Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
45.71 MB
2010-02-18 15:50:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
773
6645
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zalai Közlöny 1923. 098-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
62. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

2. évfolyam 101. szini
Nagykanizsa, 1923. május 1. Szomb
at Egyes szám ára 30 korona.
t-OLITl\'KAI NAPILAP
t««r>»Mta*4g U taUJÓtsKistal »6-o« \'
latorvrban-TaUfon «ía. í* >.-
KUrta.U»l iraki Bit bóuapra. *íu. <

Horthy Miklós kormányzó nagykanizsai beszéde.
Horthy Miklós kormányzó Őfőméltósága a 6. gyalogezred zászló-szentelésl ünnepélye ulán Nagykanizsán a városházi tanácstermében küldöttségeket fogidolt él pedig: A keresztény egyházak küldőttaé gét, 1 nagykanizsai Izr. hitközség küldöttségéi, Vaavármegye küldölt légét, a közalkalmszottak küldőit
•égét, szelliml lllbld pilyin levők küldöttségét, a nsgykaniissl Ipar testület küldöttségét, mezőgazda-sági munkások küldöttségét, kereaz-
téoy szervezett munkálok küldött\' ségét, keresztény nőegyletek kOl döttségét. MÜVE, ÉME él más jótékony egyesülelek küldöttségéi. — Ezen küldöttségek azónokalnak meghallgatása tj/eta egy beszédben adta meg. az összei küldöttségek\' nek a válsizát. A váluz meglepő, fordulatos, színei, államfőnél itlnte szokatlan. Kifejezései válaaztákoisl, <l« nem clcomázottak, nrm terjengő! és nem határozatlan, egyenes, jegy kát mordilban Ivnyl tartal tr,at id.
Röviden megköszöni az üdvözlő szavakat. Örömmel jölt Nagykanizsára, arra a zaszlé-szentelesi ünnepélyre, amelyet Zalavármegye közönsége ajándékozol! fiainak. Nagykanizsára való utaztában a vonaton lág tere nyilt a gondolkodásra.
— Nehéz időkben mindig vignsztalást nyújt az emlékezés a dicső múltra. De nem elég ábrándozni a múltnak szép emlékein, hanem követni is kell a fenkölt ösök példáit és megtanulnunk erényeiket. Szigetvár hős védőji nz önfeláldozás nemes példájával irta be nevét a történelembe, a másik nagy Zrinyi pedig élete célját abban látta, hogy összetartásra buzdított. Az önleláldozás és összetartás emlékét hagyták a Zrínyiek örökségül a magyar nemzetre.
Kifejti a kormányzó, hogy egyik osztály a másik nélkül nem boldogulhat, egymásra vannak utalja, a széthúzás csak egymás és közvetve az állam kárára von. i
— A haza minden becsüle-les polgárának, bármily nyelven beszéljen is, egy táborban van a helye. Akinek őseit együtt táplálta nz ezeréves haza földje, akinek ősei együtl véreztek az
évszázados közös küzdelmében, azok mind egyformáp polgárai ennek a/, országnak és mindegyiknek sorsa a haza sorsával van összekötve.
Az állam, ahol szükséges, kötelességét kell leljesitse, ahol Ínség von, segíteni kell, de csak addig a mértékig, ameddig a teherbiröképessége elbírja.! A földreform kérdése ideális-1 nak lálszik, de csak akkor, haj mértéket tarlunk és ha e kér-\' désnél megértést tanúsítunk,^ mert mi lenne akkor, hogyha a földreformot a végletekig ki-, játszanánk. Példaképpen körül-\' boltit kilencmillió ember él Csonkamagyarországon és körülbelül példaképpen, kilehc-j millió holi földterület van Ma-_ • gyarországon \'Mi volnrpaltkor, hogyha a földreform szimpatikus elvét a végletekig kijátszanánk. Arra kéri Nagykanizsa és környékének népét, hogy Zrinyi örökségét tartsák tiszte létben. — Tartsák tiszteletben Zrinyi tanítását: a honszerete-tet és az összetartást. Tudja, hogy ma mindenki nagy nehézséggel küzd, azonban ez így van nemcsak nálu ik, ha nem egész Európában. A háború rengeteg pénzbe került és a résztvevő államok előre elköltötték a jövedelmüket, örökségüket. Ezt nekünk, háború utániaknak kell megfizetnünk és igy vizsgálva a dolgokot, még csoda, hogy a háború nagyobb gazd-tsági pusztítást nem vitt véghez. A miniszterelnök ur ma indul külföldre, Pátisba, Londonba, repa-ráclós tárgyalásokra éa remélhető, hogy Damok-les kardját, mely mindnyájunk felett lóg, talán sikerül elhárítani Válságos időket élünk, hazaszeretetének mindenki azzal adjo...