Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.98 MB
2010-02-19 10:36:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
467
2843
Rövid leírás | Teljes leírás (222.35 KB)

Zalai Közlöny 1913. 024-030. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA I913 ÁPRILIS 3
53-IK ÉVFOLYAM 24. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Magjelenik hétfőn es csütörtökön.
ElOA(«tétl árak: Ejfé.i ívre 10 N ígyeJé»re 2 korona 60 Ali.
, félév«-f 6 korona, ra axám ára 10 (Ili.
Felelős •zerkes/.tő:
SZELE ELEMÉR
FAucrkesstő
KEMÉNY LÁSZLÓ
A szociális olajcsöpp.
A télen megtartóit háziipari tanításokról számolunk be. Megelégedéssel olvassuk, helyeslésre késztetnek azok a hiteles adutok, aun\'lyek a téli lanitások eredményéről sióinak. Fényesen bizonyítják, hogy a magyar munkás télen is szeret dolgozni és szó sinus arról, amit évek elóit egyesek mondottak, hogy a magyar eluber a seprUkölést, kosárfonást lenézi, » nem szeret vele pepeoselni, mert éppen ellenkezőleg, nagy szeretettel karolta föl a inezógazgasági háziipart, amint az alábbi sorainkból kitűnik.
Untszáz községben, tizenhatezer ember tiuiulla meg novembertói március derekáig a háziipart, s ez idó alatt azzal kedvvel foglalkozott. Vidék szerint, ahogy a nyersanyag olcsóbb, vagy ingyen rendelkezésre állott, — tanulták a seprükötést, kosárfonást, fafaragást. Megalakult több mint száz liázi-iparleruieló és értékesitó szövetkezet, s itt állandóan 8000 munkás dolgozott. Csak (Zrk s akik most tanulták a maguk há/.iiparát. egy millió koronát kerestek. de a magyar háziiparosok jövedelme tuár felülhaladta az ő-ö, milliót s volt olyan, aki 200 koronát
Jis keresett a télen. Tehát nemcsak, hogy nem elte a készet, tehát nemcsak, hogy a jővó nyári keresetre adósságba nem keveredett. hanem még a linzi iparból élt a leien; la nyári kereset pedig sertésre, teliénre, a | maga háza vételére a takarékban kamatozik.
Többet is mondunk. A szabadkai háziipari részvény társulat 50U0 munkást foglalkoztat leien; a háziipari országos szövetség 10OO munkásnak adolt télre munkát. És ezek a hatezren másfél millió koronái kerestek Alpár, ahol eleink az első nemzetgyűlést tartották most azzal teszi nevét emlékezetessé, hogy lakói évenként télen ötven-hatvanezer koronát vesznek be kosarakból, amiket maguk Ionnak. Jól esik megtudnunk, hogy a magyar munkáskéz leli foglalkozását Angolországbau, Afrikában is isinerik. \'Usak ide 24,000 korona ára utikosaral készítetlek a télen a magyarjaink.
Nem osekélység ez. Pedig még a kezdet-kezdetén vagyunk Csak időt kell hagyni, rászokik a téli keresetre minden földmives ember. És ekkor más állapotja lesz a mi bazauknak, kevesebb az elégedetlen, az Amerikába vágyó ember. A munkának meg lesz a becsülete újra.
Szirkiszlütig ii klilébluUl Diák-Ur I
T.l.\'on ; III - Hlrd.li«.K dlj.i.üi. ...rlnl.
Elmondtuk ezeket azért, hogy ahol még a munkásság nem beszélt össze téli házi-iparüzésre, ott már most tegye meg a lépéseket. Elég ha busz, harmino munkán kisgazda feliratkozik s idejében bejelentik szán dékukat akár a megyebeli gazdasági egyletnek akár a földmivelésQgyi ministerium háziipari megbízottjának, s tanítómestert kérnek. S lesz kereset, lesz télen kenyér. Még mulatság számba is megy ez a háziiperi foglalkozás, társaságban s a jó meleg szobában.
Verner Láezló
Egy zalai szobrászffildlnk.
— Kisfalud! Stróbl Zsigmond —
Budapcat, márc. 23*
A legutóbbi budapesti téli műkiállitás nagy diját u Rudics-dijat tudvalevőeu kisfaludi Stróbl Zsigmond szobrászművész nyerte el. Ez ügy szárazan el-moudvit sablonosnak látszik mert hisz miudeu évbeu kitüntetnek egy kiváló talentumot, de a mi elöltünk különösen érdekes ezúttal az, bogy a kitüntetett művész zala iii egyei földi n k.
A mi különleges társadalmi viNZouyaiiik között végtelenül nehéz egy múvészegyéniség útja. Minden
Az élet utján.
Letörlöm kön vemet s megyek tovább, Hová az élet gondja s harca hív, Nemes céléri buzogva küzdeni. Mig tört géppé lesz od«beiit a szív.
Romok közt állok, végképpen leomlott Egy büszke márványpalota, Mit lelkem álirándűző tavaszában Keményekből, álmokból alkota.
Borongó ősz van, föld nyiikos sarában Kák, kertek ékei ott fekszenek. Hús pályám képe tükröződik róluk. Eszményeim is lehullt levelek . .
Szememből égő bizalom sugárzott, Tavasz s uyár volt a világon nekem. De fény, melegség fogy a sugarakból, És őszre télre száll tekiuteSem.
Gyermek valék Egy játéküvegem volt, Sziue díszlett a földi képeken. De eljött hozzám tt rideg valóság S elvette, szétlöré játékszerem
Megyek tovább lélekben öregedve, Kihűlt érzéssel szivem rejtekén. Nem hinti fényét más többé utamra, Hás csillag, egy két prózai remény.
De föl fölszáll még lelkem a magasba, Amíg tauit a zor-i tapasztalat, Hogy dobjain félre miuden ideámat i
S legyen előttem főelv — a falat.
P. G.
Az a csók.
Irta: Sándor H.
Fényes sisak|áu visszaverődött a hauyatló nap bágyadt sugara Könnyű sarniban saép csendesen í közeledelt jegyese aitaiához. Fellépk.dett a lépcsőkön, !t fareteszt félretolta, az ajtót keleli szokás szerint megkente jóillntu mirhával s azután belépett ii szobába. Leült [egyese ágya mellé. Búcsúzni jött. Karjával átfonta vállait b hízelegve dicsérte szépségét.
— Szép vagy én lelkem, azép napsütötte arcod, Síép vagy, mint a cedarenusok sátortakai ói. melyek
Salamon pompás szőnyegeivel vetekedhetnek. 8zépek szemeid, mert galambszemek. Szépek fogaid, mert fehérek, mint az uszlutőból feljött nyiretleu juhok s baiad szép. mert fekete, mint Jeruzsálemban az éj. Én galambom engedd megcsókolnom élelpiros ajkadat.
A leány hallgatóit. Eltorzult az arca, majd tétovázva telelt: Osókot?
Az ifjú neheztelve feleit:
— Kii szépem, én jegyesem, miért vagy oly tzótlau ma? Miért e hallgatás? Búcau csókra jöttem, mert a légió már vár rám a város kapránál
A leány rávetette révedező tekintetét és hallgatott.
— Szólj édes galambom, bogy segíthetek rajtad Szólj, — mi bánt, hogy bánUűmazódat megbüntessem.
A jegyes arca élénkebbé vált s halkan megszólalt:
— Az a csók! B jrtadok, ha azon percre gondolok. Pedig elöltem áll mindig az egész kép . . . Égy szelíd arcú ember tanított itt. Jeruzsálem környékén, akit imádok, akiért feláldozuám az életemet
S hallgüHt ... aj, de rémítő! elém tolakodik
ík
Osram - dróílámpák
TöréJceílenelc
\'-•\'i.)i..>i ff.- .;„■; -ti\' ■
Képviseld és raklár Magyarország részirc: Fl»ge, is Fta, B,«hp,sl VI, Hajis-uUa 41.
■1 ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 7.
folyó megássa a medrét s ha olt az Aradat falja fel kis Zsigmond nyolc-kileuc éves korában furt, fara az akadályokat, — emitt az akadályok sebezhetik gott. rajzolt, fedett, önmagától minden vezető kéz Tagy pusztíthatják el szenzibilis művészlelkeket. Vau nélkül; különösen törtéuelmi kép-k izgatták gyer-még egy középsó eshetőség: amikor a szeszélyek ko- uiekfaniiiziáját. minő a .kenyérmezei Ütközet", hol bójábau nemes fémmé izzik a művész-egyéniség. Ezek- termeMeiesen minden török balva marad a csataté-ből való kiváló művészföldiuk, kisfaludi Stróbl Zsig- ; ren. Akik ezeket a rajzokaf és figurákat látták, megmond. — lepetve állapították uieg a kivételes talentumot, de Mig idáig eljuthatott a legnagyobb kitüntetések i atyja, ki miudössze, évi háromszáz forint jövedelem egyikéig. valóságos szakadékokat kellett áthidalnia, fölött rendelkezett, mit nem tehetett érdekében. így nagy vizeket átuszuia. Ha tekintetbe vesszük, hogy,) nfi<t fal a in fi végesein e te allaudó. lázas faragás, raj-különösen nálunk, a művészi elismerés leggyakrabban iulris és festés közepett, tizenhétén** koráig amikor
késik, sói gyakran elkenik, a földinket ért méltánylás annál értékesebb. Hányszor válik be e költemény. Művészet, szellem és tehetség Megannyi bűbájos virág Én hiszek benne reudületleu, De hisz-e benne a világ ? tös elismerés napfénye nélkül Kihervad busán, szomorún — És nem virul ki soha többé Csak tán a siri koszorún A művészt ért dicsőségből épp ugy kijut szülőföldnek is. Igy volt vi mindig oiasz reuaissancebau szokás, hogy
kiválogntolt néhány munkáját és felment Pestre az Iparművéczeti Iskolába. Itt rögtön felvették a bemutatott munkák alapjáu, sót egymásután három dijial tüntették ki. Husz éves leheted, mikor Zalavármegye, szülőföldje figyelme terelődött reá és Deák Ferenc nevét viselő nemesi alapítványt évi kétszáz koronát — ítélték neki, több éven át. Ez bizony szeréuy lehetett, de amiben igy nélkülöznie kellett, azt hozzápótolta liatalságával és idealizmusával Ahol a célról volt szó ott minden másodrendű volt náia. Néhány forinttal zsebébeu ment Bécsbe. » mfivésznkadémiára Ezért volt az mindig emelkedve följebb-löljebb. Egy év múlva művészszülött, Pestre tért vissza Ekkor már kezdett kiállítani a
ha szobrász volt, egy-egy szobrot, szókőkutat vagy Műcsarnokban s az összes tárlatokou, hol évről-évre oltárt mintázott és faragott ki szülóföldiéuek, ha pe- mind monumentálisabb művészi munkákkal szefepel.
dig festő volt, a szülőhelye templomának falfestmó- Egyik legszorgalmasabb szobrászunk, aki nem köt ki
nyeit vagy oltárképét és illusztris nagyjait (estette meg, fölttétleuül tevékenységéhez — a baugulatot, iuspi-
hogy halála után is századokon át hirdesse ama hely- ; rációt, mert hisz ez állandóan uralja,
ség kulturális színvonalának nemes emelkedettségét Ami a színdarabokban Somló Sándor, a lesté-
Amit e művészek szülőföldjüknek hoztak, látásuk és szélben a boldogult Hegedűs László volt, a szobrá-érzésQk legszebb, arauytiszta lirizmusa volt, mert1 szok között ugyanily szerencsés kezű kisfaludi Stróbl
szép a nagyvilág elismerése, de hideg fény marad, Zsigmond Egész sereg pályázat és dij nyertese, ál-
mig a szülőföld szeretete, melegsége a humász igazi, lami ösztöndíjakkal buzdították felülről továbbra is és
életadó nedve a legszebb, legőszintébb mindenek fölött, lehetővé vált részére, hogy Német-, Olasz-, de kü-
Ezek oz érzések táplálhatták a tizenhétéves lönöseu Franciaországban elmélyedhessék a inűvé-
zalamegyei l\'iut, aki szőke fejével és kék szemével, szet remekeibe.
sok bizalommal ment bele a küzdelembe. Atyja maga Ami kisfaludi Stróbl művészetét teszi, az a íe-
is állandó vívódásban élt családjáért; szegény uépta- ItJlemelkedés minden idegen határon ; egyéniségét
nitó volt, előbb Alsó/fta|kon, (hol művészföldiuk oly iránybau fejlesztette, hogy azon szűrődték át a
1884-ben született), innét Nagy-Páliba költöztek. A természet. Azok a mellszobrok, melyeket pld. leg-
annak a torzon-borz alaknak rút arca. aki azon borzasztó éjszakán fáklyáktól kjsérve csókot nyomott az Ember arcára, akit imádok. Ez bánt, az riaszt, ez uem enged nyugalmat lelkeiuuek, mert az Embert most kínozzák és az a borzas arcú ember fut a harminc ezüst pénzzel
Az ifjú érdeklődve hallgatta, ó pedi* folytatta
— 8 houyan, te. most itt akarsz hagyni ? Lelkem eddig is szorongott, de legalább te közelemben voltál. Óh, ha elhagyuil az a rémkép, mely egész kísértetiesxégbeu előttem áll raegölue, megölne, érzem . .. Vagy . csak fuss, ha nem szeretsz akkor menj, hagyj el . . . Egy ártallau már szenved; miatta, én is meghalhatok belé.
— Nem. uem nie.yek eladdig, mig boldoguak nem látlak, mig a rémképet ki uoni törlöm lelkedből. De siólj ki az a rettenetes ember?
A uó arca meg vonaglott s vontatva ejtette ki a uevet.
— Iskarióti Júdásnak hívják.
Az itju elmejébe véste: Iskarióti Júdás.
Elrohant.
Keresztül furakodott a bámész nép tömegeken s kijutott a városból.
Gyöuyörü é| volt. A hold megvilágította az egész tájat. S az ifjú ide-oda bolyongva egyre csak mondogatta :
— Iskarióti Júdás . . . Iskarióti Júdás
Amint igy töprengve bolyongott, hirteleu elsuhant melette egy toprongyos, torzon-borz alak. Háta meggörbült, szemei zavarosak voltak s inkább egy szánaudó mint gyűlöletes alakhoz hasonlított.
At ilju felrezzeni merengéséből. Amint rátekiutett az alakra, lelkében némi borzadály! érzett. Megragadta tőrét s odaszólt
— Ki vagy ember?
Kz mély.V alázatos hangon felelt.
•— Jiidáp vagyok Iskariólból s most bolyougok, mint az üldözött vad.
A tíi-zt meghökkent s tétovázva szólt.
— Júdás? Iskariótból? Te adtad azt az áruló csókot ?
— Eu. uram, én adtam, harminc ezüstért. Éu voltam az a nyomorult s mo»t dobtam vissza mind a harmincat a tornácukra, de már késő.
Vad haruggal kapta ki az ilju a lőrét, bogy leszurja . . . Júdás felemelte kézét s szólt.
— Ne . . ne ölj meg ... ne könyörülj rajiam, meit, ha leszúrsz, jót tész velem. Öu kezemtől akarok meghalni, mert bűnhődni akarok lettemért . . ; de uram I oly nyomorult vagyok, hogy még kötelékre sein jut.
Lehanyatlott az itju keze. Majd odakap bőrövéhez, lekapcsolta és odanyiytá Júdásnak
— Íme fuss, iu a kötelék.
Júdás megragadja és rohan . . . rohan az erdó felé . . .
Az ifin meg bámul . . . bámul utánua, mig eluem tűnik az erdő sűrűjében . . ,
Hirtelen egy kéz érinti vállát. Megrázkódik. Jegyese érintette ; nyalta köré fonta karjait s arcára egy csókot nyomolt
— Szeretlek, itt a csók. Kilörlódött lelkemből az az arc és az a kép.
utóbb dr. Bárczy István polgármester leányairól da Elek kecskeméti polgármesterről. Nagy László dr n híres pedagógusról slb. mintázott, beszédes doku-: ineutumai a művészetének s a kerepesi temetőnek ama síremlékei, melyek művészüuk keséből kei ültek ki, költői megnyilvánulásai egy nagystílű művész-léleknek.
Most az a terve, hogy Étzak-Turkesztánba menjen a Turáui Társaság támogatásával, az ősinagyar nyomok kutatására és magyar-rokon típusok váz-latozására, megörökítésére. Mi azonban, földijei, kik szeieleltel kísérjük művészi törekvéseit és utait, arra kérjük ót, tegyen le e tervéről egyelőre, legalább addig, mig elkészül a bagdadi vasút. Meggyőződésünk szeriül, most a legjobb uton van „az élet éjszaki csillaga-: a művészetben s uetán megrövidülne min-deu eddig elért eredmény a hosszú — turáni uton Ha a magyar tudomáuyos akadémia közömbösen vette eddig az ősmagyar nyomok uagy kérdését, ugy véljük, hogy művészföldiuk is erőt vehet uemzete iránti mélységes szeretetéu. legalább egyelőre. Most még jöjjöu közéuk Zalába, hol gyermekkora tauyá|án é« szülőföldje műbarátai között jó zalai borok mellett, uj lelkesedést uieritbet a további sikerekhez
Cich.
Eötviis József báró mint regényíró/
l\'.iis. szeptember 3-áu lesz száz esztendeje, hogy H magyar irodalom egyik büszkesége, Eötvös József báró, e világra jött
Bármily kevéssé kedveltje is az olvasóközönségnek, azért ama nagy érdéinek miatt, melyeket mint író és államférfiú szerzett, nem szabad a magyar művelt közönségnek iránta háládatlannak lennie s ha máskor nem foglalkozik műveivel és eletével, legalább az ilyeu ünnepeiéire kínálkozó alkalommal szenteljen emlékéuek valamicske időt. Teljes elismerés illeti meg az Irodalmi Kör t. vezetőségét, amely érezve Eötvös nagysága iránt a hálának hazafias kötelességét. jó előre fölvette munkarendjébe, hogy róla ismeretterjesztő s emlékét felújító felolvasásokat reudez.
E felolvasások elsejének megtartására az en személyőrnél választotta a Kör s ón a tpegluzast Eötvösnek, inint regényírónak bemutatásával kezdeni meg.
Eötvöst a kritika s ennek megállapítása utáu az irodalomtörténet mint egyik legnagyobb regény irót ünnepli. A közönség elolvassa a róla szóló ma-gasztulásokai, azokat el is hiszi, de hogy való|ábau igazak és méltányosak-e azok, azt közvetleuül, az Eötvös műveinek olvasásán alapuló tapasztalatból megállapítani nem igen van kedve. Más szóval, a közönség mások szavaiból hisxi, hogy Ifiötvös nagy regéuyiró, de a maga olvasása alapiáu nem tudja.
S váljon mi okból ueiu forognak Eötvös regé-uyei oly Bürün kJzkézeu, miut teszem azt Jókai, Mikszáth, Berezeg vagy Bródy művei?
Egyszerűen azért, mert Eölvös nem mulattat s uem is akar mulaitalui, hanem tanitaui, használni óhait csak. Hogy hasonlítással éljek, aiuiul a tauuló uem érdeklődik oly mélyen a tudományok iráni a csak tanítással foglalkozó iskolákbau, mint a tudományokat és ismereteket népszerűsítő, képekbeu is szemléltető mozieiőadások iránt, ugy Eötvös regényei is inkább a hasznosságra, a taii\'tásra törekvő irányzatuk miatt kevesebb érdeklődésre találuak, mint Jókai vagy a többiek, akiknek lautáziá|a a moziképekhez hasonló színes vetítésekben tárja tel a társadalom képét.
Eotvösuél ueiu az a főcél, hogy érdekes változatosságé eléukeu folyó s a bűnök nagyságával meg -rázó, az eréuy gyakorlásával elbájoló elbeszélést
*} Felolvadta az Írod. és Múv. körben 1012. dec. 16-én-
ÁPRILIS 3.
ZALAI KÖZLÖNY
nyujtsou, hauem azt lüzi maga elé, hogy az életből szöget ütuek az ember fejébe. Hogy például ne men- törött. Pauaszával a rendőrséghez fordult és a kalap vagy a történelemből kikapott eset elbeszélése köz- jünk nagyon messzire, (Paltagoniába, Amerikába) • árának megtérítését és fájdalomdíjat igényel, ben minél több uj gondolat éa eszmét közöljön, me-! iit vau Kanizsa iparos statisztikája. Itt ugyau üzle- _ A tanulólfluság a Balatonnál. tJr. Ivek vagy az esemény mögött lappauganak * azokat j tökről van szó - szolidak, régiek, elegánsak, slb - övári Ferenc orsz. képv.. alelnök éa Cséplő Eruó ő vezeti a közönség elé, vagy az eseménybil követ- ós nem n iiiilimótereMŐI. Nagyon szeretőnk vele kér. titkár körlevélben fordultak a „Balatoni Szövetség"
kereskedő és nevében az ország valamenyi fő-, közép- es szakiako-
kezünk, s azokat ő vóuja le tanulságként. j kedni, hogy Kauizsa kedves, élelmes,
Míg tehát h divatos és kedvelt elboszélőkuél iparos város. Van itt, - tegyük fel, - 28 ezer la- iájához, boay a folyó évre terbe veit nagyobb iskolai maga az elbeszél anyaga rendkívül gazdag, addig j kós. Iparos város, tehát sok és sokléle iparo-a vhu. kirándulásokat a Balatonhoz irányítsák A körlevól-
A statisztika adatait egybevetve nagyon furcsa ipar- hez célszerű utitervet csatolt a Szövetség, amely ág kerül ki győztesen a szöx-t ütő szamok közül
Eötvösnél a gondolatgaxdagság előkelő tulajdonsága iuuik szembe Az egyik fajta elbeszélő tehát inagá-uak az eseménynek, a kigondolt vagy igaz történetnek puszU elmondásával köti Ih az olvasó figyelmét, addig Eöivömól a történet elbeszélése csak alkalom arra, bogy a történettel kapcsolatosait minél több eszmét közöljöu olvasójával. Kp azért, aki csak kellemes szórakozást akar találni a regényolvasásban, az uem uyul Eötvös regényeihez, hanem megelégszik a könnyebb fajsúlyú s csak mulattató elbeszélésekkel. Elleubeu aki a múlatás mellett lélki épülésre, szív
Es a kép, amit uyerüuk ningunknak, az egy kicsi-u .vitelt Magyarország : egy kis állam.
A statisztika szerint van Kauizsáuak 18 asztalosa ; ez léhát egy iparág Vau 26 férfiszabó, vau 16 cipész-üzlet; ezek iparágak A 8*J ezer lakosú városnak vau továbbá 18 borbély-üzlete, 4 hentes-üzlete, 6 mészárszék a sok gyári munkás részére .-gyet-leu egy étkezdéje! (Ezt hangsúlyozom.) Mindez na-gyou szép dolog; illik egy fejlAdő városhoz, ahol
és elmebeli gazdagodásra is szert akar teuni, az\'emberek mindennapi, nélkülözhetetlen szükségletei
Eötvös regényeit mindig kedvvel fogja kezébe venni és megelégedéssel fogja letenui.
Egyetleu egy regénye vau, a legrégibb, mely a népszerűtlenség, az olvasatlauság alól kivétel s ez: A karthausi. Egy fiatal stiv háuyódásai, csalódásai foglalnak benne helyet, de nem aunyira cselekvés miut lélekrajz alakjában. Egy a karthausiak kolostorában megnyugvásra lelő, fiatal francia gróf, tiusi-láv, önti ki benne sajgó szive keserveit és tárja fel iniudazou érzéseit, melyek csak ilju szivéből fakad tak. De mivel érzései egytól-flgyig a csalatkozó stiv termékei, az egész köuyvöu c»upa panasz és boldogtalanság vonulván végig, joggal nevezték a fájdalom bibliáiénak. Különösen a fiatalságnak kedves olvasmánya ma is. Mi lehet ennek a megfejtéseV Az. mert Gusztáv tapasztalata éa ebből termő lélekálla-Pota az ifjúságéval azonos.
Kováts Antal.
(Folytatása kóvctlcesik )
Kaibrot Hattaavva.
Én a vágyak temetője vagyok; Mély sírba hantolom el őket, Könnyeket sohsem hullatok rajtok.
.4 sok piros arcú vágy siheder, Egykoron lobogó, daloló, -Vértelen, holtan a földben liever.
Holnap majd sok fehér liliommal Ültetem be e vágy sírokat $ fejtül illatos mirha bokorral.
Aztán lesznek, mint. kik soh, se voltak... Fölöttük uj, szent vágyak élnek. S lény alusznak ők az örök holtak.
CSÁNY1 LÁSZLÓ.
iskolai kirándulások sikere érdekébeu felajánlja a leg-tel|esebb mértékű erkölcsi támogatását is.
— Fehér Anna. Gárdouyi eme híres betyár-történetének próbái serényen folynak s az azokon nyert benyomásaink szerint a Pülőházi Kézművesek önképző és Dalkörének f hó ft-én a Polgári Egylet nagytermeiben tartaudó extélye a legnagyobb siker jegyében fog lefolyni. Felhívjuk közönségünk figyel-
ezen sok élvezetet nyújtó előadásra.
— Ösztöndíj-pályásat. A kereskedelmi miniszter pályázatot hirdet az .Erzsébet királyné öszlöudij alap" 1913. évi kamataiból alakítandó 8
azaz Kettőezerötatáz koronás ösz-töudiira. Az ösztöndíjra keleti kereskedelmi akadémiát jó eredményuyel végzetl oly fiatalabb kereskedők pályázhatnak, kik az akadémia elvégzése után legalább három év óta a gyakorlati kereskedolem előző iTkö \' ,n^duek s ismereteik bővítése oéljából vala-I mely jelentékenyebb külföldi városba, vagy kikötőbe, mely tengerentúli kivitellel bir, kiutazni szándékoznak. A kereskedelmi miniszterhez utazott kérvények május l-ig a soproni kereskedelmi és iparkamarához i nyújtandók be, ahol a részletes pályázati feltételek is megtudhatók s a kérvény szerkesztésére vonatkozó | utmutatások is nyerhetők.
Lopás Rác János városi kántor lakásából cse-| lédje Vellák Mária egy böröndöt ellopott s a ese-Essok mas városban is a nagy ., |g Hyoma fMMM< „ a ^^ ^ g
44 vezet! Es most ismét csak noa,ÁA. . ..
ennyi cég elégíti ki. És most következik kérem diadalmas szám: ne tessék nagyot gondolni; A 88 , ezernyi lakósu városnak van kérem 44 korcsmája kávé- \'Ut 2600
, I lAiwiuro A m Aűt
házal (A kávéház is korcsma, ahova elegánsan öltözködő emberek járuak; gallérokkal, selyem nyakkendőkkel, fé-nyes egyenruhákkal, szmokinggal slb. -ergó egy fokkal feljebb, miut a korcsma). A diadalmas szám tehát ! 44 ; majdnem még-\'gyszer annyi, mim az zül a legnag)obb.
És ez a magasra felkapaszkodott szám aztán szögel üt az ember fejébe Vájjon nekünk erre a 44-re van a legnagyobb szükségünk ; vájjon ez a legszükségesebb élei-feltétel ? Vagy tán valami más teremtette meg ezt a diadalmas 44-et. Ja, kérem, uagyou sokba kerülnek az uj égytik, legyverek. haljók, miniszterek stb : s az államnak onnan kell sze-1 i rezni, ahonnan lehel adói, hasznot hajtó
j haugsulyozzuk. hogy ez cakk egy kis ártatlau statisz-
! lika akar leuui és aeinmi más — 8. —
böröndöt,
cselédet keresik.
— Sláger-müsor az „Edison" színházban , A szezou egyik legkitűnőbb műsorát mutatja be az - Agyonvert tanító. Csuk Fereuc al.ó- 1 -Kdis0"" SJ!Ín\',fI oíatanoküi, é» holu.p pint* szülaöUj gazda, megolt. > I«l«ég. . kíMégl l.ultó- k"n\' A l«^rdekeS0bb i, legmövfezibb felvételek o], vitl W.Huer Adolffal. Péntekeu azzal láraoll el w,*""?0\'" «»™\'*telbenJ<.rO nek » e.emWlí elé. hog,
| mindenki a legteljesebb műélvezet kielégítő érzetével konstatálja, hogy az .Edison" színház ismét jó hír-
HÍREK.
Egy kis statisztika
Kleve kijelenljuk, ltugy ez uem „kar aerami leuni; csak egy kia alatiaztika. uraim! A statisztika pedig csak Hámokból áll f» nagyon irlallau dolog. Ugyan, ki tóródik azzal, bogy hány miliméterrel nagyobb aj európai ember koponyála, iiilnt a pattagónié, »aay a nemsokára muzeumba keraló siui iudiáné. Hát ilyen ártatlau dolog ez.
No. de némelykor akaduuk beszédesebb statisz-
uvi.iniji.wi ........---- ----------------t i i 1 I , \'
tikára is; ezek aztán miudeu ártatlanságuk mellett is |hogy a cigány menten elszédült ós kalapja is
asszony, hogy a patakra megy ruhát mosni, de való-ijábau találkája volt a tanítóval. Csuk az erdőben együtt érte őket, ami auuyira kihozta a sodrából, hogy a macával hozott baltival a lauitót agyonverte
— Sikkasztó segédjegző. 8zóllősy Gyula tapolcai segédiegyzó könnyelmű, kártyás életmódot folytatott Fizetését hőuapokra fölvette előre és Horváth főjegyző kezessége melleit nagyobb összegű kölcsönt vett föl az egyik banknál. Napokkal ezelőtt feleségével s kis gyermekével együtt eltüut Tapolcáról. Az ügyészség elfogató parancsol adott
j ki ellene.
— Kuruzslás- Jós István murarátkai gazdálkodó megtudta, hogy özv. Horváth JÖzsefné kiska-uizsai asszony minden betegségei gyógyít és már eddig is nagy sikereket tudott felmutatni. Jós István gazda is elmeut hozzá, hogy gyógyíthatatlan fejbajái kezeltesse. Igou egyszerű a dolog — mondta az asz-szony, lefizet 6 koronát, ón misét mondatok magáért és imádkozom s rövidesen elmúlik a baj, a töb-
Ibiról majd beszélüuk. De a főfájás csak nem akart elmúlni s Jós Istváu most a rendőrséghez fordult pauaszával, hogy a javasasszony patikájától megki-méljeu másokat
Oígány ós pincér A Boyal kávéházban, hol mindig vígan szól a cigánymuzsika, a minap kel-lemetlen incidense támadl az egyik eigányzenészuek Hurka Kálmánnak Vigan jött a kávéházba s kalapját a fejéről nem velte le. Az etikeilezdő főpincér Vloch Géza akkorát vágott a cigáuy fejére illetve kalapjára
össze-
uevéhez méltót produkált. — Szombat és vasárnap fényes Elile előadás lartalik remek szép műsorral. Az .Edison" színház látogatását inindenkiuek szíves figyelmébe ajánl|uk.
— UJ petróleum forrás a Mura mentén Muraraeleuce község halárában nagyobb petróleumforrást talállak. Az uj forrás gazdag tartalmával most ujabb fordulatot ád a tervezett petróleumvállalat létesítésére.
Szerkesztői üzenetek.
— P. G Budapest. Köszöujük. Közöljük ritVszép versét. Hiába, öreg katonának jobban fog a fegyvere I Halljuk miuól gyakrabban hangját.
— Várj. csak várj csak I Ön is rárjon. Ha szebbeu kesereg, talán bejut munkásaiuk sorába. De igy alig.
— H V. Ne csak igérjnu. hanem adjon is. Már negyedszer igért most s még egyszer sem szólt. Szeretnénk már szavát ismerni!
— A. N. Igaza van. Minden túlzás hiba.
— A csók. Ez ugyan el nem csattan.
— Nem közölhetők. Húsvéti gondolatok. Az én szivem. Tavasszal.
— L K Budapest. Cikkét köszönjük és inai számunkban hozzuk.
4
Április
A
Árverési* hirdetmény.
töuftiM r.
zálogosztálya 1913. ápiilis hó 19-én
nyilváuos árverést tart, amelyen az 1913. évi március hó 19-ig lejárt és ki uem váltott zálogtárgyak kerlllnek iparhatósági biztos jelenlétében árverésre.
Árverés kezdete délután 2 órakor.
spírín
5 világ utríc limert fájdalomciülapltd tscrl
Igrn gy*kl*n tilányibb kfwitraínyfkkel IwlyettoHIl Hog) valódi ktttllményl kapjunk, cwkli,
Aaptrln -Tablettát
VtffyQnk, xi alábbi rajiban Ulbaló rtfdcti cMmajoill-bui, (l üv<i;c*ö 20 ftigrunmoc lablrttival ár* K. 1.20). Minilrn taWdtAii tajta van ai Aapiiin uó.
MEGHÍVÓK
■ddig még nani létezett nagy tálasztikhan Jutányos áron kiizlttatnek
Ifj. Wajdits József
köny vnyomdáj ában.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek.


FELSÉGES izü fehér vagy aranysárga
í

llcretinn\' "Wu
5 kg—os csinos postadobozokban 10 Koronáért szállít bérmentve
A ,,h1ÉH" A MAGYAR MÉHÉSZEK ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, VÁCI-UT 108 bd
Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás 11
Versenytárgyalási hirdetés.
A Nagykanizsai Szépítő Egylet versenytárgyalást hirdet a sétatér Csengery-uti feljárójánál végzendő kőműves, műkő éa lakatos munkákra.
Ajánlatot a felsorolt hároin munkacsoportra külön is lehet tenni.
A költségvetési űrlap a Szépitő Egylet elnökségénél (Csengery-ut 3. 1 em.) kapható, ugyanott a tervek megtekinthetők és egyéb feltételek megtudhatók.
Az ajánlat a költségvetési űrlapon állítandó ki, melybe az egységárak beirandók.
Az igv kiállított és aláirt, zárt és lepecsételt boritékba elhelyezett ajánlatok 19X3. évi április hó 14. napjáig a Szépitő Egylet elnökségénél nyújtandók be.
Az elnökség fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok közül az árra való tekintet nélkül szabadon választhasson, vagy uj árlejtést tarthasson.
Nagykanizsu, 1913. március hó 27-én.
jNagyhanízoaí Szépítő 6gylct.
_______
Nyomatott a laptulajdonoa Ifj. Wajdiu Jówef könyvnyomdájában Nagykanizsán.
iqjT VWjejjy
A Linimein. Capsici conip.,
a Horgony-Pain-Expeller
p.kii«k*
Srógjónak binonyoll liáti-aer. mely mái év óta lefloiiW kti3rt*ttk>*;iek bizonyult köménynél, ctüjnál c* nicgliülésrkntl.
FlfyelDifxtetéR. Silány hiiiiiiaitvAuyuk miatt bevásárlóikor óvatosak legyünk és csak olyan ensiuti üvec-t foptljnnk el, mely a „Horgony*1 vcdjt\'gvisyol «i m R\'chtcr oégjegyxcbHi\'l ellátott Uobotlia vari cwimn-golra.\' Ára Üvegekben K -,H0, K 1.40 ón R 2.— é« úgyszólván minden gyújcysí.\'r-tárban kapható. - h\'raUur. íör<>k JóiSft gyógyíxortezuol, BudopeM.
0[ Rlclltr oyóoyszs tára iz „Arciy irosTlUBor.
PrAgáhan, KlikubolhsU.i-*» \'■> i.vu.
%
n
1
\'é
P,
N
H
■s
I

***xxKXXun*xntt út*.
NAGYKANIZSA I913 ÁPRILIS
52IK ÉVFOLYAM 25 SZÁM
HÉTFŐ
MigjilBiilk hétfőn ii ciMSrtökön.
£iöflí*li»i Arak: ^Im évre 10 korona, félévié 6 korona. Negyedévié 2 korona 80 flll. ~ Egy.. azim ara 10 Ali.
Ketolűs • sterkesatú:
SZELE ELEMÉR
lószerkewió Sz■ rhbaztoiey ii kiadóhivatal Diik-tir 1.
KEMÉNY LÁSZLÓ T*U\'o»: III - Hlrd.i4..k dljazabáa aaarlnt.
álö számok.
Jubiláns püspökünk Hornig Károly báró, biboros 25 évi püspöki jubileuma alkalmából beszámolói ad negyedszázados püspöki működéséről. Meglep az a szerény hang, melyen a fejedelmi bókezüségü íópap 7 milliót meghaladó adományáról s alapítványairól siói. Aki 24 év alatt közoelokra ennyit adott az már magában véve olyan tett, melyhez1 nem kell megjegyzést fűzni.
A latin nyelven közzétett jelentésből szószerinti fordításban a következőket vesszük ki: „Különös gondom volt arra, hogy a püspöki javadalmat minél inkább megjavítva jövedelemhez juthassak, amiből ugy az egyháznak, mint papság és liive.k szükségleteiben telt marokkal siethessek segíteni, amit Isten segítségével azt hiszem betöltöttem, itmint a számadások igazol)ák.
Klóször is meg kell említenem, hogy a< püspöki javadalom, mint uradalom 22 plébá-!
nián teljesít patrónusi kötelességeket, továbbá fentari kath. iskolákat és tanítókat 40 községben, amely kötelességeknek miként) iparkodtam megfelelni az alábbiakból fog kitűnni."
A tudós főpap a püspöki uradalmat ugy ltezeli«mintha csak letétben volna nála. A bibljai talentumok jutnak eszünkbe, melyekkel igazán jól sáfárkodott s ugyanosak nyugodt lelkiismerettel állhat elő a számadással.
Egyébként lássuk röviden, hogy a 7 milliónál nagyobb összegei milyen egyházi és kulturális célokra forditotia a biboros.
Huszonkét plébánia építésére és javítására adott 294,000 koronát; kápolnák és templomok építésére és javítására 1W8.000 koronát: iskolák építésére 279,000 koronát; plébánosok és tanítók segélyezésére 783.000 koronát: a kongnia alaphoz évi 30 koronával járult a püspökség. Veszprém varosában egy templomot építtetett a püspök 287.ÖO0 korona költséggel; a lajoskomáromi és far-
kasgyepüi templomok építési költsége 900O koronái tett ki. Kgyházak segítésére 721,000 koronát forditott. Idegen paroohiákat 97,000 koronával segélyezett; iskolák javítására 530,000 koronái.
A veszprémi és pápai gimnáziumokat évi segéllyel támogatja. Több mint 200,000 koronára rug az irgalmas nővérek iskoláinak támogatása. Tanítók gyermekeinek neveltetésére 283,000 koronát juttatott. Az elaggott és beteg papok segítése 300.000 koronánál többet vett igénybe: a segédlelkészek fizetés emelésére 75000 koronát; 40,000 korona költséggel kiadatta a veszprémi egyházmegye történetét. A sajtóra 240,000 koronát fordított és az egyházmegye területén megjelenő sok lapot támogatott Tudományos és művészi oélra 400,000 koronánál több jutott. A püspöki javak kezelőinek nyugdíj alapját 500,000 koronával gyarapította Községeknek. árváknak, szegényeknek, betegeknek, tüzkárosultaknak 800,000 koronát juttatott
A Vajda levele öccséhez.
Közli. Adorján Sándor Kedves öcsém!
Balatonszemesi kolnámban vettem kóiln** művedet. Azt irod, megbirálns végett kllldöd — lm® ili írom a bírálatot. —
Művedet staféta hozta. A Pitinka cigány, az öreg Prunkának a fia. Tüzes cigány, |ó cigány. Hej! inilcor még a dédösapja húzta a Bihari Sáudor verbunkosát Zulabéri Horváth Lacinak a balatonfüredi Anna bálon.
Az volt ám a cigány. Különben megülte volna * Zeneakadémia eluöki székét, mini List Fránci. A Priinka, nu»g a Mica, ineg a P»jpita, meg a üalanga, n volt egy sátoralja. Valamennyien balatoufókajári szánnazás voltak. Pozsonyi diéta, megyebál, megyei restauráció, iustelláoió. névnap, lakzi, kárlátó, uri mulatság csak ugy volt uri mulatság, ha a Pruuka bandája húzta.
Tudok is róla egy történetet. Kocsi Sebestyén Gábor uainbátyáin és birtokos szomszédom beszélte «l nekem veszprémi fiskus koromban.
Az uj
Ferenc császár megkérette a muszkák cárjának a lányát Alexandra Pawlovnát.
Kz a Fereuc esászár az a Ferenc császár, aki magát a pénzein II. Ferencnek nevezi. De ez nem igaz, ez ellen harcolok, amig csak egy kis csepp igaz magyar kálomista vér lesz az ereimben. Ó csak mint osztrák csásrár II. mint magyai király 1. Ferenc. Kit majd egy könyvben is megírom, ha érkezésem lesz reá.
Kiküldő embereit háztüznéziii Muszka országba [ Tetszett a lány igen.
Szép lány, derék lány.
Nem olyan, mint nálunk a Mezőségen, de azért j szép leány. A/, arca hasonló a kinyílt pünkösdi rózsá-hoz. a szeme nagy barna tehónszem, akárcsak nálunk Mezőszentgyörgyön. De a gerincrendszere- az más.
Muszka gerinc, magyar geiiuc nem egy torma.,
A muszka geriuc szűk medencéjű, hosszú csigolyákkal, a magyar gerinc széles medencéjű, rövid ( csigolyákkal.
A magyar gerincnek utolsó példánya a Milfajdé volt. Sobri bandájában volt pusztázó szegénylegény. De ót felakasztották a legyverneki cigány laposou. Azóta hiába keresem a magyai gerincet.
A magyarok vándorló nép voltak, mint latén vándor madarai, a darvak
Jobb a darvaknak, kedves öcsém hidd el. meg az erdei vadunk, mint a szegény embernek. Mert a darunak is van fészke, a rókának is odúja, de a házatlan embernek bizony nincsen házn,
A régi magyarok, amint így vándorolnának, összeházasodtak a Lappokkal, Paciuákokkal, Osztrákokkal, Szamojédekkel akiknek mind rövid a gerincoszlopuk. Kzért rövid az igazi magyarnak is a gerince.
I)n a muszkák ugy s/.arinaztak, hogy a daru-lábu szlávok Összeházasodtak a hosszugeriucQ normannokkal. Hosszúak most is valamennyien.
A normannok Rurik, Sineus és Truvor vezérlete alatt vonultak be Muszkaországba.
Kzt Magyar i Kossal Pál ur8ra-bátyám beszélte apámuramnak, amikor én még pendelyes gyerek voltam. Nagyon érdekes dolog, majd inegirom egy könyvben, ha érkezésem lesz rá. akkor majd megemlék-kezeiu a Ramasetter Vince sümegi borpincéiről is.
Hát ott hagytam el a beszéd fonalát, hogy Ferenc császár megkérette Alexandra Pawlownát. Szép lány, derék lány gazdag lány. Jó család.
Qsram dróílámpcLk
Töréketlenek:
KipviuM is raktár Magyarország részire: Fingé\' és Fia, Hu4apesl VI, Hajós-utca 41
■1
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 7.
A püspöki javadalom felszerelésre, jövedel- .tímár. « .ko. .I„f ...ri»l ..ló bír- nem fogják - mint eddig sokazor meg|8rlé,,,,
mezóbbé tételére <100,000 korona befektetést » A "!!"""H8, \'"""l \'°°«rt"d\'">ni \\:k,8g"dit a tt"*>bm°ím
eszközölt.
Ezek a beszélő
számok, tós még valaki
"i-g,
azt mondja, hogy a fópapi javak holt kézen ^dg. éa jósága Kz a törvény Magyarország bírtuk vannak. Ezek a osendben feltűnés nélkül kiadott összegek tiltakoznak a legjobban a nagyszájú demagögok hazug ráfogása ellen.
Nem is szólva arról, hogy mennyi ki-eiistenoia jut keresethez s mennyi kis ember
két Iij tsgoaitáai törvény ílnOB .vajfy silrtnv. nélsierDlIen terveket kesxiteni.
Láthatjuk mindezekből, hogy a?, aj tngcutitáfii (örvény legkisebb részletében is a nép a a kUuaiiU iparainak megvédését tarto\'ta .szem előtt.
Verner László
biiloeitia most VII. é> XXXIX. t. 0). moly négy é» óla tan élet-|i„u S mari■ átmenl a köztudatba annak használha-
politikájában u|, virágzó koráMikol nyit majd mert elsősorban g.zdaaági elvek szerint készült den vidéknek, minden községnek különleges gazdasági viszonyai érvényesülhetuek moat a rendezésben Nem bolt belükkel s a mérnökök mappáján búzott vonalakkal rendeződik ezután a .százfelé elszórt par-
Eiitvös .liiffiff báré mini repviiu,
jut pozioióhoz a fópapi javak révén, már Mn„ iianein g.zd.ságos előrelátással, igazságosan
egységes mérlegelés alapján.
Lássuk, hogyau érvényesül
Gusztáv az iskolában egy idoália, tökéletes kisgazda érdeke, ||tgr6( haMha|otl |a|k(ls magyarázatokat, olyan >il«K.
az eliárások során. Lásauk nagyjából, hogyan lolyik ró| ,m||J6n , y,|őságbau nincs, csupán . milyennek
maga a sok segélyezés is kívánatossá teszi hogy a vagyon maradjon osak a fópapok kezén, akik a legjobban s legméltányosabban rendelkeznek vele. Azt mondják, hogy sok
fópapi birtokon a nepotizmus uralkodik, még 8., <ra,|,b,n földbirtoka van. előnyösnek gondolná J ^^nUlIn" hele\'n\'tközik az sem baj és szooialis szempontból osak
le az ui törvény szerint egy baiár tagosítása.
Ha valaki annak a község halálának lagosilá-
elönyös a nemzetre Legalább egy-két szegény
osalád emelkedik, tollasodik, dehtan azok milyen okoknál fogva kívánná ó a tagosítás
határ még ninca rendezve, legelőaiör kérvényt „m^b, „,, összeütközések mindegyikében löldmi.elé\'sügyi lllilliszteihez, amelyben elmondj., kunj Umad u ]l)||l^n
lennie kellene. Természetes, hogy inidön a \\í%ról alkotott ilyen ideális felfogással a társadalomba lé|,, ellenkező világfi,lyás érze-
keresz-
lla azt tanulta, hogy a szerelem a leglolems-
tülvilelét éa kéri a miuisztert, hogy a birlokrende- |4b|) ^ |eKboIdot|C><óbb érzés? Az élei gondoskodik
: zés megkezdésére az engedélyi adja meg
arról, hogy, akii megszeret hólelen legyen hozzá
Kzl a kérvényt aztán ahhoz a lörvéuyszékhez ||ogy mj|( |„ is s|jnnll|jail Ha eddig ezl hitle, hogy
is támaszai és oszlopai lesznek a magyar] középosztálynak. 8 a pénz osak gazdát ose-rél, de a hazában marad s a nemzet keringését sogiti eló.
A veszprémi püspök beszámolója osak egy eset a csendben, föltünés nélkül áldozó i községi bizonyítványt, amelyhez igazoliaiik, hegy ó kutasainak létrehozói lelkileg i» liszis emberek, az kallurtevnkt\'lív- I aun.k a területnek lénylegea birtokosa is. A kérve- ^^ ^Idával szolgál arra, hogy a magánéletben azok nyen az aláírás a közaégí elóliáróság vagy koljegyzó B „^részek milyen rit szenvedélyek raij|ai. Hs «l-által hitelesítendő a mellékelni azon végzést
kell beadni, amelynek területébe a kérdéséé halár B barátság a aziv legönzetlenebb érzelme, az elei tartozik. A kérvénybet mellékelni kell a kérelmozó int.eta»iljm. hogy van önző és csaló barátság is 11% birlokáuak hiteles letákköny.i kivonatát es kolöu egy B[üll(< U(jy g„n,|„|ia, hogy a művészei nagyszert! >1
fópapok gazdag szociális és uégének igayolására.
Sz Z
Birtokviszonyaink.
Nagy bajunk, hogy még mindig község halára ninos lajtosig.. A mi lármegyeukuek reudkivül fájdalmas leugeri kígyója ez. Minden gazda tud[a, hogy eredményesen gazdálkodni csak rendezell birtokon lobét. Húsz-harminc darabban fekvó birtok testeken célszerű gazdálkodási folytatni nem lebel. Nagyon eldarabolt földbirtokon a gazda uem juthat a megmunkált földból eredi jövedelemnek ahhoz a szaporodásához, amelyet a legegyszerűbb és legol csóbb módon, nagy hérnházások nélkül is biztosítaná
dig szent meggyózódése volt, hogy tiszta lelkiisine-melyból kitünóleg kérelmezi ölszáz koronát bírói le- rel birt»k*b»n rolemelt lővel járhat embertáissi kilétbe helyezeti a tagoaitási eljáráai költsrgokrc, amely ^ S1 „j^ tHl| ró|a, ||Ugy gyanúsításával azon .
tisztának hitt lelken follot ejtsen éa elveszítse u
az ügy befejezésével visszsiérül
Amint ez a kér.éuy a íöldmiielásűgyi miuiszter- jn|,ec»nlés, az önénél ueines büszkeséget is.
bet keríti, kiküldi megbízottját a helyszínére, bogy kilencezer j 0„ , kíir,.[mutőkk»l mindent apróra megtárgyaljon s a halárt bejár|» Az i\'lyeii tárgyalás napja a községben s a szomszédos községekben ia jóelóre kihirdettetik. A-miniszter megbízottja egész bizollaág kíaéie-tébril jelenik meg a községházán, ahova a tagosítást esetlegesen clleuzók saját maguk közül láluzlolt bizalmi lérfiul ia megha.ják s minden legcsekélyebb körülményről jegyzökönyvet vesznek fol és köteles a miniszter megbizoltia mindenről szaitielyeaoti tájékozódni Látjuk tehát, bog* minden érdek képviselve van az ilyen helyszíni tárgyaláson
A miuiszter-mogbizotlia aztán a minisztérium-ban az Állandó Gazdasági Szakbizottság legközelebbi tényállást, amelynek szakbizottság nagy megfontolás után
Romanov Holstein — tiottorpi Versenyez régiségre a Kaplouy nemzetséggel.
Megállapodtak a lakzira nézve ia. Meghívtak ( üléaeu tövéről-begyére elóadii rá 78 magyar vármegyét is. De Ugocaál uem. Mert alapján ez Ugorna kijelentette, hogy .non oorouaf Még király -| laváslátol hoz, hogy célszerű e l.aszuos-e megenged-nól sem. Még a muszka cár lányát sem. Még Alexandra b«tó-e a községben a tagosítás. Kzl a javaslatot aztán Pawluwuál sem. Akkor történt, bogy at ngocaai megy« » földmivelésügyi miniszter magáévá teszt es értesíti gyűlésendelrouizálták a Habsbtirg-Lolbriugeu diuastiál \'kérelmezőt az eredményről. Ha megengedi a lagoaltáal,
Így ülközik folyton össze a lialal egyelj ta-paaztalallau-ága és könyvekből összeállítón világa a való élet éles sziklával.
S ma talán nem így áll a dolog? Talán ma a való élet lameretére nevel az iskola és t0l\\ • végielekig idealizált képzeleti világ számára" áev.-lí-dik az ifjúság? De igen I 8 ezért eri az élelhe lépé mai fiatalságot is csakhamar annyi csalódás, a csalódás nyomán a lehaug\'.llság a lehangolnia eyo-máu világgyűlölet, mélységes peasiinismus terjed el. 8 mivel >z ifjúság e világgyülölele. s csalódása m»-gy alázatául részben vigaaitaláaául mindig talál lapu-kai Kötvös Karlbauzi|ában, iulien orsfl a könyv »l-vasottsága, kedvellsége a tiai.lség körében.
Mit tatul Kölvöa e regényében? Azl, hogy a társadalom folyton sebet üt a benne élő egyén lelkén, ngy bogy a*, kénytelen a társadalom lerérél el-menekülni s klastromba zárkózni, ha boldogságát el akarja érni. Azt hiszem ez hamis világnézet- hz uem más mint a vallásos télleuséjtre való csábítás,
ekkor ezeu eugedellyel a bírósághoz kell fordulnia a i amj pe(|iK nem lehet az élei célja! Szeliuteiu ai

Joguk ehhez nem volt. Mert az 1687 és 17S3 évi.
törvények nyilván elismerik a Habsburgok, Illetőleg | tagosítás keresztülvitele végeit, ha ellenben megtagwiia, ellenkező tétel a helyes, az ugyanis In.gy « lársa-H.babu rg-Lotb.riugeuek magyaros uralkodási jogát 1« éven át uem kéreliuezhetó a lagositáaengedélyezésérl. da|01„liall emberl fol kell fegyverezni a vallásos-
TlllftjdOUk^pÖU i JX flM. J«n.L*í dvuLlvivnll. I .ÍM nlnan ftinuuneaiufil hnirv fUlLiif.iihiu i
Azért volt akkoriban 78 vármegye, mert
négy Slavou megye is hozzánk lariozott. Szeréin, ság javaslatától filvg mindeu Azért igen nagy gond- colhaasa meg az életharcol. A társadalom
Verőcze, Pozscga és Valkó Azulán volt 3 azóta már sdal válogatta össze ennek tagjail a miniazler. Tapasztalt sebbzetl ember nem mondhat le milldlár
eltörölt megye: Z.ránd, Közép Szolnok és Kővár-1 érdemes kúriai birók. miuiszieri lainlcáosok,gazdasági küzdelemről, hanem ellenkezőleg, el \'- 11
vidék szakemberek e bizottság tagjai, akik régebbi bivítaloa világba, hogy megtaníts, embertársi
Állandó Gazdasági Szakbizoll- i ság olyan fegyvereivel, hogy Csüggedés nélkül b«i-
részéról az étcl-I kell mennie a .alt helyoaell élni, a küzdelmeket okosan végig folytatni.
Igaz, hogy Gusztáv a maga éleiére visszsle-kiütve végső eredményül azt az igazságot szűri le. le, hogy az emberek .hadd lolkosüljonek végre h.t-
kodásuk alapján közvetlenül, jól ismerik a nép gazda helyzetéi, bajait.
Nagy előnye az nj törvénynek az, hoizy kéuysze tagosítás mosl már nincsen s ba a helyszíni tárgya-
Beszéd közben szó jöll a cigányról is, melyik bauda fogja búzni a lakziu. A muszka cár valami német bsndát akart, valami Haydnt, de Ferenc császár kötölte magát a Prunka bandájához. Szó szóra.
Majduem abba maradt a lakzi. ______ - ------- ------,— - — , „
Végre a muszka cár ia eugedell, meri Ferenc a galdák többségének érdekeli sértené, nem engedtetik magy. írod 161 I ) de maga uem követi ezt az el-császár jó vő. gazdag vő hál moBállapndtak I\'runkábau. ,n8g a ugoBilás Aztán telemeaeu oloaóbb is lelt az vet, mert a aaját bolduguláa. céljából vonul vissza Ha a muszka cár akkor belenőni egyezik ebbe,: eljárás, mert az állam előlegezi a költségeket szerzetesnek » kolostörbau — Guszlávnak küzdeni\' nagy bajok leltek volna. » államilag külön e eélr. képesített mérnököket lehel kellett volua az eleibon szereleméri, barátságért, ba-
*• ,-. (Folyt, köv.) csak alkalmazni a földmérő munkálatoknál, akik\' | lalomérl. (I. akkor
láaból az tűnik ki, bogy a kérelmezőnek csak inagén- záérl, emberiségéét, mert aki másoknak él, boldog s érdeke volna a lagositas, amelynek keresztülvitele csak az önző boldogtalan", — (Eudrődi, Századunk
regény cimt nem lelletl velea
április 7
zalai közlöny
3
» karthauzi s akkor nem mulathatott volna be egy | második előadásán a most lapasztalt lészvétlenség a saját érzel meiuek tengerébe bolefuU szerencsétlen, megszűnik ós a repríz fényesebb anyagi sikeréről —
inert tobetetleu embert
Hanoin a regény vékonyka meséiéért bőven kárpótol a legváltozatosabb gondolatokkal. Az emberiség céljáról, az életről és halálról, a buldogság- és boldogtalanságról, kötelességről, erény- és bünról, hitril és halhatatlanságról, Istenről és ertiberröl, megragadó gondolatok töltik meg a regénynek ms|d-„eni minden lapját. Ebben áll Eötvös nagysága, mert a talpraesett igazságokat költőileg megragadó ujelvon hirdeti, tehát a mélyen gondolkodó filozófus egyesül a magasan röpködő költővel.
Mély gondolatokban gazdag előadásán és köl-lói szépségekkel ékes uyelvéh kivhl megragad bennünket őszinte demokratizmusa b.
Gusztáv, a gazdag grófi sarjadék, naplója egyik helyén a maga vágyait boncolgatva, arra a meggyó-zódésre jut: Ha egy pásztori kunyhóban születtem volna, nem látva mást a világhói, mint keskeny völgyemet, az időnek nem ismérv* más mérlegét, minthogy az árnyék a lat körüljárta, nem tapasi-
is számot adhatunk. —
- Uj tanszékek a nagykanizsai kath. főgimnáziumban. Értesüléseink szerint Nagykanizsa városa legközelebb két reudes tanári állásra ir ki pályázatot. Az egyik tanszékre a latiu—történelem ; a másikra a inathematika—fizika szakcsoportból képesített tanárok pályázhatnak Képesített tanárok pályázhatnak. Fizetésük az állami tanárokéval} teljesen azonos lest.
-- Az irodalom magyarsága melletti
Az .Országos Magyar Gazdasági Egyesület" irodalmi ós tanügyi szakosztálya a múlt héten tartott Illésében szóba került az a jeleiiségr-^ogy különösen a szaklapok csak ugy hemzsegnek nz idegen eredetű szavaitól Szenvedéllyel használják azokat, ukár mutatkozik azok szüksége, akár nein s sokszor a legszebb magyar szavakat e|tik el. amelyekkel az illető fogalmakat a lehető legszebben ki lefiét fejezni. Miért is elhatározta a lentebb említett szakosztály,
.... .. i , . \'. i a bogy az „OMGB* kiadványaiból, külonö»en pedin a talva más törtenetet eletemben, mmthogy az első « .................... .....P *
Köztelek* lapból a mellőzliető idegen kifejezések kiküszöböltesseuek Utasitotta
zavak váluszi-
boldog leheték. (Karth. 152. I.) De Mgysnerü életet csodába és irigyli Gusztáv agában álmokat kergeti Armaud helyzetében
íőldmüves lett » családot alapitolt s ki családjáért . . . . , , , „ ,
„ . i- i i munkásait. Nagyon helyes határozat, amely elkelne
fái adva boldog Ezt a boldogságot igazolja Armaud . . 1 .,.,,,„
ugyanazt —,,..,„
fiatal- m • • igyekezzek bevonni ebbe a nyelvtisziitó
^ és magyarosító mozgalomba az összes gazdatársa-
dal mi testületüket, szaklapokat és a szakirodalom
más téren is ebben a magyartalan világban ?
— Lopáe Szélig János szí jgyártó Tele\'ty-ut 10 szám alatti lakásáról ismeretlen tettes ltftiQ koronát ellupott A iBiidőrség a nyomozást im-giuditotia
— A vadőr merénylői. Beke Ferenc a
...... , . nagykanizsai vadászterület vadőre a felső erdőben
vrs lenyuek nyugalmat, örömöket, élelmet szerez; ki \' , .........1......i I .............. ... .......szokásos kőrutiat vegezte, amikor négy puskás or-
következő önvallomása! Én. ki két kezem munkájával keresem élelmemet s nem várva kegyelmet, nem fOggve emberi kénytől . . nyugodtan tekinthetek magam körül; s nem vagyok-e hát hasznos, szükséges? Kinek munkája családomat tartja s annyi ked
kertemben száz fáról mondhatom! ozt én ültetem ki zöldeló vetéseim mellett büszkén kérkedem : nem zöldelne igy, ha más munkálná földjét uh barátom én megelégszem s hidd hI, a világon nincs\'; semmi. mi lelkemet vágyakkal lölt-né (Karth. 430, I )
vadász eleje toppant és való-ágon sortüzei adott reá. Ó Ilii telén egy fa mögé rejtőzött s igy a lövések, szerencse nem találtak Erre l kétszer lőtt támadóira s az egyik lövés talalt ia, de a merénylőknek sikerült elmenekülni. A merénylő orvadás okai keresik.
— Két fillérért egy rud szalámit. Hazai János Kazinozj-ütcai boltjába beállított két suhanc s az egyik 2 fillérért magyar cigarettát kért. Mig a kereskedő a cigarettáért ment az ogyik suhanc egy rud szalámival elugrott A másikat sikerült ellogni Tóth Károly lakatos segéd személyében, de társáról . , , , . minden további felvilágosítást megtagagott. így a
b,rek vállát s mulatni való kedve al.g >||gh, k-rQ, meg.
Szerkesztői üzenetek.
— A. S. Működését örömmel látjuk s a jövőre is v\'árjuk. Üdv.
— H N. Ha már aunyira óhajtja versét nyomtatásban látni, nem akarunk kegyetleueknek látszani s közöljük — itt:
Ugy szeretlek, te is«p Bülbiil I Nemcsak amúgy végrúl-»«»grűl I Ssúm ízívednek rég bolondja, Bizonyságul rímét ontja I
De felelőséget nem vállalunk soraiért I 7169/tk. 918.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatóság közhirió leszi, hogy Schlesinger és Podvinecz győri bejegyx. cók végrehajtalónak. OsÖndÖr István végrehajtást szenvedett elleni 241 K. 96 f. tőke, ennek 1911 évi novb. 30 napjától járó 6% kamatai. 109 K 25 I. per, 21 K 75 f. végrehajtás kérelmi 28 K 30 f árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végiehaitási ügyébeu a nkanizsai kir. törvszék területéhez tartozó s a zaUkarosi 837 sstjk-ben I 60 hrsz ház és udvar 20 0 0 K becsértékben 1913. évi ápril hó 10. napján délelőtt 10 órakor Zalakaros község házánál Krauaz Miksa gyóri lakós felperesi ügyvéd vagy helyettese közben jöltével megtartandó nyilvános birói árverésen el adatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár, melynekkét harmadánál alacsonyabb áron az ingatlan el utlm adatik.
Az árverezni kívánók tartoznak a becsár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképen papírban a kiküldölt kezéhez letenui.
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi halóság
Nagykanizsa, 1913. évi jau. hó 8. napján.
Gózony 8. k., kir. Uzéki biró.
HÍREK.
Fehér Anna. Nagy gond nyomja az
— összeégett Öregasszony. 8teineri Józsefné hu éves cseruyeföldi öregasszony c*ütörtö-\'
nyitott
embernek a mai világban. Azt a szomorú igazságot láttuk szombaton este Fehér Aiiua előadásán. Bizony kétszer annyi ember is elféri volna, mint amennyi
J*. volt tiárdonyi e.,» szép d.r.b.au.k .ló«dí«J kí* del"\'*.. koüjrl.-líb.u k m.leg.let,
Ped.g . láfol, „UM .ik.r ,U,obb .njagi sikert U ,A,( rc"k<f*. "" T\'1"" "
" . , , . ,,.. , „ 7 , ., ben megbotlott » ariaval » ttlzbe esett mely oly
inegérderaet »o na. Az > (óbb heti Mradtsígos eló. » . . .
... ,, , . ... , , ... • J su vosan osszoeiielte. hogy mosl elet e« halai kózl
leninél, ,110 ve lnuxókoduk a szereplók mioden -\' . ,. ,, , , ,
,\' \' - * ..... .... ,.„ obef a nagjkauizaai kórhátbao, aliora megasleren-
«... bog, ° «J\'k » <"lle"1"s csétlelia^g után ..illitolutk, Kib.llga.oi ériéig ,«ég
tudásnak » keMBeguek. .redmé», oolkü nem ■».- : mmile,leoal fekslik
radt — az erkölcsi Sikerbeu. Csaknem illúzióba ju-
totluuk » „xereplík egyéttiaége kírül a dré,„.i .rí , Paylander est ,kd.S00- 81u,hí«-
kifeiezéar. „14 |,,Urtn«. JMkbeli kí«,ég, fokozodó H\' \'»» IMS» ™ 0""\'lj\'"ek \'"S"°r" «.0v.dél,ek meguyiUáouláBa a caelekvóabeo é.s » kö,„keté: 1 tatai.. 1. lotermmo a P.r«« -b.„ ,„i„d b.lyr. talíltak iuéko.aink .IridlMh.. ""-1""" «■ M»»c»g,,„6 3. A. huk t.n-
f ehér AtmAt Hórrtth I, -ni ad,a müked.elíkoél rit- A f""1\'"\'"; Dr""\'° L \' \'
káu látható bizton tudatossággal. Kod,., é, ktanlln <»<"»« Aí .«\' * "
volt az.1,4 felvonásban. trTgikai a kifejezésben. Bá- *....... ^ lelvonásban. 8. A részeg szobor. Kd,„tréfa.
ráoy Gyula (Fohór László) méltó tirw játéiban s | Szerda,, es o.tl.órtaks,, dicséretben. Hárány József (Hor.áth Bbiró), I,p.ii,, BOol Mv»l«. .1. k, ez l\'él.r (Mihály szolgai, Nagy-Sándor l.rólegény). Szlles
Üszló (Salamoni, Berke Józsel, Pót.r Fon,ne (U>»-uMR 1 / VI" | I I ( ) i\\l( ) t Hor Annus. Bárány Mariska, Halu.r Mariska, IX W 1 1 1 - • v ^ v v y,
váth László, a vófélyek, pandúrok és cigányok szemé dU8 VálaSZtÓkbail
Ivesitói miudaniiviau derekasan állották meg helyük., . i„l,„n b 9 n k 9 tn
s ...... osak szerepüket Indiák litka pontossággal, ha- jUInnjOS 81 Un" R a [J II rt IU
........ alakiiás műrészeiéből is sok szépet produ- Waidltö JÓZSefllÓl.
Ultik Azon reményünknek adunk kifejozost, hegy « J-A)- v» "J
Stisitnna Orandais lollépte érdekes előadás, elmulasztaná.
n
7.ALAI KÖXLONY
április
XXX-lk m«*y.r királyi
jótékonycólu államsor sjátók.
Exen pénz-sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhattznu és jótékony célokra fu^ fordíttatni. Ezen sorijátéknak összesen 14886 nyereménye van, melyeknek összes értéke 476000 koronára rug készpénzben.
Főnyeremeny 200,000 korona készpénzben,
Továbbá
20 nyer. t 200 K
iJó állapotban levő
I főnyeremény — — 30.000 kor. késsp.
I . ----20.000 .
I , --10.000 ,
I , ----6 000 ,
6 nyer. á 1000 K 5.000 .
5 , , 500 , 2.500 ,
10 , , 250 , 2.500 ,
40 100 200 250Ö 12000
100 ,
4 000 K készp
0.000 ,
10.000 .
10.000 ,
50.000 .
120.000 ,
K készp.
14885 nyer. összesen 475.000
Húzás visszavonhatatlanul f q 13 évi május hó 15-én Egy sorajary ár* 4 korona.
Sorsjegyek az .Ssszeg előzetes beküldése mellett a m. kir. lottójövedéki igazgatóságtól Budapesten (Vámpa\'ota) portómentcsen \'.üldetnek, ezenkívül kaphatók valamonnyi posta-, adó-, vám- és íohivaUlnál, az összes vasúti állomásokon a n legtöbb dohánytőzsdében és váltó-üzletben. Játéktervet ingyen és bet mentve küld
a Magyar klr. Lottójövadékl IffaaffittOHtiff.
szoba bútor
A Népi
Árverési hirdetmény.
ifcaréfcDénztár r. 1, MM
zálogosztálya 1913. április hó 19-én
nyilvános Árverést tart, amelyen az 1918. évi március hó 19-ig leiárt is ki uem Tátiolt tálogtárgyak kerülnek iparhatósági biiton jelenlétében árvoré«re.
Árverés kezdete délutin 2 órakor.
Cim
a kiadóhivatalban.
spirin
MEGHÍVÓK
■ddlg míg natn litizitt mg; választékban jutányos irón kiszlttitnili
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E vllátftzcrte limerí fáJdaJomcilllaplló izeri
Igfn Kyakraa illlnyabb kHiltroénytkk«l t*lyelle«itlj r valódi ktallmtnyl kapjunk, cukit. Aapirln -T»bl«tt4t
vegyünk. »/ ilAbbl rajzban Ulhatö eredeti ctomafolá\' ban. (I U>r£C«3 20 fílsiimmoi UMettiv.l ára K. 1.20). Mimlcu Ubletttu rajta van az Aspitln uó.

FELSÉGES izü fehér vagy aranysárga
5 kg os csinos postadobozokban to Koronáért szállít bérmentve
A ,,MÉH" A MAGYAR MÉHÉSZEK ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE, BUDAREST, VÁCI-UT >o8 bd
Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!!
- V. Jj-vy: ..lliirg«») l> -
T
A Linimenl. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
püileka
egy r>\'gjonak bizonyult liázi«z«r. moly már sor év óta legjoMi I fdiirzsíilcsnok bizonyult kÖszvenynH. csúznAI •» ii.egliUlrstknél.
Hg)p|uu\'xli-tf». siluny hamisítványok miatt ttovásárl-iskoi óvatosak legyünk én csak olyan Mvletí (ivog-l fopidjunk el, moly a „Horgony" védj>gvgyol ex a Riuhter oégjegyzéssul eflutuit Jolozl* vau ixuna-golvn. Ára üvewkbpn K .80, K 1*40 ós K 2. és ágy szol viit mindim gyÓKV*«íi-tirban kapható. - Kőraltár: Török Joisrf gyógyszííroszm-l, Budapest
Dc Riciter •ydgrsze- iára u „Arao i oroalíiir.
Prágában, KlisiibethatraMO r> nuu.
45
1
W^SRiUSS
XXXXXXXXXXXXXX.\' XXK

Versenytárgyalási hirdetés.
A Nagykanizsai Szpitő Egylet versenytárgya lást hirdet a sétálói Csengery-uti feljárójánál végzendő kőműves, műkő és lakatos munkákra.
Ajánlatot a felsorolt három munkacsoportra külön is lehet tenni.
A költségvetési Űrlap a Szépítő Egylet elnökségénél (Csengery-ut 3. I cm.) kapható, ugyanott a tervek megtekinthetők és egyéb lelté-telek megtudhatók.
Az ajánlat a költségvetési űrlapon állítandó ki, melybe az egységárak beirandók.
Az igy kiállított és aláirt, zárt és lepecsételt borítékba elhelyezeti ajánlatok 1913. évi április hó 14. napjáig a Szépítő Egylet elnökségénél nyújtandók be.
Az elnökség fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok közöl az árra való tekintet nélkül szabadon választhasson, vagy uj árlejtést tarthasson.
Nagykanizsa, Hl 13. március hő 27-én.
Nagykanizsai Szépítő 6gylet.
laoao&oaoisoaí
Nyomaton a laptulsjdouus Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAQYKA1 IZSA 19[3 ÁPRILIS 10.
52 1K ÉVFOLYAM a6 SZÁM
CSŐTÖK t ÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik héttőn íi csütörtökön.
£|fl(U«l*»l Eg*it évro 10 korona, filévie 6 korona,
N egyedívie 2 korona 60 flll. — Egyaa axám ára 10 flll.
Felelő* \'Zerkcaalú:
SZELE ELEMÉR
Kóizcrkosriö.
KEMÉNY LÁSZLÓ
Szirkeiztöiíg ii kiadóhivatal Dták-tir 1
Tala\'on : 112 — HlrdalAaak dljatabáa atarlní.
Az idegenek kultusza.
Egyik vidéki laptársunk hosszabb oikkben panaszkodott azon, hogy kisvárosoknak egyik igen elharapódzott betegsége az idegenek kultusza. Ezt a tárgyat a helybeli Z. is érintette heti szemléjében s igy bizonyos aktuálitást látok benne, l.ugy erről\'a társadalmi kérdésről pár szót szóljunk. Hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában azt már tudjuk, de viszont az is igaz, amit a Z. irl a minap, hogy nem mindenki próféta, aki fatornyos hazájából lejön Zalába. Ezeknek az elórebooiátásával lássuk csak, hogy is állunk azzal a bizonyos idegen adoráoióval ?
Mindnyájan voltunk fia\'alok s udvaroltunk a lányoknak és előfordult bizonnyára gyakrabban az az eset is. hogy a mi rendes megszokott társaságunkba odavetódött egy jól fésült idegen ur, semmuel som különb, mint mi, de idegen volt, nem ismerték még közelebbről, talán a modora volt más. nekünk szokatlan másoknak kedves. S a lányok
különös! a jól fésült idegennel kezdtek foglalkozni s mi jó bolondok, akik mindig velük voltunk, gondoskodtunk mulattatásukról, figyelmesek voltunk velük szemben, egyszerre azt láttuk, hogy az idegen mellett senkik, semmik lettünk. Ez mindenesetre bosszantó lehet, de inkább komikus dolog, mint tragikus. Termé-szetes lelki proeesszus, liogy a mindennap látottak megszokottá válnak h mi mindig ujabb és ujabb dolgok után vágyódunk, melyek lelki szükségletünket meg nem elégítették ki.
Így van oz mindennel. Az idegenszerű-ségnek mindig megvan a varázsa, mert valami szokatlant vélünk felfedezni, elütót mindennapi környezetünktől. Hogy a kisvárosokban egy-egy idegen nem maradhat feltűnés nélkül egészen érthető. Ahol mindnyájan ismerjük egymást — mindent tuduuk egymásról, még azt is. hogy mit ettünk, nem osoda, ha érdeklődésünk tárgya olyan valaki lesz, akiről még semmit seiu tudunk. Minél tovább tud valaki érdeklődést kelteni maga iránt, annál több ideig marad meg a varázsa, mihelyt
kiismerjük épen olyan megszokottá válik, mint más és közömbösek maradunk vele
szemben.
Tehát nem olyan veszedelmes ez az idegen kultusz, iiogy társadalmi kérdést lehetne belőle csinálni. Ha valaki messzi idegenből jött, [elkapják s ó amelett olyan pregnáns egyéniség, hogy hatását sokáig éreztoti, ugy környezetére, semmikép sem lehet kellemetlen, abban a társadalomban, melybe a sors vetette megállja a helyét. Irigyei mindig akadnak, kik féltik pozioió-jukat, de ennek nem az idegen az oka, hanem az otthoniak gyámoltalansága. Egyébként nagy baj volna, ha a kisváros társadalmi életébe időnként nem szólna bele "gy-egj idegen hang. Üditó vérpezsgést okoz mindig, valahányszor újságot tudunk meg, más szokásokkal ismerkedünk, megtudjuk, hogy élnek másutt az emberek s azok életviszonyait esetleg alkalmazzuk a mi viszonyainkhoz. Amit mi meg uem látunk társaséletQnk bajaiból, észreveszi az idegen
A Vajda levele öccséhez.
Közli: Adorján ándor 11.
Mert akkor Fereuc császár nem vette volna el Alexaudra Pawlovuii. Nem lett volna vflje a cárunk. Nem szövetkeztek volna, hát nem verhették volna le Bonaparteot Waterloonál Bonaparte francia császár maradt volna, neiu száműzték volua Szent-Ilona szigetére. Halála után a reichsladti herceg lett volna a franciák császárja. Kostaud nem irta volna a H;ujfiók-ot. Bonaparte letaszította volna Bernadeot-ot a svéd trónról óh ma a Wasák lennének urak Svédországban. Lajos Fülöp uem lelt volna király. 111. Napóleon uem lett volna császár, Biigenia nem császárné. Nem lovalta volna férjét a németek elleni, háborúba. Nem lett volna Sedau. A németek nem egyesültek volna. A cumberlaudi herceg nem vette volna el Viktória Lujzát. Németország most nem lenne nagyhalalom. nem versenyezd" Angliával és most nem leuue általános európai fegyverkezés
Látod kedves Öcsém? A XIX. és XX. század históriája a balatonfókaiári Pruuka cigány személyén
lordult meg. E)zt majd egyszer meg is mondom Gautu Caesarnak, ha találkozom vele Mncanlaznak is megmondanám, de ó már meghalt.
Stafétákat küldtek Szent-Pétervár városából BalatonfÖkaiárra Prunkáért.
Hideg tél volt, kegyetlen, kemény tél volt. A Balaton is beállott. Kppeu vízkereszt nnpos napján akartak a staféták keresztül menni a Balatonon. A Tihany-szántódi rév utjáu akartak keresztül menni.
Perge Miklós aszólói bőllér-ember vezette ókét. Jó vezetó, ügyes vezotó. Igaz, hithű kálomista.
De a jég nem igaz bitü
Az ut felén megricc*ent a jég, beleestek a vízbe, bele is vesztek vaUmeuiiyien.
Perge Miklós kalapját másnap Földvárnál találták meg halászó emberek. Egy szál rozmaring volt beleiüzve.
A szalag mellé volt beletüzre.
Ezért nem volt a Pruuka cigáuy a császár lakodalmán. Valami csaszlaui bauda húzta. No, de\' nem is volt jó mulatsá*.
De egy kicsit eltértem a tárgytól, kedves t öcsém, hisz a te .Karcolat" ok című munkádat akar lam megbírálni. No. de most rátérek.
Tehát te Pénzuélküli Lőrinc vagy? Azt irod nemesi elóneved kitt és nagy-szörcsőki, ott is vau óseid fészke, birtoka Hisz akkor mi szegról-végról végről rokonok is volnánk a Jézus tagadóját.
Azért mondom a Jézus tagadóját, mert magyar ember a szűz Máriát uem szidja.
Magyar ember tiszteli at asszonyt.
A koulyos törökök szidták folyton a mi szűz Máriánkat, attól tanulták el némely perznahajderek. Te ne kövesd ezeket kedves Öcsém. Igaz magyar hitű kálomista nem teszi
Hát Pénznélküli vagy. 8zörc*öki vagy? ósi magyar név. Akkor szerezte ösöd, mikor a magyarok a Tauais vize mentén láborozlak. Ezt a folyót ma Donnak mondják.
Ósöd a Tanaisban egy olyan halat fogott, melynek nem volt pénze. Ugy hallom ez az Ósi szokás ma is tartja magát családtokban.
Hát ezért nevezték el a régi magyarok ósödet Péuznélkülinek.
Szép föld, jó föld. Primae occupationis et primae classi* (öld. Még Árpád vezér adomáuyozta ósödnek vitér Pénznólkülinek, mikor levágta Priviua
V
ösram drőílámpák
Töréketienek.

Képviselet és raktár Magyarország részére: Fiuger és Fia. Budapest V/., Hajís-nka 41.
Azuí
■1
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 7.
szeme és talán sokszor egy elejtett fizó át-alakitólag liathat arra a környezetre, melyben ezt mondta. Egy-egy erőteljesebb egyéni-aég aok mindenfélét létesíthet, mert megvan a szükséges nirabusa. bogy uiások támogassák életrevaló ideáiban.
Nem szabad az idegenekkel aznmben elfogultaknak lennünk, mert ez szük látókörre mutat. A kis város társadalma úgyis osak azokat veszi be, akik erre méltók, akit pedig gyorsan felkapnak, gyorsan le is tárgyalják, ha tartalmatlan üres ember. Az idó a legjobb próbaköve a népszerűségnek » ezt másoktól Irigyelni, vagy ez ellen Írni céltalan dolog.
Ss Z
Eötvös József báró mini regényíró.
szer áldozataiként rajzolja azokat az embereket, akik
vagy neiu tagjai a megyékbéu kizárólagosan uralkodj
nemasséguek, vagy nem meghunyászkodó uszály.
. , hordozói a inegyébeu hangadó többségűek, uiuuka az emberi u ° „ ... ., , .7. „ . <lt
...... 4 Maga Eötvös vallja e regéuyéról l -Hout á apo-
boldogig sMrlutMiiiik legagjswrObb, d» legbitlaubb „^ „ „ % „....... ^
Miko„. Kit Kot.o. ,»«t ..ÍJJ.I vdl„, de tett- ^ ^ ^ ^^
l« is Mr.ll, muri olidi. ..gyón, puBitulA.. ke- SMOfBd4Ml[re ra9|),8k ,!,„ h„Jük0>k
szegényebb
m.
Tehát a szerény kör és
Önéletrajz.
Minduntalan elmondanak Együgyűnek, hallgatagnak. Igazuk van; mit tagadnám? így nevezett már az anyám.
Amióta járok, élek Majd szenvedek, majd remélek, Gyermekévben s ifjúkorban Soha én még más nem voltam.
Bár rossz sorsra nem jutottam. Nem is élek elhagyottan, Keresztem sem súlyosabb tán, Mint annyié a föld hátán.
Ugy gondolom, az fáj nekem, Azért ily bús az életem, S azért sirok nappal-éjjel, Mert szeretek szenvedéllyel S még sincs egy sziv e világon, Mely szeretne; ez a gyászom.
vetkeztében maga is szerényen él és folytonos inuu kával tartja föuu magát. Ezért Kötvös is boldog és megelégedést a saját munkájával fenntartott családja körében élvez I így függ ós*ze a saját élete regénye célzatául
Hogy Eötvös következő regényét, A falu |egy-zójét m^érthessük, meg kell isiuerkeduüuk politikai meggyőződések egyik legsarkolatosabb elvével, a centralizációval,
A megjék a mult század negyvene? éveiben a hatalmi tulkapás, visszaélés, törvénytelenség fészkei voltak, melyekkel szembeu a kormányhatalomnak alig volt valami megtorló joga. Magyarország 08 megyéje egy-egy külön kis ország volt, melynek kormányzóit az alispántól kezdve az utolsó esküdtig megvesztegetés és erőszakoskodás utján, de azért választásnak nevezett eljárással juttatták hivatalba Midőn pedig már hivatalba jutottak, akkor tflnt kj tudatlanságuk, zsarnokságuk, minden emberies érzésből kivetkőzött természetük. Ily viszonyok közt a megyei közigazgatás, a megyei törvéuykezés menete valóságos szégyen foltja volt a magyar politikai életnek.
Eötvös és még hat társa hírlapi cikkekben tárták löl az elhatalmasodott bajokat s azok egyedül üdvös gyógyszeréül a központosított államkormányzatot, a népjogok kiterjesztése alapiáu léte.süló nép-i képviseleti alkotmány életbe léptetését és a parlamentnek felelős minisztériumot hirdették.
Nosza támadt olyan felzudalás erre még a liberálisan goudolkozó ,államférfiak részéről is, kik ft megyéket az alkotmány védő bástyáinak mondották s az anuak megszüntetését sürgető Valósággal árulással vádolták, hogy a cantralisták ; kénytelenek voltak tervükkel és |avaslaiaikkal felhagyni azokuak az újságok hasábjain való fejtegetésétől . elállaoi.
osztályai görnyeduek s költői formát választék, mert azt hivém. hogy célomat ily módon könoyebheu érhetem el. Keladatom szükségessé tenné, bogy regéoyem-beu nagy részint oly tényeket mondjak el, melyek hazánk egy vagy más tői vény hatóságában törtéutek, s melyeknek valóvágát olvasóimuak nagy része talán szintúgy ismeri, mint önmagam. (;,Bpesti Híradó 1845. jun. 18 szám.*)
Kötvös eljárása tébát az volt, hogy ami kifogásolni való kQlön-külÓo megvolt az ország megyéjében ugy, hogy némely visszaélés az egyik másik a másik megyében volt meg leginkább, azt mind összegezte ós a visszaélések és törvénytelenségek egész tömegét egy elképzelt vármegyére, Tuksony, megyére, a rossz megyék mintaképére kente Evve^ elérte ugyan azt, hogy kifogásait egyetlen vármegye képében mutathatta be, de az eljárásnak folyamán)! volt az is, hogy a megyei élet reális rajzát meghamisította, inert ilyen elvetemült vármegye, minő a regényben szereplő Taksony megye, t é n y leg neui volt.
Kovátn Antal
(Folyt, kov.)
HÍREK.
Cettinjei parlament.
Irta : Adorján Sándor politikusokat I Páu Nikita végig jár a cettinjei főutcán
Méue, méue és belére a nagy kocsma ajtaján. Ott volt éppen táburuoka, hós Analla Betovics Megörüle, s mellé Ole crnagore kralj Nikolics
Megszüntette a romlottnak tartott megyei rendszer ellen a tudomány fegyvereivel való hadakozást I Eötvös is, de végleg föl nem hagyott vele. Nemcsak a fegyvert változtatta meg I Ugyanis, amit eddig i komoly újságcikkekben, tudományos boucolgatással 1 tárt föl, azt a közvélemény nyomása alatt hallgatásra kárhoztatott tudományos fejtegetés helyett egy szépirodalmi műben, a regényben mutatta be. É regény A falu jegyzője, melyben az áldatlan megyei rend-
tót herceget Zalaváron. Az én dédósapám is olt volt. mert a disznó belebújik széuába-szalmába. én meg Jó vitézek, derék vitézek voltak. |ca*k ugy bujdosom a világba.
Együtt kapták a földet is 8zörcsökön. Együtt | Kellemes nóta, bájos nóta. is gazdálkodtak a birtokon. Az unokákuak osztályon A magyar nóla szövegének szeikezete ősi
perük is volt i nyolcas. Node erről majd akkoi, ba meglátogattok.
Nagy pör, szép pör. Pünkösd napjára szeretettel várlak benneteket.
Werbőczy István bonyolította le 4 )0 évig tar- Ne gózkocsin jöjjetek, sem gépkocsin, hauem
tott Ma már nincseuek ilyen perek. Akkor váltak dilizsánszon. Még egy locxka boé, még egy tányér széllyel. Az én ősöm eljött ide a Mezőségbe. ti meg birka gurás kerül az én szegényes asztalomra is, ha maradtatok az ósi földön. meglátogattok.
De azért atyafiak volnánk. Egymást atyafiságos Ja igaz! Mért Lőrinc a neved. Mért nem
szeretettel szerető jó atyafiak. Omode, vagy Kakas, vagy fléza.
..... . . j . 1 . n Ezek hz igazi magyar nevek A váradi „re-
H a I igaz. A müvedet akartam megbírálni. De . ®
. . 1- t. 1 t „ . gestrum őrizte meg emléküket,
most inár nem lehel. Most nincs rá érkezésem. Az\'6 ® Ul „ . ... .
, ,, , . „ v.... No de erről, ha meglátogattok. Akkor el
országházba emegyek. Beszédet tartok. Lesz ben —: , . . , n
T^ ..... ... n 1 >< • it v, íi l gom mondani, uu a váradi „Kegestrum." ue hegeli pluloHophia is. Zeneakadémia ellen beszelek. B , , ° . . _
Addig la atyafiságos szeretettel üdvözöl
Chopint, meg VVaguert tanítanak, az igazi zenét, a magyart meg elhanyagolják.
Ne Chopint adjanak elő. Magyar zenét, magyar nótát tanítsanak Azt,, amelyiknek ez a refraiuje:
fo-
uradbátyád kákoskereszturi Eötvös Károly volt veuprctnl tl»ku».
Fogytán lévén az üvegek, elkurjantja hát magát Ooszpod krömár, hé nem halfia a botfülű angyalát, Én vagyok itt, én vagyok itt crnagore kralj Nikita. Prosim jeden, prosira devat, prosim devat ztekllca.
Szól a király, s tovább fűzi, kedves fiam Betovics Európában nincs náladnál külöub hadvezórevics Én mondom ezt, éu mondom ezt crnagora kralj Nikita Goszpod\' krémár, prosira jeden zteklica.
Felhörpinti borocskáját estefelé Pétrovics De náladnál sem volt s nem lesz különb diplomátovics, Bem Talleyraud, sem Metternich, sem tiorcsakoff [Izvolstka
Minő te vagy uram király, dicsőséges Nijtita.
hazad van, $ csak azt mondom kedves szógáiu Analf* Felvirrad még kettőnk által a crnagorcok uapja 6 \'ha pétárok melléuk állnak, albánokkal elbánok Nemsokára drága fiam Európának diktálok.
Lészen akkor sirás-rivás, l\'ogcsikorgás, jajgatás, Kunyerál inajd Crnagoraiak a svábu a ujavalyás De mi akkor nein engedünk, nem tágituuk nem biz a Hauem mernünk csak elóre. még előbbre, ad astra
Eszünk sok vau, más meg nem kell cnak még
[kis peseta,
Dinár, para, meg ínég ágyú, meg még puska s
[katona.
S miénk lészen Viirdobona, Beroliua és Pária S nem állit meg utaiukbau sem Scylla, sem Oarybdis.
APBILI8 \'0.
ZALAI KÖZLÖNY
Ugj lest, ugy lesz uram király, mond Bétovies [Aoaliu,
jleghóditattik továbbá London, Madrid és Róma, London, Madrid ós a uii fő, ue mojte pljuvati, És ^p ogyet akkor talán végre mégis mienk lészeu [Skutari.
A kartársi viszony.
Nein szerelem a nagylábon élő kis embereket. Visszás helyzet támad mindannyiszor, a mikor valaki lenézi azokat, kikuek kóréból inaga is felkerült s talán magasabb fokra. Nem is goudolja az uj arisztokrata, bogy önmagát, állását uézi le s veti meg, mikor azoktól irtózik társadalmi érintkezésbeu, kiknek soraiból feljebb lépett.
Nem minden ok nélkül irjuk le ezeket. Alkalom szülte meg sorainkat. S ez az alkalom a futó-bázi munkások mult szombati műkedvelő előadása s mulatsága volt. A részvétlenség már jóvá nem tehető, a mutt sajnálatos ténye meg nem történtté nem válik. Mégis jó kissé megbolygatni a tényt. Hiszen. manapság minden, elkülönítő kiváltságos korlátot lerombolni törekszünk. 8 a mult különcködő ki váltságai raiutba újra élednének. Valaki pl. mozdonyvezető lesz a fütőházi muukások sorából, tUstéut mérföldes távolságba helyezi magát munkás kariár-saitól. Kerüli azokat, mintha a velük való éiintkezés szégyenére válnék. 8zóval nincs meg az Összetartás többé. Csak addig kartárs, mig egy műhely levegőjét szivja; a mint onnan kikerült, már többnek hiszi magát s eszerint is viselkedik. Az arisztokratikus érés túltengése ez demokratikus alapon.
De ne szóljunk még másról is. A vasutasok körében is többléle tagozott egyeületet találuuk. Ezek között azonban nem találjuk ineg az ériutkezés barátságos viszonyát. A íorgaimiakuak pl. derogál a fütőházi munkásokkal egy levegőt szívni. Megtörtént azonban, hogy a fülóbáziak dalköre bizonyos forgalmi jellegű jubilerás ünnepségen már emelte az est fényét néhány szép énekszámmal. Inueu tehát láttunk már előzékenységet, de a másik oldalról eunek tapasztalatára még nem jutotiuuk. Szegény íütőháziak, nektek egy hibátok van: — még csak kézművesek vagytok! Ezért volt szombati mulatságtokon sok .üres hely.
Kritikus.
— Kiss Arisztid halála. Tegnap Kaposváron szomorú kötelességéuek telt eleget a somogy -megyei tűzoltó egyesület. Qyászmisét tartott az egyesület lelkészéért, Páter Kiss Arisztidért. A férfikor deléu meghalt neves szónok náluuk is ismeretes, at I90y-iki misszióból, mely után pedig Kiskanizsáu működött. Emieke itt is sok tisztelőjének él lelkében kiket egyénitégével s tudásával magának meguyeit-Halálával reudjét a Szt. Ferenc rendet is súlyos veszteség érte.
— Köagyülés. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara 1918. évi április hó 15-én (kedden) délután 4 órakor a kamara gyüléstermébeu (Lackner Kristóf-utca 3. szám, I. e.uelet) reudes közgyűlést tart. A tárgysor lü pontból áll, a melyek között igen sok közérdekű dolog vau : így a bécsi terménytőzsdét látogató magyar kereskedők kétszeres megadó tatása elleni védekezés, jutalomdijak kiadása.
— Egy főúr halála. Vasvármegye leggazdagabb földesura fejezte be a napokbau iragikus módon életét. Báró Szegedy Enscb károly egy idegen helyen vetett véget életének. A halála kóró regényes históriák fouóduak melyeknek tűrhetetlen helyzete vonta volua maga után a kiszenvedett ember szomorú sorsát. A nagy majoratusban Báró Szegedy Eusch Sándor lesz örököse, ki két évvel előbb^ fejezte be
helybali gimnáziumban unilmiuyait.
— A dunántuli közművelődési egyesü-lst közgyűlése Vécaey Zsigmond polgármester meghívására a D. K. E. elhatározta, üogy rendes évi közgyűléséi az idén Nagykanizsán tartja A közgyűlés ünnepi szóuoka Széli Kálmán és Rákosi Jenő lesznek. A polgármester ebbeu az ügyben Budapestre utazott, hogy a közgyűlés iuódo»atairól a vezető körökkel megbeszélést tartson.
— Artézi kutak Nagykanizsán. Mint értesülünk a városi vízvezeték ügye a megvalósulás felé közeledik. Az intéző körök azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy a várost mély kutak fúrásával fogják egészséges vízzel ellátni, A tervekeu most dolgozuak s kívánatos volba, h» a dolog minél előbb a megvalósulás stádiumába jUlhatna.
— Gyújtogatás. Somsich Andor gróf íolsó-gyócsi erdejét felgyújtották A tüzet Fiia Uyörgy uradalmi kanász okozta.
— A közös háztartás. Nagy Gyuláné sz Dracsa Etel feljelentést telt a rendőrségen Maus Antal ellen, akivel négy «4vfg*\'élt közös Háztartásban. Maus Aulai ponyvaregény árus ugyanis ugy értelmezte a közönséget, bogy miudaz ami az asszouyé. az egyúttal az övé is és így az asszouy lávollétébeu ékszereit és értéktárgyait elcipelte; mikor pedig az asszonynak semmije sem maradt, akkor a regéuyárus is odébb állt. Így végződött a négy évig tartó próba-házasság.
— Kabáttolvaj, Az ember azt hinné, hogy csak a tél termi a kabáitolvajokat, az alábbi eset azt igazolja, hogy egy-egy )ó1 bélelt télikabátnak a tavasszal is akad gazdája. Horváth Ferenc és Magyar István a Szarvas pincérei közös feljeleutést tettek, hogy szobájukból két télikabátot elemeltek. A tolvajokat nem sikerült kézrekeriteui.
— A meglopott péksegód. Meissen péky segéd magyar-utcai lakására két ismeretlen ember belopódzott és szobájából ellopták böróudjét, a melyben megtakarított készpénzén kívül értéktárgyak és ruhauemü volt A tolvajoknak ugy Utazik csak a pénzre volt szükségük, mert a bőröndöt felvágva az udvaron hagyták és csak a pénzt vitték el. A kárvallott péksegéd pauaszára a nyomozást megindította a rendőrség s a tettest a péksegéd két volt társának személyébeu ki is nyomozta. Az egyik Lukács lguác helynélküli csavargó péksegéd, akit sikerült kéire-keriteui, a másik Sali István azonbau megszökött.
— Hináros. Hercieg Ferenc művészi szép Bégekben gazdag, érdekes, uj társadalmi. regénye, i „HINABOS- díszíti az UJ 1DÓK e heti számának élét. A magyar családok kedvelt hetilapja kötli még Krúdy üyula ötletét, kedves elbeszélését, melyuek címe .Szarvasgomba emberek", továbbá Péchely József hosszabb novelláját, a . Honfoglalás"-t Farkas Pál folytatja népszerű roValát, a körorvos följegyzéseit, Iván Ede Kisfaludy színházáról ír, s cikkét érdekes képek tarkítják, ilikkelseu kapitány világhírű Uj könyvéből (A sarkvidék Robiuzo«ya) szép részletet mutat be az Uj Idők. .Jegesmedve vadászat Grönlandban" címmel, a .Séták a nagyvilágban" rovat pedig Vojnich Oszkár eleven tollal megirt, Suuiníra szigetéről szóló útleírását közli. Szabolcska Mihály és Zivuska Andor verse, számos apró cikk, stb. tarkítja a lap szövegrészét, mig a képek felölelik az elmúlt hét foutosabb eseményeit. Az Uj Idők előfizetési ara félévre 10. koroua. Szorkesztőség és kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-ut 16.
— Jótókonycólu magyar állami sorsjáték. Ó cs. és királyi Felségének legfelső elhatározása alapjáu a budapesti io. kir. lottójövedéki igazgatóság minden másfél évbeu |ótékonyoélu állami sorsjátékot rendez, melynek ijMta jövedelmét közti aszuu és jótékouy célokra fordítják. Az utolsó 10 államsorsjáték jövedelméből csaknem 200 különböző kötfeaaznu és jótékonyeélu iutéziuéay részesült 10—30
ezer K. sót az utóbbi sorsjátékoknál már ,60 ezer korona segélyben Ilyenek voltak : a különböző köz-és gyermekkórhátak, árva- és azeretetbázak, siket-némák és vakok intézetei. uépkouyhAk, fehérkereszt ■gyletek, mentők egyesülete, jótékouy uóegyletek, különféle segélytó egyletek, szanatóriumok, polikliní-kai éa más hasonló jótékonyeélu egyletek és közhasznú intézetek, melyeknek sokszor e jutalékok adták meg az első létalapot. A budapesti m. kir. lotto-/övedéki igazgatóság jelenleg a XXX-ik állami sorsjátékot reudezi 470.000 K készpénz nyereményuyel. A főnyeremény 200.000 K és még 14888 nyereméuy vau 30.0U0. 20.000, 10.000, 5000, 500 stb. nyereményekkel. Az összes nyereményeket készpénzben fizetik ti. A sorsjegy roppant olcsósága és a sok kedvező nyerési esély folytán a köz javára működő emberbaráti intézmények érdekében felhívjuk t. olvasóinkat a jelenleg rendezés alatt álló XXX-ik jótékonyeélu állami sorsjáték támogatására. A húzást visszavonhatlanul í. é. május hó 15-én a lottójövedéki igazgatóság (Budapest, IX., Vámpalota) tartja meg. Az emiilett igazgatóság kivánatra bárkinek díjtalanul és portómentesen küldi ezen sorajáték részletes játéktervét.
— Magyar Lányok. A magyar leány világ kedves szavú, eleven lapja, a Magyar Lányok, egyszerre két szép regényt is közöl hétről-hétre. Az egyiket Qaál Mózes, a kitűnő ifjúsági író irta, b ennek u címe .Az élet muzsika." A másik regény a külföldi irodalomnak egyik gyöngyszeme és a világhírű Oortis Yorké irt*. Magyarra Telekes Béla fordította a .ltutbven gyerekek" címmel. A Magyar Lányok e heti számában Tutsek Anna, a szerkesztő folytatja érdekes és népszerű rovatát, a .Levelesládámból" címmel. Ruduyánsiky Endre elbeszélést irt, Szántó Fereuc pedig a téli Balatont ösmerteti. míg Farkas Imre kedves monológot irt a választójogról. Számos szép kép, apróbb cikk, stb. tarkilja még a lap e heti számának tartalmát, A Magyar Lányok előfizetési ára negyedévre 3 korona. A kiadóhivatal (Budapest, VI., Audrássy-ut 16.). kivánatra készséggel küld mutatványszámot.
Szerkesztői üzenetek.
— F. S Levele meghatott Tehát modern vegekkel lesz bátor máskor is felkeresni szerkesztőségünket. Mutatvány számai melyek elvetve miudeu gátat, mini irja, — csak intellektuáls érzelmek tükre — nyilvánossági jogot nyertek — a papirkoaárbau.
Különben egyet itt közlünk:
Hogy JAJJfln. ▼írom.
Hogy jöjjön, hogy jöjjön, várom.
Ez voll, ez lesz minden álmom.
ilaja csontfekete Ügyen
Mint az árnyék fenn a hegyen.
— Illatoian, törékenyen . . .
Búi hajamon fehér kese,
Mint a szellő átsuhanjon . . .
Tán egy lány tesz, ugy gondolom. —
— B L Örvendünk, hogy tanárunkat megfogadta s javára szolgál) De, kérem, miért kérdez tőlünk, nem tudnánk e nyugodalmasabb lakást I Talán már meguiita a Sugár-uti csendéletet ? I
— PA. Nem tud lakást kapui? Azt ne mondja, bogy az eg.-sz vásosl bejárta I Lehetetlen I A Weiser gyár közelében is nézett már ? Ott biztosan talál üres lakást I---
— Nem közölhetők . Jégvirágok . . Sze. relmemmel Jáuos históriája.
ZALAI SOILOKÍ
Április i0.
v I-U ma«T*r klikljl
jótékonycólu államsorsjátók.
Kten páni-torajáték remélhatd tusu jbvajeltu\'e kóthattnu « jófikony célok™ fordíttatni. Er.n aotajálékiiak oaaieseri U885 nyoremcnyo van, iticlyakn.k omim crlékc 475000 koronára rug kísapínabwi.
Főnyeremény .aoo.ooo korona készpénzben,
Továbbá:
I Idnyarainány — - 30.000 kor. kíMp.
I .--20.000
I .--10.000
i , 1 — — 6 ooo
6 nyár. á 1000 K 6.000
5 . , 600 . 8.600
10 , . 260 , 2.500
20 Nyar. á 200 K
*0 . . 160 .
100 . , 100 ,
200 , , 50 .
2690 . , 20 .
12000 , , 10
4 000 K kíaxp
8.000 . .
10.000 ,
10.000 , ,
60.000 . -120.000
UB85 nyar. örnaaan 475.000 K káaip.
Húzás visszavonhatatlanul I g 13 évi május hó 15-én ■ry «or«Jofjr Ars 4 korosa.
Sorajagyék a« Staieg alta.tea bekaldá*. mell.H a m kir. tollűjiividík igatgalditág-UM Budap* •Un (Virnpa\'ota) portómentesen »üIdeinek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivstslnál, az összes vasúti állomásukon • ■ legtöbb dohány-tóaadében ée váltó-üxletben. Játéktervet Ingyen és bérmentve küld
» M.»y.r kir. LottöJtfvadékl tff»Sf«tóaár.
sziki fintor
Cim
a kiadóhivatalban.
Árverési hirdetmény.
A NémaMpéiiÉr r. t. M^imiúi
zálogosztálya 1913. április hó 19-én
njilváuos érvéréit tart, amelyen as 1913. évi már-oiua hó 19,-ig lejárt és ki nem váltott tálogtárgyak kerülnek iparhatósági tjizloij jelenlétében árverésre.
Árvórés kezdete délután 2 órakor.", $
BvüAis»«ii» Islert ll#d#le*c$IIIe»M M^rt
tgtn gyakran ailiayabb Utalt»éor«kk«l b«lj Hagy TiUdl Jcftzltmfcnyt kapjon*. csakii,
A«pirln-Tabl«ttát
vegytak, az ilÁbbi rajiban ttdMtó fW<MI ceo«M«olás-\' ic. (I ArrgcsA 30 félgjaramoe tttyetttvsl ita K. 1.20). Minden tablettán tajla ru u Aiplrin Uó.
MEGHÍVOK
■Mig még mn létazett mg; lilaizlskban jutányos áron \' kiiilttitiik
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek.
XXXXXXXXXXXXXXXXX*
r Védjegy: „Horgonyt*
A Liniment. Capsici comp., a Horgbny-Pain-Expeller
p4U«ka
ep réflónak bizonyult háxiazer, mely már Hokévíta\' \' " \' " " •*
FELS&QIl^JP^. fehér va^y aránysárga
5 kg os csinos postadobpzokban 10 Koronáért Szállít bérmentve á ,,MÉH" A MAGVA ff MÉHÉSZEK ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, Ifici-Űt 108 bd
Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!
l»tfol>1> Iwdliroöl.-mek bizonyult kös/vénynM, ctuznál m meekUléteknil.
Figyelmeztetés. Silány bamiaitváoyok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti Üveget fogadjunk el, leaaRiohter van caoma-.80, K 1.40 ós
mely • „Horoony" védjegygyet oéflegyzówwl ellátott dobozba golva. Ara üvugekbon K -.80, K 1.40 ós K 2.— os úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. - Föraktá*: Tftrök József gyógyszerésznél, Budapest.
OtRidler vtyuerttri 11 „Aniy oroszláaboz".
Prágában, Klisabethatrasae ft iiou.
wmmmntm^
xxxxxxxxXkxxxxxxx*
Versenytárgyalási hirdetés
A Nagykanizsai Szpltő Egylet versenytárgyalást hirdet a sétatér Cscngery-uti feljárójánál végzendő kömüvea, műkő éa lakatoa munkákra.
Ajánlatul a felsorolt három munkacsoportra külön is lehet teiini.
A költségvetési űrlap a Szépítő Egylet elnökségénél (Csengery-ul 3. I. cm.) kapható, ugyanon a tervek megtekinthetők és egyéb feltér telek megtudhatók.
Az ajánlat a költségvetési űrlapon állitandó ki, melybe az egységárak beirandók.
Az igy kiállított és aláirt, zárt és lepecsételt borítékba elhelyezett ajanlatok 10X3. évi április hó 14. napjáig a Szépítő Egylet elnökségénél nyújtandók be.
Az elnökség fenntartja magának a jogot, hugy az ajanlatok közül az árra való tekintet nélkül szabadon választhasson, vagy uj árlejtést .j: tarthasson.
Nagykanizsa, 1913. március ,t)ó 27-ién.
JVagyhártízeaí Szépítő 6gylet.
jut- ul&ecMu,, H4I.MII.,
soso&os
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
53-IK ÉVFOLYAM SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Miililmlk hitlón ii ciütirtükön.
Élöflietéil Arak: Kgé»» éyre 10 koron*, fíléve 6 koron*, Negyedévre 2 korona 60 Ali. — Egyee esám ára 10 Ali.
Felelős zerkeszlő:
SZELE ELEMÉR
Kószerkesztó:
KEMÉNY LÁSZLÓ
SzirkBiztöséfl ii kiadóhivatal Diák-tér 1.
Telefon : 11* — HIrdeláeek dljezebáe eawlnt.
D. M. K. E.
A „Dunántúli Magyar Közművelődés Egyesület" nálunk megtartandó közgyűlése felénk fordítja legalább egy napra az ország figyelmét. A magyarság érdekeit őszintén szivükön viselő intózó köröknek som lehet közömbös, hogy évi gyűléseiket olyan helyeken tartsák meg, melyek a nemzetiségi kérdés szempontjából leginkább figyelembe vehetik. Mindig valami demonstráoió jellege van az ilyen gyűlésnek, moly lelkeit, gárdái toboroz a magyarság zászlaja alá. Ha ezek indították a D. M. K. E. vezetőségét, hogy városunkban megjelennek, ugy koresve sem találtak volna alkalmasabb helyet Nagykanizsánál
Itt vagyunk jóformán a határszélen s a háromféle nemzetiséggel jóformán a legszorosabb összeköttetésben. Ennek a mindennapos, szükségszerű érintkezésnek kell, hogy meglegyen az erós asszimiláló ereje, mert, ha ez ninos, ugy mi itt holt ponton vagyunk
s határszéli missziónkat betölteni nem tudjuk. Az ilyen demonstratív jellegű gyűlések mindig üdvösen éreztetik hatásukat s talán ennek nyomán olyanok is érdeklődni fognak a magyarság ügye iránt, kik eddig közömbösen állottak it magyarság kulturális;, mozgalmaival szemben. • o
Sokszor megemlítettük már lapunk hasábjain, hogy fekvésűnk és lakosságunk számarányánál fogva egyaránt megilletne minket a vezető szerep ezen a vidéken s mi ezt nem akarjuk meglátni? Másoknak kell a figyelmet reánk terelni, bogy a természettől nekünk szánt hadállást fel ne adjuk.
Szeretném azért, ha ez a gyűlés maradandó nyomot hagyna maga után, ha nyomában olyan intézmények létesülnének, melyek képessé tennék a várost arra, hogy itt élénk kultur élet fejlődne ki. Épen ez az, ami a legnagyobb mértékben hiányzik nálunk. Minden meg volna ho/zá, a közönség fogékony minden kultur mozgalom iránt, de mindig az hiányzott, hogy valaki azt megindítsa. Falaink
között most a nemzeti kulturmisszió legnagyobb apostolait fogjuk köszönteni. Az ő szavuk nagyobb sulyu ós hatásosabb ebben a kérdésben mint bárki másé s ha ók most idejönnek, talán szégyenkeznünk is kell, hogy mi a magyarság ügyében még olyan keveset tettünk s hogy oly közömbösen siklunk ál minden élénkebb kulturáliB megnyilvánulás melleit.
A szomszéd kis Csáktornya minden lehetőt tieglesz. hogy életjelt adjon magáról s kifogástalanul állja meg helyét azon a ponton, a melyre a nemzet kiálli\'.otta. Egymásután szerzi meg a megszerezhető intézményeket, hogy annál nagyobb súllyal tudjon fellépni kifelé s nem kell hozzá jóstehetség, hogy ha ez igy tart, pár évtized múlva messzi elhagy minket. Nem a féltékenységet akarjuk szitani, sem nem irigykedünk Csáktornyára, sót a legnagyobb elismeréssel vagyunk törekvései iránt. De amire egy ilyen kis város képes, annak mi többszörösére vagyunk kötelezve. Sok minden
Képviselet is raktár Magyarország risztre: Fittger is Fia, Budapest VI, Hajós-utca 41.
Dal a mózeshetekről.
Irt*: ttlido. Kit e sokriiuü dal vall Uösűl,
a kio megesett e dolog: egy kicsi titkár, a ki nősül
s a főnökébe*, bekopog „Könyörgök egy kis szabadságért!
Egy hónapot ba tán lehet — Nászút, mézeshál . . . ugyebár ért? . .." s adott a fóuök egy — hetet, rövidke, kurta egy hetet.
Kévéidé ezt a lilkár
a szélt: Nem tetszeti lapozni még n Mózes ötödik köuyvit? . . . Kár I
Ott állanak e böloa igék : .Ki ves/. magának feleséget, ne tégyen semmi rabotát, esztendeig szabadon élhet: csak vidámítsa asszonyát, tizeukét hónapokon át."
Miért nem az időbeli éltem ? 8 ma inért nem Mózes a főnököm?_l_
gyónjör már nékünk nem terem — pedig debogyaem terem!
Mézesheteknok hires méze
hát nem is ebben — ebben áll: hiszi, ki minket inegigéze,
hogy iuí vagyunk az ideál I Szolgálatkész, figyelmes, gyöngéd, gavallér, finom, ritka kiucs, — a kiben nem lelhetni gyöngét » a kinek pária, cnáaa nincs, sehol a nagy világba ninca.
Szavunk mind esko 8 izzó frázis,
szeszély elótt hajlunk fejet, tombol bennünk a mü-ellázis s sóhajtunk lélekzet helyett, ígyen hiszik, hogy mi vagyunk a
modern Tankréd és Romeo, mit elhitetni nem kis munka; s légióként önmegtagadó : természetünket tagadó.
-a
így pauzák uélkül belerestül, hamar torkig lesz ön vele____
8 a iónok szólt: baját megérlem éa könyörülök is önön.
Mézesbete lesz ölveuketló, egy év szabadságot kap öo.
Mert úgyis tudóin s nevetett ó, hogy időközben visszajön négy-öt bél multán viaszajön.
Mézesheteknek hires méze,
hazugság, vagy szuggeszlió, mert azt, ki inillkel megigéze,
ma — a mindenkor szeretni jó. Ingerió zsengének zamatja:
Ínyenceknek való hogu, s fantáziánkat fölizgatja, egy tépett myrtusz-koszoru, megtépett myrtusz-koszoru.
Édes nem vóu\' a csók : csak akkor V
És hevitó\'az ölelés? Hiszen még messzi van az aggkor í e néhány heti csók — kevés 1 Inkább togyöuk ugy. mint a szultán,
ki váltja nójót szüntelen, ba a mézeabelekuek multán _
Az ui 1
ZALAI KÖZLÖNY
APBILI8 U.
kellene még ide: internálusok, szakiskolák városi múzeum, szinház stb. melyek mind kedvezően szolgálják a magyar kultúra Qg.vét. Ha a Muraközt ide tudjuk vonni kultúrkörünk szférájába, akkor vagyunk hivatásunk magaslatin.
Nagv reményekkel nézünk a dunántúli magyar közművelődési egyesület legközelebbi gyűlése elé és biztosan hisszük, hogy lesznek hangok, melyek Nagykanizsa kulturszegény-ségére felhívják a figyelmet. Mindenesetre jó volna, ha a közgyűlés elhatározná, hogy itt fiókegyesflletet iélesit, melynek idöröl-idóre az lenne a kötelessége, hogy a Mura-köz magyarságának óber óre legyen.
Dehát nálunk, ahol a népoktatás ügye is olyan gyönge lá|>on áll, hogy a fóvárosj lapok is a megütközés hangján irtak erről, nehezen hisszük, hogy nagy eredménye lennö a dolognak. Vederemo. —
Eötvös József
rcgeoyiro.
i f.
A regény különben egy költött cselekmény alakjában azt tárja fel, hogyan válik a megyei erőszakosság miatt töméntelen szenvedés részesévé egyrészt Tengelyi Jónás, Tiszarét falu jegyzője, mert ostorozni merészelte a visszaéléseket és pártolni az Qldözött ártatlanságot, másréezt elvonultatja szemeink előtt a megyei önkóuykedés áldozatát, a piiraizt | Violát, akit Nyúzó földbirtokos aljas vágya majd em- , bertelen Ítélete jómódú gazdából földönfutóvá, majd gyilkossá lenni kényszerít.
8 még nem elég, bogy a regény cselekményének formájában pellengérezik ki a nemesi vármegyét, hanem a cselekmény hézagai közt gyilkos gúnynál ismerteti a rothadt állapotokat, melyek miatt a közigazgatási rendszer fönn nem tartható.
Három eszméért küzd e tényes könyvében Eötvös. Az elsó: az idejét mult, a moderu államban fönn uem tartható megyei közigazgatás eltörlése. A
és ötvenkét bélen keresztül ki nem fárad s úu bele? Ö az asszonyát — ez sem utolsó! — bogy vidámítja ma|d? — titok. ..
Hisz a vidámság, mint a korsó, előbb-utóbb igy csak kifogy, kétségtelen, hamar kifogy . . .
Lehet, bogy nagy zavarba jönne...
A vére tűz bár s szive hév annak, ki házas, mondom önnek,
mézes-hét kell s uem Mózes-év. 8 megérem még. hogy — igy beszélt ó
ön ily szóval jövend elém : Az agg Mbzes uem volt szakértő a mézeshéti Qgy terén, a mézeshéti ügy terén .. .
Mindennek öt hete mult éppen
s hogy az iroda ajtaján ki lépett bé, kopogva szépen,
ma reggel — nem lehel Uláuy. A titkár volt s igyen beszélt ó,
vakart is közben a fején : Az agg Mózes nem volt szakértő a mézeshéti ügy terén, a mézeshéti ügy terén . . .
második: egyenlőség a hon fiai közt a polgári jogok gyakorlatára nézve. A harmadik : a vallási egyenlőség és lelkiismereti szabadság minden vallásra kiterjedőig. Tehát Eötvös liberális politikus s e mellett itt is hamisítatlan demokrata, ki a legnagyobb részvéttel állítja be regényébe éppen a paraszt Viola sorsát, ki erkölcsi érzésében nemesebb, derekabb ember a vármegye összes irányadó urainál. Kár, hogy a megyei rendszer gyászos hatását az ember sorsára nem vitte végletekig a falu jegyzője, Tengelyi éleiébeu, bogy ót is egészen ártatlanul elpusztítva a gyalázatos törvénytelenség, végleg fóllázitotta volna a kedélyeket a megye ellen I De hát Tengelyi sorsa jóra fordul és igy csak a legalsóbb néposztályból való Violában gyilkolja meg a gonosz rendszer az emberi boldogságot.
Eötvös politikai és társadalmi uijáalakulást akart e regényével elérni s azért festette oly sötét sziliekkel az állapotokat, akár csak Széchenyi a maga hires Hitelében. Mind a két mű egyet akar, forradalmat kelteni az eszmék világában, hogy e forradalomból egy jobb. tisztultabb világ álljon elő. Ezért használ a téuyleges állapotok festésével miudkettó oly komor színeket Eötvös a regényében megtámadott oly valamit, amit századokon keresztül helyesnek hittek és változhatatlannak tartottak; a kütdó osztályok közUl az elnyomott pártjára állva regényalakban is akart hatni az átalakulás yizou halaezthatatlau szükségére, hogy az u| század közepén már sürgetőleg lépett eleuk a uhiii nemesek befogadása az alkotmányba,... bemutatta azt, hogy soha azok a saját lelkiismeretük előtt uem fogják igazolhatni magokat, kik akármely meggyőződésből vagy önszerzésből a régi állapotok fenntartása mellett buzognak a ezek következményeivel számol uem vetve elóhaUdásuukat gátolják;... végre kétségtelenül azt is akarta, mit Széchenyi, hogy műveinek e forinájx által a hirdetett politikai és emberszerető eszmék bejussanak s elterjedjeuek o\'/ körökben is, hová csakis ily aUkbau tudnak be-tlHtui és meggyőződést ébreszteni." (Kerenczy Zolláu, Báró Eötvös József, 139. 1) Oélját el is érte, mert e regényével közelebb vitte az irodalmat az élethez és az uj eszméket a legtágabb értelembeu vett közönség kezeügyébu adta (u.-ott.)
Aki a rémületes emlekozetü Dózsa-féle paraszt-lázadást a maga szöruyü nagyságában és egészébeu ismerui akarja, az vegye kezébe Eötvös regényét, mely Magyarország 1514 ben lévó állapotát egy uagyszerü törtéueli képbeu festi meg s abból alaposabban megismerheti a lázadás mindeu részletét, mint a legkomolyabb törtéueti munkából.
Alaposabb ismeretet pedig azért szerezhet a regényből, miut a törtéueti műből, mert míg ez utóbbi csak a nyílt adatokból dolgozhat, addig a regény a szereplók titkos goudolatait. vágyait és törekvéseit is elmoudhatja s evvel az eljárással oly tökéletes színekben elevenedik meg a kor, melynél tökéletesebbet kiváuui sem lehet.
Eötvös mélyre haló történelmi tauulmáoyok utáu valami oly mély beleéléssel vetíti elénk azt a véres mozgalmat, melyhez hasonló kevés található irodalmunkban
Azok a lapok, melyekeu Telegdi és Ártáudi Tamás, Bakács és Mészáros Lőrinc, ugyané Lőrinc, ceglédi plébános és a keresztes hadak vezérei és a dominikánus rendfőnök meg Báthori György főlovászmester közt lefolyt beszélgetéseket és vitatkozásokat tartalmazzák, megragadó erővel tárják fel a jobbágyokhoz huzó egyének legrejtettebb gondolatát is, mely az összégyülekezett paiaszthad erejét nem a külsfi elleuség. a török leverésére, hanem a belső ellenségen, az urakon való boszuállásra irányitolta.
Kováta Antal.
(Polyt. köv.)
Rezzen a vén hárs.
Rezzen a vén hárs langy fuvalomra Szól rázza a csontos vánuyadt, Viharövezte, százados ágat. 8iró bús muzsikája . . . Lopva regél. — 8ir, zúg ágain mind a levél. — Titkokat súgva zizzen a lombja, Libbenő árnyat ir le a poiba. — Sir, zúg ágain mind a levél: Hajdani létről, lelOut időkről lopva regél.
Jönnek az árnyak I. . . Kelnek a multak I. .. « ♦
Ifjú szép szűzi lány jó bő krloolinba
Nyalka legényre lopva kacsintva. —
Majd szűzi csókra pirul. — Ez nagyanyám l
Férfiak kelnek, díszben, magyarban. — JÓ nagyapáin
Szép tüneméuyes karcsú leányok
Jönnek az éjbe! — ... óh de osak árnyak! -
Sir, zúk a hárson miud a levél! —
Hajdani lótiől, letűnt időkről lopva regél.
Századok keluek! . . . Századok jároak ! . . . (Régmult élő lelkek 1 . . . Visszajáró árnyak! . . .) Zokog a vén hárs! . . . Zizzen a lombja, LibbenÓ árnyat ir le a porba I — Dobban a lelkem! — Hisz az enyészet Szörnyű, zordon réme kisért meg. 8ir, zúg a hárson mind a levél : „Mulandó minden\' — sírva regél.
: zentgyörgyi V
HÍ R E C
— Ae időről. Minden tekintetben furcsa időket élünk. Nemcsak az emberek tárják elénk viselkedésükkel n gondolkodásmódjukkal a szabálytalanságot s rendellenességét, hanem maga az időjárás is. A természet igazodik az emberbe•., — bizarr, miat a modern ember élete. A tegnapi napra való virradat rácáfolt a kalendárium dátumára. \\ prihs 13-áu télre ébredtűuk.
Élesen süvített a szél s metsző hideg rázta a lombokat s vastag hóréteg párnázta ki a láthatárt. Mintha egy álom lett volna mindez a még közelmúlt téli időszakból.
Osapzottau lógtak az üde, tavaszi lombokon a leesett hócsomók. Az élet ós halál ölelkezése! Rügyfakadás és fagy.
Hervadás és lombhullás időelőtt. Szép és mégis szomorukép Életbevágó. Olyan komoly témáról folyt mindenütt a zivatar uyomán a beszéd, — az okozott kárról b a drága életről! A tegnapi hóval leesett a lóldre a jövő tél sötét gondja is. Szegény ember, egyikuek gondjaiból még alig léptél ki. már is a másiknak jövő buja szakadt válladra I De hol is élünk ? A huszadik században ! Lépten nyoinou lagy van itt, nemes eszmék és ideák elbervasztása. Az időjárás is csak ezt példázza.
Kritikus.
Vallási ünnepség.
Bármennyire döngeti is a modern élet a vallásos érzületek várfalait, sziklaszilárd ellenállásra talál, sót a hivatottak őrködése fokozottabb mértékben nyilvánul. Mig az jmberi lélekben viharok dúlnak, mig bánat, keserűség, gyötró kinok lágyítják az emberszivet, addig mindig a vallás\'Tesz az az erősség, hol a kifáradt emberi lélek mene-
APBILIS 14.
n l i 1 KÖZLŐN y
dókét, vigasztalást lel. A „Zalai Közlöny" önérzettel hivalkozbatik hosszú múltjára, hogy a vallásosságát a nazafisággal szoros kapcsolatban mindig becsületesen szolgálta. Mert moggyöződése, hogy az emberi boldogsághoz, a^honíl gondokhoz a mindennapi kenyér nem elég. Lelki megnyugvás is szük-séges, aminek alapja a vallás és a tiszta erkölos. Azért szivesen emlékszünk meg vallásosság megnyilatkozásáról bármely fe lekezet körében történik is az.
- Magyar mozlszkooe az Urániában
A helybeli Unióin mozgószinház népszerű tulaidonona ui atrakcióról goudoskodolt n közönségnek, midin költséget iism kiméivé fővárosi művészeket hozat le 3 estére, hogy mozi modern vívmányát a ki nem a szkeccset bemutassa. Három esiéu át 16 17-18-áu azorepeluek a Király siiuház es Nagy Bűdre kabaré-iának művészsi, akik az esti előadás ulán még kabaré-számokat is előadnak. A helyek uz alkalommal Bzámo-zoltak s elővételben kaphatók. Előadásra kerül Bródy Miksa és Martos Ferenc népszerű szkeccse: A gyilkos
- Rendőrségünk érdekében A rendőr-Tegnap a Casinő dísztermében volt egy vallásos ség tisztikara és legénysége kéréssel fordult a városi ünnepség, melyet a helybeli izr. bibliai egyesülőt Tanácshoz, hogy a reudórfelOgyeletí dijakai szabá buzgó tanára Domány Arrain rendezett főgimnáziumi lyozza illetve lillapilíB meg Ezen jogos kérelem és felső kereskedelmi iskolai növendékeinek közre- olői m-m zárkózbatik el semmiféle hatóság. a rond-működéaével. A zsulolt terom mutatta, hogy a nagy őrség hivatalon időn tul i» teljesít szolgálatot. Ezen közönség szivesen látja a laliáaos eszmék és érzüle- szolgálataiért a szolgálat közben felmerült kiáltásaiért lek ápolásit és szeretettel fogadta a szereplő iljakat, ktllöu díjazást igéuvelhel. A munkaadó munkását s kiknek lehetséges közreműködése magasra emelte az munka óráu kivlll lellesilell munkájáért külön és jól ünnepség nívóját Különös elismorésaet kell meg. megfizeti Ilyen külön szolgálatot egy erkölcsi les-emlékezuűnk Hofrichter Einma hegedű művész és | ttllet sem uem kivánhal sem nem fogadhat el. Ezeu tanár úrhölgyről, ki jeles növendékeivel mindenkor i klllön szolgáintok ellenértékét képezik a rendőri fel-őnzet lenül működik közre valahányszor a kultúra a ügyeleti di|ak ; ezeket közérdekből leljesitett szolgá-
bazatlság, vagy a vallásos áhítat emelése művészeté-hez folyamodik.
Az ünnepély lefolyása a következő volt: Dr. Neumann Ede főrabbi rövid megnyitóban plasztikus ronánokkal ecsetelte a vallás culturalis és emberiség nevelő hatását. Utána Kolin Miklós 8. o. I. olvasott fel szimpatikusán egy tartalmas dolgozatot a biblai Jóbról. Azután Hofrichter Emma k a. zongorakiséretével lanitványai l.endvat Dezső. Kovács Mihály, Szabados István és Pullák László adták elő hegedüli Mendels-nohu 8ommernacblslrau-ját annyi érzéssel, oly precizitással. bog) méltán rászolgállak a zugé tapsokra Körsi István 8. o t. a l&le megszokott talentumon-elóadással szavalta Morris Bosonfeldlől a Viliar-t
latért a város, magánfél érdekében téliesített szolgá latért pedig a magnóiéi viselje. — Ez a kérés annyi val is méltányosabb, mert a rendőrség munkával amúgy is tul van terhelve s nem tehet azt kívánni, hogy ellenszolgáltatás nélkül tel|esitsen olyan munkát, melyre nőm köteles. f^
— ab alsó templom ünnepe. Tegnap volt >iz alsó templom védőszentjének Ünnepe. A helybei Ferences atyák délben baiálnágos ebédre hivták meg a hivatalok vezetőit ezeu alkalomból. Az évszázados refektoriuin falain belül igazi derű hunolt s uem egy köszöntő hangzoll el a jeleuvollak ajkáról
— Áthelyezés. Az igazságügymiuiszter Fóg-lein Miklós zalaegerszegi kir. járásbirót a tatai
Mulb László 8. 0. I. A zsidók irodalmunkban cimű Ebenspauger (íyula uémetujvári kir járásbirót
gondos tanulmányát olvasta Fal zajos tetszéstől kinérve. Kedves száma volt a műsornak Lendvai Dezső f. o. I. »olo hegedujáléka, Mayerbeer Hugeuolláját játszolta Hofrichter kisasszouy loogorakiséietével. A tehetség technikájával és fioom uDanazirozással elóadull piéce után hatalmas tapsviharban és éljanzésbeu töri ki a publikum. Bohr Imre f. 0. I. Megtérés címen szépen megkonstruált tragikus befejezésit novellájával aratott elismerést Cellák Lajos 7. o. I. Kis József-tói izavaltn a TOzek-ot. Igazi sziuészidegzettel, goudolalkldoin-boiitó hatalmas tehetséggel emelte érvényre a szép költemény eBzméit. Végül Pap József 8, o. t. A zsidóuép aaiveposzáról írt humoreszkjét adta eló jól megérdemelt tetszéstől kisérve. (K.)
NB. Osak az a zongora, az hogy ínég sok kívánni valót. Éi (hetetlen hogy a Kaszinó tagjai miért nem vesznek egy jó zongorát.
— Uj vUlamoevaautalc Dunántúl. Mint értesülünk a Dunántul két szépen fejlődő városában villamos „vasutal i,építenek. Székesfehérvárnak egy előkelő berlini cég telt ajánlatot a vasul megépítésére. De a város ugy döntőit, hogy részvénytársasági alapon létesíti a villamost, melyben a város inegfelelő|ré8zvéneyél lesz képviselve. Győr a másik vároa abol viszont felBÓvezetéken vágánynélküli villamost épiteuokja pozsonyi virágvölgyi vasit\', míulá-Iára Mivel a tervezett villamos a szomszédos községeket is érintené, célszerűbbnek lalálták a felsóveze-tékes vágánynélküli rendszert. Mikor Írhatunk majd arról, hogy a ml villamosunk megépül. Ugylátszik, hogj ébbeo is megelőz a Dunántul minden nagyobb vároía.
zalaegerszegi kir. járásbírósághoz áthelyezte.
— A atridóvárl Iskola épitési munkálatait a legutóbb megtartott árlejtés alapján Fucha éa Oross zalaegerszegi vállalkozók nyerték el 1I90J5 k. Tál-lati összeg melleit.
— Pályázat segédjegyzői állásra. Zala eger«zegi Járás lószolgabirája a zalalövói segédjegyzői állásra pályázatot hirdet. Kérvényeket ápr. 17-ig lehel beadni.
— Utcai csendélet. Nem is tudom, hol élünk Láluuk itt kulturális haladást is, de olykor s uyers élet dala is megcsendül az utcén Szombat eale is két felnőtt ember jött liárutn fejlődő leáunyal végig a főmön. Járásuk jókedvük ingott, ajkukon is csintalanul csengett a nóta Nyugodtan mentek végig a városon, senki sem zavarta őket — még a posztoló rendőr sem. Nagyobb botrány nem történi, — minthogy néhány ember rázta meg a fejét rosszaló-lag. Talán még sem volnánk falun I
— Borlopáe a pályaudvari vendéglőben. Bogemieder József pályaudvari vendéglős pincéjét már hónapok óta dézsmálták ismeretlen egyének. Volt rá eset. hogy naponkint 10—12 liter bort is elhordták s hiábavaló volt a vendéglős ébersége nem tudott s tolvajok nyomára jönni. Végre a rendőrséghez fordult, akik a tetteseket napszámosok szeműjében kinyomozták, akik. álkulccsal dolgozlak s igy apránkint tetemes kárl okoztak. A házkutatás alkal-mával megkerült a takaréklüzbelybo rejteti álkulcs is. A sok terhelő bizonyíték és beismerés alapján a rendőrség eliár az ügyben.
— Felvételi pályázat A vallás- és közoktatásügyi m kir. miniszter umak 33799. sz. rendelete értelmében az 1913/14. iskolai évre a caák-loroyai állami lauitókép-ó-lntézet 1. osztályába őasze-
seu 30 növendék vételik fel és pedig teljes flzetéaos helyre 14, féldijas helyre 9, ingyenes helyre 2, kesz-pénz-segélyes helyre I, segélynélküli bejáróuak 4 növendék. A teljes fizetésesek 30, a féldijasok 15 K-t Tizeinek havonként köztarlásdij cimen az intézet péuzlárába. A kéazpónzsegélyee növendék havonként 15 K segélyt kap A kérvényhez a következő okmányok csatolandók. 1. születési bizonyítvány, J, iskolai bizonyítvány a megelőző évről és a f. évi értesítő, 3. tiszti orvosi bizooyitvány\'a^\'folyamodónák a lanilói pályára alknlmas voltáról, 4. segélykérés eseteben hiteles községi bizonyítvány a szUlók vagyoni állapotáról s a kiskorú gyermekek számáról hiteles családi kimutatás. Osak oly éptestü és zenei hallás-sal biró tanulok vételeek fel, akik 14. életévüket már betöltötték, de 18 évesnél uem idősebbek s akik a polgári vagy középiskola 4-ik osztályát sikeresen elvégezlek. A végleges felvétel az iutézeli orvoa véleményétől s az ének-hallásbeli vizsgálat eredményétől függ. A vallás, és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett folyamodványokat az előirt okmányokkal egytltt 11)18. ináius 31-ig kell a Csáktornyái állatni tanítóképző.iutézel igazgatóságánál benyújtani a folyamodó lakóhelyének, az utolsó posta ét vármegye feltüntetésével. (Jsáktornya, 1913 ápr 3-án. Zrínyi Károly igazgató
— Hétfőn és kedden pgy kitonó műsor kerül bemutalásra az Edisonban, melyből külöuöBen kiemeljük A sziv vihara c. 9 felv. drámát, melynek főszerepéi Gostello a világhírű művész alakítja. Ezenkívül még egy 1 lelvonásos dráma, több humoros és Patlté híradó aktuális világeneinéuyek riportísarQ bemutatása Elsőrangú zenekíséret. Felhívjuk a a. é. közönség szives figyelmét, hogy ezután csakis elaó-rendű képek lesznek bemutatva miután az igazgatóság nem kímél sem fáradtságot, sem áldozatot, hogy a ti. é. közönség Igényei! kielégilse. — 8zerdán és csütörtökön fényes Elité előadás tarlalik u| műsorral.
Szerkesztői üzenetek.
— Szentgyörgy völgyi. Minden kívánsága szerint lesz. Alkalomadtán sorra kerülnek. Ai egyiket mar ma ím olutsbatia. A kiránt számokat mind mog küldtük Sok üdvözlet mindkettőjükuek.
— Szegény vagyok . .. Látjuk és sajnáljuk. Másoknak uem mondtuk el, azért uem közöljük. Vpye uem haragszik?
— Rügyfakadás. Gyönyörűen I Magáuak tavaszról vau kedve dalolni — bundában 1 Várjon vele I
— Vera a máról s holnapról. A jCvö számunkba e helyen közöljük, ha már minden áron a kutnek akar szólni.
— Havas. Verse tele van helyesírási hibákkal, ami már maga is rossz ajáulólevól. Különben sem árul el költói tehetséget.
kpirín-í
(m köxlimert f4Jd«lomctüJ«pii<
(a köxlimert fáJd«!omc*01apHÓ tzer)
Minthogy »z Asplrin helyett loltuor pótueieVet adiult, Blmkrdjík Alpirinl cuk.
Alpirtn.Tabl«tta
fonnAliin u lUbbi n]auk megteleld eredeti csonugolltbin (I üveg- i
---------->t tablettával in K. 1,30) viUrolnl. /
MtMMa UkUIIAn rajta vas u Aipiria 1*6.

4
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS u
XXX Ik maffyar királyi
jótékonycólu államsorsjáték.
Esen péna-sorsjáték remélhető tiszta Jövedelme közhasznu-J és jótékony célokra fuj, forditUtni. Esen sorsjátéknak összesen 14886 nyereménye van, melyeknek összes értéke 475000 koronára rug készpénzben.
Főnyeremény aoo.ooo korona készpénzben,
\\ % Továbbá:
nyer. á 200 K
I főnyeremény---3^000 kor. kéasp.
I ,-- 20.000 ,
I ,--10.000 ,
l , -- 6 000 , ,
6 nyer. á 1000 K 6.000 . ,
6 , , 500 , 2.600 ,
10 , , 260 , 2.600 ,
40
100
160 . 100 , 50 ,
4 000 K késsp
11.000 ,
10.000 ,
10.000 ,
50.000 ,
120.000 . ,
200 2500
12000 _
14885 nyer. összesen 475.000 K készp.
Húzás visszavonhatatlanul I9I3 évi május hó 15-én
Effy aor^Jegy ár* 4 korona.
Sorsjegyek as Ssszeg előzetes beküldése mellett a m. kir. lottójóvedéki igazgatóság-tói Budape-ten (Vámpa\'ota) portómentesen küldetnek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhlvat«lnál, az összes vasuli állomásokon in legtöbb dohány-tőzsdében és váltö-üsletben. Ji^éktervet ingyen és bérmentve küld
a Maarynr kir. Lottójbvadókl IffaztfatotiAcr-
Jó állapotban levő
sziIm titír
Cim
a kiadóhivatalban.
Árverési hirdetmény
ititiriüinziír r. t.
spírín
MEGHÍVÓK
addig még mm litizitt..nigj »álaiztékban |ulánydi áron kéizlttitnik
Ifj. Wajdits József
k5ny vnyomdáj iban.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek.
XXXXXXXXXXXXXXUXX*
_ vlláji»zerle limert fáJdalomc.UUpUÓ txtrt
igen loakran lilinyabb W.iitmfnytkktl helyettesíti! * y valódi kéiiltniínyl kap|onk, rtakil, A
Aspirált -Tablettát
vrgvünk, 11 alábbi rajiban látható eretletf ciomágolit-Un, II Ovcjrtó 20 f«nrammos tablettával ira K. 1.30). Mimim tablettán rajta van az Aipirln uó.
zálogosztálya 1913. április hó 19-ón
nyilvános árverést tart, amelyen az 1913. évi már-cius hó 19-ig lejárt és ki nem váltott zálogtárgyak kerülnek iparhatósági biztos jelenlétében árverésre.
Árverés kezdete délután 2 órakor.
FELSÉGES izü fehér vagy aranysárga
í m£ZET
5 kg—os csinos postadobozokban 10 Koronáért szállít bérmentve
A „MÉH" A MAGYAR MÉHÉSZEK ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, VÁCI-UT 108 bd
Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!!
pj&t jván ga^Kgatasaii
a
KjJ tier Véiij\'^\'y• „Horgonyt* W,
A Linimenl. Capsici cotnp., a Horgooy-Pain-Expeller
pátifka
ogy régjónak bizonyult káziszur, mely már Hok év óU legjobb U-dórzwilrówek bironyult köménynél. ciúzaál «\'•« meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatoáak leijo\'íiuk és
csak olyan eredeti üveget íngadjunk el, mely a „Horoony" vWjcgvgyel é« a Richter oógjogyzÖ68oI ellátott dobozba viui csomagolva. Ara üvegokbon K -.80, K 1.40 és K 2.- és úgyszólván minden fyógysrer-tárban kapható. - tómUár: Török Józaef gyógyszeneuiiM, BudapMt.
Oí BlcMer vyöoyszerun iz „Árny orowlíi fcor,
Prágában, Ktisabethatrasao 5 1

SSr Magvakat tavaszi elvetésre ^
ismert kifogástalan minőségben szállít
MÜHLE ÁRPAD
kertészeti ée magtermeUei telepe rBJVieSVÉR 41. az.
— Alapittatott 1875. —
Dusán ábrákkal ellátott főáijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
XXXXXXXXXXXXXX\'XXK
SALVRTOR
GUMMI SARKAK
VILÁG CZIKK
UTÖLÉRHETETLEN TARTÓSSÁQUI
MH-KA
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
mindenütt KAPHATÓ.
XXXXXXXXXXXXX34XXXX
Nyomatott a laptulajdonus Ifj. Wajdits Jówef könyvnyomdájában Nagykanizsán.
1 AGYKAI IZSA 1913 ÁPRILIS 17.
5a 1K ÉVFOLYAM 28 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Migjalinlk héttőn is csütörtökén.
tlOrU.tl.l E«\'" t\'" 10 koron., 1 ko.on.,
N o^eili.f® 2 korona 60 flll. — fcg/.. éra 10 Alt.
Uj Magyarország\'.,
Azok II daliás Wók, amelyek a mull ezredévben oly nagy nősöket termeltek a magyar nemzet számára, már rég letűntek A bonfoglalás nagy munkája már befejő/,ödölt. | De a bonfenutarlás szent leiadata, mint solia el nem muló paranos. még most is fönnáll. | Számtalan esetben kellelt a tuagvarnak kar-i dut rántania, Itogy hazáját, szabadságát, nemzeti függetlenségét megőrizze. E/.en okok miatt az uj ezredévben talán már nem kell neki többé vért és eletet áldoznia. Nem kell túbbé felnié a rabszolgaságtól, hisz hazáját és koronáját híven szolgálja. Nem kell neki nagyhatalmi illuzóikért uralkodói szeszélyből seregeit gyilkos golyók elé állítani. hisz e hon határain tul egy meghódítani való fú szál sinus. De a hon halárain belül nagy munka vár rá, melyet a létfönntartás kötelme paranosol.
Nem a Balkán barbáraival kell harool-nunk. hanem Európával kell versenyeznünk. Netu ellenségekkel kell körülvennünk magún-
Kelelós zerkesztö.
SZELE ELEMÉR
túsicrkcazló
KEMÉNY LÁSZLÓ
Szirkuztóiii él klidthltitil Diik-tir t
Talt\'oe: III. — HlrdaMiak dlj.itbáa aaarlel.
kat, hanem békés megértésben nemzetekkel jóbarátként szövetkeznünk.
Versenyre kell szállnunk a nagy világgal a földmivelés, állattenyésztés, ipar, kereskedelem, tudomány és művészetek \'erén. Óriási lére a munkának, a hóditásnak I
De ugy tűnik fol, mintha az a magyar, mely erós volt a csaták vihar,ii közepette, most a szellemek nagy harcahan nem tudná tueglarlani hatalmi presztízséi.
Honnét a gyöngeség? Tán hazánk puli-j likai szer/eze\'ében ? Tévjdnenk ha ezt hinnők I Nemzetünk társvlalmibig gyenge. N igyszerü alkotmányunk csupán azért nem állja ki az elet viharait, mert ninos mögötte erós társadalom. Ugyanis minden intézmény csak forma az emberi lélek törekvéseinek kivitelére. Amint hiányzik a minden akcióhoz, minden fejlődéshez szükséges szellemi, anyagi és természetesen erkölcsi erő. a legtökéletesebb intézménnyel sem megyünk semmire sem. így ment tönkre a hajdani nagy római bi rödalom s valahány elpusztult nemzet csak volt a világon.
A magyar társadalom különféle néposztályokból, ezeknek gazdasági és kulturális, nemzetiségi vagv egyéb összekapcsolódásából áll.
Ha léhát nálunk valamely osztály gazdaságilag, vagy organikus fejlődésében, vagy más osztályhoz való viszonyában gyenge, szükségképen veszedelem fenyegeii a nemzetet, mert nemzetiségileg széttagolt nép vagyunk.
Mi magyarok, akik kuliuráukban, gazdasági gyarapodasunkban évszázadok viharainak pusztítását szenvedjük és érezzük még manapság is. elveszünk, ha megfeszített erővel nem látunk hozzá közgazdaságunk fellendítéséhez, közéletünknek, kultúránknak szervezéséhez, nemzetiesebbé tételéhez.
Kultura kell a mi népünknek és ha ez meglesz, akkor fog gyarapodni gazdaságilag, ami ismét a kuliurát fogja emelni.
Amint ez az állapot elkövetkezik s az egyes osztályoknak egymáshoz való viszonya egységes, termeszetes lesz, oly erőre kap társadalmunk, hogy valóságos nemzeti függetlenségünk kivívása könnyű feladat leend.
<■ Csáti malma.
Vígan zakatol a lantoséi malom. A jé öreg Csáti Mihály bérli az uraságiól Ma ép h-livá-ár levén. I10I egyetmást bevásárolni szándékozott. elólntta egyetlen leányát, a c»sl«d szemefényét a szép lloriakát.
— Borcsa láuyonl. Tudod, bog) anyád ágyban fekvő beleg. teljesen tehetetlen a mai napon rád bízom a malmöi. Elég erós vagy. nem lélok. hogy baj
lesz. Nek>\'in a városba kell meliu...... hogy egy kis
malackát ho-zak a házhoz Légy .......es és őrködj
minden felelt.
— Ne féljen, édesapám, mintha cs«l itthon volna, meg Irat minden. Ha uiiies i. lerí a háznál, Füstös kutyáuk felér akár három embeirel Is.
Csáti e biztatás után lelszedelózködöll es uyugod tan UvozotI hazulról, A malom jó távol volt a falutól Vize volt bőségben, a tavaszi áradás és cBŐzés ineg-uöveszlé a különben kis patakot. Boris vígan lálolla munkához füstős az eresz alatt pihent. A környék csendiét csak a malom egyhangú zakatolása és Boris nótái zavarták meg
Caáliné évek óla fekszik bénult lábakkal Sok ideig osztotta urával a molnárok nehéz muukálát;
most, mini tehetetlen tagja a családnak, gyakran fohászkodik az Istenhez, bogy rövidítse meg szenvo déseil De inás volt megírva a sora könyvében
Boris ép egy zsákol emelt le a garatról, midőn Füstös ugatása idegen közeledtét jelzé. A kutya azonban egyszerre elhallgaloü Boris jól sojlelto ki jön, megdobbant a Biívo. Füstös cssk akkor hallgat el, ha l.antos Jóska jf.n a ház ioz.
— Adjon latén, Boris leik.....I 1,állam edes
apádat a faluu él távozni, gondoltain beiövök egy
szóra, hogí ne unatkozzál.
_ ijuukoziii? Az; ...... ismerem, vau itt
^^Van áin. azt látom De nem iól teszed,
hogy úgv .....gfeszilcd erődet Megárt neked ez a
nehéz munka nem a te gyenge karodnak való
._ Mii csinállak? Alijául tehetetlen, apáin pe-,|jg ....... tudom soká birja-e Majd csak megsegít
az Isten . ,, ..
_ Meg Hanem tudod-e, Boriskam.íHusvét
napja közeleg s le akkora igeied egybekelésünket.
_ De mikor oly szegények vagyunk Alig
keres-ük meg a uapi belevó falatol. szl a szerény
kelengyét sem győzi e kis inalom. Es hog.v bagyjam
jn beteg anyámat?
Jóska e szókra némán bámult maga elé. Be-látla, hogy a lánynak igaza van. A dolog anyagi oldala nem bántolta ót annyira; majd csak nyélbe ütötték volna valahogy, de az anya betegsége mindent romba dönlötl. Évek óla Isirhalatlau láng lobog a sínében Boris iráot s mindig ugyanazt kell hallani*
— Boris a végső elkeseredésbe flzlök engem I
— Ne mondd azt. Jóska, mert megver az Isten. Törj, iua|d meglátod, miudeu jóra fordul.
Könnyű volt azt mondani, térj, mikor Jóska bensőiében egy Hgész králer forrongott. — 8zoinorúau búcaózott el szive választottjától. Uaaztalan csóválta Füstös a farkát, leiéje bem hederített.
Mikor Jóska eltávozott Boris egy kínyet törült ki szeméből. Neki fájl a dolog legjobban. Hányszor . fohászkodott fel az égre, onnan várva sorsának javulását. Évek óta takarékoskodnak, hogy a malmot megvettessék, de még mindig kevés van együtt. Az uraság pedig hallhatatlan, a bérletből nem enged. Oly sivárnak tüut fel elölte az élet; ó csak bevette volna valahogy a lemondás keserű pillulá|ál, do Jóskái féltette, kit elkeseredésében mindenre képeauek hitt.
(Vége köv.)
Ösram - drőílámpak
MBHMIB^^™""™^^"^^ , Hajós-utca 41
■1
ZALAI KÖZLÖNY
április 7.
Ei Széohenyi tanításának a gerinoe s könnyű belátni, hogy a mai állapotok az efféle nemzeti eró kifejtésére nem alkalmasak.
A népnevelésiéi igen bátra vagyunk és azért mezőgazdaságunk, mely valamikor első volt Európában, annyira elmaradt a nyugati népektói, bogy tele. sót harmadnyi jövedelmet produkál a magyar gazda ugyanakkora földön, mint például a német, vagy a cseh Radikális eredményt a szövetkezeti intézmény terjedésétói várhatunk, mert ezzel lesz szabályozva az értékesítés.
A szaktudás széles körre való terjesztésének eredménye lesz pedig, hogy nagyobb mennyiséget termelünk.
A Széchenyi szellemében való szociális munka lehet közvetlen és közvetett, mert a
— De a uecrológokban. melyek mind csak ezeket a átáraz élettörteneti allatukat WiilMk. szerényen meghúzódott tűé* egy mondat is, az, amil az emberek a legkevesebb, vagy talán épen seuimi figyelemre sem méltatták, bogy Kapy Mikló* pezs-gögyári üzletvezető volt.
És itt álljunk meg emberek egy percre.
Mert ez a dolog érdekei, megdöbbentéén érdekes
Nem egyedülálló, uem nagy dolog, nem lurcsa, sót meg csak nem is groteszk éa mégis érdekes, izgatóan megdöbbentően érdekes.
Az ós Kapiiár OröUs ura. bírom vármegye rettegett kiskirálya, aki méltó társa a Csák Mátéknak, a szentmiklósi é« óvári Pongiác grófoknak, a Német-njvári Henrikeknek, a ltorsáknak, sz Oraodéfiáktiak, az Aporoknak, a Hrebirl-eknek és a többi .Mord und Raub grai"-nak
Szövetkezik 1 Mátyá- uralma" éílen Podjebrád György cseh királlyal, aki fiát Viktóriát küldi segit-
középosztály csak müveit és gazdaságilug ,égére és fliskráv.d. a liusaziták akkori katnua pápá haladó alsóosztályból juttat egészséges fel iával, Uiskrát Mátyás badai kiverik sz országból,
frissítéshez; mig n mai állapotok szerint a: Viktória, megveri é. elfog,. egyik M.dács é.
g r v.rábn ^ . uuttn Kapivárr.i kerül a sor.
középosztály növekvése a bevándorlottak es v„rj,.„rr)l JK,pv J4oosné Berzeviczy Anna,
nemzetiségek rovására esik. ,olyerazsák"kai. melyekben Mátyásnak küldik »t arany
A hajdani nobile offloiumok megszűntek. -^irAknt engeazieléáttl, de Mátyásnak egész életén át uj nobile offloiuuiként lássunk tehát hoz.zá a fülében cseng az az iutelem, melyet atyia az Igaz-szooiális tevékenységhez, melynek üdvös aágról intéz hozzá halála órájában a zimonyi tábor-eredményét, ba tapasztalni fogja a nép, sze- " birtok v,ez.száll
retettel fogadja az irányítást és hálával lesz érte. A magyar intelligencia járjon elől ebben a munkában melytől a nemzeti vagyon és jövedelem emelkedését s államfenntartó falusi népünknek művelődését varbaijuk.
Major BiUi.
(Vége köv.)
Jegyzetek a hétről.
Irta: Adorján Sándor. Meghall egy ember.
Mi vau ezen különös? Meghalok én is, te is, 6 is — meghalunk mindnyájan. Egyszer csak vala-mennyiünket, akik inoht élünk, szeretünk és gyűlölőnk átcsónakáztat Gharon a Styz vizén be, Hádés birodalmába.
Miudnyájunkat.......Olyan biztos ez amilyen
természetes és olyan természetes, mint falevél hul-lisa, virág hervadása, fák korhadása. Olyan természetes és olyan észszerű, hogy beszélni sem érdemes róla És mégis emberek, álljunk meg egy percre törtetésünkbeu, leledjük egy pillanatra a ini külön vi Iágunknak örömeit, bánatait, reményeit, vágyait, álljunk meg egy percre, csak egy percre, mert az. idő oly rövid és Charon hajós oly következetes — d« azéit mégis álljunk meg.
Meghalt egy ember. — Kapivári Kapy Miklós. I Hogy milyeu volt az a porhüvely melyet ezen a néven ismertek és szólítottak az emberek, az iga- rutik Nzociálistái használnak a vagyonos osz\'ály ellen tán mellékes. való izgatásra, mint megtalálhatók Kölvos regényében.
Az újságok megírták róla, hogy valamikor1 Ugy ||0gv valóságos ismétléseknek Iázzanak a mai huszártiszt volt, igy tehát valószinüleg kemény volt, ember tollú alutt.
katonás, talán egy kicsit egyenes derekú is, megír- Mily kétségbeejtő valósággal lép elénk a ki-
tik róla, hogy tagja volt a mágnás kaszinónak, a ráljri udvar tehetetlensége, a fóurak önzése, kegyet-dzsentri kaszinónak, tehát az is valószínű, hogy tár- |tín kapzsisága, séitő lenézése a jobbágyok iránt, s aasági életet éló ember volt, szalon ember, talán egy e hibák és bűnök azok, melyek az egyébként jóiu-kicsii CQinine iI* fau is, megjegyezték discréten, hogy (]ulatu Dózsa Györgyöt is a nemesek kérlelhetetlen a nók körül sikerei voltak, amibó) következik, hogy all«uségévé lenni kényszerítik. Az a gúnyos csipke jómodoru, könnyed, a napnak csekélyke kis esemé- lódéf, mellyel a nagyerejü, vitéz, de jobbágy szárnyéiról ügyesen fecsegó, sót talán egy kicsit szelle- inazásu székelyt Dózsát illetik a királyi palotában a raev ember is volt. piperkőc főnemes ifjak, kitörölhetetlenül bevésődik a
Ez azonban mind mellékes .megalázott férfiú lelkébe s csak hivatkozni kell rá ez
a koronára, a korona p-dig királyi donatióképes odaajándékozza Siaploucai Pohárul Péter magister legitis curialifl-nak.
Elpusztulnak a Pohárosok is vár és birtok újra i fisku8ra száll, majd a pozsonyi diéta, 1711-ben hona a Rákóczy törvényt és ezzel kapcsolatban a várakra vonatkozó törvényt és ennek értelmében Kapivára is rommá lesz.
Vár és család sorsa olyan egyforma. A sas-fészekben ma vércsék vijjognak, baglyok huhognak, comes Johanues Kapi unokája pedig pezsgőgyári üzletvezető.
Érdekes, megdöbbentóeu érdekes,\'
Mintha csak János evaugelistál látnánk, amint az Apocalypsiban jósolja: „és lesznek az elsők utolsókká."
És mosl ó is elment. Meghalt az utolsó Kapi
A lotum membrum regui sanctae coronaeröl, ismét lepattaut egy páut. Szerteszét az országban, a hétmagyartik sírján isiuót megremegett egy-egy porszem.
Emberek álljunk meg egy percre törtetésünkbeu, csak egy röpke rövidke kis percre, mert az idő oly | rövid é-. Oharou hajós oly következetes, de azért mégis álljunk meg . ..
Eötvös József báró mint regényíró.
V.
Azuk az é.szbeli fegyverek, melyeket a mi ko-
osettel ismerósökunk, hogy nyomban a legkeserűbb gyűlölség forrását fakasszák lel a megbáutolt embíi szivében.
S a demokrata meggyőződés mekkora erejével bizouyitja be, hogy a jobbágyok némi tekint,abei, iogosau tártak el véres muiikájukban! Mert h uiú célja volt a jobbágyok felszabadítása érdekében nyitm (el a szemeket s megmagyarázni, hogy addig k>|| adni. ad-lig kell a szabadiig es egyenlőség áldásaiban a népet részesíteni, mig el nem keseredik aj0g. (osztás miatt, mert aztán uem kér, hanem [gyilkos szenvedéllyel erőszakolja ki azt, amihez joga vau.
S a szerető részvét minő melegével alkotja meg Kardos Orbán deák alakját, kit a földesúri jótétemény les?, boldogtalanná I Telegdi kiragatlia ugyanis ót szerény jobbágy helyzetéből taníttatja, feisóbb iskolákat végeztet vele, hogy egykor ó ín, mini Bakács prímás a papi rend kebelében kflzdje fal „u. gát magasra, \\inde a szerencsétlen lObbágyíiu halálos szerelemmel szereli nagyúri jótevője leányát, Telegdi Prusinát, miatta nem veszi fel az egyliiti rendet, csakhogy szüntelen imádoltja közelében lehessen 8 bár tudja hogv vágyódása betöltést soIih nem találhat s bár minden nap el kell tűrnie a cselédül maradt |obbágyivadekok részéről egy-egy csípést, egy-egy gúnyos megjegyzést, uincs annyi ere|e, hogy magát a bűvös körből ki tudja ragadui. B rejtett szereim- áll utjábiu annak is, hogy az urak ellen készülődő paraszt keresztesek közé álljon Qb. hányszor sóhajtolt fel. „Miért uem növekedtem apám kunyhóiéban I? miért nein tölthetém életemet, mint Xóldiniveló, hasznos munka kö/ölt? Szerencsés volnék Mán I . . . Telegdi meg akarta hálálni apám hűségét, s iutalmul szerencsétlenné lette fiát. üli at emberek nem tudják. hogy embertársaik javára jobbat neiu tehetnek, mini ha őket nem bántják 1 jubb szerencsét, mini melyet a végzet reudelt számunkra, ugy sem szerezhetnek nekQnk. (I. k. 94. I.)
Valóban, az az Orbán az egyenlőtlenségnek iiagikus áldozala ki jobbágytáisai közé vissza uem mehet, ettől visszatartja elméjének tanult-ága, a nemesek közé pedig nem uinelkedbelik. ettől vissza-szoritia a törvény állal emelt társadalmi gát! Nem marad más az ilyen ember számára, mint egy égést életen át hurcolt boldogtalansági
Kováta Antal
(Folyt, köv.)
HÍREK.
Egyről-másról.
Csak nem szűnik a tél A bundák isiuét elékerültek Hamar vége lett a tavasznak. Szomorúan tekintünk az elfagyott lombokra. Kietlen kép. Pedig csak a nem régen leélt tél jött vissza — de idó előtt, mikor nem 6 volna soron.
Egy kép az ember szellemi életéből. Itt visszajáró elvek kísértenek. Jönnek, mikor azt hittük róluk, hogy már meghaltak. Évszázadok lomtárából kerülnek elő És mindig akad viselőjük Elmondják m több százados dolgot ii|iiak, tetszetősnek, oko-nak. 8 az emberek rajonganak értük, esküsznek igazságukra, mert moden, mert nj . .. Visszajáró tél! Hány század előtt mondták már el ugyanezeket » balgaságokat I Ha első lanttóik felkelnének névtelen s talán már el is feledett svukból, magukhoz, fednék a hangzatos tanokat, — a modern embereknek semmi sem maradna. Levetett bundák s felvell bundák I —
Kritikus.
apr1l18 17.
zalai közlöny
3
— Áthelyezés. A földinivel^sOgyi miniszter I tagadod h bizonyíték nem volt ellene. Azóta eszébe az anyós is aki leányának fogta pártját Erre Pertllk Sineringa 8zilve«zter állatorvost Zalaszeutgrótról Jász- jutott, hogy ó „keresztény katolikus" ós nem bazud- bántalmazni akarta a feleségéi, az anyós azonban beréuybe, Kocb H\' la állatorvost Kószegról Zalaszent- hat. Feljelentetté magát s »z euyhitó körülmények\' közbevetette magát, dulakodás támadt vö és auyóa nrótra áthelyezte. tlgyoleinbevételével egy hónapi büntetést kapott » a között Dulakodás közben a részeg Pertllk előrántotta
-- Áthelyezett körjegyzőség A szent novella alapján azt is felfüggesztették. a nála levó revolverét és az anyósát lelőtte, aki két
sebestyóni (muraszombati járás) körjegyzőséget a vár _ vasút A folyó évi május hó 1-én anP \'uulva belehalt súlyos sérüléseibe. A gyilkos vöt
megye Musznyára helyezte át. életbelépő nyári menetrend a következő léuyegesebb j& cseudóiség letartóztatta
| változásokat tartalma za:
a budapest—pragerhofl vonalon A 204 sz. gyorsvonat Budapestről este bal a könnyebb mödalra hat "és a népdalcsoportra I *"kor fog indulni s Nagykanizsán este lo óra 07 I Völgyön „égy dalárda. Veszprém város nagy ünpepséget ren- j Páckor. Pragerholba é||el 12 óra 15 perckor meg.).^ ^
— A Dunántuli Dalosszövetség f évi
június hó »8-án és 29-én Veszprémben tartandó dalosversenyére 2\') dalárda jelentkezett és pedig n nehéz férfi négyes karra négy, a nehéz mudalra
dez a versenyző dalárdák fogadtatására.
— Mozi szkeccs éB kabaréest az Urániában. Az Uránia igazán élvezetes é.- művészi élvezetben részesítette a közönségei, midőn két es. tére lehívta a budapesti Apolló színház szkeccs társulatát. Az öt tagu társulat igeu ügyes műsort álli-
érkezui ahol Triesl és Veueziu, valamiül Wieu és a Puslerihal. ill. Tirol felé menő vonalokhoz csatlakozik.
A vonattal fognak lovábluttatni a budapest -veueziui és budapest—meráni nemzetközi hálókocsik. A 212. sz. gyorsított személyvonat Budapest-
Iskola Osentevölgyön. Cseutevölgy köz- j
ség iskolaköteles gyermekei, mintegy 90*en, eddig Alsólendvára jártak he iskolákba, mert olt nem volt | iskola. Legközelebb azonban iskolái építenek Csente-" " Az építésre vonatkozó árlejtést már ki is irta az iskolaszék.
lott össze 8 » közönség ue,,, bánt. meg, hog, je-.rM — \' <"" 5 f*-" \'«* " Nagjkanl-, _. .. ..
gyét megváltotta. Csak «!. a kár, hog; a műsor\';.njel il óra 67 perckor, l\'ragerhofba reggel ml|) cohiutBlbBO is szóljon szépről, nemesről, fensé-
- . . . I .1 Apu O . i...r/ilrne muiljl\'bilfni tllim tl\'IHKl ,\'- 1 WieU . . .....,. ,.....iw..:........................ I..I
Szerkesztői üzenetek.
Szentgyörgyvolgyi. A költemón;, bár-
eg;ik-uiáBÍk darabjával ueiu voltak tekintettel arra |,og; a vidéken „ián az illés és hog; a fiatal leá , uyok is voltak at előadáson. Egyébként a sltrü tapsok a legjobb bizonyítékai a közönség elismerésének.
Istentisztelőt Az izraelita templomban a péctekeali istentisztelet t hó 18 ától kezdve —, ug; siiutén a húsvéti ünnepesli istentisztelet I hó 24-éll hétfőn és Sí-éu kedden d. u. \'/,7 órakor fog megkezdődni.
— Társas utazás. Svédországba, Norvégiái,a Utiránv; Budapest. Berlin. ijio"linlm, Trondhjem, Bergen, Krisliánia, Koppenhága, Hamhuig, .Berlin Budapest. Mindenütt S—3—4 impol töltünk s apróbb kirándulásokat testünk a kornyék (levelesebb helyeire. Trondl,jómtól Hergenig a Fjordok köd haióu. Be,gátitól Kristináig Norvégia legszebb hegyi vasútvonalén utazunk. Indulás Budapestről Jtlliua \'4-én Ai ut 116 uapig tart s minden kiadási besiiiullVk teljes ellátást sal ÍHO koronába kerül. Jelentkezni lehat má|ua *0-ig László Bélánál a Kassai llirlap szerkesztőjénél és Makfalvi Fort,no feisókoresk. isk. tanárnál (Kassa. Mikes-utca 10.) akik Btivesen ktlldenek részleles programmot
Trieeti általános biztosító társulat
Ón lóikéból dalol, tollát szive érzései vezetik — |évó soraiban közöljük. Üdv.
— F. Ha már annyira ostromol, ígéretünkhöz képest itt közöljük:
vaia . m,rol i
aprói.
(Assieurazioui (jenerali) Budapeat, V., Dorottya-utca |imiliM11_Sl)ímbathl,|j között a 3Ili sz. szeinél;vonat,
10. és IS A .Közgazdaság" rovatában közöljük a,..... Nagykanizsáról délután 5 óra 30 perckor in-
Triertl általános biztositositó Uir.ulat | duMa 8l„mbath„|,re ..te 8 óra 11 perckor érke-
Oenerslij, e leguag;obb, leggazdagabb es legrégibb ^ ^ BU„uir4„yb,n a 317 sx. személyvonat, biztosító intézetünk mérlegének fóbb adatait. Telies | \' SrunlbaltlM|Jr6l reggel ti óra 14 perekor indul mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból hozzá ^ N„v|l„1i,»ára d. e. B óra 4W perckor érkezik, fordul a legnagyobb készséggel szolgál. Az intézet t&xi.-Wídiii. elfogad: élet , tilz-, szállítmány- és betörés elleni biztosításokat. Koztetil lólábbá: jégbiztosításokat » Magyar jeg- és viszontbiztosító r i . baleset- és szavatossági biztosításokat az Klsó o. általános baleset ellen biztosító társa-siig. valamint kezességi és óvadék-biztosításokat, eltulajdonítás, lopás, hüllőn kezelés e» sikkasztás elleni biztosításokat es versenylovak, teli-
.: óra S I perckor megérkezni, ahol Triest és Wien, ((llbr(,| _ ijpunk hasábjaiu mindenkor otthonra lel. valamint a Kariulhia é» a Pu-tertbal felé melió vonalokhoz csatlakozik.
A 234. sz. vegyesvonal Balatonszentgyörgyről már reggel 5 óra S6 polckor fog iudulni és Nagykanizsára reggel 7 óra Dl perckor megérkezni.
A 241 sz. vegyesvonat Csáktornyáról már reggel 4 óra 57 portikor log indulói és Nagykanizsára reggel 7 óra IS perckor megérkezni.
Junius hó I tői augusztus hó 31 ig ter edő időben Builapesitól Nagikanizsáig naponkint s S 8 és ellenirányban a 31\'.). »z. gyorsitotl személy vonat f»g közlekedni.
Indulás Budapestről délután 5 órakor, érkezés Nagykanizsára este 10 órs 46 p-rcknr Ai ellenirányba......ulás Nagykanizsáról deleWlt II óra 30 ,
perckor és érkezés Budapestre déluláu 5 óra ő.\'i perckor.
Mimikét vonat az összes Balatonmenli állomásokon és megállóhelyeken meg log állni.
A 204 és 201. sz. gyorsvonatoknál Budapest -Nagykauizsa között egy étkezókocsi ia fog közié-kedui.
A nagykauizsa- wiener-neustadti vonalon : A 323 éa 38ti sz. vegyesvonalok helyett Nagy
. Ma ultulUi madár a lelkünk Ma dalul ál élat oalt nekünk Mm miiét uókok É. azinea boltok . . . A csukok után biboiejek bt Baioes tozák busán egnek S isk aj az ének . . .
(bulnajirol)
A 301 és 301 sz. gyorsvonatoknak Wr.—
Neusladtbau Wlenhe, ill. ......ból közvetlen gyois-
vouati csatlakozása lesz.
A nagykanizsa barcsi voualon: A 9, J. sz személyvonat inar .1 u. ó óra 3ö perckor log Nagykauizsaról indiiliii és c-uk Ciyéké-...... 1 ■ — e óra 116 perekor
lloliia|i az elet már halál lesz. Hideg halál, tcmelii-menel. Tmmbiták bőgnek A i árnyak minek . . . Iteállunk a menet sorába hókból jutunk az éjszakába S megyunk hiába Mindig hiába I - ~ —
De — Ön is dalol hiába . mindig hiába Ha meg nem változik — soh\'sem jut be munkásaink
[sorába.
írek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosilását „yesig közlekedni, a hová este „ ora « ■
a .Miueiva- éltalános biztosi,o részvénytársaság érkezik. Az edd,g cs:,k Uyekeuye-lg közlekedett 110
A nagykanizsai fóügy nökség. Danueberg D és Wesz ^ szetuélyvonsl Hsrc-slg fog .k«. ek«. » . » bo
,.„ éjjel ia óra fi4 perckor fog megérkezni s a hol
kútban Tapolcán a Sl.tinán ál Eszek felé ...........
Halak az artézi kútban Tapölcá. ^ .....„etrentlj
Máv. vasúti állomásán most egy artézi km lurasán A lonin dolgosnak és amint fúrás kóthei, :lo-:iri „iet.-r, nyegleb n mélységre haladtak, hirtelen vn Utal \' lő a mélvseg ból, amellyel együtt apró balak is kerültek a felszínre. Bbből arra a következtetésre jt,tollak, hogy n földalatti ér, vagy csatorna össinkötlelé«b"ii áll a Balaton vizével.
A lelkiismeret Páfragi Ferenc zalaegerszegi napszámos, a mull nyáron részegei, befeküdt —— ^ mM heleg feleségeszemre-
sak lé-
állozAsl szenved Közelebbi lelvilágosilást diitmény nyújt.
- Agyonlőtte az anyóaát Vasárnap este gyilkosság történt a Csáktornyái lárssbao levó Hráva-tlushegyen. A gyilkusságol -gy P""lik Lőrinc uevü részeges kőműves követte el. aki az auyosál. özv Véites Kerencnél, revolíerri
fali ineuotrendliir
a mezőn egy pajtába s az égő szivarlátói nieggyuladt részeg, és leégett. Már akkor ellene fordult a gy.uu, -ie, hányasokkal illette.
előtte. Perllik Urijlf
........ Öeleg 1
A családi perpatvarba beleszól
4
Si Lil KOZLONT
ÁPRILIS l
Közgazdaság. A Triasti Általános Biztosító Társnlat
(Assicurazíoni Generáli).
Március hó 26-án a társaság 81-ik rendes közgyűlése tartatott meg. Besee Maroo elnök jelenti, hogy > társasig vezérigazgatója terralbei Richetti Ödön súlyos egészségi tekintetekből és határozott orvosi rendeletre állásáról, melyet az intézet javára nagy szeretettel ós telette fényes sikerekkel töltött be, lemondott. Az igazgatóság és igazgatótanács, bár uagy sajnálattal, kénytelen volt az érdemdús vezérigazgatónak lemondását a jelzett körülményekkel igazolt visszavonhatatlan elhatározásánál fogva tudomásul venni. De azon kívánságtól vezéreltetve, hogy Richetti ur értékeit közreműködése ós gazdag tapasztalatai a társaságnak továbbra is megtartassanak. «z igazgatóság és igazgatótanács indítványozza Richetti urnák, az igazgatósig tsgjává való megválasztását. A közgyűlés Richetti ur lemondását a társasig körlll szerzett hervadhatatlan érdemeinek hálás elismerése és mély köszönete kifejezése mellett tudomásul vette ás őt közfelkiálltással az igazgatóságba beválasztotta. A közgyűlés elé terjesztett 1912. évi mórlegek előttünk fekvő jelentéséből látjuk, hogy az tata. december 31-éu érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 1,367.209.909 korona és 28 fillért tettek ki ás az óv folyamin bevett dijak 66,(>25.392 korona és 20 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 23,703.976 korona 66 fillérrel 376,647.666 korona 67 fillérre emelkedett. Az életbiztositottak osztalék-alapja 7,141.183 korona 12 fillért lesz ki. A lüzbiztositási ágban, beleértve a tOkörOveg biztosítást, a díjbevétel 18.926,641.149 korona biztosítási összeg után 32,462.892 korona 68 fillér volt, miből 11,326.023 korona 37 fillér viszontbiztosításra fordíttatott, ugy. hogy a tiszta díjbevétel 21,136.869 ko rona 21 fillérre rúgott és ez összegből 16,302 274 korona 69 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. \'A jövő években esedékessé váló dijkötelezvónyek összege 166.630.26ti korona 27 fillér. A betörésbizlosilási ágban a díjbevétel 1,836.426 korona 93 fillérre rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 916.019 korona 81 fillért telt kí. A szállitminybiztositisi ágban a díjbevétel kitett 6,048,766 koronát, mely a viszontbiztosítások levonása nlán 2,793.267 korona 34 fillérre rúgott. Kárukért a társaság 1912-ben 49,019.662 korona 23 fillért és alapítása óta 1.112.818.121 koronáié fillért fizetett ki. E kártérítési összegből ha iánkra 222,768.821 korona 22 fillér esik. A nyereség tartalékok kőzöl, melyek összesen\' 17,21(4.658 korona 20 fillérre rúgnak, különösen kiemelendók: a/. alapszAbályszerinti nyereség tartalékok, mely 7,160 599 korona 28 fillért tesz ki, az értékpapírok árfolyam-ingadozására alakított tartalék, mely az idei átalakulással együtt 7,924.932 korona 13 fillérre rui. to-vábbá felemlítendő a 160.000 koronára rugó kétes követelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 2,219,026 korona 79 fillért tesz ki. Részvényenként 720 arany frank osztalék kerül kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átalakulások folytán 416 840 K22 korona 40 fillérről 434,36/ 388 korona 47 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve: l Ingatlanok és jelzálog követelések 1.4,161.606 korona 92 fillér. 2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 46,159.621 korona 06 fillér. 3. Értékpapírok 242,001.442 korona 88 fillér. 4. Követelések államoknál ós tartományoknál 40,422.113 korona 73 fillér. 6 Tárca váltók 626.816 korona 16 fillér. 6. Készpénz és nz intézet követelései a hitelezők követeléseinek levonásával : 1.995 88Ü korona 72 fillér. Összesen 434,367.388 korona 47 fillér Ezen értékekből 82 millió korona magyar értékekre esik. A „Minerva" általános bizto aitá részvénytársaság Budapesten, — mely az Assi-eurazioní Generáli leányintézete, egyéb ágazatain kívül foglalkozik a kezességi- és óvadék-, valamint az eltulajdonítás-, lopás-, hűtlen kezelés- és sikkasztás elleni biztosítással, nemkülönben a versenylovak, teli vérek és más értékesebb tenyészállatok biztosításával, mely uj áaazatokal nevezett társaság vezette be hazánkban. —
6984/1913.
Pályázati hirdetmény.
A NAGYKANIZSAI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMNÁL középiskolai tanári illet-, menyekkel, vagyis 2600 korona kezdő fize-tésssel és 700 korona lakáspénzzel INT kit rendel tanári álláara pályázat hirdettetik:
Ezen állásokra latinnyelv és történelemből, illetve mennyiségtan- és természettanból középiskolai tanári képesítéssel biró róm kath. vallásit egyének pályázhatnak.
A mennyiségtan és természettan szakraj megválasztandó tanár a szaktárgyain kívül | köteles legalább heti 6 órában külön dija-, zás nélkül a rajzoló geometriát is tanítani.] A pályázók Nagykanizsa r. t. városi tanácsához címzett folyamodványukat, mely-j ben életkoruk, róm. kath. vallásuk, családi állapotuk, hndkötelezettségi viszonyuk, vejfq zett tanulmányaik, képesítésük, nyelvismereteik, eddigi szolgálataik okmányokkal igazolandók, — a v. tanács iktató hivatalába 1913. évi mijua hó 19-ik napjáig bezárólag küldjék be.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1913. évi ápr. hó 4-én.
VÉCSEY ZSIGMOND
polgármester.
XXX-lk magyar királyi
jótékonycólu áilamsorsjátók.
Éten pénz-sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra loj> fordíttatni- Ezen sorsjátéknak összesen 14885 nyereménye van, melyeknek összes értéke 476000 koronára rug készpénzben.
Főnyeremény 200.000 korona készpénzben,
Továbbá:
20 nyer. á 200 K 40 , . 150 , 100 . , 100 ,
1 főnyeremény — - 30.000 kor. késep.
I .-- 20000 , ,
I t--IO.OOO ,
I , -- 5000 ,
5 nyer. á 1000 K 5.000 ,
5 . , 500 , 2.500 ,
10 . , 250 , 2.500 ,
4 000 K keszp
0.000 ,
10.000 .
10.000 . ,
50.000 . ,
120.000 .
|| 14885 nyer. összesen 475.000 K kéizp.
Húzós visszavonhatatlanul I9I3 évi május hó 15 én
Egy ■oraJe§ry ára 4 korona.
Sors egyek az Ss-szeg előzetes beküldése mellett a in. klr. lottójövcdéki igazgatóságtól Budape len (Vámpa\'ota) portómentesen küldetnek, ezenkívül kaphatók valamonnyi posta-, adó-, vám- és sóhivaflnál, az összes vasúti állomásokon sa legtöbb dohány-tőzsdében és váltó-üzletben. Játéktervet ingyen és bérmentve küld
a Magyar klr. LottóJövedAkl IgazgatöHfcg.
Jo állapotban levő
szotia IiiIíf
Cin
a kiadóhivatalban,
FELSÉGES i7.ü fehér vagy aranysárga ■
if 5 kg os csinos postadobozokban 10 Koronáért szállít bérmentve r
A „MÉH" A MAOTAR MÉH ESZEK ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, VÁCI-UT 108 bd
Szakkéidésekben díjtalan felvilágosítás!!

Nyomatott a Uptnlajdonus Ifj. Wujdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
nrtgykai izsa i913 április at
5a ik évfolyam 29 szám
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
MiiJilmlk hétfon íi ciütörMkön.
ElílU«l*»l éve 10
;.<tye<U»ie 2 korona B0 ftll.
srona, fölénő ft Korona, Egye* Mám Ara 10 ftll.
Felelős xcrkesztó:
SZELE ELEMÉR
Fótierkesztó:
KEMÉNY LÁSZLÓ
8zirktsztöiég ét kiadóhivatal Diák-tir 1
Telefon : II? Hirdetitek dlleiabie •■•rlnl.
tJj Magyarország-.
ii.
Elég sajnos, hogy h lulnyomósn váro-sokban lakó intelligencia a dootrinair gazdasági liberalizmus orthodoi bitében nevelődön. Pedig a népek gazdasági politikája iniudenütt irányzatos.
Először ez, másodsorban az a körülmény késztessen bennünket meggondolásra, hogy i különbőzé közművelődési egyesületek teljesen ilyen egyoldalúan liberális szellemmel, vannak telitve, kulturális működésüket a vár sokra terjesztik ki usupán s a legkevesebbet törődnek a falusi szabadtanitással. & ebben rejlik a veszedelem nemzeti szempontból.
Irányítsak pedig azok. akik a falu emberei, akik nem akarják mesterségesen in-dusirializálni ezt az országot, amely eredmény OHÖkkentenó az épgerinofl, önálló kisgazdák számát s növelné a magyarságra veszedelmes nemzetközi proletárok tömegeit, hanem a nemzet többségét tevő földmívesek
műveltségét akarják első sorban emelni 8 a mezőgazdasági termelést fokozni, amely oé\' nemcsak hogy inkább országos érdek, mivel há: a népesség hatvan százaléka földmiveló, hanem ez föltétlen magyar érdek, mivel a földniivelés főképpen a magyaroklakta Alföldnek és Dunántulnak ad kenyeret.
Tudják jól, hogy a falut, a kisgazdát évtizedek óta elhanyagolták működésében, szervezésében, sót jogintézményeink túlságba vitt kommeruiáizásával óriási károkat okoztak neki, mig a sokkal inkább idegen kézen levő ipart és kereskedelmet anyagi támogatásban részesítették.
"Kz a mainál másfélszer annyit termelő és jél szervezett mezőgazda-társadalom sokkal biztosabb fenntartója egy nemzetnek, mint egy ipari társadalom, tuely a dolog termeazeto szerint tultengésbe menvén — idővel szükségszerű összeomlás osíráit hordozza magában.
Anglia óriási gyáripr.ra dacára napjainkban kétségbeesetten igyekszik földmive-seit lábra állitani s a jelenkornak legnagyobb
hatalma nem az ipari és kereskedelmi Anglia, hanem a főldmivelését is arányosan fejlesztő Németország.
Ne szólitsuk el földmiveseinket az eke szarvától, mert ha a földet miveló parasztság milliói a gyárak lelketöló milieu-jének hatása alá kerülnek, oda a magyar szupre-máoia s akkor tinis Hungáriáé; mig ha megtartjuk íöldjén a magyar parasztságot s a főldmivelésnek fejlesztésével lehetővé tesszük néposedési fölöslegünknek megélhetését ^ ezzel meghagyjuk őket a föld szeretetében: megmentjük őket a magyarságnak, nem lesz kivándorlás és a magyarság túlsúlya biztosítva lesz.
Ha az ilyképpen kisebbségre szoruló nemzetiségeket leszerelésre kényszeritjük és öntudatos gazdává neveljük a még tudatlan parasztságot, kivettük a nemzetiségi kérdés méregfogát közéletünkből 8 egy eddig mozdulatlan tömeget bevezettünk a kultura sáncaiba, ahol majd bizonyára más hangon beszélhetünk s megszüntethetjük a kávéházi közönség által fentartott, de vakmerően az
Apró tragédiák, t.
Nótl cseng az ajkán, Aranyoa a kedve. Vidáman csatangol, Mint az arany lepke. Pedig oly külónós, Semmi nem is történt: — Ónak egy legény mosolyogott rá, Csak egy legény szólott hozzá, Kiöltük az imént.
Dalos kis alakén KInémult a nöta, Gömbölyű arcéról Tovatűnt a rózsa. Szegénynek a szive -Ugy vergődik, reszket. — Viaszajövet semmit se szólt, S Iránén kötött bokréta volt A kalapja mellett.__________
11.
Valahol egy ifjú Boldogan mosolyogva,
— 8terollek, hú leszek, -Ulen színe előtt
Az esküvést mondja.
Valahol egy leény
— Könnyei peregnek — Halványan, áldással, Kgy régi esküvést Mond el az Istouuek.
III
Küuu sötét íz éj|el, Ott benn félhomály van: . . . Valahol egy ember Vigan mulatozik Hangos tivornyában.
Valahol egy asszony Halványan, télve, Zokogva borul rá Mosolygóaíi alvó Két kis gyerinekóro.
N V.

Csáti malma.
ii.
Ily goudolalok vonultak át lelkén, midón automobil zörgése, egy zuhauás éa egy átható jajkiáltás uté ineg föleit. Kitekiut az útra, melynek szélén egy mély árok húzódott. Megrémülve látja, hogy az uraság gépje öBszeütközött egy szénás szekérrel, mely feldőlve feküdt az utou. az autouibil pedig óriási sebességgel az árokba zuhant. A gépésznek horzso-léson kívül nem esett baja, de a Káluoki gróf, a környék földesura sulyosau sebesülve aléltan feküdt a gép alatt. Boris az első pillanatban merevedteti állott, mintha lábai gyökeret vertek volna, de a soffór kiálllására sietve rohant az elsó segélyt megadni. A széuás szekér gazdájával, — ki a uagyobb bajt látva a magáét elfeledte — kiszabaditák az elalélt grófot s a malom eresze alatli uyugágyra helyeztek Rövid élesztés után a gróf feluyitá szemeit, s elsó bágyadt tekintete gyönyörű ápolójára, a tordai malom gyöngyére, Boriskára esett. A szép alak látása pillanatig feledteté fájdalmait.
Mig a kastélyból segély érkozetl, Boris hűsé-
Az uj ^i Osram drőílámpák
Képviseld és raktár Magyarország részirc: Finger és Fia. Budapest VI. Hajis-uka 41
■1
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 7.
egész magyar nép nevében kiabáló fi városi sajtó betildiktaturáját is.
Mit mondjak még ? Széohenyi szavaival fejezem be gondolataimat: „Sötét felhő borong a magyarnak oly ritkán tiBz\'a és annyi zivatarral telt ogén és sok beosöletes kebel eped, látván, a szenvedélyek árján mily nehezen tör magának utat az ész . .. Ninos hatalom a földön, mely a népnek, ha föleszmél és önmaga nem gyilkolja meg magát, legszentebb gyümölcsökben felviruló ki-fejlését gátolhatná ... Csak az erós szabad és igy csak az erós boldog."
Major Béla.
Vég*.
Eötvös József báró mini regényíró.
VI.
S Hki ismerni skarja a tedd ide — tedd oda II. Ulászló királyt, aki tehernek érzi ai uralkodási és unja amink minden teendőét s azért helyette at ország nagyjai zsarnokoskodnak; aki fölvilágosítást akar nyerni a jobbágysorsból esztergomi biboros érsekké emelkedett Uakács Tamásról, aki nagyravágyó szemeit a pápai trón magasságáig emelte; aki az erőszakos Parányi nádor és a trónra vágyódó Zápolya György erdélyi vajda szereplését a maga teljes való-aágában ismerni akarja, az csak olvasna el bátran CSlvősnek ezt a regényél.
Mert Eötvös uem másított meg, nem feiditell el semmit a történeti valóságból, nem torzította, nem szépítette a parasztlázadé* iszonyait és a szereplók jellemét, hanem bizonyos erkölcsi kötelezett seggel ragaszkodott az igazsághoz. Amit a maga képzeletéből mint regényes elemet a történethez hozzáadott, vagy vele összekevert, az csak a hézagok kitöltésére és igy a kép teljessé télelére szolgál
Világos mindezen eljáráséból, hogy .Eötvös egy 1I| pórlázadástól féltette hazánkat s a mull nagy-szerit és gyászos tanulságaival akart hatni a jeleure. .0 világosan a jobbágyosztály iránt nemosak érdeket és részvétet, hanem félelmet is akart gerjeszteni ; s ezért fordult e véres történethez." (Fereuczy, 149. I.) Eötvös o könyve megírásával csakhamar el
is érte célját, mert egy évre a regény megjalenése után, 1848-ban a jobbágyság fölszabadult » a lör vény elölt egyenlővé vált az ország mindeu fiával. Ezt a diadalt a nagyazívtl költő éa politikus meg érdemelte 1
Negyedik és utolsó regénye, „A nővérek" W-ben, In évvel a .Magyarország 1614-beu" után jeleni meg. Szokás e könyvről mint nevelési regényről beszélni, ez azoubno merő tévedés. Mert a nevelésre vonatkozó nézetét Eötvös csak alkalom szerüleg szövi a regénybe, midőn azokat Onnosy grófné és Farkas Málé plébános ajkaira adja, ha szó esik kflztükJMnrgit grófkisasszony tanulásáról és neveléséről, do nem ezeu eszmék népszerűsítése kedvéért készült a regény
Az alapprobléma, melyen a regény sarkollik, s melyet bizonyítani akart, ismét osak az iró demokratikus felfogásából fakad E (elfogás pedig azl hangoztatja, hogy a nagy születés, fényes kör, művelt-ség nem ad boldogságot s az ogyszertl kör józan i megelégedése fölér sz egyénre nézve a művelődés í összes vívmányaival." .Mert ha a tudás növeli az ! isineretek összegét s a haladás egyetemes színvonalát: épp oly arányban majdnem betegesen érzékeny-nyé is teszi a leikel s fogékonyabbá az érzolem betegségei és igy a boldogtalanság- iránt." (Ferenozy, Ü04 1 )
Vagy más szóval a féuy. gazdagság és műveltség még nem elegendő a boldog élei megalapozásához, ahhoz, még az egymáshoz kótöll házasfelek egymás kölcsönős megértése Is szükséges.
Kováts Antal
(Vége kóv.)
Győzelmet arattam.
Esti égtengeren ernyedt, fesló fátyol I , . .
Gomolygva .száll, lebbou méla éjszikákon. — [S Tűnő esipkufelhó — hömpölygő gomolyag — 1 Szántja a csillagvárt azúr országutat.
Száll vele a lelkem 1 . . Dalos dalok kelnek ! . ..
Gondolatim zúgva magasba röppennek l —
A felhőkben járok I — Peuu a magasságba\'
Szövődik lelkemnek ezüstszínű álma.
HarcoH keblem duzzad I - Bontja lobogóját I
Szivreható dalban búgja toborióját I . —
. .. Sarkam nyomán lappang a kétszínű Ármány), — Iszonyú küzdelem, szörnyű tusa vár rám! _
Máriás lobogóm a magasba tartom! . . Tiláni Erőkkel harcolóin a luroom !
Térely, Kétség, Élvvá^y vad szelleme támad! Meginog a lelkem !. . . (Kéjes gyönyör vágylak !) . . . Már mér földre buktam ! . . 8 nyil az Bletforrás Felemelő, égi, vigasztaló, csodás.
Ott lebeg az égeu — fodros felüóképben — Isteni 8züzanyáuk karján gyermekével I ; . Bünszomjazó lelkem öntudatra pattan I. .
Imát rebeg ajkam !.............
................Győzelmet arattam
Szentgyörgyvölgyi.
HÍREK.
— A József kir herceg Szanatórium Egyesület közgyűlése és a nagykanizsai diapen-saire megnyitása A Józsel kir. berceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja Ünnepi közgyűlést tartott tegnap, hogy a nagy uyilvánosság előtt is beszámoljon arról a csendben kifejteti áldásos niúkö. ! désról, mellyel ez az emberbaráti intézmény a Urs»-dalom ügyét szolgálja. A közgyűlést ünnepi lakoma előzte meg, melyet a központból lejött vendégek tiszteletére rendeztek.
Kgyébként a közgyűlés lofolyásáról a következik | ben adjuk tudósitásuukat
A helybeli szanatórium egyesület egjike a legnépszeiühh intézményeknek, melyeket a közönség i állandó rokonszenve kisér, annál meglepőbb, hogy mikor ez az egyesület ünnepi közgyűlést tart é» bosszú fáradságos munkája eredmény ekép m»gnyit|i tüdőbeteg gondozó intézetét s midón a kfizpont illusztris vendégei Lukács György v. b t. t. ós Pakots József csak azért jönnek le. Itogy Nagykanizsa város ünnepében részt vegyenek, akkor a közgyűlési teremben aliy egy-két érdeklődő jelenik meg s még » választmány is távol maradt. Nem tudjuk ennek okát adni, do kellemetlen, báutó hatással volt mindazokra, kik a gyűlésen jelen voltak.
geseu ápolta a sebesültet, ki melegen érdeklődött, sorsa iránt s elszállításakor meghatva köszönte meg az ápolást. Egyben kérte a piruló leányt, vállalja el további ápolását, mit azonban Borisnak auyjára való tekintetből meg kellett tagadnia. A gróf azonban uem felejté el a szívélyes ápolást, amelyben Csátiék-nál részesült.
Esteleié hazakerült Csáti is a vásárból, vígan hajtva maga előtt a megvett kocát s nagyjában már az utou értesült a történtekről.
— Édesapám is hamarább hazakerülhetett voln« — zsörtölődött Boris. Tán bizony elfelejté a hát tá|ékát.
— Ne csicseregj angyalom, — nyugtatá ineg | az öreg Uj lakót hoztam, készíts neki szállást, kara-, csonyra tort tartunk s meghívjuk Lantos Jóskát is.
Fején találta az öreg a szeget. Boris nem firtatta tovább pityókás apjának kimaradását, hanem részletesen beszámolt a történtekről. Szigorúan ragaszkodott az eseményekhez, a közte és a gróf közötti bizalmas tárgyalást mellőzte. Nem is volt boldogabb ember Tardos határában Csálénál. Káinoki gróf az 6 házában, Boriskája által ápoltatva I Világraszóló esemény volt ez az ó szemében. Nem is állhatta meg, hogy másnap a falut föl ne keresse. Hírt akart hallani a grófról.
Azon kitört a sebláz s még lázas állapotában is a molnárék Borisát emlegette. Az orvos megtudván kiről vau szó, rögtön intézkedett, hogy a grót első ápolóját elhívják. Mennyire meglepődön Csálé, midöu a nagy korcsmából liazskerülve az uraság inasát pillantja meg szegényes portáján
— Csáti bácsi, levelet holtam a méltóságos asszouytól. Csáti kománk ijedtében pipái is forúiva akarla a szálába veuui s élsó meglepetésében nem mert a levélhez nyúlni. Végre Boris unszolására felbontotta ós olvasásához fogott, t röiukóuyek pottyanlak ki szemeiből. Borcsát hívják a grófot ápolni. Még ilyet nem ért meg a tardosdi malom. Meg is állt az is bámulatában
— Szedd össze magad, Boris, inajd csak meg leszünk itthon valahogy.
Boris felölté üuuepló ruháját és az inasssal a kastélyba ment. Gondos ápolása mellett a gróf napról napra lobban lett. Csálét p-dig mindennap ellátták finom harapnivalókkal, mikhez ínég egy üveg borocska is járult Nem is szidta az öreg oly nagyon azt \' szénás szekeret, amely összeütközött a gróf gépjével
De vége lett a szép napoknak is. A gróf felépült s Borist bőségesen megjutalmazva elbocsátották
* • • )
Közeledvén s fertály ideje. Csáti mesler i, felballagott a kastélyba, Itogy bérletét áladja a jószág-kormányzónak. Itt azonban nagy meglepetés érts. A jÓBzágkormányzé rővideu ki leientette, Itogy a pénzt nem velteli fel, mert a gróf Káínoki birtokát képező malom a hozzátartozó földekkel Osáli Mihály molnár nevére íratott és annak örökös tulajdonába ment át.
Osáli a zsebében tartott pipát összeiuorzsolü ijedtében. Nem akart hiiiui füleinek. Kétszer elmonti-lák neki. mig megértelte, hogy malomtulajdonos w földbirtokos lett.
Nem is ment. hanem futóit ki a kastélyból A falubau Összetalálkozott n legnagyobb haragosául, örömében azt is összecsókolta.
Hazaérkezvén lihegve esak annyit tiidntl kinyögni : Gróf . . . tn.iloin ... a földek . . . « "li-enk és ledőlt a lisztes zsákok közé. Boris azl bitté, hogy atyja megőrült. Szájtátva hallgatta késóbb, — midón atyját egy pohár borral visszaadta az életnek, — hogy mily szerencse érte ókel.
Hogy télies legyeit az órőru, Lantos is elérkezett, ki hále az automobil és a szénás szelter lalálko-ásának, liifavét iWlytitt piros pünkösd napi\'" végre mégis megtarthatta eskyvójét.
(Vég..)
apriw8 21
ZALAI KÖZLÖNY
3
X gyűlést Vidor 8arauué nyitotta meg szép aiavakWal, majd Kádár Lajos tartalmas titkári jelen * téío következett. A jelentés legkiemelőbb pontja volt a helybeli tüdőbeteg gondozó intézet meguyi-lÁsáuak a bejelentése, mint az egyesület célirányos működésének eredménye. Khhez a központ tetemes összegé j*ru\' Nagykanizsa városa évi 120U koroua összeggel segélyezi. Ar, uj tüdőbeteg gondozó jDtéiflt helyiségei a Hunyadi-utca 7. szára alatt nyíltak meg. A lendület-s jelentés után a pénztáros terjesz-oite eló jolenfését, mely ulán Lukács Gyrgy a József kir. herceg szanatórium egyesülni olnöke a központ nevében üdvözölte a nagykanizsai fiókegyesületet.
Örömmel jött le ugymoud erre a lelkes ünnepélyre. mely legfényesebb bizonyítéka annak, hogy a nagykanizsai fiókegyesület, milyen eéliráuyos működést fojt ki. Beszédében hangoztatta, hogy „az erók okos összetételével még kis eszközökkel is lehet nagy
célokat elérni."
Klóadása folyamáu kifejelte a szanatórium egyesületek jelentőségét s további lelkes muukára kérte az egyesület tagjait, amiben a központ támogatására mindig számíthatnak. Beszédéi élénk tapa követte h u üdvözlésre Boér Gusztávné őméltósága telelt igen lolkes beszédben Ígérve meg a helybeli fiókegyesület további lelkes munkásságát. Megköszönte a vendégek megjelouését s a közgyűlés tagjait meghívta az újonnan megnyitóit dÍNpensaire megtekintésére.
llt jegyezzük még meg, hogy a vármegye képviseletében Tassy Gábor tiszti föorv ^ vett részt & közgyűlésen
Az uj tüdőbeteg gondozó intézetnek Szekeres József dr. főorvos a vezetője.
Érdekes küzdelem.
Valahogy erós vetélytársa akadt aí „öreg" Tolnainak ! A hetilapok pitiaroán nó hány hót óta nagyszerűen hódit egy rokon szenves külsejű újság: .Az Érdekes Újság". A küzdelem, mely közöttük megindult, nagy szerűnek Ígérkezik; talán izgatóbb, mint eg v (í:0 eredményű matoh (természetesen az P. T. 0. javára). A jó örog Tolnai kípró bált taktikával halad elóre; kitünó üzleti szellemmel rendelkezik. Pozioiója olég szilárd, reklámjai is hódítanak; no de mégis esik veszedelmes, ha mellette egy ilyen fiatal óriás makranooskodik. „Az Érdekes Újság" fiatalos ambioióval veti magát a küzdelembe s diadalmasan halad elóre az éreg Tolnai mellett. Most már osak az a kérdés, hogy a publikum melyiket fogja jobban szeretni. Ez talán még nagyon is a jövó titka, de annyit előre is megjósolhatunk, hogy az uj hetilap hódítása biztos. A közönség osak nyerhet vele.
Ha őszinték akarunk lenni, kimutathatjuk, hogy „Az Érdekes Újság" kevesebb üzleti szellemmel dolgozik, kevesebb nagyhangú reklámmal, de valahogy frissebben, gazdagabban buzog benne az irodalmi véna. Valahogy többet, kedvesebbet, behizelgóbbel nyújt, mint az öreg Tolnai. Hiányzanak a csábító nyeremények, könyvtárak, villamosjegye reklámok, de pótolja izeket a modernség S a kitünó tartalom.
Kabos Ede rokonszenves egyénisége diadalra fogja juttatni .Az Érdekes Ujság"-ot. Auii pedig a mi véleményünket illeti, mi
örömmel üdvözülhetünk egy olyan lapot, mely több modernséget, több élvezhetóséget és művészélet hoz nekünk, mint amelyiknek nagyszerű reklámjai vannak. (Már csak nagyszerű az, ba ingyen jegyet kapok, sőt osekély hozzájárulással\' egész könyvtárat.)
Hát bizony a rokonszenves, ambioiózus fiatal, óriás még sok fejtörést fog okozni a leleményes, öreg Tolnainak I „Az Érdekes Ujság" ra különben is szükség van. Egy nagyon szomorú lényt konstatálhattunk a nemrégiben. A legművészibb, legértékesebb modern szépirodalmi lapunk, a Sopronban szerkesztett „Kultura" megszűnt. Ahol a kultura még nem áll oly magasan, mint amily magasan e lap állott otí nem lehet ennyire magas nivón álló lapot diadslra juttatni. A „Kultura" bukása egy szomorú tény: ha egy lap nem rendelkezik leleményes üzleti szellemmel, vallhalja a legtísz-tultabb elveket — azért osak vesznie kell. Az „olimpusi börzén" is kellenek igazi bör-ziánerek I
„Az Érdekes Újság" a maga modernségével némileg enyhíteni fogja a veszteséget. Reméljük, bogy küzdelme nem lesz sikertelen s az öreg Tolnai is kevesebb \\il-lamos-jeggyel, de löbb tartalommal fog kedveskedni.
S-ó.
— Uj táblabíró. A hivatalos lap legutóbbi száma közölte, hogy a király Eöry Szabó Jenő dr. nagykanizsai törvényszéki biról ilóló táblai biroknak nevezte ki. A városunkban köztiszteletnek és nagy népszerűségnek örvetidó bírót e kinevezéssel a jól megérdemelt elismerés éri s a magunk részéről a legjólesőbb örömmel közöljök a hírt. Eőry-8zabó dr. továbbra is városunkban marad
— Áthelyezések éa előléptetések a bírói karban A legutóbbi kinevezéseknél több áthelyezés is történt, melyek olvasóinkat közelebbről is érdeklődik. Sipos József zalaegerszegi kir. törvényszéki bírót a VII fizetési osztályba léptették eló. Kovács Mátyás dr. tapolcai kir. iárásbirósági jegyzőt a kalocsai törvényszékhez albiróvá és Faluhelyi Ferenc dr. nagykanizsai járáabirósági ioggyakoruokot a győri törvényszékhez jegyzővé nevezte ki az igaz-ságügyminiszter.
Eljegyzés Délire Pál dr. kir. törvényszéki jegyző eljegyezte Okkonfusz Ilonkái,
— A D. M. K E. ezidol kongroessausa. Nemrégiben megemlékeztünk arról, hogy a Dunán-tuli Magyar Közművelődési Egyesület ezidei közgyűlését Nagykanizsán tarlja. A vezetőség ujabban ugy határozott, bogy az idei közgyűlés Budapesten lesz s a jövő évben Nagykanizsa város lálja vendégül a kongresszus tagjsil.
— Az állandó választmány illése. Zala vármegye állandó választmánya f. é. ápr. hó 26-án az 1912 évi házi pénztári számadás és a vármegye összes alapok számadásai tárgyában előkészítő ülést tart s javaslatait a f. é, május hó 13-án laitaudó rendes közgyűlés elé terjeszd.
— Harcszerű lövészet. A in. kir. 20. honvéd gyalogezred f hó 2li-án harcszerű lövészetel lart a Kisksuízsa-szopetneki mnjor, Vörösbegy-Bajosa és Principális csatorna közötti térülőién. A főkapitány külön rendelőiben hívja fol a közönség ügyeimét, hogy jelzett uapón reggeli 8 órától ozt a területet
kerülje. Egyébként katonai órök tárják el az odavezető utakat.
— A nkanlzsai ker. Munkásbiztosltó Pénztárnál f. bő 20-án zajlóit le a közgyűlési kiküldöttek megválasztása. A leszavazás nyilvános volt. A munkaadók részéről 80 rendes- és 40 péttag, a munkások részéről szintén 80 rendes- és 40 póttag lett megválasztva. A szavazás a pénzlár helyiségeibon lolyt le, hol már a korai délelőtti órákban élénkség mutatkozott a leszavazás! illetőleg. Ez alkalomra a helyi szoc. doni. párt a maga részére sajál kebeléből állilotta össze jelöltieil, mely győzedelmeskedett, mivel ellen lista a párt ügyes laktikázása folytán nem volt. Ezekből a megválasztod küldöttekből lesz megválasztva Hgy legközelebb tartandó rendes évi közgyűlésen az uj igazgatóság, a felügyelő bizottság és a választott bíróság ülnökei.
— A javíthatatlan. Kuruc Ujjos fényképészsegéd, aki Vértes itteni fényképésznél volt alkalmazva, többszörös betörést követett el s az itteni rendőrség körűlbolül egy év óta körözte. A helybeli törvényszék egy biró tagja állandóan figyelemmel kisérte a fiatalkorú visszaeső billióst s azt hitte, hogy a jó útra tér, de egyik béut a másik után követte
Most azután egy ujabb stikli után a müncheni rendőrség elfogta a még fiatal a mégis nagystílű bűnöst s megfelelő átigazolás után átszállítják az ügyészséghez a rég várt vendéget.
— Ma hétfőn éa holnap kedden az „Edison" színházban fényes előadás tartalik, melynek műsora a következő: 1. Nyitáuy. 3. Oaumont híradó. 3. Gondos ápolás. 4. Virág cserép. 6—6—7. Az anya. Életkép. 3 felv. 8. Nem vagyok nős. Humoros. 9. Az újságárus leáuy, dráma 3 felvonásban. — A n. é. közönség szíves pártfogását kéri az igazgatóság.^Olvasóink szíves figyelmét már előre ir felhívjuk az „Edison- színház szerdai éa csütörtöki fényes Elité előadására.
Szerkesztői üzenetek.

— F. S. Sajnáljuk, hogy lapunk bírálatát modern technikájú verseiről nagyon igazságtalannak s elfogultnak találja. 8zép, hogy meg akar benuüu-ket cáfolni. 8 hogy mire képes sokoldalúsága, íme az alábbi népies zsánerű mutatvány, melyről att hiszi s reményli, megüti a Z. K. nívóját.
Dal a fttsaiban. Valahol a füzes végén Sir a nóta Eszeveszett nóta Barna legény huzalja otl A füzesben Már egy hete óta.
De hiába huzatja ott
Kg/ kis lánynak,
Aki meg nem hallja.
Ha hallja is, még se haltja;
Mert a szeme csalfa,
Ezt sirja egy rongy nyirettyű
Füzes alján napok óta.
F. 8.
Enyje. most vesszük észre, hogy verse megint csak ezeü rovatba került. Ügye, nem haragszik? Végtére, csak kell elyesztő példa, hogy milyen ver-selési módtól tartózkodjanak az emtoerek.
— N. V. Köszönet. Mai számunkban találja.
— Többeknek Helyben Nagyon sok dologra a legjobban lesújtó kritika, ha nem veszünk tudomást róluk. Talán a cikkíró v. atya is gondolkodóba esik akkor, vájjon okosat mondott-e?
— K. A. 8em próza, sem vers; nem vált be. Próbálkozzék más irányban.
— V. Hogy kérdezhet ilyent? Nézze meg la-puukat a most is két gyönyörű, forma és eszme tartalomra nézve tökéletes verset talál hasábjainkon. Azért beküldheti.
ZALAI KÖZLONT
Levélpapírok- és képes levelezd lapok
óriási választékban, Jutányos áron kaphatók
IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyv- és papirkereskedésében.
Mi LKA
kítuno ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ.
Tabletták
(a~ kOilimerl (*)d»lomciUUpUó i»«t)
| Hogy bizonyos legyen »z ember, hogy csikiigyjn • valódi Asplrint kapj,, mindig A plrin-Tabletta (ormiban kell, hogy kérje. &ek eredeli oomigolisbin, 1 üyegcsO I 20(ílgrimmos l.blelliv.l K.l.aWit.k.ph.lók. Minden I I egye, ublellln rajta y,n az Asptrin uh. | ,Arbenlabriken yorm. Friedr. Dayer & < — \' ■ \' iád !.•>•.ka.<■
r.^ío ---—- - \'
/V
A Rtohter-félo
Linimenl. Crips.«
HorflOBy-Paln-Expíllor
"gy régi kipróbiilt lw/.ts*or, a umly már több mint 33 úv ót* m<-$ hixhalótalórzKiílcftíil atk >lriiiiz<ntlk kiltitafctl. ttUlil «i Ktfhli\'ttck.iti. llités. SiWn,vabb utiinraiiik mull —á bov«Sí»H;tí kori\'.mio~*k legyünk <*i o*akt* cívdoti iivizüket dobozokban »,.K»ff vfí|j.\'Ky«y"l ás a..llicM«"«-/..-Kj.\'}tyjt.-N-t {.."adjunk A. SO f.. I k. «Of.ó< 1\'k. árban a b «tr.bb ^v\'.^v-/••rtártan kt;• f raktár Tőrük, J6z..of gyugyszerotiziiél
Bud.tposten.
hlctilsr F. Áú. is larsa,
•litAk
Rudolf.ln\'lf.—
Lr
XXX-Ik magyar királyt
jótékony célú államsorsjáték.
Esen pénz-sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra ío& fordíttatni. Esen sorsjátéknak összesen 14885 nyereménye van, melyeknek Összes értéke 475000 korohára rug készpénzben.
Főnyeremény aoo.ooo korona készpénzben,
Továbbá:
20 nyer. á 200 K
1 főnyeremény — -- 30.000 kor. kéaap.
j .----20.000 .
1 ,--10.000 , ,
1 , ----6 000 ,
6 nyer. á 1000 K 6.000 .
5fl . , 500 , 2.500 ,
10 , , 250 , - 2.500 , ,
40
100 200
150 , 100 , 50 ,
4 000 K készp
0.000 . ,
10.000 , 10.000 , ,
60.000 .
120.000 ,
2600 „ , 20
12000 , . 10 _
14886 nyer. összesen 475.000 K készp.
Húzás visszavonhatatlanul I9I3 évi május hó 15-én
Eg-y aorajegy ára 4 korona.
Sors egyek az Ssszeg előzetes beküldése mellett a m. kir. lottójövedéki igazgatóságtól Budape ten (Vámpalota) portómentesen > üldetnek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivnt/ilnál, az összes vasúti állomásokon sa legtöbb dohánytőzsdében és váltö-Uzletben. Játéktervet ingyen és bérmentve küld
a Magyar kir. Loítójövadókl Igazgatóság.
FELSÉGES izü fehér vagy aranysárga
5 kg—os csinos postadobozokban 10 Koronáért szállít bérmentve A „MÉH" A MAGYAR MÉHÉSZEK ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, VÁCI-UT 108 bd
Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!!
1 — Déli vasút A folyó évi május hó l-én életbelépő nyári menetrend a köveikező lényégéiül, | változásokat tartalma za :
a budapest—pragerhoü vonalon I A 204. sz. gyorsvonat Budapestről „„te (i | órakor fog indulni a Nagykanizsán este 10 óra 07 perckor, Pragerholba éjjel 1*2 óra 16 porckor meg. órkezui. ahol Triest és Venezia, valamiül Wieu és » Puaterthal, ill. Tirol felé menő vonalokhoz csatU-kőzik.
A vonattal fognak továbbutalni a budapest— veneziai és budapest—meráni uemzelközi hálókocsik
A 212. sz. gyorsitoU személyvonat Budapestről este 7 óra 5 perckor fog iudulni a Nagykanizsára ó|jel 11 óra 67 perckor, Pragerhofba reggel 2 óra 30 perckor megérkezni, ahol Triest és Wien, valamint a Karinthia és a Pusterthal felé menő vonatokhoz csatlakozik.
A 234. sz. vegyesvonat Balatonszentgyörgyről már reggel 5 óra 26 perckor fog indului és Nagy. karmsára reggel 7 óra 21 perckor megérkezni.
A 241. sz. vegyesvonat Csáktornyáról már r.-g-gel 4 óra 67 perokur log indulni és Nagykanizsa reggel 7 óra 12 perckor megérkezni.
Junius hó Itöl augusztus hó 31 ig ter.edó időben Budapesttől Nagykanizsáig naponkint a 2 8 és elleniránybau a 319. az. gyorsított személyvonat fog közlekedni.
Iudulás Budapestről délután & órakor, érkezés Nagykanizsára este 10 óra 46 perckor. Az ellenirányban iudulás Nagykauizsáról délelőtt II óra 3o perckor és érkezés BtAiapeslre délután 5 óra 5(> perckor.
Mindkét vonat az összes Balatoumeuli állomásokon és megállóhelyeken meg log állni.
A 204. és 201. sz. gyorsvonatoknál Budapest —Nagykauizsa között egy étkezókocsi is fog kötle kedoi.
A nagykanissa - wiener neustadtl vonalon
A 383 éa 33(i sz. vegyesvonatok helyett Nagykauizsa—Szombathely közölt & 31 ti sz. személyvonat, mely Nagykanizsáról délután 5 óra 30 perckoi iu-dul és Szombathelyre este 8 óra 11 perckor érkezik éa ar. ellenirányban a 317 az. személyvonat, mely Szombathelyról reggel ti óra 14 perckor indul és Nagykanizsára d. e. 8 óra 43 perckor érkezik, fog közlekedni.
A 304 én 301 sz. gyorsvonatoknak Wr.— Neustadtban Wienbe, ill. Wieuből közvetlen gy«>ts-vonati csatlakozása lesz.
A nagy kaniasa—barcsi vonalon:
A 912. sz. személyvonat már d. u. ó óra 36 perckor fog Nagykanizsaról iudului ós csak Gyékényesig közlekedni, a hová este 6 óra 26 perckor érkezik. Az addig csak Gyékényedig közlekedett 910 sz. személyvonat Barcsig fog közlekedni, a hová éjjel 13 óra 04 perckor fog megérkezni s a bol Slatinán ál Kszék felé közvetlen csatlakozása lesz. A többi személyszállító vonat meuetrendje csak lé-uyegteleu vállozást szenved.
Közelebbi felvilágosítást a fali menetreiulliir detmény nyújt.
HIRDESSEM A ,, ZALAI KÖZLÖNY "-BEN
#KOTILLONOK#
dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
Nyomatott a laptulajdouus Ifj. Wajdits Jóisef kSnyínyotndájibati Nagyltauizsin.
NAGYKAI IZSA 1913 ÁPRILIS 24
5a 1K ÉVFOLYAM 30 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Magjalinlk hétfőn ét ciütörtökAn.
f|.nial«tl árak: Eg*«« «»"> \'O korona, fili.ie 6 korona. N«|ft<M*" 2 korona BO flll. — Egya* teám Ara 10 011.
Kelolos • zerk«sztó:
SZELE ELEMÉR
Kiszerkesztő:
KEMÉNY LÁSZLÓ
Sztrkaiztöiég ét klidfthivital Dták-tir I
Talafon : Ili. — HlrdaUaak dljaxabia • ■•rtnt.
Uj csapás.
Gazdasági helyzetűnk mostani válságos idejébon mindenki bizonyos jóleső megnyugvással \'álla. hogy a mezőgazdaságból éló ország gazdaközönségét a súlyos pénzügyi helyzet nem igen érinti. A kediezó áralakulásokban és a két legutóbbi év termelési viszonyai között a gazdát a gazdasági depresszió nem nyomta. Április derekán azonban rázudult az országra egy óriási hóvihar és hegyibe a fagy. Az a hófehér palást, mely mint a menyasszonyi fátyol, leterült a tavasz szép zöld szőnyegére, talán még jótékony takaró volt a fagy- ellen. Legalább aliogy a vegetáoiót most látjuk, a kalászosoknak ez az áprilisi, 1850, év óta példátlan fagy nem ártott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mezőgazdaság rettenetes osa-pást ne szenvedett volua. Olyan nagy a csapás, hogy nem tudjuk, váljon kitudjuk-e heverni? Mort a tavaszi vetések részben elpusztultuk, részben fejlődésükben annyira vissza maradtak, hogy ezeknek középszerű
termésére sem igen lehet jogosan számítani. Pedig a tavaszi vetések sokkal nagyobb területet foglalnak el, mint akármely más években. Tudjuk, hogy az ősz annyira abnormális volt, hogy a nehéz kötésű talaj megmivelhető nem volt így tehát ősszol nem vetettek, a vetés tavaszra maradt. De márciusban is most meg már a szárazság miatt nem lehetett szántani ós igy a tavasziakkal m ndenfeló elkéstek. Egy kedvező április ós még inkább a május sokat segített volna, ám hogy április szeszélye mennyi milliót pusztított el, — arról igazán jobb nem beszélni, mert hiszen egész nyugalmunkra, teljes munkaerőnkre szükségünk van, hogy a válságos időben megmentsük azt, ami lehetséges.
A szóló és gyümölcs Magyarország alsó vidékein teljesen tönkre ment, — ez pedig sok ósi magyar városnak elemi csapása. Ujabban nagy jelszó Magyarországon az agri-kultura. De vájjon lesz-e az embereknek kedvük gyümölcsösöket létesíteni, konyhakerteket berendezni? mikor nálunk teljesen
megbízhatatlan az időjárás, és nyugodtan mondhatjuk, hogy nálunk két évtized óta a négy évszak csak elméletben van meg. A mult óv szeptemberében már zimankós hideg volt, tartott a tél mároius elejéig, akkor átmenet nélkül meleg napok következtek, majd jött az áprilisi fagy. Ne legyünk Hiób postásai: jönni fognak a májusi fagyok is, vagy legalább is megfognak ijesztgetni a májusi fagyos szentek. Ily körülmények között kinek legyen kedve intenzív földmivo-lésbe kezdeni, melyet a szeszélyes időjárás évről-évre teljesen tönkra tesz. Szegény Kecskemét, melynek évenként négy ntíllió korona bevétolo van barackból, három óv óta csak költ gyümölcsöseire, de nem vesz be egy hunout garast sem. Igazán nagy szívósság kell hozzá, hogy az itt gazdálkodó nép végkép fel nem hagy e hálátlan gazdálkodási ággal, mely csak munkát, tőkét igényel s évről-évre a legszebb reményeket egy-egy éjszaka teljesen tönkre silányítja. Uiába a mi klímánk szertelenségei közepette mégis csak az eitenziv mezógaz-
Búcsuzás.
Tegnap még színes, dlatos tava-z volt Azúr-kéken borult ránk az ég . . . 8 míg közöttünk a széllé suttogott, Kérdeztem búsan: látlak u még?
. - . Kicsi kezecskéd remegett kezemben. Valahol trillázott egy madár. Így váltuuk el szótlan, csende\', szelíden, 3 búcsú csókot szórt a napsugár . . .
Azóta Édes, sápadt, lomha ósz vau. A kertünk ia puszta, elhagyott . . Hullnak a rózsák fázón, vérpirosán, Azóta a azivent is halott . . .
S -ó
A bókó.
— Méltóságos .asszouyom, Hirvay titkár ur most jön föl a lépcsőn ; jeleutette csillogó szemekkel a benfeutes komorna.
Az apró asszonyka (elszökött a zongora mellől, n melyen, miut a billentyűket sem isirierö gyermek, össze-vissza nyomkodta az ulefántosout pálcikákat.
Odafutott a belépő férfihez és rövid ujju zömök kis kezével görcsösen fogta meg az érkezett két karját.
— Tudod-e, hogy szeretlek? — suttogta, mi-, kor magukra maiadtak.
A férfinek kissé megrándult a vál|a. Olyanféle mozdulat volt ez, miut mikor valaki egy rája tekeródzó kigyó halálos öleléséből akarna meuekülui.
— Tudod-e, hogy tudom, hogy te már uem szeretsz, mert egy más ellopta tőlem a szivedet!
— De . . .
— Ne próbálj hazudni Nagyon becsületes vagy te eíéle hitványsághoz. 8zived már azé a bájos le-áuyé, a kit feleségül akarsz venui. Kz az oka el-
| hidegüléseduok tőlem. Persze, tíz óv előtt ón is [ olyan, de még sokkal szebb voltam, mint az a másik.

— Kérem, ne legyen Ö?szeha*oulitásokat. Gúnyosan fölkacagott a szép asszony.
— Vagyis a szerető ne merészkedjék összehasonlítani magát azzal, a ki most szent elölted I Szóval elhagyatá8, megvetés . . . ? Ez egy kissé mégis sok volna I Ekkora nyereséggel nem zárod le a köuyvet, kedves barátom.
— Mellőzzük a scénákat. Szerettem önt egy huszonöt éves szív tiszta gerjedelmével és fel is ajáultam kezemet, de hát az ezredesi ratig mégis előbbre való volt, miut a törekvő, de szerény kis fogalmazó. Azt mondta nem akar botrányt és a válás mindig ezzel jár. Szerettem őrült szerelemmel és elfogadtam sorsomat. Förtelmes ekszisztenoia volt az kurek tiz év óta. Most végre vágyom arra a boldogságra, a melyet emelt fővel élvezhetek. Vágyom a családi életre, miután tiz évig ugy éltem, mint a vadonban bujkáló gouosztevó, a ki még saját árnyékától is retteg, mert üldözőjét véli beune.
—- Oh, a -családi boldogság, a mely elől alázattal ki kell téruem.
Ellökte magától a részvéttelen férfit óa a közeli pamlagra rogyva görcsös zokogásba tört ki.
A szemrehányásokkal, a fenyegetésekkel szem-
ÍOsi mdróílámpák
f ——1 Törékeflenelc
Képviselet és raktár Magyarország részére: Fittger és Fia, Budapest VI., Hajós-utca 41.
ZALAI KÖZLÖNY
APR\'LIS 2i.
dálkodáa jut feladatul: a kalászos termelés, mely ha. mint minden mezőgazdálkodás kookázattal jár is, mégis aránylag legkevesebb veszélynek van kitéve.
Általában a mostani Istenosapásnak is meg kell, hogy megérlelje azt az elhatározást, hogy iparilag kell fellendQlnQnk. Koldus ország az az ország, amelynek lakói tisztán és kizáróan mezőgazdálkodásból élnek. Ma bankot játszunk a sorssal ós egy közeledd fekete felhő egy nemzet hosszú koplalásának lehet okozója. Más a helyzet az olyan országban, ahol ipari termelés van. Itt az Istencsapás étibalált még sem okoz. Az iparilag elóhaladott ország megtud birkózni az Is\'.en osapásaival is: mig a tisztán mezőgazdasági ország lakójára osak nyomor és szenvedés vár.
Eötvös József báró mint regényíró.
VII.
Ezt a felfogást, ezt a tételt bizonyítja a regény meséje, mely szerint az 1881-ik évi parasztlázadás zavarai közt elszakad egymástól az Ormósy család két kisded leánygyermeke Margit és Mariska. Margit anyjával marad, (ényes nevelésben részefül. s felnövekedve nejévé válik Káldorynak. ámde egymást megérteni nem tudják és Margit érzékeny lelke a boldogtalanság martalékául esik. A másik leányról, a parasztok közé került Mariskáról a grófi anya nem tud semmit, pedig ez már régen (elesége egy |ó-módu telkes gazdáuak és csekély körében élvezője a boldog megelégedésnek Azonban Farka* plébános kutatásai kiderítik, hogy Mariska nem más mint az elveszettünk hitt kisebbik Ormósy lány. — Az anyai •ziv boldog, hogy meglelte gyermekét, de tapasztalva azt, hogy idósebb lánya, Margit, a lényes állás, éh gondos nevelés mellett sem tudta a boldogságot megszerezni, elhatározza, hogy soha sem fedi fel Mariska elölt születése titkát, hauem meghagyja boldogságot nyújtó helyzetében, melyet földmives férje és két gyermeke nyújt neki.
Egy másik inditó ok is feltüuik a regényben, mely a szerzőt Írásra késztette s ez a boldogl&lauság
megfejtése a házasfelek közt. Ezt a bizalom hiányában jelöli meg. E bizalomhiányból eredó boldogtalanság áldozata volt már Ormosyné is, ugyanazzá válik leánya is Káldoryva! szemben tanúsított zárkózottsága miatt. Néha egy-egy kicsinek látszó ok szüli az elsó elhidegülés! a házasfelek közt s ezt tudják, érzik mindketten. Osak egy bizalmas kölcsönös ki-magyarázásra volua szükség s talán belyreállua a kedélyek egyensúlya. Ámde a müveit lelkek érzé-I kenységéból íolyólag egyik sem akar a kimagyaráz-kodás kezdője lenni, minek következtében az elhidegülés mindig nagyobb területet foglal el a lélek birodalmában, mig végre beáll a teljes szétválás, a boldogtalanság! Azért hirdeti Eötvös e házastársak esetéből leszűrt igazságkéut : .a bizodalom a talizmán, mely nélkül nagygyá vagy boldoggá senki sem lett a világon."
íme, Eötvös e regényével ismét egy jó osele-! kadetet vitt véghez, midőn megtanította olvasóit a I boldog élet elérésére, a házastársakat a családi élet I derűjének, folytonosságának .föntartására Nem kell-e 1 hálásnak lennünk ilyen nagyszivü, hmnfts^ró iránt. \'Vájjon megérdeutli-é"ílyen író a feledést, rászolgál-o 1 ín mellőzésre, midőn minden szava egy egy gyógy- j szer a szív fájó sebére?
Mert Eötvös a társadalom nagy és élesszem!) bírálóin, aki íót\'«vő orvosként jár körül s ahol fáj- í j dalműt, sí-bet talál fürkésző szeme, azonnal kész a gyógyszerrel, a vigasztalással, az okox tanácsadással. ■ Ezért van meg minden regéuyónek h maga cél-1 zala, melyet követkHzetesen keresztül is visz, A i Karlhansi a társadalomban boldogságát nem lelő egyén számára a mások javáért való önzetleu műn- j kásságot jelöli meg orvosság gyanánt.
A megyei rendszerünk szerencsétlenségbe kergető, szégyenletes fönntartása helyeit ai állami köz igazgatással való felváltását állítja oda gyógyszerül. A parasztság erőszakos logszerzésének megelőzése céljából a közszabadságok önkéntes (felajánlásában jelöli meg az egyedül üdvös eljárást. Végre a család életében fölmerülő félreértének s az ezekből sarjadó elhidegülés meggátlása végett az őszinteségre és bizalomra hivatkozik mint mentő eszközre
Eötvös tehát a szenvedések iránt résztvevő lelkű, amellett okos és gondolatokban gazdag iró, aki megérdemli az utókortól azt, hogy a saját érdekében olvassa regényeit, tanulmányozza .müveit, kövesse tanácsait. Ne legyen korunk jelszava pusztán
csak az élvezet még a könyvekben is, hanem tanuljon is, okuljon is, mert a csak élvezeteknek élő nemzet elvész, a tanult megmarad. Már pedig a nemzet pusztulása fájua még a holt Eötvösnek isi
Kováta Antal.
Vcg«.
Helyi ós vidéki hirek.
Falusi jambuaok
Virág között a messzi réteken
ha elmerengsz s aranysugáros enyhe reggelen pacsirta zeng a tiszta légbe fenn, gondolj reám.
Ha hüs erdőnek árnyadó ölén
visz utad át s fejed fölött a sürü lomb közölt vígan dalolva száz madár repes, gondolj teám.
Ha búcsúcsókot hint a napsugár
s nyugodni tér a begylakó, a völgyi fürge nyáj s homály takar virágot, bém tájt, gondolj reám.
A néma éj ezernyi csillaga.
ha felragyog s a szende hold ezüst sugárival enyelgve lejt a csermelyár, gondolj reám.
Madár dalában én köszóntlek, én,
kit elbagyál s a hulló gyöngyszemet, mit utadon ragyogva ejt piciny virág, én sírtam el
Hogy elbagyál, bár hú valék, mint napsugárhoz szürke árny.
ben erősnek érezte magát Hervay László, de a köunyek megbénították. Szerelemnek nyoma seiu volt hangjá-bau, de olyan részvét csengett ki abból, miut a legtisztább szívből eredt alamizsna :
— Lásd, Éva, más ember el se jött volua hivó soraidra; uem jött volua, hogy ószintéu számot adjon elhidegüléséról és minden kerülgetés nélkül azi mondja: Ez a fonák viszouy nem tarthat tovább. Vdgre éu is otthont akarok magamuak teremteni, a helyett, hogy miut a gazdátlan eb. ott és attól fogadjam, vagyis csenjem el a ráéhezett falatot, a hoj épen alkalmam nyílik erre.
8oká bestéit még a szivéhez t>xiv nélkül.
Az asszony végre megértette, hogy minden hiábavaló.
László az ablaknál állt és révetegen bámult k> a jégvirágokkal tarkított ablakon.
Odakünn is miudeu meg volt fagyva.
Az emberi ratfíuéria kijátszotta az elemeket. Itt benn olyan volt a légkör, mint az egyenlítő közvetlen közelében.
Mesterséges melegség. Megcsalták vele a természetet.
Olyan csönd volt. a mely alatt legiukább szó hoz jut a gondolat.
Otra kelt a viszzaemlékezós s pár perc alatt
végtelen tért futott be Éva elméjében. Annál a tételt nél állt meg, hogy László még nz összehasonlítást sem túri meg kettőjük között.
Mindent megölhetnek az asszony szivében, de a hiúság, az tán még a síron lul is elkíséri.
Fölugrott helyéből. Könnyeit már mind elsírta ; panasza sem volt több.
Odalépett az ablaknál álló férfihez. Ugy beszélt, hogy egy igét se vonhatott kétségbe amaz :
— Képes vagyok rá, hogy felfedezzek miudent az előtt a leány előtt. Ettól a szándékomtól csak az tántorít el, ba megféred, hogy ezeutul se változik köztünk semmi: legalább külsőleg. Feleségeddel együtt ép oly gyakori látogatója leszól házuuknak, miut eddig. Hervaynft legjobb barátnőm lesz, mint te legjobb barátja vagy a férjemnek. Együtt |áruuk a színházakba, a társaságokba ós idóuk nagy részét együtt töltjük. Szóval semmi sem változik köztünk, legalább a világ előtt; különben Isten legyen tanúin rá, fölfedezek mindent hitvesed előtt. Igy és uem másként.
Csöngetett.
— Késziíse elő a fehér selyem blúzomat és mondja meg a Jánosnak, hét órára legyen itt a kocsi az Operába megyünk. Velünk tart, Hervay?
Gépiesen mondott igent.
\\
Elment velük az operába. Együtt vacsorált az ezredesékkel az Angol királynőben. Hazakísérte őket. Rendesen igy szokott tenni.
Es igy lesz aztán is, azzal a különbséggel, hogy kibővül azután egy taggal a kis társaság. Azzal az ártatlan, tiszta teremtéssel, a ki szűzies érintetlenségét viszi ma födél alá, a mely a férje szeretőjéuek a hajléka s a kinek a régi búuök tauyája lesz második otthoua.
Hát ez igy uem az elsó eset és nem az utolsó. Eh, legónykori bűnök I A férfi múltja a múlté I
Igy gondolkoznak azok, a kik fölös számban viselik azt a beköt, a mit Hervayra verlek
Tán ezeknek van igazuk és tán a mai korszellem hyperideslistának bélyegzi Heivayt, a ki mi-utáu végig járta az est Golgothá|át, e pár sort vetette papírra a szeretett leány apjához címezve :
„Bocsássanak meg, hogy uem veszek bucsut személyesen és csak e pár sorbau mondok Isten-hozzádot hosszú időre. Egészségem helyreállítása céljából félévi szabadságot kértem és délvidékre utazom.
Herv ay Lá«z ló.
K I.
április 24.
ZALAI KÖZLÖKY
3
HÍREK.
Nos, oz a rövidéi vázolt osendélet Nagy- ( és igy « kocsis nem látta a gödröt és belehajtott.
L - - l i I « l I >1 TAlrltinAo a fíial niAOnvn aMaK|« a t/AAüiKAI llamhll
A Kiadóhivatalból Előfizetőink he*. Nyomdánk költözködése miatt lapunk legközelebbi száma május i-én jelenik meg bővített
tartalommal.
Csendélet a Sugár-uton.
Isten ugy sel - nagy Ur az a Weiser gjár. Ninos törvény, sem rendelet, moly lármájában gátolná. Ha meg van is, ő semmit sem ad rá, oda se hederít tiltó szavára. Persze, a mindenható tóke I Véren táplálko-cik mindig s mit törődik azzal, hogy érdekkörébe nem tartozó sok másnak is összetöri idegzetét, elveszi munkakedvét.
De há: miért ez a bevezetés. Kinek lehet panasza az ellen, hogy a város agy iparteleppel gazdagabb? Nem is erról szól ilt a nóta. Más az oka ennek. Az, lugy Weiser gyárnak nemcsak gyári } üzeme van, hanem, talán egy év óta, vasutfsin és vasgerenda kereskedése is. Nem bántom én most a gyár verebeit, melyek tartása egy rendelőit tanáosu város szivében egyenesen botrány számba mjgy. Hogy ezeket inkább éjjeli érrel kellene helyettesíteni, legjobban igazolja azon tény, hogy a novemberi tüzeset alkalmával, mikor a gyár égett (—igaz, hogy rosszul I —) meg se mukkanlak a derék állatok, mig bármely más alkalommal minden járót-kelót hangos vonítással fogadnak, hogy a környék lakóinak éjjeli nyugalmáról alig lehet beszélni a Sugár-uton.
Az ujabb nagy baj, a vasgerendák szállítása, vágása. Itt látni azután, hogy milyen nagy hatalom ez a cég. Mikor neki tetszik akkor zárja el az utoa forgalmát. Hozzák, a hosszú síneket. Be nem vihetik az udvarra, mert be nem férnek vele. Kibontják a ráosozatot s egyenként tologatják 11 igy nyert résen. A [hosszú vasgerenda elrekeszti az utcát; még a járdán is a vasgerenda csúszik. Ez addig tart, mig a szekér sin a gyár udvarára kerül A koosik addig várnak jobbról is balról is, mig a kereskedés ezen uj ága ismét szabaddá tai az átjárót a — Sugár-uton. Nem régiben egy minden tekintetben tekintélyes 1 városatya várakozott jó tiz percig az elzárt utvo italon, mig végre mehetett a betoghez. Osak egy kép a sok káromkodó koosis emberek várakozó tömege közül. S a vasgerenda, mig helyérő kerül, végig osikorogja az idegesítő n.vikorgások egész skáláját. Azután zuhanás hogy reng belé az utca, minden percbon ismétlődve S ez a gyönyörű csendélet há-ronincgyed hitkor reggel kezdődik s tart késő ostig. mig az éj sötétje vétót nem kiált elleno.
kanizsa r. t. várrfs\' közepében ujul meg napról-napra. \'
Most már tisztelettel kérdem az illetékes faktorokat, mit fizet az utca használatáért a oég? Mily jogon zárhatja el annak közlekedését ?
A tanács egyik jeles kiválósága, nem rég ugy nyilatkozott, hogy egyetlen tüzeset előfordulása esetén kitelepítik a gyárai a városból. Egy rosszul sikorült tüzeset már kiütött, de a szükséges intézkedés elmaradt. A vasgerenda raktárszaporodik miduntalanslár-mája zörgése lehetetlenné teszi a gimnáziumban való tanitást is. Peroekeu át csak a mozgó gyermek szájat látja a tanár az osztályokban, de hangol nem hall, elnyomja a gerendák zuhanása, csúsztatása, verése, nyikorgása. Hogy ezen segiteni ne lehetne, alig hisszük. Tudomásunk szerint az udvaron nem szabad zajos munkát végeztetni a cégnek 8 az udvaron végzett munka lármája az főképpen, a útiról itt Írunk. A gyár belsőinuukája teljesen csendben folyik, senkit sem zavar. De hogy a tilos munka zaja soha nyugtot ne hagyjon a környék lakosainak, ez ellen \'védelmet kérünk a város tanácsától.
A sinraktárnak tessék más helyet keresni, az nem egy rendezett tanáosu város szivébe való I
— Szalay Sándor kitüntetése Szalay Sándor népiskolai igazgatót az akadémia a Vodiauer féle 1000 koronás nagy jutalommal tUutette ki-Szalay Sándor városunk közéletében olyan tekintélyéé szerepet játszik s közéleti működése annyira közismert, hogy az akadémia iráuyábsu megnyilvánult figyelme miuduyájuukat őszinte örömmel tölt el.
— Uj segéd tanfelügyelő. Odor Űyula Szoluokdoboka megyei segédlanfelügyelőt a miniszter hasonló minőségben vármegyénkbe helyezte át.
— A gyermeknap érdekében. A r v a y Lajos alispán a gyormeknap érdekében felhívást intézeti a megye lószolgabirSihoz s az Ügyet jóindulatú pártfogásukba >u\'ául|a. A gyermeknapol az idén is május elején tartják.
— A Tátra-Adria automobil turáút résztvevői városunkat is érintik s Nagykanizsa városa értékes tiszteletdíjat ajánlóit fel h versenyzőknek.
— A borjú. Szerény kopogás hallatszik az anyakönyvi hivatal ajtaján s egy öreg paraszt ember nyit be utáuua.
— Mi tetszik ? Kérdi s azeulély holynöke az öreget.
— Egy hornyút jelentenék, — volt a hangzatos válasz, miközben előkotorászta az arról szóló passzust. Mosoly fut végig az állam emberének az arfáu s az eltévedt magyart ekként igazítja útba:
— Kerüljön, bátyám a lulsó oldal, a, ott Írják be a maga bor|U|ál. Mi csuk kéllábuakal szoktunk beirui.
— Szerencsétlenül járt vendéglős. Hamburger Simon alsóujlaki vendéglős f hó lJ-én, szombaton osto Zalaszenlgrólról bort szállilotl kocsin egy Ili éves fiúval, aki a lovakai hajlololta. Este 0 óra lehetett, mikor Zalaszenlgrólról hazafeléé indullak, i vidékünkön is dühöngő nagy hóvihar az utatokat útközben, érte és Hamburger az országul holyoll egy duló útra hajtatott, hogy elób hazaérjenek. A hóvihar azoubau az uton lovó gödröket hóval fújta be
zökkenés a fiul messze eldobta a kocsiból, Hamburger azonban egy hordó alá került, amely olyan nagy súllyal nehezedett rá, hogy hiába könyörgött a fiúnak az nem hirta lehengeriteni róla. Erre a fíu beszaladt a faluba segítségért, de minthogy a segítséggel a nagy távolság miatt csak egy óra múlva érkezhetett visszs, Hamburger a nagy hidegségben a hó alatt, ami egészen befödte, megfagyott. Holttestét hazaszállították a falcába s ott temették el |nagy részvét mellett.
Öngyilkos katona. Nóvák Imre sümegi illetőségi) egy éves önkéntes, ki helyben a 48. gyalogezred I). századánál szolgált, ápril hó 28-áu d. e. 10 órakor szolgálati fegyverével agyonlőtte magát. Az öngyilkosság okául azt emlegetik, bogy a szerencsétlen katona valami azabálytalauságot követett volua el és ebbeli félelmében követte el végzetes teltél
— Az uj városi szabályrendelet már
Ikészfllt s egyik logközelobbi számunkban a javaslatot részletesen ismertetni fogjuk.
— Halálos elgázolás. Karkas István lepsényi pályamester hétfőn vasúti kerékpáron Siófokra igyekezet!, llíába figyelmeztették, hogy a gyorsvonat \'•lérheti a baj lehel a dologból, ó mégis elindult. A Nagykanizsa felől Székesfehérvárra Induló 208-aa gyorsvonat egy kanyarulatnál elérte s mivel saját gépének zskalolásától nem hallotta a vonat közeledtét a gyorsvonal teljes erővel meut neki s testét teljesen összeroncsolta.
\' — A kardos feleség. Sipoa Ferenc napszámos tegnap reggel a szőlőhegyek felé tartott a találkozott különváltál) éló leleségével. Hogy hogy nem szóváltásba keveredtek s az asszony sarlóval támadt urára. A férj gereblyével védekezett, de a harcias feleség a sarlóval homlokára és hátára ujabb súlyos csapásokat mért Sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek.
Szerkesztői üzenetek.
— Bende J. Miért nem a jobbal kezdte meg bemutatkozását ? Kz nem vélt be.
— S. Még nem egészen tökeletesek dolgai. Később talán jobb is kerül. Várunk.
— Többeknek. Kívánságuknak eleget tettünk. Bizony ez szomorú dolog I Végtére nem Ázsiában élünk Reméljük, hogy az liléiéig tényezők megmozdulnak s érvényt szereznek hatósági erejüknek. A dalolás csendháborítás I Helyesen jelentik, fiz több annál. Meri napról-napra kinézni mázsás vasak dobásával a polgárság egy részének idegeit, éjjel pedig egész kutyafalka vouitásával zavarni a nyugalom perceil, — ez rendezett tanácsú városbau sehogy sincs helyén.
Irodalom.
— A Magyar Figyelő most megjelent 8. si. vezető helyén közli Béz Mihály „Osztályöntudat" o. érdekes\' tanulmányát. Medveozky Krigyéa .Egyetem oktatásügy, társadalom és kultura" címen igen figyelemreméltó szempontokat vet fel. Nagyon érdekes Huszár Vilmos tanulmánya .Az irodalmi hatások nemzetközi jelentősége" cimeu. Alexander Bernát folytatta ,Bodin"-ról szóló, nagy értékű tanulmány, sorozatát, Pollner Ödön Eöttevényi Nagy Olivér: Osztrák köziogát birálja, Kemény Simon sziuházi cikke és a gazdag Feljegyzések rovat egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A szépirodalmi részben 8om-lay Károly elbeszélését .Makk-bárók" eimeh találjuk. Az előfizetési dlj egész évre »4.—. félévre ÍJ.—, negyedévre 0.— korona. Szerkesztőség és kiadóbi-vatal, Budapest, V. kerülőt Andrássy-ut 16. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
április 24.
Levélpapírok- és képes levelező lapok
óriási választékban, jutányos áron kaphatók
IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyv- és papirkereskedésében. ^
QuctuxnÁ
KÍTÜNÖ ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
[-Tabletták
^"oal.m\'ri ÍAJdalomollUpIló .icr)
. Hogy bizonyos legyen n ember, hogy csakugyan a ] valódiAspirinl kapja, mindig A plrin-Tableli. on,«»n kell hogy kérje. tick r.edeli csomagolísban, 1 OvegcsO j ttlélgraromoí tablettával K.1.20*!, kaphatók. Mmden ,
1 egyes tablettán rajla van sz Asplrln sió.
1 rarbrnf.brlken vonn. FHedr. B.yer S Co, Isid and Uvcrkutca a (UlíiO.

ft
J|

w
tzL
A Rlchtor-fóle
Linlimt. Cws. w
ilorgony - Paln • Expellflr
bgy kipróbált Ihí/.í»ut, » mely mar tól»l> mint óv óta im-R biíli.tn\'.Moiis\'iliiiűUlkulmuílalili
Uuit»1tt\\. uó/»l «\'»* «|M\'ilrtiél. Illtós utiimtaloli miatt
({.vünk c* <:*aki* -r.xU-ti uvejtekot dűb>/.«l>li:tiia„litr)*af" vi-dj\'^ynyol ó» a..RitlUf"< • :-|-v.v»WJ fvjra-l jutikol. • H> í. li.-.0f.ó<2 k áiImii a hatóbb gvÁ;«vi«i»\'ilAtbau
kaj -.16 Fóniknr:Török Józpof Ryúgynxermixucl Budapesten.
Uctter f. Ál 6s Itrsa,
niM .. kl» uilvtirl • <áiiit4fc
_____Riidoutwdt. - - -
XXX-lk uiagyftr királyi
jótékony célú államsorsjáték.
K«en péna-aorajáték remélhető tiszta Jövedelme közhasznú és Jótfkony célokra fog lordlltatm. Ezen sorsjátéknak ösazesen 14885 nyereménye van, melyeknek összes értéke 476000 koronára rug készpénzben.
Főnyeremény aoo.ooo korona készpénzben,
Továbbá-
20 nyer. á 20
I főnyeremény — - 80.000 kor. kéazp. i
, ----20.000 .
I ,--10.000 .
I , ----6 000 ,
6 nyer. i 1000 K 6 000 ,
5{j , , 500 , 2.600 ,
10 , , 260 , 2.600 ,
40
100 .
200 , 2500 . 12000 . 14885 nyer.
10 ,
4 000 K kéazp 0.000 , 10.000 , 10.000 , 60.000 . 120.000 . 476.000 K készp.
Húzás visszavonhatatlanul 1 q 13 évi május hó 15-én
Egy aorajogry ára 4 korona.
Sors egyek az Ssszeg előzetes beküldése mellett a m. klr. lottójövedéki igazgatóságtól Budape ton (Vámpalota) pnrtomentesen -üldetnek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhiviit"lhá|, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohány-tőzsdében és váltó-üzletben. Játéktervet ingyen és bérmentve küld
a Magyar klr. Lottójttvadékl IgazgatóuA?-
FELSÉGES izü fehér vagy aranysárga
11/11 u B
5 kg os csinos postadobozokban\' 10 Koronáért szállít bérmentve A „MÉH" A MAGYAR MÉHESZEK ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, VÁGl-UT-i<& bd
Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás!!
— Déli vaaut A folyó évi május hó 1-én életbelépő nyári menetrend a következő lónjegesubb változásokat tartalma za:
a budapeat-pragerhofl vonalon:
A 204 sz. gyorsvonat Budapestről este ti órakor fog indulni s Nagykanizsán este 10 óra 07 perckor, Pragerholba éjjel 12 óra 15 perckör meg-érkezui, ahol Triest és Veuezia, valamiut Wien és a Pustertbal, ill. Tirol felé menő vonatokhoz csatlakozik.
A vonattal fogoak továbbutalni a budapest— veneziai és budapest—meráni nemzetközi hálókocsik.
A 212. sz. gyorsított személyvonat Budapesl-ról este 7 óra 5 perckor fog indului a Nagykanizsára éjjel 11 óra 67 perckor, I\'ragerhoíba reggel 2 óra 20 perckor megérkezni, ahol Triest,és\'..Wien, valamiut a iKarinthia és a Pustertbal felé menő vonatokhoz csatlakozik.
A 234. sz. vegyesvonat Balatonszentgyörgyről tnár reggel 5 óra 26 perckor fog indulni és Nagykanizsára reggel 7 óra 21* perckor megérkezni.
A 241. sz. vegyesvonat Csáktornyáról már reggel 4 óra 67 porckor log indulni és Nagykanizsára reggel 7 óra 12 perckor megérkezni.
Junius hó I tót augusztus hó 31 ig terjedő időben Budapesttől Nagykanizsáig naponkint a 218. ós ellenirányban a 219. sz. gyorsított személyvonat fog közlekedni.
Indulás Budapestről délután 5 órakor, érkezés Nagykanizsára este 10 óra 46 perckor. Az ellenirányban indulás Nagykanizsáról délelőtt II óra 30 perckor és érkezés Budapeslre délután 5 óra 6ö perckor.
Mindkét vonat az összes BaUtoumeuti állomásokon és megállóhelyeken mén tog állni.
A 204. és 201. sz. gyorsvonaloknál Budapest —Nagykauizsa között egy étktzökocsi is fog közle kedui.
A nagykaniaaa—Wiener—neustadtl vonalon
A 323 éa 326 bz. vegyeevonatok helyett Nagykanizsa—Szombathely közöli a 316 az. személyvonat, mely Nagykanizsáról délután ro óra 30 perckor iu-dul és Szombathelyre este 8 óra 11 perckor érkezik és az ellenirányban a 317 sz. személyvonat, mely Szombathelyről reggel 6 óra 14 perckor iudul és Nagykauizsára d. e. 8 óra 42 perckor érkezik, fog közlekedui.
A 304 és 801 sz. gyorsvonatoknak Wr.— Neustadlban Wienbe, ill. Wienből közvetlen gyors-vonati csatlakozása lesz.
A nagykanizaa—barc8i vonalon:
A 912. sz. Bzeméiyvtfnat már d. u. 6 óra 35 perckor fog Nagykanizsaról iudulni és c*ak Gyéké-nyesig közlekedui, a hová esle 6 óra 26 perckor érkezik. Az addig csak Gyékényesig közlekedett 910 sz. személyvonat Barcsig fog közlekedni, a hová éjjel 12 óra 54 perckor fog megérkezni 8 a hol Slatinán át Eszék felé közvetleu csatlakozása lesz. A többi személyszállító vonat menetreudje csak lényegtelen változást szenved.
Közelebbi felvilágosítást a fali menetrendhir detmény nyújt.
HIRDESSE* A ,,ZALAI KÖZLÖf/r"-BEH
®KOTILLONOK®
dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
Nyomutoll a laptulajdouoa Ifj. WajdiU Jóistíf Itöuyfuyomdijábau Nagykauizsán.