Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.98 MB
2010-02-19 10:36:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
444
2766
Rövid leírás | Teljes leírás (222.35 KB)

Zalai Közlöny 1913. 024-030. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA I913 ÁPRILIS 3
53-IK ÉVFOLYAM 24. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Magjelenik hétfőn es csütörtökön.
ElOA(«tétl árak: Ejfé.i ívre 10 N ígyeJé»re 2 korona 60 Ali.
, félév«-f 6 korona, ra axám ára 10 (Ili.
Felelős •zerkes/.tő:
SZELE ELEMÉR
FAucrkesstő
KEMÉNY LÁSZLÓ
A szociális olajcsöpp.
A télen megtartóit háziipari tanításokról számolunk be. Megelégedéssel olvassuk, helyeslésre késztetnek azok a hiteles adutok, aun\'lyek a téli lanitások eredményéről sióinak. Fényesen bizonyítják, hogy a magyar munkás télen is szeret dolgozni és szó sinus arról, amit évek elóit egyesek mondottak, hogy a magyar eluber a seprUkölést, kosárfonást lenézi, » nem szeret vele pepeoselni, mert éppen ellenkezőleg, nagy szeretettel karolta föl a inezógazgasági háziipart, amint az alábbi sorainkból kitűnik.
Untszáz községben, tizenhatezer ember tiuiulla meg novembertói március derekáig a háziipart, s ez idó alatt azzal kedvvel foglalkozott. Vidék szerint, ahogy a nyersanyag olcsóbb, vagy ingyen rendelkezésre állott, — tanulták a seprükötést, kosárfonást, fafaragást. Megalakult több mint száz liázi-iparleruieló és értékesitó szövetkezet, s itt állandóan 8000 munkás dolgozott. Csak (Zrk s akik most tanulták a maguk há/.iiparát. egy millió koronát kerestek. de a magyar háziiparosok jövedelme tuár felülhaladta az ő-ö, milliót s volt olyan, aki 200 koronát
Jis keresett a télen. Tehát nemcsak, hogy nem elte a készet, tehát nemcsak, hogy a jővó nyári keresetre adósságba nem keveredett. hanem még a linzi iparból élt a leien; la nyári kereset pedig sertésre, teliénre, a | maga háza vételére a takarékban kamatozik.
Többet is mondunk. A szabadkai háziipari részvény társulat 50U0 munkást foglalkoztat leien; a háziipari országos szövetség 10OO munkásnak adolt télre munkát. És ezek a hatezren másfél millió koronái kerestek Alpár, ahol eleink az első nemzetgyűlést tartották most azzal teszi nevét emlékezetessé, hogy lakói évenként télen ötven-hatvanezer koronát vesznek be kosarakból, amiket maguk Ionnak. Jól esik megtudnunk, hogy a magyar munkáskéz leli foglalkozását Angolországbau, Afrikában is isinerik. \'Usak ide 24,000 korona ára utikosaral készítetlek a télen a magyarjaink.
Nem osekélység ez. Pedig még a kezdet-kezdetén vagyunk Csak időt kell hagyni, rászokik a téli keresetre minden földmives ember. És ekkor más állapotja lesz a mi bazauknak, kevesebb az elégedetlen, az Amerikába vágyó ember. A munkának meg lesz a becsülete újra.
Szirkiszlütig ii klilébluUl Diák-Ur I
T.l.\'on ; III - Hlrd.li«.K dlj.i.üi. ...rlnl.
Elmondtuk ezeket azért, hogy ahol még a munkásság nem beszélt össze téli házi-iparüzésre, ott már most tegye meg a lépéseket. Elég ha busz, harmino munkán kisgazda feliratkozik s idejében bejelentik szán dékukat akár a megyebeli gazdasági egyletnek akár a földmivelésQgyi ministerium háziipari megbízottjának, s tanítómestert kérnek. S lesz kereset, lesz télen kenyér. Még mulatság számba is megy ez a háziiperi foglalkozás, társaságban s a jó meleg szobában.
Verner Láezló
Egy zalai szobrászffildlnk.
— Kisfalud! Stróbl Zsigmond —
Budapcat, márc. 23*
A legutóbbi budapesti téli műkiállitás nagy diját u Rudics-dijat tudvalevőeu kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművész nyerte el. Ez ügy szárazan el-moudvit sablonosnak látszik mert hisz miudeu évbeu kitüntetnek egy kiváló talentumot, de a mi elöltünk különösen érdekes ezúttal az, bogy a kitüntetett művész zala iii egyei földi n k.
A mi különleges társadalmi viNZouyaiiik között végtelenül nehéz egy múvészegyéniség útja. Minden
Az élet utján.
Letörlöm kön vemet s megyek tovább, ...