Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.05 MB
2010-02-19 10:23:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
729
3099
Rövid leírás | Teljes leírás (261.78 KB)

Zalai Közlöny 1913. 009-016. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA tg.3. FEBRUÁR 3._5a-lK ÉVFOLYAM. 9 SZÁM
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
Migjilinlk hittan 11 ciDIOrttklIn.
£ianc«Utl árak: Kgéis 4»ro 10 korona, (éUvra 6 koron*, Negyodévto S korona 60 flll. — Egyaa axim ára 10 Ml.
A M«rkestté»ért ffllolöi:
IPJ. WAJDITS JÓZSEF
Szirknztitéi ftt klaiihlutil liák-tér 1
Tala\'on : tlt. — HlrdaUaak dljaaabAa aaarlnl.
Társadalmi kötelezettségeink.
Ez a téma önkéntelenül kívánkozik a tollam begyére s bizonyos aktualitást kölcsönöznek neki a közelmúlt eseményei.
Az emberek maguknak elnök, önzők és mégis másoknak élnek. Hányszor megtörténik, bovy valahová bivnak bennünket, nem akarunk menni, (le el megyünk, mert oda illő elmenni, meg azután ki tudja nem vonjuk e magunkra mások nehezteléuét, s nem fog-e távolmaradásunk tüntetesszáiuba menni.
Minden osztályban megvannak ezek a kötelezettségek. de a társadalmi állás nagysága szerint nóuek.
Társadalmi életünk úgy "van berendezve, hogy egy bizonyos fokig senki aem vonha\'.ja ki magát bizonyos foru.ai kényszer s társadalmi kötelezetlseg kényszere alol. Legyen az a legexluzivebb arisztokrata, vagy a legutolsó kishivatalnok — milliomos gyáros — vagy a legigénytelenebb szatóos, egyformán éreznie kell, hogy vannak bizonyos keretek, melyekbe akarva-nemakarva bele kell illeszkednie. Vegyüiú egy példát. Nagy bált ren-
deznek a városban — az egész város lázban van. Ott lesz X —Y grófné — a főispán a feleségével, aöt a város képviselője, az államtitkár ur ö kegyelmessége is. Azt mondják, hogy ilyen fényes bál még nem volt s a a helybeli lapok azt irják, hogy a szegénv árva siketnémák javára tetmn"S összeg fog begyülni. Ilyen előkelő bál nem lehet lady patronesZ\'-k nélkül, mert a grófnék, fóispánné es államtitkár neje, osak nem ülhet egy szintén a többi halandó asszonnyal. Persze gon doskodni kell töbn lady-ról is, akik környezetül szolgáljanak. Ennek azonban nagy az ára. meg kell fizetni a pozioiót s a városi notalabitások asszonyai, akár tehetik, akár nem, leszurkolják a 100—200 koronás védői dijat, megszerzik a drága toiletle-ket — kirakják a családi összes ékszereket, mert ilyen bál nem volt s a város első asszonyainak ki kell tenni magukért.
A szegény hivatalnokuék a VIII. fizetési osztályon alul, aiknek kevés családi ékszerük s még kevesebb goinbostü-pénzük van. már nem engedhetik meg maguknak ezt a luxust, sok pénz a 100 korona is. a toilettet is drá-
Mese.
Irta: QÉOZY ISTVÁN
Egy fürtös tejO ifjú lovag, nevető kék szempárral, rózsapiros aiccal, tiszta, mint szálló hópehely ; ázép. mist Adonl,; bölcs, mint a Korán és vitéz, mint Bayard luvag, fiaiwl szivének rajongó lelkesedésére! sliudult a nagy világba, hogy lemondva miudeu loldi h\'uságról, érzéki gyönyörről diadalra juttassa att, a mi utáu telke anuyira szomjúhozott, az „lgazság"-ut.
Hovszu, iáradságos vándorlása közben egy idegen országba jutott, a hol szétszórt holttestek bevertek, felégetett falvak füstölögtek s roiudeuntl gyász és pusztulás hirdette egy lefolyt háboruuak borzalmait. Minél tovább haladt, aunái több temetetlen bolltetetem feküdt szerteszét az országúton, árok partján, mezóségeu, miudeuütt a m,\'rre csak a szeme ellátott.
Feje felett mint szakadozott terhes fel tiö kóválygott a hollók és dögkeselyűk tábora es az a szálló f.-lhö vezette ól mindég beljebb, beljebb a kipusztult országba, mignem agy os«udes. csillagos éjszakán rabukkaut a legyőzöttek láborára.
Harcedzett férfiaknak kőnvtel<-n, keményszívű tsszonyok öntötték a golyót, köszörülték a kardot és buzdították a vezér nélkül csűggedíket uj harcra, egy végső küzdelemre.
Itt tudta meg a vándot ifin, liogy egy boldog, szaba...