Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.18 MB
2010-02-19 11:26:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
698
2299
Rövid leírás | Teljes leírás (267.6 KB)

Zalai Közlöny 1913. 031-038. szám május

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKAI I2SA I913 MÁJUS I
53 IK ÉVFOLYAM 31 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Mi||ilinlli hátfon él ciütirttkftn.
.......... á\'.k: Ki\'" *\'" 10
a "<"•" 80
, ííliv, kgyi. ukm Éri 10 Ali.
Kclclós \'lerkculi\'.
SZELE ELEMÉR
Ktenku.n Szirktsitoug ii klidéhlulil Oiák-tir t.
KEMÉNY LÁSZLÓ Tala\'on : tlt — Hlrd.ií.sk dljicabZt siarlfll.
Most, hogy a 4ÍS-ik gy.-ezred íenekaia 3 napig i" v0" városunkban a közönség stílus rétegeiben megnyilvánult az az óhaj. hogy nem lehetne e módját ejteni annak, hogy a Székesfehérvárról elhelyezett honvéd zenekar .hozzánk kerüljön.
Ez az eszme kétségkívül egyike a legszebb és legpoétikusabb eszméknek, melyek II közönség köréből megnyilvánultak s a közérdeknek vélünk szolgálatot tenni, ha ennek érdekében néhány szót szólunk. Nekünk olyan kevés műélvezetben vnn részünk, hogy kapva kell az alkalmon kapnunk, lia ilyesmire oélzó törekvések hangot nyernek. A most itt járt katonazenekar a legélénkebb bizonysága annak, hogy mennyire érdeklődik a mi közönségünk a művészi niveauon tlló zene iránt.
Mindenhez azonban pénz koll s ha elvi nehézségekbe a dolog nem ütközik, tisztán arról volna szó megvan e városunk közönségében a garancia arra. hogy egy nálunk
szervezett katonai zenekar kellő pártolásban1 van, de sok város van, mely nem kerületi részesülne-e, vagy sem? Megvan e nálunk székhely és van katonazenekara. Itt az a az a lelkes közönség, mely ezt az intézményi! kérdés is nagy szerepet játszik, hogy a vá-állandóan figyelemmel kisérné és foglalkoz- ros elég intelligens és elég nagy e ahhoz,
tatni tudnáV Tudvalévő, hogy a katonai zenekarok ma már nem tisztán katonai jellegű intézmények s annyira szoros a kapcsolat köztük s a polgári társadalom között, hogy a polgárság epugy magáénak mondja, mint a katonaság. A művészet mindent kiegyenlítő ereje nem ismeri a válaszfalakat s a két társadalmat is közelebb hozza egymás-! hoz a zene, irfelynél nem nézzük milyen osztályhoz tartozik h művész s csak azt a lelki gyönyörűséget élvezzük, amit a zene hallása okoz. S tényleg a .katonazene olyan népszerű nálunk, mint kevés inás kulturális intézmény.
Értesülésünk szerint elvi nehézségekbe nem ütközne az eszme keresztülvitele, ha a | polgárságnak kiváltsága olyan mértékben \'nyilvánulna meg, hogy e-zt a hadvezetőség is figyelembe venné. A szokás az, hogy katonazenekar rendesen a kerület székhelyén
hogy a zenekar állandó foglalkoztatását biztosítaná.
Azt hiszem, hogy Nagykanizsán megvan minden alapfőltétele annak, hogy a helybeli 20. honv. gyalogezred parancsnoksága katonazenekart kérelmezzen. A város talán nem zárkózna el attól, hogy évi segéllyel támogassa a zenekart bizonyos ellenszolgáltatás fejében ismerve a város közönségét hisszük pártolásával nem fukarkodna-A zenekar létföllétele már azáltal is biztosítva volna, hogy a környék városainak egyikében sincs katonazenekar s igy a szereplésre ezekben a városokban is bő alkalom kínálkozna. Tehát egy egész tekintélyes környék kulturszűkségletét volna hivatva szolgálni ez a népszerű intézmény.
A vároe közönségén áll, hogy "a mozgalmat elaludni ne hagyja s az illetékes körök az ezred tisztikarával karöltve azt Iti-
Ha elnézem.
Hl elnézem kicsi, életpiroa arcod, Síivemben, lelkemben ériem a uagy harcot. Mely, — mindenem, — éried ott benn lümad, éled, Hogy Ili legyek houád » szeresBelek tégod
Látom arauyliajad tényen csillogást. Melynek lUudSktéüi aiivemeu |árnak át . . . Nappal losi az é|böl, ha »zem»d sugára Megvillan a elindul mosolygás ul|ára.
Nagyon boldog vagyok, hogy azeretaz » aieretlek,
Hisz szivedben lelhet borús élte...