Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.78 MB
2010-02-18 15:50:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
556
5017
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zalai Közlöny 1923. 098-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

2. évfolyam 101. szini
Nagykanizsa, 1923. május 1. Szomb
at Egyes szám ára 30 korona.
t-OLITl\'KAI NAPILAP
t««r>»Mta*4g U taUJÓtsKistal »6-o« \'
latorvrban-TaUfon «ía. í* >.-
KUrta.U»l iraki Bit bóuapra. *íu. <

Horthy Miklós kormányzó nagykanizsai beszéde.
Horthy Miklós kormányzó Őfőméltósága a 6. gyalogezred zászló-szentelésl ünnepélye ulán Nagykanizsán a városházi tanácstermében küldöttségeket fogidolt él pedig: A keresztény egyházak küldőttaé gét, 1 nagykanizsai Izr. hitközség küldöttségéi, Vaavármegye küldölt légét, a közalkalmszottak küldőit
•égét, szelliml lllbld pilyin levők küldöttségét, a nsgykaniissl Ipar testület küldöttségét, mezőgazda-sági munkások küldöttségét, kereaz-
téoy szervezett munkálok küldött\' ségét, keresztény nőegyletek kOl döttségét. MÜVE, ÉME él más jótékony egyesülelek küldöttségéi. — Ezen küldöttségek azónokalnak meghallgatása tj/eta egy beszédben adta meg. az összei küldöttségek\' nek a válsizát. A váluz meglepő, fordulatos, színei, államfőnél itlnte szokatlan. Kifejezései válaaztákoisl, <l« nem clcomázottak, nrm terjengő! és nem határozatlan, egyenes, jegy kát mordilban Ivnyl tartal tr,at id.
Röviden megköszöni az üdvözlő szavakat. Örömmel jölt Nagykanizsára, arra a zaszlé-szentelesi ünnepélyre, amelyet Zalavármegye közönsége ajándékozol! fiainak. Nagykanizsára való utaztában a vonaton lág tere nyilt a gondolkodásra.
— Nehéz időkben mindig vignsztalást nyújt az emlékezés a dicső múltra. De nem elég ábrándozni a múltnak szép emlékein, hanem követni is kell a fenkölt ösök példáit és megtanulnunk erényeiket. Szigetvár hős védőji nz önfeláldozás nemes példájával irta be nevét a történelembe, a másik nagy Zrinyi pedig élete célját abban látta, hogy összetartásra buzdított. Az önleláldozás és összetartás emlékét hagyták a Zrínyiek örökségül a magyar nemzetre.
Kifejti a kormányzó, hogy egyik osztály a másik nélkül nem boldogulhat, egymásra vannak utalja, a széthúzás csak egymás és közvetve az állam kárára von. i
— A haza minden becsüle-les polgárának, bármily nyelven beszéljen is, egy táborban van a helye. Akinek őseit együtt táplálta nz ezeréves haza földje, akinek ősei együtl véreztek az
évszázados közös küzdelmében, azok mind egyformáp polgárai ennek a/, országnak és mindegyiknek sorsa a haza sorsával van összekötve.
Az állam, ahol szükséges, kötelességét kell leljesitse, ahol Ínség von, segíteni kell, de csak addig a mértékig, ameddig a teherbiröképessége elbírja.! A földreform kérdése ideális-1 nak lálszik, de csak akkor, haj mértéket tarlunk és ha e kér-\' désnél megértést tanúsítunk,^ mert mi lenne akkor, hogyha a földreformot a végletekig ki-, játszanánk. Példaképpen körül-\' boltit kilencmillió ember él Csonkamagyarországon és körülbelül példaképpen, kilehc-j millió holi földterület van Ma-_ • gyarországon \'Mi volnrpaltkor, hogyha a földreform szimpatikus elvét a végletekig kijátszanánk. Arra kéri Nagykanizsa és környékének népét, hogy Zrinyi örökségét tartsák tiszte létben. — Tartsák tiszteletben Zrinyi tanítását: a honszerete-tet és az összetartást. Tudja, hogy ma mindenki nagy nehézséggel küzd, azonban ez így van nemcsak nálu ik, ha nem egész Európában. A háború rengeteg pénzbe került és a résztvevő államok előre elköltötték a jövedelmüket, örökségüket. Ezt nekünk, háború utániaknak kell megfizetnünk és igy vizsgálva a dolgokot, még csoda, hogy a háború nagyobb gazd-tsági pusztítást nem vitt véghez. A miniszterelnök ur ma indul külföldre, Pátisba, Londonba, repa-ráclós tárgyalásokra éa remélhető, hogy Damok-les kardját, mely mindnyájunk felett lóg, talán sikerül elhárítani Válságos időket élünk, hazaszeretetének mindenki azzal adjon kifejezést, hogy dolgozzék és még többet dolgozzék. Egy ut van csak a boldogulásunkra\'és ez a munka".
A Kormányzó Ur őfőméltósága beszéde végén szűnni nem sksró éljenzésben törtek kl a jelenlevő küldöttségek, melyek hitet, hlral mit nyertek a további munkára.
A Kormányzó Ur kanizsai látogatása
Az ünnepélyek lefolyása a következő volt:
Regjei pontbin 8 óra 30 perckor siklik be Barci felől a Turán-von»t. Őfőméltósága Denk vezérkari ezred**, Ambrózy és Msgas-házy alezredesek, Koós scixados, H«rdy Kálmán aorhtjő hadoagy, szárnysegédek kíséretében száll ki a vonatból, Kíséretében voltak még : Görgey alezredes, vitéz igmándi Hcgyeaay Géza kapitány, Salm László főhadnagy, Nagy Pál tábor nok és még számosan. Elsőknek a katonai parancsnokok, a dandár parancsnok, állomás paratrcsnok, csendőr kerületi parancsnok, kerületi rendőrfőkapitány, Nagykanizsa rendőrkapitányság vezetője jelent-köznek. A vonat befutáaakor már S\'ól a zene, Őfőméltósága ellép a díszszázad előtt, mtjd • zalavár megyei vitézek soiia\'a olőtt. Baloldalon állnak dr. Tarányi Ferenc főispánnal a* élén a vármegyei és városi bitóságok, valamint a küldöttségek vezetői. Dr. Tarányi Ferenc éress, erőtől duzzadó hangon; lelkes beszéddel üdvözli ÖfŐméltó-ságát Vas- és Ztlavármegye nevében. Őfőméltósága megköszöoi az üdvözlést és a fogadtatást, majd bemutattaljs magának a jelenlévő urakat, akikkel sorban kezet fog.
A jelenvoltak közül sikerült feljegyeznünk a követkelőkot: Tabajdv Kálmán ny. altábornagy, Bosnyák Géza ny. főiapáo, Boanyák Andor földbirtokos, tf erbst Géza Vasvármegye allspáoia, dr. Skubllcs Ödön fősrolg.blró, S\'romszky Ernő főld-blttokos, dr. Ssbján Gyula polgármester, dr. Czobpr Mályás polgármester, Sv.stits Pál földbirtokos, vitéz Bobest Mityás ezredes, Flandorfer Ignác gazdasági fel ügyelő, Hertelendy Ferenc föld birtokos, vitéz Terbíc Miklía főszolgabíró; Nyáry Kálmán földbirtokos, Skubllcs András főd bfrtoko*, Nsgy Pál földbirtokos,
Ifj. Thouy Imre földbirtokos, Szent-mlbilyl D izső földbirtokos, Csertán Ferenc főldbtrlokos, Bindis Gyula gazdasági felOgyelő, Kroller Miksa apát ur, főtisztelendő Mesxlányi Lambert kormányzó, vitáz Szentkirályi Gyulz alezred.l, a zalavár-megyei Vitázl Siék kapitánya, Fórster Líssló ezredes, Horváth Vilmos árvaszéki ülnök, Pó,ch Géza Igargitó, Perháts Dezső szolg.blrí, Keltz Sándor es. és klr. kamarás, földbirtokos, Vsrg. Gibor nemzetgyűlési képviselő, Gózony litván földbirtokos, Hinn János fől.pánl titkár, dr. PllhJl Viktor kormányfőtanácsos, dr. Gyömöroy György főszolgsblró, Dervsrlcs Ferenc földbirtokos, Malltlmzky
Ferenc gazdasági főtinácios, T.más Jenő földbirtokos, Rubint Károly dv. főfelügyelő, Bsuiterlen Erlch rendőrtanácios, dr. Brandt Sándor vármegyei főjegyző, dr. Maróthy László nvug. főispán, T.másy Árpád sltábornsgy, Mérő Géza pénzügyi tanácsos, dr. örley György klr. körjegyző, kormányfőtanácsos, Ghuillesume Árpád altábornagy, szombathelyi kerületi parancsnok, Bugsch Alidár tábornok.
Az úrik körül többeket magai megszóücásávsl tüntetett kl, kikkel szívélyesen pár s.ót váltott. Eiután dr. Tarányi Ferenc főlipánnil be izállott innsk négyes fogatéba ás a városházára hajtatot\'. S.ltáló esőben, a hűvös reggeli levegőbea sajnos nem érvényesültek a megyebeli urak által kiállított gyönsörü négyes ás kettős fogatok. Körei ötven kocsiból állt a kocsisor. Az útvonalon mindenütt zásilókkil, nemzetiszínű szilagokka1, szőnyegekkel és vlrággsl feldíszített és fellobogó/ott házak és minden ablakban, járdán mindenütt lelkes, éltető közönség. A városháza bejáratánál Negykanlzs, vá os képviselői testülete, leknek küldöttsége élén dr. Krátky\'fitván szónok üdvözli Ófőméltóságát. Erután Nagykanizsa város polgármestere felvezette Ófőméltóságát a városházán berendezett lakosztályába, mely ben dr. Piihál Viktorné és dr. Krátky litvánná töltik be a háziasszonyi tlsxtet. Ezután a 6. gyalogezred zászlószentelés ünnepélyére hsjta-lolt, amelyet sajnos, a hűvös, ^sós, sáros, hideg Időre való tekintettel nem lehatott megtartani a Sport-pályáo, hmem a Feroncrondlok temp\'omábsn, ahová csak Igen kevesen férhettek be. A templom előtt a 6. honvéd gyalogezred egy zászlóalja van elhelyezve, élén a daliás Zlpser őrnaggyal, őfőméltósága a jelentésvétel után ellép a zászlóalj előtt, nklket látazólag örömmel izemlél. De büszke a nagyközönség Is á katonákra, akik ügyesek és snájdlgok, olyanok mint egy leit, egy mozdulst. Közben • katonazene és a régi zíszló őfőméltósága előtt tiszteletadás teljesít. Őfőméltósága kíséretével helyet foglalva a templombio, abol nagy pipi segédlettel Zsdravecz István tábori pH,pök csoudea mtaét celebrál. A mlle után a pümik ur teljes pspl díszben az oltár előtt lángoló beszid kíséretében megáldj, és beszentel! a zászlót.
Azután a papság a láazlót kikíséri a templom hsjójábój aj tóba. A templom előtt a katonák-
ZALAI XOJ.LÚM
1 >23. méju. 1.
hos latéivá lelkes bealédet mond Horváth Olivér evangélikus lelkén, Ima után pedig raegáldja a zászlót. Ulánns hsiaflas Irredenta baaiédet Intéz • ketonákboz Kádár Lajoa reformál ua lelkész éa megáldja a zászlót, mire azt bemutatják a legénységnek. A aana a Hymnuit játaxotta, ■ legénység dlaztüxet adott, a tliztlksr pedig kardot rántott. Erután Oföméltó-aéga visszakíséri a záarlót a templom hajójába, ahol kezdődik a szegbe-verésl aiertartéa. Szeget vernek bele jelmondatok kíséretében 0 fömélUWága a Kormányzó Ur, a zászlóanya Dr, Tarány! Pereocné, észak, kelet, nyugat éa dél képviselői, a honvédtég képviselője, dr. Tarányi Ferenc főapán, Tabajdy Kálmán nyug. állományú sltábor-nagy, a vegyea dsndárpsrancsnok-ságtói kezdve lefelé minden rangfokozatból egy tlizt, egy altlizt ts honvéd, Zala- éa Vasvármegyo al-lapánja nevében, a közömég kép vlaeletébao, vltéi Szentkirályi a Vitézi S<ék kapitánya, Nagyka-nlzaa éa Zalaegarazeg polgármesterei, két főszolgabíró, két föld blrtokoa, két Iparoe, két kerea kedö, kit kisgazda, két munkás, két mezógaadaaégl cseléd. Azután a zászlóanya, dr, Tarányi Ferencné szalagot köt a záazlóra. Azután Zalavármagye alispánjának nevében dr. Brand Sándor főjegyző tartalmas beszéd kíséretében át adja a zászlót öfőméltóságának a 6. honvéd gyalogezred részére. Őfőméltósága az ezredparancinok-nak nyújtja át. Az eiredparancs nok vitéz Bobest Mátyás a következő beazédst Intézi a katonákhoz :
Honvédek 1
A Kormányzó Ur Őfőméltósága kexembe tette a zászlót, melyet a legfelső Hadúr, a vármegye és az ország népe a mi katonai becsületünkbe helyez
Sirig tartó önfeláldozó hazaszeretetet, kötelességérzetet és vitézséget követel tőlünk a katonai becsület, idegenben, a világ négy táján hősi sirban nyugvó legjobb iáink örök nyugodalma, rab fA^stvéreink felszabadulása, utódaink jövője, tenger magyar vérrel, tenger magyar könnyel, tenger magyar verejtékkel örökre magyarrá szentelt hazánk régi határainak visszaállítása érte a bér.
Amikor a zászlót átvettem, vállaltam, hogy akik Zala- és Vasvármegyék fiaiban biznak, nem fognak megcsalatkozni. A Magyarok Istene minket ugy segéljen.
Íme a zászló, a mi szent jelvényünk, melu alalt győzni vagy halni kell.
Felmutatja a zászlót, mire a katonák tiaiteletadáat teljeeltenek, azután a felolvasott eskOmlntét lamételve a tisztele és a legénység fel askOarik. Ekkor a záazlót Bobéit Mátyás ezredparancsnok odavlszl az ezred élére éa átadja a zászlótartónak. Az azred.imához térdel, aaután dlaimenet vezényelte! ik. Olőméltóaága a ziaatóazenteléa után « városházi szállására hajtatott.
Mi lesz a világi plébánia helyiségével!
SUrgőa ém erélyes latézkedéit követelőnk!
Nagykanizsa, ápr. 30. Hosszú vajúdások után a nagykanizsai világi plébánia elhelyezkedésének problémája eljutott odáig, hogy a mult szerdán a lakásügjek miniszteri biztosa jóváhagyta a nagykanizsai lakáshlvatal azon határozatát, mely szerint özv. Havasné Deák-tér 10. szám alatti St szobás lakását hozzátartozékalval egyült lefoglalja a II plébánia céljaira. Most léhát még csak az lenne hálra, hogy özv. Havasné felszóllttassék lakásának kötőit Idón belül való kiürítésére és átadására.
Nagykanizsa harmincezer kathollkus polgára, amely eddig Is már fogyó türelemmel nézte a II. plébánia elhelyezkedésének hosszú fonalát — most kíváncsian és érthető Idegességgel várja, vájjon mikor költözködhetlk be végre a lefoglalt lakásba az uj plébánia, a püspöki biztos, a hitoktatók, stb., hogy megkezdődjék a komoly kathollkus szervező munka.
Egy óra múlva, 12 órakor a városházán a tisztikar mutatkozott be öfőméltóságának. A tisztikar eltávoztával a városháza tanács termében helyetfoglalnak a küldöttségek, az elaő padaorbsn a küldöttségek szónokai." A küldött-Bégek szónokai a következő sorrendben egymásután bestéinek. Az egéss közönség áll a tanácsteremben, Őfőméltósága az emelvényen kíséretével. Barátságosan, élénk figyel* mm tl kíséri ■ beszélőt és minden szónok beszédjének befejeztével mosolyogva biccent több •tőr és megköszöni a beszédet. 1. A keresztény felekezetek nevé ben P. Pálinkás Rógér. 2: A nagykanizsai izr. hitközség nevében dr. Winkler Ernő rabbi. 3. Vasvármegye küldöttsége nevében Herbst Géza alispán. 4. Közalkalmazottak nevében dr. Kenedi Imre Ítélőtáblai biró. 5. Stabad szellemi pályán lé-vök nevében dr. örley György klr. kÖtjegytő. 6. Ipartestület nevében Bazsó József elnök. 7. Baross szö vétség nevében Gyenea Lajos kereskedő. 8. A gazdák nevében Kár-lovics József. A munkások nevében Haffner József. 10. A nőegyle tek nevében ftdlr Lsjosné. 11. EME és a MOVE nevében Németh Mihály. 12. A társadalmi és jótékony egyesületek nevében Knortzer György. — Ezután Őfőméltósága a szónokoknak együttesen válaszol. — Megkapó, közvetlen hangon, kiváló stllusérxékkel, hangulatos tartalmas beszédet mon dott, melyben nsgyjelentőségü kijelentést Is tett. (A beszéddel kü lön cikk keretében fogunk fog lalkoxni.) A beszéd végén a kűl döttségek lelkes, tüntető éljenzése mellett őfőméltósága kíséretével elhagyja a termet és lakosztályába vonul. Nemtokára kocsiba száll és a honvédlaktanyába hajtat, ahol résst vesz a tiszti étkezdének az Ő tiszteletére rendelt ebédén, ame lyon a tisztikaron kívül legsiükebb környezete, valamint a hely kicsi volta miatt, csekély számú m«g hívott közönség v«ti r/stt. Ebéd alatt vitéz Bobeat Mátyás ezredparancsnok a kővetkező . beszéd kisérotében emelt poharat Őfőmél-tóságára:
Főméltóságu Kormányzó Ur
A m. kir. 6. honvéd gyalog-eired hálás szívvel köszöni Fő-méltóságodnak, hogy mai szép napját magas látogatásával tel-j«asé, egéaz ünneppé tette.
Midőn Főméltóaágod ezelőtt 4 évvel a vörös óceán egyetlen kimagasló szirtjére tűzte zászlóját, a reménye vesztett magyar ax^vekbe visszatért a hit és Főméltóságod-dal eggyé lott minden becsületes magyar katona, mert megérezte,
hogy Ottrantó legendás hőse, a legvitézebb msgyar katona az, akire Hadúr a kardját bízta.
Ami akkor csak a gondviselés sugslta megérzés volt, sziklaszilárd tudattá vált bennünk azóta és Főméltóságod táboré ban van ma mindenki, aki a becsületes és msgyar névre szá* mot tart.
A m. kir. 6. honvéd gy. ezred a azegedi után másodiknak alakult meg Főméltóságod zászlója alatt Is az ezred minden tisztjének, minden katonájának legnagyobb büszkesége, hogy Horthy Miklós katonája éa részlvehet FŐméltós ígodnak a hont vissza-sieriő nemea munkásságában.
Hálatelt azivvel köszönjük Fő-méltóságodnak azt a bizalmat, mellvel az ezredet már ismételten kitüntetni méltóztatott és magyar katonatelkünk igaz bensöaé-gávei c*«k arra kérjük, ajándékozz* meg az ezredet akkor la teljea bizalmával, ha kardját kihúzza és harcos katonákra lesz szüksége. As ezred méltó leaz Főméltóságod bizalmára.
A Magyarok Istene hozta ná-luok Főméltóságodat, áldja meg tövises utjának minden lépését és tartsa meg a magyarok azá-mára aokálg.
Éljen 1 ÉUenl Éljen I
Ebéd után kocsin visszatér lakosztályába.
Délután 4 órakor a Kormányzó klséretétM megjelent a Zrínyi sport-telepen, a Zrínyi Miklós emléktábla leleplezésének ünnepélyén. Ekkor már ai eső elállt, a nap kezdett erőt nyerni, a nagyszámú nézőközönség örömmel és jókedvvel, várja a Nsgyurat. A sportegylet tsgjai, élükön Tabaidy Kálmán nyug. altábornaggyal, a bejáratnál várják őfŐméltóságát. Megéi kezésekor a díszszázad tiszteleg, a zene a Himnuszt játszs. Majd előlép Flnta József azázados, ünnepi szónok. (Lendületes, hazafiasságtól duzzadó, választékos nyelvű, múltba viasza-tekintő, gyönyörű beazédét külön közöljük egész terjedelmében.) Az előadó megkapó, kitűnő hanghor-dozáss, mozdulatainak stüszerüsége magával ragadja a hallgatóságot. Btszédközben, mielőtt a szónok a zsinórhoz nyúlna, as emléktábl átfedő lepel lehull — amire Őfőméltósága a szónoknak barát-, lágoean gratulál a gyönyörű és\' tartalmas beszédhez és áz élvezetes előadáshoz. Megemlíti, hogy ez a Zrínyi emlékét és nagyságát meg. örökítő tábla már nagyon is ki kívánkozott a levegőre, annyira, hogy előbb hullt le a lepel, mielőtt megvonta volna a zsinórt. ŐfŐméltóságát láthatólag elragadta a magas
beszéd éi az előadó szónoki készsége. Exután Szűcs Imre kegyesrendi éldozár, gimnáziumi tanár, a nagykanizsai cserkészek vezetője kérte a felvonuló cterkászok ünnepélyes esküjének elfogadását Őfő-méítóságától, mint a cserkészek fővédnökétől. Őfőméltósága hozzájárulása után a cserkészek leteszik az esküt. Ezután a Kormányzó a több napos eső után felázott sportpályát szemlélte meg, (melyen a tervezett áthletika stb. nem volt megtarthstó,) később a közönség lelkes tüntetéae éa az a katonai
Xfelsőbb tiszteletadás mellett a ására hajtatott.
Este 7 órakor a Polgári Egylet nsgytermében kezdődik az ezred Zrínyi Miklós ünnepélye. Ezen ünnepélyről részletes cikk keretében jövő kzámunkban azámolunk be, mert ezzel kapcsolatban olyan figyelemreméltó tények merültek fel, melyek felett elsiklanl nem lehet. Ugy a kezdetkor, mint az előadás alatt a köiönség óriási lelkesedéssel ünnepélte, éljenezte ŐfŐméltóságát, any-nylra, hogy az előadást néha 5—10 percig tartó éljenzés miatt félbs kellett azskitani. A 8 óra eljöttével Őfőméltósága kíséretével és a küldöttségek vezetőivel a pályaudvarra h>jtatott,\' ahonnan kigördült 8 óra 15 perckor a\'Turánvonat.
Nagykanizsa város közönsége boldog lehet, szép emléket kspott e napon, tanítást és buzdítást, a hazsszeretetre, munkájára, az összetartásra, megérzésre és a bölcs mérsékletre. E nap minden polgár előtt felejthetetlen emlékű less.
Általában elmondhstjuk, hogy az egész ünnepély, eltekintve a roasr, hideg idŐ miatt támadt zavaró momentumoktól, kifogástalan precizitással és ügyességgel a legnagyobb rendben és simán folyt le. Sehol zavaró inddens vagy tévedés, mint általában minden ilyen hosszabb Ünnepségééi, nem volt található. Katonáinkra büszkék lehetünk, mert gyönyörűség volt őket néipl, őket „dolgozni látni." Fegyelmezett, jól begyakorolt pompás legénység, ki* .tűnő tisztek, ilyen ezredben minden elöljárónak gyönyörűsége telhetik.
Finta József százados beszéde a Zrinyi-emlékmii leleplezésén.
Főméltóságu Kormányzó Ur! Hazafias ünneplő közönség!
Ma/társaim l Valahányszor egy emlékműről lehull a lepel — vagy egy gondolat Indul el a hallhatatlanság útjára, vagy egy a mulandóságot legyőző szellem előtt hódol meg ■ tekintélyt tisztelő ember.
Ragyogja be ennek a napnak ünneplő közönségét és ennek a pályának — közös nagy ünnepünket Magyarorazág feltámadását váró törekvéseit — legnagyobb
nagyurunknak: Zrínyi Miklósnak szelleme.
Amikor ennek a héroszi nagyságnak szellemét idézem: annak messzefénvében egy nemzet minden tragikus dicsőségét a a történelem logikájának reánk vonatkozó pa-\' rancsait megteatesitve látom.
Megtestesítve egy nemzet traglkui sorsát, melyet az Isten az anyagi és szellemi kincsek fejedelmi bőségével áldott meg, amely azonban as adományok bőségéből századokon kercaztül csak a kardot tudta tartósan kezében tartani, a pihenés
1923. május 15.
ZALAI KOZLON*
t, jólét áldáiaiho* csak percekre tudott hoiiíférnl.
Megtestesítve látom Ztinvibcn egy nemzet szomorú egyedűfvaló-lígil, mely Keletnek kapujában minden népnél árvábban é» rokon-tkUnabbul kGxd az fgazaigokért, melyeket fellamert, melyekkel azonban mindenki magára hegyja; melyekért felírll azelleml kincseit éi anyagi vagyonát — amiárt azonban senkitől lem kap megértéit ét ellimeréit.
Ez a ion a nemzet loraa [a, Zrínyi loria l».
Talán az liten rendelése az, hogy Időnkint, a megpróbáltatások silklitengerébe állítja a magyart ás •ujtó kezével elvlali m kátiágbe-riéinek hitáráig — az azonban bizonyára a gondvlirlél rendelése, hogy a megsemmisülés pereméről ■egltőkeze mindig visszavezette a feltámadás és álet ulialra. Századokon át tatár hordák, törők hadik éa oiztrák zsoldoiok serege dúlta az országot keresztül kasul; étnii év után már azon a ponton állottunk, hogy m történelem oda írja dicsőségei lapjaink után a slr-verset: finis Huogarle a becsukja feleltünk a nagy könyvet. Mikor ■ionban ujy látizott, hogy ennek
■ nípnek nemretl léte megszűnik, erkölcsi értékei azétszóródnak a földje a bogáncsnak, gazdátlan ebeknek válik harmlncidjává, mint a próféták azomoru országa: akkor állított ai Itten erre • puaztuló földre egyet a lángazavu éa törhetetlen akaratú próféták kőxOI, hogy a magyart a föltámadás útjára vezesse a a történelem logikájának parancsazavát a fülébe dörögje. Ez a férfiú gróf Zrínyi Miklós volt, s nagy bidvezér, a bölcs államférfi h lánglelkG költő.
Fanatikus, férfierényekben gazdag - hazáját éa fajtáját Imádéiig nerető magyar, aki az orazág, a nemzet legsúlyosabb helyzetében sem veiztette el a jobb jövőbe vetett hitét, aki tudott reménykedni hazája feltámadásában éa erőien hinni a magyaraág jövőjében.
Nagyszerű költeményeivel ébresztette, erősítette a szunnyadozó nemzeti és fsjl öntudatot a a töprengő, tépelődő, megalkuvó honfi-társaiból erői, bizakodó és harcos nemzedéket akart nevelni éa be-áültanl a csatasorba. „A török áfium ellen való orvosság" clmO munkájában meglátja a történelemnek azt a reánk vonatkozó pa rancioló Igazságit, hogy hazánkat «m a külföldi aegltaég azabadltja »l minden bajából, hanem a aaját •reje, alt a, Igazságot, melynek keserű valóságára azóta 300 évnek minden bajiban rá eizmélhetett a nemz,., amelynek kéilelhetetlen
. ,"! nagy
apostola, Kossuth újra rámutatott a amelynek legkegyetlenebb való-»ga ma Trianon Magyaromig., tnnek . történelmi Iga,.ágnak 5«r* hirdetője, de megtelte.!-toje ls volt. A Muraközben é. Itt ^ini.sán valamint ennek vidékén J* fegyelmezett kis sereget teremett meg, amellyol bátran, el.zán-t«n rárontott ar ország \'/.<> el-4r\'"\'6L l«\'»k hidakra, megállította
■ jorök áradatot. A keleti veszedelemtől , Nyugatot Igazán az ő JMiiei.ége, soha nem ciűggedő |eikesedése, erői akarati mentette míg.
A Nyugat ezért a nagy azolgá-, »■">> volt hálás, de a ml legtragikusabb e lánglelka magyar ■O\'sában, hogy , pártoskodás át-szellemétől szétzüllesztett ha-"I*. a saját honfitáraai aem ér-
Külön Balatonvármegye?
Akció a balatoni fürdők érdekében.
Nagykanizsa, áprliis 30. Hosszú idők óta agitáció folyik amellett, hogy a Balaton fürdőinek fellendítése érdekében eqy külön Balatonvármegye haslttassék kl a Balatont körülövező vármegyék területéből.
E tervek legerősebb szószólója Oroszy Géza v. kormánybiztos. A régi állapot fentartása mellett tör lándzsát a Balaton Társaság elnöke. Mlg vannak sokan, akik főleg anyagi szempontokból egy középút elfogadása mellett foglalnak állást.
Kugler Mihály mérnök külön tervet készített most ebben a kérdésben, melyet az érdekelt törvényhatóságoknak Is megküldött.
Értesülésünk szerint ebben az ügyben legközelebb ankétot hívnak egybe a belügyminisztériumban.
tették meg. Nem értették meg sem ■ hadvezért, sem a költőt, sem a bölcs államférfit, hanem akkor, amikor már tragikusan elpusztult a vele együtt nagy gondolatai is airba szállottak, mikor már nem élt, akkor jajdult fel és sóhajtott fel feléje a nemzet, de már későn. Saját pusztulásával kellett megfizetnie, hogy nem hallgatott arra, akit a gondviselés apostolként küldött megmentésére.
300 évvel ké«őbb — ma — Ismét ott áJI a nemzet, ahol ax ő korában állolt. Nagy megpróbáltatások nepj i köszöntöttek ránk, könnyek, szenvedés, nélkülözéa, megaláitatások egész kálvária útját járatja velünk a sora. Pusztulásnak indult M »gyarországot azonban, mint ezer éven át, most ia megfogja menteni a gondviselés, amely eddig is megadta a lehető ■éget arra, hogy uj erőre kapjunk. C»ak nemzeti nagyjaink intő szózatát, figye\'mtztetéaét és útmutatását kell követnünk, keh meg szivlelnünk.
Muraköz nagy szülötte önmagában megtestesítette a történelem parancsát, ho#y ciakia önön erőnk azabadithatjVmeg a nemzetet minden bajától, de egyúttal megjelölte éa megtestesítette azt a szellemet Is, amely az élet áramát jelenti a nemzet számára. — Megjelölte pedig akkor, amikor époazának legendás hőiét a szigetvári Zrínyi Miklóst a kereazt alól indítja a nemzet ellen-aégeivel való szimbolikus küzdelmébe. Hiszen az egész Zrinyiász egy hatalmas menete a hit és erkölcs útjához való viaazatérésre s a keresztény nemzeti ideál célkitűzésére. Megjelölte azt az eszmét, amelyből uj élet fakadhat és Magyarország újra fel is támadhat.
Az ő kora ezen intelmeket nem szívlelte meg, mi azonban, akik a mult tanúságain okulnunk kellett, hívjuk viiata az ő nagy szellemét, az ő lángleikét és értsük meg őt. Értsük meg egymást, tegyünk félre minden pár toskodást, legyen minden faj magyar testvér e hazában é» egyesüljünk a gondviselés által küldött vezér alatt egy nagy gondolatban : a honmentő kütdo-lemben.
A Zrínyiek ősi városa Csáktornya az egész Muraközzel együtt megszállás alatt van a otthonából csak Kanizsa éa vidéke maradt a mienk. —- Lelkiismeretünk parancsszavának teszünk eleget, amikor emlékének áldozunk éa e kis földterületet (Sporttelep) az ő szellemének szenteljük.
Ebben a városban ez n most Ulrp\'.ezendő egyszerű márványtábla az első látható jel, amellyel gróf Zrinyi Miklós emlékének hódolunk. Hódolunk egyrészről, mert az a nemzet, amely nagyjaink em-
lékét nem tiszteli, nem érdemli meg, hogy éljen — hódolunk más réslről, mert Zrínyi szelleme törekvéseink Irányító mértéke.
A m. kir. 6. honvéd gyalogezred tehát köteleaaéget teljesített, amikor ezt a pályát felártotta a maga erélyéből, a Igy mintegy szimbolizálja Zrínyinek legjellegzetesebb gondolatát: mindent a magunk erélyéből.
Emlékeztessen ezen emléktábla mindenkor bennünket az Ő szavaira, gondolataira a legyen az ő szel-leme e pálya fölött éa neveljen az ő nagy lelke forró szivü honfoglaló magyarokat, erős lelkű, ép testű férfiakat, akik majd a fülébe tudják haraogni árva népünk ellenségeinknek az ő jeligéjét: „Ne bántsd a magyart 1"
Lakók és háztulajdonosok vitája.
\' lljibbi hozzászólás br. f tlányl nyílt Imiért
\'Igen tisztelt Szerkesztő ur I
Becses lapjának f. hó 28-lkl számában érdeklődéssel olvastam Dr. Etlányi Gázt sorait is köszönettel tartozom Szerkesztő urnák azért a ma Igazán ritka részrehajlaManságérl, mellyel nem csak helyt ad a háztulajdonosok hozzászólásának, de azokat erre direkt felszólítja.
Tehát pontról-pontra válaszolni fogok az Ügyvád ur cikkére: sokan azt állítják, hogy azwüzlel- is lakbérek következtében *fog minden katasztrófállsan megdrágulni. Istenem, minden a békebrli ár 1000 szeresére emelkedett, mlg a lakbérek a békebelinek 4-szeresébe kerültek s a kereskedők is termelők eddig Is megtalálták a megfelelő ürügyet. — Erre a célra most épp a lakbéremelás felel meg. Biztosítom az Igen tisztelt Szerkesztő urat, hogy a buza és a szövetek, vagy a cukor, vagy a hus ára lakbéremelés nélkül Is felment volna, de mindenesetre jobb színben tünteti fel az ügyet, ha ez a háztulajdonosokra lesz áthárítva. Az ügyvéd ur szerint „a háztulajdonosok szerelik a háztulajdont a földbirtokkal egy tekintet alá vonni, pedig ezt nem lehet, mert a ház-tulajdonosság nem foglalkozás,hanem tőkebefektetés". Tényleg tőkebefektetés. Dolgoztam, dolgoztam szorgalmasan is takarékoskodtam, hogy öreg napjaimra legyen miből élnem a hozzátartozóimnak ne kelljen gondokkal küzdenie. Évekig tartó fáradságos muokám eredményének agy nagyon tekintélyes részét egy házba fektettem, miután ez épugy meghozta értékének 57, kamatját, mint bármi más. És mit kell látnom ? hogy a háztulajdonos Is mondhatja Petőfivel:
Gyümölcsslt most mis cmúsiti mag.
Ssorgalmu 61ts vHitiklaak.
£s azután miért no lshetno a ház-tulajdont, ha kicsiben is, a földbirtokhoz hasonlítani? Hogy a ház-tulajdonosság nem munka? Ugyan hány nagybirtokos kapálja sajátkezű-leg krumpliját éa araija le maga a buziját ? Es mégis csak, gyínyörüen megúszták a devalvációt I hogy az ügyvéd ur szavaival éljek, de azonkívül megtalálják őket megillető hasznot is 1 - A háztulajdonosnak színién megvan a maga adir.iniszira.
munkája át gondja házival. Ha a járda 8 órára reggel nincs lesöpörve, kit büntetnek meg mást, mint a háztulajdonosi ? Ha 8 órakor a hó még nincs oltiszlogalva tökéletesen, ugy a háziúr már készítheti a százasokat, molyeket ezen bűnéért a rendőrségnél fizetni fog, mlg a lakó békében és felelősség nélkül alhatik akár délig.
Hogyan mondhatja dr. Etlányi, hogy az ingatlan kivitelivel minden devalválódott? Talán a pénz, vagy a szén, vagy a zair, vagy a bőr, vagy értékpapírok, vagy valuták, vagy mi az a .minden" ami devalválódott?
.A házak nagy része kölcsönökből épült fel és ezeket a t. tulajdonos urak ma lerongyolt koronákkal fizetik vissza, holott a kölcsönt frankértékben vették fel és Igy azok-ntk t házaknak, melyeknek eddig csak házmesterei gyanánt szerepeltek, dúsgazdag tulajdonosaivá IsUek."
Ugyan---- nagy része ? Ibben
kételkednem kell. Én, aki sok háztulajdonost ismerek, csak egy ilyenről tudok, aki pedig szintén kénytelen volt sok gond és áldozatok árán ipitett házát néhány iv előtt eladni, miután a bank felmondta ntkl a kölotönt. Egyáltalában súlyos terhet vett az magára, aki bikiben bankkölcsönből épített ét bizonyosan nem számíthatott arra a kites ilvezetre, hogy .lerongyolt koronákban fogja azt visszafizetni." Ellenben az ügyvád ur fején találta a szeget: tiny-leg ml háztulajdonolok valamennyien nem vagyunk már mások mint házmesterek a saját, fáradtságos munka árán szerzett kis birtokunkon, mikor pedig az angol közmondás azt mondja: .Az én házam az in váram.\' Tehát .a várurból lelt házmester"; jó lenne egy ponyvareginy címének, ha nem volna, sajnos túlságosan Igaz. Söpörhetem a meg-kopasztotl majorság tollait, melye, lakóim cselédei a kut körül hagylakt ugyanazon lakókét, akik nem tudnak az .uzsorás, szekáns háziúrnak" egy szép kényelmes lakásirt annyit Azetnl, hogy abból naponta ogy liter tejet vehetnénk. És hallgatva kell türnüok, hogy ezen csekély összeg, ért a lakó udvarunkat állandó fa-raktirul használja, mert annyi ■ fája, hogy tágaa fáskamrájába el sem fir.
Igen Is, .ha az illamnak Jogiban áll polgárai éleiét korlátozni is pol-giralt a harctirre vinni, akkor joga van a htzak tulajdonit ls korlátozni." De miért csakis a házakat? A háztulajdonosok nem ittrelmellen-kedtok addig, mlg a háború tartott, mikor ludták, hogy viszont az ő számukra gabona lesz rekvirálva, melyet lisztjegyre méllányot áron megkapnak. Volt cukorjegy, zslrjegy stb. De a háborúnak végo van. A Jegyrendszer, legalibb is rlnk közönséges halandókra nézvo megszűnt. Miért korlátozzák éppen is csakis a ház tulajdonjogit; (Mert ugy-o kérem?, különböző árucikkek megállapított s napról-napra emelkedő maximális ira nem nevezhető korlátozásnak?) Mit viteltek a ház-tulajdonotok, hogy éppen ővelük a
ZALAI KÖZLÖNY
Hatályon kivül helyezték a borbélymunkák árail
Azonban a rendőrhatóság izigoruan ellenőrzi.
Nagykanizsa, ápr. 30. Zalavármegye törvényhatósági Árvizsgáló Bizottsága legutóbbi ülésén a borbély- és fodrászmunkák tájékoztató árát hatályon kivül helyezte a folytonos áremelkedésre való tekintettel s további Intézkedéséig próbaképen az árakat szabaddá tette.
A zalaegerszegi Árvizsgáló Bizottság megkereste egyben a rendőrkapitányságot, hogy a határozatot szigorúan ellenőrizze, hogy az árak a helyi viszonyok és a drágaság hullámzása szerint igazodjanak.
A___
kommunizmushoz meg-élesztőén hasonló rendszer szerint járjanak el?
Hogy a háztulajdonosok „>kik annyira panaszkodnak, hogy nem tudnak mtgó\'ni, józan ósazel sohasem gondolnak arra, hogy házukat eladják és Igy éljenek meg abból a tőkéből vagy azon összegének kamataiból, melyet h*?uk után kapnak?* Do igen. Józan ésszel gondolnak rá, ugy ahogy dr. Eilényi is tette, mert vannak ennél sokkal Jobb vefektetések. De van az embernek egy nem Józan esze is, mellyel ragaszkodik házához avval a szeretette), mely tehát a hazaszcrcteinek egy alfaja. Avval a szeretettel, meüyel ax tmbar egy gyQrr.ö\'cs\'át ültetett és gondozott, melynek most mások szedik le gyümölcsét. Ugy e akkor nem fogjuk a gyümölcsfát eladni, hanem törekedni fogunk a magunk jogos tulajdonát visszaszerezni. Nem vagyunk megelégedve a mostani béremeléssel sem és oda fogunk törekedni, hogy az az általános drágulással arányban történjék és reméljük, hogy a méltányosság végre mégis győzni fog.
Addig Is maradok b. lapjának hű olvasója M.
A lakók éf háslulíjdonosok közötti vita — melynek köxétdekü voltáctí fogva kéix-•4gg«l adtunk helyet lapunk haUbjain — keid mioél érdekoicbbé fejlődni. Noha mindenben nem Is értünke^et a levelek íróival, közreadjuk ókat hogy egy egésisége* neut/ílii vílomíny alakuljon kl a mai gazcUsigi és szociális problémák egyik legpoatosabbika felól. — Váijuk most a lakók hossbsólásál
A kutyák gyeptelepe.
A kóbor kutyákat kitelepítették • Dantxlg-ulcábs. Ott megtalálták
■ modern házak minden kényelmét : egészségei, szellős, villannyal világított helyiségeket. Éi a gáz? A gát kizárólagos használatukra szolgál, csak arra szolgál, hogy halálukat siettesse.
Minden kóbor állatot lalatóval éa nem dróthurokkal elfognak. A kolduló, kóazáló állatoknak ex > aorauV. Minden gazdátlanul csatangoló kutyát napkeletkor elvlstnek
■ telepre olyan kocsiban, amely cellákra van osztva, hogy egyik • másikkal na érlntkezheaaék. Ha ■ talapra érkeznek, újból cellákba, agvmástól elkülönítve helyezik eL Jelenleg 300 an vannak a Dantzlg-utcában. Minden cella el van látva fel nem döntheti sajkával, friss alommal. A nyaköv nélkül talált kutyának 2 napi kegyelmet, a nyak-ives kutyának 8 napi halsaztáat adnak. A kutya gazdíját értesítik. A gazdának rögtön telefonálni kell. A karzatoaan elhelyezett cellák mellett van e,y nagy ketrec. Ide helyezik a halálra azánt kutyákat, melyeket nem reklamál aenki. A halált okozó azerazám a világító gáz. Haiminc másodperc, legfeljebb egy perc alatt a gáz kfvég\'l az állatokat.
Olt voltunk a cellák elStt. Hatalmas ugatás, szlvettépő psnaazok hallá tazottak. Láttunk könyörgó azemeket éa mikor közeledtünk ax állatokhoz, felénk nyújtották lábalkat, mintegy segitéat könyörögve.
Ha azeretltek kutyáitokat, adjatok rájuk nyakövet éa véiaétek rá b tulajdonosok nevelt.
„Sieasotekl Hallói 92-15. Kutyám nincs a gyepmester-telepen ?"
így olvasható a párisi Le Temps elmü világlapnak 1923. máiclui
8 Ikl számában.
Mikor jövel el hozzánk a hatásosabb állatvédelem korszaka ? (v h.)
HÍREK.
— Lapunk legközelebbi száma tekintettel ■ mai májns l-l munkaszttnetre — csütörtök reggel a rendea Időben Jelenik meg.
t
— Naptári Április 30. Sr. Kat.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Fóut 13. Bosenrieder palota) blvetaloi érát d4kl.SU fél 9 órátóí 12-ig, dílutáo 3-tól 6-ig. Telefon 78. — A inrkentóiíx (Fó-ut 13. Bogenriedej palota) hivataloi órái lelek réslére dílelóll 10 órától 12-ig. Telefon 78 A felelő* szerkeszti délután 6 órától S-ig ■ njomJában (Fóot 5. az. alatt) fogad él bármily ügybee a nagyközönség rendelkezésire ált Telefon 117.
— Időjárás* Az Idöjárástanl Intézet jelentése axerint hazánkban országos eső volt, amely ma reggel nyugat felől megujult. A hőmér aéklet gyengénsülyedt. Változékony, szeles Idő várható, keveaebb eaővel ás hőlülyedéssel.
— Tudnivalók a májusi lakbérnegyednél. Az uj
lakásrendelet 55. §-a akként intézkedik, hogy a mostani esedékes magas lakbért a bérlők május 15-ig fizethetik meg, anélkül, hogy fizetési késedelembe esnének. Más bérnegyedekben azonban az esedékesség hónapjának 5-ig kell fizetni.
Az uj lakásrendelet 58. §-a eltörölte a közüzemi pótlékot.
A közüzemi pótlék csak február 1 -tői április 30-ig terjedő időre szól. így tehát helytelen az a felfogás, mintha május elsejétől kezdődőleg Is tovább kellene közüzemi pótlékot fizetni.
— A megyéspüspök adománya. Dr. Roll Nándor megyéspüspök a karmelita apácák erzré-betfalvai árvaházának klbővlléiére 50.000, a balatonfüredi r. k. Iskolának építkezési költségeire 25 000, a bikonyeaernyei r. k. iskolának 10000, Zsla hitközségnek harangokra 10.000, első áldozóknak emlékekre 5000, a m. klr. álleml vasgyárak ker. szoclállsta munkálok-nak zászlóra 10.000 koronát adományozott,
— Egyházi hír. Gvárdián Jó-xsefet a nosilopl plébániára beiktatták. — Scháj/er Péter hitoktató letette a középiskolai hittanári vizagát.
— Csendőrök kitüntetése.
Pozsonyi JSnoi ciendőrtisrthelyet-teet és Hajdú Gyuls ciendőrtörzsőrmestert lelkiismeretes, buzgó szolgálatukért a kerületi parancsnokság dicsérő okirattal tüntette kl.
— A zalaegerszegi uj kávéházi árak. A xalnegerszegl kávésok az uj lakbérrendelet és az ujabb drágáié? folytán a kávéházi árakat a következőleg emelték -Fekete kávé 140 K, fehér kávé
1Ő0 K, tea, rummal vagy citrommal 140 K, egy pohár pálinka 150 korona.
— Egy caarkáaz Snfeláldo
záaa. Szép tanújelét adta önfeláldozásának Görög Endre cserkész-flu Tapolcán. A nagytón csónaké-zot>, amikor a karfánál körülálló gyermekek kőiül két leányka a vízbe esett. Görög ezt látva, ció-nakjSval odasietett éa Szalay nevü társának segítségével a fuldokló leánykákat kimentette a haliloa veszedelemből. Ezzel nemciak a cserkészek III. törvényének — „A cserkész, ahol tud, aegltl" — telt eleget, hinem határozott éa higgadt fellépésével két ártatlan gyermek életét mentette meg.
— A bepálinkázott Pálinkás. Pálinkáé János kántorjánoil lakos sok pálinkát Ivott éa réaregtágáben egy hatalmas vasvillával agyon-akarta ütni Kónya nevü hsragoait, de a vasvilla nem a haragosra sújtott, hanem édeaapjára, aki hamarosan kiszenvedett.
— Az üzleti haszon mag-állapítása. Az orazágoa központi árvizsgáló bizottság rendeletet adott kl, amelyben az üzleti hsszon meg állapításával foglalkozik. A ren delet szerint az anyagkezelés címén felszámítható illetmény öiazegét a kisiparban 10, a középiparban 15, a gyáriparban 20 százalékban álla pllja meg. Az üzemköltség nagysága a kisiparban a helyszíni munkánál 50, a középiparban helyszíni munkánál 85, a műhelyt munkáknál 50-150, a gyáriparban a helyszíni munkánál 100, a mühelyl munkáknál 100-250 százaléka lehet. A felszámítható hasznot a kisiparban 20, a kőzéplparban 15, a gyáriparban 10 százalékban állapította meg az országos központi árvizagáló bizottaág. Az üzemkölt-a ég felemeléae Indokolt eaetben kérelmezhető.
— Az nj trafikárak. A fo gyasztók számára a következő árak érvényesek: Az általánoaforgalomban tevő gyártmányok közül dohányok: Legfinomabb török 2500, finom törők 1440, finom herergo vlna 880, középfinom török Ő00, kiváló finom magyar 540, legfinomabb magyar pipadohány 400, finom magyar 300, középfinom magyar 280, hazai pipadohány 220, száz grammonként. Legfinomabb magyar szlvarkadohány 100, magyar pipadohány 40 ko\'ona 25 -grammonklnt. Szivarok: Regalitás
120, Trabuko 100, Brltanlca 100, Aranerlsz 90, Dellcsa 80, Cuba Portorlco 50, Cigarllloa 35, Pannónia 12, vegyea külföldi 35 korona darabonklnt. Srivarkák: Nílus 40, Stambul 35, Memphis 30, Mirjam és Király lő, Hölgy 14, Hercegovina 12, Sitnphonia 11, Duna 7, Dráma 7, Magyar 6 korona. Különlegességi gyártmányok közül dohányok: Sultán Flor 3500, Kiváló finom Török 3000, Finom Kir 1900, Purzic.an 1600, Hercegovina 1500, válogatott érsekújvári, rétháti éa szentandrási 800 korona
_1923. májúi 1
azáz grammonklnt. Szivarok : Coro-nas 480, Regalla Favorlta 180 Trabuco Eapeclal ltSOJRegalls 170 Regalla Media 160, Smotllas 60 korona darabonklnt. Szivarkik: Coronas 100, Splnx 85, Amneriiz 40, Prlnceasaa 30, Damea és Meerii 24 korona darabonklnt.
— A cukor ujabb drágulása.
A cukorgyórosok a pénzügyminiiz-terrel ás közélelmezéaügyl miniszterrel tárgyaltak éa előterjesztenél azt a kérelmüket, hogy a cukor árát kilónként 280 koronával emelhessék fel. A pénzügyminiszter rendelete a közeljövőben megjelenik.
— Játék tanfolyamra akik már jelentkeztek és jelentkezni •karnak, vagy érdeklődnek, azok ma délután 6 órakor sxiveskedje-nek okvetlen megjeleni Nándor-utca 14. ax. alatt megbeaxélésre.
— Németország őtazáa márkáé ércpénzt Teret. Berlinből jelentik: A német birodalmi kormány teljesen előkészítette az őlszáz márkás ércpénzek verelését. Az ércpénz anyaga aluttlnlunnból és ezüstötvözetből fog állni és nagysiga az egykori egy márkás pénzekhez fog hasonlítani, valamint felirata is ugyan, az lesz. A birodalmi kormány az első kibocsátáskor 180 millió darab érmet hoz forgalomba.
— Nagy aztrájkmozfaltnak Franciaországban. Páriából jelentik. Az északfranciaországi öiz. szea t«x 11 müvek munkásai sztrájkba léptek. A sztrájknak caak részben van bénno\'galml jelentősége, slip-jában véve politikai momentumok okozták a sztrájk hirtelen kitörését. A kormány a sztrájkterületre nagy-aiámu rendőri és katonai megerő aitéaeket vezényeltetett kl, hogy a kilátáaos zavargáaoknak elejét vehesse.
— Oaazelrják Jugoszlávia uj területein a forradalom károsultjait. A kormány rendeletet adott kl, melybea felhívja az átcsatolt területek városainak ható ságait, hogy haladéktalanul Írják össze a közigazgatási területeiken levő lakóiok .aQan kárál, amit a magyar forradalom okozott. Aszerint telhivások jelentek meg a városok Utcafalán és jelentkezésre szólitják fel a hatóságok mindazokat, akik az 1918. november 11 tői 1919. no vember 13 lg terjedő Idő alatt a volt osztrák-magyar hadsereg katonáitól rombolás következtében kárt szenvedlek. A bejelenlelt kárigényeket a kormány a jóvátételi bizottság elé terjeszti fel.
— A román állami alkalmazottak agáaz Románia területén sztrájkolnak. Bukarestből jelentik: A román állami tiszt-vlielők éa közalkalmazottak bérmozgalma elérte • legvégaő stádiumot, ötazáztagu küldöttséget menesztettek a miniszterelnökhöz,
aki nem fogadta a küldöttséget,
mlró az összes állami\' alkalmazottak aztrájkba léptek. A bíróságok Is szünetelnek, a fontosabb állami hivatalokban réaxlnt beazüntették a munkát, részint passzív rezisztenciába léptek a tisztviselők. A minisztertanács, mely oz ügyben sürgősen összeült elhatározta, hogy törvénytelennek nyliváni\'ja a aziráj-kot, a azlrájkolókat elbocsátja és a mo\'galom vezetőit a blrójág elé ^ állíttatja. A rendőrség a vezetők
tiül már többet letartóztatott. A ztviselők elkeaeredése óriási.
— Heltay mester Nagykanizsán!
ZALAI KÖZLÖNY
Elkobozta ■ romínok a ~ „áaáshelyl kultúrpalota
»:r.V«"bl«kfe.tmíny.l». Ko-
fíuánól jelentik : Az az általános
Ek valamennyi mapyrr
*n.tkozásu erdélyi ku lurktncsre, a e kon van. Nemrég elkoboz..... \' korminy az összts magyar nyelvíl küoyveket és egyéb nyomiaiol. irá <nk.( amiéri Európaszerle bo\'rftn-kutak meg, mos. u)abb terrínumo: Sek fel megint a kitűnő ható-Lók amikor rövid és eredményes wVieml. Után sikerült felfedez-niök a marosvásárhelyi városháza isKullurpalo.a művészi értékU üveg-fesiményeit, amelyek - igazuk van _ D;»k Ferencet, Boeskay Istvánt, Kossuth I-rJosi és Bslhlen Istvánt ábrázolják. Meresián vezérfelügyeló rendeletére az Uvegfesiményeket le-siedték és helyüket közönséges üveg lilákkal pótolták. — A városban a viroshdza és a kultúrpalota művészi írtlktl festményei eltávolítás, miatt úritsi az elkeseredés.
_ Szenzáción estély a Ssarvaaban, Csak ma eate I _ KíssSnetnjllvánltks A t!glm-airiaat szlnie\'éedásin nagyobb Űk.relol szívesek volt.k: 25000 K-t: báró Mer Jésssl, 10V K-t: bitó lokey Pal, SOCO K-U llrouer Vilmos, 20t0 K- : Iliit" Jizi.t Breu:r Pál, B. E , ujnépl Klek Érné, fuk s Pal. Frank. Jené, Obemylk Kde, Mger Fnene, SUém Ignác, 15UO K-t: Kt»e: Etné, Sebestyén Gí... 1ÍIO K I: ,it(. Ilobest Mátyá,, 1 CO Kl: BartaSU.., bijrr József Bpgzch Aladár, n.chel UJos, Dr Fbdor Aledár, Cyenes Lajos ll-.lv.ic Cvul., l.ohoss János. Józsa Knufiaana j,„J, Dr. Kaufm.n Lajos, Dr Krátky István. Ur. Kínig József, Koó. Ottó, i . 01 Józcer Dr. Maiak Usztó.*! N , Novak János .Cl pi) Dr Schlchlanz t-lvári, Dr Szabó uS»s-Szántó Salamon, Wei.er János, 000 K-t "k\'.yser Simon, 600 K-t: Dini. Jani, Kpe: lessy Gábor, Oyarmatl GyiSrgy, llars.y G.ítgy, Hódosl Vl\'mos, Horváth O Ivér.
hiily Slníor, -KOOinaY -GySigy. S N . Dr. Potrlez László Dr. Sabján Gyula. Schle*. Testvérek, Sanvéber Józiefní. Stampí Zs\'g-■osd, Stelner Jenó, Siegó Pál, W\'isz isnác Wriii LlulS Z.kil Mihály, 310 K-I: FlnU Józ.ef, K.dát Lsjo«, dr. Ktn.di Imit, Schultz Jósael, Tíipnmmer Jeni, 2 0 K-t: lt,ron ijnícné, Benlrlk Júncf, Boeh t.4i*l"H«. karnisuk József, Stalnba-Jt litván, Kain Irme. A íalitlttzotésakct híliaan tlijiiini a UKkony tél tlívibfln a Hgianiainm igaaga-lója f> lagíiíinlékb köKÜnttít (ajtil kl a Mtiinít lagédkaid o:Mlsy<kn«k a mlnd-uotink a aaiUdknak, ka oikodóknak > a« illőiig barátainak, kik lor«6>"tb«ni ado-ninyokkal\' |initl k ho«4ja»bü"éh«i, vagy ma módon aaíitették 2R a« estély ilkertt. Legnagyobb kdaaíinalűnket pedig Mulíchen-baebar Edvln dr. tőrv. tanicíalnök urnák r»J«iük kl a ba\'.anltis és rendeséi linfel-áljoiú muokájiéit E helyen kiiaíöni meg a föjiuin cseEkésjpar.-ság I* P*\'*eli Géz* igaz-gati urnák a Futura MJOŰ K-ii és dr. Hehser Jinos ur 1C00 K «dom-ny»lt
- Kivesztettem ápr. hó SO án a Honvéd, és Teleki utcákon és Sáncon át . Szentpéterig vezetó utón zsebórámat, molynek számlapján .Brauswetter János Sztged" felirat van. Becsületes megtaláló 5000 ko rona Jutalmat k.p Betthlehem János nál, Honvéd-u. 40., vagy Kómüves Györgynél, Nemesdéd.
- Uránia. Kedd-sserda f, (él 8 é. 10 órakor: .Intoleraneo", 1 etíjitík, U fot-vonéa és utójiték. FíisorepWi: Babyloni jelenetben Vadvirág pásztorloiny: Cosst.nco Telmidge; Krisztus ílete jclenellrtn Krisztus: Weltace Rcad, az emberiség bö\'csíjét itn-.gató anya: Lyllsn Glsch; Anya és a tiirvíny jelenetben; Mery munkásné: Mei Mareh. rléidisok alatt katonazene. — Csütörtökön és pénteken: ,As a huncut Bassio*. ötletes, rajzán történél, ai ositilgis hoicegrfi lé-szerepléjível: Ouy Oswaldával. — Jlln: • Kazán*, Jaak l.ondon állatregínye.
- Próbálja mag Ön la é. meggyé zédik róla, hogy a FILII\'P hirisoyakütódéji-btn békebeli anyagból készüli harisnyak, zoknik a Iegteitós*bbek ée ugyanazon sainü
minéségii pamutból bármikor megfejol-hetök, StombaUiely, Sséll Kálmán-utca 6.
- Heltay f5v«íro.l tár.nlate » Szarvas kávéházbou. Ca»k ma estei
Belgrádban tüntetés volt a horvátok ellen
Hibrid, ápr. 30. Vásároso déi- | ilött hatnlm.s tlllakoió jyülés volt . Terrazzián. A szónokok éles sza-vrUal itél\'ék el a horvát agiticiót, msly elaral. adásra tírekszilt a megbontja a jugoszláv nemzeti a állami
igyaéget. Egyhangúlag fogadtak cl egy határozati javaslatot és fel szólították a kormányt, hogy az államegységet fenyegelő horvát pártok ellen minden törvényes eszközzel vegye fel . küzdelmet.
A miniszterelnök és Káliay pénzügyminiszter elutaztak Párisba.
Budapest, ápr. 30. (Ssjit tudó silónk telefonjslentése.) A fontos misszióval az éntánt fővárosaiba ellátogató BethUn István gróf mi nisiterelnök és Kállai/ Tibor pénzügyminiszter vasárnap indultak útnak. Az elsS stéció Páris. A kormányférfiak vaaérnap délután 3 óra 10 petccs Budsptst—Bíci—München—Baael—Pál isi gyorsvonatul Indultak el. A miniszterelnök bu-ctuzásul ezeket mondotta a pálys-udvíron megjelent képviselőknek: „— U<y megyek Párisba, mint a beteg doktoréi elé: csupa reménnyel 1 Ugy hiszem, hogy . becsületes doktorok nem ölnek, ha nem gyógyitanak. Remélem, nem mérget, hanem gyógyszert fogok hazahozni."
Tüz egy budapesti téglagyárban.
Budapest, április ,30. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Tegnap este fél 10 órakor a Bécsi uton levő Bohn-féle téglagyárban Ismeretlen okból ttu támadt. A tüz a szárító helyi ségben keletkezett, amely egy kétszáz méter hosszú és négyemelet m*gaa épület, belsejében csupa favázzal, melyei > azállitáa céljából behordott téglát elhelyezték.
Éjfél után fél két órokor az oltári munkálatokat teljesen befejez-lék, caupán két tűzoltó maradt a helyszínén, akik állandó vízsugarakkal öntözték a még füslölgö romokat. A kárt pontos.n felbecsülni nem lehet, de érdeklődésünk szerint néhány millió koron..
Az Egységes Párt vacsorája.
Budapest, ápr. 30. (Telefonjelenlés.) Az Egységes Párt kedden, május l én meg fogja tartani szokásos pártvacsoráját, amelyen . minist tereinők helyettes?, Daruvdry Géza Igazságugymlnlsiter is meg fog jelenni.
Zadravecz püspök Sopronban.
Sopion, ápi. 30. (Éjfélkor érkezeit.) Zadravecz Tábori püspök m. ideérkezett és . bencéseknél azállt meg. A tábori püspök ez alkalommal . Rrikóczl nevelőintézet növendékeit fogja . bérmálás szentségében részesíteni.
Ujabb cseh erőszakoskodás.
Prága, ápr. 30. (Éjfélkor érkezett.) A húsvéti ünnepekre a megszállt területekre Budapestrő hazaérkező egyetemi hallgatóktól a cseh rendőrhatóságok bevonták az útleveleket éa az intézkedés indokául szt hozták fel, hogy őzzel meg fog
azünnl annak lehetősége hogy a budapeatl egyetemen uralkodó á lapotok a cseh egyetemekre Is átterjedjenek.
A svájci választásokon a szo dalisták vereséget szenvedtek.
Basel, április 30. A kanton-kormányzati és parlamenti választáson , polgári jelöllek többségre tettek szert a szocialista jelöltekkel szem ben. Schneider, az ismert szocialista vezér, pótválasztáaba került.
Mezőgazdasági kiállítás Rómában
Róma, ápr. 30. (Éjfélkor étkezett.) Az első római mezőgazdasági kiállítás ma nyilt meg a király és Mussolini miniszterelnök jelenlétében.
Boldoggáavatás a Szent Péter templomban.
Rima, ápr. 30. (Éjfélkor érkezeit.) A Srent Péter templomban ma folyt le a Pépu és Sonnort francia nagykövet jelenlétében, mintegy 20.000 francia zarándok részvéte lével 7heriit fr.ncl. carmelits apácn boldoggáavatása. Therése 1909-ben h.ll meg 23 éve* korában.
Ismét életbelépett a cseh határzár.
Prága, ápr. 30. Tegnap és ma ismét megtiltották a vasúton v.gy hajón érkező magyar állampolgárok ciehsztovák területre való utazáaát, ugy, hogy valtmsnnyien kénytelenek voltak visszatérni. Továbbá kiutasították a Pozsonyban tartózkodó magyar állampolgárok egész sorát 24 órás határidővel.
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÖZ.
Inlolerance.
A film felvonult.!ja . gjülölet is türelmetlenség borzalmas oko zat.it, hogy megmutathassa a szeretelünk minél n.gyobb diadalát. Négy cselekmény fonódik benne ö-.sxe. Első cselekmény: At anya és a törvény. Egy műnkáa csslád tragédiája. A nyomor sarkában fakadt erkölcstelenség, a hiúság által táplált álhumani.mua és a törvény betűinek lélek nélküli rideg „lkalmazáaa Izgalmas összegzésekben tőrnek kl, melyekből végű Is az erkőlcii igazság, a hitvesi sreretet és az .nya szeretete kerül ki dladalmiaan. t cselekményben van a filmnek művésll szempontból legmaradandóbb réaze. ahol Mary munkásnő (Mea MareTI) férje bűnügyének tárgyalásakor müvé szelével megszégyeníti, Lillán G ich hirea keresztelő jelenetét (Ut . boldogság felé ) Második cselekmény: Krisztus a földön (Kánai menyegző Krisztus halálraitéltelése,. Golgot..) Harmadik cselekmény t szent Bertalan ij, IX. Károly udvar., Medic, Katalin kegyellen tervel, egy békés kl. család Ir.gédiáj*. Negyedik cselekmény: Balylon bukasa. Vadvirág pásztorleány önfeláldozó szerelme Belz.zz.r uralkodó Iránt. Grusnak, a perzsák és médek királyának hatalmaa támadása Beby-lon ellen - az ókori harcmódok minden faj. felvonul előttünk. Fotográfiái azemponlból \'esérdeke-sebb Babylon égése, melyet Grlt-flth több Idevonatkozó fcatmény nyomán álliiott össze.
A cselekmények összevágó részei páihuzamos.n sz.ladnak — egy felvonásban három cselekmény is keveredve; az öwhatásból azonban diadalmasan .bontakozik ki a tiszta azerelem és a azeratet eaz-ményl ereje.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták éa devizák i
s.poleon 12000, Font (London) MUiO -24450, Dollár :(New-Voik) 5201 - 6346, — Francia frank (Paris) 366-306, Márka (Bee* lio) lg—20, Olasz líra (Mll.no) 270—170, Osztrák korona (Bécs) 730 — 760, Lel (Bukarest) 26-!8, Szokol (Prág.) ÍM—160 SvAJd frank (Zürich) SOO 960, Dlaáz (Zájiáb) 53-66, — Lengyel márka (Vazsé) 10-11. Amsterdam 2085. — Koppenhága 898—928, Kmztlánia 901—932, Stockholm 138/-<37.
Zürichi zárlati
beillő 1-88 Amaletjam Hollandia 215.6, Hete-York 551-50 Looiou 2656, Pára <720, Mll.no 2710, Prág. 1637, Budapest 10 25, Zágráb 665, Vu.é 1 17. Wlea 0 77. Szélié 3.0 Oi.Uák bály. G 77 25.
Termény Jelentési
Sua. (TU..vidéki) 27000—27260, egyit 26WO-7000 rou 17000-17500 Uk.rzniny árp. 15500-16030 lör 16000-7000 sab 16503-7000 tengeri 1U500-17000. repce ItóOO.lOO, körre SCOO-8.00, kílea Í500- 8900.
Budapesti állatvásári
Mirbahus I. r. egésiben 1390 - 600, hátulja 1.00 -700, eleje 1280 — 1660, ILr. egéaslaa, 1030— V/>, hátnlle 1100 - 3.50, eleje 900-980 Kóveodák marha r I. r. eginben 900-IOOO-botju (ólott bérb) 13:0 410, Kézzel: Nagy-suha 35, eladás 85, — Növendék marha 20, eledáa 20, borja 25, atadáa 25. Marha-bír 1500—1651), borjubér 130\' -28CO
Sertésvásár.
FeOtaltái 1780, Elkelt délig 1150, Otej -Kölép 13-W, Könnyű —, I. r. 1.20,11 1220, Zilr 2150, Szalonna 1760, Uh. hue 1300.
Értékek:
Megráz hitel 43000, Oiztzák hitel I.ÍOO, Hazai tOSOO.Jalaátng 2800, Leszámítoló 8260, Keteskedelml Bank .1)003 Magyaz^llaiz 2900. Beocllnl 130000, Draache .0000, Általános .zén 836.000, Száazeázl 6:000, Salgd-taziánl 14.000, Utlkányl 1950W, Rlm. 27150, Scbltck 28000, Gottmann 28250 Naald 185000, Dznice 17605, Klotild 17500, Magya\' cukoz 4711000, Adria S5000, AtUntlka 20500, Királysír 17030, Bomyák-Agrár 47<0, Llp-ták 6000, Phíhuz 11300. Vasm. Vlllamoa 17250, ClteUa 0810,1 Konkordla 13000, DéU Vaot 17750..
5-eleiós szerkesztő Benedek Rezső.
— Hamtsfogakat, ararnyat,
ezUslót, hrllliínsotrat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszeréit, Sugár ut í. szám. (Fó-ut és Sugár-ut sarok.)
— KBaaSnebsyll»ánltá». Mind azoknak, akik leányom halálos veszedelmében életmentő Önfeláldozással első segélyt nyújtottak Garzó József, Pichler Jeoó, Zollner iozsaf uraknak, s mentők lelkes tsjjsinak, feljebb-valóiknak, . megrendült család támo-gatóinak, résztvevőinek ezulon kárv. fogadják . leghálásabb kőszőnetOn-ket. Paulin JóistJ is családja
Apró hirdetések.
SrasíJsas* uassS™
k me«Y<Mln U «J
■ ist Ktnlisa -Ktnyía
K«r«i«k
uAl.iblrtokot —"
ucrcl«-«> Cim . kUdöU"
1-2 szobás lakást M
kűl tó bitért keze. a I b » r l a I» a
gyermektelen btaip*.
Cim . Madóhivablbaa
. utol ttUailem
l\'.iiil\'áia. \' \'\'
Vetan-U. SS. \' U.W --. .O- .W,( M
I. ten tmlle ___ _____!_
, t„ rajsataob Wií^üí\'
T.nülO S,.U,«1 V.H. t»a
1 tneseisaei- \'
ZALAI KÖZLÖNY
Pályázati hirdetmény.
Eszieregnye kdzség képviselőles (ületének határozata alapján
községház építéséhez tervrajz készítésére
pályázatot hirdetek.
DIJs 70.000 kor. (hetTneur korona).
Ezt a díjat az a pályázó kapja, akinek rajza a kivitelre legmegfole-lóbbnek találtatik.
A pályázatok titkosak. A munka jeligével látandó el, a név tért bori fékba teendő, a borítékra a je>ige Írandó.
A részletes feltételek az esz te regnyei körjegyzőnél megtudhatók.
A pályázati határidő folyó évi májas 11. d. a. 6 óra.
A pályázat eredménye folyó ávi miíjna 12 én d. «. 11 órakor lesz kihirdetve.
E«z\'eregnye, 1923 íp»HU 30.
Tóth Kálmán kórjegyzó.
UJSAGKIHORDO
.ionnal! belépésre felvételik lapunk ki\'dóhlvalalábrii.
Árverési hirdetmény.
Aluliioll bírósági végr.hajió k8z-tvrré leszi, hORy a nagykanizsai ki\'. jAii.birósig Pa. 623/923. számú végzésivel 17 ho.\'d) fehér Í3 siller bor f. órl máj Ha hó Ián Nagy kanliaán Ca«agary-ntca 26 •iám alatt díl.lőtt 10 Arakor, nijanSMo a napon Vajda-pnaatác dálatán 3 órakor \'/, vagon burgonya a legtöbbét igéró-nek készpénz kfl.etése rrellell, esel-leg a kikiáltási áron alul is elsditni fog. Vevő tartozik a vé eláron felül a vételári Illetékei is viselni.
Nagykanizsa, 19Í3. április 24-én.
Haán Gyula
kir. birOiigl végrehajtó.
MAGYAR-OLASZ BANK R. T.
elfogad kamatozásra pénztárjegy ellenében legalább 6 hónapra kötött
betéteket buzaértékben
és
célokra
ugyancsak buzaértékben nyújt
hiteleket.
Részletes felvilágosítások nyerhetők a bank székházában
Budapest, V., Nádor-utca 16.
M rdatokn. k ■ jóbarátoknak <5 ismerőknek, Jt küftoO- en »x 1[ a -testül, tnek é\\ az olhunjt k«ri«rs»i-tuk, kik í«l<jthcteüen J- tes. vétünk, illet\'« vőm Puaofssky Sándor e!l unyttáitemetésealkalmával n ily fájdalmunkat ré-zvitukkel it a temetésen való me?jelonés. kkcl «ny-hite i ijcyckctUk. ezúton monduák lii\'*s kvször.ctt
Puaotsaky csatád Ól V. Qovorcaln Qyörgynó
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
vtivaiaték baraadaiO vállalata
FMUUtet és aObety: NAGYKANIZSA, 4lagyar.|iUe 6. izhm. WQzüt: BUDAPEST, VI., 6-utca 28. - Telefon: 151-18.
Flv£ la ItnV ■\'^••"■f"* *>»/•«•«<* «u»k4Utok.L uraim aedara
C1TOIISI1IIIK IBraaamoba, n.o.dó U cl®aelk*r«.4„<..k.,, derftd U «í/an7*1»tt*B»«S fccrt«d..4a«k. (X«tor«í»4»<xk, ».1»6-bY0i.6 líú, kB18n há.l Himiiík ZH •EotKéM «.lo«.tlk«..n .lkUt uJrmttvu Víri.JBu\\ £ «ol«trl« bor«adeié«ckct ..ját tcrrcé.Or.k asorínt.
Raktárr.n tartunk • ca«»eket, rí. •r«.««.i/ák.«, cmau-
,wfrrvlö .l .ílUHK • »»• ÍV*?0010" tardökádnkat, «0r&u4» llrda.
O «*/eoce -otKldk t. ctoiolokat.calndranemfl hiitarU. olkkckY.badar!
\' konyha ed*njr«ke«. borla.aU cikkek, ZmSpeíwec°"keú
iwttásokat és átalakítási munkálatokat szaksztrüen és olcsón •szkOzIDok.
• Ajánlunk
MÉSZNITROGÉNT
17—10*/. nitrogértartaloinmal. Kpyon-ransu a l.íjobh nitrogénműtrágyákkal. Kaláaxosok ív kásások, vala-n int alíts atb. tr.gyásására
kiválóan alkalmas. Gyárijai
HAQYAR HITRMÉK MÖTRÍGYfllPfla R. T.
BUDAPEST. Képvli.lot él állandó raktár
Va*-, 7aI«- és Sepronmegyékro
Melísés Pintér
cégnél
műtrágya, erótakarmány. magvak, gazdasági cikkek nagykereskedés..
Szombathely.
Legolcsóbban
épit és tataroz
Házépítési és Karbantartási Vállalat. Batthyény-utca 1. sz.
1923, májú, jq
KEREKPAR
és törött vázak javitása.
VARRÓGÉP- ÉS IRÖQÉPJflVITÍS
KELLÉKEK, ..........
MuMlz J IMLLAaOK, j Kbilihfí
i caBBONOK. J M>"""!
(SZBKATS)
MÜSZERÜZEM ÉS
irógépvAllalat
Kazlncay.u. 20.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztíbt cl íftMitem a ra. t. aatetfekimit, vevőimet öt%i*s hmoiéscictt, hogy -miu\'án az ÁH. Beszcrzé i éj Szállitási H T
pavíltc nt \'ti
vé^)Ui5**ág — Uzlatemot folyó
é«l májua hó 1-én Ida\'fllanaaan megszüntetem. Köszönüm m. t üz:«t-fele oi ca v«vílm szivei támogatásit i\\ kí.«», hogy tart\'toak meg Jó emlíkeíelükbcn. Kiváló t<sztdcttci Miklótiy Sándor.
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha
a Oaik-tér 1. az. alatti clpfl-Uslatban
rendelt kiiiróUgelaóreodü anyagból késiult
ARGENTtéie
cipót hord. Javítások gyorsan eszközöltetnek. Kézzel varrott duplatalpu
SZANDAL
mar raeg-rendellietó
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát ás tengerit
vásárolunk legmaflaaabb napi ároo
KORPÁT
najH ár alatt árvsllucik.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
rutára. Tclafootáiia: !>»•
MINDIG LEGOLCSOBB óríásiraktárolcsóárakon!
KISFALUOI ÉS KR&USZ f.s:r
.. „ARANY KAKAS " hoz
21.
ERZSÉBET-TÉR
Tol.lM 9*74.
SZAM ALATT.
T.lcfon 3*74.
férfi és noi öiuathelmélí, selymek, grenaőinok, Etamlnok, opalbolisziok, férfi és női ruhaudsznak, panamdk. pikék, mosók, zefirek, gyap(u és masó delinek és Dlrnőlik
KELEMGVC Udsznak, siffonoh, rumburgi y ■ C udsznak és őamaszldrukból —nagy választék. TSü
Oltíóíáa l 2000 méter schottis és csikos
—*\' gyapjúszövet duplaszéles érkezett
Nagykanizsai Nyomda ós Lapkiadó VAllalat
Nagyknnizsa.
évfolyam 99. szám.
Nagykanizsa. 1923. május 3. Csütörtök Egye, Sz4m ára 30 korona.
.Zslaí Közlöny
\' Késapinitel bérmentesítve
, Nemzeti Muzeum
* 2 Budapest
MJUIÍIl
POLITIKAI napilap
IxrktMtöXl *• kiadóhivatal rft-ul 18.
InUrarbun -Telefon 78. iitm. / l ** -\'
Napsugaras május
köszfintölte a fáradt, megtört emberiséget. A csodás természet igéző pompája, a felhSllen tiszta <fg azúrja, a végtelen mezfik eleven zöldje, a ragyogó nap pajzán, kacagó sugarai, a csicsergő madárkák trillázó vdalla — egészen átaljárlák a május elsején plhenó természetkedvelő dolgozók ezreit és — emberek, nek érezlék magukat . . .
Embereknek — akik nem mechanizmusra járó dolgozógépeit, Irodák és műhelyekbe zárt emberbábok, de az Isten képmására és hasonlalosságára te. rerntelt szabad emberek, akiknek végcélja: a lerniészelfölötll-ség . a halhatatlanság;. Isten áldó kezét éreztük felöltünk és csodálattal teltünk el az Alkotó Iránt.; .
És semmi ünneprontó, bántó hang nem zavarta a természet fenséges harmóniáját, ünnepi csendjét. Isten szent temploma volt a nagy természet, melyben kalaplevéve jártunk-keltünk . . .
A bánat, gond és küzdelem kiütött ugyan pregnáns vonásaival az agyongyötört szenvedő magyar arcokon — de a békés természet redőt-oszlató pompája mintha néhány órára kibékítette volna a hullámzó kebleket és megszelídítette volna a terhes arcok komor nézését . . .
Tehát Igy |S lehet ünnepelni, így Is lehet májust megülni és az Istenalkotta csodás természetnek hódolni. Nem láttunk sehol «gy piros rongyot, egy bunkózó kalapácsos embert, vagy egyéb zavaró, sértő vagy bántó mozzanatot . . .
Szép volt a május elseje. Szép és szemet gyönyörködtető. Az emberek megértették a természet dalát, a nap üzenetét, a irmamentum békéjét... A szén-adókét, a küzdőket, a dolgozóul — homlokon csókolta a ermészelfölötilség mindent átal-iró lehelete ...
ó, vajha minél előbb klvlrá-|02na a krisztusi testvériség "lld levelű örökzöld május-
(V
Budapeitl ax«rk«ut6i»gi V. kar. AlkotaiAny.utea 10. a*. II. i TaiafooaaÁm 83--2,1 é, 4*—2<j.
A m. kir. 6. honvéd gyalogezred ZrényS-ünnepélye
a Polgári-Egylet dísztermében április 29-én, vasárnap este 7 órakor a Kormányzó ur Őfőméltósága ielenlétében.
Mindjárt belépéskor njtfy változás ötlik szemünkben I jól ösmert Polgári Egylet nagytermében. Ott ■hol azelőtt a színpad állott, dmi-tett, kerített, emelvény a Kor-mányid részére, jobbra, balra bár-lony ülőhelyek a kíséretéhez tartozó előkelőségek részére. A terem tulló végében, a kártyaszoba felőli ré szén van a színpad újonnan dekorálva. Általában véve a teremben sokkal nagyobb ünnepiesség látható ugy a díszítésben, mint az embereken. Olt van Zalovármegye és Kanizsa krémje, a tisztikar, az erkélyen igen sok altiszt és katona. A közönség már együtt van, amikor Őfőméltósága érkezését hárs<£ nások jellik, majd n zenekar tisztelgésre zendit, a közönség feMllva lelkesen, hosszantartóan éljeDzi őfőméltósága!.
Az 1. szám a helybeli katona-zenekarnak a Himnusza. A 2. szám „Pirkadás" egy hazafias jelenei, melyet az 1. zászlóalj legénysége ad elő zenekisérettel. Frappáns, meglepő és eredeti. A következő sxánn\'Tőreky János 1. zászlóaljbeli honvéd szavalja Vály Nagy Gézá nak „Honvéd" dmü költeményét. Az előadó egy egyszerű fiatal honvéd. Eredeti népies kiejtésben, erős hanggbl, természetes egyszerű mozdulatokkal. Olyan frenetikus sikert ér el, aminőt talán a legnagyobb azavaló művészek sem kapnak. A közönséget megragadja falu frlsse-sége, természetes nyers egyszerűsége. A költemény elsőrangú. Következik Potőfi Sándor „Csatadal"-a melyet Farkas József 3. zászlóaljbeli honvéd szaval, egy élőképpel illusztrálva. A színen, megfelelő zenekíséret mellett, harcban állanak a honvédek, tüzelnek és tényleg a színfalak mögött erős lövöldözés van, géppuska szól, az ágyút pedig nagyszerűen intonálja valami hangszer. Petőfi őzen költeményének mindenegyes mozzanatát nemcsak szavalja az előadó, hanem a színen mutatják is. Kilövik mellőle a bajtársát, az elesik, előre, előre, rohamra Indulnak, a szavaló is elesik. A bonvédek tovább rohannak előre, m harctéri hadilárma őrületessé fokozódik, a zene még erősebb ütemben játszik, msjd elcsendesül minden és a haldokló honvéd felsőtestét felemelve Petőfi költeménye után e szavakkal „Hazám ... Győztünk! Győztünk I" fejezte be éleiét, ugy a hogy a legnagyobb tűzben megígérte hazájának. Akkor meg-
elenik a halott elölt a glóriát koszorút nyújtó angyal, Lojkó Mária. K számnál nem maradt szem szá-i.izon. A szavaló nem szavalt, nem fitt ki, hogy ő most beszél, egyszerű paraszti hangon, mint ahogy egy hszas kereteitől, bátoraágtól lángoló vitéz beszél bajtársaihoz és cselekszik, ahogy érez és gondol. A harci tűzben izzó magyar paraszt Hsngja volt az. Egy nemes nép hősiességét, véráldozáira való készségét sceníroits.
Óriási sikert ért el Bsrka Lőrinc 3. zászlóaljbeli honvéd Gyula diák „Vezér" című költeményével, ■mely-
pelt. A siker a végén oly nagy volt — és miután a költemény it Njgyur személyével volt kapcsolatban. — oly nagy mértékben éltették ófő-méltóságét, hogy pereikig abba kellőit hagyni az előadást. Stüoni nem akaró éljenzés és tüntetés a Kormányzó mellett. Utána a Hiszekegyet énekelte az ezred énekkara, msjd ezt az ezred zenekara által előadott Himnusz követte. A zene-ksr brillláns munkát végzett, kiváló együttesben nngyon szép ós jó volt. Az egész rendezés a kani-nizsai rendezésekhez szokott szemnek és fülnek szokatlan, újszerű, nemhiába katonák rendezték. Az egyes számok ugy peregnek le, mint a vii csepp a csatornába, sehol egy pillanatnyi zökkenő, sehol egy tévedés, a legkisebb hibát sem lehet felfedezni, a legkritikusabb szemmel sem. Ami pedig a nívóját iJleti, nemzetvédelmi és nemzetnevelő szempontból kellőképen felbecsülni nem lehet. Az ember nem hinné el, hogy egyszerű falun nevelkedett honvédből egy kis akarattal milyen kiváló színészt és előadót lehet nevelni. Sehol a félelemnek, illetve a lámpaláznak legkisebbjeiét nem látni, tetmészetesek egyszerűek. Azt hiszem mindezket Finta József századosaak köszönhetjük, akinek csodálatos geniálls érzéke tudja csak áthidalni azokat a nehézségeket, amelyek ennél az előadás rendezéiénél előállhattak.
Más szempontból egy olyan előadás, annyira hazafias, lelkesítő, buzdító és annyi bátorságot, becsületet tanító, hogy nemzetnevelési, nemzetvédelmi szempontból ezt az előadást meg keli ismételni és pedig meg kéli ismételni minden kanizsai Ifjú tanuló előtt, aőt meg kellene ismételni a nagyközönség többi része előtt Is, mert lélekemelő és
BSOa«l4aI Arak, JS„ h*o»pr» a
szórakoztató est volt. A jelenvoltak órákon át nem tudtak szabadulni •z irodalmi és müvészeli esemény-nek betudható és a rendezés lenyűgöző, lelket felemelő hatása alól.
Azzal n kéréssel fordulunk vitéz Bobest Mátyás ezredparancsnok úrhoz, tegye lehetővé, ha csak módjában áll, hogy ezt az előadást minden kanizsai diák megnézhesse, mert ezeknek" van igazán csak szükségük arra, hogy ebben a kis Csonkamogynrorsiágban igazi bátor és nemes önfeláldozó hazafiakat neveljünk belőlük. Azzá pedig csak Ilyen példákkal Illusztrált nevelés utjén lehet nevelni.
A. miniszterelnök és a pénzügyminiszter Poincarénál.
Pút is, máj. 2. (Express-távirat) Poincaré miniszterelnök ma délelőtt kihallgatáson fogadta gróf Beihlen litván miniszterelnököt és Kállau m^sP^^^rfaW**--*\' kft A, gatás hosszabb ideig tartott.
Csendesen telt el a fővárosban május elseje.
Budapest, május 2. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A fővárosban ünneplés nyugodtsággal telt el a május elseje. összes gyárak
zárva voltak s a kisebb üzemekben Is szünetelt a munka. Az egész fővárosi rendőrség permanenclában volt, beavatkozásra azonban egyetlenegy esetben sem került a sor.
Castagneto herceg Budapesten.
Budapest, május 2. (Tefefonje-lentés.) Castagneto herceg rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter szabadságáról visszaérkezvén, ismét átvette a budapesti olasz követség ügyeinek vezetését.
Megszűnik az emigránsok egyik lapja.
Bécs, május 2. Ma utolszor jelenik meg a Jövő, amelynek fentar-tásához Hatvany Lajos báró adta a pénzt. A Jövőt Garami Ernő és Lovászy Márton szerkesztették.
A végzetes párbaj következményei.
Budapest, máj. 2. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Néhánv héttel ezelőtt Lendauer Ede bankhivatalnok és Kirchner Sándor tengerész-hadnsgy súlyos feltételű kardpárbajt vivtak a Santelli féle vívóteremben. A párbajnál Kirchner a hónalján kapott szúrt sebet. Megsebesülése óta a Verebély klinikán ápolták, az orvosi beavatkozás azonban hiábavalónak bizonyult, Kirchner tegnap este belehalt sérülésébe. A budapesti rendőrség erre Lendauer Edét szándékos emberölés miatt ma letartóztatta.
ZALAI KOZLOWT _
Dr. Etlényi válasza —
a Háztulajdonosok Szövetségének
(Levél a arerkeaílöhör.)
Milyen tisztelt szerkeszti ur/ Becse. lapján.k iprllli 29 ikl síi-mában • „Háitulajdonoaok Srövet-■íge" alálriiával vólo.x jelont mcsr >i ín iprilii 24-lkl nvilt levelemre, melynek gondolatmenetére és egy más tévedésére válaszolni óhajtok.
Nem tartom kizártnak, hogy hasonló tartalmú cikkek a fővárosi lapokban is megjelentek, — hisz a tárgyalt kérdés országos ügy és a fővárosban még égetőbb, mint nálunk — és mert a háztulajdonosok országos szövetsége a fővárosban sokkal agresszívebb módon, mint a vidéken, folyton zaklatja a kormányt ujabb engedmények és béremelési lehetőségek kieszközlése iránt; azonban, ha jelentek meg hasonló tartalmú cikkek, ez csak azt bizonyitjs, hogy a tárgyait kérdés nagyon égető és hogy nagyon sokan és nálam okosabb emberek is ugy gondolkodnak e kérdésről, mint én.
Az igaz, hogy a nagy áremelkedést minden téren mindenki érzi, igy a háztulajdonos is, azonban mégis azzal a nagy különbséggel, hogy mig a háztulajdonos meg-mentette vagyonát és buzavalutává valorizált teljes házértékkel áll szemben a nsgy áremelkedésekkel, addig a legtöbb ember devalvált vagyona roncsaival kénytelen a nagy áremelkedésekkel és a bura-valutával megküzdeni.
En nem vagyok azon a nézeten, hogy minden béremelés indokolatlan, mert tény az, hogy a háztulajdonosok n hábort) alatt y»gyon sok terhet viseltek, mikor minden béremelési lehetőség ki volt zárva ; hanem az az álláspontom, hogy a béremelést mértékkel kell csinálni. A mostani 50—150 szeres béremelések oly ugrásszerűen nsgyok, hogy ez már nem is talarozási költség á háztulajdonos részére, hanem ilyen szorzószámokkal újraépítünk. A tatarozás kérdése nézetem szerint különben is elintézhető lett volna ily ugrásszerű béremelés nélkül is olya-ténképpen, hogy a tatarozáa költségét kivcűlr\'fc lakókra is és azok bizonyos törlesztési terv szerint kötelesek lettejc volna azt időszaki részletekben megfizetni A tatarozást ily exorbitáns emelésre és még további emelésre indokul felhozni nenj lehel, annál kevésbbé, mert a háztulajdonosok ugy sem tataroztatnak, hanem o magas béreket zsebrevágják.
Igaz az is, hogy az úgynevezett siberek és hasonlók sok pénzt szereztek ; de eltekintve attól, hogy ezek nyeresége nagyon labilis, mert •mily gyorsan keletkezett, épp oly gyorsan el la veszhet, míg ellenben a háznak buzavalutává valorizált értéke biztosítva, fundálva van. A siberek és hasonló foglalkozásunk nagy, de a törvény által is üldözött illegltlnr jövedelmét általános és ily nagy béremelés alapjává tenni nem lehet és különösen nem képezheti alapját a mai felfordult gazdasági helyzetnek állandóvá, mintegy törvényszerűvé tételének; mert elvégre az emberek túlnyomó nagy többsége mégis csak véres verejtékkel és tisztességes munkával szerzi a létminimum biztosításához szükséges jövedelmét. Mindig, a háború előtt is voltak emberek, kik könnyen és hazárd módon szereztek nagy jövedelmet és vagyont, de a gazdasági élet
Megszűnik a zalaegerszegi internálótábor.
Üveggyár é. famegmunkálótelep le« a helyén. — Az internáltak uj, felépítendő dologhazba kerülnek.
Nagykanizsa, májú, 2. A. (. belügyi ^mínyz.t már
^íoffiMrí Arffi SSSTSŰR
nem fogják átszervezni, hanem teljesen megszüntetik. Az óriás, területet, ugy ahogy áll, kiürítik és a nyár végén átadják egy nagy bank és a Grődel-érdekeltségből alakult konzorciumnak, .mely a mostani internáló tábor helyén hatulmas üveggyárat és famegmunkáló telepet létesit. -Ugyanis a tábort környékező vidék erdei csak kevéssé kihasználtak, ,z uj erdőkihasználó és famegmunkáló érdekeltség nyomban a tábor átadása után megkezdi a volt tábornak saját céljaira való telj;s átépítéséhez és modern v épekkel és felszerelesekkel látja el a famegmunkáló telepet és az üveggyárat.
Az érdekeltség a tábor telkeért és építőanyagaiért buzavaluta értékben átszómitott iavakat ad cserébe az államnak. Ebből azután mihamar megkezdik egy ZslkCgers/.eghez közeli — eddig még meg nem állapított
— községben annak a laktanyaszerü nagy és modern kőépületnek a fölépítését, amelyben körülbelül másfélezer embert fognak foglalkoztatni.
— Ezekben a foglalkoztató műhelyekben fogják felügyelet mellett azokat továbbtartani, akiket az internálótábor megszüntetése után sem bocsáthatnak szabadon. Az uj épület, melyet rövid időn belül felépítenek, egy nagy dologház lesz, amelyben a szükséges munkaproduktumokhoz és foglalkozásukhoz, képest rendszeresen dol»o»tatni fogják a foglyokat.
törvényei nem ezekhez, hanem a rendes kercsetmódokhoz és megélhetési lehetőségekhez alakultak.
Legnagyobb tévedése a cikkíró urnák az az állítása, hogy nekem t/a ^ lamikor házam volt, de azt eladtam és afeletti sajnálatból, hogy most én Is nem szedhetem a magas lak-és boltbéreket, irtam első levelemet. Leszögezni kivánom azt a tényt, hogy nekem soha házam nem volt, ilyent tehát el sem adhattam és a vételárat nem fektethettem tőzsdei spekulációba, sem kosztVa nem adhattam, — mejt ha lett volna házam, akkor az egész bizo-nyossn ma is megvolna. A cikkiró urnák összes, ezen tévedéséhez fűzött következtetései tehát teljesen légből kspottak. Tévedése onnan eredhet, hogy az a ház, amelyben laktam és jelenleg Ukooo, egy közeli rokonomé volt, ki azt 1918. évben nyomatékos intelmeim ellenére, azalatt, mlg én a háborús szolgálataim közben távol voltam, — eladta. Nagyon lekötelezne tehát a t. cikkiró ur, ha megmutatná nekem azt a házat, mely az enyém volt, vagy annnk telekkönyvi számát velem közölné.
Munka nélkül — pusztán tőkéje kamataiból — ma senki sem élhet meg. Ma dotgozni kell. Erre intenek folyton a legmagasabb helyekről is minden lehető alkalommal. Es dolgozik is mrbdenki, a hivatalnok, iparos, kereskedő, a szelleml-és ipari munkás. A háztulajdonos ellenben a magas béremeléssel egyedül azt célozza, hogy a buza-valutára valorizált tőkéje olyan kamatot hozzon neki, hogy abból munka nélköl megélhessen. Ez pedig ma nem lehetséges, mert semmiféle tőkeelhelyezés nem kamatozik ma munka nélkül annyit, hogy abból megélni is lehessen.
A földbirtok és házbirtok közti óriási különbség pedig abban rejlik, hogy a földbirtokos, ha kisbirtokos, maga dolgozik, ha pedig nagybirtokos, óriási személyzettel és óriási munkabérek befektetésével dolgoztat, Ő maga pedig szellemileg vezeti vállalkozását, könyvel, levelez,\' anyagokat beszerez, ellenőriz, utánnajár mindennek, nagy tőkéket befektet (vetőmag, gépek, állatok, felszerelés stb.) és emtllett viseli az óriási kockázatot atekintetben, hogy esetleges rossz
gazdasági év vagy egyéb kedvezőtlen körülmények (j<8:verés, fagy, szárazság, állaljárványok, növénybetegségek, kártékony állatok és rovarok) rövid idő alatt mindezen óriási befektetéseit megsemmisítik. A háztulajdonosnak ellenben ilyen befektetései és kockázatai nincsenek, a lakbért minden körülmények között megkapja, akár süt a nap, akár esik az cső, sőt azt törvényes zálogjog is biztosítja neki és semmit sem kell tennie háza jövedelmezővé tételéhez, mint csak azt, hogy megírja levelét a lakónak, hogy a bért ilyen, vagy olyan nagy szorzószámmal felemeli.
A lakóknak Nsgykanlzsán ez ideig semmiféle alakulatuk nincsen érdekeik megvédelmezésére: tehát ez is egy tévedése a cikkiró urnák, azonban mivel ez igy van, felhasználom az alkalmat, hogy a lakók azon részét, akiknek az iránt kételyeik vannak, arra figyelmeztessem, hogy a lakásrendelet 58. § a a közüzemi pótlékot kifejezetten megszüntette. A cikkiró ur által hivatkozott 7500/1923. számú pótrendelet 4. § a érteimében csak a köz ségi üzemek (aminők pl. a községi gaz-, villany, vízvezetéki- és hasonló vállalatok) diját lehet követelni és pedig közvetlenül a község által a lakóktól. Ilyen községi vállalatok azonban nálunk nincsenek, tehát ezen a cimen semmi fizetni való nincsen, legkevésbbé a háztulajdonos részére.
Ezekben körülbelül benn foglaltatik válaszom a b. lapja május l-l számában „M" betű aláírással megjelent cikkre is és ezzel a vitát magam részéről befejezem, idézve Szent Ágoston szavait .Non : est pro maguo habendum quid kominea senserint, aed quae sit rei vérhas."
Fogadja mélyen tisztelt szerkesztő ur kiváló nagyrabecsülésem kifejezését. Dr. Etlényi Géza ügyvéd.
1923. május 3.
— A váltaágbuza májua havi ára. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok vagyonvált-.Aága fejében fizetendő buza árát a földmivelésügyi miniszterrel egyetértően május hónapra métermá-Mánként 23.000 koronában állapította meg.
hírek.
— Naptár t Május 3. Sz. K. m.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal
(Főút 13. l5o*enrieder palota) hivatalos órái délelőtt fé! U órától 12-lg, délután 3-tól C-ig. Telefon 78 — A szerkosxfőság (Frt-ut 13. Bogenriedcr palota) hivatalos Órái lelök részére délelőtt 10 órától 12-ig. Telefon 73. A felelős szerkesztő délután 6 órától 8-ig a nyomdában (Főút 6. sz. alatt) fogad c» biz-mily ügyben « nagyközönség rcnJ«Uoiéscr« aU. Telefon 117.
— Időjárás. Hazánkban az elmúlt napon sok helyütt volt eső. Túlnyomóan száraz és enyhe idő várható.
— A városháza hírei. Dr.
Kaufmann Lajos városi közigazgatási tanácsnok hivatalos helyiségét a Gazdasági Hivatal és tiszti orvosi iroda között levő dr. Prack István tanácsnok volt Irodahelyiségébe he lyezte át. Dr. Kaufman eddigi irodájába dr. Potlyondy József városi II. aljegyző költözködik, aki hír szerint .valószínűleg dr. Novay ügykörét fogja átvenni, mig dr. Nóvay Imre I. aljegyző a kihágási (városi rendőri büntető bírói) ügyeket fogja Intézni.
— As aj kórházi alorvos. Dr. Lózer Alfréd, a budapesti IV-ik (volt Jendrassik-féle) belklinika jeles asszistense — elfoglalta állását a kanizsai közkórháznál. Miután az alorvos a kórházban lakik — a betegeknek most éjjel-nappal állandóan orvos áll a kórházbsn rendelkezésükre.
— A pénzügyi bizottság Uléae. A városi pénzügyi bizottság ma délután 6 órakor ülést tart i» városháza kis tanácstermében dr. Plihál Viktor kormány-főtanácsos elnöklete alatt. Tárgyalás alá kerül a Transdanubia villanyáram emelésének ügye.
— A vároa rendkívüli köz-gyűlése. Nagykanhsa város képviselőtestülete a jövőhét elején rendkívüli közgyűlést fog tartani.
— A kUkanlzaal lakolák tegnap tartották meg tanítóik vezetése mellett a madarak és fák napját, melyen a kultuszminiszteri rendelet értelmében méltatták az Ifjúság előtt a madarak és fák napját.
— Czobor polgármester rep-rezentációa költségei. Zalaegerszeg vároa képviselőtestülete legutóbbi rendkívüli közgyűlésén hosszú, kínos vita támadt a polgármester és a főjegyző reprezentációs költségének tárgyalásakor.
A képviselőtestület vé?re ia hosszú vitatkozás után Czobor Mátyás polgármesternek hét és fél métermázsa gabonát és hat Öl tűzifát, Fülöp János polgármesternek pedig két métermázss gabónát és két öl tűzifát szavazott meg „reprezentációs költség" cimén.
— As adófelszólandó bizottság a mai nap folyamán a marha-, ló- és borjukereskedők és alkuszok, a mészárosok és hentesek adófelszólamlásait fogja tárgyalni.
— Pályázat hordójelzői ál lásra. Bődy Zoltán, alispán ma
pályázstot hirdet a megüresedelt
kanizsai hordójelzői állásra. — Az állás nyugdijasoknak alkalmas mellék foghilközás." A vármegyo log-közelebb félfogja emelni a járandóságát. — Pályázatok Bődy alispánhoz nyújtandók be.
— Szabad lyceaml előadá-aok. A szabad lyceum vezetősége vasárnap Madách emlékünnepet rendez a következő műsorral: 1 Kováts Antal: Madách-ódáját sza valja Jáger Józsa. 2. Madách életi és költészete. Előadja Kováts Anta!
1923. május 15.
ZALAI KOZLON*
Wvesr. főgimn. tanár. 3. Madách: Dalforrás cimü költeményét sza-vslja Potyondr Lajos.. Egyben körijük. hogy Nagy Győzőnek mai napra hirdetett előadását á vezetőség jövő csütörtökre halaaztotta.
__ Csillag: Jenő beaxéde ai OHKE ben. A magyar kereskedelem legtekintélyesebb organuma pz „OMKE" legutolsó számában részletesen foglalkozik a budapesti devlsagyüléssel és ezzel kapcsolatban a nagykanizsai kereskedők küldöttségének egyik vezetője — Csillog Jenő felszólalásával. Az OMKE teljes egészében közli Csilla Jenőnek az élesen látó gyakorlati kereskedő nagyazerü gondola-lókban gazdag beszédét.
— Megszűnt mx ebxárlat. A városi Hatóaág az ebzárlatot megszüntette.
— Siessen megváltani jegyét n Hollandi Menyecske előadására (tnájus 5. 6, 9. és 10 ikén). Jegyek Schlesa Testvéreknél 600 és 400 koronáért kaphatók.
— A Játéktanfolyam ma, ciütörtökön nyílik meg. A résztvevők papirt, ceruzát, anyagot hozzanak magukkal, hogy az első órát se veszítsék el. Tandíj a tagoknak 800, a nem tagoknak 1000 korona.
— Felhívás. Kérjük azokat a hölgyeket, akik a Keresztény Otthonban a konferencia alkalmával a felsőtemplom harangjára gyűjtő-iveket átvettek, szíveskedjenek 3-án, 4 én a gyűjtést befejezni és 4-én, pénteken délután 6 órakor az egyesületi helyiségben Nádor-utca 14. az. alatt leadni.
— A Magyarországi Munkások Rokkantaegélyxő éa Nyugdljegylsste ujabban felemelte a tagdijakat éa aegélyeket. 1923 május első hetétől kezdve osztályonként á következő tagdijak fizetendők : I. o. 30, II. o. 40, III. o. 50, IV. o. 60, V. o. 80 és a VI. osztály 100 korona hetenként. A rokkantsegélyek ugyanilyen arányban emeltettek. Az újonnan belépő tagok 10 évi tagság után az I. o-ban 1800, o II. o-ban 2400, a IU. o-ban 3000, * IV. o ban 3600, az V. o-ban 4800 és a VI. o-ban €000 K segélyt kapnak havonta, amely segélyek az évek arányában
3000, 4000, 5000, 6000, illetve 10.000 K-ig emelkednek. A rokkant és árvaaegélyekre az egylet 10 millió koronát fizet ki havonta. A beiratási dlj 150 K. Felvilágosítással azivesen szolgál a helybeli fiók vezetősége. A befizető helye Arany János-utcai áll. emeli iikoíában van. Befizetés minden hó első és har madik vasárnapján délután 1—3 óráig történik.
— Füaxerkereakcdők figyelmébe. A kiskereskedelmi árusitás részére érvényes legújabb Irányár-jegyzék átvehető Roaenfeld Adolf Fiai cégnél, FŐ-ut 4.
— Pályázati hirdetmény. Az Uráftía színház pénziárosnói, jegyszedői, izolgaí állásra pályázatot hirdet. Kizárólag hadirokkantak, hadiözvegyek, vagy árvák, menekült tisztviselők adhatják be kérésüket «z Uránia irodájában.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, briliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Jóxsef ékszerész, Sugár-ut ü. szám. (FŐ-ut és Sugár-ut sarok.)
— Próbálja m*g ön la és meggyőződik róla, hogy a F1LIPP haxisnyakötódéjé-boo békebeli anyagból késaült harisnyák, zokoik a logtaitósibbak és ugyanazon síinü és minőségű pattutból bilimkor megfajol* fcatők, Síkombaitaoly, Széli Kálmán-utca 6.
Bérmegállapítások lavinája a bíróság elölt.
fl kérelmezőknek kl kell egészíteni kérvényeik adatait
Nagykanizsa, májúi 2. Az uj lakásrendelet rendelkezései alapján a mostani lakbérnegyrdnél történt béremelések a bérmegállapitási ké relmefcnek valóságos lavináját zúdították a kanizsai kir. járásbírósághoz. Helyszűke miatt mai számunkban nem akarunk kitérni az egyes esetekre, csupán miheztartás végett értesítjük a nagyközönséget, hogy a kir. járásbíróság minden egyes lakbérmegállapitási kérelmet kénytelen visszaadni a kérelmezőknek, mert egyik kérvényben sincsenek feltüntetve a lakásrendelet által megkívánt adatok;
Ugyanis a lakbérmegállapitási kérvényen közölni kell:
1. a béremelés közlésének napját, 2. a bérlőnek reá vonatkozó nyllat-
Mit vettek el tőlünk.*)
Susognak a fenyők A K«:pátok o:mán, Árpádot siratják, A oagy voxcrt mosdván: Mert hagytad cl néped To magyar ds\'w ? Miért har»g«zol rá, iii*r nem bántott soha
Azon darab í<»Wct, Melyet to .szereztél, Idegen nép tapos, S romlásodról beszél. Elvették már tőlünk Immár ofsaágunkat, De nem \'Vehették cl A sztttuJiiy.\'iiaVat. Me:t nem veszhet soha El *z olyan ország, -
> Melynek hü népei Ast mego talmaixák. Báilu most írásképp van Nem kell elcsüggedni. M«t nagy Magyarország !•«! log még támadni;
Laakay Erzsébet.
•) Ali eil ■ LU voki lm <» nek&rV be-
ki kiült — ír>- IV. potcliiakoUt Iclnyka. Mt»x« van mtr. atter. boiO" komoly icnuimka vtlieioOk. ie *or,-doUutv<a«te. Iclkca htiafiUft »:r» Iftilt. lekóitl-jGk. — hmike: A te bilcil. » le U040IÓ hiiuicrricttd mt<írilemli. hc«y » Wrtiult bírtl » nijy oylhríseit-
el\'ii nfjcdicttfjrn. Ocrík "•->«) »r hocUány rifj, Kr»ik« I
Válasz a Világmozgónak!
Kötelességünknek tartjuk védelmünkre felhozni, hogy a Világ Mozgóképizinháznak lapunk elleni támadása, nevezetesen azon vetítései, melyek szerint a sajtóban többé hirdetéseket nem tesz közzé, továbbá, hogy illatéktelen kezek hirdetményeikét mégeéniU?Awák, nem felel meg a valóságnak, illetve nem állja meg a helyét olyan értelemben, ahogy az ve\'.ittetett. Egy esetben egyik hosszú közleményéből néhány sort ki kellett hagyni, részben helyszűke miatt. Természetes, hogyha már ki kellett hagyni, azokat a sorokat hagytuk ki, amelyek nézetünk szerint a másik mozgóval szemben illetéktelen konkur-rencfát csináltak. Annak jellemzésére, hogy ezt -a borzasztó súlyos cenzúrát, amit másnap szintén végrehajtottunk, nem illetéktelen kezek végezték, megemlítjük, hogy á cenzúrázást a laptulajdonos főszerkesztő eszközölte, tehát nem illetéktelen, akinek ennyi csekélységre a aaját lapjában bizonyára joga van. A további Illetéktelen cenzúrázások a következőképen történtek: A Világ mozgóval a lap öt soros pausal hirdetésben állapodott meg, azonban gyakran 10—15 sort küldött be, amelyet egyszerűen megfelelő módon, hogy
kozatának napját, 3. annak azóban vagy írásban történt bejelentését, 4. az 1917. évi november 1-i lakbérbevallási Iv teljes hiteles másolatát, 5. az ulca, házszám, földszint, emelet, a szobák száma, utcai, udvari elhelyezése, térfogata, ablakai, ajtói, mellékhelyiségei, előszoba, konyho, éléskamra, fakamra, padlás pince, istálló, kocsiszín, félszer, ól, üzlethelyiség, raktár, műhely, ennek térfogata, ablakai, ajtói, az üzleti cél, udvar, kert, ezek térfogata.
A kir. járásbíróság 8 napi határidőt tűzött ki ezen adatok pótlá-tár»; liléivé bejelenlésére, A nyolc nap lejártával a biróság a hiányos adatok bejelentését elmulasztó kérelmező kérvényét nem fogja figyelembe venni.
a hirdetés érthetőlége ne veszítsen, megrövidítettük, annál inkább, mert még az ötsoros díjtételt is nagyon nehezen lehetett tőlük, többszöri utánjárással, behajtani. A lap és a hirdetés drágaságára vonatkozólag pedig még az a megjegyzésünk van, hogy a lap huNznábói nem lehet havonta öt ebédet sem megenni éa csodálkozunk a Világ mozgón, hogy amit megtud indokolni önmagánál — és biztosan jogosan — helyáremelésnél mással szemben nem vüelt^tik, türelemmel. — Nagykanizsa, 1923. május 1.
A kiadóhivatal.
TÖRVÉNYSZÉK.
ítélethirdetések.
1. A nagykanizsoi kir. törvény sték alul sikkasztás és okiratha-mliitás miatt négy hónapi fogházra Ítélt Horváth István büntetését a kir. kúria harmadfokon is helyben-h.gyta. — 2. Dómban litvánt a kir. törvényszék rgv hónapi fogházra éa 1000 K pénbüntetésre ítélte. A kir. tábla megváltoztatta az itélatet éa Dombay büntetését négy hónapi fogházra emelte —fel. A vádlott semmiségi panaszt jelentett be. -— 3. Cziber Józaef kemendollárl lakos 8 napi elzárásra éa 2000 K pénzbüntetésre lett Ítélve. A tábla is helybenhagyta az Ítéletei. Czéber felebbezett a bűnösség megállapítása ml«tt.
Izgalmas főtárgyalás! jelenet
Megemlékeztünk ml is annak fdején Kaiser Irma cselédleány lopásairól, aki 24 éves kora dacára már több évi fogházat ült lopásért. Tegnap ma legutolsó esete\' miatt került a kanizsai kir. törvényszék dr. Kenedi.büntetötanácaa elé. A kir. törvényazék azzal vádolta, hogy újév előtt Gerencsér Anna kanizsai cselédleány zárt szobájába behatolt éa onnét többrendbei ruhaneműt ellopott, — ami később a kanizsai rendőrség kezébe került.
Kaiser Irmával együtt került a vádlottak padjára Odor Lászlóné kanizsai többgyermekes napizá-mosasszony, aki a Kaiser által lopott ruhaneműt rejtegette, sőt felöltötte.
Kaiser Irma beismeri bűnösségét, de azzal védekezik, hogy egy másik leány biztatta fel, hogy bosszúból lopja meg Gerencsér Annát, ő így ellopott Gerencsértől több ruhaneműt és ezt Odor Lászlónéval
megfelezte. — Egyébként Odorné folyton biztatta, hogy lopjon.
Elnök intézkedésére előhozzák a lefoglalt lopott holmikat.
Odor Lászlóné azt vallja, hogy Ksiier Irma hozta neki ezeket a dolgokat azzal, hogy legyen neki miben hazamenni szüleihez.
Kaiser Irma fuldokló zokogásba tört ki, amikor dr. Kenedi táblabíró szembesiti a tolvaj leányt az orgazda asszonynyal. A leány szemébe mondja Odornénak, hogy ö tette őt teljesen tönkre. Mindenütt utána ment ahol **olgált és biztatta a lopásra, ő megfogadta, hogy soha többé nem fog lopni — de ez a nő volt a veszte. Mindig utána ment.
Odorné nehézkesen tudja c»ak mayát védeni.
Gerencsér Anna — a sértett leány — előadja o íopés történetét. Kaiser nagy kárt csinált neki.
Több tanú vallomása után
Csillaghy György kir. ügyész mélyen szántó vádbeszédében szigorú büntetést kér a többször visszaeső tolvaj leánv Ksiier Anna, mint az orgazda Odor Lászlóné számára.
\' Dr. Mezey — Kaiser védője — enyhe ítéletet kér, mig
dr. Pehics Odornénak felmentését kéri, meri semmiféle pozltiv bizonyíték nincsen ellene.
A biróság visszavonul. Miközben a bíróság tanácskozik — Odor Liszlóné néhány hónapos gyermekét ölébe veszi. A sovány, aszott, szegény apróság mihamar elalszik az anya ölében.
Nyílik az ajtó — és a biróság bevonul.
Kaiser Irma és Odor Lászlóné a bírósági korlát előtt várják az ítéletet. — Odorné karján a kis gyermek.
A magyar állam nevében 1 — hirdeti ki ezután dr. Kenedi táblabíró a biróság ítéletét, — amely Kaiser Irmát lopás bűntettéért két évi fegyházzal és két évi hivatalvesztéssel, Odor Lászlónét orgazdaság büntette miatt pedig egy évi bortönnel és öt évi hivatalvesztéssel sujt/\'a, mindkettőjüket pedig együttesen a kár és költségek megtérítésére kötelezi. Megértették az Ítéletet ? — kérdezi dr. Kenedi kir. itélőtáblabiró Odornétól. Egy évi börtönre van ítélve .. . Ebben a pillanatban Odorné, aki egyébként is külseje után Ítélve a szegénység és a nyomor megtestesítője — karján gyermekével végig vágódik a birói emelvény előtt. A kis apróság kivágódik az anyu karjaiból, az asszony elterül a joldÓn. A íamife gyorsan hozzá ugranak és felsegítik, a teremőr vizet hoz neki. Néhány perc múlva újból felállítják az asz-szonyt, aki az elnök ujabbi kérdésére, vájjon megértette-e az ítéletet — azt feleli neki vissza: inkább a halálba megyek!
Mikor Kaiser Irmát kérdezi az elnök — megnyugszik-e az Ítéletben, azt feleli vissza: akasszanak fel! Dr. Kenedi azonban megnyugtatja :, egyelőre nem akasztunk fel senkitVVégre — néhány izgalmas perc, zokogás és sírás! jelenet után — megnyugszik az Ítéletben. Az ítélet Igy jogerős. Odorné felebbezett. _
— Uránia. Csütörtök-péntek 7 és 9 vrakor: .A huncut Uwie\\ lörténat egy pajkos kis leányról, kl ogy nőgyűlölő milliárdos vonatára kerülve, pajzán kedvességével annyira megpuhítja ast, hogy kóiós útjuk az első állomáson oltár előtt végaMik. Kótxercpben Ossi Oawalda, az osztrigás horcegnő fóssereplőjo. — Jön: .Kazán\', Jack London megragadó állatregénye.
KOZLCNY
KÖZGAZDASÁG.
— A jégverések elleni biztosítások. — A főldmivelésüjjyi miniszter körrendeletet bocsijtott s vármegyei alispánoknak és gazdasági felügyelőségekhez, melyben felkéri őket, hogy • gazdatáraada-lom figyelmét hívják fel a jégveré-aek elleni biztosításokra. A biito-sitás, mely egyedüli védekezési mód a jégverés ellen, minél általánosabbá válása magára az egyes biztositéra is előnyös a biktosilási diikockázat széleskörű megosztása folytán.
— A tegnapi hetivásár a
rendkívül kedvező idő dacára lanyha volt. Az állatfelhajtás gyenge. Egy vágómarha ára 200—300 ezer korona között váltakozik. Egy háromhónapos malac árát 30 ezer koronára tartották. — A klscelli Kleln-cég egy vagon marhát vett éa szállított az állatjóvátétel számára.
Valuták és devizák:
Nipoleon IJ000, Font (London)24155 -24755, Dollár (New-York) 5205-6355, -Francia frank (Parii) 36G—360, Márka (Bérűn) 18-20, Olas* líra (Milano) 269-269, Osztrák korona (Wc») 730—760, Lei (Buka-re»t) 20-28, Szokol (Prága) 165—161 Svájci frank (Zürich) 945-975, Dinár (Zágráb) 63—55, — Lengyel márka (Varsó) 10—11. Amiterdam 2085. — Koppenhága 978—1008, Krisxttinia 88S-918, Stockholm 138/-437.
Zürichi zárlati
Berlin 1 76 Amsterdam Hollandi* 216 60, New-York 663-60 London 2595. PirU 8737, Milano 2712, Prága 10.47, Budapest 10 50, Zágráb 575, Var»ó 1 20. Wien 0-77, Siófla 3«V Otítrák bély. 0 77 76.
Termény Jelentéai
üosa (Tltzavldákl) 26200—26COO, egyél 26200-6250 rosi 16250-16500 takarmány árpn 16500-1WXX) »ör 16500-7600 sab 17000-76W) Ungerl 16250-16600, repce 14000-600, korpe 81-00- 8200, kölei 8500—8900.
Budapesti állatvásári
Marhabu* 1. r. egéaibeo 1420—620, bátul\'a 1430—760, eleje 1410—1680, lLr. egéssbú, 1070—230, hátulja 1130-380, eleje 930-1030 Növendék mtrhai I. r. egeubeo 1600-1600. borja (ólött Wrb) 1350-440, Kóailet: Nagymarha 43, eladás 43, — Növendék marba —, eladás —, bojjo 34, eladás 34 Marha-kői 1400—1500, borjabőr 1800— 2300
Sertésvésár i
Felhajtás 840, Elkelt délig 520, öreg -Kösíp 1320, Könnyű —, I. r. 1420, II 1280, Zelr 2200, Ssalonna 1760, Leh. bus 1300.
^eleirtc nzerkeaztó Benedek Rezső.
Apró hirdetések.
Atyádé n tió 1} korona, vastagabb betlWcl ■ledett luvik duplán aiámlttatnak. AlUit kercsdknck ai*v*uklnt 5 korona kedves-mény. Legkisebb hirdetés 10 siO.
T«J*«t A* Unroiuflt mlstolw i |c(nt|iuU)
lupl »fon vitirol • Tcjii <♦ Bérooi6 G>Cijt«ttlcp. lUUtoniM-itorOrgy, Pil>»odr»r n*ll«tt 7174
l\'erua, timirni i<ÓO)««ek. fittínytV. «»iul-l*nt«. útik jíPlo kiljrhMlicniA «• intik pOjwUtn. doleoV «Udek VIoU k>rpUo»Bál^l>«ik-t«T 10.
lOOO-a-é c»*pKii«>r«07 «U46, MrtxadO.
UecxtUntbeiö lo.taf f">.c«s-«*-u 60. ..ám il.tt jtj.
v«bt> ftlrllitoiltétt id KotUiki JUnáof Nr.?.oiieai. ud<i*, p. liunatcntUulO. .(|0
DEÁK ÉS DR. ORDÓDY BANKHÁZ
osxUtyaeraJ.gy ISirualtó Andrásiy.uti Ilók BUDAPEST, tf«., Andráliy-ut 16. M.
utolsó pár hétm síirijuk Legnagyobb nyeremény
még sorsjegyeinket. sztrcncsts esetben . 25 ItlilllO
a ináius 10. után befr- Jutalom .....10 millió
kens rendeléseket már Főnyeremény ... 5 millió
nem IntézhitlDk el. J 2 millió
--------1 millió stb.
HIT. »or«Jcj;rir»k;
v, K 800.-)
V, „ «00.-
\'/ .. aoo. -
/
Rendeléseket leveleiü-lajon, vajy póstaulatvínyon I
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha* a Oaák-tAr 1. II. alatti clpfi>üil«tb«n
rendelt kizárólag elsőrendű an> a« búi késsült
ARGENT-féie
cipót hord. Javítások g y o r » a n eszközöltetnek. Készei varrott duplalalpu
SZANDAL
mtr megrendelhető
UJSAGKIHORDO
azonnali belépésre felvétetik lapunk kiadóhivatalábtn.
laMU ^^ "ék\'Vf
mm mm mm mm mm
Legolcsóbban
épit és tataroz
a Házépítési és Karbantartási Vállalat, Batfhyány-utca 1. sz.
Telefon 200.
MAGYAR-OLASZ BANK R. T.
elfogad kamatozásra pénztárjegy ellenében legalább 6 hónapra kötött
betéteket buzaértékben
és
mezőgazdasági célokra
ugyancsak buzaértékben áiyujt
hiteleket.
Részletes felvilágosítások nyerhetők a bank székházában
Budapest, V., Nádor-utca 16.
KESZLER JENŐ* ÉS FIVÉRE
•lliraiaMlt b.riadaii >tnatlM FIUDzM és bQWj: NAGYKANIZSA, M*8»ar^ltc* 6. tzém. RUMel: WMPBT, WU, 6-utui SS. _ TWefon: 151-13.
ElráltetoA ssírs:\'
txc»» i iiftik, OHMraii
é* eleeotberev
■ —:—« j ■■■wuw rUmire
■dniMkM.ikfa^.U Ifltée 4.
" "tnWéetokít szikmrlea.fe oltsía esrtoimnk.\'
1923. mtju. 3.
Pályázati hirdetmény.
Eszteregnye közsín képviselítes-lülotének hatírozata alapján
községház építéséhez tervrajz készítésére
pályázatot hirdetek.
Dljt 70.000 kor. (hetvanezer korona).
Ezt a dijat az a pályázó kspjs, akinek rajza a kivitelre legmegfelelőbbnek laláitalik.
A pályázatok titkosak. A munka je\'igével látandó el, a név rárt borítékba teendő, a borítékra a jelige írandó.
A részletes feltételek az eszie-regnyei körjegyzőnél megtudhatók.
A pályázati határidő folyó évi május 11. d. a. 6 óra.
A pályázat eredménye folyó évi május 12 én d. e. 11 órakor lesz kihirdetve.
Eszteregnye, 1923. április 30.
Tóth Kálmán
körjegyző.
% tíiiM^
Nagykanizsai Nyomda 4s Lapkiadó Vállalat Nagykanizsa.
6710/1923
Hirdetmény.
Az 1921. XXX. t.-c. vénrchajtísa tSrgyában kiadott 130700/1922. V. K. M. sz. rendelet 8. §. értelmében az óvó- és tanköteles 3—15 éves korú gyermekek ^nyilvántartásba vétel céljából a háztulajdonos, annak felelős megbízottja. Illetve oly házakban, ahol a bérlő egyodill lakik, a bérlő által pontosan bejelentendő.
Evégből mindazon gyermpl^k, akik r. évi augusztus hó 31 éig a 3. életévüket betöltik (1930. augusztus 31. elölt születtek) és 16. életévüket el nem érik (1908. augusztus hó 31. után születtek) a háztulajdonos felelős megbízottja, illetve azon házban, ahol a bérlő egyedül lakik, a bérlő által a városi tanács által kiadott bejelentő lapra az abban megjelölt adatok pontos feltüntetésével felveendők és az igy kiállított bejelentő lapok folyó évi miijaa hó 15-i* a tankötelesek nyilvántartójához (városháza II. emelet, 31. sz. szoba) beterjesztendők.
1928. évi május hó 15-lko után az óvó- és tankötelesek bo- vagy kiköltözése folytán előálló mindennemű változáat a be-, illetve kiköltözéstől számított 8 napon belül a tankötelesek nyilvántartójától igény-lendő nyomtatványok felhasználásával, szintén be kell jelenleni.
E tárgyra vonatkozó mindennemű felvilágosítás is ugyanott nyerhető.
Aki bejelentési kötelezettségének az adott határidőig pontosan eleget nem tesz, a bejelentése hiányos, vagy a valóságnak meg nem felelő adatokat vesz fel, amennyiben cselekménye súlyosabb beszámítás alá nem esik, kihágást követ el és a hivatkozott törvénycikk 11. §.a értelmében büntettetik.
Nagykanizsán, 1923. évi május hó 2-án.
Polgármester.
62. evlolya® 100. szám. Nagykanizsa. május H. Péntek
nentesitvo .Z.W
Egyes szám Ara 3\'
Keizpí"""1 t4rmel
Nemiéit Muzeum 2
Budoptit
juuiui
politikai napilap
•••rk«Ml«««E M kl.díhl«»Wl »d-ot IS. UMrubw*Talafoa 7$.
Páris felé tekint \'
ma minden magyar szem, ahol gróf Bethlen István miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter vesszőfutásukat járják.
A rettegett, büszke magyar nemzet — kinek nevét félelemmel és tisztelettel ejtették ki a négy világtájon — ma alázatos fejhajtással, könyörgő szavakkal végig kell, hogy kilincselje kerékbetörőit és barátságos arckifejezéssel, udvarias\' bókokkal kell, hogy üdvözölje porkolábjait.
Mert nem elég, hogy évezredes tette fölött kockát vetének, nem elég, hogy tagjait összeszabdalták a hábo-ruba—besodródott-békés onr--szagnak, hogy kezeit-lábait megkötözték, hogy mozdulni se tudjon — most éhhalálra akarják Ítélni o kegyetlen trianoni Ítéletvégrehajtók — jóvátétel alakjában.
Jóvátétel ? Lehet-e ettől az országtól jóvátételt követelni
— melyet TVianon nak pribékjei végigraboltak éts mezítelenre vetkőztek ? Jóvátételt fizethet-e az a nép, amely gyermekeit nem tudja már táplálni?
Bethlen és Kállay rideg számadatok sorozatával, az érvek súlyával igyekeznek ma délelőtt a trianoni Ítéletvégrehajtók előtt bizonyitani, hogy a vergődő csonka kis ország
— noha respektálja a győző-jogát — nem tud, nem képes jóvátételt fizetni.
A magyar kormány képviselői ma arra fogják kérni a kiméletlen győzőket — hogy függesszék fel azt az elsőbbségi zálogjogot — amely a trianoni „békeszerződés" értelmében a szövetségeseket Csonkamagyarország minden vagyonával és jövedelmével szemben megilleti — nehogy a Ruhr-eset precedensül szolgáljon az ugrásra készenálló szomszédállamok esetleges be avatkozására.
A szövetséges nagyhatalmak képviselői meggyőződ-
hettek arról, hogy temető vagyunk, mely fölött fü zöldülhet, virág is nyilhat — de méhében a pusztulást, a véget rejti: ha megmaradnak követeléseik mellett és nem adják meg a lehetőséget arra, hogy börtönünkből feltápászkodhassunk.
Hónapok óta lessük, várjuk rettegjük — a fejünk fölött selyemszálon függő Damokles kard lezuhanását. Néhány óra még — és tisztán fog előttünk
állani jövőnk: évek hosszú sorozatáig tartó bilincsbevert rabjai leszünk-e a győzelmi gögben határt nem ismerő öiktátoroknak, vagy szabad lélegzetvétel, tisztességes magáhoztérés, biztos gazdasági konszolidáció, nyugodt nemzeti épilőmunka lesz végre osztályrészünk.
A magyar nemzet emelt fővel, elszánt daccal várja a trianoni ítéletvégrehajtók döntését ... (*)
a franciák nem fogadiák ei a német javaslatot
A francia sajtó koncentrált támadása Németország ellen.
Páris, május 3. (Expressz távirat,) A francia kormány az uj német javaslatokat — amelyben Németország 30 milliárd aranymárka fizetésére kötelezte volna reagál —- nem fogadja el. A ma esti francia lapok nyilt\'egyértelműséggel támadják Németországot s az ujabb jóvátételi javaslatban csak a jóvátételi probléma elodázását vélik felismerni
A miniszterelnök párisi tárgyalásai.
Páris, május 3. (Express* távirat.) Gróf Bethlen István miniszterelnök — mint azt lapunk tegnapi számában jelentettük — hosszabb ki* hallgatáson jelent meg dr. Kálinv Tibor pénzügyminiszterrel együtt Poincati francia miniszterelnöknél. Még a tegnapi nap folyamán tárgyalt a miniszterelnök MifUrand köztársasági elnökkel, Barthouval, Perettivel éa Seudouxval. A jóvá- -tételi bizottság elölt pénteken fogja a miniszterelnök kifejteni álláspontját n magyar jóvátételről.
A cseh határzár Ugye.
Prága, május 3. Május elsejére a Magyarország elleni represszáliák-nak azt 0 részét, amely n magyar állampolgárok kiutasításából állott, sikerült bejelenteni, Azok a megtorló intés leedéaek, hogy magyar állampolgárokat nem bocsátanak be a Felvidékre, továbbra is érvényesek. A kiut.sitandók listájára felvett magyar állampolgárok kevés kivétellel valamennyien megkapták a kiutasító végzést éj el is hrgytlk a köztársaság területét.
A belgákat sem elégitette ki a németiavaslat.
Páris, május 3. A Malin szerint Franciaország és Belgium m«-g fognak egyezni abban, hogy Németországnak közős választ adnak. — Bizonyos, hogy a megszállás sddig ■ pillanatig tart, amig Németország nem teljesiti kötelezettségeit.
Mint Brüsszelből jelentik, Németország javaslatát a belga sajtó is elfogadhatatlannak találj". Az In-dépendence Belga azt írj\'*, hogy Németország elégtelen összegeket és nevetséges zálogokat ajánl fel. A német kormány olyan hadműveletet próbál meg, amely ha Franciaország ellen at Egyesü!t-Alh-mokat akarja kijátszani, kudarcra van ítélve.
Az angol kormány mosakodása.
London, május 3. Az angol kormány tudomására igyekezett hozni, hogy Anglia a német jegyzéktől minden tekintetben távol áll és bi» zonyos körök állításával szemben annak megszövegezésében semmi része sincs. A német jegyzéket délután 4 órakor Sthamcr német követ adta át a külügyminisztériumban.
Magyar - olasz—jugoszláv kereskedelmi kamara.
Róma, május 3. (Éjfélkor érkezett.) Ai olasz krreskedők ma Fiúméban kongresszust tartottak, amelyen egy magyar—olasz—jugoszláv
kereskedelmi kamara felállítását tárgyalták meg.
Pénteken jelenik meg a felemelt lakbérről szól^kormányrendelet
Budapest, május 3. (Éjfélkor érkezett.) A köztisztviselők lakbérének felemeléséről szóló kormányrendelet a hivatalos lap pénteki számában fog megjelenni. A rendelet a lakbéreket hat csoportba osztja.
Németek — a német javaslatról.
Berlin, május 3. A német jegyzék politikai és psrlamenli körökben egyáltalán nem talál osztatlan tetszéssel, abban azonbsn minden politikai tényező egyetért, hogy Franciaországnak nincs jova azt a 1 mlne visszautasítani. A Vorwárti szerint Franciaország ilyen eljárását Németországban és messze annak határán tul a belátáshoz és a népek békeszeretétéhez intézett hadüzenetnek tekintenék. A lap egyúttal szemére veti Curzonnak, hogy tanácsot adott, anélkül azonban, hogy meg lett volna győződve annak mindkét oldalon való kedvező fogadtatásáról.
Herényletterv a porosz belügyminiszter ellen.
Berlin, május 3. A Zehlendorf külvárosban székelő német fajvédelmi alakulat két tagjának letartóztatásával kapcsolatban-a Rőtbe Fahne azt írja, hogy az illetők merényletet terveztek Severlng porosz belügyminiszter ellen. Április 22-én belopóztak a porosz belügyminisztériumba és már a miniszter előszobájában voltak, amikor a portás jelenteni jött, hogy két ismeretlen gyanúsan elsurrant fülkéje előtt, nyilván rossz szándékkal. Különböző fegyvereket, n többi kötött kézigránátokat is találtak náluk, mire letartóztatták őket.
Angol bizottság Romániában.
Bécs, május 3. Nyolc nap óta ej.y angol bizottság járja be O Romániát. A bizottság vezetője French tábornagy, aki megszemlélte tisztjeivel együtt a bukaresti, jassii és klsenevi kaszárnyákat, továbbá a Dnjeper-határ helyzetét. Tegnapelőtt egy francia katonai misszió érkezett Bukarestbr, amely egy tábornokból é. több törzstisztből áll. ft francia bizottság szintén katonnl szcmleutat fog tartani, majd Jasli-ból ugyancsak o Dnjeper határra utazik.
Egy őrült merényletteri\'e Rockefeller ellen.
hiwyork, május 3. Rockefeller ellen merényletet akart elkövetni egy ember, de tettében megakadályozták s Rockefellernek nem történt baja. A oieréoyiőről megállapították, hogy őrült.
Foch marsall Pozsonyban.
Prága, május 3. Foch marsall o hó 17 én érkezik Pozaonyba, ahol szemlét tart a helyőrség fölött, megtekinti a várói nevezetességeit és Informálódik a tót helyzetről.
ZALAI KÖZLÖNY _
1923. május 27.
flz építési szabályrendeletek rendelkezéseinek könnyítéséről.
A legutóbbi Városi közgyűlésen a tanács beterjesztene a Belügyniioisz-ler 151744/1922. számú, »z ópiiósi
szabályrendeletek > rendelkezéseinek könnyítéséről szóló rendeletét. amit a képvíseiőtesiülct tudomásul is vett A rendelet — amelynek tulajdonképpeni célja, hogy a lefolyt események folytán megakadt épicési tevékenység előmozdittassék és a beállott lakásínség csökkenhessen — kivonatban uz alábbiakban ismertetjük :
Emberek Állandó tartrtzkodísára szolgáló helyiség legkisebb belső UrmiigflSsáR* egyenes mennyezetnél 2*60 m. lehet.
földszintes családi és munkásházaknál 2-50 m.
Padlásürben elhelyezett lakÁsnál 2*40 m. lehet.
Boltozott mennyezetnél az átlagos magasság legyen e méretnek megfelelő.
A kapuhejáratnak és az udvarokat összekötő áijárónak Urmagas s4ga szinten caöKkcnihető a fenti 2 60 m-es méretekig.
II.
A kisebb ürmagasság alkalmazásával nem szabad több cmeletsort elhelyezni az épületben, mint amennyi az Építésügyi szabályzatban e\'őin minimalis ürmagassággal létesíthető.
Megengedhető azonban, hogy a minimális Urmagassagokkat épü\'«ő ház padlásürje lakások céljára legyen kihasználható, de csak oly módon, hogy :
1. a padláiürben kikepzett iakás-ür az épü\'et homlokzati sikjAnak lénylegts legmagasabb vonalAiol mért 60® hej\'ásu tetőzeten maradjon ;
2. a födél gerincét a ház külső magasságától számítót; 7 m.-nél magasabbra nem szabad helyezni;
3. a padlásürbeli lakások fölött nem szabad még egy második meny. nyezetes helyiségei készíteni;
4. a padlásürben létesített helyiségeket u födélszcrkezcctói és a padlástól tűzbiztosan elkülönítve és tűzbiztos anyagból kell épiteni.
III.
A meglévő épületek padlásürjc kihasználható lekíis, iroda, műterem, műhely céljára, feltéve, hogy a tűz-biztonság követelményei kielégíttetnek.
IV.
UJ építkezésnél, emeletráépítésnél, padlásürnek lakóhelyiség stb. céljára való átalakításnál a vízszolgáltatás biztosításáról gondoskodni kell, amit esetről esetre az épitési engedély kiadása előtt meg kell allapitani és az épitési engedélyben biztosítani.
V.
A műhely, konyha, mosókonyha, bolt, vagy vendéglő céljára kihasználni kívánt pincénél a pincehelyiség ürmagassága sikmennyezet esetében legalább 2 60 m. boltíves mennyezet esetében átlag legalább 2 60 m. lehet.
A pincehelyiség ürmagasságáböl azonban az esetben is legalább 1*50 méternek kell kiemelkednie a vég leges gyalogjáró, illetőleg az Udvar szintje fölé.
VI.
Az épitési szabályzatnak a lakó helyiség méreteire vonatkozó rendel-kezéseivel szemben az alábbi méretek engedtetnek meg.
Az utcai trendben a lakóhelyiség mélységeinek legalább 4\'50 méternek kell lennie. (Folyt kov.)
flz evangelikus templom avatási ünnepe.
Kapi piUpök holnap érkezik Nagykanizsára.
Kapi püspök délután 7,5 őra> kor a lelkészlakban, ahol megszáll — a tisztelgő küldöttsé-
Nagykanizsa, má]us3. Vasárnap delelőtt történik a renovált kanizsai ágoítal hitvallású evangélikus templom avatása nagy egyházi ünnepségek keretében. Az avatási Kapi püspök ur Őméltósága személyesen fog|a végezni.
Kapi püspök holnap, szombaton délulán a 7,2 órai gyorsvonattal érkezik szombathelyi székhelyéről Kanizsára titkára Balogh Ernő lelkész kíséretében. A kanizsai vasúti állomáson az egyházközség vezetősége. dr. Sabján Gyula polgármester, a politikai hatóságok es a somogyi evangelikus egyházmegye espereslelkésze fogadják.
A hivatalos fogadás után a Kazinczy- és Szemere-utcákon át a püspök kíséretével az evangélikus lelkésziakhoz hajtat, ahol a templom udvarán Horváth Olivér vezetőlelkész üdvözli és fogadja ünnepélyesen a fogadására megjelenő teljes gyülekezet nevében, Waligurszky An-talné az Evangélikus Nőegylet nevében.
geket fogadja A fogadás után a püspök ur látogatásokat lesz a küldöttségek vezetőinél.
Május hő 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor történik a templom ünnepélyes felavatása, melyre a helyi közhivatalok, ható-Ságok, iskolák és a katonai hatóság meghívattak.
Az avatást Kapi püspök Mester-háiy Sándor espereslelkész és Horváth Olivér helyi vezetőlel-kész segédletével végzi, ünnepi beszéd kíséretében. A? avatási szertartás alatt a gyülekezeti vegyeskar Vánkos Jenő tanár vezetésével ünnepi karénekeket ad elő.
Az ünnepség végeztével — tekintettel a püspök ur családi gyászára — nem lesz közebéd. hanem a legszűkebb családi körben fog megebédelni Kapi püspök, aki még a délután 5 öral vonattal visszautazik Szombathelyre.
hírek.
r,
A tisztviselők létszámcsökkentéséhez.
Az egész ország sajtóját foglal koztatta a köztisztviselői létszámcsökkentés. Az állami hivatalokban bizalmas megbeszélések folynak, a minisztériumok pedig lázasan dolgoznak.
Kétségtelen, hogy kis ország éa még hozzá szegény ország lettünk s igy minden vonalon, tehát az állami gépezet ellátásánál is a legnagyobb mérvű takarékosságra van szükség.
Et az ország képtelen Nagy-magyarország öisxes közalkalmazottéit eltartani, gondoskodni kell tehát arról, hogy a fölősszámu tisztviselők másutt nyerjenek elhelyezkedést.
Néhány fővárosi lap már hozta is azon alapelveket, melyek szerint az elbocsátásokat végrehajtani szándékoznak.
Beszélgetést folytattunk erre a fájdalmas kérdésre nézve egy aktív főtisztvlselővel, kinek véleményét a következőkben ismertetjük: A létszámcsökkentésre az államgépezet több ágánál tényleg szükség van. Maguk n tisztviselők is belátják azt, de a végrehajtásánál föltétlen pártatlanságot kívánnak, mert csak ez hozhatja meg az általános megnyugvást.
A lapodban megjelent alapelvek közül első helyen volna megvalósítandó az, hogy általános felhívást intézzenek az összes köztisztviselőkhöz arra nézve, hogy ki akar önként távozni. Ezek száma mindenesetre nem lenne tul nagy, de bizonyára olyanok mennének, kik már biztosították magukat s igy sérelem egyikükkel sem eane.
Ki kellene mondani általános éa föltétlen alapelvül, hogy férjes asz-szonyok az állam szolgálatában nem maradhatnak. Ezek elbocaá-táaa legkevéabbé volna sérelmes, mert ez külföldön, például Ausz-
triában mór * békében is megvolt.
Nem igazságos ugyanis család-Jentartó, középkorú és szolgálatra mindenképp alkalmas férf(tisztviselő-kel elbocsátani addig, mig férjes nők — tehát olyanok, akiknek fen-tartásáról férjük úgyis gondoskodik — szolgálatban állanak
Erután következhetnének azok, kik megfelelő vagyoni viszonyuk nál fogva könnyen el tudnának helyezkedni más pályákon is.
Es ha a felsoroltak elbocsátása után még^míndig felesleg volna, ugy bocsárták el azokat a fiatal napidíjas leányokat, wl ikről szüleik gordoskodni tudnak, mert inkább ezeket kelt hazaküldeni kézimunkázni, semhogy családfentartó apákat bocsássanak el.
De nemcsak a tisztviselőket kell elbocsátani, hanem az állami gépezet tnüködését kell egyszerűbbé, jobbá és a gyakorlati élethez sí-múlóbbá tenni.
a főváros kiküldöttei visszaérkeztek Baselből.
Budapest, május 3. (Telefonjelentés.)\'Ma érkeztek vissta a fővárosba Sipőcz JenŐ polgármester, Te-leszky János volt pénzügyminiszter, Czupor József tanácsnok, a főváros pénzügyi ügyosztályának vezetője és Wolff Károly, akik a Baselban 24-én tartott közös hitelezői értekezleten részt vettek. A tárgyalások azzal az eredménnyel jártak, hogy a főváros hosszabb provizóriumot kapott a külföldi fizetések rendezésére és ezldő alatt 200 milliót kell fizetnie havonkint. A kiküldöttek ma délután félkettőkor érkeztek meg a Keleti pályaudvarra — ahol hivatalos fogadtatás nem volt, a főváros részéről csak a polgármester titkára jelent meg. A pénzügyi bizottságnak holnap délelőtti ülésén már Sipőcz fog elnökölni, s akkor jelentést is\' tesz a pénzügyi bizottságnak a külföldi tárgyalásokról.
Cryongyvifag.
Se szép vagy, édes gyöngyvirág, fiatal és fehér.
Vigyázz, vigyázz, simogató kezem: Hozzá ne érj!
Nincs szebb öröm a Jöld szinin Es nincsen édesebb : Nézni egy bimbót messziről — Amely nem a tied ... ^
Dr. Sik Sándor.
— Naptárt Május 4. Flórián.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Főút 13. Bo^eorieder palota) t\'ivatalos «jjü dílelílt fel í> órától 12-ig, délután 3-lAI 0-iij. Telofon 73 - A szerkesztőd (Fó-ut 13. Bogenriedcr palotn) hivatalos órái főlek részére délelőtt U< órától 12-ig. Telefon 7s" A felelős si«rk«sst< délután t? órától 8-ig a nvomdaban (Főút 6. »\'*. atatt) fogad cs bármily ügyben a nagyközönség rendelkezésére «il. Telefon 117.
— Hivatalviasgálat a járás-bíróságon. Dr Eöry Szabó Jenő kir. kúriai biró, a nagykanizsai kir. törvényszék elnöke most tartotta a rendes évi hivatalosvizsgálatot a kir. járásbíróság ügyvitele fölött. Érdekes, hogy dacár- a nagy ügymenetnek egy restanciája sincsen a kir. járásbíróságnak. Dr. Eőry Szabó n legteljesebb elismerését fejezte ki a kir. járásbíróság elnökének.
— Az aj lakásügyi miniszteri biztos. A kaposvári lakás ügyi kerület, melyhez tudvalevően Zalaegerszeg is tartozik, uj lakásügyi miniszteri biztosa Korniss József ny. MÁV felügyelő lett.
— Nyugdijaa piariatatanárok háza Zala mer ny én. A piaristák » rendkormánya azzal a komoly tervvel foglalkozik, hogy nyugdíjas, klérdemült rendlagjai részére Zala-mernyén házat rendez be, ahol esetleg beteg, vagy üdülésre szo-
uló tagjai is elhelyezést nyernének.
— A legközelebbi kanizsai lóexport vásár értesülésünk szerint juniut folyamán fog \'megtartatni.
— A 6. gyalogezred Zrínyi Ünnepélyéről szóló tegnapi cik künkbe hiba ciuszott be, ugyanis bár ezen kitűnően sikerült estély rendezésében ügy Finta százados ur, mint a tisttikar mondhatni minden egyes tagia részt vett, azonban a főrendező Horváth László oyug. ezredes, főtanácsnok volt, akié az érdem oroszlánrésze és akinek őfőméltósága az előadás végén személyesen legmagasabb elismerését is kifejezte.
— Halálozás. Rendkívül súlyos csapás érte Vöröss György m. kir.
pénzügyiaazgatósági számtanáo«ojt.
Leánya VÖröss Cicus huaz . éves korában elhunyt. Tegnap délután temették. A mélyen sújtott közbecsülésben álló számtanácsos és családja iránt óriási a részvét.
— Milliós lopáa a zalaegerszegi vásáron. A hétfői egerszegi vásár alkalmával egv sopronvidéki kereskedőtől a Fehérképi korcsmában eddig ismeretlen tettesek másfél millió koronát elloptak. A rendőrség erélyesen nyomoz a tolvaj után.
— Kerékpárőrület a sétányon. Az utóbbi időben mindjobban veszélyeztetik a Csengery; utcai városi sétány békésen sétáló közönségének testi épségét a kerékpározók, akik éppen a kanizsai közönség egyetlen sétányát szemelték ki arra, hogy száguldozásaikkal a napi munka után rövid üdu-
1923. m*ju« 4
/.ALAI K0ZL0J1Y
ust kereső közönségben pánikot öltsenek. Nincs senki, aki ezt meg-;k.dál,ozná? A közönség intézkedést vár a hatóságtól.
— A nngykanlzaai állat-S»a*elráa eredménye. Most fe-:c.lék be Nagykanizsán a axokásoi L\'i álUtösazeirásokat. — Eszerint N^ykanízaa területén van jelenleg 1817 szarvasmarha, 1185 ló, 2925 5er«és, 22 kecske, 4 birka. Ezzel s7,mben a mult évben « állat-* iomány - következő volt: 2419 s„rvasmarha, 1363 ló, 2983 sertés,
S8 kecske, 1 birka.
_ A Zala folyó aradáaa. A
S0V esőzés következtében Zala-orsrég Dunája — a Z»la — erőien megáradt. Az egertzegi vasúti híd t,ál ■ víz egészen betölti a medret, yalaszentiváni malomnál pedig ki is öntött, ugy, hogy a viz egészen a falu széléig ér.
— A gutorföidi ifjúság műkedvelő előadáaa. A gutor •földi ifjúság f. évi május 13-án, a* ujonan beszerzendő harangalapra táncmulatsággal egybekötött mö kedvelő előadást tart. Síinre kerül a „Tolonc" c. népszínmű.
— A bolgár irredenták rontania ellen. Bukarestből jolro-ok: Konstrnzai jelentések szerint (i bolgár „Dobrudzsa* nevű bolgár irredenta szervezet összes exportjai gyű\'éat rendeztek Siófia köreiében, amelyen elhatározták, hogy előkészítik Bulgáriától elveit Dobrudzsa felszabadítását, sőt fegy-Veresen lépnek fel a román terület közigazgatása és megerősített hangvédelmével szemben. A bolgár kormány tervük rögtöni kivitelében megakadályozta őket, ugy, hogy maniteaztácíót szerkesztettek csupán és azzal árasztják el r dobrud vsai bolgárságot.
— Apácák a forradalmi törvényszék előtt. Varsóból jelentik: Moszkvai jelentés szerint a legújabb egyházüldözés kapcián letartóztattak n központi szovjet utasítására 12 lengyel apácát, akiket állítólagos ellenforradalmi propaganda miatt állítanak forradalmi törvényszék elé. A lengyel kormány ebben az ügyben sürgős intervencióra kérte fel az ántánt hatalmakat és jegyzékben értesítette a pápát is, é« kérte intervencióját.
— Amerikában leszállítják nx adókat. Newyorkból jelentik Berlinen át: Mellon, az Egyesűit Államok pénzügyminisztere törvénytervezetet készített elő, amely szerint az összes adók leszállítását indítványozza a mai életben lévő adók 25*/»-ra. A törvénytervezet indoklásául oit jelöli meg, hogy a márciusi elszámolt ■dójÖvedelrm hetven millió dollárral volt több, mint az egész mult évi adójövedelem, amiért n pénzügyminiszter indokoltnak tartja az adók általános leszállítását. Az egész amerikai sejtó nagy elismeréssel szól a pénzügyminiszter elhatározásáról és dicséri Harding elnököt, amiért nem politikust, hanem Pittsbourghi bankárt nevezte ki pénzügyminiszteré, aki az orazág pénzügyi helyzetét kiváló érzékkel ismeri fel.
— Olaszorazág éa Franciaország heves vitája. Rómából jelentik: Cadorna olasz generalisz-mus egy olasz katonai folyóiratban válaszolt a nemrégiben megjelent franda vezérkari publikációra a piavei győzelem és az egész háborús diadal ügyében. -A franciák ugyanis azt Írták, hogy fel kellett volna adni a piavei frontvonalat az olaazoknak akkor, ha francia segítségük nem lett volna. Ezzel
Anglia finanszírozza a német ellenállást.
Budapest, méjus 3. Fővárosi szerkesztőségünk expressztávirata.
Londonbői Jelentik: A Times vezelőhelyen foglalkozik azzal a helyzettel, amit a németek ellenállása okozott ai egész európai külpolitikában Ezzel kapcsolatban az angol kormány franciaellenes fellogását vádolja, sít határozottan állítja, hogy a német ellenállást maga az angol kormány szervezte és finanszírozza még ma Is. A Times cikkével azonnal polémiába kezdeti egy angol pénztekln-tély, aki mögött hivatalos tényezójf sugalmalt sejtik. Szerinte anglia egész pénzrendszerét tenné tönkre, h\'a minden kézzelfogható haszon-kilátás nélkül vállalkoznék olyan költségű finanszírozásra, amekkorát a híresztelt német ellenállási segélyek tennének ki
■rémben Cadorna élea cikkben megállspitja, hogy az égést olaaz fronton mindössze 480 francia caett el, viszont a francia frontokon 4375 olasz halt hősi halált. Ejye-dúl Blignynél 6358 olaaz sebeaült meg, akik nagyrésze ma is mint hadigondozott rokkant terheli az olasz államháztartéat. Az éles vita kimenetele elé diplomáciai körök is nagy érdeklődéssel tekintenek.
— Bajtárai SaaxejöTetel. A volt ca. éa kir. 44. gyalogezred aktiv és tartalékoa tisztikart az
1915. évi május 20 iki Oilrozec— KrukienEcei ütközet emlékére május 19. és 20 án bojtárai öaszejövetelt tart Kaposváron. Felkérem volt ti.zttáraaimat, hogy megjelenésüket elhelyezés céljából velem haladék\' ( t.lanul közöljék. Nádeedi Sárközy\' Gé>a, Kaposvár. (Jegyintézet.)
— Munkásból főiskolai tanár A németországi karlsruhei techni kai főiskolába beválasztották a nemzetgn?dsságtan rendes tanárául .Braner Theodort, a nemzeti él keresztény munkásmozgalom nagynevű vezérét. Braner egyszerű munkás volt, aki .önmaga látott neki a tanulmányoknak, letette az egyetemi szigorlatokat a a nemzetgazdaságtan doktora lett.
— A Népazovetxég kölcsönt folyóaitott Görőgorazignak. Athénből jelentik: A Népszövetség legutóbbi ülésén foglalkozott a görög kormány azon felterjesztésével, mely szerint kölcsön formájú támogatást kér a megszállott területekről még mindig özönlő menekültek feleegélyezésére. A kölciön folyósítását a Népszövetség elhatározta és tsnulmányi bizottságot küldött ki Athénbe a görög menekültek helyzetének, illetve a folyósítandó kölcíönszükségletnek megállapítása céljából. — A népszövetségi tanács a legsürgősebb segélyre 50 ezer svájci frankot előlegezett a görög kormánynak.
— Az amerikai egyház mozgalmak. Newyorkból jelentik Berlinen át: Az amerikai egyházak szövetségi tanácsa statisztikai kimutatást adott közre az elmúlt évi vallási mozgalmakról és az ezek eredményeként azerzett taggyarapodásról. Kimutatja a tanács, hogy az amerikai egyházak aktiv részt vettek minden békemozgalomban éa az anglikánusok vallasmozgal-maiban. Az egy évi tagszaporulat 1.220,428 lélek, amely számmal az amerikai egyházak taglétszáma
57.461,200 lelket számlál. A gyarapodás ötven százalékkal multa felül a* előző évek szaporulatarányát. Amerikában ma 243.590 hitközség működik 214,590 pap voze-
Íése alatt. Lélekarápy szerint a felezzetek a kővetkező sorrendben következnek: Protestáns 38.113,-481, római| katolikus 18.104,804; zsidó 1.600,000 ; mormon 604,083; görögkeleti 456,054 és az egyébb vallásfelekezetek lélekszáma a többi. A
szaporulat legnagyobb mértékben 210156, a- római katolikus vallásfelekezeté.
— Románia újra korlátozta az idegen pénznemek kivitelét. Bukarestből jelentik: A román pénzügyminiszter ujabb rendeletében az idegen pénznemek kivitelét míg szigorúbban szabályozza. A rendelet azerint román leit egyáltalán kivinni nem lehet, az Idegen pénznemek közül legfeljebb husz angol fontot, ezer francia frankot éa száz dollárt. Behozni azonban korlátlanul lehet. Minden nagyobb értékű külföldi pénznem kiviteléhez külön pénzügyminiszteri engedély szükséges.
— Románia átveszi Erdélytől a börtönrendszert. Kolozsvárról jelentik: Fiore»cu igazság-ügyminiszter bicottaágot küldött ki az erdélyi városokba, hogy tanul-mánvoztassa a bőrtönök rendszerét. Erdélyi utj« alkalmával ugyanis meglátogatott néhány erdélyi börtönt és ki i* jelentette, hogy az erdélyi börtönök a regalbeliekhez mérten egészen mintaszerűek, ugy, hogy kiterjeszteti az egész királyságra az erdélyi börtönrendszert, melynek feltétlenül van térítő hatása.
_ A románok nem Ítélik
meg a hadikölcaön pereket.
Kolozsvárról jelentik : A kolozsvári törvényszék most tárgyalta a Polgári Takarékpénztár hadikölcsön-pereit, amely ugy határozott, hogy csak egy pert íog letárgyalni a bejelentett pcrtömegből és annak végzését precedensül tekinti az ősz-szes hadikölcsön-adóssigok elbírálásánál.
— Májua hatodikán lesz a ruazlnazkói magyar nemzeti kongreaazua Munkácson. Kss-Bárói jelentik: A csehszlovákiai szövetkezett ellenzéki magyarpártok május 6 án ruszinszkói magyar nemzeti kongresszust tartanak, amelyen határozati állásfoglalásra készülnek a ruszinszkói au\'.onómia ügyében, amit memorandumba fektetnek le éa terjesztenek ugy a cseh kormány, mint a népszövetség genfi főtitkársága elé. Ugyanakkor pontokba foglalják mindazon sérelmeket is, amiket á szlovenszkói magyarság szenvedett a kormány és hatóságaitól. A sérelmek mindegyike flagráns megsértése a kisebbségek jogának, amelyre orvoslást ugyancsak a népszövetségtől fognak kérni.
— Nagy föderatív balkáni
paraazt kÖztáraaaágot akar a bolgár miniszterelnök. Srófiá-ból jelentik: A moit lezajlott bolgár választáiok Sztambulinszkij miniszterelnök parasztpárijónak abszolút győzelmével végződtek. — Ulyan többsége van a bolgár kormánynak, amilyennel egy európai parlament uralmipártja sem rendelkezik. Sztambulinszkij hatalma tehát megingathatatlan. Ezt a poli-
tikai biztonságot használja ki arra, hogy Jugoszlávia, Románia és Gö-lögország délszláv lakótöbbséggel biró területein learassa azokat a sikereket, amiket hatalmas propagandával készített elŐ már esztendők óta éi megalakítsa puccsszerűen a föderatív délszláv paraszt-köztársaságot. Sitambulinsckij ter veiről miodenki nyíltan beszél már.
— Statisztika az Amerikában élő magyar lakosaágról. New/orkból jelentik B.\'rllnen á«. Az Egyesült Államok newyorki központi állami statisztikai hivatala kimutatást közöl az Amerikában é>Ő bevándorlottak lakosság számáról. Eszerint a i amerikai nagyobb városok magyar lakotság nzáma a kevetkező: Newyorkban 64.393 magyar bevándorlott él, Kievclnndban 29.724, Chicagóban 26.106, Dstroiiban 13.564, Philadelphián 11.513, Akronb-n (Ohió állam) 6989, B-idgeportban 6230, St. Louisban 6637, Pittsbourghban 4323, a többi kisebb amerikai városokban é« telepeken pedig körülbelül 25.COO.
— Hamia fogakat, aranyat,
ezüstöt, briliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Józaef ékszerész, Sugár ut j. szám. (hó-ut ós Sugár-ut sarok.)
— Pályázati hirdetmény. Az Uránia szinház pénziárosnői, jegyszedői, szolgai állásra pályazatot hir-de». Kizaröiag hadirokkantak, hadiözvegyek, vagy árvák, menokün tisztviselők adhatják be kérvényüket az Uránia irodájában.
— Uránia. Mc? m». peal«k«n 7 é* 9 órakor• .A huncut li«iic\\ tustímt ogy pjjitos k-s leányról, kl c<y nőgyűlölő milliárdos vonalira kerUlve, keJve»«égé-vei anoyír* mrgpuMj* act. l-o<y koxjs aljuk az «Uő állomníon ollv clő\'.t vc<»ódik. Főaaarapban Oiwalda, .©«t-igás
hercegnő fő»z«r«p!ő;e. — Jón: .Kaz«n% Jack Lonlon mograg«-ló állat egén/e
— Próbálj* m«gr Ön ta e- moRgyő-tőiik róla, hogy a FILIPP hariinyakótődejá-ben békebeli anjagbt\'-l készült iiansnyák, tolcuik n legurtús bb.tk i* ugyimaton *zinu és minétégu paaiuil\'ót bármikor mogfajal-hetők, S\'Ocnbaütel)\'. Szélt Kálmán-utca
A szabadkai vasuligazgatd-ság nem töri, hogy alkalmazottai magyar leányt vegyenek teleségül.
Szabadkáról jelentik : Silnto lii hetetlen esetről érteaitenek bennünket a Bánsij eíylk határaíéil városából. A városka vasutélloma-sín beositott tiixtviselők ej^lke, ejy szerb hivatalnok, megismerkedett egy oltani m.jyar uricsalid-dal éa ai ismeretsígbal hamarosan azerelcm fejlődött ki a vasutas ÍJ , család eyyik leánya között.
A vasutas rövidesen mejjkérto a leány kesít, megtartották ai eljegyzést, de a jegyesség boldogsí-gát hamarosan megzavarta egy nem várt beavatkozás.
A vasutigazgatóság azólt belő a hátasságba, meg nem állapítható jogalapon azt a hatáskört vindikálva magának, hogy az alkalma-xottai legbensőbb cssládi ügyelba is beleavatkozhatik, hogy vétójoga van a tisztviselőinek házassága ügyében.
A vőlegényt Szabadkára Idézték és ott alapos leckét kapott ax Igaii, önzetlen, önfeláldoxó hazafiságból. A leckének vége ax lett, hogy a magyar leányt feleségül ne vegye. V"Í1 fdbonlja az eljegyzést — mondotta neki a hatalmaa igazgató ur — nagy pedig repül.
27.
ZALAI KÖZLÖNY _
1923. május
Hagyobb mennyiségű
TŰZIFA
eladd Morgánypusztán
Telefon 288. ;n«
KÖZGAZDASÁG.
Valuták és devizák :
Nrpoleon laooo, Foot (London) 24I&5 — 24765, Dollár (New-York) &230-5330, — Francia fran* <P*rls) 34«—350, Márk* (Berlin) 16 —>8, Olasz Ura (Milano) 259-269, Osztrák koroca (Bécs) 730—760, Lei (Bukarest) 26 28, Szokol (Prága) 155-161 Svájci frank (Zürich) 950 - 08o, Dinár (Zágrábi &4_58, _ Lengyel márka (Varsó) 10—11 Amsterdam 2ICO, —Koppenhága 978—1008, Knsztlánia 893-023, Stockholm 1387-437.
Zürichi zárlati
Berlin 1 48 Amsterdam Hollandi. 118 75, New-York 464—00 London 2666. Paiu 8757, Milano 2705. Prága 16 48, Badfc-pest 10-25, Zágráb 577, Vazs.> I 15 Wleo 0 78, Ssófla\' 340 Osxtrák t-ély. 0 "8 50.
Termény Jelenté* i
Ousa (Ttssavldéki) 257011—26C0ü, egyos 26500-5760 xosi 16260-16500 takarmány ajj« I6500-:0000 sör 16500-7500 xab 17500^8.U.« tengeri 1Ö250-16600, repce 1400C-S<*>, kor;.. 8.00 - 8200, köles 8600—8900.
Budapesti állatvásár.
Marhahús 1. r. egéssben 1450 - 680, Utuljs 1470—800, eleje 1440—1600, II.r. et[é»*ber, 1000--260,, hátulja 1170-410, eleje 960-1C60 Növendék marhat I. r. egészben 900-1000. borja (olött bórb) i: 60.660, Késslet: Nagy-maiha 54, eladás 50, — Növendék mm t-a 22, elndM 21, borjú 136, elarfái 90 Marka oAt 1400—1600, borjubír 24O..-2C00
SertéBvásár i
Felhajtás 1260, Elkelt délig 600. Őre* -Köiép 1360, Könnyű —. I. r. 1460, II 1150, Zsir 2!bU, SsaJonna 1700, L*b. hus 1300.
Értékek:
Magyar* hitel 40500, OsxUák hitel 16750, Hasai 10ic0,jelsálog2400, Lessámitoló 8150, Kereskedelmi Bank 48000 Magyar-Olass 2800. Beocsini 135 üOO, Drasche 45000, Álta-lanos sxén 326 500, Sxisxvár! 6:000, Salgótarjáni 1456C0,! Urikányi 2100(0. Rima 27200, Sehllc\'K 27000, Guttmaon 3 :500 Nasici 168000, Danlca 1760Ü, Klotildul6000, Magyar cukor 470.0c0, Adrit W7000, AtlanUka 21500, Királysor 1650*), Bo»c,yák-Agráx 4850, Lip-ták 5500, Phöbus 10800, Vastu. Villamos 17000, Gizella [8700, Konkordia 11850, Déli Vasat 18000.
»eleiő* 9«rkeK7.t-i Benedek Rezs^.
Apró hirdetések.
Minden axO IS korona, vaalMgabb bctflrel aacdclt iiaTik dupUn »*An>lltatnak. Alláat kercaóknek «x»v»..WInt 4 korona kedvei-mény. Legklaebb hirdeti* 10 aaO.
i ituUi laklat tood.
E«y canren «kI»6 nyimí hat, f«»»ltttk
tuMtlUl «• ijo tn«rr <»Jot «• hiromMoreíta vuvcjí-ttk>w< tfrAvek cladek — Simon UkMotracticrcei. Kaksey-a. 9. ^ 7*07
UiSAGKIHORDO
azonnali belépésre felvétetik lapunk kiadóhivatalát n.
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Deák-tér 1. az. alatti Cipö-Usletben
rendeli kizárólag elsőrendű any*<bólkészült
ARGENT-féie
cipőt hord Javítások gyorsan eszközöltetnek. Kézzel varrott duplatalpu
SZANDAL
mar meg-ler.delhető

E.egolc»».tban
épit és tataroz
a Házépítési és Karbantartási Vállalat, Batthyány-utca 1. sz.
Telefon 2Ott.
yy VW Wy
^^ ^í^ <T)VTuTV VT>«TV
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áron.
KORFÁT
napi ár slatt árusítunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
s:*c£t>rcim: >\'uturn. 7«leíru«i»ra : 123.
UJ MIRACULUM
elnevezéssel feltünk szórakozistj uidon-sá^nt hoztunk forgalomba, külon&scu az ifjabb tanulóifjúság részére, uiely egy igen tnoulstgos önműködő kérdés cs eletet játék. £ játékban foglalt k«rek kartól >p minJkét odala érdekes kérdéseket tartil-mai, például: ki volt u fiőserő feltalója, ki frdeit« fel Amenkát, miből all a levegő, hogy hívjak a leghosszabb íolyot, hojry nevexik azt, ki semmit sem tanul, melyik a föld legnagyobb hegye és sok-sok kérdést Hu ezen kartonlapot a játék közepére helyezzük, a játékban le\\ó kéz-mutstó önműködőlég megadja a választ Fgyodüli raktár
1ÍAGYKANIZ8ÁN.
Művirágok
kísiiUiít «tv«] tfoa>, UUpokt. dinnek, rííi viíigok.t felír Cérna-gomb kfltal Unitok. - ESIvfaM
KEREKPAR
és törött vázak javítása.;
j VARRÓGÉP- ÉS IRÓGÉP1AVITÍSI
..........; KELLÉKEK( !"\'"-----:
: Kiiififhiz \' SZALLAOOKt ] Wiilrtil :
(SZaKATS)
! műszerüzem ÉS ! irógépvAllalöt
I
Kasincsy-u. 29.
SOFFOR
Teherautó viselésére egy azonnali belépésro felvétetik a Sörgyárban
1462/1923.
Felhívás.
FclhivainaK » nadirottkanlak, hadiözvegyek és Sivik, hogy a május havi \' nyugdijuk felvétele vógclt az alábbi napúkon Jelenlkezzenrk a városházán.
I. Hadirokkantok.
Május hó 5. és 7. napján.
II. H«dl5*T*gy.k í. ifviU.
Május hó 8. 4s 9. napJAn.
Nagykanizsa, 1923. április 28.
Polgármester.
6266/1923
Felhívás.
A dunánluli evang. egyhAzkcrüleii püspök ur Cmóltósitga a belsejében AlApitett és renovált helybeli evangélikus templom ünnepélyes felavatása céljából folyó hó 5-én délután l/,2 órakor városunkba érkezik.
Ezen alkalomból felhívom a város közönségét, do különöwn a bevonulási útvonalon (Kazinczy-, Szemere-és Csengery-ut) lakókat, hogy házaikat lobogózzák és diszitsék fel.
Nagykanizsa, 1923. május 2-án.
Polgármester.
MÉSZNITROGÉNT
17—lö*/0 nitrogéntarlalommal Egyenrangú a leiíjobb niUogénnvJtxágyákka\'. Kaláaxosok é» kapások, vaU-mlnt sxölö stb. b-ágyásásóra
kivalóan alkalmas. — Gyárt;*:
MAíYRR NITROGÉN HŰTRÓGYflIPAR R.T.
BUDAPEST. Képviselet és állandó raktár
Vas-, Zcla- és Sopronmegyckre
Meüs és Pintér
cégnél
uiiiuágv\'t errttakarmány. magvak, KAzddsági cikkek nngykereskede^u
Szombathely.
6710/1923
H&rdetmény*
Az 1921. XXX. t.-c. véírehajtása tárgyában kiedott 130700/1922. V K. M. sz. rendelet 8. §. értelmében az óvó- és tanköieles 3—15 évos korú Ryírr.ekek nyilvántartásba\' vétel céljából a háziulejdonos, annak felelős megbizoilja, illetve oly házadban, ahol a bérlő egyedül lakik, h bérlő-által pontosan bejelentendő.
Evégből mindazon gyermekek, akik r. övi nugusztus hó 31 éig a 3. életevüket betöltik (1930. augusztus 31. előtt születtek) ós 15. életévükei el nem érik (1908. auguszius ho 31. után születtek) a háztulajdonos felelős megbizoilja, illetve azon házban, ohol a bérlő egyedül lakik, a bérlő állal a városi tanács által kiadott bejelentő lapra az abban megjelölt adatok pontos feltüntetésével felveendők és az igy kiállított bejelentő lapok folyó évi májua hó 15-lg « tankötelesek nyilvántartójához (vá roshAza II. emelet, 31. sz. szoba) beterjesztendők.
1923. évi május hó 15-ike után az úvo- és tankötelesek be- vagy kiköltözése folytán előálló mindennemű változási a be-, illetve kiköltözéstől számitoit 8 napon belül a tankötelesek nyilvántaricjttól igény-lendő nyomtatványok felhasználásává!, színién be kell jelenteni.
E tárgyra vonatkozó mindennemű felvilágosítás is ugyanou nyerhető.
Aki bejelentési kötelezettségének az adott határidőig pontosan eleget nem tesz, a oejeleniése hiányos, vagy a valóságnak meg nem felelő adatokat vesz fe>, amennyiben cse> lekménye súlyosabb beszámítás alá nem esik, kihágást követ el és a hivatkozott törvénycikk 11. § a értelmében büntettetik.
Nagykanizsán, 1923. évi május-hó 2 an.
Ttii . Polgármester.
MINDIG LEGOLCSOBB Oriásiraktárolcsóárakon!
KISFALUDI ÉS KRAUSZ tXZZr
az „ARANY KAKAS" -hoz
erzsébet-tér
TaMlon 3-74.
21.
szAm alatt.
Telelőn 3-74.
Férfi és női diuatttelmék. selymet?, grenaőinok, Etomiriote, opálbatisztoft, férfi és női ruhaudsznak, panamák, plhék, mosők, zefireh, gyapjú és mosó delinek és Qirndlik
|f Cl CMfíVC udsznak, siffonok, rumburgi IXKbEni VI f C udsznak és űamaszlárukból — nagy választok. ~*GI
2000 méter schottis1§s csikós gyapjúszövet duplaszéles érkezett
Nagykanizsai Nyon:cu cs Lapkiadó Vállalal Nagykan\'zsa.
2. évfolyam 101. szini
Nagykanizsa, 1923. május 101. Szomb at Egyes szám ára 30 korona.
t,er*W*Me kl«14ÍU»»t«ü ra-ul • .
I.Wmrban-TaUfon 78. wiai.
Radapaiil lurkmUMfi V. k«r. Alkotminy.utca 10. ■ TaUreaaaAm U-IJ U 8>-M.
KianM«*.l Irak. Hn hi..r. K
Sulyok a serpenyőben
Nagykanizsa, május 4.
A kormányelnök és pénzügyminiszter ugylálszik mégis csak ked-vtx6 auapíciumok kőzött kezdi meg külföldi misszióját. A két magyar államférfi, a velQk levő azakembe-rekkel együtt, természetesen mindent elkövet éa minden követ megmozgat Párisban, hogy az ottani mértékadó körökkel megértesse Csonkamagyarország rettentő gazdasági pénzügyi helyzetét éa hiteles, mert hiszen külföldi forrásból nyert értesüléseink szerint a nagy-antant párisi képviselőinek körében nsgyon enyhe, csaknem azt lehetne mondani jóakaratú a hangulat irántunk. A .Petit Párisién" rámutat, hogy Ausztria után Ma-gysrország la a végzetes lejlőre jutott, melynek alján a kikerülhetetlen bukás fenyegeti, ha Idejében nem segítik. A .Gaubola* pedig nyiltan aokalja, hogy Magyaror tzéggal szemben épp oly kegyetlenül bánjanak, mint Poroszország-gal. „Kétcégtelen, — úgymond a nevezett lap — hogy Magyarország rászorult a kOlföldi aegitaégre". De nyomban hozzáteszi; „Csupán azt kellene tudni, mit azólnának Magyarország túlságosan gvora újjászületéséhez szomszédai ?M
A francia lap feién találta a szeget. Mit szólnának Magyarország gazdasági ujjásiület énéhez a jó szomszédai? Az utódállamok, amelyeknek éppen Mafyarorszáfc^fcljes elsorvasztása lebeg a szemük előtt, az ő véres politikai álmaikban^ — Csakhogy az Idézett újság még ennél többet la elárul. Leplezetlenül kimondja, hog^y a „Magyarországnak nyújtandó pénzügyi seglt-aég kérdésében a kisantant részéről bizonyoa ellenállásra lehet számítani". Nos, eltalálta.
A kisantant a .békésen közeledő" derék szomszédaink valóban azon mesterkednek, hogy gáncsot vessenek a roagysr kormány külföldi lépései elé a minden áron megrontsák -ha lehet, teljesen elrontsák ezt a várható eredményt, amelyet Bsthlen és Kállay a Magyarországnak nyújtandó külföldi kölcsön tárgyában el akar éa a Párisban máris mutatkozó hangújából következtetve, alkalmasint el fog érni. A kisantant idevágó koncertjében Csehország kezeiben van ■ karmesteri pálca s Románia, meg Jugoszlávia caak Benea ur taktikáját követik, amikor a cseh natárincidensek nyomán és mintája •zerint most a román-magyar és szerb-magyar határokon provokálják határőreinket. Gyulavárinál, Békésgyula közelében, átküldőnek magyar területre két fegyverea román
határőrt, hogy Ösazetüzzenek a magyar járőrrel, Szeged vidékén pedig csempész-gyanus személyek osonnak át a magyar haláron a vámőreink felszólítására megállás helyett futással felelnek. Mind a két dolog szándékos és nyílt provokáció, amelynek rosszul leplezett célja, hogy mialatt államférfialnk Párisban, Londonban, majd Rómában Igyekeznek megnyerni Csonka-magyarország azámára a nsgyan-lant aegitŐ kezét, az alatt kiaán-tanték egy napig ae engedjék szünetelni határainkon a mesterségesen élesztett összeütközéseket. E réven pedig Magyarország befeke-titését a külföld előtt. így konku-
rál moit a kisantant a nagyantanttal. M\'g emez Csonkamagyarország felsegitésén gondolkozik, torzszü-lőttje, a kisantant, tönkretevésünkön mesterkedik nagy furfangosan. Így kerül serpenyőbe a nagyantant ébredő jóindulata, meg a klaantant soha nem alvó rosazakarata azon a nagy mérlegen, amelyen Magyarország jövendőjének kell jobbra, vagy balra billennie. Jó azerencse, hogy a nagyantant súlya valamicskét mégis csak nyomósabb a kis-antanténál, mert különben szegény Ctonkamagyarorazág már holnap( vagy még ma megfulladna egy kanál vliben — a cseh, román, vagy jugosilav határon.
„Magyarország békés életet akar élni."
Gróf Bethlen párisi tanácskozásai. — A franciák megértő állásponttá.
Pár is, május 4 (Expressz-távlrat) Gróf Bethlen István miniszterelnök az Eclair munkatársának) kijeluúette, hogy Magyarország minden szomszédjával békében akar élni és egyedüli célja csak az, hogy gazdaságilag talpraállhasson. Kijelentette továbbá, hogy az ország számit az ántánt jóindulatára, mert felismerték azt a tényt, hogy gazdaságilag konszolidált Magyarország nélkül békés Kelet Európa el sem képzelhető.
Párisi beavatott politikai körökben egyébként ugy tudják, hogy a francia felfogás mindenben honorálni igyekszik a magyar kívánságokat. Poincaré környezetében meg vannak guözödve arról, hogy egy nagyobb külföldi kölcsönnel sikerül Magyarország gazdasági helyzetét helyreállítani.
Nem lesz blról létszám apasztás.
Budapest, májua 4. (Telefon-jelentés.) Egyes elterjedt hírekkel kapcaolatban a legilletékesebb halyen kijelentették, hogy blról lét-számciökkeDtéa nem leír, mert a blról kar jelenlegi kereteire a jogrend épségbentartására feltétlenül szükség van.
Hazahozzák Kossuth Lajos Tivadar hamvalt.
Milano, májua 4. (Éjfélt or érkezett.) Megbizható értesülés szerint az az Összeg, amelyet Kossuth Lajoa Tivadar (Kossuth Lajos fia) hamvainak hazahozatalára előirányoztak, összegyűlt és most már rövid idŐ kérdése, hogy Kossuth Lajoa fiát is hazai főidben helyezhetik örök nyugalomra.
A nyolc órás munkaidő.
Stockholm, május 4. (Éjfélkor érkezett.) Branting miniszterelnök javaslatát, amelyben a 8 órai munkaidőről szóló törvény érvényességének további 3 évre való meghosz-azabbltáaát indítványozta ugy a képviselőház, mint a felsőház elfogadta.
Nagyatádi a kormányzónál.
Budapest, május 4. (Telefonjelentés.) Nagyatádi Szabó István föld-miveléaügyl miniszter ma kihallgatáson jelent meg a kormányzónál. A kihallgatás a földbirtokreform .ügyével kapcsolatban vált azük-s égéssé.
A tsehek nem vonták vissza a kiutasításokat
Prága, május 4. A cseb kŐztár-saaágból kiutaaitott személyeknek a visszatérést nem engedik meg. Magyar állampolgárok további ki-utasitását nem tervezik, de a kiutasított személyek, akiknek feleb-bezését a Pclvidéki minisztérium elutasította, kénytelenek lesznek a köztársaság területét elhagyni.
Berlinben tüntettek a szovjet-zászló ellen.
Berlin, május 4. Tegnap nagy tömeg gyűlt össze az orosz kereskedelmi képviselet berlini palotája előtt, amelynek homlokzatára egy vörös zászló volt kitűzve.
A tömeg fölháborodva tiltakozott a vörös zászló kitűzése ellen. Még mielőtt azonban ez a felháborodás komolyabb következményekben nyil
vánult volna meg, a rendőrség közbelépett és elejét vette az incidensnek.
A halálosvégU párbaj ügye.
Budapest, május 4. (Telefonjelen-tés.) Landauer Edét, aki párbajban megölte Kirchner főhadnagyot, még tegnap délután átszállították a rendőrségről az ügyéazség Markó-utcsl fogházába. Az iratok ma délelőtt kerültek a soros vizsgálóbíró elé, aki azonnal indítványt tett, hogy Lsndaur Edét szándékos emberölés büntette dmén tartsa továbbra is fogságbsn.
A vizagálóbiró holnap hallgstja ki Landauer Edét és aztán dönt ebben a kérdésben.
Mussolini szózata az angolokhoz.
London, május 4. Az angol királyi pár küszöbön álló római lá-togatáaa alkalmából a „Times" mai száma Mussolini miniszterelnök rendkívül meleghangú szózatát küldi az angol néphez. A nyilatkozat politikai jelentőségű ésiöbbtk közt igy szól:
Minden olasz hazafi, de külőnÖ-aen a mostani nemzedék, amely az én generációm, el van telve attól a vágytól, hogy megnyerje az angol nép barátságát, sőt mennél melegebbé és szívesebbé tegye azt. Remélem, hogy Róma, de minden olasz vároa népe lelkeaen fogja üdvözölni az angol királyi párt, mert kétségtelen, hogy a legközelebbi napok fogják megalapozni a két nép barátaágát, amely azután meghozza üdvös és tartós hatását a két nép történelmi fejlődésére nézve.
A soproni postások kultur-ünnepe.
Sopron, májua 4. (Éjfélkor jelinti tudóaitónk.) A soproni postaigazgatóság május hó 6-án nagy kul-turünnepséget rendez Sopronban, melyre Demény Károly v. államtitkár, postavezérigazgató is leutazik a fővárosból.
A németek el voltak készülye javaslatuk elutasítására.
Berlin, májua 4. A német javaslatok vis.iautasltását jelzó párisi félhivatalos kommüniké Itt nem keltett meglepetést, mert eleve számoltak ilyen nyilatkozatul. Mégis azon nézeten vannak, hogy a francia kommüniké nem jelenti a né* ruet javallatról való további diszkusszió telje, elvágását.,—, Miként diplomáciai körökben értesülnek, törekvések vannak folyamatban, hogy Fraoclaorazág és Belgium kormányait rábírják, hogy .német javaalattal izemben az ugyn.vezett kvalifikált elutasítás módszerét kövessék.
ZALAI KÖZLÖNY
május 5.
fiz építési szabályrendeleiek rendelkezéseinek könnyítéséről, u.
A helyiség terűidének lakószobánál legalább 12, konyhánál legalább 10 rr\'.nck kell lennie, de n lakásnak egy szobája minden körűimé nyek közölt legalább 15 rn5 terű-leiü legyen.
Az ab\'.aknyiiás területe a l»kóhe lyiiég területének legalább 10®/o-a legyen.
VII..
Földszintes és egy emeletes családi-vagy munkásházat egy táglányi vastag, tömör, kivül és belül vakolt téglafallal is szabad építeni. valamint ezzel "ziiárdság és hőszigetelés szempontjából egyenlő értékű egyéb anyagból készü\'t n-ás s?erkezeiü fallal is.
Az egyenlő értékel számításokkal és hatóságilag ellenőrzöd kísérletekkel kell igazolni.
VIII.
Az épületek téglából készülő külső és közép főfalainak vastagságára nézve az építésügyi szabályzatban előirt méretektől esetenkint eltérést engedhet az építési hatóság, vagyis kisebb falvastagságok alkalmazását, ha a szilárdsági követelmények kielégítése statisztikai számításokkal igazolva van.
A külső főfalaknál azonban l1/, téglányinál kisebb falvastagságot — tekintettel a hőszigetelés követeimé-nyére — csak az építésügyi szabályzatban meghatározott esetekben, valamint a fenti VII. pont szerinti esetben szabad alkalmazni.
IX.
Földszintes családi- és munkásházak határfalai, ha azok zárt sorban, vagy egy oldalt összeépítve, teljesen azonos méretben és egy időben épülnek, féllégla vastagságban is épülhetnek, azonban e haiárfalakat is egymástól elkülönítve kei! falazni.
X.
Földszintes és egyemeletes családivagy munkásházban :
1. a lépcsőt puhafából is szabad készíteni, alul azonban a tűzveszélyességet enyhítő borítást kell alkalmazni ;
2. a lépcsőkarók szélessége legalább 110 m. legyen;
3. a lépcsőfokok magasságának és szépségének megállapításánál irányadó, hogy azok a normális közlekedés követelményeit kielégítsék; a lépcsőfokok szélessége legalább P/V szerese legyen a lépcsőfokok magasságának.
XI.
Földszintes és egyemeletes családi- vagy munkásháznál, ha a pad-lásürben lakóhelyiség nem készül, a födémet nem kell a födéltől elkülöníteni.
XII.
Földszintes családi- és munkáshá-zak födéméi, ha a padlásürben lakóhelyiség nem készül, készíthetők egyszerű gerendamenyezettil (u. n. pótfödémmel) is, belső nádazás és vakolás nélkül.
XIII.
Amennyiben az építkezés belső állványról történik, a lehulló tárgyak elleni védelemről megfelelő külső állványok készítésével gondoskodni kell.
XIV.
A vakolás megkezdéséro az építésügyi szabályzat által megszabott határidőket, ha ezt a nyers állapotban megtartandó vizsgálat a száradásra való tekintettel megengedhető-
Villámcsapás érte a Dolmányos-házat.
Dolmányos Mancika csodás szerencséje.
Nagykanizsa, május 4. Különös villámcsapás érte tegnap este a nagy vihar alatt Dolmányos László déUvasut, fokához Hajcsár-ut 13. sz. alatti házát. Leánya, a tizenoteves Manaka a soproni gimn. V. osztályú tanulója éppen a szobaban tartózkodott. amikor hatalmas dörrej reszkettette meg a hazat egész alapjában és irtózatos erős villámcsapás erte amely Uotma-nyosék szobájának menyezetét öt helyen keresztül fúrta. -A csodával határos, hogy a leánykát semmi bai nem erte, kivéve, hogy a hatalmas dörrejtöl néhány percig mintegy meg-siketült. de azután gyorsan magához tért es felszaladt a padlásra, hogy a villámcsapás esetleges pusztításod megnezze.
A vendéglői ételek tájékoztató ára.
Nagykanizsa, május 4. Zalavármegye Törvényhatósági Árvizsgáló Bizottsága legutóbbi ülésén egyes vendéglői ételek tájékoztató árát következőképen állapította meg: Husieves vagy hamisleves tájékoztató ára (2 5 dl.) az általános forgalmi adó betudásával aaa-gonként 24 korona, Tényüzésl adóval 26 korona. Főzelék feltéttel (3 dl. főzelék és 6 dkgr. sült hus) általános forgalmi adóval adagonkén! 145 korona, fényűzési adóval 160 korona. E határozat a közzététel napján lép életbe. _
A köztisztviselők létszámcsökkentése.
Budapest, május
Beavaioit helyről szerzett Információnk szerint uj B lista készül, a mihez a hatóságok már hozzá Is fogtak. Az uj B.-Ilsta összeállításánál az alábbi szempontokat veszik figyelembe:
1. Akik fegyelmi alatt állanak, vagy állottak.
2. Féléve betegeskednek, vagy ennyi Ideje Illetmény nélkül szabadságon vannak.
3 .Munkakerülők.
Uj B. lista készül.
(Fővárosi szerkesztőségünktől.)
4. Megbízhatatlanok.
5. Kettős ellátást élveznek. Például .az állami tisztviselő felesége is közszolgálatban áll.
6 Magánvagyonnal rendelkeznek.
7. A korhatárt elérték. Az öt évnél rövidebb ideje szolgálók egyelőre nem jönnek tekintetbe. Szó van ellenben arról, hogy a kiszolgáltakat esetleg külön menesztik.
nek találj., a7. építési engedélyt adó hatóság megfelelőiig csökkentheti.
XV.
Bármilyen helyiséget a használati engedélytől eltérő más célra használni csak akkor szabad, ha szt az építési hatóság előzetes hozzájárulása alapján — msgengecü.
Az ujabb engedélyért folyamodni kell.
XVI.
Az építési hatóság biztosítani kívánva a tervezés szabadságát, — amennyiben a tervek megfelelnek h biztonság, közegészség ás a szépészel követelményeinek, azokat az építésügyi szabályzatban foglalt megkötésekre való tekintet nélkül fogja elbírálni.
Krupp és Társai a francia hadbíróság előtt.
Berlin, rpájus 4. Az eszem francia hadbíróság ma kezdte meg tárgyalni Krupp gyáros él táraainak .bűnügyét", okikot a francia katonai ügyéiz szabotálással vádol.
Forrongás a szovjetpolltikusok között.
Riga, május 4. (Expreis távirat.) Trockij azon fáradozik, hogy diktátori hatalmat biztozitson maga nak. Kraazln és Cticserin mindinkább ai ellenzék felé tolódnaV, Kranin hir azerlnt beadta lemondását, mert a moszkvai kommu-niita értekeilet vlauautasitotta gazdasági javaslatait. Lemondáaát ed-dlg még nem fogadták el.
hírek.
— Naptárt Május "5. V. Pius.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal \'F^ut 13. Bo-oiiriede: pxtota) Mvatalot órái déloti\'lt fii U «rat»yj2-ig, délután 3-tól 0-ír, Telefon 78. - A ^terite«t<W& (K\'-ut 13. Bogecuieder palota) hivatalos ór*l lelek ti-síitű délelólt lu órától 12-ig. Telefon 78 A felelős storleosztó délutin 0 órától 8-lg a nyom-iában (Főnt 5. »*. alatt) íógad ís bármily ügyben x nagyközönség rendelkerctére alj. Telefon 117.
— Időjárás. Az IdŐjáráatani Intézet jelentése szerint hazánkban eső nem volt, az ég derült, a hőmérséklet tovább emelkedett. Túlnyomóan azáraz idő várható lényeges hőváltozás nélkül.
— Kapl pUapok kanizaai utja. Ma délután háromnegyed 2 órakor érkezik Kanizsára Kapi evangélikus püspök. Az állomáson hivatalosan fogadják dr. Sabján polgármester, a hivatalok vezetői és a* egyházközség vezetősége. A fogadásra induló urak 1 óra után az evangelikus lelkészlaknál gyülekeznek, ahonnan az állomásra hajtatnak a püipök ur fogadására.
— Református Istentisztelet. A ret. egyház elöljárósága értesíti az egyháztagokat, hogy f. hó 6án, d. e. 10 órakor a ref. imaházban (Batthyány-u. 16.) Vikár Ödön, a szombathelyi katonai körlet lelkésze végzi az Istentiszteletet.
— A Hollandi menyecske mai előadása. Ma este pontosan 8 órai kezdettel kerül bemutatásra Kálmán Imre\' látványos nagy operettje: a Hollandi menyecske. Az
előadás sikerét biztosítja az a kő. rülmény, hogy a főszerepet Schloss Sári a jeles bécsi primadonna, jelenleg a berlini Víg-opera tagja, fogja játazanl, akinek énekéről, művészi játékáról éa — toalettjeiről csodákat beszélnek. A többi szerepekben városunk legjobb mű kedvelői műkődnek közre. Az Iro dalmi Kőr nagy költséggel teljesen uj díszleteket készíttetett &z elő-adáshor, ugy, hogy a sziopad pazar kiállítása is ritka látványosság-számba megy. Túlzás nélkül kon ntatálhatjul, hogy « mai előadás messze kimagaslik az ötszes eddigi nagykanizjal műkedvelői színielőadások közül. A nagy érdeklődés miatt az előadást holnap, vasárnap este, továbbá 9-ikén és 10-ikén meg fogjak ismételni. Jegyek még kaphatók a SchlessTestvérek könyvkereskedésében és este 7 órától kezdődöleg a pénztárnál. A ren dezőség kéri a közönséget, hogy pontosan megjelenni szíveskedjék.
— Madách-ünnepély. A szabad lyceumban vasárnap este ö( órakor Kováts Antbl kegyesr. fő sfimn. tanár előadást tart Madách Imrétől és az Ember tragédiájáról. Jáger Józsa és Pottyondy Lajos szavalatokkal müködnwlc közre. A rendezőség minden érdeklődőt szívesen lát. Belépődíj 20 korona.
— Ujabb panaszunk. Tegnapi számunkban azóvátettük a Csen-gery-utcai park sétáló közönségének ismételt panaszát, hogy a kerékpározók száguldozása veszélyezteti a sétálók testi épségét és a hivatalos tényezők beavatkozását kértük.
Ma uiabb panaszunk von — a halós&ghoz címezve. A vasúti partsétányról van szó. A napi muoka fáradalmai ulán itt is keresnek tömegesen rövid idejű üdü\'ést is azabad levegőt az üzletek, irodák és műhelyek robotosni. Üdülés helyett azonban bosszúság, tiszta levegő helyeit pedig miaimás, bűzös levegőt tali.loak. A szemét és pŐcegödör tartalmát ürítik ki fuvarszámra és undoritó bűzzel fertőzik meg « levegőt — akik ké nyelőn vagy más szempontból a hulladékot nem a icndea módoíi vitetik el házuktól.
A polgárság megköveteli, hogy sulyoi adózásáért legalább egy félórán át tiszta levegőt szívhasson. A hulladék eltakarításnak megvan a maga jóváhagyott módja—miérí kell a sétáló közönséget elriasztani és elzavarni a megszokott napi sétányáról?
Kérjük a rendőrség osztálypa-rancsnokságát, utasítsa a körzet őrszemét a megfelelő eljárásra és intézkedésre, hogy a nagyközönség az ilyenektől a jövőben megkíméltessék. Nem lehet tűrni, hogy a partsétány környékét szemét, hulladék és egyebek lerakodás helyévé tegyék. Várjuk és figyelemmel kísérjük az intézkedést.
— A májas—janlas hónapokra járó tüzelőanyag megváltása. A kormány tudvalevően elhatározta, hogy a köisxclgálit-bsn álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak számára a kedvezménye® áru tüzelőanyag helyeit május és junlus hónapokra kéazpénzváltság fizettessék kl, továbbá, hocy « kedvezményes tüzelőanyag ellátás 1924. junius végéig fenntartassék, végül intézkedett a tűzifa fa " külföldi szén természetbeni kiadásáról. Ehhez képest a pénzugyt miniszter most rendeletet adott ki-amellyel a május és junlus hóna, pókra járó készpénzváltság összegé-

ZALAI KÖZLÖNY
hón.pr. » ónillí házt.r-U,t ve»tő iíényjogoiuluk részére
. tSiif. után 3000 éi • .ián után 4000 01 önálló háztartást nem vezető Igényjogosultak részére pedig
, tűzifa után 1500 és a szén után 2000 koronában állapítja meg. . - Hamisfogakat, aranyat,
ezüslSI, briliánsokat t3 érmeket a loamsítasabb napi árban voazelt. — Frlad József ékszerész, Sugár út j. szám (FŐ-ut és Su«ár-ut sarok.)
\' _ PrábiUa tzs.ar Ön la és mejmyá-
zédlk r»l>. bogy ■ HUH* herisnyekóbidíjí-t*a békebeli .ny.fcWl készült berisnyik, zoknik . t.gtartósebbak és ugyanazon szlnil mín^ségo pamutból birmikor ra.gf.jel-tietók, SiOfflbmhaly, Széli KAlmio-utea 6.
.- Uránia. Szombaton 7 él 0 órakor, Y.uro<p 3, 5, 7 és 0 órakor duple műsor.
Kezén\', egy okol kutya és níh.ny ember regíny. London munkája útin. A Ilim művészi szépségei, a csillogó hóm.eók gyönyörű felvitelei, kedve* és megható tetteimé komoly élvezetet szereznek — .Quannon*, tússdatmi dréms Wemer Kreussel e íó-n.rcpben _
Bohém fiu májusi dala.
Tavas* dalol, tuvast nótás, Mindenütt a madár triláz . Csak egy vándor szive farailt. Csak egy bahém kedve bágyuJt ...
Gyümölcsfáknak szép rügycit, ^^^ Nczcra reggeltől naoestig . . . Kirágó bimbók, mosolygó virágok, Tavasai pumpában díszelegő párok.
Bolyongva járok erdői-mezőt, Mig eléren a tem«t*t . . . .At.ol meglehet p henoi —* Ks ahol már nem fáj semmi . . .
Temetői hus tavaszban, Dal születik bus pauasxbaa . . . Búcsúzó dal, tol-o könnyel Fájó, miilí-, reményekkel . . .
Nincs már Al iui, nincs kacgis, Cink « dilom — és semmi más . . . Bohém fiu csak * bánat — Temesd el a reményt, almát . . ■
Somogyi Fercac.
TŐRVÉNYSZÉK.
Háztulajdonos a büntető-biróaág előtt.
Lajos János paciai kovácsmester a Btk. 350. § ába ütköző zsarolás vétsége miatt állott a nagykanizsai büntetőbíróság előtt. A vádhatóság vádirata szerint Lajos a mult ív nyarán lakójának Özv. 7bth Bélánénak lakásába behatolt, Kezeit fenyegetőleg felemelve — a lakás elhagyására szólította fel éa sértő kifejezésekkel illette.
Lajos egy munkában megöregedett tisztes iparos — előadja, hogy özv. Tóthné 1914 óta kétszobás lakásban lakik nála. miért havonta 33 K bért fizet. Tóthné lakását albérletbe adta. Nem nézte jó szemmel, hogy az asszony nyerészkedik a lakáson. A szóban forgó napon ittas állapotban hazajött, mikor a felesége azt panaszolta neki, hogy Tóthné ismét kiadta szobáját egy századosnak. Erre ő bement a Tóthné lakásába és azt mondotta neki, hogy a főbírói hivatalban közölték vele, ha Tóthné albérlője kivonul, ő annak laká--ába költőzködhetik. Tagadja, hogy támadólag lépett volna fel.
Dr. Krausz védő igazolni kívánja, hogy özv. Tóthoénak már nem is •\'enne helye Lajos házában, mert a lakáshivatal Tóthné lakását Bükki jegyző részére foglalta le.
özv. Tóth Béláné pacsai aljegyző özvegye sértett, előadja, hogy mult év augusztus 10-én irtózatos lármával berontott hozzá a háztulajdonos Lajos János éa felemelt kezekkel felszólította, hogy „takarodj ki, mert kihúzlak az albérlővel együtt, te.,./" ő kiszaladt az ud-
Lakók és háztulajdonosok harca.
Lakbérmegállapitási kérvények a biróság előtt.
let lényegesen fontosabb alkatrésze a bérletnek s Így dr. Törökné az üzlet és nem a lakás után emelhető dijjal kivánja megállapítani a béröiszeget. Széman Andor vezér-
Nagukanizsa, május 4. Megemlékeztünk arról, hogy az uj lakásrendelet alapján felemelt lakáa- és üzletbérek a lakbérmegállapitási kérelmeknek valóságos lavináját zúdították a bíróságra.
Sok háztulajdonos helytelenül értelmezte a miniszteri rendeletet éi nem az 1917. november elsején fizetett lakbért vette alapul a harmincszoros béremelésnek — de a jelenleg fizetett ltkbért. Miután a bérlő ezt természetesen nem volt hajlandó elfogadni — most a bíróság fogja kimondani a döntő szót. Egyes eseteknél az üzlethelyiségek, műhelyek és raktárak bérlőitől oly indokolatlan magas ért követeltek, amely egyenesen katasztrófáiig lenne nz illető iparosra vagy kereskedőre. Itt is a biróság lesz hí-vbIvh igazságot szolgáltatni. A lakbérmegállapitási ügyeket á kir. járásbíróság vezetője fogja tárgyalni, aki e hó közepe táján kezdi meg a tárgyalásokat, melyek valószínűleg két-három hetet fognak igénybe venni.
Az eddig beérkezett számtalan kérvény kőiül ciak a következő eseteket ragadjuk ki:
Buxbaum I/nác marhakereskedő 1918-ban évi 2000 Kt fizetett Zer-kowitz Albertnek a bérbe vett istállóhelyiségekért. Zerkowitz most május l-re 400.000 Kt, augusztusra 800 000 Kt, november elsejére pedig 1,200.000 Kt követelt Bux-
baum\'ól az istálló helyiségekért. Buxbaum a járásbíróságtól kéri a bérmegállapítást.
Lázár Sománé évi 27.000 Kt kért lakójától, Friedenthal Károlynétól. Friedenthalné bérleti jogára való hivatkozással évi 2000 Kt ajánlott fel Lázárnénak. Lézárné most a\' bírósághoz fordult. - Érdekes a Gazdák Biztoaltó Szövetkezetének esete. A Gazdák a Kazincty utcai lakást 1923. január 1-től 1925. január 1 ig évi 24.000 Kért vették bérbe. Minthogy u háromszobás lakásból két szobát az intézet irodának használja fel — érvel a háztulajdonos dr. Török Ottóné — a csak egy azoba-konyha szolgál a főtitkár lakásául, az üz-
varra és segitaég után nézett, mert félt, hogy Lajos felindultságában
megüti.
Lajos tagadja ezt, azonban Tóthné szembemondja neki.
Bencz százados, tanú előadja, hogy a kérdéses napon nagy lármát hallott, majd Kerekes . Jolán, Tóthné nővére feldúlt arccal hozzáfutott, hogy Lajos bántani akarja Tóthnét. Bencz nyomban átment Lajoshoz, akit dühöngve és hadonásva talált, mintegy önkívületien. De nem tette rá az ittasember benyomáaát. — Hallotta szavait:
kiszórja őket*.
Lajos felesége tehermentesíti férjét.
Kerekes Jolán tanítónő, Macsek csendőrszázados megerősítik Tóthné vallomását.
Csillaghy György kir. ügyész zsarolás éa fenyegetés vétségét látja
fenforognl. A Btk. 350. §-ban kéri Lajost bűnösnek kimondani.
Dr. Krausz Elemér védő félórás védbeazédben igyekszik a vád tarthatatlanságát bizonyítani. Védbe-szédének mottója: „Az én házam — az én váram*. Majd rámutat a lakó éa háztulajdonos állandó harcára.\'A zsarolás vádja jelen esetben nem állhat fenn — mondja, hiszen jogtalan vagyoni hssznot
titkár természetesen nem fogadta el a háztulajdonos érvelését és megtagadta a bérősszegnek üzleti jogcímen és alepon való emelését. Dr. Törökné évi 112.500 Kt kért ilyen alapotr — mig Széman 42.500 Kt ajánlott fel Tőroknénak. Most a bíróság fog salamoni Ítéletet hozni
Tóth Juliska háztu\'ajdonosnak Schwarz Adolf mészáros lakás- és üzletbér fejében 1917-ben 500 Kt fizetett. Tóth a májusi negyedre 7812 Kt követelt Schwarztól. amit Ő nem volt hajlandó megfizetni. Tóth tf bírósághoz fordult.
Az wilránia" morgófényképszln-háztól a májusi negyedre 600.000 Kt, az augusztusi negyedre 800.000 Kt, a novemberi rifegyedre 1,000.000 Kt követelt bérfejében a háztulajdonos. Az „Uránia* igazgatósága etzel tizemben természetesen a lakásrendeletnek megfelelő bérösszeget ajánlott fel, mit a háztulajdonos nem akceptá\'t. Itt is a biróság kell, hogy döntsön.
Nothnagel József DV kslauz eddig havi 100 Kt fizetett havonta Balog Ferencnének lakásáért, Ba-logné havi 1500 Kra emelto most a bérösszeget, Nothnayel József ezzel szemben havi 500 Kt ajánlott fel. Nothnagel József a bírósághoz fordult,
A számtalan lakbérmegállapitási kérvények között szerepel BŐdy Zoltán alispán kérelme Zerkowitz Lajos ellen, Jekelf-luoy Mtklós kérelme Zerkowitz Albert ellen. Antal JenŐ kérelme DeuUch L«jos kávés \' etlen, özv. Bogenrieder Józsefaé kérelme Szántó Izidor ellen, Muszel József kereskedő kérelme Turek Géza háztulajdonos ellen, SzŐnyi Sándor árvaatéki ülnök kérelme Widder Márton ellen, a Transda-nubia kérelme Löwe Adolf ellen atb. slb. és így megy ez az akták és kérelmek tömegein tovább.
Ugy a lakók, mint a háztulajdonosok érthető izgalommal várják a bírósági tárgyalásokat.
nem szerzett. Még kísérleti bün-cselokményről sem lehet szó. — Védencének felmentését és özv. Tóthné által bejelentett költség-megtérítések elutasítását kéri. A biróság rövid tanácskozás után kihirdeti Ítéletét.
Lajos János kovácsmestert bűnösnek mondotta kl a Btk. 350. §-ába ütköző és a 65. §. szerinti zaaroláa kísérletében és ezért őt 3000 K pénzbüntetésre és az összes felmerült költségek megfizetésére ítélte. Az Ítélet jogerős.
Vágyis — egy felhevült pillanat meggondolatlan cselekmény közel hatvanezer koronájába került a pacsai kovácimeater — háztulaj donosnak.______
sportéletT
A Zrínyi Torna-Egylet vasárnap a Kaposvári Turul Sport-Egylet jóképcsségü labdarugó csapatát látja vendégül, mellyel az első bemutató mérkőzést játaze. Kezdete fél 5 órakor. — Ezt megelőzően a Zrínyi 1. b. csspafa a Transdsnubia Sp. O. első csapatával mérkőzik.
A német javaslatot átnyújtották Amerikának.
Washington, május 4. A német követ átnyújtotta Hughes államtitkárnak a némot jegyzéket. — Az amerikai kormánynak az a nézete, hogy ez a kérdés közvetlenül Franciaországot és Németországot érinti s hogy az Egyesült-Államok csak oz érdekeltek kérésére Interveniálhatnának.
Az angol Munkáspárt a német területek\' kiürítéséért
Páris, május 4. (Éjfélkor érkezett.) Londoni jelentés szerint az angol Munkáspárt (Libour Par(ty) kiáltványt bocsátott ki, amelyben a Ruhr-vidék kiürítését és az angol csapatok azonnali visszahívását követeli. A Munkáspárt felhívja a kormányt, hogy haladéktalanul vesse közbe magát a Ruhr-kérdés-ben és készítse elő a német jóvátétel megoldására Irányuló konferenciát.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták éa devizák:
N*po!eoa 19000, Font (London) 2417$ -24776, Dollár (New-York) 5236—53Í5. -Francia íiank (Paris) 364-364, Márka (Berlin) te*-18, Olasi Ura (Milano) 260-270, Osstrák korona (Bécs) 730-760, Lei (Bukarest) 26 - 28, Szokol (Prága) 166—161 Svájci frank (Zürich) 960-980, Dinár (Zágráb) 66—57, — Lengyel márka (Varső) 10-11. Amsterdam 2100. — Koppenhága 074—1008, Krisztián la 891—921, Stockholm 1390 440
Zürichi ;iáriat.
Berlin 14"J Anaierdaai HoUan4» 21700, New-York 661-60 London 2667, Pária 3710, Milano 2710. Ptá*. 16 4>, Budapest 10\'25, Zágráb 680, Varső 1 16, Wtaa 0-78, Szófia 340 Oialrák bély. 0 78 60.
Termény Jelentést
Basa (Tlssavtdikt) 26300-2650), egyéb 25600-5760 rozs 16750-17000 takarmány árpa I5500-lti000 sör 17000-8000 aab 18000-S500 tengeri 16000-16600, rapce 14000-MKj, korpa 8l00-8100, köles ?6uO-39iO.
BndapetiÜ állotvásán
Marhahoi I. r. egészben 1660 - 880, hátulja 1670 -2020, aleje 1Ö00—1800, II. r. enészbac, 1290--460, háluljajl370—610, aleje 1160-260 Növendék marha i !. i. egészben 1060-150. borjú (Ötött bőrbi 1650-800, Késilot: Nagymarta 372. eladás 349, — Növendék marha 7, eladás 7, borjú 220, eladás 125. MarU-bőt 1400—1600, borjubőr 250\' - 2660
Sertésvásár i
Felhajtás 080, Elkelt délig 450, Or.g — Kösép 1400, Könnyű —, I. r. 1460, II 1280, Zsil 2150, Szalonna 1700, Leb. hoa 1500.
Crtékek;
Magyar hitel 41SÖ0, Osztrák hitel 16600, Hasal 9550, Jeltálog3650, Lesrímitolő 7800, Kereskedelmi líank 60000 Magyar-Olaas 3000. Beoceiol 145.O00, Drasche 3S000, Általános szén 328.000, Szászvári 54000, Salgótarjáni 144500,1 Urlkányi 185000, Rima 27200, Sehllck 26000, Guttmann 23000 Naslcl 160000, Danlca 16760, Klotild 18600, Magyar cakoc 470.000, Adria 87000, AUantika 24100, KIrAlysör 12600, Bosnyák-Agrár 4850, Llp-tik 6150, Pbobös 5400, Vasm. Villamos 16000, Gizella ;87<I0, Konkordla 11750, DéU Vasút 17750. __
Szerkesztői üzenetek.
K. 6. Először kérdést intézünk a mioiszteri biztoshoz, és ha hivatalos alakban kezeink között lesz — szóvá tesszük. — N. F. Tudunk róla, azonban ebben a formában nem f©^ lel meg. Tessék türelemmel lenni, mig illetékes hivatalos helyről nyert adatok birtokában módunkban lesz mindent közölni, intézkedtünk, hogy bizonyos esetekro elsőknek értesíthessük olvasóinkat. Élégedjék meg egyelőre ezzel . . . Üdvl_
felelős szerkesztő Benedek Rezső.
ZALAI KÖZLÖNY
1923, májú, jq
NEM FAJ FEJE
é» • Iába, ha a Dmik-tér 1. u. alatti (IpO.flilalban
rendelt kizárólageltíreodxlanyauból készült
ARGENT
-féle
cipót hord Javilisok g y o r s a n eszközöltetnek. Készei varrott duplatalpu
már megrendelhető
SZANDÁL:
2799/1923.
Felhívás
• kincstári báxhaaxonráaxe-aadéa befl*eté«ére.
Az 59 500/1923. számú pénzügy-miniszteri rendelet éneimében az 1923. évi május hó 1-étől minden házbirtokos köteles a bérlője által fizetett nyers bérösszeg 25%-át, továbbá a saját maga 6s hozzátartozói, avagy alkalmazottai ólul bérfizetés nélkül használt épület (épületrész) haszonértékének ugyancsak 25%-át kincstári haszonrészesedés fejében befizetni.
A kincstári haszonrészesedést évnegyedenként legkésőbb 1933. évi május, augusztus és november hó 15-ik napjáig bárfixotéai jegyzik benyújtása mellett kell befizetni. A bérfizetési jegyzék céljára szolgáló hivatvlos nyomtatványt az előállítási költség megtérítése elené-ben a városi adóhivatalnál lehet megszerezni.
A bérlő az általa bérelt lakás, Uzlel, műhely stb. után fizetendő kincstári házhaszonrészesedést kötelet a házbirtokosnak a kikötött bérösszegen felül külön megtéríteni az esetben, ha a felemelt bér az 1917. évi november hó 1 én érvényesen kikötött bérnek az Btvenaxereaét nem haladja meg.
Az a házbirtokos, aki a kincstári házhagzonrészesedést a fentebb meghatározott határidő eltelte után fizeti be, köteles a bejketett összeg után 8*/e-os késedeTmi kamatot és azonfelül a késedelemnek minden egész, vagy megkezdett hónapjára a kése delmesen befizetett összegnek 7,a-ed részét bírság címén befizetni.
Az adócsalás miatt az 1920. évi XXXII. t.-c. alapján kiszabandó szabadságvesztés büntetésen felül mellékbüntetésül minden esetben kiszabandó pénzbüntetés a veszélyeztetett kincstári házhaszonrészesedés háromszorosától tízszereséig terjedhet.
Szabálytalanságnak minősül á kincstári házhaszonrészedés megrövidítésére alkalmas minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amely mint késedelmes befizetés, vagy mint adócsalás, nem büntethető. A szabálytalanság miatt kiszabandó pénzbírság 50.000 koronáig terjedhet. Vároai Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1933. május 2-án.
Horváth adóügyi számvevő.
8693/1923.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. városban az eb-zárlat f. évi április hó 27-től megszűnt.
Nagykanizsán, 1923. április hó 27. _Polgármester.
Apró hirdetések.
Minden ssO IJ koron®. T«.uj;sbb betOrcI stcdcll iuuk duplán s.áraliutnak. Alltel kcrcaóknek • s-.r.ukln; 5 korona kedvezmény. Legkisebb hirdetés 10 stO.
Btt t«r*M> sslvO »s i.yrtuiA k-it, fogistertk illtune! l«o mOff ctk* «• Mrinnatuyiita vuvest.
Itlho vi í <.vT«k d.dok — Slraoo UlsiOKMUnttl,
K6k—y-? 9.__7*01
JlflvM rosisrs eladó. Cím s Midéhlrmlbsn.
h C«mll» drefírittsn 7 soj
Jó mc(j«k»ís3 14—ti éren Hu Uieo>«o s
llmchl-f.lt ktrthiibin U Tcndtflftbts Utj«i ci.iUiu] íiiKml horfrooik, piccoMosk ftlwittu, - Ckn ; tilmhl J«mf Ltt«ay«. ?»»j
UJSAGKIHORDO
atonnali bclépéire felvitetik lapunk kiadóhivatalában.
— Hová mész pajtás ?
— Magyak Amarikóbal
— Van c útleveled?
— Nincs I
— Oll mindenki szerezhet, meri
folyó hó 6-in nagy
KERTMEGNYITÁS
Sasa.
16 éttlakrSI is Halókról i mdWs 8«<fcAo4lk. Minden szombat és vasárnsp
norvAth jinő
kitűnj zonekara jal«xlK. Kídmítlen M6 ttiUa nijuj 13-ia l»« nujtartri
KUMIN FERENC (AMERIKA)
vaadágl6a.
Nagyobb mennyiségű
TŰZIFA
eladd Morgánypusztán
Tal«Ton 288. >«i9
MAGYAR-OLASZ BANK R. T.
elfogad kamatozásra pénztárjegy ellenében legalább 6 hónapra kötött
betéteket
és
mezőgazdasági célokra
ugyancsak buzaértékben nyújt
hiteleket.
Részletes felvilágosítások nyerhetők a bank székházában
Budapest, V., Nádor-utca 16.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
• l.<r«s«l*k bir.Dil.il KtttMM. q
fitSMzM és B0My: NOOVUANIZJA, Magywttttca 6. szám. HMrt: SUOaPtST, VI., Ó-utca ja. - Taielon: 151-13.
Eliríllaltmk SSSTC^vr"


Legolcsóbban
épít és tataroz
a Házépítési és Karbantartási Vállalat, Batthyány-utca 1. sz.
xgygjjygM ** **
UJ HIRACULUM
elnevezéstel feltünk szórakoztató ujdoo-sigot hortunk forgak-mb , külöaöico aj IQabb Unulóiíjuság lészérc, mely ogy igen tanulságos önműködő kérdés és lolelct játék. E játékban foglalt kerek kartoDl.p mindkét odala érdekes kérdéseket tattal-mar, például: ki volt • gőzerő íeluüöja, ki frdoite fel Araetikát, mitől áll a levegő, hogy hívják a leghosszabb folyót, hogy neveiik azt, ki semm t sem tanul. melyik a föld legnagyobb hegye éa sok-sok kérdést. Ha ezen fcsrtonlapot a játék kozc-péro helyezzük, a játékban levő kéz-mutató Önműködőlég megadja a választ.
Egyod üli raktár
FISCHEL FÜLÖP FIAI
HAQYKASIZSÁS.
N.gyk.ninai Nyomda ís Lapkiadó Vállalat Nagykanizsa.
6710/19J3
Hirdetmény.
Az 1921. XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 130700/1922 V. K. M. »z. rendelet 8. §. értelmében az óvó- és tanköteles 3—15 éves kotu gyermekek nyilvántartásba vétel dijából a háztulajdonos, annak feleli, megbízottja, illetve oly házakban, ahol a bérlő egyedül lakik, a bérlő által pontosan bejelentendő.
Evégből mindazon gyermekek, .kik f. évi augusztus hó 31 éig . 3. életévüket betöltik (1930. augusztus 31. előtt születtek) és 16. életévüket el nom érik (1908. augusztus hó 81. ut.n születtek) a háztulajdonos felelő. megbízottja, illetve azon házban, .hol a bérlő egyedül lakik, a bérlő állal a városi tanács által kiadott bejelentő lapra az abban megjelílt adatok pontos feltüntetésével fcl-veendők és az így kiállított bejelenlő lapok tolyi éri májat hó 15-lg a tankötelesek nyilvántartójához (városháza II. emsltt, 31. sz. szoba) beterj esztendők.
1923. ávl május hó 15-lko után sz óvó- és ta&iiőtelesek be- vagy kiköltözése folytán előálló mindennemű változási a be-, illetve kiköltözéstől számított 8 napon belül a tankötelesek nyilvántartójától igény-lendő nyomtatványok felhasználásával, szintén bo kell Jelenteni.
E tárgyra vonatkozó mindennemű felvilágosítás is ugyanott nyerhető.
Aki bejelentési kölelezellségéne* az adott határidőig pontosan elege! nem lesz, a bejelenlése hiányos, vagy a valóságnak meg nem feleló adaiokal vesz fel, amennyiben cselekménye súlyosabb beszámitás alá nem esik, kihágást követ el és a hivalkozoti törvénycikk 11. § a értelmében büntelletlk.
Nagykanizsán, 1993. évi május hó 2 án.
»i, Polg<rmutar.
62. évfolyam 102. »\' .^ó^

\'kanlrsB. 1923 május 6. Vasárnap Vasárnapi szára 40 korona.

I U kiadóhivatal »«■
|»t*r«rban-T»Ufo.. la. •■*)
\'-■•V.N
Iln.lai.Mtl uarkaaitöatgi V. kar. A»koUn*oy.iUca 10. •«. I TaUfouuAm S*-«« «« M-»S.
Trianon!
Az eredmény a munkabérek leiemelése után mint természetes. logikus és megszokott következmény: az Ipart cikkek megdrágulása. amely ugyanilyen mértékben vonja maga után a mezőgazdasági termények árait Is.
Az emelkedő őrabér felsrőlolja a liszt, a kenyér, a hus és minden élelmicikk árát. — Az állam gazdasági gépezetében egyetlen kerék megmozdulására tovább mozdulnak az összes kerekek: a folyton fokoződő drágaság okainak egyszerű lán.olata ez. Ha van különbség, az csak annyi, hogy a földművelő az Ipari cikkek árainak drágaságával magyarázza a buza árát, a gyáros az 6stermét\\>ek.ára)l teszi felelőssé az állandóan emelkedni kényszerülő Ipati cikkek árait. Végtelen és szomorú torna ez, amelyben teljességgel reménytelen a kontinens közeli lövője.
A fokoződő drágaság ujabb bérmozgalómra lnd|ÍT^Imely ha végig fulolta ütját, Isrtjét elölről kezdi az egészet. A kérdés és minden, ami összefügg vele, nem lokális Jelenség, a helyzet mindenütt ugyanaz, az öt kontinens minden városának drágasága és bérmozgalmal, torz valőságában mutatják be a Föld halálosan beteg gazdasági életét. Az őrabér emelkedése nem fogja |obb helyzetbe Juttatni a munkásságot. Az okok mélyebben fekvők és Ilyen egyszerű észközökkel -nem lehet a bajokon segíteni. <4z operációt nem pótolja az angoltapasz. A helyzet reménytelen addig, mlg a világkereskedelem meg nem szabadul altől az erkölcstelen és lelkiismeretlen örökségtől, amely a háborús évek gyűlöletes maradványa, amig egyes államok gazdasági programja más államok kizsákmányolására spekulál, amig a mesterségesen fokozott valuta-dllferenclák, amelyek a termelést és fogyasztást egyképpen megakadályozzák — le nem morzsolódnak. — Minden sztrájk és minden bérmozgalom hasztalan és reményleien erőlködés mindaddig, mlg a párisi, Versailles!,
trianoni és sevresl halálos Itéle-lek dominálnak és mlg az em bermllllők nevében tárgyaló politikusok és diplomaták szembe köiősdlt játszva kerülgetik a dolgok lényegét A kanizsai drága-
ságot nem lehet letörni Kanizsán, ahogyan a berlinit nem lehet Berlinben
Az emberiség nyomorúságára csak egy orvosság van: sutba dobni Trianont! . • .
Bethlen gróf a jóvátételi bizottság előtt.
Fel kell függeszteni a zálogjogokat. — Magyarországnak külföldi Uolcaönre van »zük»ége.
Páris, május 5 (Expressz-távlrat) Gróf Bethlen István miniszterelnök a jóvátételi bizottság pénteki ülésén részletesen kifejtette a magyar kormány álláspontiát a jóvátételi kérdésben, nang súlyozta, hogy Magyarország gazdasági szanálása céliából fel tétlenül szükséges a zálogioeok felfüggesztése és egy megfelelő összegű külföldi kölcsön folyósítása. A magyar miniszterelnök előterjesztéseit a jóvátételi bizottság nagy érdeklődéssel hallgatta, azután több gazdasági és pénzügyi kérdést tettek fel, amire dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter válaszolt.
Ezután a magyar minisztereivel!, előterjesztését egy albizott-sághoz telték ál jékrítesiétet\'atíaló!: Az álbizollság a jövö het eleién leszi meg javaslatait a plenáris bizottság elé, amely azután a magyar javaslatok felett végérvényesen dönt
összetűzés a szocialista pártok között Bécsben.
Bécs, míjus 5. A tegnap eltére
Favoriten-külvárosban összehívott nemzeti szocialista gyűlést nem tartották meg, mivel a helyiség tulajdonosa nem engedte meg, hogy ott gyűlést tartsanak.
Miközben a nemzeti szocialisták elvonultak, politikai ellenfeleikkel összetűzésre került • lor. A v«re-kedők szétválás.Ujára a rendőrség
lépett közbe. Kisebb csoportok még a késő éjjeli érákban il ö.sze-űtkőztek a csak a rendőrség közbelépésére oszlottak azét. Egy lövés, melyet valószínűleg egy nemzeti azociailsta adott le, egy vasúti alkalmazottat megsebesített. A tett elkövetésével gyanúsított embert letartóztatták. A rendőrséget több helyütt kővel dobálták meg, mire a rendőrök a maguk védelmére kardot rántottak. A védőraég ré-síéről 23 tisztviselő, • tüntetők részéről pár ember könnyen megsebesült. Számos tüntetőt letartóz tattak.
Nem lesz megtartva a köztisztviselők nagygyűlése.
Budapest, május 5. A keresztény társadalmi egyesületek a közalkal mázolták gazdaaágt helyzetének megvitatása végett május 6-ikára Budapesten országos gyűlés megtartását tervezték. Illetékes helyről nyert értesülés szerint a belügymi niazter nem járult hozzá a gyűlés megtartásához, mert > kormány nem találta időszerűnek, hogy a közalkalmazott hasonló nagyfon-
tosságú kérdést éppen ebben a au lyoa helyzetben legilletékesebb fak torok távolléte alatt vitassanak meg. Bethlen hazaéikezéae után megengedik a gyűlés megtartását.
Letartóztattak egy orosz titkos rendőrségi főnököt
Varsó, májú* 5. Zdolbunovo lengyel ukrán határállomáson letartóztatták az orosz tltkosrerídőraég helyettea elnökét, Zeldenberget, aban a pillanatban, amint egy Oroazországból érkezett vonatról leazállt és távozni akart. Zeiden-berg a lengyelországi orosz kémszervezet vezetője volt.
Miniszterek Sokorőpátkai Szabd beszámolóján.
Budapest, május 5. (Telefonjelen-tés.) Sokorőpátkai Siabó István holnap tartja beszámolóját kerületének székhelyén, Győrszentmárton-ban. A beszámolóra sokorőpátkai Szabó Istvánt Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter és R.kovszky Iván belügyminiszter Is elkísérik.
„Elő keli segíteni Magyarország újjáéledését."
Páris, nijus 5. (Éjfélkor érkezett.) A Homme Libre gróf Bethlen beszédével kapcsolatban hosszasan fejtegeti Magyarország ínséges pénzügyi helyzetét. Arra a megállapodásra jut, hogy ezekkel az állapotokkal szemben Franciaország nem maradhat közömbös. Egyetért a mpgyar miniszterelnökkel abban a tekintetben, hogy nem azabsd megengedni, hogy ez az ország, amely
KtAn..l..l ár.kl B.7 liöu.pr. fc».- K
most lábslt kl a kommunizmusból, ismét visszakerüljön a káoszba.
Igen jó volna, ha gazdag gyár* iparral rendelkező Csehország szomszédságában sikerülne biztosítani az agrár Magyarország újjáéledését.
Pápai konzisztdrium.
Róma, május 5. A pápa május 28 án komisztórlumot tart. Ez lesz az első koozlsztórlum, amelyet a Szentatya trónralépéae óta összehívott.
Jean de Bonnefon Magyarországra jön.
Páris, május 5. Jean de Bonná* fon. Francia iró és kritikus, akinek nagy érdeme van a párisi Petőfi ünnepségek nagy sikerében — Pékár Gyulához, a Petőfi Társaság elnökéhez levelet Intézett, amelyben értesíti, hogy a magyar állapotok tanulmányozására Magyarországba jön, ahol huzamosabb ideig óhajt tartózkodni. Ezt az Időt nemcsak arra fogja felhasználni, hogy Budapest életét, kul-luráját, viszonyait közelebbről megismerje, hanem arra Is, hogy a magyar vidéki életet is meglimerje.
Sötét felhők Középeurdpa felett
London, május 5. Curzon lord tegnapi beszédében a középeurópai helyzetről a többek között kijelentette, hogy véleménye szerint a világnak e része fölött meglehetős sötét felhők függenek. Egyesek azt állítják, hogy ezek a felhők a legutóbbi napok eseményei következtében sem enyhültek. Oly bonyolult kérdésben, mint ez is, nem lehet gyora megoldást várni. A kormány ezldőszerint a legszorosabb eszmecserével áU • francia és • belga kormánnyal, valamint a többi szövetségessel.__
A Hollandi menyecske
tegnap esti előadása zsúfolt nézőtér előtt, páratlan siker jegyében folyt le.
Állítjuk, hogy az eddig megtartott ősszel műkedvelői előadások legjobbika és legsikerültebbje. A főszereplő SMoss Sái>l minden mozdulatán, taglejtésén meglátszik a bécsi és berlini azlnházsk művésznője. Csengő, csodás, kristálytiszta hangja, müvési! játéka a közönséget teljeseo magával ragadta. Méltók voltak a vendégazereplő művésznőhöz Babica, Engelrelter, Somogyi, Scherr éa • többi aze-replők — akik felejthetetlen műélvezetté tették nekünk a tegnapi előadást. Remélhetőleg a ma esti előadás Is zsúfolt ház előtt fog lefolyni. A páratlan sikerű pompás előadásról lapunk legközelebbi számában számolunk be részletesen. ()
zalaj közlüw*
192$, májm 6.
A férjes tisztviselőnők problémája.
Ltril ii s*«zkaa*tőMS«. — Néhány aló a hivatalba Járó férju aaaaonyok halyxatázől.
A „Zalai KSzlőny" tegnapelőtti Háméban mA thztvisMk létszám-cjókktntíu" clmü cikkben agy aktív főtitztvlaelő tóbbok köiött odanyllatkoiott, hogy Magyarországon elvül kellene kimondani, hogy férjei asszonyok ne marad• hassanak állami szolgálatban.
Ai elií pillanatra talán tetazetőa él Igaiságoanak látszó álláspont ez, de amint közelebbről megvizagál-juk éa ai élet reália oldaláról néz-xQk a dolgot, mindiárt szembeötlő ennek a kívánalomnak mély Igaaaágtalaniága. Ait kívánják egye-•ek, hogy a férje, esezonyok ne maradhaiaanak állami szolgálatban? Mlczoda jogon, micioda Igazaág-érzettel kívánhatják ezt ? Tisztviselő éa tliztviaelő kőzött, akár állami, akár magánalkalmazáaban, nem lehet lemmi különbséget tenni. Középkori, elavult felfogáa az, amely még ma la a nembeli különbségeket helyezi előtérbe éa a férfiakat kívánja előnyökhöz juttatni. Egy állami alkalmazáaban levő nő ugyanolyan hivatalnoka ai országnak, mint bármelyik férfi-köztisztviselő, a ha munkáját jól elvégezte, ugyanaz a becsülés, el-Ismerés és javadalmazáa kell, hogy megillesse, ami a férfitisztvlielők-nek kijár.
A nyilatkozó „állami főtisztviselő" ugy tűnteti fel a dolgot, hogy a férjes asszonyok állami sl-kalmasása Igazaágtalau, miután ely tartásukról a férjük ugyls gondolkodik. (II) Elfelejti azonban a nyi-latkozsttevő ur azt, bogy ma a Legtöbb férj — legyen as diplomáé képzettségű ur, vagy téglahordó napszámos — nem keres annyit, hogy feleségét és cssládját eltarthassa. A mai Úgynevezett .férfi flzetéaak meg sem közelitik azt a nívót, amely egy kla család eltar-táaához Is szükséges volna. A nyilatkozó ur elfelejti azt, hogy afér-jea Dók nem passzióból, nem is a fizetés nagyaága miatt (I), hsnem as éhazéa, a nélkülözéa vaskény szerének engedve, máradnak férj-hezmenetelük után la alkalmazásukban. Vállalják a hivatal éa ház tartáa kettőzött éa ma azásszoro-ssn nehéz terhét azért, hogy emberibbé tegyék a már emberinek alig-alig nevezhető életet. A férjea nők munkája a nemzeti gazdálko-dáa szegénységi bizonyítványa, a ast a szegénységi bizonyítványt éppen azok ellen fordítani, akiket as álét legjobban sújt, talán mégae lenne Igazságosság.
Kérdezzünk meg szás aktív szol-gálatot teljesítő férjes ssszonyt, hogy miért járnak hivatalba akkor, amidőn férjük ugyls keres? Száz felélatét kapnánk: mert amit fán keres, az nem elég 111
rarlzeuakodáa volna elferdíteni a dolgokat éa ezt a problémát la — mint annyi máat — az álijaz-.ágok szemüvegén át nézni. Fari xauakodás volna a dolgozó nőket etsáml a munka lehetőségétől. A tisstvisclől létlxámap.lilásnál egyes-egyedül csak az a azempont jöhet számításba, hogy kl milyen munkát végez, milyen szorgalommal és
firodukcióval ? Sem vagyoni, aem ajl vagy felekezeti, aem pártazem-pontokból, aem pedig a nemi differenciákból folyóan nam lehet rövid ésszel elsírni egéas rétegek elő! a munka lehetőségát.
(api evangelikus püspök Kanizsán
Hivatalos fogadtatás az állomáson. " L
Nagykanizsa, májul 5.
Amint már jelentettük, szombat délután 1 óra 40 perckor érkezett
szombathelyi gyorsvonsttal Kap! Béla, a dunántúli evangelikus egyház püapöke, hogy a kanizsai ev. templom avatását végezze. Fogadására megjelenlek a vaaull állomáson a vároa hivatalos képviseletében dr. Sabján Gyula polgár-meater, dr. Krátky litván főjegyző, Kaulman L.jo. vároii tanácinok, a rendőrség részéről dr. Beasterien Erlch rendőrtanácsos a kapitányság főnöke, Staller László főfelügyelő, Mesterházy somogykerületl eiperea-lelkéaz, sz egykázközség nevében Petrik Dezső főfelügyelő, Dürr Vilmos Igazgató, Dinessy ál l.mpénztárl lanácios, 0/enbeck VII-moi, Bruncsics Vilmoa. Mayer Károly, Venciek József, az Evangelikus Nőegylet éa Lulher-Siövetség nevében özv. Pranger Karolln éi özv. Kavallonini.
Amint Kapi püapök kilépett a vaautl kocáiból, a megjelentek harsányan megéljenezték. Dr. Sabján polgármester a vároa nevében melegen üdvözölte a püapőköt — aki megható asavakkal vála-azolt és közzőote meg a meleg fogadtatást. Majd Mesterházy es-perealelkéaz üdvözölte a püspököt.
Kapi Béla püspök ezután a ké-azenálló fogatába szállott, mellette helyet foglalt dr. Ssbján polgár-meater, a többi kocsikba a fogadására megjelent hlvateloa azemé-lyek szálltak. A hoiszu kocsisorból álló menet azután végigvonult a Kazinczy , Szemere- éa Ciengery
A bevonulás.
utcákon. Különös szép záazlódlszl öltöttek a Szemere utcai házak.
Az evangelikus templom elölt Horváth Olivér vezetőlelkész ünnepi psláatbsn fogsdta a Amto-tull evangelikus egyház pllippkét. A templom körül minden zőldelő erdővé varázaolva. A tieztlkar kül-döttaége Horváth ezredes és Tonts alezrede. vezetőével. — A lelkész mellett Nóvák János v. orsz. kép viselő, földbirtokos, az egyház aranyszívű, bőkezű pártfogója — Teutsch Gusztáv nagykereskedő, Lajpciig kir. járásblró, dr. Guör/jy ügyvéd és a kanizsai társadalom számos jelea tagja, a hivek soka-lágával.
Horváth Olivér vezetőlelkész az egyház nevében Odvözölto a püapő-kőt. özv. Vatigursiky Antalné az Evangélikus Nőizővolség nevében, Becht Láazló VIII. o. fóglmn. tan. az evangelikus diákiig nevében. Pompás fehér vlrágciokrot nyújtott át Kspi püapöknek Lajpciig Editke urleány, aki ígérő fehér ru hájában az első keresztények bátor hit valló nőit juttatta emlékezetünkbe, csokrot nyújtottak még özv. Wall-gurszkyné és több úrasszony. Kapi püspök melegen megköazönte a lelkea fogadtatáat éa a szeretet megnyilatkozásait. Majd a megjelent urakkal visszavonult a lelkész-lakba, ahol a püspök ur megebédelt.
Délután meglátogatta a fogadására megjelent urakat éa az egyházközség vezetőit.
A templom avatása ma délelőtt 10 órakor megy végbe a már kölnit program szarlot. (*)
Elhliszük és ml is azon a véleményen vagyunk, hogy kárea éa helytelen a férjea nők hlvatalba-járáaa. De ennek nem ők, az élet szenvedő martlrjal, hanem az áldatlan gazdasági helyzet az oka. Abban a pillanatban, amikor min den férfinak annyi jövedelme lesz, hogy tlaitesaéges, nyomornélküli életei lud biztosítani családjának, el fognak tünnl a férjea nők az állami hivatalokból. A nó lelklvl lága — különösen a férjhezmenetel után — határozottan a házi tűzhely felé vonzódik inkább, mint az Iroda fülledt levegőjéhez, a csakis a azükaég az, ami abból a természetes körből az élet szép-ségnélkűli fórumává kényszeríti.
A létszámcsökkentés elvének keresztülvitele — azt mondják elkerülhetetlen. Jól van. De abban a pillanatban, amidőn az állam tízezernyi tisztviselőt álláitalanná tesz, meg kell indulnia ujabb, grandiózus munkaalkalmak teremtésének, mert állami feladat a munkaadás lehet csak, nem pedig a munkanélküliek fokozatos szaporítása éa ezzel a gazdasági anarchia megteremtése. Aláírás.
Szívesen közöltük a szerkesztőhöz címzett nyílt levelet, mert alvünk mindig a máalk felet la szóhoz juttatni. Nem tagadjuk, mély Igazaágokat tár elénk a levéi [rója, azonban akkor, amikor a kormány a legfájdalmaaabb operációhoz — az ujabbi tiaztviaelői létazámcaökkentéahez — kell, hogy nyúljon, csak igazaágoa és méltányos, hogy eliözorbsn azon férjea asizonyok kell, hogy tekintetbe jöjjenek, akikről férjük kell, hogy gondolkodjék. Égbekiáltó Igazságtalanéig lenne, ha elsősorban nem
ezeket, de családapákat boczáta-nának el, ahol a férj az egyedüli kenyérkereső és naponta hat éa tlz éhes száj várja a köztlaztviaelő apa tómért kenyerét. Ezeknél a rendkívül kényes éi meazlre kiható problémáknál nem lehet éa nem azabad eaetleg érzelmi momentumokat belekapcaolnl, mert Itt a mindennapi élet komoly tényei beszélnek hangosao, szívhez él észhez szólóan. A vitát egyébként még folytatjuk. (Szerk.)
Országos gyeimekügyi kiállítás.
Nagykanizsa, május 5. A világégés, a világháború nagy problémái közül messze kiemelkedik a gyermekkérdés. A háborút viselt országokban mindenütt megkezdték a romoknak az eltakarítását és hozzá Iának az uj világ felépítésihez. A háborút viselt államok, kivitel nélkül, akár győztesek, akár legyőzöttek, belátták, hogy a háború okozta eulyos veszteségeket csak egy uj, ílelerős, egészséges nemzedék megteremtésével lehet pótolni. A magyar nemzet élni akar. Vissza akarja szerezni régi, ezeréves hazájának minden talpalatnyi földjét a Igy nekünk kettőzött erővel kell hozzálátnunk a nemzet megújhodásához. UJ, egészséges nemzedékre van szükségünk. Ennek a nagy eszmének szolgálatá-bm áll az orazágos gyermekügyi kiállítás, amely junlus havában nyílik meg a fővárosban. Ez a kiállítás a magyar gyermek tesll és szellemi éleiének megerősödéséi ás fejlesztését akarja előmozdilani. Jóakaratú érdeklődést és megérlátl kivin éb-I
reszteni a nagyközönségben, nem-zelünk el nem rabolt, legdrágább kincse, lövő boldogsága: a gyermek J. Iránt. Hazánk legkiválóbb orvosta-náral, pedagógusai, az államférflti Immár egy esztende|e serényen munkálkodnak azon, hogy a gyermek-ügyi kiállítás a tudomány, a kuliura, a technika minden eszközével szolgálja a magyar gyermek testi áz szellemi életének fejlesztéséi. Ki skarja terelni a kiállítás a magyar társadalom figyelmét és érdeklődéséi mindazokra az eszközökre és mó-dókra, amelyek segítségével előmozdíthatjuk a Jövő nemzedék testi luki tökéletesedését. A magyar pedagógia haladását és fejlődését élénken de monslriljs a kiállítás, mert ismertetni kívánja a modern, célszerű gyermeknevelést, oktatást az Iskolában, családi körben, a társadalmi éleiben alkalmazni szokott gyakorlati módokat, eszközöket, berendezéseket és az ezekkel elérhető eredményeket. A kiállításon ott lesznek összes hazai gyermekügyl intézményeink. Az országos gyermekügyl kiállítás feltárja azt a szörnyű csapást is, smely hazánk elszakított részein létesített nevelő intézményeink elvesztése folytán érte nemzetünkéit A kiállítás nagy szakszerűséggel, körültekintéssel rátereli az anyák figyelmét a helyes és célszerű csecsemő, Illetve gyermekápolásra. Ol-látjuk majd a kiállításon az egészséges, illetve hygienlkui iskolai berendezést. Az okszerű és Jó tanesz-közöket. Szemléltető módon ibrik, kai és képekkel kívánja ismertetni a közönséggel a felismerhető [gyermek-betegségeket. Különös súlyt helyei a gyermekügyl kiillltás korunk legnagyobb veszedelmére, a tüdővéim, ezért behatóan kivin foglalkozni > tuberculoilkiu anyik és csecsemők ápolásival is gyógyításával. A gyermekügyl kiállítás egészségügyi csoportjáról már most megállapíthatjuk azt, hogy az felöleli a gyermekegészségügy minden legkisebb problémáját s célja, feladata, hogy szemléltető képeivel és tanulságos statisztikai adatok gyűjtésével felvilágosítsa, tanítsa a magyar társadalmat a gyermek egészségének megbecsülésére és megóvására.
A gyermekvédelemmel foglalkozó intézményeink sem maradnak el a gyermekügyl kiállításról. Ezek sz intézményeink azok, amelyek a bajba Jutott gyermekek életével és sorsával foglalkoznak. A gyermekvédelmi csoport az árva, az elzüllött, a bűnös gyermekek Javításának eszközeit és módozatait s az ólért eredményeket kívánja ismertetni.
Teljesen érthető, hogy a gyermekügyl kiállítás Iránt országszerte nagy érdeklődial tapasztalunk. Hiszen ezen a kiállításon a magyar nemzet jövőjéről lesz szó. Ezért nemcsak a lővárosl, hsnem a vidéki értelmiség színe-java olt lesz azon az országos jelentőségű eseménynél, amikor a magyar nemzet szlvs egységesen megdobban: a gyermekért. A magyar nemzet- érdeke meg U kívánja, hogy a kiállítat minden gyermekazerető szülő, orvos és pe-dsgógus megtekintse. A gyermekügyl kiállítás tanulságai áldásos less az egész nemzetre s s magyar társadalom minden egyes rétegére. Ezért fontos, hogy a vidéki közönség ia tömegesen zarándokoljon a gyermekügyl kiállítás megtekintésére.
- Balaton.xár.xó íHobsí*-
A Déilvasut Igazgatósága kozlt, hogy május elsejétől a Szárszó állomás elnevezését Balatonszárszó-ra változtatta.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Naptár i Május 6 éti Rogale.
7-én Szaniszló.
_ Hivatalos Ariint: A Usdéhlvstal
,FÍ«I 13. Bo;.«».l«l<r p.lot") W"""1"\' & Hl «\'fcilél 12-ig, JÍKttío tMölI Mg.
Roeenríeder p.lot.) blvstslo. or^ htok rá-„*,."ételéit 10 éHtól "-!» Telefon 7tt * felelős ssslkustí 8 íritól »->K •
ni omdeben (Fíut 5 .. ,1.11) fopd ás .H«-rn\'ly ügyben s n.Ryközlinifg lendetlezesére ilL Telefon 117. ~
— Madách ünnepély a aza bad-lyceu íziben. Mi délután fkivételeren) 5 ómkor o Rorgonyl-utcai tornacsarnokban azabad lyceá-lis elöadáa leaz ai alébbl műsorral: 1. Kovála Antal: Madách-ódáját aiavalja Jáger Józaa. 2. Madách Imre éa az Ember tragédiája. Elő
adja Kováls Antal kegyesr. főgimn.
tanár. 3. Madáeh: Delforrás clmü költeményét aiavalja Poti/mdy Lajos. Belépődíj 20 korona. -200 százalékkal drágábbak a szállodai szobák. Tegnap foglalkozott a városi tanács a nagy kanliasl szállodatulajdonosok azo-baár felemeléal kéréaével éa kérésüknek helyt adott. A szobaárakat kb. 200 százalékkal emelték fel.
— Ferdinánd bolgár király Lengyelországba ntazik. Buka testből ielenlik: Ferdinánd bolgár király Brallnnu mlnlazterelnök és Duca külügyminiszter kíséretiben május 25 én Lengyelországba utazik. Utalásának célja kétségtelenül ösz-szefügg Lengyelországnak a kispn-tanba történt belépőiével. A király őt nspig fog Vallóban tsrtózkodni éa réaztveaz a lengyel koimánnysl lefolyó tárgyalásokon.
— Hogyan honorálják a csehek a politikai érdemokot. Prágából jelentik : A köveikelő eset tipikus cseh közéleti Jelenség. Sro-bár volt szlovák miniszter tudvalevően visszavonult a politikai élettől és folytatja oivosl hivatását. A Prágában megjelenő és a caeh kormányhoz közelfekvő .Ohoch" cimü lap Srobár volt miniszter visszavonu\'á-aával kapcsolatban a következő szószerinti megjegyzéseket közli: ,Ha ezt négy esztendővel ezelőtt lette volna meg a miniszter ur, most már nyugalom uralkodnék Szlovenszkó-ban és hogyha ugyanezt több ml niszter és politikus >s tenné és Sror bár példlját követné, akik visszatér-nének szépen a fogtechnikussághoz, a reszelő kovács mesietséghez, vsgy a cipészséghez, akkor sokkal — de sokkal jobban állna Cseh-Szlovákia politikai helyzete.
— Cseh Szlovákiában la szállítják az állami tlsztvl-selSk flzetéaét. Prágából jelentik. Félhivatalos hiradís közii, hogy a cseh szlovák kormány uj .rende-lelben szabályozta megint az áPeml alkalmazásban levő tisztviselők <il-landó segély és pótdíjait. A rendelet az Intézkedést azzal indokolja, hogy Cseh-Szlovákia egész terülő lén a létfentartás költségei o\'csób-bodtak. A rendelet már a ma|Usi fizetés kiutalással életbe lépett.
— A Jállán naptárt teljeaen törölték. Konstantinápolyból jelentik: A görög, szeib- és román keleti egyházak képviselői Melclics Ökumenikus pátriárka elnöklete alatt most tartják nagygyülésllket Konstantinápolyban. Az ülésezések első fázisában a keleti egyhSzak egységesen elhatározták, hogy végérvényesen áttérnek az ősi Jujánur-naptár használatáról a Gregoriánus naptár hasznalatára. Az egyházi határozatot még. ebben az esztendőben vozetik át a közhasználatba.
— Adomány. A felsőtcroplom Harangjaira Kosnyák Jínos 300 koronát adott.
A szerbek embertelen kegyetlenkedései.
A vértanuk vére diadalra viszi az igazságot. Kanadai tábornok a jugoszláviai borzalmakról
b. E. Burnham, Kanada winnipegi hadosztályénak vezénylő tábornoka, aki a háborút e\'őbb a fr*nc:a, mijd n balkáni fronton küzdölle végig, « békekötés Után a kanadai. Fehér Kereszt megbízásából a BÜIkánon működött Londonba érkezve, ekként nyilalkozou szerzett tapasztalatairól:
— Az Egyesült Államok és Kanada népe keserű csalódással és mély felháborodna! tapasztalj", hogy az ugynev zett békemű milyen borzalmakat teremteti. — A hftl\'Oru mesterségesen kialakított európai állapotok távolról sem köze:itik meg azokat az eszményeke\', amikért minket a háborúba beugrálták. -Gyalázatosan megcsallak ós becsaptuk bennünket. Nem nézhetjük soKáig tét\'enü\', hogy Európái romhalmazzá változtatták es fel fogjuk rázni Amerika lelkiismeretét, hogy vagy gaz dasági megtorlásokkal, vagy egyéb mfdon, de okvetlen véget vessünk az úgynevezett győztesek üzelmeinek.
— Most éppen, — folytatta a tábornok, — a balkáni országokból jövök. A tapasztalatok, amiket o:t szereztem, a megőrüli ördögök poklára emlékeztetnek.
Amit ma Jugoszláviának neveznek, az nem más, n int a válogatott bor zalmak, ü\'dözéaek, elnyomások és kegyetlenségek leggonoszabb balalmi szervezete.
— A montenegróiak, az albánok, a macedónok, a bosnyákok, a horvátok, a magyarok és a németek mind egységesek a szerb zsarnokok eüen való mélységes gyűlöletben, mert a szerbek a középkort is túlszárnyaló rémuralmat tartják fcou.
— A börtönök annyira tele van nak politikai foglyokkal, hogy a szerencsétlenek csak felváltva, csoportonként fekheinek lo aludni. A levegő ezekben a siralomházakban rettenetes.
— Egyedül Montenegróban négyezernél több házat hamvasztottak el.
A lakosság a hegyekbe menekült és onnan elkeseredett guorilla-háborút folytat. — Tudok egy esetrót, amikor egy 17 főból álló montenegrói csoport egy egész szerb sz*za dot egy völgykatlanba csali és o-t teljesen elpusztította. Enek a bosszú-szomjas . emberek kétségbeesetten küzdsnek, meri jól tudjak, h >gyh» fogságba jutnak, halálra kínozzák óker.
— A válogatott kínzások, amikel a szerbek, foglyaikkal szemben alkalmaínak, tulszárnytlpak mindent, amitől eddig a viág tudott. E#y Bulatovics nevű montenegrói a szerbek fogságába került. A szerencsét-lent héromsfcor húzták fel azakasz\'ó-fara, hogy az utolsó pillanatban el VAgják a kötelét, ujbol életre keltsék és azután a kínzásokat uj\'a elölről kezdjék rajta. Végül eltöriék kezeit, lábait és rnég éli, amikor a bőn lenyúzták róla.
— Egy Bojoevics Miioiin nevü embert családja szemetauára megkínoztak, azután felkölótték. — A Jugoszláviában elnyomott népek kép viselői legutóbb iMi\'ánóban kongresz szust tartottak, ahol ezekel az egyébként le sem tagadott rémségeket több oldalról megerősítették.
Amikor mi, amerikaiak ós angolok azt hirdetjük, hogy Jugoszláviának el kell tűnnie a föld színéről, ezzel csak az emberiségnek igazságát követeljük.
Eímondoila a tábornok, hogy az ő missziója már a harmadik, amelynek szereietadományait és egészségügyi fölszerelését a szerbek elrabol iák, azután az önfeláldozó emberbarátokat — sok gyötrelem után — kitoloncolták. A tábornok végül ki jelentene, hogy tapasztalatait részletesei a világ elé tárja és nemcsak Kanadában, hanem az Egyesüli Államokban is szemléltető előadásokat fog tartani a szerbek embertelen kegyetlenségeiről, állami életre való alkalmatlanságukról.
1923, májú, jq
A Népszövetség elutasította Bulgária követeléseit*
Budapest, májua 5.
Bécsből jelenlik: Theodoroff Bulgária lousannei kiküldöttje a konferencián előlerjeszLést telt arról, hogy Bulgáriában életszükséglet az égei tengerit, nyíló kijárat kérdése és azt kívánta, hogy döntsön a konferencia Nyugat-Tráciának au-tonom kérdésében is. A konferencia hosszas vita után áttelte a kérdést a Népszövetség-
Főv. szerkesztőségünktől.
hez, ahol megtörtént már a döntés. Eszerint a Népszövetség megerősíti Görögország helyzetét a Sévresi békeszerződés alapján s Bulgáriának Nyugat-Tráciához való jogát nem ismeri el. A Népszövetség a döntősről szóló jegyzőkönyvet az összes kebelében való államnak megküldte.
Anglia megszakítja a diplomáciai összeköttetést Oroszországgal.
Budapest, május 5.
Londonból jelentik: Több Ízben adtunk hirt arról, hogy Anglia a Szovjet-Oroszország-ban élő és következetesen zaklatott állampolgárai javára többször intézett sürgető jegyzéket a szovjetkormányhoz cs kért elégtételt az elkövetett sérelmekért. Legulóbb az angol
Ffiv. szeikeszlőségünktől.
kormány ultimátumszerű jegyzéket intézett a szovjethez, melyben fix határidőn belül kért sürgős elégléteit. A határidő lejárt, amíra a moszkvai angol megbízott elhagyta Szovjet-Oroszországot. Anglia hír szerint súlyosabb retorziókra is készül.
- A romániai tisztviselő-sztrájk egyre veszedelmesebb
mérveket ölt. Bukarestből jelentik : Ferdinánd román király sür-g.té\'ére Bratlanu lárgysláa-ikat kezdett a srtrájkoló román köztisztviselők küldő\'telvel, hogy követeléseiket egyeztethesse . kormánynak elfogult felfogásával. A tisztviselők a tárgyalások feltételéül a letartóztatott vezérek azonnali szabadonbocsnlását követelték, amit Bratlanu mindszideíg nem teljed-teli. Erre a sitréjkolők a C\'sniglu-parkban hatalmas demonstrációt rendeztek, amit azonban a kivezényelt rendőrség és katona-ág a legnagyobb brutalitással feloszlatott. Az elkeseredés egyre veszedelmesebb arányokat 5!t és a szlráj-kolók tábora óráról órára növekedik.. Legújabban a postások jelentették be tömegesen csatlakozásukat — Egy haldokló jajkiáltása a drótnélküli telefonhang verseny hallgatóihoz. Londoni lapokból olvastuk az alábbi érdekes eseményt: Az angol fővárosban nsplrenden vannak a drótnélküli telefonhangversenyek, felolvaaások éa izsvalóelőadások, amelyeket Londonnak és a környékbeli grófságok minden olyan lakója élvezhet, akinek lakása fel van szerelve hs>l gató készülékkel. Az elmúlt vasárnapon jsvában folyt egy Ilyen hangverseny éa amikor egy énekesnő befejezte a d lát, a h..llgatók füleit a következő szavak ütötték meg:
— -Segitlég I Ez a felhívás a midd-leaii kórházból származik. Ha van a htllgalók közt valaki, aki a bed-fordshirei grófiágban levő Ampbill-ben lakik, s.lveskedjék értesíteni Cerr asszonyt, hofy fia súlyos be legén fekszik ebben a kórházban éi kéreti, hogy siessen hozzá, ha még életben akarja találni 1" Ennek a segélyhívásnak meg volt a hatása. Stáz meg száz hallgató rohant el a lakásából és ki kocsin, kl autón, ki pedig kerékpáron ele-telt Cirr aasiony lakása felé, ugy, hogy néhány perc múlva az anya már felazállhatott a legközelebbi vonatra, amely Londonba vitte. A fia még el ludta mondani neki, hogy azért hivatta a drótnélküli telefon u\'ján, mert érzi, hogy a halála közeledik éa vasárnapiévén, ludta azt, hogy az amphlill távíró-hivatal zárva van. — Anya éa fiu köet a viszontlátás öröme csak rövid ideig lartott, mert a nagybeteg rövid idő múlva elvesztette eszméleté: í» még Btnap meghalt.
— Általános sztrájk UkraJ nában. Varsóból jelentik : Ukrajnából érkezeit jr lenléaek azerint Siov jel Ukrajnában általáooa a.trájk tőrt kl, amelynek okai tisztán politikai jellegűek. A azovjet uWsjnal aitrájk-mo/gilom veaiélyeasége miatt moazk vai utaslléara a novjet halóságok kihirdették az ostromállapotot. A tartomány összes városait a már egy hete szünetelő vaiutl forgilom szünetelése miatt valóságos éhínség fenyegeti ugy, hogy a hatóságok katonaságot rendeltek In, akik a legelképzelhetetlenebb lerrort alkal-ma.ták a va.utaaokkal szemben, hogy a vasúti forgalom megindítására kén,s<erltsék őket Egy helyen sikerült egy élelmlszálliló zárt vonatot útnak indíttatni, azon bsn a forgalom a Zbruo rolyó p.rtján újra megszűnt, ahol a azlráj-kolók a vasúti hidat felrobbantották.
_ Az állatkert cserebogarat kér A Fővárosi Állatkert vezetősége kéri a vidéki hatóaágokat éa közönséget, hogy gyűjtsék össze a cserebogarat és küldjék föl neki a csomagolási és azállitési költség
ím. május 6.
ZALAI KOZLOKY
A lausannei békekonferencia a világ legbonyolultabb problémája.
Budapest, 1923. míjus 4.
(Fővárosi szerkesztőségünktől.) A lauiannri konferencia helyzetéről éa kilátásairól ottartózkodó tudó altónk a következő átfogó jelen-téat küldte:
A kőzelkeletl hatalmas probléma, amely 1920. óta állandó feszültségben tartja úgyszólván as egész világ államérdekeit aégeit,mindegyre komplikáJódlk, ugy, hogy a most máaodik periódusában összeült lausannei konferencia aem biztat valóaágoa eredményekkel. Tengeri kigró lett a kiaázaiai heverő kin-esek kiaknázáai birtokjoga, amit teljesen megoldhatatlanná komp\'i-kált Törőkország mrgujhodána és állandóan veazélyesen azcrepeltetett törők hrdiereg. Kezdődött a meg-egyeiéai kísérlet az 1920- február-ban tartott londoni konferencián, majd ugyanaz év márciuiában San Remoban folytatódott, két hónap pal később már Boulegnoban voltak ismét sikertelen tanácskozások, júliusban Spaaban, 1921 ben egy londoni éa két párisi konferenciát tartottak a keleti kérdések rendo-zése ügyében, 1922-ben újra kezdték Canneaban, ugyanígy megint Pária, Genua és végül London kő vetkezett. 1923. januárban évnyi tóul a végnélkül! keleti konferen-dákban megint csak Páriaban kezdődölt többhetes üiéaszak, aztán a nemrég kevéa hijjin csaknem háborút okozott sikertelen lausannei konferencia éa most a legújabb, de bizonyoaan nem utolsó ismét lausannei.
Az uj tárgyalási helyzet semmiben ae kü\'önbőiik az előbbieken uralkodókétól. A hangulat itt is Izzó, a kérdések egyre bonyolul tabbak éa egyre kiterjedtebbek. Minden érdekképviselő merev elő terjesztéseket lök a törökök felé, akik viszont szilárdan hangoztatják, hogy bármilyen megegyezéanek csak az Ő javukra kell létrejönni.
A tárgyaláaok három főkérdés-komplexum körül forognak: Az angolok nem engedik közel a konferencia vitáját a mossuli pet-roleunl klaknáz4arb)rtokjog ügyéhez, amelyben fgyetlen fórum döntését kívánják \'elismertetni, a Népszövetségét, meit minden alap juk megvan ahhoz, hogy a Népszövetség döntését a maguk javára Irányitaák/ A második éa Iegv*aze-delmesebb kérdéa a kisázsiai vasútépítésre koncessziót kapott Chester amerikai konzorcium enged^lyügye. Tudvalévő ugyanis, hogy a török nemzetgyűlés, mint azuvtrén államhatalom elfogadta az „Oltomsn Dovelopment Company" képviselő jének, Arthur Chesternek szerződéstervezetét, melynek értelmében az amerikai társaság Kisázaiában magára vállalj* az összes azükaé-gca vaauthálózat kiépítését, aminek fejében Törökország az építendő vonalak mentén 20—20 kilométer azéle»ségben talált területek érc éa kőol*jkincsek kiaknázását kizá rólagossággal engedélyezi. A Chester azersődéa ellen elsőnek Francia-orazág jelentette be határozott til-tákozáaat, hivatkozva arra, hogy ez az egyezmény automatikusan megaemmuiti a török éa francia kormányok közt 1914 évben létrejött azerződéat, melyben a francia töke kapott ilyen éitékü prívllé-
Zita királyné Nagykanizsán.
Munkatársunk meginterjúvolta „Zita királynét".
Nagykanizsa, május 5.
Az utóbbi napokban ellenőrizhe teten hírek támadlak arról, hogy Ziia királyné két gyermekével és égyik udvarhölgyével keresztül utazott Kanizsán és Szombathelynek vette U\'jár. Egyik verzió szerint az egyik szolgálattevő vámtisztet meg is kérte a királyné arra, hogy szerezzen neki autói, mert szeretné a várost és vidékét megtekinteni. A .királynédnak ir.eg is szerezték az autót, amit az negyedmagával igénybe is vet\'. Tudunk arról is, hogy az autó soffőrjót ki is hallgatták, de petsre ó is csak annyit tudott mon-dani, hogy két hölgyet és két gyermeket kocsikáztatott meg. Az élénk fantázia a legkülönbözőab képokcl feslett és szinte nevetséges hireket kolportáltak a városban, a hivata lókban. Halloita? Nem látta? Itt van Zita királyné II Oltóval és a másik királj fival, meg Dassewffy gróínó u Ivar hölgyével. — Szerkesztőségünk telefonja S7üntclenül csengett és munkatársaink nem győzték a sok kérdésre a feleletet. A kanlzsri hirek azután belekerültek a fővárosi sajtóba és tegnap már több fővárosi lap is foglalkozott ,Zita királyné szombathelyi útjával* amit Nagykanizsán keresztül folytatott.
Ml, akik azonnal tisztában voltunk a hírek értékével, a kérdezős ködésekre leszállítottuk a „szenzációt" és rámutattunk csak novetsé-ges voltára : akkor, mikor az ország miniszterelnöke a jóvátételi fizetésik kitolásit vagy felfüggesztését kéri Párisban — Zita királyné nom teheti ki az otszágot egy ellenséges állambeli beavatkozásnak.
Így termószolesen olvasóközönségünk hiába leste az utóbbi három nap reggelén a szenzációt, — mert bizony az elmaradt . . .
Mi délután azonban újságírói trükkel sikerült megtudnunk, hogy „Zita királyné" a szombathelyi vonallal megérkezik Kanizsára. — Azonnal kocsiba vágtuk magunkat és kihajtattunk az állomásra, hogy a szombathelyi tudósilónk által telefonon leadott személyleírás alapján felkeressük „Zita királynét".
A vonat 1 óra 40 petekor futott be az állomásra, tehát már 10 percet vesztegelt, mikor kiértünk. E*)ód idő lóvén, fel ételeztük, hogy az állomás éttermében (ogjuk találni, amiben Sherlock i szimatunk- nem is csalatkozott.
Ahogy kinyitjuk a vasúti étterem
ajtaját, szinte önkéntelenül fejünkhöz kapunk és levesszük kalapunkat _ az étterem balsarkán levő ugy-nevezeit főúri asztalnál, ahol annak idején gróf Boihlon István miniszterelnök is reggelizett ós fogadta lapunk szerkesztőjét - két egyszerű uti-ruhás, de egyszerűségükben válasz-tókos eieganciáju hö\'gy, mellettük két a királyné gyermekeivel egyidős nek látszó, gondosan ápolt fiúcskák-kai Ebédelnek. Az első szempillantásra az egyik hö\'gy erősen hasonlít Zita királynéhoz, de aki látta Zita királynét, tudja, hogy a királyné erősebb, asszonyosabb, teltebb, az érkező hölgy kimondott francia tip. A másik hölgy egy nevelőnő benyomását kelti. Néhány szempillantás alatt áttekintjük a terem közönságét, majd odamegyünk az ismerős asztalhoz, ahol számos miniszter és államférfi ebédelt átutaztában éa bocsánatot kórvc, hogy zavarjuk, bemutatkozunk ós néhány szóval előadjuk jövetelünk célját.
.Zita királyné?" — mondja elra-gado bájossággal svájci tájszólásu francia nyelven — „ón nem vagyok Zita királyné, lársalkodónőm sem grófnő, ugyan hogyan jutottak az urak erre a gondolatra? Férjem montreusi csokoládégyáros.
Többel azután nem volt hajlandó elárÜlni.
Udvarias kapacitálás után azonban annyit sikorüit még megtudnunk — hogy a hölgyek francia útlevéllel U\'aznak és spanyol vízumuk van. Az önök közegei — mondja az idősebb hölgy — francia uilcvc\'.ü -k és spanyol bíuiazási engedélyünkből következtették valószínűleg azt, ami városunkban oly gyorsan elterjedt.
A kalauz éles csengetyüje végei vetett beszélgetésünknek. A gyorsan elősiető Antal Jenő étterem tulajdonosnak kü:önos megelégedésüket fejezték ki a kitűnő rántott csirke, tojásos lepény ós krómesrétes fölött és külön megdicsérték az Imperátor sört, amely — mondotta a gyönyörű fiúcskák mamija — sokalta Jobban hagyja magot inni — mint ami svájci vagy francia sörünk.
És fogta a két fiúcskát, a fiatalabb hölgy pedig a kalitkát két kincset-érő papagájjal — ós finom mosollyal kisiettek az étteremből illatos párfőm-felhői maguk után hagyva.
Egy fütty — és a vonat elhagyta a kanizsai állomást, ahol a montreusei csokoládégyáros családját a királyi családdal tévesztették össze... (*)
A franciák támadó fellépése a törökök ellen.
Rudapest, májul 5.
Párlsból * jelenük : A francia kormány a második lausannei konferencia megnyitásakor jegyiéke! küldöli ugy a török kormánynak, mint a konferenciának, amelyben a leghatározottabb formában foglalt állást a Chester-léle szerződés akceptálása. Illetve végrehajtása ellen. Ez a szerződés tudvalevően egy amerikai tőkecsoportnak engedélyezi az anatóliai vasutak kiépítése lejében a kisázsiai érc- és petróleum vidékek kizárólagos kiaknázását. A török kormány a
Főv. szerkesztőségünktől.
franciák jegyzékére vonatkozóan nyilatkozatban kijelentette, hogy Törökországnak nemzetfejlódésl és védelmi szempontból előnyös Chester féle szerződéshez ragaszkodni kell és így a francia és a későbbi angol tiltakozást nem veheti figyelembe. A lörök kormány nyilatkozatára a francia hadügyminisztérium sürgős utasítást adott a francia hadtest főparancsnokságnak arra, hogy két francia gyarmati hadosztályt Indítson ut.iak Szíriába két hadihajó védelme alatt.
giumot egy teljes ősszegében folyósított nigy francia kölcsön fejében. Másodiknak Angii, jelentette be tiltakozását éi kijelentette, hogy B Chester koncesszió sérti az angol petrolrumkiaknázáal kizárólagosság érdekeit. Ezekkel szem* ben Törőkország — Amerika tel* jrs támogatásával — arra a meg. dönthetetlen álláspontra helyezkedett, hogy a megkötött egyezmény hatalmisan segitl Törökországot egyrészt gazdasági frjlődí.ében, másrészt a kiépítendő vonalakkal nemzetvédelmi javakhoz juttatja a tőrök hadügyet az anatóliai vaiut.
A harmadik és már ujabb keletű ntgy kérdéa ■ Balkán szerepe Görögország ellen. Bulgária szövetséget kinál Törökországnak éi már la szövetségbe lépett Szerbiával a nlai tltkoa tárgyalások során. Mindenáron tengeri kijáratot biz-toiit magának, aminek első él nem is titkolt jelensége az, hogy — kocniticii bandak megfékezése ürügye alatt szerves hadsereg-csapatot küldőit a határokra. A görög szerb azalonlkii ügy se fejeződött be és nagyon alkalmaa adott alkalommal csinálható komplikációra. Olaszország pedig a szín-görög lakosa ág u Kaazteiorizzo sziget megltéléhez ragaszkodik. Végül Törőkország kártérítést követel a kiaázaiai tarüietek feldulásáért.
Kemal paia a lausannei békelakomán kijelentett, döntő álláspontként, hogy nem engedhetik el Angorábsn a Che.ter ajánlatot, ie a többi kőveteléat, mert Tórök-orizág élni akar is meg tudja dclmczni cicijogait
HIREK.
Vérzőszivekálma
Vérző szivekről álmodom Ha jön a hotszu, szörnyű este, Ha sir a csend, ha zeng a bú, Ha nincs kl szólna, csendesitne...
Vérző szivekről álmodom A földi élet golgotáját, A sok panaszt, a sok sebet, Melynek sehol nem lelni párját.
Minden mi szép : ravatalon, Minden kacaj: halál előtt... Minden mámor, dal és öröm,\'. Érzi a hideg temetőt.
Vérző szivekről álmodom, Könny harmatozza a szemem, Mert tudom, hogy egy éjszakán majd
Magamat is — eltemetem... •
E\'temetem a vágyaim, Amik a csillagokig értek. A szivem forrb lobbanásit, Amik emésztő lázzal égtek..
Eltemetem emlékeit
Annyi csodás reményvirágnak.
Hulló szirmát, kora halálát,
Annyi boldogság-hetvadásnak —
Es én — a vágyak koldus királya A halált végre megtalálom. S vérző szivem halk sóhajával Elmúlik majd a szörnyű álom...
Oláh Árpád.
—" Időjáráai Ax Időjáráatanl Intézet jelentése azerlnt hazánkban sok helyütt volt kisebb es«, helyen-klnt zivatarral. A hőmérséklet nem változott. Túlnyomóan derült, száraz idő várható, emelkedő hőmériék-lettel.
Megnyitott a Szarvas-kávéház kerthelyisége.:: Naponta kitűnő zene
1923. május 13.
Zalai közlöny
f5la«ámllátf val, • mely«> « All.l. kert megtérít. Számtalan állat > eierebogarat szereti éa éppen mo.t ai Ideje, boíT • ÍJÜmolcsre,
izőlőre, vetésre ártalmaa állatnak kártékony Invázióját lejalább Ily módon értékesíthessük.
_ A Na*yk«nlaaal takarékpénztár részvénytársaság folyó
hö 5 <o tartott Igazgatósági al<,é" ben Gürthr Ferenc intéietl tltkért ijaigatóvá éa Hach/luss Soma cégvezetőt titkárrá nevelte ki.
_ A tlaatvI.elSI Utsiám-
cs8kkantá». Mint a 8 Órai Ujáig jelanti, a kormány ugy döntött, hogy a tlaztvlielői létszámcsökkeD-tél nem Fog kiterjedni a magyar loanágaiolgáltatáa ■tátuiára. * _ G yarmakalőadás. Mint minden ívben, ugy az Idén la leg-kliebb növendékeimmel e hó 10-én délután 6 órakor a Keresztény Otthonban tartom a vizagát, melyre a iiülakön kívül minden gyermekbarátot tisztelettel meghívok. — Diewock Júlia.
— Uránia. Me, vuáraap 3, 5, 7 és 0 órak.r dupi* milior .Kazán\', okol kuty. és néhány imbti regény* J.ck London nunkáj. útin. A film müvéizt szépségei, a eelUofö hémezők gyönyört! felvételei, kedvei ,, rolgbaté tartalma komoly élvezetei szerez-nek .Quannon*, táxz.d.lmi drtmi Werner Kr.ussal I fézz.r.pb.n-
— UamlalogaJaat, aranyat, czüslőt, brílllánsotrat ás érmekel a legmagasabb napi érban veazek. — Frlad JAxaaf ékszerész, Sugár ut I. szám. (Fó-Ul él Sugár-ut sarok.)
— PrébUJa mag Ön la éi roeggyö-aédlk róU, hogy ■ FILIPP harisny.kötödéjí-b.o békebeli íny.gbél kéiziill bemnyik, sokaik a l.guztös.bbek éi ugy«n«aou salnit és mlnéaégü pamutból bármikor megfejelhetik, SeOMbeihely, Siéll Kálmán-utc. t
A dohányzás tudománya.
H. A. Armstrong angol orvos érdekei kísérleteket végzeit a dohány-(Ult szénoxid tartalmára vonatkozóan. Az Igazi dohányos nem szívja a cigarettát gyorsan, mert ezzel annak •romija elveszne, hinem lassan, nyugodtan, ami egészségügyi szempontból is megfelelőbb. Armstrong kísérletei közben érdekes eredményekre jutóit. Mesterségei szívást végzőit i megállapította, milyen mennyiségben van jelen a szánoxid e füstben. — Ugy találta, hogy a normills szívás nál átmenő levegőmennyiség a cigarettánál 80, a pipánál 50, a szivarnál 30 százalék s a szénoxid mennyisége a szívás gyorsaságától függ. Gyors szívásnál az elégett dohány mennyiságe te a lüst hőmérséklete növekedik ■ ezzel együtt növekedik a szénoxid mennyisége il. A cigarettafüst átlag 05.-10 százalék szénoxidot tartalmaz. Másik esetben a szájban összegyűlt füstöt vizsgálta. Régebbi beraktározásu szivarok köny-nysn eresztik át a levegői s ezért szánoxid tartalmuk alacsonyabb. A szénoxid fejlődésére a szívás gyorsaságán fa az izzó dohány menylségén fa tömörségén kívül a szivarok hossza is befolyással van. — Egy negyed ötödéig elszívott közönséges szivar füstjének volumenje 0 308 köbláb, 7 százalék szénoxid tartatommal. Egy négyzetláb szénoxid éppen megfelel négy szivar füstjének. A szivarfüst sok olyan illanékony anyagot li tartalmaz, molyek a szervezetre rend; klvUl károsak s melyeknek belélegzése gyakran rosszullétet ia okoz. Az erői szivarosoknál a szénoxid a vérben is kimutatható, azonban nem minden ssetben. — A kutató egyik barátjának a vérében például i százalék szénoxidot talált, mig egy másik éppen olyan erős dohányosnál még ennek nyomai sem voltak (éllelhstők.
— Bzonzáoló. nyeremények I Sí
millió, 10 millió, IS millió, 17 millió, Ki millió. 1:. miiti10 millió ko:onát le nyerhet az uj niagy kit. ösztálysorsjétékon. Hivatalos árak: ogesz 800 K, fél 4CO K, negyed 2C0 K, nyolcad 100 K Rendeljen tevelezál.pon május 10-ig, mert a készlet a nagy kereslet folytán elfogy. A rendelt sorsjegyet és játéktervet eionn.l küldi a Bcnkö Bank RT. Budapest, Andrissy-ut Ö\'J.
— „Kcutli l-ajoe" keMrl.il .robilül aaei-fOfceat. Mlbíjeknil blatO.. keltemte h»li.s ÍT^T"" HinieeSit kiphilú. Wecrtodellwie : Bod.íWíW KcmA-vti t., V.. Zolrin-eiea le.
— Dr. Káilay Zoltán Jogi asaait nárlama Uudipest, Andrássy-ut 3- és Slagod, Pallavlclol-U. 3. felelősséggel és blztoi sikerrel készít eló bármely egyetem és jogi ekedémia összes Jogi vizsgáira és al ügyvédi viisgÁ-a Jegyietbérlct 1 Rokapltuticló t Minden felvilágosítást szóval vagy levélben készséggel ad akár > budapesti, akár a ize. gedi Igazg.lózág
SPORTELET.
Bemutató labdarugó mérkőzés a Zrinyi-pályán.
A Magyar Labdarugó Szövetség szabályai értelmében az ujonan alakult sportegyletek elek az esetben vehetők fel véglegesen a szövetségbe, ha előbb hórom bemutató mérkőzést Játszanak a szövetséghez tartozó valamely csapattal.
A Zrínyi Torna Egylet agilis ve zelősege még e hónap folyamán eleget óhajt tenni ezen szabályok, nik és a következő programm alap Ján tartja meg a bemutató mérkőzéseket.
Az első mérkőzési ms délután KI 5 órai kezdetlel Jálsza a kaposvári Turul Sport Egylettel, a következőt t. hó 10-én a szombathelyi MÁV, a harmadikat pedig » székesfehérvári DV Előre csapatával,
A Zrínyi TE fiatal csapatának eddigi szereplése után ilélve, meg van minden remény arra nézve, hogy ezen mérkőzéseken Is megállja helyét és a kezdel nehézségeit leküzdve, rövidcsen ott látjuk a Dunámul legjobbjai sorában. A mai mérkőzés minden bizonnyal szép sport élvezetet fog nyújtani és szaporítja Nagykanizsa város labdarugó sportjának jó hírnevét.
Elegáns női ruhákat SS
és litéseseo Kobn Margit, Hunyadi-u. II. Ugyanott varró-, tanulóéi kitutólaJmy felvétsük.
KÖZGAZDASAG.
Valuták és devizák :
Napóleon IS000, Foot (London) 24176 -24775, Dollár (New-York) 6236-53S5, -PraneU frank (Paris) 354 - 364, Márk. (Ser-Un) 16 -II, 01.11 lila (Milano) 260 -270, Osztrák koron. (Bécs) 730-760, Lel (Buke-ml) 26 -28, Szokol (Prága) 155-lél Svájci frank (Zűrieb) S50-080, Dinár (Zágráb) 65—57, — Lengyel márka (V«rzó) 10-11. Amsterdam 21C0. — Kopp.ohág. 1173—1008, Krisztiin!. 884—914, Stockholm 1387 - 437.
Zürichi zárlati
Bulla 1 65 Amsterdam Hollead!. 2I6\'76, New-York 653-75 loodoo 2664. Pirii 3705, MU.no 2706, Prága 16 45, Buda-,e.t 10-26, Zágráb 682, Vu.0 I 15. Wte. 0 78. Szófl. 340 Oiztrák bály. Cr7S 60.
Termény Jelentén
9nia (Tlaz.vldékl) 26600—27000, agyáb 26030-6760 roll 17500-1S-XKJ takarmányárpa 166O^-:tK)00 lör 17000*8000 nb 18000-8)00 teogori 16000-16600, r.pc 1400C-500, korpa 8300-8100, kölei 8500-89M).
Budapesti állatvásár i
Marhabul l. r. egáe.b.n 1650 - 880, hálálja 1670 —2020, .UJ. 1600—1800, II r. .gázzbee, 1290--470. hátulja 1370 - 610,aleje 1160-2M Növendék maih. i I. r. egészben 1050-160. borja (ötölt bórb) 1650-800, Készlet: Nagy-nuzh. 20, ilila. 10, — Nőv.ndák muh. 0 .ladaa 9, borjn 0, al. li. 0, — Marhából 1600—1560, Worjobór 2400 - 2700
Sertésvásár t
F.Uiejtii 220, Elkelt délig 150, Öreg — Köiípl4t>J, Kónnyil —, I. r. 1490,11 1280, Zelr 2100, Siiloan. 1700, Uh. hui 1400.
Értékek t
Migyer hitel 41500, Oizüék hitel 10600, Hasú 0650, !elzétog3650, L.siimitoló 7X00, Kereskedelmi B«nk 5COOO M.gyM-Ol.ss 3-.01., Beocsini 145 liOO, Dt.sche 390Í10, Alle-tiaos szén 328.000, Sziszvizl 54000, Silgó. lerjiei 144500,\' Urikinyi 186000, Rima 27210, Schllcz 26001),Outtmian 231)00 Mellei 160000, Oaolce 16760, Klotild 18500, Magyar cukor 470.0. ti, Adrii. 87000, AtUntik. 24Í30, Királysor 12Í.0O, Boaoyék-Agrir 4860, Llp-ták 6160, Phöbus 5400, Vwm. Villsmoi 16000, Gizella 8700, Konkordl. 11750, Déli Vzsul 17760.
Szerkesztői Szenetek.
K. Ö. A személyeskedés terére nem engedjük terelni a vitát.
fetelós szerkesztő Benedek Rezső.
Ujságárusitók
felvétetnek a
Horváth-féle ujiágbódéban
Apró hirdetések.
Minden »xö 15 korona, vaataxabb t>e«fl»el aiedett atavak duplán aiámlttatnak. AtUal kereaAknek axavaoklnt 5 korona kedves-meny. Lefktaebb birdetéa 10 aiö.
Horváth Jöu«t hlrl.pkrudAJában m
kölcsönkönyvtár
magnyilL -- Balr«tko«*» ■ nap minden uakában awköiölhatő.
\\!ell»kkrr*»ctt F<oy«« jín^lt® I Kivii (i-.»dtil«»l \'t" «• r.^«ij4»e<Jíl.m-St« >«.
U rciwis, 6imttö.«, i4U»ftti» kOtatláíJfláli .ujuir.l
i i, (T Ots Uo£lII6. peJloi Uc»6ktfUfMi <*"»«• ncrta 6«mtii Nio l-»l<>* in*«tUnfc>rt»lml wofiít biiítji mt« A id<T«tvr« |uuUk hlj rH^« - n«iy ~ jtílMlht) tuuc — Ott** Btiljí kl »« « »««• Uljw«bt> litoktutli welkttl B«rcb6Wvllát<^U»l""-MKtl n,U)t » ÜMO Ors.ito. I«i»iUnfo<I»lmt Iroda Dctetciea. ___W*
Uai«ne-et a NJy Laloe inrall»r.f«<.!»l Irod. détxc «nl c«n«., .JáTíétili SíyOdibeA u^slt.tt tetei tíárUUn. Gn>i« Heorilní BuJiptit, %!.. Nw meió uui Zala U« Vef«.k«4i t* MJt Budapeat. VIII.. BéfWiic- 71)6
KUítb-oaiyetb birtokol y«nu*k blrbot. S»lr«a .Jialitot UteV m»cW«oiu«bo. N»<y tijo. tojtatlia. Itxfilml Irudihoi DcW*«»«o._____
Irö *tir( viliét MaahiL Silve* .jínl«io« Ut u»a l\'ijo* lnc»0»or««tlmi Iroda Debrtcscn. 7»&
CUplObviiilu h fUolij mlftdtn tr«nn>Ué»bcn kiflin Trawth OítiUf éfOftrilban._7S0J
1(0n lil luoiera <Ud6. Cím a klid6btv»ul>»n. EíTuJ tBOdcra kompktl UtnioyU Uáloberenüa-
,é. iudo. Cím a kiadóhivatalban. 1*Y>
Koca la Vct(4 <• .Um-nltlKik aaoiinaUa kivétel-ott J«kotk«ittl libtt Becaíin a Mtajpinal. 7»K
~ B*rlto«d6, aionnal elfc*lanutö r*> njty pi««-
btlytaíc. fydtklMl. Aftot/ í» K«l«n««> cegMl. 7»«7
Nyilttér.*)
A nagybecsű volt vevőimet te ismerőseimet liszteleitel értesítem, hogy
Fehér Zsigmond és Társa Budapeit, Belvároi IV., Klgyóu. 5.
Klotild palotában
angol férfi ésnöi szövet üzletet
nyitottam.
Szíves pinrogisukst kérve, vagyok kiváló tisztelettel IWEIS2 NlKSA élőbb Nagykanizsán
Kék csillaghoz Kö-ol «.
Köszönetnyilvánítás.
Mindaxoknak, kik íelejth«teU«o férjem temetésén megjelenésükkel fájdalmamat enyhíteni szívesek voltak, eiutoa moodok kósxöaeUt
UJSAGKIHORDO
azonnali belépésre felvétetik lapunk kiadóhivatalában.
ABADIE
valódi franol* aslvarka paplr
Bcy őrien eilró *» a)4«>4 >"«\'. fcíiaiertk Ittétclhl K IJO m<t«r <aloá «. Mroeaaíorfdea «it«k-lékUs valO Clíttk <lédók — $inx-o likMOMBtM«»«l.
K6tcsey«. fl.____V22
Tojást <■* baroniRl mii>J»l« » napi ároo vAUrot . TojU Bwomi 0,<>tót«l«T.. llálntonsMutgrOrg)\'. pilyaudvá/ metlali- 7o7«
h«y uijocn uj kdaJ-koeal tlad». Atlila-aiea <o.
MuDkáaok 4a inank4aa6k fchrluoxli a Kói-
pooil nrejcaarnokail Délt Vamt.__W*
ICdtllO. ni*y mOhtlx. flxímotli U alkalaai
uúocil itrtbere St>(tr-nl tj-___\' U
farr.kC tép í. g>«fil»coJ aíonnaü ItrriUrti Clm a tydOban-_____ 71<1
í\'ujgalambok tladek. **■
Gús\'aaili ÍOtd ktííHetiV Sttro U«U(ylr N»«t-kanliaa.__\'
Kauclókepo. ÍUtil IBixíf «• esetteftketeakedd\' «,*d lllíit v«y mi. nK«r<L15 ^Ulkc^rrt.b*!,-Uri ,izy ri-kkco tabetikt Monoal.a- Jeliét »Mc«W.-haiO kh a ktidéba. _
.zobaTÜTá.t k«r««i Mrt« tájo\' tlía,«i WUWkUal m«lbl.e« ríirtr«. Kírtdl InfatUn-fortalnit iroda H^atl-a. 1. ____
Kiadd ccy ho*< nuwkiit fofUtko.uiO ofkrafll
tép«4t« taljíMO bííCOdtittt líplakaio. H mtchantkal
ntU^ iroJiva) «• wkíoonaL firtektódnl S..W ktr*<\'-k«K.V«J5r.»l NijjrkanUii-___
T«uolaalab<lantat mesvOeke kertek. Dukiai
n^nvík, Kuijooji a. }■ atia.__
majvVtiIrt Frkd tiiMrt.^ W " «• 7Ui
6695/1023.
Hirdetmény.
Városi tanács elad folyó hó 8-án délelőtt 8 órakor az
alsónyiresi vágásban nyilvános árverésen gazdasági éger és ^ölgy rönk fát.
Nagykanizsa, 1923. május 2.
Városi Tanács.
4532/1923.
Pályázati hirdetmény.
A városi közrendészeti osztálynál újonnan szervezett és a szabályszerű illetmények élvezetével egybekötött egy felügyelő altiszti és kettő altiszti állásra pályázatot hirdetek
A folyamodó korát, egészségi és családi állapotát, erkölcsi megbízhatóságát, az u. n. tanácskormány idején tanúsított politikai magatartását iskolai képzettségét és eddigi foglalkozását igazoló okmányokkal leiszereit és hozzám intézett pályázati kérvények folyó hó 14-én déli 12 óráig a városi iktatóhivatalhoz nyújtandók be.
Nagykanizsa, 1923. május 4.
Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
1923, májú, jq
FlaHn hÍ7
LIuUU IIac. ti, | MJ IMM ts i|. fogUlh.tó kft líobtt UUjiiJ „loruul fi*dó B4vtbbit Rakoa OyBraynél,
Mt|;ir*utci 45. itím alatt.
MINDENKI
t«h«t tobbsxöröx
MILLIOMOS
ha a Hirschler-tőzsdében vasi osztálysors-jegyet I osztály hutása május li—17. Főnyeremény kedvező esetben
25
millió korona
éi még sok milliós nyeremények. Sonjegyek ét tervek kaphatók:
Hirschler Miksa
tőzsdéi és o s ztály sor sj« gy- főeláru»itíJail
Nagykanizsa, Fff-ut tü£p*
Eredeti németországi
KERTI MAGVAK
megérleltek éa kaphatók
Ország és Widde?
magkaraakadéa*ban Erzsibat-tár 10. szám alatt.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára.
Lemezek, papírok, kányák, előhívók, vegyszerek stb. mindenkor friaa anyag.
Fényképészeti szakkönyvek. Amsteuroknak fe\'viiógositási és utbaigazitAst nyujiunk.
Fischel Fülöp fiai
p.ptrirohfcziban
Nagykanizsán.
kertmegnyitAs.
Van szerencsém a nagyérdemű kö zönségot ártesiteni, hogy Kaxincsy ntca 37/n. alatti
kerthelyiségemet
megnyitottam. Balatonmallikl oj éa ó borok.
Imperátor aor. Szíves pirifogást bár
wollAk jenö
öl parkettos szobából, — fiiius mellékhelyiségekből, — sxép kertből álló
urilakás eladó S3E;
Bővebbet: Csurgó, Erzsébet u. 617. ti. aUtt
Legolcsóbb Kaphetó
gyári árak! mináon
SxilHIás
azonnali Budopast, IV.
ÉPÍTÉSI ANYAG
Hatvani asbait-
_______________palHKxar v««4f-
Deák Fcrenc-u. 17. sí. ktp»i»eleu.
PALLOS ts PERELIS
A Harcegprlmáal mésitolopok éa ■ termáaköbányák bp.itt Irodája 5
HrnlUnlu-Itkmk KClen kldflimínv
! FEDÉSEKET VÁLLALUNK.
KEREKPAR
és törött vázak javítása.
VARRÓGÉP- ÉS IRÓGÉPJflVITÍSj
""•""•( KELLÉKEK, 1"—— Klwírliii f SZALLSŰOK, I Kluflrfcíi í
!™Í5ÍÍ521IPJLJ =
(SZAKÁTS)
hűszerüzem és ; irógépvallalat !
Kazinczy-u. 29.
ZSOLDQS TANINTÉZET
a legjobban késxit elő magánvizsgákra.
Összefoglaló tankönyv
a középiskola alsó négy osztályának tananyaga két kötetben .megrendelhető
Budapest, VII., Dohány-utca 84. sz.
MUNKASOK
felvitetnek a
Nagykanizsai Közraktárak r. t-nál
Legolcsóbban
épit és tataroz
a Házépítési és Karbantartási Vállalat, Batthyány-utca 1. sz.
Tataion 406.
Nagyobb mennyiségű
TŰZIFA
eladó Morgánypusztán
Telalon 288. ?u»
Huszonöt millió
nyerhető a májas 15-én kezdődő X. m. kir. oixtálysorsj*t<kban, melynek rendkívül előnyös játéktervért felhívom a t közönség szíves figyelmét. Sorsolásra kerül egy tizenötmillió a jutalom, egy ttsmilllés, Ötmilliós, hárommilliós, kétmilliós és tóbb •yymlllióa főnyeremény. Ezen rendkívül kedvező nyerési esélyek folytán ax amúgy, is csekély sorsjegykészletem elő-reUthatóen legrövidebb időn belül elfog)-, miért is kérem I. vevőimet, hogy eddigi számaikat mielőbb szíveskedjenek átvenni. A sors-jegyek ára: egész 800 K, (él 400 K, negyed 2C0 K, nyolcad 100. K.
Milhoffer Kálmán fSelárusltó
Zrínyi Miklós-utca 42. aa.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk lagmagasabb napi ároo.
KORFÁT
RApi ár alatt áruxituok.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Sf/tfinjrtio : Futár*. TtlcJoociiro . lí J,
DEÁK ES DR. ORDODY BANKHAZ
osztály a Orsi egy fóárualtb
Andráuy-utl Ilók BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 16. sz.
u,0!s<n "<» í,,éten ,BLán.IJUlt Legnagyobb nyeremény
még sorsjegyeinket. II má|Js 10. után beír
szerencsés esetben
Jutalom
ketü rendeléseket nrir Főnyeremény nem Intézhetjük el.
tv. .or.Jcjyár.W:
V, K aoo. -•I, „ «00. -\' , „ 200. ■
/
25 millió 10 millió 5 millió 2 millió 1 millió stb.
Rendeléseket levelezS-lapon, vsgy péstautsWényon I
Művirágok
készítését elvál\'alom, kalapokra és szoba-dísznek, régi virágokat felfrissítek. Cérna, gomb kötést tanítok. — Eötvös-tér 16.
— Hová mész pajtás ]
— Megyek Amerikába!
— Van-e útleveled?
— Nincs 1
— Ott mindenki szerezhet, mert folyó hó 6-in nagy
KERTMEGNYITÁJ
lass.
ló éttltkrSI is Italokról a undéjlSj soidoikodlk.
Minden szombat és vasárnap
horváth jcnő
kitűnő xenokara játszik. Ktdmítlen idő lutáa aé]« 13-áa ltu mijUMn
KUHIN FERENC (AMERIKA)
vandóflőa.
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Daik-tör 1. aa. alatti (ipé\'Oilatlian
rendelt kizárólag elsőrendű anyagból kést ult
ARGENT-téie
cipőt hord Javítások gyorsan eszközöltetnek. Kézzel varrott duplatalpu
SZANDAL
TURUL
cipőgyár r. t. NAGYKANIZSA
FÖ-UT 12.
Saját érdek.ban teklnlaa mag
kirakatainkat
CIPŐINK
olcsók, telszatösek, megbízhatók I
MINDIG LEGOLCSOBB Oriásiraktárolcsóárakon!
KISFALUDI ÉS KRAUSZ ÍSST
.i „ARANY KAKAS" »o:
erzsébet-tér
Teleion 3-74.
21.
SZÁM ALATT.
Férfi és női óiuatkelmék, selymek, grenaöinok, Etaminok, opdlbalisztok. férfi és női ruhaudsznak, panamái?, pikék, mosók, zefirek, gyap|u és mosó delinek és Dirnőlik
uósznak, siffonok, rumburgi
__ utásznak és áamasztárukbál
— nagy vál««zték.
Olnófáo l 2000 méter schottis és csi,<os
J a* gyapjúszövetduplaszélejérkezeH
KELENGYE
Nagykanizsai Nynmtla 4s Lapkiadó Vállalat Nagylt.nizsia.
szám.
Nagykanizsa, 1923. május 8. Kedd
Egyes szám ára 30 korona.
Ké".zpenzi
bérnKnt.sUve .Z.U1 Közlöny\'
Nemieli Muzeum 2
Budopest
politikai napilap
jBlornrh»n-T«lrfoo 1».
A gyűlölet
sirgásszűrke párázala, mint sürü, íszl köd terjeng köröttünk s megnehezíti lélegzetünket, elhomályosítja látásunkat
Osztályok, felekezetek, pártok állanak szemben egymással, halálos gyűlölettel szivükben^, vad csatakiáltással ajkukon, akár a vad Indián törzsek. Nemzetgyűlésen, sajtóban és hivatalokban, színházban, piacon és villamoson, műhelyek és házak belsejében mindenütt ugj anaz a harcias kép. A különbség mindössze csak az, hogy egyik ember férfiasan, nyíltan áll kl a porondra, a másik gyáván, orvul támad.
A véres harcmezók kiürültek már,.a gyorsított öldöklés megszűnt a hadviselő nemzetek közölt, a lassú öldöklés azonban (olyik tovább, nem ágyúval, gépfegyverrel, aknavetőkkel többé, nanem a bosszú, gyűlölet dühödt mérgével. A világbéke csak a gyors és lassú öldöklés között húzott határvonalat, a béke áldásait azonban száműzte az emberek közül.
Az ulca porában egymás fejét kővel hajigáló apróságok szilaj játéka, a minap lezajlóit véres kardpárbajban szereplő gyerekemberek elkeseredett tusája tulajdonképpen csak apró villanásai annak a vad élethalálküzdelemnek, amely a felnőttek közölt nap-nap után szedi áldozatalt.
A háború előtti párbajok jóformán Játékok, szelíd lovagi tornák voltak csupán. Egy-egy halálos végű párbaj rendszerint a szerencsétlen véletlen következtében, a szembenálló felek akaratán kívül vált végzetessé. A Klrc\'nner—Landauer párbajban a sértett fél előre megírja kihívó levelében : „... egyikünknek meg kell halni!" A leltételek olyan súlyosak, hogy vén, kiérdemesült párbajsegédek irtózva húzódnak vissza a megbízástól. Amikor az egyik már halálos sebbel hátradől, a másik még kielégítetlen bosszúvággyal mered a szemébe. A rendőrség előtt sem törik össze. Emberi
Baü>p«iU T. kar. AlkotmAny-nt
T.loloB«»fcm S3—3.\'. »• S3—3S.
ölt, de azért ugy áll a nyomozó hatóság elölt, mintha babért követelne homlokára.
íme az ántánt-hatalmak minden vonalon tapasztalhatják, hogy a nekünk diktált békeföltételeket mi pontosan betartjuk. Még a trianoni nagy műben számunkra elrejtett lassan ölő mérgei Is buzgón fogyasztjuk. Ml nemcsak
kiabálunk egymásra, hanem teljes komolysággal pusztítjuk egymást, ahogyan azt nekünk a nagy békemű megparancsolja.
Fölöslegesek Itt az ellenőrző bizottságok, elpusztítjuk ml egymást ugy, hogy hírmondó is alig marad közülünk.
Nálunk nem babra megy a játék, hanem éleire halálra.
Bethlen miniszterelnök Londonban.
De Monzie szenátor vacsorája. — Felköszöntő gróf Bethlen Istvánra.
London, május 7. A vaaárnapról hétfőre virradó éjjel egy órakor ■ londoni Viktória pályaudvaron megérkezett Bethlen István gróf magyar miniszterelnök. Kállay Tibor pénzügyminiszter és Khuen Héderváry Sindor gróf követségi tanácso. társa.ágában. A magyar kormányelnokot éa kíséretét Szapáry gróf londoni magyar követ fogadta a követség tisztviselőinek élén. . , , . ,
Páris május 7. De Momie szenátor, az Ismert magyarbarát, a miniszterelnöknek Londonban való utazása .lítli estén ebédet adott Bethlen gróf miniszterelnök éa a pénzügyminiszter liaitelelére.
Az ebéden a jóvátételi bízol t.ág több vezeti t.g|án klyul azámos előkelő képviselő és szenátor is jelen volt. Mooiie lelkes felköszöntőt mondott Bethlen látván grófra. ,, ,.
Az ünnepi lakomák sorát Korányi báró követ va.árn.p esti aoupéja rekesstette be, aki 35 teriiékes vacaorát adott a francia államférfiak és bankvezérek ti.xteletár-. A lakomán Bethlen István gróf miniszterelnök Is megjelent. Utána Bethlen Kállayval a pályaudvarra hajtatott é. elutazott Londonba.____
Halálra Ítélt kém.
Budapest, május 7. (Telefonjelen-tés.) Csiga Jánoi bud.peatl pincéit a legfelsőbb katonai törvény-azék kémkedésért halálra Ítélte. Az ítéletet kedden reggel 9 órakor hajtják végre a Merglt-körutl katonai fogház udvarán.
Letartóztatott forgalmi adóellenörök.
Budapest, május 7. (Telefonjelentés.) A budapesti rendfíraég ma három forgalmi adó ellenőrt őrizetbe helyezett, mert kiderült róluk, hogy hlvataloa eljárásuk kőiben a feleket megcsalták.
Erdőtűz Budapest határában.
Budapest, május 7. (Telefonjelen-lés.) A hűvösvölgyi kirándulóhely szomszédságában levő nsgykovácail erdő vasárnap délután kigyulladt és mintegy 3 holdnyi terüloten leégett. A tüzet az első kerületi tűzoltóságnak csak éjfél után 1 órakor aikerült lokalizálni.
Repülögépkatasztrófa Budapest felett
Budapest, május 7. (Telefonon jelenti tudósilóok.) Vaaárnap délelőtt fél 11 órakor a budapesti össsekatő vaauti híd felett lezuhant agy luft árus-repülőgép és a benn-
ülő pilóta, gépész és négy utas lobbá kevésbbé megsebesült. Amikor a mentők a szerencsétlenség színhelyére értek, ax egyik utas, név ezerint Mandl Samu régliég-kereakedő már meghalt. A repülögépkatasztrófa ügyében a vizsgálat megindult.
Az angol királyi pár Londonban.
Ráma, május 7. Express-távlrat.) Az angol királyi pár ma eate megérkezett Londonba, ahol nagy ünnepségekkel fogadták az uralkodó-párt.
Az angol sajtó a francia álláspontról.
London, május 7. (Éjfélkor érke-relt.) Ax angol sajtó nagy csalódással tárgyalja német javaalatok-nak a belgák és a franciák által tőrtént merev vlaszautealtáaát. Kiemelik azt, hogy Anglia a Ruhr-vidék! kérdésben a legelőzékenyebb magatartást tanualtotta a véleménye moatmár ugylátsxlk mégsem Irányt-adó.
A török kérdés.
Lausanne, májua 7. Axt a közös
lépést, amelyet a szövetségesek Izmed baaánál axombaton tenni óhajtottak, elhalaextották, hogy Törökországnak Időt adjanak a kapituláció kérdésében a megfontolásra.
A kormányzó Nyíregyházán.
Nyíregyháza, májua 7. Vasárnap rrggel kilenc órakor Nyíregyházára érkezett horthy Miklós kormányzó a fcieiégével, ahol a helyőrség zászlószenlelésén vett réaxt.
Nagy botrány a porosz országgyűlésen.
Berlin, május 7. (Éjfélkor érke-xett.) A porosz országgyűlésen ma nagy botrányok játszódtak le. A kommunista képviselő frakció egyik tagja napiiend előtti Inditványban akarta a nemrégen kizárt 6 kommunista képviselő kizáráai határozatát megváltoztatni. Az indítványt xajoa jelenetek között elvetették, mire a kommunista képviselők fül* slketitő zajban törtek ki. Az elnök erre Hojlmann képviselőt, aki a lárma felidézője volt, kirekeaztette az üléaről.
Hoffmann porosz képviselő vons-Vodott elhagyni • tanácskozótermet, mire ax elnök n folytonosan tartó zajban felfüggesztette ax üléat. Rövid időn belül ax elnök parancsára rendőrök hatoltsk a terembe éa ki akarták hurcolni Hoffmannt. — A kommunistapárti képviselők azonban tárauk aegitségére siettek ás megtámadt^ a ren dőrőket. Ve-rekedéare került a sor, végül is a rendőrök lefegyverezték a képvi-aelőket éa a Ház egyik különsxobá-jában őrizet alá helyezték őket.
A nagykanizsai háztulajdonosok tisztujitd közgyűlése.
Dobrovlcs Milán — « «J st-n5k. — A köxüzeml pótlékot továbbra is ««dnl fogják.
Nagykanizsa, május 7. Vasárnap délután 5 órakor tartotta a Háx-tulajdonosok Orsxágoa Szövetaé-gének nagykanlxaal csoportja tlait-ujltó közgyűlését a városházai dlax-termében a tagok érdeklődéae mellett.
A vezetőség tagjainak lemondása után a gyűlés egyhangú közfelklál-táaaal Dobrovics Milán v. oraxág-gyülési képviselőt válasxtotta meg elnökké.
Dobrovlcs székfoglalójában kijelenti, hogy mint a higgadtaág éa nyugodt megfontoláa embere uj állásában a megérté, álláspontjára akar helyezkedni. Minden to-rekvéae oda fog irányulni, hogy • háztulajdonosok jogoa kívánalmai _ hacsak lehet — békés uton intéztessenek el. Fő feladatának tekinti a csoport egésx sxervexeténok uj alspokr. való fektetését. Ast
ZALAI KOZLOWY
akarja, hogy az uj szervezetben Kanizsa Összes háztulajdonosai képviselve legyenek. Szükségesnek tartja a lakásügyi hivatallal való összeköttetés fönntartását, mert a kölcsönös jó viszony jelentékenyen meg fogja könnyíteni mind a két fél dolgát. Programjának legfőbb célja nzonban egy oly szervezet kiépítése, amely mellett az érdeklődők jogi éa magénügyi kérdésekben fölvilágositásokat kaphassanak.
EtutAn javaslatára a gyűlés egyhangúlag m következő tisztikart választ ja tnrg:
Tiszteletbeli elnökök Ujváry Géza, dr. Híjdu Gyula és dr. Tnmás János. Alelnökök Novék János v. országgv. képviselő, dr. Rotschild Jakab. Bnbochay Gvörgy. Tiszteletbeli főjegyző dr. Ro\'schild Béla. Ügyészek dr. Petrics József és dr. Koausz L»«ló. Ig«>gt.tó főtitkár Kolozsvári Ödön. Péns-táro" Lányi László. Pénztári ellenőrök Kolman Leó és Btnlcik V. Számvizagáló b. tagok Unger U. Elek, Gűrtler Ferenc, Büchler Mór.
Választmányi tagok : Antal JenŐ, Armuth N., Beuer V., Bartoa Gv. Bazsó S., Bentzik 1., Bedekovics J., Brdinek J.. Bolf L., Bojt J.. özv. Deák Péterné, Ei»ner S., Farkas J., Fischl István, Gál D., Hári L., Horváth György, Keller M., Kel-termán M., Köhler Gy., Imre Gy., Beier K., Móger K., Marton J., Melzer J., Mezriczky J., Pollák ].. Pap István, Simon L., Strém O., dr. Kaufroan L., Szdling*r A., Szálai József. Szuknal L., Tizedes F., Tóth I., Turek Gy., Zsigmond I.
A tisztikar megválasztása után Kolozsvári Ödön n csoport főtitkára a vitás közüzemi pótlékokra vonatkozólag ad információkat. Előadja, hogy miután egyesek azon nz állásponton voltak, hogy a közüzemi pótlékok az uj lakásrendelettel hatályukat vesztették Kanizsán is, a kérdés tisztázása céljából személyesen járt el a népjóléti minisztériumban, hol hivatalos köröktől azt a fölvilágosítást kapta, hogy a közüzemi pótlékok továbbra is szedhetők mindazokban a városokban, tehát Kanizsán is, amelyekben szabályrendtlelileg jóva lettek hagyva. Kéri azonban a háztulajdonosokat, hogy addig ne szedjék a közüzemi dijakat, amig a legközelebbi közgyűlés meg nem állapítja azt a quótát, amit majd újonnan szedhetnek.
Kolozsvári ezután fÖlhivja a héti-rózdák figyelmét arra, hogy a kincstári részesedéseket — melyet nernbsak a lakók, hanem a tulajdonosok is tartoznak fizetni, legkésőbb május 20 lg fizeasék he a városi adóhivatalhoz, mert ellenkező esetben 80 százalék késedelmi kamatban és még külön biraégban marasztalják el őket.
Dobrovics Milán elnök fejtegeti, azoknak a törekvéseknek jogosult-aágát, amelyeknek elérése a tulajdonosokat a szervezkedésre sarkalta. A háztulajdonosok követelik, hogy a lakások minél előbb föl-azabaduljanak. Ha azonban a tulajdonjog korlátozását célzó rendoletet rövidesen nem is sikerül megszüntetniük, azt mindenesetre keresztül fogják vinni, hogy a lakbéreket a buiíparitás alapján fizessék. A msi bérekből, amelyeknek legnagyobb részét adóba kell fizetni, képtelenek, a legszükségesebb javításokat eszközölni. A házak ilyen körülmények között valósággal pusztu\' lásnak vannak kitéve.
Több kiaebb kérdés megbeszé-léae után a gyűlés véget ért.
Az evangélikus templom felavatása
Küldöttségek tisztelgése Kapl püspöknél. — Hogyan folyt le a templom felavatása. - Kapi püspök beszéde.
— Saját tudósítónktól. —
Nagykanizsa, május 7.
Vasárnapi számunkban részleteién ismertettük Kapi Béla püspök ur szombati fogadtatását és bevo-nulását, amely után a püspök ki •éretével a lelkészlakban megebédelt. Délután fél 5 órakor kül dőttségeket fogadott. Tisztelegtek : a Róm. kath. hitközség dr. Tamás János vezetésével, ref. hitközség éa Ref. Nőegylet együttesen Kádár Lajos ref. lelkész vezetésével, a m. kir. 6. honvéd gyalogezred tisztikara Bobest Mátyás ezredes veze tésével, a kir. törvényszék töri Szabó Jíoő kuriaibiró vezetésével, a rendőrkapitányság dr. Beusterien Erich rendőrtanácsos vezetésével, polgári fiu és leányiskola tanári kara Waligurszky Antal igazgató vezetésével * végül az Evang. Nőegylet Waligurszky Antalné a a a gyülekezeti Presbjteryum Pelrik Dezső felügyelő vezetésével. — A püspök ur az üdvözlésekre külön-külön hosszabban válaszol\', majd elbeszélgetett n küldöttségek tagjaival. A küldöttségek fogadása után kíséretével együtt látogatásokat tett • püspök ur az összes küldöttségek vezetőinél, ezenkívül dr. Sabján Gyula polgármesternél, Herényi Eleknénél, az Evang. I)Jő-egylet fáradhatatlan buxgóságu al elnökénél s a Luther-Szövetség nevében őt üdvözlő dr. Krátky Ist-vánnénál, a Luther-Szővetség elnö kénél. — Este Pelrik DezsÖ gyülekezeti felügyelőnél vscsorált n püspök ur a legszűkebb családi környezetben.
Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött meg a templom felavatása. A nagyszámú — különösen a vidékről felsereplett hivek — már fél 10 óra tájban zsúfolásig megtöltötték a művészi hozzáértéssel éa Ízléssel disziteti, haivánvdrapp alaptónusu templomot. — Egymás után érkeztek meg és foglalták el kijelölt helyeiket m gyönyörűen fel-disritett templomban a helybeli testületek, intézmények és hivata lok kiküldöttei. Megjelent a városi tanács dr. Sab/án Gyula polgármester vezetésével, a m. kir. államrendőrség dr. Beusterien Erich rendŐrtanácios, a m. kir. 6. honvédgyalogezred tisztikara vitéz Bobest -Mátyás ezredes, ezredparancsnok, a ref. egyházközség Kádár Lajos ref. lelkész, a Ref. Nőegylet Kádár Lajosné, az izraelita hitközség dr. Winkler Ernő, a kir. törvényszék dr. Kenedi Imre, a kir. ügyészség dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök, a kir. járásbíróság dr. Lajpczig Antal, a m. kir. állampénztár dr. ötvös Emil igazgató vezetéaével, az Ipartestület Bazsó József elnök, a Kath. Legényegylet Eperjesy Gábor vezetésével, a posta képviseletében megjelentek Harsay György postafőnök vezetéaével, továbbá a kereskedelmi iskola, a polgári fiu- és leányiskola, az állami elemi iskola küldöttsége, a ro. kir. vámhivatal, a DV. fűtőház, az állomá»főnökség, az. osztálymérnökség és távirdaellenőrség képviselői, az EME küldöttsége, ■ Hangya, a Futura, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, az Első Magy Alt. Biztosító Társaság, a Szesz-finomltó R. T., az Erdőbirtokosok R. T. képviselői, Zalavármegye fő-upápjának képviseletében Gyötnörey
István főszolgabíró, « város előkelőségei közül számosan.
Tiz órakor Kapi püspök Mester . házy Sándor esperes, Horváth Olivér, helybeli evang. lelkész éa Balogh ErnŐ püspöki titkár kíséreté ben megjelent a zsúfolásig megtelt templomban, ahol már minden talpalattnyi hely el volt foglalva.
Körének és Mesterházy Sándor oltári imája után az egyházközség vegyeakara ünnepi korált adott elő, melynek végeztével Kapi püspök Mesterházy esperes és Horváth Olivér vezetőlelkész az oltár elé lépett és megtartotta msgasszárnya-iásu templomavatóbeszédét. Költői képzeletű, szuggesztív erejű beszéd volt, amelyben a lelkeket is templomhoz hasonlította, kiemelve, hogy akkor jön el az ijrazí élet és igazi hit ideje, amidőn az Ige a kőtemplomokból a szivekbe árad s áthatja nemcsak a vasárnapok, hanem a hét szürke hétköznapjainak az óráit ia és igy Isten szolgálatává leszi az egész életet.
— Ez pedig — mondotta Kapi püspök — csak ugy valósulhat meg, ha fel tudunk emelkedni az élet hétköznapiságából a tiszta erkölcs légkörébe és odn tudunk jutni, az isteni kegyelem oltárához, ahol bűnbocsánatot nyerhetünk. Csak az alázatos bűnbánat és töre-delem által megtisztult és újjászületett lélek kép es igazi isteni tiszteletre a csak az Ilyen lelkű emberek tudják visszaszerezni nemcsak az elveazett boldogságot, hanem az elveszett Magyarországot is.
A tcmplomavató igék elhangzása után — melyek a hallgatóságra látható nagy hatást tettek — a toronyban megszólalt a harang, a kivezényelt katonai azátad pedig disztüzet adott.
A főpásztor ezután gyönyörű Imát s áldást mondott, mire a templomi ünnepség véget ért. Majd a katonazenekar a Himnuszt játszotta el a n díszszázad Bobest ezredes parancsára diszmenetben ellépett az időközben templom elé vonult Kapi püspök és kisércte előtt.
A püspök urat ebédre Nóvák v. orszgy. képv látta vendégül. Tekintettel Kapi püspök családi gyászára, az ebéd csak a legszűkebb környezetben folyt le.
Délután fél 5 órakor Mesterházy esperes és Horváth Olivér lelkész búcsúztatták el az útra készülő püspököt, aki azután kocsiba szállt és dr. Krátky István főjegyző, dr. Beusterien Erich rendőrtanácsos, a lelkészek és a gyülekezeti presbiterek kíséretében az állomásra hajtatott, ahol az Evangélikus Nőegylet testületileg, valóságos virág-erdővel várta ■ főpásztor*, aki a kiinduló vonattal magával vitte a nagykanizsai hivek mélységes tiszteletét és rajongó szeretetét.
— Halálozás. Szautsek Géza fŐkalauz hosszas szenvedés után folyó hó 7-én 50 éves koréban elhunyt. Temetése kedden délután 5 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából. — Az engeaztelő szentmise-áldozat folyó hó 12-én délelőtt 9 órakor lesz, a szent-ferepcrendlek temploméban.
1»23. május 8.
A Zrínyi Irodalmi ás Műivé-szeti Kör operettelőadása.
A Hollandi menyecske _
Schloaa Sári bécal müvéaznö felléptével.
Nagykanizsa, május 7.
A nagykanizsai „Zrinvi Miklós" Irodalmi és Művészeti Kör nsoy feladatra vállalkozott, amikor Kél-mán Imre három felvonásos nsgy táncos operettjét, a Hollandi menyecskét tervezte műkedvelőelő-adásban a kanizsai kényes ízlésű közönség ^előtt előadni, hiszen Kálmán nagystílű operettje — amely az egész világot bejárta hóditó útjában — az operettek azon nehéz fajához tartozik, amit Budapesten is csak nagy felkészültséggel és a legjobb erők felhasználássvai mutatnak be a közönségnek. A feszült várakoTás, mellyel a> különösen finom müérzékü kanizsai uri társaság a nagy operette előadása elé nézett — megtízszerezte az elit műkedvelők minden igyekezetét, törekvését. A „Zrínyi" megakarta muta ni a kanizsai publikumnak. mit lehet kiváló műkedvelői gárdával produkálni. Szintepresztízs kérdést csinált belőle. Es a „Zrínyi" megmutatta. A „Zrínyi" produkált. A „Zrínyi" büszke lehet kulturális munkájára, amit Kanizaán kifejt. Az eddigi két előadás után szerzett impressziónk az, hogy a „Hollandi menyecske" a Kanizsán eddig előadott műkedvelői előadások között a legtökéletesebb volt.
Az operette óriási sikere elsősorban Schloss Sári művésznőnk nevéhez fűződik, aki otthagyta néhány napra a Stadtteatert és lerándult Kanizsára, hogy egy fillér tiszteletdíj nélkül, csupán szülővárosának kuituráját szolgálandó, lejött Kanizsára, hogy segítse a Zrinvi Kort kulturális törekvésében. A Hollandi menyecske — Schloss Sári — ezüst tiszta, ciengő, kristályhangja — mellyel a legmagasabb trillákkal is játszi könnyedséggel megbirkózott, a bécsi és berlini síinházakban otthont nyert nemei, könnyed, művészi játéka, mely életet lehel szerepébe —\' a zsúfolt terem közönségétől szüntelen tetszést és tapsot váltott ki. Több jelenetét, táncát és énekét meg kellett ismételni.
Scheer György a trónörökös Pál szerepében finom játékávai pompás kabinetalakitást nyújtott. Babics Jó zsef Unsingen követe a főleg Engcl leiter Rezső főudvormester nagy tetszést arattak. Az első udvarhölgy Harsay Girus művészi játékával osztozott a hollandi * menyecske sikerében. mig Fürst Bözaike ismét kiváló főudvarmesternőt alakított, hű eredetiséggel. Kiaebb szerepében nagyszerű volt Somogyi Ferenc ralnt korcsmáros, akiről egyébként már a fővárosi lapok la elismerőleg nyilatkoztak. Németh GyŐrgv udvari marsallja, Mattersdorjer S. a hercegnő nagybátyja szintén ügyesen játszottak.
Bájosak voltak Pléh Manci, Holczer Elli, Pasqualetti Mária, Bogatin Katalin, Vindis Teri és Bród Manci mint menyasszonyok, Fischer Böske, Offenbeck Manci éa Schwarz Böake mint udvarhölgyek. A menyasszonyok fátyoltáncát és a hollandi leányok táncát szintéh meg kellett ismételni. Minden egyes szereplő derekasan végezte dolgát és kitűnő Összjátékot produkáltak.
A rendezés éa betanítás leikel Ketting Ferenc zenetanár, aki a
1923 május 8__
2rioyi Kör zenekarával egyetemben bámulatos munkát végzett és Szabó látván — ex a tehetséges és valóban művészi érzékű rendező — nlrik hosszú hetek minden szabad idejét a siker szolgálatába állították. Gratulálunk Kctting tanár\' nak és a Ztinyi Körnek a megérdemelt nagy sikerhez. Babics díszletei is megérdemlik, hogy emli tés tétessék róluk.
A* elősdást holnap, szerdán este >s Áldozócsütörtökön meg fogják iimételni.
A csütörtöki előadáson kedvex« menyes helvárak lesznek, mely alkalommal I. hely 400 korona, II, hely 250 korona, földszinti állóhely 150 korona, karzati állóhely 100 korona lesz. A szerdai elősdást tánc követi. — A tiszta jövedelmet a kör hangszerek beszerzésére kivánja fordítani, amiért a rendc-• Őség felülfizetéseket köszönettel fogadja és nyilvánosan nyugtázza. (*)
hírek.
— Naptárt Május 8. Mihály.
• — Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (l\'.\'ut 13. !ío»enri«<l«r palota) hivatalos órái délelőtt f«l 0 órától 12-ig, délután 3-tól C-ig, Telefon 7S — A -"iterkosztőség (Fő-ut 13. BoRcnricdcr patot^) hivatalos órái telek ré-síére dclejótt 10 órától 12-lg. Toleíon 78. A felelős szcikesxtu délután 0 órától 8-ig a nyomdnbuu (Főút 6. sz. .«>») fogad és bármily ügyben a nagyközönség rendelkezésére all. Telefon 117-
— időjáráa. Az Időjáráatani lotézet jelentése szerint hazánkban a hőmérséklet átmenetileg alacsonyabb lett. Csapadék nem volt, nz idő túlnyomóan derült. Száraz idő várható hőemelkedéssei.
— A gyermekek elao azent-áldozáaa. Eddig az volt a szokás, hogy a húsvétvasárnap utáni első úgynevezett fehérvasárnapon járultak gyermekeink az első szent-áldozáshoz. Az idén az időjárás miatt Áldozócsütörtökre (Krisztus menybemenetele) halasztották ej a lélekemelő szent ténykedést. Csütörtök reggel 8 órskor — a hagyományos szép keretek között — a szentferer.ciek templomában veszik magukhoz elsőizben az Ur szent testét és vérét — iskolásgyermekeink. A szent ténykedést P. Hilár ferancesatya végzi, aki szép beszédet intéz az első szentáldozókhoz.
— A megyéspüspök bérmáld sl alja. Dr. Roll Nándor megyéspüspök Bécsy Márton apátkanonok és Langmár Lipót szentszéki jegyző kíséretében megkezdette bérmautját. A bérmálás sorrendje a következő: 8-án Gamás, 9 én Geazti, 10 én Osztopán, 11 én öreglak, 12-én Buzsák-Tásk, 13 és 14 én Lengyeltóti, 15 én Fonyód, 18-án Galambok, 19-én Balaton-
magyaród, 20-án Kiskomárom, 21-én Zalamernye, 22 én Orosztony, 23 án Nagyrada, 24-én Zalaszabar, 25-én Zalavár.
— A vármegye közgyűlése. Folyó hó 14-én, hétfőn tartja Zalavármegye törvényhatósági bizottsága tavaszi közgyűlését dr. 7arányi Ferenc főispán elnöklete ulatt. A tárgysorozat 320 pontból áll, amely közül n nagykanizsai milleniumi ösztöndíj alap 1922. évi zárazám-adása, bx alispán jelentése az állások átszervezése és uj állások azer-vezésére vonatkozólag, úgyszintén az alispáni jelentés a Horthy ínség-akció eredményéről, Nagykanizsa kérelme a kórházi uj műtőterem létesítése és felszerelési költségeihez való hozzájárulása tárgyában, Sartory Oszkár szegényházi alapítványának elfogadása — érdekli elsősorban a kanizsai közönséget.
— Orvosi társuvacsorn, Holnap, szerdán este 8 órakor a Polgári Egylet éttermében a kanizsai orvosok társasvacsorát rendeznek.
— A Madách emlékünnepély elhalasztása. A május 6-ikára hirdetett Madách emlékünnepélyt a szabad-lyceum vezetősége Kováts Antal tanár váratlan megbetegedése miatt a jövő vasárnapra halasztotta.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán április 29-től roéjus 5-ig 10 születés fordult elŐ. Ezek között 4 fiu, 6 pedig leánygyermek volt. Házasságot kötöttek: Veres István László m. kir. 6 honvédgy. zenész Németh Rozáliával, Dolmányos László váms/akí tiszt Puly Irmával, Baksa János cipészsegéd Ball Máriával, Tóth Boldizsár téglagyári munkás Kellermann Katalinnal. Elhaltak: Polal József kőmü-
_____3_
vessegéd 45 éves tüdővész, Leveli Róza napszámos 46 éves agyazél-hüdéa, Sipoa István szabómester 33 évea tüdővész. Balog Rozália napixámos Felsősegesd 23 éves tüdővész, Havas Sándor ügynök 42 éves morphinismus, Kóbel István napszámos Molnári 56 éves májlob, Bőrke Ferenc földműves 64 éves gyomordaganat.
— UJ Iparengedályek. A városi tanács ujabban a következő iparengedélyeket adta ki: lVélsz Ödönnek hordó, mezőgazdasági és nyers termény kereskedésre, Ep-pinger Lásxiónnk cement, kátrány-pspír, tűzi- és épüleifa kereskedésre, Pál Gézának bor, hordó, őrlemény és termény kereskedésre, Polai Antal és nejének állat és nyers-termény kereskedésre, Weiser Jánosnak vas- éi vasáru kereskedésre, Honenwald Tóbiásnak vegycskeres-kedés folytatására, ö/v. Szent györgyi Jínosnénak zöldség, hüvelyes és yyümölcs kereskedésre, Reinitz Bélán*k kötött, szövött és játékáru kereskedésre és közvetítésre, Reinitz Gyulának kötött, szövött és játékáru kereskedésre és közvetítésre és Reinitz Bélánénak kézimunka kereskedésre.
— Baleset az állomáson. Könnyen végzetessé válható baleset történt a kanizsai vasúti állomáson. Berakás közben az egyik tolató vonat mozdonya meglökte ozt a vasúti kocsit, amelyen Galub István kocsis rakódott. A kocsis a lökés következtében egyensúlyát vesztette, a vagon és kocsija közé esett és könnyebb sérülést szenvedett hátén és karján. A mentők Galub Istvánt beszállították a közkórházba.
— A keszthelyi praxl-hang-versenyt a rendezőség, tekintettel a közbejött akadályokra, május hó 26-ára halasztotta.
— Megazünik a tábori püspökség elnevezése. Antant-körökben kifogást tettek az ellen, hogy a magyar hadseregnek tábori püspökei vannak. Ezért tábori püapökségeink elnevezése a jövőben a következő lesz: „A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium I. B., a magyar királyi honvédség katolikus (protestáns) egyéneinek lelki ügyeit intéző osztálya".
— Pályázatok. Bődy Zoltán alispán Zalavármegye központi kÖx*. igazgatási hivatalánál üresedésben levő XI. fizetési osztálybeli iroda-segédtiszti állásra pályázatot hirdet. Balatonederics község elöljárósága a községi szülésznői állásra pályázatot hirdet.
— Vagyonváltság basa ára májas hóban. A pénzügyminiszter a vagyonváltság fejében fizetendő buza árát május hónapra métermázsánként 23 ezer koronában állapította meg.
— Egyenruhás bérkocsisok. Kormányrendelet alapján utasította az aradi szigurancafőnökség az aradi bérkocsisipartestületet, hogy ez év junius elsejétől minden bér-kocslanak bukaresti mintára készített egyenruhát kell viselniÖk, ellenkező esetben megvonják tőlük a hajtási engedélyt. A rendelet előreláthatólag sok bérkocsist foszt majd meg állásától, mert legtöbbjének nincs módjában egyenruhát csináltatni, viszont a tulajdonosok nem hajlandók ilyennel ellátni őket
— Hamlafogakat, aranyat, ezüstöt, brillián80kat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerász, SugAr-ut 8. szám. (FŐ-ut ás Sugár-ut sarok.)
A Felsőtemplom kriptája.
Mit találtak a kriptában?
Nagykanizsa, májua 7. A Felső-templom renoválásával kapcsolatban olyan hírek terjedtek el, hogy » Felsőtemplom alatt egy üregben Koporsókat, emberi esontokat és r^yéb temetkezési maradványokat t iláltak. Ezekre a híresztelésekre vonatkozólag kérdést intéztünk a városi mérnöki hivatalhoz, ahol Szeghalmy Bálint építés* úrtól a kővetkező felvilágosítást kaptuk:
— A hírek abban a formában, hogy nagyobb és jelentősebb értékű sirfeltáras történt volna — nem felelnek meg a valóságnak. Mindössze arról van szó, hogy a Felsőtemplom szentsége alatt lévő kriptának a Széna-tér felöli bejára-Ut felnyitó\'tuk és a kriptában 3—4 korhadt koporsót, szétszórt emberi ciontokat, koponyákat és ruhafoszlányokat találtunk. A Felsőtemplom, mely 1730-ik év körül épült, meglehetősen nedves, s ezért vált szükségessé a szentély alatti kripta felnyitása, illetve szellőztetése. A kriptába valószínűleg régi pipi és nemesi halottakat temettek <•1 és ezeknek n maradványaira bukkantunk az említett renoválási munkalatoknál. Abból a körülményből, hogy a koporsók és csontok meglehetős összevisszaságban hevertek az üregben, arra lehet következtetni, hogy n kriptában már jártak ezelőtt néhány évtizeddel emberek, akik átnézték a koporsókat éa magukkal vittek minden értékesebb tárgyal, amit az is bizonyít, hogy néhány egyazerü olvasón és ruhadarabon kívül semmi értékesebb tárgy nem volt a kriptában található.
A kriptavizsgálat egyébként igen rövid ideig tartott, mert — mint említettem — célunk nem a sirok feltárása, hanem a kripta szellőz-te\'ésének lehetővé tétele volt. — Nir. ci kizárva azonban, hogy részletesebb vizsgálat, esetleg a kripta körüli földrétegek feltárása na-gyobb eredményeket hozna. Ez áronban már egyházi hatáskör alá tartozó dolog a Igy a város nem folyhat be ennek az esetleges sír-feltárásnak további szorgalmazásába.
— A kanlzaai törvényszék felhívása. A nagykanizsai kir. törvényszék felhívja Kaszás Gábor kissziget! volt lakost a házassági életközösség visszaállítására.
/SALAI KÖZLÖNY
Interpelláció a nemzetgyűlésen a plebánialakás miatt.
Nagykanizsamájus 7. Megírtuk, hogy a kanizsai vidéki plébánia lakáskérdése végre elintézést nyer, amennyiben oiásodfokon is jóváhagyták a kanizsai lakáshivatal határozatát.
Szombatra azonban olyan fordulatot nyert a plebánialakás ügye — amely egyenesen megdöbbentette az illetékes tényezőket. A népjóléti minisztérium express-táviratban utasította Laurentzy Oszkárt, a lakáshivatal elnökét, hogy őzo. Havasné
kilakoltatását függessze fel.
A világi plébánia elhelyezése ilyenformán hosszú Időre eltolódott.
Gazdag Ferenc püspöki biztos a legközelebbi napokban Budapestre utazik, hogy Strausz litván és Gaál Gnszton képviselők interveniálását kérje a népjóléti miniszternél.
Hir van arról is, hogy a nemzet-gyűlésen ezen ügy miatt meginterpellálják a népjóléti minisztert.
A nagykanizsai vendéglősök és éiteiemtulajdonosok megfelebbezik az árvizsgáló bizottság ármegáliapitását
Hol késik a nagykanizsai külön árvizsgáló Bizottság?
Nagykanizsa, május 7.
Zalaegerszegi tudósítónk jelentése alapján megiituk, hogy Zalavár megye Törvényhatósági Árvizsgáló Bizottsága legutóbbi ülésén a 25 dl. husieves tájékoztató árát a forgalmi adóval együtt adagonként 24 Kban, a 3 dl. főzeléket 6 dkgr. sülthus feltéttel pedig forgalmi adóval együtt 145 koronában állapította meg.
Lspunk hiradása nyomán a nagy-ksnizsai vendéglősök és étteremtulajdonosok az Árvizsgáló Bizottság határoxatát azonnal megfeleb-bezték. Felebbezésükben kifejtették, hogy n mai kanizsai piaci árak mellett az egyes élelmicikkek és husnemüek beszerzési ára sokkslta magasabb — mint amilyent a kész ételnemüvl szemben a Törvényhatósági Árvizsgáló Bizottság megállapított.
At Árvizsgáló Bizottság ezen ármegállapítását a kanizsai piac és viszonyok nemismerésérc kell, hogy visszavezessük és semmi jobban nem indokolja a kanizsai vendéglősök kérelmét egy külön kanizsoi Árvizsgáló Bizottság felállításán*, mint ez az ujabb eset, mikor Zala egerszeg dönt kanizsai árak felől és egyetlen kanizsai tag sincs a bizott ságba delegálva.
Nem tudjuk megérteni, hogy a kanizsai külön Árvizsgáló Bizottság ügye miért nem nyert még mindig elintézést.
A Törvényhatósági Árvizsgáló Bizottság fenti ármegáliapitását meg kell, hogy változtassa és hatályon kivül helyezze.
... Nagykanizsai külön Árvizsgáló Bizottság jöjjön el már sürgősen a te országod I...
ZALAI KÖZLÖNY _
1923. május 27.
— GyermekelÓadáa. Mint minden évben, ugy az idén ia legkisebb növendékeimmel e hó 10 én délután 6 órskor a Keresztény Otthonban tartom a vizsgát, melyre a szülőkön kivül minden gyermekbarátot tisztelettel meghi^pk. — Diexuock Júlia.
— Hunor. Hallotta Breiibart II. leguja\'ob produkcióját ? Megállt• tolla a gyorsvonalot.
— Ax lehetetlen 1
— Becsületszavamra igaz.
— Hogyan tudta megállítani a vonatot ?
— Meghúzta a vészféket /
— Uránia. Szadi o 7 <» órakor, csutöltózön 3. 5, 7 <4 9 órakor kettő* műsort Játszik. E^y fordulatos Nick Karter regényt .Koldus hercegnő* cimen Ester Karanávs] a K szerepben 5 felvonásban és .Kát lest, két lélek* címen egy isgaltoas bűnügyi történetet.
— Próbálja mag un 1» é* meggyő-sŐdik roia, bogy a FILtPP harisnyskótódéjé-ben békebeli anyagból késsült harisnyák, sokoik a |egtanós»bbak é» ugyanazon sslnd és minőségű pamutból bármikor niegfe jelbetők, S.ombaihtly, Széli Kálmán-utca 6.
— Elveszett Cwngery-ut 33. szAm és a felsőtemplom között egy ezüst óralánc Garibaldi érőmmel. A becsületes megtaléló kéretik jó jutalom fejében Csengery-ut 2. sz. II. em., Borufka Emilia részére laadoi.
— Horoxag Faran o képes irodalmi hetilapjának, a* ,Uj Idők\'-nek 19. számában kesdetét vess; Szederkényi Anna uj regénye > .Virradatra várni*, ezenkívül közöl több cikkei, eibeizéléit, Kudolph Strals érdekes regényét. M ,Uj Idók előfizetési ára negyedévié 1000 korona. Mutatványssámot kívánatra ingyen kuld a kiadóhivatal Budapest, VI, Andrássy-ut 16.
sportclet.
K. Tarul S. E.-Zrlnjl T. E. Sll (lll.) V.iára.p játszott. . legjobbjai nélkül felálló Zrínyi cz»-pata clló bemutató mérkőzését. A
Íólarány nem fejezi ki büen a kit üzdfi csapat eró viszonyát, mert . mérkfizés mindvégig egyenrangú ellenfelek küzdelme volt, amelybót a szerencséseb került ki győztesen.
Ezt a mérkőzést semmi körülmények között el nem veszitheti a Zrínyi, ha o.tár.l, kik különben gyakran Igen azép összjátékot mutattak, a gólhelyzeteket ki tudják használni.
A vezető gólt az elző félidő 24. percében a Zrínyi éri el, melyet a Turul a 40. percben kiegyenlít.
A II. félidőt a Zrínyi aorozatos támadásokkal vezeti bo, de a csatárok gólképtelenlége miatt eredménytelenül. A félidő vége felé az állóképeaebb Turul felnyomul a a kanizsai védelem hibájából két góllal biztosltja magénak a győzelmet.
Kaut/mann biró, mindkét fái legteljesebb megelégedésére igen jól bíráskodott. (—)
Foch marsall Prágában.
Prága, május 7. Foch marsall májúi 14 én, hétfőn érkezik meg • práv.i Wilzon-pályaudvarra, ahol a kormány tagjai, a két kamara elnöke, a diplomácia é. a h.dsereg képviselői üdvözlik. Foch m.rsall
a külügyminiszternek leiz vendége. Délután LaD.b.n réizt v.az az elnök ebédjén. Eate Benes külügyminiszternél lesz vacsora. Kedden a vároaházán a polgármeeter üdvözli a marialll, majd a képviselő-hízbsn l.az fogadás. Eate a azin-házban dlszelő.dást tartanak, majd Mittelh.user tábornak ad vac.orát a mariall tiszteletére. Seerdán Foch marsall Cia.zlauba éa Königsratzbe utazik él Pardubitzon keresztül tér viasza Prágába. Foch marsall prégai tartózkodása alatt a francia követnél la fogadőeatély leaz.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták és devizák:
Ktpoleon 15(000, Font (London) 2*175 -24775, Dollár (New-York) 5235-53Í5, -Francia, frank (Paris) 353-363, Márka (Berlin) 16-18, OUsx líra (Milano) 260—270, OssUák korona (Bécs) 740—770, Lel (Bukarest) 25-27, Szokol (Prága) 164—160 Svájci frank (Zürich) 950 -980, Dinár (Zágráb) 65—57, — Lengyel márka (Varsó) 10—11. Amsterdam 21C0. — Koppenhága 978—1008, Krisstiánla 884-9t4, Stockholm 1387 - 437.
ZOrlchi zárlati
Berlin 1 50 Amsterdam Holland!\' 21675, Maw-York 654-00 London 2663. Pázti 3690, Milano 2700, Prága 16.42, liada-peat 10-50, Zágráb 685, Varsó 1 16. VVUo 078. Ssófia 340 Osztrák bély. 0JÍ 50.
Termény Jelentési
Hasa (TlsaavMéU) 26500—26760, egyéb 2(000- 6500 ross 17600-18000 Ukarmáoy árpa 15500-16000, eór 17600-8500 aab 18500-9000 tengeri 16000-16500, repce 14000-500, korpa 8000— 8100, köles 8500—8900.
Budfpcstl állatvásári /
Marhahús I. r. egéssbea 1860-2180, hátulja 1950—2300, eleje 1800—2100, li.r. agéssbea, 1490--660, hátolja 1500 - 800,aleja 1300-440 Kövendék marhat l. r. ogéssbao 1200-300. borja (ólött bőrbj 1600-760, Késslot : Nagymarta 75, alsdás 60, — Növendék marba 2, eladás 2, borjú 56, eUdás 26, — Marba bőr 1400—1600, borjnbőr 2200-2300
Sertésvásár t
Felhajtás 1700, Elkelt délig 1300, öreg -Kösép 1300, Könnyű —, I. r. 1450, II 1260, Ztti 2100, Ssálon na 1650, Leb. hus 1500.
Értékek:
Magyaz hitel 42000, Osztrák hitel 15900, Hasal 9300, Jelsálog 440J, Leszámítoló 7600, Kereskedelmi Bank bOOOO Magyar-Olai* 3VÍ5. Beoosini 135.U00, Drasche 42000, Álla-lános szén 344.000, Szássváil Ü1000, Salgo-Urjánl 146000, Urlkányt 203000, Rima 28000, Schllck 27260, Gnttmann 28500 Nasld 165000, Danlca 16760, Klotild 19250, Magyaz cukoz 466.000, Adria 92000, Atlantlka 20760, Királysör 1MW, Bosnyák-Agrár 6200, Llp-ták 4950,| PhÖbus 10700, Vsam. Villamos 16000, Glsella 8900, Konkordla 1SSOO, Déli Vasut 26C00.
Apró hirdetések.
Minden asó 15 korona ^Alíllt
Kikeli! KuJ»:«ncti vm.. Ortm«4l«y-vtea fi/*.
|.»jt* InjMUrJorfsbnl t»od* tfecteteei __
MírlairUirn a OaUtoer<R»« «*> ^ „ÍV e<j siet*. koe}h»» ípOletwl eW*- - J
autbift- ____LL
Mutakáaok ea mnnkaanOK Wv««mci aJCéi-roo.i rrjcuiacUml Dili Viaui. >tu
KOvltl >«Dsor» daáO. Cl»
i ll.dóKWit
Slell\'kkeraaet 1 F<e><« ;\'V
„ ,j «» otá ftnnállO. r<din.
t,.,:c Ctsntn N>cr t.;.. lacMU^or{»lml ir<^t tüáiii a «flmi»e» ku fi"<> -
ieS«fM<keny «...<* - O.rwk ! ■
iclje«íM> tilcit»ttá» ir.c»««i! Mvebl" íelvi se--\'"\'* M««I « Ntr «->J"« O"\'1*"\' ln«"Ur-,,,í\'\'m(? ítoda DtUwsee. • \'v
Kiitbb-na&t&fc blrlokoi »««ufk •lánlatd kerek re«sM«ouamho» >»<> » --
íotiUml líodJioí üeUetaeo.
Tücerox. tóhei litcn eljtio. »4vrtWt A«ila-
.Saolga* k«e» »i4»a»ll bel<j^«e GsidSk Hui • i-,ö Sáévclkeiete. Kulncij-otc.
Ma este
a Polgári Egyletben
szegedi halászlé és turósrétes.
WW
3T»3fí mífv Jní^ ÍTV?^
Felelős szerkesztő Benedek Rezaó.
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha m Deák-tár 1. as. alatti cipő-üzletben
rendelt kizárólag elsőrendű anyagból késsült
ARGENT-féie
cipót hord. Javítások gyorsan eszközöltetnek. Készei varrott duplatalpu
szandal
mar megrendelhető
Ujságárusitók
felvétetnek a
Horváth-féle újságíródéban
Legolcsóbban
épit és tataroz
a Házépítési és Karbantartási Vállalat, Batthyány-utca 1. sz.
Teleron SO«.
UJSAGKIHORDO
azonnali belípésre felvétetik lapunk kiadóhivatalában.
Ajánlunk
MÉSZNITROGÉNT
17—lö*/4 nitrogéntartaJommal. Egyenrangú a lecjobb nitrogénműtrágyákkal. Kalászosok és kapáaok, valamint szőlő atb. trágyázására kiválóan alkalmas. — Gyártja:
MA6YAR NITROGÉN MŰTRÓGYAIPAR R. T.
BUDAPEST. Képviselet és állandó raktár
Vas-, Zala- és Sopronmegyékre
Melisés Pintér
cágnál
tnütrágv*! erőiakarmány. magvak, gazdasági cikkek nagykereskedése
Szombathely. «.n
TURUL
CIPŐGYáR R. T.
NAGYKANIZSA
FÖ-UT 12.
S.|át árdakáb.n tekints. m«8
kirakatainkat
CIPŐINK
olcsók, letazatesek, megbízhatók I
Fényképészeti cikkek
nagy raktára.
Lemezek, papírok, kártyáit, előhívók, vegyszerek slb. mindenkor I r 1 a . anyag.
Fényképészeti szakkönyvek. Amateuroknak felvilágosítást és Útbaigazítást nyújtunk.
Fischel Fülöp Fiai
papírár Hízásában
Nagykanizsán.
------|-
Könyvnyomdai munkát ^ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 13. szám.
§ o
o
Nagykamzaai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Nagykanizsa.
Nemzpii Múzeum
zsa, 1923. május 9. Szerda
Egyes szám ára 30 korona.
politika! napilap
biTkHdMl «• UtdiUnUl ro-ut IS.
IBt«rwrb»o-T.lofoa 78. ntm, /^P
u1
Ba<Iap««(l n«rk*Mt{i4|i V. k«r. Alkotnioy-olca 10. •<. 11. ra. Tolefonssim SS-SS SS-34J.
SSflMt««l Arak: 8*7 hónapra X
A nemzeti viseletet
kell ismét felkarolni, mert az alatt hazafiasabban dobog a sziv is — mondotta dunántuli diadalutjának egyik állomásán Magyarország kormányzója. A sok markáns fogalmazásu, nemzeti feladatainknak körvonalait megszabó államfői kijelentések közül, melyek időnkint a kormányzó ajkáról elhangzanak, szinte lírikus erővel csendül ki e pár szó, mely az ősi magyarviselethez való visszatérésre serkent.
Itt állunk Európa közepén, társtalanul rokon nélkül, ütközőpontján Nyugat és Kelet gazdasági és kulturális áramlatainak. Uj gondolatok, uj tavaszok szellői elöl ezeréves történetünk folyamán sohasem zárkóztunk el, a változó ujabb és ujabb határok folyton nyaldosták nemzeti egyéniségünket, de a fajunkban rejlő eleven életerő minden kulturha-tást magáévá tett, felszívott anélkül, hogy nemzeti karakterét elvesztette volna.
Az utóbbi pár évtized alatt azonban mindjobb<u>kezdtünk szolgaivá lenni, kezdtünk válogatás nélkül magunkra aggatni minden külföldi sallan-got. Az irodalom, színház és újságok révén, melyek irányítása már-már egészen kicsúszott a magyarság kezéből, mindinkább kopott lelkünk magyaros zománca.
A forradalmak tanulságai ismétvisszatereltek bennünket Hagyományaink szeretetéhez és a nemzeti eszme szüntelen ápolásával, faji sajátosságaink minden téren való kidombo-ritásával és érvényesítésével bizonnyal sikerül újból jellegzetesen magyarrá tenni kultúránkat s egész nemzeti életünket. De magyarságunk, nemzeti hagyományaink minél izzóbb szeretetéhez, elengedhetetlenül szükséges, hogy ezt még a mindennapos élet külsőségeiben is érvényesitsük. Így fel kell karolnunk a nemzeti viseletet is, ahogyan a kormányzó mondotta. A mostani
Irérfi és női divat helyett, mely a világ valamennyi nációjával uniformizál bennünket, mily szép, milyen nevelő hatású volna, ha újra feltűnne az utcákon a zsinoros magyar ruha, a gyöngyös párta, a sujtásos pruszlik, amely olyan jellegzetes és az egész világ előtt csodálttá tette a magyar viseletet.
Letűnt, patriarkális magyar idők erkölcsös szellemét varázsolja vissza közénk a magyaros viselet, ellenállóbbak leszünk minden bomlasztó ide-
gen behatással szemben, utánozni fog bennünket a müveit Nyugat és ez az ösi magyar viselet lesz egyúttal a legbeszédesebb magyar irredenta. A magyar ruha, mely megkülönböztet bennünket elnyomó ellenségeinktől, néma figyelmeztető jel lesz a világ népei számára, hogy él itt egy nép, mely tiltakozik a számára ácsolt koporsó ellen és ujabb ezeréves életre vágyódik, hogy betöltse továbbra is azt a hivatását, melyet az első ezeréven át hiven betöltött. (g.—)
ítélet a Krupp-pörben.
Az „Igazságos" franciák. — A hazafias németekre hosszú börtönbüntetést és súlyos pénzbírságot Már a francia Ogyész. — A vulyos Ítéletek.
Essen, május 8. (Expressz-távirat. A Krupp-igazgatók bünpörében ma volt a főtárgyalás utolsó napja. A francia katonai ügyészség a követ-, kezőket indítványozta :
A haditörvényszék Krupp von Bohlen Halbachót tizenötévi fogházzal és 100 millió márka pénzbüntetésre, Harlwig, Oesterlen, Bruhn, Schae-fer, Kunz és Schrepler igazgatókat tizévi fogházzal és 10 millió márka pénzbüntetéssel sújtsa. Gross munkavezető ellen, aki a gyári tanonciskola vezetője, 20 évi fogházat és 10 millió márka pénzbüntetést indítványozott a katonai ügyész.
Késő délután a haditörvényszék kihirdette az Ítéletet, amely szerint Krupp v. Bohli>n-Halb«chot, Harlwig, Oesterlen, Schrepler igazgatókat egyenként IS évi fogházra éa 100—100 millió márka pénzbüntetésre, Bruhn igazgatót 10 évi fogházra és 100 millió márka pénzbüntetésre, SchaJJer, Burns, Jrepler és Guns igazgatókat 20 évi fogházra és 100—100 millió márka pénzbüntetésre, Gross üzemvezetőt 10 évi fogházra és 50 millió márka pénzbüntetésre, Müller tanácsost pedig 6 havi börtönre Ítélték. (A vád: összeesküvés (!) és közcsendháboritás (/) volt. S»*rk.)
A miniszterelnök londoni tanácskozásai.
Bécs, május 8. Bethlen István gróf magyar miniszterelnök és Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter londoni tárgyalásairól érdemleges tudósitás még nem érkezett. A magyar miniszterelnök és pénzügyminiszter, akik tudvalévően hétfőn hajnalban érkeztek Londonba Korányi Frigyes báró, párisi követ és Khuen-Héderváry Sándor követségi tanácsos kíséretében, Szapáry László gróf londoni magyar követ palotájában szállottak meg. A magyar misszió tagjai a hétfői napot előzetes tárgyalásokkal töltötték el és ezek során Bethlen István gróf miniszterelnök és dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter informatív megbeszéléseket folytatott több előkelő angol politikussal.
Az eredeti program szerint a magyar miniszterek legelőször lord Curzonnál tesznek hivatalos látogatást. Ez a hivatalos látogatás valószínűen még a keddi nap folyamán meg fog történni.
Kommunista vérengzés Berlinben
Berlin, május 8. (Éjfélkor érke-zett.) Az északi negyedben a Bis-mark-egylet hivei és az ifjú kommunisták között véres összetűzés támadt, amelynek mindkét részen több aulyoa sebesültje lett.
Bérharc a sütőiparban.
Budapest, május 8. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A folytonosan fokozódó drágaság az ipari munkásság körében egyre nagyobb mérvű bérmozgalmakat vált ki. Nemrégiben a budapesti sütőmunkások bérfelemelés iránti kérelemmel járultak munkaadóik elé és
havi 94.000 koronás munkabért követeltek. A budapesti sütőiparosok azonban arra az álláspontra helyezkedtek, hogy miután ez a szokatlanul magas dijazáa n kenyér és süteményárak horribilis megdrágulását vonná maga után — nem adják meg a 94.000 koronás béremelést. A péksegédek ennek dacára is ragaszkodtak kérésükhöz, mire a budapesti sütőiparosok ma délután az összes segédeket kizárták.
Ujabb kiütéses tifuszmegbete-gedések.
Budapest, május 8. (Telefonjelentés.) Az elmúlt napokban a budapesti VIII. kerületben a Rákóczitéri vásárcsarnokban négy kiütéses tlfuszmegbetegedés fordult elő. A megbetegedettek közül egy férfi meghalt, a többiek már jobban vannak. A fővárosi tisztiorvosi hivatal rendeletére ma délben a Rá-kóci téri vásárcsarnokot fcrtőtteleni-tették.
Az angol királyi pár Rómában.
Róma, május 8. (Express-távirat.) Az angol királyi pár látogatásával kapcsolatos ünnepségek ma megkezdődtek. Hivatalos jelentés szerint az olasz királyi pár elhatározta, hogy ősszel Londonban visszaadja a királyi, pár látogatását.
Bulgária nem egyezkedik a szovjettel.
Szófia, május 8. A kormány sajtóirodája a leghatározottabban megcáfolja a külföldi sajtónak azt a hirét, hogy az első lausanoei értekezlet alkalmával a bolgár és a szovjetkormány között politikai záradékot tartalmazó kereskedelmi egyezmény jött létre. A hir minden izében valótlan, mert Bulgária semmiféle egyezményt nem kötött a szovjetkormánnyal.
Jugoszlávia és a jóvátételi bizottság.
Belgrád, május 8. A jóvátételi bizottság, amely eddigelé sohasem tanúsított valami nagy jóindulatot Jugoszlávia irányában, Bulgáriának az utóbbi időben jelentékeny köny-nyebbségeket szerzett s tekintélyes összegekkel leszállította jóvátételi terheit, amelyeket különben Bulgária igy sem fog teljesíteni Nin-csics külügyminiszter azt a javaslatot tette a minisztertanácson, hogy a bolgárok iránt tanúsított jóakaratra való tekintettel, a jugoszláv kormány hasson od a jóvátételi bizottságnál, hogf a szövetségesekkel szemben fönnálló háborús adósságait arányosan mérsékeljék.
Az uj vámtarifa.
Budapest, május 8. (Telefojelen-tés.) Az uj vámtarifa törvénytervezete elkészült. Miután még arról nem történt döntés, hogy az uj vámtarifát törvénybe iktatás utján, vagy rendeletileg hozzák-e életbe, ■ törvénytervezet egyelőre a pénzügyminisztériumban fekszik. Mindamellett mégis minden intézkedés megtörtént arra vonatkozóan, hogy a tőrvény életbelépése esetén az minden fennakadás nélkül alkalmazható legyen.
30
ZALAI KOZLOKT
A férjes asszonytisztviselők problémájához.
Válaax egy nyílt levélre.
Nagykanizsa, május 8.
A „Zslaí Közlöny" az ujabb tisztviselőredukció kapcsén megszólaltatta az egyik ismert nevű állami főtisztviselői, aki tudvalevőleg arra ax álláspontra helyezke-dett, hogy feltétlenül igazságos, ha ax ujabb létszámapasztásnál a férjes asszonyokat mentik fel állá-auk alól, mint akikről férjük ugyls gondoskodik.
Cikkünkre egyik avatott tollú olvaaónk nyílt levelet küldött be hozzánk, melyet legutolsó számunk egyikében nagyjában le la közöl-tQnk. A cikkíró hosszabb fejtegetésében azt akarja bizonyítani, hogy az illetékes tényezők ily irányú terve miíuen igazságtalan, mert nem lehet különbséget tenni nem éa nem kőzött. Axt Írja továbbá, hogy a nő ugyanolyan hivatalnoka ax országnak, mint bármelyik férfitisztvíselő, hogy .fa-rizeuakodás volna a dolgozó nőket elzárni a munka lehetőségétől", hogy abban a pillanatban, amikor a férfinek annyi jövedelme leaz, hogy tisztességes, nyomor nélküli életet tud biztosítani caaládjának
— el fognak tüoni a férjes nők ia az állami hivatalokból.
Gkkírónak minden aorait aláírjuk. Csakhogy hibát követett el akkor, amikor mindenről ir, caak arról nem, amiért e terv felvetődött és igy az egész kérdést mellékvágányra igyekszik terelni, erőien érzelmi momentumokat is bele-azőve válaszába.
Mert legyen a cikkíró tárgyilagos és semleges éa ne igyekezzék ■ dolgok állását a saját, külön felfogása szerint ezt a kényea problémát boncolni, hanem a közérdek, ax orazág, a nemzet szempontjából. Mert ax\'illetékéé kormánykörök csokit ezt a szempontot veazik tekintetbe.
Nem arról van szó, hogy „a kormányzat a dolgozó nőket elakarja zárni a munka lehetőségétől" — már maga a feltevés és állitáa Is agy abszurditás, — hanem arról, hogy a tervbe vett szükséges operáció a magyar test egy oly részén végeztessék, ahol ez kevésbbé fájdalmas. Már pedig bocaánat, akkor, mikor egy axámos tagu családot egyetlen kenyérkereső
— a családapa — kell, hogy eltartson, caak igazságos az, hogy azon közalkalmazottaknál, ahol a férj felesége ia ax állam alkalmazottja, tehátketten keresik családjuknak\' a kenyeret, ha még oly kicai és kimért is az — inkább kell, hogy a második kenyérkereső bocsáltaasék el ax állam szolgálatából, mint annak a számos tagu családnak feje, akt egymaga kell, hogy családját eltartsa éa igy el-bocaáttatáaa katasztrófába döntené, mert a mai nehéz gazdasági viszonyok mellett az elhelyezkedés\'rendkívül nehézségekbe ütközik, mig a férjaa aaazony felmentése — habár családja szintén érzi ezt — mégis kevésbbé fájdálmss és főleg katasztrófa nélküli operáció, mert hiszen a férj, a tulajdonképpeni családfő megmaradt kenyér keresőnek, itt csak „a mellékkereset", a mellékfoglalkozás maradt el, mert a férjes asszonynál, -kinek férje rendes alkalmazott tisztviselő, az állás csak mellékfoglalkozást, mellékkeresetet és nem egzisztenciát képezheti, mikor férjles asszonyi hivatása őt a családi szentélyhez szólitjs.
A nagykanizsai járás jegyzőinek közgyűlése.
Gyömörey István főszolgabírót tiszteletbeli elnökké választották.
A nagykanizsai járás jegyzői egyesülete most tartotta évi rendes közgyűlését a kanizsai városháza kis tanácstermében. A gyűlés kimagasló mozzanata az egyesület érdemes elnökének Sztarzsinszky György galamboki körjegyzőnek tartalmas elnöki jelentése volt. Sztarzslnszky beszámolójában különösen a jegyzői kar Ismert bajaival foglalkozott. Rámutatott arra, hogy a nemzet legválságosabb óráiban a jegyzői kar volt az ország egyik legbiztosabb pillére.
Az elnöki jelentés után a közgyűlés letárgyalta és elfogadta a mult évi számadást, megállapította a tagsági dijakat és határozattá emelte, hogy a propa-gandadljakat a tagsági dijakkal együtt szedi be s egy összegben utalja át a központ részére. Sorra került sok kisebb-nagyobb fontosságú ügy és indítvány. Fóleg élénk vitát provokált a
községek háztartásának mai ab-normális állapota, mely válságba juttatta a falvakat. Költségvetés és községi pótadó nélkül lehetetlen a községek háztartását vezetni.
Majd a tisztújításra került a sor.
Az elnöki székbe Ismét Sztarzslnszky György körjegyzó került. akit mély tudása, fáradhatatlan ügybuzgalma és egyéb jeles qualitásal predesztinálnak ezen tisztségre. A jegyzői és pénztárnoki állásokra szintén a régleket választották meg, vitéz Horváth Sándor hosszuvölgyl és Szilvay Gyula kiskomáromi körjegyzó személyében.
A közgyűlésen jelen volt Gyömörey István járási főszolgabíró Is, aki az egész gyűlést meleg érdeklődéssel végig hallgatta. A kanizsai járási jegyzők ragaszkodásuk jeléül Gyömörey fóblrót egyesületük tiszteletbeli elnökévé választották meg ez alkalommal
1923. májút 20.
Tehát a kormány nem akarja elzárni a munka lehetőségétől a férjes asszonytM — de azon férjes asszonyok és családok egzisztenciális megmentése érdekében, ahol a férji az egyetlen kenyérkereső — kell, hogy az ujabbi létszámcsökkentésnél elsősorban a férjea asz-szonyokat bocsássák el. Igazságtalanság csak az lenne: ha a kormány tűrné, hogy mig az egyea családoknál ugy a férfi, mint a feleség a kenyérkereső, addig más családoknál ax egyetlen kenyérkeresőt is megfosztaná egzisztenciájától.
A főtisztviselő nem azt akarta állitani, hogy a férjes aaszonyok állami alkalmaztatáaa igazságtalan, ezt csak elfogultság magyarázhatja ki nyilatkozatából, aminthogy helytelen cikkírónak az a kitétele, mintha a kormány „még ma ia nembeli különbségeket" tenne, és az ország mai helyzetében nagyon meréaz állitáa — hogy a nők munkája: a nemzeti gazdálkodás szegénységi bizonyítványa. Cikkíró előtt ugylátazik még ismeretlen a trianoni szerződés neve alatt ismert halálos Ítélet.
Az ujabb tisztviselői létszámcsökkentés előtt ezt a rendkívül kényes, fájdálmss és mégis szükséges tervezetet oly színben feltüntetni — mint clkkiró tette — nem lehet. Az elkeseredésnek mesterséges szitása ez.
Az egyik embernek kicsi kenyerét kiütni a szájából és kitenni őt a borzalmas kenyérnélküllségnek csak azért, hogy a másiknak valamivel nagyobbat adjunk — észszerüllen és igazságtalan lenne. Helyes, méltányos és igazságos a kormány salamoni megoldása — amikor a kenyeret megakarja felezni, hogy a másik családnak jusson.
Már pedig a magyar kormány ezt akarja elérni. (*)
— A legközelebbi kanizsai lókivitell vásár feltételeiről való végleges megállspodás végett a legközelebbi napokban Kanizsára érkezik dr. Csiky a Magyar Gazdák Lótenyésztő és Értékesítő Srövet-kezetének agilis alelnöke.
A Polgári Egylet Jakoby-hangversenye.
F. hó 12-én, szombaton esti 9 órai kezdettel a Polgári Egylet — Jakoby Antal — a ma élő legjobb magyar énekpedagógus és egyik legkiválóbb magyar dalénekea — közreműködésével hangversenyt ren dez. Jakoby Antal neve nem Ismerétlen a nagykanizsai zenebarátok előtt. Már diák korában — mint a nagykanizaal főgimnáziumnak nyolc éven át volt növendéke — több ízben feltűnt tömör, erőteljea szép hangjával. Az Iskola padjaiböl kikerülve, szüleinek akarata ellenére — akik tanárt akartak belőle nevelni — a benne élő tehetség és hajlam parancsára és sugalmára hallgatva, minden idejét » maga xenei képzésének szentelte. Bejárta a külföldet, különösen Németországot és az éneklés technikájában és elméletében egyaránt tökéletesítette képességeit. Ritkán szánja el magát egy-egy hangverseny tartására, annál tevékenyebb munkásságot fejt ki abban a kis énekteremben, amelyben nem kisebb tehetségek kerültek ki munkája alól, mint Adelina, Pilinszky Zs\'gmond stb. Ha egy-egy hangversenyt tart, az valóságos ünnepe nemcsak nagy-axámu rajongólnak, hanem a zenekultúra minden barátjának. A mult év novemberében Budapesten tartott hangversenyén a Vigadó nagyterme egészen megtelt közönséggel, amely a művészt valósággal ünnepelte. A fővárosi lapok egy-értelmüleg a legteljesebb elismerés hangján irtak hangversenyéről.
Most szombaton nekünk kanizsaiaknak nyílik alkalmunk művészetében gyönyörködni. — Ezt a ritka műélvezetet még teljesebbé teszi az a körülmény, hogy a kíséretet Karácsony István az Operaház kitűnő karmestere látja el.
Hisszük, hogy vároauok műértő közönsége honorálni fogja a Polgári Egylet áldozatkészségét, amely-lyel Ily kiváló művészek meghallgatását lehetővé teszi számára. — Hangverseny után tánc leaz. Jegyek : 100- 600 K-ig Szerb Ernőnél és Krátky Györgynél kaphatók.
A lfZalai Közlöny" panaszkönyve.
— Állandó rovatunk. —
Naponta kapjuk a legkülönbözőbb panaszleveleket, amelyek mind rendetlenségekről, vltxás állapotokról számolnak be éa támogatásún-kát kérik a bajok szanálására. — Exért elhatároztuk, hogy állandó paaaarrovatot nyitunk a nagyközönség azámára, amelyben mindenki elmondhatja panaszát, észrevételét.
A mai életben annyi kis bajt, rendetlenséget, ferdeséget lehet tapasztalni a város területén, ami csekély jóakarattal az Illetékes tényezők által kőnnyü szerrel orvosolható lenne éa amit ax illetékesek orvosolni is akarnának, azonban miután nem jut tudomásukra — egyáltalán nem, vagy pedig csak későn orvosolhatják.
Ne hogy félreértessünk — hangsúlyozzuk, hogy távol áll tőlünk az egyea hatóságok vagy hivatalok bárminemű támadása. Mig egyrészt a nagyközönség érdekeit védjük — másrészt a hatóságoknak kívánunk segítségére lenni és munkájukat megkönnyíteni. Az ily levelek mindenkor névaláírással kell hogy legyenek ellátva, ba a levél Írója azonban nem kivánja nevének közzétételét — nevének említése nélkül tesszük szóvá panaszát és hívjuk fel reá a hatóság figyelmét. Igy p. o.:
/. Vasárnap kellemttlen esetnek voltunk szemtanúi a felsŐtcmplom ban. — Reggel tartott az Isten-t isi telet, a falusi ósszonyok egyre másra jöttek a templomba, mind• egyik kezében hol két, hol három tejeskanna, hotalmas piaci kosár, szakojtó, stb. stb A templom egy valóságos piaci lerakat képét mutatta. Alig lehetett a sok kosár, cek ker és tejeskanna között lépni. — Egyszerre csak jött egy ismert tiszt• viselő neje, aki előre akart menni, azonban szoknyája megakadt az fgyik kosár kiálló ögaban és — krach! a hölgy alját leszakította. Hogy hogyan ment haza ebben a ruhadefektusban, nem tudjuk, csak azt. hogy az aljat nem igen tudja többé has.nálni. A szegény tiszt-vUelő nejének érzékeny n kára.
Ugyancsak a lelsőtemplom.
A szentély fölötti loggia padjait annyira ellepték a rakoncátlankodó gyermekek és suhancok, hogy mire nőink odamennek, hogy az Istentiszteleten résztvegyenek, már nem jut hely számukra. Es ez minden vasárnap igy van.
A templom prebendátusa szíveskedjék intézkedni, hogy a templdk Istenházá és nem piaci lerakodóhely vagij csintalan suhancok gyülekezője legyen. Névaláírás.
— A Tűzoltó Egylet k3z-gyttléae. A Nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Egylet most tartotta évi közgyűlését, amelyen a tisztikart a következőleg választották meg: Uj tisztek lettek : Ifj. Knortzer György, Schulteisz István délivasuti ellenőr, Engellellcr Rezső mozgóposta főfelügyelő, Lang Ferenc és Szép-udvari László. tanító. A mentő-osztály parancinoka dr. Szabó János orvoa, a mentő szakasz parancsnoka Fischer. János lett.
1923. május 9-
ZAJUU KÖZLÖNY
HÍREK.
A nemzeti záazló.
A Magy»r Nemzeti Szövetség
elhstározta, hoír ^"Jí"". l4r\'-^almi mozgalmat Indít, hogy a i \' J.r nemzeti zá.zló előtt min; 2en magyar cmb" \'«)"" kl
ii,,teletadálát.
Nálunk • kőzőneég, »mlkor • " ,ti záizlóval találkozik, közönyösen megy el mellette. Németor-„ágban <• Olaazorazágb.n a katonai csspstok élén vitt zászló elílt ,, utcs forgalma egy percre megáll, minden »rc a zászló fele fordul, . a férfiak kalapjukat levéve tlszto-Ugnek. A francia nép kalapját levéve éljenez, amikor • nemzeti zászlóval találkozik. Angliában pedig őil hagyományok alapján a nemzeti zászlót ugyanaz a tisztelet illeti meg, mint az egyházi körmenetben vitt egyházi szentségeket. Nálunk régi szokás szerint csakis az egyenruhát viselő katonai személyekre volt kötelezi • zászló előtti tiszteletadás. A magyar nemzet lobogója kifejezője a nemzeti eszmének, tehát megilleti a leg-nigyobb tiszteletadás minden magyar ember réazéríl, aki hazafias őntudattsl Igaz magyarnak érzi és vallja magát.
A Magyar Nemzeti Szövetség felhiv minden magyar férfit és nőt, hogy bárhol találkozik msgyar katonacsapattal, amely nemzeti lobogó alatt vonul, tiszteletadása jeléül álljon meg, forduljon arccal » nemzeti lobogó felé éa a férfiak vegyék lo kalapjukat.
_ Naptárt Május 9. Gergely.
— Időjárás. Az Időjárástanl intézet jelentéae szerint hazánkban a hőmérséklet a rendea főié emelkedett éa a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire • 25 fokot meghaladta. Az idő általában derült. Egyelőre száraz, meleg, később zivatarra hajló idő várható, hösülyedéssel.
— K.totlk.s nap Nagykanizsán. A nagykanizsai katolikua társadalom vezetői körében azzal a lorooly tervvel foglalkoznak, hogy Debrecen, Szeged, Székesfehérvár, stb. mintájára Nagykanizsán la egy. nagyarányú .Katolikua nap"-ot fognak rendezni, melyre az ország ellő katolikua vezéreit éa szónokéit fogják meghívni. A terv rövid időn belül meg is fog valósulni.
— A városházáról. Orbán József az anyakönyvi hivatalhoz beosztott volt katonaügyi nyilvántartó — a tankötelesek nyilvántartója lett. — Brunner Gusztáv rokkantügyi előadó hivatalos helyiségét dr. Pottyoniy József II. aljegyző irodájába helyezi át.
— Folynak ax adóöaazelrá-aok. A városi adóhivatal tiazt-vizelői most írják összo házról-házra járva a város lakosságát, hogy felvegyék a személy éa egyéo adatokat az adókivetéshez.
— Osztatlan hivatalos Idő a városházán. Arról értesülünk, hogy junius elsejétől szeptember 30-ig osztatlan hivatalos órákat lendel el a polgármester és pedig reggel 8 órától délután 2 óráig.
— A tankötelesek bejelen téae. A kultuszminisztérium legújabb rendelete szerint a közeli mpokban Nagykanizsán is megkezdődik a tanköteles gyermekek bejelentése, összeírása és nyilvántartása. — A szülőknek| vagy gyá-oioknak minden gyermeket be kell jelenteni aki a 3. életévét betöltötte és > 13. évet nem ha-
Vulkánikus kitörés Olaszországban.
Catania, május 8. Az £tna kitört. A lávafolyam napi hat kilóméternyi sebességgel halad előre a keleti irányban lejtő völgyekben. A vulkán közelében fekvő városokat nem fenyegeti veszély. A kitörést állandóan kisebb rengések kisérik.
ladta tul. A nyomtatványokat minden háztulajdonos a közeli napokban megfogja kapni, aki azokat minden lakójának kitöltés végett kell, hogy kiossza. A kitöltött Ivek Orbán József nyllvántsrtóhoz városház II. em. 32. ajtószám alá adandók be.
— Hibaigazítás. Tegnapi azá-munkba a plébánia lakásügyéről szóló tudósításunkba sajnálatos nyomdahiba csúszott be, amennyiben „ .világi" plébánia helyett .vidéki" plébánia lett.
— A Hollandi many.c.k. ma esti — tánecsl egybokőtőtt — előadására jegyek még kaphatók a Schless Testvéreknél. Holnap este leszállított helyárakkal lesz előadás. Az előadás kezdete pontosan 8 órakor.
_ Adomány a szegényháznak. Klein Oszkár a azsgény-háznak két és fél métermázsa burgonyát adott, melyért hálás kő-azönetet mond a Vezetőség.
— Mikor a sírásó a sírjába esik. A mult napokban tőrtént. Mikor Móger János bácsi Halvax Géza sirját ásta — és hsntolta a földet, s sir bedőli, beszakadt és Móger János airásót la magával rántotta, aki derékig beesett a sirba és kia hljja, hogy be nem fullsdt a homoktömegbe. Móger bácsi ezt „nem jó jelnek* nézi . . .
— A légrádl vámőrök majálisa. A légrádl m. kir. vámőrség május 10 én délután 4 őrskor nsgy majálist rendez. Közlekedés Kanizsáról 13 ó. 40 p., odaérkezés 14 ó. 25 p.
— Uránia. Sssrdin 7 és 9 órskor, esütóitozön 3, (,!(!« Örskor krttís műsort játssik. Egy fordul.tos Síck Ksrtsr rcRÍnvt .Koldus h.rcegná\' cimefl Estor Ksrcnáv.l s főszerepben 5 felvonásban és .Kit rest. két lélek\' cimsn egy Izg.lmis bűnügyi tórtía.t.t-
— Pré bitje. m*K Ön la és raeggyé-sídlk róla. hogy « FIUPP h.risDy.kötédéJé-ben békebeli .ny.gból késsült l.uisnyik, zoknik ■ legUrtós.bbsk és ugysosson sstaii é* minőségű r*mutból birraikor .asogf.J.l-h.lők, Siombsthsly, Sséll Kálmsn-tltc* 6.
árumintavásár Budapesten
Budapestet kedvező gazdasági földrajzi helyzete a nyugatról ke létre és keletről nyugatra irányuló gazdaaágí forgalom összekötőksp csává predesztinálja. A városnak cz az előnyőa fekvéso különös jelentőségre telt szert azóta, hogy legújabb időben az árumintaváaá-rok rendezésével igyekeznek az egyez államok gazdasági körei termelésükre a külföld fqgyasztópia-Icainak figyelmét és érdeklődését felhívni. A magyar termelés éa a magyar kereskedelem ez év május 19—28 között rendezi a XIV. árumintavásárát, amely arra hivatott, hogy a magyar ipar termelőképességéről és leleményességéről, egyszóval a magyar vállalkozói kedv lendületéről éa szervezőképességéről tanúbizonyságot tegyen.
A békeszerződés területi rendelkezései Magyarorazág gazdasági struktúráját alapjaiban változtatták meg s ugy ez a körülmény, mint pedig az a tény, hogy Középeurópában uj vámhatárok keletkeztek, a magyar ipar éa a kereskedelmet uj feladatok megoldása elé állítót, ták. E célok megközelítésére kifejtett tevékenylégek eredményét van
hivatva szemléltetővé tenni az Ám-mintavásár. Az Iparfejlődés terén a msgyar vállalkozás az utolsó évek alstt Is Igen szép eredményeket ért el, A fejlődés legerősebb volt a textiliparban, ahol ma már a pamut, fonólpsr 33.000. s kenderfonó 1500, s lenfonó 17.500 és a jutafonó 10.000 orsóval dolgozik. De a pamut-szövőiparnak is vsn már 4100 szövőszéke, mig a posztólpsr 370 él a kender-lenszövőipar 600 aző. vőizékkel dolgozik. A fejlődés tempóját világítja meg az az adat, hogy pl. 33.000 pamutfonó orsóból 18.000 4100 pamutszövőizékből pedig 300 a kommunizmus bukása óta állítottak fel éi hoztak üzembe. Kl kell emelni a malomipart, amely ugy kipicitái, mint technikai fel-azereléa dolgában egyedül áll egész Európában. Ksp.citását jelenleg ugyancsak alig eg:y-ötödrész erejéig tudja kihasználni, de megvsn a remény arra, hogy a szomszédos államokkal kötendő kereskedelmi egyezségek alapján az őriéli forgalom segítségével az egéiz termelő kapacitáaát foglalkoztathassa. A cukoripar ii szépen fejlődik, mert mlg egy év előtt a belföldi fogyasztás kielégítése is cukorlm-porlot tett szükségessé, addig az uj termelési ksmpány eredménye már kiviteli feleslegeket produkált. Éppen most vsn szó arról, hogy 500 vagon cukrot Romániába exportáljanak a.gyárak. Külön kell megemlékezni a vas- és gépiparról, mely — bár nyersanyaga nagyréaxét külföldről azerzi be — ha van. ezer munkást foglalkoztat éa igen jelentékeny exporttevékenységet fejt kí. A magyar mezőgazdasági gépipsr gyártmányai nemclsk keleten jól Ismertek, de felkeltették az orosz piac érdeklődését is. Hosszú lenne felsorolni a többi fontos és fejlődésképes iparágakat, amelyeknek azonban mindegyike bemutatta az áru-mintavásáron termelésének eredményét, bizonyságát fogja adni veraenyképesaégének.
A vásárt különben az Iparcsar-nokban, a mellette épült uj pavll-lonban és a közvetlen külső területen tartják. Az iparcwrnok helyiségeiben lesz az üveg. pot cellán, majolika éa agyagipar, a papir, Írószer és grafikai ipar, s textil és bőripar, a norinbergi dlazmü, játékés faipar, a vegyészeti, gyógyszer-H éi kozmetikai ipar, a cipőipar, az iparművészet, élelmiszeripar, végül a bútor- és koiáripsr elhelyezve. Az uj csarnokba kerülnek az apró vas- és fémáruk, a vas műszaki, elektrótechnlkal és mezőgazdasági cikkek. Küllő területen a közlekedési eszközök Ipsra és az építőipar kerül bemutatásra.
Az utazáa tekintetében a vásár látogatói, ugy a vasúton, mint a viziuton 50\'/, os menetdijkedvez-ményt kapnak. Küllöldiek vízum nélkül léphetik át a vásár tartama alatt a hatirt. A vásár területén a devizaforgalom korlátozásából eredő nehézségek elhárilásn érdekében idegen pénzeket beváltó hivatalos kirendeltség fog működni. Minden féltétele megvsn annak, hogy az arumintavásér n siker jegyében folyjon le és minden kilátás megvan irra, hogy ez a várt liker nem is fog elmaradni, sőt felülmúlja az eddigi vűiarok aikerét.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták éa devizák:
N.poUoo 19000b Font (Loodoo) 2417$-24775, Dollit (New-York) 5245—5396. — Fraocla frank (Paris) 350 —380, Márka (Sitiin) 16 - IS. O\'.asx lir* (Milano) 260-270, Osztrák koron* (B*es) 740—770, Lol (Bnka-rwt) 25-27, Stokol (Prága) 155 —lét Srájd írtak (Zürich) Ii0 -930, Diai* (Zágráb) 65—57, — Lengyel márka (Vutó) 10-11. Amsterdam 2100. — Koppenhága 971—1001, Krisxtiánla SS2-912, Stockholm 1387-437.
Zürichi zárlati
Berlin 153 Amsterdam Hollandia 21730, Nem-York 655 - 50 Loodon 2463, Párt* 8672, Milano 2601, Prága 16 49, Bada-pcet 1050, Zágráb 5SC., Varsó t 17. WWs 0 78. Siófta 340 Oistrák bély. 0 71 25.
Termény Jelentési Basa (Tisxa vidéki) 26500 -26760, egyéb 26030 6500 rozs 17500-1775\'.) Ukarmáayárp.
15500-160D0 sör 17500-8500 ««b 18500 S0OO tengeri lttOOO-16250, repce 14000-S00, korpa 7800-8000, köles 8600—8900.
Budapesti állatvásári
Marhahús I. r. egóisben 1850-2180, hátulja 1970—2300, eleje 1800—2100, H r. egészbe*, 14SCJ—660, hátulja 1600-100, eleje 1300-44 ) Növendék marhal I. r. egészben 1300-38O. botja (ölön birb) 1650 000, Kásslet: Nagy-nujtia 257, eladás 193, — Növendék marha 16, eladás 7, borja 186, eladás 116. Marha-bór 1400-1600, borjobír 2300-2i»0
Sertésvásár i
Felhajtás 580, Elkelt délig 580. Öreg — Kösép 1350, Könnyű —, l. r. 1460, II 1300, Zsír 2100, Ssslonns 1600, Leh. has 1600.
Értékek»
Magyar hitel 4 (600, Oastrák hitel 16400, Halai 11000,Jelsálog 39tX>, Lesráraitotó 7900, Kereskedelmi Bank 61250 Magyar-Oless 3025. Beocrini 155U00, Drasche 42000, Általános síén 385.000, Ssásxvári 70000, Salg4-Urjánl 112750, Urikányl 228000, Rtm*330c0, Schlick 29750, Cultmann 33MX) Neslcl 179000, Danlc* 18600, Klotild 1*000, Magyar cukor 610.000, Adria 32000, AUantika 22600, Királysor 1740U, Bosnyák-Agráx 5300, Up-tik 6250, Phöbus 11400, Vasm. Villamos 16-250, Gitolla 90-)0, Konkordla 13!G0, Déli Vasat 17C00.
— Hmmisfogakat, uraayat,
ezüstöt, brilliAnsokat ós érmeket a legmagasabb n«pi árban vewek. — Fried József ékszerész, Sugir-ut 2. szám. (Fő-ut és Su«ár-ut sarok.)
Szerkesztői üzenetek.
H. Oy. Órvendűr.k, hogy com dolgosunk hiába, hojty kbzönscuüok megérti munkánkat és részt vess benne Lovelóre vissxató-riink, noha m-«r inai számunkban olvashatja e kérdésben á lisfoglalásunkat. „A holt Kluan*... F.\'sóremu költői munka — ezon-bso nom a „Z»lai K5«ktay4 -bo való. A hi-zassigtór^ av*xonyt nem lehet glorifikálni, a bünt pedig ugy beállítani, ahogyon ön beállítja. Nom tudná kitunó tollát a nemzeti eszme msRasx\'OS sxolgriatába álitaal? — Lógrád. Teljíjon lehetetlen, bárhogyan is •szeretnénk egy ilyen kirándulást megunni. Küldje el még azoap esto tudósítását, Udvl — „Majcrarorixáf sorsa". Kezdetnek elég Jó, de" távol áll még attól, hogy köxöi-hetjük. Csak tovább ezen as uton. — N. I. Ha novellái megfelelnek, szívesen kóxétjük. Bgy asszony. Ne csodálkoxxék exen. A* esettel legköxelebb foglalkozni fogunk.
felelős szerkesztő Benedek Rezeg.
Nyilt-tér.*)
A nsgyhecatl volt vevőimet és isme-ríseimei liszteleltet értesilem, hogy
Fehér Zsigmond és Társa
Budapest, Belvéroi IV., Kigyd-u.5.
Klotild psIOUbsn
angol férfi és női szövet Üzletet
nyitottam.
Szíves pártfogásukat kérve, vagyok kiváló tiszteieltel
WEISZ MIKSA elóbb Magykanlzsáa
K«k otlllaghoa KO-ut S.
ZALAI KÖZLÖNY
1923, májú, jq
Apró hirdetések.
Minden .ió 15 korona. vastagabb betűvel ■aedett ssavak JupUn MlmllUlMk. Állast keresőknek esavaaklnl 5 korona kedres-
Locaraa, Uto U6cn iH2«. Ww
KOvIit >on[ors <U<J6. Uts á MslehlrjUtbao.
k:,«uh ü; ke*|.korai fiáo. AiuU-gKs ««.
Hnilúi Mrljpirj-
<ál ttc.it m»(ia»<* ufKrcieroek
., >. emelet jctt/», Mjlrst In«-
KtrfHk ucccáll W<f<iri fj iirtiil r* > (ál;II fáiilaitx minden i(iUa jlrtáá \'MuA fsi4á-ssuonyt. Clsáfsll VllmOá. Ná«yl.nláaá. JJ*J
Matlatalrpe-D, • lUlstoe f»noei, Xllewiia Xíae-Itten lUíSuiiccri t M<áa mii >trttdt «» tMjiu bááiciIáiul \\UK>. Cin ■ Ht.5\'&Táu»«e 7i«?
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha • Deák-tér 1. sa. alalli clpö\'UxIatbon
rendelt kixiróUg elsőrendű anyagból késxult
ARGENTféie
cipőt hord. Javítások gyorsan csxköxoltetoek. Kéxxel varrott duplatalpu
SZÁND AL:
^OEJJ^
X«IlW<*
BUZHT, ROZSOT.
zabot, árpát ás tengerit
▼ásárolunk legmagasabb napi ároo.
KORFÁT
napi ár alatt ámsltook.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
ítfií^Bt k\'atnra. Ttktcauia: \\t3.
MAGYAR-OLASZ BANK R. T.
elfogad kamatozásra pénztárjegy ellenében legalább 6 hónapra kötött
betéteket buzaértékben
k
és
célokra
ugyancsak buzaértékben nyújt
hiteleket.
Részletes felvilágosítások nyerhetők a bank székházában
Budapest, V., Nádor-utca 16.
Ingatlan eladás.
A váróinak minden részében több nagyobb és kisebb hás kerttel, Uslat é« magén*
héxak beköltözhető 7, 3 sxobis lakassa], jóforgalmu vandéQlfik helyben és vidéken. Somogyban Üzletház 3 hold föld-del elfogiá\'ható 3 szobás lak ssal, B«Ja« csony mellett Uzlelház, Zalában 36, 30, X «s 4 holdat földbirtok, épülettel Förhéncen ? hold, 1 hold. 1 , hold jnaia azölé, Anu lbegyen t holi azőlé, Hárlatalapan 3 hold szőlőbirtok cpüiei-telj Badacsony mellett i szobás villa saját fürdővel, 5 hold oltvány szőlővel, í hold szántóval, 2 hold réttel, vincelltrlaká?-»al és mállóval. Birtok 1C00 hoUis Vasmegyében, zalat lutároo teljes leUserelcs-*el, továbbá Halaton somogyi oldalán több Vilin szép gyümölcsössel elaáók bővebbet:
dukasz miksa iskse
Násykonluán, Rákócil-utc. 19.
UJSAGKIHORDO
azonnali belépésre felvétetik lapunk kiadóhivataléban.
JXJJXJ \'X» v»«i.» «u«i>
"»"» VTWTV «T»VT» m«T> .v> "
Ujságárujitók
felvétetnek a
Horváth-féle ujságbódéban
yy ^^ y^x u>tiá aiáiiá ** Jfv^v
jKEREKPAR
! ás törött vázak javítása.
1 VARRÓGÉP- ÉS IRÖGÉPJAVITÁS
t-------"t KiLLÉKIK, I...........
gattaooK. j,^,
(SZaKATS)
műszerüzem és
! irógépvAllalat
Kaxincsy.u. 29.
C|ar<^ Magyar-utca 2M1. stácou
CldUU lld£. hix , toU telekkel és el-foglalható két szobás lakással azonnal elidö. Bővebbet Rakoa Györgynél,
Magyar-utca 45. szám alatt
Fényképészeti cikkek
nagy raktára.
Lemezek, papírok, kényék, előhívók, vegyszerek stb. mindenkor friss anyag.
Fényképészeti szakkönyvek. Amateuroknak felvilágosítást 4s útbaigazítást nyujtunk.
Fischel Fülöp Fiai
papírár ahásában
Nagykanizsán.
Legolcsóbban
épit és tataroz
a Házépítési és Karbantartási Vállalat, Batthyány-utca 1. sz.
Telefon 900.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
.l...a.lék bara-daae vállalata c
FHUÖát is BüStiy: NaovtUSNIZSA, Hs^yar-utu 6. nám. MM: BUOaPesT, Vl., Ó-utca S8. _ Telefon: 131-SS.
Elváltatank r^SSHT.\'iVri\'JSE
VT iKmwpt, B«M« M eiMetotn
WM^M^Mk, cMewHáiuk. »sl»0-«vo«0 aMlgAM áitonaiaiuaa bUMÍ .*Ít.<w
■etaph — ---—
Raktárén tartunk
1 ■wiliálatokat, acralal ■♦dara \'\'—1<rr*f^~*Tr ~r ~ - j—\'- "— ""•iSfJ^T^* k*AaNUa1 -ri.Ya.ot^k ritUr*
•aa bUM« .Jrmetra Wread^kst, kS*p*atl fttía 4a lk«Z aaJAt tarrMteSask aitMat.
«*et4k c*&T*ke<. r*a armatúrákat, öntOtt-»*«iCBaett <n M4t[ tírd*kádakat. rOrSar4a Htrdtf-
... . * . 7 ^ v---fll>eitpkat.iBlBi1i—BB»i k*a»arUri-o4kk«k«t.bádoi-
. \'. . e^faiyckct. feor*»»*tf «lkk«k, a^K ^ersBeteaOkeL
JnlüiAat és átaWcttisI MakéMtokát szakszar-Aan és olcsáu eszfcSzJflnk.
MINDIG LEGOLCSOBB Óriási rakiár olcsó árakon!
KISFALUDI ÉS KRAUSZ SKsr■
.i „ARANY KAKAS " bo.
erzsébet-tér
Telelőn 3-74.
21.
szAm alatt.
T.lefon 3-74.
Férfi és női óiuatkelméb, selymet*, grenaöinok, Etaminok, opdlbaliszlok, férfi és női ruhaudsznak, panamák, pikék, mosók. 2efirek, gyapjú és mosó őelinek és Dlrnölik
udsznok, siffonok. rumburgi
__ udsznak és öomasztdrukből
— nagy vAlasztúk. "SW
Olrtntáa l 2000 méter schotiis és csikos
a • gyapjúszövet duplaszéles érkezett
KELENGYE
N\'agykanizáai Nyomd. es Lapkiadó Vállalat Nagykanizsa.
62. évfolyam 105. szám._ Nagykanizsa, 1923 május 10. Csütörtök Ezen szám ára 40 korona,
Készpénzzel bérmentesítve .2iIal Közlöny-
Nemzeii Muzeum
fóudapeat
politncaí 1 napilap j
IIHIIMIIIIIIillllillHM^
U.rk„nt6,*t *• kwifcMtaUI VA-Bl IS. lat.rnrh.u-T.l.fon 7S. (lám.
BadnpMtl .s.rkesstö.ir t k.r. i T.l.fonsi
«l«n..t*.l iraki »KT hónapr* «J0__X

Tiszteld a nemzeti zászlót!
Nagykanizsa, május 9
Minden idők népének volt valami jelvénye, melylyel, mint szimbólummal jelezte a maga külön nemzeti mivoltát. Ezzel a szimbólummal jelölte meg, amit magáénak tartott. Ezt hordozta körül, ezt helyezte el azon a föld területen, melyet impériuma alatt tartott. Ezzel jelölte a maga harci népét. Ez volt az ismertető jel, hogy ^hol ez a szimbólum íátható, ott ez, vagy ez a nemzet volt az ur.
hz a szimbólum idővel minden, népnéla zászló lett.— SzinetckeT jelezték a maguk különbözőségét más nemzettől. Ahol egy nemzet zászlója lengett diadalmasan, ott az a nemzet volt a parancsoló ur. A hadsereg, a csapatok élén zászlót vitt külön zászlótartó, e zászló lelezvén a nemzetet, melynek becsületéért, hatalmáért, olykor jövendő életéért a katonák küzdöttek.
t zászló ott volt a csatatéren Ott imbolygott, lengett, hajladozott a karddal, buzogánnyal küzködők feje fölött. Ott volt a legvéresebb harc, ahol a zászló lengett. .Ott folyt a legnagyobb öldöklés. A zászlóért, a zászló becsületéért harcoltak.
Ha diadalmasan került ki a zászló a csaták tüzéből, a nemzet diadala volt. Ha elbukott, a nemzet szégyene, olykor bukása volt.
Harcok folytak a zászlóért, annak a várnak fokára való kitűzéséért. Büszkesége volt egy nemzetnek, ha uralkodója, vagy hadvezére elvett zászlókkal diszithette fegyvertermét.
Ha egy ütközetben elbukott a zászló, az oly leveröleg halott a csapatokra, hogy még számbeli, vagy erőbeli fölénye mellett is elvesztette a harcot. A katona a zászlót nézte. A zászlóért, annak becsületéért harcolt.
Igy lett a zászló tőbb, mint jelvény. Igy lett a zászló a nemzet szimbóluma kifelé és befelé egyaránt. Igy lett a zászló becsülete egy a nemzet becsületéve).
Ezért tisztelték a zászlót. Kürtjellel üdvözölték, mikor a zászlót hozták. Ez a kürtjel a nemzetnek, a nemzeti becsületnek szólt, melynek a zászló adott szemme Hatható, kézzelfogható, emberileg érzékelhető testet.
Nekünk is van zászlónk. A mi nemzetünknek is van megszentelt szimbóluma, mely ott van á mi hadseregünk élén Őseink véres küzdelme tette szentté.
Ezért a zászlóért küzdöttek eleink. Szenvedtek, véreztek, meghaltak a zászló becsületéért, mely egybe volt forrva a nemzet becsületével, mely szimbolizálta a mai magyar fajtánkat s egy eszmét, mely a nemzet eszméje volt.
Ez a háromszinü Szűz Máriás zászló lengett diadallal ezer éven át e nemzet felett. Ez a zászló hirdette büszke diadallal a hármas hegy négy folyam országanak egykor három tengermosta határain a magyar név becsületét és hatalmát. E zászló alatt vitték életük daliás magyarok a harcok véres mezejére, hogy e zászlóval élve, vagy halva, győzve, vagy elbukva védjék a földet, melyet hazájuknak neveztek, a mely ugy volt beirva a világtörténelem lapjain, hogy magyar föld.
Mit jelent nekünk e zászló?
Jelenti a hazát. A földet, hol a mi nemzetünk szabadon éli a maga külön nemzeti életét. A földet, melynek minden rögéhez ősök vére, ezer esztendő változó eredménye, de mindig becsületes és hősi küzdelme tapad.
Jelenti a családi tűzhelyet. Az egyén szűkebb, maga külön hazáját, otthonát, a sze-
rető hitves egész világokkai felérő kicsi birodalmát, a gügyögő gyerek első boldogságának édes otthonát, mely csak addig háborítatlan, csendes, derűs otthon, mig e megszentelt zászló védeni, oltalmazni tudja. Ha elbukott a zászló, ha idegen lett az ur a föld felett, elveszett a családi tűzhely, vége az édes otthonnak, idegen martalócok duljálc fel azt, otthontalanná, hazátlanná válik a hitves, az ártatlan gyerek, világotjáró kóbor lovaggá, vagy rabbá válik a férj, a családfő.
Jelenti a rabságot. Talán a legdrágábbat, mit a földi élet földi embernek adni tud. Meg tud védeni e zászló, szabad hazában szabad vagy. Ha egyszer elbukott s idegen lett az ur a föld felett, melyet egykor a magyar zászló uralt, idegen parancsra kell, hogy élj, olykor rabszolgává sü-lyeszt.
Jelenti a reményt, hogy még maradt egy talpalattnyi föld, hol e szent szimbolumot szabadon lengetheti a szél, van még erő fajodban, nemzetedben, hogy újra diadalmasan hordozhassa meg zászlaját mindama végeken, melyek ezer éven át uralták a magyart.
Es jelenti végül önmagadat. Jelenti magát a magyart. A fajt, a nemzetet, az agyadat. Jelenti és megtestesiti a magyar nemzet akaratát, vágyát, ereiét, becsületét.
Ha tiszteled a zászlót, önmagadat, a magad nemzetét, faját tiszteled. Ha nem becsülöd, önmagadat tiprod sárba. Minden, a zászlóra fröccsent sár önmagadra hullik vissza. Saját nemzetedet piszkolod, ha a zászlót piszkolod. Minden tiszteletlenség a zászlóval szemben a magad fajtájának lebecsülését jelenti.
Akit meg akarsz tisztelni, ha elmégy mellette, kalapot emelsz neki. Emelj kalapot a zászló elStt is. mert önmagadat, a magad nemzetét tisZ\' teled meg vele.
A miniszterelnök ás a pénzügyminiszter nyilatkozatai az angol sajtéban.
London, májul 9. A Time. munkatársa bwzélgetést folyt.tott B.lhl.n Utvin gróf m.gy.r mlnlazterelnök-kel. A beszélgetés sorén . miniszterelnök Igyekezett megnyugtatni rx angol közvéleményt é. eloszlatni az aggodalmakat Magyarország magatartása tekintetében. Magyarországnak — mondott. — olyan szándékot tulajdonítanak, bogy IBM akarja támadni szomszi édalt. Ezzel szemben az igazság épp az ellenkező.
Magyarország jól tudja, bogy saját érdekében áll, ha szomszédaival barátságos viszonyt tart fenn.
Kállay Tibor pénzügyminiszter szintén nyilatkozott a Times tudósítója előtt. A magyar kiküldöttek htjának célja.— mondotta, - bogy megterem taék\'külfőldön s Magyarország számár, később nyújtandó kölcsön előfeltételeit és ehhez megnyerjék a jóvátételi bizottságnak, a kormányoknak, valanvnt a pénzügyi tanácsoknak támogatását.
A magéntlsztvlselffk mozgalmai.
Budapest, máju. 9. (Tílefonoo jelenti tudóutónk.) Miután a TEBE elutasította a Pénzintézeti Tisztviselők fiieté.emeléa Iránti kérőimét, a pénzintézeteknél a tlsitvUelő-aztrájk kitörés, alig volt elodázható. A PTOE higgadtabb elemel azonban mégis arra bírták a sztrájk mellett dönlS vezeti férfiakat, bogy .ztcijk helyett szövetkezzenek . Mag int Isit viselők Siövetaégével éa közösen vívják meg a magántisztviselők ez ujabb — éa rddlgiekből ítélve — legelkeseredettebb bér-mozgalmát.
A németek őrlési felháborodása a Krupp-Ugybenl ítéletek miatt
Berlin, május 9 A l.pok párt-különbség nélkül, a Keresztes Újságtól • Rothe Fahne-lg már címeikben kifejelik felháborodásukat a merdenl ítélet fölött, mely.t s Dreyfua-itélettel ha.onllt.nak őaz-azt>. Több l.p rámutat arra, bogy • francia hadbíróság ténykedés, német területen jogo.ul.tlan, mert a nemzetkőzi jog .zerlnt h.r bíróiig csakis elleo.égeakedéaekk.i kapcsolatban, tehát csakis báboruban megszállt idegen területen működhetik.
A Deutsche T.geszeltung, a német nacionalisták lapja, felszólítja a kormányt, hogy FrancJaorasiglö! az elitéltek azonnali azabadon-bocsátását követelje, molyo.lt megtagadás. esetén megtorltó Intézkedéseket jelentsen b. a német földön élő franclik allén.
ZALAI KÖZLOWV
Magyarország javaslata a kopenhágai parlamentközi szövetség értekezletén.
Budapest, májúi 9.
(fővárosi szerkesztőségünktől.) A világ parlamentjeiből alakult interparlamentáris Unió tudvalevően sugusztus 15-én periodikus ülésszakot kezd most Kopenhágában, amelyre a magyar Interparlamentáris csoport megkapta már meghívóját. Hír szerint nagy előkészületek folynak a magysr politikai körökben erre az interparlamon-táris üléaazakra, ahol jelentős javaslatot készülnek előterjeazteni az általános lefegyverzésre és a kisebbségi jogok szabályoztatásár a. Alkalmunk volt erről beszélgetéit folytatni a magyar parlamentáris csoport elnökével, Berzeviczy Alberttal, aki az előmunkálatokról (s a kopenhágai konferenciákról a kővetkezőkben informálta munkatársunkat :
— A háború után a mostani nagyhatalmak megalapították a Nemzetek Szövetségét, amelynek, ha jól lett volna megcsinálva, meg kellett volna teremteni a nemretek közötti békét, egyetértést, együtt működést. Ehelyett Gonfben, a népszövetségi palotában teljesen érvényesül az angol és frsneia hatalmi felfogás, amely összhangban lévén a kisántánttal, ennek sikerül is ott nagyrészt érvényesíteni törekvéseit, vagy legalábbis megakadályozni ax ellentétes érdekek érvényesülését. Tsvsly a hivatalos Magyarország is belépett a Nem zetek Szövetségébe, amely esetnek ilyenformáq csak elvi jelentőlége lehet, az ott folyó dolgokat meg változtatni nem tudjuk. Pedig feladata volna a Népszövetségnek, hogy igszságokat szolgáltasson a sérelmek körül, igy meg kéne akadályoznia például szomszédaink fenyegető fegyverkezését és elejét venni snnsk, hogy az elcsatolt területeken élő magyarságot elnyomhassák, vagyonukból, jogaikból kiforgassák.
— A hivatalos Nemzetek Szövetségén belül tehát sérelmeink orvoslására egyelőre nincs sok reményünk. Visszük ügyeinket a másik nagy társadalmi fórum, az Interparlamentáris Unió elé, amely hatalmas nemzetközi szerv már negyven áve áll fenn, amelynek tagjai klsárólag aktív parlamenti képvjsdő^ éa főrendek éa amelyben harmincöt állam van állandóan ilyanmó^on képviselve. Ex az Unió ex évben augusztus 15 én Kopen-hágában tartja meg konferenciáját, ahova meghívónkat meg is kap-
i tuk már.
— Interparlamentáris Unió, amit magyarra orasággyüléaközl szövetség névvel fordíthatunk, a mi sürgetésünkre igeo szorgalmasan foglalkozik a lefegyverzés nagy kérdésével éa a kisebbségek jogának védelmével éa igy ismételten megvan az alkalmunk arra, hogy a magyarságot ért sorozatos és aulyoa jogtalanságokkal a világ ösazes parlamentjeit megismertethessük, amivel kétségtelen nyomást gyakorolhatunk • Nemzetek Szövetség éra.
— A kopenhágai konferenciára erősen készülünk. A kisebblégi sérelmekről ujabb köttetnyi adathalmazt viszünk a plénum elé. A
A második tejrazzia.
Javullak az állapotok a tejpiacon.
Nagykanizsa, május 9.
A keszthelyi mezőgazdasági vegyklsérletl állomás vezetője Biluska György kir. vegyészmérnök tegnap reggel Ismét meglepetésszerű razziát tartott a kanizsai tejpiacon a rendőrség segítségével. A razzia eredményeként kb. 20 tejmintái vett a gyanús tejből, melyeket a keszthelyi kísérleti állomáson vegy-vlzsgálat alá fog venni.
A vegyészmérnök megállapítása szerint a mai tejvlzsgálatná! a gyanús tejek 30 százalékban klskanlzsal, 10 százalékban so-mogyszentmlklősl, a többlek pedig más kanlzsakörnyékbell tej-árusltőktől valók.
Megállapította azonban a vegyészmérnök azt Is, hogy utolsó Ittléte óta 30 százalék erejéig javultak a viszonyok a kanizsai
tejpiacon. Nagy ba) az Is. hogy a nagytermelők, nagybirtokosok nem hütlk a tejel, kellő hűtőberendezés hiányában.
Az élelmiszereknél megvizsgálta a vajat, a túrót, a paprikát és koibásznemüt. A paprlkaáru-sltókat utasította, hogy osztályozni és minősíteni kötelesek árulkat és eztazárjelző táblán (eltűntetni.
A kolbászokat a piaci henteseknél festve találta. A hentesek be Is ismerték a kir. vegyészmérnök előtt, hogy festik a kolbászárut. Azonban a kir. vegyészmérnök figyelmeztette a henteseket, amennyiben a kolbászárukat tovább Is festenék — eljárást Indíttat ellenük
Biluska vegyészmérnök Kani-, zsáról Zalaegerszegre utazott — az oltani piac felülvizsgálása végett.
1*23. május 16.
lefegyverzőről én terjesztek elő javaslatokat. A konferencián ezen klvQl > világg.zdssági kérdések ia tárgyalás alá kerülnek, amiken Srterényi József és GratI Gusztáv vesz részt.
— A konferencián való részvétel előkészületeit dr. PókaPivny Bél. Irányítja és vezeti . szervezés munkálatait ugy, hogy mindent egybevetve teljea bizalommal nézhetünk az augusztusi nagy ülése-íéiek elé.
Utdhang a Zerkovitzféle báremeléshez.
Annak Idején kSxSIlQk egvlk rendkívüli kiadásunkban, hogy Zer-kovitz Ltjoa háztulajdonos ■ régi söiház épületéért a .Hangya" kirendeltségiül 12.000,000 Kt kért novembertől kezdődőleg évi bérnek. Ugyanezen lelken levő vendéglőért köiel 2.000,000 K t kért. Nevezettek tiltakozására, továbbá cikkünk hatása alatt oly nagy mértékben redukált, igényelt, hogy a asemlélőben első pillanatban megütközést kelt épp ugy, miként megütközést keltett • kívánt nagy bér-ősszeg. Nevezetesen • 12.000,000 K helyett ugy hslljuk, hogy . felek 1.200,000 évi bérben fognsk megállapodni.
Ennél az esetnél igazolódik be egyik vezércikkünk állítás., mely szerint, . háztulajdonosok állításával azemben, igenis azükaég volt . bérlehelőség nyujtáaa mellett is az eredeti rendvlclben is már korlátozó Intéikedésr. és differenciák\' esetén birói fórumra éa még inkább ezükség van egy pótrendeletre, mert mint mondottuk, . háztulajdonos az első pillanat hálása alatt jóval többet kér esetleg — mint amennyit a lehetőség megenged. Szüktíg van pedig a sajtó beavatkozására is, mint . jelen példa is mut.tja, a mennyiben 12000,000 K és 1.200,000 Kkölött
van egy kis különbség éa örömmel konstatáljuk, hogy cikkünknek meg volt a reális eredménye.
A „Zalai Közlöny4\' panaszkönyve.
— Állandó rovatunk. —
2. Levelet hozott ma nekünk a posta. Apró, finom női kezekkel írott gyöngybetükkrl panaszkodik a hosasu levél Írónője, hogyan iárt
mult napokban a forgalmas Ka-xlnczyutcában.
Elmondja, hogy a Kazloczy-ut-cában a járdán levő csatornát fedő pléhlemozen saroknagyságu lyukak tátonganak és mereaztlk szemeiket a járókelő köiönségre. Egy ilyen lyukba belerekedt a gyanutlanul sétáló úriasszony cipőjének sarka és — végigvágódott a piszkos, sáros kövezeten. Hála ax égnek — írja — az ijedtségen, néhány ki sebb ütődésen és karcoláson kivül nsgyobb baja nem történt, minthogy az uj ruháját teljesen tönkre tette éa 40.000 koronán felüli kárt
szenvedett.
Kérjük a városi mérnöki hivatalt, hogy ax ilyen esetek meg ne Ismétlődhessenek, vizsgáltassa felül közegeivel a ciatornák fedőlemezek éa mindenütt, áhol a járó kelő közönség a fenti esethez hasonló baleseteknek van kitéve, javíttassa ki sürgősen a fedölemezeket.
Korányi visszautazott Párisba.
Páris, május 9. (Expressz távirat.) A jóvátételi bizottság magyar osztálya még mindig tárgyalja a magyar kormányklküldöttek részéről előterjesztett kérését. Korányi Frigyes báró a párisi msgyar követ ilyen körülmények között kénytelen lemondani a Londonba utazásról, mert jelenlétére szükség van Párlsban. Polncaré junlus 3 át jelölte meg, mint a Magyarországra vonatkozó interpelláéió megbeszélésének napját.
Beteg a honvédelmi miniszter.
Budapest, máius 9. (Telefonjelen, tés.) Belitska S ándor honvédelmi miniszter tüdőmlrígygyulladáa következtében ágyban fekvő beteg. Gyógyulása orvosai szerint néhány napot vesz igénybe.
A termelés teljes csődjét okozná az indexrendszer.
A drágasági bizottság elata-altotta a szociáldemokraták Indextörvány JaTaslatát - Egy végnélkül! drágulási cirkulu. vlcloxns volna az index rendszer. —
Budapest, 1923. május 9. (Fővároii szerkesztőségünktől.) A drágsság minden ellensúlyozó kísérletek dacára napról-napra fokozódik ugy, hogy a kisrxisztenciák megélhetése ezzel szoros srányban mind kriti-kusabbá válik. A kormány sürgősen összehivatta a parlamenti drágasági bizottságot, melynek sorozatos tárgyalásai alatt felszínre került a munkabérek indexrendizerének kérdés*, amitől pedig okkal félnek az egész termelési vonalon. A szociáldemokratapárt delegátusai vetették előtérbe a már régóta és folyton visszatérő kérdést, mint a mai megélhetéal nívó egyedüli asabályo-zóját. A drágasági bizottság lemé telten megmaradt azon állásponton, hogy bármilyen formájú Index-fizetési rendszer felborithatja az egéiz termelési alapját ugy sz iparnak,, mint az összes egyéb termelési ágaknak.
Fontosnak tartottuk megkérdezni az index körül kialakult véleményét a munkáltató érdekképviseleteknek, mint amelyek körét terhelné is, legérzékenyebben természetesen a nagyipart éa a nagyobb kereskedelmi alakulatokat. — Az érdekkőipontok közül a Gyáriparosok Országos Szövetségének vesetősége a következőket mondta erről munkatársunknak:
— Magyarország gazdasági helyzete ae volt még olyan zavaros, mint napjainkban. Az ipari termelés a legminimálisabbra csökkent, amit az okozott, hogy iparvállalataink hitelhiány és deviza ellátmány nélkül képtelenek voltak magukat feldolgozandó nyersanyag készlettel ellátni, másrészt olyan horribi-lisrs növekede\'.t sz üzem fentar-tási költség, amiben nagy kalkulus a munkásbérek állandó emelkedése, hogy sx ipari produktumaink ilyenformán al\'gha lehetnének export képesek. A magyar gyáripar tehát produktumainak határaikon belül való értékesítésére volna utalva, amely feladatot üzemcsökkentés mellett is elláthat.
— A gyáripar helyzete ilyenformán skkor, amikor ab ovó lehetetlen a többtermelés, egészen válságos, ilyen állapotban pedig index alapop való bérmegállapításokat még gondolni is lehetetlen. — A magyar gyáripar egyszerűen nem birja el csökkentett termelés mellett a munkabér emelkedését. De, mert gyáriparosaink a legteljesebb mértékben iamorlk a fokox-hatatlanra való megélhetési viszonyokat, ujabb bérmozgalmak esetén kénytelen lesz üzemét még Inkább csökkenteni, tehát ujabb munkás-csoportokat elbocsátani, hogy • redukált számú dolgozók léimlol-mumát a termelésből biztosíthassa.
— Az Index rendszer Magyarországon, ahol a legkétségbeejtőbb a munkahelyzet, eredményezné egyrészt a termelés végső l«c«ökken-tését, másrészt egy egészen nagyarányú és veszedelmea munkanélküliséget.
— Az Oratágos Msgyar Kereskedelmi-Egyesület vezetősége Is
Magyar ember tiszteleg a nemzeti zászló előtt!
íalai közlöny
Az Árvizsgáló Bizottság elnöke ismét Nagykanizsára lön.
Kádár elnök Kanizsa területére felfüggesztette az eddig érvényben volt sütési dijakat. — Holnaptól 20 K a sütési dij Nagykanizsán. —• A sütőmunkások béremelésének ügye.
Nagykanizsa, május 9. Megemlé kéziünk már arról, hogy a legutóbbi faáremelkedés mily érzékenyen érintette a kanizsai sütőipaiosokat.
Miután az ujabb fakészletüket már a magasabb faár mellett kellett beszerezniök, ciak természete*, hogy a sütést képtelenek voltak a régi dij mellett vállalni. Ezért memorandumban fordultak a zalaegerszegi törvényhatósági Árvizsgáló Bizottsághoz, hogy az ujabb faáremelkedésre való tekintettel engedje meg a sütési dij mérsékelt emelését. Kérelmük indokolásáben részletesen kifejtették, hogy a fa-drágulás arányához viszonyítva 24 koronánál is többet kellene követelniük, de mivel nem akarják az ujabb drágul/s terhének nagyobbik részét a közönségre átháritanl — csak 20 K ban kívánják a sütés diját kilogrammonként megálla-plttatnl.
Kádár Lajos, a törvh. Árvizsgáló Bizottság elnöke most arról értesítette a kanizsai sütőiparoaokat, hogy kérelmüknek a helyszínen való tanulmányozása végett a legközelebbi napokban Kanizsára fog jönni és személyes tapasztalatai után fog csak kérelmük fölött dönteni. Ad-
dig azonban felfüggeszti Nagykanizsa város területére az eddig érvényben levő sütési dijakat.
A kanizsai sütőmesterék ennek alapján holnaptól kezdődőleg — mindaddig mig az Árvizsgáló Bizottság ügyükben nem határoz — 20 K sütési dijat szednek kilogrammonként.
Kádár elnöknek kanizsai tartózkodása alatt meglesz a kellő alkalma meggyőződést szerezni arról, hogy a kanizsai sütőiparosok kérelme jogos és méltányos kérelem, és ahogyan nem lehet Nagykanizsa meghallgatáss nélkül a vendéglői és éttermi árakat meghatározni, ugy nem lehet kanizaai helyi ismeretek nélkül a sütőmesterek ügyében dönteni.
Egyébként a sütőmunkások béremelési ügyében a sütőmunkások keveselték a mesterek által nekik felajánlott 309/o Os béremelést, ugy hogy ez ügyben tegnap értekezlet volt az Ipartestületen. A mesterek részéről Hrometsek Vince sütőiparos tárgyalt a munkásokkal, akiknek hajlandók voltak 40*/• os béremelést megadni. A megegyezés ily alapon sikerült is.
1923. május 10._]_
hasonlóképp vélekedik az index-Ővetelésekről.
— Sokszor beazéltünk már arról, hogy ami moat alapjában bekövetkezett: s magyar kereakede lem a legkülönbözőbb pénzügyi és gazdasági manőverek következtében teljesen stagnál. Vevő nincs, viszont ax árukészletek pótlásának lehetőaéga a devizsellátáa nehézségei miatt egészen kismértékű. — Ezekhez igen súlyosan számítódik i bekövetkezett hallatlan lakbér-meléa, amely okok együttvéve ir rácionálissá tették a kereskedelmet Magyarorazágon. Ekkora terhek mellett az index-bérmegállapítás terhe túllőne minden kereskedő el-biróképességén, aminek az volna a következménye, hogy az üzleteket visszavonhatatlanul be kellene zárni. A kisiparosság érdekképviseletei is tiltakoznak bármilyen alapú Index ellen. Üzemköltségeikkel nem lehetne arányba állítani termelésüket és Igy ők Is ciŐd elé kerülőének.
Első szentáldozók...
Nagykanizsa, május 10. Fehérruhás, fehérfálylas, fehér koszorús és fehér liliomos fehérlelkü gyermekleánykákkal, ünnepi ruhába öltözött flucs-kákkal telik ma meg az utca. a templom. Legtöbbjüknek gyerlya a kezében. Mind kicsi menyasz-szonyok, mind kicsi vőlegények. És templomi áhítat, ünnepi han-pgulat ül az arcukon, ahol különben a gondtalanság derűje honol. Szemükből sosem sugárzik kl a gyermeki tisztaság és angyali ártatlanság oly klfe-JezéstcIJesen, mint ma — a fehérek, a tiszták, az ártatlanok, a báránykák és galambok nap |án. És ahol a kis fehér sereg csak megfordul, ünnepi hangulat. gyermeki áhítat, szent öröm kél nyomukban és a felnőttekben visszatükröződik a mult, a boldog Ifjúság, az ártatlan gyermekkor képe, az érintetlenség hlmpora .. .
Első szentáldozók ók. akiket féllö gondossággal, hosszú előkészülettel, a természetfölöltlség. az emberi cél feltárásával készítetlek elő életüknek ezen leglelentőségteljesebb, legboldo ■ gabb, legszebb és örökre felejthetetlen napjára, a „fehérvasár-knapra". Fehérvasárnapnak hívta raz Anyaszentegyház a mai napol, melyet az Időjárás miatt ezentúl a mai Áldozőcsütörtökre, Urunk menybemenetelének emlékezete ünnepére toltak kl, meri fehér ma minden : a ruha, a szív, a lélek, a gondolkodás..
Ma elószőr lépnek a templom szentélyébe, hogy frigyet, védés dacszövetséget kössenek a Legszentebbel, amely ezenlul életük fáklyája, világítótornya, vezetője, erőssége és menedéke ► lesz. Kicsi agyuk talán nem Is fogja löl azt a hatalmas átalakulást, ami most bennük látatlanul végbemegy, de a kegyelem mindent átaljáró ereje
Krisztus Jegyesévé avatja ma őket...
Boldog szülők, kiknek ma megadatott, hogy gyermeküket a fehérek, a tiszták aszlalához vezessék, kik gyermekükön keresztül ma saját első szenláldo-zásukat élik végig és Idézik maguk elé. amikor ők Is Jó szüleiktől vezetve, boldog mosoly-lyal, az édesanya pulp kezével kezükben Járultak a/ oltárhoz, hogy első ízben vegyék magukhoz az Élet kenyerét...
Irigylésre méltó boldog fehér gyermekek, akiknek életükben ez a mai nap az élei első állomását, a legjelentősebb mozzanatát, a legtisztább boldogságát, a lélek nagykorúságát jelenti, amely kitörölhetetlenül a kicsi szivekbe vésődik ...
Boldog fehér gyermekek, ó menjetek szent örömmel az Ur oltára elé. fogadjátok meg tiszta gyermeki szivetekben, hogy hűek lesztek Hozzá egész élteteken keresztül, hogy ellene mondtok mindennek, ami Tőle elválaszt és azután fogadjátok szeretettel magatokba az örök Élet kenyerét. (")
— Lapuik, legközelebbi száma a mai ünnep miatt, szombaton reggel a rendes időben jelenik meg
— Hivatalon óráink: Uidóhtviul (Kiút 13. liOAOnricd.r r.lots) hlvaUtos tiril díleldtt fél n "tétól 12-ig, délután 3-tól U-lR, T.ieíon 78. — A ...rkos.lí.í^ \'F-\'ut 13. BojKOlltjM p.1.1.) hiv.Uloi órii lel.k r<-Ilii. dctelótt 10 .jf.l.,1 12-iK Telefon 78. A füleli-- siozkosití dóluláu ü útitól 3-ig . „jomd.b.ti (Fiút 6. »». .l.lt) fog.d ós bír-mily ügyben n n.gykőztínsíe teodolkezéiére •IL Telefon 117.
hírek.
Szonett.
Feküdt 4s erdó <5sxúlt avarán.
Egy fáradt rózsa haldokolt kezében.
Ét jöll, at álom ruxiasiin kiidében,
Fátyolos arccal, jött a kék leiny.
.Es a BolJo. ! - kacagott »z<géoy,
S levonta lityi tt. k««t remeglek;
S csalodvm niondu ..Most Ismertelek meg.
Ismerők, 6 lány: To vagy a Remény."
És hosiá hajtelt a kéktf kfrírtet
Kt ra»fc*Jkolla. S <S mindent megeitctl
Es sírva inocdU: ,0 Emlekoxetl*
Remcfió fák köxt árva sxél didergett.
Ax alkony könnye ax avarra r«\'ge<l.
Es mioJoa fáz > futtái kópnyexett.
Dr. Slk Sándor.
— Naptárt Május 10-én Áldozó csütörtök. 11-én Antonin.
— Időjárna. Az IdŐjáráaUni Intézet jelentése szerint hazánktfan eső nem volt, az ég derült. A nappali hőmérséklet megközelítette a harminc fokot. A meleg csökkenése és helyenként zivataroa eső várható.
— Istentisztelet. A ferenciek plébánia templomában ma reggel 8 órakor lesz az iskolások első szentáldozása, fél 10 órakor kezdődik a diákmise.
— Förhéncl bucin. Ma áldozó-csütörtökön van e kedvea szőllő-hegyen az első bucsu, ahová oly nagy szeretettel szoktak kizarán-dokolnl két Kagizaa és a környék buzgó hivei. A szokáshoz hűen az Istentisztelet 11 órakor kezdődik, melyet a kiskanlzsalak lelkipásztora P. Ehrlich Alajos végez. Szent beszéd a szabadban, utána pedig nagymlse Utániéval a kipolnéban Imi.
— Ax anyu- á* caecaemo-védö uj rendelőórál. Ax Amerikai Vöröskereszt Stefiül* Szövetség anya- éa csecsemővédő Intézete női rendelését megváltoztatta.Folyó évi májúi hó 16 tói, hetenklnt
3
szerda, csütörtök, péntek éa azora-bali napokon 6—7 ig fogj. megtartani. Az ingyenes rendelésen minden anya kivétel nélkül megjelenhet.
— Nagy fárflzarándoklat Márlabeanyóre. Mint minden évben, ugy az Idén la p Mária-liaztelő magyar férfiak hatalmai ■ örege az orixág minden réazéről a Márlabeinyői nagy kegyhelyre zarándokol, hogy az or.zág sulyoi megpróbáltatásaiban Magyarország Nagyasszonyánál keresienok menedékei. Az idei férfiz.rándoklat május 27-én lesz. A menet korán reggel 5 és fél 6 órakor indul a Scltovszky-téri Jézustárssiági templomtól, a keleti pályaudvartól azután villamoson Gödöllőig, onnét menetben Máriabesnyőlg.
Az idei férfizarándoklat különösen fényesnek Igérk.iik, mert rond-kivül sok férfi jelentkezett már eddig is a zarándoklatot rendező M\'riikongregációi Otthon praeié-lénél Budapest VIII., Horámiky-utca 20.
— Pályásatok. Számvevőségi tisztviselő (izámtintl) állásra ■ gyulai p. ü. Igazgatóság mellé reo-delt számvevőségnél 14 nap alatt. Dljnoki állásra az állami munkaközvetítő hivatalnál május 20-ig • hivatal Igazgatójából.
— Újra emelik a dohánybeváltóit árakat. Iimeretes, hogy a dohány beváltál! árakat a péni-ügyminlstter a termelők kérésére huznalapra helyezte. Eonek megfelelően az elsőrendű kertidohány beváltási árát 3.S, másodrendű nehézlevelű dohányét 2.8 q búza árában szabták meg. A dohánytermelők mólt a beváltási árak ujabb emelését kérték, elsősorban arra való hivatkozással, hogy az állam >• emelte • dohányjővedéki cikkek árát. A pémüfymlnliiter, mint jelentik, figyelemmel arra, hogy a termelők ez évben a mult évi dohány terűlettelazembea néhány ezer holddil többet ültettek be, honorálta a termelők kéréiét éi kijelentette, hogy • kért áremeléit megadja.
— Erdély területén szigorítják a hadlzónát. Kolozsvárról jelentik: A román hadügy-inlninter utaiitáiira az erdélyi hadtest parancsnokiág elrendelte egész Erdély területére a azigori-tott hadlzónát. Az őisies városok és községek katonai parancsnokságai erről a rendelkezésről kiragasztott plakátokon értesítették • lakosságot. A rendelet értelmében tilos mindenféle gyülekezés, amely négy egyénnél többet toboroz éa a zárórát Is éjfélben állapították meg. A rendelet megokolva nlnci, a romén cenzúra az egész sajtónak megtiltotta, hogy a rendeletet kommentárokkal kisérje.
_ UJra rekonstruálják a jugoarláv kormányt. Belgrádból jelentik. Tudvalevő, hogy az uj Pasibs kormányban megmaradtak az előző és megbukott kormány ósz-szes tagjai azok kivételivel, akik a vAlsztösi küzdelemben mandátumot nem tudtak szerezni. A Jugoszláv kormányválság ilyenformán nem is intéződhetett el. Most a kormány félhivatalosa a .Tribuna", vezető helyen azt • hírt közli, hogy Pasics a kormányát nagy átcsoportosításoknak veli alá. Az uj kormányból minden bizonnyal kiesik a mostani belügyminiszter is a pinz-Ugymitúszter, akik helyire a sze-mily kérdésiben megállapodások még nem törtiniek. Ez a kormány-rekonstrukció Igén Jelentős fordulat
i
ZALAI KÖZLÖNY _
1923. május 27.
a jugoszláv politikában, amennyiben Jelenti egyrészt a mai belpolitikai irány teljes csődjót és egy gyökeres pénzügyi rekonstrukciót.
- Törökorazág és Görög-ország tárgyalásai. Athénből jelontik. Görög politikai körökbon nagy feltűnést keltett az a hir, mely itérint Laussaneban Venizelos és Isméd pasa kölcsönösen meglátogatták egymást lakásaikon. Erről a diplomáciai lényről az egyik athéni napilap vezércikket irt, amelyben annak a határozol! és jól informált véleménynek ad kifejezést, hogy a lauiannei török és görög delegátusok nem pusztán udvariassági formalitásnak teltek elegei a kölcsönös látogatással, hanem igen komoly egymásközti tárgyalások vannak folya maiban. A törökök és görögök — irja az athéni lap — kénytelenek belátni, hogy igazságtalanság volna ha továbbra is sakkfiguraként szo repelnének Európa kezében. Az uiolsö pillanatban történik meg majd mégis, hogy az összes nag> hatalmak ellenére .külön békében fogják biztosítani a két ország jól. felfogott és a nyugatiaktól egészen külön való gazdasági és nemzeti érdekeit.
— Nagy harcok a bolgár komltácalk éa a sorkatonaság közt. Szófiából jelentik: Sze-részből érkezett távirali Jelentés sze rint Nevrokopi község halárában hatalmas harc rejlődön ki a bolgár sorkatonaság, illetve parasztőrség és a macedón komilácsik közölt, amely második sorozata a mscedónok támadásának, a bejelentett ellenségeskedésnek. A sorkatonaság kénytelen volt a támadás folyamán közelharcba is bocsátkozni, aminek kö vetkeztében a terepviszonyokat jobban Ismerő macedónok döntő csa-pást mértek a katonaságra és teljesen megsemmisítették őkei. A harcnak háromszáz bolgár kalona esett áldozatul. Igen sok bolgár menekült át a szomszédos görög területekre, ahol lefegyverezték őket. A kormány minisztertanácsot tartott az eset miatt, ahol arra az álláspontra helyozkedtek, hogy uj sorozást rendelnek el Bulgáriában és behivják a két utolsó évfolyam tar-talékosail is és az igy megerősödött hadsereggel formális hadjáratot kez dentk a macocón komilácsik ellen.
— Monstre lázadás! part tárgyal a azerajevól haditörvényszék. Szerajevóból jelentik : Most kezdődött meg a azerajevói hadbiróság előtt az a hatalmas lázadási bünper, melynek ötszáz vádlottja vaD. — A vádlottak a plevljel bosnyák ezrednek tagjai, akik mult év nyarán fellázadtak éa behúzódtak a hegyekbe, ahol csak egy nagy katonai osztag tudta a lázadókat ártalmatlanná tenni. A monstre per Iránt óriási az érdeklődés.
— Szénhiány miatt korlátozta üzemét a román állam-vasnt Bukarestből jelentik. A C. F. R. bukaresti vezérigazgatóságának hivatalos jelenlése szerint Románia egész területén korlátozni kénytelen u forgalmat a C. F. R., mert nem áll kellő Üzemi szén rendelkezésre. A vasúinak Ítélt iupényi szénbányák termelése tz állandó bányászzavargások következtében fölére csökken, viszont a vasuligaz gatóság akkor, amikor Romániának hatalmas szénteruletei vannak, ame-lyok kötelesek fedezni a szükségletet, nem vállalkozhatik arra, hogy külföldről szenei importáljon. A forgalom csökkentését olykép rendelte ei a vezérigazgatóság, h">gy minden
Brutális erdőőr.
Fegyverét használta egy tízéves leánykával szemben.
Nagykanizsa, május 9. Özv. Erdélyi l.-né kere.senyl lakos Juliska nevü tízéves leánykája több g> ermektársával kiment a kere-cscnyl erdőbe, hogy fát szedjenek. A fa hazahozatalához lepedő-kei vittek magukkal, hogy a fát belekössék. Amint legjavában szedegették a fagalyakat és hulladékokat, észrevették, hogy közeleg feléjük Berta József erdóór.
A megijedt gyermekek erre futásnak eredtek, otthigyva lát. galyat és lepedő:. Miközben a gyermekek a futásban kerestek menedéket. Berta József odament az otthagyott farakásokhoz. kiszórta a lepedőkből a galyakat és fahulladékot, a lepedőket pedig magához vette és az erdószélen lefeküdt a fűbe.
Amikor a gyermekek ezt meglátták, odamentek hozzá és szépen kérlelni kezdték, adja neftk vissza a lepedőket és a ruhákat, ^miket elvett, nincsen ruhájuk, apjuk a harctéren eleseit. — Oly szépen kérlelték az erdóórt. hogy más embernek megesett volna a szive, azonban Berta erdóór más fából van faragva. A gyermekek könyörgésére Irtózatosan kifakadt és reprodukálhatatlan szavakkal Illette Ókét. majd lekapta fegyverét. Juliskára fogva elsütötte. A lövés a tízéves leánykát a nyakán, könyökén és Jobb lábán találta, hogy azonnal véresen a földre bukott A többi gyermekeknek sikerült elfutnlok a brutális ember elól — dé Erdélyi Juliska ott maradi az erdő pázsitján.
A gyorsan előhívott emberek hazavitték édesanyja lakására a kisleányt, kit édesanyja tegnap behozott a kanizsai közkórházba, ahol azonnal műtétei végeztek rajta
Délben kiment a kanizsai törvényszék részérói a kórházba dr. Mutschenbacher Edvin klr. lörv. vizsgálóbíró Vargha Pál főtiszttel, hogy a kisleányt kihallgassák. A leányka vallomását azután jegyzőkönyvbe foglaltak.
Erdélyi Juliska sebesülése rendkívül súlyos, azonban ha komplikációk nem állanak be, talán sikerül mégis életét meg nentenl az orvosi tudománynak.
vonalszakaszon megszüntette egyelőre az éjjeii vonalpárokat. A leher forgalomban egyelőre korlátozások nem történnek. Sok erdélyi és bukaresti lap ezt a korlátozást vonatkozásba hozza a beszaráblal hatá-rok felé történő csapatösszevonásokkal.
— Megkezdik a nagybecs-kerekl földgázmező feltáráaát
Szabadkáról jelentik : Nagybecake-rek vároa közvetlen határában néhány héttel ezelőtt hatalmas robajjal földgáz tört elő. A vároa polgármestere geologiai vizsgálatot kért a kormánytól, aminek jelentős eredménye lett. A vlisgálat megállapította, hogy garda < földgáz-terület van a város közelében, a mely kétségtelenül képea lehet a város magán- éa üzemi ellátáaára. A kormány a várói átiratára küldött válaszában kijelenti, hogy hajlandó nagyobb összegű szub venclót bocsátani a város rendel kezésére a feltárási munkálatokhoz. Ilyenformán valószínű, hogy már a jövő hónapban a munkálatok megkezdődhetnek.
— Uránia. M», csütörtökön 3, 5, 7 l\\ 9 órakor kaitfs misort jáuzi*. Egy fordulatos Nick Kutcr regín)t .Koldus. h«r-cognó* cinieo Kstor K«reo»v«l • főszerep-ben 6 felvonóban és ,K4t leit, kit lélek* elmoo egy isgalmas bűnügyi tÖitínetM — Az Ur*nia IcgkÖieUbbi Bútort • , Vörös keztyu\' iigalai.s kalandor történőt.
— Elveszett kedden egy ku\'cs-csomag. Becsületes megtaláló illő jutalomban részesül Mrgyor u\'ca 27. azám alatt.
— Próbálja mag Ön la ó» raeggyó-sódik róla, hogy a FILIPP harisnyakötódéjé-ben békebeli anyagból késiiilt harisnyák, sokaik a legtai(6\\>bbak és ugyanazon sxinú és s^oósígu pamutból bánniko; megkelhetik, Siombaihely, Szili Kálmán utca 0.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, briliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ut í. szám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
Vanderlics sirja...
(iLevél a szerkesztőhöz.)
Vanderlics si/ja... A temetőben sétáltam, egy erdélyi honfitársam sir jál kerestem a temető szélo felé. Egy frissen hatolt sir körül csoportosulást látok s mivel srra visz utam, megállok s megdöbbenve látom a keresztre irt nevet — Vanderlics Géza, semmi egyéb... s mégis tudjuk, hogy a napokban kivégzett rablógyilkos. Mogborzongok s kö zelebb lépek a sirhoz, nem irhstom, hogy az egyszerű sirhoz, mivel az telis-telo van ültetve virággal.
A kereszt melleit egy nagv hervadó orgonscsokor, a sir tetején össze-vissza ülteteii virág, ugy hogy az éppen akkor Jövő asszony georgina hagymájának már alig jut hely. Mindegyik igazit, csinosit a siron — miközben megmagyarázhatatlan sajnálkozással tárgyalják tragikus vég zelét.
Eltűnődöm a népen — s annak annyira logikátlan fanláziáján. — Eszembe jut, mikor a rablógyilkos Vanderlics Gézát megvasalva hozták be Kanizsára, akkor a kaszárnyába kellett bevinni — az ől meglincselni akaró nép tajtékzó haragja elől...
Most virágot ültet a sírjára.
Hazafelé azon gondolkozom, Uram Isten, vájjon arra a Máté Jóska sir halmára ültetett-e valaki — a hozzátartozóin kivül — egy szál virágot is ? Csak egy szálat az igazi áldozatnak ? Nem hiszem.
Nem hihetem. Mert ráakadtam mégis az erdélyi honfitársam sírjára, kii annyira nagyrabecsüli mindenki, de akinek a sírján mégsem leltem még egy szál virágot sem ...
Teljes tisztelettől egy asszony.
— Uránia. Jön i a „Vörös kextyö". Jobb, mint a Bur-llngtonl jaguár.
TÖRVÉNYSZÉK.
(§) HatárjolhaznlaUáa. Szabi Kálmán i> Szabi László klskeazt-helyi lako.ok • Btk. 407. § ába ütközö határjelhamlaltáa vilidével vádolva kerüllek • nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa elé, mert egy perbal kifolyóiig — biróságl határozat folytén — a hirósági végrehsjtó áltsl levert hstárcölöpöket SnkényQleg eltávo-\' ütötték.
Szabó Kálmán nem ismeri et bünöiségét, fia László követte el o cselekményt — aki egyébként is rokkant és gyengeelméjü — mondja.
Szabó Láazló ami védekezik," hogy anyja vagyonának védelmire követte el cselekményét.
Szenimikióssy András keszthelyi bírósági végrehajtó tsnu — nem látta, hogy ki húzta ki az általa bevert éa lefektetett határjelzS cölö-
Ítöket, csak a felperes utána sza-adt és elmondotta, hogy Szabóék kihúzták éa kldőntötték az általa levert határj-lzőket.
Dr. Frled Ödön védő nem határ-jelhamiaitáit, csupán mezőrendöri kihágást iát fcoforognl és ezért két védencének a vád alól való felmentését kéri.
A biróság Szabó Láailót határ, jclhamisltás vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért 3000 korona pénzbirságra éa a felmerült költségek megtérítésére Ítélte, ellenben Szabó Kálmán ellen az eljárást megszűntette.
(§) Egy „kutyaligyw. Göncz Jenöné vidéki polgárasszony kutyá-^l ját a falusi alntérek kegyetlenül^^ kiirtották. A polgárnő, aki kutyáját szerette, efölötti elkeseredésében a gyepmeater legényei előtt kifakadt, a állítólag — mikor ezek csendőrökkel fenyegették — azt mondotta, hogy „rüEea csendőrök". Becsületsértésért vonták felelősségre az asszonyt, azonban a kir. tőrvényszék dr. Málék László védelme után felmentette a vád és következményei alól.
Az ötvenezerkoronás bankjegyek
Budapest, május 9. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A jegyintézet által a zürichi Oiell füsslí cégnél készülő uj 50.000 K ái bankjegyek a jövő hónapban kerülnek forgalomba.
A német jóvátétel Ügyének uj fázisa.
Beilin, május 9. Politikai körökben tegnapra vártik a londoni válasz megérkerétét, a jegyzék átnyújtása azonban halasztást szenvedett, mert az angol kormány előbb meg akarta ismerni az olaa^| álláspontot. ^
Ma reggel a Petit Journal londoni távirata alapján az a hir érkezett Berlinbe, hogy Stahmer londoni német nagykövet hivatalos értesítést kapott arról, hogy az angol kormány azerdán ^délután nyújtja át a német ajánlatra a vá-laazjegyzéket.
Hire jár, hogy Olaazorazág esetleg nem válaazol a német jegyzékre, mert arra az álláspontra helyezkedik, hogy a német ajánlat kizárólag Franclaorazágot éj Belgiumot érdekli.
London, májút 9. A Tímea jelenti Páriából, hogy . Némelorazái-hoz intézett angol válasijegyzék egy példánya oda megérkezett. A jegyzék ugy van megszövegezve, hogy ne keltsen Franciaországban
visszatetszést.
10Q3. májul 10-
Zai.ai közlöny
a miniszterelnök római utia.
Pórit, máj"\' 9- Bethlen István ,róf mlnlsztoreinök Londonból visa-izslérve, vaiárnap délelőtt fog Ró-mábi utazol.
A miniszterelnök számárd Mu» .oliní °l<" miolrzterelnök az olasz határtól kozdve külön azalonkociit bociét rendelteiéire.
A földreform-novella.
Budapest, májua 9. (Telefonon jelenti tudóaltónk.) Beavatott hely-rS| nyert érteaüléa szerint nagyatádi Szaki litván, a Híz öisze-ü|í,e után aionnal be fogja nyuj-t,„| a földbirtok-novellát. A no-ve]|a tervezetét moit küldötték „ét a képviaelőknek, akiket a ml-„lizter arra la felkért, hogy észrevételeiket Iráaban közöljék vele, hogy azokat kellő tanulmányozás tárgyává tehene.
SPORXÉLET.
A Zrínyi TE éa a azombat-
kelyl Haladéi. A Zrínyi TE ma a szombathelyi MAV. Haladáa SE cupatát látja vendégül, amellyel aéaodik bemutató mérkőzését játaza A mérkőzéa kezdete egynegyed 3 órakor délután.
Athlatlkal wisay Nagyka aizaán. A Magyar Athletlkal Szö-vetaég délnyugati kerülete ez évi ujoncveraenyétvaaárnap, f. hó 13-án rendezi llt Nagykanluán délután fél 3 órai kezdettel. A veraenyen le|több politizémot elért egylet Rácz Vilmos dr. állal alapított vándordijat nyeri. Az egyts számokban 1„ 2. és 3. helyesettek éremdíjazásban réazeaüloek. A varaeny a beérkezett nevezések nagy azé-mál tekintve, nagyon árdekeaoek ígérkezik. Réazt vesz benne a kelttet minden alhlellkával foglalkozó egylete, többek között a Zrínyi TE é. NTE la.__
Hasznos tudnivalók.
<Állaadó rovatuk.)
A tojáa kQlönféle Ue éa tápláló-érték*.
Kevesen tudják azt, hogy a tojás Izére nemcsak a^tyuk takarmányozása van nagy lefolyással, hanem a tojásra tapadó piszok Is, azonkívül a dohos helyen való eltartás és a rossz csomagolás Is berolyásolja a lojás ízét.
Többen állítják, hogjM\'íls tojás-nsk jobb az ize, mint a nagynak. Mindenesetre berolyással blr erre az Is, hogy a kis tojásnak nagyobb a sárgája, mint s nagynak. A tojás sárgájának színére a takarmánynak nagy befolyása van, mert ha a lyuk sok gabonát eszik, vagy sok husi, ugy a tojás sárgája világosabb színűvé válik, mig zöldtakarmány etetése után a tojás sárgája sötétebb színűvé, sőt sötitnarancssárgává válik. Minél sötétebb szlnU a tojás sárgája, annál tlnomabb az Ize.
A keményre főtt tojásnál gyakran láthatjuk, hogy a tojás sárgája és fehérje között zöld réteg mutatkozik, ami onnét magyarázható, hogy rő-zésnél a tojás sárgájábsn lévő kén-és vastsrtslom vegyileg egyesül és a zöld szint sdja.
Sokaktiak szon véleménye, hogy a kemény lojás neliezobben emészthető, mint a lágy, vagy a nyersen fogyasztott, nem mlndmben áll rsnn, mert a nyors tojás fehérje a gyomorban megalvad, amint a gyo-momsdwel érintkezik ás olyan
keménnyé válik, mint a keményre főtt tojás fehérjéje, igy aztán « keményre főit tojás semmivel sem emészthető nehezebben, mint a nyeis vagy lágy tojás.
Gyomorbajosoknál legjobb, ha olyan nyers tojást ssznek, smely fal van kavarva, vagy gyengén felverve, mert Igy a gyomornedv a lojás fehérjét, miután az Jobban szél van oszolva, köppyebben tudja megemészteni, míg a keményre (őti tojást, mely legyen még oly jól Is megrágva, a gyomorban mégis ma-radnakkisebb nagyobbdarabokvissz* A tojás a legmagasabb lépértékü emberi eledel, mindenféle alakjábin. Hogy ez Így van, mulatja az is, hogy súlyos tudóbetegek tejjel kevert tojás evésétől helyre jöttsk és felépültek.
A tojást nyersen is lehel snni, de ekkor Jól fel kell verni a tányérban, mert Igy nem oly összeálló, nyálkás anyag és igy ízletesebb ki-nézésüvé is válik, de kőnnyebbin is megemészthető. KüKöldl orvosok azonban a gyengélkedőknek a nyers tojásivást nem ajánlják, egyrészt mivel lehelnek benne véretek, — melyek eselleg undorító hatásúak Is lehelnek, — de lehelnek homokszemcsék is, melyeknek a gyenge gyomorba juttatása nem volna Jó hatású.__
KÖZGAZDASÁG.
Valuték és devizák ■
K.pol.ra 19000, Font (London) 24176 -24775, Dollár (K.W-York) 5245-5396, -Francia frank (Puli) 312-362, Márk. (B.r-Un) 10-IS 01.11 llr. (Mll.no) 212 -203, Oi.trák koron. (Bée.) 740—770, Lel (Boka-r*tt) 26 -27, Siokol (Prága) 166—ISI Svájci fruk (Zürich) 810 -980, Dinár (Zágráb) 66—67, — Lengyel márt. (Vuié) 10-11. Amit.rdam 2t02. - Koppenhága 973-1003, Krfixliánl. 883-913, Stockhobo 1337 - 437.
Zürichi zárlat t
betűn l 4S Amater.Um Hollandi. 117 30, New-York 666-26 London 2665, Párt, 3670 Milano 2630, Prága 16.60, Budapest 10 60, Zágráb 68C., Vuié 1 18 WU. 0 78, Sléfl. 340 O.ltrák bály. 0 71 26.
Termény Jelentési
8oa> (Tlasavldíkll 26600-28760, .jyál. 26000 6600 roia 17600-17760 takarmány ázp. 16600.111000 aSr I7600-S500 zab 1S50OS000 tengeri 16000-16250, repe. I400C-500. kotp. 7800—SliCO, k6U« 8600—SÍM.
Budapesti állatvásár i Mirt-.boi Lr. .gáiibMi 1800 - 2100, bátulj. I»00 -2200, 1750-2060, U. r. .(á..k~, U40--6I0. bátolj. 1450-760, lUJ. 1210-400 H6v.edák marba i I. t. .g4..b.n 1300-380. bozlo (cilött bírb) 1780 900, Kfaztet: N.gy-nurha 107, .Udái 70, — Növ.ndák marba 13 .Udái 0, borin 36, »Udái 55, Muti. bél 1400-1600, borjobér 234. - 24SO
Sertésvásár i rdxIUa 670, Elk.lt délig 670, Or.g -XMép 1350, K6nny0 -, L r. 1470. II 1300, Zetr 2100, Suloona 1600, Ld>. bu. 1700.
Értékek:
Murver bll.l 44600, Oaitfák hitel 16400, ll.iaillO».JeUálos39XI. LaiiámllolJ Y9fO, Keeeikedetmt B«ok 5IZ50 M.gy.r-OU.1 3" 15 Beocslnl 156 Drazch. 42000. álta-tánoi\' izén 385.000, Száizvárl 7COOO, Silg.l-tarjánt 112760, Urlkányt 22SOOO, Rima 33*10, Schtlck 29750,Gnttrunn 33\'100 Neslci 179000, Ó.alea IS501, Klotild ISOOO, Magyar cekor 6I00W, Adri. 91000, Atlantit. 22100, Királyid! 17400, Boenyák-Agrár 5300, l.lp-ták 5260, Pbdbu. 11400, V.,m. VUlunoi 15250, Glz.lla 90J0, Kookordl. I3KIO. Déli Vaiot I7COO.____
.--elelós szerkesztő Benedek Rezső.
Legolcsóbban
épit és tatarox
a Házépítési és Karbantartási Vállalat, Batthyány-utca 1. sz.
Apró hirdetések.
Minden aaft li korona, vastagabb bel&vel asedclt a savak duplán tiánllUinak. Állast keretdknek siiv»s.klnt J korona kc4vca< míny. Legkisebb MrdcUa 10 a«0.
Tannnennk. )0 tr.s<»vis?l«ii. ig}** \'\'\' flaciéavrl (elvétetik, Jttaw^ini Mayl MtüPa-a, 11.
.Márlsialtpii, s Bililoa panoe. Ulnnii kitc-KU -. lUMutimi i li(» uoU votc^s ét kejké kisuUUUal kiadd. Cssn • lládúfiÍT»ts2»*i- ;:6?
Kft«l<l ioii(or* <lad>) Cuo ■ kladd&ivaU&s/v
Kladft J\'.oo ha ■■ ni It íshttlá. H6»«W<t Efi»«b« .
Árverési hirdetmény.
Sümegen, a Boglyái-hegyen, a bécii kútnál Szele Kálmán szőlő jében egy benzin motor, M.yer-féle gyártmányú cséplőgép, hozzátartozó apró szijj.k, 1 eme^gáp lóvonialásra alkalmas rud és a szükséges csavar-kulcsok 1923. évi aaéjos hó 12 én d. u. 2 órakor dr. Takács Jenő kir. közjegyző közbenjöllével nyilvános árverésen eladatnak a következő feltételek mellett:
1. Kikiáltási ár: 1,000.000 korona, bánatpénz: 200.000 K, mely készpénzben árverés előtt deponálsndó és vevő nyomban kíegásziteni tartozik, szintén készpénzben a vélelar erejéig.
2. Gépek és tartozékai az árverés megtartásától számított 48 órán belül elszállllandók.
Dr. Posjfay ügyvéd.
HétfSn, május hó 1«-án
az oraságos váaár alkalmával Négy-k.nlzsáo az edáoypieeon t vagon szép
KARLSBADI
PORCELLÁN EDÉNY
tus olcsó éroe .Urniltv.-
Finom porcellán tányérok ÜC K-161 «• K-lj. F.k.t. kávéi," kávé. és teei tiészík ^JJ.I
m koronát :l * korooálg. Azonkívül miodenfále hiüeiUil edány.k l.phiték oleií áron.
_ me
TURUL
cipögyAr r. t. NAGYKANIZSA
FÖ-UT 12.
Salát érdakab.n laklHtaa maa
kirakatainkat
CIPŐINK
olcsók, tatsxatösak, megbízhatók I
KERÉKPÁR
és törött váeak javítása.
VARRÓGÉP- tS IRÓGÉPIRVITÍS
IKKLLáKSK, t™~~
szauaaoK, i muirUi taaaoMoicJ
(UaKáTD
müszerüzem és
irógépvAllalat
Kaxlnoy\'U. 29.
MINDENKI
l«h«t tjbb«zörös
MILLIOMOS
ha s UirsthUr-tőxsd^Hn vsss osxtálysor*-j«gy«t I osztály huiiw miju>-J5—17. K<5nyor«roíny kedvezd \'esetben
millió korona
és még sok milliós nyeremények. Sorsjegyek és teivak kaphatók:
Hirschler Miksa
téxsJis és osztilysorsjegyíőe\'árusltóoAl
Nagykanizsa, Fó-ut
25
NEM FAJ FEJE
és a liba, ha ■ Do4k-t4r 1. »*. alatti
(Ipö\'Uiltlbin
renJ.lt klzixóUg etvSreodü anyagból késsüll
ARGENTfé>«
cipót hord
JaWtisok gyorsan esskőzöltetoek.
Kézzel varróit dupUUlpu
szandal:
AJinlook
MÉSZNITROGÉNT
17—»V, nilrogánurtalomnsa]. Fpreo-rengu a legjobb nltrogíomdtrásyákkJ. KaUaaoaok (. kapások, valamim azfilfi atb. trilíáxáaira kiváv.an alkalmas. — Cyartj.:
M6TM HITR06ÉN *0T11Í6Y»IWUI i. T.
SCDAPEST.
Kípri^w él tllanaé raktár
V«>, 7-.U- él Soproom.|yákr.
Melis és Pintér
mútráíTs. erótskannlayd gazdasági cikkek rufyijml***—
SxoinbatHcIy. u?
Ujságárusitók
felvétetnek a
Horváth-féle uiságbddéban
ZALAI KÖZLÖNY______1923, májú, jq
Miunifi LEGOLCSÓBB Óriási raktár olcsó árakon!
I lllww^l^I fc*li\\I W férfi és női őivatkelrnék, selymek. grena óinak, Etamtnok,
A opdlbatisztok, férfi és női ruhaudsznafc, panamák,
pikék, mosók, zefirek, gyaplu és mosó delinek és Olrnólik
KISFALUDI ES KRAUSZ iíSSSSf
mg na I eu/jyc udsznak, slffonok, rumburgi KfcLENVJT C udsznak és öamaszldrukból
az
•hoz
nagy válaizléh.
„ARANY KA KAiS Mttf.tin I 2000 méter schottis és csikós
erzsébet-tér m szAm alatt. UHSOSag! gyapjúszövet duplaszéles érkezett
Tataion 3-7«. dt >• T.lQlon 3-7«. =
BUZAT, ROZSOT.
zabot, árpát ás tengerit
váiirolonk fagmagaaabb napi iron.
KORFÁT
napi ár alatt iniiltuok.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
1 ntan.
TaUfooíilm : US.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára.
Lemezek, papírok, kinyik, el{-
hivók, vegyszerek slb. mindenkor frlaa anyag.
Fényképészeti szakkönyvek. Amateuroknnk (olviligojilist ós útbaigazítást nyujtunk.
Fíichel Fülöp Fiai
papirJuuhiiiban
Nagykanizsán.
DEÁK ÉS DR. ORDÓDY BANKHAZ
osztátysorslagy Ktrusttó
Andrásty.ull flök BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 16. íz.
Legnagyobb nyeremény szerencsés Cactücii . . 25 millió
lutalom......10 millió
FSnyeremény .... 5 millió 2 millió 1 millió stb.
Utalsé pár hiten i|inl)uk
még sorslMyelnket. • tsélus 10. után biir-
kazl raadaléstktl mér
nim Intáxhitlük ti.
Hl. soríjcgylrik:
\'/, K •»«.-
7, » «"•-V, „ »••■ -

Dcnéiléstktt Itvelezö-lapon, vagy pústautalvinyon I
ÉPÍTÉSI ANYAG
saiinua PALLOS t« PERflfS
azonnali Budapest, IV., Daik Foranc-u. 17. as. kiert»ku. A H.rc.oprlmi.t má.at.t.p.k «a ■ | FfDÉIEKET
tarm*.k«binyik bp.all Irodája I l.íV.i.ém • VÁLLALUNK.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
$ wla»«z«ték bsrssriait vállalata C
Réküxfct és KObeiy: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. »zám. Fftztat: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Telefon: 151-13.
rt__tll.l__1, ■Mmral »I«t«mMIi bcr«ad«>éal BiaUUtOluit, lfl>mlat a^tra
CnralMiBIIX fttrdtJafcob., b*m44 U clo.e tbeicndc»4»ck.t, d«rtt« *• •■♦□oy *UU*»tlt4
* \'hL, exloriiiámk, >»lró-*Tsm4 kutak, kftlCo hd.l vt.ronotdk ritzir.
linMnlllt. OMtoraáaAaok, ..Ivó-ayomö kutak, V •MlfáU aatoaaatlku.an mOkOdO aaivattva bor««>«: ■*l*p<l kar azidcx«.oke« *a)át lerroaéatnk lultiU.
a V«r»uJ.EÍ.ok.t, kSapoBii Iftié. «•
n. t.t/.r ■■ . ■iDdanaenO vlrvrMték cnövekot, rta irmtturáliit, öatflu-KdKiarOn IdlUlllX. TU MaiKMMH é» büdoc fOrdök*«l»k«t. TÖrfl.rí. COrd«. _ kAWkAkai, birutct ntoiéAk 4a clo*«tok»t, o.IndounomS lUitartáat «lkk«kct, bádo*-"» éruat. MSáicoMtt kooyba, edényeket, boráiutl clkk.k, axdld parmaieadkot .1 ________-nl.
MMsoklt fc ititakJléil
lukit szakizirO.n is olcsón esikSzltlnk.
MAGYAR-OLASZ BANK R. T.
elfogad kamatozásra pénztárjegy ellenében legalább 6 hónapra kötött
betéteket
és
mezőgazdasági célokra
ugyancsak buzaértékben ny^jt
hiteleket.
Részletes felvilágosítások nyerhetők a bank székházában
Budapest, V., Nádor-utca 16.
Hirdessen a „Zalai Közlönyében.
0000 OQOO OQOOOOO QO000000000000000000000000000
5 lí" _______J_!_______I rt ▲ irii ■ a.a , 7~. 7~T7~Q
0 o.
s
Könyvnyomdai munkát ♦ Könyvkötészeti munkát
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentéseks minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
Telefon:
78.117
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Ffi-ut \' 3. szám.
nooooooooooooooooci oo OOOÖOÖOO QoaQaoaoaQaoaÓbO
Nagykanizsai Nyomd. ía Lapkiadó Vállalni Nagykanizsa.
62. évfolyam 106. szám._ Nagykanizsa, 1923. tnájus 12. Szombat Egyes szám ára 30 korona.
l.irmentesitve .Í.W Közlöny-
Nemzeti Múzeum
budopest
JUMUL
politi\'kai napilap
MrteM(Mf «• Ua44Uttl»l IS.^-
tmtervrtoM-Teleroa IS. »»Axn.
Hail»p»ill iMrkHilMfi V. ker. AlkotoUnjr.uU* T«l» fontíAm I»-1J ft »»—UJ.
«ien«.te*i arak.- K„ ke.>pr« a
flz első eredmény.
Nagykanina, míju. 11.
Bethlen István gróf és Kállay miniszter külföldi utja nehéz és nagy feladat megoldására Irányul; Számolva a lehetőségekkel, számolva az elkerülhetetlen szükségességgel Indultak ennek az ulnak, hogy az ország életéhez okvetlen szükséges lélegzetet megszerezzék.
A háború és az azt követő csapások ennek az országnak utolsó erőforrásalt kimerítették. Most haladékot kell, hogy kapjon, hogy az anyagi romlást feltartóztathassa és a felépítésre időt, erőt nyerjen.
Elvesztettük területeink 72 százalékát, anyagi javaink öt hétedét, de terhelnk a réginél Is fenyegetőbb magasságban tornyosulnak fel. A Temps azt Írja: a 32.000 magyar menekült nem jelent megterhelést (!) mert ugyls a magyar állam alkalmazottal voltak. Ennek az állításnak tájékozatlansága nyilvánvaló, hiszen azok a tisztviselők és alkalmazottak a nagy magyar birodalom budgetjét terhelték, ma pedig a kis csonkaország terhére nehezednek.
Tisztában kellett első pillanattól togva lennünk azzal, mit várhatunk, mire számíthatunk. Vérmes reményeink nem Is voltak. Az eddig tapasztaltakból Ismerjük a segítség lehetőségeit és az Ígéretek értékét.
Azonban eltekintve attól, hogy nem Is vártuk azt, hogy az antantállamok szövetségeseik cserbenhagyásával fenntartás nélkül mellénk álljanak, számoltunk azzal, amit megadni lehet és amit megadni kell. A miniszterelnök iőzan logikával csak ennyit kér. És ez a csak, talán több a soknál. A reális kérés több az irreális alkudásnál.
Hallgassák meg egymást az Héló államok vezérférflal és azután döntsenek józan belátásuk szerint
Egyes oldalakról túlfűtött várakozás hangulatát Igyekeznek a közvéleményben kelteni. És ebben a túlfűtésben lehetetlen
nem politikai tendenciát látni. Felcsigázni a Várakozási, hogy azután egy esetleges csalódás azokat sújtsa, akik a Jobbért, a megmentésért, a létért erre a nagy munkára vállalkoztak.
Ml nem várunk lehetetlent, sót nem várunk sokat sem. De egyet már le kell most Is szegeznünk. Bármi jöjjön, azt az egyet cl kell Ismernünk, hogy Bethlen volt az első. aki a magyar kérdést a maga elszigeteltségéből a világ porondjára emelte.
Akik eddig sötétben szenvedtünk, hangtalan pusztába kiáltottunk, ugy érezzük, most, mintha éles reflektorlény világítana nyomorúságos tanyánkba, mintha hangunk a pincéből\' napfényre lörne, mint hangos jajklálltás, hogy lássák és megismerjék a mi helyzetünket.
Kezet fogunk, tapogatózunk, keresünk — végre Nem állunk elszigetelten. Vétkezhetünk a támadások ellen. És ha egyebet nem Is — már meghallgatnak — ennyi bizonyos.
És ez az első nagy eredmény évek óta. Hogy belekapcsolódtunk a vllágáram vérkeringésébe. melynek része kelleti volna eddig Is, hogy legyünk. Eddig csak szavakat hallottunk, most végre pozitív tetteket, munkát látunk.
És akármit eredményezzen ez az ut, az első lépést megtettük. Lehet, hogy csak nagysokára látjuk eredményét. De — el ne feledjük, ki volt az, aki a sárba fulladt magyar szekér tengelyét erős kezével felemelte és újra nagy útjára vitte, előre, a magyar jövő, a magyar feltámadás felé!
A kisántánt magyarellenes magatartása.
Hamis beállítás a külföldi kölcsönről. — Fokozott diplomáciai munka.
Genf, május 11. (Expressz távirat) A kisántánt erős akcióba lépett és mindenféle intrikával iparkodik a magyar kormányférfiak missziójának sikerét meghiúsítani. Azt hangoztatják, hogy a. zálogjogok felfüggesztése ma még korai intézkedés lenne, mert a mostani Magyarország nem nyújt elegendő garanciát abban a tekintetben, hogy a kölcsönt nem fogiák-e háborús célokra felhasználni. Egyébként a politikai-, pénzügyi- és sajtókörökben a kisántánt minden követ megmozgat ellenünk. A kisántánt államainak székvárosai és Páris között ezidöszerint sürü táviratváltások folynak.
0z angolok szakítanak Szovjetoroszországgal.
London, május 11. Az oroszok Ismét elkoboztak • Fehér-tengeren egy angol halászgőzöit. Egy brit hadihajó parancsot kapott, hogy ms Hullból a brit halásjjármüvek védelmére az oroaz partra induljon. Lord Curzon a moszkvai brit követet utasította, hogy Moszkvát hagyja el, ha a szovjetkormány a brit jegyzékre tiz napon belül nem válaszol. —
A miniszterelnök londoni tárgyalásai ás elutazása.
London, május 11. Bethlen István gróf miniszterelnök, Kállay Tibor pénzügyjpainisiter éa Szapáry László gróf londoni magyar követ, cső* törtökön délelőtt hosszabb értekezletet folytattak a Rotschild- és a báró Schröder-cég pénzügyi vezetőivel.
Áldozó csatörtókön délután Szapáry Lászlóné grófné teát adott. Este a CUridge-azállóban Szapáry Láazló gróf adott bucsu-ebédet a magyar kormányférfiak tiszteletére. Jelen volt a követség személyzete és\'Elhott kapitány, az angol parlament tagja. A társaság az ebéd végeztével a Vlctoria-állomásra hajtatott. A miniazterelnők az éljenző magyarok \'éa a tiszteletteljes rokonszenvvel köazöntő angolok sorfala között szállott be azakaszábs, ahol már vártak az angol újságírók, hogy megkérdezzék végaő benyomásaikról-
Monk angol követségi tanácsos, a diplomáciai teatület vicemaraallja is felszállott a vonatra, hogy tolmácsolja lord Curzon szívélyes üdvözletét és az aogol külügyminiszter nevében szerencsés utazást kívánjon.
Stinnes francia kölcsönt kapott (?)
Páris, májút 11. (Éjfélkor érkezett.) A francia kamarában ma sokat foglalkoztak azzal a hírrel, hogy Stinnes német nagyiparoa /rancla kölcsönt (?) kapott volna. Állítólag Stinnes két belga bank közvetitéaével 9 millió márka hitelt vett fel Jrancia pénzemberektől.
Cambon tanácsos dejeunerje.
Páris, május 11. Julcs Cambon, a nagyköveti tanács elnöke ma dejeunert adott gróf Bethlen István miniszterelnök és Kállay Tibor pénzügyminiszter tiszteletére. Cambon erre a dejeunerre meghívót küldött az összes Párisban időző államférfiaknak.
A pécsi bányászok sztrájkja.
Pécs, május U. (Telefonjelentés.) A pécsi bányamunkások legutóbb bérmozgalmat inditottak. A bérmozgalom később sztrájkká fajult. Mi a szénbányákban a sztrájkkal kapcsolatos helyzet a kővetkező: Tegnap egész délután folytak a tárgyalások. Estefelé sikerült rábírni a munkásságot, hogy munkába álljon addig is, amig Budapeaten a munkabéreket rendezni fogják. Ma reggel a legtöbb helyen meg is szűnt a sztrájk, egyedül a Szabolcs-bányatelepen nem szálltak le teljes számban a munkások. A budapesti tárgyalásokkal egyidejűleg Pécsett is vannak tárgyalások a pécii munkások speciális kívánságairól. E tekintetben a legrövidebb idő alatt megegyezéa jön létre éa hihető, hogy a munka az egész vonalon meg fog indulni.
Feloszlatott munkásgyülás Csepelen.
f, május 11. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A csepeli szociáldemokrata munkásság ma délután népgyűlést tartott, amelyen a azónokok a gazdasági helyzetet tették azóvá. A hatósági kiküldött az egyik szónokot beszéde közben mérsékletre intette, mire a népgyűlés résztvevői ellenséges magatartást kezdtek tanúsítani. A jki-rendelt karhatalom erre a népgyűlést feloszlatta.
Mezőhegyes ünnepe.
Budapest, május 11. (Telefonjelentés.) MezŐhegves vasárnap nagy ünnepség színhelye lesz, amennyiben az állami birtokokon dolgozó mezőgazdasági cselédeket a Föld-mlvelésügyi és közélelmezési miniszter jelenlétében Ünnepélyesen megjutalmazzák.
Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter éa Bud János közélelmezési miniszter holnap utazik el a fővárosból Mezőhegyesre.
ZALAI K07.LGK*
iíi3. májue 12.
Jóvátételi konferencia.
Budapest, májua 11. (Fővíro.l
szerkesztő, égőnktől.) Londonból Jelentik : Nagy fordulat következett be a német jóvátétel kérdésében A szővetzígézeknek ugy.nia nem elkerült megállapodásra jutniok egy közös al.p tekintetében, amire az angol politikai körök határozott sürgetésére beleegyeztek a franciák abba, hogy a német jóvátétel ügyéhen uj jóvátételi konferenciát hívjanak össze, amelyen részt vegyenek a Népszövetségbe tartozó ösí-\'szes államok. A konferenciát minden valószínűség azerint London ban fogják megtartani.
Románia szerződése Görögországgal.
Budapest, május 11. (FSvároai
szerkesztőségünktől.) Athénből jelentik : A rég folyó kereskedelmi tárgy.láaok befejeződtek, ugy, hogy Görögország már a legközelebhi napokban ratifikálja is a görög-román kereskedelmi egyezményt. Az egyezménynek két fontos külpolitikai jelentősége az, hogy Gö rögorazág megnyitotta végre határait a kontinens felé, még pedig Románián át, nmi viszont ennyit jelent, hogy minden kereskedelem éa egyébb közlekedéa Görögorazág felé kizárólag Románián keresztül történhetik. Megállapítható tehát, hogy a két ország közölt azoros viazony fejlődik ki éa kétaégtelen, hogy titkos véd- éa dacszöveWégi egyezmény alapján állnak, • ülönö-sen az egyre jobban fenyegető orosz invázió ellen.
Csendőrök elől a halálba menekült.
Revolverrel agyonlőtte magát egy fiatalember.
KC .. ,, Saját tudósítónktól.
N gyk.niz.., majua 11. -i
Bedő István pölrétei születésű, nagykanizsai lakost egy klhág£l esethál kifolyólag keresték a csendőrök. A keresésére és e ar óz
alt ra kiküldött esendőnknek sikerült Is
ben Bedő .slvánra ráakadni. Azonbanf^^eghl
őrök előli, revolverrel mellbelőtte magát. Bedő Az illetékes hatóságok megindították a vizsgálatot
Lugköoidatott ivott
Egy leány öngyilkonságl kísérlete
Nagykanizsa, május 11.
Saját tudósttónktól.
Kovács Teré, huszonhárom éve. n.gyrícei .zuleté.a tu.k.vi -m.iorl Iakos^háztartásbeli alkalmazott - tegnap öngyilkossági szándékból iugko-óldatott ivott. A. életunt leányt azonnal báwllitotték a k.n.za.i koz-kórházba, ahpl nyomban ápolái, alá vettél,. Kovác, Teréz állapot, rend-kivül auíyos, meít a lugkő teljesen öaazeéglette a torkát, ugy hogyhs talán sikerül i. őt visszaadni az életnek, egész életén át mega.nyll meg-gondolatlan cselekedetét. .
Az államrendőrség bűnügyi osztályának főt.sztje Kihallgatta tegnap a kórházban Kovács Terézt, aki valószínűleg szerelmi bánatban kove.te el eléggé el ntm Ítélheti teltét. _
A szlovenszkói ellenzék nagygyűlése.
Budapest, májua 11. (Főviroal
azerkesztőségünktől.) Ungvárról jelentik: A szlovenszkói szövetkezett ellenzéki pártok vezérlőblzottsága moat nyitotta meg ungvári politikai ülésszakát, amelyből a megoyi-téakor a következő hivatalos kommünikét adták ki: „A azlovenszkói és ruszinszkói magyarság, a németség éa a tét nemzetiségiekkel közös uton járó szlovákok politikai egységét reprezentáló pártkö-vétség vezérlőblzottsága ülíssza kot kezdett Ungváron. A Tátra havaa bércei közt azüietett meg ez az egység, Pöstyénben és a Raje-cen kapott erőre, életakcióra a moat Ruazinazkó fivároaában folytalja öntudatos munkáját — mindnyájunkéri, mindnyájunk kőzöa erejéből éa lélekből fakadó lendülettel. — A magyar lélek acé-toa bizalmával, politikánk céltudatosságának bizonyos tudatával, az ériünk küzdést megillető szeretettel gondoljon mindenki ma Ungvárra, mert o bizalmak nyomán haladhat a munka, melynek uljá-ban óriási akadályok tornyosulnak, — „A vezérlő bizottság at ellenzéki pártok általános politikai magatartásáról tanácakoznok. Az üles azak egy hétre van kontemplálva.
rik azokat a azolgálatokat, amiket Kemál pasa o :;z:.bzdság és a kalifátus érdekében telt, őt u muzulmán kalifatus ujraakpitója cimével tisztelik meg. 2. India muzulmánjai medhatalmazzuk Kemnlt éa az an-gorai nemzeti kormányi, hogy ne-ctak a Törökország népéről, hanem az egész muzulmán vilég egységről gondoskodjanak. 3. Az indiai muzulmánok a muzulmánaág fejének elismerik a mai szultánt, valamint elfogadják fentarlás nél kül a törők nemzetgyűlésnek ugy a dinasztiára, mint a kallfétuzrn vonatkozó tőrvényeit.
HÍREK.
Az indiai muzulmánok Kemál mögött.
Budapest, május 11. (Fővároii szerkesztőségünktől.) Konstantinápolyból jelentik: A muzulmánok központi sajtóorgánuma, ■ Kalkut tában megjelenő „El Chamezi" cimü lap, az indiai muzulmánok szabadság-forradalmuk egyesületé nek a következő nyilatkozatát közli: 1. India muzulmánjai azért, hogy kimutassák, miszerint elisme-
Wrangel tábornok ünneplése — magyar területen:
Budapest, május 11. (Éjfélkor érkezett.) Wrangel tábornok ma meglátogatta m delmagyarorsrági vidékeken letelepedett orosz menekül-tekes, akik Fehértemplomnál a tábornokot nagy ünneplésbe részesítették.
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
— Állandó rovatunk. — 3. Kedves Szerkesztő url Mondja, tudja-e ön, hogy hol van Nagykanizsán o Vörösmarthy utca ? — Ugyanis, ha még nem tudná, volnék bátor figyelmeztetni, hogy a szaglószervei után rá fog találni. Mert az a büz, amit a Vörösmarthyutca árka magából kilehel — még az idegent is akaratlanul odavezeti. Már t. i. a Vörösmarthy-utcába.
Az utca kanálisa — melybe a házak lakói rendesen a szenyvizet kiüritik — még január havától nincsen kitisztitva s egészen undorító zöld pocsolysféle rakódott le a kanálisban, amely oly bűzt terjeszt — hogy nz utca lakói nem merik házuk obiakait kinyitni, m?rt félnek, hogy a kanális fertőzött miaz-más, bűzös levegője megmérgezi őket.
Kérem, szíveskedjék b. lapjában az illetékes tényezők figyelmet erre felhivni. Teljes nevek.
Megvagyunk róla győződve, hogy a város műszaki hivatalának főnöke, amely mindenkor a legnagyobb előzékenységgel sietett a nagyközönség panaszait orvoaolni — most is intézkedik, hogy a Vörösmsrthy-utcs lakosainak panasza gyökeresen orvosoltassék.
— Naptárt Május 12 én Mamert.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal iF«\':ut 13. Bo„enried«r palota) hivatalos órai délelőtt fél l» órától 1 2-Ik. délután 3-tól 6-ig. Toefoo 78 — A s*«rkcsztó*éfc tPóut 13. Bogomieder palota) hivatalos órái felelt ré-Njcro ftlelótt 10 órától 12-ig. Telefon 78 A folelós szerkesstó délután lí órától 8-ig a nyomJ.bim {Főút i. »z. alatt) fogad cs bármily ügyben a nagyközönség reoJelkozésére alL TeJefoa 117.
— Első azentáldozók a főrendek templomában. Ember emberhátán tollongott Krisztus menybemenetele (Aldorócsűtörtök) napján ■ reggel 8 órai Istentisztelet alkalmával, hogy jejen legyenek a kicsinyek első azentáldozásánál. A* ünnepi ruhába öltözött iskolásgyermekek sokaságát Gazdag Ferenc püspöki biztos és Meglesi hitoktató élén a tanítók és tanítónők vezették a szentélybe, amely teljesen megtelt a sok kicsi fehér menyasszonyi ruhába öltözött leánykákkal, mig a fiúcskák * templom áldozórácaanál helyezkedtek el. P. Hilár Ferencatya, hitoktató, aki az Istentiszteletet él a szent ténykedést végezte — gyönyörű szavakban méltatta a nagy nsp jelentőségét a kicsinyek életében. P. Hilár beszéde alatt alig maradt szem szárazon. A szentáldoztatáat ugy P. Pilár, min Gazdag és Megyesl lelkészek végezték. Nsgyon sok szülő is járult ez alkalommal a szentségekhez. A felemelő, magasztos egyházi aktus után a gyermekek oktatóik kalauzolása mellett * polgári iskolába vonultak, ahol Ízletes reggeli várta őket. A Mária-kongregáció derék hölgyei megvendégelték az első szentáldozókat.
— A letenyel Járásbíróság felülvizsgálata. Dr. Eóri Szabó JenŐ kir. kúriai bíró, m nagykanizsai kir. törvényszék elnöke Ágh főtiszttel Letenyére utazott, hogy az ottani kir. járásbíróság ügymenetét felülvizsgálja. Dr. Eőry Szabó több napon ót fog Letenyén tartózkodni, amely idő alatt a törvényszéki elnököt Dr. Kenedi Imre kir. Ítélőtáblai biró helyettesíti.
— Jakoby Antal Nagykanl zsán. Jakoby Antal, a hírneves énekpedsgógus és dalénekes tegnap délután Kanizsára érkezeit. Vele együtt érkezett Karácsony István is, az Operaház jeles karmestere. A két kitűnőséget a kanizsai állomáson dr. Krátky István főjegyző
és dr. Málék László fogadták. — Jakoby páratlan dalestélye ma este 9 órakor kezdődik a Polgári-Egyletben.
— Pfeiffer tanár megblzáa*.
Pfeiffer Elek a nagykanizsai fő-gimn. tanára, a széles körökben ismrrt festőművész, — kinek IV. Károly képét gróf Mikes János szombathelyi megyéipüspök szerezte meg nemrégen — a mult napokban ujabb megbízást kapott a püspök úrtól. Gróf Mikes megrendelte nála IV. Károly király pen-dantját — Zita királynét, azonkívül saját arcképét is festeti meg vele. Mikes püspök tudvalevően moit repülőgépen Rómába utazott, hogy a szokásos vatikáni látogatását megtegye, mihelyt egy két hét múlva megérkezik, Pfeiffer tanár Szombathelyre utazik, hojy a püspök megbízásának eleget tegyen.
— Országos vásár. Folyó hó 14 én, hétfőn országos vásár lesz Kanizsán.
— Kováta tanár előadása Madáchról. A Szabad lyceumban holnap vasárnap eate Kováls Antal kegyear. főgimn. tanár előadást tort Madáchról és az Ember tragédiájáról. A* előadás pontosan este 7 órakor kezdődik. Közreműködnek mésr Jáger Jó»sa és Potyondy Lajos. Belépő dij 20 korona.
— Jakoby énekel holnap a felsőtemplomban. Nem mindennapi műélvezetben lesz része holnap a kanizsai katolikusságnak. A fclsőtemplom 11 órásl szent miséjén Jakoby Antal hangversenyénekes tog énekelni
— \' A lakbármegáliapltásl tárgyalások. Ma kezdődnek meg a kir. járásbíróságon az általuok már leközölt lakbérmegállapltáii tárgyalások. A tárgyalásokat mags a kir. járásbíróság elnöke tárgyalj*.
— A világi plébánia Ugye. Gazdag Ferenc püspöki biztos most jött hoza Budapesti útjáról, hol a lakásügyben a népjóléti miniszternél személyesen eljárt. A püspöki biztos utja sikerrel járt, amennyiben azt a határozott ígéretet kapta, hogy néhány napon belül az egész kérdés a legkedvezőbb elintézést fogja nyerni.
Így tehát nagyon korai volt még valahol az öröm ...
— Erdélyi Juliska állapota. Erdélyi Juliska — a tizéves leányka, akit Bsrta erdőőr brutalitása súlyosan megsebesített, ma kissé jobban van már. Dr. Takács kórházigazgató főorvos bizik felgyógyulásában. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy « történtek után meddig fogja még viselni szolgálati fegyverét az az emberi érzésből kivetkőzött brutális erdőőr?
— Vizsga a Dievock ovódá-ban. Csütörtök délután tartották vizsgájukat a Dievock-féle magán-ovódába járó ciöppségek. Szép volt nézni, amikor a sok bájos, apró csöppség szüleik és a jelenvolt meghívott vendégek előtt a legnagyobb igyekezettel igyekezték bemutatni Frőbel bácsi tudományát. A sok pöttőn apróság verset szavalt, mérvét mondott
és a szülők, vendégek meghatottan nézték a csöppségek törekvéseit, hogy hibátlanul tegyenek eleget feladatuknak. Dievock Juli a valóban elismerésre méltó nevelőmunkát végez magánovódájában.
— A máaodlk kaposvári ló-exportvásár. Dr. Csiky Ferenc,
a Msgyar Gazdák Lótenyésztő és Értékesítő Szövetkezetének elnöke arról értesítette Dr. Vétek György
IOT3. m\'jus 12.
kaposvári polgármestert, hogy • fóldmivelésűgyi miniszter május 14 15 és 16-ára engedélyezte a
Lá\'sodlk kaposvári vá-
sárt. A hivatalos kaposvári kórok számitanak arra, hogy most leg-,|íbb 3000 lovat fog sikerülni ex\' portálni. Tekintettel a rohamosan fcó.elgó június havára .mikor limit több város széndékonk lókl-kiteli viísárt tartam, Kanizsának i, mindent el kell kövotnie, hogy , június első felére kontemplált „,g,kanizsai lókivlteli vásárt meg lehessen tartani, nehogy más város megelőzze Kanizsát.
— MUkedvolök EgyeaUlete alakul Kanlxann. Tudvalevő — hogy Nagykanizsán két-három év óta nincsen nyári srinházelöadás és a nagyszámú szinházkedvelő, nagy kulturáju kanizsai közönaég kénytelen azon évi 4—5 előadással beérni, amit az egyes társadalmi egyesületek alkalmilag előadnak. Miután ez az állapot az Itteni nehéz szinház elhelyezkedési viszonyok miatt még néhány évig ia fennállhat, társadalmi mozgalom indult meg — egy Műkedvelők Egyesülete megalakítása végett, hogy a kanizaal Ismert elit műkedvelőket egy gárdába tömörítse és velők a szinház hiányát olyképp pótoltassa némileg — hogv havonta 1—2 szinelősdáat és 1—2 fóváiosi színvonalú kabaré előadáaokat rendezzen a nagyközönség résiére kónnyen hozzáférhető helyárakksl. A mozgalom » .Zalai Közlöny" szerkesztőségéből Indult ki és legközelebb mar össze is ül a bizottság, hogy ezt a hézagpótló kull\\l rólis intézményt életre hivja.
— A sxerbek áldozata. Olvasóink előtt ismeretes Cail József ntlprádfal lakós halála. Király Károly a megszállt Zsidkócról átakart költözni Náprádfárs, ahol birtokot vásárolt. A szerbek Királyt átengedték, d- bútorait nem engedték áthozni. A bútorok > átszállítására Caál József vállalkozott. A szerbek azonban Gaált a határon kegyetlenül lelőtték. Már-már azt hittük, hogy a rémes tett elalszik. Nem, a szerbek ezen ujsbb brutalitását a nyugat elé tárjuk. Egyik ujságiró-társunk felkereste dr. Vizkeiety Árpád zalabaksai főszolgabírót, nki megvizsgálta a szerb öukéey áldozatának siomoru esetét. Vizkeiety főbíró jelentést fog tenni az alispánnál s az pedig a külügyminiszternél. A csehek — mondotta Vizkeiety — sietnek minket gyalázni és barbárnak feltüntetni a nyugat előtt, tehát nekünk sem ssabod a kisantant vandalizmusainak hajtásalt a nyugat elől elrejteni.
— A hollandi menyecske mind a négy előadását zsúfolt ház nézte végig és sokat tapsolt a kitűnő szereplőknek.
— Egy gazdag ember t8r-vényes felesége caelédkSnyv-v.t kért. A .Somogyi Lljság" cimü kaposvári laptársunk legutolsó számában olvassuk a következő kis épületes esetet: Az államrendőrség kaposvári kapitányságához a mai napon a következő kérelem érke-retti Tekintetes m. kir. Rendőrkapitánysági Tisztelettel alulírott, Zsadonyi Imréné magánzónő, kaposvári lakos (Fő-utca 9. sz.) azon lisxteletleljea kérelmet terjesztem elő: Méltóztassék részemre cseléd-könyvet kiadni, hogy mint háztartási alkalmazott, tudjam megélhe-léaemet bizloaitani. En Zsadonyi Imre kaposvári lakosnak, a Kaposvári Kereskedők Egyesülete alelnökének, városi képviselőtestületi tag-
ZALAI KÖZLÖNY
Lemondás előtt a cseh kormány.
Prága, május 11 Svehla kormányelnök elhatározta, hogy benyújtja lemondását. A lemondást azzal okoljak meg, hogy a kormány elveszítette parlamentáris többségét. Beavatott\' helyről azt jelentik, hogy hivatalnok kormány alakul, amely az ügyekel a legközelebbi válasltásoklg viszi Az uj miniszterelnök valószínűleg Cerny lesz.
nak, a Gazdsságl és Ipari Takarék-pénztár szűciáruháza igaigatójának vagyok a törvényes felesége, aki azonban nem gondoskodik sem rólam, sem beteg gyermekünkről, — ugy, hogy már minden nélkü-löihelő ingóságomat és összes ékszereimet eladtam, hogy saját magam és gyermekem orvosi költségeire fizessem és a betevő falatunkat ezáltal megszerezzem. De már mindenből kifogyván, ha az éhen-hálást el akarom a fiammal együtt kerülni, kénytelen leszek azolgálat-ba állni. Kérelmem ismétlésével vagyok tisztelettel: Zsadonyi Imréné, szül. Lédecxy Zsuzsanna s. k. Ugye, ehhez nem kell kommentár?
— Nagykanizsai leventék. Figyelmeztetjük az első és második alosztályba (Nagykanlzss) tartozó leventéket, hogy folyó hó 13 lkán vasárnap délután 2 órára a Zrinyt sportpálya récsoi uti bejárjtánál gyülekezzenek teljea számban. — Innen Szépudvary László levente oktató ur állal a pályára lesznek vezetve, s az ott lefolyó atletlki.1 versenyt ingyen végignézik, egyúttal tspasztalstokat szereznek az augusztus 5 ikén tartandó levente versenyre, melyen minden kanizsai leventének részt kell venni. — A harmadik alosztályba (Klskaoizas) tartozó leventék ugyanezen időibe Kiskanizsán a templomtéren gyülekezzenek, bol Németh Jenő éa Grsstyán levente oktató urak áltaf lesznek foglalkoztatva, majd pedig ezek vezetése alatt ingyen részt-vesznek a kiskanlzsal Iskolák által rendezendő hazafias ünnepélyen.
— Jakoby-hangvaraaay. A Polgári Egylet ma esti Jakoby hangversenyét nagy érdeklődés előzi meg. Jakoby úgyis mint művész, úgyis mint városunk neveltje megérdemli ezt az érdeklődést. — Jegyek még kaphatók Szerb Ernőnél és Krátky Györgynél, este pedig a pénztárnál. A hangverseny kezdete pontosan 9 órakor.
— Négylába liba. A természet titokzatos méhében egymásután születnek meg ax érthetetlen furcsaságok. Most a Karcsg környéki tanyáL-erylkén kelt ki tojásból egy kis liba, melynok négy lába van. A lábak közül kettőt, melyek kissé fölgörbültek, nem hssznál az egyéb-ként teljesen egészsége, állat. A kis torzszülött, hacsak valami különös baja nem esik, szépen föl fog nőni.
— A Szajnába zuhant agy vonat. Berlinből jelentik : Sl. Go-árból érkezett utasok közlik, hogy egy vonat, amelyet franciák vezettek, a Szajnába zuhant. Eddig 29 halottal állapítottak meg.
— Uránia. Szombat—vasárnap különleges amorikai meslermü ,A csodatevő ember" címmel 8 felvonásban. A hit erejének transzcendentális hatása keiül az emberi romlottsággal összeütközésbe egy lelkeket megragadó mese köretében. Kisérő mtlsor és angol hiradó (aktunl! tások a világ minden részéből). — Előjegyzést nyilunk .Otheto"-ra, Lenkeffy Ica és Emil Jannlngs gyö-gyölU német Almremekéro.
— Kéretnek a husipnrosok szak-osztály tagjai, het/ön d. u. 5 órakor ai Ipartestület helyiseiében forgalmi adó ügyben okvetlen megjelenni. A szakosztály elnöksége.
— Uránia. Jön i a „Vöroa
keztyB".
— Tenni.zUtök, tenniszlabdák, tennisz. és sport-cipők. Fotball .Scrum" Mslschlslidák, .Líg." fot-baltclpők és atlétikul cikkek
cgolcsobban beszerezhetek Szabó Antal sporttlzlelébcn.
— Hnmiafogakat, aranyat,
cztistöl, briiiionsolcsi és érmeket a legmaí.sabb napi Árban veszek. — Fried József ékszerasz, Sugár-ut S. szám. (Fö-ul és Sui.r-ul sarok.)
— Próbálja m.lT Ön la és reeggyfi-sid\'ii [\'■:.. hogy s FIÚM" h.rimy»k,jl5döj£-beo kikelteti .oy.gbi\'il késsúll birónyik, loknik . legt.tttW bhsk íi ugysttnon siluii él mmfaégii psroulból S.miikor mejífijel-betfik, Siombilhely, Széli Káluiin-gles 0.
— Ma este disznótoros vacsora a MarUó vendéglőben.
Egyszer volt...
Volt egyszer egy tündéremig Ugy hlvlsk, hogy MigysrorzIr, Volt bonn miodeo, szép éi Jó is, Nigy íolyo és kicsi tó is.
Suiu erdá tozdird.llal. Tuki meió pllangóv.l. Világos rét, M.dufésiek fiékáv.l.
Hsoem sgysser nigy vihar t.tl. Amely rettentő nigy kín letl, A íik.l mind kitotdelle, A pillangókat elkergette.
A virágok .Ibervsdtak, Aoslyek még roe,mir.it k Gyllkot kei-* leii.kgsitsk 1-% s főidre letiporlak,
Midirkiink elfussloluk, Még tiOkík s«u miraduk. A n.sy vilur siéjjel verte. Fisakéiból kikergette ... ... Igy tnitadl orszigunk ár.io, A a.gy multel .itimvin ... De kínunk . Jobb jóvóbeo, Erfs hitlel és reménnyel.
Lasfcay Brzalko.
A Miliő. tM: köiOliSk . polslri Ulf4i lV b «i-t tiU, FJ,IIV(«\'. c,-, raiH. A.M. - vi.y.,1 u u-.i N 1,111. Kith kOiU 1 (olt dr tls/e. t\'^"-\'."ti.
.nn,iri |etb. t>W <•\'" i. uUh.k
.errtl l.W\'iO\'.sl Cuk torlbt, .ita u ™ — f
meghívó.
0 Dálzalal Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
1923. májú. 28 án délután 5 órakor saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
larl, melyre a I. részvényesek tisztelettel meghívatnak.
Tárgysorozat:
Az alapszabályok megváltoztatást. Nagykanizsán, 1923. május hó 11.
Az lsrazgntóeág. As alspsubilyok 10. S-« éruliaíbea "«■> rérsvényei bit ii.vil.li jogs^. kl . u«*iig póaztirlnéi. v.gy s M.g>nr Uiiimitotó is Pénzviuobinknil (iiud.post, V., Uorollyan. 0.) 6 n.ppil . kOsgyüléJ elótt oly rássvéayt, vigy rássvéayt helyettesítő eliimervéoyt hely.i UUIh., n»ly legkOSÓbk l»2t ds<«ab« 31-1« nővér. Íratott. A teteit részvényről riiwMZ-vény .dilik, nnely • k^sgyülésoa v.W rász-vételro igsxoUsul siolgkl-
Gróf Teleki Pál német disztagsága.
Berlin, tnAius 11. (Éjfélkor érke-zett.) Gróf Teleki Pál volt msgysr mioiszterrlnököt a német földrajzi társaság 90 éves fennállása alkat* mával tiszteletbeli tagjává válasz* totta. Gróf Teleki ex alkalommal nagyszabású beszédet mondott.
Az alsóházban Magyarország pénzügyi támogatásáról folyt vita
London, május 11. Az altóbás-ban Newmtn kérdést intézett a kotmányhoi, vrjjon tekintettel a kereskedelmi és sportkötelékekre, melyek a brit és magyar nemzet kőzött a háború előtt voltak, nem érvényesíthetné befolyását a nagyobb és kisebb ántántokat alkotó államoknál, hogy a népszövetség égisze alatt Mgyarország ugyanolyan pér.zűgyi támogntás» kapjon, mint a milyent legutóbb Ausztriának oly szerencsés eredménnyel nyújtottak.
Baldwin kincstári kancellár axt válaazolt*, hogy a btit kormány jóskarata figyelemmel kiséri a tő-rekvéaeket, meUek most folyamatban vannak é« Magyarország pénzügyi helyzetének megjavítását célozzák. A dolog e pillanatban a jóvátételi bizottság mérlegelése alatt áll.
Az angol munkáspárt és a szovjet
London, május 11. A munká»párt legutóbbi határozata érteiratben ajánlani fogja n szovjet-kormánynak, hogy tartózkodjon minden olyan cselekménytől, amely Angliával való ellenségeskedésre vezethetne.
B római tanácskozások.
Budapest, május 11. (Telefonjelenlés.) Castagnetto herceg ma délután 5 órakor utazott el Budapestről a Déli Vasút pályaudvaráról. Kíséretében volt Csrlo Di Nola Olsszorszíg budlpesll kereskedelmi attaséja, aki a követtel együtt azlntén Rómába mered • tárgyalások egész Ideje alatt.
Castagnetto herceg és Csrlo Di Nola srombaton t éggel érkeznek Rómába és azonnal megkezdik előkésiitő tárgyalásaikat. Bethlen miniszterelnök és Kállay pénzügyminiszter az eddigi terv szerint vasárnap utazik el Páriából és hétfőn érkeznek Rómába. Igy kedd előtt aligha lesznek érdembe vágó tanácskozáaok a ©agyar miniszterek éa az olasx vezérpolltikusok között.
Torpedórobbanás kilenc halottal.
Róma, májút 11. Tarent közelében egy torpedóű/őn tegnsp történt robbanásnak 9 halottja van. A szerencsétlenség muníció-kirakás közben történt.
Tiz falut pusztított el a forgószél
Rennes, május 11. Ma a környéken óriási forgószél dühöngött, amely tlz falut rombadőntött és . határok termését elpusztította.
Megverték Caillaux, volt francia miniszterelnököt.
Touloute, május 11. Caillaux, volt
miniszterelnököt sétája közben politikai ellenfelei súlyosan megverték. A volt mlniazterelnököt kórházba azállllolták. Állapota nem nyugtalanító. Az esetet bejeleaUtlék a rendőrségen.
ZALAI KÖZLÖNY
1923, májú, jq
SPORTÉLET.
Athletikal T«r««ny Nngyka-■luáo. A Rács Vilmos dr. ván-dordijas kerületi újonc versenyen bolnap, vasárnap a következő versenyszámok kerülnek lebonyolitáira:
100, 400. 800, 1500, 3000 m. síkfutás, 3000 m. gyaloglás, magas , távol- éa rúdugrás, sulydobás, diszkosz- és gerélyvetés. — Athletáink ■rorgalmasan készülnek a versenyre, hogy a vándordijat, melyet a pécsi BTC véd, megnyerjék. A vándordíj a Teutsch-félo drogériában van közszemlére kiállítva.
Ss. Már. Haladáa SE—Zrínyi
TE. 61 0 (210.) Az első félidőben hullámzó játék folyik, amely alatt a Zrinyi fiatal csapata erősen küzd a szép, Ispos psaszjátékot játszó Máv. ellen. Az első gól a 40. percben esett. A II. félidőben ■ teljesen kifárasztott kanizsai csa-pat Összeesett s a Máv. nagy fő* lénnyel további 4 gólt ér el. — A kanizsaiak vonják le ezen mérkő-zéarői azt a tanulságot, hogy az a csapat, amelynek tagjai játék közben egymással torzsalkodnak, már előre elvesztette győzelmi e«é-lyeit, mert tagjai nem fogiák alárendelni egyéni vágyalkst a kőznek, enélkül pedig elképzelhetetlen az ősszjéték, a győzelemnek első feltétele. — A vesztes játék ne ked-vetleoitse el sohse a csapatot, hanem Inkább sarkalja annak minden egyes tagját arra, hogy a tőlük telhető legjobbat nyújtsák. Jót pedig akkor nvujthatunk, ha rendelkezünk megfelelő technikai tudással, ezt pedig hosszas, kitartó tréninggel érhetjük el. (—)
Heggyilkoltak egy orosz népbiztost Lausanneban.
Lausanne, május 11. Vorovszki orosz népbiztost meggyilkolták. — Vorovszki oaeggyiikoláia a Cecilszállóban történt, ahol vacsora alatt Conradl, egy Oroszországból nemrég visszatért svájci polgár Vo rovszkira, valamint Ahrensre, a berlini orosz követséghez beosztott sajtófőnökre éa Vorovszki titkárára, Divilkovszkira revolveréből több lövést tett. Vorovszki nyomban meghalt. Divllkovszki igen súlyosan megsebesült, mlg Ahrens állapota nem aggasztó. Conradit azonnal letartóztatták.
Az angol válaszjegyzék a német\' javaslatra.
London, május 11. (Éjfélk or ér-kezett.) Megbízható jelenté, szerint . Németoraiighoi intézendő angol jegyzék tetv. elkéazült éa .zt még ma továbbítják Párlabá, Berlinbe éa Milanóba.
A román királyi pár kfirutja.
Budapest, májúi 11. (FővároaI azerke.ztőaégünktől.) Bukare.tből jelentik : A román királyi pár tudv«-levőén már a legközelebbi időkben utazik el a lengyel fővároaba, amely utján a mínlazterelnök éa • kül-üffymini.zter leaznek klaéretükben. Ujabb bír szerint a királyi pár ösazekapcaolja varaól útját egy nyugati utazáaaal, amely folyamán látogatást teáz a francia elnöknél, az angol udvarnál éa Olaazoraiág-ban a királynál éa a pápánál la. Nyugati utjának kiemelkedő politikai jelentőaége nloca, caupán mult évi koronázáai ünnepségeken való részvételét a külföldi udvaroknak akarja a királyi pár viszonozni moat.
Hasznos tudnivalók.
(Állandó rovatunk )
Mi van a tejben?
A természetes tejnek is a legnagyobb része viz, még pedig mintegy 86—88°/« Ebben a vizben részben oldott, részben sajátságos duzzadt állapotban, vagy parányi golyócskákra oszolva (emulzió) foglalnak helyet a lejnek fontos alkotórészei: a lejcukor, ásványi anyagok, sajianyag és zsir. A lejcukor a különböző állatfajok tejébrn változó mennyiségben fordul elő. A tehénlej általában 5% cukrot tartalmaz. A tejcukor a levegőtől fölveti erjesztő-gombák hatására tejsavvá változik át és ez az átváltozás a tejnek egész addigi állapotát megváltoztatja. A tej megalszik. A tejcukor a lejsav és a tej vizében föloldott állapotban van. Ugyancsak ilyen állapotban vannak az ásványi sók is a tejben. Ezeknek mennyisége a rendes tejben 0.6—0.7#/0, kőzvetetlen ellés után, az úgynevezett föcslejben azonban 1.5%-ra emelkedik. Az ásványi anyagok közül legfonlosabb szerep jut a foszforsavas mésznek, mert ez a fiatal szervezetek csonlo zaiának fejlesztésére szükséges. A sajianyag és fehérje mennyiségét a tehéntejben átlag mintogy 3 5% lehetjük. Ez az édestejben sajátságos duzzadt állapotban foglal helyet, mintha föl volna oldódva. Ez az állapot azonban csak addig (art, míg a tej édes. A megsavanyodott tejből a sajianyag kiválik. A tej megalszik vagy összefut. A tejnek mennyiségileg leginkább ingadozó ^xésze a zsir. Ez rendkívül paránji, 0)020—0.004 m/m. nagyságú golyócs-kák alakjában, a frissen fejt tejben égyenletesen oszlik el. Mennyisége 2.5—5°/» lőhet. A bivalytej zsírtartalma 6—7*/» is lehel. Ha a tej nyugodtan áll, a zsirgolyók, mint legkönnyebb alkotórészei, a felszínre szállnak fel. Ezek adják a tejszint és tejfölt.
KÖZGAZDASÁG.
Valuták és devizák:
Napokon tilOOO, Pont (London)24166 -84755, Dollii (N.w-Yoik) 6285-6416, -francia frank (Paris) 350-360, Márka (B«-lln) 15-17, Olaj, llr. (Mll.no) 255-285, Oaztrák korona (Biti) 740—770, Lal (Buka-raat) 25-27, Siokol (Pr««a) 115—110 Svájci frank (Zitrich) 950 - 880, DIoár (Zip\'b) 55-57, — laogyal márka (Vartó) 10-11. Amitardam 2102. — Kopp.nhág. 973—1003, KrtiitUal. 871-632, Stockhola 13B7 - 437.
Zürichi zárlat i
B.fll. 142 Anwurdam Hollandia 117-50, M.w-York 657-50 Loodon 2587, Párt. 3870, MIUno 2870, Prága 18 53, Budapest 10-60, Zágráb 680, Varió 1 II. Wls. 0-78, Szófia 340 Oaatrák báty. 078 25.
Termény Jelentén
Bej. (Ttisavldékl) 24750- 25000. 24600 4760 roza 16000-1850; takarmányárpa
I5c00-I6500 tót 17000-8000 17SOO-8MO taog.ri 16750-18250, r.pc. I40Ü0.600, korpa 7700-7800, kSlM 8500—8000.
Budapesti állatvásári
Marhabok I. r. .gáaaban 1800 - 2100, hátulja 1900—2200, Jaja 1760— 2060, U.r. agéaabu, 1440—810, hátulja 14Í0—760, .l.j. 11^0-lttű Novaodák marhat I. r. flg4«b.n 1300-380. borja (ütött bérb) 1760 900, Kéaslot: Kagy-marha 310, aladáa 270, — Kciv.odák marha 0, .tadaa 0, borjú 146, aladáa 90, Muh. bér 1300-1400, borjuWr 230. -2400
Sertéaváaár t
t-\'alhajtáa 1560, Elk.tt délig 1200, 0r., — Kóaép 1360, KSnoyir —, 1. r. 1450, II 1300, Ztlr 2100, Saaloon. 1600, L.h. hDs 1800.
Értékek;
Magyar hitel 42600, Oaatrák httat 18400, Haz4 11550,Jatzálog3850, Uzzámitoló 7GOO, Kcia.tkadclml Bank 61750 M.gyar-Olaiz 3\'.50. Bwcittil I6O.UOO, Druch. 41600, Általános azéo 379.000, Száazvárt 70000, Salgótarjánt 113000, Uitkáoyl 21ÜOOO, Rima 298W, Sthlkk 29000, Cottm.no 28500 Naalci 100000, Dante. 19600, Klotild 19500, Magyal cokoi 500.000, Adria 92000, AUantlta 20250, Királyit 1460O, Boaoyák-Agrár 6560, Lip-ták 4900, Phíboa 18850, Vaam. Villanó. 18500, Gta.Ua 9300, Konkordta 13.50, Dili Vaaol 17000.
Felelőa szerkesztő Benedek Rezső.
Nyilt-tór.*)
A nagybecsű volt vevőimet és isme-róseimot tisztelettel értesitem, hogy
Fehér Zsigmond és Társa Budapett, Belváros IU., Kígyó u. 5.
Klotild palotában
angol férfi és női szövet üzletet
nyitottam.
Szives pártfogásukat kérve, vagyok kiváló tisztelettel
WEISZ MIKSAslöbb Hsgykanluás
Kék MlUagho* Fö-nt S.
Apró hirdetések.
Xiadaa a«d IS korona, vastagabb betfl,,, aáed.-ll liá»k duplán asámlttatnnk. AlU„ keresőknek as»v»..klnt í korona kedves méoy. l.*Kkl««bb hlrdeté. 10 ssö.
soo d»b. a cr.iler hossso sstrsa »l«Hcf» f-itskrjcl kbtt lelell-ut >7. ssásn.
ísnoucDst, JO msüstvieletO, Cgyf (* fiáettnel felreietik. jtleotktini Zrin,t UlilOa-u. 11. 1
RSvItl lonjuis e\'.w\'ö. Cim a kUd«)ilTitsIVáA.
Hárlstelsi>án s Ilslstonf snoo (él bőid brtlttint SS0I6 tgr ssoba, koojhás ^p6!4tt«l eladd. — » Hsjatlvslslbsn.
Kiadó (()\' sssVett, Clai a lisdötir.
ll*>A>k>-r sjsalkoslk Wionyltvlojokksl orsslri hásSoi. Urj Inasns.. Irlutgt. H khOoAeo f»s, ssskánrí vs<y hásv«i*tíninak. Horváik Ki«fs>i4|.-o. j/
CipUfliíreas k<ssllést>es laooao felveml\'. Furmen dptsinll. Cser^eey-ct I.
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső éa legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budspeatl napilapok hir anyagát és kimerítő tudósításokban számol be naponta a helyi, vármegyei és az országos vonatkozású eseményekről MegltUnlk naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra ^ 650 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
OiOQ OQOQ OOOOOOO OO OOQOOQÖOOO00000000000000000
o
0 s
a
0
5
Könyvnyomdai munkát Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, Folyóiratok, meghivók, • eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére fők önyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
3 Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 13. szám.
OOOQüOOUQOO OOOOnOQ on on« aFwvm nn r»n«-irir-M«wi»<fMniiw
______s
oaoüQoooooooooooooooooooooopooooooocgraCTnaP
Nagyk anlxsai Nyomda ás Lapkiadó Vállalat Nagykantzsil.
62. évfolyam 107. sr.ám.
-j
Nagykanlxan. 1923 május 13. Vasárnap Vasárnapi szám 40 korona.

1


POLITIKAI NAPILAP
..•k*.«ia*<K MUMlnwi r«-o» i».
Iluiln|ti\'n(l «Mrkp*»lrt»*jf i V. kor. A lUolu.-n j-utcj T«1«fon>> Alii H-t-lÚ 4* »»-*0.
A rokkant hős igaza.
N.tgylsnlzsF, méjus 12. Minden magyar ismeri azt a nagyszabású beszédet, a melyben Bethlen István gróf miniszterelnök feltárta Parisban a jóvátételi bizottság előtt Csonka Magyarország válságos gazdasági meg pénzügyi helyzetét s egyúttal rámutatott arra, hogy ebből a zsákutcából nem juthatunk ki máskép, csak ha pénzügyi segítséget kopunk a külföldtől. A kormány elnöke, a pénzügyminiszter és a velük együtt dolgozó szakférfiak hatalmas munkát végeztek, amikor a külföldi, tehát Magyarország érdekei szempontjából idegen, sót általában nem is feltétlenül csak barátságos indulatu
döritö faktorok meggyőzésére vállalkoztak.
Azt hisszük, pártkülönbség nélkül megnyugvással állapithatja meg itthon mindenki, amit a francia meg angol sajtó már ugy is megállapított, hogy Bethlennek a jóvátételi bizottság előtt elmondott tárgyilagos, higgadt, öntudatos és önérzetes nagy beszéde a hatalmas munkának már is biztosította — egyelőre természetesen csak az erkölcsi — sikert A magyar kormánynak a trianoni szerződésben kikötött zálogjogok felfüggesztését s ezzel kapcsolatban a külföldi kölcsönt illető kérelme talán ínég csak hetek múlva fog realizálódni, hanem az idevezető göröngyös ut egyengetése már megtörtént. Bizonyos hogy Bethlenék eddigi külföldi szereplése, tevékenysége után megkönnyebülten lélegzünk fel, mert végre megpillantottuk a távolból a felénk intő ösvényt, a mely szomorú gazdasági viszonyaink útvesztőjéből majd kivezet.
Csonka Magyarország, ez a félkarú rokkant, rongyos ruhában, de nagy múltjához és jövendőjéhez, illó szerény méltósággal lépett a győztes nagy-antant elé. Ks így szólott:
— Én nem vagyok koldus,
Lcn nem alamizsnáért jöttem. De levágott karommal nem tudom megszerezni a betevő falatot. Adjatok rám mükezet s én megmutatom, hogy én ezzel is tudok dolgozni. Mert én élni akarok \\
S a jóvátételi bizottság tagjai, akik nagyon jól tudják, hogy Csonka Magyarország
nem a háborúban, hanem Trianonnál vesztette cl az izmos karját, összenéznek, mint a bölcs törvényszék, lis noha még nem mondták ki a választ, de szemükben már meg-lobbar.l a megértéssel v.lünk éreíő tekintet, hogy:
--Megadju\'í A rokkant hősnek igaza van.
A külföldi kölcsön Ugye.
A miniszterelnök tárgynlá.a a BanU of England vezérével — Ai angolok támogatják a kölcaönűgyet.
London, május 12. (Expressz-táviral.) Azok a tárgyalások, amelyeket gróf Bethlen István magyar miniszterelnök Normann bankvezérrel, a Bank of England vezérével folytatott szoros összefüggésben állanak a Magyarországnak nyújtandó külföldi kölcsönnel Normann beható tanulmányozás tárgyává_ tette a miniszterelnök előterjesztéseit és ismételten rokonszenvéről biztosította, gróf Bethlent. Beavatott an^ri politikai körökben egyébként ugy tudják, hogy angol részről nem lesz akadálya Magyarország külföldi kölcsönének. _
A miniszterelnök párisi tartózkodása.
Páris, május 12 Pinteken gról Bethlen litván gróf Khuen Hé-derváry Sándor köveitől tanácios Fouchet volt budap-atl francié kö veihez volt hivat.lo. dezsöaére, inig Killay Tibor péo.ügyminisz tért és Korányi Frigyes báró párisi magyal k5vetet Boyden, a jóvá tételi bizottság amerikai delegáltja látta vendéjül. Délulán a msgya: vendégek tiszteletér. Chabrlll.n grófné adott teát i a grófné é» leánya magyar nemzeli ruhában jelentek meg. Este Brrgerynek, a jóvátételt bíiottság főtitkárának vol ti.k vendéget ebédre a magyar urak. Ma, szombaton dezsőnére Bthogue grófnéhoz, dinére ped;g Hevesy Pil követségi tanácsosho: hivatalosak.
Minisztertanács.
Budapest, május 12. (Telefon-jelontés.) Tegnap délután Daruváry Géz. helyett-s mlnlszt-relnök el-nSklésével a kormány Budapesten tévő tagjsl minisztertanácsot tartottak, amelyen folyó ügyeket intéztek el. A minisztertanács két órát tartott.
Nagy tiiz a fővárosban.
Budapest, május 12. (Telefonje lintés.) Az elmúlt éjjel » Rákóci-tér 11. srámu Káx ötödik emeletén lévő műteremben tűz támadt, amely átharapódiott a tetőre is és elpusztította a „Marnia" szövőipa. i r. t. padláson felhalmozott gy.pjuVéü:-iclét. Az oltási munkálatok máifél
órát vetlek igán. be s abban részt-vetlek a |V„ VIII. és IX. kerületi tüzőiségek. A (Űzet állítólag egy ctelédleány gondatlansága okolta. A kár szíts millió korona.
Németország uj javaslatot tesz.
Kínt, május 12. A Petit Journal berlini tudósítója beavatott forrásra hivatkozva jelenti, hogy a német kormány legközelebb a szövetségeseknek uj ajánlatot lesz a jóvátétel kérdésében. Ezek a j.v.s latok azokra . tervekre fognak támaszkodni, amelyeket Bonar Law a legutóbbi párisi konferencián ja-f;U ti ban előterjesztett.
A Manchester Guardln a magyar helyzetről.
London, május 12. A Manchester Guardin vezércikkben foglalkozik a nugyar kérdéssel. Melegen ajánlj, a magyar kérés teljesítését és ki jelenti, hogy pénzügyi körökben nagy súlyt vetnek orra, hogy elkerüljék az ausztriai események megismétlődését. A cikk jóindulatúan ir M.g var országról ás jsvo-solja, hogy Magyarország teljesítse a kisíntántnak a lefegyverzésre vonatkozó kívánságát.
Fasdstaelier.es zavaigások Olaszországban.
Rima, májút 12. Szicíliában nagyarányú fosclstaellenes zavargás tört kl. — Különösen Messlnában volt nagy tüntetés, amelynek folyamin összeütközésre kerüli a sor a rendőrség és • tjintetők kőzött. Tizenhat ember megsebesült. Egy kamarai képviselőt, aki a fasclstáknt
gyalázta, letartóztattak. A rendőr ség széleskörű Intéskedáseket telt a mozgalom elfojtására.
Május 23-án lesz a pápai konzisztórium.
Róma, május 12. Május 28-ra volt összehiva a pápai koozln tórium, de ■ Szentatya már hamarabb meg akarja tartani és ugy rendelkezett, hogy a konzisztórium első ülése május 23-án legyen, a második pedig május 25 én.
KisgazdaképviselSk Párlsba utaznak.
Budapest, május 12. (Telefoh-jelentés.) Meyer János, SchaiRJl Károly és öiffy Imre résztvosznik a Párisban tartandó nemietkBil agrár kongresszuson a szerdán indulnak a francia fővárosba.
Az angol munkáspárt nem akkr szakítást Oroszországgal.
London, május 12. A munkátpárt <« « »«k»»trveMl.k kózfls végrehajló blzollaíga határozati javaslatot fogadott el, amelyben tiltakoznak az Oroszországhoz Intézett ultimátum ellen és kifejtette, hogy annak célja m eltenforradalom előmozditáas. A határozat követeli, hogy az Anglia éa Szovjet-oroszoiszág kőzött felmerült vita kérdéseket döntőbíróság elé tar-
\'""^ •Isóhái két liberális pártja elhatározta, hogy a munkáspártot támogatja elleméki magatartásában ai Oroszországhoz Intézett ultimátum dolgában. Az alsóházat a kormány keddre hívta össze, hogy," ultimátumra vonatkozóan helyeslő szavazatot kapjon. Tekintettel a nagy vitára, amely várható, Leslle Wllson, a lAonservativpárt sereghajtója « pift tagjait felszólította, hogy kedden teljes számban jelenjenek meg az alsóházban, mert
lebet, hogy a kormány állápról lesz szó.
Az angol király beszélgetése a római német nagykövettel.
Rima, május 12 Nagy feltűnést kelt. hogy ■ külügyminisztériumban adott di.zebéd alkalmával a. angol király több mint n\'gyad-óráig társalgott Neurath báró német nagykövettel. A beszélge é. rendkívül élénk volt és . király nagy ailvélyességet tanúsított. — Kéiőbb a királyné Is hossza, beszélgetésbe bocsátkozott a német diplomatával.
Üzembe lépett az első európai • drótnélküli teleton.
Berlin, május 12. Telefonon jelenti tudósítónk.) Kopenhága és Bornholm sziget között \'egnap üzembe léptették az etső drótnélküli telefont.
ZALAI K02L0KY
1»23. május 13.
Az örökké elégedetlen ember.
Nagykanizsa, májul 12.
(o) Mindenki panaszkodik, a gazdasági nyomor jajízava orkánná dagad, ax ellenzékieskedő hangulatnak nagyszerűen kedvez minden — és mégis mindenki megél. Jól, rosszul, nehezebben vagy köny-nyebben, de mindenkinek megvan a maga betevő falatja. Ám az elégedetlenség egyre hangosabb, holott afc elégedetlenkedőknek nincs mindenben igazuk. Álljon itt egy kis példa az őrökké elégedetlenkedő emberi természetről, az örökké többre vágyó embarl egyéniségről, a maga egyaterQ igazságában.
Egy messzi, forró napsütötte országút mellett köveket tőrt egy szegény munkás. Szombat volt, fáradt és elégedetlen. S egyszerre kürtők rivallnak, fényes lovasok jönnek, s aranyos hintóban elvonul a kőtörő mellett a császári udvar. Az egyszerű munkás néz, szive Irigységgel telik meg és Így sóhajt:
— Oh, bár császár lehetnék. Igv szól, a ebben a pillanatban csoda történik, ott találja magát a fényes kocsiban, mint császár. Kérése teljesítve lett. Boldogsága végtelen. De csak egy napig.
Mert másnap, sétakocsizás alatt felnéz az égTe és megbámulja a napot. A nap, mérhetetlen magas — ban, császári feje fölött ragyog és bzaszt. A császár szenved és igy sóhajt fel: Bárcaak én lehetnék a főid felett, én áraszthatnám sugaraimat a földre, bárcsak nap lehetnék.
Újra csoda történik, egy szem pillantás és ott ragyog az égen. Diadalmasan szórja sugarait és pillanatokra megint boldog. De egyszerre felhő jön eléje és eltakarja a földet sugarai elől. A nap dühöng, irigy és elégedetlen, kü-lönösan, amidőn megindul a vihar zuhog a« eső és dörög az ég. Fel-* sóhajt a nap: felhő szeretnék lenni. Éa felhő lesz, tomboló vihar előidézője, amely elől menekül minden élő. Csak egy szikla áll dico-san, égnek emelt fejjel a szörnyű viharban. Ax egyetlen, ami nem retteg, nem fél. Ext látva, így sxól ■ felhő irigysége: Oh bár kő szikla lehetnék. Egy pUlanat alatt kőszikla lesx és áll dacosan a viharban remegés nélkül.
Kisüt a nap, végra jó idő lese éa egy munkás közelit a szikla felé. Vésőjét belefesziti egy repedésbe és nagyokat sujt rá baltájával Egy fájdalmas érzés, kövek hullása, por és nagy zuhanáa, a szikla lenn fekszik a földön. A viharral dacoló kőkdoaszui az ember által leterítve. Es Irigység kél a sziklában, igy sóhajt: Köiörö szeretnék lenni.
És ebben a pillanatban újra azzá válik ax elégedetlenkedő ember, ami volt. Köiörö napszámossá az országút mentén*
Ml Is igy vagyunk valahogy. Mindig jobbat, mindig többet akarunk és nem tudjuk megbecsülni, élni és értékelni szerény életünket a több után való llhegésben, mint ax együgyű kőtörő, amig rá nem jövünk arra, hogy tulajdonképen ml, magunk, ami bennünk, szivünkben, agyunkban és karunk erejében van. az az Igaxi érték és életcél.
A pénzügyminiszter kanizsai beszámolója.
Dr Kállay választói előtt nyilatkozni fog külföldi útjáról.
\' * 10 (Síjít tudósítónktól )
Nagykanizsa, tná|us \\l. ^ 1
Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter, Nagykanizsa város nemzetgyűlési képviselője, aki Bethlen István gröf mln sz ere nokkc most Párisi. Londont és Rómát látogatja, hogy bírja a szövetséges nagyhatalmakat a magyar jóvátétel kérdésében, a jövóhéten visszautazik Budapestre.
Beavatott helyről arról értesülünk, hogy Dr. Kállay vissza érkezése után egy-két hétig minden Idejét a jelen pillanat legko-molyabb problémájának, a magyar reparácló és a pénzügyi helyzet szanálásának kívánja szentelni.
Június havában azonban Nagykanizsára szándékozik ismét lejSnnl, hogy választól elótt beszámoljon eddigi képviselői működéséről, mely alkalommal bővebben nyilatkozni fog francia, angol és olaszhoni útjáról és az elért eredményekről. _
Nem kell fizetni
közüzemi pótlékot.
Tévesen Informálta-e a „Zalai Közlöny" a nngykö*6naéget?
Nagykanizsa, méjua 12. Lapunk a legnagyobb készséggel adott helyet a háztulajdonosok és lakók színvonalon álló, mindkét részről tárgyilagos vitájának. Az egyik nyilt levél irója — hivatko zássai a legújabban kiadott mi niszteri rendeletre, smely eltörli a közüzemi pótlék további fizetését — megemlítette, hogy május elsejétől nem kell már a lakóknak közüzemi pótlékot fizetni Ugyancsak lapunk május clseji számában azerkeaztőségünk külön hirben hivta fel az olvasók figyelmét arra, hogy a miniszteri rendelet csak február 1-től áprilia 30-ig állapltja meg a közüzemi pótlékot. Tettük ezt azért, mert a nagyközönség oly tömegesen kereste fel sxerkeístŐ-ségünket ilylrányu kérdésekkel, hogy szolgálatot véltünk tenni mindkét résznek, ha a tájékozatlan nagyközönséget erről felvilágosítjuk. Semmi bántó szándék vagy mellékgondolat nem vezetett bennünket, aminthogy ezt nem is lehet kimagyarázni, mert mi csak egy célt.ismerünk : nemzetünk legteljs-sebb szolgálata mellett közönségünk érdekeinek hathatós védel mét. És mégis — alighogy megjelent lapunkban a fenti hir — Kolozsvári Ödön, a Háztulajdono sok Országos Szövetsége nagykanizsai fiókjának „igazgatója", nyilit kozatot küldött be az egyik Zalaegerszegen megjelenő újságnak, amelyben lapunk eme hirét ugy állította be — mintha tévesen injormálta volna a közönségei. Hivatkozott Kolozsvári Ödön nyilat kozatában arra, hogy az orazágos lakásügyi kormánybiztoa h. a tegnap felmutatott és belügyminiszterileg jóváhagyott városi közüzemi pótlék szabályrendeletre kijelentette, hogy a közüzemi pótlék fizetése Nagykanizsán tovább is kőtelező, minthogy annak meg nem fizetése ugyanazon jogkövetkezményekkel jár, mint a lakbér fizetésének elmulasztása."
Kolozsvári Ödön nem jött el .Zalai Közlöny\'-hoz, Kolozsvári Ödön nem mert eljönni a „Zalai Kőzlőny"-hőz éa szembeállítani, hogy a „Zalai Közlöny" téoesen injormálta a közönséget, hanem maga igazának ráoktrojálása végett egy vidéki laphoz fordult és ott is n«m az uj lakásrendelet erre natkozó szakaszát idézte, (mert hiszen az uj lakásrendelet nemcsak hogy nem mondja, hogy Nagykanizsán tovább kell fizetni a kőz-
hogy nem kell közüzemi pótlékot jizélni.
Hogy ki volt ar, oki a nagyközönséget tévesen injormálta — ezekután a nagyközönség megité-lésére bízzuk.
Különben Kolozsvári „igazgató-főtitkár" urnák ex nem az első téves információja. Azt mondják, hogy a helybeli kir. ügyészség irattárában többet ia lehet még felfedezni... (•)
űzetni pótlékot, de az 58. §. egyenesen eltörli) hanem egy főtisztviselő állítólagos nyilatkozatával akarja igazát bizonyítani. Nem ismerjük az illető urat, akire Kolozsvári hivatkozik, de ha ig»x ar, amit Kolozsvári az általa idézett kormánybiztosnak imputál — akkor engedtessék meg nekünk, hogy a kormánybiztos kijelentésével (?) szemben ismegállapitsuk, hogy \'a „Zalai Közlöny" helyesen informálta közönségéi, mert az uj lakásrendelet eltörölte a további közüzemi pótlékot és azért nem tudjuk elfogadni Kolozsvári Ödön által a kormánybiztosnak imputált állítólagos nyi latkozatát, amely főnökének, n miniszternek rendeletét egyenesen dezavuálná.
De hogy maga Kolozsvári Ödön is hogyan vacilál és Ingsdozik és tamáskodik e kérdésben, mutatja a Háztulajdonosok Szövetségének közgyűlése, amikor Kolozsvári Ödön bevallja, hogy
mKanlzsán a közüzemi pótlék cimén szedett összeget nem lehet eljujni egy kormány rendeletül* Itt tehát Kolozsvári beismerte azt, hogy igenis egy kormányrendelet elfújta a közüzemi pótlékot. Tehát ugyanixt állította, amit a „Zalai Közlöny" más formában megírt. Ax, hogy e kormányrendelet kellemetlenül érintette Kotoxavári Ödönt — megtudjuk érteni, de hogy azt állitsa Kolozsvári Ödön, hogy a „Zalai Közlöny" tévessn informálta e fontos kérdésben a nagyközönséget, az oly merést és valótlan állítás, amit a nyilvánosság elölt a leghatározottabban visszautasítunk.
Azonban ha már Kolozavári Ödön felvetetté „« tévea informálás" jelzőjét, meg kell állapitanunk, hogy nemcsak ebben a kérdésben informálta és informáltalta tévesen Ko lozsvári „igazgató ur" a közönséget, de abban is, mintha a közüzemi pótlék megnemfizetése ugyanolyan jogkövetkezményekkel járna, mint a lakbér megnemfizetése. — Mert erről a miniszteri rendeletben egy szó sem esik, de igenis arról, hogy a kincstári haszonrészesedés megnemfizetése a lakbér megnemfizetésének jogkövetkezményeit vonja msga után
Egyébként tegnap felkerestük ebben az ügyben a nagykanizsai kir. járásbíróság elnökét, a lakásügyek kitűnő Ismerőjét, aki a lakók éa háztulajdonosok kötött felmerült vitás eseteket eddig is tárgyalta"és most az uj lakásrendeletből kifolyó lakbérmegállapitásl pereket vezeti. A kir. járásbíróság elnöke kérdésünkre határezottan kijelentette —
Semmi sem uj a nap alatt
Mi, akik nyögünk n mai nagy drágaság súlya alatt, legtöbben azt hisszük, hogy ilyesmi még soba sem volt, amióta világ a világ. Pedig hasonló világtörténeti — jobban mondva, világgazdasági helyzetek már előttünk is voltak az ó-kor-ban is.
Diokletlán római ciászár idejéből ugyania a Corpus legum (ed. Hae-nel, Lipcse 1860. I. II.) szerint 1200 törvény maradt fenn. Ezek közül a legérdekesebbek egyike a Kr. u. 301. évből kelt árdrágító visszaélésről szólt törvény (Haenel I. 175—180. old.), melyet egy, Stra-tonlkeában, Káriában talált felirat őrzött meg azámunkra. Ebben azt mondja Diokletlán: „Miután nagy fáradozással sikerült a birodalom kültő békéjét helyreállítani és a barbárok rablásainak gátat vetői, a birodalom érdeke azt követeli tőlünk, hogy a hazát a legutálatosabb belső bajok: az uzsora é» rablásvágy ellen megvédelmezzük. Amii az emberazeretet — miként azt vártuk az egyesek részéről — nem eszközölt, azt kénytelenek vagyunk mi, az emberiség atyja, törvény utján megtenni. Ezután 18 fejezeten keresztül következik a legpontosabb felsorolása minden elképzelhető élelmiszer és áru, valamint közönséges és ipari munka megengedett legmagasabb árainak, mely ármaximálások túllépése halálbüntetés terhe mellett tiltva volt.
Lactantlus feljegyzése szerint azonban a tőrvénynek eredménye nem volt. A következménye az lett, hogy a vásártér a büntetéstől való félelemből üresen maradt, a drágaság ellenben növekedett és a tőrvényt — sok hiábavaló vérkiontás után — ismét hatályon kívül kellett helyezni (E.)
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
— Állandó rovatunk. —
i (Uvíl a iMrkelltéhüi.)
Kedves Szerkesztő ur! Ig"4" hálám kötelez bennllnket, hogy meg nyitottá • közönség számára a panaszkönyv! rovatot. Sietek Is szíves lüiel-n ét Igénybe venni. Az, ami miatt felszólalni akarok — egyenesen felháborít engem. Ahogy tegnap «z Erzsébet-téren át a piacra sietek gondolataimba mélyedve, hirtelen valami szellőfélét érzek a nyakam felen, majd minlha valami a ruhám gallérjára szállt volna. Odakapok és — egy csomó tollat, kenyérmorzsát, meg miegyebet kefélek le magamról, miközben önkéntelen felnézek »z emeleli nyitott ablakra, ahol egy reggeli loáletben leledző Juliska rázz., rázza ós rázza a rongyot. — Kim rázza, az ulcárfl, a járókelő népekre. Mikor meglátott, hogy felnézek hirtelen visszakapta bozontos-pihés fejét. Én azonban még vártam kissé és tényleg — néhány pillanat múlva újból látom a bozontos fejet, a kezet
1923. május 3.
ZALAI KOZLOWT _
a ronggyal, de ekkor mór óvatosabb volt Jenézeit és amikor meglátott engem — újból ^llünt a fej és a vörös mozdulatu kéz a ronggyal. Gondoltam — várok még. Miközben ■ szomszédházig mentem és visszanéztem, láttam, hogy a Juliska örült vehemenciával rázza ismét a rongyot és rárázza egy az ablak alatt elmenő ur fejére. Nem szóltam semmit, a házat megjegyeztem magamnak és tovább mentem. Boszankodtam.
Amikor piaci bevásárlásaimmal készen voltam, a fűszereshez igyekeztem a Főútra. Ahogy megyek — egy nagy darab kemény kenyérhéj repül a mellemre, utána még egy, majd egy harmadik. Persze, felnéztem és tényleg mit latok megint? Jól sejti Szeikesztó ur, most egy Marisk* rázta a rongyot az ablakból.
Hamar siettem tovább, be a Sugór-Ulra. Nem mentem lassú öt pjtcel a Sugár-uion végig — amikor egy gyufadoboz koppintott egyet az orromon, amit 3 4 cigarettavég kövelett. Erre irtózatosan dühös leltem. Hát nem lehet n\\ár reggel és délelőtt az utcára kimenni, hogy az ember szemébe, nyakéba ne rázzák a szemetet — akartam a fejét gyorsan vissza húzódó Tercsire kialltani, de ebben a pillanatban a szobacica zajla\'anul becsukta az ablakot.
Rendőrt kerestem, rendőrt kiáltoztam — de a rendőr persze akkor nem cirkált arrafelé.
Kérem kedves Szerkesztő ur, hát nem intézkedik a rendőrség, hogy a Juliskák és Mariskák a reggeli és délelőtti órákban ne a tovasiető embere^ arcába nyakába rázzák a szemetet — de at udvari ablakon át ?
Dr. X. X ■ né
Hit vesztett Magyarországi
A trianoni „békeazerződéa" Igazaágtalanaága.
A Londonban megjelenő Forelgn Afíaira cimü angol folyóirat máiusi száma hosszabb cikket közöl Magyarország helyzetéről. — Pontrólpontra kimutatja, hogy Magyarország mit vesztett területben, népességben, továbbá természeti és
a\'zdaiágl eróforrásokban > trianoni Igazságtalan békeszerzódés miatt.
Többi között kiemeli a cikk, hogy az országot megfosztották vasércének 98 százalékától, azén-bányéinak 60 azázalékától ; elvették valamennyi arany- éa ezüstbányáit. Elvesztette kimeríthetetlen sóbányáit Is; elvesztette minden réz-, ólom , higany-, pirit-, antimon- éa azbesztkészletét. Eb vesztette a világhíres vörösvágáai opálbányákat, továbbá az erdélyi terméazetea gázmezőket, amelyekbe a magyar tőke közvetlenül a nagy háború kitörése előtt óriási összegeket fektetett. Elvesztette ■ felső-magyarországi és az erdélyi folyók szolgáltatta vizierőket, n nyltrai éa lipikl olajforrásokat. Aranyban és drágakövekben szenvedett veszte-aégénél is érzékenyebb veszteség érte a Bácska éa a Bánát átc.ato lásával j ez a vidék a kontinens legjobb éa legtermékenyebb búzatermő földje. Elvesztette az or-•zág a Tátra festői hegyvidékét. Elvesztette egész adriai partvidékét la a fiumei kikötővel együtt. — A cikk azután részletezi azokat a a veszteségeket, .melyeket Magyarország a szárazföldi közlekedés te-
A polgári fiúiskola 50 éves jubileuma.
N igykanizsa, május 12. S.ját tudóiitónktói.
A nagykanizsai állami polgári fiúiskola a f. évvel tölti be fennállásának 50-lk esztendejét. Városunknak ez a kiváló Intézete életének ezen nevezetes dátumát méltó külsőség keretében fogja megünnepelni és ez az ünnepség annál lényesebbnek, melegebbnek Ígérkezik, mert részt kér belőlé városunk egész társadalma, a különféle egyesületek, testvérlntézelek és a volt növendékek nagy serege.
Az Impozáns emléknap fénypontja az az ünnepség, lesz, amely pünkösd vasárnapján délelóll II órakor a városháza dísztermében zajlik le, amelyen Hajdú Gyula dr. méltatja a nap jelentőségét és Waligurszky Antal Igazgató az Iskola félszázados történeti fejlődéséi vázolja Ugyanezen alkalommal ünneplik találkozásuk évfordulóját az Intézetnek azon volt növendékei Is, akik 10 évvel ezelőtt végezték a polgári Iskola 4-lk osztályát.
Méltón csatlakozik ezen ünnepséghez a vasárnap és hétlő esti színházi előadás Is, amelyen Kelting tanár mesteri vezetése mellett nagy változtatással felújítják a két évvel ezelőtt rendkívüli sikerrel előadóit „Csipkerózsa" elmü bájos tündérjátékot.
A kél esti előadás legyei az áll. polg. fiúiskola rajztermében délután 2 - 4-lg válthatók.
rén szenvedett. Az országot any-nyira elzárták a nemzetközi forga lomtól, hogy a legkisebb forgalmi akadály, amely egyetlen nemzetköd von.Ián — a budepeil-bécsl vonalon — felmerül, elégséges ohhoi, hogy Magyarországot leljeien kirekessze a világból.
Megemlíti a cikk, hogy magának n szövetséges ellenőrző bizottságnak megöli.pilésa szeiint a román cs.patok 2 7 milliárd aranykoronát, a szerb csapatok pedig 106 millió aranykoronát kitevő kárt okoztak Magyarországnak. Hozzá kell ehhez venni, hogy a mostani Magyarországnak meghagyott ösizes nemzeti javak értéke, békeidei becsié, azerint, 15 milliárd aranykoronát ér.
A mostani és a jövő nemzedék Magyarországon legjobb esetben re ményleten sziuettépö robotra van kárhoztatva.
HÍREK.
Dal.
Hus lelkét rám lehelte A siró alkonyai. Lágy ajka esti szélnek S egy selymes, édes ének Csókolja arcomat.
Ulkemben most virág tik Egy ifja kék virág Mondénért oly bus az alkony f Mért könnyek közt mosolygom E halk melódlát?
Dr. Sik Sándor.
— Naptári Májúi 13-án Exiud, 14-én Bonifác.
_ Hivatalos óráink: A kiaíohiv.ut (Főút 13. Bo.cntled.r pilóta) liivit.loi öríl dücKMt fel 9 órától 12-ig, délután 3-tól «\'g-Telefon 78. — A szerkesztőién (Iont ÍJ. Bogcnricder pilóta) hlvitaloi órái lel-kré-asén délelóll 10 Órától 12-ig. \'Melón .8 A Melói izeikentí délután 8 órától 8-ig . nyomdában (Fóul 5. « ■!"»> <0S*J mily ügyben . n.gykózónség lendelkeieséio áll. Telefon 117,
_ Időjárás. Az Idöjáristanl Intézet jelenlése szerint hazánkban sok helyütt volt kisebb eií, a hőmérséklet nyugat (elé erősen aülyedt éa éjjeli derült ég mellett a hőmérő ma reggelre sok helyen 3-4 fokig lesülyedt.
— Zalavármegye köz-gyüléne. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága holnap, hétfőn, május 14-én délelólt tartja május havi (tavaszi) rendes közgyűléséi Dr. Tarányi Ferenc főispán elnöklete alatt.
A közgyűlésen több rendkívül fontos kanizsai képviselőtestületi határozat kerül jóváhagyás végett a törvényhatóság elé.
Kanizsáról Dr Sabján Gyula, polgármester. Dr. Krátky István (őjegyző és a legtöbb me-gyeblzottságl tag log a közgyűlésre Zalaegerszegre utazni.
A közgyűlésen — napirend előtt — Nóvák János földbirtokos v. orsz képviselő, érdekes interpellációt Inléz a lóls-pánhoz, amely nagy vitát log provokálni.
— Elaő azontáldozna és ia kolal ünnepség Klakanlzaán.
Ma vasárnap 120 kilk.nizsai gyermek járul elősrör nz Ur oltárához. Az litentilzteletet fényesen feldíszített virágdíszben pompázó izen-télyben fél 9 órakor P. Tűz Albin hitoktató tartje. Délután fél 4 órakor, vagyis litánia után az állami iskola növendékei nagyszabású nemzeti ünnepséget tartanak lelkes igazgatójuk és derék tanítóik vezeléte mellett. Több szavalat, énekszám után átlese adva „N agy m.gyar ország ösnes vármegyéinek porszemét tartalmazó
ezüstbulla". Ezt Ifjúsági játék követi. Színre kerül Koima Imrének nA magyar zászló\' cimü azinmüve. A belépésnél felajánlott önkéntes adományok a szegény gyermekek iskolai szereire fordittatik. Az elő adás helye az l»kol« udvara. — Szereplő személyek: Tündér Ilona, Fülöp Anna VI. o. tanuló. Tün dérek : Kis Juli, Polai M»ri, B.J Juli. Plander Bóni VI. o. tanulók és Polai Rozi, Miiéi Knti V. o. tanulók. Kiránduló iskolás gyermekek: Erdélyi József, Lenkovics József, Auer István VI. o. tanulók é« Hegedús Jóisef, M.gyar József, Nagy Antal, Magyar Anna, Hau-
vaalici Ilonka V. o. növendékek. Történik az első és második felvonás az erdőben, a harmadik az iskola udvarán. Kellemetlen idő esetén oz előadás egy előre hirdetett vasárnap délután fog megtartatni.
— Személyi hir. Dulovits kultuszminiszter! tanácsos hivatalos ügyben ma Kanizsára érkezett.
— Doktorrá avatáa. Simon Gyulát a nagykanizsai állampénztár törekvő, érdemes tisztviselőjét Budapesten az államtudományok doktorává avatták.
— Kongregációi felavotáa. A jőginin. >1 jósági Mária kongregáció 60 uj Mári. leventéjének felavatása leiz ma délután 3 órakor a felső-templomban. Az ünnepélyes szertartást Csiti G\'za mur.kereszturl apát ur végzi. Ő tartja a délutáni litániát i<; amelyhez hozzákapcsolódik ai ünnepélyes tagfelvétel. A izertartás alatt a főgimnázium énekkara éfitkel. Az ünnepélyre a szülőket, egyesületeket és a város közönségét ezúton hivjuk meg. — Itt emiitjük, hogy a fél 9 óra ifjuiágl szentmisén Jakoby Antal énekművész offertoriumraLuigi Ave Méria ját fogja énekelni.
— Proháazka püspök Kanizsára jön. Síékesfehérvár láng-elméjűtudó. püspöke,Dr. ProhászkQ Ottokár pünkösd után le jön Kanizsára egyik helybeli ismerőiének éi hívének látogatására. A nagy püspök kanizsai tartózkodását a k.tolikuiok arra szeretnék felhasználni, hogy nyllvánoi népgyűlésen hillusa apostoli tüzü izavalt a püspök ur.
— A Táros rendkívüli közgyűlését — ha ciak előre nem látott ak.dily gátolni meg — ciütörtökre állapította meg Dr. Sabján polgármester.
— Szurovy Géz. halál"-Szurovy Géza a DV. nyug. főfelügyelője péntek délben viiizaadta nemei lelkét Teremtőjének - Az elhunytat ma vaiárnap délután 4 órakor helyezik örök nyugalomra a temető halottasházából. A megboldogultat előkelő kiterjedt rokon-• ág gyászolja. Az engesztelő szent-miiét holnap reggel 9 órakor a ferencieknél fogják tartani.
_ Szabad lyceálls előadások. Ma este pontoian 7 órai kezdettel a Rozgonyl utcai tornacsarnokban Kovát! Antal kegyesr főgimn. tanár elő.d^U.rlM.dách Imréről é. az Embe Wr.gédíá|áróL láger Józ.. Kovát. Antal alkalmi ódáját szavalja, Potyondy L.|os ped g Madách balforrá. cimü költeményét adj. elő. Csütörtökön este dr. Szabady LSrinc klr. \'orvény-azéki tanácselnök vetített képekkel
ki,ért élőidéit tart
büntetési eszközök címmel. Előadásában ismertetni fogja az Jg«ság-azolgáltatás történetét, a középköri Istenitéletektől kezdve egészen n.p-jainkig. Ugyanekkor Nagy Győző folytatólagosan az oroszországi ma-gyár hadifoglyok sorsáról fog rovld előadást tartani.
— A városi alkalmazottak fizetésemelését nem lehetett letárgyalni a pénzügyi bizoltsae albizottságának, mert We,sz Tibor elnökön kivül az albizottság egyetlen tagja lem jelent meg a kitűzött időben.
— Uránia. Jont a „Vörös keztyB".
ország a száraztoioi ------_--------. ..mm |
Magyar ember tiszteleg a nemzeti zászló elolt!
ZALAI KÖZLÖNY
1923, májú, jq
— Ax elaŐazentáldoxókat
P. Hilár ferenc-s alya oltáregye-flületí igazgató irónyitásáv«l az Oltáregyetület terhére ezen ogye-aülat hólgyoi látták vendégül. A kiszolgálást éa diszitéat a polgári leányiskola cuchariaztikus cioport-jának tagjai végezték.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán cnrjus 6 lói • mai nipig 14 axüietéa Fordult elő. Ezek kő xül 7 fiu, 7 pedig leánygyermek volt. házasságot kötőitek: Falca Láaxló földmivca — Sneff Roxállá-val, Szakács látván műax\'résxsreéd — Buczollcs Gizellával, Szitár Rudolf mozdonyvezető — Kovács Margittal, Taoncr Rcjső mozdonyvezető Stepanek Erzsébettel, Lásifó Jánoa föld művea — Gí»p*r Juliannával, Varga Ferenc naparámoa — Dömötör Veronikával. Elhaltak: Horváth Mihály viroai azegény 90 éves végelgyengülés, Calzmadia La-joa 37 évea tüdőgümőkór, Németh Anna 13 éves tüdflgümőkór, H.l-vsx Géza ügynök 59 évea gyomorbélhurut, Mohatics Istvánné Takáca Anna 57 évea vcsclob, őzv. Lovász Józaefné Nagy Terézia 56 évea méhrák, Beke Jánosné Tőrök Anna 51 évea gyomordaganat, Horváth Árpád nyug. kir. műszaki főtaná-caoa 73 évea végelgyengüléa, Aua perger Fertncné Vitek Paula 82 évea veaalob, Dömötör fi Sándorné Szakái Julianna 27 évea hasbártya-lob, özv. Gozdán Józaefné Benedek Rozália 77 évea veaclob, özv. Kovács Jóuefné Miháczi Má>la 30 évea tüdővéax, Gödinek Teré\'la 1 napoa éretlenség, Sxurovy Géza nyug. délivaauti főfelügyelő 71 évea tüdőgyulladás, Mihálecz Katalin varrónő 20 évea tüdőgümőkór.
— Rendőri hlr. Rakics Jenő Sikátor-utca 7. azám alatti lakos egyik kiakanizsai ismerőiének lakásába anoak távollétében behatolt a egy, a szobában elhelyezett kofferből 5900 korona készpénzt ellopott. Érdekes, hogy a tolvajlás. alkalmával egy levelet hagyott a károsult barátja asztalán, melyben kérte, hogy az esetről ne tegyen jelentést. Barátja azonban följelentette, mire Rakicsot a rendőrség letartóztatta.
— Mikor fejeződik be , a felsőtemplom renoválása? Értesülésünk szerint a feWőtcmp\'orn renoválása őszkor fog befejezést nyerni, amikorára az uj harangok is elkészülnek.
— Fe\'l.bbexéUk * kösjjyü-léa határoxatal elten. Értesülésünk szerint nemcsak a város azázmillióa függőkölcsönének megszavazását, hanem a virilisták névjegyzékének gügyében és a gazda aági szakiskola területének meg-szerzése ügyében hozott határozatot ia megfelebbezték-
— A D. V. nyugdíjasok cipő-utalványaikat vegyék át aürgősen. kllomásjönökség.
— A Szanatórium EgyeaB-let évi közgyUPéao. A József klr. herceg Szanatórium Egyesület folyó hó 16 áo, szerdán délután 6 órakor 17. évi rendea közgyülé-aét tartja a vároaháza kis tanácstermében, melyre a tagok éa érdeklődők minél nagyobb-számban való azives megjelenését kéri az Elnök-aég. A közgyűlés tárgysorozats: 1. Elnöki megnyitó, 2. fcvl jelentés. 3. Orvosi jelentés. 4\'. A felügyelő bizottság zárszámadásának jelentése 5. Netánl indítványok.
— Ax Ébredő Magyarok Egyesülete folyó hó 31-én (Ur-napján) tartja folyó évi rendes közgyüléaét.
A Vorovszky merénylet hullámai.
Ah\'ren* azovjetdelegátuat kiutaaitják. — A merénylő elmondta tettének okát.
Zürich, május 12. Lausanneból jelentik: A szövetségi kormány kl fogja utasítani Ahrenset, aki azzal vádolta meg a szövetségi hatóságokat, hogy bűntársai Vorovszky gyilkosának.
Berlinből jelentik: Prodovszky orosz követségi tanácsos és az orosz követség első titkára Lausanneba utazott, hogy Vorovszky holttestének és két sebesült kísérőjének Berlinbe való átszállításáról Intézkedjék.
A rendőrségen a merénylő elmondotta személyi adatalt. Conradl Sándornak hívják, 27 éves, olasz származású, Pétervárolt született, de most svájci állampolgár s Illetőségi helye a graubünden! kantonban van. Tettének okául azt adta elő, hogy atyját és nagybátyját a bolsevikok Oroszországban meggyilkolták s értük akart most boszut állani. Nem érzi bűnösnek magát, az emberiségnek akart szolgálatot tenni azzal, hogy „a szovjet egyik gazfickóját ártalmatlanná tette*.
— A Hangya adománya a katolikus Legényegyletnek.
A nagykanizsai Hangya szövetkezet igazgatósága egy-sületünknek 3000 (háromezer) koronát adományozott. — A kö. ismert altruista irányzat, amely az igazgatóságot minden ténykedésben vereti, ezen adakozássá is csak növelte az elismerést és hálát, melyet a közönségben a szövetkezet működése ébreszt. Kedves kötelességet teljesítünk midőn a nagylelkű ado mányt a nyilvánosság rlőtt is meg kösiönjük, A Kath. Legényegylet Elnöksége.
— A népjóléti miniszter felmentett* Böhm Jenőt. Meg-irtuk, hogy a kanizsai rendőrség kihágáii birája Böhm Jenő háztulajdonost lakáaürérkedéiért nagyobb pénzbirságra Ítélte. Böh-n Jenő az Ítéletet megfelebbezle a népjóléti miniszterhez. A népjóléti miniszter felmentette Böhm Jenőt a vád éa következményei alól.
— Ujabb kltttéaaa tlfurv megbetegedések Budapesten Telefonon jelenti fővárosi tudósi tónk hogy a tisztiorvosi hivatal jelentése szerint a tegnapi nupon 34 ujabb kiütéses tifuss megbetegedés történt.
— A azegény vak aaaxoay további segítségért esedezik a ne-meilelkü, iigalmasszivü közönséghez. Címe: özv. Munkácsy Imréné Bsrak 53. Adományokat részére a nyomdairodában is le lehet adni
— Nyllvánoa köazönet. Mind-azoknak, akik a német vizsgaelő-adáa rendezésében engem támogatni szlveaek voltak, hálás kőszft netet mondok. Egyben értesítem a tisztelt azülőket, hogy folyó hó 14-tól német oktatás, ugy m\'nt ed dig, tovább folyik. Dlewock Júlia
— Enrópa egyik legnagyobb faérdekeltaégének blxtoaltáaa
ax lvrláaál. A mostani időkben megkötött nagy biztositások közül érdemesnek tartjuk közölni a Foreata teljes nevére .Foresta Societa Anonim* Penira Industrie do Lemne" Rómánia legnagyobb fsérdekeliségé-nek biztosítását, amelynek központi igazgatósága azelőtt Milánóban, Je-lenleg Zürichben székel és a román vállalatok részérc külön igazgatósággal bir Bukarestben. A vállalat hoz 18 nagy üzlet tartozik Románia és Erdély területén a 3 dunai hajó-rakodó Orsován, Gslacon és Brailá ban, továbbá tengeri kikötő raktár Konst«nc»ban. A telepeken levő építmények, berendezések, \' vasúti parkok, erdélyi épüllek, drótkötélpályák értéke cc» 300 millió lei, az összes fűrészeknél ós raktártelepek-
nél levő készletek értéke cca 400 milió lei és a döntölC fakészietek ériéke cca 260 millió lei, ugv, hojy a tűzbiztosításra feladott érték cca 1 milliárd lei. A szóban forgó biztosítások a jelenlegi Romániában körűibeiül a legnagyobbak, amelyek egy cégnél előfordultak és igy érthető, hogy « biztositások megszerzése érdekében a társaságok min dent elkövettek. A biztosítások esz kóz\'ósére a cégtől véglegesen a Nagykanizsán is képviselettel bíró Ivria bittosiló r.-t. és L*oydul Román kaptak megbízást. A biztosítási díj cca 9—10 millió leit tesz ki.
— Kéretnek a husiparosok s/.ak osztály" tagjai, hét/ön d. u. 5 órakor az Ipartestület helyiségében Jorgalmi adó ügyben okvenen megjelenni. A szakosztály elnöksége.
— Uránia. 3, 5, 7 és 9 órakor; .Csodatevő ember*, amerikai nagy fllm 8 felv. A hit erejének mindenható hatása győz az emberi gyengeségeken. — Előjegyzést nyitunk .Oihelo" ra, egyik legnagyobb német irodalmi filmre, melynek főszerepeit LonkePfy Ica, Putly Lia, Emil Jannings, Wcrner Kraus játsza. Minden műsor mellett .Angol HiradoM mutatunk be, akiu«litásokat a világ minden részéről.
— Felhlváa I Fe\'.hivjuk mind-azon polgári fiúiskola növendékeit, akik az 1913. évben a nagykanizsai polg. tsk. IV. osztályát elvégezték, hogy 1923. pünkösd vasárnap dél-előtt 8 orakor » tiz éven tatálkozón (a rajtteremben) Jelenjenek meg. — i4z intéző bizottság.
— Kerékpárok, külső és belső gummttr, felszerelések, vadáaxfegy-verek és töltények, fényképé-axetl cikkek legolcsóbban be-szerezhetők Szabó Antal méhé-s eti eszköz raktárában.
— Haualefogakat, aranyat,
ezUstot, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Jóxsef ékszerész, Sugár ut i. szám (Fő-ttt és Sugár út sarok.)
— Próbálja m*(f Ön la és taaggy4-«-Sdlk róU, hogy a K1UPP harisnyakotídéjé-ban békebeli anyagból készült luulsnya*, zokolk a l*gtoitós«bbak és ugyanazon szloü é» minőségű pamutból bármikor juagfejel-hatók, Szombathely, Széli Kálmán-utca o.
_ ~ *í*í#r*TU "XaiUal taruokatl.
UpH*i6. -- UapaaMbtM: B^UrUUki Kmc^TU bud.p<«i. v.. Zollta uu* io.
— Dr Kállay Zoltán Jo^t axoml-nárlama Radap«\\t, Andrássy-ut 8. és Sza-g«d, t\'allavicini-u. 3. ítlalóiséfngel és biitos sikarral kéiilt oló biimely ogy«i«m és Jogi akadémia üsszcs Jogi vixsgátra és at uyy. védi vissgi-a. Jagyxetbérlat I RakapituUcIÓ I Minden f«lvilágosiU\\t isórtt vagy le.ílb«n késiitggal ..d akár a budaposl\', akir a sza-gadl Igazgatóság.
MÜVÉSZETjS ZENE.
— Jfakoby hangversenyét a Polgári Egyletben a kanizsai
url táraadalom crém du crémja hallgatta végig — szorongáalg megtelt tere »ben. Jakoby mester or-azágoa hírnevét a tegnapi magas nlvóju daleatélye alkalmával — melyet végigélvezni szerencsénk volt — még tökéletesebben megerősítette. A kiforrott müvéaz nemes hangja minden ezáma alatt hatalmasan halott a szinte éhitatazerüen figyelő közönségre, Mendelssohn „Paulus" oratóriuma, Schubert Musensohnja, Strauss Heimkehrje vagy Lavotta Rezső Petőfi versei —• mind-mind magéval ragadták a háláa közönséget. Müvéazi tökéletességű, leheletfinom hangváltoxa-tokkal adta e!ő Loewe Balladáját, óriási sikert aratva. Jakoby mester mint dal és hangveraenyénekes egy különös művészi eredetiség, amely nagy pedagógiai tudásán keresztül hatol. Jakoby hangversenye hosszú Ideig tartó mély benyomást keltett hallgatóságában éa reméljük, hogy a közőnaég, mely oly meleg lelkesedéssel ünnepelte — mielőbb is mét viszontlátja kedvencé*. A le-jövetelében akadályozott Karácsony István operaházi karmester helyett Robictek Gyula fővárosi xenetanár látta el müvéaxi tökéllyel a zon-gorakiséretet. A rendezés kifogástalan volt, egyedül a lehangolt és hsngversenycélokra teljesen alkalmatlan zongora volt ax, amely a magas nívójú művészi est sikerét kockáztatta.
MOZGÓFÉNYKÉPSZINHIÍZ.
Othelo. — Vöroa keztyü
Két uegyobbszabásu darabol mulat bo az Uránia rövid egymás utánban. Az egyik Schakespeare örök életű tragédiája: Othelo. A klasszikus német filmeknek abból a sorozatából való, amely az Essex gróffal, Észak oroszlánjával, Borgia Lukréciával a tiszta művészetet hordja zász\'ajAn. Az Othelo rendezője Dimitri Buchowetzki, Oroszországnak — ma Berlinben élő — legnagyobb rendezője. Főszerep\'ói: Lenkefíy Ic>, Putty Lia, Emil Jannings, Werner Krausa. A film di. cséretére többet nem is kell mon-dánunk. Buchowetzki rendezéso kor-hűséget ós pazar kiállitást jelent, a szereplők elismerten legjobb drámai erők. —
A szöveg Schakeapeare trsgé-diáján kivül alapul vette Cinthio eredeti novelláját is.
A második nagyszabású film — az Uránia irányán ezúttal rést ütvp — kalaodor film: .A vörös keztyü". Tagadhatatlan erkölcsi iránya és nagy arányai mUll vette az Uránia műsorára. Az igazsigszerotet és a pénzsóvárgfts harca tülekedik benne. Minden izéocn aktuális. Tipikus amerikai film, a bonyodalmaknak, meglepő jeleneteknek szédítő forgatagával. Főszereplője: Maria Wal-kamp, a hihetetlen bravúrokon, ijesztő veszedelmeken férfias erővel áttörő fiatal leány. Délamerika pet-roteumtcrületein játszódik le a cselekmény s az ame/íkai.filmek minden kelléke : \' co\\vboyok, serifek, szervezett bandák; felgyújtott telepek, felrobbanó házak, hajóössze-Ütközés, hajszák bőséges szerephez jutnak benne.;
1923. otájui 13.__
Hasznos tudnivalók.
(Állandó rovatunk )
Penészes vagy dohos
hordók keieléae.
Megfelelő pince mellcll ez illanván tisztin tarlóit boroshordó a legfontosabb kollíko annak, hogy borunk egészséges és tiszta iztl legyen. A hordók állapota minden pincében a legnagyobb jelentőség Jel bíró tényező és pedig nem csu-Din azért, mert a bor fejlődésére, érésére, a bor elhelyezésére használt hordónsk igen nagy befolyása van, h.nem azért Is, mert a hordó min den pincegazdaságban a legnagyobb tőkebefektetést képezi.
Nemcsak az okoz gondot a pince-g.zdának, ha a hordóiban bor van, melyet kezelnlo kell, hanem az is, ha hordói üresen állanak. Az üresen álló hordókat havonként egyszer be kell kénezni, mert különben ptnészesek, dohossk lesznek. Ha friss a penész a hordóban, akkor . hordó penészes, ha pedig régi a penész és ez a hordó felületén esetleg nem is látszik, akkor a hordó dohos.
Ha a must vagy a bor csak rő-rid Ideig is penészes vagy dohos hordóban áll, az penészizü, dohos lesz. Ilyen penészizü bon minden elfogulatlan borivó teljesen élvezhetetlennek fog találni. Ma már tulajdonképpen elvárhatnék, hogy minden, csak némiképp is Jól vezetett pincegazdaságból ilyen penészizü borok ne kerüljenek ki; mert a legnagyobb gondatlanságra, a leg-elomlbb pinceszabályok be nem tnr-lására vall az, ha a bor penészes, dohos hordókba kerü\'.
Cefréi vagy mustot sem szal\'«d penészes kádba, hordóba fejteni. A penésziz Ugyan nem lesz azonnal kitrezhető, mert a cukor az összes lobbi Izbeli anyagot takarj., az erjedés lezaj ása után azonban a kellemetlen penésziz annál inkább kiérezhetővé válik. Erős penésziz a bori teljesen értéktelenné leszi.
A penészes hordók megszegőié Iánál azt találjuk, hogy azoknak szaga nem tiszta s nem friss; a beléjük tartott gyertya egészen bizonytalanul ég vagy elalszik. Ilyen kor legcélravezetőbb a hordó kifene kelése és belsejének alapos kitisztítása. Erős sörte- vasy gyökérkeíé vol előszűr szárazon, azután hideg vízzel, melynek 100 literéhez í kg. szódát kevertünk, alaposan klsurol-juk. A dongákat hosszirányban, vagyis a fa rostjainak irányában kell kefélni.
Nagyon elhanyagolt hordóknál a dongák belső felületét legyaluljuk s ha a hordó tanék darabjait Is megtisztítottuk, akkor a hordót befőne keljük, azután hidegen, majd mele gen, végül ismét hidegen Jól ki mossuk. Még ilyen alapos kezelés után is először lehetőleg valami silányabb bort legyünk az ilyen hordókba.
Általános szabályként a hordók kezeléaénél Jegyezzük meg: először mindig hidegen, azulán melegen. A hideg folyadék a felületes piszkot leszedi, a meleg s pórusokba hjtol és mindent kiszed, ami nem oda való. Ha forró vizzel kezdjük, ez a fát megduzzasztja, a fa kitágul és a folyadék mélyen behatol s vele együtt a felületen levő szennyrészek is, melyeket azután csak nehezen lehet ismét kiszedni.
fuchs Elemér, kir. >kélé.i.ll é. boráii.ti fölügyelő.
ZAI.AI KÖZLÖNY
SPOR1ELET.
Athletikai verseny. Magyarország többszörös futóbajnoka — Rácz Vilmoi dr. áltsl alapított vándordíjért nia délután küzdenek a M. A. Sz. délnyugati kerületébe tartozó sportegyletek atbletál. A vAndordijat azon egylet nyeri, a melynek athlétál a legtöbb pontot szerzik. A pécsi B. T. C. nsgy a h-lcta gárdát nevezett be, hogy ■ srép vándordíjat megvédje. Tudomásunk szerint azonban a többi egylet, igy a kanizsaiak ií, erősen készültek ezen versenyre s Igy nagyon érdekes küzdelmekre van kilátás. Kezdete fél 3 órakor.
ké»iit
______________ olcsón
fs ízlésesen Kohn .Margit, Hunyadiu. II. Ugyanott worró-, tanulóéi kifutólo*ny felvétetik.
Elegáns női ruhákat
KÖZGAZDASÁG.
Valuták és devizák :
N\'poleoo t\'dOOO, Pont (London) 24200 24800, Dollii (New-York) 6265 -6416. -Francia frank (Paris) 350-300, Mirka (Berlin) 14 -10, Olasz lira (Milano) 259-269, Osztrák korona (Bécs) 740—770, Lel (Bukarest) 25-27, Szokol (Prága) 155-160 Svájci frank (Zürtch) 950 - 980, Dinár (Zágráb) 66—67, — Lengyol márka (Varsó) 10—11. Amsterdam 2107. — Koppenhága 97d—1003, Krlsztiánla 870- 900, Stockholm 1387 -437
Zürichi zárlat.
Berlin t 33 Amsterdam Hollandia 217 80, Kaw-York 556 75 London 2671, Párti 8675, Milano 2070. Prága 16 64, Budapest I0-5O, Zágráb 580. Varsó 1 16. Wl*» 0-78. Szófia 340 Oaetrák bély. G "8 25.
Termény Jelentést
Husa (Tiszavtdékl) 24700-25000, egyéb 246CO 4760 rozs 16000-16260 takarmány árps I6C<)0-:5500 sor 17000-8000 aab 17500-8000 tengeri 16750-16000, repco 14000-SOO. korpa 7600 7800, köles 8600—8900.
Budapesti állatvásári
Muhahu* I. r. egéssbsn 1750—2000, hátulja 180\')- 2100, eleje 1700—1950, II. r. egéssbe*, 1400--600, hátulja 1400—700,eleje luöO-lOO Növendék marhat I. r. egéssben 1300 380. borja (ölött bírb) 1760 900, Késilet: Nagy-marha 23, eladás 20, — Növendék maiKa 0, eladás 0, borjú —, eladási—, Ma:ia bír 1300 -1400, borjubőr 230" 2400
Sertésváaár i
Kelhajtás 460, Elkelt délig 150, Ore* -Közép 1350, Könnyű —, I. t. 1460, II 1300, Zsír 2100, Szalonna 1600, L«b. hus 1800-
Szerkesztői üzenetek.
B. iu A nem közölhetők sorába osztályoztuk. — P. Imre. Jó, hogy maga is beláij*, hogy .kexdetlegis*. Nézetét oly annyira osztjuk, hogy azonnal átadtuk ,Mukl"-nak, szerkesitóségünk rettegett papírkosarának, aki ritka ambícióval látott hozzá .mogbliatásunk végrehajtás nak. — S. Vilmos. Fiam, ne akarj to költő lenni, háládatlan mesterség az. Légy büszke hivatásodra, amely anyagi jólétet Is biztosit számodra. Hagyd abba az Írást, Vilmos ftaml — Nkpk. A hírlaptudósító Igazolványt néhány napon belül megfogja kapni, leve ünk-kel együtt. — Acs J. Meglehetősen ügyes a íelépiléso, rimelése, tárgya — de inén messze van attól, hogy a sztdószekrónyek útjával megismertessük.
Lfp\'.u\'ajdonos főszerkesztő :
Pósch Qéza.
• siciós s.-.crkcsr.ió Benedek Rezsi.
ABADIE
valódi franola satvarka-httvaly
Apró hirdetések.
Minden nó IS Itorona, vastagabb bctQvcl •sedett srnvak duplán sramlttatnak. Alidat keresőknek axavanklnt S korona kedves-raíny. I.ccktacbb hirdetés 10 a<ó.
c le\'vétcill Furmtn
Kiadó két rdlclblrtok! Attalml vétel t Me*«> Iücop. mindent me*lerm3. A» iCT\'k 9« holdas, épők-lekkel, (rluetr\'fuel, rdgtío éivtbelS A mink ds« ocyanutt — potom Írért: Bivtbb íelvilicosit»«t Kxis*Ci<. nyújt kUlldlatoe ioecbliOtP»« "Naty Lajos lejsiisniges.lral Irodí, Detreercn. — Vilaubélyee 101* der>5ft r 7*í«
t futalcmbcr

Hfi\'tXfy (Seudnnitracokkih, tí« íjjeliinkrtrj i«»n*\'i.le (ilötírtik mlrvinyUposlial) <!sd*. M«twWit-littft Vb it i). ii. ilitl f» Boicenrieder hí«bu>l »« orv.m rerdalitxB tt —1» 6ri kösdtt. Vjoe
RlVraSvtt cey esOi- kardra s vai\'Ml pafli »ít». ttynn. Silvcs roítts\'Ald Piicher H bJder pensiiilall áíjs le. Ilid jalsktn <llt<*b n _71°\'
A ll>,« tr.-rlti\'.Jltii foly* W \'« <*->\' Itvd Cij»í*t (oltoadg^p dttuUn t dr»V« ssabad-
ktibM «Ul»i»V. __
X,ol.It, k.,f,sh»h».srtáUltal i«. Jefcto hissafánuk bútor rrlkCtl la, áionnsl kiadd. 7JOJ
Ker»kpar «Ud<>. Kupén PetOfi-a. >•■ _7i»é
Sátorfa, luisttt. lavAr. képek, » Mki>« tattk Mtli\'ti) clidd Cs«c«ryul í?\'a. t. ««.. i»Wi.
Köszönetnyilvánítás.
MindizoV, kik szeretett ít\'rjem, illetve édesapán* temotéso alkalmával fájdalmunkat bármiképen enyhíteni szívesek voltak, ezúton fogadják hálás köszönetünket.
Öxíí. SsaulsaU Oözáné éa lyarmekel.
bármily tételben Vas-, Somogy-és Zalamc gyében vásárol
Györfy Bank Szombathely
TelefunaaAm 478. 7*ti
TŰZIFÁT
BUZAT, ROZSOT,
zabot árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb napi áron.
korfát
napi ár alatt árusítunk.
Zalavár \\ yel Szövetkezeti írufoi .i- R.T., Nagykanizsa
SflriOnydm: Jfntura.
Tt}itotMsia! 193.
KERÉKPÁR
és törött vázak javítása.
VARRÓGÉP- ÉS IRÓGÉPJAVITIÍS
------! KELLftKEK, J~—
KlssSrfaáz i SZaLUtOOK, I tiiiSeltj I caBaoMOK-^i
(SZAKATS)
műszerüzem és
irógépvAllalat
Kazlncsy.u. 29.
3 darab 6</, miioes vas-geranda, 1 darab SS <s 1 darab 30 liektolltarai
boros hordó
eladó. — Bővebbet Gyenes Lajos fűszer- éa csemege-üzletében.
MINDENKI
lehet többszörös
MILLIOMOS
ha a Hinchler-tőzsdében vess osztálysorv jegyet I osztály húzása május 15—17. KOnyeremény kedvező esetben
millió korona
és még sok milliós nyeremények. Sorsjegyek és tervek kaphatók:
Hirtchler Miksa
tózsdis és osztálysorsjegy.fóelárusitónál
Nagykanizsa, Fá-ut
25
7157/1923.
Hirdetmény.
A városi tanács nyilvános árverésen elad f. hó 15-én Sárakor a cigányberekben, örakor a tőllősben nyír széltörést. 9 órakor a töllös-ben és 13 órakor a felsöerdei vajdai vágásban tölgymühasáb kádárfát és gazdasági tölgy és egyéb fanemü rönkfát. Az árverés a felsóerdíben folytatódik 17., n. és 24-én is.
A városi tanács.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
C ■ Vls.as.tak b.r.«.la.» vállalata «
HdkSzIst és HaOVaAHIZSa. H.9»ar--«« •■
mmt: BUDAPEST, VI-, O-utca 38. - T.lelon- 1S1-H
Hrtd^BaassmaJ^sg^ss^^
Raktáron tartunk: Hr^Hií\'.^.\'lííí.\'i\'^ J^\'^
jnHésakat Is IbMHétl aninkAatakat stsHisfls. fa al»6. ssiHilü.k.
Csikós alj-
Opílok, sima és minlás U rtk UUs\'M. ™* <álasltékba„ 1 Férfisxöweteh És térti mha«ásinak Onasi v«-
ÓARANY KAKAS" hq,
kisfalud! és krausz
dlv»W«»»*"\'»\'*s»»sn
NAGYKANIZSÁN
szerezhetők be.
NEM FAJ FEJE
11 • liba, ha a Oaáktér 1. a*, alatti
clpö-Urlotben
raodolt kizárólag chí rendii anya,bó»kc*iiiU
ARGENTféie
cipót hord Javítások g y o r s s n •szköxóllctnck. Kézzs) varrott duplatalpu
— ~ mir «n«K\'
fcndcUutó
SZANDAL
Lagoksóbbaa
épit és tataroa
a Házépítési és Karbantartási Vállalat, Batthyány-utca 1. sz.
TaUron S0«.
TaUfon 74--SS. Stotöoy: Paralloa. Hatranl aaVaat-
Ugolcsóbb Kaphsló ep|f£j| anyag .ST\' PALLOS ts PERELIS íWffi \'
.VoT.u ESS*
■ Wrzstkép*l»«- I FEDESEKtT
A Hercegprlmáal roéaitalepak ■ kMa ■ wAiialUNIC
... ■^l.uSI, hrt.atl Irodtla ksd«IIBÍB( *
************ Ujságárusitók
felvétetnek a
Horváth-iéle ujságbódéban ** **********
IMAKÖNYVEK
gyermekek és telníttek részére
egyszerű és dtezes kStéiekben nrgy vál.aztékbsn kaphatók
Fitchel Fülöp Hai
kttnyvkaraakaűéaéban
Nagykanizsán.
MAGYAR-OLASZ
BANK R. T.
elfogad kamatozásra pénztárjegy ellenében legalább 6 hónapra kötött
betéteket buzaértékben
és
mezőgazdasági célokra
ugyancsak buzaértékben nyújt
hiteleket.
Részletes felvilágosítások nyerhetők a bank székházában
Budapest, V., Nádor-utca 16.
Hétifin, május h6 14-éin
sz or.zésol v.s.r alkalmiv.] N.gy-k.nittán .z «iíaypiaeín I »"scn >iip
karlsbadi
PORCELLÁN EDÉNY
le»x alciö áron alizusUva.
Finom porc«Uán tányérok K-lól4MK-ig Kakcto kivét, kávés és t«« <sészek aljjal
244 koronát 1 300 koronáig. Axonkivül mindenféle histaitási edények
ksrhttók olcsó ázoa.
_
ZSOLDOS TANINTÉZET
• legjobban készít eló magánvissgiWa
Összefoglaló tankönyv
. kózíptikol* .1.4 efgy eizUljtak Uo.ny.K. kél kötetbe. .o<gr<»Jilh<«
Budapest, V1U, Dobfa»-ula M. «•
Zalai Közlőn)
vérmegyénk legeleó és Irgel-lerjedtebb polilizoi n.pilepja, mely órákkel elóbb hozz. ez Ssszes budi pesti n.pilspok hir snyígát és kimeríti tudósilé-eokban számol be nipoote » helyi, vármegyei és sz orszígos von.tkoráau eseméoyekrél
Megjelenik naponta a Kora reggeli órihban
Előfizetési ára legolcsóbb Egy hóra US? 650 k
S.jit érdekében cseleksiiV, h. azonnal megrendeli s
Zalai Közlönyt.
" - o »------------_________——--
nooo OQOoooooooa 000000000000 ooaoaöoaaoooQQPgfe
------. ____ . ... _ i n ti
0
§
c
o
0
o §
0 0
Könyvnyomdai munkát 4 Könyvkötészeti munkát
u. m.: Miivek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek cs iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irűttáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
0
0 o
u
0 0 0
0
n Hagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 3. szám^
oo ooooQoooo oQCjOQQO oo aoQQaQao aoaüQő.aaaQoagg^
Nagykanizsai Nyomda Cs Lapkiadó Vállalat Nagykorosa.
Kés-zpénirol bérmentesítve „Zalai Közlöny" . /
,yHzmzeú Mtizettm u m3. május 15. Kedd
2 tiudopesl
Egyes szám ára 30 korona.
Zalavármegye közgyűlése
- A közgyűlés
Zalaegeraxeg, május 14.
A törvényhatósági bisottoágl >•" .ok élénk érdeklődés* mellett tartotté m«2 Z.lavármegye tavaaxl kóijyülásél dr. Toránál Fer.no fő Upán elnöklet. aUtt. N.gyk.nlxxá ,U részt vettek dr. Pllhál Viktor tormányfőtanáceos, dr. Sabján Gyula polgármester, dr. CgiatSng ktván fö^gsbfró, Növik Jáao. földbirtokos, «. orsxág gyűlési képviselő, dr. Krátku István főjegyző, Kövess Jenő földbirtokot A köz, gyülé.1 tarám k.rzata telv. a vidéki földbirtokosok, orszáfgyülérf képviselők, stb. hozzátartozóival.
10 óra után nyitott, meg akSz-gyűlést dr. Tarinyi F«renc főispán, •kl kegyrf«tt<lj«caisvakkal t»r.n-téka J. l elhunyt Papp éa György nagy. bizottsági tatokat. Azután sz összes megyebizottságl t.gok
felálltak elmondották a .Magyar Hiszek egy--.t, maly után Horváth tb. vm. főj«gyií felolvassa a pót-tírgysorozatot. A póttárgysoroxat » pontból áll. Eaxwrlnt az öasxea letér gr alandö ügyek száma 410 — agy, hogy teljesen kl van zárva, \' bogy • törvényhatóság — még ha délután is ülést tartana — akkora tárgyalási anyaggal agy nap alatt végezni tudjon. A póttárgysoroxat felolvasását azonban nem lehet megérteni, mert a bizottsági tagok oly hangosan és zavarólag beszélgetnek.
Dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző beterjeszti éa f.lolvassa az alispáni j<l«ntést, amelyből megtudjuk, bogy a képvbelőválaastó-névjegyxék elkészült, as ellátatlanok számát csökkentették^ közegészségi és népszaporodási viszonyok ked-veiőek, hogy a kanizsai kórház Igazg.tófőorvoUvá dr. Takács Zoltánt nevezték kl A vármegye állategészségügye k*dvező. A mezőgazdasági munkák ugyan kissé mcgkéMttcn Indultak ntej, de • terméskilátások kedvezőknek mondhatók.
Dr. farkas Tibor tudomásul veszi az aliapán jrientéit, d. kifogásolja a közutak állapotát. Az utak nagyrésze használhatatlan. Az árkokat évek óta nem tisztítják.
Bödy Zoltán alispán felvilágosító szavalt hrlratléMlI tudomásul veszik.
Kövess jonő az utkaparókat Is hibáztatja, akik hanyagul végzik kótelea^g.lket. Egy bizottsági tagot kell.n. megbízni az utkaparók munkálnak ellenőrzésére.
Nóvák János arra kéri sz alispánt. hogy az Időaabb utkaparókat osrélje kl fiatalokkal.
első nap]a. —
— Saját tudósítónktól. —
Bödy alispán m«gigéri, hogy Intézkedni fog, hogy a megyeblxott-ságl tagok ellenőrizzék az utkaparók munkált.
Ezután a 2. tárgypont tárgyalása helyett az 52. és 56. tárgysorouti pontot állítják b. letárgy.-lásra.
Horváth tb. főjegyaG, «lő.dó isme rUtl az alispán jelentéaát .gyes állások áttervezéséről és uj állások szervezéséről. — Szükség v.n arre, mert aokkal kevesebb tlaxtvi-sstőnk van, mint más vármegyének, ugy. bogy a jelenlegi tisztviselői létszám m.Uett a vármegye nem tudja ellátni rendes ügymenetét. Javasolja a jelenlegi árv.székl írnoki állá. megszüntetését, egy köx-igasgatásl gyakornoki állásnak vármegyei aljegyzői álláná való át-szervezését, egy .IQgyésxi, nyolc irodasegédtisstl, a központban öt dljnoki. a zslaegérszegi járáahoz őt dijnokl, • nagykanizsai és zalaegerszegi járáshoz egy-egy második szolgabírói álláa szervezését. — A javaslathoz alaőnek dr. Cgömöreu István főszolgabíró szól hozzá. 0 volt az, aki az Indítványt tette az állások szervezésére, m.rt a jelen hlánvoa apparátus mellett nehéz lelkiismeretes munkát végezni. A járás teljes bizalmát csak ugy bírhatja, ha si.mélyettn érintkezik járásának községeivel, népelvei. — Már pedig minden nagyobb ügyet, ami a\'-Jufmlnchat községben .15-fordul, meg Is kell buzánl, megtárgyalni, helyszíni szemlére menni. JeUnleg járásában nyolc építkezés ről van sió, a községek nem tudják ezt maguk elintézni. Nincs tisztviselő — aki ezt elintézhetné, kall tehát, hogy még «gy ember legyen a főbíró mellett, aki Intézkedni tudjon. A közrend, a kon-szolidádó érdekében kéri az alk-páni jelentés elfogadását.
Dr. farkas Tibor ell.nzi uj állásoknak n szorvazését. Akkor, mikor létszámapasztásról van azó — mondja, — abszurdum, hogy állásokat szervezzünk. F6l«g a vármegyei alügyészl állás szervezést .1-lenzl. Gyömörey főszolgabíró Igen szépen ecsetelt, a főszolgabíró hivatását, da 8 nem látj. szükségesnek, hogy a kanizsai járáaban két szolgabíró legyen. Amikor a kormány apaastja, a megye nem kreálhat uj állásokat. Ez sxemb.be-lyezkedés lenne a tisztviselői lét-azámapaaztáa elvével.
Nóvák János: As állapén nyíltan megmondotta, jőn a létaxámapaax-tás és a vármegyének nem lesz
megfelelő apparátusa. Ajánlja az alispáni jsvaalat elfogadását.
Dr. Farkas reprlkája után Bödy alispán újból megmagyarázza ax uj állások szervezésének szükségességét. (Ax alispánt hossxasan, melegen éljenzik.)
Dr. 7 arányi főispán ezután .1-rendeli . szavazást.
/Iá alispán javaslatát 65 szava tattabbsiggel elfogadják.
Ezután áttérnek az 53. pont — el gyámpénztári szabálylet "módoeitáaának — tárgya-amely bouzadalmas, szárai von maga után, mig végre alispán felvilágosítására a a javaslatot egy külön ig elé utasítja.
__főügyész előterjeszti ezután
ax alispán jelentétót, mely s.erlnt a költségvetési hiány megszünte-
tése és a vármegyei pénzek elértéktelenedésének megakadályozására alsklttássék a nyugati államuk mintájára egy hatóaági pénzintézet (vármegyei), akár részvénytársa-sági, akár más alapon. Bödy alis-
pán tárgyalt már erről az ügyről a belügyminisztériumban, ahol nagy jóindulattal fogadták az eszmét.
Al ügy tanulmányozására .gy bizottságot küldtek ki, m.lya<k tagjai kötött dr. Plihál Viktor kormány-főtanácsos éa Zalaváry állampénztári tanácsos k helyet foglal.
Msjd áttérn.k a tárgysorozat 2. pontjára éa folytatják a rendes tárgysorozat tárgyalását.
A közgyűlés további lefolyásáról és keddi tárgyalásairól lapunk holnapi számában fogunk beszámolni. (*)
A közalkalmazottak ügye.
Butapest, május 14. (Telefonj.-Íratás.) Daraváry hrfy.lt- mlal»-
terelnök és Walko helyettea péns-ügyminlszter, mint jeleztük, fogadták az ellenzéki polgári képviselők által a fixfízetésüek kérdésében kiküldött végr.h.jtó bizottságot. A kormány t.gjal és a végrehajtó bi. zottság lüzetea tárgyaláa alá vatták ax aktuális kérdésekot, kölcsönösen Információkat nyújtottak ásókról és a tárgyaláa folyamán a pénzügyminisztérium részéről megjelent Kerntlér államtitkár és Jakab miniszteri osztálytanácsos Is felaxólaltak. A tárgyalást, amely a késő «stl órákig tartott, szerdán délután hat órakor folytatják.
A hercegprímás Budapesten.
Budapest, május 14. (TelefoDjelenté..) Csernoch János dr. blbor-nok hercegprímás ma délben a fővárossá érkezett. Ax egyháxfejedo-lem kedden előkészíti a szardsl püspökkari tanácskozást, amelyen szemályaaen fog elnökölni, csütörtökön pedig résztvesx a Szent István Társulat jubiláris díszközgyűlésén, amelynek elnöki megnyitóját 5 fogj. mond.nl.
A német helyzet
Berlin, május 14. (Expressz távirat.) Ax angol éa olasz válaaz-jegyxék rideg álláspontja miatt Berlinben komolyan foglalkoxnak azzal a gondolattal, bogy a megoldhatatlannak látszó jóvátéteU prob lem. miatt Cuno kancellár éa az egéax német kormány lemond.
A Krupp-ügy.
Berlin, május 14. <EjMk«r érkezett.) A Krupp-flgybeni f.iebbvItaU tárgyalást májua 18 ra, Düsseldorf városába tűzték ki.
Az angol ^jegjízék — angol
Lom**, májú. 14. Feltűnés Ut
. Westminster G szette sulyo. kritikája ax angol jegyzéktől. A lap többek köst exeket írja:
— Az angol válaazjegyzék még nagyobb csalódást kelt, mint a német jegyxék, nSt a német javaslat legfootoMbfcl részét, s jóvátételi összegnek n.mxetközl döntőbíróig által való megállapítást teljesen figyelmen kívül hagyja. Curzoorel-mulasstotta ax alkalmat, bogy as angol közvéleményt közelebb bossa as smsrlkalhoz, mely a jóvátételi kérdések megoldását csak ezan ai utoo tartja lehetsé^ssnsk.
A budapesti angol ktvet ebédje.
Budapest, májua 14. (Telefonon jelenti tudósítónk.) Hohler angol követ Tárnok-utcai palotájábw ma .béd.t adott, amelyen Jissej fő-hsr<»g és Csernoch Jáoo. bíboros hercegprímás vettek részt.
A mönsterl tanácskozás.
Műruter, májua 14. Cuno birodalmi kancellár a birodalmi kSx-munkamlniszterrel együtt vasárnap Ide érkwett, hogy a gMdMági
élet neves képvlsjóival, akik • megszállt terület váüsUtainak vezetői, személye. érintk«xé.t k«w sen és velük t.nácskoxxék.
Kolera Oroszországban.
Berlin, május 14. (Ejfélker frk.-
zett.) A moszkvsi egészen\' népbiztosság ma Id^keiett (.tatásé szerint Asstrscbán és Kubán környékén sxámo. koUram.gbete-gedé. fordult elő, melynek már eddig Is több áldozata van.
<j
SALAI KOZLOKT
1*23. mii
Családi dráma.
Budapest, májua 14. (Telefonon, jelenti tudósítónk.) Ma délelőtt • Római fürdő kötelében lévő Dru; geth utc»i villában vérei családi dráma játtxódolt le. — Zsombory Aladár ügyvéd beretvával elvágta a tőle válófélben levő felesége nyakát, azután önmagával la hasonló módon végtett. Mindketten meghaltak. A család! dráma oka: vlszálykodia.
A temesvári püspöki adminisztrátor a román királynál.
Budapest, május 14. (Fővároal
szerkesztőségünktől). Bukarestből jelentik: A temesvári római katolikus egyházmegye püspöki adminisztrátora az erdélyi katolikussá? együttes memorandumával Bukarestbe érkezett, abol kihallgatáson fogsdta a miniszterelnök, a vallásügyi mi-nlilter és a külügyminiszter. A tárgyalások után Ferdinánd román király kérette magához as adminisztrátort, akit még a délután folyamán fogadott is. Hir szerint a lefolytatott tárgyalások megfelelő eredménnyel végződtek, ugy, hogy a kormány rendeletet fog kiadni a végbement nyílt vallásüldözések megtorlására.
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
0 , (Levél ■ szerkesztőhöz.)
Igen tisztelt Szerkesztő ur! Becses lapjának egyik mult heti számában olvastam arról, hogy a felsőtemplom körüli Ásatások alkalmával különböző embericsontokat, koponyákat, stb. talállak a földmunkások. Nem vagyok kutató, sem régész — de azért mégis érdekelt engem a dolog. Szeretam megnézni elhunyj ember-testvéreim maradványait. Elmentem tehát én is - n felsőtemplomi ásatásokat és e2zel kapcsoltban a talált emberi csontokat megnézni.
Ahogy a földhányáshoz értem, láttam egy csomó gyermeket, akik nézték a földásatást, a földhányáson pedig ott feküdtek embertársaink maradványai: lábszár, kulcs-, kézcsontok, koponyafal, stb. rendetlen összevisszaságban az esőtől sártömeggé lett földön. A gyermekek bottal összeturkálták, összehányják a csontokat, egy valaki egy lábszár-csontot vitt el magával, egy farkaskutya szájában pedig egy kulcs csontot láttam . . .
És senki sem szólt a kegyelet-sértés elJen. Megboldogult ember-testvtfreink csontjait a kutyák viszik el, éretlen fickók durva tréfákat űznek Völük — ahelyett, hogy az elhunyt embertársak maradványait összegyűjtenék, egy koporsóba tennék és újból elföldelnék. Ugy, ahogy
1 ezt a kegyelet, az emberi érzés megparancsolja.
Nem tudom, ki ügyel fel az ottani munkálatokra, de mindoneaeue bántó kegyeloisériést követeti el, hogy ahelyett, hogy a holtak csontjainak — akik valószínűleg katolikus lelkészek, vagy nemes emberek maradványai — illő eltakarításáról gondoskodna, kutyák prédájává és durva tacskók tréfájául a sártömegben szabadon hagyja.
Kérem az igen tisztelt Szerkesztő urat, hívja fel b. lapjában sz illetékes hatóság figyelmét erre, mert sajna, minálunk Kanizsán még erre is külön Jigyelmeztetni kell az embereket. — — O/OOJ.
A miniszterelnök Rómában.
.Páris. május 14. Bethlen István nap este 10 órakor Rómába utazott. Káüay pénzügyminiszter még két napig Párisban marad.
A miniszterelnök az elutazása előtt, napon, szombaton a Claridge-szállóban nagy teát adott, amelyre negyven sze-mély volt hivatalos. A Sorbonne és a College de France tanárat, irók, lapok is folyóiratok szerkesztő, es h rlap.rók-Vasárnap, közvetlenül elutazása előtt, a mmtszterelnok: tárgyalásokat folytatott Salvagno Baggival. Olaszorszagnak a jóvátételi bizottságban való képviselőjevei.
Bethlen miniszterelnök franca targyalasatrol az „kcho de Paris" a következőket jelenti: Bethlen István gróf magyar miniszterelnök újból megkezdte tárgyalásait a franaakormany-nual. Bethlen István gróf. mint ismeretes, a lovateteh bízott-sárnál a trianoni szerződésen alapuló zálog,eguek felfüggesztését kéri Anglia és Olaszország el vannak hatarozva. hogy Magyarországnak ezt a kívánságát teljesítik. Elvi kifogás alta-lában nem igen hangzik el a magyar kívánság ellen semmilyen oldatról.
HÍREK.
Beteg a tavaaz,
nem tudom, mindenki igy érzi e, de én, aki minden tavaszt mámoros vágyakozással vártam és álmokkal éltem át, ugy érzem, nem olyan ez a tavasz mint volt a többi. A többi. A régi tavastok, amik sierelmes verseket, liral gon-dolatcsapongásokat váltottak ki minden ifjún érző lélekből. Emié kenetek csak • volt tavaazokra, ■miknek heve, illata és sejtelmes sége édes kivánatokat keltett bennünk és nyárra érlelte dus elet örömeinket.
Beteg ez a tavaaz, olyan mint egy utolsó stádiumbeli, lemondóan reménytelen élőhalott láza* nappeli éa bizonytalan éjszakái. Emlékezzetek, mily fogsággal kezdődött, azlote égetett bennünket korai tüze, aztán a reakció jött. a havas eaő éa a hideg szél fagyos csókja. A tél sebet ütött a tavasz szivén és a tavasz azóta vérzik. Igaz, néhány nap muláaa után mégia rügybe, levélbe éa virágba szökkentek a fák, de mégis, nem olyan a ml kilencedik boldogtalan tavaszunk, mint valaha volt.
Beteg a tavasz, hiába hozta mámorító virágzásba az orgonabokrok lila kincseit és hiába lehelt uj életet a messzeaégbe terülő vetésekre is. A napos nappalok melegségén épugy, mint a legtöbbször elborult, csillagtalan éjszakák hüvösségén valami beteg fájdalom muzaikál keresztül, a vérjő tavaaz titkolt keserűsége ez. Talán azért, mert a tavaaz már nem a régi, nyugodt emberek boldog életét, hanem a keserves kütködéaek mártírjainak aáppasztó munkáját próbálja bearanyozni, de ugye, hiába ?l »\' Higyiünk? Ncvesiünk? Kacagjunk ? Nem. Oly nehéz már a kijózanító élet, fi beteg tavaaz valósága elé állítani a boldogság lehel-lelflnom elképxeléselt. Elmúlt a hitek lángoló ideje a telkekből, s ma már ami van, ami jön, ami lesz az nem más mint azürke hamu és szürke halál. A beteg tavasz a végtelen emberi fájdalmak szomorú klnlódója, a tavasz szenvedése a mi azenvedésüuk, emlékezzetek, kilencedik már azóta és a tavasz velünk együtt, hiába szól a madárfütty ée bólint a zöldülő falomb, tavasz szive mégis a mi azivelnkkel együtt vérzik, amig meg nem öleli a halál elmúlása ...
IS.
— Naptár i Május 15-én S. Jáno».
— Hivatalos óráink: A kiadóhlvsul (Fóut 13. Bogearieder psloU) hiveUlos órit déletólt fél 9 órától 12-lg, délutéo 3-tól 6-ig. Telefon 73 — A szerkesztőség (FŐut 13. Bogenrieder pslots) hivatalos orái lelek részére délelőtt 10 órától U-lg. Telefon 78 A felelős sieikesxtó délotán 0 ólától 8-ig s nyomdiban (Fiat 6. ti. sieti) íoged 6» bármily ügyben * nagyközönség rendelkezésére *1L Telefon 117.
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban enyhe idő várható, némely helyen esővel.
— Házasság. Mészerics István (Koroárváros) Mártinek Mancika (Nagykanizsa) f. hó 10-én házasságot kötöttek Gelseszigeten. (Min den külön értesítés helyett).
— Madách-emlékexete a azá-bttd lyceumbnn. Vasárnap este a azabad-lyccum vezetősége szépen sikerüli ünnepséget rendezett Madách emlékezetére. Kováts Antal kegyesr. főglmn. tanár magas szárnyalású előadásban méltatta Madách nemzeti és világirodalmi jelentőségét és az Ember tragédlájá nak hatalmas gondolaUit. Jáger Józsa a tőle megszokott művészettel adta elő Kováts tanár alkalmi ódáját, Potyondy Lajos pedig Madách „Dalforrás" cimü versét szavalta nagv hatással. Kováts tanárt, aki ezalkalommal nemcsak mint művészi előadó szerepelt, hanem egyúttal mint költő la bemutatkozott, a nagy arámban megjelent hallgatóság zajos óvációban részesítette. Iit említjük meg, hogy csütörtökön este 7 órakor dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök vetített képes előadást tart az igazságszolgáltatás fejlődéséről, Nogy GyŐzŐ pedig Oroszországról.
— A tagnapi országos vásár. A tegnapi országos vásár a vidéki köiségek és faluk lakosságának élénk érdeklődére mellett folyt le. Már a kora reggeli órákban nagy néptömegek lepték el a Deák téren és az Erzsébet téren levő árusító bódék környékét és a késő délutánig élénk vételkedv mellett folyt a vásár. Az árak természetesen min den áruval kapcsolatban igen tekintélyesek, s ennek tulajdonitható, hogy a forgalom nem érte el az elmúlt vásárok fqrgalmát. Csizma, cipő és ruhanemű nem igen fogyott, kevés Üzletkötés történt a bútorosoknál is. — A edényfélék, az apróbb kézmüáru és a mézeskalácsosok azonban szép forgalmat könyvelhettek el Délfelé a láci-konyhák körül és a közeli vendéglőben igen nagyszámú vidéki költötte el ebédjét, s a hangulatból
Ítélve senkit sem szomorított el * vásáron tapasztalható nagyarányú drágaság. Hiába, a magyar leedv és jóvlális kedély nem olyan fából van alkotva, hogy egykettőre el pusztulhasson. As eladók kedve azonban mégis gyöngébb volt, mert mint ők mondják : a hajdani jó vásárokról ma már beszélni sem lehet. Esi lehet, hogy nekik, aklle 75—80 ezer koronát kérnek &. öltözet kisgazda ruháért — talán igazuk Is van.
— Adomány. Wolf Upót Bánfa, 1 zsák burgonyát ajándékozott i szegényháznak, melyért hálás köszönetet mond a Vezetőség.
— Ax Orazágoa Katolikus Szövetség gyBlésel. A katolikua hitélet mélyítését segíti előre évtizedek óta az Országos Katolikus S\'ővetség hitbuzgalmi szakosztálya, amely Prohészka Ottokár püspök és Zadravecz István tábori püspök elnöklésével működik. A szakosztály a mult napokban tartott ülésén Szentiványi Károly rá-tóti prépost előadása után megállapította legközelebb^unksrend-jét, melynek értelmében egyházmegyénkint megszervezi népmissziói egyesületeit, vslamlot erős mozgalmat Indit a világi férfiak apostol-kodásának rendszeres terv szerint való bekapcsolására. — Rendkívüli érdeklődés mellett tartotta rorg ülését az Országos Katolikus Szövetség közművelődési szakos?tá!ra is, melynek elnöke Prohászka Ottokár, máaodelnöke pedi? Lrpold Antal prelátus. — A Prohászks püepök elnöklésével lefolyt ülésen a löbbek kőzött résztvetlek: Zichy Jínos gróf, Zsdravecz litván, Zsocn-bory István ügyvezető alelnök, Bleyer Jakab, Bársony János, Kin János, Volkcnberg Alajos otyetemi tanárok, Hindy Zoltán, Kdsztics Sándor, Krywald Ottó, Szentiváuyi Károly, Szölgyéni Ferenc, Kurzen-reiter Károly, Kocsán Károly, Gere-. vich Tibor dr. »x esztergomi pri-mási rnuzeun igazgatója, egyete-nl magántanár, n szakosztály előadója összefoglalóan ismertette a szakosztálynak a múltban kifejtett munkásságát, mely a katolikus nagygyűléseken és a szakosztályban a tudományok népszerűsítésére, a katolikus irodalom ápolásárs, ai egyházmüvésretek fejlesztésére azóta jórészt mér megvalósult eszméket adott. Az elnöklő püspök és többek hozzászólásával részletesen foglalkozott a szakosztály legközelebbi munkatervével, melyet a m*r meglevő és eredményesen működő katolikus kulturális intézmények bevonásával fog megvalósítani. A Szövetség szociális szakosztálya e hónap végével tartja érdemleges űléiét.
— Paalca nana fél ■
toktól. Belgrádból jelentik: Ismeretes, hogy a mult napokban a horvát parasxtpárt elnöke egy M* vataloa pártnyiUtkozatban kijelentette, hogy az egésx jugoszláv bel politikai élet. a horvátol/kezében
van és amennyiben Pasics n"™** terelnök az általunk hajszolt alko.-mányrefortnót nem tűzné a p»«*-ment uj ülésszakában azonnal tár-gyalásra, a párt meg fogja tenni kötelességét a nép javára, bzzei szemben most kőzöl hivatalos kormánynyilatkozatot, amelyben hír stérint Pasics arra a kényweru állásra, fog - helyezkedni, hogy uj tárgyalási alapit,k«res a horvátokkal. -De amennyiben n*;ujabb tárgyalás lehetősége se nyílna «eg, Pasicqékkal szemben kész az állam-rend érdekében eljárni
1923. május 15.
ZALAI KOZLON*
— Fttsze*kereskedők figyel-
mébe. A kiskereskedelmi árusítás részére megjelent leguj»bb lrányár-jegyzék átvehető Rosenfeld Adolf Fial cégnél, Fő-ut 4.
— Belgrád le milliós angol kölcsönt rett fel épltkexé-aekre. Belgrád város kőlcsőnak-■ciója sikerrel végződött. Egy angol bankcsoporttól tizenöt milliós építkezési kölcsönt vett fel nyolcszázalékos kamat mellett negyven évi lejárattal.
— Kommal niata ügynök só get leplezett le a belgrádi rendőrség. Belgrádból jelentik: Ugy politikai, mint társadalmi körökben nagy feltűnést keltett, hogy a belgrádi rendőrség letartóztatta a „Suma* cimü kereskedelmi részvénytársaság vezérigazgatójit és megállapította, hogy a vállalat aemmlfáe üzleti forgalmat nem bonyolít le, az Igazgatója kizárólag politikai működést fejt ki és kapcsot léteait a jugoszláviai kommunisták éa moszkvai szovjet közt. Nagy pénzösszegeket találtak nála • házkutatás akaimával, amik eredete beigazoltan Moszkva és rendeltetése egyrészt megszervezni belőle a jugoszláviai kommunisták táborát, misrészt segélyezni a párt embereit. A cég pedig közvetítette\' Moszkva rendelkezéseit. A vezérigazgató ellen kémkedés bűntettében iodult meg az eljárás.
— A szegény vak asszony további segítségért esedezik a ne-meslelkü, irgalcnasszivü közönséghez. Cime: öiv. Munkácsy Imréné B irak 53. Adományokat részére a oyomdnirodában is le lehet adni.
— Humor. Mi a különbség ?
Két ur bcazélget. At egyik mondja:
— Mit gondolsz? Ml a különbség Hahót és Nagykanizsa között ?
A másik : Semmi. Egyikoek sincs színháza.
Az egyik: Nem 1 Hahóton a köz-mondáa azavsi szerint mindenki a maga háza elölt söpör. De láttál te már Kanizsán háziurat, aki a háza előtt söpört volna? Sem ott, sem másutt nem söpörnek Kanizsán.
Másik vicc
Mit csinál Hahót, ha az esö esik ?
Hahotázik
— Hamisfogakat, aranyat,
ezUstöt, brllliánsokat és érmeket s legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugárul S. szám. (FŐ-ut és Sugár-ut sarok.)
— Uránia. Pénteken ésszombatOn 7 ós 9 órakor: „Olhellodráma Schakespearc tragédiája és Cynthío novellája nyomán. Rendezője Dimilri Buchovetzky; főszereplői: Lenkefíy Ica, Emil Jannings, Werner Krsuss. A film a német filmgyártás egyik mestermunkája, korhüség, kosztümök, nagy jelenetek dolgában a .Nagy Péter cár", .Borgia Lukrécia\', -Essex grófja" tcstvérfllmje. Kisérő fUm: Angol Híradó.
— Méhészek I Kaptárak, keret-lécek, mülép, távkspocs, mézpsrgető-gépek, méhészéti eszközök legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal méhészeti esz köz raktárában.
— A Színházt Élet a Vigsstahis és Nemzeti Siloház ptomiorjairíl adott szAmot « héten. Érdekes cikk«k, tréfák, inllralUsok, sport, stb. rovst teszi éidekwsé még • Upot, matyaek ára 160 kor., aegyadávi előfizetés 10U) kor. KUdóhlvsUt Budape*. Erssábet-JcÖnrt z9.
— Próbálja meg öa la t* meggyőződik róla, hogy a F1LIPP hizijoyakötődíj*-b*o békebeli anyagból készült haxUoyAk, sokaik a l»gUrtósabb*k és ugysaazon sslaú és minőségi! peuwtből binnlkor nwgfejal-twtők, Siombathaly, Ssétl Kátaáanitca 6.
— Uránia. — J»n „A vörös kextyfl.
Meghosszabbították a cseh—román védszerződést Magyarország ellen.
Budapest, május 14. (Fővároai szrrke.itőiégünktől.)
Prágából jelenük: Hivatalos közlés szerint a csehszlovák kormány és a román kormány meghosszabbította további három évre az egymással kötött katonai delfenzlv-szerződést. A megegyezést már alá Is írták a két állam képviselői Prágában A meghosszabbított szerződés kifejezetten védszerződés és hét szakaszbői álló Intézke-déseket tartalmaz azon esetre, ha Magyarország részéről provokált támadás történne, amikor a két állam egyöntetű katonai Intézkedéseket léptetne életbe.
törvényszék.
A „Csizmák fanatikuaai" a bíróság előtt*
Január 4-iki számunkban mA csizmák fanatikusai* elmen kimerítő részletességgel beszámoltunk szókról s nagyarányú ciizmstolvajlá-sokról, amelyeket s nagykanizsai illetőségű Módon Ferenc kéményseprő és Szukovics Pál cserepes-segéd követtek el a környező so mogy- és zalamegye! falvakban. Megírtuk, hogy a nagystílű tolvajokat a zákányi csendőrség, a kanizsai rendőrséggel karöltve lefü lelte s a hosszadalmas nyomozás folyamán előkerített nagyaxámu csizmával egyetemben a kanizsai ügyészségnek átadta.
A csizmatolvajok ügyében tegnap tartott főtárgyalást dr. Kcnedi Imre táblabíró büntetőtanácss. Mó don és Szukovici tolvajlásaikat legnagyobb részben beismerték a törvényszék előtt. A be nem iam$it lopásokkal szemben azt a kifogást hozták fői, hogy nem tudnak rá-. juk visszaemlékezni. A két fővádlóit mellett a kir. törvényszék még Kellermann Mihály cserepes legényt, mint tettestársat és tizenhét falusi embert vont felelösségré orgazdaság miatt.
Kellermann a főtárgyalás folyamán határozottan tagadta, hogy a tolvajlásokban részt vett volna. Míg az előállított orgazdák azzal véde-keztek, hogy nem volt tudomásuk s csizmák lopott eredetéről.
A monstre ügyben beidézett több mint hatven tanú, részbeo károsok kihallgatása után Cstí/aghy György kir. ügyész\' mondta el hatalmas vádbeszédét, amelyben szigorú büntetést kért a már többazörösen büntetett Módon és Szukovics számára. Kellermannt, mint tettestár. sat, a lopott csizmák vevőit pedig tulajdon elleni kihágásban kérte elmarasztalni.
A vád éa védelem meghallgatása után s törvényszék Módon -Ferenc kéményseprői három évi fegyházra és tíz évi hivatalvesztésre, Szukovics Pál cserepessegéátt két évi és hal havi fegyházra és tix évi hivatal• vesztésre itélte. Kötelezte továbbá mindkét elítéltet 66000 korona kárösszeg megtérítésére. A tizenhét, jobbára gazdálkodó embert pedig tulajdon elleni kihágás miatt fejen-kint 1000 korona pénsbüntetésben marasztalta el. Kallermsnnt a törvényszék fölmentette, mert tagadé* sávsl szemben semmiféle ténybho-nyiték nem merült feL Az Ítéletben ugy az összes elitéltek, mint sz ügyész megnyugogott, igy sz jogerős és végrehsjtbató.
SPORTELET.
Kerfiteti ujoncveraeny a Rácz Vilmos dr. vándordíjért.
Tegnap délután rendelte meg a MASz délnyugati kerületi megbi-: fisából a Zrínyi TG a Ráct Vilmos dr. vándordíjai ujoncveracnyét. A versenyen 3 egyesülőt részéről ösz-■tesen 41 athléta vett réut. A vándordijat védő pécsiek nagy gárdával vonultak fel, hogy az értékes vándordíjat végleg megliereizék, de . Zrinyi 70 pontjával azemben ciak 19 pontot tudtak maguknak biztositani. A NTE euk egy athlé-tát inditott, aki jó szereplésével 10 pontot aserzelt egylete részére.
A síinte emberfeletti munka, amellyel a vasárnapi eső által tel-jcaen felázott pályát a rendező egylet rendbehozta és a kifogástalan rendelést lehetővé tette, a legnagyobb diciéretet megérdemli.
Részletes eredmények: 100 méter .ikfutáa. 1. Pallér £~dre NZTE 12 mp. 2. Koncirk NZTE 12 4 mp. 3 Kafka NZTE (5 induló).
Sulydotoes. 1. Ac« NZTE 1073 m 2. Síén NZTE 10 07 m. 3. Pallér Gyula NZTE 10 05 m. (7 induló).
M.g.iugráa, 1. P.ller Endre
NZTE 152 cm. 2. L.kics NZTE 147 cm. 3. C>iko. NZTE 147 cm. (6 Induló).
400 m. síkfutás. 1. S.úc. PBTC 63 6 mp. 2. Kafk- NZTE 64\'8 mp. 3. Ferencfy PBTC (5 induló).
Gerelvvetés. 1. Horváth Gyula
NZTE 37 50 "i. 2. C-anc.ár NZTE 3455 m. 3. Óvári NZTE 34.50 m. (6 Induló).
S00 m. síkfutás. 1. Horváth István NTE 2 p. 26-2 mp. 2. Obert PBTC 2 p. 46 mp. 3. Wagner PBTC (4 induló).
Dlazkoszveté.. 1. Hóői\' NZTE 3105 m. 2. P.ller Gyula NZTE 30 20 m. 3. Ac. NZTE 27 90 m. (6 induló). *í
3000 méter gyaloglás, f. Katus PBTC 17 p. 19 mp. 2. Modor NZTE 3. Kámán NZTE (6 induló).
Távolugrás- 1. Csíkos NZTE 586 cm. 2. Pallér Gyul. NZTE 582 cm. 3. Pallér Endre 526 cm. (6 induló).
Rudugráa. 1. H6ís NZTE 220 cm. 2. Scbőner PBTC 220 cm. 3. Sölley PBTC 210 cm. (4 Induló);
3000 méter síkfutás. 1. Horváth István NTE 10 p. 50 mp. 2. Tóth NZTE 10 P. 57 mp. 3. Kovác. NZTE (8 Induló).
VMs. A Zrínyi TE athlétának
itthoni azép szerepléséhez méltósn sorakozik egy négyes vívó csapatának sikeres szereplése Sopronban, ahol >z elsők lettek. Különösen ki kell am.lnünk Bmnner Mihályt, aki mind « 21 mérkőiést megnyerte,
továbbá Szombati,y Pált, aki 19 gyízelmet ártott. J6 volt Haan

Jomesnek tartjuk megemlíteni, hogy a veraenyt a soproni szia-
házban rendezték zaufoláslg telt ház előtt.
.
A honvédség országot mezei futó\' bajnoksága tegnap került eldöntésre Pécsett. Az első házi ezredünk kitűnő futócsapata lett.
Mindezen eredmények beszédes bizonyaágai városunk fejlett sportiának és reményt nyújtók, biztatók a jövő száméra. (—)
Oláh cigányok támadása a román határon.
Békéscsaba, május 14. Tegoap este Kötegyán környékén oláh cigányok akartak átjönni a határon. A cigányok rálőttek járőreinkre, akik erre fegyvereiket használták a igy férülés is történt s cigányok részéről. A cigányok egy részét elfogták, a többlek átmenekültek a határon.
Hasznos tudnivalók.
(Állandó rovatnak )
Füstölt húsfélék kezelése.
A mostani élelcmszük vilagban, amikor az állalok levágása nagyobb mérvben vált szükségessé, az eltartható húsok előállításához és ezeknek mikénti kezeléséhez néhány jó tanács időszerű. Ahol füstölöksmrák állnak rendelkezésre, ott ez a ke\'.eiés nagyon meg v.n könnyítve, de ennek hiányában huskésiletünket gonddal kell, fóleg a legyek ellen, védenünk. A füstölőkarr. ráknak nagy előnye az is, hogy már magába véve a szaguk is távol tartja a legyeket és bármikor könnyít szerrel lehet egy-ogy kevés tOslöt átengedni rajtuk, a kellemetlen rérgek elleni elővigyá-zatból.
ilyen alkalmas és kényelmes helyiség hiányában azonban legbiztosabb, különösen nagyobb dara. bokát, mint a sonkák, tiszta vászon-zacskókba kötni, meri ezíken, külö-nősen a csont körül találnak maguknak a férgek igen megfelelő helyeket, ezek ellen pedig gyorsan és alaposan kell védekeznünk. A nap sugaraitól szinie gondossn kell védeni ugy a szalonnát. hu:t, mint a kolbászfélékéi. A Ittstölókamránk ablakait sem szabad a napos oldalra Unni és arukon szükséges állandóan szúnyoghálót tarianl. Ilyen kamra hiányában e;y Jól zárható, megtelelő nagyságú ládában alkalmazunk keresztben rudakat és arra akasztjuk az eltartásra szám húsfélét. Gyakrabban kell a ládát szellőztetnünk és hds helyen tarlanunk. Ha ennek dacára a húsokon penész képződnék, oldjunk föl szalicilport tiszta borszeszben és egy vászondarabot ebbe mártva, dörzsöljük meg v.lo • penészes helyeket, amelyiket előzőleg egy késsel Jól levakartunk. Ha ennek dacára penész tovább is mutatkoznék, akkor szükséges lesz sooldatot készíteni és ezzel « sonkát, szalonnát, vagy bármilyon füstölt-husi egy kézipermetezővel bepermö-tezni. Ez az eljárás rövidason só-réteggel fogja a hust bevonni, amely a penészképződéit teljesen meg fogja akadályozni. Az oldatot ugy készítjük, hogy a szükséges mennyiségű sót csak annyi forró vizbe tesszük, hogy telltvo legyen, vagyis több sót felolvasztani ne bírjon. A helyiségnek, ahol a hust tartani akarjuk, szellőinek, hűsnek, Inkább Söléusk, mint nagyon világosnak kell lenni is főleg féregmentosnek.
ZALAI KÖZLÖNY _
1923. május 27.
Jean de Bonnefon Budapesten.
Budapest, május 14. (Telefonje-lentés.) Jean de Bonnelon, a magyarbarát francia költS Budapestre érkezett. (J«»> Bonnefon volt ai, aki Párliban a Petőfi centenárium alkalmával lefolyt ezép ünnepaégo-ket előkészítette. Szerk.)
Nagy katona! lázadás Kínában.
Budapest, május 14. (Fővárosi
szerkesztőségünktől.) Bécsből je-lentik pekingi híradás szerint a szolgálatból elbocsátott katonák egységes csapatba tömörültek és a legkomolyabban veszélyeztették a nagyobb városok környékeit. Egyre-másra vittek véghez rablótámadásokat, amikben ez ellenük küldött reguláris csapatok nem tudták megakadályozni őket. Legutóbb Sehantung közelében megtámadtak egy gyorsvonatot, utasalt kirabolták és mlndfoglyul Is ejtették. Erre a kormány nagy büntető-ezpedlciót küldött kl a lázadók elfogatására, amikor a két csapat közt hatalmas ütközet fcjlSdött kl. A kormánycsapatok végül bekerl-tették a lázadókat és el Is fogták nagyrészüket. A foglyul ejtett vasúti utasokat, akik közt volt Rockefeller amerikai milliárdos unokabuga is, kiszabadították. A lázadó katonák ellen megindult a szigorú eljárás.
közgazdaság.
A tőzsde hirei.
(S.Ját ludó.itdnk teMonjelenlí.e.)
Budapest, május 14. A mai tőzs-dén, annak ellenére, hogy a korona szilárdabb napot várt, az Irányzat nagyon lanyhán alakult ós kezdetben bankeladásokra nagy tételek kerültek felszínre. A lanyha Irány-lat a kisebb emelkedésektől eltekintve, a tőzsdeidő végén uralkodó maradt. A közeli kassza nsp sok árut hozott a piacra, dacára, hogy a koszipénz 3 éa fél százalék. — Általiban a hangulat a tőzsdere-formokról elterjedt hírek miatt bizonytalan volt, azért a tőzsdetanács kezdeményezésére az értékkereskedők egyik vezető tagja megnyugtató kijelentéseket tett oly értelemhez!, hogy a hites alkuszok Intíz-méoyének belevetéiével a tőzsdetanács nem foglalkozik. A belső hangulaton kívül a stabil korona-jegyzés is tartózkodásra ösztönözte a spekulációt, de még Inkább a bácsi tőzsde lanyha hlrel. Igy a kontremln uj erőre kapott éa majdnem minden piacon nagy haladásokat eszközölt Ezt Utva, aokan kontremln pozícióba mentek át ós ige hozzájárultak a lanyhaság kl-mályitéséhez. Különöaen a vezető értékeknél volt észlelhető a kontremln manővere, ugy, hogy a ne-biz papírok 10—15 százalék vesz-teaáget szenvedtek.
Egyes, erősen megjátszott papírok vesztesége a 20 százalékot Is elérte. Az általános tendencia alól csak Itt-ott mutatkozott kivétel ; Így a Gans Danubius átmeneti Isnyhsség után megjavította nyitási árfolyamát. — Zárlatkor Irányzat ianyhi, hangulat vontatott, a forgalom igen csendes, a prolongáció simán ment. Az utótőzsde Irány zata gyenge,
A terménytőzsdén — nsgjjábsn változott árak mellett — különösen búzában élénk üzlet jejlSdött kl.
A vidéki malmok nlj y tételeket vásároltak, úgyszólván az összes felajánlott árut meglepték. Budapesti áruban egyáltalán nem volt üzlet. A fővárosi malomkartell nem vásárol. — Rozs éa zab valamivel gyengébb, tengeri tartott. Korpa üzlettelen.
k,-
Apró hirdetések.
Mnwia. M-M.-- "-__
, itrlWtKl In,irt mf*
Mv.Ulbu.
Botor" »»lt >-> >™
..n,Wy».=JIi,lil wl hii.ir^- \' \'
Valuták éa devizái
N.poUoo ISOOO, Font (London) 24fj0 — 24800, Dollái (N.w-York) 6255-6406, -Pr«nda tr>»k (Putz) 3S0—360, Márk. (Bella) 13-16, Oluz tir. (Milano) 260- 270, Osztrák koron. (Bác.) 740-770, U1 (Boju-rwt) 15-27, Szokol (Prága) 166—161 Svájci Iruk (Züiiob) 960- 980, Dinár (Zágráb) 66—67, — L.ogy.l mázk. (V»rs6) 10—11, AnuUrdwn 2107. - Koppoobág. 97d—1003, Krli.tlánl. 870-830, Stockholm 1391-441.
Zürichi zárlati
B«rlla 1-19 Anutwlua Hollandu 217 76, Xaw-York 666-00 London 2686. Pálü 8680, MlUno >700, Prága 16.62, Bnda-pest 10-50, Zágráb 680, Vusó 1 16, «l» 0-73, S.ÓH. 840 Oi.Uik bálj. 0-7 8 26.
Termény Jelenté* i
bos. (Tl»««.ldákl) 24750— 26000, .gylb 24500 4760 reu 15600-15T60 uk.nn.njr árp.
16000-16500 17000-8000 "b 17000-7600 t.na.rí 16600-16000, rtpe. 1400C-600, korp. 7400 -7500, kíl.. 8400-8990.
Budapesti állatvásár. KuUu L r. .git.b.n 1760 - 2000, Utol). 1860-2100, <laj. 1700-1950, U.r. sgásstoo, 1400.-660, bátnlj. 1400—700, .Uj. W60-100 Mövrodák muhat I. r. ogá.zb.n 140CMOO. borja (6Mtt Wrb) 1760-900, Késslst: N^j-auib* 36, eladás 30, — Nóy.ndák uuiu 1, .Udá. 1, borja 24, «U<fás 18. Msztur-bél 1260-1300, borjobír 23<k.—2400
Sertéaváaár t
r.tb«Jtál aioo, glk.lt 44118 1200, Orn -Kűzáp 1400, Klmji -, L r. 1460,11 1260, Zalr 2000. SsJooe. 1600, Ub. bos 1760.
Brtékek t
M»gJU blul 36000, Osztrák blls] 14300, Hial 10700,J.lsálog3500, Ui.áralloló 7400, K«Mk»Jeliol B»nk 61760 Magyu-OU.s 3000. Bwcalnl 14U.O00, Dmeb. 41600, Aha-Láso. ««án 830.000, Siái.várt 60000, 5.1.v-tarján! 98000, Urlkáayt 190000, Rlro. 268 0, Schllck 24603, Gottm.au £6500 N«lci 180000, D«olc. 16000, Klotild 17000, %n cukor 440.000, \'Adzta 82000, Átkelik. 18000, HráMM 14000, Bo«ojrák-Agríl 6000, Up-Uk 4426, PhGbo. 10100, Vsan. VUlaaee 17000, Gtz.Ua 8300, Konkordt. 11800, Dili Vasat 16000.
NEM FAJ FEJE
i. > láb., ha a Deák-tár 1. SZ. alatti tlpt.lllstbsn
rendelt kizáróUg rizír.ndü .nyájból kí.zult
ARGENTtéie
cipőt hord. Javítások g j 0 r t s n •ssk6só)t*to«k. Késsat varrott duplatalpu
SZANDAL
Ajánlunk
MÉSZNITROGÉNT
17—19*/0 nitrogéotartsJommal. Egyenrangú » lenjobb nitrogénműtrágyákkal. Kalászotok és kapások, valamint SIŐIÖ atb. trágyázására kiválóan alkalmas. — GyArtjt:
MAGYAR KITR06ÉN MÖTRÍ6YJIIPAR R. T.
BUDAPEST. KépvJse\'.et ii állandó raktár
Vas-, Zala- és Sopronmsgyékro
Melisés Pintér
műtrágya, crőuksraány. magvak, itHzdatági cikkek Dtgyk«r<ik*désc
Szombathaly. ^
Ujságárusitók
felvétetnek a
Horváth-féle ujságbddéban
Laptulajdonos-főszerkesztő : Pósch Oéza. Felelős szerkesztő Benedek Rezső
bármily tát.!b.n Vss-, SÓmogir-és Zdwn.gyíben vásárol
Oyfirfy Bank Szombathely
T«l.ro*ua» 478. W9i
TŰZIFÁT
IMAKÖNYVEK
gyermekek és falnfittek részére
egyszerű és dlsxea kötésekben nagy választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
köayvkaraskadásában
Nagykanliiin.
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső ée legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budspesti napilapok hír anyagát ós kimerítő tudósításokban számol be nsponta a helyi, vár megyei és az országos vonatkozású eseményekről
Magjalanlh naponta a kora rag gall órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra "SSS 650 *
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉRE
| itmnltt ásreedesl vtttatala C
Bétádat ii BBS*: MMVKMMSSa, Wa||>i atca S. alám. NfeM: BUOAPCST, VU, Ómltá SS. - TMllDai 1SV1S.
Eirflt^iiRk i
■ »■/ « « ■ - BlatfataaBS vtnaaaMk wltákaLfk OTlHrüi
iitkuiilM <1 «lesé» ejikWfiok.
iOOOOOO)
300000C
Könyvnyomdai munkát 4 Könyvkötészeti munkát
>e»g
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketéai kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minaen e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
Telefon:
78.117
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Nagykanizsa.
62. évlolyan: 109. szám.
Nagykanizsa, I9\'23 május 16. Szerda Egyes szám ára 30 korona.
I
Nemzeti Muzeum

Budapest
politikai napilap
Ii«rk*sit0iég «• kiadóhivatal FA.at 1>. InCamrbau -Vrlafon 70. (mám.
trkea<tA«*g! kar. íAlkűtmAny.iitca 1 TelofonatAm
Kiflii..t<>.l araki Bjy höoapra 6J0__
Német XYII. István
rendőr revolverével leterített egy garázda embert, aki negyedmagával megtámadta, mert csendre Intette óket Nem lehet bennünket elfogultsággal vádolni, ha védelmünkbe vesszük a rendőrt, még ha talán kissé elhamarkodva használta is fegyverét. Négy támadásra kész. garázda ember között nehéz higgadt megfontolást követelni még a rendőrtől Is
Végre ő is husból-vérből való ember, aki nem hajlandó bevárni, „mig-iámadól végeznek vele. mint mostanában sürü egymásutánban több társával tették ugyancsak kötelességük teljesitése közben. Mindenesetre be kell várnunk a bíróság, döntését, mielőtt a támadók fölöli Is pálcát törnénk. — Akármelyik felet találja Is azonban bűnösnek a bíróság, a bűnösségben részes az egész társadalom és főleg a sajtó, amely a Borsszem Jankó cimü vicclap Mihaszna Andrásától kezdve, a kabarék és orfeumok „zsáruln* folytatva mind a mai napig operett-alakokká vagy durva pribékekké Igyekszik faragni a személy- és vagyonbiztonságot éUte árán Is védelmező rendőrt vagy személyes gyűlöletből, vagy olcsó hatásvadászat kedvéért.
Kötelességükről megfeledk^tő, hivatalos hatalmukkal visszaélő, a hivatalos tekintélyt ad absurdum követelőző rendőrök Is akadnak, de az a testület vagy társadalmi réteg vessen rájuk követ, ahol Ilyenek nem akadnak.
Tessék felettes hatóságuknál feljelenteni ezeket a rendőröket, nem pedig hol mulatságos, hol gyűlölt figurákká torzítva, a színpadra hurcolni, vagy újságok hasábjain kipellengérezni őket.
A rendőrnek igenis kötelessége a segítségért vagy felvilágosításért hozzáforduló közönségnek készséggel rendelkezésére állania szükség esetén élete árán Is, de a közönségnek viszont kötelessége a rendőrt nehéz munkájában tőle telhetőleg támogatni s mint az államhatalom közegél megbecsülni, felhívásának alku-
dozás nélkül engedelmeskedni A társadalom az élet és vagyon őrzésére hivatott állami szervek tiszteletben tartásával magamagat becsüli meg. a torz figurákban
kendőzött kultúrájának szánalmas csontvázát fitogtatja.
Becsüljük meg azért a közbiztonság hűséges őreit.
„Az olasz nép rokonszenvet érez a magyar iránt."
A Giornxle d\'Italia a miniszterelnök római útjáról.
Az olasz kormány jóindulata.
Róma, május 15. A Giornale d\'Italia a magyar miniszterelnök római tárgyalásáról azt irja, hogy Bethlen gróf meg fog győződni róla, milyen rokonszenvvel viseltetik az olasz nép a magyarok iránt Nagyon helyes, hogy a magyar miniszterelnök maga keresi fel Olaszországot, hogy felvilágosítsa a politikai köröket Magyarország valódi helyzetéről, miután Magyarország ellenségei hosszabb idő óta valótlan híresztelésekkel árasztották el a külföldet. \\
A turini Stampa irja, hogy az olasz kormány mindent el fog követni, hogy a magyar jóvátétel kérdésében az angpl.olasz tervet hajtsák végre, fia ez nem sikerülne nekik, hidat kell verni e javaslat és a francia tervezet között, de oly módon, hogy Magyarországon valóban segítsenek.
A fővárosi tisztviselők buza-paritásos fizetést akarnak.
Budapest, májua 15. (Telefonjelentés.) A fővárosi tisztviselők körében a legutóbbi drágulás foly tán erőteljes fizetésrcnderésl mozgalom indult meg s most fog összeülni a FANSz rendkivüli közgyűlése, amely elé a tisztviselők azt a javaslatot terjesztik, hogy a gazdisági viszonyoknak mrgfeie lően buzoparitásban adják fizeté-aüket. A határozati javaslatot — mint az előjelekből látható — a fővárosi tiaztvlselők egyhangúlag el togják fogadni.
A drágasági bizottság Ufáse.
Budapest, májua 15. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A drágaság! bizottság ma délután ülést tartott, amelyen a kormány részéről ré&it-vettek Daruváry és Válttá miniszterek. Az ellenzék gróf Apponyi Alberttel és Szeder Ferenccel képviseltette magát. A miniszterek a képviselők kérdéseire kimerítően vázolták a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetet.
Schandl államtitkár a világ növekedő búzaterméséről.
Csongrád, május 15. (Telefonon jrlenti tudósítónk.) A Csongrádi Gazdasági Egyesület ma tartolt rendkívüli közgyűlésén Schandl főldmivelésügyi államtitkár rámutatott arra, hogy be kell rendezkednünk az intenzív gazdasági termelésre, mert néhány év múlva Magyarország egy gazdasági világ-
háborúba kerül. A búzatermelés ugy Amerikában, mint Indiában nagymértékben fejlődik és ez a körülmény Magyarországot ia els5-rendüen érdekli. .
Kállay pénzügyminiszter is elutazik Rómába.
Páris, május 15. (Exoressz távirat.) Bethlen litván grófot Rómába Kállay Tibor pénzügyminiszter szerdán követi. A miniszterelnök rómni tartózkodása több napig tart s Rómából még e hét végén egyenesen visszatér Budapestre.
Negyvenkét kommunistát letartóztattak Varsóban.
Varsó, májua 15. (Éjfélkor érkezett.) A varsói rendőrség nagyszabású kommunista összeesküvést fedezett fel és 42 embert letartóztatott. A letartóztatottak tevékeny részt vettek a kommunista szervezkedésben. — Mindegyikőjüknél sok nyomtatványt, chiffre leveleket és titkos parancsokat találtak, amelyek a lengyelországi kommunista propagandára vonatkoznak.
Cáfolat Garami párisi útjáról.
Páris, május 15. Itt megcáfolják azt a hírt, hogy a jóvátételi bizottság francia delegációja részéről kérték fel Garami Ernő volt minisztert, a magyar szociáldemokrata párt egyik vezérét, hogy jöjjön Pá-risba és fejtse kl a. magyar szocialistapárt álláspontját a magyar kölciön kérdésében.
A drága Jókai.
Nagykanizsa, május 15.
(o) Egy budapesti könyvkiadó-cég most tette közzé árjegyzékét éa a mai árnivónak megfelelő katalÓ2U* méltán megérdemli, hogy vele röviden foglalkozzunk. A nemzetek küidelmének legerősebb fegyvere a kultura és ez alkalommal a megsebbzett magyar kultura j«j-szava csendül felénk a könyvárusi katalógusból, at öt és hatszámjegyü árjelzések tömegéből, a magynr kultura képviselőinek, a könyveknek immár csak n nagyon gazdagok számára való messzerezheté-Sének bizonyi\'ékaiból.
A könyv, mely az iskolánkivüli továbbképzésnek, a magasabb szellemi életnek nélkülözhetetlen kelléke, kényszerű lépést tartva a drágaság felfelé iránytó kifejlődésében a burgonyával, a liszttel és a crpőistbői\'raf, rns már a fényűzés határát érinti. Egy fix fizetésből élő intellektuell ma csak a tékozlás és nagyravágyás érzéseitől hvjtva szánhatja rá magát, hogy könyvet vasáro\'jon, akkor, amidőn az egészen egyszerű egykötetes
munkák 3000—5000 koronás, a kisebb szakmunkák 5—10.000 ko-íouós, az egyes regényirók csoportos könyvei, vagy ritkább tudományos müvek pedig a százezer-koronás, sőt többszázezerkoronás ármonstrumokért kelletik magukat. Vájjon kik azok, akik ereket az árakat is meg tudják fizetni, kik azok, nkik « szellem kincseit maguknak még ilyen áron is biztosi-tanrképesek ?
Rég a múltba tűntek már azok az idők, amidőn mindenkinek alkalma és módja volt, minden különösebb anyagi megerőltetés nélkül magánkönyvtár alapítására. Amidőn minden jobb polgári család tÖbo százkötetes könyvtárában fellelhettük Jókai, Petőfi. Vőrösmarthy Vas Gereben, gróf Széchenyi és a jelesebb külföldi irók majdnem valamennyi munkáját s nem kellett a kölcsönkönyvtárak jóindulatához folyamodnunk azért, hogy szellemi éhségünket ctillapithossuk. Réf n múltba tűntek azok. az idők, amidőn az egyetemi hallgatók minden egyes szakkönyvet, kivonatot, „egy zetet és segédkönyvet megszerezhettek maguknak és ezzel lehetővé vált a tanulás könnyedsége és bizonyossága. Leáldozott a könyv-imádók korszaka is, az az idő, amelyben azok, akik a könyveket szerették féltő gonddal, odaadóan gyarapithatták szellemi kincsesházukat. Abban a korban, a békés bőségek idején igenis szeretni lehetett a könyvet, nemes szórakozás volt a könyvgyűjtés, mert a
ZALA! KOZLOWV
könyv nem volt drága, nem volt elérhetetlen.
De ma, amidőn az ezerazeresen msgdrágult élet mellett a könyvek ára elérhetetlenül magasra emelkedett, valahogy elvéax, elhal a köityv Iránt érzett sierető rajongta U a telkekből. Az .ranydisxitésü, tartói kótéabe foglalt, hatalma* pénzösszegeket reprexentáló könyvek ma gúnyos mosollyal tekintenek reánk a könyvkereikedŐk polcairól, gunyo«an éa elérhetetlenül. Ax ö aranyparitáara arófolt értékük klmoaolyogja a szellemi és fizikai munka összehasonlíthatatlanul alacsonyabb fokú honorálását a a drága könyveknek ez a gúny-moaolya a szellemi hanyatlás pregnáns kifejezője. A nyolcvanas éa kilencvenea évek azellcmi erőgyűjtésének fokoxatos éa lassú bizonyossággal bekövetkező semmivé-válása, amit feltartóztatni aligha volna lehetséges.
A könyvügynökök immár kihalt emberfajával együtt elpuaztult a könyvaxerzéa és gyűjtés minden lehetősége is. A részletüzletek megszűntek s ma alig akad valaki, aki Intenxiv könyvvásárlásokat folytatna De nem is csoda, hiszen Jókai uj 100 kötetes regénysorozata mondd, kiáltsd : 300.000 koronába kerül. A
legnagyobb magyar mesemondó száz regényéért ma többet kell fizetni egy negyedmilliónál s ezt az összeget vájjon ki tudna minden megérzés nélkül, könnyedén kiadni ? jókat most már nem kerülhet minden intelligens magyar család könyvtárába, hanem ott fog maradni minden valóazinüség szerint a könyvárusi polcokon, eladatlanul.
A veaztety háború után bekő-votkezett veszteségek közül jelentőségében talán semmi sem múlja fölül a msi kor e nagy szörnyű-aégeit, mint a háromszázezer koronás Jókai. Mert az élelmezés, a ruházkodás, a szórakozások a az élvezetek nivójának alábbszálláaa határozott vissxajejlódéit még nem jelent. De a háromaxázezer koronás Jókai, a szellemi kincsek árának aranyparitásra való emelkedéao a szellemi\' munka félbenmaradását, a tudás, az ismeretek fáklyájának kilobbanáaát, a nlvótlan képzettséget, összegezve és végeredményében pedig a nemzeti kuliura vere-aégét jelenti. Jelenti azt, hogy a kulturt la fényárt vált a igy csak keveseW srárnjíra adatik meg az eléréa boldogsága. Jelenti ait, hogy a komoly éa hatalmas, előkelő szellemi müvek nem juthatnak a szélesebb rétegek közé, nem fejthetik >kl az annyira óhajtott haladó szellemi munkásságot. A könyvek irtózatos megdrágulása a virágzó magyar könyvtermelés és a nagyméretű könyvfogyasztás lassú degenerálódását hirdeti, a gazdasági helyzet vaskényszere alatt. Őszinte és igaz fájdalmára azoknak, akik szeretik a könyvet, a kulturát, a haladtat éa az egyetemes nemzeti emelkedettséget.
A kisantant ás a magyar költségvetés.
London, május 15. A Mansches-ter Quardián felsorolja a kisántánt aggodalmait, amelyeket a magyar költségvetéssel \' szemben támaszt. Mivel azt hlazi, hogy a magyar költaégvetés egyes tételei Msgyar-ország tltkoa fegyverkezését burkolják, amely felfegyverkezés például a felfegyverzett rendőrség intézményében is mutatkozik. A lap szerint a jóvátételi bizottság, mi-
A vármegye Jóváhagyta a százmilliós függőkölcsönt.
A törvényhatólág Kanlua minden határozatához hozzájárult.
Zalaegerszeg, május 15.
A megyegyülés második napja a megyeblzotlságl lagok nagy részvétlenségével iilnt fel. Amikor dr. Tarányi Ferenc főispán a közgyűlést megnyliotta, a közgyűlési terem tátongott az üres ségtől, mlg lassankint harmincegy lőre szaporodott a megye-bizottsági tagok száma.
A nagykanizsai földműves Iskola kérdésének tárgyalásánál dr. Farkas Tibor szólalt f:l el. lene. azonban dr. Sabián Gyula polgármester hatalmas bőszedben kifejtette, hogy Ilt nemcsak kanizsai érdekről, de országos érdekről van sző. A közgyűlés jóváhagyta a nagykanizsai képviselőtestület Ismeretes határozatát.
Ugyancsak Jóváhagyta a köz-
— Ssját tudósítónktól. — kórház kibővítése és a müló felszerelése tárgyában hozott határozatot.
A százmilliós függőkőlcsön ügyének tárgyalásánál Csák főügyésznek formai aggályai voltak, miket azonban dr. Sabján Cyula polgármester felvilágosítása eloszlatott, ugy. hogy minden vita nélkül helyben hagyták a kanizsai városi közgyűlés határozatát és ugy lehetővé telték ugy a fémipari szakiskola felállítását. mint a gimnázium stb. átalakítását
A vármegj e közgyűlése a többi összes kanizsai képviselőtestületi határozatokat Is minden vita nélkül ellogadla
A közgyűlés tizenegy órakor ért véget.
1923. mijui 16.
.lőtt Magyarország moil.nl kiván-aagár. néive határozna, behatóan meg akarj, vli.gálnl ezt az ügyet, A lap megjegyzi azonban, hogy Bethlen Ütvén gróf minlaztereloők, könnyen eleget tehet annak a ki-vénaégnak, hogy ebben . kérdé.\' ben vllágoaaágot teremtheaaen az étt.l, hogy . magyar köllaégvetést leteszi a jóvátételi bízottéig asztaléra. Mái helyütt a lap kó.li a M. T. I. tudósítójának levelét, amelyben ut.lés történik arra, hogy Ma gyaiorszégon teljea lehetetlenség az állami kiadások bármelyikét is eltitkolni, vagy elrejteni, mivel . költaégvetés a nyilvánosaég Jeg-mraazebbmenő rendelkezésére áll.
hírek.
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
Az autók éa autózók veszedelme.
(6) Szinte nap-nap mellett ismétlődik meg az a sajnálatos és eléggé cl nem Ítélhető eset, hogy a kanizsai utcagyerekek, különösen a külső perifériák csemetéi, de nemcsak a kisebbek, hanem megtermett auhancok ia reprodukálhatatlan trá-gáraágok ordítozása éa ocsmány mozdulatok kíséretében köveket s más kevésbbé szilárd\' termékeket hajigálnak az autók és az autókbsn ülők felé, veszélyeztetve ezzel nemcsak az utasok testi ípségét, hanem a jármüvek zavartalan működését is, végeredményben a forgalom akadálytalan lebonyolitását. A panaszok mind sűrűbben ismétlőd-I nek, ugy, hogy kötelességünknek | tartjuk most már ezeket a gyalázatos utcai támadásokat lapunk hasábjain ia nyilvánosságra hozni, fölkérni egyúttal az illetékes hatóságokat Is, hogy kettőzött figyelemmel és szigorral járjansk utána az utcsgyerekek ellenőrzésének. De kérjük az érdekelt szülőket — saját érdekükben — és a tanítókat, hogy a pajkos, neveletlen gyerekeket ok-tissák ki s szigorú neveléssel törekedjenek arra, hogy a kanizsai föl-burjánzó csibésztcmpó egy kiasé, csak egy kevé;ié Is mérséklődjék. Égető szükség lenne nem késő.
rá — amíg
— Naptár i Május 16-án N. János.
- Hivatalos óráink: A kiadóhivatal (Fí«t 13. BonenzieJer palota) Mva\'jtios órát dé!el<5tt fel V orat.it ÍM*. délután 3-tól \'5-ig. Telefon 78 - A szerkesztői* (Kiút 13. Bogenrioder palota) hlvaUlos orAI lelek részére délsióit lu órától IMg. Telefon 78 A feiaíós szerkeszti óétután ri Órától a njomJébeo (Kőét 5. »s. aUtt) fogad és bármily ügyben a osgykOr-xvség reodelkeaeséra áll. Telefon 117.
— Időjáráa. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban helyenként zivataros idő várható, lényeges hőváltozás nélkül.
— Személyi hlr. Dr. Kaujman Lsjos közigazgatási tanácsnok hivatalos ügyben Kaposvárra utazott.
—• A zalaszentlváni templom felazenteléae. A zalaszentlváni uj katolikus templom, amely nemcsak Isten dicsőségét fogja hirdetni, de örök emléke lesz a zalaszentlváni katolikus hivek példás áldozatkészségének, néhány napon belül teljesen elkészül és legközelebb fel fog szenteltetni. A templomsxer-tartást nagy egyházi ünnepség keretében a megyéspüspök dr. Rolt Nándor szemelyesen fogja végezni. Értesülésünk szerint a templomszentelés — amennyiben ezt a megyéspüspök bérmálásl utlprog-ramja megengedi —- Szent Péter és Pál napján fog megtörténni. Erre az alkalomra természetesen nemcsak Nagykanizsáról éa Zalaeger* szegről, de az egész környékről le fognak rándulni Zslaszentivánra.
— Visszahelyezték Horváth látván törvényszéki bírót. Az igazságügyi miniszter rendeletére a pécsi Ítélőtábla elnöke Horváth István veszprémi kir. törvényszéki birót visszahelyezte Nagyksnlzsára a Iclr. járásbírósághoz. Horváth Istvánt a nagykanizsai kir. törvényszék volt titkárát hónapokkal azelőtt as igazságügy miniszter a veszprémi törvényszékhez biróvá nevezte ki, azonban a mai borzalmas lakásviszonyok mellett nem tudott Veaz-prémben lakást kapni, ugy hogy az újonnan kinevezett törvényszéki bíró hónspokon keresztül család-jától külön volt kénytelen kétfelé éloj szerény blról fizetéséből. Hogy mit jelent ez ma — csak az tudta
kellőleg megérteni, aki ezen keresztül ment. Horváth Istvánnak véyre hosszú utáojárás után sikerűit elérnie, hogy visszahelyezzék « kanizsai bírósághoz, viasza Kani-zsára családja, övéi körébe. Ezzel az áthelyezéssel megszűnt egy derék msgy.r blról csalid mélysége. kálváriája éa küzdelme. Horváth látván kir. lórvzz biró Ismét ott/ion lehet, csstédje, övéi körében. Szeretettel köszöntjük őt iámét Kanizsán.
— Vitáil t.l.kb.lkt.U. folyó hó* 26-én nagy ünnrpaég keretében vitézi telekbelktsláa lesz Misefán dr. Tarányi Ferenc főlapén .és 2 zal .vérmegyei vitézi azék kapitányának jelenlétében.
— Áthelyezés. A belügyim-niazter . azombathelvi kerület elő-terjeaztélére Maray Géz. k.nlzssi éll.mrendőrségi detektívet saját ké reloaére a szombathelyi kerületi főkapitánysághoz helyezte ét.
— Bukó Gyula halála. Gyáaz-jelenté.t hozott nekünk a mai poata. Szomorú azivv.l értesülünk, hogy a magyar földből ismét kidőlt egy magsa, kemény, büszke magyar tölgy. Bakó Gyula — vérmegyei törvényhatósági bizottsági tag, földbirtokos, tevékeny, áldásos életének 76 ik évében rövid szenvedés utén Gyeneadiáaon elhunyt. Nemea, azép magyar lelkét vlaazaadta Teremtőjének. Bskó Gyula ahhoz a régi tipuau, magyar vágású fóldea urakhoz tartozott, akiknek vendégszeretete, szeretetreméitóaága azéiea környéken iameretca. Híres volt arról, hogy vidékének legjobb gazdája, kiterjedt cssládjának példái, Ideális caalidfője volt. Allalánoa tlazteletnek éa közbeciüléanek örvendett. Igazi magyar tipus — annak minden férfieréoyeiveL Szegény ember sosem fordult hozzá hiába, mindenkit segített. Arany azive kóicnoodésoa volt. Moat megtért őseihez — akiknek méltó utódja volt. Háláiét a Bakó, Gebauer. Paulinl, Wlktorin, Thamm caaládok és nagy kiterjedt előkelő rokonaág gyászolja.
Legyen kőnnyü ueki a magyar (öld, amelyen oly Izzó magyar hazaszeretettel csüngött I . ..
— Földbirtokraegváltéa. -
Szabó Győző járéabiróaági .lelnök tegnap Zentibe ut.zott, hogy a herceg Eszterhésy Páltéle föld-birtokmegválláal tárgyalésokst le-folytasss. A fiatal hercegnek Caonks magyarorazágon kb. 50 ezer kat.az-tráiia hold birtok, v.n, miből kb. 60 azéz.lék. erdő, mig . többi mezőgazdasági bíztok. A szerbek Által bitorolt magyar területen szintén 16 ezernél több holdnyi birtok. v.D.
— A JÓM«f-S*anat6rta"J Egy..Utat kősiyBlés.. A Józiel kir. herceg Sz.n.tórlum F.gyesulet ma délután 5 ór.kor tartja 17-l«
évi rendes közgyűlését a va.oaháza kis tanácaterroébeo. A tagoz « érdeklődök mloél azámos.bb m«í\' jelenését kéri az Eleökaég.
— Raaa.l k.ro.zttll alaioll Ksslzaán. Dr. Rauei Károly • minap keresztttlut.zott Ksninán fivérével — Reach Rudolffal- — Rassaiéknale a, összes államod sióló útlevelük aoll. Egyik kanizsai ur kérdésére, hogy hoon.n jonnes moat, Rassal. azt felelte, hogy Ve-nczzlából.
— A íögbnnáxluznl lfi«**
toru»T«r..ay., Pünkösd hétfőjén lesz . nsgyk.nlz.ai kegyesr. főgimnázium Ifjuségén.k toros-vizsgája — torn.vezsennyel egybekötve.
1923. május 15.
ZALAI KOZLON*
— A ratásek Zalavánne gyében mindenütt szépek és a
legjobb reményekre jogosítanak.
— A polgári flnlakola Jnbl-
lenmánsk megönneplésébez szorgalmasan folynak az előkéssQletek. A fiu- és leányiskola vegyes énekkara Kelting Ferenc tanár vezetése mellett naponta kéazül a .Csipkerózsa" cimü tündéri daljáték előadásához ugy, hogy a. legnagyobb bizalommal tekinthetünk a darab *jkere elé. — A azlnházi előadás jogyei mától kezdve délelőtt 10— 12 lg és délután 2—4-ig ax Iskola rajztermeben vehetőkát. Helyárak:
pflholy 3000 K, ülőhely 500 K, 400 K és 300 K. Állóhely 200 éa 150 K.
— Adományok a .halál Je-gyeaeinek" a József kir. herceg Sianatórium Egyeaület tüdőbeteg-gondozó intézetének nemes emberbaráti céljaira, a .halál jegyeseinek" mcgmentéaére ujabban a kővetkezők küldték be adományaikat: Nsgykanizaai takarékpénztár 2000 K, Nagykanizsai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet 2000 K, Nagykanizsai Bankegyesület 1000 K, Zalamegyei Gazdasági takarékpénztár, özv. Rajhy Lsjomé, dr. Ország Lajos 500 -500 K, mely adományokért hálás köszönetet mond az Elnökség.
— Schloaa Sári elutazott Kanizsáról. A jeles bécsi művésznő: Schloss Sári hétfőn , mondott bucsut Kanizsának éa visszautazott Bécsbe. Az „Irodalmi Kör" ez alkalomból melegen megköszönte készségét, amellyel törekvéseiben tmnogatta éa négy Ízben teljesen díjtalanul vállalta és játszotta a „Hollandi menyectke" főszerepét. A művésznőt azután kikísérték az állomásra.
— A „Hangya" — a caerké-azoknak. A „Hangya" igazgatósága az „Árpád" cserkéaxeknek 2000 koronát küldött, melyért ezúton ia köszönetet mond a Parancsnokság.
— A vegyvizsgáló állomás ról megérkeztek a gyanua tej-mlnták. A múltkor beszámoltunk arról, hogy tiiluska kir. vegyészmérnök, a keszthelyi mezőgazdasági vegykisérleti állomás vezetője a második tejrazzia alkalmával ismét kb. 20 gyanús tejmintát vitt magával, hogy azokat a vegykiaérleti állomáson megvizsgálja. Most érkeztek meg a városi kihágási osztályhoz j.z erre vonatkozó jegyzőkönyvek a vizsgálat eredményével. Minden egyes tejmintáról megállapította, hogy lefölözött vagy vizezett. Volt olyan, am-lyben 10®/« erejéig volt viz, die olyan Is, amelyik 40°/, erejéig volt vizazve.
A városi kihágási osztály vezetője ezeket ügyeket az 1895. évi 46. tc. alapján fogja tárgyalni, amely a büntetés maximumaként két hónapi elzárást éa 6000 K pénzbün-tetéat állapit meg, nagyobb eseteknél az eddigi gyakorlatban a hírlapi közzétételt is alkalmazzák.
A mostani tejrazzia alkalmával tettenértek között sok klskanizsai, somogyazentmiklósi, nagyrécsei tejárus szerepel, de azerepelnek uradalmak is, akik vizezett és lefölözött tejet hoztak forgalomba.
A tárgyalási Időpont még nincsen meghatározva.
— Tennlsstttők, tennlszlabdák, tennisz- ás sport-c Ipők. Fotb.U .Scrum" Metschlsbdák, .Liga" fot-ballclpök 6.3 atlétikai clkkak legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal sportüzletében.
Országos gyógynövénytelep Kanizsán.
Intanslv gyégyatvényteraselés as orsségban. — Nagykanizsán wanax
országos Intézmény kö»*«ntja. — Mit akar ez as uj Intézmény? —
Sok ezer és ezer embert Juttat Ussteaségea keresethez. — Látogat*, aunk a „Plante" telepén éi rakUratban
Nagykanizsa, május 15.
Néhány nap óta egy frissen festett nagy cégtábla vonja magára a törvényszéki épület mellett levő Erzsébet-tér 11. sz. alatti (báró Guttraann-féle) házon az emberek figyelmét. „Planta" gyógynövény-gyűjtő és termelő vállalat — olvas-auk hatalmas betűit. Miután a m. kir. földművelésügyi kormányzat, felismerve a gyógynövények intenzív termelésének gazdasági jelentőségét — az utóbbi időben mindent elkövet, hogy ezt a különösen jól jövedelmező termelési ágat meghonosítsa és megkedveltesse — érdeklődtünk az uj vállalat Iránt, amely országos központi telepét Kanizsán állította fel.
Munkatársunk felkereste az uj intézmény Erzsébet-tér 11. szám alatti központi irodáját, ahol a vállalat azimpatikus igazgatója nagy előzékenységgel fogadta és az ősz-szes helyiségeket, raktárakat, telepet megmutatta.
Ahogy belépünk a tágas, azép helyiségekbe — jobb oldalt az igazgató szobájába nyitunk, mig bal oldalt az iroda tágaa helyisége nyilik. Az irodában a tisztviselők végzik 42 vidéki kirendeltségnek óriási adminisztrációját. A hátsó helyiségekben, úgymint az udvari raktárakban a frissen azedett és beszolgáltatott növényeket szárítják. Az igazgató ur végig vezet mindenütt és megmagyarázza — ez itt csalán, útifű, bodzavirág, stb. Mindent ugy szántanak, hogy a nsp ne érje a növényeket, mert különben nem használhatják. Átmegyünk azután a vállalat hatalmas száritótelepeire, ahol vagon-azámra azáritják « Kanizsa és kanizaavidéki gyűjtők által kisebb mennyiségben beszolgáltatott különféle gyógynövényeket.
Ahogy megszemlélünk mindent, körutunk alatt sok kérdést .intéztünk a vállalat igazgatójához. Igy aztán megtudjuk, hogy az uj intézmény a Magyar Általános Hitelbank érdekszférájához tartozik és •>gyik pénzügyi feje 8ogenríeder Frigyes, a nagystílű, kiváló kereskedelmi érzékű, közgazdasági férfiú, akinek agyában fogant meg a terv — Nagykanizsán centralizálni az országos gyógynövénytermesztést, a kereskedelmi és gyógyászati növényekben, flórában gazdag Zalavármegye szivében. A vállalat sok százmilliós tőke felett rendelkezik — tehit oly anyagi bázison áll, .amely nemcsak minden konkurren-clát eleve teljesen kizár, de bármely külföldi hasonló intézménnyel veheti fel a versenyt. A „Planta" nemcsak hogy klazoritja vagy a legminimálisabbra redukálhatja a külföldi gyógynövénybehozatalt, de
óriási dimenzióival komoly versenytársa lesz a hollandi, svéd, norvég, német, avájci piacon a többi hasonló külföldi vállalatoknak.
A „Planta" feladatául tűzte ki magának, hogy minden talpalatnyi főidet a gyógynövény többtermelés szolgálatába állit. Hogy minden kihasználatlan és parlagon heverő főidet kihaaznál. Az eddig teljesen figyelmen kivül hagyott elszáradt és igy veszendőbe ment mezei virágokat, gyógyfüveket, gyökereket, rovarokat, stb. begyűjtse, értékesítse, felhasználja, az ehető gom-
bákat fetszaporilss, a vadgyümölcsöket kitermelve.
C\'upán Kanizsa környékén több mint 600 katasztrális holdon termesztett az Idén a mentát korlsn-dert, fehér- és fekete mustárt, levendulát, ánizst, konyhaköményt, édesköményt stb. és 1100 katasztrális hold terület termését vallj« sajátjának, amit eddig a külföldről kellett behoznunk,
A .Planta" beültetett telepeit állandóan dr. Augusztin Béla egyetemi tanár, dr. Faber akadémiai tanár, dr. Cservenka és dr. Bittera »-gyeteml asszisztensek látogatják. Ugyanők vizagálták meg az összes gyógynövényekkel beültetett terű-1 -tok földjeit s a vizsgálatok eredményei alapján kerültek a gyógynövények a nekik megfelelő földbe.
A hatalmas vállalat nemcsak az egész Dunántulon — de az egész országra nyúlik ki. Országos, nagy Intézmény, amely hatalmas arányaiban egyedülálló. Tizenkét vidéki kőzpor.tja, 44 kirendeltsége van, melyek vis>ont megint központját képezik vidékeiknek. Ezen körzetek anyagát Kanizsára szállítják és itt is dolgozzák fel. Tervbe van véve egy íllóoUjgyár közeli felállítása is. A tulajdonképpeni nrgy illóolaj-gyár Budakalászin van óriási telepen, ahová a Kaposvárott volt llló-olajgyár áthurcolkodása is folyamatban van. A „Planta" telepeiről learatott gyógynövények tehát illóolajokká dolgoztatnak fel és a legnagyobb német és holland cégek részére fogják áruikat exportálni. Ilyen módon minden gyógynövény, gyökér, virág stb. a karmsai központi telepen lesz feldolgozva — rendes kereskedelmi cikké, amely — miután a magyar piacot telje-aen ellátta — a külföldre lesz exportálva.
A „Planta" hatalmas telepei Igy nemcsak a kanizsai központi telepen tud számos munkásnak tisztességes kenyeret biztosítani — de minden város, minden falu lakosa számára nagyon szép kereseti lehetőséget nyújt. Itt álljunk meg e pontnál egy pillanatra. Annyian panaszkodtak a nehéz megélhetés miatt, annyian szeretnének jól jövedelmező keresetet, vagy mellékfoglalkozást, annyian vannak, akiket testalkatuk vagy egyébb viszonyuk, rokkantságuk, stb. nehéz munkára képtelenné tesz — és mégis meg kell valahogyan élniők. Annyian vannak a falvakban, ugy mint a városokban — akik jótékony egyesületek segítségét veszik Igénybe, miért ne lehetne ezeket mind a termelő munka szolgálatába állítani, nekik állandó, becsületes keresetet vagy mellékfoglalkozást biztosítani, amikor az illetékes tényezők felhívják a „Planta"-ra a figyelmüket, vagy személyesen, vagy irásbsn keresik meg a „Planta" Igazgató-ságát. Egész falvak lakosaágát, egész Intézetek, Iskolák növendékeit, a cserkészeket, a leventéket, a katonákat csakúgy, mint a rokkantakat, a gyengébb testalkatuakat, azokat, akik minden más kereset hijján munkátalanul állanak — lehetne igy a produktív munkának szolgálatába állítani. Es itt nagy feladat bárul a falu vezetőire, a lelkészekre, jegyzőkre, tanítókra, a vezotŐ gazdákra, mint a városokban a kompetens tényezőkre. A „Planta" igaz-
gatósága a legmesszebbmenő tájékozódást, felvilágosítást, útbaigazítást és as anyagi eszközöket megadja hozzá.
A kanizsai „PlantáM a kormány a legmesszebbmenő jóindulattal támogatja. A központi telep vezetését és az egész nagy adminisztráció ellátásának óriáai nagy munkáját egy Ismert helybeli úriember végzi nagy szaktudással, aki ta-paaztalatait dr. Augusztin Béla egyetemi tanár oldalán azerezte. Nemcsak a .Planta" központja tőrvény-azéklleg bejegyzett cég, de összes vidéki kirendeltségei expoziturái Is önálló bejegyzett cégek — és igy a „Planta" nem tévesztendő össze úgynevezett „kirendeltségek" kirendeltségeivel, akik minden hozzáértés és megfelelő szakképzettség hijján kísérleteznek ezen a téren.
Az idény ugyan még nem Indult meg, most csak a csalán, belladoma, ziliegyökér, kitermelése, gyűjtése és szárítása folyik, de csak azért — hogy az ott dolgozó munkások egy ötszáz katasztrális holdas kamillamező kitermeléséhez hozzáfogjanak, mig a többi gyökerek, atb. kitermelése ősszel folytatódik.
Azzal a benyomással bucsuztunk a legifjabb, de orazágos méretű hatalmas kanizaal intézménytől — hogy itt a tőke és a szociális érzés kötött egymással frigyet: a nemzeti újjáépítés és gaidssági talpraállitás jegyében. (*)
— Vásári tolvaj. Csak nem
múlhatott cl az országoa vásár tol-vajlás nélkül. Dobranecz J5zsef őr-tilosl lakos a hétfői országos vásár alkalmával egy kanizsai kirakó ruhakereskedőtől egy nadrágot és kabátot lopott. Azonban megjárta, mert az éber kereskedőasszony észrevette és lármát csapott. A tétlenért tolvaj igy rendőrkézre került a bűntényekkel együtt Átadták a kir. ügyésiségnek.
— Pályásatok. Szakác* munkavezető-felügyelői állásra az aszódi áll. fiúnevelő otthonnál 14 nap alatt az igazgatósághoz. Számvevőségi tisztviselői pénzügy számtiszti állásra a makói p. ü. igazgatóság mellé rendelt számvevőségnél 14 nap alatt. 3 pénzügyőri fővigyázói állásra a soproni p. 0. igazgatóság kerületében 2 hét alatt. — Az ugodi községi írnoki állásra máj. 20 ig a pápai főszolgabíróhoz.
tf — Holttányllvánltások. Nagy István hottóí föld míves, aki 1876-ban született. N. Vitua és Csente-rlez Eva fia, Tóth Mária férje, a 20. h. gy.-ezredben 1914. nov. 28-án hősi halált halt. Győré Károly toskándl földmives, aki 1874-ben született, Gy. József és Boro-nyák Katalin fia, Gál Mária férje, a 20. h. gy.-ezredből orosz fogságba esve, 1916-ban hősi halált halt. Bodor István kallósdi földmives, aki 1884-ben született, B. György és Dörnyei Rozália fia, a 20. h. gy. ezredből 1914. okt. 6 án az orosz harctéren eltűnt. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.)
_Uránia. Pénteken és szombaton
7 és 9 órakor: „Olhello", dráma Schakespssre tragédiája és Cynthlo novellája nyomán Rendezője Dimitri Buchovetzky; főszereplői: Lenkeffy Ica, Emii Jannings. Werner Krauss. A film a német filmgyártás egyik mestermunkája, korhüség, kosztümök, nagy jelenetek dolgában a Nagy Péter cár", .Borgia Lukrécia", ÍEssox grófja" testvérfllmjo. Kisérő film: Angol HUradó.
ZALAI KÖZLÖNY _
1923. május 27.
— Elveaaett így 5 honapos hlm farkaskutya Borsfa—Bánokszent-győrgy — Oltárcz—Rigyácz WSrnyé-kén Lux névre hallgat. Sltomszky Ernő Annamajor, u. p. Becsehely.
— Hnml.fogak.t, »r«ny»t, ezüstöt, brilllánsokat és érmekét « legmagasabb napi árban veszek. — Frl.d József ékszerész, Sugár Ul S. szám (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
— Próbát). m.fr Ön Is é>
,ÍJ,1 ,óu. « ni.irr hoi»«rjtótJ«jé-i.„ .ojt.kksi :
lotmk. h8t«té».w«< <>
«• rolnA.esil p.mulool b.innkor TOKt.í«l-h.t<5k, Siorntwiholy, Szilt KálaiM-nU. 5.
_ Uranle. - Jön „A vörö. keatyU.___
Hasznos judnivalók.
A liszt eltertnse.
Ha a lisztet hosszabb ideig akarjuk eltartani, ugy vagy egy ládába, vagy egy zsékba üritjük és azáraz helyen tartsuk el ugy, hogy tiszta vászonzacskóban, mely olyan széles legyen, hogy a liszlnek egész felületét betakarja, apró, darabos faszenet tartunk. A faszén a levegő nedvességét magéba szívja és nem csak a liszt dohosságét akadályozza meg, hanem még a rovarokat is távol tartja (molyt). Régi liszt, amelyben csomósodált találunk, az annak a jele, hogy ott lintmoly fészkelte be magát. Az ilyen lisztet használat előtt finom szitán kell átszitálni. _
KÖZGAZDASÁG. a tőzsde hírei.
(Síjlt tudósítónk lalafonjelintás..) Budapest, május 15. A korona
• l.csony.bb íürichi jegyzésének hn-tása alatt a mii lőzide meglehetői élénk hangulat mellett szilárdan nyitott és már o lőrsdeidő ellő felében a tegnapi árveiiteségek ne^y-részt megtérültek. A tőisdeidő későbbi folyamán azonban a realizációk és a bécii kezek eladására az az árfolyamok átmenetileg hanyatlottak, ugy, hogy az irányiét c.ek zárlat felé tudott újból megélénkülni. A lanyha tendenciának csupán néhány különösebb favoriialt papir tudott ellenállni. A bankpapírok piacán meglehetős kereslet mellett az irányzat tartott volt. A kuliiz értékekben különösen pedig az arbilrázspapirokban nagy forgalom mellett az árak jól tartottak maradtak. Azonban oagyobb áremelkedések nem fordultak elő. Igen szilárd volt a vasértékek piaca; ahol a G>ns Danubius, Ganz Vil lamos és Schlick állottak az érdek-
lődé. központjában. A buza és azén értékelj piacán csendesebb volt az üzlet. A téglagyári réazvények flz-lettelenek voltak. A vegyea sör és cukor részvényekben volt némi uz-lettevékenység, eleinte alilárd, majd tartott árfolyamokon. A nyomda részvények ma ii erősen le tudták kölni az érdeklődést. Különösen Glóbuiiban volt nagyobb lötéa tartott árfolyamokon. A fapaplrok kereiettek voltok, azonban zárlnt felé azoknak az árfolyam, is visszahanyatlott. A malomírtékek pi.cán nem volt különösebb értékeltolódás. Zárlatkor a hangulat továbbra ti bizakodó, az Irányzat változatlan. A terménytőzsdén a forgalom mindvégig siük keretek közölt morgott. Irányzat tartott. Arak változatlanok. Buza mindössze 10—20 vagon kelt el. Zab és tengeri váltoiatlan.
Valuták és devizák :
N.polooo IVOOO, Font (l.ondon) 24176-24775, Dollii (N.w-Yojkl 5:4" 1390. — Xi.oci. ti.nl (l\'.ti\'í 351-301, Mirt. (Ber-lin) 13 -15, 0)1.1 itra (Milano) 26U-270, OJilrák áo\'on. (Me» 710-770, I..1 (Boka-r«»t) 25 - 27, Slokol \\PriB-> 155-tSI Svá|d Iruűi (ínrieJi) 010 880, Wnli (Zagzáti) 55-57, — i.enny.l <V«r*ó) 10—tl.
Amit«3in>2100. — KofP«>liá«i 0ÜI-1OI0, Kri.ill.nl. ÜSS—S8H, Stoekholm 13B8 43S
Zürichi zárlati
lailli Itri.tnttHdus liotUnJ • 110 90, .w-Voik 554 0<1 l.onjon 2565. Fim 80SŰ MIUno 2700, Pti«. IŰ4S. Uud»-no.t 10 0". Mari\' 575, V.w I l», Wl« ,178. Siófl. 3.0 Ci.iif.k b%. 078 25.
Termény Jelentés.
Jím. (Tlmvldákl) 2475)—26000, .ityób 245"0 4750 ion 15500-1575) t.k.rniMiy irp, 15C0O-I6500 at>r 17003-8LKW ««b 17001^7500 Unz»rí 15500.16000,14ÜCC-M4I. korp. 7300 - 7500, k\'jl»* 8500 —8050
Budapesti állatvásár i
M.tb.tiu. 1.1. 1B05 2100, tiátiilj.
190U-2200, tl*.. 1760— 2u0u,ll.r. főnben, 1450--60>, bitull. 1480—780,«t.J. Itf0-160 S.lv.ndék oawhi: 1. t. OKÍíibin 1400-500. bor1!! fűtött bírbt 1300 U00. Kiiilet : S»sy-3*rU U40, .I.d.t 200, — Nbv.ndék hhIu 1. .tadii 0, bol,u 6\',, .údá. 50. Mwbi-bAr 16CO—IŐOJ, bcrJobAi 2\'.0 2600
Sertésvásár i F.Oi.jUt lCOy.Uik.lt 3Í1IK 1100, 0,.. — Kt-Uv 14\'», Koonyu —. 1. t, 1450, II 1303, \'\'.,lí 1050, Si«Joaiu 1450, UL. nui 1050.
Értékek:
M.cy.i htt.l 41.100, O.itrU hitet 14TIO0. •1.1*1 lltOVelMlCüSSVi, t..„«mitol--. ■:< 0, s.t..i«-dclnii liank 4^00 • M.ry.i-Ol.\'i MuGo. bfloc.ini l4".bC0. Drueti. 4r>iaii Alt.-Uoos tiéo 882.IKI0, SiA.iváll 01U0... S.lz tujáni 10450H, Uilkiuyl 2\'YIX-U. Riqi. 280 0. Sebbel 2S75IV,Cultm.nn :W500N.iid IS2000, D.nk. 18000, KIoilU I8j00. Migyír eokoi 470<X<>, Adri. 9t000, AtUnttk. 20500, Xlíátyibr 1I50U, Boinyik-Agrlr 5250, Llp-tik SOOO, Phöbui 10500, Vun. VlltuiOi 111000, Gli.Ui 8000, Konkordl. UfiCO, Dili V.,nt 15750.
Apró hirdetések.
..o ■>afaKa\'súiS
r,l....\'.V- Jfltwlc.iH »l"">-
leejfráb. s.r.áUtisl -» Mláif*r.______\'U
t,u.6btl.l wárvánvIspOiVsl) ,
ÍK\'A Kfl ei iJ. •«. " n-SfxW""\'\'""1 "
rení^l^n ii—U ör» ___
MOt*\'<\'<•«<. w-vt. i.ktf. tfT > £"
• iUÍOfc*"___
jctt- biijbél v»Ift ftu «"»i>f>"i
iiattMM Wf*hji*r «U4« •
• r so ktooeMft Kie
wr 4 olcsó nap!
16., 17., J8. és »y-«n meg\'T*; olcsó iibta v«Mro1Iut «icd«ii
női modell kalapokat,
•ijnVir* valA kelméket fel ároo.
KLEIN JÓZSEF Él TEITWÉRE
_ Teásak niéKJÍií\'InlII — 7JJ\'
ÉRTESÍTÉS.
Értesitcm a t. érdeklődőket, ip noso-kat és barátaimat, hogy Strua.er Márton műazeráasett mUhe-lyébo mint művezető önálló hatáskörrel ismét beléptem.
Több évi gyakorlatom és tapasz-tolatom garantift arra, hogy i. műszerészet! szakmában előforduló munkák u. m.: kerékpár, varrógép, írógép, motor, gazdaaágl gépek stb. javítását a legnagyobb pontossággal eszközlöm.
Tisztelettel
,„. sAfrAn kAroly.
Lop tulajdonos fils/crkcsztő : Pósch Géza. Felelői»tfltke**tA Benedek Rezső.
NEM FAJ FEJE
<t a lába, ha a Deik-tér 1. ss. alatti cipö\'üilitben
ten deli kiziróU(( elsőremiü anyagból készült
ARGENTtéte
dj-ót hord Javítások gyorsan eszközöltetnek. Kézzel varrott duptalalpa
mír megrendelhető
szandal:
KEREKPAR]
és törött vázak javítása.!
VARRÓGÉP- ÉS IRÓGÉPJflUITflS
KELLtKEK, !........
nisMit! siALt-aaoK, :
OisMIl I
: caRBONOK.
(SZAKATS)
MÜSZERÜZEM ÉS í IRÓGÉPVALLALAT i
!
Kazinczy.u. 29.

Kezdő tisztviselőt
Személyes jelentkezést, Írásbeli ajánlatokkal karunk. — Központi Tejcsarnok R. T. nag)\'kanizt*i telepe, Déli Vasút - —
BUZRT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vátirolank legmagasabb napi áron.
K O R P ÁT
napi ár alatt árusitunk.
Zalauármegyel Szövetkezeti Áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Kulura. T«Jtloaa«»tf »»».
Ujságárusitók
fel vetetnek a
Horváth-féle ujságbódéban
IMAKÖNYVEK
gyermekek és felnőttek részére
egyazerü éa diszes kötéiekben n.gy válaaitékban kaphatók
Fischel Fülöp Hai
könyvkor..kedésébon
Nagykanizsán.
NYÁRI ÚJDONSÁGOK OLCSO ARAKON!
Csikós alj- és ruhaszövetek, Covelkottok, ruhavásznak, Grenadinok, Etaminok, Opálok, sima és mintás Libertyk, B a tiszt ok, mosók, Dirndlik és Zefirek. Férfiszövetek és férfi ruhavásznak óriási választékban!
KISFALUM ÉS KRAUSZ
dlvatnagyáruKáz&ban
a. „ARANY KAKAS"hoz
NAGYKANIZSÁN
szerezhetők be.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Nagykanizss.
62. Éviolynn) 110. szám
Nagykanizsa.
" 19\'23 május 17. Csütörtök Egyes szám ára 30 korona.
^ertt


POLITIKAI NAPILAP
ItMrvrbM-T«I«foo la.
Ba.Up*«tl UirkNtMlHl V. k*r. AtkotmAoy.aU* 10. •». U. « T*i»foD*sAm aa—aa s*-a«.
Nemzetközi sóhivataí
Nem tudunk más nevet adni a népszövetségnek, mint .nemzetközi sóhivataí" — melyhez a magukat megrövi-ditettnek vélt nemzeteknek (elebbezni szabad, hogy azután a francia mechanizmusra felcsavart döntő bíróság igazat adjon a — szövetséges nagyhatalmaknak.
A népszövetségi tanács elnöke szeptember első napjaira hivta össze a népszövetségi tanácsot és hogy ennel^ a lépésnek kifelé némi fontosságot és jelentőséget adjon — nyilvánosságra hozta a programmot, melyet a tanács szeptemberben le fog tárgyalni.-A programpontok között szerepel: Megvizsgálása ama rendszabályoknak, melyek a népszövetség korábbi határozatainak megvalósítása tárgyában hozattak, különösen a fegyverkezés csökkentése tárgyában és a rabszolga-y súg ügyében, valamint a Kanada részéről tett pótindit-vány a népszövetségi szerződés 10. pontjához, mely a népszövetség tagjait — Magyarország is az! — arra kötelezi, hogy a népszövetség tagjai gyanánt szereplő államok területi épségét respektálják és megóvják.
Valóban szép és elismerésreméltó, hogy a nemzetközi sóhivataí erre is gondol nagy elfoglaltságában és ráeszmél arra az égbekiáltó, gyilkos igazságtalanságra, ami ezzel a szegény vértanuor-szággal történt, mikor annak területét útszéli rablók módjára megCBonkitották, széjjelszabdalták és efölött még teljesen kirabolták. Avagy a bilincsbe vert Maradékország ellentirányul a nemzetközi só-hivatalnak ez az ujabban készülő határozata, kötelezvén a rablásba belenyugodni nem tudó gyászoló országot arra, hogy tiszteletben tartsa Románia, Szerbia és Csehországnak a mi magyar testünkből kiegészített jelenlegi épségét f
Az olasz király fogadta Bethlen gróf miniszterelnököt.
Kállay pénzügyminiszter Rómába érkezett.
Róma, május 16. (Telefon|elentés.) Viktor Emánuel király ma délelőtt fogadta Bethlen István gróf magyar miniszterelnököt. A király a kihallgatás utan v.Ilas-reggelit adott, amelyen grof Beth en a király ven déee volt A magyar miniszterelnökön kívül Mussolini olasz kormányelnök, Ca.tagnetto herceg budapesti olasz követ és Conterini. a külügyminisztérium főtitkára i« részt vettek a villásreggelin.
Budapest, május 16. (Telefonjelenlés) Kállaj pénzügyminiszter ma Rómába érkezett. A Olornale d\'Italia értesülése szerint ma délután az olasz pénzügyminiszter bevonásával tanácskozás lesz Magyarország pénzügyi helyzetéről. Ezt a konferenciát már tegnap meg akarták tartani, de Stel\'anl pénzügyminiszter nem volt Rómá-ban és csak ma érkezik meg. A tanácskozás után az olasz minisztertanács foglalkozik a magyar kérdéssel.
Róma május 16. (Telefonjelenté..) A l.pok valamennyien melegen Űdv6dlk.».«« nemzet kiküldötteit msgérkezé.ük n.p.in, A Tribun. a Mondó . Popolo íz .z id.a NazWb kö.U Belhirn 1. ván gróf ml-oi.z.erelnök élezzél. Az Epoc. vezércikkben arról
miniszterelnököt éi . magyar nemzetet, hogy h. miUult megértéi,r. nem talállak, Olaszországban őszinte rokonszenvvel jogad/ak Bethlen István gró/ot és társait, mert a magyarság ügye az olaizsog ugye.
Párii elhalasztotta a döntést a magyar kérdésben.
A kisantant pre.sziója. - Akcióban az emigránsok."
Mit ir a Temps? - Az angol aajto mellettunk.
Páris május 16. (Telefonjelcntés.) A párisi jóvátételi bizottság-nak tegnapra várt dSr.tése nem következett be mert Franciaország állásfoglalása következtében a magyar kérés érdemleges tárgyalását elhalasztották. Az elnapolás egy hétre terjed mert május 2-án a jóvátételt bizottság újból összeül és részlete ben Is ^
a mjsyar miniszterek által előterjesztett kérés megoldásara vonatozó tervezeteket
A helvzet megítélése „emponljából rendkívül fontos « . cikik m. lyet . „Temps" a magyar jóvátétel, zilog^ok felfügge.zlésének .eiröl és a jóvátételi bizottságnak tegnapi üléséről Irt,
Páris, mijui 16. A magyar kér-dé.röl a Temps a következőket Irja : Franciaországnak semmi ok. sincs ellenezni azokat a pénzügyi műveleteket, .melyeket a m.gzar kormány tervbo vett, de francia-ország nem akar különválni szövet ségeseitöl: a csehektől, a románoktól cs a jugoszlávoktöl. Másreszt franciaország azt is szem elölt tartja, hogy abban az esetben, ha kielégítenék Magyarországot, ezzel
szag számára.
Amikor a hitelműveletek előkészítéséről van .zi, valamennyi szo vet.égcsnek egyesülten kell ugyanazon a területen közreműködni. (\\ halasztás hasznos elővigyázat lenne abból » szempontból, hogy bizto-.It.ik Bethlen litván gróf ozoi politikának sikerét.
H» a jóvátételi bizottság a döntés elodázás, mellett foglelna állást, egyetlen francia sem róhatni meg ezért.
KteleguencK ..jují^u. ---
ne teremtsenek precedenst Németor- —. _
íáöasSS
is megkísérelt pressziót gyakorolni Franc,aorszagraA bolsevista* és Károlyi Mihály egyformán akttvitasban vannak.
KlAfli.tl.1 ftnk) R.z hln.pr, • K
A kisántánt intrlkáj. állandó gyújtó anyagot nyer a Csehs»lová-kiéb.n, Jugoszláviában és Romániában tartózkodó emigránsoktól.
Az emigránsok akciója során, amelyet legutóbb a magyar jóvátételi kéréinek a klsantantnil való elgáncsolása céljából határoztak el, Jiszi Oszkár bejirta mindhárom ellenséges szomszédunkat és most Bukarestbe érkezett.
London, májul 16. (Telefonjelen-tés.) A l.pok, smelyek Bethlen litván külföldi utazását megelőzően ii n.indig a legn.gyobb szlmpstiá-val Írtak a magyar viszonyokról, moit, hogy a félhivatalos francia álláspont a kliant.nt előzetes meg-kérdezéaétől testi függővé a magyar kérés teljesítését, hosszas cikkekben veszik fel a harcol a/randa i .IJogássol.
flz angol—oíosz konfliktus.
Az angol kormány hallandó Krnmzlnt fogadni.
London, május 16. (Telefonjelenté. ) A külügyi államtitkár az alsóházban bejelentette, hogy » kormány nem tartja kielégítőnek azt a választ, amelyet a uovjetkor-mány az angol halászhajók lefoglalása éi a bolioviita propaganda ellen tiltakozó angol jegyzékre adott. Noh. a blit kormány nem sziveién bociátkozik tárgyalásokba, mégis előkészíti a találkozáit krasz-szlnnal, a londoni orosz kereskedelmi küldöttlég vezetőiével és meghosszabbítja o jegyzékben tog-Isll határidől, amely holnap telik le.
London, május 16. (Telefonjelentés ) Az Angii® él Oroizország közötti nehézségek megvitatáia során Mic Neill másodállamtltkár az alsóházban kijelentette, hogu Ang ia „em azindékozik tovább lárgyaini a izovjet kormán nyal az angol jegyzékben foglalt kővetelé.ekre nézve. Mac Neill blztoiitotta a házat, hogy a kormány hajlandó Krawzlot fogadni éa a ..ükségel h.tárldő-meghoiszabbitáit megadni, hogy kormányával érintkezéibe léphessen. Az angol kormány azonban ragaszkodni fog az angol jegyzékben felállított követelésekhez.
Ötmilliós adomány a kalocsai csillagdának.
Budapest, május 16. (Telefonje-lenlét.) Az Itteni Smlthonlan Insll-tutlon a kalociai Haynald-observa-
lórium Igazgatóságának kb ólm.l ó
magyar koron, értékű »g«yt juttatott a bud.peitl amerikai követ utján. A .egélyt .rr.ford.tjAV, hogy a kalocsai csillagvizsgáló intézet által felvett Igen érdekes megfigyeléseket kiadják.
ZALAI KOZLORT
Belpolitika.
Hogyan választottak • Hb.rálte.k ás esoeiallalikT
(Fívíiom mrkwtííégünk Ut.fooj,t«eUss.)
Budapest, cnajui 16. Annak ellenírt, hogy még egy hit válassza el a nemzetgyűlési Időssak megnyílásától éi a miniszterelnök has.-érkezésére még aemml támpontunk nlnca, a mai napon . eajtó kisebb-nsgyobb előcsatározáaal után kő-rülbelül már tisztán láthatók azok a kérdések, amelyek a politikai élet megkezdésének ütközőpontjaként fognak szerepelni. Általában három kérdéa vetődött fölatlnre, amelyek közül egyelőre legjobban a fővárosi választások körül indul meg a harc. Ismeretes, hogy a nemzetgyűlési válssztások alkalmával a vá-lesztások után n listák átvizsgálásakor sok visszaélésre jöttek rá, amennyiben a régi Itberálla rendszer hívei éa a azocláldemokraták aok olv ember nevét csempészték be, akikről minden kétséget kizáró lag kiderült, hogy választól joguk nincs. Tekintettel a közelgő választásokra, a listákat átvizsgálták és mindazokat törölték, akiknek nem volt szavazati joguk. Az átjavított listákat ma tették kö.azemlére és a liberális aajtó akcióba kapott, hogy jogfosztástól és egyébb rosszindulatú jelszavaktól hemliegő köz\'e-mény.kkel támadjon a főváros! ke-resstény, nemzeti rezsim ellen. — Hosszú cikkben bui ditje a liberális és szociáldemokrata polgáiokat, hogy nézzék meg nevöket a liatán és .mennyiben abból töröltetlek volna, igyekezzenek választói jogosultságukat Igazolni, amire különben az illetékes tényezők módot nyújtanak. Megelégedéssel állapíthatók meg, hogy a liberális és radikális ssjtók hadjárata ciak nevetségesen csekély számú polgárt tudott megmozgatni. Az egész fő város területén alig pár száisn érdeklődtek és ezek is egy két százalék kivételével valamennyien megnyugodva távo.tak, mert nem törölték őket. Természetes, hogy a liberális és szociáldemokrata körök sérelmeik orvoslására nagyarányú parlamenti megmozdulást Is Ígérnek, amelynek révén országos po lltikal.^jelentőségűvé igyekeznek felfújni ezt a* ügyet.
Állat az emberben.
Miért akarta magát Kováca Teré* elpuaxtiteni?
Nagykanizsa, május 16. A mult napokban hírt adtunk arról, hogy Kovács Teréx nsgyrécsel születésü 23 éve a leány öngyilkossági szándékból lugkőoldatott Ivott. Hozzátartozói beszállították a nagykanl zaal közkórházb*, ahol azonn»l ápolás alá vették. A leány teljesen öntudatlan állapotban volt már. A gondos és gyors orvosi beavatko-záa él ápolás azonban megmentette a lányt az életnek, noha » lugkŐ-oldat alaposan összeégette, ugy, hogy nagyon aokáig emlékezetében marad öngyilkossági kísérlete. A leányt azután kihallgatta a kórházban a nagykanizsai ciendőrség.
Miközben a leányt beszállították n kanizsai közkórházba — Valkó Ágoston földbirtokos számvevője Féder er Gyula — feljelentést t«tl a kanizsai csendőrségen, hogy Kovács Teréz nevű irodatakaritónó az ádámhegyi szőlőbe kapálni ment. A 23 éves leány munkája bevégez-tével a hegyen ugy berúgott — hogy Kovács Istvánné nevű rokona este 8 órakor karonfogva kisérte a kis récsei határig. Ott Horváth fstván és Rövid litván nevü negyrécseí lakosok utolérték a két nőt. A férfiak nyomban észrevették Kovács Teréz erősen boros állapotát. Rövid István felajánlkozott Kovács Istvánnénak, hogy az ittas leányt hazakíséri. Rövid a leányt megfogta és haza is kisérte, azonban a Nagy-récie község határéban levő lucernás földre vezette a felhasználva a 23 éves leánynak szinte az ön-kivülotig való iltaa állapotát — és brutális merényletet köoetett el rajta.
A leány ittasságában elaludt a földön, ugy találta őt ott este a lucernás tulajdonosa Németh István, aki szánalomból lakására vitte, ahol az éjjelt töltötte.
Mikor másnap reggel a leány felébredt és kialudta mámorát — észrevette, hogy mi történt vele.
Kovács Teréz iszonyúan eikese-redett éa kétségbeesés fogta meg őt. Su\'yos lelkiismeretfurdalást érzet amiatt, hogy könnyelmű ittasságának áldozata. A vádló lelkiisme-retfurdaiások és kétségbeesés e gyötrelmes perceiben végleg elvesztette lelki egyensúlyát éa önkívületi állapotában hazarohant, hol egy félliteres pohárban lugkŐoldatot készített magának, amit fenékig ki ivott. Az erős lugkőoldat rendkívül erősen Összemarta, hogy hozzátartozói azonnal beszállították a köz-kórházba.
A feljelentés után Sánta János csendőrtörzsőrmester és Varga István csendőr rögtön kimentek a kórházba, ahol azonban a leányt ön-kívüli állapota miatt csak másnap lehetett kihallgatni.
A leány elmondotta az öt kihallgató csendőröknek, hogy Rövid János 27 éves nagyrécsei lakos volt a merénylője, majd irást adott a csendőröknek arról, hogy kívánja a bestiális ember megbüntetését.
Rövid János — « merénylő —
■ kanizssi csendőrök előtt bevallotta cselekményét.
Kovács Teréz allapota — mikor e\'.sorokat Írjuk — annyira javult — hogy már tejet volt képes magához venni.
1»23. május 17
A nagykanizsai állami polg. fiúiskola jubileuma.
Irts i Wallgur ^zkv) Autat igasgató
Nagykanizsa, május 16. Ha az ember valamely nagyobb kötelességteljesítés közepette egy nevezetesebb mozzanatig eljutott, jóleső érzéssel állapodik meg, hogy a már elvégzett teljesítményre visszagondolva, megacélozza lelkét a még reá váró teendők elvégzéséhez, iskolánk életének is a jelen tanév az a határköve, amely ezen intézmény munkásainak megállj-t parancsol, hogy e ődeik munkálkodásán okulva, . felvértezzék lelküket ana a további nagy munkára, amelyet tőlük szeretett hazánk Jövő boldogságának megalcpozása méltán.megkövetel.
A tapasztalat szerint, amely ország lakossága a kulturális haladás utain legtöbb eredményt tud felír utalni, ugy lelkileg, mint anyagilag leg könnyebben eljuthat abba a révbe, amelyben magát boldognak nevez heti. Ezen tudst \'vezérelte Nagyka nizsa város minden szép és nemes iránt érzékkel biró közönségének és vezetőségének lelkét is akkor, amikor az 1868. évi népoktatási törvény
hatása alatt annak az iskolatípusnak felállítását határozta el, amely hivatva lett kellő ismeretekkel és műveltséggel ellátni a nagy társadalom azon részét, amely az u. n. középosztályt képviseli. Hosszú processus után, 1872/73. tanévben végre mígnyi c nagykanizsai községi polgári fiúiskola, amely később az 1877/78 tanévben áll. segélyzett községi, míg 1901/902. tanévben állami jelleget kapott. Semmi sem bizonyltja ezen iskolafaj szükségességét fényesebben, mint azon körülmény, hogy a két osztállyal és 59 tanulóval megnyiit intézet hova-tovább kiépült a törvény által meghatározott 6 osztályú iskolává, sőt azután az osztályok párhuzamosítása is szükségessé vált, hogy a már célját beigazolt intézet a jelentkező tanulókat befogadhassa. Ugy, hogy ma már, bár a két felső osztálya megszűnt, minden osztályé, ban párhuzamos és 389 tanulóval szerepel Nagykanizsa kuuurtényezói közön. A két felső osztály megszűnése nem az Intézmény hiábavalóságának, de annak a körülménynek tudható be, hogy a- qualifiká-clonális törvények hovatovább megakadályozták az üzen iskolát végzetteket a pályaválasztásban és elő-haladásban. Sijnos, hogy a polgári iskolák ipari szakokkal való össze kapcsolásában sem ismerte fel u társadalom azt a nagy Jótéteményt, amelyben az állam polgárait ezen iskola keretében részesíteni óhajtotta. Ennek kárát a mai megélhetési viszonyok legfényesebben igazolják. Ha ez, az azt tervezők intenciója szerint végrehajtható lett volna, ma hazánk ipara egészen más körülmények közölt állhatna.
Polgári fiúiskolánk fejlődése maga után vonta a polg. leányiskola megteremtését is, ami 1892. évben meg
is nyílt s híven teljesiti azt a tőle nem hiába várt kötelességet, hogy a magyar nemzetnek hazafias érzelmű, körültekintő, az élet viharaival dacolni tudó honleányokat neveljen.
Ugy a fiu-, mint a leányiskola megteremtése, ápolása, fenntartása az állam után fccsak Nagykanizsa város közönségének és mindenkori vezetőségének adózik, a legnagyobb gonddal és jóindulattal végzett Áldozatkészségéért, halával, mert már u megalakulás után minden szüksége sekkel ellátta, uj épületekben helyezte el azokat és a kor mindenkori követelményeinek megfelelően fe\'.szereíie.
Ha most még megemlítem, hogy polgári fiúiskolánk a lefolyt 50 év alatt 8974 tanulót képezett iki és adott át a társadalomnak, aWjk között nem egy tekintélyes pozíciót biztosított magának, főbb vonásokban reámutattam a polgári fiúiskola nélkülözhetetlenségére és dióhéjban bemutattam iskolánk nevezetesebb eseményeit.
A török-görög harcok kiujulása.
London, májua 16. (Telefonjelentés.) A Daily Mail lausannei levelezője azt irja, hogy az értekezlet a legutóbbi napokban lázas tevékenységet fejtelt ki. Ugy látszik az értekezlet tagjai hitelt adoak azoknak a szállongó híreknek, hogy : ha nem\' jutnak rövidesen megegyezésre a jóvátétel kérdésében, akkor a
?örögök a Marica-vonalon meg ogják támadni a törököket, izmed pasa a lap tudóaitójával folytatott beszélgetés során kijelentette, hogy a török közvélemény már megelégelte a sok huza-vonát éa a béke-értekezlet aürgős befejezését követeli, akár békéről, akar háborúról szóljon a döntés.
A „Zalai Közlöny*4 panaszkönyve.
(Levél a szerkesztőhöz.) (7.) Mélyen tiaztelt Szerkesztő Urt Nfcgkérem, méltóztassék b. Ispjá-ban felszólalásomnak helyt adni. Ugyanis tegnap este, ahogy a Roz-goi.yl utca 10/a szám alatti ház mellett az Uránia felé menet elhaladtam, cipőm a felszakadt csatornafedő rácsába akadt és én oly vehemenciával elvágódtam a köves járdán, hogy csak percek multán feltápászkodtam. Miután emberbaráti kötelességem figyelmeztetni a hatóságot erre, nehogy valamely embertársam még nálamnál ia kellemetlenebből járjon, mert rendki vül könnyen kitörheti a lábát — szíveskedjék az illetékes körök aziveagfigyelmét felhívni a felszakadt csatornafedő rácsra, hogy az sürgősen kijavittasaék — mig nem késö. Valóságos csodaszámba megy, hogy eddig nagyobb baleaet nem történt még.
Kiváló tisztelettel: Egy állanjjötisziviselő.
hírek.
Kettesben a Csönddel...
Óh, este jó 1 ilyenkor hslk kacajjal Belép és csöndes szép estét köszönt, Mellém telepszik régi, vén barátotn, öreg komám, hal* cimborám — a Csöal
KurüUekint a* álmodó szobiban. Hallgatódtik és kifelé vigyáz Mély este van és alszik minden itthon, S alszik • rét, az út, a kert, a hií.
A kertbe künn a iák is ajsz«n»k, A bokrok közt zenél c-ak könnyú siti Mintha egy messzi hirfa xennne tisttin. Jó Cs^nd barátom halk mesét mesél.
• ágy n;\'U ring és hűs dalok f.kadnak A lurcsa szót .nyomán. A Csönd mesél Ami\'o nappal félvo vágyakoztam. Most szivárványos valóságra kél.
Kezébe fogja forró két kezem, Szétdúlt hajam végigsimítja lágyan. Rólad mesél, mert minden csöndes estén Terólad kérdés uj mesét « vigyem
Óh, este jó I Ilyenkor halk kacajjal Belép ér. csöndes, szép estét köszönt És drága álmok száz színes csudiját Most elmeséli biztatóan, • — Csönd.
Újlaki Zoltán Géza.
— Naptár : Május 17-én Paskál.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal <Fiiul 13. Bogenrieder palota) hivatalos orái délelőtt fél Ö órától l Mg. délután 3-tól 0-ig. Telofon 78 — A szerkesztőség (Fóut 13-Bogenrieder palota) hivatalos órái lelek részére rtélelőtt 10 órától 12-ig. Telefon «8. A felelős szerkesztő délután 6 órától 8-ig a nyomdában (Fóut &. sz. alatt) fogad és bármily ügyben a nagyközönség rendelkezcíere áll. Telefon 117.
— Időjárás. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban eső nem esett. Az ég változó felhőzetű, a hőmérséklet kissé emelkedett. Helyenként zivataros idő várható, lényeges hőváltozás nélkül.
— A József királyt herceg Szanatórium Egyeaölet kox-gyüléae. Tegnap tartotta a Szanatórium Egyesület nagykanizsai ttókja 17 évi közgyűlését. Kővesdi tt*\' Gusztávné az egyesület fáradhatat-la buzgalmu, agilis elnöke az elmúlt évről szóló jelentésében rövid
áttekintését adta annak az áldásos, nemzetmentő tevékenységnek, amelyet az egyesület a tüdőbetegek érdekében a mult évben kifejtett. Msjd nagy vónásokban tartalmas áttekintést, nyújtóit az «2y"",et tizenhét évi működéséről. A lelkea ovációval fógadott szép beszéd után Kádár Lajos, az egyesület főtitkára olvasta föl jelentését az
1093. miju\' 17.
ZALAI K0ZI/1H*
elmúlt ívről. Az orvosi beszámoló ín amelynek adatai szerint .
1922-ben 150 í4 137 uj beteget kezelt, • közgyűlés Köveid! Boír Gu««vní-„,k lelkes ügyszeretetből fakadó „ehéx és írtékes munkájáért jegyző l4„,vi dicséretet szavazott.
_ 14 óra 35 perckor Indnl Budapestre « 21S-aa azemély-voaal Folyó hó 19 tói szombattól
k.zdve Budipest Déliv.sut—Nsgy-
k.niza. kólóit 213. és 214. számu
„emilyvonatok n.ponta kozleked-n,k előbbi Nagyk.niiaáról 14 óra 35 perckor lódul éa Budapest-Déli v„ut érkeiik 22 óra 10 perckor, s 214 ss. vonat Budapest Déli vt.utr\'ól 13 óra 10 perckor Indul, Nagykanlzairs 21 órakor érkezik.
_ Házaaaág. Dr. Halász Pál orvos és Steimr Mária házasságot kötöttek.
_ Orvosi hlr. Dr. Halász Pil .nbxdiágra utazott. — Rendelését június l én folytatja.
— A nagykanizsai Nyukoaz csoport folyó hó 24 én délutin 5 órakor tartja évi közgyűlését « városház kis tanicitermében. A yyülé.re ezulon meghívja tagjait. Tárgysorozat: 1. Évi jelentés. Zíró mérleg. Felmentvény. 2. Választá-»ok. 3. Esetleges indltvinyok. — A közgyűlésre meghlvés mis uton nem történik.
— Befejeződött a latanyai láráablróaág hlvat.lvlzsgalat. Dr. EörySzabó Jenó kir. kurist biró, tőrvényszéki elnök befejeite bivalalvizsgálatát • letenyei ktr. j.riabiróiagoál és legteljesebb el-i.meréiét fejezte ki EmSdy Géia vexető-jirásblrónak a példís ügymenet fölött.
— A Nőtlaztvlaelők gyöléae. A n.gyksniisil Keresztény Tiszt vselőnők t-gyeeületo péntek délután 6 ór.kor rendkívül fontoa ügyben gyűlést t.rt a Nídor-utcsl ovoda helyilégében, melyro a t. tagok pontos megjelenését kéri az Elnökség.
— Vatltatt képaa előadá. a azabad lycanmban. Ma este7—8 közt . Rozgonyl utc.l tornacsarnokban .zabadlyc-ális előadások lesznek. Pontos.n 7 órsl kezdettel Nagy Győző folytatólagosan orosz-országi élményeiről fog felolv.snl, (el 8 ór.kor pedig dr. Szabady L\'jrinc kir. törvényizékl tanács* rlnök büntetéseink és büntetési eszközeink történetéről t.rt elősdést. Miudkét elősdásra felhívjuk olva-•óink figyelmét. At utóbbi előadat vetített képek Illusztrálják.
— Halálozás. A magyar illám egy régi, beciületes, hü azolgéjit kisértük ki utolsó útjára tegn.p délután — Vargha Mihály 55 éves rendőr felügyelő-helyettest, .ki 32 évi hűséges állami aiolgál.t után elhalálozott. Temetésén részt vettek a kapitányság vezetője dr. üeus■ térien Erich rendőrt.nácsos vezeté sével a rendőrtlsitlkar, az osztály-par.ncinokiág, élén Stuller Láailó főfelügyelővel, egy rendőr dl.z-siakasz és n.gyszámu kőzöniég. A. egyházi siertartis után piranca-nok. Stuller László államrendőr-aígi főfelügyelő bucauitatta el meleg szavakban . példáisn kötelei-Jéghü. ritka megbízhatóságú, derék rendőrt, aki bajtársai kötött ii nagy szeretetnek örvendett.
- Dr. Hegedlls György leaz az ÉME orazágoa «lnöka?Az C.ME budapesti kőipontja nagyban készülődik az országos elnök választására. Ahogy beavatott helyről értesülünk, nagy és erős moigalom
Oroszország nem támogatia fegyveresen Németországot.
Budapest, május 16. Főv. aierkeazlőségünktől.
Berlinből Jelentik: A berlini szovjeldelegátus bejelentette a német birodalmi kormánynak, hogy a szov|et hadügyi népbiztosságának az a véleménye, hogy az orosz-szov|etbirodalom a Ruhr-kon-fllktussal szemben nem teljesítheti a Németországgal kötött titkos egyezmény azon pontjait, amelyek szerint egy európai bonyodalom tárgyai képező esetben fegyverrel támogassa A helyzet kilátásai szerint Ilyen segtlségre a szovjet legfeljebb 1925 évben vallalkoz-hatlk. A megkSlölt szerződés vonatkozó pontjai tehát egyelőre érvényüket veszítik.__^^^^^^^^
Indult mrg Dr. Hegedús György nemzetgyűlési képvlielő érdekében, aki tudvalevőleg a magyar fasdz mus leglelkesebb híve éa oraiágos köioontl elnökké való megváli.x-tAiá esetén uj vérkeringést és friii életerőt vinne be az EME be. Természetesen vannak viszont sokan, akik a határozott, intranzigen. iránynak nem hivei, csak nem ize retnék ha Hegedűs lenne az országos elnök. Élénk választási harcra vsa tehát kilátás.
— A Kar. Köztisztviselők a patronagaárt. A n.gykanlza.i Keresztény Kőztlsrtvlielők szellemére és nemea lelkületére vall, hogy nap n.p melleit ciatlakoznftk éa jelentkeznek a patronage és fogházmis.iió magaaztos munkáim dr. Mutschenbacbei Edvln kir. törvényszéki tanácselnöknél.
— A Zrínyi Kör választ-mányi Illése. Az Irodalmi és Művészeti Kör folyó hó 18-án péntek este 6 órakor választmányi üléat tsrt a Rozgonyl utcai tornacsarnokban, melyre a tagok pontos megjelenését kéri az Elnöklég.
— Felvétel a püspöki pap neveidébe. A veszprémi püapökl P.pnevelőlntézetbe felvételűket kérő ifjak vlzagálat. f. évi július hó 1 én délelőtt 11 órakor fog megtartatni Veszprémben a püipökl székházban. A fölvételre f. évi junlui 30
napján kell jelentkezni az egyházmegyei hivatalban. Felvétetnek a
középiskola V., VI., VII. is VIII. osztályát végzett Ifjak. A jSilyázók a kővetkező okmányokét hozzák
magukkal: 1. Az V., VI, VII. osztályról azóló jeles, v.gy jó rendű bizonyítványt, illetve a sikerrel letett érettségi vizsgálatról Síóló bizonyítványt. 2. Kercutlevelct éa bérmslevelet. A főgimn. tanulók az állami anyakönyvi kivonatot él .z ujraoltásl bizonyítványt is. 3. Az Illetékes hittanártól vagy lelkéixtől erkölcsi bizonyítványt. A jelentkezők köteleaek magukat orvoii vizsgálatnak alávetni.
— A Baross-Szövetség köz gydláse. Az Országol Biross Szövetség « jövő héten Bud.pes ten tartja rendes évi közgyűlését Az Idei kőzgyűléi iránt rendkívül élénk érdeklődél nyilvánult meg, mert ez alkalommal szóvá kerül a Kereskedők Hitelintézetének megalapítása, mely az OKH segítségé vei alakulna meg. Nigykanlziáró is számoi kereikedő utnik fel Budapeitre a kőzgyüléire Cyenes Lajos a kanizsai Baross-Szövetiég tevékeny, agilis elnökének vezetésével.
HIRDETŐINKHEZ! Kérjük igen tisztelt hirdetőinket, hogy a pünkösdi ünnepi számunkba szánt hirdetéseiket legkésőbb péntek délig leadni szíveskedjenek.
— Levetkőztették az útonállók. A zalalövői erdőben történt, hogy eddig még ismeretlen útonállók mezítelenre vetkőztettek egy vaimegyei uszonyt, .ki gyalog igyekezett Zalalövőfe. A szegény aeizony ugyanis az uton egy darabig elkiiérte férjét, aki iránt rajongó izereteltel viseltetik Midőn vísizafordult s az erdőbe ért, az útonállók megtámsdták éi haláloi fenyegetések között kényszeritették hogy teljelen levetkőzzék. Az uton állók ugy.nii el .k.rtik vinni a ruháját, de ebben megakadályozta í ket a véletlenül odsérkező csendőr-járőr, amely elől a támadók az erdőben kerestek menedéket. A ciendőraég erélyesen nyomozza az utonillókol.
— Falom.lt orvoal dijaza báa. A köztisztviselők egészségi állapotának megvizsgálásáról izóló orvoii bizonyítványok klállltáil dl ját legutóbb 100 koronában illspi tották meg. A miniaztérium moit egy rendeletet bocsátott ki, mely ben a változott gazdasági vlszo nyok folytán . bizonvitvány kiilh tisi diját 100-ról 200 koronára emelte fel. A dijaiái kizárólag ha-tóiágl orvosokra vonatkozik.
— Ezer vagon nborkatar máara azámlt Nagykőröa. Az idén a nagykőröa! él a vidéki uborkatermelők ezer vogon uborka-terméire izimil.nak ugy, hogy azon törik a termelők mir a fejű-ket, hogy rengeteg uborkájukat hol helyezzék el. A terméi egyhsr m.dréizét t, belföldi piac Igényli, mig a kétharinadréizét azportálol kell. Azonban a kiaantant orazágai ez elé nagy .kadályok.l gördítettek. Ciehorazlg két cieh korona vámtétellel terhelte meg a külföldi uborkát, zniimi uborka vé (leimére, itt tehát lehetetlen i magyar uborkát elhelyezni. Auiztrl^ az uborkáért la — mint minden mái romlandó élelmlizerért — vonakodik osztrák koronát adni, viszont > Devlzaközpont ennek a beszolgáltatását követeli. A termelak most a szigorú devizaelőiriiok megkönnyítését kérik a uborkaex port érdekében.
— A vámmalmok az őrlési azabadaágot követelik. — A bicikli molnárok legutóbb Szegeden nagygyűlést tartottak, amelyen .? állam és a vámmslmok közötti viizonr izabilyozi.il hsngoztattik. A vámm.lmok telje, őrlési szsbad-ságot kivánnsk, ha pedig ez lehetetlen lenne, akkor azt kívánják, hogy legyen őrlési adó, v.gy pedig az 1922—23. évi kontlngenit fogadja el az állam alapul. Ha Pedig egyik klvánságukst sem fogadná el ar állam, .kkor a malmokat il-laml kezelésbe adiék éa a jövedelemből 20 százalék réizeiedélt kívánnak n malomtul.jdonoiok
_ Uránia. — Jön „A vörös keztyQ.
%
A magyar püspöki kar konferenciája.
Budapest, mijui 16. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) Csonks-Ms-gyarország püspöki kara tegnsp délelőtt a hercegprímás budai palotájában szokásos tavaszi konferenciájára gyűlt öisze. Az egyház-fejedelmek közül megjelentek a tanácskozáson: Ciernoch János dr. bibornok-hercegprlmás, Bitthyány Vilmoi gróf és Ridoal Farksa c. érsekek, Prohá.zka Ottokár székesfehérvári, Glatlfelder Gyula dr. csanádi, Fetser Antal györl, Mik-lóly letván b.jdudorogl görög stertirtásu, Rott Nándor dr. v.sx-préml megyéspüspökök és Bárdol Remlg dr. pannonhalmi főapát. A kalocsai érseki főegybázmegyét Horváth Győző dr. káptalani hely-nők képvlielte a tanácskozáson.
Megjelent továbbá P. Zsdravecz litván tábori püspök és s réizben megszállott egyházmegyék meg nem szállott területének kirendelt vikáriusai.
A püspöki kar tanácskozásén Csernoch Jinoi dr. bibornok-her-cegprimás elnökölt, ski a konfe* rencia megnyitá.s után kegyeletes szavakkal emlékezett meg a püspöki kar Időközben elhunyt tagjáról, Várady L Árpád dr. kalocsai érsekről. Ezután áttértek a konferencia tárgysorozatának megbeszélésére, amely ezúttal azigoruan beliő egy-házkorminyzatl ügyekkel foglalkozott. -A tanácikozál a késő déli órában ért véget.
— Kerékpárok, klllsó és belsó gummik, felszerelések, vadászfegyverek és töltények, fényképészeti cikkek legolcsóbban be. szerezhetők Szabó Antal méhészeti eszköz rskláribsn.
_Uránia. Pénteken és szombaton
7 és 9 orakor: „Othello", drima Schakespeare IrsgettiSja és Cynlhio novellája nyomán Rendezője Dimilrl Buchrivelzky: főszereplői: Lenkefiy les, Emil Jsnnlngs. Werner Krauss. A film a német fHmeyérlis egyik mestermunkájs. korhüség, kosztümök nsgy jelenelek liolgában a .Nagy Péter cif, .Borgi. Lukrécia-, \'.Essex grófja" tcstvérillmje. Kisérő fllm: Angol Hiradö.
_ Elveszett egy 5 hinipos him farkssktltys Borsfa—Binokszenl-gyórgy — Oltircz—RigyAcz környékén, Lux névre hallgat. Siromszky Ernő AnnamajM, u. p. Becseholy.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliinsokat és érmeket a legmsgassbb napi irban veszek. — Frled József ékszerész, Sugir-ut ». szim (Fő-ut és Sugir-ul ssrok.)
— Próbilj. m.(f Ön la í. -mgaré-tódlk réle, hogy . i-\'ILlPl\' buüoy.kütMÍJé-ben békebeli e»y.RMI ká"™
.okaik . I.gurl4..bt.» í>
it mmö>e?j pwnütbol bermlkor megf.jrf-
h.ték, Siombatbety, Szélt KátoUa-ete. 6.
TÖRVÉNYSZÉK.
Hűtlen háztartási alkalmazott
Nagy Teréz lopási bűnügyét Ur-gy.lt. tegn.p a nagykanlzssi kir. törvényszék dr. Mutschenbacher bűntetőtanicia.
Nigy Teréz, aki lopálért és slk-kaixtáiért már büntetve volt, azzal volt vádolva, hogy izolgálatadó-nőjétől, Springer Erzsébettől különféle női ruhinemüt lopott. A vádlott a tárgyalás alkalmával beismerte cselekedetét.
A törvényszék Nagy Téréit hst hónapi börtönre és egy évi hivatalvesztésre ítélte.
ZALAI KÖZLÖNY
Lakbérmegállapítási tárgyalás a járásbíróságon.
Tegnapelőtt tárgyalta a klr. já rásbiróság. Grünfeía Adolf háztulajdonos lakbérmegállapítási kérelmét — Arvay Zsigmond bérlővel 8zemb«n — a ME 2222/23. az. rendelet 47. §-ának 5. pontja alapján. Érdekes a klr. járásbíróság döntésének indoka, mellyel helyt adott a háttulajdonos kérelmének:
Tekintettel arra, hogy a lakással együttes üzlet képezi a bérlőnek kereseti éa megélhetési forrását éa a lakás csak az üzlet tartozékául jelentkezik — azért az üzletet lényegesen fontosnbb alkatrésznek tartja éa ennek folytán az egész bérletre a 47. §. alapján az 1., 2., 3. pontban foglalt lakbéremelést találja alkalmazandónak.
Minthogy n bérlő kérelmének hely nem adatott és a bérbeadó kérelméhez képest lett a bérösszeg megállapítva, ezért az eljárási kőlt-ség, a perköltség viselésére és a kiszabandó határozati Illeték megfizetésére a bérlőt kötelezte.
SPORTÉLET.
A főgimnázium tornaversenye.
A nagykanizsai róm. kath. főgimnázium folyó hó 21-éo, pünkösd hét(Őn délután tartja szokásos tavaszi torna- és atlétikai versenyét, melyre az ifjúság tornaügjének jó akaróit és barátait ezennel tisztelettel meghívja az igazgatóság. — A belépődij, melyet az ifjúsági tornakör versenyalapjn javéra fordítunk, fenntartott helyen 150 K, tribönülés 100 K, állóhely 50 K, deák- és gyermekjegy 20 K. A verseny délután 4 órakor kezdődik. Jegyek előre válthatók a Teutsch-drogériában.
Valuták és devizák t
Napoleon X\'dOOO, Font (London) 24160 -24750, DoUáx (New-York) 5240- 6390, -Franci* frank (Parts) 352-362,.Mátka (Boriin) 13 -15. Olasz lixa (Milano) 258-263, Osztrák korona (Bécs) 740—770, Ul (Boka-rost) 25—27, Szokol (Prága) 165-lB\' Svájci frank (Zürich) 050 - 980, Dinár (Zágráb) 65—57, — Ungyel mátka (Varsó) lt —12-Amsterdam 2068 — Koppenhága 030—1010, Kiijztiáoia 852—882, Stockholm I38Ö -436
Zürichi zárlati
Berlin 1\'26 Amsterdam KolUadl* 217-20, Kew-York 655-00 London 2668. Páris 8705. Milano 2695, Prága 1655, Rnda-poat 10 50, Zágráb 675, Vazső 1 14, Wien 0-78, Siófla 340 Ossirák bíJy. 0 78 25.
Termény Jelentést
Bora (Tiszavidéki) 24750- 26000, egyéb 24500 4750 rozs 155CKM57SO takarmányárpa 1350O-15760 zör 16500-7000 zab 17000-7600 tengori 15500-16000, :ef«e -•—. koifca 7d00 — 7500, köles —. }
Budapesti állatvásár i "
Marhabot 1. r. egészben 1460-1.600, hátulja 1460—1800, eleje 1100—1600, It.r. egészben, 1450--60), hátulja 1460—7»0, eleje I P\'0-160 Növendék marhal I. r. egészben 1400-500. borja (ölött bóib> 1800-000, Késztet: Nagy marha 29, eladás 20, — Növendék auuha 0, eladfo 0, borjú —, eladás —,\' Marhabot 1500—1600, borjabír 250--2600 t
Scrtésvásár«
Kelbajtás 1600, Elkeli délig 800, Oreg — Közép 1400, Könnyű HOO, 1. z. 1460, U —, Zslx J900, Szalonna 150ü, Leh. hus 1050.
Értékek t
Magyar hitet 44000, Osztrák hitel 14900, Hazat II200,Jelzálog 3650, Uszámitoló Y300, Koreskedelml Banfc 49000 Magyar-Olasz 3COO. Beocsini 140-yOO, Drasche 40250. Általános szén 362.000, Siásjváti 65000, Salgótarjáni 104500, Urikányl 200000, Rlmn 28650, Schllck 28760, Guttmann 28500^\'mící 192000, Dantca 18000, Ktotlld 18000, Magyar cukor 470 000, Adria 91000, Atlantika 2\'XrOO, Királysör 1150U, Bosnyák-Agrár 5250, Llp-ták 6000, Phöbus 10&00. Vasm. Villamos 10000, Gizella 8600, Kookordia K900, Déli Vasot 16750.
Laptulajdonos főszerkesztő : Pósch Géza.
Felelős izerkesztó Benedek Rezső.
Apró hirdetések.
KladA. tgy »!
K TixiidISI Poth-ítle bicikli tJuon
-.bok ti fc©Dy>xxUtend«x<» i
kxaliui Kauineba. plncAr lanontnak tovtttfk.
ÜIhOA <ir »*y. MjWojr mtrrioyHpMl ; Mofca-ílOKt. JOakM-tOlié*. «g>" <Ji»l«y. » <»nna ti Ml vSqVoi. Cím a vi.de^a,___7>t8
•i4 <irb oity n4vto4fk. <<«WI <««"«
birom ívrt <U!«i> cjrUon) elfosatítxtli. Cim a Mx-W-Wvataibxn. 7J1Í
Sort«»6l*t » itntire, k«iíií»«l fc<"««V Kirí. Olro a H«ií0t>»a.
_ T»noncn«V. jó tr,n»vi»<l«&, fixtií»xl
f<lr«crtV. Jel<nik<xn5 Zrioyi i!ill6«P. aS. "»"»
Kezdő tisztviselőt
Szcroélyos jelentkezést, ifdsbeh aj*n tokkal kérünk. — Központi T»j. csarnok R. T. nagykanizsai telére. Deli Vasút. =
wr 4 olcsó nap!
16., 17., 18. és 19-én mogUpő olcsó áibsn vásárolhat\' eredeii
női modell kalapokat,
. aljakra való kelmékat íél«ro».
KLEIN JÓZSEF Ét TESTVÉRE
— Tcaaek me(rj;x\'l»d<lnl IJ — 7jij
1923, májú, jq
NEM FAJ FEJE
és-> lába, ha a Ooák-tér 1. az. alatti clpö>üzletben
rendelt kizárólag elsőrendű nnyatbó! kcstúll
ARGENT.féte
cipót ho/d. Javjtájok gyorsan oszközöltetnek. Kézzel varrott duplntnlpu
SZANDAL
mar meg* rendelhető
Pacsal gyfimolcsértékeaitő és központi szeszfőző axovetke-
zet a tulajdonát képező telek, lakóház, főzde és mellékhelyiségek, felszerelések stb. eladására írásbeli
versenytárgyalást
hirdet.
Ajánlatok nv. igazgatósig cimérs május Sl-Ig nyújtandók be — Keltetelek a helyszinén az Ügyvezető igazgatónál megtudhatók. „„ igaxgaiOság.
építési anyag
Legolcsóbb Kitpíi.tú gyári iraki
Sxátiitás PALLOS ÉS PERELIS ífwrs
axonnal! Bud.pa.t, IV., O.ík Fflrent.u. 17. .1. ktí»Udtw.
A H.rc.gprlmó.t mósztetepek.» S «Malk(P>is<- | FEDÉSEKET
V Ifiknek kCISR V \'la a keKiinin, •
termósköbanyák bpa.tl Irodája
VÁLLALUNK.
közgazdaság.
A tőzsde hirel.
(Saját tudósítónk tctcfonjelentése.)
Budapest, május 16. Nagy a forgalom. Irányzat tartott maradt. A zsíróban a fizetéa simén ment. A reggeli kosztpénz 1 és fél százalékról délfelé 1 százalékra ment vissza. Élénken keresték a prompt darabokat, amelyekből körülbelül 100 százalékot vontak le. Arbitrázs értékekben csekély volt a forgalom. Az érdeklődés előterében az ipari papirok állottak. A mai terménytőzsdén búzában mindössze 8—10 vaggon kelt el a tegnapihoz képest vál tozatlan árakon. — Egyebekben nem volt üzlet.
OOQQ GQOa C3QC3QOQQ OQ0000000000 QQQOaOOOOQOQOOOOO
KESZLER JENŐ" ÉS FIVÉRE
" vl.v»z«ték b.f.nd.lfl vállalata (T
Fióküzlet és müítely: NAGYKANIZSA, Magyar-utca 6. szám. FSízlet: BUDAPEST, VI., Ó-utca 38. - Telefon: 151-13.
!Qr«M*%obl>, nvoodil t* CloeelVecOadeK^olrM,liorltd éa amoan/rlatlaacitó fc<rtad«>4KV, caatornlx&aok, aslv6<fiyo\'d>6 kotok, ktttjo hixt vlrrexoték réaiéro
tMlfálft uitoisitllnnaD mfikMtl ml voltra borondoiAsokoc, kOxpOnd IQtéa i» mckirrii bcr<mdox4*ckot MJ*( torroi<tdok lurioL D^U^rnM 4->>4ur>l> • Yl»r«a«ték oaöveket, ré* Armatúrákat, ftntött-
HoKIorOu tarlttUK. wuia«»<.t( éa bádoc tar<t6kádaknt, rCrSaráx Ittrdö-_ JuUrMkot, l«y«B©» iao«dMc 6* doactokat, calnücnncmS luiatarUUl Cikkeket, bit Jor-Ar«>uit, v>«*n**ioK konyha «d-JnyoVít, boráaxatl otkkek, ixtlí pcrm«Wiík«(-,
és átalakítási munkálatokat szakszerűen is olcsón eszközlünk*
IMAKÖNYVEK
gyermekek éa felnőttek íészére
egyszerű és di»?es kötéaekbcn nagy válaaztékban kaphatók
Fischel Fülöp fiai
köayvkereskedésóbon Nagykanizsán.
^^ «JL> u*ut
JTÍJTV ".tv /TV 7f» i^^J^ ^ ,T>
Ujságárusitók
telvéietnek a
Horuáth-féle ujságbódéban
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és. legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az - összes budapesti napilapok hír anyagát és kimerítő tudósításokban számol be neponta a helyi, vármegyei és az országos vonatkozású eseményekről Megjelenik naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra "Vf 650 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.

0 ©
0 o
0
o
0 a o
0
Könyvofomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, m.eghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levéipapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevétüii és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
o o
o o ű 0 0 0 0
OO COOOQQOOO QOQOOOŰ OQ QQQ OOOQOOOOOOOOQOOOOOnOO
fSTo\'í
Nagykanizsai Nyorcdi és Lapxiadó Vállalat Nagykanizsa.
Igazság és hamisság.
Nagykanizsa, május 17.
Elindult vándorolni az igazság és útközben hozzácsatlakozott a hamisság. Mentek — mendegéltek. az Igazság megéhezett és mivel nagjon üres volt a larlsznyája. a hamisságtól kért pogácsái. Na \'iszeh, kapóit Is, csaK éppen szemét kellett ki-szuratnl cserébe Elindult külföldi útjára a magyar kormány elnöke és pénzügyminisztere, mert szegény Csonka-Magyar-orsiágnak semmije sem volt a tarisznyájában, amelyből mindent elszedegettek már ■ a jó szomszédok. Ment .— mendegélt az igazság, elment Párisba. s elment Londonba, hogy kölcsönt szere,-zen a kifosztott országnak, mert újra talpra kell állnunk valahogy. Hát ahogy Így me\'it — mendegéli az Igazság, egyszer csak útközben hozzácsatlakozott a hamisság s azt mondia neki:
— Pogácsát akarsz kölcsön kapni lólem ? Jó, én adok neked pogácsát, de előbb kiszúrom a lélszemedet. Ha pedig még egy pogácsát akarsz, én azt Is adok "neked, de csak ugy, ha s!k szemedel is kiszúrom.
Az igazság ránézett ép szemével a hamisságra, s röglön ráismert, hogy az bizony senki más, mint a kisantant.- Franciául beszél, de a kltoló-lü, amellyel a szemünket akarja kiszúrni, hamlsltallan cseh gyártmány.
Londonban és Rómában nem logadják Ilyen gonosz alattomossággal az Igazságot. Ott megértik, ott őszintén segíteni kivannak Csonka- Magyarország siralmas helyzetén, készek Bethlennek jói megokolt kérelmét a népszövetség rcglse alall teljesíteni. Csak a kisantantra hallgató diplomácia villogtatja felénk kitoló-tűjét Jórészl csupán a kisantant óhajtja Magyarország hitelképességének megállapításához és ahhoz kölni a záloglog feloldását, hogy a küllöldí\'kölcsön egy részéi mindjárt azon melegében a jóvátételre fordítsuk. Vagyis, hogy ne a ma-. Punk taloraállitásához szerezzük
meg a külföldi pénzt, hanem a jóvátétel ílzetéséhez. Ne magunkat e\'rósi\'.sük meg gazdaságilag és pénzügyiltg. hanem az antantot, tehát ne azért csináljunk adósságoi. hogy ml jussunk lélegzethez, hanem, hogy ők hízzanak meg ínég jobban
a mi rovásunkra. Csak ennyil és nem kevesebbel kíván az igazságtól a hamisság És jó szerencse, hogy London meg Róma nincs a hamisság pártján. mert különben csakugyan kitolnák a szemünk világát — a mesebeli pogácsáért. ■
A kisantant miatt halasztották el a döntést a swaaya? kérés fölött.
Reméuy. a magyar—franci* közeledésre.
Páris, május 17. (Telefonjeleniés) A MTI párisi levelezőjének értesülése szerint a jóvátételi bizottság keddi ülésén a magyar kérés ügyében a döntés elhalasztása minden vita nélkül történt
A Journal dns Débats azt jelenti, hogy albizottság nem foglalkozott ércemben a magyar kéréssel. A Matln ugy tudja, hogy Magyarország kérelmével szemben a klsániánt részéről fonios ellenvetések történtek és. a dönlést azérl halaszloiiák el, hogy lehetővé tegyék a különböző ármányok számán a kérdés beható megtárgyalásáé,
■ A magyar és francia álláspont közeledésére Is meg van minden reményünk. A franciav gazdasági köröknek sok kapcsolata van a budapesti kereskedelmi érdekellságexkel, ahol ugyanis a francia export-keresxedelsmnek nagy ietisióségel kínálkoznak. Mini a MTI Párlsból jelenll az Ec\'nos című francia tekintélyes kereskedelmi folyóirat leguloobi számában hosszabb cikkben foglalkozik a magyar kéréssel. A lap munkatarsa előtt Káliay Tibor pénzügyminiszter részletesen Ismertette a magyar kiküldöttek utjának célját. Magyarország válságos pénzügyi helyzetét és a külföldi kölcsön szükségét. A miniszter többi között kijelentette, hogy Magyarország reményt m£Tmerlt a lövőre abból a tetemes támogatásból is. amelyet a francia kormány már nyújtott Magyarországnak, amikor jóváhagyta a kormány és a Schneider cég közi a budapesti dunai klkötó ügyében létrejön szerződést Ez a szerződés lehetővé teszi, hogy a klkötó építés céljára 15 millió franknyl kölcsönt vegyenek fel a piacon. Azt a lényt, hogy Magyarországot elsőnek bocsátották be a hatalmas francia tőkepiacra, magyar gazdasági körökben Igen sokra értékelik. __
Gróf Bethlen és dr. Kállay tárgyalásai
Ax ola.z minisztertanács foglalkozott a magyar helyzettel.
győzze az illetékes és magánjellegű érdekeltségeket is arról, hogy Magyarországnak leltétlenül szüksége von a zálogjog feljüggeszlisére, közvetve pedig egy külföldi kölcsönre, ahhoz, hogy végrcvolahára talpra álljon abból a súlyos helyzetéből, ahova a világháború és a /orradal mak iultatták _ \' . .
Az olasz kormány minden külföldi tényezőnél fokozottabb érdeklődést mutatott a msgyer ügyek iránt, amit bizonyít az a tény IS, hogy az olasz minisztertanács mag* i, behatóan kívánt foglalkozni a magyar pénzügyi helyzettel és felvilágosítások megadáséra magit Kállay Tibor dr. pénzügyminisztert kérte fel. Bér a miniszterelnök éa a
riínzüvvminy.ít^hayty^ojíUtó
Budapest, május 17. (TeleFon-jolenlé*.) A msgyar jóvátételi zálogjogok felfüggesztésének kérdé.e csak a jővS hélen fog érdemleges elbírálásra kerülni, mind.zonáltsi ma is .élénk érdeklődés nyilvánul meg politikai körökben Bethlen Istviin gróf minisztereinők és Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter tárgyalásai Iránt. Különösen sokat beszélnek politikai körökben art ál a szívélyes fogadtatásról, amelyben az olasz kormány és moga a* olasz király Is Bethlen litván gróf miniszterelnököt részesítette.
A miniszterelnök a hivatalos látogatásokon kívül módját ejtette annak is, hógy az összes római pénzügyi és gazdasági tényezőkkel tárevnjjj^okst folvt.sson le és m««
pontja még nincs megállspltva, olyan hírek terjedtek el, hogy a miniszterek még a hét végén visszatérnek Budapestre. Érzel a hírrel ellentétben ma egy párisi távirat arról számol be, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök olaszországi tárgyalásai hosszabb időt\'-\'\' vesznek igénybe, miot az tervbe volt véve és igy a magyar miniszterelnök csak ,a pünkösdi ünnepek után fog Budapestre visszatérni, mig a pénzügyminiszter vsló.zinü-leg Páriában folytatni fogja tárgyalásait éa esek e hónap vége felé hsgyja m.jd el a francia fővárost.
A Szent István Társulat közgyűlése.
Sudapcst, május 17. (S&ját tudósítónktól.) A Szent litván Társulat tegnap ünnepelte meg fennállásának hetvenölödik\\évfordu!<Sját. A jubileum alkalmából^ Társulat rendes közgyűlést tartott, amelyet megelőzően reggel 8 órakor a Társulat kápolnájában hrdösi Károly upát, a Társulat vezérigazgatója misét mondotl.
Kevéssel 10 óra után megérkezett Izabella főhercegasszony, Gabriella főhercegnő és udvarhölgye kíséretében,nyombsn utánuk Horthy Miklós kormányzó jött a feleségével és kíséretével. Az illusztris vendégeket az előcsarnokban ünnepc-lyesm fogódták és a számukra fen-tartott tűzhelyekre kisérték.
A jubiláris közgyűlést dr. Cser-noch Jsnos bíboros hercegprímás ünnepi beszéde nyitotta meg, a melyben a bibornok hercegprímás mindenekelőtt megállapította, hogy a Szent István Társulat hetvenötödik évi jubileumával egybeesik egyik legnagyobb alelnökének, Ipolyi linóidnak századik ízületéi! évfordulója. Majd kimerítő beizédben vázolta a Szent Utvin Társulat nehéz munkáját, amelyet a megalakulás Idején volt fonodáim! idők, valamint a legutóbbi forradalmi viszonyok között kifejtett. A Társulat a katolikus kuliura és ezzel együtt a nemzet riegy érdekeh szolgálta. Végeiéiül összefoglalta a Sírni litván Társulat hetvenöté*** tanulságait. Ezek szerint a válságos időket élő msgyor haza javim „ magyar katolikusoknak együtt kell müködniök mindazokkal, akiket velük együtt egyazon közös hazafiság és nemzeti érzés tölt el.. Igy biztosithaljuk nz egyházpolitikai béliét minden Időben.
Csernocb János hercegprímás nngy tetszéssel fogadott elnöki megnyitója után Turi Béla alelnök Ipolyi is a hetvenötéves Társulat címen tartott emlékbeizédet. A közgyűlést Mihályffy Akos alelnök jelentése és Mejláth György gróf záró-
beszéde feiezta he.___-
——
62. éviolyniou
POLITÍ
ti>l*n>rb>d-TVUfon ?«. «mu>.
oizsa, 1923 május IS. Péntek
Egyes szám ára 30 korona,
ZALAI KÖZLÖNY
Belpolitika.
Vázaonylák a belfigymlnlaz-térnél. — Hnrc a földreform-novella körül.
Budapest, május 17. Az ■ hsrc. amely a politikai szélcsend utolsó napjait mozgalmassá teszi, egyre nagyobb gyűrűket ve\', egyelőre még csak a sajtóban. A fővárosi választási listák közszemlére tétele kapcson a liberális és radikális ■ajtó folytatja megkezdett akcióját és megtorlást követel a sérelemért. Ebben a* ügyben egyébként politikai megmozdulás is történt éa annak el.«ő jeleként Vázsonyi vezetésével ellenzéki képviselÖ-kOldőttség jelent meg a belügyminiszternél, hogy felpanaszolja a aérelmeit. A belügyminiszter megígérte, hogy ■ * ügyet nürgősen megvizsgálja éa amennyiben viaszaélések történtek volna, mega^mmisili a központi választmány határozatát éa ameny-oyiben a rendelettel ellentétes el jiiráa történt volna, a rendelet be-tartáaára utasítja az érdekelteket.
Erősödik a harc a földreform-novella körűi lí, amely ellen az OMGE igyekszik erőket toborozni. Értesülésünk szerint ez az egyesü let, illetve annak liberális befolyása nlatt levő vezetősége ma délelőtt bizalmas értekezletet tartott éa an nsk folyományaként holnap fogja nyilvánosságra hozni határozatát. Természetes, hogy eiazel kapcsolatban a politika berkeiben is megindult a méregkeverés éa ama kép viselők lekenyerezésére igyekeznek, akikről tudják, hogy a földbirtok reform novella mellett foglalnak álláat.__
Csökken a házasságkötések száma.
1923. alaő negyedében hét •zren haltaik meg tUdővéaz ben. — A caacaemöhálandóság némi apadáat mntat. Csonk* magyarorsiág népmozgalma az 1923. év első negyedében.
Csonkamagyarországon *z 1923. év első negyedében 21.867 házasságot kötöttek, 2053-al kevesebbet, mint a mult év első negyedében, igy ezer lélekre csak 10 8 házasság esik. Törvényhatóságonkint viza-gálva, Hajduvármegyét találjuk első helyen. A kötött házasságok közül 3987 vegyea házaaság volt, legtöbb, mint mindig, ezúttal ia a római katolikusok és reformátusok közt (2073.) Keresztény-zsidó házaasa-got ebben a negyedben 216-ot kötöttek, a házaaaágra lépő zsidóknak 10*4 százaiéiba kereaxtény féllel kötött házasságot.
A születések száma Is csökkent ez évnegyedben. Áz előző év megfelelő szakához képest élve született 62.477 gyermek, ami ezer lélekre számítva 30 9 es születési számnak felel meg íaz 1922. évi első negyedben 32\'4.) Területi megoszlás szerint legmagasabb volt a születési azám Ung- éa Beregvár-megyékben. A minimumot 19 8 as születési számával Budapeat képviseli. A halvaszületettek száma
1706 volt.
Örvendetes enyhülést mutatnak a halálozási számok. Az 1922. év első negyedében 51.664 léiket veszítettünk, mig a folyó év ugyanezen Időszakában qjár ciak 40.163 halottunk volt.
A fertőző betegségekben eddig elhaltak közül kiemelkednek a vörheny, roncsoló toroklob és hasi-hagymázban elhaltak adatai, bár az első kettő jelentékenyen alatta ma
radt a mult év ezen időszaka alatt elhaltak azámának ; a hasihagymáz-ban elhaltak azáma némileg emelkedett. Külön kiemeljük a gümŐ kórban elhaltak adatait, amely be tegség a szóbanforgó három hónap alatt 6953 emberrel ritkította meg népességünket, túlhaladva azámban a mult év első negyedének eredményeit i».
Ellenben csökkent a csecsemő-
halandóság. E negyedévben ax eg v éven alul elhaltak azáma 10.920 volt, 2850-el kevesebb, mint a mult év exen negyedében. E körülmények — bár a negyedévi axületési számban némi hsnyatláa mutatkozik — szaporodási számunkra sem maradhattak hatás nélkül. 1923. év első negyedében 22.314 lélekkel ■zsporodott népességünk, ami ezer lélekre 11.0 szaporodást jelent.
Háziipari tanfolyamok és foglalkoztató műhely a felszabaduló főgimnázium épületében
A Keresztén/ TlsztvIselínSk beadványa a wárosi tanácshoz.
Miután a Nóilsztvlselók ezen téren lonlos missziót tzljeslle-
Nagykanizsa, má|us 17 Lapunknak már többször volt alkalma beszámolni arról a fáradhatatlan tevékenységről, melyei a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülele kiiejt Tegnap beadványban arra kérték a városi tanácsol, hogy a leiszabaduló gimnáziumi épületben enged)en át az egyesületnek három helyiségei A három helyiségre azért lenne szüksége - hegy egyszerre ket tanfolyamot :s tarthasson. foglslkoztatu műhelyt lud|on felállítani, azonkívül pedig a nővédelmi Iroda részére.
nek, melyei maga a kir. Ipar-felügyelőség Is legmesszebbmenőig támogat, a városi tanács nem zárkőzhatU el a kérés teljesítése elől, annál Is Inkább, mert a városnak semmiféle anyagi terhet nem jelent, másrészt pedig lontos közérdek, hogy állandő nő- és háziipari tanfolyamok rendezésével segítségükre legyenek a magyar közép-és klsosztí.lynak — megfelelő keresel! lehetőségek megteremtésében.
Padokkal látják el a sétányokat.
Dr. Kenedi Imre táblabiró terve: minden kereskedő járuljon hozzá egy paddal, hogy a kanizsai sétányok padokkal látassanak el.
Nagykanizsa, május 17. Sok panaazt hallottunk már amiatt, hogy ugy a Ka/inczy-utcában, az Erzaébettéren, i^int a Főút-, Deák-téren az elfáradt éa kimerült közönségnek jól esne, fca a kellemes napsugaras időben néhány negyedórai üdülésre le tudná pihentetni fáradt tagjait. A mai körülmények közölt nagyon kevesen vannak, akik a nyaralást megengedhetik maguknak. Egyedüli ideg-, test- lélekpihentelő az a néhány rövíd negyedóra, amit a szabadban eltöltenek. Ezek is érzik a sétány, allee, atb. padok hiányát.
Dr. Kenedi Imre kir. Ítélőtáblai biró — hogy ezen segítsen, pünkösd hétfőn fél 12 órára a Casinóba értekezletre hívta ö»sze a kanizsai társadalom jelentősebb tényezői\', főleg a kereakedőket, hogy előadja terveit: hogy minden kereskedő és jobb módú polgár járuljon hozzá, hogy az említett helyeken padok állíttassanak fel, azzal — hogy egy-egy keres-kedó, stb. vállalta egy padnak előállítási költségét. E;y pad előállítása kb. 4000—4200 K ba kerül. Aki egy Ilyen pad költségeihez hozzájárul — bizonyos előnyöket fog élvezni.
Dr. Kenedi Imre táblabiró — a praktikui élet jeles férfiénak terve mindenütt a legélénkebb visszhangra talál a városban és ugy kilátás van arra, hogy rövid időn belül 20—30 padot elhelyeznek a város fent-említett terein, sétányain. A padok előállítási költsége azért oly rendkívül olcsó, mert a kir. ügyészség elnöke felajánlotta, hogy a fogház asztalos műhelyében kés ltteti el.
1»23. május 18.
A kéményseprőmesterek válságos helyzete.
A segédek az alacsony munkabér miatt elhagyják mestereiket
Nagykanizsa, május 17. A nagykanizsai kéményseprőmesterek tegnap délelőtt ismételten felkeresték dr. Sabján Gyula polgármestert és a jelenlegi kéményaeprési dij felemelését kérték. Kérelmükben kifejtették a polgármester előtt a nsgykanizaai kéményseprőmesterek válságos helyzetét. Mig Zálavár-megye törvényhatósága 125 K-át állapított meg a kéményseprőmestereknek egy kémény sepréséért és igy ők ennek megfelelően fizethetik munkásaikat, addig Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete legutóbbi közgyűlésén 50 K-t állapított meg a kanizsai kéményseprőmeaterek számára E mellett a kéményseprési dij mellett ők képtelenek munkásaiknak ugyanazt a munkabért fizetni, mint a megyei vagy zala-egerazegi kéményseprőmesterek és így munkásaik — éppen most, mikor tűzrendészet! és tűzbiztonsági
szempontból legnagyobb a szükség reájuk — itthagyják mestereiket és a megyei kéményaeprőmeaterekhez szegődnek. A mult hónapban 12.000 K volt a kémény aeprőaegéd fizetése. Ma — az 50 K-áa kéményseprési dij mellett havi 24.000 koron éa aemmi más. — Csak természetes, hogy tömegesen itt hsgyják munkaadóikat.
A polgármester viszonválaszábsn elismerte a mesterek kérelmének jogosultságát és legmesszebbmenő jóindulatáról biztosította, azonban felhívta őket, hogy kérésüket Írásban terjesszék be hoxxá, hogy a kőxell rendkívüli városi közgyűlés elé terjeszhesse.
A kanizsai kéményseprőmesterek és számos munkásainak kérelme jogos és igazságos. Ez még csak vita tárgyát sem képezheti. A városi képviselőtestület nem xárkózhatik el annak teljesítése elöl.
HÍREK.
— A zalaegerszegi lap
egyik legutóbbi sfámában _
valószínűleg afölötti örömében, hogy sikerült egy előfizetőt szerezni .Kolozsvári Ödön Igazgató főtitkár ur" sze gélyében -- anélkül, hogy fogalma lenne az egész Kolozsvári polémiáról, anélkül, hogy bántottuk volna — velünk szemben egy modortalan bugaci hangot használ, hogy még válaszra sem méllaljuk\\ Pont. Nincs tovább.
— Naptért Május 18 ánVenánc.
— Hivatalos óráink: A kiadóhivatal • F^ut 13. 3o.wiuieder palota) hivatalos órái Jeltlótt fii u órától 12-tg, délután 3-tól fi-lg. Telefon 7S ,\\ <i*rke*xtői«t iF-ut l.\'l B>gen<ic.1cr palota) hivatalos ór*l lelek ré-stero tfeletőtt l\'l órától IMg Telefon 7S A felelői szsrkotztó délután <1 Arától 8-ig a nvomd«t»«n ^Kóut &. »*. nl»nt) fogad és »>ar-niily ugybsn a nagyközönség ren.1«lk«téséra alt. Telefon 117.
— Időjárás. Az Időjáráat.ni Intézet jelentése szerint h.xánkban szórványosan kisebb eaőzések voltak. A hőmérséklet emelkedőben van. Egyelőre meleg idő várhstó helyenklnt zivataros erővel, később megélénkülő szelekkel hősűlyedés várható.
— Egyházmegyei zalaat.
Rott Nándor dr. megyéspüspök junius 17—24. nspjaira zsinatra hívta össze a veszprémi egyház-megye pspjait, püspöki székhelyére, Veszprémbe. A veszprémi püspök most megjelent pásztorlevelében felhívja papjai figyelmét a zsinatra és közli a zsinatra vonatkozó véglŐ intézkedéseit.
— Az uj zalavézmegyai csen-dőrcaapattlazti beoaztés. Parancsnok : Lázár István őrnagy. Segédtiszt: dr. Gergely Sándor századot. Fogalmazó tiszt: Malom soky László hsdnsgy. Iskolsparancs-nok: Komornik Lóránd százados. Alantas tisztek: Lenhardt Re/ső főhadnagy, Horváth Marcel had-nagy. Járátp.ranCsnokok: Zalaegerszegen: Ungerpek János százados, Nován : Kirkovics Jenő fő-hadnsgy, Alsólendván: betöltetlen, Nagykanizsán: Preyer László százados, Letenyén: Horváth Ferenc főhadnagy, Keszthelyen: Berta-lanffy Dezső azázados, Pacsán: Micsek Ferenc axáxados, Zalaszent-gróton: Illésházy Károly főhadnagy, Tapolcán: Hets Károly százados, Sümeget.: dr. Búzás Bél. százados, Balatonfüreden : verebélyl Mar.ó Pál azázados.
— A vároaok kaposvári ir-tekezlete. Az Alzó é. F«laő-dunántúli Mezőgazdasági kamarák érdekkörébe tartozó városok tudvalevőleg értekezletet tartottak Kaposvárott . lókivltell vásárok vidéken v.tó tartásáért Indítandó együtt" mozgalom tárgyában. Kanizsa váró sét dr. Kaujman Lsjos közigazgatási tanácsnok képviselte. Ott voltak Szombathely, Veszprém, Pécs, Győr és Székesfehérvár kiküldöttel Is. Elhatározt. «z értekezlet, hogy együttes mozgalmat Indítanak a fenti kívánság teljesítéséért . föidmtvelésügyl miniszternél. E célból kívánságaikat közös memorandumba foglalva, juttatják el az Illetékes helyre. Úgyszintén megküldik . memorandumot az ország valamennyi mezőgazdaaági kamarájának, . vármegyéknek, hogy hasonló eljártán azólitiák falókat. H. a vidék öntudatos megmozdulás. megértésre talál . többi váró-
1923. májú. 18.
ZALAI KÖZLÖNY
soknál pinten biztosra
vehető az egészségtelen éa igaz-.Ágtslan centralisztikus gazdasági pajtika bukása, mely tultáplált kereskedelmi glóbust csinált h fővá-rosból az ország többi városainak ,óvására-
— Adományok a főglmná xiumnnk. A Nagykanizaai takarékpénztár 7000, a G«dasági Bsnk 1500, " Hangya 5000, a Binkegye-%úlet 4000 K-t adományoztak a fő-gimnáziumnak; a Hangya külön 3000 K-t a főgimnáziumi cserkész-Cj»pstnak, Szokoly Béla név alatt meg 500-500 K érkezett a segélyegylet és cserkészcsapat réstéle, cmely adományokért háláa koszö netet mond az Igazgatóság.
— A kanizsai kir. törvényszék nyári szünete junius hó 25 én kezdődik.
— A Szépitőcgyesület céljaira a Nngvkani/sai Takarék
^nztár 2000 K l küldött dr. Kt-
nedi Imre kir. táblabíró kezeihez.
— A kerületi rendőrtanfolyamot — miután Kanizaan erre « célra alkalmas helyiségeket nem l-betett tolálni — nem helyezik át Kanizsára.
— Tnri Béla éa Erdőst Károly kitüntetése. A magyar katolicizmus két nagyérdemű harcosát tüntette ki a pápa őjzent-s»ge: 7uri Bélát, a Szent litván Társulat alelnökét és Erdösi Kifolyt, a Szent litván Társulat v rzérigazgatóját. Mindkettőt páp«i prelátussá nevezte ki és ezzel külső elismerését ii adta annak a hatalmas munkának, melyet a katolikus közéletben végeztek, egyben k«il»Ő rliszt kaptak azok, akik a kulo\'ikut közvélemény szemében már régóta olyan magasan állot-t«k, hogy föl kellett néznünk raájuk.
— A Szent-latván Bazillk* aj fényben. A Bazilika látogatóit s pünkösdi ünnepekre jóleső meglepetés várja. Régi panasz volt ujyanis a Bazilika szinte sötétlégnek nevezh\'ető beliő homálya, amely melleit valósággal elvearett ennek a kiváló műremeknek annyi »ofc müvésii azépsége. Most végre lekerülnek a félkörű ablakpárról a Kereszlhajó világosságát tulerősen tompító csontüvegek és a templom-épitészeli szépségei körül eloszlik a sürü homály, amely eddig különösen Lotz Károly csodsszép mozaikképeit s az ivek remek diszi-léseit kezdettől fogva elfogta a stem elől.
— A featőtemplom harangjaira dr. Simon György veszprémi «pátkanonok 5000 koronát küldött be szerkesztőségünkbe.
— Elveszett csütörtökön dél-•^őtt az Arany János utca sarkától * teheráru pályaudvarig egy fehér kékcsikoa lópokróc. Becsületes megtaláló kéretik, miután azt egy szegény kocsisnak kellene megfizetni, hogy iUö jutalom ellenében Steiner fuvarosnál Msgyar-utca 56. szám •latt adja le.
— Uránia. Pénteken és szombaton 7 és 9 órakor: nOlhello", dráma Scnskespaare tragédiája és Cynthio novellája nyomán Rendezője Dimiui Buchovetzky; főszereplői: Lenkeffy Ica, Emil Jannings. Werner Krauss. a film s német filmgyártás egyik tmestermunkája, korhüség, kosztümök, nagy jelenetek dolgában a .Nagy Péter cár\', .Borgia Lukrécia", -Esscx grófja" testvérfilmje. Kisérő Htm: .Angol Hirado.
A „Zalai Közlöny44 Budapesten naponta kapható •s Anker köz 2. szám alatti dohányárudéban.
Főiskolai hallgatók nyaraltatása.
A főispán átirata a városhoz.
Nagykanizsa, május 17. Az lia-bella főhercegnő védnöksége alnlt álló „Felvidéki Menekültek Onse gélvzö Irodája" Rakovs»ky Iván belügyminiszterhez, a Msgyar Egye temek és FóUkolák O.s/ágos N m zeli Turul Oíövetsége közvetlenül dr. Tarányi Ferenc főispánhoz azon kéréssel fordult, tegve a főispán ur lehetővé, hogy a Felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hslleatók Egyesületének, valamint a Turul szövetség tagjai a nyári hónapokon át egyes vidéki földbirtokosoknál helyeztessenek el üdülés véget.
Dr. Tarányi főispán azért felszólította Nagykanizsa polgármesterét és az összes főszolgabirákat — lépjenek érintkezésbe a hatóságuk területén levő földbirtokosokkal, nem volnának e hajlandók ellenszolgálj tatás — például gyermekoktatás, gazdaságban való segédkezéa és hasonlók ellenében, előre meghatározott számú főiskolai hallgatók
a nyári hónspok tsrtamára ellátásban részesíteni.
Miután ezen valóban nemes szán déku mozgalom eredményességére Rakovazky belügyminiszter különös súlyt helvex — a főispán a maga rés\'éfől felkéri a polgármestert és a főbi\'ákst, hogy hathatósan közreműködjenek oly irányban, hogy a főiskolai halig t5k a nyári hónapokra a vidéken minél nagyobb számbtn megfelelő elhelyezést nyerhessenek.
Nrm akarjuk elhinn\', hogy ne lenne foganatja és eredménve a főispán felhívásának, amikor Zala-ország birtokosai mindig előljartak a pusztuló középosztály és intelligencia megmentésében és ne tudnának n nyári szünidő »latt üdülésre szoruló főiskolásokét foglalkoztatni.
Aki hajlandó magyar ifjainkon ilyen módon aegiteni — jelenise lapunk a«*rkiM»y»ő*égénrk.
HIRDETŐINKHEZ l Kérjük
igen tisztelt hirdetőinket, hovy a pünkösdi ünnepi számunkba szánt hirdetéseiket legkésőbb péntek délig leadni szíveskedjenek
— Hamiafogaket, aranyat,
ezüstöt. ortliiAnsokai \'és érmeket a |egin»KH*abt> napi ftrban veszek. — Frted József ékszeré**. Sugár u> 8 szf.m (FŐ-ut és Sugárut sarok l
— Pi-óbiVU m«£ Ön la meggyűlölik f.>lv h-Ry * KILIfT harlinyiikótAJóJé-t>oo WkcKeH anyagból készült lisrisaysk, zoknik ■ le^«»it<i»\'btaX é» ugy««»»oi» íztnu t\\ mlriő.^nl pamutból bumikor aiejfsjal-b«t<5k, S\'oa>b«ih«ly, Szeli Kiloun-uic* o.
— Méhészek I Kapiárak, keret-lécek, mülép, tavkapocs, mézpergető-gépek, méhészeti eszközök legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal méhészeti eszköz raktárában.
TŐRVÉNYSZÉK.
Bax.toL.Mj. Tólh Fereocpusxts-magyarod! 27 íve földmüve. állott tegnap . narykanlz..! yilr. lörvényszék Kenedi büntetőtanácaa előtt. Aszal volt vádo!.\'., hogy Puszta magyarodon »z .bl.kon ke-reazlül bemászott •« lilcol.épület egyik axobájéba, .hol buxa volt beraktározva íi onnét egy-egy xsák buzit jogtalanul eltulajdonított. A lopott buzit .zutin el.dt. Grün-/eld Sándor ott.nl kereskedőnek. 7ith Ferenc vádlott beiimerte bűnösségét. Axz.l védekezett, hogy Grünfeld blit.tt. . lopíer.. fejér Gyul. t.nu ugy.nezt vallja. Grünfeld erTe .zt mondja, hogy .csak viccből- mondott. Tóth Ferencnek: miért nem hagytad nyitva az ablakot, hogy kiemelhettünk volna né hány zsák buzit? f Dr. Kenedi táblabíró erre megjegyzi: .kkor a lopott búzát la „cs.k viccből" vette meg ? 1 Csillaghy kir. ügyész vád-buzidé után dr. Caertner védőügyvéd enyhe büntetést kér védence számára. A bíróság figyelembe véve .x enyhítő körülményeket, Tóth Ferencet hiromhaoi foghátra és egyévi hivatalvesztésre Ítélte. Az ítélet jogerős.
Zürichi zárlati
fc.rUn 111 ASUUI4.JD HolluáU 117 tt, IWYotk 644—00 LooJoo 1467, Í606, MlUoo 1702, PtiRÉ 10*43, Bud»-
Íost 1010, Zágráb 674, Vu.6 t 16, Wu.
78. Si-ífi. 940 Ofitzik bily. 0 78 16.
Hasznos tudnivalók.
Mikor nyissuk meg a méhcsaládok mézkamráját!
A méhcsaládok mézkamráját első sorban akkor nyitjuk meg, amikor már a család annyira felerősödik, hogy a költőür (fészek) tele van méhhel. Ilyenkor tekintet nélkül arra, hogy Itt van-e az akác virágzása vagy sem, a népes családnak megnyitjuk és pedig ugy, hogy h» álló a kaptár éa alsó röpnyilás* van, akkor felveszünk a fedődes«-kából egy kettőt és a helyébe Hsn nemann rácsot trs\'ünk, amelynek a nyílásain a munkáa méhek feltud. nak jutni a fölöttük lévő mézkamrába, de az anya nem, miáltal a mézkamrába helyezett lépeket nem tudja lepetézni és igy azok meg maradnak a méx elraktározására. Másodsorban pedig akkor nyitjuk meg a mézkamrát, amikor már az akác virágzástól két-három nap választ el bennünket. De ilyenkor se nyitjuk meg minden családnak, hanem csak a népes cssládoknak. Gyöngéknek sem érdemes megnyitni, mert azok ugy sem visznek a mézkamrába semmit; sőt csak munkát adunk nekik a megnyitás aal, mert egy csomó méhnek állán dóan a mézkamrában kell a viaaz-molyokra vadászni, hogy a besg-gatott lépeket tönkre ne tegyék.
Annak a családnak, amely ellepi az egész fészkét, megnylthsljuk az egész mézkamrájit, föltéve, hogy nincsenek hidegek, mert ha hidegek vannak, (hogy a fészek ki ne hűljön, csak felét rakjuk tele üres lé pekkel, az ablakot pedig ilyenkor toljuk be addig, amig csak a berakott lépek engedik ; majd aztán később, amikor már főnt a méz kamrában is zsúfolásig felszaporodnak o méhek, ujabb üres lépek behelyezésével bővíthetjük a méz-kamrát.
Ugyancsak félig nyissuk meg a mézkamrát akkor Is, ha ídőnapelőtt azért kellett megnyitni, mert a fészek már zsúfolásig megtelt mé hekkcl. Annsk a családnak pedig, amely akác-virágzásrs a fészkének csak kétharmadát lepi <1, elég lesz csak felét megnyitni. Az ennél gyöngébb családnak pedig, amely a fészkét csak félig birja eltakarni, meg se nyissuk a mézkamráját, hanem rakjuk tele a költŐűrjét ürea lépekkel és ha ezeket tele gyűjti
akácból, meglehetünk elégedve. — Később, ha esetleg az ilyen gyönge megerősödik, akkor majd meg lehet ennek is nyitni a kamráját, de addig, amig meg nem erősödik, nem szabad, mert ezzel caak a családnak ártunk.
A mézkamra-megnyltásnál soha sem tegyünk fel fiasitásos lépet mert előszőr — különösen a kezdő — könnyen felteszi az anyát is, másodszor pedig, ha hidegre talál az idő fordulni, a méhek lehúzódnak a fészekbe, a feltett fias tás (akaratlan marad és meghűl. A A méhek felszoknak anélkül is a mézkamrába, cssk legyen oda mit hordani.
Rakodó kaptáraknái, nemkülönben a vándor fekvőkaptáraknái, ha a ctaládok felerősödtek, színién ugyanigy nyitjuk meg a mézkamrát.
l^nácz Sándor.
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hirei.
<S.;tt tuJóiitoek ukffiej.UoUM)
A mai tőisde üzlettelen hangulatban nyitott és mivel az árfolyamok mozdul.tl.oul maradtak, tar-tolt irányzat kialakuláaát lehetett várni. Az üzlettelenaég hatás, alatt .zonbsn .z árfolyamokban lais.n lrmorzaolód\'5 következett be. Mindig több áru került . piacra é* a csökkenő tendenci. »x egész tőis dén kifejezésre jutott, tinnek e!!e< nére is azonban . lanyhulás nem volt általáooi, mert . különböző piacokon cssk egyes részvényeto-portokra korlátozódott. — Például elsősorban a vegyea piacon voll érezhető, ahol több cukoripari részvényben és . fapiac néhány értékében jutott különöien kifejezésre. Zárlet felé .zonbsn ezek . papirok is megjsvultsk egy árnyalattal, te hát .1 irányzat nem alakult ki egy-ségeaen. Az alaphangulat barátfá-gos, ami különöaen . tőzsdeidő utolsó részében jutott kedvező Irány zat kialakulása által kifejexéare. — Gyengébbek voltak ma . Cukoripar, Mexőhegyeal és • Georgia. A fapiacon Ncuschtozs, N. Uchtlg, Zabolai azenvedtek említésre mélló árveszteséget. Bécsi számlára nagyobb vásárlások történtek . Sslgó és Rimában, viszont .z Allamvssut körülbelül 5000 koronáv.l .lecsó-ny.bbsn zárt, mint legutóbb. A síénplsc értékei volt.k aránylag . legkeresettebbek. Beoejlnl és Sziszvári szilárdak volt.k. Élénknek mu tatkozott tovibbá Naalciban éa Zen-tííban. A cukorrésxvények közül egyedül a Stummcr tudt. megtartani árfolyamát és árnyereséggel xárult. Zárlatkor . h.nguletjklsaé barátságosabb. A forgalom élénkült. Az Irányzat azilárduló, . koszt-pénz 1 száxslék. Utótőzsdén Sslgó-b.n mutatkozik élénkebb kerealet.
A mai terménytőzsdén jobb kereslet fo\'ytán az Irányzat kissé meg-javult. A. árak 300 -500 koronával emelkedtek. Égyebekben az üzlet csendes, változatlan. Forg.lom ci.k buzábsn, zabban éa tengeriben volt. A piacon elkelt ösizesen 15—20 vagon.
Valuták éa devizák i
N.roUee t»000, Fool tUoJe.) MI6S-I4J45, Oolliz (N.»"Vort) 4M0-43W, — FrueU (i.aí (P«lt»> 352—362, MltZi (Bm-Ua) 11-14, OUiz U» (MUuie) 247-167, Osztrák koron. (Bác.) 740-770, Ul (Bok.-,„1) 16-17, Szokot (Prága) 144-161 Svájd [ttak (Zufcb) 950-ÍW, Oioár (Zijzák) 44-66, — U^jrt mátka (Van4> 11—11. Amtt.rduj 1102. — Kopptóhig. 980-1010, Kti.ztlánl* 841—881, Stockholm 1301 -441.
/. ALA1 KOZLONY
1923. miju. 18.
NYÁRI ÚJDONSÁGOK OLCSO
Csikós alj- és ruhaszövetek, Covelkoitok, ruhavásznak, Granadinok, Etaminok, Opálok, sima és mintás Libertyk, Batisztok, mosók, Oirndlik és Zefirek. Férfiszövetek és férfi ruhavásznak óriást választékban!
kisfalud! és krausz
dlvalnagyáruhixiban
az „ARANY KAKAS" hoz
NAGYKANIZSÁN
szerezhetők be.
Termény Jelentési ou». (TliMvWíkl) 25i50-2676y, *?jtt> liO\'O :>ŐM) iot% l(12VJ-löt(» takarmány árpa ISOOiMWOO tör lfli0>7W>0 tab J725\'V76tK> UojC«ri I&600—rep<« - — kot; * 740O-7S00, kőlet -- -.
Budapesti AllatvAnAr.
Maibaf.0% I. I. •Ií4tt> ta IKOQ 21ŰV, tUtuIjt I9CO— 2i*V, «!•]• I»>i0—20j«. II. r. «K<.«b<r, U.SO\'-fiOJ. hitulja U60—780,eUje 110-151) Növendék marba i I i. eRÍszben 1400-300 borjú (0lt.lt bórb) 210^ 200. Készlei . S«ny
marha 44. «iad»i 30, — N<.virít* u«ili» 2. eladtt 0, borjú \'A), aladat 26. Marta. ISOO-lOOö. BOfjub/.r 2SO 2Ö0>
Sertésváuár i
Kelhajut J260. Ell.lt 300. Oreg Kóiíp 1400, Könnyű 1300, I. r. 146.1, \'I —, Zitx ItWO. Szalonna ISOii, Uh. hua iOOO.
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. Peielfi* aserkesztó Benedek Rezoí*.
Apró hirdetósek.
Minden »»ö I) korona, vadasabb bviSvcl atcdcll iut«k duplán aiamlllainak. AlUal ker«»4knek »i.»..klni S korona kcJvca* niiny. I.«xklaebb hlrdeWa 10 ixO.
lUfkxy (I6wf>rm«watt>kkal). H, fj;th»ctWny, I
thm.*át> rui\'jUilik m»rvtn)[U;<nk\'al> cl.ito. Mccicaim t
*• 16 vt i). ■< alall •• lW.<nr.«i<r Kizliati, at t«l |
nnSt\'.lU* it — ia Mi ki-i<<i j
UMNlib. JíkeiW.rl /fl«jl MiiM.
K»y ttazia t, ,tr cu tm>< rhiíki JOíMf Na<,k»nlit». I
I. y><> «. (lllllW
nslt UI«(«M »e«f IUiK.

>uk UlvtuU\'t Mlj
> VuttUttk Cin: >
<• kcp>hit4/r;<k
► 20—31. U. házak 1 hoU telekkel, eifo^lalluvi két sjotús lakással aladók. A várót főutcájában Jól jövedelmező pök> Üzlet házzal tfyuV, umim bereodezévtel, 3 szoba U laktir átadásival eladó. Bővebbet.
Rákos Györgynél, Magyar-u. 45.
KEREKPAR
és törött vázak javítása.
Í VARRÓGÉP- ÉS IRÓGÉPJAVITÚS j
KELLÉKEK, I" SZALLAQOK, ! CARBONOK.
Kljtfrhft :
(SZAK*TS)
műszerüzem és
irógépvAllalat
Kazlnczy-u. 29.
J!2 |
MT 4 olcsó nap (
»«.. 17. 18. <* 10-ín meKlopó oiao áib«n vatúolhat eredeti
nöi modell kalapokat,
.lj.kr.v.10 kelmákot f. iro.
KLEIN JÓZSEF ÉS TESTVÉRE
— T*»a4k ra»(|}Ai£ilDl!| _ -jt,
EKTESSTÉS.
Értesítem a t. érdeklődőin, iparoso-kat és barátaimat, hogy Strasser Márton műsxerésxeti mUhe lyébe mint művezető on&ltó hatasKörrci ismét belápum.
Több 6vi gyakorlatom ós tApas/.. talatom garantia orra, hogy u műszerészei! szakmában előforduló munkák u m.: kerékpár, varrógép, Írógép, motor, gazdasági gépek stb. javítását a legnagyobb pontossággal eszkőzlőm.
Tiszteieltel
7JU sAfrAn kAroly.
Ajánlunk
MÉSZNITROGÉNT
17—|ö*/# nitxogíntajtalom-rxl. F.jiyen-n\'niu a leyjobb nitiofttnmütrágyákkai. Kalászosok és kapások, v»u-mint SSÓI6 stb. trágyázására
kivillan alkalma*. — Gyáitja:
MAGYAR NITROGÉN MÖTRÍGYAIPAR R. T.
BUDAPEST.
Képviselet és állandó raktér Vas-, Zala- és Soproomegyck:*
Melis és Pintér
cégnél
núir^KV., ní\'itiimtr.Y m.gv.k, gitdMÍp cikkek nt^ktKt^tt
Szombathely. v,i
BUZflT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vxtaiolunk legmagasabb napi coo.
KORFÁT
nap! ii alatt árusítunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
S®rie«,«imi Katiira. T«kfoo«ln : 183.
IHIAKONYVEK
gyermekek és felnőttek részére
egyaicrü éa di«/es kötésekben nagy választékban ksphatók
Fitchel Fülöp Hai
kCnyvk«r..k« diliben Nagykanizsán.
X*. W.X \'Mm ^
Ujságárusitók
Iclvóletnck a
Horváth-féle ujságbo\'déban
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Oeák-tér 1. sz. alalll Clpö-Uxlctbon
ranJett kizárólag elsőrendű nn>\'aKbő:kétii;ll
ARGENTféie
Cipót boxd. Javitisok xyorxn eszközöltetnek. —. Kézzel varrott dupUtalpu
SZANDAL
m>r ffiep-rendetlictő
3C64/IÍ23
Adófizetés iránti hirdetmény.
Aluliiott Városi adúhivaral ezenne. rdszóliij. mindazok.t tz adozok.r, .kik az ad\'.f/ikönyvbcn élőin és az 1900. évi XI i. c. 26. J a érlelni* ben rsedékc* .drtariozasü^al e dó 15 óiu he nem [UoKóíc, hogy azt járulékaival, rovotbá az 1920., 1921. 1922. éa 1933 cv jumus no 30-nig esedékes Jövedelem és . v.gyoiiad >-val cpyúu a jelen hirdetmény köz. hírré tételétől szémiiiitt 8 (nyolc) napon balUI, vagyis a ho 23 lg annál is inkébb Űzessék be. mer! ellenkező esetben ellenük a zélogo. lAsi eljárás azonnal meg fog indíttatni.
Váróul Adóhivatal.
Nagykanizsán, 1923. évi május 18 Horváth
.dúügyi síimvevó.
0000OOOO OOOOQOQ&OOQOOoqqqqq00000000000000000
G
0 O
0 o
Q
0
Könyvnyomdai munkát ^ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, rrcs^f\'ótt, elj«gy/CBÍ és esket«si k.irtyqk, névjegyek, számiák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtalványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
it. m.: Szépirodalmi müvek cs iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek. gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erös, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
________ _________7
O 0
0
o o
0
0
0
0
é\'i. évfolyam 112. síim
Nagykanizsa. 1923. májua 19. Szombat Egyes szám ára 30 korona, i
l,
politikai napilap
|,UpKbM-T<l«(«* \'»• Ml"\'
BodapMtl M«rk.».IÖ.*Si V. k»r. Alkolsnfcny-ulca 10. •«- II. » T«I>(»IIM1B M-M é. »*-M.
XIAni*l*«l Arak i Ko Sftnapra tSO__K
A legnagyobb kérdés,
mely az országot dermesztő várakozásban tartja: a buza árának alakulása. Mindenünk attól függ. megtudjuk-e állapítani a buza árát azon a fokon, melyen ma az egész ország népének megélhetési lehetősége van. vagy pedig lezuhanunk a mélységbe, ha a spekuláció gonoszsága továbbra is a buza árát fölfelé hajtja. Tudjuk, hogy az egész világon a buza ára az Irányító minden téren Ennek az árához Igazodik a kereskedelem, az Ipar, ujabban már az állam, a közigazgatás \'gépezete is. A spekuláció oly ravaszul ráerőszakolta egész életünkre a .buza-valuta" fogalmái, hogy ettől már szabadulni senki sem tud, sői mindenki arra törekszik. hogy élelsorsát .buza-valuta" szerint rendezhesse be.
Agrár államban, mint Magyarország is. végzetes gazdasági károsodást jelent, ha minden értéket lerombolunk, ha munkánkat. pénzünket, vagyonunkat nem a maguk értéke szerint becsüljük, hanem egy Ingadozó bázisra helyezzük: a .buza-valutára\'. Mert mt történik akkor, ha a kormány erélyes kéz-zel hozzányúl a spekuláció gonosz és mindent elpusztító munkájába és stabilizálja a gabona árát. A túlhajtott Ipar és kereskedelmi értékek árának egy zuhanása következik be, mely látszólag egyeseknek az életét, de valóban az ország életét sodorja súlyos bajba.
Az országban néhány ezer spekuláns a buza árának mesterséges fölhajtásából busás vagyont szerez és abból dőzsöl, mérhetetlen romlást és nyomorúságot okozva ezzel az ország egész népének. Ezt a szörnyűséges btlnt nem szabad a termelő osztálynak tétlenül nézni, hanem sürgősen segítségére kell sietni a közélelmezési miniszternek. aki célul tűzte kl a buza árának stabilizálását. Az egész gazdatársadalomnak minden erejével oda kell hatni, hogy a buza kikerüljön a spekuláció
karmai közül és ne valuta értékké. hanem mindnyájunk életértékévé váljon Ne annak a pár ézer dőzsöli spekulánsnak a java, hanem az egész ország népének az élete, az ország gazdasági ereje, becsülete, fen-tartója legyen
Bud János közélelmezési miniszter a buza-uzsora letörésével
végez olyan komoly munkát az ország és nemzet megmentésében. mint a miniszterelnök és a pénzügyminiszter a külföldön, ezért támogatni kell munkájában mindenkinek, de legelső-sorban az őstermelőknek, hogy szerencsétlen országunk ne legyen teljesen a spekuláció játékszere.
Közös érdekeink a szláv veszedelemmel szemben.
A miniszterelnök római tárgyalásai. — Bethlen rendkívül meleg fogadtatása a Quirlnálban. — A miniszterelnök előterjesztését a jóvátételi bizottság tanulmányozni fogja.
Róma május 18. (Telefonjelentés.) Tegnap este Mussolini miniszterelnök Betlijen István gróf tUzteletére ebédet adott. Az ebéden az olasz kormánynak és a magyar követségnek valamennyi tagja részt vett. Előzően, a délután folyamán ujabb-hosszas tárgyalása volt Bethlennek Mussollnlvel.
Ma délben Nemes Albert gróf római magyar követ a magyar követség palotájában levő lakásán villásreggeli! adott, amelyre Mussolini miniszterelnök Is hivatalos volt
Kállay Tibor pénzügyminiszter ma Stefanl olasz pénzügyminiszterrel tárgyalt pénzügyi kérdésekről és kereskedelmi szerződés ügyében.
Az olasz sajtó állandóan napirenden tartja a magyar kérdést és egyhangúlag rámutat a magyar-olasz érdekek közösségére a szláv veszedelemmel szemben.
Az Ide. Naxlonale vezércikkben | nem tényl^e. biztosítékokat kell hangoztatja a magyarságnak adan- \' "
dó politikai éa gazdaaígi támogatás szükségességét. Ebben az iránvban — Írja a lap — az ellő lépés Nyu-gatmegyarorazág kérdésében történt. Most az olasz Iniciatlvát mód-szeresen tovább kell építeni.
A Msgyarorazágnak adandó tá-. mogatás azonban ne csupin Caonka-
Magyarországra szorltkoziék, ha ---------------
A fogadtatás, melyben Bethlen gróf a Quirlnálban részesült, több volt udvariassági aktusnál. rendkivül hízelgő volt mind Bethlenre, m,nd ax
»"\'"\' bm" \'"fz °\'6\' r\'ni£z)
elnöknek a jóCátételi lizottság elölt telt kijelentéseit tanulmányozni cehéből újólag áttették a jóvátételi bizottság magyar ositalyahat.
nem icnyicgc- --------------- •----
adni a Romániához, Jugos.láviához és Csehországhoz ctalolt magyar szigetek számára is.
A milanói Secolo jelentése szerint Bethlen minlszterelnók fogadása alkalmával ax olasz klrilly örömét fejezte ki azon, hogy a ro. konszenv M.gyarorazág és Olasz-ország között nyíltan kifejezésre jut, különösen kulturális
i téren.
Fordulópontnál az angol-orosz kérdés.
A moszkvai angol ügyvivő visszahívása előtt.
London, május 18. (Telefonjelentés.) Mac Neill külügyi álUmlltM.■ « angol képviselőház tegn.pl ülésén bejelentette, hogy lord Curzon ku ügyminiszter m«gbe..élé.t folytat a brit jegyzék •*«*«»» a szovjetkormány kiküldöttjével és e megbeszélés folyamén lgyeksuk í
meggyőzni arról, hogy a brh.k kóv.telé.eMOgs.eruek Az el ir^ ovíbb,
alakulása az orosz kormányon fordul meg. Ha a. orosz siti a jegyzékben foglaltakat, akkor a brit kormány ezzel .. credntay nyel meg lesz elégedve. Ha nem. akkor Hodgaon moszkvat br.t ugy-vivő el fog utazni Moszkvából.
Baldwln kijelentette, hogy a brit I ben foglalt kéréseket«D.k rendje
re vezetnek. Lord Curzon külügy-mlni.zter tegnap a külügyminiszteri* umban fogadta Krasxint. A megbeszélés másfél óráig tartott. A találkozásról semmiféle hivatalos közleményt nem adtak kl.
Általában azt hiszik, hogy azt az eljárást fogják követni, amelyet M.c Neill külügyi államtitkár fejtett ki a képviselőházban. Ax ultimátum Időhatárának kitolása, ami-lől beszédében említést tett, elégséges .h\'hor, hogy Kraizin a köz-bee«ő idő alatt Moszkvával érintkezésbe lépjen és a válsszt megkspjs,
Németország uj javaslata.
A ruhrvldékl !<SíV«rsiOost ás (altételei.
London, május 18. (Telefonjelentés.) A Daily Telegraph diplomáciai tudósítója arról értraül, hogy Németország uj javaslata 50 milliárd végősszoget fog felajánlani.
London, májua 18. A Times párisi tudósitóji szerint a francia kamara folyosóin tovább folyik a vita a ruhrvldékl fegyverszünet tervéről, amelyről a lep tudósítója már tegnap jelentést tett. A lsp-tudósító nézete szerint ex az úgynevezett fegyversiünet arra vexetoe, hogy a legközelebbi német ajánlatot komolyabb vizsgálat alávesxlk. Különös érdeklődésre tsrlhst számot, hogy azoknak a francia kép viselőknek egyike, akik erről a a gondolatról beazéltek, egy nagyiparos, aki\' a német siándékokról valószínűleg különösen jó értesülésekkel blr.
A lap tudósítója ennek a legy-ver.zünetnek feltételeit, melynek meg kell előznie minden formális tanácskozást, kisérletképen • kivetkező négy pontbsn foglalja össze: fTf
1. Németországnak a maga ré-azéről vissza kell vonnia minden rendeletét és titkos utasítását, a mellyel a bány.munká.ok éa vasutasok munkabeszüntetéséi, valamint a .uhrvidéki tisztviselők működésének megtagadását célozta.
2. A munkasok és tisztviselők kötelesek rendes munkájukat megkezdeni a a versaillesi szerződé, értelmében járó szénszállításokat nem szabad obslrukcióval megakadályoztok.
3 Franciaorazágnak a maga részéről, bár csspat.lt és tU.tvlselőlt vi.sza nem vonja, tisztára ellenőrző szerepet kell vállslnla éa amennylro lehetséges, a megszállásban inkább pa.siiv, mint aktiv magatartási kell> tanúsítania.
4 A normális ipari és polgári élet visszaállításának a Ruhr-vidéken mindaddig • pillanatig tartani kell, amíg n problémákat nem rendezik, vagy a rendezéa klaérlete újra meg nem hiusut.
ZALAI KOZLOX\'
I-.Í3. m\'iut 19.
A kisantant és a magyar kölcsön.
* Jóvál.t.ll blzotl.áo íiak •\'»»•" ké.aül határosai . kOlcsH.. U»y*. ben. A n»p.» Bv.l.ÓR.t Uktinok a kölcsön-Un* dönláat-ban. - As aagol-olaas kedvelő álláspont belolyáseal bírhat a kSIcsötsakcIó .Ikeré *rdek*beis-B.naa caak p4niü«»l elleníraOat kivin aa adandó kölcsön hova-fordítása telelt.
Budapest, májul 18. (Fővárosi .zerkesrlőségünktől.) Az egész cson-kaország óriási érdeklődéssel követi a két országfővárosokat járó miniszter minden ténykedéséi, mint olyant, amelynek sikere az egyetlen kibontakozási lehetőség a mai legmélyebb pontra züllött gazda, sági helyzetből. Pirisból, majd Londonból é« most Rómából_ érkeznek nagytőmegesen a legkülönbözőbb jelenlétek nrrfSI, hogy kik-kel táigyzllak minisztereink, milyenek a hivatalos sikerkilátások és mik a közvélemény felfogásai n magyar kölcsön kérdésben A kölcsön ügyére letméstelesen ez az összegezett helyzet jelent fontosságot. Ezért tartottuk a magyar közvélemény helye, tájékozása sitin-pontjából jelentősnek, hogy megkérdezzünk egy, nz összegezel! véleményeket teljtsen ismerő és pénzügyi életünkben fontos szerepet vivő szaktekintélyt a magyír kölcsöniigy valóságos kilátásai felől. — Informátorunk a következőket mondotta:
— Kállay pénzügyminiszter nagy-koncepciójú előterjesztésében mulatta meg a párisi jóvátételi bizottságnak Magyarország lezüllött gazdasági helyzetét és rámutatott arra, hogv egy megfelelő és biztosítandó külföldi kölcsönnel a további lemorzsolódást Európa jsvára meg lehet állítani, hogy nyugvó pont alapján az ország n.gyaranyu feljavulása következzék. A jóvátételi bizottság Vét javaslat alapján vette laigyalás alá az előterjesztést, melyből a kedvezőbb, az angol javaslat lett a további tárgya-lások vezérfonala. Ez az angol ja. vállal a Népszövetségre kiváoj. bízni n döntést M.gyarorsiág pénzügyi h-lyreállitásának kérdé.ebm, ami a Népszövet.ég fellelelei szerint való feloldásai jelentené a zálogjognak. Vagyia a véglegea meg-áll.podé. előtt még a Népszövetséggel kellene megállapodásra jutni Magv.rországnak a közelebbi fel-\' tételek döfgápan.
— Komoly aksd.lyokat gördll a sima megoldás módjai elé a kisantant követelései, különösen a cseh-silováki beleszólásai, ahol Benea miniszter határozottan azon az ál-lásponlon van a kölcaön ügyével azemben, hogy mindenáron azere-pet vindikál és államkőzi pénzügyi ellenőrzést kiván a kiutalandó kölcsön hovaforditása fölé. Ezenkívül állapíttassák meg hivatalosan Magyaror.zág fizetőképessége, le-hát állittaisék fel a kölcsönre szorult nemzet fölé olyan külsőh.talmi szerv, .mely illetéktelen politikai befolyásokra nyílhat módot a magyar politika Irányításában.
— A kisantant tendenciáját aze-rencsénkre felismerték mindenütt, kűlőnöscn\'érződlk cz a megnyilatkozó közvélemény felfogáaábao. — Megállapíthatom, hogy ugy a fran cia, mint angol és olasz léazről erős nyomást kéazit elő a közvélemény « hiv.taloa felfogá.ra, ugy, hogy nem fogja tudni a kisantant megakadályozhatni a magyar kői-csőn mindinkább bizonyosahbrn való sikerét. Az elfogulatlan Ítélet
Franciaországnak titokzatos tervel vannak Lengyelországgal.
varsói tudósítójának a tábornaggyal ^ \'\' ^ ^ .öbb napon át
_ A két vezérkar - mondotta a tábornagy — K>aot nap együtt dolgozott és ma teljes közöttük az összhangWn^n^m
Mbe iövö helyzetet megvitattunk- MW^^ ££ Kizárólag a békeszerződésnek végrehajtásáról és a béke
,s kelleti beszélni, csak a részi, , CJ/ rZZn az 1021 évi megállapodások kiegészítéséről van szó uj megáUapráástnemlrtunk alá. A lengyel hadseregről nagy e lsme éTsel nyilatkozott a tdbornagy. Berlinben a tábornagy n£ fkozatát a következőképpen kommentálják: A ^ amit Fach hangoztat, kitűnik abból a tényből, hogy aksLengyel ország 600 ezer főre emeli hadsereget es hogy a francia kormány Franciaország állítólag üres zsebeiben meg jelentekeny összeget talál lengyel barátjának támogatasnra.
■Upján látott helyzet az, hogy egy-két hón*p alatt javunkra alakulnak a dolgok és ősszel megkezdődhet-nok mér a gazdasági Allopotok gyökere* Atc»oporto»itAs»kor való hatalmas munkalatok és az általános többtermelés beállitAsa.
Hatszor annyit hozunk be külföldről, mint amennyit kiviszünk.
A kivitel legnagyobb aum májas Jóvátételi azén.
A Statisztikai H«vi Közlemények 1923. évi eisö füzetében köőlt mennyiségi sdntok szerint a* 1923. év január-március hóntpjniban behozatalunk mennyisége 10.2 millió métermázsa, kivitelűnk mennyisége pedig 1.8 milÜó métermázsa volt. A statisztikai hivatni igargatój« által a drngssági bizottság legutóbbi ülésén közölt előzete* számitások szerint a behozatal értéke 75.4 milliárd, a kivitel értéktf pedig 38.2 miliiárd koronára btc*Qlh*tő. E1: évi tUő három havi kereskedelmi mérlegünk tehát 37.2 milliárd korona kevesblettel zárult.
A mennyiségi od-tokát öuszchu tonlitva a műit év ugyanezen időszakának mennyiségi adataival, arra n megállapításra jutunk, hogy az összes beviteli cikkek mennyisége emelkedett, mig kivitelünkben még » legfontosabb kiviteli cikkeink is annyira visszaesteV, hogv egy millió mélermáisával vittünk ki keve Hebbct, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában.
Behozatalunkban a legnagyobb emelkedés a fabehozatalnál mutatkozik. A azénbehozatal több mint egy millió métermázsával volt nagyobb mint bt elmúlt év első három hónapjában. Ásványokból 767 ezer métermázsát vásároltunk nagyrészt az elszakított területektől, amelyből m vasércre 394 ezer, n mészkőre pedig 137 ezer métermázaa esett. Sószükségletünket, mint rendesen, ezúttal is németországi behozatallal fedeztük s behoztunk 161 ezer métermázaát.
Ásványolajat 112 ezer métermá-. zsát vásároltunk. Textilanyagokból és árukból 76 ezer métermázsára volt szükség. — Vegyészeti segédanyagokból és termékekből 70 ezer métermázsát hoztunk be.
Kivitelünk mennyiségének legnagyobb tétele a 670ezer métermázsa jóvátételi azén. Legfontosabb kiviteli cikkeink általában nagy visszaesést mutatnak. Liaitklvitelünk 315 ezer métermázsára^ vagyis felére
csökkent a mult évi január márciusi kivitel mennyiségének, vágó- és
ign.állatokból 38.568 darabot adtunk el külföldre, borkivitelűnk pedig egészen jelentéktelen mennyiségre zsugorodo\'t össze, amennyi ben 25 ezer métermáisát szállítottunk ki a mult év ugyanezen idő-szskAbnn kivitt 444 ezer tnétermá-rsAval azemben. Gyűmőlct, főzelék és zöldségfélékből 145 ezer méter-mázsát vittünk ki. Mennyiségi szempontból nagy tételekkel szerepelnek asl04 ezer métermArss nyersmészkő, az 5» ezer métermázsa cement és « 41 ezer métermázsa tégla. A vas és vnsáruk csopoitjfl 32 ezer méter mázsát telt ki » kö rülbelül egyharm«d*ia esett vissza ű mult év ezen időszakában kivitt mennyiségnek, ez a visszaesés a?ónban a nyers vas- éa fé\'«gyárt.«á-nyokra esett.
Gépekből 29 ezer métermázsát viitűnk ki, amelyből 6 ezer métermázsa volt n malomipari és 5 ezer métermázsa a mezőgazdasági gép. Az idén megindult cukorkivitel 23 ezer métermázsás mennyiséggel szerepelt. Ezeken kívül jelentős tétel még a hulladékfélék mennyisége 50 ezer métermázsAval.
— Akinek azabadanpra volt •xlikaóge. Az egyik fóvárosi síin-házban éppen az esti elŐadés előtt történt az alábbi eset:
Az egyik színész felhevülteo, ve rejtékező homlokkal beront az igazgató szobáiéba:
— Kértm, igazgató ur, nzives kedjék ma engem elengedni. . . Nem tudom, kl fog előbb meghalni. a feleségem-e, vagy az anyósom 1 . . . nyögte a szerencsétlen színész.
— Szegény emberi — rettent meg maga az igazgató is — természetesen, menjen csak haza... bor zasztó 1 . ..
A szinész kissé megnyugodva távozott. Másnap reggel találkozott az egVik kollegájával, aki fültanuja volt az igazgatóval történt beszélgetésnek. Részvéttel kérdezto a jó barát a szinészt:
— Na, édes fiam, hogy van feleséged?
— Köszönöm, nagvon jól 1
— Es az anyósod?
— Köszönöm, az is jól van. De miért kérdezed ?
— Tegnap azt mondottad azt igazgatónak, nem tudod, ki fog előbb meghalni, a felcséged c, vagy az anyósod ?
— Hát öregem, biz* én ezt ma sem tudom. Ez olyan kérdés, amit csak az idő oldhat megt
hírek.
- Nnptzir i Május 19-én Cöleszt.
— Hivatalos órátok; A kl.tJUIvzl.1 (F.lut 111. BozenrieJ.\'r F*lou) r.U.t.lo. ürü délelőtt fel U vrit.il I Mk, déluUn IJ-WS O-ig. T.kíon 78 — A «!«rfcosst6*C(t \'Fúul la. Hagenrictjer p.lou) hlv.tUlos órái lo\'.olt teliére Jélfllfol 1" Aratót ll-ig. Telefon 7S A téle\'M smkeszlö dtínun 0 ólil-1 S-íg i ttyotnd.tbsn (Kául 6. st. .I.\'tl) r.g»J é» hir-tttily iinybsn a nitgykösötiteg r.ndsUexé^éi. .11. T.l.foo II!.
— Időjáráa. Az Időjárástani Intézet jelentése szerint hazánkban több helyen esett. A hőmérséklet a tegnapi nap folyamán valamelyest emelkedett. Változékony, hüvösea, egyébként túlnyomóan száraz Idő
árható.
— A polgári lakola jnblloami Uonepólye. Az átlátni polgári fiúiskola 50 éve. jubileumáoak előkészületei a befejezéshez közelednek. Nagykanizsa egész társaditlma éithelő várakozással lekint « ím pozán.nak Ígérkező ünnepség elé, amelyen részt vesz városunk elitje, az összes kivilóbb egyesületek és társintézmények. Az emlékünnepséget a ferencrendiek templomában tartandó ünnepi azentmlse előzi meg. Maga .ai ünnepség í városháza dísztermében délelőtt 11 órakor a következő programmal fog lezajlani: Hftnnui, énekli az ül. polg. liu- és leányiskola vegyes énekkara. Megnyitó beszéd, torija Hajdú Gyula dr. gondnoksági elnök. Nem, nem, nem, soha, énekli a vegyeakar. Dobó György siavsl. Az intézet története, felolvass. V/aligurszki/ Antal polg. isk. ig. üdvözlő beszéd, tartja Csotar Fe. renc. Hiszekegy, énekli a vegyeskar. Az emlékünnepséget vasárnap él hétfőn este remek hangverseny löveti annyira lebilincselő UtvJnyoi külsőség keretében, hogy vötoiuok művészi élztének legkimagaslóbb eseményét képezi.
- NagyUöaaég lott Klako-
maromból. A m. klr. belügyminiszter Kiskomirom kisközség nagyközséggé való átalakulását meg-igedle.
- Zalav-irmogyo a axékaa-fehérvári huaxárok aáailó-axssntoléaón. A székesfehérvári huszárezred junius 3 án esküszik lel zasilajára. Aí ünnepélyre, Zslavár-megye is elküldi küldöttségét dr. Brand Sindnr vármegyei főjegyző vezetésével.
- Kitiltott diák. A vallás- és
közokt.tasügyí miniszter Mrái Jenőt, aki legutóbb néhány hónapon át a zalaegerszegi állami felső kereskedelmi Iskola III. évfolyamának volt tanulója, az ország ossies iskoláiból kitiltotta.
- A s«laax«Btgr6U f.lleaxtéao. Z.laszentgrót kórhaza fejleaztéaéro egy millió koronát szavazott meg és ugyanekkora.ösz-szeget várnak a népjóléti minisztertől is. Zalaszentgrót képviselőtestületének határozatát a megye-gyűlés is jóváhagyta.
- A bocfoldl lfjuaág elo-adáaa. A bocföldei ifjúság már Ismertetett fénye, sikerű "»/«?• velő előadását pünkösd hélfő|én megismétli a bocföldei Iskolában. Most nyert értesülésünk azerint a bocföldei Leány éa lfjuaigl fc-Sylo-tek védnökégét dr. Ratl Nándor megyéspüspök vállalta éa erről meleghangú leiratában értesítette az egyleteket,-sőt működésük személyes megtekintését is kilátásba he-
\'\'-"Uránla. - J8n „A »8\'5»
k.ztyU.
1093. m«ju\' \'9
?.ALAI KOZLOfií
_ HolttányÜTánltá.. Horváth ,io„, ..lomvári uradalmi cseléd. U Éva Kránitz Hermina féi|e, ja gy.. ezredből orosz fogságba
*,we\'l9l5 ót. eltűnt. Z.laegerszegl
kir. jbiróság.
_ Sok •« aratá.l mnttká..
Rengeteg Jolc.n jelentkeznek aratási „u°kár. A 8,ári munkáaok és városi iparosok i. .r.tni akarnak. V munkáskinálkozás mellett
különös, hogy pénzfizetésért egyet-aratót >em lehet kapni, mindannyiuk • gabonafizetéahoz r.gasz-
k°Í!"pályázatok. írod.segédtlsztl állásra Jaaz -Nagykun-,Szolnokme-
„yenéi 1923. ávi májú. hó Vő ig « alispánhoz, Pénzügyi azámtl.ztl állá,.. 14 t»P • "ekszárdl
ü. igazgatósághoz. Árvaszéki íinöki é. HZ ennek, valamint egy „oleabiról éz egy árvaszéki fogai a„fr. állasnak uelőllésével megüresedő egyéb állasra Biharmegyé-ad június \'20-ig az alispánhoz.
— Szeptemberre várható az „| Ipar törvény életbelépése. A, uj ipartörveny kihirdetése óta mir több mint egy év lelt el 5 dacára ennek, az uj törvény még ma sem lépett életbe. Annak, hogy ■z uj ipftrtörvény életbelepéae ily szokatlanul hosszú ideig húzódik, egyedüli oka «», hogy » végrehaj-ttsi .endclet félre nem $ithetö, tüzetes megszövegezése mellett lóbb rendeletet is kell egyidejűleg kiadni. Értesülésünk szerint ezen munkálatok már annyira előreha-l.dl.k, hogy legkésőbb szeptemberre az uj ipsrlör vény novella eleibe log lépni.
— A Ueztvlaelők beteg.e--rélyezési Ugye. A hivatalos lapban rendelet jelent meg a tisztvi selók betegsegélyezési ügyeinek siobályozásáról. Tekintetlel arra, bogy a tizenkét millió koronás állami hozzájárulási összeg elégtelen, az eddig igénybe nem vett beteg-segélyezési jirulékokat az Igényjogosultaktól be fogják szedni. A rendelet intézkedik a tisztviselői háziorvosi inlétménynek .ugusztus elsején történő megszüntetéséről is.
— Eladják a kufsteini várat. Igen sokan ludjak még, hogy . kufsteini vár nagyon azomoru vonatkozásban van a magyar sza bsdsigh.rc történetével,\' meit ebben a várban számos igaz magyar, aki aohasem tudott labanccá asz-szimilálódni, csörgette kinos, ke-
. serves éveken át n rabság láncait, sőt igen sokpn oll leheltek ki lelküket a dohos, vizes celláiban. Az osilrik kormány most tárgyaláso kat kezdett a külföldi tőkésekkel s vár eladása céljából.
— Gyor. eredmény. Egy vidéki újság szerkesztője k.pacitálni igyekszik, hogy hirdessen . lapjában.
— Hirdetnék szívesen, mondja a kereskedő, de «zt hiszem, nem lesz eredménye.
— Mar hogyne lenne, — mondja a szerkesztő méltatlankodva — hogy csak egy példát mondjak: a szomszéd fűszeres napokban keresett egy liut és közzétetl egy kishirdetésl. Es tudja, mi történt? Másnap « feleségének gyereke született. Fiu. Nem is egy, hanem egyszerre kellő...
— Horvátország mindenáron követeli a ktllön államiságot. Zágrábból jelentik: A le-csendesedett belpolitikai helyzetet a horvát köztársasági parasztpárt nem tekinti politikai csendnek, csak ideiglenes fegyverszünetnek a kormánnyal folyó tárgyalásokra. — A
Agyonlőtt hazaáruló.
Megakart szökni a fogházból.
Kaposvár, május 18. A kaposvári gyalogezred kötelékében teljesített szolgálatot Solymosi József tiszthelyettes. A nspokban egy levelet fogtak el tőle, amelyből minden kétséget kizáróan megállapították, hogy Solymosi, . magyar állam kenyerét evő keton*, magát magyarnak mondó egyén, R szei bekkel cimborál éa közénk furakodva alattomos behirelgéssel kémkedik az ő javukra. Természetesen az elvetemült embert, aki Júdás pénzért hajlandó volt legdrágább kincsünket, hazánkat is elárulni, azonnal brciukták és ellene az eljárást megindították. Megállapítást nyert, hogy Solymosi álnevet használt, hogy a jó magyaros név és a tiszthelyettesi rang mögé bújva, még nagyobb biztonsággal üzheaso gyalázatos munkáját.
A kémkedő tiszthelyettest a Bsross laktanya fogdájában zárták el, ahonnan tegnap reggel 5 órnkor egy óvallsn pill.nrtban megszökött. Kiszaladt Q kapun és mezítláb nekivágott az utcának, hogy kereket oldjon és megszabaduljon a rá váró méltó büntetés alól. A kapuban levő őr szabályszerűen figyelmeztetőié? utána kiáltott, majd amikor látta, hogy a kiáltásra nem hogy megáll, de még jobban szalad, kétszer ulána lőtt Ai első lövés nem talált, n másodiknál azonban hatalmas vérsugár szökött ki a menekülő kén. nyakából, még pár lépést tántorgott, összeesett é< meghall. A hazaáruló elvette méltó büntelését.
belgrádi parlament uj üléaazakánalc megnyitna, alkalmából ezért nyilatkozatot tett közzé a pártvezelő-ség, mely azerinl a horvát köztársasági párt szilárdan áll elvei alapján. „Ami az állam berendezkedésére vonatkozik — jelentette kl . nyilatkozat — . horvát köztársasági parasztpárt rendíthetetlenül követeli, hogy a horvátság helyzetén autonomlkus változás történjék, tehát állásuk az államban teljesen megváltozzék. Az összköve-telések csúcspontja pedig változatlanul az, hogy végrehajtó állami hatalom horvát kezekben legyen, aminek módja a zágrábi szabor sürgős felállítás.. A külön állami adminisztrációra nemzeti szüksége van a bot vátságnak azért, mert az i oraráguk egész külön és másként fejlődik, mint Szerbia...
— Általános *a.nta..ztrájk Belgiumban. Berlinből jelentik: Antwerpeni jelentés .zerint egéaz Belgiumban kitört a vasutasiztrájk. A mozgalom vonatkozásban van a németországi eseményekkel, amik Ügiében politikai nyomást akarnak a kormányra gyakorolni A szlráj koló vasutasokhoz már bejelentették csatl.kozásuknt a postáeok is, ugy, hogy Be\'giumb.n teljesen szünetel a közlekedés és posta. A belgiumi klkőlőbsn nsgy árufelhalmozódás; okozott a sztrajc, ami óiiási károkat jeleni és rengeteg értékű romlandó anyag ment tönkre. Az antwerpeni kikötő munkásai is bejelentették a munka felfüggesztését a sztrájk tartamára. A kormány a hat simlis jelenséggel szemben tehetetlen.
— A román kormány angol ■pakuián.októl vett fal áll.ml kölcsönt. Londonból jelentik : Példátlanul áll az az eset, amire a román kormány kénytelenségből rászánta magát. Nagyobb állami kölcsön ügyében folytatott tárgyalásokat Londonban a román kor mány egy tejhatalmu megbízottja az angol hiv.t.los pénzügyi vezetőivel, akik azonban nem vállal koztak arra, hogy Romániának ma nagyobb állami hitelt nyujts.n.k. A meghatalmazott román delegátus erre, természetesen bukaresti utasítás alapján — az angol spekulánsokhoz fordult és tőlük kötötte le a szükséges (sürgősen) egymillió 620 ezer font sterlingnyi hitelt. A spekulánsok hajlandóknak mutatkoztak . kért teljes hitel nyújtására, de kikötötték, hogy a kölcsönvevő román nemzeti bank kötelezi magát állandó g.r.nciával arra, hogy a román állam minden adóbevételét . kamat szolgáltatás fedezésére
bocsátja mindaddig, mig törlesztél arányban, vagy pailtásos alapon kifizetve nincs. A k0\'dötlség hire londoni politikai körökben óriási visszatetszést srűlt.
— Kiemelik az el.Qlyedt hajókat Jugoszláviában. Nagy-azerbia folyóiban » háború^ alatt Gvizesen 114 különböző h-jó sülvedt el, amik kiemelésére most részvénytársaság alakult átl.iml támogatással. A köilekcdéil miniszter n megalakult vállalatot törvényszerűen bízta meg most a hajók kiemelésével és az állami szubvenció részesedéseként olyan megállapodást kötött a vállalattal, hogy az köle-leii magát arra, miszerint a munkálatokat két és féleazlendö alatt befejezi, a felszínre került hajók él egyéb tárgyak eladásából származó jövedelemből ped g ötven százalék arányában részesedik.
A „Zalai Közlöny" Bud.-pesten naponta kapható az Anizer köz 1. szám nlattl dohányárudéban.
— Hamlafogak.it, aranyat, ezüstöt, brilliáosokat es érmeket » legmagasabb napi árban veszik. — F,l«d József ékszerész, Sugárul i. szám (l-ó-ul és Su((ár-ui sarok.)
— Próbálja m.gr Öa la és raejtrarí-aíjlk róla, hogy a FILIPP huiinyakotíclt;é. b.0 békebeli aayashól ké.sált Imtsayik. sokaik * laglailvssbtak él ugyanazon islnu ál mlnfiiégü psmutból biitnlkor ro.gfsjal-betók, S«oaibaiheIy, Száll Káluán-ulca (..
_ Tenni.zlltők, tennisztíbdáí, tennist- ei spon-clpók Fotball Scrum" M.tschlibdák, .Liga" fot-ballclpők és atlétikai clkfcak legolcsóbban beszerozhetők Szabó Antal sportüztelében.
— Ftt.zerkere.kedők figyelmébe. Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság a cukorárakat I. hü 17-iki érvénnyel 60 koronával felemelte, miért a cukor helybeli kiskereskedelmi irányára is kilónklnli 60 koronávai megdrágult.
_ Uránia. Máit szombaton
7 és 9 órakor: „Olhelto", dr\\ma Schnkespeare irage.liíja és Cynthio novellája nyomán RendezSje Dimim Buchovetzky; (őszereplői: Lenkeffy Ica, Emil Jznnings. Wemer Krauss. A film a német ftlnigyirtáj egyik mestermunkája, korhtlséR, kosztümök, n.gy jelenetek dolgában a .Nagy Péter cár", .Borsia Lukrécia", .Essex grófja* tesivétflimje. Kisérő Ilim: Angol Híradó.
— Elveazett csüIürlSkőn d. u. t/,3 (elé a Sugór-ui sa.okiol a fő-gimnáziumig 1 darab szürke tornacipő. Becsületes megtaláló a kiadóhivatalba adja le.
TŐRVÉNYSZÉK.
A hatóság gyűlölője. Rózsa József 66 éves xalaujlaki jómódú gszda azért állt ■ büntetőbíróság előtt, mert Kocsmár Gábor lentli pénzügyi fŐvigyázóval szemben erő-szakoskudott. Amikor a fővigyázó borkészletének felülvizsgálása végett Antal József klsbiróvsl házába tért és előadta jővetelénok célját, jz öreg atyafi szidalmazta és miközben ingerülten feléjekiáltott: „majd adok én neked törvényt* — kapát, majd dorongot fogott reájuk, ütésre készen, de Kocsmár kicsavarta kezéből és szolgálsti fegyverét mellének szegezte. Az öreg még tovább dörmögött, „hogy ma mindenei a törvény nevéb-n rabol" — de végre mégis cs.ik kinyitotta pincéjét a hatóság euiberei előtt.
Rózss József — egy igazi dörmögő Dömötör, ki még a biróság előtt is dörmöiősen beszélt — rleintr t.%gadoU és csűrt csavart, de a tanuk es\'>-ü alatti vallomásuk után egyszerre c».-«k kibökte: hát igenis — ugy volt/
Csillashy kir. ügyész szigorú bün-tetest ker ti vádlottal szemben al-
icnlmazr.i, mert rendkívül mély gyűlöletet tcnu«it a h-iiósá^ok iránt.
A kir. törvényszék az öreg dörmögő Dömötört hatheti fogházra, tízezer korona pénzbüntetésre és az összes költiégek megfizetésére Ítélte. Az ítélet láthatóan lehűtötte «z öreg dörmögő atyafit.
A nemzetgyűlés ülése.
Budapest, májún 18. A eemzet-gyűlés az április 28-ától tartó szünete után a jövő szerdán, májua 23 án tartja \'Isi ülését. S erdár. valószínűleg Itthon lesz Bethlen miniszterelnök és részt vehet . parlament ülésén. Szakács Andor interpellációt jegyzett be a miniszterelnökéi a pénzügyminiszter külföldi útjáról.__
közgazdaság.
a tőzsde hirei.
(Síjit tuiositvok telefoo;«leoléw)
Budapest, május 18. Az ünnepek miatt ma nem volt ellátási nap és annak eredményeképp már nvitás-kor sok aru került piacra. Ugy a magánközönség, mint a napi spekuláció Igyekezett realizálni. — A tőzsde t.rlott Irányzattal Indult, ozonbsn az idő későbbi folyamán a Bécsből érkezeit szilárd hírekre a Salgó piacából kiindulva szllar-dulási folyamat kezdődött, amely eleinte bizonyos favorizált értékekben, mint Horvátcukor s Vasut-forgalmiban jutott kifejezésre. — Később áthúzódott »z összes kedvelt éltékekre, ugy, hojy .x értékek egész sorában a tegnapi nivöl túlhaladó árfolyamok kelültek felszínre.
Minthogy a heti pénz iránt is gyenge volt a kereslet. . többiek is a részvénypiacon kereslek elhelyezést és ez a Körülmény szintén n.ilárdítólag hatolt. Az Irányzat megszilárduló hatása mutatkozott abban, hogy n kontremin sürgősen fedezni kezdett. Az árfolyamok a lőzsdeidő második felébon peicről-percre emelkedtek, . majdnem az összes értékekre pénz-ajánlatok Is mutatkoztak. Nagy mértékű spekulációs vásárlások is történtek. Az általános azilárduló
ZALAI KÖZLÖNY _
1923. május 27.
tendencia .161 alig .k.dt kivétel. Ige a Polgárl-eőr volt jyőnge. — A bsnkok piacán . Földhitel, Magyar hitel, Ker.akedelml B.nlc érlelt el lényeges emelkedést, mig a ve-gyei piacon ai O.ilrák léglirsr, Ikiő, Stümmer, Cukor voltak ke-re.etlek, .melyek 1 — 10 százsléklg terjedi árnyereségei értek el. Legjelentősebb áremelkedésben a Horvát-cukornak volt ré.ie, amely 80 eieirel j.vitotta árfoly.mit. A szén-pl.con Beocalnl, Szászvári, Kobó éa kőszén 8—10 sráraUkoi nyere légre lellek srert. — A va.pl.con kissé tsrtőzkodő volt a vétel. Kedvelő árnyereléeek 3—5 siáraléknak felelnek meg. Zárlatkor a hangulat barátságos. Forgalom élénkülő. — Irányiét siilárd. Prolongéció simán mint. A kositpém sterdára két siáxalék. A mai terménytőndének iránylala általában atllárd. A hangul.t barátiágoi. Buia és rois kél és fél, Illetve 5 koronával drágábbak. egyebekben nem volt Oxlel. A forgalom mindvégig siük keretek közt morgott.
ZQrtoht zárlat t
B.tlw 120 Smit.rJ.M lloll.nlli 217-50, H.w-Yeik 654 - 00 London ,2468. Pirii 5702 ktll.no 26SS, í\'ri,. I8 44, Bada. pest 10 37, Zigrib 476. V.i.í 1 16. Wl». 0-78. S.nlU 340 O.iuik b4ly. G-78-24.
Értékek l
Miiryu Wl.1 45750. Onuik Ulsl 15840. Hasal 114O0,J.lUlog400o, Uiiimiloló 7650, K.i.izod.laii B.nk 60000 Migy.rOI.sI 3-.00. B^ciini 145 UOO, Dmch. 46tXO. A1U-Unoi nén 372.000. Siiuvlrl 73<JO<\\ S«li6-tAi.nl II85O0, ürlkínjrl 10»X). Rlm. 201\' 0. SchlK. O.Goitm.-in ZÍ"C0Nui;i IŰ6000, O.etc. 18000, Klotild 10CO, M.Ky.r énkor 485 CM), Adri. 01000, Atl.ntlk. 2f<XX). Klrilysór 13400, Boinyik-Agrir 424\'.. Llp-uk 4000, Phöbui IlOOi. Vasm. VlUunoi I20C0, Ci..1U M00. Kookordi. I 6W). Dili V..QI .50 0.
Valuták és devizák:
S,colion IJ0M, Font (London) 246!0 -••4750 Dollii (K.w-York) 5240- 53ÍO, -Fr.ntl. fr.nl (P.rli) 353-36Í. Min. (B.i-lln> 12- -4, 01.M lir. (Mtl.no) 253-28U. Oiit.il ko.on. (64c.) 710-770. Ul (Bok.. r.il) 25 • 27. Stokol (Prig.) 158-162 Svijcl („ok (Zunch) V50-SSO, Dloir (Z.grib; 54-58, — t.ony.1 mirk. (VsrsA) II — 12. Arniterd.m 2 02. — Kopp.nbig. U7Z —1001, Krintlinl. 860-10), Stockholm 13b0 - 440.
Termény Jelentéé.
tlosa (TUi.vIdikl) 25760-26250. .g|rib Z66\'10 6000 ron 10500-16700 l.k«nr.iny izp. 16000-:5600 .dr 1(1500-7500 a.b 17500-8000 t.ngcri 14500—16750, lope. —. korp. 7400- 7500. köU. -■-.
Budapesti állatvásár, w.rbit-.ni 1.1. .giub.n 1800 2100. b.lulj. I&00—2240, .I.J. 1450—ZOOll, II. r. .ne..bw( 140"-- 60J. b.tulji 1460— 7KO. .1.). 11\' 0-150 Ho»-«od4k m«ib»i I. r- eR*nb.n 140G-50U. borjo (ölön bdtbl 1S0*V2(Xj0. K4nlit. Nagy-OWh. 335. .I.di. 311, — Növ.ndik uulu .2 .l.d.» 0, borjú 117, .udi. 109 I M.rb. \' oíl 1300—143), borjobflr 23-> - 2406
Sortésvésár.
K.lti.|l«. 630, Etl.lt J41I* 400. Or.g -Koiip 14-JO, Könnyű 130). I. r. 1460. II —, Zilr 1(100. Si.loon. 15(10, Ub. hu. 1Ü00.
Apró hirdetések.
M ií!« ..-.«>. J-pUn ..«mUl»cn.k Allá.t
i\'/rV.öVnVk • »•*«"1 \' k\'JVC
■uíny l.tghlácbb bl.J<»<»
i sicrt.l^"\' i»l"«t»n»pU
. maca»l»íJ««0. fim*1 \' i.tl Znnyl •»

Bui«
H„U.<t1«t 1 .««♦.«. Uttuk m«t»*.
«tJr*. Om a iHíttbám______
friho* luc«rn» Ut-or »U<J6. Grnö
ur 4 olcsó nap! "H
17, 18. ii 10-ín meRÍíjv> o\'<tó ájb«n vásárolhat ric.\'.ctt
női modell kalapokat,
■ Ij.kr\' ■-\'«. kelméket íf iroa.
KLEIN iÚZIEF Él TESTVÉRE
— T»«»4k B»|f7£l4dnlll _ -j,,
Főszerkesztő: zeérl Pó»ch Géza. f !*eioiős szerkesztő Benedek Rezaö. |
árverési hirdetmény.
A volt reál-nevelőintézetben tárolt cca 10 q nyersgépolaj f. dó 22-én délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen el fog adatni Érdeklóoók a reáliskolában megtekinthetik.
Károly laktanya épület kezelőség.
KESZLER JENŐ ÉS FIVÉR!
>ls>.l.U> ».r..il.l« »állel»U FMkízlet és Mükety: H»OYW»N«r», Magyswilc. 6. arám. HOzlat: 8UOAPEST, VI., 6h.U« 3»- - TaWwi Wt-13
Mufu wrtr^tT::. — jVt
A Ml.."*. Iw^dulnkn. kS^onf. \'*\'*\' !* „ —"S— 77—;-.4. uaayUir. en^sri.
Mtásakit ás étahUtásI mnkéUWat suksisrll.s ás «k»áa sszkmtllak.
Pünkösdi ajándéknak, bérmálásra
leg.zibb ejándék a kézimunka Nagy válaaaták I
REINITZ BÉLANÉ
Kailncsy.utca 21.
NEM FAJ FEJE
és a láb*, hm ■ Dóik-tér 1. M. alalll (IpA-Oilitban
ter.Jelt kliáiöUg olsőroodü aayánból kíszult
ARGENTtéie
cipót kord. Juviutok k y 0 n » n «siköz<>U«(neíc. Kctrol v«rrott duplat«lpu
mit tatg-r<nJelh«tó
SZANDAL
Ujságárusitók
felvételnek a
Horváth-fále ujságbddébar
a^Má* yy ^^ yy y u
mwí VTWTV *"
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
könyvnyomda, könyvkötészet
Nagykanizsán, Fö-ut 5. szám alatt.
Mindennemű nyomtatványokat báli meghívókat, üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállít ízléses, csinos és modern kivitelben
Szerkesziöség és kiadóhivatali telefon
78.

A Zalai Közlöny" kiadóhivatala
■mm
NrtgykaniMii Nyomd* és Lapkiadó VáKalat áNagykanizsa.
«. U3.
Nagykanizsa, m3. májas 20. Vasárnap
Mai szám ára 50 korona.
Készpénztől \'..ármentesttve .Zalai Közlöny"
Nemzeti Muzeutn
liudnpesl
JUUUM^
politikai napilap
Pünkösdi gondolatok
Itta: Cöváta Antal íSgimn Uaár.
Pünköad, azaz a huavét utáni ólvoned n.p, a vigaaztaló Szentlélek eljövetelének, tüzea nyelvek Íjában megjelenésének, az apoa-
lolok mejeróiitéaének éa • látható
egyház születésének napja és fi oyea ünnepe.
A vígaazt.lő Szent lilák ünnepe, •ki a keresztényi életet éa annak nehézségeit megkönyiti, megédesíti é> kellemessé teazi. A tüzes nyel vek ünnepe, mert az első 120 tanítvány leje fölött ilyen alakban lebegve fölgyújtott* lelküket az igazság megismerésére és nyelvikkel való bátor hirdetésért; a zoldó Jeruzsálemben. Az <postolok meg-etőiitéaének ünnepe, hiszen az «d-dlg rejtőzködő apostolok - Szent-lélek erejétől megkapatva ezen a rí,pon merték nyilvánosan hirdetni s kegyelem, a bünbocsátés és az emberiség megazentelésének törvényét. A látható egyház születésnapja, mert e napon Jézus egyháza mint liibható közönség lépett hl és mulatko.ott be, melyben « tanító egyházat képviselték Péter mini pápa, az .postolok mint püs pökök. A hallgató egyház hivel kínt megjelentek a többi tanítványok a az azon napon újonnan keresztelt 3000 hallgató. Szűz Mária és a többi szent nők az Istennek szentelt kolostort életet képviselték.
Oh, vajha a ml magyar életünk-ben la hasonló fordulópontot je lezna ez az 1923-iki pür.kösd-Vajha mink la megtelnénk magyar Szentlélekkel, semmiért meg nem változó nemzeti érzé<sal. Vajha fal-ismernők, mekkora ereje, c.\'-uda* tevő hatalma voo a nemzeti lélek összetartásának éa ez összetartás alapján mindjárt teatvérként neveznénk egymást mi magyarok éa testvérként bánnánk la mással, mint magyarok.
B<rcsak megszületnék bent.ünk a uját fejünkhöz való tartozáaunk nyílt bevallásának ereje és büszke-ség, hogy csak magunkba bízva, magunkra támaszkodva, idegen fajtákhoz val/.koldulni járáanélkül tud nók megalapozni, kifejleszteni és virágzásnak indítani nemzeti éle tünket.
Bircask vl sraazálna szivünkbe s ott állandó féazket rakna az el hessegetett galambként eltávozó keresztény szeretet és megértés szelleme, hogy mu!ó földi javakon való kapkodás és ugyls itthagynndó kincahalmozáa helyett egymáa tá mogatáaa, segítése, a nyomor enyhítése ülhetné immár kőztünk dia-dslünnepét.
Hsnem hát ez nem létesülhet felsőbb segítség nélkül. S ezt a felsőbb segítség.t épptn pünkö\'d
napján kérjük a Szentlélektől. Hitem az, ha buzgón és őszintén kérjük a segítséget, meg Is kap juk, s ita megknpjuk, használjuk a köznek, magyar testvéreinknek javéra. Mert nem elég néhány kor-tesbeszédben meg ünnepi -szónoklatban hangoztatni: .magyar testvéreim" a astán ugy kezelni a magyar népet, -mintha más vílágrész-beli Idegen volno. A testvériséget nem szájjal -illik hangoztstni, hanem tettekkel kell gyakorolni. De hogy eddig a magas lélekáilapo-tig eljuthassunk, a Szentlélekhez magyar -hazánk jobbkorba,juttatása érdekében a következő adományo kért eaadezzür.k : Adja meg nekünk « Szentlélek a tőlcseaág adományát, hogy annak birtokában a haza ügyeivel okosan foglalkozni a előbbre viteléhez a legalkalmasabb eszközöket megtalálni tudjuk. Bocsássa ránk az -értelem adományát, hogy belátva eddigi életünknek hibás iráKyát, jobb útra tárol a tudásunkat a közélet nemeaebbé alakltáaá.\'a fordítani kép\'Sck le gyünk, öntse belénk a tanács cdo mányát, hqgy " hozzánk fordclók ügyes-bajos dolgaik csomójának megoldására célhoz vezető tervet, az ország sorsát intézőknek a köz-boldogságot emelő gondolatokat ajánlhassunk. Töltsön meg bennünket a lelki erő adományával, hogy ezzel az elienaége inktől való félelmet legyőzni, a csüggedést eloszlatni, hk.ánkért mindent, még az életet ia nidoza\'ul hozni elég elszántak legyünk. Lelkierő birtokában soha meg ne tagadjuk magyar voltunkat, hanem bel és külföldön bátrsn haagoztaa»uk>agyar nemzetiségünket.
Fakasszoa lelkünkben türelmet, * \'íogy a ránk szakadt nyomorusá-gokat, a megaláztatásokat, a r j tunk elkövetett igazságtalanságokat békességtel viselni és elszenvedni képesek legyünk. Ajándékozzon meg bennünket a hűség lelkével, hogy hazánkhoz minden megpróbáltatáaban éa megalázott ságban la megtántorodsz nélkül, erőnk szakadtáig ragaszkodjunk.
H« igy könyörgünk s kőnyör gésünk nyomán ilyen kiváltságos lelki és erkölcsi képességhez jutunk, akkor valóban az uijászülo-téa ünnepe lesx a pünkösd s ez az újjászületés már ránk férne.
,S ml tilt jobbakká válnotok ?" — kérdem a költővel. Semmi, csak azon az akaraton, nzon a nehezen megmozdítható magyar akaraton ir.uTlk az géaz. Azért bevégzésül nem kérhetünk becsesebb és hssz-nunkra vélóbb ajándékot a Szentlélektől, mint azt, hogy edze meg akaraunkat annyira, hogy akarjuk akarói mindazt, ami hatánkoak a benne mimagunknak szükséges, hasznos és értékes.
Kaszárnyából főgimnázium.
A Frigyes*laktanyának főgimnáziummá való átalakltáaa. Modern tanintézet, piarista rendház él Intarnátüi.
Nagykanizsa, május 19.
A mult ncpokban érkeztek le a városhoz dr. H3W Dezső egyetemi tanár tervrajzai a nagykanlrsai Frigyes laktanyának fSglmnátiumma való átalakítására. Alkalmunk volt a -tervrajzokat — melyek a modern teevrajzkészltés vajóságos remekei — a városi mérnöki hivatalban megtekinteni és igy bepillantást nyerni ams -nagy modern tanintézet készülő épületébe, amely nemcsak Nagykanizsa kulturália életé nek egyik szent hajléka, de fő-oszlopa és büszkesége lesz.
E tervezet szerint — a Frigyes laktanya Sugár uti főépülete a k-.gycsrendi társház céljsinak fog szolgálni. E célból, az épületre egy második emeletet húznak. Itt nyer nek elhelyezést a főgimnáziumi igazgató és a *anári testület. A város f.-lőli altiszti épület a társház refektóriumának fog srolgálnl. Az emeleten levő bőrtönből a konyha ípűlotek, kamrák, cselédszobák fognak kikerülni.
A második utcoi altiszti épület ben a társház házikápolnáj., könyvtára, stb. nyer elhelyezést.
A főépület éa a második altiszti épület egy zári folyosóval lesz egybekapcsolva, igy az épületek mostani nyito\'-tsága meg fog szűnni
A kétemeletes legénységi épüle\' magába foglalja msjd az egész főgimnáziumot és pedig a földszinten az intézet Igazgatójának azobáját, a tanári szobát, a tanári könyvtárat, azülől értekező szobát, iskolaoi vosl lakást, a cserkészek műhelyét, az ifjúsági aegltőegyesü-let helyiségét, két siolgal lakást és egy tantermet. Az első emeleten nyolc nagy éa kia taoterem, a magántanulók terme, két kia szertár, a második emeleten egy négy tanterem, énekter- m, a rajz-, fizika-, kémia , természetrsjz előadótermek, laboratoriumok, szertárak stb. — Összesen tehát kilenc nagy és négy kisebb termet magábafoglalva.
A Királyi Pál-Utcai oldalon fekvő kocsiszín egy részéből 22 méter hosszú és 14 méter széles torne-terem el kittstlk, szertárral és öltő zővel. A tornaterem diszteremnek Is fog szolgálni.
A folyó évben — az épitéat p ogram szerint ezek lesznek elkészítve. Mindenesetre és f ítétlenü azonban a legpontoaabb kegyesrendi táraház és a főgimnáz\'um, hogy. a tanitáat az őazi Iskola évadban zavartalanul meglch easen kezdeni.
A hátsó pólraktár épület az In ternátus céljaira fog szolgálni ós az egyik terv ererlni 36, a maik terv
(Saját tudósítónktól.)
szerín- 44 tanuló részére, s szükséges hálókkal, a tanu\'mányi f.-lügyelő lakásával, tanuló éstársalgószobákkal.
A Király Pál-utcai emelete, pótraktár ifjúsági kápolnának vsn kiszemelve és pediglen ugy — hogy azt a közönség Is hssználhsssa mint oratoríumot. Ezen tervrajz ugyan m\'% nem érkezett meg, de semmi akadálya sí: csen, hogy ezen épület nsgytermeit kongregációi vagy ifjúsági célokra az ifjúság már must felhasználhassa.
A táraház bejárata a főépül-.tbe a Sugá. útról, az lakolsi bejárat a Királyi Pál-Utcai sarkon lesz.
A meglevő istálló, kocsiszín stb. a báz ga?daságl céljaira fognak felhasználtatni.
A tervezet a lehető minimális lítslskltásssl vsn megoldva éa read-kivűl gazdagságos, a célnak megfelelő, praktikus, egyszerű él mégis Ízléses, szép.
Az épületeknek jelenleg nemes arányú olaaz rőnesszánsz stílusa van, mely a második emelet felhúzásával éa az összekötő csarnok* folyosókksl igen szép arányú épületcsoporttá fogja átalakítani, ami a tervező egyetemi tanár finom ízlésére, művészi érzékére és avatott mesteri kezére vall. I, Értesülésüak szerint Schwab Gyula épitész, kultuszminis.teri tsn;csos és dr. Haiti Dezső egyoteml tsnár legközelebb ismét Nagykanlzaára jönnek, hoM a kivitel programját dr. Sab/ánGj ula polgármesterrel, Király m-JSzaki tanácsossal é. íber-hald Béla főgimnáziumi Igazgatóval
megbeszéljék.
— As áll. polf. lak. Jubiláris
tlnnepaóge. Abban a kellemes helyzetben voltunk, hogy részt vehettünk az áll. polgári iskolák hangversenyének főpróbáján Nem győzzük eléggé dicséml azt a szakértő, nivós vezetést, amely ekkora művészi eredményt tudott elérni. Tündérek, boszoikányok m nók tarka összevisszasága, ragyogó loileltek, bájcs táncok, roéste.i h ,ng-szere íssel beranilott karénekek változatossága bilincseli le a néző figyel, n ét. Valósággal rosszul esik, hogy ez a gyönyörű hangverseny technikai okokból csak ké:szor, PUnkOsd vasárnapján ,\'shétfőn ismételhető meg. Kárpótlásul azont.-n az általános kívánságnak engedve a hétfői előadást tinc követi Ma d e. fél 10 órakor lesz a Ferenciek templomában a jubileum
emlékére tarl:ndó szentmiseis.ütánna
a köz- n«*g a városházára vonul, ahol 11 órai kczdellel a dlszgylllés folyik le.
4
ZALAI KOZLOKT
A magyar feltámadás felé.
lm Msjtényl Károly. A forradalmak lezajlása óta négy éven keresztit! folytonosan beszélünk a magvar újjászületésről 4s a magyar feltámadásról. Ejymásközt halksn suttogunk róls is bebámulunk a sölél éjszakéba. Bizva, re ménykedve, sóvárogva beszélünk és karba teli kézzel várjuk a feltárna dás hajnalát. Néha h.ngosabhan is meg-megpróbálunk, szavunktól vissz hangzik erdő és berek Majd dacosan szitkozódva kiáltunk bele a feneketlen éjszakába, mint a sőtéiberi botorkáló gyermek, aki hagos kiál tozással akarja lecsendesíteni féle lemtől dobogó szivét
Suttogunk, beszélünk, kiáltunk. Dc a hajnal csak nem akar deren. geni. Suttogunk, beszélünk, kiállunk, dc cselekedni nem cselekszünk semmit. Kardunk összetörött, ka-rur.k lehanyatlott, akaratunk, az egykor büszke magyar akarat, vég. elgyengülésben vonaglik. H^ itt-oit fel is tűnik egy-egy csirája > derékba tört magyar tetterőnek, az nem képes kibontakozni, mert idóelőtl el-fonnyaszlják a vigasztalan és kél ségbeejtő magyar viszonyok. Mert ma megismétlődtek a régi borzasztó napok, melyekről a költő énekel: .Nem elíg, hogy miül tölgy klvigetáak, A kidőlt fában őrli «u Ukík . . A honfi honfira vádaskodik Testvért testvír, "fit fiu elad . .
Szobán és iráibnn hirdetjük a faji összetartást. M\'.gteremleltük és kifejlesztettük a luráni fajok össze-tartásának helyes godolatil. Minden szépen megy ezen a téren, meri mindeddig megmaradtu-.k az elmé let talaján. Dc mig egyfelől finn, bolgár, török, sőt japán faji összetartásról álmodunk, amig larka álom-pillangókat kergetünk é« mérföldts szónoklatokat gyáriunk az összes turáni népek összetartásának\' szük. ségességéról, addig idehaza a reális élet taloján orozva hAtbutámadja magyar fi magyart a halálra sebzik egymást a rágalmak gyilkos tőrével és eltemetik egymást a hamis vádak iszapjában.
Ha szerlenézünk agyoncjonkitott hszánk jelen állapotán, megrendül a jövőbe vetett hllünk. VjJ|on ebből az átkos széthúzásból, ebből a szük-keblUségból, a gyűlöletnek ebbő az óceánjából, az önzésnek, hsszon-lesésnek, uzsorának és árdrágításnak ebből az orgiájából kifejlódh?. tilt-e valaha egy egységesebb élet, Jöhet e még egy Jobb kor, moly után buzgó imádság epete minden igaz magyaí ajkán? f )
A rómaiak egykor hilát aduk konsuljuknak, hogy egy v borzasztó csatavesztés után nem esett kétségbe hazája sorsa folctt, Ml kétszeresen hálát adhatunk a mi konsuljsink-nsk, hogy a vifághiboru elvesztése és a sorainkból pusztító bélpoklos ság ellenére sem esnek kétségbe hazánk sorsa felelt.
Bátmerre tekintsünk, mindenfelől vigasztalan kép lárui eiéok. Csupán a mult, a fényben és árnyban val tozó magyar mull, nyújt némi re ményt. A mult ugyanis azt mutatja hogy miskor is voltunk mi már » mostanihoz hasonló mélységben. A legjobb hazafiak aggódva és reménytelenül tekintettek a jövő elé. Mégis mindenkor sikerülj újra és újra talpra&üsnunk. Igy volt a ta tárjáráskor, igy volt a mohácsi vész idején, igy volt 1849 ben. Minden nagy nemzeti katasztrófa után a maihoz hasonló széthúzást, csüggedést, alihanyatlást tapasztalunk.
A napközi otthon felé.
Sxagóny anyák vóéslme, gyermekek megmentése
Nagykanizsa, május 19.
(Saját tudósítónktól ) Lapunk annak idején már ismertette a nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének gazdag programját, melynek megvalósítását az egyesület maga elé tűzte. Azóta megvalósítóim « rendszeres háziipari tanfolyamokat, a nővédelmi ós tanácsirodát, 8!b., most pedig a kontemplált napközi otthon megvalósítására kerül a sor.
Mágol Vilma tanítónő, az egyesü let lelkes, önzetlen ós fáradhatatlan elnöknője — arra kérte az egyesület nevében dr. Sabján Gyula polgármestert, hogy az általuk tervbe veit kanizsai napközi ollhon cé\'jaira engedje öt a régi R zgonyi-uicai iskolát, melyn :k nógy terme és házmesterlakása szerfölött megfe lelne a napközi otthon céljaira. Az egyik tanteremből kitelne az .anyák szobája", ahol olyan anyák nyerné nek elhelyezést, akik szülésük utón n kórházból kiketülvc, minden tá masz, elhelyezés ós kenyérkereseti forrás nélkül állatink ós csecsemőjük megmentése érdekében: a gyermeket az anyj4val tartanák — mig sikerülne az anyát gyermekével együtt megfelelőleg elhelyezni, illetve az anya részére megélhetési forrást biztosítani. És itt főleg a szerencsét-k-n leánymamákon gondolnak segi teni. Az anyák a tartás, ápolás és ellátás fejében a napközi otthon
háztartási teendőit végeznék és kicsinyekre is felügyelnének.
A második terem a kicsi, a har mitdik a nagyobb gyermekek napközi elhelyezésére szolgálna. A marná*, kiknek senkijük s\'ncsen és gyermekük miatt képtelenek munkH után nézni, keresetet vállalni, ide beadnák kicsinyeiket, aho! egész napon át felügyelet és gondozás alatt állanának, ugy, h >^y az édes uny^k nyugodtan meh mének munkába, kenyerük után, mig napi munkájuk végeztével ismét fuzavihítnók gyermekeiket.
A negyedik szoba az Országos Stefánia Szövetség Által rendelkezésre bocsájtott vizsgázott védőnő irtkhelyisé^óül szolgálna, mig a ház-mesteri lak&s a konyhát és mellék helyiségeit adná.
Ugy tudjuk, hogy az Izraelita Nőegylet hajlandó lenne a bútorokat és a konyha felszerelési kölcsönözni, a megyéspüspök a szükségei vászonról ós fehérneműről gondoskodna, mig a nőiisztvise\'.ők a fehérnemű megvarrását vűlialják.
A napközi otthon julius elsején, éppen a nagy mezei dolog idő alatt — megkezdhMnó működését.
A legközelebbi városi közgyűlés tárgyalni fogja a nőtisztviselők kóréinál, melynek teljesítése olől a városi képviselőtestület el nem zárkóz-hátik.
1923. májút 20.
Mégis sikerüli mindannyiszor talpra-ftllanunk. Soha a múltra nem vall olyan nagy szükégünk, mini ma van. A mult ad erőt a megpróbáltatások elviselésére, mult önt belénk reményt a jövőre vonatkozólag.
Mem szabad léhát kétségbeesnünk, hanem a múltra támaszkodva hozzá kell fognunk a jövő felópiléséhc/.. Ebben az ópitő munkában szüxsé günk lesz minden magyar kézre, minden magyar szivre ós • minden magyar gondolatra.
Két tényezője van a magywr állam fenntartó képességnek: a .magyar kard és a magyar kulturn. Amit hajdan őseink kurdjukkal megszerezlek, azt cs-.k ludasunkkal, kultu ránkkal tudtuk ezer esztendőn keresztül megtartani. Ma a kardunk összetörött. Mig újra össz: nem torrad, mig meg nem szólalnak újra a trombiták, addig fokozott erővel kell a másik államfenntartó tényező ápolására sietnünk. Kulturát kell teremtenünk a magyar ugar felett. Napfényre kell hoznunk a magyar ugar lappangó kincseit. Ebben mindannyiunknak egyet kell értenünk és egymás segítségére kell sietnünk.
Hogy eredményt érhessünk cl ezen a téren, annak két fontos kelléke van. Ne tűzzünk ki elérhttcilen célokat, híf.em mindig csak olyanokat, melyeket meg ludunk valósítani.. Ez az első titka a sikernek. A második pedig az ,crős akarat. Nem szabad megooilanunk az első szalmaszál ban, mely utunkba akad, hi-iem minél löbb az akadály, Hiinál bátrabban kell előre haladnunk.
A kormány ós a nemzetgyűlés feladata, hogy a kulturális munka irányát megszabjak Do nem szabad mindent a kormánytoi várni, hanem a társadalomnak is ki keli vennie részét ebből a munkából. M > detiki-nek meg kell tennie, ami tőle leiik: a városnak, a társadalomnak s az egyes embernek egyaránt. Ha min denki teljesiti kötelességét a maga
helyén : a kulturális fellendülés jelei hamarosan mutatkozni fognak.
Elismeréssel kell adóznunk városunk vezetőségének, mely ismételten tanújelét adta annak, hogy megértette HZ idők szavát. Nem szólva arról, hogy a mult nyáron 900 000 koronás költséggel berendezte u R >zgonyi Utcai tornacsarnokot a Szabad-lyceális előadások részére, köziudomá>u,h<>gy komoly lépéseket telt • egy fémipari és egy gazdasági szakiskola tótesité sére, sőt egy városi zeneiskola szervezését is elhatározta. A leguicbbi közgyűlés a népfőiskolai tanfolyamok részére is jelentékeny városi segélyi (50000 K) szavazóit meg. Nagy kanizsai) tehát megtalálhatók a kulturális fellendülos alapfeltételei. — Akadnak onfel&ldozó emberek, akik éjjeli nappallá lesznek a kuliura szolgálatában. Nem kell kiírnunk a nevüket, hisz ugyls mindenki ismeri 5ket.
Ha lesz még itt ujj^szüleiós, ha lesz még magyar feltámadás volaha, z csak ugy iesz lehetséges, ha minden város, minden község, min den larsadal ni intézmény és végül minden magyar ember teljesiti kötelességét. Csak ugy lesz lehetséges, ha felhagyunk az átkos marakodással, a titkos feljelentések politikájával, hn felhagyunk az ádáz gyűlölettel és egyesült erőtől törekszünk közös szent célunk felé.
Pünkösdnek ünnepén szálljunk magunkba kissé s a jobb magyar jövőbe vetelt rendíthetetlen hittel zendüljön fel ajkunkon a fohász:
Jöjj el, Szentlélek Úristen /
— Keresxtsxentelós Förhén-cen. Májua 27-cn, Szentháromság vasárnapján Use felszentelve az a kereszt, amelyet Ország Jőzsef kis-kanizsai lakós fogadalmához hiven a förhínci kápolna előtt állíttatott fel
Németország egységét
semmi se ingathatja meg.
A nématségnak ősi erfi és hultur-poslciója van. — Követelik a. Igazi békét és műnkét, még uj háború érén Is. - Or. Marx J*no< volt államvasút! elnftklgasgat* nyllatkosata a némát nép hatalmasságéról. 1
Budapest, 1923. május 19. (fövá rosi szerkesztőségünktől) Csákányi Marx jAnos dr. volt államvasuti elnökigazgató berlini tartózkodása alatt nyert impresszióiról a következő igen érdekes dolgokat mon-d > \'a el munkatársunknak:
— Amióta a ruh\'vidéki szénbányák megszállása által a franciabelga militárizmus rátette a kezét Németország Ipari életének ütő. erére, abból n nagy gazdasági él politikai knoszból, amelynek ma a német föld azlntere, mind keményebb é« határozottabb kontúrokban rajzolódik ki egy nagy mindenek fi.elt álló és mindenre, ami német, ólomsullyal nehezedő kérdő jel: lenni vagy nem lenniI A kü lÓnféle politikai álláspontok következtében pártokra és frakciókra izak&d- német nép most, hogy a mindnyájuk létét a legközvétleneb bűi fenyegető nemzeti katasztrófa réme feltűnt, oly egységea frontba tömörült, melynek szervezett ellenállását letörni mindinkább kilátástalanabb!* válik.
— A ném:t munkísság és s német tőke összeforrt a küzdelem b.n, amit betolakodó francia erő szakkal szemben viv s p» s:lv rezisztenciájukkal már edd g is megmutatták, milyen kemény fejszébe vágta a franeia és társult politika a fejszéjét. A békés megegyezés valószlnütlensége folytán mind-előbbre veti árnyékát egy uj Irtó zatos élet-halál küzdelem, amely ben a német nép minden bizonynyal egyaégf.sebb leaz, mint valaha, tízért ma már mindso lépten hall hatóvá válik a németek végsőkig elszánt hangj t: inkább vesszen oda minden, de a franciáknak nem leszünk s \'olgál 1
— Csodálatos milyen nagy a németség önbizalm» akkor, midőn •na is a saját puuta öklük erejében hiznak elsősorban. E» valóban, mi előnnyel járna a győző hatalmakra, hu a további ellenállas esetén, -mint fenyegetőznek, Hamburg és Bréma elzárásával éhségblokádot gyűrűznek a német nép köré? Ezzel mindenesetre tőnkre lehetne tenni Németországot, azonban egv tőnkratett Nemetország nemcsak hogy nem fizetne reparációt, de magával rántaná a biztos és tőké letes pusztulásba egész Európát.
— Minden elf.-rditŐ külföldi pro paganda dacára egy bizonyos: tudják a németek, hogy a Versailles! békeazerződés célja az volt, hogy a lefegyverzett országot tel jesen kilehessen szolgáltatni a győzőknek, akik célja pedig az, hc^y hatalmilag rombolják le. Egyoldalú Ítélkezés tehát uc;y állítani be « dolgokat, mintha Németország egyszerűen szabotálni akarná a rá-kényszeritett békét. A közvetlen vizsgálódás mást mutat. Az egykor hatalmas nép most abszolút gazdasági nyomorban van. Az, hogy mind-.-ok dacára a német nép akar és tud is do\'gOTni, nem büo, még akkor sr, ha ezáltal megint ver-senytáraává lenne szomszédain"*. És ők a munkának örök csodála tos fanatikusai. Ma is s legnehezebb körülmények között heroikusan dolgoznak. Nemrég például elkészültek és átadták a forgalom
iffM. méjua 20.
ZALAI KÖZLÖNY
„ak ezy jó formán .1 egéaz Ber-Srt kerea.tüimet.zS főld-loltl yil-l.vo»Ut, •mely a Spree folyó .UH l> átvezet éa amelynek kon-
luukcWj. m.2a . technikai töké
le„»éf
német nép mm caak azt ,Varia, hogy ha«jék azabadon dolgozni, bog, talpraállhaiainek,
.„Ivei az igazi béle napja felvirradhasson. Nem . némát nép h,
bája, hogy " nem fog elkerülni tgjilre
A saitó küzdelme
. rettenea drágaság őrült Iraméval mind nehezebbé vélik A napról-napra m.gaaabban felszökő árak , vidéki magyar nemzeti aaitót oolipkarokkal azorongatjék. fojlo-satjík. Működését a nemzeti kon-íiolidáclö, újjáépítés, a magyar ríneiiéniz kavicsos ulján ólom-iu||yal megbénitja az az élet-halál harc, melyet létéért naponta meg kell vívnia. A nagjközönaég — amely naponta reggelije mellett elv.ua megszokott lapját, nem tudja, mily nagy apparátus az a Miki lap, melynek három-négy oldalát reggelente azemelvel át-fúlja, hány munkáskéz dolgozik non — mlg kész állapotban az újság az előfizető olvasó elé kerül, mily óiiásl kiadást jelent egy vállalatnak az ujaág elkéazitéie. — A szerkesztőség, a bud.pesti és vidéki külön szerkesztőségek, a telc-fontudásitások, a vidéki tudósítás széles hálózata, a posta, távírda, telefon. Hol van most még a lap technikai azemélyzete, az éjjeli nyomdászok, gépmeater, segédmunkások, munkásnők, stb. De hot van még a papir, melynek kilogrammja ma 545 koronába kerül, hol a festék éa az a aok minden-féle eazköz, melyet a lap előállítására használnak. Es mégis — eiiet szemben egy lappéldány ára ciupán 30 korona. Merjük állítani, hogy az ujség ma a legolcsóbb imit venni lehet, a ISbbl cikkekhez viszonyítva. Nap nap melleit fizetünk mindant drágábban — él olvasóközönségünkre csak a legvégső esetben és ekkor is caak egy minimális hányadot hárítunk át. — Igy a tegnapi bérfizetések alkat mával Ismét kb. 28-30°/,-kai töb bet fizettünk munkásainknak, lemét
Tanitóképzőintézet Nagykanizsán.
A UuItuszminUzter leirata a városhoz.
Nagykanizsa, május 20 (S,iil tudósítónktól.
A közoktatásügyi minisztérium leiratot intézett a városhoz, melyben közli, hogy a csáktornyai és csurgói egyesített tanítóképzőket Nagykanizsára hajlandó lenne áthelyezni, ha a varos ezt a tervéi elfogadja és a szükséges lelket rendelkezcsre bocsátja és az intézetet anyagilag is támogatja.
A pénzügyi bizottság a pénteki ülésén a szukseges telket a legnagyobb készséggel javasolta rendelkezésre bocsátani. Az ügy a mostani rendkivüli városi közgyűlés elé kerül.
sok-sok ezer koronával többet, mint az előlő héten. És igy van ez a< ujségvállalatok minden vonalán, minden anyagánál, eszközénél. El a lapvállalat még sem emelheti minden Ilyen alkalommal a lop árát, a köz érdekében óriási anyagi áldozatot hoz, hogy nemzeti missziójának elegei tudjon tenni. Mrrt a vidéki sajtó ma a legjontosabb nem zeti missziót teljesili
A „Zalai Közlöny" a vidéki sajtó élet-halál hsrcét külöoőaen érzi. Neki nincienek péntforrássi, előtte nem nyilnA meg . bankok acél-siekrényei.
Hogy kii erjedt olvaaótáborát ne csak megtaitaa, do folyton szélesítse, nagyobbítsa — a .Zalai Közlöny" azerkeaztősége most teljesen újjászervezi a megye, a vidék és a főváros tudósítói gárdáját, hogy minden a vármegyében, a kör nyéken éa a messzi ^vidéken elő forduló eseményekről elsőnek azonnal értesíthesse olvaaóinak nagy táborát.
A mostani nagyon sulyoa gaida-sági viszonyok mellett különösen fontos egy jól kiépített tudósítói hálózat fölött rendelkező vidéki napilap, mert a nagyközönségnek elsősorban helyi lapra, megyei lapra, vidékének lapjára van azük-aége, amely nemciak az országos nemcsak a külföldi politikáról, eseményekről, napi kérdéaekről, de városának, környékének, vidékének minden mozgalmáról, eseményéről, híréről megbízható (ormában legelsőnek tájékoztatja. A »ZsI»l Közlöny" ilyen lapja Nagykanizsának, Zalavérmegyének. É mellett — miután legutolaó telefonjelenté-selt éjfél után vesii fel — az ősz-szes fővárosi és a leglőhb vidéki
lapot fél nappal megelőzi tudósi tás dolgában. Különösen súlyt helyezünk egy erős kőzgazdaaági rovatra, amelyben ugy a termelő, mint a kereskedő megtalálja mindazt, amire síüksége van.
Hisszük és megvagyunk róla győződve, hogy az a közönség, amelvnek érdekeiért a „Zalai Közlöny" mindenkor megyatoi becsülettel küzdölt, a küidelem e nehéz óráiban még fokoiotlabb mérték ben mellénk áll, hogy míg eiö-sebben és még hangosabban hal-lathusuk komoly hircos hangunkat.
A porban vergődő, aulyoaao megsebesült megkötözött magyar oros/lán érdekében.
E biltos reményben kellemes, IgatI mngyar pünkösdi ünnepeket kíván lapunk minden előfizetőié nek, olvasójának, barátjának, jó akarójának és munkatársának a .Zalai Közlöny" szerkesztősébe.
Szavaznak a nők.
No ugy tessék érteni, hogy általános, titkos és nőkre is kiterjedő szavazatijaikat gyakorolják, hanem körkérdésekre válaszolnak. A kör. kérdések valaha nagyon divatoztak, ugy, hogy a híres embereknek egy-időben mással nem leheléit foglalkoznak, mint válaszolni azokra a furcsa vallatásokra, melyekkel az egyes riporterek meggyötörték őket. Ibsentől megkérdezték: szereli-o a málnalekvárt?És Tolsztojtól : vájjon a sajtot retekkel eszi e ? A körkérdések szere.icsöre teljesen divatukat multák a napisajtóban. Elhanyagoltságukat mi sem bizonyítja Jobban, mint hogy most már csupán nók siímára szerkesztett folyóiratokban
fordulnak elő ilyen körkérdések és rájuk adott válaszok. Egy népszerű, elterjedt francia nőilap két érdekes Kérdéssel fordul olvasóihoz. Az első ez:
— Ha barátnője megkérdezné O.it, -ihez menjen férjhez, milyen tanácsot adna neki?
A másik pedig ez:
— Ha nem lenni francia nő, mi. I>en nemzethez óhajtana tartozni?
Húszezer vá\'asz érkezett a két kérdésre. A szavazás általános, titkos, egyenlő vo-l. Ennélfogva nem kétkedhetünk a szavazók őszinteségében s az eredménynek kétségtelenül van némi lélektani értéke.
Ki tehát a legklvánandóbb férj, az ideál ?
Annakelólte a tenorista volt fa hós-tenor s a regénye) költő, ki verseket in szive választottjához. M* a hőstenor s a költő egyformán megbukott. A kor pozitív. Legtöbb szavazatot — kilencezret — kapott az iparos, ö a munka arisztokratája. Másik helyre érkezőn be a tudós, a feltaláló, ki uj felfedezéseket tesz s nagv vagyonokat szerez általa, harmadik a bankár s a negyedik helyre a — moziszlnész. Egyetlen nó sem akar .közönséges" színészhez férj-hez menni s csak ötven ragaszkodik még a tenoristához. Szogény tenorls-lák. Az ügyvédek eléggé keresetlek, do meglepő, hogy a repü\'ő, az aviatikus, kit évekkel ezelőtt valósággal körülrajongtak a nók, mennyire háttérbe került.
A második kérdésre érkezett vála-szok szintén nem érdektelenek. Majdnem minden francia leány amerikai szeretne lenni. A hódolat természe-lesen a dollárnak szól. Csak kevés romantikus lélek akid, kl spanyo nó óhajtana lenni, kilencven leány japáni nó (• >\'e.-. is eléggé l« 4»> is husi javíthatatlan ábrándozo — törők nó .- -__
A kenyérsütés dija.
Zalavárm-gye Tórvényh.lósági Árvízi* ótó Bizottsága Nagykanizsa város területére a további loté.k,-dé.°g a kenyérsütés díját . csak kenyéraütéssei foglalkozó Pékek ré-szére ktegrammonki-t 18 koronában, a többiekre 16 koronában állapította meg.
A siciliai vecsernye.
Irta: Harmatay-Stmon Lóránt. Palermo délnyugati részén régi templom és kolostor maradványai
állanak.
A .San Giovannl degli Eremitl" ez, mely még régi századokból, Si cilia mór hódoltsága idejéből szár-mazik. Építészeti stílusán, sajátos alakú kupolájával ma is félreismerhetetlenül magán viseli a mór mosché jellegzetességét. A normán időkbon keresztény templommá alakították át és fóranguak temetkezési helyéül szolgált.
) Ma már — mint templom és ko. lostor, — használaton kivül áll.
Műemlék, melynek történelmi szereplését, véres nevezetességél a ,cus-lode" élénk laglejtésekkel meséli el .angol uraságok" gyűjtőnév alá foglalt kíváncsi idegeneknek.

Káprázatos fénnyel ment végbe 1186-ban. Milanóban Rólszakállu Frigyes fiának, Henriknek menyegzője II. Rugglero slcillal király leányával, Consfanliával.
111. Orbán pápa ugyan teljes energiával tiltakozott ez ellen a frigy
ellen, átlátva azt a veszedelmet, melyet az magában rejt azáltal, hogy hozományként a pápa ellenes ghibelli-neknek, a Hohet.snufeneknek uralma alá volt holyezendő a pápaság biztos támaszát: Siciliát. De meggátolni nem volt reá módja.
És amikor Rólszikállu Frigyes szentföldi háborúja alatt. Ciliciában, 1190 évi juníu, hó 10 én, a Saleph folyó hullámai közölt halálát lelte és Ha, mint VI. Henrik utána átvette a trónt, az ifjú uj császár nem is Itt kolla, hogy felesége jogán igényt formál magának a siciliai koronára.
Igényének érvényesítésére a viszonyok csakhamar kedvezőeknek is mutatkoztak.
Ruggorio, a siciliai trónörökös. Tancred királynak már megkoroná zolt idősebblk fia, hirtelen halállal elhalt és ez a váralltn gyászeset annyira leverle az atyját, hogy röviden reá, a korai halál őt is a sírba
vitte. .. ....
A siciliai trónra Tancred ktse.ibik fi», az ártatlan, szelid gyermek: Vilmos korült, a normán fejedelmi hát utolsó féifi-sarjadéka.
VI Henrik mint hódlió, sereggel jelent meg Sic liában és 1194. évi november hó 30-án bevonult Paler-
moba. Hódolatra kényszerítene vagy álnok szószegéssel üldözőbe vette, vérpadra juttatta a normán főurakat és a koronás gyermeket, — ígérete dacára, — összeesküvés kohol ürügye alatl börtönbe veitelte, meg. vakittatia és aztán kolostorba csul kotla, — maga pedig beült a Haute-ville Tancred fejedelmi örökségébe-
De a ncmezis utolérte, anrikor legkevésbé várta.
3 év múlva, vadászat alkalmával, felhevült állíFOlban hideg vizel ivott és 1197. év őszén, Mossinában tüdőgyulladásban hirtelen meghalt.
Alig volt 34 éves.
És az ő hitszegése ezóta mint valami átok nehezeden a Hohen-slaufenek dineazliájára.
Constantia, az özvegy szici\'tai királyné, a pápa, III. Ince gyámsága alá helyezte 3 éves kis fiit, f rigyest, a későbbi II. Frigyes császárt — és a pápí pártfogásába is vclle a kis árvát, egykori nagy ellenségének, — Kőtszakállu Frigyesnek unokáját — abban a reményben, hogy Siciliál Ily módon a legbiztosabban megtarthatja h.talmi érdekkörében.
És amig Hl lnco élt, Frigyes nem is okozott neki politikai gon. dókat. Egy piilanetra sem feledke-
zett meg halatanozására. Hü, engedelmes fu volt mindvégig.
III. Ince halála után azonb"n csakhamar kiélesedtek az elleniélek rútobb nyilt szakadás állt be az uj pápa és Frigyes kízott. P Évtizedeken ál a tebb küzdésekét, harcokat lolyui-Iák egymással, mindig táiongóbbá álhidalhataila-iabbA mélyítve "! a
szakadékot, mely a guelfekei és a ghibellineket elválasztotta.
És habár II. Frigyes korának
nemcsak legniüveliebb de egz»-
niálisabb és minden lek.nle.ben leg kiválóbb uralkodója volt, aki tudá sának, képességeinek minden er |él oeimin fajinak minden K,vos.s\'g" ^ családjának minden higyoményos
^ttrr&gaz
tartósabb sikereket nem volt képes
Utódjának, IV. Konrádnak négy év röv d uralma után 11. Frigyes természetes gyermek koronázott Uju királya , daliás Manfréd ellen a pápa már Anjou Károlynak -ajánlotta fel ■••fúrónál, csakhogy végre a fejére-lép-
2\'ALAI KÖZLONV
Az utazó autóbalesete.
Berlinből jelentik: Meg 1913 ban tőrtént, hogy Fürth illatszergyáros cégvezetője felszólította n cég rendes utazóját, Worínski Józsefei, hogy látogassák meg közösen néhány vevőjüket.
— Hogy gyorsabban menjen a dolog, — mondotta a cégvezető üljünk be egy gépkocsiba.
így is történt. Felültek egy sutóra ■ megkezdték körutjukot. Eközben az autó nekiment egy oszlopnak, a bennülök kirepüllek s az utazó oly súlyos sérülést szenvedett, hogy foglalkozását nem tudta többé foly tatni. Worinski kártérítési pórt indított az illatszergyáros ellen.
— Ha én gyalog vagy villamo son mentem volna a vevŐkhör, ■— fejtette ki a keresetében — akkor még ma is egészséges ember vol nék. Eo azonban a cégvezető, — vagyis a cég hivatalos képviselőjének, tehát uz én hivatalos feljebbvalómnak felszólítására ültem be a\', autóba, így tehát a cég felelősséget valialt az én testi biztonságomért.
A per éveken keresztül huzódot\\ Valamennyi bíróság elfogadta ar. utazó jogi felfogását. Mind kimondotta az Ítéletében, mim hogy az utazó kvázi parancsra ült az autóbc, ennek következményeit a cégnek viselnie kell. Ami pedig a kártéri tési összeg megállapítását illeti, a bíróság ugy gondok®, hogy egy utazót évi hatmillió markával lehet tíaztességesen kártalanítani. Minthogy azonban a márka az utóbbi időben elértéktelenedett, a cég köteles azonnal hatvanmillió már kát neki kifizetni. — Fájdalomdíj elmén tízmillió márka illeti meg az utazót. Németországban az ítéletnek az a pontja keltette a legnagyobb feltűnést, hogy a bíróság tekintetbe vette a márka elértéktelenedését s ezen a cimen na gyobb összeget ítélt meg a felperesnek.
— A Magyarországi Munká aok Rokkant éa Nyugdljegy-
lete vezetősége figyelmezteti a tagokat, hogy hátrolékaikat a következő befizetés alkalmával feltétlenül rendezzék, mert azontúl* a hátralékok már a felemelt tagdijak azerint fizetendők.
a nagykanizsai Szanatórium Egyesület.
Tlzenhétéves ere-m^tCe,
1023. május 20
Nagykanizsa, mtjus 19. A mult n«pokb*n tartotta 17 ik évi rendes közgyűlését Nagykanizsa egyik legáldásosabbcn működ." humanisztikus egyesülete — a József kir. herceg Szsnatórium Egyesület nagykanizsai fiókja. Az egyesület, amely a legnagyobb csendben, zoj-talnnul, de annól ercdményteljeseb-ben működik az emberi társadalom egyik legszerencsétlenebb rétegének — a „halál jegyesei" — a tüdőbetegeknek megmentése ««rde kében — megérdemli, hogy böveb ben foglalkozzunk vele cs a nagyközönség figyelmét vele szemben ébren tartsuk.
Tizenhét éve immár, hogy Nagv-karmsán, zászlót bontott és hadat üzent erinnk a nagy beiső ellenségnek, amely tüdőbetegség név oIbiI pusztítja n dolgozó magyarságot. Ezen idő alatt minden emberiig telhetőt elkövetett, hogy kitűzött céljának megfeleljen — és bár szerény anyagi keretek között mozgott — megelégedéssel tekinthet vissza n becsületes embermentési munkában eltöltött évekre.
Az elir.ult esztendő no.\'mi\'han folyt le, zajtalanul, csendesen, a biztos fejlődéa utján, amit leg inkább az egyesület főszervének a 7 üdöbeteggondotó rendelŐóráinak fokozódó látoga\'.ot\'siga Íga:ol. A TüdŐbcteggondozó látogatottság -t fokoziák a mult évben gytkorlatba vett Pandotff-fíle *ku ^noltte-k a tuberkulinnal, amely oltások óriási sikere egy uj kors/akot jelent a tüdőbetegségek gyógyításának történetében és halára kötelezi a tüdőbetegségben szenvedőket a Tüdőgondozó iránt.
Az elmúlt évben 235 egyenes tbc vagy azxal erős vonat\'*07ásb:in levő tüdőbeteget kezelt ar. intézet. A 115 uj beteg közül 52 légzŐ szervi bantalommsl, 51 zárt tuber kulózlssal, 12 nyílt tuberkulózissal kezeltetett.
A felügyelőbi/otts&g által felülvizsgált s a központba felt»»jesz-
telt zárszámadás 82.157 40 K bevétellel szemben 79 727 75 K ki adást muUt. Az országos kö?pont az évi 15000 K és Nagykanizsa
(S>ját ludósitónktól.)
város 12000 K készpénz és három
öl tüzif*segélyén felül legnagyobb bevétele volt az egyes\'\'létnek a mult évi Balázs Árpád féle nóta-estélybcl, ame.ly 49261 K-t jövedelmezel! és amelyből n szegény-sorsú betegek gyorssegélyben ei ételmisv..-rekben részesültek.
Az egyesület ezenkívül tobb bitedet a debreceni Au*ui/ta-s*«na tóriumba küldött a Kerületi Mun-kásbirtosi\'.ó költségén és a Horlhy-akció segítségében is elsősorban az egyesület által clőterjeJztettek részesültek.
Az Őszi közgyűlés a régi lisztt-karfc. egyhangalug újból megvál«isz-.totta, mig n válas-.tmány a követ-\\c:ő uj tfgokkal nyert Uegészi»ó*t :
Antal Jenőné, dr. Balázs Zsl*-iDondné, dr. Balla Janosné, Bo-ré. yl Elekné, Bogenrieder Frigyes né, Breuer Vilmosné, dr. Darázs Ltszlóné. dr. Eőry S\'«bó JrnŐné, Farkas Pálné, Block Sándorné, dr. Gy^mörey litvánná, dr. Kőbán Imréné, K-ilser Ernöné, Kasrler Miksáné, dr. Kaufmsnn Lajosné, Kádár Lsjnsnr, Kálozdy Albertné, Kéri J\'.nóné, dr. K\'áikv Ittvánr-é, Neumar.n Aladárné, Rubint Károly né, dr. örley Gvörgyné, zeéri Pósch Gézáné, dr. Sándor Miklós-né, dr. Schleilfrr Imréné, Strém Ignácc.r, Tripimmer Jenőné, \'/A-borszky Zoltár.né.
A M>k lelkes bu.gó munkatá.-s élé t lövesdi fíoér Gus*táv.-.é elnök r.őve,, Szigethy Károly d\'. főorvossal a legnagyobb elismerésre méltó fáradozóssal végzi nemes fcludaUt a kanizsai fiók«gye*üiet, amelyért a kanizsai társadalom őszinte hálija Illeti.
Finna János főszolgabíró
nyugalombavonulása alkalmából.
Cssk négy évig volt a letenyei járás élén ; főbírói működése azon-bun maradandó nyomokat hagy mega után. A dezoláció után, a kommunizmus rombolása után a járás Finna Jinosban találta meg azt a azek«vatoU, energikus, kÖ rOltekintő és bölcs vezetői, aki a
porba hullott rendet ismét fel. eneltr, a tekintély elvének ismít érvényt szerzett s a nyugtalan tór-sadalmat\' pacifikálta. Izzó nemzMi érzés vezette minden ténykedésben • súlyos egyéni megpróbáltatásai nem\' törték meg erejét, azok kö>é tartozik, akik az ország tragikuma melleit elfelejtik saját, egyéni tragédiájukat. Egy hosszú közéleti szc.l-gálát után mindenét elveaztvr, oláh bosszú elől menekülve — emigráns lett saját hazájában. A kormány a letenyei járás vezetés/vei bi/U meg; emberek ügyes b.jos dolgait intézte, mig saját szenvedései t<n gernylre nőttek. Most aztán nyugalomba vonul mielőtt nyugalomra kényszerilené — az antant. Ez az érzésünk, hiába mordja ő mag», hogy fáradt. Olyan erők mint ő nem tudnsk fáradtak lenni, olynn erők egyszerre roppannak össze s amig össze nem roppannak, n mai Magyarország nem nélkülöthelí őket.
Az Ö járási rekonslrukc2>ói munkája szervesen illeszkedett bele az ország rekonstrukciójába. Ezt tudja járásában mindenki. Kifejd zésrzi jutott ez az érzés azon a szokatlanul impozáns kullilátu banketten, amelyet tiszteletére rendeztek. A járás és a község szine-jsvj együtt volt ott, hogy szeretett fő-biráj.t mellett demonstráljon.
A tisztviselők nevébm Hertelendy Ferenc tb. szolgabíró, a köztéri jegyzők nevében Szilágyi Károly szentmáttoni jegyző, a csendőrség nevében Horváthy Ferenc főhadnagy üdvözölte. Tóth János c. ka-n>nok m:lcgh»ngu szavai után a járási földbirtokosság kép^is-lelé-ben dr. Kovách—Sebestyén Tibor nagybirtokos emelt poharat. Eiulán h társadslomnnk, a azá-fejü lénynek egységes érzését dr. Szobó Mihály tolmácsolta. „H« -^ajd — úgymond — valamikor Zslavár-mcg>e hiitóriájét rójja a krónikus, annak egyik oldslín az fog alltni, hogy a Finna Jinos energiája veit az, amely ebben a járásbon és ebben a községben egy szerenciétlen dasprrádó éra után a romok kőiül ez eletet újra előhívta s a főbíró p«tlnás, nemzeti érzése volt az, amely ebben a járásban és ebb.-n a községben a hazafi»s s-ellrm r<gi ragyogását helyreállitotta."
htsaen a Hohenstaufenek „kígyó-fajzatá" nak.
20 hadihajóval és tetemes lovagi kísérettel indult útnak Anjou Kuoly Marseillcből és Rómában a páp.< nevében sicilíai királlyá koronáztatvM és megerősödve az olasz gueifek seregével, Manfréd ellen vonu.t.
A nogy jelentőségű cepranói szo roson gyávaság és árulás segélyével átkelve, 1866. elején a benevcniumi sikon került szembe Sicilia két ellen királya.
A szerencse Anjou Károlynak kedvezett és Manfréd maga is elesett a harcban. Véráztatott hulláját két nap múlva találták meg a harcmezőn.
Felesége, Hona megkísérelte, hogy gyermekeivel elmeneküljön rokonai hoz Epiruszba. De a kedvezőtlen szél megakadályozta, hogy hajójuk a nyílt tengerre kifuthasson és Lu cera várparancsnoka, kihez bizalom mai fordult, kiszolgálttá őket Anjou Károly lovasainak.
A gőgös győző kegyetlenül éppen Manfréd kedvenc iar:ózkodási helyére, a Lago Posolo kastélyba rendelte maga elé a gyászos özvegyet. Szc rencsétlensége, fájdalma, szépsége nem Indította meg. Kiragadta a gyer-
mekeit a karjai kö ül — ezeket a nápolyi Castel\'o del\'Ovo erődbe csukatta, — az anyát pedig Noco-rftban börtönöztette be a ahol a szerencsétlen nő a legszükségesebb élelmiszerekkel is alig ellátva, 1271 ig tengette életéi, mig a halál vég\'t vetett szenvedéssinek.
Aztán kemény kézzel ragadta meg a kormányt, zsarnoki önkénycske-déssel, véres ü\'dözésckkel azon törekedve, hogy még a nyomat is elpusztítsa a gyűlölt H-ihcnstauftínck Uralmának, nevének.
Hovatovább elviselhetetlen zsarnoksága, vérengzése f.ilen az elégedetlenek az utolsó Hohcnsisufcn-hez, a költői le\'.kü, testi és lelki szépségekkel egyaránt megáldott ifjú Konradinho? fordul\'ae.
Konrxd<n nenr. hajlott nnyja kö-nyörgéseire, könnyeire, — aki talán a nőknél, az anyáknál sokszor csodálatos c\'.őérzésscl megsejtette a veszedelmei, — hanem 1267-ben átkelt az A p;seken, barátjával, a 18 éves Frigyes baderii Őrgróffal.
Olaszországba való bevonulási!, Rómáig való előnyomulása kezdetben olyan volt, mini valsmi diadalul. És amikor 1268 óvl augusztus hó 23 án Tagliacozzu ós Scurcola kö-
zölt Anjou Karó lyal megü közön, a szerencse eleinte itt is kedvezni . láiszoit neki. Dj a győzelmet Anjou K^ro y lova*cs»pitai, úgyszólván, oz utolsó percben kiragadták a kéziből.
A csatát elvesztette. Seregéi szétverték. Expedíciója meghiusult.
Ő maga csektly kíséretével futásban keresett menekvést.
S\'.ercncséscn el is julottsk a tengerpartig s már már sikerült de reglyére seáüniok, umikor a vidék ura: Giovanni Fangipani utolérte és letartóztatta őket, megfeledkezve azokról a jótéteményekről, amelyeket a Hohmstaufenek, jelesül II. Frigyes részéről a Frangip*ni-család élvezett. Kiszolgáltatta foglyait Anjou Károlynak.
Konradint és társait Nápolyba hurcolták és a foglyoknak, azok Után a válogatott kegyetlenkedések után ítélve, amelyekkel a kézrekeri-tett többi ghibellinck megcsonkítását és kivégzését végrehajtották, nem lehetett kétségük abban a tekintetben, hogy mily sors várakozhatlk reájuk.
Formalitásból törvényt ÜUek fö lönük és jóllehet a törvényszék fel mentette Őket, Anjou Karoly parancsára, 1268. évi október hó 29 én,
vérpaJra hurcolták Konradirtt és Friüyea barátját.
Őieinek trónja helyett, a vérpadra került az utolsó Hohensiaufen, 18 éves korában.
Lefejezték őket.
Konradinnak ezek voltak az ulolsó s :avai;
„Oh anyám 1 Milyen nagy fájdalmat okozok Neked!"
A két áldozat telemét a nápolyi S Mtria del Carmine templombsa helyezték örök nyugalomra és Kon-radin sírja f\')lé II. Miksa bajor király, 1847-ben, Thotwa-\'dscn mo-dcijo után készített szép m^rvány-emlékszobrot álüiiatott.
A nemezis kegyetlen boszui vett a Hohenstaufoneken, az ártatlan H*uteví!le Vilmosért.
Az ezzel szemben elkövetett hít-szegés s ennek kőveikoztóben * nonnan fbutcvlllc dinasztia kipusztulása után három generáció ala« kipusztult az egykor oly éloterós Hohensiaufen ház is.
Konradin kivégeztelése útin Anjou Károly s általában a franciák erö szakoskodása, zsarnoki önkénye nem ismert határt.

1W3. i»íiu«_20i_
ZAI.AI KÖZLflNV
4
püHkösd.
jJU Caúllil U-\'«» matakemiiun a|s»l
Krisztus htéit-te l-«»li« u". •
„...agvoii apiUnluk és tanítványuk „ m mal Mtmí árván, null Pünkösd „.. -pun lesíál.m «■ W\'*"\'* "
.IKn.isitár. >* " v,«\'"1
,15 le\'le E küldte Kri.zlus a Szemeiket, hu<! képealue az ap>s .ovkal «z eiangélium, ez isteni ,„ .*«•!* ier|eizléséro, « lelkek <">vg. ,, entésére és • mefiprobállalilíil* cl vi«:é«ére A - Sren.le:ek »«-,i,i, , lelkek*. .cniei-iégre. edll itt Kiérnie és ve cii. szenliU az *»>\'-
h.s.t, hngy « hívekbe" a leltek i .i^mitHal, eiko\'csi UotUlMt <« híreid (akasztását mlioké.r.a\'aa
Az nr»zág t\'ip*»!tiTui bei .minek, l.-^kcd^stbli is előkelő koieiené Keikben far.i1raK.-A Swnllílek "6-..ló n.»\'...s«haiasilvsl ej ik ti ké pe.iiik • hivt.k lelkeit »z é.ti vir/á
i,,s kil\'.leliii. iro ís k*mé..y lusáii.. I)i Kon Nandui nu-gyísplispö-
ktirU síiMén ii szomszéd «■ kózia t kbin a bétmf.h\'i siemsigéntk ki . w.14.1 val més. i a .elkcktl a Stenl le ck kegyein ivei. E magasztos la\'ekmentó 6. n mteteifaitó <fp«" -rl n ÜKéiita ünnepi hatéin kü luilhaéjí nélkül éiezzi.k fni is
PUnkisd « hitelei l.ipeí\'JI\'ásé n k, a szzlleiiii ebn-Ui-anek i \'6 szaka és Uune.\'C
Nemesik him^ k fesbnek ilyen k u, nemcsak Rercídik képződnek z.ij levelek hslvany .írnyAban. ha mm » szunn-. ajl hit H cselekvéste lakai], El .s.k.iz\'i az egyház u bérmálás sr.euliifiének ünnepélyes kioszlataval, a püspökök bizalnirs Iniugalctf.vi1 •c.hzui metlMUtai vat és rendm 1 s.omiklataival
Amint ii uOii.il vihar.\'k megitat limaijuk n tálka mezük ptilís l«« KÓjé\'., ugv h-t musl as egybe* hi veinik kcJé\'yite, h"f.V e;ü«e la ladi iion-pillzikrol a közöny, l"u • siivülről • c.ugnidésl »5 un. imát.
Vii\'aszlal , iH\'Hy leikendoz^ úrun mcl fogadják a hivek püipilkeikei » «(K1Í-.0\'| láloKstas lkat nagy Unn P itek t-kintlU. Hi ne n liltal birn,s lést, nincs t.igatined önzetlen leik; • .édestől es őszinte meguiüu is.giö.
Olt, hol nincs zaj, hanem kojzniii az ereszek alol, hol csau. hall d.liHó 11 fcl-»<» vuagHel,
hek kerti ■ üminögü méhek én mel
Seregestőh huicolltk u ch.liei.ln kii a bóiiuil e, kii paJ.a, v^aziö lulyio l\'énzsovai Usynoko\'< «t»»z-i,utak cl ac .■isz»lv\'t a pu«« iiusilSa clcgaé;>\'* volt, liogy bá\'kn is tiie^foaszan.k javanoi, 6..i6ló. A
Mikor adják át a forgaJomnak ax újonnan épült postapalotát?
Nagykanizsa\', május l\'J
Tekintettel, hugy az uj posls-épület épltisl munkáUital oly-annyira előrehaladott sUdluinban vannak, hogy al ui postapalota bgrövldebb idón b:liil elkés/üi, szükségisnek tarlottuk a posta-fónöksiget megkérdezni, mikor ad|ak ál oí. t)| poslahlvnult a forgalomnak.
Munkatársunk tegnap lelke-resie a nelybell postafőnök he
(Saját tudósítónktól.) lyeltesél Maschlcr Islván posla-lávirda I;lügyel6t, aki klielentetie. hwjy noha a műszaki hrrend\'j-.*.ése\'\', az u| renriszerü távíró és telelőn fölszerelése, stb huzamosabb idői fog igénybe venni — minden remény meg van arra, hogy az u| palotát meg éhben <12 évben ál logiik adni a forgalomnak.
u 1 1-athaJ Ilii harallki" 1 intik a null.késnkat l»len eaoilr.la iirz éa , nádátáll, otl . . a ciend:s lal-khn 1 • hér.-naláa, pl nkO\'d Un -re t-okal in élér.iaage\', epe IJ uru . 1 H seré V kt-:UlóJÍ«l wiituHl ■»• masztaiii. M.iMe- ui M dírzrs mez \' ötólkódik. A (nemeket nr.vju.i .ilibe simulva les k az l őkészitó oktatásokat.
Jjii a fittapM I E«tl bizlatjék az aP\'ik gvemiekeikct, s a cse\'.ódaéi tiiacilcimeisegre juháiroJlv, h-igt -z rmr ; s«i(hcii Illó rész-i jusson.
Aliilat -- \'ingtál meg iiiindiu ízi-vei es a zaklatott érzéi=k konyh-lilin-V" ikur a fópawioi i.uAhoz lerdel az e,iy»zorü .i.línépcáóléit.
Kifej Mtlifteilen megillelódé* ■-i a sziveket, niinlha <■ ke?ye\'cni lial.s.\'l éri.\'lenek a le lkoké\', mikor pUsp.in lilvai közüli J\'#r, szzvsi. uinjua, szei.t ténykedéseit iaijuh. Mikor uckii szolnál, akkor megesz-lusili fa. a szerelel logfnmégeii: lionuiára. Utal teái a azivekhe Cs uvor. az 1 dui .tokon, mcit nil 61 zalonl ícsilt ajkai megavllatkozts .: Az hisz-lg itatuliau5zi meRmoz-ulnak moal, a pünkösdi Ulós-.ik tuti az osszeá keresnél.ekei v.» .1111 uiok.-at. s ih .-i, JcfU és er.\'i li.ji el. RcndanUli tanítások, .1 13101 i.as ízen.-ege, az apostol ui Uok közvelicubiso hivatvftk u hl iiegetőiiiieftéro es nemes cihal^r • . as\'k fakaS\'tiS\'ra 4
a p.ps\'kn«k kell cUcsarhan roa gzlni és elszánt loiT.re uükodésüve 11 bajok oivuzl.sM, .iz aléltak tnci _ jvcniiéJii tlóse^l.ciil. Ilamlndzn i
eíUl«l|s helvét tí (ellsntíTi klite-le-sé/cii, akkor csekély nmeilen-séz.\'.ei m KiiyózTÜk harénkal igs-a
»s puokosdi hsogutmokal vaifi
.\' \'i\'u\'.k it kegyelmekkel hleieti le k-o A keres..ténvsé^nck eleven s\'p.ie és él.lck ölésre van 1 züklég\'.
my hódilhiws in. A ka nllcUmus UJ. lesz nagy. ha szeretet üészie-I4s- vezérli a le\'kok gondozását. Ha papjai hivaKStol he.ulnek, ak ...[ a liiv-\'k neu fognak a közön.
ifi\' etalmosDtlnl.
Pilnk.nJ « lelébrcdés viiiasz\'olá-, val énnt és egy lln.kzsl.is erú z\'.oozés .1 véle 11 h IzA\'.ooi éizrc » női. Vajha meg\'smein\'ik, n-eg , vnénk ts megérlenénk a pun k..sJi Li.kel es Jrági h.zínk j« v.iro kóicsiinöe szire e:, megbecsü ii, c\'klisai eretel •• unkake.lv éi . :11.1c ekfülilil b* hit hatna .1 h-n
ikel. Pünkösdi lU/rc é\'- 1 lziiln Hg.1i1.s1a volna bítt Iiéí.a\'k. hogy .. lelki zivatar min pu^z.uij n • , enny, p sz..k és U.liió erkívcsl meg-.MHOüas köszii uon oe. Mmili.
0 .-dneS^y \'iaor a haza es mennyei szikra inuiiaila Vl\'..s -. é-zésckJl eUany iri testéhe. Mlill. k Im.i.lk.iz-
t í-i imnipoiiek. Ilmlukukoii h.izntb. I kereszt, ke.zelkbs 1 olvaso.
Kei énykeJom . Spin ui ubi vu 1 piiat. .
At e sú pQilkósJ ca -davai Vltradt es szent Ihlet, n>e ■ " ukiizlek a? -gihiz. erjedi ei. AZ ap u\'ö.ok . ..iíiis bators.V* ezreket kolull -z
1 az:a.;hu;, 1 réhin; nap alau ki steevtcue a jemzs-ori egyház J.li-iény ker t il.
M 1,1 is a hálöHis ilajkalja óriássá az \'igazságul és a nyelvek szava leni f.-einicí5é fegyvereit.
A mai ünnep komoly emlékezée hllva\'Usra és inits vallási huzga-ura Eit.cn ilsTiuljon meg hazafi-s 1.0\' k u^v lesz becse és é ttke. E\' a laiolicltásülk egiszeiü is-éive. Erise meg vallásosságra inlS t-eszéil.-inket min.lsnki, mint az apos 10 okai. h i nyelvünk iJegen volna, s-ú\'janak, kiállssr.ak telteink.
Pünkneiti iuz és hevüiés hasson t,l mindenkii, Krisztus küljöll Szont-eikével írunkálknJju.lk, árasztott k:-gyclmcil tiaitnáliuk 1 egymást in\'gbecsillve menlsük hazánkat.
Poincaré felesége.
Bnonyára nem síkon tudják, liozy a nagy .németöló" ház. tüz-h-l.ét tul.jilonKépen német asszooy •ii.i M losbsuer Lujza a leányneve Msdsme Poinc.rén.k .-. a b.denl Wolfratshausenben azületett. — Eleinte persze « la l«Ues Honleány ;nlt é. r.jongotl a német hazáért. K\'sóbh kiment Amenkáb., ahol -gy bátyja élt. Itt féijhez meni, de a férje nemaokár. meghall. Mini özvegy iulolt el Pá.l.ba, ahol egy
kereskedővel i.merkedeit meg E« a házasság sem tartott sokáig, mert a keieikedö elvül töle. Csak ezután kerül, ósaze Poincaré ügyvéddel. A mogorva, zá.kózoll termé-,lr,ü fiskálisnak igen megtal.zatl . néo-.et születésű mensecske. Hevesen udvarolt neki, vgul pedig felel-gül vei te.
-.Meglássa. — mo.-.cblla akkor „.ki _ nem csinál velem 1 ossz | pariit, mert leszek « még lóbb Is, mint ügyvéd ...
Ez a jíslal. valóbsn bevált. Polncaréné mind magasabb <s ■»•" Li.abb poitciókba emelkedett, ví-Franciaország -M osszonM jeti Poincsréb.n az eje.z hábo.« alatt Igen kevéa rokonszenvet l«-. németek liánt (elfedezni Ez
LrokonazeevmégkUebbtérO,.-
IU1. zsugorodon össze • h\'k\'k" léa után, amint .zl ■ "nyék blzo^ nvll\'láz - Poincaráné aiaionyról
valóban mindent el lehel mond.n .
A. hoffv férj. .tlvét srillötoldjo Né lúdt^olna li.jntanl, bizonyár, nem. _ _
Jiirno\'ksagi éi önkény n.oíjcn kepiOiitel. A pápa i-meie.len
r.ieghaladi iparkoduli
\'ayirr:íp 11
.Nem \' műn pép 11. éie.t 11 IÍ..10\' 0. ti > itak, ir.i kin? Megu csali a ize, tagod elk.
— irta IV. K.lo snjou K.ioiyhoz
— miiy j -j- ill a meg. züinuil
.lalaiisig llilildeii len cnib.r. Nemde a nyoinorl sem
, 5 ... ________ s imiid-in hiszon
se no i.ekei ü tiv.l.l inkáidé e nd."
Ü; ahbii Ufo.él-ek épp oly kivés llaiass vo.l a .zerencsí.il ól elvakult, kive.v zaainl"a, mini umbb i Cngely es II Mlklob-pipskö-jtii-1*1 áiidnak
Ai.jou Kájily ha.ai.i.ának, szeren-csijé.iek lcl4i..nl|»n-ál.l.
Kkkor i«J>- meg 111.Mikiül pipn .udl\'.val, - i» lehet, - hugi b leegyezét talán limogalássvai, a franciát" mozg-Vm.
A mozisa eK.,véV.ny*b ié-siese bizonya üiv.nnl di Poiciüs
navu salernoi ghloelii-i nemes v.. I, aki fáradhatatlanul jait litkoi ku\\l leseiben, egyebek közi .ir-g-ina. Peleinél, ezt kérvén fel — " i«l " Hohcn:iaufen-ház lukul at. •>•>» ■ oS.ZUal.u hldjár.lban szabadils. I I a sokai szenvedeti Sic\'.llái a franc a járom alol.
Ekkor az.iii a.i váialmúl ko b. jóit 111. Miklós pipi hllaa. Uiá • IV. .M.ron koveikezitl u p»pu l.onon, akinek francia -zárn azaza lozonyl f.ancial-arii Irányba icreli; „ p;pal uJv.t p ilitikajtt.
A fraiicib.eller.es lilkus mozgtl\'n. 1 uzonhun ekkor már ani yiia nu;i. Azezvczték, mar mindent aijnyn . ókeazücll.k, hogy Roma hangalr.-t.loak mcKV.i lozása .z.wcmáiijekei
irár nem larlozlathalt. fel.
Citipni Va nmi szikra keleti; n i . le kekben I ■ihilmoi ,Joii sok gyű i.i.ony onianui langts lobbant.-, a.i\'iiül a mozgalom a liyi\'t fon. üilumbati kilobbanjon.
12ÜV évi márcUB h\'. hunoi Ünnepének délutfnjí. , v csernyire gullekere\'l Palermo lakos , 1 r..
Kígi »r.uk*3 Voll, hogy er.cn a 1,..népen, a vtcsernve ui11 fegyvere, lovagi jftiekokal lanollak. Anjou
K«:olj .zonb n eliiltolia a f -»yvci -. selési s efiriílfogvs a luménaí 1.1 , c;i- u v .ina maradol-s,
\\Z rnyik fiancin az alall ez. U\'U.y ,,\'lt. hotv cJU<oil te::)Vcl unn kutai, lo.illlíll cjy 11" pálernii 1
A h ■ i\'y vS\'egénye éne _u sé. tan,le có . .tolla e rcj.eil tó.-él «\'
1. sru\'iu .1 fr-nclil.
Nagy csó.tü ei, dulakodás taoia.lt
. fsj»«;icii sok\'d.inmbni » smlkur
\'íuz"e\'i a San Gi.iv.lliíl J gll E.l-„hi.ieinplom vé>:har«ngj< mesize-ce.iai4.Kt mcukonilUi\'. . z izg.101 kedélyei . - .1 tómeg-. pnózis hatása " k\': UVk\'\'
langbaboru.uk 1\'V.ernóban és Illán-
_ . IUI, Uz cHenikllhatatl.il g.oria
- igává - czész SlCi\'ilbSIi.
LegMik.illak a Sicilie-bsii \'eV" Ira silk.; s á talában az Uegeiiebt mind cy b-alig, nem kimé vé » nőket es a gycímcVckal sem O y«n vérftlnló -vr.4. ez, u-eiyh\'Z legtelleh-„ szaza .lukkai késóbbi. pínsl Szem Bjnalén-iji hugenotls-mísiarlál in
\'onl\'^i 110.
A francia uralom Slc\'hiJ.n cneg-
\' \'e\'i\' c pciclól lchanyall.il\' A11J 11 Károly szerencsi csillaga. Halalmál
. caskhamir
rranc.ak minden eioieszuaau
Un voltak képesek a.ra, hogy
Siciliál vibszahodiisák.
\\njou Károly vérbeli szerezte, vé ben vesittue el Sicihai.
k-i in ezen . mai napon, — •
..c;.tv"-.ernye-ávfordi,o,..Pl.n
untam elöli uto" \' 00
van ni dzgl. Etemltí tentp omol.
AZ uJ.aron körben fum k:re«»-
„rMoyo"-\'"?5......
saLra.-rsr.T-s
fisa lemp\'.um harangloriiy. n
■ ekiill végig a varos f i Olt.
Ablakjain .zelid ködnek ki és he. jt
A város forgaiag-s ^-\'„.J, je, a lávoiba cssk mint
oXVszakl.1. ^£va-rcs,
automobil mély ittiko.ése
a-^SSfS
végig a történelmen... _
íFíl
7.A1.AI KlV/.I.ONY
1923. m\'ius 20
MSREK.
— Illrmjmt\'i* oratnk: * V.uJ-.l.u-t,l (hóul i:i. boKCWHJrr jwlou) Mvaielo* Jtkkkl f*l V .uatól IZ-if. JíluUn 3-tól ">K-Itt\'oo 7H A «i*»V«K\'ut Ho^,»«ui<J<r palota) htrataioe felek *ttn JéleUitt lu urától U-i* Telefon .
A felelő* ax«ke»zt\'» JtluUn <• irtától ó-Ifi u n,oinlal>a» (Káut a *s aMO i»
taJjr úfijbea a oagykvit/«W,{ i«oJtlk«xé»*/e .11 Telefon 117
— időjür..- Ar IdŐj-l á»u«t» Intézd jelentése «erim hazánkban i» «ok hrlvútt \\o!t tőbbnyirs tb*hh eaó él • hőmérarfklet aÖ»yedt. A/ idő egyébként rj*ir Eu\'óp\'.ban hüvő* éa aokhel/Gít e.óa El\'-k-nyugati szelekkel válto.ékonv.hüvös idő v*/h>t<S, helyenként esővel.
— Doktorritavatcisok. Frk Ferenc állatorvost, - »\'b setl kii nikn elaő tinfesegédét f évi ni-jus hó 13 An avattak az &»tztt Állat orvcai tudományok doktorévá — ,iuaiin) cum liude" jf|»é»scl. — Dr. Hród Tivudei kani/«»i üjfyxéd fiát B»ód Andort, mo»t av«t:»k fel Bud*prsteo az alí/imi tudományok doktorává.
— Ha szentelik fa! a fervn dsk orgonáját. A Szer.t\'trenc rendű plebaoutemplont oijonnjit
726.967 korona köitaéjigel kibővi tették ea laljaaen kij.»vi:otuk A-igv teljesen átalakított otgonánA felarenuléte ma délelőtt • tizenegy ória azentmiaével kapoolutb n (04 végbemenni. A ffi><cz»>e\'házfőnök plebAno* P. Pálinkás R">g>r vég»«.
— Miuiazterl biztoaok as lakóin vlxag* kon. A kÖ»o*t/?ás-úgyi minia.ter a ragykauiiaal lirn elita fiuukoiahox d:. Tu\'us Károly kereskedelmi és iparicmarM li\'kár
a zalaegerszegi fillami I uúkohhoz Dávid Ferii c gyftwtfctic\'i tiikari •z iakolai viiagékia mlnitzterl biztosi minőztgben rendel\'e ki.
— Anyakönyvi birrlc N»>{»-kaniiain májúi 13 tói- 14 őfs>e •en 17 azQirtis íordu-t eid. E\'ek kőzött 6 fiu, 11 Ictnygynmek voli. Három esetben pedig lkera>űléj. Házasságot kötöttek: D. H«lá»* Pal orioi Steiner Meriával, Horváth istvén kov/ctaeged HorvnlK Juliánnával, Kutsai |«<v, n lak/itíí aegéd Mikclic* Veronik\'.v«l, T4rco« János vaaöniő aegéd B:den>-k Ro aáUával. Elhaltak: Billeg Ferenc naptzimoi 67 éves agyvérié*, Scabó Merít 8 hón»po>, c. yhártyalob, Mezri Anna 9 évea r.y vhartyalob, özv. H«idu Győrgyné Németh E--ziébet 80 évea "ggas\'^lv, ö:v. Ko véc» Józaefné G-réc» Ju\'iAnna 63 évee agyvérzé*, V*r/« Miháty m. kir. á!lamrend3rs*gi f.lűgye\'Ő helyettes 53 évea lüdőgflmókó., GyŐry L*joa géplakat »srg^d 34 évrj tüdő hurut, Ku mci K\'«.r1 hón po* lúdólob, ö.v. M«tyás G>ö«gvné Szörctűk Katalin 49 évr* hna.hnyv-már, Molnái Lz|o» n»p»/áiuo» 60 ^•ves tüdőgümőkór, Mi>jor BolJi<«nr földmüve* 73 evra gyomoriak, Ste fán Győigy nyug. poit. fóliád 74 éves kzivbillentyü elijjtelensig, Tn lo» litván nipa<.ím:>* 27 évea tüdő-vész, Beti Terézis 14 eves tüdő gümőkor.
— Szabad lycailla előadá sok. A szabad lyceumban c.ütörto köo eate 8 ómkor leaz a legkőic
labbi előadás, mely alkülomufl Nagy GyŐió folyt, tj.i Oíohjo a/.\'g rót aróló clŐ«d<Uái, Majtényi Ka-• oly pedi^ Amerika termésieti é» épitéaicti csodáiról tart vetilett képes előadáat.
Ame\':ka lázasan készül a iulí\'JS 4-ik«
ünnepségekre.
.m,|, id-jfn "l^\'.íj- V..U
„ Am-.i^-A^I! - Va.6.l hASo ,U.>->, rr., I< t.l.n (o.orcl né-
t/kbrn f\'.l.tk. Arjli» -»n>k
BuJapo\', m i\'i* 19
(FiSvíio.l ««.rk..il8»í»ankiíl.) A\'i\'-rik\'l 1\'poV h lek ól. u(y«-ó. vAti ..rni iinwk, "ni"* n jii\'tu* ney-r dl".-r ck e.évi mejr*
únn-p!í«éröJ, ame\'y ■ k5il-mé«\'yck ne/lnl impoián* tnr»nyil«inul.«4 letz .1 am.iikflhfc üidri*^.
l-l— V. Kíldi.t l-l<xlü:.k < ».■ e?y B\'i<t l r>\'">
leile. uitc-ll.; b ..!lj*Ko- t ««.-
u,l,t>u .üké, ülelíkí- ........
„S.n, «k! kö». Í\'d k-»
n>ilnlk«ulot tme munk»Hnunk «!®l: .
— Jillio. 4 ik- I ír j-mil" tinne
püí.k T.l^\'t 0 li-tfhrlvsrbb-.i Akkor érrék-llV h lem Oi-ökk.l rin-l • n.pn.k . jelentős-/-1. H« « m. Sy.M»if initc\'u* 15-ikéjWel h.»\'.n|i lom . É\'-i " napon inondolH
ki 1776-bsn A ,\'ll.iv-t sienben » li.rnhironi ettyesüli ill.m, . m»l b.tulm s F.iiy süt Ml.mok lórn-fúggelltns *ét. Ell?l k-sdve %ivla ki .ll-n, 10 -a-ll n- í> s.-a bsdssyát l-Kniwy"1\'!"- hsdvereiötik
ft ill.mli fiún\'., G-ntje WssW.-y tt,n leaeKs- sta\'t r ed -1*1 "rj-\'l 8> nn-.l «nysor»zl»->»\'l, Anf-I*val eremben. A I.He\', b-n *s yoi-dole-tokbin niH*.- rú hsboiu »*>ik uio e- tuni-. \'o\'i s :i.k, hnjy .y jó év.i rd m-l\'t.in A n«í» frer-ci-l forr j.ialu n lilö.l. A XVIII •>*> >.l e nsty nopj-i ól. a- umílikílik elfitt . legiseatebb id-AI n s.\' ibad -in. Eié\'i ludiek oly.ii h.-.len I-n lehisedésS\'l fun/d-ii s r.j^y m» yysr .xabsrl.. f Nfcit i\'., akii u magyar .iab.a-1\' gkarc levereléa- utén
o: nn.crik.i ■ Tótóknf • izbíl rj\\
külön áikMidóll h-dih jó-, vit.. át\' Am -rikab . Bi.onvÁ fl tudj -k Önök. hogy Clev-l.nd\'-an 0. r.\' Koatuthj.ouk aio\'-r* áll, v!si\'.nl ini is mejh.tnllin l-IojrljuV -Bud\'peat ej^yik le-^s-bb heljr. fe! 11ltott gyönyörű Washington ser.biot, eii.e\'v *\'ö t itteni b.rátrtnk juliui 4-íii iinriepafget rend\'inek.
— Mi\'ul.*ee,:i e ti Ctd.keS, ho/v a vet-i k* d*s é. ver senvla.
a. <8vel-lt\', hnjy ■ m-\'ik- c-;k an ol haj\' v I srilli \'»•»> 1 \' P \' S-uit. Ezenkívül adf ve.rit kl is Am rikéh.n fogya« t tidó leír... A hi\'.\'oru k\'Vöiba . is tlta miltt t\'"rt ki oly. llf\'irmAri, If.-y t,i-»ior.t iliuaií |> kl ó\'6b étk.JÖ ..v„l h jó e/í-. t koai.ny-l • ten^irbe >».
— A ,i lezsjl.itt I \'gh .horu
b... /.m-nk- » tnuMsiot ,iiI. .e. h\'t\\\'V feliéi núl t-lj-a\'ll óni\'ló k\'rei ked«lmi fo-táv-í kell bi nir.. E ért crófes/i\'éwc!
uvyélv^n «c->mihfi1 ** ig
ameriaMÍ gyo ats-g^ I e/y ön h te-\' riV.i, az U it rd
Sinlrt Llnr*.» íjunciíed S «őt«z L-írtSi), nm Unek vciérhuj j ti. G 1\'9C W •«.,ii>\'4tr n • hivjik. — Ju u» «ie^y-dikét p-dij Ujy f gi"*
inii.-L mz <Kr.«\'. kli|niuht>\'lli»w \' felhasirrlni, hog. fzeji A r^-pi
— As Unai£0D)0k Uaia
kongtascciója K ríw-tiv S«a <.oa. -tályAnak rdako.*l*k : N^gykaniz*. i Takatékpénzinr 3000. N>g/a»ni u. H.n/ya 2000. N.pt-ka.et 1CC0. G.\'d.»A/i T.kftfé 500 kofooái
A megnevezett intézetrkn.*k jóié konyai^uk ó\'tln\'.v g, ukorlru\'ért hjU k\':» őnetet moi.d m Kőnkre-g.-có Kantativ Sznkos\'tilyának «\'• nöknftje : özv. We Kirolsn.r A hua/eii ünnepek alkahiu-ó\' 7000, a pünküidi finnrp.kko: p rfig 6000 koronát oS\'to\'c ki i Siakcskwi\'.y a váfes ».^»ny\'i között. A Scn\'coar.tálv ..i.yagi tínjo-Vatáeál u jólelkű t-J n?:nea go;ido> kozáau pirtfogóajóindu^-nDba »jSaljuk, hogy minit öVu ó.i\'.ye; tő rólticaNen U » azen/edő nnberia*.v Lic.iicl » min-1 löhb jótékonyt rígot gyakmolh »»s-n.
— Zio.tr anyakönyvvezető müve a Xernakcdalmi Uuu uin Almnnr.chj tbaa. A Kereaktdtl ui •Muieun aird e;bj\'i inon* mejj-lent hiiatm^a ÍMrc\'-e, n\'riui e* magyarnyelvű l.uii r.t Ker«<Ve
b.iC\'itjik ríóf iö: utj-ra E;; e
•jült A i -n-.k »t h« jóiU»*»\' »w > ii.«, U-ired S\'"\'»\'Li"
uj h-jójút, d vitajj levn gyobh, lr% Impo.ániabb hajAÓ\'i a »Lt i -tbt-k" i sí\' »m»rlk»t E;)\'<»&\'\' Al l «mok ein\'AM ck, « m^y\'^v megértő bnrAij n-K, Mi.
jelenlétében örli.i Oon p«*jek kőö\'.t.
— Tud«»u»á*om ••••int ö.tő^
klsiaV\'dt honS.t^iaii ia ■
feí«,tiel fognék réajtvenni uj. »e ük »•\'mt en u«n » vrsb s.fíftő h«
<. jt»é ú.\' tj; jJíb.-.\'.
— A/ et.gol t\'s fii.ietl< i érd? ktk teh.él »r.ri*t i» iné-kő\'" k rXy m c»\'lhogy -:ut.l b\'kt\'j ks retktdelrtJ é" » «. üzlíti vmeny esiközeivel. Mis"i\'ét n/p .• » i ói ativol«z4ix it) l<-«*áim .lo\'tj remélhető irhi", hf»t;y *■* ii kúyJr.* lem a vi\'Ag sxamAra csak hasrr.ot: a hi jó f j\'es i, o-c*ot»b ité »elé- ea u mo.\'gAal titb; ii.ás foko z/ai* fs>fj» r.Kiim\'njfeini,
ú-»<ia B:i<cr(»i l\'>rr. »o» című A\' mauíchj »b»n, t.int fotris.nUuk -zzir^kj-l Zitgcr F r c n>\'gy«ant<n i
• n/D(r.-.yvvezc<ő la .icil ir.úvc: „Z-lavt\'.rii gyei A<tal;n * Ki iju:
K-reskedcIn.í és Ipuri Ci »-
• A\'a4*, amelyet az A!m n c\'i U>a«* .lőc" Iíir.er\'et. Mr.vl^pl\'.Kjljut, hojjy i.yrn h»« uos r».u^k.4t ♦•ddi^; oxet z\'j\'woí-vy dű\' Z -xrr F-»enc ••gze\'i a Ci.u:árdi. .•\\ki .Mii-i ban n lünk j-lcnt wicg, — A mű 2U ii«!.»B ii unka .htt van ét 1924 évte nyomdánk nyotniióliái. fog I-n: i G «tuU!u A u S<cr zőn
— A felső templom hnznnj;-jalr.n lapunk ntojidijn-nk egyit d •« k JŐ nunká^a 200 kotunM oMiMiiinyoroit.
— AIrodalmi áa Müvéazat Kiir vi|i» .m -nya mfju* hA 18 án t-.no t űl-vé.k jevyőkö\'iyvi. g k , i\'ön^t-t scava.olt •> Hollandi me ni/tcite op-ieti rendelőinek, s»e \'Cplőin\'W, v»U.si\'.nt a -eriek^r
jt ni\'» n állkU\'ttn nii idtio\'an », a\'cia h-y fia* Uc. ■ \'«* mé^kkv t
eii.rk ti neheu ée t.,«y\'6S-inv3n» <|
/•p •»l n-i előjdis-\'.t Ithrtőve t, .
tfk. K6«&iMr f-jílt\' ki ^
t -/t.n.T.y .iz\'«*n.k i*, r.iV sti .
p rti Jivl- lt k^\'c%«"n \'« *év i, v.t^ ; foDtfúet ft%<l j.\'ruliaV h\'. - i <lt .J J» réhei. K\'ülön i \'.a.őrt • tet lido t B Cl J6i -i. fk t
trü.érfii k viteü dia fe.\'éi».
t>t Fcütií l«. • K"r h-njfj-n. KeJi\'.erzési jiv^r-: Ari.,.%
RóVc:t \'iH-uó Jóci f 1000 -101 . ■lf. Mn\' \'a L.a-ló 5<Q. N. V. 4C- . •••V. W.IS.M1 J-t. \'>50. Fi.ch r J ő 200, li y Gföryy 50 kjion ..
— H uanag. D\' Fcdui Vn. U o-" Widder jjlnt Síc/c n: , ( r i 10 liazan.^oi k«vö\'ek.
— Tejfe*, •««\'rnyő éa nx ru-altó nav-ony. D<>rua Ulvár.m •» •
tei rgt:> rí tölúoilv um ír.\'/
i.gn p i-.,f i hu:«»:t •• V*irii:»»i
pijc< • áruvltás végett Amint kl\'
n.d - Ujf • pi co od jő l eg/ uri.-.v»ioi< i t-if-h vett t;|r. A: U(i««uo<ty • t- jf *lv »«ArlAs ahit o\'l fc\'r j\'ettc eaff.yőj^t, amik Daiv-!« vanit* h>m \'r ai t-ttegy hriyb- i l<n-rő«ínél bJ:\':n»-«gb« he\'y«»ni. IdŐV.óib-n I*u iu-"O\'iy r. jó.t *n <, Mo^v ea;rn)r«jé\' * tejlrlei saszory-».-l f-lfjt- \'e, vi«>eaiert • pl>c « —.i rjf-l-s y hűli helyét
»k|\'i -S.óIi ü icrdőr. k, likerü\'* » »«■ O »t ni * le. nyó.tl .nrgi I li i előAíniani M.«t tn^ volt >4 »« oiv é« -z ea^ii\'vS i» • d i» kf\'-.jiU t -\'Ö\'sy n-vít uJ-
,..k, ugy hoiv emíeh\'telt nekt -•xrirvő vi* :dnl. A leti\' Ő ^C^ ()Ü\'"\'vyi o- •• ü un frlhi>j«a:
•i l.ö\', v -vr i.t ra»»ajcj«"l » \' nd-
lr« i</?n. D «V4 |«lvann» ellsn m
ind.i ••« j r-ii.
Ga-adü\'->RÍ Itl prömben. A Du »miu: ,
iw\'arl «» k«re»kcdelml köze; i .l«»iu-a a Ve* prémvá»mr»|v\'» ü • •leíjgi E\'/yesület n u V a p • ■ Ip-rt -tűlrt elhat iiotU, llt)}!» 1 rrnlcz V. A I
itáa juniua 29 én nyili* g • ,uliu- 9 liitI. A Wiáliltai.a .1 »\'P ctolifibtii blbrajm iparouo1 » u«», gaxl\'KV^lésl, l>o»áa»«ti li-* :«t»t», fcertíKeii ki lü\'áat s\'b. 5\' l.n k V\'fi\'é.nben.
— K5*alk»!a>ásoiUk
mvbö FH .1 o . «.<oket e kó.-a kiflmazottakat +* uvujdijanA t,
ki. . eg »z 1922-23. kedvre
n»e» i\'tu »»i?nj.«rA» u* ■\' \'
.r.p \'k ni-v, hou • Kr\'»k> :ő:ad -H a 5 uapo.t b lül 5. sít • év«U j\'leoj-jnck n\\tÁ, inat a ^e ub.M fe;»iöla!áiOkn»k n»m i » rtóoui b\'A n\' get t<oni. Bo<!or 7.
— FeltUnén kellő vcptti<-:;épet mutiiita-t b« Oht»
: kv- l) »vior» vmufi".n. L\'zv a r.j ü őí\'/p.\'t K Ictizi. hogy h^rom sv i-r,c: "z.-rlisvá íünywo utd t l TC K.d\'il «H • I . i.\';\'1\'0 \'t\' Kl,,:ir*J\', .otít.-ior .tie4;\'HrnéÜ yi * jr W»u.«\'» n t ■
— ZougoraL
Izarangokw*1. Ka
Vörös. J >ra«f
uj\'-jtc. £ongO>£t Iklotit
nsíycu h-r-^oni\'.ürji « h «:,..A t cs ftetb^:. Vor • tana I k. •eabailjitimt
A „Zalai Közlöay" Bod. pei-ten u<ip(»at.i ka;ib.it a* AnWer l.öz 2■ f tiub.toy i ud -bau.
tj.u-rr. •
,VLU» Ó W\'V
A hű-ó-tl sze»clir M iic^kapöan K>öf»V"!i ki t»tv az uj U \' i" J >z*.< n^r néjO\' 1
«t.c"t, twi:*. ?n>áf. «
I. ti*
Magyar ember a bem\'éű lé siló e,£ft il
/„ALAl KÖZLÖNV
fl mezőgazdasági terményeknek tűzvésztől való megóvása behordás és cséplés idején.
A belügyminiszter rendelete a termények tUzvésxiöl való megóvására.
mények ily távolságin n terület ke\'.kenységénél fogva el nem helyezhető, terményeiket onnan stját érdekűkben M n legrövidebb idő ul itt elhordoni köteletek;
a pilyamenti gazdaköiönség a torlót a vasút felől közvetlen az arntók nyoméban lépésről lépésre fcliisztogatu tartozik cs ha az aratok eljutottak ahhoz a vonalhoz, amelyen a pályához legkÖzelrbb eiő boglyák vpgy keresztek majd elhelyozéjre kerülnek, Amennyiben 4 birtok mélysége megengedi, de Irgaiább 100 méterre a pályatesttől, haladéktalanul 3 méter scéies védőszánt óit t«rto/.nak készíteni oly módon, hogy e< a védőszán-•ás a pátya fele eső bogivá— illetőleg kerestlsorlól 5-10 méter távolságra rsiék, oly esetekben, midőn a birlokréatlelck a pálya-Üstre merőleges irányba sorakoz nak, a védőszántások egyvonaiban létesítendők, mert a lépcsőzetes védŐ>zántások a futótűz ellen nem nyújtanak védelmet.
Aki e tilalmakat és r;ndelkezé-seket megszegi, kihágást követ el i*s 15 napig terjedhető elzárással 2000 koronáig terjtdhetŐ pénz büntetéssel büntettetik, mihez m\'g természetesen nz is játu\', hogy ■ kár megtérítését a vasúttól nem igényelheti.
Nagykanizsa, május 20. (Saját tudósítónktól.) A jelenlegi súlyos ga/disági vis\'onyok kőzött egyenesen nemzeti érdek az, hogy n\'ei3ga»da*ógi terményeink a tűz pu*Mitlsá\'ó! megóvafsanak.
E^re a nagyfontosságú országos érdekre való tekintettel a belügy inini.v/trr a vármegyei é!s városi törvényhstóságokhox küldött kör rendeletben »zabato*an meghatározza azokat az intéákedéteket, melyeknek pontos megtai titával a tüzesetek, siámn a minlmumra csökkenthető.
Minthogy u vaiut meiitén levő mezei termények a mozdonyból kiszélló Síikrák következtében leg* inkább ki vaunak téve u lüz fiusz-titkainak, n rendelet küiö:tötcn\'a vBiUtmcnti termények leégésének megaked\'tyuzAsa céljából tartalmaz Célszerű intézkedéseke!. — Nevezetesen :
a pálytmtDli birtokosok, illető leg bé\'lők o mezei termények le-nratás/t, ahol a termés egyenlően beérett, n v#tutboz legközelebb eső részen tartoznak, megkezdeni;
a behordásra kész mezei termények o vasúti vonalak menten általában m\'nél messzebbre, de legalább 100 méter távolsági a hc lyez-ndők el; azok r. termelők, bérlők, akiknek a birtokán a ter-
\\<)23 május 20.__
— A Centrát uj xeuéazei.
A Centrííl" kávéitávbon * mai
naptól kezdődőiig P/\'P"« fürcdi
Döme és Bcrky Zoltán x lofoiwó lista játszanak.
— Egy szegény öregasszony, aki valaha jobb napokat lAto t, kcie stett fel bennünket és sírva panaszolta el rettenetes nyomorát. Hónapok óta főtt ételt nem evett, csak s/.árnz kenyéren tengődik, amit r j\'svivü szomszédok adnak r.éhs-néhs. Se zsirja, se lisztje, se tüzelője nincsen, hogy egy kis mcieg óteli főzhetne magának. Egyetlen fia, ki -nőst gyá-moliiója lehetne, * hatcléren eleseit és mivel semmiféle hozzátartozója nincsen akihez segítségéit fordulhatna, lapunk utján kéri könyörövge a jószívű embereket, hogy men\'.sék meg az éhha\'áltol. Cimc Ozv. Perger Ferencné, Magyar-utca 16
— A világ azénternaelése.
1922-ben 1,200 millió lonnt s?cnet termeltek az egész világon, min 1921-ben a széntermelés csak 1,133 mülió volt. Az egyesült Államok széntermelése 1922-ben, az tz évben kitört báriyászsztrájk miott, az egész világ szénszolgáltatásának csak 34 8 szi-zalékát tette ki.
— Majálla? Igen! A Nagy kanhsai Vendéglősök. Kávésok, Mészárosok, Pincérek ScgHőegyesu lete j. hó 31én Urnapián, kedve-zőtlen idő esitén június hó 3 án a Sörgyár kerthelyiségében tAr.ccal s amerikai árveréssel egy bekötött, ke-dé\'.yes és mulattató majálist rendez, melyre ezúton is felhívja a nagyközönség figyelmét 6.? iwcjjhlvJ* oz érdeklődőket — Kezdete Jéiu\'án 3 órakor. Belépti-dij: Személy-jegy 150 kor., családjegy 300 korona. Felül, fizetések a nemes célra való ttkln-tettel köszönettel foK«d«*!n<k és hír lapíiag nyugláziatnak. Kitűnő zeni rőt, elsőrendű italokról s pompás ételekről gondoskodva lesz. A rendezőség.
Uránia. Vasárnap és hétfőn 3, f>, 7 és 9 or*kor: „A vörös kesztyű" I. réfze. Ametika petróleum telepein lejátszódó kalandor kép, 3 rész, 30 felvonásban. — Az Uránia legközelebbi művészi tökéletességű filmje: nAz anya", « s\'e retet filmje; n.cgtepően szép vonásokkal festi meg r.z é\'ctet\'és «z élet ragyogó drága kincsét: édes anyánkat.
-- Elveszett pénteken délután a Rójso vendéglőből 2 drb 7 hetes malac. Megtaláló vogy nyomra vezető, illő jutalom ellenében a Rótso vendéglőben jelentse.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsoJcat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled Jóxsef ékszerész, Sugár ut 2. szAm. (FŐ-ut és Sugár ut sarok.)
— Próbálja mag: Ön Is és meggy\'-zfidlk róla, hogy a F1LIPP harlsnyakútódéjé-ben békebeli anyagból készült harisnyák, sokaik a UgUrtósabbak és ugyanazon síinü éi aioórfgü pamutból bármikor mfrgíojal-h«tók, Sxombatbaly, SsáU K\'álaiAa-otca
— Kerékpárok, külső és belső gummlk, felszerelések, vadászfegyverek és töltények, fényképészeti cikkek legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal méhészeti eszköz raktárában.
— ..KoMiith I.^Joi" »c*rt»li «*«««*jl «•»«-ra»u. butajoiail Ut\\c+.
»\'• r. U. V.. ZcJUo ««<» i»
— Dr. Kállay Zoltán Jogi szarni
nárluma Budapest, AnJr.«>y-\\it 8. é* Sxc-K«d, Callavicini-u. felelősséggel és blitos sikerrel késilt el« binoely egycUm <» jogt akadémia össie* jogi viSS^áitS és ai ügy-vé<ll vlxsRata JenyiCtbérlot! RekapituUctö I Minden íolvllágosltásl szóval vagy 1«.élben ké»i»«ggel ad »kir u 1-ud.peM\', «k«r a szegedi Igazgatósig.
A testi nevelés és társadalom.
A Icsli nevelts jelenlÖLegétői .\\z u\'óbbi években nagyon sokat ir:ak, dc tftlán még többet beszéltek. A iok békédet ezonbun a teltek nem követték oly mértékben, mint a-/t j-1 ;n vhzonyMnk megkövetelik. Az ifjúság testi nevelése terén nagyon keveset cielekedtűnk és snjnáloltsl \'•Hnpitjuk met, hegy hazánkban a rport még mindig elhanyagolt állapodban van. Igaz, hogy <-gyes iiko lékben és sporiegyleteiében néhány lelkes apoitember o legongyobb lelkesedéssel és áldozatkésjséggel fogUllozik sz iskolai és iskolán kívüli ifjúság totl nevelésével is elismerésre méltó munkát végez, ez azonban az összifjuság szempontjából oly csekély, hogy atámitásba nem jöhet, a hazf, a nemzet jövője szempontjából pedig elenyésző — teljesen elégtelen.
Ez a sajnálatos tény késztette e sorok irójst arra, hogy cien nagyfontosságú kérdéshez hozzászóljon. Nem Írni és henzélniakarásból, hanem kizárólag, azon jog álapján, omelyet az e léren kifejtett sok évi munkáfságávol szerzett meg magánok. Sz»rény toraimnak az a célja, hogy a nagyközönséget, a magy>r társadalmat, amely e nagy jelentőségű kérdésiéi sremben érthetetlen közönyt tanúsít, meggyőzzem és megértessem vele, hogy a sport ügyét támogatni — mu — népnevelési és nemietvédelmi okokból minden ] b magyar állampolgárnak elsőrendű hazafias kötelessége.
Porba sújtott ezeréves hazánk romjaiból kell feltámasztanunk ar uj és boldog Magyarországot. A terhes, küzdelmes munka legnagyobb része ifjúságunkra háramlik. Szinte emberfeletti testi cs lelki erővel kell felvértezni ifjuságuakat, hogy eme nemes feladatot, mindannyiunk gondolatát, azive vágyát eredményesen végrehajthassák.
Az ifjúság rendizetes testi nevelése u nrmzcti erő gyarapodását jelent!. Ezen testi neveiéinek egyedüli módji: az igazságos élet, a test ápolása, edzése, a betegségek elleni védelme. Ha ezen körülmények szem rlőtt tartásával neveljük a magyar ifjúságot — akkor erőteljes, egészséges nemzedéket nevelünk.
A? egészséges ember nsgyobb munkateljesítményre képes, nagyobb munkakedvet ért-7. Ennek eredménye n termelés fokozása, megso\'<»zoródis •. Egésiségen testtel, egés-ségei idegzettel asonbsn nemcsak a fiiikal, hsnem szellemi munkánk is terjedelmesebb leez. Tehát végeredményben céltudatos teíti neveléssel, mellyel az erkő\'csi nevelés természetesen mindenkor p úr huzamosan halld, ugy a fizikai, mint a szellemi munka nagyságát emeljük, aminek hasznából rgjfor-mán résiesül az egy*n éa állam Gyarapszik az egyéni és állami vagyon, sz egyéni és állami kul-tura. G**dagsíg és kultúra pedig az állam leghatalmasabb fegyvere.
Az ifjuség testi nevelésének méltó felk:roláss tehát elsőrendű nemzeti érdek, amelyet azonban csak akkor érhetünk el, ha a nevelést az ifjúság minden rétegére kiterjesztjük.
Sokat, nagyon sokat mulasztottunk a7. ifjúság nevelése terén. A társadalom közönyének ludhitó be, hogy a múltban c nagyfontosságú kérdéstel oly keveset törődtek, hogy a testi neve\'ésnek az egés< nemzet jövőjére kiható jelentőségét o!y soká lebecsülték. Ma már öröm mel állapíthatjuk meg, hogy az ország legértékesebb tényezői: a kormányzó ur ÖÍŐméltóiágs, a nemzetgyűlés, a kormány és mai hatóságok a sport ügyét megér-Usscl kezelik és támogatják. Biz Utó jel az W, hogy napról napra mind többen és többen sereglenek a sportolók táborába és hódolnak a sportnak.
7
Tévedés lenne a;onban azt hinni, hogy a kormányintézkedésekkel és az ifjúság érdeklődésével már el van erve a cél. Et korántsem elégségei ohhoz, hogv eredményt érhessünk el, ez csak a kezdet kezdete, az elkŐ lépés előre. A nemes ügy felkarolást minden egyénnek, minden egyes állampolgárnak, egy sióval az egész msgyar társadn-lomnak kötelessége.
Ne ijedj meg t. olvasó, nem „pumpolni" akarok, sem kényszer fizetést rád erőszakolni, csak egy kis megértést, rémi érdeklődést kérek lőlrd az ügy érdekében. M -gértést a szülő részéről, az iparos, a kereskedő részéről, bogy néhn-néha tegyék lehetővé tanoncaiknak, illetve gyermekeiknek a sportolást, egy kis érdeklődést a nagyközönség részéről, hogy a sport egyletekbe való belépés, a sportversenyeken való megjelenés által a versenyzőket lelkeaitsék, az öo-ként feUjínlo\'t kisebb nagyobb adományokkal pedig lehetővé tegyék, hogy versenyek rendezhetők legyenek, hogy a sport felszerelési tárgyakat pótolni és jó karban tartsni lehesSen.
Hí a magyar társadalom minden nemesen érző tagja komoly akarattal fogj« fel-e nagyjelentőségű ügyet s na mindannyiunk ateme élőit lebeg a nemes cél, akkor majd kitartással, az ügv Iránti lelkesedéssel le fogjuk küzdeni az elénk tornyosuló akadályokat s fáradozásunkat a legszebb eredmények val ják fel és valóra tud juk váltani mindannyiunk gondolatát, szive-vágyát: az uj —• a boldog Magyarországot. f - /•
Detektivtogás.
Ö lelea módon fogon el egy J>«y-hói meRKökan, régen ItereMit «*t hAniosi — mint • Borner Volk«. rcilunj b«n olvassuk — egy bicc Jtiekliv. A szélhámost Silbwsteinnik hívták is az után. nyomozó delek-livnek kesébe került egy cédule, amelyet m » Sllbersleln küldött . menyasszonyinak, talélkéra hlvín a Práter utcai Breitenstemer.kivéhizba. A jelzeit időpontban . detektív Is megjelent . kévihtzbsn, de a helyi-•.égben, mely a szoiongásig lümve volt ne-n tudta felfedezni a szélhámost, akinek különbon Is csak . vázlatos személyleirását ismerte. — l.átott ugyan « kijárat mellett egy gyanús enberl, aki reldlivül Idego-s:n viselkedetl, — a detektív azoo-l>»n bizonyos akart lenola dolgában. Ekkor" nagyszerű ötlete támadt. Gyors tépiekkel, mindenki ttemo-iáltAra a iclefonfülkéhK sietett, majd pár másodperc muiián ingerülten lépett kl ismét onnan :
— Pincér, pincér — kiállolta — in valami Silberstoln ural kéret egy nói hang • (olefonhoz.
A pincér készséggel szaladt végig o helyiségen és hangoian kUltolla az asztalok közStl:
— SilUrstdn urat a telc/onhoti
A felszólításra csakugyan felugrott
az előbb megfigyelt Ideges ur és abban a hlszemben, hogy • menyasszonya telefonál, a telofonfWke főié akart sietni. A dotekliv azonban eléje lépett éj nyugodtan mondt.:
— Már in irUsiUUun ónaa/tá-gát. Vegye a kabátját ö feltiná nélkül kövessen.
A szélhámosnak leesett az álla a csodálkozástól, majd halálsápadtan, remegve, minden ellenállá* nélkül , követte a detektívet a reodóriégr., majd onnan • fogházba.
ZALAI KÖZLÖNY
Megállapodásunk Olaszországgal.
Kereskedelmi én közlekedé.i jellegű megállapodások Magyar és Olaszország kozott.
Budapest, május 19. (Telefonjelentés.) Római jelentések szerint a magyar kormány ott időző tagjai és az olasz kormány megállapodtak egymással, hogy mindaddig, mig a végleges kereskedelmi szerződést megkötik, ideiglenes megállapodások lépnek életbe a két ország közöli a kereskedelem es közlekedés kérdéseire vonatkozólag. Nyáron részletes tárgyalások lesznek ez ügyben és legkésőbb az év végéig elkeszulnek a végleges megállapodások.__^^^^^^^^^^^^^^^^
8
Az árumintavásár megnyitása.
Budapest, május 10. Horthy
Miklós kormányzó ma ünnepélyesen megnyitotta a XIV. árumintavásárt, amelyen képviseltette magát a newyorki amerikai kereskedelmi kamara, a bukaresti es trieszti kereskedelmi kamara. Olasz és francia kereskedők is voltak jelen. A cseh-szlovák és román kereskedelmi minisztérium hivatalosan képviseltette magát. A kormányzó megnyitás után megtekintette tóvárosi Fischer Emil kormányfőtanácsos kalauzolása mellett a kiállítás helyiségeit.
ítélet a Népszava rombolási Ügyében.
Budapest, május 19. Három napi tárgyalás után ma délelőtt hirdették ki az ítéletet a Népszava rombolási ügyében. A biróság nem látta bebizo-nyitottnak, hogy a rombolással vádoltak tényleg részt vettek volna abban és ezért felmentette őket.
Monarthista mozgalom Oroszországban.
Newyork, május 19. Amerikai újságírók jelentése szerint Oroszországban felújult a mo-narchistikus mozgalom, melyet most állítólag orosz junkerek szerveznek Ludendorffal az élükön.
A francia képviselik létszámcsökkentése.
Páris, május 19. A kamara javaslatot fogadott el, amelynek értelmében a képviselők számát 626-ról 400-ra szállítják le.
Országos ker. szocialista kongresszus Budapesten.
Budapest, május 19. Vasárnap kezdődik az országos ker. szocialista kongresszus délután 3 órakor a régi képviselőházban. Haller István v. kultuszminiszter. Somogyi István, Fóbler jános, JZibolen Endre, Szabó József a kongresszust hétfőn délelőtt folytatni fogják. A kongresszuson résztvevők számára kedvezményes vasúti jegyek engedélyezését kérték, de ezt megtagadták. Ennek ellenére az ország minden részéből több mint 50 vidéki szervezet jelentette be testületi megjelenését.
Hitel a kistrafikosoknak.
Budapest, május 19. (Telefon-jelentés.) A pénzügyminiszter rendeletet bocsátott kl, melyben feljogosítja a pénzügylgazgató-ságokat, hogy a kistrafikosoknak áruhitelt nyújtsanak. A gyakorlati megoldás ugy történik, hogy a traflkos kérvénnyel fordulhat a pénzügyigazgatósághoz, amely aztán engedélyt ad, hogy a havonkénti dohány és cigaretta
Illetményt a nagytrafikbői meghatározott időn belül való kifizetésre hitelbe vegye át.
Lakbérhaladék a köztisztviselőknek.
Budapest, május 19. A kormány a lakásügy rendezése tórgyábsn kibocsájtott rendelet módositásakep elrendelte, hogy a közszolgálatban álló tisztviselők cs egyéb alkalmazottak — valamint ezeknek özvegyei, a m. kir. honvédségnek, csendőrségnek, államrendőrségnek, folyamőrségnek, vámőrségnek tényleges és nyugdíjas tagjai cs ezeknek özvegyei, a katonai nyugdijasok és ezek özvegyei részéről az 1923. évi május hó 1-én esedékes lakbér 1923. junius 10 ik napjáig fizethető.
Harc a földbirtokreform körUI.
Budapest, május 19 (Tudósilónk telefonjelentésr.) Mint előrelátható volt, a földbirtokreform-novella el* len megmozdult érdekeltségek a sajtó pünkösdi, ünnepi számát használják fel akciójuk alátámasztására. Az OMGE mai közgyűlése kapcsán a Népszavától kezdve egészen a tárgyilagosság köntösét hordó Budspesti Hírlapig, az egész régi sajtó működésbe lép, hogy a földreform novellának törvényjavaslatként a Ház azine elé jutását megakadályozza. Amint ismeretes, az OMGE aggályait egy memo randumba foglalva óhajtja eljuttatni a kormányhoz ama kéréssel, hogy ne tegye magáévá a novellatervezetet, illetve ne engedje, hogy •z mti formájában napirendre kerüljön a parlamentben. Ezenkivül az OMGE oiszágos nagygyűlést szándékozik ősizehivnl, hogy a novella ellen országos méretű tiltakozást nyilatkoztasson meg. Ezzel szemben a nagyatádi Szabó föld-mivelésügyi miniszter környezetében a legnagyobb nyugalommal azemléiik a novella ellen indított harcot és általában az a vélemény alakult ki, hogyha lényegtelen kis részletekben változni is fog a tervezet, alapelveiben és lényegében változatlanul kerül a nemzetgyűlés plénuma elé. A kérdés csupán esek az, hogy mikor kerülhet a javaslat napirendre, meit a Ház május 23-lki ülése után valószínűleg ismét elnapolja magát, legalább is a miniszterelnök hazaérkezéséig és azután az indemnitás megvitatása kerül sorra. Legalább is erre mulat a Híz elnökének az a legújabb törekvéie, hogy a pártokkal megegyezésre jusson a Ház elnapolása tekintetében.
A főgimnázium toiaaverae-nyát holnap hétfőn tertja meg a Sporttelepen.
SPORXÉLET.
A Nagykanizsai TE és a Nagykanizsai Zrínyi SE első csapatai ma, pünkösd vasárnap délután fél öt órakor fognak mérkőzni a Zrínyi Sportegylet József főherceg uti sporttelepén. A legutolsó mérkőzés óta a Zypyi erőviszonyai az állandó és etős trainingek következtében tetemesen megjavu\'tak, ugy, hogy a mai mérkőzés rendkívül izgal-mosnsk éa érdekesnek fog mutatkozni.
Leventék aportvernye. Csíky
Íános járási testnevelési vezető, u
evente-ügy fáradhatatlan buz-galmu, lelkes harcosa éi úttörője, aki csodálatraméltó kitartással és energiával végzi a jövő magyarságának nevelését — a sormási, sze-pe\'.neki és eszteregnyei leventékkel nagyszabású Levente Sportversenyt rendez Sormáson, versenydijjai és pénzjutalmakkal egybekötve. Ezen a Levente aportveraenyen megfogjak mutatni a sormási, szepetneki és eszteregnyei polgár-leventék — hogy igenis érdemes volt a falu, a nép fiaival foglalkozni. Nem meddő, nem hiábavdó ezen, olykor emberfeletti munka, amit tmi derék testnevelőink végeznek.
A kiosztandó dijak köiőt^ gazdasági cikkek, szerszámok, eszközök, hasznos tárgyak és készpénz-jutalmak lesznek.
Akik a leventék céljait, törekvéseit ismerik — bizonyára legmesz-szebbmenőleg támogatni fogják őket — hogy a sormási Levente sportverseny minél jobban sikerüljön. A vezetőség felkéri a közön-síget, főleg a vidéki gazda- és birtokostársadalmat stb., hogy versenydijak adományozásával segít ségére legyenek. A versenydijakat szerkesztőségünkbe lehet beküideni, amely minden tít&rkező tárgyat nyugtáz.
A Zrinyi Sportegylet két finom hamutálcát küldött be, a Pesti Magyír Kereskedelmi Bsnk helybeli fiókja egy értékes dij beküldését ígérte.
Irodalom.
Keresztény Politika májnál
•láma megjelent, rendkívül érdekes tartalommal. Dr. Ernszt Sindor\' .Szlovenszkó ís Magyarország- címen a cseh állam belső életéi tarja az olvasók szeme elé. Hottósy György müncheni hirlspiró n nímel nép belső küzdelmeit vízolja. Czetller Jenő a falusi társadalom lelke cimén irt nagyérlókü tanulmányt. Károlyi József gróf a közigazgatási reformról nagyjelentőségű cikket közöl. LízSr Andor az aktuális hitolkérdí seket fejtegeti nagy szaktudással, früiwirlh Mátyás, a lep szerkesztője pedig az európai államok politikai helyzetéről irt nagy (igyolorrremálló cikkel. A lap előfizetési dija egy negyedévre 260 korona. Kiadóhivatal: Budapest, IV. Fercncick-tero 7.
_1923. május 20.
KÖZGAZDASÁG.
Hivatalos vetésjelentés.
Tudósítónk teleionjelentése.
Május első felében az időjárás rendkivül ingadozó hőmérsékletű a csspadék pedig általában kevés volt. Az őszi buzavetések mindenütt szépen fejlődtek. A korai vetések a későbbieknél jóval jobbak. A beérkezett minősitő becslések szerint az Őszi buzavetések jó közepesnél jobbak. Az őszi rozs vetések kielégilők éa eiőteljea fejlődést mutatnak. Helyenként már virágzanak. Az őszi rozsvetések általában a jó közepesnél jobbak. A tavaszi buza éi rozs vetések az utóbbi időben szép fejlődésnek indultak. Az árpa éa zab vetések általában jók: esőt kívánnak. — Tengeriben s későbbi vetések kissé nehezebben kelnek. — Fejlődésük lassú. A burgonya fejlődése rddig teljesen kielégitŐ. A cukor és takarmányrépa szépen fejlődnek. Több helyen az ormányos bogár és a bolha tetemes károkat okoznak. Lucernábon jó közepes termés Ígérkezik. A kerti vetemények jók és szépen kelnek. Esőt kivánnak. Bib és hüvelyesek elég szépek. A káposzta palánták igen szépek. A dohány palántázás nehezen halad, mert a szárazság miatt sok vizet kell a beültetett területre hordani. Lóhere és lucerna igen jó. Az első kaszálás kitűnő. A gyümölcsfélék elvirágzottak. Barackban és mandulában az áprüiii fagy sok kárt okozott. Általában közepes termés van kllátáaban. Alma és körte valamivel több, a azőliő a kedvező időjárás mellett szépen és gyorsan fejlődik. A síkvidéki szőllők ben sz április fagy némi kárt tett. Helyen-kint a cserebogár és a szőllőmoly tömeges fellépése tapasztalható. Az uj bor árak literenkint a minőség szerint 60-180. az óbor 140— 300 korona közt váltakoznak. A bor kereslet lanyha. A forgalom csKk helyi vásárlásokra szorítkozik.
A tőzsde hirei.
(Saját tudósítónk telefonj danlás*.)
Budapest, májua 14. Az üzlet lendületes, élénk. Majdnem mindenre pénzajánlat van. Keresettek az arbitrás értékek és a vas-papirok. A mai terménytőzsdén az irányzat szilárd volt. A kedvező esőhirek decára is az árak a tegnapihoz képest ab-ab állomás két-két és fél koronával emelkedtek. A budapesti nagymalmok 265 koronás áron csak egész jelentéktelen tételeket tudtak vásárolni. Külállo-másról egy-egy tételt 255—260 koronáért kötöttek. Rozs 160 dunán-tuli állomásról. Gabonafélékben az összforgalom 3—4 vagon volt. Zab egy tétel Zalaegerszegről 177 koronát ért el. Egyebekben nem volt üzlet.
Szerkesztői üzenetek.
Egy/flzcnet Aki lapunkat figyelemmel kísérte, meggyőződhetett arról, hogy sosem voltunk hivei a polémiáknak. Lapunk hasábjain nem engedtünk sosem teret a konyha-stílnek. Uri választékossággal kerültük az utca ha\'ngját, a modortalan ságot■ És ha nagyon ritkán mégis élnünk kellett a visstautasitás pengéjével ~ sosem tettük bántó avagy; sértő éllel. Ettől az elvünktől sosecj fogunk letérni — senki kedvééíB Most sem . . . M^M

1023 m\'iHS M__
Valuták éa devizák:
í ! onllir (tiW-YotW 6Z40-WDO
i\'" ;. K (P«5) 353—361. M4.li. (B.I-
S\'f t ,? o£. V>< £Mll.QO) 243-261), <*> <\' \' ,\'„„ (Mel) 740—770, L.I (B-l-
»»;?ÍS 27 S..»l («••) \'«« -\'""lí1\'\' ÍVrZünh) 910 - 980, Dini. Zigrib - L.ngy.l »«.». <Vu»M H-18. "-, ;.«■•> <)" - Kop»ohlR. 972-1001,
ZOrlchl zárlati
u..,ln 116 aasUKlsai Halban. JI7-25,
„rí, *»■-»> L0\'"""\' 2596 „pír"
££ MH.no ««». 16 M
|(I 50, Zisrtb 676, Varsó 1 17. Wl.,
Termény |elentési
tgs. rni~vM»D *»»0 Í62S[J\' ■<?" 265C-0 6000 .0.. I6500-1670.\' Uk.r,n.ny*rr. fS" 16500 I6500-76U0 ..b I7600-800C l.ni.rl 15500-1-760. r«F« >o.r.
7400 7SOO, »ai« -•-■
Budapesti állatvásár. vl.rh.hi>> 1.1. 1800 2100.\'.Mull.
IKO-224C., .l.|< 1460—2030,II,r. .^..b.., jsmsl. bilolj. 1460-780,.1.]. 11.\'O-ISO KSv.ndtk !»•">•; \' eg4iib,n 1400-50<J bori-< (űlblt bírb 180 2000. Ké.ílel NsgJ a.it» 335. .bdi. 311. - 6k mik.
" .l.i.i 0. borjú 117. .bdí. 108 M«rb. bír 1300—143). borjnbír 23M 2400
Sertéaváaár i
K.IMU. 530, Elk.ll dUI|t 400, Or.R — Xosép 14 )0. Konoyii I3IK. 1. r. 140i, II -, :.ir 1961.. Siilonn. 1500, L.b. bo. 190C értékek i M.fly«i bil.1 45750, Oiztrtk hll.l 11.850, l\'.z.l 11400,1.IrMog 40 0. Lmámitolé 7950, K.r.ikid.lnii B.nk aOOO M.gyu.Ol.ii 3 00. 8.0CMI 145.1.00, Druch. 450C0, Ali.-Uíoi irin 372.1)00, Sslsiv.tl 730TO, S.1RO tiriáni 116500. UriUnyl 20.-000, Rlm. 291\' 0, Schlick 270 Ci.Gnttin.no 27COON.ilci 19«;00, Clinlc. 18000, Klotild 2000, H^u cukor 435 010, Adri. 91000, AU.ntlk. 20000, Kjályiör IJ4CK), Bomy.k-Agrir 6250, Llp. t.k 4ÜCK.\', l\'höbui 1180., V.ioi. VUlwno. 1200.), Clull. 88(0, Kookordi. IÍ8C0. Déli Vuot 159 0.
Főszerkesztő: zeéri Pósch Oéza. -Ir\'ős szerkesztő Benedek Rezső.
KÖHLER TESTVÉREK
NAGYKANIZSA. ♦
Rjdnlja uasáruual és mindennemű szerszámmal dúsan felszerelt raktárét.
Horváth Jésiof hlrlapárudájában a
kölcsönkönyvtár
megnyílt. - Beiratkozás • nap minden ssaktban osskösölhelS.
F0N0TTBUT0R0KAT
minden kivitelben állandóan raktátoa tartunk. ■ ■
FEITSCHER ÉS ILLÉS
(onottbator 4i koaArlonO tállálala
SUaAR.UY 28. SZ. ALATT.
Tinoaookat flxotáaaol ft\'.voaatink
MAGYAR ERDŐBIRTOKOSOK FÁÉRT ÉKESÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
íatelepén
különféle
bútorgyártáshoz való deszka
kapható.
»ipró hirdetések.
Minden a»6 t» korona, raalajabb betCrel aacdetl iMrak duplán •aáialltatnaX. Allaal kercíknek • »..»«■kint 5 korona kedvca-itiíny. I.egkláebb hirJcIé. >0 aaó
E,7 tlaita l» aiortalroái mltttl*nrale*njl ma-K*t hittél mellett aioimall telepeire kttr*" Joneí Nacykaouaa. T«Ukl-ui 6 7J»
Tanonenak, J4 mnavliclttö. t*>ce hu fizci«t»<l
reMietfli. J«J»iMlre«Bl Zrtn»i MlklOi-n. n. TU»
r kCtetUll So<áfaá), Kinini-ui
Orra av«g»lt*. b«f4t\\t»»V«t ii veaa mltnítn ir.t»iyiU(bco a lt(ma(aiabb napi átoc Muaatl éa Fru!«ntltal
too díb. j oriiet l»aeiu aiárai akátfi cla46 TeleH-
Ipari ▼általainak, Ryárl Özemre,
cntlcg Uk»snak ki alakit .ua át Kaahc*y-utc« l«KÍorgaln»»4«bo hcl>cn ruUvó ul.* k»t Felte telek megtudhatok cimnél. Cini v kiadóban. fi*
(ZIBOLY FERENC
url éa nfil aaabó
•^ujabb angol szabásszerinc koszit
férfi- és fiuruhákat,
U|>ys?.int6n nnpnl nóikab&tokAt
Nagykanizsa, Etzsébet-tér 15.
Nagykanlsaal Takarékpé»ixl*r í» Nagykanlsial Tárhásak xés*vétyc:t m IcKtna.avtlih napi «ron votMÜk. Zala-magyal Qazdaa*gi Takarékpénztár
icjivenyet 900 koronáért voisxük TixsJei me«biza» iknt a budapesti, wienl, betűni, priRal e* zágrábi tí»»dé*en a le*-elínyöiebbeu í* leggyor*abban telje»itjük.
GR05Z ÉS TÍRSfl \'\'í.^
Kigyk. niisu. Sv^tr<ut >. L ao- SSfjCar ÜHrUaUM
Hk> lájllaxta (arkaakutjra kölyök «la«JÓ. Cint i iiziahlviiiaml.
r.v-r JOtafcabOl vaVi Ua tnnulAoak lcU«UÚk Halmos a PoUák b4t"teaWdéMbm.
Jl.JurA taharltOnOt t« vanölácyxiktt j4 llie-tettel felvctsek. Káta Jsllaka. Karineiyttt a-
llwwabtrba add tJJ macyatboMát blrto* Bekísm«0éUa. fWvtbS. hWláíOdUat k*a.sé<X.I nj-ujt a tal.J4ooo.ok kUát«lu»a ma^iott;.. Na«y (tiltnf.->(t\'.ml iroda, Debrceen, VáUaUel/ew k«Wen4lí.
Kihalt a Hakuohilaii (A l»V4at TMb U»»in f«le bírtuk. Naxyoc temtuete*. bo*y eat ai «U4átt ia a II «« OU («ooáll6, r^iiiva U<a0let!ttét»t4l 001U-aaetu Itmett Nati Lajo. Ortiá^o* Ir^atUnloruiltnl ValLaUt dtbreeeni <** boajroHlWU k. EUtJáal tátok álUn44an fMWtetoek. Le-ré\'^h írfeklMíaekrt MÍ.OU.I t, ké.itécc*: Táltiiol aa Iroda VtdéW k«P«; «I4\'. fcteétek. Urékim : N»«- Lijoa lo<"Uoíoa«\'®> Ucdá.
A Uodapeatou. 01. Sxáp»41*yi-u\'.oai lerö it«at-l.oorn tUáiaat a Nt*y t-aj0» debtectr-i inc»lUn:ort«3ml Uod. booyoBMátt Je. A oa«r eldtt a»oo-íok hália W^aiineut a Na*y l^jca Irodán»k ««jeinbeo tel\'eaitelt íy-on. ce^mányea éa moí\'.^tn Ulbuoetete. el.\'áíiiáén. BaJiauy Imre (óketttaa. Hodapett. tfadllialcH. _ _ _^i6
Klcaareioem jó kUpe. *llen«U» a »iroa UJm-ilbeo !«T4 ety.irt... tikiamat fl...ea «^3íkh*l>IU. (tkkel. ketaiobát Ukáiárt. Cim a ll.ddi.an 7JH
K«yoa batorU.r-bok i, liiíkedányak aiooo.1 al.dok Caeocety-ot i|-____^
Efy P«r lelje»ea~«Ú j6 oa fO.ía ufll rl|>ó
cUdo KlnU»y-uti. »j. •"»
NAtleo f .t.lembet t*1 á«y.t keret. Cime Sikátee-
Lrgjobb mlBAa^stl
Motorbenzin, fehér petróleum, sázolaj ^ gép, hengerolai,
valamint nehízitetlen tovotazalr cs mindenfele tnás mexóg««<la»*gk cikket a lagolönyöaobb .i»pi aibnn azonnal *zállit vasúton vagy kocsin pmr Állandóan nagy kéazlat. ion»05*a»««l 8«ld»lÍ9\'< «W«01«t ««fMh aíett •iií árufoflitutítl, mményirtékeiltfl uör«tk»«t BENZIN SZABADRAKTARA Telefon 1»4. KAPOSVÁR Telefond.
• vaanUlloiniaaal aaeinbvo.
ElsorendU férfi és nSI
HARISNYÁK
Grünbergernél
Fö-ut ti. Talelon 221.
F) legjobb éa legolcsóbb
BOR
liter|e 76 ltorona
BruntsitJ József K\'MliTÍ
Macár-nt ••ám. — Tatrfon 8t0. aaitn.
Asztalosok figyelmébe!
Fílríszelt nruk, mnt gő o-t bUkk deszkát, szutAit tölgy, Juhar, éger éi hárs deszkákat
Irhet tetszés szerimi ftron a
MAGYAR ERDŐBIRTOKOSOK FAÉRTÉKE5ITŐ R.T.
to epén kapni.
K«t IOr« UtíllOi. e«y hletébo. ^e *
váto^in bírxkXV. B«y bdettá
vtxon tehertlráatal «Ud4. Brew Vllmoa. S^U-ut 6
Telefon Hl.
BAZSÓ JÓZSEF
TELEFON
250
kocilgyára Nagykanlzia, Talaky-u.
Klvkllal knc.lk ál autóc.roii.riik kélkiUlét. iul.k.tiiit, (coyezíict íi béliléiít Raktáron lart mlnden-nemU uj es dlval o s ktnnyU kocsikat I
Szigorúan szolid munkai Julányoi árakl
TELEFON
250
TOTOLA ÉS PACSIRSZKY kalaposmesterek
ElvilUliuk férfi é. női velour és íllcWlapok ét.li-klti.it .z.lo.akelspok étv.rrí.át, ti.zlitá.ít é. vei. lisát. — Divatos férfi kalapok és sspkék nsjy
vál.sitékban kaphstők. Vidéki megrendalts.kel pontosan aszkOsöUUk I
Nagykanizsa, Eötwös«tér 25. szám
NYÁRI ÚJDONSÁGOK OLCSO flRfiKON!
Csikós alj- és ruhaszövetek, Covelkottok, ruhavásznak, Grenadinok, Etaminok, Opálok! sima és mintás Libertyk, Batisztok, mosók, Dirndl.k és Zef.rek Férfiszövetek és férfi ruhawásznak őriési választékban I
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
dlvalnagyáruhasában
az
..ftRANY KAKAS" hoz
NAGYKANIZSÁN
szerezhetők be.
ZALAI KÖZLÖNY
1923, májú, jq
Nagykanizsai Városépítő R. T. Nagykanizsa
építési megbízásokat a leggyorsabban és legolcsóbban bonyolit le.
EMELETRÁÉPÍTÉS
a tető emeléiével amerikai csavarokkal
XS^^^^^S\'R^^^.^^Jf.tTI: Költségvetést díjtalanul ad
KERÉKPÁR
és törött vázak javítása.
VARRÓGÉP- ÉS IRÓGÉPiflVITÍS
-------j KELLÉKEK.
Klsiírtll { «ALL»OOK, ] <|S,irt4) ! caatiOMOti i
(SZAKATX)
műszerüzem és
irógépvAllalat
Kaxlncxy-u. 29.
TURUL
cipögyAr r. t. NAGYKANIZSA
FÖ-UT 12.
Sa].t 4rd.k4b.il taklntsa mag
kirakatainké
CIPŐINK
olciók, MstiKsek, megbízhatók I
Gyenes Lajos
gőz- és viManyerŐre bcr^nderet\' modern gépekkel feUxerelt
KALAPGYÁRA
iunius 1-én nyilik meg
Nádor-u. 4. sz. alatt.
Tnnoncok frlvétetnck.
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Deák-tér 1. »*• alatti (Ipi-Qilatbin
rendelt kizárólag elsőrendű anya^l-öl készült
ARGENTtéie
cipőt hord Javítások gyorsan eszközöltetnek. i\\ézzel varrott duplatalpu
SZANDAL
mar me;:-rendelhető
ÉvlnrJl|Cr E uton értosiiem a LtlcSllcS. a. é hölgyközönségei, hogy Erzsébet lér 14. sz Alatti
női kézimunka és előnyomdámat
lakásomra.
Zrínyi Miklós-utca 6. sz.
al.- heljez em át. Továbbra ii szíves pártfogást kér
weinstein regina.
Elvállal mindenféle szakmába vívó
KÁRPITOS MUNKÁT
a legjobb kivitelben TÖRÖK LAJOS
kárpitosmester
Kazinczy-utca 11.
BUZAT, ROZSOT,
zabot, árpát és tengerit
vázáiolnnk ligmagaiabb napi áron
KORFÁT
napi ár alatt árusítunk.
Zalavérmegvel Szövetkezeti Áruforgalmi R. T., Nagykanizsa
J>6rtio,dm- Katóra. T.lcJoeaalra ; Hí.
Kőim\'**
IMAKÖNYVEK
gyemekek és felnőttek i észére
egyaxerü és dí$?es kötésekben nagy választékban krphatók
Fischel Fülöp Hai
könyvkomakedéaóbcn Nagykanizsán.
ABADIE
valódi frnnola. ■ xlvarka.-paplr
y W yv
Jf* ^
Ujságárusitok
felvételnek a
Horváth-féle ujságbódéban
«TV* ^^ ^^
ZSOLDOS TANINTÉZET
a legjobban késiit elő magánvizsgávr.
összefoglaló tankönyv
a középiskola alsü négy osztálym at tananyag* két kötetben .megrendelhető
Budapest, VIL, Dohány-utca 84. sz.
HALASZSANDOR
. modern fényképészeti műterme
Nagykanizsa, (Vjsuti) Kizinczy-u. 11. Előkelőségektől látogatott muterci Menyasszonyi, valamint gyermek felvételekben kü\'önleges. Mérsékelt iraki
Awerési hirdetmény.
A volt reál-nevelőintézetben tárolt cca 10 q nyersgépolnj f. hó 22-én délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen ei fog adatni Érdeklődők a reáliskolában megtekinthetik.
Károly laktanya épület n„ kezelöaég.
oooo oooo 0000000 oQQQoooQoooo oooooooocaoooooooo
o
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám. ig
>000000
Nigy kinizsii Nyomd. ís Lapkiadó Vállain Natjyk.nizM.
62. évfolyam 114. szám.
Nagykanizsa, 1923 május 23. Szerda Mai szám ára 30 korona.

„t U««>en\'
isiivé

Kbli^V
Hcn-xeú ftudopesl
mmMIII
politikai napilap
www -1»1«..
Ki lesz Bonar Law utóda!
London, május 22. (Expressi-táv i..l) Bo.-.ar Law angol n.lnlszter -Inók áll>pot« ■ legulóbi napok folyamán válságosra Jordull s tgy „ ui minis.lerelnökjelőltek neveit mí,|. kezdik emlegetni. EjdigCilr-
nnf. Lord Derbyt, Balduvml és Bal/ourt emlegetik Bonar Law utód jául.
Ismét elhalasztják a nemzetgyűlés összehívását.
Budapest, május 22. (Telefonje-lentés.) Dsruváry Gfs., » miniszterelnök helyettesítésével megbízott külügy miniszter kérésére Sr citovszky Béle, . nemzetgyűlés elnöke m. déli 12 írére ■ képviselőház elnöki fogadótermébe tanácskozásra hivta meg H pírtok képviselőit.
— Sacitovazky értekezlet elé azl n javaslatot terjesztette, hogy te kintetettel a miniszterelnök éa Káliav pénzügyminiazter még folyamatban levő külföldi térgyaléaaira, amelyek miatt a miniszterelnök nem ieaz .bban a helyzetben, hogy a nemzet,yüiéa holnapi üléaén megjelen hesacn, a nemzetgyüléa holnap ciak formális ülést tartson és ülését folyó hó 29 éig, keddig napolja el.
A Ház elnökének előterjesztéséhez Daruváry éa valamint Rskovazky Iván belügyminiszter megjegyzéaei után az összes polgári pártok képviselői hozzájárultak.
A pénzügyminiszter Párlsba utazott.
Paris, \' május 22. Kállau Tibor pénzügyminiszter tegnap Rómából Pirisba érkezett éa Korányi báró magyar követtel együtt több francia bank igaxgatójával tárgyalt.
Vármegyei Katolikus Nagygyűlés Nagykanizsán.
A tármegyal ti nagykanizsai katollkusság tömörítése.
Magyarságának vértanuja,
Herceg Imre emléktáblája
— Balatonfüreden. —
Balatonfüred, május 22. Nagy ünnepség keretében Belitska Sándor honvédelmi miniszter jelenteiében leplezték le pünkösd hétfőjén a magyarság vértanúja. Herceg Imre derék, fiatal gaidálkodó emlékláb Iliét a községháza falában. Tudva levőleg a harctereket járt, többször kitüntetett fiatal Herceget a nem-"tgyüléii képviselői választási harchói kifolyólag meggyilkolták. A közeli népe emléktáblát állított a derék Hercegoek a közaégház falán, ü hétlői leleplezési ünnepélyen az egész környék, a járás töob falvá-nak küldöttsége megjelent, hogy \' józzanak Herceg Imre emlék.zo-tenek, Az ünnepi beszédet dr. Hut-■\'*\' Ferenc — az ékeaszóláau balo ■onfüredi esperea-lelkéss tartotta.
Nagykanizsa, május 22.
A .Zalai Közlöny" annak Idején megírta, hogy a nagykanizsai katolikus társadalom vezetői a löbbi vidéki nagyobb városok mintájára Nagykanizsán Is óhajt egy „Katolikus Nap"-ot tartani, hogy a lagymatag, erőtlen kalollkusságot lelrázza tespe-déséből, letargiájából és hitéletét mélyítse Időközben a szervező, bizotlság. amely érintkezésbe lépett a kompelens tényezőkkel, odamódosltotla ebbeli lerv^t, hogy nem helyi jelentőségű .Katolikus Nap"-ot rendez, hanem az egész vármegye katollkusságának és papságának bevonásával és megszervezésével egy Zalavármegyei Katolikus Nagygyűlést — amely arányaiban egyenesen országos jellegű esemény lesz Kanizsán. Miután a felsőtemplom renoválása valószínűleg augusztus 15-lg befejezést nyer, a Vármegyei Katolikus Nagygyűlés megtartását a fetsőlemplom felszentelésével szerelnék összekapcsolni. Tény azonban, hogy a Katolikus Nagygyűlés napja augusztus 15-ére van megállapítva.
A rendezőblzottság felfogja
(Saját tudóaltónktól.) kérni dr. Csernoch János, Ma-gyarország bíboros hercegprímását, dr. BatthyányStrattmann László herceget, dr. Rott Nándor megyéspüspököl és löbb előkelő lőurat a fővédnökség elvállalására. A Zalamegyei -Katolikus Nagygyűlés ünnepi szónokai lesznek dr. Prohászka Oilokár, a lángelmé|ü székesfehérvári püspök, dr. Csóthy Géza murakereszturl apát, a kiváló szónok, dr. P. Bangha Béla főszerkesztő, a keresztény sajtó nagy apostola, dr. Ernszt Sándor nemzetgyűlési képviselő, Schlachta Margit, a nómozga-lomnak heroikus lelkű vezére és még többen. A Vármegyei Katolikus Nagygyűlés egyik kimagasló pontja lesz az a Szentségi körmenet, mely a szentségi Jézus valóságos diadalútja kell, hogy legyen Nagykanizsa utcáin. A legméttóságosabb Oltáriszent-séget valószínűleg dr. Rott Nándor megyéspüspök viszi.
A nagy szervezési munkálatok már megindultak és a bizotlság egy-két héten belül meg fogja ludnl állapítani a teljes, részletes programot.
Életunt fiatal asszony.
Lngkőoldsatot Ivott.
Nagykanizsa, májua 22. (Saját tudósítónktól.) A tegnap délutáni csendes órákat a mentőkocsi gyors robogása éa . mentők élea jelzése z.v.rt. fel.
Az utcák cackélyazámu járó-ke-lői kíváncsian néztek utána. — Vájjon kit ért megint baleset, sie-rencsétlenség.
Derék mentőink . Honvéd utca 3. ..ám alá roboglak, ahová a rendőrőrszem jelentésére vonultak kl. Perger Arpádné 23 évea fiatal asazony, aki vagy kei áv óta kü-lönvált.n él urától — lugkőolda-tot öntőit egy pohár horba, amit Öngyilkossági szándékból azután felhajtott. — A házbeliek rögtön rendőrt hívtak, aki a mentőkért telefonált. A gyoraan megérkezett mentők a fiatal aaszonyt bevitlé< a közkórházba. ahol dr. Loser al orvos azonnal ellenmérget adott
be neki éa gyomormosáat alkalmazott. A fiatal .aazony gégéjét éa belaejét teljesen összeégette a lugkő-oldat. Állapota súlyos. Tettének ok. Ismeretlen.
A kanizsai főgimnáziumban 1913-ban érettségizett ifjak tízéves találkozója.
\'A kanizsai kegyearendi főgimnáziumban 1913 bao érettségit telt ifjak tízéves találkozásra jötlek ősz eze. Szombaton táraaavacsora voll a Centrálban. Vasárnap reggel ünnepi szentmise a felsőtemplombnn, inelyet tbirhardl Béla főgimnáiiumi igazgntó celebrált. A szenlmiae után a volt növendékek r^ji tanáraiknál éa az intézet igazgatójánál tisztelegtek és ragaazkodáaukat éa köszönetüket fejezték ki nekik. Délben aze-rotetlekoma volt. Majd kimenlek a temetőbe volt tanáraik éa oaztály-táraaik sírjál meglátogatni.
A felsőkereskedelmi iskola volt növendékeinek találkozója.
Nagykanizsa, május 22. Kegyeletei ünnepély színhelye volt pünkösd vasárnapján a felsőkereskedelmi iskola helyiség* Nagykanizsán. ««lőtt 10, 15 és 20 évvel végtett tanulók az örökbarátság szerződés értelmében megjelentek, hogy felújítsák az iskolában átiílt idők emlékét, hogy tisztelegjenek régi tanáraiknál, hegy a kegyelet adóját leróják elhunyt (anulótaranik\' iránt éa jótékony adományokkal és alapítványokkal segítsenek a jelenleg még tanulóifju pályatársakon. Az elhunyt társak lelkiüdveért az izr. templomban gyászistentisztelet volt, a f elsőtemplomban pedig Gazdag Ferenc püspöki biztos imában emlékezett meg az elhunytakról. Az intézetben dr. Villányi Henrik igazgató üdvözlő beszéddrl fogadta külön-külön az évfolyamokat. A 10 évesek nevében Nádas Géza, a 15 évesek nevében Zalán Ltó, a 20 évesek nevében Roller Andor éa Hajdú Zsigmond tolmácsolták ragaszkodásukat es szeretetüket. A harctéren elhunyt társaik emlékére az intézet hősi emléktábláját hatalmas koszorúkkal borították el. A 20 éves tanfolyam 102.000, a 15 évesek 340.000, a 10 évesek 100.000 K t és Kisfaludi Rezső a Segítő Egyesület javára 10.000 K, Hajdú Zsigmond Lscl fia emlékére 20.000 azonnali kiosztásra és Frank Gyula 20 000 K-t adományoztak.
Megjslentek az 1913. évben érettségizettek közül: Blum József gyáros Siklós, Brandl Gyula műszerész Nagykanizsa, Buksz István biztosítóintézeti tlsztv. Nagykanizsa, Grün-hut Andor terménykereskedő Nagykanizsa, Halász Andor a Pesti Magyar Keresked. Bsnk tisztviselője, Hirschler Imre biztositólnt. tisztviselő Nagykanizsa. Kaufmann Hugó agyagárugyáros Pápa, Nádas Géza n Magyar Olasz Bank tisztviselője, Rajki István magkereskedő Nagy-kanizav, Szász Manó a M«gy«r-Olasz Bank tisztviselője, Schott Ödön magántisztviselő Budapest, Siilárd Miklós kereskedő Bud«pe*t. Vida Lajos kereskedő Nagykaniza*, Villányi Antal terménykereskedő Nagykanizsa, Weisz Jenő magántisztviselő Budapest. A legtöbb nejét is elhozta a találkozóra.
Az 1908. évben érettségizettek közül: Hódos János adótiszt Marcali, Jrllinek Miklós cégjegyző Magyar Olasz Bank Budapest, Kerekes József szappangyáros Nagykanizsa, Kisfaludi RezsŐ takarékpénztári igazgató Barci, Neufeld Lipót a Magyar Olaaz Bank cégjegyzője Budapest, Ország József termíüj-
AAl.Al KOZLOKY
1»23. májúi 23.
kereskedő Nagykanizsa, Rosenberg Elek banktisziv. Budspeat, Szántó Vilmos ügynök Nagykanizsa, Szegő Jenő nagykereskedő Budspeat, Zalán Leó vezérigazgató éa falparos Budapest. A legtöbb nejét is elhozta a találkozóra.
Az 1903. évben érettaégizettek közül: Altmann A\'adár Wiener Bankverein, Báron Ernő Délivasut Nagykanizsa, Brück Henrik Város-épitő RT. Budapest, Deutsch Mór cipőgyáros Pécs, Haas D*xsŐ dro-guista Budapest. Hajdú Zsigmond tőzsdetanácsos Budapest, Kálmán Oszkár igazgató Beliscsr, Kondor Hugó a Schopper I. és Társa cégvezetője Bud»pest, Kengyel István postafötiszt Nagykanizsa, Kovács Antal Budapest, Lsufer Sándor falparos Budapest, Rotter Andor gyáros Nagyatád, Szurovl István állomátfőnök Molnári, Vidor Arnold Gyufaközpont Budapest, Ver mes Géza szeszgyári főkönyvelő Nagykanizsa, Miklós Gyula bankigazgató Nagykanizsa A legtöbb nejét ia elhozta a találkozóra.
Ötven pad felállítását biztosították a kereskedők
Nagykanizsa, május 22. Pünkösd hétfőjén a Ctsinóban értekezletre gyűltek össze a kanizsai kereskedők, hogy a dr. Kenedi Imre kir. Ítélőtáblai biró által kezdeményezett és lapunk által ismertetett psd-akció keresztülvitelét megbeszeljék. Dr. Kenedi ismertette az összejött urakkal tervét, hogy a jelenlegi viszonyok mellett az lenne a legcélszerűbb megoldása az utak éa sétányok padhiányának, ha minden kereskedő, iparos és jobb módú polgár vállalná egv pad elkészítésének költségeit. Egy pad elkészítése 4300 K ba kerül — festés nélkül. Aki egy ilyen pad felállításának költségeit mcgára vállalja — reklámcéljaira felhasználhatja a padot.
Dr. Kenedi ismertetésére azonnal több mint ötven padot biztosítottak az összejött kereskedők. A Kisfalud i és Krausz cég egymaga hat padot vállalt, többen 2—3 at. Bazaó József ipartestületi elnök közbepjárására néhány, géppel rendelkező asztalosiparos a nyers anya-got meggyalulja, amelyet a kir. ügyészség fogházának asztalosmü-helyében azután elkészítenek.
Miután az ügy ily lendületet nyert — remélhető, ha a többi kereskedők, iparosok és jobb módú polgárok is kiveszik réazüket és egy-egy pad felállításának költségeit fedezik — hogy egy hónapon belül a legtöbb téren, sétányon már az uj padokat veheti igénybo a levegőre, pihenéare szoruló kanizsai közönség.
Hogy mily egészséget, hasznos és praktikui terv volt dr. Kenedi terve, azok tudják legjobban, akik a fárasztó és idegölő napirobot után egy félórai frisa levegőre, egy félórai pihenőre, egy félórai sétára, tüdöfelfrissitésre vágynak, mert másnemű üdülésre, falura, Balatonra nem telik nekik.
Dr. Kenedi egyébként még arra is fogja kérni a kanizsai rendőrkapitányságot, hogy a nagy sétá nyon a rendőrőrszem 11 óráig \'cirkáljon — nehogy a közönség esetleges támadásoknak legyen ki téve.
Hálára vagyunk kötelezve dr. Kenedi táblabírónak, aki ezt a kérdést oly egyszerűen és praktikusan megoldotts.
Remélhetőleg nemcsak az összes kanizsai kereskedők és vállalatok, de az párosok és a jobbmódu pol gárság Is segítségére lesz dr. Kenedi táblabírónak terve megvalósí-
tásában és minél többen vállalják egy-egy pad felállításának költségeit. Jelentkezni lehet a kir. tőrvényszéken dr. Kenedi táblabíró ur szobájában. _
A polgári iskola ötvenéves jubileuma
Hogyan fotyU. a, ünnepé,y. - O^Hajdu GyuU
ünnepi beszéde. — Az Nagykanizsa, május 22.
Pünkösd vaaárnapján nagy ünnepi keretek között ülte meg fennállásának ötvenéves jubileumát a nagykanizsai polgári fiúiskola. Az ünnepély nemcsak az intézet ünnepe volt, de a városé is, mindnyájunkká — akiknek szemei előtt az őtvenév előtti szerény iskola a mai modern intézetté fejlődött.
Az ünnepély a frrenciek plébánia templomában megtartóit szentmisével vette kezdetét. Az Istentiszteleten Waligurszky igazgató és a teljes tanári kar vezetésével megjelentek a polgári iskolák fíu- és leány növendékei. Istentisztelet alatt Rdcz kántor vezetésével az ének kar lélekemelő egyházi énekeket adott elő. Hilár ferencesatya pünkösdi tüzű szónoklatot intézett a jubiláló intézet növendékeihíz.
A diszgvülés a városháza nagytermében fél 12 órakor vetle kezdetét. A fiuk a teremben, a leányok a karzaton nyertek elhelyezést.-Az elnöki asztalnál helyet foglaltak dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Hajdú Gyula és Waligurszky Antal igazgató. A közönség soraiban ott
esti
— Saját tudósítónktól. — túlszárnyalja Trianont. Es hiába darabolták fel Magyarországot — azért ciak mégis felszáll az ég felé a Kárpátoktól az Adriáig az „Isten áld meg a magyartD« őrizzük meg az egyéni szabadságot is. Mert csak az képes nagy tettekre — aki megvédi egyéni szabadságát. Ébredjen fel a munka szelleme. A munka nemciak az egyént, dí a hazát is gazdagítja. A magyar nemzetnek tisztelnie kell az ősi hagyományokat. Ápolni a hősök kultuszát. — Ezt a lélekemelő munkát végzi az iskola. A magyar jövőt csak kulturával és munkával tudjuk megteremteni. Es a magyar nemzet meg fogja teremteni. Merítsünk erőt a nemz«*t örök erőiből.
Ezek voltak dr. Hajdú szép beszédének főbb gondolatai. Majd mintegy a pünkösdi lélektől áthatva azzal fejezi be ünnepi beszédét : Oh, jöjj el nemzetem, jöjj el ha: ám pünkösdje — hadd lássa az egész világ, hogy hiába feszitették keresztre n nemzeti szabedságot, az újból feltámad. Jöjj el nemzetem pünkösdje — légy temetője
.mre és Bertin Ágost táb\'abirókat, m tisztikar küldöttségét, Eberhardt Béla főgimn. igazgatót, dr. Králky István főjegyzőt, dr. Kaufman La-os közigazgatási tanácsnokot, Székely főmérnököt, Diósai Géza főgimn. tanárt, P. Hilár ferences-hitoktatót, Ba^só József ipartestületi elnököt, Béres igazgatót, stb., stb., stb.
A diszgyülést az intézeti ének-ir Himnusza nyitotta meg. Majd felemelkedett dr. Hajdú Gyula a diszgvülés ünnepi szónoka, aki a nála megszokott magasröptű és h lelkek mélyén szántó remek szónoki heszédben méltatta az ünnepet.
— Akik • mult hagyományaiból biztató reményt tudnak meríteni « jövőb: — mondja, azok sereglettek ma ide. A pünkÖtd ünnepével jött össze ez az üonep. A pünkösd ünnepe: az eszme terjedésének ünnepe. Egy fél század előtt hangzott fel itt is a pünkösdi tűz szava: Az iskolának, a közszellemnek a nemzeti érzésen, a vallásosságon kell épülnie — mert csak így lesz ielene, múltja és jövendője az Iskolának. Csak igy ölt az ige testet. — Nsgykanízaa társadalmának ünnepébe belecsendül a templom pünkösdi hangulata, nemzeti érzése. A tanítás ügye — nemzeti ügy, a tantestületnek ia u nemzettel kell éreznie. Az egyik szemével a jelenen, n másikkal a múlton kell csüggnie a tanítónak. Ahol nincs nemzeti érzés — ott felbomlik min den. Et teremtette meg az oktobriz-must. A kultura az életei jelenti. De ezt a kuliurát plántálni kell. A magyar nemzet vegye fel a versenyt a többi kuli ur nemzetekkel. A polgári iskola félszázadon át erős nevelője volt annak a kultúrának. Száz és ezer ifjúnak lelkébe csepegtette ezt az érzést — amit az ifjú azután kivitt az életbe. Es ezt az érzést nem szakíthatta ki Trianon. A hazaszeretet gondolata
láttuk többek között dr. Kenedi tisl.ilüségnek. Jöjj el nemzeti sza-lmre és Bertin Ágost tábUbirókat, badsig — hogy naggyá tehessük a magyar kultura templomát. Oh add, hogy felviruljon a magyar nemzet felelt a szabad haza aranysugaras napja.
Hosszú, frenetikus taps követte dr. Hajdú Gyula szavait.
Ezután az iskola énekkara Ket ting Ferenc tanár vezetésével énekeket adott elő.
Dobó György a márciusi ifjúság tüzea lelkesedésével, Izzó hazalias-ságával szavalta el a „Magyar harangszó" c. költeményt. Majd
Waligurszky Antal igazgató ol vasta fel az iskola történetét, 50 éves múltját. Az iskola közel kilencezer ifjat nevelt a hazának, az élet azámára. Beszámolójának befejeztével üdvözli azon ifjakat, akik tíz-évvel ezelőtt végeztek a polgári iskolában és akik ebből az alkalomból összejöttek, hogv- üdvözöljék volt tanáraikat. Waligurszky igazgató mint tanár szól azután hozzájuk.
Viola Gyula a tizével azelőtt végzett tanulók nevében üdvözölte az igazgatót, a tanitói kart és köszönetet tolmácsol fáradozásukért.
A diszgyülés a Magyar Hiszekegy áhítatos énekével ért véget.
Az esti ünnepség a Polgári Egyletben folyt le szorongásig megtelt teremben. Ott láttuk vitéz Bobest Mátvás ezredest, Kósch őrnagyot, dr, Krátky István városi főjegyzőt és nejét, dr. Vass I. és nejét, dr. Hajdú Gyulát, Szűcs lenre, Roza éa Lengyel főgimnáziumi tanárokat, P. Hilár hitoktatót, Kádár ref. lelkészt, dr. Bslla Jánost és családját, Waligurszky Antal igazgatót, a polgári iskola teljes tanári karA, stb., atb.
Az estély fénypontja kétségkívül Poldini Ede gyönyörű tündéri daljátéka, a „Vadrózsa" volt, melyet a fáradhatatlan Kelting Ferenc tanár, zenekarra átirt, rendezett és betanitott.
Az estély Makai Emil Üanepi
Himnuszával vette kezdetét, melyet a vegyes és zenekar adott elő. — Szakonyl Rózsika, Laskay Erzsike Mikó Ilus, öry Ilonka és Kanyar\' Erzsike Csaba: „Látomás" át SZB. válták magyar lelkesedéssel, majd az Irodalmi Kör zenekara Poldini Vadrózsa nyitányát adta e\'ő tökéletes játékkal.
A vadrózsa" daljáték átírásában, művészi rendezésében, betanításé ban látjuk — mily érték nekünk a polgári Iskolában, nemkülönben a város kulturália mozgalmaiban, ténykedéseiben Ketting Ferenc t«. nár. Bámulatos sokoldalúsága, fáradhatatlan és önzetlen buzgalma, csodálatoa művészi érzéke, szervezőképessége, munkabírása, vasenergiája, erős, teremtő akarata, mely nem Ismer akadályt — pótolhatatlanná tesei nekünk. Ketting tanár nemcsak a azülők — de az ifjúság kedvence is. A délelőtti meleg ova ció az ifjúság rés\'érői eleget bizo nyit. Az a gondosság, művészi ízlés, áttekintés, végtelen pedantérla, mellyel a tündéri daljátékot rendezte — legteljesebb elismerésünket váltották ki, mert mindannyian, akik ott voltunk h vasárnap és hétfői eati előadáson — gyönyör ködtünk a bájos kis daljátékban. Minden egyes szereplőnek külön külön gratulálunk azért a szép összjátékért, mellyel a „Vadrózsái" diadalra vitték.
Különösen szépek voltak a csalogányok, a vadrózsák, a lepki-k, a manók, tündérek, főúri lányo\'e, a vadászok és a/ alvók kara. A főszereplő Kéri Lujza könnve-d, kedves, a színpadon otthonos „Vadrózsa" volt, mig psrtnere Fischer B3ske a herceget meleg érzéssel és szép játékkal igyekezett megszemélyesíteni.
Harsay Gizus tánctanitónő — aki a bájos táncbetéteket betanította — osztozott az est sikerében. Az irodalmi Kör zenekara és a vegyeskar Ismét szép munkát végeztek. Díszlet, összrendezés — kifő ynstalan. A nagyközönség megelégedetten távozott uz estélyről. Érdemes lenne e kedves előadást az iskolások és gyermekek részére egy délután megismételni. (")
hírek.
— Naptári Májúi 23-án DezlS.
— Hivatalos óráink: A kf.dóhlv.U! <E-"iut 13. "-O.cnnc0.-r pilon) tilv.tiloi órái délei-ltl fel üc.niúl lí-ig, délután 3-tól 6-í|t, T.ioíon 71 •■ A . .i.rk.istóiá,; íK-\'-ut 13. [logenricder p.lur.) hlviuloi örii lejek rí-ner. dételélt tu urától u-ig. Telefon 7d A felelói si.tk.5it4 délután a Aritól H-ig . uyomJ.b.n (Főút 5. II .lalt) fogni ti bármily ügyben . n.gyköiöniég r.adolkeiéséro áll. Tolefon 117.
— ldőjaraa. Az Időjárásúul Intézet jelentéle szerint hazánkban esi az ulolió 24 órában nem volt, ■ x ág túlnyomóan derült, nappal raéraékelten meleg, ez éjjel ;i\'cn hüvős.
— A megyéapUapök vissza-érkeréae. Dr. Roll Nándor me-
gyéspüspők folyó hó 25-én érkezik vlwá székhelyére bérmautjáról.
— A bíróság korébői. A kormányzó ur őfőméltósága " igaz i ág ügy miniszter előterjesztésére
dr. Mutschenbachcr Edvio törvény-azéki tanácselnöki címmel felruházott nagykanizsai kir. törvénynél birót a nagykanizsai kir. törvény-.zákhez tanácselnökké, dr. Vérla Márton szentgotthárdi kir. járáa-birósági titkárt • zalaegerszegi kir. járásbírósághoz bíróvá éa dr. Kovács János zirci kir. járáibiróaágl jegyzőt a zolaegerazegl kir. lörvény-azékhez biróvá kinevezte.
ZALAI KÖZLÖNY
_ A postahivatal főnok-
i..Lettese. Harsay György m. K VoVÍ é. «ívlrd. főfelügyelő, kanizsai postafőnők - megrongált ^. "gi iH.potín.k heiyreállitá.a
!£5t Behány heti az.badaágra S idő alatt helyetteaséül
rPé«! Ur. P°»t.lg.»g.t6.jlg dr.
7otvoih Zsigmond p. t. felügyelőt, :tonyKídl%rt. főnőkét rendelt, ki Dr Zsigmond régi elő
kelő erdélyi eléd sarja, protens-,in, . .ki százsdosl rangban küldötté végig « világháborút, m.)d erdélyi m.gy.r.ág megszervo-érdekében n.gy tevékenységet feltett ki, majd .mikor nem volt h.jlandó letenni ■ bitorlókn.k a hűségesküt, as oláh bocskoroaok fegyveres katonákkal kényazeritet-ték elh.gvni • kolozsvári postahivatalt. Most ■ bonyhádi postahivatal vezetője. Jelenlegi miurió,. 6—7 heti időtart.mu. Dr. Iolvo/h ■ rndkivül elfoglaltsága miatt — ci.k a jövő héten fogja hivatalos látogatásait végeint, megtenni.
— Zalnatl vlzaga. Koncz János. Lantos István, Miklós József és Itohlmulh Imre egyházmegyei áldozópspok a zainatl vizsgát siker-
iimw:-
_ Flórián bocsa Bagolín.
Púnköldünnepén tartották meg Bagóién a szokásos Szent Flórián n pi bucsut a hivek élénk részvé-■ele melleit. Az litentiszteletet Kreutzcr Ferenc somogyszentmik-lózi lelkész tartotta.
_ A gimnáziumi érettségi vizsgák. A nagykanizsai kegves rendi főgimnáziumban junius 7, 8 és 9 én lesznek a szóbeli érettségi viisgák n kultuszminisztérium által kiküldött miniszteri biztos dr. tloross Adám tankerületi főigazgató jelenlétében.
— Harangszentelés Bacóna kon. Pünkösd vasárnapján szén trlték fel a récsel hívek áldozatkészségéből beazerzett bacónaki h-rangokat. A szenteléii szertartást Király nagykanizsai eiperealelkész végezte, mig az ünnepi szentbeizé-det P. Pálinkás Rogér kanizaai sientferencrendi házfőnök mondotta.
— Meghalt a azerencaétlen Kováca Teréz. Megirtuk a 23 íves szerencaétlen Kovács Teréz ezetét, aki afölötti elkeseredésében, mert Rövid János nagyrécsel lakos bestiális merényletet követett el rajta, lugkőoldatott ivott. Dr.Takács köt házi igazgató főorvoa minden gondossága, lelkiismeretes ápolása, fáradozása, emberfölötti munkája hiábavaló volt. A azogény szerencsétlen leány hosszú, keserves kínok között meghalt. Miután a halál oka kétséget kizáró módon megállapítást nyert, a hatóság mellőzte a holttest felboncolását.
— A főgimnázium igazga tósága közli a szülőkkel, hogy csütörtökön 24-én az 1. osztályban az előadások megkezdődnek.
— A klakanlzaal iakola vizsgál. Tekintettel, hogy a nagy mezei munkák beálltával a szülőknek szükségük van gyermekeik segítségére, a kiskanlzsai elemi iskola V. és VI. osztályában junius elsején kezdődik a vizsga, 16-án u hittanvizsga, 20-án a gazdasági vilsga, mig a többi osztályoknál 23 án kezdődik. A Tedeum 29 én l:sz megtartva.
— Fehérnap a rendőrségen. Ilyen is van. Az ünnepek alatt semmiféle kihágás, sem feljelentés nem érkezett a kanizsai rendőrséghez. Fehérnapja volt a rendőrségnek.
Bethlen miniszterelnök Budapestre utazott.
Róma, május 22. (Éjfélkor érkezett.) Miután gróf Bethlen István római tárgyalásait befejezte, hétfőn este visszautazott Budapestre. A miniszterelnök hazautazása előtt kijelentette a pályaudvaron megjelent újságíróknak, hogy külföldi útjával a legnagyobb mértékben meg van elégedve■
— A bocföldei Leányegy
letnek gróf Batthyány Pálné 5000 koronát adományozott.
— A Nyukoaz közgyBléae. A nagykanizsai Nyukosz évi közgyűlését f. hó 24-én csütörtökön délután 5 órakor tartja a városháza kis tanácstermében. A tago kat tisztelettel meghívja az Elnökség.
— Eljegyzések. Herczog Mariska Kiakomárom és Krausz Vilmos Nagykanizsa jegyesek. — Herczog Bözaike Kiakomárom éa Handler Károly Szombathely jegyesek.
— A „Fala rosaza" Klaka-nlzaán. A kiskanlzsai olvasókór a két pünkösdi ünnep alatt nagy számú közönség előtt adta elő a „Falu rosszát". A nézőközönség sokst tspiolt az ügyesen játszó szereplőknek.
1 — mtte/ürMte-
váth Ferenc sőjtöri gazdasági cse léd, aki 1888 ban ezületett, H. Ferenc-éa Miháka Anna fia, Dan kos Rozália férje, a 20. honvéd gyalogezredből 1914 őszén az orosz harctéren eltűnt. (Zalaegerszegi kír. járásbíróság.)
— Vagyonzárlat. Gál József nagykanizsai lakos vagyonára a nagykanizsai kir. tszék a zárlatot elrendelte.
— összeírják a vetéal terű leteket. Most folynak a város területén a vetési területek összeírásai, amit kilenc városi tisztviselő végez.
— Kányavár átcaatoláaa.
Kányavár községei, mely eddig a letenyei járáshoz tartozott, a novai járáshoz csatolták át.
— A klakanlzaal Iakola elmaradt azlnlelöadáaa. A kis kanizsai állami elemi iskola Űrnapján délután 4 órakor tartja meg
elmaradt arinielőadását.
_ UJ tanítói álláa. A felső-nrmesspátii községi elemi nép iskola Hl tanitói állásának szervezéséhez a vallás- éa közoktatás ügyi miniszter hozzájárult éa az uj t.nitó részére kiutalandó államsegély kifizetését elvileg engedé Ivezte.
\' _ uj tanítói nyugdíjtörvény tervezet. A vallás éa közoktatásügyi minisztérium most ké szült el az uj tanítói nyugdljtör-vényjavaalattal, mely orvosolni kívánja a magyar népoktatáa régi sérelmeit. A tervezet számol azzal az óhajtáasal, hogy « tanítókat vegyék be az állami tisztviselőkre érvényes nyugdíjtörvénybe.
— Uránia. Áruló hangok cimü rendkívül izgalmas film kerül csütörtökön és pénteken az Urániában bemutatóra az Angol híradóval.
— Méhészek I Képtárak, keret lécek, mülép, távkapocs, mézpergető-gépek, méhészeti eszközök legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal méhészeti eszköz raktárában.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilllánsokal és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ut í. szám. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
— Próbát], m.g Ön la íz moggyí-sódikróla, hogy \' FILIPP hszUny.kotodéjé-boa békebdl .nysgböl késsiilc i.szisny.k, zoknik a l.gl.[tó»bl.z és ugysasson sslnü él minfisógu pamutból bármiket ro.gf.Jol-b.tík, Siomb.ih.ly, Szélt Kétmio-ntca 6.
SPORTÉLET.
fl főgimnázium tornaversenye.
Pünkösd hétfőn rendezte a főgimnázium a szokásoa évi torna-versenyét, amelyet igen nagy kö zönség nézett végig. A bemutatott szabadgyakorlatok, atlétikai számok és szertorna mutatványok nagy tetszéat váltottak ki.
Mindnyájan átérezzük az egészséges és modern testnevelésnek óriási jelentőiégét és ezért őrömmel lát iuk a főgimnázium ifjúságának ezen a téren viló .szép fejlődésit.
Részletes eredmények: 60 m. síkfutás. II. >. ositályból első Farkas Béla, második Bittera Béta, a II. b. osztályból első Srántó László, második Teraztenyak László.
80 m. síkfutás, ni. o. első Sto boszlai István,smísödií Malőr" Jlf-,sef. IV. a. oszt. első Puklavec\'-l.tváo, második Ctrján Károly, IV. >). oszt. első Ba.-só J jzsef, második Gyenea Ferenc.
100 méteres sikfutás. 1. Deutsch László, 2. Hodics Gyula.
Rudugrál. 1. Pucbsr Utván 270 cm., 2. Loos János 250 cm., 3. Mol-narecz Jenő 240 cm.
Magasugrás. 1. Szabó László 145 cm „2. Takót. Bél. 140, 3. Vukáu Jenő 135.
Távolugrás. 1. Hodic> Gyula 555 cm. 2. Deuisch László 500 cm., 3. Puchor István 469 cin.
Sulydobáa. 1. Hodics Gyula 10\'30 m., 2. Bszaó József 1010 m. 3 Radsnici János 9 50 m.
4x80 m. staféta. Győzött a IV. osztály stafétája.
4x100 méteres atoféta. Gvőxtea o VI.—VII. o. stafétája a VIII. oszt.
szemben.
A azertcrnánál a legjobbak voltak: Füredi De\'ső, Pucher litván, Dezső László, Vidoss József, An-t.lica Alajos és Henne József— n kisebbeknél Bójtös István. Németh Jenő. Reislnger Elek, Oaskó tndre, Koch Sándor éa Jakubec litván. — A tornavizsga rendezése és a szép eredmények Jváncsics Já-noa tornatanár érdeme.
— Labdarugómérkőzáa. NTE
ZTE 5i0 (HO ) A Z. T. E. fiat.l
caapata az első félidőben azivósan küzdött az NTE kitűnő csapata ellen, de a második félidőben az állóképesebb és magas technikával játszó NTE c latárok előtt meg kellett hajolnia. Kaufmann az of-■ajd helyzeteket nem veszi észre, különben jól bíráskodott_
Termény Jelentési
les. (TUsavUíZI) 26t00-2ö250, sgyíb 2S7Í0 60W ross 17ÖOO-11ÍÚOO Uksrroioywpz IíiOO-ISSOO sör 16SOO-7SOO s.b ISK-0-8oM t.ag.n 15750—1ŰZ60, r.pc -\'-, korp. 7500 —7600, köles ——-
Értékek: Matnrsr blt.1 47600, Os.triz bit.l H850. HuItll750,lslziIog5Z50. L.i.imltolo ^850, K.r.skedelml Bsak 65000 M.gysr-OUss 3000. Brocslol 1HO.OOO, Dr.icji. 430«), Alis-Uaas széo 346.000, Szi.zvúl 75000, Mg»-Uriíal IISCOO, Uflkínyl 21\'.000, Sima sSllck S80%, Guttaiai 83500 Nsslel Í25000, Dulea 18000, Klotild 211.00, M.or«r 485 000, Adri. «5tX)0, AU.nl.Zs, 20500, KlrUvsSr U500, Bosnyik-Agrir 471X), Up-Uk 4950, Phőbos 12400, Vssm VJlamo. 10000, GÍ..U. 881.0. KooiorJI. 13000, DéU Vszbt 15500.
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hírei.
(Síjét tudósítónk tzl.roújslsotés..)
Budapest, május 22. Ma kezdődött az uj üzleti hit a tőzsdén a n mai nyitáskor igen élénk forgalom éa barátságos hangulat mellett az irányzat szilárdan alakult. A ja Vjló tendencia hatása alatt egyea papírokban a spekuláció nagyobb vásárlásokat eazközölt a a kontre-rainnek a mult hétről viaazamaradt fedezései ia élénkítették a forgalmat. A Bécsből érkező, eleinte kedvező hirek itt megfelelő hangulatra találtak és a azilárduló irányzatot fokozták. A tőzsdeidő későbbi folyamán a magas árfolyamok egyeseknél realizálási hsjlandóságot viltot lak ki. Azonban az ennek következtében jelentkező árut a piac könnyen felvette és igy az átmeneti hanyatlás nem vált általánossá és az Itt-ott észlelhető áresések az utol aó zárlathoz viszonyítva jelentékteleneknek mondhatók. A pl.c ísvo-iit értékei ma a Közúti, Vároal, Nova, Országos fa és a Vaautfor-gaimi voltak, .melyekben lendüle-tea üzlet mellett az árfolyamok a részvények értékének 10—20 izáis-lékávBl\'javultak. Azonb.n a többi papírokban is igen élénk forgalom alakult ki. A vaapiacon ma vezették be jó érdeklődés mellett a Fáb-jun-részvényeket 9000 koronás árfolyamon. Hsli pénz hanyatlott, 1—»/, százalékért kínálták és ez ia hozzájárult a kedvelő hangulat kialakításához. Zárlatkor irányzat aii-lárd, hangulat oarátsSgoj, a forga-Ijm élénk. A mai terménytőzsdén már nyitáskor észlelhető volt, hogy kis üzlet mellett, különösen a kínálat tartóikod ísa folytán szilárd irányzat fog kialakulni. A malmok búzában budapesti tételekért cssk 267 koronát nyertek, mig a gabonakereskedők 268 koronánál magasabb árakat nem voltak hajlandók fizetni. Rozsban szintén szilárd az irányzat. Budapesten 170 koronáért nem lehetett vásárolni. Állomási
áru Z.lábzn 160, Nyírségről 165 i Zabban Biranyuból 172 és fél egy tétel. Prompt áru Budapesten átvéve 162; korpa Budapesten átvéve 74 korona. _
— A Zalavármegyei Gazda-.ági Egyeaület nyári közgyűlését Keszthelyen lógja megtartani. A körgyülés idejét még nem határozták el.
Valuták és devizák i
N.rolsoa IW00, Kooi (London) 24HS0 -81750, Dollár (N.«-Yorkl 5230 • 53»0, -fr.ncla l(«nl (P.ris) 35Z—3«2. M\'tks (Boriin) in 11, Olssi lir> (Milano) 258-üeS, Oszlisk ko.ous (Bécs) 7(0-770, Lat (Buks-ifit) 27 - !», Szokol (Prsgs) U8 -162 Svájd Ir.nk (Zürich) 850 880, Dinár (Zsgribi 54-56, — L.tigysl niárks (Vsisó) 11-12, Amilsrdsm 2 02. - Koppsnbiga 872-1001, Krisztiin!. 88i)-89), Slockbolm 1890 - 440.
ZOrlctii zárlati
Bwlln 104, Amstoidsm HolUndis 217-20, K.w-York 554-00 London 2564. Pilis 3680, Milano 2675. rrá«a 1655, Bada-ne.t 10 25, Zégréb 680, Vsr.a H5. Wta. 5-78. S.ón. 447, Osstiik baiy. 0-78 25.
Budapesti állatváaárt
Vlutuhn. I. r. .géssb.n 2OM-2I0O, biln^. 1900— 231X1, akja 1800— 20i>0, II. r. sgissbw, ISOO--660, bstuljs 1520-840,.Isjs 12«0-3M Nörsndék tnsrbs I I. t .géssb.n H50-800. borin (ötótt Wrb) 186\'>-24001 Késsiet: Nagy nurhs 72, ilsdis 50, — Nóv.ndél mub. 10 »l.d*s 10, borjo 48, slsdés 4S, Mszba-b«r 1000—1300, borlubör 190C-2000 Sertéaváaór i
F.tt.iUs 1303, Eüulldfllg 1200, Or.g — Közép 1450, Könnyű 1300, L r. 1500.11 —, Zstr 1850, SsJono. 1500, Uh. hu. 190Ű-
FószerkesztS: zeérl Pó»ch Géza. Felelős szerkesztő Benedek Rezaö.
ZALAI KOZLONV..
1923. m<iu« 23
NYÁRI ÚJDONSÁGOK OLCSO ARUKON!
Csikós alj- és ruhaszövetek, Covelkottok ^"^f ^^nf íníí éf Zeíek Opálok, sima és mintás Libertyk, Batisztok, mosok, Oirndhk és zetirek.
Férfiszövetek és férfi ruhavásznak óriási választékban!
kisfaludi és krausz
dfv.ln.gyfcruhiiáb.n 3Z
„ARANY KAKA5"ho,
nagykanizsán
szerezhetők be.
Apró hirdetések.
Minden aaO IS korona, vaatagabb betAvel aacdett aaavak dupUn aiArolllatnak. Allaat kere*4knek eaxv.-klnt > korona kedves-miay. Lejklaebb hirdeti* 10 •*«.
BArmUyrn AIIAai tlv» !»toV. erdőéivel rto-mlnm, mníríjíu nmlikdUii j»m«* "ff
MjUio m»nk*>rfi. Cira a Iciadebar. 7i é
Jiru al*fa,H0 TcJeVÍ-
Vrnu*k MfocltuUn )6. Vfit*a<h\'*f« rC»di<.--eof»i. o««irt Hi<id v.i.on «<n««» aJMk <wtfi«. Cina t-KP Ml!-««>«• »\'M
Jobfc IriB. »»ot»«l»nyo»u fehreietjk. W«« c\'tnjtxn. Cim a ktaíftUo.
V-l.*»hlii.»<af. »»i»TO»l»\\b»rl«r»BMCi>rOlíM ♦» javtuti e\'-(ec»dek. KkiWc \'» «!«"■ Ktlcben-
U\'éi Eőtai. KoesaiMíf j. »
TEHERATOK
p6tkocilval alción eladók
Nagykanizsai Autóforgalmi r. t-nál
Magykanlsta, Pö-ut S.
MEGHÍVÓ.
A Herkules Téglagyár Részvénytársaság
rendes évi közgyűlését
folyó évi május hó 31-én
d. e. 9 órakor Nagykanizsán, a Zalametjyei Gazdasági Takarékpénztár R. T. tanácstermében tartja meg, melyro a t. részvényeseket tisztelettel meghívja Nagykanizsa, 1Ö23. május hó 19 ■x Ignzgatóaág.
Tárgysorozati
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jo-lentések.
\'£. Az 1022. évi zárszámadások eldterjesz-tise, mérleg megállapítása éa a íeluientvény megadas*.
3. A társaság hivatalos lóxlónyenek kijelölése.
4. Felügyclőbizottság tlsztelctdijánsk megállapítás*.
5. Igazgatósági ta>;>k és felúgyelőbizottság választása.
6. Indítványok.
Aki a küzgyu ésen résztvenni óhajt, részvényeit az alápszabatyok 7. értelmében május 2S-ig a vállalat pénzUránál ik\'inlzsy-utca 5. a.) letenni tartói k, ugyanott a mérleg é» igazg. jelentés i» betekinthető.
Mérleg számla: Vagyon: Pénztár 5*42S 42. Gyártelep 280755 • TVgla számla : 19a9057 —. Váltó 443 4\'. Adósok Z08287-3. Összesen 253v0l8U3 Teher: Részvénvtőke 220COO—. Értékcsökkenés 161314 í»:« Hittle-zők 2l0147<.— 1922 évi nyereség48134 40. Összesen Scftttl) 18*93.
IKEREKPAR
és törött vázak javítása.
VARRÓGÉP- ÉS IRÓGÉPJflVITÍS \\
•-[ KILLtKEK,
KluBrhii i imLLflOOK, j ÍUiírkii : " | CARBONOK
:, r— i mni ü
(SZAKÍTS)
műszerüzem és
irógépvAllalat
Kaxlncsy-u. 29.
NEM FAJ FEJE
éa a lába, ha a Deák-tér 1. u. alatti (|pA>Bil«tb«n
rendelt kizárólag alsórendű anyagból készült
ARGENTtéie
cipőt hord. Javítások gyorsan eszközöltetnek. Kézzel varrott duplatalpa
SZANDAL
mar megrendelhető
FOHOnBUTOROKflT
minden kivitelben áUandóao raktáron tartunk. ■
feitscher és illés
loaotlbator t a koaárton* vállalata
suoAr-ut aa. sz. alatt.
Tanonookat flxatéaaol íolveaattak
Nagykanlxsal Takarékpénztár és Nagykaniual Tárhéaak részvényeit a legmavasabb napi árun vesszük, Zala-m«ty«l QaadaaéfllTakarékpénstér
részvényéit 900 koronáért vesszük Tőzsdei megbízásokat a budapesti, wienl, berlini, prágai és zágrábi tőzsdéién a legelőnyösebben és leggyorsabban teljesítjük.
GR05Z ÉS TÍRSfl
IUflylunUU.Snlr-«tLL«a. Sfiratey: laaUr Hnrtaaüu
Ug]obb mls(M{ll
Motorbenzin, fehér petróleum, gézolai ís gép, hengerolai,
vilimitt wh.iitetl.n tovolax.lr it mindenfele mis metóg.«dft».KÍ cikket . laealönyösabb r.pi ijb.it .ionnal izillit v.suton v.gy kocsin W Állandóan n.gy ktnl.L ~m lnww« Hriuísl MT\'lHI\'l TUilWl. il.ll ÍM iitrioniutlll. Utmtarífttknllí u5"tkuit
BENZIN SZABAORAKTaRA TiM»u«. KAPOSVÁR TiWwm.
a tMuUllomtutl eaetub+D. 7Ü7
buzat, rozsot,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk lagmag^aabb napi áron.
KORPÁT
napi ár alatt árusltunk.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Sfiriflojdm: Futóra. TtWoeaaio: 183.
CÍA«lAk&* A várós jóforgalmu El9ClO na*, utcájában egy jól jövedelmező péküslat házzal együtt, SUko-szobo átadásival sürgősen eladó. Bővebbet
Rákos Györgynél, Magyar-u. 45.
imakönyvek
gyermekek éa felnőttek részére
egyszerű éa di«es kötéiekben n»gy választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkeroakadéaábon
Nagykanizsán.
KESZLER JENŐ - ÉS FIVÉRE
- vlavaaatAk bir.a4.il •IIMI.I. C
FWtnzht és aobtty: NAGYKANIZSA, Maayar-utca 6. aiam. FStunti BUDaptiT, vi., Oíttta » - Tala«o«; W-1».
Elvállalunk llréleMke, ■eal* 4á "ö.— -_- - — - . . ml0ktt mromé >
IM4 iiínttyi
_._aat mcyaalot "aadera
1,40rtt» a> aMa>y^>aaaUt4
_________Um Mai Ttev«a*tak r4aUr*
mltAló •mtomatiWaaa aafvattrm t«rialln<ii>Dt. köapoaU fttía 4»
■ elegrla Wn«4ulnt»l aa}á« tarr.0.t«V \'ok rá* mrmk*tmrAk*t, tlaWit-
Raktáron tartunk:
_ kAiT^kmt, braaea tm^dók ** •toMt»kat. .ladnaml IUUtiart*a4 rtkkeket, <9 érJtat, wmimet.ett k•aé.y.Vct, borAautt etkkak. w*Sl6 p«ra»^*a«kei^
Javttásakxt és átaWütásJ anokálatoktt szikszarBen ás éleséi eszköztOnk.
e
0 o
0
o
0 0 Q 0
Könyvnyomdai munkát ^ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzinté-. zetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
____a
no ooQooooQQ aoooaoa oo ooo ooqoo aoooooooooooonao
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
N.gyknnizs«i Nyomd. ís Lapkiadó Villalat Nagykunizss.
62. ívlolyKtu 115. szám.
Nagykanizsa, 1923. május 24. Csütörtök
Mai szám ára 30 korona.


Ne/x,

JUUímm,
politikai napilap
Aa ktatuhivat*! r/y-al IS. -Tviafon 7». isim.
Hmx Iteu.pr. - ■ -
mim
A svéd királyról
igazán nem lehet elmondani, hogy a világháború alatt ellenségük lett volna a Franciáknak, vagy hogy boche lett volnc, vagy hogy csak segítségükre lett volna a gonosz boche-oknak, mert igazán a legkorrektebb semlegességet tanúsította — a minap, mikor egy fejedelmi rokona temetésén való részvétel miatt a franciák által megszállt Ruhrvidéken tartózkodott, mégis megesett vele az a hallatlan durvaság, hogy a francia katonai hatóságok letartóztatták, órákig fogva tartották és csak a legerélye-sebb tiltakozására bocsátották szabadon.
A francia militarizmus e botrányos baklövését nem expiálhatja a francia hadvezetőség ama ténye, hogy az ottani katonai parancsnokot visszahívták, de még az sem, hogy az elmaradhatatlan diplomáciai lépés folyamán a franciák szépen bocsánatot fognak kérni — hanem a tény maga örökké élni fog, bizonyítékául annak, hogy a túlfűtött hatalmi gőg mily horribilis ostobaságokra képes, miután szellemi ereje javát durvaságokban és kegyetlenségekben már kimerítette.
A franciák egysier fejükbe vették, hogy megmutatják a világnak, milyen hatalmas és vitéz legények ők, akiknek nemcsak a német kormány, a német gyárigazgató és a német nemzet nem imponál, főleg ha fegyvertelen, hanem még egy király sem — ha hadsereg nélkül és természetesen szintén fegyvertelenül közéjük merészkedik . . .
A miniszterelnök a bécsi . követnél.
Aecj, május 23. Bethlen István gróf magyar miniszterelnök a délelőtt folyamén fogadta Musirevich bécai magyar követ részletes refr rájutnál, majd 11 órakor félóráa udvariassági látogatást telt Seipel dr. szövetségi- kancellárnál.
A miniszterelnök visszaérkezett Budapestre
Véget ért a háromhetes külföldi ut.
— Nem volt hivatalos fogadtatás.
Budapest, május 23 (Éjfélkor jelenti telefonon fővárosi szerkesztőségünk ) Gróf Bethlen István miniszterelnök ma este 8 óra 15 perckor visszaé»kezett Budapestre gróf Khuen Héder-váry Sándor követségi tanácsos és Ángyán Béla sajtófőnök kíséretében, akik Bécsig a miniszterelnök elé utaztak. A miniszterelnök határozott kívánságára hivatalos fogadtatás nem volt, mégis számosan jelentek meg a pályaudvaron, igy a miniszterelnök hozzátartozói, gróf Bethlen Istvánné, ezenkívül Daruváru igazságügyiminiszter, báró Prónay közélelmezési államtitkár. Kószó István belügyi államtitkár, a miniszterelnökség részéről bárciházy Bárczy István, Pobler Béla és Kassay Farkas Béla miniszteri titkárok. Szudy Elemér, a sajtóosztály részéről és még többen A miniszterelnököt legelsőnek felesége üdvözölte, majd Daruváry igazságügyminiszter és a többi urak. Az üdvözlések után a miniszterelnök autójába szállt és a várba kajtatott.
i
II nemzetgyűlés ülése.
Budapest, május 23. (Telefonon jelenti tudósítónk.) A nemzetgyűlés ma formális ülést tartott Elnöki bejelentések után a Házelnök indítványt terjeszt elő, hogy a nemzetgyűlés május 29-én tartson Ismét ülést, mert a politikai szél-csendre a miniszterek külföldi utjának eredményessége céljából okvetlen szükség van. A Ház Daru váry IgazságügyI miniszter hozzászólása után elfogadta az elnök inditványát, amely után az ülés már fél 12 órakor véget ért.
A miniszterelnök ünneplése az Egységes Pártban.
Budapest, május 23. (Telefonjelentés.) Az Egységes Párt holnap délután nagy ünnepséget rendez a párt helyiségeiben a hazaérkezett gróf Bethlen István miniszterelnök tiszteletére. Beavatott forrásból érkezett információ szerlot a miniszterelnök az üdvözlésekre adandó válaszában érinteni fogja külföldi Utjának fázisait, részletes nyilatkozatot azonban csak a nemzetgyűlés május 29 iki ülésén tesz.
A miniszterelnök pápai kitüntetése.
Róma, május 23. (Expresai-távi-ral.) XI. Pius pápa abból az alkalomból, hogy Bethlen litván gróf, h katolikus jellegű Magyarországnak, Mária orszagánnk miniszterelnöke nála tisztelgett, a Pius-rend nagykeresztjét edományozta.
Kállay pénzügyminiszter Párisban
Páris, május 23 Káll.y Tibor pénzügyminiszter Rómából visszaérkezett Piriaba. A Clarldge-azálló-ban azállt meg éa nyomban meg-
kezdte tárgyalt ai.it . jóvátételi bizottság tagjaival és a pénzemberekkel.
A jóvátételi blzottafg . mult héten a mai n.pr. halaaztotta ülését. Nem lehetetlen, hogy m. a bizottság meghozza döntését, bár erről nlnc. pozitív értesülés.
Kizárták a kenyérgyárak munkásait
Budapest, május 23. (Telefonje-lentés.) A pékiparban trár hosszabb Idő óta fennálló bérharc ma ujabb fázisához érkezett. A budapesti kenyérgyárak kizárták összes munkásaikat és az üzemeket segéderőkkel tattiák fenn. A budapesti sütőiparosok azt hiszik, hogy ezzel az ujabb munkáskizárásaal le fogják törni a budapesti péksegédek részleges sztrájkját.
A romániai pénzszűke.
Bukarest, május 23. A kamara tegnapi ülésén Lspsdatu a nemzeti párt nevében éles interpellációt intézett a kormányhoz és kijelentette, hogy a pénzszűke következtében Erdély és a Délvidék ipara teljes összeroppanás előtt áll. Azt követelte, hogy a kormány sürgősen segitsen az ipari üzemeken, melyek a tönk szélén állanak, minthogy «r 1919. évben felvett 92 éa félmillió
leinyi kölciónt, melynek visszafizetése junius elaején esedékes, nem akarjak beváltani, hanem kincstári jegyekkel konvertálni.
Belga álláspont a Ruhr-kérdésben
Páris, május 23. A Temps brüsz-azeli tudósilója azerint Theunla és Jasp«r jövő héten Páriiba utaznak es Poincaré előtt fogják kifejteni Belgiumnak a Ruhr-kírdésben elfoglalt álláspontját. Belgium követelése szerint bőségesebb bevételi
forrásokat kell találni Németországban éa ezeknek a segítségével biztosítani kell a szövetségesek követelés ínek behsjtását. Belgium olyan megoldást keres, amely iámét egyesíti a szövetségeseket.
Lázadás Albániában.
Bécs, május 23. A Neues Wiener Tagblatt jelenti Szkutarlból: Eazak-albánia katolikus törzsei nyílt lázadásba léptek a triániai kormánnyal szemben.
Egy Szkutariban megtartott gyü-léa után, amelyen a katolikus Albánia autonómiáját követelték, a kormány azonnal csapatokat küldött ki a katolikusok ellen. Ezek fegyveresen szcmbeszállottak, de vereséget szenvedtek.
Ötven katolikus család a határon át a Gusnija- és Plava-törzsek területére menekült. A jugoszláv hatóságok lefegyverezték őket, de politikai menekülteknek tekintik a ezt az albán kormány tudomására hozták.
A németek uj javaslata!.
Berlin, május 23. (Éjfélkor érkezett.) A külügyi hivatalban már elkészült az az uj jegyzék, amelyet Németország a hét végén fog a jóvátételi kérdéssel kapcsolatban a nagyhatalmaknak átnyújtani. Az uj jegyzék nem ajánl fel nagyobb Összegű jóvátételi fizetést, mindössze a garanciák tekinteteoen blz-toaiija azokat a feltételeket, melyeket az angolok kívántak.
A dortmundi véres kommunista tüntetés.
Dortmund, májua 23. A kommunista párt egy gyűléssel kapcsolatban tűntető menetben a Belvárosba vonult a puskával és revolverrel megostromolta a Stelnstras-sen levő rendőrállomást. Néhány támadó felmászott a rendőrállomással szemben levő tüzoltóto-ronyba s Innen tüzelt a rendőrségre. Miután a bezárt rendőrség megerősítést kapott, fegyverrel és fütykösökkel sikerült az utcákat megtisztítani. Közben egy erősítésre kirendelt készültséget a Borm-slrassen bekerítettek * géppisztoly lyal ostrom alá vettek. Itt három rendőrtisztviselő megsebesült. A támadók sebesültjeinek, valószínűleg tekintélyes számát eddig nem lőhetett megállapítani, öt óra táj bon v/gre a rendőraégnek sikerűt ax utcakon rendet teremteni.
Komoly a helyzet Lausanneban.
Lausanne, május 23. Venize\'oss kijelentette, hogy Izmed pasa minden közbenjárás ellenére rendíthetetlen maradt és követeléseihez ragaszkodva, visszautasítja az ajkú-vást. — Az értekezlet kórében • helyzetet igen komolynak it\'éllk\'.,
1ALA1 KOZt/>"T_
Belpolitika.
Afcorményxópárt hépvl»«löl
a földblrtokreform mallfltt.
Nagykanizsa. mijus 23. (Telefon-jelenté..) A belpolitikai éleiben, mint előrelitható volt, • nemzetgyűlés mai elnapoliai hstiroz.t. folytin • jövő keddi? bmét szél-csendre v.n kilátás. Noh. • m.i ülései) nem esett szó tetn . földreformról, aem • fővárosi viUez-tásokk.l kapcsolatban levő kérdésekről, a folyosó élete mégis előrevetette árnyékát, .tr.elyek • két kérdés körül a nemzetgvűlés őssze-ülése utin ki fognak fejlődni. — Annyit mindenesetre meg lehetett illapitanl, hogy oz egységespártnak képviselői, akik a párt többségéi Is alkotják, elszántan a novella mellé állottak, mert . túlsó oldalon együtt litjik a feudálisok éa liberáliaok nagy löbbaég. mellett a szociáldemokratákat l», akiknek pedig, ba vslób.n demokratikus sz álláspont-juk, örömmel kellene üdvözöloiók a novellát. — A azociáldomokr.t. pirt e novella elleni állásfoglalásában Ismét beblronyllotte, hogy csak kültzinben hangoztatja a kisemberek érdekeit, a valóságban cs.k leplezett uszályhordozó ja a llberá-II. nagytőkének, amely lényegtelen kérdésekben — a látazet kedvéért — mindenkor azembehtlfezkedik a llberálizmuea.l; lényeges dolgokban azonban hűséges fegyverhordozója. Pillanatnyilag lehrtetlen jóslatokba bocaátkozni, hogr • földreform k.pcain bekövetkező erőeltolódi-aok milyen erővel fognak bekö-vetkezni, mivel a közfigyelem a hét folyamin a miniszterelnök beazimolója felé fordul, azonban tagadhatatlan, hogy a követkoző ldőa»k fő harcíterülete a főldre-formnovella kérdése is leaz. — Az Is kétségtelen, hogy annak tárgya-lisa döntő hatáss.l lesz a btlpoll-Ilka Irioyira egészen a mostani nemzetgyűlés tartaménak végéig.
Ikerházak.
Nagykanizsa, méjui 23. Igynrve-iik Veaiprémben a tiaztviselőtele-pen épitett lakiaokat. Hogy miért ? — megmagyarázzuk : Veazprémben a l.kaamiiériik éppen oly sok gondot okoitak az illetéke, ható-sigoknak, rolót mindenütt agyonsanyargatott azegény hazánkban. Hogy a lakásügynek ezen kibogozhatatlan gordiusi ciomója valamiképpen meg legyen oldva, a város vezetősége huss, — egyenkint 400 négyszögöl területtel rendelkező — Ikerház építését határozta el. Azért Ikerhiz, mert a 400 négyazögöl terület két részre oszlik s egy épületben két családi lakis van 3-3 srobiv.l, minden mellékhelyiséggel, villanyvilágítás és yzvezeték-kel felszerelve s igy minden épület két csnlidnak nyújt kényelmes éa egészséges lakást.
A határozatot nyomban a tett követte és a mult év szeptember végén a negyven lakás az igényjogosultak által mér el la foglaltatott.
Most ujabban a város a házakat áruba bocsátotta. Egy ilyen háznak az ára 3.200,000 korona, mely ősszegből 600.000 korona a szerződés megkötésekor, a fenmsradó öaazeg pedig az állami jegyintézet — mindenkori — kamatlába mellett öt év alatt törleszthető. Ezen kedvező feltételek mellett eddig tiz ház eladása iltal húsz közelkslma
Nagykanlraa, május 23.
A kanlzaal közönség élénk emlékezetében van még bizonyára az annak idején nagy port Wv«< Klsi Lsjos—Kolozsvári Odön-féle büntetőtárgyalás, mikor • nagykanizsai kir. törvényeik büntetőbírósága Kolozsvári (Klein) Ödönt azért, mert dr. Kiss L»jos állara-rendőraégl kapitányt (aki jelenleg a soproni kapitányság helyette, vezetője) megrágalmazta — hérom havi foghiira Ítélte. A büntető tanács — mely az ítéletet hozta, a következő birikból állott: elnök dr. Kenedi Imre kir. ítélőtáblai
bíró, törvénvazékl tanácselnök, azavazóbirák Cseresnyés Zoltán éa dr. Almássy Gyula kir. törvény-azéki bírók. A kanlzaai tőrvéoyazék ítéletét a pécsi kir. tábla Is helybenhagyta. Felebbezéa folytán az ügy aktil a kir. Kuriihoz ke)ültek.
A másodfokú biróság Ítélete után Magyar Istvio kúriai biró. az ügr referense maginlevclet kapott űiváry Géza v. nemzetgyűlési kép viaelő aláírásával, amely azzal n súlyos vaddal illette a Kolozsvári (Klein) Ödönt elilélő dr. Kenedi büntetőtanacsot, hogy az ítélet zsidó bejolyás alatt álló bosszú müve. Vagyis ugy állította be at ítéletet, mintha a biróság zsidóbefolyás ha táaa alatt (1) marasztalta volna el Kolozsvárit.
A bünper aktil a rágalmazó levéllel együtt lekerültek a kanizsai kir. tőrvényazékhez. A kir törvény-azék elnöke az estről azonnal je lentéat tett az lgaraigügymlníazter-nek, aki fclhstalmazist adott a törvényéé lépések megtételére.
És most jón r-t ügy frappáns fordulata. Mikor Ujvary képviselő értesült az ügyről — a makulátlan multu, álialinot köíbectü\'és nek és kóltiszjiletnek örvendő fér fiu — a legnagyobb megbotrán kozással és felháborodással uteai-tolta vissza a vádat. Az egész dologról nem tudott semmit. Fel háborodissal utasította vissza méí azt a feltevést Is — mlotha 6 ilyet mondott volna. Es ekkor — ekkor előállott Kolozsvári (Klein) Ödön s megtörten bevallotta, hogy nagyobb nyomaték kedvéért ö hamisította a levélre a jönevü Ujváry képviselő nevét . . .
I>/3. május 24.
Aki Ujváry képviselő nevét hamisitva - megrágalmazta a Kenedi - büntetőtanacsot.
beWd.ottvr. Kur... b.r6=, á _
Felhatalmazásra, hivatalból üldözendő rigalmazi. miatt jelentették f.l .zután a kir. ügyés.ségnél K.O lozsvárl (Klein) Ödönt. A nagy kanizsai kir. ügyészség "zpnb.n miután . levél Bud.pesten Íródott i, Ij. . rágalmazás elkövetéaének helye Budapeat — a feljelentélt áttett, a budapeali leír. ügyészséghez.
A budapesti bíróság Igy nemsokára foglalkozni fog » magyar állami rend éa belaő konszolidáció legerőaebb éa legbiztoaabb pillére, az eszmei magaiaágban illó független magyar biróaig ciunya meg-rágalmazójának ügyével. Miutin az itélke.ő. tanics egyik tagja Cseresnyés Zoltán kir törvényazékl bíró időközben elhalálozott, a kitűzendő tárgyalásra dr. Kenedi táblabírót és dr. Almá.ey törvényszéki bírót Idézhetik csak meg.
Ami «z egész esetnél a legfel-háboritóbb az az, hogy az «z ember meri ily aulyoa váddal Illetni • msgyar biróaigot, aki, mikor egy másik esetből kifolyólag Lajpciig Antal járásbirót Is megmarta, <• derék járásblró — meglódulva Kolozsvári (Klein) Ödön könyör-gésén — megbocsijtolt neki és nem Indíttatta meg a biróaági elji-ráat ellene. j
Miután egy oly Intézmény rul mcgr ágaim ázáséról van Szó, mint a független magyar biróaig, amely a nemzet megpróbiltatisainsk legnehezebb óráiban nemcaak hogy mindenekfelett álló eszmei magsa sigban állotta meg helyét, de a belső állami konaiolídációnsk legelső és legbiztosabb támasza volt — a budapesti büntetőbíróság kell, hogy a legfényeaebb elégtételt adjon a kötelességét a legnagyobb önfeláldozás árán hü becsületes aéggel teljealtő megrágalmazott Kenedi tanácsnak.
Nem azabad tűrni, hogy csúszó viperák graasiá\'janek, klöltsék mérges fullánk jukat éa megmarják a magyar bíróságot.
Fővárosi szerkesztőségünk msj dsn . lefolytatandó ,főtárgyaiéiról telefonon (réazleteaen* be fog számolni olvasóinknak.
guldó biciklista elütött egy gyereket, aki nem tudott kitérni . veszett Iramban futó biciklista elől.
Elvárjuk a rendőrség azonnali beavatkozását az őrülten száguldó kerékpározók tempólnsk meggát-lására.
A járásbíróság lakbér-megállapításai.
Tudvalévő, hogy ■ nagyksnlzsai kir. járásbírósághoz az uj lakbér-rcndclettel kapcsolatosan tömegesen érkeztek be folyamodványok az érdekelt felek részéről a vitás bérek megállapítása, Illetve rendezése tárgyában. A lakbérmegálla-pitó bírósági tárgyalások tömérdek munkát adnsk a bíróságnak. A legutóbbi tárgyalások folyamán a járásbíróság a kővetkező nagyobb bérleti ügyekben döntött:
1. A Szarvas kávéház ögyében a bíróság a tulajdonos követelésével szemben az első lakbérnegyedre évi
150.000 K-t, a másodikra 300.000 K-t, • harmadikra pedig 450.000 K-t állapított meg a bútor használati díi nélkül.
2. Armuth Náthán mint bérbeadó az Uránia mozgófényképszinház és a hozzátartozó fölszerelések bérletéért májua 1 tői évi 450.000 K-t,
augusztus 1-től 600.000 és november 1 tői 750.000 K t követelt. A
biróság a tulajdonos Igényeivel •zömben az első lakbérnegyedre évi
420 000, a másodikra 560.000, a harmadikra pedig 700.000 koronát állapított meg.
3. König Józaef fogorvostól Kálmán Leó és testvérei bérmegállapítás elmén május 1-től évi 140.000 K-t, augusztus 1 tői 187.000, november 1 tői pedig 234.000 K-t. A bérlő csak a felét volt h>jl«odó fizetni a bérmegállspitásnsk. A járásbíróság a tulajdonosok követelését az első negyedre évi 103.500, a másodikra 138.000 és végül a harmadikra .172 000 koronára szállította le. ■
4. Az EUŐ Magyar Állalánoi Biztosító Társaság mint bérbeadó m Pesti Magyar Kereskedelmi B»ok mint bérlővel szemben követelt mojus 1 tői évi 120.000, augusztus
1 tói 240.000, november 1-től pedig 360 000 K-t. Ebben az Ügyben
meg nem dÖntőtVa.jjitrásbirósag.
zott jutott örökös kajlákhoz, a város pedig visszakapta az összes befektetett tőkéjét, ugy, hogy a még elsdstlan tiz ház teljesen ingyen maradt neki.
Midőn ezen értesülésünket iekö zöljük, tesszük ezt azért, hogy alkalmat adjunk városunk illetékes tényezőknek gondolkomi afelett, hogy vájjon nem lenne-e érdemes Veszprém város példáját követni és egy jól jövedelmező befektetéssel a lakásmizériákat egyszersmin-denkorra megoldani. (kg.)
— Uránia. Csütörtök—péntek : .Áruló hangok" titokzatos bűnügyi lörtánet Ő felvonásban. „Angol híradó." Jön „«4z anya" egy abszolút művészi kivitelű, megkapó meséjü amerikai film.
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
(A rendőrség figyelmébe 1)
(8.) A mult alkalommal egy levél kapcsán szóvátettük már a nagykanizsai kerékpározók Őrült izáguldozásait éa kértük az illetékesek beavatkozását. Azóta nem mullk el nap, hogy ne kapnánk azonos tartalmú levelet. Mindegyik a kerékpárok őt ült Iramáról, szá-guldozásáról panaszkodik. De magunk ia vagyunk naponta szem-tanui, amikor egyik a másikat akarja túlszárnyalni éa eközben sem látva, sem hallva — keresztülszá-guldva az utcát, a szükaégea jelzést is elmulasztva. Ma levelet kaptunk, melynek Írója arról panaszkodik, hogy az egyik őrülten szá-
Sir Willam Good a magyar jóvátételről.
London, május 23. A Times a magyar kőlcaön ügyével k.pcsolst-ban közli Sir Wllliaro Good nyilatkozatát. A nyilatkozat szerint Msgyarország pénzügyi k*\'*"1* állandóan romlllt és «z összeomlást csupin a segítségbe vetett remény akadályozza meg. A magyar kérést teljesíteni lehet anélkül, hogy ezzel elébe vágnánk a jóvátételi kérdés végleges rendezésének. Magyarország nem akar kibújni a jóvaléteH kötelezettségek alól. Most Is ujabb
természetbeni szolgáltatásokat rótt
le jóvátétel fejében, noha ezek a szolgáltatások pénzügyileg rendkívül aulyoa megterheltetést jelentenek. A koiooa leromlása végeredményben a jóvátétel beszedését tenné lehetetlenné. A klsántánt csak nyerne .zzal, ha megengedné, b02y Megyarorazág pénzügyi segítség" hez juaaon, mert ezzel olyan pénzügyi összeomlást hárítana el, amely egész Középeurópát magáv.l rántaná. A szövetaégeaek előbb-utóbb kénytelenek lesznek saját érdekükben elfogadni a msgyar kérés ügyében az angol olasz javaslatot.
H23. május 24
ÍALAI KOZLOm
hírek.
_ Naptári Májú. 24 én Ziu-
zsánna.
Hivatalos óráink: A kledibWeUI
íUJot 13- Boi.nrled.r hivatalos orái
fflií m »\'«£«. lí
■T.i.íoo 78 - A sssrtasitíiétt (t-éut 13 Í!..ni,ed.e |»Io») hlvstalo. •>«! lalak r«-
A íws. aaezkesstf délután 8 órilól 8-fg . iáiban (Tíot 5. ... alatt) fog* áa Hz-nily Ugytaa • negykö.öoiág r.ud.lk.xésér. áQ. Teleitta 11T.
_ Időjárás. Az Időjáráatanl Intézet jelentése szerint hazánkban e.5 az utolsó huszonnégy órában nem volt. Ai ég túlnyomóan derüli. N.ppaf a hőmérséklet meleg, éjszakánként azonban Igen hüvöi. Túlnyomó.n száras Idő várható, átmenetileg némi bőaülyedéa.el.
— Nagykanizsaiak a bpeatl
áruminta vásáron. A budapesti áruminta vására számosan felutaztak Kanizsáról ia, ugy a kereskedők, mint ax Iparosok részéről. A kiadott kedvezményes jegyek után ítélve hetvennél többen látogatják Kanizsáról a fővárosi áruminta vásárt.
— A kanizsai kUlőn Árvlxa gáló Blsottsáf klattrg.téee érdekében. A nagykanizsai aütő-
iparoaok egy három tagu küldöttsége utazott ma reígel Zalaegerszegre, hogy Bödy Zoltán aliapán-nál tisztelegjenek éa a külön kanizsai Árvizagáló Bizottság felállítását szorgalmazzák. A kanixssi sütő-ipsroiok fel fogják keresni Kádár Lajost, a törvényhatósági Árvizsgáló Bizottság elnökét la, hogy s aütődij uj megállapltáas ellen beje-lentaék felebbezéaüket, miután a folyton emelkedő tendenciájú fa-arakkal szemben a megállapított tájékoztató árak mellett nem tudják vállalni a sütést.
— Vetített képea előadás Amerika caodálról. A szabad lyceumban ma eat. 8 tói fél 9-ig Nagy Győző vámazaki tiaztviaelő Oroszországról fog folytatólagoian
előadá*t tartani, fél 9 tői 9 lg pedig Majtényi Károly áll. főglmn. tanár vetített képekben be fogja mutatni Amerika természeti ritkaságait él épitéazeti csodált. Belépődíj 20 korona. Vasárnap eate 8 órakor Petőfi életéről és költészetéről lesr vetített képekkel illusztrált előadáa, utána pedig Dippong Károly a telefonról tart azemléltető előadáat i be fogja mutatni a telefon beren-dezéaét és működését.
— A* eszteregnyei leventék majáliaa. Az eszteregnyei Levente Egyesület az önkéntes tűzoltósággal a L-vente Egyesület alapja javára 1923. évi májua hó 27-lk napján délután 3 órakor (kedvezőtlen Idő esetén 31 én) as eazte-regnyel községi erdőben műkedvelői előadással kapcsolatos majálist rendez.
— Ügyvédből — Járáablró.
Az igazságügyminiazter dr. Kancz Jenő pakai ügyvédet a szekszárdi kir. járásbírósághoz bíróvá kinevezte. Az uj járáablró kanizsai izüietézű és fivére Novákoé Kancz Manci úrasszonynak, a Lili bárónő pompás főszereplőjének.
— Uj veantvonal épül Zala-
apátitól. A kereskedelemügyi miniszter a Zslaapátitól Esztergál;, -Carabonc és Galambok községek irányában, a Délivaaut Zelaszent-jak.b állomásáig a onnan folytatólag Csurgóig vezető keskeny nyomtávolságú, gőzüzemű, önálló üzlet-kezelésű, körforgalmú gazdasági útvonalra — Somlyó Jóisef mér-
A második futballpálya felavatása.
Pályaavató futballmérkőzés.
vásárteret meg nem kezdik építeni. Az NTE jelentős földmunkálatokat végzeit a területen, melyet tudvalevőleg a legutóbbi városi közgyűlés adott neki bérbe s vasárnap már ünnepélyes keretek közt fel Is avatják. Az NTE a munkálatoknál a . l\'ransdanu-bia" legteljesebb támogatását élvezte, vállvetve dolgozott a két egyesület a pályán s mindkelló híveinek bizonyára örömére fog szolgálni, hogy vasárnap a két egyesület csapatát fogják először küzdeni látni az uj pályán. A kezdőrugást dr. Krátky István, az NTE elnöke fogja végezni, a Transd^nubla fúvós zenekara közreműködik s a nemzeti himnusz eljátszása után kezdődik a játék, melyet bizonyára rekord-közönség fog végig nézni.
Nagykanizsa, május 23. Jelentős eseménye lesz Nagykanizsa sport|ának a vasárnapi NTE—Transdanubia mérkőzés. A második futbaUpályát avatják fel evvel a mérkőzéssel s vasárnaptól kezdve már a szeszgyármelletti terület Is a sport céljaira fog szolgálni. Ma, amikor mérhetetlen jelentősége van a sportnak, csak elismeréssel lehet adózni azoknak az embereknek, akik a fáradságtól meg nem Ijedve s a rövid Időre kapóit bérlet bizonytalanságától sem rettenve vissza, nagy áldozatokkal u|abb területet vontak a sportkultúra szolgálatába. Mert az NTE szeszgyármeilettl u] futball-pályájának életit — mér a megszületése előtt megszabták. Csak addig lesz futballpálya, mig a
nők, épitéai vállalkozó budapesti lakoa részére — a még 1918. évben megadott előmunkálati engedély most lejáró érvényét további egy évi időtartamra meghoaazab-bitotta. Ez a tervezett vasútvonal Somogyvármegye területén Miháld, Sand, lharo.berény, Iharos, Somogy-ciició és Csurgónagymarton községeket érintené s megépítése esetén nsgymértékben fellendítené az említeti községek éa Csurgó község forgslmát s általában fontoa tényezőként szerepelne Ciurgó és környéke gazdasági életében. A vaaut tekintetében az a terület Somogy legmoatohább vidéke a igy legégetőbb kérdéa a vaautvonal mielőbbi kiépítése.
— A keszthelyi Georgikon Jubileuma. A keszthelyi Georgi-kon juniuaban üli meg fennállásának 125 éves jubileumát.
— Gyermek színielőadás Letenyén. Az iskola padjaiból
mentek fel a színpadra ökölnyi kis emberkék. Nem szintjátszani. De megmutatni a szivüket ; egy könnyet cialní a nagyok szemebe, egy reményt fokozni, a szebb jővő reményét. A kicsinyek mondták a nagyoknak — szép volt. Jó volt. Nem kérnek kritikát, nem ii kapnak. A munka érdeme a névtelen harcoeoké: A falu papjai, a falu tanítóié.
— Schlachta Margit kilép a Szoclálla Misszió Társulatból. A Nemzeti Sajtótudó.ltó Iroda jelentéae azerint Schlaohla Margit, volt nemzetgyűlési képvi aelő több táraával kilép a Seociális Misszió Táraulatból éa haaonló szellemű azervexetben fogja értékei energiáját kifejteni. Az uj szervezetnek azörke forma ruhája leaz éa határozott kereaztényszociálii irányt fog követni.
— UJ Ifiporárak. Belföldi füst-nélküli vad ászlőpornak fogyasztási
eladási árát kg ként 13.800, külföldi
fűatnélküli vadáazlőporét kg-ként 14 950, külföldi fekete vadász
lőporét kg-ként 6900, külföldi rob-
bantóporoak, robbantó lőporét
2500, III. 3000 koronában állapította meg legújabban a kereskedelemügyi miniazter.
— Holttázzyilvánltáa. Fejes Sándor tihanyi főldmivea, aki 1871-ben született, Fejes Sándor és Söröz Éva fia, Gyenis Zsófia férje, a
20. honvéd gyalogezredből orosz fogságba esve 1917-ben hősi halált halt. (Balatonfüredi kir. járáabíró-aág.) — Sz\'eber Jenő zalabéri korci-mároa, aki 1887-ben szülelett, Szle-ber Jánoi éa Pradl Anna fia, Szendl Mária férje az 5/13 népfelkelő záazlóalj azakaszvezetője olasz fogságba esve 1919. óta eltüot. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.) — Hegyi Elek nagykanizsai nspazámoa, •ki 1884 ben AUóplhokon született Hegyi -L.joi és Surugli Anna fia, Kovács Katalin férj-., a 48. gyalogezred tizedese 1916. dec-mber havában hősi halait halt. (N.gykaol-zssi kir. járáabiróság.)
— Ax ÉME ma eate 7 órakor
válaaztmányl ülést tart.
— A német férjek köteles
sége. Németországban egy nemrégiben hozott törvény kötelessé-gévé teszi a német férjeknek és családapáknak, hogy jövedelmük egyharmad részét átsdják feleségüknek. A házbért és cselédet azonban exen az ősszegen felül a férjnek kell fizetnie. Az aiszonyok panaszkodnak, hogy a férfiak nem sietnek engedelmeskedni a tőrvénynek, a törvény azonban megvan és a lázadó férjekkel éreztetni lehet súlyát.
— A felmondásban lévő tisztviselőnek Jár a drágasági pótlék. A felmondásban lévő tisztviselők drágasági pótlékáról elvi jelentőségű határozatot hozott a pestvidéki törvényszék felebbezésl tanácaa. Ax egyesűit Izzólámpa és villamossági rt. tavaly nyáron három hónapi Időtartamra felmondta állását egyik tlaxtviaelőjének. A felmondáal idő alatt ped^g megtagadta számára a rende. drága sági pótlék kifizetését. A tiaztviaelő ügyvédje utján pert indított a
\' vállalat ellen, amelynek aorán ax elaőfoku járáabiróság nemcsak, hogy hat hónapra emelte fel a felmondási Időt, de kőtelexte a vállalatot mindaxon drágaaági pótlékok megfizetésére is, amelyeket a vállalat többi tfsztviaelői e felmondási idő alatt kaptak.
— Amiért a német császár biztosan nem fog moghara-gndnl. Foch marsall lengyelorazágt látogatáaa alkalmával felkereate a cenatohovsi páloz-ko\'oatort és ez alkalommal megkérték, hogy a kolostor emlékkönyvébe írja be a
nevét. Amikor Foch a könyvet kinyitotta és észrevette, hogy ex utolsó lápon Ludendorff és II. Vilmos német császár r.iáirása aze-repel, gyoraan ál fordított, a lapot a az ürea oldalra Irta be a nevét — A gépkocsik fejlődése ro-hacnosan halad a világon. Statisztikai adatok azerint 1922. végén 12.598.000 gépkocsi volt a világon. Ebből van Amerikában 11.162,000, Európában 1.111.000, Aulában 144.000, Ausztráliában 125.000, Afrikában 56.000. A legtöbb gépkocsi az Egyesült Államokban van: vagyll 10.465,996, ugy, hogy minden tizedik lakosnak jut gépkocsi, Kanadában pedig 18 embeire jut gépkocsi, Uj Zelandoan 37 500 gépkocsi fut. - Angliában öiaresen 497.580,-! Kanadáb.n 463.450, Fran-claorazágb.n 236.150, Argentiniában 75 000 gépkocai fut. Az európai államok körül Dánián.k van leglöbb gépkocsija, vagyis 32 260 gépkocsiból minden 131 ik emberre jut gépkocsi, utáns következik Franciaország, ahol minden 166 (k éa Norvégia, ahol minden 184-lk emberre jut egy gépkocai. Németországban 91.380, Olaszorazsgban 53.000 gépkocsi fut. — Japánban 12 269 gépkocai van, tehát a gép-
kocaikőzlekedia itt a fejlődés ala-csooy fokán áll.
— Rozsdamentes acél. A Technische Rundschau legújabb közlése szerint a Birmingham Me-tallurglcal Soclety R . olyan acélt gyárt, amely nem rozsdásodik meg. A kísérletek, amelyeket ezzel a különféle kűlaő behatásoknak alávetett acéllal végeztek, mieden vára-kozáron felül sikerültek.
— Egy szagény öregasszony, aki valaha jobb napokat látott, keresett fel beonüoket éa airva pana-azolta el rettenetes nyomorát. Hónapok óta főtt ételt nern evett, cssk stársz kenyéren tengődik, amit a jószívű azomazédok adnak néha-néha. Se xairja, se lisztje, ae tüzelője nincsen, hogy egy kis meleg ételt főzhetne magának. Egyetlen fia, ki moat gyámolilója lehetne, a harctéren elevett és mivel semmiféle hozzátartozója nincsen, akihez aegitaégért fordulhatna, lapunk utján kéii könyörögve a jószívű embereket, hogy menlsík meg az éhhaláltól. Cime özv. Per-ger Fereccné, Magyar-u. 16.
— Fűszer kereskedők figyelmébe I 1923. májua 24 én keidődő hatállyal a cukornak helybeli kiskereskedelmi Irányára kg.-ként; kristály K 1440, kocka K 1520. A Nagykanizsai Kereakedelmi Egye-aüléaek ármegállapitó bizottsága.
— Gál József nagykanizsai lakos ellen a tegnapi számunkban közölt xárlatot a kir. törvényszék megazűntette.
— TenniszBtők, lenniszlsbdák, tennisz- és sport-cipők. Fotball .Sctum" Malschlabdák, .Liga" fot-ballclpők és atlétikai cikkek legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal sportüzletében.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Fried József ékszerész, Sugár-Ut ». szám. (Fó-Ul és Sugár-Ul sarok.)
— PróbáHs m.g őn ia és meggyó-sjdlk lila, hogy a FIL1PP h.iiioyakotMéJá. ben békebeli anyagból ""ült betűnyik, sokaik a bguutisabbak él ugyanazon slleu él minőiig.! pamutból bármikor nwgf.J.l-b.tők, Siomb.lb.ly, Szélt KálmAo-utoa 6.
— Uránia. JSm „As anya". Szenzációs amerikai film.
ZALAI KOZLOWT _
1923. május 3.
fokozottan kell védeni a
magyar kivándorlókat. Amerikában nem minden arany.
Pichler Laj-,s, . kivándorlói"!
és vissz, vándor lókat v-d6 Ircdi vezetője . napokban tárt h.z„ amerikai tanulmányútjáról. Haza-érkézé.. után fogadta az újságíró kat és elmondta, hogy azeroélyea tapaaxt.latal arra a gondolatra vezették, hogy a kivándorlókat fokozottabb védelemben kell réazeal tani.
Például felemlítette, hogy egy in telligena magyar leány, aki idehaza bank hivatalnoknő volt. ezelőtt máa-fél évvel megjelent elSHe Budapesten éa elmondotta, hogy Amerikába megy, mert olt jobban el tud helyezkedni. Ezt a leányt, egy harmadrangú amerikai vendéglőben találta meg, amint edényeket mo aogatott.
A kivándorlókat jobban kell védeni, amerikai azervezetünket ki kell építeni éa nemcsak akkor kell érdeklődni a kivándorló aoraa után, mikor utazik, hanem akkor ia, a mikor Amerikában elhelyezkedett.
A vezető elmondotta még, hogy az elmúlt eszt-ndöben 5638 magyar vándorolt ki Csonkamagyarorazág-ból, de valóban tőbb ment ki, mert a román kvóta 7500 tagja körül 6 ezer magyar volt. Végezetül annak a nézetének adott kifejezést, hogy tapasztalatai alapján egyáltalában nincsen remény arra. hogy Amerikában vjnegszüntesaék a kvóta-törvényt.
kOdendók. Kásóbb érkeielt neve-
zések nem vétetnek figyelembo. 3 Dijazás: Győztesek ezüstözött kis bronzérmet, második helyezettek nagy bronzéimei, harmadik helyezettek kis bronzérmet nyernek. Csapatversenyben a győztes csapat minden tagja kis bronzérmet nyer Az cgyts sza mokban tiszteletdíjak. -4. A vidékiek azállaslgényeiket a nevozáaekkel együtt jelentsék be a ekkor olcsó és tiszta elhelyezésükről a Testnevelési Bi zottsag gondoskodik. Zalavátmegge TesinevtUsi bizottsága.
A .Zalai KSalöny" Bndn-
p.sten naponta kapható SSI Anher köz 2. asázn alatti ^dohány síradaban.
V
SPORTELET.
Vármegyei atlétikai verseny.
A Z.lavármegyel Testnevelési Bizottság r. ávi |ulius 1-én Nagykanizsán a Zrinyi sporttelepen vármegyei atlétikai versenyt rendez, mo-lyen részt vehet minden salamegyel IQu.
1. Veisenyaxámok és azok sorrendje I Délelőtt 9 órai kezdettel : 1. 100 m. síkfutás előfutamok. S. Magasugrás ö-öf csapatverseny. 3. 400 m. sikfutás előfutamok. 4. Diszkoszvetés 5 ös csapatverseny. Délután 2 órai kezdettel: 1 15 km.-ea távgyaloglás katonai felszereléssel. S. 100 m. sikfutás döntő. 3 Magasugrás. 4. 800 m. sikfutás. 5. Diszkoszvetés. 6 Távolugrás 7. 1&00 m. síkfutás. .8?-Gerely vetés. 8 400 m. síkfutás aőniö. 10. Suly-dobás. 11. 100X200X 300X400 m staféta. 2. Novezéaek f. évi juoius 16 án esle 6 óráig Zalavármegye testnevelési felügyelőjéhez Nagykanizsa, Batthyány-utca 18. szám alá
KÖZGAZDASAG.
A tőzsde hirei.
(Saját tudósítóul* utetoojslsntés..)
Budapest, mijui 23. (S.ját tudó-
aitónk telefonjelcnttse.) A magánforgalomban az irányzat tartózkodó, de azért barátságos hangú-lat uralkodik. Koszipénz 1—V,—2 százalék, bőséges kínálat mellett. Zsíróban simán bonyolódik le a forgalom. \'.Élénk • kereslet a Közúti, nyomda értékek iránt. A terménytőzsdén kis forgalom mellett »z Irányzat némileg sziláidabbsn alakult. Arak a gabonanemúekben átlag 2—2!/z koronával magasabbak budapesti paritásban. Azonban tekintettel arra, hogy a malomkar-teli (búzáért 26500 koronánál magasabb árat nem volt hajlandó fizetni, az árak változatlanok maradtak. Irányzat szilárd; igen nagy volt az érdeklődé* a lisztplacon, ahol élénk üzlet fejlődik ki. Arak azonban változatlanok és a malom-kartell aem eszközölt változtatást ármegállapításain.
Valuták és devizák i
Sapolcon 18>00, Font (Loadoo) UQ00-24145, Dollár (Nsw-Yoxk) 5220- 6370, -Francia frank (Parts) 352-362, Márka (Baí-lin) 10-11, OUss lua (Milano) 26X—168, OssUák korooa (Béca) 740—770, Lal (Boka-rast) 28 - 30, Ssokol ^Prága) 168-162 Svájci frank (Zürich) ÖSO- 980, Dlnir (Zágráb) 54 - 66, — Langy al rnáika (Varaó) 11-12, Amstsrdam 2097. — Koppenhága 972—1001, Kmsiiinla 8W-Í80, Stockholm 1360 -440
Zürichi zárlat i
Barim 100, AtoitnJun HoUa*4U 116 76, Hrar-Yock &63 -M> Loodoo 2666, Páru 3690, MOaoo 2676, Prága 10 63, Bnda-poat 10 26, Zágráb 670, Varsó 113, WUs 0-78, Ssófla 447, Oasuák btíy. G\'78 26.
Termény Jelentén i
"osa (TUsavUáki) 2»r00—26260, agyéb 21.750 6000 ross 18000-18250 takarmány árpe 15<XXMÓ500 sör 16500-7500 sab 18500 9000 tengeri 16260—16500, rapca —•—. kotp. 7600—7700, kölaa —• -.
Budapesti állatvásár.
Mazbahns L r. aggban 1960-2260 báUil). ♦nftft_2lno »Ia!a 1910—2060, II.r. egésaban,
"JKS. >«»-»«.
Kírredtt Butul I. r. eglssbsa 1600-700
(tWI Wrbl I9»«l». Kfastet = Sl. Z14, - N6v..J« -Mű.
IS. .1.01. is. K»i» \'V,™!"^
ejt 1060-1160, borJobSl IIW-2000
Sertésváaár i
r.IH.|Us 700, Eik.it d«is soo, 0">-K».ep HO). KÖ..JÚ -. l I4M. II 1360, Zd, 1Í>V0. Sszlooas 16S0, Ua. Dos IK».
Értékek t M.gysi hlt.l 47*00, Osstzlk hll.t ItOSO. ílaud 11700,Jstsztog 626H, Usssmltolé 6S60, Katttlsdslail BwiZ 66000 M.gy.f-OU.i 3000. B^wslal 160.000, Drsseb. 43000 Alt.-Uaos sséo 630.000, Sziszesrt 76000, S^fV tsríáoj 11SC00, Uitkinyt 21C000, Rims 2eö 0, Sehllcz J, Gutbusno 33WX) Nsiicl 2261X10, DuJu 16000, Klotild ZlOCO, Mstsy.i cukoi 496 000, AírU 96000, AtUalits 20600, Klrálysdr 1J60V, Bosnyik.Acrir 4100, Líp-Uk 4060, Pbóbut 12400, Vzsm. VilUmoi 10000, Clsslls »6i0, Kookordls 130C0, Din Vssot 16600.
Fószeikesztó: zcérl Pósch Géza. ■-\'-lelős szerkesztő Benedek Rez.ó.
Saty látván ugy s icsgs, mtnt Jóaka ftstskijs, valsmiet a kiterjedt rokon,kg r.evíben lkjdsiomtol □Mgtórt szlvvsl jelent, hogy asj.
Saly Istvánná
asttl. Nalwr Olga
élaténsk 20-ik, boldog házasságinak 2-ik évébso f. hó 23-an reggel 4 ója-kor ai Ufbsn c*anc!«t«n «lhon>t A nagboMogu t hűlt tcuoxit f. bó 24-én J. u. 4 órakor fogjuk az Lzr. Umató halotUshásabóI örók nyugalomra 2<clyesni.
Lili fs béka bamzkal
Apró hirdetések.
JCtodtB ut 11 korona. tiiU|«M V«tS*«l *s<d«tl ssavak liplio aa4>aIttataak. AUáJI k«r«»6knek (aavaaklat 5 korona k«dvaa-miay. LsgkUebb hlrdeUa 10 «a4.
Wtftitbiiiit i
H*d»cos (. as«r«)0 taaoocaak, macat.-kM. :o«4 I) lidtutl U>t»Mti> JtkiiuiH /m}{ MIIMM, SS. ^>1
wmr 1-én megnyílik
a legvtolt* ónainsk mtjftleU
kézimunka és elSnyomda üzlet
a l«.;mv^4rr.»b&«n (aliKftlic. A c<g tulajdonosa Butlapcstco i>n * kl4111-" leztaklntisire, hol a ;«gu)«bb k«xi-
munkikti t* k«U<k«k«t starsi tx
KLCtN JÓZSEF tl TESTVI

» tíhír, Szip Ilona ■
S«rta^l>t t xt\\e*n, WriUsaal kotMk rntfrl-
TEHERAUTÓK
pótkociival elción eladók
Nagykaoizsai Aatóforgalmi r. t-oii
Nagykanizsa, PA-ut 8.
Nagykanizsai Takarékpénztár <, Nagykanizsai Tárházak téssvépyeit » l«graa<asabb napi ár»n vettxük, Zala-niagyel QazdaaáglTakarékpénztár
részvénye : 900 koronáért v«sssük Tóssdtl magbiiisokat * budapasti, wisol, berlini, prágai és aágrábl tóssdéken a le*-\'
olínyOsabbon és leggyorsabban t«lj*iltjúk.
GROSZ ÉS TÜRSA tS^r.-
■afjklBÍiJI, J^ir-«it.L«B. Mriter. baki/aat^u^n,
NEM FAI FEJE
és a lába, ha a Doák-tér 1. sz. alaHI clp6>Uxl«tban
raodalt kizárólag alsőxeodd snyaxból késsult
ARGENT-féie
cipót hord Ja. itá<ok gyorsan asxkötöllctnsk.
Kézzel varrott duplalalpu
SZANDAL
mar nwg. raodolhstó
Ujságárusitók
felvétetnek a
Horváth-féle ujságbődábarr
ini a könyv EK
gyermekek és felnőttek részére
egyszerű és diszes kötésekben nsgy választékban kaphatók
Filchel Fülöp Fiai
könyvkeroaktdéaébon
Nagykanizsán.

Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
___o
ooooooooooo OOOOOOC3 oo ooo ooooo QQoooooooooooniso
Nagykanizsai Nyomd, es Lapkiadó Vállalat Nagykanizsa
u. m.: Müvek, folyóiratok, mejjhivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére fökönyveic, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
62. évfolyam 116. széni.
Nagykanizsa, 1923. május 25. Péntek
Mai\' szani ara 30 korona.
Ke-zpe\'
,ót»l tér»K»iosrt»e
Z«l»i Közlöny"
Hemzeti Múzeum 2
liudnpts\'
politikai napilap
I«Wmrba»-T«Ufon 7». i»«ta. f*
RoiUpnlI ainrkMlMtlfi V. kar. Alkotmány.iitra 10. \' T«l«(on.i*m H\'4—\'<» «* »•—10.
Kl«n..!*.l iraki Rir hAn.
..Élesen kell ellenőrizni Magyarországot..."
Nagykanizsa, inóju. 24 Nyisd kl a füledet, világ és fogadd be áhítattal ama nagy, de a valósággal nem egészen összhangzó szavakai, melyeket Franciaország nagy marsallja, Foch, a világverő, az Ullra-napoleon eltett most, hogy vlsz-szatért Cseh- és Lengyelországbél, ahol egy kis fegyveres segítséget kunyorálni járt arra az cselre, ha azoknak az átkozott .bocha"-oknak egyszer mégis csak eszükbe julna számonkernl azt a sok galádságot, -melyet a franciák elkövetlek ellenük. A tábornagy nyJatkozata ezúttal Magyarországról és Magyaror-szágnak-sröl, s Igy hangzik: .Csehország nem Jár el jogtalanul, ha a magyarországi eseményekkel törődik. Magyarországgal szemben nem kell rendszeres bizalmatlanságot táplálni, de néhány éven ál élesen kell ellenőrizni, mert ott revánsérzelmek mozgolódnak Rendslvül tulzolt dolog volna tényleges veszedelemre beszélni, de okos és sziláid politika helyénvaló." Hát persze a tábornagy ur. aki Európától és más világrészektől kölcsönkért haderőkkel nyolcszoros túlerővel végre mégis kicsikarta a .győzelmet" s aki angol, amerikai és olasz segítség nélkül sohasem győzött volna, de azért a dicséretet e három helyett Is önzetlenül be-kasszálta s amazok babérjával önmaga koszorúzta meg izsenla-u\'ást rejtő homlokát, de akiről ugyancsak angol, amerikai és olasz hadvezérek udvarlailanul megírták, hogy csak azért győztek, mert hadvezéri utasításait nem tartották be. sőt egyenesen azok ellen cselekedtek — K a tábornagy ur léhát Magyarországgal szemben a cseheknek id Igazat. Egészen érthető, ha meggondoljuk, hogy az antantot, m«ly alatt Franciaország önmagát Szereti érteni, a cseh árulás majdnem olyan mérték-n segítette a győzelemhez,
mint az angol és amerikai segítség s hogy Franciaország arra a vári és bizonyos eshetőségre, hogy a megtorlás órája ülni fog, a csehek fegyveres támogatására számit, mert Franciaország. nincs hozzászokva ahhoz, hogy egymagában győzzön, hacsak fegyvertelen ellenségről nincs szó. mint a Ruhrvldék .meghódítása" bizonyltja Egészen logikus, hogy a franciák a csehektől, akiknek odaaján-
dékozták fél Magyarországot, a fejedelmi ajándék fejében nagyobb szolgálatokat kíván, mint az a kicsiny, már feledésbe ment árulás volt. A jövőbeli támogatás árán van tehát Igazuk ■a cseheknek, s ezért kell még néhány évig élesen ellenőrizni Magyarországot, meri olt reváns-gondolaiok ébredeznek.
Ugyan, tábornagy ur, a világháború a franciák részéről nem volt — revánsháboru? 1. . .
A minsztelnök a jóvátételi bizottság döntéséről.
Eredményes volt a külföldi ut. — A nagyhatalmak állásfoglalása. — A külföldi kölcsön felhasználása.
Budapest, május 24. (Fővárosi szerkesztőségünk telefonjelentése.) Gróf Bethlen István miniszterelnök ma hosszabb nyilatkozatot adott a sajtó részére külföldi utazásáról és ezzel.. kapcsolatban a jóvátételi kérdésről Hangoztatta, hogy a jóvátételi bizottság határozata (melyet lapunk más helyén közlünk) bár nem fedi mindenben a magyar kormányférfiak által előterjesztett kívánságokat, mégis lényeges lépéssel vitte előbbre Magyarország gazdasági konszolidációjának ügyét. Megelégedéssel és méltánylással kell tehát fogadnunk a jóvátételi bizottság döntését, mert ez alkalommal Franciaország is lényegesen engedett eddigi merev álláspontjából s a döntés garancia^ arra, kogy a nagyhatalmak a magyar jóvátétel ügyét kedvező megítélés alá vették.
A magyar kormány a felveendő 600 millió arany koronát kitevő- kölcsönt az ország gazdazági és pénzügyi talpraállitá-sára fogja felhasználni és evvel megteremti az ország annyira óhajtott rekonstrukcióját.
A jóvátételi bizottság határozata a záioglogok felfüggesztéséről.
Párls, május 24. A jóvátételi bizottság Barthou elnöklésével tartott ülése aorán a kővetkező ha-tározatot hozta:
A francia megbízott és a kis-ántánt közös megbízottja az albizottság javaslata mellett, az angol éa az olasz megbízott a javaslat ellen szavazott. Az\' elnŐk a trianoni szerződés 362. cikkében biztosított javaslat mellett döntött.
Ehhez képest a blxottság elhatározta, hogy: 1. elvben nem el lenzl Magyarországnak azt a kéré aét, hogy függesszék fél ideiglenesen az előjogot Msgyarorazág bizonyon jövedelmei tekintetében, amelyek szükségesek lehetnek jóváhagyott kölcsönök biztosítása céljából.
Ezt a könnyítést azonban csu pán meghatározott esetekben engedélyezett éa csupán szabatosan körülirt kölcsönök tervezetére, amelyeket a magyar kormány hozzá-járulás vé?ctt a jóvátételi bizottaág elé terjeszt. Természetes azonban, hogy kellő biztosítékok éa ellen
őrző eszközök adandók a jóvátételi bizottságnak, amelyek révén a bizottaág meggyőződhetik arról, hogy a magyar kormány a rendelkezésére bocsátott kölcsőnréazleteket kizáróan Magyarország gazdasági éa pénzügyi talpraállítására használja fel, még pedig abból a óéiból, hogy az ország meg tudjon felelni jóvátételi kötelezettségeinek és hogy ugyanakkor minden intézkedéa megtörténik, ami azükségea e talpra-állltáa biztosításához; 2. Magyarországra haladéktalanul blzottaágot küH, amely tanulmányozni fogja az ország gazdasági éa pénzügyi helyzetét; e bizottság feladatának elvégzése érdekében a magyar kormány minden könnyítést megad; 3. felszólítja a magyar kormányt — közölvén vele az előző határozatokat, — hogy a legrendesebben fizesae a megszálló seregek költségeit, szolgáltassa ki 4z állatokat ci a azenet, kössön megállapodásokat a lehető legrövidebb IdŐn belül való restltuclóra és hajtsa végre a legjobb akarattal a békeszerződés valamennyi többi rendel-kezéaét is.
A jóvátétel ügye.
Budapest, május 24. (Telefonon jelenti ludósitónk.) Azok az eredmények, amelyeket gróf Bethlen István külföldi útjával kapcsolatban elért arra inditotiák a magyar kormányt, hogy további lépéseket tegyen a jóvátétel ügyében. A miniszterelnök ma adott nyilatkozatában már utalt is erre és minden valószínűség szerint a jóvátételi probléma végleges megoldáihoz fog érkezni.
Radies a horvát helyzetről.
Belgrád, május 24. (Expressz-távirat.) Radlcs István, a parasztpárt vezére nyilatkozatot adott ki, amelyben követeli a horvát autonómiát és az öoálló hadsereget. Kijelenti, hogy az SHS államban a horvát probléma rendkivül bonyolult és a megoldás valószínűleg a horvát köztársaság kikiáltásához fog vezetni. A horvátok csak abban az esetben hajlandók Sterbia-mellett maradn\', ha jogaikat minden tekintetben biztosítják.
A földreformnovella mellett álI a kormánypárt és az ellenzék Is.
Budapest, május 24. (Telefonon jelenti ludósitónk.) A földreform-novellának a nagybirtokosok körében nagy ellenzéke támadt éa az OMGE nyíltan kimondotta, hogy a novella ellen küzdeni fog. A nemzetgyűlési képviselők ezzel az állásfogUIássál szemben ugy kormánypárti, mint ellenzéki oldalon kijelentették, hogy szilárdul állanak nagyatádi Szabó litván javaslata mellett és azt minden rendelkezésre álló eszközzel végre fogják hajtani.
Bethlen miniszterelnök a kormányzónál.
Budapest, május 24. Bethlen István gróf miniszterelnök tegnap este nyolc órakor érkezett meg Budapestre. Útközben fogadta különvonatán a sajtó képviaelőlt s nyilatkozott útjáról. Erről más helyen számolunk be. A miniszterelnök ma a déli órákban hosszan tanácskozott Daruváry Géza külügyminiszterrel, akitől átvette a miniszterelnökség vezetését. A mai délután folyamán a kormányzó kihallgatáson fogadja Bethlen miniszterelnököt. A kihallgatáson Bethlen beszámol külföldi tárgyalásairól.
általános sztrájk készül Belgiumban.
Brüsszel, május 24. Miután a
munka megkezdésére a sztrájko-lóknak megszabott hátárldő letelt s az alkalmazottak nem kezdték meg újra a munkát, ugy tekintik őket, mint akik a szolgálatból ki-, léptek. A legutolsó hírek szerint az orsz. szakszervezet legközelebb elhatározza az általános sztrájkot.
AAl.Al KOZLOKY
1»23. májúi 23.
Ismét egy életunt
Felvágta as ütőerét.
Nagykanizsa, mijus 24 Steinerné Msgyar-utca 56. síim alatti fúva-roané jxolgilatában álló Jámbor Józsefné somogyberzencei születésű 21 éves háztartási alkalmazott tegnap este öngyilkossági szándékból **gy rozsdás zsebkéssel átvágta az \'ü\'őerét. A gyorsan előbivott dr. Schtuarz kir. tőrvényazéki orvos nyújtotta neki az első segélyt, mig derék mentőink megérkeztek, akik a kórházba száliitották. A kórház ban mindjárt dr. Loser alorvos vette kezelés alá as életunt fiatal nőt. A szolgálattevő rendőrtiszt még az ?eate kihallgatta a kórház ban Jámbor Józsefnél, akinek állapota nem aulyoa.
Ki kell helyezni a Rozgonyi-utcai ovodát.
A gimnázium áthelyezésével kapcsolatban meg kell oldani a Roz-gonyi-utcsi ovoda kérdését ia. — A Rozgonyi-utcai ovoda egy szobából áll — amelybe nyolcvan gyereket préselnek. Ez közegészségi szempontból ia egy teljesen lehetetlen állapot, amelyet minél előbb valamilyen formában meg kell oldani. Ekkora kicsi, alacsony és régi helyiségben nem szabad annyi gyermeket összezsúfolni. — A kérdést legcélszerűbben a gimnázium áthelyezésével kapcsolatban lehetne megoldani, olyformán, hogy a régi gimnáziumba kihelyeznék és ott az ovoda részére egy megfelelő tágas terem biztosíttatnék. Kíváncsiak vagyunk arra, hogyan folyik majd le a vizsga, mikor a szülők tömegesen vesznek részt gyermekeik őzen ünnepén.
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
(Kiskanizsai levél.) (9) Kérem szépen a tekintetes Szerkesztő Urat. szíveskedjék becses lapjában soraimnak helyt adni.
Kérésem, illetve követelésem az, hogy " kiskanizsai Principális-csatorna hídján felül a csatorna partja oly rossz állapotban van már évek óta, hogy a mellette levő mezei utakon a közlekedés — akár kocsival, akár gyalogszerrel — teljesen leheleden. Pedig az ott levő földjeinket csak meg kell munkálni, nem hagyhatjuk bitang módra — mert .kk or nem tudjuk megfizetni az ezerféle adókat. Es utóvégre miért fizettünk mi már többször ciatornatlsztitásl dljakah ha Ilyen hibákat nem javjtanak. De nemcsak a kiskanizsai kisbirtokosok földjeit önti el az ár — de a város földjeit is, ugy, hogy a városnak is kára származik ebből.
A mult nspok egyikében például az a hallatlan eset történt, hogy ssszonyaink derékig érő vízben voltak kénytelenek keresztül gázolni az árkon — és csak igy ju tottak el a mezőkre, hogy munkáikat olt elvégezzék. Az asszonyok a hideg fürdő hatása alatt megbetegedtek és most nyomják az ágyat. Ezt Is a csatorna rossz állapotának köszönhetjük.
Elég volt már az árvízből l Kérem kedves Szerkesztő Urat, szivesked jék a sajtó súlyával és tekintélyével odahatni, hogy feleségeinknek ne kelljen továbbra Is hideg, sáros, árvizes fürdót venni — ha a mezőkre mennek dolgozni. Kiváló tisztelettel ifj. Simon Is\'.ván Varasdi u. 3/c,
Apponyi Albert 9róf nyilatkozata a jóvátételi bizottság határozatáról.
A hivatalos körök állásfoglalása.
Budapest, május 24. (Saját tudósítónk telefonjelentéae.) Apponyi Albert gróf a jóvátételi bizottság hstározatával kapcsolatban a következőket mondta:
A jóvátételi bizotttág határozatáról szóló híradásokat vegyes érzelmekkel kell fogadnom. Azok a klsuiulák, hogy a kölcsön egy része jóvátételi célokra fordítandó, hogy a beruházisokra forditolt részek csak a jóvátételt szolgálhatják, nyomatékosak, ugy. hogy kérdésesnek kell venni, hogy a jóvátételi feltételek mellett az adott kölcsön megfelel e azoknak a gazdaaági, messzemenő céloknak, amelyekre igénybe
kivánjuk venni.
Ha a jóvátételi bizottság határozata valóban olyanr mint aminőnek . tudósítások feltüntetik, akkor -aj «a klsántánt kicsinyes gyűlölködő poétikájának dladslát jelentené a nagyhatalmak jobb belátása és szélesebb perspektívája felett
Megállapíthat cm mindezekből, hogy az az akció, amely korcaány-férfiafek külföldi utazásában kulminál, még nincs befejezve, ugy# hogy közállapotaink normális és n>ugodt helyzetére azontúl épugy szükségűnk van, mint msgának a tárgyalásnak ideje alatt.
Budapest, május 24 (Saját tudósítónk teleíonjelentése ) Hivatalos körökben sokat foglalkoznak a miniszterelnök útjára vonatkozola^ valamint a jóvátételi bizottságnak mára megérkezett döntésével A döntés meglehetősen dodonai, meg mindenesetre magyarazaira szorul Egyes reggeli lapokban leközölt Ulisieln-léie távirat-magyarázat azonban semmiesetre sem állhat meg, mert hiszen a jóvátételi bizottság döntésében szó sincs arról, hogy Magyarországnak, csakis azért adnának kölcsönt, hogy Jóvátételt fizethessen. Jóvátételt semmiesetre sem tudunk Üzemi, sem kölcsönnel, sem kölcsön nélkül.
Közöltük e levelet, mert a kérés nemcsak ifj. Simon István kérelme, de a kiskanizsai ösaibirtokosoke is, akiknek földjük kárt szenved az ár miatt. Exen tiszteletteljea kérelemből valóban nem lehet semmiféle mellékgondolatot, vagy támadó célzatot kivenni az illetékes tényezők ellen, hiszen véga5 szükségükben menekülnek hozzánk — hogy segítsünk rajluk: a nyilvánosság erejével.
És itt ismételten hsngoztatjuk, hogy psnastkönyvünk felállítása nem támadása a hatóságoknak — de jóakaratú figyelmeztetése, felhívása, munkájukban való támogatása, nehéz1 feladatukban való segítése akar lenni, mely munkánkban számítunk az összes hatóságok és hivatalok legmesszebbmenő kölcsönös támogatására.
M/gvagyunk róla győződve, hogy ifj. Simon István levele nem Íródott hiába, hogy a kiskanizsai polgárok most sem fordultak hiába a Zslai Közlöny azerkeaztőségéhez. A kis kanizssi kisbirtokosok és polgárok kérelme kell, hogy elintézést nyerjen.
Az angol—orosz Ogy.
London, május 24. Mint u Reuter-ügynökség jelenti, az orosz vá-laszjegyzéket az angol kormány, még mielőtt bárminő akció történnék, teljes ülésben vcsti bírálat alá.
Rifaat pasa kijelentése Görögország elfoglalásáról.
Konstantinápoly, május 24. Rifaat pasa tábornok, Trácia kormányzója kijelentette, hogy ha Török- és Görögország között harcra kerülne a sor, a török haderők Anatóliából az ellenségeskedések megkezdésétől számított két napon belül Konstan-t\'nípolybs érkeznek és 15 nap alatt minden komolyabb ellenállás nélkül elfoglalják Görögországot.
A tábornok megcáfolta a gőrő göknek azt a vádját, hogy a törökök ctapatokst tesznek psrtra Gal-lipoliban. Kijelentette, hogy a helyzet mostani feszültsége már elviselhetetlen és haladéktalanul dönteni kell a háborúról vagy a békéről.
HÍREK.
— Naptárt Május25 én Orbán.
— Hivatalos óráink: A k«xdóhlv»U> íFflut 13. SOf«&ric4«r r»l»U) hivatalé* 4rál deUtftt tét a or*tol 12-ig. t*luu.» 3-tól o-íg. T«:«fon 7a. — A mrk«iauS%«,< (Féut 13. Bojienrltder p*toU) hlv»uV>s óríl lelek rá->3«r. oélalótt lü Órától lt-ÍK Telefon 7H A M«16» sz«fk«sit\'> 4éluUo ó \'Síától íl-ig » nyomiabaa (F<Jut i. »». »Utt) fo*»J bii-nuiy ugybeo * i.«P)k->xo«.wn f.oJelkezésfc* áll. ToUfoo 117.
— Időjárás. Az IdŐjárástani Intézet jelentése szerint hszánkban eső igen kevés esatt. A nappali hőmérséklet kissé emelkedett. — Túlnyomóan száraz idő várható höemelkedéssel.
— Földigénylési tárgyalások. Mészáros Alsdár budapesti kir. ítélőtáblai biró vezetésével tegnsp kezdődtek meg a földbirtok-megváltási tárgyalások a nagy-réciei Valkó Ágost, a csapi Nóvák János, a budapesti papnextelő intézet kiskomároml és galamboki, a Nagykanizsai Takarékpénztár magyaródi és gróf Somsich ormándi birtokára.
— Keresstszentelés a för-héncl hegyen. Ország József klsksnizsai l-kos fogadalmi díszes kőkereaztjét lolyó hó 27-én, vasárnap szenteli föl a megyéspüspök megbizásából P. Ehrlich Alajos ferences lelkész. Az ünnepség 11 órakor kezdődik a szenteléssel. Utána prédikáció, szentmise, litánia.
— A tanköteles gyermekek bejelentése. A tanköteles gyermekek bejelentésére szolgáló űrlapok már megérkeitek a városi nyilvántartó hivatalhoz. A kézbesítők most minden háztulajdonosnak leadják az iveket, akik kötelesek azt a lakók között kiosztani. A pontosan és jól olvashatóan kitöltött iveket nyolc nap keretében feltétlenül be kell azolgáltatni Orbán József városi nyilvántartóhoz, városház II. em.
— A városi ovodák segédszemélyzete fisetés-emeiést kért. Matán Ödön a városi ovodák gondnoka az ovodák segéd személyzetének azon kérelmét terjesztette tegnap dr. Sabján Gyula polgármesterhez, hogy eddigi havi
háromezer korona fizetésüket emelje fel a város, mert ebből a fizetésből még kenyeret sem tudnak venni. A kérvényben kifejtik, hogy elfog-Isltságuk egész napra szól és igy lehetetlen nekik az ovodai teendők mellett más munkát végezni, más mellékkereset utáo nézni. Értesülésünk szerint Matán Ödön gondnok intervenciójának meg volt a foganatja. A polgármester az ovodai segédszemélyzet kérését telje siteni fogja.
— Négylábú liba Klskanl-zsán. Faics Ferenc államrendőr felesége a legnagyobb meglepetéssel vette észre, hogy a tojásból kikelő egy kis libájának négylába van. A kis llbuaka 2 napig élvezte as élet örömeit. De ez a két nap ia elég volt aira, hogy el menjen a kedve a kiskanizsai poros, mo-csaraa kigŐzölgésü levegőben való élettől. A négylábú libácaka sz .örök keletbe" kőllözőtt.
— Országos iparoskongreaz-ásna Veszprémben. A Dunántul gazda- és kereskedelmi köreinek kívánságára ■ Vesrprémvármegyei Gazdasági Egyesület és a Veszprémi Ipartestület elhatározta, hogy kiállítást rendez Veszprémben. A kiállítás junius 29 én nyílik meg és julius 9-ig tart. E«zel szoros kapcsolatban országos iparoskongresz-szust, gazdagyülést, borászati kiállítást, kertészeti kiállítást stb. tartanak.
— Kereseti ndóvallomás beadása. A városi adóhivatal felhívja mindazokat, akik az általános keroaetiadó-vallomásukat még nem adták be, hogy azt sürgősen tegyék meg, mer\\ most még birság nélkül tehetik meg.
— Vitássá kinevezett pap. A kormányzó Suba Pál katolikus hittanárt, arany vitézségi érecn tulajdonosát, aki mint papnövendék végigkü/dölte a világháborút, a Vitézi Rend tagjai közé kinevezte.
-- A házak vagyonválUá-gának megállapítása és kirovása hír szerint az idei Ősszel aktuális. A kivetés mértékével az 1922/23. évi házbérjövedelmet fogják alspul venni. A kivetés négyfokozstu skála szerint, a két legutóbbi év bérjövedelmének átlaga szerint fog megtörténni.
— A A hadirokkantak segítéséről azóló rendelet. Nemrég jelentette lapunk, hogy a h.di-rokkantak, hadiözvegyek, hadiár-vák a az eleaelt hőaök felmenő ágbeli rokonai (• a szülőtlen teat-vérek májua elatjélól kozdödőleg felemelt rendkívüli aegltaáget kap nak. Mojt a hlvatalol lapban i>
megjelent . miniszterelnökségnek
erre vonatkozó rendelete, amely
szerint a kor.aetkápesságQkben legalább hetvenöt százsdékkal gyengült rokkantak alapjárulékuknak kétazáz százalékát, más hadirokkantak pedig alapjárulékuk azáz azázalékát kapják rendkívüli segít-aég gyanánt. Az ápolási pótlékban réazeaülő hadirokkantak ipolá.i pótlékuk kátazáz azázalékát kitevő rendkívüli segélyhez Is jutnak. A\' özvegyek, árvák, felmenő ágbeli rokonok éa szülőtlen testvérek, úgyszintén a nevelési pótlékban réazealtettek alapjárulékuk száz síé-zslékát kapják rendkívüli segitséíul.
— Egyik kl.kanlual tanítónő szerdán 7 és fél nyolc között a postaépület és Fischer pék közötti járdán elvesztett 13-14000 Kl. Egy drb. 5000 K áa. több 1000 K ás s a többi 100 K-ás brnkjegy volt. Kéri a becsülete, megtalílo\'i hogy . rendőrségen adja át meg\' élhetésének utolsó roncsait.
1923. május 27.
°7ymlnl..tériun, . közelmúltban lefolyt h.tárvlllongá.s.l kapciolat-i, . cieh-szlovák kSztársaaág területéről kiutasított személyeket fel-£ Wr állampolgárságuknak
m.«ill.pi»" cíljíMl 1-ját érda-
kfikben mielőbb j.l-ntk.zzenek kl-
h.llgalá. véíatt Bud.pcat.n 1.
5,$ osztály. Hl. «m.l.t fc « alkalommal hozzák magukkal ren-J-lkezé.ükre illó őaszes személy Anyaik., la. (Például: s.ü eté.l .„vakönyvl kivonat, házaliáglevé , Sl, munkakönyv, illetőségi hl-loayilvíny, klut.altá.i végzés stb.) Akik vidíken tartózkodnak és az Utazíiban akadályozva vannak, v,2y akiket a személyei megjelenésben betegségük gátol, haladék-mlanul ajánlott levélben jelentaék be a fenti címre az ezidőizerlnli lakásuknak pontos cimét.
— HUtUnaífírt tizenöt évi fegyház. A szerb megszállás Idején Király István pati földoilvea haragban volt fodor Zoltán nyug. huizáralezredeawl. Király bosszúból feljelentette » szerbeknél bo-dort, hogy lakásán fegyvereket re|-teget s birtokán hat kincstári lovat tart.
A besúgás alapján Király tobb fegyveres szerb katonával megjelent Fodor alezredesnél s megmu lattá a k.lontknak a hit kinc.tári lovat. A katonák a hal lovat azon ■ isi magukkal vitték a szerb had .sereg résrére.
A felszabadulás után Fodor meglette Király ellen a feljelentést. A kaposvári kir. törvényszék Királyt "arolfs bűntettében mondotta ki bűnösnek a ezért hat hónapi bör tönre Ítélte.
Felebbezés folytán az ügy a pécai táblához kerüli. A tábla megváltoztatta a törvényszék Ítéletét a Királyt felmentette a zsarolás vádja alól.
A Kúria a tábla Ítéletét a Bp. 385. § 1. ponlja alapján, a törvényszék ítéletének pedig a bűncselekmény minősítésére vonatkozó részét megsemmisítette a hűtlenségben mondotta ki bűnösnek s ezért 15 évi fegyházra, 10 évi hivatalvesztésre, politikai jogainak felfüggesztésére Ítélte Királyt.
Az indokolás kimondja, hogy Király az SHS állammal való békeszerződés megkötése előtt az ellen-seges szerb hadsereg részére kincstári lovakat juttatott s ezért a hűtlenség bűntettét követte el.
A Kurla szenzációs Ítélete a napokban érkezett le a kaposvári törvényszékhez.
— Uzánla. Pénteken 7—9 óra-kor: „Aruli hangok" elm alatt egy amerikai titokzatos bünügyi drámai ad elö, az amerikai képek sok finomságival, ötletességével. Szombaton es vasárnap; wVöros keztyü* II. rész. Az Uránia legközelebbi művészi ér-tflkü fnmje: „Az anya" ; az anyai szeretet apoteoziss\' könnyekig megindító tartalommal, lebilincselő szépségekkel.
— Hegérkezett a vilíghirü gondolatolvasónó Pécsről. — Csak rövid ideig marad. — Egász nap logad. Lakasa Somogy-Szentmiktó-son Hikadi Sándor 235. számú házában van. Feljárat a keresztnél.
— Kerékpárok, külső ás belsó gummik, [elszerelések, vadászfegyverek és töltények, fézsyképé-azetl cikkek legolcsóbban be. szerezhetők Szabó Antal méhé-sieti eszköz raktárában.
ZALAI KÖZLÖNY _
Hogyan akart Kolozsvári (Klein) Ödön két szegény lakóiától megszabadulni.
Ax „igaxgató-főtitkár" ur legújabb esete.
Nagykanizsa, május 25.
Lapunk tegnapi cikke a bíróság megrágaimazójáról nemcsak a vá rosban keltett általános nagy felháborodást a mániákus denuncláns ellen — de egy közeli falu békés népa között la, melyet a kommün alatt szeretett volna Lenin éa Sza-muelly-tanalval boldogítani — Ko-loravárl (Klein) Ödön ur, aki akkor még nem volt .Igazgatófőtitkár", sem „alelnök".
A felháborodott kedélyek még alig csillapodtak le cikkünk nyomán — mikor egy ujabb eset újból korbácsolta fel a már csillapuló megbotránkozást. Kolozsvári (Klein) Ödön ujabb bamlsltáat követett el. Két lakójának tudtán kívül, az ő nevükben éa aláírásukkal, beadványban arra kérte a városi tanácsot, hogy vegyék fel őket a vá\' rosi szegényházba, mivel aem jövedelmük, sem hozzátartozójuk nincsen éa «k nem képeaek lakbért fizetni. Kolozsvári (Klein) Ödön turpissága azonban kiderült és Kolozsvári (Klein) Ödön agyafúrt uj-rendszerű kilakoltatáai terve dugába dőlt. — Az „igazgató-főtitkár" ur ezért is felelni fog a törvényazéken. Am álljon itt az eset ugy, ahogy történt:
Körülbelül egy hónappal ezelőtt két kérvény érkezett a városi tanácshoz cimezve. Az egyikben őzv. farantal Lijosné született Gócra Mária, a másikon őzv. Pint Jínoané születelt Esze Katalin — mindkettő mint Klnizsy-utca 13. sz. slatti Is-kos, volt ott aláírva.
A két kérvény — némi szöveg és alakmódoaltáaaal, de egyazon írással — azt a kérelmet tartalmazta, hogy tekintettel az aláíró magas korára, teljes keresetképtelenségére, tekintettel arra, hogy nem képes a felemelt magas lakbért fizetni, (1) nemkülönben a lakás düledező voltára (?) és arra, hogy más lakást úgysem tudna fizetni — helyezze öt a városi tanács a szegényházba.
A polgármester, akinek a kezén minden akt. kell, hogy keresztül-menjen, ezt a két ügyiratot kiadta az egyik előadónak elintézés vé gett. Csak természetei, hogy a város előbb meg akart győződül a kérvényben foglaltak valódiaágiról és ezért Acs tanácsnok beidézte a két aaazonyt a vároaházára a tény-álláa megállapítása végett.
Amikor Aca tanácsnok megkérdezte tőlük, hogy miért kérték a azegényházba való felvételüket, a szegény 78 évei özv. Farantai La-josné ugyanazt érezte, mint amit Ujviry Géza képviselő érzett, ami kor arról értesült — „levelet Irt Msgyar Istvin kurlal bírónak". —
Sajit tudóaitónktól. — Ciak ámult — hogy S kérvényt irt volna? Mér ir.lnt 6? Hogy a azegényházba való felvételét kérte volna ?l Es a székbe fogódzott, nehogr eleslék. ó — a szegényházba? Iiten őrizzen. Hiszen vannak még hozzátartozói, akik segi-tik, akik lakbérét megfizetik. Nem irt 5 egy árva belül sem a városhoz.
Acs tanácsnok peraze jegyzőkönyvet vett fel az esetről, amit az öreg asszony slíirt. — Azutin megkérdezte a máelk aaizonyl. Ott ugyanez az eset állt fenn. ö som tudott sz egész esetről semmit. Jegyzőkönyv. Aláírás — és Acs Jtanácsnok elegei tudott. Jelentette la azonnal illelékea helyen.
A két kérvényt Kolozsvári (Klein Ödön .igazgató-főtitkár\' és .alelnök" ur irta a városi tanácshoz a két lakijának nevében, de azoknak tudta nélkül — hogy valószínűleg ily . módon, könnyű szerrel szabadulhasson a két öregasszonytól és visszakaphass, azok lakárát.
É-dekes, hogy Kolozsvári (Klein) Ödön, a Kinizay utca 13. azámu ház tulajdonosa — nemrégen fennjárt a városházán és igen mély léizvéttel é-dzklődött „a két a.z-szony" ügye iránt, vájjon mikor fogja elintézni a városi taníci „ügyüket".
Az „igazgató főtitkár" ur akkor azt a választ k.pta, hogy a városig tanács legközelebb el jogja intézni az ügyet.
Hogy hogyan intézte el a virosl tanics az ügyet — megmondhatjuk az „igazgató főtitkír", Illetve „alelnök" urnák Itt a nagy nyilvánosság előtt:
A városi tanács jelielenti Kolozsvári (Klein) Ödönt a nagokanitsai kir. ügyészségen a Btk. 400. § ába ütköző cselekmény elkövetése rntaíl.
Az „igazgató főtitkár" éa „alél\' nők" ur — tehát ismét elszámította magát. Az akna, amit a exe gény öreg asszonnyal szemben akart használni — felrobbant ugyan, de őt magát sebezte meg.
Éi ez az ember „igazgató-főnt-kár". Ez az ember „alelnök". Ez az ember azzal fenyegette felelői-azerkeaztőnket, hogy lemondatja és Igy mintegy bojkottáltál ja a Zalai Közlönyt a Háztulajdonosok beo-vétségé által. El az ember azt merte állítani a hírforrásainak hitelességére rendkívül kényes Zala Közlönyről — hogy a közüzemi pótlék flzetéie dolgában helytelenül informálta a közönséget. Es — és — ez az ember azt kérte tőlünk, hogy hiteles közleményünket rektilikáljuk I
Íme — Ítéljen most már a nagyközönség /...
— Hamisfogakat, aranyat,
ezüstöt, brilliánsoltat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Frled József ékszerész, Sugár-ut S. szim. (Fő-ut és Sugár-ut sarok.)
— Próbálja m.g Ön Is ís ntossy«-zódlk róla, hogy • P1LIPP l.uisoy.kdtódéjé-boo békebeli sny.gból léssüll liszisayok, zoknik a legLttós.bba* és ugyanazon ssinu és mlnóségó pamutból bitmikor megf.i.l-hatók, Siombath.ly, Széli Kálmio olía b.
A „Zalai Közlöny" Bada-pe.ten naponta kapható az Anker-kSz 2. szám alatti dohányárudéban.
Termény Jelentési
Busa (Ttssavldékl) 20250-26500, .gj«» 26000.8260 to.s 1B250-IS50J laksrmioy *rps 16000-16600 sói 16500-7500 zab IS500-9000 tangón 18500— 17C00, r.pc. ——, *o^s 7600 —7800, kölss —\'\'—
Budapesti állatvásári
Mar bahas t. r. .gés.b.a 1960-2Í60 hiudj. 1080 -2400, .1.1. 1910-20M, 1L 1610-760, bétoljs lüZO-ötó,.!-!. 13tJ-4«> aídvMíét tnsrhs t 1. r. .gésib.n lOOO-tOO.
Wrh) 1910.2150, Készlet t N.gJ-iS. 67, .Udá. 50, - Növ.odék aiazba ni,\' horjn -, .Udi.-, M"ha-bét 1100-1200, borJnbSr 190— SOOO
TÖRVÉNYSZÉK.
Zsarolási kísérlet.
Érdekes üggyel foglalkozott teg-nap ■ nagykanizsai kir. törvényszék. Kabát Jinoané 30 évet budapesti szabónő a Btk 350. § ábi ütköző
z.arolás vétségének kísérletével vádolva állott a büntetőtanács előtt, mit azzal követett el, hogy egy keszthelyi leány azüleinek — aki ellátásban nála volt — azt irta, hogyha nem adják meg neki as Gtvenkilós liszttartozásét, akkor az egész Zalavármegyét telekürtöli és a bsnknsl is eljár, ahol a leány mint tisztviselő van alkalmazva. A levél továbbá oly súlyos és a leány női beciületébe vágó dolgokat tartalmazott, amit nem tűrnek meg lapunk hasábjai.
Kabátné — egy jól öliözötf, fest alakú asszony — az elnök kérdésére nem ismeri el büoösségéi. Egyetlen védekezése — hogy felháborodásában Irta a leány szüUinek a levelit A leány tartozott neki a liszttel s ő ezt követelte.
A leány «>gy férfi rokona — az apa képviseletében — megbüotaté-■ét kéri az asseonynak.
Dr. Szabó kir. ügyészségi elnök n levélben a zsarolás iskolapéldáját látja, mely a zsarolási kísérlet tény-nlladékát teljesen kimeríti. Egy leányt bectüUtében, egzisztenciájának létalapjában támadja meg, a írely arra kípes, hogy egy leány öngyilkosságot is elkövessen.
Dr. Riesz István budaptsti ügyvéd hoisiabb védbeszéde után a kir. törvényszék Kabát linosnét bűnösnek mondj* kí a Btk 350 §-ába ütköző zsarolAs vétségének kísérletében és ezért őt a fogházbüntetés mellőzéaével 10.000 korona pénzbüntetésre (nemfizetés esetén ötven napi elzárásra) a költségek megtérítésére ítélte, dfl az Ítélet végrehajtását felfüggeaitette.
A kir. ügyész felebbezett, mert csak pénzbüntetést szabott ki reá a bíróság, valamint azért, mert az Ítélet végrehajtását felfüggeaztette. A védőügyvéd felebbszett a bűnösség megállapítása miatt, mig a vádlott megnyugodott az Ítéletben.
Az ügy igy « kir. táblához kerül.
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hírei.
(Saját tudósítónk telofonjst.nlés..)
Budapest, míjus 24. A msl tőzsdén nyíláskor kedvező volt a hangulat és meglehetősen élénk forgalom alakult ki, ugy, hogy sok mértékben a tegnapinál msgasabb árfolyamok jutottak felszínre. Később azonban « kinílat kerekedett tul-aulyra és ennek következtében kisebb áresések mutatkoztak, amelyek azonb.n zárlatig megtérültek. Az érdeklődés ma a kisebb papírok felé terelődött, a f.piscon ai eddig elhanyagolt értékekben volt üzlet, amely mindvégig ílénk forgalom mellett tirtott és értékuk 20-30 százalékával javították meg árfolyamukat. - Legkere.ett.bbek voltak a Dunaharaszti, Hazai ta ís Szlavónia. A korlát-értékek piacán .z irányzat általiban tartott volt. Nagyobb áremelkedéat a karton és , pamut tudtak elérni éa körülbelül 20-30 százalékkal zírl.k ma-
gaaabban nyítáal árfolyamuknál. A Tranzakció előtt illó részvényeknél Cbinoin javult meg erőiebben és 3000 koronái árnyereaéget tudott
SALAI KOZLON*
1923. májua 25
elérni. Keresettek voltuk * malom-értékek l«. Az árnyereség általában 10 százalék, — A kuliiz-piacon az *rbitráxaértékek tartottak maradtak. Salgó szenvedett csupán említésre méltó veazteaéget éa 5000 koronával zárt alacsonyabban nyítáai kurzusánál. Lanyhább volt a Vftaui-forgalroi, ellenben a bécsi azámlára\\ történő vásárlások megszűntek e* Igy árfolyama visszahanyatlott. — A tőzsde lanyhaságH átmeneti volt éa inkább csak Bécsből érkező enyhébb hírekre való reagálásnak tekinthető. Zárlat felé a hangulat újra bizakodó és szilárdabb irányzat mellett a forgalom megélénkült. A hetipénz 2 azázalék.
A mai gabonatőzsdén búzában 18—20 vaggon került eladásra 250 éa fél koronával, paritás Budapeat. A malomkartell részére 267 K-val, Balassagyarmatról 260 K-val kötöt tek. Buza tegnapihoz képest 250 K val szilárdabb mázsánkint. Roza-ban többnapos stagnáció után az üzlet hirtelen megazilárdult. Cirka 20 vagont váaároltak 180 — 185 K-áa áron. Dunántulról, Kaposvárról 165 K-val kötöttek. Árpafélékben ninca üzlet. — A zab tartót\', csendes, űzlettelen. Szerencsen 170, Duoántulon 175, budapesti paritásban 250 K-val emelkedett. Dunántúlon 160 K-val kötöttek. Korpa Budapesten 77 K ba került. Egyebekben ninca üzlet.
Valuták és devizák:
N.poUoa ISi00, Font (London) 24170 -24740, Dollii (Naw-York) 6220-6370, -Franci* írauk (Paris) 362—362, Márka (Bar-.Un) 10-11, Olasz lir* (Milano) 261—26!, Osstxák koron* (Bécs) 740—770, Lal (Bak*-rwt) 28 - 30, Szokol l Prága) 166-162 Svájci frank (ZUrich) 960 - 980, Dinár (Zágráb) 61—67, — Lengyal márk* (Varaó) 11—12, Amsterdam 2097. — Koppanhága 972—1001, Krlsstlánla 810-Í80, Stockholm 1390—44 .
Zürichi zárlat:
Bazlln 102, Am»i*rd*ni Hollandia 217 Í0, Kaw-York 663-60 Uodon 2566. Páiu 8685, Milano Í680, Prága 16-50, Bt»da-poot 10 12, Zágráb 682, Vu.ó 1 10. Wím 0 78, Siófia 447, Oistrák bély. 0-78 26.
Sertéavásár i
Falhaj Iá a 110D, Elkelt dállg 1000, 0rag -Kóiép 1440, Könnyű —, I. t. 1480, II 1360, Ztii 1900, Sialonoa 1500, Uh. bo. 2000.
Értékek i
Magyal blM 47600, Oistrák hitel 16460, "azii 10700,Jelzálog 5000, Los xámltoló 5600, Kereskedelmi Bank 67000 Magyar-Olaai 3000. Baooaiai 156.U00, Drascha 41000, ÁM«-lánOs asén 376.000, Szászvári 72000, Salgótarjáni 112600, Urlkányi 216000, Rima 28060, Schbek S76\' 0, Gnttmann 39000 Nasid 262000, Danloa 18250, Klotild 19500, Magyar cukor 490 000, Adria 94000, Atlantika 19600, Királytör 12760^»Jinyák-Agrár 4460, Llp-ták 4900, PböDns 11600, Vaim. VUlaiaot 12000, Gizella 8650, Konkordia 12860, Déli Vaaot 17500.
Főszerkesztő: zeéri Pósch Oéza. felelős szerkeszti Benedek Reztf.
A.pró hirdetések.
Minden as« lí korona, Taatagabb betÜYtl ■ icdctt a»a»*k duplán <i4mlll«ln«k. AlUet kcrc«őknek *a»T*»klol i korona ktdvea-míny. L«ckl.ebb hirdette 10 aaó.
Im~ 1-én megnyílik "Sít
4 lej\'Jtoliö dlrjlr.ak megfeleld
kézimunka és előníomda üzlet
a ItjmcáírtKbben Íílsitrrlvf.-A eío tulajon®!* Hudapanten »an a kialll-uU fnc£ieklul<»írc, bei a ltgu|abb k:ii-munkikat t* kellékeket mw be.
KLEIN JÓZSEF ÉS TESTVÉRE
Egy önéllAmn <lulgo«nl niila Ta>r«a\'ar*
(Alyo. t> rgy |-*plakHto«.»K*>I ii\'fíill (I fc>c*-iUoUM nyel Lj.Wr Jlroi C\'l«&belríbtn. ZaUf£«ni<^ H97
Ecr «-l|n .««»J fclrtlei.l Arv.l J0ixfc4l, Petéi-
Ujságáruiitók
felvétetnek a
Horváth-féle ujságbddéban
Meghívó
a Pacaal Takarékpénztár Részvény társaságnak 1923. junina
10 én d. e. 10 órakor Pacsan a társaság üzlethelyiségében megtartandó
rendkívüli közgyűlésére.
Tárgysorozati
1. Alaptőke fölemelése.
2. Alapszabályok 3. és 7. §-ának módosítása.
3. Hivatalos lap kijelölése.
4. Esetleges indítványok.
A közgyűlésen csak az a részvényes szavazhat, aki legalább a közgyü és előtt 30 nappal a részvénykönyvben nevére arirt részvé-nyét a társaság pénztáránál legkésőbb 1923. junius 6-aig leleszi. /i letételről szóló elismervény a szavazati jog igazolasára srolgál. Pacsa, 1923 május 17.
Az Igazgatóaág.
KEREKPAR
és törött vázak javítása.j
VARRÓGÉP- ÉS IRdGÉPIflVITáS!
KELLÉKÜK, 1"..........:
KinM.ll : SÍALtaOOK, : KIsiliMi : : j
(tZAKATS)
MŰSZERÜZEM ÉS i IRÓGÉPVALLaLAT i
K»ln»y-u. 39.
Ajtai unk
MÉSZNITROGÉNT
17—19*/0 oluogéntartalommal. Egyen-ranyu a legjobb nlüogénmütrágyákk*\'. Kalászosok c» kapások, valamim szőlő atb. trágyázására
kiválóan alkalmas. — Gyártja:
MAGYAR NITROGÉN MŰTRÁGYAIPAR R. T.
BUDAPEST. Képvise\'et és á 11 a n d 6 raktár
Vas-, Zala- és Sopronmegyékia
Melisés Pintér
cégnél
mŰtlígY.i 11m J n y migv.k,
gatdu.>;> cikkek n.gyktre.keJc.L
Szombathely. H„
7806/1923.
Hirdetmény.
Nagykanizsa városban a sertéspestis szórványosan megállapittatoK. Fe hívom a sertéstartó közönséget, hogy állataik belső megbetegedéséi vagy elhullását a városházán I. emelet 16. sz. ajtó jelentsék be.
Nagykanizsán, 1923. május 23-án.
Polgár maatar.
KESZLER JENŐ1 ÉS FIVÉRE
* vlsvazaték barandaiO vállalata c
Fióküzlet és mQbaly: NAOVIÜINIZSA, Magyar«titu ixáM. RSűziet: BUOAPEST, VI., Ó-utca SS. - ;Y*lefon: lCJ-13.
Elvállalunk «« 4«r(t0 .
k*r«a«n4Ml<, oMtormásáaok, a.WO-oyom* k«tak, ktU*o tuUJt aaolcai* iitMulUiafu ^afcCdS MÍrattr* bocandaaMakat,
m.Ie^iit *-----------------" "
_ \' /il\'iiir\'w»rint.
Datrtírnn farfimfc- *u»»a*M\\e»iwak»t, rt% .rouiurU.i, Ootatu
KwlorUU Idriuna. t« »o«a»oo,o!t bá** fflrd«k>d«k*t, verOará* JflrJö-
OMhrlUlut, taranoe ai«W4k U oloartokal. oVndenjiama otkk.k.t, bádor-
tndort, MaiaMMtt komyh* t*tajcket. bora.vart clkkak, porniMaaAkat
JMttásatat és átaUkltésI MokáUtokat szakSztrQai és ölesén tsdtOzMiüu4
(AlaMhal, i(]>a>lat aa*4«ra
-----la HiaayrUtUtim
wrwWwk ára k&apontl Mt«a 4a
F
I0N0TTBUT0R0KAT
minden kivitelben állandóan rakta\'on Urtiuik.
feitscher és illés
ionottbptor éi koairlono raiUUia
sugár-ut aa. sz. alatt.
Tanonookat itsatássel felvasztlak
buzdt. rozsot,
zabot, árpát és tengerit
vásárolunk legmagasabb r.«pi *,<
KORPÁT
napi áx alatt árusítunk.
Zalavármegyel Szövetkezeti áruforgalmi R.T., Nagykanizsa
Sarjinycim i Kulura. TaUlooatl/n Uj,
NEM FAJ FEJE
és a lába, ha a Oaák-tér 1. as. alatti c I p ö-ü a I • t b • n
rcr.dall kizár.ümr alsőrandii anyagból készüli
féle
ARGENT
cipót hord. Javiúiok gyorsan osskoroUeintk. Kéxxal varrott duplatalpu
SZANDAL
mar meg-rendelheti
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső és legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az összes budapesti napilapok hír anyagát éa kimerítő tudósitA-sokban srámol be naponta a helyi, vármegyei és az országos vonatkozású eseményekről
Megjelenik naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra 650 k
Saját érdekében cseleksxik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
NYÁRI ÚJDONSÁGOK OLCSO ARAKON!
Csikós alj- és ruhaszövetek, Coveikottok, ruhavásznak, Grenadinok, Etamimik, Opálok, sima és mintás Libertyk, Batisztok, mosók, Dirndlik és Zefirek. Férfiszövetek és férfi ruhavásznak óriási választékban!
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
dl vatnagy iruház^ban
az „ARANY KAKAS" •hoz
NAGYKANIZSáN
szerezhetők bt?.
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Nagykanizsa.
62. évtolyam 117. szám.
Ki.ipínt\'Sl bérmentesítve
Nemzeti Muzeum

Nagykanizsa. 1925. május 26. Szombat
Mai szám ára 30 korona
politikai napilap
t*erk»mt«e«s •• fcladdbleaial ra-ot ta.
Ibtararbau -Tataion 1». •■*■.
Bethlen István sikeré
Nagykanizsa, md/ui 25.
Amikor Bethlen Islván gróf elindult külföldre, a magyar nemzet előtt egy nagy kérdőjel állott. A bizonytalanság, & kételkedés s a külföld iránti bizalmatlanság nyomasztó érzéseit. csak egy reménysugár futotta\'át. Ez n reménység a magyar nemzet miniszterelnökének hatalmas egyéniségéről sugárzott szét erre a szomorú országra.
Útját lépésről-lépésre nyomon kisértük s repeső őrömmel láttuk, hogy Bethlen kemény magyar egyénisége a külföldre nem könyörögni, rimánkodni meni, hanem krisztusi missziót teljesített: hirdette egy porba-sujtott nemzet igazságát.
Bethlen István fáradhatatlan energiával járta misszióját s az isteni hatalom és a földi belátás igazat adott nekünk. Ma már az elvi kérdéseken tul vagyunk — mert a jóvátételi bizottság Bethlen kérése alapján hajlandó felfüggeszteni a zálogjogokat. Ez ii2t jelenti, hogy megnyílt síátminkm a kúlfóldi kölcsönök felvételének lehetősége. A jóvátételi bizottság eme döntése Bcihlsn gról sikerét jelenti, a mc\'.v magával hozza gazüasagi talpraállásunk megindulását.
A jóvátételi bizottság elsó ülése alkalmával a bizottsági tagok egy része csak súlyos leltetelek melleit lett volna hajlandó tárgyalni a zálogjogok felfüggesztéséről. Szó volt a szigorú \'ellenőrzésről, sőt arról \'i, hogy a kölcsön egy része jóvátételi célokra fordiuassék. A döntés azonban a mi javunkra történt. i\\ .cparációs bizottság felfüggesztette a zálogjogokat s kívánsága csak az, hogy az ál Ili (jóvátételt s a pécsi szénszállításokat továbbra is teljesítsük. — Ezek azonban ujabb terheket nem jelentenek, mert ilyen irányú jóvátétel a mult-b«n is történt és lolyamstban van inost is
A külfö\'di kölcsön ügye most roár a népszövetség pénzügyi bizottsága elé kerül, mely hi-
Hi<l.».ill >i.\'h..,lM|i V. kar. Alkolinány.uKu
T.l.roo.i.tu M-.S ». il- lí .
vatott arra. hogy Kállay Tibor pénzügyminiszter előterjesztése alapján a módozatokból megállapodjon s ezek után megkezdhesse a magvar kormány a külföldi pénzcsoportokkal a tárgyalásokat Ez ismét időt vesz igénybe, mert a kormányra még rengeteg tárgyalás vár, amelyek után igénybe vehetjük a külföldi pénzl.
Igy megnyílik előttünk a jobb jövő utja, melyet Bethlen István kövezeti ki. A magyar nemzetre most már nem vár
mas, minthogy kclló bizalom, mai s megértéssel tamassza alá az ország kormányosának, Bethlennek a munkaját, hogy továbbra is sikeresen vezethesse az ország kormányrudját. Ha a külföld nagy emberei megtudták becsülni Bethlen István grófot, ezerszerte nagyobb megbecsülés illeti nemzete részéről, amelynek ügyében önzetlenül, a puritán államférfi s c legképzettebb politikus lényegében járta fáradhatatlan energiával külföldi misszióját
Ujabb területet adtak vissza a szerbek
Tegnap volt a hivatalos átadás. — Somogy-vármegye alispánja az átadási aktusnál. —
Kaposvár, május 25. (Telefqnon jelenti tudősitónk.) Tegnap történt meg a szerbek által eddig megszállott, de már régebben Magyarországnak visszaítélt Zoboga és Adrovics puszták átvétele, amelyen a magyar kormány és Somogyvármegye képviseletében Talíián alispán jelent meg.
Bárd Szterényi az osztrák államfőnél.
Bécs, májua 25. Bíró Szerény i József, ■ magyar llkvídációs blxott ság elnöke ma délelőtt udvarias aági látogatást tett dr. Seipel azö vétségi kancellárnál éa Kienbőck osztrák pénzügyminiszternél.
Egyre kritikusabb lesz a lau-sannel helyzet
Lausanne, .najui íu feWvaz-let légköre óráról-órára mind válságosabb, ugy, hogy ax értekezlet inkább hasonlít egy háborút elő kéazitŐ gyűléshez, mlntaem egy béketárgyaláshoz, a melynek az volna a célja, hogy a görög-török problémát megoldáshoz juttassa. Az értekezlet albizottságai tegnap megint nem tartottak •zárt j»j> nagy sürgé* forgás
mutatkozott és Ouchy é» L^usannr között szakadatlanul lobogtak n hivatalos automobilok,. amelyek a főbb megbízottakat egyik helyről 1 a máaikra szállították. Hivatalos körökből nyetl értesüléa szerint tegnap ealig a kiegyeztető formu lát még nem siker ült megtalálni.
Bombamerényletek Varsóban.
Vonó, május 25. Oíslnkovsti egyetemi tanár ellen a var«ói egye temen bombamerényletet követtek el, emelynek következtében tizenöt diák, részben súlyosan, részben könnyebben megsebesült A bombamerényletek tovább folytatódnak Tegnap az egyetemen robbant fel egy bomba a nacionalista diákok
gyűlése utáo. A robbanás Obrzecki filozófiai tanárt darabokra tépte. Több diák súlyosan megsebesült. Az epűietnek egy része elpusztult. A hatóságok több embert letartóztattak. Azt hiszik, hogy a merényietek hátterében kommunista ügynököket kell keresni.
Francia minisztertanács.
Pár/s, méjus 25. Polncaré ma délelőtt minisztertanácsot hívott össze a nagy erdcVsSőwaVi tít}**. politikai körökben, hogy be fogják-e érni azzal, hogy egyszerűen meg nem történtnek nyilvánítja a lemondáat, vagy pedig ragaazkodni fog-e ahoz, hogy csak abban az eaetben marad a kormány élén, ha a szenátus bizalmi szavazattal helyesli a kormány eljárását a kom-
avuai*}* p&ők uklntetéW.
A berlini angol nagykövet utazása.
Berlin, május 25. (Expressz-távirat.) Lord Abernon berlini angol nagykövet hétfőn Londonba utazik. Utazása a Berlin—London között most folyó diplomáciai tárgyalásokkal, valamint az angol kormányválsággal függ össze.
Kern sülyedtek el a Húsvétszigetek.
Berlin, május 25. (Éjfélkor érkezett.) A Húsvét-szigetekről a legutóbbi chilei földrengések alkalmából azt jelentették, hogy a tengerbe sülyedtek. Egy ma érkezett londoni tAvirat szerint ez a hiradás
KIAflMtaal ar.U^fcta.r. eM*.-\' X
nem felel meg a valóságnak, mart a Húsvét-azigeteket a földrengés nem fa érintette. A azlgdcsoport elaGlyedéiét a táviróvonal mevaia-kadásából következtették.
Kommunista fegyverraktárak
Bécs, május 25. A Neue Frtle Preasének jelentik Szófiából: A
várnai rendőraég több kommunla-
tát letartóztatott. A; letartóztatások nagy fellűnéat keltettek. A rendőrség Oroszországból származó fegyver- és lőszerraktáraknak jött nyomára. Náhány kommunista gőzösön igyekezett menekülni és amikor a rendőrök a fedélzetre léptek, propagandairáaai-kat a vizbe hajigálták, de az Írásokat elkerült kimenteni.
Báró Rohoncy
autószerencsétlensége
A bárónő és Somsich Cila
grófnő megsebesült. —
Nagykanizsa, május 25. Lapunk zárta előtt jelentik nekünk, hogy báró Rohoncyékat aétaautózás közben nagyobb azerenciétlenség érte. Autójuk az országúton lefordult ax árokba éa a bárót és hozzátartozóit maga alá temette. A sebesülteket egy autó Kanizaára hozta a kói • házba.
A hír vát«ls után es>ik munkatársunk azonnal kiment a kórházba, ahol « már beszállított két sebesültet, Rohoncy bárónőt és Somsich Ella grófoőt N>spooszky és Loser dr. orvosok apt£á> alávettek. Magáról a szerencsétlenségről a következőt sikerűit a séta-autózó táraaság egyik tagjától megtudnunk:
Ma délután sétaautózáara indult báró Rohoncy, feleségével és Som-aich Ella grófnővel. Iharoaberény alatt »z autót valamilyen nagyobb törés érte, hogy oi ni/Al a* árokba xuhanf. A kocsi Mfcrdufr, RoVicracy bárónő a védőüveg keretére zuhant éa a nyakán sebesült meg, Somsich Ella grófnő n szemöldön és orrgyökŐn mélyebb sebet kapott, \' amit be kellett varrni. Úgyszintén a bal kezének ujjai megsérültek, nemkülönben a koponya. Báró Rohoncy, Nivay és a soffőr sértetlenek maradtak. Az autó teljesen összetörve fekszik az iharosberényi o\'sxágut melletti árokban. A hölgyeket sérüléseinek bekötése után az egyik szobában lefektették. Dr. -Loser alorvos az egész éjjel fennmaradt.
A hölgyek sérülése nem súlyos természetű^ •
ZALAI KÖZLÖD,
1*23. május 26.
Az uj tanévben már nem kerülhet sor a középiskolai reform végrehajtására.
Nagykanizsa, május 25 A középiskolák reformja már régebb Idő óta kíséri. Mint Ismerstes, V»ss József népjóléti miniszter, mint annak ideién kultuszmlnlsiter, tavaly mir els Is készítette • középiskolák reformjánsk ügyét. A« akkori t.r-vexet szerint nem pusstán tantér-vekre, de egyáltalán . magyaror-szágl középlakolel sierveiet továbbfejlesztésére, kiépítésére kiterjedő reformról volt sió. Felölelte ugyanis • tervezet • gimnáziumok és reál-Iskolák tantervének a mai Idők szükségletéhez simuló átdolgozásáo kívül uj, eddig Magyarországon még meg nem honosított kőzépis-kola-tipusok: reálgimnáziumok, hu-mánisxtikus gimnáziumok és gazdasági középiskolák felállítását Is.
Mlelólt azonban a reform meg-történhetett volna, Vast József miniszter a népjóléti és munkaügyi minisztérium vezetését vette át. Azóta a középiskolai reform oegyfonlosságu kulturügye úgyszólván stagnál.
A középiskolai reform megvalósításának várható Idejére vonatkozólag munkatársunk kérdést Intézett Illetékes helyen, ahol a következőkben tájékoztattak bennünket:
— Hogy mikor kerül sor a középiskolák reformjára, az ma teljesen búonytalan. Mint Ismeretes, Vess József népjóléti miniszter, mint annak idején kultuszminiszter, már kl Is dolgozta a reform-tar-vet. Hogy ez a nagyjelentőségű ügy a jelenlegi kultussmlnlsztert is foglalkoztatj., az bizonyos, értesülésünk asooban nincs arról, hogy • vele kapcsolatos munka menynyire haladt előre. Igy, nem tudjuk azt sem, hogy a miniszter, legalább Is főbb elveiben, msgáévá teszi e az eredeti reform terve-zetet.
— Véleményünk egyébként az, hogy:
■ azaptemb.rben k.xdödő aj t.zzívb.n már n.m km-rttlh.t sor agy nagyobbsza básaraform»*greh»Jtáaára.
WUJll ------ ---
Kedden a vé™. «»<U\'Í\'flU Rikítónktól.)
Nagykanlzss, május 25. _ tlsIt éS két végrehajtó
A tervvel a ma délután összeüli pénzügyi bizottság Is log foglalkozni. amely elfogadásra fogja ajánlani a keddre egy e v^ rendkívüli városi Közgyűlésnek
A képviselőtestület keddi közgyűlésén többek között tárgyalás-alá kerül a városi tisztviselők fizetés- és lakbérmegállapltása, úgyszintén a városi kötelékbe valő felvétel dijainak felemelése, amelyet a városi tanács 10 ezer koronától 100 ezer koronáig kéri felemeinl. aTransdanubla villanyáram emelése és több érdekes lárgypont, amellyel azonban való-szlnüleg egy délután végezni fognak.____
A város vezetősége, mely már hosszabb Idő óta foglalkozik a városi adóhivatal teljes újjászervezésének gondolatával, tervét most már a megvalósulás stádiumába akarja juttatni, az adóhivatalt modern alapokra fektetni, hogy megfelelő számú tisztviselői apparátussal könnyen le tudja bonyolítani a hivatal nagy és széleskörű ügymenetét.
A tervezet szerint az újjászervezett városi adóhivatal élén egy jogi képzettségű adóügyi tanácsnok fog állani, ó lesz a hivatal vezetője. Azután lesz egy aljegyző (a helyettesvezető). egy számvevő, két alszámvevő, három adótlszt, két adóügyi szám-
Megtámadott magyar vámőr.
A vámőr önvédelmében lelőtte témadóját.
,. (Tudósítónk telefonjelentéso.)
Letenye, május Íj.
Teanap este a horvátok a Mura hidjánál őrt álló magyar vám Tegnap este a horvátokat megintette - megtámadták.
?eavverét elvették és összetörték. A megtámadott vámőr önvédelmében kénytelen volt revolverét használni és lelőtte egyik támadóját A vizsgálat megindult. \' \'
Kétszer akart öngyilkosságot elkövetni.
Makaca öngyilkos. - Izgalmaa életmentés.
/c.:il t.i^aalt
A „Zalai Közlöny1* panaszkönyve.
(10.) Tekintetes Szerkesztősig / -Kérem, szíveskedjék szóvátenni köz* tisztssági szempontból azt a nagyon Is kifogásolható rossz szokást, hogy áz egyik klskanlzsal sütő a frissen kisült kenyeret a sütőhátnak arra a cementes padlójára teszi, amelyet 1—2 órával előbb a kenyeret sütni hozó otnbirek egész tömege összejárt.
Azon semmi sincs segítve, ha á sáros, avagy le nem törölt lábakról a padlóhoz tapsdó piszkot a sütő ki Is sepri. Mennyi millió, meg millió baclllus marad még azon a sokszor sáros nyomtól piszkos padlón.
Rskjon a sütő a padlóra tiszta deszkalapot s a friss kenyérnek elegendő polcról is gondoskodjék, ne rskja a keservesen megszerzett Iltenáldását mindenféle ócika ládára, lócára. Mert ha már a sütésért olyao horribilis árat fizetünk, ne kapjuk az amúgy is sovány mindennapi kenyerünkhöz még egy csomó betegség csiráit is ráadásul.
Fogadja Szerkesztő ur kiváló n.gvrabccaülésünk nyilvánítását.
Klsksnizss, 1923. ápr. 25.
Több kiskanizsai.
Ezt teljesen valószínűtlennek tartom, hiszen például uj középiakolsi típusok meghonoslláss, különösen , msl gazdasági viszonyok között, hosszú időre szóló előkésztést Igényel - Ha az uj tanévtől ilyen újításokat vett volna tervbe a miniszter, már kellett volna tankerü-latünket értesíteni. Ui iskola típusok bevezetése ugyanis egész sereg személyi, elhelyezési stb. Intézkedéseket Igényel. Nem kia feladatot ró az Illetékes körökre a szükséges uj tankönyvekről való gondos-
kodáa Is.
_ Mindamellett nem lehetetlen, hogy kísérletileg fel fognak azért állítani egykét Ilyen uj középiskolát az országban már az uj tanévben is.
— Pusstán tantervi újítások már sokkal könnyebben eszközölhetők, mert azok rendeletileg Is megvalósíthatók. A középiskolai tanüggyel kapcsolatos törvényeink csak két típust: a gimnáziumot 6s a reál-iskolát ismerik. Uj Iskolatípusok meghonosítása tehát csak törvényhozási uton volna lehetséges, ez pedig hosszabb időt veaz igénybe
Nagykanizsa, május 25
Izgalmas jelenetnek voltak szemtanul múltkor a Balatonszentgyörgytől Keszthely-felé Induló személyvonat ut.ssl. Mikor a vonat rendes menetsebességgel futott, egyszerre hirtelen a nyilt pályán megállott. Az utaaok a vonat azokatlan helyen való megállása miatt az ablakhoz futottak, hogv érdeklődjenek, hogy mi történt. Ét ekkor egy iz. galmas látványnak voltak szrmtsnui. A Balaton hullámaiban egy nő é. egy férfi viaskodtak egymással. A nő — egy listai asszony, ugyanis a vonatról öngyilkossági szándékból a Balatonba ugrott, a kooi egyik
Sertésvásár i K.lh.JUi S80, Blziltdállg 800. Or«g Kóaíe 1400, Kóaayii —, L r. 1500,11 1350, -.1. 1000. Sialonna 1060, Láb. bal 2000-
(Ssját tudósítónktól.)
utaaa megrántotta a vészféket, a vonat megállott és egy ember azonnal utána vetette magát — hogy kimentse. A nő megmentőjével vlss-kodott, ugy, hogy annak csak nehezen sikerült őt a partra kihúzol. Az életunt nő azután a vonat elé feküdt és csak a mozdonyvezető éberségének köszönhető, hogy terve nem sikerült. A flstal, makacs életunt nőt azutín bevitték Keszthelyre, ahol megígértették vele, hogy nem követ el többé öngyilkosságot.
Gyenge lélek — amely öngyilkos sággal akar szabadulni az élet küzdelmei elöli _
HÍREK.
„Napközi otthont"
a klskanlzsal gyermekek részére.
Slró-iivó öklömnyi cseppctéget vett körül tegnap a Polgár-utcában az iskolából haza tóduló gyermeksereg. Csak annyit tudott a nsgy bsjábsn mondani, hogy ő Jóska s haza akárna menni. A lakásukat azonbsn nem tudta. Sikerült azonban hosszas keresés, puhatolódzás után megállapítani, hogy a kii Jóska a Homokkomáromt-utcibsn lakó Hajdú józai bácsi unokája. A szülők rabizták az Idősebbik jós-kára s nyugodtan mentek a merőre a szorgos munkájukat végezni. A A felügyelő Jóaka azonban megkívánta a nagy melegben a Principális hűvös hullámait s a kis Jóskát magára hsgyta azzal a meggyőződéssé], hogy amíg ő fürödni jár, nem lesz semmi bsja a gyereknek. Várt is egy darabig türelmesen a kis Jóska, de szörnyen elunhatta magát s keresésére Indult a fel-ügyelő Jóskának, csak a jó Uten őrizte meg, hogy semmi bsjs sem történt. íme egyetlen példa az élet forgatagából, amely a legeklatán-
sabban bizonyltja, hogy milyen nagy szükség volna Kisksnizsán egy nyári napközi otthonra.
E kVdést Igen könnyen megoldhatja a városi tanács, ha az eddig tapasztalt jóindulatába veszi a.kls-dedoket. ,
Nem kell hozzá semmi, cssk kl kell bérelni 2—3 üresen álló psjtát két hónapra, akad olyan öreg há-zsapár, aki e célra készséggel átengedi a csűrt. A figyelmébe ajánljuk a kérdést a Szoc. Missziónak, a Keresztény Nőtisitvlselök Egyesületének. Ez utóbbinak egyik agilis tsgjs ugy tudjuk nemsokára kis-kanizsai lakos lesz, bizonyára készséggel vállalkozik a felügyeletre, pláne ha a részére a város egy szerény tiszteletdijat Is állapit meg.
— Beszakadt hld. Z.lsbakaán a hld beszakadt egy hercegi teherautó alatt, de szerenciére az autó mégsem esett le a mélységbe és Igy emberéletben sem történt kár. Érdekes, hogy azon a környéken, ahol oly erős a teherforgalom ás oly sok az erős gerends, nem gon dozzák kellően a hidakat.
— Naptári Május 26 in N.
Fülöp.
- Hivatalos óráink: A ki.dóhlviul (Fóvt 13. Bogooriedír palota) hivatalai orn dáUtitt Hl 0 órától I Mg, <WoHo 3-tol Mg. T.I.IOO 78. - A asarkosstóiég tFóot 13-Bogaorirfar polou) hkauloa órW lildrl-ssái. nátalátl 10 órától 12-tg. Tslafoa ,« A íalelói ii.rkamó dMat*" » órától B-ig i avoatdibazi (Fóat ». iz. alatt) (ogi<l « » mily iigyb.0 a oagykösóoság raeó.lk.rkto
»ll. Takton 117.
_ Idöjáráa. Az Időjárástsel Intézet jelentése szerint hazánkbsn eső az utóbbi 24 órában míg nem volt. A hőmérséklet áltslábso emelkedett, a maximum az Állóidon közel 30 fok volt.
_ A főiapán Itthon. Dr. Tarányl Ferenc főispán Szombathelyről tegnap Zalaegerszegre ár-
A Nyukosx nagyknnlxaal csoportja most tsrtotta évi rendes közgyűlését, amelyen ismét nsgy lelkesedéssel egyhangúlag » régi tisztikart választották meg az alelnöki állás kivételével — amelyre tíedö Pált választották meg kovesdi Boér Gusztáv helyett. A gyűlésen elhatározták, hogy a. egyesület céljainak támogatására a város a a vármegye közönségét felfogják hívni. Adományok Trájber ny. esredes ur cimére küldendők Csen-ger-ut 10. sz. alá.
- KBmlgamf atáal b.Járáa a
VUstirl. t6.tá*la«yár tele-
pén. Tudvalevő, a kanizsai .Viktória" gőztéglagyár rendes .nyomtávú [parvaaut építésére kért eng" délyt. Tegnap folyt 1= • >«\'•£
közigazgatási bejárása a kere.ke delml minisztérium egyik osztály tanácsosának elnöklete eleit.* bizottságban részt veitek . kul»» böző mlnUzteriumok kiküldöttel-Dr. Pllhál kormánytanácsos, dr. Sabján polgármester, Király mii szaki tanácsos, a vármegye, közig, hatóság stb. képviselői, stb A bizottság jegyzőkönyvbe foíl\'l\'\' észrevételeit úgyszintén a város « a gyár kivánságslt. A bizottság" engedély megadását fogj. javasol-1-- A l.gkSx.l.bbl l.kb*\'-megállapíthat tárgy"* 29 lesz a klr. járásbíróságon.
iQM. májú\' 26.___
- Sttmagan «*7«fT<,®f*t találtak. A természeti kincsekben „azdag SümeS«n egy "ÍW ?í,«re bukkantak. A szakértők véleménye ».rbt könnyen nyúlik t, , belőle kéazltett edény finom é. tlazta caengéaü.
Adomány. Ai Úrasszonyok
Mária kongregációjának karlkatlv
,,.ko..tály. S"»- Pergernének 400 ko.onát adományozott.
- Antomobllvoraany Zalán
kerasstM. A »Klr. Magyar Automobil Club- as „O"Wk Automobil Club- bal junlus 11 tői 16 lg terjedő időben randexl Idei nagy nemzetközi turaversenyét „Osztrák ái Magyar Turaut" clmon. A ver-s-nykocsik junlu. 13-án lépik át a magyar határt Szentgotthárdnál jgy haladnak Csőrőtnek-Rába-
axentmihály—Rátót Csákány--Kör meod-HIda.hollóa-Vaavár- Bal-t.wár - Batyk — Tűrje-Szalapa — Mihályfa -Sümeg—Tapolca-Dlaxe —Monoatorapáti—Kapolca-*Petend —Leányfalu éa Nagyszőny Veszprémen át Balatonfüredre. Balatonfüreden egy napig pihennek. — Június 15 én indulnak iámét Veai-prám —Zirci—Győr — Komárom-Budapesten át Párádra. 16 án Párádról Ejer—Nagyvianyó—Miakolc —Gesxtely — Tokaj — Debrecan— Tisxafüred—Jásxberényen át Budapestre.
— Darabániforgalom Jugoszláviával Barcson át. A Déli-vaaut értesülése szerint a magyar-jugoszláv áruforgalom kocairako-manyoa áruk réaxére immár a wirowitica—barcai útirányban ia megnyill, mert a forgalom felvételét eddig akadályozó wirowitical vámhivatal felállltáaávsl a jugoszlávok elkészültek.
A darabáru forgalom felvételének azért vsn nagy jelentősége, mert a S\'evonlában nagy tömegben termelt gömb-, tüxi- és talpfa, faszén, ecetaav, cserxőanyag éa egyéb termékek ismét a rövidebb és olcsóbb barcsi útirányon át hozhatók az orsxágba. Előnyösen fogja továbbá ez a körülmény a Msgyar országon át irányuló oaxtrák-alavon áruforgalmat la befolyásolni, amely, mert megnyitja a békeidőben annyira favorizált ugy gyorsaság, mint olcsóság tekintetében L-evált Irányt. A darabáruk forgalma ezen útirányban előreláthatólag rövid Időn belül ismét megnyílik
— A gépkezelők és gízka-zánfOtők legközelebbi képealtői vizsgái f. évi junlus hó 1 én fognak megtartatni. A kellően felszerelt kérvények a ker. Iparfelügyelő-eéghez cimzendők.
— Pályásatok. Fogházőri állásra a kapoavárl kir. törvényszéki fogháznál a kaposvári kir. ügyészséghez. A honti járási számvevői állásrs 14 nap alatt a budapeatvi-déki p. ü. igazgatósághoz. Több pénzügyőri fővigyázól állásra a debreceni pénzügylgazgatóaág mellé rendolt azámvevőségnél 14 nap alatt.
— A fejlődő Lenti. Lenti községről már Irtunk. Irtunk fürésztelepéről éa fatermeléaéről. Moat pedig beazámolhatunk pótkávéjá ról, ami, budapesti kávésok szerint, minőségében felülmúlja a hirea Franckot. örvendetes ext konstatálnunk, mert ex a magyar axak-emberek dicaőaégét hirdeti. Most kéaiült el bőr- és olajgyára is. A jéggyár is nemsokára megkexdi üzemit. Esxterháxy herceg pedig a közeljövőben megkezdi a papírgyár építését.
ZALAI K0ZÍ,0NY
A sávolyi tőzegtelep tömeges munkáselbocsájtása.
Munka ■ derékig érö vlxban. - J6 özlat-o a tőzeg t BérleuáMltts. — N*ayuáx munkanélküli
Nagykanizsa, május 25. (o) Gorkij Mizlm .Éjjeli menedék hely- cimü színmüvének jellegzete aen rongyol éa agyonfáradt, ex élet kegyetlen oatorciapáasitől el-aápadott munkásemberelhex ha-aonló örök szenvedők jelentek meg a minap dr. Hoch Ojzkár helybeli ügyvéd irodájában és keresetet adtak be a Sávolyt Tözegkilermelö r. t. ellen azért, mert a munkából elbociájtották őket. Négyszáz nyomorbakerült munkás és családjaik nevében szerződésszegés elmén dr. Hoch meg is indította a sok milliós alaptőkéjű vállalat ellen — a munkások jogoa járandóságáért la keresetei.
A tőzegtelep múltja.
A Sávolyi tőzegtelep rövid múltja nem ez alkalommal vergődik or-azágoa hírre, mert ez a tőzegtelep .z, amellyel kapcsolatban Rupert Rezaő annakidején interpellációt intéxett a kormányhox éa a tőzegtelep külföldi pénxcaopor tokkal való szerződéseinek vizsgálatát követelte. Az ügy már akkoriban nagy port vert fel, mert egy ma la aktiv szolgálatot teljesítő állam titkár személye körül ax öesxefér-hetetlenség felhői tornyosultak, amiket azonban később alkerült eloszlatni.
A tőzegtelep tehát ahogy megkezdhette üzemét — Nagykanizaá-tól, Kiakomáromból, Murakeresztur-ról és a többi délzslai községek-bői munkásokat toborzott s tőzegnek a földből való kiemelésére és vasúti elszállításának easkőzlésére. A nagy tavaszi esőzések következtében ax amúgy is poaványos vidéken a tőxegbányásxat nehéx munkáját sokszor derékig érö vízben kellett a munkásoknak elvégezni anélkül, hogy a tőxegtelep vcxelőaégo bármit Is tett volna a vlx alatt álló munkaterületek le csapoláaára.
A váratlan
munkáselbocsájtás.
Természetes dolog, hogy ilyen körülmények köxött, s derékig érő vizben a munka nem ment olyan könnyen és olyan produktivitással, mint azt a telep két idegen származású vezető mérnöke és a Budapesten székelő Igazgatóság elvárta. Természetes dolog, hogy a fizikailag lehetetlenné tett és ax egész-ségre rendkívüli módon hátrányos munkavisxonyok kőxepette nem volt kedve a négysxáz munkásnak olyan munka vitelére, amit a száraz részeken öaazetett kezekkel aétáló mérnök urak megkívántak. A tőzegtelep produktivitása tehát lé-
nyegesen csökkenvén, a telep vezetősége elhatározta az állapotok megváltoztatását — és ahelyett, hogy a muokát gátló talajvizeket lecsapoltatta volna — elbocsájlotla a telep 400, nagyobbrészt nös és családos munkását.
Bérmérsékelés . . .
Azaz pardon I nem\' így kezdték a dolgot, hanem keztyüsebb kéz* zel, ax úgynevezett bérmérsékelés-sel. A produktivitás csökkenésére hivatkozva leszállították a szerződésben megállapított munkabéreiket 50—70°/„ el, amit a munkások természetesen elfogadni nem voltak hajlandók. Erre következett azután a négyazáz zalavármegyei munkás Indokolás éa oknélküll, minden emberi érzést megciufoló rlbocsájtáse.
Jó fialet-• a tőzeg?
Az blxonyoa, hogy a Sávolyi Tőxegkitarmelő r.-t. talál okot éa módot trra, hogy négyszáx elbo-ciájtott munkása esetéből a reá-háramló erkölcsi konxekvenciákat letompítsa. Akárhogy ii áll és alakul azonban a dolog, akár hibásak a munkáaok, akár nem, ml caak egyet látunk. Látjuk a négy-s-áz, munkájától erőazakkal eltávolított kenyér nélkül maradt zalamegyei munkáscsaládot éa tekintet nélkül arra, hogy ezzel talán üzleti vagy egyéni érdekeket keresztezünk : megkérdezzük, lehet-e, szabadé egy magát jogállamnak nevező táraad.lmi rend keretén belül máról holnapra 400 munkást és munkáscsaládot a munkanélküliségbe tasiitani? Lehet e bizonytalan helyekről, idegen tökével éa Idegen kezek által irányított vállalatok tetazéaére, vagy nem tetaxé. sére biznl ilyen nagyaxámu derék magyar munkások sorsát? Lehet-e az Írásos szerződéi megkötess ellenére „bérmériékelést" rendexnl, s ex után a kenyerétől megfoaztani 400 munkáscaaládot ? Ml nem tudjuk, kik és miért inacenálták ext a felháborító és konstruktív műnek egyáltalán nem nevezhető tőmegea munkáa-elbocaájtáat ? I Ml cssk alt tudjuk és látjuk, hogy Pünkösd ezotn balja óta 400 munkás áll családjával együtt a Sávolyi Tőzegtelep r.-t. jóvoltából munka és kenyér nélkül, négyaxáz munkáa-caalád nehéx élete lett dermesztően bizonytalanná éa ugyebár, jogoa és Indokolt a ml határozott fellépésünk, amikor a négyszázak nevében megkérdjük az illetékes tényezőket: lehet-e igy és miért lehet
<gy?i _
A NTE pályaavató
ünnepe.
NTE - TransdanublaSO mérkőzés
Nagykanizsa, május 25. (Ss)át tudóaitónktól.) Beaxámoltunk már olvssólnknsk arról, hogy a Nagykanizsai Tornaegylet a várostól bérelt szeszgyár mellet ti területen a földműnk álatokat befejezte éa va-aárnap már megtartják a pálya, avató futballmérkőzést ia. A felavatás ünnepélyes keretek közt fog történni s ax előjelekből ítélve, anra is alkalmat fog sxolgáltatnl — hogy a sportköxönség tömeges megjelenésével klfejexxe elismerését ez NTE nek érdemes müködá-aéért abból ax alkalomból, amikor ax NTE, a volt katonaréti pályatulajdonos hoiazu idő után ismét pályatulajdonoa lesz. Ennek s ezen keresztül ama körülményoek a jelentőségét fogva fel, hogy ujabb terület fog a sportoló Ifjúság ren-delkezésére állni, érthető as az érdeklődés, mely a felavató játék [ránt megnyilvánul. Az utóbbi na-pókban esténklnt százával kerasták fel . nézők as uj sportpályát s mindig ujabb és ujabb jelentkezők vannak, kik a pályaépítés és a mérkőzés sikerét biztosítani óhajtják, akár anyagi hozzájárulásukkal, akár a mérkőzésen való közreműködésükkel. így pl. a Füredi Gyurka cigánybandája arra kérte az NTE vaxetőaégét, engedje meg nekik, hogy avval róhaasák lesportadójukat, hogy a mérkőzésen — muzsikálhassanak. Tlzenhattagu cigánybandát fognak kiállítani I Ax eset. legea eső elleni védelmet e magyar-axabók blatoaitják azxal, hogy egy 60 méter hosizu sátrat fognak felállítani. Ertesüléiünk szerint közre fog működni még a 80 tagu munkásdalárda is, valamint a Trana-danubla fuvóa zenekara. Valóaágos népünnepély lesx tehát a falavató mérkőzés, melyen mindkét csapat bizonyára tudáia legjavát fogja nyújtani. Mindkét csapat legerő-aebb összeállításban áll fel.
— Taggyülés. Ma szombaton (május 26-án) a Kath. Legényegylet helyiségében taggyűlés lesz, melyre ax egyesület t. tagjait ezúton ia meghívja az Elnökség.
_ Uránia. Szombaton és vasár-
n.p 7—9, illetve 3, 5, 7 és 9 órakqr:. „Vörös keztyü" II. rész, kedd—szerda 7—9 órakor: .Vörös keztyü" Ili-rész.
Jön: nAz anya", — a szeretet csodálatos szépségű Hímje, melynek előadásait áhítatos cseod ás a köny-nyekig megindult figyelem kísérte mindenütt a világon. Saját életére s minden lépéséért aggódó édesanyjára talált mindenki o filmben.
— Megérkezett a viláahirü gondolatolvasónó Pécsről. — Csak rövid ideig marad. — Egész nap fogad. L.káaa Somogy-Szentmikló-son Hikadi Sándor 235. számú házában van. Feljárat a keresztnél.
— Hamisfogakat, aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket a legmagasabb napi árban veszek. — Fried József ékszerész, Sugárul 8. szám (Fő-Ul és Sugár ul sarok.)
— Méhéazek I Kaptáruk, keret-lécek, müláp, lávkapocs, niézpergető-gépek, méhészeti eszközök legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal méhészeti eszköz raktáriban.
Poincaré nem távozik.
Páris, május 25. Miután Poincaré
miniszterelnök a Ruhr-kérdéaről mondott tegnapi kamarai beazédé-vel oly nagy likért ért el, mint eddig aohi, politikai körökben azt tartják, hogy a azenáluinak állam-tőrvényazékl blróaági minőaégben hozott határozatai semmiképpen sem érintik á kormány politikáját, hsnem kizárólag peres jelleggel bimsk és csakis ext juttatja kifejezésre, hogy a sxenátua aziveaab-beo veaxi, ha a kommuniata savar-gásokat esküdtbíróság Itéll el. — Miután a kormány a helyén marad, Millerand elnök nem változtatja meg Franche-Comtéba éa Elazász-Lotharingiába teendő utazásának tervét, hanem holnap a megálla-pitolt órában elutazik. <
— Próbálja meg Ön te é. meggyi-zódik ról., hogy a F1LIPP huiieyJiitMáJá-btn fcék.ball .oy.gbíl kásiult haniaysa, .ekeik a l.gUitis.btak é. ogjrua.oo utad (■ miüíiígü pamutból barmikor m.gt.Jal-b.tók, Siomb.tti.ly, Siéll Kálmán-ote. 6.
A „Zalai KSsIBny" Bada-peaten naponta kapható az Anker kős 2. ssám alatti
dohányáradéban.
_ Uránia legközelebb az országos Petőfi-Ünnepségeit. bécsi magyar— osztrák válogatott mérkőzés; a kormányzó ur öfőméltóságának dunámuli és ilszántuli kötutja; Tutankhsmon farao sírboltjának fol-nyitása.
ZALAI KOZLONV
TÖRVÉNYSZÉK.
A kommBi Időjéből. Takács
Ferenc lopásért már büntetve volt nagykanizsai szabósegéd lopás vét-séfével vádolva állott a nagy kanizsai törvényszék egyes bírája — dr. Almássy Gyula előtt.
Ugyanié még 1919 ban — a kommün alatt tőrtént — hogy a kiskanirsai Simon féle vendéglőben egy vörös katona hátizsákjából kiesett a pénztárca. Takács meglátta éa magához vette. De mert nemsokára előállították — visszaadta a pénztárca tdjca tartalmát, ugy, hogy a vörös katooát voltaképpen nem érte kár. A .forradalmi törvényszék" Takácsot akkor három évi börtönre Ítélte, amiből három, hónapot éa 5 napot becsülettel ki is töllölt. Azután megbukott az .elvtársak" uralma éa Takács ismét kitzabaduit.
Emiatt az Ügy miatt került most rendes bíróság elé Takács Ferenc, akit az enyhitő körülmények figyelembevételével a törvényszék 4 hónapi és 15/napi fogházra Ítélt, beszámítva a kommün alatt kitől->Öti hérom hónapot és öt nspot.
KÖZGAZDASÁG.
A tőzsde hírei.
(Sajat tudósilónk te le fonj e len lése )
Budapest, május 25. A mai lőzsdc barátságos hangulatban élénk forgalom mellett nyitódott. Azonban a szilárduláa méretei mérsékeltebbek voltak, mint tegnap. A piac érdeklődéie továbbra ts a fapiac értékei iránt nyilvánultak mey leg inkább. Ezenkívül a malompapirok tudták az érdeklődést lekötni. Ke-reaettek voltak a textil-vállalatok, ezeken kívül csak néhány favori sált papi\'ban volt élénk forgalom. Arbitráia értékekben tartott árak mellett kisebbszabásu ü\'letet bo nyolltottak le. Fapiacon Guttmann, Hasai fa, Ó fa éa Rézbányai rész vényekben volt legnagyobb üzlet. A közlekedési éltékek piacán az árfolyamok lőbbé-kevésbbé visszaestek. Véroai, Közúti 1000-1500
K veszteséget azenvedtek. Biztosító papírok közül Fonciere éa Jég jól tartott, mig el»ő Magyar cirka 10.000 K-t vesztett. A mai pite felkapott papirja Pálfalvi, Caáki, Nmící. A vegyea értékek piacán hullámzó üzletmenet mellett irányzat jól tartott. Később átmeneti eUanyhuláa következett be. Azonban caak^itt ott voltak nagyobb áreséseire igr az irányzat nem volt egyaégea. Zárlat felé újból a szilárdul ás volt tulysulyban és a veszteségek jelentős része megtérült. Végeredményben a piac ba-rátaágoe hangulat mellett szilárdan alakult. A forgalom élénk volt. — Utótőzsdén irányzat tartott.
A mai terménytőzsdén a ga-bonaneműekben élénk Üzlet mellett az Irányzat azllárdabb. Buza körülbelül 2 éa fél K-val drágult. — Legtöbbet egy tétel 79 kg-ot ért el; 272 és fél koronát fizettek érte Budapesten átvéve. 56 kfi-os árut dunántuli állomáson 2577.-260 K-ért vettek. A malomkoncentráció
kia tételekért 270 K t fheteti. Szilárd a roza is. Állomásról 170—175 K. Budapesten 185—190 K. összesen 8—10 vagon kclí cL Zabban az irányzat Budapesten lanyha, ugy, hogy a zab Budapeaten olcsóbb, mint állomáson. 190—195 K minőséf szerint. Budapeaten na-gyoo sok áru van és igy zabot 190 K-ért nehezen lehet elhelyezni. Vidéki áruért 180—185 K t fizet-nek. Tengeri Budapest közraktáraiból 170 K. Békésmegyéből egypár nagyobb tétel 155—160 K. Korpa változatlanul csendes. A lisztárak nagyjában változatlanok. — Barna lisztekben nagyobb a kereslet. A A nullásliszt drágult. Nulláa roza-liszt 305, Budspesten zsákkal együtt. Nullás rozsliszt Szolnokmegyében
3l5 koronr.
Valuták éa devizák >
N«poleon J8X», Font (London) 24160 -247 ü, Dollii (NawYork) 623\')- 6380. — Francia frank (Paris) 36*-362, .Marka (Ber-Ua) 10-11, Olasz Ura (Milano) 261-261, Osstrák korona (Bócs) 740-770, Lel (Baka-M»t) 29 31, Siokol (Prága) 166-163 Svájci frank (Zürich) 950 - títto, Dinár (Zágráb 61—67, — Lengyel márka (Varsó) 11 — 12, Amsterdam 2!öl. — Koppenhága 972—1001, Krisxtlánla 860, Stockholm 1391 - 441
Zürichi zártan
bulin 102, Amsterdam Hollandia tl7 10, Kew-York 666 ■ 00 Loodoo 2667. Páiu 867), Mllaao 2670. Prága 1666, Buda-pest 10-60. Zi&ráb tSi, Varsó I 10. Wlee 0-78, SióAa 447, OiiUák béty. 0 78 26.
Termény Jelentéai
busa (TUsavUáki) 26600 - 26760, egyik 26000 6260 (Oii 18500-18760 Ukaimáoyáxra l&COO-15500 lót 1 "600-7600 xab ISS\'.O 900C loogeri 10600—17 00, repce —\'—. korp» 7600- 7800, k«es —•
Budapesti állatváaár\'i
Marbabai I r. egéasben 1960 2260, hátulja 2060 - 2360, eleje 1910—ÍCbO, 11. r. e*ét»ber, 1610—V60, hálál]. 10d0-940, alaje 1400-480 Nóvendék marba i 1. r. eióssbeo 1600-700. borja (6)6U bírb) 2110-21*6, Kissiet . Nagy-oa/ha 3á5, »Udás i92. — Növeodék muhi —, eladás —, borjú 162, «Udái92 Marha Mt 1360-1460; borjubÓr 190 -2400
Értékek i
Magyar bitel 47600, Ontrák hiul 16100,
asai 11000, Jelzálog 6000, Lessámltoló 6850, Keioskedelml Bank 67000 Magyar-01a»i 3400. Beoc»lni 168 OOO, Drasche 43000, Álla-Uuo» asén 871.000, Ssissváji 70000, Salgótarjáni 11 .\'600, ürlkáajrl 205000, Rima 27800, Schbcz 286 O.Guttmaoo 45000 Naskl 270CC0, D.olca 18260, Klotild 18260, Magyar cukor 470 000, Adria 94600, Atlantlka 18600, Jüráljrsör 13600, Bosnyák-Agrár 52000, Lip-Uk 4860, Pböboj 11600, Vasas. Vülamoa 12000, Ciialla 8600, Kookordia 12700, Dáii Vaiot 160C0.
Főszerkesztő: zeérl Pósch Géza. \'elelős szerkesztő Benedek Rezső.
Apró hirdetések.
„^.....B".^, k
KM 1 ___
lúéttcr.M(. \'
1923. miju. 26
M- i-én megnyílik -mm
. (f^WW
kézimunka és el6n»omda üzlet
á lag«o4Ícil«bban f»l»i«r«Wt. A t*V liiUjdODMa lluűape.lcn van a klalll-Ua »ect«kini<*<re. hol • Uyi X"1-miiklUI o ktRlkikM mW b«.
KLEIN JÓZSEF Él TEITVÉUE
TI4<locxx t* ii»r.l« UMom.k, (6 n^.ri-
MJ«ti. Co« «•» »MM»*«I hJwimk. i
«. W
lla.idill <pfiküa. t4*U <• i*b.ai!«a tU66 lift. Atytd-wca tfc «i. .Un. .746J
özv. Gőllea Perencné szül. Blndtnger Antónia ugy a maga mint gyermekei: Antal, Dexaö, Viktor, József, Br-zaébet ét Marcit éa az cgáax rokonság nevében fájda\'ómtól meg* tóit tziwel todatja, hogy sxeia-UH férje, édesapjuk, testvérük, illetve rokonuk
Gölles ii. Ferenc
nyej. d. ». fímoidonyvízsM
életének 46-lk, hisas< ágának 2 -Ut évében hostzu szenvedés után f. hó 24-4n d. u. 2 órakor elhunyt Temetése 26-án délután 5 óra-kor less a róm. kath. temető halót-tashásából
Az engeszteli szentmise a meg-boldogult leik üdvéért f. hó 30-n d. e 9 órakor less a ferencreodiek plébánia templomában. Nagykanizsa, 1923. május 26.
*ében!
TORPEDO
Írógépek
képviselete
NaayUmll.. c. kórny.k.r.
syúi .ii©
aar átadó.
Komoly és caakia szakmabeli cégek
ajánlata .T0RPED0\' jelige alatt
BOKOR—BENKÖ
hlrdel4irodf)ab«, Budapest, Dorottya-utca 7. az.
kéretnek.
Nyilvános árverés.
Pogioyiii hegyen . kiltlóná], cc« 7 rnnyyar hold lermő
szőlőbirtok
pincével 6s felszereléssel egyl.ab.n, esetleg részben l> folyó hó 27 éú délntán 2 órakor . helyszínen u.b.d kézből ctftrvereziciik.
NEM FAJ FEJE
«» a lába, ha a Datk-lér 1. az. alatti (Ipé.ttzlslbsn
rendéit kizárólageliórendü anyaaból készült
ARGENT-féie
r.pót bord Javitátok gyorsan eszközöltetnek. Kézzel varrott dgplatal|:u
SZANDAL
aur m«K-rendelh«:ó
IMAKÖNYVEK
gyermekek és felnőttek tétzére
egyaxcrü és diszcs kötésekben n»gy választékban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
Zalai Közlöny
vármegyénk legelső éa legelterjedtebb politikai napilapja, mely órákkal előbb hozza az ösazea budapesti napilapok hir anyagit én kimerítő tudósításokban számol be naponta a helyi, vármegyei éa az országos vonatkorásu eseményekről
Megjelanik naponta a kora reggeli órákban.
Előfizetési ára legolcsóbb: Egy hóra HSL* 650 k
Saját érdekében cselekszik, ha azonnal megrendeli a
Zalai Közlönyt.
OOOO OOOO OOOOOOOOO QQOOOOOOQO OOC30QOOOC3000C»0000
0
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketcsi kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
Telefon:
78.117
u. m.: Szépirodalmi művek/és iskolai könyvek kötését, aranyozását^ pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Nagykanizsai Nyomda és Lapkiadó Vállalat, Fő-ut 5. szám.
UtZf OOOOOOOQO CJOOOOOUÜO ooo ooaoa G30CJOOOC3aC3QC3QC3QQO,
- -—-A
N.gyk.mzj.i Nyomd, es Lspki.dó Vill.l.l N«gyk»nlzs«.
62. évfolyam 118. szám
Nagylmnlísa, W23 május 21. Vasárnap
Mai szám ára 40 korona.
KiínMi44l Arat R«jr h.»ni»».r» 650. K Hud»j>»«Un ttpluU Atktekli 3. u. üohány irod*b«n
Események küszöbén.
Nagykanizsa, május 26. A czenstochoval szüzanya lábalnál térdepelt maréchal Foch. a Világháború győztese. Maréchal Foch mindenesetre Jó keresztény, ez alkalommal azonban nem annyira a vallásos érzés vezérelte Lengyelországba, mint Inkább a katonai gondok.
Lengyelország egyik talpköve annak a bonyolult diplomáciai szerkezetnek, melyet a világháború belejezte óla szorgalmasan épít a Qual d\'Orsay. Lengyelország közgazdaságilag a francia érdekszférához tartozik, költséges hadseregét francia pénz tartja el és francia érdekek látják el klképzítlsztekkel, ágyukkal, hadlszerrel Maréchal Foch leginkább azérl kell ulra, hogy a helyszínen győződjék meg
arról, jól gyümölcsöztetik-e a
francia milliókat? Inspekclós körúton van. Varsóból Prágába, de valószínűleg Bukarestbe is elmegy. Csehszlovákia és Oláhország méltó (egyverlársal a francia mllltarlzmusnak. amely az orosz halár mentén most szárazon tartja a puskaport, mert Szíriában — az Amerikának, adolt vasul koncessziók miatt — Franciaországnak veszedelmes nézeteltérései vannak az oroszokkal szövetséges Törökországgal.
Közben Szíriában francia ezredek vonulnak fel a török halárra Esedékes egy másik tábornoki utazás Is. Wcygand tábornok, a háború másik nagy katonája, hajóra szállt Toulon-ban és elindult Szíriába, hol a szerecsenszlniirc sült francia katonák hallgatag megvetéssel, a benszülöttek pedig ámuló csodálattal fogadják és Illő reve-renclával borulnak földre a hadvezéri jelvények előtt.
A harmadik francia táüornok Marokkóban lovagol Lyauley tábornok u] babérokra vágyik és Taza ellen készül vonulni. Taza I Ez a név elporladt emlékeket fel a háború előtti
k Időkből. Taza a marokkói lügget-lenség utolsó menedékhelye. A muzulmán világ szemel ebben a
pillanatban erre a szegény városkára Irányulnak, ahol néhány ezer halálraszánl bennszülött lovas kétségbeeselt ellenállásra készül a hegyszorosokban Lengyelországban, Szíriában, Afriká-
ban szorgalmasan dolgozik a francia nagyvezérkar ...
A világháború hiénái ulra-keltek ...
Nagy dolgok v nnak készülőben I
Kállay dr. pénzügyminiszter nyilatkozata a Magyarországnak nyújtandó kölcsönről.
Budapest, május 26. (Fővárosi siCrkeszlőségünk telclonjelsnléso ) Délután 12 ára 22 perckor futott be a komáromi pályára a budapesti gyorsvonat, amelynek egyik I. osztályú fuke/eben, mint egyszerű 1. osztályú utast hozta magavul, dr. KaUay hbor pénzügyminisztert. Hazaérkezésekor külföldi útjáról útközben munkatársunknak a jóvátételi bizottság határozatáról es altála-nos benyomá-airól a következőkben nyilatkozott:
— A reparációs bizottság határozata értelmében a felveendő kölcsön egy része jóvátételi fizetések céljaira lenne igénybe ve endá. Erre nézve meg kell jegyttiú, .hogy Magyarországot mar ezidö szerint is oly fizetési kötelezettségek terheik, hogy ekote lezettségek mellett pénzügyi regenerálódás is csak olyan kölcsön mellett valósiható meg, amely kölcsönösszeg teljesen igenybe veszi az európai pénzpiac teljesítőképességét egy magyar kölcsön szempontiából. Ha tehát ily súlyos kötelezettsegek terhe alatt lévő Magyarországra még reparációs fizetesek terhe allapittatik
meg. egy olyan helyzet áll elő, amelyben a pénzügyi regeneráló dás céljaira szükséges kölcsönnek jóval nagyobbnak kell lenn, annál, mint aminőt a jóvátételi bizottság elénk terjesztett memorandumban említett. Úgy látszik, hogy a jelenleg, helyzet mellett az az eredmény, amelyet elérni kívánunk, nem valósítható meg. A határozat értelmében egy bizoUság lesz Magyarországra k, küldendő, amelynek gazdasági és pénzügyi viszonyok vizsgalasa lesz a feladata. Ugy hiszem, ez a bizottság arról fog jelentest Unni, hogy a pénzügyi reorganizáció munkájához oly összegű kölcsön, mint aminőre memorandumomban céloztam, feltetlenul szükséges Magyarország számára. Ami az ellenőrzés kérdését illeti, kétségtelen, ha sikerül a szükséges kölcsönt_ fölvennünk, hogu a kölcsön felhasználása mindenesetre ellenőrizendő lesz. Igyekeztem érintkezésbe lépni pénzügyi szakemberekkel h elsősorban Parisban, mint Londonban és Romában felkerestem a jeeukibocsátó bankok vezetőit, hogy őket Magyarorszag gazdasági és pénzügyi helyzetéről informáljam és hogy egy a reparációs bizottság kedvező határozata eseten lehetőségei felöl tájékozódjam. Mindenütt nagy érdeklődést es szimpátiát találtam Magyarország ügye iránt « hogu a magyar ügy további kezelése rank nezye kedvező értelemben történik, a jelzett bankárok közremüködésevel a kölcsönt biztosan megfogjuk tudni szerezni.__-
Kitörőben van a görög-török háború.
Konstantinápoly, rníju. 26. (Fx prrs.z távirat.) A lauwnnei konfe renda aikertelensége miatt Itt n görög—török háború ujabb kifő-ré«ét teljelen biztosra veazlk. Ezt kifejezésre juttatja egyébként sz o körülmény Is, hogy a török polgári I.korság nagy azéraban elbsgytn Drlnápolyt.
Templomrdblás a felvidéken.
Pozsony, m(ju» 26. Egy Léva
melletti magyar község templomába a napokban ismeretlen tettesek betörtek és ellptak hat kelyhet, négy kehelyt.karót, egy nagy szentségtartó! és néjy templomi perselyből összesen 500 cseh koronát. Az ösz-szes elrablóit kegyszerek ezüstbő\' voltak, d-jsan Dranyozve. A belöJ r üknek teljejen nyomuk veszett.
Minisztertanács lesz a jóvátételi kérdés Ügyében.
Budapest, május 26. (Telefonon jelenti fővárosi szerkesztőségünk.) Ma délelőtt 11 órakor as antant jóvátételi bizottaágának határozatát magyarázá hivatalos közleméoy megérkezése után Bethlen István gróf miniszterelnök tanácakozáara ült öaaze Daruváry Géza Igasság-ügyminiazterrel.
Ezen a tanácskozáiOD állapították meg a legközelebbi teendőket.
Egyébként KáHay Tibor pénxflgy-miniazter mára várt hazaérkezése alkalmával fognak bővebb részletek és a jóvátételi bizottság ülése óta történtek hiteles formában • magyar kormány tudomására jutni.
A fsli/eendö külföldi kölcsön -lefoglalható jóvátétel céljaira.
Budapest, május 26. (Telefonjelenlés.) A jóvátételi bizottságnak • magyar jóvátétel kérdésiben történt határozatáról több távirat érkezett Budipestre, amelyek azonban nem mindenben f.dlék egy-máat. Különőaen az a pont volt tisztázatlan, hogy a jóvátételi bl zottság határozata szerint lefoglal-hstó-c a Magyarországnsk nyújtandó kölcsön jóvátétel elmén — — vagy nem. A M. T. L kérdést Intézett erre vonatkozólag a párisi Havas ügynökséghez, ahonnan a következő válasz érkezett .
A jóvátételi bizottság felvilágo-sitása szerint a magyar kötcaöore vonatkozó májua 23 iki liatározat-ban foglalt korlálozáaok • következő stellembeu magyarávandók: Valahányazor a jóvátételi bizottság kölcaönbiztoiitasra- hatalmazta fel Magyarországot, fentartja magának a jogot, bogy a kölcsön összegéből a jóvátétel céljaira előre levonjon egy részt, amely előzetesen nem lévén megállapítva, a nullától egész jegyzett kölcsönössieg erejéig terjedhet.
A jóvátételi bizottságnak az ■ határozata azt jelenti, hogy as esetleges külföldi kölcsön a jóvátétel céljaira bármikor lefoglalható.
A miniszterelnök külpolitikai beszámolóbeszéde.
Budapest, május 26. (Telelonje-lentéa.) A nemzetgyűlés keddi ülésén a miniszterelnök, hlr szerint, külpolitikai beazémolót mond. Szerdán Homonnay Tivadar indítványozni fogja, hogy a nemzetgyüléa pénteki ülésén tűzzék napirendre a tisztviselőkre vonatkozo Indítványt. Értesülésünk szerint a nem-retgyülési képviselők tisztviselői csoportjának vezetőségét a nzlnlez-t-reloök hétfőn délelőtt fogadja.
ZALA) KOüLOXÍ
Mit üzent Rákosi Jenő Zalaország népének.
Ax ac.ádi ünnepség. - Rákosi Jenő és kUérete keresztülutaxtak Nagykanizaán. - Ebéd a vaauti étterembe. - Beszélgetésünk Rákoai Jenővel, Sümegi VUmoaaal éa Márkua Miksával.
— Síjit tudósilónktól. — Uii<2 lőazerkesztője, dr. Rákosi G,ul. • Bud.pj.ll HirUp^iMT
Nagykanizsa, május 26.
M», vasárnap d. e- nagy ünnep jégek keretében emléktáblával jelölik meg nagy Rékoil Jenőnk szülőházát Acaádon. Az ünnepiégre ■ magyar kulturvllág legjelesebbjel utaztak le Budapeatről — Nagy kaniisán keresztül — Acsádr., hogy személyesen réazt vegyenek a magyar újságírás atyamesterének ünneplésén. Először ugy volt, hogy az ünnepélyt rendező bizottsággal gróf Apponyi Albert éa Szterényi József báró iz leutazik, azonban Apponyi gróf már pénteken és Szterényl báró tegnap Bécsből előre utaztak le Acaád\'a a Rákosi ünnepaégre, ahol báró Szegedy Győrgyné és <Jr. Petőné Seegedy Gina kaatélfában szálltak meg. — Apponyi Albert grólot Mikes JSnos
?róf szombathelyi megyéspüspök ogadta éa üdvözölte az állomáson.
Dr. Fodor Oizkár egéazaégügyi főtanácsos, Rákosi Viktor legjobb és legbizalmaazb barátja napokkal azelőtt értesítette felelős sierkesz tőnket arról, hogy Rákosi Jenő éa kísérete szombaton a déli expresszvonattal keresztül utazik Nagykanizsán éa a pályaudvari étteremben fognak étkezni.
Felelős szerkesztőnk azért tegnap délben kiment az állomásra, hogy egvrészt a sajtó nevében üdvözölje Rákosi Jenőt és előkelő kl séretét, másrészt, hogy meginterjúvolja a magyar újságírók édes-
T vasúti vendéglő asztalai vakító fehérségű abroszokkal leterítve, minden asztalon friss, illatos virágcsokor. Az Ismert Bethlen-aaztal körül, ahol most Rákosi és kísérete számára terítenek, Antal JenŐ étteremtulajdoncá szorgoskodik, fürge pincéreinek utasításokat adva. Az asztal közepén, ahol Rákosi Jenő fog ülni — hatalmss virágcsokor. Minden választékos előkelőséggel elkészítve.
Ahogy a vonat befut az állo másra — Irigylésreméltó fürgeséggel Rákosi Jenő lép ki az első osztályú kocsiból, utána dr. Fodor Oszkár egészségügyi főtanácsos, Vojnich Géza az Akadémia éa Pe tőfitársaság képviselője, Szász Ká-io!y, a képviselőház volt alelnöke, a Kisfaludytársaaág képviseletében, Márkus Mlkaa főszerkesztő, az Uj ságirók Egyesületének elnöke, Ku hárszkg László egészségügyi főtanácsos, Sümegi Vilmos v. országgyűlési képviselő az Újságkiadók elnöke, Böhm Lajos a Budspesti Hirlsp vezérigazgatója, Bónitz Ferenc volt sajtófőnök a Nemzeti
IceaztŐje, Antal Dezső éa Gilor Jenő szerkesztők éa mit lobben. Huszár Károly v. miniszterelnök külfö\'di utja miatt nem tudott eljönni.
Rákosi és kísérete egyenesen .« étterem falé aléltok. Ismerik már a járáat, hisz mindegyikük már több Ízben Itt volt Kanizsán. Az étterem ajtajánál Anlal Jenő már várta ax illusztris vendégeket.
Felelős szerkesztőnk ekkor a sajtó nevében üdvözölte Rákosi Jenőt, aki meleg baráti kézszorítással köszönte meg ax üdvözlést. Dr. Fodor Oszkár egészségügyi fő-tanácsoa azután bemutatta felelős szerkesztőnket Rákosi Jenő kíséretének, akinek egylk máaik lagjlban régi kedvea ismerősére akadt. Rövid beszélgetés után az urak helyet foglaltok az úgynevezett főurl asztjlnál és ebédhez láttak.
Az ebéd a következőkből állott: E.őleves, angol boraó llbamájsxe-letkékkel, bélsíin fllée burgonyapürével, ktémealepény, Imperátor-aör éa aaját töltésű badacsonyi muskotály.
Ebéd végeztével szerkesztőnk megkérdezte Rákosi Jenőt, mit üzen Zalaorazág népének, mit üzen Kanizsa közönségének a „Zzlfci Közlöny" ulján?
— Hogy mit üzenek ? — ismétli a kérdéat a nagy Rákoal Ozenni csak az szokott, aki búcsúzik. Már pedig én nem búcsúzom Zala népétől: Vele vagyok mindig. Együtt va gyok mindig Zala- és Somogy népével. Összeforrtam vele. Mindig reá gondolok. ..
M»jd odamegyünk Sümegi Vilmoshoz, akinek a klakanizsal polgárokhoz van néhány azeretetteljea azava. Sümegi Vilmos — a nem-xetí függetlenségi eazmék régi harcosa azt üzeni a kískanizaalaknak tartsanak kl, haladjanak csak to vább utukon és maradjanak meg csak tovább is .sáskák." nakti
Márkus Mika. főszerkesztő, a Magyarországi Újságírók Egyesületének eloöke üzenete:
Gondoljanak a holnapi napon ugyanolyan szeretettel Rákosi Jenőre, mint amilyennel 6 önökre gondol. . .
De jön a kalauz. Beszállni uraim, Indul a vonat. Meleg kézazorltások, azeretetteljea búcsúszavak — éa Rákosi Jenő kíséretével tovább folytatja utja Acsád felé... (*)
2
Belpolitika.
Gróf Hoyo. Mlkaa ■ földblr-tokr.form terv.z.t mellett. — Nana fog .lk.rOInl a földblr-tokroforznot ©Igánceolnl. — A rálae.táal listák Ugy.. Budapest, május 26. (Saját tudósítónktól.) A belpolitikai helyzetben aemmlféle lényegesebb váltósáé nem történt. Még a földreform novellával és a fővárosi választási lajstromok ügyével kapcsolatos kérdések körüli harc la megenyhült, aminek oka ax, hogy mindkét kérdésben higgadtabb elbírálást kell uralomra juttatni. A földreformnovella kérdésében megnyugtató körülménynek tekintik azt, hogy sz egységes párt egyes nagybirtokos tagjai is csatlakoztak a föld mívelásü gyí miniszter novella tervezetéhez. Igy elaőaorban Hoyos Miksa gróf, akinek gazdasági axak-tudáaa éa tekintélye országszerte Ismeretes. Azok a körök, amelyek aggodalommal néztek . földbirtok-reform novella Jé, ugy véleked nek, hogy a tervezet egyáltalában nem Uhet veazélyea a löldtulajdo-noaokra, mint ahogy azt a liberális é. radikális sajtó feltüntetni kívánja. Hogy Hoyos Miksa gróf, kinek pedig nagybirtokos voltánál fogva kétségtelen, hogy aaját ér delel érintve v.nn.k . novella rendclkaxáaév.l éa aki egyik legtöbbet axereplő azószólója a több-termelés fokozáaának, nyíltan a novella mellé állott. Ez maga azt jeleni!, hogy a novella igenis megvalósítható a többtermelés elvének és földbirtokviszonyok veszélyeztetése nélkül. Ezzel szemben a túloldal részéről megindított tá madások mindinkább pártpolitikai térre akarják átterelni a kérdéat éa még attól ax átlátsxó célzatú álhlreazteléalől sem riadnak vissza, mintha • fSldr.form-nov.lla kér-délében Szabó miniszter és ax egységes párt Intranzlgens jobbszárnya, illetv. Gömbös Gyula közt ellentétek merültek volna fel. Exxel egyidejűleg a középbirtokos osztályt Igyekeznek megnyerni és azt Szabó István, valamint a fajvédelem ellen fordítani.
A módszer tebát az, mint a múltban. A földreform novellát az egységes párt megbontása révén igyekeznek elgáncsolni. Kétaégte len. bogy ez épp ugy, mint a múltban lefolytatott összes kísérletek eredménytelenek fognak ma-radnL A másik kérdés a fővárosi vá-lantásl listák kérdése egyre vészit jelentőségéből, amennyiben megállapítást nyert, hogy nagymérvű tőrlések nemcsak a székes-fővárosban fordultak elő, hanem az egész országban a igy nem lehat a keresztény egység pártját axsal vádolni, mintha pártpolitikai szempontok szerepeltek volna a lista revíziójánál. A nagymérvű törlések egyszerű következményei annak a ténynek, hogy aFridrlch-féle választások idején általános titkos rendszerű választás volt. Az emiitett választásokon az idő rövidsége éa a munkaerő kevés volta miatt Igen sok választó került bele téves és hamis adatok alapján a lajstromba. Természetes, hogy a lajstromok átvizsgálásánál a Hamisításokra világosság derült és ennek alapján törölték az összes jogosulatlanokat. Hogy a töröltek legnagyobb része szociáldemokrata és a liberális pártok körébe tartozik, annak egyszerűen az az oka, bogy azak a pártok még hamia szavazások révén is Igyekeztek uralmukat biztosítani.
n Principálisvölgyi lecsapoló társulat közgyűlése.
A Prioclpálisvölgyl lecsapoló társulat folyó hó 26 lkán délelőtt tartotta a városháza kistanácstermében rendes évi tavaszi választmányi és közgyűlését, melyen letárgyalta az 192?. évi társulati pénztárkezelést, mérleget, a folyó évben sürgősen megkezdendő vízszabályozási munkálatok fedezésére pedig a circa 2400 kat. holdaa ártér terület, minden kat. holdjára 24 kg. buzaértékü járuléknak a fizetés napján érvényes pénzbeli értékét vette ki azért, hogy e nagy fon-
tosságú árviz és vadvizmentesitő munka egy hasonló ujabb mértékű jövőbeli járulékkivetéssel végre teljes befejezést nyerjen. A társulat ezideig több mint 60 ezer kőbmé ter földet ásott kl a főcsatorna és mellék árkai medréből, szükséges még kétszer ennyi földnek a kiásása. A társulat mai közgyüléaén elnöknek Barthos Gyula herceg Batthyány hitbizományi erdőmestert, alelnöknek dr. Sabján Gyula polgármestert, igazgatónak Király Sándor műszaki tanácsost választotta meg, mlg a társulat miniszteri biztosa a szombathelyi kir. kultúrmérnöki hivatal főnöke.
__ml május 27.
Tüzoltó-és mentőnap Nagykanizsán.
Nagykanizsa, május 26. A legnemesebb hivatást betöltő, két nagyfontosságú társadalmi Intézményünk a tűzoltóság és mentő-csspat jun. 2 án és 3-án, szombaton és vasárnap nagyszabású tűzoltó és mentőnapot tart. Magának a ténynek egyszerű regisztrálása elég anhor, hogy önzetlen tűtől-tóink és mentőink fáradságos és sok bajt, szerencsétlenséget eloszlató munkásságukért a legklelégl-több sikert érjék cl.
Da ha mélyebben betekintünk ezen egyesületek belrő életébe, ha külső munkájuk mellett — amit naponkint látunk a mlndgyakrab-ban előforduló öngyilkosságok, szerencsétlenségek alkalmával — belső szervezetük tökéletességét, összetételük pontosságát, a kiképzés lelkiismeretességét, az önkéntes tűzoltóság munkáját és gyakorlatát a a mrntőcispat bámulatos fegyelmezettségét és tudását is szemügyre vesszük, akkor szívvel lélekkel oda kell állmunk a két testvérintézmény mellé. S ha máskép nem, hát adományainkkal kell támogatnunk őket s igazságosaknak, méltányosoknsk kell velük szemben lennünk. Mert mintha ugy volnánk a tűzoltósággal és a mentőkkel, hogy szinte észre sem akarjuk venni őket;nem veszünk róluk tudomást még akkor sem, ha nap nap után látjuk a mentőkocsi robogását, halljuk ismeretes kürtjét; — megnézzük egy pillanatra s elég is volt. Arra már legtöbben nem is gondolnak, hogy nz az egyazerü kocsi megint egy emberéletet ment, ad vissza a városnak , a társadalomnak, az or-azágnak és százaknak szolgál jótékony vigaszul.
Pedig minket is érhet baleset. Mindenkill A „ma nekem, holnap neked" elve itt Igazán megdönthetetlen : aki magát állni gondolja, vigyázzon, hogy cl ne essék. Csak mikor megtörténik a baj, a szeren* csétlenség, a tüzeset s hlvnl kell a mentőket, tűzoltókat, kik becsületesen elvégzik dolgaikat, akkor ötlik eszünkbe, hogy ml ezen áldásos Intézményeinkre eddig nem is igen gondoltunk. Tél idején oly szelid lesz a szarvas és az őz, hogy bejön a faluba, de nyáron, mikor jól m-gy a dolga, messze elsxalsd és kerüli az embereket. Igy teszünk mi is altruista intézményeinkkel: akkor vesszük cssk észre Őket, mikor baj van, mikor fekete, sŐtét felhők tornyosulnak egünkön s ha derült az ég fejűnk felett, semmit sem törődünk velük.
Azt gondoljuk, hogy teljesen felesleges a nemes ügyekért minden áldozatra késs Kanizsa városának publikumát, a kanizsai társadalmat felvilágosítani azokról a mindjobban nehézzé váló viszonyokról, melyekben társsdslmi Intézményeink nagyrészt vannak. Alkalmunk volt legutóbb Is megnézni a mentőosztály gazdag felszerelését, modern orvosszerelt, do leghőbb óhajunk és kívánságunk, hogy mindez megsokszorozódjék és az elŐrelátásnsk elkeresztelt egyes dolgokban mutatkozó hiányon segítve legyen.
S mi hisszük, hogy a társadalomnak nemcsak jó, nemes szive, szeretete diktálja, hogy a derék i vezetők gyakoriolt emberei gond-i talanul végezzék dolgaikat, hogy
• az álmaink felett virrasztó tűzoltók I és életünkre vigyázó mentők ked-
• vezőbb viszonyok között vihessék végbe sokszor életveszélyes, kimerítő
1923. májua 27.
ZALAI K0ZÍ,0NY
, J,ulkat, hanem hazafiúi érzésük
Ax <5 működéaük nemcx.lt tiilyi. „ntáíOS fontosságú, tehát • eszményi iáért történik. A.
eszményeknek pedig műveli as a ,„mérniük, ^y .d6t rilkán követelnek, de b. eljön ez adóli-zelés Ideje, akkor srámlláauk alapján egy"erre kírnek.
Egyszerre kérne): • lealvérlnléz-„éoyek 1.1 Ne vonjunk meg tőlük sdományalnkat, ex életűnk, házunk, vagyonunk fölött őrködő tűzoltóktól ét mentőktől, jól bevéive exl-vűokbe az ő őrök ielmondslukal : .Mindenkit érhet balesetr
A HYUKOSZ közgyűlése.
A tagok élénk részvétele mellett tartotté meg • NYUKOSZ nagykanizsai cioporlje évi rerdea kőz-oyüléaét • vároaháza kia tanács-termében. Megható volt, .mikor a régi dicsőségteljea mult nevca, bsbérokövrate fé\'flai ösazejöltek, tiofy a alvár, kietlen jelenről be-niljenek. Él noha tekintetük, egykor oly délceg termetük el la árulta a jelen küzdelmét — csodálattal és lisitelettcl néztünk fel honijuk. A hSsökhöz. A tisztelelreméltóak-hox. Akik • moatanl legnehezebb körülményeik mellett megmutatják igasi nagyságukat. Hogy, bér eleven huaukba vég a nyomaaxtó helyxet — szótlanul, némán, férfiasan viselik soraukat. U?y — mint ahogy egy arcizomrándulés nélkül néxtek a halál szemébe a Monté
tin Michelén. É. tanultunk Jőiük.
■ erőt menthetünk tőlük. Él bizalom és remény járta át a lelkünket...
A közgyűlést lovag Sypnievszki György nyug. tábornok nyitotta meg. A közgyűléaen a legnagyobb lelkesedései elnőkkül újból sz eddigi agllla elnökét lovag Sypnlevski nyug. tábovokot, alelnökké gő-mörpanyiti éa bodófalvi Bodi Pál nyug. ezredeat éa dr. Kahán Imre álm. orvosezredeat, mig tisztelet-btli alolnökkül kőveadl Boér Gusitáv nyug. ezredeat válsaztották meg.
A közgyűlés elhatározta — tekintettel, hogy a magyar állam jelenlegi helyzetében ugyls képtelen a Nyuk kérdését kedvezően elln lézni — hogy a magyar társadalomhoz lordul és annak segítségéi és közreműködését kéri.
A magyar társadalom küldje a maga adományalt Treiber exredes cimére Sugár-ut 26. szám alá.
Hogyan történt a támadás
a Mura-híd vámőrei ellen?
Nagykanizsa, május 26. Letenyei tudósítónk telefonjelentése alapján közöltük tejnap a Mura hídján a magyar vámőrökkel tőrtént «on incidenst. mikor az egyik magyar vámőr fegyverét volt kénytelen használni. Hogy olvasóközönségünket a kinoa incidensről hűen tájékozzuk, megkérdeztük o letenyei kir. vámőrség parancsnokát, aki az esetről a következőket mondotta lapunk munkatársának:
Ismeretes, Hogy sok megszállt területbe)! horvát birtokosnak ma-
?;yar Impérium alatti területen van öldje. Ezek naponta jönnek át hoz-iánk földjeiket megmunkálni. így történt te