Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.89 MB
2010-02-19 12:45:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
587
2771
Rövid leírás | Teljes leírás (269.13 KB)

Zalai Közlöny 1913. 065-073. szám szeptember

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa 1913 szeptember 1
52-ik évfolyam. 65. szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
MiiJiIidIIi hétlön ii eiBMrtiktn.
flAflietéll Arak: Kg4»« é»ro 10 korona, félévin 6 korona, N.|je<U»re 9 koron* 60 ~ ECT" •«*«» tr" >0 flll.
Felelős •zerkesztő:
SZELE ELEMÉR
Kóiuerke»/.t<\'
KEMÉNY LÁSZLÓ
Szirkiiztiiii ftt kiadóhivatal Diák-tér 1
Tala\'on : III — Hlrc

Az iskolaév elején.
Az ifjúság hordja magában a nemzeti jövő. » nemzeti remények aranygyapját.
..Nála van az a kincses szekrény, amelynek tartalma annál beosesebb lehet elöltünk, mórt az maga az ifjú teBti-lelki romlatlanság. » nemzeti jövő egyetlen biztosító tőkéje.
Már a régi közmondás, mely mindenha igaznak bizonyult, azt tartja, hogy a jövő. t társadalom életfájának nyiladzó viráujáé — az ifjúságé. Mi többet mondunk, határozottan kijelentvén, hogy a boldog jövőnek megteremtése, a tiszta értelem világával és i hívó kebel főimen kelt érzelmével, az eszmékért lelkesedő s az eszményekhez emelkedni tudó, a tisztult erkölcs s alapos tudomány fegyvereivel, azzal a kettős hensó erővel, amely az élet minden nehézségének lo-liüzdésere képesít. — fölvértezett ifjú nemzedék föladata. — Ezekre pedig nevelni őket előkelő tiszte az iskolának is, amelyre a szülik a szeretettel körülvett osemetébeu. gyermekökbou. legdrágább kinosőket épen azért bizzák.
Rövid pár nap multán megnyilnak ismét a tudomány csarnokai, az iskolák kapui. Hogy befogadják a tanulni ványó ifjúságot, jelesül, a majdan vezérszerepel vivő, középiskolai ifjúságot is, amelyet a „nemzőt jövője tQkré" nek szoktak nevezni; hogy továbbra vigyék azon az uton, amely őket az egyház, haza 8 társadalomban itt a földön elérhető boldogság révpartjába, e földi élet után pedig az örök élet örömeibe vezetni vau hivatva,..
A nagy szünidő immár végére járván, az uj iskolaév küszöbén vagyunk . . .
A Szentlélek-lsten segítségül hívásával kezdjük.
Miért?
Mert embert nevelni szent és fönséges hivatás, mindjárt a teremtés isteni műve után kővetkező feladat; a mennyei Atya szolgálatában való, mintegy a „Világosság Atyja" készséges munkatársának foglalkozása. - Már maga azon gondolat, hogy embert okosabbá, jobbá, erényesebbé tenni, a tőidnek hasznosabba-/. égnek jogositottabb polgárává képezni, hatalmunkban áll, — maga e lehetőségnek meggondolása is öröm, sőt némi boldogság érzetével töltheti el az emberszerető egyén
kebetét.
Ilogy azonban, már Rónia legnagyobb nzónoka által is „mesterségek mesterségének" nevezett, nevelés-oktalás, mely nem elégszik, Iiem is elégedhetik meg pusztán a test, az értelem kiképezésével, hanem a szivet is, Mőval az egész lelket műveli ki. — föladatának megfeleljen ; hogy az Isten képére teremtett ember valóságosan Isten képe, a Krisztus
vérével megváltott keresztény Krisztusnak keresztény tanok mellett bizonyítanák, figyelni követője a siralom völgy szerény ván- lemre sem méltatja; s hogy továbbá, nagy-dora a mennyország méltó örököse, a föld betykén feledve azt. hogy mi, akik „Istenben lakosa már a szentek polgártájsa legyen, — élünk, mozgunk s vagyunk (Apóst. csel. 17, az igazi neveló-tanitónak minden rendelkező- 24—28.)", nerncsk Istentől, hanem Istenért sére álló eszközt gondosan föl kell használnia is vagyunk teremtve és igy Isten nélkül a magasztos cél elérésére. Istenhez, ami legfőbb célunkhoz, el nem
Ilyen eszközül jelöli ki ama célra u 1 érhetünk, az embert osupán a földi ha-nevére méltó paedagógia: az isleui segélyt, zára szorítja, tudni sem akarván a jobb és
Talány kiosinyló. szánó, vagy épen;örök hazáról... gúnyos mosolyt fog felidézni ez eszköznek Termé...