Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.16 MB
2010-02-18 09:42:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2041
4570
Rövid leírás | Teljes leírás (1.03 MB)

Zalai Közlöny 1922 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-ik évfolyam
Nagykanima, 1922. juliui 1. Szombat
146. szám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
<SMCk«sst6i4g éi kiadóhivatal! Fű -ut 13. ut.
---. Int©rorb»D-t«l«fon ■ ■
Mcgjoloiif k mindig kor* reggel
SZERKF.SZTÓ: BENEDEK REZSŐ
Blótiiotéil Arak (IV, lir|iísl iMul Mjltt) P.jéü ivrt 760 K. Félévié 400 K. Na^ad évr« 300 K. Egy tlól* 71 K. Kgy*« ttim éra 4 X
Kállay Tibor pénzügyi programja.
A nemzetgyűlés mai ölése. A miniszterelnök expozéja. A kiengesztelődés politikája. Harmonikus munkát I A normális állapotokra való áttérés. A kivételes rendszabályok. Az emigránsok részére nincs amnesztia. Mindenki haza jöhet, aki bűncselekményt nem követett el. A kormány áll vagy bukik a pénzügyi javaslatok elintézésével. Minél több független existenciát Huszonhárom milliárd deficit. Figyelmeztetés a kapitalistákhoz.
Budapest, junius 30. (Sajót tudósítónk telefonjelentése.) Gaál Gasv.ton a neimetgjü-lés pénteki ülését 11 órakor nyitotta mrg. Bejelenti, hogy több mandátumot megpeticio náltak, ezeket a „C" osztályba soroztuk. Az elnöki bejelentések után Ivády Béla előadó ismerteti az 1922/23. évi költségvetés első hat hónapjában viselendő közterhekről és a fedezendő állami kiadásról f-_ó1ó törvényjavaslatot. Nagy Emil kisebbségi elŐodó felszólalások keletében kiván szólani. Majd Bethlen István gróf miniszterelnök emelkedik szólásra nagy figyelem közepette és a következőket mondja : A kormány munkaprogramja.
— A kormány felhatalmazást kér az állami bevételek kezelésére 63 a kiadások fedezésére. Kötelességemnek tartom a nemzetgyűlést a nemzet felfogósától tájékoztatni és n kormány munkaprogramját ismertetni.
Ennek az országnak mindenekelőtt békés belső munkára van szüksége. Erre semmiféle áldozat nem naj!y. A magyar kormány a kiengesztelődés politikáját folytatja. Ehhez azonban szükséges, hogy minden társadalmi osztály hasonlé szándékkal éljen. Arra van szükség, hogy minden osztály letegyen arról a szándékról, hogy osktályuralmat gyakoroljon Minden társadalmi osztály közösen munkálkodjék Harmonikus munkára hívok fel minden társadalmi osztályt és ha egyes osztályok között súrlódások mutatkoznak —a kormány felajánlja a maga részéről ezeknek kiküszöbölését.
Áttérés a normállá állapotokra.
A kormányt ebben a közvetítésben tárgyilagos szempontok vezetik. A helyzet mi-neműsége attól függ elsősorban, hogy munkaképes lesz-e ez a nemzetgyűlés, vagy sem, de a parlamenti munkaképességtől függ az is, hogy végre áttérjünk a háborús állapotokról a normális állapotokra. Minél gyorsabban fogunk a munkához, Bnnál rövidebb lesz az átmeneti idő.
A kivételes rendszabályok.
A kivételes rendszabályok hatályon kivül 4 helyezését illetőleg klr. kormány az el hő lépéseket már megtette. Először egyes, a kivételes hatalotA\' alapján kiadott rendelkezéseket hatályon\' kívül helyezett, másodszor utasította a közhatóságokat, fcögy bizonyos rendelkezéseket megváltoztatás nélkül ezután í» alkalmazzanak, hatályon kivül helyezte azokat a rendeleteket, amelyek a cenzúra és bel-
földi Uvelezésre, valamint a táviratok cencurá-zására vonatkoztak. Megszüntette a gyorsított biiói eljárás alkalmazását, a katonai bíráskodást polgári egyének felett, a katonai felügyeletet a szénbányák .felett, továbbá visszaállította a szabod költözködés jógái, ">ás rendeleteket — amelyeket még nem lehetett egyelőre hatályon kívül helyezni — enyhítette. Apasztotta etŐsen az internáltak, a rendőri felügyelet alatt állók számát, hatályon kivül helyezte a szakszervezetek működése elé akadályokat gördítő rendelkezéseket. Arra azonban nem vagyok hajlandó, hogy az ugy-nevozclL „emigránsok? t" amnesztiában részesítsem, mint az itthon levőket. Mindenki hazajöhet. Amennyiben bűncselekményt nem követett el, nem esik bántódós alá. Nrm vagyok abban a helyzetben, hogy az emigránsokkal szemben enyhítsem a birói eljárás gyakorlását, ugy mint azokkal szemben, akik itt maradtak az országban.
Meg van a garancia arra nézve, hogy hat hónapon belül a kivételes hatalmat a legteljesebb mértékben kiküszöböljük, meg vnn a garancia arra, hogy a kormány a reá ruházott hatalmával nem élhet víss7a.
A kormány szolidáris a pénzügyminiszterrel
A mai viszonyok nehezebbek a háborús viszonynál. A gatdasági élet olyan küzdelmeinek vagyunk kitéve mini amilyeneket a háború alatt sohasem láttunk. Heroikus erőfeszítéseket kell tennünk a pénzügyi egyensúly helyreállítására. Nem akarom, hogy a pénzügyi és gazdasági életünk odasülyedjon, mint Ausztriáé A kormány a maga részéről szolidáris a pénzügyminiszter programjával. Olyan fontosnak tartja 11 maga részéről a pénzügyi javaslatok elintézését, hogy velük áll, vagy bukik. A választójogi javaslattól a főrendi házi javaslatot függővé tenni nem lehet.
A miniszterelnököt expozéjának befejezése u\'án viharosan ünnepelték.
Utána az elnök szünetet rendelt el.
Dr, Kállay programja.
S ünét után Káilay Tihor pénzügyminiszter szólal fel:
— A pénjügyí bizottnág lárgyt-lásai megmutatták, hogy amikor az omág érdekeiről van szó, n*eg tudjuk egymást érteni.
— A válnsztási küídelmek után vagyunk és egyeseknek az a véleménye, hogy a választásoknak utójátéka is kell hogy legyen a parlamentben. Ma Magyarországon sonki sem vár szenzációkat, ismerjük be már végre, hogy mindannyian torkig vagyunk azzal, hogy mindig történelmi időket éljünk. Egyforma hétköznapnak kell jönnlők és ezek számára
kívánok én programot is adni. EgyizerO, komoly és semmi meglepetést nem foglal magában programom.
— Gazdasági programunk első pontja, hogy fokozatosan leépíteni óhajtjuk a kötött gazdálkodást. I\'yen fokozatos munkát végzünk a lakásrendelet kiadásánál, amennyiben szintén tovább megyünk a mult évi mérlegnél. Még nem teljes a felszabadítás, de olyan nagy lépés, amelyet meg kellett tenni.
— Minde/ek az intézkedések és általában a kötött gazdálkodási rendszerek leépítése természetszerűleg az árak emelkedésével járnék. Ez a dolgok természetes következménye, amely feltétlenül beáll, amikor biztosítani akarjuk a szabad versenyt és a békebeli állapotoknak, a keresletnek és kínálatnak érvényesülését. Ezzel szemben \' tctmésiucjmi- 1 gondoskodnunk kell másrészt arról, hogy az országban a gyengéket, a gazdaságilag öaaze-roppantakat felvértezzük a gazdasági küzdelemre. A megcsonkítás után a tisztvisslők egész serege jött át hozzánk az clszalcitott részekről, amit le kell építenünk.
— E helyzet mellett feltétlenül törekednie kell a kormánynak, hogy mennél több önálló, anycgilag független cxisztenciát teremtsünk, hogy a meglévők vagyonosodását, erősbödését előmozdítsuk. Ezt kívántuk elérni már a földadóreformmal, az ipartörvény megalkotásával és különösen a közszálitási határoz-mányok végrehajtásával és kezelésével.
— A gazdasági küzdelem nem jelenti az embereknek egymás ellen való harcát, hanem az ország közös harcát azért, hogy jobbá tegyük Magyarország közgazdasági ételét. Ez a küzdelem c*ak akkor lehet eredményes és sikerre vezető, ha elsősorban sikerül biztosítani az eddig hangoztatott több-termelést. Az én felfogásom az, hogy a többtermelés biztosítása a nemzeti közgazdaság feladata.
— Külkereskedelmi mérlegünk legutolsó negyedének számadatai is biztató jeleket mutatnak erre nézve és jelzik azt, hogy tényleg megindult nálunk a termelés, hogy dolgozunk és hogy pezsdülni kezd közgazdasági életünk. A kormányzatnak tehát el kell hárítani minden akadályt a közgazdasági fejlődés útjából. Fel kell venni mindenekelőtt a tárgyalás fonalát a minket körülvevő államokkal, amire készek vagyunk és amire a génuai és az azóta lefolyt tárgyalások bizonyos reményt is nyújtanak. Elsősorban pedig a termelés szolgálatába kell állítanunk az egész adminisztrációt. A valuta ingadozása — az államháztartás egyensúlyától függ. — —>
— A magam részéről az én feladatomat elsősorban az államháztartás egyensúlyának helyreállításában látom. Ezt egyedül bz biztosíthatja, ha valutánk további esése megszűnik. Csak ugy lehetséges a kötött gazdasági rendszer leépítése az árak emeléso nélkül, ha a tisztviselőket és a munkásokat egyaránt a termelés szolgálatába állítjuk é* olyan fizetési eszközöket adhatunk kezükbe,
ZALAI közlöny
1922. jultui 1
kel lln>leg vásáiolni is ludnnk. Ar kőluég vetési év előreláthatólag 22—23 milliárd deficittel fog járulni, i folyó bevételeit kell, hogy rendez-•torban.
Erre CJ»k két mód van: A* elió az M mlndaxon kiadáaoknak, amelyek tétlenül síükiéxísck, a másik pedig [ló fokozást az ország b< vételeinek, a lis/iviaelói létszám megfelelő ira gondolok. A márodü az ellátás a hirmadik pedig az átutalása, áthárítása mindazon fizetéseknek a B^kre, amelyeket eddig az állam a ban magára vállalt.
A bevételek emelésénél az egyene*, \'aaitáki és hozadéki adó emelése a Ezeken alapulnak az államháztaitás lUlérei.
■ Fel kell emelni a hozadéki adókat lcnü> t, ahol ez még nem történt meg. ban a földadóra gondolok, amelyet :»ony mérvben állapítottak meg régente, málni kell a többi hozadéki rdókat \'/önösen szükség van erro a kereake-adökná1, amelynek alapjai nincsenek •xva. Az államháztartás rendezése el* tétlen követelmény három-négy éven mert különben leljtsen hhclcllcn hely tlunk.
Figyelmet Ütem a kapitalizmus kép• hogy a m*gfelelő áldozatkészség és a >!ztositására szükséges eszközök felaján• tikul feliéi lenül visszafelé sülucdünk és 5 év a/atl el n<rn énük államházlar-rendbehozatalát, akkor u/\'ra felütheti országban a bolsevizmus. A jóvátétel Itében az az álláspontom, jóvátételt a |r nemzet nem képes fizetni, tehát lelt követelni tőlünk nem lehet. Kimu-■ adtunk át az antant-birottságnak, hogy lent ránk nézve a megcsonkítás ered-». Ebben a kimutatásban sierepclnck bok a javak, amelyeket a jóvátétel Íján a mi javunlra kell Írni és amelyek "xege körülbelül 16 milliárd arany koro» t ki.
- A jóvátétel kéidése teljesen a háborús flitásból f«kad, de a történelem már utatto, hogy a rabszolgasorsra itelt nem mindig a győzőknek kell eUartaniok Mindenesetre jóval kedvezőbb helyzet* [vagyunk azzal, ha legalább belsőleg *ük ügyeinket, mintha lesülyedünk és jjrátétel fi/elé»étő! való félelmünkben Btgnljuk ügyeink rendeaését. Az ország Bilise céljából össze kell tehát fogni Un pártnak, mert csak Így lehet ism/t Rá az oiszág. (Hosszantartó éljenzés
a*.
rtajd hriedrich István emelkedik szóiét kifejti, hogy a magyar nemzet jövője budapesti palotákban fog eldőlni, arokban az apró folusi hárakban éa Jazárnyákban. ahol az éhínség ós nyo-Btanyázik. F*ictfrlch beszédét a vőrös-p* handabandázók az isn\\ert Conli-ulcai [nőkkel meg«megsxakitják. f|Ax ülést 3 óra előtt berekesztették.
Níem kell a kommunizmus [l«z angol munkásságnak.
ILondon, június 30. Az rngol munkás-■ ünnepélyesen megújította tavalyi halánál, amelyben visszautasítja a komrauniz-|L A párt túlnyomó többsége, mely Bbelül 3 millió szavazatot képvisel, vissza-Ttotta n szélsőséget kisebbség kis (Öredé-k a harmadik Internaciónáléhoz való [ikozástA vonatkozó indítványát. Hodges, pgol munkásmozgalomnak leghivatottabb jUelője ráolvasta a kommunistákra, hogy ioszkvi rabszolgái, akik minden komoly ralás ét bírálat nélkül fogadják el azt, Moszkva deklarál.
Nagykanizsa ismertetése.
A\'agijl-anízsa, juniut 30.
Legfőbb ideje, hogy Csonkama-gyaror.szágon a bel- és külföldi relációban végre meginduljon a rendes, pezsgő kereskedelmi elei. Hogy áruk jöjjenek és menjenek virosok és országok közölt. Niigy akadály azonban a forgalom erős megindulására, hogy sok minden megváltozott az utóblbi időkben Cégek megszűntek, vállalatok keletkeztek s a sokféle átalakulásokról nemhogy a külföld, de még a testvérvárosok sem igen tudnak Hazánk ipari vállalatait, kereskedelmét, az egész nagy komplexumát itthon, mint a külföldön megismertetni, a mai tényleges, élő viszonyoknak megfelelően, ez az ideálja a Kereskedelmi Múzeumnak, amely a kereskedelmi minisztérium megbízásából „Ipari és Kereskedelmi Beszerzési Források" cimen nagyszabású müvet ad ki, hogy ez a magyar kereskedelmi és ipari apparátus hü vezető kalauza legyen. A müvet Sasvári Armand, a Kereskedelmi Múzeum igazgatója szerkeszti s\'abban a többi kerej-keuelmi és ipari városok mellett Nagykanizsát is külön fejezel fogja tárgyalni magyar, német és francia nyelven. E célból jött ma Nagykanizsára az „Ipari .és Kereskedelmi Beszerzési Források" (Almanach Commercial Pour L\' Oríent) munkatársa, Széli László titkár, aki munkatársunk előtt Nagykanizsa ismertetését illetőleg a következőket adta elő: — Nagykanizsa feltétlenül a jövő városa. Ezt teszi kitűnő vasúti összeköttetése, kitűnően fejlett kereskedelmi és elismerésrcinéltó ipara, a legközelebbi időben történő törvényhatósági jogú várossá való emelése. Müvünk szinte sematizmus lesz Nagykanizsáról is, amiből a bel- és külföld megfogja ismerni az itteni viszonyokat. Hogy Nagykanizsa méltóképpen helyet foglaljon n nagy munkában, Széli tilkár érintkezésbe fog lépni a város illetékes tényezőivel. A mii felöleli a város közigazgatását, hivatali intézményeit, közbiztonsági szervezetét, amely ma első helyen áll az országban, a város összes kereskedelmi és ipari vállalatait. Széli titkár személyesen is felkeresi a hivatalokat és nagyobb vállalatokat, hogy módot nyújtson az in tézmények kellő beállítására. A mű olyan tükör lesz Nagykanizsa életéről, melyet nemcsak Magyarország ismer meg, de a széles külföld is. t réven ipari és kereskedelmi életünket, válla-latainkat és intézményeinket tesszük általánosan ismertté. Akit Széli titkár nem tudna felkeresni, de reflektál rá, hogy a műben ismertetve legyen, annak rendelkezésre áll Centrál-szálló (46 sz.) lakásán délután 5 és 6 óra között.
HÍREK.
— Snrlóaboldogasaxony napját ú\'i meg holnap a katolikus Egyház. A kiikani-zsaik holnap tartják míg szokásos buuuju-kat ás holnap szólalnak meg elsóitben Kh-kanizsa uj harangjai.
— A ciBtSrtSkl c.erki»*-Mmi«p<ly lefolyásáról helyszűke miatt lapunk legközelebbi számában foglalkozunk.
— Bothlen látván gróf — az állani-tudományok doktora. A kormányzó a vallás és közoktrtlnsügji miniszter előterjesztésére megengedte, hogy a magyar királyi Ferenc József-tudományegyetem tanácsa az egyelem fennállásának féltzázadoz jubileuma alkalmával BeOitcn htván gróf miniszterelnököt az államtudományok tiszteletbeli doktorává frlavoaso.
— Dr. Diószeghy János k-n nizsai tartózkodása, mint jeleztük is - - Nagykanizsa városának \'törvényhatósági joggal való felruházást kérésével szorosan összefügötl. A miniszteri tanácsos voltaképpen azért jött le Kanizsára, hogy a városi megtekintse, meggyőződjék annak fejlödésképességé-röl és a helyszínen tárgyaljon és informálódjék a város vezetőinél mindazon kérdésekben, melyek a törvényhatósági joggal kapcsolatban a belügyminisztériumot érdeklik. Dr. Diószeghy János — dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Krátky István főjegyző. Király Sándor műszaki tanácsos és Hemmert városi főszámvevő kíséretében megtekintene a várost és nevezetességeit. Igy többek között a „Pátria" pótkávégyárat, a vízmüvekéi, a kelegyárat, a városi központi szeszfőzdét, a Transdanubia telepeit, villamosmüvét, malmát, a Dunán-luli Élelmiszer rl. húsüzemét, a város északi cs déli részét, a József főherceg honvédségi laktanyát, az uj sporttelepet, it tésztanemügyárat, majd a városháza hivatalos helyiségeit, közgyűlési termét Várhidy igazgatóval Egyetemben. Dr. Diószeghy kijelentette a polgáimcster-nek. hogy Nagykanizsa egy nagyszerű város, amelyre igen szép jövő vár, majd megmondotta, hogy azon városok között, melyeket torvényhatósági joggalfognak felruházol, első helyen Nagykanizsa áll, utána második holyen Szombathely, majd Nyíregyháza következik. Dr. Diószeghy a legszebb benyomásokkal távozott Nagykanizsáról és azzal búcsúzott cl a város vezetőségétől, hogyha Nagykanizsa legközelebb törvényhatósági várossá alakul — ismét lefog jönni, hogy Kanizsa ezen ünnepén részt vegyen.
— Névváltoztatás. ColJbcrger Ferenc nagykanizsai születésű ás siófoki illetőségű, ugyanottani lakos, a Délivazulnál kózponti vállómester ás Gotdbtrgcr József nagykanizsai születésű ás illetőségű, balatonföldváii lakos, a Dílivszu\'nál állomázkczelö, valamint utóbb nevezett Ferenc, Lizzló és Imre nevű kis-kotu gyermekei családi nevűknek „Cuenes\' névre kitt átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— UJ gőzmalom. Keszlcr Mór hármssi mslomtulajdonos a SMntpétcri malmát nagy. szubásu gőzmalomra alakítja ti, a munkálatok már nagyban folynak.
És kérjen mindenütt
ft legideálisabb szénsavas kristályvíz
PÉCSI TETTYE FORRÁSVIZET
Nagykanizsai főolárutltai B«cK Henrik cégnél
üiiul1_
Istentisztelet. A ftl,<> fvdevőleg vasár- é\' Sn"cp

árukor tartják a azentmisét
■ i„ tanárai. A hiveV térni® P ■ ii [itentUiteleten törne-"Vz^k venni. b\'WW »»l
ínt Péter " ™ a""\'P4" szentmisére « bivek «<P úlekeztek v,í,l,k *..m,sí ^,1\'k váltak, - de nem jött cl \'■ ,1\'„Myóris szentmisét znegtartsa. ■ J l-I" • várakozást 4. \'uKwlia kénytelenek voltak ^lomból. Az eset kmos feltűnést
yvtk sorsiban.
gu.rszés. A m. klr. p\'nzügy-i fMtaii Gyúlt végzett jog-.\'nlMfiru\'ii páozilíylg..gató-x lízelési osztályba ideiglenes "c,i"l®,"íví nevelte ki. Aalaatbl\'O""1* Nagykanlxaán. ,U,n«nő antsniblzotlaág érkezett
liiii" «li " m- kir- ll0"v<d\'<í \'í1\' "llea&zi. M" Keszthelyié folytatták hónain visszajönnek Kanizsára, hofcy lésüket" folytassák. EJhaayt káplán. Weber József egyházmegyei éldozár életének 27-ik 11 Urbin elhunyt.
Álgya-Papp Sándor — tábor-
Alsya-Popp Sándor vezérkari ezredeal, . <lr. királyi herceg és József Ferenc dr. >) hercg ellő szárnysegédét a kormányzó Tiokká nevezte ki.
— A polgármester szabadsága.
Sofyon Gyula polgármester a földlgény-té[gyalázok befejezése után — körül-julíus közepe táján — hat heti szabad-
| megy. .
— A cstltörtöLl harangszentelés
ünne pségek kőzött folyt le Klskanizsán olikus bivek (i; isi részvétele melleit, kanirssról is Igen sokan részt vettek A püspök képviseletében Krcitier Dezső esperes végezte a szertartást, utána euédet tartolt és ünnepélyes táboii [celebrált fényes pjpi segédlettel. Dél-\'a este zsúfolásig megtelt a templom-\':ola udvarán felállított nyári szinkör, a ánulall leányok által előadott .Margit s.i)" cimü színjáték előadásán. Az szereplő leánykák nigyon szép ji KoJukáltak és sok tapsot kaptak a éjiéi. Különösen tetszettek az énekmelyekel Uncz Gyula kántor veze-■tl adtak elő. Az előadás szabatos, jilíkáérl, a gondos betanításért Haba
■ tanitinít illeti dicséret. A közönség Ijedéssel távozott a színmű előadásról, i) Uránia. Jegyezzen elő Jókai r rizsájára".
alispán eltiltotta a köpölö-
Wdy Zoltán alispán a megyei tlsztl-Mlemnlésére a gyógyfürdők kivéle-\' köpólözést éa érvágást eltiltotta.
kizárólag caak orvosok
\'f^ás. A Meteorológiai Intézet us-Burjpát nagy légnyomás borítja, « "inmurna Szardínia tájin van. — to ve4,U r,k" \'""ízkodik. Az idő „.fS, <;íbe" boius, sokhelyütt osős •8 hüvös. Wli fol4ben |U|„yomó,„
""" * meleg. Hazánkban szórvá-
le,m? vo"\' Re8«cl az idő lulnyo « hímirséklet ma reggelig nem \'■?)\'«fw«i, most cmelkedőbon van. Tu\'nyoriióan száraz, meleg, helyi
v**u" kocáik. A Coll-íozi„ \' frí"t 6462. számú
■ím r kocsikban szállított benzin la „„iT"ifdollár és Kisfaludpuszta Vi 1 í"»í" \'\'\'robbant és két vas-IS,,!! ., A szerencséi lenség szín-LXt • lemorsab-
l\'ására m\'ndc"1 elkövettek a tüx
■ SüOSüh A n*8> kanizsai cipész I hó *•*». vaaArnap
1 WzmnlL?1 \'P*t testület helyiságében S>U!4s" \'««■ Po.itos megjelenést
ZALAI KOZI.ONV
— Doktorrá avatás, Ifj. VlaüU J6.se-let, aki lopunk munkatána volt, a budapesti egyetcmeg az orvostudományok doktorává avatták. Ertesüiéiünk szerint az uj orvos Nsgykanizsán fog letelepedni.
— Tőrványkexóaí lUeták-báljegek. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, melyben a bélyegjegyekkel lerovandó tör\', vénykezési illetékek lerovására uj, úgynevezett törvénykezési illetékbélyegjegyekel hoz forgalomba. Ezen bélyegek 25 éa 50 filléres 1, 2, 4, 5, 8. 10, 20. 24, 30, 40, 50, 100, 200 és 500 koronás értékekben, különböző színnyomásban, perforálva jelennek meg, fellő részükön „M. Királyi Bélyeg", az alsó részükön pedig .Törvénykezési illeték" szavak olvashatók. Julius 15-től kezdve a törvénykezési illetékeket mir ezekkel az uj bélyegekkel kell leróni.
(x) Sípos Gyuláné zenedei tanár a csoporttanltásta szünidőben Istentartja. Jelentkezhetnek Szemcre-u. 23. sz. alatt.
— Kormányrendelet as őrlósl adóról. A közélelmezési miniszter elrendelte, hogy julius 1(61 kezdve minden mutom az őrlés vagy hántolás végett behozott gabona ncmückből 10 százalékot, a darálás vagy egyéb feldolgozás végeit behozott gabonanemUekből pedig tí százalékot tarlsun vissza természetben és szolgáltassa be az államkincstár részére. Ezenfelül az óiollotó félnek porlásért őrlésnél és hántolásnál legfeljebb félszázatékot tzámiihal fe\'. Az elmúlt lermésév folyamán kiadott csere-órlési és egyéb engedélyek julius 20-án hatályukat vesztik.
— Burgenland az antant védelmét kért*. Burgenladból küldöttség Járult a soproni halármegáilaplió.bizouság antant-tagjai elé, a Burgenland falvai nevében az anlant védelmét kéne u megszállóit területen mindgyakrabban e\'óforduló osztrák túlkapásokkal és a napirenden levő garázdálkodásokkal szemben.
(x) Szombaton ós vasárnap búcsúzik Nagykanizsa közönségétől ,A Hegyek fantomja,■ £ kedves film, mely sokaknak mélyen bevéső dútt emlékezetébe, cayikc azon Hlmeknok, melyek a moziba járó közönság előtt felejthetetlenek maradnak. Mé/ csak ma és holnap tesz tálhitó a Világ-mozg \'ba a .Hegyek fantomja III. résre. A III. részt okvetlen tekintse meg, mert miként a Bur^ingtoni Jagutmál is, ugy itt is a végén sül ki, hogy ki vo\'t a Hegyek fantomja. — Jönnek I! A frakkos banditák.
— A látóbegyl harangaxentelás.
Csütörtökön, Péter Pál ünnepén kettős ünnepet tsrtoltak a szomszédos Látóhegyen. A hegyközség kápolnájának védőszentjei Szent Péter és Szent Pál apostolok napja volt az egyik — a második pedig az ujonen beszerzett harang felazenteléae volt. A ragyogó nyári nnp szép és kedves hangulatot teremtett az ünnepre összegyűlt közönségben és Vtll-re, amikor ia az egyházi ünnep megkezdődött, óriási közönség gyűlt össze. A harangaxrntelés szertartását SUiner József ihárosberényi esperes-plebínos végezte a megyéspüspök megbízásából, aki gyönyörű szavakkal fejtegette n harang jelentőségét a katolikus éleiben és evvel kapcsolatosan a lelki élet s\'ükséges követelményeiről tarlóit nagyludázu és gondolatokban gazdag szent beszédet. A azentel.\'s elvégzése utál ugyancsak 6 mondotta az ünnepi misét és dé\'ulán pedig litaniával végezte te. Az egyházi szertartás után megkezdődött a világi (vidámabb) rész a „bucsu", melyen ínég többen jelentek meg az ünnepelők. A kettős ünnepség a legvidámibb hangulatban éa a legazebb rendben fejeződptt- be késő este.
— Tárgyalások a nagykanlxeal klr. közjegyzőnél. Stkltpia György nsgyksni-zsai lakos hagyatékának tárgyalása 1922. szept. 29-én. (Idézve Szkleplcs Antal.) — Gcrtnaér József zalauilaki lakoa hagyatékának tárgyalása szept. 29-én. (Idézve Gerencsér István ) — Róka János szepetnekl Iskoa hsgys-tékának tárgy sláaa szept. 29-én. (Idézve Keppel György). — tíitt Ferenc murakereazturi lakos hagyatékának tárgyalása szepl. 29 én. (Idéxve Kocsis János.)
(x) Uránia. Grlfek karmaiban, abazolut tökílyU avéd kalandordráma.
3.
— Pedlow kapitány távozásit.
Pedlow J. kapitány, az amerikai Vöröskereszt budspeati vezetője ma azombaton hagyja el Budapestet. A különböző Iskolák növendékei és a hatóságok az Eötvös-téri hsjóállomáson vesznek bucsut a kapitánytól.
— Elveszett tegnsp, 30 án reggel 7 és 8 óra között egy krém szinü nyárínadrág Magyar-utca 75. számtól a József föhorceg-uton ál a Sugár-ut sarkig. Kári a becsületes megtalálót azon szegény asszony, ki elveszítette, hogy illő jutalom ellenében adja át Magyar-utca 75 alall.
— Csendőrtlsxtl tanfolyam. A közelmúltban befejezést nyert csendőrtiszti tanfolyam levizsgázott hallgatói gyakorlati próba-azolgálat teljesítésére kül-őrsökre osztattak be és az eddig még elméleti kiképzésben nem részesült próbsszolgálatos tisztek a csendőrtiszti tanfolyamra, Budapestre*berendeltettek,
(x) Lampionok, xásilócskák, con-fettl, szerpentin, tombolakártyák, pa-plrtányérok, papírszalvéták Flachel Fülöp Fial cégnél, Nagykanizsán.
(x) Uránia. Szombat, vasárnap .Grlfek karmaiban\' történet egy amerikai stílű, magát .Griffek társaságénak" nevoző kalandor társaság izgalmas életéből. Kalandor trükkök, hajszák, menekülés, üldözés, félreiimerés, a rendőrség bravúros munkája öt hosszt! felvonáson keresztül. A darabnak magasabb értéket az sd, hogy a svéd Svensksgyár vadonatúj produkciója, ahonnsn az Uránia művészi kivitslü és me&iátszásu darabokat kapott — mint a .Kék róka", .Ama ur kincso" és a többi abszolút lökélyü svéd darab. Kísérőül I íelv. vígjáték.
— Magas pánxball jutalmat adok ik, aki nekem egy kétszobás konyhás
lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok. Cím a kiadóhivatalban.
Szerkesztőig üzenetek.
J. O. Az ablaktisztító-ipar gyakorlására — tudomásunk szerint — csupán Iparengedély kell, amit rokkantak Igen csekély illeték lefizetése ellenében kapnak ki a városi hatóságtól. — Életpályába beleazólnl nagyon felelősség teli dolog. Az ön esetében legfeljebb véleményt mondhatunk. A kiszemel mesterséget az ön rokksntságával nagych jól folytathatjs, az Igen kis összegben szükséges tőkét is blzenyára sikerül majd ösaze-azedoi és jövedelméből hihetőleg hamarosan visszafizetni.
TÖHVfenVSZÉK
(g) Legközelebbi főtárgyalás. A
nagykanizsai klr. törvényazék dr. Kenedy Imre büntelötanácaa julius 3 án, hétfőn taitjs legközelebbi főtárgyalását. amelyen az ősszea szereplő személyek nagykanizsai lakosok és n sok beidézett helybeli tanú élénk tárgyalást igér. Tenk János 29 éves, őrv. Tenk l-\'erencné született Szerdahelyi Katalin 50 éves, Pali László, Guszkó András 35 éves, Hajdú Ferenc 32 éves. Gödinek György Púpos 24 éves,--Katona Ambrus 29 évea, Katona Anibruané azü\'etett Péntek Katalin 34 éves nnpykanlzaai lakoaok a Btk. 333. § íba éa 336. § ának 3. pontjába ütköző és a Bn. 48. §-a aierint minősülő lopás büntette miatt fognak felelni a birósig előtt, mlg ugyancsak ezen ügyből kifolyólag Kováca János 29 éves,\' Kovács Jánosné, Kocsis József 35 évea és Stern Vilmos 46 éves nagykanizsai lakosokat a Blk. 370. § ába ütköző orgazdaság bűntettével vádolja a klr. ügyészség.
Tárgyalásra kerül azonkívül még több fiatalkorú lopási ügye is._\'
A német kormány köaiönete.
Budopist, junius 30 Gróf Bánffy Miklós
külügyminisater részvéttáviratára, amelyet Rathenau meggyilkolásakor küldött a német birodalmi kormányhoz, Wirth német kancellártól rendkívül meleghangú köszönőlevél érkezett, amelyet gróf Füratenberg budapesti német követ hozott a magyar kormány tudomására.
xalai közlöny
192?- }uliu« 1
;kel tényleg vásárolni is tudnak. A 1. költségvetési év előreláthatólag 22—23 milliárd deficittel fog zárulni, i folyó bevételeit kell, hogy rendez-foorban.
Erre cs»k két mód van: Az első az ísa mindazon kiadásoknak, amelyek Itétlenül szükségesek, a másik pedig lő fokozása az ország bevételeinek, a tisztviselői létszám megfelelő ira gondolok. A második az ellátás a hmnadik pedig az átutalása, áthárítása mindazon fizetéseknek a :kro, amelyeket eddig az állam <r Iban magára vállalt.
A bevételek emelésénél az egyenes, \'asztáM és hozadéki edó emelése a Ezeken alapulnftk az állomháztaitás fillérei.
Fel kell emelni a hozadéki adókat lenüit, ahol ez még nem történt meg. fban a földadóra gondolok, amelyet >ny mérvben állapítottak meg régente, málni keli a többi hozodéki adókat iönösen szükség van erro a kereske-ladókná\', amelynek alopjai nincsenek >r.va. Az államháztartás rendezése el* életlen követelmény három-négy éven Imtrt különben teljesen U hetetlen hely-fiiunk.
■ Figyelmez tetem a kapitalizmus kép-. hogy a míg felelő áldozatkészség és a Biztosítására szükséges eszközök felaján-\\élkül feliét lenül visszofelé sülyedünk és —5 év alatt el nem ériük államháztar-rendbehozatalát, akkor újra felütheti : országban a bolsevizmus. A jóvátétel Itében az az álláspontom, jóvátételt a |r nemzet nem képes fizetni, tehát Beit követelni tőlünk nem lehet. Kimu-U adtunk át az antant-bizottságnak, hogy Bent ránk nézve a megcsonkítás ered-B. Ebben a kimutatásben szerepelnek J/ok a javak, amelyeket a jóvátétel Íján a mi javunV ra kell irni és amelyek pzege körülbelül 16 milliárd arany koro-|sz ki.
- A jóvátétel kéid&e teljesen u háborús f-lilásból fakad, dc a történelem már utatta, hogy a rabszolgasorsra itélt nem mindig a győzőknek kell eltartaniok iindcncsetrc jóval kedvezőbb helyzet-vagyunk azzal, ha legalább belsőleg Iwük ügyeinket, mintha lenülyedünk és Rátétéi fi/etébétől való félelmünkben Btgatjuk ügyeink rendezését. Az ország Ditésc céljából össze keli tehát fogni Rn pártnak, mert csak igy lehet ismét ffá az oiszág. (Hosszantartó éljenzés
H).
JjMajd Fricdrich István emelkedik szó-lléa kifejti, hogy a magyar nemzet jövője i budapesti palotákban fog eldőlni, azokban oz apró falusi házakban és Jazárnyákban, ohol az éhinség és nyo-Etanyázik, Fiiedrich beszédét a vörös-ps handttbundázók az isn^ert Conti-utcai Inokkal meg-megszakitják. WAz ülést 3 óra előtt berekesztették.
fazn kell a kommunizmus az angol munkásságnak.
London, junius 30. Az angol munkásünnepélyesen megújította tavalyi hátáét, amelyben visszautasítja a kommuniz-. A párt túlnyomó többsége, mely ibelül 3 millió szavazatot képvisel, vissza-;otla a szélsőséges kisebbség kis töredé-c a harmadik Internaciónáléhoz való ikozasca vonatkozó indítványát. Hodges, igol munkásmozgalomnak leghivatottabb belője ráolvasta a kommunistákra, hogy loazkva rabszolgái, akik minden komoly \'alás és birálat nélkül fogadják el azt, Moszkva deklarál.
Nagykanizsa ismertetése.
Nagykanizsa, junius 30.
Legfőbb ideje, hogy Csonkama-gyarot szagon a bel- és külföldi relációban végre meginduljon a rendes, pezsgő kereskedelmi élet. Hogy áruk jöjjenek és menjenek városok és országok közölt. Nagy akadály azonban a forgalom erős megindulására, hogy sok minden megváltozott az utóbbi időkben Cégek megszűntek, vállalatok keletkeztek s a sokféle átalakulásokról nemhogy a külföld, de még a testvérvárosok sem igen ludnak Hazánk ipari vállalatait, kereskedelmét, az egész nagy komplexumát itthon, mint a külföldön megismertetni, a mai lényleges, élö viszonyoknak megfelelően, ez az ideálja a Kereskedelmi Muzeumnak, amely a kereskedelmi minisztérium megbízásából „Ipari és Kereskedelmi Beszerzési Fórrások" cimen nagyszabású müvet ad ki, hogy ez a magyar kereskedelmi és ipari apparátus hü vezető kalauza legyen. A müvet Sasvári Arinand, a Kereskedelmi Muzeum igazgatója szerkeszti s\'abban a többi kereskedelmi és ipari városok mellett Nagykanizsát is kiitön fejezet fogja tárgyalni magyar, német és francia nyelven. E célból jött ma Nagykanizsára az alpári ;és Kereskedelmi Beszerzési Források" (Almanach Commercial Pour L\' Orient) munkatársa, Széli László titkár, aki munkatársunk előtt Nagykanizsa ismertetését illetőleg a következőket adta elő: — Nagykanizsa feltétlenül a jövő városa. Ezt teszi kitűnő vasúti összeköttetése, kitűnően fejlett kereskedelmi és elismerésreméltó ipara, a legközelebbi időben történő törvényhatósági jogú várossá való emelése. Miivünk szinte sematizmus lesz Nagykanizsáról is, amiből a bel- és külföld megfogja ismerni az itteni viszonyokat. Hogy Nagykanizsa méltóképpen helyet foglaljon a nagy munkában, Széli tilkár érintkezésbe fog lépni a város illetékes tényezőivel. A mü felöleli a város közigazgatását, hivatali intézményeit, közbiztonsági szervezetét, atnely ma első helyen áll az országban, a város összes kereskedelmi és ipari vállalatait. Széli titkár személyesen is felkeresi a hivatalokat és nagyobb vállalatokat, hogy módot nyújtson az in tézmények kellő bcállitására. A mü olyan tükör lesz Nagykanizsa életéről, melyet nemcsak Magyarország ismer \'meg, de a széles külföld is. h réven ipari és kereskedelmi életünket, válla-latainkat és intézményeinket tesszük általánosan ismertté. Akit Széli titkár nem tudna felkeresni, de reflektál rá, hogy a műben ismertetve legyen, annak rendelkezésre áll Centrál-szálló (46 sz.) lakásán délután 5 én* 6 óra között.
— Snrlósboldogasazony napját fl\'i meg holnap a katolikus Egyház. A kiskani-zsaik holnap tartják meg szokásos bucau|u-kal és holnap szólalnak meg elsőizben Kis-kanizsa uj harangjai.
— A csütörtöki c.erkía.-ttaMpíty lefolyásíró] helyszűke miatt lapunk legköze-lebbi számában foglalkozunk.
— Bethlen Iatviín gróf — ■< állam-tudományok doktora- A kormányzó a vallás és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy a magyar királyi Ferenc József-tudományegyetem tanácsa az egyetem fennállásának félszázados jubileuma alkalmával Bethlen István gróf mlniszterelnö-köt az államtudományok tiszteletbeli doktorává felavassa.
— Dr. Diószeghy János k-a nizsai tartózkodása, mint jeleztük is — Nagykanizsa városának törvényhatósági joggal való felruházást kérésével szorosan osszefügölt. A miniszteri tanácsos voltaképpen azért jött le Kanizsára, hogy a várost megtekintse, meggyőződjék annak fejlődésképességé-röl és a helyszínen tárgyaljon és informálódjék a város vezetőinél mindazon kérdésekben, melyek a törvényhatósági joggal kapcsolatban a belügyminisztériumot érdeklik. Dr. Diószeghy János — dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Krátky István főjegyző. Király Sándor műszaki tanácsos és Hemmert városi főszámvevő kíséretében megtekintette a várost és nevezetességeit. így többek közöli a „Pátria" pótkávégyárat, a vízmüveket, a kefegyárat, a városi központi szeszfőzdét, a Transdanubia telepeit, villamosmüvét, malmát, a Dunán-tuli Élelmiszer rt. húsüzemét, a város csífaki és déli részét, a József főherceg honvédségi laktanyát, az uj sporttelepet, a tesztanemügyárat, nmjd a városháza hivatalos helyiségeit, közgyűlési termét Várhidy igazgatóval egyetemben. Dr. Diószeghy kijelentette a polgármesternek, hogy Nagykanizsa egy nagyszerű város, amelyre igen szép jövő vár, majd megmondotta, hogy azon városok között, melyeket törvényhatóságijoggaltögnak felruházni, első helyen Nagykanizsa áll, utána második helyen Szombathely, inajd Nyíregyháza következik. Dr. Diószeghy a legszebb benyomásokkal távozott Nagykanizsáról és azzal búcsúzott cl a város vezetőségétől, hogyha Nagykanizsa legközelebb törvényhatósági várossá alakul — isinél lefog jönni, hogy Kanizsa ezen ünnepén részt vegyen.
— Névváltoztatás, Goldbtrget Ferenc nagykanizsai születési] és siófoki Illetőségű, ugyanottani lakos, a Délivasutnál központi vállómeater és Gotdberger József nagykanizsai születésű és illetőségű, balatonföldvári lakos, a DMivaiu\'nál állomáskezelő, valamint utóbb nevezett Ferenc, Lásiló és Imre nevű kiskorú gyermekei családi nevűknek „Ci/enes" névre kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— UJ gőzmalom. Kcszler Mór hármasi nmlomtulajdonos a szenipéteri malmát nagyszabású gőzmalomra alakítja át, a munkálatok mar nagybsn folynak.
GYEK ss PÉCSI TETTYE
« laald«*IUat>b szénsavas kristályvíz
Nagykanizsai töelárusitái Bach Henrik cégnél
Icl^t I.\'"""!"1"\'- A-f\'U5 Elw«"° vasár- éa ünnep-
1 „iiiísf l»nír"\'- A, hluct.tcf
1 P . kit Istentiszteleten löme-
" "Ikúk venni. Igy \'5rt<n. most \'\' Píler és Pál ünnepén la, ■ L n^mM" « hívek szép
. ílekeztek és vártak 5 mise
\'^vártak, - ««» i«« • ,,\'ljyórás srentmlsét megtartsa. \'ffíe,Unták . várako^l és
\\X, á> nélkBl kénytelenek voltak ^Jjemból. Az eset kinos feltűnést lúvek soraiban.
ílB,razéa. A m. klr. pénzügyőr fogatúi Gyula végzett jog-
,\'xalsegerszegi pénzügyigaigató-X fizetési osztályba ideiglenes fog tkn íróvá nevezte ki. íituüjliott.íg Nagykanizsán.
t||,„Sn5 anlantbizotlság érkezett .iuárs. aki a m. klr. honvédség lét-dtafcd. Ma Ke,..helyre folytaink honnin visrzajónnek Kanlzsara, hogy iéaOkel" folytassak. Elhányt káplán, V/éber József egyházmegyei óldozár életének 27-lk [ Urbsn elhunyt.
Álgya-Popp Sándor — tábor-
.. í Algya-Pepp Sándor vezérkari ezredest, ;fl dr. királyi herceg <a Jóioef Ferenc dr. i herc\'g első szárnysegédét a kormányzó nokká nevezte ki.
— A polgármester szabadsága.
iobján Gyula polgármrster a főldigény-tár^yúlások befejezése után — körül-julius köiepe tájin — hat heti szabad-i megy. .
— A csUtőrtöLI bafangazenteléa
ünnepségek körött folyt le Klskanizsán olikus hivek óri\'sl részvétele mellett. " ínijssról if igen sokan részt vettek. A ipúípók képviseletében Krcilzer Dersö esperes végezte a szertartást, utána esrédet tartott és ünnepélyes tábori [celebrált fényes papi segédlettel. Dél-\'s erte zsúfolásig megtelt a templomaié udvarán felállított nyári színkör, a tiriulali leányok által cISadolt „Morgit :ány" cimü srinjáték előadásán. Az on siereplő leánykák nagyon Brép já-rodukáltak és sok tapiot kaptak a éjiéi Különösen tetszettek az énck-mtlreket Unci Gyula kántor vezesd adtak elő. Az előadás szabatos, látikiérl, a gondos betanításért Haba
• tankínöt illeti dicséret. A közönség gedcsiel távozott a srlnmü előadásról. W U\'áala. Jegyezzen elö Jókai
• réaájára".
" *» alispán eltiltotta a k8p»18-
BM|f Zoltán alispán a megyei tiszti-«t»|«.lé.ére a gyógyfürdők kivéle-
• köpílóré.l és érvágást eltiltotta. ki,*rAU* orvosok
A Meteorológiai Intézet "U-Kmípíi nagy légnyomás boriija, « "Wdimima Szardínia táján van. -I* ™«VÍ8IS feleli larlózkodik. Az idő „.f™ rel<ben borús, sokhelyütt esős hQ™- Déli felében túlnyomóan .. • , mcle«- Hazánkban szórvá-•W etó von. Heggel az idő lulnyo u\'\' * "\'mérséklet ma reggelig nem ;ro>e«esen, most emelkedőben van. Túlnyomóan száraz, meleg, helyi
Iríu\'i"1 V"u" kocsik. A Cell-
Isiim, T\'í"*™ 6462- ■><-
fánv kr koail>>»n szállilolt benzin I. \' .^ndollár é. Kisfaludpuszta tlTj^\'i" \'\'\'\'"bbant é. két vaz-ÍSleaLl,, Ilerencsél lenség szln-K í *.IÖ1!oUók1 • l\'íüyorsab. fására mindent elkövettek a tüz
r1 A n\'ÍV kanizsai cipész
MO Srol>\'6 >>6 2-í". vasárnap ^ ktevtM,,1 helyiségében
tart. Po.nos megjelenési
WLAl KOZLONV
77 ,Dok\'orrí avatás, llj. VlaüU Józsefet, aki lapunk munkatársa volt, a budapesti egyetemen az orvostudományok doktorává avatták. Értesülésünk szerint az uj orvos Nagykanizsán fog letelepedni.
— Törvénykezési Illeték bélyegek. A pénzügyminiszter rendeletet adotl ki melyben a bélyegjegyekkel lerovandó törvénykezési illetékek lerovására uj, úgynevezett törvénykezési illetékbélyegjegyeket hoz forgalomba. Ezen bélyegek 25 és 50 filléres, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20. 24, 30, 40, 50, 100, 200 és 500 koronás ériékekben, különböző színnyomásban, perforálva jelennek meg, felső részükön „M. Királyi Bélyeg", az alsó részükön pedig „Törvénykezési illeték" szavak olvashatók. Julius 15-től kezdve a törvénykezési illetékeket mát ezekkel az uj bélvegekkel kell leróni.
00 Sípos Gyuláné zenedei tanár a csoporttanltást a szünidőben Is lentartla. Jelentkezhetnek Szemcre-u. 23. sz. alatt.
— Kormányrendelet ai őrlési adóról. A közélelmezési miniszter elrendelte, hogy julius l-től kezdve minden malom az őrlés vagy hántolás végett behozott gabona nemückből 10 százalékot, a darálás vagy egyéb feldolgozás végett behozott (jabonanemOckből pedig 6 százalékot larison vissia természetben és szolgáltassa be az államkincstár részére. Ezenfelül az őröltető félnek p.rrlásért őrlésnél és hántolásnál legfeljebb félszázalékot szárniihat fel. Az elmúlt termésév folyamán kiadott csere-őrlési és egyéb engedélyek julius 20-án halá. lyukat vesztik.
— Burgenland az antant védelmét kérte. Burgcnladból küldöttség járult a soproni halármegállapiiű.bizotlság anlant-lagjai elé,/ a Burgenland falvai nevében az antant vádclmót kéne a m?gszállott terUlclen mindgyakrabban c\'őforduló osztrák túlkapásokkal és n napirenden levő garázdálkodásokkal szemben.
(z) Szombaton éa vasárnap búcsúzik Nagykanizsa közönségétől „A Hegyek fantomja." E kedves film, mely sokaknak mélyen bevésó dött cmlékezelóhe, egyike azon filmoknek, melyek s moziba járó közönség előtt felejthetetlenek maradnak. Méj csak ma és holnAp lesz láthuó a Világ-mozgóba a „Hegyek.fantomja III. réS7e. A III. részt okvetlen tekinlso meg, mert miként a Burlingtoni Jaguarnál is, ugy ill is a végén sül ki, hogy ki vo\'t a Hegyek fantomja. — lönnek I! A frakkos banditák.
— A Mtóhagyl harangazentelés.
Csütörtökön, Péter Pál ünnepén kettős ünnepet tartottak a nzomszédos L^tóhegyen. A hegyközség kápolnájának védőszentjei Szent Péter és Srent Pál apostolok napja volt az egyik — a második pedig m ujoni-n beszerzett harang felszentelése volt. A ragyogó nyári nap szép és kedves hangulatot teremtett az ünnepre összegyűlt kőlönségben és s/4ll-re, amikor is az egyhári ünnep megkezdődött, óriási közönség gyűlt össze. A hnrangszentelés szertartását Steincr József ihárosberényi esperes-plebános végezte a megyéspüspök megbizés^ból, aki gyönyörű szavakkal fejtegette a harang jelentőségét a katolikus éleiben és evvel kapcsolatosan o lelki élet S\'ükséges követelményeiről tarlóit nagytudáru és gondolatokban gardsg szent beszédet. A .azenteléa elvégzése utá i ugyancsak ő mondotta az ünnepi misét és dé\'után pedig Utániéval végezte be. Az egyházi szertartás után megkezdődött a világi (vidámabb) réaz a „bucsu", melyen még többen jelenlek meg az önnepelők. A kettős ünnepség a legvidámabb hangulatban és a legarebb rendben fejeződölt be késő este.
— Tárgyalások a nagykanizsai klr. közjegyzőnél. Sikkpics György nagykanizsai lakos hagyatékának tárgyalása 1922. szept. 29-én. (Idézve Szklepics Antal.) — Gcrtncscr József zalauilaki lakos hagyatékának tárgyalása szept. 29-én. (Idérve Gerencsér litván ) — Róka János szepetnekl lakos hagyatékának tárgy ilása axepl. 29-én. (Idézve Keppel György). — Bili Ferenc murakereszturi lakos hagyatékának tárgyalása szepl. 29 én. (Idézve Kocsis János.)
(X) Uránia. Grlfek karmaiban, abszolút tökélyt! svéd kalnndordráma.
— Pedlow kapitány távozása.
Pedlow J. kapitány, az amerikai Vőröa-kereszt budapesti vezetője ma szombaton hagyja el Budapestet. A különböző Iskolák növendékei és a hatóságok az Eötvös-téri hajóállomáson vesznek bucsut a kapitányiéi.
— Elveszett tegnap, 30 án reggel 7 és 8 óra közölt egy krém szinü nyárinadrág Msgyar-utca 75. számtól a József főherceg-utón ál a Sugár-ut sarkig. Kirí a becsületes megtalálót azon szegény asszony, ki elveszítette, hogy illó jutalom ollenében sdja át Magyar-utca 75 alatt.
— Csendőrtiszti tanfolyam. A közelmúltban befejezést nyert csendőrtiszti t«n-folyam levizagázott hallgatói gyakorlati próbaszolgálat teljesítésére kül-őraőkre osztattak be és az eddig még elméleti kiképzésben nem részesült próbaszolgálatos tisztek a csendőrtiszti tanfolyamra, Budapestre berendeltettek.
(x) Lampionok, zászlócskák, con-fettl, szerpentin, tombolakártyák, pa-plrtányérok, papírszalvéták Fiachel Fülöp Fial cégnél, Nagykanlzaán.
(x) Uránia. Szombat, vasárnap .Grlfek karmaiban\' történet egy amerikai stilü, magát .Griffek társaságának" nevező kalandor társa-Ság izgalmas életéből. Kalandor trükkök, hajszák, menekülés, üldözés, félreismerés, a rendőrség bravúros munkája ót hosszú felvonáson keresztül. A darabnak magasabb ériéket sz ad, hogy s svéd Svenskagyár vadonatúj produkciója, ahonnan az Uránis művészi kivitelű és megjátszásu darabokat kapóit — mint a .Kék róka", ,Arne ur kincse" ás a többi abszolút lökélyü svéd darab. Kísérőül 1 felv. vigjáték.
— Magas pénzbeli jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok. Cim a kiadóhivatalban.
Szerkesztő^ üzenetek.
J. O. Az ablaktlsztitó\'lpsr gyakorlására — tudomásunk szerint — csupán Iparengedély kell, amit rokkantak igen csekély illeték lefizetése ellenében kapnak ki a városi hatóságtól. — Életpályába beleszólni nagyon felelősségteli dolog. Az ön esetében legfeljebb véleményt mondhatunk. A kiszemelt mesterséget az On rokkantságával nagyon jól folytathatja, az igen kla ősszegben szükséges tőkét is bizanyárn sikerül majd összeszedni és jövedelméből hihetőleg hamarosan visszafizetni.
törvényszék
(§) Legközelebbi tStirgjmlÁm. A
nigykanirsai klr. törvényazék dr. Kenedy Imre bünlettftanácsa julius 3-án, hélfőn tartji legközelebbi főtArgyaíását, amelyen az összea sztrcplo személyek nagykanizsai lakosok és a sok beidézett helybeli tanú élénk tárgyalgat igér. Tenk Jínoa 29 éves, őiv. Tenk Ferencné született Szerdahelyi Katalin 50 éves, Pati L4szló, Guazkó András 35 éves. Hajdú Ferenc 32 éves. Gödinek György Púpos 24 ivet, Kitona Ambrus 29 éves, Katona Ainbruané azü\'etett Péntek Katalin 34 éves napykanlxwi lakosok a Btk. 333. § Ab» éa 336. § ának 3. pontjába ütköző és a Bn. .48. §-a szerint minősülő lopás büntette miatt fognak felelni a biróaág előtt, mig ugyancsak ezen ügyből kifolyólag Kováca János 29 éves,- Kovács Jánosné, Kocsis József 35 éves és Stern Vilmos 46 éves nagykanizsai lakosokat a Btk. 370. § ába ütköző orgazdaság bűntettével vádolja a kir. ügvéstség.
Tárgyalásra kerül azonkívül még több fiatalkorú lopási ügye ia. _"
A német kormány köszönete.
Budapest, juníus 30 Gróf Bánffy Miklóa
külügyminiszter részvéttáviratára, amelyet Ralhenau meggyilkolásakor küldött a német birodalmi kormányhoz, Wirth német kancellártól rendkívül meleghangú köszönőlevél érkezett, amelyet gróf Füratenberg budapesti német követ hozott a magyar kormány tudomására.
Á
ZALaI közlöny
jüllui t
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei Budapest, juoius 30.
X.polecn 3080—910, Korit <620-75, Dollár 1016—Sí., Francia íraok JJ6 76-SÖ26. Marka ÉSt-Öt, Olasx líra 476-43, Osxtják koroaa 636-55, Rub«\' —, l.tl ÜJ7-37, Szokot 1956 -70, Svájci frank tfrr.6-1V05, Kraok dioár 1205-35, l.cngyel máíU 21 -22.
Budapesti devizák:
Aoutardam 3»3—401, Koppeahiga 219—214, Kriwtiiiua 10-3—171. I.ondon 4535-85, Berlin 28)—90, Milano 48—4»"5, Párii 80-805, Prá^a 19 06-85, Stockholm 202-70, Zürich t»5-5-ttó6, Wien 535—65, Zágráb 316—26, N«w-York 1022—32, Varsó 22-76, Hukarest 030 - 40.
Zürichi zárlat:
Barlln 143, Anwtcrdain —:—, HollanJia 2020, New-York 627. London 232S Pária 4025, Milano 24 76, Prága 1010 BucUpcat 51, ?A%rálv^flS, Varsó 116, Wien 2\'75, 0«trák korona 2
Nemes fémek placu:
Kiüst korona 80 5-825, forint 216—218,
útkoronái 417\'5—26, a 20 koronás magyar arany
3000—080, Napoljon —.
Termény jelentést
Buxa (Tlsxavldéki) 3360-70, egyíb 3825-60, ro»s 3050—100, takarmány áipa 30u0 -8650, sör irp* 37—37 60, *ab 3700 - 3800, tengeri 3750- 3«X>, lepra--, korj» —, köles —.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. |r. •gésíben 120-80, hátulja 13?— 210, eleje I20-I06, U. r. egésiben 100-110, hátulja 106—1::0, eleje 80 - 90. Növendék maiha: I. r. 98— 1O0, borjú (ölött b<5rb.) 74— 70. k\'éulet: Nagymarta 387, eladás 303. Növendék marha 32, eUdás 14, borjú 420, eladás 2<M, Marhabőr 160—170, borjubiir 270—300.
Sertésvásár.
Felhajtás 800. Rlkatt ,-r-^. Oreg s«tis--
köxíp 20I-, zsír 300, szaíódha "Í50, lehúzott hu« ——.
A szerkesztésért sajtó jogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
<IU*| 10 Mól* <0 K, >u*T. U tlnn»pn»p 00 H, rnlndaa torábbl hétkOctutB 4 K, THÍK- 4a OunepiiKp 5 K,
vastagabb bétával uadatt urak JupUi. .lAiulUatuak. AlUat karMOknak mJnd.nkor 40 u4ud*k ir«i.dm»nj,
Háromtagú katholikus uri családhoz e hó végérc idősebb mindenes szakácsnő kerestetik. Az illető családtagnak íog tekintetni s ]ó bánásmódban részesül. Bővebbet Vörösmarty* utca 63.
Kisebb mannyUégU vasabroncs, drót és villanymotor íolszareltahcz szükséges por-cellAn-golyók Jutányosán eladók. Cim a kiadó : hivatalban.
Az Uránia mozgószinház azonnali belépésre háziszolgát keres.
Tanonc felvétetik Kollariis Géza fodrász-üzletében, Bazár-udvar.
RÉZGALIC
tt-tr.K)!
Mayuoga Raffia
ínomórÜiü Kénpor i , I
r; Kénmái "£££Gépolar< .
Hengerolaj Usió Kocsiken öu Marónátron
(magaafoku lugkő)
Gyanta stb.ft t: -í
Schwarz és Tauber
BVMmaUru nafiykoreskQdÖ cégnél
Ajapltl a 1IU
Transporthordók készítésében jártas
kádársegédet
azonna l belépésre keres
Dampf kádár, Szentgotthárd
Mogblzhat^, kcresr-tlny
rőfös-segéd
ktiiri\'il.g jó bixonyilvánvolAil f.Iv([.lü Ajiol.tok küldendők
Bruncsics Ferenczhez, Keszthely.
Telefon linflIIIA klA7/>ÁrilklUII7 Telefon
3-13 URANIA MOZGOSZINHAZ 3-13
Szondát - vasárnap
Griffek karmaiban
K*l*ndoitor1<foet felvonásban
ói egy I felvonásos vígját, k
Követkexó olóaJás: Jókai Mór
„Fehér rózsája"
HEI.yARAK: Páholy 26 kor., Zsölyo 22 kor, II Előadások koiJuto : IKtköxnapokon 7 és ft órakor. KüisKk 18 kor, támlás 15 kor,, Ziilszlk 8 kor., II vasár- és iiniNpnap í>, 7 és tl órakor. Pontos ke zdé» I\'

Fővárosimintára CECTCI/-KERESKEDÉS.
újonnan berendezett s ^ ^ « ■ ^ Festők éi IparOiOk leflül-
gazdagon felszerelt w ■ ■ % cíóbb bevásárlási forrása
Nagy választék mindennemű föld- Fasttt fallmlntak Is kaphatók.
és olajrestékben, bel- és külföldi UCCVl TFDMÍIÍPIÍ
zománc és más mindennemű lak- »CUII I CKnCACIV ><>«. kh», >o.
kokban, úgyszintén ecsetárukban. Nagybani v*talnél alönyárafcl
Sternberger Gyula Erzsébettér
Telefon 397 Sservas-SsiUoda Alelientben Teleion J»T
T
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fő-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 és 256 szám.
/------r---<
\' TTTT A fi mosgóképssinliá.1
V 1 ii A IT Emikit Urilfié-tlr, turul izálloria é|iílilítti
^^ T.l.fon 74. T.l.fon 74.
Scombalon és vnsArnap búcsúzik a Hegyok fantomja Kanlrsától!
Hegyek fantomja III. része
RémUlet 1 0 Csodát\' Ugatom I Rettentő félelem t
Mert jönnek a
Frakkos banditák_
Rntvárfllr • K. i l»tr IBK, n F.lS.dlnk lrftkiiin.fi l«l 7 <1 Sórikoi, faúoo.p-
UölJOlflfi ■ u. h.ly II koroo.. Hl. h.l, » koror. || ..poko. 3, 1, Mi I i.^oV. Ponto. >»»«»\'J
NyomMott • l*ptula|donosok: ZaUi és Gyitmui könyvoyűmJajábaD.
Él-ik évfolyam
Nagykanlua, 1922. jullu, 2. Va.árnap
147.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
{lAk«ii(A«4it l* MadáhlwUl i Hrt «»t 13. «*.
_ InUrarbtn-l«Ssfon —-

SZKRKFSZTŐ: BENEDEK REZSÓ
HtAHiet&al Arak: (t\'/4 féf|llBlMltll liyltt)
P.f6«» ivr* 780 K. Fíkvi. 400 K-
évr* SOO K. f ny hAu 74 K. F.R>\'«* »«•« \'4*
Szoviet-csapatok
Megtámadták a román határőrséget.
Róma, jiilius !. (Saját tudósítónktól.) Hágai jelentéa szerint a iiov-jet-c«apatok megtámadták a román határőrséget é> repülőgépekről kommunista röpiratokat szórtak le román területre. A román kormány Hágába erélye* hangú tiltakozó jegyzéket küldött, melyben megbélyegezte az oroszok eljárását. Az ilyen támadások megsértik a Hágában hozott megegyezést, melyben az oroszok kötelezték magukat, hogy az ellenségeskedéstől tartózkodni fognak.
A nemzetgyűlésből.
Ai lndamnltás folytatólagos tárgyalása.
Budapest, julius 1. (Saját tudósilóoktól.) A mai nemzetgyűlés üléiét Guál Gtszton elnök nyitotta meg. Elnök jelenti, hogy négy interpelláció van bejegyezve, melyekre 1 ómkor térnek át. Következik az indemnitási törvényjavaslat vitája.
Kupert Razső: Az ar. álláspontja, hogy a nemzetgyűlés csak határozatokat hozhat, törvényeket nem.
A niiniszterelnők tegnjpl beszédére reflektál. A kétkamarás rendszer megvalósi-táiát ellenzi. Cionkamagyarországon minden kinek önmérsékletre van szüksége. De az előző nemzetgy ölésből ez az önmérséklet teljesen hiányzott. Demokratikus összetételű törvényhozásnak kellett volna a háború előtt is helyet foglalnia a Házban, igy elkerülhetők lettek volna a későbbi megrázkódtatások.
Igaza van a miniszterelnöknek, ha azt mondja, hogy a bankóprés rontjn a pénz értékét. Az a felfogása, hogy a bankóprésre nem lesz szükség, ha az országban helyreáll a nyugalom. Igaza van a miníszterefiteknelf, hogy az ország gazdaságilag nagy veszélyben van s ilvenkor mindenkinek kötelessége mindent elkövetni annak megmentésére. * De ebben a munkában a vagyonos osztálynak kelt elsősorban példát mutatnia.
Rupert Rezső beszéde után az elnök napirendi indítványt tesz, mely nzerint a Hái következő ülését hétfőn délélőtt 11 órakor tsrtja és napirendre az indemnitási vita továbbfolytatását tü.i ki. Ezután 5 perc szünetet rendel el.
Szünet u«án Hallét József fcrjeáztl elő interpellációját a határmenii főzségek laVo ssinak kérelme tárgyában. Kérdezi, van-e tudomása a kormánynak arról, hogy milyen elégedetlenség uralkodik a halármenti kötegek lakosai kőzött a vámőrség májra-tortája miatt. Hajlandó e a kormány lehetővé t\'nni, hogy a határon tuli földjeiket a lakóik pegmüvelhesíték ? Kéri, hogy a hatái-Wépő igazolványok kladáia egyazrrüslttés«ék. Intézkedést kér arra vonatkozóan, hogy a határt a magyar fénrihutóság alatt álló lako-
sok bármikor átléphessék és terményeiket ha/aho\'hassák.
Fábián Béla az Oroszurazágbin visszatartott túszok és azok illetményei tárgyában interpellál. R\\tér n ctóli fogolytábor viszonyaira.
Szakács Andor a forgalmi adó behajtása körül tapasztalt visszaélésekről, Bogya János pedig n tatai választási visszaélésekről interpellál. Az interpellációkat kiadják n pénzügyi és a belügyi minisztereknek.
Huttár Károly alelnök a Há- ülését, délután 3 óralcor berekeszti.
Harcok a német—lengyel határon.
Bécs, julius 1. (Saját tudósítónktól.) A hirfdenKúrgi zavargálokkal kapcsolatban — melyről lapunk más helyén megemlékejünk — berni lopok a következőket jelentik:
„Csütörtök délután n Bornik-gyár lengyel munkásai megtámadták Hindenburg német községet. A német védŐrség 1 lovaaszázado a támadást visszaverte, amire a lengyel munkások visszavonultak. Francia megszálló csapatok beketitették a német lovaHzárcdot és harcra került a sor, amely vérfürdővel végződött. A franciák több foglyot ejtettejc s elfogták a védőraég parancsnokát is".
Ujabb letartóztatások a Rathenau-ügyben.
Osnabrück, július 1. (Saját tudósítónk-tói.) A német nacionalisták itteni vezéreit: Fröinling gyárost, Mcyer igazgatót és Lnnd-wehrt, a párt titkárát a rendőrség letartó;-tatta. Mindhármuknál kiderülMÍgyanis, hogy tudomásuk volt Rathenau meggyilkolásának tervéről és résztvetlek annak előkészítésében. A rendőrség a nacionalisták párthelyiaégében tartott hásku\'-atás alkalmával rendkívül fontos okmányokat talált.
A bevlini nyomdásziztrájk.
Berlin, julius 1. Az összes nyomdai és müs/akl személyzet sztrájkba lépett. Berlinben a mai nap egyetlen lap sem jelent meg, a Rothe Fahne kivételével. A Rothe Fahne műszaki személyzete is a mai napon sztrájkba lép. v
Nem emelik a dohány árát.
P-udapest, julius I. A pénzügy Igazgatóság kő/li, hogy a dohányárak felemeléséről forgalomba karült hirek nem felelnek meg a
valóságnak.
Nagy gyárégéi Kolozsvárott.
Kolozsvár, julius 1. A közelmúlt hét utolsó napjaiban óriási tüzvéiz pusztított Kolozsvárott. A tüz az Unirea cukorgyárban ütött ki és rövidesen átterjedt a szomszédságban levő Zea vegyé*zet:foyárra í» a mindkét gyárat teljesen elhamvasztotta. A j hozzávetőleges megállapítás szerint a kár mégha\' ladja a 8 millió lelt.
Irta
Három év és óriási különbség
m™ FÉRFISZÖVETEK
1919. június19-1922.jniriffSt.
Eperje.y Gábor,
tíz nap cs mily két dátum között. 1919. junius--. 19-ike Űrnapja volt. a kommunizmus alatt. Ki ne emlékeznék arra a lelket felemelő páratlanul impozáns körmenetre, amely azon nap délelőttjén végig vonult szokásos utvonalán méltóságteljes, de hang nélkül is elég beszédes jelképéül annak, hogy a katolikusok vallásukat nem fogják engedni és intő példát akartak adni a körmenetet végig szemlélő hatalmi egyéneknek, hogy a vallás mégsem „magán-ügy". Ugyanaz napon délután 3 órakor volt a kath. hitközség alakuló közgyűlése szintén nagy részvétel mellett és lelkes hangulatban. Mily elszántság és áldozatkészség nyilatkozott meg ezeknél a dolgoknál, ugy. hogy bátran gondolhatta a résztvevő, hogy itt egy valóban komoly, a dolog fontosságához méltó akaratnyilvánítással áll szemközt, mely kedvezőbb időben csak erőteljesebb módon fog fejlődésnek indulni. Meg is indult szépen a taggyüjtés és és az adakozás is — fehérpénzben, Azt lehetett hinni, hogy 1919. ev őszén már egy befejezett alakulást láthatunk és ez is csak kezdete lesz a jövendő fejlő-
*. viwMk r.fll
Minden áruból csak elsőrendű gyártmány!
átmeneti és télikabátok, rtlétkgjife SIHGER JÓZSEF és TÁRSA
feketekamgarnok nagy választékban —™ " ....................1 -k—
- KO»pout\'«iAtlá *yül«t -
2
ZALAI KOZI.OK\'Y
1922 jullu, 2
désnek. De amikor 1919. augusztus 2-ra a kommunizmus mcgbukolt cs a regi törvényes rend ismét visszaütött az országban, egyszerre megcsappant a buzgóság és beállott a visszahatás anélkül, hogy ok lett. volna un. A katolikus hivők egyszerre feledékenyek lettek cs nem akartak emlékezni arra, hogy ők Ígértek is valamit és akkor akarlak is valamit megcsinálni! A közbejött politikai és társadalmi bajok is sokat rontottak a hitközség ügyén és ma, három év múlva azt lehet mondani, hogy alig történt valami. A hitközség ideiglenes választmánya csak névleg létezik, egyedüli alkotása a hitközség alapszabálytervezelénck kidolgozása és a püspöki hatóság kívánalmaival való összeegyeztetése volt. A tényleges életbeléptetése ezen alapszabályoknak még mindig nem történt meg és bizony jó lesz, ha ez év őszen meg lehet ezt csinálni. Valami l\'ásultság, nemtörődömség uralkodik Telettünk, ugy leszünk, mintha minden rendben volna és mint a jó sorsban elődcink, mi is csak -a jelen gondjaival foglalkozva, a jövő eshetőségeivel egyáltalán nem számo lünk. Pedig jó lesz ezekkel is foglalkozni. A kommunizmus ugyan most nincs uralmon — remélhetőleg nem is fog visszatérhetni többet — de a társadalomban )iralkodó békétlenség a „keresztény kurzus" hanyatlásával kapcsolatosan mind merészebben hallatja a hangját és a most lefolyt nemzetgyűlési választások küzdelmei is igazolják, hogy nem pihenésre, hanem igenis alapvető és alapos munkálkodásra van szükség.
Az úgynevezett liberális párti nyilatkozatok, a szociáldemokrata párt nemzetgyűlési szereplése, már eddig is felnyithatták azoknak a szemét, akik a boldog tudatban szenderegtek, hogy úgyis rendben van minden, nem kell tovább küzdenünk. Igenis, a nehéz viszonyok dacára is össze kell fognunk és minél előbb meg kell alkotni a hitközséget. A fcrencrendiek nyilatkozata,, hogy anyagi eszközök hiányában nem képesek ellátni az eddigi plébánia dolgait, a régóta készülődő rfiásodik plébánia megalkotásának kérdése és egyéb fontos dolgok, mind égető szükségessé teszik a hitközség megalakítását. Mert avval a gondolattal, hogy ezcnlul a vallási szükségletekre k> áldozni kell, meg kell barátkoznunk, avval azt hiszem mindenki tisztában lehet. A megyés püspök ur kijelentette, hogy az a boldog állapot, hogy több mint 150 éven keresztül a katolikus hívőknek semmi áldozatot sem kellett hozniok vallási szükségleteik kielégítésére, az most már megszűnt és városunk katolikusainak is éppen ugy kell áldozniok e tekintetben, mint a más vallásfelekezethez tartozók teszik ezt már hosszú éveken keresztül.
Ezeket a gondolatokat pedig azért tartom szükségesnek felhozni a nyilvánosság előtt, mert a második dátum, 1022 június 20-ike (ényes és meggyőző példáját mutatja az összetartás és áldozatkészség sikerének. Kiskanizsai polgártársaink, derék lelkipásztoruk P. Erlich Alajos vezetésével, minden feltűnés nél-
kül összeszedték a három harang beszerzésére szolgáló nem csekély összeget és buzgóságuk és áldozatkészségük büszke tanúiként a három harangot diadalmenet ben vitték templomukhoz, hol is azt a jelzett napon Isten segítségével és az Ő dicsőségére fel is színlelték. Igaz ugyan, hogy ők a jelenlegi viszonyok között sokkal jobb anyagi helyzetben vannak, mint mi itt Nagykanizsán, de az semmit sem von le az ö érdemeikből, hogy c tekintetben előbb tcljcsilctlék kötelességüket, viszont nekünk komoly intő például szolgál, ha az eddigi nemtörődömséggel és fásult közönnyel vesszük dolgainkat, ugy semmire sem fogunk menni és a lassú, csendes semmittevés eredménye csakugyan az lesz, hogy mi katolikusok semmit sem tudunk megcsinálni, ha az pénzbe kerül. Kedves hitsorsosok, ennek nem szabad megtörténnie és rajtatok áll, hogy ezt a szorgos munka megkezdésével megcáfoljátok. Isten áldása nem fog elmaradpi erről, az ő dicsőségére végzendő miínkáról!
ÉRTESÍTÉS.
Z*lav*inict;yo nagyérdemű kowiuégét citcsilcm, hogy Keszthelyen n
HÜNfiÁRIA
szállodát és kávéháza! álvcUeirf c\\ «z eddigi Molid alapon \'vcxetcin — AlUndó«n InJeg és nul g éto\'ok. — Bal louinellöki és sajal tonnéiu ti>ztán kezelt kitűnő borok. - Flayslmri kUzoljílísl Mérsékelt árak! í\'ormente* pya* kerthelyivég.
Esténklnt Kurucz József hírneves zenekara muzsikál.
Síives pirtfogist kér tJt7
LUKACS FERENC szállodás.
Lehullo t az álarc,
lehullott a rózsaszínű lepel és előttünk áll a maga teljes rútságában a Conli utcai vörös ember. A piros szektás jelenet volt a bevezetés, a Somogyi (Siesinger) uiijnnál elmondott szocialista beszéd, a vörős-szinház első felvonásénak első jelenete, jött a szovjet pincés elvtársak deklarációja, amely nyílt hadüzenetet jelent a keresztény polgári társadalomnak, rzután pedig gyors egymásután egyik jelenet következik a másik után, a kabaré-előedások vigszinházi jelenetekké alakulnak ál, mig egy előre nem látott ni\'pon, egy s.omoru tragédia utolsó jelenete gyanánt le fog gördülni a függöny, hogy véxleg eltemesse a keresztény nemzeti gondolatot.
A szociáldemokraták szerdai deklarációja a nemzetgyűlésen fényesen igazolta a „Zalai Közlöny" politikáját, igazát, éleslátását — hogy a magyar szociáldemokrácia ugyanaz maradt, inint volt a Károlyi-uralom kezdetén — engesztelhetetlen, gyűlölettel téli, látitó forradalmár, a polgári társndslom és a kereszténység ádáz ellensége, hogy ámítás és alakoskodás minden szava, — mikor békés együttműködést, mikor nemzeti újjáépítést, mikor irányváltoztatást emlegetett.-
Mert mit is akarnak voltaképpen a „magyar" szociáldemokraták ?
Semmi mást, minthogy az állam nyissa ki a börtönöket és bocsássa ki az internáltakat és szabadítsa rá erre a halódó, szerencsétlen országra a társadalom ama salakját, mely csak füstölgő romokon, vérözönö", terroristák halálvonatán érzi jól magát, ők kívánják az internálótáborok bezárását, akik iskolapéldáit mutatták az internáltatásnak. Azt akarjAk, hogy a népjóléti minisztérium egy előkelő urigesztussal dobja oda a vöröskala-pécsos embernek a Munkásbiztosiló Pénztárt,
hogy abból ismét egy agitátor-tenyészde, egv szociáldemokrata menház, egy torreádo\'r-ké-pezde legyen. Azt akarják, hogy az általuk a megfeszítésig gyü\'ölt Egyház „vagyonát"
— melyből számtalan felekezeti int&ményt iskolát és intézetet tart fönn, amit egyébként az államnak, tehát az adózó polgárságnak kellene fenntartania — sajátítsák ki, hogy ott is rászabadíthassák a maguk vörös likvidáló-rait és a dolgozó polgárság tartsa fönn ad, amit az elvtársak „íllikvidálnák." Azt akarjak a vörŐ3 maszlaggyárosok, hogy a magyar munkásság „dolgozzék" és nyolc órai munkát követelnek számára, mely idő alatt a kenyeret alig bírják megkeresni. Hát nem dolgozott eddig is az a becsületes, józan magyar munkásság és fizette hetenkint a hét és nyolcféle adóalapokat, pártkasszát, szakszervezeti dijat, ellenállási pénztárt, Népszava kötelező előfizetést, stb. slb., mig n vezérek imunitóst élvezlek a „dolgozás" szabálya alól? Egyébként ők most vallják szállóigévé a dolgozni akarást, mit a keresztényszocialisták első követelésként bocsájtottak .világgá. A magyar nemzetgyűlés jogszerűségét vitatják, azt nem ismerik el, — azonban mohó éhséggel, gör-csös ragaszkodással szorilják kezeik közölt a mandátumot. Miért nem vonják le maguk számára ennek az „illegitim" nemzetgyűlésnek a konzekvenciáit? Miért raoradnalc akkor egy pillanatig is tovább egy oly nemzetgyűlés tagjaiul, — amely törvénytelen? 1
A szabadságjogok biztositásat, a zárt számarány megszüntetését követelik. Nem e a legnagyobb ellenségei minden legelemibb szabadságjogoknak a szociáldemokraták ? Szabadságjogokról beszélnek — akik a mát világnézeten levőt kenyerétől megfosztják és vadként üldözik. Szabadságjogokat követelnek,
— kik még most is a keresztényszocinlisták-kal szemben a legnagyobb terrort fejtik ki és ugyancsak urcul ütik a „szabadságjogokat."
A numrrua clausus fáj nekik? Mióta jár a magyar munkásság az egyetemekre, hogy őt erdekeiné a zárt számarány kérd\'*-, vagy sérelmet ejtsen rajluk? Miszen a zárt számarány azért vált szükségessé, mert életkérdésünk, hogy a mngyar munkás gyermeke, a magyar kisoBztály fia-leánya is látogassa és ne szorítsa le a boldogulás útjáról a magas tudomány csarnokából az az osztály — mely őt pórázon tartja és vörös injekciókkal ön-tudclától niegekarja fosztani.
A sajtó szabadságát, n kivételes törvények megszüntetését követelik ? Kérdjük — kik verték béklyóba a sajtó szabadságát, kik szüntették meg a sajtószabadság dicsőségére a nemzeti és keresztény irányú lapokat, kik szüntették meg az „Uj Nemzedékei kiknek a katonái hatoltak be az „Uj Lap* szerkesztőségébe? Kik gátolták meg abban a „Déli Hírlap" keresztény tulajdonosait, hogy birtokba vegyék lapjukat ? És mondják meg őszintén, kik tették szükségessé a kivételes törvények életbeléptetését ?
A magyar kir. kormányt pedig bolsevista rendszerrel vádolni — oly merész kijelentés, amely megérdemelte, hogy Rakovszky belügyminiszter megleckéztesse és visszautasítsa n Konti-utca szavajárásához szokott beszélőt.
A szociáldemokraták deklarációja mést jobban kiélesitette az emugy is feszült viszonyt a keresztény nemzeti tábor és a liberális szociálista ellenzék között és megmutatta az elvtársak igazi arculatát, igazi szándékát. — A deklaráció nem volt más, mint egy határozott, kemény, megfontolt ultimátum — a keresztény magyarsághoz.
Ez a hang, ez a tónus, ez a modor, « személyek előttünk nem ujak — hiszen ismerjük őket, de éppen azért résen leszünk, a felénk dobott kihivási keztyüt a múltban kipróbált becsületes kemény magyar kezűnkkel felvesszük és állni fogjuk a harcot! (*)
Zsoldos tanintézet
na<Up«»t, VII., DohAuy-u. Sí. ToUroa Jó*»of I»4-«7. » legjoMxan késsit aló maginviísgákm. Vidékieknek levelező oktatás
speciallvnu^AiihasznúUtrAlrt tankönyvök nltipján
ivgjh!
illui 2
Magunkról.
Letelt diS féléve ennek a küzdelem-mMVar esztendőnek. Mai nappal átlép-"Ta X^ik f4lív MszSbát. Vájjon mit ,U 10f»í szimuakrs « ismeretlen titkos jövő ? \'ptasbadulist vagy rabszolgaságot. boldo, jiit vagy vesztet, életet vagy halált, ildi.t * i átkot rejteget-e méhében ? A jótékonyén Ififlnk elfedő Gondviselés tudni esek meg-Lndsni. De bármi legyen is • tor. könyvébe uiiyM számunkra — nyUt homlokkal, lelve biitstó reménnyel-, tekintetünket sí Ég felé «melv«, ">\'iY" elazintsiggel indulunk neki \\ rejtelme*, ködfityolos ütnek...
Egy félév — pergett le iámét ■ végte-leoség tengerébe. Egy félév — mennyi ezer-lile esemény jitsiódott le e nemzet életében. Egy fél év — mit jelent ez a keresztény nemzeti sajtó Izzó kohójában is, ahol • keresi-Kny nemzeti gondolst vértjei és pajzsai kerül-n.|[ líi naponta • megyeriig védelmére. .Egy fé| ív — mintha nekünk is visszapillantanunk tellene, és szimot vetni lelkiismeretünk elölt, lóióniégünk előtt, akik zlszlónk köré tömöttek, sklket n tiszte ejzményiség, a bithü-séj, S kipróbált áldozatos hazaszeretet hozott ósne — zászlónk alá.
Közönségünk, olvasóink tudjik legjob-bsn — hogyan igyekeztünk célunknak megfelelni, a keresztes élü nemzeti trikolórt acél marokkal kezünkbe tartva, sem jobbra, sem balra tekintve — azon az egyenes uton előre h.ladni, mely a magyar nemzet szomorú kálváriájának egyedüli kivezető utja. Mert bennünket csak egy hevit, bennünket csak ejy lelkesít, crelekvésünk, tettünknek csak egy a rugója, indítója — a boldog, függel len, szabad, csorbítatlan, kenyeret éa házit njujtó keresztény Nagymagyarország.
Visszatekintünk. Hitra — a lefolyt fél éire — és szerénytelenség nélkül, emelt fővel, tiszta homlokkal illithatjuk, hogy becsülettel teljesítettük tisztünket. — A magyaréig vesztii voltunk és azok akarunk maradni a végeken, rajongó magyar szivünk minden szeretetével, minden dobbanásával, hirdetve a dicsőséges magyar nemiét eljövendő lel támadását, az elkövetkező magyar jövSt.
Tudatiban vagyunk a kezünkben levő fegyver hatalminak, kihalisinak, horderejí nek, épitő vagy romboló, pusztitó hatásinak Tudjuk, hogy nem Budapest dönti el az or szág sorsit. Tudjuk, hogy az ország jövője a vidék vállain nyugsiik. Ismerjük a végváro-sok nagy misszióját. De tudjuk azt is — amilyen a vidék sajtója, olyan a vidék arculata. Azért törekszünk társadalmunk stevXgta pilléreit tisita nemzeti érzéssel, magyar gondolkodással és keresztény lelkülettel alátámasztani. A magyar keresztény nemzeti gondolat folyton égő tüzének élesítő papjai kívánunk lenni.
A választás
mindig könnyen mogy • Hungária cipó-üxlott>«o, m«rt állandóan érkoxnok újdonságok.
Elsőrendű fonnia, fehér vásson nŐi-
gyermekcipők föltűnő olcsó árban,
Nél-, férfi, és gyermokharisnyák lg«a nagy választékban.
A békát hirdetjük, a helyesen értelmezett keresztény demokráciát, mely csak azt ismeri — hogy egy atyának és egy hazának
gyermekei vagyunk. — Nem támadunk soha senkit, de a felénk dobott kesztyűt felvesz-»iük. Kemény készíti ostorozzuk s visszaéléseket, a gyengéknek khizsorázását, a becstelenséget, minden társadalmi osztály jogos ki-vánságaiért becsülettel küldünk. Mindenkinek mindene kívánunk lenni — hogy kora reggel, mikor lapunkat házhoz kézbesitik — mint a ház igazi jóbarátját fogadja közönségünk. Zászlónkra hármas jelszó van írva hit, haza, boldogulás. Az uj félév küszöbének átlépésén Ígérjük, hogy azok akarunk maradni, akik eddig is voltunk — a közjóért, a közboldoguláséri, közönségünk jogos érdekeiért becsülettel és tiszta kézzel küzdő független, keresztény napilap.
Mi pedig ctak egyet kérünk közönségünktől. Attól o mi közönségünktől, mellyel eddig ia ugy összeforrtunk, mint egy családhoz — a Zalai Közlöny családjához — tartozók. Kérjük pedig szeretettel, bizalommal, hogy törekvéseinkben azzal is támogassanak bennünket, hogy kibontott zászlónk mellett továbbra is a régi hüaéggel kitartsanak, ujabb és ujabb olvasót, (harcost) szerezzenek, hogy hangunk minél erőteljesebb, súlyúnk minél nyomatékosabb legyen és minél jobban betőlthessük tisztünket — a magyarság szent tüzének papi lisztét.
Ebben a reményben indulunk útnak a másik félévbe és lobogtatjuk magasan a ma gyarság Siüzmáriás zászlaját.
A szerkesztő.
H
UNGARIA
Cipőgyár rL fiókja Fő-ut 14
j./*LAÍ auZLu.-s:
H » BEK
— A kiskanizsal bucsu. A Sarlós Boldogasszony napján megtartatni szokott bucsut az idén is a hagyományod ünnepség keretében tartják meg a kiskunizsaiak. Fél 11 órakor szent beszéd lesz, melyet P. Pintér Benvenut szentferencrendl áldozár fog tar tani, utána ünnnepi nagymise, amit P Ehrlich Alajos ferences lelkész celebrál. A fél 11 órás szentbeszédhez az uj harangok fogják majd a híveket első ízben hívni. Akkor szólalnak meg először Kiskanizaa uj harangjai.
— Eljegyzés, füredi János levéltárnok bájos és nagyműveltségű leányát Bözsikét — eljegyezte Gál József m. kir. főhadnagy, a helybeli altiszti iskola parancsnoka. Füredi Bözsikc urleány ismert műkedvelő, aki nagyon sokat szerepelt előadások alkalmával és elő-edóképességével, gyönyörű táncával sok, megérdemelt sikert aratott. Most n legbájosabb jelenetet ndjn elő, a legkecsesebb táncot lejli — betáncol egy rózsákból font házasság biztos, boldog révébe.
— Házasság. Samu Gizella Nagy kanizsn és Haba Miklós Budapest házasságot kötnek.
— A polgári iskoia cserkészcsapatának táborozási költségeihez járultak: Transdanubia Egyesült Gőzmalmok Részvénytársasága 300 K, Garai Testvérek 200 K, Kumin Károly, Miltényi Gyula, Gross Ferenc 100—100 K, Zulfikár Saikir, Vollák Jenő 50—50 K, többen 20 K. Támogatásukért köszönetét fejezi ki a parancsnokság.
— A tűzvész áldozatának Horváth szabómester részére Szatucsek János Komár-városból 100 koronát küldött be szerkesztőségünkbe. Rendeltetési helyére juttatjuk.
— Nagykanizsa köz-gazdasági képe a bel és kAlföld előtt. Tegnapi számunk, ban hirt adtunk arról, hogy Kanizsára érkezett Széli László titkár, annak a hatalmas közgazdasági szakmunkának a belmunkatársa,
Értesítés.
Vagyok bátor a m. t. hotgykósönsé* b«cs«s toáo-mávára hozni, hogy V*r*smartiMrt«e «■ aa.
ala\'ti Ukisomoa
varrodámat megnyitottam.
EtviUalok \' Whttá _ .
mai div.lft.fc tn.a .UM--- — — -
ruha varrását. Síiv.i pínrojlit lír
Czlmmarmanná Kostáin Máritk*
amely Magyarország köz- és kultúrintézményeit, kereskedelmi, Ipari, közgazdasági, pénzügyi vállalatait igyekszik egy több nyelven megjelenő hatalmaa munka keretében meg-iamertetni a bel- éa külfölddel, hogy ezzel Nagykanizsa városát és intézményeit az ország határain tul, egész Európában megismerhessék. Ennek a nagyszabású munkának —Jmint mir megírtuk — Sasvári Armand a budapesti kereskedelmi muzeum igazgatója a szerkesztője. A nagy munka és a kitörött cél megértésre talált mindenütt. A mü megjelenését a külföld részéről komoly érdeklődés előzi meg. Igy a lengyel kereskedelmi minisztérium, Románia, Jugoazlávia, továbbá az osztrák közgazdasági élet több kiváló kapacitiaa, mint Drucker, Gutvinazkv, Kobalch érdeklődtek a könyv irint és egyben szakszerű támogatásukról biztosították. Az érdeklődőknek az idő rövidségére való teklntetl.1 Széli titkár néhány napig még a Centrálban délután 5—6 között áll rendelkezésre.
(*) Uránt*. J.gy.xi.n .IS Jókat Fehér róxaájára.
(i) Sípos Gyuláné zenedei tanár a csoport tanítást a szünidőben Ufentartja. Jelentkezhetnek Szemere-u. 23. %z. alatt
— Közvetlen Tonatősaiekött.táa.
A Déli Vasul főnöksége közli: Julius elseje óta a Balaton gyorsvonatokkal — Karlabad, Buccari, Oderberg és Zágráb között I—II—III. osztályú közvetlen kocsik közlekednek Nagykanizsán keresztül. Útirányuk a következő: Prága (Oderberg)—Lundcnburg—(Breclava) —Pozsony— Hegyeahalom—Győr —Szombathely—Nagykanizss— Gyékényes—Zágráb. Az a szerencsés kanizsai halandó, akinek meg van\'hoizá az anyagi tehetsége, hogy Karls-badba vagy Brünnbe utazhatlk. ezentúl csak be kell szállnia a kanizsai állomáson és minden átszállás nélkül érkezhetik meg végcéljához — Prága, Dreida, Berlin, Oderberg, Varsó. Viln., aőt Riga vároiába. Zágráb, Bród, Bosznia, Belgrád felé közvetlen gyorsvonat, csatlakozás van. Bővebbet egyébként a DélI Vasul fali vagy isebrétü menetrendjében.
— „Elmaradt latontiaztelot" cimü tegn»pi hírünkre vonatkozóan a felsőtemplom rectora, főtisztelendő Stüci Imre kegyesrendi paptanár közli szerkesitőiégünkkel, hogy tény, hogy a 11 órás azentmlse elmaradt szent Péter Pál napján, azonban a jóindulatu hivek blionyára megértik, hogy a gimnázium évziró ünnepélye, bizonyítvány, jutalom kiosztás, segélykönyvek beszedése, stb. mellett megtörténhetett a megjeledkezés, de azt Is tudják, hogy nem követtek el bűnt, ha hibájukon kivül nem hallgattak szentmisét. Ha csak a sekrestyés vagy valamely hivő beizent volna, a misét meglehetett volna tartani, mert a misés tanár, kinek ezernyi gondja feledtette az aznapi mise mondást — még nem reggelizett és igy misét még mondhatott volna.
— Bútorozott vagy Orca, nagyobb szobát keresek, azonnal elfoglalhatót. Cim a kiadóhivatalban.
— Hadirokkantak, Hadiözvegyeit á. Árvák Országos Pártja értesiti az összes rokkantakat és özvegyeket, hogy julius 2-án megtartandó értekezleten és a tagsági igazolvány kiváltása végett okvetlen megjelenjenek a Keresztény Otthonban délutin 3 órakor. A párt vezetősége.
jyvot a budapesti klmifca fogonrori tovíbbl . tanfolyamára elutazott. Rendelését julius hó íi in ismét megkazdi. V — Meghívó. A nagykanizsai cipész
kr,o"»t (pft^i
iisziitfitó közgyűlést tart. Pontos megjelenést Mrüok.
% (Xj Mé* ctsk ma és soha többé nem ;Kesz látható a Világ-mozgó igazán világhírű \'^jlmje a „Hegyek fantomja III. része. Siessen és ne mulassza el s ritka alkalmat és tekintse meg e ritka bájosságu műsort, i- (-)\' —r*nr-V. -■\'--yt—con-fatti, usTpiotia, tombolakártyák, pa-jiirtáayárok, paplrasalvéták Flachal FttlSp Fial cá*n41, Nagykaoiuán.
— As Irodalmi ém Mövé.zett Kör zenekara hétfőn, folyó hó 3-án próbát tart. Ketting. t,. ,
\' <x) Uránia. Griffek karmaiban, abaxolat tokélyU svéd kalandordráma.
— Nagykanixaai Hástolajdonosok Szövetsége. A lakásrendelet ügye julius 1-én került a minisztertanács elé és a jövő héten jelenik meg a rendelet a hivatalos lapban. A rendelet első pontja egy deklarációt tartalma/, hogy a, kormány a lakásügyben a magántulajdon elvén áll és egy éven belül, vagy amint lehet, a teljes felszabaditást biztosítja, vagyis a kommunisztikus felfogást kiirtja. A rendelet a családiházakat teljesen felszabadítja és lehetővé teszi, hogy a háztulajdonos a maga, vagy a családja részére o házban levő helyiségeket az igényei szerint elfoglalhassa, de a nagyobb bérházakra vonatkozólag nem elégíti, ki sem a háttulajdonosok, sem a lakók kívánságait, azonban módot fog nyújtani arra nézve, hogy a háztulajdonos a kellemetlen és veszedelmes lakódtól megszabadulhasson. Nagyon szükséges volt, hogy ez az értekezlet junius 29 én összeült, ahol 23 szövetség volt képviselve, mert másképpen a rendelet már pénteken került volna minisztertanács elé, az érdekelt háztulajdonos szövetségek meghallgatása nélkül. Az üzlethelyiségekre vonatkozólag a háztulajdonosok nagyobb szabadságot fog nak élvezni. Nagy baj az, hogy a lakásügyet még mindig azok intézik, akik Bernoláknak voltak a munkatársai és hogy a miniszter még mindig azzal hozakodhatik elő, hogy még mindig 5000 vagonban laknak menekültek. Ez most már Nagykanizsán nem igen vAn, igy a célt csakis helyi lakáspolitikával lehetne elérni, ha az átvett barakkokat mielőbb átalakítják lakásokká és ha bizonyos nagyvállalatok az alkalmazottak részére lakások épitésére lennének rábírhatók. A küldöttséget gróf Cziráky vezette, aki az értekezletet is végig hallgatta és a küldöttségből Zemplén- és Vasmegye szövetségi elnökei maradtak még ott, hogy a rendelet ponto-zatait a miniszter elnöklése melletti szakreferensi értekezleten együtt letárgyalják és azokra az észrevételeket megtegyék. Elnökség.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu. tanulónak felvétetik. •
ON . f
DOHÁNYZIK I
Használjon
DIANA |
fogkrémét!
Mindenütt kaphatói Gyártja: , Diana Kereskedelmi R-T. ■ _- v.. N«dot-vui to.
0LCSÓ
kényeimet it ciuimii epredül a kéufl varrott • v i duplatalpa nyári
SZANDÁL
Egyedüli kéultó:
ARGENTJÁNOS
moéera cipésate D«tt-tír 1
Ugyanott chevreaux, box, antilop, selyem, visioncipík késsel do\'goiva a legfinomabb kivitelbon * legutolsó divat szerint- 4490
X>r. Kállay Zoltán jogi szemináriuma Budapest, Andrássy-ut 8. és Szeged", Pallavlcinl-n. felelőséggel és biztos sikerrel kéasit elő bármely egyetem é* jogakadémia ossxes jogi vizsgáira és as úgyádl vizsgára Jegyzetbéilet I Rekapitulációi Minden felvilágosítást szóval vagy levélben készséggel ad akár a bodapesti, akár a szegedi igazgatásig.
(x) Uránia, Vasárnap Griffek karmaiban történet egy amerikai stilU, magát .Griffek társaságának" nevező kalandor társaság izgalmas életéből. Kalandor trükkök, hajszák, menekülés, üldözés, félreismerés, rendőrség bravúros munkája öt hosszú felvonáson keresztül. A darabnak magasabb értéket az ad, hogy a Svcnskagyér legújabb produkciója, ahonnan az Uránia művészi kivitelű és mcgjátszAsu darabokat kapott, mint a .Kék róka", „Arne ur kincse" és a többi abszolút tökélyü svéd darab. Kisérő: Pathé vígjáték.
— Magaa pénzbeli jutalmat adok
aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cim a kiadóhivatalban.
Cserkészünnepély.
— A „Zalai Közlöny" tudósilójától. —
Nagykanizsa, julius 1.
Csütörtökön dél körül nagy szél kavarta fel az utakat, a nap majd vidáman kisütött, majd pedig szürke, fellegek közé bujt és borongós hangulat ült a természetre. Nem kell költőnek lennünk, hogy ezekbe a természeti elenségekbe beleolvassuk a mi lelkivilágun-cat x reflexiókat fűzzünk a csütörtök délutáni cserkészünnepélyhez.
Megmozgatta az esemény a cserkészek kis társadalmát s a közvetlenül érdekelt szülőket, az ifjúság hü barátait. De nem kavarta fel a délutáni szélvihar módjára a társadalom nagyobb rétegeit, akiket pedig vártunk s szerettünk volna ott látni. Bizonyára nagyobb közönsége volt ugyannkkor a vendéglősök mulatságának, ezt értjük is, az is igaz, hogy sok mulatság volt abban nz időben, tálán a propaganda is tulszerény, vagy egyenesen gyenge volt s igy a gyér\'látogatottságról való megemlékezés nem felrovás, hanem egyszerű lényregisztrálás akar lenni.
A nap is elbujt restelkedésében, hogy a kevés közönség, -r.iatt még a katonás cserkészek sem tudták pontosan megkezdeni ünnepélyüket s csak akkor mutatta mosolygó ábrázatát, mikor a méltóságteljes fogadalmi szertartást, a kedélyes műsorszámokat s a kis cserkészek sürgés forgását akarta boldogan szemlélni.
Emelték az ünnepség fényét megjelenésükkel a cserkészek jóságos lelkű patrónusai: Bugsch Aladár állomásparancsnok, Bobest Mátyás ezredparancsnok ezredes, dr. Sabján Gyula polgármester, Eberhardt Béla főgimn. igazgató vezetésével az egész tanárikar jelen volt s többen a megértő társadalom tényezői közül. Csak az fájt azoknak, akik látó szemmel vizsgálják az eseményeket, hogy az ilyen jótékonyt^lu, nemestárgyu ünnepélyeknek mindig ugyanaz a közönsége van, a nagylelkűek, r mélyebben érzők, kik csodálatos bőkezűséggel áldoznak is minden szépre, jóra, Mennyit érhet a Magyarok Istene előtt az 6 adakozásuk, ha a szegény asszony Is oly nagy dicséretet kapott \\ét fillérjéért lök • jó sáfárok, kik felé a féltámadó dicsőséges haza SleJS karj.it fogja kitárni, mert súlyos WegségéBen ágyánál virrasztottak és ápol-
ták, go
19a2. juliu, 0
jővő,-bMWSÍ IMiW|i||MÍ^wüct;
nak 1 Vagyunk még magyarok I
Főgimnáziumi cserkészcsapatunk kedden 4-én ihdul táborba. Reggél 7 órakor mbe lesz a felsőtemplotaban Vini SanctévaJ* mety után gyalog teszik meg az utat Pogány-szentpéterig, ahol táborhelyüknél, a vadaskert bejáratánál báró Inkey József, a nemeslelkű házigazda fogadja őket. Hírekét részben punk fog közölni róluk, részben a minden vasárnap megjelenő a az ujságárusitó pavillo. nokban kapható „Iharosi Harsona" c. tábori Vjság számol te részletesebben életükről. Élelmiszert egyrészt magukkal visznek, hálái emlékezettel a jótevőkre, kiktől természetbeni adománvokat kaptak, mási\'észt a helyszínen szerzik be. A szülők nyugodtak lehetnek nemcsak a gondot felügyelet miatt, mely gyermekeiket mindenben védi és oltalmazza, hanem azért is, hogy jó ellátásban fesz részük! Aki végigolvassa a tábori újság első számiban az egy heti étlapot, bizonyára szivesrn szegődne el kosztra a cserkészkonyhára. L*:vélgyüjtőhely a főgimnázium házmestere s Téutsch Gusztáv drogéria, ahova minden páros számú napon jön kerékpároskűldönc a levelekért s hoz a fiuktól póstát. Látogatá>i napok a vasárnapokon 9-én éa 16 án IcszneL. A jótevőkről s a cterkészünnepély felülfizeioi-lől a parancsnokság akadályoztatása miatt csak egyik legközelebbi számunkban tudunk összefoglaló jelentést *dnl.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- ÉS CSEMEGEÜZLETEK
részére a hrueves kőbányai
ELSŐ MAGYAR RÉÍZVÉNYJERFŐZÖDE
SÖREIT
Jutányos árban szállítja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sftrferakaU.
Raktáron tart hor Jós és palackoiott sdrókel és pedig:
Király, Bajor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-maláta és
Távaszi különleges sört.
N\'.j-onU íilss lúltéi Slrihiiini: Hím,, lantiiuu. IMn: 91 tíára.
Szerkesztőig üzenetek.
K. A szerkesztőség csak délután 7 óráig fogad el kéziratokat, utána nem áll módjában többé a beküldött kéziratokat figyelembe venni. Beküldött kéziratokat a szerkesztősé* még kivétele, esetekben sem ad viasza. Hogy nem emlékeztünk meg, azt annak tessék tulajdonítani, hogy nem kaptunk meghivót. Az a legkev..ehb, amit elvártunk volna Önöktől, hogy a sajtót Is meghívják s ez volt «z oka, hogy nem vettünk az égésiről tudomást. Soraiban komoly törekvéseink elismerését látjuk. Üdvl — T. F. Tessék a kiadóhivatol-hoz fordulni.
törvényszék
<§) Kitűzték . Vudarlica Mtír
gyalá.t. A nagykanizsai kir. törvényszék most tűzte ki n főtárgyalás! a rablógyflkos Vanderlics Géza ügyében. A főtárgyalás! dr. Kenedy Imre büntetőtanácsa tartja meg julius 20 in, csütörtökön. Tárgyalási elnök : Dr. Kenedy Imre kir. táblabíró, azavnzóbirák dr. Almdssy Gyula <t dr. Blba Ferenc kir. törvényszéki birók, ügyész dr. Szabó Lajos kir. törvényszéki elnök. Így Vanderlics Géza rövidesen bírái elé kerül.
(§) Tárgyalások, A nagykanizsai kir. tőrvényszék mint büntetőbíróság jutlua 6-án, csütörtökön a kővetkező főtárgya&tokattjt-tja:
1. Mészáros Jenő nagyradal földtWves legényt és kiskorú társát, kik mindketten

n 422 í\'in.k 2. pontjába Otkö.8 gvujto-^bíntilM"! vádolja, mert c, ív fehruír !"7l„ Kejlovica Jáno> barkócíáspuiitai
Keglovic. J«l
""é*ól»il f=l*»»i\'o«\'ák, ugy, «ok teljesen leéglek a benne levő .Lalid együtt. A kUkoru bevallotta, Mé».áro. (Polder) J.ní bujtogat!, fel. Mfilátoi beismerte tettél. 2. Tíiök Anna L-mirvirosi hajadont, aki Nogykanúsdn B , 11. ... I«klk. • 333. Uié ütkö<6 lopással és o Btk. 370. §-ál>.
Silóió orgaidsság bűntettével vádolja ai
0„é.x.ég, me" Halásx Mihály birtokából férfiruha neműiket jogtalanul eltulaidonitolt fc Lét katonai kőppenyt, melyrfil tuat«, hogy Jepiíból síármainsk, a vele együtt éló La. áovics Karoly kezéhez juttatta és közremükö-döti, ltogy azt Takáca Gézának átadta. Ugyan-cwk ebből az ügyből kifolyólag kétrendbeli orjltil\'ság miatt fog felelni Takácl Géza psg^kanizsai, többszörösen büntetett előéletű nipiiámoj, mert n fentemiitett ruhanemüeket, melyei161 tudta, hogy lopás utján jutottak Tőiök Anna és Ladovies Károly kezeihez — értékesítette. 3 Dukást Dávid 60 éves nagykanizsai marhakereakcdű az 1920. évi XV. t.-c. 1. § ának 2. pontjába ütköző folylatóla-2os áiuuzsora vétségével van vádolva, mert tÜgyfarőng anyagért olyan árt követelt és lítfitt ki, mely méltányoa haiznot meghaladó nyereséget foglal magában. Terhelt beismerte cselekménye elkövetését. 4 Msrics Antal 32 éve* mésiáros és neje Marica Antalné szül. Schei Mái fa 32 éves nagykanizsai lakosok az 1920. évi XV. t. c 1. § ának 3. és 4 pontja szerint minősülő árdrágító visszaélésben vá* dollatnak, meri a hentestől 180 koronáért vásárolt szalonnát 200, 350 és 360 koronáért engedély nélkül viszonteladták.
Ezen ügyeket ia dr. Kcnedy bünteti-tanácia tárgyalja.
Budapesti tőzsdei Budapest, jttllus 1.
Zürichi zárlati
bailín UJ, Amsterdam . Hollaudn 202 76,
X»w-Yorli !>2&7E> London 2327, rifls ÍI2S Mu.no 247V, t\'r.g* IUIU Budapest 51, Zigrib 107, V.iwS II1,, Wien !-7S, Owlfik koron. 2\'/,.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
vasxUnk 2100 Árfolyamon.
0,,.., mi, b»ljri HuW- „„--JSnla
nj.k.t 1«Km.gi,«bb ártsa VCatUIIH,
TóiaJ.l niagbiiúok és kúltoUi álutalájok U,;í]\'jny,,,(bb éi Uggyorubb Celjesítéuo.
Dollár, Dinár HS
Grosx és Térsa
N*Bykanl»m, Sugárul 1. Tóidon 321.
A szerkesztésért sajtójogilax felelős: tíenedek RetsŐ szerkesztő.
Apró hirdetések
40 ** tt»in»pn»p 30 K. minden/
i,;;*l*bb bttcwri n«<J«(t siKijtV dupUn MimlllKliitk. I."" mlod.nkor 60 »«i.»WV Ar«>£e«liníDj-.
Ki.obb mennyiségű vasabroncs, drót \'\'\' "ilsnymotor (elszereléshez szükséges porcé Un-golyók jutányosán eladóit. Cim a kiadó h\'valslban.
Tanonc felvétetik Kollsrits Gáza fodrász Metiben, Bazár-udvar.
Tanalókat felvesz Széchenyi, lakstos-Kossuih-tér 13. szám aiatt. „„
Kit hónapra bérbe vennék egy piani-!*»■ Cim s kijilohivstslban. ,,„
Eladó azonnal egy fcdelis sárga és egy \'■kete hintó Hunyadi utca 7. szám alatt.
ZALAI KÖZLÖNY
Elemi i. polg. lakolai tanulóknak
korrepetálását és m.K.invizsgál»t,« v.ló dóké-szitésél elvállalom. Ajénlatot .J, módszer- leli. P.érc a kiadóhivatalba kérek
__I7M
Vlz.gáiott gépész, lúob évi gyakrr
Istlal cséplést vállalna ursílsl0„,ban vagy hasonló helyen. Bizonyitvánjokkal rendelkezik M-háczy Lajos X.lamcrenye. up Caraboncz.
Aranyat, ezüstöt, brillUnskövet, h legmagasabb árbnn vAsórol Schnllter Géza ékste rész, D.-Aklér 15.
Az Uránia mozgószintláz azonnali be-Ifpisre Mictlleg hadirokkant háziszolgát keres.
Eladó egy Jó crósebb szekrény, lltinyady. Utca 2 szám.
Vadlya Hajnalka gépírónő váUsl
mindennemű gípirási munkái, levelezést Megbízást átvesrek hétköznapikon este II—8 lg, vasár é3 ünnepnap dále\'óü 9—ll-ig. I.skás: Fó-ul 22., emelel, jobb erkéy.
Rnr&nnlA Wn<í»itt ii ,|K.nu>lt« u-□ orapoio Usirtl.irU in bxrctss a
tr. MMir-Irtm (KmdmUZm kttak,). Naftáit, aaiíai, ,Uai, aaira. Ki^iMú Tan .UatM naBall Sr. J,Uu, liiHiay
l^n^lliaHNa. laS^aiU íaiwU L^ava\'a, .4. uliwkn igjlb
l^akMIata lka, l, , ,,, lacjc 1
Hirdetmény.
A nNemzeti Hitelintézet" közhírré teszi, hogy folyó hó 10-én, hétfőn délelőtt 9 órai kezdettel Budapesten VI., Vilmos császér-ut 25. alult óvi rendes közgyűlést tart, melynek tárgysorozata a .Budapesti Köz\'Ön>" szAmaból veheió ki. Feikéretnek n részvényesek, hogy e.en közgyűlésen minél számosabban megjelenni sziveskedjenek, vagy magukat más mepjelenő részvényes által (meyhatalmazAssal) kópvisc\'tcssék nnnAl inkább, mivel a legutóbbi események a\'aptalaoságáM meggyőződve azt is mcgállapithatják, hogy központunk sajAt kérelmére megejtett vizsnAlat után az intézet szanálása nemcsak a létjogosultságát biztosító legszebb eredménnyel buntakozott ki, hanem ,Földhitelintézet" bckapcjo\'ása és az Mlamnak az intézetnél való őls/ázmll ió koronát kitevő összegnek téléiként történt elhelyezése folytán megerősödve zavartalanul folytatja működését Minden befizetett egy dar*.b, — csak az első 120 millió részvénytőkéből szArrr,a<ó ís 1921 május hó 4 ig jegyzett, — részvény egy-egy szavazatot képez. A közgyűlésre elmenni szándékozók az említett, saját nevükro irt részvé-nyeiket a le nem járt sze vényekkel eg>ütt folyó hó 3 ón délelőtt 10 óréig a fiukűgyészé-nél dr. Hajdú Gyula ügyvéd irodádban, — e gyűlés tartamára, — elismetvény tlenébei letétbe helyezni szíveskedjenek Azok, kiinek n részvények még kézbe-.itvc nem lettek, a köz pont ideiglenes elismeivéoyét vagy bármey elismervény gyanánt elfogadható okmányt (csekk szelvény stb.) mutassanak be. A s*»-vazAsi jog meghaltlmazoil utján i* gyakorol ható, azonban Ily meghatalmazott csak rész-vényes lahet,
Meghatalmazás útlapok és belépési igazol-ván\\ ok szintén a íei.»jclxcu irodában és Időben kaphatók. . ,
ElnöUlgaxgntó.á-.
Fürésztelep
berendezése
u. m. 8-as MAV. lokomobil, horlzontal gatter, körfU-résr Stb. üzrmbeszű-itetéa miatt Igen olcsón eladó.
Waldhauser, Csatka
Veaiprémmegye, zirci járás
ITTTTnr.TI,
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Réxgállc
legolcsóbban bc»z©rozhetö
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Megbiitul", ke;«»itéoy
rőfös-segéd
klzirúUS jv bironyilvinyokVal f.lvíUtik. A janiitok kuUMdák
Bruncsics Ferenczhez, Keszthely.
SíKKKX XKK XX XX KXXK
x Zab, Tengeri
Gépolaj, Nyersolaj x Kocsikenőcs ff Badacsonyi rézkénpor $ Köles, Mohar *
JUJ továbbá mindennemű gaxdaaágl ii 5t
Xnímetoisilgl H«rtl m«Kv«k klcalny- ojt
bon ii k.pbüdk ■■
1 Ország .sWidder cégnél «
j. Nazykanlxaa, Eruébet lír 10. [{
XXX XXX XXXXX XX X XX
VILÁG
ftttt á n mozgéképsilnliá,!
Erzsiket klrÉljoí-tér, tziriii szálloda épilitibii Telefon 74. T«l.foa 74.
S;om!)»ton ís v«iirn»p buciuzik > Hígyek í«ntomjt KinlMítól!
Hegyek fantomja III. része
Rémület I
C.oda 1 Isgalom I Rettenti felelem I
Mart jönnek a
Frakkos banditák

n t rtitolf \'-» K ti"lr* « K. I t»!r >5 K. II liéliotaap ííl 7 fa » ónkor, vui<-«.
Helyarai: í Ml, Ili h.ir « II ^r-p- a. Po.to. k«.at.iJ
2ALAI KÓZLÓNV
lStt. juliui í.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Srjiíjís iWNrtokrurfttS BlróOg állal angnlélyizatl
Ingatlanforgalmi irodája.
I<Mu HZ. UMvIli lt. TA.Lratj ila: Sjlilí tmttilt
Eladó birtókokt V
2IX> holdul birtok Zalamegyéheii, melyből 180\' hold azintó, 60 hold rét, • löbbl efóSi legetS.
250 holdas birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó a löbbi erdő, rét és legelő.
?J2 holdas birtok veszprémmegyében, melyből 150 hold fzáolu, 3 hold szőlő, » hold akácás, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80: hold szántó, 20 hold rét.
100 holdM birtok Zalamegyében, melyből .\'>0. hold szántó, 4 hold rér, a többi erdős legelő. , ,
fto holdas szőlőbirtok Somogj megyében, príma, rajszőlővel beültetve.
15 holdi s szőlőbirtok Nsgykonizsa mellen,-nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 km.-re, le\'Jes leszereléssel.
5 holdas szőlőbirtok KrsZ\'hely melleit a Ba-t laton partján.
Parcellázások I
Somogymegyét en homokos birtok. 1000 négyszögölenként lO.OCO K. Építési anyagiéi, gondoskodva van,
Zutumegyében közvetlen a falu melleit. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölen
ként\' 20.000 K. Ukőhiz a faluban vehető.
Eladó házakt
A város belterületén szép kertes ház n&gy la-kásád, kit szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben halszobás családi hlz.
Kisebb lakóház közöl a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kernel és szántóffilddel. Ezenki-vül kisebb nagyobb házak eladásra állán dóan előjegyezve.
Üzletházak i
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház tetjes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymegyében vasuli gőcpontnál nagy eme-letes vendéglóház szállodával, sok épll leltei, teljes felszereltesd.
Balaton Somogyi partján szálloda, vendéglő teljes folszerelássol.
Sumogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet szopnál átvehető.
Z.Ismegyében falusi vendéglőház üzlettel január elaejéra átvehető.
Somogymegyében járási székhelyei nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős „Rába" motoreke, 1018 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bcmutslva, nagyon jutányosán eladó.
EXPORT-IMPORT
QlfflTNiR KOLLMAN
NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Gabona-, termény-, nyerstermény-, magvak-, hüvelyeiek-, meiigaidasígi cikkek-, erótakannány-, műtrágya vitele e\\ eladása
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 16. sz.
Interurbarv-taJefon: Nappal 3*». K»te \\A3.
Sürgönyeim „Futidamonlum"
Kóiponl: Budupaat Fiókok: Miskolci—Bud a patt
TURUL CZIPOGYAR
RT. Fő-ut 12,\'siém.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
olcsó, tartós
megbízható
mindennemű polgári éi luxut cz pőiruinkat. melyek itabolt irainknát ii uolld kiviulöknét fogva fóiUtUa verccnyképetek.
Turul Cipőgyár Részu.-Társ.
ANflGYKANIZlAIÍ fJÍUA#rf\\ITA R.-TJÍRSAS/ÍG
I T.,.,ona.» | VHKU JLrl l U
anyafi kereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány Karbolineum Kátránypapir Gipsz, 5zeg Uasgerenöák Betonuas isinek
Deszka, mész Cement Kész ajtók Rblakok Épületfa műpala
a legjobb minőségben, minden quanUimban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 33. sz.

Te ,on URANIA MOZGOSZINHAZ
3-13
3-13
Szombat — vaiirnap
Griffek karmaiban
Kalandoitörtínet út felvooiiban
ét egy I felvonásos Pathé vígját.lí
Köveiket előadái: Jókai Mór
„Fehér rózsája"
II ELVÁRAK: Piholy !0 kor., Ztólj. 2Z kor, II Eli*Ji»ot k.M.la: Híikjiiupokon 7 íj 0 úr.kv, KtnM 18 kor., TímU. 11 kor., Zlituík s kor , i| vaiát. íi Onmfn.p 5, 7 0 .Ir.kor, Poatoi k.«Ji>1 ^
»♦•♦• ♦•♦• ♦•♦•
Nyomatott a laprulajdouosok: Zajai is Gyarmati könyvnyomos,aü.u.
\'fi f^N\'Tv\'/?-
íl-lk évfolyam_
Nagykanina, 1922. julliu 4. Kedd
lU.
148. izárn
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
ét kl»ddhi»»ul) Ptf-ut 13. *s.
__. [otazurb.n-t.l.íöti -
■ Kiilnlt mlnJle kora re{gei
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
Btdflicte.t árak: (fi, farial.t alltat aijlttl F,i.. ám 780 K. FáUvia 4*0 K N.urid
in* 800 K. F.fí hCf 78 K. Kíy»» tiía in 4 K
A szabadelvüség leple alatt
évtizedeken ftt kiuzsorázták a gyengéket.
Nagy Kmll figyelemreméltó beszéde. — „A n* torony." — Magyarországon senkinek sincs j< kodul. — Peyer „elvtárs" szereplése. —
Budapest, julius 5.\' (Saját tudósitónktó\') A ai»i nemzetgyűlés ülését fél tizenkettőkor nyitotta meg Szcifovszky Béla alelnök, majd bejelenti, hogy Jánossy Zoltán és Ralrprecht Antal mandátuma ellen érkezett panasz. RaJcovszky István napirend előtt a tűrhetetlen cukordrágaságrn és a sör indokolatlan áremelésére hívja fel a nemzetgyűlés figyelőül. A kormány sürgő* közbelépését kéri. Bethlen István gróf nyomban válaszol. Kifejtvén, hogy > drágaság a valuta i omlásával szorosan öászefügg. Minden indokolatlan emelésnél / azonban a kormány erélyesen kőibe fog lépni.
Nagy Emil hosszabb beszédben arról szól, hogy iparkodjunk nyersterményeinket saját magunk idehaza feldolgozni és így értékesíteni. Ez a legfontosabb. Ext a kérdést meg kell oldani. Ami a zürichi koronrjegy-zéssel történik, az svíhákság, mert ha az ember magyar koronái akar vásárolni Zürichben, akkor kétszeresét kell fizetnie annak az ösz-szegnek, amelyen jegyzik. Semmiféle takarékosságnak nincsen joga a befektetések megtagadása tekintetében éa magát n miniszterelnököt is meg kell győznöm, hogy az in-vesttidóra szükség Ven.
(itt több Ízléstelen szociáldemokrata közbeszólás és azóvéltás hangzott el).
Nagy Emil: Állítom, hogy Ausztria bukását nem egyedül a bankjegyinfléció okozta. Savanyukulon a „burgenlandi" közigazgatás fenntartására 46 főbb és többszáz kisebb hivatalnok áll, hol azelőtt Magyaróra/ág négy tisztviselővel látta el e területen n közigaz-
{•tást. Állítom, hogy Ausztriát a nyakló nél-ú/í demokrácia sodorta a züllés útjára.
Nagy Emil: Nálunk a szabadelvűsig leple alatt évtizedeken keresztül nem folyt egyéb, mint a gyengék, a kisemberek kluiaorázása, kizsákmányolása. Es sraikor a kisemberek kiuzsorázáx/i o legjavában folyt — az akkori politikusok máról holnapra eltörölték az uzsora tőrvényt.
l%///Károly: Ezért akarunk mi fajvédelmel.
/Vagy Emil: A „liberalizmus" leple alatt bármiféle törvényt hoiták — máris nzon gondolkoztak, hogyan lehetne azt kijátszani oz trösebbnek. (Nagy helyeslés a Ház minden oldalán.)
Nagu Emil: Hn én IgazságÜgyminiszter lennék, akkor elsősorban az egész törvény-túrát revízió alá venném, hogy ne lehessen » bűncselekmények elkövetőinek semmiképen •jm kibújni a jól megérdemelt büntetés alól. Nálunk még mindig nincs védelem a csalók \'"ín, mert a tőrvényeink által kiszabott bün-»eté«ek oly csekélyek, hogy azt az illető fwlók beleszámítják már jó előre n rezsi költségbe.
Majd továbbá kitér az oly sokszor han-íoztitott „jogrend"-et kiáltó urakra. Rupert »«\'eplé»ét olyannak minősíti, mint egy, o **g€rtn nyugdíjba helyezett világító torony. J volt vilpgltó torony, amikor már nyugiba helyezték és mégis világítani akar — ;0bb«* árt, mintha egyáltalán nem is világi-Ne kiáltsanak jogrend után. Nézzünk m\'«unk köré. Ml történik a szomszéd álla-
nyugdijba helyezett vilégltó-loga „jogrendéről panasz-- A mai nemzetgyűlés.
mokban. A napokban egy bsnkdirektor barátom elmondotta, hogy most érkezett msg Romániából, ahol egy egész vonstrakomány petró\'eumot vásárolt, azonban szállítás közben az egész szerelvény petróleumostul, vonatostól eltűnt. Most járhatják „Romsnin mire" egész területét, hogy előkerítsék a szállítmányt. Magyarországod senkinek sincsen joga Jogrendről panaszkodni, mert a körülöttünk leoó államok egyikében sehol síncsen olyan jogrend és konszolidáció, mint Magya rors zágon.
Utána Peyrr Károly „elvtárs" adott • nemzetgyűlésnek alkalmat arra, hogy kiábránduljanak a vörösök „jó fiu leszek" fogadkozásaiból Peyer „elvtára" n mrgyar tisztviselőket támadta (I) a menekültügyi hivatal feloszlatását követelte (I) A nemzetgyűlés óriási felzúdulással fogadta a Conli utca vörös-szegfüs lovaglónak felszólalásait. A* ülést 4 óra előtt birekesztették.
Lengyel-német határhanok.
fíeuthen, julius 3. Fegyverekkel megrakott teherautót, rmely. útban volt Beuthen-ből Gleiwitzbe, fegyveres banditák megtámadták és rétiben kifosztották. Hasonlókép két, Gleivitzba menő autót, amelyeken n leszerelt községi Őrségek fegyvereit, töltényeit és egyenruhákat arállitottak, rablók megtámadt ák éa réaaben kirabolták. Ai egyik támadás Lsngendű\'f község mögött, n mnaik pedig Lsband mellett, történt.
Gépfegyverrel ás kézigránátokkal felszerelt útonállók n szombatra vitr/dó éijel megkísérelték, hogy « Borsig-müvcknél éa Hindenburgnál átkeljenek h lengyel-némcl határon. Tüíhnrcrn kerüli n ror, amely n kora linjnnli órákig tmtott. A kísérletet meghiúsították.
A bécsi viilaraosaztrájk vége.
Bécs, juüus 3 (Sajit tudósítónktól ) Ma
tejfel r»* ő.szea vijlanro-vasuti alkalmazóitok n.unkába illőitek. A megkezdett tanácakoiá-sok eredményeképpen, tekintve, hogy n Vei községi taníca n munkások minden követelését teljesítette, at nlkelmozotlnk rnn reggel elfoglt Iták szolgálati helyeiket. A munkátok éa alkalmazottak héreineléséhez szükséges összeget a villamoaiegynek 150 koronáról 2i0 koronára való felemeléssel fedezi a várost ttnác.. A kár, amelyet a aztrijk okozott, meghaladja • 8C0 millió koronái.
Betiltották a „Vniutaa"-t.
Budapest, juliua 3. A m. kir. belügy-miniaater a Budap-alen, Vtradi Jenő ki.dá; itáhan megjelenő „V.sutas" cimü Időszaki lap inegjelenéaét a további intézkedésig betiltotta. A lapban megjelent közlemények a vasúti szolgálatul leljeailS személylet [\'gyeimét igyekeztek megbontani és ugy • közren det, mint a közbiztonságot veszélyeztették.
Zürichi zírlali
BetKn tífl, AnuUrJam —, Hollandia .
Naw.Yozk M7«. "0i
2461, Prága 1010 BuJ.pcat M Zájzib -, U\'/u Wtaa Olitrík kowtu 2 /,.
A párili vegyesbizottság.
Hó \'■, juliua 3. (Saját tudósítónktól.) Zolttr la volt m.gyar kir. igazaíjílgyi ro(. ni -.-Iázott Páriából, miután a bizottság, melyben M/gynrorsxágot képviselte, befejezi, munkálatait. A magyar-francié, . magyar-belga és megyar-görög vegyesbizottság perrendtartása elkészült. A biróság székhelye Páris. Ax elnöknek jogában áll . körülményekhez éa »■ szükséghez képest a biróság székhelyét mis, érdekelt államba áttenni. Mind a három döntőbíróság augusztus 1-én megkezdi működését.
A pusztuló Balaton.
Visszamondanak • fürdővendégek. Riadalom Keszthelyen. Hévix fellendülés®.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Keszthely, julius 1.
N p-nap után hozzák az újságok a szomorú hircket a magyar tenger, a Balaton pusztulásáról. Az igazi kétség azonban csak azt szállja meg, teszi bizonyossá a verziókat illetőleg, aki tulajdon két szemével láthstia, nz annyiszor megénekelt, de most mindinkább apndó tavat és a mocíaras, hináros, nádas pjrtokat. Már tavaly szemléltük — nem kis rggodalommal — az x>p?dást és hangoztattuk kevesen a Sió-csatorna lezárását, mert állitó-log ez játszott döntő szerepet a már rohamosan bekövetkező katasztrófában. Két mlli-inéterrel apasztotta fyponkint a Bslaton vix-tükrét. A természettudósok szerint a hét éves í/áraz periódus tart s igy kellő csapadék hiányában, a levezetés tagadhatatlanul káros.
Itt Kesithelyen, ebben a kis életnek indult, forgalmas és szimpatikus városkában is nagy a riadalom, kü\'önőten az utolsó hetekben. Nemcsak a város lakólt érinti kellemetlenül a természet eme furcsa, STeazélyea játéka, a megszokott, megkívánt, üdítő fürdőzést illetőleg, de azért it, mert a vendégek nogyrés e visszamond. Ezt különösen a tiszt-viselŐcsaládok érzik meg, akik teljes bizonyossággal számítoltak már ezen egyetlen jövedelmükre. Ax la.kétségtelen viszont, hogy n peresetek száma tömegesen növekedni fog.
Szin»én újság o síigetfürdő lezárása, nini aronban hivatalosan még nem történt ineg. Hurzák-halasszák az elkerülhetetlen kotrást is, ami a mai idők drága voltára való tekintettel, még valahogyan érthető.
A fürdőzők száma n régebbi időkhöz és tavalyhoz képest is nagyon csekély. Inkáb a a>al>adfürdő népesebb Szentgyőrgy felé, de olt is kellemetlen a 150-200, sőt 300 méterre vjIó begyalogolás, hogy rendes fürdőhöz jusson az ember. Tömegesen vándorollak át Hévizre í«, ami viszont ennek föllendülését segíti. Már békében nagy volt a for-g.-tlom itt, ezen a Keszthelv tói körülbelül 6 kilométernyire fekvő fürdőtelepen, d« az utóbbi időkben, különösképpen a békeszer-zSdís következtében . több, neves fürdőnkkel való srakitás után, ide tendál nemcsak a belföldi, de a külföldi lakosság figyelme Is.
Hévig Festetics Tasziló herceg birtokán fekszik, de már régebben R.lsch^ Vencel birja bélben, Gjógyitó lazapja különösen •» utóbbi években elismert és nagyrabecsült. A vízállás ellentétesen itt vaUmivel mélyebb, mint rendesen szokott lenni, pedig a levezetés itt sem hiányzik. A fürdők benső életéről legközelebb. (-ül
ZALA! KÖZLÖNY
ÍDÉ
— Személyi hlr. Dr. Krojcsovich Jón. f urendŐrségi kapitány, a közigazgatási czelojc négy heti szabadságra utazott. Athely ezé** L. Visky Sfndor m«-lyi dohányárudéi raktárnokot, a m. :ügyminiutcr Bud»pe»tre helyezte át.
Sándor Nagykanizsa társadalmi közkedvelt lógja volt, miért it távo-Inte sajnáUiot kell. \'A kórház Igazgató főorvosának kinevezése némi halasztást sienvcd, ameny nyiben a minisztérium a felterjesztést egyes dolgok kiegészítése végett leküldte a várme-güéhír. A vármegye elejtet téve a mininztc-num leVratának. tegnapelőtt újból felküldte féftfctjÉsztését. A kinevezés mindazonáltal tel-je^Art függetlenül n minisztériumtól, az alU-pdu Atái fog valószlr.üleg a nyár végén megtörténni.-
•^■Tályázat a Zalaegerszeg vnro-fjMI^tSltésre kerülő állásokra. A
bftlpgajöipistter Zalaegerszeg r. t. váróinál végleg,víaiexürcsedelt és újonnan szervezett állásf^iWlV választás utján való betöltését a QWV^(ert(V>ác« hozzájá\'uláss folytán engedő ly<Mjc.yíErtnélfogva Bödy Zoltán alispán az állásokra pályázatot irt ki: Zslaeger HfgJüfi^t. i városnál újonnan szervezett köz igMtrittai tanácsosi és lemondás, illetve nyűg WitMí^fobHán megüresedett árvaszéki taná-QW*t í4r■ i^tárosi tiszti főügyésii állásokra, továbbá a városi számvevőségnél ugyanciak újonnan ni. rvezett számvevői, (egyúttal gyámi tiánuupAkgűlszámvcuői, számtiszti, Írnoki, u vártulWflW/atolnál újonnan szervezett adó-ügltlkettő (2) adóügyi számvevői, fé&Htii o^ta ámoe vŐi, hároru (3) adótiszti, kettő (2\\ir.QQki és kettő (2) végrehajtói, a v. javatf-aliWWNkta inál újonnan siervezett marha &íJfotflí\\M&itvántartó[ és közigazgatási Írnoki a választáv folytán esetleg megüresedő Ókra. Az árvaszéki, valamint a köz-,áfá»f. tanáciOM*, a t. főügyészi és adó-\' tdnác/ibsl állás a VIII. fizetési osztály, a \'""Ői."az\'\'adóügyi számvevői állás a IX., nivíOfil, az adóügyi alszímvevői, nyit-m\'állAi a X, végül a számtiszii, adóért\'1 irn\'dtt f» végrehajtói állás a XI. fizetési AtfWBan" még Állapit ott tőrz^fizetés, lakbér Píjjöt,Wlk\'tflf által adandó természetbeni és VcD nWóills segélyek élvezetével van egybe-ftjc\'áíyasréki és a köiigazgatá»i taná-\\ímt a t. főügyészi állásokra az í.:bcn előirt jogi minősítés, az adó-agyi tittít*ÜiPállá»ra az 1883: I. t.-c-ben • roínősités és állam«zámviteltai.i Tft^ fcíyől oklevél és a képesítés üWnP o Ifivl fttápívcvőségi vagy állampénztári,
áfl2sr)» oklevél i\\ a képesítés, meg
s\'fé&isfe "ulanrz .évi Bzámvevőiégl vagy jegy-MÖKWttWPVUimveví! AlUara .x álUm-iUl£yítlíR"vÍJÍ8l«\'\' <1 2 ívl gy.koiUt, ni «l-fítSÍVStSljyJÍ|5Bgyl aliíAtnvcvöi siámlistli, • éicttségi viisg., vagy eiicl
cíjrjcnrlAjMf tÜVfpi.koloi víg! úonyilvAny. A ^WAjMtí _.ií>W.an egy ív.n bellii l.rto-
<SS°8r\'im! tK&t\'itK
.JIWR vi isgAt letenni. A nyilván >í»Ji£reh.jlói illíxjkr. . k5/ép --„, \'JWltel egyrnrangu mi. intéjrl 4nÍWíl«ítftJ.We.e. clvé2i<je kípe.it. Pá-
8MHffl|l?\'1ii ítiVi.i fentit t Aliitokra o\'y«n nífflrlíö\'ru^jétfy\'er AllampolgArol, .kik u el«-i\'t tépfMlSiifjr "fijríiflk. A pAlyA\'ali kérvények napjának dili 12 ór<jii|j cimeive, a városi iktató NÍMjJjidik, mert a kísőWi írke-ifiiw nem vétetnek. A KÖmtolgA-W Wívcnyeikct hivatali fAnökeik .l\'árloflnSfc^ tf&erjesiteni s níok, nkik t. VI!««lfa í/rerapontiibíl hatonminö-s/olgAlatban Állanak,
II.
iJ a rnqq\'i I
let nem tartoznak okmá
— Arat a halál. Mélységes c*ep.\'»s érte Hítd Ferenc helybeli vállalkozó családját. Fiuk Hild litván — volt főhadnagy — tragikus körülmények kö/öl», élte tavaszán hirtelen elköltözött szeretteinek köréből, akik
bálványozó szeretettel körülvették. 24 éves volt még csak és előtte a legreményteljesebb jövő, és akit nem sebzett mrg nz cllcnnég
fjolyója, a harcterek ezerféle veszélye, hitte en elragadta a kegyetlen M >rs Imperátor. Vérmérgezést kapott, amely pár nap alatt végzett vele. Temetése tegnap délután történt nagy egyházi gyászszertartás mellett. Ezren és ezren kisérték ki a közszeretetben álló Hild Pistát — utolsó u\'jÁra. Ritkán volt egyhamar oly temetés, amelyen ekkora tömege a gyj\'iszközönségnck vett vo\'na rés>t. Ott lalluk a várói polgári társadalmának vezetőit, kitűnőségeit. Mindenki cszlozo\'t a mélyen sújtott család gyászában. A temetést, egy díszszázad katonaság kisérte, a honvédzenekor szivbemarkoló gyásrindulókat játszott. M.ijd n katonásig diiztüzet adott a harcterek hősének tiszteletére. Mielőtt a cialádi Kirboltba elhelyezték volna, barátja, Hahn Lis/ló — oly mély szántósu beszédben búcsúztatta cl, hogy nem volt szem, amely száradon maradt. A cialnd iránt az egész váróiban óriási részvét nyilvánult meg. Az engesztelő szent-misét ma délelőtt 10 órakor mondják a megboldogultért a ferenciek plébánia templomában.
Ugyanciak részvéttel vettük n hirt, hogy Balta István vendéglős « Korpátokban szerzett betegsége következtében hosszas szenvedés után Kiskanizsán elhunyt. A rokonszenves ni\'gjcteuésü, megnyerő modorú megboldogultat mindenki szerette. H italmas szervezete négy é/en Ut küzdött a romboló kórral, mig le tudta győrni * folyó hó 2-án az Ur megváltotta szenvedéseitől. Hal. lát özvegyén kivül egyetlen testvére, Szerccz Pálné szül. Ballá Zsófi, sógora, Szcrecz Pál kereskedő a kiterjedt rokonság és számtalan tisztelői és barátai gyászolják. Tegnap délután helyezték örök nyugvó helyére a kiskanizaai temetőben lévő családi sírboltba.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten született 6 flu és 6 leány. Házasságot kötöttek: Hcricz Jenő elemi isk. tanító Mayer Irénnel, Péter József földműves Mikó Anná-val, Bognár Ferenc kocsis Kertész Annával. Elhaltak: Pásti L sjosné Kila Anna 71 éves végelgyengülés, Garay Mihály 1 n.-pos ráng-görcs, Mlacker György cipészmester 62 éves agyszélhüdés, L-;rvejitz Juliánná 20 éves tüdő-gürnőkór, Fehér József napszámos 63 éves veielob, Koczor Gizella 13 hónapos ránggörcs, Csiizár Ferenc csizmadia 93 éves végelgyengülés, Bakos János lakatostanonc 19 éves belső elvérzés, Göndics Sándor földműves 19 éves güniŐs contvclőlob. Kis Ida 2 hónapos bélhurut, Simon Mária 18 hónapos égés, László István földműves 54 éves mellhártyalob, Szal.W Pál korcsmáros 50 éves Empny* semn pulisin.
(x) Uránia. Szombat—vasárnap t „Fehér rózsaM.
— A poatalarifa 100 százalékos emelése. Az általános drágulásban, amely csaknem minden vonalon érezhető,"most egy ujabb nagyarányú áremelkedés várható. Megdrágul « posta. A kereskedelemügyi minisztériumban már néhány napja készül az uj
Í>ost»i díjszabás tervezete. A mai tarifa melóit a poitn — mint azt a most végzett számitások mutatják — nagy ráfizetéssel dolgozik, a levél- és csomagközvctitésnél minden egyes levél és csomag közvetítésére ráfizet. I\'ymódon szükségessé vált a mostani torifának lényeges felemelése. A drágulás körülbelül száz százalékos lesz. Felemelik a levélpostát, n cs.onwigpo.tnt, az ajánlott és expressz küldemények diját és a távirati dijakat is. Az uj díjszabást augusztus elsején léptetik életbe.
1922. jullus 4
— Ingatlancsere. A nagykanizsai
telekkönyvi hivatalnál nz utóbbi* napokban n következő ingatlancsere jegyeztetett be: Bencze GvörgytŐl S mon Jinos ch özv. S\'-oVol Petemé Kiskaniiaán hitat 180.000 K. Sch I Ferencnétöl Arvni József éa neje Nigykini-zsán házat 180.000 K, JAebfi Jóraefnétől öxv. Miiiáalicz József né Csapin 1380 H-öl szőlőt 119 600 K, Kálmán Jánosnétól Bőrőndi Péter és neje Eszteregnyén 4 d\'b. szántó 1750 négy|zögöl 65.000 K, Balázs Gvörgyné-tői Kovács Jvinos Golsén házat 60^)00 K Vdlkó Ago\'stoní<fl Póka József és nejr Zila-kzentjakaben 1000 négys^ögö\' srántó 40 000 K, Sillér l.tván éx társától Ö-i Ignác 1% nrjé Nagykanizsán házat 1,400.000 K, Németh Utvánnétól Horváth József és neje N gy-br>kónakon rétet 60.000 K, Acs Gibor és társától Büki József Nagybskónakon 900 négyszögöl szántó 50.000 K, Brke Ferenc és Katalintól Tóber József Nagvbakónakon 2000 négyszögöl szántót 100 000 K, Lukáca Mihály-tói Hozenstcincr István és nejo Zolnmere-nyén 400 négyszögöl szőlőt 28.000 K, Hi»cer Gábor és nejétől Molnár Mihály és neje Nagykanizsán házat 700 000 K, Krisztián Lászlótól Horváth Anno özv. Bolf Ferencné Nagykanizsán 160 négyszögöl szántó 100.000 K.
— Csődönki vüll kény azeregyezaég. Fekcle Imro nagykanizsai kereskedő ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék az eljáráit befejezte.
(x) Jönnek a „frakkos haramiák."
— Holttányllvánltások, Ebedii Kálmán csatári íöldmivoj, -aki 1890 ben született, E. János és Simon Anna fia, a 11. huszárezredben 1915. jun 5 én a Dnyesztemél hősi halált ha t. (Z ilaegerszogi kir. járásbíróság.) — Varga Kálmán kcrkálóczfni lakos, aki 1885 ben Baksán született, V. Anna fis, Németh Julla férje, a 71. gyalogezredből 1915. aug. 20-án eltűnt. (Z ilaegerszegl kir. járásbíróság.)
— Az elbocsátandó tanerők névjegyzéke még a mai nspíg a tanfelügyelőség, hez nem érkezett meg s így minden hk az elbocs&tandók számiról ós személyétől csak találgatás.
— As Ifjúsága gyógynövény gyűjtés szolgálatában. A zalaegerszegi főgimnáziumi és kereskedelmi iskola ifjúságának egy nagyobb csoportja utazott el tegnap a somogymegyei Taf községbe, hogy az ottani urad-dom hatalmas kiterjedésű hársfaerdejé-nek virágait és leveleit gyógycélokra gyüjUék. A fiatalok több héten át teljes ellátást és igen szép jövedelmet kapnak, amellett pedig a nyári vakáció illetve nyaralás kérdését is kellemesen megoldják. Nem lehetne ezt nálunk is megciinálni ?
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
résjér* » hliaavM k<5fcány«i
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYSERFŰZŰDE
SÖREIT
juUoyos IrKin sziilitja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanlssal söiierakata.
Ktktixon Urt hordói it p*Uckoxott vözöket
Király, Bajor, Udvari, Góllát-maláta, OopU-maláta is
Tavaszi különleges sört
K.poou fi I \\ t tóttal. SlriteTch.: XMfn luituiiu. Irtrt.: II ^
és kérjen mindenütt
PÉCSI TETTYE
»<tll>abb szánsavas Kristályvíz
Nagykanizsai
J&biül
1922. fullua 4
__ A xalamegyel kéményseprők vól«ágo» helyrét©. Z.lavármegy* kémíny „ ,cprŐi válságos helyzetbe kerüllek. Segédeit, , mai türhete\'lenül fojtó drágaság folytán, bérük emeléfét kérték, a mesterek azonban képtelenek voltsk a aegédek követelését tel-i<»íteni, mivel a Jelenlegi kéményseprői dijak mellett teljeaen lehetetlen, hogy segédeiknek nagyobb bért fizeasenek. A kéményseprők eire megkérték a vármegyét, hogy engedje 0,tg a kéményseprői dijak felemelését. A várnagyé ellenezte a seprési dijak felem elé-lét, nem akarván a közönséget ismét ujabbi díjemelésekkel megterhelni. A segédek, miután a mesterek nem teljesítették követelésüket. felmondtak. Sokan már el is hsgyták mesterüket, de juHus 15-én a mesterek segédek nélkül fognak állani és igy képtelenek lesznek szerződésüknek eleget tenni. Megtudjuk érteni és teljesen aláírjuk a vármegye tiszteletreméltó indokéit, azonban julius 15-én be fog állani az az eset, hogy nem lesz aki a tüibiztonságí szempontból oly rendkívül fontot kéményseprést végezze és hogy mit jelent M a mostani forró nyári időben, azt mindenki tudja. Kell tehát Itt valami sürgős kiutat találni, nehogy a hosszadalmas tárgyalások megbosszulják magukat. Szeretnők azért, ha a kérdés n vármegye és a kéményseprő-mesterek kö\'őtt minél előbb és min\'l kedvezőbben elintézést nyerne-
— Időjárás. A MetcorologUi Intézel ielenii: A nagy légnyomás délnyugat felől a kootioens felé húzódott és Kózépeurópa feott zárt alapot öltött. Az Idő a kontinensen vAltn. zóan folhŐJ, azórványosan esői. A hőmérséklet általában sülyedt. Hazánkban ismét sokhelyütt volt apróesó. A hőmérséklet általánosan süiyedi, s szél északnyugati Idöprognózís: Túlnyomóan száraz idő várható la*»u hőemolkcdé^scl.
— Felhívás. Az anyakönyvi hivatal fel-hhtfa a tanköteles gyermekek szUlcit,. hogy az iskolai beiratáshoz szükséges anyakönyvi kivo natokat már mosi szerezzék be, mert csak Igy lett elkerülhető az u kellemetlen olongáa és várakozás, ami minden iskolai óv elején az anyakönyvi kivonatok tömegei kiváltásánál tufordutt.
(x) Jönnek a „frakkos haramiák."
— A Délivasut kedvezményei a balatoni fürdőkre. A Délivasut igazgatósága most a balatoni fürdőkre uj díjszabást léptetett életbe. Az újítás abban Ali, hogy egy napra reodkívül mérsékelt áru kombinált kirándulási jegyeket adnak Budapest-Balatonfüredre és vissza, melyek a vasúton és hajón v«TÓ utazáson kívül Balatonfüreden való fürdőhasználat-lal és ugyanott ebédszolgáltatással vannak égy bekötve. Ezenkívül kiadnak egy (lapra érvényes mérsékelt Aru tértijegyet Budapestről a balatoni állomásokra ós vissza, továbbá 3 no-plg érvényes közvetlen kombinált vaíutl és hajózáai menetjegyeket. Nem lehetne ugyantzen kedvezményeket a vidék számára is életbe léptetni
— Cséplőgéptulajdonosok közgyűlése. Julius hó 8 án, nzombaton reggel 9 órákor a BérctéplŐk Országos Szövetsége alakuló közgyűlését tartja az Országot Ipar-tgyesület tanácskozó termében fBud prst, VI; Gróf Zichy \'fenő-utca 4.). Felkéretnek ugy a már megalakult, avagy megalakulás alatt levő helyictoportok, miszerint költségkímélés. ■ lanácskotó helynek kimért volta és a sok lölöslegea szóbeszéd elkerülése végeit egy,
legfeljebb két tagnál többet ne delegál pnak erre a gyűlésre. Az illető azonban hozza magával ar eredeti aláírásokkal ellátott ^ghatalmazáat. Egy-egy járásból, vagy vá-\'p»ból egy kiküldött jelenléte elégséges.
— Női teolognaok. A debreceni ágostai hitvallású ovangelikus egyházközség legutóbb \'"rtott közgyűlésén érdekes határozatot hozott. Kimondották, hogy n nőknek a theologisi fakultásra való fölvételét helyeslik — azzal a ■\'kötéssel, hogy csupán mint hisoktatók, mü kodhetnek, papi funkciót azonban nom végoz
beinek
— Orvosi hír. Dr. Ka lián Imre fogorvos a budapesti klinika fugorvosi továbbképző \'•"folyamára elutazott. Rendelését julluí hó l«An ismét megkezdi.
(x) Uránia. Szombaton 8-án és vasárnap 9-én: .Fehér rózsa\', napkeleti történet 6 felvonásban. Jókai Mór regénye után Hímre irta Vajda László, rendezte Korda Sándor. Szereplők; Janoki kalmár - Bartos Gy. Irén leánya - Farkns Antónia. Damaszkuszi szultán — Fcnyvesy E. Szultán* — Matyasovszky 1. A bolond — Rálkay M. Halil Paliván — Szőreghy Gy. Halil Palrona — Várkonyi M. Hahn Barnabás ur hegcdüjáiékával.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranu/ogakal és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben leg/utányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok\') 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
zalai közlöny
Sok gond
megőszül az embo/ekot
ÍU azt akarja, hogy haja, bajuiza, wakálla ismét 1 vitssanyarje termé*z«Us régi pr-ibilja meg
ejtyaior a mércKmentti
Diana-hajfestőt!
mely 17-fcl. v11nimy.lnl.4n fc.philö. tfyfctl. « IU.. farul 1 lilaHT. U4m+k» M |
Gyűjtsünk ipari és gyógynövényeket
Nagykanizsa, julíun 3.
A gyógynövénygyöjtés nem volt divatos hazánkban. Kincseket hagytak igy parlagon. A nyomorúság azonban már krzdi meglőni*, tani az embereket és már számoson foglalkoznak n vidékeinken is bőven tenyésző gyógynövények gyűjtésével.
Mi is igen melegen ajánljuk e könnyű éa igen haszonhajtó foglalkozási, öregasx-azonyok, gyermekek sétálgatás, játékközben megélhetést biztosíthatnak egy egé« családnak. Tájékozásul mutatóba közöljük egy-két növény árát.
A száraz Időjárás miatt a karoíllagyüjtés többé-kevésbé befejeződött és most már csak olyat kínálnak megvételrea gyüjők, amely feldolgozva meg sem közelili a közepes exportmennyiséget. 20—25 koronát adnak érte kilónkint.
Bodzavlrágot a kamilla utáni tülekedés folytán elhanyagolta a gyűjtői kereskedő. Most már sietni is kell vele, mert némely helyen a virágzás teliében van. A vastag, fűszál nélkül szárított bodzavlrágért 50 koronát fizet a kereskedő, morzsolt áruért 70 koronát.
Búzavirág sccdését is meg lehet kezdeni. A szép, kék sziromlevelekért 80—90 koronát fizetnek, az egész virágért pedig 35 koronáL
Szarkaláb egyes vidékeken nagy tömegben fordul elő. A szépen szárított ké»z áruért 50 koronát fizet a kereskedő.
Kcrekmályva-virág szép kék vlrágoca-káit gondosan kell szárítani, 1—2 kg.-os tételeket is átvesznek a kereskedők, mert értékes cikk. 60 koronát adnik a gyűjtőknek a beváltók.
Beléndeklevél gyűjtése különösen ajánlatos, mert erős külföldi érdeklődés van utána. Ügyelni kell arra, hogy a vele egy időben, de együtt is előforduló raaadag-Uvéllel keverve ne legyen. 55 korona a száraz áru, a szép zöldért 60 koronát is adnak.
Kőrísbogár az erős kereslet folytán drága cikk. 180—200 korona friss, nyera áru kilogrammja.
Ipari éa gyógynövényeket napi árban vesz, zsákot ad a gvüjtőknek a Magyar Mezőgazdák Kereskedelmi R.-T. ipari és gyógynövény osztálya V., Kálmán-utca 20.
letárgyalták az ui lakásrendeletet
A lakásügy után a rokkantUgy.
Budapest, julius 3. (Saját tudósítónktól) A minisztertanács foglalkozott a lakásrendo-léttel, amelyet Vass József népjóléti miniszter terjeaztett a kormány elé. Erre vonatkozólag kérdést intéztek Vass miniszterhez, aki a következőket mondotta:
— A minisztertanács a lakásrendeletet letárgyalta s az nagyjában az előterjesztett tervezet szerint kérésziül is ment. Bizonyos részletekre még megállapodásunk nem végleges s ezért a miniszterelnök úrral még további megbeszélések váltak szükségessé. Ma Borsos Endre lakásügyi miniszteri biztossal tanácskozom s remélem, hogy néhány napon belül a kész rendelet megjelenhetik a hivatalos lapban.
Vasa miniszter még kijelentetie, hogy a lokás-probléma elintézése után nyomban a legégetőb-Ben sürgős szociális kérdést veszik e!ő, nevezetesen a rokkantügyek tárgyalását megkezdik.
GŐZFÜRDŐ MEGNYITÁS!
Van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, hogy a volt ■ városi gőzfürdőt teljesen újonnan átalakítva és a legmodernebb kénye- I lemmel berendezve folyó hó 1-én
I
megnyitottam.
Gőz- és kádfürdő, iszap- és mién- A itaitft k3zan.4g btcus Ulog.i4.il kírem. savasfürdö, uszoda, köpölyözé«. Nóvák János
URÁNIA MOZGOSZINHflZ gg
i
Telefon
3-13
Szombat (8), vasárnap (V)
Fehér rozsa
J4IÚÍ Mér resíiiye uiin ö Mvon/iW H.l.n B«rwbi» ur h^*Jii|ilík«v«l
Ht LYAIUK: l\'íhotr 10 hí, Ztólj. 22 koi., II BUtiiKi UU.lt lUUÖ.o.pokon 1J> I K»,ÍJk l" kor., TŰ, IS kor\' Zi.£lt S k« , || h ó^-poip 5.7 fa 0 iniM. PooK» k.rifa I

"5"
ZALAI KÖZLÖNY
íné
Személyi hlr. Dr. Kiojcsovich Józa. f ndőrségi kapitány, a közigazgatási vezetője négy heti szabadságra utazott. , Átholy ezés. L. Visky Stndor ma-ilyi dohányárudéi raktárnokot, a m. kügyminiszler Budipotre helyezte át. w Sándor Nagykanizsa társadalmi ■ közkedvelt tagja volt, miért ii távo-Énte sajnálatot kelt.
■A kórház Igazgató főorvosánnk kinevezése némi halasztást szenved, amcny nyiben a minisztérium n felterjesztést egyes dolgok kiegészítése végett leküldte n várme-«jféhezf A vármegye eleget léve o mini*zlc* numr leVratánaV, tegnapelőtt újból felküldte féH\'fctjtísztásét. A kinevezés mindazonáltal teljéiért függetlenül a minisztériumtól, az alis-^réil éilnf1 fog valószínűleg a nyár vég^n megtörtén m.«
■^Tilyáiat a Zalaegorszeg váro-<**4l(\\batÖltésrc> kerülő állásokra. A
bftjpgjgüifliazter Zalaegerszeg r. t. várovnál yégjfg>vto»rgüresedett és újonnan szervezett áj)fejtéül; választás utján való betöltését a tJlCt hozzájá-ulás.t fo\'.ytán engedő lyMe.v/Ennélfogva Bödy Zoltán alispán az sokra pályázatot irt ki: Zalaeger t városnál újonnan szervezett köz-. 4fWérttf»SÍ tanácsosi éa lemondás, illetve nyűg flWwfclí-JoljHán megüresedett árvaszéki laná-<W»*t í4k• fitórosi tiszti jöiigyés:i állásokra, továbbá a városi számvevőségnél ugyanoak számvevői, (egyúttal gyámi
.Vl\'föf ftfnősités
azárwu^ÚkgűlszámiKVŐi, számtiszti, Írnoki, vároaf%Wff^atalnál újonnan szervezett adó-űgríflMb^ftll* kettő (2) adóügyi számvevői, $4&fDÍ>n<itoánwcvŐi, három (3) adódsz ti, kettő (2) irooki és kellő (2) végrehajtói, a v. javacíalr WMAl.lnil ujonnap srervezett marha Ő^\'n&ilvántartói és közigazgatási Írnoki vagv a, választás folytán esetleg megüresedő Az árvaszéki, valamint « köz-iWickl UGéc^o*^ a t. főügyészi és adó-ff.lanA\'dm állás a VIII. fizetési osztály. n adóügyi azámvevői állás n IX.,
Íy\'éuVínivWBl, az adóügyi alszémvevői, nyíl-áMtWlfef\'HllíU a X, végül a azámlUHi, adó-akti:\' Irn\'dkl \'L vjgr«hajlól állá. a XI. flretéai íztalvban" jWgállapitott törzsfuetés, lakbér által adandó természetbeni éa égVeB nWórVissegélyek élvezetével van egybe-IfflW. Ax\'tfvaszéki éa a kő>igazgatá»i taná-cW/H,1 WJaMnt a t. főügyészi állásokra az c.-.ben előirt jogi minősítés, az adó-;^JaMci§Íl>llá»ra az 1883: I. t.-c. ben ités éa államizámviteltani ői oklevél és a képeaités vevőségi vagy állampénztár!, korlat, az adóügyi számvevői oklevél a képesítés meg
Ívi azánwevőségi vagy jegy-zámvevői állásra az állam-. "vl*igW és 2 éd gyakorlat, az al-
HMVmirJWW alazámvevői számtiazti, éi cttslgi vlisg., vagy ellel íÖvtaríftW/ K&Yipialcolai vígl üonyitvány. A iY^K* al&Yib.n egy évtn belül tnrto-\'pai*J()JKVn vizsgát letenni. A nyilván tíftlSt ItUtr&\'Ugreliajlói álmokra a Íc5><p i]flÖ>M,v vavy^VkVel egyrnrangu más intázet 4nölt\\(ilWWi|<1<si)t,etes elvágzáse Kpesit. Pá MíBlWak?\'az . SsVzea fenti, I állásokra o\'yan /f«WKorü<V>ágy,P állampolgárok, akik az előirt ItfptljlítíW\'BirVl.lc. A pályárali kérvények BMlllíflí. nspjának déli 12 Arájáig ihez címezve, a városi iktató ttpz tt^íüUdók, mert a később érke-TfeyetebibTftem vétetnek. A kör..olgá-í MW ílto?\' ÜWv\'iiy.Ikct hivatali főnökeik
ÍKÍI\'áHoíVülti
éfőlterjesxteni s azok, akik WlsVn^esHlft \'íírempontjából hasonminő-a/olgálatban állanak. yífátT^Wr^^rCet nem tartoznak okmá

1922. jullu* 4
-> Arat a halál. Mélysége* csapi* érte Hild Ferenc helybeli vállalkotó családjAt. Fiuk Hild l«tván — volt főhadnagy, — tragikus körülmények között, elte lavlfifcn hirtelen olköilö.őlt szerelteinek köréből, akik bálványozó szeretettel körülvették. 24 évc» volt még csuk és előtte a Icgreményteljesebb jövŐ, é-K akit nem sebzett meg az ellenség
Ífolyója, o harcterek ezerféle veszélye, hirto cn elragadta a kegyetlen Mors Imperátor. Vrrmérgciés* knputl, amely pár nap alatt végzett vele. Temetése tegnap délután történt nagy egyházi gyászszertartás mellett. Ezren és ezren kisérték ki a közszeretetben álló Hild Pwtát — u\'olsó u\'jára. Rilkán volt egyhamar oly temetés, amelyen ekkora tömege a gyriszközönségnek vett vo\'na részt. Ott Inttuk a vóros polgári társadalmának vezetőit, kitűnőségeit. Mindenki osztozo-1 n inélyen sújtott család gyászában. A temetést egy díszszázad katonaság kísérte, a honvéd-zenekor szivbemorkoló gyásrindulóknt játszott. Mijd a katonásig di"-tüzet adott a harcierek hősének tiszteletére. Mielőtt a c»«\'ádi RÍrboltb.i elhelyezték volna, barátja, Hahn Liszló — oly mély szántásu beszédben búcsúztatta cl, hogy nem volt azem, amely szárazon maradi. A cialád iránt az egész ^váróiban óriási részvét nyilvánult meg. Az engesztelő szent-misét ma délelőtt 10 órakor mondják h megboldogultért a ferenciek plébánia templomában.
Ugyancsik részvéttel vettük a hírt, hogy Balta István vendéglős a Korpátokban szerzett betegsége következtében hosszas szenvedés után Kisk.mizsán elhunyt. A rokonszenves Mi\'gjclené>ü, megnyerő modorú megbol-dogulut mindenki szerette. Hitalmns szervezete négy ó/en 1U küzdőit a romboló kórral, míg le tudta győmi s folyó hó 2-An bz Ur megváltotta szenvedéseitől. Hal. lát Özvegyén kivúl egyetlen testvére, Sierect Pálné szül. Ballá Zsófi, sógora, Szerecz PArtcereskedő s kiterjedt rokonság és számtalan tisztelői és barátai gyászoljak. Tegnap délután helyezték örök nyugvó helyi, a n kiskanizaai temetőbeo
UvÖ csöiáül sVbo\\tV
— Anyakönyvi hírek. Az elmylt héten született 6 fiu és 6 leány. Házasságot kötöttek; Hérics Jenő elemi i»k. tanitó Mayer Irénnel, PáSler fóldmüve. Mikó Annával, Bognár Ferenc kocsis Kertész Annával. Elhaltak: Páati L*josné Kila Anna 71 éves végelgyengülés, Gsray Mihály 1 n.-pos ráng-gőrcs, Mlacker György cip^stmesler 62 éves agyazélhüdés, Lírve.ntz Juliánná 20 éves tüdő-gümökór, Fehér József napszámos 63 évea veselob, Kocior Gizella 13 hónapos ránggörca, Csiszár Ferenc csizmadia 93 éves végelgyengülés, Bakos János Ukatostanonc 19 éves belső elvérxéa, Göndics Sándor földműves 19 éves gümős contvelőlob, Kit Ida 2 hónapos bélhurut, Simon Mária 18 hónapos égés, László István földműves 54 éves mellhártyalob, Szálai Pál korcimáros 50 éves Emphy-séma pu\'isin.
(x) Uránia. Szombat —vasárnap j „Fehér rózsa".
— A poslatarlfa 100 százalékos emelése Az általános drágulásban, amely csaknem minden vonalon éfeihelŐ, most egy ujibb nagyarányú áremelkedés váz-ható. Megdrágul a postn. A kereskedelemügyi minisztériumban már néhány napja késiül az uj
Í>ostai díjszabás tervezete. A mai tarifa mel-ott a postn — mint azt a most végzett számitások mutatják — nagy ráfúetésjel dolgozik, n levél- és csomogközvctitésnél minden egyes levél és csomag közvetítésére ráfizet. Pvmódon szükségessé vált a mostani tarifának lényeges felemelése. A drágulás körülbelül száz százalékos lesz. Felemelik a levélpoí-tát, n csomiigpo.-stál, az ajánlott és expressz küldemények diját és a távirati dijakat is. Az uj dijszebást augusztus elsején léptelik életbe.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai
telekkönyvi hivatalnál, az utóbbi n.ipokban a következő ingíitl-jncscre jegyeztetett be; B=ncze GvörgytŐI S mon Jinos cs őzv. S<oko| Pete.né Kiskanizsén hiz^t 180.000 K. Sch l Ferencnétől Arval József és neje Ntgykini-zsán hátat 180.000 K, Jskabfi Józssfnétől özv. Miháalict József né Csapin 1380 D-öj azőlőt 119 600 K, Kálmán Jánosnélól Bőrönd! Péter és neje Eaxteregnyén 4 d\'b. szántó 1750 négy^íögől 65.000 K, Balázs Gvörgyoé-lől Kovács János Gelsén háiat 60.000 K V\'alkó Ago\'stonfól Póka József é% nejr Zda! szenijakabcn 1000 négyszögö1 scántó 40 000 K,
S.llér I.tván és társától Ő\'i IgnÁc és nejé Nagykanizsán házat 1,400.000 K, Németh Istvánnétól Horváth József és neje N gy-b^kónnkon rétet 60.000 K, Acs Gibor és lársától Büki Jó/sef Nagybskónakon 900 nég)s<ögől szántó 50.000 K, Brke Ferenc és Katalintól Tóber József Nagvbakónakon 2000 négyazögöl szántót 100 000 K, Lukác- Mihily-tói Hozcnsteiner István és neje Znlamere-nyén 400 négyszögöl szőlőt 28.000 K, Hi\'crer Gábor és nejétől Molnár Mihály és neje Nagykanizsán házat 700 000 K, Krisztián Lászlótól Horváth Anna özv. Bolf Ferencné Nagykanizsán 160 négyszögöl szántó 100.000 K.
— CsődönklvUll kényszeregyezség. Fekete Imre nigykanizsai kdrcsftcdő ügyében a nagykanizsai Tkir. törvényszék az cljáritt befejezte. \'
(x) Jönnek a „frakkos haramiák."
— Holttányilvánltáaok. Ebcdli Kálmán csatári íöldmives, aki 1890 ben született, E. János és Simon Anna Ha, n 11. huszárezredben 1915. jun 5 én a Dnyeszternél hősi halált ha\'t. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.) — Varga Kálmán kerkálóezfai lakos, aki 1885 ben Baksán született, V. Anna fis, Némcih Júlia férje, a 71. gyalogezredből 1915. aug. 20-án eltűnt. (Zilacgerszcgi kir. járásbíróság.)
— Ax elbocsátandó tanerők névjegyzéke még a mai napig a tan felügyelőséghez nem étkoz:tl mag 3 igy mindan hk u elbücsMsnáCto te SffliüM csak találgatás.
— Az Ifjaság a gyógynövénygyttj"
téa asolf álatában, A zalaegerszegi főgim-náriumi éa k«t-eak«d«lml iskola ifjúságának egy nagyobb csoporlja uinzott el tegnap a aomogymegyei Tab községbe, hogy az ottani urad-ilom hatalmas kiterjed&ü hársfaerdejének virágait és leveleit gyógycélokra gyűjtsék. A fiatalok több héten át teljes ellátást és igen szép jövedelmet kapnak, amellett pedig a nyári vakáció illetve nyaraláa kérdését l» kellemesen megoldják. Nem lehetne ezt nálunk is megcsinálni?
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
résiéra a hírneves k4b«ay«i
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYSERFŐZŰDE
SÖREIT
jutioyoi Ízben >x£lbtj» a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai stfrferakata.
Kektiron Urt hordó* ii paUckozott voroket
Király, Bíjof, üdwrl, Góliát-maláta. DvpU-rMláü h
Tavaszi különleges sört
Nsf<KtU filss töltés. SklS^da: Huni TSWM : H
és kérjen mindenütt
PÉCSI TETTYE
íállsabb szénsavas hrlilályvlz
Nagykanizsai
•»<■■\'(.i n intq ,innM
I6iilsl» 6m.d ^bil.il
W-1
1922. jultu« 4
__ A zalazuegyei kéményseprők válságot helyiét©. Zilavármegye kémény . ,cprŐi válságos helyzetbe kerüllek. Segédeit, fl mai tűrhetetlenül fojtó drágaság folytén, bérük emelését kérték, a mesterek azonban képtelenek voltak a segédek követelését tel-jfsitcni, mivel n jelenlegi kéményseprői dijak mellett teljesen lehetetlen, hogy segédeiknek nagyobb bért fizessenek. A kéményseprők eire megkérték a vármegyét, hogy engedje oicg a kéményseprői dijaid felemelését. A vármegye ellenezte a seprési dijak felemelését, nem akarván a közönséget ismét ujabbi díjemelésekkel megterhelni. A segédek, miután
0 mesterek nem teljesítették követelésüket, felmondtak. Sokan már el is hagyták mesterüket, de julius 15-én a mesterek segédek nélkül fognak állani és igy képtelrnek lesznek szerződésüknek eleget tenni. Megtudjuk érteni és teljesen aláírjuk a vármegye tiszteletreméltó indokéit, azonban jülius 15-én be fog állani az az eset, hogy nem lesz aki a tűzbiztonsági szempontból oly rendkívül fontos kéményseprést végezze és hogy mit jelent ec a mostani forró nyárt időben, azt mindenki tudja. Kell tehát Itt valami sürgős kiutat találni, nehogy a hosszadalmas tárgyalások megbosszulják magukat. Szeretnők azért, ha a kérdés a vármegye és a kéményseprő-mesterek köpött minél előbb és min*l kedvezőbben elintézést nyerne
— Időjárás. A Meteorológiai Intiízot jelenti: A nagy légnyomás délnyugat felől a kontinens felé húzódott ós Kózépeuróps felett zárt slapot öltött. Az IdŐ a kontinensen váltó, zóan felhős, szórványosan esői. A hőmérséklet általában sülyedt. Hazánkban ismét sokhelyütt volt spró eső. A hőmérséklet általánosan sülyedt, a szél északnyugati Időprognózfe: Túlnyomóan száraz idő várható la<su hőcmelkcdésscl.
— Felhívás. Az anyakönyvi hivatal felhívja a tanköteles gyermekek szüleit, hogy az iskolai beiratáshoz szüksiges anyakönyvi kivo nstokat már most sfearjttzttf\' be, mert csak igy
1 m elkerülhető bz ^kellemetlen olongás és várakozás, ami minden iskolai év elején az anyakönyvi kivonatok tömeges kiváltásánál dUSTordult.
(z) Jönnek a „frakkos haramiák.\'*
— A Délivasat kedvezményei a balatoni fürdőkre, A Délivasul igazgatósága most a balatoni fürdőkre uj díjszabást léptetett életbe. Az újítás abban áll, hogy egy nnpra rendkívül mérsékeli áru kombinált kirándulási jegyeket adnak Budapest —Balatonfüredre és vissza, melyek a vasúton és hajón való uta-7áson kívül Balatonfüreden való fürdőhasználat-tnl és ugyanott ebédkiszolgéltutással vannak egybekötve. Ezenkívül kiadnak egy nspra érvényes mérsékelt áru lórtijegyet Budapestről a balatoni állomásokra ós vissza, továbbá 3 napig érvényes közvetlen kombinált vajuti és hajózási menetjegyeket. Nem lehetne ugyanezen kedvezményeket a vidék számára is életbe léptetni
— Cséplőgéptulajdonosok közgyűlése. Julius Ji\'ó 8 án, szombaton reggel 9 órai
or . Bíicdplfik Orazágoa Szövetsége alslutó közgyűléséi leríj, sz Orazágo. Ipar-rgyeiOlet tanácskozó termében fBud pest, VI. Gróf Zichy Jenő utór<y. Felkéretnek ugy a mar megalakult, avagy megalakuláa alatt >«VÖ helyloopoitok, miszerint költségkímélés, alanácskotó helynek kimért volta és a sok lölöilegca szóbeszéd elk\'ei ülése végett egy, »\'gy legfeljebb két tagnál többet ne delegál pnak etre a g)ülésir. Az illető azonban hozza magával az eredeti aláírásokkal ellátott aieghatalmazáat. Egy-egy járásból, vagy vá-ry|bél egy kiküldött jelenléte elégséges.
— Női t.olognaok. A debreceni ágostai hitvallású evangélikus egyházközség legutóbb \'""ott közgyűlésén érdekes határozatot liozotl. Kimondották, hogy a nőknek a theologi)! fakultásra való fölvételét hilyeslik — azzal a •\'kötéssel, hogy csupán mint hitoktatók, mű
hetnekMk\' \'"\'P\' ,unkoió1 """b"" n<,m véB0Z-
— Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fog-9rvos a budapesti klinika fogorvosi továbbképző Vwojy.mára elutazott. Rendelését juüus hó
án ismét megkezdi
ZALAI K0ZLQNV
(x) Uránia. Szombaton 8-án és vasár-nap 9-én: Fehér rózaa", napkeleti történet 8 felvonásban Jókat Mór regénye után filmre irts Vajda László, rendezte Kt-rda Síndor. Szereplök; Janoki kalmár - Bsrlos Gy. Irén leánya - Farkas Antónia. Damaszkuszi szultán — Fenyvcsy E. Szultánit - Matyasovszky 1. A bolond - Rátkay M. Hslil Pali.án _ Szóreghy Cy. Halll Patrona _ Várkonyi M. ttahn Birnabás ur hegeduiátékával.
(x) Aranyat, eiUstöt, piaiinát, briliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiulányosabb árban készülnek, Frled József ékszerész, Sugár-ul 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak /elvétetik.
Sok gond
megöazltt az embereket
Ha azt ak«rj», hogy haja, baju*za, szakálla Ismét I
vÍ5S*»ny«rj« természetes régi színét, próbálja oi«g epysxer a mércRtnenlís
Diana-hajfestőt
mely 17-fele síinimyatatbM, luph.tó.
Mrtj. a llaaa >ariita<,l.l «T. t^wit. V. Uále-t
Gyűjtsünk ipari és gyógynövényeket
Nagykanizsa, julius 3.
A gyógynövénygyűjtés nein volt divatos hazánkban. Kincseket hagytak igy parlagon. A nyomorúság azonban már krzdi megtanítani az embereket és már számosan foglalkoznak a vidékeinken is bőven tenyésző gyógynövények gyűjtésével.
Mi is igen melegen ajánljuk e könnyű és igen haszonhajtó foglalkozást. Örcgasz-szonyok, gyermekek sétálgatáo, jálékközben megélhetést bulosithBtnak egy egész családnak. Tijékoz.áaul mutatóba közöljük egy-két növény árát.
A szároz Időjárás miatt a kamiliagyüjtéy többé-kevésbé befejeződött és most már csak olyat kínálnak megvételre a gyüj ők, amely feldolgozva meg sem közelíti a közepes exportmennyiséget. 20—25 koronát adnak érte kilónkint,
Bodzavlrágot a kamilla utáni tülekedés folytán elhanyagolta a gyűjtő, kereakedő. Most már sietni is kell vele, mert némely helyen a virágzás teljében van. A vastag, fűszál nélkül azáritott bodzavlrágért 50 koronát fizet a kereskedő, morzsolt áruért 70 koronát.
Búzavirág stedését is meg lehet kezdeni. A szép, kék aziromlevclekért 80—90 koronát fizetnek, az egész virágért pedig 35 koronát.
Szarkaláb egyes vidékeken nagy tömegben fordul elő. A szépen szárított kész áruért 50 koronát fizet a kereskedő.
Kerekmályvn-virág azép kék virágocs-káit gondosan kell szárítani, 1—2 kg.-os tételeket is átvesznek a kereskedők, mert értékes cikk, 60 koronát adnik a gyűjtőknek a beváltók.
Beléndeklevél gyűjtése különösen ajánlatos, mert erős külföldi érdeklődés van utána. Ügyelni kell arra, hogy a vele egy-időben, de együtt is előforduló maazlag-lavéllel keverve no legyen. 55 koronn a azáraz áru, a szép zöldért 60 koronát is adnak.
Kőrisbogár az erős kereslet folytán drága cikk. 180—200 korona friss, nyerst áru kilogrammja.
Ipari és gyógynövényeket napi árban vesz, zsákot ad a gyűjtőknek a Magyar Mezőgazdák Kereskedelmi R.-T. ipari éa gyógynövény osztálya V., Kálmán-utca 20.
Letárgyalták az uj lakásrendeletet
A lakásügy ntán a rokkantUgy.
Budapest, julius 3. (Saját tudósítónktól) A minisztertanács foglalkozott a lakásrendelettel, amelyet Vass József népjóléti miniszter terjesztett a kormány elé. Erre vonatkozólag kérdést intéztek Vass miniszterhez, aki a következőket mondotta:
— A minisztertanács a lakásrendeletet letárgyalta a ax nagyjában az-előterjesztett tervezet szerint keresztüt fsx ment- Bizonyos részletekre még megállapodásunk nem végleges s ezért a miniszterelnök úrral még további megbeszélések váltak szükségessé. Ma Borsos Endre lakásügyi miniszteri biztossal tanácskozom s remélem, hogy néhány napon belül a kész rendelet megjelenbelik a hivatalos lapban.
Vass miniszter még kijelentette, hogy a lakásprobléma elintézése után nyomban a legégetőbben sürgős szociális kérdést veszik elő, nevezetesen a rokkantügyek tárgyalását megkezdik.
GŐZFÜRDŐ MEGNYITÁS!
I
Van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, Hogy a volt ■ városi gőzfürdőt teljesen újonnan átalakítva és *a legmodernebb kénye- I lemmel berendezve folyó hó 1-én
megnyitottam.
Gőz- él kádfürdő, iszap- éa »zén- A tiszteit közönség becses látogatását kérem, savaafürdő, uazoda, köpölyözés. _Novék Jánoi

Telefon
3-13
URAN1A MOZGOSZINHAZ
Telefon
3-13
Szombat (8), Yastanap (»)
Fehér rózsa
Jókai Mór reRényo utin 6 fclvoaliW Haha Barnabás ur hagedüjátékival
H V LY A RAK: Páholy 20 kor., Zaötye 22 kor., II Btfadások koxdtlo: Hétköznapokon 7 és 0 órakor. Körszék 18 kor.. Támlk 15 kor., ZüUxék 8 kor., || vasát- és Uaaapoap 5. 7 és 0 érakor. Pontos kwdés»

4
zalai közlöny
>9<l jullu. 4
— Zalaegerszegi két szép szobás-konyhás lakásomat elcze-rélném hasonló kanizsai lakással. Cim a kiadóban.
(x) LnmplonoU, záaxlőcaLiik, con-fatti, lurptBUo, tombola kártyák, pa-
flrtányérok, paplraaal váták Fiachal Ulöp Fiai cígiál, Nagykaalsaán.
Ma tsle a
„Vaskapu" vendéglőben DISZNÓTOR lesz
REZGALIC
\' M-M\',.os
Mayung* Raffia fnoru-Srléíü Kénpor
Kénmái "2KS Gépolaj
Hengerolaj Ustó Kocslkenőcs Marónótron
(uugíifoVii
Gyanta stb. ^
Schwarz és Tauber
gyarmatira nagykereskodÖ cégnél
AUpUT* 1SM
7003/1922.
Hirdetmény.
A m kir. honvéd egészségügyi osztagok vezetősége (Budapest, VI. Hungáríá-kőrut 107. sz) nylvántartást vezet azokról az egyénektől, akik a múltban a hadseregben, vagy az egészségügyi intézeteknél mint korházi fdügjc\'ó\'c, képzett ferlőtícnilők, bacteriologiai segédek, fogtechnikusok, ffirdőmesterek, gyógytár! laboránsok, hullaszolgák, takarítok stb. teljesítettek szolgálatot.
Amennyiben Csonkr Magyarország terüle tén levő katonai kórházaknál, egészségügyi intézeteknél a segédszemélyzetnek pótlása váik szükségessé, a nyilvántartásba vett polgAri egyének az egészségügyi osztagok utján ellAtAs, lakás és fizetésért elhelyezést nyernek.
Felhívom mindazokat, kik ilyen állást elnyerni c hajtanak, hogy a városházán a tiszti orvosi hivatalban délelőtt n hivatalos órában jelentkezsenek.
Nfcgykaniisán, 1922. évi május hó 17-én.
Polgármester.
QUITTNER ARTHUR
hatóaájtltag eugedólyezetk vllUnyazorelö
NAGYKANIZSA
(Mügtofulu 13. szám
Telefon 138. sz.
KlvilUl
vilá*itáal vaxatékok, motorok, oalllárok, valamint talofonok, osengők éa Jolxö-késxttUkak felaxerelésát, kaatély-vlllám-hfcrlt* berondoxés&t. MlndannomU villamos munkálatok gyorsan aaskSiOltotnak
Szakszerűen végzi
motorok ujratekercaeléaét. Mindennemű égők raktáron.
Kisebb monnyiaógil vasabroncs, drót és villanymotor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban_____
Tanonc felvétetik KŐflarits Ciza fojrásx-
0?.lot6he»\', Biyár-udvsr_
Kocala jó fizetéssel felvételik a Köz.
ponti Tejcsarnoknál, Déli va*ut. _
Eladó egy jó erósebb szekrény. Hunyady utca 32. szám.
Megbízható, keresztény
rőfös-segéd
«7i« k«iriilag jö bizonyítványokkal Iclvétetik.
Ajánl* tok küldendék
Bruncsics Ferenczhez, Keszthely.
Hlld Ferenc és neje született Molnár Skolásxtlka, ugy fiuk József fajdalomtól megtört szívvel tudatjak, hogy áldott jó lelkű, drága gyermekük, hőn szerelő testvér
HILD PISTA
folyó évi julius hó 2 án reggel 1 óra 26 perckor 24 éves korában, a haldoklók szenisó-gének ájtatos felvétele után, rövid dc kinos szenvedéssel csendesen az Úrban elhunyt.
A felejthetetlen, drftga halottunkat a róm. katb. temetőben felravatalozlatván folyó h > 3 án délután \'/t6 órakor a róm. kath szentegyház megáldása után fogjuk ugyanazon temetőben lévő családi sírboltban örök nyugalomra elhelyezni.
Az engesztelő szcntmiseáldozat a megboldogultnak Iclkiüdveért folyó hó 4 én délelőtt 10 órakor fog a helybeli szentferencrendiek plébánia templomában a Mindenható jó Istennek bemutattatni.
Nagykanizsa, 1922. julius hó 2-án.
Áldott legyen emléked, aohasem felejtünk I
öxv. Balla latvánné szül. HegedfU Katalin ugy a maga, valamint Sxerecx Pálné szül. Balla Zsófi nővére, Sxerecx Pál sógora és uz összes rokonság nevében is mélységesen lesújtva jelenti, hogy a drága jó férj, felejthetetlen jó testvér, szeretett sógor, iüetve rokon
Balla István
vendéglős
folyó hó 2 án reggel 6 órakor életének 42-ik, boldog házasságának 12 ik évében a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
A megboldogult földi maradványait folyó hó 3 án délután 4 órakor helyeztük örök nyugalomra a kiskanizsai temetőben lévő családi sirboltba.
Az engesztelő szentmiseáldozat a megboldogult lelkiüdveért folyó hó 3-án reggel 7 órakor volt a kiskanizsai róm. kath. templomban az Urnák bemutatva. Kiskanfrsa, 1922. julius 4
Áldott legyen emlékedI Nyugodj békében!
Fővárosi mintára Er#TCIAKERESKEDÉS-
újonnan berendezed s f r 1 I r lm FeítGk éi IpartKOk legol-gazdagon felszerelt ■ WB W W CJÓbb bevaiárláfi fOltája
Nagy választék mindennemű föld- Mstö faliminták Is kaphatók.
és olajfestékben, bel- és külföldi tlPGVI TPDMÉkFk Utri^.
románc és más mindennemű lak- \'CVJn ICKP1EIVCI\\ ilm. Main
kokban, úgyszintén ecsetárukban. ^^ Nagybani vátalnál alfinyárakl
Sternberger Gyula Erzsébettér
Talaloa III Siarvaa-Saldoda átallaatbaa Találón U7
Nyomatott a laptulajilouoaok: Zalai éa Gyarmati k»nyvnyom.l»|4ban.
61 jk <vfolym
Nagylcanlz»«JJ922:Juliu, 5. Szerda
149. axám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
fa kUdóbtváUl i Fó-nt IS. n.
___[„[.[urb.n-l.Utoa 78. —
Me(|elonlk mindig kor* reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
Vörös hadosztályok a román határon
Az aratés ideién be akarnak törni romén-ienayel területre
Bukarest, jullu. 4. (Sóját tudósítónktól.) A „D.:ci«" tudóiitój. jelenti, ho2y a bolse-«|kl kormány Moszkvában tartott egyik tenácskoiáián elhatárolta nagyobb csapat-koalinginsek íurpontositását ugyneverett nagy .katonai gyakorlat" céljaira. Elekre vorialkojik Trockij hirei hadparaneaa is. E .katonai gyakorlat*.tal áll öisielügjé ben »», hogy a besizarábiai határon a katonai hatóságok alámos irreguláris csapatot veitek ésire. A Zbug—Dnyeszter—Bug kerületben 16 gyalog ír 3 lovashadosztályt Ssszpontositotlak. Minden jelenti, megegyezik abban, hogy az aratás idején be akarnak lörni romániai éa lengyel területekre.
Minden bajunk egyetlen oka az ezeréves Magyarország feldarabolása.
Rassai Károly vesszőparipája. — Hegyeshalmy leckéje Peyer „elvtárs" részére. — A liberális ellenzék obstruáló szándéka. A mai nemzetgyűlés.
gozni az országéit. Eguűtt kellene butulnunk .....h
Budapest, július 4. (Saját tudósítónk telefonjelentése). Tiz órakor nyitotta meg a mai nemzetgyűlés ülését Huszár Károly alelnök. Jelenti, hogy Schandl Károly kiskun-dorozsmai mandátumáról lemond, valamint, hogy a devecseri kerületben megválasztott Rapert Rezsó mandátuma ellen panasz érke zett be, így Rupert megbízólevelét n „C" osztályba sorozzák. Majd elsőnek
Petrovics György (kormány/ópárli) szó lal fel. Visszapillant n lezajlott választásokra, mikor soknn érdekből léptek fel és minden eszközt felhasználtak a népszenvedélyek felkeltésére és felekezeti kérdések felvetésével igyekeztek megválusztatásukat biztosítani. Az egységes kormányzópárt ezzel szemben mindenütt ugy fogta fel a választást, hogy az amúgy is elkeseredett néphangulatot csillapítsa. Az egységes kormányzópárt nem uszi-tott egymás ellen társadalmi osztályokat, hanem igyekezett a népet felekezeti, osztály és társadalmi különbség nélkül nemzeti egységbe tömöríteni.
Tudja mindenki nálunk, hogy egynehány társadalmi osztály n legnagyobb nyomorra! küzd. Majd hosszasabban védelmébe veszi a magyar tisztviselői kart, melyet n szociáldemokrata Peyer „elvtárs" tegnap megtámadott. A közigazgatási tisztviselői kar tudás és szociális érzék tekintetében büszkesége lehet Magyarországnak.
Majd szóvá teszi a tanyán élőket, ahol nincsen sem orvos, sem iskola, sem gyógy-"<r, sem rendőrség, az utak rosszkorban vannak és ősztől tavaszig jáihatatlonok.
Minden bajunk egyetlen Igazi és főoka ~ «z ezeréves egységes Magyarország feldarabolása. Az országnak ebben a gyászában nem illik, hogy haraggal tekintsünk egy-másre, nem szabad gyűlölködnünk akkor, ■mikor ellenség vesz bennünket körül minden oldalról. Ne fájjon az ellenzéknek az, hogy másfélszáz becsületes m»gyar ember jött be » Házba, hanem Iparkodjék megértéssel dol-
azon, hogy hiányzanak Pozsony, Kassa, Temes■ vár, Nagyvárad, Arad, Koloztvár és Szabadka képviselői közülünk. A kormnny iránt a legteljesebb bizalommal vah.
Rassai Kérőlv (csodabogár párti) elismeréssel adózik Petrovics György kifejlett álláspontja fölött, majd (afölötti elkeseredésében, hogy nem sikerült neki a szép kanizsai mandátumot megszerezni) ismét konok vesszőparipájára ül, kijelentvén, hogy csatlakozik az ellenzék ama álláspontjához, amely szerint a kormány választójogi rendeletei „•érvénytelenek" és így „törvénvtelen" az azok alapján összeülő nemzelgyülés. Hogy hogyan egyezteti össze elvi álláspontját oma ténnyel szemben, hogy ő ezen a „törvénytelen nemzetgyűlésen" tényleg részt vesz, — azzal persze edós maradt Nagykanizsa .megboldogult képviselő „jelöltje". Ha Rnnsai következeles akar lenni, — akkor vonj* le ennek a „törvénytelenül összehívott nemzet xyűlésnek" reá eső konzekvenciáit h: mond jon le azonnal a mandátumáról — amely ■Jaját deklarációja szerint „törvénytelen". Beszéde folyamán kitér a már megszokott rassaiádákra, kedvencének — a szociálisták-nak helyeslése mellett.
Hegyeshalmy Lajos: Pever Károlv tegnapi beszédében az én személyemmel foglal kozva azt mondotta, hogy én vagyok a hibás nbban, hogy annyi menekült tisztviselő hagvto el otthonát és hogy ml voltunk azok, akik nzt az utasítást adtuk a menekült tisztviselőknek, hogy ne tegyék le a hűségesküt. Én kél ízben voltom miniszter, Peyer képviselő volt már miniszter és pedig <5 volt az, oki elösegi tette Kun Bélának a kiszőktetését. Állításával szemben meg kell állapitanom, hogy amikor én miniszter voltom, alk.r utasítást adtam, hogy a megszállolt területen levő tisztvitel\'.k tegyék le az esküt, meit ott nagyobb szolgá latot tudnak tenni, mint itten. Peyer állítása léhát nem felel meg a valóságnak.
Blőfliotfel árak: (1% (arialal Héul «||IU) Rg6» <vr« 780 K. FÍUvr. 400 K. M«cy«l ívf« aoo K. Egy bóra 76 K. Bgjr«j uim in 4 K
A nemzetgyűlés mai egész ülését R*ssai Károly beszélte ki, aki valóságos obstruáló beszéddel gátolta meg a többi ellenzéki szónokot abban, hogy nz indemnitáshoz a mai nopon felszólalhassanak. A nemzetgyűlés holnapi ülésén a liberáHs ellenzék folytatja az obstruáló szándéktól fűtött beszédeit.
A tisztviselők
a fizetéses állami és törvényhatósági alkalmazottak sorsa a végzetes háború kezdete óta éppen nem irigylendő. A tisztviselő végigjárta a nyomorúság minden skáláját, végigküzdőtte a nélkülözések minden elképzelhető formáját. Koplalt, lerongyolódott és a régi világ rendezett viszonyok között élő lisztviselőjének csak szánalmas karikatúrája lett. A hivatalok szobáiba Sanyarú Vendel képzeletbeli alakja valósággá vált. Sanyarú Vendelek ülnek, görnyednek az Íróasztaloknál, rongyos cipőben, foltos, kopott ruhában, korgó gyomorral. Minden nélkülözésen és nyomoron keresztül, a magyar tisztviselő azonban megőrizte egyéni intaktságát, becsületességét. A magyar tisztviselői kar ment a korrupciótól, ment a panamáktól, holott sokszor a mindennapi kenyér sem látszott biztosítottnak számára.
A becsületességében példát mutató magyar tisztviselői kar állami alkalmazásban levő tábora felett, most ujabb megpróbáltatásokkal terhes felhők gyülekeznek.
A háború rettenetes viharai mély sebeket szántottak az ország testébe, véreztünk sokat, megfogyatkoztunk. Szegényekké lettünk, fonnyadunk, sorvadunk, meri lefaragták testünkből az élethez, az életbenmaradáshoz nélkülözhetetlen szerveket. A szegény a megcsonkított ország személyi berendezkedése nem lehet akkora, mint volt a gazdag, nagy Magyarországé. A magyar állam kénytelen tisztviselőinek, alkalmazottainak egy részét elbocsátani.
Most, amikor ez a sulyo&\'operáció már megkezdődött, volna néhány szavunk az elbocsátáshoz, az ország, a köz érdekében. Azt kívánjuk, hogy először a közigazgatás zavartalan me-
g™ FERFISZOVETEK
PRIMfl SIFFOHOK
és vásznak rág 1 árban
Hlnden áruból csak elsőrendű gyártmén*!
átmeneti és télikabátok, sötétkék és fekete kamgarnok nag; választékban
SINGER JÓZSEF ÉJ TÁRSA lf.XÖ¥Öpa^
- KDipontiiMIQ iyQl.t -
asövócérna állatidé nagy raktára
ZALAI KÖZLÖNY
l<m. julius 5
nete továbbra is biztosittassók, az elbocsátásoknál, illelve a megtartásokról ne érvényesüljön semmiféle protekció, hanem egyedül az érdem, az eddig teljesített munka legyen irányadó. Ugy kell keresztülhajtani ezt a fájdalmas aktust, hogy az senkinek se okozzon fájdalmat éá ne támasszon elkeseredést, mert az elkeseredett ember ellenségévé vililc a társadalomnak, a fennálló rendnek, erre pedig nekünk legkevésbé van szükségünk.
Egy család - egy kenyér.
(Egy levél.)
Alig múlik el nap, hogy öngyilkos ne lenne egy mogyor ember munkanélkű iség mist*. A munka kenyeret jelent, n kenyér önfentartást. A lelkemet rázza meg minden öngyilkosság, hiszen úgyis oly.in kevesen vagyunk, árva, szerencsétlen msgyarok. Nemzetünk vezető fér fiai talán ugy olvassák e híreket, mégsem történik intézkedés n munkanélküliség elhárítására. Miért? Mert any nyira gyarló emberek vagyunk, hpgy aki jól van lakva, nem érti meg az éhes3 panaszát Talán mog-om sem érteném, de" A végzet ugy akar\'a, hogy n>ugodtan ehöltött esztendők után megismerjem a nélkülözést, A mindennapi kenyér kérdje tölt el nap-n»p után aggodalommal, talán már nem is annyim saját porhüvelyeméri, mint gyeimekeimért. •
A trianoni léke rettenetes kővetkc>mé-nyeiről nem is beszélve, mit látunk azonban ?
Azt, hogy magyar emberek venik ki saját testvéreik szájából a falatot, lelkűimé rettenek, • lélektelenek, akiknek hekub*, ha ezer magyar lesz N naponta öngyilkos. Elvész a nemzet, mely rrkő\'cs nélköl való. H > ve zető fér fiaink nem szorítják tűzzel- vassal a-/. erkölcs útjára, — maguk szolgáltatván a jó példát — okkor elvestünk Ha bele nem tudják rövid idő alott minden magyrrha ojtani azt nz igazságot, hogy amit nem kiv/nsz ma gadnek, ne tedd honfitársadnak, akkor menthetetlenek vagyunk. A több állást betöltők rőJ, a sok javadalmazást élvezőkről, a 2—3 üzlettel, vállalattal bírókról van szó. A fö\'d birtokos állami alkalmazotti ól, o n\'necurál betöltő nyugdíjasról »tb. stb. és o/okról az „éhes" családokról, ihol minden egyes la* állásbon van, ugy, hogy más 5-6 család szájából veszik ki a rnindennopi kenyeret.
Mondja ki n nemzetgyűlés sürgősen, hogy omig ebben a szegény C onkamogyar országban csak egy család is von kenyér nél küt, addig tilos egy egyénnek csak kél állási vagy javadalmazást is betöltenie, illetve hui-nl.. Tilos, hogy állásban levők felrségei, gyermek.!, srnros ccládi kötelékben! hoizáteilo-I«st aiintán állásban legyenek, I,. „ cioUd öi fónél. többől nem áll. Váll.l»lt.,l. üil.llel <tb. minden család csak eggyel bírjon A íóldbii tokkal, éleljáradékk.l, nyugdíjjal bitók «.on-n.l felmentendő* j-lenlegi hívni.luktól, síilil ugy a fenti mnguoritá. alá e«ó frl„égek és c-ládlagok. Do mondja ki a nemzetgyűlés Mt i., Iiogy minden j v.dalmaxi.núk meg kell ütnie ix (.lívenlint megállapított létminimumot. Ai élelmi éi fnnlos kózs\'üktéglrli cikkek ennélfogva ciak félévenkint volnának drágithnlók. Mottónk legyen: Egy család, egy kenyér.
Az állátok eirei fogn.k e törvénnyel
í AL \'* mindc" ""•!!/<" elhelyezhető lesz. Aki a magyar nyelvel nem beszéli meg-énhelően, állami, városi .zofeál.lban nem * i i"1 S.inlugy az Idegen állampolgá-
rok. Annak az átko. .tokáinak U meg kell Í íl\', /,y \'"\'"den jött ment idegent tárt karokkal helyezzünk el. a saját véreinket pedig el hegyink veszni könyörtelenül.
Legyen nronban végre mindrn magyal ombcíben .n. yi önénél, — akii illet —hogy » törvényhozók Intézkedését ne várják be. luntm mondjak lr önkénl többjáv.dalmuk Ttlml """S "oponklnt a kenyér
, , "\'agyar családok szán át. amelyrt egy kö,par.tr rir)il,^„tarlá hivalal közölne vrlük.
(Őrszent)
HÍREK.
— Nagykanizsa múlt havi köz
ogéazuégc. Nagykanizsa város tisztiorvosa tegnap terjesztette be a városi tanácshoz a mult hó egészségi viszonyairól való tisztiorvosi jelentését, amely igen kedvező képet nyújt városunk mult havi közegészségi állapotáról. A tisztiorvos jelentésében mindenre részletesen kitér. Az időjárási viszonyok legnagyobb rés*bei? k«dvc7Őck voltak. A Vöz-\' egés/ségi állapotok n felnőiteknél színién kedvezőek. Megbetegedések és halálozások száma csekély volt. Gyermekeknél leginkább nr. emésztő és légzőszervek hurulos betegségei fordultak elő, legtöbb esetben kedvező lefolyással Megbetegedések, halálozások száma szinten csekély. Járványos ca fritözö beteg ségek Öl esetben fordultak elö, s pediglen 1 gyermekágyi láz, 1 tifusz, l vörheny, 2 difteria. Sem törvényszéki, Kem rendőri bon-colat nem fordult elő. öngyilkostág egy esetben történt. Az előfordult 31 haláleset közül 4 tüdőgümőkórban, -1 végelgyengülésben, 4 bélhurutbi»n. 3 rangxörc^bcn, 4 lüdő betegségben, 1 belső elvérzésben, 2 veselobban, 1 méhdaganatban, 4 agybántalmok-bar, 1 szervi szívbajban, 1 tífuszban, 1 kele-vchykóib:m és 1 cu* orbetegségl>en halálozott el.
A főgimnázium első osztályába való felvételre Je!entkez<\'S Utolsó nnpja mn, 5-ikc. A la -u\'ok szüleikkel szcmilycicrt Jójja nck és hozzák magukkal okmányaikat is (keresztlevél, iskolai öa ujraoliásl bizonyítvány).
— Egv srobaclca öngyilkossági kísérlete. Siob.CfC-i volt c« mindössze c»ak 18 éve:». Egészséges, budár növésű, formád, sző<e mez.\'i virág, akinzk ha élet még sok boldogsággal tdósa. Az ő ii\'gv szemeivel még butu»k-* n lckinte:JL-a komoi, való életb<\\ még nem is tudta mégérteni »\' feléje merrdö sok kérdőjeleket és máris megutáH* u perzselő nyor.it, a mosolygó napsugarat. Eyy felkiáltó jellel intézhette volna el n kérdőjeleket, ds 0 n pontot választotta Tegnap TXg*! egy önf<ledt \'pilUnatbin e^y szoba-cicához méltatlan halállal akart m.-gválni eletétől — m\'irMugot ivott. A kórházba szól-litoll.ik, i.hol « jóságos dr. Nitponszky vette mindj\'-rl kezelés nlA A kórhá/ba kiment rendőrtisztnek kihallgatása tdkhlmával azt ndta elő, hogy árvasága ós elhagyatottsága fölölti fojdalinas ér/és és elkeseredés érlelte meg benne nz öngyilkosság gondolatát. N :m tudta tovább elviselni azt »i gondolatot, hogy neki nincsen édesunyjs hogy nélkülözni kénytelen az édesanya kimog<>ló kezét, inele* gitő szeretetét. Buátnoi is nem viselkedtek vele barátnői módon. És elkevd-.tt .okogni, ahogyan ej;y 18 éves s obac\'c^ csrik zokogni tud — fajdalmában. A rendőrfő\'Wt megígértette vele, hogy letesz a további öngyilkossági Windrkáióí éa 3.i",h*z beszólt neki, mint édesapa a gyei mekéh-íz. A s..cgény kis mezei virág megnyugodott lassankint. zVlI.-potn nem életveszélyes.
— Első hlr táborozó caerkévzeink-ről. Mn reggel bensőséges Veni Sancto után pont 8 r\'rakor indult cl táborába a főgimnázium cscrkészcstapjiia 45 résztvevővel. Egy órai pihe nés (és sicdrczé.^) után 11 órakor érkeztek meg Pogánysze -.tpétcihez, táborhelyük bejfira-töhoz. A vadaskert bcjArniAnál báró Inkoy József, a melegszívű házlgazdi fogadta őkei egész családjával és társasagával. A kopu illatos és tarka erdei és mezei virAgokkal, cserf. -lombokkul volt fsIdiszUve .Isten hozott" kö szönJötto a csapatot, a kapu félfáiból pedig büszke buzogánycsokrok emelkedtek ki. Ebéddel (mely gulisból és turóslcpényből állon) n báró ur látta el az. egész csapatot, omi ut&n a fiuk túláradó boldogsággal fogtak tábor helyűk megműveléséhez. Bír sátrak még nőni állnak rendelkezésükre, éji szMlásuk is biztosítva van, rr.otl a nagylelkű hAzigazda .Teréz lak" nevű vadá.v/.ápülclét cngodie ni iwn uhra. Mikor Jelen mdósl^s irója eltávozott a tibor-hrlyrót, a csapat c^y része bakugrást játszóit A n>bbi«.k konyhái ástak, c^ónak&zi.tk, vagy hű*öttek a IfimVort erdő árnyékában A hely val<\'H\'\'gos paradicsom ós Icrm-^zcti si-.épsóí{. 2500 holdas vadaskertben két imgy tó, n tábor-
MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK
llóhérudéja, Crzsöbat klrélyné-tór.
Ajánlja a \\-AvA-lokos9ns<ÍK f>Ky«l)nibo duvini foKiciolt rakiá át, h\'il nt fúizer- 6% csonicp.«áruk, liiz-
UtUti ciVkík ■ legolcaóbb napi árakon szcrcihctók h«
1 tibla \'/* fézécso\'olidé......74 g
t kg zi« ............04 K
l kg. s»nlo» ksvi I«.........600 K
l Jrb^\'/4kg Mcidekker-féla azára: szinaiuppan 40 K
t u.cg a 5 <w ctíWaJ........70 K
J kg- árpjRySnsy...........K
I kg pörköltkivé I».........60>i g
I kg jtázi»a| p„«n, xriruz szegeti , . , . n\'O K Jégbohütött
Udvari, Góliát,Tavaszi sörkülönlegességek!
Ásvány- és gyógyvizek. , Málnaszörpök. EmmentHaH, Orol, llmlct, Óvári, Trappista
és csomogesaitok. Állandóan raktáron tartunk t Buz«kcoyér. r<5z6
és Haom tésitatiizt«k«l. I\'onlos cs szolid kiszolgálás! Olcsó n«p árak!
Nagykanizsa és vidéke legolcsóbb »>cvásirlási foi áti.
hely mellett Uditő, friss forrás, a tavakra larka gémek, sirályok, vízimadarak járnak, a magasban büszke sas u^zlk, a légben madárdal, színpompa n gazdag ilUtár kápráztatja az ér-zé\'c.izerveket. Nem c-iodálhatjuk tehát, ha el-ja/elelünkkor a fiukat kérdezve mit izonnek lyza, azt kiáltozták: „A-.t izenjük, hogy innen egyhamar nem megyünk heza". Ne is vegyék h s-.ülök rossz néven töltik, h;sc tcljrs boldogságukhoz most semmi sem hiányzik I fokébb keressék fel őket Uobinzon azlgclűkön n 14io gatásr.i szAnt vasárnapokon (9, 1 ö, 23). Gya^g \\i ki Iclici ér.ii j> kél óra alnti s vasArnap szentmisét is hAllgathntnak kinn, mert mlr.din nap van tábori mise Sz. J.
(x) Jönnek » „frakkot hnrnmlák."
— Időjárás. Az időjárástani intézet j-lontése szerint hazánkban derült és száraz idő uralkodik. A hőmérséklet általában emelkedett, t»x \'jjeli hőmérséklet azonban orány-lisg alacsony- Túlnyomóan száraz, meleg idő várhaló helyi zivatarokkal.
— Gyánzrovat. Egy nemes, házias, erenvekben I őv^lkedő uiiriő élete fejeződön be tegn\'p délelőtt. Öjv. nagy- és kisbarkóci S2módiss Elek né szül. miskei és monostori Thassy G\'zellfi fejezte be áldísos életét Ge!-sén, életének 85. évében A megboldogult úrinő mintaképe volt a régi magyar urinök-nek, akiket családjuk és környezetűk csak 1,nagyasszony" címmel mert emlegetni és nkí habár nem istnerte n „jourt" és egyéb divatos hóbortokat, do annál n-gyobb rendben tartotta a híztartását és egész személyzetét. Bo\'dog emlékű férjével a legegyetértöbb há<«séirtet élte éa minden örömét fiában és annak családjában lelte. Mikor fia Gelsére köllö\'ölt, r.kkor fi is hozzájuk jött és Itt élte Csendes, de mindi/ bázis* munkával elfog-l.ilt nr.pjsit. Halála súlyos csapás fiára, S.-modiss Győző gclsei főldb:rtokos és családjára, akik a legkedvesebb éa legjcbS onyit vesztették el b?nti?. Di elhunyta su\'yos gyászba bo»itja oz\'egész előkelő és kiterjedt rokonságot is. Temetése julius 6-án dílután 3 órakor lesz G*lsén.
— Az Úrasszonyok Mária Congre-gáclójának Csritativ szakosztálya hálás kő-síöíietét fejezi ki n Nagykanizsai Takarékpénztár igazgAlóságánok n szegényei javára
küldött 500 koronás adományáért.
— A nagykanizsai főglmn. torna-versenyén felülfizetni szivenek voltak : báró Inkey József, biró Inkey Pál ÍOOO-ICOO, Frank Jenő 250, Breuer Vilmos, Schwarcz Gusztáv 200-200, WeUz testvérek 150, dr. Ssbján Gyula 100, Mogyar Imre, Kiss János, H.jós L*óné, Po\'gár János. Bolh Ferencn*. N N. Fúrat L«jo«. Gu.nilár Mihály 50-50, Sió Gabrielh 40. Bsbó E\'emér, ifj. Halán lenöné, N N., dr. Klímán L^jos 30-30. N-iU\'nann Jözsefné, Grif UjO.né, Bognár Bél., H.lá>J Sándor, Nlerner Viklor, N. N-20 - 20, ÍJ.-. Wei.i Mar.frédná, Bing Andor, D-ísB Bö.-si, Braun István, N. N. 10-10 lo lonát. A Míllli<etéiekéJt llálás kSllSneltl mond r.r Igazgatóság.
IQWjuliut 5-
ZALAI KOZLONV
u.„|m.. í< cílinrd «íy»dil • kéí.ol \' duplatalpu nyári
SZANDAL
Egytdull kéuiló:
argent jános
,:*{<»(■ Haovkanlna. Deik-lír 1
írodtrn tipé«eU HanksnUw. D»ik-Ur 1 tkraooU chevKAUX, box, aotUop, selyem, vAsxo&cIpík ii\'t«l dolgosva * Ugfroonubb kivit»lt*n » legutolsó divat sxariot. <«co
— Kereskedelmi azoktanfolynm
sők részére. A felső kereskedelmi iskolául kapcsolatban az iir. hitközség mint iskolafenntartó, ti jövŐ Iskolai ívben kereskedelmi waktnnfolywmot léto^it nők réstéie. Ezt a tanfolyamot a vallás- és közoktatásügyi é* n
ktr<\'k<delemŰBVi miniszter 155525/1921. VII. & és 84537/XXI. az. rendeletekkel enged*-lyezték. A kereskedelmi s/aktanfoly; m céljo az, hogy nőknek axaks*erü és általános irínyu továbbképzésre, valamint szakismeretek megszerzésére módot adjon. E célnak megfelelően a tanfolyam tárgyai lesznek: Msgyar fogalmazás és keresk. levelezés, gyors irii é» srépiráí. (Mint nem kőtelező tárgy : fraccia és angol nyelv). Kcrcsk. számtan, könyvvitel. A heti órák sráma 21. A tan-folyam hallgatói záróvusgólatot tesznek és erről bizonyítványt kapnik. A tanfolyam 1922. szeptember hóbon keidödik és 1923 június hóban végződik. Helyisége o Nádor-utcai leányiskola evyik terme. A tanfolyamban rendszerint 40 tanuló vehet rész». A gyoisirát és gépírás tanitásn kisebb csoportokban történik. A beiratánokat folyó évi •zrplcrober hó 3-án és 4 én a felső ker*<k. iskola Igazgatósága végai. EUősorbnn Nagykanizsán lokó Síülők leánygyermekei tarthatnak igényt a felvételi e. Csak akkor, ha ezekből a negyvenes létszám ki nem kerül, vétetnek fel a vidékiek. Előjegyzésnek helye nincs. A tandij egyelőre havi 400 koronában van megállapítva. Az l/r. hitkőzséjj iskolai szakosztálya azonban fenntartja magának azt a jogot, hogy n tandíjat a valutáris viszonyokhoz arányítva emelhesse. Az ialolai krákosztály kiváló előmenetelő és szegény soi»u tanulóknak esetről-esetre tandíjkedvezményt adhat. A nagykanizsai négyévfolyamu felió kereskedelmi iskola Igazgatósága, Cten-geri-ut 10
(x) Jönnek « „frakkos haramiák."
— Táncmulatság. Aki jól és kelleme »en akrr szórakozni, az ránduljon ki n folyó hó 9-én tartandó lazsnak! táncmulntxrfgrit, "hol az árnyas kerlhelyUéjfben elsőrendű éte-Itk és italok lesznek kiszolgálva. Ez alkalommal ii éi mlndeo vasár-és ünnepnap Horváth János zeneknra hu<xo n talp alá valót.
(x) Elveszett a Vurósmaiiy utcá\'ól a Khizsv-uicAn át egy ezUs óralánc Kérdik a btoQIcies megtaláló, hogy a teljes érték mrg térítése ellopáben lapunk kiadóhivatalában leadni szivtíkedjék.
(z) Köztisztviselők közleménye. Értesítjük b. tagjainkai, hogy a ju\'ius havi kedvezményes só, cukor «a »sir kiosztását folyó hó 6 tói 15-ig eszközöljük. Egyben fel-hívjuk mindazokat n közalkalmazottakat, akik ezídeig szövetkezetünknél üzletrésit még nem jegyeztek, ezt saját anyagi érdekükben el ne mulasszák, mert vásárlási visszatérítésben ctak arók a tagjaink részesülnek, akik üxlet-résjjegyzéssel a szövetkezeM tagok sorába beléptek. Megjegyeizük, hogy a napi olcsóbb "•iok mellett, az 1921. üzletévi visszatérítés inní*árolt ÖM,f£ 16%"a volt. V/igyis minden 1000 korono váaárlás után 160 koronát fi-\'jflönV Öiletréazjegyzés ügyben f«l-
vUágositéMft| sx üzletvezetőnk szolgál. Magyar
MiUszivlselők nngykanitsal fiókja.
— Zalaegerszegi két uzé p *z°bág-konyhá» lakásomat elcsenném hasonló kanizsai lakással a kiadóban.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Itélat. A nr>gykoni,5ni kir. löivény-siék K-nedy hQntctSlnnácia a Blk. 333. § »ba íj 336. § <nnk 3. ponljábi ütköiő í. » Bn. -19. ^•a szerint minősülő lopás bün-tétében mondotta ki bűnösnek Tenk Jánost és hat társát, nagykanizsai lakosokat és ezért Tenk Jánost nyolc havi börtönre és három évi hivatalvesztése, Pali Lászlót összbünte-tésül nyolc havi börtönre és három évi hivatalvesztésre, Kovács Jánosnél összbüntetésül négy havi fogházra és egy évi hivatalvesztésre, özv. Tenk Ferencnét egy hsvi fogházra és egy évi hivatalvesztésre, Tenk Annát egy havi fogházra, Godinák Györgyöt hat havi börtönre é* három évi hivatalvesztésre Ítélte ; ellenbrn Tenk Jénost, Cunyhó Ádámot, Hajdú Ferencet, Katona Ambrust, Kovács Józsefet és Katona Ambiusnét a vád és következményei alól felmentette. A kir. ügyész és védők felebbezést jelentettek be.
(§) ítélethirdetés. [Lakatos János 27 éve* nagykaniiMi lakost lopásért annakidején négy évi fegyházra Ítélte a kir. törvényszék. Az elitélt feUbbezése folytán az űgy a kir. táblához került, amely a nagykanizsai törvényszék Ítéletét 1 évi és 10 hónapi fegyházra és 5 évi hivatalves:tésre enyhítette. A Kúria most helybenhagyta a tábla Ítéletét. — Gyenge János 20 éves földművest rablás miatt hét évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre Ítélte a nogyknnizsni büntető bíróság, mert Zimoly községben N.tgy Pál gazdálkodónál hamis név alatt vállalt szolgálatot és gazdáját ruhabrszeizés ürügye alatt a letenyci országos vásárra c*alt«, u jukban a<után, mikor este a Mura folyóhoz értek, Gyenge rávetette magát gazdájára, oltói pénzét követelte, majd miloi az vonakodott pénzét előadni, késével nyiszálni kezdte a gazda nyakát, s csak Gyenge hosszadalmas, kétségbeeaett kőnyörgéséic és 8000 K készpénz átadása után hagyott fel vele. A kir. tdbla az eUőbíróság Ítéletét megváltoztatta,
Gyenge Jánost 10 évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre UÜU. A kir- Kúria a táblo ítéletét helybenhagyta. Mindkét Ítéletet e hó 10 én hirdetik ki a fogságukat letöltő véd
lott.-.k (lőtt.
QUITTNER ARTHUR
h.tóiágllajc ct]*c<tólyoicU .Ul.ny.icralő
NAGYKANIZSA
Csengery.utca 13. irtm
Telefon 138.».
Firillal
yllásitásl vosaUkak, motorok, oalU&rek, valamint lalofonok, oaen»6k éi Jalsá-kásxtilákak falssaralésit, ka.tály-TitJáin hárító borsnűoxásót. Mtndonnomü villamos munkálatok syors»n osxkö»8lt«tn»k
Szaksz«fu«n végzi
motorok ujratekercselését. Mindennemű éjjők raktáron.
24375. PrA(ta 101U Budapest ■17-i, Zágt*b Vmó
11V4. WUo l\'ó, Outrlk kotoaa —.
Termény Jelentési
Buza (TlsisvUUkl) 4000—25, ♦gyíb U050 - 4000, ron 3075 — 100, takanaioy árpa Í650-3700, »8r irpa 3750—8*0, :«b 3900-4000, tengeri 3750—3600, wps:*--, k<MF« 2Ö15-W5. kcUi -.
Budapesti állatvásár:
Marhahús l r. agésaban 1ÍO-85, hilulja 131— 200. «!«}• 110-175, II. r. egísiban 100-110, hitoba
106 — 120, 80-90. Növendék marha: L r. P5--,
botja (ölött bdrb.) 170-82. Késslel: Sagymarha 33t, eUdái 306. Ní>v«adék marha 18, akdis 9, boeju 178, •Udás 112, Mar habár —, borjubdr —. A vásár élénk.
Sertésvásár.
Kalhajtis 1360. Etkatt 1360. Öreg s««U» 200, Wiép 220—24, L r. 230—34, ssir 310—14, ssalooaa 280, lehasott hus 204—10. A visir éWnk.
Közgazdaság
Budapesti tSzadei Budapest, Jutliia 6.
N.poKon r«it Sl 10-80, Dollii
UU-M, HuKU fru.1 -.Miita «57-«:, Ol.11 In V- M Outiik koioM &IO—30, Rutil —, L« JmM SS1Í-32. Svijci tank ilSÍ-IKS, f„<,k dinfc m
Budapesti devizák:
AmiUnJam <»-<«. Kopf«Jii«. Hf-il, Kn.ilnn\'.
101-05, London 5100-11". B«Un 252-B2. MlUno
J3 7-M 3, Pííi" M\'1. \'\'"«; «M»-7Í, SW\'^ol.
wi ZM<h 217 —18,Wic» M;. 30. UVU> 3(2í-125. NW Voik IlM-S-etí, V«»í 24 3«\'l, Rnkir.il —.
Zürichi z4rl«t:
HeiHn I Inl. Atnll.rd\'t" —.—, IloUaudk W>3--, KwVak SOT0 London 2328, Piri, 4387. MlKno
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár réuvényeket 2200 árfolyamon,
VMXflnk 3100 árfolyamon.
üiun mis halyi ihtvé. u«.ltnL ny.k« Uffugaitób irt.n WWUnfc
TÍ.H.I m.jbliUok <> UiKSldl tobUuk
l.,,WnyO«bb << UjMfOiMbb l.ljMrtU.,
UUTOldl pini-n*m.k vét.l. alaritsa.
Dollár, Dinár,
Grosz és Társa I^IT
Nagykanizsa, Imk\'tit f. Telelőn Stt.
Elfogadták a rapaUói szerződést.
Berlin, juliut 4. A birodalmi gyűlés másod- és harmadszori olvssásban elfogadta a rapsllói német—orosz szerződést.
A szerkesztésért sajtójogilag felelőt : Benedek RezsS szerkesztő.
oo9/ioaa.
Hirdetmény.
A palini iskola is Unltól lakás Utwoiisl munktlslsirs tirt vcrsenylirgyaláíl hlrdelünk. A munkíUtok lervetele ■ hossiuvölgyl Jegyzői irodlban megtekinlhelő.
Ajanlatok lezárt borúikban > hosszúvölgy! körjcgyzísígnél f^ujlhalok bo. A2 »)4nl»loit 1922. juliua 15-én lesznek Korpaváron • községi képviselőtestület Altat felbontvs. Kép-viselóteslUlct fenlartja maginak azt s iogol, lioay n legolcsóbb ajinlalra lekiniet nélkül jjilássa • lűgnegbizhatóbb ajinlalot lévőnek a munkálatot.
A végzendő kőmives, cserepes, ácsmunkák ériéke a hozzáadandó anyaggal együtt kb 50 000 —80.000 korona.
A lalaiozási munkálatok 1822. auguszlus 27-ro befejeiendők.
Hosszúvölgy, 1928. junius 16. Horváth, körjegyző. Roll, bíró.
ZSÁK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolai ,
Nyersolaj
Petroleum
Rézoaik
legolcsóbban baaxaraxhatfi
HIRSCH Él SZEGŐ
nagyk*r«tka<ié*éM#i.
zalai közlöny
i9<2. juliui 5
TURUL
cipőgyár Rt.
FS-ut 12.
S.jíl íiJokíbío t.klnUo meg kir.k.tj.lokb.n
olcsó, tartós, megbízható
mirsdenoemü polgári és luxus clpóárviokat, melyek szabott árainknál; ót szolid Javító-Itikuél fogva fóltótlco verseny kóposek.
Turul Cipőgyár Részv--Társ.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos földblrtokrendezö Bíróság által tngsdélytz«tt
Ingatlanforgalmi irodája.
Tritfon 322. HWs-tfr 29. TiilraU (la: Utató OtYRikiég
Eladó birtokok:
200 holdas birtok Zalamegyében, melyből 180 hold szántó, 50 hold rét, a többi erdős legelő.
250 holdas birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó a többi erdő, rét és legelő.
7,22 holdas birtok veszprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 hold szőlő, 2 hold akéeás, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtolj Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogymcgyében, príma fajszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 km.-re, teljes fc\'szereléssol.
f> holdas\'szőlőbirtok Kcsz\'hcly mellett a Balaton partján.
Parcellázások:
Somogymcgyében homokos birtok,\' 1000 négyszögölenként 10.000 K. Épitési anyagról •gondoskodva van.
Zalamegyében közvetlen a falu mellett. Agysg és homok keveréke. 1000 négyszögölen
ként 20 000 K- Lakóház a faluban vehető.
EUadó házak:
A város belterületén szép kertes ház nagy la-• káasol, két szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben hétszobás családi ház.
Kisebb lakóház közöl a olschoz, alkalmi vétel.
Lakóház nogy kerttel . vül kisebb nagyol dóan előjegyezve,
Üzletházak:
Kétemeletes több U/lettel rendelkező plsc körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymcgyében vasúti gócpontnál nagy emeletes vendéglőház szállodával, sok épü lettél, teljes felszereléssel.
Balaton somogy^, partján szálloda, vendéglő teljes felszeicléssel.
Somogymcgyében falusi üzletház, uj épület, lakás és Üzlet azonnal élvehető.
Zslamcgyóben falusi vendéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymcgyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős „Rába" motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bemutatva, nagyon jutányosán eladó.
izántófdlddel. Ezcnki-házak eladásra állán-
ház
Apró hirdetések
Kisebb menuyicógü vasabroncs, drót és villanymotor kiszereléshez szükséges por-cellán-gclyók jutányosán eladók. Cím a kiadó hivatalban.__
Háromtagú katholikus uri családhoz azonnali belépésre mindenes-szakácsnő keres-totik. Az illető,családtagnak fog tekintetni s jó bánásmódban részesül. Bővebbet Vörösmarty, utca 63.
Egy kitűnő karban lévő harmónium oladó. Cím a kiadóhivatalban.
Az Uránia mozgószinház azonnali bc lépésre lehetőleg hadirokkant háziszolgát keres.
Mcgbizh\'stó," keresztény
rőfös-segéd
019 kizárólag jó bizonyítványokkal felvétetik.
Ajánl < tok küldendők
Bruncsics Ferenczhez, Keszthely.
r
VILÁG
Bejáró kiszolgáló férfit vagy nöt
keres dr. Kőnig fogorvos rendelőjébe lehetőleg azonnati belépésre.
Ugyea, intelligens elárusitóleányok fel-vétetnek. Cim a kiadóhivatalban.
Lokomobllkeze!5 vizsgával cséplésidényre fűtőnek ajánlkozik helyben vagy vidékre. Cím a kiadóhivatalban. rjf
XXXXX XXX XX XX XX XX
Zab, Tengeri Gépolaj, Nyersolaj x Kocsikenőcs ff k Badacsonyt rézkénpor $ Köles, Mohar |
^ további mindennemű gazdasági és JA
Xnémetorsxági kerti magvak kicsiny. 55
^ ben it kaphatók ^
| Ország ^ Widder cégnél f
gg Nagyi:ttslzsa, Erzsébet-tér 10. 3
xxx xxx xxxsex xx x xx
mozgóképszínház
Erztébat klrilyné-tár, S*jr»at szálloda épBIitibn Telefon 74. Telefon 74.

Az egész detekt Iv-hadsereg mozgósítva van, mert Jönnek Kanizsára a
Frakkos haramiák
. Páholy 2ft K\'. «öly« tZ K. 1. hely 18 K, II Rlóadások hflköxnap (él 7 ó* 0 /\'/akor. vaj ár- ís üaatp-• U. lvoly 16 Xoronit, Hl. hely 8 Vorona. II napokon 3, 5, 7 ós 9 órakor. Pontos koxdóll
y
(SEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 és 256 szám.
♦------------ ------ "
I
Telefon
3-13
URANIA MOZGOSZINHAZ
Telefon
3-13
Siombat (8),\' vasárnap (0)
Fehér rózsa
Jókai Mór regénye uti\'n C felvonásban. Hsha Barnabás ur hegedüjitíkával
U4ÍLYÁRAK: Páholy 20 kor., \'2 kor.,
*\'"-"- •— -iá* 15 J— 1 71 " "
^KiJrsrík 18 kor., Timii
W.,22 kor., || Któadáiok kozdoto: Hétkösnnpokon 7 ós 0 órakor, ixók 8 kor., U vn*ár- ós ünnepnap 5, 7 ós t> órakor. Pontos kordós t
e»e»e ♦>♦» ♦>♦♦>♦»♦>» e»e»e»e»e»a
Nyomitoti • Itplukjdouosok: Zului ós Gy.rmaU könyvnyomdáiban.
41-lk évfolyam
Nagykanlw, 1922. )ulla» 6. C.Utörtök
150. nim
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
MtuitMl * HsááU\'.UIi Pé■■« 13. is. ____71 -

SZF.RKESCTÓ: BENEDEK REZSÓ
B1Stlset«sl árak: (IV. tlNitel alital airllt) \'ii,t irt. 7S0 K FéU.r. 400 K. S.?T.í In.SOO K. Ur. 7» K. Ker*..iinárs 4 ti
Szociáldemokrácia és szabadkőművesség a Házban.
Orozdl Gyöztt — a szabadkőművesek védőszentje. — Drozdi beszéde alilt állandó a zaj a Házban. - Az egész kormányzópárt ás a keresztény ellenzék ünnepli és éljenzl a kongregációkat.
Budapest, Jullui 5. (Saját tudósítónk te-kfonjelcntése.) Tix óra után nyitotta me|f a nemzetgyűlés mai ülését Sxdlovsxky Béla alelnök.
Felszólítja a több kerületben megválasztott képviselőket, nyilatkozzanak, melyik man dátumot tartják meg. Felhatalmazást kér a Háztól, hogy azokban a kerületekben, ahol Ujstromos s/a vázái alapján tőrt ént a szava-iái. a lajstromon kővetkező képviselőket behívhassa, a hódmezővásárhelyi kerületben a választásokat kiírhassa. — Az interpelláció* könyvbe kilenc Interpellációt jegyeztek be, melyekro délután egy órakor tértek át.
Az indemnltáaí vita folytatólagos tárgyalásánál elsőnek Vasady Balogh György szólalt fő):
— Az ellenzék nagyon téved, ha azt hiszi, hogy az egységespárt egysége* összeomlóban van. RasssI a kir. kormányt tehe-telleoiéggel vádolta. Ez a „tehetetlenség" ma világszerte meg van, mert egé«z Európa óva-kodik a n-héz kérdések megoldásától. A világháború után bizonyos ellanyhuláa következett be. Ma az ankétek korát éljük. A tőke célja ma tisttán az, hogy a konjunktúrákat kihasználja. Hiszen az uj vállalatok 85 százaléka zxporl-import r észvénytársaság, nme Ijeknek egyetlen céljuk ar, hogy tőkéjűket gyorsan mrgsoksioroxák. A tölte! haarnos viililkoiáiokra kell kényszeríteni. A tőke máiik rinr meg a tőzsdén játszik és táncot lejt az értékpapírok körül, áronban komoly és rentábilis vállalkozásokban nem vesz résit. Árért eit a lókét ugy kell megrendszabályozni, hogy rentábilis vállalkozásokba fogjon, gyárakat, műhelyeket alapitson, ahol munkaalkalmat éa kenyeret találjon a Hol gozó. Itt van a szociáldemokrata pírt, amely párt célokra fényes összegeket szedett a tagjaitól, sőt a választások alatt Is arép össze íeket szedett özsze pártcilokra. Nem volna lehetséges, hogy ■ szociáldemokrata párt "fen gyűjtésekkel üzemeket, gyárakat lé!
üzemeket, gyárakat tunkások gyáraknak. Gz
tilsen, ugy, hogy maguk a munkások volná\' n«k m-gafapltól ezeknek "
W -
gudatársadalomra Is vonatkozik, amely a girdasági termelést fokozó üzemeket létesítene. Majd felveti a kérdést — miért van « o versenujuíás a nagyhatalmaknál, hogy \'Jiomrszágían elhelyezkedjenek.
A szociáldemokraták azt mondják, hogy ők » munkásságot képviselik. De nem az <&t munkásságot! Mert ml la a munkásságot képviseljük. A kormányzópárt is lisztá-""> »«n azzal, hogy szociális alkotásokra »»n szükség s mégis fogja ezeket cilnálnl, "onbsn ez a párt nem osztályok sieiinl oulja Ot állam javait, mert ez a pirt a nem Wemessifit kiadnia jobb helyűibe hosni. A\' tndemnltást elfogadja.
, , DroidJ Győző, a szociáldemokraták •J?™»\'átj., a kővetkező szánok. Minden "•sodik mondata Igy hangzik: .Utasítsa a "fMtoWá. a karmányr. Beszéde alatt n 4roly fo»\'»lÍ« el az elnöki széket. , "mdi a választási úgynevezett „atrocl-" teszi sróvá — mái bcszédsnyag
hiányibn. Beszéde alatt parázs vihar kerekedik a közbeszólók között. A piros szekfüs hősök kontráznak a drozdis Győzőkének.
Majd Drozdi a szabadkőműves páholy testvéreket veszi védőszárnyai alá. Drozdi szerint a .*. U-lt.-nek a programja: erkölc-i-ség, srabsdság, a béke él a szeletet. (Hrhaha I) (Felkiáltások : ismerjük a céget I)
Drotdi: 1920. május ihsvában egy külö nitmény jelent meg a srí.fcíedk6müvesek palotájában ...
Urbanics: UgylátizlV, ez ar, ami na-gyon fáj.
Drozdi: ... Ezt a különítmény Wiesin-ger tábornok vezette, a palotát lefoglalta, de hivatalos írást nem tuoott róla felmutatni. Bakonyi Sándor kiírtai bíró 011) nagymester . . . (Kelkiáltások: elég baj, hogy ilyen is van I) felelősségre vonta a tábornokot, de Wieiingerák csak pár nap múlva tudták a lokálhivatali végzést felrooJLMni. amely szerint a palotái el/oglalhaljále. (Felkiáltások: nagyon /<!/ telték I) Drozdi erután egy belügyminiszteri végzóst olvas fel, amelyben Dömötör Mihály voll belügi/minitilet a szabadkőműves \\zervezetet /eloszlatja ... (A kormányzópárt lelkesen éljenzi Dömötört).
Drozdi: A vizsgálót a szabadkőművesek ellen ma sincs elrendelve, periig a szabadkőművesek összeköttetéseit figyelembe kell venni. (Állandó nagy zaj a Házban). Az uralmon levő férfiak legnagyobb része sza* bsdkőmüves. Grieger Miklós: Szabadköműve íeket sohasem fogunk törni. Hebelt Ede gúnyosan: Éljen a kongregáció I Grieger: É\'jenl Éljen I Erre ax egéiz egységes kormányzópárt éa a kereastény ellenzék felállnak éa tüntetnek éa éljenzik éa ünneplik a kongregációkat.
Drozdi: Követeli, hogy három hónepon belül folytassák le a szabadkőművesek ellen a vizsgálato*. Erre általános nagy felrudulás támadt a Házban: Hallatlan, hogy Uyet mer beadni. A beszédek és interpellációk során n szociáldemokiaták olyan hangol használnak, mely a atovjetkongresarusra emlékeztet és amely nap-nap mellett jobban ábrándiljn ki a választóit. Benárd volt/miniszter egyébként alaposan megleckéztette Peyer néhai .államtitkár elvtársai", nemére vetvén, hogy rablott bútorokkal bútorozta be magát.
Az üléa 5 órakor ért véget.
Véres összeütközés Stuttgartban.
A rendőrség sortüzet adott.
Stuttgart, julius 5. (Saját tudósítónktól.) A tegnapi tüntetés véres zavargássá fajult. A tüntetők kommunista izgatók beszédének hatása alatt megtámadták a fogházőrséget és a rabokat kiakarlák szabadítani. A rendőrség a fogház udvaráról az utcára szorította a zavargókat, miközben számos letartóztatás történt. Waldburgban is heves Összeütközés voll a rendőrség és a
tüntelők között. A tömeg a rendőrkaszárnyát megostromolta, mire a rendőrök riasztó lövéseket tettek. Miután a tömeg erre sein oszlott széjjel, több sortüzet adtak le. Számos sebesült és halott esett áldozatul. Boroszlóból a rendőrség erősítést küldött Waldburgba, mert a rendűrkaszárnya ostroma még mindig tart.
A faaciaták ujabb akciója.
Bar rí. julius 5. (Saját tudósítónktól.) Andria városában egy fascista, akit a kommunisták lelőttek, belehalt sebébe. Az eset nagy izgalmat kelteti a fascís-ták körében. Izgalmukat növelte még, hogy a polgármester nem akarta megengedni a temetésnek egy nappal későbbre való halasztását. A fascisták erre megszállták a várost, behatollak a községházára, az erkélyről leszedték a vörös zászlót és helyébe háromszínű zászlót tűztek ki, a nemtetsző képeket pedig elégették. Később a szomszéd városok l\'ascistái is csatlakoztak hozzájuk. A kormány páncélautókon csapatokat küldött Andriába a rend helyreállítására.
De Valera menekfiléie.
Berlin, julius 5. (Sajál tudósilónktól.) írországi jelentések szerint. De Valera, a köztársasági párti vezérek javarészével együtt az elmúlt éjszaka folyamán elmeneküli. A kommunista érzésű Markieviiz grófnőt a kotmány-csapatok elfogták.
Befejezték a német lenerelést.
London, julius 5. (Saját tudósítónktól.) A hadügyminiszter bejelenten, az alsóházban, hogy a német hadsereg létszámát már leszállították a versaltleii szerződésben előlit hstárra és a lefegyverzésről izóló békeszerző-désl rendelkezéseket U végrehajtották a hadi* anyag elpusztítása tekintetében.
A háborút felelőitég kérdése.
— Saját tudásitinktil. —
Paris, julius 5. A parlament tegnapi ülésén komoly jelenetek játszódtak le Vaiilonl-Couturier kommunista képviselő egy beszéde miatt, melyben a kormányt és személycsen Poincarél támadta. A beszéd egyes kitételei következtében három képviselő egy interpellációt terjesztett be „a háborús felelősség" tárgyában és a képviselőház 49S szavazattal 50 ellenében az interpelláció tárgyalását mára tűzte ki. Francia politikai körökben ugy vélik, hogy ennok a kérdésnek lctárgyalásáva! sikerülni fog a kommunistákat egyszeramindenkorra sarokba szorítani.
Az ellenzék.
- Nagykanirsa, juliu* 5.
Komoly, alkotmányos életet élő nemzet politikáját el se tudjuk képzelni ellenzék nélkül. Tárgyilagos, igazságos, egészséges politikájú ellenzék nélkül. Olyan szerepe" van az ellenzéknek a napi politikában, a parlamenti ciciben, mint a komoly kritikusnak a művészet terén. cJ»yitó, nemesítő, tökélctesitő. De ezt a tiszteletreméltó szerepet csak addig tölti1 be, amig komolyan szolgálja a nemzet érdekeit. Abban a pillanatban, amikor a szenvedély lesz úrrá fölötte és el-vesziti higgadt Ítélőképességét, józan tárgyilagosságát, egészséges kritikáját, megszűnt ai? a tényező lenni, amely tisztitólag hat a politikai égboltozaton. A magyar ellenzék szerepe az uj nemzetgyűlésen nem mondható rokon szenvesnek. Nem tudja magát beleélni az ő lulajdonképeni szerepébe, kezd komolytalanná válni és inkább zavarólag hat, semhogy tisztitó folyamatának megfeleljen. A liberális ellenzék obstruáló szándéka, fcncgycrckcskc-dése, zajos utcai lármája, a tömegekre való hatniakarása, csak bénitólag hat a komoly nemzeti munkára. A keresztény ellenzék válsága hisszük, ki fogja forrni, belőle azt, amit a nemzet tőle vár, hogy félretéve minden képzelt, vagy nem ievő egyéni sérelmekel, a józan belátás álláspontjára helyezkedvén, szoros kapcsolatot és együttműködést keres az egységes párttal, hogy a kir. kormányt a mai rendkívül nehéz és felelősségteljes helyzetében segitse és támogassa. Mert ma minden pártszempontot, minden képzelt, vagy fenforgó egyéni sérelmet alá kell rendelni a nagy, közös nemzeti szempontoknak, ha csak nem akarjuk, nogy a sötétben meglapuló, kajánul vigyorgó, ugrásra készen álló despe-rádók szabad prédájává váljék ismét a legszánalomraméltóbb, legszerencsétlenebb ország — Vértanumagyar-ország. (*)
— A Vörösmarty-utcnl polgárok
pnnaaza. A Vörösmarty utcában lakó polgárok egy többtagú küldöttsége járt ma szerkesztőségünkben és elpanasiolták nekünk azokat a lehetetlen állapotokat, melyeket a nyilvánosság előtt kénytelenek vagyunk szóvá tenni. Előadták, hogy nem elég, hogy a nagy oorban naponta valóságos uixógyakorlntokot Kell végezniök, hsnera a két oldalon végig húzódó árok bűze már-már lehetetlenné teszi az ottlakást. Az árokbon levő iszap a nagy forróságban oly elviielhetetlen bűzt terjeszt, hogy a* utcai szobákban lakók nem tudják ablakaikat kinyitani a rosszullét veszélye nélkül. A szegény VŐröanwty-ulcai lakók azzal a komoly tervvel foglalkoznak, hogyha már teljesen megfeledkeztek róluk, akkor külön jelvényt fognak ezentúl viselni, hogy az illetékes tényezők rájuk ismerjenek, hogy ők a — Vöröimarly-utcából valók. Ha már nem lehet arról szó, hogy rendes, fedett csatornát kapjanak az adózás izzadásos terheit nyögő polgártársaink, annyit mégis csak lehet kő-veteJnl, hogy ax árok kikotortassék. Okos
dolog a patkányirtás foganatosítása, azonba * • kánikulai forróság alatt esetleg kitörő járvány idején kí fogjn lelkiismeretére venni eit n miazmáv bjcil\'U* teijesztő, undon\'óan büiős árok előidézte következményeket. El-várjuk átért, hogy a Vörösmartij-utcni árok 4illg&tcn kikotorta nék. Ugyancsak ez áll a Magyar utcára é« fóleg az ördögárok részére. Ex a Ingkeve4ebb, amit n VóiÖ»merty- és a M.igyar-u\'c w adóalanyok megkövetelhetnek. Vdij\'ik az azonnali erélyes intézkedést.
Mentik a pusztuló Balatont.
BSdy .11.pár. erélye* lfatózkodéael.
A Sió csatorna l.zárésa.
— A „Zalai Közlöny" tudóutójától. —
Keszthely. julius 5.
A magyar lenger, a Balaton pusztulásáról hetek óta zengnek siralmas panaszokat ugy a vidéki, mint a fővárosi lapok. Valóban nem alaptalan az a feltevésük, hogy ha erélyesen nem történik ilt intézkedés, a l\'crlő helyzetére jut ennek a szerencsétlen országnak immár1\' egyetlen gyöngye. Az apadás mind crősebb, aminek okát a természettudósok szerint, a 7 éves száraz periódusban és a Sió-csatornában kell keresni. — Ez naponkint milliméterrel apasztotta a Balaton víztükrét, ami bizony döntő befolyást gyakorolt arra a víztömegre, amelyik 7 évvel ezelőtt elsöpréssel fenyegette a zalai partokat.
Itt Keszthelyen sem maradi lui a kies helikon városhoz a Balaton és rengeteg iszapot, hínárt hagyva maga után, szüEebb helyre húzódon. A szigetfürdő-nél bizony alig cr térdig a viz \' és messze be kell gyalogolni, hogy rendes fürdőhöz jusson az ember. De ez még hagyján, csak az a hinár ne volna, meg a száraz pattokon a gaz, a csallán, a sás. Ezek teszik tönkre a hircs keszthelyi fürdőtelepet, amely épp most indult életnek az ÉGISZ r.-t. bérlete folylán.
Bödy Zoltán, Zalavármcgye kitűnő alispánja mindent elkövet, hogy v issza-szorittassék régi medrébe s megmentse a vándorló kis . Adriát\'. Memorandumban kérte a minisztériumot a Sió-csatorna lezárására, hangoztatván azt a veszélyt, amely Zalavármcgye fürdőéletét fenyegeti. Azonkívül o hó harmadikán maga jolt le Keszthelyre és erélyesen intézkedett, hogy a főbíróság sürgősen tegye meg a kellő intézkedéseket a part rendbehozására. A munkások röglön neki is álllak a munkának és csónakszám szállítják partra a fürdőzők nagy ellenségét, a hínárt. Keszthely bátran bizhat benne, hogy pár nap multán rendes, tiszta, kellemes fürdőhoz jut.
Keszthely város képviselője, Rcischl Richárd cs Keszthely városa is kérvénnyel fordult a minisztériumhoz a Sió-csatorna lezárása ügyében. Amint értesülünk, a lezárás már meg is történt és igy immár emberi kéz mindent elkövetett s csak a természettől függ a Magyar Tenger sorsa. (—y.)
— A f l.t.lkoruakíbUrÍj4ŰuÜK h.ly.t. teae. Dr. Mutichenboehcr Edvln klr. törvény, széki bíró, a fiatalkornak bírája, több h)ti sít. badságflt megkezdette. Távolléte alatt dr Almássy Gyu\'a klr. törvényszéki biró vette át a fiatalkorúak bünOgyel tárgyalásit. Dr. Álmátsy legnap utlotta meg első ixben tárgyalását,
— Bírói vizsgalatát.!. Mint a £Zslaj Közlöny" értesül, Horváth István — a nagy. kanlraal Ur. törvényszék érdemű titkára .Ikerrel tett* le a blról virsgát. Siketéhez a magunk részéről is axerencsexivánatainkát tolmácsoljuk.
— A Magyarországi Munkások Rokkant- ás Kyugdljegyt.t. folyó li) 9 én, vasárnap dé\'után 3 órakor közgyűlését tartja, melyen több fontos ügy kerül tárgyalásra
— Nagykanizsa váró. kösgyUléaa. Nagykanizsa r. t. várói képviselőtestülete 1922. évi julius hó 7-én. pénteken délután 4 órakor . városháza nagytermében reddes. közgyűlést tart. A közgyűlés hosszú \'tárgysorozata, vala-mini ax egyes, tárgyalás alá kerülő fontos tárgypontok nemcsak . erősen látogatott, de mozgalmas és viharos lefolyású körgyülésre enged következtetni. A közgyűlés tárgysoro-zsta a következő: 1. Gyámpénztári szabályrendelet. 2. A legtöbb adót fizetők 1922. évi névjegyzékének megállapít Ai. 3. A róm kath. temetőben levő katonai h^/i temető parkírozásával és az utak kavicsozáaával járó. költ-aégek fedezése tárgyában jsvaalat. 4. Sartory Oizkár azegényházl alapítványa. 5. Az uj erdei üzemtervek késiilése folytán szüksége, intézkedések (erdőcsere, tulkitermeléa.) 6. At Országos Főldbirtokrendező blróaág 1155— 1922. sz. végrése alapján lefolytatott háihely-rendezéai eljárái tárgyában javaslat (további ulcsnyltáaok, köztéralakitás elhatározása éa területek átvétele.) 7. A V. közellátási üzemek felszámolásának bejelentése. 8. A 17.213^1921 jkv. 217. sí. képviselőtestületi véghatározal nfapján kötött srerződéa bemutatáas. 9. A városi mérlegdijak felemeléae. 10. A főgimnáziumi tan- éa beíratAsl dijak felemelése.-!1.
A Principális völgyi lecsspoló társulat részire 500.000 koronáig terjedhető költsön folvósi-láss. 12. A m. klr. 6. honv.-gyalogeziea ké-
relme tornatelep építéséhez 200.000 K segélyért. 13. A v. körkórház fejlesztése. 14. A v. közkórházi Igazgatói állás betöltése tárgyi-ban Zalavármcgye atispánjához előterjesztés 15. A v. közig, alkalmazottak átmeneti államsegélyeinek a városra való áthárítása. 16. A rendőrség államosítása folytán szükségessé vált városi szerveket felállitáta. 17. Dr. Sittjén Gyula polgármester azabadságkéreltna. 18. Donásry Aladár és Weszelovazky Gejra uj gyógyszertár engedélyezése Iránti kérvénye. 19. Piscl, vásári rendtartási szabályrendelet. 20. Túioltószertár kibővítése. 21. Zala-vármegye törvényhatósági bizottságának 9^85 —1922. jkv. 629. az. határozata . Nagjk.nl-na—zákány! törvényhal&a^gl üt, Hajcsár-ut és a Sörgyár iparvágánya lcöiötti szaksaiénak hongerezéséről. 22. Kártya és dominó-adó szabályrendelet. 23. Bolf György éi lár-aalval kötött azeriődéa. 24. Ulrendőrl azabály rendelet. 25. Az ásvány- és silkvlzek után fizetendő v. fogyasztá i adóról szóló szabályrendelet módosítás.,. 26. Gyepmeateri szabályrendelet. 27. A közkórházi belegélelmeiésl egységárak felemelése. 28. A közkörháil alap 1922. évi pótköltségvetése. 29. Erisébet téri parkrészlel karbantartása. 30. A kéményseprő mesterek kérelme n kéménysepráal d\'iak felemeléséért. 31. Nyilvános árverés mellőlésé-vei erdei termékek, lovak és bikák eladás" tárgyában jelentés. 32. A nagykanizsai evangélikus hitközség kérelme városi segélyének felemeléséért. 33. Közkórházi hsrsngátvélel. 34. A klsk.nlzsal templomblsotlság kérelme h.rangbeazerzésl segélyért. 35. Ökörkoresm\' belsősége és . főreáliskola mögött! lucsms-
dsio-iM anojliisbninitcix*^:.

[tij L/rbe«dáaa. 36- A Kölcsey u. 13. sr. a. Li.tl.n bérbe.dé... 37. Vágóhídi bírraktár
ríutí 38. Klr. ügyétzséggel kötött srer.ő,
Jí, 39. A m. kin belügyminisztérium 30.305 B. M. IV—b-ss. .körrendelete a városi ■Jkalmsióltoknnk adandó kiegészítő pótlékok .Agyiban 40. Úrete\'d étben levő, ill. újonnan iier\'eielt egyik v. isémtisili éllás helyetle.i-lés u\'ján való Ideiglenes betöltése. 41. Kikül* Jetéii illetmények felemelése. 42. A Baleto li Tá\'í\'iág kérelme támogatásért. 43. A sin bsdoktatáii tanács kérelme segélyért. 44. A n.ugalomba helyezett városi közigazgatási alkalmazottak 1921. évi cialádi pótlékának megállapítása. 45. A nyugalomba helyetett viroll kSalgMgotisi alkalmazottak 1922. évi eit\'ádi pótlékának megállapítása. 46. A tényleges i\'o\'gálatban álló v. közig, alkalmazottak 1918. II. félévi családi pótlékának, illetve az ezek fedezetére szükséges állami hozzájárulásnak ujabb megállapítása. 47. A v. kőiig, olkalmsro\'tak 1922. évi állami háborúi drá-g.-í.tgi segélyének megállapitáia. 48. ivánc.ici Jinoi és táraai főgimn, tanárok kérelme segélyért. 49. Zslovérmrgye közig. biz. g.zd. albizottságénak ad. 77—1922. értesítése Stern Sándor és nrje, valamint ífj. Mátéi Jórsef nagykanizsai lakosok közt létrejött jogügylet tudomásul vételéről. 50. A községi bábík évi jár*ndóságának és mükődéii dijaluk felemelése. 51. Néh.i Deák Péter v. remljrkapltányoak a. reodőrlegénytág ruházatához szükséges anyagok beszerzésére kiutált előleg elszámolás\'. 52. Varg.i Jinoz v. kOfcatiácsotntk nyngdljiiása. 53. B .rbély Jó tsefné v. rendCr özvegyének kérelme özvegyi ellátásért. 54. Bódog Ferencié s.ül. Thomk.i Irén nyugdíjazási kérelme. 55. Néhai Rucaz Antal v. kórházi írnok ílzetéli előleg térll-mányhátralékának tőrléte. 56. Bírta Jórsef, Maiehler Utván, Szilágyi János, özv. Gutman Márkuszné, dr. Kahán Imre és Tóth Zoltán felvétele a város illetőségi kötelékébe: 57. öri Araoka, Kovács János, Horváth -Józief, Kálmán Ilona, Foazát Unió, Korsl. Józief, Stern József, Hencslcs Lijoa éi Takács Pál illetőié-gének megtagadása. A tárgysorozat 7-ik pontjánál, a .Virori Idulldldsi ütemek fcltiámo lésának btjtfenteie\' ci-nünél kerül tárgyaiéira a városi tanáéinak az a javaslata, hogy reprezentációnál!* pótiák elmen dr. Ssbjén Gyula polgármesternek 200.000 (kottőszér-ezer), dr. Kráéky-Iatvén főjegyzSoek 150000 (százötvenezer). Király Sándor v. műszaki tsaácsosnak 120.000 (izázhuazezer) korona évi összeg ezavaztaaaék meg.
— Mindazok az Oroszországból visszs-lért hadifoglyok, akik leszerelési igazolványukat "lég nem mutatták be, leszerelési Igazolványuk bemutatást végett t rendőrkapitányságon t 9. szimu szobában folyó hó 10 én a délelőtti érákban jelentkezzenek. Dr. Beuiíerien Erich s. k. rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője.
(x) Jönnek ■ „frakkot h.r.mlák " Fiatal tolvajok. Kát fiatal Itktloi-tanonc állott ma a nagykanizsai államremlőr-■ég bűnügyi osztályának vezetője előtt. Hátuk mögött feszes állásban a két auhancot h fogdából felkísérő rendőr állott. Csúnya váddal
állottak az eljáró rendőrkapitányéit\'. Még alighogy kikerültek as iakola padjaiból, még alighogy belekóstoltek az iparoimüliely komoly \'letébe — máris lopásra vetemedtek. A két tanonc több ízben behatolt a Duoántuli S\'eszfinomlló R.-T. raktárába a nyitott padiéi ablakán kérésziül, ott leereszkedtek a "ktárba, azután tz flresen álló üvegekbe :"®ot, likőrt töltöttek és az üveg szeszes italokkal kimászva, tzokat részint haza vitték, de r.ndeaen érlékealtelték és a kepott pénzt rlduhajkodták. Az előállitézon peraze egyik •tm akart vallont, míg aiután látva, hogy komolyra fordul a dolog — egyik a másikára vallott, majd részletesen előadták, hogyan Iciték meg, mikor volt a legalkalmasabb -akcióképes idő". A kihallgatáson jelen volt a ,Zala| Köjlöny" munkatáraa is, aki aierette v \' ba vele mindazon nevelők, tzülők ét ®esterek Is ott lellek volnt, tkik nem iikar-l\'« megérteni a vallásos nevelés szükségeséét (, Uvol tarljAlc ifjaikat attól, hogy "Msl kötelmeiknek eleget tegyenek. Intő léitek volna maguk előtt. M.ly tzo-
moru, sivár ifju.ág, mily vig.,„.|.n j6vJi mily könnyű félrrc.ui,ás, ballépés, ahol a kere.zlény erkíle, lámsszt hiányzik. A kél fiatal bflnö. 80-100 ezer korona kárt csinált a cégnek A rendőrség át [o,jt adni őket t fiatalkorúak birósigának.
(s) Jönnek a „frakkot haramiák."
i i ,T Ma Je,en,l« m«g a lakásranda lat. Budapestről jelentik: A most megjelenő lakásrendelet o\'.len panaszkodnak a lakók zugnak sz Uzletlulnjdonosok és hogy teljes legyen a koncert: sírnak ellene t háziunk is. A mostani likávrendelet bolcsijét -eszerint meglehetősen nagy níp3zerüll«nség riDgaljr. Minthogy azonban a bölcső nem skadályozhttjt ""3 » gyermikcl abban, hogy meg no szülessék, a lakásrendelet is meg fog jeteoni már ma t hivatalos lapban s mzjd megválik, hosy kinek van igazi: az érdoke\'lcknek e, akik tiltakoznak ellene, vagy pedig a rendelet megalkotóinak, tkikel t mai urlhstatltn állt) o egyenest kényszerít arrs, hogy a bérlők és háztulajdonosok cgymts kózt való viszonyát mégis valami ujabb szempont tterint rcndizzék. Az uj lakásrendeletnek, amely a msi idők egyik legnehezebb szociális problémájú próbá\'js egy haulmas lépéssel közelebb vioni a megoldás felé, ügylettel, meglesznek a maga hiányai, vagy bibAÍ, hanem egy nagy érdeme mindenestre máris megvan: az, hogy életbeléplelésé-vel egy talán a rrostanintl is megfelelőbb meg-oldáa f,x alapjául.szolgálhat. A rendelet S000 lakosnál kisebb kOzségek éi nyartlóielepek ház\'ultjdonosiinak visszaadji a szabad rendel kazísi jogot. Oly lakások bérét, amelyek 1920. majui 1-én 4000 koronán aluli bért fizettek az lül7.fcnove<iibcr I i házbér .légyszsreaére ömölhetik. Az 19S0. méjU3 1 én 6000 koronáig terjrdó bért fizető lakások bérét az 1917. no vember I I bér nyolcszorostra, az ennél na-gyobb bérűét az 1917. november 1 i bér tizen-kétszoresére emelhetik a háztulajdonosok. Az Üzleteknél t 2000 koronáig terjedő bérek«t (z 1917. évi tizenötszörösére, a 6000 koronáig terjedőkét huizizorosára, H.000 koronáig terjedőkét harmincszorosért emelhetik Az ezeknél nagyobh tizletb:vrek szabad egyezkedés tárgyai. A rendelet megjelenésére nézve tudósítónk megkérdene Vasi Jizsif népjóléti minisztert, aki a következőket mondotta:-,A lakásrendelet rész léteit t lefolytatott ankétok tltpján mogbotxél-te:r részben Bethlen miniszterelnökkel, részben pedig Borsos Endre lakásügyi minisz eri biztossal. Ezeknek a megbeszéléseknek az alapjtn elkészült a végleges sziWogezés és a rendelet csütörtökön reggel jelenik meg t hivatalos lap ban Ne\'n szabad elfelejteni, hogy ez a prob lénia milyen súlyosan nehezedik ránk és ha egy ilyen kiadott rendelkezés, mint amilyen a mostani lakásrendelet, a különböző érdekelisé gek részérői különböző megvilágításba is helyez-telis, mégis remélhető, hogy egy lép éssel előbbre viszi c neíiéz kérdés megoldását.
— Zalaegerszegi két azép azobás-konyhis lakásomat elcserélném hasonló kanfaCMÜ l«k*»»»l Cim a kiadóban.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
tiiXtl* a bUMV«»;kábÍft)r»l
ELSŐ MAGYAR RÍSZVÉNYSERFŐZŐDE
SÖREIT
joHnjoi Ubxn jitlfltJ* »
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai törSarahaU.
fUkuroa uil hvJn r.liekozeu imoW- í* peJJ* Király, Balor, tMviri, íélüt iMUti, Oupta-nalila ii
Tavaszi különleges sört
KipoeU í\'i" löllás. Heslaida: tiirz Sztytaalzia._T«M»t: B. nia.
Csak agytiar próbálja a
DIÁN A-
szappant és krémet
y atonJul
mindig használja.
MlndttnUtt ktakaté.
[ .yiitji a
Dttni Ktfiskedtlal R.-Y. Budapest, V., Káéor-u. 30
tórvfef4yszék
(§) r«társnralá»ok. Az előzetes letartóztatásban álló Ö4V. Puskás Jánosné született Tóth Rozália, 65 éves letenyci lakos, aki lopisért ás orgazdaságért már büntetve volt,
a Btk. 338., 338. §-aiba ütkóző éa a Bn. 40. §*a szerint minótülŐ lopással van vádolva, mert Letenyén junius 2-án az országos vásáron Grosenbcrg Lipót nagykanizsai kereskedó sátrából 19 méter kék kartont jogtalanul el: tulajdonított. Vádlott tagadta ugyan a cselekmény elkövetését kihallgatása alkalmával, de a lopás után az eltulajdonított kelmét a község végén megtalálták. Ext az ügyet folyó hó 10-én, hétfőn tárgyalj* a nagykanizsai kir. tőrvényszék. — Ugyancsak akkor vonják felelősségre halált okozó súlyos testisértésért Máté L«jos megbicskázóját, a letartóztatott ifjabb Horváth József 21 éves nagykanizsai kőművest is. Mindkét ügyben dr. Kenedy büntetőtanácia Ítélkezik.
Gyermeknyaraltatási
Nlhlvás a nagyköxömégh«x.
A vérszegény és üdülésre szoruló ma-gyxr gyermekeknek elhclyezéaét eddig a külföld intézte, ahol különösen a hollandi, svájci és dán gyermeknyaraltatási akciót biztosították. A külföldi államok polgárai egyedül cmberazerctettöl vezettetve, a legnagyobb készséggel éa szeretettel fogadták magukhoz n rájuk nézve idegen nemzetek gyermekeit éa szeretetteljes gondoskodásukat kiterjesztették a gyermekekro azután Is, amikor országukból visszatértek. A nyugati államokban uralkodó munkanélküliség és súlyos gazdasági viszonyok mindinkább megnehezítik a mrgynr gyermekeknek\'ax\'emlitett országokba nyaralásra való kiküldését. Ehhez járuJ, hogy o külföldi misszió megbízottal megállapították, hogy. a magyar táraadalom, különösen annak mezőgazdasággal foglalkozó tagjai oly anyagi helyzetben vonnak," hogy a magyar városi gyermekek elhelyezéséről gondolkodhatnak. Nemcsak az emberszeretet, hanem a nemieli önérzet sem engedheti, hogy gyermekeink nyaraltatáfát egyedül a külföld jótékonyságára biuuk és anel a külföld kedvezőtlen mcgitéléaét erőiüsDk. A mult á«b«n a vérnegény éf gyenge fővárosi gyermkek ny»r*itatását intézetekben sikerült biztosítani, azonban-az állam sulvos pénzügyi helyxeile a kérdés hasonló megoldását az idén lehetet*\' lenné toazi. Éppen azért • legnagyobb bizalommal fordulunk közönségünkhöz, a karaaz-tény magyaráághox, a gazdaköxöntféghez, tegye lehetővé a tespedt, vézna, száraz, emberbimbók, a magyar jövő reményei, a budapesti gyermekeknek nyáraltatását. Persze az állam n gyermekek ellátásáért — bízva n magyar lársodalom jóazlvüaégébcn és vendégszeretetében ellátási dijat nem. fizet. Csűr pán némi elismerésül ott, ahol kívánják — havonként éa fajtaként kettőszáz koronát ad. Az ügy -sürgői vóHira váló tekintettel szíveskedjenek ugY a* eíyMtk, mint a közsé^ gek, vagy elöljáróságok ezennel sürgősen be Jelenteni a odrptAázán. Dr Ktufman Lajoá városi aljegvzőnél, hány és ,milyen koru^ nrmű és valíáro gyermeket óhajtááak maguki hoz venni, a községek pedig azonkívül nz^
(s) Uránia. Szombat—Tatárnap1 „Fohír réxaa". •1IB.- i
zalai közlöny
lullui 6.
Közgazdaság
Budapesti tőzsde i
Budapest, julius 5.
Napokoo 4te5-315, Koot —, OoUir 1117—27, Fí.ikU frank 917-W3, Márka 167-77. OU»i Ura 5fc-6t"6, Oixtiik korona 520—40, Rubol —. t.«t 561-61, Sxokol 2198—118, Svájci frank 2125—135, Frank dinár 13C8—88, l.aógycl márlu 20í»-*16.
Budapesti devizák:
Amsterdam 438-41. Koppenhága 242-47, Krissliáira
188-92, London 5026-76. Boriin 200—76, Milano 53-53-6, l\'ám 92 7 - 95 3, l\'tiga 2200 20. Stockholm 294—99, Zürich 218.5-17-3, Wien 535- 65, Zágráb 335— 45, Ktw-York 1125—35, Varsó 13-24, Bukaittt
Zürichi zárlat:
Boriin 1206, Am»twdam —.—, Hollandia 203—, Now-York 524 75 London 2333, Páils 4315. Milano 2405, l\'rága 1010 Badapeat 46. Zágráb 100, Vvsó II, Wien 2\'5, Osxtrik korona —.
Nemes fémek piaca:
Estist korona 01—87, e«ü»t fortnt 233—20, ötkorooá* 465—13. a 20 koronái magyar arany 4200—:<00, S\'apotoon —.
Termény Jelentési
Buta (TissavUiíkl) 4100-26, ogyób 4050-4100, rois 3126—60, takarmány árpa 3660 - 3700, s6r árpa 376C-800, xab 4150-4250, tengeri 38O0—S825, repce--, korpa 2325- 50, kdlos —.
Budapesti állatvásár:
Marhahús 1. r. tg^xbon 115-90, hátulja 126—
196, eleje -. II. r. egánboo 95—105. hátulja
105-115, eleje 65-86. Nóveodák maiha: I. r. 85—110, borjú (Olútt b-Srb.) IÖ3-75. Késsiet: Nagy marha 104, eladás 86. Növendék marha 12, oladát 12, borjo 76, eladis 50, Marhabé 172-85, borjubür 280-90.
Sertésvásár.
Felhajtás 1500. Etkott--. Öreg urtés--,
köxáp 230—22, I. r. 2Í8—20, xtlr —, utalonna 275, lehuxott hu* 130^10.
A szerkesztéseit sajtó jogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
korona 66 fillérbe
kerül példányonkínt,
tehát mlndennip 1 korom 34 fillért takarít mag,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KŰZLŰNY-RE
RÉZGÁLIC
Mayuoga
Raffia
Kénpor
í Kénmái
fnomériisU
Sxavatoll I UssU I
"ESS Gépolaj
HeijgerolaJ Unó Kocsikenőcs Marónátron
(magaafoku lu&kó)
Gyanta stb.";^
Sthwarz és Tauber
HY»rtA.l4ru n»*yker«ak«<l6 céflnSI
Apró hdrdetósek
* . .. _ ________(A K. ul.d.H
41, 40 X. Tulr- M O.B....P Mii.™.. A K. *•
Ki.ebb mennyl.égll v«s«broncs, dtól és vill.nymotor íelizcieléshez szükséges por-cetlim-golyók jutányosán eli<Mk. Cim « ki«dó-hlvnutban. _ .
Háromtagú k.tholikus url ciniádhoz azonnali belépésre mindenes-azakácanó keres-letik. Az illetS cMláítignak fog lekinteini s l<5 bénasmidban részesül Bővebbel Vörösmarty-utca 63.
Ügy.
ntolligens elárusitóleányok felvétetnek. "Ctm a kiadóhivatalban.
Lokomobllkoxolő vizsgával cséplés-idényre fűtőnek ajánlkozik helyben vagy vidékre. Cltn a kiadóhivatalban. i?i»
Bejáró kiszolgáló férfit vagy nót
keres dr. Kőnig fogorvos rendelőjébe lehetőleg azonnali belépésre.
Egy hálóaxoba és konyhaberendezós eladó Teleky-ut 55., Vidos Istvánnál.
8—12 évea gyermekek naponta 200—500 koronát kereshetnek o héten. — Lovak, 2 kanca, eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Haaxnáit bútor azonnal eladó Királyutca 49 szám alatt.
Egy azép cserépkályha jutányos áron oladó. Cim megtudható a kiadóhivatalban.
H. kir. 6. hoBvédgyatogez/ed sportalap kralfeég.
A m. kir. 6. honvédgyalogczrcd torna-tolepének Récsei uti és József fóherccg-uicsi keiitésére hirdetések csupán a Frigyes laktanyában lévő III. zászlóalj, vagy a József laktanyában lévő I zászlóalj gazdasági hivatalában vételnek fel.
A Wiolsnd Ferenc urnák adott megbiza-tás a mai napon megszUnt.
Koóa, őrnagy sportalapktiílí.
Fővárosimintára
újonnan berendezett s gazűiiKon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsctárukban.
FESTÉK
♦ ♦
KERESKEDÉS.
Festők ás iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása Feitö falimlntak Is kaphatok.
VEGYI TERMÉKEK ÍSMET*
Nagybani v«talnél elönyárakl
Sternberger Gyula Erzsébettér
T*l«lon 391
Ss«rv.z-IiANod« él.ll.n4b.n
CSEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 is 356 szám.
□aanaoaaQoapopoooooaooaoaopo
ZALAI ÉS GYARMATI
^Könyvnyomda — Könyvhötlazet — Vonalzóíntlzet
117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és • iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló./~
Kiadóhivat, ilefon: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
aopoDOODODODoa aoaaaooaoDDoao
Nyomatott • Uptul«idouo»ok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
íl-lk év folyam
_NaS[ykariizaa,1922Ljullu« 7. Pé„tek
ISI. nim
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
fe«tk«i<t6>*i kUdúhlrtUJ I P«-ot 13.
_ Irvt?iorban tí!afoB 78. -
Mtfjelt> ilk tnJmMg kora roggol
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
HlfifltcUal Arak (!*/, (argalal slétll i|jltt)
Kgáis «vi. 780 K. KÍUvr. 400 K.
4vi» 900 X. Hr.y h*ra 76 K. R*jre« ttitn 4<a 4 A
A nemzetgyűlés mai ülése.
„Amilyen a mosdd, olyan a törülköző." Az indemnitás folytatólagos tárgyalása Ujabb szociáldemokrata okvetenked j. Propper szerini az országnak szüksége van Garamira.
Budapest, julius 6. (Saját tudósilónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülését 10 Óra után nyitotta meg Huszár Károly i»lclnök. Elnök bemutalja Kétly Anna, Sütő József, Pikler Emil éa Várnai Dániel 1- veiét, ukiket a többszörös mandátumaikról lemondott szociáldemokrata képviselők helyére hívtak be a Házba.
Ax indemnitáa fo\'ytutólagos tárgyalásánál Csizmadia András az első szónok. Sehol nem tapasztalt olyan dolgokat, mint éppen a törvényhozó testületben, ahol nem muük el beszéd anélkül, hogy kőzbeszólá-sokkal és kiabálásokkal ne zavarnák meg n szónokot. Kéri a Ház összea tagjait és n nemzetgyűlés minden pártját, hogy amikor mindnyájan a békét és egyetértést és a nemzet boldogulásét akarjuk elősegíteni, értaük meg egymaat éa kiabálással és gorombásko-dásial ne akarjuk egymást megsérteni. Majd beszéde folyamán kitér ar ellátatlanok összeállításánál felmerült visszásságokra. Az 6 tudomása szerint az ellátatlanok között szerepelnek több száz holdas gazdák is. Foglnl-kozik a lakáskérdéssel. Követeli a vagonlaká sok megszüntetését. A lakásrendeletet ugy módosítsa a kormány, hogy a háztulajdonosnak saját házában bizonyos jogai legyenek.
Csizmadia után Propper Sándor szociáldemokrata szólalt fel: Az ország ujjáépité-lének kérdésében — mondja — bizonyos megértésre van szükség éa bizonyos kérdé íeket közvetlenül kell elintézni. A megértés-btn azonban csalódtunk, mert már a fogadtatásban láttuk, hogy a többség nen. viseltetik megértéssel velünk szemben.
Stijj Bálint: Amilyen • köszöntés, olyan » fogadás.
Varsányi Géza : Amilyen a mosdó, olyan • törülköző.
Propper Sándor: A német császár egy mondatát emliti fel, mely azerint — a szociáldemokratáknak nincs hazájuk.
Grieger Miklós: Hiszen a kommunista ""állványban benne van, hogy a kommunistáknak nincsen hazájuk.
Propper Sándor: Kérdem a nemzet-íyulést, miért nem áll a szociáldemokralapárt
nemzeti alapon ?
Kelkiáltások a jobboldalon: ezt mi is Méretnénk tudni.
Propper: Méltóztassék nekem azt megmondani, hogy mi az a nemzeti alap. (N gy »») a Ház jobboldalán és a középen). Prop-P*\' •\' Alt mondják, hogy mi nemzetköziek £*yunk. Felkiáltások: Ugyvan. Ee igaz. r\'opper: Ext mi nem is tagadjuk. Mi ellenük a háborút, de teljesítettük kötelessé-^\'nket. Szabó József: Hiszen önök mind-""nyra/i fel ^/ak mentve. Az ösizes szak-
szervezeti vezetőség fel tolt mentvs Propper : Jött n proletárdiktatúra éa jött a l ur/us, amely nem adott jogot. Tiltakozó közbekiáltások a Ház minden oldalán: Általános választójogot adott / Demokráciát adott / (Njgy zaj. Elnök csenget). Szcitovszky veszi át «?. eínöklést. Ptopper: Követeli a teljes politikai amnesztiát, az iniernálótaborok felo-zUtását, a gyorsított eljárás alapján hozott ítéletek revízióját és a jogrend és a jogbiztonság teljes helyreállítását. M >jd a betiltott „Vasutas" Ir.p ügyét teszi szóvá. Szerinte a kormány kötelessége, hogy az ellenforradalom forró kílengéieit igyekezzék jóvá tenni. A szocialisták készek az ország újjáépítésében részt venni Felkiáltások: Szép kiit újjáépítés lesz ebből. Propper: Magyarországnak sokkalta Inkább szüksége van egy Garamira, mint Garaminak egy Magyarországra. (Óiiátl zni és viharos felháborodás a jobboldaltól és középen). Ebben a hangnemben bes/él mág tovább az elvtárs, m\'g végre befejezi síóáradát. Rakovszky belügyminiszter ntrgállapi\'jo, hogy n pnilam.nl normális munkarendje szerint a költségvetési j<i WisIdIoI kell tárgyalni, amelynek egyes szakaszai a lakásrendelettel összefüggő kér désrkkel is foglalkoznak és ezek kapcsán a nemzetgyülésnok módjában les/ mejd a lakás kérdésben a véleményét nyilvánítani. Elnök az ülésnek holnnp 10 órakor való folytatáséra tesz javallatot. Az ül\'st két óra után berekeszti.
Az írek megadták magukat.
London, julius 0 (Saját ludósitónk-lól.) Dublinbnn valamennyi lázadó meg adta magái. A megerősített házak elhamvadlak.
Az angol kormány nem tud megegyezni.
Paris, julius 0. (Saját tudósítónktól) Schanzer olasz külügyminiszter ismételten elhalusztotta Londonból való elutazásának napját. A Felit Journal megemlékezik errül az elhatározásról és hozzáteszi, hogy a nemzetközi értekezletet nem számítva, nem volt még alkalom, hogy valamelyik hatalom külügyminisztere ilyen sok időt töltött volna egy külföldi állam fővárosában. A tárgyalások feltűnően Iidsszu tartama arra enged következtetni, hogy Schanzer és az angol kormány nem tudott megegyezésre jutni.
Heves hartoK Zwittauban.
Zwittau, julius 6. (Saját tudósítónktól. A tüntetésekkel kapcsolatban, tegnap este a Belvárosban késő éjszakáig .a leghevesebb ulcai harcok voltak a közbiztonsági rendőrség kaszárnyája előtt. Az összeütközéseknek több emberélet esett áldozatul. A tüntetők a városházán hatalmukba kerítették a védőrség fegyvereit, a Piactéren összeütköztek a védőrséggel, amely összeütközés közben.egy munkás megsebesült. A tüntetők erre ostrom alá fogiák a rendőrkaszárnyát, nagy lövöldözés keletkezett, amelynek során számos tüntető és több rendőr is súlyosan megsebesült\'. Egy rendőrtisztviselő az éj folyamán sérüléseibe belehalt A tüntetésnek eddig két halottja van. A végrehajtó bizottság kijelentette, hogy a városi tanácsol tuszul tartja oly célból, hogy a kormányi a védőrség visszahívására kényszerítse.
A Pénzügyi Tauáct üléae-
ttu(lapest, julius 0. (Saját tudósir tónktól.) Az Országos Pénzügyi Tanács ma tartott ülésén foglalkozott azokkal az intézkedésekkel, melyeket a pénzügyminiszter az adóügyek terén tervbe vett.
A „halálszövetség44.
Budapest, julius 6. (Saját tudósítónktól) Wolff Károlyt, az intranzi-gens keresztény magyarság nagy ve-zerférfiát ellenségei naponta fenyegető levelekkel próbálják ijeszteni, amelyeket a népszerű keresztény politikus lakására egy magát halálszövetségnek nevező rejtelmes társaság intéz. A levelek gépírással vannak írva és természetesen csak annyit lehet megállapítani a bélyegről, hogy a 72-es postahivatalban adták fel. A levélben azt irják, hogy elfogják öt pusztítani, miután ö a vezetőbe a keresztény küzdelmeknek és el kell neki rothadnia, hogy ne álljon útjában a destruktív mozgalmaknak.
Értesülésünk szerint Wolff Károly ezeket a jelenségeket is szóvá fogja tenni adandj> alkalommal az indem-nitási vita kapcsán.
angol fédfiszö VETEK ——
Erár„h<i ■ W ™ ■ |SzövőpamutI
Sd yá m átmeneti és télikabátok ötétkék és siNGER 1ÓZSEF És TÁRSA "
gyártmány 11 fe|(ete kamgarn0|< nag/ választékban HÜ^Dk?.^.. .......».- \'
■I___
A nemet köztársaság védelme.
Berlin, julius 6. (Saját tudósítónktól.) A birodalmi gyíllés tegnapi iilcsén egyhangúlag elfogadták a köztársaság védelméről szóló törvényjavaslatot. csupán a nemzeti pártiak ellenezték. A né-met néppárt szónoka kijelentette, hogy belátható időn át u köztársaság az egyetlen államforma, melyet Németországnak követnie lehet.
Változások a francia diplomáciában.
Páris, julius fi. Jól értesült politikai körökben megerősítik azt a hirt, hogy Franciaország diplomáciai testületében nagyobb változások várhatók. így a ber-lipi nagyköveti állásba Maurice Hervc kerül, aki hosszabb ideje a külügyminisztérium igazgató gondnoka. A berlini francia nagykövet eddig Laurent i\'olt, akit 1920-ban főleg nagy kereskedelmi ismeretei miatt biztak meg ezzel a tisztséggel, de kinevezése csak ideiglenes voít és igy visszahívásárajnár régebben számítottak. Hcrve egyetlen ellenjelöltje De Monsie tanácsos, akit Briand támogat
Forgalomba hozzák a fémpénzeket
Ejrjr, kettő, öt, tli, húsz éa ütvén-koronás fémpénzünk lesz.
Elénk feltűnést kellett Popovics Sándornak az a nyilatkozata, amely szerint a pénzügyminisztérium fémpénzek megrendelésének és forgalomba-hozatalának gondolatával foglalkozik, fcrröl a kérdésről jól informált helyről az alábbi felvilágosítást nyertük:
— A pénzügyminisztériumban valóban tárgyalások folynak kisebb címletű fémpénzek forgalombahozata-láról. Ezek a tárgyalások meglehetősen előrehaladott stádiumban vannak, de a részletes közlés a dologról egyelőre korai volna. Tény az, nogy egy, kettő, öt, tiz, husz cs ölvenkoronás fémpénzek kibocsátásáról van szó, amelyekre azérl van szükség, mert a hasonló cimlclü papirpénzjegyeket a rossz és drága papíranyag miatt, alig féléves időközökben ki kell vonni a forgalomból, amig a fémpénzek használati időtartama lizenöt-tizenhat év.
— Nincs még döntés abban az irányban, hogy milyen anyagból készüljenek ezek a pénzek.
Ennél a kérdésnél többféle szem ontot kell mérlegelni. Figyelemmel ell lenni elsősorban arra, hogy a pénz hamisítható ne legyen, de másfelől - - a felhasznált nyersanyagnak nem szabad túlságosan drágának lenni, mert ebben az esetben a közönség tezaurálná a fémpénzeket.
— Ha a megindított t irgyalások eredménnyel fejeződnek be, amire egy két hónapon belül kilátás van, ugy az uj fémpénzek valószínűleg alumínium ötvözetből fognak készülni. Az ötvözet másik anyaga minden valószínűség szerint cink lesz, mert a réz sárga szint adna a pénznek és a pénzügyi vezetőkörökben az a terv, hogy az uj fémpénzek egészen fehé rek legyenek és valamennyire az ezüst illúzióját keltsék. Ez a pénz azután eléri a közönség körében a népszerűségét - erre a hasonlóságra való tekintet tel.
_xala1 k\'l/l.ony _
1IEEK
ORCO VÁ N Y.
Megszólallak az org-ványi fák s nagy a: öröm a .túloldalon* Mily fel emelt fővel követelik most az igazságot azok is, akik a parlamenti pincemestereket megszöktették s igy elvonták őket a büntetés elöl...
Nem félnek-e a pincék fölött szónokoló erkölcsbírák, hogy egyszer a pincék is meg fognak szólalni és erre a szörnyű hangra beomlik lábuk alatt a talaj>/... __
— Egyházmegyei hírek. A veszprémi egyházmegye fopásxtora nyo\'c teológusnak adta fel a popirendet. A küzdő Egyház uj papjai a kővetkezők: Boldizsár Zoltán, DÖrnyei Imre, fülöp Kálmán, Gócián Zoltán, Gubicza Antal, Kása Jó?scf, Koxtács htván és Teller Frigyes. Az újonnan felszentelt papok\' most vnsárnop mutatják be első szentmiséjüket ez örök Fópnpnnk.
— A város közgylilése. M», pénteken délutén 4 <Jrakor trrtjn Nagykanizsa városa rendes közgyűlését a tuár tegnop ismertetett cjös tárgysorozattal, mely valószínűleg n kéíő di\'lutánj, söt t.\'.lán az esti óráiig is el fog tartani, t* hosv.u és foltos tárgysorozatot lekintqjbo, véve.
— Cserk«$szak fogadónapja. Most vasát nr-p les* a cs»\'rkés*tál>orban n fogadónap. A táboii mise fél 11 erekor le.*«. Látogatókat szívesen látnak a cserkészek. (Pogány-szentpétérnél. fordul be oz ut balfelé az országútról.
— Kinevezés. Wirth József iüincgi járási irodasegédtmtet a pénzügyminiszter iiodn főtisztté nevézte ki.
-— A aümogi Legényegylet 25 éves jubileuma. A sümegi r. k. Legényegylet ez évben ünn;pli m?g alapításának 25 éves év fordulóját. — Az ünnep-iéget n vezetőség íujusztus hó 27-ére tervezi; oz ünnepségen való részvételre a vidéki egyleteket is meghívták.
— Zalaegerszeg város tisztújító közgyUlése folyó hó 17-én, hétfőn lesz megtartva.
— Kedvezményes utazás n pozsonyi iparklállltásra, Poisonybcn iparkiállitás és mintnvásár lesz folyó évi juliua hó 9—16-ig. Sietünk ét tcsiteni a kiállítás és n mintavásár iránt érdeklődi közönséget, hogy e kiállításra vonatkozó igazolványok 150 K ellenében a soproni Iparkamatánál kophstók. Ezen igazolvány nlrpján a ciehszlovák határállomástól 35%os vasu\'i menetjegy kedvezményes áron vehető igényb«, az útlevél látta-mozás dija pedig 75%-l<0l !<** o\'csóbb. Az ipartestület elnöksége.
— Gyászrovat. A dolgozó munkás-ti\'asufalom cxy értékes embere hitit meg ismét. Mersdorf János, a Király sörgyár r. t. íőrak-tárnoka f. hó 5-én délután életének 38-ik évé-bon eltávozott nz élők sorábó\'. A megboldogult mintegy 16 éve került hozzánk, itt n Sörgyár, bai kapott alkalmazást, hol megbízhatósága, szorgalma révén hamarosan ment előre és most m.\'ir h hatalmas vállalat bizalmi embereként főrakt&rnok volt. Kedden még végezte dolgát, szerdán reggel beteget jelentett és már délután meg is h.»lt Tüdőgyulladás öltő meg. Hilála nejét szül. Kovács Ilonát és kiterjedi rokonságot sújtott mély gyásszal. Temetése ma délután t3 órakor lesz a koih. temető halottasházából.
— TUk Tapolcán. A tapolcii szeszgyár eddig ismeretion okból kigyulledt. A kivonult tűzoltóság munkáját nagyban elősegítette a tapo\'cii polgári fiúiskola „B ctányi" cserkészcsapata tüzoltószakaszának kiváló munkája, ugy, hogy n tüz tovAbb terjedését r iVcralt megakadályozni. A kárt 200 ezer koronára becsülik.
— Az Anya- én Csociemővédö Egyesület tárgysorsjátéka. Az Anya- és Csecsemővédő Egyesület tárgytorsjálékábnn augusztus 20-án lesz a húzás.
___1922. juliu* 7
— Gazdasági Iskolák Zalában. A
földmivelésügyi miniszter leiratot kü\'dö t Zil«. megyének, melyben gazdasági téli szakiskolák felállításáról intézkedik. A gazdasági iskola a porosz és dán téli gazdasági iskola mintájára lesz srervc/vc s áltnln n gazdálkodó nép go/.. dasági, szociális éa kulturális kiképzését fov-
t\'ák előmozdítani. Az első gazdasági téli iskola ^pateszéren, jankovich-Bé-sár. Endre gróf birtokán nyilott mejjr 10 tanulóval, q második pedig Szekszárdon 80 táhu\'óval. A gazdakö-zönség érdeklődése az iskola iránt mindinkább nő és ohol ezt a* iskolát megismerték, ott nnnak létesítését kézenfekvő okoknál fogva kéiik is. A minisztérium tervezető szerint já-rásonkint alakulna egy-egy szakiskola, ozon-bon különböző nehézségeknél fogva egyelőre a jövő tanévben vármegyénkint legalább egy fog megnyílni.
— Zalavarmegve állatállománya. Az állalállomány összeírása Zalavár megy ében inost fejeződött bc. Az ösazeirás szerint az /Halállomány az egyes járásokban a következő: AUólendvai járás: ló, 1166, szarvasmarha 9036, kec«ke 41, sertés 5671; balatonfüredi jár\'s : ló 686, sz«rva»m»rha 4952, juh 2270, kecske 325, sertés 4744, szamár 14, öszvér 1 ; keszthelyi járás: ló 2162, sznrvas-marha 12 381, juh 7118, kecske 70, sertés 11.116, szamár 13, öszvér 6; letenyei j^rás: ló 3777, szar vasmarh-i 11.447, juh 2840, sertés 11.846, szamár 9, őszvér 2; nagykanizsai jé.ás: ló 4636, szarvasmarha 15.777, juh 5423, kecske 7, sertés 14.373, szamár 14. öszvér*; novai járás: ló 2686, szarvasaim h» 10.995, juh 2834, kecske 35, s\'rtéa 9871, szamár 5; pacsoi járás: ló 3408, szorvasmaihs 15.544 juh 0QÍ3, Jcecike 27, sertés l£A\\6, szamár 44, öszvér 9; sümegi járás: ló 12r)yszarvasmarha
13.932, juh 4617, kecake 106, sertés 10.230, szamár 42, őszvér 96; tapolcai járág: ló 11 367, szarvasmarha 10.770, juh 6001, kecske 250, sertés 7277, szamár 50, ősivér 27; zalaegerszegi járás: ló 2926, szarvasmarha 21.153, juh 4987, kec»ke 46, sertéa 22.720, sunmár 22, öszvér 2; zel-«»cntgrótí járás: ló 1493, szarvasmarha 10.533. juh 3670, fecske 16, ■értés 9213, szamár 12, öszvér 15; Nagykanizsa r. t. város: ló 1363, szarvasmarha 2419, kecske 79, sertés 2983, szamár 7; Z«lae?er-stég r. t. város: ló 319, szarvasmarha 720, kecske 33, sertés 1726, szamár 1
— Földgáz Budafa határában. Budafa község határában egy koncessziós angol társaság pelioleum után kutat immáron egy év óta, nzonban minden eredmény nélkül. A napokban oitán 866 méter mélységben földgáz kitörés • jelentkezett, mely a furóhenger ulsó szakaszában kb. 300 méterig nyomta fel a talaj». Azóta valóságos lázas tevékenységgel folyik a munka.
— UJ vonalpár beállítása Tapolca éa SUmeg köxött. Mint megirluk volt, Tapolca és Sümeg közölt egy uj csatlekozó vonatpárt állítottak be, melynek a l*po!cai gyorsvonathoz lesz összeköttetése. Az uj vonut indul Topo\'cáról 12 óra 25 perckor, Sümegre érkezik 13 óra 20 perckor. Ellen-vonata indul Sümegről 14 óra 20 peic^or, Tapolcára érkezik 15 óra 8 perckor.
— Árlejtés munkákra. A adatárnak! kötjegyzői épületen tcliesitendŐ kőm\'ivei, asztalos és bádogos munkák javítása Zd®-tárnokon a körjegyzői irodában 1922. éti ju\'ius hó 8 nn délelőtt 10 órakor árveréien kiadatnak. Feltételek a körjegyzői ircdáb»n megtudhatók.
kényelmei és céUzezü egyedül s kéxxcl >-*rrott duplatalpu nyíri ^
SZANDAL
EgyíJúli kíwílá:
ARGENT JÁNOS
r.oUn ci;tut!t «*íy1f»Blní. Oeík tír 1
L\'zyanott thevresux, tox, intüop, s«Iy«ru, visro^1?^ Vs\'zzcl do\'&czvÁ A legfinomabb kivitelben a legi:to»> divat szerint.
^jgv? juHu. 7_
A választás
M,, tónnytn m^y « Hungária ■Jlp*-^jlilbco, itUadó.n érkriock uJdOfiMKOk.
El.úrcnJB tenni., fehór »«««on nőiéi jyerm.kcIpSk feltBnö olc.ó árban.
Két\' ícrO- é* Kycrtnekh.rimjrik Igen ntgy vlUutíkUn.
UNGÁRIA
Cipőgyár rt fiókja Fő-ut;i4
H
— Elzálogosított* m kölcsönkért ruhákat. SzŐke Béla\'zalaegerszegi lakost o csendőrség feljelontetle a szombathelyi királyi Ügyészségen, inert amikor Szombothrlyen le-axerelt. elment Buc*uba és Mngyar Istvánné oltíni lakóitól 9100 korona értékű iu4át k ól csonkért, azt elzálogosította és a pénzt
elköltötte.
_ A cserkéazok kerti Ünnepélyén
felüinzetnl szívesek vó\'úk: Schwartz Gusztáv 400 K, Weisz Ignác 300 K, Frank Jenő ós Loos József 200—200 K, Kumin J. 1«0 K. dr. Sabjén Gyula, Farkas Pál, Friesz Jnő 100—100 K, Knortzcr Gy.. Berényi E, N. N 80—80 K. Petermann K , Nemes Jenóné, N. N. 60-60 K, Helncz Ferenc, ilr. Tam.\'s J-no*, Petiik Dezső, Hohoss Jano3 50—50 K, Makó viciky Gyuláné egy torla és 50 K, Weisz Ignác 50 üveg szódát, stb. IIAt&s koszonciün-ket fejezzük ki a sok névte\'.cn felúlfizctésért (pl. « nemzeti hadsereg tisztikarából) és támogatásért, a 6. h. gy. o zenekarának, \'a sátrak kó\'csŐ:»zóinck (SzAiinger és Skrközy urak) s mindazoknak, kik bármiképpen Is hozsájtmiiak az ünnepély sikeréhez.
(x) Uránia. Fehér rózsa.
— Átmeneti segély a 60 évet betöltött nyugdíjasoknak. A hatvanadik évet betöltött nyugdijasok részére a pénz-üeyminisxter átmeneti segélyt engedélyezett. Minthogy kétséges vol«, hogy e/rn segély az özvegyeknek és szGlöti.-n árváknak is illelé-kes-e, Zalavármcgye cliipánja kérdést Intézőit o pénxügymini»zteihc7, thonnr-n azt vál.mol lát, hogy ez a aegély csók a 60 iU életével betöltött nyugdijatoknak illetékes.
— Julius hó 15 én megindul a port ácsom ax forgalom Romániával. A ctomugok értéknyilvánilás nélkül, vagy kor* látlan érteknyilvánitássi I husz k logroinig küldhetők. A dii egy kilogramig 60 korona, öt kilogramig 100 korona, ti\', kilogramig 180 korona, tizenöt kilogramig 200 koronn éa hun kilogramig 340 koronn, let jedilmeseb-bekért 50 százalékkal több. E-tékn^ttTmiUs esetén ezenfelül jár még 30 korona vrték-nyilvánitási dij éa 30.000 koronánként (300 frankónkén ) 10 koiona értékdij. Szükséges két dareb román, vagy francia nyelvű áiu bevallás és mindegyik ctomaghoz külön szállítólevél Utánvétel, expressz-kézhesítés ki rem köthető éa aürgős ctomag nem küldhető. Eizel a postai ciomagforg/dom, Oroszországot kivéve, az Összes nemzetközi vi-sionylatokban megnyílt.
— Nincs Járvány Keszthelyen. Keixthely nagyközség elöljárósága közli, hogy *«m K\'Mthelyen, sem a fűrdőtelcpen semminemű járvány nem lépett fel.
—- Kémszervezet Szegeden. A l>u dapesti államrendőrség delektivjei nyomozá-»«ik során kiderítették, hogy az egyik u?y-nfveiett utódállam m.-gyarorsz/gi kémszeivc *«tének központja Szegeden vr.n. Sikerüli megállapítani ennek a kénmervezelnek itteni irányítóit is, akiket — egy féifit és három nót — letartóztattak a Budapestre atállilot-l,k fel. A megtartott házkutatások meglepő "fdménnyel járlak s megtalálták a kéms\'or v«et levelezését i*. A leterlórtatottnk mind u ní2yen városszerte jól Umrrt egyéniségek.
(x)^lvea*ett a Sétalériő: Ko:»uth-tér:n « az Eötvös-térin egy dar .b ui fehér gyermek-apö. Kérem a mec«alálót hozzám juitaini c?l vesVcdjék Eótvös tér SO. vt. I. emelet.
ZALAI K021.0NY
— A cserkószazövetaég toggyttj. tőihez. Felkérjük rrindAzok«i, akik a M. Cserkész Szövetség taggyűlését válhlni szívesek voltak, hogy gyüj őiveiket f. hó 20 ftig tnnsák mnguhnál. Félreértések elkerülése véget közöljük, hogy bár a gyüjióivckct a Szövetség bccséto\'.ta ki. a gyűjtött összegeket a helybeli csapatok fogják éhezni mindonképpm. Az ndo-nányok és pártolótagdij fele pedig azonnnl a gjüjtó cscpat tu\'aJdon.Mia megy át, niiro n.»st annál nagyobb szükségünk van, mert pl. cS3k két nagy s.ttornsk Budapestről való le ós visszssZ\'AllitAs* l-l000 korongba kerül.
(x) A Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek s:gély-egyletének lapjait ezúton kai #z einOks^I. hogy Meridorf JAnos temetésére ma délután negyed ötkor n temető halotinsházAnál meg-jelenni szíveskedjenek. Hojis József elnök.
— Elkobozták a „Nipsxava" mai számát. A budapesti ü*yévxség sajtóosztályának rendeletére a rendőrség ina reggel a sxovjctujságnak, a „Népszavadnak összes példányait elkobozta. Az intézkedésre a lapnak „Nagyatádi proklamálta a pártdiktaturál" című cikke adott okot.
(z) Uránia. Szombat—vasit nap .Fehér rózsa*, napkeleti legenda 6 felvonásban J >kai Mi r regénye után. Szereplők. J.tnaki görög kalmár — BartosGyula, Irén leánya — Farkas Antor.ía, a damaszkuszi szultán — Fenyvesi E\'nil, a szul^na — Matyaso szky Ilonka, a bolond — Kátkay Márton, 11 thl Peliván — Szőrcghy Gy, Halíl Pairo^ia — Virkonyi Mihály, a vénasszony — K Djii jén Mari, ríbnő — Somogyi Nusl.
— Az amerikai bovJndorHsl kvóta. A háromszázalékos kvóta sierint a folyó evbrn beengedhetők számát megállapitolták AineriV/b tn. Es\'érint ai idén 357903 bevándorló nyerhet bebocsáttatást az Egyesűit-Államok területire, »zemb?n A tr.v*Iyi 355825 aránya/ámmnl. O.szagok sierint a» urányszám a követke/Ő: Bevándcrolhnt Ausztriából 7451, Csth-Sibvákiából 14357, Németországból 67607, Migyaror.zágból 5638
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a leamagQsabb árban veszek, ékszer- és őrajavilások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek, Fried Józaef ékszerész, Sugár-ut 2- (Fö-tér és Su^ár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett Jiu tanulónak felvétetik.
— Zalaegerszegi két azép Hzobás-konyhás lakásomat elcserélnem haaouló kanizsai lakással. Cim a kiadóban.
törvényszék
(§) ítéletek. A nagykanlzaai kir. törvényszék büntetőtanécsa a tegnapi főtárgya-lásokon a követi e»ő Ítéleteket hozta. Elnök dr. Ktncdtj Imre l>bl*biró. szavazóbirák dr. Almdssij Gyula és Podolay Jusztin kir. tőr* vényszéki birók, közvádló Afe/z József kir. ügyész.
1. Mészáros (Pulder) Jenő nagyradal földművest, mint syujtogatásra való felbujtót mondotta ki bünöinek és ezért egy évi börtönre és öt évi hivatalvesztésre Ítélte, melybe a vizsgálati fogságban eltöltőit négy hetet és 7 napot b:számilották, a gyujtogatást elkövető 13 éves kiskorút pedi* egy évi próba-Időre bocsájtották. Kör.vádló és Mészáros Jenő elitélt felebbeztrk, a kiskorú védőjo megnyugodott. — 2. Takács Géza nagykanizsai lakost orsraxd tágért négy hónapi fogházra Ítélték. Elö/Ő cselekményei miatt azonban össíbünletést szabtak ki reá. Négy évi és három havi fogházat kapott. — 3. Mancs Antal nagykanizsai mészárost és nejét, mert egyrészt hentea iparengedély nélkül szalonnát vettek a hentesektől és azt pénzért tovább adták (Hncollak), másrésit mert a szalámit a tájékoztató árnál magAS\'bbsn ndták — ár-drágító visszaélésért fejenként 300 K fő- és 200 K mellékbüntetésre Ítélte.
Az áiuuzaoru bíróság Dukási Dávid nagykani s»i marhakereskedŐt a folytatólagosan elkövetett áruuzsora vétségének vídjz alól felmentette. A kir. ügyész azonban semmiségi pnnnszt jelentett be.
Jegyzeteimből.
Kezd puhulni ii magynríág. Kezdik el-/elrjleni a nagyapók n mciekct Altildr-il, m<g Sxtnt Galt\'.n-i halun \'okról. Mi lesz akkor, ha csak azt mesélik uz unokáknak: vétkezett, megaláitutoll ?
A magyar csak addig tesz magyar, mig test Horíobágya, Kárpálja, Dunája, Tiszája. .Veit ha ezeket is vasba töri az átkozott Nyugat, vájjon hot fog akkor sirni, vogy lelkesülni Árpád ivadéka ? Mert ha a Hortobágyon is felhőkarcolókat emelnek, akkor el-töltik ezt a nagy mondást: Nagy voll hajdan a magyar.
Mi fog akkor minket tovább serkenteni életre ?
írdekrs, hogy a magyar nép hidrgen elzárkózik attól, akilH vaíomit tanulhatna. Mindig csak a maga erejével akar boldogulni, idegenével soha. F.z a túlságos szerénység is okozöja a mi pusztulásunknak.
.
Minden harcnál legrettenetesebb a kuliura harca. Mi most pedig ebben verzünk.
(—y)
közgazdaság
Kerti munkák iulius hóban.
Minden hónapnak megvan a maga tennivalója U gazdaságban, kcrlben egyaránt. A kei ti munkák juliusbnn sem azűnetelhetnek. E hónap elején űlletjök VI a téli káposzts és kölöxősaláta palántákat, amelyeket ugyan-cv.k serényen kell öntözni és kapálni is, hogy valamire vergődjenek. A axabadba vethetjük a hónapos retket, a téli retket, tarló-r^pá\'. borső», bokrosbabot, sárgarépát és petrezselymet. Ilyenkor kell clvége?ni a paradicsom kötö/ését, fattyuzáiát. Ebben a hónrpban kell gondolni a jövő esztendei veiésre is, rzérl kiválogatjuk n legszebb ve-teményeket, szokat meghagyjuk magnak a a magjaikat gyűjtjük, hogy ne kelljen minden évben a kermkedésben b<srerexnünk a sok-s.or mcgbi/hxtAllan kerti vetőmagvakal.
Budapeatl tőzsdei Budapest, julius fi.
N.r-olroa 4ttt—«S. Xoot twtlii IÜ9-M,
KisoeU fr*oV 9>-7-yö3. MiiW Sd*-íá. OU»x tws
iza-yi;, o»«ui* koron* vss-ív. Kufcíj —, lm
rj«7-ö77. Sxokot 22«>0 -280. Svájci ír.nk--,
Frank <Jin« :t, Ur\\Rycl m*rk» -2.
Budapesti devizák:
AnuUrJtm I17-5V k\'opr!«hií« 240-M. KruaUia\'a JVO-V>», t.ondoo 5?25 - 75. B«rtin Ul—11. MJ»no 6Z-7-&3 S, NrU 05 -05 Prijc« 22SS b -73 5. Stockholm aöC\'-OO. Zűriül Z22-S3,Wi*a W7-5-67-5, ZiRMb340— ro. Ntw-YciV 11CÍ-74. Varsó - 24. Buk»«»l —.
Zürichi zárlat:
tkibn 12\\ AmilMvl»m —, ItolUnJU 203-10.
Ntw-Yoik 524 60. Union 23^0. I\'irif 4255, MiUno
_ . P.\'if* li\'tu Budayest Zigrib 1605, N«rw II, Wmo »•;. Otttxtk koroaa —.
Nemes fémek piaca;
ExiM korona 05-07, asu»t forint 250-5Ü, 6Uoronls :-<X)-l0, a 2o koroai» arany
4340 - 520, Kspoíaoo —.
Termény Jelentés:
Buza (TilsaxüáltO 4276-300, »|>\'b 4ÍÍ-0 -4t75,
3175—200, takarmány irp« »50-S7O0, irea 3Í60-Ü0. MS 4400-450?, tao««ri 3SÍ5-3S75, r«pei 32-W. k«xpa 2310—2450, -.
Budapesti illatvásár:
Maztiabui I. r. agénben 110—05, hatulja 1X0— 100. >05. II r. egéi«b«o 00-100. hitu^a
95—110, cW> OO-SO. NOrfolék marha: l. r. 85—104. botja (öWU Web) 158-70. Késxkt. Sagymaiha W, aUJAí Si, NOvaodék maxha 43, aUJis 16, botju I2S, •la<iás 72, Maibabár 175—00, borjubér 2S0—.
7.AU1 közlöny
jullui 7
Sertésvásár.
Felhajtás lifiO. Kikelt —. OrcR serte-.
kúzej* --t\' --, I. r. ---, MO, szalonna
lehúzott huv--.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 árfolyamon.
összes mis helyi részvé- %f ACvUtlIff nyeket legmagasabb árban 1BÍ*UIII»«
Tózsdei megbízások is külföldi átutalások legelőnyösebb ét leggyorsabb teljesítése.
Dollár, Dinár H
külföldi pénz-vét a I o ladftaa.
Nagykanizsa, Sügér-ut 1. Tataion 321.
A szerkesztésért sojtójogilog felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolsj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgftlic
V ) legolcsóbban beszerelhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykeretkadésében.
Apvó hirdetések
in«pn«»\' 60 K. n»ln<t»n ... .„..ke- «n»»P\'i"P a K> j .tuyUkn ».4mltU»«n»l<-
tnlndaukvr 50 na.»Uh tremnlm^T-
Kisebb mennylaágU vasabroncs, drót
és villanymotor [elszereléshez szükséges porcellán-golyók jutányosán eladCk. Cim a kiadóhivatalban __
Háromtagú lcaiholikus uri cscládho? azonnali belépésre mindencs-szakí.csnó kerestetik. Az illető családidnak fog tekintetni s jó bánásmódban tészesül. Bővobbet Vörösmarty-utca 63. _.
Ügyes, intelligens clárusitőlcányok fel vétetnek. Cím a kiadóhivatalban.
Egy azép cserépkályha jutányos áron eladó. Cim n eyiudható a kiad< hivatalban.
Német éa francia órákat ad tanárnő. Jelentkezni Su;ár-ut 53.
Ügyea éa szorgalmaa vuuóleányi és egy kilutoleí-nyt felvesz Weisz Viktorné női-szabó, Kini/Si-Utca VI «*«
Jó küziko«z( kapható Magyar utca 24. szám uloti.
Pályázati hirdetmény
A nagykonízsiu „Hangya" fogy. és ért. szövetkezei Igazgatósba
üzletvezetői állásra
pályázatni hirdet. T«xt:lláiu szakmában isjánan előnyben részesül. OKmányolt kérvények folyó évi julius hó 20 lg a szövetkezet elnökének címére adandók bo. Javadalmazás és az állás elfoglalása megegye/ís szerint.
özv. Mersdorf Jánosné szül. Kovács Hona mint neje, valamim u u írottak nevében fájdalomtól megtöri szívvel ludalja, hogy szeretett jó férje, illetve tiu, testvér, sógor és rokon
Mersdorf János
• Király SSrfíide RT. Föraktiírnokn
Folyó évi julius hó 5-én délután \'/.5 ór.kor élete 38 ik, legboldogabb házasságinak 16 ik ivében rövid szenvedés utén hirtelen elhunyt.
Drága halottunk hllll teteméi fólravatalozvén, folyó lló 7 én délután 0 ómkor fogjuk a rém. k.lh. temető haloiias házéból ürük nyugalomra helyeztetni.
A megboldogult lolkiOiWcért az engesztelő szentmiseétdozatot folyó hú 8 én délelőtt 10 ór.kor fogjuk a szentfcrencrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutaltatm.
Nagykanizsa, 1922. Julius hó G án.
Nyugodjon békében I lés. Hersdorl János és neje sz. Krisztiin Katalin stOlei. — özv. Kovács Lajosná anyós.. Mersdorl József. Un. Rliuir Pétirná sztti. Nirsdorf Erisébet, MOlltr Károlyné szül. Mirsdort tana, Hersdorl Mátyás testvérei. MUller Károly, Kovács Lajos, Kovács Józsit, Uörös Lajos, lochmann Árpád sógorai, fllszár Etil, Kovács Erzsi, Kovács Unni segornöi.

3-Í3 URÁNIA MOZGOSZINHAZ ^
Ssoml-at (8), vasárnap (U)
Fehér rózsa
Wkal Mór legínyo után tí felvonásban. Hahn Barnabás ur hegcdüjátékával.
H B LY A R A K;
Kórsx4k IS kor.
Páholy 26 kor., Zsülye 22 kor.., II Előadások kezdete: Hétküzrupokon 7 és fl ór.kor. Támlás 15 kor., Zártjzék 8 kor, || vasát- és ünnepnap 5. 7 és O órakor, IWos kezdési
Két soffőr
azonnal felvetetik i
Nagykanizsai flutéforgalml RT.-nál Főút 8 ÜSÜBBSK XXX XX KM XX XX
í Zab, Tengeri i§ Gépolaj, Nyersolaj Jf Kocsikenőcs p Badacsonyi rézkénpor g? Köles, Mohar *
továbbá mindennemű gazdasági és németországi kerti magvak kicsiny- £5
ben kaphatók
k Ország ás Widder cégnél |
í| Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10. 0
XXX XXX XXXXX XX X XX
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos földblrlokrendezS Silóiéi által ingedályizitt
Ingatlanforgalmi irodAia.
(tliloa 315.
llt.Silfc ». Távirati il« : Silati Ifralbá,

Eladó birtokok:
200 hoKli.fi birtok ZaUmcgyóben, melybői 180 ho\'d szántó, 60 hold rét, a többi erdős
legelő.
250 hoídas bírtok Zalamegyében, melyből 130 hn!d rzánto a többi erdő, rét és Icgdö.
222 hnidc.5 birtok vfs?prémmegyébcn, melóból 150 hold »zöu(ó, 3 hold izölő. 2 hold akícAf, a többj1 »ét ós legelő.
100 holdas bilink Somogyban, melybői 80 hold sz. utó. 20 hold rét.
100 h-iKlos b\'rtok Zft!r.megyébcn, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogj megyében, priuia fojszőlővel beültetvtí.
16 hold-a szőlőbirtok Nagykanizsa melleit, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi parijától 4 km.-re, icljcs felszereléssel.
5 hold»a s7Ölóbirtok Keszthely mellett a Balaton partján.
Parcellázások t
Somogynvgyében homokos bluok, 1000 uégy-rzögölenként 10.000 K. ÍSpiiési anysgról gondtitkodva van,
Zdamegyéhcn közvetlen a falu mellett. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölen
ként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
FJadó házakt
A véros belterületén szép keites ház nagy lakossal, két szoba elfoglalható.
Cr.cndfS utinegyedben hatszobás családi hiz.
Kisebb lakóház közel a pitchoz, alkalmi vétet
Lakóház ncgy kerttel és szántófölddel. Ezenkívül kisebb nagyobb házak eladiera állandóan előjegyezve.
Üzletházak:
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház a pinc körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Balaton sorr.ogyl partján szálloda, vendéglő te;Jes fe\'szctéléssel.
S:>nin«ymegyében falusi üzleiház, uj épület, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Z bmegyében falusi vejuJTglőház üzlettel Január t bitjére áiveheiő: N
Sonmgymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel
40 lóerős „Rába" motoreke, 1918 évi gyártmányú, ü/emképes, helyszínen bemutatva, nagyon jutányosán eladó.
Nyomatott a laptvüajdonosok: Zalai es Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykaniaa, 1922. juliu. 8. Szombat
152. »zim
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ss*rk*ift6t<2 ét klKilóhlvaUI i Pő-nt 13. a*.
—— Int«iarbjn-Uleíon 78. ---
Mogjcloulk inlnJlg kora rc^col
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
H!őftzct4al fcrak: (I*/, fir|lti! idilli i|jill)
Y.tftx 4v:« 780 K. Féttvra 400 K. NtgyeJ
frw 200 K. hóra 7§ K. F^ycs mí:h írt. 4 X
Nagykanizsa város közgyűlése.
Dr. Hajdú interpellációja a „B" listára került tanítók érdekében. -Bogenrieder József emléke — Vita a kögyülés elhalasztása vagy megtaitása mellett. — A házhelyrendezési eljárás eredménye. -Vihar a reprezentációs költségek körül. - Elhalasztották a javaslatot.
— A .Zalai Közlöny* tudósítójától. —
Nagykanizsa, julius 7. Amint előre sejtettük, mozgalmas, élénk — azon
ban mindvégig higgadt és tárgyilagos lefolyású volt a mai városi közgyűlés. Noha a tárgysorozatra való tekintettel sokkalta több képviselőre számítottunk, mégis elég szép számmal jelentek meg. A gazda-városatyák — a mezei munkák miatt — persze nem tudlak a közgyűlésen résztvenni. Legélénkebb volt a vita, mikor a városi főszámvevő a tanács azon határozatát terjesztette elő, hogy a polgármester, a főjegyző és műszaki tanácsos repre-zentácionális költségeire a város üzemeinek feleslegéből fejenként 200.000, illetve 150—150.000 korona szavaztassák meg. A képviselőtestület hosz-szabb vita után elvetette a javaslatot. A mindvégig méltóságosan komoly lefolyású közgyűlésről tudósításunk a következő:
A közgyűlés megnyitása.
Négy órakor nyílik a közgyűlési terem ajtaja s megjelenik dr. Sabján Gyula polgármester, utána dr. Prack István tanácsnok, dr. Krátky István főjegyző, Hemmert főszámvevő. Király Sándor műszaki tanácsos, Székely vá-rosl mérnök, dr. Kaufman Lijos jegyző és elfoglalják az elnöki asztalt. Majd rövideden utána a polgármester üdvözli a megjelent városatyákat és a közgyűlést megnyitja. Polgármester a mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére négy képviselőt kér fel.
Ujváry Indítványa.
A jegyzőkönyv hitelesítése után, a tárgysorozat megkezdése előtt Ujváry Géza képviselő emelkedik szólásra, hogy arra való tekintettel, hogy a városi képviselőtestület gazda-tagjai a mezei munkák miatt nem lehettek jelen, a tárgysorozaton pedig oly fontos ügyek szerepelnek, melyeknél szükséges, hogy ők ia jelen legyenek, — indítványozza, hogy a mai közgyűlés halasztassék el 8—10 nappal.
Dr. Sabján: Miután a képviselőtestületi tagok elég azép számmal jelentek meg, n közgyűlés megtartását kéri. (Felkiáltások: Szavazzunk I)
Dr. Sabján: A közgyűlés megtartását kéri kimondani.
Dr. Hajdú: A fontosabb tárgyaknak mostani sürgős tárgyalását, a kevésbé fontosaknak másnapra való elhalasztását inditvá nyozza.
A képviselők többsége hozzájárul a polgármester kéréséhez.
Dr. Hajdú interpellációja
Majd napirend előtt Dr. Hajdú a B listára került kanizsai tanitók és tanítónők
érdekében szólal fel. A magyar kultura éa a közérdek készteti, hogy szóvá tegye azt a kultuszminiszter! rendelkezést, mely szerint a nagykanizsai ellemi rs polgári iskolai t^n-személyzctnek mnjdnrm felét elbocsátja, midőn n B listára helyezi őket. Tudja, hogy " trianoni szerződéinek köszönhetjük ezt is, de rendszertelenségé lát u dologban, omeny nyiben a 16 évig működött, kitűnő tanerőket elbocsátották és a 2—3 évi gyakorlatti.1 birókat viszont meghagyták. A város nem nyugodhatik bele abba, hogy 32 tanerő elbocsáttassák és helyettük majd újból 25 kineveztessék. Mondj.i ki a közgyűlés, hogy felír a kö.oktutá&ügyi kormányhoz, hogy vegye revizió alá nr elbocsátottak listáját. küldjön le egy minis?teri biztost, amely sfli-gŐsen felülvizsgálja az ügyet é* kedvezően elintézze.
Dr. Sabján polgármester azonban fel világosítja az interpelláló dr. Hajdú képviselőt, hogy államiiskolákról van szó. Az állam intézkedéseibe a képviselőtestületnek beleszólása nincsen. Egyébként is beftjezetl tények előtt állunk. Helyesnek tartaná t»zon b.in, hu maga az iskolagoudnokság tenné azt meg. A közgyűlés térjen napirendre m indítvány felett. Dr. Fried hasonló felszólalása után a közgyüléít napirendre tér az indit vány felett\'
Bogenrieder József emléke.
Majd dr. Sabján polgármester szomorú kötelességet teljesít. A városi képviselőtestület hosszú éveken át volt egyik legérdemesebb tagját Hogenrieder Józsefet parentálja el meleg szavakban. Elhunyta érzékeny vesz-teség ugy a városi képviselőtestületnek, mint Nagykanizsa társadalmának. Indítványozza, hogy a közgyűlés mély gyászának jegyzőkönyvileg is adjon kifejezési. A közgyűlés jegyzőkönyvileg örökiti meg néhai Bogenrieder József emlékét.
/ Majd a tárgysorozat letárgyalására térnek át.
Az első vita.
Dr. Sabján: Következik a tárgysorozat első pontja a gyámpénztóri szabályrendelet.
Ujváry: A közgyűlésnek alkalmas.\'.bb időre való elhalasztását kéri, miután a "iis-kanizsai képviselők n mezőn vonnak. Egyébként határozzon a közgyűlés belátáaa szerint.
Knortzer: A közgyűlés megtorlása mellett foglal állást, nnnél is inkább, mert nem tartja indokoltnak az elhalasztását.
Dr. Tamás: Csak a fontosabb természetű ügyek tárgyalását kívánja a mai közgyűlésen.
Tóbb hozzászólás után\' a közgyűlésnek rendei folytatásat határozzák el.
Az első pontok,
Dr. Kaujman Lojos bejelenti, hogy a gyámpénztári szabályrendeletet a minisztérium jóváhagyta. A közgyűlés tudomásul veszi. Dr. Kaujman felolvassa a legtöbb adót fize-
tők 1922. évre megállapított névjegyzékét. A képviselőtestület tudomásul veszi. Majd Dr. Krátky látván főjegyző a róm. katolikus temetőben levő katonai hősi temető parkírozására és utak kavicsozására a mérnöki hivatal által összeállított tervezet szerint a költségvetés szálháromezer korona. — A pénzügyi bizottság magáévá tette. A közgyűlés utasitja a városi tanácsot a szükaége-aek megejtése végett. Majd elfogadja a közgyűlés a Sartory Oszkár Által létesített szegényházi aUpitványt. Hosszabb vita Indult meg a dr. Prack István tanácsnok által előadott uj erdei ütemtervek készítése folytán szükséges intézkedések (erdőcsere, tulkiter-mclés stb.) körül. Különösen mikor a bika-legelő kicserélése jött szóba. Darvas mindenáron azt akarta, hogy ez az ügy akkor tár-gyaltnssék, mikor a kiakanizsai képviselők is jelen lesznek. A közgyűlés n tanáca javaslatát teljes rgésvében elfogadja.
A háxhelyrendezésl
eljáráa eredménye.
M..jd Székely városi mérnök előadja, hogy az Országos Földbirtokrendező Bíróság végzése alapján Nagykanizsa városbon lefolytatott házhelyrendezési eljáráson egyesek részére 105 házhely oazlatott ki. E házhelyek n Teleky-ut keleti végénél attól délre és a Délivjspálya Társaság Nagykanizsa—Budapest felé futó vasútvonalától és-akra eső területen feküsznek, csatlakozván a „Katonaréten" mér kiosztott házhelyekhez.
Az itt keletkező uj városrészen középületek részére 3 telek jelöltetett ki. És pedig 400 négyszögöl rendőrség, 500 négyszögöl iskola és 400 négyszögöl óvoda céljára. Ezenkívül nagyobb játszótér céljára 3200 négyszögölnyi terület, továbbá, min. telekterjedék a Teleky-uti déli háiaor alatt 1610 négyszögöl és a keleti határut mellett 703 négyazögöl esik a vároa közönségénekt Ezen 6813 négyszögöl haazonterűleten kívül a várost terheli az utak és terekből 1472 négyszögöl.
Mindezen területek főösszege 8285 négyszögölet tesz ki.
Viszont a város közönsége az e helyen már moat tulajdonában levő, összesen 3517 négyszögölnyi területet rendelkezésre adja ugy, hogy a város közönségét csupán a még föntmaradó 4768 négyszögöl területért megállapítandó vwltságár fogja terhelni. A közgyűlés elfogadja és kimondja, hog)^a bizottság által jelzett utakat, uttesteket, atb. átveszi, megnyitja és átadja.
Dr. fried: Fel akar szólalni e tárgyban, de elnöklő polgármester figyelmezteti, hogy mint érdekelt félnek, nem taitja ildomosnak az ő felszólalását. Fried élesen válaszol a polgármesternek, mire dr. Sabján visszautasítja Fried vulkanikus válaszát.
Ujváry Géza ellenzi és nem járul hozzá Székely mérnök előadó javaalatához. A polgármester felvilágosítja a képviselőket, hogy miről is van szó a javaslatnál. Majd felszólítja azokat, akik a javaslatot elfogadják, álljanak fel. Erős többség feláll és elfogadja. Polgármester h.itározatilag kimondja. Következik a tárgysorozat 7-ik pontja. Itt dr. Sabján Gyula polgármester elhagyja az elnöki széket, helyét dr. Prack látván tanácsos, polgármester-helyettes foglalja el. Ugyancsak távozik helyéről dr. Krátky látván főjegyző és Király Sándor müsxaki I
^—
ZALAI KÖZLÖNY
1922. julius 8
Reprezentáció* kÖItaúgek.
Hcmn ert városi főszámvevő a közgyűlés nagy figyeiene közepette bejelenti a városi tözeilátAsi üzemek felszámolását. Hogyha mindent siket ül eladni, közel másfélmillió korona marad n városiak. Méltányos, hogy ebből a pénzből a város polgármesterének. 200-000 korona, a főjegyzőnek és a műszaki tanácsosnak 150—IjO.OÖO korona repiczcntá-ciónális költség szavaz tassék meg-
Tóth képviselő: Hogy lehet ilyet csak előadni. Á !rgh-t \'rorottabban ellenzi Majd srólásra emelkedik
Eperjesy Gábor: A város közellátási üzeme teljesen tönkreteszi a várost. A közellátási üzem nemcsak wsitcségxel dolgozott, de az árukat potom áron adta el A képviselőtestületet kényszerhelyzetbe hozták. Egyes szóbeszédek baUi.sn alatt olyan határosatokat hoztak, melyeket későbben nagyon I* megbántak a városatyák. Mint hivatalnok ember, maga is nagyon jól tudj.*, hogy ennél a kérdésnél (reprezentációs pótlék) nagyon vigyázni kell. Igen méltánytalannak tartja az előadó főszámvevő jnvaslatát. Itt van dr. Prack városi tanácsnok, itt vun Hemmert városi főszámvevő éa a többiek, -akik mind becsületcxen minién rászolgáltok a jutalomra. Vegyék azért le a napirendről ezt a javaslatot, adják vissza a tanácsnak azzal, hogy ne csak ennek a három urnák, de az Összes tisztviselőknek adjanak jutalomdijai, mert méltánytalan lenne, ha csak ennek a háromnak adnának. Terjesszék ki tehát az összes tiszt-vise-ökre.
Dr. Tamás: Szintén a javaslat ellen foglnl állást. HiMzen azért kr.pnok fizetést, nyugdij-al,1 hogy kötelességeiket teijeaitaék. Dj azért sem tartja megengedhetőnek, mert éveken keresztül a szegény emberek a fát, a petróleumot drágábban vették meg éa most cbbll a pénzből ered a felesleg, a szegény emberek fillé-reihől lelt másfélmillióból akarják a reprezentációs költséget ad\'.i. Hátha majd cipő, fn fog kelleni a nincstelen szegénységnek, ezt miből fogják fedezni ? De ha már nrról von Rió, hogy a tisztviselőket jutalmazzák, ne csak a hérom főtisztviselőt, dc az összes tisztviselőket jutalmazzák. Utasítsák el a javaslatot.
Knortzcr: A javaslat mellett érvel.
Eperjesy: Félreértett szavait igazítja helyre.
Králky főjegyző felszólal, hogy ő ezt a pótlékot nem kérte, de ha már felvetették, köszönettel veszi. Megállapítani kívánja, hogy helytleu a/, mintha az üzem egyes árui dió-gdbbak lettek volnr, mint másuK.
Dr. Prack felteszi a kérdést, miután három javaslat áll fenn ezen ügyre von.ilko-zólng, egy a tanácsé, az eredeti, a másik Eperjesy Giboré, amely a napirendről való levételt inditványo\'.zu, a harmadik dr. Tamásé, amely elutasítani kívánja — azok, akik az üzem felszámolását tudomásul veszik és n reprezentációs költségeket megszavazzák — álljanak fel. Erre hárman felállónak. Eperjes) Gábor indítványa melleit kilencen állanak fel, dr. Tamás János javnslcta mellett buszon kettőn. Így tehát a városi közgyűlés elutasította a reprezentációs költségek megszavazását. Dr. Prack István ezután szünetet rendel el.
Szünet után.
Némi szünet után dr. Sabján Gyula veszi át az elnöklésl. Králky főjegyző Nagykanizsa városa és a Magyar Erdőbirtokosok Fakitermelő R. T. kőzött megkötött szerződést ismerteti, amcíy rendkívül előnyös a városra nézve, amennyiben részére cvenír 800 vagon bükkfa hssab tűzifát biztosit. Hoiszabb vita után a közgyűlés 33 szótöbbséggel cifrg^dji n javaslatot.
Majd megszavazzák a mcrlegdijak felemelését é* a inult eseményeire való tekintettel, hnlványo*jbb ellenőrzést határoznak el. Úgyszintén felemelik a főgimnáziumi tan-
díjat 1000, a behatási dij*t 200 koronám. A Piinr.ipá\'is-völgyi lecsapoló társulat részére 500.000 kötőin kölcsön folyósítás.\'t megszavazzák. A kaftepjuág 200.000. koronás •irgély iránti kérelmét a tomatclep . épités 4-hc, visszavonta. A közkórház fejlesztése ügyben elhatárolták, hogy feliinak a népjóléti mi nisíteihcz, hogy r« ga/dssági épület kérdését 1 állandó jellegű épület*cl kívánjuk megoldani, legye ezt lehetővé államköltségen a minisz-leiium és szívesen látná, ha a szemkórház!. barak, a női és bői bajok barakj.inak állam-költségen való átszállítását lehetővé tenné a városnak. A kórház Igazgató-főorvosi állását illetőleg az a nézete n városi tanácsnak, irj\'t-nak fel az alispánhoz, hogy bizoBsék meg dr. Szabó Zsigmond az ig.txgató-főorvosi leendők ellátásával. Mivel n belügyminiszter a közigazgatási alktdmazoltak államsegélyeit a városra akarja hárítani, a város felír a minisz terhez, hogy január 1 ig ne vesse ki azt i* városra. A városi rendőrség államosítása folytán szükségessé vált városi stervezet felálli tását ugy oldották meg, hogy a jelenlegi árvn széki ülnök mellé megfelelő apparátust állítanak be. A polgármester szerint ez\'teljesen meg fog felelt\'i. Szőnyi árvaszéki ülnök kijelenti, hogy még két rrőnek a beállítása mellett sem tudju ezt az erős munkakört elvégezni. Mujd nyolez heti szabadságot szavaz meg a közgyűlés a polgármesternek, amit a>. köszönettel honorál. — Doná.vzy Alf.dár é< Weszelovj/ky Gé.-a uj gyógyszertár iránti kérelmét a Kisfaludy-u\'cáhan vnló kijelölés mellett véleményezi n minisztériumba. Majd Prack lanácos felolvassa a pi*ci és vásáii szabályrendeletet, mit a közgyűlés tudomásul vesz.
Tudomásul vette a közgyűlés és elfogadta a tüzokóa/ertár kibővítésére vot\\pl fcozó javaslatot, a vármegye törvényhatóságának h.«táro?atát a Nagykanizsa—zákányi lörvényhatósági-ut és a sörgyár iparvágányn közötti szakaszának hengereléséről. A köz-Kórházi betegélelmezési egységárukat juliut elsejétől visszamenőleg napi 120 koronára emelték fel. Valamint elfogadták a közi órházi alap 1922. évi pótköltségvetését.
A közgyűlést a késő esti órákban n po\'gármester berekesztette éa ma, szombaton délután fél 4 órakor folytatják. Tekintettel, hogy a* ujnbbi meghívók kézbesítésére kellő idő nem áll rendelkezésre, n polgármester emlőn hívja meg a városi képviselőtestület tagjait a mii folytatólogos közgyűlésre. (*)
A mai nemzetgyűlés.
Budapest, julius 7. (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlés mai ülését tíz óra után nyitotta meg Szcitovszky alelnök. Az elnöki bejelentések után Vass miniszter szólalt fel. A kormány kötelességének ismeri a drágaság ellen való küzdelem fölvételét és azon esz-.közök megtalálásit, am.rlycknek segítségével sikerülni fog a súlyosan szenvedő rétegeket megsegíteni. A nyomor, amely széles társadalmi rétegeket fenyeget, nem lehet pártpolitikai kérdés, nem lehet felekezeti tünet Az éhség egyformán sujt mindenkit és aki nyomorban sinylődik, bármelyik társadalomhoz, felekezethez vagy politikai párthoz vagy kercsetághoz tartozik, annak segitségére kell sietnünk. Majd beterjeszti a lakásrendeletet és egy ad hoc bizottságnak kiküldését kéri a drágaság ellen való küzdelem eszközének megtalálására. Majd az indemnitás tárgyalását folytatják
Fckhardt — miniszteri tadícso*.
Budapest, julius 7. A kormányzó ur őfőméltósága Eckhardt Tibor dr. miniszteri osztálytanácsosi, n sajtóosztály vezetőjét, miniszteri tanácsossá nevezte ki A kir. kormány Eckhardt Tibor miniszteri tanácsosi kincvezteté-scvel annak nagy erdemeit honorálta a keresztény nemzeti irányú sajtó-körül kifejteit óriási tevékenységéért.
/íz utódállamok budapesti értekezlete-
Budapest, julius 7. (Sajál tudósítónktól ) E hó folyamán az utódállamok értekezletet tartanak Budapesten a postatakarékpénztár követeléseinek és tartozásainak az utódállamok között való felosztása tárgyában. Az értekezlet a római pénzügyi határozat alapján áll és anyagát már teljesen előkészítette. Valamennyi utódállam részletes értesítést szerzett a postatakarékpénztár jelenlegi helyzetéről.
Drozdi szélt vet a Házban és vihart arat kerületében.
Drozdi Győző, a Iciskomriromi kerület nemzetgyűlési képviselője választóinak nlelkc-sede-éröl" állandóan a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozik. Szerinte az ő zolai választókerületében mintaszerű állapotok uralkodnak és a társadalmi béke és összhang példásnak mondható. Drozdi szavaiban bátorkodtunk eddi^lú kételkedni. Most pedig olyr.n bizonyítékokkal szolgálhatunk, amolytt valóban elfogulatlan szemlélő tollából kapunk. A nBalotonjürcda cimü ujiág közöl egy levelet Zalából — Zalába. Az —n —ó jelzésű cikket h Balatonfüred főmunkatársa, Bián László irta, akit foglalkozása nem kot n kis-komáromi kerülethez, tehát mindenkitől függetlenül és elfogulatlanul adhat számot tapasztalatairól.
— A választások alatt konkolyhintök jártak erre is — olvassuk a cikkben. —Meg vannak mérgezve a lelkek. A demagógia felszínre dobta újra, a már elfelejtett osztály-gyülöletet. Meg van fertőzve nz egész vidék. Kik szeretettel, karöltve jártak, most köszönés nélkül bnllognnk egymás mellett. Ninc? meg a szemekben a szelídség, a gyűlölet és megvetés lángol azokban. Kinek egy holddal kevesebb a földje a másikénál, azt már Irigyen gyűlöli.
— A Kánaánban nincs nyugalom, nincs imádság, nincs hálatelt szív. Az esti harangszóra nem repülnek le a fejekről « kalapok, nem hangzik fel az Avc Mária. A harangszó még fél percig sem cseng lova. A jó latén mégis két kezével s»órja az áldást erre a vidékre, nem sujt le tűzzel, jéggel éj faggyal. Várja a megtérési.
— S még a konkolyhintök munkája után a sötét éjszakában egymás szőlőtőkéjét vágják ki az emberek, mások terméseket tesznek tönkre, azalatt fönt a parlamentben n konkolyhintök telt szájjal üvöltenek már nyomortól, elégedetlenségről és terrorról, bölcsen hallgatva arról, hogy ők mérgezték meg a nép lelkét lehetetlen ígéretekkel
— Vájjon ki adja vhsza ennek a népnek a régi nyugalmát, megelégedettségét, I öt élesség tudását éa vallásosságát ? Azt tu •lom, hogy o kerület jelenlegi ellenzéki képviselője noha,. De vigyázzanak a konkoly-liintők, mert a nép haragja rettenetes akkor, mikor megcsalva látja magát.
Drozdiék miért nem hivatkoznak ilyen cikkekre is parlamenti beszédeikben ? Vagy talán csak n „N/pszova" cikkei érdekesek ?
I6YÉK H PÉCSI TETTYE FORRÁSVIZET
BV~ A legideálisabb stémavas kristályvíz ÍM Nagykanizsai löeláruslUs Back Henrik cAgnél 1
1922. jullm 8
\'/./M-Ai KCZl.ÓNV

Nem szabad!
Gyilkolni nem szabad. Örök es megnásithatatlan törvény. Csak az a különös, hogy ezt a törvényt némelyik sajtóorgánum olyan harsogva hirdeti épen most, mintha valami uj találmány volna. Nem is teszi hozzá, hogy soha, semmiféleképen. Nem szabad élelmiszer hamisításokkal tömeggyilkolásokat végezni, pálinkával testet sorvasztani vagy ami még gonoszabb, pálinka helyett közönséges szesszel, %/agy methylalkohollal ölni. Nem szabad börbakancs helyett papirbakancsot szállítani, hogy egész hadosztályoknak lefagujon a lábuk s százak pusztuljanak el tüdőgyulladásban. Nem szabad a frontokra pancsolt bort, szeméttel, porral, krétával, mész-, szel, piszokkul kevert lisztet szállítani, amitől ezren és ezren végzetes, halálos gyomorbajt kapnak. Nem szabad a társadalmi rend védőit halomra lövetni, vitézségi érmekkel kitüntetett, ártatlan derék honpolgárokat tucatszámra akasztani. Nem szabad az ellenséggel cimborálni s honfitársainkat elárulni, mert ebből sokszor tömérdek veszedelem, sok vér, rengeteg köny, kimondhatatlan keserűség, sötét kétségbeesés, sok-sok halál származik.
Nem szabad!. . . No, de még sok nem szabad volna. Csakhogy ezek a „nem szabadok" kevésbé felelnek meg az ö „érdekeiknek" s ha már muszájból megjelennek, valahol hátul, eldugott helyen lapulnak meg, mig a mostani harsogás hasábokat, sőt oldalakat vesz igénybe.
Persze, hát csak ezt nem szabad?
— Személyi hlr. Dr. Szabó L\'jos, n nagykanizsai kir. ügyészség elnöke rövid ftzabadságáról visszaérkezett és átvette hivatnia vezetését.
— Nagykanizsa uj állatorvosa. A föídmivelésügyi m. kir. miniszter a nyugállományba helyezett fürst Sándor nagykanizsai állatorvos helyébe Wolf Sándor állatorvost nevezte ki.
— Házasság. Dümmert llonkn urleányl, a nagykanizsai posta és távírda hivatal bájos kiadónőjét foljPÓ hó 24-én vezeti oltárhoz a nagykanizsai Percncts-pl\'bánia templomban Halász Lsjos nagykanizsai posta és távirda tiszt. Az ifjú frigyhez — melyet n legeszmé-nyibb szerelem hozott létre — mi is tartós boldogságot kívánunk.
— A honosítások határideje roham lépésben közeledik a vég felé. Julius 26-án — a trianoni átkozott „békeszerződés" értelmében — mindazon bitorolt magyar terület-bell illetőségű magyar testvéreink, akik nem kérték volna addig honosításukat — elvesztik magyar állampolgárságukat és annak a halottrabló államnak válnak polgáraivá, mely megszállta bocskoros hadaival a ml szent ősi földünket. Napok vannak még hátre, alessen azért mindenki sürgősen magyar kötelességének eleget tenni. Dr. Novay városi jegyző szabadságáról visszaérkezett és át is vette mai nappal ezen ügyek elintézését.
— A zalaegerszegi városi állásokra, melyeket « folyó hd 17-én tartandó közgyűlésen fognak betölteni. Nagykanizsa városából Is pályáinak. Eddig a városi adóügyi tanácsnoki, a közigazgatási tanácsnoki stb. állásokra érkeztek be pályázatok Nagykanizsáról. A városi adóügyi tanácsnoki állásra, mely jogvégzettséget és legalább hat évi gyakorlatot követel, — nagy esélyei vannak egy nagykanhsal városi tisztviselőnők.
VENDÉGLŐK, KÚUÉHÁZAK, FŰSZER- ÉS CSEMEGEÜZLETEK
iisj.it* A hircMVA kibic*.
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYÍERFŐZŐDE
SÖREIT
Jutinyos V:biQ »IÍII.1J» *
•Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sttrlerskata.
Kíkú/on un hordós piUckojoU yttóW. I* :
Király, 8a|or, Udvari, Góliát-maláta. Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
Xt^oou friss töltés. mrjinjxui: kujjj l^kuán. ttltta: tt ui*.
— FUrst Sándor nyugállományban.
fürst Sándor nagykanizsai állatorvost a fÖld-i>űvelé»ügyi miniszter nyugállományba helyezte. Fürst Stndor állatorvost mindenki szerette, juimpntikus egyénisége sok tisztelőt szerzett .-•tárnára, akik vele érintkeztek, mindnyájan őszintén sajnálják visszavonulását.
— A Merkúr-vasöntöde bérmoz-gulmn. Tudvalevő, hogy n helybeli Merkúr-vasöntödében a munkások bérmozgalmat indítottak és követelték a gyár vezetőségétől, hogy a lehetetlen drágaságra való tekintettel, nz eddigi órabérüket emeljék fel. A gyár vezetősége, amely mindenkor tanújelét adta munkásai iránt való humánus gondolkodásának, hnjlandó volt munkásaival követeléseik dolgában tárgyalásokba beoájtkozni és megindultak a tárgyalisok egyrészt ■ gyár vezetősége, másrészt a munkások bizalmiférfiai és a szakszervezet titkára körött. A gyár képviseletében László cégvezető és Poór mérnök tárgyaltok, míg dr. Beustcrien Erich i emlői tanácsos közvetítette a tárgyalásokat :i munkaadó gyár és a munkások között és fáradozásának sikerült Is kedvező kiutat találni. A tárgyalások arra az eredményre vezettek, hogy nzok a munkások, akiknek 20 koronán felüli órabérük volt 309A-os, azok pedig, akik 20 korOiwin aluli órabért koptak, 20%-os órabéremclé.ben részesültek. A napszámosok 17 koronái órabért kaptak. A munkások azon követelésének, hogy n felszabsdult tanonc mindjárt 17 koronás órabért kapjon, a gyárvezetőségnek nein volt módjában eleget tenni. A gyárban most ilyeténkép a legkisebb órabér 15 koronn (azelőtt 11 K), n legnogyobb 30 korona (azelőtt 24 K). A bfrinorgalom igy véget érvén, n munka n rendes mederben folyik tovább a Mcrkur-őntődében.
— Nyugdíjazás és kinevezés. A m. kir. föídmivelésügyi miniszter Rcvést György keszthelyi óüntegészségügyi főfelügyelőt nvugállomónyi vUzonybí helyezte és helyébe Lázár Sándort nevezte ki.
— Adóznak a polgárok. Nagykanizsa város adóhivatalában naponta fizetik be szípeo a kanizsaiak adójukat. A városi adóhivatal közléso szerint a folyó év második negyedének végéig a következő összegek folytak bc a vA rosi adópénztArba: Egyenes állami adókban
1.131271 K, vármegyei útadóban 86.323 K, vármegyei p.Stadoban 112.673 K. községi pótadóban 804 517, közmunkában 105 177 K, .iparkamarai illetékben 2.360 K, jövedelem-vagyonadóban 843.845 K, hadinyereségadóban 144.302 K, végrehajtási illetékben 9.600 K. egyéb adókban kb. 200.000 korona.
— Elbocsájtások az Intarnálótábor-ból. A zalaegerszegi internáló táborból napnap mellett bocsájtanak szabadon internáltakat. Tegnapelőtt négyet: engedtek szabadon, akik a kommün alatt Budapesten szerepet vittek. Hivei vagyunk a kiengesztelődésnek, a krisztusi megbocsájtásnak, azonban vigyázzunk nagyon, nehogy ujabbi lélckmérgezések utolsó ellenálló képességét megtörjék a gyenge lelkeknek.
— Miért drága ■ cukor ? A szolnoki cukorgyár mérlege klasszikus választ «d arra a kérdésre, hogy miéit drága a cukor. Harminc millió korona alaptőke mellett a vállalat 8 millió korona tiszta nyereséget mutat kl, ami majdnem 27 százalék tiszta hozadéknak felel meg és ezenfelül leír r több mint 2 millió koronát. Ilyen körülményok között érthetetlen a cukorgyárak siránkozása és indokolatlan a gyárak folytonos mozgolódást áremelések érdekében.
— Szenzációs polgári iskolai tani-tásanyag. A szenicleki polgári iskolának el. isk. tanítói oklevél nélkül müködÓ polgári iskolai tanára (savanyúkút! kinevezés!) az ifjúságot .mlthologial alapon" réczesiil valláserkölcsös oktatásban és ezt a .modern" világnézetet este és az erdőben csepegteti tanítványai lelkébe. Tanítás kezdote esto 8 óra, az előadás éjfélig tart. Áz ősgermán vallás mintájára tüzet rakAt az erdőben és tanítványaival körültáncoliatja és körültáncolj"* — Vodin ősgermán istenség lisztc!ctéro. Az oktatás végeztével beszédei intéz a növendékekhez és ilyen formán fejezi bc: „Ez az igazi istentisztelet, oz a valódi istenség, nem a....\' Néhány szól mégis elhallgat. — Szegény szülők, kiknek gyermekeit és szegény tanulók, kiknek lelkét hivatalból tanítója igy mételyezil
(x) Ma és kolaap kerül bemutatóra a „Frakkos haramiák" cljnü kalandorjáték a Világ-mozv.óbsn, melynek nagy érdekességet kölcsönöz az, hogy a darab főszerepét Németország czidőszerint legnagyobb államdotektivje játszs, a világhírű Rainhardt művészeivel egyetemben.
— Havi fizetés i1 milliárd Moszkvai jelentések szerint a népbiztosok kcveselték az eddi^ élvezett havi fél milliós zsold-* és egy-hangu\'ag kimondták, hogy saját f:?otésüket ezentúl egy milliárd szovjelrubolrc -melik fel. Egy másik moszkvai jelentés szorini az éhező orosz tömegeknek szánt élelmiszer és pénzösszeg .nem fordíttatott az eredeti célra.* Magyarul: m népbiztos elvtársak a saját kosztjuk „feljavítására* fordították.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinái, brilliánsokat, aranufogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és óra javítások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried Jóxaef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
ip££yjj|£KERESKEDÉS. 1
Festfik és [pirosok legolcsóbb bevásárlási forrása
resttt fali minták Is kaphatók.
Fővárosi mintára
újonnan berendezel! gazdiigoi! felszereli
Nagy választók mindennemű föld-
és olajfeslékben, bel- és külföldi .rumrnrii „ ^ «.
zománc és más mindennemű lak- JL »CUI1 \'""cncn *
kokban, úgyszintén ccseiárukban. ^^ Nagybani vételnél alttnyArskl
Síernberger Gyula Erzsébetté*
Teleion 397 S«.r»...Sx*llod.
VEGYI TERMÉKEK **
9HMBH
zala! közlöny
- Miért éhezik u oro« proletár ?
A moszkvai fó végrehajtó bizoltsAg európai külföldi propagandája újból 260.000 amny rubcíll küldött a boJsoviki ügynökök segélyezésére, így törődnek a bolseviki zsarnokok oz éheró orosz keresztény íó.dntives néppel. Amig ők milliókat költenek s a legnagyobb fényűzésben ölnek, addig milliók hatnak éhen az orosz pusztákon 1
— Zalaegerszegi két szép szobás-konyhá* lakásomat elcserélném hasonló kanizsai lakással. Cím a kiadóban.
Bulgária a népszövetség védelme alá helyezkedik.
\'Szófia, julius 7. (Saját tudósítónktól.) A bolgár kormány körjegyzéket intézett összes külföldi képviselőihez, melyben utasította őket, közöljék az érdekelt kormányokkal, hogy Bulgária kénytelen a Szerb-, Román- és Görögország fenyegetésével szemben magát a népszövetség védelme alá helyezni. A körjegyzék ecseteli a politikai viszonyokat, melyek n macedóniai izgatáshoz vezettek. Ezekért azonban Bulgáriát felelősség nem terheli.
közgrzdflsáo
Budapesti tőzsdei
Budapest, julius 7.
Napoleon4845-05, Font 6650-\'.00, Dollár I2Ö2-72, Francia frank 98-7-99 3. Márka 258 -08, Olasz Ura 547-55, OszUák korona {.05—80, Rubel —, Lel
703—713, Szokol 2660—80, Svájel frank--,
Frank dinár 1440-60, Lengyel márka —2.
Budapesti devizák:
Amsterdam 462—600. Kopfanhága 275—78, Krisztiánla 209—13, London 5680-730, Berlin 245—55, Milano 52 7—53 3, Pám 05—95 5, Prága 2253 5 -73 5, Stockholm 300—05, Zürich 222-23, Wien 637-5-67\'6, Zágráb 340-50, N«W\'York 1164—74, Var*ft 23-24, Bukarest
Zürichi zárlat:
Barlin U3 5, Amsterdam —.—, Hollandia 203; New-York 523 75, London 2338, Piri* 4110, Milano 2320. Prága U>50 Budapest <4, Zágráb 158 5, Varsó 10 7, Wien 2 5, Osztrák koroua —.
Nemes fémek piaca:
F.tüst korona 100—14, míjjd forint 270—75, otkoroaái 550—80, a 20 koronán magyar arany 4700—800, Napoleon —.
Sertésvásár.
Felhajtás 1650. Kikelt 400. Öreg sertés 182—210. közép 220—30, I. r 200—, z.ir 316, *za!onna 285, lehutoil hus ——.
A szerkesztésért sajtójogilap jelelós: Benedek Rezső szerkesztő.
RiZGÁLIC
M-99V.-OS
► Mayanga Raffla
fnoniórlésü Kénpor
Szavatolt tiszta
Rafflrált és desztillált
Kénmái Gépolaj Hengerolaj tiné Kocsikenőcs Marónátron
(migasfokta tugkó)
Gyanta stb.
állandóan raktáron
Schwarz és Tauber
lysrmslkta negyktrotkedö cégnél
Alapítva 1SM
A varos belterületén rgy vcndígtá-
bérlet su«us2tus l őre fci»dó. Bővebb:! Koszto\'itz, Csengcry-ut 50.
Jó hásJkoazt kapható Mag) arutca 24. srém nl*tf.
QUITTNER HRTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszereié
NAGYKANIZSA ,
Csengery-utca 13. szám
Telefon 138.».
Elvállal
vtláfitáal vozoiókolí, motorok, oslll&rolr, valamint tolofonok, osongök 4a Jalstf-káazUlékdk folaxaroléaét, kastély-villámhárító borendoxését. Mlndonnomtt villa-moi munkál a tok gyorsan oszköt öltotnok
Szakszerűen végzi
motorok ujratekercBeléaét. Mindennemű égők raktáron.
——iMM
i9*2. julius ő
Valódi pergament befőzőpapir
nAgyban és kicsinyben. Viszonteladóknak ifg olcsóbb napi áron. Fischcl Fülöp Fiai papir. raktárában Nagykanizsán.
Kisebb mennyisógU vasabroncs, drót ós villanymotor felszereléshez szükséges por-Cíllán-golyók jutányosán eladók. Cim r u! ■livalnlban.
i kitiUu-
Háromtagú kaihoiikus uri családhoz azonnali belépésre mindenes szakftesnő keres, lelik. Az illetó családtagnak fog tekir.tcini s j . bánásmódban részesül. Bővebbet Vörösmarty, utca 03
Jó eredménnyel végzeit VII. gin hé-isis pótvizsgára és fölvételire előkészil. Cim ;i kiadóban.
Makulatur
M~ újságpapír kapható w lapunk kiadóhivatalában. "S

VILÁG
mozgóképszínház
Erziébil királyné-tér, Szarni uállodi épBIitébii Telefon 74. Telefon 74.

Szombaton és vasárnap óriási szenzáció! Látványos filmjéték
A frakkos haramiák
Kalandordráma 6 felvonásban
rlnlvámV . Páholy 26 K, zsölyo 22 K. I. hely 18 K, II FJÓadások •bélköznap fél 7 és 0 órakor, vasár- és ünnep-y^uaijoraa . n. hely I6 korona, in. hely 8 korona. II napokon A, 5, 7 és 0 órakor. Pontoi kosdés I
tSÍPLÉSI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 és 356 szám.
"5 URANIA MOZGOSZINHAZ SS

Szombat (8), vasárnap (9)
Fehér rózsa
Jókai Mór regénye után 6 felvonást)^\' Haha Barnabás ur hegedüjátékivjt
HF.LYARAK: Páholy 26 kor., Zsölyo 22 kor., II Előadások\'kezdete.: Hétköznapokon 7 ós Kürsték 18 kor., Támlás 16 kor., ZárUzék 8 kor., || vasár- és tjnnepoap 5, 7 és 9 órakor. Pont
9 órakor, Pontos kezdés I

Nvo-?-« « Uimi\'.irlon^wk • 7-.1.Í m r.v.nn.ti könvvnvomd«)áb«o.
61-lk évfolyam
Nagybaniba. 1922. juliu, 9. Va.árnap
153. ixim*
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
íj ki«j.Sfclv«t#i 1 Pó ut 13. sa. - IaUruft>an-tel«foa 78--
Megjelelik mlmtlg kor* rejrjfcl
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
mőfUeMal árak: (1*/, firplal itiril «|fltt)
£jt»« 6V[> 780 K. KéUvza 400 K. K.gye.1 irt* 900 K. K-ny hAu 78 K. K|ry.« **im ir» 4 X
Az országnak akkor teszünk szolgálatot, ha a kormányzat segítségére sietünk.
GaramiErnő cikke, flpponyi támogatja a kormányt, fl nemzetgyűlés ülése.
Budapest, julius 8. (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlés mai ülését Huszár Kíroly féltizenegy-órakor nyitja meg. Majd a lakásrendelet és a drágaság kérdésének megvitatására kiküldendő bizottság harminchárom tagját választották meg. Az indemnitás folytatólagos tárgyalásánál ar. első szónok Berky Gyula: A túloldal azort kijelentéseire rcflek-\' tál, mindi) ez a nemzetgyűlés nem lenne törvényes és nem hivatott arra, hogy mint alkotmányos fórum végezze feladatát. Azt az impressziót merítette, hogy ha a választói törvéoyt meg is lehetett volna alkotni, akkor is ex a törvény nsm lehetett volna egy hosz-szabb idÖre szóló törvény. A választási kampány alatt lehetetlenség lett volna bizonyos fékező esi közöket nein alkalmazni, mert ha ezek nem alkalmaztattak volna, olyan törvényhozó testület jött volna össze, amely forradalmi tendérich felé vitte volna az or-sxágot. Nlricíen könnyebb dolog, mint etekben a nehéx időkben az ország helyzetéért, a törvények végrehajtásának nehézségeiért egyedül és kizárólag a kormányzatot felelőssé tenni. Ha tisztelt túloldal jutna kormányra, akkor is meg lennének ezek a nehézségek éa ennek leküzdésére nem lenne elegendő a túloldal kormányhatalma. Ha a tisztelt szociáldemokrata képviselő urak azivükre teszik a kezüket és megkérdezik a lelkiismeretüket, nem tagadhatják meg ettől n kormányzattól és ettől a párttól, hogy ez tette lehetővé, hogy ide jöjjenek a nemzetgyűlés házába. Mi kíváncsisággal vártuk őket, rnlkor a Házban megjelennek és nem volt szivünkben semmiféle gyűlölet. Az Ő első megjelenésükben volt azonban olyan külsőség, amely előtt nem lehet szemet hunyni, amely, ha elmaradt volna, at ő megjelenésfilc sokkal szimpatiku-sabb lett volna, mert ax a vöröt szín még sokaknak élénk emlékezetében van.
— Azt mondja Propper, hogy nem viseltetik a többség megértésiéi a szociáldemokratákkal szemben ? Emlékeztetem a képviselő urat, hogy amikor szociális kérdésektől beszélt, békás türelemmel hallgattuk. Amikor azonban azt mondja, hogy Gsraminnk nincs szüksége Magyarországra, hanem Magyarországnak van szüksége Giramira, ez egy olyan elhibázott megjegyzés, amely se az önök pártjának, se Garaminak nem teax szolgálatot.
— Amikor két évi erőfeszítés után sikerült Baranyában a azerbek kivonulását bizto "itanl, akkor a „Jövő" cimü napilapban megjelent egy cikk, amely sxerlnt a szerbeknek nem szabad addig kivonulniok, amíg Mngyar-orsxágon a belső Állapotok meg nem változnak. (Felkiáltások: Gyaláxai I) Ei az a cikk
Garami neve alatt jelent meg. Erek az emigráltak, akik Magyarországról igv Írnak.
— Befejezem bes>édemet. Tegyünk félre minden gyűlöletet, mert az országnak akkor teszünk szolgálatot, ha n kormányzat segítségére sietünk. Ax OJS<ng gazdasági és pénx-ügyi megmentése nem lehet pártpolitikai kérdés. Ex a nemzet érdeke, ezen a terrénumon találkozhatunk éi én tudom, hogy ez a nemzetgyűlés felül fog tudni emelkedni a kicsinyes pártszempontokon és mindannyian ösx-szefogunk egy boldogabb Magyarország felépítésére. Az indemqitást elfogadom. (Lelkes éljenzés a Ház minden oldalán.)
Ezután gróf Bethlen István miniszterelnök emelkedett szólásra, kifogásolja a „Szózat" egy cikkét. 1
Gróf Appontji Albert: Ennek a Háznak minden tagja és közéletünk minden tényezője azt tegye, amivel ax i/.«;(ágnak használ.
— Nem habozom kijelenteni, hogy cickély befolyásommal, dacára minden ellentétnek, amely a tisztelt kormány éa kö/öttem fennáll, a kormánynak a mai krízisből kibontakozásra irányuló tevékenységében segítésére lenni és hajlandó vagyok a kormányt támogatni. (Élénk helyeslés és tups a többségi párton.)
— Kijelentem, hogy hajlandó vagyok az együttműködésre, az ellenzéket igenis fel lehet hivni arrj, hogy a súlyos helyzet leküzdésében a kormány segítségére legyen, vállaljon részt ax erkölcsi felelősségből azokért a n*gy terhekért, melyet a nemzetnek vállalnia kell, de annak előfeltétele az, hogy a kormány állal tervbeven intézkedések a siker reményével bírjanak. Eii a magiam réaxéról csekély népszerűségemet is axlvesen kockára teszem és vállaló n n felelősséget a drasztikus Intézkedésekért, amelyekkel bele kell nyúlni a közgnzdas-igba, az egyesek érdekeibe és a hatalmas osztályok érdekeibe.
,— Foglalkoznom kell a szocláldemo-krut^párt megjelenésével Is. Ni gondolják a szociálisták, hogy ők egy külön világot alkotnak. Nekik be kell illeszkedniők n reális világba, hogy az ő észjárásuk is gyakorla-tiasabbá váljék. Nekik törekednlők kell, hogy hozzászokjanak a polgári atmoszférához. — Velük kívánok lenni, ha a szabadságodat védik, velük vagyok, ha a demokratikus haladást védik, de védő hivatásuk tekintetében a polgári pártok körében egy bizonyos bizalmation iág van.
Elnök napirendi javaslatot tesz, amelynek értelmében a Ház a legközelebbi ülését hétfőn délelőtt 11 órakor tartja) és annak napirendjén az indemnitás folytatólagos tárgyalása szerepel.
Ezután Haller István interpellál a B) listára hol/fcxett tisztviselők elbocsájtása tárgyában.
— Azt kívánja, hogy ax elbocaijtáso-kat függesszék fel és helyébe felmondási időt léptessenek életbe, amelynek\' folyamata alatt tartsanak állami átképző kurzusokat és adjanak lehetőséget az elbociájtandó tisztviselőknek arra, hogy kiképexxék magukat egy más gyakorlati pályára, amelyen majd d tudnak helyexktdínL
Ui konferencia a világbéke megteremtésére
Hága után limit ö..xeUlnek ax antant hatalmak. — Lloyd George 6a Polncaré már megegyeztek egy uj konferencia • illU.égéről,
Róma, julius 8. (Saját tudósítónktól.) Az „Idea Nazionale" biztos forrásból arról értesül, hogy az antant diplomaták között tárgyalások vannak folyamatban, amelyeknek célja egy uj nemzetközi konferencia összehívása. A hágai tanácskozások ugyanis tudvalevőleg kizárólag gazdasági jellegűek s ezért egy uj politikai konferenciára lenne szükség, mely a Génuában megkezdett munkálatok kiegészítését célozná.
Az uj konferencia megtartása már csaknem befejezel! tény. Napirendjén a régi nagy problémák szerepelnek, melyekre Génuában nem kerülhetett sor, nevezetesen az antant hatalmak adósságának rendezése, a keleti kérdés, a leszerelés. Ez elé az uj konferencia elé fogják terjeszteni alkalmazás végett a hágai tanácskozások megállapodásait is. Az uj konferencia összehívását Lloyd George és Poincaré legutóbbi találkozásukon határozták el.
Uj felvidéki püspökség.
Kassa, julius 8. A Kassai^Hirlap jelenti, hogy azokból a felvidéki plébániákból, melyek a jászóvári prépostságnak voltak alárendelve, külön, önálló püspökséget alakítanak.
A dublini zavargás mérlege.
London, julius 8. Dublinbőn az utolsó felkelő csapatok is megadták magukat, vagy elmenekültek. A felkelők-állal okozott kár négymillió font sterling. Emberveszteség voll: halott 68, sebesült pedig 270.
Í^OL FÉRFÍSZÖ VETEK
Minden árutifi! csak «,„._,.«.,, .a. ím/-™ >A«rr Tánza
<.í,*V«,HnrlKiS„aui I átmeneti ésTéllkábátok, idtétkék és (INGER JÓZSEF Éí TÁRSA
elsírendl) gyártmány! | fa|<ete kamgarnok nagy választékban JUtJCr c> ihujh
- Kttipont iiAlló éj»Ul*i •
PRÍMA SIFFONOK
é» wáMaak régi trbaa
I Szövőpamut
lés sxövöcéma állandó nagy raktára
1.: ,-.■ . . ,_ ■
Szerbia mozgási .
Délszerbi.\'iban kihirdettek az o»-tromAllapotoi. — Macedón bandák tAmadAsa a Slramica mellett. -
Oemarsot adtak At Szófiában.
Belgrád, julius 8. Tegnap délután macedón bandáit heves,, támadást intéztek a Strumioa melletti Golubovic község ellen. A szerS Cíendorök közül sokan megsebesültek, a falu elöljárója cs családja a felkelők kezére került, kik a foglyokat legyilkolták. A lakosság elmenekült. Az egész vidéken óriási a félelem a bolgár bandák garázdálkodás* miatt. A belgrádi lapok a Pasics-kormányt felszólítják a legszigorúbb katonai intézkedések megtételére. Késő este minisztertanácsot tartottak. Dél-Szerbiában kihirdették á statáriumot s a fenyegetett vidékek helyőrségeit megerősítették. A jugoszláv hadügyminisztérium a mai napon teszi közzé a részleges mozgósitásrol szóin rendeletet. A külügyminisztérium elküldte Bulgáriának a demarsot, melyet ina délben fognak atadni Szófiában. A kormány elhatározta, hogy az athéni és bukaresti kormányokká! azonnal érintkezésbe lep,\' hogy Bulgária elleti együttcsen lépjenek fel a népszövetségnél s a kooperációs terveinek végrehajtására tábornok-közi bizottságot delegáljanak.
Lengyelek németellenes merénylete.
Berlin, julius R. Ideérkezett jelentések szerint Felsflsziléziában egy német lapvállalat ellen a lengyelek bomba merényletet köveitek el. X német munkásokat bántalmazták és terrorizálták. A kőnigshüttei munkások és tisztviselők ezért a pártszervezet utján a vajdánál panaszt tettek.
Románia Parisban szerzi be hadianyagát.
Páris, julius 8. A román kormány megbízottakat küldött Parisba, akik a francia kormánnyal a hadianyagokról tárgyalnak. Részben a háború alatt szállított hadianyagok pénzügyi részét akarják rendezni, mert a franciák Romániától milliárdokra menő megtérítéseket követelnek. Azonkívül a jövőre vonatkozólag uj megállapodásokat kötnek. Románia a franciáktól kéri a hadfelszerelési és főképpen a tüzérségi anyag ■szállilását, melyet sürgősen szeretne lebonyolítani. A franciák azonban húzódoznak és csak használt, régi tüzérségi anyagot, ágyukat akarnak adni.
A román megbízottak n fenyegető vörös veszedelemre és főképpen a bolgár bandaharcokra hivatkoznak. Iiz az oka annak, hogy túlzott híreket helyeznek cl az európai sajtóban a vörös csapatok felvonulásáról és a bolgár bandák támadásáról. Mindamellett a románok erősen aggódnak a katonai helyzet miatt és sürgősen újjá akarják szervezni és felszerelni hadseregüket, hogy tovább folytassák imperialista po Hlikájukal.
Angol, francia, olasz Államférfiak tanácskozása.
iondon, julius 8. Schonrcr ©l.«sx külügy-mintatér l^nfp Uoy(1 C-olSc v»l én B.ilhou-val hcstxi,bb»tt t.nActko7ott.
■_ ZM-ai KOZlONY_
A városi közgyűlés második napja.
Nagykanizsa, ju\'iu » 8
A mai rettentő hősiben igen Inason, egyenként szállingóztak Q vátosotyá- a kői-gyűlési terembe. Termésvetesen a mai folytatólagos közgyűlés tárgysorozatén nem szerepeltek vihart előidéző tárgypontok, ugy, hogy négy órakor, mikor a polgármester képviseletében Dr. Krátku István főjegyző mégnyitotta a tegnapi folytatólagos filést, csupán husz képviselő\' volt jelen. Az ülés megnyitása után a tegnapi ülés jegyzőkönyvét hitelesítenék, majd
Dr. Kaufman városi jegyző elöterjesrli a tárgysorozat tegnapról visszamaradt 21 pontját, a kártya- és domlnóadó szabályrendeletről, mit u képviselőtestület elfognd. Majd tudomásul veszi én elfogadja a közgyűlés a városnak Bolf György és társaival kötött bérleti szerződését, az utrendőri szabályrendeletet, valamint az ásvány- és szlkvizek után fizetendő városi fogyasztási adóról szóló szabályrendelet módosítását, illetve felemelését, a gyepmesteri szabályrendeletet. A/. Erzsébet téri paikrészlet karbantartására 130 000 koronát bocsát a közgyűlés a Városszépítő Egyesület rendelkezésére és külön köszönetet szavaz n kir. ügyészségnek bt ingyen munkaerő rendelkezésre bocsátásáért.
Hov.zíibb vita indult meg a kanizsai kéményseprőmeaterek nzoh kérvénye fölött, hogy engedtessék meg a kéményseprési dyak felemelése. A kéményseprőmesterek még március havában kérték a seprési dijaknak 50 százalékkal való felemelését. A városi tanács, hogy tárgyilagosan tudjon intézkedni, több vid-ki városnál érdeklődött a kéményseprési dijak iránt és információja után azt javasolta, hogy emeltessék fel 50 százalékkal a kéményseprés díjazása. Ma délelőtt azonban a mesterek küldöttsége járt fenn « tanácsnál és orra kérte a tanácsot, hogy ezen kérvényüket hatályon kivül helyezve, a seprési dijaknak január, elsejétől kezdődő két cs félszeres emelését engedje meg a város. Knortzer pártolólag foglalkozik a kérdéssel. \'3azsó méltányosnak találja a kéményseprő-mesterek kérelmét. Kéri, járuljon hozzá a képviselőtestület a mesterok kéréséhez. A ■ közgyüfés ugy határőr, hogy április elsejétől oz eddigi seprési dijnkat kétszeresére emelik fel.
A közgyűlés clfojadto azután a nyilvános árverés mellőzésével el.-dott erdei ler-tnékek és állatokról szóló jelentést.
Az evíngelikus hitközségnek 10.000 K aejjélyt szovoznak meg, a közkórházi hsrong („Elnémult harangok" akció) beszedéséhez 10.000 K-val jáiu\'tnk hozzá, úgyszintén a kiakanízsai harangok költségeinek fedezéséhez egyszersmindenkorra 25.000 koronát szavazlak meg.
Majd több kisebb ügy, bérlet én szerződést tudomásul vesz és elfogad o városi képviselőtestület.
Iváncslcs János és társai főgimnáziumi tanároknak fejenkint 4000 korona segélyt szavaztok meg.
A községi bábák évi járandóságait és működési dijait is felemelték.
Hozzájárult a közgyűlés a Balatpni Társaság támogatásához és a s/abadoktatási tanács segélyezéséhe?.
Az újonnan szervezett egyik számtiszti állást Láng János városi adóügyi referenssel töltötték be, aki azonnal le is tette oz esküt a közgyűlés előtt.
Varga János városi kültanácsos nyugdíjazásához hovzájárultok, úgyszintén nyugdíjazták Bádog Ferencné Thomkn Irént. Borbély Józsefné városi rendőr, özvegyének özvegyi kegydiint állapítottak meg.
Majd Bartu József, Mnschler István, Szilágyi János, özv. Gutman Mirkuszné, dr. Kihán Imre és Tóth Zoltán a város illetőségi kötelékébe vétete\'.t fel, mlg Őri Aranka, Ko-vrcs János, Horváth Jó/sef, Kálmán I onn, Foszak László, Kocsis Józaz-f, Stern József, Hencsics L*»jos és Takács Pál felvételéi in*-g-tagadta.
A közgyűlés ha\', órakor ért Véget.
1022. juUu< 9
VTTHOW
— A szombathelyi egyházmegyé
bői. Gróf Mikes János szombathelyi püspök Tihanyi Ödön, volt szepetneki káplánt Söj-tőrre, Gáspár János incédi káplánt Alsóbogodra helyezte hasonló minőségben ; Horváth István zalaegerszegi hitoktatót Szombathelyre. Murányi László szombathelyi hitoktatót pedig Zalaegerszegre küldöttohitoktatónak.
— A polgármester szabadsága. Dr. Sabján Gyula polgármester folyó hó 15-én két havi szabadságra megy. Értesülésünk szerint szünidejét Hévízen é3 a Bslaton mellett fogja eltölteni.
— Személyi hír. Dr. Prack István városi tanácsnok Budapestre utazott.
— Az elbocsátott tanítók érdekében, Az iskologondnoks\'ág tegnap délután hat órakor ülést tartott, amelyen a B) listára került tanítók ügyével\'foglnlkoztak. Az ülésen megjelent dr. Sabján Gyulo polgármester is. Különösen magáévá tette a tanítók sérelmét dr. Hajdú Gyulo, aki minden emberileg lehetőt megtesz a váratlanul elbocsájtott tanerők elhelyezése érdekében. Elhotározták, hogy felírnak sürgősen a kultuszminiszterhez, miniszteri biztos leküldését kérik, hogy a helyszínen vizsgálja felül a B) listára került tanerők ügyeit és kedvezően intézze el.
— A nagykanizsai bérkocsisok és fovnroaok ina együttesen aláirt kérvénnyel fordultak a városi tanácshoz, melyben a magot széna és talJWmnnyárokru való tekintettel a íuvor és viteldíjnak 100 százalékkal való felemelését kérték. A bérkocsisok kérelme fölött a legközelebbi közgyűlés fog dönteni.
— A szokásos heti tanácsUlés a tegnap és tegnapelőtt tartott városi közgyűlés miatt a héten elmaradt. Jövő pénteken fogják megtartani.
— A tűzvész áldozatának, Horváth J. z^ef üzabómesternek Tamás N. 200 koronát küldött be kiadóhivatalunkhoz.
— A nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi julius hó 16-án, vasárnap délelőtt 10 órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgysorozata a tagdijak felemelése.
— Kiállítás Keszthelyen és Tapolcán. A Balatonvidék egészségügyi, építkezési, kulturális és termelési viszonyainak fejlesztése céljából a balatoni társaság, a Faluszövetség és ar. Amerikai Vöröskereszt Akció augusztus 10 tői 13-ig Keszthelyen, augusztus 19 tői 22-ig Tapolcán vándorkiállítást rendez. Mindkét helyen tíz főcsoportban országos közintézményeink ismeretterjesztő gyűjteményei mellett a vidékbeliek tefmelvényei, kézmű-és háziip*rosok készítményei kerülnek bemutatásra. Éppoly gazdagnak ígérkezik a halászat, kertészel, méhészet éi borászat csoportja is. Résztvevők bejelentései Keszthelyen Lénárd Miklós dr. gazdaaági akadémiai tanár, Tapolcán Szigethy Ödön áll. háziipari felügyelő, kiállitási igazgotók címére intézendők. A bemutatásra kerülő tárgyakat a kiállítást mog-előző négy napon belül kell a rendezőségnek átadni.
— Távirati dijak az utódállamokba. A hivatalos lop közli a kereskedelmi miniszter rendeletét a*. Ausztriába, Romániába, Jugoszláviába és Csehországba szóló táviratok szódijának felemeléséről. Julius hó 15 tői kezdve a távíratok dija szovankint 10 kor., hírlap-láviratok szódíja 6 korona. Legkisebb távirat d»ja 100 korona.
— Zárlat. Hámos Pál József badacsonytomaji lakos vagyonára a zalaegerszegi kir. törvényszók a zárlatot elrendelte.
— Emelik a gyógyszerek árát. A hivatalos lop közli o népjóléti miniszter rendeletét a gyógyazerárok ujabb megállapításáról. A rendelet szerint a gyógyszerárak a legutóbb kiadott rendelet függelékében megállapított gyógyszerok árának negyven százalékkal való fe
lemelését engedélyezi, de eltörli
o 1\'5 százalékos forgalmi adót.
— Dr. Bartha József budapesti ügyvéd irodáját y. S is-utca 9. szám alól V. Falk Miksautca 13. szám alá helyezte át. Telefon 118—9P.
l»22. julim 9.
Ajövö nemzedék
cjcéMségíoek QJCK<Wás» a legsürgősebb nemzeti feladat. Újszülöttek gondozására orvosok 8
H III i|||\'csecs8in6 (Baby)-krémet 111 U HU-««c$em5 (Beby)-hlntíport llimin.cstcstnig (Baby)-szappant
.ijínían.ik- A legmegbízhatóbb készítmények I Mindenütt kaphatók!
Gyártja a
DUna Kereskedelmi RT. Budapest, V., Nádor-utca 30
— A plébánia harangjai. Mindegyikre rákerűi lásson n sor. A kiskanizsai templom, a kórházi kápolna elnémult harangjai — lassankint mind megszólalnak^ érchangjukat messze hallatják és Istenhez emeük a gyarló, bünős, örök ember szivét. Most azután a ferenciek plébánia templomának eiár-vult harangtornyára kerül a sor. A ferenciek főtisztelendő házfőnöke, P. Pálinkás Roger n mai napon megkezdte az akciót az elnémult plébánia templom harangjainak beszerzéséhez. Gyűjtést indit. melyben mindenki tehetsége szerint vegye ki a i észét. Katolikus egyházi ügyről van szó, hisszük, hogy mindenki hozzájárul, hogy minél előbb felhangozzék a ferences-atyák plebiinia templomának tornyá-i ól a messzire hallható hatalmas érc szavu szurszum korda! Adományok « ferencrendi rendház cimére küldendők. Lapunk minden legkisebb adományt nyugtázni fog.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyet Illető hálás köszönetet mond mindazoknak, akik f. óvi junius hó 25-én a cserkészek javára rendezett juniális jövedelméhez p.jnzbe!i vagy természetbeni adományokkal hozzájárulni szíveskedtek. Fclülfizeuek: Stamof Zsigmond, N. N. 100—100 K. Keller őrnagy, Somló főhadnagy, Mihényi Gyu-a, N. N\'. N. N. 50—50 K, N. N 40 K, Vlzkelety ezredes, Giczhy ezredes 30—30 K, N. X. 20 K, N. N., N. N , N. N., N. N„ N. N. 10—10 koronát. Természetbeni adományokkal hozzájárultak: Schless Testvérek 800 K értékű kUlonfólc
. tomboU:4rgy, Stampf Zsigmond. Szabó Anra!, Bruncsics József, Kreft és Lukacs, Tóth Béla, v.v. Szieger Istvánné Icv. lápok és gyertyák.
(x) Uránin. Fehér rózsa Jókai film.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt hé-trn született 8 fiu és 6 leány. Házasságot kötöttek: Habn Miklós müszoki kereskedő Snmu Gizellával, Szálai József napszámos Császár Teréziával. Varga László földműves Bolf Juliannával, Horváth István kovácssegéd Gergál Annával, Merencsics József földműves Máté Máriával, Bodnár János téglagyári munkás Klicserics Máriával. Elhaltak: özv. Jan-kovics Józsefné Boa Anna 73 éves tüdőhurut, Balla István korcsmáros 42 éves genyes sok izületi lob, Hild István fakereskedő 23 éves vérmérgezés, özv. Stróbl Antalné Németh Rozálin 82 éves végelgyengülés, Lenarits Marcit napszámos 40 éves gümős hashártyolob, Molnár Fcrencné Lukács Anna 40 éves tüdővés?, Mersdorf János sörgvári főrwktárnok 38 éves szivbénulás, Molnár Ferenc napszámos 50 éves szív belhártynlob, Hajdú Erzsébet 9 hónapos hörghurut.
Dr. Killay Zoliin jogi szemináriuma Budapest, Andrássy-ut 8. és Szeged, l\'allavicini-u. 3. felelőséggel és biztos sikerrel készít eló bnrroeíy egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az űgyídi vizsgára Jegyzetbérlet! Kekopitulició! Minden felvilágosítást szóval vagy levélben ktsxséggel nd akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság.
(x) Ürea üvegeket vesz mi< den mennyi \'égben a legmegasabb árban Musz?l és Frie-donthal fűszer- ós c?\'--megclcereskedésc.
— Gyengének Ígérkezik a méz-terméa. A méhészek igen aggódnak a méx-• ermés gyenge kilátásai miatt. Az utolsó időkben a méhészek mindent elkövettek, hogy a méztermést fokozzák, ennek dacára oz elmúlt évben nem volt nagy méztermés
>gy a méhészeknek cukorral kellett etet-niök a méheket. Az idei terméskilátások jók voltak, de az időjárás kedvezőtlensége azt részben meghiúsította. A családok fejlődését megakasztotta a tavaszi esős időjárás s emiatt a virágzás megindulásakor csak kevés népességgel kezdhették meg a méhcsaládok a hordást.
__ZALAI KQ_
— Olcsóbb leaz a sör. A nagykanizsai sorgyár igazgatósága az összes magyarországi sörgyárak elhatározására nemrégiben fölemelte a sör arát. Lapunkban akkor meg is emlékeztünk erről, egyben a beszerzett adatok alapján kimutattuk, hogy a sör drágulását közvetlenül az árpa és egyéb nyersanyagok nagymérvű áremelkedése idézte elő. Most arról értesülünk, hogy n helybeli sörgyár, a fogyasztóközönség óhajára, a mai napon lényegesen leszállította a sör árát, olyan mértékben, hogy elismerten kiváló gyártmányai a budapesti söröknél is jóvnl olcsóbba fognak kerülni. Tekintettel a legközelebb beálló nyári hőségre, bizonyára kellemesen érinti ez a hir városunk közönségét.
(x) Uránia. Vasárnap: „Fehér rózsa", Jókai Mór gyönyörű regénye után filmre irta Vajda Lászió, rendezte Korda SAndor. Főszereplői: Rátkay, Várkonyi, Szőreghy, Bartos, Farkas Antónia, Mattyasovszky J. Kisérőfilm : Megbolondult lőporgyár, vígjáték 2 felvonásban.
— Táncmulatság. Aki jól és kellemesen akar szórakozni, a* ránduljon ki a folyó hó 9-én tartandó lazsnaki táncmulatságra, ahol az árnyas kerthelyiségben elsőrendű ételek és italok lesznek klszolgálvo. Ez alkalommal is és minden vasár- és ünnepnap Horváth János zenekara húzza a talp alá valói.
(x) Eddig még nem létezett magas áron adhatja el mindennemű ékszerét SCHNITZER GÉZA ékszerésznek Deáktér 15. szám.
(x) Még csak ma vasárnap latható „A Frakkos harámiftk" legendás filmjfUék. Soha! De soha! nem fogj a a filmművészet remekét ugy élvezni, miként ha megtekinti <; filmet. Siessen és nézze meg.
— 2878 év Óta fennálló Koloti J. orvosi műszer- és kotszcr-gyártó-cég Budapest, IV., k\'oronaherceg-utca 17. esőrendü kivitelben, legolcsóbb napi <r»k mellett szállít sérvkótóket, haskötőket, gummi goresérbansnyáknt, orthop.»ediai készülékeket, múlábakat, műkozeket, járógépeket, betogápolási, valamint ogészjégügyr cikkeket és mindennemű guromiirukat.
(x) Uránia. Megbolondult lőporgyár, vígjáték 2 felvonásban.
(x) Aranyat, exüatöt éa brillíánuot a legmagasabb napi áron veszek. — KOPÁR A. óráa és ékszerész Nagykanizsái, Deák tér 12. szám.
— Zalaegerszegi két szép szobás-konyhás lakásomat elcserélném husonló kanizsai lakással. Cím a kiadóban.
tanügy.
Revideálják az állami tanítók B) listáját. Az Állami Tanítók Országos Egyesülete tisztelgett Brozsik Pál egyesületi alelnök vezetésével Klebdsberg Kunó gróf kultuszminiszternél, hogy oz állami tanítók B) listája revizióját kérje. A kultuszminiszter kijelentette, hogy vissza fogja venni azokat a B) listára került állami tanítókat, akik értékes cs érdemes emberek. A tmitók előléptetése és hadipótlék kiutalása iránt intézkedni fog. Dr. Fábián Jenő miniszteri tanácsos, akinél a küldöttség szintén tisztelgett, kijelentette a B) lista revíziójára vonotkozólag, hogy lesz mód az esetleges tévedések jóvátételére. A VII. és VI. fizetési osztályra nézve azon lesz, hogy ez a rendelkezés m-g is történjék.
OLCSÓ
kényelmes és célszerű egyedül a kézzel varrott duplatalpa nyári
SZANDÁL
Egyedüli készíti:
ARGENTJÁNOS
aatfara dpéuafc lUívluataa. Daák-tár 1
Ugyanolt chevreaux, box, antilop, selyem, vászoncipők
kézzel dolgozva a legflooawbb kivitelben a legutolsó divat\'szerint. ufo
__
Védőbeszéd,
melyet at orgoványi-pőr tárgyalásán mondott el a fővádlott védőügyvédje Dr. Cziáky Ferenc.
— Tekintetes Haditörvényszék ! Emberek élete felett Ítélkeznek a főtárgyaláson és csak most nyilik meg a védelem száméra a lehetőség álláspontja kifejtésére. Nem agresszivitás, hanem loyalitás vezeti a védelmet. A fő-vádlott — Zbona János — az egyedüli a vádlottak között, aki hosszú hónapok óta vizsgálati fogságban ül és igy érthető, hogy emlékező tehetsége elhagyta,* a fizikuma megromlott. Nagy hátránya Zbonának, hogy az ö polgári társadalmi köre fásult közömbös-seggel kiséri ügyét és egyáltalán nem mutat semmi emberi megértést iránta. Jogi szempontból kétségbe vonja, hogy Zbona rablással vádolható volna. Nincs ellene más. bizo-nylték, csak a sét tettek Özvegyeinek vallomása, ezeknek pedig elfogultsága nem tagadható. Zbonánál nem találtak semmit a rablott holmikból, 6 maga pedig tagadja, hogy a rablásban részt vett volna.
A sértettek vallomásában számos ellenmondással találkozunk. Ha igaz az, amit a sértettek állítanak, akkor kocsirakományra való holmit raboltak el ZbonájSk. Az adott esetben pedig bebizonyosodott, hogy csupán kis parasztszekéren mentek Izsákra, amelyen n négy vádlotton kivűl a három elhurcolt is rajta volt. Zbona a saját és a tanuk vallomása szerint ittas állapotban követte el tettét. Bebizonyosodott, hogy parancsot teljesített. Ha azt akarjuk, hogy necsak törvény al kalmaztassék, hanem igazságszolgáltatás is történjék, meg kell vizsgálni az egész múltját, egész egyéniségét- Ne ragadjuk ki éleiéből azt az egy napot, hanem nézzük meg, hogy ho~ gyan jutott el 1919. november 17-éhez.
Fövádlottröl a tárgyaláson megállapítást nyert, hogy büntetlen előéletű. Tizennégy éven át csendőr volt — minősítési táblázata szerint kiválóan teljesítette szolgálatát — mindenütt becsülettel, tisztességgel állta meg helyét. Tizennégy éven át őrzője volt a személy és vagyonbiztonságnak, jogrendnek, egyénisége bizalom tárgya volt. Negyven hónapig volt a jronton, vitézül állotta meg helyét ott is, kitüntették. Epen ez — védencem tragikuma, Ezt azonban igen sokan ncn. akarják megérteni. Védencemet és társait napokon át agresszív modorban támadták (!) Kénytelen vagyok megállapítani, hogy a támadás védencemet „bizonyos polgártársaim" és egy „bizonyos irányú" lapok i észéről érte. Ugy tüntették fel védencem esetét, mint fordított Tiszaeszlárt. Igen sokszor éreztem, hogy ezek « „bizonyos polgártársaim" tulajdonképen tetemrehívást akarnak produkálni.
E tómadásokra erkölcsi kötelességem, védencem nevében védekezni. Nincs igaza „bizonyos rétegeknek", amikor védencemet ugy állítja be, mint ahogy most teszi, mert nem csak védencem az oka, hanem azok, akiket most ilyen agresszív modorban támadják. Hiszen „ők* részesek abban, »őkM ax okát, hogy az események idáig fajultak. Ha „ez a népréteg" akkor, amikor a háborút elvesztettük, megtette volna kötelességét ... (Itt a tárgyalásvezető félbeszakította n védőügyvédet és figyelmeztette, hogy általános kijelentésektől tartózkodjék.) Védő: Az a magyar állam, mely jogegyenlőséget, társadalmi egyenlőséget adott énnek a „néprétegnek", az az állam, amely kimondotta a törvény ,#AW?< egyenlősége*, ax ax dl-
__
lant, amely lehetővé tetíe, hogy magas bank-veiérek lehessenek •belőlük, az a magyar ál\' lam joggal elvárhalta volna „ettől a népréteg\' tőt" a hálát. Azonban ők hálátlansággal fizettek. Jött a háború. Előállottak a defaitíV ták, galileisták, a Létal-Leitnerek, a Klein-Korvinok. A kommün alatt védencem-nek éa társainak, mint\' üldözött vadnak bnjdouni kellett aaját hazájukban, mert azt vallották, hogy nlnca ezen a földön máautt azámnkra hely. Mi volt az oka, mely védencemet idedobta a vádlottak padjára ? Minden akcióra reakció következik. At a reakció, amely a kommün bukása után végzetszerű erővel tőrt elő, ezzel szemben csak igen csekély szerepe volt Védencemre az ügyész ur halált kért.
Én igazaágos, méltányos Ítéletet kérek 1
Zsaldos tanintézet
VII.. l>olifcnjr-<j. S4. TtUfon JOtMr 1.34-47, 3W- » logjobt>»n készít elő m»gáavLzsgikr».
Vidékieknek levelező oktatáa
specUlis, tOAjjánhssxaiUü* Irt tankönyvek tlapjin
ZALAI KÖZLÖNY
TÖHVÉ|SiYSZÉK
(§) Főtárgyalás. Folyó hó 10-én holnap hétfőn 9 órakor tárgyalja a nagykanizsai kir. tőrvényszék Kenedyböntetőtanácsa n Magyar-utcai verekedés szereplőinek bün-pőrét. Horváth József 21 évea kanizsai kőműves ugyanis zsebkésével ugy hasbaszurta Máté Lajos munkást, hogy a belei kifordultak és sérülésébe belehalt. Horváth József a kir. ügyészség foglya. Fivérét, Horváth Mihály 26 éves kőművest, az ügyészség szabadlábra helyezte- Gerócs József szintén szurási sérülést szenvedett akkor. Halált okozó súlyos testixértésért vonják holnap felelősségre a fogoly Horváth Józsefet. A tárgyalás iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg. A tárgyalás természetcsen nyilvános s igy igen sok ball-S\'fttóia van kilátás.
SPORTÉLET.
_i9JZ. juliu. 9
ez . kedvezőtlen helyzet Állott be, hogy .1 büz* és árpa majdnem egyszerre árt be s c.k u m.gyár .rstok szorgalmától és kitartásától remélhető, hogy a nagyobbfoku pergési veszte ség elkerülhet^ lesz. Lényeges panasz a hősét: folytan keletkező kárról ezúteig nem jött. A rozsok — magosabb fckvésU szántóktól eltekintve — már 1c vannok nralva, buza és árpn is már nagyrészt keresztekben van. Ilt-ott már a cséplést is megkezdenék. A többi mezőgszdn-sági terményekre, főleg a kapásokra nagyon hátrányos a jelenlegi hősén. A burgonya, dohány és répa\'élék fejlődésükben el fognak maradni, h. nem jön rövid :sen egy jó kiadós esi\' A kaszálók és lege\'ők is nagyon sinvlik az esóhiányt.
Zürichi zárlat:
Berlin 0V 5, AnMterJ.m —.—, HolUnJu Z02-T. N.ív-York 523 S, LonJon 1WO, Piti. 4Í6Ó, Mtlwio 23SU-6. I\'rip. ]], Bud.|ic.t *0, Z»kí11> 15n 5. Vnú 10 7, Wien z j, OixlrÁk kaion. —.
A királyné Bajorországban akar letelepedni.
Madrid, julius S. (Saját tudósítónk tol.) A jelenleg itt Spanyolországban tartózkodó Zita királyné elszándékszik hagyni Spanyolország területét s e célból .München mellett egy villát vásárolt, amelynek a berendezését már meg is kezdték. /Itta királyné ugyanis Bajorországban óhajt letelepedni, habár ez-idószerint még kétséges, hogy fog-e beutazási engedélyt kapni Bajorország területére.
A németek nem tudják fizetni a jóvátételi részletet.
Berlin, julius 8. (Sajál tudósítónktól.) A kormányhoz kózcl álló oldalról ma kijelentették, hogy a kormánynak, tekintettel a márka zuhanására, nem lesz módjában a legközelebb esedékes jóvátételi részletet kiűzetni. Ez a részlet, amely julias ló-én válik esedékessé, 50 millió aranymárkát tesz ki s a német kormány mindent elkövet, hogy ebben a kérdésben u garanciális, valamint a jóvátételi bizottsággal valamilyen megegyezésre jusson, mert ennek az összegnek az előteremtése a mostani -valuta mellett több mint 5 milliárd papirmárkát tenne ki. vagyis többet a hadijövcdelemadó léiénél.
A lengyel kormnpy bukása.
Varsó, julius 8. Tekintettel arra, hogy a szejm bizalmatlanságot szavazott a kormánynak, S>zlivinszki miniszterelnök az államfőhöz levelet intézett, amelyben kéri, hogy az összkormómyt mentse fel állása alól. Az államfő erre levelet intézett a miniszterelnökhöz, amelyben közli, hogy a lemondást elfogadja és az uj kormány kinevezéséig Szlivinszki kormányát bizza meg az ügyek továbbvitelével.
KOZGAZDASAG
Az aratás és az időjárás.
A legutolsó napokban nz ország minden részéből óriási hőségről számolnak be, az utóbbi hat napon belül eső sehol sem vo\'.t. Az óriási meleg a gabonafélék bséredésót siettette s igy
A katona megrágalmazott felesége
Névtelen vádaskodásra al akarta pusztítani az asszonyt. — Nyolc évi súlyos börtön.
SUtö János újra szereti a családját.
Sütő János zulcmegyei fő\'dmivest nemrégiben letartóztattak és a szombathelyi kt-tonái tői vényszék fogházába hozták, nhol régi bűnéért még most is raboskodik. De kegyelmeikért bűnére, s várja azt, mint odahaza a. k>s család várja őt.
A/kegyelmi iratból n következő tényállás világlik ki: .
SütŐ Jiíno* zolamegyei földmives n háború. ms-sodik évében a harctéren volt. Dc n harctér szenvedései mellé más méreg is já-*üití Egyre-másra kapta a leveleket ismeretlen „jóakuróktól", amikben figyelmeztették, hogy a felesége mcgcsalju. Eleinte nem sokat törődött a levelekkel, de később mindinkább fejébe vette, hogy mégis i^nz lehet.
Hazajött első szabadságára. Hazojövc-telct senkivel Keni tudatta. Amikor pedig hazaért, bement n lakásba ós minden szó nélkül neki támadt feleségének, hogy megöli. Az asszonyt sikoltozására n szomszédban lokó rokonai mentették meg « biztos haláltól.
Sütő Jáno» pedig szó nélkül otthegyta a húzat. Máinr.p n csendőrök elfogták és Pozsonyba szállították. A po:sonyi hadbíróság még abbun az évben fői árg válást is tartott az ügyben. A főtárgyaláson Sülő beismerte, hogy fazzal t> szándékkal ment hozo, hogy meggyilkolja n feleséget. Hozzá js kezdett, de szerencséje volt az asszonynak: rokonai kimentettek A hadbíróság Sütőt gyilkosság bűntettének kísérletéért nyolc évi sulyok börtönre ítélte.
Jött a forradalom és Sütő kiszob«dult börtönéből. Haznme^^. Llujábo. Rövidesen megtudta, hogy egy sTO sem volt igaz abhplr* amit felesége állítólagos rosszaságáról neki írtak. Bosszú müve volt az egész. Két asz-szony bosszúja, nkik szerették volna saját bűnüket, rosszuságukat Sütőné láb alól való eltevésével takarni. Meit SütŐné tudott egyedül az ő viselt dolgaikról.
A gazda kibékült feleségével. Csendesen éltek, sőt egy gyermekük is született. A mult hónap elején aztán Sütő kapott egy írást, hogy azonnal kezdje meg a még ki nem töltött büntetésének leülését. Engedelmeskedett. Szombathelyre ment és most is ott ül a katonai törvényszék fogházában. De abba már sehogysem tudott belenyugodni, hogy most, mikor feleségével a legbékésebben él már évek óta és családja in van, most üljön még 5 évet.
Sütő János tnost kegyelemért folyamodott az illetékes bíróság elé.
Nagy urlovas- és kocsiverseny Keszthelyen.
A Somogy-zalai Lótenyésztő és Lovassport EgyeiUletlova^mérkőzéie - Józief kir. főherceg látogatása.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Keszthely, julius 7.
Ep testben ép lélek — mondja a közmondás Nekünk magyaroknak ez bizony nn-gyon is megszívlelendő, hogy árva csonka-síigunkb.m legaiább egészségesek, i.inosak, életképnek lehessünk. — Magyarország nem spor torsig, nem Anglit», csak szórakozásból, kedvtelésből megy ki a magyar :t sporttelepre, a rélre, foibjllozni, tenniszozni, lovagolni. Ls mégis büszkék lehetünk rá — talán erre nz <gyre — mert elsősorban i» nem a lörtetö burbéroskodás, nemf « lulh^jtás, de a magyar életegészseg nz, amely nem nz u\'.olsó helyre sorol minket.
Keszthely ^mindig elöl járt a magyar sport fejlesztésében. Ne menjünk messze ; sokan emlékeznek bizonyára n két év előtti líogy ló- és kocsiversenyre, a tavalyi nagy-zalavármegyei atlétikai versenyre, .im^ly szinten Keszthelyen jfttuzódott le\' n helikoni ünne pélyek keretében. Az idén i* kitesznek magukén a lelkes sport mattok c* folyó hó 15. és 16-ikán rendelik nogy urlovas- és kocsiversenyüket Keszthelyen a lovassági gyakorlótéren. — A kétnnpos sportünnep résilctes progr.-wnmja a következő :
Szombaton, julius hó 15-én 14 órakor: 1. Könnyű ugratóvérseny. 2. Idomitó-vcrseny. 3. Hunt<-r Show (V.idászlovak díjazása.) 4. Egy — kettő — négyfogatú szépségverseny. 5 Kettösfogatu ukadályhajtáv.
Vasárnap délelőtt 9 órakor: 1. 7 km országúti verseny (Amerikai ügetők.) 2. 20 km. kettösfogatu terephajtóverseny.
Délután 14 órakor: 7. Hölgyek ujjrató-versenyc. 2. Fonéki sikverseny. 3. Nehéz Ugratóverseny. 4 Hévízi akadályverseny.
Bcléptidij mind a két nopra: 1. hely 200 koron*, II. hely 100 korona. Egy versenynap, a I. hely 120 kor., II. hely 60 kor.
A lovasmérkőzés igen szépnek ígérkezik és ugy KcH/.thelycn, mint az egész Dunnn-tulón nagy érdeklődéssel tekintenek eléje. Az ünnepély fényét növelni fogja még Józsej kir. főherceg lelátogatás i, aki — mint értesülünk — már le ,is foglalt két szobát a Balatonparton nz ÉGISZ-nél. A nevezések száma is ncgy és bizton számit a rendezőség arra, hogy az idei verseny eredménye jóval túlhaladja az eddigi zalamegyei, sőt dunSn-tuli versenyek eredményeit.
Reméljük, a közönség sem fog hidegen elzárkózni. (—y.)
Eladunk
Déizalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 árfolyamon.
Ósszcv mis helyi rcwvl- vCHQTÜmIí oyeJctt legtiuRAwjbb irbin WvMHIlll*
Tőzsdei mcjbtzÁsoV: «s XúlfólJi ituUlisok tcgcti\'Miyvissbb ét ]<n^yoi>tbb to!]oiitíse.
Dollár, Dinár
Nagykanizsa, Sugár-ut t)
stb. külföldi penz-nc.i-.ck vétole ós oladása.
Ini- tí tin<«
Teleion 321.
)
1922. juliu. 9.
zalai közlöny
5
IRODALOM-
Szini Gyula: írói arcképek.
Régibb és ujobb külföldi írók porlréi ezek « finom gondolkodású S>ini Gyula tollából, aki épp oly javíthatatlan ideál i»l.\\ mint amilvpn rajongója az irodalomnak és péld.iul Anatole Francéban olynn szépségeket lud fölfedezni, amiket eddig meg srnki-,<em létolt meg. Ezek az „l»ói arcképek*, nagyon becsületes, nagyon önzetlen easayk, melyeket a l\'ari pour l\'art jelszavával irt meg n szenrö. Bár Franau, Doaztojevazkij, Sir ind-berg, Maeterlinck és Wilde életét é? müveit sokszor sokféleképpen megírták, S\'iní
Gyu\'i könyve mégis uj és vonító !ud lenni e nehéz lanulmányokbun is. Es valamennyi essay között a legszebb, amit a azegény, kora sírjába dőlt Ernest la Jennesse-ről irt. Annyi melegség, annyi báj van ebben a kis tanulmányban, hogy ezért mayáért érdemes megvenni c»t a könyvel, melynek folytatására az irodalom minden barátja kíváncsi. A munka a „Világirodalom" kiadásában jelont meg.
Apró Mráetesek
<UUi 10 Mól* 40 K, TUir- *a lOMfUp BO K, mln<Hu t«v*t»l-l Mi UU8m»I> A K, raa*r- U Qnn.pnap A K. ruU|>bb btlOr.l aa*4«U u*v»k dupliu M*i.illi.i»»k AUMt k*rM4ka*k mlnd.nkof M uiuUk kr*mf4mtnj.
Jó hiiklkosst kapható Magyar utca 24. síá/n alatt.
Valódi pergament bcfözőpnplr
nsgyban és kicsinyben. Viszonteladóknak legolcsóbb rfiipi áron. Fischel FlUÖp Fiai pr.plr-raktárában Nagykanizsán.
Kisebb mennyiségű vasabioncs, drót és villanymotor felszereléshez szUkséges por-cellán-gclyók jutányosán eladók. Cim a kiadó-hivatalban.
Háromtagú katholikus uri családhoz azonnali belépésre mlndones szakácsnő keres-telik. Az illető családtagnak fog tekintetni 3 jó bánásmódban részesül. Bővebbet Vórösmaily-utca 63.
Jó eredménnyel végzőn VII. gimnA-zUts pótvizsgára és fölvételire előkészít. Cim a kiadóban.
Ügyes éa szorgalmas varróleányt és egy kiíuiolcánvt felvesz Weisz Vtktorné női szabó, Kinirsi-ulca 21
Munkásleányok felvétetnek Öótcrreicher Samu, Magyar utca 20.
Egy sxép cserépkályha jutányos áron elsdó. Cim megtudható a kind-hivatalban.
Jóhrfzból való, jól nevelt, szoiid fiu tanulónak felvétetik Köhler Testvérek cégnél Vasudvar, Nagykanizsa.
Tanoncokat felvesz a Merkur-gyár.
Eladó Rózsa-utca 14. számú uj ház istállóval, 8 évig adómentes, 2 hó múlva beköltözhető. Bővebbet ugyanott.
Egy kltUnő karban lévő harmónium eladó. Cini a kiadóhivatalban.
2
korona 66 fillérbe
kerül példAnyonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÍJZLÖN Y-re
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejlheieilcn féljem, , Mcrsclotf JJnos n.Ryk.rmsai sörgyár! ffirnklArnok elhunyta alkn\'míval rísz-vélükkel fájd.lmjm.t cnyhiieni igyekeztek, különösen a síirgyfir vezetősége, tisztviselői kara, az ös<-z™unkíssíg is a Vendéglősök, Kávésok és Mészérosok Egyesilleléiiek ezúton is hSlAs köszö-| nolet mondok
Nagykanizsa, I9S2. Julius S
ön. Kmdort Jánosné.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befőző pergamentpapir
Vajcsomagolópapír Snpttrlor paplrzMCakó Csomagolópapír Csomag fttggficlmkók Sokszorosító késitilck írógép
Irógépkellékek Rendelési siiebLönyvok Forgalmiadó könyvek Mindenféle Üzleti könyvek Kötlevolok
Gabonavásárlási könyvek
lego\'caobb napi árakon kephilok
Fischel Fülöp Fiai
paplráruháxábsn. Xsgykanlsaán
Makulatur
újságpapír kapható ím lapunk kiadóhivatalában.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett vlllauyaxcretó
NAGYKANIZSA
Csengery-utta 13. »zám
Telefon 138. sz.
Elvállal
világítást voxoté\'iok, motoroV, osllároV, valamint telefonok, oaongök éa Jolxó-kísxttlókok falsxaroléaát, kastély-villámhárító barandaxésát. Mludonutimll villamos munkálatok gyorsan • sxköxöltatnak
Szakszerűen végzi
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
Kocsis és takarító cseléd
kerestetik
az állami szemkórház részére
(Bcr.k) tm
Hirdetmény.
Közhírré tcszük, hogy a galamboki közbirtokosság korcsmája augusztus hó 6-án d. u. 2 órakor a helyszínen a legtöbbet ígérőnek 3 évre haszonbérbe adatik.
Galamboki közbirtokosság.
Segy köi4fUkoUI végMU fiu
tanulónak
MvéUtik « Magyar Xöstisstvlsalök Togy. 8xőv. nagykanlssai fiókjánál
Pályázati hirdetmény
A nagykanizani „Hangya" fo^y. és ért. szövetkezet lgA;-gatós»ga
üzletvezetői állásra
pályázatot hirdet. TtxlUláru szakmában is játtag c ónyben részesül. Okmányolt kérvények folyó évi jnlins hó 20 lg a szövetkezet elnökének cimóro adandók bo Javadalmazás és az állás
elföghtána meg\'gvcrés szrrlnt
S5XXXX XXX XX XX XXXX
I? Zab, Tengeri Ű Gépolai, Nyersolaj it Ü Kocsikenőcs E | Badacsonyi rézkénpor p Köles, Mohar *
W továbha minJenoemu gazdasági és J}£ U németorífijti kerti magvak kicsiny mm
ben k.ptvatók
5 Ország,Widdercégnél jf
8 Nagykauls.il, Erx.ébot tér 10. JJ
XXX XXX XXXXX XX X XX
Eladó házak.
A város belterületén jóforgnlmi üzletházuk, nagy kertes háznk, kcrlnélküii háznk elfoglalható lakással clsdók. Jóforgalmu vendéglő bétbe kiadó, egy pedig örökároi eladó, azonnal elfoglalható. Bővebbet
Rákos György
InxatlankSsvolttönil, Magyar utc« 45.
3-Í3 URÁNIA MOZQOSZINHflZ líi

Jókai Már tcRéoya otin 0 fílvooi»t>aa.
Megbolondult lőporgyár :
II fl íXRAK: PiMr K io:. Zivly. !2 Hor., II HU..U.ok k.iJtl.: HMklínupokon lói ii^x, Körűik IS kor, Timii. 16 kor., Zi.t.xík S kor., II v.Ui- í. unn.po.p 6, 7 é> 9 ii.kor. Poolo. k.idí.l
!

zal.al közlöny
1922. julius 9.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos fflldblrtokrendezí Bíróság állal engedélyezeit
Ingatlanforgalmi irodája.
Telefoa 322. WWítir TMntl <l«: Szántó Ofyoöfe.s<B
Eladó birtokok:
200 holdas birtok Zalemegyében, melyből 180 hold szántó, 60 hold rét, h többi erdős legelő.
250 holdas birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó a többi erdő, rét és legelő.
282 holdas birtok veszprémmegyében, melybűi 150 hold szántó, 8 hold szőlő, 2 hold akácás, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hűld szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima fajszőlővel beültetve.
16 holdf?* szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, i-agy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok s Balaton somogyi partjótól 4 km.-re, teljes felszereléssej.
5 holdas szőlőbirtok Keszihely mellett, a Balaton partján.
Parcellázások:
Somogynugyébcn homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Építési anyagról gondoskodva van,
Z-ilamegyóben közvetlen a falu mellett. Agyag ós homok keveréke. 1000 négyszögölen
ként 20.000 K. Lakóház a faiban vehető.
Eladó házak:
A város belterületén szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urínegyedben hatszobás családi ház.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nogy kerttel és szántófölddel. Ezenkívül kisebb-nagyobb házak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak i
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgulmu vendégíőház teljes felszereléssel és italmérés! joggal.
Balaton somogyi pariján szálloda, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogymegyében vasúti gócpontnál nagy emeletes vendégíőház szőllod&val, sok épülettel, teljes felszereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet azonnel átvehető.
Zilamegyébcn falusi vendégíőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház .bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős wRába" motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bemutatva, nagyon jutányosán eladó.
EXPORT-IMPORT
QUITTNER KOLLMAN
NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Gaboni-, termény-, nyenterméoy-, magvak-, hüvelyesek-, m«zóg»*i»sigi cikkok-, eróukermány-, műtrágya vétele és eUdís*
Nagykanizsa, Erzsébet-tár 16. sz.
Interurbán-telefon: Nappal 323. Este Ul.
Sürgönyeim: „Fundamentum"
Központ: Budapatt Któkok: Nlskoles —Budapoat
CSÉPLÉSI BENZIN I
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, BasAr I. emelet
Teléfon: 123 és 356 szám.
A NAGYKANIZSAI
I T.l.loi. a-M |
* rr
R.-TÖRSflSÓG
Tela»o> 2-93
<- anyagkereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány Karbolineum Kátránypapir Sipsz, Szeg Uasgerenőák Beíonua5é3 sinefc
Deszka, mész
Cement
Kész ajtók
Rblakok
Épületfa
műpala
a legjobb minőségben, minden quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrinyi Mikiós-utca 33; sz.
n
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsébet HTíljii-lír, Szarui szálloda epuliliben Telefon 74. Telefon 74.

S:ombaton ós vasárnap óriási ozcnzácló! Látványos fllmjáték
A frakkos haramiák
Kalandordráma 6 felvonásban

. Píholy 26 K, »aiy. 52 K, I. li.ly 18 K, | ■ II bely IS koron., |[|. hely ö fcoroo.. |
íitf.disak !.í(itjir.«p fél 7 fa V í-iritor, v.iir- fa ünnep-n»(«>Yi>« 3, 5, 7 fa f 6nltor. Poato. ko.dí.1
Nyorrst-m • l.ptulajdoiigsnk: Zalai is Cynrnuti ki)n)vnyon,dlll»!..n.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. julius 11. Kedd
154. sxám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrk«(«t6i4t M kujóhiv.uii i\'ő ut IV av.
-- jDUitub*n-t»l»foc 78 ---
Moglolcalk uiíuiUjc kor* rcgga!
SZERKESZTÓ:
BENEDEK REZSÓ
Az orgoványi pör vádlottai nem gonosztevők.
ítélt a független magyar katonai törvényszék. - Fehér szekfüket dobáltak a hadbíróság és a vádlottak elé.
Budapest, julius 10. (Saját tudósítónk telcfonjelentése.) A Margit-körúti katonai törvényszék Dr. Györffy László örnagy-hadbiró elnöklése alatt a magyar állam nevében nem rablás és gyilkosságban, hanem csupán rablásban mondotta ki bűnösnek a vádlottakat és ezért Zbona János csendörörmestert hét évi, Oanics Mihály csendőrtiszthelyettest hat évi, Juhász István pótcsendört öt évi, Cs. Tóth Gyula pótcsendört két \'évi, Tóth Imrét és Tóth Ambrust három-három évi súlyosbított katonai börtönre ítélte. Az ítélet indokolásában kimondja, hogy meg kellett állapítania azt, hogy a perben szereplő vádlottak a rablást nem tekintették célnak, az önzetlen, hazafiságtól lángoló Héjjas Iván parancsára cselekedtek. A gyilkosság vádja alól fel kellett menteni valamenyi vádlottat, mert az akkori idők hatásában, lelkikényszer alatt cselekedtek.
Amidőn a katonai törvényszék tagjai felálltak, hogy a tárgyalótermet elhagyják, a hallgatóság padjain illők, mint egy ember hirtelen felugráltak helyeikről, harsány éljenzésben törtek ki és fehér szekfüket dobáltak a bíróság tagjai és a vádlottak felé.
A tárgyalásvezető figyelmeztette a közönségei rendre és csendre, azonban mindennek dacára u teremből kivonulók továbbra is éljenezték a hadbíróságot. Kint a vádlottak szobájában a vádlottak hozzátartozói az örömtől sírva vették tudomásul az Ítéletet,
Egy szabadkőműves hitvitái a Házban
A nemzetgyűlés mai ülése.
Budapest, julius 10. (Saját tudósi-lónktól.) Tizenegy óra uíTTíj nyitotta meg Gaál Gaszton a mai nemzetgyűlést. Majd bemutatta a szombati ülésről távollevő képviselők névjegyzékét és bejelenti, hogy a Házszabályok erielmében a távollevő képviselőknek e naptól kez-dődőlcg nem jár napidíj, ha távolmaradásukat nem igazolják. Bejelenti, hogy azon képviselő, aki háromszoros névsorolvasásnál nincs jelen és távolmaradását nem igazolja, tiszteletdíját arra a negyedévre nem kapja, éppen azért a távollevő képviselőket lovábbra is nyilván fogja lartani.
Az indemnilási vita további tárgyalásánál Perlaky György szólal fel: Máma a drágaság kérdése dominál és a közvéleményt az a kérdés foglalkoztatja, hogy vájjon m«g tud.ó küzdeni ezzel a nehézséggel és nem fogunk-e mi is Ausztria sorsára julni. Hiszi és reméli, hogy a közgazdasági kérdések fognak dominálni és a nemzetgyűlés nem fog a^tnult nemzetgyűlés hibáiba esni, ahol pártvillongások és személyes harcok foglalták le a nemzetgyűlés minden idejét. A tisztviselők létszámcsökkenését csak akkor tudjuk keresztülvinni, ha a közigazgatást egyszerűsítjük. Most arról van szó, akarunk-e uj Magyarországot vagy sem. Ha akarunk, akkor össze kell fognunk és együtt kell dolgoznunk.
Utána Rainprecht Antal szabadkö-
müves-liberális kezdi el ódáit a „korszellemről", a „demokráciáról", no meg a „szocializmusáról.
Rainprecht . . □ tt. szerint a világháború az emberi együvésartozást és az emberi méltóság gondolatát teremtette meg (! !). Ez fog vezetni a népek testvériségéhez, amely nem fogja elpusztítani a nemzeti gondolatot (!) hanem kétségtelenül u nemzeti gondolat nem lesz többé vezérlő eszme, hanem inkább a nagy nemzeti közösség közös érdeke. Majd a Ház elé terjeszti véleményét a kommunizmusról, az ösztönről, a lélekről és a — hit (!) fogalmáról.
Rainprecht . . □ szerint a kommunizmus szél-jőseges politikája ártott a polgári internacionalizmusnak és a sovinizmus karjaiba hajtotta a polgárságot (!) lízután a szociális problémák terén tapasztalható mulasztásokról beszél. Majd a főpapság hivatásával foglalkozik j\'Hahahal). Kifejti nézeteit a hitről (!), amely szerinte tiszlultabb irányban tartja a gondolatot és lélekké alakítja ál az ösztönt (!) (Nagy zaj a keresztény egység táborában).
Ernst Sándor: Bolondok háza kell Magyarországon!
Horváth: Rendre, rendre!
Rainprecht: A hit fogalminak boncolgatásába kexd"(!)
Platthy: Cirkusz, amit itt beszel.
Rainprecht \'. Nagyon helyes volna,
Blóll.cti.1 ár.k: (IV,liriilal iMitl iifllt) Klu lm 780 IC. t\'tUrn 400 X. Snx" ivi. aoo K. KHO 1^1. 11 K. .iín k . 4 V
ha az idegen tőkét az országba csalogatnák. A külföldi tőke persze még mindig szabadkőműves irányítás alatt áll, éppen azért a kormány ne zárkózzék el a szabadkőművesektől. (A róka és a sajt meséje. Szerk.) Közbekiáltások : Ahá, tehát eire megy a játék ? Kéri a kormányt, szakítson a mostani reakciós politikájával (!)
Utána Viczián beszél. A szociáldemokraták szokásukhoz hiven „nagyban elősegítik a nemzeti építőmunkát* folytonos közbeszólásaikkal és „dolgoznak a magyar munkásság érdekében" állandó zajongást okozva.
A szerbek kétszáz magyart
áttoloncoltak a határon.
Pécs, julius 10. Dárda, Baranyavár, Csóza, Pélmonostor, Bellye, Laska-falu, Föherceglak és más néh ány községből a szerbek összefogtak összesen 85 embert és lakásaikból elhurcolva Pélinonosturra vitték. Itt vasúti kocsikra rakták őket és a kocsikat Magyarbolynál -4., az illetők erélyes tiltakozása ellenére -— magyar területre tolták át. A sineket azután eltorlaszolták és fegyveres örséget állítottak ki. Az elhurcolásnál semmi időt nem engedtek, az ágyból húzták ki legtöbbjüket. Nem hozhatták magukkal legszükségesebb dolgaikat sem és semmi élelmiszer nincs náluk. Pénzüket 3000 dináron felül elvették tőlük, de erről legtöbbjüknek elismervényt sem adtak. A kiutasítottak majdnem kivétel nélkül intelligens emberek, van kőztük négy református és két katolikus lelkész, továbbá orvos, mérnök, banktisztviselő, gyógyszerész stb Az éj folyamán Magyarbolyról élelmiszert vittek ki számukra. A nyitott kocsik jelenleg is a határvonaltól 30 lépésnyire magyar területen állanak. A kiutasítottak állítása szerint a szerbek azt hangoztatták, hogy az egész eljárás felső titkos parancsra történt. Bezárják a kassai jogakadémiát.
Miskolcz, julius 10. A cseh iskola-llgyi miniszter elrendelte, hogy a kassai jogakadémiát ez év julius havában végleg be kell szüntetni.
Lázadás a szovjet ellen.
Paris, julius 10. (Saját tudósítónktól.) Helsingforsi jelentések szerint Tur-kcsztánban a ferriai kerületben a lakosság fellázadt a szovjethatóságok ellen. Szamarkand és Taskend között az összeköttetés megszakadt. Turkesztán szovjeturai elrendelték, hogy a lázadás elfojtására a legerélyesebb katonai rendszabályokat alkalmazzák,
zalai k0z1.0ny
1922. lullu. 11
A Magyar-utcaí halálos késelés.
A két Horváth ílu nasryjinniiaiii bUntotőtKrvíny.xék elítt. — Z.ufolt tárgyaié terem. — Mit moud a i»í< Ho/v.ilh — Terheli tanúvallomások. — A» Ugyí.r MldboMcrla. — \\ wiió ploldolrjtv
A\'íjgykanr:sa, lu\'iu ■ 10.
Az ismeretes Magyar-utcai halálos késelés ügyében 9 órára tűzték ki a főtárgyalás*, azonban már 8 érakor ellepték az igazságügyi palota plojti teret, a bejáratot, a folyosót a kíváncsi kanizsaiak és jobbára a Magyar ég környékbeli utcai lakók, akik a mai főtárgyaláson szereplő cs szenvedő személyeket mind ismerik, vagy jóban vannak velük. Szomszédok, ismerősök, hozzátartozók ó.a — a kíváncsiak lö-mege- Mikor 9 óra után a főtárgya-, lási termet kinyitják — sürün tódulnak be az emberek, egy-két perc alatt megtelik a kis terem cs a nagyszámú kintrekedtek irigykedve néznek azoík után, akik mögött á tárgyalási terem ajtaja becsukódik. Rövid ideig benéznek a terom üvegajtaján, majd hazafelé mennek -r— hiszen — amint mondották — az egész tárgyalást úgyis a Zalai Közlönyben olvashatják reggel. S igazuk vaj). A zsúfolt teremben rekkenő hőség uralkodik, előkerülnek a zsebkendők. Egyszerre csak nyilik az ajtó cs ünnepies, komoly hangulatu arccal bevonul a biróság. Dr. Kenedy Imre kúriai biróv a büntetőtanács elnöke, dr. Almás sy Gy<íla és dr. Szabady szavazóbirák, CsiUaghy György kir. ügyész, dr. Schwarz Károly kir. törvényszéki orvos, majd dr Hoch Oszkár és dr. Gyulai Béla védőügyvédek.
A biróság hosszú zöld asztalán a rengeteg aktacaomó, a büntárgyak, a jegyzetek. Középen pedig a felfeszitett Igazság tekint le szcliden, meg-bocsátóan oxidált keresztjéről. Meg-nyugtatólag hat a bírósághoz védelemért folyamodókra, dc az ítéletére váró bűnös vádlottra is. A kereszt adja meg mindkettőnek a megnyugvást, a kereszt szankcionálja és megerősíti, amikor felhangzik majd a „Magyar Állam nevében 1\' . . .
Fél 10 óra van, amikor dr. Kenedy In^jgptanácselnök, *> tárgyalás vezetője megnyitja az ülést. iCct vádlottról a fogíyár leveszi a bilincset, Horváth Mihály is a vádlottak padján foglal helyet. Horváth Józsefet még nem vezettette elő a tárgyalásvezető elnök. A főtárgyalás hosszabb tartamára való tekintettel előbb egy lopási ügyben \'Ítélkezik a biróság, majd két Ítélet helybenhagyást hirdet ki, miről lapunk holnapi törvényszéki rovatában részletesen beszámolunk olvasóinknak.
Kezdődik ■ tárgyalás.
Ti* órn 15 perckor keiül * sor a Máté Lajos megbicskázóinak tárgyalására. Ax elnök intézkedésére szuronyos fogíyár bevezeti Horváth József kőművest, bilincs nin^ már rajta, a fogbázőr az előszobában levette róla, hiszen a tárgyalási teremben nam kell már
A „Magyar Állani nevében !
szökésétől tartani. Az eliiö* elő áll, » vádlottak helyére. Hátamögött a feltűzött «zu ronyu őr, mellette pedig Horváth Mihály az idősebblk vádlott. A tömőit hallgatóság kő xÖlt mozgás. ,\'v
Tárgyalájvezelő elnök ismerteti az c*e tel. Horváth Józsej halált okoz^ aulyos teali sértés bűntettével és könnyű lesll sértés vétaégével, Horváth Mihály súlyos testi sértés bűntettével von vádolva, mit azzal követtek cl, hogy folyó évi május hó 7 én egy összcjtzólftkozá&ból kifolyóiig, melynél Gsrócs Lajossal ösazefogózkod\'ak. majd a földön
egymást teperve dulakodtak, Horváth lói Geróc* Györgyöt combon szúrta, Máté Lij pedig ugy hasbns-urta, hogy belel axoz\\n*l kifordultak és a szerencsétlen ember másnap belehalt sérülésébe, mig Horváth Mihály késével erősen megsebesítette Gerócsot a karján, ereit és iteit átvágva, rajta 20 napon belül gyógyuló sé/ülést éa munkátalanságot okozott.
Majd felveszi mindkét vádlott nacioná-léiát. Horváth József 21 éves nőtlen, Horváth Mihály 26 éves nős, egy gyermek atyjn, mind a kettő kőmüvea.
Elnök : Horváth József mcgérletta a vádat ? Elismeri bűnösségét ? Adja elő hogy cn történt az egész eset.
Horváth József, aki megtörten áll a biróság előtt, megértette a vádat és elismeri bűnösségét. Máté Li\'jos általában fenyegette őt és azt a kijelentést lette, hogy kezét lábát le fogja törni. A kérdése* napon a Brükk-szőiőben voltak kőinüvrsi munkát végezni a bátyjával. Visszajövet Gerócs Györgygyei éa Máté Lajossal találkoztak Horváth Mihály kérdőre vonta őket, hogy miért akarja Máté kezét-lábát letörni. Erre szóváltás keletkezelt és Gerócs főidre teperte Horváth Mihályt s mikor ö bátyja segítségére ment, Máté az arcába s»urt, mire ő.is kéat rántott és megböködte \'Mátét, azonban nem szúrta meg, hanem valószínűleg késébe beleszaladt. . .
Elnök : No "perstc ma olyan világol élünk ahol a kések az emberekbe szaladnak.
Horváth Jórvf: Ó azután elszaladt. Nem hallotta, hogy Máté kiabálta volna, hogy j«j kilóg a belem.
Horváth Mihály vallomása.
Elnök Horváth Mihályt azólitja fel. Megértelte-e, hogv mivel vádolják? Bűnösnek érzi-e magát ?
Horváth Mihály : A vádat megél tette, nem érzi magát bűnösnek. Máté Lajossal o\'jsrm volt haragban Geróc* régebb idő óta haragudott, mikor még ő rendőr volt. öccse figyelmezte\'te Őt, hogy Gerócs bántani akarja. A kéidéses napon közvetlen lakása előtt, a Mxgyar-utcában találkozott össze Gerócciol és Máléval, ő megkérdezte Gerócstól — miért akarsz te engem megverni ? Ezzel cl is akart menni, Gerócs azonban eléje kerüli, majd Máté is és így összefogózkodtak, Gcróccsal n földre estek és ott dulakodtak egymással. Ekkor mondotta neki Gerócs: Meg fogat halni. Gerócs Horváth Jóxsef után is futott . . .
Elnök: Ki szúrta meg Gerócsot a karján ?
Horváth Mihály: Nem tudja.
Elnök: A vizsgálóbírónál nem említette, hogy Gerócs is támadt maga ellen.
Horváth Mihály : „Fogd mrg azt az — hadd végezzünk vele4".
Elnök: KI szúrta meg tehát Gerócsot, hiszen önmaga nem azurhat.ta meg magát. No, majd megtudjuk azt w.
Aa áldozat édesatyja.
Ezután elnök Máté Istvánt, a szerencsétlen megkéselt áldozat idős édesatyját szólította be. M^tá István fitfbsn fentartóját. aggkoránnk tám**»át vesiUtte, e*4rt résxvét-teljea szemek pxegezŐdoek feléje, alpikor a terembe lép.
Máté nem tud semmit mondani az egész esetről. Fiái csak akkor IáUa, amikor már hétot volt. Fia — Máté Lafea — miqflk jó baráti viszonyban volt a Horváth fldtkal. Nem tudja megérteni, hogy 4w>gyan történhetett ez az cvjé** eset.
Eloök: Kivánja e a Horváth fiuk megbüntetését ?
Máté hosszason gondolkodik. Meglátszik rajta, hogy nehezére esik a választán.
Elnök: Feleljen csak bátran. A blrósíg függetlenül a maga kívánságától, úgyis megbünteti a vádlottakat, mert hivatalból üldö zendő és büntetendő cselekményt követtek cl. Kivénio tehát megbüntetésüket, vagy oom ?
Máté: A tekintető* urakra bitóm, cselekedjenek belátásuk szerint.
Elnök Geróca Gy&gy&t hivatja bf, akit aulyoaan megkéselte)?.
Mit mond Geróc* György.
Elnök: Milyen viszonyon volt a Hor-váthékkal ?
Gerócs: Mindig ellenem voltak.
F.lnők: Ml történt májua 8-án, mondja el
Gerócs elmondja, hogy a kérdéses napon "Horváth Mihály azt mondotta neki i „Te gyüge, te akarat engem Ungvárul?" &». kiköpött feléje. Majd késsel fetéje jőtl. 0 igyekezett őt lefogni, ösatefpgózkodtak Horváth Mihállyal, majd a főidőn dulakodtak és tépték egymásr. Egyszerre cíak Horváth-Jő?sef:késível fclt.5 combjába sturi, mire bníogató fájdalmat érzett. Majd hallotta, mikor Máté Lajos felkiáltott: »Kjlóg • belem 1" Állítja, hogy Horváth Mihály volt az, aki kikezdett, ő kérte Horváthot, hofcy pe verekedjen. O volt az, aki őt pofon ütŐlte és először mellbe vágta.
Elnök : Horváth M\'bály, álljon ol^. V ?
Horváth Mihály tagadj* Gtrócs áflités^.
Gerócs: Máté Lajosnál nem u volt kis.
Elnök Gtróchoi: M.gs ci.k kSvetkíi-tctl, hogy Horváth Mihály .zűrt. meg magát, inrrt kéat látott nála?
Gtfto rnnjá usy álUti. bf, ,» <W®.t,
mint hogyha egy harmadik késnek fellett volna a bűntényben szerepelni, mert a két büntárgyban nem ismeri fel azt a nagy, hosszú, konyhakés alakú kéat, *mit Horváth-nál látott.
Elnök Mátéhos: Nem ismeri fel a kések egyikében fia kését?
Máté: Fiamnak sohasem volt kóse.
Dr. Hoch védő ellenzi Gerócs György migeakettetését, mint oki az egész gyászos esetet előidézte. Majd a következő tanú
Bakaa János bádogoimestar. Együtt dolgoztok a szőlőben Horválhékkal a kérdéses napon. Az egéaz ecetről nem tud lényegeset mondani. Bevallja, hogy két liter bort ittak, Horváthék ezenkívül sört is. A Máté széba se jött köztük.
Dr. Hoch: Borosak voltak-e ■ Horváth-
fiuk?
Baksa: Igen, feltételezi, hogy borosak voltak.
Az orvoaaxnkérto jelenté**.
Dr. Schwartz kir. törvényszéki orvoj terjeszti orvosi szakvéleményét a bíróság elé, mely szerint Mátá Lajoson a has baloldalán egy 11 -centiméteres hoaazu sebet talált (operatív heaxAÜcozás után) az eredeti seb kb. 4 cantimítcr lehetett, a végbelek négy helyen el vollfi\\í azaVit va. A halált minden kétséget kizárólag hSshártyagyulladás éa belső sérülés okozta. Az orvosi műtét sem menthette meg m\\r az életnek. Gerócs Györgynél a j<4>b felkaron egy 10 és egy 5.centiméteres késsiu-
IGYEK m PÉCSI TETTYE
» »«9ld»álUatib szánsavas kristályvíz Nagykan
Nagykanizsai föetárusltAs Beck Henrik cégnál
1922. julius 11
ráslól eredő, sebet Ulilt, az erek éa az idegek meg voltak sértve, öt hétig tartó gyó gy.u.lást él munkaképtelenséget okozva. Horváth Józaéf orcán egy genyedő sérülést állapított- rmg, mely nyolc nap alatt gyógyult.
Terhelő vallomások.
Majd kihallgatják a többi tanukat.
Bakaa János né nem tud az egész esetből semmit. Férjével együtt haludt a szőlőből •-Ipzafelé. HorváthAk előttük mentek.
Muszli Martska a következő tanúvallomást teszi A szúrás után történhetett, amikor szobájában velőtrázó sikolyt h.dlott, kisietett az utcára és látta, hogy Gerócs és Horváth Mihály dulnkodtak. Mátc már meg volt siu.rya Látta, amint o hssát fogta. Ge-rócs futott, vérzett. Horváth Mihály kezébon kés volt. Egy jókora nagyságú kést látott a kezében. ,
Elnök szembesiti Horváth Mihályt a tanúval. Horváth konokul tagadja, hogy kés volt nála. Azonban Muszti M.»ii»ka a azemébe mondj*, hogy mindig a Gerócs sremeinck szegezve rohant n késsel Horváth Mihály. Hillotte, amint Gerócs kiáltotta és előbb káromkodott: Hát te meg akarsz Ölni engemet? (Nagy mozgás a h illgatóság soraiban.)
Dr. Hoch védő a tanúhoz: Alkony volt és mégis felismerte Őkot ? •\'
Muszti: Hét óra volt, hogyne ismertem voln? ,.m?g.
Ügyész kéri, védő ellenzi a tanú meg-eskettetésít.
Horváth György lényegtelen vallomást
tesz.
Kovács György egy hangot hnllott, mintha Gerócs eit kiáltotta volna: „neked M.MIÍ\'
A hallgatóság zajosan viselkedik, ugy, hogy tárgyalásvezető elnök két Ízben kénytelen figyelmeztetni a közönséget, hogy a tetszés vagy nemtetszés nyilvánításoktól tartózkodjon, mert kiürítteti n termát.
Kovács látta, amint négyen összejöttek és Horváth Mihály azt mondotta: „most megvagytok" és Gerócsot-mellbe vágta.
Peti János Horváth Józsefnél egy nnjgy feji ők/st látott, amilyennel a mészárosok a inarhabort lefejtik. Nem ar, amit az elnök felmutatott. ÁMltja, hogy a nagyobbik ké« is Horváth Józsié.
Zöldváry József: Hallotta, hogy Horváili Mihály azt mondotta Gerócmak: „Te nap-\'.zámos ember vagy — én iparos vagyok /* Későbben látta, nogy Horváth Mihály hrtza-felé ment, fogta az arcát és Lu»ztign.Ak azt mondotta, hogy meg van szúrva, telefonáljon orvosért.
Kállovlcs János: Lényegtelen vallomása utín dr. Hoch\'védŐ kérd«, milyen embernek ismeri a két Horvát hot.
Kállóvícs: Nem tud erről semmit mondani. /
Pál József: Hallotta, hogy Horváth Mihály azt mondotta, hogy „ugy rúgja hasba, hogy .
Mozsorovics Józsefné vallja, hogy a kérdéses napon férje Horváth Mihállyal, ő pedig Horváth Józseffel jöttek. József mondotta neki, hogy o Máté Lajos m-rgakarja verni, de mindjárt végeznek vele. Horváth Józacf tagadja, Mozsorovicsné azonban szemébe mondja.
A törvényszék elrendeli Geróci, Peti, Muszti, Főldváry, Mozsorovlcsné megesket-tetését.
Elnök azünetet rendel el.
A halott vallomáaa.
Szünet után elnök felolvassa a megboldogult Máté Lajos vallomását, melyet kl
Fogápolásra
Diana-fogkrém
szolgál Mfrtlttt mindenütt!
fc^tja a Dám KtmtaftJmi RT. Ro4«past. V. Nádar-a. iO.
2.J*LA1 KÖZLÖNY
3.
hallgatása alkalmával tollba aágnflk, hogy
Horváth József szúrt Horváth megbüntetéséi.
mondott a bird-a hasába, Kéri
Caillaghy kir. ügyész vádbesxéde.
Ezután Csillaghy György kir. ügyész emelkedik szólásra és elmondja vádbeszédét. Három bűncselekményt követlek cl. Horváth Mihály Gerócs jobb karját vágta el. Tagadásával szemben cJeg Gcrócsnak eakü alatt tett vallomása. Gerócs nem végzett önmagán harakirit. Csak Horváth Mihálytól eredhettek sérülései. Hogy Gtrócs vallomása igaz, bizonyltja Muszty Mariska eskü alatti vallomása, hogy sem ezzel, sem a másikkal, de egy hosszú harmadik késsel követték el a tettet. Peti is ezt a ké*t Iáit*. A mrtsik bűncselekményt, melynek szintén Gerúcs volt a szenvedő alanya, Horváth József követte el, dŐn altcstébe szúrt. Horváth József ezt m ia tagadja. A harmadik cselekmény, cly a szegény Máté Lijost a túlvilágra vitte, szintén Horváth József követte el. Bűnösségét maga is elismeri. Ami a kéaek körüli zavart illeti, a hnlottnak igazán mindegy, hogy melyik késsel szúrták meg és küldték a másvilágra. A fiát és támaaztékát vesztett öreg apa fájdalmas sóhaja szivünkbe markol és ha már nem adható neki vissza gyermeke, egy oly Ítéletet vár, amely példát statuál. Szigorú büntetést kér ugy az egyikre, mint a másikra. Hogy jogo3 felindulásban követték el tettüket — nem áll, hiszen nem az elhunyt és társa, d-: a Uorváth fiuk voltak azok, ekik lenézték a két napszámost.
Dr. Gyulai, o sértettek képviselője Máté temetésének és a kórházi költség, úgyszintén Gerócs kiadásainak megtérítését követeli.
Dr. Hoch védőbeszéde.
Majd dr. Hoch Oazkát mondja el védőbeszédét. A vádat és védelmet egy araakadék választja el egymástól. A vádbeszéd alatt egy szót sem hallottam a Horváth arcán levő sérüléséről. A május hetediki este megmutatta világosan, mi és hogyan tőrtént. Az emberélet kioltása, az ölési azándék nem áll fönn.
— Tessék ezt n fiatal vádlottat nézni, tck. kir. töi vényszék. Nem gonosztevő típusa. Egy gyámoltalan gyermek, aki bűnösségének tudvlában áll itt a törvényszék előtt. Akit Globici felpofozott és a Magyar-u\'cán végig hajszolt. A legnagyobb erkölcsi bizonyítvány, hogy az áldozat édesapja maga sem tudóit róluk semmi rosszat mondini. Az emberek itajosak voltajc, nem rendelkeztek öo<uaguk fölött és amikor igy találkoztak Geróccsal éa Mátév-d, felindultak ez a* ember pknr minket láb alól eltenni. Hogy hogyan történt az egész eset — sem a vád, spm n vedelem nem rendelkezik biztos udatok felolt. Támadásnak voltak kitéve. Legfeljebb jogOi önvédelemről lehet szó. Horváth M hály oly becsületes dolgos ember volt, hogy mikor munkája nem volt, beállt rendőrnek, hogy családját eltartsa. Horváth Miháiy inost fel mentését kéri, Horváth József \'setábon P\'d\'g jogos önvédelem forog fenn. A 92. §. alkalmazását kéri. Tisztességes apja van, aki többet szenved, mint a fiu most.
A védő heszéde után mindkét vádlottat felszólítja az elnök, nkornak-e még valamit mondani. Mihály felmentését kéri, József ocdig enyhe Ítéletet.
Majd a bíróság visszavonul.
„A Magyar Állom nevében..,44
Mikor egy óra múlva a biróság elfoglalja helyét, halotti csend uralkodik az egyébként folyton mozgó hallgatóság kőzött. Mindenki feláll és dr. Kenedy Imre elnök kihirdeti az ítéletet.
Horváth Józsefet bűnösnek mondja ki a biróság erős Jelindulásban elkövetett halált okozó súlyos testisértés bűntettében, valamint könnyű testisertés vétségében, mert Máté Lnjost ugy megszúrta, hogy másnap belehalt sebébe éa Gerócs Györgyöt megsebesítette és ezért ő\'szbüntetésül három évi börtönre itéli, mely IdŐbe besiámitódik a kát havi fogvatariása, Horváth Mihályt súlyos testisé/tcsben aiondjá* ki bűnösnek a biróság és nyolc hónapi bör-
tönre itéli, valamint mindkettőt a költségekben, ápolási dijakban, atb. elmarasztalja.
Ügyész, mind védő éa vádlottak feleb-bezést jelentettek be. Védő kárelmét, hogy Horváth Józsefet szabsdlábra helyezze a biróság, elutasították, miu»án szökésétől tartani lehet. Az ülés egy órakor ért véget. Es Horváth Józsefet vesraverve, két szuronyos börtönőr között visszakhárték a börtönbe . . -
C)
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
r&iéro a hiraove* kőbányai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉN YSERFŐZÖDE
SÖREIT
jutányos irb*n nillltjs a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai s&rlerakata.
Raktáron tait hordós és palackozott sorúkat ás pedig:
Király, Ba|or, Udvari, GÓMát-miáta, Dupla-maláta éi
Tavaszi különleges sört
Napoala friss toltfs.
TaMaa; tLsafca.
— Egyházmegyei hírek. A megyéspüspök Ztmmcrl József dr. kaposvári prépost plébánost murakerpszturl valóságos apáttá kinevezte. — Tánczos Kálmánt o zalaszentlászlói, Tapolczay Pált a karmacsl, Major Györgyöt a zalaszántói, Szabó Imrét a zala-szcnitmhályi, Supka Mártont a szcntgyÖrgy-váti plébániákra invesViMta.
— Sxerkesztőváltoxás. A helyben megjelenő „Zala" című napilap eddigi társszerkesztője dr. Hirschler Jenő a lap kötelékéből kilépett. A „Zala" uj táraazerkesztőja Oláh Árpád kollégánk, a jeles tollú budapesti hírlapíró lett.
— A „Dundutuli Blokk44 Keresztény Hiskolás Szövetség nagykanizsai csoportja f. hó 11 én fél 6 órakor a Keresztény Otthonban A\'agy Ivén, a „Dunántuli Blokk" és a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetségének elnöke tiszteletére műsorral egybekötött diszgyüléat tart, amelyre Nagyka-nlzsa hazafias köxönségét ezúton is tisztelettel meghívjuk. Belépődíj nincs. Vezetőség.
— AB. listára került salai tanítók. A B. listára tett, nemkülönben » fölösleges tisztviselőket az állam ejbocsájtja szolgálatából. A miniszteri renOelet először a tanfelügyelőséghoz érkezett Je, mely szerint 101 állami elemi iskolai tanító lett elbocsájtva. Ezenkívül 13 nem állami iskolához beosztott tanitó, 6 óvónő és 9 polgári iskolai tanár fogja rövidesen elhagyni állását. Illetékes helyen közlik velünk, hogy a rendelet szigorán sok esetben enyhíteni fognak s igy az elbo-csájtandók száma még nem végleges.
— A főglmáxlum hivatalos érái. A főgimnázium igazgatósága közli, hogv a szünidőben augusitus hó 25 ig bezárólag hivatalos órák csak szerdán és pénteken 10—11 órakor lesznek.
— Fangler Béla Ismét árvaszéki Ülnök. A .zalnbaksai kerület volt képviselője árvaszéki ülnöki állásába való visszahelyezé-■ét kérte Kolbenschlag Béla főispántól.
— A keresztény egyesületek ve-setőihes. Felkéretnok • keresztény egyesületek vezetői és választmányi lagjtl a szerdán, folyó hó 12-én este 7 órakor a Keresztény Oiihonban való megjelenésre. A ker. szoc. elnöksége. ■ -
— Tanévzárás. A helybeli iparos fiu-és leánylanonciskola tanítótestülete a régi, békeévekben megszokott ünnepséggel fejezte be az elmúlt tanévet. Az ünnepségen Bazsó József elnök vezetésével az ipartestület clő\'Járósüga is jelen volt.
A
ZALAI KÖZLÖNV
i&A julius 11.
— EJ|Jegyxéa. Száva Nándor vámtanácsos, a nagykanizsai vámhivatal vezetője 1922. julius 8-án jegyezte el őzv. Mikovényi Árpádnét.
— Menetrend változás ■ ietenyei
autobnazon, Tekintettel a Déli vasút menetrend változására, a Ietenyei autóbusz ezentúl a járati napokon, hétfőn, szerdán és pénteken Nagykanizsáról Letenyére délután 5 óra \\30 perckor fog indulni a vonatérkezés után.
— Tanítói pályásat. A mindsxtkállai r. kath. iskolaszék lemondás folytán megüresedett másodtanitói állásra pályázatot hirdet. Kérvények Kiss Pius h. apátplébános címére küldendők Sztbékkállira. — Dabronci (Zala) fiiiália róm. kath. kántortanitói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom és kötelesség a dijlevél szerint. Az állás julius 29 én délelőtt 9 órakor megtartandó énekpróba után lesz betöltve. Iskolaszék.
— Zalában agjr mandátumot sem peticlonáltak meg. A képviselői mandátumok ellen emelhető petíció benyújtásának határideje kedden lejárt. A nemzetgyűlés elnökségéhez összesen 25 kérvény érkezett be, melyek mindegyike egv egy képviselő mandátumát támadja meg. A, többi mandátumot a nemzetgyűlés véglegesen igazoltnak nyilvánította. Zalában egy képviselő mandátumát aem támadták meg petícióval.
(x) Ax Elaő Magyar Általános Blatoaltó Társaság mull hó 20 án tartotta meg 64 évi rendes közgyűlését, melyen a 8.113,296 korona 09 fillért kitevő tiszta nyere-sógből a részvényenkénti osztaiék 800 koroná ban állapíttatott meg.
— Meghívó. A nagykanizsai cipész és csizmadia iparosok szakosztálya 1922. julius hó 12-én este 8 órakor tartja rendes évi köz gyűlését. Tárgysorozat: 1. Egy uj tisztikar választása. 2. Exlstenciális kérdések. 3. Egyéb indítványok. Kérjük a kötelezettség szigora alatt a pontos megjelenést. A vezetőség.
— A mezőgazdasági kamara. A fölmivelésügyi miniszter elhatározta, hogy Zila, Somogy, Tolna és Baranya vármegyék bevonásával Kaposváron mezőgazdasági kamarát létesít. Az alakuló gyűlést julius 19 én tsnják Kaposváron. Elnökké Hoyos Miksa grófot, Kaposvár nemzetgyűlési képviselőjét fogják megválasztani.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer-és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
A népszövetség londoni illése.
Bécs, julius 10. Londonban c hó 15-én összeül a Népszövetségi Tanács, amely elsősorban Bulgáriának a többi államokkal való viszálykodásával foglalkozik.
közgazdaság
Budapesti tőzadei
Budapest, julius 10.
Napoleon 5726-86, Font--, Dollár 1622—12
KroncU frank--, Márka ^68\'5 - 08 6, Olasz lini
64 5-65-4, Osztiák korona 6Ü5-S5, Rubel —, l.ol
320—830, Szokol 3376—426, Svájci frank--,
Frank dinár 1080- 700, Uogyel márka 26-20.
Budapesti devizák:
Amsterdam 6«0—60U, Kopponhága 328—33, Krisztiánt 256—65, London 6600-700, Berlin 261—01, Milano 64\'5 — (J5\'6, Páris 116-5-16 6, PráKa 3300 - 400, Stockholm 395—402, Zürich 234-85, Wien 665-86, ZÍRtáb 406-15,\'Naw-York 1636—66, Varsó 2\'J-30, Bukarest —.
Zürichi zárlati
Berlin 90, Amsterdam 202—80, Hollandia---,
New-York 622-5, I.ondon 2324, Páilt 4066, Milaoo 2292-6, Prága 1110, Badapcat 40, Zágráb 157 5, Varsó 10\', Wien 2 3, Osztrák koron* —.
Nemes fémek piaca:
Ezüst koron*---, eiii»t forint---,
otkoronás ----, a 2-> koroná* iii«if>-ur arany
6G00— iKO, Kapolcon —.
Termény jelentés:
Buza (Tnzavidckl) 5000—100, egyjb 4050 -5050, rozs 3900—0S6, takarmány árpa 4000-4100, sör
árpa--, zab 5400-&tf00, tengeri 4300—4400,
repce 400—50//, korpa 29&0-30(/0, köles -, takarmány árpa uj 4COO-4ICO.
Budapesti állatvásár:
Marhahús 1 r. égiszben 150-60, hátulja Ü6— 185, eleje 105, II, r. ogésxbon 90— OU, hátulja 85—100, eleje 65-75. Növendék marha: 1. r. 04 — 106, borjú (ölött bórb.) 160—70. Készlet: Nagymwha 148, eladás 110. Növendék miuha 30, eladat 12, borjú 25, eladás 25, Marhabőr —, borjubír —. A vásár lanyha.
Sertésváaár.
Felhajtás 2000. Kikelt — örog sertés 210—,
közép 216—24, t. r.--, zsír 320, szalonna 3C0,
lehúzott hu* 2lu0.
A szerkesztésért sa/\'tójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
dyjii 10 Jjx&lf 40 K, TM/lr. U ünnepnap 50 K, minden lOTkbbl lió héUtOmap t K, rM4r- Qnnepunp O By
r»»t»r«bb betűvel ».<«lotl »»»Mk duplán «»An.Ut*tn»k.< Altfet koreafiknek mlndeoke- *0 auluiek troojíimÍDj.
Jó háxból való fiu tr.nulónak fölvétetik Schksingcr, Pretsz éa G jldbergornél.
Jó házikoszt kopható Magyar-Utca 24. szám alatt.
Kisebb mennyiségű vasabroncs, drót és villanymotor fölszereléshez szükséges por-cellán-gclyók jutányosán eladók. Cim a kiadó--hivatalban.
Jó eredménnyel végzett VII. gimnazista pótvizsgára és íölvéteiire előkészít. Cim a kiadóban.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyaxerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Telefon 138. sz.
Elváltai
világíttat vozotókok, motorok, oalllárok, valamint tolofonok, oaongők ás Jelxö-kéaxttlókok folaxsralásét, kastály-vtlJám hárító berondexáaét. Mlndonnomü villamos munkálatok gyorsan ssxkOxSltatnek
Szakszerűen végzi
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
Kocsis és takarító cseléd
kerestetik
az állami szemkórház réazére
(Bárok)
2
korona 66 fillérbe
kerül példány onkint,
tehát mindennap 1 korom 34 fillért takarít mag,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
Fővárosi mintára P C tf TÉI/-K ERESKEDÉS.
cc(TE|/
újonnan berendezel! s f ^ * ■ ^ fejtik él inaroiük legol-
Kazdagon felszerelt S ■ b■ % ctóbb bevásárlási túfrfM
Nagy választék mindennemű föld- FaitS fallmlnték li kaphatód,
és olajfestékben, bel- és /külföldi UEGVI TCDMÍKCk taWto-.
zománc és más mindennemű lak- »tUM ICKPICIYEIV ifcn.khm*
kokban, úgyszintén ecsetárukban. Nagybani vétetnél alönyárakl
Sternberger Gyula Erzsébettér
Telefon 397 Sxarvaa-Ssélloda átellenében Telefon SS7
Jóbnxból való, jól neveli, szolid fiu tanulónak felvételik Köhler Testvérek cégnél Vasudvar, Nagykanizsa.
Tanoncokat felvesz a Mcrkur-gyár.
Egy bútorozott szobát keresek azon-oalra, lehetőleg u vasút * közfeléhon. Cim u kiadóban. .,sa
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befffzff pergamentpapír
Vajcaomagolépapir Snperlor p.pirxac.kó C.oraagolópaplr Ciomajt ftlggécimkék Sokaaoroaltó kéaiUlék írógép
Irógépkellékek Randeléal »«bk8nyvek Forjcalmiadé könyvek Mindenféle Baletl könyvek Kötlevelek
Gabonavéaárléal könyvek
legolcsóbb napi érákon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplráruháxában, Hagykonlzsán
ZALAIKŰZLÖNY
RE
RÉZGALIC
88 88*/s-OS
Muyunga Raffia
fnomárlésti Kénpor
Szavatolt tiszta
(tafflnált é*
desztillált
Kénmáj Gépolaj Hengerolaj Kocsikenőcs Marónátron
(magnsfoku luf.ktS)
Gyanta stb.
állandóan raktáron
Schwarz és Tauber
gyarmatárM nagykereskedő cégnél
AJapllv* 1850
Ny.-frot.itt a Isptulsjdonosok: Zalai és-Gyarmati könyvnyomdájában.
61-ik árfolyam
Nagykanlna, 1922. |ullm 12. Si.rda
1S5.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Belzebub az indemnitás tárgyalásán
A mai nemzetgyűlés ülése. — Farkat a bécsi szökevények érdekében. A drágaság enyhítéséről beszélt Bottllk István. - Andrássy és Belzebub.
Budapest, julius 11. (Saját tudósítónk
telcfonjelentése.) Tíz óra után nyitotta meg a mai nemzetgyűlés ülését Gaál Gaszton elnök, majd bemutatja Kállay Tibor pénz* ügyminiszter, a nagykanizsai kerület képvi-selőjének levelét, melyben a nyíregyházi választókerület mandátumáról lemond s felhatalmazást kér, hogy az uj választások elrendelése iránt a belügyminisztert megkereshesse. Jelenti, hogy a lakásrendelet és a drágaság megvitatására kiküldölt psrlsmenti külön bi zottság megalakult. Azután nagyatádi Szabó István a kivételes törvény alapján kiadott rendeleteket mutatja be a nemzetgyűlésnek és pedig a mezőgazdasági haszonbérletekkel kapcsolatos ujabb rendezésekről, a rézgálicra vonatkozó rendeletet stb. Az indemnitás folytatólagos tárgyalásán
Farkas István, a .Népszava" csattogó csalogánya kezdte meg elsőnek mondókáját. Mindjárt az „emigráció" kérdésével foglalkozik. Azt akarja bizonyítani, hogy minden időben voltak — „emigráltak".
Schandl Károly: De nem egyformák I Farkos István: Bizonyos, hogy nem egyformák, de akik Bécsben vannak (l) azok között nagyon sok becsületes és jóravaló ember van (I), akik egész életüket töltötték egy eszme szolgálatában (népbolondilás / Szerk.)
akik Ideálokért (Minden a mienk / Szerk.) küzdöttek. A kormány tegye lehetővé ezek hazajövetelét, adjon ki egy amnesztiarendeletet. Varsányi Gábor: Csak maradjanak oU / Farkas azután, mit is tehetne mást, a kormány politikáját teszi kritika tárgyává- A kormány — úgymond — nem tanult sem a forradalomból, sem a háborúból. Felkiáltások : Hát a kommunizmus hol maradt ? Ezt kifelejtette ? Klárik Ferenc (a Conti-utca jegyese): Ml van Orgoodnnyal? Varsányi: Majd jón Orgovány bővebb kiadásban / Farkas határozati javaslatot nyújt be, hogy „utasítsa a nemzetgyűlés a kom.ányf, hogy a lakásrendeletet vonja vissza és a lakbérek viszonyainak rendezéséről terjesszen törvényjavaslatot a Ház elé. Azután jön még egy csomó hasonló farkssiáda. „utasítsa a nemzetgyűlés \' a kormányt." Ez a mondat végtelenül tetsz-hetik s proletár-elvtársnak, mert állandóan használja. A kedvezményes ellátást azokra kiakarja terjeszteni, akiknek havi keresete nem haladja meg a huszonötezer koronát (1 I) A nyolc órai munkaidő az egyedüli megoldás munkás és munkaadó számára. Sxijj Bálint: Dolgozzanak tizenhatórát mint mii Farkas: A választójog megszükitésénél látom visszatérni azt az osztály- és párturslmat, amely nem akarj*, hogy a nemzetgyűlésnek állandó összeköttetése legyen a néppel. — Majd a közigazgatás, majd s tisztviselők nem tetszenek a Népszavás embernek. Azt mondja : a magyar tisztviselők abszolúte nem veszik tudomásul azt, hogy ők a népért vannak, nem pedig a nép ő érettük. Állandóan go-
rombáskodnak az emberekkel, pedig a közigazgatási tisztviselőknek szeretettel kellene kezelniük a rendeletet. Az angol intézmény nagysága oz angol hivatalnoki kar kiválóságában van. (Egy bong: hország mulatja/Mi kor a szociáldemokraták kedvence kibeszélte mogát, következett
Bottlik István: Csak a drágasággal és a földbirtokreformmal kíván foglalkozni. Ha o drágaság tovább fokozódik, a gazdasági és szociális összeomlás elkerülhetetlen. A drágaság enyhítésének egyedüli módja, hogy azoknak, akik erre rászorulnak, a közszükségleti cikkeket hozzáférhetőkké, olcsóbbakká kell tenni. Az ellátatlanok kataszterét tehát nem szükitení, hanem bővítet.i kivánja. A drágaságot csak a teherbíró társadalmi rétegek áldozataival lehet a szegényebb néposztályoknak elviselhetővé tenni, ami a vagyonosak érdekében Is áll, mert az összeomlás őket is eltemeti. Majd utána
Andrássy Gyula kijelenti, h-.gy a goz-dasági kérdések nálunk olyan életbevágó Fontossággal bírnak, hogyha egy Belzebub hozna is tervezetet, amely a helyzeten segítene, azt is kötelesség lenne támogatni.
A legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor lesz.
Ujabb kiutasítások Jugoszláviában.
Budapest, Juliul 11. A Menekültügyi Hivatalhoz távirat érkez.lt a jugoazláviai határállomásról, amely »zt az értaaMát közli, hogy a jugoszláv halóaágok folytatják a ki-ula.ltáit áa a legközelebbi napokban 200 ki-utaaitott magyar ciftlád árkezik magyar területre. A Menekültügyi Hivatal, minthogy a kiutaiitottakat jugoizlávlai állompolgáraágukra való tekintettel nem tartja illetéken égo alá tartozónak, az ügyről azonnal érteaitette a belügyminisztériumot áa a külügyminiiztéilum Illetékei oaitályát. Egyben a maga nevében ia kérte, hogy a lolot.colásra a magyar hatóiágok a nemzeti becaQlet érdekében, ha kell, haionló retorziókkal feleljenek. Erteid-lésünk azerint a külügyminisztérium a jugoszláv kfivetiégnél erélyeien fehzólelt ebben a nemzetközi jogrendbe ütk&ző lo\'oncoláai ügyben a kérte a kiutasítottak haladéktalan visszatelepítését. Addig li a Menekültügyi Hivatal ma délben táviratilag kSzSlte a határállomása levő kirendeltségével, hogy a kiutaiitottakat ott tartózkodáiuk ideje alatt állampolgárságukra él minden máira való tekintet nélkül élelmezze él támsgana.
Házkutatás a páriái kommunista irodákban.
Pátit, Juliul II. A lournal mai számá* ban részleteket közöl a párisi bolieviki Owzo-esküvésröl Házkutatások alWmtból okmát.yo-kat talált a rendőrség, melyekből kiderüli, hogy a bolsevlkiek több vezető izemélyiságot meg akartak ölni. ,
Bldflsotá.1 árak: (IV, tulllal Uélll >||ltt) Elé.. Ki. 7S« k. Mllvi. 400 K. «HT«
irt. 10. K. F.jj Mi> 7« K. h*y.. ..u. lz>4<
Hullafosztogatók
Nagykanizsa, julius 11.
Vannak ragadozók az állatvilágban, melyek az élő embert nem bántják. Közömbösen mennek el a fenevadak ati ember mellett, sőt meglapulnak előtte. Da hs kibontja fekete szárnyait az éjszaka, ha pihenésre tér oz emberiség — akkor elöbujtuíc odvaikbói és s bozótok, a fák és kerítések mellett meg-huzódvs, kieresztett karmokkal lesbe illának. Felszaglásszák, kiszimatolják a hullákat, a dögöket és — lakmároznak rajtuk. Felkeresik az elásott tetemet, mancsaikkal felássák a sirt és ss osilésnsk indult tatemen élősködnek. E« csak ha nem találnak hullát, ha nem bukkannak tetemre, ha a vad éhség dühe tombol bennök — merészkednek emberlakta tájakra, behatolnak az istállókba, az ember sátrakba és támadják meg az alvókat. Az állatviftg undokai ők. Tetemekből táplálkoznak, hullákat fosztogatnak. Az állattárssds-lom kivetettjei, forradalmárai ők. Az emberek iszonyattal emiilik neveiket.
Ami az állatvilágban a hullán élősködő ragadozó — ugyanaz az emberi társadalomban : az árdrágító, árfelhajtó, az egyes cikkeket a forgalomból kivonó, felebarátjának küzdelmes, nehéz életéből arsnysket kovácsoló hiéna Összevásárol mindent olcsó áron, egyea közszükségleti és főleg elengedhetetlen élelmicikkeket kivon a forgalomból, hogy alkalmas pillanatban két- éa háromszoros áron a megszorult embertársainak piacra dobja, ha jólkifejlett szimatiával megérzi, hogy egyes cikkek árai fel fognak szökni, vevői előtt elrejti azonnal az árut — hogy néhány napra rá, mint „uj" árut, a drágaság alatt izzadó fogyasztóközönségnek már felemelt áron áruba bocsássa.
Nem tudunk nagyobb bűnt elképzelni, mint azt, mikor valaki az ország azerencsét-len helyzetét a maga javára akarja kihasználni, mikor egyes ember szinte sportot üz abból — hogy felebarátjának inoégét, azorult helyzetét saját anyagi hasznára kamatoztatja. Szól ez természetesen az indokolatlan ma-gasáru egyéb cikkekre is. Voltak lelkiismeretlen emberek, akik romlott hust, emberi táplálkozásra alkalmatlan étkeket adtak a háboiu alatt a katona-hősöknek a kórházakban, voltok akik papirosbskkancsokat szállítottak és fiainknak a Kárpátokban lefagyott a lábuk — hogy amputálni kellett. Hazaárulóknak bélyegezte akkor a közvélemény a lelketlen kufárokat. M^y jelzőt érdemel ma az, aki a mai élet-halál küzdelemben, mikor egész családok nyomorognak és az Ínség és nincstelenség összes skáláit végigszenvedik, élő kérdőjelei a megélhetés problémáinak — az élet ezen szerencsétlen vértanúinak szorult helyzetét a maga javára kihasználjs?
Ha vannak emberek, akik nem tudják önös érdekeiket alárendelni a nagy nemzeti vívódásban a kőz érdekeinek, akik nem akarnak áldozatokat hozni — ha a polgári tisztesség már nálunk áldozatszámba megy —
A™ot FERFISZOVETEK
Minden áruból csak
átmeneti és télikabátok, sötétkék és )|UQcn jóncf ft TllRSA
<.l.i„k,ml.arnnti ni/ij ui acitíLhan «ll«lin l«HLI " ■ mwn
elsffrendU gyártmányi| wiBSS
PRÍMA SIFFONOK
Szövőpamut
| Ar ssövécénta UMaM
- KOspont ixállú 4pOUt •
t

\'tuLÁl KOZlÖNV

akkor a hatóság vegye kezébe minden vo-Tln n iftfld teremtést. jÉ
Ne tGijo a hatosig, hogy egyesek ismét araHyesŐl arassanak n pusztuló f«jfttaiy*™ág nyomorén, ínségén, nlpcalrlenségá^\' Össön szét kíméletlen kézsel | és példás eréllyel azok közötti akiknek hiába mígJU^-uk Üop-nap melletjhjhogy nem bir/3k --tovább. hogy el kell ^Malulnuik, ha ez igy\' tox^hb megy. Erélyes, bátor magyar férfikezei mindenüvé, nki mer és tud cselekedni/ Bethlen István megmutatta, hogy férfi, hogy erős, kemény magyar keze van. Várakozással nézünk a drágaság letörésére irányuló törekvései elé. Ml, .rr- ezen küzdelmében mindig mellette lat iink. C)
A kanizsai plébánia ügye.
Szervezés alatt a katolikus plébánia.
— A „Zalai Közlöny" tudósiló/ától. —
Nagykanizsa, julius 11. ,u-»l A „Zblni Közlöny" már réwlntesen ismertette n nagykanizsai római\'katolikus plébánia ügyét, mely. a rnult napokban ismét felvetődött és most már a megvalósulás folyamatába lépett. Ugyanis mikor dr. RoU Nándor megyéspüspök ur legutolsó ittléte alkalmával a kérdés részletei tisztázódtak, a főpásztor kérdést intézett herceg dr. Batthyány Strúilmann László őfőméltóságáho/, fentartja-e továbbra is igéretét, mit a plébánia felállítása esetén annak idején tett. A herceg most ki-morilően válaszolt n megyéspüspök levőiére, •itiinl Batthyány-Strattmsnn László herceg a felső őisi prrpostsággal kapcsolatban gondolja megoldani a kérdést. Dc nem n jelenlegi prépost.--életében, hanem csak későbben, mikor a. prépostság újra üresedéabe jön, meit a jelenlegi prépost egészségére való tekintettel nem ónfjt ilyen nagy terhet rakni vállaira.
Levelében utal a herceg nagy vagyoni vcsiíoségíire, amelyek őt most érték s melyek legjövedelmezőbb birtokaitól őt megfosztották s azért képtelen igéretét az adott formában továbbra is fenturtani Mindazonáltal mégis felajánl
., 1) a Kazinczyutcában egy 1000 □ Öles lelkei, amelyen az uj plébánia [elépülhetne, vágy amelyet a hitközség és a város elcserélne a a csere-telken építené fel a plébániát. „\' \' 2) felajánlja addig is r— míg n felsőőrsi prépöstsággal lesz megoldható a nngykanusoi plcoánia-kérdés — a már előbb igért 80 hold főidet, 30 Öl tűzifát, 30 hektó bort.
Olyan ajánlat cz, amit valóban n legnagyobb hálával kell, hogy fogadjon n katolikus hitközség.
.lulv .Miután a szentferencrend tartomány fci n&ke határozottan kijelentette, hogy feltétlenül elviszi a hitoktató rendtogokat a csak a plébánia vezetéséto hagy ott egyelőre négy rendtagot éa két hitoktatót, sürgőssé lett a második plébánia felállítása. «m Addig azonban, mig eten plébánia megalakulhat* szentferencrend vcjrtM a plebá •niát éa a püspök csnk egy püspöki biztost •küldhet Kanizsára, aki a plébániát előkészíti, égy, esetleg két hitoktatóval, kik a hitokta táat végezzék, mint az már számos magyar iskolában be van vezetve és igen bevált.
•Ami a popság javadalmazását illeti, a püspöki biztos és plcbánia-szervezö lelkéaz élne a herceg által felajánlott természetbeni adományokból s a városnak némi hozzájárulásából. A hioklutók perazc megkapnák a hitoktatói Hzctést a ozonfelül miután kápláni teendőket a lelkipásztori munkát végeznének, kSp\'ántarláat és némi díjazást a várostál, mert a megy\'éspOspöknvk a« a nagyon helyes intenciója hogy az uj püspöki biztossal a többi papok, is egy háztartásban éljenok, mert nem akarja őket hónapos szobákra utalni.
Természetesen ez mind csnk . ideiglenes lenne a csak arra irányul voltaképpen, hogy " p ki"\'** \'".cgslapoztassék, annak határai t WpItWísanaV, a város és n hívek hozzá-*lm45R~körv0n*Uztaaaék kapcsolatban
•a - szárit t^rcn ere ndiek kezén megmaradó ple-^bárttiftf r.ézve és a Rend é> a város kftlölt |t*ronyos egyezség\' létesüljön. |i JlH megyéspüspök a ht rceg nagylelkű páldozslkészségét hálás köscönettel fogadta s
v— -\' r wniüT u
mivel a felsőőrsi prépostsággal való kapcsolat is csak elvileg lett felvetve, a további^-gyalásokrn nz ut szabad maradt.
Dr. Rott Nándor püspök ur most. * lakás, illetve az elhelyezés sürgős rendo zéset kéri végre a polgármestertől.
Mi — őszintén szólva — kióáafs:an vár juk ,n lakáskérdés megr>Másá\'.M Mikor a keresztény nemzeti cs . kormány (ámogalá helyi saifő vczftfi szerkesztője részére „nincs raktáron lakát," miW ovis városok mindén kő rütmények kötött a k< ríí^ténv magyar közvélemény irányítója részére lakást szorítanak, mert n keres/tény nemzeti s«j\'ó nem ismeri ezt n szállóigét, hogy „nincs,hogy „nern tartunk raktáron," mert mindenül/ megtiszteltetésnek veszik, ha helyet szoríthatnak számára.
Egyébként a plehánin 37erve*ésénck kérdése most a Jak fa kérdést 61 függ. F.ttöl füy/, hogy papjaink lakást kapjanak, hogy elhelyezkedhessenek.
Polgármester Ur / Nagykanizsa katolikus polgársága lakást követel papjai számára. Tessék intézkedni I (*)
— Áthelyezés. Kisfaludy Zoltán, a nagykanizsai óllamrendörséghez beosztott r endőr felügyelő, Szombathelyre helyeztetett át.
— A jövedelemadó felszólamlást bizottság ismét megkezdte állandó rendes működését és naponta tartja üléseit, kivéve a szombati napot, mikor oz előadó más fonto* elfoglaltsága miatt nem ülésezik. A bizottaág elnöke Plihál Viktor, előadója Marö Giza pénzügyi főtanácson, tagjai Bogen-rieder Frigyes, Elek Ernő, Fábián Zsigmond, Pongor Henrik, Próger Ferenc és Vi-stics Pál.
— Hegváltáara kerülő zalamegyei földbirtokok. Az Országos Főldblrtokren-dezö Bit óság az 1920. évi XXXVI. törvénycikken alapuló megváltási eljárás megindítását ujabban hozott végzései alapján Bodorfa községi lakosok közös legelőhöz és Gyepü-keján községi lakosok földhöz juttatása iránti kérelmére: a vallásalap somlyósvásár helyi, Eszterházy Tamás gróf, Barcsa László dr. és Grósz Lajosnak a község határában fekvő mezőgazdasági főSdbii tokaira. Ifj, Pjp József, Orb/n József és társaik almásház!, Szakos Sándor és társai tilajujhegyj községi lakosok kérelmére: Batthyány L«joa gróf almásházai éa a Jezsuita Rend pndári mezőgazdasági földbirtokára. Horváth István éa társai reaz-nekl lakosok kérelmére: ~«-E<*terházy Pál herceg behősárdi és Tauber Ottó éa táraai mezőgazdasági földbirtokára. Bicsak János1 és társai éa Péntek Lajos és táraai obornski lakosok kérelmiére: Batthyány Strattmnnn hercegnek a község határában fekvő mezőgazdasági földbirtokára megengedte és a tárgyalás folytatáséhoz tárgyalást vezető klr. birót rendelt kl azzal az utasítással, hogy a tárgyaló bizottságot haladéktalanul alakítva meg és a< eljárás folytatásához azüksóges adatokat szerezze be és az egyezséget tár-gyr.ló bizottság közreműködésével kísérelje meg, működését pedig a helyszínen mielőbb, de a földhözjuttatás végett j-lentkczök összeírására vonatkozó hatósági munkálatok befejezése után legkésőbb harminc nap alatt kezdje meg.
— A barna szén országos átlagára. A kereskedelmi miniszter « pénzügyminiszterrel együtt az 1982 év negycJik negyedére a barna szén országos átlagárát mázsánkint 133 K 20 fillérbip,á^lapitotta meg.
Értesítés.
KlÜlsUjuk Zalavár ••♦gye n i. kösdoségét. hogy-r» Stern.. bergor Testvérek tolWbány és\'Urményn.iRykiítíkedö\'
cég megszán -és ugyaaasea. asakmáqgg,
Stemberger Ignáci és Fia
Bvss.ficj céK »Utt-*aa»ka»Ussé«i, Deák Pa-, ronc tér 2. sz. tüsbm, a vo»t\' CWinliut irodában tovább íotylaljiik. Vásárolunk iTÖnftt, SZOlmát és roesfersége* takar-.
rnáoyt minden mennyiségben is mia*ségbcn a legtua-fásabb áapi áron Ssivoi megkeresést kér
Stemberger Ignácz és Fia
tsktrraJny- é> Hrminynafrktrtiktdík 4?sv
Telefon : 12. Siixgöayciru: Sternlus.
— Látogatás n cserkésztáborban.
Tegnap délután iilus/tiis vendégei voltak az ihórosberényi cserkésztábornak, liugsch Artúr dandárporancsnok héja, dr. Sab/án Gyula polgármester, nz ezredparancsnok képvi*elei ében nnnak helyettete, Eberhard Béla piarista ^áz-főnök, főgimnáziumi igazgató, dr. Kratky István városi főjegyző és dr. Haidu Gyula ügyvéd — n cserkészmozgalom lelkes barátai és nagy támogatói meglátogatták a liliomos zászló alatt táborozó fiainkat, akiknek nagy örömöt okojolt a látogatás.
— Prack István ügyvédi Irodát nyit. Dr. Prack István városi tanácsnok, polgármester helyettes, aki tudvalevően nagy sikerrel tette le az ügyvédi vizsgát, a zala egerszegi ügyvédi kamarától az ügyvédi laj-stromba való felvételét kérte Nagykanizsa székhellyel.
— Szegedi cserkészek Zalában. A szegedi piarista főgimnázium 82. sz. Zrínyi cserkészcsapata Zichy gróf pákai birtokán táborozik eg~A\' fŐpuranctnok és négy parancsnok vezetésével. A csapat száz főből áll. A táborozási idő két hélre van tervezve.
— Halálozás. Balaban Adolf, oz E\'ső Magyar Általános Biztosító Társoaág vexér-ignzgató-holyettcse munkás és áldásos életének 62. évében hosszú, kínos szenvedés után elhunyt Budapesten.
— Uj gyors vonatpár Budapestről Tapolcára és viasza* A Máv. igazgató-aágánuk értesítése szerint folyó hó 15-lől kezdve szeptember 15-ig bezárólag Budapest keleti pályaudvar ó« Tapolca között minden szombaton ar 1104. azámu, ellenirányba nz 1103. számú gyorsvonatpár fog közlekedni. A vonaton az államvasuti személyzeti és a köztisztviselői kedvezményes áru jegyek nem érvényesek. Az uj gyorsvonat indul a Budapest keleti pályaudvarról szombaton este 18 óra 40 perckor (6 óra 40 p.) és érkezik Tspolcára 23 óra 42 perckor (11 óra 42 p. este). At ellenvonat indu) Tapolcáról hétfőn reggel 6 óra 45 perckor, érkezik Budopestre délelőtt 11 óra 40 perckor.
-L- Kedélyes internált. A zalaegerszegi Internáló táborból az egyik internált megszökött. A parancsnokság erre elrendelte körözését. Mikor a körözést elrendelő értesítéseket éppen szétküldötlék, levelet kapott a táborparancsnokság, melyben n következő állott : „A címemre érkező postát kérem uj címemre utánam küldeni. Jó mulotást kiván. Aláírás. Bécs." A körözött és az aláirt személy egy és ugyanaz. Tehát megkönnyítette o hatóság munkáját a kedélyes internált. Jelentkezett Bécsből. A többi most mór a csendőrség dolga.
~ UJ gyógyazertár Tapolcán. A belügyminiszter az ■lispdnhoi Lüldőll rende-ltlébcn közli, hojy T.poloín mó.odik gyí gy-Stertár felflilit*oiit engedélye*!..
Sxardán, c.tltSrtökgn\'
VESZUNK=, REGISEGEKET
műtárgyakat, porcelánokat, szőnyegeket, dísztárgyakat, szervizeket, fehérneműt.
BUDAPEST
aiZOMANVI ÁRUCSARNOK
réizvénvtArsmAc
mogblzottjal, Fodor Antul KBipoat-uÁlti n. 35, d. o. 8—10 lg, d. n. 1—3-lg.
1922. jullua 12.
z.-m.a1 közlöny
fx) U/iíoU. Szombat - vaaHrnop:
• _ A kereskedelmi alkalmazottak
mul kor ftfcbárfmrodt tánccal egybekötött nngy Méri mula ságál vasárnap, julius 16 An délután fél 1 órakor a Uzsnaki parkban fogják meg. mrimii e\'őkalő fővárosi művészek közremükÖ-jtóc mellett. A program rendkívül gazdag és mms, ugy, hogy mindenkinek egy végtelenül kellcrr.es :>zórakozásban letz része A program ijmertetésérc még vfsteatéiünk.
— Meghívó. A nagykanizsai cipész és csizmadia Iparosok szaVosztílya 1059. jutlus hó 12 én este 8 órakor unja évi rendes közgyü-I4(sé(. Tárgysorozat: 1. Uj tisztikar választása. áTExistenciális kérdések. 3. Egyéb indüváoyok. Kérjük a kötelezetiséd szigora alptii pontos megjeleoést. A yezft&srg.
(x) Urrínln. Biztosítsa Jegyét az „Arnny ember "hex.
— Ipnros-tanonclakolo Zalaazent-gróton. Zalavérmegye közigazgatási bízott* aága Znlasxcntgról községben, mlval az ipa-ros-tanoncok száma meghaladja a 80-at, iparos tanonciskola frj/illiiáttét rendcltr cl. Eddig n tanulók isméllő-iskoiába jártak, ez azonban nem pótolbatts a tanonciskolát, mivel n tanulók nem nyertek ott iparokra vonatkozó oapgssabb kiképzést.
(x) Uránia. Szombat(15), vasárnap(lÖ). FalUii démon nagyvárosban; gyönyörű hs\'.isz dráma; <gy .C\'gaia* cim a\'au könyv*lakb|n h megjelent északi történetnek — filmváltozata. Kisérő vigjátélr.
— Hégyniz koronáért négy ember-aak kell meghalni. Efiy vidéki járápMn sá^on elitéinek becsületsértésért egy jóképű ipagyait.\' Az iiéie;bon megnyugszik, Mikor távozik, a folyosón\'Igy fakad kl:
— Ezéit a négyszáz koronáért négy ímbernek kell meghalni.
A felperes és tp.nick tsnui meghalloilAk ezt és visszasiettek a bíróhoz, elmondván, hogy mivel Ten\'yegetődzőU alperes. A biró íoghAz-óit küld u ti na és mikor% előállítják, rákiált:
— É\'olvcszélyer-knyegatéJJért letaitózta lom. Mafca -azt mondta, hogy ezért a négyszáz koronáért négy embernek kell meghalnia.
A becsületszó ámul bámul, majd igy szól:
— Bitó ur kérőm én nem értek semmit. Hiszen nem tagadom, hogy azt mondtam, de aljban Igazán nincs semmi bün, hogy én üirAsó vágyóig Száz koronát kapok egy sirásásért, igy négy embernok kell moghalnl addfcamlg meg-keresem a négyszáz. korouáf. Hát bün ez?...
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, írilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legftíagdsabb árban vesrek, ékszer- és 6rajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2- (Fő-tér és Sagár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu felvétetik.
tanulónak•
TÖHVÉnVSZÉK
(§) Főtárgyalás. A nigyli.niisai kir. tör vénysrék büntető lanAca előtt vádlottként állott tegnapelőtt ő:v. Pulkál Jánosné liDI. Téth Roziit. 65 éves letenyrl napsxámos-«»s<ony, hét gyermeknek anyja. Puikés.ié a kanizsai törvényszék Ismert alakja, notórius vrtsari tolvaj, aki már több ízben volt bün-tatve. Legutóbb májusban sxab.-dult ki a fogházból — és négy napra reá ismét csend-őtkézrV került. A szerencsétlen nő égési külsejére ráereszkedett már n fogház levegője. Igazi fogház. t!pu«. Nyomorúságos iuhú-ai\'Ual. Amikor a fogházŐr bevezeti n letartóztatásban levő asszonyt, a axánolom ércele fut végig n hnllgatóség sornio. Természetesen annyira sülyedt már, hogy n bűnözésből nem tudji magát kiragadni többé n azerén-C étlen. A* ügyészség azzal vádolta, hogy n l^enyei vásáron Rosenberg L\'pót nagyk.»ni *.«ai kereskedő sátrából egy 19 metrr l.owzu kartonkelméi fopoll és kÖtényo aló rrjtetle. A sértett kereskedő neje Rosenberg Teréz iskü alatt terhelőén vallolt ellene, úgyszintén
kényelmei ii célszerű egyedül a kézzel varrott duplatalpu ojrázi
SZANDÁL
Egyedüli kéixiló:
ARGENT JÁNOS
modern tlpíuiti Ha$-rl:onlzM. E>e£k-téz 1
Ugyanott ctievreauK, tox, *nttlo]\\ selyem, \\iwot>cip<5k kézzel do\'goxva a Icgfiooaibb kiritelbea * legatobé
u csendőr tiszthelyettes, ki Puikáanét elfogása után kihallgatta. A vádlott asszony erő.\\en tagadta vádbeli cielekményét, azzal védekezett, hogy két ismeretlen nő adta kezébe a knrtont, hogy rejtse el jutalom ellenében. Csillaghy György kir. ügyész bűnösnek kérte kimondani. Védekezése nem állhat fenn. Enyhilő körülmény— az asszony idős kora és a/, hogy n sértett nem szenvedett kírt, mert nz ellopott kelme megtérült. Dr. Hoch OvAór védő nagyszerű védőbeszédében csupán bűnpártolás dmén kéri kimondani bűnösségét, (az asszony itt erőien fel\' zokog). A bíróság vissravonul határoia:ho-zatalra, majd* rövid idő múlva kihirdeti Ítéletét, mely szerint n Btk. 333. § ába ütköző és 338. § szerint minőiülő lopás hüntettébsn mondja ki I»íi•.ősnek Puskás Jánosnét és ezért két évi fegyházra és öl évi hivatalvesztésre ítélte. Az itélel jogerőro emelkedett.
(§) ÖsazbUntetés klaxabás. Lelar-tóztatásban levő Lakatos Jó:scfet, aii dr. Kaófmimn L\'»jos; jegyzőhöz annak idején betört, s linek még több ügyei vannak, melyekért külön elítélték — szu\'onyos börtönőr kiiérte a tárgyalnsi terembe, hogy a bíróság ösazbüntelést szabjon kl fölötte. Dr. Kenedy fmre tárgyalási elnök felolvassa előtte, bogy hol, melyik biróság, miért, mennyi szabad ságvesxteat szabott ki számára. A beteges külsejű, vézna fiatalember ax elnök kérdésére, hogy hol mennyire ítélték — mindig kevcacl-brc emlékszik, inig elnök emlékezetébe idézi, -mennyire ítélték el. Ugy a vádlott, mint védój* enif/te Ítéletet kél. A birósátf visszovonul hctáro/athózntalr.í, m»jd rövid idő múlva bevonul isinél és ünnrpi csöndben kihirdiii a Magyar Állam nevében, hogy a nagykanizsai törvényszék, mint büntetőbíróság Lnkotos Józsefet különböző cielokményei tpj.nlt öl éviVs hét havi fegyházra lléll, melyből tizenhárom hónspoi «is tizenhél napot kitőllÖtln-^c venz. Eitélt megnyugodván az ítéletben, az azonnal jogerő^ lett. A törvényszék az elítéltet azonnal átedia a kjr. ügyész* ségnek.
/(§) Itélolhelybanhagy^a. Erősen megbilincselve, fogolyruhábin vezctie elő n foglyár Gyenge Jínost, aki sulyoa testbértés miatt van letailózlatruban. A kir. Kúria legfelsőbb fokon helyb.-nh\'gyta az első biróság Ítéletét, mely szerint *ulyo« testisértés bűntettéért tiz évi fegyházra ítélte. Az itélet igy jogerős lévén, elitclM azonnal át idták «az Ügyészségnek. Bilincsbe \\erve kiiérték visszn Gyenge J ínost a fegvhiibt.. — Ugyanciak ítélethirdetés\', illetve helybenhngyáat mondott ki « büntetölörvényszék egy máaik cselben
Czoctkó Mátyást öt évi fegyházra Ítélte a kir. tábla. Tekintettől, hogy elitcit mexnyu-
A választás
mindig könnyen megy a Hungária dpó-üzletben, meit MUndóan étkeznek ujdoniigok.
Elsőrendű tonnla, fohór vászon nőt-és gyermekcipők fultUnő olcsó árban.
Nói-i férfi- és Re«nekhari*ayák Igon n»gy
választékban.
godolt, ax itélet jogerős. A biróság a letöltölt két hónapot és hat napot betudott ax elítéltnek. Cxvetkó István, Molnár József és Duics József büntetését 3—3 havi fogházra szállította le. Horváth Györgyét helybenhagyta. Czvelkó litván Ismeretlen helyen tartózkodván, a . kanizsai kir. törvényszék körözését rendeli cl. Molnár József én Dulcs Józsefnek — kik más letartóztatásl intézetben vannak fogva, ax Illetékes hatóságuk utján hirdetik kl a felsőbíróság végxését.
KözgflzdrsAg
A cukor árit a kiskereskedelemben a következőképpen illipHotlik meg: Kristálycukor l»2 koron., kockacukor kimfavo 206 korona, dobozban 2(M koron., liszlcuVor dobozban 203 korona, kimérve 204 koron., süvegcukor SOS koron., egéti .üvegben 202 korona. Egerben az inikban . forgalmi adó il) bcnaefoglaluiik.
ÁlUtklvltaMnk AautrUba. A magyar kormány legoap Néa»: AuJBiUba ai állat, kiviteli Zílrlaiot feloldotu éa igy megkezdődő!! isméi az állallüvllel. A nemrégiben kőtől! ma-gvar-osztrák gazdasági egyezmény értelmében AuszUiéba havonként 3000 darab marhlt szállil-halunk Kiviteli engedélyt ciak .z kaphal, aki mér megszerezte az osztrák kyrnm ;ylúl a-bevésörlési engedélyt. A kivitel rreginduláM nem igen fogja az árakat emelni, dc jó hatással lesz pénzünk értékelésére. A autéekivitelt Ausztriába kormányunk még nem engedélyezte. Az egyezmény szerint félévenként 1810 darab sertést fogunk Auszlrlába kivinni.
Budapwtl tözádei
Budapest, julius II.
s.p.lwo SOta-75, Fcrtll--. UflUl 1300—20,
Kr.iKi. frank 10Í-T-IW3, NUik. IT0-S0, OUm Ur. 13 7—Oiíliik koioo. 624—n, Hubol —, L.r
73S—7»«, Siokol 3IÖ0--Z10, Svájet fr.nk--,
Vr.nV Jmtr tiVS—Langyfll tnL\'k. Z3\'5—
Budapesti devizák:
Aaut.r3.ai S2I—30. Kofr<ahi®. »»-W, Krártitf.
220-25, t.oa*>n {ÍÍ5 - so:6, B.rli« 263-73, MlUn. 50 7-Hl 3, l\'irit 103-26—"75, Prig. 3215—35, Stockholm 347-ií, Zürich 2M-5-59-5. Wr.o 510-30, 95, N.»--York 1310-30, V«vi 25-5-2«-6, tluk.mt —.
Zürichi zárlati
U.rlin 105, AaMtwdwn--, HotUwJt. 2<í3—,
Kow-Vork 522 7, Urrfon 2320, t\'iila 1200, MUa.o 13.ki. I\'rig. 13\'.«. Bud.pct 37-J, Zigrlb 155, lm. 9 5, Wi.a 2 3, OiiUlk kororu —.
Nemes térnek piacai
f-.uil koron.---., eldrt forlnl---,
nkorofU.---, . 20 koreai. hur>-u .r.ry
5450-5-J0, N.foUoa —.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
uaizQnk 2100 árfolyamon.
u.mh mi. h^yl íiuvé-\' uaCflink nyokol tegm*í.i.bb irb.ft
Téud.t Bi.^Uisok í, külföldi ituUUiek be<Kri)\'<X.bb él l.iCTon.t* I.1J»W»
stb. külföldi pétu-
n.Di.k vélal. 4a aladéla.
és TArsa SSAST
ȃg*jf> i. TrtKwi aai.
Dollár, Dinár
Termény Jelentési
Bui. (TÚMAUU) 5000—ÍOIO, --,
Ibi. 3025 -075. Ukumiojr úp. >1 .\'jOO-lUJO, .»
J,r.___, ub 5400 - 5000, leog.ri 4350-44«l,
t^c. 115—Í2-Í, korjv* 2060—3000. köt.l -.
Budapesti állatvásár: f
SUrb.üui 1 r. >«eubM lOO-fiO, lutr^i. 111—
190, cl.J. \'JS—ltíő, II. r. .ginben H5—05, hít.y. 00-105. clejo 70-73. Nüv.ndék Buba: L r. 90—105, borj J^otótt bóib.) IC®- 60. Kéwlet: N.g)\'ID«h» 322,
ZALAI KÖZLÖNY
eladás 252. Növendék marha 46, eladás 2«, borjú 210, eladás 80, MaríuWr 200—20, boíjuWr 3I0-JJ20.
Sertésvásár.
Felhi-táa 480. Elkeli —. Oí«r s«rtés 216—26, közép 23<»--, i. r. 240—, zsii 320—26, szalonna 286, lehúzott huj 206.
A szerkesztésé/t sajtójogitag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Kocsis és takarító cseléd
kerestetik
az állami szemkórház részére
(Barsk) ,m
Cséplési benzint
é« vegytiszta
BENZOLT
legolcsóbb napi áron alad * *
lécfalvi Bodor Zoltán
IMW fa bnMU lUfitulm. htafc* Nanar. atu 1». TiMin uw \'-4. aita m.
10373/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. városnál több mezőőr vétetik fel.
Felvilágosítást ad a városi gazdasági hivatal vezetője, akinél jelentkezni is kell. Belépés azonnal is lehetséges.
Nagykanizsán, 1922. évi julius 11.
Polgármester.
Kereskedők figyelmébe 1
Valódi prágai befffzff pergamenipapír
Vajcaomagolópaplr Snperlor papírzacskó Csomagolópapír Csomag fllggóclmkók Sokaxoroaltó kászUlók írógép
Irógápkallákak Randalésl isabkBnyvek Forgalmiadó könyvek Mlndanfála OiUtl könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi ár.kon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
psplr4roli4*4b*ij, Ha^ykanixuin
QUITTNER ARTHUR
h.tóaágllac engedélyoiett rniaayas.reló
NAGYKANIZSA
Csengaryiitca 13. szám
Telefon 138. sz.
Elvállal
Vtl4f-tt4.1 v.aaték.k, motorok, oaUlárok, vat.mtat t.l.fonok, ea.acék <a j.lal-ké.stUák.k f.lal.r.Uait, k.at.ly-vtl] Lm kkrtU lurulnMl HUliutsifi vllla-aoa munkálatok gyorsas aaxkOi&lt.la.k
Sukuinlia vágii
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
Apró hirdetések
au». !0 40 K, <ulf u B1H,U, M K. mtn.li>
további uA katkOioap « K. IHlt- M tantét, K, mUr.U bcio.al Mulatt lünk .o.Ua aaámlHatnak. Allial karaaOkaak intndankor 60 aafe.Uk ar«D,adm,i.j.
Jó káslkoaxt kapható Magyar utcs 24. szám alatt.
kisebb mennylaágQ vasabiotics, Urot és villanymotor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók Jutányosán eladók. Cím . kiadóhivatalban.
Jó eredménnyel végzett VII. gimná-zlsta pótvizsgára és fölvételire előkészít. Clm a kiadóban.
Jóháxból való, jól nevelt, szolid fiu tanulónak felvételik Kóhler Testvérek cégnél Vasudvar, Nagykanizsa.
Tanoncokat falvasa a Merkur-gyár.
Egy aialongarnllttra eladó. Bővebbet Arany Janos-utca 4. szám.
Lovak, 2 kanca elad". Ctm hivatalban.
kiadó-
— Zalaegerszegi két s/ép szobós-konyhós lakásomat elcserélném hasonló kanizsai lakással. Cim a kiadóban.
t9A juliu. 13.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik szeretett Pistánk elhalálozása alkalmival részvétüket Írásban, vagy a temetésen személyes megjelenésűk állal nyilvánították, fogadják ezúton hálás köszönetünket.
, Hild Firut és cjalídjá.
XXXX XXX KM XX XX XS
Zab, Tengeri Gépolai, Nyersolaj Kocsikenőcs Badacsonyi rézkénpor Köles, Mohar
továbbá mindennemű gaxdaaégl U németországi kerti magvak kicsiny.
ben is kaphatók ,
Ország is Widder cégnél
Nagykanlxsa, Erssébat-tár 10.
XXX XXX XXXXX XX X xs
FESTÉKKERESKEDÉS :
Sternberger Gyula Erzsébettér
Fővárosi mintára
újonnan berendezell s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
Festffk ét iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása
Feitö fallmlnték Is kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK SSftfilr
Nagybani vételnél aUSnyárakl
(servas-IsModa ilallanebea
(SEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben » a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fő-ut, Bazár I. emelet
Telefon: 123 és 356 szám.

3-i3 URANIA MOZGOSZINHAZ SS
Szombat—vasárnap
CIGALA
A falusi démon nagyvárosban. Halászdráma 4 felvonásban. Vígjáték kísérő.
H E LY A R A K: Páholy 26 kor., Zsólyo 22 kor., II Előadások ketdeU: Hétköznapokon 7 és 0 őrakor, Körszék 18 kor.. Támlás 16 kor., .Zártszék 8 kor., || vasár- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor. Pontos kezdési

Nyonisloil a l«f tulaj.louoiuk: Zalai ts Gyumkti ki)nyvnyo:r.Jjjibaü.

61-ik évfolyam -____Nagyk.-.ntzsa, 1922. julius 13 Csütörtök 156. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMckaiztóiifc é* kiadóhivatal: Fő nt ■ !otararban-t«Ufon 78. -
MejcJele U inlmlig kora r
SZERKESZTŐ: BENEDEK rezső
Ne veszítsük el hitünket koronánk értékében.
Kik követtek el választási atrocitásokat. — A szociáldemokraták választási rendszere. — Zsitvay Tibor nagyszabású hatalmas beszéde. — Jelenjenek meg a bécsi szökevények a magyar biróság elöti. — Az ellenség beavatkozásától várják Magyarország jogrendjének {elborulását. — A kereskedelmi miniszter expozéja. — A mai nemzetgyűlés ülése.
Budapest, juliui 12. (S-.»jnt tudósítónk Iclefonjelentése.) Caál Gssz\'on elnök 10 órakor nyitotta meg a mai nemzetgyűlés illését. J-lenti, hogy Beck L^jos és Iklódi-Szabó Jíinos mr«ndá:u-nát mcgprticionálták, azért u C osztályba soroztainak. Majd felolvasták az inditvány és interpelláción könyvet. Az indemnitáii törvényjavaslat folytató-lngofl tárgyalásin elsőnek
Zsitvay Tibor Síólal fel. Konstatálja, hogy minden képviselő felsrólalásában a békét és bizalmat sürgette. Vizsgáljuk meg, vájjon az ellenzék őszintén dolgoíík-e a konszolidáció helyreállításán. Az egyedüli helyes ut az egyéni felelősség \'-Iveihez való visszatérés. Ameddig az egyéni felelősség érzékét fel nem támasztjuk, addig jogrend nem lesz az országban. Addig, Ainig saj\'ó, gyülekezési és egyesülési jog i lkaimat ud a nemzet rontására, addig a forradalmak káros utórezgései éreztetni fogják hatásukat. Ha a romok közölt uj életet akarunk, li kell irtani a gondolatát annak, ho^y ebben az országban forradalmak utján bármikor politikai hatnlmat^lehessen nyerni. Meg kell szűnni annak a mentalitásnak, mely a magyar politika fegyverei közé bevitte a bombákat, n gyilkosságokat. Majd rámutat nz ellenzék áttal annyira hangoztatott választási „atrocitásokéra. Hi voltuk atrocitások, hol kerctendök. így az egyi\'< gyomai kerületben a szociáldemokrata képviselőjelölt „elvtárs" az ipariskolákban az internacionálét és a kommunizmust dicsőítette. At ózdi kerületben a szociáldemokraták a főispán házát vörös festékkel festették be. A dorogi keiü letben Peyer Károly „elvtárs" programbeszéde alkalmával oz internocionálét játszották. Győrött, ahol Miákics „elvtárs" lépett fel, n vöröskalapácsos szociáldemokraták azzal fenyegetőztek, hogy arra az esetre, ha Miákic* szociáldemokrata megbukik, kilencven sírt ástak meg. (Felkiáltások az egész Házban: Hallatlan szörnyűség l)
Zsitvay Tibor: Droz.di Győző tiltakozik a leghangosabban « választási atrocitások ellen és Drozdi kerületében a Bartoi János-pártiakat azzal fenyegették meg, "W*y felgyújtják házaikat, hn nem Dro/di Győ/őre szavaznak. Tudjuk, hogy az ország tele van nyomorúsággal, de amikor o kormány teljes erejével el akarja hárítani ennek h nyomorú ■ágnak az okfcií, akkor oz ellenzéknek hazafias kötelessége, hogy az izgató anyagoknak a vitába való dobálásától tai tózkodjék.
— Azok a szőkevények, akik nem oknr-nak a magyer biróság előtt megjelenni, most a külföldi zsarnokság hatalmasainál igyekeznek elérni, hogy ezek fellépjenek Magyarország függetlenségével szemben. Ezek a sxö kevények nem védték meg a magyar határokat, hímem ellenkezőleg, megnyitották azokat az ellenség előtt.
— Azért ne tessék amnesztiát követelni, hanem azt, hogy jelenjenek meg a független magyar biróság előtt, ha pedig nem akarnak megjelenni, akkor önmaguk mondanak olyan
ítelete!, nmelyrt nem lehet semmiféle omnes:-tiúvt.l lemosni.
Ptidl Gyula: A boir.b m-.erénylel eket is tc\'.sék kinyomozni.
Zsitvay Tibor: Ar ellenséges államok pénzén fentarto\'t Bicsi M igyar Ujiság című szennylapból olvas fel régieteket, melvek nyiltan ;zt mondják! hogy n mngyar politi kának vissza kell térnie nz októbiizmu • alap jár*. A UUlföld beavntkozóaától várja tehát Magyarország jogrendjének fel-borltusát. A nemzetet lehet tönkretenni, de azt n szörnyűséget nem tudom elképzelni, hogy a Magyar ország lelkében szunnyadó álmokat és remínyeket is ki kell irtani, mint fiit a cikk kivánjn, Miféle lelki és :»ny. gi foirásokból merítik ezek n szökevények a maguk politikáját? A beciGletes, hazafias gondolkodású magyar népet semmiféle „tini gráns" s-ijtó nem ludjá megváltoztatni.
A hazafias jelzőnél n piros grekfüs nxp fiZj.v--lov.igok gúnyosan felnevetnek. Elnök : figyelmezteti őket, hogy a hazafias jelző! gunjO* nevetéssel Lisérni nem szabad. Elnök ezen kijelentését a kormányzópált zajosan megtapsolta. Peidl „elvtáis" felesel az einök-kel, mire két i\'bcn rcndreut.isii ja a hangos „megszakszer^ezett vezért*\'. M »jd Zsitvay Tibor folytatja györ.yőrü gondolatmcnetü hatalmas beszédé\', « Háx általános nagy tetszísc közepette. Utána Valkó L-jos kere*-kedelnii miniszter mondja el expozéját. H írom kéd -hí 61 kiván nyilatkozni: A gazdasági kapcsolat kérdést a külfölddel, a termelés fokozásának kérdése, a kereskedelmi forgalom szabadságának helyreállítás.!. Ami » külfölddel való gazdasági kapciolat kérdését Illeti, bennünket elsősorban oz n terület éidekel, amely régente is kö,öi vámterületet kötött ÖjSxo és amely ezzel a vámterülettel szomszédos volt. M-g is v*n a lehetősége annak, hogy bizonyos megállapodások létrejöjj\' n-;k.
— A teimelést illetőleg még nem értük el ezen n téren a gozd:sági termelésnek avt a fokozását, amely ezen a téren békeidőben volt. M<igyarorfszégO\'» a nemzeti jövedelem lényegesen csökkent. K\'reakedelmi méilegünk lényegesen pissziv, de ez még nem lennft boj, m*it nz n k<?rd/s, hogy hogyan alakul ki.a fizetési méilsgünk. A külkereskedelmi inérlsgüok 21 milliárd korona passzivitást mutat — inig aktív tételeink alig vannak. Külföldi tőkére nem számíthatunk, mert sem Anglia, sem Fronciaország, sem Belgium ninclenek abban a helyzetben, hogy nagvobb tőkével áilj.nak nfkünk rendslkezéare. Ami-rika p-dig a tartózkodás álláspontjára helyezkedik. Pi Isnatnyilag olyan szituációban vagyunk, mikor akaratunkon kívül álló erők behatása fblytán koronánk nagyot zuhant. Ilyen pillanatokban egy feladatunk lehet és pedig az, hogy ne voamltsUk el hitünket koronánk értékében. Törekednünk kell .ura, hogy tényleg csak olyan cikkek jöjjenek be az orsxágba, amelyekre Itt szűkség van. A kereskedelem teljes szabaddá tételé-
Hlrtflxctóol Arak: (!\'/, fir|ilal ariáial l|jltt)
év.. 780 K. Filéna 400 K. Nagy*l
fvt. aoa tí. Egy hóra 7S K. Kjye> íiini ára 4 *
ről c;ak akkor lehet szó, ha azt minden voo atkozásban, ugy a külfölddel való vonatkozásban is érvényesíteni tudjuk.
— A gazdisági állapotokat máról-hol-napin megváltoztatni nem Ifhet, csak fokozatos gazdálkodásról lehet szó. A külföld bizalma nélkül gazdasági konszolidációt nem lehet csinálni. Ha mi összefogunk ezekben a kérdésekben, akkor az eredmény lövld időn belül fog mutatkozni. (Nagy taps és éljenzáa.)
Maid interpellációkra került a sor. Egy vörősszekfüs képviselő interpellációjára Belitska miniszter kijelenti, hogy amikor Salgótarjánba bevonult egy honvédzászlóalj, ünnepséget rendeztek a Szózatot is énekelték, mikor egy Bleier (I) nevű egyén többszöri figyelmeztetés dacára □ kőlapot a fején tartotta és feltűnően cigarettázott — egy hadnagy Bleiert meg-
hotoztatta.
Ülés késő délutá^ ért véget.
Rendkívüli miniszt-ertxnács lesz
a lakásrendelet Ügyében.
Budap st, julius 12 A drágasági bizottság tegn:>pi tanácskozása azzal végződött, hogy a kormány lényeges engedményeket tett, .^melyeket ozo.ibin az ellenzék kevese). Ha a megegyezés mégis sikei ülne és a lakásrendelet vitáját befejezik, ugy nyomban rendkívüli mi-nisztertc.nácsot tart a kormány, amelyen letárgyalja a módosításokat.
Retorzió a jugoszlávokkal szemben.
Budapest, julius 12. (Saját tudósítónktól.) Tegnap jelentettük már azt a hallatlan kegyetlenséget, amit a jugoszláv hatóságok felsőbb parancsra elkövettek a kiutasított magyarokkal szemben.
A magyar külügyminisztérium illetékes helyen eljárt a kiutasítások ügyében és tiltakozott minden egyes kiutasitás ellen. Ha pedig a tiltakozásnak nem volna foganatja és a jugoszláv hatóságok tovább folytatnák a kiutasításokat, a magyar kormány el van szánva, arra, hogy a legmesszebbmenő retorziókkal éljen a jugoszlávokkal szemben.
Néraeto?azág moratóriumot kap,
London, julius 12. A minisztertanács foglalkozott a márka árzuhanásának kérdésével, de semmiféle döntést nem hozott, mert ez a kérdés a versaillesi békeszerződést aláiró hatalmait egyforma mértékben érdekli.
Poincaré miniszterelnök tiz napon belül Londonba érkezik és ott tárgyalni fog Lloyd George miniszterelnökkel arról a kérdésről, hogy a márka zuhaftása milyen következményekkel jár a Jóvátételi fizetések tekintetében. A Reuter-ügynökség ehhez hozzáfűzi, hogy Németország valószínűleg moratóriumot, vagy nemzetközi kölcsönt fog kapni.
ZAl.AI KOzlONY
1922. iullu. 13
Zár alá a spekulációt!
Nagykanhsa, julius 12.
\' Pénzünket a spekuláció rohamosan rontja. Zürichben 58-ról két hét alatt 37-re sülyedt a magyar korona, hz a pénzesés nem természetes. Ezt mesterségesen csinálják. Borzéi körökben azt suttogják, hogy a nemzetközi szabadkőművesség intéz rohamot a keresztén;/ Magyarország ellen. Nyíltan beszélik, hogy „két héten belül nagy rendszerváltozásnak kell lenni". E célból nyomják le a pénzünket erőszakosan. Hiszen semmi ok nincs rá, hogy most romoljon a pénzünk. A gabonatermés javult, a hüvelyesek jó termést Ígérnek, szőlőink szépek, az ország rendje erősödik, az Országházban erős kormányzópárt van, külkereskedelmi mérlegünk jobb, mint tavaly; megkötöttük az osztrák kereskedelmi szerződést, sikerült a jóvátételt elhalasztatni egy csekélyebb részlet leadásával. Mind oly tények, amelyek a pénzünk javulására hathatnak csupán közre. S mégis romlik a korona.
El kell hinnünk, hogy a gaz spekuláció rontja mesterségesen a pénzünket. Nyilván a nemzetközi szabadkőművességnek is van része benne. Hiszen a Drozdiakat épp most szólaltatják meg a magyar parlamentben, hogy a szabadkőműves páholyokat újra állítsák vissza. Most követelik a bécsi „emigránsok" visszahozását. A nemzetközi szocialisták most csinálnak nap-nap után botrányt a nemzetgyűlésen. A liberális sajtó lázítóbban ír, mint 1918-ban. Az orgoványi pör részleteit kiszinezve s egyoldalúan közlik oldalakon. Az obstrukció a Ratsaiak utján dühöng a nemzetgyűlésen s titokban készilik elő — az általános sztrájkol. Tehát koncentrikus a támadás, melyben vezet a börze a korona zuhanásával, mert tudják, hogy ez drágaságot szül s a drágaság elkeseredést.
A pénziinkef—itt benn rontják ezek a körök. Annyi deviza van itt benn. hogy az fél évig elég lenne egész külkereskedelmi forgalmunkra. (Deviza az az utalvány, mely arról szól, hogy valakinek fizessenek külföldön idegen pénzt). Ez a devizátultengés tönkre tesz bennünket. Bankjaink és izmaelitáink rengeteg devizát halmoznak föl anélkül, hogy szükségük volna idegen portéka vásárlására. Már pedig, ha folyton idegen devizát vesznek, ezzel az idegen pénz értekét emelik csak a mienk rovására. A pénzügyminiszter vessen véget ennek a gyilkos spekulációnak. Vegye azonnal zár alá az összes idegen devizákat. Igazoltasson mindenkit, mire kell neki az a deviza. S ha nincs kifizetni valója, azonnal értékesíteni kell. Föl kell állítani a deviza-központot s korlátozni a devizaforgalmat. Csehország és Románia
ezzel az intézkedéssel mentette meg pénzét. A magyar koronán is csak ez segit. Tessék tehát sürgősen cselekedni. Ha tudta az állam nyolc évig zárolni a búzát, vegye egyszer zár alá a spekulációt is I
Lakásrendelet- lakáshivatal
Nagykanizsa, julius 12.
S.^jná, minden jóakaratunk mellett sem ludunk valami elfogadhítót felhozni a hivatalos I pbon megjelent lakásrendelet mellett. Hiszen sem a háztulajdonosok igényeit nem elégíti ki, sem a háromszor szerencsétlen lakók helyzetén nem könnyít. Sőt ellenkező leg — még bonyolultabbá, még súlyosabbá teszi ezeknek helyzetét s c rendelet hatályba lépése esetén még annyi lakást sem fognak ludni kapni a lakást kereaő szerencsétlen emberek, mint ahogy eddig kaptak. Már ott, ahol és akik — kaptak. Ujabb terhek, ujabb dijak, uj»bb kálváriák és hőguta környéke-zések azok számára, kiknek nem adatott meg a sorstól, hogy saját fészkükben lakjanak, de raint lokók kénytelenek a létbe érkezés pillanatát megátkozni. Azért a lakásrendelet revízió alá vételo kapcsán kell, hogy a lakásrendelet ugy átmódosittossék, hogy mig egy-réaxt a háztulajdonosoknak bizonyos széle* jogkört birlosi*, másrészt a lakóknak kőny-nyebbé tegyo a lakáshoz való jutást. Mert ez a lényege. Nem tartjuk szet encsésnek az ujabbi terheket, lakásigazolványért való díjazást stb. Hiszen voltak lakást keresők, akik fizetésük felét csak beadványi taxikra költötték — hiába. Lehetetlen állapot, hogy ha valaki 10—15 igényt ad be, pro szoba 40 koronát lefizessen éa a lakást nem kapja meg. Hogy sok száz koronákat hiába dobjon ki, mikor minden fillér differál a háztartásban. Az üzletekre vonatkozó rendelkezés egyenesen érthetetlen. A legtöbb kisiparosnr-k és kiskereskedőnek be kellene zárni az üzletét, mert ezt a horribilis lakbért képtelen hozamából előteremteni. A lakásokkal való üzérkedést tekintettel • rendkívüli időkre — az utsorabirósághoz kell átutalni. Ha szakeszról-szakaszro, pontról-pontra vizsgáljuk az uj rendelkezést, egyetlen mondatban foglalhatjuk össze kritikánk-\'.. Nem felel meg a követelményeknek.
A* ország egész mást várt a lakásrendelettől. Szükségesnek és elengedhetetlennek tartjuk azonban azt is, hogy mondassék kl, hogy mindenütt, nhol államrendőrség székel, az államrendőrség hatáskörébe utaltassék a lakáshivatal ügyköre-
Nem tudjuk megérteni például azt, hogy akkor, amikor érthetetlen és megfoghatatlon módon Nagykanizsa amellett kardoskodott, hogy ne az államrendőrség, dc a város kezébe jusson a lakáshivatal, nem gondoskodott egyben arról is, hogy ez a lakáshivatal megfelelő apparátus felett rendelkezzen. Egy olyan városban, mint Nagykanizsa, ahol a lakásügyek egész garmadája kerül elintézésre, csak nem gondoljak, hogy két tisztviselővel el lehessen intézni egy oly eminenter fontos hivatal ügykörét, raint a lakáshivatal ügyköre. Aki tisztában van a lakáshivatal őriási munkaanyagával, nzzal, hogy mi mindent kell napnap mellett végeznie kát tisztviselőnek, akik közül ar egyik a hivatal vezetője is — az iktatástól, panasz és bejelentés felvételtől a tárgyalásig, határozathozatalig stb. stb., nz csodálkozik azon, hogy még igy működik.
Nagykanizsa városa nagy hibát követett el akkor, amikor átvette a lakáshivatalt és nem gondoskodott arról, hogu kellő apparátus álljon a hivatalvezető rendelkezésérc. Megfelelő számú tisztviselőket éa főleg nyomozókat kellett volna adni a lakáshivatal elnökének, hogy feladatát gyorsan éa tökéletesen végezhesse. Talán igaza van, ha azt mondja a lakást ke-
reső félnek, hogy „nem tartok lakást
raktáron", az ő szempontjából talán meg tudjuk érteni, hiszen a két tisztviselőtől n nagy adminisitráció mellett nem lehat még azt is kö/etelni, hogy lakások után nyomot zonak. Ee már igazán sok lenne. De n lokás-hivntalnnk ugy e bá\' ebő főfeladata, amiért tulajdonképpen létesült és életre hivatott, az, hogy lakájokat előteremtsen. Előteremtsen minden áron, «.kér tetszik cz a szenvedő ola-nyoknak, akár nem. TeM», hogy lakájt raktáron tartson. M-srt a lakáshivatalnak az r> rei d-ltctésc, hogy a lakástnlanokat lak bhos juttassa.
H í h városnak nincs módjában egy megfelelő npparálusu lakáshivatalt fenntortnni, ha nincs anvngi fedezete, hogy megfelelő fczeméjyzetet beállíthasson és a Hivatalvezető rendelkezésére boc(ásson, akkor miért vette nt a lakáshivatalt, hagyta volna, hogy annak idején nz államrendőrség vegye át. At államrendőrség a n aga nyomozó testületével egyhamar Jelkutatta volna az összes elrekvirálható lakásokat; összeírta volna és átrevideálta volna az összes lakásokat, (azokét is, akik kommunista cselckménuekért ho. szabb szabadságvesztéssel sujttattak) és rendes lakáskatasztert fektetett volna fel.
Persze, bőkezű volt a város annak Idején n letelepedési engedélyek megadása körül is. Az az elem, amely mindenkor aranyesőben gázolt, könnyen jutott lakáshoz, letelepedési engedélyével zsebében házat vett, és most „saját házában" Inkík, mig a vérrel aÁózó mogyeraág lakástalan. Lett volnu és le\'.no lakás raktáron is, a nyomozók felkutat ták volna a lakásokat.
Vegyük csak a szomszédos kis Zalaegerszeg városát, ahol a derék rendőrség vezeti a lakáshivatelt minden dicséretre és elismerésre méltó módon. A zolaegr rszegi detektívek bizony felkutatják a lakásokat éa érthető, ha Zalaegerszegen könnyebben juthatni lakoshoz, mert ott raktáron la vannak lakások. Persze, ott nuomotók vannak.
A lakáshivntaíra szükség van. Kivételes időket élünk, kivételes intézkedésekre szükség von. De tessék akkor n lakáshivatal vezetőjének megfelelő személyzetet és nyomozókat rendelkezésre bocsájtani. H i majd julius 27-e után a magyar földet megszálló ellenség ki fogja utasítani rengeteg magyar testvéreinket, persze Kanizsát is cl fogja valószínűleg özönleni n sok menekült. És mi lesz akkor ? Gondolni sem fog lehetni lukasra. Ha pedig a város nem akar áldozni (nagyon csekély áldozatról van szó, hiszen a hkáshivatoli dijak nagyon tisztességes összegeket hoznak majd) aminthogy arra minden körülmények között kell áldozni, akkor adja át a lakáshivatalt az államrendörségnek és ml meg vagyunk róla győződve, — hogy ha a rendőrség beállítja a maga nyomozó apparátusát, akkor leaz lakás. Igen, lesz lakás. Mert van lakás. Csak kutatni kell lakások után. Házról hátra kell iárni, minden egyes lakást megnézni és felülvizsgálni és az eredmény az lesz, hogy nem kell vagon, nem kell barakk, mindenkinek lesz, ha szerény ia, de leaz lakáaa, mert akkor módjában lesz m»jd lakásokat „raktáron tartani". Mert, hogy a lakás-talnn, akinek mindennapi kenyere után kell, hogy nézzen — még lakás után is küUssoo, lehetetlenség, akkor igazán fel kell vetni a kérdést: mire való a lakáshivatal ?
Felvetettük a lakáshivatal kérdését. Et elfl kitérni többé nem lehet. A helyzet — tudjuk — napról-napra kritikusabbá válik. A revidiált lakásrendelet nogyobb jogkört fog majd biztosítani a lakákhivatalnnk. Már most minden ozon rau\'ik, hogy a lakás-hivatalnak meg legyon a maga opparátusa. Hogy nincs pénz? Ezt a ozót ne.n ismerjük. A városi ütem hozamát, a másfél millió koronát: ide is lehelne befektetni. Ej ha ezt sehogyan sem akarják, nos, akkoi azonnal adják át a lakáshivatalt az
IGYÉK SS PÉCSI TETTYE FORRÁSVIZET I
O legideálisabb uéwiwl hrlitályvl* Nagykanlisal 16«l*rmltá> Beck Henrik (égnél [j
1922. juHua 13______
államrcndőraéxnek, ugy mint Zelaegcr-szegen és n leg\'öbb dunántúli városban cs n nngykanúsoi rendőrség meg fogja mutatni, hrgy lesz raktáron io lakás. H,i pedig megvan a jóakrrat, amiben nem is kélclxe dúnk, akkor azonnal intézkedjenek, hogy a hivatalvezető megfelelő személyzeti:! kapjon, i. IsŐsorban nyomozókat.
E^t n kérdést nem vesszük le többé n m-pirendről. Er.t a kérdést meg kell oldoei, gyökeresen, alaposan és mindenáron. Ét teixék elhinni — hogy meg fogjuk oldatul (*)
HIEEK.
— A szombathelyi egyházmegyéből. Gróf Mikes János püspök Tóth József dr. ppátkanonokot a püspöki szentszék másodelnökévé és Ügyhallgatóvá kinevezte, Gé/in Gyula dr. theológiai tanárt pedig u házassági kölclék-vcdŐi tisztség helyettes ellálósá-val megbízta.
— Főiskolán alak lugyenea ellátása Internátusokban. Pozsonyból menekült „Erzsébet44 tudományrgyetun jclenK-gi id-ig-lencs székhelyéről a folyó év Ő3zén Pécsen fog letelepedni. E fői kóla hallgatói jobbára s felvidékről és egyéb megszállott tciülotről menekült ifjak, akik a szülői otthontól elszakítva, aligha tudják tanulmányaikat folytatni éi befejezni. A megszállók, u magyar föld bitorlók mindent elkövetnek, hogy elszakítsák tőlünk, hogy kitépjék szivükből a magyar Jrzést. Ingyenes ellátást, Hnyagi támogatást, külföldi egyetemekre való küldést és minden kedvezményt megadnak nekik, c<«khogy letépjék Hungária asazony anyai kebeléről. A mpgyarságnak egy magyar alma mater keretében módot kell nyujtnni nekik arra, hogy minden egyetem, főleg az „Erzsébet" egyetem mellé ingyenes internátuaokat létesítve, azokban ingyenes ellátóban részesüljenek. A mozgalom vezetői ma megkerestek K*ni/>u városát, hogy akciójukat anyagilag is támogassa. Nagykanizsa városa nem zárkózhatik el a kérés elől. A „jövendő magyats íg"-ról von szó, minden áldozatot meg kell hozni a „magyar jövőért" . . .
— Időjárás. Az időjárásiam intézet jelentése szerint hazánkban d-rült, száraz cs igen meleg nz idő. Nyugaton némi hősülye-dés mutatkozik, a keleti részeken azonban igen meleg dz idő. Egyelőre még meleg idő várható, helyi zivatarokkal, utóbb átmenetileg hősülyedés.
— A Magyarországi Munkások Rokkant- ér Nyugdijegylete azeptember elején nogyszabásu ünnepély keretében megfogja ünnepelni fennállásának 25 éves évfordulóját. Az ünnepély jövedelméből egy segélyezési Rhpot fognak létesíteni, melyből n reászorultak segélyt kopunk.
— Pályázat a xtlasárszcgi köijegyzŐ-ség segédjegyzői állására 1922. augusztus hó 18-ig n nagykanizsai főszolgabíróhoz.
— Megszöktek az Internáló táborból. Raszkóczy József budapesti és H In Frigyes bécsi egyének, kik internálva voltak a zalaegerszegi táborban, onnan megszöktek. A csendőrség nyomozza őket.
-f A Dunántull Blokk nagykanizsai csoportjának nagy ünnepélye volt tegnap. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hr-llgnlók S/övetségc és a Duuántuli Blokk elnöke Nagy Iván ca főtitkára Jáhn László látogatták meg a nagy jövőnek eléje néző lelkes ifjúsági gárdát. Az ünnepélyt Dattler Lajos csoportelnök lelkes szavakkal nyitotta meg, üdvözölte az illusztris vendégeket és ax ifjú sági vezéreket. Azután Nagy Iván hatalmas beszédét tartotta meg, amelyben a moslani és jövendő keresztény magyr.r ifjúság célját és a mindenkor meg nem alkuvó törhetetlen akarattal keresztül viendő útirányokat jelölte ki. A gyönyörű beszéd a hallgatóságot hatalmas tapsviharra ragadtatta. Azután következett Künnernovits Sándor joghallgató nagyhatású szavalata. Igen sok tapsot kapott azép előadásáért. M«jd Jáhn László n szövetség céljait és eddigi működését és kulturális, nemzetnevelő keresztény magyarságért küzdő jövendő munkálkodását fejti ki. A beszédet a közönség nagy tetszéssel fogadta. Csillag
_________4M.A1 KOZ\'.QNV
Károly gépészmérnök hnll^tó Mr*,tctt nagy sikert irredenta szavalatával. Utána ifj. Tamás J noS a csoport főtitkára f<Vv„Nta azon tagtársak neveit, r.kikel munkájuk érdemessé ÍV Szövetség szenior-tagjaivá vJó fclava-tá-»árj. Az elnök felkérésére N gy Iván lelje* bu.-diló szavak kíséretében Ünnepélyesen felavatta Őket és egyúttal Ax ő kezéle letettek rr.indnyájnn a bijtáisi esküt. E/után a vendégek : óraiból felemelkedett dr. Tamás J\'inos, megkösöntc az ifjuiág eme lélekemelő ünnepélyét és a pesti vendégeknek n haligajósághoz ic.téze\'l lelkes beszédét és biztosította őket a helybeli keresztény intelligencia támogatásáról, mert örömmel látja, hogy az ifjúság a hatalmasan fejlődő szervezkedő munkája eme-támogntást megérdemli. Az elnök zárszavai után a Himnusz emelkedett hangjaival nz ünnepély véget élt.
— NőegyesUleti közgyűlés. A nagykanizsai Református Nőegycsület f. hó 16 án, vasárnap délután 6 órakor a rcf. imahizban (Batthyány-u. 16.) rendkívüli közgyűlést tait, amelyre Összes latijait tisztelettel meghívja. Egyben hálás fcösíö-\'etét nyiivánitji a Nagykanizsai BankegyesülctnoTc 500 K, * /,ilamegyei Gazdasági Takarékpénztárnak 200 K és a „Hangya" szövetkezet helyi fiókjának 400 K Jótékonycélu adományáért.
— Szegény katyuskák. Hogyha már kiadták a rendelkezést az ebek összefogdosására, akkor utasítani kellene a végrehajló közeget, hogy az megfelelő formában történjék. Tessék például elképzelni azt, fényes napp.il, .« gyér-tnekek rajitól kísérve, a néppel lc*i piactéren megjelenik a gycpmesteii szerkezet — a kocsi a gyepmester segédeivel, rkik ha egy bárca-nélküli kutyát meglátnak, üldö/.óbo veszik réz-huzalu hurkaikkal, majd ha sikerült nyaka köré dobni a drót la.\'.szót, magához vonja, hogy a szegény állat mint a pörgettyű Ugy pörög maga körül, rnuid mikor megkapta a remegő állatot, elővesz egy zsineget, nyakéra köti és egyik kezében a Kutya nyaltát fulladásig összeszorító zsineget, a másikkal az eb farkát fogva, cr/y szűiücn follóditja a kocsiba. Éj a sok gyér nek, fiu és leány « kocsi körül, akik szemtanúi nz ilyen durva ténykedéseknek,"miilyc"k megbotránkoztatnak n inden jobb érzésű embert. Igen, szükség vau a gazdátlan kóbor ebek összefogdosása™, azonban nem lehetne ezt oly mó don foganatosítani, hogy ne képezicn botrány tárgyát? Védelmet, emberségesebb kezelést kérünk a kutyusok s .ám.ir.t.
— A lakásügyekben fizetendő Illetékek. A hivatalos lap közli a budapesti ós vidéki lakásügyi hatóságok eljárásiért fizc tondő illetékek összegét Az illetéket erre a cé\'rn készütő bélyegekben, kell leróni. A& illeték a lakásügyi hatóságok költségeinek íedezésare szo\'gál. A vidéki Inkásüjjyi hatóságodnál minden beadvány és szóbeli bérelemiői felvett jegyzőkönyv után husz kuruua illetékei kell leróni. Ötven korona állandó illeték j^r: 1 n szabad rendelkezési jog, ii a szabad bérbeadási jog, 3 az igényjogosultig megalapítására, valamint bkás kiutalása iránt beudoit olyan kérvények után is. amelyekben valame\'y lakás megjelölve nincs, 4 a végleges mentesítésre irányuló kérelmek után, 5. az elsőfokú lukés-Ügyi hatóságok haiá;oz*tai ellen boadoH panaszok után. Száz korona állandó illeték ala esnek a bérlői vagy albérlői n.inóség megállapítására irányuló kérelmek, ötszáz korona állandó illeték jer t\'trcs teleknek építkezés céljából való igénybevételére irányuló kéreimek után. S\'.o-bánként negyven korona ille ék alá esnek, feltéve, hogy a kérelem négynél nem több szobából álló lukásra vagy lakásrószro vonatkozik: 1. a háztulajdonos vagy albérbeadó kijc\'ölési
•O
3.
DIANA
SÓSBORSZESZ
Külsőleg bedörssdlftsre vagy bolsöleg cukorra caeppentve a legjobb fájdalomcsillapító.
HindenUtt kaphatói
joga bérlet átruházás és csere alapján lakás-igazolvány kiállítására, \'2 lakás vagy lakásrész igénybevételére, 3 határozatlan vagy határozott időre szóló mentesítés clrondclésérc irányuló kérelmek. Az illeték lerovása nélkül benyújtott beadványok az illeték lerovása elö:t ol nem intézhetők. Méltánylást érdomlő kivételes esc-tukbon a lakásügyi hatóság vezetője illetékmentességet ongedélyczhci.
sportélet.
A vusárnapl revansmórkőzós.
Mull hó 29-én mérkőzött egymással Székesfehérváron Njgyknnizsa és Síékesfehérvár válogatott csapatn, mely alkatommal Nogy-knniz-.a csapata erői kűrdelem árón 2:! (0:1) arányban legyőzte a rivális Székesfehérvárt. A rev.msmérkŐzés folyó hó 16-án, vasárnap fog megtartatni a katonaréti sporttelepen. S\'-ékesfeMrvár ég a vágytól, hogy kikötői ülje a csorbát, tnely őt otthonéban érte, s uj összeállításban próbálkozik felvenni a In; col N igykanizsa 11 legjobbjával. N.»g>k-.nÍ7Si» csnpnta sem tölti tétlenül ar. idejét, hanem állandó, erős tréningekkel fokozza eiéjét és játéktudását, s termesze-lr*en arra törekszik, hogy a győzelmet, m-l\\el Székesfehérváron ki tudott vivni a hazai pálya előnyétől éa megszokott, fanatikus sport- publikumától támogatott fehérvári csapat ellen, itthon is, esetleg nagyobb arán ban megismételhesse. A kanizsai vólo-sraloU csapat összeállilása sem , végleges. Folyó hó 13 án, csütörtökön délulán 6 óia-í-or vnlogató triol-mérkőzést rendez a két kani\'-oi egyesület, mely hivatva lesz meg-óllapitbni, kik képviseljék a vasárnapi válogatott mérkőzésen Nagykanizsa színeit. Felhívjuk a város sportkedvelő közönségét, hojjy n Irifil mérkőzésen minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Cserkésztábori jelentés. Táb-.>-romunk első hete n legsvbb munkában s legideálisc-bb élrtbfn telt cl. Készen vno a konyharendszerünk 4 tűzhellyel, kürtővel, éléstárral és fáskrmrával, kitűnő forrásunk hoz szépen kiépített lépcsőzd vezet, az ebédlőt n táborhellyel erős fahíd köti öss.c, 2 nagysátor U\'.\'.k ad biztos menedéket éjjelre s az időjárás viszontagságaival széniben. Csin0<an elkéfilett oltátunkról mar két izben szállt az Egek Urához a tiszta áldozat szava kísérve hálaadó imáinkkal és buzgó énekünkkel. A tábor közepén lengedez jó házigazdánk, lnkey bá«ó ur zászlaja mellett n nemzeti szinü lobogó, m cserkészliliommal, amely nl»l> naponkint szent esküvéseket leszünk Iítennek s hazának. Vasárnap fogadónop volt. A szülők aggódva jötUk és boldogan távoztak el. M-\'g kóstollak Ízletesnek ítélt ételeinket, végignézték a nr.gy „tengeri csatát", végigélveztek jó szívvel adott, meghitt, barátságos táboii ünnepélyünket, melynek egyik tárgya a kis báró lnkey Klárika születésnapi meg-
Szerdáu, csütörtökön
veszünk Bútort régiségeket
műtárgyán at, porcellánokat, szőnyegeket, dísztárgyukat, szervizeket, fehérneműt".
FIDES %Tsz^rÍAsRAr BUDAPEST
meabliottjal, Fodor Antst Központ »záll \'> II. 35, d. e. 8—10 lg, d. a. 1-S lS.
J
ÍALAI KÖZLÖNV
iü.2.
13
jratulálása volt. Minden vendég nagy megnyugvással, szivében sok szeretettel és mély benyomásokkal távozott. Ez jól esik nekünk » buzdításul szolgál. Közölnünk kell, Hogy a fáradság miatt csak hetenkint kétszer (kedden, és pénteken) megv le a küldönc a városba. Szerdán Inkey Pál báró ur vendégei leszünk Ihárosban A mngysrok Istene* kiiérje áldásával további munkánkat is.
IhAroiberény, cserkésztábor, 1922. jul. 10 74. Törekvés cserkészcsapat.
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei Budapest, julius 13.
I
KapoUoo 59/6—SG26, Font Dollár 1305-2*, Francit frank 101*7—166*3. Márka 0U« Hia
57 7-68 3, 0»*liik korona 610-30, Rubel Ul
760-767, Szokol 3226—75, Svájci írunk--,
Frank dinár 1626—35, l.«ngy«l mirka •
Budapesti devizák: *
Amsterdam 510—20. Kop| önhiba 27H-H4, Krisztián\'® 213—18, LonJon 5826 - 68 6, Berlin 275—Milano 53 7—613,1\'árW lc5"5 - 100 6. Prága 32&0-30<\\StockJioljn 335—<0, Zürich 263 5 - 6V6. Wien W.0 Zágráb m -00, New-York 1315-35, Varsó 26-27, Bukarest
Zürichi zárlat:
Berlin III, AmUerJam--. Hollandia 202 3,
Naw-York 622, Loodea 2316. Pátls 4210, Milano 2340 Prága 1360. Budapest 37. Zágráb 156. Vané 0, Wien -i 3, Oiztrik korona —.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona---, exüit forint---,
• ■tkoronás---, a 20 kotonás magyar arany
6:00—, Napoleon —.
Termény jelentési
Buxa (TiizavVlíki) 5IC0-6150, egjíb g76-l25, rozs 3960 —100, takarmány árpa uj 410; - 4300, sör
árpa.---, zab 54Í-0- 600, lengori 4375—4425,
repce 11600—12000, korpa 2050-3000, köles
Budapesti állatvásár:
Martwhu: I r. «gé>xben 105-04, hátulja 116 186, elojo \'J6-100, II. r. egészbea 86—06, hátulja 90—105, eleje 70 -78. NiivenJék maiha : I. r. 8\'.—100, borjú (Olott bőrb ) 153 - 60 Késslel: Nagymarha X í, eladás 72. Növendék marha 3>, eladáí 21, borjú 140, eUdái 120, Marhabér 210-20, borjubir 300-.
Sertésvásár.
Felhajtás 1200. Kikelt -. Öreg serié* 186-226,
kűzép 2^0—. I. r.--, s»ir 326-, szalonna 320,
lehúzott hut 100 -200.
A szerkcsitésért sajlójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
dijai 10 aaOlr 40 X. »Mlr- U Obmdmv 60 H, íulnrt.u toTfcbbl m« MlkSaaap 4 K. vaair- *« tlnovpnap fi K, tMtapbb betflval aa*Oatl uarak duj.Ua »*4uaUt»tc*k. AtUat k«r».4kn«k mindenkor &0 MiiaUk tr»as«.1iu«t>/.
Jó házikoszt kspható Magyar utca 24 szám alatt.
Jóhnxból való, jol neveli, szolid Hu tanulónak felvétetik Kőhler Testvérek cégnél Vasudvar, Nagykanizsa.
Küldönc, kifutó fiu áronnál felvétetik. Zalsvármegyei Szövetkezeti Á»uforgalmi r. I, Nagykanizsa, Fő-ut 8.
993/1922. szv.
Hirdetménye
Az általános forgalmi adó ellenőrzése során megállapítási nyeri, hogy hamisitott 100 koronás címletű forgalmi adó bélyegjegyek vannak forgalomban.
A hamisítvány legfeltűnőbb jelei:
Á bélyegjegy nem a kincstári viz-Jegyes papirból, hanem közönséges vízjegy nélküli vékony papiron készül
A „forgalmi adó" szóban az „R" és „M* betűk alakja eltér az eredetiektől abban, hogy az „R" betű alsó szára a hamisítványon hosszabb és eltérő lendületben hajlik kifelé, az „M" betű függélyes alsó szára és a két szárat összekötő szögnek a második szára jóval vékonyabb az eredeti bélyegen lévőnél. A .korona" szóban az „R"betü magasabb és keskenyebb alakú az eredetinél. A hamisítványon a függélyes fogazat 18 —18, a vízszintes 17—17, az eredetinél ellenben 20—20, illetőleg 16—16. Ezenkívül
Eedig a bélyegkép színezéke feltűnően alványabb (rnatl). mint a kincstári bélyegeké.
Felhívom ennélfogva a bélyegjegy elárusítókat, hogy bélyegjegyanyaguknak magánúton - - akár vétel, akár csere utján — való becserélésétől tartózkodjanak, mert annak a veszélynek teszik ki magukat, hogy mint tudva hamis bélyegjegyeket felhasználók, vagy mint forgalombahozók az 1897. évi XXXVII. tc. 1. §. és az 1921. XXVIII. tc. 4. §. alapján bélyeghamisítás vétsége miatt 2 évig terjedhető fogházzal, 20000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntettetnek.
A hamis bélyegjegyeket felhasználó adókötelezettek ezenkívül az 1921. évi XXX1X tc. 63. §. alapján a megrövidített adó háromszoros összegét tartoznak megfizetni, mert a hamis bélyegjegyek nemlétezőknek tekintetnek és mentségül nem fogadtatik el az a védekezés, hogy a bélyegjegyek hamis voltáról nem volt tudomása.
Azok a bélyegelárusitók, akik hamis bélyegjegyeket árusítanak cl, ugy a bélyegeiárusítási, mint minden egyéb kincstári jogosítványukat elvesztik.
Nagykanizsán, 1922. évi julius 12.
Polgármester.
Kisebb mennylségU vasabroncs, dról és villanymotor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán elf.dók. Cim a kiadóhivatalban.
Kocsis és takarító tseléd
kerestetik
az állami szemkórház réuzére
(Bar&k)
10373/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. városnál több mezőőr vétetik fel.
Felvilágosítást ad a városi gazdasági hivatal vezetője, akinél jelentkezni is kell. Belépés azonnal is lehetséges.
Nagykanizsán, 1922. évi julius 11.
Polgármester.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befőző pergamentpapír
Vajcsomagolópnplr Superlor papírzacskó Csomagolópapír Caomag fQggŐclmkék Sokszorosít* készülék írógép
Irógépk el lékek Rendelés! zsebkönyvek forgalmiadé könyvek Mlndenfóle üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi Arakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplrárnhixábsn, Nagykanizsán.
REZGALIC
Maynag*
98 -9t\',-ol
Raffla
fiiom^rlésd Kénpor sTul\' Kénmái
Gépolaj Hengerolaj Usró Kocsikenőcs Marónátron
(msgasfoka lugkó)
Gyanta stb.1^
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapítva tSM
O OOOOOO QQOOQQÖ ÚOOOOOOOOOOO 0000000000000000
0
Könyvnyomdai munkát ♦ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
OOOOQOOQOOO OOOOOOOOO OOO OOOOQ OOOOOOOOOOOOOC
Nvorfott > Uptut>Jd0nM0k: Zilii it Gyuro.ü k&uivnjomdijjsui.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922, julius 14. Péntek
157. azám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
£Mrk«i3t£ié^ éi kiadóhivatal i F<Vr>t 13. ». . — Intsnuban-telafoa 78 ———
Megjctonlk mindig kor* rr.gjjcl
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
A nemzetgyűlés mai ülése.
Eseménytelen nap a parlamentben.
Budapest, julius 13. (Sóját tudósítónktól.) Tiz órn után nyitotta meg n írni nemzet* gyűlés ülését Gaál G:azto», aki brmutatjs mirdjnrt n Keresztény Iparosok Országos Sxóvctségének kérvényét a lakásrendelet rcvi 2Íó alá vétele iránt. Droxdi Győzőke napi rend előtti felszólalásra kopott engcdéljt.
Droxdi: Tegnap a szerbek által kitoloncolt mogyarok sérelmét hoztam a Ház e\'é. Beszédem folyamán kitértem arra is, hogy a „Szózat" cimü lapot a kormány támogatja. Erre a „Szózat" mai számában olyan cikket közölt, amely engem nz ország közvéleménye előtt megvetésnek tehet ki. Ha minden igaz volna, ami a cikkben foglaltatik, akkor egy revolvert vennék elő és főbe lőném magamat.
Horváth Zoltán: Valkó miniszter tegnapi beszédével foglalkozik. Üdvö/li n keres kedelmi miniszter azon szándékait, hogy az ország gazdasági helyzetét javitso, de ebhez két dolog szükséges, jó bel- és jó külpolitika. Majd kitér Zsitvay tegnopi beszédére, mely szerint ő nem hive az amnesztiának. Csodálkozik avon, mivel „azok" választották meg Kecskeméten Zsitvayt, akik amnesztiára gondolnak.
Zsitvay: Ugyan, kérem l Majd azután tovább folytatja Horváth beszédét. Előhoza-kgd&\'ő is az ellenzék ismert, frázis bombáival, fáj neki a párt számarány, az internálótábor és a törvényhozást „törvénytelennek" jelenti ki. Négy órás beszéd után az elnök figyelmezteti, hogy elég ideje volt neki mindent elmondani, ami a haza érdekében szükséges.
Ülés holnap 10 órakor folytatódik.
A szerb uralom alá keriilt baranyai községek.
Budapest, julius 13. (Saját tudósítónktól.) Bsronyavármegye törvényhatósága ma tartotta első évnegyedes közgyűlését, amelyen az alispán szomorúan jelentette, hogy a hstár-megállapitó bizottság intézkedése következté-ben Baranyavármegye 34 községe került szerb uralom alá. Ezek kőzött 2 színmagyar, 10 magyar és néme», 12 vegyes lakosságú és csak 2 tiszta szerb község van.
Az ir köztársasági felkelés,
Bécs, julius 13. (Saját tudósítónktól.) A Neues Wiener Journalnak jelentik. Londonból: Dublini hirek szerint Corkban, ahol ez-idő szerint De Valera tortózkodik, kikiáltották a köztársaságot. Eddigi jelentések szerint a köztársasági felkelés leverése folyamán 93 embert öltek meg és 390 et megsebesítettek. Bartent, aki egyike volt az ir -szerződés aláíróinak a akit Collius parancsára letartóztat? tak, több politikai fogollyal együtt megszökött.
A nyomozás a Rathenau-ügyben.
Bécs, julius 13. ($3ját tudósítónktól.) A „N-ues Wiener Journál"nak jelentik Berlinből: Rathennu gyilkosaintsk nz Aruntsex környékén kétséget kizáió nycnviit megállapítani mindezideig nem sikerült. A nyomozást két irányban folytatják. A tanuk vallomása szerint a két kerékpáros férfi Halmatadt felé halndt s a tanuknak azt mondották, hogy Hágába szándékoznak menni. E«yes jelekből arra lehet következtetni, hogy a gyilkosoknak sikerült a gftdelageni rendőrkordonon átha-tolniok. A gyilkosság ügyének feldeiitésén egyébként 200 rendőrtiszt fáradozik.
Egymilliárd értékű hamis-lebélyegzést! pénz.
Budapest, julius 13. (S..ját tudósítónktól ) A forgolomból kivont lebélyegzett Osztrák-Msgyar Bink jrgyeket felülvizsgálták. A vizsgálat megállapította, hogy a\'Csonka Msgysr-országon lebélyegzett és bevont bankjegyek közül közel egymilliárd korona értékű hamis lebélyegzésü.
Kétélű fegyver a sztrájk;.
Berlin, julius 13. (S,.;át tudósítónktól.) A berlini polgári lapok a nyomdászsztrájk elmultával ismét megjelentek. A .VorwS\'lá", amely a nyomdászok bérmozgalmát teljes erejével támogatta, ma egy cikkében kijelenti, hogy n birodalmi nyomdászok sztrájkja miatt az állam igen lényeges gazdasági és pénzügyi hátrányo kat szenvedett. Ezenkívül megakasztotta a köz társaság védelméről szólá törvény végrehajtását.
Európa pénzügyi válsága.
London, julius 13. (Saját tud isi tónk telcfonjelentése) Lloyd George azt kivánjo, hogy o pénzügyi válságot az európai államok kilárólng a maguk erejéből oldják meg, minthogy Amerikára nem lehet számítani. Amerika szemmelláthatóan ellenzi, hogy résztvegyen a pénzügyi válság leküzdésére irányuló nemzetkőzi rendszabályokat megalko\'.ó megbeszélésen. Londoni körök ennek ellenére reménykednek abban, hogy Amerika mégis csak összefog a többi hatalmakkal Európa rekonstrukciója érdekében. Poincaré francia miniszter elnököt a jövő hétre várják Londonba.
Német nemzeti kölcsön*
Páris, julius 13. (S.iját tudósítónktól.) A „Petit Parisienne"-nek jelenlik: Aogol részről azt javosoljik, hogy a julius 15-én esedékes 33 millió ő\\s<egü aranym\'árka (a német jóvátétel egy részlete) megfizetését néhány nappal halasszák el. Ezzel az intézkedéssel akarják megakadályozni azt a pánikot, melyet a márka zuhanása okozott. A lap továbbá azt irja, hogy tegnap újra visszatértek a nemzeti kö\'csön tervéhez, amit végre akarnak hajtani akkor, ha a márka valamit javult.
Blóllsoteal Arak: (argalail atféill S|fltl) gg«ss 6vc« 780 K. Kétévre 400 K. N«gy*l
ÍVT» 200 JC. Fgy hAra 7» K. Ear«» «sia> in 4 K
A románok védték a népbiztosokat.
Budapest, jul. 13. (Saját tudósítónktól.) A székesfőváros törvényhatósági bizottságé-nuk tegnapi közgyűlése négy napirend előtti felszólalással indult. Az utolsó napirend előtti felszólaló komolytalanul Csilléry Andrást kísérelte megtámadni, azonban rajtavesztett, mert saját demokrata társai intették, le őt a következőként: „Ostobaság, amit beszélsz, fogd be o szád!" A Keresztény Községi Párt derűs nyugalommal hallgatta a bombának szánt szánalmas kakasgyujtó játékot, végre is a dextruktiv sajtó képviselői által ugratott „városatya" kénytelen volt megszégyenülten leülni. Csilléry András a kereszténypárt viharos tapsai közben emelkedett szólásra, hogy válaszoljon a támadásra. Kemény szavakkal és a tőr^nelmi lények felsorakoztatásával bironyitotta, hogy Ágoston Péter volt külügyi népbiztos, ké«őbb miniszter a Peidl-kormányban, tárgyalt a románokkal, arra azonban nem tért ki, hogy kik tartották itt a románokat, kik akarták Fiiedrich Istvánt a románokkal kényszeríteni, hogy lemondjon a kommunista munkástanács által kinevezett kormány javára. Megdöbbenést váltott ki mindkét oldalon az a kijelentése, hogy a románok vérfürdővel fenyegetőztek, ha a népbiztosoknak bántódásuk esik. A román meg-s-.állás által okozott károkkal a népbiztosok személyi védelmét fizette meg az ország. — Ctilléry András ozon kijelentése, hogy a románok a főváros zászlaját román zászlónak nézték, — nagy derültséget keltett. Mikor pedig az akkori idők közhangulatáról és a rend biztosításáról beszélt, mely utóbbit az Ő kezébe tették, a közgyűlés tagjai pártkülőnb-ség nélkül ünnepelték Csilléry Andrást.
Szombaton dönt a Ház a lakásrendelet ügyében.
Budapest, julius 13. (Saját tudósítónktól.) A drágasági bizottság a módosításokkal együtt elfogadta a lakásrendeletet. Neubauer előadó most dolgozik a jelentésen és a lakásrendeletről szóló bizottsági jelentést szombaton terjeszti a nemzetgyűlés elé. A bizottság ajánlani fogja n nemzetgyűlésnek, hogy a rendeletet fogadja el.
— Hebelt azocláilsta képviselő fegyelmi Bgye. A hegyaljai evangélikus egyházmegyei törvényszék nolnap ül összo .Miskolcon, hogy dr. Hebelt Ede régóta húzódó fegyelmi ügyét tárgya1 ja. Hebelt ellen az & vád, hogy a forradalmi időkben és a kon mu-nizmus ala t szerepet vállalt és a Károlyi kormány alatt elfoglalt állását a kommunizmus alatt is megtartotta. Ezen fegyelmi ügy kapcsán felmerül az a kérdés, hogy az egyházi hatóságnak joga van-e Hebeltet elitélni vagy pedig az egyházi törvényszéknek ki kell őt kérnie a parlamenttől.
angol FÉRFISZÖVETEK
PRÍMA SIFFONOK
és vftunsk rég! árban
Minden áruból csak elsőrendű gyártmány!
átmeneti és télikabátok, sötétkék és fekete kamgarnok nag; választékban
_ .Szövőpamut
SINGER JÓZSEF 6 TÁRSA " ■tsr&ar\'*
. KOipont ««»H6 <pQI«t »
Z\\l.W KÖZLÖNY
19\'W. iuliu. 14
Aknamunka.
A gazdasági és ipari élet folytonos nyugtalansága, a nagy drágaság, mely az emberek millióit mind nagyobb és nagyobb mértékben sújtja, a munkaadók és munkások izgatott lelkiállapota, a társadalmi béke ellen meg-ujuló támadás már oly tetőfokra hágott, liogy nincs az egész csonka országban olyan derék és józan ember, aki a háboru előtti állapotokat vissza ne sirná. Azokat az állapotokat, mikor két krajcár volt a zsemlye, harminc krajcár a hus, kilencven krajcár a zsir, olcsó volt a ruha, cipő, lakás, amikor a dolgozók tisztességes keresményéből még szórakozásra is jutotl s ha ugy akarta, még maradt is. Ki ne fájlalná a társadalmi békél, a harmonikus egyiiltinunk jlkodást a munkaadó és munkás között, a megértést és egymás iránti szeretetet Természetes és logikus óhaj ez azok részéről, akik komolyan és higgadtan gondolkoznak az élet folyásáról s akik megszokták azt, hogy értékes munkával szerezzék meg az élelfentartásá-1ioz szükséges eszközöket.
Amilyen természetes és logikus ez az óhaj és az óhaj megvalósítása felé irányuló törekvés, éppen olyan természetellenes, de fájdalom, tudatosan rosszindulatú a szociáldemokrala vezéreknek az az igyekezete, hogy a béke állapot felé való törekvés, hogy annak az életnívónak, gazdasági és ipari rendnek helyreállítása valahogy be ne következzék. Minden lehetőt elkövetnek ez ellen s egész nyillan kimondják, hogy a kormány visszafelé igyekszik, vissza egészen a háboru előtti megszakadt állapotig és ők ezt nem nézik jó szemmel.
Ok léhát ugylátszik nagyon boldogok. Ok megvannak elégedve a drágasággal, a gazdasági és ipari élet békétlenségével s előre beigérik a kormánynak, hogy küzdeni fognak az ellen, ha a kormány igyekszik vissza a háborús állapotok felé. Dc nemcsak Ígérik, hanem meg is teszik. Nincsen nap, h^gy egy, vagy több sztrájk kitekésérőí ne hallaivánk. A gazdasági éW ipari téren tehát folytatják a békés munka megbolygatását, amely naponkénti áremelkedéshez vezet. hnnek meg viszont örülnek lestvéreik, a hadimilliomosok, siberek, mert régi fölhalmozott készleteiken az árfelemc-lés révén busás nyereséget vághatnak feneketlen zsebükbe. Ezek részére dolgoznak ök és a saját maguk javát mozdítják elő azon maszlag alatt, hogy ök a dolgozók érdekeit, a gyengéket védelmezik. Jól tudják, hogy csak a békétlen, nyomorúságos állapotok között tudják magukat a felszínen tartani s azért mindenáron igyekeznek ezt az állapotot tartóssá tenni. A folytonos, úgyszólván szüntelen áremelkedés az egész társadalmat izgatott kedélyálla-potbn sodorja s a föllobbanáshoz nem asok hiányzik. Ezt az izgatott állapotot a külföld is jól ismeri s pénzünk vá sárlóercje folyton siilyed, azon feltevésből indulva ki, hogy itt még mindig forradalmi állapotok vannak, a nyugodt munka feltétele hiányzik. Ezt a bitet
csak megerősítik most a parlamentbe került szociáldemokrata vezclók foly-Ionos handa-bandázásai, amelyek mindent megerősíteni látszanak, csak azt nem, hogy ök a munkáért, a termelés emeléséért, az állalánqs megélhetési viszonyok javulásáért fáradoznának.
Dc a külföld azt is látja, hogy ez a folytonos nyugtalanitás mesterséges, tudatos és annak elterjedéséért a kormányt teszi felelőssé, annak egész működését gyengének tarlja amiatt, hogy nem tudja a munka zavartalanságát biztosítani, lizek tudatában ugy,in melyik külföldi állam adna árul és becsülné meg a mi koronánkat? Ha itl békés munka lesz és minden órában uj és uj értékek keletkeznek, a külföld is bizalommal lesz irántunk, koronánk felmegy és automatikusan csökkenni fognak az árak, megnyugvás jön létre s akkor a szociáldemokrata vezetők lába alél is kicsúszik a talaj. Látja ezt mindenki, ugy a kormány, mint az egész társadalom, tudják, hogy mindennek oka a szociáldemokraták vezetői, de nemhogy összefogna ellenük a kormánnyal egyetembe mindenki, hanem tűrik rendbontásaikat, izgatásaikat. mig végre aláássák az egész országot.
Azért a kormány, az államhatalom, rakjon végre féket ezekre a vörös mesterkedésekre, ne liirje tovább a szociáldemokraták országaláaknázását és lásson hozzá, hogy a szociáldemokrala mutatványosbódé ne rontsa tovább az ország hitelét, az ország konszolidációját. Vessen véget az aknamunkának!
Minden becsületes magyar hazafi mellette fog állani.
Értesítés.
Kitiltjuk /UUvir.negye n é. közönséget, hogy a Strre-b<r<«i Testvetek tüca-miny és Unncnyivagyketeskedó cc.i megszűnt i* ugyanezen szekmit
Stemberger Ignácz és Fia
tőivsz cég alatt Nagykanizsán, Doák Fa-rcnc-tér 2. sz. házban, a. volt Giunhut irodában
tovább foly:atjuk-Vitiárolnnk a iónét, sxalmét és mesterséges takarmányt min ion nxnnyiségben és mln\'ségb^n u legmagasabb napi áron Szíves megkeresést kér
Stemberger Ignácz és Fia
UkMmhr éi ttraiiO)Mrritfilt*dtk «;t>
Telefon : 12. Sürgönyeim : Stornlus.
HÍREK.
— Álh elyexcsok, Uin©v*4cjck A/
igazságügyminiuter Henkő Ákos, a knnbssi törvényiekhez beosztott Buziéi cérŐl inrnc-ktllt törvényszéki irodestgédliszlct * keszthelyi kir. j.tránbirósághoz hasonló minőségben, Hüky Béla, n nagykanizsai törvényééihez beosztott Csáktornyáról menekült járásbiró sígi irodasegédtUztet hisonló minőségben n kaposvári törvényszékhez, Flichla Viktor, n n gyk.uiU.-ui töi vényszékhsz. beosztott Pórinkról menekült jórá»birós*gi iiodísrgédtisztet hasonló minőségben n Jelenve! járásbíróság-hoz helyezte ét. Horvíth G>uIj, Gyulafehérvárról menekült és a kanizsai törvényszékhez beosztott irodntlsítct hasonló nvnő.iégben végleg n kanizsai kir. törvényszékhez, Horváth Pá», a nagykaniiK/i telekkönyvi hivatalhoz beosztott Perlőkről menekült telekkönyvvezetőt végleg n r\'sgykanizs.\'l telekkönyvi hi-vatelbo* telekkönyv vezetőnek, Kovád J >zscf, a nogykonizai-i tör vény* rékhe.\'. beosztott Csáktornyáról menekült járásbírósági iroda-igazgatót hasonló minőségben végleg a nagykanizsai kir. törvényszékhez, liernáth Mihály, a nagykanizsai kir. járósbiiósághojt beoszlott Csáktornyáról menekült járásbirósági iroda-löiiszlet hasonló mindőségben végleg a nagykanizsai kir. járásbírósághoz, és Turek László, Perlakról menekült járásbirósági dijnoko. hasonló minŐaégben a nsgykenizaoi lörvény-székhez nevezte ki.
— Kik pályáznak Nagykanizsáról Znlacgetnz.egi o ? A Z tlaegn-ueg városánál folyó hó 17 én, hétfőn dél-lőtt választáh u\'ján betö\'.tendó áUá\'okra mai napig Kani /sáról n követke/ők pályáznak: Schcnken berber József rendőrkapitány, n n.\'tgykanÍTsai államrendőrség k h^gási o.stlály"ina* vezelője a váiosi közigazgatási lanáctnoki állásra, dr. Novai Imre városi jegyző az adóügyi
tanáctnoki állásra, Szőnyi S ndor árvaszéki ülnök, volt alkapitány, n városi árvasíéki ülnöki állásra ad»ák be pályázutukit. Schen-kenberger József rendőrkapitánynak eddig c«ak egy ellenjelöltje van — Szenei-Molnár J., akinek azonban Schenkcnberger kapitánnyal szemben vajmi kevés kilátásai vannak megválasztásához, mett eltekintve áltól n köz bec»ülcslől és áltulános szeretettől, melynek Schcnkenbejger, mint Zalaegerszeg volt vezetőrendőrkapitánya kivivott magának, ugy, hogy megválasztása majdnem egyhangúlag fog megtörténni, inint régi rendőrtiszt éi vezetőknpitány a közigazgatás minden ágában elsőrangú tekintély és hosszú éves gyakorlat felett rendelkezik. Schenkcnberger megválasztása nagy nyereséget jelent Zalaegerszeg városa réazére, mert benne a várost közigazgatás egy elsőrendű erői fog nyerni A városi adóügyi tannemoki állásra, tekin tettel, hogy legalább hat évi gyr.korlat kívántatik oz elnyeré/éhez — eddig egyetlen tályázó adta b? pályázatát — dr. Novai Imre \'• j -gy.\'ő, nki tizenötévi gyakorlat fö\'őtt rendelkezik és kiben minden kvAÜ ás meg van aira, hogs helyét méltóképpen befogja tölteni. Dr. Novai egy kipróbált, kitűnő munkaerő, ki rddigi beosztásaiban mindenkor tanújelét adta rátermettségének és rnnak az erélye* férfikéznek, melynek oly nagy hiányát érezzük n közéletben. D . Novai megválasztása tehát feltétlenül bizonyos. Távozását őszintén fogjuk sejnálni. Szőnyi Sindor árvaszéki ü\'nök, nki n*gy elfoglaltsága mellett n (kihágás) rendörbüntetőbirói ügyeket is kény-teltn intézni, a zalaegerszegi árvaszéki ülnöki állásra pályánk. Ellenjelöltje dr. Tomadat zalaegerszegi városi tanácsnok, aki eddig árvaszéki ügyeket in vezelte^ a igy Síőnji megválasztása valósz.itiütlen Tomaska dr.-ral szemben. Ugy tudjuk azonban, hogy Kispesten, ahová szintén beadta pályázatát, megválasztására nagy esélyei vannak.
(x) Uránia. Sxombat - vasárnnp i „Falnál démon nagy városban.
— A lakáthivatni kérdését, — melyet n „Znlai Közlöny" felvetett és amelyet mindaddig állandóan napirenden fog most t iltani, mig telje, és mindnyájunk megelégedésére elintézést nem nyert — tegnapi cikkünk nyomán, az illetékes tényezőket h vrgre foglalkoztatja. M:rt hiszrn kénytelenek bdútni, hogy a lakáshivatallal tenni kell váiamii. igy fenn nem állhat, ahogy most v\\n. N:m hhet követelni, ho-<y egy vezelő tisztviselő egyetlen tisztviselővel egy oly munkakört lásson el, melyhez egy egész uppa-rátus kell. A képviselőtestületi tagok is keW, hogy állást foglalj inak « MZ*l«i Közlöny ben felvétetlek mellett. Vjgy teljes és tökéletes lakáshivatalt m\'gfelclÖ személyzetül, tisztviselőkkel és Jőltg nyomozókkal, vagy pedig fdják at *űrgővn államrendőrség\' nek. Ez utóbbi a város anyagi teherme»;-teriilése szemppntjábil is a legcélszorübb megoldás lenne, amennyiben u lakás kutitásokat a detektivtcstület végezné- Helyisége pedig az osztályparancsnokánál, vagy a kapitányságnál lehelne. Szeretnők, ha város vezetöíégén kivül a képvisclőlestülft tagjai is behatóan foglalkoznának az üggyc\', hogy minél sürgősebben elintézést nyerjen. Mert fon\'osahb ügyet nem ismerünk jelenleg Kanizsán — mint a lakáshivatal rendezését, mikor n megszállt területekről rövid időn b:lül Kanizsát is elfogják özönleni a kiuta si oltak é% Magyarországba visszatérők ezrei.
1922. jullm 14
ZM.AJ KOZLOMY
OLCSÓ
kényelmes 1% cébzeiü egyedül a kézzel varrott duplatalpu nyiil ^
SZANDAL
Egyedüli kcazitó:
ARGENT JÁNOS
oiodirn <Mu«ta Nafrkanlni. 0<ik-tér 1
Ugyanolt chcvreaux, box, antilop, selyem, vászoncipók kczzel do\'gOZYS a lenfinomihb kivitelben a lec.\'itolsö divat fieríril.
— Szünidő n bíróságnál. A nagy-kenizsui kir. tói vényszék — mint járásbíróságnál julius 15-én kezdetét veszi n ncgy tár-gyalá\'ok szünete. Az úgynevezett hiiójági szünidő, mely szep\'entbcr clsrjéijj tert s mely idő alatt o kisebb ügyek természetesen elintézést i yernek. Juliu* 20 án nzonbm kivételesen mrgUr\'.ják még o rablógyilkos Vandei-|icj Gézii ügyében a fől.-\'i gyelast.
— Ipnrklállitás Zalnegerazegon. A Zalaegerszegi Ipartestület <lh itáro\'ta, bogy az idén is december bób n, karácsonyi vá sérrul egybekötött ipaiki.illilát.1 rendé . A kiállításon a tanonc és segédmunkások i» részt vesznek munkáikkal, melyéit méltó kitüntetést fognak kupni; a mesterek versenyen l Ívűt vesznrk rés.t A zt«l irgrrsregi ip.uo* asszonyok és lányok há/iipöii termékeiket, kézimunkákat, játékokét és egyéb divtáigya k>-t fognak kiállítani. A kiá]litá>>, amint n jelek mutatják, sokkul nagyobb arányú 1c >z a tavalyinál. A kiállításra va\'ó felKiváit a nnpokban fogják szétküldeni, azonkívül bizott \'ágok alt-ku\'nak a kiállítás rendezésére. Ez Zilasgrr szegen történik. Remélhetőleg Nigykanizsa városának iparos társadalma is megérti a kor szavát és ki ép a nyilvánosságra frjtclt iparával, a fővárosba illő nagyszeiü készítményeivel és megmutatja, hojy Najfyka\'.ti.-s.a iparossága a vidék iparossága közölt első h:lycn áll.
— A kanizsai útlevél vizsgálatnál tegnop tizenkét o\'.y utzs is érkezett u jugoszláv von ttal, okinek nein volt útlevele*. Az eljáró rendőrtiszt Szommcr Ignrc rci.dörfc-l ügyelő, tomészeteíen nem engedhette tovább, vi»sza kellett Őket tartani.\'. Ai utasok <l<Víd-iák, hogy a jugoszláv hatósági ko/eg, aki tőlük elvette a.-, útleveleket, egy másik irányba haladó vonatra szállt és olt rl.ludt, ók m<-g útlevél nélkül érkeztek be Koni>s/.r.\\ Ma azután a tizenkét útlevelet utána küldték h várako7Öknak, akik azután tovább u\'irzlak, kitűzött céljuk felé. A vonatvi;sgá!ó közegeknek az a megfigyelésük, hogy az utóbbi napokban mintha erősen megcsappant volna a Jugoszláviából és Fiuméből Magyarországba utaiók száma.
(x) Uránia. Legközelebb nz „Acany ember*4.
— Ajánlat uj tlpuau házak épito sére. A város polgármesteréhez Borsody Vilmos budapesti vállalkozó mérnöktől (Do hány-utca 12 ) levél érkezett, melyben kérdést intéz, nem-e érdekelné n várost, h » uj típusú házak felépítésére ajánlatot lenne. E «n házuk állítólag sokkalta olcsóbbak lennének, mint
más házak éa ax építési ár 607»\'*» 10-15 éves jelzáloghitelre elvállalná. Azonban szír -séges lenne, hogy n város a telkrt ing>en adja és az építési községek kb. 40% & pérubrn vagy kötvényekben fedezné. Jó lenn hi a szakkörök is hozzászólnának éa leadod véleményükéi, hátim egv lépéssel tovább M-k rülne vinni a lakAskéid^ problémájút. .
(x) Köztlaztviaelők közleménye. E« tesitjük azokat a t. tagjainkid, ul iknek még beváltatlan 1922. évi cipŐuuiványuk van, c*c>\\ utalványokra juliut 14 tői kezdve kedvezményes cipőiket kiválthatjuk, mert az ujabb cipö>zállitm Anyunk megél kezelt. Köztisztviselők sSzövetkezete.
— Az uj lakásrendelet ós hkát-Ügjro vonatkozo jogszabályok, összeállította és nttgy.irázatokkul ellátta Di. Borsos Endre buda pesii kir. ité\'.óláb\'ai bíró, a m. fcir. r.ópióltd ói-munkaügyi minisztérium lakásügyi főosztály*-nak főnüke A a 207 korona is kiható Kfcchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
— Holttá nyilvánít Ások. Linzer Fe-rei c csörny, földi földmive*. tki 1886-b.m született, L. litván és Baji Zsófia fia, a 20. h.-gy.-czredből 1917. ápr. végén eltűnt. (Le-tenyei kir. jircsbirósájf.) Horváth Sándor rajki földmives, aki 1894-ben született, H. István és Somogyi bvo fia, n 48. gy.-ezrcd-böl o.osz fogságba esve, 1917-ben Samar-kandban h\'si halált h (Letenyei kir. járásbíróság.) Fried Andor, nki 1896 ban Ni»«y knttizsfín született, F. Ödön és Rcichenfeld Hrlén lift, a 3 nehéz tüzérezredböl 1916. aujf. 4^én az oiosz h^iC\'éren eltűnt. (Nagykanizsai kir. járásbíróság.) Horváth Ferenc felsősze-menyet földmives, nki 1882-ben született, H. Ferenc és Göncz Éva fia, Gánik Eszter fér jf, a 20. hnnvédgyaloge\'redböl 1914. év szeptember havábon az orosz h*rctéien eltűnt. (Letcnyoi kir. járá»biróság.) Takáci Ferenc borsfai földntive*, aki 1883 bjn Buctulán s;ü-letetl, Takács József és Tóth Julin fia, Tóth Anna férjr, n 19. it^pfÖlkelÖ gyologezredből szerb fogságba esve. 1915 ben eltűnt. (Lete nyei kir. j misbírósóg ) — Zd.iruvcct György fityeházai földmives, aki 1887-ben nzületett, Z. Józief és Míinarics M«i fia, Andr.v»ek Erzsébet férje, a 48. gy.-ezredból 1917. ápr.
vígín eltűnt. (Nigykanizsai kir. járásbi"óság.) Györkös István zol.is\'ebari föld mi ve*, nki 1886 ban Ztlas/entb.ilázson született, Györkös J tnos és K\'.»ré Anna fia, a 48. gy.-e?redből 1915 mórc. havábüi nz orosz harctéren eltűnt. (N «gykanwsai kir. járásbíróság.) Szabó J\'S/s. f (titi) kiskMiiitsai földmivo*, aki 1898 ban Ncgyk.ini.-sán szölet«t», Si. (liti) József és Sneff F..ZSC fia. a 20. h. gy. eiredből 1917. szept. 4 én az olisz harctéren eltűnt. (N.sgy-kanizsai kir. járásbíróság.) — Horváth István nagykenizsoi cementgyári munkás, aki 1882-ben Surdo.-i született, Dómján Anna férje, a 44. gy.-ezrrdből 1918. ju.». 20 án nz olasz harctéren eltűnt. (Nagykanizsai kir. járásbiró s.tg.) Aki esetleg valamit tud róluk, jelentse a zárójelben feltüntetett kir. járásbíróságnál.
— Felvétel a Szent Domonkos-apácák rendjébe. Felvétetnek S-t. Do.iion kos rendjébe kar apácántik okleveles óvó- és tanítónők, polg. i*k., középiskolai taj.i ónök vagy fi .t I leányok, akik akár polgári iskolát, akár a leónyghuiá*iumo», n gf.zdflsági, kereskedelmi iskolát végezték, házinővérnek i\'dig ipsrosl ányok, varrónők, könyvkötést, zöv<5at vagy •■gyebet tanult.-k, a házimunkára alkalmas fö\'dmivcs leányok. Bemülz.t-
ozni lehet a közelség szerint Kőszeg, Szombathely, Vasvár domonkos perjelnőjénél jelentkezni. Folyamodni n». Röthy Ríjmunda Szer>t DomonkoJ-rendt tartományi főnőknőnél Kőszeg. (Vismegye) mert ott az anyaház.
— Revízió alatt n >endőrtiszti rangllata. A néhány hónapp.sl erelőtt életbe lépett á!lamrendői*égi ranglista tudvalevőleg nagy ke,dvtelenségct idézett elő a rendör-tiszlíki>r^köi ében, mert nem vr.lte figyelembe egyes, idősebb szolgálatot felmutató tisztek eddigi sro\'gáiati idej-t és rátermetüégét, fiatalabb évfolyamú tisztekkel szemben. A figyelmen kivül maradt lisztek persze felebbe-zésM-1 éltek a ri.ngsor megállapítása miatt és most a belűgvmiaisztt-r a felhozott sérelmeket orvoslandó. revízió alá véteti n teljes rungli^tát. A ievízió elatt a lisia ellen bcadutt felebbezéack is beható tárgyalás fclá kerülnek.
— Közszolgálati alkalmazottak gyógyfitr dóztetése. A népjóléti és munkaügyi n.inis\'ter a klr. honvédség tagjai, valamint a középosztály rászorult tagjai és csa-lüdtftgj\'-inak fűrdőzlciéso és üdültetése tái-gyában kí;do«t korábbi körrendeletében s»c-mélyenként nPpi 130 koronában megállapított r|lat.:si dij ösuegét Balatonfüredre ntzve juüus 21 tói, ti többi bahitonmcnli fürdőre nézve pedig julius 17 tői kezdve napi 180 koronára emelte fel. Ebben az ősszegben lakás és étkezés bennfoglaltatik.
(x) Uránia. Szombat (15), vasárnap (18).
Oga\'a" (fa\'uii démon nagy városbAn) H-lász dráma Délnek — foiróvérti életéből Vígjáték !-isi;ő Mm.
_ Zalaegerszegi két széP
Hzobns-konyhás lakásomat elcae-I rélném hatonló kanizsai lakással. I Cim a kiadóban.
— Ax ntolaó tuaxaxállltnsány. Az
Ut>lsó oroszországi tuszszáüitmány az elrault vasárnap indult el Rigából ós jelenleg Német-országban van átutazóban. A szállítmány holnap, vagy iegkósőbb vasirnap érkezik meg a csóíi hadifogolytáborba.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, briüiánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és óra javítások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried Józ*ef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
Jegyzeteimből.
Egy megszenvedett magyar a kővetkező, tanácsot adta nekem a minap: „Gázol/ keresztül mindenkin az életben, mert nem érdemes jószivünek lenni." A biblia másra tani/, de az élet is
másra oktat n inket, magyarokat.
*
Petőfit kezdetben azért nem szerették, mert túlságosan pártjára állt a népnek, Adyt azért nem szeretik még, mert ostoroita a magyarságot
Vojjon mi segít itt: — fó szó, vagy ostor? *
Múltkoriban alkalmam volt betekinteni
egy német ur jegyzeteibe. A magyarokról
többek között azt irja, hogy nyomorog,
szenved ez az ország és a mulatóhelyek
mégis tömve éjjel nappal,
mintha a legjobb világot elnök. Mi
előttünk (tudniillik O el. tlük) ez a magyarsag
örülési szimptomáit mutatja.
Nagyon is igaza van a német urnák,
beisinejük e:t mi, mulatók is. Csak
azzal nem vagyunk tisztában, hogy
bánatunkban, vagy igazi jókedvünkben
rugjuk-e a port?
A magyar képviselők egyrésze hivatását abban látja, ha minél több kellemetlenséget csinálhat a társának. ( !//•
Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. A felelős szerkesztő minden nnp 9 ós 10 óra között fogad. Délután azonban nircs módjában fogadni. Egyébként minden panasz, minden sérelem ügybeo, a legnagyobb készséggel állunk közönségünk rendelkezésére és igyekezünk segítségükre lenni. Birki akinek baja van bizalommal fordulhat hozzánk. Ezért vagyunk. Beküldöli cikkeknél a kéziratnak csak egyik oldalára irando. nem. mindkél oldalára. Közlemények csak este 7 j\'ráig fogadtatnak cl. F. J. Szívósén közöljük
ha közö hüő N. K, Közvetlen miniszternél;
beltfgy-
Zürlchl zárlati
Berlin 125. Amsurdun--. HolUndu Wll.
N.w-Yo* M13. loodon 2310. N.ls 4310. MtUno t£ft ás* «l«b. Budspcat *0. Zágráb 165. Varso 0-6. Wien Osztrák korona bélyegnU 2 a.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszUnk 2100 árfolyamon.
Ouin mii h.lyi KI1VÍ- UAflÜnk.
ny.kct l.K.n.Biubb IBMWI"\'
míbUitó <> «»"««>»
!^«Wnyói«bb <t Ut^yoiubb t(IJnit«M.
küirúUl I.dfcs..
Dollár, Dinár...
Grosz és Társa
M»a,H^I«.. lugtr-ul 1. T.l.lo. 111.
A Mcrkattiúit sojtójogilag felelői: > Behedek Rezsi szerkesztő.
ZaLAI közlöny
1.9-2. jp)iu« 14
Apró hirdetés ok
<U|«t 10 u4l( 40 K, *wkr-. 4. nuuopoap 00 K, minden tovAbbl T.*tka«j»«p 4 K. v«*Ar- Odihi>u»v ó k. vaita^abb betárol u«<l«lt iuv*k dupUD (Utiulltaluak. AlUit kí.r«»ökn*k mlii.leukor 00 uiuMk i.«ni«dm4ar.
Jó hiizlkoiizt kapható Magyar-utca 24 szám ah>tr.
Jóhnzból valé, jól nevelt, szolid fiu tanulónak felvétetik Köhler Testvérek cégnél Vasudvar, Nagykanizsa.
Kisebb mennyiaégU vasabroncs, drót és villanymotor felszereléshez szükséges por-cellán-g^lyók jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Eladó 200 hektoliter íohérbor, 5—6 fokos, literenkint 34 K. Rigyéczi hegyen fekszik. Érte. kezni lehet Kovács tulajdonosnál B. Zamárdi, j Dambi vendéglő, esetleg lapunk nyomdájában.
5000 négyszögöl telek házzal együtt eladó Kiskorpádon, Tóth Ferenc-féle. «$«,
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos Földblrtokrendező Bíróság által tngedélytzttt
Ingatlanforgalmi irodája.-
V J TtUfoa SÍI dhfc-tfr Távirati dm: Jrínté Hyrfkség Eladó birtokok t
200 holdas birtok Zalamegyében, melyből 180 hold szántó, 60 ho!d rőt, a többi erdős legelő.
250 holdas birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó a löbbi erdő, rét és legelő.
222 holdas birtok veszprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 ho!d szőlő, 2 hold akácás, n löbbi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogy megyében, prima fajszőlővel-beültet ve.
15 holdas szőlőbirtok Nogykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 km.-re, leljes felszereléssel.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett a Balaton partján.
Parcellázások x *
Somogymegyáben homokos birtok, 10Ó0 négyszögölenként 10.000 K. Építési anyagról gondoskodva van,
Zalamegyében közvetlen a falu mellett. Agyag ós homok keveréke. 1000 négyszögölenként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házak:
A város belterületén szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urlnegyedben hatszobés családi h3z.
Kisebb lakóház közöl a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kerttel és szántófölddel. Ezenkívül kisebb nagyobb házak eladásra Állandóan előjegyezve.
Üzletházak:
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház a piac börzelében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Balaton somogyi pariján szálloda, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogymegyáben vasúti gócpontnál nagy emeletes vendéglőház szállodával, sok épülettel, teljes felszereléssel.
Somogymcgyébcn falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Zalamegyében falusi vendéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlőié teljes felszereléssel.
40 lóerős „Rába- motoreke, 1918 6vi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bemutatva, nagyon jutányosán eladó.
Cséplési benzint
és vegytiszta
BENZOLT
legolcsóbb napi áron oJiut
léc alvi Bodor Zoltán
blromínyl is k«rok<de1ml irodája Hagykarlua. fatelep, Magyar-uUa 158. Telifon nappal 58. este 124.
K XXXX m XX KM XX X X
x Zab, Tengeri x Gépolaj, Nyersolaj % jfj Kocsikenőcs | Badacsonyi rézkénpor f * Köles, Mohar %
további mindennemű gazdasági és némotersxigi kerti m«Bvr«k kicsiny-bon ís k-phatík
Ország a Widder cégnél
Nazykaolua. Ermébet tér 10. JJ
xxx xxx masx xx x xx
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett vllttnysxerelö
NAGYKANIZSA
Csengery.ulca 13. tzém
Telefon 138. sz.
Elvállal
vlliglté.l v.xoUk.k, motorok, o.UI&rok, v.l.mlnt tol.fonok, o.ocgök A. Jol.ö-Lé.zUlókok f.l.soroU.it, k.it.ly-viliim hftrltó b.rondoxdaét. Xlnd.nn.mtt vlll.-mgi munkálatok gyora&u o.tkfiiBlt*tii.k
Sx.ksfeiiien végil
motorok ujratekercselé.ét. MindennemU égők raktáron.
10373/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. városnál több mezőőr vétetik fel.
Felvilágosítást ad a városi gazdasági hivatal Viezetője, akinél jelentkezni is kell. Belépés azonnal is lehetséges.
Nagykanizsán, 1922. évi julius 11.
Polgármester.
Telefon 3-13 URANIA MOZGOSZINHAZ Telefon 3-13
Szombat—vasárnap CIGALA
(Faluit démon nagyvárosban). Haliszdrámn 4 felvonásban.
Jegyezzen elő az .Arany omber\'-re.
HF.i.YÁRAK: Páholy 20 kor., Zsölyo 22 kor., II Rlóadánok keidete: Hétköznapokon 7 és » órakor, Körsxék 18 kor, Timii* 15 kor., ZáiUzék 8 kor , II vasár- és ünnepnap 5, 7 és 0 órakor. Pontos kezdési
J
: ♦
I

A nagyérdemű közönség tudomására hozom, hogv Sternberger Testvérek cég meg-szűnt és Sternberger Samu cég alatt
takarmány- és terménynagykereskedést
nyitottam. Üzletágam kiterjed az összes c szakba vágó áruk vételére és eladáaára.
A nsgyérdomü közönség további s7ives pártfogását kéri ^
Sternberger Samu
takarmány- ó» term6nyns»gykeroskedő Nagykanizsa, Széchenyi-tér 4. sr.
CSEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság: Fő-ut, Bazár I. emelet
Telefon: 123 és 356 szám.
Nyomatott a laptuUJdODOSOfc: Za!«vi és Gytrmaü könyvnyom<.\'4j*San.
ljM. november 11.
zai.ai közlöny
5
mo.tanl eleset tségéböl fölemeljük minél mrga.abbra, minél nagyobbra minél lelj..ite- és terményképe.aé tételéra. El ha ■ nemzet munka-teljesítménye a nemietek munka-versenyében ax cl«6 helyre jut, akkor dladalmiakodlk a többi nemzeten, legyőzte lellprdlt la, minden roaazakaréiukkal éa erőszakoskodásukkal szemben.
Ehhez a győzelemhez juttat bennünket a teitnevclér, mely gyflte-lem utAni vágy — a ma szokásos kifejezéssel Irredentlimus — mindannyiunk telkeiben sóvárogva ég.
(Vég. k.vclk.zik)
Izmed pasa Angorába utazott.
Pátis, nov. 9. Izmed pasa a szövetséges fömegbizottaknak azzal a jegyzékével, hogy a törökök tartsák tiszteletben a mudániai egyezményt, Ango-rába utazott. Hir szerint Rifaat basa, Konstantinápoly uj kormányzója a jegyzék átvétele után a szövetséges tábornokokkal folytatott beszélgetések során megígérte, hogy visszavonja azokat a rendelkezéseket, melyek a szövetségesek biztonságát veszélyeztetik.
Sziláétól a léghnjófor-galom.
Budapest, nov. 10. A légl-postaforgalom rtov. hó 15-161 1023. évi február hő 10-ig szünetelni fog.
A munkások kUidötUége Mussolini előtt.
Róma, nov. 10. A Munkás-szövetség Tanácsa elhatározta, hogy küldöttséget meneszt Mussolini miniszterelnökhöz, hogy a szakszervezetekkel szemben elfoglalt álláspontját megismerjék.
Az angol kormány cáfolja a törSk Hzultán menekülésének hirét.
London, nov. 10. A kormány megcáfolja azt a hirt, mintha a szultán egy angol hadihajóra menekült volna.
A csehek uj szikratávíró állomásai.
Prága, nov. 10. A prágai cseh sajtóiroda, hogy hírszolgálatát megkönnyitse, a pozsonyi királytornyon és Kassán drótnélküli táviróállomá-sokat létesített.
A Felvidékről kiutaaitják az alkalmatlan Idegeneket.
Prága, nov. 10 Kassán a csehországi Illetőségű munkanélküliek sürgetésére úgynevezett tisztogatási akció Indul meg, amely az alkalmatlan Idegenek ellen irányul. A tartózkodási engedélyeket átvizsgálják s a log-lalkozásnélkülleket, vagy a politikailag gyanúsakat kl fog|ák utasítani a Felvidékről.
REGINYCSARNOÍC
A fekete matróz.
— DoUktlvrogénjr. — 62
A Zalai K6iftajritimi» Irta Havaa Zsigmond
A .Fekete Lámpá\'-ban megint nagy dáridó volt. Kívül nagy cseppekben, sürün zuhogott az őszi eső, s ezért a csapszék szokatlanul népes volt. A kü\'őnbőző búvóhelyekről egymásután jöttek elő a leghlr-hedtebb alakok és benépesítették a piszkos odút. Tiz óra feló előtűnt a vörősszakállu Is. Megint csak megjelont és senki sem tudta honnan, merről. Leült egy sarokba, wiskyt rendelt magának, s megkezdte a csőcselék szemmcltartását. Odafigyelt, ho«y miről is beszélnek. Éppen egy hórihorgas csavargó jártatta a száját.
— Halljátok, cimborák, ilyet még nem pipált ez a vén város! Egy néger egymásután tízszer Is felülteti a rendőrséget! . . .
— Miről beszélsz? — kérdezték többen a szónoktól.
— Hát arról a Biack JimmyrŐl, aki múltkor olt végigmászott azo-kon a drótokon . . . Tudjátok, elfogták itt a folyón és beku\'csozták. Két napig nem kspott enni, mert nem akart beszélni ... A fekotc kibírta az éhséget és a szomjúságot, de aztán megunta és lefektette az egyik rendőrt, bement az őrszobára és hat kékkabáiost fektetett le . . . Aztán levelet irt a detekilvfőnöknek és szépen nyugodtan szolonnázva kisétált a kapun . . .
— Hthehal nftvetelt a csapszék vendégsége. — Aztán nem fogták le a kapunál?
— Persze hogy nsm 1 A rendőrök azt hitték a kapunál, hogy a detek-tivfőnök szabadon bocsátotta ...
— Ördöngös egy fickó lehel! — dörmöglek többen, — da hol a csodában bulkáihat Ilyenkor? . . . Én is megsz/rítnék vele ismerkedni egyszer . . .
— Hit bizony pompás cimbora válnék belőlo . . . Olyan sz ökle, mint a kalapács . . .
— Azt mesé.ik, hogy egyetlen csapAsra beszakiija az asztal lapját . . . Meg hogy a horgonykötelet ugy szakiija el, mint a cántt!
Igy folyt tovább a fecsegés a fekete matrózról és a sarokban ülö vörös férfi minden dicséretre össze-réndi\'otta a szemöldökét. De a hórihorgas még be sem fejezte e\'.beszé léséi, mikor nagy robajjal kicsapó dott a lebuj ajtaja és a lépcsőkön hatalmas Iépé3ek döngtek végig.
— Hé, ki Jöh-.t? — kérdezték egyszerre mindnyájan.
— Csend, mert ütök! — dörgött egy hang és a lépcső alján megjelent a fekete.
— Black Jlmmyl — ujongtak « csavargók és egy páran hozzárohantak, hogy kezet szorítsanak vele. A néger azonban elhiritotta magától az üdvözléseket é3 a csaposhoz lépve, egy pohár wiskyt kért. Mikor c\'.Ajo tettek egy talpas pohárral, egyszerűen lesöpörte a pultról és egy nsgyobb poh rral kért. Aduk neki egy borospohárban, azt is le-söpörto. Erre aztán a csapszék minden o\'dalan kitört a röhögés.
— Egy vödörrel adj nekil — kiáltották nfchányan nevelve és a csapos most már egy sörös korsóban adott wiskyt a feketének, oki ezt egy szuszra kiitta és csak az után nézett egy kicsit körül.
— Igyatok az egészsége inra! — ki áltott aztán, mire a csavargók mind-nyájao rendoltek ás ittak, (folyt Wv.)
KÖZGAZDASÁG.
Az ország cukorollátásn biztosítva Tan. A cukorldénv megindulásának küszöbén állunk és hazánk cukorgyárai teljes üzemmel dolgoznak, hogy a hazai szükségletet kielégitsék. A kereskedelmi szakkörök véleménye szerint az idei cukoridény biztatónak Ígérkezik. Az össxcs cukorgyárak, do különös :n a finomító gyárak nagy eredményeket értek el az idén. A szerencsi, mezőhegyes!, selypl finomítók erősen megnövelték termelőképességüket. Említésre méltó az a körülmény, hogy a cukorgyárak az idén előreláthatólag sokkal nagyobb mennyiségben fognak flno-mitványt szállítani, mint békében. Több gyárunk az Idén kockacukrot fog gyártnni és igy valószínű, hogy az a kockacukorhiány, mely a múlt évben mutatkozott, az idén meg-azünik.
— A kereskedőit vagyon-váltsága. A kereskedők kedvezményt élveznek a vagyonváltság-tőrvény rendelkezései értelmében a bizonyos határidő előtt befizetett vagyonváltság után. Ezért szükségesnek tartjuk kereskedő-olvasóink-kai közölni, hogy a 20 százalékos kedvezményt mindenki megkapja, aki ax adót november 30 ig befizeti, amennyiben áruraktára 1920. december 31 én 1.420,000 koronára vagy azon alul volt biztosítva. Ha pedig oz adót decemberben fizeti be, akkor a kedvezmény csak 15 százalék.
Ax első országos Baross-kongresszus. A Baross Szövetség első országos nagygyűlését november 18-án és 19 én torija Debrecenben. Az országos kongresszuson résztvesz mindenki, aki a magyar alkotó munkában közreműködik, mert a Bsross-kongresszui a magyar gazdasági lét jobb jövő jének, föllendülésének elvi alapjait kivánja lerakni. — A kongresszus tárgysorozatán sicrepal a bankok tultengésének, n lŐtsde működésének kérdése, ox építkezések megindításával kápciolatosíailláífogla-lások, -a beliő telekvásárlások revíziója, az áruztora ügye, a kereskedelmi törvény revíziója, a zug-kereskedtlem megrendszibályozása és több aktuális közgazdasági kérdés. A magyar közgr.zdasíg neves szakfér fial fogják a kongresszus tárgyait ismertetni é» az ott hozott határozatok a magyar közgazdaság hü képét és uj irányit jelentik.
A kŐzsdo Irányzata.
A mai tŐxsde bizakodó hangulatban Indult s Igy a tegnapi záró kurzusoknál msgasabb órfolyamok kerültek felszínre. A bizakodó han-gulot egyro nagyobb arányokat öltött, ugy, hogy zárLt felé jelentős nyereségeket értek el egyea papírok. A kontremin is megkezdte vá-sárlásait és az árfolyamemelkedések ennek tudh itók be.
Az utótőzsdén Is folytatódott az árfolyamok emelkedése, egyes értékek a zárlati érték felé emelkedtek.
A bankpapirosok piacán az Ingatlanbank 200, a Magynr Hitel 100 K val, a takarékpénztárak és biztosítók közül a Fonciere 300, az Altalános Takarék 100 K-val drá-gult. A malomértékek piacán a Viktória 3500 K-ás, a Hungária pedig 1200 K ás árfolyamnyereséget ért el. A bánya- és téglagyári értékek mojdnem kivétel nélkül emelkedtek. A nyomdaértékek piacán is emolkedő Irányzat mutatko-
zott. A vaspiac elé? szilárd volt. A Ganz Danubius 50.000 K-val javította meg az árfolyamot. A külön-félő ipari vállalatok piacin az értékek egytől-egylg nyereséggel zárultak. A fapiac is szilárd volt.
Az utótőzsdén élénk vételkedv mellett a záróárfolyamnál magasabb kurzusokon kötöttek üzleteket.
Valuták i
Napo!aon9l00, font 11100-11400 Dollár 2600-2675, Francia frank; lőj—«6, Márka 86-40, Olass Ura 1O4-00, Osztrák korona 3-26-3 40 L«l 1676—1676, Sxokol 78—8*. Svájci f/aak 466-70, Dioáz 3760- 3920, Langyal márka 14-!S, Hollandi forint 995-1010, Bdgafraok 164-169, L4va 1760 -860.
Devizák;
Amstazdam 970-96, k\'oppaahága 505—51U, Krisstiánla 455—465, Loodoa 11126-416, Barlin 106-25, Milano 105-110 Piri* 190-95, Prága 82-88, — Stockholm 670—680, --Zlirich 470 - 86, — Wlao 330 - 340. — Zágráb 940-980. — Na w-York 2600-676, Vaoó 27—28, Bukarast —. Sofla 1450- 660.
ZQHchl zárlati
Barlin 7. AmiUrdam —, Hollandia 214 — Naw-York 647—50 l.oodoo 2443 - Pázla 3680, Milano 2366, Prága 1745, Bada-poat 22-25, Zágráb 226, Varsó 3 6, Wlan 0 74, Sxáfla 376 Ontrák b41y. —.
Termény Jelentési
Bota (TUaavVJákJ) 10600-10650, agytó 10650 10600,rost 6950-7050, takarmányárpa 0800-7000 sörárpa 7400-600, «ab 6600-6660, tangari —•—, rapca 15000—16000, korpa 4650 -4700, k0l«s 8300 -8800.
Budapesti állatvásári
Marhahús L z. agéssbao 3P-0 -460, hátulja 380-480, alaja 370—440, U. r. agéssbao 200—340, hátulja 2?Ö—380, olaja 180—220 Nóvaodék marha: !. r. egéttbaa 200-270, borjú (6tótt b6rb) 600-650, Készlet: Hagy-marha 28, eladás 18, — Nóvaodék marha 28, aladáa 18, borjú Z3, aladás 23, Marha-bír 320—350, borjubór 6J0 -060. Birka —, aladva —, Johhut 280-320.
Sertésvásár i
Felhajtás 1140, Etkalt dállg 700, örag — Kőxíp 360, Könnyű —, L r. 410-420,11.350, Zsír 620, Szalonna 500, f.ah. hus 420.
Értékek;
Magyar hitel 7900, Osztrák hitel 1025, Haz.ii 1120, Jelzálog 430, Le-számitoló 1600, Kereskedelmi Bank —•—. Magyar-Olasz 445, Beocsini 35.000. Drascho 16.300, Általános szén 105 000, Szászvári 83.000, Salgótarjáni 34500 Urlkányl 41000 Rima 11600 Schlick 5550, Gutimann 8400, Nasicl 43500 Danica 7950 Klotild 6900, Magyarcukor 112.000 Adria 30000, Atiantlka 4525, Királysör —,— Bosnyák Agrár — I.ipsák 2850, Phöbus 4400, Vasm. Villan*.?- —Gizella 7200, Kon-kordia 6400, Déli vasút 6850.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Dólxalal Takarókpénztár
RÉSZVÉNY
elővételi iogot bármily
mennyiségben teg-magaiabb árban vairllnN
GROSZ ÉS TáRSa
b.rk- 4. lí i.-l.H 10 ■ 1. jo.ok
MAGrXANIZSJ), Sugár-ut 1. L ttnilst.
Sl^terda: nuklrSwkut>H.TMi«]ll
— JUMPERTEKET, Montokat es kabátokat aaját kötéstt
bákobell anyagból minden szín-ben és a legjobb minőségben csak FILIPP hsrlsnyakötödéjében kaphat Sxombattkalr, Széli Kilmtn-utca 9. szám.
61-ik évfolyam
Nagykanlaa, 1922. juliu. 15. Szombat
158.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ssark«i*t"5i<* 6a kiadóhivatal i Pó-nt 13. ax. —— Intarurban-tolefoci 78 ——— Megjelenik mindig kor* reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Blőflsotóal Arak: (]*/, fir|ilal itféul •|jlt<)
évr* 780 K. Pélévto 400 K. Nagyad ivtö 200 K, hgy bów 76 K. Pgyai »im Ara 4 X
A magyar tragédia legfájóbb sebe.
Lukács György nagy beszéde. — A szociáldemokrata-párt azonosította magát a bolsevizmussal. — Nemzetünk jövője: a gyermek. — Középeut ópa összeomlása magával rántja az összes antanthatalmakat is.
Budapest, julius 14. (Saját tudósítónktól.) Tiz óra után nyitotta meg a mai nemzetgyűlés ülését Gaál Gaszton elnök. Első szónok Lukács György : Ne hagyjuk figyelmen kivül azt a világhelyzetet, amelyben a nemzet van. Ne hagyjuk figyelmen kivül ami körülőttünk történik éa ne tekintsünk izolált szigetnek ezt a hazát. Nekünk belső ügyeink intézésénél is mindenkor figyelemmel kell kifelé tekinteni. Prágában egy röpirat jelent meg, amely azt irja, hogy Csonkamagyarországon a szlovákokkal több visszaélést követnek el és a békéscsabai tótokkal az atrocitások különböző faját engedjük meg magunknak. Felháborító, hogy rólunk Ilyen állításokat kürtölnek világgá. Rólunk — akiknek kezében nem is maradt jóformán kisebbség. Rólunk — akik törvényt alkottunk a kisebbségek védelmére, amelyben több jogot és védelmet biztosítunk a kisebbségeknek, mint a mennyit az utódállamok a maguk nemzeti kisebbségének papíron megadtak — azonban be nem váltottak.
Az obstrukqj^tfíindenkor a legveszedelmesebb kinövése volt a parlamentárizmusnak, soha azonban olyan veszélyes nem volt, mint ma, amikor egész Európa figyel reánk, vájjon a konszolidáció útjára tértünk-e át vagy sem ? Felkiáltások az ellenzéken: Nincsen obstruk-cló. Felkiáltások az egységes párton: Mégis ők óra hosszat beszélnek. Lukács: Foglalkozik azután a mezőgazdasági többtermelés kérdésével. Nekünk kötelességünk, hogy a mezőgazdasági nyers anyagot itthon a magunk körében dolgozzuk fel. Azonban n földbirlokreform végrehajtásánál figyelmezteti a nemzetgyűlést, hogy a birtokok elaprózá-sával és a törpebirtokok létesítésével a többtermelés érdekeit nem szolgáljuk. Mert a nagy és középbirtokok jobban szolgálják a többtermelést, mint a kis és apróbirlokok.
A többtermeléshez elsősorban tudásra és tőkére van szükség. Azokat a kisembereket, akik most földhöz jutottak, az okszerű mezőgazdálkodás minden tudnivalójára ki kell oktatni. Ez nemzeti kérdés. Óriási kár, hogy nyersanyagainkat olcsó áron adjuk el a külföldnek, amely azokat iparilag feldolgozza és méregdrága áron hozza vissza hozzánk.
— A magyar tragédia legfájóbb sebe az, hogy honfitársaink millióit. alacsonyabb kulturáju népeknek vetették alá és arra kényszerítik, hogy sokkal alacsonyabb kulturáju népek Színvonaléra sülyedjenek. Az egész emberiség ellen bünt köveitek el azok, ftkik est megtették.
Lukács: A szoclaliita képviselők nem csodálkozhatnak azon, hogy a kommunizmus bukása után a szociáldemokratákkal szemben olyan nagyfokú ellenhatás állott be.
Klárik Ferenc: Meddig tart ez még ?
Kormánypárton egy hang: Kicsit tovább szeretnénk.
Lukács: Még a közvéleménynek az a higgadt, megértő része is, amely soha nem zárkózott el a szocializmus üdvös tana elől — megdöbben, megriad a szociáldemokratapárt azon eljárásán, amelyet a diktatúra idején folytatott, amikor teljesen azonosította magát a bolsevizmussal.
Sütő József: Nem igazi Ellenkezik a történelmi igazsággal. (Derültség a kormánypárton).
Lukács: Tudom, hogy a volt pártnak és a munkásságnak egy töredéke, amely nem tette magáévá a párt hatáiozatát, honcm vagy kifejezetten, vngy hallgatólag állást foglalt a kommunizmus ellen. Maga a párt azonban elkövette azt a botlást, amelyért lakolnia kellett éa lakolt ín.
Podmaniczky Endre : Becsületes embereket nem internálnak.
Lukács: Az embersrazdálkodás politikájának helyes alapjait végre le kell fektetni. Hozzá kell fognunk a gyermekegészségügy megalapozásához, mert nemzetünk jövője a gyermek. (Helyeslés.) Gazdasági talpraállltá-sunk csak akkor remélhető, ha a nagyantant felhagy esztelen, könyörtelen és embertelen politikájával és ha meggyőződik arról, hogy Közép-Európa összeomlása magával rántja az Összes hatalmakat is. Ezzel az eszelős politikával szemben c*ak az abszolút negáció. terére lehet lépni, mert a zsarolásba belepusztul az ország. Egyetlen mód, hogy leselkedő ellenségeink gyűlölt polipkarjaiból kimenekülhessünk, — az öaazetartás. Ez a polipkar annál erősebben tar ja zsákmányát, minél nagyobb nálunk a széthúzás. Magyarországból ellenállás nélkül annyit rabolhatott mindenki, — amennyit akart. Elég volt a szélsőségekből. A nép javára szolgáló előnyök éa reformok uljára kell lépni. A kormány iránt legteljesebb bizalommal viseltetik. (Éljenzés.)
Nagyatádi Szabó: Lukács György átgondolt bészédévej szemben utal Horváth Zoltán tegnapi üres és céltalan beszédére. Nem tartja helyesnek, hogy ide olyan azemélyes kérdéseket hoznak, amelyekről mindenki tud.
Majd előadja szerepét a különböző kot-mányok alatt. En nem taktikáztam — úgymond — a politikai életben, mint Andrásay Gyula, kinek politikai életéről nem lehet ugyanazt elmondani. Az én nevelésem és Andrássy nevelése között óriási különbség van. Neki megadatott minden mód a szellemi kiképzésre. Az én nevelésem azonban más. Nekem, aki szegénységben születtem, szüleimnek bölcsőre sem tellett, aki nyomorúságban fejlődtem és aki negyvenöt évea koromig saját munkámmal tartottam fenn magam éa csak 45 éves koromban kerültem a politikai életbe polgártársaim bizalmából, természetesen én ezt a ncveléat nem kaphattam meg. Azonban végigjártam az élet és a szenvedések iskoláját és e két Iskolában igen sokat lehet tanulni. Majd utána Kiss Menyhért beszélt még. ^
Az ülés 2 órakor ért véget.
üi háború küszöbén.
Berlin, julius 14. (Saját tudósítónktól.) Michaelis dr. volt német kancellár, aki kéletázsiai útjáról az Egyesült-Államokon keresztül haza érkezeti, a nála megjelent újságírók előtt ugy nyilatkozott, hogy valószínűnek tartja az uj háború kitörését, ha Franciaország megszállja a Ruhr-vidéket.
Szociáldemokrata tüntetés Budapesten.
Felhangzott az internacionálé...
Budapest, julius 14. Ma délután a szociáldemokratapárt a Thököly ut 56. számú házban, a vasmunkások szakszervezete helyiségeiben a drágaság elleni küzdelem megindítása érdokében népgyűlést tartott. A gyűlésen a piros szekfüa Farkas István és Propper Sándor szociáldemokrata nemzetgyűlési képviselők beszéltek. — A gyűlés végeztével a tömeg egy része nem oszlott azét, hanem az internacionalét kezdték énekelni. A hatósági közegek fellépésére abbahagyták ugyan az Internacionalét és a Baross-térre vonulva, a marseillalset akarták elénekelni, mire a lovasrendőrök ép gyalogoRendőrök szétoszlatták a tömeget.
\'Ugyanezek a jelenetek ismétlődtek meg a .Népszava" épülete előtt is, ahol két ellenszegülőt a rendőrség letartóztatott. A nyugalom egyébként teljesen helyreállott.
A felsősziléziai népszavazási bizottság feloftzlik.
Paris, julius 14. A nagykövetek tanácsa elhatározta a felsősziléziai népszavazási bteottság feloszlatását, miután feladatát befejezte.
zalai közlöny
i9.2. juliü. 14
Apró Mrdetésok
dijat 10 «0 K. »a»4r- U UuQopoap 50 8, m>nd«o
további h«tk0«aap 4 K, T«.*r- 0un«pn»l» 0 K.
bctarel ufil«ll «*«<rak duplán MAmlltatoa*. A11 Ail V.mjkuA suluiUnkor 80 MiuUk Ar*ng«di»4nr.
Jó házlkosat kapható Magyar utca 24 szám uli-tt.
Jóhóxból való, jól nevelt, szolid fiu tanulónak felvételik Köhler Testvérek cégnél Vasudvar, Nagykanizsa.
Kisebb mennyiségű vssabroncs, drót ós villanymotor felszereléshez szükséges por-cellAn-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Eladó 200 hektoliter fehérbor, 5—6 fokos, literenkint 34 K. Rigyáczi hegyen fekszik. Érte-kezni lehet Kovács tulajdonosnál B. Zamárdi, Dambi vendéglő, esetleg lapunk nyomdájában.
5000 négyszögöl telek házzal egy üti eladó Kiskorpádon, Tóth Ferenc-féle.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Omina FMdMrtokrtnduS Bírásig által ingtdilytzitl
Ingatlanforgalmi irodája.
tlMn rn. rstrtí-tér ». TMratl dm: Siiati hr\'f\'.\'l
Eladó birtokoki
200 holdss birtok Zalamegyébon, melyből ISO hold szántó, 60 hold rét, a többi erdős legelő.
250 hüldns birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó a többi erdő, rét és legelő.
222 holdas birtok vesrprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 hold szőlő, 2 hold akácás, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima rajszőlővet beültetve.
15 holdas szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
II holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 km.-re, teljes felszereléssel.
6 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett a Balaton partján.
Parcellázások i
Somogymegyébon homokoa birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Épitísi anyagról gondoskodva van.
Zalamegyében közvetlen a falu melleit. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölen-
ként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házakt
A város belterületén szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urlnegyedben hatszobás családi ház.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kerttel és szántófölddel. Ezenkívül kisebb nagyobb házak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak x
Kétemeletes több Ihlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmit vendég!őház teljes felszereléssel és italmérési foggal.
Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogymegyében vasúti gócpontnál nagy emeletes vendéglÓház szállodával, sok épülettel, teljes felszereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Zalamegyében falusi vendéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős „Rába- motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bemutatva, nagyon jutányosán eladó.
Cséplési
i benzint
cgylisita
BENZOLT
legolcsóbb mpl áron elad
léc alvi Bodor Zoltán
bUcBtinyl <1 kirasUMat lr*fi|« Hajjlualna. liWep. Hasrar-•l« ISI. Telefon nappal uta ÍM.
XXXXX XXX XX XX XXXX
ü Zab, Tengeri K Gépolaj, Nyersolaj
Kocsikenőcs jf Badacsonyi rézkénpor x Köles, Mohar
továbbá mindennemű gazdasági és németországi kerti m.gvak kicsinyben is k.phatók
Ország a Widder cégnél
. Nagykanizsa, Exz«íb«t-tír 10. m
XXX XXX XXK33X XX X XX
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag CDgedélyozett Tlilanyarereló
NAGYKANIZSA
Csengary.ulca 13. tzim
Telefon 138.».
Elvéllal
vtlágitáel v.x.tik.k, motorok, oalllárok, valamint telefonok, oaongők *a Jolxö-ké.xlllók.k f.laior.léaát, kaatély-vUlám hárító b.r.ndesését. Mlnd.nnomti villa-mos munkálatok gyoraaa «ssk0aOlt«tnak
Si.k.terilro végit
motorok ujratekercseléaét. Mindennemű égők raktáron.
10373/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. városnál több mezőút vétetik fel.
Felvilágosítást, ad a városi gazdasági hivatal vezetője, akinél jelentkezni is kell. Belépés azonnal is lehetséges. ~
Nagykanizsán, 1922. évi julius 11.
Polgármester.
xxx xxx xxküsk xxxxk ______\'"ixrrrn
♦ , . . ___—______...á.Biiiiaáa Tfllofnn Z
Telefon
3-13
URANIA MOZQOSZINHflZ
Telefon
3-13
Sxombat—vasárnap
CIGALA
(Puliit! démon nagyvárosban). Halásadráma 4 felvonásban. Vígjáték kísérő. Jcgycxteo elő a* .Arany ember\'-rc.
H E I.Y A R A K: Páholy 26 kor., Zsölya 22 kor., Körszék 18 kor, Támlás 16 kor., Záiüxák 8 kor,
| Előadások kex.leto: Hétkörnspokon 7 és 0 órakor, I vasár- és ünnepnap 5, 7 és 0 órakor. Pontos kaidís I

A nagyérdemű közönség tudomására horom, hogy Sternberger Testvérek cég meg. szflnl és Sternberg.r Samu cég alatt
takarmány- és terménynagykereskedést
nyitottam. Üzletágam kiterjed az összes « szakba vágó áruk vételire és •ladíaára. A nagyérdemű közönség további srlves pártfogását kéri
Steriiberger Samu
takarmány- termény nagykereskedő Nagykanizsa, Saéchcnyltér 4, »r.
[SEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 356 szám.
Nyomatott a laptulajdonosok: Zaki és Gyarmati könyvnyomdádba.
1922. julius 15
gálát megállapította, hogy Grosz Dezső jobb halántékába lőtt a browningjával, a 9 mm. golyó keresztülhatolt teljesen a fején és baloldalán ■ kijött, rengeleg vérveszteséget okozva. Valóságos vértócsában feküdt, mely egészen az előszobáig folyt. A revolveren, amit a rendőrtiszt behozott a kapitányságra, még meleg vércseppoket találtak. Tettének okát a rendőri vizsgálat lesz hivatva kideriteni.
Grosz Dezső sérülése oly természetű, hogy az orvosi tudomány tehetetlen vele szemben. A katasztrófa minden pillanatban bekövetkezhetik.(4)
— Balatoni kormánybiztos? Airól értesülünk a balatoni mentési munkálatokkal kapcsolatban, mikről mi már hosszabban meg is emlékestünk, hogy illetékes helyen ax a terv merült fel, hogy egy balatoni kbrmány-biztosságot létesítenek, mely kormánybiztosságra Body Zoltán vármegyei alispán van kissemelve, aki rövid filispánsága nlnlt felkeltette magára nagyszerű kvalitásaival a minisztérium különös figyelmét. Természetesen Bődy Zoltán alispáni hivatala mellett ezt a tisztét is tudná betölteni.
— Személyi hlr. Dr. Koufman Lsjos városi aljegyző vasárnaptól kezdi meg négy heti szabadságát.
— A Kaposvári Mezőgazdasági Kamara zalamegyei tagjai. A mult napokban megalakult Kaposvári Mezőgazdasági Kamara tisztikarába Zilavármegyéből alelnöknek Kárlovics József kanizsai városi képviselőt, kisgazdát, igazgatósági választmányi l.v gokul dr. Tarányi Ferencet, Bosnyák Gézát, Watálhmky Ferencet, Pálffy Zsigmondot é« Tormássy Jenőt, niig komaral kültagok dr. Farkas Tibor képviselő, dr. Kollcr István, Nyáry Kálmín és Boross László lettek.
— A Dunnntuli Blokk egyetemi fő-Iskolai hallgatók nagykanizsai csoportja szeptemberben nagyszabású, előkelő színvonalú nagy kerti ünnepélyt fog tartani a fővárosi egyetemi ifjúság legjobbjainak bevonásával. A nagykanizsai uii társadalom várakozással néz oz eseményszámba menő főiskolások ün nepélye elé.
— Az általános forgalmiadó oly tekintélyes összeget képvisel Nagykanizsán, hogy 1921. szeptember 1-től 1922. junius 30 lg — tehát ti* hónap alatt — Nagykanizsa részesedése meghaladja a négy millió koronát. Ez az eredmény nem kis mértékben a városi azámvevőség forgalmi osztályának .érdeme, amely eredmény minden várakozást igazolt. Eten összeggel szemben a kezelési költség és dologi kiadások alig teszik ki a 8%-ot.
— Száj- éa körömfájna lépeti fel a nagykonizssl területen. Ugyancsak Kaszaháza, Gébárt és Neszelej községekből is ugyanily jelentés érkozelt.
(x) Urániái Jön az „Aranyembei három rész egy előadáson.
— Az aeszony védelmet kér n rendőrségen. V— Laiosné, egy helybeli iparos neje, felhevült állapotban állitolt be tegnap a rendőrségre védelmet és aegitséget kérni, mivel a férje ittas állapotban a műhelyében mindent tőr és zuz. Az ügyelotes rendőrlisztviselő azonnal rendőrt adott az asszony mellé, aki a tőrő-zuzó férjet a becsületes férj magaviseletéről kioktatto.
— Az nj mérlegtarifa. Az uj városi mázsálási dij az eddigi tarifának a négyszeres dija.
— Berényl tárogató a cime annak a nagyon helyesen kiállított kis lopocskának, mit a táborozó cserkésiek kiadnok. Most láttuk az ezldei második számát, amely n táborozás eseményeiről bájos csevegéssel beszámol és pár illusztrációvol teszi kedvessé a kis lapot.
(x) Urániát „Falusi démon".
•SALAI KÖ2LQNV
— A Kereskedelmi Alkalmazottak kerti mulatnága julius hó 16 án, vasárnop
A mulatság délután fél 4 órakor kez-í l i. "épségverseny, szerenciesátor, tootball-veraeny, dárdadófé«. amerikai halárat, árverés. lepényevés é» z.ákba ugrás. H»t órakor kezdődik Simay Ede kabarétár-sulatánnk előadás\\ amelven fellépnek az Összes kiváló tagok, ugymnt Vidot Jenő, Mtklossy Annus, Végh Rózsi, slb. A zenét Torma Tóni zenekara szolgáltnija. A nyári mulatságoknak egyik legsikerültebbje lesz teh(4t a Kereskedelmi Alkalmazottak siépcn megrendezett ünnepsége.
(x) Brlllláns a tenger alatt cimen kerül bemutatóra a „Világ" mozgóban azon hatalmas filmmonsti um, mely a német kinematográfia csodaalkotása. Főszerepét Emilie Sannom, a német „Pearl VPiethe" kreálja. Siessen jegyét biztosilani.
— Hogyan kell védekezni a forgalmi adóbüntetések ellen ? A forgalmi odó körül elkövetett szabálytalanságok, illetőleg u bírósági elmarasztalásokkal járó ko\'-moly következmények elkerülésére törvényes eszközök állanak ez adózók rendelkezéseire. A forgalmi adóról »»ó\'ó törvény ugyanis módot ád arra, hogy a szabálytalanságok miatt az adózó önmagát jelentse fel, amely esetben a-z. adóösszeg kétszeresén kívül az adózó minden büntetéstől szabadul. Mig bírói Ítélet esetén az adózó o forgr.lmi adó tízszeresét tortozik megfizetni, ezenkívül az első esetben egy évi eiztírásro, minősített esetben három évi börtönre ítélhető.
— Az nj lakásrendelet és lakásügyre vonatkozó jogszabályok, összeállította és magyarázatokkal ellátta Dr. Borsos Endro budapesti kir. it6!őtAblai bíró, n in. kir. népjóléti és munkaügyi minisztérium lakásügyi főosztályának főnöke Ára 207 korona és kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
— Kannlls-tlsztogntók. Csonkama-gyorország városainak egyik legfőbb gondja, hogu a leülepedett szennytől és piszoktól meg\' szabaduljanak. El a nagy ügybuzgalom Kanizsa város vezetőségénél is tapasztalhutó. Hanem a tisztálkodást ugy mint városunkban végzik, még sem lehrt helyeselni. Az egyik nap az utam a Ka.inczy utcin vitt keresztül a forró déli óinkban Már messziről megpillantottam, hogy a központi elemi iskola kórnyékén tisztogatják a csatornákat. Elégedetten yondollam arra, hogu iám a „Zalai Közlöny\' erélyes hangú cikkének meg volt ilt is a foganatja Hanem (.mint odaértem, \\ahol a n unka folyt, elszomorító látvány tárult szemeim elé. liz-tizenkétéva fonnyadt arcú gyerekek treszked-lek le. Férfi szorgahmmal szedték fel kapáikkal a bűzös lerakodásokat cs tisztogatták serényen a város szennyét. A bűzös alvilág ráütötte gyermeki kedélyükrel bélyegét. Nem tudtak azok vidulni, kacagni, mint a gyermekek, hanem, ha valamelyikük férfiaktól ellesett otrombaságot mondott mUnkájuk miliőjéhez mérten, rekedi gyermeki röhej tört fel a csa-tornai-járókból. A fiatal karok gyermeki engedelmességgel végezték munkájukat és meg sem álltak volna. Egy 60 év körüli megkövesedett szivü bakter vigyázott reájuk. Peckesen járkált közöttük és u gyermekeket mogyorófa pálcával serkentette. Kiuáncsian odamentem az egyik csatorna lejáróhoz. Hárman dolgoztak benne hidegüli verejtékkel, miközben tüdejük a csa torna baciiluioit szivla magába. Egyenkint megkérdeztem őket, hogy hány évesek és az első tiz volt. a második, szintén tiz, a harmadik, a legvéznább, most lesz tizenkettő. Meg kérdeztem, hogy mit kapnak egy napra. „Hetven koronát" — volt a felelet A bér méltó lealacsonyító munkájukhoz, amellyílharmonikus eges:cl képezett cafatos rongyokból álló öltözékük. Nagykanizsai orwsok, városatyák és vezető férfiak ezt nem látjátok meg? Avagy a jövő nemzedék szeretete kihalt szivetekből? A nemzeti nagy icltámadásnak nem jó szolgálatot tcizünk, ha ifjúságunkat már 10 eves korában a csatornákba küldjük.
(x) Uránln. Szombat és vasárnap: Fa\'usi démon n igyvárosban". Cigolának, a délvidéki kikötőváros szurtos kia suhrncaból lelt félviiági hölgynek regénye, a halászfalu sokszínű eleven életének rojzával. A Svenska filmgyár legujnbbb munkája. Kisérő vígjáték.
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei
Budapest, julius 14.
NapoUon <875-025, Kont 6801— 925, Dollir 13 20 < 4<, KzutcU ít«ak 105 5—1065, Múkm 279-89, OWsz Ura. 58 7-59 3, Osxuik korona 455—35, Rubol
--, Lel 747—757, Siokot 3..\'50-70, Ss-ijcl frank
--, Kraok dlnir 1520-40, Uogyel mirka 22-23.
Budapesti devizák:
Amsterdam 510—20. KÓppaohigt 282—87, KruxUán\'a 210-21, London 6o00 - 10*\'. Berlin 279—89, Milano 59 — <10, Pirit IWS -107-6, Prága 2975 —3005. Stockholm 310-50, Zürich 257— 85, WUn 430— 450, Zágráb 375—86, New-York--, Vanó 24 5-255, Buksmt —.
Zürichi zárlati
Berlin 111, . Amsterdam--, Hollandia 2023,
New-York 522, London 2316, Párls 4265. Milano 23Ct5 Prága 11C0, Bndapeat «-5, Zágráb 155, Varsó 0-5, Wien 0017 6, Osztrák koron* bélyegMlt —,
Nemes fémek piaca;
Ezüst korona 105 — 112, ezüst forint 285—305, vlkoronás 520 — 80, a 20 koronás magyar *r«ny 5050—150, Napoloon —.
sp oh télét.
A c.Utörtokl "trl.l mérkSiés.
A csütörtöki triil mérkőzés nem sikerült a kivint eredménnyel. A válogatott Jelölt játié. kosoit közül többen nem Jslenlek meg a pályán ás igy a?ok távollétében kellett lejlt-szani . irtait. Valogatott csapatunk osazcálti-tAsa nagy kö:Qi eki itist igényel, mer; a mutatott fotm ik nlapjtn egy-egy posztra több hasonló kéieís.gü Játikossal rendelkezünk, ck k közül i cs szemmel kell Urál\'S2tinl a legn 0gfo o\'ŐJbct. Az cl íjén kezdve, a kipus helyinek bciöliésiio mindjirt i en v-r aspirál. Hcrke, az NTE, és Modrovits. a * \\C k.pu-vídój.- Berke védte idáig a válogno)t csapat hil\'jit és meg kell vallanunk — nttgy liketrel. Biztos labdafog.isu, JJl btlycxkeJ.\', nyugodt kapus. Legutóbb Pécsett brillíroz ott a BTC ellen és gyönyörll védéseivel k vívta Pécs varos osztatlan bámulatát. Veszélyesnél veszélyese: h l.bdAkat nteglepó biztonsággal fogott is az ő érdeme, hogy a pécsiek meg-mcgujulo tAmadasai nem jártuk eredménnyel. Modrovits .szintén elsőrangú kapus, azonban Berko mai n.gysxerU formajít véve lekinlelbe, J.lcni.g midin a legjobbal kell klválwztanunk, nem Johil szírr.it4>ba Bőrke mellett. A hatvidek kijelölése lényegesoo könnyebb, mert Horváth és Popoviis, az NTE bekkjei, veiaenyen felUI állanak és momentái:, mióta Tojseher eltávozott körünkből, nem rendelkezünk hozzájuk h.sonló jó hátvédekkel. Közülük Horválhot t-ríjuk jobbnak, bár Popovits is mindig megállta « helyil és nlssztlk, hogy megállja időst is, fóleg ha leszokik fölösleges driblingjeirvl A báih.lf helyén n inden valószínűség meglelt Hordót NT12 fog jálazaoi. Hordói ma Kanjzsa legjobb halfjátékoaa, aki méltán helyet foglalhatna Uunautul válogatott caípaiaban is. — Áliand. n Jó, biztos Kereiö, ugy a tamadásdan, mint a védelemben egyaránt hasznos halfjátá-kos, aki a junius Í9 *n Fehérváron lejátszott mérkózésen is a mezőny legjobb embere yoll. A jobb half szerepét Bekével VAC látjuk legjobban megoldhatni, bár Spitstr. NTE iem sokban marad mögötte. Beke nagyszerű vidó-jkiétos, kapcsolásúi biztosak, labdaosztog«|osa ideális, csak az a kar, hogy inkább védő, p.int támadó játékos és gyakran hátrahúzódik a védelembe. A két számilá.ba Jöhelő conlerh.ir közül ezultal ÍCindit VAC van előnyben Tóth NTE felett. A fehérvári mérkőzésen ugyan Tóth Játszott, do azóta kissé visszament forraltjában ós igy át kell engednie helyét ezúttal Jobb vetélytáraának. Windial magasabb lermeto is Jobban prodoaztinálja o helyre, bár fejjálék-bin még mindig Tothé a pálma. Windis azonban biztosabban szerel, körültekintően, helyre adja a labdát és nagyszerűen lő, ami egy conlerhalfnál elengedhetetlen féltőiéi. A csatársor ösazeállitásaval csak a balsztroy mpgoldása neh\'z. A jobb szélső Hirar^iler .OTE, jobb összekötő DetsS NTE is center Palki VAC állandó, standard vilogalol\'ák,\' akik már nom egy mirkőzéttn rnegrrutattak képességeiket is
zalai kózlöny
bebizonyították, hogy nem esik rájuk érdemet-lenül Kanizsa osztatlan bizalma. Mind a hármon régi. kipróbált ruiinirozolt footballrókák, okik mellett j<51 össze kell szednie magát az ellenfél védelmének. A balösszekötő helyén idáig Bakonyi VAC volt a favorit és távozásával nehéz helyzetbe hozta a válogató bizottságot. Ez az a poszt Kanizsán, amelyre csak nagy ritkán akad alkalmas ember. Bakonyi távozásával szerintünk Krausz NTE volna e helyen a legalkalmasabb. Nagy technikájú, kitűnően lövő játékos, aki napról-napra na gyobb formát árul el a hisszük, hogy ezúttal sem fog szégyont vallani és méltóan fogj* reprezentálni Kanizsa színeit. A bal szélső hely Gőtlesx VAC biztos zsákmánya, aki pontos beadásaival és villámgyors lerohanásaiva)vegyik leghasznosabb tagja a válogatott csapatnak. A végleges felállítást, továbbá a fehérvári csaptt összeállítását holnapi számunkban közöljük.
A szerkesztésért sa/tőjogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Júmigjalenésü, intelligens
UTAZÓ
duaintuli gyár xitUit kerestetik.
Ajánlatok „Ixiotancia" jallgéro Nagykanltu, posUr**Unto küldendők.
10373/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. városnál több mezőőr vétetik fel.
Felvilágosítást ad a városi gazdasági hivatal vezetője, akinél jelentkezni is kell. Belépés azonnal is lehetséges.
Nagykanizsán, 1922. évi julius 11.
Polgármester.
RÉZGÁUC
M-HV«>
Mayunga Raffia
Siciilal VAmMAV foomMátU IVüfflfjOr
Szavatolt tiszta
Raffinált éi dait ti Iliit
Kénmái Gépolai Hengerolaj Ulkí Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoka lugkő)
Gyanta stb.*Xt
Schwarz és Tauber
gyarnatáru nagyk«r«akad8 cégnél
Alapit™ tSM
10516/1922.
Hirctetményr
Közhírré teszem, hogy Nagykanizsa r. t. város területén a ragadós száj- és körömfájás megállapittatott. Felhívom az állattulajdonosokat, hogy hasitott körmű állatain mutatkozó száj-és körömfájás betegséget a polgármesteri hivatalban és a városi m. kir. állatorvosnál (Városháza 1. em. 16. sz.) jelentsék be.
Nagykanizsán, 1922. évi Julius 13. __Polgáxmaster.
Apró hirdetések
.-iUfilib bétával AtUat k«r«iókn»k
« K. Tuir- Oiio«n>n»p 5 K. >U turak duplAn ••Aulll Útnak, ilndankor 00 aaJaaUk 4r-nc»J>"*ny-
dijai ÍO nólf <0 K, Tutr- 4m Onuspuap tovAbbt »«ó httkOaaag--- \' \'
Jó házlkoszt kapható Magyar uica 24 szám alhtl.
Kisebb mennylaégU .vasabroncs, drót és villanymotor felszeretéshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Eladó 5*00 hektoliter fehérbor, 5—8 fokos, literenkint 34 K Rigyáczi hegyen fekszik. Érte-kezni lehel Kovács tulajdonosnál B. Zamárdl,. Dambi-vendéglő, esetleg lapunk nyomdájában.
— Zalaegerszegi két szép szobás-konyhás lakásomat elcserélném hasonló kanizsai lakással. Cim a kiadóban.
19x2. julius 15.
Kereskedik figyelmébe!
Valódi prágai befffző pergamentpapir
Vajcsomagolópapír Superior papírzacskó Csomagolópapír Csomag függócimkék Sokszorosító kéazülók írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkSnyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti kSnyvek KStlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplráraházábas, Hagy kani* sAn.
VILÁG
mozgóképszínház
Eriséből Telefon

I klráljni-tér, Szaros azádada tpllitíhii 74. Talafon 74.
Szombaton ós vasárnap Emllie Saonom német fllmtr.üvésznfl felléptével
Brilliáns a tenger alatt
Egy fogadás történele: Ezenkívül remek klaérő műsor I
Jövő szombat, vasárnap nagy meglepetés!

Píholy 20 K, ulily. K. L h.ly 18 K, II Elí^liioí bétktSxo.p Ml 7 fa 9 íraior, vuár- é. üan.p-0. hily tü koron., III. b.Ijr 8 koron. || n.pokon 3, 5, 7 fa 0 óftkor. Fontoa k.ldé. I
A nagyérdemű közönség tudomáséra hozom, hogy Starnbargar T.atvár.k cég meg-szűnt és Steroberg.r Sima cég .l.tt
takarmány- és terménynagykereskedést
nyitottam. Üzletágam kiierjed ez összes e szakba vág" áruk vttaMra és aladí.ára. A nagyérdemu közönség lovábbi szives pártfogást kéri
takarmány- él termény nagy kere.ke dó Nagykanizsa, Széchenyi-tér 4. ax.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTÉK KERESKEDÉS~ *
Festők él Iparotok legolcsóbb bevásárlási forrása F«tö lallmlntak li kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK MTT
Nagybanl vételnél eltSnyárakl
Sternberger Gyula Erzsébeftftér
Tatafon 3»J
Ssarv.s<Sz4Hod« M.ll.néb.n
T.lalon 3.7

Telefon
3-13
URANIA MOZGOSZINHAZ
Telefon
3-13
Szombat—vasárnap
Falusi démon nagyvárosban
llaláiu/Jzáma,
Kitérő vígjáték.
Aranyember
II E LY Á R A K: Páholy 20. kor, Zsölyo 22 kor., || EWadások kezJete: Héttötnapokon 7 éa 9 órakor, Körsxék 18 kor., Támlás 16 kor., Zártsték 8 kor., || vasár- és ünnepnap &, 7 és 9 órakor. Pontos kordéi I

Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai as Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizia, 1922. jullu, 16, Va.árnap
159. »xám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ssarkttstfsác it kUdóhlvaUli Fó-ut 13. «*.
■ Intasarbaa-taUfoa 78. —-.
Megjelelik mindig kom roggol
SZERKESZTŐ: BENEDEK.RP.ZSÖ
ülőtlxotcol Arak: (!\'/, UriilBl tUtiI i|jltt) KXé.« évi* 780 K. FéUvr. 400 K- N»*y«d
200 K. Egy hón 76 K. «xim ixa 4 K
A magyarországi határkérdés.
Kedvező intézkedé.ek várhatók a népszövetség tanácsától.
London julius 15. (Saját tudósítónktól.) A Daily Telegraph hosszabb cikkben foglalkozott a nuugatmagyarországi határ kérdésével abból az alkalomból, hogy ex az ügy a Népszövetség tanácsa elé kerül. A tanács meg fofja vizsgálni a határkiigazitó bizottság javaslatát, amely több Magyarországra kedvező intézkedést tartalmaz. Ugyanekkor szóba kerül a magyar—szerb határ kérdése is. A nagykövetek értekezlete azon a véleményen van. hogy bizonyos változtatások szükségesek a trianoni békeszerződésben megállapított határok tekintetében.
A vallásos érzést sértő felolvasás a Házban.
Ilyen a szodállsták „nemzetépítő munkája". - Erdélyi Aladár a falu népe védelmében. - Györki Imre „elvtárs14 szereplése. - Rassal Károly az ÉME felfüggesztéséi kéri!
Budapest, "julius 15. (Ssját tudósítónktól.) TI* órakor nyitotta meg a nemzetgyűlés mai ülését Gaál Gnszton elnök, aki mindjárt be-
mutatja Debrecen város közönségének feliratát a határkiigazitások kőről felmerült tárelmek orvoslása és a jóvátételi követelések megváltoztatása tárgyában. Bemutaljn továbbá azon képviselők névjegyzékét, akiknek mandátuma ellen az utóbbi harminc nap alatt sem panasz, sem petíció nem érkezett és akiket ilyenformán végleg Igazolt képviselőknek jelent ki.
Első szónok Erdélyi Aladár: Magyarországon csak demokratikus agrárpolitikát lehet folytatni, amely a falu népét segiti. Nem osztálypolitikát akar, de ax a politika, amely 67 óta Magyarországon folyik a falu népével szemben, csak a város javára szolgált. Helyre kell tehát állítani az egyensúlyt. Nemcsak anyagilag, hanem kuj^rában is emelni kell a falu népét. A \'vllágháboiu megmutatta, hogy a nemzet igazi teherbírása itt rejlik és itt van képviselve a magyar nemzet. Tiltakozik Pcidl Gyula azon kijelentése ellen, mintha a magyar munkásságot egyedül a szociáldemokrata munkásság képviselné. Az igazi magyar munkásságot igenis mi képviseljük.
A szociáldemokratáknak nagy részük van a proletárdiktatúra diadalra segítésében. Elfogadja a felajánlott fegyverszünetet, de csak akkor, ha a szocáldemokraták nem harcolnak a szocializmus végcéljáért.
Majd az adókérdésekre tér át és klje-lenti, hogy a gazdaközönség minden áldozatra kész, de kéri a pénzügyminisztert, hogy az adófizetésnél legyen igazságos és ha az aranyparitásra akarja emelni a földadót, akkor minden adót aranyparitásra emeljen. A
M ijd Györki Imre szociáldemokrata kép viselő beszél, ahogyan mitr egy szociáldemo krata beszélni tud. Támadja a kormányt, Bethlen Istvánt, Beszél az emigrációról, majd szóvá teszi, hogy az Internáltak táborát még nem oszlatták fel. Gondoskodni kiván azoknak a hozxátarloxóiról, jkiket az utóbbi időben törvényellenesen kivégeztek.
Patacu Dén\'s: Hát a dunapatoji áldozatoktól ki fog gondoskodni ?
Györki Imre: A sajtóról le kell venni a bilincseket.
Szomjas Gusztáv: Hogy jöjjön megint a Vörös Újság I
Györki Imre: A* analfabéták számú ijesztően nngy. El kell törölni a numerui clautust. (Nagy zaj a keresztény pái toknál.)
Itt Szcitovszky Bíla veszi át az el nöklést.
Kuna P. András és Pickler Emil közölt sióváltás támad\'.
Elnök: Figyelmezteti Györkit, hogy fejezze be beszédét, miután az idő már előrehaladt és át kell térni az interpellációk elő terjesztésére.
Györki: Idézeteket olvas fel Ady Endre munkájából, amelynek egyik \'pass7uiánál nagy vihar tör ki a Ház minden oldalán.
Elnök: A felolvasott rés* a vallásot érzést mélven sérti, éppen azért a képviselő urat rendreutasítom, sem felolvasni, sein mondani ilyet nem szabad n Házban.
Györki: Állandó zajban olvassa tovább Ady idézőiéit. Az egységespárton türelmetlenek: Mi köze ennek az indeninitáshox ? Az Indemnltást nem fogadja el.
Egy hang: Kétségbe vagyunk esve.
Eiután áttérnek az Interpellációkra, kormány iránt a legteljesebb bizalommal viseltetvén,, az Indemnitást elfogadja.
Rassai: Héijas Iván nyilatkozatával foglalkozik, majd a Dohány-utcai bombamerénylet nyomozásával v.tn baja, meg az Éma-vel én ezzel kapcsolatban támadja a kormányt. Rassai nz Ébredő Magyarok EgyesiUeto működésének felfüggesztését kéri. (I I I)
Bethlen István minisztereinők azóunal válas?ol (Rasch-) Rassainak:
— Gyakran kértem a túloldal tisztáit képviselőit, hogy nyilt sebeket ne piszkáljanak politikai célokkal, mert azáltal a seb nem fog meggyógyulni, hanem csak elodázzák a seb hegesztését. Ha a képviselő uraknak vannak konkrét panaszsik és sérelmeik, ne csináljanak abból politikai kérdést, hanrm jöjjenek ahhoz a fórumhoz, amely elsősorban orvosolhatja azt, jöjjenek a miniszterelnökhöz éa a belügyminiszterhez, akik kötelességüknek tartják, hogy a törvények értelmében járjanak el. Nem hiszem, hogy az ors/.ág hasznára volna, hogy amikor mindnyájan arra töreksxünk, hogy a politikai él felekezeti békét helyreállítsuk, ugyanakkor bizonyos tények túlságos kiszínezésével és téves beállításával olyan kérdéseket feszegessünk, melyek ennek a békének csak ártalmára vannak.
A módosított lakásrendelet.
Budapest, julius P5. A hivatalos lap mai számában megjelent a módosított lakásrendelet, melynek leglényegesebb intézkedése az, hogy o háziurak szabad rendelkezési jogát csak elvben állapítja meg, valóságban azonban még a kétezer lélekszámot meg nem haladó községekben is kivételeket állapi! meg. Az 1920. május első napján a 4000 korona cvi bért meg nem haladó kislakások bére az 1917. novemberi házbér négyszeresére, nz ugyanakkor nyolcezer korona béri meg nem haladott középlakásoké az 1917. novemberi házbér hatszorosára, a 12.000 koronát meg nem haladó nagylakások bére nyolcszorosra emelhető. Fényűző lakás Budapesten az, amelynek évi bére 1920. május első napján a 12.000 koronát meghaladta. Ezeknek bére az 1917. novemberi házbér tízszeresére, ha pedig 16.000 koronát is meghaladta, ugy húszszorosra emelhető.
A kislakások bérének megengedett emelése ellen a bérlő kifogást nem tehet, a többi lakáskategóriában a megengedett határon alul való ármegállapítást lehet kérni, dc a megengedett halárig a házbért ki kell fizetni s azt a bírói döntés után utólag lehet visszakövetelni. >
FERFISZOVETEK
PRÍMA SIFFONOK
4s vkuMk régi Mm
Minden áruból csak elsírendü gyártmány!
átmeneti és télikabátok, sötétkék és fekete kamgarnok nag/ választékban
SINGER JÓZSEF és TÓRifl |LXÖ-W-Öpa^u!
- Kö.pool (UU16 ÍJ«U.t -
2.VIAI KÖZLÖNY
1922. julius \\6
I la a bérlő albérlőjétől a siyát házbcrc-né| nagy.obb összeget, követel, akkor az albérleti összegből 20 százalékot a háziúrnak köteles fizetni.
Az üzlctbéreknél nz«egyes kategóriák 3000, 8000, 10.000-és 10 000 koronán feliili bórflsszegO helyiségek szerint oszlanak meg, az cmolés tízszeres, tizenötszörös, húszszoros huszonötszörös.
A pótrcndclct teljesen honorálta a házmesterek követeléseit. A pótrendelet már ma életbe is lépett.
Látogatás a balatoni halászoknál.
Este a Balatonon. Az első hozás. — A .halásztanyán.
— A „Zalai Közlöny* tudósítójától. —
Balatonmentén, julius 14.
Olyan a Balaton, mint egy óriástükör. Estefelé járunk. A szálló nap bucsusugorni ferdén siklanak végig csillogó felszínén s mégegyszer aranyiuhába öllö\'xtotik. Égnek, lángolnak a h\'.bok, szikráznak a bibornyilak és a csodás kép hátteiében lenge, ködös szOrkén húzódnak a somogyi dombok.
Holkan, nagyon halkan evezünk. — A csónak orra nesztelenül fúródik bele a sejtelmesen leereszkedő sötétségbe. Csak u szemünk keresi a fekete bárkákat, arra délkelet felé úsznak nagy méltóságosan, mint a tengeren a bárkák. A haliszlegények szilhuetjci titokzatosan imbolyganak, amint nekivetik lábukat a hajófalnak és húzzák a hálókötelct. Egy kettő, egy-ketlő — ütemre megy a munka. Odébb száz méterrel ia dolgoznak, a másik bérkában. Szűköl a háló lassan, lassan. — Kertttnek.
Valaki csendes jóestét kiván. Behnzmk az evezőket és fölfigyelünk a hangra. — A halászmester jön. Könnyű papucsa (igy hívják a laposfenekü csónakot) odasimul a mienk mellé. Aztán magyarázni keid. Csendesen beszél, mert hál-a „sik<r" miatt nem lehet hangosan. Közben karja parancsolói *g int erre-arra. Egy-kettő...
Nagy, .voskeiekre tekerődzik a kötél. Mindig kisétb V» kör és a bárkák közelednek egymáshoz. Már hallani a halak csobogását, amint próbálják áttörni a hálót. Egy süllő izgatottan veti föl magát éa nyúlánk elakj• ügyesen vágódik át a „zónán". A legények mérgesen dörmögnek s roppant erővel feszülnek neki q\' munkának.
-r?JEÍehozzák ? — kérdem az öreg mestertől.
"Talán, feleli és becsülni kezdi oz eredményt a halak lármájából. Nigy fogásunk azért nem leaz, a szerencsétől is sok függ. Szép harcsákat gyakorta fogunk. Azok verdesik ám csak a bálót, nem ezek.
É* öntik is már ki a „foglyokat." — Pontyok, harcsák, csukák, keszegek, hüllők vegyesen Két három kilós a legnagyobb. Magasra vágják msgukat a hajófenéken éa ijedten tátogatnak. Osztályozzék őket: külön ezeket-azokat. Ládákba kerülnek, összesen lehet 25-30 kiló.
— Huxnak még ma? — kérdem.
— Igen Megyünk beljebb, mindig tovább — s már alámerülnek is az evezők. — Egy legény kezel egyet. Izmos karjaikon felgyűrik a* inget és valami régi halásznótát dudo rásznsk. Amint lassan távolod iák tőlünk, mind ^ meg kapóbb a dallama.
— Hiába, magyar nóta, jegyzi meg valaki mögöttem. Az öreg is bólinl — igaza lehet. Mégegyazer megemeli fekete halász kalapját és a legények után siklik a papucson.
Igazi halászlét csak h.lástok tudnak készíteni. Nem sokat háborgatják, fűszerezik, de megcsinálják, hogy ..a kir. ly sem evett ilyet." Különösen kiemeli a tis\'aparti, meg a balatoni hidászok munkáját. Én c«ak ezeknek vollam n vendébe, egész véletlen, C*ak ugy meglepőiéiből. Ügy látszik, megsejtette a mester jövetelünket éa intézkedrtt a cselédségnél. A legény, aki velünk volt, akarato san — akar-.llanul a tonyára vitt minket. Gyakorlatlah szem-nem igazodik \'a sötétben, rábíztuk magunkat. Sxeroncsére ..
A mesterné állt a bográncsnál. A lányok a fenyők alatt teritettek, csak ugy magyarosan. A szomszédom — egy idevalósi öreg ur — nagy élvezettel merített a tányérjába s ha jól emlékszem, háromszor is kezdte újra.
Ittunk az egészségére.
Késő éjjelre járt már az idő s az ólom-pllláju cselédség nem győzte ébreszteni a tüzet. Amig aztán valaki elkezdte: ott, ahol abbahagyták künn a vízen... (—ff )
Zsoldos tanintézeti
Badapvtl, YU„ Oohkoj-n. SS. Talofon JdCMf 1S*-«Y. |
a lerobban Unit el<5 nugioviz«gákia.
Vidékieknek levelező oktatás
sp«cmt«, m*K*ab»»xoii«tz« irt tankonyvek alapján
— Ujmliéa. Migazzy Tibor ujmlsés, aki a mull héten mutatta be első szentmiséjét, ma délelőtt 11 órakor Istentiszteletet tart a ferences plébánia templomban, utána pedig az ujmisés-áldást oszt.
— Személyi hírek. Dr. Roll Nándor megyéspüspök huzamosabb tartózkodásra Sümegre utazott. — Dr. Krátky István Nagykanizsa város főjegyzője Budapestre utazott. — ö/ws Emil m.^ klr. állampénztár! igazgató-, a nagykanitsai állampénztár főnöke a mai napon megkezdte hat hetes srabadiágát.
— Házasság. Tokody Sándor reálisko lai tancr házasságot kötött Székely Anna Lídiával.
— Ath elyezett kanizsai sxenlfe-rencrendi atyák. A „Zalai Közlöny" a nagykanizsai plébánia ügyével kapcsolatban meg irta, hogy a Rend tartományfőnöke el-határo ta, hogy a hitoktatók egy részét elhelyezi Kanizsáról és itt csak nnnyi lelkészt hagy, amennyi a pjsztoráció elvégzésére okvetlenül szükséges. Azonban azt gondoltuk, hogy az utolsó pillanatban mégis csak a szerzetesek részére kedvezően oldódik meg a dolog, a mit a kutolikui hívek végtelen őrömmel vettek volna Hiszen, hogy mit jelent rgy város katolikus hitéletére a mai viszonyok között egy R-nd é* rendi lelki pás .-torkodéi, csak az tudjs mtgérleni, értékelni és méltányolni, aki i>mcri n szerzetesrendek áldásos és önzetlen tevékenységét. Vegyük azokat a vároioka\', ahol világi és szerzetesi plébániák és templomok vannak, nézzük meg a szerzetes plébániák megszer-vezettséget, a templomok látogatottságát és megfigyelhetjük, mily ragaszkodással veszik körül a hívek szerzetes-barátaikat. Éi érthető is. Hiszen minden földitől felülemelkedve, csak hivatásuknak, a hívőknek és a lelkeknek élnok. Ebben rejlik a szerzetesi élet minden msgdsztosságo, csak Istenért és a telkekért élnek. Fájdalmasan érint bennünket azéit, hogy a mi jó lelkialyáínkat, vezetőinket, kikhez mindig a gyermek bizalmával és szeretetével inenokültűnk — a tartó nányfőnök mégis ejhelye-i tőlünk és megfosztja Kanizsa katolikus hiveit az Ő barátaitól. A tartomány főnök ugyanis ugy rendelkezett, hogy P. Törzsök Ignéc Pápára, P. Pintér Béni Szombathelyre, P. Jámbor András Veszprémbe,
P. Nagy Ernő Andoctra, P. Horváth Áthíná és P. LvjaÁ Pongrác pedig Budapestre az oltani rendp&zskbn helyeztessenek. Az ál
helyezettek e hó én tartoznak uj állomán-helyüket elfoglalni. N:m hisszük, hogy Kanizsa hitéletet élő katolikus társadalma, osztályra való tekintet nélkül belenyugodna abba, hogy lelkiatyáit elvegyék tőlük. Mozduljon meg az a tétlen, alvó, apatik us kanizsai katolikusság átkozott opátiájaból és a különböző egyesületek, szervezet és- a hitközségből alakult küldöttséggel kérjék meg a tartomány-főnököt, hagyj ■» meg nekünk a mi barátain-kat, kikhez lelkünk minden szálával egybekapcsolódtunk. Ha Nagykanizsa kalolikussága elhagyja távozni szerzeteseit, nim érdemel mást, minthogy szerzetesei elhagyják. Hogyha
inár a város vezetősége és a többi intéző-körök odüg engedték fejlődni n dolgokat, hogy a tartományfőnök kenyértörésre kénytelen vinni n dolfot. Ne hagyjuk távozni szerzetescinkel 1 .
_ A -zociállata képviselő « gyakorlatban. A miskolci rendőrségen feljelentést tett egy munkásaaszonyf Arlncr Fe-rencné, aki egy miskolci kenyérgyáros házvezetőnője, mivel hogy ReísingerVcnnc szo-ciáldem okrata képviselő • véresr* n verte. Az eset megtörténte óta Miskolcon még a szo-ciálista munkások is felháborodva beszélnek róla, hogy egy szociálista törvényhozó ilyen erőszakom és embertelen módon tesz igazságot a maga dolgában. Reisinger Ferenc évek óta Nagy Andor kenyérgyáros házában lakik. A képviselő felesége összeperlekedelt a házvezetőnővel. Reisinger ekkor Pesten tartózkodott és amikor hazaérkezve megtudta a történteket, megleste Aitner Ferencnél és a ház udvr.rán ütnl-vernl kezdtw, majd egy kővel ugy homlokon vágta, hogy az asszonyt elöntötte a vér. A felháborító esetről a miskolci rendőrség jegyzőkönyvet vett fel s az iratokat, melyekhez csatolva van az orvosi látlelet is, áttette a járásbírósághoz. Mivel Reisinger Ferencet a képviselők mentelmi joga védi, a bíróság kérni fogja a Háztól mentelmi jogának felfüggesztését. Magánlaksértés, életveszedelmes fenyegetés és nyolc nap alatt gyógyuló testisértés miatt Indita* nak eljárást a képviselő allén. íme ez a szociálista a gyakorlatban, az életben.
— Dologházat állítassak fel Zala-egerazegen. A «a 1 a eger szegője te rnálási táborral kapcsolatban az utóbbi időben különböző hiresttelések láttak napvilágot. Híre járt nevezetesen annak, hogy a táborokat a legrövidebb időn belül teljesen felottlatják; Érdeklődtünk ebben ax ügyben legilletékesebb helyen, ahol a kÖvelkezŐkot mondották : „Az internálási táborok ügye ma is éppen olyan aktuális, mint amilyen aktuális azóta, hogy tervbe vették az internálások számának lehető mértékben való csökkentését és idővel teljes megszüntetését. Az internálási tábor eredetileg 3000 főre szólóit. Ezeknek a helyeknek túlnyomó része ma természetesen üres, mert hiszen sz internáltaknak száma elenyészően csekély. Amilyen mértékben szüntetik azrin-ternálásokat, olyan mértékben kell gondoskodni ariól, hogy az internálási tábor megfelelően felhasználtassák. Az ott lévő appa-rálui és a rendclkezesre álló anyag mindenesetre alkalm»^!ömegmunkn végeztetésre és éppen ezért tervbe is vették, h?gy internálási táborban dologházat állítanak fel, amivel fennálló hiányon segítenek. Tárgyalások ebben ez irányban folysmalbsn vannak, döntés azonban egyelőre méjr nem történt."
— A forgalmi adó csalója. Egy budapesti kereskedő ellen az adóellenőrző hivatal fe\'jél^ntéat tett, mert kátmilliónégyazáxcxer koronával kevesebb forgalmiadé bélyeget rótt le, mint amennyit köteles lelt volna léróni. A törvényszék 36 millió korona erejéig bűn-ügyi zárlatot rendelt el.
— A felekezeti tUrelmeMtég szép példáját szögezte le a nemzetgyűlés egyik ülésén Őri Szabó Dezső, aki azt mondotta, „büszke vagyok arra, hogy engem, a refor- . mátus papol, hciven százalék katolikus többségű kerü\'et szavazói kütdöUek ido, ami annak bizonyítéka, hogy odakin az országban igenis n legteljesebb felekezeti béke és hsrmónia van."
kényelmei és célviciu egyedül a készei varrott duplatslpu nyizl
SZANDÁL
Egyedüli ké..U4:
ARGENTJÁNOS
■oétradpéusta »»yyfcialaa,Dtft-t4M
Ugyanott chcvrMOX, box, antilop, selyem, vissoocipák kézzel do\'gozv* • logfinonubb kivitelbea a legutols-J divat szerint. 4490.
1922. julius 16
ivOZLOiV 1
— A tüzoltó-szertár kibővítési munkálataival a Horváth és Vsat nagykanizsai épitő-cég lett megbízva.
— Szabómnnkások szakszervezet*.
A nagykanizssi férfiszabó munkások és munkásnők szakszervezet megalakítására engedélyt kértek a rendőrségtől. Nagyon helyeseljük, ha mindenki szervezkedik szakmája szerint és gazdasági alapon, hogy jobb megélhetést tudjon magának kivívni, cssk azt nem értjük, miért kell a mi becsületea magyar dolgozóinknak vőrősszekfüs éa népszavát alapon meg-szak szervezkedni.
— A Kereskedelmi Alkalmazottak mai kerti malátáig* iránt óriási érdeklődés mutatkozik. A mér tegnap közölt gazdag műsoron kívül egy nagy meglepetés készül. Forreli európai közismert bűvész és gondolat-olvasóját aikerült megnyerni egy műsoron kívüli azámra. Dacára annak, hogy Forreli meater a háborúban egyik szemét elvesztette, bámulatos mutatványokat fog produkálni.
— A kiakanixsal harangok. De szépen szólnak Kiaksni.ua gyönyörű, nagy harangjai. Éter éa ezer ember kőn^exett, amikor nyolc évi azomorkodás után a Sarlós-boldogasszony búcsúján először szólaltak meg hatalmas és fülbemászó érchangjukkal. Mintha ezen a napon elfelejtették volna a vérten gert, a gyászt,ga bánatot, minden keaerüsé-get és félretették a széjjelhurást, a turáni átkot. Ebbe a bucsunapi lelki összhangba a hivők könyeihez vegyült a szakértők bírálata, ultik a Slezák-féle harangőntőde remekeit rendkívül dicsérték. Mily gyönyörűen muzsikál a régi 600 kilogramos mellett a 303 5 kilogramos „«Sz«n/ Antal" mint ces, a 149 klgros wSzent Vendel41 mint ej, a 44 klgros „Szent József mint h. Mintha azt kiáltanák az emberbégnek: szeressétek egymást, emberek I A kiskanizsaiak büazkék lehetnek gyönyörű harangjaikra. S alapjában véve nem i» kerültek sokba — tekintve a mostani viszonyokat.
A régi nagyharang átalakítása . 36.000 K o három uj harang felszereléssel,
szállítással és kötéllel ellátva . 280*214 K a toronynak bádoggal való fedéae
és festése........ 26.750 K
a toronyba négy dsrab uj ablak
megrendelése..... 63.036 K
öaazesen tehát . 406.000 K
S honnét jött össze ezen hatalmas ősz-szeg ? Nagyrészt a kiskanizsai buzgó hivők áldozatkészségéből, akik 342.122 koronával járultak hozzá. 50.200 K-t réozint n Kis-kanizsán született, de aztán tőlünk elszakadt testvéreink adták össze, részint a következő nagyobb adományozók: Nagykanizsa város pénztára 25.000 K, Sláger Mihályné Flumbort Ilonka (Amerika) 9 600 K, dr. Batthyány-Strattmann herceg (Körmend) 5000 K, Trans-danubla gőzmalom és Ujnépi Elek Ernő 2500-2500 K, dr. Málék László éa Kisgazdapárt 1500—1500 K, Faics Lajos, Pongráczné. Tiszai Katus és VII. ker. Rózsafüzértársulat 1000—1000 K, UI. körzeti tantestület 600 K,
Délzalai Takarékpénztár, Városépítő részvénytársaság. Hemmertné, Horényi Bözsi, Plsr.der János, Kozáry József (Főrhéncz), dr. Hegedűs György 500—500 K, Horváth István vállal-kozó 400 K, dr. Kreisler József 300 K, Nemes látván 200 K. dr. Szabó Zsiga, Lányi Láazló, dr. Király Sándor. Diósi Béláné, Füredi János é* Weltner Rudolf 100-100 K, ehhez járul a Mária Társulottól előadott: „Margit király leány" színdarab 8178 K tiszta jövedelme, melyen a harangok javára felülfizettek dr. Fodor Aladár 500 K, Polai József v. nyilvántartó 300 K. Stampf Zsiga és Herjavecz Láazló 100—100 K. ifj. Habs József 50 K, Eperjesy Imréné 40 K, Berecxky Mariska 30 K. Horváth Stefi és Koch József 10-10 koronát. Giling, galang l Ezt köszönettel kiharangozzuk! Ha majd aztán össze-jön a hiányzó 6000 K, akkor az ezután adakozók ezreseit az ősszel megrendelendő 15 métermázsás nagyharangalapra gyűjtjük, amit már a nagyharang mélabui hangján Munk tudtára a város közönségének I Isten messe meg n nemeslelkű adakozók adományait.
Ha őszül a haja
próbálj, meg *»■!.(: > aiéntpaialai
Diana-hajfestőt
m.Iy 17-Kt. siiovittoutbzo k*phstó ét i«y
mindenki tetszése .sejteti mm eL
Kéelálusjt&e^y:
m«M Kfftsfcedelml gr. Bmtosmt.»., Mdor-u. M
„ — * Polgári Egylet rendkívüli közgyűlése ma délelőtt Ili órakor lesz megtartva.
— Karmelhegyi Boldogaaazony
vagyis Skapuléré szűz Mária egyházi ünnepét uli ma nagy fénnyel a katolikus anyaszentegyház.
— Tanoncokat alkalmaz a poata.
A m. kir. posta központi anyagraktára és készülék műhelyéhez (Budapest, IX., Gyáli-ut 20.) folyó ívi szeptember hó folyamán bentlakó éa klntlakó tanoncok vitelnek fel. A tanoncidő 4 évi2 lart. A bentlakó tanoncok teljes ellátásért (élelmezés, mosás, világitá., fűtés, fürdő, orvosi kezelés, szűkség esetén kórházi ápolás) előzetes havi részletekben évi 4800 koronát fizetnek. A kinti.kó lanon-cok ellátásáról a szülók tartoznak gondoskodni. Tanoncul felvehető az, aki a közép-v.gy polgári iskolának legalább négy osztályát sikeresen elvégezte és a 16. életévet még nem töltötte be és korának megfelelő kifejlett ép testalkattal bir. Bővebb felvilágosítás a soproni m. kir. posta- éa távirda-keiüleli műszaki felügyelőségnél nyerhető. Pályázati határidő folyó hó 20.
— Árveró.. Vb. Weisz József zalaegerszegi kereskedő csődtömegéhez tartozó és kb. 220.000 K-r. becsült porccllán és üvegáruk, kötött és szövött áruk, lámpák, tükrök, játékáruk, piperecikkek, stb. — valamint a kb. 70.000 K-ra becsült bolti berendezés 1922. évi julius hó 22 én 15 órakor dr. Boachán Ernő ügyvéd tömeggondnok irodájában (Zalaegerszeg, \'Kossuth Lajos-utca 1. sz.) nyilvános árverésen el fognak adatni. Zért ajánlatok és pedig külön az áruraktárra és külön a bolti berendezésre, 1922. juliua 22 ikc 12 órájáig adandók be n tömeggondnoknál. Egyidejűleg lefizetendő a becsérték 10%-a, vagyis 22.000 k. illetőleg 7000 k-t kitevő bánatpénz is.
— Nagykanizsa—Székesfehérvár városkőzi revánsmérkőzés. Ma délután 6 órakor fog lezajlani a katonaréti sporttelepen Székesfehérvár —Nagykanizsa városközi revánsmérkőzése, melyen eldől, hogy a hegemóniát, melyet Kunizaa Székesfehérváron a sóját otthonukban játszó fehérváriak ellen meg tudott szerezni, vájjon meg is tudja-e tartani. Szombat eate 9 órakor érkeztek tneg a fehérvári vendégek, okik értesülésünk szerint a következő ösazeállitásban veszik fel a küzdelmet Kanizsa legjobbjaival: Pénzes (SzTQ, Feigl (DVE), Bruck (SzTC), Szép (SzTC), Palugyay (SzTC), Jámbor (DVE). Gibbu (SzTC), Noazko (DVE), Perez (SzTC), Jeszenszky (S<TC), Wagner (DVE). Velük szemben a mi csopatunk a kővetkezőkép áll fel: Berke (NTE), Horváth (NTE). Popovita (NTE), Beke (VAC). Windis (VAQ. Hordós (NTE), Hirachler (NTE), Dezső (NTE), Pnlkó (VAC), Krausz (NTE), GölleszWAC). Abban az esetben, ha Bakonyi (VAC) idejekorán meg tud érkezni, ugy Krousz helyett Ő iátszik a kanizsai csapatban balösszekötőt. Tartalékok: Modrovits (VAC), Balogh (NTE;, Kohn (VAC) és Spitzer (NTE).7 A két csapat erőviszonyait mérlegelve, meg kell állapitanunk, hogy a fehérvári«k csatársora egy árnyolattal erőaebbnek látszik, viszont közvetlen védelmünk valamivel jobb a vendégcsapaténál. A mérkőzés sorsát a halfsorok közötti különbség dönti el, amely papírforma szerint a mi javunkra mutatkozik. A papírforma azonban sohasem mérvadó és igy teljes joggal állíthatjuk, hogy a mérkőzés teljesen nyilt, amelyet a nagyobb tempoblrással rendelkező és lelkesebben játszó csapat fog a maga javára eldönteni. A mérkőzést Simonyi jugoszláv szövetségi bíró fogja vezetni.
— UJ Iparengedélyek. Nagykanizsa városi tsnácsa a pénteki ülésen a következő uj ipsrengedélyeket adta kl: Varga Ferencné Plánder Juliannának kofálkodásra, Beek Lipótnak gabona és hüvelyes bizományi iparra, Kutassy Kálmánnak köszörűkő, kaszakő, ólom-gyártmányok, olajak árusítására, Simon Mátyásnak gyümölcs, baromfi, burgonya kereskedésre, Hoffer Lajosnak cipész iparra, Zákó Jánosnak férfiszabó iparra, WaltI Benőnek fogműves iparra éa Beák János szállószobák tartására iparengedélyt.
— Szabómesterek Országos Sző vétségének nsgykanizssi fiókját slakitják meg ma délelőtt 10 órakor az Ipartestület nagytermében a nagykanizaai szabómesterek. E célból lejött a budapesti központ kiküldöttje, Vágó Jenő, aki a nagykanizsai szabómesterek csatlakozásának fontosságát és előnyeit a budspesti központhoz — fogja előadni. Az Országos Szövetséghez való csatlakozással az előnyös nyersanyag-beszerzés nagyfontosságú kérdése is megoldást fog nyerni Szóba kerülnek még a közgyűlésen több az iparosságot különösen érdeklő égető problémák. Minden aiabéiparosnak ott kell ma lennie.
— Megszüntetik a szatmári és nagyváradi püspökséget. A román kormány lépéseket tett Rómában, hogy a szatmári és nagyváradi püspökségeket rnegszÜntethease.
— Uj Iparos njság indul meg nem-aokáis Zalaegerszegen. A lap szerkesztője Nárai Szabó Gyula jónevŐ író, aki a valódi olvasóközönség körében már eddig is nevet vívott ki magának. Az uj hetilap kizárólag iparos érdekeket szolgál.
— Ma van a kereskedelmi alkalmazottak kerti mulatságs a lazsnaki parkban.
— A magyar állampolgárság él-veaztésével Járó magánjogi Joghátrányok elhárítása. A m. kir. minisztérium elrendelte, hogy amennyiben magánjogi jogszabály vagy magánjogi rendelkezés értelmében valamely vagyonhoz vagy valamely vagyon jövedelméhez való jog a magysr állampolgárságtól függ, a jogosultnak ezt a jogát egymagában nem érinti az, hogy a jogosult magyar állampolgárságát a trianoni békeszerződés rendelkezései értelmében elvesztette. A magyar állampolgárság ily elvesztése miatt tiz éven belül sem a jelenlegi, sem a későbbi jogosult ellen semminemű igényt érvényesíteni nem lehet.
ix) Uránia. Szerda, csütörtök i .Aranyember".
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten született 8 fiu és 5 leány. Házasságot kötöttek: Gerócs Ferenc szobafestősegéd Kósa Annával, Adem Mehmed cukorkakéazitő Ja-raba Zsuzsannával, Tokody Sándor reáliskolai tnnár Székely Anna Lídiával. Elhaltak : Szmo-dics József 6 napos veleszületett gyengeség, Doba Józsefné Lovas Mária 53 évea bélelzáródás, Farkas József napszámos 57 éves tüdő-gümőkór, Mittermsyer Ilona 26 nspos veleszületett gyengeség, Koprovicsánec* Jánoa 42 éves vermérgexéí, Flotár Gábor napszámot 26 éves tüdővész, Molnár József 4 hónapos bélhurut, Bogár Magdolna 4 hónapos bélhurut, Jámbor Mária 6 éves haxhártyslob, özv. Anek Győrgyné Ban Anna 84 évea végelgyengülés, Tóth József 1 napos koraszülÖtt-ség, Szabó János 4 hónapom bélhurut, dr. Gross Dezső ügyvéd 42 éves sgyroncsolás.
A választás
siódig kóooyto n*©r • M«m»Aría cipó-üzletbe, mert ilkodóto érkexock újdonságok.
Elsőrendű tennls, fehér vászon nől-
és gyermekcipők feltűnő olcsó árban.
Kél-, férfi- és"gy«rai*kh»rUayik lg«a tugy vikssttfcbao.
Hungária
Cipőgyár rt fiókja Fő-utJ14
=5ziBUBaBcgaB«6Si
ZAfcAi KÖZLÖNY
—\' Gíom Dezső temetése. Laounk tegnapi- szamábao megírtuk Groca Dezső ügyvéd öngyilkosságát. Lapunk már le voit zárva, mikor jelentették, hogy az öngyilkos ügyvéd kiszenvedett. Az orvosi vizsgálat meg-állapította, hogy agyroncsoiás okozta halélát. A\' 9 milliméterei . Browning-golyó teljesen szétroncsolta agyát. A temetés ma délután 5 órakor fog történni a Deák-tér 4. szám alatti gyászházból.
— A nagykanizsai önk. tüxoltó-testUIet választmánya éa parancsoksága legótóbbi együttes ülésében elhatározta, hogy a testület 50 éves fennállását folyó évi szeptember hó 17-én megünnepli.
Elhatározta ez alkalommal, hogy az önkéntesaéget újból megszervezi, azok ruházatára alapot teremt, mely célból a város közönségét a pártoló tagok sorába szólitje, akik tetszés szerinti évi összeg fizetésére kötelezik magukat.J (Legkisebb évi dij 25 kor.). A jubileumi ünnepség költségeinek fedezetére gyűjtést rendez. Mindezek végrehajtásával a parancsnokság bizatott meg.
Nem mulaszthatom el ezúttal a nagyérdemű városi közönség b. figyelmét azon körülményre felhívni, hogy a helybeli tűzoltóság évtizedek óta tartózkodott a közönség zaklatásától. De amikor a világháború édes hazánkat általánosságban sújtotta, s a pusztult intézmények zömét a hazai önk. tűzoltóságok képezik, ezen — a nemzeti vagyon védésére alakult egyesületeknek mielőbbi lábra állítása minden más csekélyebb fontosságú intézménynél előbbre való.
örömmel tapasztaltam az egész háború alatt s különösen a nem éppen kedvező háború utáni időkbao, hogy a helyi — vigal-msk rendezésében versenyző — egyéb különféle egyesületeket busá9 adományokban méltóztattak részesíteni, melyek legtöbbjénél a tőkegyűjtés volt a cél. Egyesületünk az adományokat nem akarja halomra gyűjteni, hanem azokból eszközöket óhajt beszerezni a közönség vagyonának megmentésére, mi által az adomány ellenértéket lel.
Tekintsenek el ezúttal az igen gyskran megajándékozottaktól s honorálják most ezúttal azt a testületet, metynek tagjai önként, minden dijazás nélkül vállalkoztak az élet és vagyon megvédelmezésére u adjanak alkalmat arra, hogy adományukból védelmi eszközöket és ruhát szerezhessünk önk. tűzoltóinknak.
.Gyüjtőivünk felmutatásakor különösen a t. háztulajdonosok és üzletbirtokosok, ugy a gyárosok mérlegeljék értéküket s ahhoz képest állapítsák meg évi pártoló tagsági dijukat és szánjanak egy csekély összeget jubileumunk költségeinek fedezetére, melyhez egyidejűleg külön iwel fogunk jelentkezni. Tisztelettel Knorixer György, tüzfSltó parancsnok.
(x) Uránia. Blstoaitsa jegyát ax „Aranyember "-hex (19—20).
— Segélykiáltás az emberbarátokhoz. Egy tisztességes, lábán alig állni tudó, ősz, magával tehetetlen iparos ember keresett fel ma bennünket a szerkesztőségben. Rádli József, 81 éves becsületes cipész-iparos, áki valaha jobb napokat látott és 81 éves korában is szeretne még dolgozni, hs a szemei engednék, mei-t alig lát mái- valamit. Felesége, aki 76 éves és betegen fekszik éa Ő — a legnagyobb nyomorral éa éhséggel küzdenek — míg a jólét egyes házakban lukulluszi lakomát-mellett-üt.--Van nap, ahol egyiküknek egy száraz darab kenyérre való se jut. A végső kétségbeesés hozzánk késztette Rádli Józsefet. Mi — ismerve a „Zalai Közlöny" meleg szivü, keresztény testvéreinkkel együtt érző, .nemes érzésű közönségét — megígértük, hogy segélykiáltását tolmácsoljuk és bizó reménnyel bocsátottuk őt haza. Meg vagyunk róla győződve, hogy Kanizsa közönsége nem hagyja éhen veszni a becsületes iparos párt. Nem szabad engedni, hogy egy becsületes, dolgos iparos élet jutalma az éhhalál legyen. Mart éhhaláilal küzdenek RádH JózSefék. Aki ismeri a nélkülözést, a fájdalmat, aki tudja, aalt jelent\' a*\' szenvedni, az nem mehet eí megindulás nélkül a keresztény magyar iparos-pár szomorúan fájdalmas sorsa mellett. Rádli József lakik : Hunyadi-utca 29. sz. alatt.
sasig m ozdjaim aíinditoltak a pöwonV.\'
bet\'Egyelem\' odahelyezése érdekében. A Balaton Társaság ez ügyben felterjesztést intéz « kormányhoz. ^ »»»ifl
fy Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliáhsoktXf hi>Mfogakat és érméket a legmagasabb árban veszek, ékszer• és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiulányosabb árban készülnek, Friiód József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— Az nj lakásrendelet és lakásügyre vonatkozó jogszabályok, összeállította és magyarázatokkal ellátta Dr. Borsos Endre ouda-pc?tl kir. Ítélőtáblai bíró, a m. Ulr. népjóléti és munkaügyi minisztérium lakásügyi főosztályának főnöké Ara 207 korona és kapható Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Dr. Xállay Zoltán jogi szemioáiioau Budapest, Aodrássy-ut 8. <i SzckíJ, l\'alUvictnS-o. felelőséggel és biztos sikerrel készít el6 bármely egyetem és\' jogakadémia összes jogi vizsgáira és ax ü gyí dl v.zsgára Jegyaetbérltt! Rekapitulációi Miodeo felvilágosítást szóval vagy levéltKQ kéltséggel ad akár a budapesti, akár * szegedi igazgatóság.
(x) Uránia. Vasárnap: Falusi démon nagy városban. Cigalánok a délvidéki kikötő város szurtos kis suhancából leli félvilagi hölgynek regénye. A Svenská legújabb filmje. Kísérő vigjáték. — Szerdán, csütörtökön , Aranyember".
ERTESITES.
Zalaváímcgye nagyérdemű k-jjonségét éttesites, hogy Keszthelyen a
IMGÍRlá
szállodát és káváhásat átvettem és az eddigi szolid alapon vezetem — Állandóan hideg és meleg ételek. — Balitonrr.elléld és saját termésű tisztán keielt kitűnő borok.\' —» B»yttaas kiszelfitásI Mérséttt árak!
j\'ormentes árnyas kerthelyiség.
Esténklnt Kurua József hírneves zenekara muzsikéi.
Szivet pártfogást kér «,-»?
LUKáCS FERENC szállodás.
Apróságok.
Egy orvoshoz beállít egy körülbeiü negyvenötéves ember.
— Doktor ur, van egy jó barátom, ski már hetven éves és korának n nyoms sem látszik rajta. Jókedvű, friss, egészséges. Legyen szíves, tessék nekem utmuutást adni, hogyan éljek, mit tegyek és mit ne tegyok, hogy én is oíyatt szép öregséget élhessek meg.
Az orvos, már ahogyan ilyenkor szokás, komoly arcot vágott.
— Dohányos ön?
— Nem én kérem, soha nem is voltam.
— Szereli az italt ?
— Csak a vizet kérem, cssk a viret. A szeszt nem kedvelem.
— Semmi szenvedelme nincsen?
— Semmi, egyáltalán semmi.
— Mondja kedves barátom, mi a csudának akar maga sokáig élni, öreg ember lenni, ha nem dohányzik, nem iszik és semmi passziója nincs?
A másik esetben is orvos szerepel. Sőt keltő. A páciens Is orvos és ebben az esetben a páciens találta fején a szögel, amit bizonyára nem egy olvasónk konstatálni fogja. Egyik nagyhírű, már elhunyt szemészprofesszorunkat fölkereste egy vidéki öreg orvos, aki annak idején a tudós tanárt még mint kis diákot gyógyította.
i9*2. julius 16
— öcsém, most én szorulok rád. Gyöngül a szenem. Maholnap megvakulok. Mit csináljak?
— Sokat dohányzik, urambátyám ?
— Bizony sokat. Hajnalban, ha fölébredek,, rágyújtok a pipámra és estig ki sem kerül a számból a pipa meg a szivar l
— Hm, hm. Hát az itókával hogy va-gyünk ?
— Jól öcsém, Jól. Iszom én, hála Isten nek, amennyi csak belém fér, ha hozzájutok. Szeretem a jó bort, a jó sört és bizony m törkölyt sem vetem meg.
— Hát ez baj, kedves bátyám. Ezentui majd csak három pipát szív el naponta, az italt pedig még jobban le keii szorítani és arról mentül előbb végképpen le kell mondani.
Az öreg orvos-páciens fölfoiiyant.
— No öcsém, hiába lelt nagy a hired, ha ilyen tanácsot adsz. Tudd meg, hogy hetvenöt éves vagyok már, nem bánom, ha meg is vakulok, mert látni eleget látiam már, de inni még nem ittam elegei.
Szerkesztői üzenetek.
Nem k3z51hetők i Közérdek. A valuta. Költemény. A kezdetlegesség bélyegét viselik magukon. — CserszegtomaJ. Elénk érdeklődéssel várunk a többiekre. Legköze lebb levél megy. Üdv. — Mk. Ha a sajtó-, jogi felelősséget váilslja — közzétesszük. — L G. Bennünket semmi már, mint a közérdek, nem vezet és közönségünk érdekében mindenkor erélyes eszközökkel fogunk síkra szállani. Tessék bármely nap délelőttjén 9 é<. 10 óra között felkeresni és az esetről jegyzőkönyvet fogunk felvenni. — 6528 száma előfizető. Tudunk róla, de nem tesszük meg az^ a szívességet, hog^^foglalkozzunk vele. Ait találná gondolni, hogy komolyan veaazük. Pedig dehogy. Köszönjük.
Nagykanizsa éa vidéko
legolcsóbb bevásárlási forrása!
a Magyar Köztisztviselők
PiókáradáJ*, KrsséUt királyné-tár. Állandóan frlsa teaVaJ éa sajtok. Füstölt és debxeczeoi paprikás-szalonnák. Jégen hűtött Udvari-, Góliát-. Tavaszi-sörök. Osamagaáruk. Fttsser, gyarmatáruk. Háztartási olkkek. Baxake-ayér, főző éa finom tésxtallaxtekböl aa«r raktár. A közeljövőben megérkező hollandi kristály, cukorra felhívj ok • vásárlóközönség fi gyeimé*.
Szolid éa pontos klarolgálás! Rendelést házhoz szállítónk 1
Tegyen próbarendelést!
sportélet.
Cserkésztábor! jolantéa. Ma ünnepeljük máiodik vasárnapunkat oz erdő won-gásinál, « a bércek kőzött. Nemesedtünk lélekben, szeretetben, boldogságban, de minden elteit nap melancholiát lop a lelkünkbe, hogy múlik az idő, peregnek az ói Ált, melyeket Itt tölthetünk e földi pa\'radíoiombin. A gyermekek egészsége jó, kedélyük kitűnő, örömük teljes. Kedden városunk előkelőségei közül többen kerestek fel, kikét Inkey József báró úrik láttak uzsonán vendégül. Szerdán Inkey Pál báró ur meghívására Iharoson tul, az iklói tavaknál töltöttünk egry egész ked-vea napot, csütörtökön pedig Iharoaberény-ben voltunk meghlva, a paikban uzsonár-tünk a a kastélyt la megtekinthettük. Amekkora szeretetben, figyelemben. 4a gondoskodásban részesülünk, azt sióval, vagy Írásban ki, nem fejezhetjük, csak a hális sziv tudja azt átérezni és örökre emlékében tartani. Kővetkező vasárnap, 23-án, csak délután fo-
1922. juliua 16,
gsdbatunk vendégeket, mert délelőtt Ihsros-beréniyban .leszühk- ftzcrvtmlfrén. a ott kapunk cljédtt is. Tábori újságunk-rendszeresen mcg-jeíehlk minden- vasórnap-.rt^erényl Tárogató" néVcn .\'híreinken kivül a hét történe-
tótvij^öt sátorunk van már, s igy nagyon kén/elmtsw lakunk. Igen őrülünk, ha vasár-napákon ügyünk iránt érdeklődők felkeresnek" ijennüpket. Ihsrosberény, cserkésztábor 1922i juliiís -14. A jögimn. cserké&zc&opata.
TÖRVÉNYSZÉK
(S) VanderHca Gém- bírál eWtt;
Folyó hó 20-án, vagyis most-csütörtökön kerül Végre bírái elé Vánderlics Géza a kegyetlen rablógyilkos, .oki a szerencsétlen Máté Józsefet* á ^flfainb\'okl erdőbe csalta és ott bestiális módon végzett vele. A tárgyalás iránt, melynek rendkívül izgalmas részletei vannak, oly óriási, érdeklődés nyilvánul meg, hogy a kir. törvértyáték jegyeket fog a tárgyalásra kibocsátani. A jegyeket a7onban csakis a tárgyalás napján csütörtökön fél 9 óra után fogja a kir törvényszék főigazgatója kiadni. Csakis csütörtökön a tárgyalás előtt közvetlen kaphatja a nagyközönség a főigazgatónál (Elnöki iroda I. emelet). A főtárgyalást dr. Kenedy büntetőtánácsa tárgyalja, a közvádló: dr. Szabó Lojos ügyészségi elnök lesz.-
közgazdaság
Zalavármegye termésátlaga. A
Zalavármrgyel Gazdasági Egyesület jelentése szerint Zala vármegyében n knlászoi^nÖvények termésátlaga.közepes, a kapásnö^éjjyeké azonban a liiagy szárazság miatt-bizony rossz.
Budapesti tőzsdei^ Budapest, julius 16*
Zürichi záriáit
Berlin UY, Amsterdam--, Hollandia aOfc-3,
New-York--, London 2317, Párls 4299, Milano
2367*8; Prfgflr tm, Bürdapest *2,Zágráh 152 3, Varsó 9-3, Wlon 0011-7, Osztrák korona bélyegzett —,
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 árfolyamon.
Összes, más helyt tísiví- MA««|||a||\' nyckot.ligniaga.%abb áib&n WCyMiWfilVa
Tóisdei mogbizisok és kiüíöldJ átutalások legelőnyösebb és leggyoií*fcb teljesíti se.
Dollár, Dinár
bűoauytuk
Nagykanizsa, Sugfcr.ut 1. Telelőn 321.
stb külföldi pénzűéin ek vétele és eladása.
A szcrkészlcsirl sojtójogUog felelős: Benedek.Rezső, szerkesztő.
kkkssk sessse xkkx kmmk fz^ Tengeri | Gépolaj, Nyersolaj P Kocsikenőcs | badacsonyi rézkénpor f Köles, Mohar h
továbbá mindennemű gsidafifll és 5S ifö németországi kerti magvak kicsiny* ben is kaphatók
/Ország U/idder cégnél
• Nngyknnlzsa, Erzsébet-tér 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Aparé hirdetéseit
Jó hixlko.zt kapható Magyar utca 24. rteám alatt.
Kisebb mennyiségit vasabroncs, drót és\'villanymotor felszedéshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cím a kiadóhivatalban.
Eladó 200 hekto,iter fehérbor. 5-6 fokos, litcrenklnt 34 K. Rigyíczi hegyen fekszik. Érte-kezni lehet Kovács tulajdonosnál B. ZamSrdl, Dambi vendéglő, esetleg lapunk nyomdájában!
5000 négyszögöl telek hAzzal együtt eladó Kiskorpádon, Tóth Ferenc-féle. lk>,
Zongorát használtat vennék. Cim a kiadóhivatalban. ^
Eladó két szekrény, egy kisebb és nagyobb sszlal Mag:yarutca 4 szám alatt. 4(o9
— Zalaegerszegi két szép szobás-konyhás lakásomat elese* rélném hasonló kanizsai lakással. Cim a kiadóban.
Értesítés.
Értesítem Nagykanizsa és környéke nagyérdemű közönségét, hogy Nagykonlznan, Kosgonyt-utoa \'2. szám alatt, a*" Uránia-mozi mellett I6v6 üilotembon
bőrkereskedést
nyitottam, hol e sxakiuóba vágó összes árucikkeket raktárot) tartom. Megrendelések pontosan eszközöltetnek. Szive* páltfogút kér tisztelettel
_Gyergyák Pál.
EXPORT-IMPORT
QUITTNER KOLLMAN
NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Gabona-, termény\', nyerstermény-, magvak-, hüvelyesek-, mezőgazdasági cikkek., eróltikfljmÁny-, műtrágya vétele és eladása
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 16. sz.
Interurbán telefon:
Nappal 323. Este 143.
Sórgbnyolm. „Fundamentum"
Központ: Budapest Kiókok: MIskoKz-Búdapsst
Jómcgjclenésü, intolügtfaj
dunántuli gyáx részérő kerestetiU.
Ajánlatok „Exlstencla" jollgíro Nagykanizsa, posterestante küldendők.
10373/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. városnál több mezőőr vétetik fel.
Felvilágosítást ad a városi gazdasági hivatal vezetője, akinél jelentkezni is kell. Belépés azonnal is lehetséges.
Nagykanizsán, 1922. évi julius 11.
Polgármester.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befőzS pergamentpapír
Vajcsomagolópapir Snperior p.pirx.e.kó Csomagolópapír Csomag ftlggöclmkék Sokszorosító készülék írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papirÁruháxában, Nagykanizsán.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyexett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
csengery-utca 13. Hám
Telefon 394 tz,
■ i, Elvállal
világítást voxotikek, motorok, o«Ultook, valamint telefonok,--- ouongök is JolsS-kéaztllékok íoIozorolÓBÓt, ka»tély-vüláai-hirltó boroudozésót. MUndinnemti villamos munkálatok gyorsan oBBközöltotnek
Szakszerűen végzi
motorok ujratekerc«elégét. Mindennemű égők raktáron.
Özv. dr. Gross Dexsőné, leánya Edith, valamint özv. Gross Lajosné, • GrUnbut Alfréd és neje mint szülök, saját, valamint az alulirt rokonság nevében fájdalomnál telt szivvel jelentik, hogy a legjobb férj, apa, gyermek és rokon
Dr. Gross Dezső
Ügyvád
folyó hó 14-én d. u. 5 ía fél órakor elhunyt. , , , , , ,
A megboldogult holt tetemei vasárnap, folyó hó 16-án d. u. 5 órakor a gyászházból (Deák-tér 4.) fog az izraelita temetóben 5rSk nyugalomra helyeztetni.
Csendes ré.zvát, ko.zornk és réssvéüátogatások mellőzése kéretik,
s
Dr. Viola Ijnáczné szSI. 6ross tanra, »o» Károly és Stoss Ferenc testvérei. 1 6ross Kíroljní szül. Hofliminn Erzsébet, Grosi Ferencné szül. PopMf Katilla sógornők.
Dr. Viola Ijrác, Flelsdiner Miksa sógorok. /
Zala] közlöny
1922. jullm 16.
ZSÁK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálit
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykareikedólétxtn.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos HHdbirtokrandizfi Bíróság által ugriátyizitt
Ingatlanforgalmi irodája.
ItUhajn. Utréj-tér X>L TMratl dn: Siiaté flrra8bé|
Eladó birtokok t
400 holdas birtok Zalamegyében kevés gazdasági épülettel, dombos vidék, a lalej agyag és homokkeverék.
190 holdas biitok Veszprémmegyében gazdasági épületekkel, sik kavicsmentes taloj.
100 ho\'dns birtok Scmogymegyéhen, vasútvonal mellett, élő és holt felszereléssel, 3 szobás lakással.
50—60 hold szántófőid és erdős legelő Z*)a-megyében, épület nélkül.
42 holdas birtok Nagykanizsa közelében, melyből 8 hold erdő, épület nélkül.
20 holdas I. birtok 6 szobás urilakkal, sok gazdasáRi épülettel, kü\'Ön 8 holdas szőlő, birtok teljes felszereléssel, Zalamegyében.
10 hold 87éntóíöld épület réikül Somogy-megyében.
Somogymegyében homokos birtokból, kisebb-nagyobb parcellák épület nélkül.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, 2 szobás villával.
15 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalán, 6 szobás uti\'ak teljes berendezéssel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi olda-
lához kőzelfVince\'lérla\'Kással, istá\'.óval stb.
8 holdas szőlőbirtok Bidrcsonyhoz közel, emeletes 4 szobás urilakkal.
8 holdas szőlőbirtok, melyből 6 hold 1. amerikai oltvány szőlő, 2 hold gyümölcsös kaszálóval.
Tapolca mellett 4 szobás urilakkal, 1 holdas be\'sőség, 4 holdas szőlőbirtok.
Eladó kásák s
4 szobás családiház, csendes utcában, forgal mas útvonalon, nagy lakóhftz istáloval, kocsiszinnol és nagy kerttel.
Nigykanbsa külső részén modern lakóház.
A város belterületén 6 szobás csalédház, kerttel.
Vendéglőház forgalmas útvonalon, azonnaj&ái-vehető vendéglővel. W
Lukóház októberre elfoglalható 2 siobás lakás sal, főútvonalon.
Üzletház 3 szobAs b.kássoi, átvehető üzlettel.
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint.
tekét mindennap 1 korom 34 Iliiért Murit suj,
v •
K. moit előfizet egy negyedévre vagy fél-évre .
ZALAI KÖZLÖNY-KE

3-13\' URANIA MOZGOSZINHAZ SS
Vasárnap
Falusi démon nagyvárosban
Kliétí vígjáték.
Aranyember
I., n, III. rési egy előadáson
H E !«Y A R A K: Páholy 20 kor., Zsölyo 22 kor.; II Előadások kozdeto: Hétköznapokon 7 és 9 árakor, Korszék 18 kor., Támlás 15 kor., ZArUzék 8 kor., II vaUr- és ünnepnap 6. 7 és 9 órakor. Pontos kezdés I
•♦•♦•♦•♦o•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦a
10521/1922.
Hirdetmény.
a városi tanács nyilvános árve* résen elad széttörölt iákat 18-iín 9 órai kezdettel a Vajda-oldal elején, 18-án d. u. 2 órai kezdettel a Fekete sárnál és 20-án d. e 9 órai kezdettel Cigánybereknél.
Nagykanizsán, 1922. évi (ulius V3.
Polgármester.
Cséplési benzint
é* vogylijzta
BENZOLT
legolcsóbb n»pi íron elad
lécfalvi Bodor Zoltén
bUonáayt és kereskedelmi kodija Xejykadzse. letelep, Hegyer-utci ISI. Telelőn Mpp*l Sl. ette 114.
A nagyérdemű közönség ludomásÁra hozom, hogy Stornberger Testvérek cég megszűnt és Sternberger Samu cég ainit
takarmány- és terménynagykereskedést
nyitottam. Üzletágam kiterjed nz összes e szakba vágó áruk vételére és eladáséra. A nngyérdemü közönség további szives pártfogását kéri
takarmány- és termény n agy kereskedő Nagykanizsa, Sxéchenyi-tér 4. sx.
r<
VILÁG
mozgóképszinliáz
Erzsébet királyné-tér, Szíriai uillodi épililékii Telefon 74. Telefon 74.

Szombaton és vasárnap Emillé Sünöm német fllmmű/észnő felléptével
Brilliáns a tenger alatt
Egy fogadás története. Ezenkívül remek kísérő műsor 1
JÖVŐ szombat, vasárnap nagy meglepetést
VJ
RűlváaoV • PAbelrK, ae«y» 22 K. I. holy 18 K, II BlSadások hétköznap fél 7 éi 9 órakor, vaeár- éi ünoep-übljttíaL - u. hely 16 korona, IlL haly 8 korona. II napokon 3, 5, 7 és 9 órakor. "" * "* \'
Pontos kezdés
y
CSEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, Bazár 9. emelel.
Telefon: 123 és 356 szám.
Nyomatott • layiutajdoiua*: Zalai w Gy.rmatt kttnyvnyomitajahau
61-ik évfolyam
JJazyfcanU™,, 1922. juliu, 18. Kedd
160. Mzám
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
S»«k»x»ií»ÍK c« kicdóhlvctfli tfő-ut 23• ai.
-—— IoU.:»b»n-U9l«loa 73. —--
McftJcio-iiL intndtg koia rc/j^cl
SZF.RKF.SZT6:
BENEDEK RF.7.SÖ
A nemzetgyűlés mai üSése.
Szabó József keresztényszociálista képviselő a munkásság érdekében
Budapest, julius 17. (Sajtit tudósítói.k:ól.) Szcitovszky Béla alelnök ma délelőtt 11 óra után nyitotta m^g a nemzetgyűlést. Tőbb elnöki bejelentés után 7érffy Béla közélelme-
zési miniszter bemutatja a jövő évi gabonaellátásról szóló rendeletet, amelyn.-k a 33 a* drágasági bizottsághoz való átutalását kéri, mert a bizottság észrevételeit a végrehajtási utasításban még érvényesíteni akarjn. Az in-demnitási vita első szónoka
Pintér Liszló (cgységerpárti): Gv/dpsóg bajaink legfőbb oka a pénzkérdés. A szociál-demokrntnpért memorondumában árm-.ximá-lást és rckviráiást kiván, de ezekkel a drágaság kérdését nem lehet megoldani. A drá gaság legfőbb oka — a bankoki (\'.cia. Nálunk bankuralom van és a mezőgazdasági termelés is a bankok kezében van, amelyek nagy haszonra dolgonak.
— Ma mindenki harc* folyik mindenki ellen. Egyetlen kivezető ut van és ez az őrület bukójának revíziója.
Foglalkozik &2 „ímigránsokknl", akiket patkányokhoz hasonlít, amelyek a tülyedő hajóról menekültek el. Gsrami visszatéréséről beszélnek most. Garami ez év májusában Pozsonyban piszkolta Magyarországot. És mégig kívánják visszajÖvetelét. Minthogy látja, hogy a kormány tényleg a szociális alkotások terére lépett, — a javaslatot elfogadja.
Szabó József (kcreaztényszociasta): Ali szociáldemokraták eddigi beszédeivel polemizált. Gazdasági téren a szociáldemokrata program fenn nem tartható, ezt a kommu nizmus legjobban igazolta, amely a szociáldemokraták Maixista programját realizálni akarta. Ez q rendszer az állam é3 társadalom teljes csődjéhez és a munkáaosztálynck a leromlásához vezetett. Hogy nem államfentnrló a szociáldemokrata program, azt oz államnak a kommün alatt történt teljes leromlása igazolta, amely végül is a teljes .államcsődhöz vezetett.
— A szocibldemokratapárt jelentőségét tulnagyra becsülik és sokkal többet foglolko* nak vele, mint kellene. Nekem nz. a felfogásom, hogy a szoeiáldemokratapárt kétségtelenül forradalmi törekvéseit egyedül okos szociálpolitikával lehet egyensúlyozni. Okos, megértő szociálpolitikát kívánnak a keresztényszocialisták, amely az egész ország egyetemes érdekeit tartja szem előtt. A szegények, az elnyomottak, a gyengék védelmét az erő sökkol, a gazdagokkal szemben.
— Az országn.sk mág meglevő értékeit néni szabad ugy hasznosítani, hogy abból ne
országnak, hanem csak az egyedeknek legyen hasznuk. Azt a kevés cikket, amink
van, nem volna szabad kivinni, hanen kizárólag a kormány rendelkezésére Ml bocsáj-toni. Az előz." nemzetgyűlés nagy hibát követett el, amikor visszaállította idő elő.t n Kzabrdforgnlmat. Azok a kisgazdák, akik a nzobadfoigolom mellett voltak, belátják most már, hogy nem nyertek semmit, mert hiszen ők a búzát olció áron adták el. Összevásárolták azt a spekulánsok és ozok emelték fel az ár-ikat. Ennek az árfelemelésnek a következménye látható az összes közszükségleti cikkek megdrágulásában.
Határoz* 1i javaslatot nyújt be, hogy vegyék revízió alá az ellátatlanok kategóriáját és hővitsék kl ugy, hogy minden dolgozó kedvezményes hatósági ellátásban részesüljön. Javasolja továbbá, hogy a kormány a\' ti ult évi gnbonneliátási rendeletet mindm változás nélkül tartsa érvényben az idén is.
A lakásrendelet lel kepc*olr.thr>n kijelenti, hogy kényszeríteni k«ll a magánvállalkozókat, az ipiri tőkét, hogy Alkalmazottaik részére lakéit «\'pitsrnek.
— Gondoskodni kell arról is, hogy a munkabérek olyanok legyenek, amelyek a munkás szükségleteit biztosítsák. A munkabéreket nem kereskedelmi törvények, sem kereslet és kínálat tőrvényei szerint, hanem a keresztény világnézet szerint kell elbírálni.
Szabó József azután védelmébe vette a villást, mint államalkotó elemet, majd kijelentette, hogy a kormányt szivesen tárnogZ\'tj < mindazon kérdésekben, amelyek a szociális bajok gyökeres orvoslására és n drágar.ág letörésére irányulnak. Szabó József volt az első szónok, nki mint munkásember nem gyűlölettel, de szeretettel kívánja a munkásság érdekeit kellőképpen érvényesíteni.
Ausztria pénzügyi ellenőrzés alatt-
Bécs, julius 17. (Saját tudósítónktól.) Itteni pénzügyi és politikai körökben óriási izgalmat okozott az a teljes határozottsággal terjesztett hir, hogy az antant a legközelebbi napokban kinevezi már az Auszlriát ellenőrző pénzügyi bizottság tagjait. Mint értesülünk, az antant államok kormányai között ebben az ügyben az utóbbi napok folyamán élénk tárgyalások voltak s elsősorban az olaszok kívánságára helyezik Ausztriát ellenőrzés alá. Az osztrák kormánynak ezidőszerint az az Álláspontja, hogy csak abban az esetben járul hozzá a pénzügyi ellenőrzéshez, ha megkapja a különböző államoktól és a Népszövetségtől beígért kölcsönöket.
Hldürotcx! ár .Ur-i «{jj||>
Kgé»r. svee 780 . 4 Nogje-i
I.re aoo >.\'. v.9.7 M:n 76 K. .»áro 4 •
Itthon az orosz tu a.
Heyyeshalom, julius 11. . .i oroszországi tuszszállitmány kórházvonata Hegyeshalomra érkezett. A zászló-diszbe öltözött pályaudvaron a hazatérőket a kormányzó és a honvédelmi miniszter képviseletében Kirchner Sándor nyugalmazott ezredes, a honvédelmi minisztérium hadifogoly-osztályának vezetője, a kormány nevében pedig Csatáry alispán üdvözölték. A hazatérők nevében, mint legidősebb Szendcrszky alezredes köszönte meg a lelkes fogadtatást. A szállítmánnyal együtt érkezett 23 főnyi legénység és néhány asszony is. Az ünnepély a hazatérők bőséges megvendégelésével fejeződött be.
Elmosott tiroli vasútvonal.
Bécs, julius 17. (Saját tudósítónktól) A tarlós esőzés az Arlberg-vasut vonalat Imst és Schőnwies között alámosta. A teherforgalmat ezen a vonalon huszonnégy órára teljesen beszüntették. A személyforgalmat átszállással bonyolítják le. A vasút fővonala Voralberg-ben is három helyen van veszélyeztetve. A foldkirch-buxi vonalon az Inn-hid veszélyeztetése következtében további intézkedésig az egész forgalmat be kellett szüntetni. A Montafona-vasut is megszakadt. A 207. és 208. számú gyorsvonatok az Innsbruck—Bregens vonalon elmaradtak. A 209. számú D. vonat Innsbruckban várakozik a vonalzavar elhárítására. E vonatot, minthogy a feldkirohen-buxi vonal megrongálódott, Brogens St.-Margaretenen át indítják Zürich felé.
Az írországi helyzet.
London, ju\'iua 17. Dublinből jelentik t A lázadók nagyobb ellenállást szerveztek Li-merickben, ahol már csütörtök óta folyik a harc. A kormánylapátok előbb megszállták n város körül kínálkozó strntégiai pontosát, majd lépésről-lépésre előbbre haladva most már a város nagyobb részét hatalmukba kéri\'ették. Az ország délkeleti szögletében is sikeresen folytatódnak a kormánycsapatok h idmüveletei. Wezford megszállása után a lázadók kénytelenek voltak Waterfordot is kiüiiteni. Dílen és nyugaton több ponton bánd haicok folynak. A helyzet itt egészen olyan, mint Dél-Afrikában volt a burháboru utolsó szakaszában. Collooneyben a kormány-c apatok kemény harc után 400 lázadót ejtettek foglyul.
Dublin, julius 17. Hivatalosan jelentik, hogy n dundliki börtön elfoglalása alkalmával a kormánycs.spatok 300 foglyot ejtettek, azonkívül nagymennyiségű lőszert és hadianyagot zsákmányoltak. Az Inth-azigetl köztársasági erőd bevételével a köztársaságlak utolsó támaszpontja is elasett.
V-tMHliMTv
ZALAI KÖZLÖNY
192?. jullm 13
Liberális kereszténység.
Nagykoniisa, jutiuv 17.
Még csak nem is olyan régen történt, hogy bizonyos, mindjobban észlelhető tünetek fölöt\'i hazafias aggódásában a .Zalai Kozlőhy" egységre és tömörülésre szólította mindazokat, akik egyetértenek lopunk irályával, világnézetével, politikai hitvallásával.
Megmondottuk őszintén, nyiltan, hogy komoly harcok előtt állunk, hogy résen kell lennünk, nehogy meglepetések érhessenek bennünket.
Azok, akik a kereszténységbe is liberális szellemet szeretnének belevinni, akik a kereszténységet ugy szeretnék értelmezni, hogy az számukra minél kényelmesebb, minél kevesebb áldozattal járó legyen, akkor fölényesen lemosolyoglak bennünket és sötétlátóknak neveztek.
Azt hitték, minél több engedményt nyujtunk, mincl lovább megyünk a ki-engesztelődés politikájában, minél jobban eltávolodunk az intranzigens kereszténységtől és közeledünk a libe-rálizmus felé, annál inkább kiegyenlítődnek bizonyos ellentétek, letompulnak az élek és lecsendesülnek az izzó kráterek.
A mult lapjaiban való járallans.-t-g"k, a hamisitatlan, tiszta kereszténységtől való idegenkedésük, a lángoló hazafiságban való kicsinyszivüségük ismét tandijat fizettetett velük.
A nemzetgyűlés egyes pártárnyalatainak azon szokatlan hangja, amely fényeslászló tenorját juttalja eszünkbe, az ellenzéknek a komoly munkál meg-bénitó tendenciája, a szociáldemokraták tűrhetetlenné váló fellépése, az utca fel-fel sorakozása — eléggé bizonyítják, hogy hamis nyomon járnak a liberális keresztények, mert minél jobban igyekeztünk felejteni a/^ephialtesi szerepet, annál bátrabbak, merészeb bek, hangosafebak, arcátlanabbak lettek és türelmünket, krisztusi megbocsátásunkat azzal honorálták, hogy a vádlottak padjából beültek a birói székbe és akiknek homlokán Kain bélyege — most Ítéletet mondanak Ábelek felett
A kereszténység nem is ismer „liberális" avagy „percentes" kereszténységet. A kereszténységet csak egyféleképen lehet magyarázni, aminthogy csak egy hazafiságot ismerünk, mert a hazafiságnak sem lehetnek árnyalatai. Az eredeti, tiszta, megalkuvást nem ismerő, hűséges, krisztusi kereszténységet, amit nem lehet csűrni és csavarni, nem lehet gummi módra alkalmazni és a körülmények szerint fel és levetni, de amelynek ott kell lenni a magánéletben, a politikában, gazdaságban, kereskedelemben és egész nyilvános életünkben. Aminthogy minden magyar ember szivét a legnemesebb hazafiság kell, hogy áthassa.
Areopágot alkotnak most Róma népe fölött — akik Rómát felgyújtották.
Jogrendért kiáltanak, akik a jogrendet arculütötték Szabadságot követelnek, — akik csak zsarnokságot ismertek.
hs megmozdult ismét az utca. Es szembeszálltak ismét a rendőrséggel, fcs felhangzott bűnös Budapest utcáin ismét a hóhérdal, a gilotin-induló. Es nyilatkozott a magyar parlament egy „magyar" képviselője, hogy: azért mentek be vörös szegfüvei a parlamentbe a szocialisták, mert ezzel akarták megünnepelni az első napon, hogy sikerült rést ütni a magyar osztályuralmon . . .
Es mig a magyar nemzet sirásói zárt sorokban nyomulnak ismét előre, hegyes lándzsáikat Hungária asszony szivének szegezve, vannak emberek, akik e komoly órákban liberális kereszténységet mernek emlegetni.
A vörös kocsi újból megindult. Először Budapesten, folytatja a vidéken. Lassan, céltudatosan, bevált taktikával fonja be az országot a csúnya, nagy vörös pók — mig mi csekélységeken vitatkozunk, hiúsági kérdéseken nyatjgalászunk és alólunk lassankint kihúzzák az utolsó szalmaszálat. Hála a „liberális" kereszténységnek.
De máskép gondoltuk, mikor a katakombákat bujtuk . . .
Vajha nc lenne késő a felébredésünk! C)
Szabómesterek Országos Szövetsége
nagykanizsai helyi csoporti*.
Nagykanizsa, julius 17.
Végri lawonkint megmozdulnak o mi iparosaink is. A legtöbb vidéki város iparosaága már régen megértette, hogyha emberségesebb viszonyok közé akarn.ik jutni, nem marad más számukra, mint erős szervezkedés — gazdasági alapon. Nagykanizsán Cziboly Hf ronc fiatal, jónevü azabómester vette kezébe a mozgalmat ás vj.iárnop értekezletre hivta övjze Nagykanizsa szabómesterei\', hogy megalkossák a nagykanizsai szabómesterek Szövetségét (Szósz). Budapestről e végből lejött a S tő vet jég központjának elnöke Hotváth J, Krausz alelnök éa Vágó Jenő titkár, akik ismertették a szabómesterek országos mozgalmának jelentőségét. A buda* pesti kiküldötteket Bazsó József ipartestületi elnök üdvözölte. A hatóság képviseletében Lázár Kornél rendőr fogalmazó volt jelon. Mógcr Károly elnök megnyitója után az Országos Szövetség alelnöke Krausz J. beszélt ax iparosság helyzetéről. Meg kell szervezni ax iparosságot — úgymond — mert a jövő nem tür meg szervezetim kategóriákat, m:rt fel fogjs szívni. A magyar iparnak igen szép múltja van. Kárhoztatja, hogy a múltban leintették az iparosságot, hogy ne politizáljon. Ezért ott áll ma, hogy mindenünnen ki van zárva, mig a segédek és tanoncok egységesen szervezkedtek a munkaadókkal szemben. — Beszélt a nagy kenyér irigységről, a tanonckérdésről, a mun-kájkérdésről, szakügyekről. Követeli, hogy a közmunkákat és nagy állami megrendelése-
ket az iparosságnak adják, n;m ugy, mint a múltban, mikor sok ezer gyermeköltönyt készíttettek — a svábleányoknsk és széna-kereskedőknek adták ki a munkát.
Vágó Jenő titkár ismerteti a S övetség szabályait. A nnpl kérdésekhez szól és fejtegeti, hogyan kell megcsinálni és miért — a nyersenyg beszerző sr-övotkexetet, amely 25% kai olcsóbban tudja tagjait ellátni nyersanyagai, mint a kereskedők és igy a szabómesterek is olcsóbban készíthetik a ruhákat. E szövetkezet felállítása a legrövidebb idö kérdése. Kívánja továbbá o munkabér egy-séges, körponti rendeíéiét. Követeli továbbá a szabó-közüzemek beszüntetését. Nem hive a tisztviselők állami ruhaellátásának, amely csak látszólagosan „kedvezményes", 3 — 4 kézen megy az anyag kereaztül, ctok mindegyike megkeresi a maga százalékát. Követeli a közmunkákban való részesedést. Követeli, hogy ox elsőrendű közszükségleti cikkek, mint n ruhasrővet — inentesittessék a vám alól, vagy pedig minimális díjtételt vessenek ki. Mindenre kilér beszéde folyamán/, ami a magyar iparosok megoldásra váró problémáihoz tartoznak.
Majd kimondották egyhsngulag a helyi fiók megalokulását és megválasztották a tisztikart. Elnök lett Móger Károly, alelnök Liditt Miksa, jegyző-titkár Ciiboly Ferenc, pénztárnok Megyimorecz T., ellenőrök Söilei Jenő és Krileez F. (*)
— Egyházmegyei hírek. Dr. Rott Nándor megyéspüspök Medgycsy Jóxsef ujmisést Nagykanizsára hitoktatónak küldötte, mig Novics István hitoktatót Szentbalázsról Kaposvárra, Scha/fcr Péter hitoktatót Veszprémből PApára és Ntumaycr Károlyt Siófokról Veazprémbc hclye/.to rtt. Kápláni minőségben áthelyezte, illetve küldte: Domyei Imre ujmisést Kaposváiro, Futó Dezsőt Zolámé rcny érői Kaposvárra, Biczi Gyulát Kaposvárról Siófokra, Szabó Lajost Merenyéről Szenthékállára, Codina Ignácot Attaláról Göl-Itre, Brand Bélát Gelséröl Tüskevárra, Mérty Aiturt Hahótról Sxentbalázsra, Barasils -Sándort Zalobérről Zalamcrenyére, Boldizsár Zoltán ujmisést Attalára, Migaszy Tibor uj-mhést Nemesvidra. Gubicza Antal ujmisést Gelsére, Cóczán Zoltán ujmisést Zulaszeg-várra, Kósa Jóxsef ujmisést Lesenc-etom^jra, Fülöp Kálmán ujmisést Zalabérre, Kovács István ujmisést Zákányba, Teller Frigyea ujmisést Somogvsámsomba, Bognár Pált Z*la-szentbalázsról Felsőlsikáira, Dcly János Tüskevárról Hshótra, id. Kovács Imrét Somogy-sámsonból Zalaszentbalázsra,
— A azontferencrend köréből. A rendtartomány taniícsa P. Simicza Sebestyén áldozópap a szombathelyi rendházból Nagykanizsára helyezte át.
— A* ősxi bérmáldaok. Az őszi bérmólásokat a megyéspüspök a következő sorrendben végzi: szeptember 3-án Kehida, 4-én Zílacsány, 5 én Ncmesrádó, 6-án Szent-pélerur, 7-én Zalaszentmihály, 8 án Pacsa, 9 én Fetsőrajk, 10 én DióskáJ, 11 én Ziiaapáti. 13 én Sármellék, 14-én SzsntgyőrgyvAr, 16. és 16-án Alsópáhok (Fclsőpáhok), 17-én Ncmes-bükk, 18 An Karmacs, 19 én ZVawántó, 20 án Ziid, ttl-én Rezi, Sí. és 23-án Koszthely.
— Kinevexéa. Dr. Pénze* Uszló kir. törvényszéki jegyzőt az igaziágügyminiizter törvényszéki titkárrá Zslaegerszegre kinevezte
KYEK PÉCSI TETTYE FORRÁSVIZET
a legldaAllsabb szénsavas Kristályvíz
Nagykanizsai IBalirusllAs Beck Henrik cégnél
}
1922. jullua 18_
— Nyugdíjazások a pénzügyigaz-gatóságnnl. A pénzügy igazgatóságnál Hajós Elemér, Varga István, Czinder István, Helmcci Ágoston, dr. Barla ós Deményi pénzügyi tisztviselőket nyugdíjazlak.
— A zalaegerszegi választás eredménye. Zalaegerszeg város tegnap délután meg\'artolt tisztújító közgyűlésen o közigazgatási tonác-snoki állásra Schenkenberger József nogykanizsii rendőrkapitányt választották meg 90 azovazaltöbbséggel, ellenjelöltje Szenczl Molnár J. 30 szavazatot kapott. Az adóügyi tanácsnoki állásra dr. Novai Imre városi jegyzőt válosztották meg, — amint az előre is volt látható.
— Értekezlet a Balaton vizének szabályozása tárgyában. Koszthelyen, a B il«ion kormánybiztosának jelenlétébon értekezlet volt tegnap hétfőn, melynek tárgya a Balaton alacsony vizének szabályozása volt. Az értekezleten a vármegye részéiül Thassy Gébor főorvos és Sándor Z;igmond müszuki tanácsos veitek részt.
— Dr. Knhán Imre fogorvosi rendeléséi újból megkezdte.
— A keszthelyi járás adója. A keszthelyi járásban az adókivető bizottság csak az 1917—18 évi jövedelmi- és vagyonadót- és az 1919. évi hadinycrcsé^ adót vetette ki, amely adók összege 10—11 milliót tesz ki. Ebből egy részt már beíizcitok, a*onb.in sokan vannak olyanok, akik halasztást kérnek, mórt nem tudj»k adójukat egycióro megfizetni É\'te sülésünk szerint a többi járásokban is hamarosan bc fog fejeződni az adókivető bizottság munkája.
— Holttányllvánltaa. Kulcsár Gyula zalaegerszegi gimnáziumi tan*r, aki 1879-ben Péntekfaluban született, K. József és Asbóth Róza Ha, Folly Katalin férje, á 20. honvéd gy.-ezred föfiadnr.gyn, 1915. február 1-én a* orosz harctéren hősi holált hall. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.
— Oiegszökött az Internáló táborból. A belügyminiszteri rendelettel internált Zsomán Iván szvilaji (Bosznia) születésű, 23 éves róm. kath., nőtlen lakatos, zágrábi lakos a zalaegerszegi internáló táborból megszökött. Felkérem ez összes illetékes hatóságokat, hogy nevezettet köröztetni és feltalálás esetén a táborbi kísértetni szíveskedjenek. — Zsomán Iván alacsony termetű, arca ovál, haja szőke, szeme kék, szerb, horvát és tót nyelven beszél. Szökésekor vadgalsmbszürke puha kalapot, fekete kabátot és mellényt, kávébarna pantalló nadrágot, fekete félcipőt, fehér inget, puha gallérral é* fekete nyakkendőt viselt. Zalaegerszegi táborparancsnok.
— A szegény éhezó iparos. Ridi Józsefnek Németh Imre 50 koronát küldött be szerkesztőségünkbe. Szeretnők, ha ez az Ötven korona megindítaná a könyörületességnek lavi nAját Ó3 a legfic^/obb szükségben levő, az éhhalátlal küzdő agg ipurospürnik komoly segítséget hozna, mert megérdemlik a nagy közönség gyűjtő kezót.
— Elveszett Jegygyűrű. Szombaton az állomáson vagy az állomástól befeló menet elveszett egy jegygyűrű. Becsületen rrcgtalftló illő jutalomban részesü\', ha kiadóhivatalunkban leadja. A gyÜrÜ belsejében .Vcronku 1913 auguszius 31" vésés
(x) Uránia. Szerda, csütörtöki Aranyember. Előjegyzett jegyek d. n. S óráig átvehetők.
— Slmay Ede kabarétársulata. Több mint egy hónapjo, hogy Simay Ede társulatával lejött Kanizsára. Mi — várakozással tekintettünk az előadások elé, mert megvannak a magunk tapasztalatai ezen a téren. Meghallgattuk a „Szarvas"-ban Simayé-kat — éa szívesen megállapíthatjuk, hogy a Simay-táraulat nem mindennapi társulat. Hogy előadásai a kényesebb műértő közönséget ia kielégítik, mert műsorának minden száma komoly művészi érték. Finom szatyrái sziporkázók, sohasem bántók, a megengedett határok túllépők. Családi műsora van, melvet nyugodtan végignézhet éa végighallgathat mindenki. A minden egyes alkalommal zsúfolt .Szarvas" kerthelyiségének közönsége hálás is a válogatott fővárosi erőkből össze-
____7,ALA1 KÓZLQNV_
állított társulatának, mert minden egyes azá-mát fanatikus tapsorkánnal jutalmazza. Csütörtökön este 9 órakor búcsúzik a jeles tár-aulat, mely Itt időzése alatt igen kellemes impressziókat hngy maga után. A közönségnek nagyon kellemes, szórakoztató órákat nyujtottek Simayék. A csütörtöki nop egyszersmind Simay Edének — a kanizsaiak kedvencének — jutalomjátéka lesz, melyre a közönség jól teszi, ha a jegyeket előre megváltja. Vldos Jenő, Miklóssy Tusi, Végh Rózsi és n többi művészek is mind a legjobbak közöl vnlók. Művészek — és ezzel eleget mondottunk.
— Az Uránia njltása. Az Uránia morgószinház érdekes ujitással kedveskedik látogatóinak. Minden műsor előtt levetíti a hét politikai társadalmi kimagaslóbb eseményeit filmen. Ezek u °heti revük eddig csak Franciaországban voltak eleven tájékoztatói a közönségnek. Budaprst nemrégen kapta fel a hírszolgálatnak ezt a kétségtelenül legközvetlenebb formáját. Az Uránia mindenre kiterjedő figyelméből Kíinlzsn közönsége m4r legközelebb élvezheti a hét legérdekesebb eseményeiről készült filmfelvételeket.
— A körmendi ttnuepély. Vasárnap, folyó hó 16-án tartotta a körmendi Katolikus Legényegylet 25 éves jubileumát. Az ünnepélyen számos vidéki legényegyesület képviseltette magát, ekiket a körmendiek hagyományos régi magvar vendégszeretettel fogadtuk és láttak cl. Msgn az ünnepség a szokásos mot;:ftn.itokkul telt el, n;»gy jelentőséget adott neki a keretében megnyitóit iparkiálU-táa, melyen 112 körmendi iparos, (mindannyian n legényegylet tagjai) egy olyan kiállítási mulattak be, moly méltán büszkesége lehitett volna bármely nagyobb városnak is. A* ipar összes ágazataiból szebbnél-szebb dolgokat mutattak be munkáikkal és ha mindenhol igy dolgoznának, inint a körmendiek, ugy oakhumar világhírű lenne, a mtgyar ipar. A kiállításnak csodálatosan szép keretet ödott o herctgi kas\'ély lovagterme, melyben az egész elrendeztetett és a melyet dr. herceg Batthvúny-Straltmann László, ar egyesület f5véd töke nagy r.TÍvesxéggí1 nz .egylet rendelkezésére bocsátott. De nemeik azzal, hanem a kiállítás megnyitásán való uzemélyes megjelenésével is élénken bizonyította a kiváló főúr, hogy nemcsak névleg, de tényleg is fővédnöke az egyesületnek. Egész családja és vendégei w részt vetlek az ünnepélyes megnyitáson, köitük gróf Batthyány Iván (Csákány) gróf Sigr iy An\'nl és családjaik és Hoi vnth L*jos felsőőrsi prépost stb. A hercegi csalid tcgj?i n hercegnővel élükön több kézimunkával rész.t is vottek a kiállításban. A herceg közismert emberbaráti szeretetét fényesen bizonyi\'jn a tény is, hogy a köpc-sényi kórházát még most is — ducira, hogy nz ottani uradalmát elvették nz osztr/ik szociális-ták — s.\'ját költségén tartja fenn és a körmendi kastélyában in ingyen vizsgálj* az összes hozzáforduló betegeket éa n szegényeket ingyen gyógyszerrel Is ellátja. A jubileumi ünnepségnek csak egy árnyoldala volt és ez-az, hogy nz \'gylet megalapítója és 25 éven keresztül egyházi elnöke, Perényi Elek prépost plébános éppen n jubileumra ravatalra került. Pénteken délután meghalt és igy n gyász miatt «x ünnepély csakis a legszűkebb keretek közölt lelt megtartva.
— Zalaegerszegi két szép szobás-konyhás lakásomat elcserélném hasonló kanizsai lakással. Cim a kiadóban.
Csecsemők
»!..,.n«fc rn.96vi.4r. legjobb *
Diana csecsemő (Baby)-krém Diana csecsemő (Baby)-Hintőpor Diana csecsemő (Baby)-szappan
Mindenütt kapható!
Gyártja: . Diana Ktmkadclmj H -T V., NWŰÍ—lo.
_V
— Kik ré.ze.ttluek ható.ági IUlt-ellátásban? A hivatalos l.p vasárnapi száma közli a kormánynak a lisztellátás hatósági támogatásáról szóló rendeleté!, amely szerint 1922—23. gaxdaUgi évben h»tó«igi lls/tellátásban részesülnek: A honvédség, a folyamőrség é. a vámőrség legénysége; az államrendőrség ás a ciendfirség. a katonai havidijasolt ás nyugdíjasok, a tín,leges szolgálótól teljesítő és a nyugdíjas közszolgái.ti alkalmazottak, a vasúti vállalatoknak, valamint hatósági közüzemek alkalmazottai. Mindezek családtagjai Is. — A hadirokkantak, a hadiözvegyek és a hadiárvák, amennyiben állami segítségre szorulásukat a hitóság minden kétséget kizáróan Igazolja, ugy.zintén ez általuk eltartandó családtagok ; a közsegélyre szoruló úgynevezett nyilvántartott szegények, valamint azok, aklkrSI az illetőségi kóz.ég gondoskodni kőtele*. Azok a vagyontalan és önhibájukon kívül kereset nélkül levő .gyének , akiknek állami segítségre szorulását a hatóság minden kétséget kizáróan igazolj., természetszerűen csak arra ax [dőre, amig kereaet niUüI vannak. Ezenfelül még csak a kórházak és korlátolt mértékben egyéb jóléti intézmények réeieelthetők hatósági Utótámo-gatásbsn.
(x) Uránia. Saombat, v.airnap i Sa.zst Páter ...rnyője.
(x) Uránia. Szerda, csütörtök Arany, ember, Jókay regénye filmen. A három részes darabot különös kedvezményképen kaphatta meg ax Uránia egy előadásra összevonva.
Szereplói: Timár Mihály: Beregi O., Ali Csorbsdzsi. Szőreghy Gy.. Timea: Maltay M., Terizla : Fáy Sz., Noémi: Lenkeffy Ica, Braso-vics A. : Horváth Jenó, At.lla: Betky Lili, Krisztyán Tódor: Rajnsy. Ezenkívül a hét nevezetesebb eseményei filmen. Előadások fii 7 és 9 órakor.
törvényszék;
A Vanderllcs főtárgyaláara, melyen a nem mindennapi izgalmas részletek iniatt rendkívül sok hallgntó fog megjelenni, a klr. törvényszék csnk bizonyos meghatározott számú jegyeket fog kibocsájtanl. A tárgyalás vezető dr. Kenedy Imr& tanácselnök ugy in-tézkodett, hoary a rendkívüli tolongásra való tekintettel nem csütörtökön, a tárgyalás előtt közvetlenül, hanem holnap, szerdán délelőtt 9 órától 12 óráig bocsájtja a jegyeket az igénylő nagyközönség rendelkezésére. A jegyek a kir. törvényszéki iroda főigazgatójánál kaphatók. Csütörtökön, a tárgyalás napján a tárgyalóterem előtt őriálló rendőrőrszem csak azokat fogja a tárgyalóterembe bebo-csájtani, akik jegy fölött rendelkeznek. Aki a csütörtöki főtárgyaláson jelen akar lenni, a« biztosítson magának holnap jegyet. A főtárgyalás elnöke dr. Kenedy Imre táblabíró, szavazóbirók dr. Almássy Gyula és Podolay lusziin kir. törvényazéki birók, közvádló dr. Szabó L>ios kir. ügyészségi elnök, jegyző dr. Hentzik Ferenc. Orvosszakértő dr. Schwartz Károly klr. törvényszéki orvos.
Pnccs a kínai kormány ellen.
London, ju\'ius 17. (Saját tudósítónktól.) A lapok jelentik Pekingből: Háromszáz politikus behatolt a minisztertanács üléstermébr, a miniszterelnököt halállal fenyegette meg « a többi minisztert mind elkergette, akik közül egyik sérüléseket szenvedett.
Közgazdaság
Budapesti tőzsdét
Budapest, julius 17.
Napokén 4900—40, Font--, Dotlu 12W—
1300, Francia frank 102 7 -103 3. Mátka 28\'J—iJO^OUas
Ura 65 7-59 3, Osztrák korona 385—405, Robci--,
Ul 750 —80, Szokni 2975—85, Svájci fraok -, Fiaak
dinár UG5— SS, 1.angyal márka--.
Budapesti devizák:
AmitírJam 500—10, Koppenhága íV7—72. Kdsztiáaa £14—19, Lonjen 5750-800, Boriin 880—00, Műano 58-7—59-8, Párti 107—107-fi, 1\'rá.a 2925—76, Suettiolaj
337—39. Zürich 2476-48-5. Wiu> 38tt-400, Zágráb 370—80, N.w-York--, Vanó 14Í-25Í, Bakamt —.
zalal közlöny
julius 18.
Zürichi zárlat:
Berlin 115, Aautttdam--, Hollandia 202 —
210,New-York 521—475, l.onJon 2317, PiHs 4.1, MlUno 2:m. Prága 1170. Budapcat 40, Zágráb I54, Vanó 9 5, Wien 00116, Osztrák korona bélyegzett
Termény Jelentés:
Buta (Tiszavidéki) 5776-250, e»-íb 51SO-200, rost 4025—75, Ukannáoy árpa üJ 4200 - 800, %\'r
árpa--, rab 5400 - 5000, tengeri <450—45, repce
10500—1100, korpa 3000-3050. köles —.
Budapesti állatvásár:
Marhahús t. r. egészben 106-170. hátulja 115-100, elejo \'.15—160, lí. r. egészben 585-9:., hátulja 00-105, eteje 00-78. Növendék marha: I. r. 85-90, borjú (őlölt bírb) 170- 90 Készlet: Nafiymarha 78. eledás «í<. Növendék nuuha 20, eladás 6, boxju 128, eUdás 92, .Marhabőr S10-20, borjutár S-.O-IO, birka 28, eladva 20.
Sertésvásár.
Kelhajtás 120. F.lkeit —. öreg sertés 220—230, közép 240. I. r. 250. ssir 345, szalonna 330, lehúzott hus 1«C—200. A vásár é!énk.
A szerkesztésért so/tójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Kereskedők\' figyelmébe!
Valódi prágai befőző pergamentpapir
Vejcsomagolópapír Suporlor papírzacskó Csomagolópapír Csomag függődmkék Sokszorosító készülék írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkönyvek ForgalmJadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek Kotlevelek
GebonavásérlésI könyvek
legolcsóbb napi árakon kephatók
Fischel Fülöp Fiai
papi.-.truh&s&ban, Na^ykanlxián.
RlZGÁUC
Mayunga
Raffia
fnomórlésü Kénpor
Kénmái Gépolaj Hengerolaj unt Kocsikenőcs Marónátron
(magaifoku lugkó)
Gyanta stb.t^
Sthwarz és Tauber
gyarmatáru nagykoroikedő cégnél
Alapítva 1KM
Apró kir&títések
t«»AUbl heikOruay 4
yjutAgabb beilWi\'l «i»<l«(t Alltat k»re»4kn«k
flO K, aalmUn ,,.... _ aim«pni%!> a K,
.Javak <1u|ilAn aatmlllMtoab.
Irukor <10 aa*«*l*k Ar*oertliiiAny.
Eladó egy fi,tudor kAlyh*, egy Ms könyv Aivány, egy g>érmek iskolspnd, egy kis fehér isko\'cpfd. fehér fo$2tott litstoil, egy pár 39-cs mérléfcre kés>ült, fiiig haszráli barna »cvo» t ói egész c\'pő. Nádor-utca 7., balra.
Kereskedelmi Iskolét vég?eti gya. korr.okot felvesz s Nagykanizsai Térházak
Részvénytársaság.__
JóThnxIkoazt kapható Magyar utca 24.
szám oUn.
Kluebb menny iacxü vasubroncs, drót ós villanymotor felszerelj ;hcz s7fl»?*íges por-cellán-g\' lyók Jutányosán eladók. Cim a kiadó-hivatalban.
SÜRGÖNY!
Turul Cipőraktár Nagykanizsa
Idénye való tekintettel raktárán lévő 301 T jelzésű fekete chrvreaux pánton )W női cipőkft Q0Q koronáéit adja el.
Turul Központ Budapest.
Fővárosimintára
újonnan bi-rendczell s gazdagon felszereli
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTEK
♦ ♦
KERESKEDÉS.
Feitfik ét iparotok legolcsóbb bevásárlási forrása
festő lallminták Is kaphatAk.
VEGYI TERMÉKEK ífóiSSP
Nagybani vételnél alűnyárakl
Síembergeir Gyula Erzsébettér
T«l«fon 397
Survss-Siilloda M.Mitiób.n

Tele,on URANIA MOZGOSZINHflZ
3-13
3-13
Szerda- csütörtök
Aranyember
1, 11, III. rész egyszene
Előadások fél 7 és 9 órakor kezdődnek.
— Szent Péter esernyője
HF.LYARAK: Páholy 28 kor., Zsölyo 22 kor., Körszék 18 kor., Támlás 15 kor., Zártuk ~
Előadások kerdete: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, fasár- és ünnepnap &, 7 és 0 orokor. Pontos kezdés I
0
0
0 o
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minaen e szakoa vágó munkákat pár óra alatt készít
^ sorsié* Kor., lamixs io *or., /.anvtvs ö Kor , |i vasár- <s ünnepnap &, 7 ts i\' Arakor. romos Kozae* i ^
Telefon:
78117
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zatei és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
Nyomalott a l*p< ul.|donoaok: Z»I«J éa Gy.rmoii Muyvnyom^jíbi
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. |ullu» 19. Szerda
1(1. sxám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
ét HsdíMvcUl i Hó nt 13. Ii.
_ Iat*r3rt>SB-tol*foB 78 ——
M«ffJologlk mindig bora rojfgol
S7.F.BKKSCTft:
BENEDEK REZSÓ
Btótlsate.l árak: (IV. !(r|iiat slélst lljIM) tjrs 7(0 K. Fílívi. 400 K. N.».a
f vt. too K. Rr.y Ml* K. wiat li.4X
Megtalálták Rathenau gyilkosait.
Mindketten agyonlőtték magukat
Berlin, Juliul 18. (Saját tudósítónktól.) Risiabt közelében a cjendőrök tegnap kit fiatal embert tartóitattak le, akiket anol gyanúsítanak, hogy tudtak a Rathenau ellen készülő gyilkosságról.
Hallt, julius 18. A hallel rendőrség tegnap este megtalálta Rathenau gyilkosait a Kősen fürdő melletti Saateclü várban. Mindketten, még mielőtt megfoghatták volns, agyon* lőtték magukat a vár tornyán.
_■ _.i_-a
Lehetetlen jelenség, annyi nyomorúság közepette olyan mulatozást és fényes ruhát látni.
Heinrich Ferenc a drágaságról — A nemzetgyűlés mai ülése.
nemcsak fővárosi, hanem vidéki jelenség is-A kö/ös baj, a közös szerencsétlenség egy táborba kovácsol bennünket. Országos szerencsétlenségnek tartom^ hogy mi, akiket az anyagilag és erkölcsileg .tönkretett nép küldött ebbe a Hízbn, ahelyett, hogy a megélhetési viszonyok javirá«án fáradoznánk, személyes harcokkal és (ámídásokkal töltjük az időt. A keresztény erkölcs gondolata, a feltétlen nemzeti hazaííásság a feltétele a békés légkör megteremtőének, Hs « a két feltétel megvan, akkor megvan a jogrend, a jogbiztonság, tehit az a légkör, amely alap feltétele minden termelő munkának.
— Hi o szociáldemokraták a nagyon ellenszenves piro* szt\'n mellé odatennék a f hér síin tisztaságét és Magyarországnsk onnylrs szükséges reménynek színét, akkor gazdasági helyzetünk javulásában vetett hitem még jobban erősbödne.
— Szentül hiszek Magyarország fel-támndá^ában- A miskolci program alapján állok, amelyet a kormány mindezideig meg is turtott a éppen ezért a kormány iránt bizalommal viseltetem és az indemnitást meg-
Budapcst, julius 18. (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlés mai ülését tiz órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. Napirend szerint megválasztják a különböző bíráló bizottságok tagjait, akik\' az eaküt nyomban le ia tették. Elnök bejelenti, hogy több mint ötven kép* viselő aláírásával kérvényt nyújtottak be az indemnitás vitájára, a sürgősség kimondását kérvs. A Ház holnap határoz a sürgősség kimondása felett. Majd több eloöki bejelentés után áttérnek az indemnitás további tárgyalására.
Helnrich Ferenc: Gazdasági leromlottságunkat a háború okozta elsősorban. Elgyen-gitette ugy a gyárosokat, mint a* iparosokat, mint a munkásokat. Mindezek tetejébe jött a trianoni kegyeleradöfé*. Dolgos állampolgáraink nagy részét elvitték, gazdasági erőforrásainkat, sóbányáinkat, erdeinket, ércbányáinkat elszakították tőlünk. A folytonosan fruk-tuáló valuta, valamint a rettenetes válságos gazdasági helyzet okozza a drágoságot. A drágaság oka kizárólag a valuta romlása. A drágaság letöréséről tulajdonképen beszélni aem lehet, bár vannak rá receptek, de ki vállalkozik ma arra, hogy ezekkel újra operáljon. Ki merná a drágaaág letörésére újra elkezdeni a rekvlrálásokat és egyéb kényszerrendszabályokat ? Amig a békeszerződések nem kerülnek revízió alá, addig a békeszerződések által a feje .tetejére állított világrend sehol — és Igy nálunk sem — tud megszilárdulni. A szomszédhatalmak pedig bőségesen beérhetnék azzal, amit nekik a háború hozott. Hiszen már a főhatalmak is rájöttek erre az igazságtalanságra. A büdzsét csak természetes eszközökkel lehet helyreállítani. Mindenféle kereakedelmet akadályozó intézkedéseket meg kell szüntetni. Monopóliumokat éa mindenféle kedvezményeket a legkíméletlenebbül elítélem és exek megszüntetését akorom. Lehetetlen az örökös statisztikai gazdálkodás.
— Az egész vonalon végre kell hajtani a takarékosságot, nemcsak sz államnak, hanem a magánembereknek is. Lehetetlen jelen-»ég, hogy annyi nyomorúságunk közepette Is olyan mulatozást és fényes ruhát látni. Et
szavazom.
Szeder Ferenc (szociáldemokrata) foglalkozik a föld aránytalan elosztásival, majd határozati javaslatot nyújt be, hogy a munka megindítása céljából indítsa meg a kormány a csatornázási és világítási munkálatokat.
Rakovszky Iván belügyminiszter betér jeszti a városok fejlesztéséről szóló módosító törvényjavaslatot, valamint a vármegyei tisztviselők létszámának megállapításáról szóló törvényjavaslatot és végül a községi körjegyzők illetményeit szabál>ozó törvényjavaslatot.
Az ülés vége délután \'/,3 órakor.
A bajorok a volt kliályi családért.
Bécs, jállus 18. (S.jét tudósítónktól.) A Neue Freie Presse-nek jelentik Münchenből: A pénzügyminiszter bejelentette, hogy • volt királyi ctalád eltartására vonatkozó törvényjavaslattal elkészült és azt az őszi ülésszak elején az országgyűlés elá terjeszti.
Holtponton a hágai értekedet.
London, julius 18. (Saját tudósítónktól.) L\'oyd George kijelentette az alsóház mai üléaén, hogy a hágai konferencia holtpontra jutott. Amennyiben ezen a héten nem változna Hágában . helyzet, az angol delegátusokat vissza fogják rendelni Londonba.
Poincaré angliai utja.
London, julius 18. (Saját tudódtónktól.) Poincaré francia miniszterelnök csak\' akitor fog Londonba utazni, ha a garanciális bizottság németországi személye. UpMztalatai oUpján megtette jelentéül a jóvátételi bbott-ságnak. Poincaré londoni tartózkodása alkalmával tanácskozni fog Bulgária és Olaszország képviselőivel és ezekkel újra megbasiéll a német jóvátétel ügyét.
Anglia bizottságot küld Amerikába.
London, ju\'ius 18. (Saját tudóinktól.) A miniszterelnök bejelentette .z alaóMaban, hogy külön bizottság fog sz.pt.mbw .lején Amerikába utazni és elintézi a függőben lévő ügyeket Angii, és Amerika között.
Cremonában minden rMpfae
Cremono, jul. 18. (Saját tudósítónktól.) A fascisták vasárnap este kiürítették a várost, ahol újból helyreállott a tegnapi xavargáaok után a nyug«lom. A község összes szocialista tanácstagjai lemondottak.
Szovjetország — hóhérorsság-
Berlin, julius 18. (Saját tudósítónktól.) A pétervári templomi kincsek lefoglalásának megakadályozása végeit ujliól halálraítéltek tizenegy papot, ötvenhármat pedig börtönbüntetéssel sujtottsk.
Merénylet a bolgár királyi kastély ellen.
Falkoacolták ax őröket.
Bécs, jullur 18. (Ssját tudósítónktól.) A Neues Wiener Tagblatlnsk jelentik Belgrádból: A lapok azóflal híradás. szerint Szófiában merényletet követtek el a várnai királyi kastély ellen. Mintegy 10 fölfegyverzett ember kísérletet tett arra, hogy a villába behatoljon. Az őröket, akik utjukat állták, felkoncolták. Egyetlen egy őrnek sikerült csak mrg.nenekü\'nl, aki azután felriasztotta az őrséget. A merénylőket megfutamították. — Eddig még egyiküknek kilétét aem sikerült megállapítani.
Beteg a miniszterelnök.
Budapest, julius 18. (Ssját tudósítónktól^ Bethlen István gróf miniszterelnök könnyebben megbetegedett éa Így a mai nemzetgyűlésen sem vett részt.
angol FÉRFiSZÖVETEK ISS
S^n\'liMmfnSl átmeneti és télikabátok, sötétkék és SINGER JÓZSEF ÉJ TARJA \\* "ZSIZX—\'
elsőrendű gyártmány 11 fekete kamgarnok nasv választékban flil^üg k.."" I ^
ti; zalai koílohv
1922. jullu. 19
Se cuStor, se zsír,
ha a háztartás vitelének szinte elviselhetetlenül súlyos gondjával meggyötört háziasszonynak kopog is a szeme a kereslet alatt, lia mjrg megmaradt, viharvert utolsó cipőjét is lekoptatja az üzletek végigjárásában, há telt, formás asszonyi kezét tizszer is ökölbe szoritja, mindenütt csak azt a kurta, lakonikus választ kapja, /tincsen cukor. Zsírt meg ha i.ap, legfeljebb negyedkilót szolgáltatnak ki, mert — nincsen zsír.
Hát tisztelettel kérdjük a sok ezer •regény, küzködö és kinlódó asszonyok nevében, hol van a cukor, hol van a zsir?
Hogyan lehetséges az, hogy két-három nap alatt — mint Leó mester kezétől, sanzsé mars I eltűnjön a cukor, eltűnjön a zsir?
Kik nyelték le egyszerre ezt a sok cukrot, azt a sok zsírt — amivel a helyi piac rendelkezett? Kik azok a lelkiismeretlen Shylokjai a roskadozó fogyasztó közönségnek, akik nem elégszenek meg a nagyon tisztességes polgári haszonnal, akiknek kevés, hogy a közönség bőrét lehúzzák, hanem még eleven húsából is akarnak szíjat kivágni ?
A kir. kormány vizsgálatot rendelt\' el, kik sulyesztették el a cukrot, a zsirt és bt többi legszükségesebb élelmicikkeket, kik vonták ki a forgalomból és rejtették el jobb időre, hogy kétszeres áron dobhassák majd ki a piacra a ,friss árut."
Kiváncsiak vagyunk, hová tünt el két nap\' alatt Kanizsán az a sok cukor, hová lett az a rengeteg zsir, ami volt és ami még ma is van?!
Tudja mindenki, hogy a nagy drágaságnak vannak természetes okai, dc az elviselhetellenséget az emberi kapuiság, a \'démonikus gonoszság és a hatóságok erélytelensége és nemtörődömsége is idézik elő. A cukor és zsírról beszélünk, de a többiekre is gondolunk.
Nagyon kérjük azért a nagykanizsai\' államrendőrséget, hogy saját hatáskörében azonnal intézkedjen, kutassa fel ai áruelrejtö hiénák rejtekhelyeit, vizsgálja át a raktárakat és pincéket és meglepő felfedezésekre és leletekre fog bukkanni.
Lesz eukor, lesz zsir, lesz minden bőven, talán olyan cikkek is előkerülnek majd, mikről mi szegény rongyosok már régen elfelejtkeztünk.
Nem szabad tovább tűrni, nem szabad tovább tétlenül nézni, miként grasszálnak büntetlenül és kihivó merészséggel a magyar hullákon lakmározó hiénák
A nagykanizsai államrendőrség szervezetére mindenkor büszkék voltunk. A nagykanizsai államrendőrség most is fogja tudni kötelességét A rendőrség szabadítsa meg a felhábo-. rodott közönséget a hiénák karmaiból: azonnali sürgős kutatást az elrejtett árukészletek után I (*)
. ~ *.I,J«®S(«r*»«»\'Whtollók ruhft-Ur» éa M<MreUiérc 130.000 ko.onit «,v«.
i,, „„ v*ro,« leju\'ébbi rend-
íltlvflll MrjjOlé^n.
Székesfehérvár-Nagykanizsa
r 2í1 (2<0).
Vosárnsp folyt le nz NTE k itonaréti sporttelepén Székesfehérvár — Nsgy knnitaa városközi revánsmérkőzé?. mely ezúttal Székesfehérvár váratlan győzelmével végződöl*. Kaowsa nem érdemelte m«g vereségét, mirt mindvégig állandó nagy fölénnyel játszott* határozottén jo* b volt ellenfelénél és hogy mégis kikapott, azt nagyrészt a második félidőben felásott, tikos talajnak köszönheti, amelyen minden kombináció dugába dőlt. Mindjárt a kezdéskor Nagykanizsa megsemmisítő fölénybe kerül. odaszegezte ellenfelét kapujáho\', csatáraink azebbnél szebb lövéseket küldenek kapura, azonban Pénzes kapus, Illetve Fortuna Istenasszony, mindent ment. Ennek dacára mégis Fehérvár lövi az első gólt a 10. percben védelmünk hibájából. Brrke a labdát szépen fogja, azonban a ráfutó fehérvári csatárok zaklatása közben ki«jti k">zéből, amelyet a résenálló Engelhart bevisz n kapuba. A gól ujabb, erősebb támadásra ösztökéli Ksnizsál, íhég vehemeosebben támad, de csatáraink lövéseit balszerencse kiséri, amennyiben minden labdát Pénzes kezébe lőnik. A 38. percben Fehérvár vezet támadás1, melynek befejezéseképp Wagner lövi a vendégcsopst második gólját. A félidő hátralevő része is kanitsai támadással telik cl, de uj*bb eredményt, egyik részről sem hor.
A II. félidő rlején megeredt az eső, a talsj erősen felázott, síkos lett, a labda tele* szívódott vizzel, minek Következményeképp csapatunk nem tudta azt a játékot produkálni, mint azjelső félidőben. A félidő elején ismét Ksnlrsa támad, utána kb. 20 percig hullámos, változatos mozőnyjáték, majd 35. percben ismét Kanizsa veszi át a támadást és a 40. percben Dezső védhetlen lövése megakad a fehérváriak hálójában. A gól felvillanyozza Kánizsát, erősen kőzd a kiegyenlítésért, de a fehérvári csapat okos tokllkával hálrahuződott a védelembe és sikerrel hárítja el Kanizsa meg-megujuló offenzíváját és igy gyözt sként hagyta el a pályái.
A kroizsal csapit általában jó volt. Berke kevés dolgát jól végezte, bár az első gólt talán védhette volna. A hátvédek biztosan dolgoztak és hatalmas felszabadíló rúgásaikkal gyakran hozták frontba a támadósort. A halfok között játéktudásban messze kimagaslott Hordós, aki biztoson fogta az ellenfél jobb szárnyát és biztos szerelésével és preciz labdaosztogatásával klvivta a közönség elismerését. Windis szereplése * centerhalf posztján nem keltett cialődást. É\'es fejeseivel és okos passzaival állandóan lendületbe hozta a csatársort, amellett a védelemben is kellően kivette részét. Beke a jobbhalf posztján nem nyújtotta a tőle megszokott nagyszerű teljesítmény^ amit talán treninghiányának kell betudnunk. Nem fogta elég jól az ellenfél balszárnyát és Kovács gyakran megszökött mellette. A csatársor volt a csapat legjobb része, főleg Palkó brillírozott, aki szebbnél-szebb lövéseket küldött a kapura. Hogy lövéseit nem kiiérte szerencie, az Pénzes nagyszerű védésének és a csapat állandó balszerencséjének köszönhető. Mellette Dezső produkált elsőrangút, aki megértő partnere volt Palkónak és szélsőjétől támogatva, gyakran veszélyeztették a fehérváriak hálóját. A balszárny gyengén szerepelt. Bakonyi nagyszerű mezőnyjátékot, azonb?n a kapu előli lövéseivel adós maradt.
Értesítés.
Értesítjük ZaUvarai<fy« o. é. kozoassgét, hogy a Steto-berger Testvérek takarmány és Urmáuynagykereskedó cég megszűnt és ugyanezen szakmAt
Stemberger Ignácz és Fia
tocysj boj cég alatt Naaykanissán, Deák Pe«
renCtér JL •s.>Mzbzn, a volt OrOnhut Irodában
.tovább folytatjuk Vásárodnak llésit, szalmát cs mestersége t.ksr-mányi jnJodeo m\'n.iyjtégboa és min\'ségben • legma-g»ssbb naj\'i áron Szíves rnegkeresíst lér
Stemberger Ignácz és Fia
Ukamiay- és teroiéoyn«syk»ml«4&k <7Ífl Tolefon : 12._ Súrjföojcim: Slornlus.
A fehérvári csapat messze elmaradt kanizsai riválisától. Dicséret hangján kell megelékeznüok Pénze* kapun nagyszerű teljesítményéről, akinek érdvme, hogy a frhír-váriak nem hsgyták el vereiéggcl n pályát. Védésében a szerencse is támogatta, amely aioob™ mit -#em von le nagyszerű képességeiből. Jó volt a két széUő; Kovács és Gibba, továbbá a b.»löis\'/.ckölő Wagner. Sz|rkovlis CínterhsU szokatlan frissességgel mozgott a pályán és \'már régen láttunV \' tőle hasonló jó játékot.
Simonyi erélyesen bíráskodott, bár az offseidok meglátásban még sok kivánni valót hagy hátra. A mérkőzést erős kézzel vezetle.
OLCSÓ
kéoyeUaes és célsatuk egyedül a kézzel varrott dnplatslpn oyáti ^ ^
SZANDAL
Egy«l(Jjl Wullí:
ARGENTJÁNOS
moitn ápéu*U NifytsBtnt, Oeák-tár 1
Ugyaaott chovreeux, box, antilop, selyem, vássonclpák kézzel dolgozva a iogfiaomabb kivitelben a legutolsó divat szerint. 4490
hírek.
Mi lesz a gyiíicosokkal?
sióitok közbe a nemzetgyűlés ülésén a szo-ciáldcmokraták. — Igen mi lesz a gyilkosokkal? Ezt kérdezi a magyarság már közel 3 éve. Ki fogja kérdőre vonni a nemzet gyilkosait? Mikor fogta már a nemzetgyűlés meghozni azt a törvényt, mely kimondja, hogy akinek báhmely része van a nemzet gyilkolásában, akoK sajtóban, akár politikai szerep betöltése révén, akinek rétté van a nemzeti vagyon elpusztításában, a nyomorúság megteremtésében, azt el kell táxHíli-tani csonka országunkból akár Oroszorsiágba is — ha ott jobban érzi magát.
Változó, hűvös idő. Egyelőre vál-lozékony és hűvös idő várható helyenkint esővel, később derűs IdŐ hőemelkedéssel.
— Zalaegerszeg városa megválasztott uj tisztviselői. Zalaegerszeg hétfői közgyűlésén, amely a késői órákig tartott, a következő tisztviselők lettek megválasztva : Tiszti főügyész dr. Udvardy Jenő ügyvéd, közigazgatási tanácsnoki állásra öchenkenberger József rendőrkapitány, adóügyi tanácsnoki állásra dr. Novai Imre nsgyktfnl\'ial városi jegyző, számvevő Lendvay János, aiszámvevő Radosics Jenő, számtiszt Nagy Imre, írnok Koschik Imre lett. Árvaszéki ütnÖk dr. lomaska István. Adóügyi számvevők Marton Ign^c és Kullmann Gyula, alszémveVŐ Gombás Lsjo 1, adótisztek Hakli József, Doszpod Dezső és Uher Gyula, Írnokok Mészáros Ferenc, Cítonló Imre és Eklcr János, végrehajtók Simon József és Welkersdorfer Gyula. — Marhalevélkezelő Nyilsssy Ferenc. Bennünket nagykanizsaiakat különösen dr. Novai Imre és Sohenkenberger József érdekel, akiknek távozását a nagykanizsai közigazgatás erősen megfogja érezni.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai telekkönyvi hivatalnál az utóbbi napokban a kővetkező ingatlancsere jegyeztetett be: Soláf István és nejétől Simon Ferenc és neje Oroazlonyban 1151 D-Öl rétet 50.000 K-ért, Bakó Józseftől Vrsna Mária és táras Nsgy-kanízsán Kinizsi-utcsi házát 600.000 K-ért, Tiszsi Györgytől Balog Bálint PaJmban főr-hénchegyi 1365 négyszögöl azöJőjét 265.000 Kért, Hahóii apátságtól Kis József hahóti Hátat 250.000 koronáért, Lobi Sá|>dor és
Turl LsJ°« é* ncÍc nagykanizsai házat 2,450.000 koronáért.
— Dr. Kahán Imre fogorvosi \'rendé láséi újból megkezdte.
1922. julius 19
iALAl KOii.ON í
árusítjuk az előrehaladt nyári szezon miatt
Néi-divat kabátveloutok, disatkoílüm és ruhaszövetek érkeztek olcsó árakon. Regenhaidl t, Rayrnann vi ighirü
minden lílezö színekben, úgyszintén férfiksbát és doublé sngnl szövetek már rskiárrs
j®üaü59i. .fhifrnni»ihM \'\'^Hr áraink olcsóbbak mint bárhol! **** * **
— Holttinyllvánltá.. Tílh litván aármelféll gfzdaaágl c«-léd. aki 1881-ben ZMaszánlón születeti, T. József H Srép Klára fia, Németh Annii férje, a 13 tüzér-ezredből 1918. őszén bz olasz horctéren el* lünl. (Keszthelyi kir. járásbíróság).
— Balatoni korvnaut. Valkó keres kedelmi miniszter engedélyt adott Kuchler mérnök, ny. máv. felügyelőnek egy balatoni körvasúira, amely tromwjy-izerüen 6 óra alatt körülfutja a Balatont. Az előtanulmá-isjok annyira fejlődtek, hogy az építést mlr az ősszel megkezdik.
— A Vanderllca-főtárgy .Ina holnap csütörtök reggel 9 órakor kezdődik az igaz-légügyi palota elaő emeleti tárgyalótermében. A terc mór csal a jeggyel rendelkezőket engedi a tárgyalóterembe. A .Zalai Közlöny" az egész tárgyalás lefolyásáról a lrgkiroeri-tőbb tudósításban számol be olvasókö.őn-
ségének.
— AB. listás tisztviselők nem kapnak kedvasményea ellátást. A kormány rendeletet adott ki, hogy mindazon B. listára sorólt állami tisztviselők, akiknek julius elsejére felmondták a közszolgálatát, nem kaphatnak kedvezményes ellátást. A renddel szerint addig, mig nem történilc döntés, hogy nyugdíjazzák őket, vagy végkielégítéssel távoznak, kedvezményes ellátásra nem tarthatnak Igényt.
. 00 Uráaln. Szerdán, catllőrtököu i Aranyember. Az előjegyzett Jegyek csak délután 5 éráig vehetők át.
— Alföldi katolikusok nagygyll-léaa. A.szegedi katolikus társadalmi és karitatív egyesületek inicialivájára szeptember 8-, 9. ás 10-án a cssnWi, kalocsai, váci ás nsgyváradi egyházmegyék katolikusai kongresszust tartanak Szegeden.
. —, A molnárok ajánlata. A kőz-élelmezési miniszter elfogadta a molnárok ■10?.ajánlatit, hogy az ország összes vám-lualmsi 4000 vagon gabonát szállítanak a kormánynek a mindenkor! piaci ár 40 százalékáért Az ellenőrzés teljesen megszűnik.
(z) Uránia. Aranyember. Háhn B-rnn hegedüjátékánsk műsora: „Dorfmusikantrn" szerzé: Strauss Oszkár. „Voce Del Cuvro" szerzé: L-nve. „Dal Mio Cinzonlrre" szerzi: Lange. .Magysr műdalok." Fest. del Vlllsggio" szenfé: Morganll. .Norma" (Opera) sieizé: BeIBni. „Serenado" J. Haydn. „Zampa" opera Szerzé: Merőid. „Non Giova II sospirsr" szerzé; Donizetti—Beriot. „Magyrr műdalok." „Magyar Táncok" szerzé: Brahms. „Peer Gynl" -szerzé: Grieg. ,
— Az uj fSfflbérlatl randalat. Az Országos Magyar Földbérlő Egyesület emlík-
\' írottal fordult az illetékes tényezőkből, amelyben a. folyó év julius hó 9-én életbelépett haszonbérletekről szóló rendelet hatályon kívül helyezését. Illetve módosítását kéri.
U) Hegedű, viola, csalié, bőgő, cimbalom, cílerahurok és mindenféle hangszer alkatrészek s legjobb minőságben s legolcsóbb áron szerezhető be Fisehel Fülöp Fiai áruházában Kagykanlzsán.
— Gazdátlan malac. Folyó hó 16-án a Deák-téren egy fehér szőrit három hetes malac gazdátlanul találtatott. Igazolt tulajdonosa jelentkezzék a kspitányság közigszgstási Ügyosztályán, shol szt kellő Igazolás után átveheti. Amennyiben tulajdonosul 1922. julius 20 án d«H 12 óráig senki nem jelentkezik, a malac a kapitányság közigazgatási ügyosztályánál . legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében cl fog árvereztetnl. Az árverésből befolyt összeg letétként fog kezeltetni. -
(z) Uránia. Szombat és vaszzmap i Szánt Péter eaernyője,
nwyiratiizs, Erzsébet Hrtl>aá-tár a.
(x) Aranyat, ezüstöt, piaiinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiulányosabb árban készülnek, Frled Józzef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Eddig még nem létezett magas áron adhatja .1 mindennemű ákszarát SCHN1TZER GÉZA ékszerésznek Deák-tér 15, ssúm.
(x) Uránia Szerda, csütörtök: Arany ember, Jókai regénye filmen. A háromrészes darabot különös kedvezményképen ksphatta meg az Uránis egy előadásra összevonva. Szcrep\'ői: Timár Mihály: Beregi O.. Ali Csor-badzsi: Szőreghy Gy., Timea: Makny M-i Terézia: Fáy St., Noémi: Lenkeffy Ica, Bra-sovics: A, Horváth Jenő, Athális: Barky Uli, Krliztyán Tódor : Rajnai N. Ezenkívül • hét nevezetesebb eseményei .filmen. Előadások fél 7 és 9 órakor.
\'Szerkesztői Üzenetek.
D. G. ígéret szerint történt. Ma 6 órá-tói 8 lg a szerkesztőségben és 9 tői éjjel 11-ig a nyomdábsn átveheti. Testvéri szeretettel várjuk. — Jonő. Nem a mi lapunkba való. Különben sincs helyünk költeményekre, mikor minden sorunk ki van számítva.
Cséplési benzint
és v«gyUixt*
BENZOLT
legolcsóbb napi íron eUJ
lécfalvi Bodor Zoltán
bUMsinvt fa karssktUnl írottja NafffcuUsa. Utelip. otca IiWm mwíI 51. uU 124.
SPOHTÉLET.
Dhköiás. Az NTE birkózói — dacára a mostoha körülményeknek, -— állandóan tréningben Alisnak is KollsritS GSza sgitís vezetése mellett képizvo magukat, olysn teljesítményeket nyújtottak, amelyek fővárosi viszonylatban is elsőrangúiknak nevezhető*. Junius 27-én Pécsen szerepellek Nyugatmngyarország bajnok-ságiért és kltQnó szereplésükkel elismerést szereztek Ksnizss színeinek. Leh-íczky a lég-su\'yban 6-szor birkózott, mind a hatszor győ zott, dobta Véseit s kaposváriak híres birkózóját 3 és fél perc alatt 4e megnyerte Nyugst-msgyarország légsúlyú bsjnokságál. Kollmsnn NTE második lelt s könoyüsulybsn, 4 szer győxőtt, azonban s döntőben Vöröstől (Kaposvári MTEJ 17 perenji kOzdelem után esett. Ebben a súlycsoportban szintén kanizsai nyerte meg Bakányi VAC személyében a harmadik dijat. A kis középsulybsn szépen szorepclt TUttő NTE, aki csskis Gjőrffytől, s kapósváriak jókáptsségO birkózójától esoll és Ofős. küzdelem árán megszerezte megánsk s második helyet. A pécsi versenyen s Megysr Birkózó Szövetséget Kollsrits GSza képviselte.
Keszthelyi birkózóverseny Vasárnap folyt le Krssthelyen a Keszthelyi Atlétikai Club által rendezett propaganda blrkózóverseny, melyen s kanizsai birkózók közül 5-on, névszerint Klln-ger, Kollmsnn, Tüttő, Rdn NTE ás Bokányi
VAC vetlek részt. Lshóczky elfoglaltsága mis\' nom indulhatott. A ksnlzssi birkózók fényese" kitettek mugukért és mind az öten eiső dijat nyerlek és fényes szereplésükkel megkedveltették Keszthely város közönségével sz amatőr birkózó sportot. A verseny megrendezésében nagy érdeme van Pambammer Ügyvezető alelnöküknek és Folkmsyer Antalnak, a Keszthelyi Atlétikai Club smslör tfánerének, eklk fáradt-Ságot nem kímélve elősegítették, hogy a KAC ezt a propsgsnda versenyt megrendezhette. — Versenyeredmények: Lágsuly 1. Klinger NTE, 2 Károlyi KAC, 3. Schsller KAC. Pehelysúly : i. KoUmsnn NTE. 2. Folkmsyer KAC, volt NTE birkózó, 3. Dergovics KAC. Könnyűsúly : 1. Bokányi NVAC, S. Vastsg KAC, 3. Lukács KAC Középsúly: 1. Tüttő NTE, i. Aeln NTE, 3. Horváth KAC. A szövetségei Kollsrits Géza képviselte, akinek nagy érdeme, hogy megnyertük Keszthelyt s nyugati kerUlel birkózók szövetségének. Még 2 egyesület foglalkozik Keszthelyen birkózással, skik azonban még eddig nem tagjsl a MBoSz-nak. Ebből az a hálrány származik rájuk nézve, hogy esetleges versenyeiken nem számíthatnak más város biikózóinak részvételére. Reméljük azonban, bogy ezek Is rövidesen belépnek s MBoSz-be, hogy ezzel Keszthely város birkózósportját fellendítsék.
KözgrzdrsAg
Budapesti tőzsdei
Budapest, julius 18.
Zürichi zárlat t
Berlin lia, AtD»Uxd*ra--, HolUadlt 202,
New-York 521*3, London 291, Piri* 4360. MíUno 24 I\'rAgí 1170. Badapoat 41, Zágráb 1525, Vusó 0-5, Wien (>015, Szófia 230, Osstrák koron- bély«KX«tt — •
Eladunk
Délzalal Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 Árfolyamon.
(Hii.! mi. tMtyt rózvé- UAKvItntff ny.tet l.KDUZ.Mbb arUa lOMUIIIIl
TUadat möRbtiisok á> kOUWI átliUUiek ttg.tóoyöMbb íi l.gsyorubb Ulj.iitá...
Dollár, Dinár HS
Gross i* Társa ZJiXT
N ag ykawbM, Swgừllt 1. T«f<ow 321.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Értesítés.
Értesítem Nagykanizsa ós kórnyéke nagyérdemű közönségét is t. reodslólmel, hogy a Dunánlull Ruhaáruház cégből kiléptem is a helyben 20 .iv éta fenél\'ó
szabó-műhelyemet
Nagykanizsa, grzsibetlir 4. sz., II em., a postával szetrbe helyeztem át, hol mindennemű uri divst öltönyöket készítek s legjutá-nyosabb árakon. a*
Szíves pátifogást kér, tisztelettel
Liditt Miksa
Tiltfon.JH. KOHÓ |»II6 h »»jytlfz«l6 Ói*
ZALAI KOZLQNY
lSíZjutiu. 19.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengary-utca 13. ssém
Telefen 394 u.
Elvállal
TlláfflUil vox.tik.tr, motoroV, o.tlürotr, valamint t.t.fonok, o..nfók i. J.1.6-k.aattUk.k f.lii.r.Uait, kuUljr-vlllim hirltd b.r.nd.xéaét, Mlnd.na.mtt viliimül munkálatok fyoraan ..ikQaBtt.tn.k
Sx.kst«rii«a végtl
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
ZSÁK
Ponyva
Vetőmag
Zsiitea
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Ráigálk
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykara skedéséban.
I
9133/1922.
Apró hirdetések
óle 40 K. ruir- 4* ünnepnap ftO X, mlndon . Tiítkömap 4 K, vMAr- .*•» Ouoépnap B «.
Hirdetmény.
Felhívom a nagykanizsai piacot látogató őstermelőket, hogy az 1921. évi XXXIX. tc. végrehajtása tárgyában kiadott 130 000/921. utasítás 11. §. alapján őstermelői mivoltukat és azt a körülményt, hogy kizárólag csak saját termeivényüket árusítják, helyhatósági bizonyítvánnyal igazolják, mert ennek hiányában forgalmi adót tartoznak fizetni, ennek megtagadása esetén pedig az eladástól eláltatnak.
Ezen helyhatósági bizonyítványukat a városi adóhivatal állítja ki. Nagykanizsán, 1922. évi julius 14 Polgármester.
N KXKK HMH XX MM XX K X
jj Zab, Tengeri
Gépolaj, Nyersolaj ü Kocsikenőcs £ Badacsonyi rézkénpor p Köles, Mohar jg
további mlndinnemú giid.iá.l ti JJ\'
némitoiuágl k.rtl m.gv.k kkilny. ai
b.i* ti luph.Uk
Ország éjUlidder cégnél |
Nngykanlian, Eix.ibet-t.Sr 10. JJ
XXXXXXXXXXXXKXXX
dtj»l
loribM ------------—---—. _
mtsptib betfivol uadett navak <1uj>1A«i •sAmlttaUiak. AlUat kero.öknck rulnclonkor SO lUulilt Aroi>j{«dm4ujr.
Eladó egy frandor kályha, egy\'kis könyv-áivény, egy gyermek iskolr-pnd, egy kis fehér l-kolepad, fchér fosztott libatoll, egy pAr 39 cs mértékre készült, alig használt barna s-evró i ői egész cipö. Nádor-utca 7., balra.
Jó házikoszt kapható Magyar utca 24. szám ulatr.
Kisebb mennyiségű vasabroncs, drót és villanymotor (elszereléshez szükséges por-ccllán-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Zongorát használtat vonnék. Cim a kiadóhivatalban. 4ÍIB
Ügyes kUsolg álóleányok felvétetnek. (Hm a kiadóhivatalban.
Eladó alig használt, álló (stabil) 4 lóerős benzinmotor Petőfi ut 34. szám alatt.
— Zalaegerszegi két szép szobás-konyhás lakásomat elcserélném hasonló kanizsai lakással. Cim a kiadóban.
Nyaralék, irodák és előszobák
résxéro
fonott-butor garnitúrák
komplstt és daiabsxáin, mlntass érint Állandóan kaphatók
Feiticher Béla
fonott-butor ií kosárfonó vállalatánál Rozgonyl-ntca 9. sz. Mindennemű kosárárok kaphatók és megrendelhetők fenti cégnél, valamint Vlda Lajoa kosáráru üslétében Kaztnczy-utca 13. a*. Nádszókok befonása, valamint (onott-bntor és kos6rácuk Javítása.
BARACK-MAGOT
bármily mennyiségben vásárolunk
Tésztagyár.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTÉK
♦ ♦
-KERESKEDÉS.
Festők ét iparotok legolcsóbb bevásárlási forrása
Festő fallmlnték is kaphatók.
VEGYI TERNÉKEK
Nagybani vételnél elönyárakl
Sternberger Gyula Erzsébettér
SurvM-SsMod. át.ll.nib.n
(SEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, Baxér I. emelet.
Telefon: 123 és 356 szám.

3* URANIA MOZGOSZINHAZ \'£§
Szerda—csütörtök
Aranyember
I., II, III. rési egyszerre Előadások fél 7 és 9 órakor kezdődnek.
Szombat — vasámtp
Szent Péter esernyője.
" Wt>0l]T 2a kot., Mlj, 22 kor, II Elí.Jiiok k.rj.t.: llítM.o.pokoa 7 íi 9 dr.kor,
KJraktk 18 kot, TlniUv ti koi., Zíiti.ík 8 kor., II v.U,. <> üna.fn.p 5. 7 (> 0 ír.kot. Poatoi k.xlé) I
:
eeeee ♦»♦•♦»♦♦>♦ e^e^eeeeeeeeeee
Nyomaton \\ Urlul« .-(UO«0\'.: Zíial t» Gyarmati WtayvnyomdSjiban.
61-ik évfolyam
Nagylmnlm,, 1922. jullm 20. CiQtörtölc
MZ nám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
tokMitó.ig 4» kUdóhlv.U] i Fő-ot 13. Ix. ___totMwbu-UUfoa TR -
Megjelenik mindi; kora reggel
SZERKBSSTÖ:
BENEDEK REZSÓ
Blőflxeti.1 iraki (l\'í. I.rillal Kiill au((t> C|t>i *v,. 780 X. MU»|» 400 K. Xnj»i
én. <00 K. Kgy bír. 7> X. ><li> ir. * «
Ha egy szocialista esküszik.
Kinos jelenet a Házban. — Györki szociáldemokrata képviselő az eskü szentségét a nevetség tárgyává tette. — A Ház a sürgősségi indítványt elfogadta. — Az ellenzék is hozzájárul a konszolidációhoz. — Szabó Sándor beszéde: Ellicitálták országunkat
Budapest, julius 19. (Saját tudósítónk telcfonjelentése.) Szcilovszky Béla alelnök 10 órakor nyitotta meg a mai nemzetgyűlést. Az elnöki jelenlések után Forgács Miklós és társainak sürgősségi indítványa fölött dönt n Ház. A Hát a sürgősségi indítványt elfogadta. Mától kezdve tehát az Indemnltási javaslat tárgyalásánál a sürgősségi szakaszt alkalmazzák és az Ülések egy órával tovább lartanak.
Elnök jelenti, hogy ötvennél több képviselő az indemnitás! javaslat tárgyalásának idejére az üléaszaknak 8 órában való meg-állapitáaát kéri Erről a holnapi ülés kezdetén fog dönteni a Ház. Elsó szónok
Szabó Sándor (egységes párti): Az egész ország érdekéért küzdünk és ennek a nemes harcnak a megvívásához ezennel meghívom az ellenzéket is. Itt kell eldönteni a képviselőházban, ahol józanul Ítélünk, mert kint a tömegszenvedélyek uralják nz embereket.
Benárd Ágost: Ha nem lesz nyomor, nem lesz szociáldemokrácia.
Szabó Sándor: A függetlenségi gondo-Ist Magyarországon olyan régi, mint a nemzet. Egész történelmünkön végigvonul a szabadság és függetlenségért való küzdelem. Azonban ma, amikor már elszakadtunk mindenkitől, amikor még egy szövetségesünk sincs, akkor az ezekért való siránkozásnak nincs értelme. A józan magyar népet nem szabad félrevezetni.
Nézze meg mlndenk^saját magát, azután beazéljen. Amikor Lovíszyt az ellenforradalom idején felszólították, hogy álljon az emberek közé és segítse ezt a szerencsétlen országot, miért nem jött? Miért ment ki külföldre ? Akinek nincs bűne, az bálran jöjjön hasa. Vázsonyi is, aki valamiféle betegség cimén künn volt külföldön, amikor hazajött, senki sem igyekezett őt olyan szinben föltüntetni, mintha kint a nemzet érdekei ellen dolgozott volna.
Szabó Sándor: Nekünk reális politikát kell folytatnunk. Mindkét oldalon vannak olyan kiváló férfiak, akiknek tudása, hazafisága garancia arra, hogy erre az útra térjünk ezekben a súlyos küzdelmekben. Akár az egyik oldalnak, akár a másik oldalnak kívánsága szerint ezeket a fontos társadalmi kérdéseket máról holnapra nem lehet megoldani. Ml egy lerongyolt, megtépázott nemzet vagyunk. Demagógiával, izgatásokkal nem szabad a nemzetet megtéveszteni és nem sza-
bad a nemzet élére vesérekül feltolakodni olyanoknak, akiknek ehhtz semmi közük sincs.
Propper a szónok felé kiabál valamit, de szavát a nagy zajban nem lehet érteni.
Szabó Sándor: Nagyon furcsának találom, hogy Itt a Házban valahányszor valami interpelláció van, az ellenzék egyes tagjai mindig azt mondják, hogy a kormány ezt és ezt tegye meg, mert ha nem, akkor kirobbanás lesz.
Szabó Sándor: De azt szeretném tudni, hogy honnét tudják tzt? Miért kell épp utat mutatni erre ? Hlaten ma kormányozni nem őröm, hanem szánalmas munka. Ei ha valakinek érdekében jogosak volnának ezek a kifakadások, ugy elsősorban a hadirokkantak, árvák, özvegyek érdekében történhetnének ilyen kifakadások, mert ezek azok, akik mindenüket odaadták a hazáért. Meg vagyok róla győződve, hogy a földbirtokosok érdeke elsősorban, hogy a földbirtokreformot végrehajtsák, mert véget kell vetni annak a bizonytalanságnak, amely a földbirtokreform végre nem hajtása révén keletkezik. Másodsorban a nemzet érdeke, hogy ez a földbirtokreform végre legyen hajtva és én azt hi-azem, hogy minden képviselő amellett van, hogy ez a törvény végrehajtassék.
Szomjas Gusztáv: adjuk a fő\'del, nem Önök.
Szabó Sándor: A szabadság egy olyan kérdés, amelynek a megoldása a táraadslmi kérdések egész komplekazumának megoldásától függ. Bizonyos korlátozásokra ma is szükség van, mert ma is folyik az aknamunka éa ma is folyik a sejtmunka. ElőuÖr a Károlyiék licitáltak, majd utánuk mindenki licitált. Mindenki többet igéit és mindenkinek olcsó volt a haza, de drága a saját jóléte. Ellicitálták országunkat, ellicitálták saját magukat is. Csonk a-Magyarország a magyar nemzeti állam gondolatának a mentŐcsónaka lett. Nekünk tehát minden áron arra kell törekedni, hogy ezt a mentőcsónakot pirtra hozzuk. össze kell fognunk, ki kell engesztelődnünk, mert hs sokat veszekedünk, akkor ezt n csónakot is elfogják boritani a hullámok. (Hosszantartó lelkes éljenzés és taps.)
A kővetkező szónok Haller István: Az ellenzék a szociálii kérdések megoldásánál nem fog uijában állni a kormánynak, mert az orazág újjáépítésében, erkölcsi megújításában, az integritás kivivásábsh együtt kell, hogy legyenek azok Is, akik politikai „felfogásban egymástól távol állanak.
Majd hosszabb beszédben\'Jel eplezi a cukorbárók és a cukorkartell machinációit és kíméletlen, bátor szókimondással ostorozza a visszséléseket. Foglalkozik a szociáldemokráciával, a tisztviselő- és lakáakérdáaael.
Györki Imre szociáldemokrata képviselőnek le kellett tenni bírálóbizottsági esküjét. Mielőtt Györki az esküjét letette volna, az eddigi parlamenti szokásoktól eltérően, nem tette jobb kezét a szivére, hsnem mindkét kezét hátra tette és a leghetykébb és leg-indolensebb módon helyezkedett szembe az eskü szentségével, mintegy frivolizálnl akarván azt és az egész aktust a nevetség tárgyává tenni. A képviselők közölt óriási felháborodást keltett ez a legujabbi szociáldemokrata fenegyerekeskedés és követelik, hogy a népszavás, vörösszegfüs ember — Györki Imre .— az előírások szerint ujbó( tegye le az eakÚ.t, mert amit letett, azt semmisnek tekintik. Györki a délutáni ülésen újból letette az esküt.
Vass József népjóléti miniszter válaszol azután egy interpellációra, hogy a hadirokkantak illetményeit újra meg kell állapítani. Majd több interpellációra adott válaszok után az ülést négy óra után berekesztették.
Kézigránátharc
a nyugatmagyarországi határon.
Bécs, julius 19. (Éjfél után érkezett.) Nyugatmagyarország déli részén levő Kárácska határhelységet tegnapról mára virradó éjjel kézigránátokkal felszerelt magyat erők megtámadták. A helységet védő szövetségi csapatok a magyar bandák támadását két órai erős tűzharc után visszaverték. Az osztrák kormány a magyar bandák újból kezdődő támadásaira megtette a diplomáciai lépéseket.
Ezzel az osztrák híradással szemben a Magyar Távirati Iroda jól informált helyről nyert értesülés szarint kijelenti, hogy a magyar kormány eddig a kérdéses esetről semmiféle hivatalos értesítést nem kapott. Ha azonban érteaitéat kap, a legerélyesebben fog * Intézkedni, hogy minden ujabbi megmozdulást lehetetlenné tegyen.
A forrongó Olaszország.
Róma, jnliui 19. (Ssját tudósítónktól.) Novarábsn tovább tart a minsp megkezdődött általános sztrájk. A fascisták ugyanis lemondásra kényszeritették a városi tanácsot, mire a szervezett munkásság általános sztrájk-kai válaszolt.

1922. lullu. 20
A kenyérkérdés.
Nagykanizsa, julíut 19.
A nagybeteg Qrsz gyötri, rémképek ijeszl tak józan béjlátáará" i" fiak, — a ját, a szivflBt korain., — de senki seín vé\'.t m&i<ra semmi l Itt csak\'a kurminy vall®* iqgSkedjék. Mert káoszjjtt mindjah.TMkyskenycr-, tisztvtftlö-, munkás-*zoc^fffi kérdések, kereszténységet és emberiességet vagdosnak egymás fejéhez az emberek. Tűi és viz harca az egész. Egyik céőport önző, a \'másik éretlen, a harmadik parancsolni akaró, a negyedik síiket, az ötödik, hatodik, tizedik — csendesén kérődző.
Mi lesz még ebből?
Külpolitika, irredentizmus, belső viszály, tizenháromszor cíoportositott pártok, kapzsi érdekkörök — mindmind lázbeteg képek. Káosz és szánalmas örvény.
Tisztelt képviselő urak, a kép adva van, a baj a .régi, legalább is négy éves is a láz krízise csak most jön.
Nem azt mondjuk — értsük meg egymást, sem azt, hogy munkálkodjunk, mert ez kétségbeesetten mindennap elhangzott már elégszer, csak azt mondjuk — biztosítsuk a mindennapi kenyerét minden maiyar embernek, azután — azután veszekedhetünk tovább.
Mert megérteni úgysem fogják egymást. De akit megillet a .kenyér, — annak szeljünk is belőle. Az Ur imádságának csak azt az egyetlen sorát valósítsuk meg: Add meg nekünk mindennapi kenyerünket. Nagy szó ám ez, krisztusi mondat. De nemcsak mondani, hanem ezért cselekedni is kell.
A parlament — ha öt évig együtt ül és csak ezt az egy kérdést oldaná meg, nevét a magyar történelem arany betűkkel jegyzi fel.
Ne iá; csodálkozunk a szociális-ták nemzetköziségén, a tisztviselők kfeserOségén, a hadiözvegyét, árvák és rokkantak vádló tekintetén, másodrendű ezeknek minden más kérdés, késérü ezeknek minden beszéd, mely nem a kenyérről szól.
Mindén kenyérért kiáltó szó, ha beni>r#ktd, ha torkára nem forrasztva a tömegnek — vészes, forradalmi gőzbe fullad.
A megkinzott országot fojtó atmoszférája\' imbolyog hazánk felett is. Oldja meg a parlament a kenyérkérdést és azután, ám hadd jöjjenek a tul-okos emberek.
-r Katolikus tanító — xaldó el.ml
Iskola Igaxgatója. A mai rolekozeti h.rc lurttban érdekei pálysfutálu ember költözőn el «z élők sorából B.rcion, Scbspszon Géza tanító személyében. Schapszon, mint katolikus taailó J8 éven ál volt Igazgatója • bircsi zsidó elemi iskolának. Hivatását a legnagyobb megelégedéssel lOHOne be hossju éveken keresztül, míg most 63 évea korában elragadta a halál.
A keszthelyi lovasmérkőzés
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
(Megkésve ókfieU)
S\'ép napra virradtunk, mondták » sportsmanok és elégedetten guaztálttk klke-fált" paripáikat. Ma aem leás «aő, feleltek rd a gazdik és elégületlenül aiemltiték • futó bárányfelhőket. Mert hát: • jullual szárazság megíl mindent, ba csalt nem |8n segítség\' oda fentról. Megjött, h« szombaton nem la, de vasárnap. A sportsmanok éa gazdák (leg-többnyire kelten egy személyben) megbékélten cserélték kl véleményüket. Ennek ae ártott, annak te. Tó^b i> l^alall vplns, jegyezte mag valaki, a ÍÓId nem győz Inni.
Keazthelyen bizony megUtazoU a kettős sportünnep. Nemcsak a rlklló plakátok kel* telték fai • közönség figyelmét az érdekes lovasmérkőzésre, de a lók, előre lerándult paripák, elegána hinták. A rendezőség nem fa győzte vakarni fe\'jebubját a nagy kavarodásban, hová la axállésolják • vendégeket 7 A benevezés száznál több.
Szombaton kettőkor kezdődött. Egy óra* kor már csak nagy nehezen lehetett hajtani kocaival « sármelléki uton, annyira népes volt. A közönség tömegét leginkább • gentri családok adták, akik a szomszédos megyékből la szép számmal rándullak le. Tisztviselőt a középosztályból keveset láttunk.
Kévésül kettő után gördült • lombsátor elé Jóxaef kir. főherceggel éa fiával, Fereoc kir. főherceggel a dtszta Featelics-binló. A fenségek ruganyos léptekkel Indulnak a bírói asztal elé a rengeteg üdvözlések u!in éa jelt adnak a kezdésre. A kqnnyü díjugratás az eUŐ szám- A nevezésnegyvennél több. Dijak: 5000, 3000, 2000, 1000 koions és 5 elsőnek tiszteletdíj. Nyertek: 1. Éder Elemér százados, II. Pauly Hnilmann főhadnngy, III. Molanotli Lajos őrnogy, IV. Bezerédj István főhadnogy, V. Pauly Haitmnnn főhadnngy. VI. Havassy Jenő ezredes.
A díjlovaglásnál 5000, 3000, 2000 koronás dijuk voltak és 3 elsőnek tiszteletdíj Nyertek: I. Polniciky Lajos százados, II Malnnott! Lajos őrnngy, III. Pauly Hurtmnnn főhadnagy.
A Hunter Show-r.k\\ négy tiszteletdíj. Nyerlek : I. Pauly Hartmann főhadnagy, H. báró Rohoncy Imre, III. báró Pulteáni Iitvánné.
A négyesfogatok szépségversenyénél négy lUzteletdij. Nyertek : 1. Vérteasy Károly, II. Birck Gyula, Hl. Őzv. Kemény Andorné.
A kettösfogatoknál 1. Kovách -László, , II Bogyay Szilárd.
A keltSs/ogatuak akadályhojtásánál négy lUzteletdij. Nyertek: I. Dervarics Akos, II. Gózony István, 111. Somssich Miklós, IV. dr. Tarányl Ferenc.
Második nap (vasárnap) 9 órakoi d. e. A 7 km. országutversenynél három tiszteletdíj. Nyertek : !. báró Putteánl István, II báró Putteánl Istvánné. (Itt Dombrády Ferenc két híres amerikai trapperje hamar kidűlt.)
A 20 km. terephajtóversenyél 3 tisztelet-díj. Nyertek: I Bartha Miklós, II. Bezerédj j Ferenc, III. Birck Gyula, IV. Adamovlcs Lajos.
Délután két órakor: A hölgyek ugf a lóversenyénél három lUzteletdij. Nyertek: =1. Széchenyi Irma grófnő, II. Nádassdy Kata grófnő, III. özv. Sregedy Síndorné, IV. Széchenyi Irma grófnő.
A fenéki slkversenynél (1600 m.) L 6000 korona és liszt&tdij, II- 2000 K, III. 1<XX) K. Nyertek : I. Somssich Mdor Pál, II. Mfetfros Vilmos alezredes, HL Jbáró l$ph<fnc>y Iiare.
"fWí tfa\'Mlfl m 3W. M00.
1000 korona és négy tUzteletdij. Nyertek: 1. Malanotti Lajos őrnagy, II. Éder Elemér százados, III. Keresztes Arthur, IV. Stephan Ferenc.
A hévízi akadályversenynél (Ca 4000 m. urlovssok) I. 7000 K és lUzteletdij, II. 2000 korons, III. 1000 K. Nyertek: 1. Rieger Aladár főhadnagy, II. Fáy Elemér százados, III. Szalay Kázmér.
A verseny Igen sxéRgp sikerül\'. Katona-Úsztak és földeiurak mérték , össze ereiket a csinoson feldUzitett lovaglótéren. Itt külön ki kell emelnünk Kende Pál őroafty nevét, aki fáradtságot nem ismerve, már betek óts szorgoskodott a sikerült lovaamérkőzés rendezésében. Különösképpen megkapóak voltak a természethü akadályok, gátak. Az !. oszt. vendégek számára lombsátrak voltak felállítva, amik a perzselő nap ellen védték a közönséget és egyben menedéket nyújtottak a vasárnapi futóesőben. Ételekről és frUsltŐ italokról külön sátrak gondoskodtak. Keszthelytől pedig autók, autóbuszok és koc»Ik álltak a közönség rendelkezésére. Este tánccal zárta be a lelkes fUlalság a Hullám szálló dísztermében a két sikerült mérkőző napot.
V <-*■) HIRJEK.
Miért nő a drágaság?
A különböző kartellek mérhetetlen kapzal-nága, valamint ax, hogy az árakat Indokolatlanul és szemtelenül a fizetésképesség határén tul emeli, oka legnagyobbrészt annak, hogy a magyar korona vásárlási ereje belföldön csökken éa ezáltal a nemzetközi értéklésben egyre vészit árfolys-mából. A különböző kartellek machinációinak köszönhetjük a drágaság ijesztő növekedését és ezzel egyidejűleg a magyar valutaárfolyam zuhanását. Ha a liszt, cukor, bőr, zair, sxesz ára a kartellek kénye-kedve szerint változik éa olyan áron jut a fogyasztókhoz, ahogyan azt az érdekeltek megszabják — akkor a drágaság elleni küzdelem meddő és felesleges energiapazarlás, hatása nem mutatkozik. Amilyen mértékben emelkedik belföldön a drágaság, olysn , mértékben csökken a magyar valuta árfolyama belföldön, tehát éppen megfor-ditvn történik a dolog, mint ahogy az érdekeltek azt a nagyközönséggel elhitetni szeretnék.
— Kállay miniszter kanizsai utjn.
Egyes lapok azt a hírt közölték, hogy városunk képvUelője dr. Kállay Tibor pénzügy-minUzter most vasárnap több politikussal lejön Kenizsárs. A „Zalai Közlöny" telefonon érdeklődött legilletékesebb helyen, hol azt az értesítést kaptuk, hogy a hir ilyen formában nem áll. Tény, hogy a miniszter-kép-vUelő szándékozik ismét lejönni sz 5 Kanizsa városába, azonban pontos időt n«m áll még módjában fixirozni, tekintettel rendklvülj
1922.-Julius 20
politikai elfoglaltságára és .tárcájához, tartozó ionos tárgyalásaira. A miniszter-képviselőt — mint. rendesen — nein politikusok, hanem ^títíÜra dr. Paul Iván pénzügyminiszteri titkár fogja kísérni. Egyébként a „Zalai Közlöny" mindig első halyen értesül a miniszter keni-zaaj útjáról.
— FaértóLesitő hivatal — Nagy kr.nlzsán. A magyarországi faértékesitő hivatal a Jugoszláviából behozott faanyagok ellenőrzése céliából Nagykanizsa székhellyel kirendeltséget létesített. A kirendeltség vezetésével Kelemen Jenő m. kir. erdőmérnököt bizta meg.
— Zalában megváltásra kerülő birtokok. Áx Országos Fölbirtokrendező Biróság Zalalövő, Zalamindszenl, Zalapataka és CsOde községek lakosságának kérelmére Kufflei DeszŐ xalslövői és zalamindszenti, valamint Reichen/cld Dezső ugyanottani mezőgazdasági birtokára kimondotta a megváltást.
— A zalaegerszegi vásár. A zala-
Ígerszegi polgármester orról értesítette a helyi atóságQt, hogy julius 24-én s zalaegerszegi kirakodó és állatvásárt megtartják. Az állat-vásárra hasitottkörmü állatok Is felhajthatók.
— Jegy*ői aegédjegyzől állá-sok* Ax üresedésben lévő jegyzői és segédjegyzői állások betöltését a belügyminiszter engedélyezte. Zalavármegye területén a pályázatok kiírása a legrövidebb Időn belül meg fog történni.
— Változó, ihI.i, hu.3. Idő. Hazánkban szórványosan eső volt. Ax id5 nyugtalan, a hőmérséklet jelentékenyen sülyedt. Időprognóiis: Továbbra Is változékony, szele*, hűvös TdS válható, helyenkint esővel.
— A Balaton halottjai. A B.l.ton
la. évről-évre kive.ii . vámját a fűi dőiők kőiül. Vasárnap egy,.utas elbeszélése M;r,iínt egy 30 év kS(ál) utlwan öltözött férd hulláját dobta ki . Balaton Siófokon. Valósiinüleg csónakázás közben \'érte a li.tál. Ugyanaznap kát fürdőkabinban ruhákat talállak otl, melyeknek gazdái máig sem kerültek eiő. Egy Ide Küldött levelezőlap siet int vasárnap ugyancsak Siófokon összesen négy hullát vetett ki a Balaton. Különös, hogy ezekről az esetekről a lapok nem Írnak.
(x) Uránia. Ma csütörtökön t Arauy-ember.
— Al „elnémult harangok\' (kórházi kápolna harangakciójára) ujobban . következők adományoztak: Sralai Dénes 14. számú gyűjtőivén 1700 korono, Leschlnsiky Szenisaló 17. sx. gyüjtőivén 711 K, Orbán Jóxaef 10. az gyüjtőivén 680 K, Főnöknő 8. ayüjtőivén: Gróf Széchor.yi A. F., gróf Sommsich Báláné, N. N„ gróf ftcjiv Ödön él neje 1000—1000 K, Bsrcsanyttf Kegktvict grófnő, Sörgyár igazgatósága éOO-ípO Kk Potria pótkávégyár igasg.tósága 500 K, N. N. 400 K, őzv. Tóth Ant.lné 250 K, özv. W.lics Dexsóné 200 K, Bencze Sándor, Brnkő Jóxaef és neje, Brlglevfcs Béláné 100—100 K, SW. Spírk Jinoaoé 60.-ÍC Péntek Lukács, Wijdlcs Árpád 40-40 K, Wojdícs Ilonka, Csizmok Juliska 30-30 korona.
— Harangsz.ntelés Zalagógánfa kfixiégben, Zalagógánfa községben julius hó 23 án harangszentelés lesz. A szentelést Heötíiy .ümegi esperes fogj. végezni.
(x) Eddig még nem létezett magas áron adhatja el mindennemű áksxsrét SCHNITZER GÉZA ékszerésznek Deák tér 15. Diám.
Hajápolásra
DIANA-SHAMPOON
•aló.
MlmMütt kapható.
Gyártja : . Dím. Kc-r.»kedolini k.-T. BuJap.it, V, Kádor-utca 30.
ZALAlKÖLONtZ
— Koxgyülés. a Keresztény Társas Temelkezésl Egylet julius hó J4 én délután 5 órakor a Keresztény Olthon helyiségében közgyűlést tart. a tagok pontos megjelenésit kéri az ügyvezető igazgató.
— Felvétel a balatonfüredi polgári iskolába. A balatonfüredi állami polgári fiúiskola internátusába való felvételért julius hó 25-ig lehet folyamodni. A 20 koronás bélyeggel ellátott, születési anyakönyvi kivonattal, iskolai orvosi bizonyítvánnyal felsie* relt és a közoktatásügyi minisztériumhoz cimzett kérvények az intézet igaigatóságához küldendők be fenti időpontig. A teljes ellátásért járó havi tarlásdij teljes dijat fixelő tanulóknak 1000 korono, féldijasoknak 800 korona.
— Ha búcsúzik Slmay kabaré-táraalata. Mint jeleztük, ma csütörtök este 9 órakor adják utolsó előadásukat Simay nagyszerű kabaré-művészei. A bucsu-elő.dás egyszersmind jutalomelőadása~Simay Edének, .ki ittléte alatt pompás humorával, utólérhe-tellen ötleteivel, kitűnő előadóképesaégével a közönséget ugy meg tudta hódítani, hogy .mi eddig Kmizsán szokatlan volt, — hogy egy kabaré-társulat hat hétig tudj. magát tartani, Simay hat bitnél tovább napont. xsufolt hallgatóköxönaéget vonzott a Szarvas-kávéház kerthelyiségébe. Ha Slm.y . pódiumon már csak megj^enik, — a közönség óriáal kacajban tőr kl. Van valami utólérho-tetlen mozdulataiban, gesztjeiben, megjelenésében és egész egyéniségében, mely . közönséget rohamban megnyerte, Ugyanezt mondhatjuk Vidoa Jenőről l», aki sokfél. szerepelt bámulatos tökéllyel alakitia, finom .xatlrált a közönség tapsai folyton félbeszakítják. Vidos Jenő egy elsőrangú előadóművész, .kl a fő-város első eteblisMtn.ntj.iban ismert nevet vivőit ki magának. Miklóssy Tusi kupié én* kesnő, Végh Róxsi előadómüvésznő éa a többi dalénekesnő sok kellemes órát szersett a szórakozni vágyó közönségnek. A társulat mai bucauelőadása alkalmával egy rendkívül gazdag műsorral akar)ák a kanlzaoi körötttág szeretetét meghálálni, mely jutalom és bucsu-előadásra a közönség különös figyelmét felhívjuk.
— Markos Gyulát felfüggesztették a papi teendők gyakorlásától. Roll
Nándor megyéspüspök legutóbbi körlevelében tudatja papságával, hogy Markot Gyulát, a .Herkó Páter- cinlü lap szerkesztőjét, a veszprémi egyházmegye papját, aki a legutóbbi választáson illetékes egyházi főhatóság, engedélye nélkül Jelöltséget vállalt, a papi állás ellen izgatott s Írásaival a hiveket megbotránkoztatta, a papi teendők, gyakorlásától felfüggesztene.
— Beraolák Nándor ügyvéd. A
BjrnoUk N4ndó( dr., volt népjóléti miniszter, aki a óehrer^nj egyetemen a kriminológia tanára volt, tanszékét nem foglalta el, hanem Antal János budapesti ügyvédi Irodájába állott be társnak.
(x) Uráala. Szombat, vasárnap t Szent Péter esernyője.
— Emelkedőben a borárak. Nemhiába emelkedik mindennek az ára, a bor sem akar utolsó helyen msradni. Az elmúlt héten a Balaton mellékén 65—76 korona között történtek boreladások,
— Lakbérpótlék szabályozás. A Hivatalos Lap kormányrendeletet közöl az állami, államvasuti, vtirmegytí tisztviselők és egyéb alkalmazottak ;«kbérpótlékáoak, Illetve a nyugdíjasok lakbétpótlékának megállapításáról. A rendelet főbb haiározmáoyai a következők: 1. A tényleges szolgálatban álló állami stb. tisztviselőknek lakáspóltéka a rájuk nézve érvényben álló osztályban a következőkép állapították meg: A nem Budapesten, hanem egyebütt állomásozó tisztviselők részére .az őket megillető lakáspénz egy évi összegének 360 százaléka. 2. Az olyan nyugdijasok, akik a rájuk nézve érvényben álló igény alapján nyugdijat kapnak 1922 aug. 1-től kezdve: vidéken az egy évi lakbírnyugdljnak 360 százalékát kapják lakbérpóllak cimén.
(x) Uránia. Ssoasbat, vasárnap > Sxent Péter esernyője.
HeinsiarO- m Zongorák, sa Gruiofánok.
I w W.IHI.W.I tauafctI H- lm
*s^hangszergyár STERNBERG
Budapesten, Rák6cxi-u» &A/e
■Urna s«J4t p»loUJ*b»n. WW/*
Uja twimMl. bon milyen lucutm na uUMp U ml arfűl dljt»l«"«l Vj\'/íni irajinlate*. hl ua njal^r. Wvltiö-lik. J«ylt«ntl<J ).»BSa««.r4» k»ld>t pctUa jyir-\'.U. J»a- ,
......íjuk. C.njnotón tolnjctonoioknak krtjri* 1
H bír menlvc k^ldjtk f»t»o«jeo lérts&tt.
A zöldség és főzelékfélék konzerválása szárítással.
A háború után a közélelmaxéa terén merültek fel a legnagyobb nehéxségek, \' de ennek folytán a főzelékfélék a fogyasztás sxempontjából nagyobb jelentőséget nyertek.
Fontos kérdés tehát, hogy a főzelékféléket hogyan lehet télire éa taváéira — amikor tudvalevőleg a legdrágábbak — használhatóvá tenni.
Az eltartásnak legcélszerűbb módja a szárítás. De nem a napon való szárítás, mert ezáltal a konxerv színét vesxti és füizüvé válik. V
A szárítást a szárító készülékkel véges, xük. A szárító készüléket a kővetkezőképpen kéazitteaaük el. 3—5 cm. vastag fenyőléeböl készíttetünk mintegy 60—70 cm. hosszú é. 50— 60 cm. széles rámát a ennek egyik oldalára ritkább axövéaü zsákssövetet vagy pedig organtllt szegezünk. Ily rácsot kékítethetünk 3—4 et. Ax egyes rácsokat sxáritásoál vagy egymásra helyezzük, vagy pedig, hogy egymástól távolabb álljanak, ax alaó rács alá-valamlnt ax egymás\' fölé helyexett ráctok köxé fadarabokat rakunk.
A szárítás a következőképpen történik :
A sárgarépát, petrezselymet, zellert jól megmossuk, megtisztítjuk, vékony\' szeletekre vágjuk éa vékony rétegben a rácsokra helyezzük. ^
Fehér és vörös káposztát meggyaluljuk, azután forrásbsn levő vizb. téve, egyszeri felfőzés után szitára öntjük, leszikkasxtjuk a a szárító rácsokra helyezzük. Lehet nyersen Is szárítani, de akkorra az ereket kl kell vagdalni. A spenótot vagy nyersen vagy felfőzés utén összevagdalva szárítjuk. Petrezselyem xöldjét és kaprot megmosás után nyersen tesszük ax aaxalórácira, a zöldbabot két végét levágva, lesxálkázve, jól megmossuk, keresztben és hosszában kétfelé vágjuk a azután forrásban levő sósvlzben egyszer felfőzzük, síitára rakjuk a mikor megszikkadt, vékony rétegben a rácsra tesszük. A zöld-hüvelyű bab ixUlewbb koWMrvnek, mint a aárgfc
A gyenge zöldborsót kiazetnezxOk, » férges nenrtket eldobjuk. Minden liter szárítandó borsóra 15 dkg. cukrot számltvs, vízben feloldunk, a cukoroldatot felforraljuk, s amikor az megtisztult, boIeínlJBlc a \'borsót s kavarás kőiben\' addig főxxík, mtg ráncosodni keid. Éltkor szitára őd(jttk a ksxikka-* dáa után a saáritó rácsra helyezxűk.
A szárítást ugy végezzük, hogy a rácsokat a takaréktűzhely lapjár. állítjuk s pedig\'.\' akkor, mikor a tüzhely.n a főié. már be!-\' f<|«itefett. Főzés idején az aszalót ácsokat a takaréktűzhely tetején, lehetőleg a vlzmele- -gHő fölé helytaxük. A szárítás téljábü tüxeír.i nem kell.- Az emiitett módon 3—4 nap alatt t«ljtscn be van fejelve s a kész termék színét,
ZALAI K02LÖNV
l9i2. |ullu. 20
Ut mlfllrijl. Ha a .xérités magasabb hőfoknál történik, ugy ax gyoraabb Itíolyisu ugyan, de ax igy kéazült termék színét veszti éa ize azénasxerü leax.
A azáritás akkor van beftje.ve, amikor a kihalt termék törékennyé vilik A ké<x termékeket ~sxirax helyen, zacskóban, pléh vagy fadobozokban tarthatjuk, axok évekig is elillanak. Túlságosan nedves helyen azonban nem szabad tartani, mert megpené-sxesedik.
Használat előtt a száritolt zöldség és főzelékféléket pár óráig vízben áztatjuk s csak axtán főzzük.
Közgazdaság
Budapesti tőzsdét
Budapest, Julius 19.
NepoWoo 5375—725, Font 6276—325, Dotlir
1.20-40, Francia Ittak--, Mátka 274—84, Olast
Ura 1625-16, Ossüák kocona 360-80, Rubel -,
Lei 800—10, Sxokol 3220—40, Svájci frank 274 5 -75 5,
Fraok dinár 1600-610, Loogyol márka--.
Budapesti devizák:
AmjtorJira 552— 62. Koppenhága 3C6—11, KrissUAn\'a
--, London 6175 - 325, Berlin 273 5—74 ?. Milano
--, Páris 1193—119 7, Prága 3211 — 16, Stockholm
376-76, Zürich 2725-76-5, Wien 350 - 70, Zágráb 400—10, New-York 1435 —66, Varsó 245—26\'5.
Zürichi zárlat.
Berlin 107 5, Amsterdem -, Hollandia 202\'7,
New-York 520-7, London 2320, Páils 4140, MUano 2436, Prága 1165, Bndapeat 395, Zágráb 1525,
Varsó 0-6, Wien 0016, Ssófla--, Osstrák korona
bélyegzett 001-7.
Nemes fémek piacai
Eiu»t korona 112-116, osüit forint 300—310, ötkoronás 680 — 610, a 20 koronás magyar arany 6200— 300. Napolaon —.
Termény jelentési
Busa (TlsiavkMkl) 5600 -700, egyéb 5600 - 650, rozi 4360—4l0, takarmány árpa uj 4400—600, »ör
árpa--, i*b 6700 - 900, t«ng«rl 4000—750, repce
11009^300, korpa 3160 - 260 kölos —.
Budapesti állatvásár:
Marhahús-1 r. egérben 106—190, hátulja 116— 190, d«j« 95-100, n. r. cgísibcn 35-95, hátulja VC—106, eleje 70-78. Növendék mai ha : I. r. 100— 1C6, Voiju (ulült bérb.) 185 - 96. Késilet: Nagymarha 85, itadái 70. Növendék marha 21, eladás 11, borjú 30, \'eladás 60. Mar ha bór 21*—30, borjubór 336-45.
Sertésvásár.
Kelhajtás 1200. FJkelt 600. öreg sertés--,
közép 240- 48, I. r. 250, stir 330, ssalonna--,
lehuiott hu* 200—10.
(x) Hegedű, viola, caelló, bőgő,
cimbalom, clterahurok és mindenféle hangszer alkatrészek a legjobb minőségbon a legolcsóbb áron szerezhető be Fischel Fülöp Fiai áruházában Nagykanizsán.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedély esett ▼Ulssyaxercló
NAGYKANIZSA
Ctangary-utca is. szám
Telefon 394 ss.
EMIal
vltá»tu.t v.s.Mk.k, motor.., ..lltixek, valamint t.l.fonok, os.ngik ia J.lsö-ki.stUik.k f.lax.x.lá.át, kaaWly-TtUájn kÍrttá baraad.x.a.t. Mlnlaanunt vUta-zno. munkálatok gyorsan .askösfilt.tn.k
*$sakasttüaa vigzl
motorok ujratekercaeliaét, Mindennemű égők raktáron.
Ügye. kleaolíáWUínyok felvétetnek. Cim a kiadóhivatalban.
Eladó alig használt, álló (stsbil) -1 ló-orís benzinmotor Pciőtl ut 34. sztm alatt.
Egy íróasztal, egy ruhaálvány eladó Megtekinthető Gyflr-utca 42. szám alalt.
Bútorozott azobát konyhahasználattal keres elsejére url házaspár. Cim a klsdóban.
Balalonberónyben szép nyári lakás augusztus elsejére olcsón kiadó. Bővebliel dr. Simonnál Balatonberény, Fő.ut 138. 4saa
BARACK-MAGOT
bármily mennyiségben vásárolunk
Tésztagyár.
Jó házikoszt kapható Magyar utc* 24. szám alatt.
REZGAUC
Mayunga Raffia
Kénpor ■"SS Kénmái
Gépolai Hengerolal U.aé Kocsikenőcs Marónátron
(nugasfoku lugkó)
Gyanta stb.\'^ő
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnál
Alapítva 1850
SÜRGÖNY!
Turul Cipőraktár Nagykanizsa
Idényre való tekintettel raktárán lévő 301 T jelzésű fekete chevreaux pánton <>a, női cipőket A A A koronáért adja el.
\\
Turul Központ Budapest.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszereli
Nagy választék mindennemű fdld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lak. kokban, úgyszintén ecselárukban
testé!
t
-KERESKEDÉS, fe
Festők és Iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása
Feite fallmlnták U kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK ÍŐtt
aki
Sternberger.Gyula Erzsébettér
Tataion 3»7
tiarvaa-llaálloda itellenában

Telefon
3-
i3 URANIA MOZGOSZINHAZ 3-13
i
Aranyember
, II., III. rést egyitorr* Előadáaok fél 7 és 9 érakor kezdődnek.
Ssomb ut—vasár .up
Szent Péter esernyője
\'J,ELIA,1AtK: &ÍT M ZM\'\' 22 lor\' II k.rj.t.: lUttüzoapokon 7 és 9 árakor,
KOrsaik 18 kor., Ttmlii 15 kor., ZMazík 8 kor., II vasit- í. iloacpnap 5. 7 és » oVakór. Ponto. k.»4é.l
^^ • - ------------- > <■» uuu«|ii«[i i), i ci í uiaxor. rooioi kciuci i
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai is Gyarmati könyvnyomíi|»s»o.
ZALAIKöZLUi\\
Y
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
S(MkMst5i4( bt kUdóhlvAUli Pő-ut 15. ax.
■ " IuUiotbui-UUÍon 78. --—
Megjoloufk mindig kom reggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
Bldflxetfel árak: (!•/. farialal atféul i|fitt)
óvr* 780 K. FMvté 400 K. ivtc aoo K. E0 hón 75 K. Egyei ttim ín 4 K
Kötél általi halálra ítélték Máté József wkosíl
Lehet-e más büntetés sz&mira, mint a halál! — Csonkamagyarországon mnes szükség gyilkosokra! Dr. Szabó La\\os főügyész M^s vádbeszéde. — Gyilkosságban, rablásban és közokirathamisi-tásban mondották ki bűnösnek Vanderlics Gézát. — A törvényszék kegyelmi Uíníccsi alakult
Végre felvirradt a nap, melyre — valljuk be őwlntén — nemcsak a Honvéd-utca éa környéke, de egéaz Kanizsa bizonyos lázas izgalommal várt. Nem mintha újdonság lenne a kanizsai közönség elölt az ilyen minden valószínűség szerint halálos ítélettel végződő főtárgyalás, hiszen az utóbbi hónapokban már két izben hangzott el a teremben a hslá-loa Ítélet a volt több izben talán réazleteiben izgalmasabb tárgya\\it, mint a legutóbbi Ma-gyar-utc*l halálos kimenetelő késelés, de egyrészt a részvét az általánosan Umert Máté Jóxsef fiatal fuvaros Iránt, aki 21 éves kora dacára maga tartotta el két nővérét és munkaképtelen édesatyját és áldozata lett egy bestiális ember gaztettének, másrészt az érthető kíváncsiság, megnézni azt az elvetemült gonosztevőt, ski erős, egészséges ember létére nem átalotta egy olyan földhöz ragadi szegény embert, mint Máté Jóska volt — életétől megfosztani, csak azért, hogy pénzhez jusson és Igy birtokát kifizethesse. Látni akarták azt a kegyetlen gyilkost, ki hideg megfontoltsággal, biztos kézzel, pokoli cinizmussal fosztotta meg ejfy szegény nincstelen munkáscsalád fentartóját cssk őzért, hogy anyagi előnyökhöz jusson. Nagyon találóan mondotta nagyszerűen felépített hatalmai vádbeszédében a közvádat képviaelő főügyész: alig volt még bQnCgy, mely nagyobb borzaimat és egyszersmind nagyobb szánalmat keltett volna a lelkekben, mint a jelenlegi. A nagyközönség már napokkal azelőtt megostromolta a kir. törvényszéki iroda főigazgatóját jegyekért, miután a „Zalai Közlöny" megírta, hogy ehhez a tárgyaláshoz jegyek bocsáttatnak ki, azonban a nagy hőségben a kis tárgyalóteremre való tekintettel a vádtanács elnöke kénytelen volt bizonyos korlátozásokat elrendelni. Mindazonáltal már nyolc órakor ellepték a kíváncsi kanizsaiak a törvényszéket, hogy bejuthassanak a terembe és kilenc óra előtt a kicsi teremben mér háromszáznál több hallgató szorongott. Sokkalta több azoknak a száma, akik nem m* tottak be és kénytelenek voltak visszamenni. Az esküdtek padsoraiban ott láttuk n nagy-
kanizsai uritársadalom előkelő, színpompás, gyönyörű hŐlgyközönségét, a hallgatóság és tanuk helyén minden egyes ülő és álló hely betöltve. A teremben meglehetős izzó levegő. Feszült kíváncsisággal várta a közönség a tárgyalás kezdetét, miközben élénk vita fejlődött ki — milyen lesz az ítélet.
Bevonul a bíróság.
Negyed tiz óra körűi bevonult a bíróság. Elsőnek dr. Kenedy Imre táblabíró, a büntetőtanács elnöke, a főtárgyalás vezetője jött be a terembe, majd dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök, Almássy Gyula és Podolay Jusdin szavazóbirók, dr. Bentzik Ferenc jegyzőkönyvvezető, dr. Schwartz Károly és dr. Szigethy Károly kir. törvényszéki orvosok, orvosszakértők és dr. Dómján Lajos védőügyvéd.
A bíróság előtti zöld tárgyalóasztalon a büntárgyak. Vanderlics revolvere, mellyel Máté Józsefet megölte, a hamis bizonyítványok, melyeket ritka tökéletességgel maga hamisított.
A gyilkost elővexetlk.
Alig helyezkedett el a bíróság, mikor hátravasalt kezekkel o szuronyos börtönőr behozza Vanderlics Gézát — a rablógyilkost, hogy bírái Ítélkezzenek felette. Az őr leveszi kezéről a bilincseket és a bíróság előtt felállítja. Vanderlics frissen borotváltán, saját ruhájában, kifejezéstelenül tekint maga elé és a fatalista benyomását kelti. Van lényében valami a gonosztevők tipusából. Noha arcáról nehezen tud kiigazodni a lélekbúvár, mégis meglehet állapítani, hogy letartóztatása óta megtört. Az elnök kérdéseire nagyon óvatosan, halkan, meggondoltan válaszol, tudatában van helyzete komolyságának, legtöbbszőr nem akar semmire sem visszaemlékezni, csak amikor a tárgyalásvezető elnök tagadásával szemben felolvassa a vizsgálóbíró előtt tett beismerő vallomását — emlékszik hamar egy-egy mozaikra vissza.
Elnök kérdésére bemondja személyi ada tait, hogy 30 éves, római katolikus vallású, kályhás és kőfaragómester, törvénytelen viszonyban él Lepár Viktóriával, katonaságnál szökésért és lopásért büntetve volt, folyó évi április hó 5-től letartóztatásban van.
A vád Ismertet
Elnök heszólittatja a tanukat, akiket eskü szentségére figyelmeztet, majd kik" őket a tárgyalóteremből a hívásig. Majd f olvassa és ismerteti a vádat, mely szer* Vanderlics Géza a Btk 298. §-ába ütk gyilkosság, a Btk 344. §-ába ütköző ra\' és a Btk 391. §-ába ütköző W:okIra»ha-táa bünteMével van vádolva, mert a N kanizsától Galambokig vezető országút Máté Józsefet revolverrel előre megfont szándékkal agyonlőtte, a kocsit és lov msgához vette és Horgos község pecsét* ellátott hamis igazolványokat gyÁrlolt.
Elnök Vanderllcihez: Beismeri bü~ ségét?
Vádlott alig hallható hangon : Igen.
Elnök ismerteti a bírósággal a 1 eredményét, a helyszíni szemlét és alapján készült helyrajzot.
A gyilkos valló"
Elnök: Mondja el, hogyan történt egész eset. Jöjjön ide a törvényszék Vanderlics a vádlottak padjáról kőzve korláthoz áll. Háta mögött a feltűzött ronyu fogházőr.
VsnderHcs az elnök kérdéseire nagynehezen és alig hallhatóan felel, hogy tárgyalásvezető elnök kell, hogym mondjon és felidézzen, hogy 1908 dece ben lelt katona, 1913-ban elbocsátottá háború kezdefén újból bevonult, hol sza vezető lett, három vitézségi érmet és a ■ keresztet kapta. Mikor hazajött a keton tói, vadházasságra lépett Öttömősőn I Viktóriával. Itt két évig éltek. Tiz hold volt. Majd eladták a birtokot és Mih mentek lakni, itt is vagy fél év|g laktál a birtok eladási árából éltek. Innét Ba| mentek, hol szőlőt vettek. Bsgoláról szőlőt eladva — Mezőtúrra mentek, j vagy hatvanezer korona készpénzük Mezőtúron 3 holdas birtokot vettek, ezer korona foglalót adtak rá, de a v ból semmit sem fizettek.
Vanderlics nem akar erre vlssi kezni. De elnök emlékezetébe Idéz hogy kilencvenkétezer koronáért v birtokot, erre ötezer koronát fizett« lalóul. Az eladó asszony sürgette a lefizetését. Mivel nem volt pénze, a határozta, hogy akár öléssel, akár I de pénzt sz.rez, hogy kifizethesse a
Vanderlics azután elmondja, ho pestre akart menni lovat venni.
Elnök: Honnan akart lovat * szen nem volt pénze ?
FERFISZOVETEK
PRÍMA SIFFf
Minden áruból csak elsffrendll gyártmányi
Átmeneti és télikabátok, sötétkék és fekete kamgarnok nag/ választékban
mw JÓZSEF ö TÁRSA
ZALAI KÖZLÖNY
1922. jutfu> 21
Vádlott: Lopni akartam.
Elnök elébe tartja a Vanderlics által hami.itott igazolványokat, melyeket Vargn Lajos álnévre Állított ki azért, hogy majdan a lopott lovat iga:ollatni tudja.
E\'nÖk: Mikor a hamis bélyegzőket éa bizonyítványodat beszerezte, hővé ment?
Vádiolt: Keazlhely felé. Nem akar semmire sem visszaemlékezni
Elnök : No,\' majd emlékezetébe viasza* idézem mag.tnak.
Elnök fe\'olv^.5*n a Vanderlics állni kiállított igazolványokat, amelyeknek ritka tökéletességét elnök megállapítja. (Mozgás) Elnök figyelmezteti a közönséget, hogy tartózkodjék minden tetazés, vagy nemtetazés nyilvánítástól, különben kénytelen kiüríteni n termet.
Elnök vádlotthoz: Mikor jött be Nagy kanizsára.
•Vádlott: Március 28-án reggel jött be Kanizsára.
Elnök: Mit oinált itt ezen a napon ?
Vádlott: Nem tudom.
E\'nök: Nem kérdezte n napszámosokat a kérdéses napon, hogy nem ludnánek-e egy olyan fuvarost, aki ölet a falura kiviszi. Többeket ajánlottak neki, köztűk Máté Jóskát ie.
Vádlott azután előadja, hogyan ment el Máté Józsikor azon ürügy alatt, hogy Nemes-vidről bútort kellene srállitani.
Elnök: Mily célból vitte ki a fuvarost, hogy elhajtsa lovait és elvegye kocsiját? Ait hitte, hogy Málé József csak ugy adta volna oda lovát kocsijai, minden védekezés nélkül ?
Vádlott nem akar megint semmiie sem emlékezni.
Elnök vádlott togadásávol szemben fel olvassa a vizsgálóbíró előtt tett vallomását, hogy azzal az eltökélt szándékkal jött be Nogukanizsára, hogy mindenáron pénzt szerez, ha kell akár rablás, akár gyilkc:ság utján is és hogy egy olyan fuvarost keres, kitől lovait és kocsiját elhajtja.
Vád\'ott az elr.ök ezen ráolvasása alatt beismeri, hogy igaz, amit akkor vallott.
Elnök tovább idézi emlékezetébe valló másából a lőrténteket. Hogy Máté Józsefék-hex ment, olt lefeküdt, majd hajnalban a fiatal fuvarossal útnak indullak. Balról ő, jobb oldalt Máté ült. BjI zsebében revolvere volt. Mikor az aszói erdőhöz értek ... No, mondja, mit csinált akkor, mikor oda értek az erdőhöz ?
Vádlott: Nem tudom.
Elnök folytatja: Akkor elővette revolverét . . .
Vádlott: Nem emlékszem.
Elnök olvassa vallomását, hogy Nagy-récsén, a Lapi-csárdán tul kivette kabátja belső zsebéből a revolvert, Máléia lőtt, miié Máté Jóska felugrott és rémülten rámeredt, hogy mi történt, orre másodazor feléje lőtt éa a hátába talált, M»té erre lebukott a kocsiról a földre . . .
Vádlotthoz: Es mi tőrtént akkor?
Vádlott: Akkor ő is leugrott és har-msdtzor ia rálőtt.
Elnök: Hová lőtt?
Vádlott: Nem emlékszik.
E\'nök: Mikor Máté halált a sebesülten feltérdelt és könyörgött, maga mégegyszer rálőtt a koponyájába, mire Máté visszabukolt és — kiszenvedett. A holttestet a kocsiba dobta, bevitte az erdőbe, ahol letette éa letakarta, majd mint aki jól végezte dolgát, Keszthelyre egy vendéglőbe meni. Olt első
Értesítés.
Lrteutjuk /aViiocgye o t. közönségét, hogy a Stera-berger Testvérek Ukanainy és terroénynagykereikedó <ég megtzünt éi u&rancxen stakmit
Sternberger Ignácz és Fia
ttrvi! be), cía alatt Nagykanizsán, Deák Fa-
ranc ttr a. ss. baaban, a volt Ciunhut IroJiban
tovább fötyfatjuk. Vávuoluok szénit, szalmát ó oestariéget UVer-auo)t minden mennyiségben íi niio\'tlgben a legmagasabb napi áion Szivet megkeresett kér
Sternberger Ignöcz és Fia
vUkiraiiay. is tsnainyflirrktreikitfSk
Telefon 13. Sijrgönyclin: Starnlus.
arra is tanították magát, hogy
do\'ga volt a két ló részére járlatot szerezni. Azéit elment a keszthelyi községi jegyzőhöz, a jegyző azonban nem adott neki járlatleve-let, a horgosi jegyzőhöz küldötte, sőt mikor tovább unszolta, ki is kergette. Visszament a korcsmába. Estefelé csendőrök jöttek, akik igazoltatták. A csendőröknek azt felelte, hogy Lipp*i T«ui Lijosnak hivj^k "és a lovakat a szegcdi vásáron lopW«.
„Tömcggyükot Ságokat követtem cl . . .M
Elnök figyelmezteti vádlottat, hogy kőnnyilaen lelkiismeretén, mondja meg őszin-ién, nem-e terheli más gyilkosság ia tág lelkiismeretét.
Vádlott : Tömeggyilkosságokat követtem el. (!)
Elnök: Maga már a mult évben akart L»pár J-inc ssal szövetkezni, hogy rabolnak. Mondja meg nekem, igaz-e, hogy azze.1 az előre megfontolt szándékkal ment Mátéhoz, hogy megöli éa kirnboljw ?
Vádlott. Előre megfontolt, feltett szándeka nem volt . . .
Elnök ezzel szemben i«mét ráolvassa a saját vallomását, hogy azzal az eltökélt szán dékkal jött be Kanizsára, hogy gyilkosság áián ia pén>hez jut. Igaz-e az, amit a vizsgálóbíró elölt mondóit ?
Vádlóit: Iga/.
Dr. Szabó főügyész: Hogyan értette ait, hogy tömeggyilkosságokot követelt el?
Vádlott: A háborúban tanítottak meg o tömeggyilkolásra
Elnök: Ét raboljon ?
Vádlott : Igen, arra is.
E\'nök: Miért gyilkolt, miért rabolt?
Vádlott: Az éhség vílt rá
Elnök: Hiszen egy jó ciomó pénzt találtak magánál.
Ax áldozat nővére.
Elnök beszólítja az első tanul. A szerencséid n áldozat, Máté Józsinak fiatal leány nővérét — Mariskát. Elfogódottan lép a biróság elé. Egyszerű mezei virág — a romlatlanság bájos naivitásával orcán. Eltartóját vesztette bátyjában. Előrdja, hogy bátyja elmondotta, hogy Nemcsvidce megy bútort szállítani, 1.400 K kialkudott bérért. Elmondja, hogy Vanderlics náluk hált, hajnalban bátyjával elment, mikor azután hiába várt, bátyja csak nem jött vissza, feljelentést tett a csend\\ őraégen.
Elnök: Megismered-e ebben az emberben azt, aki olt volt nálatok ? Itt az elnök Málé Mariskával szembesíti Vanderlics Gézát. Máté Mariska egy pillanatra rászegezi ártatlan szemeit — oiután határozottan állítja, hogy felismeri Vanderlicsban azt az embert, aki „akkor14 nálunk volt. A biróság a tanú megesketését elrendeli.
Akit sziutón hidegre akart tenni.
A kővetkező tanú
Metz Józaef: 28 éves, kani/aoi lakos, aki előadja, hogy a récsei uton azánlott, mikor az országutat meg kei ülve, egy ízben hozzájött Vanderlics Géxs és érdeklődni kezdett nála lov«i iránt: mit érhetnek lovai? Megnézte azokat, majd leült a rétre hozzá, azzal, hogy vár egy kocsit Galamboktól. Viselkedése igen gyanús vdT?7 noha akkor „ilyesmire" nem is gondolt.
Elnök: Ugylátszik, magát szemelte ki áldozatnak, de a közelben levők miatt nem merlazelte véghezvinni. — Elnök szembesiti Metzet Vanderllccsal.
Vádlott: Tagadja ezt is. Azt mondja Metzhez, hogy vagy jóhiszemüleg tévedett, vagy hazudik.
Tanú: a szemébe mondja mindazt, amit Vanderlicsról az előbb mondott.
A kővetkező tana
Bodzái Lsjos, 49 éves, barcai főmox-donyvezető. Annyit tud, hogy Vanderlics állítólagos sógora náluk volt mint vincellér alkalmaz\\a éi egy alkalommal, inikor vincellére L\'phr J-inci összeveszett Vandeiliccsal, Lepár azt mondotta neki, hogy Vanderlicí arra kérte őt, hogy a vásáron figyeljék meg
azokat az embereket, akik eladtak valamit ét sok pénzre tettek szert, azok kocsijára felkéredzkednek éa azután végeznek velük. Lepár azt is mondotta még, hogy a b.jsi háromszögben Vanderlics gyilkosságért el volt zárva, de elmezavar-szimulálés miatt el-bocsájtották. Megesketését mellőzik.
A törvénytelen asszony vallomása.
A következő tanú Lepár Viktória, a rablógyilkos törvénytelen sssronys. Az elnök kérdé»ére elmondja, hogy 33 éves, jelenleg fÖldmivelő.
Elnök : Maga Vanderliccssl együtt élt ?
Tanú: Igen.
Elnök: Hol ismerkedett meg Vander-liccsol ?
Tanú: Pesten, mikor 6 szakácsné, Vanderlics meg ketóna volt. Mikor Vanderlics a háborúból visszajött, Öltömősre mrntek birtokára, hol gazdálkodtak. Aztán eladták a birlokQt 68 ezer koronáért. Vanderlics igen ideges ember volt otthon. Tört-zu<ott, verte őt, kilépte n haját — ,«de amikor idegessége elmúlt — jó ember volt.
Elnök: Azzal gyanúsították magukat ott, hogy lopásból éltek.
Tanú: Ruhakereakedéssel foglalkoztak, ebből éltek.
Elnök: Miért nem fizette ki a bagolai birtokot ?
Tanú: Mert más birtokot akart venni.
Dr. Szabó főügyész: Mikor a csendőrök házkutatást tartottak maginál, mennyi pénzt találtak ott?
Tanú: 12 000 koronát.
Elnök: Mire valók voltak azok a kulcsok, miket a csendőrök maguknál találtak ?
Tanú: Hogyha elvész az egyik, legyerr helyelte más.
Dr. Szabó főügyéiz: Az őttömösi csendőrőrs jelentését kéri felolvastatni.
Dr. Almássy bíró: Felolvassa a csendőrőrs jelentését, mely szerint Vanderlicsékn <k 10 hold földje volt. Az asszony a férfit rosaz természete miatt elhagyta, az őrs, mint csavargót egyszer elfogta, Vanderlictet mint veszélyes egyént isn érték a községben Majd
Elnök kérdezi Vanderlicslől. hová lett az a 80 ezer korona, amit kapott asszonyától ?
Vádlott: Nem tudom, elveszítettem. ( Mozgás.)
Tanú elmondja, a férfi állendóan verte, haját tépte, lábát kereaztül szúrta — mikor a rohsma rájött. Da utána azután bocsánatot kért tőle.
Ügyész ellenzi, védő kéri tanú megesketését. Biróság mellőzi. Védő semmiség! panasszal él. Most a biróság megesketteti Máté Mariskát.
Dr. Dómján védő: Kéli a meg nem jelent tanuk beidézését és kihallgatását.
Dr. Szabó főügyéiz: A bizonyítás kiegészítésének mellőzését kéri, hiszen ezt csak azért óhajtja a védelem, hogy vádlott beszámilóképességét kétségbe vonhassák, de mivel az orvosszakértők véleménye világosan hí onyitja épelméjüségét, felesleges a további tanúkihallgatás.
Dr. Dómján ragaszkodik hozsá.
A biróság visszavonul határozathozatalra. Majd néhány perc múlva újból elfog- 4 lalja helyét. Elnök kihirdeti, hogy mellőzi a 1 védelem kérését. , Védő semmiség! panasszal él.
kényelmét és-céüietu egyeJul a kézzel varrott duplatalpu nyixl
SZANDÁL
ívfcredoü késxitő:
ARGENT JÁNOS
mo4ira dptueU Knykanlna. Osák-Ur 1
Ugyanott chevreauz, box, antilop, selyem, vAazoocip<5k kéxxel do\'goxva a legfinomabb kivitelben a legutoU" divat szerint. «,*>
1922. Julim 21
ZALAI XOLON.Z
Hl fM flDfllf HII -sitiuk az előrehaladt nyári szezon miatt ULwU HílHlXUil a raktáron lévő nyári mosóáruinkat
Nől-dlv.l kabfctvolourok, dlv.tkoilum 4a ruha.iöv.l.k minden I4t.a« axlnckb.n. uav-aalnMn UrflkabU 4a dsubl4 angol HOval.k mir rakltrra 4m.al.k la.n oicaA Irakon I
Araink
olcsóbbak mint bárhol!
Raganhardl ti Raymann
világhírű asztalnemül, vásznai éssiffonjalbdl
W Arl4al r.ktír I
-----....... uuillVI. _—.... ...... ■ j,_
Kis \'aludt és Krausz „Arany Kakas" dlvatnagyéruháia, Erzsébettér 21
A* orvoaazakértők véleménye
Majd elnök felszólítja ax orvos azakértő-ket véleményük előterjesztésére.
Dr. Szigethy Károly előadja, hogy három lövés hatolt be az áldozat testén. Az első és harmadik feltétlenül halálos volt. A halál oka a negyedik bordánál behaloll lövedék, mely rendkívül vérveszteséget idézett elő. A nyak szirten ejtett lőscl> ii halált okozó lett volna, ha sz előző bordalövés nem idézte volna elő elvérzisét. A halál pillanatok alatt következett be. Máté jSzsef erős, egés»séges, jól fejlett fiatalember volt. Dr. Schwarti Károly k>r. törvényszéki orvos jelentése szerint Vanderlics sem jelenleg, sem a tett elkövetésekor nem volt beszámíthatatlan. Elme-zavarnak semmiféle tünetei nem mutatkoztak rajta. Intelligenciája messze túlhaladja a hasonló emberek intelligenciáját. Elnök ezután a bizonyítási eljárást befejezettnek jelenti ki és őt percre felfüggeszti az ölést. Szünet után felkéri az elnök a közvádlót vádbeszédének elmondására. Altalános figyelem és mélységes csend közepette felemelkedik dr. Szabó Lajos, a kir. ügyészség elnöke és elmondja nagyszerű logikával felépített halai mn nagy beszédét.
A közvádló vádbeszéde.
Dr. Szabó: Alig volt míg nagyobb bűnügy* "mely nagyobb borzalmat és nagyobb szánalmat keltett volna a lelkekben. Az iszonyat éa borzalom fogja körül Vanderlics alakját, hogy szinte felvetődik az ember előtt a kérdés — ez is ember? Ez is Isten teremtménye? Ez az emberi testet öltölt szörnyeteg. Mi — akik nap-nap mellett számtalan variációban és a legkülönbözőbb álarcban látjuk magunk előtt a bünt, az emberi gonoszság legkülönfélébb változatait — magunk megrettenünk a bűntény fölött. Ebben az esetben hiába kerestünk, nem találtunk semmi inditó okát a cselekménynek. Hiszen ha Vanderlics betekintett Máté Jóska családi életébe, csak nyomort láthatott — egy pár rossz gebét, egy nyomorult apát, egy családot fentartó fiut. ő minden ok nélkül, gonos< gerjedelembŐl gyilkolt. Az egész eset tisztán áll előttünk. Teljes múltját ennek az ember-nek sajna nem sikerűit feltárni. Viselkedésé ről, múltjáról csak az a csendőri jelentés szó), hogy lopásból tartották fenn magukat, hogy a közmegvetés érlelte meg bennök, hogy mindig tovább költözködtek a falvakból. Majd lépésről-lépésre ismerleli a földeladást, fizetni nem tudtak, pénzre volt stükség — a amint a vádlott maga bevallotta, hogy március óla nem volt nyugta, mivel közeledett a fizetés ideje éa neki nem volt pénze. Tehát pénzt akart szerezni, pénzt mindenáron, akár rablás, akár gyilkosság utján is, bármi módon. Majd foglalkozik a vádlott védekezésével és nagyszerű jogi tudással izekre boncolja. Gyilkosság, rablás és közokirathamisítás bűntettében kéri őt bűnösnek kimondani. Lehet e más büntetés számára, mint a halál? Egy olyan ember számithat-e irgalomra, aki nem méltó arra, hogy az ember nevet viselje ? Nagy szó ez — halál büntetés. Jelen esetben azonban teljes nyugodtsággal mondhatja ki. Az egész egyénisége, nz egész lénye romlott ennek az embernek. Az emberi társadalom, a jogrend kő-ve teli, hogy az emberi társadalmat megszaba ditsuk e szörnyetegtől.
A védőbeszéd.
A főügyész nagyszabású vádbeszéde szép hiiást gyakorolt ugy a bíróságra, rrint a nagyközönségre. Ulána a védő
dr. Dómján: mondotta cl védőbeszádét.
Órajla is borzadás vett erőt, mikor a bűncselekmény elkövetéséről halion. Do a másik pillanatban mindjárt felvetődött benne a kérdés — milyen lehet ez az ember, aki ilyen cselekedetet tud elkövetni? Egy ilyen cselekmény elbírálásául nagyon is mérlegelni kell a motívumokat a telt elkövetésénél, ó ezeket nem ott keresi, ahol a közvádló, aki nem találta az inditó okát. M. orvosok azt mondották, hogy rendes, normális életet élt, csak egy kis baja van — gyenge az akaratereje. Az orvosok azt mondjak, a katonai látlelet nem számit, ó is volt katona, tudiu, hogy egy olyan embert, aki olyan magatartási tanúsítóit mint Vanderlics, azt nem engedik. A felhozott érv — hogy nem tud önmagán uralkodni, biionyitja, hogy nincs neki lelki erejel Az ölésre irányuló szándéka nem volt meg benne. Hogy a birtokrendezés miatt ment volna lopni, nem áll, hiszon nem volt rákényszerítve.
A morál insanity nem a hiányos nevelés, de egy agyi elváltozás tolyamánya. A mint Néró felgyújtotta Rómát, hogy egy odát irhás son. Vitessék a vádlott az elmegyógyintézetbe, hogy alaposan megvizsgálják, mert ez az ember nem normális. Tettének ok« — Őrültsége. Ha elmegyógyintézetbe való átutalása lehetetlen lenne, akkor a halálbüntetés mellő zését és a (Örvénybon előirt szabadságvesztés bUntetését kéri.
A főügyész viszonválasza.
Dr. Szabó főügyész vlszonvAlaszában elismeri a védő nehéz helyzetét, mikor egy akasztófára való embert onnét el akar húzni, hiszen joga van a vádlottnak az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodni. A fegyház lakóinak 95%-* morál insanityben szenved. Ha a védelem érveit elfogadnék, akkor a börtönök ajtait ki kellene nyitni, hiszen beteg emberek vannak benne, akiket a bolondok házába kell csukatni Ha valaki lezülik és könyen bűnözik, ez az erkölcs fogyatékosság még az árnyéka sem az elmezavarnak. Hogy nem követte el szándékosan lettét, hogy csak a végső őseiben teríti le áldozatát, ez egy lehetetlenség és önmagában megdől. A bünietésnek az a célja, hogy példát statuáljunk, hogy elretlenisük a bűnö zőkcl. Csonkamagyarországnak nincsen szük-sége gyilkosokra.
Dr, Dómján replikája.
Dr. Dómján védő: Az erkölcsi gyöngeség valamennyi vádlottnál meg van, mondja az ügyész ur, hogy ki kellene nyitni a bőrtönöket. Igaza van, ezek mind beteg emberek, kiket kórházba kellene csukni. Vájjon a halálbüntetés az egyedüli megtorlás? Nem-e súlyosabb büntetés a szabadságvesztés?
Elnök: Megkérdezi vádlottat, mielőtt a biróság itélelhozslalra vonulna vUsza, nincs-e még mondani valója?
Vádlott: Enyhe Ítéletet kér.
A biróság Ítélethozatalra vonul vissza. Szünet alatt a közönség mérlegeli az esélyeket, milyen l&sz az ítélet? Halálos? Negyed óra múlva nyílik az ajtó éa a biróság elfoglalja vsjból helyé\'.
Az Ítélet.
Dr, Kenedy Imre elnök A Magyar Állam nevében kihirdeti az Ítéletet, mely szerint a nagykanizsai kir. törvényszék Vanderlics Gézát, aki ápriüs 15-től a kir. ügyészség foglya, a títk. 275. $ ába ülköxö gyilkosságban, a Htk. 34-1. § ábu ütköző rablásban és a Btk. 391. § ába ütköző közokirathamisitás büntette ben bűnösnek mondotta kl és őt ezért kötél általi halálra Ítélte.
Vanderlics egykedvűen fogadta az itélet kihirdetését, a megbánás minden látható jelei nélkül. A biróság indokolásában kimondotta,
hogy a törvény teljes szigorával kellelt sújtani vádlottat, mert semmiféle enyhitő körülményt nem látott fenforogni. Az itélet ellen ugy a vádlott, mint a védő felebbezett. Vádlott az elnök kérdésére kegyelmet kért. A biróság — tekintet nélkül a felebbezéare — azután kegyelmi tanáccsá alakult át.
Nyílik az ajtó és négy szuronyos, markos fogházőr jön be rajta, körülveszik a vádlottat és visszakísérik börtönébe. Vaijon mi megy most végbe bensejében, ki tudná azt megmondani ? . . .
A tárgyalás egy órakor ért véget. (♦)
Ingyen szerelem
fel cipőjét gummlxarokkaJ, ha azt nálam vásárolta.
Dacára a nagy drágaságnak
a raktáron lévó cipókat, ugysaintín nói, férfi éi gyermekharisnyákat, cipókrémet, oipófvlxót »tb. még mindig Igen mérsékelt árban árusítjuk. A nálunk vásárolt olpók tar-Maaáfáárt közösséget vállalunk.
HI KTiR.
— Amerikai érdekelUég és a
is. A Pallas irodalmi és nyomda] r.-t. Amerika legolső szakkörével érdekközösségben megalapítod* a Magvar Amerika és Nyomdai Részvénytársaságot 30 ezer dollár leljeson befizetett alaptőkével. Az alakuló közgyűlésen Graiz Gusztáv ny. külügyminiszter elnökölt.
— Adomány. Vellák János postafőtiszt 20 koronát adományozott Rádi József részére.
— .Az elaémnlt harangok*. A városi közkórházi harang beszerzési költségeihez s következők járullak hozzá becses adomá-nyaikkal dr. Nispunszky Béla közkórházi főorvos 2. sz. gyüjtőlvén: Maschler lsiván és neje, dr. Nisponszky Béla 500—500 K, dr. Cselkóoé Barthos Erzsi 850 K, Benlzik Ferencné 200 K, Markovich Béláné 150 K, Zob Elemérj Dobrovics Milán, Némoih Z>l»án, dr. Merkly Belus József, dr. Jankó Béla, Mandello Miklós 100-100 K, Fischer Károlyné, Kozmos Zsiga, dr. Balázsné, Lindaurné Fabik Paula, Tóth Lijos, Lányi Manci, Goldberger Károlyné, dr. Rácz Kálmán 50—50 K, Bajzik Jánosné, Máté Isivánné 20—20 koronát, mely adományokért hálás köszönetet mond Mária irg. főnöknő.
— Külföldi „jogrend". Egy mexikói 240 fölfegyverzett emberből álló banda betört az Egyesült Államok területére éa 40 amerikait elhurcoltak. — A azerb parlamentben Sovica és Vidakovics képviselők összepofozkodtak. Sevici revolvert szegzett Vida-kovicsnak, de a fegyvert sikerült kicsavarni a kezéből. — Sestriben olasz kommunisták megtámadtak egy körmenetet. A körmenetben résztvevők közül egyet revolverfel megsebesítettek. — A bolsevlklek a szentpétervári Páter-Pál templomban levő cári sirokat meggyalázták ás kirabolták. — A Marlen-bu\'ger Zeitung szerkesztőjének feleségét lakása ablakán keresztül agyonlőtték. A szerkesztőt .fekete kéz" alálrásu levélben napokkal előbb felszólították, hogy hagyja el Marienburgot
(x) Uránia. Szombat, vasárnap i Szent Péter esernyője.
■ rtWIWW—
zalai közlöny

- Nyolc pakli dohínyírt 98.000 körönd vám. Szombathelyről jelentik: Egy rábakereszluri gazdálkodó nyolc csomag pipadohányt vásárol! magának Szentgotthárdon. Amikor a határállomáshoz írt. becsülettel te akarla róni a rábakereszluri osztrák fináncok eictt az érte járó vámdijat, megdöbbenéssel hallotta azonban, hogy a nyolc csomag dohány vámillelménye nem kevesebb, mint 98 000 korona. A megrémült ember visszavitte a dohányt Szentgotihárdra és olt értékesítene.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer■ és óra/avitás. k, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legíutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(«) Hegedű, vloln, cselló, bőgő, cimbalom, ciierahurok és mindenféle hangszer alkatrészek a legjobb minőségben a legolcsóbb áron szerezhető be Fitchcl Fülöp Fiai áruházában Nagykanizsán.
(x) Urául*. Szombat, vasárnap: Szent Péter esernyője Mikszáth Kálmán regénye filmen, rendezto Korda Sándor. Főszereplők: Váikooyi Mihály, LcnkeíTy Ica, Ktlrlhi József, Huszár Károly, Hajdik JÓ2SCÍ, K. Damjén Mari, Lajlhai Károly, Simon Marcsa és Bános Gyula.
Zürichi zárlatt
Bflrlio--, Air.il.tdKt]--, MoUaodla £026,
Naw-York 62C-7, London !31ft, Pária <3 -1\'u. Milano 2376, Prága 1160, lind.po.t 385, Zlpáb 1626,
Varaó 008, Wiio OU17 6, Sión*--, O.ilrík bflyag-
utt korona 0020,
I Eladunk
1 Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 árfolyamon.
összes más helyi részvé- uACvIinlf nyeket legmagasabb árban vV9*V>llis
Tőzsdol megbízások és külföldi átutalások legelőnyösebb és leggyorsabb teljesítése.
Dollár, Dinár HHE
Grosz és Társa
Nagykanlssa, SugAr.ut 1. Teleion 321.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
t k«r«+0kn*k mindenkor 50 a*í*»lék árengedmény.
Bútorozott szobát konyhahasználattal keres elsejére url házaspár. Cim a kiadóban.
Kádársegádek azonnal munkába álhatnak Kaufmann Elek kádármühelyében, Petófi ut 8.
Kisebb mennyiségű vasabroncs, drót és villanymotor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Cséplési benzint
ás vegytiszta
BENZOLT
legolcsóbb napi iron elad
lécfalvi Bodor Zoltán
Ua»inl <1 limltaM.I lroJi|a Imtailm. fit,la., Mamr-»Ua US. Talafon aipMl JS, itta 124.
Nyaralók, irodák ás előszobák
részére
fonott-butor garnitúrák
komplett és darabszám, mintás zerint állandóan kaphatók
Feiticher Béla
fonott-butor és kosárfonó vállalatinál Roxgonyl-utca 9. az. Mindcnnomü kosáráruk kaphatók és megrendelhetők fenti cégnél, valamint Vida Lajos kosár-
áru üzletében Kazlnczy-utca 13. az. Nádszékek befonáaa, valamint fonott-butor és koaáráruk javítása.
10739/1922.
Hirdetmény.
Zalaegerszegen folyó évi julius hó 24>ín tartandó országos állatvásár™ hasított kőrmO állatok is felhajihatók.
Nagykanizsán, 1929. évi Julius hó 19 én. ,,,, Polgármester.
ZSÁK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gópolai
Nyersolaj
Petroleum
Rézgftllc
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Értesítés.
XXXXX XXX XX XX XX XX
Zab, Tengeri Gépolaj, Nyersolaj Kocsikenőcs Badacsonyi rézkénpor f Köles, Mohar
továbbá mindennemű gazdasági és németországi kerti magvak kicsiny, ben .Ls kaphatók
Ország, Widder cégnél
Nagyk.ntxaa, Eruíbat-tér 10. jj
XXXXXXXXXXXXXXXX
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos fÖldblrtokrendezö Bíróság által infiedélytim
Ingatlanforgalmi irodója.
TtMoa 322. Bt»«J-«r 2t. TirifCt da: Szántó o^^
Eladó birtokok:
400 holdas birtok Zalamegyében kevés ga2jt. sági épületiéi, dombos vidék, a m,; agyag és homokkeverék.
190 holdas birtok Veszprémmegyében gazda, sági épületekkel, sik kavlcsmenics talsj.
100 holdas birtok Somogymegyében, vasui-vonal mellett, élő és holt felszerelésül, 3 szobás lakással.
50—80 hold szántóföld és erdős legeló Zals-megyében, épület nélkül.
42 holdas birtok Nagykanizsa közelében, mely bői 8 hold erdő, épület nélkül.
20 holdas I. birtok 6 szobás urilakkal, stfj gazdasági épülettel, kü\'ön 8 holdas szóló-j birtok teljes felszereléssel, Zala megyében.!
10 hold szántóföld épü\'et nélkül Somryy-megyében.
Somogymcgyében homokos birtokból, kisebV nagyobb parcellák épület nélkül.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, í szobás villával.
15 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalár. 6 szobás uri\'ak teljes berendezéssel.
11 holdss szőlőbirtok a Balaton somogyi oldi
Iához kö-tel,viace:lérlakással, istálóval sít
8 holdas szőlőbirtok Badacsonyhoz közel, cm; letes 4 szobás urilakkal.
8 holdas szőlőbirtok, melyből 6 hold I. amte ksi oltvány szőlő, 2 hold gyümölci kas-álóval.
Tapolca mellett \'4 szobás urilakkal, 1 hol6\'! belsőség, 4 holdas szőlőbirtok.
Eladó házaki
4 szobás családiház, csendes utcában, forgi mas útvonalon, nagy lakóház istálów kocsiszínnel és nagy kerttel.
Nagykanizsa külső részén modern lakóház.
A ^áros belicíüleién 6 szobás család-hfc1 Htorttel.
Vendéglőház forgalmas útvonalon, azonnal l vehető vendéglővel.
Lakóház októberre elfoglalható 2 szobás lak* sal, főútvonalon.
Üzletház 3 szobás lakással, átvehető üzletig
Ertesiiem Nagykanizsa és környéke nagt érdemű közönségét és i. rendelőimet, hod a Dunánluli Ruhaáruház cégből kiléptem f a helyben 20 év óta renáUó
szabó-műhelyeim
Nagykanizsa, Brzsébeltér 4. sz., II. em,£j postával szembe helyeztem ál, hol mindi \' nemtl url divat öltönyöket készitek a legja nyosabb árakon. ,
Szives pártfogást kér, tisztelettel
lérll-aiabta vejyttaitjti.
Telelőn 319. KOIOn liftté és vajytlsitlló DK
Lídltt Miksa:
Telefon
3-
B URÁNIA M0ZGÓS2INHÁZ i-lfr
Szombat — vasárnap
Szent Péter esernyője
•Mikszáth Kálmán regénye filmen.
HELYÁR A K .........
Körszék 18 kor., Támlás 15 kor., Zktszék g kor.
t^I 2.1 JL0r\' ^6lyc, 22 kor \' II Elások kezdető: Hétköznapokon 7 és 9
. „....... || ís üonípnlp 5, 7 f j fl íjjjko,. Pontos kezJés I
♦>♦> ♦»♦ »o» s»s» s»«»s»s»át
Nyomstott s laptulajdonosok: Zalai és Gyarmsti könyvnyomdájában.
61-tk évfolyam
Nagyltanlna, 1922. julius 22. Szombat
164. sxám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
*i«rk*irt6táK i* kUdóhtviUli Pő-ut 13. ax. __Int.tarb.o-t.Ufon 78. —
M.cgJoto\'iik mindig kora roggol
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
Blőllxetáal árak: (!*/,fsr|tlal aáéral aiyltt) Eti.« irt* 780 K. FéUm 400 K. N.gyod évr« 800 K. Egjr hór. 78 K. Egy.. i««m itt A K
Bánffy Miklós gróf külügyminiszter a nyugatmagyarországi eseményekről
A múltban történtek vissza nam térhetnek. — Nefelejtk: vörös szeklQ formájában. - Egyes társadalmi rétegek még mindig>em okultak a kommunizmusból. — Törvényjavaslat a tisztességtelen versenyről. — A drágaság oka a spekuláció. - Várnai elvtárs a keresztényfczociállzmusrói.
Budapest, juliua 21. (Saját tudósitór.któl.) A nemzetgyűlés moi ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaazton elnök. Utána mindjárt Bánffy külügyminiszter a következőleg nyilatkozott a nyugatmagyarországi mozgalmakról:
— A kormánynak tudomáséra jutott, hogy a nyugati határ irányában mozgolódás történt. Jogtalan toborzás utj^n csoportok verődtek össze és ezek a Ciopoitok a nyugati határ felé tartottak. A kormány a rendőrségnek azonnal utasítást adott, hogy az összetoborzott csoportokat szerelje le. Ez a leszerelés most már befejezési nyert, a zavargások okozóit ^összeszedték és a rendőrségnek adták ét. Most már annak a kipyomo-zása fog megtörténni, hogy kik végezték a jogtalan toborzást. A hírek, amelyek ezzel kapcsolatban elterjedtek, túlzottak voltak, amennyiben nagyon csekély számban voltak azok, akik ebben a csoportzavargásban résztvettek. Legtöbbjük már a rendőrség kezére került. Pár nap alatt a vizsgálat befejeződik és az eljárás lefolytatódik.
A külügyminiszter beszéde után az első szónok
forgács Miklós: A vita során néhány képviselő kétségbevonta a Ház törvényességét. Kérdi ezektől a képviselőktől, vsjjon az Ő megbízólevelüket nem a nemzet adta-e, mert ha a nemzet adta, akkor nem fontos, hogy milyen rendelet alapján jöttek ösaze a képviselők, ht a nemzet megbízása fontosabb.
— Egyes képviselők kifogásolták, hogy a csendőrségnek o*válosztások alatt szerepe van. Azt tartja, hogy a jogrendet védő csendőrazurony van olyan jogos, mint egy rossz kortesbeszéd, mely a jogrendet akaija felforgatni. Hiszen a legtöbb képviselőjelöltnek, mikor lement a kerületbe, az volt az első dolga, hogy kijelentette, hogy a közigazgatási előljáró, az alispán és a jegyző el lesznek csapva. Ezt a korteahangot egyesek még a nemzetgyűlésbe is behozták. Drozdi egy közbeszólása alkalmával kijelentette; hogy egyes képviselők a Házban konvencióért dol goznak.
— A szociáldemokráciával foglalkozva kijelenti, hogy a múltban történtek ■ vissza nem térhetnek. A szociáldemokraták ne akarjanak a földmives nép közé tolakodni. Furcsának tartja, hogy lakkcipős fiskálisok és elcsapott kŐmüveslegények lemenjenek a falukba és arról beszéljenek, amihez semmi közük nincsen.
A kormány az általa adott mozienge-
délyeket vette el egyesektől. Ait az engedélyt melyet ő adott, joga voltf el is venni. Lmert képviselőket, akik mindezek ellenére, napokat töltöttek egyes minisztérh mokban, hogy azt megakadályozzák. A kornány iránt bizalommal viseltetik, azt elfogad a.
Grieger Miklóa : A sz iciáldemokratáknak a törvényhozó testületben! való megjelenése nem nagyon idrgesit engem. Éppen a szociáldemokratáknak a törvényhozótestületben való . megjelenésével kapcsolatban ugy látom, hogy az talán jó volt. Amennylbrn egyes társadalmi rétegek még mindig nem okultak a kommunizmusból. Ugy látom, hogy egy kis nefelejts nem ért, ha mindjárt vörös szegfű alakjában is jelentkezik, ^cm szeretném, ha a szociáldemokrata képviselőknek a száma nálunk is ugy emelkednék, mint Németországban. Én a szociáldemokratáknak azt a szerepet szánom a parlamentben, amit a paprika tölt be a levesben. Ha a paprikából egy kevés van, akkor izesebbé teszi a levest, ellenben ha sokat találunk beletenni, akkor élvezhetetlenné válik, vagy hogy egy más hasonlattal éljek, ha a halastóban, ahol pontyok vannak, egy két csuka megjelenik — nem árt, mert a pontyoknak a természetrajz szerint lassú, lomha mozgásuk van és a csukák megjelenése gyorsabb mozgásra kényszeríti őket. Igy vagyok én a szociáldemokratákkal. Az ő megjelenésük a polgári társadalmat egy kis gyorsabb mozgásra, szervezkedésre és élelmességre fogja nevelni. Én merem állítani, hogy a szociáldemokrata párt, vagy annak többsége voltak az előidézői a kommunizmusnak és annak a forradalomnak, amely az Összeomlást előidézte.
— A szociáldemokraták nem elégedtek meg azzal, hogy uralomra jutottak, h mem még szükségesnek látták a polgári rend teljes összeomlását és gazdasági ősszezűllését. Halálos ellensége vagyok a kommunizmusnak. Biztosabb védőgátat nem emelhetünk a kommunizmus ellen, mint a földbirtokreform végrehajtását. A nagybirtokosok azonban nem veszik komolyan a dolgot. Ahelyett, hogy megbecsülnék a magyar nép földhöz való ragaszkodását, mindent elkövetnek, hogy a népet a földtől elüssék. Nagyon rosszul teszik, mert a legnagyobb áldozatkészséget kellene tanúsítani. Grieger beszédo után
Waíkó Lsjos kereskedelmi miniszter beterjeszti a tisztességtelen versenyről éi a sütőipori munka szabályozásáról szóló törvényjavaslatot.
Patacsi Dénes: Rejtett és nyílt vádak hangzónak el, hogy a drágaságot a gazdák okozzák. Érthető, hogy az ilyen vádak nagyon könnyen hitelt találnak a fogyaaztóknál. A gazdák nagyon azivesen adják terményeiket békeáron, csak azt kívánják, hogy szükség-leteiket szintén békeáron szerezhessék be. De nem kívánhatják azt, hogy az egyik oldalon a maximálás legyen, mig a másik oldalon toronymagisságig emelkedhessenek az árak. Oka a drágaságnak a spekuláció is, mely ms országszerte folyik. A gazdák 1200 koronás áron adták el a búzát, viszont most már 5700 korona az ára. Ezekből a különbségekből lettek milliomosokká a spekulánsok és leltek koldusokká a tisztviselők és munkások. A termelő munka megindulásával kell a drágaságot enyhíteni. Szövetkezeteket kell létesíteni, hogy a spekulációt és a közvetítést kizárjuk.
Wolff Károly: A közállapotokat magasabb szempontokból kell megítélni. Megállapítja, hogy a súlyos helyzetnek a gazdasági okain kívül a lelki krízis is az oka. Most világnézetek harcolnsk egymással — a mote-rializmui a hittel, a hazafiság a nemzetköziséggel. A nemzetgyűlésre nsgy feladatok várnak. Beszélt a drágaság elleni íntézkedé-sekrŐl, a tőzsdereformról Majd felemlíti azokat a lapokat, akik az oss^eomlást okozták és akik most ismét hangosok.
Várnai Dániel fájlalja, hogy a szociális-tákat első megjelenésűk sikalmával gyűlölettel fogadták. A kereaztényszociálizmusról kijelenti, hogy a keresztény szoclálírmus az ostoba > szoclállzmus. (Nsgy zaj.) Rendrel Rendre 1
Elnök az ülést 8 óra után rekeszti be.
Ausztria kölcsöne.
Bécs, julius 21. A jóvátételi bizottság lépéseket tett az iránt, hogy előmozdítsa egy Ausztriának nyújtandó 10 millió fontos kölcsön folyósitását.
Németország moratóriumot kap.
Bécs, julius 21. Berlinből jelentik: A jóvátételi bizottság köréből származó közlés szerint a francia bizottság elhatározta, hogy Németország kéthavi moratóriumot kap, amely idő alatt szanálnia kell pénzügyi viszonyait.
A postatakarékpénztár likvidálása.
Budapest, julius 21. A magyar postatakarékpénztár likvidálásának kérdésében érdekeld államok postaigazgatóságai és pénzügyminisztériumai már megkapták a meghívást, hogy a Budapesten nemsokára megtartandó értekezleten vegyenek részt. Jugoszlávia és Románia már ki is jelölték képviselőiket.
Husz katonaiskolást Ítéltek > halálra Kronstadtban.
Riga, julius 21. A pétervári katonai tőrvényszék a kronatadti hadiiskola husz növendékét háláira ítélte.
zalai kozlonv
1922. j\'ullu» 22.
Az országos közeHétást rendeléttleg nem Mhet Szábályoznl
A\'ogtfkoni.-sa, julius 21.
Káftay péffa&gyrrtinfszter ekszpo-zéjártÉ^ az \'a tétele,\' mely a minden térelV való államtatfarékossáfcdt jelen-tette\' fö nemií«gazditeágt^r«§ramnak, a sok zavart okozott B. lista után a közellátás, illetve az ellátatlanokról való kormánygondoskodás körül hoz kinos meglepetést.
Az tudott dolog, hogy rendeletileg történt már inlézkedés arról, kiket számítanak ujabban ellátatlanoknak. Az is ludott dologi hogy e rendelet csak a városi lakosságból kategorizál ugy, hogy az elsősorban vett állami alkalmazottakkal is a minősitő-táblázat alapján bánik el.
Sjűjtja különösen a munkásságot a redukció, odaértve a falvak dolgozó nincstelenjeit, akinek helyzete igy egészen kétségessé vált.
A nagyprobléma tárgyában kérdést intéztünk egy, a népjóléti kormányzathoz közelálló tényezőhöz, aki a következőként látja az országos közellátás megoldását és amely álláspont fedi az összkprmány elvi határozatát :
— Országos közellátást ugy, ahogy edefig, nem csinálhatunk többé Kifelé törekszünk az átmeneti viszonylatokból\', a minden téren való konszolidáció megteremtése a célja a kormányunknak. Az intézményes közellátás pedig, mint sok ilyen intézményes kormányteher, a rendkivüli állapotok szüleménye, amiknek f^ntartása szükségtelenné vált a békeállapotokra való törekvés miatt. Meg kell teremteni az egyének önállóságát újra. Mert az\' állam ezután a maga közvetlen\'alkal-mazottjairól gondoskodhatik csupán.
— Ellenben teljes eréllyel fogott hozza kormányunk a nagy drágaság letöréséhez. Olya n intézkedések vannak folyamatban, niik eredményessége rlém lehet kétséges. Az első őszi hónapok gyökeres gazdasági feljavulást fófchak h ózni, olyant mindenesetre, melyben az ellátatlan kisexisztenciák is jó körülményeket kapnak.
— Addig pedig Jó lenne, ha az autonom "közigazgatási térületek, igy a városi és vármegyei törvényhatóság0\'1 magúk szereznék be a redukcióval kiszorult ell itatlanok kenyérszükségletét, mely akciót a kormány otéóimtl tátfiögatná. A népjóléti minisztérium e tervét el is küldi az illetékes közigazgatási faktoroknak v^pmény-adás végett. f
ÉuaiwlHzof (rfabu polgárháború fenyeget
Zürich, juliur, 21. Milánóból jelentik: A mlni.zterválság s fascisták és azociálisták harcát pnnylrs kiélesitette, hogy Eszakolasz-oriiKgbsn s polgárháború kitörésétől tartanák\'. Novarábsn s szociáliaták egy faacistát megöltek, mire s fsaciaték . munkáskamarát felgyújtották. A génúai, firenzei és breaciai véréa\' öaszeutkózések mindenekelőtt a munkátok tiltakoiA aztrájkját vonták maguk után, \'«ínjp pedír . turlói munkáskamara ezt f tjmontra, f milánói pedig egés. Milánó területére kiterjesztetté az általános sztrájkol. A f.sclsták erre valamennyi embérüket mozgósították. a Milánói prefektus szigorú Intézkedéseket lelt a rend fentárfáeárá.
bőreik:.
— Kinevezés. A közoktatásügyi; ,mi-nisit»r Majthinyi Károly, n nagykanizsai Srabsdoktatási Bizottsághoz beosztott Állatni középiskolai tanárt is Dobos József zalaegerszegi állami főgimnáziumi tanárt a VIII. fi*e-té.si osztály 3. fokozatába kinevezte.
— Hat évi hadlfog«»íg után. E héten ir\'«« z -tt Ka/n hat évnél tovább tartó nehéz orosz hadifogságból Schmidt Frigye?, Schmidt Zsigmond városi tanácsol testvéröccse, aki a budapesti honvédoknál szolgál\', majd a világháborúban az oroszok hadifogságába esett. Most az utolsó tu»z-lranszport-tal érkezett haza, övéinek végtelen örömére. Budapestről a csótí leszerelőtáborba vitték, honnét a mult napokban övéihez Kanizsára érkezett.
— Vizsgalat ax Internálótáborban.
Miután a mini»ztériumhoz panasz érkezett, hogy a zalaegerszegi internálótáborban állítólag az uralkodó tisztátalanság mintt ragályos betegségek léptek fel, Kolbenschlag Béla Zalavárfnegye főispánja és dr. Thassy Gábor tfáhn\'egyel tfsttlfőorvos hivatalos vizsgálatot tartottak az internálótáborban.
— Állatállományunk. Zilavármegye állatállománya a mostani kimutatás szerint lOVo csökkenést mutat a tavalyival szembep. Ez o c \'ökkenés előreláthatólag még nagyobbodni fog, amennyiben a megyében levő nagy takarmányhiány is éreztetni fojtja az állatállományunk sipndásában a hatását.
— öngyilkos gazdáaz. Keszthelyi tudósitónk ismét szomorú tragédiáról értesit bennünket. Az ottani gazdasági akadémia egyik hallgatója, Schleininger Hstló, mivel nem sikerült vizsgáját letenni, brownínggaj főbe lőtte magát. A szerenc»étlen fiatal ember iránt óriási részvét nyilvánult meg mindenfelé.
— Papi lelkigyakorlatokat tart szombathelyen egy lazarista-atya. Megyénkből résztvesznek Bodits István zalaegdődl plébános, Berkó Jójsef szepetneki pletrános és Pehm József zalaegerszegi esperes.
— Ax NTE válaaxtmánya ma, 22-én este 7 órakor a tornateremben fontos ügyben ülést tart.
— Rabmunkások a gazdak&zön ■ég rélzére. A nagykanizsai kir. ügyészség a cséplési munkálatokra a gazdaközönségnek szívesen, bocsájt rabmunkaerŐket rendelkezésre. Akik igénylik, érdeklődjenek a kanizsai kir. ügyészség vezetőjénél.
(x) Uránia. Szombat, vasárnap: Szent Páter esernyője.
— Köztisztviselők közleménye. Értesítjük i. tagjainkat, hogy a kedvezményes liszt osztását folyó hó 22—31-ig eszközöljük. Köztisztviselők Szövetkezett.
—r A letenyei autóbuszjárat menetrend áa dljaxabáa változása. Hétfőtől, folyó hó 24-től kezdődőleg mindennap indul Letenyéről autóbusz és délután vissza Nagykanizsáról Letenyére a vasárnapok kivételével. E nsptól kezdve L^tenye—Nagykanizsa közötti relátióban 1 személyjegy ára 200 K, tour-retour 360 K. Becjehely—Nagykanizsa relátióban 1 személyjegy ára 170 K, lour-retour 300 korona. Csomagjegy 50 korona.
— A cserkészszövetség kéri mind azokat, akiknél a M. Cserkészszövetség gyűjtőivé van, hogy szerdára (26.) készen tartsák, hogy beszedhessék.
— Melegebb IdS várható. Az időjá-rástani intézet jelentése szerint hazánkban csak a Dunámul volt számottevő eső, \'amely szombaton sz Alföldre már nem Jutott el. A hó mérséklet tovább slllyedt. Csendesebb és túlnyomóan száraz idő várható, lassú hőemcl-kedéssei.
— Holtányilvánltáa. Benczc János magyarszerdahelyi földmives, aki 1872 ben született, B János és Sziva Katalin fia, a 20. h. gyalogezredből 1915 tavaszán eltűnt. Nagykanizsai \'kir járásbíróság.
(x) Világ-moxgó szenzációja a „Tüza-mazon" cimü remek cirkusz dráma, mely szombaton és vasárnap kerül bemutatóra. Csodás bravúrok ós (rükkök.
— Akiktől megtagadták a szent-áldoxáat. A mit^p lönént Rómában, hogy az egyik templomban az áldoztató ,p»p több előkelő hölgynek megtagadta a sr.cntság.kiszo!-gáltatásH Az áldozás alatt figyelmen kívül hagyva, egyszerűen elment mellettük. A ^öl-gy«k ugyanis oly, erősen kiy^goii és 4|»ngc ruhában jelentek meg a syonUlfyzáinál, amely orősen sértő volt a hely ás szeotségkiszolgál-látás méltóságához- A katolikus papVág — nagyon helyesen — a mindjobban térthoditó icngcség ellen a szentségek megvonásával is küzd Ez Romában történt — de bizony nálunk is elkelne olykor egy ilyen komoly intelem és figyelmeztetés.
— A Balatontavi GőzhajózásiR. T. menetrendje. Siófok Balatonfüred és vissza ; Siófokról indul naponként Bjlatonfüredre 10 óra 30 perckor, 12 órakor, 17 óra 20 perckor, 19 óra 45 perckor, Balatonfüredre érkezik 11 óra 30 perckor, 13 órako;, „18,óra 20 perckor, 20 óra 45 perckor. Balatonfüredről indul 8 óra 45 perckor, 14 óra 50 perckor, 18 óra 15 perckor, 21 óff 15 perckpr, Siófokra érkezik 9 óra 45 perckor^ J5 ór»i 50 perckor, 19 ór* 15 perckor, ,22>*,15
perckor. Bilatonfüred-Tihany-BafatonfÖldvár és vissza: Balatonfüredről indul naponként 14 óra 30 perckor, 18 óra 30 perckor, Tihanyba érkezik 14 óra 50 perckor 18 óra 50 perckor, Balatonföldvárra érkezik 15. óra 30 perckor, 19 óra 30 perckor. Bilatonfőld-várról indul 16 órakor, 20 órakor, Tihanyba érkezik 16 óra 40 perckor, 20 óra 40 perckor, Balatonfüredre érkejik 17 órakor, 21 órakor. Balatonföldvár-Révfülöp éa visaza: BaUtonboglárról Indul hétköznapokon 13 óra 30 perckor, 20 óra 30 perckor, Révfülöpre érkezik 14 ómkor, 21 órakor. Vasárnap indul Balatonboglái ról 17 órakor, Révfülöpre érkezik 17 órakor. f
— Nem emelik a poatatariJf.it. Néhány nappal ezelőtt megjelent a lapokban az n hír, hogy a kormány elhatározta a posta- és távirdatarifák emelését. Az erre vonatkozó híradás nagy feltűnést keltett és az ellenzéki körök siettek kihasználni ezt a támadási felületet a kormány ellen, hangoztatván, hogy a kormány maga ad példát a drágításhoz, mert aaját üzemeiben minden vonalon az áiak felemelését viszi keresztül. Ezzel szemben, mint illetékes helyen értesülünk, n postai díjszabás felemelése, nincsen előkészületben é* az augusztus elsejére jósolt, drágaság nem felel meg a valóságnak. A posta- és távirdaigazgatóság — bár az általános drágulás a postán is éppen ugy érezteti hatását, mint egyebütt —. nem készit elő semmiféle emelést és igy az ez év, január elsején életbelépett díjszabás továbbra is érvényben marad.
— Rádl József részire ujabban Mutschenbacher F. egyetemi hallgató 100 K-t, Urinők Mária kongregációjának karitatív osztálya 100 K-t adományoztak.
— Különbejáratu, nagyobb, világos bútorozott szobát keresek a postaépület közelében. Cim a kiadóban.
QUltTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Telefon 394 ».
Kiváltai
világítást vazatékek, motorok, ostl\'irok, valamint talofonek, OBeBffÓk áa Jelsfl-káastilákak felizsrelását, kaatóly-vlU im-tárttá b.rondazáaét- Xlndannemtt .mamáé munkálatok gyorsa. aaxkSiöltetnek
Szxbgzoiüen véftli
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
1922. julius 22__
— Éjszaka aratnak az Alföldön.
Az alföldi gazdák sz óriási hőség köveikezié ben állérlek az éjszakai aratásra. Éjjel 12 ónkor kezdenek dolgozni s késő hajn»li^ folyik a munka. Az éjszakai munka azonban nem n kényelemszeretet és az önkimélé? kövcikez-ménje. Ugy tapasztalták ugyani?, hogy a nap-pa\'i nagy szárazságban sok buzaszem pereg ki n kalászokból. míg az éjszakai kaszálás alkalmával a harmat meggátolja ezt.
— Izgatott a katolikus papok ellen. Bücnler Mór lakalossegéd felesége Budapesten az Aréna u\'csi lakóházuk folyosóján összegyűlt lakók fűlehallaltárn durva módon kifakadt a katolikus egyház papjai ellen. Többek kőxőtt azt mondotta: „Gazemberek a katolikus papok, akasztani kellene n papokat a királysággal együtt". A szociáldemokrata elvtársnőt a bíróság tegnap vonta felelősségre — népszavás izgatásai miatt.
(Xj Uránia. Szombat, vasárnap i Szent Péter esernyője.
— Nagy takarmány hiány az egész országban. A nagy sxáiazság nemcsak a veteményeknek ártott, hanem n takarmánynak is, ugy, hogy félni kell attól, hogy az állatállományunkat hatalmas veszteségek érhetik n takarmányhiány kövefkeztében. Az ország legnagyobb részében a télire elrakott takarmányt etetik fel sz állatokkal, aőt sok helyen zöldbabbal etetik a marhákat, csakhogy megtarthassák azokat a remélt jobb esztendőig. Az uradalmaknak is nagy gondot ad a takarmányhiány és Tolnamegyéből kénytelenek beszerezni a szükségleteiket, amennyiben oti \'volt a legjobb takarmány-termés. Vasmegyében pedig ugy segítenek magukon a gazdák, hogy akáclombot szednek, amit a szarvasmarha és a ló is szívesen elfogyaszt. A vármegyei eidőfelűgyelőség is belátva e tu\'yos belyzetet, megengedie a kisgazdáknak, hogy bizonyos erdők nélkü\'őz-hető akácfáiról az állattenyésztők akác\'ombol szedhessenek.
— Ötven százalékkal emelik a MÁV. tarifát. Napok óla az a hir járja, hogy a MÁV. ismételten emelni szándékozik a vasúti tarifát. Munkatársunk érdeklődött az ügy és a hir megbízhatósága Irártt több irányban, hQnnan azután a következő információt kaptuk : A vasúti díjszabás emeléséről szóló hir idő ejőlt a kereskedelmi miniszternek egy már hetek előtt ide vonatkozó kijelentése következtében terjedt el, amikor is a kereskedelmi miniszter ugy nyilatkozott, hogy kénytelen a vasúti díjszabást emelni. A hír érthető megdöbbenést keltett mindenütt n közönség köreiben. Nagy hordereje van önnek a* emelésnek, amely már befejezett tény. A tervek szerint az emelés ölvrn százalékos lesr. Hfy; szerint már augusztus hó 15-én éleibe is^ákarták nz uj díjszabást léptetni, azonban kétség sem fér ahhoz, hogv emelési javaslatuk-k.r erre az időre nem tudnak elkészülni, ugy, hogy csak szeptember elsejére lehet számítani az emelt tarifa életbelépésére.
— Házasodnak Oroszországban a volt magyar népbiztosok. A Bécsben élő magyar „emigránsok" tudvalevőleg összeköttetést tartanak fenn az Oroszországba vándorolt Kun Bélával és társaival. Őtőlük származnak az alábbi .családi hírek", toit „Fenevadak családi eseményei" címmel kellene a magyar közönség tudomáaára adni. E hirék szerint az Oroszországba szökött népbiztosok családjai, akik ott Is munkátlanul élnek, nagyon jól érzik maguicat, sőt a szerelem U\' tanyát vert szivükben, amennyiben a közeljövőben ^Öbb házasság van napirenden. Magyar Lajos a .Vlíág" volt munkatársa elvetle feleségül a hirhedt emlékű Korvin-Klein Oltó özvegyét, Szabados Sándor volt népbiztos Kun Béla sógornőjét teszi hitvesévé, mig n véreb Szamuelly Tibor öccse György. Szántó Béla volt népbiztos nővérével köt,„házasságot."
— UJ stlgínstikus eset Amerlká-ban. Newyorkból jelentik: A stigmaiizmus egy különösen érdekes esőiét figyelik meg az orvosok a ncwyorki Peekskiben. Egy Halai leány, Mario Reilly, ki most a Jo Paszior-nővérek kórházában fekszik, enn?fc az uj stig-matikus esetnek médiuma. A húszéves loány testén ugyanis Időnként kcresztalaku jel ir.utai-
__ZALAI KOl.QN i Z_
kőzik, amelyet valahányszor megjelenik, heves és éles fájdalom kisír. A leánynak sok papi látogatója van, akik a dolgot természetfölötti eredetűnek magyarázzák.
A „Futura" vásárolja a gabonát az ellátatlanok részére.
\'lérjty Béla közélelmezési miniszter s mult napokban az egyik napilapban oda nyilatkozott, hogy az ellátatlanok részére az 1922/23. gazdasági évben a vétel utján beszerzendő gabonamennyiség megvásárlását a „Futura" a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R-T-ia bizta. E megbízás folytán a „Fulura" biztosíthatja a gazdák nzámára azt, ha termésüket kizárólag nála kőlik le, szállításkor kifizeti a napi tőzsdei árat némi levonással, a gazdasági év végén pedig, abban az esetben, ha az árak emelkednének, az egésJ)ávi tőzsdei árakból kalkulált,középárral az&nben mu\'atkozó differenciát megtéríti.
Zalavátmegyében tudomásunk szerint a Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R. T. Nagykanizsa, vagy annak kirendeltsége Zalaegerszegen és a bizományosai eszközlik a vételt.
A miniszteri megbízás teljes mértékben méltányolja a gazdaközönség nzon óhaját, hogy sz év folyamán várható áiemelkedések előnyében okvetlenül részesüljenek.
A vásárláa fontosabb előnyös fellételei — mint halljuk — a következő: A kötleve-lezett buza és ro\'.sfclealeg után vagononkint 150.000 K előleget nyújt kamatmentesen. Az elszámolás alapjául a tényleges azállitás napján kifizetett szállításkori napiárat veszi, és a különbözetet is megtéríti a „Futura" a termelőnek, viszont ha kisebb lenne az évi átlag ár, ugy visszsfízetni a gazda mit aem tartozik. Ehhez járul még, hogy a leszállított gabonamennyiség megfelelő százalékát korpa alakjában rendelkezésére larija a .Futura" az eladónak.
Mint értesülünk, ezeket a kedvező feliéieleket csak korlátolt ideig nyújthatja a „Futura" és igy érthető, hogy az előnyös ajánlaton a gazdakÖzonség kapva-kapolt a termésüket már nagyrészben le is kötötték a „Fulurá" nak.
sportélet.
Cserkésztábort Jelentés. Az Úristen nagy áldást küldött reánk e héten. Vasárnap délelőtt nagy vihar vonult át táborhelyünk felett. Dörgött, villámlott, megrázta sátrainkat s s nagy szélvihar felséges kíséretet adott a parancsnoki sátorban szépszámú közönség előtt mondott tábori misénkhöz. Szerdán lupét beborult az ég s esett félnapig a kincset érő eső. Bevonultunk a sátrakba, konyhánkat ax élelmezési raktárban állítottuk fel, de azért program s-.erint töltöttük napunkat,
3.
elgondolkozva, közben szalmánkon Heverve a derűi napokról, mik szomorúkká váltslc. Egy rossz következménye volt cssk s hűvös, felhőt időnek, hogy ciütőrtőkőn elmaradt egy igen kedvesnek Ígérkező kirándulás Inkey Pál báró ur 1-gnagyobb halastavához Csicsó mellett. De amit elvesztettünk a réven, megnyertük s vámon. Bőkezű pártfogónk kihozatta a nekünk szánt élelmiszereket táborunkba s ott főzetett számunkra ás ide jöttek kedves vendégeink is. Ily vidáman, Uy . kedélyesen és boldogan még kevés napot töltöttünk. Felszabsdulvs a főzés gondja alól, egész délelőtt egy nagyszabású hadijátékot tartottunk, a jó ebéd után (gu\'yás, turós-csuszo) bemutattuk „énekmüvészetünket", tornagyakorlatokat produkáltunk, labdáztunk éi játszottunk s szórakozásunkban a nemes-lelkű két bárói család is résztvett. Ette a tábortűz mellett szalonnát pirítottunk. Vásár-riap Ihárosberénybe vagyunk hivatalosak ebédre s délelőtt \' 11 Órakor Otl szenlmiaét tartunk. Vendégek tehát délután Jöhetnek Inkább. S\'jno\\ hogy erre is rákerül a sor: szerdán délután A órakor indulunk haza táborozásunkról. Nem is. jó e gondolatnál soká időzni tehát: Isten velünk 1
lhároiberény, cserkésztábor, 1922. jul. 21-FSgimnátiuml cserkésicsapat.
közgazdaság
Budapesti tőzsdei Budapest, julius 21.
Nspoúoo 6076-126, Koal 6026—76, Uollár 1640—70, francia Irtok Márt* 306-16, Olasz *
Hrs 67 7-70 3, Osztrák koron* 395-416, Rubel--,
Ui 1000-20, Szokol 3355—76, Svájci fr»n|t 298 5 - 00 5, Kunk dinár 1810-30, Lengyel márka 23 5—*45.
Budspestl devizák:
Amiterdam 595 —606, Kopp«ohág* 331— 34. Kmz-túnw 255—56, London 6326 -75, Boriin 304-14. Milano 67 7-U8 5, Páris n7:7-3S"5, l\'iá*s 3305~-85, Stockholm 39) —4\'>4, Zürich 207—98, Wien 39^ -410., Zigráb 457 5-67 5, Naw-York--, Vanó 28—29.
Zürichi zárlatt
Berlin 109, Amsterdam--S \'Hollaodu 2077,
NWYork 521-7, I.ondon 23W, Pátli 4410, MlUno 24 íi. Prága 1135, Budapcat 35, Zágráb 158 6,
\\W. OOS5, Wltn 0016, Szófia--, Osztrák bélyegzett korona ——,
Nemes fémek piaca:
Kiül korona 120-26, txutt forint 300—325, otkoronás 615 -610, a 20 koronái msgyar aranv 6100 — 6200 - 0075, Nápolton -.
Termény jelentés:
Bum (TiuavWíkO 6100- 6150. egyíb t>050-100. roz* 1900—V5-, UkarmJny árpa uj 4900—5100, »ór
árpa--, zab 6000-150, tengeri 500<\'-5S00, repce
11500—1200, korpa 340Q-3500, kfcWi
Budapesti állatvásár:
M.rhihui I r. egetzben 106—185, hiluJj* 131 — 210, elejo 105—76, II. r. egéiiboa 05 — 105, hátulja 1\'yO—U5, eleje «0-90. Növendék marha : I. r. 100-120. borjú (oíott bórb.) 165 - 95. Késilet: Na $y marha 105, etadái 70. Növendék mwha :í9, etadá* M, borjú 2HI, eladás 171. Marhabér 210—30, borjubfo 300 -310. — Váiir íléoki
Sertésvásár.
KelhajU* 920 Kikelt--. Orcg teriés--.
közíp 2<X -56, I. r. 2H5. xtlr 410, M^oon* 336-40, lebuzoil hut £06.
A szerkesztésért sajtójogilag Jelelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Fővárosi mintára
u|onnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és ola|festékbcn, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban. úgyszintén ecsetárukban
-KERESKEDÉS.
Fertfik ái Iparéi ok legol-__ttébkbevftírlM torrása
Festő laUmtyUk u kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK íí^^rr-
Nagybanf v*t«ln*l alSnyirakt
Sternberger Gyula Erzsébetté?
lurm-tiWvti 4t.il.n.b.n T.Mfolt M>
T.l.ton 387
4
zalA) kózlönv
19.-.2. julim 11
Apró hirdetések
0U»I 10 Mólf 40 K. VMár- éa ünnepnap S0 K, mlodan lovAbbl bétkO.u.p « K, rutr- «• ünnepnap ff K,
ruU(>jb betűvel <**d«U aa*vak duplán asAmlttatnak. AlUet k«r**6ko«k mindenkor 80 itiuKk Ar»BfO<lluóoy.
Bútorozott szobát konyhahasználitlial keres elsejére uri házaspár. Cim a kiadóban.
Kádársegédek azonnal munkába Alhatnak Kaufmnnn Elek kádármühelyében, Petőfi ut 8.
Kisebb mennyiaógB vasabroncs, drót és villanymotor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Álla ndó munkások felvétetnek, kik közül a törekvő, haladni akarókat egy évi szolgálat utón tandíjmentesen képezünk ki sofőröknek. Nagykanizsai Autóforgalmi RT. 4íjj
Gyakornok
és
igazgatósági titkár
elók.16 Inljzctntl felvíietn.X azonnali b.lcpísr., — Cim a kiadóhivatalban.
A „Zrínyi" sportegylet récsei cs József főherceg-uti keritése hirdetések kifestésére olcsó áron
bérbe adatik
Szerződések a „Frigyes főherceg laktanya" III. zászlóalj g. h.-ban köt-\' hetők. Festés eszközlésére szerződés ugyanott köthető. „„
6295/1922.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a 1165/922. O. F. B. sz. végzéssel Nagykanizsa r. t. városára elrendelt földbirtokrendezési eljárással kapcsolatosan foganatosított eljárási a tárgyaló bizottság befejezte. Az eljárásról felvett jegyzőkönyvet a városi kiadóhivatalban 1922« évi Julin a 22, 23, 24. napjára közszemlére kiteszem.
Jogukban áll az érdekelteknek a javaslatokra eme három nap alatt ugyanott szóval észrevételt tengi, vagy észrevételeiket ugyanott iráBba foglalva mindaddig beadni, mig sz iratokat a bizottsági elnök illetékes helyre fel nem terjeszti.
Nagykanizsán, 1922. évi julius hó 81 én.
Polgármester.
RÉZGÁLIC
99-99\',-oa
Mayunga Raffia
Tojás konzerváláséhoz vizuveg
kapható
Gyenes Lajos fűszer és csemegellzletében
Meghívó.
A nagykanizsai clpü.z 4. csizmadia Iparo.ok azalto.zlálya 1922. Julius 23-án, vn.űrnap délelőtt 10 órakor
rendkívüli közgyűlést
tart.
Tárgysorozat i
1. A munkásügyi bizottság előterjesztése.
2. A gazdasági bizottság előterjesztése.
3. Indítványok, interpellációk. Figyelem: A közgyűlés előtt 9 tói 10-ig választmányi ü!ós tessz.
Kér|Ük az iparostáraak pontos megftíenéséi.
A vetítősig.
10122/1022.
Hirdetmény.
A veszettség nagymérvű elterjedése miatt az 55961/1922 sz. F. M. rendelet értelmében felhivom a kutyatulajdonosokat, hogy — amennyiben még azt meg nem teuék vo\'na — kutyájukat 8 napon he.ül jelentsék be az ebadó szempontjából. Azontúl minden ,kutyn, mely nincsen bejelentve^ azonnal ki lessz irtva, tulajdonosuk pedig szigorúan meg lessz büntetve.
Minthogy a városban ebzárlat van, figyelmeztetem ezúttal is az ebtartókat, hogy a megkötve nem tartott, szájkosár nélkül pórázon vezeteti, valamint a szabadon járó kutyák össze fogdostatnak és azonnal kiirtatnak, tulajdonosuk pedig szigorúan megbüntettetik.
Végül közhírré teszem, hogy a fenti F. M. rendelet értelmében ebzárlat alatt a város területéről ebeket, macskákat csakis az I. fokú állategészségügyi hatóság, polgármester engedélyével szabad elszállítani.
Nagykanizsa, 1922. évi julius hó 17 ín.
Polgármester.
Egyes szám á.ra 5 korona
61-ik évfolyam__Nngyknniz.a, 1922. juliu, 23. Vaiamap_165. »xám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ssuk«ixtói4g; 6« kkdóhlvato) i Prtut 13. Bt. . loUrarban-loltíoa 78 -■
Mofcjcloolk mliullK H<»r* tc^gol
SZERKES2T<">:
BENEDEK REZSŐ
Héiias Iván vallomása.
..Mindenért, amit tettem, vállalom a felelősséget". Ujabb letartóztatások előtt.
■Budapest, julius 22. (Saját ludcsit ónktól.) Tegnap délelőtt n budapesti főkapitányságra beidézték Héjjas Iván volt főhadnagyot, hogy ismételten kihallgassák a nyugatmagyarországi fölkelés ügyében. Az idézést kézbesítő rendőri közeg többször kereste Héjjas Ivánt Eötvös-utcai lakásán, azonban nem tolálta otthon. Héjjas csak délután vette kézhez az idézést és fél egy órakor jelentkezett a kapitányságon kihallgatáson. A jegyzőkönyvi kihallgatás — mint ismeretes —, elhúzódott a késő esti órákig ,a annak végeztével hirdette ki dr. Andrejlca Héjjas Iván előtt az előzetes letartóztatásról szóló vég7éjt. Héjjas Iván a legnagyobb lelkinyugalommal fogadta letartóztatását s annak kihirdetése után kijelentette, hogy mindenért, amit lett, vállalja a legteljesebb felelősséget.
Az ir kormánycsapatok győzelme.
Dublin, julius 22. A kormánycsBpatok ágyuharc után hatalmukba kerítették Limerick városát. Wáterford belsejét is megszállották. A lázadók déli irányban visszavonulnak.
Az Erzsébet-körúti kasszafurók nyomában.
Budapest, julius 22. Ismeretes, hogy Demcső Karoly detektivfőfelügyelÖ letartóztatta Háber Károly rovottmullu betörőt, uki egyike volt a vasárnap délután a Kleinber-ger ékszerész cégnél történt kesszafurási betörés tetteseinek. A detektivfelügyelő meg-állopitotta, hogy Háber Károly két táisával követte el a betörést. Az egyikei S/aploncii Gyulának, a másikat Kovács Sándornak hivják. A ry«íŐrség nyomukban van.
Az oroszok elutazása Hágából.
Hága, julius 22. Az orosz megbízottak elutnzásukat julius 23-ára halasztották. Hosszabb itt tartózkodásukat nyilván arra akarják felhasználni, hogy egyes államférfiakkal eszmecserét folytassanak.
Emelkedik a márka Londonban.
Berlin, julius 22. A Deutscher Allge-meine Zeitung jelenti Londonból: Megeiő-sitést nyert, hogy Anglia a Németországnak való moratóriumot csak átmeneti intézkedésnek tekinti és n kölcsön utján való vég leges megoldást sürgeti. Ezzel kapcsolalban áll a márkának tegnap Londonban történt jelentős áremelkedése is. Mindenfelé azt a hirt terjeszteti ék ugyanis, hogy Franciaország
Héjjas Iván vallomásában mindent beismert. Elmondotta, hógy körülbelül egy hónappal azelőtt érlelődött meg benne a gondolat, hogy csapatokat szervez azon célból, hogy megakadályozza, hogy Nyugat-magyarország az osztrák bolsevisták kezére jusson. Elmondotta, hogy már hónapok óta látta, hogy Autzlria gazdasági tönk szélén á!l, amelynek nem lehet mán vege, mint az, hogy Bécsben kikiáltják a proletárdiktatúrát. Ez ptdig magával hozná az utódállamoknak Ausztriába való bevonulását, s ő attól félt, hogy Nyugatmagyarország is ilyenképpen n ciehek kezébe jut. Ezt akarta fölkelőivel megakadályoztatni, de kijelenti, hogy a mostani betörés nem az ő iniciativájából történt és hogy a karácsfai ütk£j(ethcz semmi köze nem volt, orról előzetesen tudomásul sem biri.
cs Anglia megegyezése a német kérdéiben küszöbön áll. Az angol felfogás abban kui-minól, hogy a kölcsön csak akkor lehetséges, ha előzőleg a német adósságokat lényegesen leszállítják.
Európa sötét lövője.
A versaillesi szerződést módosítani kell. — Félelem a német revanatól. — Németország éa Európa talpraállitáaa kölcsön nélkül lehetetlen.
Berlin, julius 22. Vanderlip amerikai bankár Prágából jövet ideérkezett és a Lokalanzeiger tudóiitójn előtt hosszabb nyilatkozótól tett, amelynek folyamán azt mofl dotta, hogy nagy pesszimizmussal tekint a jövőbe. Az egyetlen vigasztaló mozzanat nz, hogy most már minden szövetséges országban minden józan emberrel beszélni lehet o versaillesi szerződés módosításának szükségességéről és hogy már Franciaországban is kezdik ezt a szükségességet belátni. Ezt a belátást azonban a német rovnnstól voló rettentő félelem csorbítja. Franciaország oltói tart, hogyha Németország ismét lelekzethez jut, visszanyeri gazdasági és politikai hatalmát is. Németország oly erőssé válik, hogy n jóvátételi fizetést pontosan teljesíthet né, de már erejére támaszkodva tagodná meg. Ez az a szikla, amelyen minden békítési kísérlet meghiusul. Eiért Franciaorscág a versaillesi szerződés revízióját, ameddig egyáltalán lehet, halasztani fogja éa ezért nem fog létrejönni a kölcsön se. A nngy kölcsön azonban az egyetlen lehetőség Németország és Európa újjáépítésére.
IKtőfUQteal arak: (1% firiilal idóul ayjlH)
K<6«« «w« 780 K. Pélévj. 400 K. Ncpy.4
•«r. 800 K. ügy hóim 76 K. l\'.gyet «i4ui ám 5 < . , ____--TTT -ITZuíJ- ■ ■ .
Szabad s kötött gazdálkodás
Nagykanizsa, julius 23.
A háború rákényszeritett á kötött gazdálkodásra. Ezáltal mégis sikerült valahogy biztositani a lakosság ellátását s amikor a forgalom, vagyis a gazdasági vérkeringés megindítása céljából a forradalmak után fokozatosan megint a szabad gazdálkodás felé igyekszünk, ez nem jelenti egyszers-mint azt, mintha a kötött gazdálkodással fiaskót vallottunk volna. A jegyrendszernek igenis meg lehettek a maga hibái, hanem azért a jegy-rendszer, mint gazdasági elv, helyes és általában bevált.
Ami a szabad gazdálkodást illeti, az ezzel való kísérletezés terén a kormányt kétségtelenül a legliberáli-sabb szándék és jóakarat vezette. De sajnos, az elért eredmények idáig csak rettentő drágaságot és Ínségét hoztak az ország lakosságának ama részére, amely a maga kötött kereseti viszonyai között egyre kevésbé képes egy szinten maradni a külföldi valuták magassága felé kapaszkodó árakkal. Az árak emelkednek, a tisztességes munkából tengődő existenciák pedig évek óta lassan, de biztosan csúsznak lefelé.
. Budapest székesfőváros kezdeményező lépést tett a drágaság letörésére. Visszaállította a zsirjegyeket. Még pedig nemcsak a kedvezményes ellátásban részesített ellátatlanoknak, hanem a főváros valamennyi lakosának javára. Igy Budapesten mindenki hozzájut majd az olcsóbb hatósági zsirhoz és ez a körülmény a szabad forgalomban is a zsír áresését vonja majd maga után.
Ha ugyanezt a liszt és kenyér, valamint a hus és hüvelyesek forgalmánál is életbe lehetne léptetni, a drágaságnak feltétlenül az egész vonalon csökkennie kellene. Megint elviselhetőbbé válnék az élet, lassacskán visszatérne az emberekbe a munkakedv és a hit a jobb jövőben s a csenevész magyar gyermekek tízezreibe lassacskán visszatérne az egészséges alapon fejlődő élet.
Vájjon Kanizsán mit szándékozik tenni a hatóság a drágaság letörésére?
FÉRFISZÖVETEK
príma siffonok
és vásznak régi Árban
Minden árubői csakI ,,....... ,,,,,„,<,„,. „.„-..„ .A.^r .. ri... IIzöVŐpamut
^■iaj\'l ÍINGERjtoffj TfoM
| és ssövtkérna állandó nagy raktára
zalai közlöny
192-2. jullu. 23
Ismét a lakáskérdés.
(A miniszteri biztos ur különös figyelmébe.)
Nagykanizsa, julius 22.
Igen, iámét a lakáskérdés Ijmíf, megint, újból éa mindaddig, amig Nagykanizsa város végre meg nem oldja oly módon, .-hogy ezt a kanizsai kft v*Ieméi»y legjobbmk véli, ahogy a kanizsai lak xlaUn és o\'lhont*l»n polgárság életérdeke kivonja i* követeli. Meit itt íletkérdőről van sifi. Létkérdés ez egy családra né»ve, hogy a mai elviselhetetlen gazdasági viszonyok mellett lakása légyen ea ne legyen kénytelen magáról i<okféle címeken bőrét büntetlenül lehuzatoi engedni.
Mert a tény az, hogy ma 1500 és 2000 koronát is • kérnek Nagykanizsán havonta egy bútorozott szobáért. Nem valami pa/ar berendezésű, de egy legegyazerübb, szinto bántóan primitív bútorozott avobá rt. A lakás-talnn fixfizetéses áldozat — utó néUül, sőt örömmel kénytelen elfogadni ezt ez árat i«, hiszen még mind g olcsóbb és elfogadhitóbb, mint a szallod-i /izobák áru és a lÖbt»i kö-r ülmények szempontjából i». Már iuo4t tes sék elképzelni, bútorozott szobája lévén csak, természetesen nem főzhet, iámét . kénytelen vagy vendéglőben, vagy magaohrlyen étkezni. Ez egy gyermektelen házaspárnál — fejenkint csak négye/cr koionát számii.v-s ebéd- vacsoráért — havo.vta . 8000 ezer koronát jelent. Hol van most még a reggeli ? A többiekről, kényelmi és higiénikus szempontokról nem is szólva. Tehát a legszerényebb számítást véve klapul, egy kétsz<-mé-lyea lakástalan házaspár lakáta é.s étkezése havonta 11—12000 ko\'onnba kerül. c.s mondjuk mrg őszintén — hányMi vannak, akik nck ezen kiadassál szemben csak ennek az összegnek fele all jövedelem, vagy fizetőként rendelkezésére. Már most a iuh i, a legelemibb szükitéglelck fedezesr — termo szelesen siób» sem jöhet. Tessék elképzelni a helyzetet, \'ahol család, löhb t«»gu csalid van. Elet és létkérdés tehát a lakástalanok feltétlenül és minden körülmények között való elhelyezése. A belső konazolidac ó, rend éa béke szempontjából egy állam életeben igazán nem lehet közömbös sok c-«l.«dnak és Számtalan embernek állandóan wzó. forrongó, elkeseredett h-tngulat*, akkor, amikor latjak, hogy egyesek öt és hat szobás pompás kényelemben tobzódnak, Iliig ők egy odu íolo.t sem Rendelkezhetnek, amelyet sajátjuknak mondhatnak.
Nagyon lelkiismeretesen, nagyon nagy komolysággal, asocialu e<xékk«l, a messzire kiható\'és oriasi horderejű lakáskérdés ala-pos ismeretével és hozzaéi lésével kell ezt az Ügyet elintézni és nem lehet egyerü, unott éá blazírt kézmozdulattal napirendre térni fölötte, mikor számtalan csalid egzisztencia-járói, nyugalmát ó\', életkérdéséiül e« a köznyugalom és közbékéről van szó. M-rt itt ertöl la van fZÓ.
Avagy megengedhetőnek tartja e nzt n ntinisiteri biztos ur, hogy egyedülálló azemelyek 3—4 szobán modem lak.tMian lakjmuk, iür hetönck latija e, hogy 2—3 <*gu csaladok szinte lakosztályokat lakjanak, es keleti kényelemben nézzék, hogy a kis- és középosz tály minden magyar aldozathozatalt «s véradót leszolgált és a nemzetnek gyerekeket ne velő, a magyar nemzet megujhodáián naponta heroikus önfeláldozással aolgozó magyar c>± ládok a lakásért folytatott küzdelemben ötlódjeriek és kidűljenek.
Megengedhető e, hogy áthelyezett és Nagykennsan nem lakó, jelenlegi Inkhelyü-kön is lakással birók a helybeli lakást is megtarthassák ?
Az uj lakásrendelet ugy intézkedik, hogy ezentúl nem a népjóléti miniszter, de a miniszteri biztos dönt másodfokon a lakásügyekben. Ez az intézkedés erősen gyorsítja egy-egy vitás lakásügy letárgyalását. Es abogy mi a lakásügyek miniszteri biztosár, Kolbenschlog Béla föi»pánt ismerjük — kiben a laká»ta|anok minden reményüket összpontosítják — megvagyunk róla győződve, hogy ejöá \'kézzel bele fog nyúlni a lakáxdzsungelhe és türhelö állapotokat teremt éa visszaadjn a nyugalmat, az élet- éa munkakedvet számítón lakástalan csalAdrnV.
Mert a lakáskérdést csak egy oldalról lehet nézni, csak egy s-emüvegen ét l\'het elbírálni. Ezen, melyet hazafias szivünk minden aggódásával éa féllésével feltártunk ed-dig Is.
Es ezen többé elsiklani nem lehet. Itt a legnagyobb aüigőnéggel, o legnagyobb erély lyel hoz\'á kell végre látni férfias ko-noly kézzel a hjio.szthst.ithn kérdés megoldásához.
A lakáskérdés nem a kanizsai plébánia kcrdéie, » moly még a te.tnek faltamsdásáig is elhúzódott volna, hi a ferenciek tartó mányfőuöks — nagyoi helyesen — -befeje zett tényékét nem teremt \'és nem hívja vissza a hitoktatókat. Itt minden perc késedelem és hallogatás mcgbozsájthatátlan.
Azért — mielőtt a népjóléti miniszterhez és a kir. kormány elnökéhez fordulnánk, tel hívjuk kú önös figyelmét a miniszteri biztos ur nak a „Zalai Közlő >y"-ben eddig megjelent és még megjelenő, a lakásproblémái kimerítően tárgyaló cikkeire. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egy oly váróiban mint Nagykani-zs i, hol a különböző lakásügyek v.tlóságos hslmaxa kerül nap nap mellett letárgyalásra, ahol oly óriási munkát kell elvégeznie — a lakáshivatal: két tisztviselő k-nytclen ellátni — takarékossági seompontból. Mikor sz összes Duiámuli varodban, de egyáltalán mindenütt egy teljes apparátus áll a lakáshivatal vezetőjenek rendelkezésére, Kanizsán a hivatalvezető és egy lisztviselő kénytelen végezni ezt az idegfeszítő munkát. Lakáskut itásról ilyenfor mán szó sem lehel.* Pedig ugyebár, u lakáshivatalnak első éa legfőbb feladata — hogy lakájok után nyomozzon, lakásokut felkuttas son és — „raktáron tartson". A többi feladata — csak másodiongu. A hivatás, utan j író és alkalmazásban levő lakáskeresőtől nem lehet követein", hogy a lakashiv.stalnak ezt n reszortját ő végezze. Kenyere után kel| hogy nézzen. Azért, miután a városló a* előzmények utan nem várható a/, hogy egy teljes apparatusu lakáshivatalt beáttilson, kérjük n miniszteri biztos ur oly irányú s\'lrgö% intézkedését, hogy a lakáshivatal vétessék ki a városi kezelésből és adassék át haladéktalanul u nagykanizsai államrendőrségnek es legyrn meggyőződve a miniszteri oixios üi", az államrendőrség egy hónapon belül megfogja oldani a koni.sai lakásproblémát a maga elsőrangú nyomozótestületével. Az áll<*inrcndór>ég vcctőj: hajlandónak is nyilutkozo\'t átvenni n IckashiV\'iial\', ha u v.-ros rendelkrzé.vére boc»ajt egy ti-,11viselőt, tekintettel, hogy a nagykanizsai államrendőrség sem Kiss kapitány, sem Schenkenberger kapitány helyébe pót\' |j*t nem kap. Adják át akkor a lakáaliivatnl jelenlegi tisztviselőjét Madarászt a rendőrségnek, a tendörség vis<ont beállítj.i a nyomod-testületét a lakáshivutal szolgálatiba. És akkor, h s az áll nnrendőrvég kezébe keiül, ha egy l^a/en/énv» M-haly rendőrkapitány, vfgy egy Lásár Kornél veszi kezébe a Inkás-hivotalt — akkor Kanizsa lakáslolan mártírjai nagyon hein»i lakáshoz fognak ju\'ni. Es a lAaskérdé* oly egyszerűen, oly simán meg lesz oldva és viM«»«tér n sok agyonhaji^ol\', meggyötört, kptH^gdersett család életébe a bizalom, ax élet vs munkakedv, n tár^hds lomba pedig a btke és megnyugvás. M\'.rt az otthon mindenekelőtt 1
Nem kell ide >»emmifélc ^o^i tudás — c«ak rendes Lözigi<xgMási gyakorlat, szociális érz^s, pr»kliku« gondolkodás és mindenekelőtt egy cselekedni merő erélyes és bátor férfi Aézl Meri iit bele kell nyúlni n l.tká d/sun-g<ibe. Mint ahogy országunk iulyps helyzetét
kényelmei és céUzeiú ogyodül a kézzel varrott duplatalpu nyári
SZANDÁL
Kxy<dutl készít<5:
ARGENT JÁNOS
modtra d^éutte M<|yk«kln«. Dtik-Ur 1
Uxyaooit chcvre.ux, antilop, saljain, \\A»xo»clpők késs*! Jo goiv* a U^rinoButb kivitelben a Ietulol»-i
is még súlyosabbá teszi az, hogy mindenütt nélkülözik a cselekvő, bátor, merész férfikezeket.
Közeledik juUui\'27-ike, mikor ax optá-lás ideje lejár és minden valószínűség szerint
— húszezernél több család, tehát legálábbis nyolcvanezer ember n bitorolt magyar földről hozzánk lesznek kénytelenek menekülni. Ebből a sok ezer emberből Nagykanizsának is fog jutni — ez csak természetes. A menekültek tömege újra feladat elé állitja a lakás hivatalt. És ezídeig még semmiféle intézkedés nem történt. — Nsgykanizsa teljesen fel-készüjetlenül várja a menekülteket. A hely zet igen sulyoisá válh itik — ha az utolsó pillanatra hagyunk megint mindent. Hogyan gondolia a miniszteri biztos ur e.eket elh— ly<zni? — mert ezeket el kell hflyezni.
Csak egy mód v.sn, amit elŐ\'Ő cikkünkben már az unalomig agyoncsépeltünk — kemény kézzel belenyúlni mindenüvé, ahol nem ak írják megérteni, hogy egy halódó ország vagyunk, mel /nck ninden egyes fia tartozik kivenni részéi az áldozathozatalból, hogy meg kell értetni, hogy nem lehetnek első és másodosztályú polgárok, hogy ax egyik <;™lád appartementek fölött rendelkezzen, mig a misik teljrsen felőrlődik, megrokkan és tönkremegy. Mert a jogrendet mi ilyeténmódm nem értelmezzük, de nem is akceptálhatjuk.
És nem larlja felháborítónak — csak ezt a szelíd kifejezést használjuk — a lakásügyek mélyen tisztelt miniszteri biztosa azt, hogy Nagykanizsa intranzigens keresztény, határozottan kormánypárti sojtójának vezető-szerkesztője hónapokon át tarló gyötrelem után még mindig nem kspolt lakást, ugy. hogy meg ő\' N »gykaniz.sán végzi nemzeti épitőmunkáját és lelkét, idegzetét, fizikumát oldozza fel a kö\'nek — addig családja, neje é« gyermekei Z »l aegerszegen kénytelenek anyagi! tg teljesen tönkremenni.
Miniszteri biztos ur ? Mielőtt a nagykani-/vei lakáshivatal ügyét a népjóléti miniszter ur és a kormánve\'n5k ur őméltósága elé vinnők — megkérjük, hogy saját hatáskörében sürgősim intézkedni méltóztassék, hogy í» lakáshivntal ügye most már radikálisan és véglegesen rendeztessék.. A város polgárságának egyöntetű, n az a kívánsága, hogy a Inkáshivatul haladéktalanul az államrendőr-g:gnek adassék át A polgárság
Vi/ulien várja méltóságod sürgős éa erévles intézkedését. (*)
Védelmet rendőreinknek!
Nagykanizsa, julius 22.
A féktelen izgatás, sztrájkra bujtogatás, tekintélyrombolás annyira elvadította már ismét az utcát, hogy a rendőrség erejo msi-holnnp kevés leix a tömegek megzabolázá-i<ára, hocsak az agitáció tüzesóváját el nem oltjuk.
A legritkább esetek közé tartozik ma már, hogy az intézkedő rendőr felszólításának valaki szó nélkül engedelmeskedjék. Még jó, h«c»ak felesel, hacsik sértegeti, feljelentéssel fenyegeti a rendőrt és a bicska, revolver nem szerepel az ellenargumentumok között. Az utca rendőráld,ozakai egyre nőnek. Az utca rendszeresen kezdi a rendőrvért inni. A népnek haragos, éhes szája a saját húséba kezd harapni.
Ez igy nem mehet tovább! A\'jogos önvédelem határán belül megengedett fegyverhasználat nem elég védelem a rendőrnek. Ha a lelkiismeretlen izgatók kezéből a tüz-csóvát kiütni nem lehel, ha a tömeg felizgatott lelkét megfelelő kormányintézkedésekkel lecsillapítani egyelőre nincsen mód, fokozottabb védelmet kérünk az utca virrasztó szeme
— a rendőr részére. Legalább átmenetileg ki kellene terjeszteni a csendőrséget megillető fegyverhasználat! jogot a rendörségre is-A rendőrsértést, ^ de különösen a hatóság elleni erőszakot drákói szigorral kellene
Wi. julius 23.
OLCSO ARAKON
árusítjuk az előrehaladt nyári szezon miatt
a raktáron lévő nyári mosóáruinkat
Nöi-dlvat kabitvelourok, dlvatkostum ós I a , .
ruhaszövetek minden létező színekben, ugy- I ArSlflK
szintén f érti Kabát és doublé angol szövetek már raktárra érkeztek igen olcsó árakon! I
olcsóbbak mint bárhol!
Reganhardl és Raymann
világhírű aizlaineműi, váunai és slffonjaibdl
W óriási rmkUrl
Kisfalud! és Krausz „Arany Kakas" divatnagyáruháza, Erzsébettér 21.
büntetni és a bűnöst pellengérre állítani n jogerős ítéleteknek hirlapi közzétételével.
A tisztességes nemzeti sajtó és társadalom kell, hogy össze fogjanak éa hirdessenek kiméletlen harcot mindazok ellen, akik „jogrendet" ebédelnek mindennap, de ugyanakkor robbanó aknákat helyeznek el uton-utfélen.
Meg kell értetni az „utcával", hogy a rendőr bántalmazói, n rendőrség ellenségei nem a jogrend barátai, hanem a felfordulásnak, egy ujabb forradalomnak zászlóhordozói.
Hathatós védelmet kérünk a bíróságok részéről Is, ha fegyverhasználat esetén a jogos önvédelem kérdése forog az igazság serpenyőjében. A magyar biróság bölcsességébe és pártatlanságába vetett hit volt eddig is legfőbb ereje a rendőrnek, mikor a revol-*ver csöve és a börtön lehetősége között birkózott a tömegindulatokkal.
A közönség köréből pedig több barátot kérünk a rendőrség részére nem csak akkor, ha saját testi és vagyoni épségéről van szó, de akkor is, ha o rendőr ellen fordul az utca, vagy az utca vezéreinek hangulata.
Az államrendőrsé]; tagjai a mi barátaink. A baráti jobbot megbecsülik. Ha a közönség megértéssel közeledik hozzájuk, a rendőri brutalitások címén ismert súrlódások maguktól szűnnek meg.
Ismételjük: védelmet a mi Jcrik rend• őreinknek /
MIBEK. > Olvasóinkhoz!
Sajnálattal bár, de kénytelenek vagyunk tisztelt olvasóink szíves tudomására hozni, hogy folyó hó 23-tól lapunk példányonkinti árát az eddigi 4 koronáról 5 koronara voltunk kénytelenek felemelni. Csak a legvégsőbb szükségben szántuk rá magunkat e lépésre, mert jól tudjuk, hogy ez egy ujab»» áldozatot kiván olvasóinktól, mely áldozathozatalt nem kértük a négy hét előtti 11 és fél, valamint ar. ezt megelőző 6 százalékos béremeléseknél, de az ujabb okok elől, melyek bennünket az újságok ujabb megdrágítására kényszeritettek, ezúttal ki nem térhettünk. A budapesti és h vidéki nyomdai munkásság « főnökegyesülettcl fcörtént legutóbbi kölcsönös megállapodása értelmében, hivatkozással az élelmiszerárak állandó emelkedésére, az eddigi munkabéreket újból 30 százalékkal emelte, mely határozatuk az ország összes és igy n nagykanizsii nyomdákra is folyó hó 22-től kötelező hatállyal bir. A felemelt munka bérekhez járult még a hét folyamán az újságpapír ujabb drágulása, mely az eddigi 50 koronás kilónkinti árról 75 koronára, a festék 110 koronáról 180 koronára való emelkedése, a gépolaj, petróleum atb. nyomdai kellékek óráról órára való drágulása. Azon reményben, hogy t. közönségünk méltányolni fogja a rajtunk kivül álló okok szülte ujabb drágulást és nagybecsű támogatását e nehéz időkben sem vonja meg tőlünk,
vagyunk teljes tisztelettel
A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
— Istentisztelet. A nagykanizsai ferenciek plébánia templomában holnap, hét főtől kezdve hétköznapokon csak 6, 7, 8 és 9 órakor lesznek szentmisék tartva, tekintettel, hogy az elhelyezett páterek már elfoglal ták uj állomási helyüket és igy a meglevő ferencesatyák hétköznapokon csak a fentjeizeit órákban tartják meg az istentiszteletet.
— Esküvő. Mint már jeleztük, holnap hélfőn fél 12 órakor vezeti -oltárhoz n ferenciek plébánia templomában ^^Halász Lajos posta- és távirdatiszt Dümmerth Ilonka posta-és távirdai kiadónőt. Az esketési szertartást a menyosszony unokafivére, Ehrlich A. Alajos kiskanizsai lelkipásztor fogja végezni. E házasságkötés valóban olyan frigy, melyről azt lehet mondani, hogy az égben köttetett. Tartós boldogságot kívánunk az uj párnak eszményi frigyükhöz!
— Személyi hlr. Hann Sándor vár-megyei főjegyző tegnap délután Zalaegerszegről városunkba érkezett.
— Dr. Paul Iván elóléptetéae. Bizonyára élénk emlékezetben marad még xo koknak a pénzügyminiszter-képviselő szeretetreméltó titkáranak, dr. Paul Ivánnak, mindenkit lebilincselő egyénisége, aki rövid itt tartózkodása alatt mindenkit megnyert közvetlen egyéniségével. Azért örömmel vesz-szük n hirt, hogy a m. kir. pénzügyminiszter dr. Paul Iván miniszteri titkári cimmel és jelleggel felruháiott pénzügyi titkárt a VII. fizetési osztályba miniszteri titkárrá kinevezte. Mindannyian, akik az egységes párthoz tartozóknak valljuk magunkat, őszinte szívből gratulálunk Pnul Iván dr.-nak előléptetéséhez.
— Kinevezések. A kormányzó ur őfőméltósága n m. kir. pénzügyminiszter előterjesztésére Ciskovic Pál zalaegerszegi pénz ügyi irodoigazgatónak a pénzügyi irodafő-igazgatói címet és jelleget, farkas János zalaegerszegi állampénztári főtanácsos, megyeszékhelyi vezetőnek az állampénztári igazgatói cimet és jelleget, Hajgató József zalaegerszegi állampénztári tunácso»nnk nz állampénztári főtanácsosi cimet, VidóczQ \' Pál zalaegerszegi pénzügyi számvevőségi ll. osztályú főtanácsosnak oz I. osztályú főtanácsosi cimet és a VI fizetési osztály jellegét, Zarubay Andor zalaegerszegi pénzügyi számvevőségi tanácsosnak n számvevőségi II. osztályú főtanácsosi cimet és a VII. fizetési osztály jellegét adományozta. — A m. kir. pénzügyminiszter dr. Fater Endre zalaegerszegi p. ü. titkárt n VII. fizetési osztályba pénzügyi tanácsossá, Lippics István zalaegerszegi p. ü. számvevőségi tanácsost a VII fizetési osztályba II. osztályú p. ü. főtanácsossá, Hlavács Gyula és Magyar István zalaegerszegi p. ü. szám vizsgálókat a Vili. fizetési osztályba p ü. számvevőségi tanácsossá, Regényi Jenő balatonfüredi, Molnár Gyula zalaegerszegi p. ü. számellenőröket a IX. fizetési osztályba pénzügyi számvizsgálókká, Ruserán Lajos mázsatisztet n nagykanizsai m. kir. sóhivatalnál sóHivatali ellenőrré a IX. fizetési osztályba, Kottler Gusztáv és Mátai Ferenc zalaegerszegi p. ű. számtiszteket a X. fizetési osztályba p. ü. számellenőrökké, Várallyai L. Dezső keszthelyi állampénztári főtisztet a VUI. fizetési osztályba állampénztár! tanácsossá, Ser-mann Antal II. osztályú állampénztári tisztet végleges minőségben, Gombás József tapolcai II. osztályú állampénztári tisztet ideiglenes minőségben a X. fizetéd osztályba I. oszt. tisztté, Máthé Kardos István keszthelyi állampénztári kezelőt a XI. fizetési fokozstbs ideiglenes irodssegédtisztté, Lukácsi Ödön tapolcai pénzügyi biztost pénzügyi főbiztossá, Somogyi József és Nagy Pál napidijasokat ideiglenes minőségű kezelőkké kinevezte.
— Derült, meleg idó várható. Az idő-járástani intézet jelentése szerint az idő szárazra fordult és csendesebb lett. Túlnyomóan derült, száraz és melegebb idő várhatót
— Zalavármegye közgyűlése. Zala-
vármegye törvényhatósága szeptember hó 21-én tartja legközelebbi közgyűlését, amelyen « megüresedett főjegyzői állás is kerül betöltés alá. A főjegyzői állás körül kemény harcok várhatók, mivel mindkét pályázó — ugy Hann, mint örandt rendkívül értékes és közbecsült egyéniség.
— A piaristák rendgyülése. A kegyes tanitórend most megtartott rendigyülé-sen ismét Szinger Kornélt, az eddigi rend-főnököt választotta meg rendfőnökké. A rendigyülés a rendfőnökön kivül a kormánytanács tagjait, az egyes társházak főnökeit is választotta meg, egyben a személyi diszpozíciókat is eszközölte. A személyi változásokat legközelebb közzé tesszük.
— A Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. Az uj lakásrendelet a pótlással együtt folyó hó 15-én lépett életbe. A béremelésről a lakót augusztus l-ig kell írásban értesíteni Ahol a lakbér az 1917. évi lakbérnek akár megállapodás, akár másképpen a négyszeresét még el nem érte, ott kislakásoknál (4 szobáig) az 1917. évi november 1-én fizetett lakbér négyszerese fizetendő. Az olyan lakásoknál pedig, amelyeknek a bérét a bérbeadó 1917. évi november hó 1. napja után a 4.180/1917. M. E. számú rendelet 4. §-n értelmében hatósági engedély alapján emelte, a béremelés alapjául nem az 1917. évi november hó 1. napján fizetett bér számittntik, hanem az az összeg, amire a bért akkor «melté\'<. Ha a lakó a lakásából valamit albérletbe nd, akkor az albérleti összegnek 207«-a követelhető a főbérlőtől, de ha oz albérlő többet fizet, mint n főbérlő amennyit az egész lakásért fizet, akkor többet lehet követelni, mint 207o"Ot. Albérlőt csak o háztulajdonos beleegyezésével tarthat. A jövő vasárnap, vagyis folyó hó 30 án délelőtt 11 órakor o városháza tanácstermében taggyülén tartatik, amikor az egész rendeletnek a vidékre vonatkozó rendelkezései ismertetve lesznek. Elnökség.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán "julius 16-tól 22-ig összesen tizenöt gyermek
született. Ezek közül 10 fiu és 5 leánygyermek volt. Házasságot kötöttek: Deutsch Albert fuvaros Honnenwald Irmával, Gunyhó Ádám cserép- és palafödő Kolongya Juliannával. — Elhaltak: Kohn Elemér magánzó 39 éves veselob, Lázár Amália 1 napos veleszületett xyenge.ség, özv. Kunics Istvánné Tunk Anna 84 éves aggkori végkimerülés, Szövedics László 18 éves tüdőgümőkór, Pávé Mária Karolina 1 hónapos bélhurut, Hódosi József 1 napos veleszületett gvengeség, özv. Herja-vect Ferencné Hajdú Katalin 92 éves aggaszály, Budai Mária magánzó 35 éves gyomorrák, Likatos György 8 hónapos tüdőlob. özv. Kovács Lászlóné Csitkovics Terézia nyug. tanítónő 52 éves májrák, Németh Józsefné Gréczi Zsófia 45 éves csigolya szu, Tompa Gizella Cíeléd 19 éves sublimat mérgezés, Keller Istvánné Liki Mária 28 éves tüdő-gümőkór.
— A Kereaztény Társas Temetkezési Egylet julius hó 23 án, vagyis
ma vasárnap délután 5 órakor a Keresztény Otthon helyiségében közgyűlést tart.
(X) A nagykanizsai diákotthonba
tanulók teljes ellátásra még fölvétetnek. Bőveb-bot Pfeifer Elek főgmn. tanárnál, Szemere-utca \'19.
zalai kozlünv
julius 23.
— Alsóiandra visszacsatolása.
csatolását a hivatalos jelentés szerint a batát-kiigtkltó bizottság* javaslatba hozta a írtp-hftvttrtyoilK\' " ——
— A Balaton apadáaa. Mint jeleztük, legutóbb Keszthelyen értekeilet volt. melyen résztvett a sióioki kikötő főmérnöke, a balatoni gőzhajózási társaság igatgatója, Thassi/ Gábor megyei tiszti főorvos az alispán képviseletében és mint előadó, Mala-tinszky Ferenc, Dervarícs Ákos stb,, mintegy ötvenen. Az értekezleten megi\'\'apitást nyert, hogy a Balaton mély vízállását a jelenlegi Szára7 időjAnés és a nagy elpárolgás mellett részben a Sió csatornán leeresztett viz okozza. A felmutatott grafikai táblázat szerint a Balatonnak ilyen alacsony vízállás* még sohasem volt. A további teendők céljából pénteken Siófokon földmivelésügyi miniszteri ankét lesz, amelyen a Sió vízszabályozási szabályrendeletét fogják módosítani. A Balaton apadásáról elterjedt hirek túlzottak voltak. amennyiben n viz nem vonült oly messzire vissza a parttól, mint híresztelték.
— A polgári iskola cserkészcsapatának táborozási költségeihez járultak: Gróf Andrási Sándor letenyei uradalmA, dr. Kovács Vente pusztai uradalma 500—500 K. Lichtenschtein Albert Rigyác 200 K, Letenyei Takarékpénztár Részvénytársaság, Fischt Sándor, Kovács F., Antinom S., Tóth J. 100—100 K, Szavits J., Németh J., Plichta L., Kisfaludi Gy., Horváth J., dr. Fruchvald I., Leitner L, Reich S., dr. Lakó I., Kuschel I., Emődi G., Franki Gy , özv. Vílda F.-né, özv. Bassáné, Fodor, Kőműves h Vidder uraság Szepetnek 50—50 K, Lene I., Kapor P., Szabó J., Wortman J. 40—40 K, Láng J., Omágh J., Löbl S., Reiner L., Métely E. 30—30 K. többen 20 és 10 K. Támogatásukért köszönetét fejezi ki a parancsnokság.
— Rádl József részére a jótékonyságáról és nemesszivüségéről ismert Gyenes Lajos helybeli kereskedő 250\' K-t küldőit be szerkesztőségünkbe. Rendeltetési helyére juttattuk. Vajha minél többen követnék Gyenea Lajos szép példáját és aegitségére sietnének az éhhalállal kfrzdŐ, irtózatos nyomorban sínylődő agg iparos-párnak.
(x) Eddig még nem létezett magas áron adhatja el mindennemű ékszerét SCHNITZER GÉZ A ékszerésznek Deák tér. 15. szám.
— Szacharin csempésxek. A nagykanizsai nyomozótestület és pénzűgyőri szakasznak sikerült egy több tagu szacharin csempéaz-társaságot lefülelni, akik összeharácsolták Kanizsán a szacharint, hogy azt busáa haszonnal tovább adják. A hiéna-társaság tagjait egyenként 6 —8000 korona birsággal sújtották.
— Meghalt egy leány. Még csak
19 éves volt és a rendőrség kénytelen volt letartóztatni, mert különböző dolgokat és ruhanemüeket lopott s gazdájától. A leány a rendőrségen a félreeső helyre kérezkedett, hol két szublimát pasztillát vett be. Persze n kórházba vitték, hol a mérgezés következtében ma meghalt. A szánalomraméltó teremtést holnap temetik.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete felkéri mindazon tagjait és az általuk meghívott vendégeket, akik a folyó hó 30-án Balatonkereszturra rendezendő kiránduláson résztvenni óhajtanak, jelentkezzenek legkésőbb folyó hó 25-ig a Nádor utca 14. szóm alatti óvodában. Rendezőség.
— A munkásleány sorsa. Király Mariska 13 éves letenyei téglagyári munkásleánykát a gép elkapta s lábát és jobb kezét Összemarcangolta. Súlyos sérüléseivel a helybeli közkórházba szállították.
— A Délivaaut nyugdíjasai felhívatnak, hogy a cipŐutalvanyokűt sürgősen vegyék át, Allomásjönökség.
— Feketehlmlő Vasmegyében. Nagyrákos községben egy ember feketehimlőben betegedett meg, amely betegséget Jugoszláviából hurcoltak át, szigorú rendelkezésekkel azonban azonnal elejét vették n betegség terjedésének.
— Vanderlics Géxá. a~kegye\\Ten
rablógyttk3s*^2M?Jj?STásá* \'aNtaTnAvar vS3Tótt
hángoztatta, bo$y kora gyermekségét® kezdve a szülői Szeretét méregét nélküfözlé és egyedül bölyortSfóTt az ételben. A „Zafcl Közlöny" természetesen — híven a tát-gyalAon elhangzottakhoz — szintén közölte. Ma jóképű "vidéki bácsi ánn\'otF bi HÓzzánk, aki előadta, hogy Németh József somogymiháldi kádármester, a kötél áltáll halálra ítélt rablógyilkos Vanderlics Gézának moetohateatvére és tiltakozott elhunyt kzüíőinek olyan beállítása ellen, minths nem nevelték volna Vanderlics Gézát tisztességesen. A hslott szülők emlékének tartozik azzal, kijelenteni — mondotta — hogy nem igaz az, mintha Vanderlics nem érezte volna a szülőt szeretet simogató, áldó kezét. Igen, apja anyja volt. Mikor elvégezte az elemit, tanoncnak adták Kőszegre egy kályhásmesterhez, honnan megszökött, azután Szombathelyre, honnnn szintén megszökött, mig Veszprémbe került, hol 1908 ban felszabadult. Németh Jőzsef borzasztóan fájlalja és restelí a dolgot, hogy ar. ő családjában egy „ilyen eset" fordulhatott elő és egészen oda voTC a szégyentől, amit n gyilkos becsületes családjukra hozott.
— Az önkéntes tűzoltók jubileuma. Az önkéntes tűzoltótestület Knortzer György psrancsnok vezetése alatt már készül a tűzoltótestület 50 éves fenállásának megünneplésére, melyet szeptember hó 17-én fognak megtartani. A felszerelésre megindult gyűjtés — mint értesülünk — igen szép eredménnyel járt a szép számban történtek az önkéntes tűzoltói szolgalatra való jelentkezések is.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brillián sokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabh árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— A balatoni gyorsvonat uj megállóhelye. Hivatalosan közlik, hogy a 202 és 203 számú balatoni D vonat augusztus hó 1-től kezdve Komárváros állomáson feltételeson meg fog állni.
— Köztisztviselők közleménye. Értesítjük b. tagjainkat, hogy a kedvezményes pamutvászonból uiabb szállítmány érkezett. Kiosztását folyó hó 24 tői eszközöljük. — Köztisztviselők Szövetkezete.
Dr. K&ilay //oltin jogi szemináriuma Budapest, Andrássy-ut 8. ét Szeged, Pallavicinl-u. 3. felelőséggel és biztos sikerre. késnit elő bármely egyetem és jogakadémia összes Jogi vizsgáira és az ügyédi vizsgára. Jegyzetbérleti Rekapitulációi Minden felvilágosítást szóval vagy levélben késztéggel ad akár a budapesti, akár a szegedi lga*got<>ság.
(X) Hegedű, viola, cselló, bőgő, cimbalom, citerahurok ós mindenféle hangszer alkatrészek a legjobb minőségben a legokaobb áron szerezhető be Fischel Fülöp Fiai áruhá zában Nagykanizsán.
Vásároljon
Magyar Köztisztviselők
fiókárvdájában
Erzsébe királyné-tér ♦
Olcsó napi árak!
Pontos és szolid kiszolgálás! Rendelést házhoz szállítunk!
SÓSBQRSZESZ
KUlsÖlag badörxsölésre vagy beisélag cukorra cseppentve a legjobb fájdalomcsillapító.
Mindenütt kapható!
— A zalai molnárok és a kö«
ellátás. A közélelmezési miniszter, mint ismeretes, a jövő gazdasági évre az ellátatlanok részére szükséges lisztmennyiséget a molnároknál biztosította, még pedig 10 azá zalékos vám mellett az. ország területén lévő malmokra 4000 waggont vetett ki. Ezt * mennyiséget h napi ár 40 százalékával váltja meg s ennek ellenében a malmok minden ellenőrzés alól fel vannak mentve. A felelős séget a molnárok most nem járásonként, hanem vármegyénként vállalják. A zalai molnárok is elfogadták ezt a feltételt.
— Vérhaa megbetegedés Zalaegerszegen. Jelentik nekünk Zalsegerszeg ről, hogy s Wlsssics-utcában egy vérhas megbetegedés történt a még egy ujabb véi hasgyanus megbetegedést jelentettek.
— Rudazó láncokkal megkötözve, amilyenekkel a szénával megrakott 12 m* /sás szekereken a nyomórudat kötözik és szorítják le, kisért tegnap délelőtt egy « karácsfai csele paténál elfogott felkelőt egy szakasz osztrák katono Németujvárra. A* felkelő 20—21 éves erős\' fiatalember. Ugyanaznap reggel érkezett Németujvárra Bécsből egy ezredbrigadéros, ugyancsak a karácsfai összetűzés ügyével kapcsolatban s a katonaság rögtön eléje vezette,az elfogott felkelőt. A szakasz parancsnoki^ jelentést tett r brigadérosnak. És mit gondolnak tisztelt olvasóim, mit mondott a brigadéros? Igy szólt: Nézzék meg ezt az embert éa vegyenek példát róla 1 Ha igy fogják szeretni hazájukat és ilyen vitézséggel harcolnak érte, akkor elérjük célunkat és Ausztria jövőjét biztosítjuk. Vegyenek róla példát! Ez az ember 18 ellen harcolt, tizennyolcan mentek rá és nem adta meg magát, mig le nem gyűrték. Azután is még többször kiszabta magát és a lehetetlenség ellen próbálkozott. Vegyenek róla példát és kövessék a példáját 1 A felkelőt Bécsújhelyre kisérték.
— Milliók szatyorban éa zsebben. A budapesti rendőrség a minap razziát tartott a tőzsde körül s több mint ezeV embert előállított. Az igazoltatás során érdekes dolgok tűntek ki. Egy nyugalmazott őrmester
zsebéből 300.000 magyar korona, 55.000 né-met márka és 220 dollár került elő. Egy fővárosi ügyvéd felesége óriási retikült vitt magával, mely majdnem akkora volt, mint egy bevásárlási szatyor és amelyben 25 darab Salgó részvény, 440 darab ezüst korona és 3 és fél millió korona került elő. Egy másik nő retiküljéből 680 dollárt szedtek ki. Ott volt egy tőzsdebizoinányos, kinek zsebében 3 és fél millió magyar koronát találtak. A rendőrségen megjelentek a pénzügyigazgató-sóg kiküldöttei is, akik az összes előállítottakra azonnal kivetették n jövedelmi adót és pedig nem egy esetben egy egyénnek egy millió koronát. A rendőrség délelőtti és délutáni razziája alkalmával előállított egyéneknél összesen közel 200 millió koronát találtak, a kirótt, adóbírság pedig megközelíti a hatvan millió koronát.
KÖZGAZDASÁG
Budapesti tőzsdei magánforgalom. Budapest, lulins 22
Napoleon 0276—326, hont---, Dollár 1020—<0,
Francia frank 133-7—34*3, Mátka 311 21, Olasz Ura
73 7—74-3, Osztrák korona 405—26. Rubc\'.--, Lel
1030, Szokol 3460-80, Svájci frank--, Frank dinár
1&90 - 2010, Lengyel márka---.
1922. julius 23.
ZALAI KÖZLÖNY
Budapesti devizák:
Aqsletdiim 635 —<10, Kopj:enhAga 351- W, Krisztiin H--. London ^2*5—75 Bjrlln 318—23, Münnu
-. Páiis l34í> Práaa 3170-00, Stockholm 423—28,
/^*Xarich:3U5—Wien 410— 20, Zágráh M\'J—20, f New-York 1032—32, Vum»--.
Zürichi zárlat:
Üerjín IlM, Aoisterdnm--•, Hollandia 206,
New-Vork 520, London 233?, Páris 4397-5, Milano 2437 5, Prága 1135, Bud*ue»t 32 5, Zágrao 152\'8. Varsó 0, Wi«o 00t7\'5, Sz-fia--. Osairák bélyegzett korona--.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 122-26, ezüst forint 320—25, otkoronás 610 -3\\ a 2u koronás magyar nranv 8300—6360, Napóleon —.
Termény jelentés:
Buza (Tiszavidéki) 8250-0350, egyéb 8200 • 3<>ó, ioas SOOO—5l5i\', takarmány árpa uj 5000—.*>20\'\\ sör
4rpa--, zub 84l>0 660.-, tengeri 5400-5500, repce
12000—1250O, korpa 3850 3750, köles —.
Sertésvásár.
KalhaJtás 480. Kikelt ——. Öreg sertés--,
közép ——, zsir 412, >za!onn« 300, lehúzott hus 200.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 Árfolyamon.
Összes más helyi részvé- uOe«ltMlf nyeket legmagasabb árban WCSflMfclflllVla
Tőzsdei megbízások és külíolJi átuUlások legelőnyösebb és leggyorsabb teljesítése.
Dollár, Dinár H
Grosz és Társa KiJ^T
MtlkHllU, Sugár-ut 1. T.lalon 331.
külfúldi pcilí-V . t .1. lad.sa.
A szerkesztősért sojtójogilog felelős: Henedck Rezső szerkesztő.
— Különbejáratu, nagyobb, világol bútorozott szobát keresek a postaépület közelében. Cim a kiadóban.
Toiás^^o: vizüveg
kapható,
Gyenej Lajos fűszer és csemegeüzletében
A Kath. Legényegylet Ka2Ínczy-utca 8. sz. házának a postapalota felé néző tűzfalát
hirdetmények kifejtésére
bérbeadja. Mindazok, akik hirdetéseiket ott elhelyezni akarják, szíveskedjenek az egylet elnökségéhez; fordulni, hol Is a résjleies feltételek megtudhatók.
Apró hirdetések
j^jrtaa^narwaürrfc
Bútorozott axobát konyhahaszn\'ilaiiai
keres elsejére uri házaspár. Cim a kiadóban.
Kádársegédek azonnal munkába álh.lní.i-Kaurmann Elek kidirmühelyíbcn, Petófi ul 8
Leányokat felfogadok mindenféle kézimunka lanilásra; fehérnemű himzést cl vállalok, özv. Pollíkné, Magyar u 3
Állandó munkások felvétetnek, kik J közül a törekvő, haladni akarókat egy évi szolgálat után tandíjmentesen képezünk ki soffőrÖk-
nek. Nagykanizsai AuirtfoiRaimi RT.
Zongorát használtat vennék. Cim kiadóhivatalban. ,
Nős, gyermektelen, szereléshez lehetői g »én íIck énő házmester Ueie;t.-tik ked-vc-/6 feltételek áflzeiés, lakás, fűtés, viiáfcitás) mell tt. Ajánla\'ok cs-íkis Írásban a kiadóhivatalban nyújtandók be 48i6
Jóknrban levő .haszna t boroshordókat ves;e*, 50 tő 700 jltcrip, ugyanott egy uj elolt paplan eladó. É tekezni lehet Csenger-
A „Zrinyi" aportegylet récsei és József főherceg-uti kerítése hirdetések kifestésére olcsó áron
bérbe adatik
Szerződések a „Frigyes főherceg laktanya" III. zászlóalj g. h.-ban köthetők. Festés eszközlésére szerződés ugyanott köthető.
EXPORT-IMPORT
QUITTNER KOLLMAN
NAGYKANIZSAI FIÓKJA
C.aboiw-, termény-, nyerstermény-, magvak-, hüvelyesek-, mezőgazda*igi cikkek*, erótakarmái>y-, műtrágya vétole és eladás*
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 16. sz.
interurbán-telefon: Nappal 325. Kste 143. «««
Sürgönyeim „Fundamentum"
Központ : Budapeat Fiókok: Miskolci-Budopest
TÖBBTERIRÉSÍ!
A Hatvani Növénynamasltfi R-T. EREDETI HATVANI
NEMESÍTETT ŐSZIBUZA
ttTftft.yft «o 400
WMll.rfn.Wst bliiulUMk. Msr.it.aa.
aaüV^Kl.tét . fonnil
MAGYAR MAGTENYÉSZTÉSI RT-nál
■ UHHIT, IV., SZtP.U. 1.
\' T£ EPON 83—J3, M—54. sürgönyeim i ORANARIUH.
Kérje az N. 85. számú Ismertetet.
Saját tenyésztésű kiválő, aiavatoltan fajtiszta és jó csiraképességü gazdaság!, konyhakerti és vlráiaamk. KertAssatl és méháizaU asikásák.
MONORI MAGKERESKEDÉS
árjegyzéke Ingyen 4a bérmentve.
9469-1922.
Felhivás.
Fclhivalnak a Nagykanizsa város területén lakó hadiözvegyek és hadiárvák, hogy a felemelt illetményeik megállapítása végett az igény megállapító bizottság előtt (Városháza II. omelet 31. ajtó) jelentkezzenek az alább felsorolt napon, minden nap délután 3 órakor cs pedig :
1922. évi julius hó 24-én, a kiknek férjeik vezeték neve A—D betűig kez.iődik.
1922. évi julius hó 25-én E—H betűig, 1922. évi julius hó 26-án I— N „ 1922. évi julius hó 27-én 0—7.
Nagykanizsa, 1922. évi julius 21.
Polgármester.
Kereskedők figyelmébe!
Va\'ődi prágai befőző pergamentpapir
Vaj csomagolópapír SaperloY papír xacskó Csomagolópapír Csomag fUggódmkék Sokssorosltó késcttlék írógép
I.-ógépkellékek Rendelési s.ebkSnyv.k Forgalmiadé könyvek Mind.ofél. Usletl k»nyv.k KStl.T.l.k
Gabonavásárlási könyv.k
legolcsóbb nspi árakon kaphatók
. » : I\' i I
Fischel. Fülöp Fiai
papír ár uhikxában, Na^ykanlaaán.
O OPOQOP OQOOOOQ QO QOQOOOOOOO OOOQOQOOOOOOOQOO
Könyvnyomdai munkát ♦ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiralok. meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boriiékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentéseks minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek, és iskolai könyvek kötését; \'<ar«h?qzá»éti penzjnté-zetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tart&a kivitelben jutányos árak mellett vállalja
_______ 8
OOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOUOOOCaOOO
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa,
13
8
2ALA1 KÖZLÖNV
1922. julius 23.
0 t in
Értesítés.
Értesítem Nagyknnizsa ós környéke nagyérdemű közönségét és l. rendelőiméi, hogy a Dunámul! Ruhaáruház cégből kiléptem ís a helyben 20 év óla fenáHó
szabó-műhelyemet
Nagykanizsa. Erzsébellér 4 sz . II em., a postával sz*n bc helyeztem át, hoi mindennemű uri divat öltönyöket kész itek a legjUlá-•• nyosabb árakon. <$,0
Szives pártfogási kér, liszicícttel
férfiszabó éa vcjfytlaxtltó
Külön javlió és vc«ytisztitó üzem.
Lidiit Miksa
Teltfon 319.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos fWdblrtokrtndMff Bíróság által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
I.l.loa Jlt \' tötrís-tfr 29. Távirati fim: Jíínté OgyaSksig
Eladó birtokok:
400 holdas birlok Zalamegyében kevés gazdasági épülettel, dombos vidék, a talaj agyag és homokkeverék.
190 holdas birtok Veszprémmegyében gazdasági épületekkel, sik kavicsmentes la\'aj.
100 holdus birtok Somogymegyében, vasút-vonal mellett, élő és holt felszereléssel, 3 szobás lakással.
50 -60 hold szántóföld és erdős legelő Zala-megyében, épület nélkül.
42 holdas birlok Nagykanizsa közelében, melyből 8 hold erdő, épület nélkül.
20 holdas I birtok 6 szobás urilakkal, sok gazdasági épülettel, külön 8 holdas szőlőbirtok teljes felszeieléssel, Zalainegyében.
10 hold szántóföld épület nélkül Somogy-
megyében.
Somogymegyében homokos birtokból, kisebb-nagyobb parcellák épület nélkül.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, 2 szobás villával.
15 holdas szőlőbirtok a Balajon zalai oldalán, 5 szobás uri!ak teljes berendezéssel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi olda-, lahoz kö^el.vincelérlakáss.d, istálóval stb.
8 holdas szőlőbirtok Badacsonyhoz közel, emeletes 4 szobás urilakkal.
8 holdas szólőbittok, melyből 0 hold I. amerikai oltvány szől$, 2 hold gyümölcsös kaszálóval.
Tapolca melleit 4 szobás urilakkal, 1 holdas belsőség, 4 holdas szőlőbirtok.
Eladó házak:
4 szobás családiház, csendes utcában, forgal más útvonalon, nagy lakóház istálóval, kocsiszinpel és nagy kerttel.\'
Nagykanizsa külső részén modern lakóház.
A város belterületén . 6 szobás család ház, kerttel. , .
Vendáglőház forgalmas útvonalon, azonnal átvehető vendéglővel.
Üzletház 3 szobás lakással, átvehető üzlettel.
XXXXX XXX XX XX xxxx
x Zab, Tengeri * Gépolaj, Nyersolaf Kocsikenőcs Badacsonyi rézkénpor y Köles, Mohar
Nyaralók, irodák ás előszobák
részére
fonott-butor garnitúrák
komplett és darabszám mintaszerint állandóan k.ipJ.atok
Feltscher Béla
fonott-butor év kos rfon ó vállalatánál RoiKonyl-utca 9. az. Mindennemű kosáráruk kaphatók és megrendelhetők fenti cégnél.
Nádszékek befonáca. valamint fonott-butor és koaárártiU Javítása.
Gyakornok
igazgatósági titkár
elóktló intézetnél felvétetnek azonnali heléáésre. — Cini a kiadóhivatalban. 4aj4
BARACK-MAGOT
bármily mennyiben vásárolunk
Tésztagyár.
Cséplési benzint
és vegytistta
BENZOLT
legotcióbb napi »ron elad
lécfalvi Bodor Zoltán
Miományi és kereskedelmi Irodája Negykaclzsa. fatelep. Magyar-utca tSL Telefon aippal SS. este 124.
CSEPLESI BENZIN
állandóah raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben • is
továbbá mindennemű _ ncmetoisiágl kerti magvak b«n Is kaphatók
k X
B«idaaégl és
Ugvak kkslny- ^
Ország ^UTidder cégnél |
Nagykulua, Eruébet tír 10. jg
BXX XXX XXXXX XX X XX
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
11
„ Fö-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: és 356 szám.
r.
VILÁG

mosgóképdBinház
Erziibit királyné-tér. Szarui izilloda épOlatihig Telefon 74. T.l.fon 74.

Szombaton és vasárnap bemutatóra kerül
tüzamazon
Amerikai cirkusz-dráma Ezenkívül remek kísérő műsor!
Jövő azombat, vasárnap nagy meglepetés!
. Páholy 2ft K, liolyo 22 K. I. hely IK K, II FJóadasok hétköznap léi 7 és tf órakor, vasár-és Ünnep-• H. hely !& korona,\'lll. hely 8 korona. || napokon i. i. 7 és ft órakor Pontoa kasdél
Telefon

3-
íi URANIA MOZGOSZINHAZ 3-I3
Va árnap
Szent Péter esernyője
MÁtszáth Kálmán regénye filmen.
HELYÁRAK: Páholy 35 kor., Zsötyo 26 kor., II Eh\'adások ke/dete: Hétköznapokon 7 és 9 órakor. Körszék 20 kor., Támlás lü kor., Zailszék 10 kor, II vasái- es ünnepnap 6. 7 és í» órakor. Pontos kezdési
Nyomatott a lai\'tula|doqosok: Z*lai os Gyarmati könyvnyomdijábso.

61-ik évfolyam
Egyes szám ára 5 korona
_Nagykniim, 1922. juliu. 25. Kedd
166.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMckw<tó*4f él kUdihiv.ul 1 Fő nt 13. a..
- lot.ntfbaa.Ul.toii 78. -
M.fJcloalk mindig kor. rottol
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSÓ
.. . IHÜ-....L

HlOtl.ctó.l árak: (>*/, tara.1.1 ■Mm iu|U) gffci 7«0 X. FiUna 400 K. Ihfr*>\'
irt. aoo K. .ír bór. 7* K. Rtty.i iiú> in • K
A háború elvesztéseért a felelősség legsúlyosabb része a szociáldemokratákat terheli.
Gömbös Gyula politikai hitvallása. A a liberftlizmus nagy veszélyt jelent A
Budapest, julius 24. Tizenegy órakor nyitotta meg Sxcitovszky Béla alelnök a mai nemzetgryülést. Az Indemnitósi vita első szónoka
Gömbös Gyula: Bír tisztában vagyunk aszal, hogy a mai nehéz helyzetben nagy koncepciót adni igen nehéz, mégis a mai felszólalásom folyamán a magam szempontjából politikai hitvallást akarok térni. Teljesíteni akarom az ellenzék azon követelését, mely szerint mindenki mondja meg öazintén, hogy mit akar. Azonban arra kell kérnem az ellenzéket, hogy minden személyes politikát és o jogi formák után való hajszát küszöböljön ki. Nekünk lényegbevágó kérdésekkel és nem személyes kérdésekkel kell foglalkoznunk.
A szociáldemokratákról Wolff Károly megállapítottat hogy végcéljuk semmi más, mint a polgári társadalom és a magántulajdon megsemmisítése.
Kijelentem a keresztény ellenzéknek, ahonnan azzal vádoltak meg, hogy a keresztény ellenzékkel szemben a szociáldemokratákat támogattam, hogy lehetnek köztünk elvi ellentétek — világnézeti szempontból azonban egynek érzem magam a keresztény ellenzékkel és árulást követtem volna el magam ellen, ha nem a keresztény ellenzéket támogattam volna.
Hogy a szociáldemokraták piros szekfü-vei vonultak be a Házba, arra enged következtetni, hogy végcéljuk a kommunizmus.
Szívesen látjuk a szociáldemokratákat, amennyiben a nemzeti munkában velünk akarnak hal«dni, de nem látjuk őket szívesen, ha a vörös azekfü mellett küzdeni akarnak azoknak az eszméknek a megvalósításáért, amelyekkel szemben nekünk harcolnunk kell, mert ezen eszmék ellentétben állanak a nemzet érdekeivel.
Érdekünk, hogy a munkásság százezrei vlsszsnyerjék a nemzeti alapot. A szovjet kongresszusban, amely teljesen munkásparlament volt, semmi sem történt a munkásság javára, mert a munkásság csak éhezett.
A háború elvesztéseért a felelősség legsúlyosabb része azért terheli a szociáldemokratákat, mert 1918 ban, amikor a legnagyobb összetartásra volt szükség, akkor destruáltak leginkább.
Gömbös: A legnagyobb hibát azok a politikusok követik el, akik mindenáron a kurzust akarják megbuktatni. A liberális képviselők tudhatnák azt, hogy mi épp ugy védjük elveiket, mint ők és megbuktatásról sem lafcat. Mi a végsőkig el vsgyunk tökélve, hogy a keresztény Magyarországot felépítjük. A keresztény ellenzék és köstünk
magyar fal szémóra mai nemzetgyűlés.
nagy ellentétek voltak a múltban, különösen a királykérdés körül, de most már nincs meg az az óriási ellentét, félretettük a közjogi kérdéseket. A harc már oda fajult, hogy a két keresztény küzdőfél közül egy harmadik nevethetett volna. A mi törekvésünk ax, hogy tiszta és világos program alapján egy erős kormány valósítsa meg elveinket. Szűnjön meg az opportunltás politikája. A takar-gatás politikája tovább nem folytatódhatik. Mi feltétlenül erős kormányt akarunk, amely nem a jogi formalitások szerint, hanem a nemzet érdekeinek megfelelő programot ad. Ez fog nekünk befelé erőt, kifelé pedig tekintélyt adni. Az erőgyűjtést arra akarjuk felhasználni, hogy alkalomsdtával kifelé is tudjuk ezt mutatni, magyar fajvédalem nevében akarjuk mi regenerálni Magyarországot éa ezzel nemzeti érdekeinknek megfelelő külpolitikai helyzetet biztosítani.
Gömbös Gyula : Andráasy azt mondotta beszédében : ha ez a rendszer feltudna mutatni valamit, a törvénytelenségektől eltekintenék. Andrássy, aki egész életén keresztül külpolitikával foglalkozott, én azt hiszem, csak a külpolitikai eredményekre gondolhatott eme kijelentésekor. Lehetetlennek tartom, hogy bármiféle kormány ma Ilyen értelemben eredményeket tudna felmutatni. Csodálom Andrássy GyuUt, mint politikust, hogy ezen a téren áll elő követelésekkel. Ma külpolitikai térengedményeket elérni nemcsak nekünk, de egy nemzetnek sem lehet. Egész Európában mindenütt a nemzeti irányzat küzd a nemzetellenes irányzatokkal. A mi külpolitikai helyzetünk külön nem változhatik, Mi nagyon gyengék éa kicsinyek vagyunk ehhez, a mai helyzet csak akkor fog változni, amikor egész Európa képe átalakul. Egy kis reménysugár felcsillant már, amikor Olaszország a nyugati kérdésben mellénk állott.
. — Sőt ugy látom, hogy Európának a politikai tengelye Berlinen és Rómán keresztül vezet a jövőbe. Azt sem szabad felejteni, hogy vannak titkos és rejtstt külpolitiksi erőtényezők is, mint internacionális faktorok, amelynek a működésével is számolni kell. Akkor paclfizmusról beszélni nem lehet, amikor a bennünket körülvevő államok, az úgynevezett kisantant, imperialistább politikát folytat, mint valaha is folytatolt a leg-imperialistább állsm. Egy évvel ezelőtt még én is azt hittem, hogy a jugoszláv oilentáció fog rajtunk segíteni, de e*«k a kisállamok ilyen szempontból abuolute nem jöhetnek tekintetbe, mert a külpolitikájuk a mi egye-I
nes megsemmisítésünkre törekszik. Azoubsn az lehetséges, hogy azok a kisállamok más mentalitású magyarsággal szívesen tartanának, de velünk semmiesetre sem. Mi a keresztény és nemzeti Magyarország magatartása után orientálódhatunk és csak akkor nyújthatjuk baráti jobbunkat.
— Az a felfogásom és a meggyőződésem, hogy s nemzeti állam csak akkor fogja biztosítani saját részét, ha a nemzeti államon belül egy fjj szupremációja biztosítva van. A msgyar faj számára a liberalizmus nagy veszélyt jelentett ugy gazdasági, mint politikai téren. Gazdssági téren egyenesen elvette a talajt u lába alól, a nem kereszténység előnyomult és már-már veszélyt jelentett a magyar állam szempontjából is. Félő volt, hogy teljesen előnyomul és rabigába hajtja a magyarságot.
Orvos volt 49 százalékban nem keresztény, ügyvéd 46 százalékban, állatorvos 46 százalékban és Igy tovább. Azonban kováca* mesterségnél márcssk 1.7 százalék a nem keresztény, asztalosnál 2.5 százalék, gazdasági munkásnál O.S százalék.
Felkiáltások: Népszónok psdig 100
százalék.
Gömbös Gyula: Etek ■ számok is azt bizonyítják, hogy minden téren biztositani kell a msgyar faj szupremációját. Örömmel üdvözlőm azt, hogy a forradalmak kinyitották a magyarság szemeit.
A régi Magyarországon körülbelül hétmillió katasztrális hold volt a nem keresztények kezében. Az a meggyőződésem, hogyha a keresztény agrár gondolatot meg akarjuk valósítani, minél több független gazdasági egyedet kell teremtenünk és ezt elősegíti a földbirtokreform végrehajtáss.
A munkásproblémát nem politikai célból, hanem a nemzet érdekéből kívánjuk megoldani, mert fajtestvéreinkkel szemben kötelességünk szociális politikát folytstnl. Csak azt sajnálom, hogy s nemzetgyűlés munkaügyi bizottságábsn a szociáldemokraták részéről egy keresztény slneaen, hsnem csupa nem keresztényt delegáltak a bizottságba.
RothensUln Mór: Mi azt nézzük, hogy valaki becsületes ember.
Gömbös Gyula: Ml is azt ^ézzük. Mi, akik a fajvédelem alapján állunk, igenis foglalkozunk a munkásproblémákkal és minden olysn problémával, amely a nemzeti újjáépítést szolgálja.
Már felszólalásom elején hangoztattam, hogy ugy érzem, hogy a keresztény ellenzék és közöttünk nagy elvi különbséf nincsen. Ne is legyen. A királykérdés szamélyl részének a megoldásához az idő még nem érkezett cl. Az erőviszonyok ma olyanok, hogy a magysr nemzet ebben a kérdésben szuverén módon dönteni nem tud. Hs erősebbek leszünk, akkor talán elérkezett ennek a kár-
_2___
kell "kapcsolnunk é; a nagyobb veszedelemmel szemben egyesülve kell felvenni a harcot.
Gömbös beszéde után Maracf\\al Ferenc ostorozza a szociáldemokraták kilengéseit. A kormány iránt bizalommal viseltetik.
Kurta P. Andráa megsmliti, bogy a titkos szavazás meg nem szavalásának áx ellenzék az oka. Andrássynak szemére veti, hogy 1918-ban nem tartotta visiaa a kkályt Magyarországon, mert ha vissui tartotta volna,
nem lett volna, Ká\'olyi förrsdaJonv sem kom-
munbnmis. Az fridemnitist eTOgsdJa.
Strausz Ii.\'.yán hibáztatja, hogy a kormány még nem adott programmot. Kívánatosnak tartaná a postás és vasutasok helyzetén való javítást. Ok élnek a legnagyobb nyomorban. Elngk jelenti, hogy a tőrvényszék Hir György képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte. Kiadják a mentelmi bizottságnak.
Ülés háromnegyed 8 órakor ért véget.
Kitartani!
Nogykoniisa, juliuí 7.5.
Learatták a búzát s ime előttünk nö az égig — az ára. Valami csodálatos bűnös kéz emeli napról-napra egy-két száz koronácskával s mire a búzából liszt s a lisztből kenyér lesz, olyan nehéz az, hogy már csöppnyi adagokban sem tudjuk a szánkig emelni.
Ma már olyan drága nálunk a buza, hogy a külföldről való behozatala is lehetségessé válnék — ha segítségére nem jönne a búzának Zürich, a termelőknek a valutaspekulánsok, leszorítva a buza magas árával a mi koronánkat. Itt valami szervezett, titkos hatalom működik. Ismeretlen rém, mely a torkunkat fojtogatja.
A buza után megy a többi: nemcsak az árpa, kukorica, bab, krumpli, a hus, de a csizma, a ruha, a vászon, a vasút, a posta és minden, minden, amire nekünk, gyarló testű embereknek szükségünk van. S mi látjuk a pusztító veszedelmet s tördelő kezekkel állunk, nézzük a lángot, mely fölemészti megtakarított pénzünket, utolsó bútordarabunkat, energiánkat, testünket, lelkünket.
Urunk-Istenünk! Mi lelte az emberiséget? Mire jó papírrá, rongy bankóvá\' silányitani annyi derekas munkát, nemes törekvést, elszánt akaratot, buzgó érzést? A sóhaj, a veritek, a köny egyrészről — a mámora luciferi kacaj, a csapongó élvezetek gyönyöre, másrészről vívják harcukat. Ez utóbbiak gyúrják át a nemzetet rosszá. Ma ebben tobzódik az emberiség. Ki tudja meddig?
Ma még tánc, holnap láncl Ez vár e korra. Nincs segítség ralta. Pusztulnia keli ami rossz, ami az emberiségre káros. Pusztulnia kell idebent, saját házunkban, pusztulnia kell ellenségeinknél, akik az őrjöngő lázt rink zúdították, de már ők is elkapták.
A vigyázók azonban ébren legyenek. Amikor legrosszabb lesz, akkor jön el a jónak az ideje. Az éplelküek ideit őrizkedjenek, eljön az ö idejük. Addig is bizni, hinni, kitartani, buzdítani — mert csak az pusztul el, aki magát ítéli halóim. Ha hidunk tűrni, a legrosszabbat minden poklok ellenére is elkerüljük.
Azért, csak - kitartani!
__zala! koí.ltw_
Szomorú évad a Balatonon.
— A „Zalai K&zlöny* tudósítójától. —
Az Idén sehogyfem akar föllendülni a Balaton. A drágasághoz most a hűvös idő járát járul vendégr iasztónak. A* élettől meg -tiprott ember boldog, hogy a tűrhetetlen kánikula — legalább is egyolőre — megszűnt s ezzel megszűntek a nyaralás emésztő gondjai ür. Ott jártunk a nspokbBn a Balaton partján a főbb fürdőhelyeken és mindenütt crŐu megcsappanását tapasztaltuk a szokásos szezon-életnek. Balatonfüred az egyetlen kivétel. Még Siófok sem telt meg az idén. Sőt. A faluban tucatszám™ állnak üresen a parasztszobák, amelyekért még csak pár héttel ezelőtt titenötezer korona bért kértek az egész évadra. Mi tizenkettőért, holnap talán már tízért, esetleg nyolcért lehet hozzájutni egy padozatlan szobához p faluban.
A telepen 1200 korona n tűrhető penzió ára. Nem is olyan sok, ha meggondoljuk, hogy 1200 magyar koronáért ma sehol a külföldön nem lehet szállást és naponta háromszori élelmet kapni. A nagyvendéglőben 750 korona a penzió és 420—910 korona közt váltakozik a szálló-szoba ára.. Aki jól akrr élni Siófokon, annak legalább 2000 korona költőpénz legyen mindennap a zsebében. — Persze ebből az ősszegből nem futja még a bsr-ra vagy az Uríkaszinóra, ahol hallatlan mértékben dühöng a hazárdjáték.
Siófok tudvalevőleg gazdát cserélt nz idén. Dr. Ertl József bácskai ügyvéd 50 millió koronáért vette meg a három szállót, a nagy vendéglőt, a parkot, a hatalmas strandfürdőt és s hztárban 36 katasztrális hold fenyveserdőt, közte 3 hold szőlőt a régi tulajdonostól, a Magyar-Olasz fánktól. A telep ma határozottan csinosabb, gondozottabb. A fŰidő majdnem nyugateurópai stilu&u. A Margitszigetről ismert impozáns fürdőberendezést hozták ide s ma már nem kell attól fé\'nl, hogy egy índiszkrét szélroham fellátja n kabinok belsejét. A viz ezekben a hűvös viharos napokban hideg — alig néhány ember merészkedik a paskoló hullámok köré. A kabinoktól egy kicsit fárasztó gyaloglás egészen odáig, nmig a habok csípőig érik a testet. A víz folytonos apadása elkerülhetetlenné teszi a kabinok előbbre tolását mintegy 200 méterrel.
Az Idei fürdőzök vezértípusa természetesen megint a konjunktura-lovr.gok. A köny-nyü pénz mesterei. Asszonyaik feltűnő uj kosztümökben pompáznak. A régi középosztályt néhány szabt»d pályán lévő ember: ügyvéd, bankár, kereskedő, iró, művész képviseli. De — a bankárok kivételével — egészen rövid távra vannok berendezkedve. Két hétnél tovább nem bírják. Egy öttagú család négyhetes siófoki nyaralásának költsége 150— 200.000 koronán alul npm kerül ki.
Balatonfüred zsúfolva van, 3okan Siófo kon laknak és hajóval rándulnak át az orvos által rendelt szénsavas fürdő használatára. Fonyód, Lelle, Boglár, Aligs, Zamárdi, a túlsó porton Kenete, Almádi persze jóval olcsóbbak, mint Fürrd vagy Siófok, de ott sem olyan eleven, zugó az élet, mint volt akárcsak tavaly. Sokon, nagyon sokén utaztak magyarok az Idén Németországba. Abban n belga hitben, hogy ott minden olcsóbb . . .
Tojás viziiveg
Gyenei Lajos fűszer ál csemegeüzletében
1922. jullu. 25
H1IEI;
— A „holt kés" ujabb adománya.
A megyéspüspök ur a koppánymegyeri iskola építési költségeire 100.000, az écstesaW hivek-nck iskolájuk javítására 15.000, a hsJmAíkéri híveknek templomuk viHanyíelszeroléséreJLOpOO, a kath; Háziasszonyok Szövéiséfeének hétükra 10.000 koronát adományozott. ,
— Személyi hirek Fürtdi János vártai levéltárnok ma megkezdte négyheti »**• badságát. — Kiss Lajos kőszegi vezetőrendőr-kapitányt, aki Nagykanizsáról lelt Kőszegre áthelyezve — információnk szerint — őszre valószínűleg ismét visszahelyezik Kanizsára.
— A* optálás ideje 27 én, vagyis most csütörtökön lejár. A magyar honosításukat kérő azon bitorolt területbeli msgyar testvéreink, akik addig nem nyújtották be n magyar honosítás iránti kérelmüket, a magyar állampolgárságot a ránk kényazéritelt trianoni szerződés érteimébén elvészmí 27 ike után as összes honosítási kérvények felkül-detnek a belügyminisztériumba.
» - Uj ipwangedéljrsk. A váro,; tanács ujabban a kővetkező iparengedélyeket adta ki: Mandl\' Józsefnek zöldség, ^ÖMŐl^ és termény ügynökségre, a Király sörfőzde r.-t.-nak sertéshizlalásra engedélyt, Hajdú Lászlónak cserép és palafedő ipar gyakorlá-náro. Szegő Lászlónak cséplő és fafürészelő iparra, Kovács Lajosnak gabonanémüek, hüvelyesek és gyümölcs ker. ügynökségre, Weiser Jánosnak cséplő ipar gyakorlására, Gudricza Jenőnek rövidáru és kész férfiAiha kereskedésre, Ritfcher Samunak korcsma ipar gyakorlására, Heisler Gyulának gabona, kukorica éa hüvelyesek kereskedésére és Fleischhakker Ignácnak teherfuvarozásra.
— Betöltés alá kerülő Jegyzői állások. Zalavármegye területén a kővetkező jegyzői Abtaokra van pályázat hirdetve: A letenyei járthoz tartozó azécsiszigeli körjegyzőségben segédjegyzői, ugyancsak a letenyei járásban ujonan szervezett Tótszerdahely és Molnári községekből álló tótszerdahelyi körjegyzőséghez egy körjegyzői és egy segéd-jegyzői, a zalaegerszegi ját áshoz tartozó aalom-vári körjegyzőségben egy segédjegysői, a sümegi járáshoz tartozó mihályfai körjegyzőségben segédjegyzői és a sümegi járásban levő ukki körjegyzőségben egy adóügyi jegyzői állásra.
— A szállodai szobaárak emelése. Ismeretes, hogy a nagykanizsai szálloda tulajdonosok 2 — 3 hét előtt megkérték a nagykanizsai államrendőrséget, hogy a szobák árát 100 százalékkal emeltessék. A rendőrség — miután sz ügy a vármegyei árvizsgáló-bizollság hatáskörébe tartozik — a szállodásokat oda utasította, ahol a nagykanizsai szá\'lodások kérelmét bírálat és vizigálat tárgyává teszik és azután határoznak. A zalavármegyei árvizsgálóbizottság a szállodások kérelmét, indokolásaik alapján teljesíteni fogja-Méltányos lenne, ha egyidejűleg n város rendezné a tiszti beazállásolási Illetéket is. Ugyanis a szállodás köteles napi 82 fillér (kincitári) beszállásolni díjért a szállodát igénybe vevő knlonatisztnek egy szobát rendelkezésére bocsájtani. Mig a többi város azt a 82 fillért kiegészíti 40, 50 sőt 80 koronára — (á la Zalaegerszeg, Keszthely, Sümeg stb.) addig Nagykanizsa városa egyetlen fillér kiegészítést nem ad a tiszti szállodai szobáért, ugy, hogy Kanizsán a helyzet még ma is az, hogy egy tiszti beszállásolásért a szállodás napi 82 fillér betzál(ásolásí kincstári illetéket kap. Szeretnők, hí a legkötelébSi képviselőtestületi közgyűlés foglalkozna a dotoggcl és arra a méltányos álláspontra helyezkedne, hogy a város egészitso ki ezt a 82 fillért ugy mint a többi városok — egv bizonyos, meghatározott összegre — mondjuk napi 50 koronára. Az ügyre egyébként még vissza fogunk térni.
— A gőzgépkezelők éa ItasAn-ffitők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban augusztus h6 4-ik napján délelőtt 9 órakor fognak megtartatni. A kellően folszerolt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. ipárfelügyelőséghez kü\'dendők.
1922. jullua 25
— Zavargások Knnlzsán. Egyik kiposvórl laptársunk, kt „U; Somogy" clmü nepilap legutóbbi azáme a következő liirl közli olvasóival: .Zavargások Kanizsán ? Ellenőrizhetetlen forrásból kapjuk a hirt, hogy Nagykanizsán a munkásság sztrájkba lépett a drágaság miatt. TOntető felvonulásuk alkalmával néhány Incidens fordult elő, amelyben tóbb kereskedő polgárt Inzultáltak. Ezt a hirt még nem cáfolták meg." Megnyugtatjuk laptársunkat, noha a kanizaai hazafias munkásság is roskadozik n súlyos gazdasági teher alzitt. cszeágában sincs „felvonu\'ni es sztrájkba lépni." Nagykanizsa munkásságát nem lehet többé izgstni és médiumnak felhasználni. Nagykanizsa munkássága eleget okult a „vörös paradicsomból" melynek következményeit még hosszú éveken át kell mindannyiunknak viselni. Cssk azt szeretnők tudni, kinek az érdekében állott kaposvári laptársunknak ilyen hirt leadni.
— Tasitól pályázat. A balatonfüredi római katoiiitus egyházközség tanácsa az újonnan szervezett III tanítói állásra páljázatot hirdet. A fizetés lörvényszcrinli és lakbér. Kótelcsséjci dljlevél szerint. Kizárólag okleveles tanítónők pályázhattuk. Kellően felszereli folyamodványok augusztus 6 lg (mely napon a választás meg-ejlelik) a róm. kalh egyházközség elnökségé-hez nyújtandók be.
— Szemle a vármegyei csendőr-parancsnokqágon. Konlz Sándor tábornok, a m. kir. csendőrség felügyelője Zalaegerszegen megvizsgálta a zaluvát inrgyci csendőr-parancsnokságot, a vármegyei esendői iskolát, a tábor őrszemélyzetét éa az ottani csendőr-Iskolát. A legnagyobb megelégedését fejezte ki a tapasztaltak felett.
— Szaktanfolyam nők részére. A felső kereskedelmi Iskola igazgatósága felkéli a szaktanfolyam iránt érdeklődő szülőkéi, sitik leányaikat a tanfolyamba beíratni szándékoznak, hogy s leánysík előtanulmányai! Igazoló bizonyítványt tájékoztatás végett sz Igazgató-Ságnak julius hó végéig délelőtt 9—ll-lg mulassák be.
— Ideiglenes csendőrőrs. Révlülö-pón a fdrdóidóny tartamára csendőrkülönítmény állíttatott fel.
— A „Szózat" az .Az Est„ mlklásandoráról. A .Szózat" — a keresztény magyarság meréaz tollú harcosa legutolsó számainak egyikében Héjjas Iván letartóztatásával kapcsolatban a kővetkezőket Írja: „Csak azt tsrtjuk különösnek, hogy Héjjas Ivánt letartóztatják — Mlklős-Klein Andor Ármin, többszörös hszsáruló, a piavei front destruálója, Kun Bíla mártírrá magasztalója teljes iogrendl szsbadságot élvez és fenékig dúskálva minden jóban, tovább destruáljs a magyar körgondolkozást. De nemesek hogy nincs, soha egy percig sem volt letsrtóztatvs, sem e múltban, sem most, amikor hazájukért hslnl kéaz Ifjakat őrizetbe vesznek."
— Református tábori pítspökság.
Az egyetemes református konvent elhatározta, hogy a honvédségnél önálló reform, tábori püspökséget állit fel.
— Meggyalázták a kolozsvári Szent Mihály templomot. Kolo.-svárról jelentik: A .hóditó" római faj újból ékes tanúbizonyságot tett Erdély fővárosiban kulturáltságának és erkölcsének színvonaláról. A minap egy nagyobb oláh társaság szemlélte meg s nagy történeti értékű Szent Mihály dómot. Másnap a sekrestyés megdöbbenve látta, hogy a templomban levő összes magyar feliratokat ismeretlen tettesek leszoggatlák ós bemocskolták. A barbár látogatók még a gyóntatóazékek feliratait sem kímélték meg.
— Izzség a maraszombati járásban. A jugoszláv megszállás mindjobban kezd a maga teljes valójában ránehezedni derék vendjeinkre a teszi ríjuk nézve elviselhetetlenné az életet. Nap-nap után mind többen és lob ben jő nnek ót munkára, hogy a mindennapi kenyerüket biztosítsak. Régente jómódú gazdák, ma koldusok s valósággal éhínségnek néznek elé.
A Zalavármegyei Gnzdaságl Egyesület f. év augusztus hó 21-én közgyűlést\'tart Keszthely en.
ZALAI KÖZLÖNY
— Gyászrovat. A régi sorslragédiákra emlékeztető megpróbáltatásban van része egy derek dolgozó polgártársunknak, Pusolszku oQndor borbélymesternek. Néhány éve halt meg szép, fiatal neie, másfél évvel ezelőtt a spanyol betegség elvitte fiit, őmoga karácsonytól kezdve súlyos betegségen esett át és most mint lábadozót éri a megpróbáltatás hogy most már egyetlen gyermeke, a 16 éves Erzsébet másfél nopl szenvedés után meghalt A kedves, fiatal leányka, aki nemcsak odaadó ápolója volt a beteg apának, hanem az üzletben is helyettesítette, pénteken le\',t beteg vasárnap este már halott volt. Bélcsavarodás jelei mutatkoztak és a szörnyű betegség alig 24 óra alatt végzett a gyenge, törékeny szervezettel. Temetése ma délután fél 6 órakor lesz a r. kath. temető halottas házából. A mélyen sújtott család iránt általános részvét nyilvánul mrg. — Ugyancsak nagy részvétet keltett a Pollák-Markó család halálesete. Leányuk, Annus szintén vasárnap 21 éves korában hosszas szenvedés után meghalt. Tüdővész ölte me*. Temetése ma délután 5 órakor lesz a Ko»suth Lajos-tér 1. szám alatti gyászházból.
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. Az uj lakásrendelet szerint (51, §. 3. bek. és pólrendelet 8. §. 4. bek.) oly kislakásoknál, amelyek fekvésüknél vagy minőségüknél fogva a lakókra nézve különösen kedvezőek, vagy a hol a lakónak a vagyoni és jövedelmi viszonyai ós életmódja ismeretesek és megengedik, ott az 1917. évben fizetett lskbór hatszorosára, nyolcszorosára, sőt a tízszeresére ís emelhető. Vagy ha a közalkalmazottak és a magántisztviselők állásukat megillető lakásban laknak, az általuk \'akbér címén élvezett ősszeg erejéig emelhető a lakbér. — Minden emelést a bérlővel bezárólag julius 29-ig írásban koll közölni. Tehát minden oly lakónál, a ki vagyonos, vagy jó keresettel bír, a lakbért a tízszeresig tehet emelni. Az albérleteknél, á hol az albérlő feltűnően löbbet fizet, mint a főbérlő az egész lakásért, ott a ház tulajdonos az albérleti összegből 60—75%-ot is követelhet. Folyó hó 27-én csütörtökön este 6 órakor a városháza tanácstermében tartandó taggyüléson a vidéket érdeklő többi pontok is ismertetve tcsznok, szintúgy a pöcegödör tisztításra, szemét fuvarozásra, kéményseprési-dijakra stb. vonatkozólag is fog felvilágosítás adatni és edt%,> aki nom ismeri a rondeletnek minden pooiját, az na értesíts© az emelésről a lakóját. A taggyűlésen minden háztulajdonos ott legyjBtElnökség.
— Stófdtrt lóversenyek. Az Országos Lovassport-Szövetség által 1922. augusztus 3-án csütörtök, 5-én szombat cs 6-án vasárnap Siófokon rendezendő versenyek programja: Első nap: csütörtök, augusztus 3.
I. Megnyitóverseny. II. Félvér gát verseny. III. Siófoki najjy akadályverseny. IV. Hadsereg! akadályverseny. V. Balatoni gátver-seny. VI. Leilei handicap. Második nnp: szombat, augusztus 5. I. Füredi handicap.
II. Hadseregi gátverseny. 111. Siófoki nagy gátverseny. IV. Félvár akadályverseny. Hdcp.
V. Székesfehérvári akadály verseny. Handicap.
VI. Földvári handicap. Harmadik nnp: vasárnap, augusztus 6. I. Siófoki dij. II. félvérek akadályversenye. III. Fehérmegyei akadályverseny. IV. Katonatiszti akadályverseny. V. Killti gátveraeny. Hadicap. VI. Zár-handicap. A versenyek kezdete délután 4 órakor. Belépti jegy ára : I. hely 60 K, U. hely 30 K. Totalisateur mindkét helyen. Büffé. Jegyek válthatók a siófoki fűrdőigazgatóságnál és a pénztárnál
ÖN .
DOHÁNYZIK
?
Használjon
DIANA- | fogkrémet!
Mindenütt kaphatói Gyiilja: a Ot.na K.raikedeliat K.-T. v„ Niior-Mc u
— Letartóztatások Szombathelyen. Mint ismerete., a rendőrség a nyomozást kiterjesztette a nyugatmagyarországi felkelések ügyében a vidékre is. Ennek következtében Szombathelyen tegnapelőtt letartóztatták Renner Oszkárt, a Máv. főfelügyelőjét ás Üveges Ferencet, a Déli v.sut főfelügyelőjét.
— A Danántull Blokk mnlataája Kaasth.ly.n, Keszthelyen a Dunántuli Faiskolai Hallgatók Szövetsége 29-én tán* mulatságot rendez.
— KfllSnbejáratn, nagyobb* világos határozott szobát keresek a postaépület közelében. Cim is kiadóban.
IRODALOM-
A Világirodalom Anekdotakincse.
Az anekdoták kedvelői tudják, hogy Tóth Béla nagy munkájának megjelenése óta, azaz innen-onnan egy negyedszázada érdemlegesebb\' magyar anekdotagyüjtemény nem került forgalomba. Annál nagyobb jelentősége van ennek a most megjelenő anekdotatárnak, amely tetszetős kiadásban, szép képekkel fekszik előttünk. Nemcsak magyar anekdotákat tartalmaz, hanem a világ Összes kiválóságait fel kívánja ölelni. Az első kötet is már szép ígéreteket vált be: tudósokról, irókróL művészekről és államférfiakról kőzöl érdekesnél-érdekesebb furcsaságokat, jellemző epizódokat. Ezekből az apróságokból szemünk előtt alakul ki a világ sok jelesének hü portréja. Személytelen eseteket, vicceket hiába az olvasó e könyvben, esek történeti, de pompás történeti anekdotákat talál A fővárosi sajtó a munkát nagy elismeréssel fogadta. Talán érdekelni fogja olvasóinkat, hogy a mü szerkesztőinek egyike Lambrecht Kálmán dr. jeles geológus, nagy természettudósunk, Her-mann Ottó hires életrajzának Írója, a másik pedig: közgazdasági Író, főldink, dr. Varró István budapesti iparkamarai titkár.
A „Világirodalom Anekdotakincsét" a budapesti „Világirodalom" könyvkiadó vállalat adta ki és minden könyvkereskedésben kapható.
Közga^zdasAg
Budapesti tőzsde i Budapest, julius 24.
Nspoteon 5860—900, Poot 0785-76, Dollár
1495—615, Francia frank--, Márk* 399-309, 01a«
llr* 69 771 3, Oast/ák koron* 395—416. Rubel--,
Lal 905-915, Sioicol 3270-90, Svájci frank--,
Frenk dinár 1760—810, Lengyel márka 23 5 - 24 6.
Budapesti devizák:
Amsterdam 582—92, Koppenhága 321—26, Kris*-Uánla 251—56, London 6700—800, Berlin 299—300, Milano 677.—683. Pám 130-31, Prága 3275-325, Stockholm 389—99, Zürich 298—99, Wien 365—8% Zágráb 446-76, New-York 1490-610, Vanó 26-26.
Zürichi zárlati
Bérűn 100, AmsUrdu--, Hollandia 202-7,
New-York 6237, London 2332, Párti 4375, Milaoo 2425, Prága 1125, Budapest 32, Zágráb 162-5, Varsó 86, WUn t-7, Szófia--, Osxtrák bélyegzett korona -.
Nemes fémek plftca:
Esust korona 124—120, eiust forint 310—305, ctkoronás 640—25, • 20 koronás magyar arany 5925- 6000, Napoleoa —.
Termény Jelentést
Buza (Tisiavídéki) ó 8100—6150, uj 59.50—6000 egyíb 6 6050—100, uj 5900-950, roM 4Ö60-5050,
takarmány árpa uj 5000—1203, sör .árpa--tsb
6400 - 6600, tengeri 5400-5600, repca 11500—1200, korpa 34<0— $00/ —.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I r. egéssbea 132—150, hátulja 150— 210, eiaja 120—200, II. r. egfesbea 105—120, hátalja 125—130, eleje \'J5—105. Növendék marha:!, r. Il0r-18. borjú (ölött Wrb.) 180-190. KásstyU Nagymama 13$, eladás 125. Növendék marha 9, eladás 4, borjú 98, eUdáí 40. .Marhabír 240-44, bofjubóc £<0—00.
A szerkesztésért sajtó jogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
ZALAI KÖZLÖNY
19*2. jullui 25
Kozma Mária a mngg, ugy gyermekei Fari és Manci, az elhunyinak nagybátyja Kozma Kálmán, valamint a számos rokonai nevében mély fájdalomtói megtört szivvel tudatják, hogy szeretett áldott Jó Ieánys, hőn szerető | testvér, unokahuga és rokon
Markó Annus
I folyó évi julius hó 33-án áJJ«l 11 órakor hosszas szenvedés után életének 81-lk | évében sz Urbsn csendesen elhunyt.
A drága halottnak földi maradványait I folyó hó 25-éD, kedden délután 5 órakor kitárjuk Kossuth Lajos-utca 1. sz. gyászházból a róm. kalh. szentegyház megáldása után a róm. kalh. temetőben levő | ideiglenes nyugvó helyére.
Az engesztelő szentmise-áldozat a I megboldogult lelki UdvMrt f. hó S8-án I délelőtt 8 órakor fog a helybeli róm.
kath. plébánia templomban az Egek | Urának bemulatlatni.
Nagykanizsa, 1932. julius hó 24-én. Lenen neki édes a pihenés! Emléke örökké tl ..IvHnkb.n I
A Kath. Legényegylet Kazinczy-utca 8. sz- házának a postapalota felé néző tűzfalát
hirdetmények kifestésére
bérbeadja. Mindazok, akik hirdetéseiket ott elhelyezni akarják, szíveskedjenek az egylet elnökségéhez fordulni, hol is a részletes feltételek megtudhatók.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befffzfi pergamentpapír
Vajcsomagolópaplr Sap.rtor papírzacskó Csomagolópapír Csomag függőcltnkék Sokszorosító készülék írógép
IrógépkeUékek Rendelési zs.bk8nyvek Forgalmiadó kgnyvek Mindenféle llzl.tl kHayrek KHtl.velek
Gabonavásárlási kSnyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papírárahásábaa, Hagykanissán.
9469 — 1Ö22.
Felhivás.
Felhívatnak a Nagykanizsa város területén lakó hadiözvegyek és hadiér-vák, hogy a felemelt illetményeik megállapítása végett az igény megállapító bizottság előtt (Városháza n. emelet 31. ajtó) jelentkezzenek az alább felsorolt napon, minden nap délután 3 órakor és pedig:
1922. évi julius hó 24-én, a kiknek férjeik vezeték neve A—D betűig kezdődik.
1922. évi julius hó 25-én E—H betűig, 1922. évi julius hó 26-án I—N 1922. évi julius hó 27-én O-Z
Nagykanizsa, 1922. évi julius 21. __Polgármester.
Apró hirdetések
10 asOlg 50 K, mlr- Onnepnap 60 K, minden tovább) uó hótlcOsnap « K, TMtr- Onnopnnp 5 K,
TMta|>bb betárol uedett szavak duplám »*áuilU«t«»ak.
A-llájt keresőknek mindenkor 50 awUalók árnn^edmíny.
Bútorozott szobit konjhahHSznftlattnl keres e\'sejére uri házaspár. Cim a kir.dóbsn.
Kisebb mennyiségű vusabroncs, dról ós villanymotor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eliidók. Cim h kiadóhivatalban.
Állandó munkások felvétetnek, kik közül a törekvő, haladni akarókat egy évi szolgálat után tandíjmentesen képezünk ki soffőrök-nek. Nagykanizsai Autóforgalmi RT. 48jj
Elköltözés miatt eladó két bőrfotel és egy kanapé (mahagóni faból). Bortclckyné, Kin izsy-utca 17. 4g49
Jókarbau lévő, használt varrógépeket a legmagasabb ú?ban vesz Brandl Sándor Deák-tór 2. i9yi
Teljes ellátást nyerhet 2 iskolásfiú. Cim a0kiadóhiv<u*lb»»n.
XMXXXXXXXXXXKXKX
" Zab, Tengeri Gépolaj, Nyersolaj 1 Kocsikenőcs Badacsonyi rézkénpor f Köles, Mohar
továbbá mindennemű gazdasági és németorsxigl kerti mtgvak kicsiny* ben i* luptutók
I Ország, Widder cégnél
ni Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. u
xxxmxmxxxxxx
QUITTNER ARTHUR
hatóságiin g engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca IS. szám
Telefon 394 sz.
Elvállal
vtláffltárl v.z.ták.k, motorok, ostllárok, v-lmnlnt t.l.fonok. os.nffök áa J.lsö-ká.sttlök.k f.lsier.láaát, kaatály-vUlám-h ári tó b.r.na.zá.át. Kiad.no.ma vUla-mos mnnkálatok gyorsan .azkfisSlt.ta.k
Si.kssciil.n vív."\'
motorok ujratekercseléiét. Mindennemű égők raktáron.
RÉZGAUC
Miyungft
98W,-08
Rafffia
Kénpor
Kénmái
Riffinilt és desztillált
Gépolai Hengerolaj Ussé Kocsikenőcs Marónátron
(tn«g«jfoku logkí)
Gyanta stb.\'St
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapítva 1854
Fővárosi mintára
újonnan berendezel! s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-ís olajfestékber., bel- és külföldi zománc és más mindennemű lak-kokban, úgyszintén ecselárukban.
FESTÉKKERESKEDÉS í
Fertők él Iparotok legolcsóbb bevásárlási forrása
Festő fallmlnták li kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK
Nagybani vételnél alönyárakl
Sternberger Gyula Erzsébettér
Izarvas-Isélloda it.ll.néban
□oaaaapaaaoaoaoaaaaaDapopoaa
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Kőnyvhötiiazet —- Vonalzáuitlzet
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nyomatott s IsptulaHoaosok: Ztüu ás Gys;-m.il könyvnyom<íái4b«o.
61-ik évfolyam
Egryes szá.m á,ra 5 korona
_Nagykaniaaa, 1922. julius 26. Szerda
167. axám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Sssfhssstéslft kiadóhivatalt Fő nt J3. ex.
---Iatanubzo-lalafon 7R. •--
Megjelenik mindig kora reggol
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSÓ
Blóüsctást áruk: (IV»r|ilal líiril i|jitt)
Rc^t évre 780 K. KMvra 400 K. Nafy^i óvta 800 K. Ejor hóm 74 K. tígyw »*im íra A k
Házkutatás a bécsi monarchistáknál a nyugat, magyarországi felkelés ügyében.
az osztrák nacionalisták ét monarchlitik hir szerint részt valtak a szervezésben.
áéci, juliu. 25. A nyug.tmagyaroniági felkelés ügyében megindított magyaror.iági nyomosái aorán Mészáros Gyula dr. egyetemi tanár tudvalevőleg azt vallolta, liogy bécsi nacionalista kSrSkkel megbeszéléseket folylaloll n nyujr,tmagyarorazágl felkcléi .tervezése ügyiben. A bécsi rendírség Mészáros Gtula dr. vallomjiálól függetlenül viisgálMot indított.
Eltel a vizsgálattal hoiták ötateíüggésbe a>t a háikutatást, amelyet a bécsi rendír-ség ■ »Die Monarchia" clmü lap aierkesitSiégében és a bécsi monarchista párt helyiségében foganatosított.
A bécsi monarchista párt élén Hoynig Mhadnagy áll, akinek lakásán ailntén hátku-tatást tartottak. A bécsi rendíraég a háikutatás okául art hotta fel, hogy a bécii nacionalisták egy titkos szövetséget csináltak a Habiburg.család beciületének védelmére. Ét a bevallott ok azonban csak ürügy, mert politikai és diplomáciai körSkban ugy tudják, hogy ezek a házkutatások a nyugatmagyarorsiági kérdéssel vannak fissiefüggé\'brn. A párt tagjai ellen ugyanis alapos a gyanú, hogy állandó SssiekBUetéibrn állottak Mészáros Gyula dr. egyetemi tanárral és részesek a nyugatmagyarorsiági felkeléa szervezésében.
A szociálisták döntötték romlásba Magyarországot.
Szilágyi ráolvasta a vörösekre bűneiket.
Budapest, julius 25. A nemretgryfllés mai ülését tiz órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. A nspirenden lévő indemnitás! vita folytatása előtt
Hebelí szociáldemokrata elmondjp, hogy ő, mint veszélyes elem, „rendőri" felügyelet alatt állott egész a választásokig. Akkor a belügyminiszter őt feloldotta. Azonban mo»t a Vili. kerületi rendőrség eljárást inditott ellene, mert Ő, mint rendőri felügyelet alatt álló, elhagyta a főváros területét.
A feliratkozott szónokok közül Szerit -pály István nincs jelen. A kővetkező szónok TanJcovics János. Bizalommal viseltetik a kormány iránt, elfogadja az indemnitásról szóló tőrvényjavaslatot. Országos veszélyt lát abban, hogy itt mindenki az államtól várja ellátását. Ez lehetetlen állapot és kiszámíthatatlan következményekre vezet. Minden ember a munkára, alkotásokra van teremtve, tessék dolgozni és ne az államtól várni mindent. Nem antiszemits, mégis azt kérdezi, hogy lehetséges, hogy egy társadalmi osztály, amely azegény volt, rövid idő alatt milliomossá lett. Beszél a drágaság kérdéséről, majd annak a véleményének ad kifejezést, hogy Budapesten mindennap estétől reggelig mulatnak. A falu népe, amely hajnaltól estig dolgozik, nem érdemli meg, hogy bántsák.
— A forradalom felidézésében nagy szerepe volt a szociáldemokrata pártnak. A szociáldemokrata párt a legnagyobb önkényt fejti ki tagjaival szemben. A sajtónak szabad-nak, függetlennek kellenno lennie, ugy azonban, hogy a* « nemiét Igazi közvéleményét tüntesse fel.
Szilágyi Lajos: Csak rövidan kivánok szólni, mert teljesen kilátástalannak tartom a vitát. Ez a nemzetgyűlés is azt a képet mutatja, hogy a magyar nemzet sorss nem a
nemzetgyűlés üléstermében dől el, haocm sokkal inkább a titkos társaságok elnöki, választmányi ülésein.
— A szocialistáknak nincs olyan nagy közönsége, hogy huszonöt képviselőt megérdemeltek volna. Ellenszenvesnek tartom a vörös jelvény használatát. Ezek a jelvények kompromitálva vannak a kommün óta. Felháborító volt vezérüknek a beszéde is, amelyben a kommünért a polgári társadalmat tette felelőssé. Példát hoz fel rá, hogy a polgárságot nem engedték szervezkedni. A tisztek szervezkedését is megakadályozták. Felolvassa a Népszava egyik számát. (Zaj az egész Házban, a szociálisták némán ülnek a helyükön.)
—- Nem lehet n felelőaséget áthárítani a polgárokra. (Tiltakozás a szociálistáknál). Elég, ha csak a hsdsereg felbomlását említem meg. Felolvassa a Népszava példányait, melyekben a hadsereg ellen Izgat.
A szociálisták erre hangosan felzúdulnak. Pikler, Sütő és Klárik folyton izgulnak, ugy, hogy az elnök kétszer is figyelmezteti, hogy maradjanak csendben.
Szilágyi: Hogy szint valljanak, felszólítom a szociálistákot, vájjon küzdenek-e velünk együtt oz általános hadkötelezettség visszaállítása, a toborzás megsiüntetése, a zsoldos hadsrreg eltörlése- ügyében.
Elnök folytonosan csenget, a szociálisták folyton zajonganak. Elnök figyelmezteti őket, hogy kénytelen-, lesz rendreutasítani őket s ha ez nem használ, erélyesebb rendszabályokhoz nyul.
— Tiltakozom az ellen is, hogy a szociáldemokraták a dolgozó nép pártjának vallják magukat. Ezt a kifejezést is kompro-mitálták 1918-ban, mert soha -annyi munkakerülő nem volt, mint smikor az úgynevezett dolgozó nép pártja kérfllt uralomra.
Mojd Buday Dezső az emigránsokról beszél. E ck az urAk a számonkéréstől való félelmükben távoztuk el és ml, akik nemzeti alapon állunk, sziveien mondunk le róluk. A numerus clauiuit igenis fenn kell tartani, mert a mi gyermekeinket kereaztényaégben akarjuk nevelni.
Picklcr Emil egyórás beszédben védi a numerus clauiuit.
Délután négy óra után Försier Elek beszél az adózás kérdéséről és sürgeti a főldbirtokreform végrehajtását.
Görgey István bajaink orvoslását a szabadkereskedelem és a tőbbterm-léstől várja.
Elnök bemutatja Eckhardt Tibor megbízólevelét és jelenti, hogv a belügyminiszter holnap fog válaszolni Ötvösnek a nyugat-magyarországi incidens kapcsán tett interpellációjára. Majd Bethlen István válaszol Zsitvay egy interpellációjára és kijelenti, hogy a nyugatmagyarországi felkelők ügyét nem st itái i Alis — de rendes biróság fogja tárgyalni. Az üléi 8 órokor ért véget.
Ausztria nem fizeti az antant-miiiziót
Bécs, julius 25. Az antsnt katonai ellenőrző bizottságának összes személyi kiadásait eddigelé Auiztri* fizette, most azonban a nagyhatalmak hajlandóknak mutatkoznak arra, hogy Ausztriát e nagy teher alól felszabadítsák. Hir szerint az antant egy évre visszamenőleg magára vállalja a Bécsben Időző antant-misszió költségeit.
Feloszlás előtt a esek kommunista párt.
Prága, julius 25. A „Rien* jelentéle szerint Csehországban a kommunista pártot a kormány föl fogja oszlatni oly módon, hogy törvénytelennek jelenti ki, amint az Jugoszláviában történt. Ezt az Intézkedést hir szerint egy szociáldemokrata csoport szorgalmazza, mert a szociáldemokrata pártot a munkásoknak a kommunista pártba való özönlése erősen gyengiti.
— A román konzulátus l tette ax útlevelek protekciós kiadását.
A budapesti román konzulátus közli, hogy ez utóbbi időben rendkivül megnövekedett az útlevélért jelentkezők száma. Minthogy a jelentkezők között nagyon sok ügyes-bajos omber van, akik a rendes hivatalos utat nem kerülhetik meg, a román követség ezentúl nem fogja tekintetbe venni a protekcióval jelentkezőket és a jövőben semmi néven nevezendő külön ajánlásokat útlevél láttamo-zásnál nem fog figyelembo vennL A követség különben már JqgközeUbb hoaazabb időre szóló vízumokat ad ki, melyek l>at hónapig, esetleg egy évig lesznek érvényesek. Hasonló könnyítéseket léptetett életbe a magyar kormány ia.
angol FÉRFISZÖVETEK HS
_2_
Egy nemzet sorsónak
jóra, vagy rosszra fordulása jelentékeny i."érvben függ attól, hogy az állam érdekének magasabb szempontokból történő irányitása, kormányzása mily kezekben nyugszik. Ha oly kormánya van, amely elég erőt érez magában ahhoz, hogy az országot minden külső és belső megrázkódtatástól megóvja, ha nemcsak a napi politika által felszinre hozott kérdések megoldásáról gondoskodik, hanem a jövőbe is tekint és ily intézkedései megtételénél nem zárkózik el a multak tanulságainak felismerésétől, ugy az ország békés fejlődésének mi akadálya sem lehet.
Nincs az egész világon olyan állam, amelynek ezeréves történetében egy pár év oly súlyos tanulságokat nyújtott volna, mint Magyarországnak a közelmúlt négy esztendő. Ez a négy esztendő kétségtelen bizonyságot szolgáltatott annak felismeréséhez, hogy az úgynevezett liberális korszakban a magyarok a hangzatos jelszavak által félrevezetve, nem látták azt a veszélyt, amely egyrészt a magyar faj. másrészt a nemzeti gondolat védelipének teljes elhanyagolása folytán szinte feltartóz-hatatfanul bekövetkezett. Pénzügyi, kereskedelmi és ipari téren a vezetés a nemzeti élettől idegenek kezébe került, a szellemi élet irányitásában pedig — kezdve a napilapoknál — a nemzetköziség eszméje hódított mindinkább teret. Nem tulzunk, ha azt állítjuk, hogy egyenesen a magyar nemzet fenmaradását veszélyeztetne, ha a kormány e tanulságok felismerésétől elzárkózna.
A kormány egyenes kötelessége, hogy minden olyan törekvést, amely a legkisebb mérvben is alkalmas ahhoz, hogy a közelmúlt eseményeit újból felidézzük, már csirájában elfojtsa Preventív, előrelátó intézkedések szükségesek, mert csak így lehet teljes nyugodtsággal bízni abban, hogy az országépitő munka békés menetét mi sem zavarja meg.
Ily szempontból Ítélve, örömmel kell üdvözölnünk azt a gondolatot, hogy nemzeti munkavédelmi szervezetek által kivánják biztosítani a közérdekű üzemekben, továbbá a közérdekű sürgős munkálatoknál bármily, előre nem látható események bekövetkezte esetére a teendők zavartalan ellátását.
A tervük nagyon helyes, mert nem szabad megengedni, hogy akár egy párt, akár egy osztály érdeke a közérdek rovására bármikor is érvényesülhessen. Meg kell akadályozni azt, hogy nyomdászsztrájk esetén az ország lakossága minden hírszolgálat nélkül maradhasson, vagy például élelmicikkek előállításával foglalkoztatott üzemek munkabeszüntetése esetén a lakosság súlyos nélkülözéseknek legyen kitéve. Lehetetlenné kell tenni azt, hogy a közérdek bármikor is háttérbe szorulhasson. Minden becsületes magyar ember csak örömmel üdvözölhet minden olyan ténykedést, amely a közérdek fokozott védelmét szolgálja.
ZALAI líOZLONY
ktoydou íi cíUmiu <gy«K>> « Uii«l vinoil
dapl.Llpu ayiti ^
SZANDAL
ARGENT JÁNOS
medtn eletette KmkMlw. Dsék-tfr 1
Ugyanott chevreaux, box, aatilop, selyem, vasiooclpok
kézzel dolgozva a logfinosiabb klvltolbon a logutolsó divat szerint <«o
ölésiéin Sándor a londoni bókekongresszusról.
— A „Zalai Közlönyu tudósítójától. —
Munkatársunk felkereste dr. Gieswein Sindor nemzetgyűlési képviselőt, aki Londonba utazott, hogy ré»zt vegyen a nemzetközi békcegycuület kongresszusán mint Magyarország képviselője Kivüle dr. Auer Pál ügyvéd is megjelenik a kongresszuson. Dr. Gici-wein részletcsen ismertette n londoni békekongresszus békeprogramját, amely felöleli Európa gazdasági újjáépítésének c* a külügyek parlamenti ellenőrzésének megbeszélését.
A nagyfontosságú kongresszus iránt — mondotta nekünk Gieswein — Angliu hivatalos és nem hivatalos körei a legnagyobb érdeklődést tonusitják. A megnyitó ünnepélyen n londoni Lord Major vezetésével jelen lesznek az összes hivatali "képviselők, az angol arisztokrácia és oz egyházak. A megnyitás után a hires ódon Szent Pál székesegyházban ünnepi istentisztelet lesz, mig ugyanabban az órában a többi felekezet a maga templomában tartja szertartásait. A kongresz-szus julius 25-től julius 28 ig tart ^c idő alatt a négy osztály, még pedig a gazdasági, a népszövetségi, külügyi és az aktuális társadalmi szakosztály beható tanácskozást fog folytatni a jelen problémákról. A kongresszus résztvevői közül felemlíthetem a belga La Fontainet, oz angol Lady Rhondda-t, aki n második szakosztály alelnökletét látja cl. Ch\'or-lea Travelyent, Quiddé-t, Lady Astor-t, Sir Donald-t, Mac Lean-t, La Foyer-t és másokat.
A külügyi szakosztály üléscin fel fogok szólalni és ki fogom fejteni, hogy az ország külügyeinek intézéiét nem lehet továbbra egyesek bslátására bízni, akik a titkos diplomácia fegyvereivel a nép tudta és megkérdezése nélkül döntenek a nép legvitásabb kérdései felett. Ha Európa szobnd népei hozzászólhattak volna a külügyi politikához, akkor nem jöttek volna létre azok ar ellentétek, amelyek a világháborút előidézték és a háború befejezése után nem köthették volna meg a trianoni békét, amely mint a győző, mint a legyőzött fél részére tarthatatlan és amellett felette igozaágtalan. A békekötés igazságtalanságát és hibáit a népok szövetsége és nem a plutokrácia és a szükkörü diplomácia van hivatva jóvátenni. Különösen a trianoni béke által létrejött tarthatatlanságra fogok rámutatni. A világbéke érdeké ben annak megváltoztatását követelem.
A londoni békekongresszus nagyszabású voltáról fogalmat nyújt az a körülmény, hogy a londoni Hydo Parkban 12 helyen fognak monstre népgyüléseket tartani, amelyen számos szónok, a világszellem nagyjai követelik, hogy a fegyverrel diktált igazságtalan békeszerződéseket semmisítsék meg és helyette megegyezéses alapon uj békefeltételeket állapítsanak meg Európa népei.
Julius 29-én, a londoni békekongresszus befejezése nspján Európa minden városában a Nemzeti békeegyesületek külön gyűlést tartanak, amelyen a londoni kongresszus eredményéről azámolnak be s azok végrehajtását követelik. Magyurorszfigon ezt a gyűlést n régi Országházban fogják megtortanl, melyet Magyar Békeegyesülct a Feministák Egyesülete és a Rokkantak Szövetsége füz egybe. Fel fognak szólalni többek kőzött Ralnprecht Antal nemzetgyűlési képviselő és a Rokkant Szövetség elnöke, Fischer Tibor.
1922. juliu* 26 f
Dr. Gieswein Sándor, aki 30 év óta áll a béke eszméjének szolgálatában, jelentékeny eredményt vár Magyarországra nézve a londoni békekonferenciától.
A nagykanizsai cserkészekhez.
Ha rátok tekintek hazám ifjúsága. Felejtem bánatom szivem újra éled. Bárhogy sujt a jelen zord mostohasága, Reménnyel kecsegtet jövöben az élet. Legyetek kitaitók, mindig tettre készek, ízt várjuk tőletek, ti magyar cserkészek.
Pusítitva tört reánk — régen volt — a tatár, Nem kiméit a törők, azután a német; Átszenvedi időkről regél országhatár, Mely kénytelen lürte a sok ellenséget. Legyetek kitartók, mindig tettre készek, Ezt várjuk tőletek, ti magyar cserkészek.
S az ostor, hogy sújtson újból reánk csapott, Ami szépre épült zord idők dacára, Lerombolva földig, — jőldalatl sok halott... Hazaszeretetnek mi\' nagy is az ára I
Legyetek kitartók, mindig tettre készek, Ezl várjuk tőletek, ti magyar cserkészek.
Most belső ellenség, mely csak egymást maria, Késztet vészes felhőt, — de nem, én mást látok Megmozdul — nem késő — az igazság karja, S leigázva megszün az örökös átok, Ha kitartók lesztek, mindig tettre készek ! . Ezt várjuk tőletek, ti magyar cserkészek /
Br. INKEY JÓZSEF.
— Uj Iparvállalat Nagykanizsán.
A Nftgymagyarország világhírű és páratlan szénsavas vizeit is elrabolták aot utódállamok. Ezekben is nagy hiányt szenvedünk. Igaz} hézagot pótol tehát Weisz Ignác vállalkozása, aki Nagykanizsán egy modern gépekkel berendezett szénsavval telített ásványvizet gyártó telepet rendezett be. Az igazán üditő hatású Szt. György-viz már a mai napon forgalomba is került.
— Le akarta szarni a szeretőjét.
Fehér Boldizsár nagykanizsai lakos már régebben együtt élt Kovács Terézzel. A vadházasságban élők között napirenden volt a per-patvar, családi veszekedések. A napokban ismét összevesztek s Fehér konyhakést ragadott, azzal .akarta szeretőjét s gyermekét leszúrni. A megtámadott nagy jajveszékelésére a szomszédok siettek át megtpentésére, akik lefogták a dühöngő Fehért. Fehért a rendőrség előállította.
— A nyomdászok béreinek felemelése. A magyarországi grafikai és rokoniparosok főnökegyesülete harminc százalékkal emelte fel az összes könyvnyomdai és rokonipari munkások mostani hetibéreit a legújabban módosított egyezmény alapján. Az uj megállapodás szerint a munkaadók nem kéthavonkint, hanem minden hónapra nézve veszik számba a megélhetési viszonyokbon beállott változásokat és ez alkalommal 11 hetibéreket nemc«ak az áruk tényleges drágulásából folyólag emelik, hanem ezenkívül még az életszint javitása cimén is adják a szükségleti cikkek drágulásának 20 százalékát, amelyeket a drágulási táblázat megjelenése után együttesen már a legközelebbi szomboton ki is fizetik.
Értesítés.
Értesítjük Ztlavármegye n. é. közönségét, hogy a Stero-berger Tostvérok takafmány és terménynagykcrMkodő cég roaguüot ét ugyanexen szakmát
Sternberger Ignócz és Fia
Ucvss. txj. Cég aUtt Nagykanizsán, Deák Fa-renc-tér 2. az. házban, a volt Gruahut Irodában
tovább folytatjuk. Vásárolunk szénát, szalmát és mestersége* takarmányt minden mennyiségben és iuia*ségt>en a legmagasabb napi áron Szíves megkcrev^r.t kér
Sternberser Ignácz és Fia
Ukxalq. ii ürabjunktroMtt
TeUfon 12._ SürfLit&jrcin : St.rnlus.
1922. Julim 26
ZA1A1 K07.L0NY
OLCSOARAKON
árusitjuk az előrehaladt nyári szezon miatt a raktáron lévő nyári mosóáruinkat
NSI-dlvat habtlnlourohi dlvatkostum é>
\' " ■ létW
Araink
olcsóbbak mint bárhol! _
Kisfalud! és Krausz „Arany Kakas" divatnagyáruháza, Erzsébettér 21.
aalntón térflkabtt *. doublé angol .igyalak rnirrakUrra árkaitok l|«n olcsó árakont
Regenhardt és Raymann
világhírű asztalneműi, váiznai énlffonjalból
tar óriási raktár I -mm
— Gyáaxrovat. Nagy részvét mellen történt mog tognsp délután 6 órakor a korán elhalt Markó (Pollik) Anna temetése a Kossuth-tér 1. az. alatli gyászházból. A beszentolésl Pálinkás líogér h. plébános végezlo teljes segédlettel. Az egyházi szertartás után íz impozáns gyászmenet a róm. kalh. temetőbe kisérte el a virágokkal boritolt díszes érckoporsót. ho! Is a végső áldás után ideiglenes sirjába elhelyezték. Fél 6 órakor ptdig a temető halottas házánál a korán elhalt Pusofszky Erzsi temetésére gyülekeztek össze a kiterjedt csalid ismerősei és barátai, akik mély együttérzéssel vettek részt a mélyen sújtott család fáj-Jalmas zokogásában. A korán elhalt leánykái édesinyja és fivére koporsói mellett a családi sirboltba temették. — Bár nem váratlan, de mégis részvétel keltő a gyászhír, hogy Merslta Edénó szül. Simon ■Mária tegnap délelőtt meghitt. A megboldogult már évek óla beleg volt és állapota különösen az utolsó időkben reménytelen volt és igy a halál megváltás voll reá a szenvedéstől. Férjél és egyetlen fiái pótolhatatlan veszteség érte elhunytával. A kedves, jó háziasszony, feleség ál anya elhunyta nemcsak közvetlen családját, hansm egész rokonságát súlyos gyászba boritolta. Holttestét a r, kath. temetőbe száltiloilák és önnél fogják lemetai.
— A klakereakcdők átalányban fliethetlk a forgalmi adót. Mint hírlik, a pénzügyminiszter a közeljövőben arra fogja utasítani a hatóságokat, hogy az olyan üzletekre, amelynek tulajdonosa segédszemélyzet nélkül dolgozik, alkalmazzák az átalényozás módszerét. Ezzel a kiskereskedőkre nézve elesik a lételenkinti bevezetés kötelezettsége. Ezt a módszert különben maga a tőrvény és az adóhatóságok is megengedik, ugy, hogy ujabb rendeletre nem is losz szükség, csak ulaaítanl keli az adóhatóságokat, amelyek eddig ax átalányozást csak a legritkább esetben engedélyezték. He ez a terv végre testet ölt, a kiskereskedők végre rueg fognak szabadulni a forgalmi adóval járó zaklatástól.
— Minden a bíróság elé kerül a ]rérea múltból és ez az ország kialakuló jogrendjének legjobb biztosítéka. Egy katona-ügyész mondotta, hogy ezeknek o tárgyalásoknaknyilvánosan kell megtörténniök, mivel a bitótágnak nincs semmiféle litkolnivalója. A magyar társadalom megnyugvással tekinthet az igazság eme természetes folyamatára, amelyben bűn megtorlatlanul nem marad.
— Hogyan ismerhető fel a hamis exerkoronáa? A most íoigalomban lévő állsmjegyek között több — természetesen durva és könnyen felismerhető — hamisítvány akadt. Eddig az ezerkoronás államjegyek kőzött Piáltak kétfélo hamisítványt és a pénzhamisítók ellen a legnagyobb eréllyel megindították a nyomozást. A hamisítványok ismertetőjelei a kővetkezők: Az egyik fajta hamisítvány papíranyaga puhább, kiállítása, nyomása jóval durvább. A pénz két oldalán lévő.drádák, különösen Szent \'István képén az árnyékolás durvább és vsstsgsbb, a korona mellett a gyöngyök nem láthatók. A bankjegy alsó szélén a svájd nyomda jegye a középen nagyobb, mint a valódi államjegyen. Az alapszínen lévő erezést a nyomás után színes tintával, esetlenül rajzolták bele. De a legfeltűnőbb a hamisítványokon két szöveg hiba: Az első sorbsn található „állam-jc2y" szó után ugyanis hiányzik a vessző, ax ötödik sorbsn lévő „valamint" szó után pedig egy felesleges vessző. — A másik hamisítvány egészen más kéz munkája, de az is durva készítmény. A hamis állatnjegy alapszíné világosabb, erezése durvább, a díszítésből hiányzik a pávaszem. Szent litván képe elmosódott, a koronán a kereszt feltűnően
nagyobb, a szöveg utolsó mondatában, a „törvény" szóban a v helyett y (Ipszilon) van. A hátlap erezete kézifestés, a pénz értékének külőnböcő nyelvekon való közlésénél hiányzik az egyes elnrvezések közül a pont.
— Ax orosz börtönökben hetvenezer politikai éa negyvenezer bHntet-tea fogoly van. Ax utolsó orosz szovjet-kongresszui meghatalmazott egy bizottságot nz orosz börtönök megvizsgálására és arra, hogy erről a szovjetkormánynak jelentést tegyen. A bizottság most készítette el jelentését, amely szerint az orosz börtönök hihetetlen állapotban vannak. Az összes fogházak zsúfolásig meg vaunak töltve. Az egészségügyi állapotok silánysága minden képzeletet felülmúl. Csatornázásról sehol sincs szó. Ax udvsrok tele vannak piszokkal, amely már évek óta ott van összegyűjtve, a levegőt borzalmas büz fertőzi meg. Ezidőszerint az orosx bőrtönökben összesen hetvenezer politikai és negyvenezer bűntettes fogoly van. Ebbe n fegyintézetekben és gyöjtőtáborokban elzártak még nincsenek beszámítva.
— Drágaság, éhínség 300 érvel •saUStt. Tagadhatatlan, hogy rendkívül súlyos, nehés időket élünk, de vigasztalódjunk : régen sem volt mindig jóvilág. A harminc éves háboru idején 1662-ben, tehát pont háromszáz eartendeje, igen nagy drágaság, éhinség és döghalál fpestii) volt; erről egy régi krónika a következőket írja: Etekben a hiduko«ó időkben felette igen nagy drágaság vala mindenben. Ez pedig lőn mind a sok számtalan hitván pénzverésből és ax jó pénznek kifogyásából; mert a jó pénzt felverik vala a pénzverő házakba és azokból oly igen rossz pénzt vernek vala, az mindenütt soha senki nem halott, sem olvasott; mert egy régi garasból négy-öt rossz garast; egy Magyar pénzből egy roaax garast vernek vala. A régi jó Tallér négy, őt magyar forintban kél vala. A jó arany forint nyolc Magyar forinton. Ax Magyar pénzt immár csudának tartyák vala ; az régi garast azonképpen. E pedig mind egynéhány telhetetlen Német Ur tanácsából lenn; melly dolog miatt felette nagy fogyatkozások valának az Országokban ; mert ahhozképest minden féle marhát wnnyi öt, hat áron adgyák vala az emberek. Éhség és Döghalál halhatatlan szörnyű és nagy vala, aminémü ennek előtte talán soha Magyar Országban nem volt, kit az Ő iszonyu-ságának szörnyűsége miatt le sem merek írni; mert nem is hinnék el az utánunk következendő emberek. Ilyen nagy nyomoruság-gel és mindenféle ínséggel vala szegény Magyar Ország minden felől környfil vétetve.
(x) Uránia. Szombat, vasárnap Tavaszi szerelem, Mattyasovszky Ilona és Vándor! Gusztáv paradés szerepben. Zígoto vígjáték.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranufogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek, Fried Józaef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónaí felvétetik.
Ingyen szerelem
fel cipőjét gummikwokkd, ha azt nálam vilirőlU.
Dacára a nagy drágaságnak
a raktáron Mv6 cipókot, ugyzzloKn nól. férfi é* gyannakharisayákat, cipókrémat. cipóíüzót »tb. mén mindig tgen méraékclt árban árusítják. A Bálánk vásárolt olpök tartósságáért kssssaáfst vállalunk.
közgazdaság
Az idei takarmánytermés.
^ Nagykanizsa, julius 26.
Sok panasz hangzik el gazdáink ajkairól, hogy az idei esztendő takarmány tekintetében nem felel mog a várakozásnak. Vannak egyes helyek, ahol annyira scükében vannak a takarmánynak. hogy azl a lábaa Jószágnak érezho. lően is míg kell sinylenl. Érintkezésbe léptünk gazdaemberekkel és szakkörökkel, akik ebben a kérdésben a következőket mondották:
Egyos helyeken kielégítő erodmánnyel jár a friss takarmány kaszálása. Ssjnos, áronban ez nem állalánosilhaló, mert vannak a megyének olyan részel is, ahol a takarmányféléket termő földek érzékenyen megsínylették a-szárazságai.
— A Jószág etetésének céljaira fölhasználható kalászosok szalmafejlódésj is hiányos volt és ez csak növeli a bajokat, mert nem lehol pótolni velük az egyéb szálastakarmány!. Ennek következtében kl vagyunk léve annak a veszélynek, hogy a frissen kaszán takarmánnyal takarékoskodni nem igen lehel, ha nem akarjuk azt, hogy az igavonó és egyéb lábacjószág lönkremenjon, akkor pedig télire vajmi kovás Jut etetni valónak. Így ezen a
e»e»e»e»e»e»e»e»»e»e»e»e»e
% URÁNIA Mozgószinház SS
Szombat—vaiároap
Tavaszí szerelem
KtfssanpbM: .Mattyasovisky Uon», Viadort\' Guzztáv. Zigoto vígjáték.
HELY A RAK: l\'iboty S5 kor., ZsSlya V> kor., I Körasék 20 kor., Timlii 16 kor., Zártszék 10 kor., |
Etfadisok keidttc: Hétk&saapokoo 7 és 0 értkor, vtíir- és ünnapaap 6, 7 és 9 órakor. Pontos kezdés I

zalai közlöny
I9.2. juH.,1 26.
téren is nagy gondoknak nézünk elóbo, mert most míg kétséges az, hopy találunk-o előnyős megoldást- A most jött eső mér csak igen csekély mértékben javította a lakarmánynemü^k állását.
— Ez a hiány szinto sz Ir.ségig fokozódott — értesüléseink szerint — as ország nyugati részeiben, ahonnan már nagy tételekben vásArolnak, különösen Tolnamogyében, mert ott má^ legjobb volt a takarmánytermés, Úgyszólván az egész országban. Ezekben a nyugati megyékben oly nagy az Ínség, hogy pótlóval etetik az állatokat, még pedig akácfa levéllel. Ugy tudjuk, hogy * hslóságok ós nagyobb crdőkezelőségek részéről már történtek is lépések, hogy a gazdaközönségnek az \'okácfalomb szedését megkönnyítsék.
— Elképzelhető, mily vesződséges o takarmányozásnak éz a módja, eltekintve attól, hogy o Jószóg is nagy mértékben megsínyli.
Budapesti tőzsde i Budapest, julius 26.
Napokon 6900-40, Foot 6775 - 825, Dollár 1518-3$, Francia üsok 129-80, Mátka Z98--308, Olasz líra 69 7—70 3, Osxtiiic korona 410-30, Rubel 29 5-30 5, Lel 947—57, Szokol 3 125—75, Svájci frank 29V5-95 5, Frank dinár 1850—70, Lengyel márka 233-245.
Budapesti devizák:
Amsterdam 592—602, Koppenhága 320 31, Krisz-tláola 255—66, Loadon 6460 -9.0, Barlin W8-308, Milano «9 3—S97. Párl* 128—29, Prága 3350 - 400, Stockholm 395—405, Zürich 292—93, Wien 395 — 415, Zágráb 465-75, K»w-York--Varsó 20 -27.
Zürichi zárlat i
Boriin 105, AmrterJam--, HotJanfla 204—
180, NWYork 525 5, Ixmdon 2344, Párt* 4484, MUano 2432, Prága 1160, Budapéat 32, Zágráb 162 5,
Varaó 0088, Wlan 0-017-5, Ss4fia--, Osrfrfk
bélyegzett korona ——.
Nemes fémek piaca:
Eiüst kóron* 123—24, asüst forint 320 —325, Mkoronás 630—35, a 20 koronát msgyar aranv 0000 0100, Napoleon —.
Termény Jelentést
Busa (TiicavJdéki) 5800- 850, egyéb 5750—800, rozs 4750—850, takarmány árpa 5100-5250, sör árpa
--, zab 5950 - 6200, tengeri 5400-54t0, ropca
11500—1200, korpa 3400—3 00, köles —.
Sertésvásár.
Felhajtás 100. Elkelt 600. öreg sartés 230-50, közép 250—60, 1. r. 266—68, zsír 460, szalonna 330, Uhuzott hus 200-210. Vásár lanyha.
Délzalal Takarékpénztár
és összes helyi részvényeket a legelőnyösebben » vassUnk és eladunk.
Tőzsdei meobizások
ulj.iiMi« . bud.pa.tl, wl.nl, b«rllnl,
práfl.l <1 siartfel tóasdfbe olfog.JJok.
Külföldi átutalásokat
a legelőnyösebben és a leggyorsabban teljesítjük.
Dollár, dinár, líra
>tb. külfölj: ^ainímck v.t.l. is <Máu.
Grosz és TOrsa
H.jyktnliw, Sujár-ut t, I. ra. Taiiloa 321. Sürgönyeim: Bankár N.f yfc.nlz.B.
A szerkesztésért saittjogtlag )eleim: Benedek Rezső szerkesztő.
SZT. GYŐRGYVIZ
Szénsavval telítve Uditö hatású
Kapható t
Wei$x tg nácinál
Naaykanizsán
T.bfoa jQ^ Tsl.fon
Apró hirdetések
4U*| 10 uAtg SO K. vaeár- U a»n«pn«p 00 K. rolu.leti további ».ó MlkOiatp 4 K. »M*r- *» nnntipt.sp a K.
r««t«*«bb U.tn».l m-iJ.11 .«»»»k <1u|il4u »«4mlitHtnuk. AlH.l V*r«aho«V mludenkor SO »«a«»«*w áriMne«.1me»y.
Bútorozott szobit konyhahosználultal keres c\'scjérc uri házaspár. Cim a kit-dób»».
Kisebb meunyiségü vasabroncs, drót és víltsnymolor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók Jutányosán eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Jókarban lévő, használt varrógépeket a legmagasabb árban vesz B\'andl S.tndor Deák-tér 2. 4»J0
Teljés ellátást nyerhet 2 iskolásfiú Cim a kíádöhivatalban.
Eladó négy darab három hónapos malac Magysr-utca 156. alatt. «sjj
Lelépést fizetek 1 szobás-konyhás lakásért. Cim a kiadóhivatalban. tiit
Eladó kásák. Csányi Lószló utca 13 számú h*z és Hunyadi utca 34, számú ház elad \', lakás elfoglalható. Bővebb felvilágosítást ad Rákos György Nagykanizsa, Magyar u. 46.
Cséplési benzint
és vegytiszta
BENZOLT
legolcsóbb napi áron elad
lécfalvi Bodor Zoltán
bliwJnt is UmtMtlail Mlfi Iiiykiolm. fitifep, A«y»-alei ÍM. ftlifoa iwl \'A. iila ÍM.
9469-1922.
Felhívás. ,
Felhivatnak a Nagykanizsa város területén lakó hadiözvegyek és hadiárvak, hogy a felemelt illetményeik megállapítása végett az igény megállapító bizottság elölt (Városháza II. emelet 31. ajtó) jelentkezzenek az alább felsorolt napon, minden nap délután 3 órakor és pedig:
1922. évi julius hó 24-én, a kiknek férjeik vezeték neve A—D betűig kezdődik.
1922. évi julius hó 25-én E-H betűig, 1922. évi julius hó 26-án I—N „ 1922. évi julius hó 27-én O—Z „ Nagykanizsa, 1922. évi julius 21.
Políármeiler.
Gy.korl.tUl bíró
műszerész-segéd
alkalmafást nyer 4$j6
Brandl Sándor
műszerészet! műhelyében
Nagykanizsán, D©ák-tér 2.
A Kath. Legényegylet Kazinczy-uica 8. sz. házának a postapalota felé néző tűzfalat
hirdetmények kiffestésére
bérbeadja. Mindazok, akik hirdetéseiket ott elhelyezni akarják, szíveskedjenek az egylet elnökségéhez fordulni, hol is a részletes feltételek megtudhatók.
Értesítés.
Értesítem Nagykanizsa ós környéke nagy. érdemű közönségéi és t. rendelőimet, hogy a Dunámul! Ruhaáruház cégből kiléptem és « helyben 20 év őla fenálIlS
szabó-műhelyemét
Nagykanizsa, Erzsébeltér 4. sz., II em., a pislával szeir.be helyeztem ál, hol minden, nemll uri divat DlignySIni kisziirk a legjuiá-nyosnbb árakon. ltí3
Szivet pártfogási kér, liszleleltel
lldltt MUtsa^sr
TtUlor 319. KDISn lavlló éj wsjtUitlté Sztm.
QUITTNER ARTHUR
hatdaágllog engedélyetett villany. jorcIO
NAGYKANIZSA
Csongery-atca 19. «lám
Telefon 3d4 sz.
Elvíll.l
vllátftial nMMkik, motorok, ..Ullrok, It\'V?,1?\' t.l.foaok, oa.ngSk 4. Ulti\'.
f.Wr.U.ét, ka.t41y-TÖtim-\' hárító boroaa.xd.át, Xüiiiurál ,uia-moa munkálatok gyon.n .aak««81t.;i.k
Sjaksx.rüen vjgil
motorok njratekercseU>ét. MtndaanemQ égSk raktáron.
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Fő-Ut, Bazár I. emelet.
Telefon.: 123 és 356 szám.
Hyomuott « Uptul.ldono.ok: ZaJ« á. Gyarmati könyvnyomdájábin:\'
61-lk évfolyam
Egyes szám ára 5 korona
Nagyltaniiaa, 1922. julius 27. C.Utö.tök
168.
ZALAI KÖZLÖNY
_ KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Swrt.trtítíi U ki.dihlv.uli PóaL 13. •«
__InUrntb.i>-t«1«foo 715. -
Megjelonlk mindig kora roggol
SZKRKKS2TÓ:
BENEDEK REZSÓ
BHIIiítí.1 árak: (IV, luill.ljMial >()ltl> F^tea «vr. 7(0 K. Mlá.r. 400 K. N.gj.4 i.ii >00 K. fcgj 74 K. Rgj.» .aim ára ft .
Eckhardt Tibor a nemzetgyűlésen a destruktív újságok azonnali beszüntetését követelte.
A ceglédi gazdák küldöttsége Haza akarta vinni Héjjas Ivánt. - Eckhardt Tibor letoplezésal az ujságpapIrOgyben. - A nemzetgyűlés mai Olésa.
Budapest, julius 26. (Ssját tudósítónk
telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülésének két — az Indemnltás sürgősségére kiható eseménye volt. Az egyik a ceglédi gazdák küldöttsége, amely Héjjas Iván ügyében jött fel a miniszterelnökhöz, a másik pedig Eckhardt Tibor dr. most megválasztott dorozsmai képviselő beszéde.
A ceglédi gazdák, akiknek nagyrétze az Éme tagja, megjelenésükkel nagy. feltűnést, egyben az ellenzéki oldalon nagy megrökönyödést,, sót ijedtséget váltottak ki. A ceglédiek nem fukarkodtak a szóval és nem takargatták jövetelük célját, hanem egyenesen kimondták, hogy a hazafias felbuzdulásáért börtönben sínylődő Héjjas érdekében jöttek, aki a Nagyalfőld, az alföldi magyarság egyik fia, akivel együtt éreznek és akit, ők szerint s magyarok bálványát tekintik.
. A küldöttséget természetesen azonnal körülvették a destruktív sajtó emberei és mosolygó arccal Igyekeztek tőlük nyilatkozatokat kicsikarni, hogy azután azokat a nyilatkozatokat ellenük kiélezhessék. A ceglédi magyarok azonban hamar tisztában voltak a helyzettel éa egyenként meg is kérdezték az újságírókat, hogy mely lapokhoz tartoznak. A destruktív sajtó munkatársai természetesen leplezni igyekeztek magukat és nem akarták kimondani, hogy melyik lap számára dolgoznak. Már az magában is gyanús volt a ceglédiek előtt, de minden gyanúsítást eloszlatott az illetők külseje, mire a ceglédi gazdák kijelentették, hogy nemkeresztény újságnak nem nyilatkoznak, destruktív lappal szóba nem állaoak és felszólították a liberális sajtó újságíróit távozásra. Mire az egyik újságíró, • Károlyi forradalom alatt erősen exponált Bédi Miklós, aki Bédi-Schwlmmer Rózával pazarolták az állam pénzét, nem ak&rt távozni. A küldöttség egyik tagja botot akart ragadni, mire Bédi sietve eltávozott a kupolacsarnokból.
A destruktív újságírók természetesen rögtön & baloldali folyosóra rohantak és fellármázták a Rassai-párti, a demokrata éa szociáldemokrata képviselőket, akik természetesen azonnal felháborodtak a sajtó méltó-■ágán esett sérelem miatt és kijelentették, hogy ezt a Házban azóvá fogják tenni. Maguk ax újságírók is nyomban tanácskozásra ültek ösaze és a háznagytól elégtételt kértek ■ ssjtó számára.
Bethlen látván gróf miniszterelnök egyéb elfoglaltsága miatt csak az ülés végén jöhetett a Házba és caak akkor fogadhatta a küldöttséget.
A miniszterelnök válaszát a küldöttség jóréaze megnyugvással vette tudomásul, azonban Igen sokan voltak a küldöttség tagjai kőzött olyanok, akik erősen hangoztatták, hogy a miniszterelnök válasza Őket semmi tekintetben sem elégítette ki és a leghatáiozot tabban kijelentették, hogy még a mai napon haza akarják vinni Héjjas Ivánt.
Eckhardt Tibor dr. sajlófőnök felszólalása volt a másik nagy eseménye a mai napnak. Eckhardt az indemnitáshoz izólt ugyan, ds felhasználta az alkalmat arra, hogy beszéde keretében Pallavletolnék a papír-ügyben legutóbb felhozott vádjait megsemmisítse. Eckhardt, mint sajtófőnök, természetesen a legalaposabban ismeri a papir-ügy részleteit éa sorra cáfolta Pallavlqlpl állításait, melyekről tudja, hogy Agai Bélától, az Újságkiadók Szindikátusának elnökétől származnak. Pallo-vlclnl maga, Eckhardt beszédét szinte teljes némaságban hallgatta végig, mert most ismerte meg Eckhardt előadásából a papirügy mibenlétéi. A válasz nem is annyira Pallaviclninek, mint inkább Agai Bélának szólott, akiről Eckhardt, bár azt nem mondta ki, de bébi zonyilotta, hogy mint az Újságkiadók Szindikátusnak elnöke a legkirívóbb inkompatibilitásban volt, mert ugyanakkor, amikor az újságírók és újságkiadók érdekelt kellett volna védeni, akkor a Horthmann vállalat elnöke is volt és problematikussá tette azt, hogy a papír-ügyben az újságkiadók, vagy a Horthmann cég érdekeit kivánja-e.megfelelő mődon érvényesíteni.
Eckhardt határozati javaslatát, mely szerint axonnal ízBnteuák be Az Est, a Magyarország, a Pesti Napló ós a Világ további megjelenését, az összes kereszténypárti képviselők kitörő éljenzéssel fogadták.
Bizonyos, hogy a Ház nagy többséggel elfogadja az emiitett határozati javaslalot. Beszédet igen gyakran igyekeztek megzavarni közbeszólásokkal a Rassai és a demokratapárt részéről. A szociáldemokraták óvatosak voltak és tudták, hogy azokat a csapásokat, melyeket Eckhardt fog mérni az ellenzékre, ők nem bírják ki. Éppen ezért még a beszéd elején tüntetőleg kivonultak a teremből éa szokásukhoz híven két Őrszemet hagytak hátra, akik azután siettek erősíteni azt a lármát és zene-bonát, amellyel Eckhardt egyik-másik kijelentését rz ellenzéken fogadták.
A délutáni ülésen Szentpály István a mezőgazdasági és ipari többtermelésről beszélt. Kívánja az utódállamokkal való kereskedelmi szerződés megkötését. Elnök felolvassa ax
Indítvány és interpellációd könyvet, majd napirendi indítványt tesz, hogy a legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor tartanék. M^jd Rakovszky belügyminiszter válaszol Östör József interpellációjára, kijelentvén, hogy a kormány tárgyal Ausztriával a határátlépés megkönnyítése végett.
A román megszállás titkaiból.
Budapest, julius 26. (Saját tudósi tónktól). A román megszállás kérdését hetekkel ezelőtt oly beállításban vetették fel bizonyos elemek, hogy azxnl az rugusztusi ellenforradalmat én főleg a Prledrlch-kormány tagjait kompro-mitáljik. A Friedrich-kormány tagjai mai értekezletükön elhatározták, hogy holnap a nemzetgyűlésen napirend előtt igazi megvilágításban fogják ismertetni az akkori eseményeket. Ugyanis a Friedrich-kormány tagjsi hiteles adatok alapján ki fogják mutatni, hogy a román megszállás gyalázatáért felelős egtjének az ellenforradalommal szembenálló táborban vannak.
A románok budapesti bevonulása tervszerű katonai hadműveletekkel végrehajtott akció volt, de a hosszú megszállás már bizonyos elemek bűne. Az ellenforradalom vezetői közül nemcsak hogy nem volt senki a románoknál, de ellenkezőleg, tudnak egy olyan küldöttségről, amelyet a vörösök és a demokraták egy-egy főembere vezetett.
A holnapi felszólalások nemcsak az igazságot fogják felderíteni ebben a tendenciózusan felvetett kérdésben, hanem megfogják mutatni azt Is, — hogy a nemzet belső ellenségei minő gálád eszközökkel dolgoznak.
A felszólalások kapcsán a miniszterelnök is hozzászól az ügyhöz a kormány részéről. A holnapi beszédek iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg a képviselők között, ugy hogy holnap valószinüleg teljes számban fog nak a Házban megjelenni.
Válságos a német helyzet
Bécs, julius 25. Berlinből jelentik: Ab ban az esetben, ha a birodalmi kormánynak a bajor kormánnyal szemben felmerült kon-fllktuaát nem lehetne alkotmányos uton elintézni, a szociáldemokraták kivánnak akcióba lépni éa máris elhatározták, hogy egéaz Németország területén általános aztrájkot rendeznek, melynek legfőbb célja a Bajor országba irányuló szénszállítmányok feltartóztatása lesz.
A szakszervezetek központja felsxólitia a bajor szociáldemokratákat is, hogy a többi szakszervezetek egyidejűleg azintén proklamálják ax általános sztrájkot. Ezxel szemben a baior parasztszövetség elhatározta, hogy mihelyt kitör ax általános sztrájk, megszünteti az élelmiszerszállítást a városok részére.
A német helyzet ezek sxerint rendkívül kritikus. A szociáldemokraták egyelőre várakozó állásponton vannak és várják • konfliktusnak alkotmányos uton való elintézését.
Skorbut Németországban.
Berlin, julius 26. A pénx elértéktelenedése következtében beállott drágaság s az ezáltal okozott élelmezési nehézségek miatt újból fokozott mértékben lép a skorbut, amely előbb már csaknem teljesen megszűnt.
ZALAI KCalONY
1922. iulliw 27
„B" listára került
sok érdemes köztisztviselőik érdekében emeljük fel védő és ííltflkozó szavunkat. Azok érdedében, akit hosszú éveken keresztül minden nélkülözésük dacara, áthatva teljesen hivatásuktól, nap-nap mellett rakták a téglákat a magyar nemzet nagy épületéhez és megnyugvássá), megelégedéssel és bizó reménnyel a\'jövőre nézve" — ették azt a kisdarab, olykor Ízetlen, sótalan, száraz és fekete kenyeret, amit az állam nekik önfeláldozó munkájukért nyújtott. Akik még ezt a kicsike darab fekete kenyeret is megosztották öreg édesszülőikkel, testvéreikkel, — vagy egyéb hozzátartozóikkal, akiknek egyetlen\'kenyérkeresőjük, fentartójuk, vagy támogatóik voltak. És akik ennek, a kicsidarab, de sokszor keserű kenyérnek is örültek, amelyik talán elég volt ahhoz, hogy egymaguk jóllakjanak belőle, de az övéikkel való megosztását már gyomruk megérezte.
Eq ime, ezt a kicsike, száraz kenyérkét \'!« kiütötték, ványadt kezükből — mikor hosszú éves becsületes munkájuk jutalmaként — a ránk kényszeritett trianoni gyilkos szerződés folyományaként az úgynevezett „B" listára kerültek. Nem fogják többé ezt a kicsike száraz darabka kenyeret sem ehetni, a bizonytalan jövő réme fojtogatja torkukat, mi lesz velük, mi azokkal, kiknek támaszai és fentartói voltak.
Mi — kik a szenvedő magyar testvér megértésével és aggodalmával kisérjük sorsukat, felemeljük messzire hangzó szavunkat — érdekükben.
A kanizsai „B" listára kerültek sürgős revizió alá vételét kérjük a miniszter úrtól. Kérjük, hogy egyenkint tárgyilagosan és igazságosan vizsgáltassa felül minden egyes „B" listára került tanitó és tanítónő és a többi közalkalmazott viszonyát és ott, ahol családot, édesanyát, testvért, vagy egyéb hezzátartozót tartott fenn az állam kicsi fekete karéj kenyeréből a közalkalmazott, ott, hol elveszítették támaszukat cs kenyérkercsőjüket, ott okvetlenül kell, hogy hatályon kivUl helyezze az elbocsátási, vagy nyugdíjaztatási rendelkezését. Nagyon nagy elkeseredést\' szült nálunk, hogy olyan derék, értékes munkaerők kerültek a „B" listára, akik hosszú éveken keresztül törték az utat a nemzeti kultúrának, akiknek működésével minden fölöttes a legnagyobb mérvben meg volt elégedve és akiknek a „B" listára való helyezésébe a közvélemény bele nem törődhetik.
Őszinte és mély elismerés illeti azon mozgalomnak vezetőit, akik minden befolyásukat és tekintélyük súlyát arri használják fel, hogy a miniszter küldjön le egy miniszteri biztost, aki a legWgprwbb tárgyilagosság alapján felülvizsgálja minden egyesnek családi körülményeit, megélhetési viszonyait, munkásságát és csak\' az összes körülmények alapos ismerete, felülvizsgálása és a „B" listára kerültnek meghallgatása után döntsön végérvényesen.
A .Zajai Közlöny" arról értesül, hogy a legilletékesebb helyen meg-
fontolás tárgyává tették a nagykanizsai mozgalom kivánságát és biztosra vehető a nagykanizsai „B" listások ügyének legközelebbi revizió alá vétele, amely sok értékes munkaerőt visszaad újból a kultúrának, a kanizsai magyarságnak és visszaadja újból sok bána-tosarcu, a jövőért aggódó embernek azt a kíipért, kicsike adagu, de biztos álláijij. kaQyeret... O
Égy ne«n eléggé becsült intézményről.
NagykanhsaK julius 26.
A mai rettenetes tusa a létért, bizony minden más kérdést háttélbe szőrit, másod-rangúvá zsugorít. A mindennapi kenyérért való küzdelemben a legtöbb ember alig gondol a „holnaputánra." Arra nz utolsó nppra, mikor minden küzdelem, nyomoruiág után pontot tesz az élet Ura. A halálra, az elte-metésre, Pedig a mai életkörülmények indokolttá teszik, hogy ezzel a kérdéssel is igen komolyan foglalkozunk ugy a saját magunk, mint családunk szempontjából. Azért szolgálatot- vélünk tenni közönségünknek, ha egy oly. helyi intézményre hívjuk fel különös figyelmüket, amely intézmény minden jóindulatot, pártolást és támogatást megérdemel, J\'mert teljesen önzetlenül szolgálja a nagyon Is leszegényedett társadalmat a legnehezebb óráiban és a mai súlyos gazdasági viszonyok között megbeciülhetetlen ugy az egyesek, a magánosok, mint a családok részére.
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet-ről van szó, melyet hány lelkes, a közjót szem előtt tartó derék keresztény emberek hivtak életre, hogy azoknak, akiknek úgyis olyan nehéz az élet és súlyos gondot okoz meg a halál is — könnyítsen kétségbeejtő helyzetükön, mikor az eltemet-tetés kérdésének ujtbbl emésztő gondjai szorongatják, fojtogatjuk.
Tudjuk, mily rengeteg pénzbe kerül ma még a legegyszerűbb temetés is, ugy, hogy egy-egy haláleset ma kétszeres knlrsztrófát jelent. Nemcsak a szeretett lény elvesztésének észtvesztő fájdelmát, de oly anyagi meg-terhcltetést, mely egy szegényebb családnál katasztrofális. Tudunk — vidéki érielemben vett — igen szerény temetésekről, melyek 20—30.000 koronába kerülnek. Honnan teremtsen elő a kis- és középosztálybeli, nem láncos, nem siber — szegény gyászos csnlád ekkora Összeget? Ez teljesen képtelenség.Már pedig ugy-e bár, mindenki azon törekszik, hogy elhunyt szeretteit tisztességes módon eltemettesse.
A „Keresztény Társas Temetkezési Egylet" tagsága valóságos áldást jelent mindenki számára, aki átérzi az emberi élet ezen utolsó szomorú akkordjának fontosságát. Mert az egyesület havi 2 koronás togsági és htlál-esetenkint 6 koronás temetési hozzájárulási díjért tagjait — egy keresztény temetkezési Intézettel való rendkívül előnyös szerződése folytán — igen tisztességesen eltemeti ti. Leveszi a gyászbaborult család ezirányu minden gondját és oly előnyöket nyújt, különösen n családoknál, hogy súlyos mulasztást követ el ugy a uiBgn, mint a családja ellen, aki nem lép be tagjai sorába.
Ha egy családapa tagja az egyesületnek és törvényes neje vagy törvényes hozzátartozói közül bárki ii elhalálozna, aki önálló keresettel nem bir, (gyermekek 20 éves kőiig)
az egyesület szintén ugy temetteti.el, mint a rendes tagot. Ha a tagnál vagy törvényes hozzátartozójánál vidéken következne be a halál, ugy azonnal elküldik odá az egylet meghatározott temetkezési diját vagy pedig kívánságra n temetkezéshez szükséges tárgyakat, koporsót, szemfedőt stb. lermésulben.
Aki komolyan törődik ,a maga és övéinek sorsával, az múlhatatlanul belép az egyesület rendes tagjai sorába. Mindéi belőhet társi d ilmi állásra való tekintet nélkül. Bővebb felvilágosítást és beiratkozás eszközlése a nap bármely órájában Hermann József államrendőrségi segédhivatali igazgatónál vagy a Hild-fé\'.e temetkezési intézetnél. . (*)
A Vöröskereszt Egylet lalamegyébsn.
A háború befejezése • óta a magyarországi Vöröskereszt, Egylet vidékj szervezeteiben mintha bizonyos, stagnáció állott volna be. Egyidőben nagyobb arányokban kezdődött meg az országos megyénként való erős és intenzív megszervezése, azután mintha alább hagyott volna a buzgalom, a lelkesedés, Azért a vármegye alispánja megkereste az összes zalcmegyel szolgabirákat és hatóságokat, hogy p Vöröskereszt Egylet helyi fiókjának működéséről tegyenek jelentést, a vezetőségben beállott változásokról és a szükséges személyi kiegészítésekről értesítsék, illetve kik lesznek a vármegyei választmányba boválasztandók, hogy a szükséges kiegészítések megtétessenek, mivel a vármegyei választ -mác.y közgyűlést szándékozik .tartani, melyen a VöröskerW.t sok aktuális napikérdését fogják majd mqfvitatni, valamint a nagyobb arányokban való megyei megszervezést megbeszélni.
Zalavármegye a Vőrőskeresrt Egylet kő. érdekű voltánál fogva most teljes erejével arra törekszik, hogy minden járási székhelyen, ahql még nem lenne megszervezve a Vöröskereszt Egylet helyi fiókja azt minél előbb és minél alaposabban megszervezzék és a meglevő fiókegyesülctek teljes erejükkel megkezdjék rendszeres munkájukat.
Zalavármegyében az alább felsorolt vezetők\' vannak a vármegyei választmányba delegálva: Nagykanizss külön álló választmánya részéről dr. Piihál Viktor volt kir. közjegyző, földbirtokos és Kövesdi Boér Gusztávné ezredes neje; a balatonfüredi fiók-egyesület részéről Voszary Ernő fürdőigazgató, Lingcr litvánná főszolgabíró neje, társelnöknő; a keszthelyi fiókegyesület részéről dr. Möfter György kóthári igazgató főorvos és Szele? Jánosné uradalmi számvevő neje: a pocsai fiókegylet részéről Szentmihályi Dezső földbirtokos és Tabpjdi Kálmánná államtitkár neje ; a nagykapornak! fiókegyesület részéről Bosnyák Géza v. országgyűlési képviselő és neje; n zalaapátli fiókegyesület részéről Ró*sa Vitái bencés-perjel és özv. Orosz Pálné ma-gánzónő; a bucsuizentlászlói fiókegyesület részéről Nagy Pál földbirtokos és nei«»; a zalaszentmihályi fiókegyesület részéről Bogyal Kálmán körjegyző és Német Jenőné igazgató-tanító neje; a zalaszentgrótí fiókegylet részéről Malatinszky Lijos főszolgabíró és gróf Batthyány Pálné ; a sümegi fiókegylet részéről Bánfi Alajos Igazgató-tanító és Scholtz Ká-rolyné takarékpénztári igszgató neje; a le-
tenyel fiók részéről Tóth János esperes és Bogvay Györgyné főszolgabíró neje; a csab-rendeki fiókegyesület részéről Barcza L/szló
földbirtokos és Oszterhuber Lsjosné földbirtokos nrje; a zalaegerszegi fiókegyesület részéről slpelji Balázs Béla és neje; a tapolcai fiók részéről Glázer Sándor gyógyszerész és dr. Kovács Vilmosné ügyvéd neje ; a badacsonytomaji fiók részéről Horváth József plébános és Vajda Elekné körjegyző neje és a novai fiók részéről Bsrtha László földbirtokos és Pers»y Gyu!» gyógyszerész nrjr.
1922. julius 27
— A XIV. országos katolikus nagygyűlés előkészítő bizottsága, elhatározta, hogy a XIV. országos katolikus nagygyűlést 1922. évi október hó 7—11. napjain tartják mag.
— Személyi hlr, Szirmay Miksa tanfelügyelő hat heti szabadságra utazott. Távollétében Hortobágyi Ágost s. tanfelügyelő helyettesit! Siirmayt.
— Az oplálás a mai nap déli órájával lejár. Aki a magyar állam kötelékében való, további mcgn^a.radhntása érdekében nem kérte volna mágyar honosítását, ax ma délig feltétlenül, adja be dr. Novai Imre városi jegyző irodáját** kérvényét. Nagykanizsán a mai nápig körülbelül 650-e . az ellenség által bitorolt, magyar területbcli illetőségűek kérték magyar honosításukét. Miután n „győzők" a trianoni szeriődé* minden szakaszátsíigorunn ves<ik, nagyon fontos, hogy nzoV, akik eddig bármily okból nem nyújtották volnn be ily irányú kérvényüket, azt ma délig feltétlenül nyújtsák be, mert nemcsak mngyar állampolgárságukat fogják elveszíteni, hinem sok egyéb kellemetlenségeknek lesznek kitéve.
— A Polgári Egylet tagsági diját
felemelte. A nagykanizsai Polgári Egylet lagságl diját az eddigi évi 100 K helyeit évi 200 koronára emelte fel. A felemelt tagdíj julius elsejétől kötelező.
— A nagykanizsai adókivető bl zottaág hetek óta dolgozik fáradhatatlanul és végzi nagy lelkiismerettel az adókivetés és felszólamlások felülvizsgálatának munkáját. Minden egyes felszólamlót beidéznek. A bizottság óriási munkaanyagával Ősz előU aligha less kész.
— Országos állatvásár betiltás.
A folyó évi julius hó 31-én hétfőn Galambokon tartandó országos állatvásár, az ur*lfc0dó rag. száj. és körömfájás miatt betiltatott.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai telekkönyvi hivatalnál (az utóbbi napokban mintha megcsappant volna az ingatlan adás-vovés) az alábbi ingatlancsere került bejegyzésre: Z\'lga Jánosnétól Mlkula József és neje Kisrsdán rétjét 26.000 koronáért. Unik Jánostói Kospona József Magyarszerdahelyen szőlőjét 60.000 koronáért, Tóth Józseftől ifj. Kelemen Imre és Kslomen János Zilaszenijakaboji malom és rét 800.000 koronáért, Zigh Miklós ós nejétől Panda András ós neje Nagykanizsán házat 735.000 koronáért, Pozsgai Sándornétól Kompetár József Komárvároson 377 négyszögöl rétjét 60 000 koronáért, Marton Adolfnó és Polgár Sándortól Hlrschler Samu és neje Nagykanizsán házát 1.620.000 koronáért.
— A híres Henry-cirkusz vendégjátéka. Ma este félkilenc órakor tartja nagy fényes megnyitó diszelőed isát a világhírű Henry cirkusz. A mai megnyitó előadás különösen gazdag műsorából ki kell emelnünk Henry igazgató ugró- és iskolalovaglásait, a hat tagból álló kaukázusi orosz tánccsoportot, Miss Henryef^Híkolalovarnőt, a leghíresebb komikus zsonglőrök Jurelliék számolt, Bibb és Bobb rxcentriku-vok, Miss Elvira levegő királynő, a kit Andrassetti repülő emberek, Olympin és Ella kisasszonyok műlovar-nők, Kalocsay és Andre mülovarok, a Bru-sini testvérek rómttl erőjátékai és a nagyszerű bohóc számok. Helyérak : Páholy ülés 80, zárt-szék 70, I. hely 50, II. hely 40, karzat 25 K. A Henry-cirkuíz attrakciói elsőrangunk.
— A Tűrje—rumi vasút. A kereskedelmi miniszter a Dunántuli Helyiérdekű Vasutak kérelmére a Tűrje—rumi helyiérdekű vasút építésére 1918-ban megadott és 1921-ben meghosszabbított engedély érvényét egy évvel meghosszabbította. Az uj vasút Türjéről kiindulva Zalavég, Bőgöte. Hosszuperesxteg, Egervölgy és Kém községek érintésével csatlakozik Rum állomáshoz.
— Tűzoltó tanfolyam Budapesten. Julius 30-tól euguszlus 19-ig az Országos Tüzoljó Egyesület tűzoltó és tűzoltótisiti tanfolyamot rendez Budapesten. A tanfolyamon lesznek ingyenes helyek is, melyre a kérvényeket már most be lehet nyújtani.
ZALAI K02L0NY
— Gyászrovat. Az iparos társadalomnak halottja van. Egyik értékes, hasznos munkát végző topja halt meg java férfikorában. Ojenbeck Károly szabómester élctónek 46-ik évében hosszas szenvedés után elköltözött az élők sorából. Szorgalmas, törekvő, dolgos ember volt, aki nemcsak értoite iparát, do szerette is azt. A háború ideje alatt kezdődött el reá nézve is a megpróbáltatás ideje. Olcsón adta el szép, kényelmes házát és a folyton növekvő drágaságban a vételárat felkellett élnie. Két évvel ezelőtt a csúszós h»vas járdán eleseit és lábát törte, ami miatt hónapokon keresztül feküdnie kellett. Tavaly nyáron szél. ütés érle és azóta élete csak tengődós volt és szomorúan látta családja, mint pusziul el a derék családfő ós nom lehot rajta segiteni. A halál csak megváltás volt reá 03 övéire nézve, mert véget vetett szenvedéseinek is. özvegye ós három gyermekén kivül kiterjedt rokonság gyászolja, köztük egyetlen testvére Ofenbeck Vilmos nyomdatulajdonos. Temetése ma délután fél 5 órakor lesz a róm. Jsath. tömető halottas, házából.
— Szabóiparosok Országos Sx5-
vétségének nagykanizsai helyi csoportja ma este 8 órakor nz Ipartestületben rendkívül fontos értekezletet tart, melyre a szabómesterek pontos megjelenését kéri a vezetőség.
— Erdőtűz Sümeg és Tapolca között, A tapolcai községi erdőben tűz ütött ki, mely csakhamar átterjedt a sümegi határban levő püspöki erdőre i«. A tűz körülbelül 200 hold területet puixtltott el, a kár azonban nem több 60—70.000 koronánál, mert a leégett erdőrész bokros, cserjés terület volt. A tűz keletkezésének oka ismeretlen.
— Klmutatáa a tanügyi állapotokról. A kultuszminiszter leiratban utasította a tanfelügyelőség^, hogy az egyes iskolákban elhelyezett tanítókról, nemkülönben az egyes hiyatalokbjin alkalmazottairól pontos kimutatás^: készítőin. Azonkívül azok a tanerők, akilc áthelyezésüket kérik, minél előbb terjesszék elő kérésüket a helység megnevezésével, ahová az áthelyezésüket kérik. Valószínűleg, a kultuszminisztérium rendezni akarja azt a sok visszásságot, mely idáig a tanügy terén volt ; ugyanis a rendeletben pontos kimutatást *ér arról, hegy a tanitók hány gyereket tanítanak. Hisszük, hogy ezután nem lesznek olyan iskolák, ahol a taniló száz gyerekkel, néha míg többel, kénytelen foglalkozni ,
— Vasúti szerencsétlenség a pinkafői vonalon. A pinkafő—szombathelyi vonat RődÖny község mellett (Pinkafő közeié-ben) kisiklott és négy kocsi fölfordult. Kilenc utas megsebesült, akik közül nz egyik már meg is nalt.
— A nemesített vetőmagvak. Az utóbbi évtizedekben a magyar buzu az oktalan kezelés folytán a magyar buza lesülyedt arról a helyről, mely őt eddig a világpiacon megillette. Pár év előtt sikerült nemesített vetőmagvakat előállítani, a Székács félét, melynek hivatása az, hogy a magyar buza ismét első legyen a világon. A nemesített buxa 2—3 métermázsa többletet ad holdanként, Zalában azonban a jó talajviszonyok következtében jóval többet. Az uradolmak már mindenütt áttétó erre a nemesitett rendszerre éa Zalamegyében 15 métermázsa átlagos termést értek el a mult évben katasztrális holdanként. A kormány igen ajánlja a nemesilett vetőmegvakít a gazdák figyelmébe, melynek beszerzése, ha anyagi áldozatokkal jár is, meghozza a busás hasznát.
Sok gond
moflősxltJ as emfee/eket
Ha azt akarja, hogy haja, bajusza, sukálla Umét | vivssanyerje tennész«Us régi próbálja meg i
egyszer * móregmentas
Diana-hajfestőt
mely 17-íélo szUAmy.l.lbu» kapb.tó. Ofír^t S Msas Ksrssfcsáslal BT. todsmt. HáásrHrtca W |
— TávUda-tarlf a amaléa. Németországba é* Lengyelországba feladott táviratok diját julius hó 25-ítS! kezdődőié* • következőkép állapított, meg .a kereakedolmí miniszter : Mindkát országba intézendő távirat szódíj. 25 korona, s.jtótávlratok szódíja 1150, 10 szóig mint legc.ekélyebb illetik 250 korona, a sürgős távirat után padig 750 korona.
(x) Uránia. Szombat, vaaármap i „Tava.xl axaralam* Mattyaaovaaky Ilona ás Vándort Gu.itáv parádé* •z.r.pban. Zlgoto vígjáték.
Szerkesztőig Üzenetek.
V.rltaa. M ág egyszer gondosan átnéztük
és — ne vegye rossz néven — éppen a jó ügy érdekében nem tartót!uV alkalmasnak eredeti formájában való közzétételét. Ha valaki, ugv mi m©g tudjuk érteni . hangot és kíméletlenül boncolja a viszásságokat — ugy az mindenesetre ml vagyunk. Axonban ex a komoly sebész nyugodt idegzetű, higgadt is biztos kezével kell, hogy történjék. Sxl-vélyes üdvl — F. K. Súlyos tévedés. S noha sok kérdőjel Is mered ránk — mást nem tudunk mondani, minthogy rajtunk kívül álló okok miatt nem foglalkozhattunk az üggyel, amit közönségünk joggal elvárhat tőlünk. U^ye, megért be.inönket ? — O. J. A papírkosár pillanatok alatt végzet vele. Jobbat kérünk. K—m. .Liberális* kereszténységet nem ismer a kereszténység. Fából valí vaskarlka. Vagy tiszta, hamisítatlan. Igaz kereax-tánységet — vagy aemmilyet. A „limonádé." kereszténység, amely minden határozott keresztényi cselekvéstől visszariad — ami nagy átkuak. Szívesen látjuk a déWlőtti órákban. — Z. Kéziratokat nem adunk visaxa. Bármily ügyben szívesen állunk rendelkezésére, ha a délelőtti órákban felkeres.
Megszűnt a kivétele* hatalom.
Budapest, jullua 26. A hivatalos lep közli a minisztériumnak a kivétele, hatalom alapján kibocsájtolt rendelkezések hatályon kivül helyezéséről kiadóit rendelőiét. Azok a rendeletek, amelyek hatályukat bármi okból el nem voextetlék, ezen rendelet kihirdetés napján hatályukat vesztik. A kivétel.. hat.-lom alapján kibocsátott egyéb rendelkezések ideiglenesen további intézkedésig hatályban maradnak.
A szentatya az orosz éhínségről.
Rima, juliui 26. A pápa aposloll körlevelet Intézett a pátriárkákhoz, az érsekekhez ét a püspökökhöz, amelyben az éhinség. ban szenvedő orosi nép nyomorával foglalkozó.
i0ZGflZDflSAG
Budapesti tőzsde i Budapest, julius 26.
Napoleon 5850—S0, Font--, Dollii 1480-
1509. Franci* frank--, Márka 288-08, Olaj* líra
70.3-70 7, Osxtiák korona 403.-423, Rubel 30 5-^318,
Lel 035—45, Sxokol 3380—400, Svájci frank--,
Frank dlnix 1880—000, Lengyel márka 223—2J"7.
Budapesti devizák:
AmsUidxm 581—61, Koppenhága 321—26, Kxrn-tiánia 251—56, London 6660-700, Berlin 2875— 67-5, Milano 70 S—70"7, Pirls 125-5 -26, Prága 3400— 3420. Stockholm 388-08, Zürich 287-5—88*5, Wien 300—410, Zágráb 470—80, New-York 1404—514, Varsó 26 5-27-5.
Zürichi zárlati
Berlin 103, Am«twdam---, Hollandia 204*0,
New-York 5285, London 2343, Páris 4375, Milano 2410, Prága 1225, Budapest 55, Zágráb 170;
Varsó 85, Wien 17\'5, Szófia--, Osstrák bélyegzett
korona---.
Nemes fémek piaca;
Ksúst korona 121— 24, ezüst forint 312—30, Útkoronát 625—30, s 20 koroaás magyar aranV 5750 - 000. Napokon —.
Termény jelentésig
Busa (Tissavldéki) uj 5660-700, egyéb uj 5600-5650, rozs új 4500—560, takarmányárpa 61—62,
sör árpa--, zab ó 50-60, tcog«l 5400—56H>.
repce 11500-1200, korpa 3400- 3500, Wks 48—60.
ZaLaI közlöny
I9z3. jull.,1 27.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egéssben 130-95, hátulja 140-22, ♦leja 110—85, 1L r. egéuben 105—120. hátulja 115— 135, »leje 05-105. Növendék miuha: I. r. 110-30, borjú (őlött Mib.) 180—190. Ké*jlet: Nagymarha 72 eladás 72. Növendék marha 25, eladás 25, borjú 72, eledis :t4. Marhabór 228—28, borjubír 330 - 40.
Sert és vásár.
FelhajtÁs 7ö0. Elkeli ——. Öreg sertái--,
közép 250—68, wir 300, szalonna 470 lohuxolt bue —.
A szerkesztésért softó/ogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
jy.i 1. Mf M K. .Mér- ^ 0D».p».p .. K. Ml.dM> t«T4M4 mi MUuu 4 K. ruir- te .oo.pn.p I X.
MnI Hwd.tt MT.k dnpl&a MtnUHMuk. Alltel kHMtkirt ml.d.ah.r SO KXultk .t^.^rtm.oy.
J6 házlkot rt kopható Magyar-utca S4. szám nl.lt.
Bútorozott ..obit konyh.htszo6l.ltal keres elsejére url hizaspir. Cim . kiedóban.
Kisebb m.nnytságB v.sabroncs, drót is villanymotor felszereléshez szükséges por. cellén-golyók Jutányosán eladók. Cim . kiadó-hlv.t.lbsti.
T.IJe. olMtá.t nyerhet S Iskolásfiú. Cím s kiadóhivatalban.
Elm.nnék házhoz varrni, vagy hízón klvtll mindennemű fehér, vigy tartanomat jutányosán elfogtdok. Cim s kiadóban. „j,
El.dó egy erós hétcsalidos méhe.. Cim . kiadóban. 4l4(
C.npán varrodai hasznAlatra világos, légas bútorozott szobit keresek. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek.
Eladó egy szál-motor teljes felszereléssel, mtssiv vasáUvánnyal. Bővebb felvilágosítással szolgál Wastl lakatosmester. „4.
REZGALIC
Mayunga
Raffia Kénpor
Szavatolt Unta
Kénmái
Gépolai Hengerolai Uiao Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoku lugkő)
Gyanta stb.\'Xt"
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapit**
Képesített
szeszfőzői állás
betöltendő a Nagykanizsa rend. tan. váron központi szeszfőzdéjében.
Ajánlatok a jelölésével e cimre
fizetési igények meg-külde
dendök.
Hagyatéki árverés.
Mlacker György hagyatékában leltározott bőráruk és rurranemüek elárverezése 29-én, siombalon délelőtt 9 órakor az elhalt üzlethelyiségében, Sugár-ut 2. sz., fog meg-
,artatni- Falc. Lajos
gondnok.
Gyakorlatul bíró
műszerész-segéd
alkalmazást nyer
Brandl Sándor
műsxorésseti műhelyében
Nagykanizsán, Doék-tér 2.
A vilighlrü <!j»
CIRKUSZ HENRY
as lötvös-léren.
Csütörtökön, julius hó 27-én esto fél 0 órakor
nagy megnyitó díszelőadás
Pénteken, julius hó 28-án nagy Sportelőadás. Ssombaton, julius hó 29-én nagy Hite előadás
világvárosi műsorral. Ezenkívül minden este teljesen aj műsor világvárosi számokból. Helyárak a plakátokon fel vannak tüntelvo. Sslves pártfogást kér a« Igaxgatáság.
QUITTNER ARTHUR
hatóságiin g engedélyezett ylHanysxorclő
NAGYKANIZSA
Csangary-utca ÍJ. szAm
Telefon 394 sz.
Elviltal
világíttat V.I.Uk.k, motorok, o.Ulárok, valamint t.l.fonok, oa.&ffik *. J.laí-kt.atUék.k foUx.r.lélét, ktaUly-vllIám hkritó b.r.nd.sás4t. Ulndmumfl *1IU-io. munkálatok fyor..n ..ak&sSlUtm.k
Sl.k.iotucn végsl
motorok ujratekercieléaét. Mindennemű égők raktáron.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTÉKKERESKEDÉS
Iparosa _ esőbb bevásárlási forrása
festő talimlnták Is kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK
Nagybani vételnél alönyárakl
Sternbergér Gyula Erzsébettér
Telefon 307
Sxarvas\'Ssálloda á\'ellenében

S
3-B URflNIfl Mozgószinház SS
Szombat — va\'irnap
Tavaszi szerelem
Főszerepben: Mattyasovsxky Ilooa, Vándori Gusztáv. Zigoto vígjáték.
_____ 4
HELY A RAK: Páholy 35 kor., Zsölyo 25 kor., II Elóadások kozdole: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, Körsxék 20 kor., Támlás 16 kor., ZArtszák 10 kor., II vasár- és ünnepnap 6. 7 és 0 ójakor. Pontos kesdésl
8 8
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt kiszit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
innaonnnogooonoooaoomp otjngn c?r?c7oooooooöQo
Nyomatott • laptula|donosok: Zalai e« Gyarmati könyvnyomdájában.
61-ik évfolyam
Egyes szám árra 5 korona
Nagykanizsa, 1922. julius 28. Péntek
169.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPÍLAP
SMtku>t(ié{ 6a ktatóbkYitil i Pő-nt 13. sz. . latnozbso-teUfoD 78.
A magyar parlamentben a magyar ifjúságot gyalázták
Óríísl vihar a Házban. A vörös ember leveszi magáról a kunbélás álarcot Vass miniszter nem türi a keresztény magyar diákság gyalázását. Egy magyar képviselő, aki hazát
Budapest, julius 27. (Saját tudósítónktól.) Huszár Károly nyitotta meg a mai nemzetgyűlést. Hebelt Ede az első szónok, az állitó-Isgos internálás! sérelmeket teszi szóvá, felolvas egy tendenciózus levelet a toloncházi állapotokról, majd a biróság tekintélyét igyekszik megtépázni. Azt állítja, hogy a magyar bírák\'nem lehetnek függetlenek, mivel a magyar kormánytól függnek. (Nagy zaj.)
Propper Sándor: Kész Ítéletekkel mennek a tárgvalásra.
Elnök rendre utasítja. Nem tűri, hogy a magyar bíróságot ilyen színben tűntesso fel.
Hibelt: A kurzus alatt tőrtént kilengéseket a jogos védelem kategóriájába aoroz-zák. Miért ne lehetne az emigránsokat is ebbe a kategóriába sorozni? Mert ha az emigránsok nem irtak volna a külföldön, akkor a konszolidáció terén nem volnánk ott, ahol ma vagyunk.
Elnök: A képviselő ur tulmígy a határon. Ilyesmit nem lehet mondani, hogy az emigránsoknak a konszolidáció terén érdemeik vannak.
Hibelt foglalkozik azután a párt számaránnyal és „az ő" egyetemi hallgatóikkal. Nem csodálja, hogy ha a kizárt egyetemisták a barbárok hirét keltik rólunk. (Felkiáltások : Hallatlan, Így beszélnek a szociáldemokraták.)
Hébelt: Az itthon maradt magyar ifjak csak beszélnek, de nom dolgoznak. Ezok a tányérsapkás sztrájktörők bajtárai szövetségekbe tömörülnek és mulatoznak, de nem dolgoznak, mig o kiszorított ifjúk külföldön megfeszített erővel küxdenek és csiszolják magukat. Elbújhatnak a magyar ifjak mellettük.
Vass miniszter a nagy zajban magából kikelten kiabálja: Tiltakozom ellene, hogy a magyar ifjuságrcl igy beszéljenek. Hallation. Itt már mindent szabad. Nem tűröm, hogy a magyar ifjúságról ilyen hangon merjen valaki beszélni.
A zaj fokról tokra nŐ. A keresatény pártokon a képviselők magánkívül kiabálják: Botrány, a mi fiainkról ily gyalázatos hangon mer beszélni. Itt kereszténygyalázás, keresztényüldözés folyik.
Bell Miklós: Hová jutottunk I?
Temesváry Imre: Hát lehet a magyar embernek igy is beszélni?
Hébelt: Mint tanúr tapasztaltam, hogy a zsidók mennyivel szorgalmasabbak, mennyivel többet tudnak, mint a tudatlan, üresfejű keresztényifjak, akiknek szülőik protekcióért futkostak hozzám s amint átcsúsztak az isko-
nem ismer.
Iákon: egy-kettőre tiszteletbeli szolgabtrók lettek. Akik pedig dolgoztok — a zsidók — még álláshoz sem jutottak.
Óriási vihar tör kl erre a Ház minden oldalán.
Reis:hl Richárd: Szegény migyar ifjúság, hát lehet igy beazélni róluk ? Nem türjük, hogy a magyar ifjúságot sárral dobálják.
Hébelt tovább gyalázza az ifjúságot. Minden sarat reájuk dobál. Mire Vass miniszter magából kikelve kiáltja: Nem tűröm ezt a hangot!
Hébelt: igen, a miniszter ur felé is odamerem kiáltani, hogy a magyar ifjúság 90 százaléka nem tanul. (Nngy zaj.)
Újból kitör a vihar. A keresztény képviselők magukból kikelve kiabálják a azociál-demokraták felé: gaz, bitang, csirkefogók / Az elnŐk a nagy zajban ezt nem hallja. A felkiáltások mind izzóbbak, mind szenvedélye-aebbek.
Hébelt: En csak azt mondom, hogy a kurzus azért üldözi ki a zsidókat, mert versenyképtelenek a keresztények. (Óriási zaj a Ház minden oldalán.)
Felkiáltások: Maga ne merje a keresztény nevet a szájára venni.
Hébelt: En mint nzoclűllatn a militárizmus-nak ellensége vagyok. Hazát nem iamerek. Nincsen az a szent, cél, amelyért emberéletet lehetne jeláldozni. Én pacifista vagyok.
Iit ujnbbi, szűnni nem akaró óriáni vihar tör ki.
Reischl Richárd: Ez hazaárulást
A botrány folyton nő, a képviselők a padokat verve kiabálják : Hazaáruló bitangok /
Temesváry Imre: Azért cserélte fel az egyetemi tanárságot a szabó üzlettel.
Hébelt tovább folytatja gyalázásait, mire ,a hangulat és zaj oly Izzó, hogy elnök két fcben is felfüggeszti az ülést.
Hébelt: A kémkedéat nem lehet hisxaárnláanak minősíteni . . . (Védtelen felháborodás a ház minden oldalán. Felkiáltások : Ki kell dobni I Be kell csukni I)
Ráday G\'dson: Ezt nem lehet végig hallgatni l
A képviselők nem engedik Hébelt addig sióhoz — mig bocsánatot nem kért.
Bsszélt még Herczeg, Sőjtör és Csík József keresztényszociállsta, aki a szociáldemokrata elvek tarthatatlanságát fejtegeti. Ar. ülés 8 óra előtt ért véget.
Blöff xetésf árak: (!*/, firialal aiáial a|jlU) Bféu 4vr» 7S0 X. FéJérw 400 K. K«fr*4
évto 200 K. Egy h4i» 7* K. Kgy« útim ir. S X
Héjjas Iván elhagyta a fogházat
Budapest, julius 27. (Saját tudósítónktól.) A budapesti kir. ügyészség fogházában a nyugatmagyarországi eseményekkel kapcsolatban letartóztatottak előtt ma hirdette ki az ügyészség végzését, mely szerint nem látja szükségét fenforogni a statáriális eljárásnak és ezért valamennyi szereplő ügyét rendes biróság elé utasilja és Héjjas Iván, P. Bónis Arkangyal, Petricsevics Horváth Béla bíró, dr. Lévay Ferenc, Pleszkács Ferenc, Meleg László és Erős Géza gyanúsítottak azonnali szabadlábrahelyezését rendeli el. Héjjas Iván azonnal el is hagyta a fogházat. Mig Osváth Zoltán, Juhász Lajos, Fodor Lajos, Balla Ferenc és Brant István gyanúsítottak további fogvatartósát rendelte el.
Az olaszországi zavargások*
Berlin, julius 27. Olaszországból ismét heves összetűzésekről adnak hirt, melyek a kommunisták és s fascisták között folytak le. Lobi városában a fascisták felgyújtották a munkásotthont, igy állva bosszút egy társuk megöletéséért. Milánóból rendőrséget vezényeltek Lobiba, hogy a rendet helyreállítsák. Ravennában napokig tartó utcai harc volt a kommunisták és fascisták között, melynek során számos halott és sebesült esett áldozatul.
Nagy sztrájk Moszkvában.
Moszkva, julius 27. (Saját tudósítónktól.) A moszkvoi textilmunkások munkabérük leszállítása miatt sztrájkba léptek. A forradalom óta ez a legelső nagyarányú sztrájk Moaz-kvábsn.
Az uj olasz minisztereinők.
Róma, julius 27. Giolitti, aki ezidŐszerlnt Vichy fürdőhelyen tartózkodik, a királytól táviratot kapott kormányalakításra való felszólítással. Még nem tudni, vsjjon elfogja-e fogadni. Igenlő esetben valószínűen Orlsndó, Bonomi és Nitti belépését fogja kérni, ily módon a nemzeti egyesikés jelszava alatt kiván kabinetet alakítani.
Elhalasztották a döntést a Bajorország elleni rendszabályokról.
Berlin, julius 27. A ma délutánra kitűzött minisztertanács ütését meghatározatlan időre elhalasztották. A minisztertanács Ebért birodalmi elnök clnőklrte^latt azokkal a végleges rendszabályokkal foglalkozott volna, melyek a köztársasági törvénnyel azembahe-lyezkedŐ Bajorország ellen irányulnak. Az előzetes tanácskozásokat Ebért személyesen vezette és a tonácskosások anyaga Lőbe megérkezésével csak kibővült. A minisztertanácsban általában ar az irányzat kerekedett felül, amely békés uton esetleges kompromisszum segítségével akarja a bsjor kérdést megoldsni.
angol f ÉRFISZÖVETEK
r:~:~7~T7—T1 SINGER JÓZSEF ÉJ TÁRSA
SS/n\'üw^Lw átmeneti és télikabátok, sötéttékés elsőrendű gyártmány! | feketehamgarnok nagy választékban
Szövöpamut
- KSspoBt >1*116 tpOfat -
_2__
Drágaság ós kivételes hatalom
A kormány, amely nem engedhette meg, hogy az indemnitás sürgős tárgyalása közben a drágaság kérdését tűzzék a nemzetgyűlés napirendjére ad hoc bizotlság kiküldését javasolta a dr-igaság és lakáskérdés ügyé-oén. Ennek az ad hoc bizottságnak, mely természetesen az ellenzéki pártok megbízottjainak részvételével működik, etikaima lesz megtárgyalni mindazokat az okokat, módokat és lehetőségeket, melyek összefüggésben vannak az árak emelkedésével, vagy esésével.
A legfontosabb és legégetőbb szociális probléma tehát, vagyis a mindennapi kenyér és mindennapi hajlék Ugye, ilyenképen az elé a fól-um elé került, melynek nemcsak joga, de kötelessége is, legjobb tudása és lelkiismerete szerint foglalkozni a megélhetés nyomasztó jelenségeivel. Ez a bizottság, ha céltudatos és alapos munkát akar végezni, aminthogy ez az egyedüli célja és létalapja, akkor nemcsak tanácsadója, de hasznos támogatója is lehet a kormánynak mindazon erélyes rendszabályokban, melyekre már türelmetlenül vár a nyomorúságra és éhezésre itélt magyar lateiner és munkásosztály.
Hogy ezek a rendszabályok menynyiben fognak sikírro vezetni, az mindenesetre döntőleg attól függ, vájjon mekkora céltudatosság és erély fog mégnyilatkozni a kormány intézkedéseiben. Itt fog igazán kitűnni, hogy kivételes gazdasági viszonyaink között, melyek Hy rettentő mértékben tették lehetővé az élet megdrágulását, kivétel nélkül mindenben az egész vonalon s amelyek most már a szó valódi értelmében a mindennapi betevő falatot kezdik kiütni a fizetésért dolgozó értelmiség és munkásnép szájából, ismételjük, itt tűnik majd ki igazában, hogy az országban duló kivételes állapotok között, még mindig milyen nagy szükség van ama kivételes hatalomra, melyet az ellenzék csak a nemrég múlt napokban is annyira perhorreszkalt a kormány kezében. Rendes, normális viszonyok közt mi volnánk az elsők, akik elleneznénk minden kivételes rendszabályt és hatalmat, mert nagyon jól tudjuk, hogy rendes körülmények között ilyesmire nincs szükség. Egészséges ép ember fentartására elegendő a rendes életmód, mozgás, alvás és táplálkozás.
Dc a megmérgezett szervezetből csak ellenméreggel, megmérgezett gazdasági közállapotokból csak erélyes, esetleg drasztikus, sőt drákói kivételes intézkedésekkel lehet kivenni a mérget. Ezt bizonyára épp ugy tudja az ad hoc parlamenti bizottságnak valamennyi lelkiismeretesen dolgozó tagja, mint maga a kormány, melyre nézve a drágaság letörésében immár ülött a cselekvés órája.
— Ax nutóbnaa indulása. Autóbusz indul a lelc-iyei országos VDMrra való lekll. ■telid folyó hó 29 in a rordra JfcMoii kivOt reggat 8 órt, 16 petekor clíKCndö sz*mu je.eni.
eaelin N.gykaiiiíaír.,1 a C mníl c ól-lí^Si^re és onnan dó\'ut.wi I órakor indt l v^M*. Nagykanizsára.
Zalai közlöny
hírek.
— Zala vármegyei caendőrcsapat
tisztek beosztása. Parancsnok: Lázár István őrnagy. S-gédtiszt: Ru»icb József f£h<dnagy. Fogalma <ó tisxt: Maíoimoky László h dnagy. Iskoloparaicanok : dr. Gergely Sándor ssáta dos. Alantois tisztek: Horváth M^rcel hadnagy, Lenhsrdt Rezső hadnagy. Jár^sparancs-nokok: Z -hegerszegen: P-rragh Jenő százados. Nován: betöltetlen. Alsólendván: betöltetlen. Nagykanizsán : Preyer L<5s:ló százados. Letenyén: betöltetlen. Keszthelyen: Bsrtalandy Dcxső százados. Pacsán: Mácsek Ferenc főhadnagy. Zilaszentgróton: lllésháry Károly százados. Tapolcán: Heta Károly százados. Sümegen: Butás Bfla főhadnagy. Balatonfüreden: verebélyi Marsó Pál százados.
— A nagykanizsai háztulajdonosok tegnap délután a vá>osháza tanácstermében erősen látogatott értekezletet tartottak, amelyen dr. Tamás János nagykanizsai ügyvéd részletesen ismertette az uj lakásrendeletet, különösen a felmondásra vonatkozó részt, majd kijelentette, hogy előterjesztést tett arra nézve, hogy Nagykanizsán 50°/o közüzemi pótlék állapíttassák meg, mely a kincstári részesedésen és a házbéren kivül augusztus 1 ével lenne időszerű és fizetendő.
— Uj gyorsvonat Siófokról Buda-peatre. A Dólivasut igazgatósága közli, hogy folyó ho 30- ól (hélfőtői) keídvo a további intézkedésig k hétfőn éa a további ünnepnapokon Siófok és Budapest között uj gyorsvonatot iodit, mely reggel 6 órakor indul Siófokról és 8 óra 20 perkor érkezik Budapestire a Déli vasút pályaudvarára.
— Megszökött internált. A belügyminiszter ur 11343/921. int. számú rendeletével Internált Bastecxky József a zalaegerszegi intem dó táborból megszökött, kérem koít zését és feltalálás eáeten a táborba való be\\ szállítását. Bjs\'eczky József budnpesti születésű, 30 éves róm. kath., nős asztalos tanonc, budapesti (VI. Dév&i u. 13. szám 1. cin. 8. ajtó) lakos, termete közép, arca gömböiyü, hajú gesztenye barna, bajusza barna nyirolt, szakálla borotvált, szeme barna, . magyar és német nyelven beszél. Szökésekor vörös csikós inget, fekete cuikos kopott nadrágot, foltos cipőt és sportsapkát viselt. Tábo. parancsnok.
— A nemzeti eazmo érdekelt azol-gnlták. A székesfehérvári törvényszék eljárást indított körülbelül száz ember ellen, akik a fehérmegyei Polgárdi községben Fischer Mór polgnrdi lakost és fivérét, Fi.\'cher Gézát meggyilkolták s a polgárdii zsidókat elűzték. A törvényszék most megszüntette az eljárást, mert a vídlottak,az amnesztiarendelet folytán kegyelmet keptak. A terheltek szándéka — igy szól a törvényszéki végréa — nem önző nyereségvágy volt, hanem meg akarták sxa-baditnni Polgárdit és környékét a kommunistáknak tartott és u forradalmakban tevékeny részt vett egyénektől. Tettüket abb^n a hitben követték el, hofly a magyar faj és a nemzeti estme érdekeit szolgálják vele.
— Ahol a tynkokat megrendszabályozzák. Érdekes határozatot hozott Szent gotthárd elöljárósága. Kimondotta, hogy a tyúkoknak és egyéb háziszároyesoknak az utcán, aszfalton és gyalogjárón tartózkodnia szigorúan tilos, mivel köztisztasági szempontból nem felelnek meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a város elvár minden utcánjáró kétlábutól, tehát tőlük is.
Értesítés.
Krtositjük Zalavároicgye n. é. közönségét, hogy « Stemberger Testvérek takarmány és terménynagykereskodő c6r megszűnt és ugyanezen szakmát
Stemberger Ignácz ós Fia
törvss. hej cég alatt Nagykanizsán, Deák Fe-
renc-tér 2- a*, házban, a volt Grünhut Irodában
tovább folytatjuk. Vásárolunk szénit, szalmát és mesteiséges takarmányt mindeo tnenayUégben és min\'ségben a legmagasabb nspl áron Szive* megkeresést kér
Stemberger ignácz és Fia
takarmfny- éi ttrnsínynaflrksraslttáők <7s, Telofon : 12. Sürgönyeim : Sternlus.
i.ill.ii 28
kényelmes és oóbserü egyedül a kézz«l varrott dnplatalpa nyári
SZANDÁL
Egyedüli kissitó:
ARGENTJÁNOS
roodtni ctpÚKle Hejykaalaa. Deák-tér 1
Ugyanott chovreaox, box, antilop, selyem, vászoncipék kézzel dolgozva a iegfinouubb kivitelbea u legutolsó divat sserint 4490
— Harangért — buza. A háborúban elveszett harangok mielőbbi pótlására országszerte mozgalom indult meg. A hívek ily irá-nvu igyekezetének elÖmozdilása céljából az „Ecclesia" alapítását képező „Budapesti Harangmüvek Részvénytársaság" elhatározta, hogy készpénz helyett buza besxolgá\'.tntás elleniben is önt és szállít hrrangokat. Eien akció aikere azonban csak akkor volno biztosit ható, ha a harangoknak buta ellenében való megrendelése nagyobb tömegekben eszközöltetik.
— Bővítik az ellátatlanok kataszterét. A közélelmezési miniszter a napokban rendeletet ad ki az ellátatlanok kataszterének kibővítésére vonatkozólag. A rendelet értelmében minden városban és községben vogyes bizottság alakul, amelynek tagjai a bevett és elismert vallásfelekezetek papjai, egy községi, vagy városi hatósági örvös, továbbá a tantestület főnöke, illetve legidősebb tagja, három-öt olyan polgár, akik hivatásuknál fogva a szegényebb lakosságot jól ismerik. Az utóbbiak köíölt ckvellenül helyet kell foglalnia egy termelőnek és egy olyan polgárnak, aki hatósági ellátásra szorul. A közélelmezési miniszter rendelete a közel jövőben megjelenik.
— Adó az átutazókra. Hódmezővásárhelyről irják: Fejérváry Bertalan vásárhelyi adóügyi tanácsiok, hogy a vároa közönségének ndóterhén könnyítsen, javaslatot dolgozott ki a városban megszálló átutazó idegenek megadóztatására. A javaslat megokolása szerint az idegenek busás üzleteket kötnek h városban és könnyen megfizethetik nyereségükből a napi 3—4 koronára tervezett idegenforgalmi adót. Fokozni nkarjn a város még a/által Is jövedelmét, hogy a városi hivatalok által kiállított magánérdekekot szolgáló bizonyítványokra helyi, saját kibocsátású okmánybélyegeket ragasztat.
— Országos állatvásár betiltás.
A folyó évi julius hó 31-én Hétfőn Galambokon tartandó oiszágos állatvásár, az uralkodó rag. száj- és körömfájás miatt betiltatott.
— Kovácsmesterek helyi szakcsoportja ma, 28-án este 8 órakor az Ipartestület helyiségébon rendkívül fontos ügybon értekezletet tart, melyre a kovácsmestcrek pontos megjelenését kéri a vszetőség.
— A töltött káposzta és ax oroszok éhségsztrájkja. A debreceni rendőrség Őrizetbe vett néhány csavargó oroszt, akik elmondták, hogy a vörös hadsereg katonái voltak, de megunták a szovjetet éa Ukrajnán át Magyarországba szöktek. Ax elfogott-emberek szabr.donbocsájtásukat kérték és mikor ex nem történt meg, éhségsztrájkba fogtak. A sztrájk másodnapján azután húslevest éa töltött káposztát szolgáltak fel a foglyoknak. Az oroszok egy ideig nem nyúltak ax ételhez, do mikor a töltött káposzta illata megcsiklandozta ax orrukat: félretéve minden fogadalmat, mohón nekiestek ez ebédnek, sőt akr dt olyan is, aki még egy adagot sxeretett volna kapni.
— A szerb konzul Pécsett. A
jugoszláv kormány pécsi konzulává Dob-retchitch Fülöpöt nevezte ki. Dobretchítch nem uj ember Pécsett. A világháború alatt o Pécseit állomásozó szerb-horvát nemzetiségű 6-ik számú gyalogezredben teljesített szolgálatot. 0 vezette 1918. juniusában a 6 osok lázadását, mely kezdete volt annak a bomlasztó folyamatnak, mely a háboru végén megindult a monarchia hadseregében.
1922; jullua 28
ZALAI KÖZLÖNY
OLGO ARAKON
árusítjuk az előrehaladt nyári szezon miatt a raktáron lévő nyári mosóáruinkat
NSInlluat k.bitv.lourok, dlvatkoitum *> I \'"Üjyífiií ™\'«d»" \'*\'«» silnekben, «sy-aahlt.n> MHHMMI 4a doiibló angol aittú.t.k mtr r.kUrr. trk.al.k Ig.n olíaO irako*I
Araink
olcsóbbak mint bárhol!
Raganhardt és Raymann
világhírű asztalneműi, vásznai éí slffónjaiból
órlisl raktár t -M
Kisfalud! és Krausz „Arany Kakas" divatnagyáruháza, Erzsébettér 21.
— Gyászrovat. Nagyon sokan ndták mrg a végtisztességet Ofenbeck Károly szabómester emlékének, akit tegnap délután l/t5 órakor temettek el a róm. kath. temető halottasházából. A gyászszertartást Horváth Lajos gyékényes! ág. ev. lelkész végezte, (Horváth Olivér helybeli lelkész szabadságon von) aki hossru gyészbekzéddel búcsúztatta el n halottat övéitől és Isten vigaaiát kérte n gyászoló csoládra. A mély hatást keltett beszéd után a koszorúkkal elborított koporsót a családi sírbolthoz vitték, holis a végső szertartás után elhelyezték. — A kereskedő világnak ís gyásza van. Wollák Mór terményáru kereskedő 26-án este az utcán rosszul lett és szivszélhQdésben meghalt. Csendes, üzletének élő ember volt, aki a társadalmi életbe., nrm szerepelt. Halálát neje, leánya és kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése ma. 28-án délután 4 órakor lesz a Zrínyi Miklós utca 32. számú gyászházból.
— Cserkészek táborozása. Az áll. po\'g. íiu lak. .Árpád" cserkésrcsapata juliu3 29 én kezdi meg táborozását Baiaton6zabadiban.
— Milyen autók kSzlekedketnek Magyarországon ? A kereskedelmi miniszter rendelete értelmében Finnország, Norvégia, Lengyelország és Csehország autói, miután ezek az államok csatlakoztad a nemzetközi autóforgalmi egyezményhez — szabadon kőz lokedhetnek Csonka-MagyarorszAg területén. A finn autók jole Sf, a norvég au\'óké N, a lengyeleké PL, a csthekó Cs. A.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek\', Fríed József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— találtatott a városi adóhivatalban egy orrcsiptető szemüveg. Jogos tulajdo-nosa az adószámfcjtőségnél a hivatalos órák alatt átveheti.
„fi is magyar — hát szenvedjen."
>!iogyan üldözik kl otthonukból n megszállott területek magyarjait.
(Saját tudósítónktól.) András Frigyes, akit a szerbek másodszor is kiutasítottak Dárdáról, az első ismeretes kiutasítással, valamint a később megismételt kiutasításokkal kapcsolatban a következőket mondotta el egy hírlapilónak :
— Kiutasításunk után a magyar kormány lépéseket tett érdekünkben. Erre Horgoson a szerb biztos a belgrádi belügyminiszter rendelete alapján engedélyt állitolt ki számunkra n visszatérésre. El is indultunk Horgoaról. Utunk minden baj nélkül folyt le. Hjza is értem Dárdára. Lakásomból összes bútoraim ki voltak rakva és egy idegen embert szállásolt be a hatóság annak ellenére, hog7 kiutasításom előtt az alispán becsületszavával fogadta, hogy a lakásom érintetlen marad. Másnap reggel találkoztum uz utcán az alispánnal, aki engem meglátva, igy kiáltott fel:
— Hát mnga megint Itt van ? Hogy mert magn visszajönni ?
— Urura -T- feleltem — nekem van engedélyem erre — hivatkoztam a belügyminiszteri rendeletre.
— Ez ugyan igaz — mondotta az alis-
pán — de a belügyminixzter Belgrádban van, itt pedig én vagyok a hatóság és én mogát nem fogom megtűrni.
— Pár perc múlva megjelent lakáxomon egy csendőr éa elvezetett a főbíróhoz, aki tolonclevelet állított ki részemre. Kértem, hogy legalább beteges feleségemet tűrjék meg» hogy megkíméljem a toloncolással járó gyötrelmektől. Az alispántól azt a választ kaptam, hogy 6 is magyar, hát szenvedjen. A csendőr cikisért lakásomro, ahol két órai időt adtak a ceoraagolásra. Kértem az alispánt, hogy n békesserződésbsn előirt jogaimnál fogva adjanak vasúti kocsit.
— Ez ugyan benne van a trianoni békeszerződésben — mondotta az alispán — de ez nekem semmi, én ezt nem respektálom.
— Erre összecsomagoltam amit tudtam és elvittek bennünket Eszékrr, ahol átadtak a rendőrségnek. Másnap reggel Verőcére hurcoltok feleségemmel \'gyütt, ahonnan egy napi tartózkodás után tovább vittek. A barcsi vasúti hídnál leszállítottak a vonatról. Itt durván siettették a határon va!ó átkelést a határőrök, miközben hátu\'ról erős lökést érex-tem, ugy, hsgy nekibuktara rácommal a híd vasán.ik és szemem körül, valamint orromon megsérültem.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Életfogytig tartó börtön. A
nagykanizsai kir. törvényszék Kenedybüntelő-tanácsa tegnop tartotta nug fŐtárgyalását a szándékos emberölés bűntettével vádolt 25 éves Jandó József főldmivex ügyében, oki tudvalevőleg nagyapját kapával ugy fsjbe suto\'.ta, hogv az rövid idő olatt kiszenvedett. Jandó József beismerte tettét A kihallgatott tanuk eskü alatt tett vallomása után a kir. törvényszék a gyiikoit életfogytiglani börtönre ítélte. A vádlott is védője feíebbezelt.
(§) Három bel álra Ítélt viírja most a nogykanizsdi kir. ügyészség börtönében a felsőbíróság ítéletét, amely életet, vagy halált jelent számukra. A felsőbii ósr.g Ítéletei valószínűleg októberig érkeznek le Kanizsára és igy talán még karácsony előtt nagyon komor aktus fog lefolyni az ügyészség épületében, Gold mester felállítja a bitófát, hogy elégtételt adjon a megbántott Igazságnak.
közgazdaság
A gabonaszállítás zavartalansága.
Mindnyájunk eJőtt ismeretes, hogy a ta-valyi gabonaszállítás lebonyolítása milyen nehézségekbe Ütközött és miiyen káros hatással volt oz a gabonaügylctek megkötésénél, amelynek eredménye a gabunn&rak clakulasábftn és a pénszükében mutatkozott. Az aratás most már erős lendülettel megindult és rövid időn belül meglndulhttnak a gabonát szállító vonatok. Ezzel kapcsolatban érdeklődtünk illetékeseknél, vájjon milyen keretekben fogják tudni lebonyolítani az idén a gabonaszállítási. A következő választ kaptuk :
— A helyzet lényegesen javult tavaly óta. A kocsipark erősen megnevekedett azzal, hogy a háborúban és az azt követő nvjgszftllások alatt használhatatlan á\'lepotba jutott vagonokat ugy szólván teljes szambán kijavították.
— A másik kedvező változás, hogy a teherforgalom arányaiban majdnem elérte a békeévek teherforgalmát. A most érvényben
levő menetrend szerint is vannak vonatok, omelyekon naponta 8—10, sőt még ennél is több tehervonat jár.
— A lárolóholyek kérdésében azonban a helyzet — sajnos —- változatlan. Ujakat nom lehetett létesíteni és a régieknek kibővítése som eszközölhető ez időszerint. Olyan intézkedéseket mindenesetre léptetnek érvénybe, hogy ez a hiány minél kevósbbé legyen érthető.
Budapesti tőzsde»
Budapest, julius 27.
Zürichi zárlat t
Berlin 101-5, Amsterdam--, Hollandia 204*5,
Nw-York 526-6, London 2a Pirii 4370, Milano 2407 5, Prága 12, Budapest 35, Zágráb 165,
Varsó 85, Wien 17 5, Szófia--, Osztrák WlyegtéU
korona -.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
rftja ■ 10 axélg flO K, »aj4r- éa Onaapnap C0 K. mlid.n további aa4 hétkömap A K. yaaér- éa Onnapnap 5 K. vaatagabb botOrel azadett B»T>k dopUn .témlUatnak. A 114.1 kaicaéknak mindenkor 00 taéntlé* «ra**<Mtménjr.
Jó házikoszt kapható Magyar-utca 24. szám alatt.
Bútorozott szobát konyhnhnsználattal keres elsejére uri házaspár. Cim a kiadóban.
Csupán varrodai használatra világos, tágas bútorozott szobát keresek. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek.
Eladó egy szél-motor teljes felszereléssel, massiv vasállvánnyal. Bővebb felvilágosítással szolgál Wastl lakatosmester. 4t«o
Hivatalszolgát keresünk azonnal! belépéséé. C.m a kiadóban.
Urasági inasnak ajánlkozik nőtlen fiatalember. Érdoklődni Wágneroénál, Csen-gery-ut 13. 4w7
Munkásleányok
felrétrfnel^a
Tésztagyárban.
Jtlentkwni lehet ugyanott
Délzalai Takarékpénztár
és összes helyi részvényeket • legelőnyösebben veszünk és eladunk.
Tőzsdei megbízások
teljesítését a budapesti, wlenl, berlini,
prágai és ságrAbl tőzsdékre elfogadjak.
Külföldi átutalásokat
a IflgetőoyüiMbbea és a leggyorsabban teljesítjük.
Dollár, dinár, líra
«b. külföldi r-íntotmek vétel. és aMiaa.
Grosz és Térsa {SLS.S?4-
Nagykanizsa, Sugár-ut 1., I. em. Telefon 321.
IfirgiSoycim: Bankár Hagyk.nlsa..
1
ZALAI KÖZLÖNY
19.A juliui 28.
9469/1922.
Felhívás.
Felhivatnak Nogykanízsa város területén lakó összes hadirokkantak, hogy a felemell rokksntllletményelk snegállopltása végett az igénymegállapltó bizottság előtt (Városháza, 1. em., 31. s.) je\'entkez zenek az alább felsorolt napon, minden nap délután 3 órakor ós hozzáJc magukkal a fizetési meghagyásukat, csekk szelvényt és a gyermekeik szülolési anyakönyvi kivonatát.
1922. évi Julius hó 31 én A—D betűig. 1922. évi augusztus hó 1-én E—H betűig. 1922. évi augusztus hó 2 án I—M betűig. 1928. évi augusztus hó 3-án N—R betűig. 1922. évi augusztus hó 4 én S—Z betűig. Nagykanizsán, 1922. évi julius hó 27-én.
Polgármester.
XXXXXXXXXXXXXXXX
| Zab, Tengeri x Gépolaj, Nyersolaj £ ?f Kocsikenőcs f| Badacsonyi rézkénpor ff Köles, Mohar
9£ tavibbá mindennemű gastfeséfll és Eb németországi kerti magvak kicsiny. SS ben is kaphatók
g Ország oWidder cégnél
Nagykauiixsa, Erzsébet-tér 10. gg
XXX XXX XXXXX XX X XX
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos WWblrtolcrtnd«6 Bíróság által aogetfélyezatt
Ingatlanforgalmi irodája.
TdefM 321. f»Ms-tár 2$. Térkatl de: Száatá Dsya6kíéfl
Eladó birtokok:
400 holdas birtok Zalamegyében kevés gazdasági épülettel, dombos vidék, a talaj agyag és homokkoverék.
190 holdas birtok Veszprémmegyében gazda-ségi épületekkel, sik kavicsmentes talaj.
100 holdas birtok Somogymcgyéhcn, vasútvonal mellett, élő és holt felszereléssel, 3 szobás lakással.
50—60 hold szántóföld és erdős legelő Zala-megyében, épület nélkül.
42 holdng birtok Nagykanizsa közelében, moly-ből 8 hold erdő, épület nélkül.
20 holdas I. birtok 6 szobás urilakkal, sok gazdasági épülettel, külön 8 holdas szőlőbirtok teljes felszereléssel, Zalamegyében.
10 hold szántóföld épület nélkül Somogy-megyében.
Somogymegyében homokos birtokból, kisebb-nagyobb parcellák épület nélkül.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, 2 szobás villával.
15 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalán, 5 szobás urilak teljes berendezéssel.
8 holdas szőlőbirtok Badacsonyhoz közel, emeletes 4 szobás uriyKkal.
8 holdas szőlőbirtok, trrciyből Ó hold 1. amerikai oltvány szőlő, 2 h<Jl3 gyümölcsös kassálóval.
Tapolca mellett 4 szobás urilakkal, 1 holdas belsőség, 4 holdas szőlőbirtok.
Eladó házak:
4 szobás családiház, CBendes utcában, forgalmas útvonalon, nagy lakóház istálóVal, kocsiszínnel és nagy kerttel.
Nagykanizsa külső részén modern lakóház.
A város belterületén 6 szobás ccaládiház, kerttol.
Vendéglöház forgalmas útvonalon, azonnal átvehető vendéglővel.
Üzletház 3 szobás lakással, átvehető üzlettel.
Lakóház októberre elfoglalható 2 szobás lakással, főútvonalon.
SZT. GYÖRGYVIZ
Szénsavval telítve ilditö hatású
Kapható 2
Weisz Ignácnál
Nagykanizsán
Teuton Talafoa
Eladó
egy 50 métermázsa bordképességü, vadonat uj
löcsös kocsi
Bojtor Józsefnél, Kazintzy-utca 14
Értesítés.
Értesítem Nagykanizsa és környéke nagyérdemű közönségét ós t. rendelőimet, hogy a Dunántuli Ruhaáruház cégből kiléptem és a helyben 20 óv óta fenálló
szabó-műhelyemet
Nagykanizsa, Erzsébettér 4. sz., II. em., a postával szembe helyeztem át, hol mindennemű uri divat-öltönyöket készítek a legjuté-nyosabb árakon. <5*3
Szíves pártfogást kór, tisztelettel
Lidiit Miksa
Ttltfon 319.
férll-nabó i. vajytl.atltó
Külön javító él vefiytliitttó Dilin.
Gy«koiUtul I
műszerész-segéd
Brandl Sándor
nu".nc:én.(i műhelyíbea
Nagykanizsán, Oeik-tér 2.
ad 10373/1923.
Hirdetmény.
Mezőőri állásokra pályázatot hirdetek. Feltételek megtudhatók a v. gazdasági hivatalban, ahol jelentkezni is kell.
Nagykanizsán, 1922. évi julius hó 26 én.
Polgármester,
Cséplési benzint
és vegytiszta
BENZOLT
legolcsóbb napi áron elad
lécfalvi Bodor Zoltán
Mnatail <> kraM.1.1 ko4lk Kurkmim, t.UUt. Kw-rita 15*. TMn uml ». uta ÍM.
.11366/1922.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város területén a Teleky uli csordában lépfene betegség állapíttatott meg. Felhívom az állaltulajdonosokat, hogy állataik megbetegedését és elhullását bejelentsék.
Egyúttal figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a fertőzés veszélyének kitett állataikat ajánlatos beoltatni.
Nagykanizsa, 1922. évi julius hó 27-én.
Polgármester.
CSEPlESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fő-ut, Bazár I. emelet
Telefon: 123 és 3SS szám.
e» e e» e»e
\'l-is URflHIfl Mozgószinház 5S
Szombat —vasárnap
Tavaszi szerelem
Főszerepben: Mattyasovszky Ilona, Vándorl Gusztáv. Zigoto vígjáték.
HELYÁRAK: Páholy 36 kor., Zsfllye 25 leor., II Elóadások kozdote: Hétköznapokon 7 és Ö órakor, Kürszék 20 kor., Támlás 10 kor., Zárt-izék 10 kor., (1 vasár- és ünnepnap 5. 7 és 9 órakor. Pontos kezdés t

Nyomatott • laptuUJdonoaok: Salai m Gyarmati könyvnyomdában.
61-lk ivfolyara
Egyes siám ára 5 korona
Nagykanizsa, 1922. |ullm 29. Szombat
170.
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Saackesstóelf t* klaJóblvaUI: Pő-ut 13. ex. . loUrurban-UUÍoo 75. ——.
Mofjclontk mindig kora ro<£ol
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
A belső ellenség.
Még egyszer nem engedjük kezünkből kicsavarni a fegyvert
Budapest, julius 28. (Saját tádósitónktól.) A mai nemzetgyűlést Gaál Gaizton elnök nyitotta meg tlt órakor. Ar indemnitá>i vita első szónoka Bogya János, oki kifejti, hogy a háborúért a magyar nemzetet nem lehet felelóué tenni, mert hiszen minket az álta-lánoa világhelyzet sodort ebbe a harcba. Azonban a háború után bekövetkezett eseményekért vannak felelős osztályai a magyar nemzetnek. Tudjuk, hogy ellenségeink nem fegyverrel győztek le bennünket, hanem propaganda eszközeikkel, melyekkel egy oly helyzetet sikerült nekik teremteni, amely megbontotta a belső frontot. Ez döntőtt bennünket szerencsétlenségbe. Azok, akik materiálista alapon állottak, egy olyan szervezetet hoztak létre, amely akaratát érvényesíteni is tudta. Et u szervezet a szabadkőművesség volt. Ax antant nálunk la tartott ebben a tekintetben exponenseket. A szabadkőművességnek ezek az exponenael ax angol diplomáciának voltak ax eszközei és ezek inditották rocg azt a hadjáratot, amely végül is forradalomra vezetett. Tehát azért a szerencsétlenségért, amely Magyarországot érte, elsősorban a szabadkőművesek felelősek. Azok, akik szociális téren építőmunkát akarnak végezni, mindenekelőtt a hazát kell, hogy szeressék. A mondottakból folyik az, hogy itt ax ország kebelén belül ellenségekkel állunk szemben. Em as ellenség ma sem sxllnt meg létezni. Figyelemmel kisértem ás kísérem a szociáldemokrata párt működését és aki ezt a hangot, amely itt elhangzott, figyelemmel kiséri, az megállapíthatja, hogy a harc a szociáldemokraták részéről moit is folyik. Addig, amig önök szociáldemokraták a nemzetet támadják — önök ellenségeink nekünk. Ax ellenséggel szemben pedig védekezni jogunk van és védekezni fogunk. Azonban figyelmeztetem önöket, hogy még-egyszer nem engedjük kezünkből kicsavarni a jegyvert. Magyarország fexer éven át magyar volt exer éven át magyar is lesz.
A szegénységnek és szerencsétlenségnek a kommunizmus és a forradalom volt az oka, amely egymással logikai kapcsolatba hozható.
Bo&ya János majd áttér a külpolitikára. Franciaország ugy gondolja, hogy a felsősii-lézial és ruhrvidéki német bányák elvételével Németország ütőerére tette rá a kezét, a nagy munkanélküliséget és nagy nyomort ezzel csak fokozni aksrjo, hogy szociális forradalomba kergesse bele Németországot. A francia diplomácia nagyon jól tudja, hogy Németországban amint a nacionalista irányzat újjá ébred, vége Franciaországnak.
Anglia azonban már tisztán lát és ugy Igyekszik ellensúlyozni a francia politikát, hogy mindenkor ar Ő fonhatóságát elismerje. Szóval — vazallusi viszonyt akar teremteni Lloyd George Németország és Anglia között.
Anglia diplomáciája nagyon jól tudja, hogy Németország szellemének a szocialista uralom nem felel meg, hogy ax csak átmeneti. de Anglia készen áll orra a pillanatra, amikor Németországban a nacionalista uralom újra elkövetkezik, mert Angliának az a célja, hogy Max badeni herceg vezetésével újra visz-szaállitsa a monarchiát. Anglia arra készül,
ho^y ugr Oroszországra, mint Németors/ágr11 rátegye kezét, hogy gazdaságilag vazal\'usaivá tegye ezeket az államokat.
Az észlelhető külpolitikai jelenségek ir.dokolják Magyarország fennmaradását és talpraállitását Európa érdekéban. Ezek a téryek emelik ki Magyarország világpolitikai jelentőségét. Angliával szemben meg van az alap, hogy itt a megértést meg-találjuk, mert Magyarország fennmaradására Angliának szüksége van. A kisantant nem lehet az n mumus, amelytől nekünk meg kellene hátrálni. Ha n magyar diplomácia hivatása magaslatán állana, akkor ezen a léren már rengeteg sikert ért volna el. Krresnünk kell tehát a s>ővetsége»eket, hogy azáltal politikai alapon érvényesíthessük érdekeinket.
"Szakács Andor: Különösnek tartj-s, hogy a mostani nogyblrtokosok és mágnások semmit sem akarnak törődni a néppel és a földbirtokreform végrehajtását nem sürgetik.
Az ülés este 8 órakor ért véget.
Belpolitika.
Budapest, julius 28. (S.ját tudósítónktól.) A föld.dójavaslat ügyét . liberális s»jtó Igyeksilk oly.n alinben feltüntetni, minthogyha ox könnyen párlszaksdásm vezotne. Ezzel szemben n tény az, hogy . javaslatnak n kormánypárton belül is v.n ugy.n blionyos ellenzéke, de azoknak, .kik o (Sld.dójwas-lattal és általában az odójavaalntokkal szemben aggodalmat táplálnak, egyáltalán nincsenek semmiféle pirtrobbantó, vagy kormány változtat ált előidéző s.óndékuk.
A románok bevonulásáról a keddi ülésén fogják tájékoztatni a nemzetgyűlést Csillén/ Andris, Pékár Gyula és frledrlch litván nemzetgyűlési képviselők.
A kormány tagjai ma délután rendes heti minisztertanácsot tartottak, amelyen . kormányzat ügyeit tárgyalták meg.
Lib.rálls körökben mint jámbor óhojt terjesztik .zt . hirt, hogy Ukhardl Tibor dr. vissza fogja vonni a destruktív lapok betiltásáról benyújtott határozati javaslatát. Ugy értesülünk, hogy Eckhsrdt egyáltalában nem szándékozik ezt visszavonni éa a liberális sajtó c.ak hangulatot akar teremteni . határozati javaslat ellen. A párt és . kereaztény ellenzék túlnyomó nagy többiége is rokonszenvvel fogadták a javaslatot. A kormánypárt jó része azonban a miniizt-relnök magatartásától tes.l függővé o «aját elhatárolását. Beavatott körök ugy tudják, hogy « Icorminyelnök Is magáévá teszi Eckhardt határozati javaslatát éa csak azt fogja kérni a nemzetgyűléstől, hogy a beszüntetés Időpontját a nemzetgyűlés bízza a kormány belátására.
A nemzelgyüléi holnap valószínűleg szünetet tart, hogy a képviselők az "dójavas-latokat alaposan áttanulmányozhassák. A képviselők körében mozgalom Indult meg az Irányban, hogy a nemzetgyűlés hélfőn Is szünetet tartson, mert » képviselők még a pénzügyi bizottság keddi Ölése előtt maguk közöli al.poian meg akarják beaxélnl a javaslatot.
Blöflaatáal árak: (!V,fW|llal sáiisl iljltll g|*>i ávzs 7>Q K. ytlávr. 400 X. I««
ÍVT. >00 K. va \'» x. "\'*> in • k
Pénzügyi helyzetünk és a missiók.
Nagykanizsa, julius 28.
Ax egyre fokozódó és már szédületes arányú drágasiggsl V0pc*olatban a lelkekben mind nagyobb aggodalom lesx úrrá s azok, akik a kétségbeejtő helyzetben megőrizték tiszta látásukat és kivezető utat keresnek mindazok között a költségek között, melyeket a háború által sújtott, az úgynevezett békeszerződéssel megcsonkított, a kommunizmussal elpusztított s jelenleg az óriási terhek alatt nyögő Magyarország kisdásal között feltétlenül meglátják azokat a kiadásokat, amelyeket talán — ha a békediktáJókban egy csöpp emberi érzés volna — feltétlenül redukálni lehetne.
Ezek között a költségek között elsősorban ax Itt időző missiók eltartást költségeit értjük.
A békeszerződéssel reánk diktált feltételek teljesítését a legfőbb vonásokban teljesítettük. Nem tudjuk pootosan, vannak-e még olyan részletkérdések, amelyek teljesítésre várnak és ha vannak, azok teljesítése milyen stádiumban van; ozonban azt minden embernek — még ha az véletlenségből a cseh, vagy szerb delegációnak tagja is — legalább is befelé be kell vallania, hogy Magyarországtól többet nem követelhetnek, ez az oraxig odaadott mindent, amit el lehetett tőle venni, hogy • mellett az élet és halál között való tengődés lehetősége megmaradjon. A békeszerződéssel megfogalmazott hóhér-munka befejerődÖlt. Hisszük, hogy azok között a delegátusok között, akik a végrehajtásnál jelen voltak és azt ellenőrizték, akadtsk néhányan olyanok is, akik nyílt szemmel néztek, akiket a gyűlölet el nem vakított és tudjak, hogy ezeknek nem egy keserű pillanatot okozott megbízóiknak parancsa, mely kiküldötte őket, hogy egy agyonzúzott ország végső életerejétől való megfosztásánál segédkexzenek.
Az sntantmisslók azonban — noha küldetésüknek n végére jártak — még mindig itt tartózkodnak. Célja ennek az ittmsradis-nak véleményünk szerint már nem lehet. Legfeljebb két esetet luduWfc feltételezni Vagy megfeledkezett kormányuk a delegáció visszahívásáról, avagy pedig a missiók szánt-szándékkal hslogatják elutazásukat egyszerűen azért, mert Magyarországon a horribilis valutadifferenciák miatt nagyon jól élhotnek. Bármelyik okot Is vesszük, mind a kettő as igazságtalanságon tul még az embertelenség színezetével Is blr. Államháztartásunkban ijesztő számot tesz ki a különböző antantmlasiók eltartásának költsége. Nem akarunk ismét aszal a számszerű összehasonlítással előállani, melyet nemrégiben az egyik lap közölt s amely azóta a világsajtót is bejárta, összehasonlítván
2
ZALAI KÖZLÖNY
1922. jullu. 29
Magyarország kormányzója i egy itt időző aotant-matróz jövedelmét; ciupáo arra utalunk, hogy ha a ml.aiók eltartására még oly keveaet kellene is áldoznunk, a mai Magyarország szörnyű gazdáiig! helyzetiben már el !• elkeaeradésael kellene, hogy eltöltaön mindje magyar embert.
Meggyőződésűnk, hogy a magyar kormány mir bizonyára tett lépteket az antant-államoknál delegációk vlowvonáaa céljából a MasMk, hogy a jövőben la minden alkalmat meg fog ragadni erre. Azonban mindaddig, amíg visszavonásuk meg nem történik, nem azününk meg hangoztatni, hogy Ittlétük irtózatos aulyát gazdasági tekintetben la érezzük a ahányszor csak egy missiós tagot is látunk ax utcán, mindannyiaxor eazQnkbe jutnak azok a verejték*cseppek, melyek minden magyar ember homlokáról Mordulnak, hogy a missiók eltaitáaára szükséges terhet viselni tudja.
Anglia már a belátás útjára tért. Elhatározta, hogy lemond a Franciaországgal szemben való összes pénzagyi követeléseiről, ennek fejében azonban elvátja Franciaországtól, (hogy Németországgal szemben a jóvátétel kérdéaében szintén belátással leaz. A megcsonkított és anyagi viszonyai örvényében fuldokló Csonka-Magyarország la a velünk rokonszenvező Olaazorazág éa a belátáa éa bölcs higgadtság politikáját ütő Angolorazig falé tekint. ;
Ha Európának érdeke, hogy államai pénzügyileg össze ne roskadjanak, ha Ausztria annyira fontoa, hogy a pénzügyi elmerüléatöl még áldozatok árán is meg akarják menteni, akkor könnyitae meg \'az ugyanolyan nehéz helyzetben sínylődő Csonka-Magyarorsrágot la legalább la azzal, hogy misalóikat visszahívják a Igy a magyar államháztartást igen nagy tehertől azabadltják meg.
Hegmozdult az ifjúság.
fLní,.B*ían,IM" K«r««lény ifjúiig tiltakozó gyűlésen vlsizauteiltotta Nébalt gyalézkgciáiait. - Tiltakozó sQrgBny a namzatgyOléshaz és Kéllay Tibor mlnlsstarhez.
Nagykanizsa, julius 28.
Hébelt szociálist a képviselőnek a tegnapi nemzetgyüléaen elmondott mlnősithetet-l«n felazólaláaa, mely minden keresztény kép. viselőnek arcába kergette a vért és az egéaz kereaztény magyarság durva inzultálásának tekinthető — megmozgatta nemcsak az egéaz kereaztény ifjúságot, a kereazlény főiakolal hallgatókat, do az egéaz orazágot. Mindenütt • megbotránkozásnak orkánja zug végig az agéaz országban éa egységeaen talpradllilo\'.ta a meggyalázott, kigúnyolt, megveaazSiött kereaztény magyarságot.
De az egéaz országos megmozdulásban a nagykanizsai keresztény iíjuság volt az első, amely talpraállt, vétót kiáltott éa viaazautaai-totta azt a leninfius hangot, azt a piazkoa aarat, mellyel a kereaztény magyarság büszkeségét, nemzetünk gyönyörű jövőjét — o ml ijjmigunkal megrágalmazták, meggyalázták.
A Dunintuli Blokk (Kereaztény Főiskola! Hallgatók Orazágoa Szövetaéga) nagykanizsai caoportja tegnap délután őt órakor a Kereaztény Ot:honban nagyarányú tiltakozó gyűlést tartott, amelyen az öaazea egyetemi Ifjak megjelentek, hogy vlaazautaaitaák azt a hallatlan meggyaUztatást, mely őket a magyar kápviaalőházban egy magáról megfeledkezett azoolálderookrata képviselőtől érte. Az impo zát|» Atakoió gyüléaen, melyen mind egy
szálig ott voltak a ml derék fehérsapkás fiaink, nemzetünk reménye és bliodslmss jövője — Tamás János Ifj. Ismertette a képviselőházbon történteket és a márciusi ifjuaág minden tüzével éa lelkeaedésével tiltakozásra azólitotta fel a főiskola teatváreket. A főiskolások legnagyobb felháborodásuknak adtak kifejezést és egysézewn elhatározták, hogy felirnak a vároa nemzetgyűlési képvlaelőjéher, Kállay péniügyminiszterhez és a nemzetgyűlés elnökéhez és visszautasítják az őket ért támadásokat. Viaizautaaltják és tiltakoznak az immunitás védelme alatt n magyar népképviselet házában rájuk szórt minősíthetetlen rágalma-kat és gyalázkodáso\'.-at éa kérik Nagykanizsa képviselőjét, hogy vessen mindent latba, hogy hasonló durva inzultus ne érhesse a magyar állom legbiztosabb pi\'léreit, — a keresztény ifjúságot.
Ugyancaak sürgönyt küldöttek . képviselőház elnökéhez, melyben óvást emelnek Hébelt rágalmai ellen.
Az ifjúság a nemzeti imával zárta be gyönyörű manifeaztációját.
Provokálták a „Zala" szerkesztőjét
A nZalai Közlöny* tudósítójától.
Tegnap délben leét katonatiszt megjelent a „Zola" című helyi Itp artrkesztősé-gében, okik egy kani\'..iai kir. tér vényszéki biró megbízásából lovagias elégtételadás végett nánfci Oláh Árpád tár.azerkesztőt keresték. A provokálás oka az voll, hogy a „Zda" folyó hó 26 Iki számában foglalt mA lakástalanok kdltririája* cimü cikkel — amely, noha minden név felemlítése nélkül iródoV — magára nézve (értőnek találta. Oláh Árpid kollegánk természetesen kijelentette az uraknak, hogy ó cikk megírásánál semmi féle aértő szándék nem vezette, annak semmiféle becsületsértés! tendenciája nem volt, mert újságírói tisztéhez hiven a visszásságokat ostorozza csupán. Egyébként mint tárgyaló feleit megnevezte Benedek Rezsőt, lapunk felelős szerkesztőjét és Gyarmati Györgyét, a kiadóhivatal főnökét.
Délután jöttek östze a megbízottak a lap azerkeaztőségében, hogy az ügyet a lovagiasság szabályéi szerint elinté/Jék, mikor Benedek Rezső, lapunk felelős azrrkesziője ugy a maga, mint a kiadóhivatali főnök nevében kijelentette, hogy mint határozott katolikus világnézetű ujsigiró, semmiféle lovagias eljárásban még mint mcgbizolt sem, részt nem vehet, mrrt a katolikus Egyház rxcommunikálja ugy a párbajozókat, mint a párbaj segédeit és igy Oláh Árpád megbízottja nem lehet. Kijelentheti azonban Oláh szerkesztő megbizásából, hogy semmiféle sértő szándéka nem volt a cikk megírásánál, mert — közérdek voll — amit irt és szellőztetett. Ha igazat irt Oláh Árpid — akkor nincs helye az elégtételadásnak, ha pedig valótlanságot irt, akkor ott van a független magyar biróság, mely a legfényesebb elégtételt fogja szolgálni a sértettnek. Kijelentem, hogy Oláh A/pád a lovagias elégtételadást negtagadja.
Majd Oláh szerkesztő kollegánk msga is kijelentette a két megbirolt urnák, hogyha felük sértve érzi magát — ott van a biró-aág, emelt fővel áll a magyar biróság elé — de lovagias elégtételt nem ad.
A két mcgbizolt tudomásul véve a kijelentéseket — eltávozott o szerkesztőségből.
Fenyeget az ázsiai rém.
Nagykanizsa, julius 28.
A népjóléti miniszter leiratot Intézett Debrecen városához, amelyben nagy delemrc hívja fel a hatósSg figyelmét\'. Ázsiai kolera dühöng as országot környező állomokban. Különösen Romániában nagyobb a baj, ahová Oroszországból hurcolták be az ázsiai\' kolerát. Egész Keleteurópát fenyegeti sz idén az ázsiai rcm és a jelek szerint oligha kerülhető el, hogy Magyarországra a veszedolmes betegséget be ne hozzák. A nagy veszély elsősorban Debrecent fenyegeti, mely az or-azág megcsonkítása folytán határszéli város lett s a megszállt román területtel állandó és gyors összeköttetése von.
A népjóléti miniszter tehát nyomatékosan felhivta Debrecen város törvényhatóságát, hogy minden előirt rendelkezést tegyen meg az ársiai kolera iárványazeiü fellépése ellen. Az ujabban beérkezett hivatalos adatok szerint Bukarestben méf járványszerü a betegség. l\'y módon a veszély Mogyorországot rnnál inkább fenyegeti, mert gondosan kiépített határvédelmi éa egészségügyi Intézményeinket elvesztettük. A miniszter maga is elismeri, hogy ily nxídon a védekezés felette rn/iez. A kormányt illetően megjegyzi a miniszter, hogy mindent elkövetett arra nézve, hogy a i^rvány behurcolását megakadályozza, do emellett is felhivja Debrecen tőrvényhatóságát, hogy kövessen cl mindent, sir.it a szubályok előírnak, arra nézve, hogy a szükséges védőintézkedések pontosan végrehajtassanak.
Igaz, hogu a népjóléti miniszter ezen felhívása elsősorban Debrecen városának szól, azonban miután ax idegen állambeli utasok százai utaznak keresztül és fordulnak meg Kanizsán — nagyon is könnyen meg van annak a lehetősége, hogy ax ázsiai rémet hozzánk is behurcolják, azért fontos, hogy a mi hatóságaink is minden felsőbb felsxólitás nélkül megtegyék a szükséges preventív intézkedéseket és kioktassák a lakosságot a szükséges óvintézkedések felöl és a város köztisztaságára különös szigorral őrködjenek.
Az Uránia-mozgó tolvaja.
A , Zalai Közlöny" tudósítójától.
Nagykanhsa, julius 28.
A nagykanizsai „Uránia" mozgószinház r.\'t. igazgatósága följelentést tett a rendőrség bünügyi osztályánál, hogy Keller István Qredi azülelétü mozigépésr, aki az Urániánál gépészi minőségben oUalmazva volt, a vállalattól Ötvenhat méter kábelhuzolt ellopott és a vállalót vezetősége által bevásárlások céljaira elszámolásra neki átadott 6100 koronát elsikkasztotta és egy dinamót kapcsolóval együtt, mit azért adott neki át a vállalat igazgatója, hogy eladja —, érlékcsileit és a kapott pénzt nem szolgáltatta br, de saját céljaira fordította.
Az államrendőrség a feljelentés alapján megbizti a nyomozóosztályt Keller István előállítására. Keller Istvánt egy detektív a rendőrségre kitérte. Kihallgatása alkalmával a rendőrkapitányság előtt azzal a naiv mesé-vel állott elő, hogy a pénzt nem sikkasztotta el, hanem Budapesten a villamoson lopták ki a zsebéből. Persze a kanizsai rendőrségi nyomozóknak ilyen keféket nem lehet beadni — erélyesen voltaiéra fogták a jeles céget, mig végre szépen töredelmesen beismerte a lopást és sikkasztást.
Megmotozása alkalmával különböző gyanús iratokat találtak nála, amelyek arra engednek következtetni, hogy Keller István kémkedéssel foglalkozhatott. A Jugoszláv szociáldemokratapárt ajánlatára kiállitolt jugoszláv és cseh határátlépési igazolványokat Is leltek nála.
A rendőrség bünügvi osztálya tegnap délután hallgatta ki újból Keller Istvánt, majd a jegyzőkönyv felvétele után letartóztatta és a lefoglalt büntárgyakkal együtt a kir. ügyészséghez átkísértette a további elérés végett.
1922. jullu. 29
ZALAI KÖZLÖNY
S.
Nyomoradó behozatala.
Nagykanizsa, julius 28.
A népjóléti miniszternek az 1921. cvi I. törvénycikk 29. §-a felhatalmazást ad arra, hogy egyes vármegyéket, községeket, vagy városokat a nyomor enyhítésére szolgáló intézkedések megtételére kötelezhesse és ebből a célból dijaknak a szedését elrendelhesse.
Mielőtt a miniszter ezen jogával élne, felhívta a kanizsai polgármestert is nyilatkozat, illetve jelentés tételre, hogy milyen karitatív és humánus intézmények működnek, mily intézkedések megtételére lenne Nagykanizsán szükség, milyen járulékoknak és dijaknak szedését lehetne itt elrendelni.
A polgármester most részletes .jelentésben beszámolt a népjóléti miniszternek, hogy Nagykanizsán különféle emberbaráti egyesületek, társulatok és intézmények vannak, ezek azonban a kellő anyagiak teljes hiányában csak tengődnek, kimutatható eredményt azért alig tudnak felmutatni, nagyobb humanitárius akcióra igy képtelenek.
Azért azt javasolja a felterjesztésben a polgármester, hogy léptessen életbe a miniszter nyomor- vagy in-ségadó kivetését, különösen adóztassa meg a luxus gépjármüvet, a luxus magánfogatot, a szeszes italokat, a bort, sört, pálinkát, az ingatlan átruházásokat, a város területén termett bormustot, a város területén fekvő birtokok tulajdonosait stb. stb.
Az ebből eredő jövedelmet a város nyomorenyhitő és népjóléti célokra forditaná, mint például népkonyhák felállítására és fentartására, napközi otthonok létesítésére, szegényeknek olcsó ruhák és cipők beszerzésére, illetve ruhasegélyre, tehetetlen szegényeknek a szegényházba való beutal-tatására és elhelyezésére.
Ha valóra válik ez az uj adónem, amiben nincsen okunk kételkedni, akkor ismét megszaporodik az adónemek száma, azonban azt hisszük, hogy ezt az adót mindenki a legnagyobb készséggel fogja leróni, mert tudja, hogy ez az adó a könyeket & fogja törölni
Zflrtchl zárlati
BeriJo 87-5, Anutwd.ro -, HolUndU 204 3,
tWfctfk 626, London 2341, Piri. 43ti5, MiUno Z<*>;prígm Ital, Budapest 34, Zipib 180, Vu.6 0.06Í., Wien Sxófíá 0.017, Osilfik bílyegittt koion. —.
QUITTNER ARTHURl
hatóságiing engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csangary.ulca 13. szám
Telefon 394 sz.
Elvállal
TlliglUsl v.s.ttk.k, motorok, o.lllirok, valamint t.l.fonok, oa.nsök ia Jalxő-kiaitUik.k falal.r«l<a*t, k aatily-vili im-htrlM harandaltait. Mlsd.ns.mtl vlüa-moa monkilatok yyoraaa oaskSiSlt.tnok
SxakXMni.Q vígii
motorok njratekercelését. Mindennemű égők raktáron.
HIKEK.
— Kinevezés. A kormányzó ur őfőméltósága Szirmai/ Miksa kir. tanfelügyelőt a VI. fizetési osztályba kinevezte.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete értesiti az érdeklődő tagokat és az általuk meghívottakat, hogy a folyó hó 30ára tervezett balatonkereszturi kirándulást a kedvezőtlen időre való tekintettel augusztus hó 6-ára halasztotta Egyben tudatja az egyesület vezetősége a kirándulni szándékozókkal, hogy a Délivasut üzletigazgatósága a kedvezményes vasúti jegyeket összesen 60 darabot rr.eg-kürdötte, mely szerint az oda- és visszautazás 55 koronába kerül.
— A kanizsai szabóiparosok mtzn-kabérárazabáaa. A minden téren horribilisán emelkedő árak arra kényszeritették a kanizsai szabómestereket, hogy a drágulással párhuzamosan o munkabért emeljék. — A Szabók Országos Szövetsége nagykanizsai fiókjának* tegnapelőtti értekezletén a kővetkező árakat állapították meg: Faconmunkák készítési árai:
I. oszt. 1L oszt. 111. oszt*
Sicco öltöny 9000.— 7000.— 5200.— Jaquette 10000 — 8000.— 5800.— Felöltő 6200.— 5060.— 3700.—
Ragtan 7200.— 6000 — 4800.—
Télikabát 7800.— 6200.— 5000.—
A forgalmi adót külön számítják fel és az árak kellékek nélkül értendők. A szabómestereknek jogukban állana az elsőosztályu árakat számítani, de tekintettel a mai rendkívüli állapotokra, csak a harmadik osztályt tekintik alapárnak.
— Adomány. Horváth Lajos prépost egyházmegye papi nyugdíj intézetének 50
ezer koronát adományozott.
— Uj rendelet az optáláaról. Illetékes helyről közlik velünk, hogy az állampolgársági törvénynek a visszahonositásra vonatkozó rendelkezéseit a legközelebbi időbon novelláris utón megfogják változtatni olyképpen, hogy a háború kitörése óta idegen állampolgárságot nyert volt magyar állampolgárok, tehát azok is, akik az optálást elmulasztották, minden különösebb eljárás nélkül visszanyerhessék a magyar állampolgárságot.
— A vérhas terjedése. A megyében, mint azt már megírtuk, fellépett a vérhas. Úgyszólván naponként történik megbetegedés a megye területén. A megyei tiszti főorvos szigorú rendeletekkel akarja a járvány terjedését megakadályozni. Kérjük a közönséget, aegitse elő a hatóság munkáját, nmeny-nyiben módjában áll- Vonatkozik ez főképp és elsősorban a tisztaságra é3 az étkezés körüli elővigyázatosságra.
— A poatadlj szabás emelése. Budapesten a postavezérigazgatóságon a postai telefon- és táviródijak emelése ügyében értekezletet tartottak, melyen az összea ipiri és kereskedelmi érdekeltségek megjelentek. Az értekezlet elnöke, Dcményi Károly ismertette a tarifaemelési tervezetet, mely szerint a levélforgalom 100 százalékkal, külföldre menő nyomtatványok 150 százalékkal drágulnak. Az ajánláa dija az eddigi 6 koiona helyett 12 koiona. Erősen drágul a hirlopküldés dija is.
(z) Ünnepélyes bevonnláasal érkeznek a „Kanada fiai" a Világ mozgóba. Szombaton és vasárnap kerül bemutatóra az eddig minden filmet felülmúló amerikai cowboy történet.
— Gyűjtés engedélyezése a tüz-károsult szabómesternek, őszinte sajnálkozást és részvétet keltett a város egész társadalmában Horváth József férfiszabó szerencsétlensége, kinek a tűzvész mindenét elpusztította. Most az alispán méltányolva a derék magyar iparos szomorú helyzetét, 16628/922. számú határozatával megengedte részére a segélygyüítés megindítását. — Mi ezúttal ismételten felhívjuk Nagykanizsa közönségének figyelmét, hogy lehetőleg járuljon hozzá a tüzkárosult fiatal iparos támogatásához.
(x) Uránia. Hétfőn 7 órakor Jőté-konycéln előadás. <
— Dr. Hsüszer fogorvos szabadságra
utazott. Rendelését augusztus 16-án kezdi meg
újból.
— Jótékony célú előadás sz Uránis
színház hétfőn délután 7 órakor s „gyógyít-hatlsn betegek menhelye" javára előadást tart. A dsrab címe: .Tavaszi szerelem", Mattya-sowszky ás Vándorival főszerepben.
— Devalváció Oroszországbaza. A Ghicago Tribüné ugy értesül, hogy a szovjetkormánynak szándékában áll az utolsó öt év alatt kibocsátott rengeteg papírpénzt bevonni és körülbelül október l én 10.000:1 arányban beváltani.
— Mikor legszebb a nő ? Egy hires francia festő vetette föl ezt a kérdést és a sok ezer válaszból szűrte le a következőket: A nő legszebb amikor 30—40 éves. Természetesen, ha addi? gondosan ápolta magát. Lehet, hogy 22—23 évea korukban a nők szebbek, de arcvonásaik semmiesetre sem bájosabbak. A nők jelleme 30—35 áv körül ül ki végre arcukra, miáltal szépségűk beszédessé válik. Az ifjú harmatos leányarc talán csinosabb, de vonásai változékonyak és az érett, állsndó pompájú szépség cssk később érkezik el, a legszebb nő sklt a művész valaha látott, 36 éves volt. Egyébként a festőn kívül ugysnezt a nézetet vaOják a női szabók és a kalaposkiaasszonyok is, már pedig ezeknek az Ítélete döntő súllyal hat a női szépség megítélése körül. Az utóbbiak még a 40 esztendős nőt sem tartják hervadtnak, aminthogy ebben a korban a nők csakugyan erős vetélytárssi is a fiatalabb szépeknek.
(x) Uránia. Szombat, vasárnsp, hétfő : „Tsvsszi szerelem", egy hervadóba induló szépség utolsó szerelmi fellobbanása, kétségbeesett küzdelme az ifjúságért ás életért. Főszerepben : Mattyasovszky Ilona ós Vándort Gusztáv.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
11356/198*.
Hirdetmény.
A m. kir. minisztérium 5988/1922. M. E. számú rendelete értelmében, minthogy gabona-szükségletét a szabadforgalomban mlndenk korlátlanul beszerezheti, hatósági ellátásra igénye senkinek sincs.
Tekintettel azonban a rendkívüli drágaságra és az ebből folyó Igen nehéz megélhetési viszonyokra, a m. kir. közélelmezési minisztérium 27600/1923. számú rendelete értelmében az 1922/23 gazdasági évben lisztellátás alak-jában átmenetileg még támogatásban részesülnek :
1. Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, amennyiben állami segítségre szorulásukat kétséget kizárólag igazolni tudják.
2. Nyilvántartott és állandó segélyben részesülő városi szegények.
3. Azok a vagyontalan és önhibájukon kívül keresető él kül levő egyének, akik állami segítségre szorulásukat minden kétséget kizáróan igazolni tudják.
4. Az állami gyermekmenhelyekből nevelőszülőkhöz tartásra kihelyezett menhelyi gyermekek.
Ezek alapján felhívom az érdekeiteket, hogy amennyiben a fenti 4 pont valamelyike szerint hatósági litóellátásra jogosultak, folyó évi augusztus 1 tői számított 8 napon belül az ellátatlanok névjegyzékébe való felvétel végett a Közellátási Üzemeknél jelentkezzenek.
Aki a jelentkezésnél valótlan adatokat mond be és jogosulatlanul egy vagy több személyre hatósági lisztellátást vesz igénybe, lisztjegyekkel Üzérkedik, vagy a hatóságtól kapott lisztet állatetetésre használjs fel, ameny-nyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással ás 3000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető.
Nagykanizsán, 1923. évi julius bó 28-án.
Polgármester.
4
ZAH1 KOZI/ONV
i9il Juliui 29.
Apró hirdetések
•ttjai 10 Uólf M K, vulr- «a ünnepnap 00 K. mln.Un további sió hatkósnap 4 K, TJUir. 0nn»pn»p 0 K, nlUflbb batflval asadkU unk duplAn HimlllMuk. Allill karosoknak mindenkor AO niulU tnsjpdmtnr.
Jé házikoszt kapható Magyar utca 24. szám alatt.
Bútorozott szobát konyhahasználnttal kores c sejéro uri házaspár. Cim a kiadóban.
Csapén varrodai használatra világos, fögts bútorozott szobát keresek. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek.
Hivatalszolgát keresünk azonnali be. lépéséé. Cim a kiadóban.
Uraségi Inasnak ajánlkozik cótlen fiatalember. Érdeklődni Wágnernénál, Csen-gery-ut 13.
Klaebb mennyiségű vasabroncs, drót és villsnymotor felszereléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cím a kiadóhivatalban. /
Jékfcrban lévő, használt varrógépeket s legmagasabb árban vesz Brsndl Sándor Dcók-tér 2. ^
Kereskedelmit végzett, levélezésbcn is jártsa jóházból való fiatalember gyári segéd-tisztviselői állást nyerhet. Német nyelvismerettel birók előnyben részesülnek. Ajánlatok bizonyítványokkal s fizetési igény megjelölésével .Állandó kereset" Jeligével a kiadóhivatalba küldendők.
Eladó egy erős hétcsaládos méhes. Cim a kiadóban. (W|
6295/1922.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy űz 1155/1622. O. F. B. sz. végzéssel Nagykanizsa r. 1. varosra elrendeli íöldbirtokrendezési eljárási a tárgyaló, bizottság befejezte.
Az eljárásról felvett jegyzökönyvei a vá-\'rosj kiadóhivatalban 1922. évi Julius 30., 31. és augusztus 1. napjára közszemlére kiieszem.
Jogukban áll az érdekelteknek a javas-latokra emo három nap alalt ugyanott szóval észrevételt tenni, vagy észrevételeiket ugyanott Írásba foglalva mindaddig beadni, mig az Iratokat a bizottsági elnök illetékes helyre fel nem terjeszti.
Nagykaeizsán, 1922. évi julius hó S9 én.
Polgánawter.
Eladó
egy 50 métermázsa hordképességig vadonat uj
löcsös kocsi
Bojtor Józsefnél, Kazinczy-utca 14
9469/1922.
Felhivós. 0
Felhivatnak Nagykanizsa város területén lakó összes hadirokksntsk, hogy s felemelt rokkantilletményeik megállapítása végeit az igéuymegállapitó bizottság előtt (Városháza, I. em., 31. a.) jelentkezzenek az alább felsorolt napon, minden nap délután 3 órakor és hozzák magukkal s fizetési meghagyásukat, csekkszelvényt és s gyermekeik születési anyakönyvi kivonatát.
1922. évi julius hó 31 én A—D betűig.
1922. évi augusztus hó 1-én E—H betűig.
1922. évi augusztus hó 2 án I—M betűig.
1922. évi augusztus hó 3-án N—R betűig.
1922.*évi augusztus hó 4-ón S—Z betűig.
Nsgyksnizsán, 1922. évi julius hó 27-én. «m Polgármostar.
Munkásleányok
felrétetnek a
Tésztagyárban.
Jolontkezni lehet ugyanott.
Kereskedők figyelmébe!
Valddl prágai befffzff pergamentpapír
Vajcaomagolópaplr Sup.rior papírzacskó Csomagolópapír Csomag filggóclmkók Soksxoroaltó ké.iHIík írógép
Irógópkellókek Rendelési za.bkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle Uiletl könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papiráralxásában, Nagykanizsán.
RÉZGÁLIC
Mayunga
98-M*/t-os
Raffia
""1 Kénpor
fnomőilésü i
Kénmái
Raffinált és , desztillált \'
; Gépolai Hengerolaj Ustó Kocsikenöcs Marónátron
(magasfoku lugkó)
Gyanta stb.t£
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnál
Alapítva JHSO
ad 10373/1922.
Hirdetmény.
Mozőőri állásokra pályázatot hirdetek. Feltételek megtudhatok a v. gazdasági hiv*. talban, ohm jelentkezni is kell.
Nagykanizsán, 1922. évi julius hó 25 én. 4w, Polgármester
VILÁG
mozgóképszínház
Erziibit királyai-tér, Szarni izállada éplletébia Telefon 74. Telefon 74.
Szombaton és vasárnap bemutatóra kerül
Kanada fiai
Amerikai cow-boy-történet. Ezenkívül remek klaérfi műsor!
Plakátragaaztást vállal a mozi yiakátragaaztéja Jutányos áron.
V!
Páholy 35 K, isölya 25 K. U. haly 16 korona, !□. hely 10
hely 20 K, II Előadások hétköznap\' iái 7 ét 9 órakor, vasár- és ünnep-10 korona. || napokon 3, 5, 7 és ^órakor. Pontoa kaidé*
Fővárosimintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTEK
♦ ♦
-KERESKEDÉS.
Festffk ét I esőbb bevá:
Festő tallmlnták Is kaphatók.
roiok legol-forrása
VEGYI TERMÉKEK "Kft*..*
Nagybani uAtalnAI elönyarakl
Sternberger Gyula Erzsébettér
Telető* 3*7
laarvas-SziUod. M.tlontb.n
Telelőn 3*7

Telefon
3-
Í3 URANIfl Mozgószinház S
Szombat—vasárnap
Tavaszi szerelem
Főszerepben: Mattyasovzzky Ilona, Vándor! Gusztáv. Zigoto vígjáték.
Hétfőn: Tavaszi szerelem jótékonycélra.
HELYARAK: Páholy 35 kor., Zsötye 25 kor., II Előadások kcxdete: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, Körszék 20 kor., Támlás 16 kor., Zártszék 10 kor., || vasár- és ünnepnap 5, 7 és 9 órakor. Pontos kezdés I
a ♦•♦a «
Nyomatott a Isptulaldooosok: Zalai él Gyarmati könyvnyomdájában.
61-ik.évtolyam
Egyes szá.m ára 5 korona
Nagyítani***, 1922. jullun 30. Vasárnap
171. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SM*kM*t<Seég U kUdoklviUli FŐ at 13. sz.
■ InUrQttan-Ufofoti «S. —--
Megjolonlk mindig ho^a "o.pget
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Megkezdik a cseh és magyar politikai foglyok kicserélésére vonatkozó tárgyalásokat.
Kassán nyolc magyar politikai fogoly éhségsztrájkba lépett. —■ A kassai törvényszék elnökének akciója a kicserélési tárgyalások megindítása érdekében.
Bécs, julius 29. (Saját tudósi:ónk telefonjelentése.) A kassai tői vényszéki fogházban a napokban nyolc magyar politikai fogoly éhségsztrájkot kezdett és követelte oz összes politikai foglyoknak a trianoni békeszerződés értelmében való szabadlábrahelyezését. A trianoni békeszerződés értelmében ugyanis a béke beiktatása után az összes idegen állampolgároknak amnesztia adandó, amennyiben kizárólag politikai ügyből vannak letartóztatásban.
A kassai törvényszék elnöke előterjesz-
tést intézett a prágai kormányhoz, amelyben kérte, hogy a prágai kormány lépjen érintkezésbe a magyar kormánnyal a kicserélési tárgyalások megindítása érdekében.
Megbízható helyről nyert értesülés szerint a kossal törvényszék elnökének akciója sikerrel fog járni, amennyiben a prágai kormány hajlandónak mutatkozott a tárgyalások felvételére, ugy, hogy a cseh és magyar politikai foglyok kicserélésére vonatkozó megbeszélések rövidesen megkezdődnek.
Poincaré ellen merényletet terveztek.
AUitólag német monarchisták készítik aló.
Bécs, julius 29. A Neue Freíe Pressenek jelentik Páriából: Az esti lapok közlik azt a feltűnést keltő hírt, hogy a francia kormányhoz érkezett értesítés szerint német monarchista körökben merényletet készítenek elő Poincaré ellen.
Az Intransigeant a hírrel kapcsolatban azt irja, hogy a merénylet tervéről a berlini francia nagykövet értesült a német rendőrség utján. Hivatalos francia helyen kijelentették, hogy a merénylet tervéről szóló hír igaz. Biztos adatokkal rendelkeznek, amelyek a terv komolyságát bizonyltjuk. Közelebbit erről most még nem lehet mondani, mert ez hátráltatná a vizsgálatot. Más oldalról azt mondják, hogy a merénylet tervének nyomára azok a papírok vezettek, amelyeket nemrégiben foglaltok le oz orosz túlzóknál.
A hirt német részről még nem erősítették meg.
Wanderlip a vetsaillesi szerződés revízióját követeli.
München, julius 29. Wanderlip Fiánk amerikai pénzügyi politikus kijelentette, hogy Amerika az uj elnökválasztás előtt semmiféle döntő lépést nem tesz, először, mert a választás már amúgy is közvetlenül küszöbön áll, másodszor, mert Európában hiányzik a
morális vezetés. Ai"~európal problémához nem lehet hozzányúlni, céltalan is volna ax európai gazdasági élet erejét kisebb kölcsönök pénzügyi injekcióival fentartani. Amerika mindaddig tartózkodó álláspontra helyezkedik, mig a megoldást meg nem találták. Nem marad igy más hátra, mint a versaillesi szerződés revíziója. Amerika egy népnek és egy országnak sem akar ellensége lenni, de ott, ahol hiányzik az erkölcsi vezetés, Amerika sem tehet semmit.
Ujabb francia jegyzék a német kormányhoz.
Berlin, julius 29. Kapcsolatosan Lsrchen-feid gróf bojor miniszterelnök nyílt ülésben tett oma kijelentésével, hogy a birodalmi kormánnyal tanácskozni fog a müncheni francia követ visszahivatásáról. Laueren berlini francia követ szóbeli diplomáciai lépést tett a birodalmi kormánynál, aminthogy a francia kormányt belevonták a Leoprechtin-pörbe.
Az olasz válság miatt őszre marad a londoni értekezlet.
London, julius ?9. A Daily Telegroph azt . hiszi, hogy az olasz válság nem fog hamarosan megoldásra jutni és ezért javasolja, hogy a londoni értekezletet halasszák el szeptemberre. A Daily Chronicle szintén kételkedik abban, vájjon az értekezletet megtarthatják-e augusztus havában.
Blóftxotóal Arak: (!•/, farialal sriával aifltl)
P.géit óvta 780 k\'» Példvta 400 K. Nojyart-év:o 300 K. Kgy hóra