Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.08 MB
2010-02-18 13:47:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
787
6165
Rövid leírás | Teljes leírás (1 MB)

Zalai Közlöny 1923. 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

62 évlolvntn
Nagykanizsa, 1923. február 1. Csfnörtftk
25. szám.
POLITIKAI NAPILAP
Egyes szám ára 10 korona.
KIAflMI*.! >i>k i Bcy hön»,r» «00.- K. ■*«»■ M*»rn IM.- K
Vasúti tarifa-politika.
Ha a vasutak tarifa-politikáját vizsgáljuk, rövid vizagálódát után rá kell jönnünk arra a tényre, hogy ezen fonto* közüzemet ii áthatotta jelen közgazdaságunkban divógyors gazdasági kiaknázás! felfogás. Mit lehet ugyani* a jelen közgazdasági helyzetben tapasztalni? A reális, biztos, évtizedes, vagy évekre szóló jövedelmezési lehetőségeket manapság mindenki negligálja. Sohssem volt nehezebb, mint ma egy ipartelepet, gyárat, üzemet alapítani, vagy eladni. Ilyen vállalkozásba, arnflly a jövőé, minden elsőrangu-sága mellett senki sem akar bocsátkozni. Manapság mindenki a rövid lejáratú, gyors, nagy haszonnal kecsegtető üzleteket keresi, még akkor is, ha azok többé kevésbbé nagy riiikóvsl járnak. Békevilágban az ilyen gyors, nagy haszonnal kecsegtető riiikós üzletnek alig akadt támogatója.
A vasutak tarifa-politikajából, különösen « legutóbbi jelenségből, t. I. a túlságosan magasra emelt vasúti tarifák tervbe vett csökkentéséből, leszállításából arra lehet következtetni, hogy a legutóbbi nagyarányú emelésnél nem az volt irányadó, hogy a vaaut üzemét tegyék reálistá, rentabilúsá, hanem az, hogy hol van a határa a közönség és az áiu fizetőképességének. Nem azt nézték o tarifameg állapitásnál, hogy mennyit kell kapni a vasútnak, hogy rentábilisán fenn tudja magát tartani, hogy rá ne fizessen, hanem azt, hogy mekkora terhet bír el a közönség. Ez a felfogás helytelen, mert mint a jelen esetben is bebizonyosodott az uj, tervbevett tarifaleszállltásial, a közönség fiietőképessége nem határtalan a hogy a vasútnak tényleg nincs feltétlen szüksége akkora bevételre, mint amekkorát legutóbb megállapított. Üdvös volna, ha az ilyen közintézmények nem a konjunkturális gazdaaági életnek hódolnának, hanem a békebeli rentábilis politikára és gazdasági törekvésekre térnének at, mert hisz valamikor el kell kezdeni már az ország jövője érdekében a békebeli gazdasági politikát és hogyha a félhivatalos, hivatalos, valamint államilag támogatott nagy intéiraé-nyek nem kezdik el, miképpen lehessen várni azt egyéni hasionra dolgozó kereskedőktől, hogy ők járjanak elő jó példával. A tarifa-leszállítás nyílt bevallása a kudarcnak, nyílt bevallása annak, hogy a tarifameg állapit ásnál a köiönség teherbírásának a határán tulmentek, nyílt bevallása annak, hogy a vasútnak nincs szüksége olyan horribilis díjtételekre, mint amekkorát legutóbb megállapított. A vasúti
fuvar normális viszonyok között nem képezte a kereskedelemnek fontos, kalkulációs tárgyát, mig ma a kereskedelemben ez a legfontosabb.
A fuvardijak százalékos emelésével nem láttuk a vasutaknál az alkalmazottaknak és a tisztviselőknek megfelelő százalékban való fizetésjavitását. nem láttuk a megfelelő százalékú újítást, berendezér, felszerelés kiegészítését. A fuvardijakat gyakran emelik, azonban az alkalmazottak, tisztviselők küz ködnek, kínlódnak, ellátásuk alig javul valamit. A kocsiparkjuk a vasutaknak rongyolódik. így a Déli Vasút személyszállító kocsijai a leggyengébb kritikát sem bírják ki A gyorsvonatokon, amelyeke\'t félig-
meddig luxusnak lehetne nevezni, n luxusdijat fizető utas nem kap »em tisztaságot, sem kényelmet. A kocsikat csak felületesen takarítják. EUzomoritó látvány egy ilyen gyorsvonat elsőosztályu félreeső helyisége. Hasonlóképpen a pályaudvarok helyiségei, várótermei is.
A vasúti tarifa politikát, tehát mint közintézményét vissza kell vinni a békebeli tarifapolitikára, mikor tényleg a személyzet jólétére, anyagok, pályák, épületek karbantartására, javítására, kibŐ ütésére és ujitására és a közönség kényelmére fordították a jövedelmet. A zavaros Idők elmultak és közel három esztendeje annak, hogy a vasútnál a kőiönség kényelmére jó formán semmi sem történt.
Statárium a Ruhr-vidéken.
A .x-botol«.t fegyvorea *r6 fogj. megtorolni — Gytt léseket nem lehet tártul. — H.UIo. Ítélet » ujeágokr.
Düsseldorf, jan 31. (Éjfélkor érkezőn.) Degoutic tábornok legújabb rendeletében az egész megszállón területen szigoriioti nstromállapoloi rendeli el. A szaboiálasi fegyveres erővel fogja megiorolni. A haiósá^ok engedélye nelk.ll gyűlésekéi tilos lar-lani. A rendeld megszűnteti azoknak a nyomdatermékeknek a megjelenését, amelyek a megszálló hatóságokat kritizálják és ténykedeseikei lekózlik.
Düsseldorf fopolgármesierét kiuiasiioiták és haladéktalanul meg nem szállóit területre toloncoltak. Ezzel szemben a nemei kormány januar 28-iki Ulese hatarozatanak végrehajtasakepp a neme! közlekedésügyi miniszter utasitotta a nyugati vasutigaz-gatoságokai, hogy szenet és fát ne szállitsunak se Franciaor-szagba, se Belgiumba, se az angol zónába.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, jjo 31. (Stját tudósítónk lelefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai üiéie Y4ll órakor kez-dődött. A n ipi.-end első pontja a Népszövetségbe való felvételről sióíó törvényjavaslat részletes tárgyalása. Móscr ErnŐ előadó^ rövid feUzólalája után Apponyi Albert gróf mond hosszabb beszédet. — Osztja azok nézetéi, akik szerint ennek a törvénynek beiktatáia hasznára lesz az országnak. Általánosságban kíván szólni a Nép siövetségről. A mai Népszövetség — általánoson tudott dolog cz — az ántánt céljait szolgálja. Mai formájában nem is felel meg a/oknak a követelményeknek, amelyekért megalkották. Ez a jelenség azonban a háborús mentalitásból fakadt. Az intézmény azonban magában foglalja az egészséges fejlődés feltételeit. A haboru egyes nemzetek között még most is folyik, ctak a a vérontás van ideiglenesen felfüggesztve. Mégis van remény arra, hogy a semleges nemzetek éppen a Népszövetség utján közbe fognak
lépni az emberi és gazdasági jogok védelmére.
Bestéi erután a lefegyverzés kérdéséről, a világháború kitörésének előzményeiről és a kisebbségek védelméről. Elfogadja a törvény-jsvaslatot.
Apponyi Albert gróf bes»éde után Daruoáry külügyminiszter szólal fel, uki tíents tegnapi beszédére reflektál. Visszautaiitja azt a vadat, hogy Magyarorazagon készülődés folyna a háborúra.
A határ incidenseket is ellenséges részről Okozták. Elfogadásra ajánlja ■ törvényjavaslatot.
ElnÖk ezután azovazáara leszi fel a kérdést. A Ház nagy többséggel elfogadja a törvényjavaslatot. Ezután áttérnek • részletes tárgyalásra.
A délutáni ülésen ez interpellációk elmondására került a sor.
Az, interpellációt könyvbe 13 interpelláció van bejegyezvo, amelyeknek sorát Héjj I.nre nyitja meg éa egy főldbirtokvetelt tesz szóvá. Ezután Rupert Rezsó a tüzifaíor-galom körül tapasztalható visszásságok, továbbá a föld birtokreform
végrehajtása körül ésrMhető hibák, Várnai Dániel a Független Siemle betiltása, S. Szabó Géza a közalkalmazottak kedvezményes vasúti korlátozása, Csik József a kisbérletek kötelező kiadása, Forgács MikJós a háború alatt elrekvlrált harangok helyett beszerzett uj harangoknak forgalmi adó és vasúti szállítási dij alól való menteasége, továbbá az Árvizsgáló Bizottságok magatartása miatt a mezőgazdasági termények irányárának megállapítása, Dénes István a földreform végrehajtása körüli veszedelmes jeleniégek, a magyarországi munkáspárt vidéki pártjainak Indokolatlan bezárása és feloszlatása, továbbá a tótkomlós—ctorvási földmunkások siegfühordása miatt tőrtént elítélések, Fábián Béla az Ipar és a kereskedelem devizaszükság-letének kielégítése, Meskó Zoltán a azerb megszállás alól felszabadult területen most folyamatban
levő 1917—21. évi jövedclmt% vagyon- és hsdinyereségadó klveté-aénél, illetve fizetésénél a megszállás alstt a szerb megszállóknak fizetett öiszeg beszámítására vonatkozó sérelmes pénzügyi rendelet megváltozatása tárgyában interpellált.
Ax olasxok la helytelenítik Polncaró eljárását.
Róma, jan. 31. Az Idaa Nazlo-nale éles hangon támadja Poincarét. Akkor, amidőn Poincaré minden figyelmeitek.! meghallgatás nélkül hsgy — irja a lap — nem veszi észre, hogy a Ruhr-vidéken előidézett végzete, bonyodalom mindinkább veszedelmesebbé vilik a többi államokra U. Nem lehet megengedni, hogy Európa tétlen szemlélője legyen ennek a világ-tragédiának, amelyet a franciák rendeznek a Ruhr vidéken.
Hetv.nh.t milliárd koron. — egy havi munkanélküli segély
Uics, jan. 31. Hivataléi kimutatás azerint az elmúlt jznuár hónapban munkanélküli segélyre 76 milliárdot fizettek ki Autzlriában. A jupnnok I. tiltakoztak . Ruhr vidéki eieméay.k ellen.
Hamkilrg, jan. 31. Tokloi jelenlé. szerint január 27 én több mint 30 jnpán szakszervezet sok ezer tagja tüntetést tartott a francia követség elölt a Ruhr-vidéken lejátszódott események ellen liltakozásaképéa. A rendőrség gyors közbelépésének volt köszönhető, hogy zavargásokra nem került . sor. Klvéz.iték . lengyel kSx\'tár-eaaágl .Inök gyilkosát. Vartó, január 31. Nitwiedomskl festőt, Narutovic volt köztársasági elnök gyilkosát, ma reggel kivégezték.
2
ÜALAl KOZLOwr
IfiS. fchruár 1.
Magalakul a Keresztény Muo-káalfjak Orazágoa Szövőt.ó fénaknagykuDlxial csoportja. — A nemzeti eazoae aj harcosai. — Nagykanizsa, jan. 31.
A társadalmi éleiben, fontos szerepet tölt be az iparosság. Szo rossn beékelődik a nagy épület köveibe, mint szükséges alkatrész, mely, ha hiányzik, amaz is hiányos lesz. Társsdalmi nagy hlvatottsá-gának gondolata még a közelmúlt* ban sem találta meg e köztudatban méltó helyét. Lenézték e pályát s a szellemileg tehetségtelen gyenge diákok gyűjtőhelyének tekintették. A tisztviselő éppen nem szorgalmas gyermekét inaskodással fenyegette; * tanár azzal keserítette gyengén tanuló tanítványát, hogy inasnak kűldöxgette. Az „inas" szóban megcsendült a megvetés, a lekicsinylés minden ellenszenves érzése, mellyel csak gondolhatott az iparág iránt.
Ma már kezdik látni és érteni mindenki, hogy iparos műhelyben, vsgy kereskedői üzletben elhelyezkedni és azŐni a terveket a komoly élethez, nem a legutolsó gondolat. Komoly életszerep és élethivatás színhelye mindkettő. S mert komoly szerepet tölt be, nem munkakerülők, nem tehetségtelen egyének tábora, hanem szorgalmával, két fezével, józan eszével dolgozó, megélhetésert küzdő, a kul-tura és társadalmi jólét szolgálatában álló becsületes társadalmi osztálynak kell, hogy tekintsük.
Nem tudok megbarátkozni azzal a lekicsinylést, néha gúnyt magába n hordó felfogással, melyet a tanoncokról alkotnak egyeJek. C«i-szolatlan, neveletlen nyers tömegnek gondolják az üzletek és műhelyek jövendő tényezőit. Nem csodálkozom, hisz küllőről szerzik felfogásukat. Köreiről nem ismerik a tanonc lelkületét, gondolkozusát. De aki ismeri, de aki közel férkőzik a tanonc lelkéhez, nyugodtan és biztoaan megállapíthatja, hogy sok jóakarat, jó értés húzódik meg mélyén, sok lekötött tehetség, sziv és lélek van lezárva munkás öltönyétől. Ha neveletlenség és csisro latlanság észlelhető, annak a keserűségnek tudom be, melyet az élet keresztje sürüsit össze korán szen vedő lelkében ; tulajdonítom annuk e mostohaságnak, mellyel életpályáját és egyben személyét sokan kezelik. Csak látnak, ereznék meg benned a megértő szivet, a jóakaró barátot, ragaszkodnak m»jd hozzád, ajkad szavait lesik, mint akik személyedben megtalálták nzt, amit kerestek, *mi után néztek, de eddig sehol reá nem bkadtak.
Én ki e sorokat irom, szintén elfogultan léptem át szeptemberben a tanonciskola küszöbét. Durv«i, neveletlen, nem kezelhető tömeget gondoltam az iskola padjaiban. De soh\'sem csalódhatom kellemesebben, mint éppen történetesen tanoncaimban. Megbecsültem őket, mint ifjú embereket, mint akik velem együtt robotolnak napról-napra ; s/ivvel, barátsaggoi közeledtem feléjük s örömmel tapaaz-talhattam rövid időn belül, hogy tudatos, sok nemes ifjúval állok szemközt, kikben nem tudom, kik és hol — az önérzetet akarták elfojtani. Sorjában kezdtek megnyilatkozni. Láttam, hogy itt érdemleges és hálás munkát lehet végezni. Lehet itt az „inas" fogalommal együtt járó modortalanságot csiszolni, szellemüket bonto-
Tanoncotthon Kanizsán. Ui török-angol háború küszöbén*
Az eredménytelen lausannel értekazlat vége — ujabb háború.
A helyzet rendkívül komoly.
Konstantinápoly, jan. 31 Kemalista politikai körökben azon a véleményen vannak, hogy a lausannei értekezlet meghiúsulása valószínűleg háborúra vezet. Csanaknál és Izmidnél a kemalis-ták máris nagyobb csapatokat vontak össze. Harrington angol tábornok az angol csapatokkal valószínűleg négy harcvonalon lesz kénytelen harcolni. Harrington tábornok különben visszatért az arcvonalon tartott szemleutjárói. Az angolok felfogása Saz, hogy a szakítás nem vezet még azonnal ellenségeskedésre, de a jelenlegi helyzet nem tartható sokáig és rendkívül komoly.
Íjatnl. Tervem mindjárt meg Is
ogamzott. Tervemet közöltem a tanonciskola igazgatójával, ki el nem titkolható örömmel vette tudomásul.
Az előkészület már a kifejlődés utjin van. Tanoncotikonunk ,febr. 2-án alakuló gyűlés keretében megkezdi munkásságát körülbelül 160 válogatott ifjúval.
Eddig is az egyik tanterem állt rendelkezésünkre, azonban mit sem végeihettünk, mert szegények vagyunk a nagy hiányokat szenvedünk. A tanoncifjak lapja : .Ifjúságunk", melyet kedvezményes félárban sikerült megrendelnem 150 példányban, e szegénység ellensúlyozására ugy az ifjakuak, mint jó magamnak adta a véggondolatot. A „Ker. Munkásifjak Orsr. Szövetségének" helyi c»oporljában fogunk tömörülni és ennek keretében az alapító- és pártoló-tagok nagylelkűségéből szerencsésebb és u mi jelentós, intézményes megöl dást nyer a tanoncotthon kérdése.
Ezekután vagyok bátor, m febr. 2-án délután 4 órakor o gondnoksági iroda szomszédságában levő teremben megejtendő alakuló-gyűlésünket bejelenteni az ifjúság nagylelkű barátainak é. egyben szeretettel felkérni elsősorban az iparos és kereskedő munkaadókat a gyűlésen való megjelenésre és helyicsoportunk, illetve tanoncotthonunk támogatására, akár mint egyszerűen adományotoknak, akár mint alapító- és pártoló tagoknak.
E helyen kell köszönetet mondanom ugy At. ifj*k, mint magam nevében Herényi Elek urnák, ki az alakulás előkészületeihez 1000 koronát adományozott.
Az alakuló-gyűlésre a .Ker. Mun kásifjak Oraz. Szövetségének" központi litkura Urr György és Vav rinec DezsŐ is lejönnek.
Lássuk tehát, hogy azok, kik a társsdsiom munkásaivá készülnek, mostoha, avagy szivünkhöz nőtt gyermekeink-e?...
P. Hilár,
fcrcncrcodi hltokUtú.
— Az Evangélikus Nőegylet eatólyón szívesek voltak felütfi-zeini: 1000 K-t: Berényi Elek, Bo-genriedrr Frigyes, dr. Darás Lsuzló, Ujnépi Elek hrnő, Z. ö.; 500 K-t : Elschlégor Elemér, Gyencs Lajos, Kaufmann Jenő, Obcrnylk Ede, Zerkovitz Lujos ; 400 K-t: Ofen-beck Vilmos ; 300 K-t: Rotschlld S*muaé, Sörlei Zsigmond, Zalaváry Józaef; 250 K-t: Petrik DezsŐ; 200 K-t: Hudi József, dr. Kauf-m »n Lajoa ; 150 K t: Dürr Vilmos ; 100 K-t: P. I., Skopál Zoltán ; 50 K-t: Prángcr Károly, Tálosl József. Az egyesület ugy ezen felülfizetők-nek, mint mindazoknak, kik a buf-fethez akár pénzbeli, akár természetbeni adományaikkal hozzájárulni szívesek voltak, ez uton is hálás köszönetet mond.
HÍREK.
A megszállott Ruhr-vidéken
a német munkások ét tisztviselők hazafias ellenállásának nagyszerű példájával találkozunk napról-napra íme két esrt a sok közül: Egy na gyobb vasúti állomáson két fegyveres /randa katona jelenik meg a forgalom ellenőrzése céljából Abban a pillanatban az állomásfőnök fel veszi a kabátját, elhagyja az irodáját és szó nélkül követik valameny-nyim a tisztviselőktől kezdve a mozdonyvezetőkön át az utolsó vasúti hordárig.
Egyik szemtanú beszéli el, hogy látta, amint a zsúfolt villamos kocsira egy francia katona szállott fel. Erre a közönség nyomban kiürítette a kocsit Kocsivezető, jegy szedő szó nélkül leizállottak s az úttest köze pén hagyták a villamos kocsit; tessék a megszálló hatalmasságnak utazni, ha tud.
Nopról-napra ismétlődnek meg a passzív rezisztenciának ezek a tör\' tenelmi megörökitésre méltó tényei. Pedig a német Aép szenved, fagyoskodik. koplal s viseli az erőszak osioictapásait. D-. inkább s-emközt fogadja a korbácsot, semhogy idegen zrumokság igujál vegye hálára. Nagy nép czí, amely igy állja meg a balsors szörnyű megpróbáltatásait.
Ideig óráig legázolhatják ezt a nemzetet, de mig megőrzi a gerincé• nek keménységét. Semmiféle erőszak sulrja alatt cl nem bukhat
— Időjárás. Hazánkban helyen-kint kevés eső volt, a szél megélénkült, a hőmérő csak szórványosan ment kevéssel a fagypont alá. Változékony, szeles idő várható . helyenkint csapadékkal é. n éctCÜ hősülyedéssel.
— Iatentiaztelet. Holnap pénteken, Gyergyaszentelő Boldogasszony ünnepén a ferenciek plébánia templomában a szokásos gyertya szentelést fél 11 órakor fogják végezni. Az Istentisztelet rorrendje a rendes vasárnapi. Szombaton, február 3-án Szent Balázs napján minden szentmise végeztével fog a Szent Balázs áldása kiosztatni.
— Holnnp jön \'Kállay ml nlszter. Holnap pénteken, február 2-án délben 13 óra 5 perckor ér kezik Kanizsára dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter. A* állomáson a város vezetősége, a Polgári Egylet elnöksége és hivének óriási tömege fogja várni Nagykanizsa közszeretetben álló képviselőjét, aki kíséretével nyomban Kiskaolzsára hajtatt. A miniszterrel jönnek Orossy Géza kormánybiztos és dr. Paul Iván miniszteri titkár.
— A főispán érkezése. Ma délután \'/.2 órakor érkezik Ksni-zsára dr. Tarányi Ferenc főispán. A főispánnal egyidejűleg jönnek még tíődy Zoltán alispán és Hann János tb. vármegyei főjegyző, árva-
széki ülnök. A főispánt a vasúti állomáson dr. Sabján Gyula polgármester és » városi tanács fogja üdvözölni. A főispán az állomásról egyenesen a „Central4 szállóba hajtatt. Délután 3 órakor n városháza dísztermében a képviselőtestület és a városi tanács tisztelgését fogadja. Utána városi közéletünk több kiváltságait fogja meglátogatni.
— A dunántull ov. egyház-kerület felügyelő, álláaár* \' tudvalevőleg Ostffy Lajos dr. volt főispánt választották meg. Ő azonban betegségére való hivatkozással nem fogadta el a választást. Az újból elrendelt válaaztás most foWik. A körmendi ág. h. ev. gyülekezet szavazatát báró Radvánszky Albertra adta.
— Mészáros József utolsó utja. N»gy egyházi gyászpompával helyezték tegnap örök nyugalomra Mészáros József piarista tanárt. A felsfitemplom, ahol az elhunytat felravataloiták — megtelt gyászoló közönséggel, hogy a kegyelet adóját lerójják a megboldogult iránt. A főgimnázium ifjúsága tanárai vezetésével teljes számban vett részt a temetésen. Ott volt dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Kenedi Imre táblabíró, dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök, dr. Krátky István főjegyző, dr. Kaufman Lsjos kÖz-igazgatási tanácsnok. Ujváry Géza v. képviselő, Harsay György posta-főnők, Gardag Ferenc püspöki biztos, Ehrllch Alajos ferences lelkésr, dr. Szigethy Károly főorvos. Nitt Norbert lelkész, Bazsó József ipartestületi elnök, a különböző tan testületek képviselői, stb. A temetést megelőzőleg gyászistentisztelet volt, melyet Eberhardt Béla kegyes-rondi házfőnök, főgimnáziumi igazgató végsett nagy papi Segédlettel. A temetési szertartást P. Pálinkás Roger plébános, fereocrendi házfőnök végezte ferences atyák segédletével. Ar egyházi szertartás be fejeztével fusgonra emelték a koporsót — és a menet megindult — hogy utolsó földi utján elkísérjék azt m férfiút, aki közel két generációt felnevelt és tanitott. A te inetöben miután még egyszer be-szentelték — Watigurszky Béla városi mérnök volt tanítványai nevében búcsúzott el a* elhunyttól — akit a kegyesrendiek kriptájában helyeztek el rendtársai és paptestvérei mellé. Az örök Világosság fényeskedjék neki/
— A Polgári Egylet jubiláris közgyűlése. Holnap, február 2 án lesz 87-ik évfordulója annak, hogy kanizsai kereskedők, iparosok és polgáremberek megalakították az igazi demokrácia, a felekezeti béke, a komoly nemzeti munka sziklavárát — a Polgári Egylet et.
Az egyesület vezetősége az idén is a komoly időkhöz méltó egyszerűséggel kivánja ez évfordulót megülni Délelőtt 10 órakor kezdődik a közgyűlés, amelyet Faics Lajos elnök nyit meg. Ezt követi a mult évről szóló titkári jelentés, majd dr. Darázs László Indítványozni fogja, hogy az egylet disztagjai sorába iktassa be dr. Kállay Tibor pénzügyminisztert, Nagykanizsa város képviselőjét, ami természetesen óriási lelkesedés közepette fog megtörténni.
Este bankett lesz a Polgári Egylet nagytermében, amelyen az időközben (délben) Kanizsára érkezett miniszter-képviselő dr. Kállay Tibor is részt fog venni. Az első felköszöntőt Fodcs Lajos elnök mondja, aki a jubiláris egyesületet köszönti. Dr. Darázs László a kegyelmes urat
1923. februir 1.
K02L0K*
3
A kanizsai fűszer- és gyarmatáru kereskedők újonnan megállapított árjegyzéke.
Nagykanizsa, január 30. A nagykanizsai Kereskedők Társulata fü-nzer- és gyarmatáru osztályának tagjai a hatóság közbenjöttével a következő árukat állspltották meg január 28-tól kexdődöleg Nagy-kanizta területére : Cukor, kristály (import) 1 kg. 490, kocka 550, Só, zacskóval számítva 34, Liszt. Oss, 2 es, 6 os, rozs, buzadnra napi malomár -f 10%, Rió kévé, nvers 1400, Santos kávé, nyers 1780, Guatemala kávé, nyers 2100, Rió kávé, pörkölt 1680. Santos kávé, pörkölt 2160, Guatemala kévé, pörkölt 2600. Franck kávé 740, Síit kávé 300, Uhu kávé 600, Maláta kávé 360, Füge kávé 720, Rizs, Bu-mah 320, Rizs, fény. R«n sroon 360, Rizs, fény. Patna 390, Rizs, ol»*x Karolin 420, Cac«o, Kor ff 1800, Csokoládé, belföldi 1900, külföldi I- 2800, Bors, «-gés*, fekete 1200, törött, fekete 1400, Fahéj, egé« 1400, törött 1500, Paprika I*. édes, nemes 1800, Íélídfs 1400, Szegfűszeg 4000, Szegfűbors 900, Kömény, hoilandi 2600, Árpakása, finom 240, go-romoa 190, Dióbél* fele* 840, Eceteszencia 10% 1 It. 107, Etelecet 6% 65, Z<emlyemorisa 1 kg. 260, Tar-
honya 360, Levestészta 360, Mac-caroni 360, Keményítő, buza 580, I-a rizs 700, Lugkő 100% 300, 128% 350, KrWtályszóda 80. Kékítő, finom 1 üveg 110, Kékítő, korona, Juno 150, Mosószappan l a % 1 drb 144, Vt 180, Vt 360. Gyertya, Electra 400 gr. 1 ctom. 310, Luna 500 gr. 470, Flóra 500 «r. 560, Dörzsvászon 1 iv 72. Dörzipspir 18, Pergamentpapir 68, Befő/őraineg 5 deki 1 gomb. 100, Gyufa, brlfőldi 1 doboz 11, külföldi 13, 200 as 14, Petróleum 1 lt. 120, Denaturált szesz 446. Rum 40" 800, 50° 1000, 60° 1200, Te», Souchong 1 deka 25, Tea, Pecco Qrange 32. Tea, különlegesség 50, Élesztő 1 dkg. 7, Étolaj !-a 1 kg. 1000, Sütőpor 1 levél 30, Vanllirts cukor 1 levél 30, Vaspor, kicsi 1 drb. 7, nsgy 14, Piskóta 1 dob. 280, Cukorka, auperior 1 deka 12, Emcnthali sajt 1 kg. 1500, Trappista sajt 1000, Liptói módra turó 600, Keserűvíz, Hunyady 1 üveg 140. Ferenc József 140, Igmándi, nagy 150. kicsiny 90. Ágnesviz 1% liter 180 korona. Exen ár*k 3% forgalmi adó felszámítása és készpénzfizetés mellett értendők.
felköszönti, mire dr. Káliay pénzügyminiszter hosszabban válaszol, dr. Hajdú Gyula pedig az uj főispánt fogja felköszönteni.
— Bánhldy Ilona érkezése. A Renalsancc színház gyönyörű szépségű színművésznője Bánhldy Ilona arról értesítette a József-szanatórium egyesület elnőknőjét, kö-vessi Boér Gusztávnét, hogy pén- • teken délben érkezik Kanizsára fivérével, Hánhidy Józseffel, a Re-naisance első színészével. A művész testvér-pár tehát ugyanazzal^a^vo-nattal érkezik Kanizsára, a mellyel KáUay miniszter is érkezik.
A február 3-án, szombaton este fél 9 órakor a Polgári Egylet ösz-szes termriben megtartandó piknik iránt meg eddig sosrm tapasztalt oly őri-sí érdeklődés nyilvánult meg, hogy jól teszi mindenki, ha jegyét elővételben szerzi be a Kratky tőzsdében.
— A fémipari szakiskola ügyében a kereskedelmi minisztériumból febr. 6 án lefognak jönni báró Ifj. Szterényi Sándor és fe kele Lajos miniszteri tanácsos, hogy a város vezetőségének a helyszínen szerzett tapasztalatai aUpján ez ügyben behatóan tárgyaljanak.
— A Kaszinó estélye. Az utolsó helyet is elfoglalt nagyszámú előkelő uri közönség jelenlétében, u legteljesebb siker jegyében folyt le a Kas/ioó mostani estélye. A Kerpely vonósnégyes ismertetni — szinte gyenge a kritlku* tolla. Azt hallani kell. Élvezni. Ritkán hul lünk ily tökéletes müvésii Összjátékot, mint a keddi estén. A műértő közönség zajossn ünnepelte a jeles művészeket.
— A finn nép ás kalturúja. Ma este 7 órakor a Rozfonyi-utcai tornacsarnokban Majtcnyi Károly tanár a népművelési bizottság titkára, vetített képrs előadási tart a finn népről és kultúrájáról. Belépődíj 10 korona. Ax előadást olvasö-ink figyelmébe ajánljuk.
— Schandl államtitkár a keszthelyi akadémiában. Előkelő vendégei voltak a keszthelyi gazdasági akadémiánalf. Dr. Schandl Károly földmivelésügyi államtitkár és dr. tírédl Sándor miniszteri tanácsos, a gazdasági szakoktatási oiztáiy főnöke, meglátogatták az intézetet. Kbéretükben voltak még StibeUf .}»** Imíwa*, Torday László gazdasági tanár és Sigiescu Károly miniszteri fogalmazó. Az akadémia részéről a tanári kar és u hallgatóság élén Sttankovics János akadémiai Igazgató üdvözölte az államtitkárt. Az üdvözletre az államtitkár a gazdasági szakoktatás fontossága és fejlesztése, továbbá az aktuális föld-mivelésügyi politikai dolgok fej tegetésével válaszolt, hosszabb és érdekes beszédével, melyet a Keszthely es vidékének szintén jelenlevő vezető férfiai megelégedéssel hallgatták. Az államtitkár tiszteletére az akadémia igazgatósága díszelőadást rendezett, amelyen különösen a hallgatóság orcheszterének játéka nyerte el a* illusztris vendé-
Eek teljes elismerését. Ugyanakkor
öszönte meg az akadémia hallgatósága a mensa akadémia részére ■ főldmivelésügyl kormány által kiutalt 600,000 korona államsegélyt la. Meglepetésül szolgált az államtitkár és Brédl min. tanácsos meg-jelenéso emlékérc a hallgatóság gyorsrsjxolól által két arckép. A látogatás alkalmával az államtitkár megszemlélte az akadémia gyűjtemény tárait, konviktusát, majorját és gazdaságát, továbbá megszemlélte Hévíz gyógyfürdőt Is.
— Veszett ebek. Nincs nap, hogy ne jelentenének egy-két ve szettségi esetet. Ugylátszik, az előző járványszerü veszettség ismétlődik meg újból. A hatóság a legerélye sebben felhívja az ebtartó közön séget, hogy tartsa be szigorúan az ebzárlatot. snert az ellene vétőket rendkivül szigorúan fogja büntetni.
— Koszorú meg vált Ka. A néhai Reidinger Gyula kőműveameater elhunyia alkalmából az épitő szakcsoport kővetkező tagjai: Fater Mihály, Szántó Lajos, Horváth és Vas, Bölcsfőldy János 500-500 K, Gci*l Viktor, Mankovics Jakab, S<uknyay L*jo\\ Marosy Mó» 200— 200 K, Horváth Mlkó Péter 100 koronát adott, koszorumrg váltás cimén, az elaggott iparosok menház-alapja javara, melyért fogMdjak ezúton hálás köszönetünket. Az ipartestület elnöksége.
— A balatonmagyaródi Ifja-ság axVuícVúaüása. A Üaiston-mngysródi ifjúság 1923. február 2-án a harangalap javam azinielő-adással egybekötött táncmulatságot rendez.fS^inre kerül A falu rossza című nép^jjnmü. Az előadás ke*, det.e\'estfc, 6 őrikor az iskola egyik tantermében, utána táncmulatság a. nagyvendéglő helyiségében.
— Uj számítási mód a könyv kereskedelemben. A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Egyesületének elnöksége közli, hogy n magyar könyvkiodók jelentékeny része a könyvek árának kiszámításánál uj módszerre tér át. Minden egyes könyvnek meglesz a maga fix alapára, melyet az egyes kiadók által közreadott árjegyzékek tartalmaznak és az általános gazdasági viszonyokhoz és termelési költségekhez alkalmazkodó, minden könyvre érvényes szorzószáma. E két szám szorzata adja a könyv tényleges eladási árát. A változó szorzószámot az egyesület hivatalos
■ Corvina fogja mindenkor közölni. Az uj számítási mód azzal •x előnnyel jár a közönség számára, hogy a könyvek árának ellenőrzését egyszerűbbé teszi, amellett a számítás egységességét is biztosítja. A* első szorzószámot az egyesület feb-
ruár 1-tŐi kezdődő hatállyal: 115-ben állapította meg. A könyvek alapára nagyjában a béke-árszin-vonalon mozog.
— A magyarországi lakásépítkezést a jóvátételi bízott • Mg akadályozza meg. A rég folyó lakásépitkezési mozgalommal kapcsol stosan a főváros építési bizottsága Is nyújtott be terveket w pénzügyminiszterhez. A benyújtott tervek kész költségvetést il tartalmaztak és megjelölését annak, mennyi állami kölcsönre van asük-»ég akkor, ha az általános és tűrhetetlen lakásínségen komolyan akarnának segíteni. A pénzügyi Kormány a benyújtott kölcsön* 3\'ükségletrc azt válaszolta, hogy a jóvátételi bizottság óvást emelt o fedezetlen bankjegyek kibocsátása ellen és mert ez u tilalom a lakásépítkezésekre is vonatkozik, igy a magyar kormány nem folyósíthat esrsrelőre iUamkótc«őnt éoitkexéai céíra.
— Kirabolták a varsói an gol követet. Bécsből jelentik: Varsói jelentés szerint az ottani *ngol követ magánlakásán vasárnap az esti órákban tolvajok jártak, akik egy milliárd lengyel koronát, eddig még meg nem állapított összegű angol valutát, értékes garderobot és igen fontos diplomáciai nktákat loptak el. A betörést csak a késő éjjeli órákban vették észre, mikor a rendőrség teljes apparátussal kezdett a nyomozáshoz. A tetteseket azonban még nem sikerült kézrekeriteni. — Ugy hirlik, hogy. politikai botöréa-ről van szó.
— A tannláa céljából kivándorló diákok nem esnek Amerikában a bevándorlási törvény korlátozása alá. Brrlinből jelentik: Az amerikai kivándorlási tanács ugy rendelkezett, hogy az Egyesűit Államok területére idegen orazágokból bevándorló diákokat, akik tanulás céljából lépnének az Unió területére, kivonja a bevándorlási törvény határozmányai alól, csupán ötszáz dollár ren delkezési tőkét, vagy ennek az.értéknek megfelelő garanciát kell felmutatni. A Bevándorlási Tanács ezen határo-
zata vonatkozik az európai államokból az amerikai iskolák felé gravitáló diákokra is.
Nem tárgyal többé Franciaország Németországgal. Berlinből jelentik : A Jóvátételi Bizottság legutóbbi ülése után komoly diplomáciai körökből szerzett információ szerint az a helyzet állt be, hogyaRrandsorszég nem fog ezután tárgyalni már Németországgal a Ruhr-megszállás ügyében, hanem intézkedéseit egyszerűen közli cssk Németországgal, melynek kormánya köteles lesz a diktált intézkedéseket fenntartás nélkül foganatosítani. Et a hir a legnagyobb elkeseredést keltette az egész német birodsdomban és ennek egyik következménye a Münchenben történt forradalmi incidens is.
— Halálozás. SzauLsek Gésa főkslauz leánya, Stefi, hosszas szenvedés után tegnsp elhunyt. Temetése folyó hó 2-án délután 4 órakor lesz a Csengery-utcs 69. számú gyástbázból.
— Dr. Könlg fogorvos berlini tanulmányútjáról megérkezett s rendelését megkezdte.
— Kivonat a sajtókönyvböl. Közhírré teszem, hogy Nagyksnizsa város területén kisebb pénzősszeg találtatott. Igazolt tulajdonosa át-veheti a kapitányságon.
— Uránia. Jön i „Sodorna éa Gomorhn".
— Urasig Csütörtök fél e. fél 8. íét 10 órakor, peosak 3. &, 7, 9 ónkor .SODOMA ES GOMORHA*; a magy.r reodexi xsaor és % magyar Mioésx eró vi\'Ágot hódító óriási teljesítményei I. résia 6 felvonásban. ,T»l«xo* felesé*4 vígjáték 3 felvooisban. As dózisokat csak felnőttek néxhetik meg. Pontosan kordunk Rióadások akit as ajtókét loxárjuk. Helyárak: Páholy 1V0 kor, xsólys »0 kor., kórszék 70 kor, tAmlássxék 5 ) kor, sárt--.tik 30 korona.
— FalttlflxoUsok. A Gelter Céh Jjw-temetkezési M-.»negye«ulet január Jvó 27-éo megtartóit és f.-ny«scn sikerült táoccstélyfa feluifnalni «<ivcv«k voltak. oiv Gálovici AnJmné k\\ Várna CyOrgy 37" K.
és Fan nie 3 0 K. Jwlamit Siilvtii-ter HoUóisy Jinot. If} Áci Mihály. Gátpár Z*igr.ond Katamár Jánoi, Pirbui István, Prácsovict Józtof ::•() XZO K. Kocza J> saaf 230 K,-N\'ebcr Imre, Kereken Jóucf 2I0—210 Simon Ferenc, Halási Nagykaolx»a Z</G—20 • K. Zsupán Imro D\'i K, Koexa. Péter Béla IÍ0 K, I.«posa Gyula, Koroaya Károly, UJ. tixker l.ipól Sopron J*0—14 • K, Meriajrsé. Kalamár Kátmio 100-100 K, Píifc.tí Mirau. S\'. X. 70 7u K. Takits Ftti&t K. \\t 0iv}3, Tobar )ino», RáJi Károly. Vorvt Karoly, lantot György. Kci«sxtes, Kercsites Gyórgy, uj bo<Mly a0—K, Horváth ;v) K. Gasst Istvánni, Ban^a Jöxxef \'t«Hin« Imre, Németh Jánot 20-20 K
— A Világ-mo&góban ma és holnap, pénteken losz bemutatva ,VI0U\' 11 rész* a .Búsul a betyár* alcímmel, a m»gyar filra-gyártis e r«mek«t toloslegev mit feUksérm, \' rután ax «U6 rétxt rn«r láttuk. — Sxom« \'a\'.on és vaaámap .CsrnJélet Arixooábaa* <imü amerikai rVmsxeorá^ló kerül bemutatóra, mg keJdeo é» hétf\'n .Kakuk kUaiszoay* cimü nagy v ítéki bemutatót tart a Vtlig. mozgó
- Mindon moghtllói a lábtél orod,
e*ért ajan\'atos mel«K, Ryapjuharisnyák vfca-lése Próbal«a mejj egy fejelé»sel a leitjobb anyagból készítve Frlipp harisnyakötódéjé-ben, S:omba«hely, SxéU Kálmán utca o.
— „Mail*" kcrQ.l. rntuttkl U\'UdMI,
Ujso*. Ii!>m c.YMO - Mu3«atct
V..-S.14 — U«Cmüzlit U^UriUU KcMrtrU r. L.
# kor. 34 fillér a
ZALAI KÖZLÖNY
példányonklnt, házbex hordva, vagy vidékre póslin küldve, hs negyedévre megrendeli a kiadóhivatalnál.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. f-bru4r
L«4ff«tt a milanói pályaudvar
Milano, jan. 31. Te2nap éjjel a milanói pályaudvar leégett. A pályaudvari pénztárt, amelyben 10 millió Ura volt, sikerült megmenteni, a kár azonban igy la óriási. A vasúti forgalom nem szenvedett fennakadást./
Bogya éi Rasaay párbaja.
Budapest, január 31. A Bogya Jinos és Rassat/ Károly kózótt ma rstc lefolyt párbaj mindkét fél megsebesülésével végződött. Bogya János n homlokán, Rassay Károly pedig a mellén és arcán szenvedett könnyebb sérülést, amire a segédek a párbsjt beszüntették. — A felek kibékültek.
Francia vám a Ruhr vldéken.
Berlin, január 31. A Ruhr-vidék határáról érkezett jelentések szerint ott már javában folyik az intézkedés a vámellenórző hivatalok létesítésére, mely február elsején fog élet belépni.
Angolok a franciák allén.
London, jan. 31. (Éjfélkor érkezett.) Angol politikai körökben Francisországnak a kcmalista kormánnyal Franklin Bonillon utján folytatott tárgyalásait az ^ntánt egyenes kijátszásának tekintik, mert az a körülmény, hogy • Franciaország még külön engedményeket biztosított a törökök számára — nyilt cserbenhagyása a szövetséges politikának.
— Zanamtt nJdoDaáfok. .Magyar
Elet\' dalciklus, xenejét Peiófl Sáodoi verseire ina: Lányi Vtk>©:, Petőn uuiuln-dós ünnepére .Ollvis hetcoKní* xenéjet Brody Miksa verteire sxené: Buttkay Ákos (operett 3 lelvooaibio) Bodrogi ZsinmoíM ket uj majgrar d»U. .Régi dal... Régi nyjr* zenéjét SMrié: Hetényi-lieldlberg Alb«it. -Kaphatok Kischel Fülöp FlaJ kCoy\\Utt\\-kedáseben_
A> Valuták és devizák :
N» polcon 9800, Font (London) 123Í5 — It«2», Dollár (Niw-Yoik) 2660 - 2731. -Francia fiánk (Paris) 148—169. Márka (Berlin) 6-7, Olasz Ura (Milano) 126 5—1326 0»lírák korona (Bécs) 370—380, Lei (Baka-rost) 10 — II. Sxokol (Prága) 7ő -80, Svájci frank (Zürich) 495-514, Dinár (Zágráb) 22—24, Lengyel márka (Varsó) 7 25-8 25
Zürichi zárlati
berlio 112 Amsterdam 211-25, Hollandia, New-York 536-25 London Párli
3210, Milano 2535, Prága 15.25, Buda-post 20 25, Zágráb 400, Varsó 1 50, Wt«o 0-74. Szófia 340 OsiUák bély. 0 75
Termény Jelentési
Suza (Tltsavidéki) 12*00-1*800, agyib 127CO-12SOO, rois 8100-3200, takarmányárpa 8200-8400 sörárpa 8000-8200, sab 7800-8200, Ungeri r 100-8300, repce 14000— 14c00. korp* 5100—5200, köles 8400-9000.
Budapesti állatvásárt
Marhahús L r. egészben 410—520, hátulja 450—680, eleje 380—510, II. r. e*ét«ben 280—310, hátulja 310-400, eleje 210—*8r Soreodék marha: I. r egésibeo 370-380, borjo (ökSU böib) 8t>>650. Kéltlet : Sagy-Marha 126, eladás 94, — Növendék taarh. 13, eladás 10, botju 15, eladás 15, Marhabőr 500—520, borjobír 1100 — 1250.
Sertésvásár ■
Felhajtás 1200, Elkelt délig 480, öreg — KöxépJ N70, Könnyű 620, ». r. 600. II 540 Zsír 860, SiaJoooa 670, Lei). hos 640.
értékek:
Magyar hitel 21000, Ositrák hitel 2475, Mazal 61 0, Jelzálog 400, Leizájnitoló 2<KX\\ Kereskedelmi Bank 3*500 Magyar-Olasx 610, Beocslni IttVoOO, Drasche *(XM> Általános síén 181.000, Szászvári 58000 Silg..-Urjáni 75.260, Ufikányí 12-5 000, Rima 1160", Schlick 13600, Cuttmann 16200, NasJci 13000 Danlca 14100, Klotild 8500, Magyar cukor 776 OO, Adria 7<-000, Atlantika 7 ICO. Királysor 5I0U, Bosnyák-Agrár 1800, Llp-ták 3925, Phöbus 0360, Vasm. Villamos 8000, Gitellé 11700, Konkordia 8300, Déü Vasút 8660.
Nyilt-tér*)
Tudomásár* adom mindenkinek, akit érdeke], hogy feleségem, született Nagu Emma esetleges adósságaiért felelősséget nem válUlok.
Garabb Gyula.
reletfa szerkeszt. • Benedek Rezsó.
Apró hirdetések
ltjai I0..4\'c lOO koiooi, >uU|>bb l»ia<.i
n«4all tuitk ilayl4o aitullixo«te. AtiUt
te«r»<Ahn*k 00 uataUk 4r*uga-li>i<ny.
i.irvJeK, U< -Sjí,> Iloa».
KESZLER JENŐ ES FIVERE
vlivozalAk barantltiS vállalata
Ríkűilít. tt műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-Utca 6. tz. Fíűilet: BUDAPEST, VI., Ó-ulca 38. - Teleion: 151-13.
Pluállallinb ■"\'"denaemO vlívcsettk bercnileiéal munkálatokat, úgymint modern LIVaiiaiUIIK IOrJ6«>ob». mosdó «e ctoictbcr«ndcx<*«kcl. derltó tm aacnnyvlsllsatlto ber«ad>s<i«k. oatornáia.ok. aalvA-nyoroO kutak, kfltOo hást vlarexcUk rétiére • *oIg4>4 automallkasan mSködő aalvattyu berendezéseket. kflxponll IflU* é* luclcftls berendeaíaekot saját tcrreaátOnk Merlnt. Dal/tárnn tarilinl/* mlndcnncmfl vlavcseték caftvekci. réa armatúrákat, Sntölt-naKldlUII laílUIIK. .>• xománcoioit <» bádo* fürdőkádakat. vör3.r<s ISrd«-kályhákal, faycnco moidOk <• cloaetokal, ralnJcanoraO háitartAat cikkeket, bádor. árukat, lomancoiotl konyha cdiSnyeket. boraaaall cikkek, aadlö pcrmeteiOket.
isvitásokat és átaUkltisl munkalatokat szakszerűen és olcsón eszközlünk.
AUTÓJAVÍTÓ ÖZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZÁS! VÁLLALAT
(ZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA 12
Talaton 3-34.
Talaton 3*34.
Fuvarozást iutányos áron
ERTESITES!
szűcsmester! műhelyt
Van sxercnct^m értesíteni « nagyerdoroi< kö-rons<R«: hoRy Nagykanizsán, Klnissi* utca 21. szám alatt a mai ltot igényeinek teljes mertekbe < mo/íelelA
nyitottam - Összeköttetéseim révén Berliat-ól «Ry elsőrendű szilcsraestert sikerült meji»ycinem, aki szaktudását els6reod\\i műhelyekben szerelte. bijUUloak leftijabb a>ode\'lok*t. . uabaibi Kiváló tisztelettel
ti<é doliokit, utymlnt néSI kabátok, bundák, városi bundák ái mik* dók bélelését, gallérok, boák és mutfok k mi télét. - Kési sárcKarík és siSrmék mélyin leszállított irban kiphjtók. szőrmakaroskedfi
FORGÁCS REZSŐ
QUITTNER ARTHUR
Tplpfnn \' •ag«d41y«sstt vllUnyezerelo
NAGYKANIZSA, KOLCSEY-U. 17.
Telefon:
394
394
Kiváltál
vlUglt4si voxotóko\' , motorok, ociliárok, valamint toloíonok, oionjcok és JelxS-ko.xülokok folsxoroléaót. kasMly-vllUmhárltó borondox -sót. Klndon-nornu villamos munkálatok gyorsan os^lcösöltotnok. Sxakszertisn véjfil motorok ojratokorosolásot. Mln\'aannomti 6gók raktáron.
Kiskanicsán, február 2-án, pénteken délután 3 órakor a Nagyríc-u\'ca 8. számú
cse ré pzs i nd elyes kertes ház
szabad keiből elad a tik.
Krd«Uód6k kírelaeX * hclyiiia.u ntcRjelenn:
OLCSO,
mert jó, az els<Srendü anyagból
Argent János
■odvo dpéstOdeUbea készfill
Nagykanizsa, Oaák-tér i.
Állandóan raktáron kézzé; ooltrozott fekete éi siioes box, cbevreaux, szarvas, tnli-lop, lakk, selyem és bársonycipók.
Gyermekcipő különlegességek I
Meffbúh.tó
IROOASZOLGA
azonnali belépésre kerestetik.
„VIKTUÍLIfl" KERESKEDELMI R.T.
nagykanizsai fiókjához
KIRÁLY-UTCA 34. SZ. ALATT.
—FIATH
NtgyarB B^^ ■ NI«k
r. U BadspMt k4ptla«l«i*|>. \'Taurll cutnmlrakcár. teheráru .fuvarozás, szcmeiy-fuvarozás, iavlt^-möhcly, benzlii-arusltAa. Telep: Tárhál-utca. Telefon 1«3. Igatgatóstu: ÍÖ-ut 8. Bazár-éipUlot. Telefon SU.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Résxványtársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomdái munkát ^ Könyvkötészeti munkát
OCQOOQOOOOOOQO OO OOOQOOOOQO OOOOQOOPOOOOOOOOQ
o
u. m.: Müvek, folyóiralol meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
Nyomatott • Uplulaidonosok : ZtJ.i ta Gyimuti kónWDVomii»l»b«D.
A főispán Nagykanizsán.
„Minden erőmmel azon leszek, hojjy Nagykanizsa törekvéseit támogassam". — Dr. Tarányi Ferenc főispán első hivatalos utja Kanizsán. — A tanács és a képviselő testUlet tisztelgése.
Najc/kani/sa, február 1.
Ma, délután háromnegyed 2 órakor futott be n r.zombaflielyi vonat, amely az uj főispánt és kisé rétét hozta. Ez\' Volt dr. Tarányi Ferenc első hivatalos főispáni utja Nagykanizsára. A város vezetősége mindent megtett, hogy a főispán fogadtatása minél impozánsabb le-gven. 1 órakor már nagyszámú, díszes közönség lepte el a vasúti állomás perronját, idegesen várva a főispánt hozó szombathelyi vonatot. Majd egyre-másra érkeztek a fogatok, melyeken a város előkelőségei a főispán fogadására jöttek. Végre pontosan, menetrendszerűen érkezik be a vonat. Egyik elsőosztályu fülkéből rfcganyos frissességgel kiszáll az uj főispán: Dr. Tarányi Ferenc. Egyszerű sötét télikabát van rajta. Megnyerő, ro konszenves, magyaros arcvonásai a legnagyobb bizalmat keltik a szemlélőbon. Igazi, magyar uri tipus. Utána kiszállónk Bődy Zoltán alispán, Hann János tb. főjegyző, a m főispán uj titkára, dr. Szalay Gyula vármegyei IL főjegyző.
Nagykanizsa városa részéről fogadták a főispánt dr~^Sabján Gyula polgármester, dr. Králky litván főjegyző, dr. Kaufman Lajos közigazgatási tanácsnok, azonkivül dr. Fábián Zsigmond és dr. Hajdú Gyula varm. tb. főügyészek, dr. Beusterien Erich az államrendőrség vezetője, stb., stb.
A polgármester néhány \' meleg szavakban üdvözölte a főispánt, aki dr. Sabjánnal,\'n tanács tagjai\' vaí és a többi urakkal kezet fogott, majd kölcsönös üdvözlés után az urak fogatokba szálltak, hogy a Centrál-szállóba hajtsanak. Hann János tb. várm. főjegyző, a főispán titkára és a lakásügyek megyei kormánybiztosa netp jött be a városba, mert a legközelebbi vonattal tovább utazott Budapestre — haldokló apósához — Kozáry székesfővárosi tanácsjegyzőhöz. Távolléte \'alatt dr. Szalay Gyula vm. II. főjegyző végzi a főispáni titkárt teendőket.
A főispán ■ városházán.
A képviselőtestület és tanács tlsztelgésa.
Pont három, órakor érkezett fo,-gatán a Centrálból a városházához * főispán. A Főtér telve kíváncsi tömeggel, mely érdeklődéssel nézi n fogatokat, főleg a főispán, fogatát. A városháza kis tanácstermében ezalatt a polgármester, a vá-
— S«ját tudósítónktól. — rosi tanács, a képviselőtestület nagyszámban összegyűlt tagjai várják az uj főispánt, aki nem uj ember Kanizsán, mindenki tud valamilyen aemes vonást róla, sokan együtt jártak vele ar. Itteni gimnáziumba, anno Domini...
Egyszerre kinyilik a polgárme* tért előszobából a tanácsterembe vezető kis ajtó éa dr. 7arányi Ferenc Zsla és Vatfvármegye fŐis pátija tvlép a tanácsterembe, hói a tisztelgők félkört alkottak. Leg többje szalonruhában. — Hatalmas éljen hangzik föl a főispán láttán, uki barátságos mosollyal ajakán, dr. Sabján Gyula polgármester felé !ép. Kíséretében vannak Bődy alispán, dr. Gyömörey fŐbiró, dr. Szalay Gyula vm. II. főjegyző, stb. A főispánon egyszerű zsakettruha. Semmi póz, semmi mesterkéltség és mégis tökéletes, választékos fi nomságu uri modor, meleg közvetlenség, magyaros szeretetreméltó-s»ig. Ugyanaz a dr. Tarányi Ferenc, aki mint a Zala vármegyei Gazdasagi Egyesület elnök$ — a legkisebb gazdaembernek is Őszinte jóbaratja, jóakarója volt. Még azokat is, akiknek nem volt alkalma dr. Tarányit megismerhetni — egy csapásra meghódította.
Dr. Sabján Gyuln polgármester ezután a város nevében melegen üdvözli dr. Tarányi Ferencet, Zala-vármegye uj főispánját, mint\' aki gyermekkora óta ismeri ezt a varost, amelyben gimnáziumi tanulmányait végezte Midőn figyelmébe ajánlja Nagykanixiát — u végvárost — Isten áldását kéri működé sérc. (Éljenzés.)
A főiapán beszéde.
Dr. 1 arányi Ferenc főispán a polgármester üdvözlő beszédére kö vetkezőlég válaszolt:
— Ar. a szívélyes üdvözlet, mely lyel Önök a főispáni állás tekintélyének adóztak, messze felülmúlj* n szokásos kereteket. Ez ünnepet jelent számomra és érzelmi momentumok lépnek előtérbe. Ezeknél akarok megállni! Harminchat esztendeje lesz, hogy a polgármester úrral együtt leptük át a kanizsai gimnázium küszöbét, abban a korban, mikor még álmokban ringattuk magunkat.
Akkor volt ez, mikor egy napefti a harangok megkondultak Rudolf trónörökös halálára. Ki gondolta volna akkor, hogy Rudolf halálával kezdődött meg Magyarország
tragédiájának első, felvonása. Nem tudjuk hová torlódnak a mai helyzet komoly hullámai. De engem ebben a komoly helyzetben állítót t.ik be ide felelős állásba a végeké. Kérem, nem, követelem — legyen ma mindenki tudatában nnnak a nsgy kötelességér/etnek, mely mindannyiunkat kell hogy áthassa. Hiába kiáltjuk ma koldusUrisznyánkkal: ne bántsátok a magyarokat / Inkább ázt követeljük: ne bántsuk egy-máat!
Aki ma magyar ifjat nevel vagy főidet müveive szolgálja hazáját, v«gy szellemi kincseit a közjóért áldozza, vagy bármiféle termelő munkát véj?ez — cs»k annak julhat osztályrészül a nyugodt lelkiismeret.
Trianon elvágta Nagykanizsának is egyik lüktető erejét. A többter-melé« csr.k üres jelszó marad — ha vidéki viszonyainkat, városainkat nem fejlesszük. Ha visszatekintünk dz elmúlt négy évtizedre — Nagykcnizsa tényleg visszamaradt. Mipt végváros — fejlesztéséért sokkalta fokozottabb mértékben kejl dolgozni. Nem áll az, hogy ninós csönd. A máaodik honfoglalás bor. kell hogy erőnk legyen !
En semmiféle különbséget nem leszek a két testvérváros Zalarger szeg és. Nagykanizsa között, sót be látva Nagykanizsa fontosságát, köz gazdasági, k\'ereskrddmi és kulturális jelentőséget, minden erőmmel azon leszek, hogy Nagyka-nlzan törekvéseit elaőlzben támogassam!
Hosszú meleg éljenzés követte \'a főispán szavait. Majd dr. Sabján bemutatta a városi tanács, és a képviselőtestület tagjait. A főispán mindegyikkel kezet fogot. Majd a kormány támogató helyi sajtó a „Zalai Közlöny" nevében felelős szerkesztőnk üdvözölte a főispánt, aki szerkesztőnkkel kezet fogva, néhány barátságos szót váltott.
Küldöttség dr. Nlapoorszky
érdekében.
Miközben a főispán az urakkal kedélyesen elbeszélgetett, több képviselőtestületi tagból álló küldött-ség jelent meg nála. Hajdú Gyula ét Ujváry Géza vezetésével, akik Nagykaoizsu város közönségének amaz egyöntetű kívánságát tolmácsolták, hogv tegye lehetővé dr. Nisponszky Bélának, a kórház sebészeti és női osztály főorvosínak kórház igazgatőorvossá való kíne-veztetését. Kanizsa város közönségének egységes óhaja — hogy dr. Nisponszky Béla legyen a közkór-ház .igazgatója.
Dr. Tarányi válaszában megmondotta, hogy tudomása van arról, hogy a protekció szinte elmérge-sitette az ügyet. Készséggel respektálja a város közönségének óhaját, azonban a döntés az alispán
szuverén joga. Mindenesetre jó, hogy Bődy alispán ur is Itt vah és tudomásul veszi Nagykanizsa közönségének óhaját.
A főispán és Bődy alispán ezutáti még behatóbban tárgyaltak ez ügyben a küldöttség tagjaival, aktfc megnyugodva távoztak.
Küldöttségek.
Ezután a helyőrség tisátfkarátuJc küldöttsége — Bugsch Aladár tábornok és vitéz Bobest Mátyás ezredparancsnokkal az élén — tisztelgett a főispánnál. Busgch tábornok röviden, \' katonásan üdvözölte a főispánt, aki a legszivélyésebben válaszólt és a küldöttség min^n egyes tágjával barátságosan kezet fogott*
Majd a nagykanizsai államrendőrség nevében pompás díszruhába öltözve dr. Beusterien Erich államrendőrségi tanácsos, a kapitányság vezetője és dr. Roth Ando"r rendőrkapitány, vezetőhelyettes tisztelegtek a főispánnál, ki hosszabban, szívélyesen elbeszélgetett velük a hivatalos üdvözlés után. Ezzel azután a hivatalos aktusok véget értek, k főispán kíséretével visszavonult, mig Bödy Zoltán alispán a vasútra hajtatott, hogy az 5 órai vonattad visszautazzék Zalaegerszegre. (*)
A pénzügyminiszter nagy beszédet fog mondáttl Nagykanizsán.
Budapest, február 1. (Saját tudósítónk telefonjelentese.) Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter kijelentette, hogy Nagykanizsán nagyszabású beszédet fog mondani az aktuális pénzügyi kérdésekről, az államháztartásról és a költségvetésről.
A kisantant nazitó sajtójának fiaskója.
Budapest, febr. 1. (Saját tudósítónk telefon jelentése.) Külföldi d^ plomáciai körökben élénken tárgyalják a kisántánt sajtókampányának óriási felsülését, amely azután következett be, hogy a kisántánt-beü, főképp pedig a román sajtó, heteken keresztül a magyar hadsereg felvonulásáról és harcmozdu-latairól irt, akkor, amikor á\'Buda* pesten időző ántánt katonai-mis.-■ sziók u legteljesebb rendet és nyugalmat konstatálták Magyarországon. Beavatott helyen tudni vélik, hogy magh a kisántánt kormányai intették le a hazudozásokkal telitett sajtóorgánumokat a valótlan híresztelések további közlésétől. Magyar adósságok előadója.
Páris, febr. 1. A ksmara külügyi bizottsága .Margaine képviselőt jelölte ki annak a törvényjavaslatnak előadójául, ajpely az osztrák éa a magyar adósságokrs vonatkozik.
26. szám.
ííi 0
i!q
<>1 évfolyam
Nagykanizsa, 19W. február 2. Péntek
POLITIKAI NAPILAP
ialái kozlokí
maglatcre, aplritualia, f«gloon. hit-■zócok, hltlanir. koojrajíckSi prae Hl, a caerkéazalc vezetője, 3 évi mfllSdiaael.
Nasy Lajoa hitelcmíö, magyar él latin nyelv r. tanéra 5 évi mü-tódéwel éa
Sóíonyi Ütvén • majyar nyelv éi történelam, terméaxetraii r. tanéra, 2 évi mükódéaael.
A tanérok • múlt lakolal években kb. 500 tanullSt réazealtettek kózoktatéaban a kanlzaai föjimné-slumban.
Egy 77 éves démön.
Btk. 241.
Nagykanizsa, február 1.
Lelkiismeretünket kérdeztük meg először: hozzuk-e nyilvánosságra az esetet ? Nem e ártunk vele többet annak a kőzerkölcsiségnek, amelynek védelme érdekében szóvá tesz-szük és szükségesnek tartjuk lerántani a leplet egy oly emberi eltévelyedésről, amely még a mai végsőkig lezüllesztett erkölcsi állapotok mellett Is nem mindennapi, mert démonikus gonoszságu. Egy kiégetett lelkű, kiélt, tisztább légkörbe felülemelkedni képtelen, állati alacsonyságra sülyedt, már-már a lir felé tekintő 77 évei ember — megirigyelte a tisztaszemü ifjúság érintetlenségének rózsás arcpirját, bontakozó fiatalságát és igyekezett lerántani abba a Szodomái fertőbe, melyben saját kadávere leledzik. Es lelkiismeretünk ast mondotta: nem lennénk méltóak újságírói tisztünkre, ha a mi legdrágább klénó-diumunk, egyetlen reményünk, a jövendő magyarság, az ifjúság éa tiszta erkölcseinek megóvása és megvédést érdekében fel ne emel-nők harsány szavunkat. Ha nem hívnánk fel a tsnférflaknak mint a szülőknek figyelmét — hogy óvják és védjék gyermekeiket a 77 éves Belzebubtól, aki még ma is emelt fővel, égőszivarral, büszkén rójja a város korzóját, mert a Btk. 241. §-a nem ad módot arra, hogy táborba vagy kórházba internál-hsssék, de szabadon grasszálhst az utcán. Az újságíró nemcsak hü regisztrálója az eseményeknek, de pspi, orvosi és birói funkciót végző közéleti faktor. És ez ami újságírói lelkiismeretünk, ifjsink — mint az eljövendő magyar jövőnek — határtalan szeretete késztett bennünket arra parancsolólag — hogy a nyilvánosság előtt foglalkozzunk „az esettel." ^
A mult napokban feljelentést tett egyik kanizsai 16—17 éves tanonc-
— Saját tudósítónktól. —
ifjú egyik helybeli ismert bútorkereskedő ellen, hogy üzletibe csalta, cigarettákat, majd pénzt kínálgatott neki, moziba küldte stb. A flu azután elmondotta a hatóság emberének, hogy mit mflv.lt vele ■ 77 érmm démon. Elmondotta, hogyan igyekezett érzékiségét felizgatni és — megmondta azt — ami nyomdafestéket nem tür, de azonnali hatósági beavatkozást követel.
A hatóság emberei azonnal olt termettek a démonnál és kutatásuk alkalmával tollal leírhatatlan, obscőn, pornografikus képeket találtak. E sorok írójának alkalma volt a hatóság által lefoglalt dolgokat megtekinteni és keze ökölbe szorult. Egy különös szerkezetű kép a haldokló nőhöz Induló (viatícu-mot vhö l) papi ornátusban levő papot, tehát a haldoklók szentségével menő, egyházi funkciót végző katolikus papot — oly módon gyaláz a szentséggel egyetemben, hogy ezt a meggy alázásl nem tudja semmiféle kiengesztelés jóvátenni /
A feljelentést egy fiu tette eddig. De ki tudja — hányan vannak, akiket hasonló célból becsalt üzletébe és elkövette velük ugyanazt, mit a feljelentő ifjúval, de kiket a szégyenérzet talán visszatart attól, hogy a hatóságnál megtegyék szülőik utján a feljelentést a lelketlen démon ellen.
Ügy tudjuk, hogy a büntetőtőr-vényszék, illetve kir. ügyészség leszállította Hletékességét és a kir. járásbíróság fogja az ügyet tárgyalni és pedig a feljelentés szerint a Btk. 241. §-ába ütköző és egy évig terjedhető fogházzal sújtandó cselekményét.
Eddig szól a tudósításunk — a többi a magyar biróság dolga. A szülők és tanférfiak azonban szintén tudni fogják kötelességüket. (*)

Férjét akarta megmérgezni.
Mérget tett az asszony a borba, mérget a pogácsába.
Nagykanizsa, február 1.
Kovács István 50 éves esztereg-nyei földműves ma megjelent a nagykanizsai kir. ügyészségen és előadts, hogy január 26-án saját pincéjéből bort vitt haza, majd rendes napi munkájához látott. Mikor ismét visszatért és a borból egyet hsjtott, a bor különösképpen száját és torkát összemarta. Gyanúja már akkor feleségére irányult, aki valószínűleg távolléte alatt valami mérget kevert a borába.
— Saját tudósítónktól. — Azonkívül pogácsát is hozott az asszony, amit ő készített és részben szintén méreggel volt ellátva.
Az asszony az esetek után nyomtalanul eltűnt. Most a rigyáci csend-Őrség keresi. A döntő véleményt mindenesetre az országos vegyész fogja mondani, ahová a lefoglalt mérgezett bort és pogácsát fel-küldték. (•)
_2_
A nagykanizsai piarista rendház.
Most került ki a sajtó alól a piarista rend szokásos évi névtára. E névtárból megtudjuk, hogy • piarista taoHórendét Kalazanti szent lózaef 1617-ben alapított* Rómá-ban. A magyar rendtartoinány, amely először lengyel, majd német rendtartomány alá tartozott, 1721-ben lett önállóvá. A piarista rendet a magyar országgyűlés III. Károly király helybenhagyásával az 1715. évi 102-lk tőrvénycikkel honosította meg. A magyar rendtar tomány jelenlegi főnöke Szlnger Kornél, aki őt év óta viseli tisztségét. Az uj névtárban nem szerepelnek többé axoü megszállott területbeli piarista rendházak^ miket a magyarságuk miatt elüldözött derék, hazafias piaristáknak el kellett hsgyniok. A rendnek 19 háza van. Erek közül uj a aomogyme-gyei Merenyén létesített rendház. Román megszállott területen 4, cseh megszállt területen 4 ház van. — A magyar rendtartománynak 247 áldozár, 6 aranymisé*, 79 növendék, 29 nyugdíjas tagja van. A rend tagjai a mult iskolaévadban 7234 tanulót részesített közoktatásban.
A nagykanizsai rendházról megtudjuk, hogy 1765-ben gróf Batt-hlfny Lajos Magvarország nádora alapította. — A kis-gimnáziumnak 1867-ben nagygimnáziummá, 1869-ben pedig főgimnáziummá történt átalakítása alkalmával az előbbihez járult Nagykanizsa városa több nagylelkű adakozóval.
A kanizsai rendháznak jelenleg 16 rendtagja van. Házfőnöke :
Eberhardt Béla főgimn. Igazgató, a mennyiség- és természettan tanára, a Kath. Legényegylet egyházi elnöke, stb. stb. 29 éve működik. — Rendestagok:
Fa/kas József arpnymisés, nyug. kormánysegéd, spirituális, volt házfőnök és gimn. igazgató, a magyar, latin és görög ny. tanára, 50 évig működött, 7 év óta nyugalomban van.
Kováts Antal házi másodfőnők és lelkiatya, a magyar és latin nyelvnek, a bölcseleti előtannsk rendes tanára, 38 évi működéssel.
Mészáros József a latin és görög ny. tanára, 37 éves működéssel, 12 év óta nyugalomban. (Tegnapelőtt kísértük ki ÖrÖk nyugalomra.)
Madarász Pál házi lelkiatya, ny. rendes tanár, latin és görög nyelvszakos, 35 évi működéssel, 3 év óta fi yugalomban. /
Rozs Lajos igazgatóhelyettes, a mennyiség- és természettan tanára, 26 évi működéssel.
Presztller Ferenc, a latin, a magyar, német nyelv, görögpótló írod. oív. rendes tanára, 23 évi mükö-déssel.
Szakáll Gyula a latin ny. és történelem, a közgazdasági és társadalomtani alapismeretek rendes tanára, 21 évi működéssel.
Kemény János a magyar és német nyelv r. tanára, 18 évi működéssel.
Molnár Kálmán a görög, latin és magyar nyelv r. tanára, 16 évi működéssel.
Lengyel János a latin, görögnyelv és történelem, ének r. tanára, 9 évi működéssel.
Hencz János a természetrajz és földrajz r. tanára, 7 évi működéssel.
Diósi Gézs a földrajz, görögpótló irod. o., magyar és latin nyelvnek r. tanára, 4 évi működéssel.
Szűcs Imre a hittudományok
A salgótarjáni magyar-cseh határ megállapítása.
Páris, febr. 1. A népszövetség tanácsa tegnapi ülésén tárgyalta a salgótarján-vidékí cseh-magyar határ megvonásának kérdését. Az ülés délután 4 órakor kezdődött. Az elnüklfi Viviani mindenekelőtt azt a kérdést intézte Csehország és Magyarország megbizottaihoz, el-
fogadják-e oépszővetség tanácsának döntését. Osusky Csehország nevében, Hevesy ügyvivő pedig Magyarország nevében kijelentették, hogy a döntést elfogadják.
A tsnács ezután a kérdés előadójául Da Gsma minisztert, Brazília londoni követét válssztotta meg.
ifiZ. feoruár 2.
HÍREK.
— Lapunk legkötelebbi izárna a mai ünnep miatt vasárnap reggel a megszokott időben jelenik meg.
— kalasanci ttnaapály a •főgimn áxiamban. A nagykanizsai
róm. kath. főgimnázium ma délelőtt 9 órakor, fogja tartani szokásos évi Kalazancius ünnepélyét, hogy hódolattal és kegyéléttel em lékezzék meg a piarista rend megalapítójáról, Kalazanci szent Józsefről. Az ünnepélyt a nagy rend-alspitóhoz méltóvá fogja tenni az a gazdag tartalmú műsor, melynek keretében az Ifjúság egy értékes emlékbeszéd, továbbá szavalat, zeqe és énekszámokkal fog szerepelni. Kanizsa közönségét minél nagyoftb számban ezúton is meghívja a főgimnázium Igazgatósága.
— Kállay miniszter árka-xéss. Dr. Kállau Tibor pénzügyminiszter ma délben 13 óra 5 perckor érkezik Nagykanizsára. A vasúti állomáson dr. 7arányi Ferenc főispán, dr. Sabján Gyula polgármester, Knortzer György a Polgári Egylet elnöksége nevében, a város előkelőségei és nagyszámú párthívei és tisztelői fogadják.
— A főispán szombaton ntasik *L Dr. Tarányi Ferenc főispán titkárávsl dr. Szalay Gyula vármegyei II. főjegyzővel holnap szombaton utazik vissza Zalaegerszegre.
— A kórház igazgatói álláa.
Lapunk munkatársának alkalma volt tegnap megyei közéletünk egyik kiválóságával beszélni, aki elmondotta, hogy a kanizsai kórházigazgatói állás hónspok óta vajjudó aktái az Országos Közegészségügyi Tanácstól most átkerültek a népegészségügyi miniszteriumbs — ugy, hogy 8—10 napon belül leérkeznek a vármegyéhez és akkor az alispán nyomban kinevezi a kórházigazgatót. Meg vagyunk róla győződve, hogy Bödy Zoltán alispán dr. Tarányi mai intervenciója után szintén figyelembe fogja venni Nsgykanizsa közönségének óhaját.
— A Polgári Egylet mai jubiláris közgyűlése délelőtt 10 órakor kezdődik. A beteg Faics Lajos elnök távollétében Knortzer György alelnök fog elnökölni és ő mondja az ünnepi beszédet is. Ugyancsak a banketten Knortzer György fogja Kállay minisztert üdvözölni.
— A Szanatórium Ef yasület holnapi piknikje. Holnap szombaton, február 3-án lesz az a nagy nap, mely sokaknak hosszú időn át kellemesen emlékezetes lesz. Ksmevál őhercegségének rövid uralkodása alatt ez lesi a legtartalmasabb és legelőkelőbb estély, ame-lyen Nagyksnizsa társadalmának minden rétege részt fog venni, valláskülönbség nélkül, mert egy oly fönségesen nemes célt szolgál: a halál jegyestit kiragadni a hideg-kezű csontembertől — és visszaadni őket övéinek, a társadalomnak, a hazának, a termelő munkának. Az estélv pontosan fél 9 órakor kezdődik. A terem kellemes fűtéséről gondoskodás történik. Jegyek elővételben a Krátky-tőzsdében és este a pénztárnál kaphatók. Felülfizetéseket a legnemesebb célra kősiő-nettel fogadnak. A műsor — melyet részletesen ismertettünk a következő:
1. Bánhldy József magánszáma. Szavalat. 2. Bánhidy Ilona és Bán-
hidy József pompás párjelenete. 3.
\\
19i3. február 2
/■ai-AI
Á íííonSíeneiciríáf: LoKeiíjfr(D fán: tézis. 4. „A háromszög" cimü francia vígjáték Bánhidy Ilon., Bálint György éa Bánhidy József elsórangu művészi alakfti«Aban..5. A katonazenekar : Rétoletek a Csárdáskirály-nőből.
Utána tánc kóvetkeiik a reggeli órákig. Aki igazi nemet szórakozást és pompás műélvezetet akar magának szerezni, annak nyugod* tsn ajánljuk az estélyen való részvételt.
— Rendőri hírsk. Tegnap az
éjjeli órákban Ismeretlen tettes^ e*y helybeli. Erzsébet-tér 7.TOm alatti lakostól két tyúkot elloptak.
Ugyancsák a tegnapi nap folyamán érkezett egy feljelentés a rendőrség bűnügyi osztályához, hogy iiintén \'ddig még ismeretlen tettes két karikagyűrűt ellopott egy család asztaláról. Az ékszerészek figyelmét ezúton is felhívjuk, hogy a karikagyűrűket náluk esetleg eladni szándékozókról azonnal tegyenek jelentést a rendőrségen.
Gál Róza helybeli cselédleányt tegnap, folyó évi febr. hó 1-én erkölcsrendészeti kihágás miatt S napi elzárásra Ítélte a nagykanizsai rendőrkapitányság.
— A törvényszékről. A nagykanizsai klr. törvényszék, tegnap, folyó hó 2 án tartott főtárgyalá-■án lVeisz József lesenceistvándi mészárost jogtalan elsajátítás vétsége és közokirathamisitás bűntettében bűnösnek mondta ki s ezért öt összbüntetésül 9 havi börtönre Ítélte. Kiss Nyirő József lesencefŐi napszámost pedig lopás bűntette miatt 4 havi börtönre és 1 évi hivatalvesztésre Ítélte. A vádlottak az itélet ellen felebbeztek.
— Házaaaág. Ifj. Furmen Imre és hagy Ilonka szombaton délután fél 4 órakor tartják esküvőjüket. (Minden külön értesítés helyett.)
— A nagyváradi premontrei gimnázium betiltását viasza-vonták. Nagyváradról jelentik : A mult hét folyamán a nagyváradi rendőrprefektus átiratot küldött az ottani premontrei gimnázium igazgatóságának arról, hogy az iskola működését bukaresti utasításra felfüggeszti, illetve a tanitást betiltja. A betiltó végzés az egész erdélyi magyarság körében nagy megütközést keltett és a bukaresti ki sebbségi minisztériumnak bejelen tették súlyos kisebbségi kultursé-relműket a nagyváradiak. Vasárnap táviratot kapott az erdélyi Magvar Párt nagyváradi vezetősége a bukaresti közoktatásügyi minisztertől, melyben hatálytalanítja a reűdőr-prefektura betiltó végzését és megengedi a premontrei gimnázium további működését.
— Dr. König fogorvos berlini tanulmányuliáról megérkezett s delését megkezdte.
— Helyreiffasltás. Szuknay Lajos koszorú megváltás cioko o«m mint a tegnapi lapunkban közéltük ±00, h.Mn 500 koio-oát adomáoyczott az elaggott iparosok men-ház-alaf ja javára
— Urimia. Péntek 3, 6, 7, 8 órakor .SODÖMA ÉS GOMORHA*: * a* gyí r«n dezó zseni és • magyar .sinész eró világot hóditó óriási toljtsitmínyei 1. léaze 5 felv.-ban. .Taláros feleség* vígjáték 3 felv Az elöadá-sokat csak feloóttek nézhetik mog. Pontosan keiduek öóadások alatt az ajakat lezárjuk, Hely árak- Páholy 120 kor, svJly* 90 kor., konzék 70 kor, umlásszék ÍJ kor, tárt-ssék 3ü korona.
— Szenzáció Nagykanizsán, Hubcr Elzike müvészestélyci hétíón (február 5 ón) 5, 7 éa 9 órakor a m. kir. 6. honv. gy. ezred zenekara közreműködésével az Urániában■ — Uj műsor! UJ kosztümök! Rendes mozihelyárak.
fújsz kegyelmei kapott.
Nagykanizsa, február 1.
Jeleztük, hogy a letenyei gyilkosság egyik elkövetője, fújsz Béla haTálós Ítéletének ügyében a kormányzó ur őfőméltósága döntése a mult hét folyamán megérkezett • nagykanizsai kir. törvényszékhez.
Dr. Kenedi Imre klr. tőrvényszéki tanácselnök tegnap hirdette ki a gyilkos előtt a kormányzó ur döntését, mely szerint Fájsz Géza halálos ililetét kegyelemből elengedte és életjogutiglan tartó /egyházbüntetésre változtatta.
— Saját tudósítónktól. —
A gyilkos, akinja börtön nyomai nagyon b meglátszottak, látszólaf minden felindulás nélkül fogadta a nem remélt kegyelmet. Csak akkor látszott némi megilletődés raite, midőn dr. Kenedi atyai jóindulattal figyelmeztette, hogy legfőbb Urunk, a kormányzó nevét foglalja mindennap imáiba, mert ha ő nem lett volna kegyelmes iránta, akkor 24 óra múlva szigorú következetességgel végrehajtották volna rajta b halálos ítéletet.
Még a féri a fogházba vonult...
Nsgykaohss, február 1.
Viola Gábor szentpéteruri lakós még mult év szeptemberében otthagyta fiatal, pirosposgás, csinos menyecskéjét, hogy a tőrvényszék által reá kirótt egy évi fogházbűn-tetését a kanizsai fogházba kitöltse. A fiatal menyecskének nagyon unalmas lehetett az egyedüllét, mert mig férje a fogházban bűnéért vezekelt, a menyecske viszonyt kezdett Németh József ottani legénnyel, majd eladta házának minden ingóságát és az így szerzett pénzzel
— Saját tudóaltónktól. —
útnak indult Németh Józseffel, hogy világukat éljék „kettesben".
Amikor a vezeklő férj a falubeliektől a történtekről értesült, feljelentést tett hütelen asszonya ellen.
A csendőrség a szerelmes párt rövid napok alatt felkutatta, Sümegen rájuk talált és behozta • kanizsai kir. ügyészségre, ahol Németh Józsefet azonnal szabadlábra helyezték, mig az asszony letartóztatásban maradt. Most a férjével egy fedél alatt vezekelhet ő is.
— Zenemű újdonságok. .Magyar
Élőt* dalciklus, leoéjíi l\'etórt Sándor verseire irta: Lányi Vikior, Petófi tzásessten-dís ünnepit*. .Olivia hercegnő* zenéjet Bródy Miksa verseire szerzé. Buttiuy Ákos (operett 3 let vonalban). Bodrogi Zsigmond kit uj m-gyar dala. .Kégl dal... Régi nyír" zenéjfc szerzé : HetényiHeldtbcrg Albeit. — Kaphatók Klschel Fúk.p Fiai könyvkereskedésében
— Viola n. réssé a , Susul a betyár* dmu (íIid tegnapi bimutatója l»mét ujabb Vabérokat Ürmeit a magyar filmiparnak, míg csak ma, pénteken lesz látható, mig holnap és vasárnap .Csendélet Arizonában* cimü hatalmat amenkii Cowboy történet, még hozzá vig történet kerül vászoora.
— „KoMuth L«Joa" V««rtW. raxtUil ««»»• foknil, WtU^j.Ml Uilo*. talkmo hxiUu trC-Cjttt. Mloi«n6il kaphat*. iltfitntolt*i« 8a4aTÍ4<h KtMtí-tU t. L, V.. Zoltla-Mca 10,
Minden mojfhttlés a lábtól ered,
étért ajánlató* meleg gyapjuharúayak viselése. Próbálja mag agy fejeléssel a legjobb anyagból készítve Killpp harisnyakótídéjé-ben, S«ombalhely, Széli Kálmán utca (>.
Vadbóröket, njrul. róka. ítb. leg-magaMbb árban vastek Szabó Antal fagyverkercikedj
A kereskedelmi ösazeköttetés Anglia és Németország között.
London, febr. 1. Nice lord kijelentette egy beszédében, hogy Anglia és Németország kereskedelmi összeköttetése elérte a békebeli nívót és Igy meghsladja a forgalmat Európának bármely más államával szemoen.
Mosznl előtt a török haderő.
Lausanne, február 1. Angol híradás szerint Lord Curzon még vasárnap U Lausanneban marad, hogy átvegye a törökök válaszát a szövetségesek szerződéstervezetére.
A franciák és az olaszok azt hisxik, hogy Izmed basa némi jelen téktelen módosítással elfogadjs a feltételeket. Valószínű, hogy a törökök azt a kéréat fogják eiőter-jeazteni, hogy a moszuii problémát ne a népszövetség, hsnem valamely más tekintély döntse cl.
Bagdadból viszont azt jelentik, hogy a moszuii angol helyőrség megerősítése Baazrahból és Bsg-dadból tovább tart.
A törökök {tfoazultól 150 kilométernyire északra csapatokat vonnak össze.
Mozihirek.
Hogy a filmipar az újítások forrongd korát éti é* vakrawá leodukttal ló: az alkotóművészek legmagasabb ormai leié, az két-*égtalcn. Ma már a filmipar alóli oly eff«k-tusok állanak, mélyek a nézót bámulatba ejtik. A Világ-mozgó agilis veietfségéník az Idei évad legnagy*s«rubb slágerfiltnje t sikerült megszereznie. Többek közölt a .Kakuk kisasszony* francia Ectair gyártmány a Co-medle Krancals Ugjaival. .Primavera*, KeulU lett OcUv hires icgényo Ilimen Francesca UeiUnite) A .Ksliferelai vérebek* cimü hatalmas alkotása az ameilkai filmiparnak, négy részes Azután a Bünbola képek, köztük .Cinette, \' senki leánya*, a kis hazátlanok lószererlóivel. — Ohnel György luxes drámája a .Sergius Spanln*. Rostand sokat játszott drámtja a .Sastiók*. A most aktuálissá vált Pet&i UO éves évfordulóján nagy •ikerrel adott .Petóft éleW. Az összes Harry Plel képek, a tavaly bemutatott Carnevál gyeimeke fószeroplólvol Sonja Lisenkó és Jesn Mousjukln összes képei stb., stb, melyek mind a mozgókép ipar gyöngyei.
Értékek:
Magyal hlt#l 21400, Osstták I Hasal WC0, JeUilog Ui " Kw«kedel-ai Bank 40000 540. Beocstni ltö.UOO, Drssebs < láflos ssén 200.000, Ssássvlrl 43000 S Utjáai haoo, UrUcAnyl 135 000, RUu lllS SchHck 13000, Gottmann 16750, Kaslci 13000 Oanlca I36X), KTotűd 8800, Magyar eoíór 830 O 0, Adria BW00, AtUnUka Ö»I5. Királysor 0200, Bosoyák-Agrár 1800, Up-ták Phöbus 8350. Vssm. VUUzsos
9SOO, Gizella 12800, Konkordla 8400, Déli Vasat 9200.
Felelő* nerkeaztó Benedek Rezsá. — . i---ír
Apró hirdetések
k«r**Oko*k ftO uiultk kr*afámémj.
Valuták és devizák:
S» polcon 9900, Font (London) 1232i-It625, Dollin (New-York) Í660-27SÖ, — Francia frank (Paris) 1S7—107, Márka (Berlin) 8-7, Olasz Ura (Milano) 128 5—132 5 Osztrák korona (Bécs) 37o—390, Lel (Öuka-rest) 10 II. Szokol (Prága) 70-80, Svájci frank (Zürich) 495—515, Dinár (Zágráb) 2»—25, Leogyel márka (Varsó) 7\'25—8 25
Zürichi zárlati
Berlin 1-26 Amsterdam 211*00, Hollandia, New-York 535-60 London 2486, Párii 52C0, Milano 2537, Prága 16.30, 3adt-pest 20 00, Zágráb 400, Varsó 1 37, WIh 0-74, Szófia 340 Osztrák bély.075
Termény Jelentéai
Bosa (TUza\\1dékí) 12800-11^00, egyéb 12700-12800, ross 8000-8200, takarmány árpa 82008400 lórárpa 800ÍW200, zab 8000-8200, teogeri 1100-8300, repce 14000—14600, korpe 6100- 5200, köles 8500-8900.
Budapesti állatvásár.
Marhahús I. t. egészben 410—520, hátulja 465—6*0, eleje 330—510, II. r. egészben 230—370, hátulja 310—400, eleje 220-290 Növecdék marha: I. r. egészbea 300-370, borja (ólött Wrb) 610-650, Késsiet: Nagy-marha 336, sladác 290, — Nóreodák maxha 14, eladás 10, borja —, eladás —, Marha-bír 530-540, borjubör 1100-1200.
Sertésváaár»
Felhajtás 800, Elkelt délig 400, öreg — Közép 570, Könnyű 620, l r. 590, II630 Zsír 850, Szalonna Ö70, Leh. has 550.

7ftNMAra t—lvU** ttsitojaiást, bö-
iongora rö»ést *b jétáius m^
vállal. - Vidékre is meny. Vlré«l» tlemér songoram , Arany János-u. 10.
ISajarOoAI kcrtMk • erU».
Cu bolorokoU .««l.« Ml Ssukatwr itam
Megbírható
IR0DRSZ0L6A
•ionnal! b«l<p<ire karuletlk.
„yiKTUÍUfl" KERESKEDELMI R.T.
■ mtulml likjUux Hn
KIRALV-utca se. «• aiarr.
olcsöT
mert
6, .Wrendfl .ny.sbíl
Argent János
:W>Ulhi IMI l<h Nagykanizsa, Oaik-Mr 1.
All.iiJii.il r.kúfün lí 11.1 dolgoiMt f.k.U t, iiId.i hox, ebivr...*, iwnu, uu-top, Ukk. ,«1,.cd ét UfMojrcIpA.
Gyermekcipő kUlönlegesséeak!
1462/1923.
Felhívás.
Pelhivimák > hadirokkantak, hadi. özvegyek ís árvik, hogy a február havi nyugdijuk felvitele végett az alábbi betűrendben és napokon jelent* kezzenek a városházán.
I. Hadirokkantak. -
február 5. napján az A, B, C. D, E, F, 0, és H betűvel kezdódí nevUek.
Február 6. napján az I, J, K, L, M, N és O betűvel kezdődő nevflek.
február 7. napján a P, R, S, Sx, T, V, Z és Zi betűvel kezdődj uevtlek.
II. Hadl8iT«gy«k ím ár»ák.
február S. napján az A, B, C, D, E, F, G él H betűvel kezdődi nevűek.
február 9. napján az I, J, K, L, M, N és O bellivel kezdődő nevűek.
február 10. napján a P, R, S, Sz, T, U, V, Z és Zs betűvel kezdődő
nevűek.
Nagykanizsán, 19S3. január 29-én.
Po\'gáííass&wr.
zalai közlöny
1923. f-bru<r. 2.
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktári
SINGER K&SEf $S TÁRSA §gÉ|
Saját yyártmányu piima idei
savanyitott káposztát
bors, kömény c* bibérlovéllel f>in«i4i«tUo cirka 2ü> kilo-grammos kotnény/a hordókban
Vagontételekben vagy hordónként legolcsóbb napi áron szállít
KÖRÖS V LÁSZLÓ
Kexport-lmport
BUDAPEST, VI., Deák-tér 3. sz
Telefon.- I7-S7. Súr(&D)\'dcn: .Pomai- llndapcit.
Eredeti németországi
KERTI MAGVAK
mcgéikcztek és kaphatók
Orszá3é*\\«idder
magkara tkadAaéban
Nagykanizsa ""
ErzaábaMér 10. alall.
tűzifa
8(0 ürméter lia*áb néhány doronggal a .Morg.myi cidóbcn el*dó
terta és May, Pécs
JMJtóUbllt 29. taUrwtan telefon 4-22.
Nagy toljeíiiményü mez\'gazdatág gépgyár r. t. ismert nyáituuny >i, különösön motoros cséplőkéssletok elfíslyezesérj
megyei főképviselőket és fömegbizottakat
keres. — AJánUtok
MOTORGYÁR, Budapest 641. IMM2
elmte küldendők. t\\y.
"flftt-
Magyar ■ S^l ■ MO/lk
r. I. nnilapwt Mpili<l«i«|». Tanrll gummtraktár. teheráru fuvarosait, xxcmety-fuvarozáa, Javítóműhely, bcnr.Iii-árualtáa. Telep. Tárház-utca. Telefon 183. Igatfcat^áp P6-ut 9. Basér-épOlat. Telefon: 336.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvény társaság NA QYKANIZSA
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vlzv«x«l*k barlauaií vállalata Fióküzlet ti műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. sz. FóüzletBUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Telefon: 1S1-13
bcr«nd»xé(ek, csatomáxáaok, aslvi%.i«yoraA kutak. kOIOn bált rlai aKOlgátó automatikusan uifikOdó sxlrattvu berend \' melegvli bcrende»í«eket saját tervezésünk szerint.
i__illMi, . ralndciinetntt vízvezeték csöveket, rés armatúrákat. flntStt-
KdKIdrOn lanUnK. rai lománcsitn í. bádog IttrdOkádukut. vftrösres IQrdd-kátrhákat, favcncc mosdók closetokat, mlndcnncmfl háttarlásl cikkeket.bádojf-árukat, zománcozott konyha edényeket, borliutl cikkek, permetezőket.
IjMÜáMfciLfalliliyito szakszerűen és olcsón ewfrfoHM.
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZÁS! VÁLLALAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
Tataion 3-34.
NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA 12.
Teletop 3-34.
Fuvarozást Jutányos áron vállalunk.
Ki*««nimn, február 2-án, pénteken délután 3 órakor a Nagjrác-u\'c* H. «áinu
cserépzsindelyes kertes ház
szabad kézből e ladatik.
érdeklődők kéretnek * helyszínen megjelenni
Jársat
vagy finanszérozót
keresek 3- 6 millió koronával eg f vállalat kiépítésihez ktítremUködéssel vacy Anélkül Töke biztosítva I Teljescimű leveleket ..Nagr j6*Sjü" ;elig<rc a kiadóba kérek
Ha
jo bort akar olcaón inni, ne restol-je.» fáradtságot c% győződjön meg 1 liter bor vitaiéval, hogy
Sáfrán József
aranyhegyi bora a logjobb éc legolcsóbb, mely literenkiot 70 koronáért kaph>t<S
Magyar-utca 74. sz alatt.
- Telefon 330. -
Butorudvar • bar.
UUutitt, tbMHi. UrplHUmV. Irt W-m- ? dti4tt*, ilb. kiJnUaj^wbtu kmwukltft £
Schwarcz Lipót és Testvére
Bpest, VII.,Hársfa-u. 37. WcaKltayta. Wrc*itti«t<
ERTESITES!
szűcsmester! műhelyt
Van szerencsém ért«*itoni a ntgyérdemii ko-zóiiségat hogy Nagykanizsán, Kinizsi* utca 21. szám alatt a oui kor igenyci-nek teljes mértekbe ■» nicife\'.cl\'>
nyitotta-n Összeköttetéseim révén B»rlioből egy elsőrendű *züc*m«sU»t súerult megnyernem, aii iz.ktudlúl alsórendű roulielyekbcn %*eie«to. Elsállitank ligojsbb móditokat. . sutaibs " Kiv>lli tiszteivel
*á*í dslsokat u-jímuit nöl kabátok, bundák, városi bundák és mlká-dók bttaiését. gallérok, boák és mullok kíszi lését — Kést flsrnfarék és sifitmék mélren Iwzállitott érbin ksphíték. szórmakaraskadö
FORGÁCS REZSŐ
QUITTNER ARTHUR
Tolpfnn- tiatéak^ll^[ .Dg.dilyoz.U vllt.nyax.r.tö T0|0fn_.
NAGYKANIZSA, KOLCSEY-U. 17. ^!Jon|
Jj4 vllárlteat vesetéks-f, motorok, osllUrok, J jlf ■ valamint telefonok, oaongök ós JelsiS- w . ■ \' késsfllékek felszerelését, kastóly-vlllamhai^tó borondox tsót. Klnden nemU villamos munkálatok gyorsan onköiöltotnok. Sxaksserflen vígtl motorok njratokorosalósót. Mlnoonnomfi ógök raktáron.
Értesítés.
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, hogy r Csengery-ut 5. szóm alatti üzletemet Kölcsey-utca 5. azámu házba holyeztera át, hol BJUk Ferenc cipófel&órész készítő mester úrral társulva
Willner és Bilik
név alAtt tovább fogjuk vezetni.
Midőn erről a t. közönséget tisztelettel értesítem, kérem, hügy eddigi szives támogatását továbbra le fenntartani szíveskedjék.
Teljes tisztelettel
Willner Lajos
olpészmester.
Értesítés.
\' Tisztelettel értesítjük a t. közönséget, hogy Nagykanizéán * Kölcsey utca 5. szému htzban (Makoviczkj cukrászda meüett) egy modern
cipő és cipőfelsőrész-készítő üzemet
nyitottunk meg.
Elvállalunk mindennemű estélyi, alkalmi, egyenruházati, orthopád és sport lábbelik r készítései, mérték és rendelés szerint
Kfllön felső reszketsz! tő-osz tály Begyben ós kicsinyben.
Javítások gyorsan es pontosan eszközöltetnek. Külön mértékosztály l
Külön exportosztály 1 Stives pártfogást kérve
teljes tisztelettel
Willner és Bilik
olpészaiesterek.
Átlag 9 MaUgan-foko* Jóltü bor
csakis fogyasztóknak
cladé.
Pick György vállalatai
Szombathely.
NaKjrkanliaSa bAfelih fi-lTltágoiltAit
Plfk íiyftncy patlnl urad " ----"
Tvlafon (Ml. uti
BUZBT, ROZSOT,
zabot, árpát ás tengerit
Vásárolunk legmagasabb napi áion.
KORPÁT
nspl ár alatt árusítunk,
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Stríínyrim: l utcra. T«Ufcmutm: l»3.
Nvomatott s laotulsldonosok: Zalai ás Gyarmati kónvvnv>mdfclában.
62 évfolyam
Nagykanizsa, 1923 február 4. Vasárnap
27. szám.
POLITIKAI NAPILAP
Vasárnapi szám ára 15 korona.
inrlilirtaitg kiadóhivatal r<V-m 13. Internrb»n -T»l«foi> 7«. "in,
Gazdasági Maffia.
Nagykanizsa, január 3.
Figyelmeztetjük a gazdálkodó magyar közönséget, hogy a vidéken alattomban egy bűnös szövetkezet, valóságos gazdasági Maffia működik hetek öta s országszerte szétágazóiig. E banda mindenféle nyugtalanító híreket kohol, hirdet és terjeszt kéz alatt, hogy a forgalmat megakassza és az árak alakulását károsan befolyásolva, magának jogtalan hasznot harácsolhasson a közügy rovására .
Lappangó üg>nökel ujabban azzal a hazug híreszteléssel hálózzák be a gazdák hiszékeny-ségét. hogy pénzünk értéke a közeljövőben Ismét nagyot fog zuhanni, a termelők tehát rosz-szul járhatnak, ha buzájuk, vagy egyéb szemes terményeik értékesítésében nem várják be az u) konjunklura kialakulását.
E gonosz és veszedelmes propagandának máris mutatkoznak ártalmas eredményei. Az élelmiszerek és egyéb közszükségleti cikkek ára rohamosan és természetellenesen növekedik az egész vonalon. A kecskeméti piacon legutóbb a buza ára métermázsánként 14000 koronáig szökkent fel, ami az árplac többi relációiban Is dráguló eltolódásokat vont maga után.
Nem szükséges bóven tárgyalnunk, mily vészes következményeket vonhatnak Ily gonosz üzelmek maguk után. Ha a gazdák vesztegeltetlk eladandó cikkeiket s az élelmiszereket visszatartják a közforgalomtól, vagy lehetetlen árakat kívánnak értük, ugy az Ipari terhelés Is drágítással felel nekik. Ily ujabb drágulási hullám pedig nagy bajokat vonhat maga után: megnehezíti a közélelmezést, lenyomja közegészségügyünk szintjét, felborítja a létlehelőség minimumát és vele a lakosság szociális nyugalmának, fennmaradását veti kockára.
A kormány és a hatósági apparátus résen állanak, hogy e Maffia üzelmeinek káros hatását ellensúlyozzák s a gaz üzéreket lefülelve, a büntető Igazságszol-
gáltatás utján ártalmatlanokká tegyék őket. De még a gazda-közönség is sokat tehet az Ily veszedelmes propaganda elfojtására. Ne adjanak hitelt földmlves gazdáink a gyanús alakoknak, akik az őstermelőket hazug hírekkel megkörnyékezik, hogy a bizalmába befurakodva, ót zavarba ejtsék, maguk pedig az Ily zavarosban halászhassanak Hazudik az ilyen alkuszügynök, mikor i korona zuhanásának közel kilátásával rémítgeti a vidéki termelőgazdákat. Koronánk értéke félév óta szilárdul meg-tartottu árfolyamát s nem zuhant
sem az-osztrák korona, sem a márka után alá E stabilizálás annak a biztos jele, hogy a külföld bízik pénzünk belső értékét biztosító államéletünk szilárdságában.
Bízzék a saját gazdaközönségünk Is, bízzék necsak honpolgári hazafias érzésből, hanem a saját reális érdekében Is. Az üzérkedő Maffia és ügynökei a ml belső ellenségeink, a nép el-némltót s a nemzet károsító). Ne üljön fel nekik a magyar gazdatársadalom, hanem Inkább támogassa a hatóságokat kinyomozni a Maffia gazembereit.
K130..1..! .,.!< i hű,,..,. IOJ. K ......... I.f.n-.r. aao.— K
ingok követelik a vendéglői bérletár felemeléséi, mig egyesek a nyugdíjas tagoknak kedvezménye* tagsági díjat követelnek. Több hozzászólás 63 hosszabb vita ulán Knörtzsr alelnök kéri a költségvetés pártatlan elfogadását, a nyugdíjasok tagdíj, kedvezményét illetőleg adjon a közgyűlés felhatalmazást a választmánynak, hogy minden olyan tseiben, melyben a tag kedvezményes tagdíj lerováslt kéri, esetenként és egyeden-ként belátása szerint intézkedhessen, azonban az évi 1200 \'K tagdíjat állapítsa meg általánosan a köz-gyUlés.
A közgyűlés ily értelemben hali roz, a költségvetési elfogadja és a pénztárosnak a felmemvényl megadja.
Majd kisorsoltak >0 kötvényt. A következő számok lettek kihúzva: 77, 413, 518, 314, 13, 506, S2Í, 99, 360, 372, 419, 416, 349, 152, 10, 3J3, 133. 550, 563 és 277 «z.
Dr. Etlényl Ügyész a választmány által módosított egyes alapszabály-szakaszokat terjeszteti elö, amit szintén elfogadlak.
Ezután dr. Darás Lászlónak Írásban teli Indítványát olvasta fel Knorlzer alelnök, melyszerint dr. Kállay Tibor pénzügyminisztert Nagykanizsa város képviselőjét a város érdekében kifejlett, megbecsülhetetlen szolgálataién az egyesület tiszteletbeli tagjává válassza meg.
A közgyűlés óriási éljentéssel, közfelkiáltással és nagy tetszéssel elfogadja dr. Darás inditványil, amit elnök határozattá emel.
Knorlzer jelenti ezután, hogy dr. Kállaynak tiszteletbeli taggá való egyhangú megválasztását mi este az elnökség személyesen hozza tudom ftqara a bankett előtt a kegyelmes urnák.
A Haitikor választása.
Knortzer György ezután megköszöni az elnökség és valaszlmán\\ nevében a tagok által iránluk tanúsított bizalmat és a mandátumot leleszi. Majd kijelöl két szavazat szedő bizottságot a választás meg-ejtésére. A választás tartamára a közgyűlést felfüggeszti. Egy Jö fél órát tartott a szavazatok leadása, összeszámlálása. Mikor a bizottság elkészüli munkájával, kihirdették a választás eredményét.
tinók lelt Faics Lajos. Alelnök Knorlzer György. Titkár Vellák Já nos. Háznagy dr. .Malek László. Ellenőr Golciuzky János. Ügyéit dr. Etlényi Géza. Gondnok Tottt István. Könyvtáros Ortutay Gyűli, Pénztáros Ltnyi László. A választmány tagjai: Bazsó József,fDanls Kálmán, dr. Szabó Zsigmond, Eber-hardt Béla, Eperjesy Gábor, Falár Mihály, dr. Hajdú Gyola, Halvax Gyula, Har iay György, dr. Kened,
Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter a Polgári-Egylet vacsoráján.
A nagykanizsai Polgnrl-Egylet 87. évi közgyűlése. — Felemelték a tagdíjakat. — Kötvény kisorsolás. — A pénzügy mlnlsz-tert tiszteletbeli taggá választották. — Tlsxlujltás. — A miniszter megérkezése ás fogadása. — Kállay Tibor ás Tarányi Ferenc az ttnnepl vacsorán. — Kállay beszéde.
Nagykanizsa, február 2.
A nagykanizsai „Polgári Egylet4 ma délelőtt 10 órakor tartotta meg rendes ávi közgyűlésit. Fennállton óta a 87-iket jubiláris jellegű, ünnepi lefolyású volt és mégis — s maga egyszerűségében méltó s mai ko moly, nagy időkhöz. A választmány és tisztikar tejes számban, s tagok szintén majdnem teljes számban vettek részt a közgyűlésen. És amikor az összes díszes, ünnepi hangulatú közgyűlési tagok együtt voltak, láttuk csak igazán, mily fontos társadalmi tényező ez a mi Polgári Egyletünk képviselve láttunk ott minden rendű és rangú és felekezeti polgártársunkat, akik nz utcán künn hagyva esetleges ellentétes állásfoglalásukat, mint a béke erős váraoa jöttek ide. hogy távol a küzdelem forgaugitol — többi polgár társaikkal egyetemben a béke pálmaágával ke/ükben, megértő polgár társi szeretetben feledjék «z éle: harcizaját. Nem láttunk sommit ab-, bol az ellentétből, békeoontasból, — mely hangossa teszi közéletün kel, csupa megértő, nákés. egyazon gondolatú dolgos tagjai a nagykanizsai társadalomnak
A betegeskedő Fala Laj.«s clnö.t helyett Knorlzer György alelnök nyitotta meg a közgyűlést, miután megállapított* a határozatképességet. Rövid einöki megnyitója után felkérte Vellák János titkárt, titkári jelentésének .beterjesztésére. « A titkári Jelentés.
A nagy gondossággal kidolgozott titkári jelentés rámutatott arra, hogy
— Saját tudósítónktól. — * kedvezőtlen viszonyok a Polgári Egylettel és éreztették hatásukat. 100 koronás tagdíjakból és egyéb bevételekből n pénzügyi egyensúlyt augusztus végéig fenn lehetett tartani, de a folyton erősbödő drájju lási folyamat érzékeny hatással volt az egyesületre s noha a választmány mindent megtett a kiadások íedezéséro, mégis a tagdij emelése vált szükségessé, hogy egv esetleges megrázkódtatás elkerülhető le gyen. A könyvek folytonos drágu-iasa lehetetlenné tette a könyvtár fejlesztését. A\'könyvtár 2717 kötet-bői áll. Az elmúlt évben 3094 könyv volt használatban. Majd kegyeleitel megemlékezik az elhunyt tagokról
— Gálos Béláról, Bogcnrieder Józsefről, dr. Cseresnyés Zo táoról, Frttdler Hugóról, Kovács Miklósról, Ofenbeck Kanlyroi. Soós Károlyról, dr. Szekeres Józsefről, Tanaly Tamásról.
Az egyleti tegok szama 486, eb ben 22 kültag is bennlfogiaUatik. A titkári jelentés tudomásul vétele után
— elnöklő Knonzer alelnök bejelenti dr. Dómján Lajosnak választmányi tsgs.<gáro! való lemondását
Ugynncsak cifogadta * közgyü-én n pénztáros jelemesét. A büdzsé előirányzott összegét 1,116.410 K ban álíapitotta meg a választmány. Erre van 573,402 K fedezet, mig 542.290 K fedezetlen. Ézen összeg fedezésére a lagdijak felemelését javasolja. Knortzer alelnök a tagdíjaknak fejenként 1200 koronára való felemelését indítványozza. Egyes
2
Zalai KOZLOmr
1*23. február 4.
Imre, Lesczynszky Szaniszló Maschler István, Miltényi Sándor, Mutschen-bscher Edvln dr., Nagy Lajos, Ötvös Emil, dr. Prack István, San-weber József, dr. Sabjfn Gyula, dr. Szabó Lajos, Schwartz Gusztáv, Venczely Zoltán, VIdos József, Welszbergcr Kálmán. Számvizsgálók: GQrtler Ferenc, Irmler József, Kostcin Ferenc, Rtedlmayer Károly, Surgóih Miksa.
A közgyűlés a tisztikart hatalma-san megéljenezte.
Knortzer alelnök a távollevő elnök és az újonnan választott tisztikar nevében megköszönte a bizalmat és Ígéretet ceti arra nézve, hogy mindent megfognak tenni az egyesület felvirágoztatásáért.
Háromnegyed tizenkettő volt — mikor a közgyűlés lelkes hangulatban véget ért.
Kállay miniszter érkezése.
Alig ért véget s közgyűlés, s tagok nagyrésze, élükön Knortzer György alelnökkel, a pénzügyminiszter fogadására készülődtek. Részint fogaton, részint gyalogszerrel a pálya, udvarra mentek, hol időközben nagyszámú közönség gyűlt egybe, akik szintén Kállsy minisztert várták. — Majd egymásután kocsin jöttek dr. Tarányi Ferenc főispán, dr. Sabján polgármester, dr. Gyömörey József főszolgabíró, dr. Krátky főjegyző, dr. Beusterien Erich rondőrtanácsos, dr. Kaufman Lajos közigazgatási tanácsnok, dr. Plihál Viktor földbirtokos, örley György kir. közjegyző, Knortzer György pénzintézeti igazgató, dr. Málék László és dr. Hajdú Gyula ügyvédek, Btzsó József ipartestületi eloök stb., stb.
13 óra ő perckor érkezett be a pályaudvarra a budapesti vonat, amelyből dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter, testvéröccse: Kállay Rudolf, Oroszy Géza v. kormánybiztos és dr. Paul Iván pénzügyminisztériumi titkár szálltak ki. Miut«n nem volt hivatalos fogadtatás, természe tesen a szokásos hivatalos üdvözlés és köszöntés elmaradt, azonban annál szívélyesebb, annál melegebb és annál meghittebb volt a kölcsönös köszöntés és kézszorítás.
Dr. Tarányi Ferenc főispán és dr. Sabján Gyula polgármester el-
sőknek üdvözölték a miniszterképviselőt, aki a nála megszokott uri közvetlenséggel mindenkivel barátságosan kezet fogolt, majd kíséretével és a kanizsai urakkal a „Centrál\'-ba hajtatott, honnan rövid időzés után közvetlen környezetével Kískanizsára hajtatott.
KLskanlzsán.
Kiskanizsán a miniszter kíséreté vei Simon József vendéglősnél szállt ki, ahol már terített asztal és pom pás ebéd várta az urakat. Az ebéden Kárlovits József külvárosi tanácsos köszöntötte fel a miniszter-képviselőt.
Simon vendéglős kitűnő konyhája a pénzügyminiszter legteljesebb elismerését vívta ki, amit az ebéd aUtt több ízben kifejezésre is juttatott. Ebéd után a miniszter kíséretével átment a .Polgári Olvasókörébe, ahol hosszabb időt töltött és elbe szélgetett a polgárokkal.
Nagykanizsára visszatérve a miniszter Oroszy kormánybiztossal és dr. Paul miniszteri titkárral meglátogatta dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselői, kinél szintén hosszabb időt töltőit, ugyancsak meglátogatta Ujváry Géza v. képviselőt és dr. Hajdú Gyula ügyvédei.
Dr. Kállay a banketten.
Félkilenc óra lehetett, mikor a pénzügyminiszter kíséretével a Polgári Egyletbe érkezeti, hogy résztvegyen az egyesület jubiláris bankettjén, melyre az elnökség meghívta. A miniszterrel jöttek dr. Tarányi Feronc főispán ós dr. Sabján Gyula polgármester is.
A Polgári Egylet hatalmas nagy-termében négy hosszú asztalon vé-gig helyezkedtek el az ünnepi ban. kett résztvevői Leheltek vagy 250 ent Mielőlt a miniszter aszialh»z üli volna, Knortzer György, a Polgár Egylet elnöke üdvözölte és megkö-szonte icjövetelét, msliyel az egye-sületet kitüntette. Majd tudomására adu a délelőtti közgyűlés azon határozatát, amely ői egyhangúlag, közfelkiáltással és lelkesedéssel az egyesület tiszteletbeli tagjává választotta. A pénzügyminiszter válaszában megköszönte az egyesület megtiszteltetését és ígéretet tett arra
nézve, hogy mindenkor szem előtt fogja tartani, hogy önnek az egyesületnek tagja. Majd azután elhelyezkedőit a főasztalon. — Jobbján Knortzer György, bal oldalán dr. Tarányi Feronc és dr. Sabján Gyula, mellette Oroszy Géza. Kállay Rudolf, Eőri-Szabó Jenő kúriai biró, stb., stb.
A felköszöntők.
Az első fogás után felemelkedett Knortzer György, hogy a távollevő Faics Lajos elnök helyett az első toasztot elmondja. Poharát emeli — hogy a Polgári Egylet örök életű legyen. Dr. Darázs László a pénz ügymínisztert köszöntötte fel, hogy egy szebb jövő alapjait lerakhassa.
Dr. Kállay beazáde.
Ezután nagy figyelem közepette omeikedik fel Kállay miniszter.
— Méltóztassék megengedni — úgymond — hogy most, amikor mint a Polgári Egylet lagja szót emelek, olt folytassam, ahol t. barátom elhagyta és személyemmel foglalkozik.
N*m megyek különösen az utóbbi napok hírlapi közleményei után, mert hiszen ezek állandóan személyemmel foglalkoztak, hogy maradok e vagy sem, és hogy mi történik hogyha megyek. Az elmenetelem feletti polémiái mondhatom, élénk érdeklődéssel kisérem és figyelemmel várom a klfej\'ődést. De meg kell jegyeznem, hogy nézetem szerint nem helyes, ha a közvélemény sokat foglalkozik egy szakminiszter személyével, mert ezzel azt a hitet és meggyőződést keltik az emberben, miniha az Ügyek intézésének rendszere szorosan összefüggne az illető személyével, ugy hogy annak iftvozása szükségkép változást jelent. Már pedig minden szakminiszternek arra kell törekednie, hogy alkotásai olyanok legyenek, amelyeknek helyes működése semmikép se legyen sze mélyéhez köive. Ez különösen az én szakmámban, a pénzügyek ama nagy feladatának megoldásánál fontos, amelyekre elsősorban váilalkoz tam, t. i. a megfelelő adóztatási apparátus kiépítésénél. Erről beszélni — tudom — nem mindég hangzik kedvesen és a legutóbbi időben igen sok panaszos észrevétel hangzott el.
Azt hiszem azonban, hogyha valamit egyáltalán sikerült elérnem miniszterségem alatt, ugy sikerült elérnem azt, hogy az első alapjait tegyem le ezen apparátus megszervezéséhez. Ez az intézmény ezidő szerint még talán nem is felel meg minden kívánalomnak, ha nem is elégíthet ki minden igényt, de kétségkívül alkalmas arra, hogy megteremtse azt a lehetőséget, amelyre a jövőbon valamely pénzügyminiszter bárminemű programot felépíthet.
Az utóbbi időben, különösen a kereseti adó és a forgalmi adó végrehajtása köréből merült fel sok panasz és észrevétel. Hangsúlyozom, hogy a törvények végrehajtásánál sosem kívánunk lehetetlent, hogy kimélni óhajtjuk a kisembereket, és hogy az a cél, amelynek elérésére törekszünk, mindig az, hogy az államhatalom és az egyes adózó közölt a bizalmat és a kölcsönös megértést létrehozzuk.
Egy másik terrénum, amoly ellen sok kifogás merült fel — az általam létesített Devizaközpont működése.
Bevallom, nem lanom ezt az intézményt olyannak, amely majd normális viszonyok között is fenntartható lesz, azonban az intézményt azoknak a rendkívüli viszonyoknak és körülményeknek hatása alait létc-tesitettein, melyeknek a nyáron tanúi voltunk és a melyekkel szemben elhatározó intézkedésre volt szükség.
A német márkának az utóbbi időben történt h*hetetlen elértéktelenedése nem volt nagyobb veszéllyel a korona külföldi értékének alakulására. A korona stabilizálása mesterséges eszközökre mindég nem alapozható.
A munka a normális viszonyok megteremtőjének egye dűli és egyben kétaégklvBl eredményt blztoaltó eazköze.
Uj állami kialakulás korát éljük és a legalkalmasabb idő a társadalom uj berendezkedésére vonatkozó seleciios programnak.
Poharamat a Polgári Egyletre és azok munkás tagjaira emelem abban a meggyőződésben, hogy ők mindig megfogjak tudni különböztetni a nemzet lehelő céljait a csupán napi politika számára szánt programtól.
óriási éljenzés követte a miniszter szavait.
riiben áll Az ember tragédiája?
Irt.: Kováca Antal tógíaiiwiiumi Unir.
Lucifer, . tagadás őii ««lleme, n rombolás fejedelme, pártot üt latén, az Alkotó ellen és ócsárolja az épen moit megteremtett világot. Isten eltiltja őt mennyei színe elől, de Lucifer követeli osztályrészét a világ feletti uralomból. Isten letekint a paradictomkerlbe éa ott két fa közti tért megátkozva azt Lucifernek adja. Ezgunyoian fakad ki Itten fukarságán, de ezért öntudatot hatalmi érzettel hirdeti: _Egy talpslattnyi föld elég nekem. Hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni."
A megdöntéat pedig akként akarja Lucifer keresztülvinni, hogy az Itlent, legremekebbnek hirdetett teremtménye, az ember által akarja kísebbiteni, nem kevesebbet célozván, mint hogy az embert Urával, Teremtőjével szemben engedetlen-aégre és így a Tőle való elizaka-dáara birja. Azt akarja az őt dicsőítő angyali karnak szeme elé állítani, milyen Teremtő az, aki a maga által alkotott lényt sem tudja a hü«ég és engedelmesség kötelékei közt megtartani?! Mert az Ur az első emberpárt fölhatalmazta a
paradicsom összes gyümölcseinek élvezésére, csupán a tudás ét a halhatatlanság fáinak gyümölctétől tiltotta el őket azigoru büntetés kilátásba helyezésével. Lucifer pedig megjelenve köztük emberalakban épen e két fajta gyümölcs élvezésére csábitja Őket avval, ha esznek á tudás fájáról, olyan tudósok lesznek mint az Isten. Ha pedig a halhatatlanság fájának gyümölcsét Ízlelik meg, örök élet éa ifjúság lesz osztályrészük. Amaz Ádámnak, emez Évának. tetszetős biztatás* S e biztatásra Éva szakit a tudás fájáról a gyümölcaét megízlelve, .^dámnak is átnyújtja azt. Most már Lucifer a halhatatlanság fája felé húzza őket, de olt a Ctierub lángoló karddal állja utjukat. Megesett az engedetlenség, az emberpárnak nincs többé helye a paradicsomban. Ezt tárja elénk a második szin. A harmadikban az Úrtól elszakadt Ádám é» Éva a tudás vágyától zaklatva ismerni akarják, mi vár rájuk, az Úrtól elszakadtak™ és az ördög hatalmába kerültekre? I.merni kívánják jövőjüket I De mivel az, ami ránk nézve ismerős mult, az a múlttal még nem fciró ősemberek előtt csak titokzatos jövő, azért a költő ezt a feladatot másként nem oldhatta meg, hogy velők jövőjük alakulá-
sát láttassa, csak ugy, ha álomképek alakjában pörgeti le előttük jövendőjük szinea vásznait. Elaltatja tehát őket s az első emberpár megálmodja ezt a jövőt, mely rá az Úrtól várakozik.
Adám éa Éva tehát a világtörténelemnek korszakot alkotó eszme-képvítelŐi gyanánt lépnek a színekre mindig más és más alakban és más név alatt. Minden eszme az előbbinek ellentéte, de minden következő az előzőnél tökéletesebb is. Innen van, hogy nz állandó bukás mellett az állandó haladás is megállapilható az emberiség történetében. A azinek avnag>- világvárosokban folynak le. Minden színbe Adám mint egy uj eszme diadalmas hőse lép be éi mint az esztne bukott hőse lép kl onnan. Ebben áll az ember tragédiája.
A negyedik színnel nyílik meg az emberiség történelmi utjának bemutatása. E s&ben Adám mint egyiptomi fáraó nz egyéni dicsőség eszméjét képviseli, aki a saját nevének fönnmaradásáért égbenyúló gúlát építtet, miközben milliók szenvednek, dolgoznak, fáradnak egy miatt, egy ember dicsőségének hasznot nem hajtó megörökítése végett. Ámde a gulaépitésnél halálrakorbácsolt rabszolgának felesége képében Éva rávilágít a fáraó
eszméjének hiábavalóságára, fölnyitja szemét az emberi szenvedés meglátására éa fáraó szakítva milliókat kínzó eszméjével, a milliók szabaddá tételét hirdeti megnyugvást keltő, egyedül jogos eszmének.
Az ötödik szín helye ac ókori Athén, a görög demokráciának me-legégya. A nép csakugyan egyedül parancsoló elem az államban s a legkiválóbb elmék, köztük Miltíades is, mint hadvezér, csak a nép parancsát hajtják végre. Voltaképen azonban nem a nép, hanem a szájas népvezérek, demagógok az urak s a nép azt teszi, amit azok fülűkbe dudálnak. S mivel moat a népvezérektől azt hallják, hogy hires vezérök, a marat honi Győző áruló, halált mondatnak a néppel fejére. U azonban a győztes sereggel vonul be Athénbe a ekkor a megrettent nép térden csúszva dicsőiti, de alig hogy azétbocsálja győztes hadait, újra ellene emeli nyelvét s halálra ítéli. Miltíades kénytelen bevallani, hogy milyen dőre dolog az arra még nem érett népnek adni korláttalan szabadságot, mert azt a soraikból kimagaslók elvesztésére használják. íme, Ádámot egyszer egoizmusa buktatja meg, másodszor altruizmusának esik áldozatául. (Vég» kör.)
19Z3. február 4
ialal kozlohv
< S,
Dr. Hajdú Gyula ügyvéd dr. Ta rányl Ferenc főispánt köszönti a Polgári Egylet nevében. Dr. Tarányi főispán *\'magyar haza boldogulására emeli poharát. Dr. Prack István Faics Lajost köszöntött©. Csillag Jenő gyártulajdonos pompás humoru toasztja frappáns hatást keltelt, percekig, erős derültségben unva a vendégsereget. Az elmés toaszton a pénzügyminiszter több izben mosolygot. Bfcezéltek még Székely főmérnök, azonkívül Anzorge Antal is.
Tizenegy óra után a pénzügy miniszter és kisérete bucsut elnökségtől és a legjobb hangulatban levő uritársaságtól — hogy az éjfélkor induló vonathoz felkészüljenek. Dr. Kállay 00 5 órakor indult kíséretével Budapestre. Vele ment Balatonszentgyörgyig Taráayi főispán íb, aki onnét rovább utazott birtokára.
A Polgári Egyletben pedig még sokáig a legjobb hangulatban maradtak együtt az urak. (")
Exportot a magyar művészetnek.
Irta: Pfclfar Blek.
Nagykanizsa, febr. 3.
A világtörténelem tanúságai szerint a külső hatalmi korlátozásokat, a politikai törekvések aláha-nyatlását mindig — ezen külső veszteségek kárpótlásaként — a belső élét koncentrálása szokta követni. így volt ez az atheniek sze rencvétlen véget ért prlopounezusi háborújától kezdve, a római hódi tás, a népvándorlási harcok, a középkor vallásháborúi és az újkor szabadságtörekvésein át, egész a hetvenes évek-német—francia ellentétéig, hogy a fizikai, a külső életerő tombolása után a lelki, a szellemi elmélyedés következett. A természet törvényei szerint ennek most is be kell következnie. Es habár a harctéri mérkőzésben nem maradtunk alul, ezt sohasem fog juk elismerni, de a diplomáciai körmönfontság háborúját elvesztettük és azért moat itt\'- az ideje, hogy megmutassuk a világnak, mi lakozik eltiport fajiságunk kultúrájában. Kulturális integritásunkkal vissza fogjuk-szerezni területi-integritásunkat.
Faji kultúránkban legértékesebb az irodalmunkon kivül képzőmű vészetünk. Itt az ideje, hogy végre félretéve nbtnzeti tunyaségunkat, képzőművészetünknek világpiacot teremtsünk. Ex nemcsak tehetséges, végtelenül élhetetlen képzőművészeink és iparművészeink magánérdeke, hanem nemzetgazdasági l szempontból is sok milliárdot jelentő államérdek. És habár nyugaton is nagyon kapósak a magyar alkotások, amiről máskor leszek bátor szólani, földrajzi és kul turális konstellációinknál fogvs elsősorban kelet felé kell exportot teremtenünk. Mi, akik Kelet-Európa kulturális metropolisa vagyunk, valóságos világtörténelmi missziónk, hogy a Balkán és Oroszország ázsiai kulturáját európai színvonalra emeljük.
Ezen a téren a kezdeményező lépések már megtörténtek közvet lenül a háború előtt, a konstantinápolyi magyar kulturház megalapításával, most azonban itt az ideje, hogy ext a gondolatot to vább fejlesszük és a gyakorlatban kiépítsük. Ennek keresztülvitelénél még attól sem kell tartanunk, hogy u a kisantant államai védővám által
Poimaré szenzációs levele a német jóvátételi követelésekről*
Bécs, febr. 3. (Éjfélkor érkezett.) Berlini lapok má Poincaré francia miniszterelnöknek egy szenzációs levelét közlik, amelyben a francia miniszterelnök nyiltan bevallja, hogy a német jóvátételi követeléseket maga is túlzottaknak és benajt-hatatlanoknak tartja. A német jóvátételi követélések - irja Poincaré — arra valók, hogy ezt az országot fizetésképtelenné, illetve gazdaságilag teljesen tönkre tegyék.
fognak védekezni, mert hiszen nincs mit védeniök, nincs müvé szetük, viszont általa namcsak ér demes művészeink jutnak jobb anyagi helyzetbe, mert bőséges piacuk lesz még hozzá jó idegen valutában, hanem a nemzeti gondolatoknak és a faji kultúránknak is nagy srolgálatokat testnek. De reméljük viszont azt is, hogy a magyar művészetpolitika is végre be fogja látni tévedését és nem fog akadályokat gördíteni a magyar műalkotások kivándorlásn ellen. Mert vagy muzeális értékű egy műtárgy év ekkor végső esetben az államnak kötelessége ezl megszerezni, vagy pedig nem az, akkor meg nyugodtan kiengedhető.
Mindezt azonban természetesen meg „ kell szervezni, még pedig necn dilietánsoknak, vagy élelmes üzletembereknek, hanem jó szakembereknek, akik képesek egy becsületes, a hivatása magaslatán álló internacionális msgyar műkereskedelmet létesíteni. A szervezésnek pedig társaduimi uton kell történie részvénytársasági, vagy más alapon, mert a jelen nehéz helyzetben nem várhatjuk ezt is az államtól.
Éi végre, ami az exportnál szintén nagyon fontos, itt még attól nem kell tartanunk, hogy a müvek hiánya itt benn az országban uagy áremelkedést fog eredményezni, mint az élelmicíkkeknél; hiszen ezen műtárgyak itt sajnos nem kellenek úgysem senkinek,- .tehát hiányuk nem less érezhető, mint az élelmicikkeknél. Vagy ha később a nagy közönség egy jobb bdá tása révén mégis érezhető lesz hiányuk, ám legyen, ez is cssk előnyére lesz a magyar kulturának, legalább tanuljuk megbecsülni a magunkét.
Ne várjuk tehát meg a tizenkettedik órát, hogy művészeink belefáradva a koplalásba végre kivándorolnak oda, ahol őket meg becsülik és tisztességesen megélhetnek, m^rt, ha ők » mieink maradnak ezután\'\'is, müveik kimehetnek, ez csak dicsőségére lesz a magyar géniuazoak; de h« egyszer maguk a. produktiv alkotó művészek is rászánják magukat a hazai rögtől való megválásra, akkor tényleg elérte a trianoni vértörvényszék a célját, mert akkor nemcsak az intéger Magyarországot, hanem ami még ennél is becsesebb a magyar kuliurát i» kivégezték..
Linznél kiöntött a Dana.
Linz, február 3. A Duna ma reggel kilenc órakor 4\'2 méter magasságot ért el és ezzel a mára várt legnagyobb magasságot 30 centiméterrel túlhaladta. A katze-naui ártéren négy b.»rskk és ur. ottani iskola már vir. alá kerültek. Az itteni hajóállomás kikötőhidja, valamint az Erzsébet rukodóp <rton lévő átrakodó sinek szintén víz alatt vannak. A hullámok -nár be hatoltak a magyar és a délnémet hajóraktárakba.
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárásom Intézet jelentése szerint hazánkban az idő továbbra is enyhe marad, azonban sok helyütt várható csapadék és a nyugati szelek élén leülése várható.
— Személyi hlr. Herceg Dr. Batthyány-Strattmann László és neje Körmendről Felsőolaszországba utaztak nagyobb gyermekeikkel üdülés végett. A csnlád többi tsgja és a személyzet pedig Köpcsényben költözött hosszabb időre.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán január 28-tól február 3 ig kilenc születés fordult elő, ezek közül 3 fiu, 6 pedig leánygyermek volt. Házasságot kötöttek : Jankovios lózsef tanító Kéth-lyről Thury Irénnel, Martínecz László lakatos aegéd Varga Annával, Bunczom Ferenc földműves Fülöp Máriával, Ifjú- Furmen Imre cipéazsegéd Nagy IlonAval, Szélig- Ferenc szijgyártó-segéd Grécti Máriával, Göltl Ferenc József vasúti koctirendczŐ Battyányi Évával, Plándcr László földműves Horváth Annávol, Hajdú Lásdó földműves Varga Rozáliával, Csordás István földműves Dxni Annával, Kocsis György földműves Kálovics Annával, Mórics Gábor napszámos Szabó Erzsébettel, Bog nár István napszámos Melles Teréziával, P.p István csumadiamester Vellák Katalinnal. — Elhaltak i S.~ gesdi Györgyike 1 hónapon hörghurut, özv. Horváth Utvánné Papp Anna 66 éves ogyszélhüdés, Mészáros József kegyesrendi tanár 71 éves végelgyengülés, F/ancsics. Jó-zsefné Schuck Terézia 50 éves tüdőhurut, Szancsek Stefánia 21 éves szervis?ivbaj, Ferk Imre 7 napos bélhurut, Furdán Jó/sef földműves 46 éves tüdólob, 8. Stupán István ciizmadiamester 67 éves végelgyengülés — Weisz Jdkabné Franki Engcnia 44 éves béldaga nat, özv. Karlovics Jánosné Szmo dics Erzsébet 69 éves vizkór.
— Saléxi Szent Ferenc — a katollkas irók vádőzxentjo. Saléxi Szent Ferenc halálának háromszáiéves évfordulója alkalmával XV. Benedek pápj ószent sege pásztorlcvelet intézett az összes püspökökhöz, amelyben közli, hogy Saló<ti Szent Ferencet a katolikus íróknak a védőszentjévé tette meg.
— A tisxtviael&nők jelmez estély®. A Nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők jelmexcstélye az idei farsangi évad szenzációjának Ígérkezik. A rendezőség sok kellemes meglepetést tartogat az estélyen résztvevő közönség számára. Az estély február 6 án, kedden este pont 9 órakor kezdődik. Az álarcosok azonban kéretnek 8 órakor okvetlen megjelenni. A Keresztény Tisztviselőnők jelmozestélyére — amely a maga nemében egyedülálló lesz — h nagyközönség figyelmét különösen felhívjuk. A bál-
I anyai- tisztet Inkey Pálné bárónő
fogja betölteni. — Azonkívül lejön Budapestről közéletünk számos kitűnősége is.
— Adomány. Egy kongregá-nista koszorumeg váltás elmen a felsőtemplom harangjai javára 100 koronát adományozott.
— Megszökött internált. A zalaegerszegi internálótáborból Bétí Zsófia földmives foglalkozású, —
muracsányi születésű, 34 éves,
ventipuRtai lakos megszökött. Közepes termetű, arca kerek, haja barna, orra, szája rendes, magyarul és horvátul beszél. Felső fogai, feltűnően hiányosak. Szökésekor feketeszinű cipőt, sötétazinü szoknyát, szürke oelyemkendőt és fekete plüsskabátot viselt. Kérem köröx-tetni s elfogatása idején idcklsér-tetni. Zalaegerszeg. — Tábor pa rancanok.
— A felemelt poatai csomagdíjszabás a következőt
1 kg-ig 105, 5 kg ig 175, 10 kg-i*. 325, 15 kg lg 475, 20 kg-lg 625 korona. c.lelmi*xer-csomagoknál 75, 125, 225, 325, illetve 425 korona.
— Holttányllvánltás. Adorján Niván zalaszántól földmives, 1884 ben született, A. Albert és Ballá Katalin fia. Sári Ilona férje, n 48. gyalogezredből eltűnt. Keszthelyi klr. járásbíróság.
— A vendéglősök bállá. A
„Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérok Segély-egylete" báljára serényen folynak *z előkészületek. A rendezőség mindent elkövet, hogy egy feledhetlen kedves estét szerezzen vendégeinek. Ne is maradjon otthon senki, nehogy később megbánja elmaradását. Akik tévedésből meghívót nerp. kaptak s arra reflektálnak, szíveskedjenek Banekovich János urnái, 6z egyesület jegyzőjénél megreklamálni. A rendezőség, úgyszintén a táncrendező ifjúság ragjai ezúton kéretnek, hogy f. hó 6 án, kedden délután 4 órakor az ipartestület emeleti helyiségében egy utolsó megbeszélésre feltétlenül megjelenni szíveskedjenek.
— A Keresztény Tisztviselőnők EgyeaQIete felkéri a ren, dező-bizottság öiazes tagjait, valar mint a hölgyeket, akik gyűjtőivel vállaltak, hogy ma délután 6 órakor szíveskedjenek összejönni a Nádor utcai helyiségben. — Akik tévedésből nem kaptak meghívót és arra igényt tartanak, azok szíveskedjenek ugyanott ezt bejelen-, teni. — Továbbá a vezetőség szíves tudomására hqzx* azoknak, akik a tanfolyamra bei atkoxtak, hogy a varró szabó tanfolyam elsőrangú fővárosi erő vezetésével 5-én vagyis hétfőn délután 4 órakor megkezdődik.
— A nagykanizsai déllvaanti tisztviselők táncmulatsága kőx-bejölt akadályok miatt nem lesz megtartva.
— A nagykanUaei
velők a fővárosi sajtóban. A „Hazudik a muzsikaszó" múltkori előadásának nagy sikere még a fővárosba ia eljutott. A „Színházi Élet" legújabb axáma egész oldalt szentel a nagysikerű darabnak és a kiváló műkedvelői karnak. Különösen kiemelték az est legjobb-szerep.-lőit, Somogyi Ferencet, Weiszfeld Nusit és a darab rendezőjét, Szabó Pislát, akiknek a fényképeit is közölte a „Színházi Élet". Közölte a l«p ezenkívül az egész sziniapot is. Megtörtént tehát az, amit megjósoltunk, a nagykanizsai műkedvelők hire az egész országban elterjedt. Ennek mi is őszintén őrülünk.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. február 4.
— Alaptőke emelés. A Nagy kanizsai Takarékpénztár Réstvény társaság igazgatósága f. hó 3-án tartott ülésében elhatározta, hogy a f. évi március 10-ére egybehívandó rendes közgyűlésen javasolni fogja az alaptőkének 10,000.000 koronáról 20,000000 koronára leendő felemelését és pedig ugy, hogy minden régi részvényre egy uj részvény jegyezhetó 2600 korona befizetése ellenében március hó 12-től március hó 30 ig bezárólag. Ezen alaptőke emeléssel az intézet tőkéi
47,000.000 koronára emelkednek *
igy módjában lesz városunk legnagyobb pénzintézetének, hogy ügy felei igényeit a legnagyobb mértékben kielégíthesse.
— A Kath. Legényegylet ■ xJnlelőadása. Már csak három nap választja el az érdeklődőket o farsangi saison egyik legsikerültebbnek Ígérkező estélyétől: a Kath. Legényegylet szinielőadásától, me lyen Farkas Imre hires irredenta darabja : Tul a nagy Krivánon kerül előadásra. A rendezőség lázas buzgalommal készül az előadásra és minden igyekezetével arra törekszik, hogy az előadás a várakozás nak megfeleljen és a közönség tényleg szórakozzék és jól érezze mag^t. Az első előadás szerdán 7-én, a második 8 án csütörtökön les*. Jegyek még kaphatók a Schless testvérek paplrkereskedésében. — A szereplők neveit tartalmszó szín lap is elkészült és az összes üzletekben olvasható és igy már most lehet typpelni, hogy melyikük fogja a legnagyobb sikert aratni.
— A munkásifjak azervez-kedése. A Keresztény Munkásifjak Országos Szövetségének nagykanizsai fiókja megalakult. Részletes tudósitást lapunk legközelebbi számában fogunk hozni.
— Pályásatok. Járásbirói ál-lásra a tapolcai kir. jbiróságnál 2 hét alatt a zalaegerszegi kir. tszék elnökéhez. — Ot fŐvigyázói állásra a bajai pénzügyigazgatóság kerít \'etében 14 nap alatt. — Kezelői állásra a nyíregyházai pénzügy-
8\' azgatóságnál 14 nsp alatt. —
ijnoki állásra a szegedi kir. . ügyészségnél, két hét alatt az ügyészség vezetőjéhez. - Dijnoki állásra a szombathelyi kir. ügyészségnél, négy hét alatt az ügyésr ség vezetőjéhez —Napibéres szám vevői pénzügyi számtiszti állásri a berettyóújfalui főszolgabíró mel let, 14 nap alatt a debreceni pénz ügy igazgatósághoz. — Ut számve vőaégi XI—VII. fiz. oszt.) tisztviselői állásra a zalaegerszegi p. ü. igazgatóság mellé rendelt számvevőségnél, 14 nip alatt.
— A postások estélye iránt, amely 10-én — szombaton este lesz a Polgári Egyletben — váró sunk uriközönségének osztatlsn érdeklődése nyilvánul meg. A jegyek nagyrészét már előjegyezték és tekintettel a nagyszámú bejelenté sekre, ajánlatos már most gondoskodni a jegyekről. A minden tekintetben kiváló müaort a következő számokból állították össze: 1. Msgvar Hiszekegy, énekli a postás dalárda. 2. Klasszikus tánc, lejtik: Böhrn Manci, Józsa Mid és Fatér Gizi. 3. Chello. Schumann pt. titkártól. 4. lassz tánc, Lejti Harsay Ghi. 5. Vonósnégyes, vígjáték. 6. Kuruc dalok, postás dalárda. A jegyek ára 300, 200, 150 és 100 korona, kaphatók a posta hivatal főnöki irodájábsn.
— Dr. König fogorvos berlini tanulmányútjáról megérkezett s rendelését megkezdte.
Kiütéses tifusz Budapesten.
Eddig több mint kilenc megbetegedés tortént A járványt Ounántulról vitték a fővárosba.
Budapest, február 3. (Saját tudósitónk telefonjelentése.) Á fővárosi tiszti főorvosi hivatal közlése szerint a főváros területen a legutóbbi napokban kilenc kiütéses tifusz megbetegedés fordult elő, amelyek közül kettő halállal végződött. A rendkívül súlyos járványbetegséget állítólag Danántulról hurcolták a fővárosba.
A tiszti főorvosi hivatal mindent megtett a járvány lokalizálására. A tegnapi napon már ujabb megbetegedés nem is fordult elő.
— A „leláncolt Hnngárla"
Amerikában. Érdekes ajándékkal lepi meg Amerikát az a magyar gyermeksereg, amely Pedlow kiipi tóny szeretetadományaiban részesült. Tudvalevő, hogy a 40.000 csomagot kitevő szeretetadományo-ket -az Egyesült Államok Hajó von ni.hí, at United States Lines teljesen ingyen hozta át Európába és igy lehetővé tette, hogy az óriási Összegeket kitevő szállítási dijon is további szeretetadományok vásároltassanak. — Az „Amerika" nevü hajó, mely az adományokat hozta, azóta hihetetlen népszerű ségre tett szert. Igy például a pesti riporterek bálján ennek a hajónak a fedélzetét mutatták be a Vigadó termében és vettek fel rajta száz és száz bohó jelenetet, melyeknek fotográfiáit Budapesten szerte látni a kirakatokban. Most pedig egy gyűjtés eredményéből a megajándé kozott gyermekek gyönyörű szob rot vásároltak, melyet Bethlen Gyula szobrászművész mintázott s azt »t „Amerika" hajónak ajánlották fel azzal, ho*y a műtárgy; mely o leláncolt Hungáriát ábrázolja, lábainál az összetört magyar címerrel, kezében tőrt karddal, o hajó óriási szalonjába kerüljön minden időben kiállításra. — A Hajóstársaság budapesti irodája vállalta a szobornak a brémai indulási kikötőbe való elszállítását.
— Lndendorff a Ruhr vidék megszállásáról. Münchenből jelentik: Ludendorff tábornokot az loternaclonal News Service" munkatársa meginterjúvolta a Ruhr-vidék megszállásáról. A tábornok .<* újságírónak többek között a következőket mondotta: „Ha csak csoda nem történik, még egy esztendeig, vagy még tovább a Ruhr vidéken lesznek a franciák. Nem bízom sem Angliának, sem Ameri kának közbelépésében, amellyel megakadályoznák Franciaországot, hogy a hegemóniát Európában magának biztosítsa, Anglia soha sem merne hadat üzenni Francia országnak, mert a francia hadirepülő flotta nagyon erős. Azzal viszont nem sokat törődik Francia ország, hogy Angliában miként vélekednek a Ruhr-megszállásról. Nyilatkozata további részében Lu dendorf hangsúlyozta, hogy Németországnak sehol sincsenek barátai, amit érez is a nép és azért egységes, hogy erős legyen. Befejezésül azt mondja, hogy a németek legyenek is egységetek n franciák elleni gyűlöletben és a végső ellentállási szenvedésében.
— Francia katonai attasé a görög hadseregnél. Berlinből jalentik : Az athéni francia katonai attasé Szalonikibe utazott, tihol Pongelos görög főpsrancsnokknl lépett érintkezésbe, hogy vele a görög hadseregnek n Marica folyó mentén való elrendezéséről tárgyaljon.
— A megszálló franciák nágy német rendőrt halálra Ítéltek. Berlinből jelentik: Aacheni jelentés szerint a belga megszál lók a franciákkal egyetértőleg haditörvényszék elé állították a hamborni rendőrség négy tagját azért, mert a háborúban ezek egy belga hadnsgyot állítólag orvul meggyilkoltak volna. A haditörvényszék statáriásan tárgvalta az esetet és mind a négy rendői t halálra Ítélte.
— Ssoroaabb német angol barátság létesült. Berlinből jelentik: Bergmsnn német-birodalmi államtitkár elutazott Londonba, hogy az angol kormánnyal fontos küldetésben érintkezésbe lépjen. A berlini sajtó ugy kommentálja az államtitkár elutazását, hogy utazásának célja az angol-német ba-. rátság kimélyitése. — Bécsből je-lentik: Amsterdami távirat hir* adása szerint Bergmann német--birodalmi államtitkár Londonba utazott.
— Erdély éaxakl réssé hadl-zóna. Kolozsvárról jelentik: Az orosz hadikészülŐdésekre való tekintettel a románok Erdélynek Mármarossziget, Dés, Gyulafehérvár és Petrorsény városok közti területét szigorú hadizónánnk nyilvánították. Ezen a területen elrendelték, hogy ^tatáriásan járnak el mindazok ellen, akik állambiztonsági vagy közrend elleni kihágást követnek el, rémhíreket ter jesztenek, vagy katonai, vagy polgári hatóságoknak fenntartás nélkül nem engedelmeskednek. Elrendelték a hadizónán az összes fegyverek beszolgáltatását halálbüntetés terhe mellett. Meg vsn tiltva mindennemű összejövetel, gyülekezés, a záróra pedig este hat órától reggel nyolc óráig terjed. A hddizónának nyilvánított vidék lakóssága elkeseredett türelemmel viselkedik ezzel az uj állapottal szemlen.
— Lord Cnrson levele a Nemzetek Szövetségéhez. Berlinből jelentik : Lord Cursoo levelet Intézett a Nemzetek Szövetségének főtitkárságához, amelyben a következő nagyfontosságú dolgokat Írja: .A Inusannei konferencia január 23-iki ülésén nyíltan kijelentettem azt á felfogásomat, hogy \'a török területek jövendő határait illetőleg a tárgyaló hstalmak felfogásában óriási eltérések vannak annak dacára, hogy e körülmény nemzetközi viszonylatokat érint és azzal a nagy szerencsétlenséggel fenyeget, hogy épp ugy veszélyezteti a békét, mint azon államok viszonyait, amelyektől a béke függ."
— A magánvasntak tarifacsökkentése. A Délivasut, a Győr-Sopron-ebenfurti vasút, továbbá a többi msgánvasut is az élelmiszerek és agrárcikkek díjszabását a Mávéhoz hasonlóan leszállították.
— Háxasság. Bsngonbergi Ster-
beczky József a Magyar-Olasz Bsnk cégvezetője f. hó 3-án házasságot kötött Keszthelyen náhai Sehill Imre gazdasági akadémiai tanár özvegyével szül. Keresztury Gizellával.
— Találtak a Csengery-utcában 2 darab kulcsot. Igazolt tulajdonosa a rendőrségen átveheti.
— Uránia. Monroe kapitány, — dráma Alaaka hómezőiről 4 felv. Főszerepben William S. Hart és Katharina Macdonald. Halálóra\', de tekiiv töri. 5 felv. — Kedden és szerdán az első svéd film: Száműzöttek, dráma a kommün által száműzött oroszok életéből. A főszerepekben, menekült orosz színészek.
— Megjelent a Wyu**t Madioh
száma, a következő, rendkívül gazdag tartalommal: Gellért Oszkár: Adlm. (Vera). Karinthy Frigyes: M\'dách és lelki rokooii, \'..acxkö Géza: A XIX. századi férfi tragédiája, Kuncz Aladir: A mi Madáehunk, Szabd Lőrinc: Istec. (Ven), Fűst MUAn: Emlékezés kétféle nevelőmről, Kosztolányi Dezső: Lucifer a katedrán. (Játék egy kivonásban), Murányi Zsolt: A szerep. (Novella), Kévay József: A« Ember Tragédiája álom-motivuminak őse), Babits .Mihály: Előszó uj Madách kUdáshoz, Bányai Kornél: Az Kmber Tragédiája (Vers). Schöpfln Aladár: A« Ember Tragédiájának lírája, Telekes Béla: Az Ember Tragédiája. (Vers), Pataki József: Egy k\'s színpadi elmélkedés. Kősli ezenkívül a folyóirat Fenyő Miksa rovatát: Elmúlt hetekből és Sxomory Dezső uj színmüvének a ,Gloriá\'-n«k teljes első felvonását A Madách szám ára 200 korona. A Nyugat negyedévi előfizetési dija 1000 kor. Kiadóhivatal: Budapest, Vilmos császár-ut 51.
— Sseasádó Nagykanizsán.
Huber Elzike müvészestélyei hétfőn (február 5 éo) 5, 7 és 9 őrskor a m. kir. 6. honv. gy. ezred zenekart közreműködésével az Urániában. — Uj müsorl Uj kosztümök I Reodes mozihelyárak.
— 84 oldalaa a »sinh4*t Élőt
e heti száma Az albumnak beillő diszes szám ragyogó képekben számol be Sxomory Dezső uj darabjáról, a .Glóriádról, a .Terike* reptizéről, a Bonbonicr megnyit* műsoráról, az ossies színházi aktualitásoktól. Rengeteg cikken kívül közli Szenes Béla uj ragényél, kottát, egy teljes színdarabot, s gacdag mel\' lékletet ad. Ára «0 kor., negyedévi előfizetés 600 korona. Kiadóhivatal: Budapest Erzsébet-körűt 29.
— Az Uránia mozgószlnházban pénteken egy uj fekete pénztárca találtatott, — átvehető az Uránia pénztáránál
— Sodorna ás Gomorha H. része csütörtökön és pénteken fél 6, fél 8, fél 9 órakor. Minden jegy újra előjegyzendő.
Vadbtfrökat, nyut, róka, stb. legmagasabb árban veszek Ksabó Antal
fegyverkereskedő.
— Minden maghaláé a lábtél arad,
érért ajánlatos meleg gyapjuhartsnyák viselése Próbálja meg egy fejeléssel a legjobb anyagból Wszitve Ptlipp harlsnyakótődéjé-ben, Siombsthely, SzéU Kálmán utca 6.
— A klinikákon ugy itthon, mint k»l-foldöo á\'laodoan hasinálják a Hunyadi János keserű vizet Több mint ezer orvosi bizonyítvány igasoija k-tünő minőségét
- A Vlláff-mo*ffób*n még csík ma
lesz Uthstó ,A gyűlölet* völgye 0 felvonásos amerik.i kal-ndorregény és ,A bün háza* 4 felvonásos nagyhitásu bünilgyi regény. Míg kedden és szerdán ,Hank kisasszony* cim alatt egy remek ssinmilvet mutat be a Világ mozgó, még pedig Pierre Custot, francia iró világhírű regénye után a Gaumont-tUm-gyár feldolgozásában. A főszerepeket lUanc-ic Montéi és Jean Déva de játszák, a párisi Comcdie Franc tise tagjai s ez már bő garancia • rra nézve, hogy a íVlm a remekek-remeke.
-- Zenemű ojdooaáfok. .Magyar Élof dalciklus, zenéjét Petőit Sándor verseire irta: Lányi Viktor, Petőfi százesztendős ünnepére. .Olivia hercognő\' zenéjét Bródy Miksa verseire szórté: Buttkay Akos (operett 3 lel vonásban). Bodrogi ZslgmonJ két uj magyar dala .Régi dal... Régi ny«* zenéjét sxerzé. Hetényi-lleldlberg Albert. -Kaphatók Fischel Fűl-ip Fial kfayvkeret-kedésében
1923 fíbru<r 4
A teáról.
Irta: Póach Géza
MsgyarorszAgon, ahol még nem fogyasztják általánosan a teát mint italt, hsnem, sajnos, még cssk mint éhezett italt, — nagyon sok ferde és helytelen nézet forog közszájon még az Intelligensebb embereknél Is. Azért tsrtom szükségesnek, hogy bár klaaé a rövidség mistt szárazon, de mégis nagy-jábsn elmondjak miadent a teáról, ugy, hojfy a nagyközönség helyesebb fogalmakat alkothasson róla.
Általában a „tea" elnevezés alatt a teanövény azáritott levelét értjQk. Ez a bokorszerQ növény szoros rokonságban van a mindenki által ismert szobanövénnyel: a „kamelia\'1-vol, A lándzsa alakú éa fürésx-szélű levelek váltakozva Ginek az ágon a a fiatal levelek kissé szörö-sek, de később simák és bőr-szerűek lesznek. — A virágjs ugy stinre, mint alkatra nézve igen hasonlít a mi vadrózsánkhoz. A tesbokor elérheti az 5—6 méter magasságot is, de mint ültetvényt legfeljebb 1 méter magasságig engedik megnőni. Eredeti hszája China déli részeiben volt, vslsmint a azomszédos Assamban, de már ejíéaz China—Japán—Ceylon—Java Brit—lodiában nagyban termelik. V<«nnak még jelentékenyebb teaültetvények a Himalája vidékén, Afrika különböző helyein, Rio de Janeiroban, Sumatra szigetén stb.
Természetesen China volt az, amely először hozta a világpisers s a XIX. század közepéig vezető szerepet is vitt — melyet ha megakar tartani, helyesebben, hs vissza akarná szerezni, ugy lekellcna mondania a mindenféle hamisításokról és csalásokról; továbbá bekellene vezetniők a praktikus angol által Brit-Indiában alkalmazott modern teamüvelést és gépeket.
A teát szárazföldi és vízi uton hozzák be Európába. Az előbbi Kiachtán — Nischni - Nowgorodon keresztül vezet Sit.-Pélervárra ; ezt n teát „Ksraván tea"-nak nevezik, mert még nem volt meg a trans-szibériai vasúti vonal, karavánok hozták és pedig igen finom válogatott teát, mely mint „rsritas" szerepelt Európában s igen msgas éra volt. De ennek véget vetett az említett vasúti vonal kiépítése, mert most már a közönségesebb fajtákat is szállítják s nagyban árulják mint — karaván teát — holott az a valódi eredetiségében már nem is létezik. A másik uton — a vízi uton jött tea legnagyobb része a londoni s a hamburgi piacra kerül.
A teát mint italt Cázak-Indiában, Chinában és Japánban mára középkorban általánosan ismerték éa itták. Európába a XVII. század közepén a hollandok hozták be. Hódító útját o tea Hollandiából Anglia felé vette és bár kezdetben horribilis volt az ára — az angolok mégis igen megszerették s gyorsan terjesztették.
Jellemző az akkori kereskedők nyereségére, ha tekintetbe vesszük, hogy ők Batáriáaan 3 livreért vettek 1 font teát, amit Londonban 60—05 livreért adtak el.
Közép Európában a teát Dr. Cornelius Dekker, a brandenburgi válssztó háziorvosa (1648—86 ) terjesztette, ismertette, mondhstni honosította meg. A vérhigitás eszméjét hangoztatva Ő szállt először sikra e tea mellett. (Kortársai persze majd mind ellene voltak.)
(Folyt köv.)
ZALAI KÖZLÖNY
Nem less oj török háborn.
Lausanne, febr. 3. (Szikratávirat.) Musztafa Kemal kijelentette, hogy a lausannei ántánt-tervezetet el fogja fogadni. Ezzel az uj tőrök háború veszedelme elmúltnak tekinthető/
Nagykövetek tanácsának Jegyzéke a német kérdésben.
Páris, febr. 3. A nagykővetek konferenciájának ultimátuma, me lyet tegnap a litván kormányhoz intézett, . felkelőknek Memelből való visszavonásán kívül követeli az ideiglenes kormány és a közjóléti bizottság feloszlatását. Vonakodás esetén többrendbeli Intézkedést jelent be, jelesül a Rigával való diplomáciai viszony megszakítását.
Lengyel forrásból származó hir szerint az uj államtanács a városnak a litvánok részéről való végleges okkupációját proklamálta és a litván köztáraasággal fennállott területhatárt megazüntette.
As irorazágl harcok.
London, febr. 3. John Bagwell szenátort, akit Ír felkelők Howth mellett foglyul ejtettek, most Ismét szabadon bocsátották. Dublin-ban felkelő vezéreket fogtak el, akiknél fontos okmányokat találtak. A Greát Northern vasúti tár saság Dronin nevÜ állomását Louth grófságban a felkelők bombával felrobbantották.
Megtörik a német ellenállás.
London, febr. 3. A sajtó egy részének az n felfogása, hogy a Ruhr-vidéken a sztrájk szünŐfélben van éa a német ellenállás összeomlik. A Daily Mail külÖntudósitója Düsseldorfból azt jelenti, hogy Franciaország jelentős győzelmet vivott a Ruhr-vidéken. A vasutassztrájk most már n bukás szélén van, ami magával hozza a polgári közlekedés helyreállítását és az élelmiszerszállítást a fő ipari városokba. Egyetlen szénvonalnak sem engedik meg, hogy az uj határon keresztülmenjen. A szállód >k francia-ellenes bojkottjs is szünőben van és a frandákat már mindenütt kiszolgálják.
Franciaország szeretné elismertetni as angolokkal a Ruhr megszállás jogosságát.
Essen, febr. 3. A franda kormány bizalmas uton lépéseket tett Londonban és rá akarja venni a brítt kormányt, hogy ismerje el a Ruhr terület megszállásának jogosultságát, mert az nem a német nép, hanem kizárólag Cuno kormánya és a német nehézipar demokráciaellenes tulajdonosai ellen irányul. — Franciaorazág értésére adta Bonar Lawnak, hogy mihelyt est ■ két veszedelmet elhárította, hajlandó Németországgal a legutolsó moratórium tervben foglalt feltételek alapján tárgyalni és ha Németország azokat elfogadja, akkor kiüríti a Ruhr-területet, de Essen még azután is zálogul franda kézben marad.
As olasz minisztertanács helyesli Mussolini külpolitikáját
Róma, febr. 3. A tegnupl mi-nisztertanáci jóváhsgyts a miniszterelnök által követett külügyi politikát. Mussolini közölte a ksblnet-tel, hogy az összes fasdsta alakulatokat feloszlatták. *
Uránia. Jön Sodorna és Go-morha II. rész.
Hétfőn minisztertanács.
BudoDest, febr. 3. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A miniszterelnökségről nyert értesülés szerint hétfőn mlnisztertsnáca lesz.
KÖZGAZDASÁG.
Az Alsódnnántnll Mezőgazdasági Kamara a Zalavármegyei Gazdasági Egyesülettel karöltve rendezendő zalaegerszegi zászlóbontó gazdagyüléseTiránt az érdeklődés igen élénk. Tekintettel arra, hogy nem csak a 100 holdon felüli földbirtokosok vannak egyénenkint meghiva, hanem a zalavármegyei összes gazdakörök, olvasókörök-, hitel- és fogyasztási szövetkezetek, vslamint a mezőgazdasági bizottságok is, bizonyosra vehető, hogy a február hó 12 én, hétfőn délután fél 3 órskor Zalaegerszegen megtartandó gazdagyülésen a gazdák százai fognak megjelenni. A kamara elnöksége és tlaztvlselőksra gróf Hoyos Miksa vezetése alatt testületileg utaznak ez alkalommal Zalaegerszegre, de a fŐldmiveléaügyi miniszter la Ígéretet tett, hogy tőle tdhetőleg személyesen fog ez alkalomból Zalaegerszegen megjelenni. Irásbsn jelentették be megjelenésüket valamennyi előkelő intézet, szövetkezet és gazdatársadalmi testület. Dr. Legény Ödön és Bertsch Ottó tanárok előadásai iránt igen nagy az érdeklődés. A zásrlóbontó gazdagyülést délután fél 3 órakor fogja a zalaegerszegi vármegyeház közgyűlési termében nemzeti hitvsllásssl megnyitni gróf Hoyoa Miksa kamarai elnök.
Hernyóirtás. A főldmlvelés-ügyi miniszter legutóbb kisdott rendeletében a községi elöljáróságokat axigoruan felelőssé teszi s hernyóirtás aikeres elvégzésére. — Erre való tekintettel a hernyóirtási rendeletet a legszélesebb rétegben kÖzhirré kell tenni. Mulssztás esetén a községi elöljáróság az irtást a mulasztó költségére végezteti el. Egyébként a miniszter jelentést kiván arról, hogy a rendelet végrehajtása milyen eredménnyel járt.
J
Valuták és devizák:
NtpoUoo WOU, Font (LoaJoo) Í2J00 -t?600, Dollár (New-York) 2660 2736, — Francia frank (Paris) 163-173, Márka (Berlin) S-10, Olasz lm (Mii*no) 126-6—132 6 Ositrák korom (Bécs) 37«»—390, Lel (Bukarest) 10 II, Szokol (Prága) 76-8u, Svájci frank (Jurch) 496-Mi. Dinár (Zágráb) 26—27, Lengyel márka (Varsó) 7 25-8 26
Zürichi zárlati
tíerlln 1 37 Amsterdam 208 60, Hollandia, New-York 632 - 26 Loodoo 2486, Párti 3366, Milano 2667, Prága 16.60, Roda-pcat 20 26, Zágráb 620, Varsó 1 5o. WUo 0-74, Szófia 340 Otíliák bály. 0 76
Termény Jelentési
üuza (Tisza vlMki) 12700—12600, egyéb 12600-12700, rozs 8000-8100, takarmányárpa 8200-8400 sórárpa 8000-8200, itb 8000-8200, tengeri fl00-8200, repce 14000—14600, korpa 6100 -6200, kölas 8600-0000.
Budapesti állatvásári
Marhahús I. r. egészben 400—620, hátalj* 460-670, ele ja 380—610, 1L r. etfasbeo 280—370, hátulja 310—400, e&je 220—^60 Növendék marhal I. r. cgénbeo 360-370, borjú (ók>tt bírb) 610-660, Készlet: Nagy-marha 264, aUdáa 202, — Növendék marha —, eladás —, borjú —, eUdáj —, Marhabőr 610-530, borjubőr 1100—1150.
n Sertésvásár i
Felhajtás 600, Elkelt délig 400, Orag — Kösép 670, Könnyű 620, I r. 690, II630 Zrij 850, Szalonna 670, Uh. has 660.
Értékek:
Magyar httal 21600, Osstrik hltal 2660, Hasal 66 0, Jelzálog 415, Ussiaftoló 3060, Kamkadelml Bank 40000 Magyar-Olasz 640. Baocslnl 126.000, Drascha 43000 Alta-láaoa szén 200.000, SsAzsvW 43000 Sajgó-Urjánl.78.600, Urikányi 135-000, Rima 11350, SchUek 14800, Guttmann 16760, Kasfci 131000 Danlca 13600, Klotild 8800, Magyar cukor 830 000, Adria 65500, Allintika 6975, Klrályvir C20J, Botnyák-Agrár 1800, Up-ták 3960, Pböboi 6350, Vasa. Villámot 9600, Gizella 12800, Konkordla 8400, Déli Vaaut 9200.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Nyilt-tér.*)
Tck. Dr. Fenyves Faranc urnák
Nagy kanina. A nagykanizsai kir. tdnrényszék eláll V. 2521/922. as. ügyre vonatkozólag b. tudomására adom, hogy a Zalai KÓsJöny c. lapban megjelent cikkel önt egyéni becsületében sérteni nem akartam és ha ozt megtettem volna, esért sajnálatomat fejesem ki. Nagykanina, 1923. február 3. EWtWnk: Somogyi Dczsőnó.
Dr. Hirschlar Jeni Dr. Krauss Aladár _
E sorok vétala után nevezett allén feonti szám alatt tett büntető feljelentésernot vissza* vootam.
_ Dr. Penyves Ferenc.
Apró hirdetések
4U*> llNMi IMkorau. TMUftkk WWf*l • m4.ii iiattk 4t»Ua Mlaűttoluk. Alltat k.mdko.k 30 esÁ*U4k imf^lata;.
U»ll».l4d» Irljoca aj, te rUk llul txfefUA-Um. iMUU 1 m<l»máiM bHnili gömb- H ro\'l>« • >14 Kíali Milct *•«. I. «nvtWi
Jóhátböl »«ló t; r*0 Utó, «»m,IA<v.k (.)»»-
litlk uuk B(I( r«TMt«<t4tWi*W
Kmmrotól, Lofcoraobtl <«;l.\'-c<£ ««k
luk. oj^ptri ujink iic.iiui tiiulosi. Cin t
______«>«
rOXOnjrtelA vtllatjt t k«T<Mti t.46 t*»v<«,;.«n r-«kivlni kí-,T<k ((U<II<<<W<. mdMi, n>«il*(k«ul-
MM. <r>»r,«r-n<TTWI C«<n • kik4M>ui C)«g
LUIiyUI a rórést stb. jótálUs melktt vállal - Vldákro is megy. Vlráflh ■lamér xongoram., Arany János-u. 10.
JA l.l\'r\'- elIrnetMB k;n*«k »o ■ uMt
Uk«M c<yí(l VIkhI «•
Prioicntktl Aimc «• (MraíjikmikrJíMbffi. 6)))
M<(l>lthalO \' tf<tr-a<in«i n)scdijtt Iptrcx. ja lrt.ul. <Ilutwn r«il«i ttml nli k««r>.
•><t^ (<xl>rkMa<i kíf Videkr« la tlmenoe. Om kaaUu, SummKii j, 4jj,
Pt)« itriAIrlitfoktl kinti Kid Jaliikt
r);.nt->. Kulaa)«M j. tjjj
V*4«um koeal (bniMMknek, <nettáro*?k2tk U m<<f«»:W) tltd6. TlMoxt I jjot f6tte»ter<«V<4fli»<l Ki*-kt&Ut*. Kluic-n. ji. C\\j»
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátok és Itmeró-sok, akik felejthetetlen |ó leányunk, illetvo testvérünk Statika temetése alkalmával részvétükkel fájdalmunkat bármiképpen enyhíteni I kegyesek voltak, esuton fogadj »k hálás kószónetünket
Sxsutssk Qésa : és családja.
Ha
jó bort akar olcsón inni. na restet-Jen fáradtságot és győzódj<5n meg 1 liter bor vitaiéval, hogy
Sáfrán József
aranyhaflyl bora a legjobb és legolcsóbb, mely Literen klot 70 koronáért kkfható
Magyar-utca 74. U. alatt.
- T.uroa sss. -
ZALAI KÖZLÖNY
1923. f.b.ufí 4.
Nagy vászon vásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
singer józsef és társa
divatáruházában Erzsébet-tér
eredeti németországi
KERTI MAGVAK
megérkeztek fa kaphatók
Ország és Widder
m.flkera.kadé.óban
Nagykanizsa """
In.ab.M4r 10. ««. alatt.
OLCSO,
mert jó, « elsőrendű anyagből
ArgentJános
modzn dpéuflxHtébM kéutl! c
Nagykanizsa, Daák-tér 1.
Állandóan raktáron kénél dolgoxott fekste £a izlnes box, ch«vrcaux, szarvas, anli-lop, lakk. m»)«co és barsonydpík.
Gyermekcipő különlegességek I
Társat vagy finanszérozót
kw.Mk 3-5 millió koioriiv.l «g)r YÜUUI küphítth.. KsnoUkOdfaMl v«y uUttul TMabiatoaltwal T«l|.«e(iirö kv.Uk.t J«r IMII" J.lijír. . kl^líb. Wr.k
értesítés.
Van >«ronc^m <rt»ltool . n.uy4r<l«o.«
Qvegezési vállalatomat
kibivitcttem" és s aisl naptól fogva min-
sa-■-raassisiii
valamint tuBfltjlQi niszereiesea
a ItgittUinyOssSb jicrcthítik b«.
Kérve szivei támogatásukat fcijt
Stern J. KAlmAn
Qrej»»<«\' és k4pkcre»ex<»l vállalata
Kazlnczy-utca 17-19. sx.
Zonjofák. Srimofónok.
mt- puli\' k»a»u«UUrt ^tiUlt ilHliit.-S| jgrj XlrSljt udvari
whangszergyár STERNBERG
Budapsston, Rfckóci-ut HA>
aaAma ujtl rklotljábu. Ww; %
UJali
---- *• dUMuiI____
.JíaUiM. ha cm „ja*. feraÚMtk. Jmri-lantié ktuiHiél Miija :<atl- qImUí.
«r»m.fén tul*J«»-
Boa«Írnak h.mlamaaairí.1 lon/an

V mOawJaoUkl^n.
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEHÉIYFUVAROZÚSI V4LLALAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, RÍKÓtZI-UTCA 12.
Tataion 3-34.
Tataion 3-14.
gm- Fuvarozást iutSnyos áron vállalunk.
Viszketeg
rflka*a<r a rtc*"
Antiscatotn magyar míí:
Boróka-kenőcsöti
10* U<t.v InlMK. X*cr Uftr J00 JC. I Kapbaiö minden cröcjraaartarban. VWttl .uUtkUa: lOUWCÜÍWAB.T. Boéasüt. UL«á4o-^U.
Butorud var*..
HiUutMk. «MMk. kWiUU. S.
Satfaak. lt». MlliUqiuHM feutrukilU £
Schwarcz Lipót és Testvére
Bpcal, VII., HSrafa-u. 37. WtutitBjVo.ktnuUí***
A keresetadó torvényben
előirt
Illetmény bettt-jegyxéU Alkalmaxott*>k nyilvántartási könyve Raktárkönyv Pénztári napló Megrendeláaek könyve Anyagnyilvántartás!
könyv Anyug éa árubeszerzési
i.önyv Forgalmi adókönyv s mindso másféle
üzleti könyv
ligjobban kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és papsikcreskedésében
NAGYKANIZSÁN
Balatonparti vendéglőmet
bérbeadnám. — Bővebbet:
Fürst Lajosnál, Balatonkeresztur.
Saját gyártmányn príma idei
savanyított káposztát
bors, kömény és babsilevéJUl fúszerozetten cirka 20> kilogrammos keményfa hordókban
Vagontéte\'ekben vagy hordónként legolcsóbb napi áron szállít
KŐRÖSY LÁSZLÓ
export-import
BUDAPEST, VI., Deák-iér 3. sz.
Teletöm 17-Í7. S^ttejoa .Pomua- Budapest.
Átlag 9 Mallgan-fokon jólxQ bor
csakis fogyasztóknak
eladó.
Pick György vállalatai
Szombathely. N.cyV.nlMár. b&*Cbb r*Ivlla«oalU«t
n<-k C.jOrXI p.llol uradalma nyujl. Tol.fon 90. aahm.
NanyirFl^iTHÍnek
r. L Badap«et k4pWta»0aS»«. Tauríl gummiraktár. teheráru fuvarozás, személy-fuvarozás, javltó-möhcly, benzln-árosltAa. Tolop: Tárház-ulca. Tolofon: 183. Igazgatót;: 96-ot »- BazAr-épUlot. Telefon: 396.
Nagykanizsai Autöfforgalmi
Rósz vény társaság
NAGYKANIZSA
QUITTNER ARTHUR
Tnlof nn * b»téaigllag engedélyezett villanyszerelő Tűlofftn*
leieton. HflGyKflN|ZS(, kOICSEY-U. 17. J:1!:0"-
^ y(\\ A
.114 vlli^ltánt vesetékek, motorok, oslllárok, J jU ^ ** ■ valamint Ulefonok, osongölc és Jeliiö- ^ ^ ■ készülékek felsserelését, kastély vlllambarltö borendovsét. Minden nimfi villamos monkéutok gyorsan eszközöltetnek. Szakazertten végzi motorok Kjratekeroselését. Klnuennemtl égők raktáron.
CAOEAU R. T.
CSOKOLÁDÉ BONBON
különlegességei
minden jobb üzletben kapható
Értesítés.
Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, ho#y « C»enRcry-ut 5. tzém alatti úz\'eleaiet Kölcsey-utca 5. száma házba helyeztem át, hol Bilik Ferenc cipőfelsőrész Nésritő mester úrral cArsulv*
Willner és BUjk
név alatt tovAbb fojtjuk vezetni.
Midőn erről « t. közönséget tist tcletiel értesítőt), kérem, hogy eddig; szives tAmogatrtsftt covAbbra is fenn tartani s7.iveskedjék.
Teljes tt»*iclet!?:
Willner Lajos
olpéssmester.
Értesítés.
Tisztolettel értesítjük a I. közönséget, hogy Nsgykanizsón a Kölcsey-utca 5. szému huzban (Makoviczky cukrászda melleit) egy modern
cipő és cipőfelsőrész-készítő üzemet
nyiiouunk meg.
Elvállalunk mindennemű estélyi, alkalmi, egvenruháznii, orthopad és sport lébbe\'.ik készítését, mérték és rendelés szerint
Külön felsőrásxkéultő-osz tály nagyban és kicsinyben.
Javiisiok gyorsan és pontosan eszközöltetnek
Külön raértékosztály!
Külön exportosztály!
Szives parifogést kérve
teljes tisztolettel
Willner és Bilik
olpéssmssUrsk.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát ás tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áron.
KORPÁT
napi ár alatt árusítunk.
Zalauármegyei Szöuetkezeti íruforgalmt R.T., Nagykanizsa
S«íí4nydm; l^ulura. Tc^íooMim: HZ.
Nvomtwtt a laoiulaido\'iüJto* • Za5ai m Gyarmati ^öownv^^dijábao
V
62 evlolvani
Nagykanizsa, 1923 február 6. Kedd
2S. szám.
POLITIKAI NAPILAP
Egyes szám Ara 10 korona.
timan von Sanders.
A világháborúból jó! ismert név Magytrországon is Limán von San-ders német tábornok neve. A törők csapatok főparancsnoka volt éa hősiesen és eredményesen végezte a Dardanellák védelmét. A hires német tábornok most Budapesten tartózkodik, ahol felolvasást fog tartani. Az egyik budapesti újság tudónitójn fölkereste a tábornokot és érdeklődött nála a németek hangulatáról a magyarok iránt. A tábornok azt mondta, hogy a német nemxet nem neheztel a magyarokra Mackensen fogságba vetéséért. Jói tudják a németek, hogy a vitéz hadvezér és a nagy német nemzet ellen azt n nagy hitvány, ságot nem a magyar nemzet, hantim a fejnélküli lova*, Károlyi Mihály és társai követték el. Ami-icor senki sem tudja, mi következik reánk — nagy megnyugvás x.ekünk s Limán von Snnders tábornok nyO&tkozata. Ugy fordulhat a kocka, hogy ismét szükségünk lehet a némrl nemzet támogatására és jóindulatára. A szégyenfoltot ugyan nem lehet lemosni a Káró-iyiék nyomorult tettéért, de jó tudnunk, hogy az ország söpredékének árulását nem írják a magyar nemzet rovására Németorszagoon. Mert akármennyi gyalázatot szórnak is ránk Károlyi és bandája a kűifőldőn — a németek ma már tudják, hogy a Mackcnsen és hadserege ellen elkövetett gyalázat annak a mindenre kapható társaságnak volt a müve, amely odakünn vádaskodik, idebenn nemzeti éa keresztény mezbe öltözve, titokban ma is az utcai demokrácia után sóhajtozik. Ez o társaság ma uj beosztást kapott. Kéri Pál Parisban, Károlyi Belgrádban, Jászi BukareHv bert, Kunfi Bécsben, HocJf^Jários, a „nemzet papja" Amerikában piszkolják a magyar nemzetet, ők atol-gáltatják ellenünk a hamis adutokat, ők biztatják a csehet, oláhot s szerbeket, hogy csak törjenek ránk, mig nem késő. Nagy kárt okoznak nemzetünknek. Hitelünket rontják, becsületünkben gázolnak, a legszentebb eszményeinket gyalárzák. — Titkos ügynökeik idebenn terjesztik a pestist és kavarják a közvéleménynek azt a részét, amely az októberi komédia és a proletárdiktatúra szomorú tapasztalatai után is hitelt ad szavaiknak. Ezekkel a rossz magyarokkal szemben minden becsű letes magyar embernek kötelessége fölvenni a harcot. Nem szabad megengedni, hogy még egyszer szóhoz jut hassanak. A magyar nemzetnek semmi szüksége sincs idegen földről kölcsönzött „demokráciára" s legkevésbé azokra, akik már egyszer a nyomorba és szégyenbe taszították.
Cunó kancellár a megszállt területen.
A német kormány hajlandó a tárgyalásokra — de megszállás nélkül. — A Cunó-kormány magatar-tasát az egész német nép helyesli.
Berlin, február 5. (Éjfélkor érkezett.) Cunó birodalmi kancellár tegnap Essenbe utazott, hogy személyesen győződjék meg a ruhrvidéki helyzetről. A hatóságok, politikai pártok és szakszervezetek képviselőit tanácskozásra hivta össze, melybe bevonták a nagyipar képviselőit, ezek között Stinnes Hugót is.
A tanácskozáson Cunó kancellár fejtegette a kormánynak a Ruhr-konfliktusban elfoglalt álláspontját és kijelentette, hogy a német kormány tárgyalásokra hajlandó, ha a Ruhr-vidék jogellenes megszállását a franciák megszüntetik, de semmiesetre sem ama francia föltétel alatt, amely szerint a Ruhr-vidéket a francia és belga csapatok öt esztendőn át zálogul megszállva tartsák.
A kormány magatartását a lakosság valamennyi rétege, a tanácskozáson jelenlévők megállapítása szerint, egyöntetűen helyesli. Valamennyien kifejezték azt az elszántságot, hogy a Ruhr-vidék lakossága nyugodtan és szilárdan kitart a francia tervekkel szemben való ellenállás mellett.
A kancellár azután kíséretével visszautazott Berlinbe.
A januári drágasági hullám.
Budapest, febr. 5. (Saját tudósítónk teíefonjelentése.) Most állították össze a januári drágasági statisztikát, amelyből kitűnik, hogy az uj esztendő ujabb drágulási hullámot hozott. A kimutatás szerint a megélhetés januárban 15\'5 százalékkal drágult és pénzünk vásárló ereje békebeli vásárlóké\'pességé-nek Vm\'ére siilyedt Mig a múlt év elején pontosan január végén 81 -szeres volt a drágulás, addig most január végére ez a szám 385 05-rc emelkedett. A drágulást első<orban az élelmiszerek áremelkedése okozta.
Hamis hírek Kállay távozásáról.
Budapest, febr. 5. (S*iát tudósítónk telefonjelentése.) Egyes köröknek az a híresztelése, hogy Kállay Tibor péniügyminiszter rövidesen lemond, egyáltalán nem felel meg a valóságnak. A kormány és a kormányzópárt most is változatlanul ragaszkodik Kállay Tibor pénzügyi politikájához és személyéhez.
A postapénz halála.
Budapest, febr. 5. (Saját tudósítónktól.) A mai nsptól kezdve a postapénz (a postatakarékpénztár által kibocsátott 20, 10 és 5 koronás pénzjegy) a forgalomban megszűnt fizetőeszköz lenni, csak
h Jecvintérot éa fiókjai fogadják el február 28-ig még teljes ériékben, március / tői—31-ig pedig 50 százalékos levonással. Március 31-én azután a postapénz teljesen értékét veszti és azt sehol sem cserélik be.
A Nemzeti Kaszinó Széchenyi lakomája.
Budapest, febr. 5. (S*ját tudósítónk telefonjelentésc.) A Nemzeti Kaszinó vasárnap este tartotta meg a tagok nagyszámú réstvétele mellett a minden évben szokásos Széchenyi lakomáját. A lakomán Zichy János gróf nagyhatású politikai beszédet mondott, amelyben a haladó konzervatizmus eljövetelét sürgette- Zichy gróf beszéde n mai nap folyamán élénken foglalkoztatta a politikai pártokat és általában kedvezőin Ítélik meg a beszéd konziliána hangját.
Vaanti szerencsétlenaégek a francia megszállók mQködése következtében.
Bécs, febr. 5. A Morgen jelenti Mainzból: Két vonst, melyekei francia vasutasok vezettek, összeütközött. A második azerencsétlen-ség Ingersheim mellett volt, ahol egy francia vonat kisiklott. A szerencsétlenség azinhelyén nsgy embertömeg gyűlt össze, amely kifejezést adott méltatlankodásának a franciáknak a német vasúti forgalomba való beavatkozása miatt. A francia katonaság erre a tömeg ellen fordult és fegj vérét használta. Kilenc ember meghalt. A franciák sok embert letartóztattak.
A német vasutasok tiltakozásul
ezekért az eseményekért, sztrájkba léptek éa azt a követelést állították fel, hogy a vasút körletéből az öaszea francia katonai őrségeket vonják vissza és á letartóztatottakat bocsássák szabadon.
Francia szirénhangok.
London, febr. 5. Francia polHHcai körökben arról .beszélnek, hogy Cunó kancellár ;,ormánya rövid időn belül megbukik éa olyan kormány alakul Németországban, amely a jóvátételi kérdésben magáévá fogja tenni a franciák álláspontját. Londoni körökben azonban kétkedéssel fogadják az llyen^ hiresite-léseket, amelyeket ciak szirénhangoknak minősítenek.
Német csapatok szállták msg a pályaudvarokat.
Köln, febr. 5. (Éjfélkor érkezett.) A birodalmi vasutak kölni igazgatóságának területén a múlt éjjel német csapatok megszállták a francia és belga zóna összes pályaudvarait. A megszáilók részéről eddig még nem történt beavatkozás.
A franciák további megszállást terveznek.
Berlin, febr. 5. Esscai jelentés szerint s franciák most s Wupper völgy megszállásán dolgoznak és eszel kapcsolatban a kivitel további korlátozására Is készülnek, amennyiben a szén és koksz kivitelét is meg akarják tiltani. Főleg a koksz-gyartásnál megmaradó mellékterményekről van szó, melyeket benzin, olsj és kátrány gyártásánál jól fel lehet hssználni. Azt hiezlk, hogy a franciák ilyen módon elsősorban s németországi nagy festékgyárakat akarják sújtani. *
Most kitűnik, Vorwinkel megszállásával nemcsak a berlin-kőlui vonatforgalomra akarták kezüket rátenni, hanem további céljuk a Wupper-völgy, Elberfeld és Bar-men megszállása éa Uy módon az itt levő hatslmas vegyipsri telepek megszállása. .
\\
A Memel-vidék Ugye.
Kovno, febr. 5. A litván kormány nyilatkozatot bocsátott ki, amelyben tagadja azt, hogy a Me-mel-vidék megszállásában bűnrészes lenne és kijelenti, hogy ennek következtében legjobb akarattal sem tudja teljesíteni azokat a feltételeket, amelyek a szövetséges követek ultimátumábsnfoglsltstoak.
Fasclsta emlék Rómában,
Róma, febr. 5. (Éjfélkor érkezett.) Mussolini miniszterelnök 50.000 U-rát jegyzett arra az emlékműre, amelyet a nemzetellenes elemekkel vívott harcokban elesett fssdsták emlékére fognak felállítani.
1
ZALAI KOZLOKY
1»23. február 6
A József-szanatórium egyesület piknikje.
Amint előrelátható volt, a nagykanizsai József kir. herceg\' szanatórium egyesület által a tüdőbeteggondozó Intézet javára rendezett szombati piknik ugy arányaiban, miot tartalmát illetőleg, valóban nagyszabású volt s a téli mulatságok egyik legsikerültebb estélye, melyet Nagykanizsa lakossága osztály és felekezeti különbség nélkül tömegesen felkeresett, hogy egyrészt elsőrangú műélvezetben legyen része, másrészt, hogy anyagilsg is támogassa korúak . egyik legfontosabb éa legnagyobb pártolásra érdemes emberbaráti intézményét — a szegény, nincstelen tüdőbetegeket megmenteni törekvő kanizsai tüdőbeteggondozó és segitőintéze-tet. Különös fényt kölcsönzött az estélynek közéletünk számos kitűnőségeinek megjelenése.
A Polgári Egylet nagytermét teljesen megtöltötte a résztvevő di-szes közönség, ugy, hogy nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is kitűnően j sikerültnek mondható, ami kövcsdi Boer Gusztávné méltóságos assiony fáradhatatlan tevékenységének s közmondásossá vált buzgóságának érdeme, aki az estélyen számos, emberszeretet ükről éa humánus gondolkodásukról ismert kanizsai úrhölgy élén a háziasszonyi tisztet töltötte be mindenre kiterjedő gondos figyelemmel ás szeretetreméltósággal.
Kilenc óra már elmúlott, mikor a feszülten váró nagy közönség előtt szétnyílt n színpad függönye és jeles háziezredünk zenekara több fülbemászó zenéjü mű interpretálásával nyitotta meg a műsort. Különös tetszést váltott ki „Lohen-grin" csodálatos finomságú nász-dalával, nemkülönben u műsor keretében több izben előadott mu->5gyar dalrészletekkel. A 6-os honvédzenekar minden egyes alkalommal bebizonyította, hogy Maradék* ország első katonazenekara.
Bánhidy Ilona, a budapesti Re naisance-szinház tökéletes szépségű és ragyogó megjelenésű művésznőjének játéka kétségkívül az est fénypontját képezte. Bánhidy Ilo-
A kanizsai közkórház egy évi működése.
Nagykanizsa, febr. 5. A nagykanizsai közkórház gondnoksága most készítette el az elmúlt évre vonatkozó kórházi jelentését, amit a városi tanácshoz és a népjóléti minisztériumhoz beterjesztett.
E működési jelentésből tudjuk meg igazán, mily áldásos és nagyarányú tevékenységet fejt ki kórházunk.
Az elmúlt esztendőben összesen 2908 beteg ápoltatott a kórházban, ezek kőzött 1494 férfi és 1414 nő betrj?. Gyógyultan lett 1217 férfi és 1170 nő elbocsájtva; javultan pedig 146 férfi es 123 nő, mig 67 haláleset között 35 volt a férfi, 32 a nőhalott. Az ápolási napok száma összesen 75.725 nspot tettek ki.
A kórház kibővítésével természetesen ezek a \'számok Is erősen megfognak változni.
nában nemcsak egy igazi szépséget, hanem egy sokoldalúságában is ritka tÖkélyü színésznőt ismerhettünk meg, aki a szerep helyes felfogásával, játékának teljes átélé sével, kellemes hangjával és megjelenésével a „Háromszög" szerző-
I\'ének azándékaít olyannyira tudta lidomboritani, hogy a hallgatóság frenetikas tapssal jutalmazta nemes-művészi játékát. Bán József méltó pártnere volt. Szalons2Ínész, kinek játékában gyönyörködtünk. Bálint Gyula vámtisztet nem keli külön bemutatnunk a kanizsai közönségnek, amelynek pompás dalaival már annyi élvezetet szerzett. Intelligens, szép játékával most is hozzájárult a sikerhez. A párje\'e-net — mit ugyancsak n müvéz-trió alakitolt, megérdemelt tapsot ju-atott. Bán szavalatai, Imitátor-jejenete — elsőranguak voltak. Felejthetetlen az édesanyáról előadott, megkapó, hangulatos költeménye, mit dramai erővel és meleg érzéssel adott elő.
Az előadás után a közönség elfoglalta a termekben az asztalokat, hogy vacsorához lás»on. A rengeteg ételnemű és ital rövid idő alatt teljesen elfogyott.
Majd tánc következett, melyet számtalan pár táncolt a legjobb hangulatban a reggeli órákig.
A jelenlevő hölgyek választékos toalettjei közül különösen ki kell emelnünk Bánhidy \'Ilona, Breuer Izídorné, zeéri Pósch Gézáné, Zá-borszky Zoltánnéstb. valóban pompás toalettjeit.
Az cstélyre még sokáig fognok a legkellemesebb impressziókká visszaemlékezni a jelenvoltak. (*)
- HÍREK.
— Időjárna. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban mindenfelé kisebb eső volt. Az időjárásban egyelőre lényeges változás nem várható.
— A Tisztviselőnők mai Jel-xnezeatélye. A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ma esti jelmez háziestélye iránt szinte hihetetlen mérvű érdeklődés nyilvánult meg. Nemcsak a vármegye számos uricssládjai közül, de n távoli vidékről, lőt Budapestről is sok ismerős család jelentette be részvételét, ami arra indította az elnökséget, hogy ezt a páratlannak ígérkező pompás estélyt ne a Keresztény Otthonban, de a Polgári- bgylet összes (c/meiben tartsa meg. A Tisztviselőnők mai jelmez-estélye a farsangi idény koronája lesz. amelyen vulogatott, disztingvált közönség fog részt venni, hogy egy igazi családias jellegű és elő-, kelő színvonalú pompás estélyt töltsön eL Az elnökség mindent megtett arra nézve, hogy mindenki jól érezze magát. A zenét háziezredünk szalon-zenekara szolgáltatja, teljesen uj, erre az cstélyre betanított zenedarabokkal. Az cstélyre a jelmez nem kőtelező. A bálanyai tisztet báró Inkey Pálné örömmel fogadta cl. Kezdete fél 10 órakor, amikor az ajtók le lesznek zárvo. Belépőjegyet csak n névre szóló meghivó elŐmutatójá-nak fognak kiadni. Belépőjegy
300 K, családjegy 800 K. A buffet-
ben a felszolgálást a leybájasabb
urleányok fogják végezni. A mai jelmezestély a Karnevál herceg uralkodásának ideje alatt rendezett vigasságok eseménye lesz.
— A plébánia elbelyezéae. Tegnap érkezett le a városhoz a népjóléti miniszter jóváhagyása az özv. Heltayné és Weisz által lakott 7 szobás lakásának és mellékhelyiségeinek clfoglalhatására, amit a kanizsai 1 lakáshivatal a kanizsai második plébánia hivatalos helyiségei és paplakás céljaira lefoglalt. Miután mindkét család részére megfelelő lakás biztositatott, a püspöki biztos legközelebb már elfoglalja a kiutalt lakást.
— Keresztény Ifjumuukáaok Szövetsége Kanizsán. Végre megalakult Nagykanizsán is az ifjúmunkások szervezete, a nemzeti gondolatnak ez a jeles pionircsa-pata, amely derék, becsületes, hazafias szellemű iparosságot nevel a magyar hazának. P. Hilár szent-ferencrendü áldózár buzgólkodása folytán számtalan iparosifju csatlakozott a kibontott nemzeti trikolórhoz. Az országos központból Urr György titkár és Vavrinecz Dezső vezetőségi tag jöttek le Kanizsára, hogy egy impozáns gyűlés keretében megalakítsák a helyi szövetséget. A központi iskolában nagy látogatott gyűlés keretében, amelyen a két budapesti kiküldött fejtegette az ifjúsági szervezkedés óriási fontosságát — megalakították a helyi szervezetet. Elhatározták továbbá a Tanonc Otthonnak azonnali felállítását. A gyűlésen P. hilár kitartásra buzdította a lelkes ifjakat. Az uj intézményt mint a szövetséget — a tanonctartó mestereknek és ipsrosifjaknak nagy figyelmébe ajánljuk. Minden fel-világositás a vezetőnél — P. Hilár ferencesrendü áldozárnál nyerhető.
— Vendéglősök eatólye a Caslnoban. A nagykanizsai szállodások, vendéglősök, kávésok, mészárosok és pincérek segélyegyesülete saját segélyalapja javára folyó hó 8 án csütörtökön este fél 9 órakor a Cflsino összes termeiben fővárosi szinvonalu táncmulatságot rendez. A bálanyai tisztet Antal JenŐné úrasszony tölti be, mig a rendezőbizottság diszelnökc
Pliben áll Az ember tragédiája?
Irta: Kovács Antal főgimnáziumi taoir.
(Vége).
Nem törekszik tehát már sem a maga, sem az állam dicsőségére, csak a magú kedvtelésének a kéjnek, mulatságnak, dőzsölésnek él. A dőzsölés helye a császári Róma, ahol Ádám mint Vergiolua, Éva mint Júlia féktelen mulatozásban pazarolják ifjuságukat. A mértéktelen élvezethajhászás azonban végre la elveszti édességét, a kéj undorrá válik a annyira anyagias gondol-kozásuvá alázza oz embert, hogy magától uj szellemi cél kitűzésére la képtelea. Csak vágyódik valami uj, valami fölemelő és megnyugtató felé. Ezen a vágyán segít az Isten, midőn elküldi saját Fiát Megváltónak és az itt hagyja az emberiség üdvére fenséges tanainsk összeségét, a kereszténységet. A pogány éa élvezethajháizó Ádám itt megbukott, hogy disdalmos keresztény hősként támadjon fel a hetedik ■zinben.
A keleti kereszténység fővárosában Konstantinápolyban vagyunk. A kor: a keresztes hadjáratok kora. A kereszténység állapota: a nagy törvénynek, a szeretetnek
lábbal taposása. A keresztények egymást egy i betükűlönbségért, az egyháztól tanított homouzion és az Ariánustól hirdetett homoiu-zion eltéréseért, a máglyára hurcolják. A palesztinai harcokból visszatérő Ádám mint Tankréd lovag ezen botránkozik meg s e megbotránkozását még növeli Évának mint Izsurának esete, mert bár Tankréd és Uaura egymást megszeretik, még sem köthetnek frigyet, mert a leányt atyjának vallásos fogadalma apácává lenni kényszeríti. A kereszténység eszerint csak elvakultakat és önzőket nevelt, ilyen vallásért pedig tovább csatázni nem érdemes. Ádám mint vallásos hős sem jutott eszméjével disdslra.
Ha a vallás eszméje sem alkalmas az emberiség boldogitására, talán a tudomány az a fáklya, melv a boldogulás útjára rávilágít? Ádám mint Kepler megkísérli ezt is Prágában, Rudolf csáazár környezetében. Az egoista Sergio lus éa az altruista Tankréd után Kepler, a tudós, a nyolcadik színben kénytelen egoistává lenni, kénytelen tudományát lealacsonyi-tani, árucikké tenni, a dicső csillagászatot babonává aljasitanl s mint jövendőmondó a tudományt a kérdezősködőknek mint jóslatot
áruba bocsátani. S mindezt ezért, hogy neje számára ékszereket és ruhákat vehessen, melyekben az az udvari ünnepélyeken ragyoghasson. S a tragikum betetőzéséül neje azt, aki a tudományt kamatoztatni kénytelen hazug jövendöléseivel, még meg is csalja. Mert mig a férj az egeket vizsgálja, nem veszi észre, mi történik körülötte a földön.
A>ért oly kornak kell jönnie, mely a tudományt feloldja a bu-bonák nyűge alól, mely a tiszta észt tiszteli és amelyben nem fél nek kimondani az igazságot a maga nevén. Ez a kor a francia forradalom korszaka és a történet helye Páris. — A kilencedik színben az eszmék csakugyan testet öltenek és uralkodásukat megkezdik a művelt világon. — Ámde a hármas nsgy esime: a szabsdság, egyenlőség és testvériség vérszomjas őrjöngőket nevel s mint egykor a demokrácia eszméje Miltisdeszt, ugy kényszeríti a párisi vérszomjss tömeg az eszmék egyik legnsgyobb apostolát, Dsntont a vérpadon való elvérzésre. Hiába, a nagyság a tömeg szemében mindig szálka volt és marad, mert a magát lenézettnek látó, msgát kicsinynek érző tömeg vérboszut _ vesz a fő-léje emelkedőn. — Éva is mint fanatikus némber a tömeg vad
szenvedélyeiben osztozkodó, bukott nővé válik.
Keplernek nincs tehát a tiszta ésszel sem szerencséje, azért álmából, melyben a francia forradalmat látta s mely igy álom volt az álomban, felébred, hogy a tizedik színben a tudósnak belső megha-sonlását, belső tragédiáját élje át. Mert a nyolcsdik szín a tudós kűlaő bukását szemléltette, a tize dikben arról kell meggyőződnünk, hogy Ádám — Kepler belsőleg is meghasonlott önmagával, amennyiben a hozzá tudományért siető hü tanítványnak kénytelen bevallani, hogy semmit sem tud. A könyvekbe foglalt tudomány értéktelen lom, mely *z ész megterhelésére éa félrevezetésére szolgál, csupán a lüktető élet künn a világban, az az igazság, az a tanulmányra érdemes.
Eddig tart az emberiség haladásának történeti, tehát előttünk is ismeretes utja a ezekben a színekben Ádám mint egy-egy eszme megtestesülése küzdve, a világot irányitva, mint tényleges szereplő vesz részt. Innen kezdve már a képzelet világa következik, melyet Ádám maga is velünk együtt csak mint szemlélőiét elvonulni ámuló szemei előtt.
19x3. február 6
üALAl KOZLOJtt
Práger Ferenc, elnöke Hajas József. A vendéglősök és rokonszakmabeliek ezen nagy gonddal összeállított estélyére felhívjuk Nagykanizsa közönségének különös figyelmét. Személyjegy 150 K, css-ládjegy 300 K.
— A felső templomi harangra
ujabban a következő adományok folytak be: Horváth Feri 1000, II. sz. postahivatal tisztikara 7610, Horváth Lajos 500, Horváth L«»-josné 500, Horváth Szidónia 500, Martinék Gyula 400, M. T. 200, Riedlmayer Károly 100, a temetőkápolnai harangra Martinék Gyula 200 koronát adományozott.
— Botrányos állapotok. Ha végignézzük Nagykanizsa egyes helyeit, tereit, ahol különösen sok ember szokott megfordulni, botrányos állapotok nyomait fogjuk találni. Ha az állomásról a vidéki utasok a városba jönnek, különösen hetivásárok alkalmával, vagy rgyes mulatók a vásár, a piac tájéka, sőt a templomok közvetlen környéke is ugy fest — mint a Tattersal környéke lóvásárok után. Jóizléaü embert az undor fogja el. Egész utcarészek levegője megvan fertőzve a bűztől.
Ha az ember a Rozgonyi-utcán, az Armuth-féle házzal, szemben levő kis járda részén különösen vasárnap délután talál menni — szédülés fogja el. A barátok fala, c két templom sem eléggé szent ahhoz, — hogy visszatartsa az embereket attól, hogy végig ne rondítsák. Az illetékes körök tudnak erről — éa mégsem történik semmifél; erélyes intézkedés ennek meg-gátlására.
Mikor fogják végre felállítani a város különböző részein az elengedhetetlenül szükséges illemhelyeket, amelyeket úgyis fel kell állítani és minél tovább várunk velők, annál nagyobb költségébe kerül a varosnak.
Addig azonban, mig ez a kérdés rendes uton, a városi közgyűlésen elintéződik — elvárjuk a rendőrség hathatós intézkedését. Ezeket a botrányos állapotokat nem lehet tovább tűrni!
— A város vétele. A város gazdasági hivatala a tegnapi nsp folyamán gróf Somsich Aladár or-mánd-pusztai birtokán hat darab elsőrangú mangalica-kant vásárolt. Az állatok darabja 25 ezer koronába került és sulyuk 40-50 kgr. között váltakozik. A vétel — tekintve a mai sertésárakat — rend-kivül előnyösnek mondható.
— Holttá nyilvánítás. Németh Pál (Kandics) nagybakónaki földmives, aki 1880-ban született. N. Mihály és Mihálicz Anna fia, Tóth
< Mária férje, a 20. h. gy.-ezredben 1914. nov. 22-én az orosz harctéren hősi halált halt. Nagykanizsai kir. járásbiróság.
— A közalkalmazottak kedvezmény váltaága*. A kormány azoknak a közalkalmazottaknak, akik nem kapják természetben a kedvezményes ellátást, e kedvezmény fejében járó készpénzmeg-térltést február hóra fejenként 3300 koronában állapította meg.
— Nem lesz Barcson szerb vámhivatal. A szerb kormány tárgyalásokat folytatott a magyar kormánnyal, hogy Barcson egy szerb vámhivatalt állítsanak fel. A szerb tervből, mint értesülünk semmi sem lesz. Magyar részről ugyanis az volt a kívánság, hogy a szerb óhaj ellenszolgáltatásául szerb területen, egy magyar vámhivatal legyen felállítható. Ezt a szerbek
Es a férj megbocsátott...
Nagykanizsa, február 5. A mult napokban közöltük, hogy Vida Gábor szentpéteruri lakos felje\'entést tett a kh». ügyészségen hites fele-ségo ellén, hogy mig ő a kanizsai fogházban töltötte ki a reá rót büntetését, addig az szerelmi viszonyt folytatott egy ottani legénnyel, majd az összes ingóságokat eladva, elszökött uj párjával férje házából. A csendőrség Sümegen fogta el a hütelen asszonyt, akit beszállítottak az ügyészség fogházába.
Ma délelőtt azután érdekes és jellemző fordulat következett be az ügyben. A felszarvazott férj, akinek otthonát a hütelen asszony feldúlta — ismét megjelent a vezető kir. ügyésznél és könnyes szemmel, meghatott hangon előadta, hogy megbocsájl nejének és
feljelentését visszavonja, majd arra kérte az ügyészt, hogy engedje szabadlábra feleségét és s lefoglalt bűnjeleket adja vissza.
A kir. ügyészség elnöke — miután sz asszony cselekménye nem volt hivatalból üldözendő cselekmény — a hütelen asszonyt felhozatta a fogházból és azonnal szabadlábra helyezSr.
Könyekkel a szemükben, a meg-bocsájtás és őszinte kiengesztelés érzetével a szivükben — hagyták el az igazságügyi palota komor épületét. Talán egymásra találnak újból és fátyolt borítva a múltra, kezdik az életet ott, ahol csak nemrégiben elhagyták. A férj nemes megbocsájtása, az asszony magábaszállása lehetővé teszi az utat a megtisztult szerelem magasságai felé.
nem fogadták el. Ugyanezen ok miatt nem veszik fel a vasúti forgalmat a Barcs—pakraci vonalon.
— Pályázatok. Járási irodatiszti és irodasegédtiszti állásra a szolnoki központi járásnál, február 25-ig a főispánhoz. Dijnoki állásra a pestvidéki kir. ügyészségnél, két hét alatt az ügyészség elnökéhez.
— Pénzügy Igazgatói ankét Budapesten. Mértékadó közlések szerint, a napokban ankét lesz a pénzügyminisztériumban, ahová felrendelték az összes pénzűgyigazga-tókat. Az ankéton, a hírek szerint szó l?sz a kereseti adóról szóló törvény végrehajtási utasításának részbeni módosításáról és főleg a forgalmi adóblokkrendszer ügyét fogják ott beható tárgyalás alá venni.
— A kormány rendezi a köztisztviaelők fizetését. A
köztisztviselők és közalkalmazottak fizetés rendezésének problémája ugy látszik, végre mégis megoldásra jut. Amint ugyanis értesülünk, dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter egy hónap mulvn a nemzetgyűlés elé terjeszti a közalkalmazottak fizetésrendezéséről szóló törvényjavaslatot. Egyébként az a vélemény, hogy a fizetésrendezés kérdése hat hét alatt teljesen telő alá jut. A fizetésrendezés nemcsak a közalkalmazottak sok cimü já-rondóságainak egyszerűsítését fogja szolgálói, hanem azzal a köztisztviselők anyagi járandóságait is oly mértékben akarják emelni, hogy az a mai minimális megélhetést megközelítse.
— A rendőrtisztviselők nem jelenhetnek meg éjszakai mulatóhelyen. A budapesti rendőrkapitány parancsot adott ki, hogy a rendőrtisztviselőknek éjszakai mulatóhelyeken még civilben sem szabad megjelenniök. Az ügyeletes rendőrtisztviselő pedig ilyen szolgálat közben semmiféle szeszesitalt nem fogyaszthat.
— Vallóokok. Londoni lapokban olvassuk : Mr. Sanderson pénztárnok ellen válókeresetet nyújtott be a felesége és ebben házassága felbontásának öt inditó okát jelenti be. Ezek közül a legfontosabb a következő kettő: 1. Sanderson ur dohányzott az ebédlőben anélkül, hogy anyósától erre engedélyt kért volna, 2. Sanderson ur kétszer is asztalhoz ült gallér nélkül. Angliában nem ritkák az ilyen furcstirkis ügyecskék, amelyeket a bíróság épp olyan komolyan tárgyal le, mint bármely nagy bünpört. A bíró e válási kereset első tárgya-
lásán kötelezte a rosszul nevelt férjet, hogy bizonyítsa „miszerint" az 1921. év nyara igen forró volt, olyannyira, hogy ő éppen olyan joggal ülhetett gallértalanul asztalhoz, mint neje és anyósa, kik viszont kivágott bluzbán ültek le az étkezéshez.
— A takarékos Rotschlld. Rockefeller kijelentette egyszer egy társaságban, hogy ő sohasem ad több borravalót a borbélyának, mint 50 centet, vagyis uzyanany-nyit, mint bármely más közönséges halandó. — „Ha egy dollárt adnék a borbélynak —mondotta — köny-nyen eszébe juthatna, hogy egy Rockefellernek nem Illik ilyen keveset fizetni. Ha azonban ügyelnek arra, hogy ugyanannyit fizessek a borotválkozásért, mint akárki más, akkor engemet sem szolgálnak ki udvariatlanabbul, mint szegényebb polgártársaimat." Ugy látszik, hogy Rockefeller példáját más nábobok is követik. így például a „Cri de Paris" jellemző történetet mond el erre vonatkozólag Rotschüd Henrikről. A Rotschild-dinasztiának ez a kiváló tagja, aki mint drámai költő is nagy sikerekre hivatkoz-hatik, egy este az egyik polgári vendéglőben vacsorázott. Egészen szerény vacsorát evett. Amidőn az elfogyasztott ételeket kifizette, a főpincér két ötfrankost adott neki vissza, egyben azonban várakozásteljesen maradt állva az asztal mellett, abban a biztos reményben, hogy Rotschild a visszajáró tiz frankot borravalóként nekiadja. — Legnagyobb meglepetésére Rothschild az egyik ötfrankost nyuj totts csak feléje, ezt is azzal az utasítással, hogy váltsa azt fel neki. A felváltott őt frankból azután két frank borravalót adott a pincérnek, aki rezignáltán jegyezte meg, amidőn Rotschild az étteremből távozott: — Szegény, hiszen neki is annyi adót kell fizetnie.
— Elveszett a Szanatórium Egyesület szombati piknikjén egy arany kézelőgomb. Becsületes megtalálót kérem e lap kiadóhivatalában leadni.
— Vadbörökot, nyul, róka, stb. leg-magasabb áxbaa veszek Szabó Antal
fegyverkereskedő.
— Mindon moghtUós a lábtól ered,
ezért aj találós meleg gyapjuharfjnyák viselése. Próbáljm meg egy fejetésset u legjobb anyagból készítve Fillpp harisnyakötŐdéjé-ben, Siombatholy, Sséll Kálmán-utca 6.
— Uránia. Kedd—sierda: Elragadó svéd Ilim: .Földönfutók* (száműzöttek). A főszerepekben aveoekiilt orosx siln6szekkeL — Csütörtökön és pénteken fél 6. fél 8 és lét 10 érakor: .Szodoma és Gomorh* II. része: a bűnhődés. Ismételten felhirjuk közöaséflüak figyelmét a pontos keidéire.
— A Vllág-moxgóban ma, kedden és szerdán ismét Irodalmi filmpremier van s •z úttal Pierre Custot francia iró hírneves regénye a .Kakuk kisasszony* kerül vászonra. E film, melynek főszereplői a párisi Come-die Francaise tagjai, köztük a hires francia rulva Blaache Monté!, Páris kedvence ét Jean Devalde, • párisi szépnem dédelgetett Adonisse. — Jön! Francesca Bcrtioi a ,Primarer»* cimü szenzációban I
Uránia. Jön Sodorna éa Go-morha II. rész.
Egy
női rendőrbiztos kalandjai.
Newyork Herald egyik legutóbbi számában olvassuk: Winkle asz-szony, a washingtoni rendőrség egyik női rendőrbiztoss, nemrég Londonban volt és visszatérvén, elbeszéli azokat a megfigyeléseket, melyeket az angol fővárosban tett. Ezek s megfigyelések élénken mutatják, hogy milyen erkölcsös és álszemérmes az amerikai társadalom. Winkle asszony többek közt elmondja, hogy módfelett megbotránkoztatta a londoni társaságoknak az a szokáss, hogy vasárnap báli öltözékben táncolni jár az előkelőbb fogadókba. Az Egyesült Államokban ilyesmi nem volna lehetséges, — mondja. — pláne az, hogy fiatal leányok kisérő nélkül jelenjenek meg ilyen tánc-alkalmakon. Winkle asszony mint asszoqy megjegyzi, hogy az angol báli ruhák sokkal ízlésesebbek az amerikaiaknál, de mint rendőrbiztos nem tud hová lenni a felháborodástól ama viselkedés miatt, melyet az sngol nők társsságban tanúsítanak. Azt mondják, — mondta Winklené — hogy London sokkal erkölciösebb, mint Washington. En ennek épp az ellenkezőjét találom. Továbbá megfigyelései a londoni rendőrség női alkalmazottainak feltűnő egyenruhájára vonat-koznsk. Itt elmondja Winkle asz-szony, hogy Amerikában a női rendőrbiztosok öltözéke semmiben sem különbözik más nők ruháitól és a rendőrségi csillagjelvényt a köppeny alatt viselik, ugy, hogy csak szükség esetén mutatják azt fel. Ennek hasznosságáról a kővetkező kalanddal igyekszik meggyőzni a londoniakat. Egy alkalommal két másik női rendőrtársával ment az utcán Winklené, midőn három ismert washingtoni bankigazgató lépett elébük és először cssk udvarias, majd érzelmes szavakkal hivta meg a három hölgyet egy kis autókirándulásra. W-^A nők be is szállottak az autóba, de Winklené még indulás előtt odasúgta a sof-főrnek, hogy hajtson a legközelebbi rendőrfőnőkségre. Milyen nagy volt a három bankár csodálkozása, midőn hirtelen a rendőrségen találták magukat és a három nő, mint a bűnösöket üldöző három mitológiai Fúria, egyszerre csak előmutatta rendőrtiszti jelvényét. A póruljárt széptevök ezúttal köny-nyen, egy kis dorgálással megszabadultak, de egyúttal tudomásukra adták, hogy a legközelebbi hasonló esetben elveszik méltó büntetésüket, amiért Idegen hölgyeket az utcán molesztáltak. — Winklené a londoni rendőrségnek is azt a tanácsot adja, hogy női alkalmazottai ezentúl feltűnés nélkül hordják a rendőri jelvényeket.
Sertésvásári \\
Felhajtás 1700, Elkelt délig 1200, öteg — Kóiáp &80, Könnyű 6*0, I. r. 600, IIM0 ztit 880, Scalonna 700, Uh. has 570.
/
ZALAI KÖZLÖNY
1923. február 6.
A teáról.
IjU : Póach G6xa. (2)
A bor, tör * egyéb alkoholos italok élvezetét kismértékre axo-rítva 6 volt az elsó, aki a tea, valamint a kávé és ciokoládé ivá-sát nemcsak mint élvezeti, hanem mint szükségleti italt is ajánlotta.
Hasznosságát, praktikusságát és rendkívül kellemes, valamint egész-ségea voltát belátva, gyorsan haladt hóditó utján a tea, ugy, hogy manapság egész Európában általános elterjedtségnek örvend.
Ha egy olyan államot veszünk például, — ahol a tea fogyasztás □ cm áll a szélsőségeken — nem túlsókat, mint az angol, s nem keveset, mint az olasz fogyasztanak; hanem a fogyasztást tekintve körülbelül középen állanak, , akkor egy ilyen állam statisztikai adataiból könnyen lehetővé lehet tenni a tea elterjedését.
Például Németországba 1836-tól 1840 ig 4H1M122 tw. u« mi * 1841 „ 1845 . 137 . , „ „ 1851 „ 1855 „ 621 „ „ „ „ 1866 w 1870 „ 748 „ „ „ „ 1881 „ 1876 „ 1018 „ „ w . 1881 „ 1885 „ 1564 n w . 18V1 „ 1895 „ 2614 „ „ „ „ 1901 . 1905 „ 2979 „ „ „ „
1911 b-(. mar 3793 m * m m
1912 M . 4126 „ w „ . Ezekből az adatokból lehet látni,
hogy mily óriási hóditást végzett a tea.
Jelenleg az angolok, az oroszok állanak a teafogyasztók között az első helyen, akik fejenkint 275-től 375 kilóig fogyasztanak teát egy év alatt. Hollandiában 370 gramm esik 1 évre 1 főre, Németországban 350-60 gr., Dániában 250-60 gr., Svédországban 210—20 gr., Tőrökországban szintén ennyi, Ausztria és Magyarország 80—100 gr., Belgium 68—70 gr., Franciaország 22—25, Olaszországban 15—16 gr. esik egy főre 1 év alatt. Látható ebből a rövid kimutatásból is, hogy az északi népek általában véve nagyobb tea fogyasztók, mint • déliek; amit az éghajlattal hozhatunk összefüggésbe.
Az angol rajong a teáért, mig a francia nem sokra becsüli, mert a csokoládé, mint népital, általánosan el van terjedve közöttük a tápláló tartalma miatt.
Vannak egyes vidékek, ahol a teát mint tápanyagot, mint ételt fogyasztják, igy például Szibériában, ahol a kifőzött tealeveleket zsírral keverve, főzeléknek készítik. Japánban a rizst tealébe\'n főzik meg stb. Pedig ha a tea chemiai összetételét vizsgáljuk, aemmiféle tápanyagot nem találunk benne. A teának a valódi ízletes voltát „aromáját* csak akkor élvezhetjük igazán, ha megfelelő módon állít-
juk elő. Például forró vízre kell dobni (1 személyre 1 kis kanállal) a teát, de nem olyanra, amely már sokáig forrt az előtt; 3—4 percig kell rajta állal hagyni, de sem rázni, sem keverni nem ajánlatos. A már kifőtt teát másodszori felöntésre nem érdemes hssz-nálni, mert akkor az aromájából alig van valami a teában, továbbá a forró víz már feloldja a tea gummi éa viasz tartalmát is és ennek következtében a tea fanyor lesz.
Leginkább hegyoldalakon, lankás helyeken vannak a teaültel-vény telepek, mert ott a víz nem folyik össze n gyökér körül ét nem állapodik meg, ami a növésnek árts na. {Folyt Wv)
közgazdaság.
Valuták és devizák:
N> polcon WQO, Font (Uodon) 1221b— 12575, Dollír (New-York) 2660 - 2735, — Francia frank (Paris) J 63—173, Márka (Berlin) 7 -ü, OUsx Hra (Milano) IM i- 13S 5 Osztrák korona (Bécs) 37u—380, Lel (Bukarest) 12-13, Szokol (Prága) 77-81, Svájci frank (Zúxich) 495-515, Dioir (Zágráb) 26—28, Lengyel uáxkt (V«rsó) 7 25-8 25
Zürichi zárlat >
Beillő 1-25 Amiterdam 2C9 25, Hollandia, Kew-Yock 522-25 Loctoa U7\'J, Pátit 3280, .MiUno 2550, Prága 18.65, Bada-peat 20 50, Zágráb 515, Varsó 159, WUa 0-74. Stóíia 340 Otítrák bély. 0 75
Termény Jelentési
Wm (TuMvldíkl) 12700—12800, egyít 12000-12700, rozs 8000-8100, takarmány árp* 8200-8400 aótátpc 8000-8200, zab 8000-8200, Ungeri f 100-8300, repce 14000—14KO, ko»p 5150 - 5200, köles 8500—8900.
Budapesti állatvásár i
Maxhabas l r. «Kéi»ö«n 400—510, hatolja 440—560, eleje 370—500, H. r. eíjísibeo Z7o—360. hátulja 310-390, eleje 2l0-.í8\'> Növendék raaxlu: I. r. ORÍjiboo 360-370, borjú (ölött Wrb) 620-660, Készlet: Nagy* curha 263, eUdás 185, — Kóveodék maxtu —, eUdás —, borjú 30, eladás 30, Marha-bír 500-510, borjobír JOOO-1050.
értékek:
Msgyar Lttel 197O0, Osztrák hitel 2700, riszsi 65 0. Jelzálog 440, Leszámítoló 2950, Kereskedelmi bank 42000 Magyar-Olait 800. Beocsini H4u00, Drasche 37000 Alta-taoos szén 183.000, Szászvári 3QK0 Salgótarjáni 68.500, Urikányi 108 000, Rima 1020;\\ Schliek 14000, Guttmaun 18COO, Kasld 121000 Danlca 130-»>, KloUld 2000, Magyar cukor 8300.*). Adria 58000, Atlanlika ..400, Királysor 7900, Bosnyák-Agrár 1950, Lip-ták .1800, Phöbus .\'8S25, Vasm. VUUnsos 9500, Girc\'la 12\'00, Konkordia 73i0, Déli Vasat 8000.
Feiaiós ^gerkcsMrt Benedek Rezaő.
Balatonparti vendéglőmet
bcrt-cnJntm — Bív.bbet:
Ftlrst Lajosnál, Balatpnkeresztur.
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZriSlVJÍlLflLAT
CZIMMERMANN ES PINTÉR
NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA 12. TI3T
M- Fuvarozást lutányos áron vállalunk. ~M
TMaton 3-34.
Apró hirdetések
4IJfti IO .i4lt IOO kor«n». v«nt»t»bb bstOval «.«d»H iu»X úcplAn • »*m1tl»t»afc. Alliat k.r..«ko.k 00 uiulik ár*»g*dm«ajr.
IroiUklituiorjI lett* l\'i<o <
V».t,M.«tiiJ kon] ihrtitruIcnrV. mf.,iro«<.VniV ■> ecgítUMl «;»dó. TCíyn Ijy* CAitrkttoWMI XU-iiiuii. KúrK-i j6
7»or34
fillér a
«i aa
ZALAI KÖZLÖNY
példényonkint, házhoz hordva, vagy vidékre póstán küldvf, ha negyedévre megrendeli a kiadóhivatalnál.
A keresetadó törvényben
előirt
Illetmény bolü Jegyxók Alkalmazottlik nyilv/in-
tartáal könyve Raktnrkony v Pénztári napló Megreudelósek könyve Anyagnyilvántartáai
könyv Anyag- éa árnbcazerxéal
könyv Forgalmi adókönyv s miodan niásfélo
üzleti könyv
legjobban kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és papltkeroskcdésében
NAGYKANIZSÁN
értesítés.
Tijxtelettel IrtcaítjQV. tíaitelt üzletfeleinket, hogy üzlethelyiségünket a mai nappal a volt üilethelyirétíünlcllel szemben levő házba (Ncu é> Klein cég mellé) helyettük it. » Kiváló ti»>telettel
Artner és Kelemen
Egy 4 éves sotéipej
mén eladó.
Bővebbet: Papp Istvánnál, Pőlöskelö.
OLCSO,
mert jó, az elsórendQ anyagból
Argent Jönos
motUB kásxBtt cf»5
Nagykanizsa, DoAk-tór 1.
Alkotóan raktáron késs«l dolgozott f«k«t« és nlnos box, cheviou*. szarvas, antilop, lakk, Miyam és bársonycipJk.
Gyermekcipő "" különlegességek!
1724/1923.
Felhívás.
Ztlavérmcgyo alispánjának 1827— 1923. szému rendelete folytán fc hivom a hadirokkantakat, hadiözvegyeket én hadiárvftkAt, hogy a dijA-zAssal járó gyógynövények gylíjtó-térc minél számosabban jelentkez zenek U n«pon belül a városházán II. emelet 31. ajtónál.
Nagykanizsa, 1923. február 2.
• Polgármester.
QUITTNER ARTHUR
TplpfniT ""♦■4«"Hr»«adZly.«.«vlUaaya«ar.lö T0|0fnn .
NAGYKANIZSA, KOLCIEY-U. 17.
J J»f vllágitial voro.ókok, motorok, oalilárok, . 1
■ v&lamlnt tolofono\'x. oaanjrök éa lolxö- 1
v&lkmlnt tolofono\'x, osontok éa Jalxd-kéaztUkok folaxarolóaót, kastóly-vUlnnharlt^ borondoxiaét. Mtndon nomtx vllJamoa munkálatod ^yoraan •azköx61t«tnok. Sx&kaxortian viffXi motorok ojratokoroaotéaot. Mlu onnomtl éffók raktáron.
oooooooo ooooaoa oo 000000000000000000000000000
_-------0

0 0 0 0
Könyvnyomdai munkát ^ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
o
o
0 o
NvomaloB < laolulaldonoiok: Zalai Gyarmati konyvnyomdilábao.
«>2 évfolyam
Nagykanizsa, 1925. február 7. Szerda
29. szám..
POLITIKAI NAPILAP
Egyes szám ára 10 korona.
kiaci.*c««j trmki )!„ h6dtrr> 300.— k 11*rom hónapra 550.— K
Kémek és áruJók
lepik el országunkat. A székesfővárosnak, a vidéki városoknak és a falvaknak megvannak o maguk jól megszervezett antantkémei. Sosem dühöngött még annyira ebben az országban a kémrendszer — mint manapság, amikor súlyos aranyakat fizet kis Maradékországunkat a föld színéről eltörölni szándékozó falánk ordasok bősz hada minden denunciálásért, minden agent provocateurösködésért és egyéb áruló munkáért, kémszolgáintért.
Ezek at árulók befurakodnak mindenüvé, ahol pokoli munkájuk számára adatokat vélnek találni. A barát álarcával, a tisztesség tógájában, lekötelező, fioom mosollyal xÖzelednek felénk, akik egyenes, becsületes, magyaros nyíltságunkban nem vesszük észre, hogy a brigsnti mérgezett hegyű tőrét szorongatják átkozott kezükben.
Az „ellenőrző bizotts3£* által lefoglalt használhatatlan háromszáz darab rozsdás régi magyar puskának esete ismét egy hatalmas mementó a magyarság számára: hogy nem vagyunk urai még ennek a kis megmaradt földroncsnak, hogy minden megmozdulásunkról, min den titkoa aóhajtásunkrói, minden elejtett szaVunkról, néma akarásunkról előbb tudnak ádáz ellenségeink — mint testvéreink vagy szomszédaink. Hogy a kémek valóságos darázsfészkében élünk, hogy azt sem tudjuk, hogy hol, melyik hangosan elejtett magyar szavun kat nem használjs • ki valamely Ephialtea arra, ho< y hurkot fonjon ▼ele szenvedő hazánk beteg teste körré.
Legyünk azért óvatosak szavaink-kel, midőn azokat kiejtenők, ne vigyük piacra még elkeseredésünk kitöréseit sem, bizalmas magyar gondolatainkat pedig csak azokkal közöljük, akikről tudjuk, hogy egyazon komor magyar keresztút kipróbált osztályosai.
Es akkor, amikor egy átküzdhe-tétlen szuronygyürü közepette mindenkitől teljesen magunkra hagyatva vívjuk irtózatos tusánkat — amikor a folyton súlyosbodó világhelyzet parancsolólag arra Int bennünket, hogy emberfölötti erővel és sziklaszilárd elhatározással fogjunk össze kezet-kézben, váll-váll mellett és ne engedjük ellenségeink gyilkos politikáját, a magyarságot összetiporni célzó terveit győzedelmeskedni: akkor akadnak még mindég emberek, akik a testvér-gyűlölet magvát hintik szét és ter jesztik a viszály nemzetölő mérgét.
Ha valaha komoly időket éltünk — a mostani idők azok. Világkrízis küszöbén állunk. Az élniakarás
ösztöne parancsolja nekünk, hogy mindenkivel kezet fogjunk — aki sárbatiport országunk felemeléséhez segitökcMél nyújtja felénk Még moat is első- másod- és harmadrangú polgárokká tagozódni ennek a ne héz élet-halál harcot vivó, agyon igyőtört nemzetnek fiait — egyenlő a legbotorabb öngyilkossággal.
Rut gonosztett — egy aiáakná-sott, puskaporos hordókkal meg rakott védtelen várba égő tüzesó-vákat dobni. Pedig ezt teszik árok,
akik megint semmitmondó, üres frázisokkal és idejüket mullott jel szavakkal akarják a magyarságot «* nehéz időkben szétkopácsolni. Tettük egy csöppett sem különbözik azoktól, akik az ellenségnek besúgták az esetet az „elrejtett" háromszáz rozsdás, magyar puskáról.
Jaj ennek a szegény magyar nemzetnek, ha a komoly konszolidáció útja helyett ismét a Jrázisok útvesztőjébe téved. (*)
Tárgyalások a magyar jóvátételről.
Sir William Goode tárgyalásai. — Lukács László nem nyilatkozik.
Budapest, február 6. (Saját tudósítónktól.) Sir William Goode az angol politikai élet egyik vezető egyénisége Budapestre érkezett és Lukács Lászlóval tárgyalásokat folytatott a magyar jóvátétellel kapcsolatban. Lukács László bővebben nem nyilatkozott ezekről a tárgyalásokról, annyit azonban lei jelentett, hogy Sir William Goode a legnagyobb megértés és méltánylás hangján tárgyalta a magyar viszonyokat és inkább könnyíteni akar a jóvátétel nehéz problémáján, mint azt még súlyosabbá tenni.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, febr. 6. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülése fél 12 órakor kezdődött. Napirenden van a földmunkások szövetkezeteinek támogatásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása. Az első felszólaló Dénes István, aki a földmunkások szomorú sorsát ecseteli. A nagybirtokosokat teszi felelőssé a vidéken uralkodó állapotokért. Rövid szünet után Egri Nagy János szól hozzá a törvényjavaslathoz, aki a -mvjnkásvédelmet sürgeti. Majd a Ház egyhangúlag elfogadja általánosságban a tőrvényjavaslatot. Ezután mentelmi ügyeket tárgyaltak.
A jugoszláv fegyverkezés.
London, febr. 6. A Times a jugoszláv fegyverkezésről hosszú cikket közöl és megemlíti, hogy a jugoszláv kormány legutóbb 800 millió dinárt szavazott meg ujabb fegyverkezésre. A jugoszlávok nagymérvű fegyverkezésének a törökök és a magyarok agresszivitása az alapja, amennyiben Jugoszlávia Törökországtól és Magyarországtól is egyformán fél.
A csehek la bevonulni készülnek Németországba.
Berlin, febr. 6. A német kormánynak értesülései vannak arról, hogy Cseh-Szlovákorazág a német keleti határon katonai akciót tervez, hasonlót a franciák badeni bevonulásához. — Ürügy, erre az volns, hogy a német vasutigazgató-ság a.cieh lotharingiai vasművek-
nek küldött kokszvonatokut nem továbbítja, mert nincs szene. A német kormány tudomást szerzett arról, hogy Poincaré a cseh kormányt emiatt kstonai szankciók foganatosítására hívta fel. UJra megkezdődnek a lausan-nel tárgyalások (?)
Bécs, február 6. A lausannei tárgyalásokat minden valószínűség szerint körülbelül tíz nap múlva újból megkezdődik, azonban valószínűleg nem Laussr.neban, hanem valamely mós helyen. A kérdések, amelyekben nem lehetett megegyezést elérni, semmiesetre sem olyan fontosak, hogy az általános szakítást és az ellenségeskedések Keleten újból való megkezdését Igazolnák. A szövetségesek s törököknek néhány napi meggondolási időt engednek. Azt állítják, hogy a tárgyalások újból való felvétele a törökök számára jelentősen kedvezőtlenebb feltételek között történik, ha csak a törökök nem határozzák^ ■ magukat arrs, hogy a még vitás kérdésekben tanúsított nagyobb előzékenységgel biztosítsák maguknak a szövetségesek által felajánlott eredményeket. Litvánia njra fegyverrel fogja megtámadni Lengyelországot
Varsó, febr. 6. Megbízható jelentések szerint Litvánia ugyanolyan erőszakos föllépésre készül a semleges zóna felosttása alkalmából, mint tette Memelben. Február 15 ig kell Lengyelország és Litvánia között a semleges zónát felosztani, ezt megelőzőleg azonban a litván
kormány csapatokkal akarja meg-szállani az egész területet. A vai^ sói kormány figyelmeztette a nagyhatalmakat a közelgő veszedelemre.
Románia gazdasági válság felé hklad.
Bukarest, febr. 6. Vlád Aurái volt pénzügyminiszter kijelentette, bogy a kormány bfcíkezes szovjetpolitikája tönkreteszi az orsxágot és a leu katasztrofális zuhanása nagyrészt erre vezethető vissza.
A legnagyobb bűnt követi el l kormány, smikor sem a külföldi adósságokat nem fizeti, de még a kamatokat sem és másfél milliárddal tartozik a belföldi gyáraknak, amiből egyedül sx Aradi Astra & a resicsi müvek fél milliárdot követelnek anélkül, hogy a kormány emo adósságok visszafizetésére hajlamot mutatna.
A Banca Nationala küldöttsége, amely a pénzügyminiszter utasítására a külföldön tárgyalásokat folytatott az adósságok vfazsfizetésé-ről és a kereskedők árutartozásáról, eredménytelenül tért visszs. A Ruhr kérdés a Iliiét szocialista kongrossxzuon.
Paris, febr. 6. A lillei szocialista kongresszus tegnapi ülésén üdvözölték a külföldi delegátusokat. Hil-ferding német delegátus beszédében kijelentette, hogy a többségi és a független szocialistáknak újból való egyesülése megerősítette a szociáldemokrácia hatalmát. Kifejezte, bogy ez a példa a nemzetközi viszonylatban követésre fog találni és a azámos internacionálé helyébe egyetlen és egységes internacionálé fog lépni. — Aggodalommal látje, hogy a békeszerződés nyomán felmerült problémákat mindenütt erőszakkal oldják meg, az egyik helyen a petróleum, a másikon pedig s szén miatt. Ha már szóbahozta a Ruhr-vidéket, tisztázni kell a német szocialisták felfogását. A német szociáldemokrata a jóvátétel mellett foglal állást, nem s verssiT lesi szerződés mistt, hanem szociális és erkölcsi érzületénél fogva. Bármilyen események is játszódnak le Németországban, a német szo-ciálisták a német jóvátételek teljesítését követelik és megmaradnak ezen az álláspontukon. Nagy földrengés a Szandwlch f szigeteken.
London, febr. 6. A Szandwich-szigeteken, a Ispok newyorki jelentése szerint, nsgy földrengés volt, mely óriási pusztítást okozott. Ugysnskkor a partokon szökőár pusztított végig. Sok ház összeomlott, több hid leszakadt, két város majdnem egészen rombadőlt. Az áldozatok ázámát még nem tudták metfállapitani. Szamoával az összeköttetés megszakadt.
2
ZALAI KÖZLÖNY
1923. február 7.
Az fllsddunántuli Mezőgazdasági Kamara naggyülése
Kaposvár, febr. 6. (Saját tudó-•hónktól.) Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamarában most folynak az előkészületek a zászlóbontó nagygyűlés megszervezésére.
Mint már megírtuk, a kamara zászlóbontó közgyűlését, Zalaegerszegen február 12 én, délután fél 3 órakor fogják megtartani, a vármegyeháza nagytermében. Értesülésünk szerint az érdeklődés olyan élénk, hogy 6—800 gazda vélemé-nyezésére lehet számítani. A sikert elősegíti az, hogy aznap megyegyülés is lesz, s a megye előkelő Közönsége ott fog tartózkodni a városban.
Mint az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamarától értesülünk, a tolnamegyei gazdagyülés február 20 ikán délelőtt 10 órakor Dornbo-váron lesz, az ottani mozgószinház nagytermében. Délután 1 órakor társasebéden vesznek részt a megjelentek.
A Kamara felkéri mindazokat, akik éjjeli szállásra tartanak igéoyt, vagy a társasebéden résztvenni óhajtansk, ebbeli szándékukat jelentsék be a dombovnri községi elöljáróságnál. Ugyancsak »z elöljáróság vezetésével egy helyi rendezőbizottság alakult, amely az előkelőségek és kisgazdák elszállásolását, valamint a bankett rendezését vállalta magára.
Az érdeklődő gazdaközönség délután megtekintheti a György Ibigó-féle hírneves konzerv gyárat, valamint az uradalomnak éppen most berendezett öntöző-berendezését.
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban sok helyütt volt kisebb eső. Az idő rendkivül enyhe, amilyenre február havában már évtizedek óta nem volt példa Magyarországon. Túlnyomóan száraz idő várható, hőaülyedéstel.
— A kereskedelmi minisztérium kikUldÖttei Kanizsán. Lapunk annak idején jelezte, hogy a kereskedelmi minisztérium hivatalból leküldi ifj. báró Szterinyi Sándor és Fekete Lajos miniszteri tanácsosokat, hogy a város polgármesterével n fémipari szakiskola felállítása ügyében a helyszínen tárgyaljanok és jelentésük alapján a kereskedelmi minisztérium meg-felelőleg intézkedhessék. A két minisztériumi megbízott tegnap délután Nagykanizsára érkezett. Az állomáson dr. Sabján polgármester fogadta őket.
Ma délelőtt az illetékes szakemberek bevonásával ebben az ügyben ülés lesz a városházán.
— A februári megy egy U lés. A megyei állandó választmány most készítette elő a február 12-én hétfőn megtartandó megyegyülés tárgysorozatát, amelyen Nagykani-zaát is érdeklő több ügydarab szerepel.
A megyegyülés után, délután ugyancsak a megyeházán nz Alsó-dunántúli Mezőgazdasági Kamara által rendezett gazdagyülés fogja gyűlését tartani.
— A kath. hitközségi tanáca tegnap esti megalakulásáról és Üléséről lapunk holnapi számában sxámolunk be.
Szerbia fellépésének hátteréből.
Egy caaló felültette a sxerb diplomáciát. — Kőtár Aladár
Í0 a magyar „mozgósítási tervek". — Adalékok a magyar „mozgóaitáaM-hoz, a magyar „támadáaM-hox.
Zágráb, 1923. február 5. (A Zalai Közlöny tudósítójától.)
Nagy feltűnést kelt az egyik helyi lap épp oly szenzációs, mint kinos leleplezése, amely jellemzően megvilágítja azokat az eszközöket, melyeket a hivatalos SHS állam felhasznál, ha arról van szó, hogy Magyarország ellen kihasználja. A lap ugyanis beszámol arról, mi indította a szerb hivatalos köröket arra, hogy Magyarország ellen fellépjenek.
Ugyanis egy Kőtár Aladár nevű, állítólag volt közös katonatiszt felajánlotta szolgálatait a sz&b hivatalos köröknek. Kőtár megígérte, hogy tízezer dinárért megszerzi és átadja a szerbeknek az egész magyar mozgósítási tervezetet. A szerbek, akik kapva-kaptak az alkalmon — természetesen elfogadták Kőtár ajánlatát, akinek előlegezett bizalmuk fejében megfelelő dinárokat lefizettek az átadandó magyar mozgósítási tervekért.
A szerb hivatalos körök, még anélkül, hogy bármilyen fiktív adat is kezeik között lett volna, azonnal jegyzéket intéztek a budapesti kormányhoz és Párisi fellármázták, hogy Magyarország fegyverkezik és támadásra készül, és nyomban megfelelő intézkedést tettek.
Es miközben szegény Magyarország a vesszőcsapások utcáját járta Kőtár Aladár a legszebb üzleteket kötötte. Vagonszámra szállította el a disznókat és marhákqt az SHS állam területéről ugy, hogy játékát oly szemérmetlenül csinálta, hogy üzelmeit a balkáni hatóságok iú megelégelték, figyelni kezdték és amikor meggyőződtek róla, hogy közönséges szélhámos — letartóztatták.
Kihallgatása alkalmával azután őszintén bevallotta, hogy az egész „mozgósítási ügyet" kifundálta — hogy pénzhez jusson és üzleteken köthessen
A szerb hivatalos körök erőlködése — akik az egész világot fellármázták a magyar fegyverkezéssel — így botrányos kacá-, gásba fulladt, és hogy példátlan baklövésüket leplezzék, azonnal lefújták az egész katonai készülődésüket. (*),
A megszállott Vardar-vonal.
Szerbia nem mozgósított Magyarország ellen.
Zágráb, február 5. (A Zalai Közlöny tudósítójától.) A szerb sajtó bevallja, hogy Jugoszlávia — a Bulgária elleni védekezés szempontjából
erősen megszállva tartja az egész Vardar-vonalat, mig ellenben a Magyarország elleni mozgósításról szóló híreket energikusan megcáfolja.
A bécsi patkánysajtó
Károlyi Mihályék védelmében.
Bécs, február 6 (A Zalai Közlöny tudósítójától.) Érdekes hirt közöl a bécsi „szökevények" sajtója. Károlyi Mihály és társainak hazajövetelét lehetővé teendő, azt irja, hogy a kisantant a magyar emigránsok (/) érdekében jegyzéket intézett a magyar kormányhoz, amelyben utalással a trianoni békeszerződésnek ama pontjára, amely ugy szól, hogy senkit politikai magatartása miatt nem lehet üldözni — követeli a magyar emigránsok szabad visszatérését-
(Fővárosi szerkesztőségünk illetékes helyen érdeklődött a bécsi patkányaajtó hirének valódisága felől, hol azt a felvilágosítást kapta, hogy a magyar kormányhoz ily tartalmú jegyzék nem érkezett. Világos tehát, hogy a* egész hír nem egyéb, mint n szökevények érdekében alkalmazott propagandánál, mert a magyttr kormány sem engedheti meg, hogy Magyarország sírásói büntetlenül léphessék át Magyarország területét.) (*)
— „Tol a nagy Krivánon".
A Katolikus Legényegylet tegnap este tartotta meg főpróbáját a m* eate 9 órokor a Polgári-Egyletben előadandó darabjának: „Tul a nagy Krivánon" c. operettnek, amelyen mi i* részt vettünk. Stivesen állapítjuk meg, hogy a kanizsai közönség Ismét egy élvefzeles estére tesz szert, amennviben Szabó litván főrendező és Kelting Ferenc zenetanár által páratlan gonddal betanított szereplők a leghelyesebb szereposztásban igen intelligens játékot produkáltak, hogy megérdemelt sikert jósolhatunk nekik. Hnrsay Gizus, Piacsek Bözsike, Sorley Ilus a fő hölgyszereplők bájos játéka nagy tetszést fog aratni még a legkényesebb müizlésü közön-
ség előtt is. A darabot ma szerdán, holnap csütörtökön és vtsárnsp este fogják játszani. Jegyek este q pénzthrnál.
— A felsőtemplom harangjaira dr. Kaufman Lajos Nagy-kanizsa város közigazgatási tanácsnoka 1000 koronát küldött be szerkesztőségünkbe. Rendelkezési helyére juttattuk.
— Szállodások báija a Ca ainoban. Holnap este fél kilenc órakor tartja n nagykanizsai szállodások, vendéglősök, kávésok, mé-szárospk és pincérek segélyegyesülete a Cssino összes termeiben előkelő színvonalú táncmulatságát, amelyre közéletünk számos kitűnősége már előre bejelentette megjelenését. A bálanyai tisztet Antal
Jenőné úrasszony tölti be ismert szeretetreméltóságával.
— A poatások műsoros tánc-estélye. A Nagykanizsai Posta-és Távírda Tisztviselők Ének- és Kultúregyesülete folyó évi február hó 10-én szombaton a Polgári-Egylet termeiben ssjét alapja javára lánccal egybekötött jótékony-célú, zártkörű műsoros estélyt rendez. Belépődíj: Páholy 2000 korona, zenekari Ülés 300 koronn, I-IV. sor 300 korona, V-X. sor 200 koronn, XI—XVI. sor 150 korona, földszinti állóhely 100 korona, karzati ülőhely 100 korona. Kezdete este fél 9 órakor. Jegyek e.őre válthatók a Nagykanizsa I. számú (városi) posta távírda-hivatal főnöki irodájában.
— HolttányiUánitáa. Pataki János pálfiszegi földműves, aki 1883-ban született, P. Erzsébet fia, Salomon Anna férje, a 20. h. gy -ezrcdből 1914 nov. havában az
1 orosz harctéren eltűnt. Zalaegerszegi kir. járásbíróság.
— A kanizsai háziezred al-tinati bálja. A magy. kir. 6. honvéd gyalogezred altisztikara Bugsch Aladárné őméltósága védnöksége alatt február hó 13 án, kedden este 8 órai kezdettel a Polgári Egylet összes termeiben műsorral egybekötött zártkörű táncestébt rendez. A tánceatély műsora a következő: 1. „Hungária". Előkép. 2. Irredenta szavalat és ének. a) Krasznahorka büszke vára. b) „Kis-Aiagv\'jrok". Irta : Bohdaneczky Ala-dfr. Énekli , illetve szavalja: Szabadi Bözsike. 3. „Az orr" monolog. Előadja: Raffay Gyula őrmester. 4. „Csokonay" nyitány Kéler Bélától. Előadja * m. kir. 6. honvéd gyalogezred zenekara. 5. „Üzenet Erdélyből". Irta: Kárpáti Piroska. Stovalja: Ifj. Baán Jenő. 6. Irredenta dalok. Zenekíséret mellett előadja: Schlosser Julisko, Annuska és Ilonka, Rumi Irénke és Lajkó Mariska. 7. „Horthy". Élőkép. — Utána tánc következik reggeiig. A közönségnek elsőrangú bűffé áll rendelkezésre nagyon olcsó árak mellett. Belépődíj: Páholy 1200 kor. Ülőhely: I—VI. sorig 200 kor., VII—X. sorig 150 kor. és XI-XVIII. sorig 100 kor. Földszinti állóhely 80 kor., karzati állóhely 60 kor. Jegyek a meghivó felmutatása mellett Teutsch Gusztáv drogériájában, Uránia mozgószinház pénztáránál és n m. kir. 6. honvéd gyalog ezred segédtiszti irodájában válthatók. A tiszta jövedelmet részben a „Horthy"-inség-akció, részben az altiszti kaszinó könyvtára alapja javára fordítják. Felülfizetéseket köszönettel fogad a Rendezőség-
— Haszonállatok összeírása. A tavaszi hoazonállat összeírások most vették kezdőtöket. A hivatalos szervek házról házra járva végzik az összeírást, amit február 10-ig kell elvégezniök.
— A nagykanizsai Uránia mozgókép-szinháx r. t. igazgatósága a részvényesek ismételt figyelmébe ajánlja a ma délelőtt 11 órakor az Üránia nagytermében tartandó közgyűlést.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brílliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Fried Józaef ékszerész, Sugár ut 2. szám. (Fő-ut és Sugár ut sarok.) A középiskolát végzett fiu tanulónak felvételik.
Uránia. Jön Sodorna áa Go-morha II. rész.
19 A február 7
KOZLOKT
A teáról.
Irta: Pósch Géza.
(3)
Általában magról növesztik, sokszor azonban vetemény ágyakban növesztenek kis tea palántákat éa csak miután már kUaé erőre kaptak a fiatal palánták, ültetik ki. Az elültetés után 3 évig nőni kell hagyni, s csak azután kezdődhetik meg n szedés, aratás, amely évenkint rendcsen háromszor szokott lenni. Az első aratás április közepén van s aránylsg igen kicsi és rövid ideig tsrt, mert még az <»»Ős időszak beállta előtt be keli fejezni. Ekkor csak az első fiatal levélkéket szedik le, ami bizony □agyon sokszor megviseli a tea bokor életképességét. Május hóban már rendesen meg van az uj levél-zete a bokornak és ekkor kezdődik meg a második, a nagyaratás, i m Később még von egy utóhatás, ^ de ekkor már csak u közönségesebb, durvább leveleket szedik s ezek képezik az olcsóbb teák anyagát.
Két fŐ fsjra osztható n tea, a fekete, vagy másképpen a barna é» a zöld teára. Ezek mindegyike azutón még számtalan ágra bomlik,
3 még több elnevezésre. Sok helyen, mint például Jáva szigetén is a szedési időszak, illetve finomság szerint osztályozzák. Az első aratásból származó teát finom levelű teának, a második, o májusi aratásból származó teát közepes finomságú teának, s végül a harmadik szedés eredményét durva levelű teának nevezik. De a legelterjedtebb elnevezés, a felületes megnevezése a termő helynek. — Ezek: Chínai tea, Indiai tea, Ceyloni és Jávai tea ; ezek közül a chinaí teát Souchongnak, az indiai
w A teát Darjellingnek nevezik. mW Laikusnak különösen fog hangzani e kifejezés: teagyár, de ha tekintetbe vesszük, hogy közhasználatban van a bőrgyár, dohánygyár kifejezés is, pedig ott sem készítik a bőrt, vagy a dohányt, hanem a nyersanyagot, a terményt megmunkálják, szállításra, fogyasztásra, használhatóságra alkslmassá teszik.
A teagyár is csak elkészíti, szállításra, fogyasztásra alkalmassá teszi a te&t.
Ez alatt azonban nem kell valami csekélységet érteni, mert ugyancsak sok munkával éa fáradtsággal jár a tea megmunkálása; különböző gépekkel sokféle procedúrának van alávetve a tea, mig * hokortól az asztalunkig jön. Mindjárt az első lépésnél, a szedéi-nél vigyázni kell, nehogy nedves
4 levelet szedjenek, mert abban az esetben a levél fonnyadt lesz s ez által kevésbé ízletes és tartalmas teát ad.
A zöld teát a szedés után azon-nsi az erősen fölhsvltett serpenyőben pörkölik és pedig addig, amig a levelek szélei vörösesek nem lesznek. Ezután rögtön sodorják és szárítják.
Ilyen egyszerűen, valamint gyorsan lesz megmunkálva s zöld tes, s azért olcsóbb és kisebb értékű.
A fekete, illetve barna tea mér sokkal hosszasabban, alaposabban lesz megművelve. Legelőször a leszedett leveleket hervadni hagyják, aminek lehetőleg gyorson kell megtörténni, hogy minél kevesebb illat távozzon el. Utána hatalmas sodrógépekkel sodorják; egy ilyen sodrógép 25 perc alatt 50 kiló >AjAteát sodor feL (Folyt, kör.)
Altalános razzia.
A nagykanizsai államrendőrség házról házra járva minden lakost ellenőriz és Igazoltat — A rendőrség megtisztítja m ▼árost a kétes elemektől.
Nagykanizsa, február 6. — Saját tudósítónktól. —
A nagykanizsai államrendőrség I a rendőrség illetőségi helyükre
most végzi a közrend és közbiztonság szempontjából oly rendkívül fontos és annyira szükséges általános razziákat, miket a belügyminiszteri rendelkezés előir. Nagyszámú rendŐrciapat egy rendőrtiszt vezetésével utcáról-utcára, házrólházra járva végig vizsgálja és ellenőrzi a bejelentéseket, a cselédeket, a külföldieket — a bejelentő cédula alopján. Sajna, hogy a nagyközönség még mindig nem veszi elég komolyan a bejelentési köte-lezettaéget, ugy hogy nagyon sokat meg kellett emiatt büntetni. A razzia folyamán előkerülnek azok a külföldi honosok is, akikről nem tud senki — és mégis itt élnek közöttünk, és kötik a maguk szép kis üzletüket, de előkerülnek azok a munkanélküli egyének és helynélküli cselédek is — akik a közbiztonság és közerkölcsiség szempontjából sem kívánatos elemek, kiket
szállít. A tegnapi nap folyamán a razzia eredményeképen azámos előállítás tőrtént a kapitányságon, részint külföldiek jelentkezésének elmulasztása, bejelentések elmulasztása és munkanélküli csavargás miatt
A szállásadók komolyan figyelmeztetnek, hogy minden megszállót tortoznak azonnal bejelenteni. Úgyszintén minden egyes haláleset alkalmával az elhunyt kijelentendő. Számtalan esetben előfordult a mostani razzia alkalmával, hogy a bejelentétek ellenőrzésénél kiderült, hogy az illető elhunyt. Ls mégis szerepelt a bejelentőhivatalbon.
Csak természetes, hogy a beje-leotőhivatal ily körülmenyek között nem tud tökétetea munkát kifejteni. A mostani nagy apparátusu rendőri razzia minden egyes lakost ellenőriz, felülvizsgál.
Kíváncsiak vagyunk a razzia számbeli eredményeire. (*)
A koldusasszony rablóia.
Egy kanizsai péklegény elrabolta egy szegény asszony Horthy-segélyét. - Ha koldnsok mulatnak. — A rabló péklegényt elfogták és letartóztatták.
— Saját tudósítónktól. —
Nsgykanizss, február 6.
A mult este történt, hogy Takács Gáborné kanizsai koldusasszony betért az ÖtvŐs-téri Neiser-féle korcsmába egy pohár borra, ott összetalálkozott özvegy Brünner Já-nosné született Fehér Katalinnal, aki szegénységében osztályosa Takács Gábornénak. A két szegény asszony néhány pohár bor mellett maga elé idézte a multat, u jobb napokat, amihez a mindenki által iamert . Gj/U/í"-flótás srtikulátlan hangjaival is hozzájárult. Majd a hárman egy bizonyos idő múlva eltávoztak. Takács Gáborné azonban egy óra múlva ismét visszatért éa elpanaszolta, hogy 2500 koronáját ellopták tőle.
Az eset a rendőrség tudomására jutott, aki eleinte Brünner János-□ét gyanúsította a tettel. Brünnernét hamar előkerítették o rendőrök, aki viszont elpanaszolta, hogy a
„Kis korona" vendéglő előtt egy hosszúkabátos ember az ő pénzét is erőszakkal elvette.
A rendőrség „ti ismeretlen hosz-szukabátos ember" után azonnal vadászatot indított és négy óra sem telt be, mikor a „hosszúkabátos" embert elfogták és a kapitányságon előállították, hol a hosszúkabátos emberben Borzok Pál nagykanizsai péksegédet ismerték fel. Porsze azonnal vallatni kezdték az ipsét, aki azonban nem akart semmiről tudni. Mig végre a bizonuitékok és a keresztkérdések súlya alatt bevallotta, hogy örünnerné, a szegény koldusasszony pénzét erőszakkal rabolta el, (amit ez a Horthy-inség akciótól segélykép kapptt.) Ta-kácsné pénzének elrablását azonban nem sikerült reábizonyjtani.
A péklegényt rablás vádjával átadták ■ kir. ügyészségnek. (*)
KÖZGAZDASÁG.
Valuták és dev-zák:
N.poJaon 9900, Font (London) tVt\'l— 12476, Dollár (New-Yofk) B640 2731. -Francia frank (Paris) 183—173, Márka (Bor-Hn) 7-8, Olasz lira (Milano) 127-5—1334* Osstrák korooa (Bécs) 37t>—390, Lal (Bukarest) 12-13, Szokot (Prága) 77-81, Svájci frank (Zürich) 495-515, Dinár (Zágráb) 26—28, Lengyel márka (Varsó) 7 25—885
Zürichi zárlati
Berlin 1-37 Atnateedam 209 50, HoOaadla, Hew-York 631-00 London 2483, Pária 33\'J5, Milano 2572, Prága 15.67, Budapest 20 00, Zágráb 495, Varsó 1 37, W1»S 0-74. Ssófia 340 Osstrák bély. 0 75
Termény Jelentési
t*xa (TtsxavldéU) 12700—12800, egyéb 12600 12700, ross 8000-8100. takarmányárpa 320OÜ400 sörárpa 8100-8500, zab 8000-8100, tengeri ?100-8300, repce 14000—14600, korpa 5150 -5200, köles 8500 —8900.
Budapesti állatvásár.
Marhahos I. r. égésiben 460 -510, hátulja 440 -560, okje 370—500, 1L r. egéatben 270—360, hátulja 310—390, aleje 210—^80 Növendék maiba: 1. r. egészben 320-350, borja (olött bórb) 620-660, Készlet: Nagymarha 414, eladás 3A4, — Növendék marha 10, eladás 4, borjú 110, eladás 110, Marha-bór 470—490. borjubór 1000-1050,
Értékek:
Magyar hitel 18000, Osstrák hite! 2300, Hazai 60.0, Jelsálog 450, Leszámítoló 2726, Kereskedelmi Bank 36500 M agyar-Olasz 800. Bcocslni 9S.t/00, Drasche 34600 Általános szén 163.000, Szászvári 29500 Salgótarjáni 62-000, Urlkányi 97-000, Rima 9850, Schlick 12000, Cuttmaon 15500, Nasid 131000 Danlcs 10900, Klotild 8000, Magyar cukor 760000, Adria 58000, Attantika 5750, Királysor 7400, Bosnyák-Agrár 1900, Up-ták n300, Phöbus 6550, Vasm. Villamos 8900, Gisella 10500, Konkordia 7000, Déli Vasat 8000.
Felelős szerkesztő Benedek Rezró.
Apró hirdetések
dU» i lOeaAIr 100 kor*aa, vaata«Bbfe betarel .Md.lt ..«»»* rtopian •lamlttstnak. AUkal h»rwAkMk 50 tiltalak araagadm4*J.
vailonatnj kocal |Setiu»«kock m*taro«otoiik U m«frl«l£i «í»d» Tö^jrn Ll.sil fCucTtrrrticJfiixl Kit-kuiliM Kilílr-tl- j6. _
2 Argoraan 4-3 méter, perzsa és ssmlma éa egyéb antik tárgyak eladók.
VIOLA kárpitosai. Deák!6r 10.
Nemzetgyűlési képviselők zalaegerszegi atja.
Budapest, febr. 6. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A nemzetgyűlési képviselőknek az a csoportja, mely a múltkori hófúvás miatt nem folytathatta útját Zalaegerszegre, e hó 23-an utazik el Budapestre az internáló tábor megtekintésére.
Sertésvásár i r elhajlás 700, Elkelt délig 600, Oteg — Közép 600, Könnyé 620, I. r. 620, ll 580 Zjú 900, Szalonna 700, Lab. hus 600-
— A Kakák kisasszony a Világmozgó o»n még csak ma le^z látható. E francia film, moly a Itanci* szellem és ötletesség netovább]*, a legszebb sikert aratta. Holnap és holnapuUn Kiancesca Bcitioi lel-lépWvel .Primaveca* clniu nagy drátna lesz bc:nutatva.
— Minden meghűlés a lábtól orod, ötért ajánlatos melog gyapjuiiarlsnyak viselése. Próbálja meg egy íejeléssel a legjobb anyagból készítve FlUpp harisnyakötddéjé-ben. Szombathely, Széli Kálmán-utca <».
— Uránia. Ma szerdán: Elragadó svéd fllm: .Földönfutók\' (ssámüsöttcrj. A íó-sxorepokbeu moaskült orosz sxiniszekkel. — Csütörtökön és pénteken fél 6. fél 8 és léi 10 érakor: .Szodoma és Gomorha II. része: a bünhódés. Ismételten íelhirjak Vixüaségünk figyelmét a pontos kezdésre.
TÖRVÉNYSZÉK.
Lövöldöző szerelmes.
Annak idején részletesen megírtuk, hogy Kopesándy Gyula fiatal keszthelyi iparos, 18 éves csinos szerelmesét Knausz Erzsike, keizt-helyi varróleányt, noha szívből szerette, egy izben, minden előzmény nélkül (szinte emberileg érthetetlen módon) revolverével halántékon lőtte. Az orvosszakértő véleménye szerint két centiméternyi távolságon mullokt csak, hogy a fiatal leány holtén nem esett össze. A leány és hozzátsrtozói először nem teltek feljelentést a fiatalember ellen, szinte ugy látszott, mintha az egész eset felett napirendre tértek volns, később szonban mégis feljelentették a fiatalembert, akit néhány napon át Őrizetbe vettek, de utóbb szabadlábra helyeztek.
A nagykanizsai kir. tőrvényszék Kenedi- büntetőtanácsa tárgyalta most ezi az ügyet. A lövöldöző fiatal embert — kit szándékos emberölés bűntettével vádolt a kőz-vádló — sz enyhítő körülmények figyelembevételével 4 hóra ítélték.
7_______ hangolást, tisztogatást. b<5-
zongora riizést stb. jótállás mellett vállaL — Vidékre is me*y. Vlrigh zongorám., Arany János-u. 10.
ss^n"
lc«jfcJ» UkéíCrt. Cin *
6jSj
MrCbl«l.»t6 inilló n»unk*«a. » ívet. n\'t. karottíf.. »«•-. R>»»»»»«Vioik«» (írtai karttkcdl «««• 1
umsuIÍ. kéiJW.1 nkUmoki
uuVt. uim.
Hat l»ot«l rotd Na»yb«>omJ5oo»ocyb«i eladó.
llA»h«t)Mk »Tk»lm»« BA»«tt<i • iM^^m^í) Hof-viih GjOroiMl N»nie«»id. fO«u Kl*vi4 Socooc -n
Kl*a*u« l»ut jrorott itttiMOt* i— s ai ríiKn • tay iioJab«lyi>«< bct«r.ie/í«Ml ukfoaiul \'ptll
lUili. Clm a kladoUa.
ktta t»-ai
■ kUdrt*n
iall let \'Vtvo (M«n* krxil eUdo —
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen I j férjem, iUetve édesapánk elhuoyta alkalmával ÍÍJd»lniunkat részvétük- I kel enyhlleni igyekeztek, ezúton | mosdunk hálás kössö^eUt.
Özv. Légrádl Jánoaaá ás gysrmsksL
£ALAj KOZl/ON>
1923. f.brair 7.

Ha
jó bort lku olcsón inni. at rest*}-Jeo fá/a-Jtaigot 4* gy*$zédjön to*% 1 lltar bor vitelével, hogy
Sátrán József
aranyhegyi bora a legjobb 4i legoKsóbb, mely litere nlcint 70 koronáért kapható
Magyar utca 74. »z. alatt.
- TaUfoB 3J8. -0Oaa.l1 UUal aMt<«4 Ulu <1 UtfU\'ht tl»<*.
ÉRTESÍTÉS.
Tl.xtelettel irtesitjOk (Intelt üilelfeltinket, hogy üilethelyi* .Igünlcet ■ m.i nappal ■ volt üilethelyli éjiünkkel SXem-
ben lavfi házba (Neu é>
Klein céji mellé) helyettük át. » Kivilö tiaxtelettel
Artner és Kelemen
U«UMtt Hl 1116 tró.llt.l tUii.
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
ArgentJános
■o^n cl»ás*arfetá6e« MuMt
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
ÁlUnJóao raktáron uhu dolgozott fekete és sunes box, ehevreaux, siarvas, antilop. lakk, selyem és bársonytIp5k.
Gyermekcipő különlegességek I
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásAiolaok legmagasabb napi áioa.
KORFÁT
napé ár alatt árasitonk.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
fr-uturm.
t«uscm>1«i 123.
ÉRTESÍTÉS.
Van szereocsém értesíteni a nagyérdeaj közönséget, hogy
iivegezési vállalatomat
kib4\\it«ttem a mai naptól fogva min-deontmu Qveg* és porcellénéruk, raltmini vendégl6l felazereléaek
a legjutinyosabb »iban sserezhetók be. Kérve szíves támogatásukat ««)i
Stern J. KAlmán
•y.(«>*.[ i, M.k.r.i.U.l 1.11.1.1.
Kazlnczy-utca 17-19. sz.
C». kir. aawb. déli »np<ly» tw<*».
Árverési hirdetmény.
1923. évi febraftr 12. é< 13 in délcIStt 9 órakor « Itteni teherAru raktArban az OzletlgazgfitOsAít 841. rendelete alapjitl külön-filc talAII, fölös és kézbesllheletten Aruk fognak nyllvtnoean bíróiig: clJAtAlon kívül a legtöbbel igétőnek készpénzftzetés, vil.minl az azonnali elizillitAs kötelezettsége mellet! clArvereztetni.
Az Aruk » venKl nzíndékozök Aliul közvetlenül az Árverés elölt a raktárhelyiségben megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1923. februtr 8 in. flz ÜHletigaZgatŐSág.
KESZLEP JENŐ ÉS FIVERE
vízvezeték beren«(ez6 vállalata
Fióküzlet *s műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. «Z. Főűzlet: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Telefon: 151-13.
bcr«»d»s4»ck. oatornAiAaok. aitvó-nyonió kutak. külön háti viareiclék ría.írc •solgálO aatoroallkuaan luSkOdö •sívaltyu bercndtiíackcl. köipontl JQt<» <• raelegvla ber<«dcK»«kct aajái icrT«»<iOuk aicrlnl.
lalndeanemA vtaveieték csöveket, ti » armatúrákat. AntOtt-
Javításokat és átalakítást munkálatokat szaksztrOen és olcsón wzközlOnk.
Balatonparti vendéglőmet
berbeadnám. — Bóvebbet:
Fürst Lajosnál, Balatonkeresztur.
Vulcanizálás!
Autó- keríktérjummik, itrdptk és egyéb flummldkkek szakszerű
vulcanlzálását
BRANDL SÁNDOR
mOazcrészotl műhelye Oeák-lér Z., vállalja.
A rUtw; ítfi lirlt^^u* ,tjrM intlUjt
Úrajánlási hirdetmény.
A zalaegerszegi internáló tábor részére 50 q b«b, 50 q borsó, vagy lencse szAilitas»ra ArajAnlstot hirdetek.
A szAliitás zsAkoköan a zalaegerszegi fogolytábor álio-nAsára történik.
ÁrajAnlatok minta beküldésével 1923. febraár hó 20-lg az Internáló tAbor igazgat r>sAgA hoz adendOk. Zslaegcrszeg tábor. 1923. febr. 3.
Táborparancznok.
Tanoncokat
fizetéssel felvezz
FEITICHER ÉS ILLÉS
leiollkiltr éi koakrfono vállalata
Rozgonyl utca 2 szám alatt
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUVAROZÁS! VÁLLALAT
(ZIMMERMANN ES PINTÉR
NDGYKANIZin. RltNáCZI-UTCA 12.
Telelőn
3-34.
QUITTNER ARTHUR
Tolof nn • k«i"i«U«« .Bt.délj.a.tt Ttllanj...r.ló f T0|0Jnn .
leieion HflGyKflN|ZSfl K0LüEY-U. 17.\' .l!V
a. 1 J»f viligitáal vozotékok, motorok, oslllárok, J jáé
1 valamint tolofonok. osonxók és Jelsö- ^^ ** ■
EKáUel
\\Ilájfltisl vosetákek, motorok, oslllárok, valamint Ulofonok, ossngók éa Jslsö-késsftlékek falsxoralését, kastély-vlllambÁrlté barondazését. Xlndsn-DtmH villamos monkiUtok gyorsan •szköxölutnek. Siakazardsn végzi motorok ojratakarosalásét. KlsotantinB égök raktáron.
—fiath
Magyar 9 W Nűrek
r. U DadarMl kíprlMlMff.
Tanrll gnmmlraktár. teheráru InvarosAs, szomóly-favarozás, Javltó-mQbely, benzIn-Arosltás. Telep: Tártsás-utca. Teleíoo 1*3. Igazgatóság: F6-ut 8. Bazár-ópUlol. Telefon: 336.
Nagykanizsai Autófcrgalmi
RAszványtársaság
067/19S3.
Hirdetmény
az 1920. éa 1921. iwl jovadc lem 6* vagyonadó kivetési lajstrom közazemlére való kitétele tárgyában.
Az 1920 és 1921. évre kivetett jövedelem és vagyonadóról szóló kivetési lajstrom mai naptól számítolt 8 napra alulírott városi adó-hivsiainA! közszemlére kitétetvén, azokat mindsnki megtekintheti, s sz őt. vagy m. sokat illető adóösszegekre vonatkozólag írásbeli észrevételeit 15 nspon belül a zalaegerszegi m. kir. pinzügyigAzgatóságnAI benyújthatja.
Az adó megállapításáról minden egyes adózó külön határozatot ksp, mely ellen annak kézbesítésétől számitól! 15 nap aíatt fcleobezéssc élhet a jövedelemadó felszólamlást bizottsághoz.
Vároal Adóhivatal. Nagykanizsa, 1923. február 6.
Horváth s. k . adóügyi számve v-t.
1431/1923.
Hirdetmény.
F. hó 26-án varosunkban egy idegen kóbor kutyán a veszettség ismét megállspiuatolt. Az ebzArlai
3 hónapra meghosszabbittatik. Nagykanizsa, 1983. január 27.
Dr. Kaufmann s. k . polgármester h.
2006/1923.
Hirdetmény.
A v. tanAcs nyilvános árveréser. elad folyó hé 7-én délelőtt fél 10 órakor a helyi vásártéren
4 darab kant.
Nagykanizsa, 1923. február 5.
Polgármeater
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
singer józsef ÉS társa
divatáruházában Erzsébet-tér
Nvömaiott a i.Diu)j|doo ,,o»: z.i.i és Gyamm. kónvroyomdiliban.
62 évfolyam
Nagykanizsa. 1923. február 8. Csütörtök
30. szám.
Egyes szám ára 10 korona.
KIAfliat**! fcrmk: Brr IM.- K
H4rou> b6M|v* ÍM.- X
Február közepén folytatják a eseh-magyar gazdasági tárgyalásokat.
A politikai feszültség nem ▼olt közvetlen ok a tárgyalások megszakítására.
Budapest, február 7.
A cseh-msgysr gazdasági közeledés igen fontos momentuma volt mindkét ország fejlődésbiztositásó-nsk. Ugy ipari, főként azonban kereskedelmi érdekközősiégeink vannak, amik megalapozása és ki mélyítése kell, hogy fontos törekvésünk legyen. A megindult gazdasági tárgyalások jó hatáasal voltsk mindkét ország közvéleményére. Hogy a tárgyalásokat karácsonykor megszakították, ennek okairól a legkülönfélébb híresztelések kerültek forgalomba. A kérdés jelentőségére való tekintettel báró Wimmersperg Frigyes kereskedelemügyi .államtitkárhoz fordultunk felvilágosításért, aki erről a következőket mondta munkatársunknak:
— A magyar-cseh gazdasági tárgyalásokat az előre megállapított karácsonyi szünet kedvéért hagyták abba. Ez - tény. Az ehhez kombinált minden más híresztelés alapnélküli, mert a tárgyalások félbeszakításának nem volt politikai háttere. Uj tárgyalási időpontot a kiküldött delegátusok nem határoztak meg. Az volt a megállapodás köztűk, hogy a lehetőség szerint a legrövidebb időn belül folytatják ülésezéseiket. Időközben azonban Dvoracek Cseh Szlovák meghatalmazott miniszternek, a cseh delegáció vezetőjének kormánya megbízásából Hollandiába kellett utaznia, axtán az ismert, közrejátszódó.: külpolitikai feszültség megakadályozták eddig s gszdasági tárgyalások újrafelvételét. \'
— Jelenleg abbsn a helyzetben vagyunk, hogy a tárgyalásokat minden valószínűség szerint február hó 12-ike körül folytathassuk. A kiküldöttek arra kaptak utasítást a kormánytól, hogy az eddig tárgyalt kérdésekben létrejött megegyezéseket a most összeülő konferencián fizirozzák és kezdjenek tárgyalásokat a kölcsönös forgalmi és mezö-
Sazdasági árucsere kérdésekben, lagyarországra igen fontos jelentőséggel volna az, ha előnyös for-galmiügyi szerződést létesíthetnénk Caeh-Szlovákiával. Ugyanis örvendetes, hogy megindult már az országon át ax a nagyon forszírozott transitóforgalotn, aminek nyugat felöl való zavartalan lebonyolítását egy Cseh-Sxlováklávsl történő megállapodás csak elősegítené. Vasut-ügyi és kereskedelmi feltételeink olyanok, amiknek elfogadása Cseh-
Szlovák részről nem ütköxhetlk akadályokba.
— A magyar kormányt általában a tárgyalásokon sz a gondolat vexeti, hogy minél hamarabb megállapodást létesíthessen a környező államokkal ugy, hogy sem a tár-
gyalások végeredményét, sem szok tartamát illetően semllyen nehézségeket nem támasztunk. El kell ugyanis ismernünk, hogy a Caeh-Szlovákiával kötendő megállapO\' dások reánk nézve is nagy jelentőiéggel birnak.
A Kúria is jóváhagyta Vanderlics Géza halálos Ítéletét.
Budapest, február 7. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A kir. Kúria ma délelőtt tárgyalta a galamboki rablógyilkos Vanderlics Géza bűnügyét Ráth György kúriai biró elnöklésével. A Kúria bűnösnek mondotta ki Vanderlics Gézát a gyilkosság, rablás és közokirat hamisítás bűntettében és ezért kötéláltali halálra ítélte, illetve helybenhagyta a nagykanizsai törvényszék ítéletét. — A megalakuU kegyelmi tanács az iratokat ezután áttette a Kormányzó ur Őfőméltósága kabinetirodájához, hogy a Kormányzó döntsön Vanderlics Géza élete vagy halála felett.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, febr. tudósí-
tónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülése délelőtt fél 11 órakor krzdŐdptt. Napirend szerint következik a földmunkások szövetkezeteinek állami támogatásáról, majd B sütőipari munka szabályozásáról szóló törvényjavaslatok együttes tárgyalása. Hegymegi Kiss Pál éa Szabó József felszólalásai után Lers Vilmos báró előadó reflektál a felszólalásokra. Elnök ezután napirendi indítványt tesz, aminek elfogadást* után áttértek az interpellációkra. F. Szabó Géza a közalkalmazottak vasúti utazásairól, Forgách Miklós a mezőgazdasági terményekre irányár megállapításiról, Dénes István 62 munkáscsa- i Iád földönfutóvá tételéről, Farkas Tibor a képviselői firetés felemeléséről, Kabók Lajos a munkanélküliségről, Cserty József a képviselői beszámolók betiltásáról, Fábián Béla a Sit« János kórház tűdóbe-tegpavillonjSnak építéséről, ezután pedig egyes képviselőknek földké-réséről interpellál, amire Nagyatádi Szabó István földmivelésügyl miniszter szonnal válaszol. A Ház a választ tudomásul veszi s ezzel az ülés három óra után néhány perccel véget ért.
A franciák uj rendszabályai a Ruhr-vidéken.
London, febr. 7. Düsseldorfban tegnap a francia hatóságok fontos értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy a németeknek a Ruhr-vidéken tanúsított ellenállását ujább büntetésekkel sújtják. Elsősorban is a mostani szénblokádot a vasra éa az acélra Is kiterjesztik, vagyis a Ruhr-vidékről nem engednek ki semmi vasat és acélt Németország meg nem szállott ré\'
szére. Másodszor a ruhr-vidéki és a rajna-vidéki vasutakat francia és belga igazgatás alatt újjászervezték és a német vasutssokat, akik engedetlenkednek, kiutasítják. Kommnalsta forradalom ké-szült Olaszországban.
Róma, febr. 7. Az utóbbi nspok-ban sz ország területén igen sok kommunistát tartóxtattak le. — A Vendőrség véleménye sxerint axzal a határozott fellépéssel komoly veszélyt fojtottak el csirájában, mert a jelentések szerint *a kommunisták nagyszabású forradalmi mozgalomra készültek. A Mussolini-kormány azonban teljesen ura a helyzetnek.
Nagy fSIdbeomlás a Davosl tó partján.
Davos, febr. 7. (Éjfélkor érkezett.) Ma délelőtt a davosi tó part ján mintegy 150 000 köbméter föld a rajta levő istállóval és vizmüvel a tóba omlott- Az egyik gépésznek sikerült kiúsznia a partra, a másik azonban nyomtalsnul eltűnt a habokban.
Munkanélküliek tUntetése Prágában.
Prága, febr. 7. A munkanélküliek gyűlésén több ízben összeütközés tánvadt a munkanélküliek és a rend-Őrség között, mely veszedelmessé fajult később. Erre csendőrség vonult ki é* sxuronyrohamot intézett a gyülekexők ellen. Több ember megsebesült.
A lörök delegáció Is elutazott Lausannéból.
Lausanne, febr. 7. Izmed pasa és munkatársai ma reggel 7 órakor elutaztak Lsusanneból. Az ügyek elintézésére csak a tőrök delegáció titkára maradt visiza Laussnnéban.
Tervezet kéazttl a lakáshiány leküzdésére.
Budapest, febr. 7. (Telefonjelentés.) Az abnormis lakásviszonyok rendezésére Petrichcvieh Horváth Emil báró kormánybiztos vezetésével tervezetet dolgoznak ki, amely a lakásszaporitás módját behatóan tárgyalja.
Megegyezés Imi as angolok és a törökök kSsStt (?)
London, febr. 7. Diplomádéi forrásból származó értesülés, szerint nem tartják kizártnak, hogy ax angol-török különbéke létrejön, amelyhez Olaszország és esetleg Görögország is csatlakozni fog. Az ántánt hadihajók parancsnokait kiutasították Szmlr-nábóL
Konstantinápoly, febr. 7. A szmir-nai török katonai főparancsnok felszólította a szövetséges hadihajók Szmirnában idŐrŐ parancsnokait, hogy ha 24 órán belül nem hagyják el a várost," kénytelen lesz velük szemben erőszakot alkalmazni, miután a parancsnokok annak az rlőzőleg már hozzájuk intézett ama kérésnek, hogy hsgy-ják cl a várost, nem tettek eleget.\' Curaon lord nyilatkozata a lausannei értekezletről.
London, február 7. Curson lord tegnap este részletesen nyilatkozott a aajtó képviselőinek a lausannei értekezletről.
— A törökök — mondotta lord Curson — amint azt a vaaárnnp délután átnyújtott végleges válaszukból kitűnt, teljes mértékben elfogadták a javasolt feltételeket.^ Hozzájárultak mindaxokhox a javaslatokhoz, amelyek a tengerszorosokra vonatkozó külön egyezményben foglaltatnak. Ennek ellenében lord Curson visszavonta az-a korlátozást, amelyet eddig az európai török hadsereg létsxáms tekintetében felállított. A Saar vidéken áll a sztrájk
Berlin, febr. 7. A Lokalanzeiger szerint a Saar-vldéken a sztrájk az összes bányákban kiütött. A nyugalmat és rendet\'eddig nem zavarták meg.
Horvát munkások letartóztatása Münchenben.
München, febr. 7. (Éjfélkor érkezett.) Ax itteni állomáson letartóztattak 60 horvát munkást, akik a Ruhr-vidékre Igyekeztek.
Ar Írországi forrongás.
Dublin, febr. 7. Az egyik film-vállalat itteni fiókjának személyzetét irregulárisok arra kényszeritették hogy menjen föl a felső emeletekre. Amikor ez megtörtént, az épületet felgyújtották. Hst ember -benégett.
ZALAJ K0ZLÜÍ1 r
1»Z3. fehrucir 8
A Tisztviselőnők álarcos-bálja.
A lirung lagolőkalóbb astélya.
Igen, a farsangi idény legnagyobb, legelőkelőbb, legsikerültebb estélye volt a Nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete által o Polgári Egylet termeiben rendezett zártkörű, jelmezes-álarcos estély. Ugy arányaiban mint sikerültségé-ben az idén egyedülálló. A nagykanizsai közönség már megszoktn, hogyha a „Tisztviselőnők" valamit rendeznek, az csak elsőrangú és nagystílű. A keddi álarcos-bál azonban minden várakozásunkat messze felülmulta. A résztvevők tömege, a kanizsai társadalom legelőkelőbbjel, akik ott voltak, a legkülönbözőbb, legeredetibb és legsikerültebb jelmezek szinte szokatlan száma, az a páratlan jókedv, fesztelenség és kedélyes hangulat, ami az egész estén át honolt Karnevál herceg udvarában, hogy a közönség nagyobb része csak reggel ment haza, mert nem akarta azt a pompás hsngulatu mulatságot otthagyni — a kanizsai bálok királyává avatták a Tisztviselőnők álarcos-bálját.
Tiz óra volt, mikor a katonazene hangjaira a kisebbik terem ajtói kinyíltak és felvonult a jelmezes sereg\' egy nagy ormótlan apacs (Fedor) vezetésével. Lehettek vagy 170-en a párok, akik nagyszerű hatást keltettek Ízléses, csinos és a legkülönbözőbb jelmezükben. Szerettük volna az összes hölgyek neveit és jelmezeiket leirni, de ekkora tömegben lehetetlen vállalkozásnak bizonvult, ugy hogy csak azokat tudtuk feljegyezni, akiknek jelmezük különösen kitűnt. így többek között Dénes Ilus (az éj kositüin-jében), Horváth Elvira (kéményseprő), Horváth Evi (őrciög), Horváth Bölke (bohóc), Kudich Elin (bájos Amor), Lányi Lili (virágárus), Lsjpcig Edit (vadrózsa), Lupechs-bek Ilonka, Mázol Lulu (pierette), Mágics Etelka (pillangó), Mágics Biri (pierette), Mágics Manci (hollandi), Müller Bella (ördög), No-váczky Gizi, Nóvák Józsefné (tél), Prack Ida (domino), Pálffy Jolán (pierette), Péter Karola (ördög). Polgár Vilma (hangjegy), Remete Ilus (Piroska), Rosenboch Irén bárónő (virágjelmez), Szász Lola (con-fenti), Szász G\'ca (biedermeier), Szekeres Ilonka (pierette), Sxekula nőverek (borostyán), stb. atb.
Majd kezdetét vette a tánc, amely a honvédzenckar kitűnő zenéje mellett reggelig tartott.
A jelenvolt úrasszonyok és ur-leányok közül sikerült feljegyeznünk a kővetkezőket: Bertin Agostné, Bartos Gyuláné, Berényi Elekné, Banekovics Lulu, Csontos l.-né, Doák Péterné, Eperjesy N. né, Horváth nővérek, Hoiváth Józsefné, Hemmert F.-né, Jurcsik Imréné, Kósch l.-né, Kratky György né, dr. Kaufman Lajosné, Kaufman Jenőné, Kerezsy Gézáné, Lajpcig Antalné, Lengyel Mihályné, dr. Mutschen-bacher Edvinné, Mandelo Miksáné, Nagy Győzöné, Nagy l.-né, Oscso-dál l.-né, Pósch Gézáné, dr. Pet-rich Láazlóné, Polgár nővérek, dr. Remete Gézáné, Remete Ilus, Sáf-ran l.-né, Szabó Istvánné, Szabó Mariska, dr. Szekeres Józsefné, dr. Tamáa Jánosné, Vizkelety Ferencné, dr. Vatentényi Mihályné, Vegeié Károlyné Wollf Sándorné, Zá-borszky Zoltánné, stb. stb.
A büffében — ahol igazán rendkívül olcsó áron lehetett a legfinomabb étel- éa ilalnemüekst beszerelni, a következő hölgyek és urak
Újból emelkedett a hus ára.
Nagykanizsa, február 7. A mai vásáron oly árakat kértek az eladók a marhákért, hogy a legtöbb kanizsai husipa-ros tartózkodott a vételtől. Sőt hallatszottak olyan hangok is, hogyha a marháknak ez az emelkedő tendenciája tovább tart, kénytelenek felhagyni iparuk gyakorlásával. A nagykanizsai husiparosok szakosztálya ezen horribilis árak hatása alatt tegnap este értekezletet tartott, amelyen elhatározták, hogy a hus árát a mai nappal ismét kénytelenek felemelni. És pedig a marhahús eleje kilogrammonkint 500 korona, hátulja 560 korona, a sertéshús 560 korona, mig a borjúhús eleje 500 korona, hátulja 600 korona, a szalonna 800 korona, a zsir pedig 900 korona marad továbbra is.
tevékenykedtek lelkes fáradozással : Deák Péterné, Horváth Józsefné, Nagy Irén, dr. Mutschenbacher Ed-vinné. Szabó Istvánné, Török nő-vérék, stb. stb., Horváth József, Ortutay I., Zob Elemér, stb.
Hogy az estély ragyogóan sikerült" — kétségkívül Magot Vilma elnöknő nagy érdeme, aki bámulatos szervező erejével, fáradtságot nem Ismerő, C3*k az egyesület magasztos céljait szemelőtt tartó szünetnélküli munkásságával a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületet vármegyénk első társadalmi egyesületévé fejlesztette, amely Nagykanizsán a közeli időkben nagy dclgokot fog szociális és nővédelmi téren alkotni.
Felejthetetlen lesz előttünk a keddi álarcos-bál... (•) .
A magyar kisebbség védelme.
Az elcsatolt területek magyarságának kisebbségi sérelmeit a febrnárl kiasbbségl konfe renciákon jelönijük be újra.
Budapest, 1923. február 7.
(Saját tudósítónktól.) Agyoncson-kitott országunk társadalma, hogy az c lenünk elkövetett hallatlan igazságtalanságokra a világ Ügyeimét felhívjs, két iránybsn fejt ki akciót, az egyik mozgalmat röviden irrc-. denta mozgalomnak hívják, mely a megalázott magyarság elkeseredésé bői robban ki, a másik mozgalom pedig a békeszerződések betűére támaszkodik ,és kimutatja, hogy az elcsatolt területek magyar kisebbsége kimondhatatlan szenvedéseket ól át azáltal, hogy a szomszéd államok nem tartják bc azokat a szerződéseket, melyeket Párisban vállaltak. Minden tájékozatlanságuk, bosszú vágyuk és fólrevezetetiségük mellen is számoltak a békét diktáló nagyhatalmak azzal, hogy nem lesz aján- l latos a magyarságot egyszerűen ki-szolgáltatni a csenek, szerbek és oláhok önkényének és ezért szerződésileg kötelezték Őket a kisebbsé gek jogainak biztosítására. Az uj áüamok azonban szerződési kötelezettségeiket nem tartják be. Közismertek már az egész világ előtt, hogy a magyar kisebbségeket megfosztják iskoláinktol, vezetőinktől, földjüktől, lakásaiktól és nagyon sokat közölük különböző hamis okok miatt egyszerűen kiüldöznek. Ezek a tények olyanok, amikkel az utódallamok nemzetközi szerződéseket sértettek meg, amiknek betartására rálehet őket szorítani. Ez a célja a februári kisebbségi konferenciáknak, amik érdekes tárgyát illetőleg, kérdést intéztünk dr. Póka-Pivny Bélához, a Magyar Külügyi Társaság igazgatójához, aki a négytagú magyar küldöttség egyike és aki a következőkben nyilatkozott:
— A megszállt területeken élő magyarság szerződésbiztosítóiul jogainak védésére ugy a magyar kormány, mint a magyar társadalom mindent megtesz. Eddigi eredményeink, ha nem is teljes sikerüek, hiszen oly nagy igazságtalanság el len küzdünk, mindenképpen számottevő. A magyar kormány a maga részéről tavaly a gér.uai nemzetközi konferencián fejlett ki nagy tevékenységet, ahol maga a miniszterelnök gróf Beth:cn István ismertette a magyarság koptelen helyzetét. — Tavaly ősszel pedig a volt külügyminiszter, Bánffy gróf dolgozott emberfeletti erővel akkor, midőn Ma. gyarországot a nemzetek szövetségébe vétette fel.
A társadalom nemzetköz: akciója két óv előtt kezdődött, amikor is Apponyt Albert gróf a társadalmi egyesületek világuniójában véteteit fel bennünket Párisban, amely unió--a Nemzetek Szövetsége munkája támogatására alakult és amelyei (Ö viden Népszövetségi Uniónak hívnak. Ennek az intézménynek sok ertekezlete volt már Dickinson elnök vezetése alatt. Minden értekezletnek az volt a tárgya, mini lehetne az elnyomott kisebbségek helyzetét feljavítani. Bruxeilesben, Münchenben es Prágában unották értekezleteiket, melyekben felhívták a világ figyelmét a kisebbségek sorsára. Pedig nehéz volt a helyzet, mivel a cseh, román -és szerb nemzetközi befolyás ós a világsajtó általános magyarellenes frontját nsgy munka volt áttörni. Sikerült mégis sarokba szorítani ellentéteseinket, ugy, hogy azok, mint ismeretes, a tavalyi prágai ülésen tüntetően hagyták el a tanácstermet. Február 17-ón Bruxeilesben lesz egy ujabb kisebbségi nemzetközi bi-zottsági ülés, amelyen magyar részről Paikert Alajos és én leszünk kint. Ugy tudom, hogy szomszéd államaink delegátusai is jelen lesznek a tárgyalásokon, amivel uj harcra kell készen állnunk. Február ugyané hetében Parisban is less egy konferencia. Tavaly sikerült az Intcrpar-lameniális világszervezetbe bclevin-pünk a szomszéd államok nemzetközi Jogsértéseinek egész sorozatát. A kérdési maga a svéd Adelward báró tanulmányozta ós mutatta ki, hogy ezek a sérelmek mennyire\' tendenciózusak. A tárgyalások ered-ménye az lett, hogy kisebbség vé delmi bizottságot alakítottak, melynek magyar részről Lukács György volt miniszter is tagja lett. — Ez a bizottság tart most Párisban ülést, melynek plénuma elé Lukács György terjeszt kidolgozott javaslatokat.
Az interparlamentálÍ8 párisi kisebbségi ülésen jelen lesz báró Jósika, román szenátor, aki a magyar jogok védelmének emelkedett gondolkozású szószólója és Apponyi Albert gróf, aki a7. interparlamentálls konferencia tagja s akinek jelenléte biztosítja nehéz munkánk sikerét.
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban, főleg a keleti részeken kisebb esők voltak, a hőmérő tegnap még helyenként elérte a tiz fokot, ma reggelre viszont <;gyes helyeken a fagypontig sülyedt. Helyenként némi csapadék és éjszakai fagy várható.
— A kath. egyházközség tanácsülése. A nagykanizsai katolikus egyházközség tanácsa kedden este tartotta elsőizben ülését. Az ülés előtt a mult közgyűlés alkalmával megválasztott tanácstagok letették nx esküt Gazdag Ferenc püspöki biztos kezeibe. — Majd megalakult a jogi szakosztály. A választók összeírására egy négy tagu bizottságot küldtek ki. Az értekezlet még több belső ügyet intézett el.
— A fémipari szakiskola ügyében a tegnapi értekezleten a kereskedelmi minisztérium kiküldöttei beszámoltak helyszini szemléjük eredményéről. Mindkét miniszteri tanácsos nagyon alkalmasnak találta az épületet a szükséges tantermek és műhelyek felállítására,
hogy jelentésük alapján a fémipari szakiskola felállítása biztosra vehető. A kereskedelmi mi niszterium természetesen teljesen felszereli az iskolát, mig a város csak a szükséges helyiséget bocsájtja rendelkezésre. Báró ifj. Szlerényi Sándor és Fekete Lajos még a tegnapi nap folyamán visszautaztak Budapestre.
— Raffia-tanfolyam a moxgó-poatán. A magyar postások, hogy nehéz megélhetésükön némileg kő-nyitsenek, legtöbb helven raffia-tanfolyamot tartanak, hol hozzátartozóik, családtagjaik elsajátítják ezt a mellékfoglalkozásra szerfölötte alkalmas háziipart. Ugyanis a leggyönyörűbb dísztárgyakat készítik nálunk a raffiából, melyek a kereskedelemben élénk kereslet tárgyát képezik. A nagykanizsai postások, illetve családtagjaik ugyancsak most végzik ezt a szerfölötte praktikus és hasznos tanfolyamot és hogy a nagykanizsai közönséggel is megismertessék szebbnélszebb készitményeikat — mint a tanfolyam gyümölcsét — kiállítást rendeznek a tárgyakból a mozgóposta (vasútállomás épülete) egyik helyiségében, hol az összes készítményeket pénteken és szombaton teljesen díjtalanul meglehet tekinteni, sőt áruba is bocsájtják a készített tárgyakat. A kiallitást íberhardt posta- és távirdai vezérigazgató is megfogja tekinteni, aki szombaton lejön Kanizsára.
A kiállításra felhívjuk olvasóink és Kanizsa nagyközönségének különös figyelmét.
— Az Úrasszonyok Mária kongregációjának tagjait szeretettel felkérem, hogy Rledlmayer Emília tagtársunk édes anyjának temetésén, mely ma Vi4 órakor lesz a temetői halottasháxból, — megjelenni szíveskedjenek. — Jenő páter prézes.
— Adomány éa kérelem. At Úrasszonyok Mária kongregációja 2000 koronát juttatott a szükségben levő Lovasy családnak, a kéri a jószívű emberbarátokat, hogy nemes jóindulattal segitaék őket nehéz helyzetűkben. Laknak Arpád-utca 6. szám alatt.
— A poatáaok műsoros táncmulatsága méltán oda fog sorakozni a Tisztviselőnők kitűnően sikerült estélyéhez. A rendezőség
1923. február 8
SALAI KOZLOHY
3
ugyanit egy teljesen fővárosi szin-vonolu és oly gazdag műsort állított össze, hogy a közönség meg lesz lepve. Meglepetés akar az is lenni, hogy csak az estélyen — szombaton — fogja tartalmas műsorát kibocsájtsni. A rendezőség az estély sikere érdekében és hogy m közönség igen jól érezze magát — nagyszabású intézkedéseket tett. Az estély fényét emelni lesz hivatva Lbcrhardt központi posta- és távirda vezérigazgatónak az estélyen való jelenléte.
A nagykanizsai közönség az előző evekből ismeri eléggé ami derék postásaink nagyszerű estélyeit, hisz-szük, hogy m szombati estély is zsufolyt terem előtt fog lefolyni.
— Halálozás, özv. Simon Zsig-rnondné, született Ujváry Jozefin, mindenki által ismert és nagy közbecsülésnek örvendő, tisztes matróna 77 éves korában elhunyt. Az elhunytban Ujváry Géza v. képviselő nővérét gyászolja. — özv. Riedlmayer Károly né született Hámos Etelka 70 éves korában elhunyt. Ma délután temetik.
— A Legényegylet színlelő-adása, örvendünk, hogy múltkori kritikánkat komolyan megszívlelték és a mai előadást oly kifogástalanul előadták, hogy mindenkinek öröme tellett benne. A helyes szereposztás már magában is nagyban hozzájárult n „Tul a nagy Krivánon" páratlan sikeréhez. — Szabó István és Lengyel János rendezésében a Kath. Legényegylet műkedvelői egy feltétlenül színvonalon álló operett elősdást nyújtottak a közönségnek. Piatschek Bözsi és Sörlei Ilus ügyes játékukkal és kellemes énekükkel, Hnrsay Gizus Ancsura szerepének teljes kihasználásával rászolgáltak a sok trpsra. Kostein Ignác és Bágyoni Bandi tótalakitásai a közönséget állandó kacagásban tartották. Dómján Gyula, Dómján István, Garzó István és Viola Kálmán ismét kitűnő játékosoknak bizonyultak. A többi szereplőkről is megérdemelt dicsérettel kell megemlékeznünk. A\'z előadást ma csütörtökön este 8 órakor megismétlik. Zsúfolásig telt házat érdemel az előadás. (*)
— A jegyző legyen édes-atyja a falujának. A községi és körjegyzők országos egyesülete felhívást intézett a magyar jegyzői karhoz. Felhívja a jegyzőket, hogy minden alkalmat megragadva működjenek közre a falusi népélet megtisztításában, a magyar faluk közhangulatának nemzeti Irányú kialakításában, legyenek a jegyzők igazi édesatyjal a faluknak.
— Ma eate lesz a vendéglősök bálja. Csak ma — és soha többé nem fog ugy mulatni, ha eljön a Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, f incérek Se-gUöegyesületénck ma este tartandó táncmulatságára a Casinába, hol a város leginteligcnsebb rétegei fognak találkozni, hogy az idei farsang legkedvesebb és legkedélyesebb mulatságából kivegyék részüket. A tánckedvelő ifjúság már epedve várja, hogy sz , odaígérkező legszebb hölgyközönséggel egy kedves bált végig táncoljon s onnét a farsang legédesebb emlékeivel távozzon. A helybeli vendéglősöket, kávésokat ismét felkérjük, hogy helyiségeiket a mai este 10, illetve 11 órakor zárják le, hogy személyzetük ez év egy napján legalább szabad legyen s a bálon részt vehessen. De ugyancsak felkérjük a közönséget, illetve a vendéglői és
, kávéházi vendégeket is, hogy ma
este a vendéglőket 10, a kávéházakat pedig 11 órakor minden felszólítás nélkül kegyeskedjenek elhagyni. A rendezőség.
— Szabad forgalomba kéről a cérna és pamut. Az országod árvizsgáló bizottság a cérna árát próbaképpen szabad forgalomba, az eddigi irányárakat hatályon kivül helyezte. A szabad forgalomba kialakuló árakat azonban srigoruan ellenőrzik és sz árdrágítást megakadályozzák.
— Pályázatok. A somogyme-gvei vicinális utbiztosi álláara márc. 30-ig az alispánhoz. Az abaujszán-tói járási számvevői állásra 14 nap nlatt « miskolci pén7Ügyi?atóság-hoz. 2 számvevőségi tisztviselői állásra a miskolci pénzűgyigazgató-ság mellé rendelt számvevőség szikszói kirendeltségénél 2 hét alatt a miskolczi pénzügyignzgatósághoz. A székesfehérvári törvényszéki orvosi állásra febr. 15-ig a tőrvényszék elnökéhez.
— A magyar cseh határ-megéllapltás Bgye a nemzetek szövetsége előtt. Párisból jelentik Berlinen át: A Nemzetek Szövetségének legutóbb tsrtott tanácsülésén, amely n kis Luxemburg pxlolában folyt le Párisban é; amelyen Vívinni volt francit* miniszterelnök elnökölt, Táncos Gábor Magyarország és Osusky párisi cseh követ Csehország képviseletében jelentést tettek a Magyarország és Csehszlovákia közötti határmeg-/illapitás ügyében. Mindkét ország kiküldöttei készségüket fejezték ki nrríj hogy n Nemzetek Szövetségének tanácsát és jószolgálatiit szívesen fogadják, *Őt magukra nézve aztjkötelezőnek ismerik el.
— Németország aláirta a rapallói szerződéat. Berlinből jelentik: A rapallói szerződést német részről is aláírták január 31-én délután a külügyminisztériumban. A szerződés aláírásáról szóló okmányokat kicserélték.
— Eljegyzés. IVeinberger Lajos eljegyezte Armuth Irénkét. (Minden külön értesítés helyett.)
— Seypel kancellár Párísban. Berlinből jelentik : Párisból érkező híradás szerint Jules Combon a Középeurópái Allhmok Bankjának elnöke, volt berlini nagykövet Seypel kancellár tiszteletére ebédet ndott, amelyen több politikai és közgazdasági notabilitás kőzött megjelent a francia igazs^gügymi-niszter, az osztnik külügyminiszter, a párisi osztrák követ, a Franci* Bank alkormányzója, az Osztrák
Nemzeti Bank elnöke és mások. — Érdekes, hogy a német lapok Sey-pelt a német egység árulójánsk nyilvánítják, amiért Franciaországgal tárgyalásokat kezdeményezett.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ut S. szám. (Fő-ut és Sugár ut sarok.) 4 középiskolát végzett flu tanulónak felvétetik.
— Üvegezésé és klttelést (kittelést jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken Vojnovils Jenő Magyar-utca 24.
— Prlmavara * cimo annak a remekül megVon«tcuilt IMmregénynok, melynek női főszerepét Francesca -lenini, ax olasx .fekete filmcsoda* Játsxa. E film azok közül való. amelyekben Fr«-ncesca Bert-ni egyéniség, és igaz reüvészota a legkiválóbban bontakozik ki. A film e remekül csodás müvessnóje o lilmregeaybon a\' leglutalmasabban domborítja ki azt a nagy művészetet, melyet csak egyedül í kérés flimon kreálni. — Szombaton é\\ viuáraap: .Kaliforniai vérebek* I. é$ II részo egyszerre lesz bemutatva
— Mhídon moghülós a lábtól orod, exért ajin\'atos meleg gyapjuhartsnyik viselése. Próbálja meg egy fcjeléssel a legjobb anyagból késxitve PUipp harunyakotődéjé-bon. Sxombaüiely, Sxéll Kálmán-utca
— ..Maria" k**«rttvU <m4.«t*al »av»r©i»U, MlbajofaUJ bUtca, ktikflte* gy«<y»i«. - MladeaBtt kapiiate. — Uwreo^cICKlO : BaáaridíH KwrtirU r. u, Bodapeat. V.. ZoillD-utca 10.
adbOrökot, nyúl, róka. stb. legmagasabb árban veszek Ssabó Antal fegyverkereskedő
— Uránia. Csütörtökön ós pinteken: .Szodoma é« Gomorha II. rétxe: A bűnhődés. Előadások fél ö fél 8 ét lét 10 r«ko; kez-dídnok. — Ismételten felhívjuk közönségünk figyelmét a pontos kezdésre; előadás alatt ax ajtókat lezárjuk. — Szombat—vaiáxnap LuWnsxky film: .Eltűnt angyal*. Főszerepekben i.ubii»xky \'\' ibor és Lubinsxky Mari. Pathé-rUra ; ki se ró kép: Fatty burleszk.
Könyvelő felvétetik
Hungária Altalános Biztosító R. T.
uaj)\' kan Inal »c»<r0gj-nökai|;í níl.
Szakban jártasok előnyben.
A teáról.
Irta: Póach Géxa.
W
Budapesti állatvás&ri
Marhahús I. r. e?észbeo 300—500, hátulja 230—540, eleje 360—600, II. r.) egésxbeo 23\')—360, hátulja 300—330, .lej. 200—^70 Növendék marha: I. r. egésxben 320^60, borja (ólött bőrb) 620-650, KésxleC: Nagy-marha 127, eladás 74, — Növendék marha —, eladás —, borjú —, .ladáa —, Marhabőr 560 —590, borjnbór 1100-1150.
Sertésvásár:
felhajtás 10 0, Elkelt délig 310, Or.K — Koxép 600, Könnyű 620, I. r. 630. II570 Zsir tfCO, Szalonna 720, Leb. hos 620\'
Alulírottak bánatos szívvel tudatják, hogy forrón szeretett édesanyjuk, illetve nővére, anyósuk és nagyanyjuk
özv. Riedlmayer Károlyné
szül. Hámos Etelka
rövid szenvedés és a halotti szentségek felvétele után folyó hó 7-én reggel 3 órakor, 70-ik évében az Úrban csendesen elhunyt.
Temetése folyó hó 8 án délután s/t4 órakor lesz a temető-kápolna halottasházából.
Drága jó lelkéért a szentmise folyó hó 13-án d. e. 9 órakor lesz a plébánia templomban.
Nagykanizsa, 1923. február 7.
Áldott legyen emlékei
Riedlmayer KAIm\'-m
Riedlmayer Mlil Riedlmayer Károly gyermekei.
özv. Polin Péternó Rtedlmayer Kálmánná
Hámos Rozália Fülöp Vilma
nővére Riedlmayer Karolyné
* Szcnthc Marlaka
Riedlmayer Vallca, Pista, Laci unokái.
Ezután ozldálódnl hagyják, először a nap hevénél, később körülbelül 100° Celsiusnál modern szárító gépeken. A szárításnál nyeri azután a tea az ő barnás-fekete színét és az aromáját. E* volna nagyjában a kétféle teának ax el-kéazitése a szedéstől az osztályozásig. Ha a tea már jól kiszáradt, megtisztítják azoktól az Idegen anyagoktól, amelyek o megmunkálásnál közéje keveredtek. A megtisztított teát ferdére állított, s fokozatosan nagyobbodó likacsokkal ellátott szitával osztályozzák. Manapság már a legtöbb helyen erre a célra nagyszerű gépek állanak rendelkezésre.
Ha időkőzben a tisztitásnál, sz osztályozásnál a tea nedvességet szívott volns fel, sml esős időben könnyen megtörténhetik, skkor mégegyszer egy kicsit megszárítják — oxidálják. Ezután zsák, vagy ólom foglalványu ládákba elpakolják. A pakolásnál nagy óvatossággal kell eljárni, hogy szorosan legyen pakolva, de viszont nyomást nem igen szabad gyakorolni a teára, mert ezáltal porrá törnék.
E végből nagyszerű berendezésű pakoló gépek vannak alkalmazásban, melyek á ládát olyanforma rezgőmozgásba hozzák, hogy a belehulló teaazemek, levelek a leg-azorosabb elhelyezkedésbe tőrek-szenek, minden külső erőszak, s igy poriadás nélkül. A chinaiak nagy körülményességgel pakolják a teát; először belül staniol papirossal bélelt fa, vagy bádog ládába helyezik el. A lezárt ládát faburkolattal látják el, de még ez a kettős burok sem elég, hanem ezután még erős ragasztóanyaggal berogasztjak szalmap>pirossal; erre pedig rá ragasztanak mindenféle chinai figurákkal él jelekkel ellátott papirost, amit végül még behúznak egy kenőanyaggal, amelyik lenolaj és terpentin keverékből áll. Ez által a láda teljesen vízálló lelt, s ha még a szállítás okozta károktól is megakarják óvni, ugy bevonják még bambusz vagy nád-fonattel is. Ellenkezőleg a Jávából érkező ládákról hiányzik minden fölösleges és csak a feltétlenül szükséges található meg. Hiányzik például a staniol papiros, a lera-gasztás clfropspirossal, szalmapapiros, a terpentines bevonás, a bambusznád, vagy jutaburkolat. Egyáltalában a chinaiak nagyon szeretik — nemcsak külsőleg a pakolást, hanem belsőleg a szinét, izét is tekintve — mesterséges segédeszközökkel néha mérges anyagokkal is n teát megjavítani, illetve ennek értékét növelni, mert csupán az illat és iz ax, arai a teának értéket ad. Külsőleg a kifőtt levét tekintve a teának, két ismertető jele van, igy a fekete barna teának a azine barnás-vöröses és átlátszó, a zöld teánsk szalmasárga a színe és szintén átlátszó. E kifejezés „átlátszó" azt jelenti, hogy a tea egv világosabb ital, amely a sötétebb színekben játszik. A kifőzött tealevelek között nem szabad találni koromfekete, bsrnásfekete, (pörkölésnél elégett) vagy ösazetöpőrő-dött, (nem tea) vagy fakó zöld leveleket.
Ezek szerint a leöntött teából a laikus is megállapíthatja, tiszta teát vett-e ? vsgy hamisítványt ? rosszul pörkölt, esetleg rosszul szedettet. (Folyt kör)
ZMJd KÖZLÖNY
4
KÖZGAZDASÁG.
Jól teleltek a vatéaak. Az
utóbbi abnormális időjárás az or-*tig no eaóga zdasági boijrzetére nem gyakorolt kedvezőtlen hatáat. A mex6ga*d*fág állapotáról él • ve-tések teleléséről kérdést iotéztfink Konkoly-Theye Sándor dr.-hos, az OMGE főtitkárához, aki át egyesülethez beérkezett jelentésekről az alábbi felvilágosításokat adta :
— Az enyh*, téli időjárásnak ■ emmiféle kellemetlen következményeiről nem tudunk. A beérkezett jelentések szerint különösen a korai rozsvetéa igen azépen fejlődik és a korai bu*avetések is jól állanak. A megkésett vetések az időjárás enyhesége folytán szépen kikeltek és megerősödtek. Azokat a szántási munkálatokat, amelyeket az őszi esős időjárás megakasztott, a tél folyamán jórészt pótolni lehetett. Egy hátránya volt az enyhe időjárásnak, az, hogy sokfelé nem tudtak jeget gyűjteni és emiatt azután valószínűleg a nyár folyamán több lesz a savanyu tej.Any-nyiban volt még hátrányos az enyha időjárás, hogy az utak nem fagytak meg eléggé és igy a gazdák nem tudták a trágyát kihordani a földekre. Ha az időjárás olyan enyhe marad, mint az utóbbi napokban, akkor egyes helyeken, főleg a homokos vidékeken a tavaszi munkálatokat már meg is kezdhetik éa a mákot, a borsót elvethetik.
Valaták és devizák:
Nrpolaoo 8900, Font (London) 12300-IÍ6O0, Dollii (Naw-York) JSSSO 2735. -Fraocis fcsnk (Paris) 168—178, Márka (Berlin)\' 8-8, Olass líra (Milano) 137-5—133 5 Osstiák korona (Bécs) 37u—390, Ui (Baka-rest) 13-14, Sxokol (Prága) 77-81, Svájci frank (Zürich) 485-515, Dinár (Zágráb) 24—26, Lengyel máxfcfc (Varsó) 7 00-8 C0
Zürichi zárlati
Berlin 1-37 Anvitétdcm 210-00, HoUandU, •WYor* 531-25 Loodon 2486. Pár!* 3305, MUano 3570, Prága 15.80, Budapest 30-26, Zágráb 485, VtnA 1 37. Wien 0-74, SióíJa 340 Osstrák bély. 0 75
Termény Jelentés i
Bnsa (TissavMáki) 12600-12700, egyéb 12500-12600, ross 8000-3100, takarmány arpt 3200-8400 .orárpa 8100-8500, aab 800>>8100, tengeri P100-8300, wj>ce 1400D—14600, korps 5150—5200, köles 8500—8900
Értékek:
Magyar hitel 180(0, Osstrák hitel Í300, Hasal flWO, Jelzálog 450. Leszámitol^ 2725, Kereskedelmi Bank 26500 Magyar-Ola<s 800. Beocsioi ÖSxtOO, Drascho 34500 Általános isén 170.000, Ssássváii 29500 Salg- -tarjftai 64-000, UHkányi 97-000, Rima 9V75, Schlick 12000, Guttmann 15500, Nasici 131000 Danlca lOöüO, Klotild 8000, Magyar cukor 760.00), Adria 58000, Atlantika 6000. Királysor 74CW, Botoyák-Agrár IfiOO. Lip-ták 3400, PhObui 7800, Vi«m. Villamos 8600, Gixeila 10500, Konkordia 7000, Déli Vasat 8000.
Nyilt-tér.*) Értesítés!
Ezúton is értesítem a n. é. közön-séget, hogy a privát kenyérsütést újból megkezdtem; egyben kérem az igen tisztelt üzletfeleimet, hogy az éhes és kenyéririgy Király-utcai Fischer\'-pék ama becstelen és iparoshoz nem méltó kijelentésének, — hogy én fahiány miatt úgyis csak egy-két hétig süthetek, —*■ fel ne Üljenek; iparomat igen is folytatni fogom és célom a jövőben is csak az lesz, hogy a n. é. sütőközönság igényeinek mindenben eleget tegyek.
Amikor jelzem, hogy fenineve-zett pék ellen rágalmazás és hitelrontás cimén ügyvédem utján a megtorló lépéseket meglettem, kérve-az igen tisztelt közönség további szives támogatását, maradiam
kiváló tisztelettel Hambnrger Lipót
sütőmester Király-utca 39.
•) As e rovatban WsMUiífi »<m a tierkmtfeta um a kli46blvatal r.tm viliit f«!t>íi»«5<!.
ukii> jjf
VTV«TV »T»<vv VTWTV VTV WWW WVVTV
OLCSÓ,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
*odam ripfezOzItMxa MszSIt cipő
Nagykanizsa, Deák-tór 1.
Állandóan raktáron késsel dolgoson fekete és ssines box, chevreaux, szarvas, antilop, laklr, selyem 1% bársonyclprtk.
Gyermekcipő " különlegességek I
<y fi* VMA^ ..ttit
">W> JfSJ" WV«T» vtvvyv
A keresetadó törvényben
•lőirt
Illetmény betQ-jegyzék Alkalmazottak nyilvántartási könyve Raktárkönyv Pénztári napló Megrendelések könyve Anyagnyilvántartás!
könyv Anyag- éa árubeszerzési
könyv Forgalmi adókönyv s minden másféle
üzleti könyv
legjobban kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és papirkeroskedésébon
NAGYKANIZSÁN
Apró hirdetések
au»> lOaaaig lOtkoraa*. fum«rt»«Mnl
«M«»tl iunk duplán »»kaaltt»tm»k- Alia.1 k*r*«6ko*k 60 ••i"!" ar»*g«<lm<»y.
JóbaaMt mlO fcn Tnr ian«M(uk fctrí-
icti* Bc<k BfU rAridárrfiUutxo. «(}«
K.r.-\'V jö 1«U[XmcI <& «ü»»0b«. kor.jfclbOI Ül6 hláu. Clm a kUutofcan.
M«»« l*l«t>« V<.nyhi. UkáXrt. Cim « fiirtrvék egy híKXBUOk* «• 1 kl>J«U>. 6)8}
MegblilmiA rru Irltul. i«l;n »r.itAwr nyetb fojUlkajln li«r (yai-lMiret nyogtlijir i;ur«. Jé portai, vajpr otírnl mt« ktmy-Vtdélm U «Jm«if>í C\'tn N«j> -7. ÍJ U
IMIniánr* >oU, Cim a liiíí.tan. ny »*r»«1«tik iyínn<ktl mtl\'.f. »J7»
K«y jok«rl\'«>. Icvfl hlaló ninnal tfyCm K6-M ip. iiem «Uit. éj;6
f\'HVí. Clm » H*46b»n. iy h ío \' t»ouS61ciay l(l«<tc<ll.

A
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budapesti napilapok hir anyagát és kimeritő tudósításokban számol be naponta a helyi, vármegyei éa az országos vonatkozású eseményekről
Megjelenik naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra ^ 200 k Negyedévre 550 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
/
_1923. frbru<. 8.
Tölgyfa eladás.
A zaigftrdi erdő folyó évi vírSs. területén folyó hó 10-ín, .ziz szombaton délelőtt épülctfAra és kerítés oszlopokra alkalmat tSlyyfék
és gazdaságiszerszémfára tt bognár\' Tára alkalmas pxIlMk adatnak el.
Hercegi Erdőhivatal.
7 kor. 34 ífllér a
ZALAI KÖZLÖNY
példányon kint, házhoz hordva, vagy vidékre póstán küldve, ha negyedévre megrendeli á kiadóhivatalnál.
íraiánlási hirdetmény.
A zalaegerszegi internáló tábor rés7ére 50 q b*b, 50 q borsó, vagy lencseszáiiitasöra árajánlatot hirdetek
A szAllitás zsákokban a zalaeger szegi fogolytábor Állomására történik
Árajánlatok minta beküldésével 1923. február hó 20-lg az inter. nálo tábor igazgatóságához adandók.
Zalaegerszeg tábor, 1923. febr. 3.
Táborparancanok.
A forgalmiadó blokk
használatára
figyelmeztető felirat
deklire kasírozva kapható
lapunk nyomdájában.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
AUTÓJAVÍTÓ ÜZEM ÉS SZEMÉLYFUI/AROZASI VÁLLALAT
CZIMMERMANN ÉS PINTÉR
TSST NAGYKANIZSA, RÁKÓCZI-UTCA 12. T;!;i~
mr Fuvarozást lutányos áron vállalunk. ~m
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatóságilag angodályoxatt vlllany»ioralő
NAGYKANIZSA, K0LC5EY-U. 17.
KtvilUI
Telefon:
394
11!%!U«1 v«xetáko«, motorok, oalllárok, valamint tslafoaok, osangölc ób Jolsö-kássftlákak felssaroléaót, kaatély-villamhÁritó barandesáaét. Mind art nemtt villamos munkálatok gyorsan asskdxöltataok. Bxakaxertten vágsl motorok ujratakarosaléaát. Klsoannamtt igök raktáron.
oaooooo QoaQooo oo oooooooqoo ooooooooqqooooooo
- - o
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m-: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések 8 minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
Telelőn:
78.117
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkonyvek, irattáskák készitését erös, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
Nyomatott a laotuJsjdonosok: Zalai ás Gyarmati konyroyomdálábsn
62 évfolyam
Nagykanizsa. 1923 február 9. Péntek
31. szám.
A munkaközvetítés problémája.
Budapest, 1923. február 8. (K. E. K.) A népjóléti miniszter az összes szakkörök bevonásával munkás védelmi törvényjavaslaton dolgozik, amelynek célja az eddigi munkástörvényeknek viszonyaink hoz mért modernizálása les: és a mely törvényjavaslatot minden valószínűség szerint a parlament legközelebbi ülésszakán a plénum elé terjeszt. Ennek a javaslatnak egyik igen jelentős passzusa az általános munkaközvetítés problémájával foglalkozik. Nyilvánított szándéka a népjóléti miniszternek az, hogy a munkásközvetitést kivegye magánkezekből, ahogy Németország, Cseh Szlováki*, sőt legújabban Románia is tette. De szándékában egy lépéssel tovább lép a javaslatban ennél, amennyiben megvonja « munkás-szakazervezetek közvetítési jogát és mindenféle munka és munkás-közvetítésre kizárólagosan az Országos Munkásközvei itő Hivatalt akarja felhatalmazni.
A nagyjelentőségű probléma ügyében kérdést Intéztünk dr. Andor Endre miniszteri tanácsoshoz, az Országos Munkaközvetítő Hivatal elnökéhez, aki erről a kővetkezőket mondta munkatá sunknak:
— A munkásvédelmi törvényjavaslat tervezete tényleg foglalkozik az általános munka és munkásköz-vetités kérdésével, ami a maga nagy horderejével egyik legjelentősebb szakasza a javaslatnak. Mert meg kell állapitanom, hogy Magyarországon a mnnkásközvetítés egyike a legrendezetlenebb problémáknak. Foglalkoznak ma munkásközveti-1 téssel magánosok (zubringer), szakszervezetek, az állami \'munkáskÖz-vetítő és a földmlvelésügyi minisztérium. Pedig a munkásközvetités-nek jelentős szerepe van a termelés fokozása és az általános belső konszolidáció tekintetében. A sztráj kok és bérmozgalmak is súlyos jelenségei ennek a múnkásközvetitési rendezetlenségnek. A szakszervezetek kezében ez veszedelmes fegyver, amivel állandó bizonytalanságban tarthatja s tartja is az egész ipari és gazdasági életet. Ha most tekintetbe vesszük azt, hogy a munkáltatók ennek a szakszervezeti fegyvernek ellensúlyozására maguk is teremtettek munkaközvetítést maguknak, igaz, hogy minden fajú közvetítési módok közül a legprimitívebbek, ugy, hogy hétfőn reg-gelenkint a gyárak és ipari üzemek kapui előtt közvetlenül vesznek fel munkás jelentkezőket, egészen szétzilálódik a munkaközvetítés ügye.
— Az Országos Munkásközvetitő Hivatalnak mint hatósági szervnek
az volt a legfontosabb célja, hogy koncentrálja magában a munkás-közvetítés minden ágát. A minden irányban lefolytatott sorozatos tár gyalásoknak van már kimutatható eredménye. A közvetítés törvényszerű koncentrálása nem ütköznék így nagyobb akadályokba. Az állami közvetítőnek oz ország majdnem minden jelentősebb városában fiókszervei vannak, nevezetesen Sopron, Győr, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged és Székesfehérvárott. Ezeken kivül minden városban és községben összekötő szerveink vannak, amelyek a hozzájuk legközelebb e?ő közvetítő állomások utján tartanak fenn a budapesti központtal kapcsolatot. Feladatunkat tehát jól tudjuk teljesíteni, statisztikáink, melyek\' hétről-hétre készülnek, majdnem pontos kimutatását adják az egész országban tényleg meglévő munkaalkalom és munkakinálás képének.
— Németország, Csehszlovákia, sőt ujabban Románia hivatalosan beszüntették a magánközvetítéseket. Nekem a szakszervezetek egy-némelyikével van már megállapodásom a közvetítésre. Ezt általánosan kiterjeszteni nem lenne nagy feladat, ebből az országra, a termelésre, a munkásokra és a munkáltatókra egyforma mértékben csak előny származhstik.
— A hatósági munkaközvetítés kizárólagosságában nem fog bele tartozni a mezőgazdasági munkások közvetítése is. A földmlvelésügyi minisztériumnak kiépített és jól-müködő szervei vannak erre és Igy bizonyos, hogy ezek közvetítését továbbra is a meglévő saját szerveiről eszközöltetné. Ha az állami munkaközvetítő a készülő törvényreform alapján még jobban kiépül és megerősödik, semmi sem akadályozhatja abban, hogy a munkás-közvetítés minden ágát vállalhassa.
A franciák teliesen meg akarták fosztani Németországot a széntől.
Korfanty betörést készít elő Felsősziléziába. — \\ francia megszállást a Dunáig akarják kiterjeszteni.
Berlin, febr. 8. Itteni politikai körökben fokozódó nyugtalansággal látják kialakulni a franciák messzemenő merész terveit, melyeket Németország szénellátásának megakadályozása és a franciák badeni előnyomulása világit meg.
Hirek érkeztek arról, hogy Korfanty Felsőszilézia lengyel részében igen nagy tevékenységet fejt ki, gyaníthatóan azzal a céllal, hogy Felsőszilézia porosz részét rajtaütéssel hatalmába kerítse és ezzel Németországot teljesen megfossza a szenétől. Másrészt a franciák nyilvánvalóan a Dunát akarják elérni, miáltal Prága és Varsó sajátságos függőségbe jutna Franciaországtól.
^Németországban remélik, hogy Anglia idejekorán észreveszi ezt a tervet és hogy angol-amerikai intervenciónak rövidesen be kell következnie.
Egyhotea azünetre megy ■ Hál (?)
Budapest, febr. 8. (Saját tudósítón* telefonjelentése.) Az Egysé gcs Part ma esti értekezletén • nemzetgyűlési képviselők egy csoportja azzal . kéréssel fordult gróf Bethlen litván miniszterelnökhöz, hogy u képvi.eiöi be.zámolók meg-tarthatája céljából adjon egy hetes szünetet a Háznak. A inlnUxter-eloök a kérést kedvezően fogadta él megígérte, hogy a Híz elnöké vei tárgyalásokat fog kezdeni ebben az irányban, s igy minden való szinüség szerint szombaton egy hetea szünetre megy a Ház. Fontos külpolitikai tanácsko-xácok Páriában éa Brttaa.lbon-Budapest, febr. 8. (Sajit tudósítónk telefonjelentése.) A Magyar
Külügyi Társaság közlése azeriot a
\\
legközelebbi időkben igen fontos és nagyjelentőségű tárgyalások fognak lefolyni Parisban és Brűssel-ben. Február 12-én az Inpsrlamen-táris Unió, melynek tagjai között gróf Apponyi Albert is helvét foglal, tartja ülését Parisban. Február 16-án^pedig Brüsselben kezdi meg a nemzetközi kisebbségi konferencia üléseit, amelyre a magyar delegátusok szombat este fognak elindulni.
Franclaorazág egyezkedik (?)
Berlin, febr. 8. (Telefonjelentés.) A Daily Aronicie jelenti, hogy Franciaország Németországnak már felajánlotta a Ruhr-vidék kiürítését és 2 évi moratóriumot, ha Németország azonnal 6 és félmilliárd aranymárka kölcsönt bocsájt ki és ebből 2 milliárd aranymárkát a francia jóvátételi számlára utal át.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, febr. 8. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés msi ülése háromnegyed 11 órakor kezdődött.
Sir asz István napirend előtti felszólalása után a napirenden levő és a sütőipsri munt a szabályozásáról azóló törvényjavaslathoz Jászai Samu szól elsőnek. A munkások ragaszkodnak a 8 órai munkaidőhöz. Ha szociális törvényeket akar teremteni a Ház, leg^lsősor-ban meg kell adni a munkásoknak a szervezkedési szabadságot Határozati javaslatot terjeszt elő a nőknek és gyermekekoek az éjjeli munkától való eltiltása tárgyában. x A következő szónok Lers Vilmos báró, aki mint a törvényjavaslat előadója, reflektál az elhangzott felszólalásokra. A Munkásbiztositó Pénztárral kapcsolatban kijelenti, hogy a szociáldemokrata képviselők u Munkásbiztositónok köszönhetik a mandátumukat. Erre n kijelentésre nagy zaj támad a baloldalon, amelyei az elnök csak percek múlva tud elcsendesíteni.
Hegyrr.egi Kis Pál személyes természetű felszólalása után Propper Sándor emelkedik szólásra és alapos beszéd után kijelenti, hogy nem fogadja cl a törvényjavaslatot. Utána Kéthly Anna beszélt.
összegezve az összes felszólalásokat, Lers Vilmos báró elősdó reflektál ezután a beszédekre. — . Majd az elnök napirendi indítványt \' tesz, amelynek elfogadása után az ülés két órakor véget ért.
Mibe berUt a laoaannei
konferencia. Lausanne, február 8. A békekonferencia költséget hozzávetőleg hat-hétmillió svájci frankra teszik. Naponta egyedül a konferencia kerek 50.000 svájci frankba került. A hírlapírók táviró- és telefonköltségekben összesen egymillió frankot adtak ki Lausanneban?\\Az egész gépezet kitűnően működőit, a posta, táviró és telefon igazán a helyzet magaslatán volt, a lausan-nei szállodák derekasan kitettek magukért.
Az oroaz aajtó hadjárata Franciaország erőszakos
politikája ellen. Berlin, febr. 8. Moszkvai jelentés szerint az orosz lapok példátlan hevességgel támadják Franciaországot a Ruhr-vidék megszállása és az ott lejátszódott vérlázitó események miatt. A lapok ilyen címeket közölnek a Ruhr-vidékről érkezett táviratok élén: .Tombol az erőszak. A franciák iskolás gyermekeket lőnek agyon. Erősödik a német ellenállás\'. A francia kultúra*, stb., stb. x
POLITIKAI N
2
ÜALAJ KOZLOKY
m3. február 9
Elmarad a nagykanizsai iparkiállitás.
Nagykanizsa, febr. 8. Annak idején részletesen beszámoltunk arról a mozgalomról, mely a kanizsai iparosság köréből kiindult s egy nagyarányú, országos jellegű iparkiállitás rendezését határozta el Nagykanizsán.
A mozgalom élén Bazsó József ipartestületi elnök és Antal Jenő állott, akik tulajdonképpen ezt az életrevaló, kitűnő eszmét felvetették, hónapokon át fáradoztak és a különböző ipartestületekkel és kamarákkal tárgyaltak, hogy a tervezett kiállítás a nyár folyamán megtartható legyen.
A soproni kamara véleményezésében azonban nagyon meggondolandónak véli a mostani viszonyok között egy ilyen országos iparkiállitásnak a rendezését, msjjmek költségei hozzávetőleges számitás mellett 50—60 millió koronát kilennének. és anyagi sikere még igy is kérdéses lenne.
Miután a bizottság képtelen egy ilyen összeget a kiállítás céljaira előteremteni, az o/szágos iparkiállitás tervét elejtette, elhatározta azonban egy helyi jellegű, kisebb méretű ipar- és háziipari kiállítás megtartását, ugy mint azt o zalaegerszegi iparosok most már másodízben tették.
A magyar testnevelési törvény végrehajtása.
Annak idején részletesen megemlékeztünk arról, hogy a magyar testnevelés* jövőjének kiépitéae érdekében fáradozó köröknek sike-rült a magyar parlamenttel törvényt elfogadtatni, mely a sport ügyének támogatását, megtervezését és irányítását állami feladattá teszi. A törvény gondoskodni kiván azoknak a feltételeknek megteremtéséről, amelyek a testi kultura fejlesztését a legszélesebb körben és a legbehatóbb módon lehetővé teszi.
Az egyhangú lelkesedéssel megszavazott tőrvény azonban magában még nem jelenti az uj korszak utnakindulását. A törvény csak a legfőbb szempontokat és elérendő célokat jelölte meg, csak a kereteket adta meg, melyekbe a végrehajtás módozatainak pontot megállapítása van hivatva igazi életet önteni.
A közoktatásügyi miniszter az Országos Testnevelési Tanácsot bizta meg a végrehajtási utasítás előkészítésével, amely a közelmúltban kéazült el nagy gonddal végzett munkával. Az iskolai testnevelésre vonatkozó részében a fő-iskolnj sportélet fellendítése érdekében kimondja ar utasitás, hogy a testgyakorlás rendszeres üzése, minden hallgató részére megfelelő intézmények utján lehetővé teendő és minden főiskolával kapcsolatosan oly alkalmas berendezések (sporthelyek stb.) létesítendők, -melyek a sport tényleges űzését az összes hallgatók részére előbb biztosítják.
Az iskolákon kivüli sportmükő-dés országos megszervezé&ének legfontosabb tényezői az utasitás szerint a Levente egyesületek, amc-^ lyekbe minden isko\'aba nem járó 12—24 éves ifjú belépni tartozik. Az iskolán kivüli testnevelés költségei elsősorban a törvényhatósági, városi és községi testnevelési alapból fedezendők. Arról azonban a törvény a igy az utasitás is hallg.it, hogy ezek a testnevelési alapok milyen uton és miből fognak jövedelemhez jutni. E nélkül pedig félő, hogy a sportfejlődés vnbságos üteme nem fog tudni lépést tartani a nagyazabásu tervekkel.
HÍREK.
A nagykanizsai farsang
a jókedv jegyében folyik, nap-nap után rendezik egyre másra az estéheket, műsoros mulatságokat, bálokat. Meg la van ar érdeklődés éa a siker mondhatni mindegyiknél, azonban a legsúlyosabb hiba ott rejlik, hogy nincs elegendő táncos, illetve nem táncoltatják a megjelent hölgyeket, vagy talán még helyesebben : nem történik gondos kodás táncosokról. A nagykanizsai bálok rendezőségei nem helyeznek súlyt a báli etikára, mely abban az egy pontban csúcsosodik ki, hogy .ne üljön senki" még akkor sem, hogyha nincsen egyetlenegy ismerőse sem.
Más vidéken egy estély, vsgy bál rendezése körül a legfontosabb volt az, hogy a meghívóra kiírták 20—25 fiatalember nevét, mint rendezőkét. Már most az illető hölgy, vagy urileány, aki ebbe a bálba elmenni szándékozott, ha cssk egyetlenegy ismerőst fedezett fel a rendezők között, már nyugodt lélekkel mehetett, mert biztos volt
abban, hogy táncolni fog. Az n 20—25 rendező az ajtóban várta az érkező Vendégeket a az iamerős hölgyeket szó nélkül karra véve, az ismeretleneknek előbb bemutat kozva, tekintet nélkül az esetleges férfikisérőkre, fölvezették az öltözőbe, majd onnan a bálterembe és aztán rögtőn visszamentek a további érkezőket fogadni. A tánc megkezdésekor a rendezőnek kő telessége volt elsősorban sorra táncoltatni minden hölgyet s azonkívül á hölgyeknek táncosokról gon doskodni. Á rendezők fehér kar szalaggal, vagy valamilyen jelvénynyel voltak ellátva, ugy, hogy bármely férfi odamehetett bármelyik rendezőhöz és kérhette, hogy vigye bemutatni X. Y-hor, vagy bármelyik jó táncosnőhöz tánc végett. Amennyiben ilyen önként jelentkezők nem akadtak a rendező horgára, ugy a rendező maga csipett karon urakat és vitte azon hölgyekhez, akik éppen oem táncoltak. A főrendezői tisztség azért volt, hogv a rendezői kart nógaasa ezen kötelességére, de a legtöbb helyen nem kellett nógatni, vitt az táncost eleget és maga is táncolt eleget. Az commo il faut és elfő gadott dolog volt, hogy a rendező e. ymagában is bármely ismeretlenhez odamehetett és bemutatkozhatott, táncrn kérvén az illetőt, vagy pedig előbb bemutatva magát, mint rendezőt, bemutatta □ hozott táncost. A legsúlyosabb sértés volt az, hogyha akár a rendezőt, akár az ilyen táncost a hölgy visszautasította, kivéve azt az ese tet, hogyha tényleg egész este egyetlenegy lépéit sem táncolt. — Éppen ugy az illemhez tartozott a hölgyek részéről az is, hogyha rendező kérte fel táncra, az első kör után a hölgy feltétlenül helyreve-zettetését kérte azzal az indokolásáéi, hogy u rendezőnek máshol is vannak kötelességei. — Szóval egy rendezőt lekötni nem volt ildomos hosszabb időre.
Az ilyen módon rendezett bálo kon éa estélyeken nem fog megtörténni az, ami Nagykanizsán mindegyiken megtörténik, hogy fiatal, viruló leányok, uri asszonyok éjfélkor táncos hiányában eltávoznak, továbbá az, hogy egymás mellett ülnek zokszor félórákon, órákon át hölgyek és nem táncolnak, a táncos fiatalemberek pedig jobbra balra sétálgatnak a teremben, mert Ők egymagukban nem mehetnek oda ismeretlenhez, még ha még-ugy szeretnének is, rendező pedig nincs, aki odavinné őket. Mulatság
c«ak akkor jó Igazán — ha nemeik egyik, vagy másik, hanem mindenki egyaránt jól mulat. Akkor ninci feszélyezettség, nincs irigy pillantás, nincs kritika. Es ez igen hiányzik Nagykanizsán 1 P. G.
— Ref. egyházi élet. A du-
nántuli református egyházkerület püspöke Németh István legutóbb kiadott körlevelében a kerület ösz-szes gyülekezeteit felhívta a bei-misszió bizottság megalakítására éa a belmissziói munka megkezdésére.
— „Tol a nagy Krl*áno«"
operettet tegnap este ismét zsufplt nézőközönség előtt adták a mi kitűnő műkedvelőtök. A közönség sokat tapsolt n művészi tökéletességű előadásnak. Az előadást vasárnap este nyolc órakor megismétlik. Előtdás után pedig tánc következik.
— A postások eatálye hol-nap 9 órakor kezdődik a Polgári Egyletben. Az előj-lek után ítélve a postások estélye a Tisztviselőnők estélyéhez hasonló nagy sikerrel fog lefolyni.
— A kereseti adó ügyében a városi adóhivatal felkéri az összes munkaadókat, cselédtartó gazdákat stb., hogy munkásaikat, alkalmu ?ottaikat éa cselédeiket február 15 ig feltétlenül jelentsék be.
— Bejelentési kötelezettség. A most folyó razzia alkalmával megollapittatott, hogy nagyon sokan nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek — Az illetőket szigorúan megbüntetik. A rendőrség felszólítja mindazokat, akik még nem jelentették volna be magukat, hogy azt pótlólag sürgősen megtegyék, mert a most folyó
.ellenőrzés alkalmával a rendőrség I a be nem jelentett lakósokat úgyis felkutatja.
— A felaőtemplom harangjaira 7610 korooát nem a II. sz. postahivatal tisztikara, hanem a II. sz. postahivatal összes személyzete adományozta.
— Halálozás. özv. Flschei Ignácné síül. Unger Jozefin tegnapelőtt este rövid szenvedés után elhunyt. Ma délután 3 órakor temetik a Bazárban levő lakásáról.
— Rendőri hírek. A nagykanizsai államrendőrség büntető bírája Peirovich Alajost, mert a jelentkezési kötelezettségnek eleget nem telt, 8 napi elzárásra és 500 K pénzbüntetésre, — Peirovich Gertrúd jugoszláv honost, mert jelentkezési kötelezettségének eleget
nem tett, 2000 K fő- és 500 K mellékbüntetésre, — Spitzer Samu malomiulajdonost pedig azért, mert a köteles ellenőrzést a külföldiekkel szemben nem gyakorolta, 5000 (őt) K és 2000 K mellékbüntetésre ítélte.
— Holttányllvánitás. Csshók József zalamindszenti földmives, aki 1884 ben lánoafán született, Cs. György és Horváth Anna fia, Varga Rozália férje, a 3. vártüzér ezredből orosz fogaágba esve 1917 óta eltűnt. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.) Simon István zalapatakai földmives, aki 1883 b*n Kisrákoson született, S. Pál éa Csók Erzsébet fia, Nagy Anna férje, a 83. gy. ezredből 1915 jun. 10 én az orosz harctéren eltűnt. (Zalaegerszegi kir. jár ásbir óság.)
— Pályázatok. Három segéd-jegyzŐi állásra Báttaazék községben febr. 18-ig a szekszárdi főszolgabíróhoz. A zirci jbirósági elnöki állásra 2 hét alatt a veszprémi tszék elnökéhez. 2 dijnoki állásra a gyúlni kir. ügyészségnél, 8 nap alatt. Napibéres szolgai álláara a miskolci kir. ügyészségnél 6 hét slstt. Füvészkert! kertészi állásra a szegedi tud. egyetemnél, 4 hét alatt a rektori hivatalhoz.
— A házassági hirdetések alól felmentéaek diját tudvalevően 200 koronában állapították meg legutóbb. Ett az összeget mindvégig készpénzben kellett az állampénztárnál lefizetni. A belügyminiszter legújabb rendelkezése szerint március 1-től kezdődőleg az e c£lru kiadott postatakarékpénztár! csekklapokon kell befizetni az alispáni hivatalba, amely a körjegyzői hivataloknak megfelelő kéazleteket küld a azóban forgó csekklapokból-
— Véglegesen megszűnte tik a 1 ak«íaadminiaxtrációt. — Budapestről jelentik: Vass népjóléti miniszter a lakásügy végleges rendezésről a következőket mondotta:
— A lakásügy likvidálása terén a további intézkedések a lakasok és üzletek bérére és forgalmára vonatkoznak. Ezt törvényhozásilag fogjuk még az év folyamán véglegesen rendezni. Kétségtelen, hogy bizonyos kisez\'szlenciák védelmen belül a; üzlethelyiségeket is fel kell szabadítani, hogy ennek az időpontja mikor következik be, még nincs pontosan megállapítva, azonban bizonyos, hogy ez év folyamán megtörténik. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak az úgynevezett fényűző lakások, melyeket nyugodtan fel lehet szabadítani. A lakásügy végleges rendezésénél bizonyos alapgondolatokat kell törvénybeiktatni és amint ezek tőrvényerőre emelkednek, megállapítást nyer az a terv, amely szerint az egész lakásadminisztrációt egynéhány lépéssel lebontjuk és megszüntetjük; akkor a magántőke, amely most húzódozik az építkezésektől, kedvet kap arra, hogy börze spekuláció helyett ma-radsndó értékben, építkezésekben helyezze el vagyonát.
— A litván kérdés éa a Saar-ridék ügye a Nemzetek Szövetsége előtt. Berlinből jelentik: A Nemzetek Szövetségének tanácsa második ülésén a vilnaí litván légió és a Saar-vidék kérdéseiről tanácskozott. A litván kérdésben a lengyel és litván delegátusok meghallgatása után a tanács később fog csak végérvényesen dönteni, miután az anyag történelmi hátterét gondossbban tanulmányozta. A Suar területen helyi jellegű csend-
1913. február 9
oALfi1 KÜZLOMT
őrséget szerveznek, melyet a viszonyokhoz képeit fejleszteni fognak. A Saar vidéken eddig a francia tábori csendőrség tartotta fenn a rendet. A Saar területének levéltárát a Nemzetek Szövetségének védelme alá helvezték. Egyébként »z ülésen ugy határoztak, hogy a Ssar területek elnökségének és bizottságának mandátumát továbbra is meghosszabbítják. Danzlgi főbiztossá ugyanezen az ütésen Mac Donnelt nevezték ki.
— Liliputi Írógép. A tudó-mányok haladásának előmozdítására alakult amerikai társaság gyűlésén E. H. Wetherith filadelphlni orvos egy parányi Írógépet mutatott be, melynek súlya alig 32 gramm s amely a mellényzsebben is köny-nyen elfér. A gépet az orvos saját használatára strrkesztette s az irás általa ugy történik, hogy azt az ujjak közé fogva egy papírlapra illesztet kaucsuk lemez fölött simogatják és vele a lemezre ütik az Írásjeleket. Wetherith állítása szerint ezzel a gépecskével percenkint tizenhét szót lehet Imi.
— 80 ezer frank veszteség ruletten. Montecarlóból jelentik: Luigi Ferrero genusi gynros, aki n legszenvedélyesebb játékosok közé tartozott, egy olyan rendszert talált fel, smelynek alapján, szerinte csak nyerni lehet a ruletten. A rendszer azonban rossznak bizonyult, mert a gyáros, amikor igáján ki akarta használni rendszerét, 80 ezer arany frankot veszített. A vesztesig annyira elkeserítette a gyárost, hogy öngyilkos lett.
— Szentpétervár lakosságának statisztikája. Bécsből jelentik: Most jelent meg a Szentpétervár lakosságára vonatkozó érdekes statisztika, amelynek adatai szerint 1922. év végén a várp* Iskasságá-t.ak lélekszáma 850.000 volt, nem számítva a helyőrséget. A születé-aek száma ismét annyi volt 1922-oen, mint a béke éveiben: 34.407. 1921ben a születések száma még ezt u bekr-létszámot is meghaladta 4000-rel. Ezzel szemben a halálo-7ások száma az 1921. évi 25.000 halálesettel szemben 1922 évben 27.703 ra emelkedett. A forradalom első éveiben az évi halálozási szám meghaladta a 60.000 et ugy, hogy most már mégis csak javult a helyzet. A szociális termelésből fakadó jólét áldásai elől tehát évente már kevesebb egyén menekül el, ami mindenesetre haladást jelent, a bolseviki propaganda szemében.
— Házasság. Eppinger Klári és Szőke István oki. gépészmérnök Budapest, f. hó 11-én délelőtt fél 11 órakor Budán, az öntőház utcai templomban házasságot kötnek.
H Gratulációk Esplanade-szálloda. — Minden külön értesítés helyett.)
— Fűszer kereskedők figyel mébel A Nagykanizsai Kereskedők Társulata fűszer- és gyarmat-áru-osztályának legújabb árjegyzéke a mai naptól kezdve átvehető Ro-senfeld Adolf fiai cégnél Fő-ut 4.
— Találtatott folyó hó 8-án délután a Csányi László utcában egy aranygyűrű. Igazolt tulajdonosa lapunk kiadóhivatalában átveheti.
— Mlndon meghtUéa a láb tó ered, azért ajánlatos meleg gyapjuharisnyak vlse-lém Próbálja mag egy fojcléssel * legjobb anyagból készítve Füipp harisnyakötódéjé-ben, Siombatholy, Széli Kálmán-utca d.
— Franoasoa. Bartlni, a film c. .fekete cso<iáj«* Játsxa • főszerepet a .Prima-vera* cimu remek tilaidiámábao, mely míg ♦sak ma lesz látható <• Világ-mozgoban. — Szombaton és vasárnap * .Kaliforniai vérebek* I. és H. résre egyszerre lesz bemutatva. Jegyek c nagy szenzációból már eló-
A szövetséges hatalmak tiltakozása a szmirnai kiutasítások ellen.
Nyugtalanság a szmirnai francia kolóniában. — A szövetséges hadihajók nem távoznak Szmlrnából.
» /
London, február 8. Konstantinápolyból jelentik: A szövetseges megbízottak nyomatékosan tiltakoztak a tőrök kormánynak ama követelése ellen, hogy minden ezer tonnán felüli hadihajó haguja el Szmirna kikötőjét. A megbízottak figyelmeztették a törököket, hogy ha kényszert próbálnának alkalmazni, efipek igen súlyos következményei lesznek. Tegnap a szmirnai török parancsnok újból megismételte a kérést és hozzátette, hogy ha jószántukból nem teljesitik, akkor kénytelen lesz erőszakkal visszavonulásra kényszeríteni a hadihajókat. A szmirnai francia kolónia körében nagy a nyugtalanság. A franciák engedélyt kértek, hogy ha.óra szállhassanak.
TÖRVÉNYSZÉK.
Főtárgyaiások.
A nagykanizsai kir. törvényszék büntetőtanácsa tegnap, folvó hó 8-án tartott főtárgyalásán Nóvák Rénus semjénházai molnárt, mert mult év március havában Schmidt János végrehajtót, ki akkor hivatalos eljárásban volt nála, azzal az erőszakkal, hogy megragadta és konyhájából kilökte, bűnösnek mondotta ki a hntósági közeg elleni erőszak vétségében s ezért kéthavi fogházra és 3ÖOO korona pénzbüntetésre Ítélte. Az itélet ellen vádlott és védője fellebbezést jelentettek be. A főügyész megnyugodott.
Tar Ionre és neje Tar Imréné zutamerenyei lakosok orgazdaság bűntettének vádjával állottak a tegnapi ..főtárgyalás folyamán a kir. törvényszék előtt, mert 1922. évi április havában A. László, alig 13 éves folujabeli gyerektől oly ruha-nemüeket vettek, amelyekről tudták, hogy Zalakarosban lakó Csön-dör István gazda tulajdonát képezték és a gyerek kezeihez tolv»j-iás utján jutottak. A mintegy 3000 korona értékű ruhadarabokat 70 koronáért vették meg. A tárgyalás folyamán a biróság beigazoltnak találta azt, hogy n ruhanemüeket tényleg megszerezték a tolvaj gyerektől, de azzal a különbséggel, miszerint tudták volna, hogy lopás uiján jutott a gyerek kezeihez. Dr. Hegedűs György védő védbeszéde után a biróság kihirdette Ítéletét, msly szerint Tar Imrét és feleségét bűnösnek mondta ki az orgazdaság vénségében 5 ezért mindkettőjüket 4 heti fogházbüntetésre és 1 évi hi. vatalvesztésre ítélte. A kiskorú A. Lászlónak pedig előzetes őrizetbe vételét rendelte el, egyuttnl megkereste a fiatalkorúak biráját, hogy
a gyermek elhelyezése iránt intézkedjék. Az itélet jogerős és végrehajtható.
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, briliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban ve»7.ek. — Fried Jóxaef ékszerész, Sugir Ut 2. szam (Fó-ut és Sugár ut s «rok.) 4 középiskolát végzett Hu tanulónak felvételi
— Üvegezést és kittelést
(kittelöst jótállással) legolcsóbban vállal ugy helyben, mint vidéken Gaál László Árpád.utca 7.
— Uránia. Még csak ma, pinteken: .Szodoma é« Gomorha II. része: A búnhódós. Elóad\'sok fél fl fél 8 és léi 10 < rakor kezdődnek. — Ismételten felhi/juk közönségünk* fi gyeiméi a pontos kezdésre, előadás alaU az ajtókat lezárjak. — Szombat—vasárnap l.ubinsxky film: .Kitűnt angy»l*. főszerepedben i ubinsxky r-,bor és Lubhissky Mari Pathé-film ; kísérő kép: Petty burleszk.
M
egyezhotók
A teáról.
Irta: Póach Géza. (5)
Jáva és Sumatra szigetein a benszülött lakosság a kávé növény leveleiből készített teát fogyaszt. Déloroszországban a „melisse" nevű növény levét isszák; a leveleket cukorral és mézzel lelocsolják és kemencében megpörkölik, amig fekete nem lesz. Ghinában készítik az úgynevezett „lieM}teát (Lü-gen Tee) teaporból, egyéb tea-huUadék, homok, más növényekből és rizsből. Megtörtént már, hogy ezt a szemetet még Angliában is teaként szerepeltették. Egy eredeti chinai készítmény s „tégla tea", msly mindenféle bőrszerü rossz tealevelekből, hulladékból, egyéb növényekből, rizsiéből, ökör és juhvér kivonatból áll. Ezt a keveréket ugy összepréselik, hogy csak igen erős eszközzel lehet
Dr. Halász Miksáné szül. Flacher Elvira, mint gyermeke, Kende László és Kende Juci, mint unokák, özv. Spltzer Ferencné szül. Unger Júlia, Reichenfeld Edéné szül. Unger Berta és özv. dr. Dörl Józaefné szül. Unger Mariska, mint nővérei, dr. Haláss Miksa, mint vő, ugy a többi rokonság nevében fájdalomtól megtörten tudatják, hogy a drága jó anya, nagyanya, nővér és rokon
özv. Fischer Ignácné
szül. Unger Jozefin
folyó évi február hó 7-én este V>11 órakor, rövid szenvedés után elhunyt.
A megboldogult hült tetemét február hó 9 én d. u. 3 órakor fogjuk a gyászházból (Bazár) a helybeli izr. sirkerkertben őrök nyugalomra helyezni. * •
Nagykanizsa, 1923. február hó 8 án.
áldott legyen emlékei — Csendes részvétet kérünk!
vágni éa sokáig kell főzni, mig széjjel esik. Igen kedvelik ezt s teát a nomádok, a mongolok, Szibériától egész Asztrahanlg ter-jedő vidékek lakói isszák, mint népitalt.
A chinaiaknak van még egy „specíalitáa"-uk, de ez már tényleg finom és csodálatra méltó készítmény, s emellett igen drága. A „színtelen tea" — pompás, illatozó tea, de szine nincs, illetve épp ugy néz kl, mint a viz. Ennek a készítésének a módja épp ugv száll egyes családoknál apáról-fiúra nagy titokban, mint az indiai fakíróknál az ő tudásuk. Sxintelen tesfőxés egy egésx élethivatást képez náluk s érthető, hogy Európá-bsn nem lehet inni.
Szoktak még a chinaiak nem annyira a hamisítás kedvéért, hanem inkább az illat finomítása végett a teáhox különböző virágokat keverni, például róxsát, sxek-füt, jázmint, narancsvirágot stb. Már egész más elbirálás alá esik és hamisításnak tekintendő, amikor nem az illat és sxin végett vegyítenek kismértékben bele finom virágokat, hanem a tea anyagát, tömegét szaporítják egész más növények leveleivel, például füxfa, szilfa, szilva, orgona, földieper levéllel stb. Tekintve azonban.^hogy még exek sem mérgesek és nincsenek rossx hatással a szervezetre, hát még *csak el lehet néxni, ellenben súlyosan elítélendők azok a hamisítások, melyek mérges anya-gokkal végeztetnek, mert ezek már ax egészségre is káros hstásssl vannak, ilyenek például a teának indigóval, berlini kékkel való megfestése (különösen a xöld teánál); továbbá a suly növelése végett homok és gipsz hoxzásdáss stb. Egyáltaláoan az ehhez hasonló csalásoknak, hamisításoknak a chinaiak a nagymestereik, de a modern kereskedelem nem. igen ül fel nekik, mert mind e hamisítások, csalások könnyen felismerhetők és leleplezhetők.
Előfordul sz is, hogy a kifőzött teát újra megmunkáljak és másodszor is forgalomba hozzák. Van azonban a chinaiaknak a sok specialitásuk mellett egy, amely — ellenkezőleg a színtelen teával, mert ez finomsági, mondhstni művészi „specialitásának lehetne nevezni — inkább hamisítási „specialitás", amely félig-meddig ismeretlen előttünk, de azért meg van állapítva, hogy a közönséges, nem finom teát egy különös megmunkálás, finom, illatozó virágok hozzátétele és a legfinomabb teáknál alkalmazott pakolás utánzása által finom teaként és drágán adják el, megtévesztve sokszor a jó kereskedőt is. (Ezek rendesen a zöld teák köxül kerülnek ki. Nálunk nem igen kerül piacra a zöld .tes).
(Folyt kör.)
Termény jelentési
3<ua (Tiszavidéki) 12600— 1X700, egyéb 12500-12600, jom 8000-8100, takarmány árpa 820O-8400 sörárpa 8100-8500, xab 8000-8100, tengeri ?lC0-8300, lepte I40CC—14600, korpa 5100-5150, köles 8600-88CV
Budapesti állatvásári
Marbahas I r. egássben 300—600, hátulja 430—540, eleje 360—600, 1L r. eicéssbeo 260—3&0. bálul]a 900—380, eleje 200—<70 Növendék marha: I. r. cgéaxben 320-360, borja (ÖKStt bórb) 620-050, Késsiet: Nagy-marha 104, eladái 72, -T^Növendék matha -- eladás —, botja —. (eladás —, Marhabőr 660—680, borjobót 1100—1160.
Sertésvásári
Palhajtás 900, Elkelt délig 650, öreg — Közép 615, Könnyű 620, I. r. 640, II600 Zau S00, Ssálonaa 740, Uh. boa 630.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. február 9.
KÖZGAZDASÁG.
Ax Időjárás veszélyezteti a gyümölcstermést.
A legutóbbi abnormális enyhe időjá ás káros befolyással van a gyümölcstermésre és ha még ügy hétig Uyen enyhe msrad a* időjárás. a fák virágzásnak indulnak, ami természetesen a később esetleg beálló hideg folytán káros következményekkel járhat. Az enyhe Időjárás következtében n fákban meg-indult a nedvkeringét, a rügyek megduzzadtak é- még egy hét kellett volna a kivirágzáshor. Az abnormális időjárás következtében hst héttel előbbre vagyunk, mint kellene. A meteorólógisi intézet legutóbbi jelentéséből is kitűnik, hogy február eleje emberemlékezet óta nem volt olyan enyhe, mint az idén.
Valuták és devizák:
N.poUoc W<X». Font (London) 12300-1160.\', Dollár (New-York) MéO-17S». -Francia frank (Paris) 1*3-173, Márka (Berlin) 8 -0, Olasz líra (MlUoo) 117 S—133 4 Osztrák koroea (Bécs) 37o— 3M, Ui (&oka-;m1) 13-14. Ssokol (Prága) 78-St, Svájci írank (iuxicb) 4W-SI&, Dinár (Zágráb) 24— 2é, leogyel márka (Vané) 7-50-8 50
Zürichi zárlat.
B«rte 1 50 Amsterdam 215-00 HoBenau, New-York 633-75 Loodoo 24®5, Fárls 3385, Milano 257U, Prága 15.80, Bada-DMt 202>. Zágráb 4W, Vano.lW), Wlsa 0-74, Siófis 340 Ositrák bály. 0 75
Értékek t
Magyar hitel 18000. Osztrák hite! 2300, HjoaI 8000, Jelzálog 450. Leszámított 2725, Kereskedelmi Bank 30500 Magyar-OUsz 800. Beocslni ÖS.uOO, Dmche 34MX> Aha-Uoos ÍM 173.000, Szászvári 2V500 Salgí>. Urjinl U4-000, Urikányi 11VOOO, Rima 52<X>, SchHck 12200, Guttmann 15500, Naslcl 131000 Dank* JOfiOO, KlotOi S000, Magyar cukor 275 OO, Adria 5«K», AUantlka 6300, Királysor 740ü, Bos»yák-Agráx 1000, Up-ták rvtoo, Phöbus 7200, Vasm. Villamos 8900, Gizella 10500, Kookordia 7000, Déli Vasul 8000.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső
megérkeztek a tavaszi és nydri eredeti angol férflszöuetek a
legkiválóbb minőségben.
KülŐnlegessttfrk alj kelmékben.
Crepp de chlnek minden színben
•^XfZlziTZZZár\' I KIÉIN JÓZSEF ÉS TESTVÉRE.
Apró hirdetések
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vlavaaat.k btra.il.i4 v.llalala Fióküzlet műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. sz. FSG.Iet: BUDAPEST, VI., 0-ut<a 38. - Teleion: 151-13-
rl ...... , m|Ddoa..ma vl.va.aték b.r.ad«.<*l (o.i.k.l.iok.1. uijwl.t moJer..
Elvállalunk *•><»«. <...«.,».i.ii..m»
bVh. e.Viorn.. o k. kul.k. k»l«n h.,1 .l.ro.cijk Mii
".iSue iSwáatuZaa »>«k»J« ..fv.H.a bcr.i,J..<.=k... k«„K.|,,l \'»><• <•
M.I...I1 bcr*a4..t.ckct i«r...<,0.k .i.rl.C ........
Raktáron tartunk:
»t.d....>»« M.U«M.I «lkk.MI..Maiiét cJ»»j«k.i. b.r....il .Ikkck. ..«!« r-™.i"«k.,.
Javításokat és itilakllísl munkálatokai siaksittOin és olcsón aukBUOok.
Ha
jó bort ak«r oksóo inni. ne re»:el-«eo fáradtságot ás gyózódjva meg 1 lltar bor vitaiéval, hogy
Sófrán József
aranyhegyi bora a legjobb éa legolcsóbb, mely literenklnt 70 koronáért kapható
Magyar-utca 74. sz. alatt.
— T.l.toa US. — dfyaft.ll mm u<m H wr|m<Sr<»* *u«.

FIAT Mffitk
r. t. BoJap^at kep*ta«IO*es.. Taurll gumrolraktar, teheráru fararozas, sxemély-lnTaroiás, javítóműhely. benzin-irnsitás. Telep: Tártsáx-utca. Telefon: 1»3. Igssgatóseg: fö-ut «. Basár-épUlet. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
R.aavtnyUra.at. NAGYKANIZSA
Vulcanizálás!
Autó- kerékoérgummlk, sitclpík és ejyíb gtmnldkkek siaks;«rü
vulcanizölását
BRflNDL SÁNDOR
műszerészet! műhelye Oaák-tér 2., vállalja. A ufi XU0» liiltifiwait tntW
xxw;********.*
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és legelterjedtebb politikai nspilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budspesti napilapok hir anyagát és kimerítő tudósításokban számol be ntponta a helyi, vármegyei é» az országos vonatkozású eseményekről
Megjelenik naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra 200 k Negyedévre 550 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
P|TM »airól.Any li <C uaoWfiny * Ci-r a .i-
7nnnft„ haOKOlást, tisztogatást, b6-tOngUld tóUH stb. jótállás mellett vállal. — Vidékre is cae«y Vlráflh ftlemér zongorám, Arany János-u. ÍO.
>:t»40 i l(), i Ntcad* i£t0rr«l. I •"«\'»">. I Htaa.. i imjmi «« \'.0)r»t Bítr^n Kleia JCixI «t Tuwm, Üute7-»in t WM
QUITTNER ARTHIIR
T.1.1.., hat.a4(llac .nr.4.Iy.«.tt vtll.nyaa.r.16 Tp|
Telefon. HflGyKflN|zsfli kOLCSEY-U. 17
OO^ ElválW
Vllagiu.1 T.a.tík.k, motorok, o.Ulirok. ■ Talamlnt Ul.fomok, oa.n*<ik éa J«t«4-k.atftUk.k f.l.s.r.liait, kaaUly-TUluniarltO b.r.al.ai.it. Mloda. a.mtl .Ulamo. miuürtlatok jyoraan .aik»«5H.tajk. laakaa.rO.o Téfkl motorok ttjrat.tt.ro..I*k*t. gtg^.na.mn *r<Sk raktáron.
OLCSÓ,
mert jó, ax elsőrendű anyagból
ArgentJános
aoéers MuHt c*4
Nagykanizsa, Oeák-tör 1.
Állandóan raktáron kízsil dolgozott fekete it ssínes *oK, cfi»>niu», szarvas, antilop. lakk, seíjem át bársonydp^k.
Gyermekcipő \' különlegességek I
Modern01 ajosnan bereotlcaetl
Üvegciiizoló és tükör-
gyáramat ce^k.\'aaitliosoif.\'kBÍo.
retek <« <plt<a«a llrrelntbe ajtatuai. KtvAttalok mlAJtDBtmfl tflk6rk<aalU*t. 3v«|;c*l• ioia»t, lOBCaoroiAit, btbSa lOk rAk i* 0»ej«k JavItásAt a l«nyor«»b^an tá IcgJutAnyoaabban.
Tauber Sándor Szombathely, hihudiwm. l
VJUajtiUjyil luabta.
A keresetadó törvényben
e!<5Ut
Illetmény betU-jegyxék Alkalmazottak nyilván-
tartáal könyve Raktárkönyv Pénztári napló Hegrendeléaek könyve Anyagnyllvántartáal
könyv Anyag éa ámbeaxerzéai
könyv Forgalmi adókönyv s minden másféle
üzleti könyv
legjobban kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kónyv- ás papirkereskedástben
NAGYKANIZSÁN
Tanoncokat
flset^aael felvcaz
FEITSCHER ÉS ILLÉS
(eaottbater A* kosArfooO vAUatata
Rozgonyi-utca 9 szám alatt
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb nspl ároé.
KORPÁT
napi ár alatt áivsltuok.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
SUftejám i Falura. TtfckowAm : ISS.
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
singer józsef és társa sss
.Nvomatott a lapiulsldonoso* : Za.sí 4s Gvarmeti kűrwnyoardAláben
62 evtolvnjii
NagykcnUsa, 1923. február 10. Szombat
32. siám.
POLITIKAI NAPILAP
KtTtMMiiii ki<uiohiT»»*i ro-«t is.
UUrvtei-Ttltha 7S. nl».
Egyes szám ára 10 korona.
W«n«tw a rak I 8(7 kiMfr* »00.- a
Válaszúton.
Amikor a törökök Kisázsiábao a görög haderő felett teljes győzel met arattak és nem volt, aki elő-nyomulásában Kemal pasa hade e-jét megállitsa, az angol kormány és sntant aok engedmény és még több Ígéret árán megkötötte a győztesekkel a mudániai fegyverszüneti egyezményt, mely kardcsapás nélkül Tráda déli részét Drinápollyal együtt visszajuttatta a félhold uralma alá. November lQJkén azután Lausannebsn összeült a törők-görög békeértekezlet, mely szonban, mint tudva van, mindent tárgyalt a keleten angol vagy antant érdek volt, cssk éppen s görög-tőrök békét síig érintette.
A konferencia a mult héten közel 3 hónapos tárgyaláa után megfeneklett. A tőtök kormány ereje éa igazaága tudatában nem volt hajlandó diktáltatni maginak hadserege létazáma, hadisarc és egyéb fontos kérdésekben. Ura cd pasa, a delegácis elnöke nytitan bejelentette határozott állásfoglalását, megfordult és a? antant korifeusai első izben tapasztalhatták 1918 óta, hogy békéket nem lehet már parancsszóra kötni.
Sőt! Angolorsság megtette azt is, hogy sz eltávozott Iimed pasa után stafétát küldött, ujabb engedményekkel próbálta a törők képviselőt a tárgyaló asztslhoz ültetni. Sikertelen maradt. A hadsereg, a hadisarc és az idegen alattvalók kiváltságai kérdésében Angóra egy jottányit sem hajlandó álláspontjából engedni. Az angol külügyminiszter, s törők is pakollak H hazautaztak.
A konferencia bukásának következményei ma már csak azok, .ie-lyek érdeklik nemcsak a közeL Ől érdekelteket, de egész Európát, -egéaz világot is. Egyelőre tudni nem lehet, mi jön. — Törökország ténylegesen nem állott és igy ms sem áll hadiállapotbsn Angliával. Anglia mindenesetre közehői érde kelt a Dardanella-kérdésben és a mossuli petroleumforrások ügyében.
A megbukott békekoofcrencis e téren válaszul elé állítja a két Jelet. Vsgy fegyveres ősszecsspásra kerül a sor, vagy előbb-utóbb enged valamelyik fél álláspontjából és újból a zöld asztal mellé terelik az ügy elintézését.
Anglia tekintélyét Indiában és a keleten az a megrögzött hit tartja fenn, hogy legyőzhetetlen. Sikertelen hadviselés nimbuszát tépné és egy törők győzelem msga után vonhatja Afrikától Kináig és Perzsiálg s felkelések egész sorozatát. De Anglis vslószinüleg szért ls tsrtóz-kodni fog a személyes háborús részvételtől, mert egy keleti háború
könnyen Európárs is átterjedhet. Amig csak a török és esetleg 1 2 balkáni náció verekszik. Anglis talán izolálni tudja a Balkánra ezt a háborút, de ahogyag egyszer a nagyantant egy tagja személyesen is leköti magát abban, a dolognak sz antantra nézve bármilyen cse-
kély kedvezőtlen fordulatra, mái is alkalmas lehet az egész európai horizont lángralobbsnásábor.
Mindenesetre s további fejlemé nyek eshetőségeit latolgatni lehet rnár most is, de a konferencia bu-káaának következményei valószínű leg nem gyorsan fognak kifejlődni.
Terjed a német vasutassztrájk.
A franciák ujabb két községet szálltak meg. — Eddig csak három kokszvonat ment Belgiumba.
Berlin, február 9. A Saar-vidék vasutasai valószínűleg rövidesen sztrájkba lépnek, mert béreik azonnali felemelését követelték, de ezt a francia katonai parancsnokság semmi körülmények között nem hajlandó megadni. Tegnap a franciák tovább nyomultak a badeni területen és két ujabb községet szálltak meg. Kölnből jövő jelentések azt mondják, hogy a franciáknak tegnap első izben sikerült három kokszvonatot Belgiumba irányítani
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, febr. 9. (Saját tudó.«i-tónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülése fél 11 órakor kezdődött.
Az legelső szónok Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter, aki elfogadásra ajánlja a sütőipari munkáról szótó törvényjavaslatot. El nők ezután szavazásra teszi fel a kérdést és a Hák általánosságban elfogadja a törvényjavaslatot. Következik a részletes tárgyalás, amely több rövidebb hozzászólás után véget ért. Az elnök rövid szünetet rendel el, ami után .következik a mérnöki rendtartáaról szóló törvényjavaslat tárgyalása. He/mann Miksa előadó ismerteti a törvényjavaslatot, amelyhez elsősorban Várnai Dániel szól hozzá. A tőr vényjavaslatot a numerus clsusus-hor hasonlltjc, amennyiben abban a törvényben a felekezeti, ebben a törvényjavaslatban pedig o kultu rális és politikai ellentéteket teázik államrezonná. A javaslatot már csak azért sem fogadhatja el, mert az egzisztenciákat támad meg. A nemzetgyűlés figyelmét felhívja ennek a törvényjavaslatnak nemzetközi vooatkozásaira. Magyarorszá gon nem lehet letörni és elgáncsolni s tehetségeket. Ez a tőrvény-javaslst nem a békét, nem a konszolidációt, hanem a széthúzást és gyűlölködést teremti meg. Utána Pe/laky Győző beszél. Az elnök ezután napirendi inditvánvt tesz, ■mely szerint a Ház febr. 20ig ne tartson ülést.
A Ház az elnök napirendi indítványát nagy többséggel elfogadja, ami után az ülés 2 óra után véget ért.
Minisztert anács.
Budapest, febr. 9. (Tele fon jelentés.) Ms délután 5 őrskor a miniszterelnökségen gróf Bethlen István miobztcrelnők elnöklésével minisztertanács volt, smelyen a folyó resszortügyeket beszélték meg.
Havi harmincezer korona
a létminimum. A KANSz választmányi ülése. „Tizenötezer koronából nem lehet megélni.44 — Memorandum a kormányhoz.
Budapest, febr. 8. (Saját tudósítónk jelenti telefonon.) A Körszol-gálati Alkalmazottak OrszágosSzö-vetségének tegnsp délután tartott választmányi ülésén az egyre súlyosbodó megélhetési viszonyokra vsló tekintettel sz őssie* felszólalások megegyeztek abban, hogy a ma 12—15—20.000 koronás havi fizetések mellett nem lehet még lefokozott igények mellett sem megélni. Többen számszerű és gondos tanulmányozás után összsállitott adatokkal bizonyították, hogy még havi 30.000 korona is csak a legminimálisabb megélhetést biztosítja. Elhatározták, hogy memorandumot intéznek a kormányhoz, amelyben a legsürgősebb intézkedéseket kérik a fizetések felemelése tekintetében. Hir szerint a kormány nem fog elzárkózni a köztisztviselők méltányos kívánságai elöl.
Merénylet egy lengyel egyházi méltóság ellen.
Vatsó, febr. 9. Ms délelőtt Jaros• cevsky Archimandrita, Lengyelország orthodoz egyházi fejedelme cjlen egy Scapiscenko nevü egyén merényletet követett el, sminek sz egyházfő áldozatul esett.
Általános drágulás m Rnhr-▼Idéken.
Berlin, febr. 9. Az. áremelkedés a Ruhr-vidéken gyors éa feltartói-hatatlan iramban folyik. Január 27-lke óta az árak 250 százalékkal emelkedtek, a zsirárak pedig 400 százalékkal.
Az Írországi helyzet London, febr. 9. A Daily Express jelenti Dublinből, hogy Coegrave az ir országgyűlés elnöke footos politikai misszióval Londonba utazott. Nem lehet leplezol azt a tényt, hogy a helyzet Írországban rosszabbodik.
Nagy bányaszerencaétl—<g Angliában.
Deuwtr, febr. 9. "(Éjfélkor érkeze tt.) Egy közélt bknyábso nagy robbanás történt. Eddig 100 halottat húztak\' ki a romok alól. Még körülbelül 20 emberélet esett áldozatul a szörnyű katasitrófánsk.
Raain állapota súlyosbodik.
Prága, febr. 9. Rasln pénzügyminiszter állapota súlyosbodott. A golyó áltsl sértett mindkét tüdőszárnyon szársz tüdőgyulladás lépett fel.
Ssmlmában eddig még nem történt incidens.
Konstantinápoly, febr. 9. A szövetségesek vslsmennyl hadihajóvá Szmirnábsn marad. — Eddig még Semmiféle összeütközés nem történt.
A szövetségesek ujabb jegyzéke az angorai kormányhoz.
Konstantinápoly, február 9. Az egyik Szmirnábs érkezett hadihajó ellentengernagya látogatást tett a kemalista katonai főparancsnoknál. Hir szerint az ellentengernagy közölte a törökökkel a hatalmaknak azt a határozatát, hogy nem. ismerik el a kemallstáknak azt a \'rendelkezésit, amellyel a békeszerződés sláirázáig korlátozni skarják a törők kikötők felkeresését.
A megbizottsk ujabb jegyzéket nyújtottak át az angorai kormány képviselőjének. A jegyzékben követelik a sxövoHégesek hadihajóinak visszavonásáról kiadott parancs érvénytelenítését.
Ujabb kommunista letartóztatások Rómában.
Róma, február 9. Az utóbbi na-pókban njból több kommunistát tartóztattak le. Az Idea Nazionalé-nak jelentik Triesztből, hogy Ott olaaz és jugoszláv kommunisták összekötő azervét fedezték föl, « mely irredenta célokra tört és moszkvai jeladásra együttes felkelést tervezett.
ZALAI KOZLOMY
iriS. február 10/
HÍREK.
— Időjárás, Az Időjárást.ni Intézet jelentőse szerint hazánkban mindenfelé volt kisebb-nagyobb cs.padéle. Helyenklnt, főleg nto-
6aton még némi cMpadét várható, •nyegea hőváltoi* nélkül.
- A MUpifa Itthon. Dr. Talányi Ferenc főispán nyírlak! birtokáról Zalaegerszegre érkezett. A főispán a hétfői megyegyűlésen elnökölni fog, majd délután részt vesz a gaxdagyülésen.
— A TárBMyal Igazoló Táluitmány HÚ.. Zalavár-megye Igazoló választmánya m. délután 3 órakor ülést tart, amelyen a megválasztott törvényhatóügi tagokat véglegesen igazolni fogják.
— Az «vang. egyház kS* gyölése. A* evsng. egyház vezetőbe ezúton ia tudatja a hívekkel, hogy holnap, vaaárnsp délelőtt, az Istenitisztelet végeztével a lelké^zlakon közgyűlés lesz, amelynek tárgya az 1923. évi költségelőirányzat megállapítása, az 1923. évi adó kivetése s a templom belső átépítésének tárgyalása lesz.
— A postások mai műsoros táncestéi ye iránt Kanizsa minden rétegében óriási érdeklődés nyilvánult meg, ami a legszebb siker előjele. Nem ismerjük a programot, de tudjuk, hogy Harsay Gítus tánctanárnő nagyon kedves meglepetést tartogat a műsor kereté-bán a közönség szórakozásira. — Frenetikus hatást fog kelteni Harsay Gizus jassztánc és az általa rendezett, elragadó Mimosa-balett. — Azonkívül — ugy tudjuk — szerepel a műsoron számos dsl, szavalat, zeneszám és egy nagyszerű bohózat, amelyen a közönség nagyszerűen mulatni fog. A tánc a reggeli órákig tart. — Az estély pont nyolc órakor kezdődik a Polgári-Égylet nagytermében.
— Apácákat Kanizsának. A kanizsai katolikusság vezérfé. fiai körében erős mozgalom indult meg as kánt, hogy Kanizsán egy leánynevelőintézet állittassék fel apácák vezetése alatt. A leánynevelőintézet először egy felsőleányiskolából állana internátusssl egybekötve, de beiárók is látogathatnák. Azután fokozatosan kiterjeszkedne.
— A ferencrendi templom orgona javítására Práger Ferenc husiparos ötezer koronát juttatott P. Pálinkás Róger házfőnök kezeihez.
Vajha minél többen követnék a nemes gondolkodású és érzésű Práger Ferenc példáját és segite nék a szegény ferencleket abban, hogy az Isten dicsőségét szolgáló templom orgonát minél előbb megjavíthassák.
Lapunk minden adományt nyugtázni fog.
— Raffia diazmtflpari tárgyak kiállítása. A ksnizssi postások és hozzátartozóik által a tanfolyam alatt kiállított sokféle éi legkülönbözőbb diszmü áruk kiállítása tegnap megnyilt és rendkívül sok közönség látogatja és gyönyörködik a kiállított térgyakbsn. A kiállítás még ma és holnap egész napon át megtekinthető a pályaudvar épületében levő mozgóposta helyiségében.
— A vendéglősök éa hentesek bálja. A nagykanizsai szállodások, vendéglősök, husiparosok,
EIncérek stb. segélyegylete jóté-onycélu táncestélyt rendezett a Cssino összes termeiben, amelyen
Letartóztatott kommunista agitátor.
A kanizsai rendőrség tette ártalmatlanná.
Nagykanizsa, február 9.
Szinte vígylátazott, mintha a Lenin vörös mérgétől elbódított elv-
rk kiábrándultak volna a „min-a mienk* dmü közkereseti társaságnsk frá»isbombálból és iss-ssn visszatérnek a józan belátás, a helyes Ítélőképesség, a tiszta igazság útjára éa véget vetnek rob-bantó-törekvéseiknek.
Sajna, hogy csak látszat volt, mert a vörös mételytől megfér tő zőttek egy pillsnaira sem tagadták meg magukat, csupán óvatosabbak voltak. Zajtalanabbul dolgoztak. A kigyó simaságával kerültek mindent, ami titkos aknamunkájukat leleplezné.
Ügynökeik kiszemelték a nagyobb ipari városokat, gyárakat, ipartelepeket, hogy a rendelkezésükre álló szovjetaranyok segítségével a magyar munkásokhoz férkőzzenek, eszmé\'knek őket megnyerjék és a kommunistákhoz való csatlakozásra bírják. Az államrendőrség több ilyen agitátor-darazsat csípett el * mult hetekben. Igy többek között ismeretes a pápai eset is.
A nagykonirísal államrendőrség vezetője dr. fíeusterien Erich rendőr-
városi közéletünk kiválóságai és az iparosok legtekintélyesebbjei nagy számban részt vettek. Fél liz óra lehetett, amikor gyönyörű estélyi öltözetben megjelent n két bálnnya Antal JenŐné és Práger Fercncné — akiket megjelenésük alkalmával a szeretet ezerféle jeleivel és zajos óvációval halmoztak el, majd helyet foglalva a diszes bálanyai emelvényen, ismert lebilincselő szeretetreméltósággal töltötték be a bál-anyai tisztet. A rengeteg jelenlevő közül helyszűke miatt cssk a következeket jegyeztük fel hamarjában : Dr. Kenedi Imre ítélőtáblai biró, törvényszéki tanácselnök, dr. Kaufmr-n Lajos közigazgatási tanácsnok, iparbiztos, özv. Rotschild Samuné, Antal Jenő, Práger Ferenc, dr. Boriba Jenő, dr. Hoch Oszkár, dr. Halphen Jenő, dr. Diskay Imre, dr. Schichtanz István. Az estélyen kitűnő hangulat uralkodott. 80-nál több párral kezdődött a tánc, amely reggelig tartott. Az estély ugy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült. A rendezőség a két bálanyának két pompás virágcsokorral kedveskedett.
— A Casino jelmezestély®. A nagykanizsai Casino február 13-án egy azenzációszámba menő nagyszabású jelmezes álarcosbált rendez, melyre az előkészületek nagyban folynak.
— A klakanizaal tanítóság szeretetlakomája. A klskanlzsai érdemes tanítóság, ugy mint a* előző években — az idén Is — holnap délután meghitt, zártkörű szeretetlakomát rendez, amelyen a kanizsai tanférfiak és hozzátartozóik, hitoktatók, piarista tanárok, stb. is résztvesznek. Ez a kanizsai oktatók szokásos farsangi baráti szeretet „lakomája" lesz, már ha egy szerény vacsorát lakomának lehet elnevezni.
— Tul a nagy Krivánon. Vasárnap, folyó hó 11-én megismétli a Kath. Legényegylet nagyszerűen sikerűit előadását. A rendezőség felkéri mindazokat, akik jegyeket előjegyeztettek, hogy ezeket szombat estéig beváltani szíveskedjenek, mert különben ezeket a később jelentkezetteknek eladják.
— Saját tudósítónktól. — tanácsos is megtette a maga elővigyázatos, szigorú intézkedéseit. S csak ezeknek az Intézkedéseknek köszönhető, hogy a mult nspokbád sikerült ártalmatlanná tenni ejMr ilyen vöröa agitátort, aki a kanizsai munkásságot táarta Ismét á lenini-téboly számár* megnyerni él megszervezni.
Ugyanis a rendőrség emberei, a kapott utasításhoz híven, egy idő óta erősen figyelni kezdtek egy egyént, aki nemrégen jött Kanizsára és a munkássághoz hozzáférkőzni igyekezett.
A rendőrség gyanúja minden nap több tápot nyert, ugy hogy egy izben amikor elég ok volt már együtt a letartóztatásárs — a vörös embert ártalmatlanná tette. Letartóztatta.
A vörös agitátor — kihallgatása alkalmával rendkívül érdekes vallomást tett, amely a nyomozó hatóságot fontos adatok birtokába juttatta.
A további nyomozás sikere érdekében azonban a nyilvánossággal egyelőre többet nem áll módunkban közölni. (*)
— Adományok. Varga József és neje Iván Erzsébet, a felsőtemplom harangjaira 1000 koronát adott. Perényi János vendéglős leánya Gsblca a felsőtemplom harangjaira 5 drb. eiüst 1 koronást -dott. Klein Testvérek celldömölki cég ajándéka a Horthy inségakclóra 500 koronn.
— Egy tlzenkátéves leányt — ki lenne hajlandó háztartásban alkalmazni? Bővebbet a nyomda irodájában.
— A nagykanizsai Kereaz-tény Társas Temetkezéal Egylet I. évi rendes közgyűlését folyó évi február 18-án délután 3 órakor a Keresztény Otthon nagytermébon tartja meg, melyre tagjait és a nem tag keresztény testvéreket is, ezennel meghívja az Elnökség.
Eljegyzés. Reidinger Juliska és László Ferenc jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Kabtlopás ■ csütörtöki bálon. A vendéglősök, husiparosok és rokonszakmák csütörtöki bálján sajnálatos eset tőrtént a Casino ruhutárában. Cross Tibor banktisztviselő fekete bőrkabátját, kalapját és selyem sált, összesen 70.000 korono értékben a ruhatárból ismeretlen tettes ellopott^ A rendőrség megtette a mugn intézkedéseit a tolvaj és zsákmányának kézrekeritése Iránt.
— A Ruhr vidékből francia országi lrorazágot csinálnak 1 franciák. Berlinből jelentik : A Ruhr-vidék megszállása, ahogy az egész világ közvéleményét foglalkoztatja, bírálat alá került a svéd parlamentben is. Egy képviselő interpelláció formájában kérdezte meg a kormányt, vájjon milyen állást foglal el a németországi eseményekkel szemben ? Beszédében rámutatott arra, hogy Franciaországnak nyilvánvsló szándéka a megszállott és kőrülblokált Ruhr-vidékből autonom Bletagnet esi-csinálni, amely szándékában azonban bizonyosan rosszul számított, mert a Ruhr-terület természeténél fogva is inkább lesz egy franciaországi Írország, mint autonom Bletagne. A kormány az interpel lációra még nem válaszolt.
— Esküvő. Sáfrán Ferenc és GolenStktJ Msrgit f. hó 10 én, szombaton délután fél 5 órakor tartják esküvőjüket s szentferencrendiek templomában. (Mlndan külön értesítés helyeit.)
— Htnd.nburg Sollkvábaa
Bécsből jelentik: A páriái „Ecl.ír" gróf Tolsztoj Leó tollából leghitelesebb Információ alspján cikket kŐzŐl arról, hogy Hindéttburp tábornok Moszkvában tartózkodik, ahol tárgyalásokat folytat a szovjet kormánnyal egy német-orosz tavaszi offenzíva előkészítéséről.
— A törökök megtették az általános hadikészBlftdéseket. Bécsből jelentik: Angorából érkezett jelentések szerint a törökök a lausannei konferencia eredménytelensége miatt, elrendelték az általános hadikészülődéseket. Ennek első fázisaként azonnali bevonu lasra szóló parancsot kézbesítettek ki az összes tényleges és tartalékos tlsztekoek. Hiteles szemtanuk előadása szerint egész Kelet-Trácía mérhetetlen nagy haditábor képét nyújtja, mint ahol erősen készülnek a háborúra. A kisázsiai menekültek átszállításának ürügye alatt haderőket hoznak át Európába , a törökök. Babarskíbe uj léghajó-állomást is létesítettek. Saranda-Ek-lísiában már á kiegészített hetedik török divízió állomásozik és várja oda más több divízió csatlakozását. Drinápoly körül is vannak készenlétbe helyezett ezredek. A még be nem vonult hadkötelesek összeírása pedig mindenütt a legsürgősebben folyamatban van.
— Masaryk elnök lelkifar-daláaai. Megírtuk, hogy Csehszlovákiában száz halálos Ítéletet hoztak eddig a köztársaság fennállása óta ; az ítéletek közül azon ban csak a legutolsót hajtották végre, a tŐbbi kilencvenkilenc esetben a köztársasági elnök élt ke-gyclmezési jogával. Az egyetlen jóváhagyott halálos Ítélet végrehsj-tá»a óta — mint Prágából jelentik — Mnsaryk elnök állandóan nyomott hangulatban van, lelkifurdalások gyötrik és nem tud aludni.
— Üvegezést és kltteléat (kiítélést jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken Vojnovits Jenő Magyar-utca 24.
— Klndsn meghalás a lábtól ered, c<ért ajánlatos meleg gyapjuharisnyák viselése. Próbálj* meg egy fejeléssel a lejijobb anyagból készítve Filipp harisnyakötődéjé-fcen. Stombaihely, Széli Kálaián-utea t>.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliftnsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. szám. (Fó-ut és Sugár ut sarok.) 4 középiskolát végzett Hu tanulónak felvéteti*.
— Uránia. Ma, srombaton és vasárnap I.ubinszky film: .Eltűnt •agyai*. Főszerepekben Lubinszky Tibor és Lublasxky Mszi. Pathé-film; kísérő kép: Fatty burleszk.
— „Kouuth I.ajoa-\' baotrli cotutlii i«t»-roknii. MlbijotAll hitxo*. kelleme* hniia p6nu« Minde-jflti k.pjuiö. Me*rtQde&e«J: BodiridtB K««rt-»U r. t.. V.. ZolUo-^c. tó.
- fadbörökat, nyal. róka, stb. legmagasabb árban vasiak Bsabó Antal fegyverkereskedő.
— A Vlláff-moxyó ma, szombaton éi holnap, vasárnap mutatja be u .Kaliforniai vérebek* dmü monumentális amerikai fllmóriist, a négy részből álló film mos-termüvét as amerikai filmiparnak. E film, melyen a rendezésnek olyan effektusait látjuk, melyet eddig filmen nem\' láttunk, az idény, dc talán a trlnden láők legnagyobb Almaitotása. A csodás lovas jelenetek, párosulva az nrtisU bravúrok legmeréstabb trükkjeivel, impozáns, amilyent csak Amerika képes ax ő h»ulm«s tőkebefektetéseivel produkálni, állítólag e film fa.vételei 18 millió dollárt emésztetlek fel.
1*13. február 10
2ALA1 KUZLOHY
A teáról.
Irt*: Póach Géza. (fi)
Természetesen a piacra keHUé tea nagyon csekély réttét tett! kl a hamisított, a igy a főtömeg, a, legtöbb taa jő. Mint tea termelő országok: Chlna, Japán, India, Ceylon, Jáva jön számításba. Magában Chinában ét Japánban oly óriási a teafogy aaztás, hogy az évi kivitel csak nagyon csekély részét képezi az évi termésnek. Indiából már 1872 ben 167j millió
font tea jött be * londoni piacra, 1886 ban már 73 millió fontra emelkedet; 1896 ban pedig 129 millió volt-e behozatal. Aránylag a leggyorsabban a legnagyobb forgalmat Ceylon tudta elérni, ha tekintetbe vesszük, hogy csak 1873. körül történtek az első kísérletek a ceyloni teának á világpiacra való hozásával; mégis 1886-ban már, szóval 10—12 évvel később 93 millió font lett exportálva. Jelenleg Ceylon évi kivitele 150—160 millió font. A jávai tea nem szerepel korántsem ekkora tömeggel piacon, s csak 9—10 miltió fontra lehet becsülni. Könnyen érthető | ez a haladásiból is, hisz ez sokkal lassúbb volt, mint « ceyloni, például 20 év alatt (1875 -95.) az évi teakivitele 2\'/, millió fontról 3V, millió fontra emelkedett. — China és Japán, de különösen Cbina az utóbbi időkben igen háttérbe szorult India Ceylon mellett ar által, hogy Indiából, Ceylonból, Jávából hasonlíthatatlanul jobb, finomabb, kevesebb hsmisitott teát exportáltak, mint épp Chinából, ugy, hogy belátva ezen állapot veszélyességét, maga a chinai kormány volt az, aki félretéve a büszkeséget, egyes szskembereket küldött ki Ceylonba az angolok tea művelését tanulmányozandó, akik sok uj és hasznos tapasztalattal tértek vissza azoktól, akiknek kevéssel azelőtt még ők voltak, a mestereik. Igy változnak az idők.
A forgalmat tekintve, s ebből következtetve, ki lehet mondani, hogy azok az államok, melyeknek lakosai nagy teafogyasilók, aránylag sokkal kevesebb drága, illetve finom teát importálnak, mint azok, melyeknek lakosai kisebb mennyiségű teát fogyasztanak. Viszont amazokba az orazágokba, melyek keveset fogyasztanak, jóformán semmi sem jön be a hulladék, vt»gy por teából. Ha például a hamburgi pisoot vizsgáljuk, rá jövünk, hogy s legolcsóbb tea termékek a hulladék tea, vagy por tea majdnem mind a londoni piacra kerül. Mig hozzánk kizárólag a jobb fajta, a finomabb, drágább J tea kerül, ugy, hogy porteát egyál-tálában nem fogyasztanak nálunk, vagy logalább én nem tudnék egy példát sem mondani a gyakorlatból. De ez könnyen is érthető, ha mást nem is említek, mint a vámot.
Természetesen ennek az az ered-menye, hogy nálunk a tea árak még mindig magasak és olcsó teát alig lehet kapni.
Az által, hogy alkalom kínálkoznék az olcsó tea fogyasztásra, el lehetne érni azt, hogy a teafogyasztók közé léphetne a munkásosztály ; ebből azután már nagyon sok előny szármszhstna az egész országra. Az igaz, hogy nálunk a teát épp a drágasága miatt, illetve a magas vám miatt még mindig csak mint élvezeti cikket, s ilyent csak jó finom angol rumokkal isszák, ugy, hogy nagyon nehezen lehet Magyarországon meg-
M?
A nagykanizsai fűszer és gyarmatáru kereskedők leauiabban megállapított árjegyzék*.
Nagykanizsa, febr. 9. A Nagykanizsai Kereskedők Társulnténak
fűszer- és gyarmatáru osztálya tegnapi ülésén a hatóság köibenjőtté-vel a követteiő árakat állapította meg:
Cukor krietály 1 kg. 490, cukor kocka 540. só «>cskóvnl „.ámítva 34, 11.zt 0 ás, 2 cs, 6-os, liszt rozs, hutsdara : n.pi malomárhoz 10 srá-..lék, rló kávé, nyers 1480, ssntos kávé, nyers 1340, gu.tem.la kávé 2160, rló kávé, pörkölt 1800, san-los kávé, pörkölt 2200, guatemaln kávé\', pörkölt 2600, Frenck-kávé 740, Szít-kávé 400, Uhu-kávé 600, maláta-kávé 360, füge-kávé 800, rizs Burmah 320, rizs fény. Ran-goon\' 360, rizs fény. P.tna 390, rizs, ol.sz K.rolln 420, cacso, Korff 1900, csokoládé, belföldi 2600, oo-koládé, külföldi 1-a 3200, bors, égési, fekete 1400, bors, törött, fekete 1600, fahéj, egész 1400. fahéj, törött 1600, paprika, 1 a, édes, nemes 1800, paprika, félédes 1400, szegfűszeg 4800, szegfűbors 1000,
kömény, hollandi 2800, árpekás., finom 240, árpakása, goromba 190, dióbél, feles 840 K, eceteszencia 10 százalékos, 1 liter 120, ételecet 6 százalékos 72 K, rsemlyemorzss 1 kg. 260, tarhonya 360, levestészta 360, M.cc.roni l-e 360, keményítő.
buia 600. keményítő I-a, rix. 700, lugkO 100 Káuléko. 310, lugkí 128 százalékos 360, kristályiződa 90 K, kékítő, finom, 1 üveg 110, kékítő, korona, Juno 1 üveg 150, mosósiappan l a egvőtöd, 1 drb. 144. I-a egynegyed 1 drb. 180, l a egyfeUs 1 drb. 360 K, gyertya. Electra, 400 gr. 1 csomag 310, gyertya, Luna 500 gr. 470, gyertya, Plóra 500 gr. 560, dörzaváazon 1 Iv 80, dörzspapir 20, pergament-papir 68, befőzőzsineg 5 dk. 100, gyufa, belföldi 1 dob. 15, külföldi 16, 200 as 17, petróleum 1 liter 120, denaturált szesz 446, rum, 40 százalékos 800, 50 százalékos 1000, 60 százalékos 1200, tea, Souchong, 1 dk. 28, tea Pecco Orange 36, rea, különlegesség 60. élesztő 1 dk. 8, ételolaj I-a 1 kg. 1000, aütŐpor 1 lev. 30, vaniliáa cukor 30, vaspor, kicsi 1 drb. 7, vaspor, nagy 14, piskóta 1 dob. 260, cukorka, superior 1 dk. 12, ementhall sajt 1 kg. 1600, trappista aajt 1100, liptói módra túró 600, keserűvíz. Hunyadi 1 üveg 160, Ferenc József 160, Igmándi nagy 170, Igmándi kicsiny 100, Agnesviz 1 és fél Mter 200 korona. Ezen árak 3 százalék forgslmi adó felszámítása és készpénzfizetés mellett értendők.
értetni, hogy a tea rum nélkül is | mányok kőzött fognak folyni. —
jó. Pedig az olcsó tea elterjedése számtalan jó és hasznos következményeket vonna maga után, okosan és előrelátóan terjesztve. A munkás, aki oz alkoholt, különösen a pálinkát azért issza, hogy .melegítsen", „erőt adjon", „hogy az* étel csússzon", hamar belátná, hogy ugyanazt megteszi egy csésze forró tea; azzal a különbséggel, hogy ez nem hagy maga után bágyadtságot, lankadtaágot. erőtlenséget, pillanatnyilag segit mind a kettő csakhogy a tea a pillanat elmultával nem érezteti káros, egészségtelen hatását, továbbáhasonlit-hatatlanul olcsóbb ital.
A tea mint szükségleti és élvezeti ital elterjedésével a munkásság a nép között redukálná az alkohol fogyasztást. Azért m fölösleges alkohol találna piacot eleget külföldön.
Az állam pedig nagyobb munkabíró, egészségesebb, józunabb emberanyagot nyerne. (Végs.)
A azmirnai bonyodalom.
London, febr. 9. Mint Szmirná-ból jelentik; a konfliktus veszedelme még nem múlott el. A török kormányzó a határidőt azoknak a szövetséges hadihajóknak az eltávozására, amelyeknek több mint 1000 tonna vizkiszoritásuk van, meghosszabbította 24 órával. A szövetségesek ragaszkodnak az ultimátum visszavonásához. A török kormány közlése szerint nemcsak Szmirnát, hanem az izmedi kikötőt is elzárják az idegen hadihajók elől.
Cslcaerln a laasannel konferenciáról.
Berlin, febr. .9. Csicserin orosz külügyi népbiztos tegnap a lausan-nei konferenciáról jövet ideérkezett. Caicaerin újságírók előtt kijelentette, hogy a lausannei konferencia félbeszakítása egyáltalában nem jelenti a háború kiujulását, hanem azt a lehetőséget, hogy a diplomáciai tárgyalások az egyes kor-
Számolni lehet angol-török különbékével is.
Amerika nem csatlakozott i szövetségesek jegyzékéhez
Washington, febr. 9- Mint a külügyminisztérium közli, Amerika nem csatlskozott a hatalmaknak a tiltakozásához, amelyet oz idegen hadihajóknak a szmirnai kikötőből való kiutasítása ellen tettek.
Rablások, gyilkosságok, kegyetlenkedések a Ruhr-vidéken. Adatok a francia „kultmra" bizonyítására. — Revolverrel assxonyok és gyermekek ellen
Berlin, febr. 9. A lapok jelentése szerint a Ruhr-vidéken a wannei pályaudvaron francia katonák megtámadták az essenhamburgi D-vo-natot és az egyik személyvonatot. A vaauti személyzetnek és az utasoknak ki kellett szállaniok. Az egyik 64 éves vonatvezetőt, aki a vonat ajtóit még hirtelen be akarta zárni, puskatussal hátulról ugy fejbe vágták, hogy kevéssel rá meghalt. Az utasokat, akik között sok ast vzony és gyermek is volt, a tisztek nekis/rgzett revolverrel éa a katonák feltűzött szuronuyal a pályaudvar lépcsője felé szorították, ahol olyan torlódás támadt, hogy gyermekek, asszonyok és férfiak egymásra estek. A franciák oldalfegy-^ vérükké) hadonázva kimélet nélkül belerontottak a tömegbe. A pályaudvar tere előtt három géppuskát irányitottsk a menekülő utasokra. A francia lovasság nyomukbsn maradt mindaddig, amig jól be nem értek a városba.
A hirtelen megtámadott utasok éa hivatalnokok sehol sem hunusi-tottak ellenállást. Az egyik postahivatalnokot, ski nem akarta a postakocsiban őrzött pénzt kiadni, szuronydöfésekkel súlyosan megsebesítették. A franciák elraboltak három ládát, amelvek több millió márkát tartalmaztak.
közgazdaság,
M.»£«azd..áil bamUa.
át** Xfcáwt. a* öa «t|
a -
ráján Csettter JenS < lési képviselő, a Magyar Ga: vétség Igazgatója előadást tartott Magyarország gezdaaági újjáépít*: sánek kérdéséről.
Előadása során Czettler megállapította, hogy ennek . kérdésnek * tárgyalásánál ki kell k.pctolnl minden pártpolitikát. Hibának tartj. azt, hogy a kormányok eddig tak> tikai okokból kénytelenek voltak különféle személyi él tárgyi kon-ccsalókat tenni egy nagyobb gaz dasági program készítéM érdeké-ben, de azok, akik eddig az újra-építéssel foglalkoztak, nem juthattak tovább mint az állam báztar-tásának, vslutájának, legjobb sset-ben a fizetési és kereskedelmi mérlegeknek kérdésig. Most pedig nem ezeken a kérdéseken dől é ügyünk. Minden mi B,s.á.sHU berendezésünktől függ.
Nekünk ugyanis elsőkül kell ugy
berendezkednünk, hogy n« c«k megélni tudjunk, hanem külföldi kötelezettségeinknek la eleget tud-junk tenni. Már pedig ugy meg élhetésünknek, mint külföldi kötelezettségeink ellátásának lebető-sége egyenlően a magyar föld eltartási kapacitásától függ. Ma az a baj, hogy • tőkeképző erő kixá-rólag • jegybank M.gyarorsaigon. El kell azonban, a el fogják érni ezt, hogy a mezőgeideeág nem csak a megszaporodott népesség eltartását, hanem ■ jobb munka, megosztást, s Ipart és kereskedel-met is el fogja blrol, a ekkor egy uj tőkeképző erőt teremtettünk, eml lehetővé teezf majd, hogy Magyarország gazdasági újraépítéséről beszéljünk.
Az előadást, amely negy érdeklődéit keltett, őszinte teleléssel fogadták.
Valuták éa devizák:
S.Folooo 9000, Foot (l.ondoo) 12324— 12826, Dollii (X.w-Yoik) 2660 - 2731. — Fiancla ír.tik (Paris) 193-17.1, Máik. (Berlin) 0 10, OUia lir* (Mll.no) 117-4—138-5 Osztrák korona (Bácj) 37f—390, Ut (Bakaiéit) 13-14, Siokol (Prága) 78-82, Svájci frank (Wrich) 495-516, DüUr (Zágráb) 24—26, L.agy.l niárka (VarwS) 7-50—8 60
Zürichi zárlati
Bulin 1-62 AmatMdam 210*26 Hollandia, mw-Yort 533 -24 London Mit, Páris 3320, Milano <480, Prán 15.36. Bate-pcat 20 2\', Zágráb 495, Vaoé 1 60. Wu.
0-76, Si6fIa£gÍ0 Oaatiák báty. 0 76 50
Termény jelenlés t
busa (Till.vldíki) 12500—12700, enráb 12400-12600, tosa 8000^100, Uksiaiayárp. 8200-8500 lútárpa 8100-8600, seb 8000-8100, imgori f 100-8200, repo. 14000—14400, *orp« 5100—6160, kűlM 8600—8900.
Budapesti állatvásári
Marb.hu! t r. .gásstrta 390— 600, bátolj. 430 -560, «1.J. 380—600, n. r. .géssb.o 260—340. hátulja 300—380, .Uj. 200—27C Novondák matba: I. r. ogíatban 330-460, borja (ölttt Mrb) 870-700, KásilM : Nagy-marha 444, .ládát 431, — Kdv.ndék suba 7, .ladás 7, botju 164, .ladii 122, Marba-bír 560—590, borjobír 1060—1100.
Értékek:
Magyar hitel 18000, Osstrák bital 2400, í tant; 6800, J.laálog 475, l..ain>llotó 2700, K.TOkKl.tal Bank 3WOO Magyar-OluS 800, Beülni 9Í.VC0, Di«eh. 33600 AUs-lino. ttén 164.000, Saáazváil 33600 Urjáal 63-260, Urikányl 99\'OCO, Rima 9825, ScbUck 12900, Guttmaon 11760, Kasld 131000 Danlca 11700, KlotUd 8100, Magyar cukor 796 000, Adria 49000, Atlanti ka 8440, Királyit 6300, Bo.nyák-Agrár 1850, Llp. Iák 3400, Phübus 6700, Vun. Vukmoi 8400, 0U.1U 10760, Kookordla 7360, Dál Varul 7860. _
I Felelős uerkeazló Benedek Razsd.
ZALAI KÖZLÖNY
1923. februír 10.
Tavaszi újdonságok olcsó árakon
Kisfalud! és Krausz
*?Ü5ZS5& ax Arany Kakashoz, Erzsébet-tér 21.
szerez-hetők be
NAOT VÁLASZTÉK!
Bel- és külföldi női Costüm és ruha-szöuetefc a legu|abb őiuatszinefcben. férfiszöuet újdonságok, Couelcott, csihos alj- és ruhakelmék, Bourberry kelmék, cérna grenaöinok és Etami-nok. (Tlosó és tiszta gyap|u uoil de lainok, színtartó mosók és őirnűlik
Olcsóság aá 3500
Regenhart és Raymann világhírű damaszt és lenáruiból óriá.l raktár!
Saját érdekében ajánljuk, hogy szükségletét most fedezze!
Apró hirdetések

. I le. I tac^S OMírd. t iicWtj, I .m/TM u«nr* flÍTtt-x I Wcta \'*
TttrM. KtilaajMlci ». __W\'
K*jhu Ukit*n. Ci« * ki*4et«n__4lM
k«r*M* j« l«Up*«cl KJ H>"Ot», koojphmi Uk«M. Cáa > *U4o6*n. «V»
A keresetadd törvényben
•iául
Illetmény batB Jagy.ék Alkalmazottak nyllvín-
tartáal könyva Raktárkönyv Pénxtári napló Magrendaléaak könyve Anj«f>yUTÚtuláll
könyv Anyag\' óa árnbaaxarxéal
könyv Forgalmi adókönyv
■ tmod.a másfii*
üzleti .könyv
legjobban kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kfeyv- ti papiiktrcik^Jíicbfn
naoykanizsAn
Könyveifi felvétetik

Hungária Általános Biztosító R. T.
atjjrkiBliiil »íi<rfljjrnOk«ij<n<l.
Szakban jártasok elfinyben.
—fiath
Kanyar! BF^ ■ Hitek
r. U Bsd»p««t k«pTl«*t Taurll xuramlraktár. teheráru fuvarozás, azemely-fu varoras, JavItó-mQhcIy, bcuxln-Arusltás. Telep: Tárház.utca. Telefon : 183. Igazgatóság: Pő-ut 8. Basár-épUlot. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
RéssvénytArsasfeg
QUITTNER ARTHUR
haMaittUt .ngeaélyoiéit vllUny.xor.ló
NAGYKANIZSA, KÖLCSEY- U. 17.
Elvállal
vllfcflUal vasatékak, motorok, oatllárok, Talamint tolofonok, oi*D{»k éa Jalxö-késxtllékak falssaralését, k&sUly-TUlamhárítö borandoxesét. Mlndan-aamü villamos munkálatok gyorsan osxköxölutnok. BxaksxorQan ▼*rxl motorok ojratakarosalásót. Klnnannamtt égök raktáron.
Telefon:
394
Telefon:
394
Hangszerek. Zongorák. Gramofónok.
# Királyi oilyarl
hangszergyár STERNBERG
Budapastan, RAkócl-ut Cftr
ulmi saját palotájában. WW/ »
mUK|i f ral knO! díjtalanul kOtóin* •Itala tct. h» tus u,U*r. UvitVoiUr. Javl-tan<16 ht*cn«rM Kliji po«Ua tyiralVi. JsUn>.M«o ujjltUiiijjk. OramoIAn lolojdo-
megérkeztek a tauaszi és nydri eredeti angol férfiszőuetek a
legkiválóbb minőségben.
Kiilönlrgeasígek alj kelmékben.
Crepp de etilnek minden színben
KLEIN JÓZSEF ÉS TESTVÉRE.
w*:* X*.
teherfuvarozás
Nagykanizsáról Keszthelyre.
Nagykanizsai Hutótorjalml Résn. Tírs. Nagykanizsa, Tírhíi ulta. t.w.. iu
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
nixkrn cipéuflzU«6«a kíuNt riaé •
Nagykanizsa, Oeák-tér 1.
Állandóan raktáron kézzel dolgozott fekete és színes oox, Cbevreau*. starvai, antilop. lakk, selyem és bársonycijwSk.
Gyermekcipő *•" különlegességek I
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső éa legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budapesti napilapok hir anyagát és kimerítő tudósításokban számol be naponta a helyi, vármegyei és az országos vonatkozású eseményekről
Megjelenik naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra ^ 200 k Negyedévre 550 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
>000000OQOOOOO 0O0OQOOQQ0C3000000000000000000
0
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek. irattáskák készítését erös, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fő-ut 13
Nyomatott a láDiuIafdomwok : Zalai fcs Gyarmati konvvayomdtléoan.
tvlolyum
.NagvKnmzaii, 1923 íebruár II. Vasárnap 33. szám.
POLITIKAI NAPILAP

*ia,k»«>lA»*f M MMAhltiUl rA-nl IS. Ul»iuk>a>T*lt(ok li. »«!■. ""^-Vasárnapi szám ára 15 korona. Riam*t««i *r»ki Hnr hsoo.- K H&rou% hilkpra aao.— K
A belső béke
megteremtése, nem politikai érdek. nem pártérdek, nem frakció érdek, nem pártonkívüli érdek, hanem létérdeke Magyarországnak. Minden ellenségünknek, titkos és nyíltnak, legfőbb reménysége az, hogy Csonka-Magyarország népe testvérharcban szakad szét egymástól s hogy azután a srertehullott nemzettel könnyedén elbánhatnak. Mert nagyon tévednek azok. akik azt hiszik, hogy a magyar nemzet ellenségeit kielégítette Trianon, a mely jó országunk kétharmadát elrabolta tőlünk] A cseh, az oláh és a szerb , nyugodtan csak akkor tudna j aludni, ha ez a talpalatnyi Csonka-Magyarország is eltün- . nék, mert ugy érzik, és jól érzik, 1 hogy ez az archimedesi pont. ; amelyre támaszkodva a ma- ! $]ar Erő, a magyar Tehetség | és a magyar Vitézség újra visz- > szahödithatja mindazt, amit el- i vettek. Ezzel a Csonka-Magyar I országgal azonban csak akkor j készülhetnek el, ha belülről is \\ segítséget kapnak; másként i soha. Megállapíthatjuk tehát j újra és százszor is újból: Külső \\ ellenségeinknek siet öntudatlanul és akaratlanul is segítségére mindenki, aki visszavonást szít e honban, aki politikában, sajtóban, szóval és írásban uszít, izgat, lázit és nyugtalanít. £s csirájában öli meg a legszentebb magyar gondolatot : Nagy Magyarország helyre állítását!
---»
A megáradt Dana puftititámai.
Budapest, f«br. 10. (Síjít tudd-ajtónk telefoojelentlsr. A Dunn iradiaa mára elírte tetőpontját. Kipotitátmegyer, Ujp«l t* ai óbudai dun.p.rl <2y lítiil (Aqu-intum körül elSntötlr) ai ír. Eddi; mintegy 6000 erober maradt bajlíkln\'ao »i írvii Vövetkeitíbeo, akiket úkolikban U mis ípületelc-ben helyeitek el. Eddlj »ierenc»4t-leniij nem történt U8>«n, de milliói írtékek mentek tönkre a hirtelen bekövetkezett árviz rombol* tal következményeképpen. A délutáni órákban a megyei vízműveket li elöntötte az ir, közvetlen veue-delem azonban nincten.
Kállay Tibor február 20-6n terjeszti a Ház elé a költségvetést.
Budapest, február 10. (Saját tudósítónk telcíonjelentése.) A hajnalig tartó minisztertanácson megállapították a nemzetgyűlés legközelebbi munkaprogramját. A nemzetgyűlésnek a szünet utáni első. ülésén, február 20-án fogja beterjeszteni Kállay Tibor pénzügyminiszter a költségvetési javaslatot. Valószínű, hogy a költségvetési javaslatot megelőzi a pénzügyminiszternek a. városi és községi háztartások rendezéséről és a jövedelmi adó novellájáról szóló javaslata is.
A minisztertanács tárgyalta Vass József népjóléti miniszter több a lakásügyre vonatkozó javaslatát is A népjóléti miniszter kiterjeszkedett azokra a tervekre is, amelyekkel a lakáskérdésnek végleges megoldását még ebben az évben végre akarja hajtani.
A. kormányzó érdeklődött az rirviz veszedelemmel sújtottak helyzetéről.
Budapest, febr. 10. (Saját tudó-aitónk Iclofonjclcnlcac.) A kormányzó ur őfőméltósága melegen érdeklődőit a budai árvizveszede-tcmmel hajléktalanná vált családok sorairól és ebben az ügyben jelentéstételre hivta fel a belügyminisztert.
Nemes vetőburgonyát kaphatnak a gazdák.
Budapest, febr. 10. (Saját tudó-
sitóok telcfonjelcntéie.) A földmi-velésügyi minisztérium a hazai burgonyatermés feljavítására Németországból és Lengyelországból 500 vagon elsőrendű burgoDya vető-gumót hoz be. Ezt a burgonya vetőgumót a gazdák 150 q án alul készpénzfizetés ellenében, 150 q án felül pedig a jővő évi termésből a kapott mennyiség 1 és félszeresének lekötése ellenében igényelhetik Budapesten a földművelésügyi minisztérium burgonyahivatalának 1. ker., -Mészáros-u. 56. sz. alatti helyiségében.
Az élelmiszerek vasúti tarifáját 30 százalékkal fogjak le zsállltani. V
Budapest, febr. 10. (Telefonjelentés.) Hétfőn fog újból foglslkozni a Közélelmezési Tanács az élelmiszerek és az élŐállatt vasúti tarifájának leszállításával. Eten a tanácskozáson egyelőre 30 százalékos viteidijesőkkentést javasolnak. — A kérdés már a jövő heti minisztertanács elé kerül, ugy, hogy a jövő hét végén a döntés már meg is fog keidŐddi.
A franciák ellenzik Németország felvételét a Népszövetségbe.
Páris, febr. 10. (Éjfélkor érkezett, Poincaré egyik legutóbb tartott politikai beszédében kijelentette, hogy amíg a klsállsmok, Ausztria, Bulgária és Magyarország teljesítették a békefeltételeket, ad-
dig Németország mindent elkövetett annak kijátszására. Esért történt, hogy ezek a kis államok már tagjai a Népszövetségnek, míg Németország felvételét a Népszövetségbe Franciaország minden eszközzel meg fogja akadályozni. Garzon lord beszédet mond A lausannoi értekezletről. London, febr. 10. A Pali Mail Gazette bejelenti, hogy nyomban a parlament megnyitasa után Curzon lord fonto? beszédet fog mondania felsőházban a lausanneiértekezletről. Terjed a budapesti vasmunkás sztrájk. Budapest, febr. 10. (Telefonjelen-tés.) Az Üllői-ut 220. számú telepen levő Teudloff-Ditrich srraaturs-szivattyú és gépgyárban a vasmunkások sztrájkba líptek.- Mikor a többi munkások munkára jelentkeztek, a gyárvezetőség felhívta a vasmunkásokat, hogy ők ia kezdjék meg a munkát. A vasmunkások erre nem voltak hajlandók, mire a gyár vezetősége a munkát beszüntette és az összes munkásokat, számszerint 500-st,| s munkából kizárt.
Stambullnsky kormánya lemondott.
Sxójia, febr. 10. (Express távlrst.) A bolgár kormány lemondott. A helyzet meglehetősen ^válságot. Angol francia megegyezéa a török kérdésben? Berlin, február 10. Jól értesült helyen ugy tudják, hogy Bonsr Lsw és Poincaré között a keleti kérdésben teljes megegyezés jött létre. Érzel magyarázzák Anglia teljesen passziv magatartását a Ruhr-kérdésokben, nevezetesen az angol zóna körülkerítésében is. Meghalt a Röntgensugarak
feltalálója.
Bécs, febr. 10. (Express-távirat.)
IDr. Röntgen Vilmos egyetemi tanár,, a róla elnevezett sugarak feltalálója, ms Münchenben meghilt.
Honvédaltisztek bálja.
A József azanstórium egyesület, s nötisztviselők, s vendéglősök és husipsrosok, a postások báljs után — s nagykanizsai 6. honv. gyalogezred sltisztjcinek bálja, Még a régi békeyilágban ia az altisztek bálja a farsangi idény leglátogatottabb és legjobban sikerük bálok egyike volt, amelyen nemcsak a helyőrség teljes tisztiksra vett részt hoziátartozóivsJ, de a város polgári előkelősége is. Hát most, mikor nemzeti büszkeséggel teljesen s magunkénak vallhatjuk a magyar honvédséget, amikor^r jesen s msgyar Géniusz azelleme hatja át ezt a mi büszkeségünk* és ieigázottságunkban egyedüli reményünket, amikor a magyar nemzeti hadsereg nevének hallatára örómtüack gyulladnak ki a szomorú ;fényü magyar szemekben, ^loat, amikor azeretetünk minden melegével végigaimltjuk őket. A mi fiainkat. Kiken még ott látjuk a Monté Sant pergötüxeioek nyomát, a Rokttnoi-mocssrakon átélt borzalmak eltörölhetetlen jeleit, a szerbiai vitstavonulás minden poklának keserűségét és a mai válság, megkötöttség éa tehetetlenségnek karakterisztikumait. Minden szeretetünket hozzuk el nekik p folyó hó 13 án /kedden) este 8 órakor a Polgári Egylet összes termeiben rendezendő óriási szabású, választékos műsoru báli estélyükre, hogy meglássák, hogy a magyar haza nagyrsbecsüli őket. hogy velük örvend őrömükön, hogy velük vigad vigasságukon. A keddi estély gyönyörű megnyilatkozása lesz annak a gyönyörű bajtárs! szellemnek — amely a magyar nemzeti hadsereget átaljárjs, onnsk a meghitt viszonynsk és szinte bsráti melegségnek, smely a tisztikar és altisztikar között ms fennáll. Az estély fővédnÖknője Bugsch Alsdár tábornok nej*. Az estélyen megjelenik s helyőrség teljes tisztiksra, s hatóságok fejei, közéletünk kitűnőségei, ezzel is kifejezést sdva annnk a meleg kapcsolstnsk, mely a tarsadalmat a nemzeti hadsereg sltlsztjeihez füzl.
Megírtuk, hogy s Tisztviselőnők álarcosbálja az idény legjobban sikerült báljs volt. A koronát ők nyerték el Karnevál-hercegtől. De megvagyunk róla győződve — hogy az altisztek bálja méltóan mellé sorakozik és félünk, hogy a Polgári Egylet tágas termel kicsinyeknek bizonyulnak majd Kanizsa és s megye minden részéből összesereglett közönségnek befogadásfra. Annál is inkább érdemli meg az altiszti müsoros-estély a legmesz-szebbmenő támogatást és sikert, mert amellett, hogy egy Mejthe-
ÍALA1 KÖZLÖNY
1123. f«»ruár ll.
Nagykanizsa ügyei a megyegyűlésen
Mit tárgyal a vármegyei törvényhatósági bizottság?
Nagykanizsa, február 10. Zala-/ vármegye tőrvény hatósági bizottsága folyó bó 12 éo, vagyis hétfőn délelőtt tiz órakor tartja február havi közgyűlését dr. Tarányi Ferenc főispán elnöklete alatt. Ezen n közgyűlésen különösen sok kanixsai ügy szerepel, ami jóváhagyás végett a tőrvényhatóság elé kerül. Valószínű, hogy polgármesterünk dr. Sabján Gyula is Zalaegerazegre utazik, hogy részt vegyen a köz gyűlésen.
A tárgysorozat 132 pontja közül különös érdeklődésre tart igényt a Msgyar Nemzeti Sietségnek tiltakozó javaslata a fenyegető jóvátétel ellen; Pestvármegyr közön ségének átirata a vármegyék uj elrendezésének és a közigazgatási reformnak fűggőbentartása, majd a közigazgatási reform és ann«k napirendre tűzése elleni tiltakozása, úgyszintén Baranynvármegyénck átirata a közigazgatási reformnak az ország területi épségének visszaállítása utáni időkre leendő elha-losztása ; Biharvármegye tiltakozása a gyulafehérvári úgynevezett „koronázás* ellen.
Nagykanizsa városának ügyei közül szerepelnek — a város kérelme a kórházi uj műterem létesítési és felszerelési költségeire való hozzájárulás iránt, a városi tűzrendészed szabályrendelet, a közúti alap 1922 évi költségvetési előirány?ata, a városi gyámpénztár 1921. évi zárszámadása, a péc»—varasdi utat-kelési szakasz fentartási jlsp 1922. évi, költségvetési előirányzata, o
Vámosutalap 1922. évi költségvetési előirányzata, a belügyminiszter leirata a város piad- és vásárrendtartási szabályrendelete tárgyában, az 1922. évi róna. kath. temetőalap és 1922. évi szegényalap költségvetési előirányzata — 15000 K-nak előlegezése a bakó naki patific rendezési költségeire, n honvédkórháznak a polgári ba-rakoktól való elkerítése, n megyei szabadoktatási bizottságnak megszavazott segélye, a Konkoly obser-ví! tórium segélyezése, a kegyes tanitórend és a főgimnáziumi cserkészcsapat segélyezéie, a kórházi élelmezési dij felemelése, Rácz kántor és a rk. templomszolga drágasági segélyének felemelése, a szeszfőzde részére ötmillió korona forgó-hitelnek engedélyezésére, a szent-ferencrendi zárda segélyének fel emelése, a városi szegényügyi szas hályrendelet módosítása, Karlovic-Győrgy és PJánder György kültu-náctosoknak rendkívüli segélye, őzv. Halvax Frigyesné és Topliík György segélye, továbbá dr. Weh-waríh Dezső nagykanizsai orvos oklevelének kihirdetése. A póttárgysorozaton szintén több kanizsai ügy van feltüntetve, főleg a városnak határozata gazdasági iskola felállítása iránt.
Tekintve u hosszú tárgysorozatot, valószinű, hogy a törvényhatóság nem fogja tudni az egészet egy nap alatt letárgyalni, hanem még másnap — kedden — folytatja közgyűlését. (*)
tétlen estet fog szerezni a közönségnek elsőrangú műsorával — anyagilag a nyomorgó szenvedőket kívánja istápolni. Nem hisszük, hogy akadna valaki,akiaz altiszti mü-sorosos táncestélyről lemaradna. (*)
Apám, - én ezt akartam ...
A légkör fojt, lelkem\' dúlják a
hangok,
S a szótlanságok, mii magamba
tartok.
Mert minek mondjam és mert kinek mondjam, Mert ki van itt, ki velem ijart a
rosszban ?
Vagy, tán, hogy rossz, azt csak én magom érzem, Ki jóra vágytam annyi szenvedésen. Oda, hol végre sziv és gondolat van — —\\Apám, nem ezt akartam
Újra elölről kezdem iskolámat, Azt másolom, mit mások kitaláltak, Vagy olvasták ezer oldalas könyvben S én irom, irom, hogy időm\'
le töltsem.
Keserves munka, hej nehezebb annál, Mikor zsákot hordtam a Volga
partnál.
Mikor csupán csak egy suba volt rajtam — —{Apám nem ezt akartam
Ott jó volt minden, de itt, jaj a
lelkem.
Mit ott megvédtem itt összetöressem ? A lelkem apám, ugy fáj odaadni, Mert én a fiad akarok maradni!\' S igy nem tudok, mert elkopik a
lábam.
De jaj nem fényben, jaj nem
aratásban. Jaj nem a nemes, tiszta tüzü
harcban — Apám nem ezt akartam i —
A légkör fojt, lelkem dúljak a p hangok —
Hát messze vannak magasok a
partok,
h ol nem kikötni, de kezdeni vágyam. Az én öröklött hitem\', igazságom\' ? Kit soha, soha még mrg nem
tagadtam — Apám — én ezt akartam !
Nagy Győző.
Látogatás a tüzoltd-lakta-nyábansa mentőotthonban
A tűzoltóság.
A közügyet s társadalmi hivatottságot tekintve, a legnemesebb intézmények között foglalnak helyet a tüzoltoság és a mentőegycsület. Mindkét altruista Intézményre, belső, csendes munkájukra keveset gondolunk, talán mert keveset hallunk, tudunk róla, mint általában a csendben dolgozókról, pedig mindennapi életünk váratlan eseményei közt mindnyájan rászorulhatunk mindkettőre s mikor hirtelen szükségünk van rájuk, a baleset megtörtént, akkor vesszük észre, hogy mily üdvös segitőazerveink.
Hogy az olvasóközönséget tájékoztassuk a tűzoltóság s különösen a mentők nemes és önfeláldozó, sok tekintetben szociális munkásságáról, meglátogattuk az egyesületek Kossuth Lajos-téri otthonát. Fischer János banktisztviselő ur kedves és előzékeny kalauzolása mellett először a tűzoltólaktanyát tekintettük meg. Belépésünk alkalmával az irodában épp elméleti ok-tbtás vall, melyet Fenyvesi psrancs-
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjárástani intézet jelentése szerint hazánkban csapadék alig volt. A hőmérséklet reggelre egy-két fokkal a fagypont alá sülyedt. Helyenként, főleg nyugaton, csspadék várható, lényeges hőváltozás nélkül.
— Anyakönyvi hírek. Február 4 tői február 10 ig Nagykanizsán 12 születés fordult elő, ezek közül 8 fiu, 4 leánygyermek volt. Házasságot kötöttek: Kománovics János
nok szakértelemmel adott elő két önkéntes tannak. Majd beszélgetés folyamán megtekintettük az uj szertárt s ezzel kapcsolatban szóbakerült a tűzoltók szolgálata — éjjel nappal felváltva; a legelső jelre Ryors fel készülés és elindulás, mely szinte másodpercnyi pontossággal történik. Csodálkozással hallottuk többek között, hogy a gyárakban niindczidei,: nincs kiképzett tűzoltóság, de mór folyamatban van a gyári fecskendő -gépek beszerzése, tisztek képzése és vizsgáztatása, kik aztán a közel jö vőben mint gyári tüzoltótisztek (szakaszparancsnokok) kerülnek beosztásra. Arra nézve, hogy derék lüz oltóinknak mily nehézséggel- Kell megküzdeniök, a köz, a város polgárai rovására, csak két körülményt említünk. A vízvezeték hiánya óriási mértékben megnehezíti ^ tűzoltók munkáját s a Csengery-\'irton lera. kott, do tovább nem terjesrtett viz-vezetékhálózat viz nélkül, a tűzoltóság szempomjából semmi h^zonnal nem jár s a váro%; legnagyobb része, különösen az Erzsébet téri, Magyar-u cai, Sugár-uti szakasz a gyenge vizbőségü kutak mialt nagyobb tüzeset akaimával teljesen védtelenül áll. A másik gátlókörül-
cipészsegéd Kondor Annával, Beyer Oszkár urod. intéző Kivadárról Klór Margittal, Mnjor János földműves Gyergyák Annával, Garai Ferenc magánhivatalnok Biron Malvinnal, Németh István szobafestősegéd Zalaegerszegről Máté Máriával, Tóth Ferenc vosuti távírász Kovács Irmávsl, Sáfrán Ferenc vask\'-reskedőiegéd Golenszky Margittal, Szabó Kálmán villanyszerelősegéd, VargaJ Ilonával, Jakab István géplakatossegéd Kiss Anna-v«l, Spingnr István földmives Ba-golasáncról TisW Rozáliával, Ha-
meny az éjjeli telefonszolgálat hiánya. Mivel éjfél után mar nincs telefonszolgálat, megesik, hogy távoli tüzeset alkalmával csak egy óra múlva tud a tűzoltóság szerelni és elindulni a veszélyeztetett helyre. Cél szerű lenne ezenkívül még tűzjelző állomások rendszeresítése is, de csak akkor, ha majd lesz éjjeli telefonszolgálat.
Ezeknek « szerveknek létrehozásán és bekapcsoiasftn a tűzoltóig zavartalan és gyors munkájába, Knortzer György főparancsnok, ta-KarékpénztAri vezérigazgató ur fáradozik, ki nagy elfoglaltsága mellett minden szabad idejét a nemes, önzetlen ügy szolgálatába állítja és erős erővel küzd az egyesület érdekeiért, teljesítőképességének legnagyobb kifejtéséén.
A mentőoaxtály.
A tűzoltóság megszemlélése után a mentőosztály kelti fel érdeklődésűnk figyelmét. -Előbb a modernül felszerelt mentőkocsikat néztük meg, melyek teljesen fővárosi tipusuak s berendezésük a célnak megfelelően elsőrangú. A kocsik minden kivonulás után fercőtlenitvo lesznek, ugy, hogy mindenféle bajnak, fertőzésnek eleve útját vágják.
rangozó József földmives Nagy-bakónakról Szokol Rozáliával. — Elhaltak: Légrádi János napszámos
67 éves végelgyengülés, Benke Angyalka 3 hónapos bélhurut, Kjs Klára 1 hónapos bélhurut, Hajmái Gyula 2 évea tüdőhurut, őzv. Horváth Jánosné Horváth Terézia 75 éves veselob, őzv. Simon Zsig-mondné Ujváry Jozefa 77 éves végelgyengülés, őzv. Riedlmayer Károly né Hámos Etelka 70 évei aggkori végkimerülés, Spitzer József 94 éves aggkori végkimerülés, Farkas Sándorné Marton Zsófia
68 évea méhrák, Horváth József 5 hónapos ránggőrcs, őzv. Fischtr Ignácné Unger Jozefa 70 éves cukorbetegség, Andri Antal munkás 59 éves tüdőtágulás, Pintér Ernő déli-vasúti géplakatos 48 éves tüdő-gűmŐkór, Skoda Imre 24 napos hörghurut, őzv. Valera Ferencné Cierta Erzaébet 71 éves aggkori végkimerűlés.
— Llceálla olőadéaok. Amint értesülünk, az Irodalmi éa Művészeti Kör technikai akadályok miatt eddig meg nem tartott tudományos előadásait február 15 én a Ror-gonyi-u\'cai tornacsarnokban megkezdi. Ezen előadások a nagy közönségnél nagy kedveltségnek örvendenek, amennyiben ott mindenki szórakozva tanulhat. Az előadások most is teljesen a modern tudományosság színvonalán állnak, amiről az előadók nevei garantálnak. Az előadók közül kiemeljük a következő neveket: Kovács Antal, Pfeifer Elek, Surányi Gyula, Vegele Károly, Schwartz Gusztáv. Schiller főorvos, Keménv János, Hencz Já-nos és Dióssi Géza. Az előadá»o-kat csütörtök Kovács Antal tanár ur kezdi meg. Beszélni fog a magyar dráma történeti fejlődéséről.
— A kiakanlúal kath. Uja ang mulatsága. A kiskanizsai kath. ifjúság nagyszabású táncmulatságot rendez ma este 8 órakor a Polgári Olvasókőrben.
— Nagy lavina szerencsét lenség MUhtuu mellett. Bécsből jelentik: Mühlaui jelentés szerint ott óriási lavina szerencsétlenség történt. A lezuhanó bótŐmeg öt embert temetett maga alá, akik közül egyiket sem lehetett megmenteni. A lavina magában a városkában is nagy putztitAst csinált-
A szertúrban három éppen szolgalatban levő hivatásos mentő fogadott bennünket Kalauzunk előtt katonás fegyelemmel állva, várták szavát, n.elynek nyájasságán meglátszott a jóság és a szeretőt, mely a közös munka, a teher egyenlő viseldsében is kifejezésre jut. A szertar rendelkezik mindazokkal « szerekkel, melyek az első segély nyújtás alkalmával szükségesek. — Két felszerelés, két meniőszekrény ötlik szemünkbe mindjárt belépéskor s már halljuk Is a magyarázatot, hogy a kisebbiket, melyben a leg szükségesebb segélynyújtási szerek vannak, akkor használják, mikor, különös, nehéz esetet nem jelentőnek; a másik nagyobb felszerelés pedik a súlyos esetekre van berendezve, a modern orvostudomány legfontosabb műszereivel, melyeket komplikált sérüléseknél, hirtelen operáció (kéz, láb, kar amputálása) alkalmával használnak.
A mentők munkaköre.
A köztudatban általán a mentők ugy szerepelnek, — mint akiknek egyedüli feladatuk a beteg elszállítása a lakásról, vagy a rosszullét, baleset színhelyéről. Nemcsak ezt
2.ala1 k025luk /
Két havi megyei közigazgatás.
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.
Zúlaegerszeg, február 10. Bödy Zoltán Zalavármegye alis pánja a megyei közigazgatás menetéről és n törvényhatóság állapotáról kiadott alispáni jelentéséhen utal arra, hogy a
Közbiztonság torén a viszonyok állandó javulá«t mutatnak. A
Kőzélelmezés terén — Zala-vármegyében a/ ellátatlanok száma 12848 volt január végén, mely szám folyton emelkedik, az ellátatlanokhoz a mcnhelyi gyermekeket is fel kellett venni. Az iskolánkivüli
Népművelési bizottság a me gye területén 7 községben népfőiskolai tanfolyamot, 26 községben sorozatos előadást és 5 községben egyes előadásokat rendezett, úgyszintén számos Petőfi-ünnepélyt is.
A közegészségügy terén a fei nőttek egészségi állapota az elmúlt időszakban kedvező volt, kórjelleg nem uralkodott, a megbetegedések és halálozások száma csekély volt. A gyermekek cgésiségi állapota a nagyobb számban előfordult vör Üenyesetek minit kevésbé jónsk mondható, roncsoló toroklob és hasihagymáz is előfordultak. A bejelentésre kötelezett fertőző betegségekben gyógykezeltetett 241, gyógyult 154, meghalt 34 személy. — Öngyilkosságot 6 egyén követett el, szerencsétlenség folytán 3 em ber halt el, veszett «b és lómarás
(Saját tudósítónktól) folytán 12 egyént o Pasteurbe szállítottak.
Szomorú számok. A vármegye területén vnn 246 lelenc, 236 daj kaságba adott gyermek, 273 elmebeteg és hülye. 342 siketném ». vak és nyomorék. A közsegélyre szo rultak száma 2341. a keresetképtelen árváké pedig 1758.
A népesedési viszonyok 1922 november 1-től december 31 ig a következők voltak: **üt oih.
Az alsólendvai járásban 53 39 a balatonfüredi „ 46 41 a keszthelyi „ 159 130
a Irtrnyei . 179 104
a nBgykinizsui m 141 96 a novai „ 127 68
a pacsai „ 161 119
a sümegi „ 148 95
a tapolczai „ 158 109
a zalaegerszegi „ J70 127 a zalnszentgróti „ /T37 85 Nagykanizsa város * 101 124 Zalaegerszeg város 46 50
Az állategészségügy állapotát illetőleg november, december és január havában iépf.-nével fertőzve volt 18, veszettséggel 36, ivarszervi hólyagos kiütéssel 3, ser-lésorbánccal 10 és sertésvísszel 33 község. A ragadós állati helyiségek sehol súlyosabb alakot nem öltöttek. E három hó alatt 410 darab kutya irtatott ki.
1923. február 11
— A Caalno jelmezestély©.
A nagykanizsai Casino tagjai ugy mint az elŐ2Ő években, ugy most is egy előkelő, zártkörű jelmezes, álarcos bállal búcsúznak n farsangi idénytől. Az estély folyó hó 13 án szerdán este 9 órakor veszi kezdetét.
— A zalaegerszegi gazda-gyűlés. Az alsódunántuli mezőgazdasági kamara által rendezett nagy gazdagyülés holnap hétfőn délután 3 órakor Zalaegerszegen a megyeház dísztermében lesz megtartva. A gazdag) ülésre rendkívül sokan jelentkeztek ugy, hogy n holnapi egerszegi gazdagyülés rendkívül impozáns lefolyásúnak Ígérkezik. Kanizsáról is sokan lefognak utazni.
— A kath. legényegylet 41-
tal ma harmadszor előadandó „Tul a nagy Krivánon" c. táncos operett előadása pontban este 8 órakor kezdődik. Az előadást tánc követi.
— Háziipari tanfolyam. Azok a hölgyek, akik a ker. tisztviselőnőknél szabó-varró tanfolyamra jelentkeztek, hétfőn okvetlen jöjjenek el, mert a tanfolyam már megkezdődött. A szaktanárnő nem vállalja, hogy az egyenkint jelentke zőket is oktassa a szabásrajzban. Egyben a vezetőség tudatja a jelentkezőkkel, hogy a kalap- és játéktanfolyam is a napokban megnyílik.
— A postások műsoros es-
télye tegnap este fényesen sike rült. Az impozáns estélyről bőveb ben lapunk legközelebbi számunkban fogunk beszámolni.
— Internálják a be nem jelentett külföldieket. A mostani általános rendőri razzia alkalmával tegnapig 100 nál több esetet állapítottak meg a rendőrség emberei, mikor állandó jellegű lakosok nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek. Az illetők ellfn szigorúan elfognak járni. A rendőrség különösen a külföldi honosoknál állapította meg az elmulasztott bejelentést. A belügyminisztériumi rendelet felhetalmazást adott a rendőrhatóságoknak az ilyen külföldi honosok kiutasítására sőt azok internálására. A kanizsai rendőrség ezúton nyomatékosan figyelmezteti a lakosságot, főleg a megszállott területbeli vagy külföldi honosokat,
végzik el, hanem kivonuláskor, ha szükséges, mindjárt orvost is visznek magukkal, ki pld. egy mérgezés alkalmával az említett mentőszek-rényben levő szerekkel rögtön a lakásán részesiti a beteget első segélyben. llyonkor esetleg kórházba se viszik a beteget, a túlzsúfoltságra való tekintettel, hanem otthon ápolják tovább. Tehát nemcsak olyan esetekben ajánlatos u in-:ntők hi vása, mikor kétségkívül be kell szállítani a beteget kórházba, hanem egyéb kisebb beleset alkalmával is. Leggyorsabb orvosi segély a mentők igénybevétele. A mentők ugy van nak szervezve, hogy 3—4 perc alatt teljesen felszerelve menetre készek.
A mentők hívásakor a közönség figyelmét felhívjuk egy-két fontos mozzanatra. Általános jelenség min den bajban, szerencsétlenségben az öntudat hiánya, a fejvesztettség, különösen hirtelen eset alkalmával. A veszély pillanatában hívják ugyan a meniőket, kik azonban tájékozatlanok a balesettel szemben s nem tudják, van-e már orvos a helyszínen, vagy ők vigyenek magukkal orvosi segítséget, léhát a fő és célszerű mentőhivás feltételei: nyugodt-
amennyiben bejelentési kötelezettségüknek nem tettek volnn eleget
— azt haladéktalanul tegyék meg. A szállásadó gazdák, akik nem fordítanak gondol arra, hogy a náluk megszállók azonnal bejelentessenek
— igen szigorúan büntettetnek. A rendőrség házról házra jár ve, minden egyes lakost ellenőriz.
— Hireu a román kormány bukáaüról. Bukarestből jelentik : Óriási izgalmat keltelt a r<>már. fővárosbun az <1 hír, hogy a liberális kormány a külpolitikai események miatt beadtu a lemondását. Az „ Aderul" munkatársa kérdést intézett ebben az ügyben Duca külügyminiszterhez, aki azt a hírt, miszerint a román kormány mór beadta volna lemondását meg-
ság a veszélyes pillanatban, az esel pontos leirása és szükséges-e orvos a beteghez. Súlyosabb bajban mindenesetre legjobb a meniőofvost igénybe venni, ki aztán teljes készültséggel, a betegségei ismerve, indul a be teghez.
Ahol gyakrabban szokott szerencsétlenség történni, vasúton gyárAk ban, ott különösön óhajtandó a nentők igénybevétele.
A mentők szolgálata nemcsak a városra, hanem veszély esetén a vidékre is kiterjed Vasúti szerencsétlenség alkalmával pld. a hivatásos mentőkön kívül a tar\'alék is kivonul. A város azért természetes nem marad mentük nélkül, meri a hivatásos mentők helyét n tart * ék foglalja el.
A vezetés.
A kanizsai mentőosztály élén Fischer János banktisztviselő áll, tfi páratlan agilitással és a nemes ügyéri .lelkesedésével elsőrangú szervezetté alakicoita a meitióegyesületot. A mentők kiképzéséi dr. Szabó István végzi, kit sikerült nagy elfoglaltsága melleit mentőorvosnak megnyerni, ki lelkének minden erejével, mozgékonyságával és sseretetóvci fáradozik az osztály fejlesztésén. Dr. Szabó
cáfolta, de kijelentette, hogy nagyon komolynak itéli a külpolitikai helyzetet, amely nemcsak Romániára, de az Összes államokra súlyos komplikációkat rejt magában és amelyek aligha lesznek elkerülhetők.
— Veszélyben a Fáraó sirok
kutatói. Londonból jelentik: Kairói jelentés szerint Futankhamen F*raó sírjának feltárása ellen az arabok felháborodva tiltakoztak. Az ásatásokat a Fáraó-sirok pro-pnnizálásának minősitik, azt hangoztatják, hogy Európában a air-gyalá/ást szigoruon büntetik, mig Egyiptombán gazdag jutalomban részesítik a sir felfedezőket. A sírnál do\'gozó arobclogusok komoly veszéiyben vannak.
minden csütörtökön este 8 —9 ig elméleti és gyakorlati oktatást tart, azon nemes célt szemlélve, hogy mindenkinek, aki ésszel és teltei bírja, kötelessége szerencsétlenül jáot-p embertársán segíteni . .. Azonban^ nem mindenki tud segélyt nyújtani. Éppen ízért gondoskodik a kanizsai mcniőegyosület arról, hogy ezekre hz előr.dásokon necsak a hivatásos tuzjultók és mentők vegyenek részt, hanem beoklass-ík az önkónles tűzoltókat és mentőket is, — kik lelkesedéssel érdeklődnek — az első segélynyújtás unaiba. S ezáltal nincs eiiárva hz ut, hogy mindenki megtanulhassa azt, hogyan kell az ájult egyént feléleszteni; a sebeket addig, mig az orvos megérkezik, bekötözni stb. stb.
Látogatásunk végeztével még átnéztük a törzskönyvet, melyben a mentőosztály megalakulása oia az egyes kivonulási esetek elkönyvelve vannak. Hog;, mennyire szükséges a mentőegyesüw s mily üdvös ós hasznos működtsí fejtenek ki váró sunkban a mentők (s ezt kevesen tudják), ennek a könyvnek statisztikai adslai bizonyítják legjobban. 1022. november 10 tői kezdve, mikor sz osztály megalakult, dec, 31-ig
3
— A Keresztényszocialista Egyesület folyó hó 11-én vasárnap délután 5 órakor a Rozgonyi-u»cal helyiségében választmányi ülést tart. A fontos tárgysorozatra való tekintettel a választmányi tagok pontos megjelenését kérjük.
— Törökország fővárosa, Bécsből jelentik: Angorai jelentés szerint végleges az a határozst, mely szerint Angóra lesz a török kormány állandó székhelye. Nagy készülődések történnek a város szépítésére és kiépítésére. Egy kecsoport konkrét javaslatokkal ifit elő, melynek tervei szerint boule-vardokat, középületeket, szállodákat, bazárokat és az egész városra kihálózó villamos vasutakat építenének. A kormány a társaság feltételeit komolyan tárgyalja s ameny-nyiben azt elfogadná, a munka lényeges része másfél éven belül garancia mellett befejeződik.
— Hardlng válasza a német munkások szakszervezetének
Berlinből jelentik: Óriási feltűnést kellett az a Waschingtonbál érkezeti jelentés, mely szerint Harding amerikai elnök a német munkások szakszervezetének az amerikai szenátushoz intézett felhívására azt válaszolta, hogy a kizárólag Európát érintő kérdésekben a döntőbíró szerepére nem vállalkozik, de ••gyébként az Egyesült-Államok kormánya örömmel kész segíteni az európai nemzeteken.
— Megjelent a francia „aárga könyv1* Berlinből jelentik: Párisi jelentés szerjnt a francia külügyminisztérium h washingtoni konferenciám vonatkozó összes ada-tokit összegyűjtve, kiadta a .Sárga könyvnek"^ E* a hivatalos diplomáciai okmány komplenum aok olyan momentumot lár fel, amely nem került még eddig nyilvánosságra.
Könyvelő felvétetik
Hungária Általános Biztositó R. T.
.>X)rk.nliMl v.UrBc]rnOk.é(<n*!.
Szakban jártasok előnyben.
összesen 31 kivonulás volt, melyből 5 sérülés, a többi rosszullét, ájulás, ragyás, szülés s egyéb osetek. — 1923 januárjában S7 kivonulás volt, megint 5 sérüléssel s az előbbi esőtekkel. Ezek a számok beszédos tanúságai annak, hogy mily hasznos gondolat volt az osztály megszervezése, melynek létrejötte előtt csak egy vér-foltos montőkocsi állt a varos rendelkezésérc s ez ment a helyszínre, aho! jószívű emberek segítségével telték kocsira a beteget, de segélyt nyújtani nem tudlak. A megalakulás óla pedig hálatelt szívvel áldják az intézményi azok, akiknek szükségük volt rá.
Tanulsággal és örömmel szemléltük meg a tűzoltók is mentők otthonát s mikor kijöttünk, az a hő óhaj verődött szivünkbe, bárcsak minél többen éreznék át ez intézmények humanizmusának oly erős mértékben megnyilvánuló erejét, melyek dicséretes munkát végeznek azok körében, kik ezek nélkül ki lennének téve a legnagyobb veszélynek és sok esetbon az elpusztulásnak is. Derék tűzoltóink és mentőink megérdemlik, hogy moghfljlsuk előttük az elismerés zászlóját, csöndes, önzetlen munkálkodásukért I (D. G.)
ZA1A1 KÖZLÖNY
1923. február 11.
— Szent Fcrencrendl tora-
Ílom orgona- éa harang alap-
ára befolyt adományok: Sz-il>o Antal, Úrasszonyok kongrégAciójs 10.000—10.000 kor., Somogyi Gyula és neje, Palin, N. N., 4000—4000 kor., özv. Kovács Miklósné 1500 kor., özv. Kalcsics JSnosné, Pongrác S»« dorné, Prasztovicsné, Varga Károly és neje, Németh József, özv. Mer-sics Lajosné, Iván János és neje, Krajcsovics Jánosné, N N., N. N., Nováczky Lajos, Andri Verona, Barlha Ida 1000—1000 kor., özv. Henegmann Józsefné, Vunderlich Antalné, Nagy Fcrcncr.é, Németh Károly, Krics.k K4fel?né 500-600 kor., N. N 400 kor., Vörösmirty-utcai gyermek előadásból 320 és 360 kor., Melz József, Kanizsai Borbála, N. N. 300- 300 kor, Sni-dár János Í40 kor., Kukovecz Magdolna, Varga Károlyné, özv. Marfi Jánosáé. Rozs Károlyné, Balogh József, Kálovics Katalin, Hagncr Fcrcncr.é, Stoll Jánosné, Holics Isi ván, Valera József, Kalamar Malyás, Major Anna, (izv. Hajdú JOzseíné. Wajdits Árpád, N. N., Pór GSborné, Teksztor Paula, Kréznár. Györgyné, Kelemen Ferencné, Vittmann Mátyás, N. N. 200—200 kor, Horváth Anna, Papszt Józsefr.é 150—150 kor., Fábián Anna, Horváth Anna
és társai gyeimekelőadásból 110—110
kor. (Folyt, köv)
— Eljegyaéaek. Szakáll lován a .Műszerüzem és irógépvállalat" Irodavezetője és Buczolics Gizella jegyesek. — Horváth Jani eljegyezte Varga Ancit. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Orvoal hlr. Dr. Welvárth Dezső, ki Budapestc.i a Tudomány Egyetemi gyermekklinikán működött, csecsemő- és gyermekorvosi rendelőjét Nádor-Utca 10. szám alatt megnyitotta. Rendel II—IS-ig és 3—4-lg.
— Házasaiig. Garat Ferenc és Báron Mici házasságot kötöttek. — (M:nden külön énesilés helyett).
— A Ni.gykanlz.ai Elaö T«-metkexéal Egyeattlet felhívja összes nyugdíjas tngjait, kik a felemelt végkielégítési összegre igényi tartanak és az egyesületnek ezáltal továbbra is rendes fizető tagjai óhajtanak lenni, hogy könyvecskéikkel lebruár 19151 bezárólag március
3-lg délelőtt 9-12 és délután 3—5
óra közt az egyesület helyiségében Teleky-ul Hattyú vendéglő síjst érdekükben annál is inkább jelentkezzenek, mert e határidőn túli Jelentkezések semmi szin alatt figyelembe vétetni nem fognak. Egyben pedig felhívja a rendes fizető tagokat, akik tagdijak hátralékában vannak, hogy a hátralékokat február hó végéig a fennti napokon és helyen annál is inkább fizessék be, iftert elleneseiben nemcsak hogy a felemelt végkielégítési összegre idényt nem tarthatnak, hanem az egyesület tagjainak sorából töröltetni fognak. Az elnökség
— Szíkrekodéa. A budapesti egyetem belorvosi klinikájának jelentéséből kitűnik hogy a vi\'.aghirü FERENC JÓZSEF keserűvíz biztosan és fájdalom nélkül hal s ezért aranyeres bántalmaknál is s|*nlhnló.
— Az .gisz vl\'.ác lsmort kcji-oll SuUluisr AnJíi. Hunyadi Jóaos koicmvi.il Kiüloá tumu ittotiinoM.il ol von ismeive. t!gy hittor*.ó*l)Oii icrri \'„iúnyoílut-
— A o.gyUaniz.at Keroaz-tény Táraaa Temetkezési Egylet I. évi rendes közgyűlését lolyő évi február 18-án délután 3 érikor a Keresztény Otthon nagytermében tartja meg, melyre tagjait és a nem tag keresztény testvéreket U, ezennel meghívja az Elnökség.
A kanizsai húspiac.
Nagykanizsa, február 10. - Saját tudósítónktól. -
A legutóbbi időben rövid időközönként kétszer egymásután felemelt húsárak és a még várható további emelések a fogyasztó nagyközönség körében érthető elkeseredést és irgalmat állott ki. Nap-nap mellett kapjuk a legelkeseredettebb hangú leveleket, melyeknek egyikemásika nagyon szomorú viszonyokba enged bepillantanunk. Nem lehet r,ekünk e jelenségek elől szótlanul kitérni, vagy fölöttük válaaz nél kül napirendre térni. — Egy-egy kisebb-nagyobb darab magyar tragédiát tár szemünk elé a levélíró, akinek minden alkalommal, minden esetben e1 a refroinje: nem bírjak tovább I Es igazat kell adnunk, hiszen az a közönség, amely a normális viszonyok között egyik leg-erősebb husfogyasztó volt, raa vajmi ritkán van abban u helyzetben, hogy hússal éljeo, hogy húsétel is kerüljön a»zta!ára. Fizetése, jövedelme elég arra — hogy lisztet, kenyeret, burgonyát és egy kis zsirt tudjon magának nehezen beszerezni. Húsra bizony már csak ritkán gondol. Nem tudja, nem birja megszerezni. — A ruházatról persze még álmodni sem mer. így rután megtudjuk érteni, hogy a legtöbb kanizsai husiparosnak üres az üzleie. Mindenütt panaszok, pangás és elkeseredett hangok: nem bírjuk tovább — be kell zárnunk az üzletet.
Azért, hogy egyrészt nagyközségünket, főleg a mindennapi nagy. problepin „Mit főzünk ma megint ?" fölött töprengő éa naponta a piacon kálváriát járó háziasszonyain kat e kérdésről tárgyilagosan tájékoztassuk — sremélyc.en végigjártuk a marhapiacot, végigjártuk a husiparosok bódéit és székeit és az így nyert Impressziók alapján szá-mólunk be olvasóközönségünknek a kanizsai húsiparról.
Tény az, hogy a piacon a vágómarhák éa sertések élősulybani ara napra emelkedik. Az eladó, aki tegnap 130 ezer koronát kért, ma 135 ezer koronán alul nem adja marháját, mert tudja, hogy holnap mái 140 ezer koronát kap érte. — A nagyvágók, exportőrök vásárlói minden árt megadnak ez eladónak, így a legutóbbi váaárok alkalmával egyik ismerős vármegyei exportőr nagyszámban vásárolta össze a marhákat, ugy, hogy az előállott árak őrült rohama a kanizsai hus-Iparosokat arra késztette — hogy minden vételtől tartózkodjanak. De kell. hogy vegyenek. Kell, hogy a közönséget kiszolgálják, kell, hogy -üzletüket nyitva tartsák: törvény kötelezi őket erre szigorú rendelettel. Es vesznek. Csak természetes, hogy a hihetetlen magasságú marhab-árakat a fogyasztóközönség fizeti
meg. Több kanizsai hu. paro. leg-nap nem is nyitotta kl bódéját, mert nem volt annyi pénze hogy vágómarhát tudjon venni. Vannak husiparosok. akik többen osszeál-Innak és többedmagukkal vesz.k meg a horribilis áru élőállatot. — Tudomásunk van róla, hogy többen azzsl « gondolattal foglalkoz-nak, hogy visszaadják engedelyu-kel, mert mig egyrészt nincs ellO gendő tőkéjük ahhoz, hogy a mai árban állatokat tudjanak venni, másrészt üzletük teljesen pang, mert alig látogatja, alig vásárol valaki. Ilyen körülmények között ma ex port-vásárt Kanizsán felállítani — egyenes merénylet lenne a nagykő zönség ellen. Az árak órák a.att 50- 80 százalékkal emelkednének éa valóságos anarchisztikus állapotokat, teremtenének nálunk, akik már-már összeroppanunk a drágár-ság súlya alatt.
Felvetődik..a „nalósági húsvágó gondolata. De nem e állítottak már, fel egyel Kanizsán? Szakemberek vezették, hatósági ellenőrzés alatt állott és — mi lett a vége? Vegyük a legutolsó esetet, amikor a városi, tisztviselők és a rendőrség részére próbáltak egy vágószéket felállítani. Két, vagy talán három napig állott fenn. — Nem győzt.\' pénzzel, nem bírt, árral.
Beszéltünk a kanizsai hualparo
sokleEtcjslutélyeaebbjcivel. Aztjnooi dották — a legnagyobb örömmel vetik magukat alá a legmesszebbmenő hatósági ellenőrzésnek, próba-vágásnak stb. — a maguk igazo lására-
Es mindezek mellett a kanizsai húsárak még mindég alacsonyab bak á többi városok hu,árainál. Vegyük például Szombathely városát, ahol ugyanolyanok a viszonyok. Siombo\'.li. l\'oat K.nizs Marhahús eleje 520 500 500 hátulja 580 540 560 Borjúhús eleje 620 640 500 hátulja 680 700 600 Sertéshús . . 560 580 560 Sertéshús jobb 60-i 620 580 Szalonna . . 850 745 800 Zsir . . . . 1040 900 900 Háj . . . . 950 850 850
Szombathelyen holnap a marhahús árát iámét kéoytolenek emelni.
A kanizaai.húsiparotokat a drágaság fokozóinak feltüntetni tehát éppoly igazságtalanság lenne, mint a termelőket az általános drágaaág okozóinak odaállítani, mert mindenki tudja, hogy az általános nagy drágaság a világégés-okozta nagy ga.daságl összeroppanáanak ter mészetes következményo. — Hogy hova fog ez vezetni ? Meddig fog ez még igy tartani ? — mind olyan kérdések, melyek a politikai hely 7etlel szorosan összefüggnek. (•)
közgazdaság.
A tőzsdetanács ujsbb rendelkezésig betiltotta sx értéktőzsdei
magánforgalmat.
Valuták és devizák:
Nv polcon «9<X). Font (London) 12325 -12025, Dollár (N.w.York) ^ :2735, -Francia frank (Paris) 1S3-17. M"ka Un) 9 - 10. Olasz líra (Milano) 127 5-133 5 Ositrák korona (Bécs) 370-3*>, Ul (Bérest) 13-14. Szokol (Prág.) 78782, Sv*jo frank (Sürlch) <95--516. J^.ffÍo • 4_20, \'.engyel márlu (Varsó) 7oO-KjO
Zürich\' zárlat.
.letUn 1-75 Am.Ltd.io 21050 Hollandia, tewVork 632 -75 London 2494 Párls 3315, Milano 2572, Prága 15.80, Budapest 20-25, Zágráb 495, Varsó l 50. Wien 0 76, Sxófia 340 Ositrák bély. G 75 50
Termény Jelentési
«o*a (Tiszavldákt) 12200-12400, egyéb J2200-12300, rozs 7SCHV8100, takarmány árp« 8200-8100 sórárpa 8100-8500, xab 8000-8200, tengeri 79XX8100, repce 14000— 14S00. korpa
00 - á 150, külss 8500-8900.
Budapeatl állatvásár*
Marhahús-1. r. egésxben 390-500, hátulja 4W-540, eleje 300-500, H. r. eg黫beo; 260-360. hátulja 300 -380, eleje 200—*70 Növendék marha: 1. r. egéssben 330-450, borjú íüUitt bótb) 670-700, K\'ésxlet : Nagy-marha 27, eladás 25, — Növendék• marha — eladás - , borjú —, eJadás - Marhabőr 550-580, borjubór IJ>50 --1100. Sertés vásári Felhajtás 300. Elkelt délig 1Í0, Oreg — Kócép 580, Könnyű 6Z0, L i. 6Í0, 11550 Zalr UOO. Stalonna 745, Leh. hns 020-
— Dr. Káll&y Zoltán JoKl szarni-aárluuia. Budapest, AndiMsy-ut S. és Sze-ged, l\'allavlctni-u. 3. fcletósséggcl cs biztos sikerrel ké«lt eU» bármely egyetem és jogakadémia i\'.ssxos Jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgá-a. Jegyíetbéclet! KekepluiUció \' Minden felvilágosítást szóval vugy le/élben készst^gol sd akár a buJapesli, ak»r • szegedi igszgatóság.
— Hamiafogakat, aranyat, ezü3töt, brilliánsokat ós érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár ul 2. szám. (Fő-ut és Sugár ul sorok.) 4 középiskolát végzett flu tanulónak felvéteti*.
— Uránia. — Még csak ma v,isiinap l.ubinsxky lilm: .Eltűnt nnny.-l\'. Kőstere-pekben Lublnszky T\'bo; cs Lubln.zky Mari Pathé-film; kiséró ké|>: Fatty burlesnk.
— Üvegezést éa kittelést
(kiltelóst jótállással) icgolcsóbbsn vállal ugy helyben, mint vidéken Gaál László Árpád-ulca 7.
■Hadon meghűlés * lábtól arad,
eiért a;!tn\'atos meleg gyapjuharisnyák viselése. Píóbalja meg egy fejclé^sel a legjobb anyagból készítve Kllipp tiarisnyakotódéjé-ben, Stombathcly, Széli Kálmán utca o. -
Kaliforniai vórohok I. és U. része még c.«ak ma lesx műsoron a Világ roxgú-liuii K kép, mu\'.yiiek bemutslójat tegnap tartotta a Vililg-moxgó, páratlaniil áll j Júiicnutográfi* terón cs minden képzeletet felülmúl. — Kedden és -.xerdán Mae Murray |>avid Powcl umerilui niúvésxek fellípte-vel .Sikoly ax éjs*ak<ban\\ ClauJe Fsrrére .Aki ölt* rimu regénye kcrul bemutatóra, melyre már mo-4 fethivjuk a kuxöuség sti-vos figyelmét.
Feiclős szerkeszifí Benedek Rezső.
Apró hirdetések
Alja. IO aaéig 100 koroaa. .tuunabl. I«l«»«l mMk aoyHn *«4mlUstii**< AUfcaS S0 niulik Jkr*DK«<linÍB7.
ma/i« UI6p4*t faetoik t*, KMumin^u H iMQyfcU UUtin. Cim a li>J6Un
Kerwsk j» tey tmojbiból
illó liUM Cim a -.líáeuo. Cyt
lungoláít, tisxtogaiást, bó-LOnyOla niíést s»b jótállás mellett vállaL — Vidékre is megy. Vlrá«h — * :ongorari^ Arany Jáoox-u. 10.
KökOnyvelA vállalja i kcriMti aJe mígkivinl V.úti)T«k UflhMMl, »e»ct^<l. m«U<V4»>-W»l. nti>:> jr-r^rr.rt !rrrk»\'»t. Cini a V.nK^an 6j49
.Mcelilsliialó m»jcyit-D<«nM nyucilijM j6
iriaul, leljtű ctUllKn r\'«lit>. »«xy birmi mit Mny nyetb (c«laUl9lÍM kit. V.d*Ue U Cim S«»>-
kaoiu*, SKmcrt-uUa 7.
<.y»kvtl»U«l rcoislku^ iroüMaoít Wrcaíini.
Bcuirxim H Outk.
• mitciut t-161 kl > Guicolxrf-ojromda Ci S»
Kai nauial i»\'j«» vlIUIn* ? Cimtl OÍÍMl*<* k«em lodni.
OleeObb ilillil vevő ueféiiytUi ntpoaiUly lic.iflaikK WMtjiV * l(cfC«(i.VU iKö-yl j. w.) k«pu-]ir> Viteti hifil«tí«í. Hcrccgi «rtM,i»»nl
SaalOB, «frí-íl<MCrtt«oy6k »W»Vr<d6rrl, aulalttfi-llrtl tUdök <Ht4 ká»plt<nnil. Pfl-ul IJ.
PERMETEZŐKET
(Vermorel rondssar)
kifogástalan minőségben, leg-jutínyospbbac szálUt
nagy ignác
Budapest, ¥11., Károly-körut 9.
Telefoni JAutf lia-15. t)M
Előkelő, kartelen kívüli
biztosító társaság fő-ügynöksége átadó.
Ajánlatok .Produktív cs megbixlutó* jeligérc Tensar O^alahirdetőjébe Badapost. IV., SxarvlU-téx 8. kéretuek-
1923. fehru.r 11.
ZALAI KÖZLÖNY
Vulcanizálás!
•uta- kerékpérgummik, sáfclpík ás egyéb gummldkkak szakszerű
vulcanizáiását BRflNDL SÁNDOR
tuü*zcr<í*zctl műhelye Deák-tór 2., vállalja.
A rcmn OüNLOf UrMpir^.nlk «;,.«« Ir.ilUf*
Szuperfoszfát
műtrágyát,
kálitrágyasót,
etetési célokra alkalmas takarmány
csontlisztet
(Prüdpilat) a legjutánvosabb napi árnn és kíílvcsó fellételek mellen szállítunk. Gardák szíveskedjenek Srajinlaiol kérni.
ELSŐ PESTI SPÓDIUM ÉS ENYtfGYÁR R. T.
műtrágya otzlálya
Budapest V.,Vilmoníáízárut22
T.l.r.n 1 »<> ■ il I Rayanképvlaalökat kor.aUi.lt.
megérkeztek a tauaszi és nyári eredeti angol férfiszöuetek a
legki véld bb minőségben.
KijlSnlefesséíek alj kelmékben. Crepp de chlnek minden színben «..)
KLEIN JÓZSEF ÉS TESTI/ÉRE. Tanoncokat
fizet«aael felv«ax
FEITSCHER Él I1LÉS
lOBOIItmicr és kosAifonA vAllalata
Rozgonyl utca 9 szám alatt
Jó hintó-munkás
kovácssegédek
irabérre, esetleg kosztlal felvételnek
lojtor Józsefnél, Kazinczy-u. 14.
Eladó birtokok:
<00 hold., erdőblrtok F.hírh.n, - 100 holdaa jó .xántóblrtok S™.v-ESS\' 20 Ti - 130 holdaa C u Z
kultlly.1 V.,o.«yít>.o. - 2o holdaa birtok S.gjk.nltutól 20 km r. ii.o Ixéo
SSSarJÍSV*" "Írj. bM°í
, "\'"\'"birtok Paeaa vidákfa. - Balaton wm.gyl oU.lin viliik
Birtokbérletek: soo holdaa ato huau p.ü,b.n Eladó házak:
bÚSÍSÍÍÍm / """a"" bojirioil. a^Wéval, rítul. MáMvaL -
Hitei I Ei.í ,1 »\'WtoM,i -f«h.l,«g.lk.l, , h,U.. a.gj- kmal. -
tsitojlalhato J Mobn Uku,.i o.jánhli, p.iUv.L ki, k.iíi.1 b.lviro,.
^bató ii.Ryobb rn.finl.tk ilahtSíitlí b„JS "f.""/;. BlIotl,üiat6 ki«bb polgiri hi. fél hold kertt.1
ACZÉL i G N Á C | SZIGRISZT LÁSZLÓ
ingallanfargatml, »énzktlcsSnkíz»etltS Iroéa. Engedélyezve az 0. f. B. tíl.
Fö-ut 3. szám alatt.
____isdxiKi itkiiMiiüiji aso
Ha
jó bort akar olcsón lanl. no rostáljon fáradtságot és gyózédjon mog 1 liter bor vltalával, hogy
Sáfrán József
aranyhegyi bora a legjobb «s iegolcsObb, moly litoconkíot 70 koronáért kaphat.)
Magyar-utca 74. sz. alatt.
— Telefon 339. _ Unmtt MM alUiáei utm és kar«**«r4f>. ,Uti.
OLCSÓ,
mert jó, az eliórendű anyagból
ArgentJános
moón dpáulUl.tábM készült tlpö Nagykanizsa, Oeák-tér 1.
Állandóan raktáron kézzol dolgozott Coketa és ssinos box, chovreaux, szarvas, antilop. lakk. sol^em és hirsonyelpAk.
Gyermekcipő •"> különlegességek!
Magyar
fiat Nfl/ek
r. t. Hadapeat k«pvla*I6*«ce.
Taurll jcummlraktár, toheráru fuvarotás, skcmély-fuvarozái, javítóműhely, benzln-Aruaitáa. Tolep: Tárháx-utca. Tolofon : 1S3. Igazgatósag: Pő-ut S. Baxir-épUlaL Tolofon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
R».ivtn,tára..i,
NAGYKANIZSA
Modern Bt ajonnan bercnUcaott
Üvegcsiszoló és tükör-gyáramat
BÍtaíi "iryolmíbc .jamoi.
IilvAilalok mlnJcnnemQ lOkOrkcjaaletat. ®*\'*Z®-\'aaolAal, (oncaoroaáat, hl ha. tflk-rflk 4, üregek JaviiAaAc a ler,ry©ra«bbar, i» IcrJutAnyoaabban. *
Tauber Sándor Szombathely, tmíöi, i*r,-u. i.
Vill»ayt»>ppfl st«mb4o. j400
QUITTNER ARTHUR
Üjaf vlláffitáal v.aaták.k, motorok, o.tllarok, .lHtl wi TT^ T. . \' \'•\'•\'•»»k, oa.níSk ó. J.1.5- I
kaaxUékak r.laa.r.li.at, k.ataty-vlllamliárlts bar.nd.a\'<a<t, Mladan a.mO villamos munkaiatok jyor.an .aakökölt.tn.k. aaakaa.rB.s v»»»l motorok ojrat.k.rc.lékot Klna.on.mO egok raktáron
50 év óta fennálló
föszírűzlit és vendéglő
teljes berendezéssel, ingatlannal, konyhakerttel, Székesfehérváron forgalmas útvonalon nyugalomba vonulás miau aladó. Bővebb felvilágosítás:
Weisz Testvérek, Székeifehérvár,
Váaár.tár 1». as. „„
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
viiiiolook lagw|aiabb napi úon.
KORPÁT
n«pl ír >Utt üusituDk.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
S«/x4aydni: ruturm. TekSootain: 1»3.
Lábatlan! darabos
FEHÉR MÉSZ
Olcsó, kiadós.
Gjron é, pontot jriUitis.
B08SÜt tágU- és Ciadtgyíf r.-t.
fcklwt. », ü.tt Nraat^tca í
Árverési hirdetmény.
A Gróf Batthyány Lajos-féle hit. bizomény állagához tartozó és a nagykanizsai 27. azAmtl Ijkvben A. 1. alatt felvett 31. hsz. szimu 589. hazszámu emeletes ház (törvényszéki épülei) a szombathelyi kir. i rvényszík, mint hitbizományi bi-rúsígnak R. 402S/92S/3. számtl végzés értelmében megtartandó nyilvános magán árverésen \'a legtöbbet igérónek eladalik.
Az árverés folyó
1923. évi március hó 1-
cjlolólt 10 órakor fog Nagykanizsán a hercegi uradalmi erdóhivalal iro-dijában megtartatni.
Az árverési feltételek a nagykanizsai erdóhivatalnál vagy alulirt jogügyi igazgatóságnál Szombathely, Király uica 3 szám betekinlhelók.
Szombathely, 1923. évi február hó 6-án:
Hertag Batthyány StraHmaan Jogügyi Igazgatósága.
Tavaszi újdonságok olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz
áruhlzát^n az Arany Kakashoz, Erzsébet-tér 21.
NAGY VÁLASZTÉK!
Bel- és fcülfölói női Costüm és ruha-szöueiek □ legújabb őiuatszinefcberi. Férfiszöuet u j ö o n s d g □ fouelcotl, csihos alj- és ruhakelmék. Bourberry kelmék, cérna grenaőinok és "Etami-nok. (Dosó és tiszta gyapjú uoil de lainok, színtartó mosók és óirnőlik
Olcsóság
tiszta gyapjú fértiszüvetmtr.
3500
Regenhart és Raymann világhírű damaszt és lenárulbél ériási raktári
Saját érdekében ajánljuk, hogy szükségletét most fedezze!
ZALAI KÖZLÖNY
1923. február 11
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
singer józsef és társa gSSStt
At. If.ra.rt kit Unó inmltn
asztali bor
iua£t kapható
literenkint 70 koronáért.
Dn el megint bor 1
Egy kiló dió 136 kor
BRUNCSKSJdZSfF
maiit ur 51. ulx. - 7tW««ui»: i»
s 0% r.jtíui. tm).ui<r.i so\'r"1
Felhívás.
Felhívom a n. b. vevőközönség figyelmét nagy választékú nemesitett kerti vetemény magvaimra. Csakis csiraképes és válogatott fajú friss magvak bt tartok u. m.: háromfejes korai, bálinkéi és braunschweigi óriás káposzta, korai májusi kiváló minőségű, kórai édes vetőborsó, fe hér bécsi üvegkslaráb, hólabda kar. fiol, sárgarépa, petrezselyem, céklu-répa stb., stb.
Kérem becses bevásárlásaikkal ílz letemet mielőbb felkeresni, amely nemesitett és csiraképcs msgvairól már hosszú évek ófa elismert és megbizható.
Práger Mariska
Nagyk-nlxaa, Király-utca 27.
Alkalmi teherfuvarozás
Nagykanizsáról Keszthelyre.
fttvm a
KwykinlzsalAutíloraalml Részv.Társ. Hsgykanlisa. Tártiázutta. Tiiel.n lti
Endatl németországi
KERTI MAGVAK
megérkeztek és kaphatók
Ország és Widder
m.flk.reskűdftiébon
Nagykanizsa ""
lrcs*b«t-tér 10. as. alatt.
Viszketeg
rflfcetWg riWa hMiail)* < ríj«u Uráli An Iscabln magyar neve:
Boróka-kenőcsöti
Ki> it« ISO K. Nao tíjálr ára 100 IC. Kapható minden cy6gjraj«rtártao. VldOri itttVV.i*. KOZWOCHtMflB.T. Sudmit. HLItHay-u.tt.
KESZLER JENŐ ÉS FIVERE
vlsvazeték berendazö vállalata Fióküzlet és műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca Főűzlet: BUDAPEST, VI., 6-utf 38. - Telefon:
6. sz. 151-13.
visveicték bercndcai.l munkálatokat, urymlnt modern /flrddaaoba. mo.dó ét cloiclbercndeaiaeket. deríti t» »»enny»l»«l»»t«t6 bertnd»»f »ck, catornOsások. .alró-nyomO kutak, külön hámi
asolgátó automatikusan működő emfrattyu berendeléseket. kOsponll lflt«» <• melectls berendeléseket aaját terreaíáOnk .icrlnl
4^.4.,«L, • mlndennea.0 vlaveáotík caSvakal. ti« armatúrákat, önlött-
Haktáron tartunk, va. sománcosott í. bádog lOrdOkádaVat. varSarés tflrdö-
kátr hákat, fayence mosdók closotokat. mindennemű háatarMal cikkeket, bádog-árukat, loraiucoioli konyha edényeket, borássatl cikkek, aióló pcrmctexökel.
Javításokat és átalakítási munkálatokat szakszerűen ás olcsón eszközlünk.
Meghívó.
A Letenyel Tokarékpénatár Ré.avény táraaeág 1923. évi február hé Í5én délelőtt 11 órakor Letenyán, saját helyiségében
XXX. évi rendet közgyűlését
tartja, melyre s t. részvényeseket ezennel meghivja as Igazgatóság.
Tárgysorozat :
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
2. Az 1922. évi zárószámadás előterjesztése, a tiszta nyereség felosztása és a íelmentvény megadása.
3. Az igazgatóság választása. (Elnök, alelnök, 6 rendes, 2 póttag)
4. A felügyelő bizottság választás*. (3 rendes, 2 póttag.)
5. Az alapszabalyszctüleg esetleg oejelentendő indítványok tárgyalása.
6. A jegyzőkönyv hitelesítésére Két részvényes kijelöléte.
$ nappal az igazgatóságnak kozgyüle* megt-r.ása előtt a
JEGYZET: At indítványok a kftzgyülfet megelőzőleg beadandok Sxavatati joggal csak azon iéssvény bír. mely társasig pénztáránál, vagy a Nagykanizsai Ták-irekpénztárnal letétbe íielyeztetett.
VA6Y0N Mérlegszámla 1922. december hó 31-én. teheh
Pénztár.....
Bankgiró . , . . . Postatakarékpénztár Váltó* tárca . . . Jelzálog kölcsönök Folyószámla adósok Értékpapírok . . Intézeti há* . . Átmenő tétel . . Hátralékos kamatok
226.476 16.280 2.ím
4,367.364 77.604 1,844.3(9 646.724 22.600 30 000 19.600
7,>42.179 | 70
Részvénytőke . . . Tartalékaláp . . . Házadótarulék . . .
Betétek.....
Folyószámla-betét . . Visszleszáxnitoló váltók
Letétek.....
Kel nem veU osztalék hetét kamat 10*/» Átmeneti kamatok Nyereség . . . • ■
600.000 600.000 1.343 2,644.678 2,691.163 403.000 42.177 1.308 J 1.600 32.600 214 419

Leteoye, 1922. decemb«r hó 31.
7,142.179 | 7t Orazágh Jenó s k.
•_©T. MaynU.
Az Igazgatóság: Choma Ödön elnök. dr. Hajós Sándor, dr. Csempesx Kálmán, dr. Marton Imre, Franki Gyula, Tóth János, Llcht Sándor, dr. Pozsogár Kezső
Fenti, mérleg-számlát átvizsgáltuk, a vezetett íó- és segédkönyvekkel összehasonlítván, mindenben egyezőnek és helyesnek találtuk.
Lctenye, 1922. december hó 31. , , ,
A telágyelő-btsotUág: Hertelandy Ferenc, Uitner Lipót és Olgyay Lajos.
UZLETMEQNYITAS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönaég bec*es tudomására ho>ni, hogy Erxaábet tár 15. azám
alatt, a volt Seidmann-féle házban, a királyi tőrvényszék átellenében „SZARVA S"-liox címzett
divatáru-üzletemet megnyitottam.
A tisztelt közönség b. pártfogását kérve vagyok
• tU.tel.ttal $tefn VilmOS kereskedő.
Olcsó és pontos klszolsaias! ""
ÉRTESÍTÉS.
Van sxercncsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy
üvegezési vállalatomat
kibővítettem és a mai naptól fogva mindennemű Qveg- és porcattánáruk, valamint vendéglői fslsserelések
a legjutinyojabb arbna szerezhetők be. Kérve szíves támogatásukat feji
Stern J. KáiMáN
ÜTCgdat í. kípk.r.t.U.I vAJlalat.
Kazinczy-utca 17-19.
Keveset használt
kukoricadaráló
eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Saját jtyártmloyu prím. idei
savanyított káposztát
bors, kömény és babéi levéllel fűszerezetten cirka 20> kilogrammos keményfa bordókban
Vagontétetekben vagy hordánként legolcsóbb napi áron szállít
KÖRÖS Y LÁSZLÓ
export-import
BUDAPEST, VI., Deák-tér 3. sz.
Telelőn > 17-S7. S&fóoydoi: .Pomni- Budapest.
Bérkocsivállalat
80 «v óta fennálló, mis elfonlaltsiK miatt Keszthelyen, 3 pár lóval, 2 omnibusszal, 7 üzemképes kocáival, 1 teherkocsival, s minden felszereléssel eladó. Bővebbet a kiadóban.
A keresetadd törvényben
elókt
Illetmény betU-jegyaék Alkalmaxottek nyitván-
tartási könyve .
Raktárkönyv Pénztári napló H.grend.léMk könyve Anyagnyilvántartást könyv
iSa,
Forgalmi adókönyv
, minden taúfíl.
üzleti könyv
ltgjobban kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és papirkereskedéseben
NAGYKANIZSÁM
Anyag ás árubeszerzési Uö*yv
Nvomstott a laptulsjdonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdálában.
62 évfolyam
Nagykanizsa, 1923. február 13. Kedd
34. szám.
POLITIKAI NAPILAP

|«*rkM(Wi«( 4* klsdthlTMol rö-ot IS. faUrarban-TaUfon 7*. iiim. Egyes szám ára 10 korona,\' Ktuna«t**l 4rak: Brr btaifrt SOO.— X Három hónapra OflO.- K
Utópiák a valóságban.
PI»ton „ÁllamM-s, Morus Tamás „Utópiá"-js, Kropatkin éa s többi álmodók ábrándjai mellé Wilson „Népszövetségbe sorakozik Célja: a világbéke realizálása volna, a háború, a/ erőszak és jogtal»ns<g kiküszöbölése, egy, a nemzetek fölött álló pártation és teljhatalmú bíróság uljén. S/ép eavmc ez is, a valóság és az rmberi természet azonban elgáncsolja derék szándékát.
Most válik törvénnyé Magyarországnak a Népszövetségbe való felvétele. A forumon elhangzott nyilatkozatok megvilágítják ennek az elhatározásnak n hátterét.
Mi azegény, kifosztott, gyenge ország minden támi*d >$ ellen védtelenül állunk, mi sokat már nem veszthetünk, ellenben követeljük azt w kevés jogot, amit a trianoni szerződés nekünk biztosit és ennek valóraváltását ;iiztük ki o legközelebbi célul.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a népszövetiégi intézménynek igen sok és főbenjáró hiányos sága van. Tudjuk, hogy sok esetben r;pm nyújt mÓdot igényeinek, jogainak kielégítésére és gyengének bizonyul otí, ahol erősnek kellene lennie. Azonbiin mindumel-lett, hogy mi a trianoni szerződést soha igazságosnak elismerni nem fogjuk, be kellett lépnünk, mert a népszövetségi nlrprlv módot nyújt a békeszerződések békés uton való revíziójára.
Curzon lord, az angol külügyi hivatal vezetője most nyíltan kijelenti, hogy a sevresi szerződés teljesen elhibázott, mert nem veszi figyelembe\' □ tőrök nemzetnek az élethez való jogát. Ez a kijelentés igen nagy jelentőségű, mert a szer* ződéslánc e!sŐ szemét megsemmisíti. Igaz, hogy akármint tsgadja is a nemes lord azon feltevés lehetőségét, hogy ő ezen tudatra á török fegyverek hatása alatt jött rá, mi azt hisszük, ezen megismerést igenis a török fegyverek türelmetlen ereje siettette- De eljöri az idő, amikor ugyanezt be fogják vallani nemcsak áz illetéktelenek, hanem maguk n felelős férfiak is, hogy a trianoni, st. geimaini és versaiUesi békék alapjaikban elhibázott alkotások.
Abban a pillanatban, amikor ezt beismerik, s talán nem a fegyverek nyomása alatt, hanem a józan szükaégesség belátásával, akkor lesz itt az idő és lehetőség, mely nekünk a Népszövetség keretén belül egy békés revizió véghezvitelének módját megadje. \'
Teljes tudatában saját igazunknak, tudatában a velünk történt igazságtalanaágnak, tudatában a
Népszövetség véges eszközeinek és tökéletlenségeinek, csatlakozunk hozzá, mert egy vékony kla hidat nyújt elénk, melyen égy tűrhetőbb és becsületesebb élet felé haladhat nemzetünk.
A nagy nemzeteken múlik, hogy ezt a hidat fel ne égessék, hogy az utópiából legalább egy kis/rész realizálódjék — és akkor az utópia többet teljesített, mint a-legtöbb utópia.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága a közigazgatási reform elhalasztása mellett.
A mai időket nem tartja alkalmasnak a reform keresztülvitelére. —Tisza-arcképleleplezésí ünnepély a kormány és nemzetgyűlés tagjainak részvételével. — A gynlafehérvórl „koronázás". — A törvényhatóság az iiiségadó köziga gatásl nton való behajtása ellen — A megyegyülés első napja
— Saját tudósítónktól. — Dr. Tarányi főispán ajánlására Somogyi Józoef és Molnár J»nos körjegyzőket választották msg 11 bizottságba.
Majd megalakították az állandó
bíráló választmányt az 1923—1925. évekre. A jövedelem, vagyon-s hsdí-nyereség-ndók másodfokú megállapítására hivatott adófelszólomlási bizottságot dr. Szigethy Károllyal és Ádám Róberttel egészítették ki.
Rónay Pál lemondott tvh. bizottsági tr»g helyébe Engelhardt Ferencet választották.
A közgyűlés nagy éljenzéssel vette tudomásul a belü yminiszter leiratát: Dr. Tarányi Ferenc főispánnak Vasvármegye főispánjává való kineveztetését illetőleg. Tudomásul vette továbbá a törvényhatóság a megyei gyámpénztár, a jegyzői fizetési alnp és jegyzői nyugdíjalap évi zárszámadásait.
Tiszaemi ók ünnepély. Dr. Brandt főjegyző tudomására adju n kö/gy ülésnek, hogy előző határozatához képest a vármegye megfestette a nagy magyar Tis7o István gróf arcképét, most határozza meg a közgyűlés az arckép-leleplezési ünnepség idejét.
Az állandó választmány azon javaslatát, mely szerint Tisza István grófnak arcképlrleplezési ünnepélyét inárdus 12-én, délelőtt 11 órára javasolj* megállapítani, mely ünnepélyre a nemzetgyűlést és n kormányt is kívánja meghívni 1 a díszközgyűlésen dr. 7arányi Ferenc főispán elnököl, mig Mesterházy Jenőt az ünnepi beszéd elmondására fogják felkérni. A közgyűlés egyhangúlag magáévá teszi és elfogadja az állandó választmány javaslatát.
A jóvátétel ellen. A Magyar Nemzeti Szövetség azon átiratát — miszerint a vármegye a fenyegető jóvátétel ellen a nemzetgyűlésen feliratban tiltakozott, nagy helyesléssel elfogadta.
Zalaegerszeg, februcr 12.
Közepes érdeklődés mellett nyitotta meg dr. 7arányi Ferenc fő ispán ma délelőtt tiz órakor s vármegye törvényhatósáyi bizot\'.ságá nak februári közgyűlését. A délutáni gazdagyüléare való tekintettel sokkalta több bizottsági tagot v«ir tunk a megyegyülésre. Valószínű leg a rossz vonatcsatlakozna és t«-lán a reggeli havazás is visszatartotta n megyebizottsági tugokat n zalaegerszegi útról. Nagykanizsáról többek között ott láttuk Nóvák J»» no.< v. képviselőt, Ujnépi Elet Ernőt, Kövess Jenőt, dr. Plihál Vik tort, stb.
Az elnöki úsztatnál n főispán jobbján Bődy Zoltán alispán, H^nn János tb. főjegyző, a főispán titkára, lakásügyi kormánybiztos, dr. Terbócz vm. aljegyző, mig baloldalon dr. Brand Sándor varmegyei főjegyző, stb. foglaltak helyet.
Napirend előtt.
Napirend előtt többen felszólaltak, hogy a törvényhatóság intézkedjék a rézgálic szállítási dijának leszállítása iránt, mert a rézgálic nem luxuscikk. — Nóvák János indítványozza, hogy a törvényhatóság írjon fel a földmivelésügyi miniszterhez és utnléssal a rézgálic amúgy is horrens árára, kérje a szállítási dij leszállítását. — A köz gyűlés ily értelemben határoz.
Majd áttérnek a napirendre.
Aliapánl jelentés.
Az alispáni jelentés tudomásulvétele után — melyet vasárnapi számunkban főbb vonásokban ismertettünk — dr. Tarányi Ferenc lemondása folytán megüresedett közigazgatási bizottsági tagságra nagy szavazat-többséggel Erdős Zsigmondot választották.
lakács Mihály indítványozza, hogy a most betöltésre került egy tag mellé még két másik tagot és pedig a közigazgatás szempontjából körjegyzőt válasszanak a közigazgatási bizottságba.
A közigazgatási reform .. .
Pes> vármegye közönségének azon átirstához, miszerint a vármegye uj elrendezése és a közigazgatási reform végrehajtása tartassék függőben, úgyszintén a közigazgatási reform és annak napirendre tűzése elleni tiltakozó átiratához, nemkü-lönben Baranyavármegye közönségének azon átiratához, hogy a közigazgatási reformja az ország területi épségének visszaállítása utáni időkre halasztassék el — ax állandó választmány javaslatára a törvényhatósági köz gyűlés egyhangúlag hozzájárult. mert a mai nehéz Időket nem tartja alkalmasnak ezeknek a nagy kihatása reformoknak keresztülvitelére éa teljesen fentrirtja a vármegyek orszHgoa kongreaazaaá-nok. ebben a kérdésben hozott határozatát.
A főispán határozattá emeli.
Ad acta...
Biharvármegye törvényhatósági bizottságának azon átiratát, hogy a vármegye tiltakozzék u gyulafehérvári úgynevezett „koronázás" ellen — noha érdemileg teljesen azonosítja magát vele — a mai kBI-politikal helyzetre való tekln tettel, nem tartja alkalmaa-nak arra, hogy tárgyalgassák, igy annak irattárba helyezését rendeli el.
Egy kla vihar.
Majd Bődy Zoltán alispán beterjeszti jelentését a Horthy-inség-ákcióról, melv szerint ax akció a mai napig 10 vagon liaztet és 8 millió koronát eredményezett. Ebből 2 vagon liszt Kanizsának, 2 vagon Egerszegnek jutott, a többit a járások között osztották szét. Majd bejelenti, hogy eddig még be nem adott inségadónak közigazgatási nton való behajtásét kérelmezte a minisztériumtól, esetleg engedélyt egy külön jótékonysági adónak kivetésére.
Dr. Farkas Tibor szerint ez a felirat sérti a közönséget. Nehezményezi, hogy a törvényhatóság tudta és határozata nélkül történt.
Bődy alispán utalt srra, hogy az adózók csak egy kis része tett eleget kötelezettségének és s/olgáltatta be a kivetett inségadót, ez késztette srra, hogy a miniszterektől az zdónak közigazgatási uton való behajtását kérje. — Azonkívül az egyenlő teherviselés szempontjából is kellett ezt megtennie.
Dr. Farkas ujabbi viszonválsszá-bsn óvást emel és tiltakozik az inségadónak közigazgatási uton való behajtására. Lehetetlenség jótékonyságot kényszer utján gyakorolni.
ZALAJ KÖZLÖNY
1923. február 11.
Nóvák János: A keresztény szeretethez tartozik az egymáson való segités. Azonban nézzünk magunk körré. Budapesten nem lehet jegyet kapni egy-egy szinházi előadásra. Kanizsán ugyancsak minden mozi, minden mulatság tömve, zsúfolva. Azért nagyon óvatosak legyünk az ellátatlanok listájának összeállításánál. Majd felsorol eseteket, smikor egyesek s Horthy-skciőtóí lisztet, zsirt, stb. kapnak — és egy-egy esti előadás árát 330 -500 koronát
személyenként vigan reszkíroznak. Felsorolja a „munkanélküliség" terén tapasztalt visszás állapotokat. Majd megállapítja, hogy az eddig gyűjtött 10 vagon liszt és 8 millió korona készpénz teljesen elegendő sz Ínség enyhítésére. Ezzel az eredménnyel fejezzék most be s gyűjtést. Hozzájárul dr. Farkas indítványához, hogy az inségadot ne közigazgatási uton hajtsák be.
(A közgyűlés Nóvák g-avnit nagy helyesléssel kiséri.)
Body alispán hosszabban válaszol Nováknnk. Ugyancsak azon nézetet vallja, hogy munkával kell segíteni a munkanélkülieket. Egyébként ha fel is irt a miniszterhez, ez nem jelenti azt, hogy a törvényhatósági bizottság nélkül intézkedhetik. Várják meg a miniszter válaszát, amit a legközelebbi közgyűlés elé fog terjeszteni.
A közgyűlés ily értelemben veszi tudomásul az alispán jelentését.
A keszthely-vidéki helyiérdekű vasút rt. igazgatóságába Bödy Zoltán alispánt és Odor Géza pénz-ügyigazgatót válasszák.
Majd Petőfi Síndor és Madách Imre születésének századik évfordulója alkalmából két 1000-1000 K-val jutalmazandó pályaműnek kiírását határozták el.
Ebéd idő lévén, a bizottsági ta-
Íok lassankint el-elszállingóznak,
ogy még a kÖ7gyülés bezárása elŐ\'t a fehér asztalhoz ülhessenek. (*)
Kállay Tibor éa Rassay afférja.
Budapest, febr. 12. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A liberálisok és demokraták legutóbbi vacsoráján Rassay Károly beszédében többek közt ezeket mondotta:
.Erre az útra, amelyen járok, kötelez engem Nagykanizsa válasrtó közönsége is, mert a törvény és tisztesség nevében nem Kállay Tibor pénzügyminiszter, hanem én vagyok Nagykanizsa képviselője."
Kálay pénzügyminiszter Rüssay-nak ezt a kijelentését magára nézve sértőnek találta és lovagias útra terelte az ügyet. A miniszter megbízásából Ráday Gedeon gróf és Perényi Zsigmond báró vasárnap felkeresték Rsssayt, hogy tőle felvilágosítást kérjenek, mivel azonban otthon nem találták, levélben kérték fel megbízottéinak megnevezésére. A megbwotiak még a mai nup folyamán tárgyalnak.
A törökök ma már akcióba lápnak?
Páris, febr, 12. (Express/ távirat.) A török koimány közölte u szövetségesekkel, hogy február 13 ike, tehát a keddi nap után visszakapja akciószabadságát. A francia kormány ebben a kérdésben érintkezésbe lépett az angol kormánnyal. A szövetségesek határozatukat eddig nem változtatták meg, ugy, hogy a törökök esetleges ellenséges intézkedéseire a szmirnai szövetséges hadihajók fegyveresen Jognak válaszolni.
Az egerszegi gazdagyülés.
Az Alsódunantuli Mezőgazdasági Kamara a gazdák érdekében. — A gyűlés üdvözlő sürgönyt küldött a kormányzó urnák és nagyatádi Szánó Istvánnak. — Hogyan folyt le a gazdagyülés.
Zalaegerszeg, február 12.
Sajna, hogy Zala gazdáit nem hatotta át az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara által rendezett gazdagyülés jelentősége ugy, amint kellett volna. Hiszen a magyar mezőgazdaság fejlesztése, versenyképessé tétele, gazdáink felvilágosítása, nevelése, tanítása — célja egy egy ilyen gyűlésnek, amelyen « magyar mezőgazdaság legkiválóbbjai szólalnak fel. A zalai gazdák nem oly számban jöttek el erre a gyűlésre — amely az ő ér dekeik megvédésére rendeztetett —» mint ahogy.in elvártuk volna. Jobbára ugyanazon arcokat láttuk ott, mint a délelőtti megyegyűlésen. Bántó részvétlenséget és . közönyt állapítottunk m-g, mely semmivel nem menthelŐ.
A gazdagyülést délután 3 óra után nyitotta meg a vármegyeház közgyűlési termében gróf Hoyos Miksa. Magasszárnyalásu beszédben foglalkozott Csonkamngyarország helyzetével. Beszélt az elkapcsolt részekről. — Nagy bánatunkban nem szabad elveszíteni hitünket, bizodaimunkat. Gsoniramsgyarorszá gon dolgozni kell, mert itt is lehet dolgozni. Majd hosszabban ismerteti a Mezőgazdasági Kamara célját.
Horváth J>-nő az Alsódunáotuii Mezőgazdasági Kamaru igazgatója beszelt ezután. A gazdiknak hitel igényeit ki kell elégíteni. Fokozni kell az exporto>, csökkenteni az importot. Nekünk nincs szükségűnk párisi luxuscikkekre, nincs szükségünk idegen cukorra. LeMétővé kell tenni azt, hogy a magyar termelt anyag nem mini feldolgozott áru kerüljön vissza, dc magunk dolgozzuk Jel. Nincs szükség brüsszeli Csipkérr, párisi selyemre. — A mi
— Saját tudósítónktól. — világszép ásszonyoink magukszőtte és csináita varrottasban épp oly szépek — mint a selyemben. Addig — mig külföldi luxuscikkeket hozunk az országba, nddig a valuta feljavításáról nem lehet be g\'élni. Majd adóz Rubinek Gyula emlékének. Majd beszélt a gyógy-növénytermelésről, amit rendkívül figyelmébe ajánl a gazdáknak, mert ebből különös hasznot lehet csinálni.
Asztalos ti\'.kár ismerteti a Kamara céljait: terménykiállitás, terményvásár — melyre különösen Nagykanizsa városa lenne alkalmas, állotkiállitás rendezése, az állattenyésztés felvirágoztatása, a szőlészet és borásrat uj alapokra helyezése, stb. stb.
Skita kuposvári titkár az állattenyésztés fokozásáról, Spiegel Szig-fried s soproni kereskedelmi és iparkamara elnöke a Kamara nevében üdvözli a gazdsgyülést, mely-lyel együtt akar működni. Beszélt még a budapesti OKH kiküldötte. A keszthelyi gazdasági akadémia hallgatóinak nevében Farkasovszky Ferenc II. éves hallgató mondott köszönetet « mensa támogatásáért. Nóvák János, hosszas beszédben rámutstott a földreform hézagaira, dr. Tarányi Ferenc főispán a borértékesítésről, Malatinszky főtanácsos gazdasági kérdésekről, ujnépi Elek Ernő a termelésnek biztos alapokra való helyezéséről beszélt.
Végül u gazdagyülés táviratban üdvözölte a kormányzó, ur őfőmél-jóságát és nagyatádi Szabó Istvánt.
A gazdák sok tanulsággal gazdagabban — hét óra előtt befejezték gyűlésüket. (*)
A postások müsoros-láncestélye.
A kanizsai poSjtások nevéhez méltóan folyt le szombaton este a pos-táslv»!^&mit mesesen sikerült előadás előzött meg. Különös fényt kölcsönzött a postú-bálnak tber-hardt kö.ponti pos\'.a- és távirda-igazgatónak jelenléte, aki a kanizsai postások meghívására jött le erre az alkalomra. Az estén ott láttuk Kanizsa társadalmának vezető köreit, akik mint ami derék pestá-aaink iránt érzett különös nagyrabecsülésüket kifrjezendő — eljöttek, hogy egyrészt végigélvezzék azt a kitűnően összeállított é% gonddal betanított nivós műsort, amit a postások előadtak, másreszt hogy jelen legyenek és együtt töltsenek el egy nagyon kellemes báli estélyt. Amint előre megjósoltuk —■ a termet az utolsó helyig töltötte meg o közönség. ugy, hogy erős a hitünk, hogy a páratlan erkölcsi siker melleit anyagilag is elérték derék postásaink a célúkat.
A műsort a postásdalárda által szépen előadott „Hiszekegy"-gyel nyitották meg Büchler Mór karnagy ügyes vezénylete mellett. — Józsa Mici, Főtér Gizus és Böhm Manci üde Mimóza- ballettánca oly frenetikus hatást váltott ki a nézőkből, hogy percekig megtapsolták és megkelleti ismételniük. A három urleány oly finomsággal és
oly biztonsággá! lejtette a szemetgyönyörködtető disztingvált ízlésű kompozicióju bulletszámot, mintha .hivatasos ballettáncosnők lennének. Bullelkosztümjeik választékosak voltak. Schuhmann posta- és távirda-titkár igazi virtuozitással előadott cselló zeneszáma, melyet Jager Ist vánné nagyszerű zongorajátékával kisért — ugyancsak nagy tetszést aratott, harsay Gizus éa Papp La jos jasz-táncn pompás volt. A kö-?önség tomboló tapssal jutalmazta. Harsay Gizus most valóban elemében volt, a jasztánc minden szilaj-ságát és szenvedélyességét vitte be táncába, partnere Papp Lajos ugyancsok kitett magáért. Táncu-kot szintén meg kellett ismételniök. „A vonós négyes" cimü bohózat kitűnően illeszkedett be ebbe a műsorba, amelynek célja volt: a közönségnek minél kedélyesebb estet szerezni. Ezt fényesen el is érték. A közönséget állandóan derültségben tartották. A azereplők közül a pálmát Engelleiter Rezső vitte el, cki Salgó kereskedősegéd személyében oly pompás alakítást nyújtott, hogy egész jelenete alatt a közönség nevetőizmai egy pillanatra sem tudtak megpihenni. Pintér Nándor--hálás szerepét ugyancsak kitudta aknázni. Egyedi Valéria kitűnően adta a felcserepedett nagykereskedő feleségének szerepét, mig Horváth Jenő tökéletes Schwarz Manfrédot alakított. Tóth Tercsike bájos leányszerepe, Metz
Mancika ennivalóan kedves szoba-cicája, valamint Dippony Károly és Haspel Pál „zenészek" nagyszerű összjátékukksl sok-sok megérdemelt tapsot arsttak.
A postásdalárda szép, hangulatos kurucdalai fejezték be a műsor számait, amely után tánc következett, mely reggel hat óráig tartott.
Az estélyen a nagyszámú, válogatott közönség nagyon jól érezte magát, mindenki a legkedélyesebb hangulatban mulatott. (*)
HÍREK.
— Személyi hir. Kolbenschlag Béla Zalavármegye volt főispánját, belügyminisztériumi államtitkárhe-lyettes, Balatonfüredről, ahol megrongált egészségi állapotának helyre állítása végett időzik — tegnap Kanizsám érkezett. A volt főispán a Centrál-svállóban lakik.
— Viaszahelyezés. A vallás-és közoktatásügyi miniszter Jutási Istvánné nyűg. állami tanitónőt állásába visszahelyezte.
— Orvosok társasvacsorája. A nagykanizsai és környékbeli orvosok folyó hó 15-én, csütörtök este 8 órakor a Polgári Egylet ven déglőjében társasvacsorára összejönnek.
— Az altisztibál ma este 8 órakor kezdődik a Polgári Egylet termeiben. Eddig rendkívül sokan váltottak elővételben jegyet. A mai estély — mely farsang utolsó napja — páratlanul fényesnek ígérkezik.
— Gondnokság. Lsczó Géza zaLpataki (nagyfernekági) lakost a zalaegerszegi kir. törvényszék gondnokság alá helyezte.
— A Katolikus Legényegylet szinielőadással egybekötött tánc mulatsága a legkedélyesebb hangulatban folyt le. A szereplők valóban minden dicsératet érdemelnek. Kér, hogy lapunk\' mai szük terjedelme miatt nem tudunk az egész estéllyel és a három előadással ugy foglolkozni, mint ahogy ezt a végzett munka megérdemelné. Minden egyes szereplő, külön-külön — pompásan megállta a helyét és egy nagyszerű összjátékot produkált. Sajnos — ^ogy a közönség még mindég nemt&pártolja ugy a Legényegyletet — amint az megérdemelné. A fáradhatatlan Ketting zenetanár és a Zrínyi jeles zene-karv, nemkülönben Szabó István és Lengyel főrendezők, főleg Harsay Gizus tánctanárnő különös elismerést érdemelnek. A főérdem azonban itt is ismét Eperjesy Gábor elnökéé, aki csodálatos buzgalommal és ügyszeretettel fejleszti az iparosifjjk körében a kulturát, a művelődést.
— Egy leányt temettek . . . Oly megindítóan szomorú egy hir: meghalt egy leány . . . Mélységes részvét markolja meg szivünket.: egy fiatal, napsugaras mosolyú leány, kinek szép hófehér lelke tele reményekkel, ideálokkal, aki szüleinek és hozzátartozóinak minden reménye, öröme és vigasza, aki az Élet küszöbét, a küzdelem nagy arénáját alighogy átlépte — a kérlelhetetlen mars Imperátor szerétéitől elrabolta.
Schiller Ilonka a kanizsai Frank kefegyár fiatal, reményteljes tisztviselőnője váratlanul rövid szenvedés után elhunyt. Tegnsp temették el óriási részvét mellett. A temetésen a gyászoló családon kívül ott voltak a Frank és Társa cég tulajdonosai, tisztviselői és munkásai és a részvétteljes közönség beláthatatlan tömege.
ijllal KÖZLÖNY
A nagykanizsai OV állomás személyzete az államosítás ellen.
KQIdöttség Gordon Róbert vezérigazgató előtt. —-Gordon Róbert válasza\'.
A róm.i konferencia. —
Nagykanizsa, február 13.
A tegnap déli 1 óra 5 perckor berobogó gyorsvonattal érkezett a nagykanizsai délivasuti állomásra leleszky János v. pénzügyminiszter, Gordon Róbert, a DV vezérigaz gatója, hrnyei pénzügyminiszteri államtitkár és Fináczy Béla kereskedelemügyi miniszteri tanácsos, akik a napokban kezdődő római nemzetköti vnsutügyi konferencián mint magyar delegátusok a DV ügyeinek elintézésére indultak el. Távirati értesítés jelentette, hogy az előkelő kiküldöttek Nagykanizsán óhajtanak megebédelni a a rendelkezésre álló rövid időt felhasználva, a DV egé»z személyzete Pcirik felügyelő vezetésével tisztelgett Gordon Róbert vezérigazgató előtt, hogy tiltakozzék a tervbevett álla raositás ellen.
Ahogy a gyorsvonat befutott az állomásra, harsány éljenzés köszöntötte a szalonkocsiból kilépő vezérigazgatót, aki fogadta az állomásfőnök jelentését. Ezután Petrik felügyelő a nagykanizsai DV állomás összszemélyzete nevében üdvözölte Gordon Róbertet és többek között a következőket mondotta:
— A Délivasut alkolmuzottai aggodalommal látják a DV államosítására irányuló törekvéseket. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy az eddig különálló és nemzetközi viszonylatban is elsőrangúnak elismert intézményt a Máv kereteibe olvasztanák be. Súlyos csorbát szenvedne ezáltal a"i5V alkalmazottak kollegiális együttérzése, a be követke/ő áthelyezések pedig teljesen tönkretmnék a hosszú evek fáradtságos munkájának eredményeit. A DV alkalmazottak egzisztenciájuk megtámadását látják az éllamositásban és ezért kérik, hogy a vezérigazgató ur Őméltóságu fgye-
— Saját tudósítónktól. — kezzen ezt a tervet elejtetni, ha pedig ez nem sikerülne, a római konferencián éppúgy — mint az országban — eddigi atyai jóindu latával védje meg ezután is a DV alkalmazottak érdekeit, azoknak az alkalmazottaknak az egzisztenciáját, akik féltő szeretettel viselik szivükön a DV sorsát.
Az éljenzéssel fogadott beszéd után Gordon Róbert azonnal válaszolt a küldöttségnek.
— Nem tőlünk függ — úgymond — sem a magyar kormány velünk utazó képviselőitől, hogy államosit-ják-e a DV-t vagy nem. Mi minden lehetőt el fogunk követni arra nézve, hogy ez a terv. amely végeredményében a ma egységes DV szétsxaggatását jelentené, ne valósulhasson meg. Ha mégia megtör ténik, arról biztosíthatom a személyzetet, hogy sem-egzisztenciális, sem személykérdéiekben nem fog juk engedni a DV alkalmazottak szervezetét megbontani. Köszönöm a ragaszkodásnak ezt a kifejezését, köszönöm és el is vártam. Ezután is mindent el fogok követni arra, hogy az önök érdekeit mindenhol megvédjem.
Gordon vezérigazgató beszédét hatalmas éljenzés követte. A delegáció tagjai ezután az étterembe vonultak, ahol Antal Jenő szemé-lyes felügyelete alatt díszített asztal már várta őket a pompás ebédre, mely a legjobb hangulatban folyt le. fcbéd után a delegáció minden egyes tagja elismerését fejezte ki a kitűnő ételek éa italok, továbbá a felszolgálás elsőranguságért Antal Jenőnek, majd felszálltak a szalon-kocsiba és 1 óra 45 perckor a gyorsvonat kirobogott a magyar delegátusokkal a pályaudvarról. (o)
1916. február 11.
— Buzaparitásban kérik a dohány beváltási árát. — A
dohánytermelők országos szövetsége tárgyalásokat kezdett a pénzügyminiszterrel az idei termésű dohány beváltási árának megállapításáról. Az eddigi árak nincsen-nek arányban a termelési viszonyokkal és a szövetség a buzaparitás aUpján kívánja megállapítani azokat.
— 240 papírkorona egy ezüst korona. A nemesfémpiacon ugrásszerűen emelkednek az árak. A nemesfémiparosok szövetsége a következő hivatalos árfolyamokat állnpitotta meg: 14 karátos arany fazon nélkül 1500 K., feldolgozott platina 9500 K, a 900 ezrelékes ezüst 60 és fél. a 800 ezreléke* 58 és fél, a 750 ezrelékes 54 K grammonként. Hasonló »z emelkedés a nemesfémpénzek piacán. — Ezüat egy koronás 240 korona,. 2 koronás 480, 1 forintos 640, ezüst 5 koronás 1210 korona. Forgalom közepes. Irányzat tartott. Aranypénzek: 10 koronás oranv 7000, 20 koronás 14000. Forgalom kö zepes.
— Milyen egy bácskai sváb lakodalom. Az egyik jómódú sváb községben az elmúlt héten
. hármas parasztlakodalom volt, aoie-/ lyen, tekintet nélkül a jelenlegi nagy drágaság!a, 400 személy vett részt, akik a következő étel- és italmennyiséget fogyasztották el: 2 darab másfélmázsás sertés, 3 borjú. 37 pulyka, 15 liba, 129 tyúk, 50 kgr. marhshus, 250 kiló kenyér, 120 tepsi rétes; a sütésekhez ezenkívül elhasználtak 2000 tojást, 60 kiló vajat, 100 kgr. cukrot, 200 kgr. nulláslisztel, 35 kgr. túrót. A lakódalmi ebéden és vacsorán mindössze 800 liter bor fogyott el. ...
— A mezőgazdaság állapota. Az időjárás enyhébbre fordultjával bekövetkezett olvadás és az utóbbi napok esőzései folytán a szántóföldek talaja bőségesen el van látva nedvességgel, sok helyütt annyira, hogy nem is lehet eszközökkel földekre menni. Az őszi vetések, különösen a\'koraiak, szépek és üdék, a későbbi vetések gyengébbek. Enyhe, napos időjárás volna kívánatos kedvező fejlődésükhöz éa az elmaradt talaj-munkák végzése szempontjából is. Az állatállomány teleltetése nehéz
* próbára tette ezidén a gazdákat, szerencse, hogy a szűkes takarmányozás mellett nagyobb mértékű járvány nem lépett fel sehol. A takarmányozás azonban még tovább is nagy gondot okoz.
— Eljegyzés, DinhoJ Imre a „Pátria" gyár tisztviselője eljegyezte Frey Terust.
— Meghívó. A Nagykanizsai Kcr. Szociális Egylet ifjúsága folyó hó 13 án, azaz húshagyó kedden nagyszabású jelmezestélyt tart 8 órai kezdettel, melyre a táncked velő ifjúságot tisztelettel meghiuja a Rendezőség.
— Házasság. Fischl György molnári-i gyáros, tart. hsdnagy, folyó hó 10-én házasságot kötött Balatonbo*láron Fleiner Olg >val, Flelner Ödön szálloda tulajdonos leányával.
— Orvosi hir. Dr. WelvárIh Dezső " csecsemő- és gyermekorvosi rendelőjét Nádor-utca 10. szám alatt megnyitotta. Rendel 11—1 S-ig és 1-4-ig.
— Üvegezést és kitteléat
(kittolést jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken \\fcjnovits k Jenő Magyar-utca 24.
— Szent Ferencrendi templom orgona és harang alapjára befolyt adományok: (Foivtaus) Szerecz Ferenc, id. Vincze Kálmán, ózv. Nemeih Isivánné, özv. Kcncz Jozsefné. Bodor Fercnenc, Bodor Anna, Fiiszár Terézia, H«ft\'?r József Seoók Karoly,özv. FerlinczGyörgyné, özv Benkő Fererccné, Szcuicr János, özv. Cssgrán Ferencé, Dómé Fciencné, özv. Nagy Jánosné, Hcrczc* Gvörgy, özv. Majer Miháiyné, Tóth István, Csákányi István, KrAlics GyÖrgyné; özv. Fiorencz Miháiyné, ózv. Fülöp Isivánné, Horváth Vjncéné, özv. Kovács Lajosnó, Daiíí Erisébet, F-ics Annu, Meichl Jinosné, Viola Katalin, Nováczky István, Tisiér Józssf, Boros Katalin, özv. Ferlincs Gyórgyné, Szeles Pálné, Horváth János, Özv. Görög Gyuláné, Szmo-dics Györgyné, Kianka Józsefné, Csetc József, Magasházi József, Po-pesnyák Kataiió, Kovács Vendciné, özv. Argent Jánosné, özv. Ferlinc Györgyné, özv. Halász Miháiyné, Csányi János, Varga Károly, Varga Károlyné, Spirk Rókusné. Jeszenkó Aniainé 100—100 K. (Folyt, köv)
— Vadböröket, nyul, róka, stb. leg-magasabb árban v«sx«k. Bxabó Antal (egy veiket eskedő
— Hamlafogakat, aranyat,
ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár ut 2. szám (Fő-ut és Sugár ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvételik.
— MUvéazeatély a Szarvas kávéházban. Ha jól akar mulatni, nézze meg ma húshagyó kedden este Kaposy Magda, Zsarun v. taffj\'t Hodosy Magda tánemüvésznő, Hegedűs telepatikus és humoros mester bűvész fenomén, Mr. Nichol-son exentrikus tánckomikus felléptét. Kezdete fél 9 órakor. Belépődíj 100 korona.
— Uxanla. "ICoj.t—»z<iJu (i 1 7—fii 9 ,Auii\'c< m ndon aiMony ért*, ameiikai t«r-*a J4I-.1.1 jr.»m* főszerepben ( Ur- CiuiVall Joiint; K -vi-rj müsar: .Seff, uiint ripoiter*,
Próbálja mag Ön ls és meRiyr*-*«\'»..ik rola, hogy • Kli.II I* hunsnyafcot >Jcjc-ben békebeli anyagból kcszult harisayak, zoknik a legtaitóí-bbak és ugyanazon stinu ci miiióiégu pamutból bármikor rncgfojc;-hetók, Siombkthcly, Széli Kálmán utca t>.
— A Világ-mozgó mai ctodás iuusO-ráta felhívjuk o.vayiink figyelmét. CNudc Farrérc vilighliü regénye. .Aki ült* cimú uun .Sikoly a* rjtzukában* c. 6 felvonást amerikai unadalmi J/ama kerül bemutatóra Mac Muray feléptével
Értékek:
M»gyax hitel 17300, Osstrák hitel 2300, íiaxal 50 0, Jelzálog 470, Lessámitoló 2800, Kereskedelmi Bank 35000 Ma#yaz-OUsx 700. B«oc»ini 07.ü00, Drasche 33c00 Általános síén 166.000, Ssássvázi 32UOO Salgó-Urjáal ÖO OjO, Urikinyi 1U50OO, Rima (1460 Schlidc 12400, Guttmann 1S500, Naskl\'J7000 Daaica 10900, Klotild 7200, Magyar cukor SOOOüO, Adria 47500, AtUntika 6500, Királysor 8700, Üotnyák-Agrár 1750, Up-ták 3200, Phöbus 6500, Vasra. Villamos 8400, GUella 11300. Konkordia 7950. Déli Vasat 7750.
s
A kormányzó a megyeri árvixnéL
Budapest, febr. 12. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A kormányzó ma meglátogatta a megyeri árviz színhelyét és élénken érdeklődött a részletek felől, az árviz veszedelemmel sújtottak ellátásáról és elhelyezéséről. A törökök általános népfelkelése.
Paris, febr. ÍZ Ax athéni újságok jelentése szerint a szmirnai török parancsnok minden 18—45 év között levő férfit az egész Laventé-ban záazló alá hívott. — Az «ügoS kormány a hajóstársaságoknak azt a tanácsot adta, hogy ne küldjenek több gőzöst Szmirnába, nehogy veszedelem érje őket.
Február 13-ig maradhatnak
a szövetségea hadihajók Szmlrnában.
Konstantinápoly, febr. 12. Az angorai kormány a szövetségeseknek ujabb ultimátumot adott át, amelyben a hadihajók Szmirnából való visszahívásának határidejét február 13 ig meghosszabbítja, de követeli ennek n határidőnek be-tartáaát.
Degontte tábornok szerint a
Ruhr megszállás sikerOl.
Pária, febr. 12. Degoutte tábornok vasárnap röggel Parisba érkezett és délelőtt kihallgatáson volt Millerand köztársasági elnöknél, majd Poincaré miniszterelnökkel, este pedig Mignot hadügyminiszterrel tanácskozott s utána fogadta a sajtó képviselőit. Ait mondta, hogy a párisi tárgyalásaival meg van elégedve.
A Ruhr vidékről semmiféle Iparterméket nem lehet Németországba szállítani.
Páris, február 12. A kormány tegnap jegyzékben értesítette a német ügyvivőt, hogy miután a német kormány ellenállásra biztatja a Ruhr-területen levő hivatalnokokat, mától kezdve ugy a francia, mint a belga kormány megtiltja mindenféle ipari gyártmánynak a meg nem szállott Németországba való kivitelét.
SPORTÉLET.
Labdarúgás. A hosszú téli pl-henő után végre megkezdődtek a bajnoki labdarugómérkőzések, egyelőre azonban csak a fővárosban, ahol ezt a pályák minősége és felszerelése már megengedi, mlg a vidéken a szezonnyitás csak • szebb, melegebb tavaszi napok beköszöntésével és a pályák használható állapotba való tételével fog megtörténni. A fővárosban egy-kettő kivételével majdnem Összes I. és II. osztályú csapatunk sorompóba lépett a tegnapi napon a amint az eredmények mutatják a csapatok erőviszonyai meglehetőien kiegyenlítődtek, ami egy izgalmas és változatos tavaszi fordulót helyez kilátásba. A játék nívója ugyan mélyen alul maradt az egyes csapatok átlagteljesítményének, ez azonban nagyrészt a korai szezonnyitéadak és a játékosok tréninghiányának tudható be. Elfogadható és élvezetes játékot egyedül az MTK együttese mutatott, amely 4:0(2:0) arányban győzött minimális arányban 1:0.(0:0) a MAC fejlődő és máris biztató formát mutatott csapata ellen. Egyéb I. osztályú eredmények. Törekvés—Zugló->0:0. KAC—III. ker. - 1: 1(0:01 Vasas-VAC — 2:2 (0:0).
ZALAI KOZLOm
1923. f.bruirU.
KÖZGAZDASÁG\'
Valuták és dcvlrák:
N»poleon W00. Foci (Loodoo) JWjSO-1MS0, Dollit (New-York) ÜSÖ0-Í736, -Francia frank (Pirit) 1W-17S, MArka (Berlin) 10-11, Olass Ura (Milano) 1S75-1336 OíJtrii koron* (Bécs) 37U-3J0. Ui (Bakerest) 13-H, Sxokol (Prtg.) 78r82 Sv»Je frank (2úrich) 496-616, Dwir (Zágráb) 26-27, Lengyel mirka (Varsó) 7 00--i«00.
Zürichi zárlati
tuiho l 86 Am»t«fd»iü 210 60 HoUaaJU, New-York 632—60 London 2406, Pirii 32üO, Milano 2662, Priga 16.Í0, Bada-esst 20\'ftO, Zigrib 610, Vaxsd 1 40. Wien Mi, SíéfU 340 0»itrik bély. 0 76-50
Termény jelentési
tinta (Ti»«*vWWkl) 12200-12300, earéb 12100-12200, roM 7800-8000, Uk»nnioyirp» M0u8700 t«íírpe 8100-S600. «ab 800^8200, tengert 7900-8000, refxe 14000—14»»0, kotpe 6000 - 6100, köles 8600- 8900.
Budapesti állatvásárt
Marhabot I r. efcé*tb*n 410 - 620, bátulje 460-660, eleje 380—620, 11. r. egéssbeo XSO—367, hitolje 320—340, eleje 220— Növendék maitu: I. r. egétsbeo 330^30, borja (ölött bórb) 670-700, Késsiet: Nagy cnaxha 132, eladás 122, — Növendék meíb. —, eladás —, borjv —, eladás - . Mazfce-bót 640—660, borjabír 1060 — 1100.
Sertésvásár i
FeUteJtii 1800, Elkeli délig 1200, Ore* — Koiépf 636, Köoojru 620, L r. 666, II600 Zeü 920, Ssalonna 760. Uh. bot 640
Felelő* srerkesxiő Benedek Rezső.
Köszönetnyilvánítás.
Édesanyánk elhunyta al kslmávsl nyilvánított részvétekért hálás köszönetet mondunk.
Iledlmayw taítvérek. I
Elsőrendű prima
bükkfaszén
kapható kicsinyben és nagyban
Strém Károiy
tfislfa 4a köaxén aa^ykoroskodSnél
KÉPKIÁLLÍTÁS
a legjobb (■> lefiimertebb magyar festőművészek eredeti festményeiből. Megtekinthető ogéss napon át
SZERB ERNŐ
könyvk.r.ak.désAb.n
Alulírottak fijd.lomtól mejtört ailvvel ludaljlk, ho»y felejthetetlen, ..eretett, áldott jó lein,., teatvér, aósornó ía rokon
SCHILLER ILONKA
mag*ntliztvlielönö
1923. évi február hó 11 én d. e. 7 órakor íletének 22 ik ívében
" Ml. teteme február 12 ín d. u 4 ór,kor
* kőrtemelő h.lotUaM.ib.n . rém. kath. aienteíjhá. a.ert.r-tála ..érint me*áld.tolt 4. örök „yug.lomr. h<lye.<«t.t^
A* enüe«telő saentcn Ise-áldozat február hó 16 án délelőtt 9 órakor íog «« Urnák bcmutattalni.
Najjykaniiaén, 1923. évi február hó 12-én.
Áldás és béke lengjen porai felett I
Schiller l\'ercncné aaül Plelller Zanxaánna ÍJ.i.ny. ; Schiller JiJúlM "eloS Bluinenecheln Bíeke. Schiller Ferenc éa neje ££ TtocfoAanű. Schiller Janó. és n.Je >.»! «»{>•;\'» Klotild.. Schiller M.rtaka, Schiller Vilma .. ffcj. Rác. Gyula. Schiller Aonueks UM»ír.l. «ósoia«, Oelva
A Nagykanizsai Kefe gyár, Frank és Társa cég
lulajdonoaal, lUatviaelői éa munkáei*i mély megiliclö-déaiel jelentik, hat éven át volt lelkii,merete* muok.* tárauk
SCHILLER ILONKA
tlaxtvlaelönő
f. hó 10 én történt várat-l.n elhunytát.
Hűlt telemét f. hó 12 én o. u. 4 órakor helyextOk órók nyugalomra.
Nagykunba., 1922. évi február 12./
Emlékét mindig kegyelettel írl.zHk I
KOVÁCSOK
A.pró hirdetések:
OLCSO,
mert jő, oz elsőrendű anyajből
Argent János
modern dpésrflzlelébac késittt cl»ö
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan iikúioo kéisel dolgozott féket* i% stioet box, cfcavreamt, szárva*, antilop. lakk. selyem és bársoaycipök.
Gyermekcipő «\' különlegességek!
1899/1923.
Hirdetmény.
Zalavármegye alispánjának 577/ni. 1922 számú rendeletére felhívom mindazon szülőket, kiknek 5—10 év közötti világtalan gyermekeik vannak, hogy vallásfelekezet és nemre való tekintet nélkül, a vakok budapesti kir. országos intézeteben nyerendő ingyenes oktatás végett a gyermekek neveit és lakását f évi február hó 20-áig a városi liszti orvosi hivatalban jelentsék be.
Nagykanizsán, 1923. évi leb-ruár hó 9-én.
Polgármester.
A keresetadó törvényben
tlóirt
Illetmény betű Jegyxék Alkalmuxottak nyilvántartási könyve Raktárkönyv PénxtérI n.pló Megrendelések könyve AnyegnyllvúntnrtNsI
könyv Any.jí\' é. érnbe.serxé.l
könyv Forgalmi adókönyv
í taiod.n másfél.
Üzleti könyv
legjobban kepbatö
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- éi papirkeroskoJésíbon
NAGYKANIZSÁN
olcső
VASAT
kapnak
Telefci-ut 7. szóm alatt
SZEGŐNÉL.
(Tlegé rhezleh a lauaszi éa nyd ri eredeti angol férfiszöuelek a
legkiválóbb minőségben.
Kúlönlegeaségek alj kelmékben.
Crapp de chinek minden izlnben •«>
KLEIN lúIStf ÉS TESTŰÉBE.
QUITTNER ARTHUR
394
394
vlU^lt^sl vosetekok, xuotorok, osttlárok, •w — - valamint telofonok. osontok és Jelxö-kóastiUkak felssoralóaót. kaaUly-vlllamtiiirltó borsndox^sát. Klndaa ooinü villamos mankHatok gyorsan aszkősöltatnak. Ssaksseraea vészi motorod tOraAkorosaléset. Klnaennema égők raktáron.
KESZLER JENÓ ES FIVERE
vízvezeték berentioz6 vállalata Fióküzlet és műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. sz. Főüziet: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Talefon: 151-13.
,,, , . „imltnotmO »l»*e«elék bcr<ode»<«l munkáUiok.i, u(Tmlni moJern
Elvállalunk e« cto.cibercnacii.ckít, J«rMd i. .«.»njr»l»U.»«UO
be" n.d..r»ek, "•VornA.a.ok. .»lvO-.»TomA kut.k, kfllflu bá.l vl.»e.e«ék ré.iere xolcatO auloiDatlkuaen n.ttköJö »»lva(tvu bcrci.Jc.í.okcl, kOxpootl lfi(«*
tueU««l* berendeeínekcl »aja« t«rre»í.fl»k .merlm. ...
« i ií í . naludcmictnO vlívciítík ottvrkel, rí« armaturakat, SntAlt-
Raktaron tartUnK : »a. K>m*nco«ot« badoe iarJflk*J«V»t. vArA*r<s Iflr46-
kalirhikaU layeace mo.UOk i» clvictokal, mlndenntraO ba>lartá»l cikkeket, bááof arukat, »ón>anco«ot» konyha <U4ny«k«t. borSaiatl rtkkek. tt«IA pcmetciAket.
Javításokat és átalakítási munkálatokat szakszerűen és olcsón eszközlünk.
-----------------
IQOOOQPQ OQQ0C30C3 QQ QOOOQOOOOQ OQC3QC3QOOOQC300000C
II " I I I 7T a. naa ■ •• < r <• I Al f
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
....... Müvek, folyóiratok, . meghívók,
eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritekok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések 8 minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
1 Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13 h
[oooociooooo ooooooo QDOOQ goooo Qooooooooogogooj
Mvomsiolt a l.ptulaldonosok: Zdai is Gyarmati konvvnyomdijábsn.
62 évtolvnm
Nagykanizsa, 1923 február 14. Szerda
35. szám.
POLITIKAI NAPI
Egyes szám ára 10 korona..
Bl«Oe*t«ál árak I Ksy hónaira aoo.— K a hónarra 860.— K
A társadalmi egyesiiletek
a nemzeti erő kútforrása!, összegyűjtik a nemzeti élet hagyatékait, felhalmozzák a nemzeti jellem legszebb értékeit.
Gazdag tárházukból pótolják azokat a súlyos veszteségek et, melyek az országot időnként egy-egy céltalan küzdelemben sújtják.
A társadalmi egyesületek azok az emelő karok, amik az ország újraépülő falain a legbiztosabb téglákat elhelyezik. Egyedüli biztosítékok abban az emberi erőt meghaladó feladatban, hogy az ezer-éves magyar mult nagyszerű palotájának szétzúzott pilléreit felemelhessük valaha is.
A társadalmi egyesületek kifogyhatatlan forrásaiban felfrissülnek a lelkek, kétség és csüggedés idején ; hitet, nyugalmat merítenek veszély előtt. És erőt, ami megcsörrenti a pörölyt, munkába állítja a kalapácsot, mozgásba hozza a gépeket, megindítja a teremtő munkál és a karokba teremtő életet önt.
A társadalmi egyesületek az or szág védőövei, az utolsó mentőkőtelek, melyekbe a magyarság még megkapaszkodhatik.
Végzik azokat a mentő munkálatokát, amelyekről nem tud gondoskodni a guzsbakötött kormányzat maga.
Rettentő küzdelem ez, melynek nemcsak künn az ország bástyáin, de itt bent a honi földön is javunkra kell eldőlnie és elvégezni azt a tisztitó missziót, melytől milliók megenyhülése függ.
A társadalmi egyesületek a nemzet erkölcsi életének védősáncai.
Mellvédjein a vezetők azok a virrasztók, akik ébreaztgető kiáltásokkal őrködnek a pihenők nyugalma, az ország élete fölött.
Kiáltó szavuk sor> a járja a bástyafalakat és láthatatlan oltalmat terjeszt a tábor fölé: arra a sorkatonaságra, melyeknek soraiban nemcsak minden igaz hazafi magyarnak, de elsősorban azoknak a hivatalos szerveknek kell helyet fog-lalniok, akiket éppen a hivatásuk szólít vezérletre.
A társadalmi egyesületek a val lás és a haza leghűbb őrei. — Testűkkel védik acokat a féltett oltárokat, melyeken az eljövendő hatalmaa keresztéoy M gyarország legszentebb képe lobog. Zászlójuk alá sorakoznia kell mindenkinek, akiben cssk egy szikra magyar önérzet ég. A tömegeknek éppen agy, mint egyeseknek és elsősorban a hatóságok legyenek azok, akik elsőknek sietnek segítségükre, támaszukra 1
Várják az angol-török háború kitörését.
Szmirnában a helyzet kulcsa.
Konstantinápoly, febr. 13. A török-angol összeütközés minden pillanatban megtörténhet. Nicholson tengernagy parancsot kapott, hogy a szmirnai kikötőben semmiféle török harci mozdulatot, csoportosulást vagy felvonulást ne engedélyezzen. Ha mégis megtörténne, hogy a törökök erőszakoskodnának, az angol flotta fel van hatalmazva az ellenségeskedés azonnali megindítására.
Nem kell a szovjet kegyelme.
Berlin, febr. 13. Moszkvából érkező jelentés szerint Rimovejev azociál forradalmár — akit a legfelsőbb azovjet forradalmi törvény-azék halálra ítélt, nem Jogadta el a kegyelmet és követelte, hogy hajtsák rajta végre a halálos Ítéletet.
Az Ír kérdés.
London, febr. 13. Cosgrawe, Dél-Írország elnöke kijelentette: hajlandó a köztársaság kérdésének eldöntését a választókra bízni, ha Valera híveinek azt fogja tanácsolni, hqgy tegyék le a fegyvert. Bonar Law állítólag kijelentette Cosgrawe előtt, hogy kormányát az előző kormánynak a pénzügyi támogatásra és az ulateri határ megállapítása ügyében küldendő bizottságra vonatkozó Ígéretei nem kötik. Kiutasítások a Ruhr-vidékről.
tierlin, febr- 13. Butzer dr. kormányfőtanácsost, a Pfalz helyettes kormányhatóaági elnökét tegnap délután a megszálló parancsnokság kiutasította és a Rajna-hid túlsó felére vitte. Vele együtt ugyanez a sors érte a Pfalz több mogas-rangu kormánytisztviselőjét. Lan-dauban a franciák elfogták Schrö-der rendőrfőnököt, mert Őt tették feleiőssé a franciák és németek között történt öiszetüzésért. Általános ipari bérmozgalmak
Budapest, febr. 13. (Telefonjelentés.) Az újév óta lassan, de fokozatosan emelkedő drágaság nemcsak a vidéken, hanem a főváros munkásságában is általános bérja-vltó mozgalmakat váltott ki. Több mint hat nagy budapesti faárugyár munkásai 30 százalékos béremelést kértek, smibe a munkaadók nem egyeztek bele s igy 2500 famunkás, a Ganz Danubius és Teudloff-Dittrich vasgyárak 1500 munkása, ez okból sztrájkba lépett. A férfiszabómunkások az eddigi 144 K-ás órabéreket 60 százalékkal akarják felemelni 8 ugyancsak béremelést kértek a nyomdászok is. A Gyár iparosok Országos Szövetségénél nyert értesülés szerint a most kezdődő sztrájkok rendkívül komoly jellegűek, mert az amúgy is óriási költséggVI fentartott magyar ipari életet — nagyobb elterjedés esetén — teljesen megbénítanék.
Tul a nagy Krivánon.
A Legényegylet operett-előadása.
Sajna, hogy lapunk rendkívül szűkre szabott terjedelme nem engedte meg nekünk, hogy ugy foglalkozzunk a kanizsai Katolikus Legényegylet által háromszor egymásután előadott nagysikerű Farkas operettel, mint ahogy megérdemelte -volna. Azért most némileg, pótolni kivánjuk, ha mindjárt „ünnep után" is.
A Katolikus Legényegylet előadásai iránt rendesen mindig nagy érdeklődés nyilvánul meg, mert műkedvelői gárdája a kanizsai műkedvelők legjobbjaiból kerülnek ki és előadásra hozott darabjai jobbáru magyar vonatkozásúak, ugy, hogy a mi szinháznélküli, szegény városunkban a Kat. Legényegylet komoly missziót teljesít ezen a téren. És mégis a nagykanizsai közönség, amely a »Tul a nagy Krivánon" előadása után nem győzte eléggé dicsérni a pompás előadást, amely bármely jobb vidéki színtársulatnak is dicséretére vált volna — bizonyos részvétlenséggel viseltetik Kol-ping intézménye iránt. Pedig a Kat. Legényegylet erős vára a vallásos, hazafias, megbízható nemzeti érzésű iparosságnak. Vajha megértenék azok, akik a Katolikus Legényegyletet, mint iparosifjak egyletét — negligálják — hogy a Katolikus Legényegylet a jövő magyarságának sziklavárát, amelyen megtörik a vörös kalapácsos ember minden kísértése, illik és kötelesség szért azt nemzeti szempontból minden erőnkből támogatni. Ez a gondolat és ez a tudat natotta át annak a három telt háznak díszes közönségét, amely a Katolikus Legényegylet operettelőadását most meglátogatta és jelenlétével ugy erkölcsileg, mint anyagilag támogatta. Az előadást látogató közönség sorában ott láttuk többek között dr. Kenedi Imre táblabírót, Gazdag Ferenc püspöki biztost, Antal JenŐnét családjával, Nóvák János v. képviselő, földbirtokost, dr. Kaufman Lajoa iparbiztos és köziga/gatáal tanácsnok nejével, Knortzer György pénzintézeti igazgatót, Stuller László
áílamrendŐrségi főfelügyelőt, dr. Hsjdu Gyula ügyvédet, Harsay György posta- és távírda főfelügyelőt, az 1. számú hivatal főnökét, P. Hilár. P. Jenő, Fr. Márián fe-rencrendi szerzeteseket, Somogyi József hitoktatót, stb. stb.
A kedves zenéjü operetté fő nő-szereplői — hála a kitűnő szereposztásnak — teljesen magukkal ragadták a közönségei. Piatschek Bözsike Chesnick leánya szerepé* ben nemcsak üde fiatalságánsk bájos varázsával, szép ruhájával, da intelligens játékával és kellemes hangjával hóditotta meg a közönséget. Sörlr.i Ilus elegáns megjelenésű. kedves alakítású Clarisse volt, aki szép játékával, meleg hangjával, magas trilláival és Ízléses ruháival sok megérdemelt tapsot aratott. Harsay Gizus mint az öreg tót An-ciura leánya — ismét elemében volt. Szerepének életet, lelket sdott, egész egyéniségét vitte játékába és a Kis Pistájáért élő haló szereloges leány kreálásában a közönséget számtalanszor frenetikus tapsra ragadtatta. Szerepéhez hü kosztümje is nagyon szépen festett. Dómján Gyula Mister Cheswick szerepében és Dómján István mint Archibald — elsőrangú alakítást nyújtottak. A két Dómján a nagykanizsai műkedvelői gárda két elittogja — kiknek szép, átérzett játéka nagyban hozzájárult az előadás nagy sikeréhez. Remélhetőleg még sokszor fogunk gyönyörködni Domjánék tökéletes játékában. Viola Kálmán Szomolnoki Gábor szerepében ismét kitűnt előkelő megjelenésével, finom játékával. A komornyik:milliárdos szerepét a nála megszokott megkülönböztetett intelligenciával játszotta. Kostcin Ignác, kit nem egy hivatásos szinész megirigyelhetné pompás színészi és előadói talentumáért — az egész előadás legjobb játékosa volt. Hálás szerepének komikumát sosem lépto tul a groteszkségig, mindig az volt, aminek lennie kellett, egy Amerikába vetődött, dolgos, felvidéki tótnak. Szerepét gyönyörűen aknázta ki. A közönség tomboló lelkesedéssel, viharos tapssal jutalmazta.\' Bá\' gyoni Bandi Janó szerepében egészséges humoru, igazi tót kamaszfiut játszott, noha olykor groteszk figurát adott, játéka meleg elismerést érdemeL Garzó István mint Ancsura szerelmese a magyar falu fiának minden karakterisztikuraát vitte szerepébe. Gyönyörűen játszotta a csalódott és elkeseredett szerelmes msgyar parasztlegényt. Hangja, éneke, taglejtései, ruhája — pompás volt. Molnár Manci kis szerepében is sok tapsot kapott. Kitűnően adta a kerepelőnyelvű szomszédasszonyt. A kisebb szereplők, a bájos fiatal „vendégek", azaká-
zalai kozloky
jl»23. február 14.
esők éa lakájok ugyancsak igyekeztek összjátékukkal az előadást sikerre vinni. Ketting Ferenc a Zrínyi zenekar jeles karnagya zenekarával egyetemben nagyszerű munkát végzett. A hálás közönség vastapsaiból nekik is kijutott bőven. Szabó István főrendező valódi müvésii Ízlését, a technikai és művészi téren kifejtett bravúros munkáját külön ki kell emelnünk. Méltó segítőtársa volt Lengyel János rendező. A díszletek is ízlésesek voltak.
Őszintén gratulálunk a nagyszerű sikerhez.
Bestiális anya.
Maggyilkolta és eláata gyermekét — A tiltott sxerelml Tlsxony utolsó állomása.
Nagykanizsa, febr. 13. (S.ját tudósítónktól.) Azt a cimet is adhattuk voln.: A bűn átka. Hiszen már Schiller is vallja : „Alle Schuld racht sich auf Érden." A szenvedélytől bilincsbe vert és higgadt gondolkodásától megfosztott anyagember, aki az ethika korlátjait lerombolva a bünőiés orsságutjáo előretőr, nem
látja a reá leselkedő azomoru véget, nem látja a reá váró tátongó örvényt, amely biztosan elnyeli, erkölcsi szinvakságá-ban csak egyet lát, csak egyet ismer: szenvedélyét. Pedig minden kisiklás éa korlát — főleg a szerelmi élet terén — egy egész életre megbosszulja magát.
Ilyen eset volt Horváth Fáni kisszigeti menyecske esete. Férje mint hősi magyar honvéd küzdött a haza becsületéért, majd az ellenség fogságába esett. Es mig férje a messze Turkesztánban a nehéz orosz rabság keserű kenyerét ette és lelke nagybusan visszaszállt a zalai kis faluba és visszagondolt otthagyott párjára — addig ez megfeledkezett arról ■ szent kötelességről, amivel az asszony hites urának tartozik és tiltott szerelmi viszonyt kezdett Dávid János ugyanottani módos gazdaemberrel. — A szerelmi viszonynak mihamar következményei lettek. A hütelen asz^ szony előbb egy fiu, majd fcgy leánygyermeknek adott életet. Később elköltözött falujából és Celldömölkön szegődött el cselédnek. De nemsokáig maradt távol — valami újból csak visszahajtotta szülőfalujába.
Dávid János eközben - Horváth Fáni állítása szerint — azt tanácsolta a megtévedt menyecskének, hogy a második (a leány)-gyermeket pusztítsa el, hogy ne le. yen neki terhére. A menyecske eleinte vonakodott ezt megtenni, azért visszament Celldömölkre, ahol gyermekét dajkaságba adta.
Egy hónap múlva ismét visszajött Kisszigetre, ahol a leánygyermekét megfojtotta és amikor nem adott többé magáról életjelt, a kamarában elásta.
A csendőrség ugy Horváth Fá-DÍt — a bestiális, feketelelkü anyát, mint Dávid János gazdát letartóztatta és a nagykanizsai kir. ügyészség fogházábs szállította.
Ez volt a tiltott szerelmi viszony utolsó állomása. (*)
Gyilkosság Felsőpáhokon.
13 - S.jit tudósítónktól. -
A hévizszentandrási körjegyző táviratban bejelentene a nagykanizsai kir. ügyészségnek, hogy Vajda Pál 62 éves fclsőpáhok, földművest tegnapelőtt este Kálmán János es tarsai meggyilkolták. — A nagykanizsai kir. ügyészség elnöke azonnal intézkedett, hogy a keszthelyi kir. járásbíróságtól a tett színhelyére nyomban kiszálljanak a vizsgálat lefolylatasara.
A hegyőr súlyos balesete.
Saját fegyvere roncsolta síét a lábat.
. - C.:ÍS iii^AatiAnL
Nagykanizsa, február 13.
Balassa István 68 éves rigyác hegyi hegyőr, tegnapelőtt — ugy mint rendesen mindennap szokta — duplacsövű vadászfegyverét magához véve, megindult cirkáló kőrútjára. — Amint a havazó időben bandukolt, egyszerre elcsúszott én oly szerencsétlenül e.elt el, hosv
— Saját tudósítónktól. — fegyvere eldördült és a golyók « ballábába fúródtak é» teljesen szétroncsolták.
A súlyosan sérült hegyőrt a nagykanizsai kőzkórhézb. szállították, ahol » rendőrség főtisztjí kihallgatta a szerencsétlenül járt embert. o
Egy kleptomániás fiu öngyilkossága.
Nsgyk.nizsu, február 13. - Saját tudósítónktól. -
Varga János puszt.magyaródi lakosn.k 17 éve. István nevű fis -házuk padlásán — felakasztotta magát. .
A fiu kleptomániás hajlamú volt. A, öngyilkosság napján I. ellopta apjának dohán,készletét, majd amikor apj. ezért \'"\'S^rgált- fclment .padlásra, ahol egy gerendára felkötötte magát. A hatóság megadta az engedélyt a fiu eltemettetésére.
— A Nagykanlsaal Uránia
Mozgóképszínház R. t. igazgatósága értesíti a részvényeseket, hogy a részvények az Uránia pénz-táránál a befizetési elismervények ellenében átvehetők, ugyanakkor az 1922. csonka évi oaitalék felvehető.
HÍREK.
Hamvazó szerda .. .
. . . Elcsendesült a dal, elnémult a hurok szivhez szóló zenéje, a pompás báli ruhák a szekrénybe kerülnek és komoly lilaszínü hangulat lesz úrrá a lelkeken. Bohó Csrnevál herceg rövid uralkodása lejárt és feltűnik az oltár előtt a hamvaxó pap szelíd alakja, hallik intő szava : ember, ne feledd — hogy porból lettél és porrá leszen*. Farsang ? Cornevál ? Vidámság ? Hát farsang, vigasság volt-e az, amivel mi magyarok néhány héten át áltattuk magunkat? Kacajnak, táncnak, vigalomnak nevezhető-e az az erőltetett mosoly, az a kényszeredett derű, amit néhány estén át mutatunk és amivel magunkat és ismerőseinket elaltatni igyekeztünk. Hiszen minden mozdulatunkból, minden szavunkból és mosolyunkból kiérzett a hi.lálig sebzett magyar néróíít mélységes fájdalma, a holnaptól való aggódás, a napi küzdelemben való felőrlődÖttség. A mikor táncoltunk, emeltük n poharat és udvaroltunk a ragyogó szépségű, gyönyörű magyar asszonyainknak, bájos leányainknak — lelkünk felsírt az elszakított magyar területeken vértanúságot szenvedő testvéreinkért, oláh börtönökben sínylődő hazánkfiaiért és magunk előtt láttuk azt a sok mn gyar nyomort, azt a rengeteg szenvedés és Ínséget rnelybe minden lépésünknél belebotiunk és — ajkunkra fagyott a mosoly, a vigas-■ág. & pajzán azó . . .
Jöjj hamvazó szerda, jŐjj nagyböjt — hiazen ugy illesz te a magyar nemzet lilaszinü állapotához. Ugy hasonlítasz komor színeddel ami komoly, szenvedéses magyar állapotainkhoz.
És amikor ma fölmegyünk az oltár lépcsőjére, hogy fejünket alázattal meghajtsuk a Mindenható előtt — és megemlékezünk szülőanyánkra — a porra : rendíthetetlen bizalommal várjuk ^a magyar jövőt. Várjuk a magyar nagyböjt, a magyar keresztút után elkövetkezendő magyar feltámadást,.. (*)
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánk dél nyugati részein néhány centiméternyi hó esett. Az idő állandóan borús és a hőmérséklet jobbára néhány ponttal a fagypont alatt van. Helyenkint csapadék várható lényeges hőváltozás nélkül.
— Az ügyvédi kamara hirei. A zalaegerszegi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy .Szene* Dezső Nagykanizsa, dr. tiüchler Mór Zalaegerszeg, dr. Csonka József Csurgó, dr. Pázmány Jenő Kiskeszth\'-ly, dr. Szentgály Faur Aurél Keszthely, dr. Fritz József Zalaegerszeg, dr. Prack István Nagykanizsa, dr. Lá-posy Hegedűs Zoltán Csurgó, dr. Bozzay Jenő Zalaegerszeg, dr. Lengyel Imre Kaposvár, dr. Poór Sándor Aladár Kaposvár, dr. Bakos Géza Nagykanizsa, Bruck Alajos Zalaegerszeg, dr. Richter Béla Le-tenye székhellyel az ügyvédek lajstromába bejegyeztettek.
Dr. Andorko Elek Kaposvár, dr. Molnár Izidor Kaposvár, dr. Oláh Ódön Kaposvár, dr. Cross Dezső Nagykanizsa, Barkóczy Károly Sümeg, dr. Poór Sándor Kaposvár elhalálozásuk, dr. Molnár Alajos Nagyatád hadban való eltűnése, dr. Baum Béla Nagybajom, dr. Pichler Gyula Perlak a kamara területéről történt eltávozásuk, — Arvay Lajos Zalaegerszeg önkéntes lemondás folytén a névjegyzékből töröltettek.
Dr. Oláh Ödön kaposvári ügyvéd irodája gondnokául dr. Fekete Gyula kaposvári, dr. Gross Dezső nagykanizsai ügyvéd irodája gondnokául dr. Rapoch Aladár nagykanizsai, Barkóczy Károly sümegi ügyvéd irodájának gondnokául dr. Schmidt Jenő sümegi ügyvéd rendeltetett ki.
Dr. Chilkó Sándor székhelyét Kcrkaszentmiklóaból Lentibe he-lyezte át.
— Egyházmegyei hírek. Méhes Kálmán kiskomáromi| plébánost, szentszéki ülnököt 1 kiskomáromi kerület esperesévé nevezte ki a megyéspüspök. — Goszlolya János zákányi káplán Csurgóra, ifjú Kovács József Csurgóról Zákányba küldetett káplánnak.
_ A postásestéiy Illusztris
vendégei. A sok előkelő, megás társadalmi állású vendégek között, akik a postásbálon részt vettek — ott voltak dr. Mayr József posta-éstávirdai főigazgató, >» pécsi posta-és távirdai kerület főnöke, dr. Bugui Ferenc igazgató, a budapesti központi p. és t. igazgatóságtól a budapesti postások megbízásából tyaller Ottó Igazgató, a budapesti Postás Cssino elnöke, Laky Károly vezértitkár és Plauber Józaef posta-távirda titkár. A vendégek a leg kellemesebb impressziókkal távoz- j tak a kitűnően sikerült postás-estélyről.
— Az evang. egyház Tehetősége ezúton is tudatja a hívekkel, hogy a folyó hó 11 én tartott közgyűlés által elfogadott 1923. évi adókivetési lajstrom a lelkészi hivatalban közszemlére van kitéve s az adófizető tagok által megtekinthető. A kivetett adó elleni esetleges kifogások március hó 13 ig adhatók be a lelkéazi hivatalban.
— A kanizsai közjegyző Idézései. Varga Éva Scalai Fe rencné hahóti lakós hagyatékának tárgyalása 1923. évi májua hó 4 én. Idézve Szálai József. — Kovács Ferenc ujudvari lakos hagyatéka-nak tárgyalása 1923. május 4-én. Idézve Kovács Gáspár és István.
— Rendőri hir. A kanizsai rendőrség körözése folytán a nagy-récsei csendőrség elfogta Dömötör Ilona cserhegyi lakos tolvaját, aki két arany karikagyűrűt lopott el tőle — egy csavargó cselédleány személyében, akit azonnal át is adtak a kanizsai királyi ügyészségnek.
— Pályázatok. A nagykanizsai kir. járásbíróságnál egy járásbirói, a nagykanizsai kir. törvényszéknél -gy szolgai állasra, a zalaegerszegi tőrvényszéknél egy bírói és egy titkári állásra. A battonyai körjegyzői állásra 15 nap alatt a szegedi körjegyzői kamarához. Egyéb altiszti ájlásra a sárvári állampénztárnál: Szombathelyi p. ü. igazgatóság. A pestvidéki p. ü. igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez tartozó esztergomi járási számvevői és az esztergomi számvevőségi kirendeltségnél üresedésben levő számvevőségi tisztviselői állásra 14 nap alatt a pestvidéki p. ü. igazgatósághoz A zalavármegyei sümegi róm. kath. kántori állásra, mely lemondás folytán üresedett meg, pályázat hirdettetik.
— Rendőrök kerestetnek a budapesti rendőrséghez. A dapesti államrendőrség létszámába nagyobbszámu rendőrlegény kerestetik. Azok, akik magukat a budapesti államrendőrség kotelékéb> felvétetni akarják — jelentkezhet nek a nagykanizsai államrendőrség osztályparancsnokánál: Staller L. főfelügyelőnél. A rendőri hivatás nyugodt és biztos egzisztenciát nyújt, amelyen jövőt talál az, aki rátermettségével, becsületes magaviseletével felebbvalóinak megelégedését kiérdemli. A rondőrl hivatás — ma a legjobban fizetett hivatások egylÉe. Egy próbaidős rendőr 60 ezer, egy ideiglenes rendőr 80 ezer, egy őrmester 94 ezer korona törzsfizetést kap éveate.
— Azonkívül rendőri pótdíjakban 1560—3420 K-ig. Családi pótlékot családtagonkint 960 K-t, lakpénzt 680 K-t, élelmezési adagváltságot
— ami Budapesten jelenleg egy napra 220 K. Családos rendőr azonkívül évi 40.000 K pótlékot és egyéb kedvezményt kap. Egy
1920. február 14
ZALAI KOZLOKY
rendőr kétspenx járandósága egy évre kb. 138.000 K, ideiglenes minőségű rendőré 154.000-160 000 K, ef y őrmesteré 174.000 K és igy tovább felfelé.
— Sxeat Ferencrendi templom orgona- éa harang alapjára befolyt adományok: (Folytatás) Somogyi Margit, Somogyi Rozália, Horváth Anna, Tinakker Mária, Németh Ferencné, Németh Ferenc, Koronya Mária, Hodics Istvánné, Schless Antalné, Peti Gvörgyné, Pecslcs Jánosné, Róllnder józsefné, Lakatos Pálné, Szobó Antalné, S\'.non Istvánné, Simon Mária, No-vAczky Anna, Nováczky Lajos, Jám-borics Gizella, Benedek Jónoané, Szabó Vilma, Sípos Károlyné, őzv. Döme Ferencné, Vojkovice Józsefné, Fiórenc Mihályné, Mersics Méria, Mersica Terézia, Purger Mátyásné, ö/.v. Vogrlncsica Ferencné, őzv. Zernkő Józsefné, Sxuknai Károlyné, Balázs Jánosné, Gyümölcs Lsjoané, ö»v. Benkő Józsefné, Németh Jó-z ef, őzv. Szivöa Imréné, özv. Fei«-linc Györgyné, Vizeli Anna, Móricz Gábor, Auxten Józsefné, Agh Ferenc és neje, Tóth Károlyné, Pál J/Uiosné, Gáspár Istvánné, Alesch József, Veazter Isvánné, Vági Mi-hiilyné, Gyulai Imre, Teszei Lajosné, Molnár Gyula, Srékács Pálné, N. N. ö»v. Dombi Györgyné 100—100 korona. (Folyt, köv.)
— Találtatott az Uránia pénteki Szodoma és Gomorha előndá sán egy aranykeretes cvikker. Tulajdonosa átveheti a pénztárnál.
— MUvcszestély a Szarvas-khvéházban. Általános közkívánatra n tegnap este nagy sikert aratott müvésztársaság ma szerdán este fél 9 órakor még egy előadást lart. Belépődíj 100 korona.
— Köztisztviselők figyelmébe. Az 1922. évre szóló ruhaszövet és vászon utalvánnyal biró tngjainkat felkérjük, hogy folyó hó 18 ig fiókárudánkban (Erzsébet-tér) váltsák bc, mert központunk rendelete értelmében a fenti határidőn tul jelentkezők csakis Budapesten lesznek kiszolgálva. Köztisztviselők Szövetkezete.
_ Tapsvihar és szűnni nem
akaró óváció jegyében zajlott le néhány-nappal ezelőtt dr. Oroxtáné Bodó Klári budapesti hangversenye. A sok-sok \'elismerést és szebbnél szebb kritikát helyszűke miatt nem közölhetjük, csak annyit, hogy szombat esti a Casinoban tartandó hangversenyén teljes budapesti mű-vorát fogjuk élvezni. A* eat érdekességét fokozni fogja Herrnjeld Panni muzsikusaink egyik legjobbja hegedüszámaival. A két művésznőt dr. Balla János kiaéri. A koncert kezdete esti kilenc órára van megállapítva.
_ Üvegezést és klttelést (kittelést jótállással) legolcsóbban vAllal URy helyben, mint vidéken Gaál László ÁrpAd-Utca 7.
— Orvosi htr. Dr. Welvárth Dazső csecsemő- és gyermekorvosi rendelőjét Nádor-utca 10. sxám alatt megnyitotta. Rendel 11—18-ig és 3—4-ig.
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, brilliánaokat és érmeket legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár ut 8. szám (Fő-ut ós Sugár ut sarok.) 4 középiskolát végzett flu tanulónak felvitetik.
— Próbálj* ma* Ön ls ós meggyő sődik róla, hogy a HIUPP harisnyakéf\'/déjé-ben békebeli anyagból késsilll harisnyak, zoknik a logUttóS\'bbak és ugyanazon szinü és minőségi! pamutbúl bármikor megfejel-tetők, Siombathely, Széli Kálmán utca o.
minisztertanács előtt. közgazdasA^
fl lakásügy a
Vass Jóssef előterjesztése. — Házbéremelés, építkezés és az Azlatek kitelepítése a magánlakásokból.
Budapest, febr. 13. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Szombaton rendkívüli minisztertanács lesz. amelyen Vass József népjóléti miniszter elő fogja terjeszteni a lakásügyek uj rendezésének egész komplexumát. A lakásügy kérdés három irányú, az első rész vonatkozik a házbérek felemelésére; a második az építkezés haladéktalan megindítására (ehhez kapcsolva az állami lakásépítési akciót is), a harmadik pedig most üzletül vagy raktárhelyiségül szolgáló magánlakásoknak felszabadítása és lakásként való kiutalása.
— Uránia. Ma, szerdán fel 7 és fél 9 .Amihez, mifidon asszony éti*, amerikai Ur-sadaliri dráma, fószerepbon Clar» Cimball Joung. Kísérő miisor: .SefT, mint riporter*, burleszk
— As elaggott Iparosok meubá-xának. Az Ipartestület áltat az elaggott Iparosok inenhsz-alapja javára mu.t hó 27-én rendezett müso-os tanccstélytn a Vóvetkosó lelülflzetések történtek, molyokért ezúttal ls hálás kaixönotet mond as KlnöksCg. Szepesi Imre \'OOU K, Bojtor József. Szegő Mór. Hercegi Erdőhiva\'al, Frank Jenő, Sörgyár R T.. Kiss Ernó 2<K>0—2»:0) koron., jiogenitoder Frigyes, Nagykanizsai Takarék. Willner és Bilik, Antal Jonó. S»abó Antal, Szekeres <Oasső, Pesti M. K. Bank lioréuyi Klek, Ujnépl Elak Ernő. Bwthoi Gyula, Sinkovics Sándor, Nagykanizsai Casino, Nagy-.kanizsai Bankegyesutet, dr. Hajdú Gyula,
Magyar Boikereskedelem R.T. 10 u— 1\'0 \' K, Luiatig Dez^ó 8(0 K Nagykanizsai Kerekedik Társulata 600 K, Men-llovles József, Mitte majer Kálmán, Hild l-crenc. Kain Gyula, Zolloer János, Varga Lajos, Reithoffer L*jo», Bir/- Testvétek, Krauss Sándor ós Társa, Németh Ferenc Krátky \'-yórgy, Bercnyi József, Fürst József, Májon Jakab, dr. Krátky István, Teutsch Gusztáv. Tóth József, Tibo\'.t Lajos, Bartha Miksa, Jr. Kaufman Lajos, Székely Nándor, Eberhardt Béla Igazgató, dr. Kahán Imre, Scheibcr gyógyszerész, Kardos és Steiner. Sternbe^ger Gyula, Fischer és Bader, Izraelita Nőegylet, Martiocsavks tmre, if]. Kaufmann József. Farkas Jriz\\ef, Tonna P*l, Poór ós Szentgyórgyi. Bedeko-vics Jossel, Gyomoréi István. Wciszberger Kálmán, Hoffmann Henrik, Pátria Pótkivé- . gyir, Buclvler Mór 5»)0—500 K, Frank József, Polg«r János, dr. G.irtne. Antal, Wollák Jenő, Bazsó Lajos 4^0—4CO kor, Hitler György. Szálai Jáno.», Groza János, Fitos Gyula, Nagy ajos, Zalamegyei G. T., Forgács Rezső, Németh Pál, Zwelg \'mre. Steiner Mór. \'Icblcr Jóssef, Belső János, Uj. Pichler József, dr. Kmoss l.ásaló. Jr. Petrlcs ügyvéd, dr. Maiak László. N. N., Skopál Antal, Pintér Enitia, Hamburger Miksa. Tóth Lajos szabó, Kovács Ferenc, Zsoldos Gyula, Pintarics Márt in :íiX»—\'<•<> K, Pap István, Vinholer Vilmos, Muzikár Vince, Mtllényi Sándor 250—2M) K. Wass Nővérek, Máglcs Ján<>s, Vékasi Károly, Háton Ferenc, Liditt Mikja. Bazsó Sándor, Klapper Gusztáv, Torek Géza, rÉcsi Gyula. Knortxe. György, Androsok Ernó, T\'llősl Péter. Megyimorecx Tamás, Gazdag Ferenc, Eichner Vilmos, Boncze Sándor, Roisa llc\'.a, Budai János, d<. Schlchtanz. Révész Lajos, Nyitrui Im.e. özv. Bcrxer Adolfné, Miiller Károly, Klein Lajos, Ranptli József itOO—2t,o K, Halog Boldiz-ár, Stőlósi Erzsi, Klein Vilnos, Rozsa Lajos, Zaplclál Simon, Noviesky \'ajos, Krauss Jóssef, Kpinger Lajos, Eperjesy Gábor, Dukász N, l.einer József, Marvalics Riza, Klapper Linu«, Domine FcreiK\', Ofonbeck Károly, Páifi Sándor. Magvar njos, Gáspár József, Moger Karoly, Sclileiioger Gyula, Pilczer Alixirt, Skrilcc* Juzscf, Kovács AnUI 100—10O korona.
TÖRVÉNYSZÉK.
Főtárgyaláaok.
A nsgykaniisai kir. törvényszék bűntetőtanácsa dr. Kenedi Imre kir. itélőtáblabiró elnökletével a következő ügyekben tartott - főtár-gyaláaokat: -
1. Macsek Lajos nsgykanizsai puskaműves, kit a kir. törvényszék mult év december 18 án lopás bűntette miatt másfélévi bőrtönre ítélt, tegnsp ismét a bíróság előtt állott. A kir. ügyészség vfcdlrata értelmében Macsek vádolva volt a Btkv. 227. azakaszába ütköző hamis vád bűntettével, mert 1922. november 4 én Szintai JonŐ déll-vasuii kalauzt tudva hamisan vá-
dolva, azt állítva, hogy Szintai is részese annak a lopásnak, melyet Ő követett el a Keszthely melletti Barkóczi-féle malomban. Macsek hamis és rosszindulatból fakadó vádaskodása alapján az orosztonyi csendőrőrs az egyébként teljesen ártatlan Sdntait azonnal letartóztatta s csak két nap múlva, mikor kiderüli, hogy Szintalnak semmi része sincs a Macsek-féle lopási bűnügyben, — bocsátotta szabadon. Macsek a biróság előtt beismerte, hogy vádaskodása teljesen alaptalan volt, csupán csak amiatti haragjában akarta Szintait bajba keverni, mert ez házukból, ahol lakik, nem akart elköltözködni. (1) A biróság Mucsek elleni vádat beigazolva találván, bűnösnek mondotta ki Macseket a hamis vád bűntettében ■ ezért 8 havi börtönre Ítélte. Miután Macsek lopás miatt már másfél évre el van ítélve ezt a büntetését jelenleg tölti, biróság az ügyész Indítványára a két büntetést összbüntetésként 2 évi börtönbüntetésben állapította meg, 2 hónapot elengedett. Az ítélet jogerős.
2. Kaczi János letenyei napszámost a kir. törvényszék azért, mert 1922. junius havában Szutacsek János letenyei lakos házából 2000 korona értékű ingóságot elvitt, továbbá, mert az ottani vasúti vendéglőből több tárgyat szintén el akart lopni, amely kisérlet azonban nem sikerült, — bűnösnek mondta ki egyrendbeli lopás bűntettében és egyrendbeli lopás bűntettének kísérletében a tekintettel arru, hogy Kaczi lopás miatt már többször büntetve volt, összbünte-tésül / évi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre Ítélte. Az Ítélet jogerős és végrehajtható.
Osszbüntetés. A szándékos emberölés bűntetével vádolt Ritecz Pétert a rögtönitélő bíróság 1921. •nárciu* havában halálra ítélte. A Kormányzó kegyelmi tényével ezt a halálos Ítéletet IS evi fegyház és 10 évi hivatalvesztésre változtatta át. Ugyancsak 1921. november hó 23-án a nagykanizsai kir. törvény szék Riteczet testi»&*és miatt 4 havi foghazra Ítélte. — Az Ítélet a tábla jóváhagyásával jogerőssé vált. A kir. törvényszék tegnsp ebben az ügyben tartott tárgyalásán mindkét büntetéanek a szabadságvesztést tárgyszó részét hatályon kívül helyezte s Riteczet összbüntetésül 15 évi és 2 havi fegyházra Ítélte.
Valuták é« devizák t
Nepolaoa OT00, Font (London) 12350-11660, Dollár (New-York) «»0-»736. -Francia frank (Psiia) 163-173, Málta (Bar-lia) 10 — 11, Olasz Hra (Milano) 127*5—1^-6 Osztrák korooa (Bécs) 370—390, LM (Buka-rest) 13-14, Sxokol (Prága) 78-82, Svá|cl frank (Zürich) 4®6-515, Dinár (Ziigiib) 25—27, Langy el márka (Varsó) 700-800.
Zürichi zárlati
Berlin 1 80 Amatardam 210 60 Hollandia, Na w York 532 - 76 Undoo 2405, Pátls 32»$, Milano 2562, Prága 16.76, Bn^-peat 20 2\\, Zágráb 516, Varsó 1 35. Wkn 0-74, Ssófla 340 Osstrák bély. 0 75 00
Termény Jelentéei
Basa (TlstAvldéki) 12400—12500, egyéb 12300-12400, rots 7800-8000, Ukarmányáma 8400-8700 aórárpa 8100-8500, sab 800O-32Ő0, tengeri 7000-8000, repca 14000—J«00, korpa 6000 -6100, köles 8500- 8900.
Budapesti állatvásári
Mar habos I. r. egészben 460-600, hátulja 500—620, eleje 420—550, 1L r. agéasbea 300—400, hátulja 340—440, eleje 260—310 Növendék marha: !. r. egészben 4IO-450, borja (ölött bőrb) 670-700, Késsiet: Nagymarba 468, eladás 416, — Növendék marba 15, eladás IS, borjú —, eladás -, Marhabőr 560—600, botjubór 1050—1100.
Sertésvásár i
Felhajtás 1000, Elkelt délig 700, öreg — Közép 625, Könnyű —, I. r. 660, II 600 Zsir 920, Szalonna 770, Uh. has 620-
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Apró hirdetések
au>> 10 uair 100 k*r*u. tulaplib krtlnl >s«a.it I1»U «a»l*a aaAaaltiataatu Alltat karaeSkiiak 80 a.taaUk
KUArcnriO Kun- 4t f,u.*»Uri aikUt Mi»ii>\\-nn k«ifi «u\'<l»fitu agiiu inunkaUrsal. A)tala* lOkil a ttü^hlriiil toribWl. 6«-,o
K<6rni«t>unii» »M. uj, oka6a tladó. K«i.na>
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyéideaú közönséget, hogy
Qvegezési vállalatomat
kibővítettem és a mai naptól fogva mindennemű 0 «o- és porcéuánámkt valamint ondéfjlöl felszereltei*
a legjutányosabb árban szerezhetők be. Kérve szíves támogatásukat hji
Stern J. KáLMáN
a«egea<al 4a k4pkar*tes4el vállalata
Kazinczy-utca 17—10. AZ.
— sikoly ax éJsxaJtaban cím alatt
mulatta be a VUág-mozgó tegnap Claude Farrére világhírű regényéi ,Aki öH* cimút Ilimen amerikai művészek felléptével, kot-tuk Mac Muray, a nowyorki sslnészvilág e kiváló tagja. E műsor még csak ma less látkató. — Holnap, csütörtökön é» pénteken pedig a multkoii hóviharok miatt elmar«dt .Arany hároúiszög\' II. része less bemutatva. Arsene ciodálatos kalandjai frappánsul
bontakozik ki e filmen.
FAVETEL.
Előkelő magyar fatermelő cég termelésre alkalmas
uradalmi f«nyO vagy t6lfly
erdőt
magvatalra karca,
elellr; kitcim.iésre erddblrto*
ko.i.l .Ik.lml egyeiülélt Ktuit.
iiini,t,k ErdSblrtok 82275 ww Schwarz József
hlrd.tS lrodijáb.
BudapMl, andrássy-ut 7.
k JJeríJík Ur»
ZALAI KOZLON*
1923. február 14.
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
singer józsef és társa SS&33E
Ax lamert kitűnő lamatn
asztali bor
iamít kapható
literenkint 70 koronáért. Da a* megint bor t
Egy kiló dió 136 kor
BRUHC$icsjó2íEFSs;raür\'
SWUU-UT 55. S2ÍK. _ liWaaiii.: IM. 1 ára laeui* ua7<u»*«» >■\' swpti MI—t ■"\'
I
OLCSÓ,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
mo4m* dpfebfctffcu Uu«lt clp<
Nagykanizsa, Oeák-tér 1.
Állandóan raktáron kézzel dolgoxott f«kot« és ssines box, cbevreaux, szarvas, antilop, lakk, selyem és bársonjrci?<$k.
Gyermekcipő *" különlegességek!
BUZIIT, ROZSOT.
zabot, árpát és tengerit
vásárolónk lt|migiubb napi áron.
KORPÁT
napi ár alatt ánisitunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
F.Wira. TtlcfcwMÍa,: 193.
Eladó birtokok:
400 holdaa erdóblrtok Fehérben. — 100 holdaa Jó azántóblrtok Somogy-szélen Nagykanizsától 20 km -re, épületekkel — 130 haldaa blrtofc 14 szobás kastéllyal Vwmenyében - 2» holdaa birtok Nagykanizsától 20 km -re, igen szép parkkal és urilakka. — 12 koldaa falual birtok épületekkel, felszereléssel 8 holdaa »xőllőbIrtok Pacsa vidékén — Balaton somogyi old.lán viliik szóllóvel. — 3o holdaa az<5ll<5bIrtok kaposvári gyékényest vonalon, 10 hold szólló, 4 hoSi szántó, 4 épület.
Birtokbérletek : HeMas Zalában. 2é0 holriaa Fejérben.
^d éj^ hSi^jú forgalmo, országúti bejárónál, szántóval, réttel, istállóval — Elfoglalható 2 szobás uj magánház, mellékhelyiségekkel, I holdas nagy kerttel — Elfoglalható 3 szobás Ukással magánház, istállóval, pajtával, kis kerttel belváros-ban. — Majusra olfoglalható nagyobb magánház üzletutcibao, bereadezett pincével, nagy udvar és 2 hold keittel. Elfoglalható kisebb polgári ház fél hold kerttel Ezenkívül eladók a város belterületén uri magánházak nagy kerttel Tóbb Utóval biró kertes házak. Iparvállalat részérc alkalmas éttékes telKü házak. Üzletházak, vendéglőit.
ACZÉL IGNÁC |SZIGRISZTLÁSZLÓ
ingatlanforgalmi, pánikílcsínkízvetllí Iroáa. Enaeóílfezve az 0. F. B. I5I.
Fő-ut 3. szóm alatt
(Silfriíit likíitel«l«|» US.) fii)
Kertgazdasággal foglalkozók figyelmébe!
Felhívom a n. b. vevőközönség figyelmét nagy választékú nemesített kerti vetemény magvaimra. Csakis csiraképes és válogatott fejű friss magvakat tarlók u. m.: háromfejcs korai, balinkai és braunschweigi óriás káposzta, korai májusi kivál-minőségű, korai édes velőborsó, fe hér bécsi tlvegkalSráb, hólabda ker flol, sárgarépa, petrezselyem, cékl* répa stb„ stb.
Kérem becses bevásárlásaikkal üz letemet mielőbb felkeresni, amely nemesitett é£ csiraképet, mugvairo: már évek ota ^lismert és megbízható.
Prágar Mariska
Najykanliaa, Király.utca 27.
Mód.rntll a|opnu bcrcndeicit
Üvegciilzoló és tükör-gyáramat )UMk.«.«^o.ok.\'buto-
ro.ok i- tfplUaxck llcyeWbc ajánl..-. Fii vállalok ralaJennemQ I Qkörkc.al tíal, (W.jcalaxoláai, foncaoroiáat, blbáa tök-r&k ét Öregek Jarltá.át a lcggjrorimbbmn ía leejutanyasabban.
Tauber Sándor Szombathely, vh&k&iy imre-u. t.
V.lliajrteleppel sxteabta. l|0«
Ha
Jo bort akar olcsón ioni, no restet-jen fáradtságot és gyózódjón meg 1 lltar bor vitelével, hogy
Sáfrán József
aranyhagyl bora ■ legjobb és legolcsóbb, mely literenkint 70 koronáért kapható
Magyar-utca 74. sz alatt.
— Telefon SSS. — Unautt kitM uUlihi uáu ti hrguü/lta tlaM.
"""FIAT-
Magyar ■ ■ N0«ak
r. U BndapMt kápvlaalöaága.
Taarll gummlraktár, teheráru favarozáa, nzomCly-fuvarozáa, Javltó-mflhcly, bunzln-árnaltáa. Telep: Tárhéi*ulca. Telefon: U3. Igazgatóság: *ő-ut 8. Baxár-épUiat. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Réssvénytéraaaég
NAGYKANIZSA
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatéaigllag\' angadélyaxatt Tlllanyaxereló
NAGYKANIZSA, KOLCSEY-U. 17.
Telefon:
Elvállal
vllAgltáal vasatékah, motorok, oaUlárok, valamint tolefonok, oaengok éa Jelxö-kéaxftlékak falamaraléaét, kaatély-Tlllamhárltó berondox-aét. Minden neoiü vlllamoa monkiintok jfyoraau eexközőltetnek. Sxakaxorüen véjxi motorok njratakerosalését. KlnoonnemU ojök raktáron.
394
Tavaszi újdonságok olcsó árakon
Kisfaludl és Krausz
áruhézában az Arany Kakashoz, Erzsébet-tér 21. Wbe
NAGY VÁLASZTÉK!
Olcsóság BUSk 3500
Bel- és külföldi női Costüm és ruhaszövetek a legu|abb őiuatszinekben. Férfiszöuet uiőonsdgok, Toueicott, csikós al|- és ruhakelmék, Bourberry kelmék, cérna grenaóinok és Eltami-nok. (Tlosó és tiszta gyap]u uoil őe lainok, színtartó mosók és öirnőlik
férfiszlivet mtr.
Regenhart és Raymann világhírű damaszt és lenáruiból óriási raktár I
Saját érdekében ajánljuk, hogy szükségletét most fedezze!
Nyomatott a laoiulaldonosok: Zalai ta Gyarmati konyvnyom dilábap.
62. évtolynm
36. szám.
■l«n>*U«l : 8(7 höoarr* *M.- K II iram kturn 5ft0.- K
A kormány márciusban megkezdeti a közmunkákat
Oraságaswrte rendbehozzák a közutakat. - A közmunkák megkezdésével enyhíti a kormány a munkanélküliséget.
Budapest, 1923. febr. 14.
A kormányzó által kezdeményezett nyomorenyhltö akcióval kap caolatbsn elhatározta a kormány, hogy az abból egybegyűlt óriási ősszegből meglndittatja a közmunkákat, amiket egészen nagy ará-. nyura kontenpált. Etzel szolgálja az akció eredeti célját !*, ráhajtja a munkanélküli tömegeket arra, hogy az országra hssznos rendéi munkával jussanak a nekik szánt segélyösszegekhez. Mult év októberére határozták el első terv szerint az általános közmunkák felvételét, amiben csak a közrejátszó-dott külpolitikai bonyodalmak és a kedvezőtlen Időjárás akadályozták - mmg a »é«itlisjtó twttfWtm nf kivitel elrendelésében.
A március közepére jelölt uj ter minus azonban végleges már. Az előkészítő-munkálatokra azóló utasítás megjelent. Eszerint március 15-lg meg kell kezdeni azokat a munkálatokat, amelyeket a fővárosi és vidéki középületeket renoválására és uiak építésére határozták el. Utána kiírják a megyei és városi ut éa országút szsbályozásl közmunkákra szóló jelentkezéseket l>. A megyei munkák keretében pedig uj folyószabályozást és vadvíz lecsapoláat is fognak végeztetni.
A tavaszi közmunkák részleteitől a következőkbon informáltak bennünket:
— Az orazágban a háború kitörése óta nevezetesebb javítási munkát nem végezhettünk. Olyan vi szonyokat éltünk, amelyek ilyent nem tettek lehetségessé. Most sikálom nyilt végre arra, hogy a bizony nehezen pótolható mulaaz-t ásókat korrigálhassuk valahogy.
— Azt a hatalmas munkát, amit ez a szegény, megcsonkított, elhanyagolt ország rekonstruálása megkíván, csak országos közmunka-akció keretében lehtt elvégezni. — Kiváló módot nyújtott erre a kor mányzó tavaly kezdeményezett in ségakciója, amiből olyan összegek folytak be, mellyel csaknem egé-szsn fedezhetők a közmunkák költségei.
- A tavaszra kiirt közmunkák valóban általánosak lesznek. Kiterjednek a középületek \' körüli munkálatokra, városi utcák és megyei országutak azabályozásárs, folyókmenti gátépítésekre, sőt, smlnt utólsg vették programba, közmunkának jelentette ki a kormánv a szikes területeknek Küzdényi féle
ekékkel vsló felszántását és végül a vadvizek és végül a mocsarak levezettetését.
— A közmunkák első fázisa valószínűleg1 már a jövő hónap 15-ikén kezdődik meg. Ennek keretében az állami középületek renoválását és a szükséges ráépítéseket végeztetjük el. Aztán mihelyt sz időjárás kedvezővé válik, felvétetjük az összes kiirt munkálatokat. A kormány a legközelebbi napokban szétküldi sz utaaltáaokst a megyei és városi hatóságokhoz a közmunkák felvétele tárgyéban. Így bizonyos,\' Hogy azok a munká-
latok, melyeket országazerte felvesznek, alkalmasak lesznek arra, hogy jóWőre megsiüntessék nálunk a munkanélküliséget.
— A munkástoborzás vidékekként megkezdődött már. A kormány utasítására a közvetítést az Állami Munkaközvetítő Hivatal fogja ellátni egyrészt budspesti központja, másrészt fiókjai utján. A jelentkezéseknek tehát vagy közvetlenül az illető cpunkairó hatóságnál kell megtörténni, vsgy s Munkaközvetítő Hivataloknál. A munkáselőjegyzések és felvételek folysmatban vannak már.
A Jóvátételek ügye-az egész civilizált világ problémája.
Asqulth beszéde az alsóházban. — Franciaország a Ruhrtfldé-ken egy második Elzás^-Lotharmgiát teremtett.
London, febr. 14. Asquith volt miniszterelnök az alsóházban, a jóvátételi kérdéssel kapcsolatban a l^övetkezőket mon-"dsna": "A jóvaléféT proBlémája — mondotta - még mindig első helyen áll és nagy gondot idéz az egész civilizált világra. Nincs hajlandóság arra, hogy Németországot kiengedjék jóvátételi kötelezettségeiből.
Egyáltalán nem meglepő, ha Franciaország aggodalmakat táplál jövő biztonsága tekintetében. Meggyőződése szerint azonban Franciaország a legrosszabb utat választotta biztonságának elérésére, amikor keleti határán, talán hosszú évekre egy második Elszász-Lotharingiát teremtett meg.
A japánok törölték a szentszékhez Induló misszió költ ságelt.
Róma, febr. 14. Toklói jelentés szerint s japán alsóház törölte az állami költségvetésből azt a tételt, amely a szentszékhez klküldendő japán misszió költségeinek fedezésére szolgált volna.
A franciák további terrei a Ruhrvldéken,
Párls, febr. 14. A Petit Párisién azt írja, hogy a megszált területen elkerülhetetlen lesz a rajnai valuta, rajnai rendőrség és rajnai közigazgatás létesítése. A katolikus rajnai lakosság, amely a protestáns Poroszország uralmát amúgy is nehezen tűrte, szívesen venné, hs rajnsi állam alakulna, amely Németországtól is és Franciaországtól is független lenne.
Földrengés Belgrád környákán.
Belgrád, febr. 14. Az itteni seiz-mographikus állomás jelentése szerint tegnap 5 óra 20 perctói 5 óra 30 percig három könnyű földlökést észleltek. Az epicentrum 30 kilométerre volt Belgrádtól a Kosmaj lábánál. Magában a városbsn a földrengést nem érezték.
A franciák folytatják a né met nép klrabláaát.
Páris, febr. 14. A Matin jelentése azerint Gelsenklrchen városa megtagadta a franciák által kivetett büntetésösszeg megfizetését, amire a megszálló katonai parancs nokság elrendelte az összes gelsen-kircheni pénzemberek letartóztatását
Franciaország még kSzTetl-tést sem tttr a Ruhr kérdésben
London, febr. 14. A Darty Mail párizsi levelezője kitűnő forrásból arról értesül, hogy minden hivatalos kísérletet, amely kompromisz-szum közvetítését ajánlaná a Ruhr-vidék megazállásának kérdésében Franciaország és Németország közt, Franciaország barátságtalan cselekménynek tekintene, amely feszült viszonyt teremtené Franciaország és. sz illető állam között.
Ausztria megkapja az angol hitelt.
Béfíj, febr. 14. Rosenberg dr., az angoboaztrák bank főtahácsosa Londonból visszaérkezett Bécsbe és kijelentette, hogy Ausztris vsló-szlnüleg még ebben a hónapban megkapja az ideiglenes hitelt és a végleges hitel kilátássl Is Igen kedvezőek.
Kereskedelmi összeköttetés Románia a Oroszország között
Bukarest, febr. 14. A romén kormány elhatározta, hogy Oroszor-szággal ismét megkezdi a kereskedelmi érintkezést. Eddig bor, árpa, zab és babnak Oroszdrazágba való kiszállítására adUk engedélyt.
; • \'O
Leszakadt agy vasúti hld Törökországban.
Konstantinápoly, febr. 14. (Éjfélkor érkezett.) Az Ideiglenes vasúti hld, a Szmlrna - Angóra-vonalon egy tehervonat súlya alatt ma délben leszakadt. Nyolc kocsi a fo lyóba zuhant. A halottak száma még ismeretlen. A régi hidat a görögök pusztították el az Anató-liából való vlsszavonalásuk alkalmával.
Lord George Enrópa békéjét
Mia
London, febr. 14. (Éjfélkor érkezett.) Lord Seorga\'felsőház ma tartott ülésén kijelentett*, hogy Anglia és Franciaország barátságát szükségképpen kell fentartani, mert ennek a két államnak a különválása súlyos csapást mérne ugy nemzeti érdekeikre, mint Európa békéjére (?l) nézve.
Jugoszlávia tarral a Déli ▼asnttal.
Belgrád, febr. 14. Nagyfontos-aágu minisztertanács volt tegnap. Elsősorban foglalkozott a Déli-yaaut dolgával s^a tárgyalásoknak ebbe a részébe a római konferenciára ki küldendő delegátusokat is belevonták. Az Irányelvek megbeszélése után a kormány utasításokat adott e delogáclónak a a minisztertanácsról az szivárgott ki, hogy Jugoszlávia bérbe fogja venni a Délivasut délszláv vonalait.
Enyhtilt m keleti váleág,
Páris, febr. 14. A keleti kérdésben egyelőre semmi vAltozás nincsen. Tőrök részről eddig még nem inspenáltak zavasó incidenseket
A kisántánt nagy muníció rendeléséi.
Basel, február 14. Svájci szóda-llats lapok már több izben közölték azt a hírt, hogy avájcl cégek nagyobb municlórendeléaeket kaptak Lengyelországtól, Romániától és más államoktól. Most kÖtlik, hogy Solothurmban röviddel ez-előtt egy csődbe jutott óragyárat egy gyároa megvásárolt éa töltények gyártáaára rendezett be. Ezúttal a román kormány adott több nagy megrendelést, amelyeknek teljesítésén mintegy négyszáz muokás dolgozik.
&ALA1 KOZLOHT
k9*3. február IS
Altisztek műsoros-táncestélye.
A maga nemében pámtlan lefolyású volt a keddi sltlszti bál. A Polgári Egylet összes termei szűk-nek bizonyulok ez alkalommal és ritkán láttak oly sIGkelő közönséget együtt — Caint az altiszti bálon. Nagykanizsa táraa<}»lma rang- és osztály különbség nélkül ott volt — hogy a magyar nemzeti hadsereg iránt érzett mélységes szeretetének és a 6. honvédgyslogezred sltiszti kara iránt táplált nagyrabecsülésének mi&ál impozánsabb módon kifejezést adjon. Ahogy s teremba belépőnk — ■ példás rend és gondosság ezerféle jelelt látjuk. A katonás egyszerűség és a külső cim, s rendkívüli pedsntéria és megnyerő udvariasság mindenfelé. Az sjtóbejárstánál több rendező altiszt üdvözli és kalauzolja s vendégeket, a hölgyeket glacékeztyűsen vezetik helyeikre. A termek falain Szent Magyarország jelvényei néznek a belépőre. A bejárstnál Bremscr Ágoston, s főrendező, várja Ízléses virágcsokorrsl sz estély fővédnöknőjét Bugsch Alsdárné őméltóságát, aki 9 óra előtt diszes estélyi öltözetben érkezett a bálrs. A nsgy terem mindjobbsn megtelik választékos elegsnciáju gyönyörű hülgy-közönséggel, csillogó egyenruhákkal, női sxalonruhákksl. Kilenc Örskor már a nagyterem, shol sz előadás lefolyik — zsúfolásig telve. A páholyok, állóhelyek — tömve. A közönség hsngulata ünnepi. Egyszerre csak megszólni a gong — hirdetve az előadás kezdetét.
Ahogy s függöny széjjelhuzódott — gyönyörű élőkép tárult szemünk elé: /I Hangária körülvéve a hódoló magysr néptől." Hungária ssz-szony finom slakját Baranyai Já-nosné személyesítette meg. Tóth János tht kis fis szavalata Hungária előtt igen kedves volt. A szép élőképet Mázol Gyula főseámvevő rendezte. Szaladt Bőzsike — Krasz-nahorka büszke vára c. éneke és Kis magyarok c. szavalata — so-
A pénzügyminiszter leszállította a kiviteli illetéket.
Budapest, febr. 14. (relefooiel«té..) KáUay Tibor dr. P<«02T»lDte.t.r ».3ít.l adott kl egyes dkkek klvltal ílletikinek J-
Igy . bud.pe.ll vagy eopron! eiportvásárró kUiilltÍK. kerülőkor bika tehin és növendékmarha után X állatforgalml adó, klmMOnek
áUnliul nolffáló érték 10 százjik. (eddig 25 száz.lék.
pY<% máshonnsn ke,ül IMtelre d.r.bonkint 10.000 A kiviteli illetik.,antul m.,h.bu. ia általában Hu.,
ugy szintén - .Mii szalámi kivitelei - husoa *
1600 koron, (eddig 4000 koron.). B.b után ezentúl 30 (eddig 40) kg. bX vigS maláta után .x eddigi q kinti 800 Helyett 650 koron..
kaknak szemeiből könyeket ct.lt ki. A kUliny meg-megujuló vas tepsokat kapott. Roffay Gyul. kon feransza is monológja a közöosé get sokszor megkacagtatte. A hiii-etred zenekar. Blaton karmester vezetése alatt több részletet adott elő Erkel Ferenc „Bánk-bán" cimü operájából. A katonazenekar iámét kitett magáért. Hosszan, z.joaan megtapsolták. Ifj. Baán Jenő a kis azékelyfiu azerepében tüzzel-hévvel szavalta Kárpáti .Üzenet Erdélyből" cimü hatásos költeményét. Scfllosser Júlia1.., Annuska éa Ilonka /.neklséret mellett előadott irredenta d.l.l nagy hatást gyakoroltak . hallgatókra. A hárocn leányka pompás virágdisteket kapott.
A müior utolsó száma n „Horthy" élőkép clouja volt az cg&az előadásnak. Ax élőkép — mit flrem-ser Ágoston rendezett nagy hozzá értéssel — mindannyiunkat megka-pott, megragadott, megmarkolt. Mindannyiunknak álmát,vágyát,óhaját, sóhajtását, kívánságát és mindennapi Imiját juttatta kifejezésre. A szemekbeii ott csillogott e re-ménynek aronykönye, a alivekben ott lobogott e jövőnek biztatása, az erekben ott lüktetett e feszült akarásnak kirobbinó vágya. Nem volt ember — akit síiven ne gyújtott volna e nagyszerű életkép galvanizáló ereje. A zsúfolt terem közönsége tomboló lelkesedéssel perceken át tapsolt a művészi cso-portositásu és mélytartalmu előképnek. A magyar Géniuszt Mojkó Mariska személyesítette meg.
A műsor végeztével mindenki az asst«lokbox .letett, ■ hogy helyet biztosítson magának. Egy jó félórát tartolt, mig végre helyhez jutott a nagy embersokaság éa elhelyezkedett ax aaxt.loknál. És amilyen nz egész rendezés — olyan volt a buflet Is. A legjobb, legfi. nomsbb és legtisztábban kezelt étel és italnemü a legolcsóbb árak mel lett. A rengeteg mennyiségű készlet rövid órák .l.lt elfogyott. Es mig . közönség elfogyasztott. . sok Ínycsiklandó dolgokat — . tánc-rendezőség hozzálátott a tánc megnyitásához.
A zenekar rázendített „Recece, recece, nem vagyok én kapitány..." cimü caárdisra, jelt adva a tánc megkezdéséhez. Bugsch Aladár tábornok Mázol Gyula főazámvevö nejével, Mázol Gyula főszámvevő Bugsch Aladár tábornok nejével kezdték meg a táncot. Ax első né-gyeat vitél Takáca Istvánné nemzetes asszonnyal Bugsch tábornok táncolta, mig Bugsch tábornokné Szabady Károly tiszthelyettessel, vitéz Bobest Mátyás Bsy Györgyné tiszthelyettes né vei, dr. Sabján Gyu\'« polgármester pedig Ágoston József főszámvevő nejével.
A hangulat pompás volt. Igazi jókedv, derű és báli hangulat uralkodott. Mindenki jól érezte magát — hiszen mindenkit összekötött egy kapocs, egy testvért hovatartozás —• egyszóval : a magyar Géniuaz, a magyar remény, n magyar nemzeti hadsereg iránti szeretet. Nem hagyhatjuk azonban dicséret nél-
kül azt • minden elismerésreméltó, valóban példás és, mlnt.szerű ren-dezést, .minek nyomát éa kezevo-nísát most is mindenütt ott láttuk.
Brenaer Ágost zxáMdos, « Altiszti Casino elnöke, főiig .ionban Ma-101 Gyula fősxámv.ví — aki az eatélynek . lelke volt — megérdemlik, hogy legteljesebb elismerésünket fejezzük ki.
A jelenvolt hölgyek közül hamarjában sikerűit feljegyeznünk :
Bugsch Aladár tábornok neje fővidnöknő, Ágoston Józsefné, Sarlós Gyuláné.dr. Beusterien Erichné, Blaton Antalné, Bsrtos Irén, Bodó Pálné, Bodrosay Manóni, Ba«ko vlcs Lulu, Bremser Agostni, Csorba V-né, Csikós Jenőné, Csontos Istvánné, dr. Fábián Zsigmondné. Falgl Pálné, Farkaa Vllm., Gábriel Liszlóní, Hemmerl Kirolyné, Har-any Glzus, Jekelfalussy M.-ni, dr. Kaufman Lajosné, Krutscbmltt Au-rélné, Kovács Rezsőné, Horvith Lászlóné, Kspsovlcs Kornélné, Ke* rezsi Gézini, Lengyel Mibályné, Mázol Gyuláné, dr. Mutschenbacher Edvlnné. Mszol Lulu, Miklósay S. né, Mágics B., Oscaodál R.-né, dr. Eőrl-Szabó Jenőné, Sáfrán Ivánné, dr. Szabó Lsjosné, dr. Pllhál Vlktorné, dr. Valentény Mihilyné, dr. Váss L-né, Vizkelety Ferencné, Palaskáry Pitémé, Toncs Róbertné, Záborszky Zoltánná, Zrimm L-ni, stb., stb., stb._
Kádár Lehalt kétheti elsá-ráera Ítélték „oaztályellenea izgatásáért.
Budapest, lebr. 14. (Telefonjelen-tis) Kádár Lehel hírlapírót, a „Nép" inunkatáraál, egy a „Nép"-ben megjelent cikkeért o budapeati büntető törvényszék két beti fogházra és 2000 koron, pénzbüntetésre itilte.
A Déllvaaut magyar delegációja Rómába érkezett.
Ráma, február 14. A Dilivasut konferencián résztvevő magyar delegáció ma ideérkezett.
Művészet és kenyér.
Irta: Pieller Elek.
Sohs nem látott ádáz harc, soha nem látott erkölcstelenság dühörg mindenfitt a megélhetés körül. E< ami ebben a kétségbeejtő halál-táncb-n a legszomorúbb, ez az, hogy nem az alapos tudás, nem a becsületes munka és nem az erkölcsi alapokon nyugvó intelligencia emberei kerülnek ki ezen tusából győztesen, hanem mindenütt a szolid tudás, az áákofó munka és a morális alap és műveltség teljes hiányában levő alacsony gondolkodású, de élelmes konjunkturs emberek, kiknek némelyike egy-egy órában százezreket keres ugyanakkor, mikor az a másik, ki becsületes munkája fölött görnyed, könnyeivel áztatja keserű kenyerét.
A becsületes tudásnak ezen csődje, művészeti életünkben is tspasztalható. Eddig azon siránkoztunk, hogy nincsenek művészeink, most hála a. magyar f#j zsenialitásának, vannak már az egész világon elismert nagy művészeink és még sincs művészeti életünk. Mart köztudomásu, hogy a művészeti élet két tényezőből áll: az alkotók éa fogyasztókból, mely utóbbiak, ha nem is teljesen hiányoznak, de legnagyobbrészt meglehetősen alscsony kulturális és erkölcsi színvonalon állnak és igy
müvéizetüaknek, ha élni akar, az ő színvonalukhoz kell igazodnia.
Mindezekre azt felelhetné valaki: ezek ugyan szomorú tények, d? már annyira köztudomásúak, hogy ioimár közhelyek sz áldatlan ga»-ddssgi viszonyok okozaljai, nem lehet ellene tenni. — Bocsánat! Tulán kissé gyöngédtelenül fog hangzani, de az igazság fanatikus szeretete kényszerít rá, hogy oda mutassak, ahonnét a „mea culpáM-t várjuk, de egyszersmind meg fogom mutatni a gyógyulás eszkö zeit is.
Elsősorban is képzőművészeink részben msguk az okai nyomorú ságuknsk. Minálunk Magyarországon, ha valaki egy kis formsérzé-ket é» szlnérzéket érez magában, akkor már merész és fantasztikus álmai vsnnak a művészeti pMya diciőségéröl, elvégzi az akadémiat, tovább él müvészgőgjének és kop ialás közepette megöregszik. Az ilyen ember, dacára annak, hogy látja mestersége gyenge jövedelmezőségét, a világért nem foglalkozna más, jövedelmezőbb rokonszakmával, mert szentül meg van győződve arról, hogy az Úristen őt ciak azért teremtette, hogy iól fűtött elegáns műteremben parfü-mös dámák srcképeit fesse; pedig jól tudjs, hogy ez az elegáns műterem. ő nála nincs is, és hogy a parfümős dámák nem is jönnek. Közben azonban művészi bútorért,
bőrmunkákért, szövetért, porcéi-iónért, ékszerért és még mit tudom én, hányféle luxustárgyért kivándorolt békében is a fogyasztók bugyelárisából hetven millió külföldre azért, mert itthon nincsenek olyan iparművészeti műhelyeink, Ahol ezeket meg lehetne azerezni. Ha tehát egy ilyen nyomorgó művész arr.> szánná magát, hogy iparművész lesz, mely pályán művészi tehetségét jobbsn gyümölcsöztethetné, könnyen vagyont szerezhetne és tekintélyes társadalmi pozíciót vívhatna ki magának. Mert elvégre számolnia kell minden művészi pályára lépni óhajtó fiatal embernek azzal, hogy » művészi használati és berendezési tárgy köz szükségletet elégit ki, tehát keresletnek örvend, mig a kép vagy szobor minálunk Magyarországon még nem.
Csak három nevet akarok emli-teni a sok közül, hogy meggyőzzek mindenkit eszméim helyességéről. Itt ván Thék, áz egyszerű usztaloslegény, Zsolnai, a keramikus és Jungfer, a vasmüves. Mind a három művészi érzékkel megáldott fiatalember volt ezelőtt ötven évvel, de mindegyik iparos lett és szskmájukat sz egész világon versenyképes, művészi színvonalra emelték, milliárdokat szereztek és fogalommá váltak\' szakmájuk történetében. Hiszen az igaz, hogy mindenki nem lehet
Zsolnai vsgy Thák, de hs ezen vezéreknél sokkalta kisebb eredményeket ia ér el más, mégis müvé-azi tehetségét igy hasznosíthatja a nemzeti vagyonotodás és az ön-vagyonosodás részére.
Itt azután egy másik, inkább kultúrpolitikai félszegségre akarok rámutatni, mely hiba állsmférfialn-kat és hatóságainkat terheli. Nem törtéwc ugyanis elég intenzív gondoskodás arról, hogy fiatal, tehetséges, de vagyontalan iparművészeink és iparosaink önállósítása minél könnyebben keresztülvihető volna.
A legmesszebbmenő támogatást kellene Itt létesíteni, előnyös kölcsönnel, műhelyfelszereléssel, nyers-anysggal és a többi. Hiszen egy Ilyen jó kezekbon lévő műhely a legrövidebb idő alatt téríthet meg mindent, amit kapott és hozzá még sz a sok milliárd, smi tökéletesebb ipsreikkekért külföldre megy, ax országban maradhatna.
Az ilyenféle fejlesztésekre sokszor ázt a megjegyzést hallott*\'n: „kérem a magyar embernek m való az ipa ; sokksl is temperamen-tumosabb és szilsjabb vérmérsékletű, semhogy azt az elmélyedést nyugodt türelmet és kitartó szívósságot produkálhatná, amire csak a pedáns germán faj képes." Ezen ellenvetés csak látszólag Igaz.
(Vájó kör.)
1923. február 11
2.ALA1 K025LUK / 3
hírek.
melyetek az orosz-német szövetség ellen
— Időjárás. Ai Időjárástsni Intézet jelentése szerint hstsánk nyugati él déli részein majdnem mindenütt havazott. A hőmérséklet fagypont alatt ingadozik. Helyenként gyenge havaaáa éa mérsékelt fogy várható.
— A lagtöbb adót fixatők
névjegyzékének kiigazítására kiküldött bizottság dr. Ptihál Viktor elnöklete alatt ma délután Óléit lart a városháza kis tanácstermében.
— Hölgykonferenciák. — A Keresztény Tisztviselőnők Egyeaü lete a nagyböjti időszak alatt he-tenkint egyazer hőlgykonferenciákat tartat a lígkűlönbőiőbb témákról. Az előadások megtartására már több ismert nevü elősdót sikerült megnyerni. — Résiletekct legközelebb ,
— A Caalno Jelmezestély*. A Cailoo tagjai által rendezett stükkörü jelmezes estély farsang utolsó nspján (hnshagyó kedden), nagyszerűen sikerült.
— A Keresztény Tlaztvlzelő-nők Egyeattlet* hálás köszönetet tnond mindazoknak, akik a folyó hó 6 án megtartott jelmezestélyhoz pénzbeli, vagy természetbeni adományokkal hozzájár u\'ni szívesek voltak. Ugyaslntén hálás köszönetét fejezi ki mindazon hölgyeknek éa uraknak, akik az eatély rendezéaén fáradoztak. Elnökség.
— Sslnéazat Szepetneken. Sümegi Balogh Árpád azlnlgazgutó 14 taghói álló társulatával — néhány n.ip óta — Szépéinek nagyközségben működik, mely alkalommal válogatott műsorral kedveakedik a lelkes közönségnek, akik a magyar s.inészetet nem csak, hogy azeretlk, de minden este zsúfolásig meg töltik > nézőteret. A társulat — Somogy\'sentmiklóson is tartott elő adáaojat bár — nem oly nagy anyagi sikerrel, de a legjobb erkölcsi sikart aratva, as ottani lüaoltó-teatület javára jótékony előadást is rendezett, mely alkalommal .Az ördög mátkáját" adták elő. A szintára ulat — Szepetnekről Lete-nyére megy — hogy olt is meghódítsa miiida.okar, akik szeretik a magyar színművészeket.
— Gondnokság alá helye xéa. Körmendi Mária lalapetcndl lakost a salaegerszegi kir. tszék gondnokság alá helyezte.
— Holttányllvánitáa. Kámi Károly baboidöbrétei földmlvea, aki 1890-ben V.shosszufaluban azü-letett, K. János éa Varga Borbála fia, a 18. honvédgyalogezredben 1914. aug. havaban az orosz harctéren hősi halált halt. (Zalaeger-azegl kir. járásbíróság.)
— Hoyoa Miksa gróf a mező gazdasági ezeaztarmalik el nöke. A Magyar Mezőgazdasági Szosztermelök Országos Egye.ü-lete most megtartott ülésén Ghtllány Imre helyébe Hoyos Mlkaa grófot választolta meg elnökévé.
— Emelik a közalkalmazottak rendkívüli segélyét. A pénzügyminisztériumból kiszivárgott hirek szerint a közalkalmazottak rendkívüli aegélyeit február elsejétől vlsazamenőlegeaen fel fogják emelni. Az erről szóló megán-érteaülések szerint az emelés 50 asásalák lesz. Hivatalosan az ügyben még nem jött értesítés. A rendelet megjelenését 20 ári várják
— Uránia t „Horoja" ( ma* téri Pathé film, a Zézé hatal raaa drászsai erejével.
Varsó, február 14. A lengyel nemzetgyűlés tegnapi ülésén nagyjelentőségű külpolitikai nyilatkozatok hangzottak el. — A szónokok megegyeztek abban, hogy
Lengyelországot közvetlen veszély fenyegeti Oroszország részéről. Az orosz-német szövetség létrejövetele pedig egyenesen kétségessé teszi Lengyelország jenmaradását. Domsky képviselő hangoztatta, hogy a Ruhrvidék kérdése szoros Összefüggésben van az európai helyzettel, mert ha a Ruhr-vidéken nem sikerül a megegyezés, Európa békéjének hosszú időre vége van. _
— Böjtben tilos a mulató xás Szombathelyen. Joády Endre rendőrlanáctos, a szombathelyi ál-larurendőr kapitány tág vesetője rendeletet adott kl, amelyben meg tiltotta, hogy a nagyböjt folyamán — Hamvazószerdától Húsvétig — bármilyen mulatságot tartsanak. Ebben az időszskban mulatságokra engedélyt a rendőrkapitányság ki nem ad.
— Pályázatok. 2 Ideiglenes dijnoki álláara a szolnoki királyt ügyészségnél, 2 hét alatt az elnökhöz. I. oszt. fogalmazói és I. oszt. aljegyzői, esetleg II. oszt aljegyzői éa árvaszéki jegyiül állásra Győr azab. kir. város törvényhatóságánál, febr. 28 lg a polgármesterhez. Napibéres szolgai állásra a post-vidéki kir. ügyészségnél 14 nap alatt as elnökhöz.
— Kiürítik Mezopotámiát az angolok. Berlinből jelentik: Londoni jelentés szerint az angol kor mány állal alakítóit .Iraki Komité", melynek Devenahire herceg az elnöke éa lord Derbi és lord Curson is tagja. Ez a bizottsíg a napokban megtartott ülésén meghallgatta Sir Porcy-Cox mozopotámiai helytartónak előterjesztését az ottani helyzetről, aminek alapján sürgős javaslatot telt a kormánynak Mezopotámia kiürítésére. A kormány több lagja a kiürítési javaslat mel lett foglalt állást.
— Meghalt Kurokl Japán tábornok. Bécsből jelentik : Tokiói híradás szerint Kurokl japán tábornok meghall. Kurokl tábornok tudvalévően az orosz—jspán háborúban>ünt kl az orosz hadsereg felett Yaluoál aratott nagy győzelmével.
— Lengyel—romén poéta egyezmény. Varaiból jelentik: Lengyelország tudvalévő poala-táv Iró és telefonegyexményt kötött Romániával. Az egyezmény szerlot a jelenlegi Bukarest—Lemberg és Gorniwitz— Lemberg közli távíró-vonalon kivül Gslai és Lemberg kőzött uj távíróvonalat épllenek. Az egyezmény egyébként szabá lyoxza a díjtételeket.
— Leszállították a tisztára kat. A lisztpisc gyengülő Irányzata miatt a fővárosi malomérdakeltsé-gek az összes budapeeli malmok részére leszállitolta a lisztárakat és pedig 4 koronával kilogrzmonklnt. Az uj árak a kővetkezők: Nulláz-liszt 196 korona, fősőllszt 191 korona, elaőrendü kenyétlisit 186 korona, másodrendű kenyérllszt 154 korona, harmadrondü kenyér-llast 129 korona, 8-as llazt 62 korona, korpa 56 korona kilogramon-ként zsákkal együtt malomba átvéve vagontételekben.
— GrOnberger Sándor, Főút 11. aa. alatti férfi és női divat áruházát ramburgi váaxaakkal és a legjobb minőségű valódi angol zafirakkal bővítette kl. — Fehér-nemiteknek mérték uláni készítését la vállalja.
— Megváltoztatják az orosz-országi exokjot - alkotmányt.
Berlinből jelentik: A moszkvai ko-munistapárt központi bizottságának irodája szakbiroltlágot állított össze annak a memorandumnak tanulmányozására, melyet Lenin, Troc-klj, Rikof és Kamenof terjesztettek bé és amelyben rámutattak annak nagy szükségére, hogy az oroszországi szovjetkormány liberális szellemben való reformáláira szo-
— Uránia. CsiitaiWk-péelek: fél 7 és fél 9 őrskor: .A inalpéKtsáil baanUto1. Dráma a kommunista Orwionsigból. « f.l*. vonáihan. — Jöo: .Horog.*, Scvsrin M«»-n.k, s J\'aeiűs. és s X. sstmfooia ntoKttr.-l.tua raüvéssée.k hatalmas artlílesdrimija.
- , l>" kM.ra.1. ,mH,tui
twn^iaasi uuws, ..........
kap&MO. - M*r*O.l»0H««l b^ár«*<. v., zoluv-ic. |(
•iniiruiucii v»i« i»------------
ruL Érdekes, hogy ugyanilyen ár telembon telt már javaaletot Du-karín is, de akkor a központi párt ülésén kisebbségben maradt javaa latéval. A szakbizottság munkáját szigorú titokban tartják.
— Szent Ferencrendi templom orgona és harang alap
tára befolyt adományok: (Folytatás) rtarcilosek Slmonné, Kampó Erzsébet, Id. Zábó Jánosné, Heffer Géza, özv. Horváth Lajosné, özv. Hegedűs Gáspárné, Hegedűs Róza, Horváth Györgyné, Mező József, özv. Szabó Antalné, Kosek József, Her-nyerlcs Bertalanná, Dominks Julianna, Olasz Sándorné, Keller Antalné, özv. Cseresnyéané, özv. Holl Józsefné, Magasházi József, Vellák Józsefné, Horváth Anna, Prüsekné, özv. Szabó Antainé, Horváth Jánosné, Jancii Sridónia, Szakos Jánosné, Horváth Györgyné. Krausz Antalné, özv. Brunner Lajosné, Kornis Antalné, Hoteal Jánosné, Boros Mária, özv. Datler Jánosné, Kristofoletli Józsefné. özv. S\'ilvási Iitvánné, Unván Margit, Nóvák Gáspárné 50 -50 kor. (Folyt, köv.)
— Uránia. J8n t „Horoga".
— Wrábl Antal nyug. főmoz donyvezető ezúton tudatja Ismerő seivel. hogy édesanyja, özv. Wrábl Antalné folyó hó 12-én 90 évos korában Debrecenben elhunyt.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brllllánsokat és érmekéi a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Józaef ékszerész, Sugár ut 3. szám (Fő-ut és Sugár ul saroW.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvételik.
— Próbálja msg Ón la ós meggy*-zSJik ráta, hogy s FtLlPP hsrianyaWMdíJé-beu békebeli anyagból k«Klt harisnyák, zoki.lk a legUtlói bl-ak tv ugyanszon iilnu ói roti.itiégii ;-smutbt.l bámtkor in.glujel-hsték, Siombstholy, Szítt Kstmln utca 6.
— Üvegezést éa Utteléat (kilteléel jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken Vojnovils Jtnö Magyar-utca 24.
__ Arsans Luplxt csodálatai kalandjait Uíja elénk ax .Arany hiionuzög\' II. riazo az .Élatr. hajíts* alclmu. mely.l ma, oii l.irtokon ói holnap, pinteken niutst fc« L Világ.ir. oig.i. f. kóp ciojii onsasttilása, t.ad.séso él a milvénxik tvkilótai játéka a togisibb filmek ogylkévé tusi o képet.
Gyomorfájás, étvágyhiány, emésztési zavarok, melyek gyakran csakis • belek renyheségének következményei, a FERENC JÓZSEF
keserűvíz hrsxnálata folytán rövidé l elmúlnak.
- VaflbSrSk.t, nyal, róka. stb. In:
Két hét alatt rendezik a köztisztviselők fizetését
Az állam horrlbilia kiadása nem engedi meg, hogy llsztvlaelőkarát mentesítse a megélhetés gondjaitői, mert as államháztartás súlyos helyzetét megjavítani igyekszik a pénzügyi kormányzat, még pedig leginkább azzal, hogy olt, ahol lohot az állami kladáaokat csökkenteni igyekasík, a bevételoket pedig fokozni.
A köztisztviselők utolsó llzetéa-rendezése óta már bosssabb idő lelt el, a drágaság sokszorosan fokozódott, a megélhetés gondja a tisztviselői kar munkabirőképeasé-gét is erős próbára tette ugy, bogy belátták a hivatalvezetők éa vezető liiztvlselők, hogy ez a helyzet moet már a fizetések terén tarthatatlan. Megindult a fizetésrendezést kérő mozgalom és a péniOgymlniuter is belátta, hogy erre tényleg siűkség van.
Munkatársunk Illetékes helyen a következő felvilágosítást nyerte: Dr. Kállay pénzügyminiszter kijelentelte, hogy a köztisztviselők fizetésének rendezése egyik legsürgősebb és elodáshatatlan kötelea-sége a pénzügyi kormányzatunknak. Az idevooalkozö törvénytervezet elkészítésére as utaaltáat már kl Is adta. A törvénytervezet elká-szitése abban a stádiumban van, hogy rövidesen a nemzetgyüléa elé Jehet terjeszteni éa két héten belül rendeződik ez a kérdés, ami hoaaxu Ideig váratott magára éa aminek már régen kellett volna rendeződnie.
— A köztisztviselők körében sz a kívánság merült fel, hogy ez -fizctéarendozés olyan formában jöjjön létre, hogy a drágaaág fokozásával vagy esésével automatlce emelkedjék vagy essék a fizetés Is. A pénzügyi kormányzat azonban ezt a formáját a fizetésrendezésnek nem látja szívesen.
— Ez a flzetésrendezéa az eddigi sokféle és különböző Illetményrendszert is egyszerűsíti, as admlalaz-trációs munkájának megkönnyítésére. tz a forma egyszerűbb leaz, mint az eddigi volt és ugy van megkonstruálva a flzetéarendezéal javaslat, hogy az egéaz tisztviselői kar megelégedéaét vonja maga után mert függetleníteni fogja őket az anyagi gondoktól.
í.gy v.tkMsik.dé ■
Befejeződnek a magyar osai
gazdaaágl tárgy alázok.
Budapest, febr. 14. (Ssját tudó silónk telefonjelentése) Azok r gazdasági tárgyalások, amelyei Megyárorezág és Caeh-Szlováklr között már régebben megindultak február végére befejezést nyeraek A gazdaaágl tárgyaláaok aorán a összes kérdésekben sikerűit a ké állam kiküldötteinek megegyezn Az árucsereegyesményt Is meg; fog ják vitatni s legközelebbi napokbar
Attila-utca (4. aaánan nsc dern ház (2 ugy szoba, konyhi előszoba, konyhakert) «Jfoglal halé lakással szabad kézből e adó. Bővebbet ugyanott.
TÖRVÉNYSZÉK.
IttítihirdeUsek. CvfJg Antalt > klr. törvényszék annak Idsjéo S b»vl fogházra és 200 koroea pémbila-t.tésre ítélte. Az ítéletet ugy a tábl., mint • kúria jóváhagyta.
Horváth Györgyét az elzö blró-aág 1 havi fogház éa 1 évi hivatalvesztésre ítélte. Az ítéletet • tábla jóváhagyta a Igy az jogéról.
Szántó Jánoat a klr. törvényszék annakidején 1 évi, Szinti Pált 10 havi, Szántó Gábort pedig 2 évi börtönre ítélte. A kir. tábla Szántó lánca büntetését 5 havi, Síénló Pálét 3 havi, Szántó Gáborét p* dlg másfélévi börtönre szállította le. A klr. kurla ezt az ítéletet jóváhagyta.
Varga Jánoanét az elsőfokú bíróság lopáa miatt 6 havi börtönre ítélte. A budapesti klr. tábla október 27 én kelt Intézkedésivel ezt az Ítéletet 3 bsvl fogházra ás 1 ivl hlvstalvesktésre változlattá. Az Hé let jogeróa. maii i ■ i
KÖZGAZDASÁG.
A aertéaexportáláa február 15 »«I engedélyesre. —
trtesülésünk szerint ■ sertésezpor táláat február 15 töl fogva engedte meg a minisztertanács. A kiviteli illeték darabonként 15.000koronába fog kerülni.
Valuták és devizák:
Nipoleoc 9900, Font (Londan) 12350-lt«W, Dollir (New-York) 2660-2736, -Francia frank (Paiis) 161—171. Márka (Ber-Ua) 11—12, Olasz Ura (Milano) 127 5—133 6 Osztrák korona (Bécs) 370—390, Lei (Bukarest) 18-14, Ssokol (Prája) 78-82, Svájci frank (íürteb) 485-616, Dinár (Zágráb) 25—27, Lengyel márka (Varsó) 600 -6 50.
Zürichi zárlati
Berlin 2 26 AmaWidem 210*60 Hollandia, New-York 632 - 60 London 2*05, PirU 3220, Milano 2520, Prága 15.86, Bade-poet 20 2>, Zágráb 520, VaraiS 1 25. Wien 0-74, Ssófla 340 Oitlxák bály. 0 75 00
Termény jelentési
Bpsa (TlssavldékJ) 12600—12700, egyéb 12400-12600, ron 8000-8100, takarmányárpa 8400-8700 sör*rpa 8100-8600, aab 8000-8200, tengeri 7700-7600, repce 14000-14500, korp» 6000-6150, köles 8600- 8900.
Budapesti állatvásárt
Marbtbua L r. egéssbeo 440—650, bálulja 490-610, eleje 410 -540, II. r. «gé»sbeo 29 J-3Ö0. hátulja 330—430, eleje 240—:J10 Növendék marba I I. r. ogéssben 420-450, borja (ölött börbj 670-700, Késalet: Nagy nurha 87, eladás 62, — Növeodék marha —, eladás —, borjú —, eladás -, Marhabír 560-670, borjubör 1000-1100.
Sertésvásár t
Felhajtás 760, Elkelt délig 400, Oreg — Közép |640, Könnyű —, I. r. 676. II 610 Zetr 930, Ssalonna 760, Leh. has 630.
ZALAI KOZLOWt
Ahttettak fájd kommal tudatják, hogy a felejthetetlen jó aoya, t*tvér és rokon
Azv. Veissenböck Jánosné szűl. Tóth Ida
^ Wa iii§aiml iHinlf Izvtfye
,„3. ávi tonU, „6 ni aAban ™ Mct-
bemoututnl ^ ^ ^ ^ ^^ iMMk
I -tatsxi^sirJí^^rt^\'^r^^
1923. február 11 2.ALA1 K025LUK / 3
Köszönetnyilvánítás.
. Mindazoknak, kik felejlheteUen j leányom, illetve testvérünk elhunyU I és temetése alkalmával mély fáj-I dalműnket részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel cnyhl-teni igyekeztek, eiuton Is hálás | kösiönetet mondunk.
özv. Schiller Farencn* éa gyermekei.
Apró hirdetések
k.r.aökn.k flO ..AaaUk irM(«l«ia)r.
* «]»ao. Ctro a HaóO-
rtatal acf*<l Wrétwlk (ksKisiíinUbea jinaa
rlftuytxn) St«rnbtrt« Gyo\'a («uWtkUb«si.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
A keresetadó törvényben
elóirt
Illetmény betli jegyzék Alkalmazottak nyllván-
tartásl könyve Raktárkönyv Pénztéri napló Megrendelések könyve Anyagnyilvántartás!
könyv Anyag- és árubeszerzési
könyv Forgalmi adókönyv . miod.n nvisfíls
Üzleti könyv
ligjobban kapható
FISCHEL FÜLÖP Fiai
könyv- és papitkereskedésében
NftOVKaN izsAn
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső éa legelterjedtebb politizál napilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budepeati napilapok hir anyagát éa kimerítő tudóaltá-aokban aiámol be naponta a helyi, vérmegyei éa az orazágos vonatkozású eaeményekről
Megjatenlk naponta a kora raggall órAkban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra 200 k Negyedévre 550 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
E\'őkelö magyar fatermelS cég termeléare alkalmas
uradalmi lenyS vagy tOlgy
erdőt
magvAtatra karaa,
caellrg kitermelésre erdöbirto-koaaal alkalmi egyesülést létesít.
Uiiatsk Erdőbirtok 82275 wi*.
Schwarz József
hüréatt Irodájába
Budapost, AndrAaay.ut 7.
küldendűk. ím
Hirdatássk falfétataak
OLCSÓ,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
Modern cipésriUletébea kéuMt i+6
Nagykanizsa, Daák-tér 1.
Állandóan raktáron késsel dolgozott fekete és isioes box, chevreaux, ssarvas, antilop, lakk, selyem és bársonycipők.
Gyermekcipő különlegességek!
f kor. 34 fillér a
ZALAI KÖZLÖNY
példányonkint, házhoz hordva, vagy vidékre póstán köldvf, hu negyedévre megrendeli a kiadóhivatalnál.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vlsvesetak baraadail vállalata
Fióküzlet é. műhely: NaOVKANIZSa, Magyar-utca 6. az. FSüzlet: BUOaPÉST, VI., 6-utca 38. - Talaton: 151-13.
r,, | a mlndcnaemfl rlarcictík berendeaíal munkálatokat, úgymint modern ClVdlIalUnK tflrJűaroba, cioadO <5a cloaetbe rend.aiaeket, derltd <a aacnoyvlatleatllA berend.aóaek, caatornáaáaok. aslyó-nvoroO kutak, kfllön h«al yisyeaeték ríe.íre axotrAló autóra a tlkuaan működd aafrattyu bercndesíaeket, kSapontl füUe «e molee.la berendcacaeket aaJAt terreaíaflnk eaerint. n.l ./ * _ X--1,,-I. . mlndennemfl rlayeactík caSyeket, ría armatúrákat, BntAtt-
Raktáron tartunk, ya. >oo>ánc<»oll bádox Y0r0ar*» lOrdO-
kAtyhákot, tarence raoadOk <e cloeetokat, mlndennemfl hiitartá.l cikkeket. bAdox-Arukat, aomAncoaott konyha edényeket, boráasatl cikkek, asdlö permetexdket.
Javításokat és átalakítási munkálatokat szakszirQan és olcsón sszközlQnk.
QUITTNER ARTHUR
haté«*rnNT snsradélyarett vllla&ysseralö
NAGYKANIZSA, KOLCSEY-U. 17.
Elvállal
ví»A*itáai voxotákok, motorok, oalllárok, ■w w - valamint telefonok, oaangok éa Jsls&- - — kéaxttlékak felasarelésát, kaatély-vlllamhárltó baraudos laét. IClndaa namti villamos monkilatok |ryoraan saxk6s«ltstnek. Sxaksssrttsn vérsl motorok njratakarosslásét. Mlausnnsmft égők raktáron.
Telefon:
394
Telefon:
394
lOCSOQOOOQOOOOOPOOOCMlOOOOOOOOOgQOOgQOQOOPOOOO
0
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvík, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kárlyék, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
Nyomatott a laptulsldonosok: Zalai és Gyarmati könvmyomdáiAbsn
é\'i. Évfolyam
Nagykanizsa, 1923 február lé. Péntek
37. szám.
Egyes szám ára 10 korona.
Kiani*u«l 4rmkt Sir h6is»rre ÍM." ( II.rom h6Mpr* ««.•• K
Revizid alá veszik a kommün tanitó-okleveleit.
Életbelépőit n tankötelezett-.égről azóló törvény. Egy h.Tl elsárással é. 600 korona bírsággal bUotethető al igaio-latlan mulasztás.
Nagykanizsa, febr. 15.
Kit igen nagy jelenlíiégű rendelet érkezett a kultuszminisztériumtól a tsnfolügyelőiégekhez. Az egyik . kommün alatt szerzeit oklevelek revíziójáról rendelkelik, a m««ik pedig a tankötelezettségről szóló 1921 évi XXX törvénycikk végrehajtási utasítását adja. Mindkét rendelet a magyar tanügyi visionyok konszolidációját fejleszti tovább s komoly eredményeken várnak tőle illetékes taoügyi kőtökben.
A kommunista oklevelek felülbírálására alapos srükség volt már, mert 1919. évi március 21 tői kezdve julius végéig, vagyis a bolievlstn uralom alatt, Igen sok oklevelet
.áUitotUk.ki......
A kommün rrndizer termésíete-sen ugy hozta magával, hogy az okleveleket komoly tudás, képzettség figyelembe velő vétele nélkül állították ki mindazoknak, akik demagóg hangoskodással hirdették magukét 0 bolsevizmus híveinek s igy, bizonyos, oda egyáltslában nem való elemek is kelüllek » vannak még ma is a msgyar népiskola katedráján.
Ezen n viszás helyzeten változ-lat most a mlnisiter, elrendelve a kommünbeli tanitóoklcvelek felül-bírálását . » szükséghez k.lp«t, érvényesítését vágy megsemmist-télét,
A kir. tanfelügyelőiig egyébként most veszi számba, hogy van e a területükön s hány ilyen diploma alapján működő tanerő.
Az Iskolakerülök ellen. A másik rendelet a tankötelezettség, Illetve annak ellenőrzése megszigorításáról
\' «óL .„ t. Az uj törvény, illetve annak
végrehajtási ul.sit.se pótolja a régi törvénynek azt a hiányát, hogy bünteti szankciók nélkül küzdött az iskolakerülés ellen. Az iskola kerülés büntetése ezentúl 8 koro. nától 600 koronáig tetjedhelő pénzbírság és égy havi elzárás, mint legnsgyobb büntetés.
— Az elöljáróságoknak a jövőben kötelességük az i.kolakötele-aekről törzskönyvet vezetni a a tanfelügyelősígek ebből ellenőrzik a rendszerei Iskoláztatást. A be-iratásért a szülő, vagy általában a gondozó felelős.
— Jogában áll a tanfelügyelőnek a szorgslmi idő me»rövidítésre. Ez azonban a tiz hónapból álló tan-Időnek csak nyolc hónapra való
megrövidítését jelenti ott, ahol a növendékek többségének szülei mezőgazdasággal foglalkornak. A két hónsp fele a tavaszi, másik fele pedig az őizl gazdasági munkák Idejére eshet. Uj még n rendeletben az, hogy a gyenge előmenetelü tanulók számára két évvel meg-
hosszabbítható e hat évi elemi oktatás Ideje.
— E rendelkezések üdvös hatása-ként biztosan remélik a t.nfel-űgyelőiégftk, hogy az elemi oktatás jelentősen fel fog lendülni s észrevehetően csökken az enslfabé ták száma.
iik. Elért nem fogjuk ml a festészetben elérni soha a franciákat.
Megkezdődött Rómában a Déli-vasúti konferencia. Magyarország, ausztria és Jugoszlávia delegéltusai Rómában.
Róma, február 15. (Éjfélkor érkezett.) Ma kezdődött meg Impcrlall olasz delegátus elnöklete alatt a külügyminisztérium különtermében, a Déllvasut ügyeinek rendezésére összehívott konferencia, amelyen Olaszország, Mogyarors ág, Ausztria és Jty^szlávla delegátusul vetlek részt.
Impcrlall elnök üdvözölte u delegátusokat és kérlc ftket, hogy a megértés szenemében foglallak hozza a tárgyalásokhoz. A delegátusok nevében Tclcsiky János v pénzügyminiszter válaszolt és kijelentet c, hogy a r,.agyar kiküldöttek a békés megoldás szellemében fognák tárgyalni.
Bzután három bizottságot választottak, amelyek javaslatokat fognak a konferencia elé terjeszteni
Művészet és kenyér.
hu: Plclter Blck. fVéj..) Olfstország és Franciaorsiíg píl-dájs bizonyítja, hogy a szil.j vér mérséklet nem aktdálya a* ipsri tevékenységnek, sőt a művészi lendületnek Cl.k ez a könnyed szilaj -lg és nem a német nehézkesség van előnyére. De itt van az iparművészeti i.kólánk, ilt vannak felső ipariskoláink, sőt Ilt van ugyancsak a technikai kulturánkat szolgáló műegyetemünk, mindmegannyi elsőrangú müintézet, melyeknek szervezetéi, tananyagát í« módszereit állandóan külföldi szakemberek tanu\'mánjotzák. El omt a magyar f.j mü.észl készségét illeti, elég a középiskolai rnjzlani Iáinak ar egész nyugati kulturá ban elismert msg.s szinvotislára hivatkoznom, amit számtalan nem zetköii kitüntetéssel is bizonyith.-lunk, el-sr képzőművészeti akadémiánk mindenült elismeit kllünő ségét említenem, vagy elég Eucken, . híres jénai filozófus, a Nobel-díj nyertesének stavalt idéinem, akt midőn magyarországi uljáról haza tért, a kővetkezőket mondotta egy német ujiágirónakl „A magyarság jövőjének egyik fclarfals a msgyar festészet istápolása. Önöknek pompás festészetük v»n, a msgyar Ságban meg v.n ugyanaz a színekben való öröm, mint a franciéban, ami például belőlünk teljesen hlány-
szciuni, ----- - --- -- ^
valószínűleg a m.gy.rok.t sem.
Dicáre annak tehát, hogy a magyar fsjban megvan az előfelté tele az iparművészeti fejlődésnek, m\'gls azt látjuk, hogy Ipsrmüvé-szelünk ciak teng-leng ; Itt azulán az Iparművészeti oktatásnak egy felette súlyos \' hibájára kell rámutatnom. Iparművészeink ugysnls kitűnő papirtervezők, művészi ötletüket a rajzlápon kitűnően meg tudják érzékitenl, de nem keresik eléggé a kapcsolatot a műhelylyel. Nem ismetik eléggé ar. előállítandó tárgy anyagának a természetét, nem ismerik eléggé a műhelyfogásokat íi igy nem tudják maguk ot bele élni az anyag lelkébe. Munkájuk n rajzlapon kitűnően h.t, de mikor a műhelyben a gyakoilati kivitel-hez akar látni a szakmunkás, kisül, hogy a tervező elgondoUstt szel int nem lehet megcsinálni. En nek nz elkedvetlenítő jelenségnek azonban nemesik »\' oktatásban szereplő műhelygyakorlatok elégtelensége sz oka, hanem az Ir, hogy az Iparművésznek derogál n munkással szoros k.pc.olatot tartani, miáltal egyrészt a vélemények, az anyaglehetőségek és s technikai fogások ismerete, másrészt a stíl azetüség és az esztétikai hatás feltételei mindkét fél előnyére tisztázódnának. Modern iparművészeinknek ugy kellene élnl&k, mint s re-
MoaonTárznagye uj főispánjának beiktatása.
Magyaróvár, febr. 15. (Telefon-jelentés.) Ma délelőtt volt dr. 7a-rányt Kálmán volt győri főispán beiktatása Mosonvármegve főispán* jává. A beiktatáson Sopron- és Győrvármegye küldöttségileg képviseltették magukat. Az ososs .U.nforradalmárok menekülnek Konatnntinápolyból. Belgrád, február 15. Konstentl-nápolyból tömegesen menekülnek «z olt megtelepült orosz cllenfor-radalmárok. Az utolió két hét alstt Konstantinápolyból Jugotzláviiba 3500, Németországba 4100 és a többi orstágokba őisresen 650 orosz utazott cl.
Amerika tiltakozása a Rukr-vldék megszállása ellen.
Washington, február 15. Voigt képviselő a képviselőházban javaslatot terjesztett be, amelyben tiltakozik a Ruhr-vidék megszállása ellen és követeli, hogy Hsrdlng elnök világgazdasági konferenciát hívjon öisze. A invailatban az is benne van, hogy Franciaországnak rendszabályokat kell tennie, háborús adóiságslnak megfizetésére.
naissance nigy mühelymüvésselok, kik » műhelyben verejtékezve, az anyaggal való bajlódáa közepette szülték nagy gondolataikat.
Igaz, hogy hiba van sz ipsri munkásban is, azaz jobbanmondva az ipsros növelésében. Tudniillik az s visszás helyzet állt elő, hogy a megrendelő könnyen jutbst egy jó tervrajzhoz, amelyről most ezen esetben tételezzük U fel, hogy « műhelyben megcsinálható, de nem talál szakmunkást, kinek ekkora művészi nevelése ii volna, hogy s rajzot a tnsgs teljes eszthélikai hatásában fölfogni és anyagában » legfinomabb árnyalatokkal visszaadni képes volna. Itt gondoskodásnak kellene történnie olysn iparosok neveléséről, kik nemcsak egy betanult schéme szerint egy tárgyat el tudnak kéulteni, h.nem ez életrevaló uj ötleteket Is képesek anyagiakban előállítani, sklk árUalkuláláabsn, nz anyagismeret-ben, a műhelyfogásokban, s megrendelővel való bánásmódban és ha kell, uj ötletek megteremtésé ben 1. azt sz «dott viszonyokhoz való simulékony alkalmazkodóképességet tanuiilsák, ami » boldogulásukhoz szükséges. — Ha ilyen képzelt Iparosaink lesznek, sz nevelő hatással lesz a naíykőzőn-ségre Is, amonnyiben az eddig ts-pssitalt ipsroslcnézés és egyáltalán . kétkézi munka becsületének s spekulatív, konjunktura-hajhásiás
ZALAI kozlomy
i»k3. február 16.
Mennyi poatapénz folyt be addig ?
Budapest, febr. 15. (Telefonjelentés.) A Poststakarékpénztár közli, hogy eddig az 1425 millió posta-pénzből 1381 millió korona folyt be a Magyar Postatakarék pénztáraiba.
Az oj prágai magyar követ
átnyújtotta megbízólevelét.
Prága, febr. 15. (Éjfélkor érkezett.) Báró Villiani, az uj prágai magyar követ ma nyújtotta át megbízólevelét Massaryk köztársasági elnöknek.
Ujabb adomány az árvíz-károsultak Javára.
Budapest, febr. 15. (Telefonjelentés.) Canicolo herceg, a budapesti olasz követség attaséja 25.000 koronát adományozott az árvízkárosultak javára.
Megüresedett a komáromi mandátum.
Budapest, febr. 15. Báró Korányi Frigyes párisi követté való kinevezésével megöresedik a komáromi mandátum. — A komáromi képviselőségre a kormánypárt Klebels-berg Kunó gróf kultuszminisztert jelöli.
A Ruhr vidéken egyre Inkább elmérgesedik a helyzet.
Berlin febr. 15. Berliner Tageblatt dortmundi tudósítója megállapítja, hogy n helyzet a Ruhr-vidéken napról-n»pra kiélesedik és hogy franciák és németek egyaránt áldozatai. A Rajna-vidéken a vasúti forgalom legnagyobbrészt szünetel éa az egyéb közlekedés is mind szűkebbre szorul, mert nagyszámú gépkocsit a megszállók lefoglaltak. Ilyen körülmények között nagy üzemkorlátozísoktól kell tartani rövid IdÖn belül.
alávaló helyezése bizonnyal meg fog szűnni.
bs végezetül még csak annyit: Mi nevelők különösen ne tereljünk boldog-boldogtalant a kétes jövőjű és csak kivételes tehetségeknek való művészi pályákra, hanem akiben tehetségeket látunk, annak ajánljuk a közszükségletet kielégítő művészi tehetség érvényesülésének, a vagyonszerzésnek és a társadalmi pozíció szerzésnek kipróbált módját. Necsak hangoztassuk a pedagógiában nagy garral a munka iskoláját, a politikában a demokráciát és a szellemi életben a kultur-javak népszerűsítését, hanem teremtsük meg a gyakorlati életben a becsületes munka, a jólét és boldogság eme alapfeltétele iránt a kellő társadalmi elismerést. Es mindenekelőtt félre a kishltüséggel, airánkozással és koldusnótával, mely önbizalmunkat sorvasztja, erőnkbe vetett hitünktől megfoszt és magvar faji erényeink ápolásában megakaszt. Minekünk az élethez tehetségeink vannak, tehát szent jogunk Is van az élethez, akármit is hu bognak az Alpeseken tul a halál-madarak. Szent István, királyunk integer Msgyarországát osak ugy fogjuk visszaszerezhetni, ha megint lesznek integer erkölcseink, integer tudásunk ét ha megint lesz egy integer hatalom, melynek trónusához valamennyien, társadalmi különbség nélkül letesszük hódola tunk koszorúját és ez s hatalom : a munka.
Elárverezik az igazságügyi palotát.
L.gJobb alkalom > axlnhá. kírdíaín.k m.goldáaár.,
Nagykanizsa, febr. 15. Dr. B.tthlány-Slr.t.m.nnUs.IÓ klrVtffé-téri hatalmú, eg,emelete. palotáját, - » D
X a tk í»TkTi KUba fáradoztak azon, hogy a H»M>•\'< ***
vajúdó kérdését valamely elfogadható módon mego dják Jó lenne ha a v\'L vezetősége mindent elkövetne hogy az épülete ..... . .ilnhiz céliilr. nehogy mis kezekbe kerüljön, akik ezt a varos aoz pontján Uvő.kllüoő\'ekvésö, mindenre alkalmas o.gy épületet ma,d kellőleg ki Is használják. .
Soha még jobb alkalom nem kínálkozott a viro«l.k . nlnhi.l pro-bléma leghelyesebb megoldására. Mert mlg a. .1.8
átalakítással egy modern színház nyerhetne elhelyezési, addig a Kid-szinten éttermed, kávéházat, ,tb. lehetne nyl.nl. PMgk « <!*&« körök ügyeimét erre a kedvező alkalomra, amit most el.lala.ztam bün volna. __
A kórházigazgatói állás ügye.
Nagykanizsa, febr. 15. Megírtuk, hogy Nagykanizsa közön.égének egységes álléifoglalísit tolmácsolandó, több képviselő vezetéae alatt küldöttség tisztelgett dr. Tarányi Ferenc főispánnál ittléte alkalmával — dr. Nisponszky Béla főorvosnak kórházigazgatóvá való kinevezése érdekében. A főispán azonnal interveniált a jelenlevő Bődy Zolién alispánnál, akinek hntás-körébe a kinevezés tartozik, majd megnyugtatta n küldöttség tsgjait azzal, hogy az alispán mindenesetre tudomásul fogja venni a nagykanizsai közönaég egyaégea kívánságát.
Munkatársunk ma Illetéke, helyen kérdést intézett az ügy mikénti állása felől, hol azt a válaazt kapta, hogy most már mindennap
váriák az ügyiratnak a népjóléti minlazterlumtól való leérkezéséi, amely után az alispán azonnal kinevezi az igazgató-oivosl.
Tekintve, hogy a nagykanizsai kórház-igazgató orvosi álláaának betöltése oly közügy, amely nem lehet közömbös a vármegyére, megvagyunk róla győződve, hogy Bődy Zoltán alispán respektálni fogja Nagykanizsa közönségének egységes akaratát és dr. Nisponszky Bélát a sebészeti és női osztály vezető-főorvosát fogja a kórház-Igazgatói állápba kinevezni, mert dr. Nisponszky Bélában megvannak mindazok a qualltások, melyek őt erre a rendkívül fontos állására predesztinálják. — Dr. Nisponszky Béla kinevezése most már mindennap várható.
Szivén szúrta az anyósát.
— Egy részeg ember rémtette. —
Nagykanizsa, febr. 15. Pikó István pölöakefői lakos húshagyó ked~den estefelé a hegyről borközj állapotban jött haza, majd lefeküdt az istállóba. Az erősen beszeszelt embernek előbb felesége, majd anyósa szemrehányás telt. Ebből szóváltás keletkezett, mire a részeg ember felugróit és a két nőre akart rohanni, ezek azonban a fenyegető magatartású ember elől kimenekültek az iatállóból a l.kásukba és olt az ajtót magukra zárták. Pikó azonban a rozoga ajtót berúgta és berontott a lakásba, m.jd késével a hatóira ijedt feleségét és anyósát erősen össieszurkálta. Az egyik késsiurás anyósának szivét járta ét, aki nyomban egy jajszó nélkül holtan összeesett. Feleségét mindkét karjón és mellén szintén rend-kivül aulyosan sebesitette meg.
A szegény asszonyt otthon lakásán ápolják, mig a szerencsétlen véget ért anyóst ma délután temetik.
Nagykanizsáról tegnap délelőtt dr. Szabi Lajos kir. ügyészségi elnök, dr. Mutschcnbachcr Edvin vizsgálóbíró és dr. Schwartz Károly kir. törvény-sziki orvos szálltak ki a tett stinbelyére a vizsgálat megindítása és a boncolás megejtése végett.
A gyilkos a vizsgálóbíró előtt lelt vallomásában részegséggel véde-kezett és nagyon sajnálta a feleségét.
Érdekes, hogy a faluban általános a részvét a férfi iránt.
A gyilkost ma délelőtt vasraverve hozták be a gelsei csendőrök a nagykanizsai ügyészség fogházába.
Elfogták az eszteregnyei férimérgező asszonyt.
Kováls Jánosné felkeresett Kanizsán, betelefonált a kapitányságra, hogy a keresett asszony nála tar-
Nagykanizsa, febr. 15. Megírtuk, hogy a mult napokban Kováls János eszteregnyei lakos (eljelentene feleségét, mert állítása szerint — több ízben megakarta mérgezni. — Amikor az asszony észrevette, hogy a fér) gyanúba lógja — megszökött. .
Több napon át hiába kutatták, nem tudták megtalálni, mlg leg. nap egy rendőr felesége, akit
tőzkodlk, jöjjenek érte. Mlg rendőrség kiküldte a maga embereit, hogy az asszonyt behozza a kapitányságra, a rendőr felesége a mit sem sejtő Koválsnét szóval tartotta, amíg a detektív megérkezett és letartóztatta.
Kováts Jánosnét átadják a kir, ügyészségnek.
HÍREK.
_ Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánk nyugati részeken erősen havazott. A hőmérséklet jobbára fagypont alatt járt. Helyenként csapadék várható lényegtelen hőváltozással.
— Személyi hírek. Dr. Ta rányi Ferenc főispán Szombathelyen tartózkodik és csak a jövő hét elején érkealk Zalaegerszegre. — B5dij Zoltán alispán keszthelyi útjáról tegnap este visszaérkezett.
— Házasság. Mádai Ödön, a Pesti Magyar Keresk. Bank tisztviselője és Kende Juci f. hó 15-én házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.-
— Müvészest a „Szarvas" kávéházban. Két estén át szépen látogatott művész estét rendezett
fy fővárosi művésztárs»ság, amely ..ódosi Msgda és Kaposi Magda táncmüvésznőkből, Mister Nichol-son tánckomikusból é* Hegedűs bŰvészmesterből állott. A művész-est legszebb számait kétségkivűl Mr. Nicholson nyújtotta, aki szemet-győnyőrködtető tánctival, kupiéival és humoreszkjeivel általános feltűnést keltett A közönség minden egyes számát megismételtette vele. Hegedűs szép bűvészmutatványai szintén nagy tetszést arattak. Kanizsáról Pécsre utazott tovább a társaság.
— Koazorumegváltáa elmén áx Úrasszonyok Mária Kongregációja karitatív-osztályának dr. Kauf-man Lajosné 500 K, Miltényi Sándor- 300 koronát adományozott, melyet a szakosztály hálás köszönettel nyugtáz.
— Leventék Sorméaon. Alig 8 hete, hogy megalakult a sormási Levente Egyesület, máris nagyszerű eredményt mutat fel működésében. Az Ifjú egyesület alig pár hetes működés után egy oly nagyszabású hazafias, műsoros estélyi rendezett, amely biztos záloga a jövő sikereknek. Az elismerés ezen szép és ritka eredményért Kovács Ferenc tanító fáradhatatlan tevékenységét illeti elsősorban, aki a lelke a fiatal, törekvő gárdának. De elismeréssel kell adóznunk Ampimann körjegyző, Csordás bíró, Keller, Szabó és Bitó polgároknak is, akik az estély rendezése körül szintén nagy érdeme ket szereztek és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a sormási leventék első nyilvános szereplése a legteljesebb anyagi és erkölcii sikert eredményezte.
— Ax NTE összes futballistái felkéretnek, hogy ma este 7 órakor a tornateremben megjelenni szíveskedjenek. Windlsch csapatkapitány. — Az NTE szombaton eate 6 órakor a tornateremben választmányi ülést tart. A választmány feltétlen megjelenésit kéri Antal elnök.
— Hibaigasitás. Tegnapi számunkba sajnátatos nyomdahiba csúszott be. Kádár Lehel Irót, a „Nép" munkatársát nem kétheti fogházra, hanem kétheti államfogházra Ítélte a budapesti törvényszék.
— Mérget — caak patikában szabad árualtanf. A népjóléti és munkaügyi minisztérium utasította a hatóságokat, hogy szigorúan ellenőrizzék, hogy a \' mérgeket, melyeket gyógy célokra használnak, (ópium, morphium, cocáin, heroin) csakis gyógyszertárakban gyógyszerészek által szolgáltathatják ki. A „szabadforgalomban" lévő mérgek lefogjalására a rendőrhatóságokat utasította a népjóléti mi-niazter.
19*3. február 16
ZALAI KOZLOHY
— Hadik észfilődéaek Nyu-gat-Tráclában. Athénből jelentik: Colombői athéni francia katonai attsaé viaszatért Nyugat-Tráciában tett siemleutjárói, a nyilatkozaté ban kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy Görögország készölő-déaeinek Nyugat-Trácia határán védelmi jellege van.
— Franciaország falveszi az orosz szovjettel a diplomáciai érintkezést. Páriából jelentik Bécsen át: Franciaország a közel jövőben fel akarja venni Szovjet-Oroszországgal a diplomáciai kapcsolatot és Moszkvában hivatalos képviseletet akar felállítani. Francia diplomáciai körökből vett értesülés szerint Do Monzio szenátort szemelték ki moszkvai követül.
— Lemondott az egyptoml kormány. Londonból jelentik Bécsen át, bogy az angol kormány elfogadta az egyptomi kormány lemondását. Tevfik Nessin pasa mérsékelt iránya kormánya néhány héttel ezelőtt vette át az ügyek vitelét.
— Görögoraxágban terjed a köztársasági mozgalom. Páriából jelentik Bécsen át: Athéni jó\'informált körök ugy értesülnek, hogy a görög forradalom olyan irányú átalakulásban van, melynek* célja, hogy Görögorazág állomformája köztársaaág legyen.
— Dr. Orováné Bodó Klári szombatra hirdetett hangverseny., betegség következtében kedden f. hó 20 án lesz. Az elővételben vásá rolt jegyek természetesen érvényesek.
— „A fügefalevél" (tanulmányok és megjegyzések a női lélekről, testről és mindkettő díszeiről) ezen s címen kezdi meg Laczkó Géza rendkívül érdekes és értékes rovatát a Nyugat február 16 ik{ számában.
— Uránia. Jön t „Horoga".
— Üvegezéat éa kitteléat
(kittelést. jotátiással) legolcsóbban vállal ugy helyben, mint vidéken Gaál László Árpád-utca 7.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokst és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár ut 2. szám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzeit fiu tanulónak felvétetik.
— Urániát „Horoga"; mesteri Pathé film, a Zézé hatalmas drámai erejével.
— Grünberger Sándor, Főnt 11. sz. alatti férfi és női divat-aruházát rnmburgi vásznakkal és a legjobb minőségű valódi angol zefirekkel bővitetto ki. — Fehér-nemüeknek mérték utáni készítését is vállalja.
— Uránia. Ma, pinteken: fél 7 és fél 9 Órakor: ,A szentpétervári ismeretlen*. Dráma a kommunista Oiosáorssagöól, 0 felvonásban. — Jön: .Horogé*, Severln Marsnak, a J\'accuse és a X. szimfónia utolérhetetlen művészének hatalmas crkölctdrámája.
— Próbálja majj Ón is és meggyó-xőJik róla, hogy a FILIPP haris nyakötódéjé-ben békebeli anyagból készült tiarisnyák, zoknik a legtaitós-bbak és ugyanazon szinü és minóíégü pamutból bármikor megfejelhetik, Siombalhely, Széli Kálmán-utca o.
— A Világ-mozgóban még csak ma látható az .Arany háromszög\' II. ré»s«, melynek beinut.tója tegosp igen zajos sikert aratott — Holnap, szombaton és vasárnap a várva-várt .Califorolai vérebek\' folytatása losz bemutatva, uelyhes már most előjegyzéseket ellogad a Világ-mosgó.
A jövedelem, vagyon és hadinyereség felszólamlás! bizottság.
A jövedelem, vagyon- és hadi-nyereség adó felszólamlás! bizottság Nagykanizsa rendezett tanácsú város területére Nagykanizsa székhellyel. Elnök dr. Fábián Zsigmond ügyvéd nagykanizsai lakós. A pénzügyminisztérium által kinevezett rendes tagok: Falcs Lijos ügyvéd, e. h., Ujnépl Elek Ernő földbirtokos, Práger Ferenc mészáros. Póttagok : Radnni Jenő fűszerkereskedő, Frank Manó nagykereskedő, Kállovici János kisbirtokos, klskanizaal lakós.
A vármegyei törvényhatóság által választott rendes tagok: Bazsó József iparos, Bogenrieder Frigyes gyógyszerész, Welsz Tivadar gabona kereskedő. Póttagok: Grosz Mór merhakereskedő, Móger Károly iparos, dr. Szigethy Károly orvos.
Az ügyvédi kamsra által választott rendes tag: Dr. Hajdú Gyula ügyvéd. Póttag : Dr. Kreisler József ügyvéd.
Kincstári előadó : Merő Géza pQ. igazgató helyettes.
A nagykanizsai és letenyei állampénztár területére Nagykanizsa szék• hellyel. Elnök: Dr. Plihál Viktor klr. közjegyző, földbirtokos.
A pénzügyminisztérium által kinevezett rendes tagok: Stromszky Ernő földbirtokos pólni lakós e. h., Schwartz Gusztáv kir. tanácsos, nagykereskedő, Kövess Jenő földbirtokos. Póttsgok : Svastita Elemér járási számvevő, Sebestyén Géza földbirtokos gelsei, Cslnáth János kisbirtokos nagyrécsei lakós.
Vármegyei törvényhatóság által választott rendea tagok: Mustét
Íános földbirtokos zalaszentbalázsi, ,icht Sándor kereskedő letenyei, Pongor Henrik vezérigazgató. — Póttagok : Knortzer György takarékpénztári igazgató, Svesics Ká roly asztalos letenyei, Adóm Róbert kereskedő.
Az ügyvédi kamara által választott rendes tag: Dr. Pozsegár Rezső ügy védletenyei lakós.Póttag : Dr. Darázs László ügyvéd.
Kincstári előadó: Dr. Gyúró Mihály pü. fogalmazó és Muszviter henrik pü. fogslmazó.
A sümegi állampénztár területére Sümeg \'székhellyel. Elnök: Eitner
Jenő mezőgazdaaági takarékpénztári igazgató aümegi lakós.
A pénzügyminisztérium által kinevezett rendes tag : Darnay Kálmán kormányfőtanácsos aümegi lakos e. h., Berényl Jenő földbirt. zala-szentgrótl, Gelger Jenő kéményseprő sümegi lakós. Póttagok: Tibor János nyug. tanító sümegi, Kiss Antal kisbirtokos sümegi — Schneller JenŐ esperes plébános zalaszentgrótl lakós.
Ávármegyei törvényhatóság által választott rendea tagok: Eitner Zsigmond nyug. kormánybiztos sümegi, Szűcs Ziigmond takarékpénztári pénztárnok, Csizmadi István kereskedő aömeg?lakós. Póttagok : Scholtz Károjy népbank igazgató sümegi, Bereczky Jenő kereskedő sümegi, Bullay Lajos kőműves sümegi lakós.
Az ügyvédi kamara által válaaz-tott rendes tsg: Dr. Fürst János ügyvéd aümegi lakós. Póttag : Dr. Schmidt Jenő ügyvéd aümegi lakós.
Kincstári előfdó: Szathmáry Albert pü. titkár.
A Tapolcai m■ kir. állampénztár területére Tapolca székhellyel. Elnök: Csigó Ferenc földbirtokos nemes-gulácsi lakós.
A pénzügyminisztérium által kinevezett rendes tagok : Ruff Jenő nyug. járásbiró tapolcai lakós e. h., Ilofszky Rezső nyug. pósta és távírda főfelügyelő tapolcai, Lőke Árpád földbirtokos taliándörögdi lakós. Póttagok : Kovács Iván vendéglős tapolcai, Mojzer Endre aző-lŐbittokoa tapolcai, Marton Gyula fakercskedő tapolcai lakós.
A vármegyei törvényhatóság által . választott rendes tagok : Hándlery Gusztáv földbirtokos topolcai,Mayer Károly kereskedő tapolcai, Tóth Imre asztalos tapolcai lakós. Póttagok : Steiner Imre kereskedő ta polcai. Csonka Odó kereskedő tapolcai, Keazler Aladár építőmester tapolcai lakós.
Az ügyvédi kamn a által választott.rendes tag : Dr. Kaszás Károly ügyvéd tapolcai lakós. Póttag : Dr. Zalai Simon ügyvéd tapolcai lakós.
Kincstári előadó: Dr. Till Károly pü. titkár.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták éa devizák t
N\'ipolaoo 9000, Foet (Loodon) 12350 -11660, Dollii (New-York) 2660-2735, -Francia frank (Paris) 158-168, Márka (Berlin) 13 —14, Olasz Ura (Milano) 1Z66—13»5 Osstrák korona (Bécs) 370-390, Lel (Bukarest) 12—13, Szokol (Prága) 78-82, Svájci frank (Zürich) 495-516, Dinár (Zágráb) 26-28, Lengyel márka (Varsó) 6-00-700.
Zflrlchl zárlat
Berlin 2 66 Amsterdam 210-60 Hollandia, New-York 533-50 London 2497, Pária 3195, Milano 25(0, Prága 15.75, Bada-teat 20"C0, Zágráb 530, Vanó 130. WUo ■74, Szófia 340 Osstrák bély. 0 76 00
Termény jelentési
8nsa (Tlsxa vidéki) 12700-12900, egyéb 12600-12800, ross 8000-8200, takarmány árpa 8500-8700 s^rárpa 8100-8500, tab 8000-8200, tengeri 7600-7900, rapce 14000-14500, korpa 6100—5160, köles 8500-8900
Budapesti állatvásári
Marhahús I. r. egészben 440—550, hálutys 490- 610, eleje 410—640, 1L r. egéssbeo 290—390, hátulja 330—430, eleje 240—110 NÖveodék marha i 1. r. egészben 420-450, borja (ölött bórb) 670-700, Készlet: Nsgy-maxha 93, eladás 65, — Növendék marba 11, eladás —, borja —, eladás Marha-bór 56Q*<-590, borjubőr 1060-1100.
Sertésvásár i
FelhajUa 1060, Elkelt délig 600, öreg — Kösép 630, Köanyü —, I. r. 670, II 600 Zslx 040, Ssalonns 780, Leh. hus 690.
Értékek t
Magyar hitel 17950, Osstrák hitel 2700, Hasai 6600, Jelsálog 4»)0, Leszámítoló 2600, Kereskedelmi Bank 34000 Magyar-Olass 700. BeoccV.nl llu.oOO, Drasche 33000 Általános ssén 167.000, Szássvárl 31760 Sslgc Urjánl 60-250, Urikinyl 101000, Rima 9650 Schllck 12600, Guttmann 19760, Nasici 97000 Danlca 11500, Klotild 7600, Magyar cukor 108.000, Adria 48500, Attantika 6200, Királysör 7000, Bosnyák-Agrár 1800, Up-ták 3625, Phöbus 7000, Vaim. Villamos 8600, Gizella 1\'300, Konkordta 7150, Déli Vasul 8000.
Felelős szerkesztó Benedek Rezaő.
Attila-utca 64. száma modern ház (2 nagy szoba, konyha, előszoba, konyhakert) elfoglalható lakással szabad kézből eladó. Bővobbot ugyanott.
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÚZ.
Horoga.
Társadalmi dráma két részben 10 felvon áaban. Kivitele, tökéletességű mestermü . francia filmeknek abból B fajtájából, melyek .x élet tragikumainak megrázó rajzával feledtetik azt, hogy vászon előtt ülünk a ní együttérzésnek önkívületébe ragadnak. A Pathé márkájí alatt jött ki s tart.lmáb.n, megját-száaában, az élet mélyaégeinek raj zában, a Pathé őszi remekének — . Zézének — teatvér filmje. Pesten egy-azerre öt elsőhetes színház játszotta.
Abszolút tökéletessége abban áll, hogy Írója éa főazereplöje is a franci. drámai színészek mestere-. Se-verln Mara, akinek J\'.ccuseje és X. szimfóniája még m. la eseménye a drámai fllmjátszásnak. — I. része: „A csodálatos szív", a csodálatos aziv egy aaazony szive, aki a mindent legyözfi szeretet lst.nl erejével legyőzi egy jobb sorsra hivatott nemeslelkü férfi gonosz szenvedélyeit és a boldogság révébe vezeti. A U. részben: .Az őrülf-ben Severin Mars elragadó tökéle teuéggel alakítja • zülléi és téboly szélére jutott férfltipuat.
Aogorában feaxttlt « helyzet.
London, febr. 15. Ma este An-goráhól érkezett jelentések szerint ott igen izgatott hangulat ur.lko dik. A kemaliata kormány tegnap vizsgálta meg a szövetségesek, javaslatait a azmlrnai konfliktus szabályozása tárgyában.
Banyá.zlatr<Jk a Ruhr-vldéken.
Berlin, febr. 15. Botroból jelen tik, hogy a Prosper 111. tárnát, mely nem akart szenet szállítani, a belgák tegnap megszállták. A bányamunkásig azonnal tiltakozó sztrájkba lépett, melyhez két másik tárna Is csstlakozott. A város este ilágltáa nélkül maradt.
Apró hirdetések
Ollai 10am«lc 100kor«»», tuUiabk bilim >«UU lünk 4aplU itialttalaak. álUtl keraeSknek 60 ulultk iraDitdnia;.
UUia&Olat ratevhei™ Itmti. Wriai, Klaii./-
Egy korcsot használt
balkaros gép
Cim a kiadóban.
Az ismert kit fi nő zamata
asztali bor
innét kapható
litercnkint 70 koronáért. De ez megint bor I
Eey kiló dió 136 kor.
BRUNUICS JÓZSEF Slí\'SnSEüüT
StKSJÍa-UT 53. S2ÍR. — TaManzáa: I» i « uttuu uMufcfe*\' n-v"
QUITTNER ARTHUR
Telelőn1 Telefon:
394
hat.sáciUc .ng.dély.x.tt vlUwzjaa.r.16
NAGYKANIZSA, KOLÜEMJ. 17.
EtvilUl
Tlliaitá^ T.i.Uk.k, motorok, MlUáiok, Tjuolat t.t.fonoki "a"*"1.," ,
394
».m« TllUmo. mnnkál.tok tr«Jf
Tépi motorok nJr.t.k.ro«.lé.ét, BUanarail ég»k nxttnm.
ZALAI KOZLOMY
1923. február 16.
Tavaszi újdonságok olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz
^IffiSK ax Arany Kakashoz, Erzsébet-tér 21. ÖTbe
HAGY VÁLASZTÉK!
Olcsóság 3500
Bel- és külföldi női Costüm és ruhaszövetek a legújabb öiuatszinekben. férfiszöuet ujőonsdgok, Couelcott, csikós alj- és ruhakelmék. Bourberry kelmék, cérna grenaóinok és Etami-nok. mosó és tiszta gyapjú uoil őe lainok, színtartó mosók és őirnólik
Regenhart és Raymann vllághirU damaszt és lenáruiból óriási raktár —
Saját érdekében ajánljuk, hogy
szükségletét most fedezze!
\\f
MEGHÍVÁS.
A Merkúr V..müvek" Rí..vítiyUr...iI Naíykanlnáo 192>. évi márclu. hó »-én délelőtt II Órakor unj.
V. évi rendes közgyűlését
a vállalat Irodahelyiségében, amelyre « « részvényexk ezennel raegbivatoak.
TÁRGYSOROZAT:
l. Egy jMyiíkönywcMtí és 2 hitelesíti részvényes VdkOJd^«.
Z. Az ig**getóság ét lelügyelí-bizottsig Jelentése, «z 18*2. évi sirszamtdisok és mérleg el&erjesxtése. »z ig.xgitúsig és felügyelő-bizottság felmentése.
3. A tiszta nyereség feletti határozathozatal.
4. I iirargatósági t aga*k 3 évi Idő tartamra való megv.laszláss.
6. I felügyelő-bitolUági tagnak 3 évi Időtartamra v.ló caegvalasztasa.
Ax Igazgatóság.
Vagyon
Mérleg-számla
Teher
Pénzkészlet IngatUnok . Gyát berendezés Modellek - . Adótok . . . Keszletek . .
40S706 2Í17W
1478001 2137116 \' 50
4317770 1 47
Részvénytőke .....
Tartalékalap.....
Értékcsökkenési
l.rt. aUp 300.0X> — K. évi gympitis SO.OCX. — Felújítási alap ....
i iteloz-.\'k......
Átmeneti tételek ... Nvereség- áthozat
az I9it. évtól 3724 tó f. é. nyereién i»7l84 8l
600000 2(000
3SOCOO 3000c0 28W225 47041
4317770 j 4
Ha
jó bort akar olcsón inni. ne restel-jea fáradtságot és győződj\'m meg 1 liter bor vitaiéval, hogy
Séfrán József
aranyhegyi bora a legjobb és legolcsóbb,) mtl/ literenkint 70 koronáért kaptutó
Magyar-utca 74 sz. alatt.
_ Tatafou 335. -.■ Unurtt UtU4 aiaMii kt*í»aS»<e« tU44.
Modernül ajonnan bereodcaett
Üvegciilzoló és tükör-
f ____a • n. í. kösOn.éx, Cve-
gyaramai Ce.ek,a»»ia!oiok.bulö-
• ro.ok <« ípiu.«ek lljjrelmíbe »J*»\'o»-Kivallatok mindennemű »akörké»»lt<»t. flr.xc.l..oU.i, fonc»oro»a»t. hlbi. tttk-rök it üvegek JavItáHt a leccjrorsabban it texJutAoyoaabban.
Taubir Sándor Szombathely, ih«fiiy i«r«-u. 1.
Vültajteleppel »te»beo. t*c>0
hw
FIAT Műiek
r. t. Barfapeal képrUetCiég*. Taurll guuiralraktár, tchoráru fuvarozás, axomély-fuvaroxáa, javítóműhely, benzln-árualtáa. Telep: Térház-utca. Telefon: 1S3. Igazgatós,ip: »ö-ul ». Bazér-épUlet. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Réaxvénytéraaség NAGYKANIZSA
BUZAT. ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb nnpl áron
KORPÁT
napi ár alatt árusítunk.
Zalavármegyei Sz8vetke«Ti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Stfziejtlm! Yatur*.
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
node/n dpÍjrOMíUben kiutlt opfi
Nagykanizsa, DoáK-tór 1.
Állandóan raktáron készei dolgozott fekete és színes box, chevreaux, szarvas, antilop, lakk, selyem és bársonyclpők.
Gyermekcipő "" különlegességek!
SERTÉSEXPORTUáSáR GYŐRÖTT.
A Sopron-. Va.-, Z.la-,Gyír-. Vra.prém- éa Somogyv.irmcgyék részire folyó évi február 20-161 24-ig
rendezendő kiviteli acriésvíaáron
legtöbb bel- 61 külföldi ömekötteléielnk révén
a legkedvezőbb bizományi értékesítést biztosítjuk.
A aerté.váaírt gondoa elfiiéj.ltía ulján, legjobb a.akeröinkbSI illó
tökéletes iierveietlel bonyolítjuk le.
A küldeményeket kérjGk ugy indit.nl, hogy árok február 20 tói 24 ig ner.i«.k kirikhatók, do I o v 4 b b i t h a t <5 k l. legyenek. SirtéikOldimf nyékduuáii: Dunanlull StrléahUl.ló Húsipari R. T. címén
Magyar Mezőgazdák íllatértéteesitő R. T. részére Győr, Exportvégány.
Barakísoknéi elStites lárlrall ártísltlit „Hewiár" Gyfr. Royal széllé cinre kárüitk
KSwontlir«áánk:Kín«rM««gaiáákélli«rtáktilt!II.T.Iuiljpiit,vi.w»>..iirfr.i«J
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövőpamut raktár!
singer józsef és társa
divatáruházában Erzsébet-tér
Nyomatott a laptulsjdonosok: Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
62. évfolyam
Nagykanizsa, 1923. február 17. Szombat
38. szám.
POLITIKAI NAPILAP
lurlMMtkUdéhlir*U» J3. UtamkM-T*l«f»> 78. »Um._
Bgyes szám ára 10 korona.
KlIdiaUcI kr%ki Bgy kómmpf »<X
Bárom hónapra 050.- K
Bizalom.
Jókainak egyik gyönyörű regényé-ben („És mégis mozog s föld-) olvashatjuk, hogy s pajkos tréfáiról hírhedt Csollán Barli száz darab rézpénzt ajándékozott egy fiatalembernek, gondosan lepecsételt csomag, ban, azt mondván tréfás csalással, hogy sbbsn s csomagban száz dsrab oztlst tallér van. És s mcgajándé-koiotl Ifjú, tudományszomjától hajtva, nyakába vette a világot, hogy fel-tedezze a magyarok öseredetének forrását. Évek hosszú sorá múlva vissza érkezvén ázsiai útjáról, hálás kliszónettcl adta vissza pártfogójának a pénzcsomagot — érintetlenül. Es elntondotts, hogy nem nyúlt ügyen . hozzá s pénzhez, de erőt adott neki kegyetlen megpróbáltatásai közölt az a tudat, hogy százezOst talléijt van és ehhez « rejtegetett kincséhez, a végső sztlkség esetén hozzi nyúlhat. A hitvány réz átalakult lelkében aranyveretü önbizalommá. Van e ennél fényesebb bizonyíték a bizalom énékrejlesztő erejéről ?
Semmi sem világosabb, mini az, hogy • pénz értékét a bizalom fe-dezi, tehát ez ronlj. v.gy jávilja, emeli vagy sülyeszii, mini a változó vízállás » viz felszínén uszó tut.jt. Ezt s léiell azonban nem csupán a pénzre, lehet alkalmazni, hanem a gazdasági és az erkölcsi élei legtöbb mozzanatára.
Igy, ha s gazdá nem bízna abban, hogy a löldbcvetelt magot a jégve. rés, a fagy, az Áradás, az apály és ezernyi fenyegető kártevés ellenire
nyolcszor os.tízszeres mennyiségben visszakapja a földtől, akkor meg-állana e termelő munka. H« a hajózó vállalat kincseket érő hajóit nem bizná rá a tengerok ezernyi veszedelmet rejtegető vizére, akkor megszűnne a kontinentális köziekedés Nagy értékekel és emberéletet biz nsk már a szeszélyes levegOre Is. Mindehhez bizalom kell, a siker csak ennek előlegezése után követ kezhetik. Előlegezett bizslom nélkül nem Jelentkezhetne semmiféle siker, megállani s kultura, a fejlődés s az életfeltételek kielégítésének folya-
De\' ha kincseinket és életünket rábízzuk a földre, vizro, a levegőre, mennyivel szükségesebb és természetesebb a bizalom előlegezése a nemzeti munkának, a nemzeti életnek, s nemzeti Jövőnek ! Mert ho gyen boldoguljon • nemzet, ha ke. vesebb hittel bizzuk rá ériékeinket, mint a tenger vizére, vagy s szél szárnyaira?) A legegyszerűbb részvénytársaság Is tönkre „megy, ha tagjai megvonják tőle s bizalmukét. Mennyivel inkább éltető eleme s bizalom a nemzetnek, ámely ember-milliók szövevényes szervezete s amelynek szövető tele vannak ideg
rostokkal! Csak az idegnek kell mogbomtani és az egész szövet szét-mállk.
Bizonyára nehéz a ml snyagi sorsunk, do én mégis s magysrság idegbánialmát tartom a nagyobbik bsjnák. Cserben hsgylak bennünket a háborús összeomlás óla a régi acél idegeink, nem tudunk többé blznl sonkibon és semmiben a régi szilárdsággal, gyorsan megrémülünk,
hamar eltíntorodunk s mint az ijedős tltssok, a hajó minden megbillenésére helydnket elhagyva, egymás hátán csoportosulunk és éppen ezzel segítjük elő > hsjó vízbe fordulását: mig ha mindenki nyugod tan maradna a helyén, nom volna veszedelom. A veszedelem legtöbbször sz ijedt képzelet játék, s « mentség mindig a nyugodt önbizalom.
Erdélyben válságos a helyzet
Egyre terjed a munkanélküliség — A romín hatóságok erőszakoskodásai
Kolozsvár, febr. 16. Az Alkalmazottak Országos Szövetsége nagygyűlést tartott, amelyen megállapították, hogy a ™nka" nélküliség Erdélyben napról-napra nő. Az üzletekkel biro kisebb kereskedők is felvételre jelentkeznek az Alkalmazottak Szövetségében, mert vevők hiányában boltjaikat kenytetenek bezirnt. A román közigazgatási hatóságok a munkanélküliekkel min bűntettesekkel szemben járnak <ü. s. alkalmazva a csavargasrol szóló törvény szakaszait, egyre-másra bünteti* őket. Erdelyben ez oknál fogva is nagy és általános az elkeseredes.
Cuno kancellár beszéde a né met ösasetartá.ról.
Berlin, febr. 16. (Éjfélkor érkezett.) Cuno birodalmi kancellár ma s Német Gazdaaégi Tanácsban nagy beszédet mondott, amelyben
a ruhr vidéki eseményekkel kapcsolatban kijelentette, hogy a német Igazság nem a páncélokbsn és fegyverekben, hsnein a német nép töretlen akaratában rejlik, amellyel minden szolgáltatást megtagad a megszállóktól. A pssszlv ellenállás eszközét a világ semminemű ető szaka nem törheti le, mert az a német nép akarat, és a lelkekbSI kl nem tiltható. Gondoskodni kell minden körülmények körött a megszállt területek lakosságának élelmezéséről, össze kell gyűjteni a rendelkezésre álló készleteket. Aki n mai időkben az élelmiszerekkel uzsoráskodik, az hazaáruló. Hosszú gazdasági hsrera kell a német nép nek berendezkednie — mondotta a kancellár — mert ennek a harc nak a kimenetelétől függ Német orazág szabadsága vagy rabszolga
sága. * .
Stambnlln.zky a bolgár gas daságl helyzetről.
Szi/ia, febr. 16. Sztembulinszky miniszterelnök ma nyilatkozott a gazdasági helyzetről és kijelentelte, hogy a bolgár jóvátétel összege nem lesz nagyobb, mint amennyit az állam a lakosságtól ezen • elmen beszedett. Valótlanok tehát azok • hírek, amelyek a jóvátétellel kapcsolatban gazdasági krízisről szólnak. A bolgár költségvetés ebben az eaztendőben már dejieit-
mentes lesz, sőt egy nagyobb külföldi kölcsön lehetővé fogja tenni a bolgár pénz zürichi árfolyamának megszilárdítását.
Alkotmányreform Romániában.
Bukarest, febr. 16. (Távirati je lentés Kolozsvázon át.) A kormány a parlamenti bizottaág felszólalására az alkotmányreform többrendbeli módosítását határozta el. Be vezetik a halálbüntetést és visszavonják a sztrájkjog elismerését. A görögkeleti vallást uralkodójellegü-nek jelentik kl. Egyetemet és középiskolát > jővőben csakla »z állam alapithat, ami nyilvánvalóan a kisebbségek ellen Irányuló Intézkedés.
Amarlka ba akarja hajtani európai httalalt.
London, febr. 16. Washingtonból jelentik: Reed demokrata szenátor tegnsp n szenátusban határozati javaslatot nyújtott be. melyben követeli, hogy az európai államokat tartozásaik megfizetéséra szorítsák. H. az európai hatalmak vonakod nának adósságaikat rendezni, akkor az Egyeaült Állomok foglalja le gyarmatalkat, ami huszonnégy óra alatt megtörténhet.
\' As oastrák-magyar állam
adósságok ügye a Jóvátételi Bizottság elolt.
Páiis, febr. 16. A jóvátételi bi-zottság ma közzétett hivatalos kommünikéje azt mondja, hogy a bizottság febzuír 14 én különféle,
az osztrák magyar államadósságok-
I kai kapcsolatos ügyeket tárgyalt.
FeszUltség Olaszország éa Klaa között.
Rima, f.bzuár 16. As olssi éa kínai kormány közölt feszültség támadt, mert Kin. nem akaría kiszolgáltatni Olaszországnak a Lloyd Trles\'ino három hajóját, amelyeket 1917-ben kínai vizeken zsákmányoltak éa elkoboztak, miután megtörtént a hadüzenet az osztrák-magyar monarchia ellen.
A ssmlraal helyiét. Pirit, febr. 16. Mint a Petit Pa-rlsien Szmirnából jelenti: A főbiztosok válasza a szövetséges hadi-hajók mozgási szabadságának semmiféle korlátozását sem engedi meg és reámutat az aknák lefektetésével a hlfózáat fenyegető veszedelemre és elismeri Tötökország teljes szabadságát abban, hogy a békekötés után a hadihajók befutásának kérdését szabályozza. Mint hírlik, aa angol képvlaelő Izmed pssánsk Curzon lord barátságos bangu üzenetét adja át, amelyben kijelenti, hogy Anglia a lausannel konferenciát egyáltalán nem tekinti meg-szakitottnak és reméli a mielőbbi végleges békét.
A lengyel lltvitn ellentét.
Berlin, febr. 16. (Éjfélkor érkezett.) Mo az a hlr terjedt el Berlinben, hogy Klrbaty (litván) állomáson fslragaazt tettek ki, amely közli, hogy Lengyelország Lltvá-niának hadat úzcoVésmár február 10 én megkezdte az elönyomulást. Ebben a formában a blr ügylét-szik, nem felel meg a valóságnak, tény azonban, hogy Lengyelország tegnap megkezdte csapatainak sz eddigi semleges zónára vslő bevo-nultatását, hogy megszállja ■ Nép szövetség által neki Ítélt területeket. Minthogy pedig » Népszövetség felosztó hstározate a litvánokra nézve Igen sérelmei volt, ÍZ ellenállás elkerülhetetlen, aminek bizonyítéka ez a többrendbeli összetűzés, mely lengyel és litván katonai erők között már meg Is történt. Hóvihar Amerikában. Newyork, febr. 16. Az a szélvihar, amely az egész amerikai szá-rizföldön dühöngött, izárszon él vizén nagy károkit okosólt. Mstsl-mai hóelés következtéből a közlekedés több helyen megszakadt. A vihar több házat összedöntött, a hideg több emberáldozatot kő-vetelt.
A «8röíök kerülik a törökökkel való ö.iselltkő.é.t
Konstantinápoly, február 16. A Maricánál lévő görög oaspslok parancsnok, értesített. Herrlngton tábornokot, hogy minden intézkedést megtesz » Törökot-wáíg. való öaizeütköiéiek elkerülésére és már meg Is kezdett. . Miric. blIpMt jár. előretolt őriégek vlsizavonását.
JALA1 KOZLOl"
i február 17.
Megnyílik a szombathelyi árncaarnok.
Siombathely, febr. 16. (Teltfonon jelenti tudósítónk.) A szombathelyi áru , termán;- és értikcsarnok febr. hó 20-án, kedden délelőtt 11 órakor nyílik meg. A ciarnok flileti napjai: hétfő, kedd, csütörtök ás pintek. Üzleti órák 11 tői fii 1 lg tartatnak.
Rasln menthetetlen. Prága, febr. 16. (Expressz- távirat.)Rasin pinzügyminlszter hslá-lát minden pillanatban várják. A kormány valamennyi tagja, valamint Massanik elnSk Is, látogatást tettek nále. Rasin teljesen öntudatánál van.
A Vitézi Rend opera estéi;..
Budapest, febr. 16. (Telefonjelen-tis.) A Vltizl Rend március hó
19 in nagyszabású díszelőadást rendez az Operaházban.
- TS
Vita a farsangról.
Olvasó közönségünk míg bizonyára emlékezni fog e lap február 9-lkl számában a hírek rovatának elsÖ cikkére, amely „A nagy-kanizssi farsang" elmet viselte. E cikk alá P. G. jel volt irva: az írója Pósch Géza. E cikkre dr. Makó Gábor ur választ küldött be ■ szerkesztőségnek, amely eszmei ellentétben áll Pósch Géza ur fel fogásávsl. Tekintettel arrs s körülményre, hogy a két ur személves jóbsrátságban van és a nézeteltérés, illetve vita tisztán elméleti alapon áll, közösen elhstározták, hogy kérni fogják n nagyközönség véleményét szavazólapok utján. E végből folyó hó 18 Ikl számunkban közölni fogjuk mindkét cikket teljes egészében egymás mellett, le fogjuk Írni sz rgész esetet, mint most. közölni fogjuk £ feltételeket és sravszólapot is mellékelünk. A vitatkozó két fél megegyezett abban, hogy amennyiben a szavazatok száma bármelyik javára csak eggyel is több lesz, ugy a vesztes fél 2000 K-t juttat el a szerkesztőség utján a Szanatórium Egyesület elnöknőjének kezeihez. Egyben, mint pártatlan felek, mert bármelyik is vészit, fizetni tartozik, felkérik tíotr Gusitávné elnöknő Őméltóságát, hogy hétfőn, azaz 19-én tartózkodjék délelőtt 10 órától »/tl-lg a kiadóhivatal Deák-téri helyiségében, a szavazólapok átvétele végett.
Tekintettel srra a körülményre, hogy ebben a kérdésben Nagykanizsa társadalmának a felfogása az iranyídó és itt a két nézet tulajdonképpen nem keres mást, mint Nagyksnizsa társadalmának a felfogását, s mert mindegyik fél azt hiszi magáról, hogy Ő tolmácsolja ezt, ezért a szerkesztőség fel kéri olvasóink táborát, hogy o szavazóUpot szíveskedjék mindenki kivágni és ráirni annak nz urnák á nevét, akinek a nézetét magáévá teszi, tehát Pósch Géza urét, vagy dr. Makó Gábor úrét és hétfőn, azaz 19 én délelőtt 10 és 7,1 óra között juttassák el a kiadóhivatal helyiségébe. Amennyiben borítékban küldené valamelyik tisztelt olvasó a szavazólapot, ugy azt ne a kiadóhivatalnak, vagy a szerkesztőségnek címezze, hanem c»ak ezt a két szót írja a borítékra: „Szavazó l»pu. A szavazólapok gyűjtését 7,1 órakor lezárjuk és a legközelebbi számunkben ki fogjuk hirdetni az eredményt.
Katonai szerződés Franciaország és Japán között.
Várják a francia cáfolatot. - Pflncarí akna-munkája Amerika és Anglia ellen.
Berlin, február 16. Beavatott diplomáciai f°rrá,sbó\'a*\'" értesülést közlik, hogy Franciaország és Japan kozotttitkos katonai szerződés jött"létre. Ert a hirt francia részről legmeg fogják cáfolni, de ez a körülmény nema tényeken A francia-japán szövetség éle A^rjka tlleloleg AnglTelten irányai és,Berlinben nagy ^Modessejarjf hogyan fogja az amerikai közvélemény megtteln, Potncare kel szinü magatartását. _
HÍREK.
— Időjárás. Az Időjáristani Intézet jelentise sxerint hazánkban gyenge fagy mellett a Dunántu\'on kevés hó esett. Keleten száraz sz időjárás. Helyenkínt kevés csapa-dik várható línyegtelen hővilto-zással.
_ Böjti áhítat. A nagykanizsai ref. Imaházban (Batthyány-u. 16. >z. ) az előző években «°kásos böjti ájtatosságok folyó hó 18-ától kezdve vasárnap délutánonként 3 órakor újra megtartatnak. Az áhitat ez óráin Kádár Lsjos ref. lelkész „az uj testamentom női alakjairól" fog előadás sorozatot tartani — érdekes műsor keretében. Az első (18 dikl) áhitat végeztével délután 4 órakor a Református Nőegylet választmányi ülést lart főleg alap-szabályainak módosítása tárgyában.
— A jövedelemadó felszólamlás! bizottságok március 15 én kezdik meg mindenütt s megyében és Nagykanizsán működésüket.
— A hölgykonferenciák előadói, A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete áltul rendezett hölgykonferenciákon való előadásra a következő urakat kérték fel: Gazdag Ferenc püspöki biztos, Kováts Antal helyettes piarista házfőnők, főgimn. tanár, dr. Mutschenbícher Edvin kir. tőrvényszéki tanácselnök, Dióssy Géza és Szűcs Imre főgimnáziumi tanárok, P. Hilár ferencrendi áldozár, Kerezsy Géza a Move főtitkára, stb. A/, előídók a hölgy közönséget érdeklő témákról fognak előadásokat ta tani. Az első előadás holnap vasárnap délután 5 órakor kezdő dik, melyre nemcsak tagokat, de azok hozzátartozóit és vendégeket is szívesen látunk.
- Gárdonyi előadások a Gár donyl-mauzoleamra. A nagy, országos mozgalomból — amely azt tűzte kl feladatául, hogy ami halhatatlan Gárdonyi Gézának mauzóleumot állítson — Nagykanizsa kÖ zönsége is ki akarja venni a maga részét. Azért egy bizottság elhatá rozta, hogy a mauzóleum céljaira egy nagyszabású Gárdonvi-szinlelő-«dást rendeznek, erre a célra a kanizsai társadalom előkelő tagjai ból egy műkedvelő tár \'aságot szerveznek, amely Gárdonyi Géza egyik legbájosabb színmüvét fogja előadni. A szervezés máris megindult és mi örülnénk a legjobban, ha néhány telt ház a Gárdonyi-mauzóleum ügyét előbbre vinné. A színielőadás április első napjsira van tervezve.
— A husvlxsgáló tanfolyam vixsgája. A nsgyhusvizsgáló tanfolyam hallgatói ma délelőtt vizsgáznak le egy a főispántól kinevezett bizottság előtt. Kilenc órakor kezdődik a gyakorlati vizsgs Kertész L«jos állstorvos vezetése slatt s Dunántúli Élelmiszer Rt. Rozgonyi-
utcai aertésőlőtelepén. Azután rás-beli vizsgs. A vizsga sikeres letételéről és a husvizsgálói tisztségre való képesítésről minden hallgató bizonyítványt fog kapni.
— A kanizsai bérkocsi TÍtel-dljak, Miután a nagyközönség nap-nap mellett keresi fel panaszaival szerkesztőségünket a kanizsai bérkocsi viteldijak miatt, szükségesnek tsrtjuk újból felemlíteni, hogy a városi tsnács, mint elsőfokú Ipsr-hatóság, a bérkocsi viteldíjakat ja nuár 26-1 ülésében « bérkocsisok kérelmére a kővetkezőkben állapi totta meg : 1. Egész napra reggel 7 órától este 7 lg beleértve 2 órai etetési időt, a város belterületére beleértve hadikórház és gyártelepeket is 5250 kor. 2. Fél napra, vagyis 5 órai időtartamra 2625 kor. 3. Rö vid viteleknél első negyedóra 260 kor., minden további negyedóra 175 kor., minden megkezdett negyed óra egésznek számit. 4. A vasúti állomásra vagy onnét vissza az MI. kerületben 2 személyig 350 kor, minden további személy 85 kor. 5. A III. kerületken (Kiskanizsa) 2 személy 525 kor. 6. Utazóbőröndök, kossrak drbonkint 35 kor. 7. Sör gyár, Pálria és Hadikórház 525 kor. 8. Oda é« vissza negyedóra vára kozásssl 700 kor. 9. Katonai reáliskolához 525 kor. 10. József főher ceg-uli honvédlaktanyához 350 kor., oda és vissza negyedóra várakozással 525 kor. 11. Kiskanizsára 525 oda és vissza negyedóra várakozás sal 700 kor. 12. Esküvő, keresztelés, temetés egy fuvar 700 kor. 13. Mulatságra, színház vagy moziba egy fuvar 525 kor. 14. Éjjeli fuvarok dija este 10 órától reggel 5 óráig nappalinak 25% ával tőbb. 15. Sző
lőhegyekre és vidékre a viteldíj megegyezés szerint.
— Betörtek a győri kir. Ügyészségre. A nagykanizsai pllamrendőrséghez ma távirati tudósítás érkezett, amely jelenti, hogy a tegnapi nap folyamán ^dig még Wmeretlen tetteaek behatoltak a győri kir. ügyészség Irodahelyiségébe, az ssztalfiókokat feltörték, a Wertheim-szekrényt felfeszítették és rendkívül sok értékes dolgot, arany-neműt és készpénzt vittek el onnan. Megkérte a győri rendőrség a ka-nlzaai kapitányságot, hogy ameny-nyiben az aranyórákat, gyűrűket, stb. talán itt értékesítenék — tegye meg a szükséges Intézkedést.
— Ujabb B) llatára helyezés Tan kilátásban. A mult évben n kormány a nemzetgyűléstől nyert törvényes felhatalmazás slapján 11 ezer államtisztviselőt helyezett B) listára. A kormány most elhatározta, hogy 1923. julius l-re újból nagyobb létszámot helyez B) listára. Az egyes hivataloknak már szétmentek sz utssitások a névjegyzékek beállitásárs, mert a kormány február 28-ig közölni skarja, hogy junius 30-án kik mentetnek
fel a szolgálst alól, hogy ezalatt az IdŐ alatt a tisztviselők elhelyezkedhessenek — a gazdasági életben.
— Magyarorazág Umét meg kexdi a Jóvátételi állatszállítást. A trianoni békeszerződés értelmében Jugoszláviának jóvátétel fejében járó élőállatok szállítását Magyarország Ismét megkezdte és rövid időn belül kétszáz lovat küld a magyar kormány. A lovakat a belgrádi jóvátételi elosztó-bizottság határozata értelmében az ország különböző részeiben a lakosság között árverés utján bocsátják áruba. Az árverésen befolyó ősszeg az állsm jóvátételi pénztárát, illeti. A magyar külügyi kormányzat az elmúlt ősszel megállapodást kötött a jugoszláv jóvátételi bizottsággsl, amelynek értelmében Magyarország az állat jóvátételt április 1 lg teljesiti. A fent emiitett lószállitás, az állatjóvátétel egyik esedékes részlete.
— Megengedték a mezőgazdasági termények kivitelét.
A földmivelésügyl minisztérium kivitelre engedélyezett 500 vagon babot, 80 vagon borsót, 40 vagon lencsét, 100 vagon sivanyitott káposztát, 40 va^on muharmagot, 40 vagon hajdinát, 600 vagon szénát, 600 őszi szalmát. A kölest kontingetálatlan mennyiségben lehet kivinni. A kivitelre kerülő mezőgazdasági terményekre kiadandó engedélyek nyolc nap alatt vehetők át. Az engedélyt négy heti határidőre állítják ki. A főldmlvelés- . ügyi miniszter rendelete alapján rozsliszt is szállítható ki. A malmok és kereskedők, valamint a termelők az általuk kereskedelmi célokra megőrölt, illetve megőröltetek rozs után Őrlési adó cimén beszolgáltatott rozsmennyiség minden egyes métermázsája után 3 mm. rozsliszt kivitelére jogosultak. A kiviteli engedély f. évi junius 30 lg terjedő hatállyal fog kladatoi, a kiviteli Illeték fejében járó buza beszolgáltatása után.
— Kulcs találtatott sz Erzsébet-téren. A rendőrségi osztályparancsnokságon átvehető.
— Felemelik a mellékkereset összegét. Az állsmi nyugdíjasoknak kormányrendelet értelmében havi 6000 korona mellékkeresetük lehetett. Ha több volt, sz állam megvonta a kedvezményes ellátást. Most a KANSz. közbenjárására a pénzügyminiszter beígérte, hogv n rendeletet a beállott drágulás folytán módositjs havi 10.000 koronára.
— Felemelték a fémjelzési Illetéket. A pénzügyminiszter február hó 15-től kezdődőleg az arany és ezüst áruszerek finomsági tartalmának megvizsgálásáért és fémjelzésért fizetendő illetéket a következőkben állapította meg : aranyrudacsok után kilogramonként 4000, ezüstrudacsok után 400, arany áruszerek és huzalok után 20.000, ezűstáruszerek és huzalok után kllogrnmonklnt 3000 korona fémjelzési illeték szedendő.
— Venizelosz lesz ismét a görög kormányelnök. Athéni tudósítónk jelenti: A görög fórra-dslml diktatorium feje, Plasztirász lausennai tartózkodása alatt a leghatározottabb formában felkérte Venizelosit, hogy ő vegye át uira a kormány vezetését. Azóta ujsbb felszólítás is történt. Venizelosz egyszer sem \\4taalt0tta vissza az ajánlatot, cssk srra kérte a forradalmi dlktstórlumot, hogy válaszát pontokba foglalja.
19i3. február 17.
ZALAI KOZLOWf
— Tragikus leányszöktetés Dalmáciában. Spalatóból jelentik Bécsen át: Rogatlca dalmáciai köz légben megrázó szerelmi tragédia játszódott le, melynek három ember eaett áldozatul. Deranics Ma-noljó földbirtokos hosszú ideig udvarolt ipár Bsrtula Annának, aki a vidék legszebb leánya volt s akit feleségű] akart venni. A lány viszonozta is szerelmét, de szülei hallani sem akartak a házasságról. A földbirtokos erre elhatározta, hogy megszökteti a leányt, amely tervébe barátait is beavatta és kérte segítségüket. Így többen fölfegyverkezve elindultak a lányosház felé. A cseléd azonban elárulta a szülőknek a készülő leáoyszöktetés tervét, akik erre magukat és közeli ismerőseiket rögtön felfegyverkezve az udvarban vártak a leányrablókra. Amikor a földbirtokos kis csoportja a ház felé közeledtek, pusl cnlövések dördüllek el az ud varról, majd valóságos harccá fejlődött a dolog. A tragédia betelt. A harctéren maradt halva a leány apja, bátyja és a vőlegény. A hatóságok megindították a nyomozást.
— Nyilvános nyugtázás. A „Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segély-egylete" február 8-án tartott táncmulatságán szívesek voltak felöl-fizetni: Mészáros szövetkezet 10000 kor. Práger Ferenc 5000 kor. Király ftörfőzde 4700 kor. Szegő Mór 3000 kor. Weisz Ignác 2700 kor. Vlssics Kázmér 2000 kor. Antal Jenő 1700 kor. Balázs Ignác, Bazsó József, Varga Kálmán, Pesti Magy. Keresk. Bank, dr. Kállay Tibor, Kiss Ernő, Törley pezsgőgyár\'1000-1000 kor. Sipos Andor, Horváth Ferenc 850 —850 kor, Kardos Vilmos, Berger Ignác 800— 800 kor. Deut.ch Ede, Gutenberg nyomda tulajdonosok
I 700—700 kor. Weísz L.jos, 550 kor.
I Kom Mór Szentpéterur, Ritscher Samu, Kohn Ignác Zslnszentmlhály, Schlesínger Jó/sef Pötréte, Deutsch L\'jos, Rein Ernő, Flaubert Adrim, Kosztollca Ignác, Nagy József, Pel-tica György, Slnger Izidor, Perényi János, Ungér Sándor. Petrics Ferenc, Babics Lsjos, Welsz Ferenc, Guttmann M.néné, Buxbaum Ign,, Tóth Imre, Wollák JenS, Horváth Ferenc 500-500 kor. (Folyt, köv.)
— Felazabadltják • külföldiek pénzbetétjeit Romániában. Bukarestből jelentik : A tornán kormány elhatározta, hogy a külföldleknek a román bankoknál fekvő pénzbetétjeit felszabadítja. eteknek a hetiteknek körül-belül négy millió lei az öaazértéke. Hogy ennek a jelentékeny összegnek felszabadítása kedvezőtlenül tie befolyásolja a román váltó ár folyamot, a felszabadítást csak fokozatosan fogják végrehajtani, az uj letéteket azonban nem zárolják ezután.
— A Népaxövetaég támogatja a menekülteket. Athéni tudósítónk jelenti. A görög kormány pozitív éltesülélt nyert arról, hogy a Népszövetség magáévá tette a haditervetekről menekült görö gök ügyét és ötmillió dollár kölcsönt folyósít azok segélyezésére. A hlr bennünket magyarokat azért érdekel közelebbről, mert a magunk menekültjeinek ügyében hasonló kérésael fordultunk mi Is a Népszövetséghez éa Igy a görög precedens után lehet reményünk arra, hogy a mi menekültjeink sorairól is történik gondoakodás.
— Urániái „Horog*"| mea terl Pathéfllm, a Zizá hatalmas drámai erejével.
A legutóbbi gazdasági év termelési eredménye.
ezer q és az 1922. évben 12.267 ezer q.
Rozs Nagymagyarországon 12*4 millió q, 1921. évben 5.879 q, 1922. évben pedig 5,446 ezer q.
Árpa termett Nsgymagyaro: üá-gon 151 millió q, 1921. évben 4 661 q, 1922. évben 4545 ezer q.
Zsb Nágymagyarországon 12"6 millió, q, 1921. évben 3.181 ezer q, 1922. évben 3.232 ezer q.
Szemes tengeri Nagymagyaror-szágon 421 millió q, 1921-ben 8.053 ezer q, 1922-ben 8.254 ezer q.
Burgonya Nagymsgyárországon 51-6 millió q. 1921-ben 12.492 ezer q, 1922-ben 9.215 ezer q.
Végűi cukorrépa termett Nagymagyarországon 38"1 millió q, 1921. évben a Csonkamagyarországban
5.420 ezer q és 1922-ben 5.734 ezer q.
— A bortermelés az elmúlt esztendőben azonban csaknem egyen értékű a Nagymagyarország termelési átlagával. Mert amíg a béké ben átlag 3*2 millió hektoliter borunk termett, ;az elmúlt esztendő termelési eredménye elérte a 3 millió hektolitert és minőségileg se maradt a békeévek termése alatt. Ennek az a magyarázata, hogy országunk msjdnem egész borvidéke megmaradt a trisnoni határok mögött, veszteség ctupán az erdélyi és a ruszti borterűletek elszakító-sával ért bennünket.
— A többtermelés pedig fennmaradási feltétele ennek az agyon-csonkitott országnak. Ezt célozza a sürgősen végrehajtott földreform és ennek szolgálatába álltak az összes gazdasági egyesületek és érdekképviseletek. Magyarország elsősorban agrárnemzet, mégis sz a helyzet az elmúlt esztendőben, hogy ipari termelésből ugy quantitás, mint qualitás tekintetében nagyobb exportot teljesíthettünk, mint a mezőgazdasági termések kivitelével.
— A kormány az ezután kővetkező gazdasági évek termelésének fokozására megtett már minden intézkedést és ekörül el(p/an határozva kényszereszközök igénybe-
A legaktuálisabb kérdés, amelyről a legtöbb szó esik az egész világon: a többtermelés kérdése. A Népszövetség külön munkaügyi hivatalt létesített ennek a problémánakállandó tárgyalására. Európa-szerte a legkülönfélébb Intézkedésekkel igyekeznek a háború által megbénitott termelést Ismét talpra-állítani, különféle szociális intézkedésekkel igyekeznek helyreállítani a háborúban és az azt követő társadalmi krízisek folytán kilendült erkölcsöket.
Nálunk egyformán fontos a mezőgazdasági és ipari termelésnek konszolidálása, hogy a megcsonkított ország valamennyire is erőt gyűjthessen és eredményesen vehess? fel a küzdelmet létéért. Mert a megcsonkítás folytán Magyarország csakis a legintenzívebb termeléssel képes további fennállását biztosítani.
Szomorú tény azonban, hogy bár ez a körülmény már teljesen átment a köztudatba, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy a többtermeléstől függ a megcsonkított ország további léte, termelésünk mégsem emelkedett, sőt az elmúlt gazdasági évben az elöiŐ esztendő eredményénél is kedvezőtlenebb volt. Igaz, hogy ebben elemi csapásoknak, kedvezőtlen időjárásnak is része volt, de az is bizonyos, hogy az áldott magyar főid megfelelő céltudatos kihasználásával, kemény munkával ezeket a hatásokat csökkenteni és termelésűn-ket fokozni lehetne.
Érdekesnek tartottuk különben illetékes helyen érdeklődni a konkrét számadatok iránt, melyek az alábbi csoportosításban hű képét adják az elmúlt esztendő termelésének :
— Szomorúan kell megállapítani, hogy az ország mezőgazdasági termelése a tavalyi eredmények szerint határozott visszaesést mutat az összes előző esztendők eredményeivel szemben. Ezt számokban az alábbi táblázat fejezi kl:
Buza termett Nagymagyarországon : 41 millió q, 1921. évben 14 346

vételére is.
— Bérkocsi tarifaemelés. A városi tanács a bérkocsltulajdono-sok Indokolt kérelmére a legutóbbi bérkocsi tarifát 75*/o-kal fölemelte.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsoknt és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár ut 3. szám. (Fő-Ut és Sugár ut sarok.) 4 középiskolát végzeit flu tanulónak felvétetik.
— GrUnberger Sándor, Főnt 11. sz. alatti férfi és női divat-áruházát rumburgi vásznakkal és a legjobb minőségű valódi angol zef Írekkel bővítette ki. — Fehér-nemüeknek niórlék utáni készítését is vállalj s.
— Üvegezést és kittelést (kitielést jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken VojnoviU JenS Magyar-uica 24.
— Horoga. Szombaton és vasárnap játssa az Urania-morgó Soverin Mar>nak világhírű drámáját két részben FiSsxerepbsn Soverin Mars. Első rész: A csodálatos szív. A csodálatos sslv agy asszony szive, aki a mindent legyőző sreretet isteni erejévc legyőzi agy jobb sorsra hivatott nemeslelkü lérfi gonosz szenvedélyeit és a megbékéltség és boldogság biztos révébe vezeti. — Előadások szombaton \'/.\' és 7,9 órakor, vasárnap 3, 6, 7 és 0 órakor kezdődnek. Előadások alatt az ajtfk zárva lesznek.
— Próbálja meg: ön la és meggyőződik róla, hogy a KILtPP lurisoy akó tód éjében békebeli anyagból készült harisnyák, zoknik a legtartós-bbak és ugyanazon sztnu és minőségű pamutból bármikor megfejel-hetők, Siombathcly, Sséll Kálmán-utca o.
— A Kaliforniai vérebek ffl. és IV. része lesz ma, szombaton és holnap, vasárnap a Világ-mozgóban E fi lm.-ól csak annyit, hogy ezen két réss sokkal isg»lm<sabb lesz, mint a két el\'ő rész volt. — Szeosációt fog kelteni a Világ-mozgó keddi és szerdal nigy vigjáléki citclyc, amelynek fénypontja a szellemes és ötletes Biscout Bimbula és Maiy Pichford, Amerika filmcsillaga lesz. — Jegyek előjegyzése már javában folyik.
„Kossuth LívJo*" kcacrttia cménWtl iává-
- Vadbörökat, nyúl, róka, stb. legmagasabb árban vassak. Isabé Antal
fegyverkereskedő.
Értékek:
Magyar hitel 17050, Osztrák hitel <1700, Hasal 5600, Jelzálog 4*0, Leszámítoló 2600, Kereskedelmi Bank 34000 Magyar-Olass 700. Baocslnl 1U.U00, Drascha 33U00 Alta-láaoa szén 167.000, Szászvári 31760 Salgótarjáni 60-250, Urlkányi 101000, Rima 0550 Schllck 12600, Guttmann 19/60, Nasici 97000 Danlca 11500, Klotild 7500, Magyar cukor 103.000, Adria 48600, Atlantika 6200, Királysör 7000, Bo«nyák-Agrár 1600, Up-ták 3626, Phöbus 7000, Vasm. Villamos 8600, Gizella IC300, Konkordia 7150, Déii Vasat 8000.
TÖRVÉNYSZÉK.
Mllhoffer Simont elítélték.
Tegnap tárgyalta a nagykanizsai kir. törvényszék egyeablréja dr. Mulschenbachtr Edvln kir. törvényszéki tanácselnök Mllhoffer Simon nagykanizsai kiskereskedő ügyét, akit Holcter Mlkaa feljelentése alapján a Btk 358 §-ába ütközS sikkasztás bűntettével vádolt, a vádhatóság képviselője Cslllaghy György kir. ügyész. A vádlott védője dr. fried éles loglkévsl igyekezett bizonyítani a vád tarthatatlanaáffát és védence felmentését kérte. Call-laghy ügyéaz a vádat fenntartotta. A kir. törvényszék Mllhoffer Simont bűnösnek találta a sikkasztás vétségében és ezétt négyhavi foghátra, egyévi mellékbüntetésre éa az összes költségek megfizetésére ítélte. A kir. ügyész súlyosbításért, a védő a bünöaaég kimondása miatt felebbezett.
Lopással vádolt ku.sthe lylek. Horváth Ernő, Tlkáaz Sándor ás Baranyai Mihály keazthelyl lakosok azért kerültek a törvényszék elé, mert a csendőrség! feljelentés szerint — az ormándi uradalomból cöveakukorlcát tulajdonítottak el jogtalanul. A vádlottak tagadták a tárgyalás folyamán, hogy loptak volna, mert a kukoricát munka fejében kapták. Több keazthelyl kereskedőt, akik tőlük vették a kis mennyiségű kukoricát — orgazdaság miatt vonta felelőaaégre a törvényszék. Azzal védekeztek, hogy nem tudték, hogy jogtalanul jutott a kukorica az eladókhoz. Cslllaghy kir. ügyész fenntartja a vádst, mert vannak tanuk, akik látták a vádlottakat, amikor éjnek Idején vitték a kukoricát. Dr. Hoch Oszkár védő felszólsláaa után a törvényszék a tanuk kihallgatása végeit a tárgyalást elnapolta.
Európa általános lesttlléae — as angol aUóháxban.
London, febr. 16. Az alsóházban a trónbeszédre adandó felirat vitájában Clynes azt a javaslatot tette, hogy a felirathoz függesszenek pót-lékot, amelyben a ház sajnálattá fejezi kl, hogy a trónbeszéd nem veazi figyelembe Európa fokozódó gazdasági iezülléaét. A javaslat reámutat a háborús adósságok általános megszüntetésének szükaégea-ségére, ami azután megengedné a Népszövetségnek, — amelybe az összes népeket meg kellene hivni —■ hogy valóban a kibékülés szerve és sürgős esetekben, vslsmlnt a békeszerződések gazdasági függelékeiben döntö biró legyen.
Végül a javaalat felveti azt a kérdéat, minő politikát köveaaen Anglia a jelenlegi helyzetben és követeli konferencia összehívását a békeszerződés revíziójára. Kitérj eaxtlk a rapalló! a ser xüdéat.
Berlin, febr. 16. A birodalmi Ta-náca törvényjavaslatot fogadott el, amely a Németország éa Oroszország között kötött rapallól azeriS-dés érvényességét az orosz utódállamokra Is kiterjeszti.
A reformpárt megalakult
Budapest, febr. 16. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Dr. Gfesrattfa Sándor elnöklete alatt ma megalakult a reformpárt, ámelynek tagjai a baloldali polgári képvlaelők Rassay kivételével. Gtessweln 20-án fogja . párt programját a nemzetgyűlésen kifejteni.
1ALA1 KOZU)NY_
1923. február 17.
közgazdaság.
Rázgállc ■ kl. birtokosoknak
Ax Első Dunénlulí Mciőgaidaságl kamara JO vagon 98—99 lokoa
rézgállc falalt rendelkezik abból a célból, hogy á hatáskörébe utalt atőUősgaidák éa n5H8blrtokoaok szükségleteit teljes mértékben kielégítse garantált elsőrendű mlnő-.égi réigáliccal, ára 380 korona kilogrammonként 250 kg-os hordó-csomagolással együtt a budapesti vasúti állomáson feladva. A három százalékos forgalmi adó a vevőt terheli.
A megrendelhető legkisebb meny-
nyiség egy hordó, 250 kg.
Hogy a kisbirtokosok is élvezhessék ezen résgáHc akció előnyelt, Írják össze síükségletüket és együttesen tegyék meg rendelésüket egy hordó mennyiségre.
Amidőn a kamara a rézgállc akcióra a gasdakőzőnsíg figyelmét eiuton Is felhívja, ajánljuk, hogy szükségletüket jelentsék be sürgősen as Első Dunántuli Melő/azda-sági Kamara Kaposváron (Fő-ul 14. I. <>.), ahonnan poatalakarék-pénitári beflzetéli lapot fognak kapni, mert a résgállc árát előre kell befizetni.
Valuták és devizák:
Xipolsoo 10000, Font (London) 12*76 -1S77Í, Dollár (N.w-York) ZS70-274S, -Frsacls fiánk (Paris) töt—171, Márka (Borija) tí-tí, Olsss Ura (Milano) 1Z7 7-I33-7 Oiitrák korona (B&>) 37S-3ÍÍ, Ul (Uoks-■«t) 12-U, Srokot (Prág.) 7Í-83, Srájet fisak (Birka) Ő00 - 620, Dinár (Zágráb) Z6-ZÍ, Lengyel mjrka (\\\'srsó) 600-7 00.
Zürichi zárlati
Boriin JO) AnuUrdam 210 76 llollaoj.a. N.w-York 633-24 Loedoo 2487. Pirii 3226, Milano 2626, Prága 16.76, Bada-
feet 20 00, Zágráb 617, Varsó 130. Wlso
74. Ssófla 3)0 Ositrik bély.076 00
Termény jelentési
Basa (Tlasavtdákl) I2700-1Z800, sgyíb 12600-12^00, resa 8000-8200, takarmányarpa S100-S700 aóeárpaSlOCkSlOO.saljMCO-SMO, tengeri 7600.7900, lapos 1400C—14500, korpa 6100—6160, kólas 8600-S90Ű.
Budapesti állatvásári
Mai bakot r. ,gtaeb«i 4S0-SW, tálul;. 600—640, alsjs <20—660, U. r. egáiibeo 300— 400, hátulja 340 -440, aleje 160-320 Köveodík msrhsl I. r. ogíiibon 400-460, borja (61611 bírb) 760-800, Kíislet: Nagy-maífca 629, eladás 449, — Nóveciák toarba Z6, Sladáa ló.borjir 162, tlsdáa 160, Marha-óór MO-ÖOO, borjubér 1000 -1060.
Sertéiváeár i
r\'slhajtla 7CO, Elkelt díiig ÓOO, Oreg -Kúicp 630, Kónny\\l —. L r. 670, II 620 Zilr 960, Ssajonns 730, Lah. hns 700.
felelős szerkesztő Benedek Rezső.
— Uránia. Ha és holnap t „Horoga
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
p^küzie, é. evesei tgxx&s.
Főüzlet: »ÜO>PH*i Wl., O-UIM ____—
iSSS.................. .n.6,1-
Raktáron tartunk: ^
kal>bSV.I.Iar."ee »n«6k^<Joa,io«i „ ,lík.k, „ÓIO pona.t.sttet.
Apró hirdetések
atla, 10 aaSI, 100 ....... ■"•\'*\'\'!
aa.S.11 S.plSn a..~"l.l.ak. iUSal
kiT.aSki.aS S0 iaSa.Uk Sr..«.Smá.r.
Jó lelépést fizetek ISSiS
Kinlny-utcal agysxob/, konyha és maliik-helyiségekkel biró lakáioinet egy ugyan-oKvn, v«gy két *zobii lakásra, lehetóleg a vasút közeliben. Schiller Ferenc,
Cuogery-ut 73. siád.
Irodai CyAkoraofcBÓ Wad«. UáM.) fc\'svltftik Di.tr.ail4 I4<i«ynék.í»«. C«o«f;,-VI II. — J(kntk«aée 4. t- I0--U Wfltl. «J0e
IWuly teeM »>*»\'•
Í tr»». virr«l<i»jel»l feW
Ifct. Fí-ul U-
WIOC. áö».*Cb»» W\'IJ»>M cicjcd fí*«t IJ-«B d. v 4 «Jnmnitll-
Hölgyközönség figyelmébe!
A legújabb tavaszi koaztQ-mők t* dlratruhák a leg-
jzebb it legolcsóbb kivitelben
GARAINÉ
BÁRON MICI
nöldl v at-axal onj ában
Városház épület, II. em.
készülnek. 6áí»
Keresünk megvételre
egy jo Állapotban lévó olajos vagy petroleumos
hórdót.
Ajánlatokat a kiedóhivatalba kérUnk.
A keresetadó törvényben
előirt
Illetmény bettt-Jegyzék Alkalmazottak nyilvántartsa! könyve RaktárkSnyv Pánztárl napié Megrendelések künyva Anyagnyllvántartáal
könyv Anyag- és árubeszerzési
könyv Forgalmi adókőnyv , minién másféle
Üzleti könyv
ligjobban kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
köoyi\'- és papílkereskedésébea
NAGYKANIZSÁN
442. szám.
1304/192 3.
Adófizetés iránti hirdetmény.
Alulirott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokéi az adózókat, akik az adófőkőnyvben olőirt és az 1909 évi XI. t.-c. 26. §-a éneimében esedékes adótartozásukat e hó 15-éig be nem fi:ellék, hogy azt járulékaival együtt a jelen hirdetmény közhírré tételétől számított 8 (nyolc) napon belül, vagyis e hó 23-ig annál is inktbb fizessék be. -nert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, I9S3. február 16.
Horváth s. k.
adóügyi ssámvsvó.
QUITTNER ARTHUR
1QJ Elváltai <U/I
,]v|il vlláfttáal vos.tók.k, motorok, oslllárok, ^
■ valamint Ul.fonok, oaengSlr ás JelzS- ^ "7 " kéazUékak (olas.r.Usét, IcaaUly-vUlambártte boranrlazsaét. Mlnaen nanitt vtllamoa oonkálat.k í/oraan ...k6.61Uta.k.B«a*...ra.a vé(zl motorok njrataksreaaléaét. Ktnaaanamtt ágik raktáron.
meghívó.
A nagykanlzaal Izr. Szentagylet folyó évi február hó 25-én, vazárnap d. n. 1,5 órakor tartandó
rendes évi közgyűlésére
van szerencsém az egylet tagjai! meghívni.
Tárgysoroxat:
1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. Az 1922. évi zárszámadások feletti határozat. 4 Uj tagok felvitele. 5. Az 1923. évi tagsági dijak megállapítása. 6 Nyolc nappal a közgyűlés elől! beadott írásbeli indítványok. 7. Nyolc kilépő választmányi és 5 számvizsgáló bizottsági lakhelyének betöltése.
Nagykanizsa, 1923. február 15.
Dr. Welaz Lajos s. k
elnök.
A kósgyüléit d. a. 4 órakor ksldódó iinas-p&yes Istentisztelet alóli míg.
OLCSÓ,
mert jó, az elsőrendű anyagból
ArgentJános
a^ara ct»Hz4zS»tk>aa UuMt cW
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan raktáron késsal dolgozott f«k«t« és ixinei box, chavraaux, ssarvas, íMf lop, lakk, sa\'.yem é* bársony cipók.
Gyermekcipő "" különlegességek I
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budapesti napilapok hir anyagát és kimeritő tudósításokban azámol be naponta a helyi, vármegyei és az országos vonatkozású eseményekről
Megjelenik naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: ^ Egy hóra 200 k \'^Negyedévre 550 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
OOOOQQ OQOOOOO OO OOOOOOOOQQ00000000000000000
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát10
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési es esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
m.:-Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ul 13
;
Nyomaton a l»t>tula|dono*n»r: Zal*? ét Gyarmati könyvnyomdájában.
POLITIKAI NAPILAP
62. évfolyam
39. szaiu.
<111.II.]\'!\'! M UadMInU! It-»t II.
. - t.) • f<>ii. .uk
Legyen Itt békél
Irta: Kelemen Andor. Legyen Itt béke, teljenek meg zsolozamával a magyar sslvek, — munka utáni vággyal, eóvárgésssl a magyar karok és > megnyugvás csöndjéből oltlik a lelkek egysz«r már szomjúságukat.
Legyen Itt béke, fürödjén meg a nyugalom verőfényében a ma* gyar égbolt, zöldüljön ki a magyar rónákoo a magyar életerő, hogy templomi áhítattal ülheaaük körül ax égi áldás magyar verejtékholta gyümölcseit.
Legyen itt béke I Üdüljenek fel a letarolt mexők, a vihartepert fák növesszenek uj hajtásokat, hogy pattanjon ki a magyar megújhodás a szenvedésektől páráié magyar földön.
Legyen itt békél harmatos reggeleken juthasson el mindenüvé a békés harangok azava és teljenek mag a templomok, hogy a sziveket is megtöltse annyi háborgás után • megkönnyebbülés.
Legyen itt béke I Gyúljanak ki a magyar tudomány <)ltárain az elszánt tüzek, égessék ki épületeit bevehetetlenre a magyar tudománynak, kaphasson hsjlékol a nemzet minden fia, aki c»ak részt kér az orazág mentő munkájából.
Legyen itt béke, derítse fel a komor, hallgatag arcokat a megelégedés, gyoraltsa meg a sziveket a bizalom, remény, hogy felvirágozhassák a nép még és nsgy lehessen.
Legyen itt béke! Legyen iltboldogság, őröm, tudjanak hinni a magyar férfiak, tudjanak szeretni a magyar anyák és tudjanak szü letni hajlékony, acélos izmu magyar gyermekek, akiknek szemében ott lobogd a megszülető villám 1
Legyen itt béke 1 Sokasodjanak meg Árpád ivadékai, hogy megritkuljon széllében a föld a feltámadó magyar égzengésben.
Legyen ilt béke I Hogy mzgszü-lelhessen a magyar fergeteg, meg-tisztulbaaaoo dLdvától a föld éa ózon szállhasson égnek a szélrózsa minden tijéke felöl.
Legyen itt béke, hogy megren-dűlhessen bele a világ és megfényesedjék a meggyalázott magyar történőiéin.
Legyen Itt báke, hogy szüthes-sen vihsrt.. .
•Isten dicsőségére,... békeiaégére embereknek l " -p-T———■ -I-*
z,u "tS&J:.*"0*71
Vasarnapi szám ára IS korona
A Ruhr-vidéki helyzet.
Berlin, Febr. 18. A párisi diplomáciai körök felfogása szerint a Ruhr-vidéki helyzet rövidesen a legnagyobb mértékben el fog mérgesedni. Dégoute tábornok parancsára a francia katonaság megszállta a Bredeney-i rendörfönökség épületét és átvette a rend fenntartását. Dortmund polgármesterét dr. Eichofet letartóztatták. Hogy zavargások ne törjenek ki, a letartóztatás idején nagy francia csapatok szállták meg a város utcáit és a középületeket. A német lakosság elkeseredése általános. ______
Mo<kid, febr. 17. Apptoyl Albart
gióf San Sebaailmbe érke^U éa no.az.sen tanácskozott Zita Wráljr néval, aki néhány napja S»*Safeaa> tlanban Időzik.
A husvizsgáld tanfolyam jelöltjeinek vizsgája.
Rövid, alig négy hetet tanfolyam eredményeképp tegnap vlxagázott Kertész Lajos zalaegerszegi törvényhatósági állatorvos, m. kir. állategészségügyi főfelügyelő elnökletével 16 x»la- ésj somogymegjrei, jobbára földműves és iparosember, hogy a hivatalos husvlrtgáló tiszthez szükséget képesítést raegtxe-rérhesse a-ennek birtokában mind^ egyikük a aaját közeégükben ellenőrizhesse a fogyasztás céJjtira levágott állatokat és ha esetleg valamelyiken a betegség nyomait, vagy gyanúját fedezné föl, erről községe clőljírósága utján — * szükséget intézkedések megtétele céljából — az illetéket állatorvost azonnal értesíthette. A viztga rétr.-ben a Dunántuli Életmiazer Áruforgalmi rt. Rozgonyi-utcai vágó üzem helyiségében, részben pedig a közvágóhídon folyt le, hol « jelöltek a tanfolyam agilis vezetőjé nek. Kertész Lipót vdroai állatorvosnak kérdéseire elméleti él gyakorlati vonatkozású feleletekben
íníben áll az Ember tragédiája?
Irts: Kováta Antal íiSglmo. uoír.
A tizenegyedik színtől kezdve Madáchra nézve a képzelet világa kezdődik, irhái olyan időizak, melyei az emberiség még át nem élt, csak a költő képzelete azerint átélhet a jövőben. Epp azért benne Ad ám nem ix jzerept-lhet a jövő világát átalakító határozott hös képében, mert Msdácll előre nem tudhatta, kl lesz a szabad verseny és a kommunizmus mogfiiepilója, hanem mint «5 milakuláaok nézője, a rosga nevén és olakjáb.n kiséri figyelemmel n változásokat és helyül! azok kezdetét é< gáncsolja káaőbbi ■ hatásukat. Ránk néive azonban a ezebad Verseny éa a kommunizmus dicstelen korszaka már nem . jövő zenéje, h.nem a multnftk gyászos emlékezetekkel telt képe.
A tizenegyedik szin Londonba, a világkereskedelem ssivébe vezet bennünket, ahol a legszabadabb
számoltak be arról, amit a tanfolyam alatt elaajátltottnk. Nem mindennapi éa fölemelő látván) volt, mikor az egyszerű emberek kezükben a késsel, azinte bizonyos fokú szakértelemmel vizsgálták a aertések, juhok belsőrészeit, kutatva, hogy nincs-e azoknak a kóroa elváltozáansk valamiféle lemérve, közben pedig azabatoa feleletet adva az egyes állatok körében leginkább előforduló betegségek trrméazetéről, tüneteitől. A sikeres szóbeli vizsga után a vizsgázók Írásbeli feladstokat kaplak, amelyekben azokat a kérdéseket oldották meg szintén szép sikerrel, hogy miképp kelt a vágás eredményét a vágólajstromba bevezetni, a levágott állatokról statisztikai kimutatási készíteni stb. A késő délu\'áni órákbsn hirdette ki Kertész Lsjos állategéezségügyi föfel ügyelő a vizsgát tett jelöllek előtt a vizsgáló bizottság határozatát, mely szerint az össze, jelölteket a hivataloe husvizagálatra dicsérettel képesítette. Hogy a 4 hetes tanfolyam ily fényes eredménnyel végződött, egyedül Kertész Lipót városi áltat
élet a iegszabsdsbb versenyben nyer kifejezést. Jslszó, aki birjs, az marja I Csakhogy a szabad veraany sem alk.lmaa eazme az összemberi-ség boldogitáaára, _-racrt a pénz a legfőbb hatalom s a nsgytőke kizsákmányolja a kicsit; a pénzemberek hatalma elnyomja a védtelen munkásokat, — Altruizmusról szó sipcil Hiszen láttuk tnsgunk Is, hogy bnrmcly üzlet létesítéséhez nem kívánt ez a rendszer szakkéo-zetlsig-\', csale tökét, a többi meni magától. A szakképzett emberek pedig vagy a tőke rsbszolgál let tek, vzgy éhen pusztulhattak. A nő is kivetkőzött gyöngédségéből és szemérméből s annak kínálta magái, aki többet fizetett bájaiért.
Ha tehát a teljaa egyéni szabad aág »s egyéni verseny korlátlan sága sem bizonyult világboldogító ténvizőnek, jönnie kell az egyéniség megszüntetését célzó tudományos világrend uralmáoak. A« ennek bemutatására feMplt.lt falonsz-ter rendszerben mlndsnkl: csak eszkőz a világ sorsát Intéző néhány tudós kezében. A világ Ilyetén
ZUBHIM .nUii Bs7
bteMM — Z
orvos érdeme, aki ritint á tanfolyam vezetője, lelkea ügyszeretetből fakadó fáradhatatlan tevékenységével oly tökéletes sikerrel oldotta meg.nehéz éa f áradaágos feladatot, amelyért Kertész Lajoa állstsgésé-ségi főfelügyelő, • vlzag.-biaottsá* elnöke 1a a legmelegebb éa leglel-jesebb elismerését fejezte Id. (h)
A Nurán eltűnt halászök.
Simon Ismert klákanfaaal halász-mester alkálmazáaában levő három budapesti haJáezlegény meaterük megbízásából Ib. három hét előtt Budapestrőt Murakareazturra jöttek, hogy a Mura folyód hallásánál. Magukkal vitték a halászathoz szükséges öaszos rekviiitumokat is. Azóta azonban, hoyy lejöttek Muri-kereazturra, a három halán aemml-féle életjelt nem adott hozzátartozóinak, ugy, hogy ezek legnagyobb aggodalmukban tegnap lejőtléí Kanizsára, majd Innét Murakerent-urra — hogy a három halász után kutaiaanak. A zákányi vámőrséggel együtt folytatták a kutatást, azoiiban sehol ném tudtsk nyomukra akadni. Sőt, még ladikjukal, csónakjukat avagy azerazámalkat se tudták felfedezni. A vámőrség szt hiszi, hogy valószínűleg rf\'Murn sebes árja . tulló szerb partra sodort, őket, ahol a azerb őrök foglyul ejthették vagy pedig munkájuk közepette felborult a halászbárka és ők a Murában lelték halálukat. Ha addig nem érkezik róluk érteaítés mlg e sorok napvilágot látnak — a kanizsai caend-őrség több járőrét fogja kiküldeni . három halász f.lkut.tá.ár..
vezetésére pedig azért van azükaég, mert a Pőld többé nem dua.n tápláló dajkája a rajta él® emberiségnek, banem nagyon ia szűk-tziarku mostohája. A tudománynak kell tehát gondoskodnia arról, hogy mindenkinek jusson a kéazle-tétből. Ebből a világból száműzve ven minden Idealizmus; a vallás, a költészet, a művészet, a szerelem, s csalán, a haza. Mindezek lomtárba tett gondolatok a kutyával, a ; lóval, hordókkal és ágyukká! együtt. Ezt a tudományos világkor-mányzást tanulmányozás céljából meglátogató Adám ugy találj.-., hogy az nagyon rideg, lelknt der mesziő kép. Azért elvágyódik a Földről, ahol fája axámára nem virul ki a boldogság llrága és más „illagoak máa világába kíván repülni. Ezt a m.n.küléat axamléltetl a tizenharmadik azin a Adám Lucifer Hiéretében már ei.ll la a leve-,őt, d. a Főid Szellőn*, visszaköveteli őt a m.rfa aaámára. Mert ahol elletett, amely csWagfaak Myagá-ból van Vév. test., ott kaU mainak és fajának .g«tt «•«» laálni.
Nagykanizsa. ISW február 18. Vasárnap
^ALAl KOZLOhl.
i*2$. február 18
HÍREK.
Xléőtöbb adót fizetők
n .» Ulti. I Í..IÓ Pivícs G
_ Időjárás Az Id6jiriit.ni Intézet jelentéi ..érint h.xinkb.n szórványosan volt kévé. c"P«d</\' Az idő borult maradt, • hőmé,-aéklet .em változott Helyenkint kevés l J*-
b.tó, . hőmérséklet emelkedni fog.
_ A o»*yb3JU azentbeazó-
deket minden vasárnsp «st<il óra" F«»c pa.p«ki
biztos fogj. mond.nl . felsőtemp-lomb.n.
A* •»»> kSxstrB
Mm. Az ev.ng. egyház m., v.air-n.p délelőtt .z I.tentUztelet végez, tív.l . lelkészlakon . templom belső át.l.kitáUnak s ezzel kap--oUtban ««tleg kölcsön felvételek ügyében közgyűlést tart, .melyre .z egybá« tagjait ez uton is meghívj. »z Elnökség.
_ AnyakSnyvl hírek. Fobruár 11-161 február 17-lg Nagykenizaán 18 születés fordult elő, ezek közül hat Hu. tizenkettő pedig leánygyermek volt. Házasságot kötöttek: Lendvai Dozaő banktisztviselő Budapestről Holzer Ilonával. P"*™^ Alajoi k.l.posmester Totol. Glzel-Iával, Kovác. Kálmán géplakatoa-segéd Juhász Jullánnával, Wein-oartner Józ«f sütősegéd Kirnlk Ágnessel, F.rk.s Jó^ef földműves Siepetnckről Anek K.t.lmn.1, Su-rányl Gyul. kSzépiskolai t.nár Maír K.t.Iinnal, Gáspár látván pincér Bandi Kláriv.l, Eisinger Adolf kereskedő Z.I.szentb.láziról Berger Erzsébettel, Káday Ödön banktisztviselő Kende Judittal. — Elhaltak: D.ni József 2 éves tüdő-hurut, Kálovics György földműves 46 éves tüdőgümőkór, Schiller Ilona magánhivst.lnoknő 23 éve. kizárt sérv, özv. Mlh.lecz Jénoane
Imrei Ann. 80éve. végelgyengülés,
özv. Baj Győrgyné Bolf Juliánná 55 éves szervi szivbsj, özv. Csá szár latvánné Caerki Anna 77 éves bélhurut, Herjavecz Erzsébet 9 éves hasbártyegümőkór, Nagy Katalin napszámos 57 évca veselob.
— Az olUregyesBlet ms dél-után fél 4 órakor szokásos ülését
UrÜ"\' Konferencia délutánok
A Keresztény Tisztviselőnők által tervbe vett hölgykonferenciák sorozata ma délután 5 órakor a Keresztény Otthon nagytermében Szűcs Imre kegyesrendi tanár elő
Nagykanizsa, febr. 17. A legtöbb .dót fizetők névjegyzékének kiigazítására kiküldőt, hl-
íoltság péntek délutáni ülésén a következő összeállítású névjegyzéket teríesztette be:
Herceg Balthiány - Str.ttmsnn Uszló dr„ Déli V.sul, Zerkoyrtz
Ls^o*, Stern Sándor, dr. P;ibál Vlk tor. MechnerEde. Antal Jenő, Du-kász Dávid, Weisz Tiv.d.r, Dél-
z.l.l Takarékpénztár, dr. Sartory
Zsigmond, ifj. Varg. József. Steaz-||„ Ferenc, dr. Fábián Za.gmond Sz.ntferencr.nd, Wimmer József, Plánder György, Nagykanzzaai Ta-k.rék, Dolmányos Ant.l, Bagony"! László. Steazlin G.örgy, F.tér Mi hály, dr. H.jdu Gyul., S.beatyén
Ferenc, dr. S.lgethy Károly, Muk.r György, Buxb.um Ferenc, P\'áger Ferenc. Bagony.i György, Welaer János, dr. Országh Lajos, Gross Ferenc, Petrics György, Simon István, Mihalecz Károlv. Sehwarc Gusztáv,Vsrga Józaef, K.ntó László, Karlovlca József, Babochey György, Gozdáo J.noa, Anek József Armuth Náthán, Mátés József, dr. Kre.azler lózsef, Balog Ferenc, Anek József, özv. Bagonyai Józsefné, Blau Lsjos, Varga Andris, Horváth Johsnecz Ferenc, PUnder lános, Pongor Henrik, dr. T.más János, ozv. Bolt Ferencé, Mátés György, Bsyer Vince, Gro.s Mór, Szűkíts Henrik, özv. Vsrga Ferencné, Tőrök József, Fr.nk Jenő, Vukán István, Kis-f.ludi Gyul., Kiaf.ludi Aladár Faics Lsjos, Vajda Ferenc, Breier Izidor, Kis. István, Péczely László, lzr. hitközség, Plánder Józaef, B-ltelhelm
Rez»ő, Mátés László, Pávlcs György, Kiss Ernő, Bognár Lajoa, Mutzer Ferenc, Görögkeleti hitközség, Fekete Ferenc, özv. Dobrovic. Dö-mötörné, K.rlovic. György, Marton János, M.rton József. Bolt László, özv. Kész Józsefné, Vlderjcs György, G.lin. Antal, Pollák Jó( zsef, Gurglin György, özv Bolf
Ferencné, Relchenfeld Jó^, Horváth László, Kiss Ferenc Kukor György, Plánder György, Ujnépi Elek Ernő, Horváth József, Csillag
K póttagok névjegyzékébe felvétettek : Karlovica József, Ifj. K.r-lovlcs László, Szmodlcs Ferenc, Tiszai Gsörgy, Neumann Aladár Sommer Ignác. Mayer Károly, Anek István, Viktóri. tégl.gyár. Marton Ferenc, Gábor Ferenc, dr. H.iser lános, Mattersdorfer Mór, Horváth László, Dávidovics László Kiss László, Horváth György, Kiss István,Beck Henrik, Gy-rgyák György
özv. Polai Láazlóné, Llplln Sándor, özv. S.modics Ferencné, Horváth László, Bsrton Ferenc, özv. Haiater lánosné, özv. Dolmányos Győrgyné,
dr. Hoch Oszkár, ö»v. Msrton J<-nosné, ifj. Steszlin György, Gerótl Imre, Szil.jka György. Blankenberg Imre, Imrei János özv. Bot Já-nosné, Dolm.nyos György, Gl.sg.1 Vilmos, Víndisch József, özv. l-.ics lánosné, özv. Mlhslecz Jáno.ne, Kn.usz LSs.ló, Miltényl Gyul.._
E névsort . bizottság . legközelebbi közgyűlés elé terjeszti, .mely végleg meg fogj. illaplt.nl a legtöbb adófizetőket.
adásával veszi kezdetét. Szűcs tanár „az élet céljáról" eim alatt etikai kérdések praktikus megoldásról fog értekezni. Az agilis és kitűnő képzettségű tanár előadása elé . legmelegebb érdeklődéssel nézünk. Az előadások rendezősége e konferencia délutánokat " keresztény társadalom emelkedettebb szellemű szórakozásává óh.jtja tenni j az előadások v.llásbölcselell, szociológiai, ch.ritativ tárgyai mellett hangulatos, könnyed klsérö szamokról is gondoskodik. A konferenciákat férfi.k I. látogathatják.
— A kórháznak, az .Hiszti bál alkalmával 208 sóskiflit és 10 fehérkenyeret adtak, melyért köszönetet i mond Mária főnöknő.
_ A Kaszinó Petőfi ünnepe
Már megemlékeztünk arról, hogy « Kaszinó egy nagyszabású Unne. pélylyel készül Petőfi halhatatlan géniuszénak áldozni. Ezen ünnepély folyó hó 24 én a nagy szellemhez méllo keretek közölt fog lezajlani. — Az ünnepi előzdást a Petóíi-Társaság litkara Pakűts József nemzetgyűlési képviselő larlja. Pautay Erzsi a Nemzeli Szinhaznsk a párisi Petőfi ünnepségen szerepelt ki váló művésznője Petőfi verseket ad elő, mig dr. Orované Bodó Klára \' költőnek Hubay mester által meg zenésített verseit énekli. — Váró-i.unk közönsége nagy várakozással néz a Kaszinónak őzen hazafias és kulturális rendezése elé, melynek
Ea mivel a Főldazellem visszakövetelő szavára ügyet sem vetve Adim ki akar törni a Föld köréből, amint ifilígtestünk határihoz érkezik, hirtelen megmerevedik és a megsemmisülés szele lengi körül. — Ettől annyira megrelten, hogy szívesen vlsaxamegy a Földre is, csak él-heuen.
Igen ám, de . Föld már arra ls képtelen, hogy szülötteit eltartsa. A folytonos és fokozatos kihűlés következtében a Nap nem melegítő, caak gyengén vllágiló vérgolyó ; a Föld nem tápláló anya, hanem kiaszott, hóval és jéggel borított sivatag.
Exen a nyomorult területen bolyong • még nyomorult.bb néhány eszkimó, kik oemcs.k testileg .átnyúltak el Ijesztően, hanem lelkileg is az állat színvonalára sü-lyedtek, mert egyedüli gondjuk a gyomor megtöltése. Az Idái* le-süllőtt eszkimó és felesége a tizennegyedik azinben Isteneknek nézik a náluk látogatókként lekopogtató Ádámot és Lucifert és arra kérik őket, tegyék meg, hogy kevesebb
legyen az ember és több a fóka. Ádám kétségbeesve látj., hogy »z ember számára mir hely aem maradt, .hol tovább küzdjön Isten ellen .zért megrendülve, me<.lázva fordul el e fagyos képtől s kéri Lucifert, hogy az álomból ébressze föl. Ez meg is történik és a tizenötödik szín a paradicsomon kívül készített első lakóhelyre visz vissza bennünket.
Ádámot a látott képek egy szemernyit sem nyugtatják meg, mert törekvéseinek meddőségét, sőt fajának megdöbbentő elaljasodisát látva, végképp kétaégbeeaik az ember jövendője felől. Hanem hirtelen egy eazme kapja meg elméjét, «z, hogy még mindig d.colh.t Istennel, még nincs emberiség, még megakadályozhatja az emberiség tragikus sorsit, ha öngyilkossága által útját állja az emberi nem tőle való származásinak. Ezt a hirtelenül támadt gondolatát valóra ls kéuül váltani a már közeledj a tátongó mélységhez, hogy egy ilg-rássál véget vessen a komédiának. Ekkor lép eléje Eva és kijelenti,
hogy méhében hordozz, .s emberiség csiráját. Adám legyőzve hajlik meg az Ur hat.lm. előtt. Ha.zt.-I.nul korbácsolj, már Lucifer . guny ostorával; haazt.Wnul rugdalj. az Ur előtt porig ™»k,od6t, nincs többé hat.lm. r.jt.. Adám pedig biztos és megnyugtató választ kér fajának jövőjét Illetően Istentől, de annak keze eltakarja előle a jövendőt, csupán annyit ád neki biztató utravalóul: küzdj és bízva bízzál I Mert csakis Így és csak addig küzdesz, mig a JÖVŐ titokként áll előtted ; mihelyt biztosan tudnád, mi vár rád « jövő Időben és a jövő életben, nem volna többé aemml ősztönöd a küzdelemre, de nem ia volna ér lelrae a biztos tudás birtokában u további küzdelemnek. Küzdj tehát az Ismeretlen jövőért, de Isten oldalán és blava-bizxál, de Istenben! Az emberiség sors. tehát mégsem oly.n véglegesen kéteégbeejtő, mi nőnek az ördög rajzolta, cak küzd jön állandóan él bízzék állandóan küzdelmének alkerében t
tiszia jövedelmét a Kaszinó a Petőfi-Társaságnak fogja felajánlani.
_ A kanlzaai azabólparoaok felemelték a fawm árakat.
Tekintettel .z össze, cikkek folylo nos áremelkedésére é. a munka-bí„k ujabb emelkedése folytán kénytelenek vagyunk a fáson árakat felemelni. Zakóöltöny 12000 K, fel-
öltő Í2600 K, téUkabát 16000 K,
zaakettőltöny 16000 K, o.dr.g
2700 Ezen árak minden kellék oélkül értendők. Forgalmi adót külön felaxámiljulc. Szabómesterek Országos Szövetségének Nagykanizsai fiókja. — A letezsyei Ca.lao eatílye.
Sende. tudóiitónktól.) A letenyei ni no pompásan sikerült estélyét fodor Lili kedvesen előadott prológja vezette be. Azután házom pompái, kifogástalan óiizjátékkal „inrehozott bohóz.t k.Mg»>? fordulatain mulatott a kőzönaég. A szereplök közül SzuMrcs Aranka,
Tóth Lsjos dr., Simon Károly dr. már régi, ismert rutinoa műkedvelők. Papp Lsjos alakító kép.laége a dilettantizmuson túlterjedő. Sokat Ígérő kezdők: Olgyay Bözzlke Marton Klári, Guimics Jó»e^ Kei-ler Józaef, Révei Sándor él Pilchta L.joa ifj. - Tóth Lajos dr. uj h.n-got vitt a pódiumr. aktuális strófáival. Szakítva a Caaloo ósdi hagyományaival rangr., korra, sőt nemre v.ló tekintet nélkül bizonyos demokrata bátorsággal S .z illetékes bájo. diszkrécióvá énekelt ki kukorica nótáiban" embereket OS dolgokat. Kár, hogy a köiöns^ egy része nem honorálta kellőleg az elösdást, oyilván azérl, meri első pillanatban nem Ismerte fel az ügye* rigmuaok témáinak rendkívüli fontosságát és közérdekű voltát. Papp Lajos sze|lemes aoró ságalval nagy hatást ért eL Fantáziája elég sréles körben, fent és lent egyforma élénkséggel csapong. Egy kopasz fej vagy partnerének csattanó slágere neki mindegy : viccforrás, amelyet * közönség mu-lattatáaár. kiaknáz. Előadás után reggelig táncoltak.
- A Nagykanizsai Kere.z-tényazoclallata Egye.Ulet föl szólítja tagjait, hogy tagdíj hát a-lékeiket ma vasárnap d. u. 2—4 óra közölt az Egyesület helyiségében (Rozgonyi-u. 7.) befizetni szíveskedjenek, nehogy eddigi jogaikat elveszítsék.
- Nyilvános nyngtázá.. A „Nagykanizsai Vendéglősök, Kávé-sok, Mészárosok, Pincérek Segély-egylete- február 8-án tartott táncmulatságán szívesek voltak felülfizetni: (Folyt.) Deutsch Albertné, Gyenes L-jos, özv. Vida Lajosnc, Vida Endre, Vida Lajos, Fürst József, Kumin Ferenc, Vajda Aladár, Garai Testvérek, Kein Gyula, Sínger József és Társa, Mattera-dorfer Mór, Marton latvin, Patyi Gáspár, Stumm Béla, Nagy István, Vukán István, Oiztauer Jő"«f. Kovács László, Merfelcz Ferenc, 500—500 K, Mészáros Pál, Ritscher Mór, Szemere Miklós, Perényi axappanoa, Murzel éa Fríedenthál
400 —400 K, Hoch Oszkár 350 K, Farkai litván 330 K, Szüca Ferenc, Patria pólkávégyár, Sxever József, Vinhoffer Vilmos, Varga Ferenc, dr. Schlchtanz, Hordós Józwf, dr. Kaufman Lajos, dr. Halphen Jenő, Virágh János. Scblealnger Zoltán, Mandlbaum Oszkár, Skopál üveges, Miklós Gyula, Weiaz Jenő, Weisz Simon Dlóskál, Goapavel Sándor, Spiegel Viktor, sArmuth Sándor és FI., W.ldhsuser Vilmos, Sebeiber Miklós NikU, öszlerrelcber
Samu 300 -300 K, (Folyt, köv.)
Ickru.r 18
iALAl ;<OZLOH 1
— Egy hir.s trombitás ha lála. 1870. november 9én lörtínl Coulmíemél. A harmadik bajor hadtesttel szemben háromszoros fianda erő állott. A bajorok már alig lud Iák tartani állásaikat. Mindenki fáradt volt, három nap ás három éjjel nem piheni le senki 9 ín este a franciák isméi lámadlak s Coulmi-nernél Allörték a bajorok vonalát. Kézitusára menlok az ellenfelek. Egyszerre csak felharsan a trombitaszó. Valaki a visszavonulást fújja a franciáknál. Kevéssel később az egész vonalszakaszon fúlnak a franciák a bajorok heves lüzelíse közben. Egy bajor trombitás: Princ Kiroly lujla a francia Jelel s ő rr.entolte meg az Ulközelet. Princ Károlyi mosl feb-
ruár 11-én temették cl Neuburgban, ahol mini nyugalmazott erdőór élte le utolsó éveit.
— A nagykanizsai Ksrsii-tíny Tárasa T.m.tk.zéal Egy-lat 1. évi rendes közgyűlését folyó ávl február 18-án délután 3 órakor a Keresztény Otthon nagytermében tartja meg, melyre tagjait és a nem tag keresztény testvéreket is, ezennel meghívja az Elnökség.
— Uránia i „Horoga" 1 mostari Pathó-fllm, a Zó.á hatalmas drámai srajásal.
— Sxékr.kodóa. Oscr bécsi professzor, a gyomor- s bélbajok hírneves szakorvosa, a Faraac József keserüvizet mindig a legjobb eredménnyel rendelte.
tf
Vita a farsangról.
Szavazzon a nagyközönség.
hol is vannak kötelességei. Szov.l egy rendozőt lekötni nem. volt Ildomos hosszabb időre.
Az ilyen módon rendezett bálokon és estélyeken nem fog megtörténni az, ami Nagykanizsán mindegyiken megtörténik, hogy fiatal, viruló leányok, Üli asszonyok éjfélkor táncos hiinyiban eltávoznak, -továbbá az, hogy egymis mellett ülnek sokszor félórákon, órákon él hölgyek ás nem láncolnak, a láncos fiatalemberek , pedig jobbra-balra sétálgatnak a teremben, mert ők egymagukban nem mehetnek oda ismeretlenhez, még ha még ugy szerelnének is, ren dező pedig nincs, aki odavinné ökel. Mulatság csak akkor jó Igazán — ha nemcsak egyik, vagy másik, hanem mindenki egyaránt Jól mulat Akkor nincs feszélyezettség, nincs Irigy pillantás, nincs kritika Es ez igen hiányzik Nagykanizsán! P. C.
Nagykanizsa, febr. 17. Mélyen Uaztelt olvasóközönségünk bizonyára még emlékezni fog lapunk folyó hó 9-lkl számában a hírek rovata alatt .A nagykanizsai farsang" dm alatt megjelent cikkünkre. E cikk alá P. G. jelzés volt írva. írója: Pisch Géza. E tárgyilagos cikkre dr. Maki Gábor ur választ küldött be hozzánk, amely eszmei ellentétben áll Póich Géza ur felfogáaával. Tekintettel arra a körülményre, hogy a két ur személyes jóbarálságban van és a nézeteltérés Illetve vita llaztán elméleti alapon áll, közösen elhatározták, hogy kirni jógiik a nagyközönség veteményét szavaii-lapok utján. Kanizaa közönsége döntse el, kinek van igaza a két vitatkozó ur között. A két fél meg-.egyezett abban, hogy amennyiben r1" szavazatok azáma bármelyik ja-vára caak eggyel la löbb lesz, ugy a vesztes fél 2000 K-t juttat el a
azarkeaztőaég uljin a Szanatórium Egyesület elnöknőjének kezeihez. Egyben mint pártatlan felek, mert bármelyik la veazit - jhetni tartozik — felkérik Kövess! Boer Gusztávné dnöknő őméllóságát, hogy holnap, hélfön délelőtt 10 órától fél 1-lg tartózkodjék kiadóhivatalunk Deák-téri helyiségében — a szavazólapok átvétele végett.
Miután ebben a kérdéaben Nagykanizsa társadalmának a felfogása az irányadó és Itt a két nézet tulajdonképpen nem keres mást, mint Nagykanizsa táiWalmának a felfogását a mert mindegyik fél azt hiszi magáról, hogy ő tolmácsolja ezt — ezért azerkeaztőségünk felkéri m. t. olvasóink táborát, hogy f ezen oldal jobb ssrkában elhelyezett szavazólapot szíveskedjék mln-denkl kivágni és ráirni annak at urnák a nevét, akinek nézetét magáévá teszi, tehát Pisch Géza urét, vagy dr. Maki Gábor urét (a holnap, hétfő délelőtt 10 és fél 1 óra között juttassák el a kiadóhivatal helyiségébe. Amennyiben borítékban küldené valamelyik m. t. olvasó a szavazólapot, ugy azt ne a kiadóhivatalnak vagy a azer-kesztőségnek címezze, hanem csak ezt az egy azótjlrja a borítékra: .SzavaziLp." A szavazólapok gyűjtését fél egy órakor lezárjuk éa a Wgközelebbi számunkban ki fogjuk hirdetni az eredményt. Pósch Gáza ur dkkat
A nagykanizsai farsang a jókedv Jegyében fol,ik, nap nap után rendezik egyre-másra az es-^ tályeket, műsoros mulatságokat, bálo kat. Meg is van az érdeklődés és a
siker mondhatni mindegyiknél, azonban a legsúlyosabb hiba ntl rejlik, hogy nincs elegendő táncos, illetve nem láncoltatják a meglelem hölgyeket vagy lalán mág helyesebben: nem történik gondoskodás táncosokról. A nagykanizsai bálok rendező ségoi nem helyeznek stllyl a báli etikára, mely abban az egy pontban csúcsosodik kl, hogy .ne üljön senki* még akkor sem, hogyha nincsen egyetlenegy ismerőse sem.
Mis vidéken egy estély, vagy bál rendezése körül a legfontosabb voll az, hogy a meghivóra kiírták 20—ÍS fiatatember nevét, mint rendezőkéi. Már mosl az illető hölgy, vagy urileány, aki ebbe a bálba elmenni szándékozott, ha csak egyetlenegy ismerőst fedezel! fel a rendezők közöli, már nyugodl lélekkel mehetett meri biztos voll abban, hogy láncolni fog. Az a 20-Í6 rendező az ajtóban várta az érkező vendégeket s az ismerős hölgyekel szó nélkül karra véve, az ismeretleneknek előbb bemutatkozva, tekintet nélkül az esetleges ferfikisérökre. fölvezették az öltözőbe, majd onnan a bálterembe és aztin röglön vissza-mentek a további érkezőket fogadni A lánc megkozdésekor a rendezőnek kötelessége voll elsősorban sorra táncoltatni minden hölgyei s azonkívül s hölgyeknek láncosokról gondoskodni. A rendezők fehér kar szalaggal, vagy valamilyen Jelvény-nyel voltak ellátva, ugy, hogy bármely férfi odamehetell bármelyik rendezőhöz és kérhette, hogy vigye bemutatni X. Y.-hoz, vagy bármelyik Jó táncosnőhöz lánc végen. Amennyiben ilyen önként jelentkezők nem akadlak a rendező horgára, ugy a rendező maga csípett karon urakat ás vitte azon hölgyekhez, akik éppen nem táncollak. A főrendezői liszlség azérl voll, hogy a rendezői kart nógassa ezen kötelességére, do a \'egtöbb helyen nem kelleti nógatni, vitt az láncost eleget és maga la táncolt eleget A comme il faut és elfogadod dolog voll, hogy a ren dező egymagában is bármely Isme. retlenhez odamehetell és bemutat-kozhatotl, láncra kérvén az illetői, vagy pedig előbb bemuletva magái, mint rendtzől, bemutatta a hozolt táncost. A legsúlyosabb sértés volt az, hogyha akár a rendezői, akár az ilyen láncost s hölgy visszautasította, kivéve azl az oselet, hogyha tényleg egész este egyetlenegy lépési sem láncolt. Éppúgy az illemhez tartozott a hölgyek részéről az is, hogyha rendező kérte fel láncra, az első kör után a hölgy feltétlenül helyrevezeuctisét kéne azzal az Indokolással, hogy a rondezőnek más-
Dr, Makó Gábor ur cikk. t
Néhány szi nA nagykanizsai farsanghoz." Azérl használom a _cimben az idéző jelel, mert már ez állal is Jelezni akarom azt, hogy voltaképpen nem a kanizsai karneválhoz kívánok hozzászólani, hanim fölélni arra a c\'kkro, mely P. G. ur tollából .A kanizsai farssng" cimen ugyanezen ujsag hasíbjiin látott napvilágot néhány nappal előbb Teszem ezt azérl, meri a cikk éle
— akarta P. G. ur, v.gy nem akarta
— ellenem, vagy legalább ellenem is irányul. A fent idézeti cikk a Keresztény Tisztviselőnők álarcos bálja után Jelent meg s igen kflny nyen megallapiiható, hogy az ilt szerzett impressziók adták P. G. ur kezébe a tollat s vezették azt egész cikkén kérésziül. Ennek a bálnak rendezője vollam (megvallom aajil hibámon kívül) s igy jogol formálok ahhoz, hogy ugy magán, mini rendezőlársaim érdekében én is szo hoz Julhassak. — Bír előrebocséj lom, hogy sok tekintetben igazai adok .A nagykanizsai farsang" iró janak, de a legfontosabb dologban nem érihetek vclo egyet, sói Ilma disit, mellyel az álarcos bál reode zóil illeti, egyenesen visszautasítom — Igaza van abban, hogv leghelyesebb a rendező bizottság névsorát már magán a meghívón is közzétenni s igaza van abban, hogy ennek a gárdának aztán mindent el kell követnie a siker érdekében, vagyis hogy mindenki Jól érezze magát, hogy minden nő, ha akar, bél láncoljon is. Nem tagadom, az is ugy van rendén, hogy a rendező Urak karjukon vezessék be a megjeleni lányokai, asszonyokat toklntet nélkül arra, hogy férfi kísérővel Jöllek, vagy sem. Mondom, ez mind Igaz, de ezzel aztán vége is van P. G. ur Igazmondásainak.
A kritikus ur első sorban nem számol a .tompora tnulamur\'-ral, pedig bizony-bizony megváltoztak az idők!" Ki lud ma már Kanizsán 30— 85 olyan (lata! embert verbuválni, akik vállalkoznak a rendezés nehéz és éppen nem kellemes felad.tára s ha már vállalkoznak, meg is tudnak felölni neki; ma, amikor az osztály ás felekezeti (tzeilniem rajt) elkülönOlis az egész vonalon aranykorái éli. Az álarcos bálnak például a táncteremben és a folyosókon Írd, olvasd és mondd: négy rendozője volt volom együtt. Mi sem természetesebb, hogy én magam adtam ki azt ulasitást barátaimnak, hogy senkit no vezessenek bo a tetembe azon egyszerű oknál fogva, morl négy ember erre képleien.
Éppen azért, mert senkii sem vezettünk be, senki sem érezhetlo sértve magát, mig erre igazán okot szol-gállallunk volna, ha caak mindon második, vagy éppen harmadik, sőt negyedik nőnek nyujlotluk volna katunkal. Pedig ez nem történhetett volna másként.
.A nagykanizsai farsang* írója azután némi rabulisztikával azt állapítja meg, hogy, ha a rendezőség feladata magaslatán áll, nem szabad a megjelent hölgyeknek láncos nélkül maradnlok. Ez megint igaz, da csak abban az esetben, ha több, vagy legalább ugyanannyi a láncos, mini a táncosnő. Mig fel nem találnak olyan láncol, melyre kél nőt la el lehel vinni egyszerre, több vagy kövesebb nőnek mindig Dlnie koll, meri felsőbb malhemalhlka nélkül la megállapítható, hogy, mondjuk, 50 férfi csak 50 nővel láncolhat ugvan-abban az Időben. — Aztán igy folytatja: „Éppon ugy az Illemhez tartozol! a hölgyek réazéről az il, hogyha rendező kérte fol láncra, az első kör Ulán a hölgy feltétlenül helyrevozeltelésél kérte azzal az indokolással, hogy a rendezőnek máiból is vannak kötelességei." Ugyan kérem I Ehhez már Igazán nagyfokú idealizmus kell, mellyel én, sajnos, nem rendelkezem. Már Jó tlzonöt éve a determinizmus alapján állok s ebből az elvből nem angodek még a béltermekbon som. Egy táncosoő, ki azl veszi észre, hogy a pelrezae-lyemárusilés veszélye fenyegeti, örül, hogy végre táncosa van és — báli illem ide, báli illem oda — eazo-
ágiban sincs helyrevezeitetiaát kérni
az elaó forduló ulán. Sőt nagyítás nélkül mondhatom, mert a tapasztalai emmelletl bizonyít, a tizedik ulán sem és gyakran megesik, hogy a tánc végével som köszöni meg azl, hanem oly görcsösen kapaszkodik lovábbra Is táncosa karjába, hogy az a szegény dslia rendszerint sétálni és újból az illetővel tán-colni kénytelen a báli Illem nagyobb dicsőségére kövér verojlékcseppeket hullatva a magasabb fokú lelki gyönyörűségtől. Ezen a bajon pedig nem tud segíteni száz rendező sem, míg el nem fogadjuk azt az egyetlen helyes elvei, hogy a férfi éppen ugy megköszönheti a láncol, mint a nő. Vagyis akinek kötelessége a felkérés, annak Joga legyen a megköszönés is, hogy kólelességeinok máshol é. másokkal szembon is elegei tohes-aen. Ha már Kanizsán bevezették az általam éppen nem commi II fautnak tartott ama szokást, hogy mindenki bemulalkozhatlk saját maga bármely nőnek, miért no lehetne kimondani a fonti, szerintem igen logikus elveti Ezen meggondolások ulán bátran mondhatnám, hogy könnyebb kritizálni, mint meglenni valamit, de nem mondom, mert egyrészt arra meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy P. G. urat a jóindulat és nem a kákán! csomói korosé, indította idézeti cikkének megírására, máarészl pedig még meg Is kell köszönnöm neki, hogy az egéu bálozó publikum érdekébon alkalmat adott a tisztásán, dók tisztázásira, ha kissé későn Is Jobb későn, mint sohs.
Kerekgedol Maki Gábor dr.
Ezek ulán most Ítéljen a nagyközönség 1
ZALAI KÖZLÖNY
1925. február 13.
— A Nagykanizsai Első Ta matkezésl Egyesület felhívja összes nyugdíjas tagjait, kik a felemolt végkielégítési összegre igényi tartanak és az egyesületnek ezilial továbbra is rendes fizető tagjai óhajtanak lenni, hogy könyvecskéikkel február 19 tői bezárólag március
3 ig délelőtt 9-12 és délután 3—5
óra közt az egyesület helyiségében Teleky-ut Hattyú vendéglő saját érdekükben annál is inkább jelent-keztenek, mert e határidón tuli jelentkezések semmi szin alatt figyelembe vétetni nem fognak. Egyben pedig felhívja a rendes fizető tago kat, akik tsgdijak hátralékában vannak, hogy a hátralékokat február hó végéig a fennti napokon és helyen annál is inkább fizessék be, mert ellenesetben nemcsak hogy a fel-entslt végkielégítési összegre idényt nem tarthatnak, hanem az egyesület tagjainak sorából töröltetni fognak. Az elnökség.
_ Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsoknt és érmeket > legmagasabb napi árban veszek. — Frltd József ékszerész, Sugár ut í. szám (F6-ut és Sugár ut sarok.)
4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— Próbálja mag: On Is és meggy xAdik róla, hogy • KIÜPP harisnyakötódéjé-ben békebeli anyagból készült harisnyák, zoknik a legtartós «bbak és ugyanazon színű és minőségű pamutból bármikor megfejel-hetők, Siorabathely, Széli Kálmán-utca ...
— Üvegezést és klttelést (kittelést jótállással) legolcsóbban vállal ugy helyben, mint vidéken Gaál László Árpád-utca 7.
— Dr. Kállay Zoltán Jogrl szeml-nárlnma Budapest, Andrássy-ut 8 és Szeged, f\'allavicini-u. .3. felelősséggel és biztos s\'ikerrel készít elő Vármely egyetem és Jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vlzsgáia. Jegyzctbérlct! Rekapituláció I Minden felvilágosítást szóval vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság
— Grünberger Sa\'ndor, Főút 11. az. alatti férfi és női divat-áruhézát romburgl vásznakkal és a legjobb minőségű valódi angol zefirekkel bővilette ki. — Fehir-nemüeknek mérték utáni készítését is vállalja.
— HŐxoga. Szombaton ^és vasárnap iátsza az Uránia-mozgó Severin Mar«nak vflighkű drámáját két részben Kószerepben Severin Mar*. Plső rész: A csodálatos ssiv. A csodálatos sziv egy asszony szive, aki a mindent legyőző szeretet isteni erejével legyőzi egy jobb sorsra hivatott nemeslelkü férfi gonosz szenvedélyeit és a meflbékéitség és boldogság biztos révébe vozetl. — Kisérő kép: .Maxi a péLtbajhős* 2 felvonásos vígjáték. Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
— K3tőgép«ket 12, 14, 16 os rzámuakat vesz filipp harlanyakő-tőde Szombathely.
— A Vllig-saosgóban még csak ma lesz műsoron a .Californiai vérebek* III. és IV. résxo. — Kedden és szerdán f^ues és nagy vígjátéki estét t.rt a Viiág-Wtízgó, két hcalmas vígjáték slágert mutat fcc egyszerre és pedig Blmbula, a szellemes frsneia komikus felléptével .Hamar egy nadrágot* 3 felvonásban é» Mary Píckford Ametika kedvence szereplésével nz .Utcai hercegnő* 5 felvonásos vígjátékot. Ezen nagy vígjátéki premierre már mától kezdve meg lehet váltani a jegyeket. _
Szerkesztői üzenetek.
Dr. Tekintettel, hogy megkésve éike-zett be hozzánk, csak ily módosítással közölhettük. K. O. A mai számból lemaradt Legközelebb jüp részletesen. X. P Kéljük türelmét, mig sorát ejtjük. F. G. Nem közölhető. X>T. X. Lapunk sok száz és száz család asztalára kerül sok fiatal fehér lélek olvassa, lelkismeretünk nem engedi, hogy ezekkel a lelki aberációkkal foglalkozzunk. Z-f. Intézkedtünk.
Attlla-ntca 64. tzámn no-
ház (2 nagy szoba, konybe, oba, konyhakert) •Ifoglat-ható lakaiul szabad ké.ből el-adó. Bővebbet ugyanott.
Feljelentőből - vádlott.
. . __ . . - .J____ k^rd/l r.nn
Nagykanizsa, febr. 18
hon delek Kíroly 39 éves nsgy-rócsel lakos tegnap feljelentéat tett a kaniisai csendörörsnAI, hogy be törők jártak gesztenyehegyi pincéjében, akik borát megdézsmálták. Majd elóadta, hogy a betórésnél lelten érte frank Józsel hegyőrt. A ksnizssi őrsről azonnal kiment egy ciendőrjárőr, hogy a vizsgálatot lefolytassa. Azonban a csen dőrjárőr nyomozása különös eredményre vezeteti. Kitűnt ugyanis, I ogy Frank Jóiaef hegyőr teljesen ártatlan éa Pondelek Károly maga a feljelentő volt az, aki a pince borát megdézsmálta. Ugyanll Pon-delek, aki nőtlen ember, együtt lakik nénjével, akivel közös a pin céie ia.
Pondelek Károlynak azonban van Nagyrécién egy nőiamerőae, özv. Nyaki Istvánné, akihez n nénjével
közös tulajdonu borától rendesen elvitt éa hogy nénje előtt elterelje a figyelmet, hogy a bort ő maga viazi el, kitalálta az egiiz betoresi esetet, éa a feljelentés napja előli. Frank Józaef hegyőrt, cirkáló kör útjában, mikor Pondelek plncíje melleit elment — reárohant és lejszivei ugy fejen ütötte a hegyőrt, hogy az nyomben eszméletlenül összerogyott, majd zsebeit kikutatva min den brnnelevőt magához vett. Mikor a hegyőr feleszmélt, a brutális Pondelek « hegyő\'t a azőlőhegyen végig cipelte és ütlegelte.
így lelt azután a feljelentőből — vádlott. Miután Pondeleknek ren des lakása és foglalkozása van, a nagykanizsai ciendőrség szabadon hagyta, de megindult ellene áz eljárás halóság elleni erőazak és bántalmazás, rágalmazás és hatóstg félrevezetése címén. o
TÖRVÉNYSZÉK.
Elitélt csempészek. Legény és Ispán Mátyái molnárii földmüveaek, mint tetteatársak, Andrasek Rókus murakereazturi lakos mint bűnsegéd árucsempészet vétsége miatt állót-tűk a kir. törvényszék uzsorsbiró-sága előtt. Legény é» Ispán ugyania még a mult év őszén Korlátazeg közelében 120 darab tojáat akartak átcsempészni a Murán Andrasek csónakján. Tervük azonban meghiúsult, mert az ottani ctendőrőrs letartóztatta őket. A vádlottak beismerése alapján a kir. tőrvényazék bűnösnek mondta ki a vádlottakat »z 1920. évi XV. tc. 1. szakaszának 6. pontja szerint minősülő árucsempészet kísérletének vétségében, s ezért Legény Mihályt 14 napi fogház és 500 korona, Ispán Mátyást pedig 8 napi fogház és 200 korona pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerőn.
Falmentés. Az uzsorabiróság az árdrágító visszaélés vétségével vádoit Tompos László csőmötéri és Gerencsér Miklós pákai lakosokat nz ellenük emelt vád és következményei alól frlmentette. Az ügyész Gerencsér felmentésében megnyugodott, Tomposé ellen azonban semmisig! panaszt jelentett be.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták és devizák:
Napóleon 10000, Font (London) 12476 — 12775, Dollár (New-York) 2870-2746, — Francia frank (Paris) 180—170, Márka (Berlin) 15-16, Olasz Ura (Milano) 127 5—133 6 Osztrák korona (Bécs) 375—395, Lei (Buka-rest) 12-13, Sxokol (Prága) 79-83, Svájci frank (Zürich) 600-620, Dinár (Zágráb) 25—27, Lengyel márka (Varsó) 6-00 -7 00.
Zürichi zAriati
Berlin 2 71 Amsterdam 21050 Hollandia, New-York 632-60 London 2495, Pária 3180, Milano 2547, Prága 16.76, Bada-peat 19-76, Zágráb 516, Varsó 1 25. Wier 0 74, Szófia 340 OssUák bély.0 75 00
Termény jelentési
Basa (Tiszavidéki) 12800—1*900, egyéb 12700-12800, rozs 8100-8x00, takarmányárpa 8^00-8700 sörárpa 8100-8500, zab 8100-8200, tengeri 7800-7800, repce 14000—14500, korpi 5100 - 5160, köles 8500-8900.
Budapesti állatvásári
Marhabui I. r. egészben 450—580, hátulja 500- 620, eleje 420—550, ÍJ. r. egészben 300-400. hátulja 340—440, eleje 250-320 Növendék marhat L r. egéssben 430-480, borjú (ölölt bőrb) 700-740, Késsiet: Nagy-aoarba 75, eladáj 36,. — Növendék marha 14, eladás 10, borjú —, eladás —, Marhabőr 5GO-GOO, borjubőr 1000-1050.
Apró hirdetések
■ltjai 10aa«lg ÍOOkoreaa, T»aU«a>fcket«»eJ
aaadat* aaavak dupla* .»fcmltt*t«ak. Anaat karaeSkaek BO asAaaUk ar«»*a<»«ÍDjr.
Jó lelépést fizetek £3JÍ
Kinlxsy-ntcai egy szoba, konyha és mellékhelyiségekkel bíró lakásomat egy ugyan-olyan, vagy két szobás lakásra, lehetőleg a vasút közelében. Schiller Feronc, Csengery-ut 73. szára.
Irodai cyaknruoknO »««■». P****" ©««-iriual IcIWtMlk Béoi BUtotlte Cnnj«>-■i II. - JckrtWaía d. t. le-iá Maód._tjoi
Kcrc*it«oy «n báihoi lulntlonc.Uiuy »et«»tctik.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
I darab stambuli ehédiőssönyeg 4—3»/„ 3 kisebb SSŐItyeg és egyéb antik tkrgyak eladók. VIOLA kárpitosáéi. Deáktér 10.
Crj—. jöcnaaU. ranekio>c»al fclvaa. Auiino
OlKa. fo-at _|
sánca kfl«a*«bc. Soraftl J4»a<í-!«tc Mforn-Dtfícá rtiK I. hö SJ-ÍO d. B. 4 «raic< tU/TtríiWttt.
JA c.alaitbOl uoW árra tfiny kril6 InMt-ScoKUval. bo^si UUoojrlWlnoyat — eiodm g«ií. •Ict^n jKTÍelt - HtO»í«n «». Ltí«lfll«< Somoxy-T»ey /.alaiuenr«t>en ntfiuot l«IOa«bb ornkt hljunUt v<Mtna. FUetta mejntycita uolai. Ilc<klt JulUiuu. Martoopuuu IcaaUly. U. p. f«J»fl»t<t»d.
McsMahatA «atne mankuTO, \\J lm, oA*. VcKutény »M-. K»j«r»jaIcmAbaa jinu lereúeii uoanali, iin UWptare Oalamactö, r»kiírnoki.
ricj mU tflatal UlUt "" \' \' " "\'"*
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szeretett édesanyánk ftsv. Baj OyörgynS síül. BOtf Juli elhunyta és temetése alkalmával fájdalmunkat részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondűnk köszönetet
A gyisaoló család.
Hölgyközönség figyelmébe!
A legújabb tavasxi kosztümök és dtvatruhák a legszebb és logolcsóbb kivitelben
OARAINÉ
BÁRON MICI
n51dlvat-ssalonJában
Városház épület, l|. em.
készülnek. c^oi
Magaat&rzsB rózsát
Bokor róxaát
Díszfát
Díszcserjét
Szőlőveaazöt
Akác caamatét
Gledltachla csemetét
4a mludenMle ináa fala*
UNGHVÚRY JÓZSEF
FAlBgOT.ÁJA
CZEGLÉD
Részletes nagy árjegyzékot Ingyen és bérmentve kftld.
Gazdák figyelmébe.
Elvállalunk ugy blaoiuauyl, mint n« aaámtara mladenrumO *lgott aertís. marha 4i Krju haai, vaUmint mináen t e r m « a x • k • I, kori
ajtnlatra brrUírlínk Uutasik. 649)
Magyar Termelő él Ért*ketlt6 R T.
Hustápaat, OySr-utca — Telefon: 9 6t».
Az ismert kitüuő zamata
asztali bor
ismét kapható
literenkint 70 koronáért. De ez megint bori
Egy kiló dió 136 kor.
BRUNUKS JÓZSEF 5
SUGÍR-UT 53. SZÁM. — Ttkfecuáa: m 3 tfrfe lajthrtt ttay4uk(»«i kft t*ítmk ikM
SaAllodámal Urb«a<k«n. 19 h(lyW<t>SI tUO. boendeitli r«oí<x»io6iTa). koe-jtttaHa níltUi trxm Cikt. — lUicbfcct iienUlycaes KnUu, Mlrüukp.
Éves kocsis
felvitetik a
Frank Kefegyárban
OLCSÓ,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
■oUra tWumuiiu. UuW dM
Nagykanizsa, Oaak-t*r s.
Állandóan raktáron késsel dolgozott fekete és tsinei boz, chevreaax, szarvas, antl-^p, lakk, selyem és bársonycipők.
Gyermekcipő "" kUlönleBességek!
Trafikládák
ninden mennyiségben kaphatóit s
Nagytözsdében
BOR
szivattyúk .tömlők
kezelési anyagok és kellé\' tk
„PERFEKTA"
Magyar PinczésseU csikkek RéssvénytArsasiga
Budapest, V., fóérleg-u.
Távirati dm: PÍRfWT. Ttlefon: 162-S2.
1923. f.bruár 18.
ZALAI KÖZLÖNY
•FIAT***
r. U Uvl(r«ft Taurll gu ram Irak tár, tohoráru fuvarozás, azcmóly-fuvarozáa, Javltó-mflholy, benzin-árusítás. Telep: Térhás»utea. Telefon: 1« Igazgatóság: W»-ut t. Basár-épUlat. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Riintaytlrlilif é NAGYKANIZSA
Felhívás.
Felhívatnak azon hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, akik még nem leitek felvéve nyugdíj alá, azok folyó évi február hü 33. napján délután 3 órakor jelenlkezzenek a városházán II. em. 31. ajtó.
Hozzák magukkal el az irelaikal és . g) ermekek születési bizonyít-ványát.
Nagykanizsán, 1923. évi február ho 17-én.
Polgármeater.
Pályázat tanítói állásra.
Zála-Börzönce község egy nőtlen, magánosan álló
tanitói állásra
pályázatot hirdet.
Az állás legkésőbb f. évi március hó 1-én elfoglalható.
Fizetési fellétolek s községházánál megtudhatók.
< Gyurkó Pál.
meghivAs.
buzbt, rozsot,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áron.
KORPÁT
napi áx álátt árusítunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
SSrjóoytim! rutára. Tikfcwel*! 1W.
A .Viktória Góxtéfla«yá*\' R*axv6aytAraasá* Nafykaaliaán* 1915. óv 1 mároius hó 9-én délután 4 órakor tartja mag
VI. évi rendes közgyűlését
a Nagykanizsái Takarékpénztár r. t tanácstermében, melyre a részvényeseket tisztalett*) meghívom.
Nagyk.nlzsa, 1923. február 15. Gróf Hoyoa Mikes
Dók.
Tárgysoroxatt
1. Az igazgatóság és felügyelőblsottság jelentése, ai 1922. évi xársiimadások és mérleg előtcijesxtése, az igazgatósig és felügyelőblxottság felmentése.
2. A felügyelőblzottság tisztoletdijának megállapítása.
3. A tiszta nyereség felosztása. ^ .
4. Igaigatósági javaslat az eddigi 1,200.000 korona alaptőkének 2,400.000 koronára való felemelésére.
5. Az alapszabályok 4. szakaszának módosítása. 0. Kgy igazgatósági tagnak 3 évre szóló megválasztása.
Vagyon
k uon léairéc.mk u*ru6i*f«*k. Wr jíaiTÍayttol ■ kói*yU4s iCT ■ XiaÍMaifl Tálifélf^nMár r. t--oU WMtbe b<lytii«.
Mérleg-számla_
Ingatlan......
Gépek és felszerelések. .
Adósok.......
Készletek:
Tégla és cserép 5880000.— Szén .... 720000.-Czeml anyagok 81087.85
Pénztár.......
190COOO 1800000 310634
6081687 40473
Résxvénytóke.....
Tartalékalap.....
Értékcsökkenési tartalék
alap .... 350000 1922. évi növelés :<50000 Felújítási alap ....
Hitelezők .....
Kel nem vett osztalék . . Nyereség: Áthozat a múlt évről . . . 11778.05 F évi nyereség 445001.05
1200000 881100
700000 650000 6845515
Eredeti németországi
KERTI MAGVAK
megérkeztek és kaphatók
Ország ésWidder
magkaraskadtaéban
Nagykanizsa
Erzaébat-tór 10. as. alatt.
Lábatlan! darabos
FEHÉR MÉSZ
Olcsó, kiadós.
Gyors és pentos ssátlitá*.
Egyístlt tígta- és iramtgjlr r.-t.
au4ap.it V. ü.ák Fsriat-utca «.
KALAPÜZEM
teljes felszerelés, villanyerőre, többféle gépek-kel bérbeadó, esetleg eladó. Felvilágosítás
kV. HALVAX FRIGYESHÉKÉL, Sugáf-ut 13. sz. VfyuoU aladó «ff7 mAm| Áfa
UtSai u>rkt»tU »«l> ICHI
permetezőket!
(Vermorel rendszer)
kifogástalan minőségben, leg-julányoaabban szállít
NAGY IGNÁC
Budapest, VII-Károiy-kBrut 9.
Telofon I Jósaet 113-13. 6jTO
Dukász és Fiai
Rozgonyi-utca 5. sz.
Uesz
burgondi répát
bármily mennyiségben.
SxuperfosztAt
műtrágyát,
kálitrágyasót,
etetési célokra alkalmas takarmány
csontlisztet
(Práclpitst) a legjutányossbb napi áron és kedvező feltételek melleit szállítunk. Gazdék szíveskedjenek árajánlatot kérni.
ELSŐ PESTI SPÓDIUM ÉS EHYV6YÜR R. T.
műtrágya oatálya
Budapest V., Vilmos császárut 22
Telefon ÍSO-OI. «<l«
KOVÁCSOK
olcsó
VASAT.
kapnak
Teleki-ut Z7. szdm alatt
SZEGŐNÉL.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értasiteni a nagyérdemű közönséget, hogy
övegezési vállalatomat
kibővített em és a mai naptól fogva mindennemű Qwag- és porcaMánáruk, valamint vandégMM falssaralésak
a legJuUnyosabb árban sierexhetők b*. Kérve szivet támogaUsukat frtji
Stern J. KAlmAn
QTcte»ísl <a k4pkeretca«al vállalata
Kazinczy-utca 17—19. sz.
Hanflswtk. Zongorák. 6ra«oféook.
m kaaeuart^írt |4UJUit iMMlH Királyi udvart
hangszergyár STERNBERG
Budspaatsn, Rákóci-ut CA/r
aaáma S^Jál palotájában. WW/ »
Irta rrxar ucoil, bo*y mlljran kununi raa utk^s <• »l "Tói díjtalanul tOldíek tr-•italatot. ha cacs ojslira blratkosSi. Javítandó hanrssarál tttfj* posUa Oáraoki)«. JaUorosan tejjáaUUtgok. Gramofón tulajdonosoknak l^jjstíi fa
Tavaszi újdonságok olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz
*njh"zéban ax Arany Kakashoz, Erzsébet-tér 21. S5555? b.
NAGY VÁLASZTÉK!
Olcsóság í&t 3500
Regenhart és Raymann wllághirfl damaszt és ienárulbói óriási raktér!
Saját érdekében ajánljuk, hogy szükségletét most fedezze I
Bel- és külföldi női Costüm és ruha-szöuetek a legújabb őiuatszinekben. Férfiszöuet imőonságok, Couelcott, csiko3 alj- és ruhakelmék, Bourberry kelmék, cérno grenadinok és Etami-nok. mosó és tiszta gyaplu uoil őe lalnok, színtartó mosók és óirnőlik
ral Al KÖZLÖNY
1923. február 18.
A NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET
,«3. -fcdn. S in Ml.Ufa, » órakor «*<
49. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre • l. e. részvényesek - rinteieiiel meghlv.in.k.
») Igazgatósági é. folü^«l6bi{01u»RÍ jelentés.
„/ At 1922-lki mérleg fcküU határozat.
c) A felügyelöbizottság 1923. évi Jutalákán.k megállapítása.
d) Az int&M hivatalos közlönyének kijelölés..
e) 2 ig«g.ló«gi ug vjUasztása 3 évre . sorrend Menni ktlápö
K«K Nagy kaniaaén, l»28. \'»bru.r 1+.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
R,dnlJ jenö és Cí.pil Sommer Ignác urak holyott. kik UjckíI mag-
A^relügyelöbizoiaíg é« pedig 4 rendes és 2 póttag megválasz-
"" °S£«>">> alspszabályszerüleg bejelentett indítványok tárgyalás..
Ax Igazgató.ág.
^Z&sasa i ssw4« -- ^"l£ -"
JSESKL
mérleg-szAmla
Teher
PánikáMiel...........
PénzlnláMteknál .Ihelyazall betétek
Adósok..............
......................
Értékpapírok...........
Idegao péxnwiek.........
Bernáté, a Pénzintézet! Központnál Jegyzett Üzletrészekre..........
Letét .............
7,442.534 54
1.855.789 89
63 666.998 j 05
22,785.578 —
1.826.618 : —
985.913 , —
86800 — 2,700.000 —
101,350.231 ) 48
8,944 983\' 18 38 994 597 76
Részvénytőke: 40,000 drb. részvéoy A K 200
Tartalékalap\'.....
Osztalék tartalékalap".....
Nyugdíjalap""........
UJnépI Elek Lipót tiszti segélyalap
Betétek könyvecskékre Betétek folyóazámlár. ...
Hitelezők.........
Átmeneti tételek . .......
Letét . . . .......
Vlsszlczánlitoít véltük.....
Kel nem veti ottttüik.....
Átmeneti kamatok......
. | 1922. évi nyereség . . Nyereség ( m„.dvklJ. i921. évről
4,622.879 10 298.268-07
• Ál >4*1 ÍMUI&ll lO.JCO.Wfl t"""\' \' a. ím totóínj aee hawlea \'■*
• a. uh .kkmnt ia&icmiti
8,000.000 10,200.000 50.000 856.994 31.583
47,939.580 94 14.245.822 06 4.331.256 : 52 2,700 000 , — 7,345.000 -39 066 -689.780 -
4,921 147
10f.350.231
48
Kelt Nagykanizsán, 1922. december 31. Jelen Mérleg-számlát mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
A felfigyelő blaott.ág.
Automobil felszerelések michelin „cablé"
OVASl RAKTÁR
vajda ÉS houan
Bud»pe»t, VL, Jóku-tfr 6. Telefon 88—^6. K«4«B MmlogvM»
Ingatlan eladás.
\\ váróinak minden ri»*íb.n tilbb nagyobb h kiaebb ká*ketu<l. ttslat i. eaegén-
IsAsah bakittöaheté Ui ...»], jötorgalsiu ven<Mfll«k helyim, fa ZjU;
uo jól aialwnfca tovibbi
3», zo ás S holdas Mrtek, Swiciu;-vári h\'a" 2 íl \' Xaayba.oUn
l\'l, boti, KtSrhíaera MO P hali ss*t«-btrtok, ttalatoo icraonfi paitJio több ktiebb. nagyobb vitte ctaddk. Zalában sco hoUaa j > btrtokktrlet. Mvebbet:
DUKASZ MIKSA I35SS;
Naaykantxeéa, IMkéczl-uUa 2*.
Mod.raQl ujo.ir,.. ..realeaelt
üvesciitaolö és tükör\'
MuAMMaMM* • n. é. hö«ön»4jc, flvo-
Bjaramai Kc.«v,»i»t»ioiok,buio-
roeok <» íplU.iek tt*y«J»<»>« aUilom. ■(vállalok mlndtnn»o»0 tflkörkéa.ltí.t. S.e(,ili>oliil, foncíoroaáit. hlbia tflk-rOk ét üregtk |«»Ui«ii • le**yor»»bb«e 4* lcKjutánjro»«bb«n.
T\'jub* Sándor Szomtathtly, TbBkeiy i«r*-s. t
Vtfajuittf*: utaUa. •«<■«
HEVERŐ PÉNZT
hiiBoily nagy 0»»*cg>g dm & k»cn»tr» r\'.lx\'.yctüok. — H« i toUBOH<JM I Értékpapír fedezet aoo*,.. M a # |# c btnkhái, Ht\'l>APZST. r IIK ▼«.. OMaawrry-uUék 3.
Plokb«»k bpwt • T*Mm 1H-Í5.
QUITTNER ARTHUR
r„|„|.., k.té.á»U^ .a».«ty.«.tt viU.o»a..r.lS Tplpf nn \'
Telefon. HflGYKflHIZSfli XOLCIEY-Ü. 17. leletQn\'
Khráltal
394
394
vlUglUel ▼exe.ékelr, motorok, vUlArok. W W - v»l»mlnt telefonok, oaengdk u Jelz6-kéas(U4kek felaserelését, kaiUly-villemháritd berende* \'"ét. Mlnden-mmtt ▼illamoa munkálatok ryo»an eexkönöltetnek. »aeka«eraen vé«*l motorok aJr*Ukeroae;éaí<t. Hlnoenaemt á»ök raktáron.
Viszketea
rflh®M*jt «a»B l—nUj. « rtt** t^BT Anllacabln nugyír neve:
Boróka-kenőcsöti
at t*ttl, ér. 150 t. Sttr Hfh> 10O X-ZapbatO minden gróf y»*«rtárb»n. Vidéki ••éiMiáta: KMnOCWtWWLT. lédéit IX.M4^i-c.U. |
Eluörondü pH ma
bükkfaszén
kapható kicsinyben én nagyban
Strém Károly
tftzif* óh kőszén nagykor oakedönól
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
singer józsef és társi
divatáruházában Erzsábet-tár
Nvomalott « laptulildonosok : Zalai éa Gvarmsti kónwnvomdáláhan.
62. évfolyam
.Nagykanizsa, l¥23 február 20. Kedd
40 szaru.
Csődben a szociális termelés
Szovjatoroazorszég útban a kapttallzmne falé.
Berlin, febr. 19.
(Saját tudisitinktól.) Oroaz hl-vataloa jelentét szerint gszd.zágt krízis tul van a kritikus ponton és fokozatossn a j vulás stádiuméba lép. Ha . nn\'k a változásnak okait kutatjuk, m:gtaláljuk azok-ban a koncessziókban, melyeket a tanácskormány a k.pit.lizmusnak tesz. Mlndjobbsr belátják az állam mostsni vezetői azt a kiszámiths-tatlan nagy éa fontos szrr-pst, melyet egy ország gazdasági éh-tében a magántőke jelent. Ennek tulajdonítható a szovjet barátko-zésa a kapitalizmussal, azt tehát, hogy • uymáa után sdnsk kül- éa belföldi msgánvállalkozóknsk részben megbízást, részben engedélyt arra, hogy üzemeket, gyárakat, vállalatokat létesítsenek. Másfelől a kizárólag munkás érdeket repre zentáló szindikátusok állandó kép viseletének ellensúlyozására a ko-munista közgazdászok sürgetik olyan állandó bizottságnak felálll-tásánsk szükségét, mely viszont a trösztökbe tömörült ipsr, a szállítások és a kereskedelemnek, mint az ország legfontosabb tényezőinek érdekeit képviselje.
A külkereskedelem állsndó mo-nopolizálásánsk merev álláspont járói Is letért a szovjet. Ujebban egyéneknek és társeságoknák is adnak kl engedélyeket arra, hogy ugy a maguk, mint az általános ipsri szükségletek anysgainak behozataláról gondoskodjanak és a termelés feleslegének külföldi piacot teremtsenek. Megmozdulnak már a külföld felé a nagy orosz nyerstermény qusntumok is. Óriási kivitel indult meg petroleumbsn, szénben, borban éa sóbsn, smik-nek kiszállítása körül érdemeket szerzett exportőröknek « szovjet külön jutalmat is ad. A gabona exportálását is megkezdték már. Érdekes azonban, hogy a nagy lendülettel meginduló exporttal szemben a behozatalt a szovjet a minimumra azigoritja, bár ez a azlgorusíg fokról fokra enged, mert különösen az Oroszországban letelepedett Idegen vállalkozók határozottan kívánják, hogy üzemeik biztoaitása javára jó külföldi gyártmányokat Importálhassanak.
Vannak nagy európai iparválla latok, melyek megállapodást kötőitek a szovjettel arra, hogy telepeket léteaitenek Oroszországbsn. Így megegyezés jött létre már a szovjet és a berlini „Maschinen-fabrlk Musch A.-G.", továbbá a .Slemenschuckert G. M. P. H.
gyárvállslstok kőzött a bakui va.uf felépítésére, egy hydroelektrikus központ létesítésére éa egy vaggon-gyári koncesszióra vonatkozólag. Bár az ipar terén a pénz hihetetlen elérléktelenedéae a horribilis elő állítási költségek, csekély produkció és a készletek kifogyása főként nagy zavarokat idéznek elő, amit a szovjet ugy próbál korrigálni, hogy iparbizottaágokat léte-aitett, amelyek mindennemű ipari ellátmányról gondoakodni kötelesek és smely bizottságok túlnyomó többségben kspitalUtákból állanak.
Az uj fordulat jelének tekinthető az la, hogy amig eddig az elektromosság mindennemű értékesithetése kizázólsgos állsmi monopolium volt, mi a szovjet szabadon engedélyez elektromoa klhsaznéláat minden je-
lentkező magántáraulatnek la ugy, hogy az újonnan alakuló Iparvállalatok legnsgyobbrésze ssját helyi érdekű villenytelepeket épít a vállalat közelében és onnan szolgáltatja üzeméhez az elektromos energiát.
Mindezeken felül visszeállitotta és törvényesítette a szovjet a kereskedelmi utazók Intézményét, az alkuszok s bizományosok közvetítő kereskedelmét és intézményét.
Hogy hova juttatta bolsevizmus O osxországot, arranézve a jelentés közli sdatazerüen, hogy a klbocaáj-tott államjegyek száma az elmúlt
év októberéig elérte már a 304,000
milliárdot éa novemberben, tehát egy hónap múlva már az államjegy kibociájtás 368 000 milliárdra emelkedett. (K E K.)
Vasúti katasztrófa
Murakeresztur és Légrád között.
Két tehervonat összeütközött. — Az áldozatok. Nagykanlzss, febr. 19. tudósítónktól.)
Súlyos vasúti ka.aszlrófát jelentettek este a nagykanl.aai DV állomás-főnökségnek. A Murskeresztur és Légrád közötti vonalon, kb másfél kilométer távolságon a mur.kere.zlurl állomáson tul . Koor felől lövő jugoszláv vonat és a Barcs fe\'ől jövő tehervonat öuzeütközött egymással. A barcsi vonst bele.zsladt a jugoszláv vonatbs, fellökte annak mozdonyát és megrongált, a kocsikat. A jugoszláv vonatvezető é. \'"\'« "<>»"•\' szörnyet h.ltak, a mozdonyvezetőnek mindkét lába eltörött A két holt-testet Mur.kereszturr. axállllották. míg a súlyosan sebesült mozdonyvezetőt Csáktornyára vitték.
A jelenté, beérkezte után a nagykanizsai DV főnökség nyomban egy segélyvonatot állított össze. A íorgslml főnökség a fűtőház és a műszak, hivatal tagjaiból összeállított bizottság, a nsgyk.nlzwl mentő éa tűzoltó-testületnek egy ...k.szs, dr. S-.bó L.ios k r. ügyész,é» elnök, dr Mut.chenb.c" Edvin vhsgálóbiró, dr. Goda Lipót és dr Viola orvosok •tb. azonnal a aegélyvonatlal kimentek a szerencsétlenség •\'"^elvére hogy részint az áldozatok segítségére legyenek, részint . forg.lmat helyreállítsák és a vizsgálstot megindítsák.
A kalocsai érsek halála.
Kalocsa, febr. 19. Várady L. Árpád dr., k.locs.i érsek hosizu és kínos betegség után, .melynek folyamán többszőr vette fel . hal-doklók szentségét, vasárnap délelőtt fél 11 ór.kor elhunyt. Temetése szerdán délelőtt 9 őrskor lesz a kalociai székesegyházból.
Uj kormány főtanácsos.
Budapest, febr. 19. A miniszter, elnök előterjesztésére a kormányzó ur Őfőméltósága Wunscher Frigyesnek, a KSOD. nyugalmazott igazgatójának közhasznú tevékenységéért a kormány főtanácsosi elmet adományozta. Wunscher Frigyes a világháborúban a Kárpátoknál lefolyt harcok Idején szerzett kiváló érdemeket a vasúti forgalom és ellátás terén.
Raaln meghalt. friga, febr. 19. Rasin pénzügyminiszter ma éjjel meghall.
Zita királyné manifesztumot akar a magyar nemzethez Intézni.
Pirit, febr. 19. Annak a tanácskozásnak a során, .mely Zita királyné és Apponyi Albert gróf között volt, a királyné kijelentette, hogy határozottan fentartja a maga és gyermekei jogát a magyar trónra és hogy ilyen értelmű manlfeaztu-mot fog intézni a magyar néphez.
Zavartalanul folyik a llsit-•xport.
Budapest, febr. 19. (Saját tudó sitónk telefonjelentéze.) Egyes la pok arról írtak, hogy a kormány az állami őrléaből származó 0 áa lisztet, arra való tekintettel, hogy a korona zürichi árfolyameaését előre látja — nem exportálja külföldre. Illetékes helyen ezeket á híreket teljesen légből kapottaknak mondják éa kijelentik, hogy a Fu-túra addig az állami készletekből
poriált külföldre 2 milliárd korona értékben ; . lisztexport tehát zavar-talanul folyik.
Egyetemi tanárok flzetésran-dezéal mozgalma.
Sieged, febr. 19. (Telefonjelentéa.) Ax egyetemi tanárok fizetésük rendezésére Szegeden Egyetemköii Ertekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy m.mor.ndumot küldöttség fogj. átnyújtani a kormányzó ur Ofőméltóságának, a miniszterelnökünk, a nemzetgyűlés elnökének, továbbá a pénzügy- áa kultuszminisztereknek.
Az orosz nép vbsazakapja Lonlnéktől a polgári jogokat
Berlin, febr. 19. (Éjfélkor érkezett.) A „Rulj" jelentés, szerlat Lenin és több más szovjetállamférffu előkészítette az alkotmányreform tervezetet, amely szezlnt ax orosz népnek teljes mértékben viaszaadnák a polgári jogokat.
Izmod basa éa Haringtoa tábornok tanácskozás* ■ Konstantinápolyban.
London, február 19. Konstantinápolyból jelentik: Izmed basa Konstantinápolyban Harington tábornokon kívül megbeszélést folytatott a brit ügyvivővel éa a szövetséges főmcgbixottakkal is. Közölték vele lord Curzonnak axt az üzenetét, hogy az angol külügyminiszter a legszivélyeaebb jóakaratot táplálja az ő személye, valamint Törökország jövője Iránt. — Izmed basa az üdvözlésre barátságos váluzt köldőtt. A basa klje-lentette, hogy a béke vágya mindkét részen kölcsönös.
A megbeszélések során tudomására adták, hogy Brltánnla most is kész aláírni azt a szerződést, amelyet Lsussnneben a törököknek átnyújtottak. Nyomatékosan tsná-csolták neki, hogy fogadja el az ajánlatot, mielőtt még nem késő. Kiemelték, hogy Britannia hón óhajtja a szívélyes viszony helyreállítását a törökökkel és ez csak azoo múlik, hogy a törökök la tegyenek valamit a maguk részéről e víazony ápolásának elősegítésére.
Értékek t
Muysr hlul 21500, Ozstrák Utal »S0, Hassi6900, J.lzilos «0, Uitimitoli iZ00,
760 B»cs!al llo.uOO, Drssetw StvűO, Alta-llooj azte X1S.000. Ssássvirl 3KK» UzUaJ 7*000, Urlkioyi 166000, Rlasa 1UM0 Síiüdi IM0Ö, Guttm.no 19Í60,Nasicl 7000, Danlc. ISSM, KlotiM 8500, JUsyM.eakor W0.0CO, Adri. 18000, Atlaettka 6800, BzUjsSr 770O, Bosarik-Ajzár 1»50, Up-lik 3760, Phöbes 7«0. »"• Val"™°* 8400, GketU 6460, Koakördk 7300, Dí» Vubl 0100.
iALAl KOZLOKi
Döntött a nagyközönség.
A tegnapi uaTUU eradm.nye.
Nagykanizsa, február 19, leéri Pisch Géz. és kerekdedet dr. Maki Gábor urak közölt folyt vlt. fölött olvuóközönségünk tegnapi .iava-sat. döntött.
Tis órától fél egy óráig lesdtak összesen SÍ5 szavazatot Ebből Póscb Géz. javára 179-et, melyből asonban 31-et érvényteleníteni kéj* lett, mert nem feleltek meg a követelményeknek, ugy hogy Pósch Géza javára 143 szavazat adatott le, míg dr. Makó Gábor 136 ot kapott, melyből 19-et érvényteleníteni kellett, így a leadott szavazat 117.
E szerint a kanizsai közönség 31 szótöbbséggel zetrl Pósch Géza a r mellett foglalt állási, amint as előre volt látható. A fogadás őssregét a kettőezer koronát szerkesztőségünk azonnal átadta kővesi Boér Gusrtávné őméltóságának, a Szanatórium egyesület jsvSra.
Most miután a válaaztás már megtörtént, nem fogjuk befolyásolni a kőzönaéget, hogyha kijelentjük, bogy távol állott Pósch Géz. úrtól az, mintha a dkkel dr. Makó Gábor úrra értette volna. Módunkban áll kijelenteni, hogy nem la tudta, hogy Makó Gábor ur rendező volt a Tisztviselőnők ál.rcoe bálján, ollen-ben látt. ast, éa elismeréssel látta, hogy egyik legszorgalmasabb táncosa az aaetnek dr. Makó Gábor ur volt. Azon körülmény, hogy a cikk véletlenül a Tlsztvlselőoők báljautáni napokban jelent meg, egy fatális véletlen éa a cikket nem siabad ugy értelmezni, mintha a Tisztviselőnők álarcos báljára íródott volna. A Kanizsán általánoa báli felfogásokat akarta a cikk kissé helyesebb mederbe terelni a báli közönség érdekében, de .nn.k semmi személyeskedő célj. nem volt.
Batthiény herceg 80 hold földet adományozott a ferencieknek.
Megoldáat nyert a ferencrendl plébánia ellátáaáqak kárdáaa.
Nagykanizsa, febr. 19. Évek óta huródó problémát oldott meg dr-BatthlányStrattmann László herceg nagylelkűsége. Tudvalevő, hogy a nagykanizsai Szentferencrendl zárda és plébánia ellátása mlndezldeig biztosítva nem volt. A ml derék ferences-atyáink szorult helyzetükben kénytelenek voltak nem egy ízben a várostól aegitséget kérni. A város — készséggel állapítjuk meg — mindannyiszor teljesítette a szerzetesek kérelmé\', .ionban . 28.000 k.tolikus lelket gondozó, önfeláldozó, becsületes munkát végző ferences-atyákhoz méltatlan volt az ellátáa kérdésének ilyetén Ideiglenes megoldása. Hogy a tartományfőnök a mult évben több szerzetes átvét elvitt Kaniiséról ea más rendházba osztotta be — szintén az elUtáa kérdéaének rendezetlensége miatt történt. Most azután dr. Batthlány Strattmann Láailó herceg . k.nlzaal ferencrendl-zárdának éa plébániának nyolcvan katasztrális hold földet adomáoyozott és igy egy csapásra megoldotta ezen évek hosazu aorán át vajúdó nagyfontosságú kérdést. Batthiány.Strattmann László herceg ezen ujsbbl bőkezű adományával ismét gy.rspitotta adományainak ama aoksságát, amelyek kitörölhetetlenül beleesettek az Elet könyvébe.
A herceg exen adománya természetesen nem érinti azt a máaik 80 hold földel, amit a második pl-hánle felállitáeához kilátáaba helyezett. (*)
_2_
HÍREK.
— Időjárás. Ar IdőjirásUni Intézet jelentése szerint hazánkban számottevő csapadék nem voltt s hőmérséklet hidegebb lett. Változékony idő várható, helyenként csapadékkal és hőem.lkedéssel.
— Bngsch tábornok távozásához . a . Isten hoztádot mondunk annak a férfiúnak, aki, mióta Kanizsára költözött nemes hitvesével és közöttünk él és megtanultuk ismerni nobilis egyéniségét, puritán jellemét, katonai egyenességét, meleg közvetlenségét, férfiúi erényért, tökéletes uri voltát — szivünkbe zártuk és szeretettel öveztük körül.
Mert Bugsch Aladár tábornok mindannyiunk szivében él. Aranyszívű neje mindenütt ott volt amikor az emberiességet és a caritást szolgálni kellett. Mindenből kivették a részüket. Ataikor fájjó szívvel bucsut veszünk a hős tábornoktól és angyali jóságú nejétől — Isten áldását kívánjuk uj utaikra . . .
— Személyi hir. Vétsey Ferenc a Magyar Erdőbirtokosok fakitermelő r. t. budapesti központiának h. vezérigazgatója holnap Kanizsára érkezik az itteni fióktelep megtekintésére.
— EgyházmegyeiUr* A beteg Jak József galamboki esperes-plébános mellé ideiglenes kisegítőnek Koronczay István káplán, u boteg Malter Endre bakonyjákól plébános mellé pedig hasonló minőségben B»um«nn János káplán küldetett.
— SzUcs tanár előadása, A Nőtlsztvlselők által rendezett va«A • napi elősdások sorozatát Szűcs Imre kegyesrendi áldozár, főgimnáziumi tanár előadása nyitotta meg a Keresztény Otthonban vasárnap délután 5 órakor. A megjelent szép azámu hsllgatóközőnség meleg óváclóban részeltette 4 tudós paptanárt élvezetes előadásáért. Az előadást ének, zeneszámok és szavalatok egészítették ki. A nivós előadások valóban megérdemlik, hogy nagyszámú közönség hallgassa meg.
— Az Irodalmi áa Mttváazetl Kör ma eate fél 7 órakor a Roz gonyi-utcai tornacsarnokban választmányi gyűlést tart, melyre ezúton hivja meg a választmányt. — Az elnökség.
— Az ipari szesz ára. Az országos szcsxértékesitő rt. közhírré teszi, hogy az adómentes ipari szesz napi ára további intézkedésig hektoliter fokonkint 265 korons.
Újra emelkednek a nyomda árak. A nyomdászok szervezete és a főnökegyeaülct megegyezése slapján a nyomdászok a mai naptól kezdve ismét 18 százalékos béremelést kapnak. Ez ismét a nyomda árak arányos felemelését fogja maga után vonni.
— Választás a csonka komáromi kerületben. A br. Korányi Frigyesnek párisi követté történt kinevezése folytán • komáromi leerület megürült, ahol Kádár Lfhel a keresztény koncentráció programjával lép fel. Jelöltségét a Haller-párt is támogatja. A választás titkos lesz.
— Eljegyzés. Sleiner Mancika és Rablnek Jenő jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
Megkerültek az
A Jugoszláv fináncok
Zákány, febr. 19. Vasárnapi azá-munkban jelentettük, hogy Simon kiskanlzsai halászmester három ha-lásza, miközben a stbes folyású Murán gyakorolták mesteraégüket — eltűnt. A vámőrség feltevése szerint valóazlnüleg vagy a jugo-asláv őrség kezébe kei ültek vagy . folyób. vesaUk.
A kanizsai csendőrség már intézkedett, hogy több járőrét kiküldi az eltűntek felkulatáaára, mikor a
eltűnt halászok.
l letartóztatták őket.
három elveszettnek hitt ember je* lenúezett és előadták, hogy halászás közben az ár a Mura magyar területéről a jugoszláv zónaba sodorta, ahol a jugoszláv fináncok körülfogták halaszbárkájukat s miután nom volt náluk semmiféle igazoló oklríí — magukkal vitték és letartóztatták őket.
Teljes három hétig voltak a szerbek fogságában, mig most szabadon eresztették őket. (*)
l«23. február-20.
_ Ebtulajdonosok fljryel-
mábe. A városi adóhivatal felhívja az összes ebtulajdonosokat, hogy nyolc nspon belül kutyáikat feltétlenül jelentsék be a városi adóhivatalban.
— Tisztítsak a Járdát! A nagykanizsai államrendöraég figyelmezteti a háztulajdonosokat és házgondozókat, hogy járdáikat tártak tisztán, n havat takarítsák el és a sikos járdát szórják hamuval vagy homokkal kereaztül. Rendőr-őrszemek járják s várost, skik minden mulasztást feljelentenek. A rendőri büntetőbiró súlyos pénzbírsággal büntet minden mulasztást. —
Azonbsn jól tennék a rendőrök, ha megakadályoznák szt, különösen az Iskolák környékén, hogy u fiatalság; éa a gyermekek a járdát korcsolyapályának tekintsék és a járdát végigcsusszák. így megtörtént például tegnsp, hogy egy ilyen „végig korcsolyázott" sírna járdán a város vezetőségének egy tagja Ugy megcsúszott és elesett, hogy valóságos csodo, hogy lábát nem törte. A rendőrség HzigotU Intézkedését elvárjuk ezen a téren is.
— Szervezett rablóbanda garázdálkodása. Pápa és Celldömölk kőzött egy ismeretlen, állítólag szervezett rablóbanda garázdálkodik, melynek főcélja, hogy nz arra haladó marhákat hajtó hajcsárokat megtámadják, kiraboljác, állataikat elvegyék és azokat ki csempésszék a határon A közelmúlt napokban, közvetlenül a pápai országos vásár után történt, hogy a Klein Testvérek h^csárját az uton meggyilkolták, a hoUtestet a Marcalba dobták, a gondjaira bizott négy bízott ökröt pedig elvették. Később az ember holttestét kihalászták a Marcalból. — Egy másik esetben László Károlv uemeskocsi gazdát tették el láb alól, akitői két ökröt vettek el. Az ökröket azonban megtalálták. — Ugyancsak n napokban egy fiatal embert találtak Pápa vidékén ar erdőben, aki fel volt akasztva és teljesen le volt vetkőztetve. A negyedi\'x eset egy asszony meggyilkolásáról számol be. Pápán ugyanis egy dsbronyi ssszony tehenet adott el. A mészáros, ski megvette tőle a tehenet, azt mondo\'ta neki, hogy pénzét tegye a kon-tyóba nehogy elvegyék tőle. Ezt a mészáros segédje hallotta, biciklivei az asszony után ment, megölte és pénzét elrabolta. A csendőrök a mészárosleyényt elfogta. Erélyes n>omozás folyik, hogy a rablóbanda tagjait lefüleljék.
— A nagykanizsai Caslno szombat esti Petőfi ünnepélyére sz előkészületek befejeződtek s az estély szereplőit már ma plakátok hirdetik. A jegyek ár« 100 éa 500 korona között lett megállapítva s Szerbnél mér ksphatók mai nsptól fogva. A bérletjegyek ugyanott legkésőbb csütörtökig átveendők.
— Ellenőrzik a túrót. Az
utóbbi Időben s forgalomba kerülő tehén túróval mind sűrűbben fordulnak elő visszaélések. Ezért a földmivelésügyl minisztérium utasította a járási főszolgabírókat és polgármestereket, hogy a hatóságuk alá tartozó területeket) mind sűrűbben ellenőriztessék a forgalomba kerülő túrót, amelynek víztartalma 70 azázalékot, a préselt tehéntúróé pedig a 60 százalékot meg nem haladhatja. Amelyik túróban csak 15 százalék a zsírtartalom, azt csak sovány tehéntúró néven szabsd forgalomba hozni.
A Ritscher-szálló tolvaja.
Két év múlva elfogott tolvajleány.
Nagykanizsa, febr 19. Még 1921. évi január havában történt, hogy a Rltscher-szállodában egj megszálló férll vendéget valaki meglopott. A rendőrségi nyomozás akkor kétségkívül megállapította, hogy a tolvaj nem lehet mis mint Habel Anna 22 éves leány. A leányt azonban nem sikerült akkor elfogni, mert a lopás után nyomtalanul eltűnt és a rendórség minden fáradozása kézrekerllése Iránt — hiábavalónak bizonyult.
Most. kél év multán sikerült egy véletlen folytán a kaposvári rendőrségnek a leányt elfogni, akit a körSzőlevél alapján felismertek és a kanizsai államrendőrségnek adták át.
A rendőrségnél miután mindent beismert és másokra ls vallon — átkísérték az ügyészség fogházába.
Kihallgatása alkalmával sok pikáns részlel tudődolt kl, amire majd annak Idején, a főtárgyalás alkalmával kl fogunk térni.
19X3. .február 20___
— Adományok a Falsőtamplom tarang Javára ót fslsssrsléaére
)zvojgr M»zooy 1 drb. Z-> K-á» utny, 1 lrb. : K-is eriiít, dr Rott Nándor megyís-»Uspök 5000 K, Ö*v. KrAtky Györgyné 1609 C, Horváth Ferenc, dr. K»ufm«n Lajos, )o1már.yos Györgyné >000- ÍOCO K, X. N., s\'. N.f Epcrj«sy Gábor, Horváth Jenöoé < N , Fürst Boldizsár <00—*0O K, Horváth lózsef, Vadász Jáoosné, Scholdár J«no» 100—300 K. özv Koich Jánosoé 2#0 K, 5sv. Sipos Sz*Ui Györgyné 2 drb. 5 K-is szúst, Kártovits Jónefoe, Kállovits J»no»né 200—200 K, Metz Jozsefoé, N X., X. X., Harer Józwfné, Eczete* Jótstfoi, Atvdrl Anna, özv HoU J<Sxs«íné, K. N , Schnidár J»no«, Kártovits Józsefné lOü—10U K. X. X., N. X., N. X. íiO—50 K. FogaVtják a ncmw->zivű adakozók exirton Lt a háti* köszönetet
- Aprított tüzelőiát kicaínyben is lehet kapni, bftrmily mennyiségben a szeszgyár melletti Msgysr Erdőbirtokosok fatelepén.
- Nyilvános nyn«tá*ás. A Jósseí kir. herceg Szanatórium F.gyesület 1923-íebiüir 3-íkl «»tilyén felüllise\'oi ssivesek vo\'t\'k: Sagykanitsai Kath. l.agáoycgyUt. 2i>00 K. ujnépi Elek Ernő 2C00 K. csapi Sommer Ignicné, Breuer VUmos, Barthos Gyula, Bcr<nyi Elak, dr. Darás Litzló, Bogenr-eder Frigyes. Stern Gybla l0; 0—1000 K, Tóth Jósseí 700 K, dr Deutsch Miklós, dr Petries OsíI\', Ebcrhard Béla, dr. Onwg Lajos f.00—600 K Gyones Lajos M. A né 400—41-0 K. Lukac» Jenó 350 K, Obernyik Kde, X. N. 300—300 K. vitt* Bobest Mátyás 2fcü K, Nyitrat Imre líO K, dr. Rothsíhild W\'a, Kocslsná »Ot»—100 X, X X., Eperjesy Gábor. Reich Ferenc 10—&0 K, N. N 3" K (FolytatjuKj.
— Nyilvános nyugtásás. A „Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segély egylete" február 8-án tsrtott táncmulatságán szívesek voltak felülfizetni: (Folyt.) Göiög Karoly, Milhofer Imre, őrangyal gyógyszerész 250-250 K, Kaiser Károly, Hajós Józ«ef, Kálovlcs János, Koller István. GSdörházy L«ios, L*p«t József, Blumeoschein Mór, Soós József, Lichtenstein Albert, Liditt Ssmu, Berény József, Csillag J\'nő, Vel-cz Ede. Márkus Károly, Wolf N. Bánfa, Bognár Lajos, dr. Diskai Imre, Kaszter Miksa, űri István, Özv. Kaufer Józsefné, Goldschmid Manó, Kiuger Simon, Weisz Som., Pléh litván, Kardos József, Somogyi Samu, Keufmann Károly. Babka József, Sattier Lajos, Szilárd Jenő, Szedonya Lajos, Tompek Károly, Neufeld Dávid, Hirschier Sándor, Schwarz Adolf, Marton Jánoa 200—200 K, Frank Manó, Leitner Mór 150—150 K, Mookovits Jakab, Fenyves Sándor, N. N., Gál DeisS, Schlesinger Lipót, Pálinkás Pül. Mattersdorfer Ádám 100-100 K, Gyüre István, dr. Goda Lipót 50—50 K. Végül Lingauorné Fabick Paula mintegy 5000 koronát érő ■ virágdiszletet, miért fogadják a nemeassiva adakoxók a rendezőség hálás köszönetit.
— Grllnberger Sándor, Fiat 11. alatti férfi és női divat-áruhazái rumbnrgl vásznakkal és a legjobb minőségű valódi angol xeflrekk«l bővitelte ki — Fehér-nem (leltnek mérték utáni készítésit is vállalja.
1 — Uránia. KeJd—szerda: .Akik . bün keresztjet hordják", olasz filmjatek — Csú-tűrtök—pintet: .Babaruha , bsjos romantikus lóriénál C.níorni. nspj.iból. — FŐNZerepbon Mary l\'ickford.
— Kéretem, t-elkérem azon illetőt, kl f. hó 17-én szombaton éjjel egy utazótáskát talált, hogy azt — miután úgyis felismerték — kiadóhivatalunknál jutalom elleniben leadni sziveskedjik.
— Próbálj, m.fir Ozz le és meggy... sódlk róla, hogy . FIL1PP hutsnyakötődájé-t.n békab«li uiy.gból készült harisnyák,
■ sokoík s tsguitös-bbak és ugysoazon szlbü és mioúiégü i uautbvl blrmiko: rasgf.j.t-tetők, S.ombathely, Ssétl Kilmio-uiu o.
— Üvegezést ea kltteláat (kitlelésl jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken Vojnovils Jenő Magyar-utca 24.
4ALA1 KOZLUHT
k kanizsai szőllúsgazdák és a klsüst problémája
..........>___
Tudvalevő, hogy a nagykanizsai is környékbeli szőlősgazdák a kisüstik visszaállítását kérelmezték a pénzügyminisztertől. Mivel azonban ennek a \' kérésnek teljesítése — olyan formában, amint ezt a gazdák óhajtanák — a megváltozott viszonyoknál fogva lehetetlen, a pénzügyminiszter, tekintettel a kir-dés nagy horderejére, leküldte dr. SzSlósi Grörgy pénzügyminiszteri és Ruinschenberger József zalaegerszegi p. ü. főtanácsosokat Kanizsára, hogy egy értekezlet keretében az Itteni szőlősgazdákkal — az állam is a gazdák érdekeinek összeegyeztetésivel — valamlfile modus vivendiben állapodjanak meg. Az értekezlet vasárnap délelőtt a vároabása kistermében folyt le a szőlősgazdák nagy irdeklődiie mellett. Ott láttuk: dr. Sab/án Gyula polgármestert, Szommtr Ignácot, Ötvös Emilt, Sanvébtr Józsefet is Újvárt/ Gázát.
Újvár y Géz. megnyitó szavai után dr. Szölösi György pénzügyminiszteri főtanácsos emelkedett szólásra.
Saaaafeulákatl
Dr. Szölösi beszédében hangsúlyozza, hogy a minisztériumban Ismerik azokat ax okokat, amelyek a kiaüstök rendezését sürgetik. A miniszter méltányolni fogja a pálinkafőzők felállitá.a iránti kérelmet ; annyi szeszfőzdét engedilyez, amennyire szükség van. Az egyetlen megoldási lehelőség, amely mellett sem az állam, sem a gazdák érdekei nem szenvednek csorbát, az, hogyha a gazdák eguesül\' ■ ■ ........ fői a
nek és csoportosan állitják .
azeszfőzdéket. Egy-két hold szőlőterületen nem érdemes üstöt felállítani. A azeszfőzdéket szeszmérő-órákkal kell felszerelni. Előnye a szeszmérőgépnek, hogy a termelők ellenőrizhetik vele a párlási folyamatot, de nagy előnyt és óriási teberkónnyitist jelent az államra nizve is, amely megkapja a megjelelő adóösszeget, másrészt a mérőóra-rendszerrel jelentékenyen redu-kálhatja az ellenőrzéssel járó kiadásokat.
A klatiatok védelmében.
Ujváry Géza: A gazdák kívánsága az, hogy mindenki szerezhessen magának kazánt. (Helyealés.) Ne legyen senki, ha igetol áksr, helyhez is időhöz kötve. Ha többen igatnek egy kazánban, nem fordítanak gondot annak tisztántartására, aminek aztán csak a párolt szesz vallja kárát. A szeszmérőórákat iimerij a kincstárra mindenesetre előnyös volna az al-kalmazáauk, a gazdákra nizve azonban sérelmes, mert ezen készülék mellett nem a kifőzött szesz meny nyisége után fizetnék az adót. (Felkiáltások : Ugy vanl)
Plander tanácsos és Győri László szintén a klsüstök visszaállítása ir-dokiban emeloek szót.
Fejenklnt 5 liter...
Ujváry : A háború előtt a szőlősgazdák kaptak bizonyos napo kat, amikor ingyen igethettek szeszt. Most, amikor a gazdák — a buza-adó kivatise mistt — 400 száza-likkal több adót fizetnek, miitányos volna ezen kedvezménynek fölujltása. ö a gazdák neviben 5 abszolút Jok családtagonkinti jőzés engedélyezését kéri egy esztendőre. 5 liter pálinkának csáládtagonklnti engedélyezésére oly általánoa meg-nyugvást keltene a gazdatáraada-lomban, amelynek elérése okos politika volna az államtól la. Ne fáj-
jon a kincstárnak, hogy lesz a gazdának egy kupica pálinkája. (Elénk helyeslés.)
A ssasz — luxuscikk.
Dr. Sabján Gyula: A szesz oly ilvezeti cikk, amely adózatlanul nem maradhat Ellenőrzés nélkül a pálinkával az üzérkedisek egéaz garmadája fejlődnék kl. Kéri, bogy a tárgyalást lényegtelen kirdisak-kel ne tereljik helytelen Irányba. Azt kell vizsgálni, hogy mily módon egyeztethető össze a gazdák óhaja az állam irdekeivel.
Dr. Szőlial válasza. Dr. Szölösi (reflektál Uiváry szavalja) : Ha a gazdák által óhajtott ( szeizmennyisiget ingyen adnák, ez olyan quantumot tenne ki, hogy végeredményben az állam nem kapna adót a szeszért. Az, hogy minden gazda üstöt vásárolhasson magának a szeszfőzés céljslra,vagyis a kis üstrendszer visszaállítása, sem adópolitikai, sem pedig nemzet-gazdasági szempontból nem vihető kef észtül. Hisz a klsüatrendszer restaurálásával 2800 finánc helyett (a trianoni béke szerint) 28000 pénz Qgvőrt kellene alkalmazni, Ily nagy létazám mellett pedig az egéiz évi szeszadóbevétel illuzórla lenne, mert belőle a kiadásoknak egy elenyészően csekély részét sem lehetne fedezni. A klsüstöket egyébként Is be fogják vonni.
Bunczom (megsodorva hatalmú b.juizát): Ez a legnagyobb fájdalom 1 (Viharoa derültaég.)
Dr. Szöllősi : A kiiüitök, Auiztrla
és Magyarország közös tulajdonát képezik, amelyekről rövidesen föl kell számolni a közös hadügymi-niaztériumnak.
Központi klafSzdáket!
Dr. Szölösi: Minden hegyközségben álljanak össze a gazdák s tizedrésznyi költséggel nagyazerü központi kl/őzdét rendezhetnek _ be. Amelyik hegyben rosszak a közlekedési viszonyok, ott állitaanak fel 2—3 főzdét könnyen megközelíthető helyeken. A kanizsai azőlős-gazdák nemcaak Kanizsa határában, hanem Homokkomáromban, Szent-györgyváron stb. Is érdekelve vannak. Megnyugtatásul kijelenti, hogy ezeket a hegyközségeket is Ide fogja csatolni Kenizaáhoi. (Általános helyeslés.)
Plander: Szintén a hegyközségi egyeaületi főzdék megalakítását sürgeti. Az állam a 170 ezer korona értékű órákat Ingyen adja ; egy másik előny, bogy a finánc sem zaklatja állandóan a gazdákat, hanem csak havonta, mikor a mérőóráról leolvassa a párolt szesz menny isigit.
A polgármester Indítványa Dr. Sabján Gyula: A gazdakő-zönség szempontjából kívánatos volna, hogyha a gazdák aaját maguk állítanának fel kísfőzdéket. Ha azonban ez nem aikerülne, akkor a városi központi szeszfőzde fog áldozatot hozni...
Uiváry: Ebből megint kellemetlenségek lesznek.
... A központi szeszfőzde Cserfőn, Szabadhegyen is Förhéncen klsüstöket fog fölállítani, a többi hegyközségekben egyelőro nem. —
A polgármester indítványa boaz-szas és ilink vitát Idézett elő a gazdik között, de minden valószínűség megvan arra nézve, bog? a javaslatot magukivá fogják tmfi. A kb főzdik fölállitáea - csinálják azt a gazdák akár aaját maguk, akár a vároal szeszfőzde utján — ez egyedüli helyez megoldási mód: az állam is a szőlősgazdák irdekel biztosításának. fA-)
Hogy a város a központi szeszfőzde utján ezekben a hegyközsí-gekben Is megvalóaithaaaa a kísfőzdéket, ugy a homokkomáromi, szentmlklósl stb. gazdák kérelmezzék a kormánytól a központi szeszfőzde körzetébe való bekapcsolás.
— Falttlftsettek a Nagykanizsai
Csizmadia Ipartársulat 1923. február 3-án tartott táncmulatságán: ^Ilik éa Willner 1000 kor. Lőrinc József .760 kor. Velecz Ede, Báron Ignác, Kovács Ferenc, Markó Feri, Tibolt Lajos, Bazsó József, Szekeres Dezső, Bcdekovlcs József, Németh Ferenc, Skrivalics István, Farkas József 600 —500 kor. Polgár János 400 kor. Zollner János, Reithoffer Lajos. Kovács György is fis, Bslog Boldizsár, Pollák József, Pap István, Eitner Vilmos, özv. Nagy Antalni, Sipos József 300—300 kor. Plnterics Márton, Tóth György, Beoce Sándor 260— 260 kor. Koller Nándor, Ferk Ferenc, Ács Ferenc, Somogyi Sanr.u, Puska Ferenc, Kovács János, Bedekovics Gyula, Borbély István, Novácky Lajos, Gárlner Antal, Kovács János, Győri József, Szabó István fodrász, Hite Lajos, Horváth György bábos 200- S00 kor. Kollarics Géza, Iványi József, Mekovec Antal 150—160 kor. Megyimorec Tamas, Németh Ferenc, Simon György, Belső János, Timár István, Németh látván, Jancseo Imre, Foller Ferenc, Magyar Józaef, Ujj József, Sladler Kau, Ifj. Niraelh Ferenc, Mirtusz József, RendSrlilztvi-neló, Samu JozaeT. Farkas József, Takács József, N. N„ Slujtner Józaáf, Balog István. Hajaa József, Majszte-risz János, N. N, Városi Sándor, Szalay János, Simon János, Varga János, Horváth József, Tóth István, N. N„ Szigoti Imre 100—100 kor. Licht Károly, Oomíoa Ferenc, özv. Szili Györgyné, Skrilocz József, Varga István, KAIovics János, Magyar Lajos 50—50 kor., melyírt hálás köszönetet mond a rendezőség.
— a Ky.gat í.bniár IMH l.iu|abt> ssám. . sóvetveró Urt.lommal j.lcnt meg. Krujy Gyúl.: A Himnuszboksájéoét (1S2S.) Kr.iílyi József: Küsiöb. (Vers) Babits Ml-bsly: Künj-vrfil-könjrvrfl. (Msgraf ritmus.) bányai Komé Hadifog-ág. (Vws.) Feeyé Miksa: .Glori.\' (Ss.ttiory D. -zinmúv..) Kov«s Máris: Öt vers. Molnár Akos: Gy.-rckcck tenni (XovolU. \'.) Szilágyi Géss: Walt NVittimsn, As ember. Révsl Jéz.cf A római urstda*om » S.tiricoo biktíoen. Terwnszky J Jené: Az Mm. (Novslla.) Szee.es Piroska: Foglyok. (Novell.) O.bro-cieny l.lli Csipkebokor (Vera.) Lecsk* Gén.: a lugeíulevé\'. (Tsoulmtnyok ás meg-jegyzések ■ néi lélokríl, lesUól és mindkettő duzetról.) Ssinháxi. irod.tml és képsé-múvószeti aktualitásokról: Scböpllin Aladár. Kosztolányi Dezső. Bzltnt Aladár, Itaido Maorik, ftebils Minily, l.elxl István, íi«-ssnyi Zsolt, Jász.i M«ri. Gibor ígoác, Kbl-dessy Gyula -rlak. A Nyug.t olődietási ár. negyedivr. t(X« korons, .gy« ssám árs 200 koron.
— Hamlefogakat, aranyat,
ezüstöt, brllliánsokst ás irmeket s legmagasabb napi írban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár út a. szám. (Fö-ut is Sugár ut ssrok.) 4 középiskolát végzett flu tsnulónak felvitetik.
— Vl\'ág-mozgó — Bimbela . . - Vsa-, kl • nevet os ismoroé. A uvalyi siesonbwi játszott Biscout . .Kis bszátiaook\'-fctt. — Bimbula náv .Utt ma éa holnap Ismét 6 jál-zik s .Hamar egy nadrágét* cimü 3 M-vonásos vigj.tíkb.n s ngy.nezzsl másflt vígjáték mii p-lig sm.nkal .. .UtcJ t.K cegaé* eiooü 6 felveoásos, mstyn.k tóntn-pét Máiry Pickford AmMika csillaga játssza, mint halljuk, Jegyek már csakály számban adatnak ki, mert oly nagy a ,kf.llot\' — es blzooyitj. . bemutaUodó kép«k remek alkotását. M. u.vstilnk és k.o«giink 2 órán át.
— v.dbórök.t, oysd. lik., tó. maguabb ártwi ruisk. Saabé Antal í.gyvork.reslwdő.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET.
A ruinapl bajnoki labda-
rafómárkSiás.k nagy kSiönstg részvétele mellett folytak le éa agy pír szenzidóa eredményt hoztak. Ezen eredmények azt mutat jik, bogy labdarugöaportunk kezd ismét vlaaza térni arra a magas fokra, amelyről egyesek kapzsisága, az önző éa rövidlátó klubérdekek és a lábraka-pott fegyelmezetlenség egy időre letaszították. A legszebb eredményt az UTE dicsőséges túréról hazatért caápata érte el, amely Imponáló attluaban éa a tura fáradalmainak legkiaebb nyoma nélkül 5:0 (4:0) arányban győzött a kizárólag véde-kezéare azorltkozó Zugló fölött. Az UTE eme kiváló teljesítménye Igazolja, hogy az eredményes éa dicaö-séges túrája alatt Európaszer^e megcsodált derék, Ixig-vérig magyar együttes, méltán éa jogosan tart igényt jelenleg a legjobb magyar csapat elmére és a magyar bajook-aágra. Az MTK bajnokaspiráns csapata is fóléoyea győzelmet aratott a hanyatló formában levő Vasasok fölött 5 : 0 (3 : 0) arányban. Szenzációs eredményt ért el a jelenleg egyetlen tlazta amatőrazel-Irmet képviselő MAC szimpatikus eaap.te, amely az idei bajnoki szezonban eliő győzelmét érte el a a III. ker. TVE kapkodó együttese elli-n. A MAC eme kiváló teljesítménye volt a nap egyik legnagyob szenzációja éa a derék kék-sárgáknak. tegnapi játékuk után ninca oku* a kétségbeesésre, miután minden remény megvan arra nézve, boty a csapat a tavaszi Idény alatt vieaaa fogja azereznl a labdarúgás sportjában elvesztett előkelő
pozícióját, bgqéb I osztálya ered menyek: FTC: MAC - 1: 0(1:0). Törekvés :BTC-6:1 (2:1). -KAC:VAC-1:1 (0:0). A másodosztályú bajnokaágban a BEAC. a főiskolások kitűnő csapata 3:0 arányú fölényea győzelme a vezető VTSE fölött volt a legnagyobb szenzáció, mlg a többi eredmények azt mutatják, hogy a 11. oaztályu labdarugócsapataink erőviazonyai között lényegea eredmény nem áll fenn. 11. osztályú eredmények: 33 FC: Huslpároaok -1:1. — TTC: KAOE-5:3. EMTK: VII ker. -1 :0. Egyébként 3 mérkőzés a pályák használhatatlanaíga miatt elmaradt.
Szerkesztői üzenetek.
V. l4.-oé. !UUsijy>*nict «i clisiuexísírt. X. O. Ma s»Jno. kflnsmjt, holn.pl .sáraunk-Un feltétlenül kósöljjk Dr. F. J. Jónnl foa Tur.lmít kérjük, min soiit ejtjük. D-n*. E hél folyamán lo$ vSl.sst kepni. Több Bugar-ntl lakos Illetékes helyen ialés-keJúak. ____
Uránia. Jön Horog. II. réai
Valuták éa devizák:
Nepekoo 10000, Koot (Loodoei) IM76— 11774, DoMi (N.*-Vo<k) JST0-S7«. -Praada írtak (Pwis) tSS—les, Mizka (B.r-Ud) 14-16. OUss Ura(Mllsao) 117-6—I33Í Ozstrik kotoaa (Bécs) 37»—S95, Lel (Boka-rast) 11 — 13, Siokol (Wrt 78—83, Svijel taak (Zürich) SoO-SÍO, Dinit (ZigrtM ti—17, Untrst Bárka (Varai) 6\'60-7\'50.
Zürichi zárlat.
BeiUc 8 65 Am»i.f J»m 110 30 KolUadl., N.w-York 631 —03 Uodca 2<«l. -Piri" 3180, Milano 1640, PrÍR. 15.76. Baűa-Mit 19-75, ZÜRTib 516, V.ri-1 1 3«. Wt.s 0-74, Stód. 340 Outr.k bély. 076 00
Termény Jelentési
Som (TlisavtdAki) 11800—ll«W, ogyíb 11700-12800, rosi 8100-8200, t.kumíny irp, 8SOO-8700 iór»ip« 8100-8600, s, b 8100-S200, t.ageri 7700-Í800, «J*. 14000—14600. korp. 6100—6160, köles 8600- 8000
Budapesti állatvásár i
Muhshni I, r. «4>ib.n 5I0-S80, Wtolj. 600- 630, eleje 410-661), II. r. egéssboo
g00_400, hilulj. 340-440, eleje 250-320
KSveodék roMtu: I. r. egíssbeo 460-480, boijn (ölftlt Wib) 740-780, KíssM: N\'W mutu 205, risdie 150, — Nüveojík nrnhe 18 olsdis 18, borjú 70, eUdis 60, Marhs-b6r 580 - 620, borjobér 1000-1050.
Sertésvásár t
P«lb»Jtí. 4000, Elkelt délig 1100, öreg — KSsép 676, KSnajfü -, I. >. 700, II 660 Zsír 850, Ssslooos 780. Uh. has 720.
Felelős azerkeazró Benedek Rezső.
Apró hirdetések
JOMéljt ÍOO koroaa, lUtaiabh btMTál mltll nank duplán axámlttataalu
karMőknek SO uáulék arau««<lui*nj.
Irodai ryakornoknA btiit, perfekt «>"<*»-iráassl felvétetik Béoi b4.to.il4 ttlxrMUf, «t II. - Jíko»lt»zí« i..*. l»-lt kfettl.
Róaaa-ctca *9. .iám alatti luki, t«l«U»I fakriw beo iWó. ««tk< alc«rtlh«a. fift.ttUt Felkö Léjof-nál, KUkMUu HtTáxi-0. 6__»i**
EltwMlntai báUtonhotliri vUUrait. N»*yla»l-1U0 cry caalldi hájín 6z». Ktmíth Pcrroa* BaUtou-bojtár, N«o*th riUs. -------
OLCSÓ,
meri jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
Kdw, dítoM.tíb" «"im \'W Kigykanizza, Oeák-tér 1.
XlUodíui r.kuL-on ké-s.1 dólgosotl f.kel. is . lioei box. chevn.ox, ssarvu snll-lop, Ukk, selyem és b^»oyclp6k.
Gyermekcipő ,M különlegességek t
f kor. 34 fillér a
ZOLÁI KÖZLÖNY
példányonkint, házhoz hordva, vajfy vidékre póstán küldve, h« negyedévre megrendeli a kiadóhivatalnál.
Trafikládák
minden mennyiségben kaphatók a
Nagytőzsdében
Figyelem!
Nyakkendő készítés, fordítás, Javítás, üveg és porc.llán ragaaxtáa, nádazák.k fonáaa, műatoppolá.
WEISZ HERMIM
Báthory-ntca 3. Ország-féle ház.
A keresetadó törvényben
sióm
Illetmény b.tU-Jagyzék Alkalmazottak nyilvántartást könyve Raktárkönyv Pénztári napló Megrendelések könyve Anyagnyilvántartást
könyv Anyag- éa árnbeaxerzáal
könyv Forgalmi adókönyv s mlndiQ iDÍsfélo
üzleti könyv
Ugjobbtn kipható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kÖny%*> éi p»pirkereíkodé*ébfla
naovkanizsAn
1923. február 20.
Itsniml Mrásá.1 séa^sWMI.
QUITTNER ARTHIIR
.J^liii Vlligiti»l vexotéksk, motorok, qallláxok, J j"f
■ valamint Ulafonok, oioagők éa Jal«5-kéasülékak f»lasoralé«ét, kaitély-vlllamhárttó barandaaéaét. Klndan-namft vülamoa monkáaatok gryoman •■xkösöltatnak. B»ak«*orttan vér*\' motorok njnktakaroialéiet. *lna»an»mtt éffdk raktáron.
34/923. végrh. síim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ax 1881. cvi LX. t.-c. 102. §-a ért«lméb«n eienncl kör-hlrró t«xi, hogy » nagykanlxtai kir. jiíii-bírósigntk 1932 évi >>k 60^6. smihu végzése következtében Dr Miiek Lásxló ügyvéd «lt*J képviselt Délxdal Takarékpéoxtírral oKyenuit Ön«egélyxó Szövetkezet nagykaoiuai bej. cég javára 352S korona s ^ir. ertjéig 1622. évi december hó 26-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 123.U0O koronára becsült különféle szobabútorok és bőrgarnitúrából 411 • ingóságok nyilvános árvetésen eladatnak.
.Mely á> verésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1022-ik évi Pk. 60.N5. sx. végzésé folytán :<02S korona tőkékövetelés, ennek 1921. évi március hó 31. napjától Jiro 6% kamatai, 1 ,♦/» váltóiij és eddig ö«sxc*en 2J64 kor.-nában bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán. Sxemíre-utca 4 a. sxám aUtt leendő estközlésére 1923. évi február hó 28-lk napjának délutáni 3 órája határidőül kltil-zetik és ahhoz a venni sxándékoxók oly megjegyzéssel hivatnak mcc^hQgy ax érintett ingóságok az 1881. évi LJÍ t-c.M07. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és felülíoglaltattik és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 1881 évi LX. t.-c. 120 §-a és a vh. n. 20. §-a értelmében ezek javán Is elrendeltetik. ^
Xelt Nagykanizsán, 1923. évi február 17.
Haán Gyula k.,
kir. blr. végrehajtó.
f »
Keresünk megvételre
egy jó állapotban lévó olajos vagy petrolcumos
hordót.
Ajanlatokat a kiadóhivatalba kérUnk.
OOOOQOOOOOOOO ŰO OOQOOOOQOO OOOOOQOQOOQOOOQOO
Zalai Közlöny
vármegyéok legelső éa legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal elSbb hozza az Összes budapesti napilapok hir anyagát és kimerítő tudósításokban számol be naponta a \\ helyi, vármegyei és az országos vonatkozású eseményekről
Megjelenik naponta a kora reggeli órikban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra 200 k Negyedévre 550 se
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
Könyvnyomdái munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
Nvontatott « iaptulaldonoao*: Zalai ás Gvermati ►ónwnyomdáiában.
62. évfolyam
Nagykanizsait 1923 február 21. Szerda
41. szám.
MikMtlMi M W»d»W«»l»l T*-a« »*•
UUmbu -T.lsfo. 1*. _
Egyes szám ára 10 korona.
Megbukott a kisantant gazdasági bojkottja.
Budapest, 1923. febr. 20. (K. E. K.) Ax utódállamoknak ellenünk megnyilvánult óvató, tartás., amely mind a mai naplí igen fesxült gazdasági kelyietet teremtett közöttünk, l.ssan enged a merevségéből. Eddig ugyanis as volt a belyset, hogy a bennünket környező utódáliamok főként politikai okokból csendes bojkott alá fogtik Magyarországot, ugy, bogy import ás exportunk csak a leg-körülményesebben bonyolódhatott le. A mult hónapban Ausxtrlával kötött kereskedelmi egyezményünk azonban Nyugat felé kedvezi utat nyitott egyrészt a külföldi piacok azimára exportálandó nverslermé-nyelnltnek, másrészt a Magyarországon keresztül megindult tran-sitó forgalom. Az Igy teremtett helyzeten aztán megbukott a kisantant bojkott szándéka, amit Igáról az, hogy árucsore-egyezményt létesítünk már Csehországgal is, utána rövidesen Olaszországgal kezdünk gazdasági tárgyalásokat, amivel egyidőben tárgyalni fogunk Jugoszláviával is.
Ezekről a jelenségekről báró Vlmmesperg Frigyes kereskedelmi államtitkár a következőkben nyilatkozott :
— Az a tárgyalási hajlandóság, ami végre megnyilvánult a környezi államok kormányainál Irán tunk, nem jelenség és nem Is váltható be politikai értékekre, egyszerű szükség ez, amit ax egymásra utaltságunk okoz. Bizonyom hogy a\' környező utódállamok megpróbálták elszigetelni magukat tőlünk és ezzel úgynevezett csendes bojkott alá fogtak bennünket. — A* Ausztriával megkötött általános kereskedelmi szerződések és forgalmi megállapodások azonban lehetővé tették, hogy az igy megnyitott ka-
Run át almán kőzlekedheasünk a lyugattal, már tudniillik axxal a közclnyugattal, ahol békéből származott piacaink vannak.
— Érdekes, hogy egyes klsan-tatból indult hangok az Ausztriával kötött egyezményt politikai ba-rátaágnak próbálják minősíteni, ami szerintük veszedelmes lehet középeurópa békéjére. — Megállapítom, hogy Ausztriával csak kereskedelmi egyezményeket létesítettünk és ezek is Ugelább a mai napig k.reUxer-ződéaek caupán. Egyetlen részletezett megállapodásunk van velük, egy árucsere-egyezmény, amU azon ban a kormánynak a napokban kiadott kiviteli korlátozásról azóló rendelete alapján revidlálnunk kell.
— A cseh-magyar gazdásági tár-gyalások ügyében az a belyxet,
hogy . cseh delegátusok majdnem elfogadhatatlan követeléaekkel lép tek fel velünk szemben, azt kérték többek között, hogy axért, hogy Magyarország piacot találhasson Cseh Szlovákia területén, rekom-penxácíóui nyújtson biztosítékot a kormány arra, hogy Cseh-Szlovákia nálunk óriási mennyiségű késx ipari cikket helyezhessen el. Mindezek dacára az a meggyőiődéaem, hogy meg fogjuk találni a megegyezéa feltételeit éa nem lesz akadálya an-nak, hogy Cseh Szlovákiával a ke-reskedelml egyezményt megköthessük.
— Az Olaszországgal való gax-d aaági tárgyaláaok Is köxelkeletüek. Olaszország különösen nagy figyelemmel kiséri gazdasági megújhodásunk minden mozdulatát és ki is jelentették egyes hivatalos körök.
hogy a kormány nem zárkózik el az elöl, hogy részünkre tengeri ki-
kötőt biztosítson vagy Fiumében, vagy Triesztben. Az olasz-magyar kereskedelmi közeledéshez sok reményt fűzök.
— Jugoszláviával gazdasági egyezségünk, már olyan államközi nincs. Ilyennek létesítése eddig még nem került komolyan axóba. Moat Igyekszünk vaautügyl megállapodásra velük, aminek aemml akadálya ainca egyik részről se. Végül Románia, amely állam minden felkinálkozá sunk dacára elsárkózott a velünk való gazdaaágl kapcsolat létesítése elől.
— Újból, mint minden alkalom-mai, hangsúlyozom, hogy a magyar kormány a legnagyobb készséggel bocsátkozik közös érdekeket szol* gáló gazdasági tárgyslásokbs. Meg kell nyitni mindenfelől a határokat végre, hogy a vérkeringés uj életet hutlámoxzon ebbe a nagyon beteg Európába.
Felbomlik az ellenzéki pártszövetség
Rnaany éa Váxaonyl nem akarnak ogyBttmBködnl az októbristákkal. — A revlxló gondolata előtérben.
Budapest, febr 20. (Saját tudósítónk tclefűnjclcntcse.) Ma már egcsz nyíltan beszéltek a liberális ellenzéki képviselők arról, hogy az ellenzéki pártszövetség mai formájában nem tartható fenn, miután Rassau és mások nem hajlandók egy pártban lenni az októbristákkal és olyan pártszövetségben sem vehetnének részt, ahol esetleg a reformpárt révén éppen az októbristák játszanának nagyobb szerepet. Ugy Rassay, mint Vázsonyi és mások kifejezték azt, hogy a pártszövetség dolga alapos revízióra szorul.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, február 20. (Telefonjelentés.) Tíznapos szünet után ma délelőtt újból összeült a nemzet-gyűlés. Az ülést fél 12 órakor nyitotta meg Szcitoosxky Béla elnök, aki mindenekelőtt tolmáciolta a katolikus társsdslom és egyháx nagy gyászát, amely Várady L. Árpád kalocsai érsek h.láláv.l érte. A nemzetgyűlés táviratban frjezi ki részvétét az érsek elhunyta felett.
Ezután Giessweln Sándor napi-rendelőtti felszólaláaában bejelentette, hogy *z ő elnöklésével megalakult a Reformpárt. Ezután is- I mertette . pírt programj.t.
Kéaxülödé. Raala tometáeére.
Prága, febr. 20. (Express távirat.) Dr. Hasin, a tragikus hsláit balt cseh pénzügyminiaxter holnapi temetésre az előkészületek nagyban folyoak. A prágai érsek arra a kérésre, bogy R.sln holttestét szentelje be, tagadó választ adott, taP utan Rasint utolsó kívánságához képest el fogják hamvasztani s a katolikus egyház podig határozottan megtiltja ax elhamvasitandó bolt-teatek beszentelését.
Újból megkezdődtek a
magyar—cseh gaxdaságl tárgyalások.
Budapest, február 20. (Telefon-jelentés.) A külügymlniaateriumban ma újból megkezdődtek Csehország delegátusaival az átucaere egyezményre vonatkozó tárgyalások — amelyek ...elmúlt év decemberében megszakadtak. Nem elkerült a aertá.kl»ltoll vásár.
Budapest, febr. 20. (Saját tudósítónk telefon jelentése.) Nagytétényben és Győrött m. kezdődött ineg a sertéskivítcli vásár. Mind a két helyről azt jelentik, bogy nagyobb mennyiségű sertést hajtottak fel, azonban külföldi vevő alig jelentkezett. A kiviteli vásárokon ma igen csekély volt a forgalom.
GaxdagyUMa Dombovárott.
Kaposvár, febr. 20. (Saját tudó-silónk jelenti telefonon.) Az alsó-dunántuli Mezőgazdasági Kamara ma tartotta nagy gazdagyülését Dombovárott, amelyen körülbelül 1500 kisgazda vett részt. — Gróf Hoyos nagy besxéde után 100 te-ritékcs bankett volt, amelyen számos felköixöntŐ hangzott el.
Petőfi- Ünnepség ax aszódi
főgimnáziumban.
Aszód, febr. 20. (Saját tudósi-tónk távirata.) Ax sazódí főgimnázium ünnepélyes keretekben emlékezett meg- egyik legnagyobb diákjáról: PttSfi Sándorról a cen-tennárium alkalmából.
Másfélmillió gyUlt össze as újpesti árvízkárosultaknak.
Budapest, febr. 20. (Ssját tudósítónk telefonjelentéae) Horthy Miklósné őfőméltósága kezdeményezésére megindult gyűjtőakció eddig 1.S50.000 koronát eredményezett.
Benes látogatást tervez
Lengyelorsxágban.
Varsó, febr. 20. Skuzinaki külügyminiszter expozéja után hir jött Prágából, hogy Bonca cseh külügyminiszter keresi a személyes érintkezést s lengyel külpolitika vezetőjével
Varsóban sziveién fogadták a kezdeményezést éa a cseh külügyminiszter legközelebb Varsófcy^ fog jönni.
Poincaré a németek .csúnya jellomvoná* álról".
Páris, febr. 20. Poincaré miniszterelnök tegnap egy lotheringlsi földműves küldöttséget fogadott és a gazdákat mint szűkebb földiéit üdvözölte. A németek csúnya jellemvonásairól beszélt velük, amelyeket a lotharlnglaiak • maguk kárán tanultak megismerni. A Ruhr-terület megszállásáról azt mondta Poincaré, hogy a franciák zálogokat foglaltak le és erősen tartják a kezükben, bár egyelőre még nem tudják, hogy leax-e ebből valami haszon.
Nem lehet tudni, hogy meddig fogják kezükben tartani a zálogokat, de semmiesetre sem örökidőkig, hanem csak addig, mig a németek megfeleltek kötelezettségeiknek.
A franciák Eaaenben lefegyverezték a rendőrséget
Essen, febr. 20. Fourolér tábornok napipsrsneaban tette közhírré, hogy • német rendőrség Essenben és a környéken le Van váltva és nem teljesít szolgálatot. Minden fegyvert tartozik kiszolgáltatni a francia hatóságnak, ellenben a város polgárőrséget alakithat olyan feltétel alatt, hogy csak Essenben és a legközelebbi környéken illetékes polgárok jelentkezhetnek^ akik aztán polgári ruhábso teljesítenének rendőri szglgálatot és csalt különös esetekben hordoznának magukkal revolvert.
iALAl KOZLOMt
1*13. február 21.
Az „Uránia" mozgdfény-képszinház működése.
Nagykanizsa, február 20. Moit vettük kézhez « Nagykanl-z«án oly n.gv kulturmlaaziót telje-«ltő és «z ejíiz Dunántulon legjobban vezetett „Uránia" mozgófénykép színház működési jelenté-sít. E jelentésből megtudjuk. hogy sz „Uránia" észvénytársaság a mult ív május hsvíbsn slskult, hogy s volt kanizsai Urínia mozgó kfpszinhiz berendezését megvásárolva, a jitazási engedélyt megszerezve — az „Uránia" mozgófény-képszinházat a kullura népszerűsítő eszközévé tegye.
Érdeke, az Uráni. r. t. meg.ls-kulásának előzménye. A nsgykani-zsai Uránia mozgó jáUzási engedé-lyét egy belügyminiszteri rendelet a MOVE országos elnökségének adt>, amely viszont »z engedély használását nagykanizsai főosztályára ruházta át. Az üzlet finanszírozására egy budapeati vállalat — az Angol Magyar filmszínház r. t. vállalkozott. Azonban a mozgónak nyolc hónapi működése alatt a legnagyobb akadályokkal kellett megküzdenie, mig a nagykanizaai MOVE vezetőaége arra a meggyőződéare jött, hogy a mozgóképszínházat részvénytársasági alapra kell helyezői. Ily irányú tárgyalásai az illetékei tényezőkkel azt eredményezték, hogy mult év május 3-án megalakult a részvénytársaság, amely azonnal megvette az Angöl-Magyar filmszínháztól a berendezést és egy hét múlva máril abban a helyzetben volt, hogy az Angol Magyar fllmizinháznak 200.000 K berende zéai számlát törlesztett, a mozgó vezetéaét pedig saját hatáskörébe vette. Rövid hat hónap alatt az uj vezetöaég az egész vételárat
(600 000 K-t) kifizette az Angol-
Magyar filmszínház r. t.-nak és ezzel egy elaőrangu technikai felszerelésű nagy üzem tulajdonosává lelt. És noha a réizvénytársssig a speciális kanizsai helyzet szempontjából kedvezőtlen viszonyok között vette át az üzemet, a vezetőség vssenergiájs, kereskedelmi tudáss, üzleti érzéke és főleg művészi szak-avatottsága — mihamar Nagykani zaa kultúrálja éleiének egyik komoly tényezőjévé fejlesztette az „Urániát". Mert az igazgatóság irányelvei kö zölt a jövő eredményeinek biztosi tására két sarkpont vezette —_ a mozgójényképszinházat műsor tekin. tétében irodalmi, illegve művészi ma gaslaton tartani. És ezt az irányelvet — a kanizsai közönség álta-lánoa ölömére — becsülettel meg is tartotta vezetőség.
Bátran állíthatjuk — hogy űz év legszebb, legnagyobb és legértékesebb darabjait az „Uránia" játszotta. A filmkcreskedelem egészen különleges jogszokásai és megállapodásai dacára elkerült a vezetőségnek oly nagy alkotásokat, mint . „Három testőr", „Fáraó hitvese", „Srodoma és Gomorha", „Ut a boldogaág felé", „Az Igazság" stb. cimü filmek.! óriási anyagi áldozatokkal megszerezni és így dokumentálni, hogy csak a legjobbat akarja a közönségnek nyújtani. Különös tekintettel volt a vezetőség Nagykanizsa azomoru színházi viszonyaira, amikor huszonnyolc irodalmi filmet veit fel műsorába, holott .z Irodalmi filmek a kalandor témák felé hajló oegyközöniég részvétlensége miatt ck erkölcsi hasznot jelentettek. A vezetőség körültekintő gondosságát egyébként mi sem bl
A murakereszturi vonatkatasztrófa.
Hofyaa történt a az.r.nc.itlen.é* ?
(Saját tudóiltónktól.)
Nagykanizsa, febr. 20. » • .
Tegnapi számunkban röviden jd.nt.tt0k a Mur.k.re«^r&L^ád
ÉS&S^^SBaSi
vonatszerelvény tolatni akart. A három koc a oda . P ben
számú szerelvényhez, amely U|.bb .rhével loUtm mdu uhír.
A mozdony vezető). - amely leugrott fűtő Heitschek
n.t.sen Ssizdapltv., „örnyethaltak. ^ek fM« Mur>ker(!5jturr. Stott\'ák-^m\'i ■ toÍdon Csáktornyái kórházba vitték.
Ezenkívül is volt még-egy sebesültje a vonatOMzeutkozésnek.
A vasutsaok a ebben " ^jiuVnatban még nem lehet
tan *T ny a hogy", jelzőkészülék" lilosr. volt állítva és a 933. "I* f ImWU befutót\' Ezzel izemben . 933 ss vonat mozdony-".r.V«t nzőnl . hogy neki Írásbeli parancsa volt: hogy reá nézve a Uzi jelzi aTrányadó el igy valószínűleg megtévesztette őt a ,ugoszláv
a forgalmi tisztviselőnek nem lett vl. sz.b.d . jugoszláv vonatot tol.tásr. ktengednl, .mikor India honv tíz perc múlva befut a légrádl von.t.
Egyébként a Egeréi,..ebben megindul, vi.sgálst lesz hlvstv. kideríteni Cy kit terhel a súlyos szerencsétlenségért a felelőaség minden-.zonban hozzájárult . katasztrófához a nagy hóe.éa ts, amely
^ ófa után érkezet, vissza a
hatóság embereivel. _
zonyitja jobban, mint azon lény, hogy minden technikai nehézség és a holt idénv élettelensége dacára — az Urániának nem volt veszteséggel záródó hónapja.. Mint altruista intézmény — humanitárius téren is kivette a részét. Jótékonysági célokra (Horthy in.égskció, stb.) 46110 K-t juttatott. Azon célját — hogy tudományos és hazafias előadásokkal, hangversenyek-kel álljon a közönség szellemi szó-rakoztstására — " rendkívül nehéz gazdssági viszonyokrs való tekintettel nem tudta saját hatáskörében megvalósítani. Azonban Ugy igyekezett megoldani ebbeli programját, hogy más testületek hasonló előadásaihoz a helyiséget, világítást, fűtést és személyzetét minimális ellenszolgáltatás ellenében rendelkezésére bocsátott.
Az „Uránia" mozgófényképszin ház jelentéséből örömmel allapitjuk meg — hogy a jelenlegi vezetőség minden törekvése odairányull, hogy színházát Nagykanizsa kulturéleté nek komoly tényezőjévé lelte. Mi a magunk részéről ebbeli törekvéseit mindenkor legmesszebbmenőig fogjuk támogatni. De támogatja az a nagy művészi kulturáltságu kanizsai közönség is — amely rendesen telt házat biztosit az „Uráolá"-nak. 1,\'í
— A magyar azenteket kihagyták a caeh naptárból.
Most jelent meg az esztergomi egyházmegye izlovemzkól részének évi naptára, amely . m.gyar papságot és . biveket felháborítja. A naptár erősen sérti . magyar hivők érzékenységit, mort kikujgy ták abból at összes rasgyar azenteket. Így szent litvánt, szent Lászlót, szent Gellértet, boldog Margitot és . M.gy.rok N.gyasszonyának ünnepét is. Mindössze a három k.ss.1 vértanút hagyták meg, bizonyára tévedésből. A magyar papság mindezek ellenére a magyar szentek miséit tovább is végezni fogja.
HÍREK.
— Időjár áa. Az Időjárástnni Intézet jelentése szerint hszánkban . hőmérséklet tíz fokkal is leszállt
. fagypont alá. Az idö tegnap változékony volt és egyes helyekről gyenge havazást jelentenek. Helyenkint csapadék és fagy gyengülése várható.
— Istentisztelet. A nagyböjti idő alatt n szentferencrendi plébánia ten-.plomban minden pénteken délután 6 órakor P. Sebestyén nagyböjti szentbeszédeket tart, utána
litánia. Vasárnap délután 2 órakor pedig szenlkeresztuti ájtatosság tar-tátik.
— Ebéd a főispánnál. Dr.
Tarányi Ferenc főispán • most.ni vasi megyegyülés után ebédet adott a szombathelyi megyeházán levő lakásán. Az ebéden hivatalosak voltak: Mikes János gróf megyés püspök, Ostffy Lajos, id. dr. Ma-róthy László nt, főispánok, Herbst Géza alispán, jGryneu.z György pénzügylgazg.tó, dr. Bod. Jánol kanonok, Weöres litván, Ijláray-Szabó László kormány főtanácsosok, Klskox István polgármester dr. Rohrer Ödön ügyvéd, Cherncl Antal földbirtokos és Rupprecht Imre tb. főszolgabíró, főispánt titkár.
_ UJ hitoktató, A megyéspüspök Pintér József volt szatmér-egyházmegyei (megszállt terúletbeli) áldozárt kanizsai bitoktatónak nevezte ki. Az uj hitoktatóval most Kanizsán három világi áldozópip tanítja . hitt.nt — . szeotferenc-rendi hitoktatók mellett.
— Egy kanlzaai kereakedő kitüntetése. Mindég örömünkre izolgál, ha a versenyképes kanizsai kereskedelem sikereiről számolhatunk be. A múltban egy kanizsai ipsroscég sikeréről, egy mérnök kitüntetéséről adtunk hirt, ma egyik legismertebb kanizsai kereskedő kettős kitüntetéséről adunk hírt. Szabó
Antal főúti fegyver- és sportkereskedő elsőrsngu cikkeivd részt vett .z Apponyl Albert gróf és Buday Barna elnöklete alatt a Falu Szövetlég éa Orizágos Stefáni Szövetség ált.l Tapolcán rendezett vándor-kiállitáion, .hol annak vadászati csoportjában preparált vadakat, kitömött madarakat, fegyver, lőszer és vadilzati felszereléseket mutaott be. A bíráló bizottság Szabó Antal nak díszoklevelet is ezüstérmet itélt meg, amit tegnap meg is küldött Szabó Antalnak. Szabónak különben nem ez az első kitüntetése. A győri méhészeti vándorkiállításon ugyancsak díszoklevéllel tüntették ki kiállított cikkeit. Szabó Antal ■ikerén őszintén örvendünk és szívből gratulálunk neki, mert a kani* zsai fejlett kereskedelem aikerét és elismerését látják benne.
— E.télyeket rendez a Polgári Egylet. A nagykanizsai Polgári Egylet tegnapi választmányi ülésén elhatározta, hogy az egye sűleli társasélet élénkebbé lételére estélyeket, színdarabokat, felolva sásokat stb. fog rendeini, mely célból egy bizottságot küldött ki, amely társadalmi hölgyek bevonásával megfelelő programot fog kidolgozni.
— A rendőraég fethlváaa. A város területére elrendelt ebzár-lat következtében ezúton felhívom az ebek tulajdonosait, hogy kutyákat az utcákon szabadon bocsátani tilos. A kutyák vagy pórázon ve-zetendők, vagy a marás lehetőségét kizáró azájkoaarakkal látandók el. A tulajdonosok kötelesek kutyáikat kellő figyelemmel kisérni a amennyiben .azokon a veszettségre gyanús tünetek mutatkoznának, a kutyákat elkülönítve biztos helyre elzárni otthon és s* esetet haladék talanul u város állatorvosának be jelenteni. Kutyát kávéházba, étterembe és más nyilvános helyre vagy vásárra vinni tilos. Ezen ren-delk^éseknek vagy tilalomnak meg szegőit szigorú büntetés éri. Nagykanizsa, 1923. február 20-án Dr. Beusterien Erik s. k. rendőrtanácsos, kapitányság vezetője.
— Pályázatok. Fogházőrmesteri állásra a kecskeméti törvényszéki fogháznál,4 hét alatt a kecskeméti kir. ügyészaég elnökéhez. — Dijnoki éa napibéres szolgai állásra 2 hét alatt a kalocsai kir. ügyészség elnökéhez.
— Felszabadulnak a nagy-lakáaok. Jelentettük, hogy a minisztertanács foglalkozni fog a la-káskérdéasel, illetve a lakbérrendezés ügyével A legutóbbi minisztertanács foglalkozott is az üggyel és hir szerint a lakbérek emelése mellett döntött. A kormány hozzájárult ahhor, hogy a háztulajdonosok a békebeli házbérek negyvenötszörösétől kilencvenszereaéig emelhessék a lakbért. A hatszobán felüli lakások felszabadulnak, amennyiben a luxuslakások bérlőinek a háziurak felmondhatnak.
— Analfabéta tanfolyamok. A vallás- és közoktatásügyi mlnisz-ter, tekintettel a tanköteles koron túllévő írástudatlan egyének nagy srámára, az ország különböző részein analfabéta-tanfolyamokat kíván felállítani, amiről értesítette a tanügyi és egyházi hatóságokat. A nép körében a művelődéssel szemben jelentkező nagyfokú bizalmatlanság, álszemérem és közömbösség leküzdése céljából a püspökök körlevélben kérték fel a papokat és tanítókat, hogy e nagyon fontos kulturália munkában működjenek közre.
19/3. február 21.
4AŰA1 KOZLOKY
— Orrod hlr. Dr. Welvárth Dezső csecsemő- és gyermekorvos rendel d. e. 11—12-ig és d. u. 3—4-ig. Nádor-ulca 10. szám alatt.
— Holttányilvánltások. Tóth József azepetki főldmlves, ski 1884-ben születeti, T. Pál Ferenc és Egyed Rozi fia, Egred Mária férje, • 48. gyalogezredben 1918. juo. 17-en az olasz harctéren hősi halált halt. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.) Oivald Sándor zalabaksai főldaiives, aki 1879 ben Kerkané-metfaluban született O. Sándor óa Németh Lídia fia, Pál Etelk* férje, a 48. gyalogezredből 1916 aug. 3-án oltönt. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.) takács József ozmánbüki föidmives, aki 1896 ban születelt, T. József éi Büki Rozália
fia, a 20. honvédgyalogezredből
1917. május havában az orosz harc-téren eltűnt. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.) Takács Sándor ozmán-büki fŐldmives, aki 1885 ben született, T. József és Büki Rozália fia, a 48. gyalogezredből 1915. jul. végén az orosz harctéren eltűnt. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.) — Lukács Kálmán bőröndi főldmives, aki 1892-ben született, L. Péter éa Simon Rozália fia, • 131. gyslog ezredből 1918. jul. 2-én az olaaz harctéren eltűnt. (Zalaegerszegi kii^ járásbíróság.)
— Megszállják a franciák az öaazea német tengeri kikötőket. Berlinből jelentik: Jó-forrásból szerzett párisi értesülés szerint a franciák elhatározták, hogy Hamburg megszállása után megszállják a megközeiithető ősizes német tengeri kikötőket. Hogy a kikötők megszállása eddig még nem következhetett br, ez annak tulajdonitható, hogy a francia kormány nem bizonyos még abban, milyen álláspontot foglal el hivatalossn Anglia sz uj megszállási tervvel szemben. Párisban mindenen keresztül az a legfőbb törekvés, hogy Németországot elzárják az összes szénszállítások lehetősége elől.
— A hnsiparosokhoz. Kéretnek az összes husiparosok, hogy ma délután 6 órakor az Ipartestület helyiségében fontos ügyben pontosan jelenjenek meg. A szakosztály elnöksége-
— Aprított tttzelöfát kicsinyben is lehet kapni, bármily mennyiségben a szeszgyár melletti Magyar Erdőbirtokosok fatelepén.
— Grünberger Sándor, Fönt 11. sz. alatu forti és női divatáruházát mmbnrgi vásznakkal és a legjobb minőségű valódi angol zefirekkel bővítette ki. — Fehér-nemüeknek mérték utáni készítését is vállalja.
— Nyilvános nyugtázás. A József kit. herceg Szanatórium Egyesület 1923. február 3-lai e»telycn buifet nKRválUs elmén gyuji ói veken adakoztak : (Folytatás) Kiita»sy Kalawn 7ÜOÖ K, Pesti Kere.keJelmi Bank 2000 K, l\'íroguer Arthur líOO K, Nóvák János, Pongracz Sándomé, Sternbergcr Samu, NépUkarékpenatár, <juit»ner és Kollman. Karkas I\'alní, Krátky György loOO— luOO K, Kálazdy Albert í-00 K. Lázár Sornáné, WeUz 1*1 vadamé, Weiser Jáoosné aoO—«0u K, Mayer Károly, Kírsohner .Mór, Singar Józsefné, Schwarcz Dezsó, ZaUmogyeí Gazd. Takp., Kraracr Endre, Kisfaludi es Krausz, Kondor, Basso József, dr Gartner Antal, Sartory Osikárné, Kohn Samu, Kaiier és Strasser, Székely Vilmos, dr. Malek Lássloné, Péter Hugó, Wéber Mor t% Társa, Kcmclo Gézáné. Neumann Aladárné, dr. Merkly Belus J-zsefné, Eisó Magyar Blzt K. T., Hudy Jóasef, dr. Kteisler -00—500 K. (Folytatjuk).
— Uvegezéat éa kitteléat (kittelést jótállással) legolcsóbban vállal ugy helyben, mint vidéken Caál László Árpád-utca 7.
- Uránia. Jön Horoga II.
Egy francia ezred fellázadt a Ruhrvidéken.
Berlin, február 20. Esseni távirat szerint a ruhrmenti Werdenben állomásozó 15-ik francia gyalogezred fellázadt, miért is az egész ezredet sürgősen vissza kellett szállítani Franciaországba. Helyébe a 170. gyalogezredet helyezték Essenbe, melynek egy része szintén megtagadta az engedelmességet. — Westenhausenben egy német polgár egy francia katonát súlyosan megsebesített, mert a német nemzetet gyalázta.
— A Színházi Élet u] ssáma-rendkívül érdekességet hox: hét .premierről van benne beszámol-* A Nemzeti színház, a Vígszínház, a Renaíss*n:o ssinház, a Várszínház újdonságairól, a Múvcszszinpad, Boros-Békeft kabaré és a l\'amassus uj műsoráról hos reogeteg képet ts cikket. A X4 oldalas lap ára csak 6" kotona, negyedévi előfizetés <V 0 korona. Kiadóhivatal Budapest. Erzsébet-körút \'-\'9. sz ám
— Uránia. Ma, szerdán. .Akik a bun
keresztjei hordják", olasz tilmjaték Kisérő kép : .Cliaptm, az okos bo\'.onJ* « felvonásos falreogetó burleszk. — Csütörtök—péntek : „Babaruha*, bájos i\'omantikut történet C.11-fornia régi napjaiból. — Főszerepben Mary Píckford.
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Józaef ékszerész, Sugár ut 8. szám (hő-ut és Sugár-uc sarok.) 4 középiskolát végzett flu tanulónak felvétetik.
— próbálja mön la és meggyőződik f&k, hogy a FILIPP harlsnyakötfdíjé. bon békebeli anyagból készült harisnyák, zoknik a legtartós bbak és ugyanazon színű és minőségű pamutból bármikor mjgfejel-hetők, Ssombathely, Széli Kálmán-utca i>.
— A Vllá^-moxgóban tegnap általános tetszés mellett mutatták bo Blscout tBímbula) felléptével .Hamar egy nadrágot\' és az .Utcai hercegnő* cimu felvonásos vígjátékokat, melyek még csak ma lesznek műsoron.\'— Holnap a .Fegyenc leánya* című romek drama kerül bemutatóm
TÖRVÉNYSZÉK.
Amikor a Bflntetötörvény-köny v azakaszalhox az emberi szír is hozzászól.
Kiss István esztergályi lskos köz-okirsthamisitás vádjával állott, a törvényszék előtt. Kias még a mult év októberében Zsloapátibnn, mint az ottani posta kézbesítője, a neki kézbesítés céljából átadott és Me-nel János nevére szóló utalvány elismervényére, anélkül, hogy kézbesítette volna azt Menelnek, rávezette a nevét, az utalványon föl-tüntetett 211 koronát 1211 koronára hamisította, 1000 koronával megkásoritva a kincstárt. Meginditó látvány volt, amint a szerencsétlen, születésétől fogva a legnagyobb mérvű idegsokkban azenvedő fiatalember a tőrvényszék elé vánszorgott. Az elnök kérdésére, hogy elismeri-e bűnösségét alig bir felelni. Mivel beszélni cssk a legnagyobb küzkÖdéssel tud, elnök fölolvastatja a saját maga által értelmesen, megfogalmazott vallomását, amelyben beismeri bűnösségét, egyúttal előadja, hogy az okirathamiaitáat azért követte el, mert a falujabeli posta mester, Winter neki 1500 koronával adósa volt már régóta s ezt az ösz-szeget azért nem akarta neki megtéríteni, mert szerencsétlen állapota miatt nem tartotta beszámithatónak. Ezért határozta el magát az utalvány meghamisítására, mert azt gondolta, hogy ezzel a postamestert károsítja meg, Uy módon hajtva be rajta jogos követelését. Midőn azonban tudomására jutott, hogy tettével nem a postamestert, hanem a kincstárt károsította meg, a felvett összeget azonnal visszaadta a postamesternek. A szerencsétlen ember a bíróság tsgjslbsn Is a legnagyobb
részvétet váltotta k| úgyannyira, hogy a tőrvényszék a szigorú és merev törvény alkalmazásának mel-lŐzéaével a legnagyobb méltányosság alapjárn helyezkedve, a szánalomra méltó fiatalembert a súlyos börtönbüntetés heluett 8 napi fogházra Ítélte. Dr. Kenedi táblabíró büntetőtanácsa iámét felülemelkedett * rideg betűk és komor szakaszok fölölt és az emberi sriv suggalatát követve hozta meg Ítéletét, amely méltó volt ahhoz a független msgyar biróaághoz, amely előttünk oly eszmei magaslaton áll.
SPORTELET.
Magyar úszók gyözalmvs Bécsben. Az osztrák úszószövetség mostani nemzetkőzi úszóversenyén a magyar úszók ismét dicsőséget hoztak a magyar sportnak. Az NSC derék uizói fölényesen győztek n 200 méteres és 50 méteres gyorsúszásban, mig a staféta-versenyben a magyarok a 2-ik holyet foglalták el a bécsi Amatőrök csapata mögött. Ezen eredmény is fényes bizonyítéka a msgyar sport és egyúttal az egész magyarság diadalmas fölényének és életerejének. ___
KÖZGAZDASÁG.
Nemesitett vetőmag a kisgazdáknak.
A magyar királyi fóldmivelésügyi kormány 3 vagon nemesilett sörárpa és 3 vagon nemesiteu tengeri vetőmagot bocsát az Első Dunántuli Mezőgazdasági Kamara rendelkezésére oly célból, hogy azt a kisebb gazdák közölt csereképpen szétossza.
A cél az, hogy a nemesített vetőmaggal termelés fokozó hatását a kisgazdák is megismerjék és ezáltal annak általános használatát előmoz-| ditsák. A csere akként történik, hogy minden tnétermázsa nemesített/ árpa, vagy tengeri vetőmagért egy métermázsa saját termelésű árpát, vagy tengerit adnak vissza ráfizetés nélkül. Cserébe csak egészen száraz, rostált és emberi táplálkozásra alkalmas mag fogadható el.
Az árpának legalább 03 kg. hektoliter fajsúlyúnak kell.Jeani.
Kívánatos, hogy a cserére igényt tartó kisgazdák egy, vagy több községben álljanak össze akként, hogy a vetőmagból egy alkalmas vasúti központra teljes vsgon rakomány legyen leszállítható, — ahol is a gazdák saját zsákjaikban átveszik és saját íuvarukon hazaszállítják.
A kamara már előre is figyelmezteti a gazdákat, hogy s nemesitelt vetőmagból csereképpen csak azok kaphatnak, akik földjüket jól megmunkálják.
Nemesitett sőrárpára csak azon vidéken tarthatnak igényt, ahol a termelési viszonyok az árpatermésnek legjobban megfelelnek.
Hogy s csereakció vetésidő beérkezése előtt lebonyolítható legyen, felkérjük s cserélni óhajtó kisgazdá-
kat, hogy irj*k össze szükségletüket sürgősen és jelentsék be a pontos cim és vasúti állomás meg-jelölésével és küldjék be az .Első Mezőgazdasági Kamara" elmére, Kaposvár, Fő-utca 14. szám, I. em.
Valuták éa devizák:
Napoleoo 10200, Font (London) 12700-1300O, Dollár (New-York) Z7< 0 -2775, -Francia frank (Paris) 162-172, Márka (Berlin) 13-5 - 15, Olasz lira (Milano) 130—136, OszUák korona (Bécs) 330—400, Lel (Bukarest) 12-13, Szokol (Prága) 80-84, Svájoi frank (Zürich) 510— 530, Dinár (Zágráb) 25—27, Lengyel márka (Varsó) 6 50—7 50.
Zürichi zárlat t
berltn 2-37 Amsterdam 209 50 Hollandié, New-York 529-76 London 2487, Pázü 3217, Milano 2542, Prága 15.67, Budapest 19 50, Zágráb 506, Varsó 1 45. Wlaa 0-74. Szófia 340 Osztrák báty. 076 00 /
Termény Jelentési
Hnaa (TlssavIdékJ) 12900—13000, egyéb 12800 12900, rosa 8200-3300. takarmány árpa 8500-3700 sörárpa 8100-8500, sab 8200-8300, tengeri 7800-8000, repce 14000—14500, korpa 6100 -5150, köles 8600-8900
Budapesti állatvásári
Marhahús L r. egéssben 600—800, hátulja 520-650, eleje 440—480, II. r. etjéssbeo ^20-420, hátulja 360—460, eleje 270—340 Növendék marha: I. r. egéssben 490-480, borja (ölött bőrb) 730-750, Készlet: Nagy-•uaiha 4*5, eladás 373, — Növendék marha 7, eladás —, borjú 115, eladás 115, Marhabőr 600- 630, borjubőr 1000-1050.
Sertésvásár i
Felhajtás 700, Elkelt délig 300, Oreg — Közép 660, Könnyű —, L r. 690, II 620 Zsír 950, Szalonna 780. Leh. hos 700
Tüz egy newyorki elmegyógyintézetben .
Newuork, febr. 20. Az itteni Őrültekházában, amelynek kétezer ápoltja van, tüz ütött kl. Húszon-ketten az ápoltak közül és három betegápoló nővér életét vesztette a tűzben.
p?erkesztó Benedek Rezaö.
Apró hirdetések
4U*i lOazAlg lOOkoroaa, T».la«al>t> b.l»Ki • t.d.it lufik rfaptan .s&mlttataak. Aliaai (.rMtkn«» &0
K-kaUat oSl. lij. i>v»er. al*4e. — Clm útban
bliio>ltA IntMat alkaltr>i vmlri »»I«ux«ri» tlutTiwUkai, ctctlcf nwtfiU aotokai. Ajanlatok. N»frkaiUi». ;.,*;»6«k enéik. 6yt
, i «l*Vk«l ItUfu• btxl V\'aDtar t-a|oa-frjlt
K Ira»i4!u«.i< liin c«> <MUál !«>«!»». N«malii Vin», Vatoi-uti
Kj> jftkarban l€»8 O.i Iceiutik U>llbyta)-at<a *S-
Irodat gyatiurnoktiA kaid®, ptrftli crO"-,1 ícivíietik Bí<.l BiatoaiM I40«ya0to<«t. C«<t«r i. - ]elam<aa4> 4. «. le-U k4a4<t. iy

„RECORD
lUaiiatUd biatatt IS UrUrUUMlnt UudtiK fUiUt
fuvarleválgyüjtéi téliára
képviselőt keret
Nagykanizsa éa vidéke részére. Kereskedőknél és iparvállalatoknál összeköttetésekkel rendelkező urak kevé* fárad-aággal 15.000—20.000 K-ig torjedő mel lékjo v-edeletare állandóan szert tehetnek. Csak komoly és megbízható urak . ajánlatai jöhetnek figyelembe, x
KRAUSZ ALFRÉD BUDAPEST.
M. OtiK KMK-TÜ t - T*)» HMI
ZALAI KOZLONV
1923. febru*\' 21
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
singer józsef és társa SSigS
• Itgsitkb is lejolcjébb olvasmány ■
„NYUGAT"
régi ^éklányazámal. Ara darabonként 50 kor.
Minden szám egyedi értékű a legértékesebb kC-nyvvel — 150 kulómbix6 szám.
Megrendelheti a pénz elózetee beküldése mellett a
„NYUGAT" kiadóhivatalában
■urfapest, Vilmos (i4uir>ut 91.
ModernUt újonnan bcrcnJetctt
Üvegciilzoló és tükör-
nt a B. kölönfl»«-
gyaramai ze«ek.«.t«io»ok.buto.
roMk éa épll<«««k ügyeimébe ajánlom. HlTAlUtok ral.JooncraO iftkörkéaalté.t.
flvagcalaaoláat, toncaoroaáaf, hlbáa tÖkrök é« Öregek Javltáaát • lejcgyorkabban ( * Icgjutányeaabban.
Taubir Sándor Szombathely, tmu* tart-s. i
VL\'Unj!»:«pí<: mmben. í«oo
Ax iamart kitűnő zamata
asztali bor
iua&t k.plutv
lilcrcnkínt 70 koronáért. De ex megint bort
Egy kiló dió 136 kor.
BRUHCilCS JÓZSEF SSÍI^ür
IWÍt-UT U. UÍH. - IMlMUia : 2W. 1 hi rviuU uartutt^i iW !•-*-i .w
Trafikládák
minden mennyiségben kaphatók n
Nagytőzsdében
QUITTNER ARTHUR
«*»= M^oTsrs: "jj
jHA .llitftirf T.I.Wk.k, .notorok, o.lUlrok,
1 vtlemlat t.l.foaok, otoagök 4. jelit-
n.mtl vilUmo. monkU.tok ...kt.01t.tnrt. «..k.i.rtl.n
v4r«l moterok n)rit.k.re..U..L «1m<í»™« 4gSk rrtUron.
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
■ftfcra dpiuflritlMM késxBlt d»«
Nagykanizsa, Deik-tér 1.
Állandóan raktáron késsel dolgozott feketo és szines box, ebevreaux, íuivm, antilop. lakk, selyem és birzonycipík.
Gyermekcipő különlegességek!
BUZAT, ROZSOT.
zabot árpát és tengerit
napi áron.
KORFÁT
napi ár alatt árusítunk.
Zalivármegyel Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Katóra. TeUfcea»i« i 193.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy
üvegezési vállalatomat
kibővítettem él a mai naptól fogva mindennemű Ovag< és porcallánáruk, valamint vandéglOl talsxaralésak
a legjutányoaabb árban sserezhetók bt. Kérvo szives támogaUiakat 4iji
Stern J. KAlmAn
ft.et.i«il í. k4pk«r.,«*4.l vAll.l.t*
Kazlnczy-utca 17-19. n.
Házeladás.
Jóisef főherceí-liic. 34 sióm almi
magánház
foglalható 2 szoba, eiÓszoba és konyhával, elu\'azAs mUtl, készpémflzctés melleit 2,350.000 koronáért sQr gósen eladó. — Bővebbet ugyanott.
KESZLER JENŐ ES FIVERE
vízvezeték barandaié vállalata Fióküzlet és műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. sz. Főüzlet: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Telafon: 151-13.
CI..<IUI..nb mlndennemC vlaveaeték berendeaéat munkálatokat, u<ymtnt modern t Vd a UnK tflrdóaaoba, mo»d6 éa cloaetberendeaéaeket, derítő da eacooyrlailealltó
be re n J»i<-\'»ek, caatornáaá.ok. ..WO-nyomO kutak. kOIOn faáal rlaveaeték réaiére aaolgálA automatikusan u>0kAd6 eaívattjru bcrcndeaéaekel, k&aponll tOtéa <i raetcevla berendeaéaeket aaját ter»e»é»0nk •xcrlnt. .....
n.l../.* 4^.4..• mindennemű ylaveaeUk cadveke«, réa armatúrákat, anlött-
Raktáron tartUnK. yaa aománcoaott é. bádog ÍOrddkádakat. YÖrdaréa fürdőkályhákat, fayence moadók éa cloaetokat, mlnilennemO báatartáal cikkeket, bádog-árukat, aománcoaott konylm edényeket, boráaaatl cikkek, aaöld pcrmeuaOket.
Javításokat és átalakítási munkálatokat szakszerűen és olcsón, eszközlünk.
""FIAT-
Magyar I ■ HS«k
r. t. Hodapaat kepvla»tAa*g».
Taarlt Rammlraktar. teheráru furarosaa, azcraely-fuvarozás. jnyltó-mOhely, benzln-árusitás. Telep: Térhéx-ulca. Telefon; 183. Igazgatóság: Pő-ut 8. Baxér-épUUt. Telefon: 338.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvénytársaság NAGYKANIZSA
Tavaszi újdonságok olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz
aS\'bVn az Arany Kakashoz, Erzsébet-tér 21. Sz be
NAGY VÁLASZTÉK!
Bel- és külföldi női Costüm és ruhaszövetek a legu|abb óiuatszinekben. férfiszöuet ujőonsógolí,. Couelcott, csikós alj- és ruhakelméh, Bourberry kelmék, cérna grenaóinok és Etami-nok. fDosó és tiszta gyapjú uoil öe lainok. szintartó mosók és őirnőlik
Olcsóság 3500
Regenhart és Raymann világhírű damaszt és lenáruibál óriási raktári
Saját érdekében ajánljuk, hogy szükségletét most fedezze!

Nvomutott e laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyométJáDaa.
62. évfolyam
H2. szám.
Nagykanizsa, Wi3. február 22. Csfitörtök
POLITIKAI NAPILAP
lurtu.l«<i| U kl»<Jdhl»»t»l rö-at IS. UUrarb»a-T«li(oi 7S. *mám.
Egyes szám ára 10 korona.
Tttz és bomba.
Bulgáriában a háború , sxeren-csétlen kimenetele óta kimondottan ugyan nem, de ténylegesen dikta tura van, melynek feje Sztambu-linszky miniszterelnök. Sztambu-linszky típusa a kalandor és kon-junkturás balkáni politikusnsk. — Pasict, Venizelosz es Bratianu mellé bátran odaállítható negyediknek.
Sztambulinszky az összeomlás után a felizgatott parasztság segítségével uralomra jutott. Első dolga az volt, hogy a kis ország intelligens elemeit, régi politikusait börtönbe vetette és maga elment az antanthoz Bulgária jó szolgálatait felajánlani. Egy ideig csak hallgatolt mindenki az országban. De Sztambulinszky, aki tudta, hogy amint a helyzet csak kissé elbillen, népével szembekerül, már eleve is gondoskodott, hogy hatalmát megalapozza. Összejárta a kisantant összes államait, Ígéretet tett, hogy ha az ö uralmát támogatják, Bulgária sohasem tőre Jfszllr régi területei visszahódítására, sőt hajlandó mások ellen még fegyveresen is segiteni szomszédjait.
A török győzelem, a Balkánon mindinkább fellobbanó elégedetlenség azonban mozgásba hozta az eddig elnyomott és hallgatni kényszerült tömegeket. A török éa macedón bandák fellázadása és megerősödése, Kemal pasa győzelmei, mind izgatólag hatottak Sztam-bulinszky ellen, akiről már nyíltan hirdetik, hogy eladta éa elárulta hazáját
Egymásután húrom bombamerényletet követtek el Sztambu-linszky ellen, legutóbb pedig fel-
Efujtották a bolgár nemzeti szín-
ázat, melynek előadásán volt. A szerencse eddig nem hagyta el és minden merénylet sikertelen volt.
De magának is be kellett látnia, hogy hatalma inog és ezért beadta a lemondását a királynak, aki jelenleg is teljesen Sztambu-linszky és fegyveres gárdája hatalmában van. A formális lemondás után a miniszterelnök uj kabinetet alakított. Ebben az összes hatalmi tárcákat magának tartotta meg, mig a többi miniizteri tárcára csak három vállalkozó akadt.
Sztambulinszky most igy próbálja elkormányozoi az országot. Meddig és hogyan sikerül ez neki, nem tudni. De tény a>, hogy a bolgár félhivatalos azt jelenti, hogy a kormánynak nagy gondot okoz, bogy a bolgár népből mind tömegesebben történnek a csatlakozások a maccdon ás török felkelőkhöz éa bandákhoz, melyek nemcsak a délszerbiai részek, de Bulgária biztonaágát is veazélyeztetlk. A mozgalom erősödésének nagy tápot
ad a török kormány ellenállása az antanttal szemben és állítólagos orosz csapatmordulatok a román határ mentén. Sztambulinszky miniszterelnök mindent elkövet, hogy ez a mozgalom ne terjedjen és Bulgária ne veszítse el a kisantant bizalmát és rokonszenvét a mostani kormányzattal szemben.
A Balkánon és Bulgáriában, innen messziről nem .tudni, hogy mi van. De hogy sok dolog ott
nem lehet rendjéo, mutatja Sztambulinszky állásának, ingadozása, a szófiai bombák és tüz és mutatja a másik oldalról az, hogy dscára az elért álmoknak, Pasics élesztgeti a szerbek hirhedt gyilkos szervezetét — a Narodna Obranát, melynek bombáira éa gyilkos szerszámaira alighanem a nemzetiségek fékentartására van azüksége az uj balkáni „nagyhatalomnak".
Nemzeti kölcsönt bocsájt ki a német kormány
Politikusok és bankvezérek tárgyalása a pénzügyminisztériumban. — Az uj nemzeti kölcsön ötven millió dollár értékel lesz. —
Berlin, február 21. (Expressz-távirat.) Ma délután nagy értekezlet .volt a pénzügyminisztériumban, amelyen a politikai vezérférfiak és a német pénzügyi élet kiválóságai vettek részt. — Az értekezleten elhatározták az uj némel ncmzeli kölcsön kibocsájtását Konzorcium alakul 50 millió dollárnak 3 évre szóló kincstári utalványok alakjában való kibocsáj-tására, melyeket a Birodalmi Bank garantál. A befizetéseknek aranyban vagy devizákban kell történnie.
A bombaügy a nemzetgyűlés előtt.
Sorozatoa napirend előtti felszólalások. — Rakovszky Iván az erélyes nyomozásért. — Incidens Bogya éa Drózdy között.
Budapest, febr. 21. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlés mai ülése tizenogy óra után néhány perccel kezdődött. Még az ülés megnyitása előtt nagy zaj keletkezett, mert Propper Sándor azt kiáltotta az Qléstcrembe lépő Rakovszky Iván belügyminiczter felé, hogy mondjon le-
Elnök jelenti, hogy többen napirend «-lőt»i felsrólalásra kértek engedélyt. Ezek közül nz első s7Ónok Huszár Károly, aki a legutóbbi bombaküldési esetet (amelyről lapunk mns helyén számolunk be) teszi szóvá. A Ház pár (különbség nélkül elitéli a merényleitervet. A terrornak est a formáját Jogosnak nem ismerheti el. A nemzet föl-háborodásánál kell elaöpörnie az ilyen tettek elkövetőit a társadalomból. Mint keresztény politikus, tiltakozik a politikai orgyilkosságok rendszere ellen.
Közbekiáltások: A Nép csinálja az egészet.
Huszár: Reméli, hogy a kormány példát statuál és ezzel helyreállítja az ország nyugalmát.
A következő felszólaló Peidl Gyula. Mindenben osztozik Huszár fejtegetéseivel. Ha más országban történnek ilyen esetek — mert másutt is megtörténhetnek — a rendőrség két három nap alatt kézrekepti a tetteseket. Magyarországon azonban egy néhány ilyen
fajtájú bűnesetnél nem igy történt. Súlyos megtorlásra van szűkség.
Peidl Gyula után tíerky Gyula következik szólásra. Tiltakozik az ellen, hogy ez ellenzék ebből az esetból politikai tőkét kovácsoljon magának. Ne felejtsük el, hogy ilyen és ennél borzasztóbb terro risztikus jelenségek a kommunizmusban napirenden voltak.
Pakots Jó/sef beszél ezután. — Reméli, hogy er. az utolsó eset lesz és ez végre felnyitja n kormány szemét. Drózdy GvŐzŐ is hssonló szellemben szólal fel. Metkó Zoltán és Lélay Ernő hasonlóképen elitélik a bombamerényleteket.
Rakovszky Iván belügyminiszter reflektál az előtte elhangzott felszólalásokra. Ebben a kérdésben a Ház és a kormány között nem lehet ellentét. Itt egy közönséges bűncselekményről van szó, amelyet védeni igazán nem lehet. Ismerteti « bombák elküldésének történetét. Százezer korona jutalmat tűztem ki annak — ugy mond — aki a bombák elküldőinek a nyomára vezet. Nincs semmi hatalom, amely a kormányt és a rendőrséget megakadályozná • tettesek kézrekeri-lésében.
Ezután a Ház a napirend szerint a mérnöki rendtartásról azóló javaslat tárgyaláaát kezdi meg. Amíg ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalása az ülésteremben folyt, a
Ház folyosóján kinos incidens zajlott le. Drózdy Győzőt, előzőleg elmondott beszédének egy kifejezd séért Bogya János hátulról ököllel fejbevágta. Drózdy azonnal ráakart rohanni Bogyára, de a Nép dmü lap Lukácsevlcs nevű munkatársa elkapta Drózdyt éa dulakodni kezdett vele. Az odasereglett képviselők azután szétválasztották az egy-másra rohanókat. Drózdy Győző ezután bejelentette a Háznak mentelmi jogának megsértését. Ezután az elnök szünetet rendel el.
Szünet után az interpellációk következtek. Esztergályos János egy ujkécskei esetből kifolyólsg intéz interpellációt a belügyminiszterhez. Beszél azután a zalaegerszegi internáló-táborról ls. Csik József a mezőgazdasági munkátok helyzetéről, Szabó József, farkas Tibor, Saly Endre pedig az újpesti árviz ügyében interpellálják az összkor-raányt. Dénes István a földmlvelésügyi miniszterhez intéz interpellációt a nagybirtokosok késedelmes vagyonváltság lerovásának tárgyá-.bazu Ax.üiéa^cziítán kevéssel 4 óra előtt véget ért.
Báró Korányit kinevezték párizai nagykövetté.
Budapest, febr. 21. (Tclefonjelen-tés.) A kormányzó ur őfőméltósága báró Korányi Frigyest párisi nagykövetté nevezto ki.
A szovjetkormány eladja ■ cári kineaeket.
Prága, febuár 21. A Slovcnska Politika közlése szerint az orosz szovjetkormány végleg elhatározta, hogy áruba bocsátja az orosz koronázási kincsek nagyobb részét. Mindenekelőtt eladják a rendkívül értékes smsragdgyüjteményt, amely a perzsa sab smaragdgyüjteménye után a legértékesebb gyűjteménye az egész világnak. Ezután elad a srovjeikormány négy értékes rubint, amelyek valamikor Konstantin keletrómai császár koronáját díszítették s az egyiptomi faraók kincseiből való. Eladják továbbá a világ legdrágább gyöngyét; erz az a gyöngy, amelyről a hagyomány azt tartja, hogy egyike ama két egyenlő gyöngynek, melyek egyikét egvko-ron Kleopátra egyiptomi királynő ecetben felolvasztva megitta.
Végül eladják a régi cári trónt, amelyet drágakövek ékesítenek 25 kgrammoa súlyos és Anasztázia cárnénak, Rettenetes Iván legkedvesebb első feleségének az ágyát.
Az árverést márciusban fogják megtartani.
Eltemették Rnslnt.
Prága, febr. 21. Rasin dr. pénzügyminiszter temetése ma óriási részvét mellett ment végbe. A temetésen megjelent Massaryk köztársasági elnök és a kormány.
ialaj kozlom
1«3. február 22.
Németalföld munkásságának tiltakozása a Ruhr-vidék meg-szállása ellen.
Berlin, febr. 21. Hágai jelentés szerint a németalföldi munkásság több mint 20 nagy városbsn im pozáns nagygyűlést tartott, amelyeken tiltskoztsk s Ruhr-vidék megszállása ellen.
Ujabb kiutasításokra készül-
nek Jugoszláviában.
Bécs, febr. 21. Bécsbe érkezett megbízható jelentések szerint a szs-badkai, újvidéki, zentai rendőrségek bizalmas előterjeaztésben fölhatalmazást kértek n belgrádi belügyminisztériumtól, hogy az ország területéről kitilthassák aapojitikai-Isg megbízhatatlan személyeket. — Kétségtelen, hogy ez az akció Ismét s magyarok ellen irányul.
Antánttlsztek Litván fogaágban.
Varsó, febr. 21. Az itteni ántánt-misszió katonai tagjai, egy angol tábornok, egy francia őrnagy és két lengyel tiszt, aki őket kisérte, a lengyeleknek a litvánok elől való visszavonulásakor eltűntek. Valószínű, hogy litván fogságba estek. Az összeütközés a lengyelek és a litvánok közt ifjen véres volt. Számos lengyel került litván fogságba és sok elesett tiszt éa közlegény maradt a csatatéren.
Bombát küldtek Rassay Károlynak és Miklós Andornak.
Budapest, február 21. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Tegnsp este háromnegyed 8 órakor megjelent s Hungária-szálló előtt álldogáló Szabó Imre 166 os hordárnál egy alacsony, pelyhező bajuszu, szőke, sovány, zöldeskék kétsoroi átmeneti kabátot viselő fiatalember, aki barna puhakalapot viselt. A fiatalember átadott a hordárnak . egy csomagot, továbbá négyszáz koronát azzal, vigye el » csomagot Rassay Károlynak Fő-ulca 19. szám alatt lévő lakására, a válasszal pedig jöjjön vissza a Hungária-szállóhoz. Rassay Károiyné azonban gyanúsnak találta n csomagot és ezért értesítette férjét, továbbá ennek bátyját, akik közöiték a főkapitányság központi ügyeletével, hogy gyanús csomagot küldtek a lakásukrs.
Horváth Antal kir. rendŐrtaná-csos vezetésével a helyszínére rendőri bizottság szállott ki, amely megállapította, hogy az óvatosság helyeuvaló volt, mert a csomagbon kerek bádogdobozba rejtve, ugy-nevezeit^WŐllersdorfi nyers kézigránát volt, aminőt a háborúban az osztrák-magyar hadsereg használt.
Hasonló eset ismétlődött meg az Emke-kávéház előtt, ahol Wolszky József 568 as hordárt szólitotto meg fél 8 óra tájban egy felgyűrt gallérú,- borotváltarcu, magaster-metü fiatalember és átadott a hordárnak 200 koronát, továbbá egy körülbelül harminc centiméter hosz-azu és tizenkét centiméter széles csomagot, hogy vigye fel Miklós Andornak, a választ pedig hozza az Emke-kávéházba.
A hordár az Est szerkesztőségében átadta a csomagot Horváth Józsefné telefonkezelőnőnek, aki igen gyanúsnak találta a küldeményt. A csomagot bevitték a főkapitányságra, ahol megvizsgálták és megállapították, hogy ugyanolyan kézigránát van benne, mint a Rassayhoz küldött csomagban.
A törvényhatósági árvizsgáló-bizottság kifog szállani Nagykanizsára.
A nagykanizsai huiiparoiok a polgármesternél.
Nagykanhsa, f.br. 21. Z.I.vármegye törvén,hatósági .ága tudvalevőleg . mull hét folyamén t.rtott ülésében . hu. tájékoztató írét a következőkben állapította meg:
•. . . i , 440 korona
M"*.hu. eleje........... 480 korona
M,rh.hu. hátulja.......... 520 koron.
Borjuhu. eleje . \'. \'. ! ! ! . 1000 koron.
A aertéjhu. árát ellenben továbbra ia az.b.don h.gyt..
A nagykanizsai húsiparokkal ez az ármegállapítás eiyene.en kon.ler-nálta, mert a zal.egera.egl árvizsgáló-bizottság teljesen ,gyeimen k.vul bagyía N.gyksniz.7 speciális helyzetét, azt, hogy a kanlzaat marhavásáron egészen mások .z áll.tár.k, mint .z egerazegt piacon, .mi KanUssic.nl-trálls voltánál fogva érthető. Nem ia említve, hogy n mai áll.tvásáron I kiscelM Klein-cég ismét n.gyobb „ámu állatot vásárol, a tétel számára, ami szintén nem ki. mértékben befolyásol,, a. <>«•«\'•*•>• A k.ntzssi húsiparosok szerint - a mai áll.tár.knál - maguk tobbet fizetnek .z élőállat súlyáért mint amit az árvizsgáló-bizottság tájékoztató árként megállapított, ugy, hogy egyik sem kockáztathat,, meg hogy
vágómarhát vásároljon, mert minden kilogramm húsra, amit tá,ékozt.tó áron kimérne a kanizsai husiparoa — tetemesen ráfizetne.
Hogy ezen a tarthatatlan helyzeten sürgő. Intézkedés történjék, a nagy-kanlzfai husiparosok tegnap délelőtt felkeresték dr. Sabján Gyula polgármestert, aki előtt kifejtették, hogy emellett az árak mellett képtelenek a közönséget ellátni és kiszolgálni. Igaz, hogy a torvény kötelezi őket üzletük nyitvatartására és a fogyasztóközönség ktszolgálasára, de nem lehel a törvény célja, hogy önőnmagukat tonkretegyék.
Dr. Sabján polgármester — aki maga is belátta a helyzet tarthatatlanságát — azonnal telefonon érintkezésbe lépett Zalaegerszeggel is intervenciójának megvolt az az eredménye, hogy Kádi, I., az_ árvizsgáló-bizottság elnöke kijelentette a polgármesternek — hogy a közel jovoben a törvényhatósági árvizsgáló-bizottság néhány tagjával Kantzsara kt fog szállani, hogy u helyszínen vizsgálják meg a husipsrosok panaszait és a város különleges helyzetét és ezeknek figyelembevételével döntsenek. Kádár elnök e kijelentésére a husiparosok tervbe vett értekezlete elmaradt, mert bizva ügyük igazságosáéban, megvannak arról győződve, hogy a törvényhatósági árvizsgáló-bizottság végre szanálni fogja azt a lehetetlen helyzetet.
A .Zalai Közlöny" Kani.-sának speciális helyzetére való tekintette] már egy é* óta követelte Kanizsa városa részére a külön árvizsgáló bizottságot, ugyancsak ez volt a követelése a város vezetőségének — azonban mindmáig semmiféle intézkedés nem tőrtént még.
Itt a legfőbb ideje, hogy Kanizsa városának ezen követelését respsk-tálják és kivánságát sürgősen teljeaitaék. ( )
Nem lesz szünet az ovodákban.
Az ovodi«bizottság tegnapi üllőének határozata.
Nagykanizsa, febr. 21. A nagykanizsai városi ovodsbizottság tegnapi ülésén elhatározta, hogy az ovodákat a szokásos nyári vakáció idény alatt nem szünetelteti, dc a nagy dologidőre voló tekintetlel ugv a szülök, mint a ayermekek érdekében egyhuzamuvá teszi, ho^y ily módon lehetővé tegyék a mun kába járó szülőknek, hogy gyermekeiket a nagy dologidő platt is a kellő felügyelet és gondozás alá helyezzék és ők munkájukat zavar talonul és gyermekeik iránt való
aggódás nélkül végezhessék.
Az óvónők ilyenformán az eddigi két hónapi vakáció helyett csak egy hónapi szabadságot fognak kapni, ami természetesen nem befolyásolja sz ovodák egyhuzamu működését, mert kölcsönösen helyettesitik egymást szabadságuk tartamára.
Az óvoda-bizoltság-Dhatározatát — amely a nspközi otthon problémájának egy lépéssel való előbbre-juttatását jelenti — csak helyeselni és pártolni tudjuk. (*)
Mennyi Házasságot bontott fel egy év alatt a kanizsai kir. törvényszék?
A legtöbbet „hűtlen elhagyáa" miatt bontottak föl.
— Nagykanizsa, február 21. — Érdekes klmutalás foglalkoztatta a múlt napokban a kanizsai törvényszéket.
Számok — amelyek szürkék és egyhangúak, mint minden statisztika, de melyek mögött nagy tragédiák, szomorú eseményeit, letört remények, kihűlt tűzhelyek, vesztett boldogság és széttépet! rózsaszínű fátylak húzódnak meg némán, de sokat sejtetően.
A nagykanizsai kir. törvényszék területén a biróság az elmúlt évben ötvenkét házasságot bontott fel. Ebből 95 százalékban a házassági törvény 77. §-ának 2. pontja alapján — mint bontó okon ■ (hűtlen elhagyás) mondták kl az elválást A legtöbb esetben az asszony hibájából.
HÍREK.
I Várad? L. Arpádl
— - 1
A halál, amely olyijh .könyörtelenül szólította e\\ as utóbbi időben a magyar fcöiélet kiválóságait, istqét e)ragadott egy férfiút a tevékeny közszereplés fórumáról. Meghalt Várady Lipót Árpád kalocsai érsek. Halálával nagy veszteség érte a magyar katolikus világot, mert az elhunyt érsek képzettségével, rátermettségével egyike volt a főpapi testület legkiválóbbjainak és elhunytával egv büszke Ívelésű pálya ért véget. Nagy tudás, megértő sziv. hajlithatatlan kötelesség-tudás jellemezte ezt a főpapot, aki n kalocsai érseki székben annyi nagy előd után is rövid IdŐ alatt kivívta magának hiveinek és papjainak szeretetét és ragaszkodását. Jótékony,szíMpiejedelmien bőkezű főpap volt, aki e£ész sorát létesítette egyházmegyéje területén n templomoknak, az iskoláknák és egyéb táisadalmi intézményeknek. Már hosszabb idő óta betegeskedett. Szívbaj gyötörte, amit a bolsevista uralom alatti állapotok is siettek benne kifejleszteni. Betegségét, mely a hotalmas termetű főpapot a* utóbbi időben már teljesen megtörte, az Ur papjához méltó türelemmel és megadásnál viselte egéizen halála pillanatáig. Temetése tegnap ment végbe a katolikus világ és közéletünk nsgy-jainak óriási részvétele mellett. Az ÖrÖk világosság legyen méltó jutalma
— Időjárás. Tegnap és ma ismét havazott hazánkban. A fagy gyengült. Helyenként csBpadék várható lényeges hőválto/ás nélkül.
— A megyéspüspök adománya. Dr. Rott Nándor megyéspüspök EodrŐdi Sándor költő síremlékére 10.000, a főiskolai hallgatók segélyezésére 40.000, a pap s.\'ig segélyezésére 50.000, a veszprémi krresk. iskolának 40.000 koronát adományozott.
— Kováts tanár előadása. Vasárnap este 6 órakor kezdi meg Kováts Antal kegyesrendi .főgimnáziumi tanár a magyar drámairodalomról szóló sorozatos előadásait a Roz^onyi utcai tornacsarnokban, melyet erre a célra teljesen berendeztek tt u terem fűtésinek kérdését is megoldották. A következő hetekben minden csütörtökön és vaiárnap lesznek előadások a legkülönbözőbb tárgykörökből. — A részletes tervezetet irgkÖzelebb fogjuk közölni. Kováts tanár összesen 6 előadást fog tortani.
— Nóvák képviselő adománya. Nóvák János földbirtokos, v. országgyűlési képviselő á nagykanizsai evangélikus templom átalakítási költségeire 50.000 koronát adományozott. — Nóvák képviselő nagylelkű adománya minden ékes szónnl szebben beszél. Amint Nóvák János mindenkor a komoly cselekvések bátor férfla volt politikai téren, ugy * jótékonyság terén is a tettek embere. Vtjha minél többen^kővetnék Nóvák János nemes példáját.
— Dr. Orováné hangversenye a Casinoban. Dr. Orováné Bodó Klári budapesti hangversenyénekesnő éa herren/eld Panni hegedümü-vészpő sikerült együttes hangVer-aenyt rendeztek a Gnslno dísztermében, melyet mfcgas zenei kultu* ráltaágu közönség hallgatott végig.
lffillfibruár 22
sálaí koslohi
t)r. Orováné Bodó Klárit ismeri eléggé a kanizsai közönség, hitzen Városunk szülötte, sok kellemes éa élvezetes órákat szerzett már • kanizsai publikumnak. Kellemes, meleg színezetű orgánuma, előadásinak bensősége — a disztingvált müveltaégü közönséget viharos tapsra késztette. Különösen tetszettek Mendelssohn : Elláa oratóriumának : .Hóre Israel" c. áriája és a Dienzl-dalok. Herrenfeld Panni fiatal he-gedümüvésznő ate mélyében egy el-Ismerésreméltó, kitűnően iskolázott Is nagyszerű technikájú fiatal tehetséget Ismertünk meg, akinek a tegnapi szereplése után itélvo nagy jövőt jósolhatunk. Minden egyes szám* után a tetszés zajos kitörése nyilvánult meg a hallgató ar.g körében. Különösen Bich: Airjét és Hubay : Zephirjét játszotta művészi tökéllyel. A két művésznőt előadásuk után még sokáig ünnepelték. / (")
— A püapöhi biztos előadása. Gazdag Ferenc püspöki biztos, akinek szónoki tehetségében nem egy h\';>en volt már alkalmunk gyönyör kődni — vasárnap délután 5 órakor a Keresztény TisrtvUelőnők Egyesülete által rendezett előadáson a Keresztény Otthonban nagyszabású előadást fog tartani a szociális kérdésről. Az elnökseg szívesen lát vendégeket is a szavalatokkal és zeneszámokkal kiegészített vr-ulmapi előadásokon.
— A tegnapi hetivásár élénknek mondható. Az állatfelhajtás várakozáson felüli volt. Egy jó tehénért borjúval együtt 250.000 K-t, vtgómarhrfért 125. 130, 140.000 K t, fejőstehénért 200—225.000 K t, h .romnegyedéves süldő sertes pár-jfért 32.000 K-t, egyeves süldő párjáért 42—44.000 K t kértek. A
i kiszeli Klein-cég kb. 30 állatot vá-
* sácolt a jóvátétel részere.
— Holttnny ilvánitua. Cseh Németh József zolabéri cipész, aki 1883 ban született, Cs. N. József é Nóvák Róza fij, Rid\'ics Anna férje, a 48. gyalogezredből 1914 ben eltűnt. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.)
— Pályázatok. Írnok-végre-hfjtói állásra Batit községben, 1923. febr. 25-ig a szekszárdi főszolgabíróhoz. 2 fogházőrmesteri állásra a pestvidéki tszéki fogháznál, 2 hét alatt a pestvidéki kir. ügyészség elnökéhcs.
— A fényűzési értékhatárok felemelése. A pénzügyminiszter egyes fényűzési tárgyak ér-tikhatárát felemelte. Az uj rendeltet szerint hangszerek 20,000 szőnyegek négyzetméterenkint 6000, postaértékcikkek 100, síremlékek
" felillitási költséggel együtt 75,000,
színes cserépkályhák felállítási költséggel együtt 120,000, férfikalapok e* sapkak 8000, női kalapok 16.000.
bútorfélék 9000-160.000, belföldi pipereszappanok kg.-kint 1500, belföldi bor kümérés esetén 200, palackokban, u palack árát is bele-számítva 300, gyászkosxoruk 1000, esernyők 6000 koronáig\' még nem esnek fényűzési forgalmiadó alá.
— Ismételt utasitáa a kivándorlás szüneteléséről. A belügyminiszter legújabban egy rendeletben Ismét felszólította a vármegyei, városi, járási hatóságokat, hogy az Észak Amerikába való kivándorlás engedélyezése julius l-ig szünetel.
ffl Ezért ismételten szigorúan utaaitotts a hatóságoké, hogy aemmiféle kivándorlási kérvényt ne terjessze-
Jm .. aek fel éa a további intézkedéaig ne fogadjanak el.
Az uj lakástörvény tervezete.
— Milyen lakbéremelés várható? —
Budapest, február 21. Vass József népjóléti miniszter elkészült az uj lakástörvényjavaslat tervezetével. A törvényjavaslat a lakáskérdésnek egész komplexumát foglalja magában és a fokozatos felszabadítás alapján^állva teszi meg intézkedéseit. Az u; lakásíörvényjavaslat három nagy elvi kérdést rendez:
I. A nagylakások felszabadítása. II A kislakások béremelése. III. Az üzlethelyiségek felszabadítása régóla vajúdó és ugy a háztulajdonosok, mint a lakók érdekeltségei részéről hevesen vitatott kérdéseit — A törvényjavaslat az eddigi állásponttal szemben mindenesetre radikális és messzemenő változtatásokat kiván életbeléptetni. A minisztertanács elé terjesztett terv szerint:
1. Május 1-től kezdődően a hatszobás és nagyobb lakások felszabadulnak a lakbéremelési tilalom alól és ezekre nézve a háztulajdonos teljes rendelkezési jogát visszanyeri. A bérleti szerződéseket felmondhatja, illetőleg a béreket tetszés szerint felemelheti.
2. Hatszobásnál kisebb lakások bérénél az uj törvényjavaslat szerint ismét béremeléseket enged május 1-én. A rendelet bizonyos fokozatos kulcsot állapit meg, amely magasságban a legutolsó bérekkel szemben 50 százalékos emelést is elér.
3. Az üzlethelyiségek felszabadulása november 1-ére következik be, addig csak jelentékeny béremeles eszközölhető, amely béremelés a kisebb lakások béremeléséhez viszonyítva nagyobb.
— Orvosi hir. Dr. Welvárth D.-zső csecsemő- és gyermekorvos rendeld, o 11—I2ig és d. u. 3—4-ig. Nádor-u«ca 10. szám slatt.
— Orsik a csehek a magyar határt A Neue Pressenek jelentik: Ru«zka Krajna Magyarország felé eiŐ határát a csehek katonti őrizet alá helyezik. A határt szakaszokra osztják föl és minden szakasz megkapja a muga 20—30 főnyi őrségét, amelynek élén egy törzstiszt áll. Minden őrséghez egy csendőrt és határőröket osztanak be.
— As amerikai szeretetcsomagok. Marcinkó József amerikai plébános Budapestre érkezett tizenkétezer csomaggal, amelyet az amerikai magyarok küldöttek itteni hozzátartozóiknak. A plébános a képviselőházban tárgyalt a keresztény képviselőkkel, miként osszák azét a csomagokat, ami rövidesen megtörténik.
— A Vatikán a cönakulum megbolygatáaa ellen. Rómából jelentik: A Chikago Tribüné itteni levelezője síról értesül, hogy a Vntikán tiltakozik azok ellen az ásatások ellen — amelyeket egy archeológiai misszió a palesztinai kormány engedélyével a Slon hegyi cönakulum (azutolsó vacsora terme) alatt folytatott, hogy megkeresse Dávid király sírját. A Corviene de Itália cikket ir erről a . kérdésről és azt hangoztatja, hogy Olaszországnak meg kell akadályozni a cönakulum megbolygatását.
— A hittérítés eredményei Kínában. Az egyik olasz lap közli, hogy az 1922. év folyamán nyolcvanhatezer felnőtt kínait téritettek a katolikus- hitre. A kinai katolikusok száma ezzel eléri a kétmilliót.
— Gyúszrovat, özvegy Viola Adolfné folyó hó 20-án elhunyt Nagykanizsán. — Temetése 22-én délután 4 órakor lesz az izr. temető
halottasházából.
— Felülfizetés. A Nsgykani-y.sai Csizmadia Ipartársulat f. hó 3-án tartott táncmulatságán még felülfizetni szívesek voltak Gáspár Testvérek 1000 koronát. .
nél. kiknek gyengeségét a hasi azervekben fÖlmerü\'ő >avarok okoz zák, a FERENC JÓZSEF keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését, s tiszta fejet és nyugodt alvást teremt.
— GrQnberger Sándor, Főnt 11. sz. alatti férfi és női dlvat-áruházftt rumbnrgi vásznakkal éi a legjobb minőségű valódi angol zeflrekkel bővítette ki. — Fehór-nemüeknek mérték utáni készítését is vállalja.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilli&nsokat és érmeket a legmagasnob napi árban veszek. — Frled Jóxsef ékszerész, Sugár ui í. szám (frő-ut és Sugárut sarok.) 4 középiskolát végzett Hu tanulón felvéteti*.
Alulírottak ugy a ssiát, mint a kiterjedt rokonság nevében mély fájdalommal tudatják, hogy n felejthetetlen édes jó anya, testvér, anyós, nagyanya, és rokon
özv. Viola Adolfné
szili. Welsx Lujza
folyó hó 20-án este 8 órakor áldásdus életének 65-ik évében, övéinek nagy bánatára, jobblétre szenderült.
Drága halottunk hült tetemét f. hó 22 én délután 4 órakor fogjuk a helybeli izr. temető halottas házából utolaó útjára kisérni. Nagykanizsa, 1923. február 21.
Nyugotf|«k béklbant
Viola Lajos, Jenő és Poroiy;-syenMktl. özv. Lendval Samnnó szül. Welsx Terézia nővére, 3ohe/erkJ^auea v«jj. Viola Lajoanó, Viola I Perencné menyal. Viola Mlkaa, dr. Viola OáÖn, űr. Viola Vllmoa \' sógorai, Lilly, Nada c, Margit oookál.
— Nyilvános nyzfttfáa. A Jóssá, kir. hcrc«g Szanatórium Egjrasülat 19.\'3f í.bniir 3-lkI ♦stílyéó bufTst mtgviltís elmén gyüjióivakeo adakoztak : (Folytatás) Ultim t.tp"tné Leteny*. dr. SchlalíTer, Kaszjar Llrja, Hoffm.nn , és Frank, dr. Friad ()dónné, Po\'gár Zslgraood. DautJch JSzsaí, Cslsm.dla Vilma, Kigykaotzsal Bankagyosülat, Gross és Társa. dr. Horgtr Miksáoé. Hokzer Usstó. dr. lUiphta Jcnó, U zló Zsigmondéi. Huntária Seprőgyár. Sch«lb«r Jossot, Obirolk Kdéné, Surgoth Miksiné, Pollák Jóstéf, OroM Kirotyní 00-600 K. Miltéoyl Gyu-Unó. Kartcr Miksiaij Kcicheníald Gyuláné, dr Hajdú Gyük *(XJ—t tO K, Lichtao»Ula Mór, Htoch La«slóoi 0— 3S0 K, Koész Józsofné, Berény) Árpád, I.utlix Dezső, Strém ós Kl«l<», S/enos Dezsőivé, Harmat és Herrnstein, W«i»S Ernő, K«ufm*an Manó. H«U>i Jozsafoo, Kévész Jánosné, Szabados Rózsi, dr Kt^och Aladárué. Fraak Vilmosai, Som >Kyi ZsigmoivJné. dr Vass Zo\'.táooé, Győrfly Jánosoé IWhm A\' talné, dr. Ország I.ajosné, dr RolfachUd S.muaé, dr. Gods Lipót, KarJos éj Steinar, dr. Schw^rcs Károlyné. Pctrics F«rcncné, l.Lhlaostoin Al-bertné, özv. Szegő Gy\'uláné, Skopál Xfilil. Hatász Manó 3.IU-300 K (Folytatjuk).
— Uránia. CsütörtAkóa és péntókao: .Baboruht*, bájos lománc K.liforoia rég-mu\'.t napjaiból. Fósurapbcn M.vry Pickford, aki annyi kelv.-sséget ós dóiul visz a lUrnbc, hoiry att életíi-ak l«n««bb .UkijAsivi tasti. A Ilimben agy mást váltogatják a lag izgalmasabb és a Ugqúghat bb jtleiMUk Kiséró laiisor: .Sannit, u kugUz^baa", \\igjáták i falvooásban.
— Próbálja majf ön is és nieggyű-sóJik róla, hogy a FILtPP barisayakót\'-déjé-fc«n békobali anyagból készült harisafák, zoknik a fogUttós hbak é\\ ugyaoazon síinü é. muii>>«RÚ rarautbcl bArmikor magfajsl-totók. Siombaihply, Saáil Kálmán-utca u.
- Üvegezést és kltteléat
(khtelési jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken Vojnovits Jenő Magyar-utca 24.
— Uránia. J5n Horogn II. része.
- ^adbőrökot, nyúl. róka. stb. Ug-magasabb árban vassaz Szabó Antal
f«*yv«rker*skedó.
- A Vl\'ájf-mozgó ma és holnap mutatja bc a nínict Atmirodalo-n ogvik kiváló rem«k<t a .Fcgycnc leánya* cimüt egy kitűnő vigjitek kis«rcléb«n a onci születésnapja*. — Szombaton és vasárnap egy nagy clr<u«s attrakció kaiiil bemutató.-« olass mii-vészekkel. Jojye^tesscn jos/ct elő a világhírű fraaola lllmlicz a .Joc«lya"-b«z
A kalocsl éraek temetése.
Kalocsa, febr. 21. Tegnsp délután három órakor az érseki székeskáptalan felső kápolnájában ravatalozták fel Várady L. Árpád kalocsai érsek holttestét, majd négy órakor az érseki alsó kápolnában Horváth Győző dr. püspök — jelenleg káptalani helynök — beszentelte a holttestet, amelyét azután a megyei papság vitt át a főazékea-egyházba, ahol újra felravataloztiUc.
Ma reggel kilenc órakor kezdődött a temetési szertartás. Csernoch János bíboros hercegprímás rekviemet tartott nagy segédlettel Ezután következett az abszoludó, amelyet Csernoch János bíboros hercegprímás, Schioppa Lőrinc pápai nunclus, Fetscher Antal győri püspök, Hanouer A. István vád püspök és Zadravecs István tábori püspök mondott. A gyászmenet ezután kivonult a székesegyházból, megkerülte s templomot és s hátsó bejárston át vonult l« a kriptába, ahol elhelyezték a holttestet.
A temetési szcrtsrtáa hatalmas közönség részvételével folyt le. A kormányzó képviseletében Soós Károly altábornagy, a kormány képviseletében Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter jelent meg. Résztvett a szertartáson Sréter István tábornok, Brém Lőrinc püspöki helynök, Széchényi gróf nagyváradi püspök képviseletében, Csiszár!k János, Preazly Elemér dr. főispán, Petri Pá), Breuer István és még számos előkelőség.
ZALAI KOZLOKY
1923. február 22.
Károlyi Mihály birtok.lt .1 koholták.
Budapest. febr. 21. (S.ját tudó-
sltónk telefonjelentéae.) A Károlyi Mihály vagyonelkobzás! perének folytatólagos fötárgyalását ma dél-elölt nyitották meg. Rövid zárt tár gyaláa után Horváth Dénes, a kincstár képviselője — Hoffmann Gy&rgy zendülés! perét Umertette, amely világot vet Károlyinak a katonatanácsban való szereplésére.
Aca Jenő éa Nagy Vince védők cáfolják ezeket az adatokat éa az elkobzáai pSr megeaünletéaét szorgalmazza. Ezután a Dlaz-féle béke-szerződés körülményeit Ismertette. A kincstár képviselőjének felszólalása után a biróaág határozathozatalra vonult viaaza.
Negyedegykor hirdette ki dr. Oawald látván kurlal bíró tanácsa a királyi törvényazék ítéletét Károlyi Mihály vagyonelkobzás! pőrében.
A királyi törvényszék Ítélete az, hagy Károlyi Mihály gráf égést vagyona az államra száll azért, mert elkövette az 1915. évi XV 111. t.-e-ben foglali felségsértés és hűtlenség hun-tettét
A kommnnlata bányáazok
újra dolgoznak Frsmcla oraxágban.
Páris, febr. 21. A kommunista
bányáazok azakszerveteiben tegnap elhatározták, hogy a Mosel-vidékl bányaterület munkásait felszólítják a sztrájk megazGntetéaére. Ezzel a francia bányáazaztrájk véget ért.
Megfagyott .nsber.
Budapest, febr. 21. A fogaskerekű vaaut melletti alagútban egy hatvan év körüli férfi holttestet találtak. A rendőrorvoa megállapítása aze-■ int az öreg ember megfagyott s ez okozta halálát. Holttestét .<_ törvényszéki orvostani intézetbe vitték.
közgazdaság.
Valuták éa devizák:
N.polcon 10200, Font (London) 12360-13IsT Dollii (N.w-York) ~
&ncú rranlí (Puls) 16S-1". Un) 13-14\'5. OUa líra (MU.no) 18I-1S7. OsstHk korona (Bén.) 385 -406, W (Wra-12—13, Szokol (Prijz) 30-34 Svije S (ÜUM,) 616-635, Dini. (Zipib)
M^SÍ, L«»ey«l OW 7 ZQrlchl zárlati
Brftn t-32 Aaiwlai 21020 HolUnJl., Hsa-York 629-50 London 2«7, Piill 3255, Mit.no 2630, Piíís 15-82. B»»«-pest 19 21, Zijrib 507. Vus<S I 40. Wt.n »Í4. S.élla 340 0..uik bílr.075W
Termény Jelentéai
Eos. (Tlis.vldéki) 13000-13100, .SJ»b 12600-13000, ross 8200-8300, uksr~nj"P.s 850M700 lörirp. 8100-3500, sab 8200-8300, teoseri 79 JO-SIOO, t.pt< 14000—14600, korp. 6150 - 6200, köles 3500-8900.
Budapesti állatvásári
Mihsbo. I. r. ejti.sbeo 470- 600, Utalj. 620-640, eleje 440- 689, II. r. 320—420. hitalj. 3H0-460 Növendék mubs: !■ nnásskan 4«M80, borin (úlott bírb) 740-750, Késsle : oJh. 176, .Udi» 130. - Nave^dék auzb. 10 .Udi. -. borjo 37,.Udí. 37, Mub.-ból 690—830, borjobdr 1050-1100.
Sertéaváaár ■
F.lh.jli. 1100, Slk.lt dítlg 600, Orsj -Kő,ép 685, K6*>r> •■ 880
Z4, 900, Sx«tonn. 790, L.b. bns 700.
Értékek:
M.i-y.r hitel 22650, Ontrik bitet 3500, llassl 5700, J.lzilog 460, Leiiimllotó 2«00, Kereskedelmi Bank 34000 M.JJU-01..S 800. Efeocilni 22 -O00, Druche 45500. Alt.-linos isin 229.000, Ssissviii 45000 Sdgó-Urjinl 70-500, Urlkinyl (85000, Rím. 11900, SchUck 15200, Gnttminn 26500, N.ftcl 7000. 0.Q|c 123O0, Klotild 8400, M.ftysr cukor 450 0.K), Adri. 72000, Atlantlk. 0750, Ktrilysor 7400, Botnyik.Ajrir 1650, Llp-tik 3400, Phúbu. 7760, Vsam. Villamos 9000, CU.1U 7150, Konkordi. 7650, Déli Vssut 10000.
Felelős y.erkesztö Benedek Rezső
Öxt. Hegedd. Antalná szül. Denca Anna a aajál, valamint alulírottak nevében is szomorodott azivvel tudatja, hogy a szeretett -férj, teatvér éa rokon
Hegedűs Antal
nyűg. m. kir. caen.SrtörzaSrm.at.r
folyó hó 20 án d. u. 1 órakor hosszas szenvedés után életének 40. évében az Úrban críndesen elhunyt ,
A megboldogult fSldi maradványait f. hó 22 én d. u. ■\\ órakor fogjuk . Magyar-utca 89. azámu 2yászházból a róm kath. hit-vaTíá. szertartásai szerint bea.entelt.toi és utolsó útjára kiaérnt Az engesztelő azentmiae-áldozat a megboldogult elkludvéért I folyó hó 23 án d. e. 8 órakor fog a szentferencrendlek plébánia
templomában az Urnák bemutaltatni. 1 Nagykanizsa, 1923. február 21.
Nyugodlék békében l
HeredOa Ojörtty és neje ssül Király Márt, Hecedlts Vt.cc éa neje szül. Fach. Toríz t.slvfail, iU.lv. sogomíi
Leaolcsóbb bewésárlésl forrás a
« _ _ »
városépito
n FRUNZ malom mellett.
Cement, mész, fliP". épületfa, deszka, léc, szeg. •• Szőlőkaró.
Városi Iroda: Nagykanizsa, Irinyi Mlktós-uUa 33.
^pró hirdetések
Klcaeréln^m baUtoobo«lári rilUmat. N^yksnl-
ttfaW SdlS hliért Níoxth F«.n<r- BéUK»;
Bocfír. N«m«ih vtlls, VswikUcj._ 0>I>
~ Xr»k<.r-oknö ke.^ reNétetjk fU^ i. t IQ-H _______
esah\'lMl vaW MftXtl >«íny ,nWl\' HreDcUrál. h0M»J biwor»l**oaí\'» -,W«n cxríckt - KlíeAeo »«. I^etölec homo*y-vnjy K.l.u.ea*\'\'*" m-Biuo. Idö^bb uraál
hiilartáat vrietM- r.Ktí. m»te*yri«» aienat. Borttia Jalianna, M*rtoopu«i«» Váéttly. U. p. FeUfiaet*^-
WcIkt *ípcy»» koeélst keres.
t*kiM(6«hetA bár
érc* leány t» J áres fiu tn«IM <S> lnt«Ulr*»«
____va^y majyar ktaat »a«ny fchrtuOk 6tr. &4nc«r
J6iMfoénáÍ. Kti(s>öd)-utc* l». _
R keresetadó törvényben
elfilrt
Illetmény betB J.gyzék Alkalmazó ttok nyllv.n-
tartá.1 könyve RaktárUönyv Pénztári napló Megrend.láa.k könyve Anyagnyilvántartó.!
könyv Any.g éa árnbe.zerzáal
könyv Forgalmi adókönyv
s minden misfélo
Üzleti könyv
Ugjobban ksplutó
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- és p«pirkcr©»ke<tósíb»o
naoykanizsAn
olcsó,
meri jó, nx elsőrendű anyagból
Argent János
modtra clpéjiüiJ»t<b«a kí«llt dpi Nagykanizsa, Oeák-tér 1.
Állandó«n raktlroo kcx»e\'. (JoJkomU í»kel« íj «*ino» bvx, siarvM, »«tl-
lop, Ukk, »e-jom is bitnonyclp^k.
Gyermekcipő "" Különlegességek!
A Isiutkh is leiolcsébb olvasm<ny i
„NYUGAT"
régi pétdfcnyaxAmaL
Ara darabonként 50 kor.
Minden sxim ogy«n!5 értékű n icgértékc-Mbb könyvvel — 160 külömböz6 izím. Megr«nd«lhct6 u pénz elúzetes bekúlJéií mcUett *
„HYUGOT" kiadóhivatalában
Budapest, Vilmos csáaz*r-ut Sí.
a«lseasig«t k«zsé« küzlOnc teszi, hogy * község tuUJdonát \'képező egy darab h*roin éves é* e«jr J»r»b A évei levágásra alkalmas
elsőrendű _
felyó hó 35-én, vasárnap dél •lÓlt 0 órakor n helyszínen eladatni fog KÖSJégl «lélj*r6i*|.
BIKA
QUITTNER ARTHUR
«JJ5 ÍK5E.TSSSSv. wg;
SUZL vlláattást .aaatákak, motorok, oatllárok, jMtt ííiínínt t.l.fon.k, oaangia á. jal.í- 1
JT-.Ti.v.v r.l.z.ralésit, ka.tily-TUlamhnrlW berendel »aát. Hlníon írnf tíSmoí^mnnkilitolz tíoraan .szk»zSlt.ta.k. Ss.kaz.rttan "ájsl iootoro ™njrat*k-r°ssl*a^t- Uln^.nn.ml égik rakjon. .
noqosooqooooooo oo oooooooooqooooooo
Könyvnyomdai munkát ♦ Könyvkötészeti munkát 5
8 8
u. m : Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba ágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tarlós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fő-ut 13
30c
P
III
aO
Nvomctott a laptulaldonosok : Zalai ál Gyarmati kSnyvnyomtUlábac.
62. évtoiynm
Nagykanizsa, 1923. február 23. Péntek
43. szám.
Hl.lk.uXMl *« klKlóhlT»t»l 1».
Iptorubu-T*l»(oi 78. »»Am.
Egyes szám ára 10 korona.
KISDsattel t»ki Bgr h1n»prm SOO. - K Bírom h6a»»r. UO.— K
Á zászló becsülete
Piros mini a vér színe, fehér mint a liliom becsülele, zöld mint. a reménytől duzzadó tavaszi mező : ez a ml zászlónk, a magyar zászló. Sok éven át lebegett Jelelte egy mogorva sas, sárga kémszemekkel fekete szárnyakkal: az osztrák lobogó. Sok éven át, csak titokban szereiketlük, csak lopva ábrándozhattunk el igéreles színei előtt, s volt olyan idő, amikor még rágondolni is veszélyt felentett. Azután mégis csak megjelent idehaza : ékessé tette házainkat, s beszélt nekünk magyaroknak. A szellő nyelvén in-* telt: „ne féljelek testvérek, él a hármas szin és meg nem hal soha". A háború sok véres ütközetében csattogó golyózáporban néztek fel rá a magyar fiuk, s ilyenkor a zászló beszélt, beszélt, de beszédéi nem érthette, csak az, aki magyar, aki fia annak a szerencsétlen népnek, amelynek oly tok-sok gyásza volt és van, de oly sok dicsősége is.
A kommün bukása után a Nagyúr csapatainak élén, lengeti hármas ígérete, maga alá gyűrte a vörös lobogót és reményre tüzelve a megpróbáltatások kohójában összeper zselt nemzetet. Azóta is sok vihar szántott ál rajtunk, sok megaláztatást viseltünk el fogcsikorgató türelemmel, de a zászlót nem engedtük. Tartjuk magasan, olyat} magasan, hogy szinei átvillannak a csonka határokon és megdobogtatják elszakadt véreink szivét. wPiros hajnal, fehér álom, zöld remény* • ..
Magasan tartja ezt a zászlót nemzeti hadseregünk, jövőnk reménysége, jelenünk pihenő párnája.
Mert mi i$ a nemzeti lobogó ? Nem színes rongy, ahogyan némely körök szeretnék elhitetni, nem az l Egészen más, sokkal több / Örök szimbóluma a zászló a nemzeti életakarásnak, örök emlékeztető az ezeréves magyar mull eseményeire, hivó harsona a jövő felé vezető történeln.i útra. Ahogy édesanyánk képe, nem bemázolt papiros, de szent emlék, meri eszünkbe hozza azl, aki nekünk a legédesebb, f-lidézi értünk való fáradozásait, ránk pazarolt szeretetét, ugyanugy a ncmzrti zászló annak a másik nagy édesanyának a kéjre, akinek mindannyian fiai vagyunk, akinek szolgálatlal tartozunk, akinek életéért, ha kell oda adjuk a magunk életét: a magyar hazának. A zászló rövid összefoglalása mindannak, ami sziveinket megdobogtatja; emléke a nemzet! nagy fiainak éppénugy, mint a hazai rónáknak, zugó erdőknek, méltóságos folyamoknak.
Magyar testvétek; ez a magyar zászlói hrre gondoljatok és tisztelegjetek az ősi szimbólumnak l
Az angorai nemzetgyűlés a lausannei javaslatok ellen*
A keleti helyzet még mindig nem tisztázódik Az angol csapatszáliitások tovább folynak.
Konstantinápoly, febr. 22. (Expressz távirat.) Annak dacára, hogy Izmed pasa optimiszlikusan nyilatkozott a lausannei ántánt-feltételek elfogadásáról, a helyzet tisztázottnak még egyállalán nem mondható. Az angorai nemzetgyűlésen ugyanis a legutolsó jelentések szerint nagy elledzéke lesz a lausannei megállapodások elfogadásának, s igy megtörténhetik az, hogy dacára Mustafa Kemal békés hajlandóságának, a háborút a törökök mégis meg fogják kezdeni. Erre az eshetőségre egyébként az angol diplomata körök is el vannak készülve, s ezért a csapat, muníció és élelmiszer szállítás angol részről szakadatlanul folyik._
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, febr. 22. (Saiák tudó
sitónk telefonjelentés*.) A nemzetgyűlés msi ülése tizenegy óra után néhány perccel kezdődőt}. Szci-tovszky Béla elnÖk a tegnapi incidensre vonatkozva kéri a Házat, hogy a parlament méltóságának megfelelően, lehetőleg minden képviselő tartózkodjon a személyeskedéstől éa viharok felidézésétől.
Peidl Gyula beszél ezután a napirend előtti felszólalásában visz-szautasit]a Zsirkay Jánosnak reá vonatkoztatott kijelentéseit. Zsirkay aki szociállsta volt, ma a .Nép" cimQ lapnak a belső irányitója. Ec egy határozott és nagyfokú züllés. (Nsgy zsj.)
Zsirkay János szólásra emelkedik, de a baloldal állandó közbeszólásokkal lehetetlenné teazi, hogy egyetlen mondstot is elmondjon. Végül is azt kiáltja a szociálisták felé: Hitvány népbolonditók, mire áltslános zaj támad a Ház minden oldalán, mire Zsirkay leül. Következik a mérnöki rendtartásról szóló törvényjavaslat tárgyaláss, amihez elsőnek Peyer Károly szól hozzá. Ellenzi a törvényjavaslatot. Hasonló szellemben beszél Rolhenstein Mór is. Ez a törvényjavaslat teljes egészében a reakciót szolgálja. Rupert Dezső következik szólásra ezután aki blzonyitja, hogy a javaslat rendelkezéseivel a legbecsületesebb embereket is ki lehet zárni a mér nökl kamarából. Miután több szónok nincs, elnök a vitát bezárja és lPalkó Lajos kereskedelemügyi mi-niszternek adja át « szót. Védi n javaslatot az ellenzéki felszólalásokkal szemben. A javaslatnak az a célja, hogy elősegítse a társadalmi konszojldációt.
Rassay Károly külön véleményt jelent be, ami után az elnök szavazást rendel el. A Ház általánosságban elfogadja a törvényjavaslatot, majd az elnök napirendi indítványt tesz, aminek elfogadása után az ülés 2 órakor bevégződik.
Kelety Dénes a miniszterelnöknél.
Budapest, febr. 22. Kelety Dénes, a Máv. elnöke, mint a Közszolgálati Alkalmszottsk Nemzeti Siövet-aágánek elnöke, ma délben kihallgatáson jelent meg Bothlen István gróf miniszterelnöknél, akivel a tisztviselők helyzetéről és az utóbbi időben egyre fokozódó drágaságról tanácskozott.
A bombnügy további fejleményei.
Budapest, febr. 22. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A fővárosi rendőrség teljes eréllyel nyomoz a legutóbbi bombamerénylet ügyében. Ma délben kihallgatták Rassay Károly nemzetgyűlési képviselőt, aki többek között szt is elmondta, hogy Kertész József ügyvéd nemrégiben közölte vele, hogy merényletet készitenek elő ellene. A fő* kapitányság intézkedésére előállították a megnevezett ügyvédet, akinek vallatását szonnol meg is kezdték. — Az Est szerkesztősége, illetve Miklós Andor főszerkesztő, a mai napon elhatározta, hogy a tettesek kézrekeritőjének egymillió korona jutslmat tüz ki.
Százezer koronás adomány ■ z árvízkárosultaknak.
Budapest, febr. 22. (Telefonjelentés.) Gróf Károlyi Istvánná az újpesti árvízkárosultaknak 100.000 koronát adományozott. Rakovszky Iván belügyminiszter azonnal intézkedett az összeg felosztására az árvízzel sújtott Ínségesek között.
Nemzetgyűlési képviselők
■ zalaegerszegi Internálótáborban.
, Budapest, febr. 22. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) A nemzetgyűlési képviselők ma eate 9 óra perckor indultak el a Keleti pá* lyaudvarról Zalaegerszegre, shová holnap reggel 9 óra 24 perckor érkeznek meg. Az egész napot a baraktábor megszemlélésére és a
panaszok meghallgatásárs fogják fordítani. A küldöttségben 20 kormánypárti és 11 ellenzéki képviselő van. A küldöttséggel utazik Kószó István államtitkár és Nádassy Imre országos főkapitány Is.
Németországban ismét felélednek az Orgesch-szervezetek.
Berlin, febr. 22. A Rota .Fohne cimü kommunista lap feltűnést keltő közleményt hoz, amely szarint s porosz kormány és az Orgesch szervezetek között jóviszony\' állott helyre és a kormány minden módon előmozdítja az Orgesch-sxerve-zetek működését és fegyverről való ellátását. A kormány részéről álli-tólsg Severing porosz belügyminiszter és Seect tábornok, a birodalmi hadügyminisztérium katonai vezetője állanak érintkezésben az Oe-gesch-szervezet«kkel éa akciójukról állandóan jelentést tesznek M porosz és q birodalmi kormányoknak. A cél az, hogy ax Orgesch-szervo-zeteket föltámasszák, sőt ellássák. Legközelebb a polgári lakosságot is figyelmeztetni fogják arra/ hogy a nemzeti erők fólfegyverxése és mozgósítása folyamatban van és kérni fogják, hogy szt a mozgalmat semmivel se zsvsrják meg.
Interpelláció a vasárnapi mnnkaszOnetrőL
Budapest, febuár 22. Dr. Haller Józaef a nemzetgyűlés legközelebbi interpellációs nspján Interpellációt fog mondsni a vasárnapi munkaszünet hiányos végrehajtásáról.
Minden irányban biztosítva van a szénellátás.
Budapest, 1923. február 22.
ÍK. E. K.) Az ország összes ipari érdekképviseletei ankétet tartottak a szénellátás kérdésében, smelyen megállapították, hogy sz Ipsrfej-lesztés szempontjából elkerülhetetlenül szükséges a széokorlátozások eddigi rendszerének megszüntetése. Adatszerűen bizonyították, hogy egyrészt a belföldi széntermelés olyan stádiumban van, amely az Ipari és egyéb szénszükségletek nsgyrészét biztosítani képes, másrészt nem fenyegeti a Ruhr-meg-sz^llás Magyarországot axxal, hogy az import-szén behozatala körül fennakadás történjék. Az Ipsrl érdekeltségek megkeresték felterjesztésben a\'budspesti Központi Kereskedelmi- és Ipsrkamsrát, mint föléjük rendelt hatósági fórumot, hogy járjon közre a kormánynál aziránt, hogy az országos szánollá-tást korlátozó rendelkezések érvény-telenltessenek, smivel kapcsolatban
ZAl»Ai KOZLOMY
l»23. ferruir 23.
a szénblzottság működése Is redukáltassák. A Kamara ezt a nagyjelentőségű problémát a legközelebbi ülések napirendjében tűzte ki. Szükségesnek tartottuk illetékes helyen kérdést Intézni az Ipari érdekeltségek tőrekvértl ügyében, ahol a következőket mondták :
— Kétségtelen, hogy széntermelésünk eljutott már arra a színvonalra, ahonnan további emelkedés már csak tu\'forsxlrozott többtermeléssel lehetséges. Ez a fokozás is bekövetkezhetlk, ha a bányák olyan helyzetben lehetnek, hogy a bánya környékén uj munkáslakásokat építhetnek, tehít ujabb munkáscsoportokat állíthatnak munkába. Az ország teljes szénellátásá-nak a hazai bányák termelése azonban nem adja ki a teljes fedezetet. Minden nagyarányú termelésűnk dacára, a zavartalan szénellátás dolgában feltétlen szükségünk van további szénimportra, még pedig körülbelül évi hatszázezer tonna külföldi szénmennyiségre. A franciák Ruhr-vidéki akciója nem zavarja a mi behozatali ellátmányunk ügyét, mert külföldi szenet Msgyarország egyrészt Cseh-Szlováklából, másrészt a lengyel állami szénbányák porosz szllézisi szénterületeiről ksp.
— Az azonban megállapítható, hogy szénellátásunk az ezután következő Időkre vonatkozólag biztosítottnak tekinthető és ilyen körülmények kőzött a kötött országos széngazdálkodást meg lehet szüntetni.
— Egészen biztosítottnak akkor tekinthetjük a szénellátást, ho az ipari vállalatok vállalkoznak arra_, hogy üzemükhöz közepes minőségű aienet is fograk használni, amivel a jobbminöségü szén háztartási célokra máradhnt. A szénbányáknak pedig kötelező Ígéretet kell tenni arra, hogy az államvasút síénszűk-ségletét teljes egészében fedezni fegják, mert ellenkező esetben u szükségletnek külföldi szénnek csak részben való pótlásával is az a helyzet következnék be, hogy kénytelen lenne az államvasút a kiadási többletet ujabb szállítási dijszabós-emelésekkel fedeztetni.
— Fontos momentum az országos széneilátás dolgában a mező gazdasági ipar és a mezőgazdasági gépmunka szénellátásának biztosítása is. Az Országos Szénbizottság statisztikai számadatok alapján megállapította azt a szénkontingenst, amelyre a mezőgazdaságnak minimálisan szüksége van. — Ennek a kvantumnak a biztosítását is vállalni kellene nagyrészben a hazai szénbányáknak. Bár vannak egyes mezőgazdasági gépüzemek, amelyek üzembehelyezéséhez csak elsőminő-ségü, tehát iipportáh porosz S7én alkalmas. A most folyó gőzeke szántási szénelosztás is importált szénből történik nagyobbrészt.
Dsgontte tábornok parancsa n német miniszterek letartóztatására.
Essen, febr. 22, Degouttc tébor-nok parancsot adott ki, amely megtiltja a német minisztereknek az újonnan megszállt területen való tartózkodását. A rendőrközegeket és egyéb nyilvános szerveket utasltja, hogy a minisztereket, ameny-nyiben a területen tartózkodnak, tartóztassák le és adják át a megszálló csapatok katonai bíróságának. Ha ez nem történnék meg, akkor az illető városokat és községeket megbünteti.
Az árvizsgáló Bizottság felfüggesztette
Kanizsa területére a megállapított tájékoztató húsárakat
A törvényhatósági!Árvizsgáló Bizottság elnökeJajlíján^^
Nagykanizsa, február 22. Megírtuk tegnapi számunkban, hogy dr Sabján Gyula polgármester intervenciójára a zalaegerszegi törvényhatósági árvizsgáló bizottság elnöke Kadar J. elhatarozta, hogy a közeljövőben személyesen kiszáll Nagykamzsara, hogy a helyi viszonyok alapos áttanulmányozása alapjan döntsön a kanizsai husipárosok kérelme tárgyában. Ma délután azutan meglepetésszerűen a fél 2 órai vonattal érkezett Kantzsara Kadar elnök és egyenesen a vágóhidra hajlatot!, ahol eppen Deutsch es Weltner kanizsai husiparosok marháit vágtak le.
Kádár elnök azonnal leméretett magának mindent, meggyőződött arról, mennyi volt a vágómarha élő súlya, mennyi az elet, mennyi hus kerül tényleg kimérésre egy-egy marhabol es miután dr. Kauíman Lajos közigazgatási tanácsnok, iparbiztos es dr. Mátyás államrendőrségi fogalmazóval tanácskozott, elhataiozta, hogy a törvényhatósági árvizsgáló bizottság legutóbbi ülésen meg állapitolt tájékoztató húsárakat Kanizsa város területere mindaddig felfüggeszti, mig az árvizsgáló bizottság ebben az ügyben érdemleges döntést nem hoz. Az árvizsgáló bizottság határozatát Írásban küldik meg ugy a városi hatóságnak, mint a husiparosok-nak. Az Árvizsgáló Bizottság elnöke szemléje alkalmaval meggyőződött arról, hogy a husiparosoknak maguknak kilogrammonként 540, 500, 580 koronájába kerül a prima marha élősúlyban, tehát azon az áron, amit a zalaegerszegi bizottság megállapított — képtelenek a kanizsai mészárosok a hust kimerni.
A nagykanizsai husiparosok elhatározták, hogy mindaddig, amig az Árvizsgáló bizottság meghozza határozatát — az elsőrangú marhahús elejét 560 K, hátulját 600 K-crt mérik ki kilogrammonként. A silányminöség-l hus persze olcsóbb lesz.
Az állatorvos már a vágás alkalmával osztályozni fog,a a hust, prima és silányabb minőségűre és a husiparosok ezen osztályozás alapján kötelesek a hust kimérni. A rendőrség szigorúan ellenőrzi közegoivel ennek betartását._ Q
A gyermekgyilkos Fehér kegyelmet kapott.
A kúria halálra Ítélte. — A Uormiinyaö monkoioalmexctt D»kl.
•n első b\'rósiij iléletét. Dr. Ktn-di figyelmezteti .z öjazetört gyilkost, hogy bár megérdemelne a halált, meri »z » vérlázító kegyetlenjén,
HÍREK.
A gyermekgyilkos Fehér János ügyében, kit o nagykanizsai kir. törvényszék mult év március 13-án kötél általi halálra itélt, tegnap hir dette ki dr. Kenedi Imre táblabíró, kir. törvényszéki tanácselnök a kir. kúria Ítéletét. Megdöbbentő látványt nyújt, mikor az erősen meg bilincselt gyilkos szuronyos őrének kíséretében a tárgyaló terembe lép. A közel egy évi halálfélelem, meg talán az „akkor" elnyomott lelki ismeret vádló szava — teljes=n megtörték a valamikor haUlmas szer-vezetü embert. Ma már csak árnyéka önmagának. Roggyanó léptekkel váns.orog a biróság elé, beesett, fakó arcán az életnek, a léleknek semmi nyoma; réveteg, üres tekintettel néz magu elé nz itéletkihir-detés alatt. Dr. Kenedi tanácselnök fölolvassa előtte n kir. kúria végzését: A kúria 1922. december hó 6 án kelt intézkedésével jóváhagyta
.ímellyel szerenc\'étlen kisfiát eltette láb alól, méltó a halálra. A kormányzó ur őfőméltósága ózonban irgalmas volt hozzá, mert a kiszabott halálbüntetést folyó évi február 12 én kelt legmagasabb elhatározásával életfogytig tartó fegyház büntetésre változtatta. Adjon hálát ezért az Ur Istennek, ds foglalj imáiba kormányzó urunk nevét is, mert ha az ő nemes szive meg nem könyörült volna rajt, a bírósági Ítéletek szerint 24 óra alatt a kötél általi halált kérlelhetetlenül végrehajtják. Valószínű azonban, hogy meg a fegyházat sem fogj*, sokájg bírni, mert nem tételezHttő fÖ>, hogy összeroppant organizmus; a súlyos büntetés terheit huzamosabb ideig birhotná. (h)
Egy fiatalember öngyilkossági kísérlete.
Forgópisztollyal mellbe lőtte magét.
Nagykanizsa, febr. 22. Lik József huszonegy éves Gyár-utca 1. szám alatt szüleinél lakó géplokatossegéd. aki a „Mercur" vasgyár r. t.-nél van alkalmazásban, ma délelőtt egy hétmilliméteres őbnagyságu forgópisztollyal mellbelőite magát. Az életunt fiatalember szivének irányította a revolvert, de ugyiátszik a golyó a mellcsontban mrgakadt és igy nem okozott rögtöni halált, hanem rendkívül súlyos sérülést. A gyorsan előhívott mentők a fiatalembert szüleinek lakásáról a közkórházba szállították, hol a rendőrség egyik főtisztje nyomban kihallgatta a súlyosan sérült életuntat, aki a tett okáról minden felvilágosítást megtagadott.
Érdekes, hogy Lik József tegnsp este egy nagyobb társasággal még a Furment-féle vendéglőben jókedvűen mulatott, majd hazament szüleihez és senki sem sejtette, hogy minő sötét tervekkel foglalkozik.
A rendőrség megindította a vizsgálatot aziránt — ml indította a 21 év«s fiatalembert az öngyilkosságra. Azonban alapos a feltevés — hogy reménytelen szerelem késztette a semmivel sem menthető, elítélendő cselekedetre. Állapota válságos. * (*)
— IdŐjáráa. Az elmúlt napokon egész Középeurópában fagypoat alatt volt a hőmérséklet. Hszánk-bnn n fagy erősbödött; éjjel több helyen meghaladta a hideg a tiz fog Celiiust. A havazás csaknem mindenütt megszűnt; a hóréteg egyes helyeken husz centiméternél is magasabb. A továbbiakban változatlanul hideg idő várható, sok helyütt csapadékkal.
— Orvosi hlr. Dr. Welvárth Dezső csecsemő- és gyermekorvos rcpdcld. e 11—12-ig és d.u. 3—4-ig. Nádor-utca 10. szám alatt.
— Az ügyvédi kamara hírei. A zalaegerszegi ügyvédi kamara közhirré teszi, hogy Szenes Dezaő Nagykanizsa, dr. Büchler Mór Zalaegerszeg, dr. Csonk.* József Csurgó, dr. Pázmány Jenő Kis-keszthely. dr. Szent Gály Faur Aurél Keszthely, dr. FriU József Zala egerszeg, dr. Prack István Nagykanizsa, dr. Lápossy Hegedűs Zoltán Csurgó, dr. Bjbtsav JenŐ Zalaegerszeg. dr. Lengyel lyjnre Kaposvár, dr. Poór Sándor Aladár Ko-posvár, Bakos Géza Nagykanizsr, Bruck Alajos Zalaegerszeg és dr. Richter Béla Letenye székhelylyel az ügyvédek lajstromába bejegyeztettek. — Dr. Anderka Elek Kaposvjr, dr. Molnár Izidor Kaposvár, dr. Oláh ódön Kaposvár, TViolnár Alajos Nsgyatád, dr. Crosz Jenő Nagykanizsa, Bsrkóczy Károly Sümeg. Poór Sftidör Kaposvár elhalálozásuk, dr. B»um Béla Nagybajom, dr. Pichler Gyula Perlak a kemara területéről történt eltávo zósuk, Árvsy L*jos Zslaegerszeg önkéntes lemondás folytán a névjegyzékből töröltettek. Dr. Chllkó Sándor székhelyét Kerkaszentmik-lósról L-n»ibe helyezte át. — Dr. Oláh Ödön kaposvári ügyvéd irodája gondnokául dr. Fekete Gyula kaposvári, dr. Grosz Dezső nagykanizsai ügyvéd irodája gondnokául dr. Rapoch Aladár nagykanizsai, Birkóczy Károly sümegi ügyvéd irodája gondnokául dr. Schmidt JenŐ sümegi ügyvédek rendeltettek ki.
— A Casino Petőfi ünno pélye. A Caaino Petőfi ünnepélyének fényes névsora a közönség körében a legnagyobb érdeklődést váltotta ki és természetes, hogy ezen nagyszabású hazafias és kulturális estély jegyeit már javarészben elkapkodták. A végleges műsora követkelő: 1. Emlékbeszéd: tartja Pakots József. 2. o) Jövendölés ; b) Beszél a fákról a hus ő»zi szél; c) Szeretlek kedvesei. Paulai Erzsi. 3. Petőfidalok: a) Szeretném itt hagyni . . . Hubay Jenőtől; b) Zöld leveles fehér . . . Lányi Ernőtől; c) Temetésre szól az ének . . . Dr. Kovács Sándoitól; d) Rózsabokor a domboldalon. Hubay Jenőtől, Orováné- Bodó Klári. 4. Petőfi elbeszélések: felolvassa Pakots József. 5. a) Szép napkr-letoek viránya lelkem; b) Egy gondolat bánt engemet; c) Szeptember végén; d) Elet vagy halál. Paulai Erzsi.
— Az iparosság figyelmébe. A m. kir. kp. statisztikai hivatal 1923. évi munkatervébe, az 1897. XXXV. t. c. alApján felvétetett az 1923. évről tecltzelt kisipari üzemi és termelési statisztikai adatgyűjtés is, mely a kézmű- és kisiparosokra is ki fog terjedni. Hogy az iparosság az 1923. évi termelésükre vonatkozó kérdéseket, illetőleg pontos választ adhassanak, kell, hogy
1923. február 11 2.A
LA1 K025LUK / 3
1923 elejétfii megfelelő f61 jegyzése ket vezessenek. A statisztikai hivatal tudakolni fogja, hogy s kisiparos üzemében 1923. év folyamán felhasznált világító és tüzelő anyagok mennyiségét, külön részletezve a világítás és külön a hajtó erőre felhasználtat vagy a kemence fűtés és kovács tűzhöz használtat. Az 1923. év folyamán felhasznált nyers anyagok és félgyártmányok mennyiségét, valamint az üzemi anyagot és megjelölve azt it, hogy belföldön vagy külföldön lett-e beszerezve az. L?gfonto»abb része az adatgyűjtésnek az 1923. év folyamán termelt iparcikkek és javítási munkák, szóval az üzleti for-galom kiterjesztve ezt a borbély, vandéglős stb iparosokra is. — Tekintettel a fentjelzett adatgyűjtés rendkívüli fontosságára és országos rrdekérev felhívjuk iparostársaink figyelmét a rendeletre aszal, hogy »z 1897. XXXV. t. c. biztosítékot nyújt arra, hogy a begyűjtött adatok szigorú bizolmasan kezeltetnek és sem közvetlenül, sem közvetve xdóztatáai célra fel nem használtainak. Az Ipartestület elnöksége.
— A kanizsai huslparoaok ma délelőtt 11 órakor fontos értekezletet tartanak az Ipartestület he-I yiiégében, melyre minden kanizsai husiparos kötelességének tartsa megjelenni. Elnökség.
— A Nagykanizsai Keresztényszocialista Egyesülőt f. hó 23 án pénteken este 7 órakor az Egyesület helyiségében fontos ügyben választmányi ülést tart. — A választmányi tagok pontos megjelenését kérjük.
— A Dunántuli Blokk és Széchenyi Szövetség fnxiója. A Dunántuli Keresztény Főiskolás Szövetség, (másnéven „Dunántuli B!okk") a dunántuli ker. egyetemi hallgatók eme legszámottevőbb és rddig is nagy munkásságot és eredményeket kifejtett és elért fr^yesülete fuzionálni fog a magyar ifjúságnak egy régi erős egyesülete az nPrszágos Széchenyi Szötjelségget4. Igy n nemzeti gondolat jegyében törhetetlen kitartással munkálkodó 2 erős ifjúsági alakulás egységessé válva, minden tekintetben összeforrva sikereseb-b;n fog tovább munkálkodhatni és dolgozni a magyar ifjúság és a magyar haza érdekében. A fúzió következményekép a „Dunántuli Blokk" csoportjai átveszik a Széchenyi Síöv^tség már jóváhagyott alapszabályalt, helyiségeit, mig a Széchenyi Szövetség át fogja venni a Dunántuli Blokk jelvényeit, szi neit (kék-piros-arany) és eddigi csoportokként! beosztását. Az igy megerősödött ifjúsági szervezetre jelentős munka vár az uj Magyarország kiépítésében és a magyar ifjúság céljainak megvalósításában, amelynek bizonyára kitűnően meg is fog felelni. Mint értesülünk, ifj.. Tamás János, a nagykanizsai főiskolások elnöke nagy elfoglaltsága miatt állásáról lemondott.
— Gőzgépkezelök vizsgája. A gőzgépkezelők és gőzkazánfütők legközelebbi képesítői vizsgái folyó évi március hó 2 án fognak megtartatni. A kellően felszerelt kérvények a ker. Iparfelügyelőséghez cimzendők.
— Magyar bíróság Is Ítélkezik a menekültek fegyelmi ügyeiben. A kormány rendeletet bocsátott ki, amely arról gondoskodik, hogy az elszakított területeken az ellenséges megszállás előtt vagy annak tartama alatt elkövetett
I fegyelmi vétségek tekintetében a
A franciák a német adókat is maguknak akarják behajtani.
Berlin, február 22. (Éjfélkor érkezett.) A franciák a megszállt területen mindent elkövetnek arra nézve, hogy az adókat is megszerezzék maguknak. A, német birodálmi kormány erre rendeletet adott ki, amely megtiltja a Ruhr-vidéki lakósoknak, hogy az adót fizessék. _
menekült birák, ügyészek, birósági tisitvlselők és közjegyzőkre vonatkozólag a Csonka-Magyarország területén működő fegyelmi biróság is eljárhasson.
— Eltűnt repatriálás! Íratok. Kolozsvárról jelentík nekünk: Az erdélyi román kormányzó egy igén kínos jelenségére jöttek rá a ko louvári repatriálást főnökség ro vancsoUsskor. Kitűnt, hogy az ősz-szes 1920. évben történt repatriálások ügyiratai elvesztek. A kor. mány a legszigorúbb vizsgálatot rendelte el, amelynek során megállapították, hogy ezért a példátlan közigazgatási bűnért Foeriu erdélyi lakáshivatall diktátort terheli a felelősség. A lakosság. Verében óriási az elkeseredés.
— Berlini színházak díszelőadása a Ruhr vidéki menekültek javára. Bsrlinböl jelentik : Az összes berlini színházak hatalmas keretű díszelőadásokra készülnek, amelyek dátumát a kormány fogja hivatalosan megállapítani. A azinházak díszelőadásainak dátuma ezúttal nemzeti ünnep is lesz. A díszelőadásokon jelen lesznek n kormány összes tagjai, n kancellár és a birodalmi elnök. — Az előadások egész jövedelmét a kiutasítottak felsegitésére fogják felhasználni.
— Házasság. Stoifel András és Slepanek Mariska Budapesten házasságot kötöttek.
— Hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy esti foglalkozásra felvétetik. Bővebbet Gyenes füszerkeres-kedőnél, Városház épület.
— Nyilvános nyugtázás. A Jói«of kir. herceg Szanatórium Kgresulet 11* 3 február 3-ikl estilyén boffet megválta* cimin gyújiőiveken adakoxltk (Folytatás) Szibo wtván, Száva Nándor 260- \'-\'■•> K, Sórley Zsigmond. Beck Bil», Krámmer Ignác, Réc>ei Ferenc, Schnitzer Géxa, Deutsch Lajos, Zwcig Ferenc, K»ufmann Károly. Vogl Gén, Oan* Nánúorné, Adám Wóbert <bt* Wilheliu Stndowé, l\'apo István, Mechner Kdéné iiuksz Ci zkárne, Strem Vilmosné, Varga l.ajos, Guttmann V ktörné, Atmuth Sándor, Hamburg Miksáné, Blumenacheln Ferenc. Wohraf Sándor. K\'reou z Kálmán. Baitha Miksa, W\'ülner Lajos, Mair Júzicf. Kálmán Leó, d:. Schichtanz István, Friedem F., l\'aukné, Stern József, Szafc> Ferenc, Mclczer Bóhm Antul, Velecz F.dcné, Cutli Arn «ldné, Halmos és Pollik, l\'.r.-d l\'ivadainé, Tibolt
1.ajos, Hécvci Samuné, «>r. Szekeres Jóxsefné, llettlheim Áladat né, Böhm Jenő, Sáfrány _ Iván, Minch er Sándor, Kövess Jenóné, Eóri Szabit Jenónc, Ki.-ily S>ndorné, Fried Jjzsof, l.lumen«chtin Vilmo>né, Valics De-zsóné, dr. KolhschUi J.kabní, Osot* M-riska, Kerozty Gezánc, t.citner Km 5. M.talicsné, Weiszberger Kálmán, l.ukits Ferenc, dr. Jandl Fcrencné, Stremir. Szabó l>t vinné, Masihanzker Lipót, özv. ofcnbeck Kátolyité, Megyessy, Zidor, -Ír. Mjtzovszky P.áliné Báhnt\'Gyu\'-a SCO 10\'J K, Neuleld Ödönné, Grdss-M\'ksáné, Orossváry t.yuláné. Vékássy Károly, Kbhler l.ina, Balaton Testvérek, Kertész \'l.sjosné, Székely Nándoini, Elclinor, Orbín Aladár, Kivész l.ajosné, Zsoldos (iyula ltO—ISO K (Folytatjuk).
— Hamiafogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabj) napi árban veszek. — Fried József ékszerész, Sugár-ut
2. szám. (Fö-ut és Sugár ut sarok.) 4 középiskolát végzeU/ifü. tanulónak felvétetik.
— Üvegesést és kltteléat (kittelést jótállással) legolcsóbban vállal ugy helyben, mint vidéken Gaál László Árpád-utca 7.
— Uránia. Még csak ma, pénteken: .Babaruha*, bájos tománc Kalifornia régmúlt napjaiból. Főszerepben Mary Plckford, aki annyi kedvességet és derűt visa e Almbe. hogy azt életének legszebb alakításává teszi. A Ilimben egymást váltogatják a legizgalmasabb és a legmegh.it ibb Jelenetek. Kísérő műsor: .Senn\'et, a kug\'.izóban*, vígjáték 2 felvonásban.
— Grünberger Sándor, Főnt 11. sz. alatti férfi és női divatáruházát rnmbnrgi vásznakkal és a legjobb minőségű valódi angol zeflrekkel bővítette ki. — Fehér-nemüeknek mérték utáni készítését is vállalja.
— A Világ-mozgóban még csak ma lesz látható a tegnap nagy sikerrel bemutatott a .Fegyenc leánya* cimü remek miisor. Szombaton cs vasárnap pedig .Uraus, a Herkules* c. nagy és kal-nlos cirkusz attrakció, valamint .Jerry moxiszinísz* c. ame-tika burlesxk kerül bemutatóra — Jegyeztessen elő a nagy francia Ilimhez: „Jocelyn*-hta jegyet, mert már is csak korlátolt számban kaphatók a jegyek.
— Próbálja meg ön la és meggyőződik róla, hogy a FILIPP harisnyakötődéjé-ben békebeli anyagból készült harisnyák, zokoik a legtartós-bbak és ugyanazon sxinü és minőségű pamutból bármikor megfejel-hetók, Szombathely, Széli Kálmín utca 6.
— Uránia. Jön Horogé II. réaze.
Korányi Frigyes bacanje.
Budapest, febc. 22. (Telefonjelentés.) Korányi Frigyes báró ny. pénzügyminiszter a magyar kormány újonnan kinevezett párisi követe ma délelőtt megjelent a parlamentben és a párisi utazása előtt bucsulátogatáat tett Bethlen látván gróf miniszterelnöknél.
Korányi Frigyes báró ezután a parlamentből a várba ment, ahol Horthy Miklós kormányzó fogadta magánkihallgatáson. Olaszország és Franciaország
szerződése a Ruhrvidék kihasználására.
London, febr. 22. Az angol lapok ma azt s feltűnést keltő, hiradáat közlik, hogy Olaszország és Franciaország között szerződés készül a Ruhr-vidék kihasználására.
Vámügyi konferencia leaz októberben Genfben.
Genf, febr. 22. A népszövetség tanácsa október 15-ére Genfbe nemzetközi vámügyi értekezletet hívott össze. Az értekezlet "célja: a vámkezelés egyszerűsítése, illetve uz erre vonatkozó óhajok, határozatok vagy egyezmények kidolgozása. Díjszabási kérdésekkel, vagy kereskedelmi szerződésekkel nem foglalkozik az értekezlet.
Az előkészítés során a kormányokat előzetes nyilatkozatok tételére kérik fel és az egyes memorandumokat május végén minden államnak megküldik, ugy, hogy az októberi értekezleten minden tárgyalásra kerülő kérdés tisztán fog állani a résztvevő kormányok előtt.
A értekezletre « népszövetség tagállamain kívül Németországot, az E^yeaült-All amokot. Mexikót és Equadort is meghivják. A meg hivottak sorából egyedül az orosz srovjetkormány marad ki. KI lesz az uj kalocsai érsek?
Budapest, febr. 22. (Éjfélkor jelenti tudósitónk.) A kalocsai érseki szék legkomolyabb jelöltje Ernszt Sándor dr. nemzetgyűlési képviselő, pápai prelátus.
Készül a házszabály revízió.
Budapest, febr. 22. (Saját tudósitónk jelenti telefonon.) Az Egységes Párt jogügyi bizottsága ma délután ülést tartott, amelyen megjelent gróf Bethlen István miniszterelnök és Rakovszky Iván belügyminiszter. A bizottság a házszabálv-revizió kérdésével foglalkozott és konkrét javaslat kidolgozására egy 7 tagu albizottságot választott, mely rövid Időn belül a jogügyi bizottság elé terjeszti a házszabály-revizió tervezetet.
Delcaase meghalt.
Nizza, febr. 22. Delcassé volt francia külügyminiszter ma délelőtt hirtelen maghalt.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták és devizák:
N.poleon 10000, Font (London) 13W0— 18W0, Dollár (New-York) M96, —
Francia frank (Paris) 173-183, Márka (Berlin) 12-t) -14, Olasz líra (Milano) 136—142, Osztrák korona (Bécs) 335—405, Lei (Bukarest) 13-14, Szokol (Prága) 81-88, Svájci frank (Zürich) 530-650, Dinár (Zágráb) 28—28, Lengyel márka (Varsó) 7 00—800.
Zürichi zárlati
Berlin 2 35 Amsterdam 210*80 Hollandia, NawYock 631-00 London 2504, Pária 8205, Milano 2575, Prága 15.76, Budapest 17-75, Zágráb 510, Venó 1 40. Wleo 074. Szófia 340 Osatrá* bély. 0 76 00
Termény jelentési
Bum (Tiszavidéki) 13100-13200, egyéb 13000-13100, rozs 8200-8400, takarmányárpa 8i00-8700 sórárpa 8100-3500, sab 8200-3300, tengeri 8000-S200, repce 14000—14500, korpa 5200 5250, köles 8500—8900.
\' Buda pesti állatvásár i
Marhahús I. r. egésxbeo 470-600, hátulja 5*0-640, eleje 440—580, IL r. egészben S20—420, hátulja i60—400, eleje 270—340 Növendék marha: I. r. egészben 460-480, borja (olött bőrb) 745-760, Készlet: Nagymarha 114, eladás 62, — Növendék marha 8, eladás 2, borjú 86, eladáa 40, Marhabőr 670-675, borjubőr 1060-1100.
Sertésvásár i
Felhajtás 1100, Elkelt délig 460, Oreg — Közép 645, Könnyű —, L r. 690, II 610 Zsír 910, Szalonna 300, Leh. hna 700.
Fetetős szerkesztő Benedek Rezső.
Házeladás.
József főherceg-utca 34. szám alatti
magánház
foglalható 2 szoba, előszoba és konyhával, elutazás miatt, készpénzfizetés mellett 2,350 000 koronáért sür
gósen eladó. — Bővebbet ugyanott.
Az ismert kitűnő zamata
asztali bor
ismét kapható
literenkint 70 korosáért. De ez megint bori
£gy kiló dió 136 kor
bruhcsics jüzsef assasr1
SUűál-UT 53. S2ÍM. - Talaloouie: Itt. 3 drb liJttuU taaj<ui<e« Ult^rfliHUe*
Modernül újonnan berendeaett
Üvegciilzoló és tükör-
■iiAaaMal " n- kdaSna«g. ürc
gyaramai ge*ek.a«ataloaok.buto-roeok <!• 4plt4izck ügyeimébe ajánlom. RIvállalok mlndennemC takOrklaalUát,
Taubar Sándor Szombathafy, n,«wr km* l
VWínyteteppe: nemben. íiee
zalai közlöny
1923. február 11 2.ALA1 K025LUK / 3
Tavaszi újdonságok olcsó árakon
Kisfalud! és Krausz
érduh"Syn az Arany Kakashoz, Erzsébet-tér 21. 88?
NAGY VÁLASZTÉK!
be
Bel- és külföldi női\' Costüm és ruhaszövetek a legu|abb óiuatszlnekben. Férfiszöuet uióonsdgok. fauelcott. csikós al|- és ruhakelmék, Bourberry kelmék, cérna grenaöinok és Etami-nok. mosó és tiszta gyapiu uoil öe lainok, színtartó mosót? és öirnőiik
Olcsóság férfíszövefmtr. 3500
Regenhart és Raymann világhírű damaszt és lenáruiból óriási raktár!
Saját érdekében ajánljuk, hogy\' szükségletét most fedezze!
Legolcsóbb bevásárlási forrás a
városépítő
A FRANZ MALOM MELLETT.
Cement, mész, gipsz, épületfa, deszka, léc, szeg. •• Szőlőkaró.
Várod Iroda: Nagykanizsa, Zrtnyl Miklós-utca 33.
Apró hirdetések
rt, <.: N<Uf. S4m
a Mateobc^Url
SVrrxlh »ill«. Vaut-
S\'Umal. Nífj-»nl-> FeftoíW BiUlon-6*»S
Irorl-I *yi»k»nM»fc«6 fctsM <tlr«utft IMeii
Bi,t«)t* ffío-níWr- Ct«n|eryui " - Jdm-^sí. e. t io-ii

Cíob a kUdCfctn
r»iy\' Ve
A«<*r—éli Mptvt fc\'.rrfwkk ro j»*mtAroen«. IIIMV tr,^ Irodti mvnkikM I. »<««•«l l«U. J«k*" ittni ItSíi .jtoUt<*UI Ke«kr Jw>0 t% Pirin e*g«l
Ht,»dt (*eo*>. Érti
Miflyar
fiat-
r. U Ba«lap««l k4i>rla*10««(e. Taorlt fjutmulraktár. teheráru fuvarozás, nxemely-luvaroráa, Javítóműhely, bcnztn árualtia. Telop: TkMl\'UUs. Telefon -. 183. lRasgató*ÁK: fő-u* t. BasAr-ApUlat. Telefon 350.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Részvénytársaság NAGYKANIZSA
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
wlsvasaték barandaső vállalata Fióküzlet éa műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca Fóüzlet: BUDAPEST, VI., Ó«utca 38. - Telefon: 151-13.
Cl.i\'CIl-.liinli mindennemű vlxrexeték berendexd.lbnunkálatokat, uCymlnt modern tlVailalUnK fflrddaxoba, moKli <« cloaeCberendexíaeket, derítő (• axennyrtxtlaxtlto berend.xísek, csatornáxdaok, .»l»4-ayoni4 kutak, kOIOn háti vlxvexetík réaxére sxolráló automatikusan mOkCdő asfratlru berendeléseket. kftxpontl (Otía ís nielec»lx bereudexíseket »«Ját (árvetésünk axerlnt. , „
„ . mlndenneraO rlxvaxeték caflrcket, ríx armatúrákat, Öntött-
Rdktárun tartunk . vu xornáncoxott *s bddojr fürdőkádakat. vörösre* lOrdrt.
kályhákat. fayence mosdók <a closetokat, mindennemű háitartást cikkeket, b*do*-árukat, xománeosott konyha edényeket, borásxatl cikkek, axőld permetexdket.
Javításokat és átalakítási munkálatokat szaksztrQen és olcsón aszkBzIOnk.
Keresek rtiegvételre perzsa, smyrna és egyéb
szőnyegeket
Ajánlatokzt „Legmagasabb ár" jeligére a kiadóba.
OLCSO,
mert jó, ez elsórcndü anyagból
Argent lános
■ottra clpászttz\'.ttébaa készíti cW
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan rakUroo késsel dolgoiott fakele és sslnex box, chovreaux, szarvas, suti-lop, lakk. sslyero és birsonycipík.
Gyermekcipő különlegességek I
BUZflT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áron.
KORFÁT
nspl ir alatt árusiluok.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
S6rz4oyíl«: >"utar«
Telefonsaim ! 193.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
h.tí.áglUg .ng.4ály.«.tt villany..or.lö Tn|pfnn 1
NAGYKANIZSA, KOLCSEY-U. 17. IG,ei0n-
Elv.lUl
Vllkffiu.l v...tik.ír, motorok, oalllárok, w w - v.l.mtnL t.l.fonok, oi.ngdk é. J.U6-ki..«lák.k f.l.x.r.lá.át, kcuMly-vlllunháritó b.r.nd.x*.6t, Mlndgn-nemö vlll.mo. mnnkil.tok ryor..n .i«lt5i8U.tn.k. Sx.k.xorl.n »4s»l motorok ojr.t.k.ro..l4«6t. Hlns.nn.mil egok rnktáron.
Telefon:
394
|Nagy vászonvásár!
1 Egész vég vételnél nagy engedmény ! Legnagyobb szövőpamut raktár!
singer józsef és társa
divatáruházában Erzsébet-tér
Nyomatott a laptulaldonosok: Zalcl ás Gyarmati könyvnyomdájában
A nemzetgyűlési képviselők a Zala-egerszegi internálótáborban.
Zalaegerszeg, február 23. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A nemzetgyűlési képviselők csoportja ma délelőtt fél 11 órakor érkezett meg Zalaegerszegre, ahol az állomáson Czobor Malyas polgármester, Herbst alezredes es a tábor parancsnoka fogadták a képviselőket, akik azonnal a tábor megtekintésére indultak. Részletes vizsgálat és alapos tanulmányozás tárgyáva tettek az internálótábor életét, meghallgatták a panaszokat és az az egyhangú vélemény alakult ki, hogy az internálótaborrol terjesztett hírek nem mindenben felelnek meg a valósagnak, miután ott a rend, a bánásmód, az ellátás tekinteteben a viszonyok egészen normálisak. __
A közalkalmazottak flzetáa emelése.
Budapetl, febr. 23. A közazolgá-lati alkalmazottak méltányol éa minden tekintetben indokolt flzetée-emeléil kérelmét n.inbzterközi hi■ zaUság tárgyalta a tegnapi napon, amelyen elvben hozzájárultak a közalkalmazottak flzetéaéoek lénye geaebb mérvű emeléséhez.
MáefálmllllariP a szőlősgazdáknak.
Budapest, febr. 23 Nagyatádi-Szabó István főldmlvelésügyl miniszter kijelentette, hogy . azőlő.-gazdák rézgálic beazerzéíére . kormány 1 éa fél milliárd hitelt fog nyújtani.
UJ főispán.
Budapest, febr. 24. (Telefonjelen-tés.) A kormányzó ur Őfőméltósága dr. Czobor Imrét, Komárom főispánját állásától a bélügymlnlaz-ter előterjesztésére felmentette és dr. Huszár Aladárt Komárommegye és város főispánjává kinevezte.
Hág mindig nincsenek meg...
Budapest, febr. 23. (S.ját tudó altónk telefonjelentése.) A legutóbbi bomb.merénylettel k.praol.tb.n • megindított nyomozá. már. holt-pontr. jutott. Minden adat, mely eddig a rendőrség rendelkezésére állott, valótlannak bizonyult. — A bombák körül la érdekea vita fejlődött kl. A katonai n.kértök, azerlnt a bombák teljesen alkalmatlanok emberölésre,\' tnlg több pol gárl .zakértő jszt véleményezi, hogy a bombák ezplodáláa e.etén feltétlenül n.gy rombolást \' Idéztek volna elő.
Vidékre vezetnek ■ nyomozás •sálai a bombaagyben,
Budapest, febr. 23. (Éjfélkor jelend tudósítónk.) A bomb.merény-l.ttel kapcsolatban több detektív
ma egy vidéki városba utazott, mert aUpo. gyanú van arra. — hogy a merényletet ott kéezitet-ték elő.
A nemzetgyűlés ölése.
Budapest, febr. 23. (Saját tudósítónk telefonjelentéae.) A "nemzetgyűlés mai ülése 11 órakor kezdődött. Napirend szerint következik a mérnöki rendtartáaról azóló törvényjavaslat részlete, tárgyalása, amelyhez elsőnek Várnai Dánlel, majd Györki Imre, Benedek lánoa és Rapert Rezső szól hozzá, Illetve ajánl módosításokat. Hosszabb vita után a Ház a törvény javaalatot a 40 ik azakaaiig eredeti formájában fogadj, el. M.jd Saly Endre Interpellál . vízhiányról, amire Ra-kovszky belügyminiszter azonnal válaszol. Ezután az elnök napi rendi Indítványt teáz amit a Ház egyhangúlag elfogad. Az üléa 2 órakor végződött.
A budape.tl Tlzlnzág. Budapest, feör. 23. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A nspok ót. érezhető vízhiány m. kataaztrófá li.sá vált. A VIII. é. IX. kerület
ugysrólván teljesen víz nélkül maradt. Öntözőkocsik hordták Budáról ezekbe a városrészekbe a vizet, ami azonban . szükségletekhez mérten végtelen csekélynek bizonyult. A vízhiány közvetlen ok. »z, hogy a megyeri vízmüvek Buda-peatre vezető főcaatornáját teehni kai okokból rövidebb Időre elzárták. Természetes, hogy nagy Izgalom, aorbeálláa éa tülekedía volt a vízért a mai napon. Buzáth alpolgármester nyilatkozatot adott kl a vlzinaégről és .nn.k megszűnését 24 órán belül megígérte. Még nincs elintézve ■ Hemel
kérdés.
Kovni, febr. 23. A litván kor-mány kijelentette, hogy a nagy. követi konferenciának a memell területre vonatkozó határozatát nem fogadja el, mert az olyan klkölé-seket tartalmaz, amelyek veasélyez-tetlk Litvánia azuveránltását Memel felett. Különöeon elfog.dh.t.tlan az a kl|cőté», hogy Mom.lt Lengyelország mint azabad kikötőt használhass.:
Jngo.zláv-oaztrák tárgyalás.
Belgrád, f.br. 23. A jugoszláv— osztrák tárgyalások kielégítő módon folynak, Ugy lát.zik, bogy sz eddig vitáz kérdéaekben ia megegyezés jön létre.
Angol intervenció a Ruhr-
vidék ügyében. Bécs, febr. 23. (Éjfélkor érkezett.) Londoni politikai körökben azt bczéllk, hogy előkelő .ngol poll-tlkusok Intervencióra késsülnek a Ruhr kérdésben a francia kormánynál. Az Intervenció as angol kormány tudtával történik.
Francia vílemány azerlnt Námetorazág nem telje.ltte a békefeltételeket. Párls, febr. 23. A washingtoni emlékünnep alkslmából Barthou, a jóvátételi blzottUg elnöke benád.t mondott .z. merik.I klubban, amilyben a többi köz4tjt hangoztatt., hogy Franeiaoruág két főcélja a jóvátétel és a garanciák. Franciaország a szövetségesektől garanciaképpen kérte a Rajna balpartjának semlegesítését, .ml g.r.ncl. lett votne a zavartalan újjáépítésre la. Ezt meg la ígérték Franciaországnak, de nem teljéeltetták. A jóvátétel tekintetében Ném.torazág négy éven át minden ürügyet megragadott, hogy a flzetéat elmulassza. A Ruhr-monti zálogok biztoaitáza a jóvátételi blzotlaág kétaégtelanül érvénye, határozata alapján történt, ugy szintén a varaailieai azarző-désből származó jogok alapján. Szándékos megtévesztés az, ha Franciaorazágot annezióa tervekkel vádolják. Franciaország nem fogja zsákmányát kiadni, anzig a jóvátételi fizetéseket teljeun m.g nem
kapja.
r őaazeBtközáe
Ujsbb i
Bochumban
Berlin, febr. 23. Bochumból jelentik : Tegnap ujrs nagy franda csepatezállitmány érkezett a városba. Négy páncélos gépkocsi is felvonult. A Schiller-téren lövöldözés keletkezett, amelynek során egy munkás meghalt. A francia parancsnokság az esti órákban elrendelte a szigorított oatrotnáila-potot.
A Rnhr megasáliá. sorsa.
PárU, február 23. A franci, éa
belga miniszterelnök tanácakozáaá-nak eredménye az volt, hogy uj programot dolgoztak kl a ruhr-vldékl Igazgatásról. A német kormánynak ellenséges és makacs magatartásával szemben a miniszterelnökök olyan rendszabályokst ba-tározt.k el, amelyek kétségtelenné teszik kormányaiknak azt az elhatározását, hogy . most megszállott területoket bizonytalan ideig kezükben fogják tartani.
62. évfolyam
Nagykanizsa, 1925. iebruár 24. Szombat
44. szám.
tiWntbu-Ta*t» 7S.
A német nemzet
lelki erején kudarcot vall minden erőnako. hősködés és hogy a híre. francia gloáré ebben a harcban olyan plezurt kap, amelyet egy évezred vezeklése le nem mos. A franci, kud.rcot mindenáron azé-pltenl akarja tehát a mlg egjrrész-röl erőszakosságának Indokolására valamelyea magyarázatot kerea, — egyúttal ujabb megbeazéléaeken kl-aérell meg, ha csak ideig óráig való kltoláaát la a nagy ant.nt életének, vagyla annak az Időnek, mely alatt, ha látszólag is, de mellette van Angolország.
Londonba titkos értekezletet hívott össze, amelyet bár zárt .jtók mögött tartott meg, de • világ fülétől teljeeen elzárni mégsem tudott. üzen az értekezleten a francia éa az angol kormány megállapították, hogy Németorazág ujabb mnlsntáM, illetőleg szarz^dásazo-géat követett el, midőn ujabb felállttá. d.cár. aem szállította az eaedékea acélanyagot. Tessék jól megjegyezni. A vasdányát a francia eaapat megszállotta, a vasúti sine kel a vonalon felasedte, a mozdonyokat, kocik.t lefoglalta a a határt kordonnal elzárta a ekkor megbünteti a németet, mert nem szállít vaaat. És hogy mit nem csinált á már-már huzédozó angollal a fraocia, nem tudni, 4" ""íj eredményt, elért, hogy az angol kormány azócaőve máról holnapra Pálforduláat csinálva, jogosnak Is-. meri el az egész Ruhr-vldéki akciót. —
S mit teáz erre a hegyi francia? Látván, hogy az a kladedjálék, melyben itt . Ti.za p.rtján akart ő U egy kis fr.nci. Ruhrmeg.zál-lást csinálni, nem .Ikerült, elh.llg.t, de nem mood le a további m.nő ver érésről, h.nem most már kenyere. pajtáit, ■ rácot ugr.lj. ellenünk.
A jugoszláv sajtó világgá kürtöl egy hasból kapott legendát, mely nem keveaebbet mond, mint hogy Pretegeroff bolgár tábornok, a bolgár naclonallata komlté é ra hotek ót. Bud.pe.ten t.rtózko-dik é. .tervezi • m.gy.r-bolgár ellenállást. Hozzáteszik . rác lapok, hogy ilyenek után csoda e, ha a hűséges oláh koma meg «kar]« szállani Magyarorazágot ?
Hogy pedig az ujabb nevetaáges ráfogáa minél előbb kivilágosodjék, maga az anl.ntblzottaág állapit], meg, hogy a bolgár tábornok ur pesti útjáról .enkl nem tud. Hát Így dolgoza k . jelnek. Nem baj. Csak majd ha fizetésre kerül a sor. akkorta el ne /elejtsük — a sok kölcsönt... í
4ALAJ KOZLOHÍ
IVVS fe>.ruár 2*
Zalavármegye állandó választmányának tagjai.
Zslavárroegye 1923-1925. évre
szóló állandó válaazlmányának tagjaivá • követkriS törvényhatósági blzottaági tagok váloaztattak:
AUóUndv* járás: Volper Pál Lendvavásárhriy, Isoó Ferenc Alsó-lendva, dr. Jói»n Fábián Alaó-lecdvs, NobrAcky Hajói Béla Ja-kabfalva, Kósa Ferenc Kerkakutas, dr. Szabó Zsigmond Zalabaksa.
Balatonfüredi járás : Szöc József Alaóörs, Btdcgl Gíbor Balatonfüred, Halbllc Ciplán Tihany.
Belatinci járás: Balcz Alfréd Ta-
Csáktornyái járás: Piicbta Bili Nagykanizsa dr. H.jój Ferenc Csák-tornya, dr. Iaoó Viktor Csáktornya, Tóth István Csáktornya.
Keszthelyi járás: Gsál József Keszthely, Nagy l.tván Keszthely, Oltay Guldó Szentgyörgyvár, dr. Lénárd János Keszthely, Relicbl Richárd Zalavár, Stepalca Aladár Keszthely.
Lelenyei járás: Stromazky Ernő Pola, Tóth János Letenye.
Nagykanizsai járás: Dervarics Ferenc Killmán, Bukovics lóncf Szepetnek, Sebestyén Géza Gelae, dr. Koller litván Fel.5r.jk,
Novai járás: Dervarics AkosOr-möndlak, Ifjú Stsdel János Zalatárnok, Tóth Sándor Lenti, Penny Gyula Nova, Mayer litván Zala-egersieg.
Pacsai járás : dr. Koller Utván Felsőrajk, Nyári Kálmán Pölőske, Bosnyák Géza Misefa, Giunner Károly Pölréte, Krolier Miksa Zala-apáti, dr. PIósz Sándor Pacss, Szentmihályi DeisóPacsa, ilj.Thaaay Icr.re Fc)..órcjk, Mrszlényi Lsmbert Zaisapáti, Bosnyák András Misefa, Nagy Pál Kisbucsa (Szenttamáa puizta).
Perlaki játás: Neusiedler Jenő Nagykanizsa, dr. Zalán Gyula Alsó domború.
Sümegi járás: dr. Barcza László Cvabrendck, Tolnay Kornél Nagy-görbő, Eitner Jenő Sümeg, Kűlley János Gógánfa, Eitner Zsigmond Sümeg, dr. Győngyőssy Sándor Ukk, dr. Tarányi Ferenc Nyirlak, Gyarmsthy János Kisgörbő.
Tapolcai járás: Dobrovíc* Miklós Diszel, Handsy Gusztáv Tapolcza, Rónay Pál Zalahaláp, Csigó Ferenc N^meaguláca, dr. Orák Jenő Tapolca.
Zalaegerszegi járás: Mesterházy J«nő*Xemendollár, Eitner Sándor Sslomvár, Farkas Gábor Alsóba-god, Farkas József Felsöbagod, Kftyser Vilmos Bak, Thassy L»jos Zalaegerszeg, Mihályi Gyula Zala-bessen>ő, id. Thassy Imre Zslslővő, dr. Szűcs Andor Hagyáros, dr. Farkaa Tibor Sőjtör, Csertán Fe renc Alsóbagod.
Zala szentgr ótl járás: Schneller Jenő Zalaszentgrót, gróf Batthyány Ernő Kutóny, dr. Bálás BtirBuda-pest, Malatinszky Ferenc Zalacsány, gróf Batthyány Pál Zalacsány.
Nagykanizsa r. t. város: Dr. Fábián Zsigmond Nagykanizaa, dr. PHhál Viktor Nagykanizaa, Knortzer György Nagykanizsa, Ujváry Géza Nagykanizsa, Nóvák János Csapi, Buoint Károly Nagykanizsa, Eper-jesy Gábor Nagykanizsa.
Zalaegerszeg r. t. varos; Dr. Czln-der István, Odor Géza^ Thassy Gábor, Sperlágh Géza, Gyenge Sándor, dr. Thassy Kristóf, Czobor Mátyás, dr. Udvardy Jenő.
Az alispán kinevezte a közkórház sebészeti osztályának főorvosát.
Ha érkezett a potgármemterhex a kinevezi*.
Nagykanizsa, február 23. (Saját tudósítónktól.; Ma érkezett le dr. Sabján Gyula polgármesterhez az alispán leirata, melyben közli hogy a nagykanizsai közkórháznál üresedésben levó sebé-szeli osztály főorvosává dr. Takács Zoltán kővágóőrsi születést! 38 éves, celldömölki kórházigazgatót és sebészeti osztály-főorvost nevezte ki, akit egyben megbízott a kórház igazgatói teendők végzésével. Az alispán átiratához a kinevezési okmányt Is csatolta.
Egyben Bődy alispán felhívta dr. Takács Zoltán Igazgató-főorvost, hogy haladéktalanul jelentkezzék nála az eskü letétele végeit és dr Sabján polgármesternél, hogy a kórházat a jelenlegi vezetőtől átvegye. _( /
A nagykanizsai húsárak.
A husiparosok értekezlete az Iparteatületen.
(Saját tudósítónktól.)
Élénk és igen látogatott értekezletet tartottak ma délelőtt 11 órakor az Ipartestület helyiségében n kanizsai husiparosok, akik még mindig azon lehetetlen állapotok hjtása alatt állottak, hogy ők ala-cionyabb áron legyenek kénytelenek a hust kimérni, mint ameny nyiért ők tényleg beszerezték, azonban *z időközben megérkezett Práger Ferenc elnök higgadt, föl vilsgositó szavai után az izgatott kedélyek lecsillapodtak.
Práger Ferenc, a husiparosok elnöke megnyitván az értekezletet, beszámolt a konusai hatóságok és a zalaegerszegi törvényhatósági árvizsgáló bizottság elnökével foly tatolt tárgyalásokról, Kádár árvizsgáló-bizottsági elnök meglept; léskzerű kanizsai kiszállásáról, valamint arról, hogy az árvizsgáló bizottság elnöke a leglelkiismeretesebb felülvizsgálása után maga is kénytelen volt elismerni Kanizsa speciális visronyait, beláván, hogy a megállapított tájékoztató áron lehetetlen n kanizsai hu«ip fosoknak a közönséget kiszolgálni, ugy, hogy a törvényhatósági árvizsgáló bizottság által megállapított tájékoztató árakat Kanizsa városa részére hatályon kivül helyezte, anjig kedden újból összeül a zalaegerszegi árvizsgáló-bizottság, hogy Kádár elnök szem*lyea tapaszta latai éa jelentése alapján ebben az ügyben érdemlegeaen határozzon. Addig is — mig döntés történik — a kanizsai husiparosok a kővetkezőkben állapították meg a hus árát a kanizaai piacra:
Nagykanizsa, februír 23.
Marhahús eleje .... 560 K Marhahús hátulja ... 600 K Borjúhús . . 560, 600, 700 K
Sertéthus...... 660 K
Szalonna...... 850 K
Háj........ 950 K
Zsir........ 1000 K
mig a ailányabb minőségű hus árát a vételhez viszonyítva fogják olciőn megszabni.
A husiparosok egyben ismét erélyesen állást foglaltak egy Nagykanizsán sürgősen felállítandó külön kanizsai Árvizsgáló Bizottság mellett. Ebben sz ügyben a közeli napokban küldöttség fogja kérni a miniszter sürgős intézkedését, mert ugy az Ipartestület, miat ü városi tanács által annak idején tett ily irányú kérelmére mai napig válasz nem érkezett.
S\'óbn került még a blokkrendszer kőteteíÖ bevezetése, melyre a pénzügyigozgatóságl illetékes szerv mindaddig haladékot adott, mig más városokkal ezirányban folyta tott tanácskozások eredményeképpen döntenek, hogy átalányösz-szegben fizetik-e a forgalmiadót, vagy blokkrendKzerben.
Mi a magunk részéről egy pillanatig sem vagyunk kétségben az iránt, hogy a törvényhatósági árvizsgáló bizottság, melynek elnöke személyesen meggyőződhetett a ka nizsai husiparosok becsületes törekvéseiről : a közönséget a legminimálisabb áron kiszolgálni — méltányolni fogja a^nusiparosok árveit és kívánságait. (*)
Milliós tolvaj leányt fogott el a rendőrség.
A nagykanizsai államrendőrség bravúros nyomozása.
Nagykanirsa, ftbr. 23. (Saját tudósítónktól.)
Bródi Ferenc budapesti lakos még a mult hó folyamán feljelentést. tett a budapesti kapitányságon, hogy Strohmayer Teréz nevü 26 éves cseléd\' leány — miután több millió korona értékű ruha éi fehérneműt, ékszert, atb. tőle ellopott, megszökött. Jelentette Bródi Ferenc azt is, hogy a leány egy Csicskó Anna névre kiállított cselédkőnyvet ia vitt msgával a igy feltehető, hogy ezen a néven fog azereprloi, hogy elfogatását elkerülje. A kapóit adotok alapján több-napi nyomozás után a budapesti államrendőrség megállapította, hogy a milliós tolvajleány Nagykanhsa felé vette útját éa igy táviratban megkereste a kanizsai kapitányságot a szükséges intézkedések megtételére.
A kanizsai államrendőrség bűnűgyi osztálya azonnal mozgósította ősz* azes detektivjelt, akik több napi fáradságos nyomozás után megállapitottáki hogy Strohmayer Teréz — Csicskó Anna álnéven egy éjjeli mulatóban van alkalmazva és rendesen bejelentve,
A detektívek a züllött teremtést nyomban behozták a kapitányságra, .bbí a kihallgatás alkalmával bevallotta, hogy tényleg ő a keresett tolvaj. Bevallotta tettét éa azt, hogy igazi neve Becse Anna, 26 éves, csiki születésű — és máa azőnyeglopást ia elkövetett. Letartóztatták. (*)
hírek.
— Időjáráa. Ás Időjárástani Intézet jelentése azerint hazánkban ma reggelre megenyhült aa Idő és á havazások helyenkéntasŐbe mentek át Változékony, enyhébb Idő várható, helyenként csapadékkal.
— Mátyás napja. A keresztény egyházak ma Mátyás napját ünneplik. A vitéz Bobest Mátyás ezredes, a kanizsai 6. honvéd gyalogezred hősi parancsnoka is ma üli meg nevenapját, mely alkalomból szám talán tisztelői tömegesen keresték ma fel, hogy elhalmozzák szerencse-kivánataikkal. Mi a magunk részéről is meleg szeretettel köszöntjük a csaták rettenthetetlen hősét, mint akik körösen küzdünk egy eszméért, egy célért, egy ideálért. Iirteo éltesse és tartsa meg nekünk sokáig 1
— A, főpásztor körlevele. Roll ftándqr dr. megyéspüspök most kibocsátott böjti szózatában különös módon figyelmébe ajánlja a lelkipásztoroknak az egyesületi élet fejlesztését, főleg azonban az ifjúsági és munkásegyesülcteket. A hivŐkhÖz intézett nagyböjti mondataiban a főpásztor a magunkba azállásra int. Erezzük — úgymond — hogy betegek vagyunk. A gyó gyitást nz emberi élet gyökerénél, a családnál kell kezdeni. Jsj volna az emberiségnek, ha a családot megingatnák a mai kornak szen vedélyei az e kölcsi és lelki lezŰllés, az anyagiak mértéktelen hajhászása A jó családnak ismertetőjele, hog) a házastól sak örvendeznek a gyer mekáldásnak.
— Orvosi hlr. Dr. Welvártí Dezső csecsemő- és gyermekorvot rendel d,o 11 — 12-ig és d. u 3— 4.-ig Nádor-utca 10 szóm alatt.
— Elkésattltek a földbirtok rendezésre. Dr. Szabó Győzi kir járásbirósági alelnök, a nagy kanizsai házhely- és főldbirtokren dező bizottság elnöke tegnap be fejezte több héten át tartó hatal mas munkáját — elkészült a tár gyalások jegyzőkönyveivel, mike ma személyesen főlvisz Budap^stri az Országos Főtdbirtokrendező Bi rósághoz. Remélhetőleg az Országoi Bíróság most már szankcionálja i felterjesztett terveket.
— A Nőtlsztvlselők vasár napi előadásán. Gazdag Férem püspöki biztos a krisztusi; és t marzista szociálizmus közötti különb séget fogja fejtegetni. A püipök biztos mély szántásu, komoly tudo mányos előadására előre Is felhív juk a kanizaai társadalom figyelmét Kezdete délután 5 órakor a Ke reaztény Otthon termeiben. A előadáson kivül Polgár Etelka foj szavalni és többen zene és szavalt számokat előadni.
— Kihallgatták a mnrake resztari állomáa forgalmitiszt jét. Tegnap hallgatta ki a kanizaa kir. ügyészség az ismeretes mura keresztúri vonatkatasztrófa ügyébei Bori Karoly vaauti forgalmi tiszte és néhány vasutsat. Miután eddi} oly momentum nem merült fel amel^ esetleg szükségessé tetti volna Bori őrizetbe vitelét, kihall gatása\'után a kir. ügyészség elen gedte.
rr A nagykazdsaai Református Nőegysattlet folyó hó 25 én vasárnap délután fél 4 órakor a templomi áhitat végeztével tartji évi rendes közgyűlését, amelyri az összes tagok ^tisztelettel meg hivatnak.
l9\'S. február 24
_Z1AJ-A1 KOZLUwy _____
Régi irás századunk lövőiéről. T Ö RVÉNYSÍ ÉK.
— A pacaai országos vásár. \\ pacaai országos vásárra Kani* aáról is tóbben leutaltak, azonban i rendkívül magaa árak miatt vé-lárlás nélkül jöttek vlsszs. A marha elhsjtás itt Is erős volt, azonban i horribilis árak miatt nagyon tevés állat kelt el. A klscelll Klein. :íg 124 állatot vásárolt Ismét a óvátétel számára, ami nagyban befolyásolta az árakat.
— Karlovlcs József — az OMK válaaztmányábaa. Az ürszágos Mezőgazdasági Kamara Karlovlcs Józaef klskanizaal birtokost és városi képviselőtestületi tagot választmányi tsgjal közzé választotta. Karlovics az egyedüli zalamegyei gazdaember — aki a választmányban helyet foglal.
— Revízió alá veszik az ellátatlanok ilatáját. Miután ax alispán tudomására jutott, hogy a Horthy-inaégakció által segélyezettek között olyanok Is vannak, akik munkanélkül henye életet élnek és mégis hatósági ellátásban részesülnek, felszólítást intézett a megye községeinek elöljáróságaihoz, nemkülönben Kanizsa városához, hogy
ellátatlanok névsorát vegyék revízió alá.
— Irodalmi előadások. Holnap vssárnsp este kezdi meg Ko• váis Antal kegyearendi fŐgra. tanár a magyar drámairodalom remekei röi szóló előadássorozatát a Roz gonyi utcai tornacsarnokban. — A magas színvonalú tudományos elő adáson minden érdeklődőt axivesen lát a rendezőség. Belépődíj 10 korona.
— A petrlventei Ifjúság első esetben szerepelt most a színpadon, mikor egy sikerült előadás kereté ben megmutatták, hogy mit csinál-hit l falu Ifjúsága egy kis igyekezettel. S-inre került .Dr. Kerekes" cimü bohózat. Igazán meglepte a közönséget, hogy uz egyszerű horvát ajkú fiatal legények, mily gyönyörű magyarsággal és egyúttal mily hűen adták azerepüket. A legjobban alakitott Kém István, de a többi azereplők is megállták helyüket. Ebből láthatjuk, hogy mindent lehet, csak akarni kell. Még ■ legkisebb faluban is meg-
{yujthatjuk a kultura fáklyáját, há cgalább annyi fáradságot veszünk, mint s petrlventei fiatal tanító, ax öreg Korentsy bácsi méltó utódjs, Molnár Ferenc.
— A kofák veszik össze a falusiak árult. Rengeteg panasz érkezik, hogy a kanizsai kofák reggelenként az utakon várják a vidéki termelőket, faluslakat, hogy az árut, élelmicikket, stb. megvegyék tőlük, mielőtt azok a piacra hoznák. Különösen a sánc! éa á horvátszentmiklósi utakon. Miután ■ mai tűrhetetlen megélhetési viszonyok mellett ax ilyen eljáréa nagyban hozzájárul ax árak ka-tosxtrófális irsmához — elváriuk a piaci rendőrség vezetőjétől, hogy ezt minden rendelkezésre álló esr közökkel meg fogja akadályozni.
— FelUlflzetés. Baumsnn György Balatonszentgyörgyről 1000 K-t adományozott, Illetve felülflxe-tett a Vendéglősök, Szállodások, Kávésok, Pincérek stb. Egyesülete által rendezett mulatság alkalmával.
Hibaigazítás. Tegnspl számunkban ax Árvizsgáló Bixottság elnökének ksnlzssl felülvlxsgáláal átjárói való beszámolásunkba egy kellemetlen félreértésekre okot adó nyomdahiba csúszott be, amennyiben ax lett közölve, hogy Kádár elnök meggyőződött arról, hogy a
E*y remete jóaláaal m. huajadik századra. - „1925 bea bor-jialmaa nagy Ütközet lészen.44
Nagykanizsa, febr. 23. A véletlen szerencse folytán érdekes ráfi Irái jutott ms kezünkbe. Régi másolat egy még régebbi Írásról, amelyedül-tólag a helvédsl sxent Gallus remete hagyott hátra barlangjában » »®elv s jövő titkait kutatva, jövendöléseket tartalmas a huszadik századra- A hosszú irás első részében egy két esztendei különbséggel — egy évszázaddal előbb megjósolts az utóbbi évtizedekben lezajlott nagyvilági eseményeket, mig az Irás másik része sz ezután bekövetkező évek és évtizedekben történő nsgyobb esoményeket jósolja meg.
Eszerint: „1925 ben borzalmas nagy ütközet léaxen országok hadse regei kőzött, ugy, hogy egyik s miaik életét fogja elvenni, pusztítás, rablás fogja ax egésx országot ellepni és s legnsgyobb városok kőhal-mázzá válnak, éhség és kétségbeesés fogjs ax életet elvenni. 1930. Ax emberek száma igen csekély lesz, ogy, hogy őrömmel fogjs egymáat ölelni és csókolni, ha összetslálkomak, szeretet és barátság uralkodik néhány esztendeig, olcsó les* az élelem. De az emberek élete ritkán fogja a 16 esztendőt felül megérni. 1960. Három nap fog lenni ax égen, az egész világon látható lésxen. 1965. A legnagyobb szélvészek fognak lenni. 1970. Helvéciában és Spsnyolországban a legelső városok összeomlanak egy földindulás által, mely az egész világot meg fogjs rázni. 1975. Oly fogyatkozás lesz, hogy sx eget elfogja sőtétlnenl. 1986. A tenger a partjain kijön és más helyet foglal. 1997. és 1999. Egy rettenetes üstökös csillag mutstjs magát éa rémülés lesz ax emberek közölt, végre eljön ax Úrnak nagy napja, melyről megmondotta,^íogy fog megtörténni.
husipprosoknak maguknsk 540, 560 és 530 koronájába kerül a príma marha élősúlyban, ahelyett — hogy a leölt, kimérésre kész állat husa kerül annyiba a mészárosoknak. Exennel korrigáljuk.
— Kyltvánoa nyugtázás. A Jóssoí kir. herceg Szanatórium Egyesület 10.\'3. február 3-ikt estélyin bufTet megváltál elmén gyüjtóiveken adakostak: (Folytatás) Weiss Sominé, N«y I»tvin, Kelomen Jenóné, Dukás* Dávldoé, Metz Józsefoé. BaUií Ernóné, BagUdi Béla, dr. Miklós Sándorné, Gyeigyák, Harsayné, Ujváryné, Maatuaao Mária, Fatérné, Skodnikné, Pusofszkyoc, Martor, GUrtler Ágoston, Horváthné, Klein József, Scherc* Lujaa utóda. Kugler Antal, Mendtovlcs József, Klá n L , Reinita Jói«ofné, Weltacr, PeUlcs György. Rothschild Samu, dr. Mutschenbacher Edvinné Klugeroé, Gelencsér Gyula, Ungár József, Turek Géza, C/ocxek Imre. S\'roon György. özv. Kovács Károlyné, László Ignácné," Vermes AUdároí, Ssalay Sándorné, Schleslogcr István iá, dr. Téboly Gyuláné, Szabó Gyózóné, Gyurwslcs ale»redesné, S«éká<sné, Koréin é> Slrocli, lUld, Beaisik l.sjosné, Skopá\', Sárkányné, Ney Jóisofné Kelemen Jenó Tórök növitek, őxv. Stem Mórné, ösv. Mm«er Ignácné, dr. Weiss, Klein, Poór, dr. Szabó Lajo*. Reoífy Imráné, dr. Darányi, Rosenberg, Kraosz Aladár, BetUhelm Rezsó, Bóri;ar R. T. 100—100 K, Faigl 80 K, Goldftnger, Novácxky Lajos, Nagy Gy«r*yné, Ká\'ovics, Coldfwgerné, N. N., N. N, Szurovioé, N. N , Halász Jenőné, Kutorné, Benkó Jaoos, Hajnal János, i.ányiné, Fábiánná, Csillag Jonóné, Rekettye Pál 50—50 K, Lőrincné, X. S., Baku János, Wclss M imé 40—40 K, Dőryné, Benedekoé 30—30 K, Ssaláy, Szabolics 20—20 K.
— Grlinberger Sándor, Főút 11. ss. alatti íérfl és női divat áruházát rumburgi vásznakkal
és a legjobb minőségű vslódi angol Kefirekkel bővítette ki. — Fehér- -nemüefcnek mérték Utáni készítését l£ vállalja.
— Üvegezést és kltteléat (kittolést jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken Vojnovits Jenő Magyar-utca 24.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árbsn veszek. — Frled József ékszerész, Sugár ut 2. szám. (Fő-ut és Sugárul sarok.) 4 középiskolái végzett flu tanulónak felvétotitr.
— Uránia. Szombaton é» vasárnap: .Horoga* II. rész . As érült. Severto M<rs utolérhetetlen alakítása a megóiült Horoga mázki szerepében. — Kiséró műsor egyfelvonásos frenetikus hatású M«c l.iodor kép: .Maxi «s öngyilkosjaloll\'/ós egyfelvonásos ,ó* kép. ,Ó\\ mint szállodaboy. — Keddon és szerdán: Hella Moja szereplésével: „Tanagxa táncosnő*.
— Próbálja mog ön ls éa moggyó-sódik róla, hogy a FlUPP harisnyaWJtódéjá-ben békebeli anyagból kfasült harisnyák, sok ott á logtartófTOa* ét ogysnnxon sttaü ás minőségű pamutból bármikor megfejel-botók, Saombatikoly, SsáU Kálmán-utca 6.
— A V1\'4l£-mozgóban ma és holnap az oltsz k>nematogr«fla legfrappáo.abb alkotása : .Ursus, a Herkules* cimd gyonyöiű k.landos cirkuts attrakció kerüt bemutatásra, a fósícroj ben a vllághirü római atléta Mario Ausonia és Sylvla Campessa, a milanói Skala siialiát } rioaballerinája. A darabban a tánc éa paatomira végtelen sorozatai, valamint egy bika és Ursus harca, a csodával határos felvételei a kinemalo*rafiin»k. — Jön : .Jocelyn*, a francia filmgyártás recordji Jegyeiföl gondoskodjék.
— „MtiU" k**«iHl*ls mbitiil uruoinil. MStúoktiil bi.tM. — Mladwtlt k«ph»i». - MtmaSeDxM: BodtvUaU XMcrtrU I-, Buí.;-c.I, V., ZoJiio-ou* 10.
UadborÖkot, nyúl, róVa, alb. legmagasabb árban veszek. Szabó Antal fe^y vorkereakedó.
Arábl.l
— Uránia. ij.i.Uík".
J3n 1
Kétfejiiselyemszőrii bárány
Vál k6zaégben Drébfr J«oí budapesti s&r^yáro. ur.d.Imában történi. A fenti uradalom számadója, amikor az emlékezete* nap reggelin a juhakolba ment, csodálkozva lútta, hogy az újszülött báránykák körött egy kétfejű, kélaziju, két-orru és négyszemü kis selyemszörü bárány béget. A derék számsdö, aki hatvan éve már gondviaelöje a blrksnemzetaégnek, amikor a kis esodaszfllöttet meglátta, keresztet vetett magár, éa bizony klbuggy.ot . lelkéből a sóhaj — mindeo jóié lek dicséri ax Urat — mert holmi boaxorkányfélét sejtett aa újszülött bárányban.
Csakhamar híre lett a váll csodán.k. Az öregasszonyok azonnali rnegégetést javasoltak, mert rO\'.z lelket sejtettek az újszülöttben. De olyan szépen tudott bégetni a kis kétfejű állat, bogy megesett a szivük rajta és megkegyelmeztek neki.
A számadó büszkén etetgeti szo-pókával éa reméli, hogy fel tudja nevelni.
A környék lakossága nagy tömegekben kerül fel ft furcsaaágot, melyet az élelmes számadó pénzért mutogat. Az öreg azámadónsk különben tervel vannak a kla csoda azülöttel. Hiszi, bogy fel tudja neveiül, amikor majd eladja jó pénz* ért éa az árából elpipázgathat élete végéig.
Ax ákai.rtoi.aj l.gíny á. bttntáraal. Még a múlt év szeptember havában\' történt, bogy ai alig 18 éve. Szabi Jáuoa azepet-neki legény 7érdi Józ..f ottani gazda zárt lakásába — a házbellek távollétét fölhasználva — behatolt és onnan 2 arany karikagyűrűt, egy ezüat zaebórát és egy bör láb-axárvédöt ellopott. Pár hónappal az ékazerlopások után pedig ro-szevecz Jtnoatól egy 50.000 koron, értékű lószerszámot vitt el. Az ellopott ékszereket Plnlaiics Vince és Viia János kereskedő, azepetneki lakosok vették meg Szabótól, jóllehet tudomáaulc volt arról, hogy az általuk megvett értéktárgyak iopáa utján kerültek állltóiagoa g»-dájuk kezeihez. Tegnap tárgyalt, ezt az ügyet dr. Kenedi táblabíró elnökletével. kir. törvényazék bün-tetötenácsa. A tárgyalás folyamán a tettes Szabó töredelmesen beia-merte az elkövetett lopáaok.t, ellenben Pintarica éa Vlda tagadták azt, mintha tudomásuk lett volna a gyürük eredetéről. Metz ügyéai példás büntetést kérő vádbeszéde utáo . bíróság Szabó Jánost mint tettest bűnösnek mondta kl a lopás vétsége. Illetőleg lopás bűntettében, Pintaricaot éa Vidát pedig az orgazdaság bűntettében a ezért Stabó Jánost Saszbűntetésül 1 évi és 3 hsvl börtönre éa 5 évi hivatalvesztésre, Pintaricsot és Vidát pedig 6 havi börtönbüntetésre éa 3 évi hivatalvesztésre ítélte. Az elitéltek az Ítélet ellen fellebbezést jelentettek be. Az ügyész megnyugodott.
A franciák most nzár uw t alanul ..állítják kf ■ názn.t axpnet a Ruhrvidékről.
London, febr. 23. Payot francia tábornok kijelentette, hogy a ruhr-vldéki francia azállitások elé tornyosult akadályokat elhárították. A szén- és kokstszállllás immár biztoiitv. van, a azemílyvonatok számát szaporltsnl fogják, azokat a német vezető tisztviaelőket, akik a birodalmi kormány parancsait teljesitik, letartóztatják, a munkásokat azonban nem.
Uj bankj.gy.k lumn.k Angliában.
London, febr. 23. A jövő hét első napján uj bankjegyeket hoznak forgalomba, melyeket ea eddigitől eltérő vízjeggyel látn.k »l
A franciák zsákmányt gyllj-tan.k a Rnhr rldák.n.
Euen, febr. 23. A franciák által katonai üzembe helyezett német vasútvonalakon kezd növekedni a forgatom. Bochumból . franciák 28 német mozdonyt, 167 megra* kodott azénvagont, 75 üres teherkocsit, 11 szemé\'y. és 2 hálókociit vittek el badizaákmány gyanánt. Koblenz köreiében Oselweln állomásról elvitték , a vasúti pénztárt, amelyben 120 millió márka volt. A német v.autl tisztviselőnek azt mondta a franci, tiszt, hogy . pénzt vlaázaááfa; ha kiderül, hogy az bérfizetéare való é» nem a aztráj-kólók támogatására. Z.blh.ueeo állomás közelében két francia vonat öaaxrütközött, őt francia katona megh.lt éa nyolc sulyoaan megsebesült.
A nám.t munkások a telefonforgalmat U nagbánltjak.
Frankfurt, febr. 23. Maimban a
franci, parancsookaág elrendelt., hogy haladéktalanul kl kell j.vltanl a párizs—prága—varsó—berlini telefonvezetéket, amelyat megelőző éjszaka több helyen német mim-kások megszakított.k.
ZALAI KOZLOKY
1923. lebruirM.
Gazdasági ténryalások Ausztria és Magyarország között
Legközelebb megindulnak a gazdasági tárgyalások Ausztria és Magyarország között s valószínűleg meg fog|ák előzni a kereskedelmi szerződéses tárgyalisokat Ausztria és Cseh-Szlo--vákország között, mert az osztrák és a cseh kormánynak előbb még kl kell cseréinlük kölcsönös kívánságaik jegyzékét.
A Magyarországgal meginduló tárgyalások homlokterében a magyar beviteli korlátozás megjavítása lesz, amely a magyarországi gazdasági körökben ellenmozgalmat keltett fel.
Március 10 én indulnak meg Rómában a kereskedelmi szerződéses tárgyalások Ausztria és Olaszország között, — amelyek több hetet fognak Igénybe venni. Ez a kereskedelmi szerződés lesz a betetőzése azoknak a kereskedelmi szerződéseknek, — amelyeket Ausztria az utóbbi időben kötött. _
közgazdaság.
Valuták és devizák:
Nipolooo 16000, Font (Loodoo) 13700-14000, Dollii (N.w-York) 29 0—2976. — há W (P.ri.) 177—187, Mit" (tolla) lt-6-l«,0Ui« ír. (MÍUoo) 140-148, Oistrik koron. (B&.J 411-435, Uj (BoU-ml) 14 -16, Srokol tPríj.) 80 - 80.Svl|c bJk (Zürict) 550-170, Diait ("P") 27-29rt.0O.l múk. (Vrní) 7-00- 800. Amtcrduo - - Koppoohij. 585-85, Kri*itiini» 640— 560, Stockholm 776 - 805.
Zürichi zárlati
BMlin 2-30 AmiUfduo 210-75 ItolluiJI\', N.w-York 631 -S5 loodoo 26W, Pji ■ 3847, MÍUoo 1667, Flig. 16.77, BuiJi-oe.t 18 50, Zigrib 510, Vu.6 115. Wl.. &74. StólU 340 0»lrik bíljr. (.76 00
Termény Jelentési
Bou (rui.vtdikl) 13300—13500, •gyí\'-13800-13400, io« 8300-8500, ukjtmin)■ Jj» 8500-8700 ukifp* 8100-8500, m5 8400^1803, ungcri 8100-8300, r.pc. 14000-14600, korp. 6200—5300, kii" 8500-8800.
Budapesti állatváBiri
Mitb.bo. L i. .,i>rb.» 480— 690, Utol]. 610-880, .UJ. 410-670, IL r. Utab.0 810-410, bi4ul> 350—150, .l.J. 260- 3JC Nóv.odík toului I. r. íBinb." 400-480, boilo fölött b&b) 700-760. Kíiklol: N.gy-muhi 430, .Udi. 382, — Ndv.odík muh. 7 .Udi. 8, borja 145, .Udii 80, Műhibát 740-760, borjubét 1100—1150.
Sertésvásár t
y^lwIUi 700, Elk.lt d«lg 300, Or.g — K5«to 686, KiSonytl -, 1. r. 700. 11 640 Zrfj e:0, Si.lono. 780. l.b- bui 740. _
Legolcsóbb bevásárlási forrás a
városépítő
a franz halom mellett.
Cement, mész, gipsz, épUletfa, deszka, lé«, szeg. - Szőlőkaró.
Vároil írod.: Nagykanizsa, Zrínyi Hlkl6.-utca 3S.
Apró hirdetések
Klctorainín, IlUitoofcocliri TiWnut. Ns*yk"d-
uto^SSÍS\\um Fém** Baluo*
IcjUt. X«txtb villa. Vaanmta._
_ Trodal *y«WorD*V.« ^
Bbtotf.A Ca«oc«y-w >«• -
a. t. io— 11 _
Efy jőliáxbő\'. nlő fia tanúiénak fcWutik —
WolUk W6f IQwtrkítrakedtWtxn. _
Fjo a!ix fcea.aih áí»FÍ>
KlBlj«y-ott» »j. _ _ H
tüt. lro-
ttfnti. Ert^btt-ur. 6y6
Ou.K.ekb.1 ó V.Ugy. tytir^ktgy. totó-
koci m teAcIpí* eHd*k c**c<«ym »•_«»•»
tjio fi.er«:«i.\'! elwU> oft«.«ofl,u». varr.* Iiwtoel.
OLCSÓ,
taert jó, >> el.Srendü anyagból
Argent János
mMt ctptonarttt" tW
Nagykanizsa. OaAk-tér 1.
r.kliron kén.l dolsowtt f.k.t. Ím ulao box, ch.vr.iu*, imtvm, «ati-lop, Ukk, ..Íj.® « binonyclpík.
Gyermekcipő <n különlegességeK I
F«iel6»«wrkemtö Benedek Rezmfi.
# hangszergyár STERNBERG
■uelapaatan, Kftk*d-ut 5Q/(
•(AID a *»J*t f.loUJSbiQ.
Irt. mtt uocsul. bt« milyen h*»fm»err«t»o i iTStílitóJ.JUUkUool MUlnk ir- | •iuluix. ha cico ujadra Hralkoift. J»v«-Ukodö h>Dt»«rét WM]« pO.Ua |gtidTO*aa uMiaUVltiuk. OramoMn tulajío-
.•Nkssk MM, Wle-KwlTŐl inn« ^ btrnxotTt mflKujacyiáMPkw- ml
Keresek megvételre perzsa, >myrna és egy év
szőnyegeket.
Ajínl.tok.t „Lestttaaasibb ír" jelljíre • kladíb..
A keresetadó törvényben
Illetmény beta-Ja(y<«k Alk.lmaxottak nyllvnn-
t.vtá.l könyv. Raktárkönyv Pénztárt n.pló M«XrendaM..k kSnyv. Any.gnyllvánt.rtá.l
könyv Anymg i* iinb.azarzé.i
könyv Forgalmi adókönyv
s roiod.D mí.íile
üzleti könyv
legjobban kapható
fischel fülöp fiai
könyv- ós paplrkoroskedísébco
NAGYKANIZSÁN
QUITTNER ARTHUR
394 SSBSBSS5SS6 f"8?.
■ rtp, „.torok oJr.Uk.to..l*.ot, Klni.u.mtt tfx
14/vh. 1923. «zám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott jblr. végreh.jtó ezennel közhírré imzi, hogy a rMMtyk.nizs.i királyi j4risbiíó»*gn.k 1922. évi 2288/10. sz. végzése folvlán dr. L.kó Imreügyvéd állal képviseli V.rnAnyl Géz. borsfái lakos végrehajtató |a-vira 561 koromban már megálla-pliotl és a még [elmerülő költségek erejéig végrehajtat szenvedő ellen, ennek lulajdonál képező és a Bors-fin Varsányi Géza végrehajtató birtokában levő 5 éves sárga kanca ló nyilvános árverés uiján Borafán, 1923. <»l márclu. hó 10 ón d. a. 11 órakor a legtöbbet igé-rőnek készpénzfizetés melleit eladatni fog.
Az elárverezendő ló becsértéke szakértő becsüssel az átverés megkezdése előli fog megallapiltalni
Letenye, 1923 február 17-én.
Scbmldt Jánoa kir, Jblr. végrcbftjtó.
ÉRTESÍTÉS.
Van szorencsém értosiUnl a nagyérdemű közüoségat, hogy
üvegezést vállalatomat
kibóvKattem ós a mai naptól fogvi doonemu Uwag< ós porcellAMaruM, valamint vend«fll«i felasarel«aek
a legjutinyosabb árban szerezhetők ba. Kérve szives támogatisukat Hji
Stern J. KAlmAn
flvaceséal ii kípkereteiíet vállalat*
Kazinczy-utca 17—1». »*•
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső éa legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az őuzea budapesti napilápok hir anyagát és kimeritő tudósításokban számol be neponte m helyi, vármegyei és sz országos vonatkozású eseményekről
Heglelanlk naponta a Kora reggeli órAkban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra tSLu 200 k Negyedévre 530 k
Saját érdekében cselerkszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
nooocaoooooooooowww--------------—
í Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
L1 .... . _ . QvAmrnrle mi mtlUPV Cft iskolai
fiooaOQOOOOOOOQOQQPOOtJOOOOOQOO
l
8
u. ,„.. Müvek, folyóiratok, meghívok, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, iroda,, üzleti nyomtatványok, falragaszok, rop-lapok gyászjelentéseks minden északba váVó\' munkákat pár óra alatt készít
Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönvvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
oooooooooooooaoO
130000000c3q ooooooo oo ooc3 ooooo
—" " Nyom.totl o laotulaldonosok : Zalai M Gvttrmati konyvnyomeálában
62. évfolyam
Lapunk mai száma 20 korona.
Nagykanizsa, l!«3. február 25. Vasárnap
45. szám.
lBl.m.li.B-T.l.tan «. ...tn _
Vasárnapi szám ára 20 korona.
A bombamerénylet.
Mikor békében Oroszországból bombamerényletek hírét hozt. • táviró, mindig egy kiiaé meghökkenve állapítottuk meg; mégis ca.k kissé furcaa ország ez az Oroszország. Oroszország ma még furcsább ország mint valaha volt, de a mi jó M.gyarországunk is az elmúlt egypár év alatt ugyancsak jókora darabot lett meg a bizarr-ságok utján. Mindig ugy tudluk — v.gy legalább ls azelőtt ez volt i. közvélemény — hogy « magyar ember lelkétől lávol áll a bombának, revolvernek és egyéb gyilkoló szerszámoknak politikai érvül való használása. A háború és az azt követő nem kevésbé borzalmas idők, azonban ugy látszik annyir. megzavarták a lelkek egyensúlyát, hogy egyes emberek elvesztették a dolgok mértékének helyes megítélését és clvakultaágukban az elvek küzdelmét elvetemült módszerekkel akarják elősegíteni.
A legutóbbi bombaküldcs a legszomorúbb és legelitélendőbb egyike a magyar politikai életben. Nem tudjuk kik küldték, kiknek a keze volt benne az egész terv megszervezésében, annyi azonban bizonyos, hogy a merénylet sikere esetén éppen annak az ügynek ártottak volna a merénylők legtöbbet, amelynek használni szerettek volna. Nsgy naivitás és a történelmi erők végzetszerüségének teljes félreismerése kell ahhoz, hogy bizonyos elveket s Irányokat az elvek és irányok képviselőinek felrobbantásával el lehet tüntetni a történelem színpadáról. Ht azok a kóválygó fejű emberek, akiknek agyában az a pokolian ostoba terv megfogamzott, gazságok kieszelése helyett inkább a történelmei és szociológiát tanulmányozták volna, akkor meg sem kísérelik aljaa tervüket és az ország is szegényebb lenne egy igazán nem kívánatos szenzációval.
Lehet kritizálni, lehet kífoga solni Miklós Andornak vagy Ras sainak a nézeteit és magatartását, de nem lehet és nem szabad bombát küldeni » számukra. íz/ a tettet minden becsületes gondolkozású embernek pártállás nélkül el kell Ítélnie.
Nem igy lehet küzdeni, Igy nem Ítélhetnek titkos társaságok elevenek és holtak felett, igy nem sza-bad prédának tekinteni az embert életet a béke ötödik esztendejében.
Aki ma nyilt szemmel nétl a világ folyását, ann.k rá kell jönnie arra a nagy igazaágra, hogy egyedül a síeltem! és gazdasági felül-kerekedés viheti egy világnézet zász-
laját diadalra. A Magyarságnak, a magyar nemzeti ideálokért küzdő ifjúságnak végre meg kell érteni azt, hogy a könyvek fölött v.ló görnyedés a gyümölcsöt hozó szellemi elmélyedés, a gyakorlati élet terén a nagyobb ügyesség, ezek és ciBk erek hozhatják meg a kivánt diadalt. Az ehhez vezető uton a bombamerényletek és egyéb szomorú erőszakosságok nem előre haladási, hanem visszaesést jelentenek.
Legyen- vége már egyszer ezeknek az állapotoknak, — amelyek amúgy sem mutatnak egyebet a magyarság zavart tévelygésénél és ma, — amikor talán közeledik a triannonl béke revíziójának napja, csak akadályt jelentenek a régi Magyarország felé való közeledésben. Az elvakultság sohasem volt a siker utja. mert arra egyedül ct.k a megfontolt higgadtság, a józsn okosság és a szellemi fölény tündöklő erénye vezethet.
Uj magyar trónkövetelő.
Ferenc Ferdinánd fia Igényt tart a magyar trónra.
__Az amerikai körök rokonsiiitve.
Washington, február 24 (Exprcssz-lávlrat) Az amerikai magyar lapok hasábos cikkekben foglalkoznak néhai Ferenc lerdmand másodszülött fiával, akit agy szerepeltetnek, mint magyar trónkövetelőt. A fiatalabbik Hochenberg herceg az amerikai magyar lapok közlése szerint Newyork legelőkelőbb társasagainak, hova a Rockefeller-család vezette be, állandó vendége. A fiatat trónkövetelő jelenleg 22 éves és annak dacára, hogy jogcíme nincsen a magyar trónra, mégis azt jelentette ki, hogy feltellenal számit a magyar királyi trónra.
Olasz francia jrazda.ágl azö vet.ég készül.
Róma, febr. 24. .A Mestagero" akciót inditott olisz-francia gazdasági szövetség létrehozása érdekében. Megállapítható, hogy majdnem az egész ol.sz sajtó szembefordul e hsngulalkeltésscl és határozottan tiltakozik a Ruhr-vidék közős kizsákmányolására vonatkozó egyezmény ellen. Most már hivatalos helyen is a teív ellen foglalnak állást.
Ax tr kérdéa. London, febr. 24. Április 1 lől kezdve az ir szabadállam határán vámsorompói állítanak és nemcsak az idegenből, de az Írország északi részéből éa a Nagybritanniából érkező árukat is meg fogják vámolni. H.galakult • katollku. egy házmegyol ható.ág a meg azállott bácskai területen Belgrád, február 24. Budanovics L.joa szabadkai plébánost a szerb kormány kívánságára a pápa kinevezte az elszakított bácakai ka-tolikua egyházak apostoli adminisztrátorává, aki püspöki jogokat is gyakorol. — Ezzel a kinevezéssel Bácsk., ha jogilag nem is, de tényleg elszakad ■ kalocsai éraekségtől és megszületik a bácakai egyházmegye. Szabadkán kedden már meg Is alakult az egyházmegyei hatóság. A megalakuláson Budanovics apostoli adminisztrátor kihirdette a
kinevezéseket, amelyeket már ő eszközölt. Kinevezte a főszentszék tagjait; ezenkívül kinevezte Raics Balázs plébánost általános hely-nőkké, Srkenderovics Antalt pedig titkárrá. A szabadkai egyházmegye legközelebbi hivatása, hogy papnevelő intézetet és ui katolikus gimnáziumot állítson fel Szabadkán. Polncaré aj német axerxődéat tervez.
Berlin, febr. 24. Megbízható hely ről nyert értesülés szerint Poincaré arra törekszik, hogy Németországgal teljesen uj szerződést kössön, mely a versaillesi szerződéit nem szüntetné meg, hanem kiegéazitené. Hogy fest való.ágban a aiov jet-amne.ztl..
Berlin, febr. 24. Rassievics orosz pedagógus a legutóbbi orosz amnesztiára támaszkodva hazament Moszkvába. Természetesen rögtön elfogták és kivégezték.
Ax orosz köztársaság volt elnöke — pincér lett.
London, febr. 24. Kerenszki Sándor, az alkotmányos Oroszország utolsó miniszterelnöke, aki a cár detronizálása után Lvof herceg kormányának ig.zságügyminis.tere lett éi ebben a minőségben ő volt megbízva a fogoly cári család őrizetével, a kommunizmus kitörése után külföldre menekült. Egy ideig Ber-linben tartózkodott, majd Párisba ment. azután Londonban telepedett
le. de jóideje semmit sem lehetett róla hallani. A volt miniizterelnök ott pincérnek állt be. Ezt a hirt az angol munkáspárt hivatalos lapja közli és igy semmi kétség sem állhat fenn hiteleslége felől. Felvidéki munkissk a Ruhr-vidéken. Pozsony, febr. 24. (Éjfélkor érkezett.) Csehországban a munkanélküliség egyre nő. A pozsonyi kerület ipari válsága folytán Pozsonyban is százával vannak munkanélküliek. Ezt a körülményt a franciak most a Ruhr kérdéssel kapcsolatban ki akarják használni. Néhány nap óta ugyanis erőteljes agitáció folyik a munkanélkülieknek a Ruhr-vidékre való szállítására. Az utazás költségei a francia kormány számlájára történik és már eddig ia számos jelentkezés történt.
Roboz Imrét elfogták. Debrccien, febr. 24. A Tiszántúli Hirlap jelentése szerint Kötegyán-nál elfogták Roboz Imrét éa Miklóst, akiket . debreceni rendőrség de-teklivjei Budapestre fognak hozni. Ké.zUI a házaxabnlyrevlzió tervexete. Budapest, febr. 24 (Telefonon jelenti tudósítónk.) Az Egységes Párt jogügyi bizottsága által . házszabályrevizió elökéslitéaére kiküldött 7-es albizottság ma este ülést tartott, amelyen réaxtvctt Srcitovszky Béla házelnök Is, aki felvilágosítást adott bizonyos kérdésekben. A bizottság ehhez mérten módosította a már elkészített szöveget, mely most már rövidesen a nyilvánosságra kerül. ^
Hazahozták Hanna Ferenc
holttestét. Budapest, febr. 24. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A nyugatmagyarországi védelmi harcokban 1921. szept. 15-én Kírscblagnál hősi balált halt Hanus Ferenc gépészmérnökhsllgató holttestét hazaszállították Budapestre és kedden délután a főváros által adományozott díszsírhelyen helyezik örök nyugalomra. Az egyetemi ifjúság nagy gyászünnepélyt rendez hősi halottjának emlékére a temetés alkalmából.
Értékek:
Magyar hitel 21200. O.iuáZ Utal /."M, H.aalílSO, J.Iaiteg «», I-aizlniitoU, 3100. K.r«Matml Uaelr 34000 "\'W"-0\'"\' 810 Booc.ini 21 W>0. Drascha t3j00, A1U-„«>\', „ín 23S.OOO, Saúavarl «000. SalgJ-Lláni B0.0W, Urlkányi 18SOOO. Rima I2«0, sSlltk IfSOO. Gottmann 23000, Saaitl 7000, Daolea I3M0, Kk>tiia 12000, Magyar eulor «S.0O0, Adria 68000, Atlaatlla 7100, KBr.J. 7600, Boaoy íz-Agrár 1000. Up-lik <200, Pböbua 89S0, Vaa« VUlaw. 1^000, Gizella 8300, Konkonlla S100, ueu Vasat 12700.
4ALAÍ K02L0WY
• Ifi3. február 25.
Faji jelleg a művészetben.
Irt*: Píoilcr Elek.
A minap hallottam egy francia kollegáról, aki a gyűlölettől pirosan izzó tollal ir a magyar kulturáról és azt Állítja különösen a magyar művészetről, hogy az tulajdonkeppen nincs I». ó szerinte ez_ » ml magyarországi müvészkedésünk" tulajdonképp nemzetközi motívumokból összetákolt valami furcsaság, melynek nincs nemzetközi jellege. Ezt a véleményt, sajnos, nem kevés, éppenséggel nem hazafiasan gondolkodó magyar honostól is hal-lottam és ezért most már időszerűnek tartom ezt a hamis vádat a legszélesebb nyilvánosság előtt ala-possn megcáfolni.
\'Hasonlítsuk össze az európai kultura két legnagyobb összetevő jénok, a germán és a latin fajok legjellemzőbb művelődési vonásait A? előbbieknél léijuk a töprengő germán szellemnek a legapróbb részletekbe való pedáns elmélyedését. A festészetben a realisztikusan hű természet másolás, az építészetben az aprólékos realisztikus elemekkel túlterhelt gótika, a azobrá-szalukban ugyancsak az inlim részletekben való szeretetteljes elmélyedés. Zenéjük nem melódikus, nem könnyed és hajlékony, mint az olaszé, avagy franciáé, hanem az északi zordonság balladaszerü miszticizmusát jellemzően tragikusan nehéz, nem annyira az érzékekhez, mint inkább a wágneriérzék fölötti sejditéshez szól a természetfölöttinek a súlyos ábrázolása Ezt látjuk irodalmukban, filozófiájukban, vallásukban és szerelmükben egy aránt.
A germán irodalom atyamesterének Schakespearet tekintjük. A szépség őnála nem a frázisos cicoma, a gördülékenység és a dallamos jóhangzáa, hanem a reális jellegzetesség a megdöbbenésig vitt húsból és vérből, erényekből és bűnökből való emberi kreatúra ábrázolása. Filozófiájukban a boncolgató tépelődés minden ihlettől ment mélységét csodáljuk. Vallásukban a reformált hit minden poézisétöl ment aszkétikus rideg sége, szerelmükben az erkölcsi normákhoz szigorúan ragaszkodó, a déli kalandos erotikától teljesen ment, ethikai felfogás a jellemző.
Mennyivel máskép van mindez a déli klima hevületében a latin fajhoz tartozó olaszok, franciák és spanyoloknál. Vérmérsékletük köny-nyed, hadarva beszélnek, hevesen gesztikulálnak, nem a belső lényeg, hanem^ külső csillogás ragadja meg okét; a szép formák, a har-mónikus rendezkedés iránt van érzékük. Hamar lelkesednek, de vérük szilajságánál fogva, hirtelen át is csapnak az ellenkező végletbe, sokszor egészen a gyűlöletig. Mindezt tükrözteti kultu ájuk. Festészetük nem reálisztikus mint a germán, hanem dekorativ, részleteket negligáló, összefoglaló látású, nem pepecselően természelhü, hanem nagyvonalúan mounmentális. A szobrászatban a római diadalkapuktól egész a modern francia expoesaionislákig mindenütt látjuk a mozdulatot a ríthmust hangsúlyozó monumentális vonalat. — cpitészeik mindig idegenkedtek a naturálisztikus részleteket és a borongós miszticizmust kereső gótikától és inkább az optimisztikusa\'n derűs, világos, harmonikus (érfelületeket képező renés\'zanszot ápolták. Muzsikájukban nem annyira a mathematikai elem az uralkodó,
mint a germánnál az ütem, a hangszerelés, no meg a drámai hatás, hanem a harmónlkua rendezkedés, melódia, csupa hajlékony szépség, derű, elragadó báj.
Ilyen az irodalmuk kezdve a finom szellemű olasz humanistáktól az elegáns Raclne-on át egész a legújabb utánozhatatlanul elegáns, bájos francia memoár Irodalomig.
Filozófiájuk ? Az tulajdonkép nincs f" Ne tessék félreérteni, olyan top-\'g kutató, analizáló értelemben mint á germánoknál értem. Bölcsészeik költői szárnyalású, inkább művészet, mint tudomány. V-lUsuk
Assisi S*t. Ferenc bájos pantheiz-musát sugallj", nem germánosan
dogmatikus, inkább költői, sxinte bálványozó. köv >
A jugoszláv határmegállapitó bi*ott-ság kedden Nagykanizsára erkez.k.
Tanácskozás a kanizsai magyar bizottsággal.
Nagykanizsa, február 24. (S-j" tudósítónktól.)
A jugoszláv-magyar határmegállapitó bizottság jugoszláv delegátusai, akik Zágrábban végzik munka,ukat - kedden Nagykanizsára érkeznek, hogy több függőben levő kérdésről igy többek között a zákányi Dráva-sz.getek hoyatartozasarol behatóan tanácskozzanak a bizottság Nagykamzsan szekelo magyar tagjaival. A jugoszláv delegáctóval érkezik Wassel magyar ezredes és valószínűleg Crae őrnagy is, aki a vitás kérdésekben dönteni lesz hivatva. - A bizottság előreláthatólag több napon át fog Kámzsán tartozkodni. ( )
A kiskanizsai kosárfonó tanfolyam.
Nagykanizsa, február 24.
Annak idején a .Zalai Közlöny" megiria, hogy dr. Vass Zoltán járási gazdasági felügyelő és Schmidt Zsigmond városi gazdasági tanácsos dicséreles kezdeményezésére Kiska-nlzsán kosárfonó tanfolyamot rendezlek, melyhez a szükséges vesszőanyagot a város vezetősége adta nobilis bőkezűséggel.
MiUlán január 4-én megkerdődött tanfolyam befejezése felé közeledik, kimernünk tegnap este Kiskanizsára, hol az óvoda épület egyik termét fttengediék a tanfolyam céljaira s ahol most Kiskan zsa polgársága és ifjúsága elsajátította ezt a hasznos, mellékkereset- vagy kenyérkeresetként űzhető, rövid idő alatt is elsa-játitható jövedelmező háziipart.
Amint P. Lhrlich Alajos ferenc-rendi adminisztrátor szeretetreméltó kalauzolása melleit beléptünk a terembe, Wolf Nándor kosárfonómester vezetése alatt vagy 45—50 résztvevő dolgozgatott a fal menién egymás mellett, fiuk, legények, férfiak\' egyaránt. Korükben repült a munka csodálatos ügyességgel fonták a gazdasági kosarakat, gyümöicsszállitó, fahordó, lyukboritó stb. kosarakat. Finom vesszőből kertiszékeket, utazó és kenyérkosarakat, stb. Mindegyikük kezdő még ezen a téren — és máris elismerésre méltó munkát végeztek Ott vannak mellettük felhalmozva a már előkészített sok-sok kosarak, melyek a tanfolyam végeztével kitesznek állítva és clárusiiva
Salát tudósítónktól. — Ahogy nézzük a szorgosan dolgozó embereket, szinte kedvel kapunk, hogy leüljünk közzéjük és hasznos cikket fonjunk a vesszőkből. Mert itt mindenki jókedvvel dolgozik, egyik a másik után akar túltenni, nemes versengés foKik egymás között, miközben Wo ff mester mutat, oktat, helyreigazit és biztatja az embereket
A tanfolyam a jövő héten befejezést nyeri volna, azonban a vezetőség március 15-ig meghosszabbította. Akkor ki fogják állítani az összes munkákat és elárusitásra bocsájtják.
Azonban hinni akarjuk, hogy a tanfolyam végeztével nem záródnak le a kosárfonó háziipar ügye Kis-kanizsán. Állandó foglalkoztató és értékesítő műhelyt kell felállítani, ahol szakszerű vezetés mellett a város altal kedvezményes áron rendelkezésre bocsátott , vesszőanyag ból a tanfolyam résztvevőit állandóan télen-nyáron hAziiparilag fogtalkoz-latják. Mert csak akkor éri cl tulaj-donképeni célját és csak akkor lesz igazán tökéletes az eszme, ha egész munkát végeznek. A város vezetősége, főleg dr. Ssbján polgármester, aki minden ily irányú törekvést legmesszebb menőleagpártol — most is bizonyára felkarolj! ügyüket.
A tanfolyam kezdeményezői — komoly, értékes szolgálatot tettek Kiskanizsa derék, szorgalmas ^né. pének. (*)
A második husvizsgáló tanfolyam.
Nagykanizsa, február 24. A legközelebbi husvizsgáló tanfolyam f. évi március hó 3-án kezdődik. A tanfolyamra a mai napig 58 an jelentkeztek. Miután a mi niszteri rendelet szerint egy-egy tanfolyamra 20-nál több nem vehető fel, ennélfogva a jelentkezők közül 20 hivatott be. A behivot-tak a kővetkezők:
1. Horváth Mihály, Fonyód (So-mogym.), 2. Vajda Lajos, Héviz-nzentandras (Z»lam.), 3. Németh Lajos, Molnaszecsőd (Vasm.), 4. Németh György, Kisunyom (Vasm.),
5. Lucz József, Zalavár (Aalam.),
6. Horváih Antal, Egervár (Vasm.),
7. Szép Lajos, Somogyaámson, 8. ifj. Sebestyén József, Zalagógánfa,
— Saját tádósitónktól. 9. Lengyel Sándor, Balatonendréd (Somogym.), 10. Flőri Ferenc, Pápa-leszér (Ve»»prémm.), 11. Nyakas József, Mesztegnyő (Somogym.), 12. Sipos József, Zslatárnok, 13. Tóth József, Rugásd (Baranyam), 14. Dézs Lajos, Somlóvásárhely (Veszprémm ), 15. Sós Gyula, Bu-csuszentlászló (Zalam.), 16. Bőhm Adám, Mike (Somogym.), 17. Siri Lajos, Nagyvázsony (Veszprémm.), 18. Spengler Adám, Hásságy (Baranyam.), 19. Nagy János, Püspök-bogéd (Baranyam.), 20, Szanter József, Gyönk (Tolnám.).
A tanfolyam vezetője Kertész L\'pót városi állatorvos.
M. t. olvasóinkhoz!
A mai nap:ól kezdve a „Zalai Közlöny" vasár- és ünnepnapi száma 20 K példányonkint, mig hétköznap 15 koronába kerül.
Olvasóink hű tábora bizonyosan figyelemmel kisérte azt a bérmozgalmat, amelyet a nyomdai munkások indítottak helyzetűk javítására, ami elől a főnökegyesület nem zárkózhatott el. Sajnos, a drágaság még a stabil korona mellett is egyre növekszik. A lap előállításához szükséges nyersanyag : a papír, a festék, a betű és minden egyéb kellék hétről hétre drágul és most ehhez hozzájárult a munkások jogos kívánságának kielégítése a tetemesen felemelt bérben, mi együttvéve az elé a kényszerűség elé állított bennünket, hogy felemeljük lapunk árát.
Ha a sokat emlegetett arany-paritáat teldntjOk, akkor a tizfillé-res ujságoWaTriVa nyolcvan koronáért kellene árusítani és hogy mi mégis csak tizenöt, illetve 20 koronát kérünk olvasóinktól, ez legjobban bizonyítja, hogy áldoxat-készségünkben elmentünk a legszélsőbb határig. Ma már egy doboz gyufának is tizenöt korona az ára, már pedig azt még a sajtó ellenségei is elismerhetik, hogy a hírlap tartalmaz annyi szellemi szikrát, mint. amennyi tűz egy skatulyába szorul és terjeszt annyi világosságot, mint a fellobbanó gyújtó.
Egyelőre csak lapunk egyes számainak árát emeltük fel, de mér legközelebb sor kerül a havi, negyedévi, félévi és egész évi előfizetés árának uj, arányos megállapításira is.
A Zalai \'Közlöny kiadóhivatala.
HÍREK.
Ha nem lenne több könny . . .
Égő szempillákon könnyekcsillogása,
Ha megszűnne egyszer,
Es ha minden ember, az ember-
[társával
É/ne szeretettel.
Panaszos ajkaknak görcsös vonag [lása,
Ha már kisimulna
És a régi sebben a fájdalmas érzés
Örökre elmúlna.
A krisztusi igék, ha végre már
(egyszer
Megértésre lelnek. Mikor az emberek nem gyűlölnek (többé.
Hanem csak szeretnek.
Majd amikor egyszer másnak is
(fog fájni
Ami engem éget,
Krisztusi szeretet, elhintett magvai Akkor kikelnének.
Majd amikor egyszer könnyeim
/hullása
Másnak h fog fájni,
Akkor hiszem csak el, hogy az
/Istent tudjuk
Igazán inádni.
Sz. krvay József.
- Időjárás. Az idő a Dunán tul ködös, egyébként derült, vagy részben felhős ;v az éjjeli lehűlés erősen sülyesstette a hőmérőt. — Szombathelyen a hideg elérte a 12 fokot. Túlnyomóan száraz idő várható éjjeli fagygyaj. %
1923. február 11 2.
ALA1 K025LUK / 3
— Anyakönyvi hírek. Feb-uár 18 tói 24 ig Nagykanizsán 21 yerraek született, ebből 12 fiu,
pedig leánygyermek volt. Házaságkötés nem történt. Elhaltak: -lorváth Mária 4 napos koraazü-őttség, Horváth Sándor napszá-mos 60 éves tüdőlégdag, Szekrény holtán 11 hónapos bélhurut, Hegelül Antal ny. csendőrfőtörzsőrmes-39 éves tüdőgümőkór, Öxv. /iola Adolfné Weisx Lujza 65 éves izárt sérv, Pollák Géza 6 áve* iSrghurut, öxv. Gergely Györgyné >ethö Borbála 73 éves kizárt sérv, Neumann Karolina 21 éves tüdő ész.
— Dr. Nlaponazky Béla asa-adságot kért. A nagykanizsai
özkórház női osztályának főor-sa Dr. Nisponszky Béla ma dél-őtt a polgármesterhez cimzett dványban három heti szabadot kért.
T— Felemelték a szállodai kobaárakat. A nagykanizsai |állodá(ok azzal a kérelemmel for-ultak a városi tanáéihoz, hogy ngedje meg nekik a szobaárak ")% os felemelését. — A városi ftnács tegnap foglalkozott a szál* Idások jogos kérelmével és helyt íott kérelmüknek. A 100»/0 al [leméit szállodai azobadijak már a al naptól érvényben vannak. I— Lelkigyakorlatok. Ax Urle-byok Mária Kongregációja nagyhét Ett hét napjain három napos Ikigyakorlatot tart. A lelkigyakor-lok vezetésére Bernhardt Zsig-pnd jezsuita atya van kiszemelve, nennylben néhány oldslról azon aj- nyilvánult meg, hogy ez alka-nmal a kath. férfi intelligencia lei szükségleteiről sem feledkez-pk meg, felhívjuk azon kath. \'ligens férfiakat, kik lelklgyakor-^kon rész óhajtanak venni, ebbeli ndékukat jelentsék be bármily Imában Irgkésőbb márc 3-ig P. ■árnál a leánykongregáció préze-kél, hogy Ő idejében ez ügyben |ézkedhessék.
A Szanatórium Egyestt-; hálásan köszöni a készpénr, lamint a természetbeni adomáikat. Utóbblakat nem közöljük, bizottságilag leltek átvéve. A felsőtemplomi haran-ujabban adakozni azivesek lak: Sameh Mór 500, Osvald Viika 500, Gyümölcs Lsjos 500, umölcs Lajosné 500, dr. Siabó jos kir. főügyész 500, N. N. 200, |lovits Jánosné 100 koronát.
Előléptethetők a mene |t tisztviselők. A .Belügyi Qy" közli a belügyminlsiter letét, amelyben megengedi, 1 azok a menekült városi kőz-gatási tisztviselők, akik 1922. Ls elseje előtt költöztek be a lyar állam fenhatósága allatt [ területre és jelenleg Is szolgá-I teljesítenek, a törvényben meg-bltott magasabb fizetési osz-pa elöléptethetŐk és részükre írvény alapján járó Illetmény Inbözeteket megállapíthatják és •Ihatják. A rendelet vonatkozik vugdijasokra Ís, azonban ezek fel csak azokra, akik 1922. már-I elseje előtt helyeztettek nyug-
Vár&dy kalocsai éraek
\'a. A Nemzeti Síjtóiroda je-Várady dr. érsek halálával üresedett kalocsai érsekség leg-|olyabb jelöltje Lrnstt Sándor getgyülésl képviselő. — Ernszt i a keresztény koncentráció uzlopa.
Övéitől agyontaposott férj.
Borzalmas felfedezés — Hogyan szabadult meg egy asszony a férjétől. — Régi bűn. — Minden kiderül - Munkában a kiskomáromi csendőrség. — A tettesek lakat alatt. Kiskomárom, február 24.
Nem mindennapi, állati kegyetlenséggel végrehajtott, sötét bűntényről hullott le ismét a lepel, bizonyságul annak, hogy történje nek bárhol bármily titokzatosan elkövetett bünők Is, azok előbb-utóbb kiderülnek, mert örök igaz-ság, hogy nincsen bün, amely el ne venné méltó büntetését.
Akit „holtan találtak".
Az eset, amelyről ma beszámo lünk, még 1921. évi október 22-én történt, amikor ugyanis Szűcs István fiatal zalakarosi jómódú gazdaembert hozzátartozói holtan találták szobájában. Miután a holttest megvizsgálásánál semmiféle gyanús körülményt nem találtak, Stücs litvánt annak rendje és módja azerint megsiratták és eltemették, ugy, ahogy az faluhelyen szokás. Egy két és fél évei gyermek és egy egészséges fiatal menyecske maradt Síücs litván után.
Minden csendea ...
A fiatal gazdának sírján már virágok nyiltak, kétszer hó is borította már slrdombját, a holtat el i» felejtették, az özvegyasszony a kia fiával és elhalt urának Kálmán nevü öccsével éldegélt tovább a falusi kis házában, a falu csendes monoton szürkeségében.
Ha csendőrök cirkálnak.
Történt azonban, hogy a mult napokban a kiskomáromi csendőrség egy járőre Czippán József törzsőrmester és Horváth Ferenc csendőr, szokásos cirkáló őrjárá-suk alkalmával Zalakaros községen át vették utjukat, amikor bizalmasan fülükbe jutott, hogy a másfél év óta porladozó Stücs István nem természetes halállal mult ki, mert hozzátartozói tették el láb alól.
Mnnkáhan.
Czippán József törzsőrmester, aki már nem egy izben tüntette ki magát bravúros csendőri nyomozásával, erre csendőrtársával együtt azonnal munkába fogott és a legnagyobb titokban nyomozni kezdett a titokzatos ügyben. KI derítették, hogy az elhunyt \'gazda özvegye Stücs Istvánné született Teperics Gizella a kanizsai fogház ban tölti ki kétnapos büntetését, mert sógorát, a 20 éves Stücs Kálmánt ahposan megverte. A csendőrjárőr erre bejött Kanizsára, hogy az elhunyt özvegyét vallatás alá vegye, mig azonban a csendőrök a fogházba értek, a menyecskét az ügyészség elbocsátotta.
" A megvert sógor.
A csendőrök — abban a felto vésben, hogy talán még elérik az indulás előtt lévő vonaton — kl mentek az állomásra, ahol a vonat már várta utasait, de az asz-sronyt nem tudták felfedezni. El lenben sikerült meglalálniok a menyecske sógorát, a 20 Ayes Stücs Kálmánt, akit a hirtelen kezű asszony megvert, éi aki ugylálstik
— Saját tudósítónktól. —
várta az aasaonyt, hogy hazakísérje. A csendőrjárőr azonnal félre-hivta a váróteremből Szűcs Kálmánt és mindjárt vallatni kezdték.
A vallomás.
A csendőrök ügyes kérdései elől a fiatalember nem tudott kibuini, egy félóra alatt töredelmesen bevallott mindent, amit a csendőrök tudni akartak. Bevallotta, hogy bátyja nem halt el természetes módon, hanem 1921. évi október 22-én — egy szombati napon — agyontaposták. Amikor ugyanis bátyja, ennek felesége és gyer. meke, valamint ő a kérdéses nspon künn voltak a karosi hegyen levő pincéjükben, István bátyja, — aki különben is goromba, erőszakos, durva ember volt — erősen ittas állapotban volt és ismét kötekedni kezdett. Részegségében azután a földre bukott. Ezt a pillanatot használta ki felesége, hogy a magával tehetetlen emberrel végezzen. Rálépett a férje hasára és rúgta, taoosta, ahogyan csak bírta, majd felszóllitotta öt, hogy segítsen neki, erre 6 ls ráhágott bátyja mellére és nyakára és szintén taposta és rúgta az asszonnyal együtt, amig csak élet volt a földön fetrengő err.bérben. Amikor bátyja kiszenvedett — eltemették. Senkiaem gyanította a sötét gaztettet.
J8n a menyecske Is.
Alig fejezte be vallomását a legény, amikor gyanutlanul kiérkezett a peronra özv. Stücs Istvánné született Teperics Gizella — az áldozat őzvegya és gyilkosa. A csendőrök egyike rátette kezét a le-gényre, mig a másik az asszonyt vette kérdőre. A menyecske, aki abban ringatódzott, hogy hitves-gyilkosságát titokként fogja sírba vinni, a kakastollak láttára össze rázkódott és elfehéredett, de mihamar felülkerekedett bonne a konokság és feltalálta magát.
Tagad as assxony.
A csendőrőrmester kérdéseire először semmit aem akart tudni az egész bűntényről, majd amikor odavitték Kálmán sógorát és az mindent a szemébe mondott — mégii elismerte az emberölést, de sógorára tolta az egészet. Azt állitotta, hogy mindent Kálmán követett el, sőt ő volt az, aki sógorát kérlelte, hogy ne bántsa férjét. Tagadta, hogy férjéhez nyúlt volna. Nem mert feljelentést tenni, mert sógora leöléssel fenyegette.
Vasra verve...
A csendőrök természetesen tisztában vannak az asszony vallomá sával, mikor ő volt az, aki a 20 éves Kálmánt oly brutálisan megverte, hogy testisértésért el is zárták. A csendőrök vasraverten behozták Őket az ügyészségre, majd kivitték őket Zalakarosra, hogy sze-nbe«itsék őket és a helyszínen nyomozzanak tovább. (*)
— A burgenlandi kath. lelkészek azzal a kéréssel fordultak a győri püspökhöz, hogy a jövő ben Is küldje el nekik körleveleit, habár ezidőszerint nem is tartoz-
nak az ő fennhatósága alá. — A „Freie Burgenfáider" emiatt gyü lölködő hangú támadást intézett a burgenlandi kath. papság ellen.
—- Orvosi hir. Dr. Welvárth Dízső csecsemő- és gyermekorvos rendeld, o 11—-12-ig és d. u. 3—4-ig. Nádor-utca 10. szám alatt.
-- Ha nyílik meg a szabad lycenm. Ma este 6 órakor lesz a Rorgonyi utcai tornacsarnokban a szabad iyceális tamfolyam megnyitó elősdása, mely alkalommal Kováts Antal kegyesrendi főgimnáziumi tanár a magyar drámairodalom legszebb remekeiről fog beszélni. Kováts tanár ugyanerről a kérdésről Összesen hat előadást tart. A legközelebbi előadás csütörtökön est*- lesz. Mától kezdve április hó végéig minden csütörtökön és vasárnap lesznek előadások. Közreműködnek városunk legjobb előadói s több fővárosi előadót is meghívott a vezetőség. Belépő dlj személyenként 10 korona. Husz előadásra érvényea állandó látogatási jegy ára 100 korona. A vezetőség minden érdeklődőt szívesen lát az előadásokon. A terem fűtése biztosítva van. (•<
— Szociáldemokrata nép-gyüléa. A szociáldemokratapárt ma nyilvános népgyűlést tart, amelyen Kétll Anna és Esztergályos János nemzetgyűlési képviselők fognak beszélni.
— Színház — Szepetneken. Sümegi Balogh Árpád színtársulata már harmadik hete, hogy Szepetneken Időzik társulatával. Szepet-nek nagyközség lakossága a legnagyobb mérvben lelkesedik a magyar színészetért. Minden este telt ház mellett játszik a jeles gárda. Balogh igazgató nagy gondot fordít a műsor összeállítására. — Az összes operett újdonságok műsoron vannak, de nem feledkezik meg a régi, örökbecsű müvekről aem, mert a falu éppenugy, mint a város, megköveteli, hogy a modern időknek megfelelő darabok kerüljenek szinre. Csütörtökön János vitéz daljáték került szinre zsúfolt ház mellett. — A címszerepet Könyves Jenő kreálta, lluska szerepében, Balog B5ske remekelt kellemes szopránjával. A királylányt Csabay Juci játszotta meleg érzéssil. Bagó trombitást Késy Jancsi adta szép baritonjával. A francia királyt Bo\' kor Miklós alakította állandó derültség közepette. — Az együttei " pompás volt és viharos tapsra ragadtatta a szépszámú közönséget. Előkészületben van, ami még eddig kia azinpadon nem látott napvilágot, Gőthe világhírű költeménye után — Dr. fausti szerződése az ördöggel; fantasztikus színjáték 4 .képben. Eddig csak városokban adták elő, mert a darab kiáliitása horribilis összegbe került. Kéiy János a társulat művésze, akinek már több irodalmi munkája látott napvilágot, segített megoldani e nehéz problémát oly módon, hogy Gőthe Fausstját prózában átírta kis színpadra.
— Olcsó tUxlfa. A Magyar Erdőbirtokosok Feértékositő R. T . amelynek budapesti központi vezérigazgatója Biró Ferenc, a magyar közgazdasági élet egyik kitűnősége, tudvalevőleg a mult év őszén Nagykanizsán is litesitett egy nagy fatelepet és fafelapritótelepet, a leg messzebbmenő tervekkel és terjeszkedési lehetőségekkel, azt a célt tűzvén maga elé, hogy minél jobb tüzelöfát minél olcsóbban bocsát a nagyközönség rendelkezésére. Hogy n közönségnek olcsó tüzelőfával való ellátása szempontjából mit Jelent e^y , oly. városban, mint Kanizsa, egy jlyen fatelep — fölösleges bő-vehben magyarázni. Hogy a kanizsai
ZALAI KÖZLÖNY
1923. február 25.
telep mindig tekinleltcl ven a nagyközönségre, bizonyltja az — ducira a fatrak löbbslörí emelkedésének
— mégsem emelte a fa érit. A kanizsai telep űgyvozclő igazgatója Reislnger Rezső erdőfőmérnök, aki mindenkor a legnagyobb készséggel élt a közönség rendelkezésére. Hogy a kanizsai fatelep az orszég egyik legolcsóbb fatelepe, »z is -mutálja, hogy mig Pápán 1350 K, Győtöil és Szombathelyt 1300 K, stb , stb. a felaprózott tűzifa méiermázsánkénlr Ara, a Magyar Erdőbirtokosok helyi fatelepénél csupán 1117 koronába kerül. A fatelep bármilyen kis, vagy nagy mennyiségben apritoll, vagy egész hasáb fát szállit házhoz, mi után nagy készletei vannak. Meg keresések a szeszgyár melletti irodába intézendók.
— Levetkőztetett zsandárok. Érdekes eset töitént minap az osztrákok által elrablott halármenti területen. A vlsl gazdák ugyanis szekéren bort srállilottak az osz trák uralom alatt levő területre, áhol azonban a csendőrök feltartóztatták a azállltmányt, a kocsikat pedig etős őrizetbe vei ték, noha az átszállításra engedélyük volt. A kellemetlen eset híre csakhamar eljutott Visre is és az érdekelt gazdák sehogy sem tudtak belenyugodni az osztrák csend őrök eljárásába. Felkerekedtek tehát heten visl gazdák és felfegyverkeztek hatalmas fütykösökkel, aztán útnak indultak elégtételt szerezni. Odaát ctakhamar megtalál ták a kocsiba fogott lovakat és a bornak hült helyét, valamint érle aültek arról is, hogy a két kocnst Felsőpulyéra szállították. Mit tehettek mást a derék vi.i gazdák : fel ültek a megmentett szekérre és hazafelé kocogtak. Ulkö.ben azon ban két osztrák csendőr fellát lóz-tatta őket. Nosza éktelen haragra gerjedtek a visi gazd.sk ; működni kezdtek a fütykösök, msjd elszedték az ositrákoklól b teljes felsze-reléit. Hogy pedig teljes legyen a revana, le is vetkőztették a kél osztrák zsandárt, kik fel akarták őket tartóztatni.
— A ménállomány klegéazl-táae. A m. kir. földmivelésügyi miniszter felhívta az alispánt hivatalokat, hogy • vármegyéjük területén lévő közaégekben intézkedje „ek annak közhírré télele iráni hogy mindazon lótenyésztők, kik saját nevelésű jó származású, lo-tukhoz képest jól fejlett erős cson-tozatu, szabályos testalkatú, 1-3 éves méncsikóikkal, illetve 3-10 éves ménjeiket eladni óhajtják, hogy «-^a,beli szándékukat minél előbb, legkésőbb azonban folyó évi március hó 15-én hozzá jelentsék be. Ennek foganatosítása azért szükséges, amennyiben a köztenyésztést szolgáló állami ménállomány kie\' gészitése céljából folyó év tavaszán méncsikóvásárlást eszközölnek. A beadvány szabályszerű okmány-bélyeggel látandó el. A kéríény-ben fel kell tüntetni pontosan art a helyet (város, község, puszta, stb.), ahol a mének állanak, fajtáját, származását, korát, színéi, magasságát, eladási árát.
— Nagykanizsai Szálloda •ok, Vendáglőaök, Kávéaok Ipt. közleménye. Van szeren csém értesíteni Ipartestületünk tagjait, hogy a m. kir. pénzügyminis/ ter urnaít 1923 évi február ho 18 Sn kell 2000 számit körrendelete érlel mében a belföldi bor értékhatára literenkint: a) kimérés esetén 30O K, b) palackokban, a palack árit is beleértve 300 K. Ha a palackbor
Báli mulatságból - csendőrkézre.
Eev körözött tolvaj lclarlózlatása.
— Saját ludósilónktól. — törzsőrmester - a jirőr vezetője vígignézte a mulatozó, jókedvű lincolókal, amikor feltűnt neki egy hangos szavú, gyaníts külsejű mu.a tozó Csendőrszimaljs után menve
Galambok, februir 24.
Január havában történt, hogy a községhez tartozó lölöspuiztii fűrésztelepről ismeretlen lettes egy 80 000 korona étlékü gépsjijjal ellopott. A nyomozás egy Kovács András (il néven Mészáros Mih»ly><icvlFegyénrc letelte a gyanúi, ski ellen a kanlzssi kir.: törvényszék körözólevelet adott kl. A kórözőlevelet a klskomiro-nl csendőrors is megkapta, aki körletében meg kezdte a nyompzást, de nem tildoll eredményi érni. Most azutin egy véletlen juttatta csendőikézre a körözött tolvajt. Az a .véletlen", amelv minden em.bcr életében oly jelentős szerepel játszik. A küirégr tűzoltók rru\'atsSgot rendezlek. Vlj? nlzolióbál volt. Táncollak a párok, húzták » cigányok, énekellek a legények, amikor kinyílott a korcsma ajtó és két csendőr kakastollas kai pagja vili láthatóvá a borgőztV, füstös levegőben. Kiskomáron i csendőrök voltak. Oírpin József
tozo. i,setiuvi.*>"""i« —....... -
azonnal felszólította, hogy igazojs magit. A hangos szavú, hetyke ember méltatlankodva uiasitotta vissza a csendórtörzsőrmester beavatkozásit, azonban ez csak nem tágított. Tudja minden csendőr, hogy becsületes embernek nincs mitől félnie, gyanúk lehél az,\' ha valaki csendőri fellzólilásra igazolását meg-tagadja. Amikor a csendőrök több szőri felszólításnak nem engedet\', hanem főhadnagynak mondva magát kihivóan viselkedett, megbilincselték és az őrsre vitték, ahol a csendőrök hamar kiderítenék, hogy a hetyke hangos szavú .fóhadnsgy ur\' senki más — mint a körőzöll gípsz\'Ji; tolvaj. Tegnap vitték be a kanizsai kir. ügyészség fogházába (*)
A lóvásár furfangos csalói.
A fizetésnél forintoknak számítót Ak a koronákat.
_ Ssjit tudósitónVtól. — csalók azonban nem akarlak az egész dologról semmit sem ludni. hanem erősen hingozlaltik, hogy ók a lovalt árát pontosan kifizették. A esendőtök azonnal kimernek "
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÓZ.
Arábiai éjszakák-
Az Uránia nagyszabású filmjeinek különlegessége. Gou-mand ízlésnek való különlegesség. Az 100 éjszaka legszebb meséje tizenegy felvonáson káprázatos elevenséggel, romantikus fordulatokkal, Slotr-szerU jelenetekkel p-rgő történetben. A legszebben színezett kép, ezer színben játszó keleti pigodikksl, a sivatag hu lámzo
homolnengerével, pilmajrgetes oázt-
sokkal a mesebeli mérhetetlenül gazdag szultán pompázó fővárosával Az egész történeten a keleti forróvérű szerelem lüktet végig, melyei Allah bö\'es keze óv meg a bűnbe tévelyedéltől. Allah erős keze mely egy intésre kővé dermeszt egy egész várost, embereivel, barmaival együtt, hogy megakadályozza a büifc s hajótöréseken, rablókaravánsf. , kapzsiságán, vén kéjencek mohő-stgán keresztül Is a liszla szerelem diadalához vezeti kegyeltjeit. A film a francia \\Pathé gyár produkciója. Egyetlen színes fímje a szezonnak. Szereplői a világ legjobb szinészei, női főszereplője ir.aga a szépség.
Klskomárom, február 24.
Búza Ferenc rinyabosenyői lakos panaszt telt a csendórőrsriél, hogy a mikéi országos vásáron kél lovat adott el Tith Mihály Feicnc galanv boki lakosnak 325.000 koronáért Tóth 25 000 koronásokban fizette ki neki a vétcliral, de 25.000 Jorin lóknak számította, amit ő tuJalM-sigaban a fizetés alkalmival nem vett ésire. I yenformán 325 000 K helyett tényleg cssk 112 500 K-it fizetett ki neki Mikor azután rijrjlt »/. agyafúrt csalásra ís felkeresi: Tóth Mihily Ferencet, usyszintén társait, akik altkor vele együtt voltak, nóvszeiinl Pehtn Feicnc és Tolh M hi\'v Imre ga\'ambnki lakosokat, a
furfangos emberekhez, akik a csendőrök elől! is tagadták csiláíllkat, de késóbb a kihallgatás folyamán bevallották tcllUket és nyomban le is fizették a csendőröknek a 112.600 korona különbözetet.
Miután mindhármuknak rendes lakisiik és foglalkozásuk van és igy szökésüktől tartsni ncn kell, a crendőrök szabadlábon hag/tik őket, Jo csalásáti feljelentenék őket a kir. ügyészségen. _ P
clsdisa a palack visszaadásinak kikötése mellen, vagy pedig csere-palack ellenében történik, ez eset ben nem a 300 koronis, hanem » 2CO ioronis értékhatár az irányadó. Ha a kimért bori literenkint 300 koronán felül áiusiljik, vagy palackokban 300 koronánll magasabb árban adjik, akkor mir 10 száza lékos fényűzési adói keli az eladón bor után számítani. Ez a rendelet 1923 jebruir hó 26 án lép életbe. Katlársi tisztelettel Antal Jenő elnök.
— GrUnberger Sándor, Főnt 11. »z. alatti férfi és női divat-áruházil rnmburgl vásznakkal és a legjobb minőségű valódi nngol zeflrekkel bővítette ki. — Fehérneműiknek mérték utáni készítését is vállalja.
— Székrekedés. A Bud.pest jobbparii kő-\'kótházakban szerzett orvosi tapsszialslok igazolják, hogy a FERENC JÓZSEF keserűvíz gyomotbajok, emésztési zavarok, fej fájis és szédülés eseteiben is kitűnő szolgálatot tesz.
— Üvogezéat éa klttoléat
(kitlelélt jótállással) lego\'csóbban viilal ugy helyben, niint vidéken Gaál László Arpid-utca 7.
— Hamlffogaknl, aranyat, ezüstöt, briliánsokat és érmeket b legmagasabb nnpl Árban veszek. — Frled Józaef ékszerész, Sugír ul 3. szint (l-ő-ut ís Sugár ut sjr .k) 4 középiskolát végzeit flu tanulónak felvétetik.
— Uránia. Jön: „Arábiai éjazakák".
— Herozeg Fo ono seres . -J.ltnl tulltsr-jiask .. ,t\'J IrMl\'ask »J "\'a" knili ilcrcicg Ferenc cikket l\'etoíli-1 In i-min Jcnű cll-enélisét, ■ >-k« Kiroly Művé .„ti cikkéi, Suiinjt Miki " és Kel tilejk Mr*ts r.r-.rnjí,* rrüeésii és íJowcrJ k«r«l és . .p im-Ivi 1.1 ní(sl<n lontail a \\zcrkcsit,\'i üzeneteket és a *i.li »cg.(ioIi.l Mutstvinysiimol ktvinatia Ingy.n kut.t i klatláMralal: llnJ.peiI, VI And-nsvr ut 10.
— Dránla. Meg csak v.i.taMi. JIOROCÁ\' II. rí.i Ásóiul\'. Strer.i M-ts ü\'oléilietrtton .l.kllíia . nieg-5-űll Horog milki szerepében. - Ki-é." műsor c^-íe.-loniios íien.llkus listi.su Maz t-ln.lcr k\'p.
M.si .ír . .ngyilkt sjctoll" és egj-íol onieos (>• kép. .O\'.aint .litloJsbo/ - Ke-lJcn í, W.-.i M»Js szeieptésével
-T.a.Kta tiacesná*. ... ,
_ Dr. Kállay Zoltin Jogi azeml nirluma lladapest, AaJiA.n\'-nt » e> Sre ceJ, t\'.tlsvi.-lal-u J. fcbWssíasel í- W"l« tucne késeit túrnirly ■- yeteai í« .ksdéaiij ..xtei jeni viz.KilrJ í< «e .,<)■ viJivizssi a Jenyeclliérlel I Rekafr1"!""\' MinJen fetvlllitesitist ss\'.\'.rt vaay Ic.eli-et késeséggcl aJ .kir > tiuj.|>est. ak r . .te. v.cJI Igaag.t\'slit x
— Próbálj, meg On la ei ■■■<-- i e.\'Jik rüta, lif-Ky • FU-D I\' tintay.k-.t-Jijé ben 1-íkeliell any^ti-\'l ké^e.ill I. irisajtak. zok iik n tegtailvs i^\'.k ii ugyanazon Min. c. ml-étégü ratnurh..! Intmikor megfejel tttúk, Siomb*rtiely, Sic! K.lnin ule. -
— A Vllájemozgó i cuk nu tarlj mil-oíon sz .Ues-Js a h-rkulí*" clmú k.r.n-.lorjriinit. — Kedd.n e. . erdaa c«v ölfat-voni\'-oi vlnj.tikot mulul i-j .K-I Kii eiinen . t-kjo. Itijs M.rivs! í. egy illfel.oaiios JcteltivIditÍACIet .K. v rjteika r.-jl.lm.l* . ímen, K.tw. l ViiJl Ul A k. -elkeZ-S n ,.>r „ f anc\'a filtni{y.>:tis remeke, ,lo: -I)\' le.z, melyre rnír re oly n.i :y síimban lór-lennek olájegyxísck. lio;:>- eri ■ eJJ\'-K "lig volt r-\'Jt A - -loeityn* . 1- ,-..-ti rémjralom Vor.L.i jmi.k c-y t>.;o* .íeie^ml l-\'rténit kereti: en ■ (üdeJ<k:eié,:-- il, hogy l.vnattia etejcti n.rptó]a ni n lelt filrtrc lilletve
— Magyar apeoUlltta .r ilunyn lino» lesen, iz Kivit-. it)-.<,ytialissl a i InnoJtn ré.lében ivieetik
SPORTÉLET.
Labdarugáa. A Dél-Nyugit vá lógatott mérkőzísl, amely tudvalevőleg őszszel 3—3 arányú cldön. tétlenben végződött Szegeden, mir-cius 11-én fogják megrendezni Budapesten így alkalma lesz a vidék sportjának bemutatkozni a kényes fővárosi közönségnek is is reméljük, hogy különösen Nyu.tal válogatottjai, akik közelii a Nagykanizsai TE jóképességü hátvédje ropseher is szerepelni fog, mi\'lósn fogják megállani a helyüket és be fopjiV.-^T zonyitani, hogy a vidék fuiba\'llponja legalibb is áll olyan mag.s színvonalon, mint a főváros nagyrészben romloll, álantatőr felfogású, elkényeztetett és agyondicséri és a sportol nsgyrészben csak az üzletért művelő labdáiUiósporlja. Magyar-lengyel válogatotl mérkőzést veti tetvbe az MLSZ tlemzctkózi bizolt-siga, amely nyáron a fővárosban kerülne cldóntésro. A lengyelek, akin a náluk turizó magyar csapatokat mindenkor a legszívélyesebb vendégszeretettel fogadták, a labdsnigis művészetét már igen magas foltra fejlesztették a legutóbbi évek alatt, ujy, hogy méltó ellenfelei lesznek a magyar válogatottaknak.
A március 4 iki genovai és a II iki lausannei válogatóit mérkőzések elé nagy várakozással tekint az egész migyar sporltársadalom. Az álamatór szellemtől meggyengített magyar fulballiporl az utóbbi Idő oen a nemzetközi mérkőzéseken a hanyatlás lejtőjére lépett. Még élénk emlékezetben van mindenki előli a fájó osztrák őszi vereségünk, amely kizárólag a rosszul sikerült váloga-lásnak és a játékosok ambíció nél ItüH játékának volt tulajdonítható. Ennélfogva a magyar sport egyetc .nes Jóhirneve és igy az egész magyar nemzet érdekei függnek kockán, n svájci-olasz válogatott mérkőzéseiken, melynél fogva minden magyal íelvárja az MLSr-tól és annak szú vetségi kapitányitól, hogy a legjobb magyar ll-et állilsa össze a nag> fonlossígu meccsekre, akiknek ki. választásánál csak a tudást és \' minden, tekintetben való rátermelj síget kell számba venni és mindet klub, vagy egyéni érdeket biuérb.-kell szoriianl. Nem kell ellejt jz
1923. f.bru\'r 25.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagy vászonvásár!
Egész vég vételnél nagy engedmény! Legnagyobb szövöpamut raktár!
singer józsef és társa ÍE225SE
teteit primadonna vagy smbiciónól-küSi elkopott nagyság jj piros inges nemzeti csapóiba, hanem olyanok kellenek most, akik teljes tudásukat kifejtve és reprezentatív fontos állásuk legteljesebb tudatéban magyaros lüzzel és lelkesedéssel fognak mindvégig küzdeni a magyar szinek és az egész magyar sport rég óhajtott diadaláért. A jelenlegi formák alapján a magyar sporttörsadalom nagy többsége a következőket szeretné látni a magyar csapatban Fehér (MAC) vagy Zsák (33FC)—Fogl II. és Fogl 111. (írre) esetleg Boór (BEAC) Szabó (FTC) va^y Hajós (Törekvés) — Orth (MTK) — Blum (FTC) — Piuhár (BEAC) Molnár (MTK) vagy Braun (MTK) — Priboj (UTE) Hirzer (Törekvés) Szidon (üTE). _
Szerkesztői üzenetek.
G, M. Nagyságos asszony teljesen nyugodt lehet. Mi minden erőnk-kel a Tisztviselőnők Egyesülete mellett leszünk ós nem fogjuk tűrni, hogy bárki is elgáncsolja azt a nemes és tiszta szándékú és nagyarányú működést, amit szociális, karitatív és nővédelmi téren kifejt. Méltóztassék azért türelemmel lenni, ha az tényleg bekövetkezne, amit / levelében jelez — szóvá tesszük az ügyet és illetékes helyen is intézkedni fogunk. — K. I.-né. Nem üli meg a mi szinvonalunkat. _
Apró hirdetések
dijai 10 100 koron*, T»«t»*»bb betárol
• i«ú«U iMTUk doplfcn aiftniltl»tii»k. AlUit k.r.idknok 00 ti*x»l*k iren*«<lmíny.
K1c»er4-ln4ni ta\'.iumbOKOri villinut. Nnc*\'"*"\'-fflv <«»U3i I Jitlt Í-JV. {iírac.lb\'XíMncM BaUlón-1 vgllr. XíoHth villa. V»vrt-nlö. 4»«J
ro«li»l j;>-j»lcornukiiA \\tíii ícíwKti\'* IVtoi ÚO i«OK>tiMM*«. Cuoi<ry.-.,l ti. — J<l<ol\'«í/<« in — ti Uitll. \'í0\'
.S r..1,1.II,61 VIIA w,.li.! :
ojbro reifciit <0>. * t.*b«4Soin«K>-
VJ£> /.Hla...ofc-yíl.on iw-jfAuo. tiiA«*bl» «rn*l MjuiHii vtttír*. Fi»«tr» nwg«yf*«» MttiM. ltolMi Joli»r,n>, M»rtor.pU«il> k»«;<!>. V. v- FtU6iOC«ld.
»;T kömény
KU.IA
Uwinnwof.
1 USvcVUt Ai*. Biky l\'«i
Kt<i «W-W. bUtO.ltó ll»«-rrl <tv««0 í. «i\'«U»«U> U.tlvixWVcI. «\\»Vf{r-o*o*«. AJtriMó* N>rt>k>
\'rngfi\'-
S<Alto«IA«»"i W«be*J*». «0 b,lyiW«bM IIIO L««nJ««ii vcoMj«*OM»al. kenknn*""\' r.«ua.i <«< • • 1. — UíicWxi ncmítycwn Kutatt. MMMieJcp.
KlailO lil(fim míicr \'"J n\'
mtJy v« W;<to*kil \'•««""
lWvci.il 1 ll«sy» d. u. ) írltöL
Legolcsóbb bevásárlási forrás a
városépítő
a franz malom mellett.
Cement, mész, gipsz, épületfa, deszka, léc, szeg. - Szőlőkaró.
Városi Iroda: Nagykanizsa, Irinyi Miklós-utca 33.
UdV«bbci x hlxin«
Valuták és devizák:
"s.poleon 15000, Kont (London) 13680— 14Ö8V, Dollár (New-York) Í926—30o0, -Franci* frank <P«rls) 177—187, Márka (lior-lin) 12 5 14, Olas* Ura (Milano) 1« 1—147, 0«Uúk korona (Bécs) 416—435, lei (Bukarest) 14 15, Sxokol (Prága) 80-90, Svájci fraok (Wrich) 650-570, Ülnár (Zágráb) 27—29, Lengyel márka (Varsó) 7 00—8 00. Amsterdam —\'—. — Koppcnhijja 670—00, Krisztiánin 640-5Ö\'.1, Stockholm 775r806.
Zürichi zárlati Boriin 2\'35 Amsterdun í 10-75 Hollandi*, New-York 531-62 London 2506. Pár!s 3215, Milano 2502, Prága 16.76, Budapest 1800, Zágráb 610, Varsó 1 15, WUo 0 74, Ssófla 340 Osstrák bóly. 0 75 00
Termény jelentési
Bux* (TilMvUékI) 13300-13600, egyéb 13200-13400, toss 8*00-8600, takarmanyárpa 8 !> 00-8700 sörárpa 8100-8600, sab 8400-8000, tengeri 8100-8300, repce 14000-14600. korpa 6200-5300, kölos 8500-8900
Budapesti állatvásári Marhahús I. r. ogósxbeo 450—580, hátulja 660-620, elejo 400-560, II. r. egésxbeo 300—400. hátul]* 340—440, eleje 260-320 Növendék marhal 1. r. egészben 460;470, borlu (ölött bórb) „700-7 20, Készlet: Nagy-marha 20, eladás\'20, — Növendék marha 7, eladás t, boiju 21, eladás 11, Marhabőr 600—620,. borjubór 1000—1100 Sert&svásár i Felhsjtá. 300, Elkelt délig 300, ŐroK -Kösép 065, Könnyű —, I. r. 700, U 640 ZsU 9b0, SíJoűna 790, Ub. hus 740.
IiAi nxcy Vritut <t»dfi. »gy Vííiojü k(<\\t tl»40
*.© etmciU UMMKWI <J«iUn> U»whyin>--U«» í.
\\ in«lrr ix*tn iAU«K<k •<!>•«"! «» e«j
x,m him<t« rMoy.w.Ooyt h«y„l jo.inyo* irón

uim\'- i»kk nAi r.-iclpo.:
^ Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
BtndO «o- p»\' h»»«»U i t». «(r,«lel. Mp«ivtl titmbco.
— Saervusi, K.ifCM
— Sxervusz, L»jcsl Hova igyekszel:
— Megyek a liroecsics Józsihoz — boréit. .....
- l-.ft éppen onnan jowk. Indoo, hogy ííílemcUe «0 koronára a bor «r.vt"r
— A* nem baj. A* u lontos, hogy jo bora van. Megér ax többel I\', mint 80 koronát, hix* kérlek as cgí\'x város a Bruncsics Jóx i boriról \'cesxél. Tudod, hogy hol van ax üxlete: ...
— Hogyne\' Sugér-ut 53 szam alatt, i Telefonja 210. száiip
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém írtesiteni a nagyírdemü közönséget, hogy
üvegezési vállalatomal
klbóvíteuem ó* a mai naptól fogva mindennemű Uuog- é* porcellánaruk, valamint vendéglői leisxerolósok
a Ugjutinyosabb Arb^n sterezhetuk be. Kítvo szíves támogatásukat 6aji
Stern J. KAlmAn
a.ti.-ií.t i\' kípkercicií.l vdll.l.l.
Kazlnczy-utca 17-19. sí-
Eredeti németországi
kerti magvak
megérkeztek is kaphatók
Ország ésWidder
maakeroskedéaóbon
Nagykanizsa
ErzsAbet-tór 10. al.tt-
Ingatlan eladás.
A városnak minden részíbtn lübb nagyobb és kisobb ház kerttel, Uxlct és magánházak bcköllöíhetó lakással, jótorgalmu vonaléglök helyben ós vidéken, Zaláj bsn jól jövedelmező malmok, továbbá 36, 30 ós 8 holdas Sxabadlvgyen 4 lsold birtok épülettel, Szentgyöigyvárl hegyen 2 ós l hold, Nagykagolán 2\'/t Förhéncon 800 Q hold SZÖl«l»lrtoE»t-Balaton somogj\'i paitján több klu^b, nagyobb villa eladók. — Zalában 600 holdas jó blrtokbérlet. - Bóvebbet:
dukAsz hiksa ö
Nagykanizsán, Rékóezl-utca a®.
permetezőket!
(Vermorel rendszer)
ltifo2*8tsl>n minőségben., |eg-
jutínyosabban szállít
NAGY IGNÁC
Budapest, VII., Károly-kürut 9.
TeUTon: JOuef 1I5-1.V
OLCSO,
mert jó, az elaŐrendü anyagból
Argent János
modara dpIszQzlctíben készSIt dpi Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan raktáron kéisel dobozott fekete és sxines box, chavre»ux, szanaa, antilop. lakk, selyem és bársonycipók.
Gyermekcipő "" különlegességek t
buzat, rozsot,
zabot, árpát ás tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áron.
KORFÁT
napi ár alatt árusítunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Tt\'íÍMiita: 133.
Eladó
Szabatlhetrvcn
_____egy 3101 0\'8I
szóló 2 szobás cllogíalhaló iKkflssal. A bosonyei dűlőben, a récsei álló-más melleit egy 1S16 O íl szántó. Értekezni lehet: Juhász Józsefnál, Hunyady-uica 10. szím alatt.
QUITTNER ARTHUR
394 t áfj

ZALAI KÖZLÖNY
1923. február 25
Tavaszi újdonságok olcsó árakon
divatnagyáruházában
az
Kisfaludi és Krausz
Arany Kakashoz, Erzsébet-tér 21.
NAGY VÁLASZTÉK!
szerez-hetők be
Bel- és külfölői női Costümfés ruha-szöuetet? a legújabb őiuatszinekben. FÉrfiszöuet ujőonsdgofc. Couelcott, csihos alj- É5 ruhakelmék. Bourberry kelmét?, cérna grenaóinok és Etami-nok. mosó és tiszta gyapjú uoil de lainok, szintartó mosók és öirnőlik

Olcsóság 3500
Regenhart és Raymann világhírű damaszt és lenáruiból óriá I raktár 1
Saját érdekében ajánljuk, hogy
szükségletét most fedezze!
Hagyír
fiat Mffuk
r. U Budapest k*pvlsolöséz«.
Taurll Rumnilraktár. tchoráru fuvarozás, sxemóly-íuvarozás, Javltó-raüholy, bcnsln-árusltáa. Telep: Térhéz-ulca. Telefon : 183. Igazgatósig: P«-ut B. Baiér-épUlet. Telefon: 356.
Nagykanizsai Autóforgalmi
Rés>v«ityt*raaeig NAGYKANIZSA
JUMPER
Gobelinképek gyermekkocsik
nagy válasilékbnn. - Állandó raktér
KflUFMflNN MANÓ^™
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. sz.
Lábatlan! darabos
FEHÉR MÉSZ
Olcsó, kiadós.
Gyors éi pontos srillitis.
Egyesűit tégla- és cementgyír r.-t.
Butowtl. V.. Oíik Ftriac-ulti 6.
Gazdák figyelmébe.
Elvlilaljr.i jg, W^íSnyl. mIM na azáinli
msjyvijó
_ . uili.rA
irknii-rntniQ VigeH stftís. msrha U törj-. httai, r»:»m.nt mirvden leriuóuyekrl, »> — * <3 • \'••s»alta1oks>t viiir<M>n*ki huimj lillkenkte <> jylr-utcai életűnkbe. a}inUua bevltailftnk tejtaiik. e<9)
Magyar Termete és Értékesíts R. T.
ltuilapavt. OyAfutca K. — Telefon : D 09.
Automobil felszerelések MICHELIN „CABLÉ"
gyAri raktar
vajda és hollan
Budapest, VI., Jókai-tér 6. Telefon 88—30
Kf rj.n katalógust ! Modernül újonnan berendezett
Üvegciilzoló és tükör-
gyáramat *«."élő™*,\'*Stő-
rosok é* építésiek ügyeimébe alanton. Klvátlalok mlndennemO tOkflrkészltést, flr#jcalazoláat, lonc«oro«ast.,blbás tükrök éa flvecek Javítását a lecgyoraabban ci Icj[Jatányozabban.
Tauber Sándor Szombathely, Th«óiy imrt-u. i.
VilUoytelcpptl szemben. 6400
MEGHÍVÁS.
A Trnnadnnubla EgyesUlt Gőzmalmok Réazvénytársaság Nagykanizsa, 1923. évi március hó 9-én délután 3 órakor
a vállal.! lelepón levő igazgatósági épület tanácstermében
rendkívüli közgyűlést
tal), melyre a I. c. részvényesek ezúton meghívatnak.
Tárgysorozat:
1. Kiküldése egy jegyzőnek a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére és kél részvényesnek a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. •
2. Az alaptőkének 24,000.000 körönéről 40.000 darab egyenként 400 korona névériékről szóló részvénynek kioocsálásával 40,000 000 koronéra való felemelése.
3. Az alapszabályok 4, 29 , 33., 40 és 65 ik § án.k módosítása.
Az Igazgatóság.
A, .Upss.bályok II* \' . intelmében .ion rc«vénye«flk síavalék* pesek, akik résr-vinyalket legkésőbb hi ..m\'n.pp.l a Viirgyúlés m.guit.sa etótt . villa[»l pén.Uráoát, V.ny . koveuoiö bankintéiemníl leletig hrijoii* Maay.r KóWhitelinléaet Budapest, Uunáotuli Bank is T.k.ííkpcnitai Kaposvár, Steierm.itkischo tscooipt-öank Craa.
Házak eladása!
Garat utca 15. számú ház, elfoglalható 2 szobás lakással, istálló
és kentei. \'\'
Eötvös tér 18. számú ház nagy műhellyel, igen szép és nagy kerttel. Elfoglalható 2 szobás lakással uj ház, nagy kerttel. Elfoglalható 3 szobás lakással magánház, istálló is kentei. Ezenkívül megbizásunk löbb kisebb nagyobb elfoglalható lakással
biró házak eladására. Uri magánházak eladók kerttel a belvárosban Vendégifik eladók. ■ jl • 1 bérletek közvetítése. Több kisebb-
rOlQDiriOKOKf nagyobb birtok eladására vaij. meg-oizaaunk Zslában és Somogyban. Vételi szándékát jegyeztesse elő irodánkban. Eladó Ingatlanjait díjmentesen előjegyezzük és hirdetjük.
Bővebbet:
ACZÉL IGNÁC ISZIGRISZTLÁSZLÓ
Ingatlanforgalmi irodájában
Fő-ut 3. szám alatt.
(Mfflut laübtaMaala US.)
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vlsveietak berandaiS vállalata Fióküzlet éa műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. sz. FőiVlet: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Telefon: 151-13.
munkálatokat, ucymlm modern
..............leket, derltO éa szennyvíztisztító
ocrcndrzések. csatornázások, szlvó-nyorrttl kutak, kOICn háal vízvezeték részérc axolca|/> automatikusan működi* szivattyú berendezésekéi, központi lűUi 6 melegvíz berendeléseket saját tervesésOnk szerint.
DilíKrnn larinnL • mindennemű vízvezeték csöveket, rá armatúrákat, öntött-
KdKlaiUII lallUllK. va» aománcoaott éa bádo* IUrdökádakat, vörösréz türdö-kálrhákat, lavence mosdók éa closetokat. mindennemű háztartási cikkeket.bádoe-árukat, zománcozott konyha edényeket, borászati cikkek, azóló permetezőket.
Javításokat és átalakítási munkálatokat szakszerűen tfs olcsón eszktfzlflnk.
Viszketeg
. rflbeaaég eD«o hazsnilja s r«c*«a beTiít Antis<abln magyar neve:
Boróka-kenűcsöti
Kis téftly árs IJO K. Nsa Wte\'r >00 K. KapbatO minden gyó^yaaertárban. ViálVi aiélKUls:
K0ZN0CHÉN1A fi.T. 8u<»nL IX.RMsy-ti.12.
Házeladás.
József foherceg-ulcft 34 szám alan,
magánház S":
foglalható 2 szoba, előszoba ós kony-hával, elutazás miatt, készpénzfizetés melleit 2,350.000 koronáért sür gősen eladó. — Bővebbet ugyanott.
Szuperfoszfát
műtrágyát,
kálitrágyasót,
etetési célokra alkalmas takarmány
csontlisztet
(PrAcipilai) a legjutányosabb napi áron ós kedvező feltételek mellett szállítunk. Gi7dák szíveskedjenek árajánlatot kérni.
ELSŐ PESTI SPÖDIUM ÉS ENYVGYÚR R. T.
műtrágya otetálya
BudapestV.,Vilmos csáizárut22
Telafon ISO*01. f<»6
Rayonképvlselöket keresünk.
Keresek megvételre perzsa, imyrna és eg>éb
szőnyegeket.
Ajánlatokat „Legmagasabb ár" joiigére a kiadóba.
HEVERŐ PÉNZT
bármily najty ossxcg\'g najsy kamatia olhelyeíunk. — He.l felmoodáa ! Értókpaplrfodoxot\'200\',.
VI., Deuzenrfry-utca 3. S4rz4cyri-n.: IMckbank Bpeet. - felelős IM-23.
Nyomatott a iaptulaidonosok: Zalaj ás Gyarmati könyvnyomdájában.
62. tv folyam
Lapunk mai Máma 15 korona.
Nagykanizsa, 1923. február 27. Kedd
46. szám.
I *. kl.d.hlT.uíl 7ft.nl I*. lAUrarbut.T.lo[on 7B. t*Ám.
Egyes szára ára 15 korona,
KI6n..l«.l .... Bsr ktalm IN- K hkr.m >.»■«. r. ím- k
A kisdedóvás reformja
A tanügyi újításokat « kisdedóvásnál kezdik. —
Nagykanizsa, febr. 26. Ugy a szakkörök, mint a nagyközönség előtt nyilvánvaló, hogy az ifjúság iskolai nevelésénél le kai) vonni azokat a következményekét, amelyeket a háború és forradalmak Idéztek fel.
Á gyermekléleknek olyan veszedelmes elfajulásával állunk szemben, hogy csak a nap-nap után előforduló gyermekbűnÖzések — a lelke mélyén rendíthet meg mindenkit.
Kétségtelen, hogy a kicsinyek természetes jóságát, észjárásának tisztaságát valósággal összemor zsolták a mai rettenetes idők és az illetékeseknek minden okuk meg van rá, hogy komolyan aggodalomba essenek ,a jövő tekintetében és odahassanak, hogy az ifjúságnak kétségbeejtő lezüllése megszűnjön és jóra forduljon.
A kormánykörök előtt az is világos, hogy a gyermeknevelés Iskolai részét a legeslegaUóbb tagozatban, a kisdedóváson kell kezdeni s a vallás- és közoktatásügyi minisztérium nem is késik a meg felelő reformtervek készítésével. — A szándékolt ujitás alapgondolata az, hogy a kisdednevelést két részre osztják.
Az első esztendők kisdedneve-lése eszerint valóban a kicsinyek megóvására, egészségének, testi állapotának megőrzésére és fejlesztésére fog elsősor bsn ügyelni. — Később kerül aztán sor arra, hogv » gyermek értelmét is fejlesszák és ezzel mintegy az elemi oktatás előkészítőjét alakitaák ki.
A reform tervezői biztosra veszik, hogy igy kellő alapot lesznek képesek teremteni az uj nevelés helyes irányban való terelésére s már e kisdedóvás hozzá fog járulni ahhos, hogy a gyer-mekerkőlcsők a régi mederbe tere lődjenek.
Kétszeres fontosságot tulajdonítunk a klsdednevelés reformjának most, amikor a mindennapi élet inkább vonja el családi otthonától a dolgozó embert, mint valaha és eanek következtében a nemzet érdeke az, hogy Nw uj. nemzedék életereje már az alapoknak biztosítva legyen és a nemzet egyetlen tagjának lelke éa jelleme se pocsékolódjék el a gondatlanság és az esetleges szülői nemtörődömség I malmában.
Export lóvásár Nagykanizsán.
Budapest, február 28. (Éjfélkor érkezett.) A földművelésügyi miniszter a kormánytól kapott felhatalmazás alapján közhírré teszi, hogy Nagykanizsán, március 5-től—7-ig lóexporl vásár lesz. A vásárra csakis hidegvérű állatok hajthatók fel és a szállítás külföldre csak vasúton történhetik. Kiviteli illeték elsőrendű állatok után 50.000 kprona, másodrendűek után pedig 30.000 korona.
A nemzetgyűlés munkarendje
Budapest, febr. 26. (Telefonjelentés.) A nemzetgyűlés holnapi ülésén részleteiben is le fogja tárgyalni a mérnöki rendtartásról szóló törvényjavaslatot, ami után az erdészeti törvényjavaslatok ke rülnek tárgyalás alá. Napirendelőtti felszólalásra Drózdy Győző kért engedélyt és nyilatkozni fog a Ház folyosóján legutóbb lejátszódott Bogya-féle incidensről. Elkészült a Költségvetés. Budapest, február 26. (Telefon jelentés.) Kállay Tibor pénzügyminiszter a költségvetéssel elkészült, a valószínűleg ínég e héten a nemzetgyűlés elé terjeszti. Vass József népjóléti miniszter szombaton referálta a szociális javaslatot a kormányzónak, nagyatádi Szabó István földmlvelésügyi miniszter pedig a minisztérium szakközegeivel, az érdekeltségekkel és a tőrvényhozók különböző csoportjaival sza-kxdatlanul folytatja n tanácskozásokat, hogy n földbl tokreform novellájával mielőbb a nemzetgyűlés elé léphessen A fővároal gyárak munkás-klzáráasal akarjak a bérkár déat megoldani.
Budapest, febr. 26. A vasipari szIrAjk ügye uj fázisához érkezett. Szombaton a budapesti vaagyárak kizárták a még dolgozó összes munkásokat és igy újra 35 000 vasmunkás maradt munka nélkül. A kizárt munkások száma tehát 35.000 ről 70.000 re szaporodott. A kizárási mozgalom átterjedt a faiparra is, ugyancsak kizárták a munkásokat a téglagyárakban Is. A norvég követ a kormánysónál.
Budapest, febr. 26. A kormányzó hétfőn déli 12 órakor ünnepélyes kihallgatáson fogadta Scheel Arne norvég királyi rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert, aki megbízólevelét nyújtotta át. A fogadtatásnál jelen voltak : Gróf Am-bróxy Lajos rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, továbbá Uray István dr., a kabinetiroda főnökének helyettese.
A Hangya vezetői • miniszterelnöknél.
Budapest, február 26. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A Hangya ve zetöl: Darányi Ignác és Balogh Elemér ma délelőtt hosszasan tárgyaltak gróf Bethlen István miniszterelnökkel. A tárgyaláson résztvettek nagyatádi Szabó István főldm. miniszter, Schandl Károly államtitkár is.
A görögök szerint a törökök megszegték a ma-dániai egyezményt.
London, febr. 26. A görög kormány jegyzéket intézett n szövet ségesekhez, amelyben azt állítja, hogy a törökök megszegték a mu-dánlal szerződésben megállapított fegyverszünetet, mert Kelet-Tráciába muníciót és fegyvert szállítanak, továbbá az ujoncozást ismét megkezdték.
Törványjavaalat kéaztil a mezőgazdasági munkások bárének megállapításáról. Budapest, febr. 26. A földművelésügyi minisztériumban most foglalkoznak a mezőgazdasági munkások bérének megállapításáról azóló törvényjavastar előkészítésével. A törvényjavaslatot sürgősen akarják elkészíteni, mért a falu munkássága nagy nyomorban van s ezen akar most segíteni a nyári munkálatok megkezdése előtt a nemzetgyűlés.
Az EgyeaBlt Államok ráaxt akarnak venni a nemzetközi törvényszékben.
London, febr. 26. Harding, az Egyesült Államok elnöke felhatalmazást kért a szenátustól, hogy az Egyesült Államok csatlakozhassanak a Népszövetség fennhatósága alatt megszervezett állandó nemzetközi törvényszékhez.
Lvaffyelorazág Jal«nlegi hatá
rainak ellameréaét kéri.
Varsó, febr. 26 (Éjfélkor érkezett.) A lengyel kormány a nagykőveti értekezletnek jegyzéket nyújtott ár, amelyben arra kéri a szövetséges nagyhatalmakat, hogy ismerjék el Lengyelország mostani határalt.
A Casino Petőfi-ünnepélye.
Nem ünnepély, do esemény volt a. kanizsai Casino szombat esti Petőfi ünnepély*. A Csálno falai — mióta fennállanak — még nem hallottak olyan tspsorkánt, mint amilyen szombat ette végig vonult a Ctslno meleg tónusu, intim dísztermében. A\' nagyazámu közönség, mely minden talpalatnyi helyet elfoglalt, még ma ls teljesen ennek a gyönyörű ünnepélynek galvanizáló hatása alatt álL Pakots József jeles írónk Petőfi emlékbeszéde, de főleg Paulai Erzsi, a Nemzeti Színház Istenáldotta tehetségű, királynői megjelenésű művésznőjének csodás Petőfi-szavalatai valósággal eksztázisba hozták a disztingvált intelligenciájú, magaa kulturáju előkelő közönséget, amely nem tudott betelni P.ul-1 mindenkit magával ragodó, felvillanyozó, utolérhetetlen előadásából. A közönség lelke sedett, lázba jött, tapsolt, közfelkiáltott — és nem tudott feltörő érzelmein uralkodni. Szép volt. Felséges. Felejthetetlen. A Csslno mostani téli kulturestélyeinek koronája, amely ezerszeresen kárpótolta a közönséget a kevésbé jelesen sikerült estélyekért.
Az estély dr. Balla János orvos és zongora-müvést finom Játéku nyitányával kezdődött. Majid Pakots József Író, a Petőfi társsáig titkára és nemzetgyűlési képviselő lépett az emelvényre. Amikor a közönség az irót meglátta, óriási tapsviharral fogadta, amelynek Icceilla-pultával Pakots félórás, költői szárnyalású, gyönyörű emlékbeszédben adózott Petőfi Sándpr hallhatatlan emlékének — a közönség nagy óvációja mellett. — Paulai Erzsi lépett azután az emelvényre. A fejedelmi megjelenésű művésznőt, aki a párisi Sjr\'oonneon 6000 ember előtt hirdette Petőfin keresztül a magyar nemzet dicsőségét, szellemi főlényét, oly szűnni nem akaró tomboló taps és harsogó éljenzés fogadta, amilyet n Casino termei még nem értek meg.
„jövendölés*, „Beszél a fákról « bus őszi szél", .Szeretlek kedvesem" cimü Petőfi költeményeket oly művészi Interpretálásban adta elő, hogy a közönséget valósággal lázba ejtette csodalatos szavaló-tehetségével. A nagy művésznő Petőfi költemény-szavalását hallani kell, hogy fogalmat lehessen alkotni előadóművészeiéről. Hösz-azan, s/Űnni nem akarón ünn-pélték. Orováné Bodó Klári — Hubay
JenŐ: „S\'éretném itihagyni", Lanyl Ernő: „Zöldleveles fehér...", dr. Kovács: iTentetésre szól az ének , Hubay: „Rózsabokor a dombol.
ZALAI KÖZLÖNY
1923 február 27.
dalon" dmü Petőfi dalokat énekelte meleg érzéssel. Majd Pakots József Petőfi elbeszélést olvssott fel nagy érdeklődés és általános figyelem közepette. Felejthetetlenek lesznek az utolsó számként ismét Paulaitól előadott Petőfi költemények : ,Szép napkeletnek viránya lelkem", „Egy gondolat bánt engemet", „Szeptember végén", főleg frenetikus hatást ért el az „Elet, vagy halál" cimü költeménnyel. Életet, lelket, tüzet, mennydörgést, villámlást vitt bele előadásába. Minden betű, minden szó, minden rigmus testet öltött, gyújtott, lelkesített, villanyozott . . .
Nem, nem, egy olyan nemzet, melynek Petőfije, melynek ilyen kulturája és ilyen művészei vannak, mint Paulai Erzsi — nem veszhet cl. Paulai Erzsi isteni művészete és párisi utja többet ér — minden diplomáciai tárgyalásnál.
Radnai Jenőt nemcsak elismerés, de hála is illeti — a szombat esti kulturesemény rendezéséért. (*)
Kováts tanár lyteális előadása.
A nagykanizsai Szabadoktatási Bizottság által a Rozgonyi utcai tornateremben legújabban rendezett szabad lyceumot vasárnap délután nyitotta meg a kultuszminiszter n«i-vében dr. Matolcsy László győri leányiskolái igazgató, aki beszédében rámutatott arra, hogy rajtunk csak a kuliura segíthet. Egy népet, amelynek olyan kulturája van mint minekünk — azt nem lehet felosztani. De kuliurát csak nemzeti alapon lehet csinálni.
Kováts Antal, o mély tudásu piarista főgimnáziumi paptanár kezdette meg ezután nagysterű előadását a magyar drámairodalom fejlődéséről. Kováts tanár érti a módját, hogyan lehet a tudományt a néppel megkedveltetni, a magas szinvonalu, komoly tartalmú témákat élvezetes formában népszerűsíteni. Gratulálunk Majlényi szabad-oktatási titkárnak, hogy sikerült a tudós piarista paptanárt sorozatos előadásokra megnyerni. A szép számú és minden társadalmi osztályból összejött hálás hallgatóság melegen ünnepelte Kováts tanárt
tudományos előadásáért. (*)

Gazdag Ferenc előadása a szocializmusról.
A Keresztény Nőtisztviselők második vasárnapi előadását a Ke resztény Otthon nagytermében nagyszámú közönség hallgatta végig. Dr. Tamás János a katolikus hitközség elnöke bevezető beszédében rámutatott a katolikusok összetartásának eminens fontosságára. Utána Gazdag Ferenc püspöki bizton tartotta nagyszabású előadását a szocializmusról.
Fejtegette Marx, Engels, Bucha-nin, Most, Bebel elméletét, annak tarthatatlanságát, csődjét. Majd rátért arra, hol keresendő az igazi szocializmus. Krisztus volt az első és legnagyobb szoclalreformátor — amely a válaszfalakat a patrícius és a munkás között ledöntötte. Krisztus adott igazi jogdt és igazi szabadságot a munkásságnak, ö szabadította ki jármából. D* felszabadította a nőt is alacsony helyzetéből, ahová a pogányság a nőt taszította. Krisztus ragadta ki állat! sorából a nőt, ő emelte piadesz-tálra. Igazi szocializmus, igazi de-
A kereskedelmi miniszter elrendelte a kanizsai árvizsgáló Bizottság megalakítását.
Nagykanizsa, febr. 26. A mult óv december havában megírtuk, hogy Nagykanizsa városa felirt az Országos Központi Árvizsgáló Bizottsághoz és a kereskedelmi kormányhoz, hogy tekintettel a városnak Zalaegerszegről teljesen eltérő különleges helyzetére, engedje meg Nagykanizsa városa, és a kanizsai és letenyei járások területére kiterjedő hatáskörű külön Árvizsgáló Bizottságnak felállítását Nagykanizsa székhellyel. A kérelmet a vármegye törvényhatósága Is melegen pártolta.
A kereskedelmi miniszter most arról értesítette a vármegye alispánját, hogy az OKAB hoz intézett javaslatára elrendeli: hogy Nagykanizsa város székhellyel a város, valamint a kanizsai éa letenyei járások területére kiterjedő hstáskörrel egy Ií. azámu Tvh. Árvizsgáló Bizottság alakíttassák. Az alakítandó bizottság tagjainak számát húszban állapította meg, kiket felerészben az alispán, felerészben pedig az újonnan alakított bizottság elnöke fog kinevezni. Az utóbbinak, valamint a bizottság elnökhelyettesének kinevezési joga viszont az OKAB elnökét illeti meg — az alispán javaslata alapjáo. A miniszter azután felhívja az alispánt, hogy ezlrányu javaslatát mielőbb közvetlenül az Országos Központi Árvizsgáló Bizottsághoz\' tegye meg.
Bődy Zoltán alispán ma küldte meg a polgármesternek a kereskedelmi miniszter leiratát. (*)
mokrácia csak a kereszt árnyában lelhető fel. A szép előadáat lelke-sen megéljenezték. Polgár Etelka szavalatával az előadás azután véget ért. (*)
Faji jelleg a művészetben.
írui Píelíer Elek.
Folyt.
Látni való tehát, hogy eme két nagy népfaj lelki strukturája egymástól lényegeiben eltérő 8 ezen lelki jellemvonásokat hiven tükrözteti kulturájuk.
Hát caak a magyarnak nem volna jellegzetes faji vonása? Mi kor minden ami igazán magyaros, oly nagyon eltér az idegentől.
Zenénk, a tárogató motívumoktól kezdve □ cigánvmuzsikán és o népdalon át egész Erkel, Liszt és Hubai megzenésített népies zamatu művészetéig tipikusan magyar. Mi ennek a magyaros muzsikának, a magyar dalnak, a magyar táncnak a fő jellemvonása. Én, talán ugy fejezném ki: az érzés áradó heve, a szilái temperamentum, mely hol tobzódó lelkesedésben, hol meg fájdalmas rezignációban csillan ki ebből a jellegzetes muzsikából. Itt csak az a baj, hogy nem fejlesztjük eléggé ezeket a magyaros motívumokat, a kelleténél jobban benne élünk a nyugati kulturáramlatok-ban, miáltal nemzeti jellegünk el fog sorvadni A cifrázástól ékes népdalmotivumunk a Rákóczi-dalokból és egyáltalán kurucdalokból ki-kiszikrázó harci zaj, melyben benne él a bennünket olyan nagyon jellemző harci készség, ezeket él a nép között még számos elrejtett motívumot kellene megnemcalteni és tovább fejleszteni. A magyar zenének csak ez képezheti alapját.
Hát az épitészet? A legnemzetközibb művészeti tevékenység. Mikor más nemzetek szörnyű román, gót, reneszánsz és az összes történelmi stílusokat ismételgető kő anakrónizmusokat állítanak az elevenen lüktető modern élet kellő közepébe, ugyanakkor mi már magyar stílusban próbálkozunk, sőt már nagy eredményeket órtünk-^l. Itt van uz iparművészeti muzeum, a postatakarékpénztár, a marosvásárhelyi kulturház, a szabadkai városháza, számos elemi iskola, sok egycsaládos ház Wiegandtól, remek nyári lakok, a velencei magyar ház, a milánói kiállítási csarnok stb.\' mindmegannyi kőbe állított dokumentuma a magyar építészeti stil életrevalóságának. Külföldön régen eliamerték már ezen törekvések eredményeit, mi azonban saját ma-
gunk kicsinyes gáncsoskodással emésztjük energiánkat. Persze, hogy vannak ezen próbálkozásnak is konzervatív ellenfelei, de hiszen ilyennek voltak a gótika, a reneszánsz és bárok korában is, ha ezekre hallgattak volna művészeink, akkor még ma is gótika korában élnénk. Ezen magyar építkezés az érzés áradó hevét épp oly jellegzetességgel fejezi • ki, mint a hímes magyar muzsika. A buja szín lelkes szeretete, mely a gazdagon alkalmazott zománcos kerámiai Inpok által érvényesül, a szilaj hullám vonalas párkányok, a függőleges élek mentén lefutó, az ablakokat és ajtókat körülövező zamatos, a kalotaszegi varottesokra emlékeztető friss tulipán, azegfü és páva-tollas motívumok .... hát ez nem m8gyaros ? Hát ez nem analógiája a cifrázástól ékes, az érzés hevétől izzó magyar zenének ? (Végo köv.)
~HIIREK.
M. t. előfizetőinkhez!
A folyó hó 24 én kifizetésre került jelentős munkabéremelés és a folyton növekedő anyagdrágulás következtében kénytolenek voltunk a „Zalai Közlöny" példányonkénti árát vasár- és ünnepnapokon 20 koronára, hétköznapokon 15 koronára felemelni. A fenti okok kényszerhatása alatt március hó 1-évcl lapunk előfizetési diját is emelnünk kell. Vasárnapi számunkban már részletesen kifejtettük .az újságok helyzetét, miért is kérjük t. előfizetőinket, hogy eddigi pártfogásukkal bennünket továbbra is támo gatni kegyeskedjék.
Előfizetési dij ugy helyben, mint vidéken egy hónapra 300 korona, negyedévre 850 korona.
A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban ujabb csapadék nem esett. A hőmérséklet nappal mindenütt a fagypont fölött volt, reggelre azonban kivált keleten öt-hat fokkal a fagypont alá sülyedt. Helyenkint némi csapadék várható, fagypont körüli hőmérséklettel..
— Egyházmegyei hír. Hamvai Antal noszlopi plébánost, érdemesült esperest nyugdíjazták.
— A háziezred zenekara szombat este a szombathelyi Kulturház nagytermében egy páratlan sikerű hangversenyt rendezett —
amelyről a szombathelyi sajtó a legnagyobb elismerés hangián nyilatkozik. A kanizsai honvédzenekar ujabbl sikerén szívből örvendünk.
— Baross-Szövetség Kanizsán. A Baross Szövetség a magyar közgazdasági és kereskedelmi élet jelentős és fontos tényezője Nagykanizsán is meg akarja szervezni a helyi csoportot. A megalakulás március 4 ére van tervezve, amelyre értesüléseink szerint Rausch Aladár kormányfőtanácsos a Baross-Szövetség elnöke is le fog utazni.
— Az Ipartestületi dalárda ma este a szokott időben énekpróbáját tartja. Büchler.
— Kalandos hlr Kerenszky-ről. Londonból jelentik a következő, kissé fantasztikus hírt egy az angol munkáspárttól sugalmazott kőnyomatos nyomán: Kerenszky, az utolsó alkotmányos orosz kormány elnöke Londonban pincéri állást volt kénytelen vállalni.
— Pusztainak a Skoda-mB vek. Prágából jelentik: A cseh ipari válság a legnagyobb üzemeket is kritikus helyzetbe juttatta. A legnagyobb és valamikor világhíres üzemek is erősen leszállított munkáslétszámot képesek foglalkoztatni. Igy a hii neves Skoda-müvek, amelyek valamikor 40 000 munkást foglalkoztattak, jelenleg alig 8000 munkásnak és tisztviselőnek képesek munkát nyújtani.
— Hogyan kerillt Roboz Imre Magyarország földjére. A fővárosi lapok röviden jelen tették, hogy u határrendőrség elfogta Roboz I.nrét és fivérét. — Roboz tudvalévően a Pesti Élet cimü lapot szerkesztette az ország román megszállásának gyászos napjaiban, természetesen a románok szájaize szerint gyalázva mindent, ami a magyarsággal Összefüggésben volt és tartóztatva a románokat. Amikor a románok végre elhagyták az országot Roboz velük szökött, s Nagyváradon „Uj Ember" cimü lapjában még nyíltabba^ folytatta gyalázkodását Magyarország ellen. A lapok szűkszavú jelentésével egyidejűleg kaptuk nagy váradí tudósítónk jelentését Robo-zék Váradról való távozásának közvetlen előzményeiről. Robozék a jelentés szerint az elmúlt vasárnapon a kolozsvári orfeum színpadán kamarajátékot rendeztek, amelyen többek között két román artistát ia felléptettek. Robozók az előadás után a felléptetett magyar művészek honoráriumát természetesen, s kevésbé opportumusan a román artisták fellépti dijait is elfelejtették kifizetni. A kisemmizett magyar művészek hiába próbálták emlékeztetni Robozékat az elfelejtett honoráriumokra, a két oláh azonban erélyes akciót kezdett pénzeért, s ez az akció véres nyomokat hagyott a Robozék testén. Robozék siettek kifizetni a két művészt, de már hiába, a rendőrség Is kezébe vette az ügyet és letartóztatta a két jeles fivért s hamarosan meg is hozták a döntést. A románok egy szép havas éjszaka egyszerűen átlökték a határon Budapestről importált barátaikat, akiket most Budapestre szállítanak.
— Uránia. Március 1-én és 2-án i „Vengerkák".
— Grünbergar Sándor, Főút 11. az. alatti férfi és női divatáruházát rumbnrgi vásznakkal és a legjobb minőségű valódi angol zeflrekkal bővítette ki. — Fehér-nemüeknek mérték utáni készitését is vállalja.
ri9i3. február 27.
iALM KOZLOHY
— Fokozottabb tevékenységre utasítják az árvizsgáló bizottságokat, A kereskedelemügyi miniszter átirata alapján a belügyminiszter az OKÁB utján köriratban utasította a helyi árvizs gáló bizottságokat, hogy az esetben is, ha nem állapitanak meg irányárakat, fokozottabban kísérjék figyelemmel különösen az ipari és kereakedelmi árakat, mig a rendőrséget az árvizsgáló bizottságok hathatósabb támogatására utasitja.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frlad József ékszerész, Sugár ut 3. szám (Fő-ut és Sugár ut sarok.) 4 középiskolái végzeit Hu tanulónak felvétetix.
— Uránia. Jön t „Arábiai éjszakák".
— Üvegezést és klttelést (kittelést jótállással) jutányosán vállal ugy helyben, mint vidéken Vojnovits Jenő Magyar-utca 24.
— Uránia. Kedden ís szerdán: fél hit és fél kitcac órakor: .Tanigra táncosnő*, diám* * felvonásban. Főszerepben a szépséges Hella Moja. Kiscró mm: .Elvarázsolt királyki<asszony* vígjáték. — Csütörtökön és pénteken: .Vcngoikák*, l^nkefíy Ica legszebb filmje.
— Próbálta mng Ön ls és meggyú-sódik róla, hogy a FILIPP harisoyaköt-idéjé-ben békebeli an/a^ból készült I.arisnyak,
9 zoknik • logtartó* bbak éi ugyanazon stlnü és minőségű pamutból bármikor megfejelhetik, S.-ombathely, Széli Kálmán utca 6.
Vadbörökat, nyúl, róka, stb. legmagasabb árban véstek. Bzabó Antal fegyverkereskedő.
A Világ-mozgó nagyszabású művészetét tart kedden és szerdán a ftlmmii-vészet reprórentánsAÍ felléptéi el. Bz alkalommal vászonra kerül Conrad VeiJt fellépte vei az .Egy éjttaka rejtelmei* c\'rad hatalmas detektívtörténet, melyben Con-ad Veidt egyénisége, hatalmas — a tc5le meg-szokott — művészi játékával felülmúlja önmagát. Azonkívül a legbájosabb lllmmivész-nö, a német fttmmü véltet csil\'aga I.ya M.ra főszereplésével cuy rege nyes vidám történet * .Kri-Kri" S fe\'.v. Illmrcmck is bemutatásra kerül. Tekintettel a nagy érJoklődésre, mely n ,JocelynM megelőzi, o Almhes jegyek már előjegyezhetők.
Szociáldemokrata pártgyülés.
Esztergályos és Kétli beszédei.
Nagykanizsa, febr. 26. Vasárnap délelőtt 10 órakor a „Badacsony" termében pártgyüléat tartott a nagykanizsai szociáldemokrata párt, mely pártgyülésre zalaegerszegi ut-jukról átjöttek Kétli Anna és tsz tergályos János szociáldemokrata képviselők. A pártgvülésen jelen lehettek vagy 250—300 an. A hatóságot dr. Valentény Mihály rendőrkapitány képviselte. A pártgyülés napirendjét képezték : a gazdasági helyzet ismertetése, á pénztári jelentés és az uj pártvezetőség megválasztása.
A pénztári jelentéa tudomásulvétele után Esztergályos kezdte meg beszédét.
Esztergályos beszéde.
— A gazdasági szervezkedés ereje mutatja meg mindenkor a munkásság helyzetét. Ott, hol ettől a gazdasági azervezkedéstől visszatartják, ott sokkalta rosszabb a gazdasági helyzet, mint ott, ahol ezt lehetővé teázik. Magyarország sosem volt hires arról, hogy itt a gazdasági szervezkedés ideális lett volna. Amikor a kiegyezés után Magyarországon fellendült az Ipar — idegen tőkések jöttek be az országba, akik uj ipart honosítottak meg. Az Idegen tőkések idegen munkásokat is hoztak, akik nem számítottak arra, hogy Magyaror-
Nyomora miatt akart az élettől megváltani.
— Egy mnnkásnő öngyilkossági kísérlete. —
Nagykanizsa, február 2ó.
Szűcs Mária 29 éves munkásnő Fazekas Imre péksegéddel közős háztartásban élt. Az utóbbi időben egyikük sem tudott munkához jutni. A sors kegyetlenül üldözte őket. A férfi a Sugár-uton tudott migá-nak egy állásra szert tenni, a nő azonban — állitáio szerint — minden fáradozás^ dacéra nem tudott foglalkozást kapni. Nagy nyomorban volt és efölötti elkeseredésében tizenkét szublimátpasztillát vett be egy pohár borban a „Vörősv< macskában", majd kiült a korcsma előtti padra, ahol a rendőrőrszem rátalált a már eszméletlen r.Őre és a közkórhúzba szállította.
— Saját tudósítónktól. —
Az elkeseredett nőt az orvosi tudomány visszaadja az életnek.
(Mi azonban nem tudunk elmenni minden megjegyzés nélkül ezen ujabbi öngyilkossági kísérlet mellett. Nem tudjuk eléggé kárhoztatni és elitélni azt a gyenge lelkű embert, aki az élet bármily viszontagságában a szenvedéstől és a küzdelemtől egy méregpohár vagy golyó árán szabadulni akar. Mert nincs az életnek az a szenvedése, az a mér-tériuma — amit a hitben erőt nvert ember ne tudna elviselni. — Ha a fenti asszony hozzánk fordult volna, mint annyi sok ember, Őrajta is tudtunk volna segíteni.) (*)
tuágon ilyen munkásviszonyok van-nsk, melyek messze elmaradtak országuk munkásviszonyai mellett.
Teljesen vad orazág...
Választaniok kellett, itt maradjanak-e ebben a teljesen vad orsiágban, vagy visszamenjenek. De az idegenek itt maradtak. Es ezek megértették az Itt dolgozó munkástömegekkel, hogy ameddig erős gazdasági védbástyákat nem emelnek, addig ki vannak szolgáltatva a tőkének. Amikor azután a magyar munkásság is megmozdult — az idegen tőkések elmeritek a kormányhoz és panaszolták, hogy a magyar munkásság is meg van fertőzve a gazdasági szervezkedéssel. Es a magyar kormányok kitiltották a magyar munkásságot felvilágosító idegen munkásokat. Magyarországon volt egy idő, amikor ugy kivánták megoldani a szociális kérdést, hogy embereket, akik nem vétettek semmit, akiknek csupán az volt a törekvésük, hogy ma-guknak és családjuknak nagyebb darab kenyeret adandó — magosabb bért követeltek — összefogdosták.
összefogdostak apákat és fiukat és hazatoloncolták őket.
összefogdosták, bezárták, lefényképezték, tolonckocsiba zárták azokat — akik jogokat követeltek n magyar munkásságnak. Es amikor ilyetén módon elintézték, a magyar mágnásminiszter azt mondotta : ime, ami nem sikerűit Bismarcknak, az sikerűit nekünk magyaroknak. Es ennek az lett az eredménye — hogy még jobban terjedt a szociáldemokrácia.
A tőke...
Majd foglalkozott a tőkével. A tőke hideg, szívtelen és kegyetlen — mondja. Ha élete legnagyobb részét szolgálatában töltötte el a munkás, mikor megrokkan — elbocsátja. A tőkének rendszere, hogy a munkásságnak csak annyi fizetést adjon, amiből szűken meg tudjon élni, de nem hogy félre is tudjon magának tenni. Célja — hogy lekösse a munkást magának. Az volt a gondolata, hogy minél hosszabb és nehezebb munkaidőben tartsa a munkásokat, hogy ne legyen ideje sorsa felett gondolkodni.
Jelszavas politika...
Majd rátér a háborúra. A katonaság abban a tudatban teljesítette kötelességét a harctéren, hogyha majd egyszer hazajön — uj országot talál itt. De amikor hazojőttek a magyar fiuk — azt látták, hogy sokkalta rosszabb a helyzet, mint volt 1914-ben. Az oknak megtalá-■ lása nem került nsgy fejtörésbe.
A nagy Összeomlás után nem várt események következtek be, amelyeknek lezajlása után egész más helyzet teremtődött. Jelszavas politika uralkodott — amely azt hangoztatta, hogy az ország összeomlásának a szociáldemokraták az okai éa egy felekezet. Azt mondotta ez a politika — véget szaki-tunk a régi rendszernek, uj jövőt csinálunk, ebbe a rendszerbe bele kell kapcsolódni a hazafias munkásságnak, a nem hazafias munkásságot pedig fejbeveréssel fogjuk észhez téríteni. Es akk<vr iött a tőke — amely ezt aláirta. O is azt mondotta: nincs létjogosultsága a szociáldemokrata .munkásságnak. — Amikor kiadódott a jelszó —• üsd a zsidót l — akkor a zsidó tőkések azt mondották: le a szociáldemokrata munkásokkal l Ok tudták, hogy caak a rebach beszél belőlük. Ennek következménye — hogy^t/ű löhttel teltek el az emberek a mai rendszer ellen.
Beszéde további részében élesen kikel a zalaegerszegi internáltak miatt. — Humorosan szóvá teazi, hogy a kormány a „szegény gazdák" részére való olcsó rézgálic beszerzésére másfél milliárd koronát adott, mikor más egyébre nincsen pénze. Beszéde végén temeti a keresztény kurzust —
„B jelszavas bót levette már a cégtábláját" — mondja. Szól a rendtörvény ellen — amely szerinte az ország konszolidációját lehetetlenné ®teszi és még a gondolatot la bünteti. A szervezkedés kiépítésére hívja fel a munkásságot.
A párt vezetőség.
Esztergályos beszéde után megválasztották az uj kanizsai pártvezetőséget. Névazerint : Baláza József, Jaberics Lajos, Kálmán N., Róna Gyula, Grünberger Ignác, Gyergyák Vince, Varga Sándor, Rosenthal Adolf, Viola Ferenc, Rit-ter Frigyes, Kása József, Fischl N.
Kétli Anna emelkedett ezután szólásra. Szavait jobbára a jelenlevő nőkhöz és leányokhoz Intézi, felhívja őket arra, hogy a hallottakat vigyék ki az életbe és oktassák, tanítsák nőtársaikat. Állítja, hogy fogalmuk sincsen az uraknak arról, hogy mily keserűség gyűl össze ismét a nép lelkében és nem adnak módot és alkalmat arra, hogy panaszalt, keserveit nyilvánosan elmondhassa. Nem félnek attól, hogy ugy mint a múltban, ezek a visszafojtott keserűségek ki fognak robbanni? Majd kitér a rendtőrvényre, amit megtárgyalni nem engedtek nekik.
Es ha itt nem is engedik a véleményüket elmondani — mondja — majd elmondjak a nemzetgyűlésen.
Az eviuigélinml alap.., Majd kitér a szociális viszonyokra, a gyermekvédelmi stb. intézmé nyékre, amelyek Magyarországot teljesen ax evangélium alapján álla nak. Az evangéliumban ugyanit Krisztus azt mondja: „eng edjétel a kisdedeket hozzám jönni, mer övék a mennyeknek országa", no* a mai gyermekvédelmi berendezke dések Magyarországon olyanok, hogt a legtöbb gyermek nem éli meg t magasabb kort, hanem mint kisde< a menyorsiágba kerül..."
Kétli további beszéde ugyaneb ben a hangnemben folytatódott, f pártgyülés tizenkét óra után ér véget. ^ Q
SPORTÉLET.
A vasárnapi labdaragóméi kőzéaek nagyrészét n pályák fe ázotlsága, illetve használhatatlat aága miatt nem lehetett megtartai és a mégis megtartottak eredmi nyeit a rossz, sáros pálya és a hi vős, nyirkos időjárás nagy mértél ben befolyásolta. Az I. osztályba az MTK nsgy gólarányban 5: (2:0) győzte le a VAC-ot régi nag ságára emlékeztető szép stilusii Különösen kitűnt a válogatott jobl szárny Braun—Molnár—Orth ötl tes és friss játéka. Az FTC spsny túrára induló együttese fölény játékkal 2:0 (1:0) arányban győző a ^Zuglói AC erélyesen védekw csapata fölött. Ugyanilven arán ban győste le a javuló formát m tátott BTC a fáradtan éa kedv m kül jáiazó műegyetemistákat. Törekvés: VASAS, valamint VTE: 111. ker. TVE mérkőzést
pályák használhatatlansága mh nem lehetett megtartani, mig MAC egyre javuló és fejlődő Cl patától a kispestieknek sikerült ej pontot lelkes játékkal megszerez A csapatok teljesítményét a szig pálya felázott talaja erősen bei lyásolta ugyan, azért a játék atllu mégis igen élvezetea volt. A MA nak az első félidőben rúgott gól Kispest csak erős küzdelem ut tudta egykornerből egalizálni, i az utolsó percekben csak a b szerencse akadályozta meg a szi patikua kék-sárgákat a gyŐzel. elérésében. A 11. osztályú méri zések közül csak 4 került lebonj lilásra, amelyek közül különöset
BEAC : NSC mérkőzés állott
érdeklődés középpontjában. A tűnő egyetemieket biról tévedés sorozata folytán 1:2 srányb győzte le az NSC, bár a 2 p< még nem egészen bizonyos, miul a BEAC az igazságtalanul és réaz hajlóan vezetett mérkőzést n fogja óvni. Az egyéb eredmény a II. osztályban :
33BC:Testvériség -3:0(3:0 VTSE:RTR -5:1(3:0 Húsos: TTC -2:2(1:0
Összeállították a válogatottal Kiss Gyula szövetségi kapitány t nop este az olaiz svájci válogat mérkőzésekre a következő mag csapatot jelölte ki: Fehér (MAC) Fogl IL, Fogl III. (UTE) - Kert II. (MTK) — Baubach (VTE) Blum (FTC) — Braun—Molnái Orth (MTK) — Hlrzer —Weisz (1 rekvés). Tartalékként pedig Zv lenaky (Zuglói AC), Plattkó, Opj (MTK) és Triboj (UTE) megj
magyar csapattal. (—I
ZALAI KÖZLÖNY
1923. f.bruár 27.
A tőrök helyzet még mindig nem finttzódott. IbMUna Óráig tartott a tSrSk mlalututuáu. — A ▼álui nan laas •Intaaltó.
London, február 26. (Expressz távirat.) Angorai jelentés szerint a minisztertanács tizenhárom óra hosszat tartó tanácskozás után elhatározta, hogy újra megfontolás tárgyává teszi a lausannei szerződésre adandó válaszát.
Ennek a válasznak a szövegét amely lényegében nem elutasító — még nem terjesztették az angorai nagy nemzetgyűlés elé.
közgazdaság.
Valuták éa devizák:
Napoleon 1&000, Font (London) 13680-14080, Dollii (New-York) 2926-3000, -Franci* frank (Paris) 177—187, Márka (Berlin) 12-6-14, Olas* Ura (Milano) 141—147, Osztrák korona (Bécs) 416—435, U1 (Boka-mt) 14—16, Szokol (Prága) 80-90, Svájci frank (Zürich) 650- 670, Dinár (Zágráb) 27—£6, Lengyel márka (Varró) 7-00-800. Amsterdam —, —\' Koppenhága 670—90, Krisztián la 640- 660, Stockholm 776 -805.
Zürichi Zárlat;
Beilin 2-36 Amsterdam 210 90 Hollandia, Naw-York 632-26 London 2600, Párls 3260, Milano 2662, Prága 16.77, Budapest 18 00, Zágráb 512, Varsó 1 05. WUn 0*76, Ssófla 340 Oastrák bély. 0 75 00
Termény Jelentési
Busa (Tinavidéki) 13300-13500, egyfb 13200-18400, roxa 8600-8600, takaftiány árpa 8000-8800 sörárpa 8800-9200, i«b 8500-8700, tengeri 8200-8400, repce 14000—14500, korpa 6200 - 6300, köles 8600-8900.
Budapesti állatvásári
Marhabul J. r. egészben 470-CO0, hátulja 520-645, eleje 420—680, 11. r. égésiben 820—420, hátulja 360—480, eleje 260—34 Növendék marhal I. r. egészben 460-470, borja (Mólt bórb) 620-670, Készlet: Nagy-marha 105, eladás 90, — Növendék marta 0, eladás 0, borja 15, eladás IC, Marha bór 600-650, borjubór 1000-1050.
Sertésvásár i
Felhajtái 1500, Elkelt délig 430, Oreg — Közép; 685, Könnyű —, I. t. 7G0, II 650 Zair 860, Szalonna 785 Leh. hui 735.
Értékek;
Magyar hitel 22800, Osztrák hitel 36CO. Hasal 5700, Jeliálog 480, ^srfBnlloló tt»00, Kereskedelmi Bank 34000 Magyar-Olasz «X>% Beocilnl 19 O0ö, Drasche 4IOCO. Alta-lános azéo 226.000, Szászvári 37000, Salgó-tarjánl 78.000, Urlkányl 175000, Rima 12300, Schlick 14400, Guttmann 26000, Nasici 7COO, Danka I30<>0, Klotild WOOO, Magyar cukor 426.01/0, Adria 67000, Atlanlika 7600, Királysör 7800, Bosnyák-^grár 1800, l.ip-ták 4450, Phöbus 8660, Vasm. Villamos 12000, Gizella 8500, Konkordla 7750, Déli Vasat 134^0.
?elelő* raerfcesztó Benedek Rezső.
Apró Mrdétóöek
_ aüf hanoiit (| U toi-oLnsa
P6-at ti. (omM, - •
pix
Upcs6\'
Kiadd Kimen m((«r au(u, «•} a. ntl«, 1 n, máí> tu kitxküal erttitcti. firtccxdt tJ««»l» bíxW,
BArtbbct * Hiocri 6»J«ben <5. n. j OritOL
i«o&*lj-»» p<xctlUa-t(*V«Ml«m nxcWt«!tx Cin a kWóban.
A\'lif huiaAlt !
Alig hiua
Cin a klaáeUn.
Tejfölösöket, Vajköp ül őket,
Vajgyuróasztalokat,
további iDinJooféto , Wr
tejgazdasági eszközöket
Jut.oyo, árban raktárról Máuit:
Fehér Miklós gépgyár r.i
Budapest, V., Vécl-ut 10. utal
Kárja 10. ». árjcgyréküok;t
OLCSO,
mert jó, az elsőrendű anyagból
Argent János
■odarn cipéufltíitákefl kíuSIt c>>»
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Állandóan raktáron Jcéi lel dolgozott fekete
és aiinei box, chevreaux, iwvii, antilop, lakk, selyem és bársonycipók.
Gyermekcipő " különlegességek I
Versenytárgyalási hirdetmény.
A nagykanizsai városi közkórház fehérnemű beszerzésére versenytárgyalás hirdettetik.
Szükségeltetik :
200 méter edénytörlő, pohárlörlő és kötényeknek való anyag,
500 méter lepedővászon,
375 méter ingvászon,
50 drb szalmazsáknak való anyag, méter matracnak való snyag.
Kéretnek az ajánlattevők, hogy az árak megjelölésénél a vászonra nézve lenvászonra és pamutvászonra külön árajánlatot tegyenek.
A zári boritéku ajánlatok mintákkal a kórház igazgatóságánál nyújtandók be 8 nap alatt,
Nagykanizsa, 1923. február 26 án. Kórháslgazgatósáy.
OOOOOOQO OOOOOOQ oo ooo 8
meghívó.
A Z.l.Tárm.gy.1 S.5<r.tka*atl Ara\'orjr.Imi Hí.»ríny-táraaaág, Nagykaalmma, 19JS. márclaa hó lO án d. a. 10 órakor
saját Helyiségében (Nagykanizsa, Fó-ul 8. I. om.) tartja
II. évi rendes közgyűlését,
melyre s tisztelt részvényeteket sz alapszabályok 14. §-ára vsló hivatkozással ezennel meghívja a* Igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. A közgyűlés megnyitása és két jegyzőkönyvhiteleaitő kijelölése.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése, s mérleg megállapítása és a felmentvén/ feletti határozathozatal.
3. Határozathozatal a nyereség felosztásáról.
4. Indítványok.
Az alapszabályok 17. 5 a értelmében a közgyűlésen csak aion részvényesi- vahetrjei résst és gyakorolhatják szavazati jogaikat, akik a szelvényekkel együtt a közgyűlést, meg elózólag legalább két nappal Nigykaniisán, a Zala vármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R. T.-nál vagy pedig Budapesteo, a .Futnra* a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.-ni (V, Dorottya-utca 2.) elismervény ellenében letétbe helyezik. A letéti elismervény, raelj egyidejűleg a részvényesek jogainak gyekorolhatására és szavazási igasolványul is szolgál a közgyűlésre elhozandó
Az alapszabályok 16 §-s értelmében a közgyűlésen csupán axon iaditváoyok tárgyal hatók, amelyek a közgyűlés időpontját megelózóen legalább 30 nappal a* igaxgatósághoi .rásban beadattak.
Legolcsóbb bevásárlási forrás a
városépítő
a PftflNZ MALOM MELLETT.-
Cement, mész, gipsz, épületfa, deszka, léc, szeg. •• Szőlőkaró.
Városi iroda: Nagykanizsa, Zrínyi Mlklói-utca 33.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vlxw.s.ték bar.nu.a6 vállalat. Fióküzlet t> műhely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. sz. Ffiüllet: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Tslefon: 151-13.
Fluáliallinlf "\'"dcooema *\'"C5C,í.k ""nkál.tok.l, nrymlul modera
LlVallOlUIIK IQrdö.iobn, mo.dó i, .-lo.ctbcrcndexí.ckcl, rferltd ti a u y * 11 tl. . 111 d b.r.nd..l..a, c.atornA.á.ok, ..l.d.nvoroO kul.k, kOI»„ h«,l vU.c.íiík ,<„«„
s&íjí. ksskís1;;, ■*"■ *
Raktáron tartunk:
kályhákat, farence moidOk ia ctoaetokat, mindennemű báitartáal cikkeket, bádor-árukat, lománcoxott konyha edényeket, boráaiati cikkek. tx6l6 pcrractexOket.
Javításokat és átalakítási munkálatoka^szakszerüen és olcsón ttzkttzIOnk.
QUITTNER ARTHUR
Tolofnn- >»"*s4sil»c .«i.d*ly.a.tt TltUny.aar.15 T-l-I„„.
If^l ; NAGYKANIZSA. KOLŰEY-U. 17. iXXA B"w yflX
J34 vlUclUal ..a.t.kak, motorok, oaUttrok ,J*lll ^ ■ valamint tal.ronok, oaaagök éa jslafi- V I
k.aattl.kak f.laa.r.té.it, tuaUty-TlllamhórUé bar.nd.siait. Mlnd.n n.mtt villamos munkálatok gyoraan aaxköz&lt.tnok. 8>akaa.rttan »4r«t motorok nJr.t.k.roa.l«a«t, Hln aeos.mB og-.k raktáron
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, 6zámlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röp-lapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
OOOOOQ00000000000000000
o 0
0
c
Q 0
Könyvnyomdai munkát ^ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
_______ és Gyarmati Nagykanizsa. Fő-ut 13 ö
ioooooQoorao ooooooo oo ooo ooooo ooo5555555cii5B5oO
Nyomatott a UDiulaldonosok: Z^l.l H Gyarmati
8
8
POLITIKAI NAPILAP
62. évfolyam
Egyes szám ára 15 korona* .
IIWlT-*K 4a UMMUnlal "»•
KlMWbaa-TtUrva II. aa4».
Vezekeljünk...
H«t vasárnapon ■ w ezt követő hétköznapokon át t.rt . huivílot megdőlő időexak, hogy komolyságéval, őnmegtertóztatíeival scsendjével emlékellessen bennünket II emberiségért legirtatUnabbul axen vedett Legnagyobbra.
Komolyáig, önmegtartóztatás, — •zend ... Igy kellene fenol, de be-lyette léhaaág, tobzódia íi Urma jellemzi eit ax IdSaxakot la épp ugy, mint ax eexlendőnek minden napját. Bűnbánatot hirdetnek . kereax-lény egyházak ma, Bnmagunkbi való elmerűlésre, magunkbaszillis-ra Int ■ böjt.
Nemcaik a magánéletre gondolok én moat, honéul a ml polgári, a mi magyar életünkre. Nagyon szomorú ax, bogy a ml polgáéi életünkben kevéa a magunkbassál-lás, a töredelem. Mlntba a letűnt vérea idík nyom nélkül futottak volna el felettünk 1 Mintha meg aem esonkitottak, meg aem aláxtak volna mintha nem ia axenvedne sokezer testvérünk rabláncon — ugy élünk.
Ki gondol Itt arra, hogy talán . mi bününk Is volt ax ok. elbuká-aunknak: a mi aiéthuxiaunk, haza-fiatlansiguok, anyaglaágunk, ömé-
link? Ki gondol arra, bogy exe-ket a bűnötöket elsősorban önmagunkból kellene kiirtanunk? — Kicsoda, hány magyar ember tnei-eulpiilk e csonka hazában?
Éa kl emléksxlk a nagy böjthöi méltóan? Ki munkálkodik egéax leikével a megujhodáaon, kinek • legfőbb gondja ax emberek felzaklatott lelkületének egyenauiyba ho-xáia, a benső, lelki béke megteremtése? KI építi mindennapi munki-I jávai, minden gondolatéban ax uj Magyaroraxígot, hogy ez elég erős legyen a megnagyobbodásra?
Bizony, ha « kérdésekre felelni akarnánk, hamar becsukódna ajkunk. Hisxen axokat, akik dolgoi-nak akik exer küzdelem köxt raun-kálltodnak az ujr.épitéaeo, axokat is őtököa gáncavetés éri a békét-lenaéget axltók és hatalmat ihito-xók résxéről. Pedig amint a Megváltó hiába hall tneg, a megtérni és vexekelni nem .karókéri, épp ugy hiába halt meg a magyar nemzet ■okexer mártírja a M.gyar haliért, ka mi önzésünk éa léhaségunk ko vetkextében nem segiljűk elő « lelki megújhodásit
Magyarok 1 Vexekeljetek, bán kódjalok bűneitek mlitl, merülje-lek komolyan önmagMokba ; böjtöljetek, ha látni akarjátok a ma-A gyár húsvétot!
A lausannei szerződés az angóra!
nemzetgyűlés előtt.
Kelet problémáié ■ döntés előtt - A többség ■ szerződés alfoaadésa mailett van.
London, február 27. A lausannei szerződéstervezetet tegnap az angóra! nemzetgyűlés elé terjesztették, A kemalista miniszterek ajánlják a feltételek ellogadá-sát, bizonyos változtatásoknak a fentartása mellett, amelyekre nézve ujabb tárgyalások megtartását fogja javasolni. Eddigi jelek szerint a többség el fogja fogadni a lausannei szerződést.
A nemzetgyűlés Qlése.
Budapest, febr. 27. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A nemzetgyűlés mai ülése fél 12 órakor kezdődött. Kabik L.jos napirend előtti felsió. laláaában sióvá teszi as egyre fokozódó munkiskixárisok ügyét. — Annak következtében, hogy a nagy Ipar elzárkózik a jogos bérkövete lélektől . kizárják a munkásokat, ciak az amúgy is nagy nyomort növelik. Budapesten exidöszerint mintegy 100.000 ember van munka* nélkül.
Walki Lajos kereskedelemügyi miniszter azonnal válaszol a* interpellációra. A maga résiéről már eddig is mindent elkövetett, bogy ax igaxságtalan kliárások megszüntessenek. — Behstóan kell ezzel a kérdéssel foglalkozni s noha a helyzet igen elmérgesedett, mégis re méll, hogy a munkaadókkal sikerűi elfogsdtatni a munkásság feltételeit.
Ezután következik napirend szerint a- mérnöki rendtartásról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása, amelyet a Ház teljes egéazében elfogad rövid hozzászólások után. Marschall Ferenc előadó ismerteti ezután az erdészeti Igazgatásról szóló törvényjavaslatot. Gaál Giaz-lon ax első szónok, ki hosszabb, szakszerű beszédet mond. — Nem tartja Időszerűnek a törvényjavaslat most.nl tárgyalását és kéri a földművelésügyi mlnisitert, hogy ezt a törvényjavaslatot vonja vlsaxa. Gaál Giszton besiéde után az elnök megszakítja a vitát éa rátér-nek ax Interpellációkra. Előzőleg azonban a HAx elfogadja az elnök napirendi Indítványát,
Dénes István mondja el ezulán sürgői Interpellációját a drágaság ügyében. A korznány vámpolitikája megakadályozza »xt, hogy olcsó külföldi áru jöhessen be as országba s Igy a bitirokon balul óriási méretűvé d.gad a drigasig. Ma már 20000 koronás kitiseket csinálnak as 1923 évi termisi hu
iára. Hiib. tiltja meg ezt . kor-miny, a spekulidó lelketlenül dühöng továbbra la. A korminy adópolitikája la helytelen, mert a dol-dolgozó osztályokat, nem pedig a jövedelmeket sújtja.
Ezután rövid stünet következik.
L.tartóstatták a caló b.nk-ig.xgatók.t,
Budapest, febr. 27. (Telefonjelentés.) Bartos Gyula rendőrtanácsos ma délután elrendelte a Wiener Kommerzisi Bank volt négy Igazgatójának letartóztatását.
Dr. Maday ax Egyaégea Párt hajdnnánáal kópvU.löJ.löltJ.
Budapest, febr. 27. (Telafonj.len -té>.) A hajdúnánási kerületben az Egységes Párt Maday Gyula dr. tanárt fogja jelölni.
Kulturált, kérdések .1 Egy
aégea Párt blxotUag.baa,
Budapest, febr. 27. (Telefonjelen-lés.) Az Egységes Párt kőzoktatis* ügyi bizottaiga Lukics György elnöklete alatt értekezletet tartott, amelyen Klebelsberg Kunó vallás-és közoktatásügyi minisxter Is megjelent. A bixottsií""kulturális kérdésekkel foglalkoxotl, majd albizottságot választoltak, — részletes kulturprogram kldolgozásárn
Korányi báró magá<k*xatt Páriab..
Párts, február 27. Biró Korányi Frigyes, Magyarország párisi nagykövete ma Ideérkezett. A franciák ujabb sróssakos-kodáa.1.
Berlin, febr. 27. A Kobl.mnél
levő milltarisált vasút vonalszakaszon tegnap éjjel Könlgabacb állomáani| egy franclik iltal vexetell vonat moxdonya éa hét kocalja kisiklott. Miután ax egyik viginyt szabaddá tették, ma délben újból klalklott egy mozdony és őt vagon. Hogy sebesülés történt-e, arról nem ér-kexett hir. Trlerben egy posUtlt-kárt az utcín egy részeg marokkói katona megtámadott éa kéaeiurá-sokkal súlyosan megeebealtett.. —\\ Midőn a tettest elfogtik, bsjtirsal meg akartik szabadit.ni. A rendőr, ségnek sikerűit a francia katonai rendőrség megérkeztéig fogva tartani. Oberatelnben tegnap eate . megszálló csapatok feltűzött szuronnyal nyomultak a tömeg ellen. Egy azemély súlyos szurisi sebeket kapott, több embert puskatussal ütöttek agyon.
Lafévra szerint a béka taág mindig nana következett el.
Párti, febr. 27. A tartalékos tisztik szövetségének választmánya, minthogy Poincaré miniszterelnök elfoglaltsága miatt hivatalosan lemondott ax elnökségéről, Andri Lefévre képviselő, volt hadügyminisztert választotta elnökévé. Lo-févre tegnap a választmányban beszédet mondott, amelyben kijelentette: .Sajnos, nem hihetek az úgynevezett béke, vagy fegyverszünet éll.ndóaégiban A hiboru nem 1914 ben kezdődött és nem 1918 bon szűnt meg, — Valójiban 1912 ben kezdődött, a Balkánon. Azóta verekedtek az emberek és még mindig verekszenek. A Ruhr-vidék megszülése is hiberus rend-szabily, habár kevés vér folyt Is annil.*
Az angol .ajtó Magyar* országról.
Páris, febr. 27. (Éjfélkor érke-xett.) A Daily Express abból ax alkalomból, hogy báró Korányi Frigyes elfoglalta a párisi magyar követséget, hosszabb cikkben emlékezik meg Magyarországról. Annak dacára — írja — hogy M.gyar-orszég ellen sok mindent felhőznek, mégle megállapítható, hogy ex ax ország a reorganizálás felé halad. Vé?ül annak . reménynek adnak klííj^étt, hogyha Magyarorá.sg továbbra is megmsrad a konszolidáció utján, — ax ország nemsokára felfog teljeaen épülni.
Angol munkások adománya a Ruhr-vidék munkásainak.
London; febr. 27. Az angol mun-kásizervézetek vezetősége 500 font sterling adományt juttatott . német axakazervezetekhex a Ruhr-terűlet munkásságinak segélyezésére.
A szövetsége, hadihajók visszavonulnak Sxmtrnából.
Konstantinápoly, febr. 27. A franci. és az ol.sz főbiztosok értesíted ték Adnám béget, hogy korminy.lk csatlakoznak Anglia kljelentéaéhox éa Srmlrniban csak egy egy hadihajót hagynak.
tápunk mai száma 15 ltorona.
Nagykanizsa, 1923. február 28. Szerda
<7. alám.
ZALAI KOZLOWY
1«3. február 28.
Htfr frudullenei propa-fudk a Rohrrfdáken.
Düutldorj, febr. 27. Chun, B«-charach, Lorch é. Kőnigawioter megszáll áss ulia a francia megszálló psr.ncinokság ezekben a városokban alapos kutatást lartolt és temérdek propagandairatot talált, amelyben a franciák ellen bujtogatták a lakosságot. Chun él Lo.\'cb városokról tudta • francia megszálló parancsnokság, hogy es • kát főféazke a franciaellenes propagandának. Sok aámet ügynökit tartóztatlak le, akik a berlini kormány utasítására dolgoztak.
Ni jelleg a művészetben.
IrU i Pfolfor Blok. Vág*.
Hát a díszmagyar nem ékes, nem cifra, ssjátos. hát a paraszti szűr, a torodtól pártás viselet? Hát ételeink nem fűszeresek, nehezek, hát a boraink? Asszonyaink aam azépek, férflalnk nem bátrak ? Hát as érzés áradó hevét vájjon nem-e fejezik kl ünnepélyeink, bankettjeink, pohárkószőn tőink, parádés szónoklataink, ünnepélyes tiltakozásaink és az élet legigénytelenebb eseményeinél minduntalan előráncigált cécók, mely hailam egy fajnál sincs annyira kifejlődve, mint a keleti tradíciókat a vérében hordó turáni fajnál.
A sirva-vigadás és a magyart oly jellemző szilaj mulatozás is a túláradó érzés kifejezőbe. Ilyen néples motívumokon alapuló szines kifejezője a magyar géniusznak kőltéazetünk Tinódi Sebestyéntől a legmodernebb alanyi költészetig a vallásos misztériumoktól a magyar társadalmi drámáig, Gvadányitól Gárdonyiig.
Ilyen a festészetünk ls, dscára annak, hogy művészeink legnagyobb része külföldön tanult, mégis mikor hazajöttek, kevés kivételjel a magyar levegőt, a magyar rögöt és Igy a magyar temperamentumot festették. Munkácsi dévaj koloriz-musa mellett a magyar vér lüktető sxioálmait szemléltetik Bihari, Csók, Tölgyes*], Szinnyei-Merse, Lotx, Than éa Feszty. az ujabbak közül pedig Rippl-Rónai, Körősfől, Ka-cziány és sok más.
Szobrászatunk is azért a leggyengébb, mert ezen a téren legmélyebben járunk a nemzetköziség hínárjában. Amíg vérmérsékletünknek engedve msgyarosak voltunk, mint Izsó Ferenc és Fadruaz ko rában, volt Is msgyar szobrászatunk, azóta nincs.
Azt hiszem tehát, hogy a magyar kulturától a faji jelleget megtagadni, arra csak a gyűlölet há-lyogjától elhomályosított látású franda „kulturember" képes". Ml az erős fajiságunk tudatában vagyunk, de tudatábsn vagyunk annak ls, hogy épp ez az erős nemzeti ielleg ami mentsvárunk, melybe mindannyiszor menekülünk, valahányszor bennünket a föld színéről elsöpörni akarnak. Országunkat eldarabolhatják, vagyonunkat elkobozhatják, de ősi vérünket és idegrendszerünket, azt semmiféle trianoni temetési vállalkozó el nem veheti. Fajiságunk az megvan és ez lesz a mi feltámadásunk.
Nem az a legyőzött, akinek határalt erőszakosan elrabolták, hanem az, akinek nincs már erkölcsi areje és bátorsága szemba nézol a való tényekkel.
Írország kormányzója bevonult Belfastba.
London, február 27. Az abercorni herceg, Eszakirország első kormányzója, tegnap vonult be ünnepélyesen Belfastba. Utjaban díszbe öltözött katona- és csendőrcsapatok kisérték. A lakossag nagy örömmel üdvözölte. ,. . .
A herceg az ulsleri parlamentbe ment, ahol fogadasara Írország valamennyi pártjának képviselői összesereglettek. A hereeget Sir James Craig miniszterelnök üdvözölte a kormány tagjainak élén Százötven nyilvános testület járult a herceg ele, hogy hűségét hangoztassa a király iránt.
HÍREK.
— Idójáráa. A< tdójárárfanl Intézet HentáM szerint hazánkban
sok helyűit volt többnyire kbebb csapadék. A hőmérséklet reggelre általában a fagyp