Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.82 MB
2010-02-19 10:10:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
702
2683
Rövid leírás | Teljes leírás (240.21 KB)

Zalai Közlöny 1913. 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA 1913 JANUÁR 5.
5a-IK ÉVFOLYAM 1. SZÁM I ^ 8Z\' fi 1 fi FH fl T
zalai Közlöny
■•iJllltlk hétfon íi ciltlrllkii.
£1 öfli• t*• I árak: Bgén évra 10 korona, félévre ft korona, HígyodéMo « korona 80 flll. — Egy.. .iém éra 10 ftll.
KalalA. iiCfkeutA : Unni HMM I litván
Kiadja: a nB«rke*Htá«éC\'
turkiizliiéi éi klriikliiUI liát-lir I
T.I.Voe : III. - Hlrdatásak dljaiabát ■■•rilll.
SZEMLE.
Szilveszter éjjel a szokásszerü luiupotAsaat uj év napján a szokásszerü katzenjamraeron Nagykauizsa közönsége állaimén, szépen halad tovább al uj eszteudőbeu a régi inegHiokolt éleiével. Érdekes volna egyszer sualízálni kémiailag alt a bizonyos táraadaluii vagy társasági jelenséget, melyei Nagykanizsán „mulataág\'-uak nevelnek. Hony mulat, akinek a atandard oí life-ja alacsony. Munka után kedélyes vacsorát fogyaszt el, azutáu eiviezi feleségét, meg a gyerekeit a moziba s ezzel befejezte a mulat-•ágál, — ha szolid, lia pedig nem az, nem fogyaszt tl kedelyea vacsorát, a I eleségét meg a gyerekeit se teszi magáboz, moziba se mogy, hanem e három barátságos összeolvadást és békés megoldási lalál valamelyik korcsma boros poharai mellett Hogy mulat, akinek a staudard of life-ja magasabb? Belli lg! kávéházba, unatkozik, pezsgőzik, vagy elébb így mulatságba megy, onnan egy kávéházba és a többi. Ugy mint a foglyokat elébb magánzárkára, után közös munkára, végül átmeneti intézetbe és legutoljára\' -feltételesen szabad lábra helyezik, 6 is megtartja az átmeneteket — csak megfordítva. Hogy mulat akinek slandard of life-ja a legnagyobb ? — Sehogy I
1913.
(A D.) Határkőhöz érve, önkénytelenül is bátra, a már megtett és azután előre, a niég megteendő útra tekint a vándor. Az
1912. év véget ért s a megkönnyebbülés sóhaja tör fel keblünkből, hogy nagyobb katasztrófa, súlyosabb, végzetessé válható bajok nélkül baladhatunk tovább. Nem sok jót hozott az Kimúlt esztendő. A végsóig megki-noztaanemzetsamagyar birodalom idegeit a feszült helyzet. A balkáni báboru hónapokon át lázas izgalomban, háborús készültségben tartott bennünket. Forgalom, ipar, kül- és belkereskedelem súlyos válságba került; a tőzsdénk ugy ingott, mint a megbomlott falióra; óriási vagyonok pusztultak el pillanatok alatt és deoenniumok óta nem volt annyi „inzolvenola" mint az 1912-es esztendőben. 8 nemcsak a „férgese" hullott, de megingott sok BO -60 éves, sőt idősebb oég is. A készülődés, a Icúzenlétbe helyezés felért egy kis háborúval.
Természetes, hogy ilyen konstelláoiók mellett pangott, tespoJt minden. Természetes, hogy általános a vj.gy, az óhajtás, hogy vajha az ominózus számú uj esztendő meg-beosülné magát és moghozná a „jobb kort, mely után....l*
Helyi viszonyainkat illetőleg is vannak kivánságaink, — Első sorban, hogy Nagykanizsa egy kissé élénkebb tempóbau lépjen a haladás terére. Temérdek a tennivaló I — Társadalmilag kivánatos volna a nagyobb
fokú egyetértés, a különböző társadalmi rétegek összeolvadása. Csak erősen kifejlett, egyöntetű társadalmi élet képes a várost megőrizni a dekadenoiától; erős lokálpátrio-tizmus kell hozzá, hogy összefogván minden egyes társadalmi réteg, együttesen vigye előbbre a város közállapotait, belső konszolidációja és külső haladását. Erős, öntudatos, biztos kéz kell ehhez I Láthatunk erre igen markáns, fényes példát a szomszédos Szombathelyen, mely alig harmadfél évtized alatt jelentéktelen kisvárosból, a Dunántul egyik fényes metropolisává fejlődött.
Városfejlesztési szempontból kellene nekünk: vízvezeték és osatornázásl Nagykanizsa már 40 év ót» vezető szerepet tölt bp a Dunántúlon és még ma sinusén vízvezetéke, nincsen csatornázásai Utoarendezés kellene ezekkel kapcs...