Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.67 MB
2010-02-19 12:54:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
626
2345
Rövid leírás | Teljes leírás (254.93 KB)

Zalai Közlöny 1913. 074-082. szám október

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa 1913 október 2
5a-ik évfolyam 74 szám
Csütörtök
Megjalanlk hétfőn ii csülírlökbn
tlBni«>í«t *r»h: Kk*./
1 korona 60 llll. — kg
. líl4»i
l-elcir.s zark«.ít*>
KÁROLY GYULA
Ktenkiui.\'. Szarkiiztiiíi ii kiadóhivatal Daák-lér t.
KEMÉNY LÁSZLÓ Tala\'oa: III. _ Hlrdaliaak dljaaabáa aiarlnl,
Törvényhatósági választások.
A törvényhatósági tisztviselők mandátuma ti óv 31 -én lejár. A tisztújító közgyűléseket tollát a törvény szerint még ebben az évben meg kellene tartani. De mindeu\'\'\'ujságolvasó tudja, bogy a kormány az államosítást terven és szinte junktiui-van a kormánynak azon szándéka, hogy a vármegyéket államosítja és az \\ij választói törvény életbeléptetése között.
Mi lesz ily körülmények között ? Összevissza három hónap áll a kormány rendelkezésére. Lehet-e ez alatt egy félszázad óta napirenden lévő kérdést megoldani? Azt a nagy kérdést, amely már Eötvös József bárót „A faln jegyzője" című irányregényé-nrk megírására birln, s amely félszázados kérdés a inunioipalisiák és a centralisták nellemi párbajait annyiszor felkölté?
A megoldás módjára két verzióról hallunk. Az egyiket Biharban találták ki es itbból állana, hogy a kormány egyszakaszos
törvényjavaslatban a törvényhatósági tisztviselők a mandátumát egy évre lovább megadná; ezzel eltolódnék a választás 1914-re a meddig a kormánynak ideje lenne a közigazgatás államosítását parlamentaris utón keresztül vinni. A másik verzió szerint a kormány a közigazgatás államosítását a jegyzők államosításával egyetemben azonnal napirendre tűzi és keresztül hajtja. Akár így. akár ngy, de a vármegyei élet uj korszaknak néz elébe és emberi számítás szerint nem választunk többé vieeispáut.
Jó lélekkel elhisszük mindenkinek, hogy l.a nem egyébért, csupán pietásból bizonyos borongó érzés száll az ember lelkére, mikor Ijóformán Szent István intézményét, vármegyei rendszert kell temetnie; azt a rendszert, amelyről mint az alkotmány védbás-tyáiról beszéltek apáink és az elnyomatás sok százados idején itt ápolták a nemzeti j öntudatot. Gyönyörű és szükséges volt a vármegyei Rendszer akkor és különösen a nemesi kiváltságok idején gyönyörűen simult is magyar temperamentumunkhoz. Ma azon-
ban más illőket élünk. A nemzeti öntudatot egészen máskép kell ápolnunk és parlamentarizmusunkban, valamint iskoláinkban kell látnunk ennek templomát. A közigazgatás pedig a szürke napi élet folyamatos munkája, melyet eddig is nagyon megrontott, bogy a kenyérszeraó hivatallá lelt állások elfoglalóit hat-hat évenként választották és így igen sokszor még bírói funkcióiban is meg kellett gondolnia a tisztviselőknek\', vájjon az abaio-lut igazságot szolgáltassák-e ki, vagy pedig kényszerű helyzetükben arra gondoljanak, hogy a megye egy hatalmasának tiem tetsző ítélet mennyire rontja pályájukat. Ksetleg nem fog-e ez kenyérvesztésre vezetni ? A ki a közigazgatás birodalmában osak némileg jártas, fogja tudni, bogy effajta lelki harcnak hányszor van kitéve a vármegyei tisztviselő. mikor szemben a hatalmas úrral egy napszámos munkásnak kell igazságot tenni Azt hisszük, bogy maguk a törvény hatósági tisztviselők legjobban áhitják az államosítást, kivéve természetesen azokat akiket a vármegyén, legalább némely vár-
A fiu gazember.
Irta: PAKOTS JÓZSEF, ii.
Széky Barnabás csodálkozni nézett a lányra.
— llt? — moudoita ériliIfiiUl és belépett
— A lány félszegeu, bizonytalanul állott elébe.
— I)t» most nincs itt. Cüak kenőbb jő haza. Széky Barnabás kedvtelve nézte a lányt, akinek
gyerekarcát pirovra festette a zavar és jókedvU»u moutltn:
— Nem baj Megvárom. Kn az apja vagyok. A lány elsikoltotta magát. Halotthalvány lett
és reszketve, félve nézett az ajtó felé. Látszott ra|ta. hogy legjobban szerelelt volna elfutni.
Széky Barnabás valami különös elfogódottságot érzeti. Sajnalta a leányt, aki ugy megretteni tőle és •zelid hangon mondta:
— No, no, hát olyan ijesztő vagyok én?
A lány kaiikára nyilt, félénk szemokkel nézett öregre. Könny ragyogott a pilláján s mikor az j "reg. hogy jobban megnyugtassa, megsimogatta a \'"•iát. butidén görcsös szeretettel ragadta meg a ninnigutó keiét és megcsókolta.
Az uj
Az öreg röstelkedve húzta el a kezét.
— Nem vagyok pUipök, leányom — moudoita zavartan.
A leány egyszerre megváltozott. Az öreg szelíd hangjára mintha minden félelme elpárolgott volni szeles és boldog győrinek leli, aki sietve húzta le a bundát az öregről és kedveskedve tessékelte be a szobába.
— Ugy-e nagj^n elfaradt? Hosszú volt az ut oh, hogyne! Intenem, tan meg is éhezett. Hiszen dél is van már, — csacsogott összevissza. Mindjárt, mindjárt meglesz minden, mikorra megjön Miklós is.
Kunéi a moudrttiiál hirtelen elnkailt a szava. Sötét pir lütoita be ai arcát s hirtelen kiszaladt a konyhába.
Széky Barnabás bámulva nézett utánna. Valami uehéz, bizonytalan érzés fogta e|. Oly készületlenül találta ez a különös, kusza helyzet, hogy békétlen-kedésém-k csak ezzel a d(lnyögéssel tudott kifejezési adui:
— Kjnyo, «jnye
.Józan tfondolkozásu ember * olt. Tisztában Tolt vele, bog) ni\'l jeleni ez a lány út. a fia oltbouábau_
és becsfllete* lelke mélyén bizonyos háborgást értett, i rdögbe is. ez a Hu veszettül csinálta a dolgáí.
Az öreg körülnézett. A lakás, amelybe jutott szegényes volt. Az ablakokat azonban hófejér függönyök boritotlák és a bútorok szinte ragyogtak a tisztaságtól. Meglátszott miudenen a gondot női kezek nyoma. Olyau kedves kis fészek volt a lakás, amelyben az ember önkénytelenül keresi a dalosmadarat. amely a ház boldogságáról dalol.
A konyhában csakugyan balkan dúdolni kezdett a lány. Széky Barnabás szivét csöndes melegség futotta át, a nyitva maradt ajtón kíváncsian nézett a konyhába.
A lány ott sürgött-lorgott a tűzhely körül. Fehér kötényében, a munkától kipirult lázas arcával olyan kedves látváuy volt, bogy Széky Barnabás kezdte érteni a fiát. Ejnye, már jöhetne is az a fiu,
Az öregei újra elfogta ez a nagy bizonytalan-sag. Mit csináljou most, ha meg jő a fiu ? Leszidja, korholja? Nehéz dolog. Nem teheti már a lány miatt sem akit nem bánthat meg. Szegény leáuy. talán uem is tehet róla, hogy ide jutott. Kgészen gyermek. Az a haszontalan kölyök bizonyára behálózta.
IrOsrai n-drőílámpák
f Törélceílenelc \' >
Képviseld és raktár Magyarország részére: Finger és Fia, Budapest VI., Haj ós-utca 41.
I
SALAI I ö I £ ö N T
OKTÖHEB I
_megyén uralgó nepotizmus altetett be a
hivatalba teheUeg nélkül. Ezek méltán félnek. hogy ai állam a közigaígatás érdekében nagyobb kvalitásokat fog kivánni, mint némely vármegyék becézi, famíliáis módszere.
Kfllónbeu azt hisszük, hogy nyitott kaput döngetünk. Csengery, Eötvös, Kemény és a tóbbi oentralisták. valamint a vármegyei rendszer védói kimerítették a vi\'át én mellette ellene összegyűjtöttek minden érvet. Azóta a modern élet egyre szélesedő folyama ínég nagyobb kőzszükséggé tette, hogy a köz-/"íglngatás gyors, olcsó és jó legyen. A törvény- \\ hatósági élet egyre fakult és jelentőségei állandóan veszett. Ma már a vármegyétől nem a nemzeti aspiráoiók pásztortüzének ujjitását. hanem egyedül és kizárólag jó közigazgatást kívánunk. Aztán hazafias érzésünknek aegódva kell kémlelni néhány törvényhatóság fölött a nemzetiségi sötét felhőket. Nem megnyugtatató-e, hogy a köz-p nti államhatalom egyes törvényhatóságok közszellemét a hivatalnoki kar frissítésével
Színházi élet.
- Lapunk fővárosi levelezőjétől. —
Nem tudok megszabadulni attól a sanda gyanútól, hogy az öreg Nemzeti Színház polilizáli, amikor Eötvös József báró irányregényét, a „Violát" minden ok nélkül, szinre hozta Rosszabb darabot ennél még nem látott a/, emberfia. Egyáltalában már a regényíró is lullótt a" célon Mert soha sem fogja elhitetni, hogy n régi vármegyei j rendszer józan családos földmivelóket beugraszt a betyár éleibe, mint ahogy ez „Violá" val történik, liszlán Nyúzó szolgabíró megbotozlatja. A jóhirü1 zsiványok életrajzát eléggé ismerjük, de sem Sobri. sem Rózsa Sándor, sem egyéb, hírre vergődött betyár nem szórt lett a törvén^ üldözött vadja, mert a vármegyei urak rosszul bántak vele. Romanticizmus és véralkat szülte a zsiványokat és ezek egyik-másikat Nyuzóók csak akkor fogták deresre, mikor
, , , már zsiványok valának és valahogy a pan* végezheti és a nemzetiség, törekvéseknek ha-:^ ^^ ^^ _ H& a Nemzetj
tárt szab ?
Nemcsak az ember, hanem az intéz- [ mények is alá vannak vetve az elmúlásnak. A vármegyei rendsier nagy időt látott, ér-, demét kisebbíteni hazafiatlanság lenne. De a modern élet a régi vármegyei rendszert elsöpri, mert a fejlődés útjában áll és a felsokasodott igényeket kielégíteni nem tudja többé. Több volt benne a tradíció, mint az alkalmazkodás képessége s ezért hal meg, hogy uj életre keljen. Mert hiszen a vármegyei közigazgatás államosítása nem szünteti meg a vármegyéket, osak a modern élet igényeihez alkalmassá teszi ujabb és lejlesztóbb kulturafeladatra, mely a vármegyékre a jövendőben vár.
Színház a porból ilyen ócska és rossz darabokat kiás. a szentelt víz se mossa le róla azt a gyanút, hogy mikor az államosítás nagy kérdése szőnyegre kerül, ó Violával akar ennek az eszmének szolgálni. De nem szolgál, legfóllebb a maga közönségét riasztgaija el a színháztól. Ezen még Bakó, a pseudo operaénekes se segít. Sót I...
Különben a színházi élet még nincs Budapesten. Az igazgatók titokban tartják sláger\' darabjaikat, amelyekkel a szezon javán nagy sikereket kívánnak aratni. A legtöbb színház régi készletéből él, vagy meglepő "elujjitásokból. Ami pedig a színházi síkerekot illeti, ha szabad jóslatokba bocsátkozni, — ezek ebben a szezonban
KivOlröl nyilt ax ajtó. A Hu beloppaui A Ián? a konyhából elébe szaladt. Lázasan sutlo^ta:
— Nézd, ki vau ilt?
— Apám ! — kiáltotta a fiu, de liirteleu megállt a küszöbön.
Az öreg fölemelkedett. A szemöldökei össze-1 tudni ráuduluk, de aztán csöndesen inoudU : Jer. megölellek. Ai anyádért
III.
Kbéd után, amely kínos csöndben telt öreg ait mondla
— Fiaiu. most jer velem, bejárjuk a vároat.
A leány szemében egy könny jelent meg.
— De visszajönnek?
Az urag ránézett. Megbatolta a Imi) téleline éa hirtelen gyöngeség fogla el.
— Oh, hogyne, gyermekem — moudotla — éa megcaókolta a lány homlokát.
A fl\'j elképedve oézte az ide^enl. A lány pe-dig kacagott vidáman, boldogan és bohó kedvvel |16 kul1" W;" ,ue*:. sürgölödölt ua öreg körOl. ^
Megindultak. A (in szótlanul, szorongva hsladt ai öreg mailett, aki az utcán rákezdte : l (v.g. )
— lyevismm at anyádhoz. A leány jó, derék. >lt e| az voltét a romlása, te adod vissza a becsületét \' \'k Hazaviszem. Ús az anyád mellett fog élni addig, amíg le kész ember vagy. Az anyádnak azonban nem szabad tudni a mostnui dolgokról. Neki liazu-duuk. Azt mondtuk, a rokouaitól huziuk el, akik usgjou szegények. Hu is bazudum, — az anyádért. Akit megölne a valóság Krled ? A leáuyt én nem féltem. A jó lélek gyermek 8 sz auyád mellett még jobbá válik, beviszem
A tiu csodálkozva hallgatta az apját, aztán tar-
valószínüleg elmaradnak. Tudja Isten, hogy mikor az úgynevezett kedvezőtlen •Ozgazda-sági állapotok pusztítanak hazánk ege alalt. akkor megapad a szellemi termelés is é8 iuségee időkben a színházaknak is sikertelen meddő esztendejük van. Már tavaly sem volt igazi siker. Azt a sikert értjük, aníely háromszáz előadást ér el, mint „János Vitéz", vagy a „Vig özvegy". Mert ma a mi szeretett metropolisunkban is az a színházi siker, ha egy darabba! ki lehet liuzni a színházi szezont De még eddig ez csak három darabbal történt meg, az elóbb emliteltek mellet! a ,. Bobherceg"-gel. Ki lesz az az ismeret-csak azért\',*\'mert i\'en UJ ei"ber\' «M a közönséget negyediknek megfogja, ■■■ ma még nem tudjuk Azt hiszük. hogy a régiek már nem fognak ilyen színpadi diadalt aratni. Még legjobban bíznánk Huszka Jenőben, akinek, különösen a „Qül Baba" dallamai után. az operett zene terén nagy sikert jósolhatnánk, ha oly konokul nem hallgatna és oly komolyan nem fordult volna az Opera felé, ahol egy darabját fogják a szezonban, bizonnyal szép siker között előadni.
Ami a színház tájékáról az uj darabokról kiszivárog, nem nagyon biztató. A népopera nagyon bizott uj operettjében, a „Nevető Férjben." Hogy bizakodása mennyire jogosult volt, azt tudja ma már az e.vasó. Nagyon sokat beszélnek Szép Ernő mesejátékáról, mely tele van költóíséggel s egyaránt kedves karáosonyi darabja lesz nagyoknak, kicsinyek. A Nemzeti már festeti is az uj darab díszleteit. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a budapesti színházak rounkaprogrammja kész és azokat a darabokat fogják előadni, a melyokot hirdettek Szó sincs rólal Valamennyi színigazgató biuz módjára l^s minden világtáj felé a színpadi sikertjtT és ha a külföldön valami nagy sikerről lesz szó a szezon folyamán, azért versenyezni fognak annak ellenére, hogy a fiókjuk tele van hallhatatlanságra törekvő hazai éa külföldi szerzők darabjaival. Szaosvay megy I. . . Lehet-e ezt ellehet-e elképzelni nélkül. Az ó jól tagolt magyar szavat és jellemábrázolásai ! A rekedt nagyratörők éa a művészi hiúságokban felfortyanó pózolok maradnak, ellenben Szaosvay megy. Oh I Nem Budán, hanem a Nemzetiben játszák a — színházi képtelenségeket.
/" Ajax.
— Nagy bolondságot csináltál, fiam. Már most mi lesz ?
— A fiu hallgatott.
— No jól van, én mondom hát meg — azó-jhinni? . . . Egyáltalában lotl az üreg. Az anyádnak nem szabad ezt meg- Süackespeare-t Szaosvay
A leány árva, a leányt levjszein magammal
— Mi? Mi az? — Kladt fel a fiu. Az öreg határozottan folytatta^

mmm
GYERMEK" 6 LISZT?
Fölösleges. Hiazeu 1 11 gQl venni azl a lányt.
ueiu akaiom felesé-
CSECStWÖK,6Y0M0RBETEGEKiaÚMD07ÓK j§35 tű Kisérleli czélokra fél dobozoji á 1 Koronát) tiszlell sjúlssznóknek probadoboiokéJrtfiHloK íraya^ taixMkazfart állnak a NIKIIM kAkdoiim v «!• -4 fc förakl&rtiai) Boc«PtST. n. HmulhUjaulczj 7az.
oKTóhkr a
7, ALAI KOZLflNT
HÍREK.
— Október 4. Október 4-éíi Ö Felsége névnapján d. e. 9 órakor az alsó templomban hálaadó istentisztelet lesz, amelyre a hatóságokat a plébániai vezetősége Írásban hivta iu^g.
— Október hatodika. Közeledik október bitodiki, * magyar szabadságharc tragikus fináléja ^ bálás nemzet mint más évben, ugy ebben az erben is felkeresi halottait, hogy lerójja kegyeletét i helybeli intézetek is résztveszuek a kegyelet le-rovásábau.
— Hivatalosan is megállapították a kolerát Nagykanizsán. A Balkáu rettegett réme bontok is ellátogatott haláltosztó kaszájával. A rettegett kolera hivataloaau konstatálva lett. A polgármesteri hivatal tegnap délelőtt a következő táviratot kipta a pozsonyi Ferenci József kórház igazgató* játéi:
Polgármester
Nagykanizsa.
Oszvald János napszámos béltartalmának vizsgálata
— Rendelet a magyar nyelv tanitása ügyében. Egy rendelet érkezett az or»zág összes középiskoláihoz u magyar nyelv tanitása ügyében* A rendelet részben felújítja a középiskolák számára kiadott tantervnek és utasításoknak intézkedéseit, rész beu pedig ni éa haszoos utasításokkal látja el a magyar nyelv tanárát.
Az utóbbi idól>*ii a középiskola eltért eredeti j ideáljától, h tiszta, kúltói magvar nyelvtől. A stilus-i bau sok magyartalanság fordul elő. Ennek megszüntetését célozza a miniszteri rendelet.
pozitív
Dr. Mergl.
Rémületre niuc-sen ok, de elóvigyázatra igen. TorekedjOuk a tisztaságra, óvakodjunk a gyomornak bármily módon való elrontásától, mert be vau bi-lonyitva, hogy az egészséges gyomrot a kolera bn-fillusaí uern tudják megtámadni.
— Szüreti mulatság. A Nagykanizsai Kath. Legényegylet 1913. éri október hó 6-én, vasárnap t Polgári Egylet emeleti nagytermében saját ház-alapja javára zártköitl. jótékonycélu, tréfás jellegű uOreti mulatságot rendez Kezd. la esti fél 9 órakor. Ai estélyen a hegybiróué illetve « hegybírói tisztet uigy&ágos rábabogyoszlói Remete Oeiáué úrnő és oigyságos alsódomborui Zalán Gyula orsz. k-pv ur (Alsódomboru) voltak kegyesek »<l vállalni.
Klóadásra kerOl a „ftuszártoborzó" c. magyar üuc Klóadják a pásztornők. Betanította S/.abó István ur, egyleti fóiAucreudezó.
— Az izr. templomban az újévi muszaf isteni tintelet az első napon f. hó 8-áu c.HÜtörtökőu d m. 10 órakor kezdődött, a második napon, I. hó H-án pénteken, d. 9 órakor fog megkezdődni
— Szüret Még érett a szőllő, helyesebben rwnbeu elrothadt. A termés, ahol a jég el nem ♦érte, mindazáltal iónak igéikezík és a tavalit mennyiségben é* minőségben jóval felülmúlja Azon-b»u a szüretelés csak réazeiikint lörténbetik. Klőazör l^idretelték a rothadt fürtöket, majd az éretteket « csak pár hét eltelte után most tartják a tulaidon-keppeni szüretet. A tavali rossza vinkó utáu óTiaitva \'árjuk a jó ujbort.
— Törvényszéki hirek A nagykanizsai törvényszék tegnap október 1-éu egy hónapi fogsággal sújtotta M*gdal«mnies Kereuc" pacsai uapezéuiost, aki még a tavasszal leharapta egy társának a fülét. Az Ítélet jogerős. \'
Ma délelőtt pedig Kiss András inuracsányi lakos lelett ítélkezett a törvényszék, aki egy 10000 koronás biztosittsi okiratot és több váltót hamisított. A kir. törvényszék l évi fogeágKal büntette meg A i védő, l)r Taniá* János, fellebbezést jalírftett be
— A Varasd-Töplict fürdő vendége. A Varasd-töpliczi fürdó igazgatósága a mull hónapban is kiadta vendégeinek névsorát, mely szerint a gyorshatásu IQrdót szeptemberben körülbelül 140 állandó jellngü vendég keseste fel.
I — Az „URANUS" mozgófényképszin-házban Szarvas szálloda (volt Edison színház) , október 1-étól kezdve mindennap tartsuk előadás | remek szép műsorral. Az „Uranus" színház agilis igazgatója mindent elkövet, hogy a n. é. közönség-nek miuél élvezetesebb előadásokat tartson. A pénteki, szombuti és vasárnapi előadáson 7 gyöuyörü kép lesz bemutatva, köztük két sláger műsor, melynél szebbet egy moziban sem leh-t látni Hővebbet a falragaszok 1
növényt megerősíti és igy ellentállóvá teszi mindenféle uövéuyi betegségekkel szemben. A kőbányai szárított hixó-sertéstrágya foszlorsav, káli és nitrogén tartalmánál fogva teljes trágyázásra alkalmas, emellett szerves trágyaanyagokat tartalmaz. Es épp a szerves Irágyaauyagok tényészágyai azoknak a bak-tériumuak, amelyeh a levegő nitrogénjét a növény számára megkötni képesek. Ilyen inódou a gazdák ingyeu jutnak a szükséges nitrogén trágyához. A szárított kőbányai hízó sertéstrágyát egyes-egyedül a Budapest Kőbányai Trágyaszáritógyár, Bosáuyi Schie-trumpf és Társa, Budapest, IV. Ollői-ut ÍM. gyártja. Tizenöt éves tapasztalat és a gazdák elismerő levelei alapján az a legelőnyösebb terméseredményekről számol be éa a levelek másodlatát közjegyzőileg hitelesítve kívánva ingyen inén is küldi bárkinek, a ki ezért a gyárhoz fordul.
clus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
Közgazdaság.

— Csodáé szüreti eredmény. A termés bittus fokozása legeélmet Miben állati trágyákkal érhető el és üMtfzetesen a kőbányai náritoU hízósertés trágya bizonyult igen elónyöáuek és olcsónak. A szárított sertéatrágya a liiKiiu-oibb állati táplálék alom-nienteB trágyája és igy egész mennyiségében Irágya-anyugokat tartalmaz. Szárai állapotba vau hozva, s igy Tssuton. mint kocsival a helyszínre zsákokban olcsón szállítható és kényelmesen elszórható. A szárított kőbányai liiló seités trágya csodás eredményeket szolgáltat nemcsak kalászos és kapás növényeknél, de szilié, dinnye. gyümölcsös- és konyhakertek termését több. miül kétszeresre növeli A kőbáuyai szárított llizó sertéstrágya hatása mindig teljeseu biztos Kimaradhatatlan és gazdaságossá abban rejlik, hogy mindaz, amit a növény rögtön az elsó évben belőle, fel uern használ készletként megmarad a földben. Mintegy elraktározza, ebbíl magyarázható a szárított serlóstrágyának sokszorosan bebizonyosodott bárom éven át tartó utóhatása. Sokszorosan megfigyelték, hogy a kőbányai szárított sertés trágya a
H/R3ESSEN A A „ZALAI KÖZLÖMY"-BE«.
A Ih1°M a Kota-U"1\'1\' \'réUíilas Itapa. Húzott MtuAilal *rai»w«tikarHé».
Klftaii vtUanyazftrfllósi Ozhtakbwi, villanytelepakín li t
HIIV1R siemems-schuckert-uOxek-b*!. MllHt, »L I«H-ktm 31. íráf-itni 13.\'
7, A Íj A 1 8 0 Z l o N t
_,OKTÓBRR í
Utlll UÜUI ILLHIMTU
HUHlM. V j
•tirtvs 1913. ti. ► II.
A magyar királyi államvasutak téli menetrendje 1913-1914. évre.
A magyar királyi államvasutak vonalain te az általuk kelült magánvasutakoli f. óvl október hó I -én , téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg érvény-
nda<
{délután 4 óra 39 p-kor visszaérkező
> megszűnik.
idénvvonatpái gvorsvonat október l-tól február 28 ig megálltaik.
Budapest keleti p. udvar és Budapest—Kelenföld ki.-
A biulapesl-keleli > tulvar- -predeali voiui- Mt azonban 1914. februárban minden hótttn, c,u Ion a Nagyváradról Kibánja felső p; udvarra min-, törtökön ós szombaton a wien - budapest iir„\'
den bét lón" reggel 6 li 38-kor érkező I kitcrjeszletik Budapest keleti p.
udvarra, a hova reggel 6 li 40-kor fog érkezni: n Budapestről—Nagy-kálira d. u. 3 h ií6-kor
szombaton
vonatforgalma ! rivieroi eipressvonat llálók.
________induló ós a Budapesti"\'
Nagykáláról este 8 h 10-kor érkező vasár- és ünnepnapi vonatpár inegsztlnik: a Prcdeálról Budapest nyngoti p. uilvarra reggel 7 li 36-kor érkezó gyors-olial A paliida állomálon szeptember 16-tól kezdve
udvarról este 9 h 36-kor és az induló gyorsvonatoknál a megállás Kolozs—Kolozs-kazán szeptember 15-tól kezdve megszűnik: lozsvárról a Budapest felé d. u 1 b 13-kor
este lű h 60-kor kor induló vonat megszűnik.
tan iéft nyári menetrenddel szemben a következő feltételesen megfog állani: a Budapest—nyugoU | p. | d. u lényegesebb változásokat tartalmazza:
A budapest - nyugoti f udvar esztergomi és a buda—császárfUrdó— óbudai vonaton.
I Piliscsabáról Budapestre este 9 b 36-kor
sijával forgalomba tin. lyeztelik. Skradtól -Kiumóig a vasár- ós ünnepnapi idényvouat megszűnik
A körös - belovár verőcei vonalon h vonatok menete Kőrös és Belovár közölt gyorsitlatik.
Az adoity—pusztaszabolcs—tapolcai vonalon a nyári idény gyorsvonatpár inegsztlnik.
A jutás -alsóőrsi vonalon az Aláuönre 3 li 09-kor érkezó és az onnan «*ste 7 h 27-
vonalon
h 11-kur i
érkezó vasár- és ünnepnapi vonat szeptember bó gyorsvonat Sztána állomáson október l-tól kezdve j
_ . . t. > ft:i:______1.1... J 1 I. nK-1-..r " . Ili .........I.n/>nil .. r.mntiiL- u lÁli ••Vftil
A székesfehérvéri-paksi
Ko-! Börgöndról Székesfehérvárra tl. e. 10 induló i duló vonat megszűnik.
A győr—jutás—ujdombovári vonalon a
30-án, a Budapestről Piliscsabára d. u. 1 h 06-kor1 n*em i|| „ieg: Ziehybarlangnál a vonatok a
téli évad HajmáskértÖl flyórig minden szombaton és a Gyórtól
ou-an. a ouuainairui iiii9«bm«» -- —■ nciu un mc* . huuii«i»iif"»i « — - ..........- . - -
indulá és a Piíiscsabáról Budapestre este 8 h 16-kor t>rla„lu „lati nem állanak meg. A Budapest nyűg. Hajináskérig minden héllon
érkezó vasár- és ünnepnapi hó 10-én megszűnik.
A szombathely-pinka/ói vonalon a Pinkaló-ről—Nagyszentroihályra jelenleg d, u. 4 h 41-kor induló vonat Pinkafóról már d. u. * h 38-kor fog indulni,
A budapest—nyugoti p. udvar—marcheggt vonalon az Érsekújvárról Budapestre éjjel 11 h 60-kor érkezó vonat megszűnik; a Párkány—Náná-ról Budapestre délelótt 8 h 46-kor érkező vonat csak Nagymarostól közlekedik; a Budapestről esto 7 ll 65-kor induló vonal Párkány Nána helyeit csak Vácig közlekedik; a Budapestről Nagymarosra d. e. 11 h 36-kor induló és a Nagymarosról Budapestre este 8 b 10-kor érkező vasár- és ünnepnapi vonat megszűnik; a Budapestről d. u. 3 h 66-kor és d. u. 6 h 20-kor induló vonalok Szob helyett csak Nagymarosig közlekednek; a Nagymarosról Budapestre éjjel 10 h 26-kor érkezó vonat csak Vádtól marad forgalomban: a Nagymarosról Reggel » h 36-kor ludap .-«i <-..i ii — « -
A Celldömölk
közlekedő vonat meg.. csáktornyai \' vonalon
vonat pedig november 0 udvar -Kolozsvár kőzött közlekedő, Budapest nyug. szűnik.
p udvarról d. u. S h 26-kor induló, valamint az 1 .,„.,, , . , „ .
oda d u 1 h 60-kor érkező gyorsvonatpár 111. Znlaszentiván-Kis\'aludpuszta és ^laegerneg között
oszt. utasokat nem fog szállitaui, helyelle a Buda- a hajnali vonatpár,
udvar—Székelykoesárd— Marosvásár- pusata-
...... ■ p. udvarról lakozó ronatpár megszűnik.
oda reggel
pest nyugoti p.
hely kőzött közlekedő, Budapest nyug. este 10 h 60-kor induló, valamint ai 6 h 60-kor érkezó gyorsvonalpár lesz III sok szlllilására berendezve.
A székelykoesárd—besztercei vonalon az vonatpár megszűnik.
A marxsludas-besztercei vonalon a Marosludasról ■ Nagycség—Budalelkére jelenleg este 6 óra 18 perckor induló vonat már délután 4 óra 201 perckor fog indulni.
A nagyvárad-pttspök (/elikszj j\'llrdói vona Ion a lürdó évad vonatok megszűnnek.
sl nagyszeben—L\'aiHetti vonalon a nyári idény-vonalpár megszűnik.
A btulapesl nyug. p. udvar—orsovai vonalon
......... 11 ll 66-kor indult
este 9 ll 20-kor érkéz., és ünnepnapi, valamint a Szegedről Kisknn-
ztvlaezentiván - kitjfalud--aalaHaentlvánl vonalon pedig a esai-
A tűrje - balatonszentgyörgyi vonalon oszl uta- Zalaszentgról és Ttlrja között — a \'l\'ürjére este 7 li 84-kor érkező és az onnan este 8 h 33-kor induló éjjeli vonat megszűnik.

Ab
(Uúunyomú nem dijittatik.)
Jfspiritt
vonat
. 4 h
Budapestre érkező és Budapestről éjjel 11 óra 36-kor]a Budapestről Ceglédre d. Nagymarosra induló vonatok Vác és Nagymaros ko- és a Budapestre t\'eglédröl e
zútt in«tttünteUetnek ; a Rákospalota—Wpeströl «««4r. a......miaui valamii
Budapestre éjjel 3 ll 61-kor érkező vonat elmarad, megszűnik végre a Pozsonytól Marcheggre este 8 h 60-kor induló vasár- és ünnepnapi vonat. A Budapestről Marchegg-felé d. u. 2 órakor induló gyorsvonat Párkány—Nána és (ialánta állomásokon nem fog megállani, helyelle e két állomáson a d. ll. ■i ll 30-kor induló gyorsvunal áll meg.
A lipótvár—pozsonyi vonalon egy llj helyeit etilt forgalomba, indul Pozaonybol d. u 25-kor, érkezik Lipótvárra eate 6 h OJ-kor.
A vác—Ipolysági vonalon a Vácról—Ipolyságra d. e. 9 h 59-kor induló é» az Ipolyságról Vácra este 9 h 13-kor érkező vasár- és ünnepnapi vonat megszűnik.
A párkány—nána—garamberzeucei éi garam kovácsi—aranyosmaróti vonalon a lováról minden hétfőn reggel Aranyosmarótra induló heti vásári vonal megszűnik.
i4s érsekujvár— némelpróuai vonalon a Nagy bélicról Nyitra felé d. n. 3 h 43-kor induló teher vonatnál a személyszállítás Nagvliélic és Nagylapol- tamra megszűnik: a Ceglédre Kupai-Kováesmajor fo csány között megszűnik. \' lói este 9 h 36-kor érkező vonal november l-töl
A pöstyén—verbói vonalon a vasár- és ünnep- április 30-ig az egész vonalon, a Ceglédrői Kupai dényvonatpár megszűnik. Kovádon(yor felé este 6 h 40-kor induló vonal pedig
A hólak—trencsénteplic—trencséuteplic—filr (teijélólHvitjmi Kovácsmajorig megszűnik: ellenben a döi vonalon aTrene-sénteplic-fürdőrőléjjel 1 hOl-kor, Ceglédre llerjéről este 8 h 16-kor érkezó vonal a reggel 4 h 49-kor, d. ll. 6 ll 29-kor és éjjel 10 h fenti időtartam™ ismét forgalomba helyeztetik. 18-kor induló, valamint tíz oda éjjel 3 h 15-kor.l .4: essék-zupanjei—szávaparii vonalon a d. u. 2 h 06-kor, este 8 ti 40-kor és éjjel\'111 Ir Kupanje—szávapartról Ziijianjére jelenleg este 6 h
félegyházára este 8 ll 10-kor induló és a Szegeibe Kiskunfélegyházáról reggel 6 ll 37-kor érkező na-pontai vonatok megszűnnek, Karánsebeslól-Liigosig a Karánsebesról este 10 h 30-kur Induló tehervonatnál a személyszállilás megszűnik.
A temesvár -józsefvárosi buziásfilrdöi vona-, lou a Temesvár - Józsefvárosra Buzi ás fürdőről esle 9 h li-kor érkező vonat helyett a Temesvár;--Józsefvárosra este 7 h 10-kor érkező vonat fog közlekedni.
A zsombolya—uagybecskereki vonalon a To- j rontál—szécsányra reggel 7 h 66-kor órkezó vonal Nagybeokerek helyeti csak Nagybecskerekliégapart-ról fog közlekedni.
A kisnyir—kerekegyluízai vonalon a Kisnyirre d. e. II tl 31-kor érkezó és az onnan d. e. II ll 46-kor induló vonat megszűnik.
A cegléd—kupai—kovácsmajori vonalon a Ceglédről Csemő felé éjjel 3 h 39-kur induló és a - Ceglédre Csemő felől reggel 6 h 10-kor érkezó vo-uui a november 1-től február ü8-ig terjedő idölar-
vásáiotunk eredeti
— tablettákban ^
20 drb. K 1,20 Minden T»bl«tUra a« ASPIRIN »u6 vas rábélr«a*"*
Parbcnlabrlk«n rom. Fri«dr. Bayer & Co., ^ Rlberfeld und Uverkusen b. Maih«tm a. RhtíM.
rsrrr
napi i
20-kor induló vonat Ziipanje szávapartról már d 3 órakor log indulni.
A st rizivojna—vipölje—maci vonalon 11 Strizivojna — Vrpoljóröl jeíenltíg jelenb\'g d. <•■ 10 li 57-kor induló v<»nat már d. e. 9 li 30 kor fog in-Józseívárosra Uödöllórfil dúlni.
A baja bízdáu zonibori vonalon n Zoiii-Iwrról jwleiiliíg il 8 li 57-ki»r induló vonat Zom-borról d. u 12 li 35-kor fog indulni.
A nagy fény-csantaviri vonalon az éjjeli vonatpár megszűnik.
A snnja—Joberling vonalon a vonatok me-
65-kor érkezó motoros vonatok megszűnnek
A nagyszombat—jókuti vonalon a N\'ag.vszombatra reggel\'5 h 66-kor érkezó vonat Kzenice helyett csak Jablónctól közlekedik—
\\ A Vuiapesl—keleti f tulvar—hatvan -nitt kai vonalon a Budapest —
reggel 6 li 60-kor érkezó és n Budapest—Józsefvárosról—Gödöllőre este 7-kor induló vonatok vasár-és ünnepnapokon nem fognak közlekedni. A vasár-és ünnepnapi vonatpár Budapest—Uödöllö között megszűnik.
A bndaf/est keleti p tulvar -lavocnci és a miskolc—kassai vonalon a Budapestról Kassa Xelé trvorwittatik d. e. 9 h 35-kor induló és a Budapestre Kassa le- . .
lói este 6 h
\' 26 kor érkező idí^&pTn^ A P- >«><"»-/\'«<"« «
tember 80-án\'me^ü^S TwThbSL V VT \'\'K
W ig Unbai, ismét forgalomba helyeztetik. vonat WnmMl Adony-PuszUiszabolcsig oklober hó
Amdramarossrivt-aknaszlatinai vonalon a fsbruár 28-ig megszűnik.
Uáiamarosszigetről d. u. 3 b 40-kor induló és oda A Dudapesrol Kiuiucba este 7 h 40-kor induló
Nyomatott a laplulajdonoa IQ. Wajdita Jóísef kSnjvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1913 október 6
52-ik évfolyam. 75. szám
Hétfő
Magjalinlk hitlon ii ciQttrttkbn.
(loi„.tl.1 ár.k: Kji.. «„« lü ko 2 korons 60 IMI. —
roris, filéne ft korona, kCr."« ■>*"> tré 10 Hit.
Koioli\'.s -xarkessió.
KÁROLY GYULA
Kós*eike»ttó:
KKMÉNY LÁSZLÓ
Szirkatztiiéi ii kiadóhivatal laák-lír t
T«U\'op : llt — Hlrdal«i«k dljaiabA* •■•rlnl.
Október 6.
Hatvanuégy esztendeje. iiogy marlir- ,„,_ t(1(llak tt rWeg siré maradt. De feltámadt Ünnepeljük meg, osendesen,
1 hí egész nniuzt\'t, a logdrágább. a legigazabb hál október 6-át kiirlani, kigyomlálni szivünk-köntiyek öntözték a friss Hanlokat, a liallia- bői, emlékeze\'ünkból nem bagyjnk, nem lallan emlékű mártírok tóbbé nem ébredtek engedjük, de nem is lehet.
méltóan
szellemük, a ragyogó, a glóriás, a fényi- október 6-ának emlékezetét. Az egész ország, sugárzó. És a csüggedt, reményvesztett \' az egész nemzet egyöntetűen ünnepeljen, nemzet lassan-lassan magához tért. eszmélt, hogy lássa a sok ellenségünk, hogy Magyarregi energiája tettvágya, bátorsága vissza- ország fiai a gyászban a kegyeletadózásszállt és dolgozni kezdett. Bizótl magában, lian eggyek: a nagy gyásznapok a legneme-liitt még megmaradt nagy fiaiban bs remélt a | sebb, a legmagasztosabb érzelmeket váltják\'
ki belőlünk ; nem affektáljuk, nem mímelj ük azonban ott élt a fájó, a marcangoló érzéseket, de férfiasan, fenségesen ünnepeljük a vértanuk halálának soha el nem felejthető évfordulóját.
Gyászolj, ünnepelj Magyarország; sirasd
is fordult fiai nem
halált haltak az aradi tizenhármak; lioss/.u idő és mégis ugy rémlik, mintha tegnap történt volna e gyászos esemény. Mert a magyar nem egyhamar feleljti történetének legsötétebb, legfájdalmasabb pontjait.
Az aradi vértanuk emlékezete üdén él bennünk; szivünkben megdönthetetlen oszlo- jövőben pot emeltünk a hősök hőseinek, szabadság- A tizenhármak szelleme harounk diosó félisteneinek. És bensőnk leg- nemzet lelkében és bármint mélyében ott lappang, ott pislákol és néha Magvaroszág sorsa, a haza hű ott lüzel és Ijngol a gyűlölet, a düh zsarát- tudnak felejteni, noka, hogy hatalmas lángelméinktől, csodás Kszieudóról-esztrudöiT nagyobbra nő- el te nemzet legszentebb, legdrágább könnyüi-vitézségü hadvezéreinílól fosztottak meg nek szemünkben é« évről-évre élénkebben det; emlékezzünk dioső kor csodás hőseiről, bennünket. rajzolódik le képzeletühkben, lelkületünkben
És ók, a nagyok a dicsők, a hősök a gyászos nap emlékezete. Ápoljuk e szent felemelt fejjel bátran mentek a bitó alá és, nap emlékét bensőnkben, őrizzük meg az . Uiost sem rettegték a biztos és csúfos halált,\'aradi vértanuk emlékezetéi lelkületünkben,
mint száz meg száz elkeseredett ütközetben.1 noinzedékról-nmnzcdékre, aparól-fiura száljon omoljanak forró könnyűid I Dicsők, szentek, hol mindig a hadseregek élén voltak. a nagy hősök imádata, a sötét nap emléké-1 nagyok voltak a mártírjaink ; büszkén, déloek
Bs bevégeztetett... ott airt, jajveszékelt nek méltó és kegyeletes megünneplése, mertjgen mentek a bitó alá
adózzunk, a nagy mártírok halhatatlan emlékezetének !
Gyászolj nemzet, magyarnemzet, gyászolj ország. Magyarországi Sirj, zokogj te nép,
utolsó .lehelletűk,

Képek a jelenből.
Felsőbb leány.
Tizenhat év s most is iskolába járok, neveli],-k rám ollktlnu a fialni párok. Mások meg is Alinak és ugy llélllek reám, miutlia caak mondanák: csinos diáklvány !
Ugy pirulok, fúlok. Ijároaak olt lennék már, ai iskolán belül mennyi bohóság vár Ngyik fZ7.ul beszélt, másik azl lialtolta. egy sereg titokban beszél a sarokba Uda futok én is, vége a mesének, eaeugetyűszé hangzik, a padokba léruek.
Munkaóránk lesz most. ábrándok ideje, lerlek eló, fe|em m^lek van tele. A inig a kOlóllll forgíla a kewm, sok vidéket bejár kalandozó eszem
Tizenhat esztendő I a édes uramlia. halommal vár reám a német, francia. Lecke lecke után, hozzá még Ilii minden, csodálkozom sokator, ha magam tekintem Fizika, matézis,. természetrajz. magyar, még elsorolni sem tudom ugy egyhamar. Varrok és horgolok, uói munkál végzek, jaj, heh link mindent luért reám a csuf végzet Az iskola nekem igazi mély börlón. életemet beliue olyau kiuual tilllOlu. Hanoin mégis csak jó, hogy van itt iskola, kUlónbeu lati magam nem járhatuék soha. lle igy éli. Istenein, miljon kedves dolog. _ a szivem rá mindig oly hevesen dobog, ha az ismerésük kalapot eiueluek, a midén meiletteul szép lassan elmennek. Kii rájuk mosolygok, ók visszaaevetuek, ezért nincsen párja a diákéletnek.
Van e melleit még más, de van arra gondom, Iiogy ne tudják otthon és éo el nem mondom.
Néhány kedves veraet kaptam már titokban, mennyi szép gondolat érzéa van azokban I Néha felolvasom, hogyan irigyelnek, oly jól esik nékem, ugy örölök enuek. Hizony ueiu kis dolog, ók is elismerik, hs kölló ihletei szépségemből marit. Igaz. csak diák mólt, a ti rólam verael, de éu nem törődöm egy cseppet nem ezzel. Hátha napy költő lesz még egykor belőle, a milyen azépeu ir, kilelhetik tóle. Az én szépségemről hányan olvasnak majd és hányan hallaiuak bosszús, irigy sóhajt. Ku pedig örülök s milyeu boldog leszek, Írjatok csak sokat s rólam kedves kezek ! Szeretek olvasni költeményt éa regényt, bniólók meritek okulás! és reményi. Ha elábrándozl&m a regény hősein, akkor veaziak. eló szép, kedves verseim. Kohóktól tanulok szellemet, szépséget, örömmel olvasom az édes meséket.
Azuj
frös i ram dröílámpc ík
f — Töré/cetlenek ?
Kiymulct k raktár Uatyanrstáí riíürc: Finfr « Fia, Buiaput VI, Hajis-hka 41.
\\
ZALAI KÖZLÖNT
OKTÓBER 8
utoteó szavuk is a drága imádott haza volt. Megmutatták, hogy » honért nemcsak élni, a honéri meghalni fe tudnak. Megmutatták, hogy nekik az első gondolatuk és utolsó HzivverÓHük a ha/.a I
Elporladtak a diosfi, a csodás hósök, elenyésztek a félistenek, de nevük fennáll, lelkünkben élnek, szellemük közöttünk jár, buzdítva, lelkesítve a honszerelemre.
Forgassuk e nagy napon a történelem \'lapjait,olvassuk el malaszt gyanánt, gyógyító-irképen diosó. tüneményes, fenséges cselekedeteiket: olvassuk el a hatalmas vezérek regébeilló vitézi tetteit s nyerjünk enyhületet általuk, tanuljunk hazaszeretetet, telterőt, bátorságot és halálmegvetés! belőlük.
Büszkék lehetünk a multunkra, arra a múltra, mely telve volt megannyi fájdalmas ós szomorú, de annál csodásabb, unnál Istenibb eseményekkel: büszkék lehetünk arra a multunkra, melyben még mutáltuk, hogy élni tudunk, akarunk és fogunk: nem rettegve soha a számos ellenségei, elszántan szembeszállva velük.
A nagyoktól merítsünk igaz, hatalmas érzést lelkesedést, álljunk szilárdan ós rendíthetetlenül, igazságunkért még az életünkéi is adjuk oda, de gyávák, ijedősek, honárulók
Dlvatcssvegás.
A kivágott ulti dltülékot mostauság lOllre ,agj sifonra dolgozták tel|«wn haloaout nélkül ii ri oljau általános, bog.? • társaságoa dirat kodetévíl ríu-Meaau isinarutni akartuk kedvoa olvasóinkkal. — U/alaslibni in ugja taogijad aa muhar > gnudo-latra. o«m tnlságosan Inig" ás áltetMÍ-e szadival? 1)« nyomban utána megcsodáltuk a roivésietot. ronlj-ly»l a szabók iljín lnhetáMrtl alapon lóállásti ruliát tudnak készíteni és órtllüiik annak, hogy vége a pán-célszerll derekúak, inalj akár evés, akár tánc kózben agjonkiuozla a viaalfijét. Tartáat ad a mideróvsíalag, mely az alak és az dllOték szerint hat-lijeunégy centiméter luagaa a dsréktól felfelé azámitva tóit testhezállóvá foruíilják és kövérebb alaknál elói-bátul puba halcsonttal lehel neki támaastákot adni. Az óvszalsg alsó azéléhez varrják a darékbéláat. moly csupán mellig ér és finom pouzséból vagy mollból, halcsont oálkul kéazul. Sifou vagy tllll egészili ki a bélést a kivágás vagy nyakbelét széléig, a szabása kimouó formájú éa a tormának inegfelelóan vagy rövid vagy egészen bosszú ujja van. úgynevezett babakapoccsal kapcsolódik. Amennyiben bélésaljra ■zUkaég van, azt is boziálazzUk az övazalaghoz. Ujabban bélésaljat nagyon kSnnjrt) aeljemból, valamivel térden alól készítik, azontúl stfonnal vagy tollal egészilik ki. Ott, ahol a selyem véget ér, keskeny óloniacalaggal nehezítik meg. Az óvszalag széléi keskeny csipke szegélyezi.
Mindannak, amit itt elmondottunk, a készítése nagyon llgyes kazel kíván. Attól padig, aki viieli,
A drága prém éa préuiutáuzatot pótol ja, ,0(: pedig mint reudkivOl divatos eikk, a préselt «j| plüss A minUiata nagyon hatásos éa li^y ezt mintázatot teljesen érvényre jutassák, kissé ,!„,,. nyuluk a divatban : a legújabb torina a ráncolt kt. rek kopany, • .booue femme- azzal a knlíinbsé^Ki hogy hosszú éa lelelé meglehet\'sen azok kimauiiiijj van bozzásaabit. A váll magasságában a |,(jpeil) négy centimélar szélesen láncolt bársonypántbt ni foglslvs, mely agytlvé van azabva a boldogult tj|U[. gallérral
Még magyarázalképen annyit, hogy amikor m beazámoluuk a divatunk néha rémes tulkapáaainl ezl csak kötelességszerűen, mint divatlap teaszak\' melynek mindent szóvá kell tennie, de az ilyenféle túlkapásoknak mindig csak a Módosításait ajániisk
HÍREK.
— Kolera városunkban. Mindenütt u koleráról beszélnek. Az intézkedések égési serege lát napvilágot. És örömmel konstatálhatjuk, hogy a járvány szünófélben van. A járványkórház betege is annyira jobban vannak, hogy rövidesen elhagyhatják a kórházat. És igy remélhetjük, hogy a két halottal, és a három koleragyanus beteg felgyógyulásával a járvány* véget ér.
— Az iskolák a gyermekszanatóriumért
ne legyünk soha. i hogy kifogástalan Ingyen az alsó ruházkodása: fű-! A beteg gyermekekről való gondoskodás footos Agyét
A nagy évforduló alkalmából adózzunk ^ f„hérueiuüj, ^divatos a testápolása, llyenfor-j 8I0,gá|ja a gró( Zichy Jáno8 kormányzata alait álló illó kegyelettel az aradi vértanuk emiékeze- inéu vagyunk estei a divattal. Nein kell szigorúan .Zsófia Üyermekwanatórium Kgyesülel, amely az ál-tének: rójjuk le kegyeletünknek igaz adójat, ragaszkodnunk ahhoz, amit diktál ; a magunk illésére dá80Bau IQúködó Balatonalmádi Zfófia Gyermekszám-a nagyok szelleme elótt. Zarándokoljunk el változtathatjuk és csak éppen élleue ne tegyünk - de j ^riuraot ex évben egy ujabb pavillouual is kibóvi-
szent sírjukhoz ós ihlettessük meg lenkünket, | J^oiilini mindent iebet. Kmlá^ * beüU6 8 8WŰVed6 8lt,g(juj iskolakör
J betétekre! Milyeu csúnyán hatottak azok a hölgyek,! gyermekek ápolását teljesen ingyen uagy áldozit-
| akikuek éppenséggel sem kifogáatalan testök axou! készséggel végezi I)* az «lső magyar gyermekszám-
tórium csak elenyésző kis töredékét képes at ápo Lágy és simulékony a. ujdivatu prémköpeny Uam ezorulóknak befogadni, miért is állam és Jár-j i». A valódi préiuntk oly őrületesen emelkedik at sadalom együttes áldozatkészségével szervezi moat i ára, bogy a gyárosok mind tökéletesebb utánzatok
is volnánk szent sírjuktól, minden gondola-1 At,áUloU tünk, minden érzésünk az övéké legyen
Hányféle világ az, a mi éléin tárul, beb aokszor hulldogál könycsepp a pillámrul A szép vers elbatol szivein közepéig, uem vagyok a földön, talán csak ugy féli*. De bizony a könnyem nem sokáig csordul, HÍrás nevetésre uálam könnyen fordul. Bánkódom s nevetők a olyan boldog vagyok, a versolvasással soha fel nem hagyok
Jaj, mi az?... A tűvel megszúrtam a kezem, véres lett a csipke, de segitek ezen. Uj ruhámra késztll, tisztának kell lenni, kibontom egy kissé, hiba nein lesz aemmi. Hosszú lesz a ruhám, liegyba rágondolok, az egész iskola velem körben forog. KltUiinek a padok, az egész bálierem, a hol majd számomra öröm és bók terem. Mosl erre nevetek, már máshová nézek . . . Milyeu nagy boldogság, a mit moalau érzwk Pedig itt Ülök az iskola padiain s tanulással telnek estéim, uapjaiin.
Oaiugiliugi. . ejnye I Az órának vége l mosolygóra válik szomszédaim képe. Nevatek már én is, tQnjetek azép álmok, caevegni foguuk most, rám várnak a lányok.
Agárdi Láaaló
Oyermekszanatórium Kgyesülel a Rózsadomb egy gyártásáu fáradoznak, ami már mesés módon sikerül j n6p fekvésű uagy telkén Hókay Jánosnak a gyér is uekik. Meglehet, hogy a túlságosan hozzáértő nőgyógyászat hírneves tanárának programmja sze-felismeri benne az utáuzatot, de az árban olyau uagy | rjut * Zsófia központi gyOjiógyermekkórházat. a különbözet, hogy még ennek a veszedelmére is Bte„ magasztos feladat érdekében fordul mom
ajáuljuk a kevéabbé tehetőseknek. Különösen a perzsa- B gyermekszanatórium kormányzósága segítségért a prém. t tudják nagyou szépen utáuozui a legfinomabb nemzet miudig hü és Önzetlen munkásaihoz: a uem-
plüsaból is állítólag Angliában A Bzőrmeutánzat mind oly simulékony éa linóm, hogy kabátos ruhát, ctólát és karmautyut is készítenek belőle. Ami a valódi prémet illeti, itt is megbámulhattuk a sztlcs-
zet oktatóihoz.
Jankovioh Béla vallás és közoktatásügyi miniszter ugyauis, aki tárcái* lerhére a tervet sziuléii visszamenőleg támogatja, mosl minthogy a gyerme-
mesterek Ügyességét Egyebekben mind ujabb és ^ egészségügyének felkarolása olyan feladat, amely
nek megoldására az államnak és a társadalomnak karöltve kell fáradoznia és minthogy a szegénysorai beteg gyermekek felsegitésének Ugye a tauulóifiuság lelkületéhez is legközelebb alt, engedélyt adott arra, hogy a tanulói\'juság a gyermekstanatóriuiu érdeké-beu gyűjtést eszközölhess
Bzutou is azznl a kérelemmel fordul a Űyer-
uiabb szőrmeléléket igyekeznek kikuUtni. Így ujab bau feldolgozzák az orosz paikáuy. szőrét, leopárdét és a közönséges rókáét, melyet rniudeu színre befestenek. Kétféle prémet ia feldolgoznak, még pedig legellentélesebbeket: vakoudokokat leopárddal, a patkányt azkuuksszal, szilt rókával, breitsvauxo\', uyércééi, perzsapréinut herineliuuel atb.
szőrme lágysága, mely mindig újra felkelt- mekszanatórium kormányzósága a közönséghez
heii csudálkozá-tunkai, bár igaz, hogy sem nem olyau meleg, sem nom olyan tartós mint volt, de lehetővé tesai, hogy még redőzzék is és mindegy, hogy prérn-ből vagy selyemből készUl-e a köpeny, a forma egyformán könuyed és kacér. A nagyanyáiuk merev ódon buudáia uagy csudálkozással názná ineg a ke-utódait. Megemlitéare méltó a köpeuyek bélése
fóleg a tanulóifjúsághoz, lu.gy néháuy fillérrel központi Zsófia gyermekkórház leUtsiléséhez is hozzá-járuljanak. A gyűjtött összeg feliüiiletésére szolgáló iveket a tanintézetek tanárai és tanítóitól lehet átvenni és ugyancsak at iskélákhoz kell a begylijtőit Összeget átstolnáltatui Minden fillér, melylyl gyermekszanatóriumot saolgáljá. örömet és áldást
legkedveltebb hozzá a brokát ás a damaszt owesz-1 fog fakaszUul, mert ninos a világou irgalmasság nyepíros, uaraocs- és citromsárga. lUa vsgy zöld I szebb éa meghatóbb. mint a szegény beteg gyerrae sainbeu, mely néha arany- vagy ezűsUzálakkal van kek ágya fölé hajlik 1
átszőve I Felkérjük tehát a tanulóifjúságot, hogy a
OKTÓBER 6
ZALAI í Ö J I, fl N Y
\\ -
3
melegebb érdeklődéssel támogassák a llycrilleksza-tórium vezetőinek törekvését, b»gy a gyertnekszaus-tóriumi gyűjtés minél eredtuéuyesebb legyen! hogy a magyar gyermekvédelem legújabb (írj a Zsófia Központi Gyermekkórház is megépülhessen.
— Az OMKE nagykanizsai kerülete Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés usgy-kanizsai kerülete. melynek működési körletébe vámsunk kereskedelmo is tarlutik. szeptember 28-án iártotta közgyűlését Nagykanizsa város tanácstermében. A közgyűlés egyhsugulsg tudomásul volté a felolvasol! jelelitéaekel és számadásokat. — Az uj tisztikar a következő : UrUuhiit Heurík elnök, alelnökök Haltai József Ab Uuger Ulhuanu Klek, péuz-táros Roseuberg Henrik titkár (iáspár Héla, — Választottak móg 2f> lagu választmányt Mint értesülünk, a kerület uj vezetősége teljesen átszervezi az egyesületet. Adatgyü|tésl fog índitaui a körzetébe tartozó kereskedő világban azok kívánalmairól, panaszairól, melyet egységesen feldolgozva, igyekezui log részben saját hatáskörében, részben az OMKE központ utján orvosolni. A kanizsai kerület elnöksége reméli, hogy a most meginduló intenzivebb munka a kerület összes kereskedőit és cégeit tömöríteni fogja az egyesületben, hisz a jelenlegi gazdasági vél-ságbsu a kereskedő társadalom legjobban rászorult a tömörülésre.
— Elvágta a nyakát Özv. Priinu.z Já-nosné veszprémi özvegy asszony, Klőd-uleai lakásán, 3-án reggel elvágta a uyakát. A vérben fetreogó asszonyt egy levélhordó találta meg, kinek hívására a mentők a kórházba szállitotlák. Teltének oka kedvezőtlen anyagi helyzete volt.
Öngyilkossági kiuórlot l\'isitolydurianáa verte fel vasárnap déluláu félkettő tá|ban az ünnepi hangulat csendjét. Krsus József. 20 éves fiatal ember unta ineg Italai életének egyformasága! s bucaut •kart annak mondani. Kinizsy utca .16. szám alatt levő lakásán — vállon lőlte magái. A szenzációra éhes emberekből csakhamar csődület támadt az iugyen spektákulumra. Dr. Goda és Füredi rendórtiszt is megérkeztek a mentők kiaerelébeu a a könnyen sebesült életuntat bevitték a kórházba. Bár cinikus szavakkal minden felvilágosítási megtagadott, ugy hírlik, hogy reménytelen szerelmi betegsége bírta leltének elkövetésére. Állapota netn reménytelen és sebe sem életveszélyes Meg örvendhet sz életnek.
— Szerencsétlenség. Súlyos szerencsétlenség ttrtént tegnap délutánja Csengery-ut 105 számú házban. Itt lakik Kirosl József mozdonyvezető, kinek kis négy éves fiacskája az első emeleti ablakban játszadozott. A fiúcska egy őriletlen pillanatban kiesett az ablakból és súlyos sérülésekkel terült el a főidőn ; koponyaosontja ia megrepedt. Mindesetben nagyobb gondot kellene fordítani arra, hogy hisonló szerencsétlenség elő ne fordulhassou.
Kolera. Bizony sok intézkedés történik most a már kitört kolera meggátolására. Némelykor azonban nincs ralié »z intézkedésben. A legényegyletnek nem leheléit megtartani. a szüreti mulatságot óh közös táuogyakorlatát, de a Meyersberg fc\'rida tánciskolában vacsora előtt és után
nagyban megy a tánclanitás. S azután a mozik, hol a legkülönbözőbb utcákból jönnek össze az emberek tuvábbra is «iyílva maradnak I Miért ?l Ki tudna erre választ adni ? I
— A M Á V téli menetrendjéből bennüli-kel közelről érdeklő vonalok járásának idejét a következőkben adiuk. ZaUaxeiltiváuról Zalaegerszegre reggel íoi perckor. 7i» perckor, délután 140 perckor, 4n peickor. flao perckor és íIöo perckor.indulnak vonalok Zalaegerszegről pedig Zslaalenlivánra reggel 412 perckor, Ü4S petekor, Il2< perckor, déluláu 233 perckor, Ho! perfkor ós «« perckor közlekednek vonalok. — Csáktornyáról — Zágrábba reggel 5io perckor. 635 perckor — déluláu I óra és 4«J peickor indulnak vpnslok ; tűig Zágrábból — Csáktornyára reggel Í02 perckor, 1032 perckor — .^éluláu 4V8 perckor közlekednek közvetlen vonatok, amelyek Vsrasdot ia érintik. — Zalaegerszegről Sárvárra innen Kőszegre reggel 34t perckor, IO30 perckor é» délután ü!o perekor indulnak vonalok Balatonszentgyörgyről — Keszthelyre reggel 2is perckor, 245 perckor. 604 perckor G43 perckor, 1 lao perckor — délután 110 perckor, 320 perckor, Uia perckor és Uss perckor. 1 Un perckor közlekedik a helyiérdekű, inig Keszthelyről — Balatonszentgyörgyre reggel I20 perckor, 329 perekor, 531) perckor, 949 porckor, II46 perckor, — déluláu 232 petekor Í04 perckur. 654 perckor IO32 perckor indulnak vonatok. — üyékéuyearől — Fiúméba H20 perckor, (gyors) 9to perckor, (este) llso perckor, (éjjel gyora) lio perckor, (gyors) 615 perckor lazejnély v. re-igel) indul; inig tiyékéuyesről — Budapestre llio perckor (elemély v. etjei) 2t» perokoK (gyora v. éjjel) uus perckor (személy v délelőtt; és 4is perckor (gyors v. délután) indulnak lonstok.
— As .URANÜ8- mozgófénykópaziu-
íláaban Szarvas szálloda (volt Kdisnu szinbáz) ma hétfőn éa holnap kedden ifcmiulatásra kerül az „Apa és fia" társadalmi\' dráma 7 (elvonásban. 2450 méter hosszú remek filmkoloauns. E csodaszép műsort nagy áldozatok áráo szerezte meg az igazgatóeág és a rendes olcsó helyárak mellett mutatja be a n. é. közöuséguek. liánt követne el az, aki e remek csodaszép mősort elmulasztaná. — Szerdán és csütörtökön uj műsor.
Irodalom.
Félesztendős .A« Érdekes Újság".
Első féleszteudós pályáját megfutotta .Az Érdekes Újság". Meglepetésül jött és ugy győzőit, mint egy kellemes meglepetés: az első órában már meghódította a köiónséget. Azon a napon, melyen „Az Érdekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert s azóta ugy bozzátsrlozik a család szükségleteihez, mint a kenyér. Ünnep, amikor friss széin kerül a család iszlalát* „Az Érdekes Újság" ezt a gyors népszerűsége\' nyilván nniisk kö.szöuheli, hogy nemcsak a közönség logos kíváncsiságát elégili ki gazdag és aktuális képtartslmával. do súlyt fektel e képek
művéizi szépségére és Ízléses kiállítására is. A legszebb a legérdekesebb éa legaktuálisabb\' képek mindenkor .Az Étdekes Újságban találhatók „Az Érdekes Újság" mélynyomásu borítékai pedig egyenesen ssettzációi annak bélnek, amelyen megjelennek. Hozzájárullak .Az Érdekes Újság" gyors uépnertl-ségéllez mellékletei is. Amit .Ai Érdekea Újság- at asszonyok, a gyermekek és a tudományos tudnivalók iránt érdeklődő közönség számára hetenkint nyújt, sz igazán fölöslegeaaé teszi a családok számár- a külön újságok járatánál. .Az Érdekea Ujaág" számol a család minden igényével és öröme az egész caalád-nak. szülőknek éa gyermekeknek egyaránt. Al első félesztendő tanúságot tesz mellette, hogy .Az írde-kes Újság" beváltotta, amit Ígért. Igazán al érdekességek újságja volt Aktuális, érdekea. változatta. Ízléses és lartaluius Az eddig megjelent számok képes törtéuete a |lefolyt féleaztendőnek. Egyoldalú politikai állásfoglalás nélkül, tárgyilagoi krónikáaa a bét eseményeinek és azokat muta(ja be, akikről — gyűlölködve vagy rajongva — de beszélnek, mert érdekesek éa aktuáiiaak. Jogos önérzettel tekint tehát vissza az első léleaztendóre és jogos reménységgel néz a jövendő elé, mert éril, hogy beváltotta s hozzá fűzött reményaégeket és tudja, hogy fokoiott buzgósággal fogja kielégíteni a hozzá fűződő várakozásokéi. „Az Érdekes Újság" előfizetési ára negyedévre S.80 K, fél évre S.60 K, Kgész évrell.ío K. Egyes szám ára 94 fillér. Kiadóhivatal Budapeet, V., Váci-körűt 78. iz. alatt van.
ÉRTESÍTÉS!
A Nagykanizsa, Kőszeg és Kismurton állomásokon elhelyezett katonaság részére az 1913. év november 1 -tői 1914. október hé 31-ig terjedő időtartamára kenyér és zabbérlet utáni szállítására vonatkozólag.
Az ajánlati tárgyalás a soproni 0*. és kir. katonai élelmezési raktárnál 1013. évi október 14-én 9 órakor fog mag tartatni.
Az ezen tárgyaláshoz érvényes feltételek a soproni os. és kir. katona élelmezési raktárnál felsorolt hirdetmény és szállítási feltételek füzetekben, mely utóbbiak dijtala-lanul megszerezhetők — foglaltatnák.
Sopron, 1913 október hóban.
dus választókban jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefhól.
ZALAI közlöny
(
OKTÓBKK «.
mm URÁLII ÍLUJIUSlTUk
mnivúm.
237283 1913. az. *
F. II,
A magyar királyi államvasutak téli menetrendje 1913 - 1914. évre.
A magyar királyi államvasutak vonalain és az általuk kezelt magánvasutakon f. évi október hó l -ón
délután 4 ón 39 p-kor visszaérkező idényvouatpár iinegszönik.
A biidapesl—ktUti f>. udvar—prededli vonalon » Nagyváradról Kőbánya l\'elsó p. udvarra minden hétfőn reggel 6 h 32-kor érkező vonatforgalma kiterjmtetik Budapest keleti p. udvarra, a líova ryg-,gel 6 h 40-kor fog érkezni: a Budapestról—Nagy-kátára d. us 3 h 95-kor induló és a Budapestre Nagykátáról este 8 li 10-kor érkezó vasár- és Qnnep-: napi vonatpár megszűnik: a Predeálról Budapest . ,, .. , ... . , nyugoti p. udvarra röggel 7 li 35-kor érkezó gyors-
a ttómenttretid lép il6.be, mely a jelenleg érvény- | VUJU,", iH ™ 91e|llerabw 18.161 tuU,
ben lévő nyk.m Minddel nemben . Wkezó feU4te,Je» , ,■ áll>1„. Bud , u
lt»,.gBekb .llto.iMk.t Url.ln,m.: udvarról este 91, 36-kor és .z este io f. SO-kor
Abmlap^-HyugottJ udvar eszlergomtés induló gyomrauttoknál . megáll*. Kolozs-Kolozs-
" ruf ^Mut T V°"?\'Z , ™ L a^eptember 16-UU kezdi. megszűnik: . Ko-
A Piliacsabáról Bud.pe.lre esle 9 b 26-kor luMrirró|\', Budapwl fetó „ , ,3.k„r indu,ó
érkaó é. onnepn.p. vo„« .zeptember hó „„„„., Sx.i,,. AH.....Ễn október 1-161 kezdve
% ""mP^LSWb4r\' ll : L ; "«» 411 »»*: Zi>\'livb.rlaugnál » vonatok a .éli évad
indul* és a Piliscsabáról Budapestre este 8 I. 16-kor „„,„,, .,„« „, ilUn,k * A Bud t
í^n i ;„t„T P 1,1 í0 P g »• udl" tötól. közlekedj, Budípest nyűg
hó lo^én megszán k. udvarról d. u. 2 h 26-kor induló, va au
A szombathely~pinkafőt vonalon & Pinkafő- odH J u j ról—Nagyszeutmibályra jelenleg d. u. 4 b 41-kor . \' k„ induló vonat Plnk.fóról már d, u. 2 b 32-kor fog """"" indulni,
A budapest-
it. udvarról d. u. 2 h 26-kor induló, valamin.
ti 50-kor érkező gyor.von.tpir 111. nem fog szAllilani, helyette a Budapest nyugoti p. udvar-Székelykoesárd—Marosvásár-„ „ . , nelv között közlekedő. Budapest nyuir. p. udvarról
t. ,\'T\' Ji MM\'-marc»\'tl> * te 10 h 60-kor induló, vil.inmt az oda reggel vonalon u Enekujvárrol Budapettre éjjel II hjg 6o-kor érkezó gvoreronatpár lesz III. észt. uta-50-kor érkezó vonat megszűnik: a Párkány—Nán á- sok szállítására berendezve
ról Budapestre délelőtt 8 h 45-kor érkezó vonat csak A székelykocsárd - besztercei vonalon az éjjeli Nagymarostól közlekedik: a Budapestről este 7 h vonatpár megszűnik
65-kor induló vonat Párkány Nána helyett csak Vá- A marcshidas-besztercei vonalon a Maroséig közlekedik; a Budapestről Nagymarosra d. e. ludasról - Nagycség-Budatelkére jelenleg este 6 óra 11 h 36-kor induló és a Nagymarosról Budapestre 18 perckor induló vonal már délután 4 óra \'\'0 este 8 b 10-kor érkező vasár- és ünnepnapi vonat i perckor fog indulni
megszűnik; a Budapestről d^ u 3 h 56-kor é. d. ,,., A nagyvárad -püspök (feiikx) fllrdó• vona 5 I. 20-kor induló vonalok Szob helyett csak Nagy- /„„ » |0nM évad vonatok megszüunek. ■nvoMg közlekednek ; a Nagymarosról Budapwtre ,1 mgysubeH-íainaii vonalon a nyári idénv-ejjel 10 h 26 kor érkwA vonat nak Váctól marid vonalpár megszűnik
ltirgaloinb.il; a Nwyniarosról reggel 6 h 36-kor A budapesl «yug. p. udvar —orsovai vonalon Budapestre érkező és Budapestről éjjel II óra 36-kor „ Bud.pwtríl-Oeglódre d. e 11 h 66-kor indult Nagymfcrosr. induló vonatok Vác os N»gym.ros kö- fc „ Bud.peslre l\'eglédról este 9 h 20-kor érkezó zStt megszQnteltetnek: a Kákospalol.-I\'jpestrfll „,4r. fa ünnepnapi, valamin, a Szegeiről Kiskun-Budapestre ejjel 3 b 61-kor érkező vonal elmarad, félegyházára este 8 I, 10-kor induló és a Szegedre megszűnik végre a l\'ozsonybol Marcheggre este Kiskunfélegvházáról reggel 6 h 37-kor érkezó na-u H . « « L í """^"fP\', "»"«■ A pontai vonatok megszűnnek, Karánsebes.ól-Lugosig a
Budapestről Marcbegg-We d. u, 2 órakor induló K.ránsebesról cte 10 b 30-kor Induló tehervonatnál gyor»Tonat Párkány—NAn. és t.alan.a állomásokon , szemólyszálliits uiegnQnik. nem fog megállani, helyette e két állomáson adu A Unusvdr-jtzufvirosi buz,ás/Urdü vona-
2 h 30-kor induló £„rsvonat áll meg. ,„„ „ Temwvár-Józsefvárosra Boziáaftlrdóról eMc
JV, °J ""\'"! ö 11 U"l")r írk«4 í0«" helyett > Temesvár- József-h lyezlelik forga omte mdid Pozsonybol d. u. 4 I, városra este 7 I, 10-kor érkezó vonat fog közlekedni. 25-kor érkez.k Upótvárr. erte 6 h 02-kor A zsombolya-nagybtcsk.rcki votahn aTo-
„ A. " rrtŐ f / Vácr61—\'P0\');; rontál—szécíányr. reggel 7 b 66-knr érkezó vonat
o\\ rL,níUl" f " Ipolyságró Nagybecskerek helyeit csak Nagybecsk«rekWg«|»rt-
Vácra este 9 b 13-kor erkezó vimár- és Onnepnapi ról fog közlekedni. .
von.t m^Onik. A Usnyir—lunkegykásai vonalon a Kisuyirre
Ar~gaT d- *■ " h 31-kor órkezó és az onnan d. „ 11 I, í^rc ,T vonalon * U«ról minden 46-kor induló vonat megszűnik hétfőn reggel Aranyosmaró.ra induló heti vásári vo- 4 ctelcd-kunai-bn„A. nal megszűnik.
gyorsvonat október l-tól íebruár 28 ig meeszenii, Budapest keleti p. udvar és Budapest-Kelenföld^k•\' zött azonban 1914. februáriján minden hétfón törtökön és szombaton » wien-budapest-t\'irid Riviérái eipressvonat hálókocsijával forgalomba L lyeztetik. Skradtól—Fiúméig a vasár- és űniiein, \' idényvonal megszűnik. 1 pl
A körős- belovár verőcei vonalon a vou.i 1 menete Kőrös és Belovár közöli gyorsi.tatik,
Ai adony—pitszlaszíiliolcs—tapolcai vonalon a nyári idény gyorsvonalpár megszűnik.
A jutae—aleóőral vonalon az Alsóira d. 11. 3 b 09-kor érkező és az onnan este 7 1, 2, kor induló vonal megszűnik.
A székesfehérvári—paksi vonalon , Börgömlról Székesfehérvárra d. e. 10 h ll-kor i„ duló vonal megszűnik.
A győr-jutas -ujdombovári,vonalon.
HiyinAskerlől Ciyőrig minden szombaton és-a flyórtól Hajináskérig minden hétfón közlekedő vonal szűnik. s
A oelldómölk-Csáktornyái vonalon ialaszeutiván—KisfaludpuszU és Zalaegerszig kúzoit a hajnali vonatpár, a isalaszentlván -kisfalud-puszta—zalaszontivánl vonalon pedig "« ««. lakozó vonatpár megszűnik. ,
* A tdrje -balatonszent^orgyl vonalon íalaszentgról és Tllrje között — a Tűrjére este 7 I, 24-kor érkezó és az 01111.11 este B h 33-kor induli von.t megszQnik.
Az igazgatóság
(Utánnyomás nom dijazullk.)
Jíspirin 4
vásárolunk eredeti
tablettákban
20 drb. K 1,20 ■ Tablvtlira » ASP1RIN <ru rábá|r*t..«a, Parben.abrllnn Frlcdr. Hayor A Co., Blber.eltl aad Laverknsen b. Mnls.m, a. rsm.
A Cegléd—kupai—kovácsmajori vonalon Ceglédről Csomó felé éjjel 3 h 39-kor induló
bélicróf^sZZnlM"0"a\'?"1." N"K-v\' Ceglédre Csemó felől reggel 6 h in-kor érkező vo-
ll. nil .^w^Jílálllí; v " » november l-tól február 28-ig terjedő idótar-
Xtözö. TegS ^ Sf" m\',(rnÍk; " Kupai-Kovácshi^jor fe-
i L , ■ , 161 9 36"k"r órkező von.t november l-tól
napi idénTvo^ m^línTk * """"l\'- »«•* « -gész vonalon, a Ceglédrói Kupai
«mj!*rr « !\' «-kor induló vona, pedig
dői t----- --------" ^ ..........
reggi
1 B-t.
«. 2 I 06-kor, este 8 li 40-kor es éUel II h 7jUua„ie_»lv.„.rtr,J z,,,.u„;í,.„ ........ « 1,
d. 11. 2 h 06-kor, este 8 b 40-kor és éjjel 6^-ltpr érkezó motom vonatok megszűnnek.
A nagysxómbat—j\'óknti vonalon a Nagyszombatra reggel 6 b 66-kor érkeró vonal Szenici- helvett c/»k Jablonciól közlekedik.
A budapesl—keleti t> udvar - hatvan t uti\' kai vonalon a Budapest Józsefvárosra liödöllóról reggel 5 b 60-kor érkező & ,1 Budapest -.lózsef-
várojról—Qödöllóre este 7-kor induló
zupanjei—szávaparii ......
Znpanje— száv.p.rtrol Kupanjére jelenleg este « li 20-kor induló vonat /upanje szávapartról már d. 11. 3 órakor log indulni.
A slrizivojna-vipoljc sawaci vonalon a Strizivojna — Vrpoljérót jelenleg jelenleg d. e. 10 h 57-kor induló vonal már d. e. 9 h 30 kor fog indulni
A baja—bezdán zomboii vonalon & Z0111
é« ünnepnapokon nem fognak közlekedni A vasár éa ünnepnapi vonalpár jjudapesl— ü.ldölló köz.llt megszűnik.
budapesl keleti p udvar lavocnei és a miskolc-kassai vonalon a Budapestről Kassa leló d. e. 9 ll 35-kor induló és a Budapestre Kassa felől este 6 U 26-kor érkező
vonatok vasár- |,„m;| jBlenl«g d. e. 8 h 67 kor induló vonat Znm-
Imrról d. 11. 12 h 35-kor fog indulni.
A nagyfény—csantavéri vonalon az éjjidi vonatpár megszűnik.
A sunja—doberling vonalon a vonatok menete gyorsittatik.
idénygyorsvonatpár szep-lecember 16-től február 28-ig azonban isinél forgalomba helyeztetik.
A máramarosstigel—aknaszlatinai vc MáiamMoMzlgetról d. u. 3 h 40-kor induló t, od. i A Budapesről Piuméba este 7 h 40-kor induló
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdita Jóisef kínyvnyömdijiban
, . „. , — - .....—A budapest k<Uti p. udvar-rfíntnei vonalon a
tembes 30-án megszűnik, december 16-től február Piuméról Budapestre d. e. 9 h 36-kor érkező gyors-
- ......- vonat Fiúmétól Adony-Pueztaszabolc-sig október hó
.„...mir.amal\',os^iS\'t—aknaszlatinai vonaton a Mól február 28-ig megszűnik.
Nagykanizsán.
Mgyjalmlk hétfőn ét ctfll&rtBkfin.
ÉlOfUa1é«l Arak: K**,.. í.io 10 koron*, fíliv.c 6 korona. N^yad*"" 2 koron. 60 Ali. — fcgy.. t,4m t(.. |0 fl|j.
FeUliM xorkesxtő
,KÁROLY GYULA
KósxerkcaztA
KEMÉNY LÁSZLÓ
Szarktazlaaig •• kiadóhivatal Daák-lér I
Tala\'on : lat — Hlrdaliaak dljaaabfe aaarlnl.
Reformáljuk a középiskolákat.
(Jsuk a minap olvastuk, hogy Jankovioli lléla közoktatásügyi miniszter a magyar . stílus oktatásáról egy fölötte megszívlelendő átiratot intézeti a hazai középiskolák vezetőihez Ami fölött stilisztáink. íróink és nyelv-ízléssel megáldott szónokaink évtizedek óta jajgattak, hogy tudniilllik br iskola nem eléggé törődik a magyar stilus kiképzésével, hogy tanáraink könyveiket egy lehetetlen magyarsággal írják, hogy hivatalos aktáink érthetetlenül, nyelvfioamodásokkal és kacskaringós stilusbollásokkal vannak spékelve, Pí.t végre megszívlelték odafönt is és a miniszter nyomatékosan kifejezést ad abbeli reményem*, hogy a jövőben a magyar fiukat és leányokat mégis osak magyarul és nem holmi zagyva nyelven fogják a tudományokra tanitani Nagy örömünkre szolgált ez az első lépés a magyarosítás felé. Az iskola ezt a nyelvrontást a németek-uél akkor kezdte, amikor a tudósok röstel-
lék a nép nyelvét használni, amikor a legfőbb nyelvi szépségeket a tutin nyelv szerkezetében találták és saját nyelvüket is ennek a nyelvnek a formája szerint alakították át a mő véltebb németek. így volt ez minálunk is. Mi n msguuk szép. tngozó-dott, lendületes\'\' és szabatos\' nyelvünket beleszorítottuk a latin nyelv fi>(^iái közé és fölvettük nylvünkbn többek kőzött a félmúlt igeidót, amely egyáltalában nem felel meg a magyar nyelv szellemének, amelv éppen e miatt hova-tovább már az irodalomból is ki fog pusztulni. A németek felismerték s küzdelmet folytatnak eme idegen befolyás ellen, az idegen kifejezések kiküszöbölésére egyesületek alakitattak és a rossz németség elleni áramlatnak már könyvtárukra menő irodalma van.
•faitko-íioh lléla vallás és közoktatásügyi miniszter nem állt meg ennél az egy kérdésnél, a miniszter elébb azt a tervét közölte a középiskolákkal, hogy magyarul oktassanak, másrészt azonban nz a nagv gondolni lebegett előtte, hogy érthető és könnyű magyarsággal tanítsák a közép-
iskolákban mind azokat a tantárgyakat, amelyeket ezideig nem tanítottak olyan értelemben, hogy abból a középiskolából kikerülő ifjúnak haszna lett volna. Ó maga egy ujabb leiratban arra a lényre figyelmet-teti az országos közoktatási tanácsot, hogy hazai középiskolai oktatásunk mögötte marad a haladó kor követeléseinek. Amikor a miniszter rsiik arra utal, hogy Európában a tudományos megismerésnek ujabb és ujabb területei nyílnak és a technikai vívmányok az emberi kuliurát napról-napra fokozzák, akkor a magyar középiskola ezekről az uj jelenségekről alig vesz tudomást és így a magyar ifjúság [teljesen mögötte marad a külföldi ifjúság képzettségének. De még ennél is elszomorítóbb jelenség a miniszter szerint a/, a lény. hogy a hazai középiskolai oktatás még a számára kijelölt hagyományos kereteken belül sem végzi kielégítő módon föladatát.
Nagy hitfának tartja a miniszter azt, hogy az elemi iskolákból a gimnáziumba kerülő gyerekek nyomban a latin nyelv
A volontör trükkje.
A fiatalember, aki Uhué kritikus asztala mellett állt, nem tartozott ahhoz a szerény fajtához, amelynek kipirul az arca és reszelős lesz a hangja, áruikor egy ajánló levéllel közeledik egy szemüveges, komoly ur felé. A villogó sz«mü fiu suhancosan kóunyulmü voll, köhögött, a széket, . amely mellett állott, folyton rángatta, hogy a kopogása valahogyan fölébressze a kritikust, aki valósággal beletúrta ma-Kát az Írásába. Végre Lóhne ur egy pillanatra fölemelte a fejét éa idegesen nézte a liaíalembert.
— Sehmidt Károly vagyok, mondta ez és Ülobwiiz tanár ur ajánlólevelét hoztam.
A szemüveges emberek bánatós tekintetével "éiett a kritikus az ifjúra, aki sietett hoztáleuui:
— Nem szinész, iró szoretuók lenni és a pályáinál «z ón újságjánál szeretném kezdeni.
— Jó reklám lesz a lapunknak, az bizonyos, > •uoudtu a kritikus félig kedvesen, félig malíciával
— Lesz; biztosra veszem, hogy lesz, mondta 42 ilju, az utolsó szót erősen baugsulyozva
_ — Nohát, akkor nézzük csak írást.
Sehmidt átnyújtotta a levelel, amit Lóhne hangosan fölolvasott:
„Kedves Barálom, ez a fiu itt most érettségizett nálam, de már három évvel ezelőtt találkoztam vele egy kültelki korcsmában ital és kárlya melleit. Az iskolai kérdésekre soha egy szabatos feleletet
\' nem adott, de vjszout soha olyan szamárságot nem moudott, amiért megbüntethettük volna egy szekundéval. Még egy csomó hasonló jellemzést közölhetnék róla, de ugy gondolom, ez egymagában elég ahhoz, hogy ót a társaságiokba ajánljam. Fogadd a kegyeidbe ós faragj belőle embert. Barátod cMobwilz.
A levél elolvasása után a kritikus alaposan végignézte a liut és gyorsan megalkotta róla a véleményét. Egy léha, jólelkű gyerek lehel, inkább az ötletek, semint a stilus einbere.
— Mellettem lesz az íróasztala. Színházakba küldöm önt majd, művészekhez, művésznőkhöz akiktől híreket hoz és interjúkat. A híreket Ou irja meg, az interjúkat majd tollba mondom Öunek. Kz azonban nem publicistika és ha érvényesülni akar ezen a pályán, akkor törekedjék egy-két ereden trükkre Mert leleplezni panamákat vagy baiósági olókelósé- > geket összeszidni holmi botlások miatt, az már nem
hat az njság erejével, önnek cselekednie kell, nem kritizálni. Ka e cselekvés uj legyen és szenzációs
Még tovább prédikált volna Lóhne ur, ha a szobába nem perdül egy hölgy, aki nyomban elárulta a hívását azzal, hogy a kritikus nyakába borult, drága lelkemnek szólította és durcás kedvességgel kérte számon azt a néhány hízelgő sort, amit a kritikus már jó régen igért neki.
A színésznő fiatal volt, c»ak mostanában kapóit egy másodrendű operett-siinházboz szerződést | és tele volt szereplés vággyal. A kritikus azonban tizedraugu művésznőnek találta a leányt, akit egy tiszten család társaságában ismert meg és ezen alkalommal ígérte azt a bizonyos néhány hízelgő sort, amit azonban Önvád és lelki undor nélkül nem Írhatott volna le. Lóhne ur most is ezúttal^— talán 1 negyvenedszer felöltötte erőszakolt mosolyát, meg*
1 simogatta a leány puha, selymes kezét és biztatón mondta:
— Megtesz, gyermekem, meglesz; ami késik nem múlik Nem lesz baj, ha két-három héttel később válik magából primadonna.
A leány elég eszes volt ahhoz, hogy a dolgát egy kelletlen megjegyzéssel vagy egy haragos arc-
Azuj
ÍQsr ai n dróílámpák
! T """ Törélceíleriek: .._:_v_-________
Képviseld és raktár Víi,\'varorszig részén: Finger és Fia, Budapasi VI, Hajós-utca fi.
J
ZALAI KÖZLÖNY
$KTOBER 9
tanításira fogják. egy nyelvre, amely szellemében él szerkezetében teljesen elüt az anyanyelvétől.
Hibának tartja a miniszter azt is. bogy egyes ismeretágakról fogalmuk sinosen a deákoknak, hogy a középiskolából kikerülő ifjú a társadalmi és gazdasági jelenségekről semmit nem tud és hogy
természet-
tanittatnak. A gyerekeket, akik alig érettek a fiatalság olyasmit tanul arra, hogy egy gondolatot kellőképen hogy azoknak hasznát fogja
ben is. A külföldön ez már rég óta megvolt. minálunk minden jő néhány esztendeig ezek1 elmarad. Da örüljünk neki, hogy végre
lettől nagy reményeket várunk. Azt hisszük, hogy elérkezik az idő, amikor a középiskola nem lesz ifjuságunk kalváriája, ahol kinnal kdfl neki megtanulnia azokat a tárgyakat. amelyekre az életben soha. vagy tudományi tárgyak nagyon fogyatékosan i ritkán lesz szüksége. Elérkezik az idő, hogy
\' az iskolákban, _ látni az életkifejezzenek, azokat már magasabb tudományos módszerekkel tanitanak, holott megfelelően az elmebeli fedettségüknek
a fiuk inkább szemléltető módon tudnák megtettünk egy lépést előre, megérteni és agyvelejükben fölemészteni a nekik előirt tantárgyakat ...
A miniszter szószerint ezeket mondja: Mind ezeket fontolóra véve már f évi junius 16-án tartott képviselőházi beszédeimben is Jeleztem azt a meggyőződésemet, hogy hazai középiskoláink korszerű átalakításának immár elérkezett az ideje. Ugyanekkor körvanalaztam néhány módozatot is melyektől részemről a jelzett bajok orvoslását vagy legalább enyhülést várom. Elsősorban azt kívánnám, hogy középiskoláink tantervi szerkezete kél tagozatban épüljön föl. Ehhez képest a történelem, földrajz és a természettudományi tárgyak oktatásában olynomü berendezést óhajtok, bogy a tárgyak egész anyaga kél
1-L-- ___II.. __ ..I-.1 \'
régen elérkezett az ideje, de kormányaink hauás. automobil, gyorsvonat, léghajó, remiidig annyira el voltak foglalva politikával, pülőgép ós a közlekedés minden fajta vizi hogy erre osak most jutott idő. X rendé-,és szárazföldi eszköze jut érvényre a vásznon
A mozi Jövője.
Körülbelül egy évtizede, hogy a mozgó-tényképek hódító utjukon eljutottak Magyarországba. ahol hirtelen olyan lendületet vettek, hogy nines ország a világon, ahol jobban megkedvelték volna Edisonnak ezt a korszakos találmányát, mint éppen itt. Különösen Budapest az a város, ahol a raozgó-sziuházak száma toár a kávéházak és vendéglők számával vetekszik, pedig Budapest arról ismeretes, hogy aránylag neki van a legtöbb kávéháza, szórakozó és mulatóhelye
Amikor ezt a nagy térhódítást, de tisz-tára szórakozási szempontból, észrevették, azok, akik fölismerték a kinematographiában a más téren való hasznot is, akkor már tu. dományos célokra is kezdték ezt az uj találmányt kiaknázni. A franoia akadémia természettudományi kutatások szemléltetésére használta föl ezt a szenzációs fényképészeli eljárást és mindenki előtt ismeretes már hogy a növény fejlődése miként megy végbe, hogy termékenyüinek meg, a virágok hogy bombódzátiak ki és hogy fejtik ki szirmaikat. Az állatvilágban megmutatta a mozi nekünk, a hernyó begubózásá! lepkévéváli-sát és se szeri - se száina azoknak a demonstrációknak, amelyeket a mozi utján könnyebben és szemléltetőbben látunk, mint ha azt évekig figyelnók és tanulmányoznék
Legújabban egy komoly filozófus ve-telte föl azt az eszmét, hogy a legelvonlabb tudomány, mint a miiven a filozófia, liogy ez is a filmen legyen a nagy közönség számára hozzáférhetővé téve.
A felfedezés óta igen sok módosításon ment át a találmány, folyton igyekeztek tökéletesíteni és mindig ujabb folographiai trükkökkel ákarrák gazdagítani akiuematog-
izben tanittassék: az alBÓ tagozatban inkább leiró és szemléltető, a felsőben inkább okadatoló és összefoglaló módon.
a világon. A budapesti nép könnyen ^vüL ^^ 8Mní.íctóa
gyors es megallapodottság nélküli életet el _________°,u.....Á_. ,.u,.„,.„.
es a mozi megfelel tökéletesen ennek a természetnek. A mozi gyorsan pergő es változatos cselekményeket mulat olyan indulatokat és olyan cselekményeket es olyan helyzeteket tud kifejezésre hozni, amelyek szin-
Ennek a tervbe vett reformnak márt padi eszközökkel el sem érhetők. Csupa ro-
kilejeaéssel el ne rontsa. Kg; pukkedll, egy uiabb
Direktor ur, szólt, mintán bemutatkozott,
ölelés éa a aiiníaznó, ahogy |ött, ugy szökölt ki me-|én tudom, hogy Öuuek egy tíz év körüli leánykára
gint % szobából
Lflbne mélyet sóhajtott
ovegét
van szüksége az uj darabhoz. Én ajánlhatnék egyet, és letörölte a szein- csakhogy a közvelltéa fejében egy követelésem volna.
— Mi az? — kérdezte izgatott kíváncsisággal
— Látja, fiatal barátom, szólt ods Uebraidtnek, a direktor
a trOkkeí sorozatát megkezdhetné azzal, ba ezt magához illó fiatal hölgyei levenné a nyakamról.
Sobmidt, akinek miudjái! megtetszett a tem-
— Azt akarom, hogy a kia leány partnere Loreuz kisasszony legyen.
— Ön lehetetleuségel kíván tóiéul, felelte az
amit Edison kaposolatban régi találmányával most föltalált. A nagy amerikai mechanikus ugyanis a fonográfot a Ilim mellé szegőd-tetie társnak és most már megkonstruálódplt a beszélő film, egy ujabb mozí-trükk, amely most már osak lényegtelen javításra szorul\' mindössze arra, hogy a kép és a hang kő-zött ne legyen időbeli eltolódás és hogy a beszélőgépnek ne legyen mellékzöreje.
Színházaink nagyon megérezték a mozi konkurrenoiáját és kezdetben erősen ágállak ellene. Később azonban rájöttek, bogy ez a konkurrenoia csak átmeneteiig bántja a színházak érdekelt, a publikum megszokta a mozi utján a néma színészetet és kívánkozik az élő és beszóló színészek után. így hát
peramentumos éa ude leány, egy pillanatra elvörö- jg„t(!aió, Lorenz kisasszony sokkal fiatalabb inóvéazuó,: ebből a színházak részére nem hogy kár
nem háramlóit, sót ellenkezőleg a színházak-
ui-
södou, de mindjárt Kitalálta magát, v — A jövó héten — szólt — fog meglátogatni ez a kisasszony.
— Ebhez csak gratulálni tudnék > nuek felelt 1/hne, aki akkor már egy lepedőszerű aágba bujt.
A fiatal ember elfogódva nlt le a székére és egy ideig az asztalon heveró újságok között babrált Azután fólkelt, odament Lóhne ur aazlalához. akii fölkeltett.
— Holnap hozom a trökköt — mondta a fiu - moat pedig kimegyek a városba, bogy a dolog
után járjak.
— Sok szerencsét I — szólt a kritikus és búcsúra ayultolta a kezét
Sehmidt pedig egyenesen a aziuéazuó direktorához ment, a kiről tudta,, hogy egy gyermek-színészt keres egy elókészUletben levő és nagy jövedelmei igáró szerephez.
hogysem ilyen erós szerepel bízhatnék rá már eugeinet _ ^ krUiklll I<í|Jok it Uu,m Ur(mc kÍ8. j [|>|( (,bb6| még hasznuk is volt Csakhogy asszonyt; a darabot ia ismerem és tudom, hogy a | aí m raj8 oldalán Ott volt a mozinak ine-leány meg tud birkózni vele. Tudom és állítom -j^ k(M| a rab|ó ég detektív, a
mondta auuyí halározottaággal. hogy a direktor többé nem ellenkezett
Scliinidt pedig hazament A házban egy mun káscaalád lakott, amelynek egy csudaszép szóké leánykája volt, gyönyöre behízelgő hanggal, mimikával, temperamentummal. Kzt a leánykát elvitte a színházba éa >z lelt az uj operett slágere. Peraze a lapok ueincsak a caodagyermekról, hanem a partneréról, Loreuz kisasszonyról ia kénytelenek voltak megemlékezni. A kisasszony pedig nem |ölt többé Lóhne úrhoz, kérui aina bizonyos néhány bebizelgó sort.
M Stoner
gonosztevő és a közrend őre közötli össze-ülkózés és az ilyen oselekraényekben rendesen a gonosztevő volt hősként föltüntetve. Persze, hogy e fiatal elmékre erősen hatoltak ezek a mozidarabok és sokan e halasnak köszönhetik, hogy maguk is botlásokat köveitek el Az illetékes minisztérium beható megfontolás tárgyává tette ezeket a dolgokat és egy törvénytervezetet dolgoztatott ki e mozi darabok kiküszöbölésére, illetőleg azoknak az ifjúság elől való elvonására.
Ha a mozi jövőjét teljesen megakarja
OKTÓBER 9
7. A li A I IÍILÍNÍ
»l»po»ni. tikkor inkább a tudományok én uióvéflzetek szilire hozására törekedjen, seuimint rabló históriák és detektív történeteknek filmre rögzítésére. Hisz nagyjában így is van ez a dolog. A filmgyárak a legkiválóbb Íróknak adnak megbízást darabok megírására, ami elég garanoia lesz arra, liogy a moziknak nem lesz káros hatásuk sem a gyermekekre, sem a könnyen befolyásolható nagyokra. A mozi térhódítására pedig legjellemzőbb az a körülmény, hogy mostanában már a sziliházak is azzal a tervvel foglalkoznak, hogy helyiségeiket délutánonként ugy értékesitik, hogy mozielóadá-sokat lógnak rendezni bennttk.
A mozinak nagy szórakoztató és oktató jövóje van, osak vigyázzunk, hogy téves utra ne tereltessék.
HÍREK.
Iskola ■tanatórium középiskolai tanulók számára.
A József kir. herceg szanatórium nagyszabású programmjában ujabb nevezetes etapehoz jutott. Kibővítette a tüdővész ellen való védekezés területét. A Tátrában a szanatórium egyesület ellenőrzése és fennhatósága alatt oly intézmény fejlődött, a mely a tüdőbeteg középiskolai tanulók gyógyítását és egyidejű lanitáaát végzi. v
Ez a szanatórium óriási jelentőségű : Tauulók, a kik eddig sorvasztó betegségük miatt kéuyteleuek voltak tanulmányaikat félbeszakítani és ezen téuy folytán pályájuk későbbi kialakulását komolyan veszélyeztették, most a legbygienikusabb ellenőrzés és í/ógykezeléa mellett folytathatják tanulmányaikat az iskolaazanatoriumban. Ezen intézmény üdvös hatása szinte beláthatatlan Hiszen sok tüdőbeteg tauuló éppen jövő boldogulására való tekintettel tovább la-Qult eddig egészaéges iskola társai közölt s igy maga körül terjesztette a mételyt és az egész környezetét megfertőzte. Az iskolaszanatórium kivonja az egészleges társadalomból a beteg tanulót, gondosan ápolja, neveli, továbbképzi s azután egészségesen visszaadja a társadalomnak.
Az intézmény ugyan még embrionális jellegű, anyagi eszközök hiján ceak 28 ágy áll leudelkezésre. A Iizélő helyek is a legminimálisabb díjszabás mellett létesültek.
Örömmel regisztráljuk ezt az u| jótékony intézményt. a mely uagy fejlődés a Szanatórium egyeiölet történetében. Az egyesület vérszegény, gyenge testalkatú gimnáziumi, reál- és kereskedelmi iskolai tanulókat vesz fel. Felvételi kérvényeket a legutóbbi i*kolaj évi ós orvosi bizouyitváunyal fölszerelve Tátraháza — Iskola szauatórium igazgatóságához nyújtandók be. Teljes ingyenes helyre tiszta jeles *lőmenetelü vagyoutalau tanulók pályázhatnak. Tár-»»» szobában a uapi szanatóriumi ellátás és oktatás dita személyenkint 6. 8, 10 kor. A tanulók Késmárkon vizsgáznak
Az örvendetes eseményről elég ennyit közölünk. Sokat mond ez a pár sor is, « a szanatórium egyesület tevékenységéről s áldásos missziójáról bq-«él rniuduu /Siónál éketebbeu.
) Verua
f
— Az isr. templomban Jumkipurkor az istentiszteletek a következő sorreudben lesznek megtartva; f. hó lü-én, pénteken déluláu fél 4 órakor mincha ima, fél 6 órákor esti ima; f. hó ll-éu szombaton reggel fél 7 órakor sachrisz ima, d. e. fél 9 órakor ifjúsági istentisztelet, a halottak lelki üdveért való Házkárárai kapcsolatosan, amelyen mindenki részt vehet; d. e. fél 11 órakor muszaf ima. szintén Házkárával; d. u s/44 órakor mincha és ezt kövelóleg neila és máriv ima. A szombat d. e. fél 9 órakor kezdődő ifjúsági istentisztelet kivételével. fenti istentiszteletekhez is csak a megfelelő belépti jegyek elómutatáxa mellett lehet a templomba bemenni. Templomi ülések még most is kaphatók a hitközségi irodában. — A kis templomban péuUken d. u. fél 6 őrskor esti ima, szombaton reggel 7 órakor sacbrisz, d. e. 10 órakor muszaf, d. u. «/44 órakor mincha, neila és mari? ima.
— Kolera városunkban. Amit megjósoltunk, bekövetkezett: a kolerajárvány véget ért. Ujabb megbetegedés nem fordulteelő, sőt a megbetegedettek állapota is teljesen kielégítő. — Persze azért a kolera elleni intézkedések nem feleslegesek és főleg a tisztaság nemcsak a kolera idején szükséges. — Az alispáu városunkat zár alá vette, az élelmiszerek és haszuált ruhauemüek kivitelét eltiltotta, arai kereskedőinknek okoz nagy károkat és kellemetlenül éri a munkásnépet, aki még ebédjét se viheti magával a szőllőbe. — A város kifelé vezető utcáinak végén őrök állanak — A reudre és tisztaságra fokozottabb mértékben figyeluek A mészárszékeket az állatorvosok naponta átvizsgálják. Az egészségügyi főfelügyelő érkezését mára váriák.
— az újoncok bevonulása. Október első napjaiban megtörtéül áz uioncok bevonuláxa. Hangos volt a város. ZászlÓHljaklioz való beosztásuk a napokban ér véget.
— Zárfeloldás. Bagolaséno községben a serlésvész megszüut, tehát a község a zár alól feloldatott, hasonlóképen feloldatott a zár alól Ksztergál és Kgeraracsa község, hol a sertésorbánc dühöngött.
— A M. A. V. téli raeuetreudjéből bennünket közelről érdeklő vonatok járásának idejét a következőkben adjuk. Zaiaszeutivánról Zalaegerszegre reggel 5oi perckor, 7ao perckor, délután I40 perc-\'kor, 411 perckor, 830 perckor és 950 perckor indulnak vonatok. Zalaegerszegről pedig Zalauentiváura reggel 4i2 perckor, 643 perckor, II24 perckor, délután 233 perckor, 602 perckor és 842 perckor közlekednek vonatok. — Csáktornyáról — Zágrábba reggel 5io perckor, 635 perckor — délután 1 óra és 440 perckor indulnak vonatok ; mig Zágrábból — Csáktornyára reggel 502 perckor, IO32 perckor — déluláu 428 perckor közlekednek közvetleu vonatok, amelyek Varasdot is ériutik. — Zalaegerszegről Sárvárra iuuen Kőszegre reggel 341 perckor, IO30 perckor és délután 620 perckor indulnak vouatok. Balatonszentgyörgyről — Keszthelyre reggel Üi5 perckor, 245 perckor, 604 perckor 643 perckor, II20 perckor — délután 110 perckor, 320 perckor, 613 perckor és 958 perckor, 1140 perckor közlekedik a helyiérdekű, mig Keszthelyről — Balatonszentgyörgyre reggel I20 perckor, 329 perckor, 530 perckor, 949 perckor, II45 perckor, — délután 232 perckor 604 perckor. 654 perckor 1032 perckor iuduluak vonatok.
; — Gyékényesről — Fiúméba 1Í20 perckor, (gyors) I 910 perckor, (este) 1150 perckor, (éjjel gyors) l io \'perckor, (.gyors) 615 perckor (személy v. reggel) indul; mig Gyékényesről — Budapestre 1110 perckor (személy v. éjjel) 2o« perckor (gyors v. éjjel) 1046 perckor (személy v délelőtt) és 414 perckor (gyors v. délután) indulnak vonatok
A Divat Újság minden hónapban kétszer jeleuik meg. Előfizetési ára uagyon olcsó: negyedévre postán való szétküldéssel két korona husz fillér.
Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba iutézelt postáulványon lehet. A Divat Djaág kiadóhivatala Budapesten Budapesten, VIII. Kökk Szilárd-utca 4. számú liázbau vau.
— Hová menne a munkától elcaigáiott ember szabad órájában, ha uem az „URANUS\'-ba szórakozni. Végre is mindennapi életűnk zagyvasága után jólesik idegeinket holmi kacagtató humoroB jeleneteken megpihentetni. Ilyent pedig nem találunk miudenűU; — hanem csak az „Urauus- vásznáu. A szombati és vasárnapi előadásról most még eaak annyit árulhatunk el, hogy ily élvezetbeu még aligha volt része közönségünknek.
Irodalom,
Nagykanizsa város oim- éa névtára.
Egy könyv fekazik előttem. Örömmel lapozgatom s olvasom. Összeállítója Füredi János. S ha már ezt elmondtam, leírtam a könyv dicséretét is, mert Füredi János ueve garaucia a mellett, hogy a köuyv jó, tartalmas, megbízható adatokkal szolgálja a közügyet. A mi városunkban érdekes, tudnivaló éa tauulságos, azt miud összegyűjtötte a szorgalmas szerkesztő, a ki évek tapasztalatát, hivatásos tudását a a mindennapi élei szükségletének gazdagságát is belevitte könyvebe. Egy valóságos kanizsai lexikon ez az ízlésesen kiállított köuyv, a mely rao6t meggyarapodva lépeti uj útjára s a reklám azava nélkül is diadalmasan tör utat magának a hivatalos helyiségekbe s a mag átrakások könyves polcára. A cim és névtár teljes biztonsággal adja a tudnivalókat s a város szabályrendeleteinek gyűjteméuye pedig egyenesen közcélt szolgál s uagy hiányt pótol a köznapi életbeu. Miuden kérdésre kielégítő választ ad, a mely váiosi életünk körébe tartozik. 8 mert ilyen tulajdonságokkal ékes Füredi Jánoa könyve, dicsérettel adózunk munkájáért személyének • reméljük, hogy ez a könyv miuden kanixaai intelligens ház várva-várt birtoka lesz.
Kritikus.
/Ispirin-Tabietták
Hogy bizonyos tegyen B ember, hogy cukugyan ■ valódi Aipirinl kap|a,mindig Aplrin-Tablelte (ormiban kell hoey kfate, Izek eredeti caomagohtaban, 1 üvegaí 20 télgrammoe UbletUv.1 K. 1 JWrt, kaphatók. Minden I egye, Ubletlin rajta van az Atpirm azó.
I F*Tbettíftbrtk*» wna. Vtitór. Dsyer ft Co,

pj CStCSEMDK.í IÜ23 ÜMORBETECtKfj GYERMEK-« LISZT*
LÍMMZÓK ftsitu
[3Kisérleli czélokra féldobojokálKoronaüi A tiszteli Siúlflynöhnek protedoboipkéJripítyolt incfyvn itrxMktztara illnak aNCRUOA (UHDOUNÍt fii, -tf fc föfaklártiafl Bumpmt, i». KmítiUlMolcil
OKTDBfiR a.
H SÍrolÍn "Roche"b.ztos
— győgyhatást nyújt katarrtiusoknal = hörghurutnál,astlimanál, influenza után. == Sirolin "Roche" kezdődő tüdőbetegséget = \' csirájaban elfojt. Kellemes ize és az étvá-3E= gyra való kedvező befolyása megkönnyítik =.a Sirolin "Roche-al való hosszabb kúrákat!

A légzési szervek
meqhüleseit legbiztosabbana Siroíin "Roche"- al kezelik. Ezért nélkülözhetetlen ezen elismert és bevált szer minden háztartásban.
Szíveskedjék a gyógytárakban határozottan Sirolin "Roche - t kérni.
A togfoM «• • mUrtáaabt Huzalt 4rMaiMai 78*/.
Kaphatu villanyaiereitei üzletekben, vHlanytalepakan éa a { KYAR SIEMtNS-SCHUCKEKT-HŰVtK-atl. BirfíMít, VL, Tiréi-Utll 36. illMlcu 13.
dus| [választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
Jfspirin
vásárolunk eredeti
« tablettákban —
20 drb. K 1,20
Mind*. TabUttira ma ASPIHIN axi van rábály«|*sv*.
Parbenlabrlken rom. Piiedr. Bayer á Ca, Elberfeld und Leverkusen b. Möihrim i. Rh«ia.
MEGHÍVÓK
iddig még mm litizitt n»gj választékban jiUnyoi irón kiizltlitmk
Ifj. Wajdits József
köny vny omd^J ában.
ViiK\'lii un\'grt\'iitN\'.li\'Kí\'k gyorsan olinlíV/.iiMni-k
Johann Maria Farina
csakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder ós kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban ée illatszertárakban.
Ne tessék elfogadni
kölnivíz-szappant, kölnimet és pou-
- (lerí, ha ninos rajla
»a eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gcgenübler dem Rudolís-platz Akkor sem kelj elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert és Itölniviz-szappanl. ha az itt jelzett eredeti készítmény neui volna kapható az ön lakhelyén, mert a világaira oég magyarországi képviselete :
sz.
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII, ker. Szigetvari-u, 16,
egyszerű levelezílapra azouuai válamul és közli lioi szerezitek be az eredeti minőség
SZEMESNEK
kell ina lenni. ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nőm
ÁLL
rgyebbAI. minthogy no kénsilnk egy pillanatig sem, hanem soron kivfll vegyük igénybe
A
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert oll határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdető rövid idó alatt meggyőződik az eredményről. Annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő mindén hirdetésnek kellő haszna vau. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
HIRDESSE,T A A „ZALA! K6ILÖHY""BEH
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa 1913 október 13
SJ-ik évfolyam. 77. szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Miyjalinlk hétlön ii csütörtökön.
Íl0»u«l*«l *r«k: *"« 10 Verona. I4lé».» 6 Korona,
tf^ye,lévio 2 korona 60 011. — Egy** axAin éra 10 Dli.
I-\'cIcIm» s«rkt»»iú.
KAROLY GYULA
hösierkentó.
KEMÉNY LASZLO
Sztrketzlötég ii kiadóhivatal liák-Ur t
l ala\'on : 112 - HlrdaMaak dljaiabáa •■•rlnl. \'
A felesleges kolera Ijedelem.
Már 11 Iripollsíi bábor ii óta fenyegeti Európát a kolera réme, mely mint orozva lappangó gyilkos betegség majd minden babom alkalmával nyomon kiséri a hadviselő feleket, amikor is a legtöbbször nem a golyó, hanem e rettenetes ellenság szedi a harcosok legnagyobb részét.
E félelmetes hiínrif legutóbbi Balkán-iiiboru nyomán is felütötte fejét s veszedelmesen öleló karjai valósággal körülfogták hazánkat is, amennyiben ugyszólva az összes szomszédos íféli államokban dühöngött az utóbbi hetekben a kolera.
Ez a gyilkos veszedelem, melynek a legutóbbi óriási esőzés is nagyban kedvezett csakugyan bekopogtatott hazánkba is s ki-szániithatlan utakon az ország egymástól legtávolabbra esó helyein lépett fel szórványosan ugyan, de óriási riadalmat keltve.
Nem jött váratlanul, hiszen már napok, sót hetek óla minden bajunkat háttérbe portivá, u\'on. lUfóion. kávéházban, társaságok-hsn elsórenda érdekesség lett.
Iszouyu rémület, óriási rettegés s a felcsigázott izgalom ragadta magával n.inden gyaníts esetnél a lelkeket, különösen pedig tul idegessé tette a felelés hatóságokat.
Az utca szinte rémülettel nézte, amint egy-egy bejelentett talán szüreti szezonban szokásos beteghez rohant m. orvos, mentőkocsi, feoskendé, reudör, csendőr, óriási assislenciával, teljes apparátussal elcsípni a kolera bacillust.
A szomszédokon is a rémület vett erét s mint villám nyargalt a rémhír: „Itt •a kolerái"
Iskolákat bezárni, tejes fazekakat borogatni, oarbol áradatot rendezni peroek műve lett, melyet ugyszólva minden ok nélkül követett a város zár alá helyezése.
No, már most jöhet a kolerái Nem ijedünk meg töle I
Si.ó {tincs róla, nem kellemes vendég,\' nem is árt az ilv bestiális betegségre "felügyelni. azonban egy talán nem is valószínű esetért mint a főváros egyik tiszti orvosa nagyon helyesen jegyezte meg, félreverni az összes harangokat, nem helyén való.
Uiszeu a közönséget mihamar ki lehet oktatni minden feltűnés nélkül, hogy vigyázzon magára, a többi úgyis a hatóság dolga, mely nemcsak a fővárosban, a vidékeken is oly dicséretesen,
leges lesz. tnint most is, az ördögöt a falra festeni s az egész város közönségének nyugalmát felzavarva anyagi veszteségekbe is kergetni.
Banekovich Jauos
iRiig. lanitó.
A kolerariadalom haszna.
I \' • t, Talán csodálkozni fognak a mélyen tisz-
\' " telt olvasók, mikor a fenti oimet látják; pe-
ilolgát, hogy a veszedelmes gyilkost majd t
mindenütt azonnal sikerüli lefegyverezni.
Az igazi veszedelem esetén is a közön- s
ségnek elsősorban nyugalomra van szüksége, rÍBI|a|ora. ,-ákónyszeritette az embereket a
nem pedig a legfeltűnőbb, legradikálisabb; tissslaságra.
intézkedésekkel benne a borzalmat még Merl hűf(J, ,Í8í!1sb4(j tekintetében nem fokozni, különösen akkor, amikor a végen L |egjűbblln állott városunk, azt ha akarjuk, kitűnik, hogy az egész CBaknem vak lárma volt. |,ia nom Uónyteleuek vagyunk bevallani.
dig hát nincs sok ok a csodálkozásra. Őszintén szólva ráfért városunkra, különösen annak a külső kerületeire ez a kis kolora-
E legutóbbi indokolatlan kolerazárlallal u. i. nemcsak a lakosság kedélyét izgatták fel nagy mértékben az intézők, de az idegeneknek is elvették e vaklármával kedvö-ket a bejöveteltől, nem gondolva arra, hogy miből élünk ebben az amúgy is szük világban s miből élnek azok a kereskedők, élelmiszer árusok Btb.. kiknek felhalmozott áruik
Csak egy-két esete1, akarok felhozni.
Aki osak járt a llattliyánv-utoábaii, kénytelen volt konstatálni, hogy a gyalogjáró mellett elhúzódó vízlevezető Csatornának állott, rothadt vize, melvet a beleöntölt étel-maradékok még sűrűbbé tettek, milyen éktelen. orrfacsaró bűzt terjeszteti Es inie a járvány felléptére a csatornát kellőleg kilisz-
r gye;
stb. ■ ragályos, a koleránál veszedelmesebb tüdővész o\'s egyéb betegségek ezrivel szedik áldozataikat senkinek sem jutott oszjbe ily rettenetes lármát csapni s a iárványt mihamar el is nyomták a nélkül, hogy a közönség lelkét felizgatták volna.
vagy elromlottak vagy nyakukon maradva \\ titott&k. mésztejjel beöntözték és jelenleg a az amúgy is pangásban levő üzletmenet mel- szagnak nyoma sinos. És igy volt ez a llett veszedelmes altért,ativu elé állitlanak. Csengery-nt vége felé és más utcákban is.
Amikor a torokgyik évonkint félBzáz- Gondolkodóba kell esnie az embernek, hogy ezer gyermeket pusztított, a vörheny, himlő miért volt szükséges éppen egy kolerajárványra várni, talán anélkül is tiszláu lehetne tartani ezen árkokat.
A boltok és hentesüzletek tisztaságára is jolentékeny befolyást gyakorolt. A földesnek tartott helyiségek kőkockája teljes fénynyel csillog. Hja, az egészségügyi főfelügyelő járt városunkban.
De térjünk át a piaora. Aki végig ment a piacon és látta a tejföl kóstolgatását, már bocsánat a kifejezésért, de jobbat nem találok rá, undor fogta el. A régebbi időben kanálból kóstolgatta boldog-boldogtalan a tejfölt. Azonban a. rendőrség, eléggé helye-
Ha a hatóságuk az egész vonalon mindenkor. noinosak ilyon nagy riadalom esetén figyelemmel kisérik az egészségügyi intézkedések végrehajtását is, ami egyébként, városunkban örvendetesen halad, akkor feles-
Az uj
Ösram- dróílámpák
Töréfceflcnelc
Képviseld is raktár Mafyarorsuig restim: Fiiigér is Fia. Budapest VI., Hajis-Hica 41.
2
ZALAI KÖZLÖNT
OKTÖBER 1,
son, arra az Álláspontra jutott, hogy ez meg nem engedhető. Mire a vevők egy része — tisztelet és beosfllés a kivételnek — ujjúknak a bögre oldalához való dörgölésével igyekeznek pár osöppjéhez jutni a mennyei eledelnek. És ez ellen nem segit a rendőrség semmiféle intézkedése. A közönség Ízlését kellene valamikép fejleszteni. És ha a rendőrség kirendeltje ilyet lát, büntessék meg ne csak az eladót, de a vevőt is.
És hogy a kültelkek némely házában milyen piszok uralkodik, azt azok a tisztviselők tudják, akik hivatalos útjukban kinn járnak. Tessék végigmenni a kQlsó részeken, sehol egy szellőztetésre kinyitott ablakot nem lehet látni. De minek is szellőztetni, bejön a jó levegő.
* Még sókat lehetne összeszedni, de ne dicsekedjünk hibáinkkal. Az emberek majd csak lassan rászoknak a tisztaságra. De micsoda járványnak kell jönnie, hogy gyalázatosan rossz gyalogjáróink ia kijavítassanak I ?
Boldog, aki sir ni tud.
Irta: Szabolcska Mihály
Nincs édesebb viz a könnynél, Jobb a bánat az örömnél.
akarnak világnézetei terjeszteni, hanem önzetlen oéljuk: „tanítani, csak tanítani."
Az ígéret ezen nemes és ideálig prog-rammjára a tegnapi előadó rácáfolt.
Mindjárt kezdetben kijelenti, hogy noki oélja megmutatni, melyik politikai párthoz osatlakozzunk, milyen szemmel kéli néznünk egy-egy ember cselekedeteit és milyen véleménnyel legyünk egy-egy könyvről. Persze mindez objektiv álláspontra vall. tételes igazságok nyújtása, tanítás, csak tanítás.
Ugy mellékcsen azután az előadó ur a felsőbb tanítás céljából kirohanásokat eszközöl á klerikálizmus ellen, persze csak azért, inert ez is hozzá tartozik a tanilásho/,. Martinovics jezsuita ellenfelére tesz gúnyos megjegyzéseket. sói azl a nevetséges képtelenséget is állítja, hogy a darvíniziuus ma már .be tudja hizonyilani" az emberiségnek a majomfajból való származását Martinovics persze az előadás végén egy halhatatlan mártír dicsfényében tündököl, ki előadó szerint fejével ostron olla a .,halhatatlanság és dicsőség egét." Az olóadó : dr. Pogány JóMef.
Reméljük, hogy a többi előadás nem ezen vágány n halad, hanem az objektivitás téren s örömmel és dicsérettel adózhatunk ilyen kulturális alapon kifejteti munkásságukért.
Boldog, a ki sírni tud! Xlig könnyűd van: nem va/jy árva, Se a szived nincs magára. Nincs édesebb viz a könnyn/l, fíoldog. a ki sírni tud.
S ki nem tud, csak kacagni: Oh siess azt odahagyni: Ahhoz állj te, aki sírj Azl öleld hűti a szivectre: Mert se szive nincs, se lelke, A ki nem tud, csak kacagni... Ahhoz állj te, a ki sir.
HÍREK.
Egy előadás.
— Jelenvolt tudósítónktól. —
A szabad lyceum tegnap tartotta első előadását. Ezúttal nem az előadás gondolatmenetével szándékozunk foglalkozni, hanem csak röviden ráujalni ama körülményre, hogy a „tanítani, csak tanítani" jelszó merő humbug., ~ /
Mi minden kulturális haladást, a mely városunk szellemi nívóján önzetlenül munkálkodik, örömmel üdvözlünk.
A Lyoeum programmja azt ígérte, uem
— Nagykaniaaa nem less törvényhatósági joggal felruházott város. Sokszor hallottunk már arról, hogy Nagyk&nizsa törvényhatóságot kap és az egyik főváros\' napilap Szeriül ez roár a közöl jövőben megtörténik. Mötft azután megbízható helyről jött az értesülés, hogy Kanizsa nem lett felvéve azon városok jegyzékébe, melyek törvényhatóságot kapnak. Ami talán, ha a 76%-os pótadót tekintjQk. unni íh lesz olyan rossz dolog
Muló koleraveszély. Hála a hatóság erélyes rendelkezésének, a kolera városuukban teljesen megszűnt és « város kolerától mentesuek tekinthető. A zár azonban még mindig tart és amint értesültünk, felbontása még mindig napok múlva Ing csuk megtörténni. A városi közgyűlés egy távirati kérvényt küldőit d belügyminisztériumba azár feloldása végett, az aliepán erre vonatkozólag azonban egy hivatalon táviratot küldött, melyben hozzájárulását a zár feloldásához megtagadta. r Mi a magunk részéi ól csak azt jegyezhetjük meg, hogy a kózönsé\' törődjék bei.) a hatóság intézkedésébe, melynek az alapja az orvosok tanácsa. A zár feloldása is meg fog történni a maga idején.
— Ab izraelita templomban az istentiszteletek ii sátoios ünnepek (dzukotli) alkalmából a következő sorrendben lösznek megtartva: f hó 15-én szerdán d. u. fél ti órakor eaii ima, 16-án, csütörtökön d. e. 10 órakor muszaf ima, d. n. fél 4 órakor mincha. fél fi órakor esti ima. 17-én, pénteken d. e. 10 órakor musral ima, d. u fél 6 órakor esti ima
— Hirtelen halál. Fischer Uedeon, volt földbirtokos, ki piheuui jött Kanizsára, tegnap szívszélhűdés következtében 52 éves korában váratlanul elhunyt. Minthogy az orvosok a halál biztos okát konstatálták, boncolást mellőzik.
— Léghajó Szentgróton Vasárnap délután fél háromkor szokatlau látvány tárult a járó-
| kélók szemei eló. Zalaszentgrótlól északnyugott irány-
ban egy kis labda nagyságú gömb mutatkozott mesan távolban a levegö-égen. A kis gömb rendkívüli gy0r. easággsl növekedett és alig kétbzáz méternyi m«gM! ságban óriásira raegnövekedve repült el fejük felett A csálordi hegyek felé tartott és ugy látatott, minihi közel 8zentgróthoz a Fónyesházai dűlőben erest, kedett volna le a földre. A kíváncsi és a ráér/i járókelők százával szaladtak Fényesháza felé, de « léghajót sehol sem találták. Amint megtudtuk, katobii léghajó repült el felettük és Kallosdor, minden baj nélkül szállott a földre A léghajósok Kallosdon töltötték az éjszakát ós hétfőn reggel a hajó szerelvényeit szekéren szállitoUák be Szentgrótra, ahol voua ra feladták. A léghajós tisttek minden felviU-gositást megtagadtak.
— Legyünk óvatosak külföldi kiállítások ügynökelveljezemben, A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara arról értesült, hogy ke rületónek városait egy ügynök járja be, ki magát » budapeali kereskedelmi és iparkamara hatóságiig igazolt megbízottjának nevezi s külföldi kiállítások, többek között egy genuai kiállítás részére kiállítókat gyűjt. A kamara álul beszerzett információ azerioi e cím használatára semmiféle ügynöknek sincs jogi a genuai kiállítás pedig, melynek érdekében at 6gy. nök utazik, magánosok által rendezett, jelentőnél nélküli kiállítás, úgyhogy magyar iparosoknak a kiállításban való részvétele nem látszik kívánatosnak, annál kevésbé, mivel az olasz kiállítási központ közlése szerint a vállalkozásnak oly anyagi nehézségűi vaunak, hogy létrejötte is kélségesaek tekiutendó, át iparvállalatok általában jól teszik, ba mielőtt valamely kiállításban való részvételre jelentkeznek, előbb s kereskedelmi és ipai kamarához fordulnak információért.
— Duhajkodó huszárok. Az Eötvös-tárao az .Ipar" vendéglőben 3 huszár mulatott együtt Egyik közülök uagyon iszákos levén. nkpoSau leiUi magát. Közben a vendégek többiével szóváltás kelet kezelt, aminek következménye verekedés lett. 8i--reucse, hogy a katonáknál nem volt oldalfegyver. A veszekedő huszárokat kidobták « korcsmából, akik fenyegetések közölt távoztak a helystiuéről
— Tüz által megzavart szüreti mulatság. Hétfőn délután fél ötkor tüzlárma zavarta föl Szentgrót csendjét A főutcával szemben levő c«á fordi elóhegy tetején levő szalmafödeles présház állolt lángokban. A volt Hamburger Mslyás-Jéle szó-lót ez idén lavuszszal Ilon áth Jenő szeutgrón áci-mester vette m-g Az első szüretet, ami pedig nem volt valami kecsegtető, nagy ünnepéllyel akaru megtartani Mozsárágyút vitetett a hegyre és állandó durrogás jelezte a szűrei örömeit. A moisárágyui Horváth sógora, Kiglics József kezelte Amikor dél-u1 áii a meghívóit vendégek megérkeztek, ezek li»t-teleiére Kiglics a mozsárágyú\' eiósebben durrogtatta és amint a következmények mutatják, a nagy örömnek szomorú vége lett. Az ágyú tüzes folyási ugyanis a szalmafödelet érte és azt hirtelen láugra lobbantotta. Vizet a magas hegyre csak üggyel-batjal lehetett felvinni ós emiatt az egész tető a lüi martaléka lett Az épület nem volt bebiztosítva és i>ry Horváth kára nem térül meg
— Ragadós állatbetegségek. MiuihogV Inke, lháros és f-\'omogy-Osioó községekben a raí»-dós száj és körömfájás még mindig tart, a hatóság egy vészkerületet alakítóit a betegség elfojtására, Szarvasmarhát ebból a kerületből felhajtani tilos — A tőgygümőkóros tehenek kiirtására egy rendeletet adott ki városunk h polgármestere, melyben » kolera veszélyre való tekintettel hasznos utasítások vaunak a fertőtlenítésre vonatkozólag Kzen rendeletet az összes helybeli7 állattulajdonosoknak megfogták küldeni.
OKTÓBER 13.
ZALA"! KÖZLÖNY
3
• _ Végzetes verekedés Czmrecsnyák Viuce halárőrsi éa Pergár János orbáuhegyi legények I hó 4-én este egy almalörési helyeu összeszólalkoztak miből kifolyólag a pincéből jövet Pergár Já-m (Jzmrecsnyák Vincét egy husánggal megtámadta. (Jzmrecsnyák azonban ügyesebb lévén. a husángot Pergár János keséből kicsavarta s vele ugy fejbe Otótle. bogy halántéka beszakadt » rövid kínlódás Ulín kiszenvedett. Kz Ügyben f. hó C-áu volt meg , liullaszemle és boncolás Bzugfill Jáuos vizsgálóbíró vezetése mellett. A szakértő orvos véleménye ueriot a Ozmrecényák által Pergárra mért Qtéa fel-tétlenül halálos volt. Gzmrecanyákot letartóztatták s Kigykanizsára azállitotlák, ahol az ügyészség foglya.
— Szerencsétlenség a Dráván. Krisztuson György muracsányi lakos feleaégével s 11 éves Máriajnevü leányával a Drávántul volt elfoglalva. Bsle csónakou jöttek viasza, de a csónak egy fordulónál egy fatörzsben feonakadt, miból kifolyólag a kis lány a vizbe esett. Hiába akarták megmenteni a viibe esett kis láuyt, az bizony belefulladt a Drávába.
— A M. Á V. téli menetrendiéből beuuún-kel közelről érdeklő vouatok járásának idejét a következőkben adjuk. Zalaszentiváuról Zalaegerszegre r«*ggel öot perckor, 739 perckor, délután Uo perckor, 411 perckor, 830 perckor éa 960 perckor indulnak vonatok. Zalaegerszegről pedig Zalaazeniivánra reggel 4i2 perckor, 64a perckor, 1I24 perckor, dói-uián \'233 perckor, 602 perckor és 842 perckor közlekednek vonatok. — Csáktornyáról — Zágrábba reggel 810 perckor, 635 perckor — délután 1 óra és 440 perokor indulnak vonatok; inig Zágrábból — Csáktornyára reggel 602 perckor, IO32 perckor — délután 428 perckor közlekeduok közvetlen vonatok amelyek Varasdot is érintik. — Zalaegerszegről Sárvárra innen Kőszegre reggel 341 perckor, IO30 perckor éa délután 620 perckor indulnak vonatok.
Irodalom.
Magyarország Helyzete Deme Károly kolozsvári állami polgári iakola igazgatója „Magyarország Helyzete és az európai népek harca" cimen könyvet irt, melyben hazáuk politikai, tanügyi, gazdasági és számos egyéb társadalmi kérdésével foglalkozik, tehát azzal a helyzettel, melyben Magyarország jelenben vau éa azzal, amelyet a jövőre nézve meg kell teremtenünk, hogy a fenyegető veszedelmeket még idejekorán kikerülhessük, állami egységüu-kel megvédhessük, azoknak a nagy átalakulásoknak idejére pedig, amelyét elölt Európa áll, a magyar királyságuak megfelelő súlyt és befolyást biztosíthassunk. A könyv, ineljnek csinos vászonkötésbeu 3 K. az ára, Kolozsvárott a szerző kiadásában jelent meg. «>
— Pékár Gyula uj novellái Pékár gyulának négy uj novellája jelent meg egy lüzetbe gyűjtve Radó Antal kitűnő vállalata, a Magyar Könyvtár kiadásában, Lacika mamája és egyéb történetek címmel. A cimet adó novollán kívül a Vénusz kisasszony, Esztétika éa A boldogság utjai müek vannak a füzetben, valamennyi Pékár munkájának legjavából való. Érdekea történetek, pompásan beállított alakok, érdekes milieu teázik a novellákat néps.erü, az olvasóközöuség kedvére való olvas-máunyá, a fiuomabb, irodalmi értékeket kereaő olvasó pedig goudos, jellemző és színes stíljükben előadásuknak előkelő tónusában gyönyörködik. A szép füzetet a Lampel R. (Wodiauer F és fiai) cég adta ki; ára 30 fillér.
Dr. Jekyll éa Mr. Hyde különös esete.
Róbert Louis Steveusou az ujabb angol irodalomnak
^Közgazdaság.
— Hol volt nagy szüret? Osztrák borászati szakférfiak tanulmányozták hazai szőllőtelepein-ket és többször érdeklődve szemlélték azokat a szőlő-trágyázásokat és ennek eredméuyeit, amelyet a kőbányai szárított hízó sertéstrágyával végeztek. Felette fontos az a körülmény, hogy a sertéstrágyának három évi biztos hatása mutatkozik, a növényt megerősíti éa ellenállóbbá teazi minden növényi betegségekkel szemben. Klősegiti a beérést, és igy normális érés idejében beállaui szokott elemi csapások ellen nyújt indirecte védelmet. A kőbányai száritolt hizó mertéstrágya foszforsav, káli és nitrogén tartalmánál fogva telje* trágyázásra alkalmas, de a típusos szervetleu trágya-alkatrészeken ki* Ql további egészében felette fontos éa értékes mennyiségű szerves trágya anyagokat tartalmaz. Ka épp e szerves trágya anyagok tenyésiágyai azon baktériumnak, amelyek a levegő uitrogéiijét a növéuy számára mugkötni képesek, llyeu módon a gazdák iugyen jutnak a szükséges nitrogén trágyához A szárított kőbányái bizó xertéotrágyát egyes-egyedül a Budapest Kőbányai Trágyaszáritógyár, Bosáuyi Scbietrumf éa Társa. BudapVst IV , Üllói-ut 21. gyártja — tizenöt éves tapasztalat és a gazdák elismerő levelei alapjáu az a legelőnyösebb terméseredményekről számol be és a levelek másolatát közjegyzőileg hitelesítve kívánatra iugyen meg ia küldi.
HÖl&YIK
llílslonaieulgyargyról - Kea.lb.lyre reggel íl6 i egjiMegkiWníbb leheWge. Bír mka.m !.«.. é.e
° OJ : ......U.W ......I,,..., irAnalr Liinill mart raaUIIVAI
perckor, 245 perckor. 5o4 perckor 643 perckor. 1120 perckor — délután lio perckor, 320 perckor, 613 perckor éa 958 perckor, II40 perckor közlekedik a helyiéideka, mig Keszthelyről —-Balatonszentgyörgyre reggel I20 perckor, 329 perckor, 530 perckor, 949 perckor, lUfi perckor, — délután 232 perckor Ö04 psrckor. 684 perckor IO32 perckor indulnak vonatok
meghalt már, modern írónak számit, mert regényei még ma is a legolvasottabb közé tartoznak Angol-országbau éa a kontinensen. .A kincses sziget" című regényét uáluok ia jól ismerik. Most egy másik könyve, taláu legérdekesebb és legjelentékenyebb munkája jelent meg magyarul: a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös\'esete cimü pompás kis regény. Ste-
3 3 \' azuygesztír liatáeu fantasztikuma ebben a könyvében
érvényesül legjobban ós legteljesebben s ez ad neki különös érdekességet. Benedek Makcell nagy gonddal
Havibaj kimaradásakor rendeljék meg bizalommal — hosszabb elmaradásuál is — fájdalom nélkül biztosau ható, veszélytelen cseppeinkit. I-ső eéejQ: márka 4.60, erős természetüknél: márka 6.50. Uyors, diszkrét, vámmentes szállítás, magyar utasítással. Titoktartás Mindén máa kfizflnaégaa hamlaltvány.
Qartnford Laboralorium 50 L. Schwllxar, Barlln W.
Mai-burgarctraaa • 1,A. _
9io perckor, (este) lloo perckor, (éjjel gyors) 110 perckor, (gyors) 615 porckor (személy v. re-;g*l) in-
dal; mig Gjékénye.ról - Bnd.pe.tr, Uto perckor ^ ^^ ^^ f„rdl,olt. a s.ép munkát, mely
(aiemély v. étjei) íoö perckor (g>ors v. ejjel) perckor (stemély v délelóll) é» 4u perckor (gyors 1. délután) indulunk vouatok
A Dlvat^Ujság minden hónapban kétsier jelenik meg. Klótiietási ár. nagyon olcsó; nejyed
itedo Antal mindenfelé népstertl váll.l.láb.n, a Ma-gyár Kónjvlárban jeleul meg a Lampel R. (Wodiauer K. és fiai) cég kiadásában ; ár. 80 fillér.
& .Don Oarloa" magyarul. Schiller nagy-
ivr- postán való siólkoldéssíl két korona husi lillér. „„básu drámála, hibáival, eréuyeivereg.vartnl egyik Elóliietni legcélsierllbbeu a isdóbiiaialb. intézett |eíjellemióbb és leghstalini.8«bb lendllleltl müve, j
puslaulváuyou lehet. A Di>al Újság kiadóhivatal Hudapealen Budapesten, VIII Bókk Siilárd-ulca 4. Ntátnu liázbau vau.
— Az „URANUS" azinházban Siarvas
Don Carlos, spanyol iufans kitonó uj mag)ar fordításban jelent meg a Maityar Kónyilárb.u A né......
irodalom el egyik leguagyohbstei II drámai kólt.\'ué-uyét a vállalat sterlreaitóje, Radó Antal, egyike leg-
xtálló (volt Edison iiinbái) ma liétfóu és holnap ú„t|óbb mllfordilóuknak, forditotla ai eredeti forrná-1 kedden nagy drámai elóadás tarlstik elsóreudn aeu.- »«]leniének hó \\issiaadásá>al. lendOlettel |
kiséret mellett. A gaidag műsor a kőtelkeié: A t8|je, t,ir,jeió versekben. 8iinpadi célokra i» reud-] fiatal és óreg. Dráma a felvonásban. — Ai íserdók kjvü| ,lk,hnas el a fordilás a Its elSbb-utóbb pron-^ leáoys. Dráma i felvonásban. — AjJldlIen assiony. ra„unjár« vesii a Don U.rlos elósdásí.1 a Nemien j Dráma 3 felvonásban. Baharel a fílégtliiü táncosnő 8linbái. kési anyagot fog lalalni Radó Antal liliom j. a\'.íísierepbeu. — Sierdán és oWIWtlmi »| rotor- és lelkes munkájában. A könyvet a l.ainpel It. (W«-
di.ner F. és fiai) cég adta ki; ára 30 fillér. — Kaphatók Ilj. Wajdila Jóisef könyvkereskedésében.
M CSECSEM ÖK,6 ŰM \'OMO«B£TE6£Kn GYERMEK-6 LISZT?
UtMDOZÓK RÍ3ZQE
13Kisérleli czélokra fél dobozok 11 Koronau k lorjklirtan Bo«J>p«»Tr rv.KossulhUioautua 7k.
HRDESSEN „LALAI KÖZLÖHT"-BEM
4
ZALAI KÖZLÖNY
/
OKTÖBER 13,
p Sirolin "Roche b.ztos
=§ győgyhatást nyújt katarrhusoknál = hörghurutnál,asthmanál, influenza után. = SiroIin\'Roche" kezdődő tüdőbetegséget = csirájaban elfojt. Kellemes ize és az étvá-= gyra való kedvező befolyása megkönnyítik = „a Sirolin "Roché-al valö hosszabb kúrákat!
Vbtan
A lagjobb éa a l.gtarUaabb dr+tazála. lémpa. Húzott drifazátlal 7»V. áratmr,Mtak»rllia
irot ss a
A légzési szervek
ineghüleseit legbiztosabbana Sirolin "Roche". al kezelik. Ezért nélkülözhetetlen ezen elismert és bevált szer minden háztartásban.
Szíveskedjék a gyógytárakban határozottan SiroIin\'Roche - t kérni.
lámpa
Kapató vittanyaaareléal üilstakban, vlManytakpaken é» a 4 UARYAR Slf Mf KS-SCHÜCKEÍMlOvEK-itl. MiimI, VL, líréi-Mrul 31. iiir-titin 13.\'
t#
|dus| |választék]Dan
Iftlí fijcíi srban kapható-
Tfji JWajdii s_J Ó2 e eí e él
vásárolunk eredeti
— TABLETTÁKBAN =
20 drb. K 1,20 Miadan Tablettára aa A9PIRJN isó TU rábályafMV*. Parbenfabriken »«*». Priedr. Bayer A Ca, Elberleld «nd Levetkusen b. Moih*im ». RM«.
Jofnnn Maria Farina
csakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-poudor és kölni viz-szappan.
Kapható drogériákbán, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
Ne tessék elfogadni
kölnivíz-szappant, kölnivizet és pondért, ha ninos rajta az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert és kölniviz-szappant. Iih az itt jelzett eredeti készítmény nőm volna kap ható hz Ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16, sz,
egyszeri! luvelezölitpra uzunnal válaszol ós közli hol üzuroztiHtd b.t az eredeti minőség.
m
DALOK NA l, /AiÁHMAMt
CSAKKOR
MEGHÍVOK
nádig míg nem litizatt nagy választékban Jutányos áron kéizltlitnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki nii\'iii\'uinli\'li\'sek gyorsan eiiutézteinrk
tóGNER-
* fl HANfiSZERKIRÁlY.*
5\\ BPC?íT.JÓZ^EFnűRUTl5.
AHJtWléj* iH&ftHl (UH04 iMnUtt \' _
SIEMES/V£K
keli ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni v«r-senyUrsainkat. Az élelmesség nein
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillanatig sem, hanem soron kívül vegyük igényim
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdetó
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdetó rövid idö alatt meggyózódik az eredményről. Annak határozottan
VAKNAK
i
kell lenni, a ki netn látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlódésót, oz pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnok áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
HIRDESSEN A A „ZALA! KÖZLŐHY"-BEU
Nyomatott a laptulajdonos lf|. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 19x3 október 16 _* s,-ík évfolyam. 78. szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Mulilinlk hittin ii caülirttkin.
iisnt*léal *rak: évte 10 korona. Mléric B korona,
Hí(ly«dév\'« 2 borona BO Ali. — Egyaa a«ám ára 10 Ali.
KAROLY GYULA
Ffaxcrkcszló:
KEJMÉNY LÁSZLÓ
Siarksiztétéi ii kiadóhivatal liik-tir 1
Talafon : |||. — Hlrdat4aak dIJaiabAa aiarlnl.
Az esküdtszék.
Az esküdtszék roformja napirenden van. fa halljuk a gántisos beszédet, bogy micsoda retograd lépés a tervezeit reform. De ezeket a gánosoló szavakai ne vegyük túlságos komolyan, mert az emberek javarésze feledékeny. így » többek között elfejtették -Haverda Máriát. Ez a ma már nem is tisztelt Mária-Nosztrán osttosüló urnö összebeszélt szeretőivel, hogy az ó édes anyját, mikor a atőlőbe megy, lójjék le, mert a ránéző örökség a hitelezők türelmellenkedése miatt már nagyon kellett. A végtárgyaláson ugy nézett ki a dolog, hogy Vojta agyafúrtsága, Jánossi együgyüsége ellenére a tényállás tiszlán látszik. És ezt a fenlisztelt urnót Szabadkán is, Szegeden is felmentették. A szavazó esküdtek együtt vaosoráztak a felmentett delikvensekkel, Mariska egyre irta szenvedélyes gyűjtőknek autogrammjait ós elhűlve gondolunk arra. bogy mi lett volna, ha a nagy Igazság fol nem támad — Budapesten és
Mariskái virágcsokros védőivel olyan megváltozott hangulatban nem fogadja a budapesti közönség, mely a megfeszített igazságért majdnem szétszedte a kezdetben mosolygó ós a vonatról ruganyosan leugró — Mariskátokkor a krnjcárosokiól kezdve a tekintélyes lapokig mindenki az esküdtszéki intézményt ócsárolta. De nem volt olyan tárgyilagos és igazságos érzésű ember, aki ne látta volna be, hogy az esküdtszéki intézmény ilyen európai botrány után, tarthatatlan.
Azóta történt más is. Pátriánkban is akadt helytelen esküdtszéki verdikt, dohát csak az országos dolgoknál maradjunk. Hogy a képviselőház elnökére izgatott lélekkel egy képviselő rálőhessen, - és e helyen igazán nem akarunk politizálni, — aztán ezért felmentést nyerjen, talán még se a nagy igazság Ítélete.
Hogy a jövőben, az esküdtszéki intézmény megreformálása u-in ki van-e zárva a tizenkét polgár változó hangulata alapján hozott iteletben a további birói tévedés ? valóban nem tudjuk. Hogy mi a jogkérdés
és mi a ténykérdés, melyek a jövőben paralell tétetnek föl az esküdftknek, - ebben nem akarunk meditálni, nem lévén jogászok. De a magunk laikus eszének jóleső érzés, mikor nagynevű jogászok állapítják meg, hogy ez a jogászi szőrszálhasogatás már régen túlhaladott kérdés a külföldön, valamint a külföld már az egész esküdtszéki intézményből mélységesen ki van józanodva, mert akárhogyan formálják is az esküdtszéket, óvhatatlan, hogy a hangulatok labilis áramlatának kitett. Ítéletet mindig az igazságot szolgálja.
Dohát magunk ne legyünk még se annyira jogiosztók, hogy eit a tiszteletreméltó intézményt egyszerűen megszüntetni kívánjuk. Gyönyörű dolog az, hogy 12 szabad polgár lelkiismerete szerint mérlegelve a szeme előtt lefolyt bizonyítási eljárást, — ítéljen polgártársa fölött. Azt ugyan szóvá lehetne tenni, hogy az eskűdtségre jogosult polgárok lisztáját micsoda retorlákon át vezetik? Találomra szedik össze az illetőket, mert meglepő, hogy például a szekesfó-
Könnyek az oltáron.
Irta: Farkas Emöd.
A matróna hátrasimította halántékára omló hó-lsllér lőttjeit, aztán mélyen f*lsóha|lva mondta:
— Mindtui évben kiairom egyszer magamat ltokon az oltárpáruákon .\'•» higyje meg uram. hogy » mig a könnyűim peregnek, a lelkemben valami csodálatos boldognág árad alél, mini akkor, mikor még vígan lengtek Komárom várfalain a nemzeti lobogók.
— Haj, szép világ volt az, miért nem élhettem én akkor — ingattam a fejem, mint a vízbe Ixjló szomorú ftlz a lombját.
— Szép, nagyon szép s büszke vagyok rá, tiogj az én uram, Síklóssy Lajos kapitány, behívott Komáromba.
— Hány hónapig volt ott kedves néni? — kérdette a matrouálól.
— Augusztus elojén mentem be. Harmadikán •líile Klapka a németeket ás Oyérig korgetto. Kórtan, hogy engedjen be az uramhoz^ bebocsátott. Egy
| ,<res házasok volmnk, nagyon szerettem az uramal es ó is engemet.
_ Nem (ált néni, mikor kiderült, hogy Összeesküdtek Klapka ellen?
— Azok voltak életemnek legizgalmasabb napjai. Egy éjjel bekocoglak az ablakunkou. liedten rezzentünk föl. Egy törzstiszt állt az ablakuuk elótt. Az nraiu kinyitotta az egyik ablakszárnyat.
— Lajos, bizol a századodban? hallatszott kívülről.
— Megismertem a hangtáréi, Esterházy gróf dandárparancsnok volt.
— Bizou ezredes ur, — felelte az uram.
— Akkor jöjj azonual.
— A t uram felöltözött és kisietett. Én uem mertem kérdezősködni. De a szivem ugy kongatta a mellemet, miut félrevert uyeive a harangot. Az uram reggel |ölt hats kedvetlenül, szomorúan.
— Mi törtéül? — meredtem reá.
— Klapka néhány törzstisztet oltogaloll
_ fölszisszentem: - talán fel akarták adni
* ?4r"i\' Ellenkezőleg, ki akarták kiállani a köztársaságot. Klapkái letenni s a várat halálig védeni.
| — Kit megteszi Klapka ia.
— Nem tudom, édes szivem, mi lesz; jobb | lenne, ba te kiszöknél
— Ráuéztem az nraiura, szemrehányón ás fájdalmasan. 6 megcsókolt és lágyan simogatta az arcomat.
— Drágám uem szeretuém. ha fogságba esnél
— Veled szívesen osztom meg a rabláncomat is.
-- És beül maradi néni?
— Ben én, urain. Egyszer Klapka így széli a tisztikarhoz :
— Uraim, aki akar, kimehet, én uem tartom itt eróvot önókel.
— A mi zászlóaljunkban nincsen olyan polt-ron. a ki elhagyja a várat, — kiáltottam Klapkának. A lisztek megéljeneztek és csaknem villukia kaplak.
— Uem ia hiszem, hogy akadt volua ogy is, a ki távozott volna a várból.
— Nem uram, de hál mégis feladták.
— Még tarthatta volna Klapka.
— Igen, de az elfogott tábornokok egyre írogattak neki, hogy addig nem bocsátják szabadon ókel, amig fel nem adja a várat.
— De legalább becsületes feltételeket szabott.
KépoisM ét rMir \'arörszif részért: Fi»(cr k Pia. Budapest VI. Ha/is ulca 41.
í
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÖBER le
városban a legutóbb lefolyt országos perekben kencegyárosok, temetósrendezók, filui-kölesönzők és nyugalmazott állltorvosok voltak egyfltt s alig akadt a tizenkét esküdt közölt egy jogász, aki a feltelt kérdéseket, valamelyes jogi vonatkozásokban, az esküdt-társakkal megbeszélte volna.
E részben nem látunk reformot az uj törvényben. Hogy őszinték legyünk, az esküdtek lajstromába okos ember nem sziveden jut. Egyrészt azért, mert a polgárember nem szereti lelkiismeretét terhelni még a mások dolgaival sem, innét van. hogy ínég i főbenjáró ügyekben is, haosak egy kiosil irányítható az esküdtek hangulata, — az Ítélet felmentő szokott lenni. Másrészt meg hogyan lehet józan ésszel kívánni egy polgár embertől, hogy 4 — 6 napra elszakadjon az üzletétől, a rendes polgári foglalkozásától mert kisorsolták esküdtnek? Gyönyörű intézmény az esküdtszék, de jaj annak, aki bekerül a lajstromba. Ezért, de különösen az esküdtszék által kimondott Ítéleteknek az igazságtól való gyakori elhajlása miatt, — merjük megjósolni, — az esküdtszéki intézmény egész Európában hitelvesztett, megunt és megszüntotett intézmény lesz. Szabadelvű jelszavunkhoz híven azonban mivel itt nép jogról van szó, hangosan ezt az uj relorin alkalmából sem hirdetjük, hanem rábízzuk a külföldre, hogy járassa le az intézményt, mi pedig igyekezzünk azt minél iókéletesebbé; tenni, hogy e szabadelvű alkotás mienk uiaradjon.
A kolera.
Szó ide, szó oda a mi kolerajárványunknak megvolt a maga haszna, Megtisztult a városunk az udvarok szennyétől, az utoák kellemetlen szagától s megtanult mindenki Vigyázni magára, óvatos lett. Nem is igen kell most orvos és a temetések szánta is megritkult. Az orvosoknak most van a szünidejük s a harangzugások is elmaradlak a délutáni órákban.
Itt benn. Nagykanizsán, nyugalomban lehetnénk, még Fáraó ivadéka sem sir már, hogy miből él, mig zárlat alatt lesz a kávéház és korcsma. Helyetti\' hegedűje sir megint mások vigságára, mások búfelejtésére.
De egy baj még mindig fenn áll. a postán és a vasúton mit sem tudnak a zárlat feloldásáról. _A sorok irója néhány nappal előbb Gráz felé utazott. A haláron leltárba vette egy gummlkeztyfls és köpönyeges ur, Nagykanizsa gyanús fészek. A szállóban külön kolera anmeldungut irt alá. bosszú soros ailatok kitöltésével. S egyszercsak. az ebéd alatt ismét hivatalos orvosi vizitet kapott, a melyen jobbról-balról kiforgatták. Kellemes utiernlék. Osupa gyanús szem kisért mindenütt. Amiül a kocsíszakaszba beszálltam, egyszerre csak magam maradtam s birtokomba vehettem az egész szakaszt, merl útitársaim kámfor módjára tűntek el mellőlem. Mindez elég érdekes. Osak *r.t nem érteni, hogy miért kellel a hivatalos vegyelemzésnek olyan dedonai jósdaszerüen magát kifejezni — a vizsgálat eredménye pozitiv. Miért nem mondják ki határozottan, l.ogv mi a baj?
Ennek eredménye, hogy az orvosoknak arcán is ott van a kérdőjel, vájjon tényleg kolera baoilus eredménye volt-e az előfordult haláleset, vagy gyomormérgezés, (csend-őri nyomozás) mert hiszen az elhullt disznó hua evése bebizonyított ténye határozott szavakkal I S hogy tényleg igy áll a dolog, sok nevet oitálhatnék az orvosok lajstromából. a kik bizalmas beszéd kőzött ugyanezen nézetüknek adlak kifejezést. De az óvatossá-got ne hibáztassuk. Sokai köszönhetünk mi most ennek az esetnek. Nem lenne olyan tiszta és csaknem sterilizált a int városunk ha a megboldogult Oszvald nem ól elesett sertés húsán. A fődolog most már csak ai szemünkben, -- oldjanak fel bennünket |min-den oldalról a zárlat alól, hogy szabadon járhassunk és kelhessünk s ne legyünk utunkban leltározva, mint kolera baoilus fészkek.
Verue.
HÍREK.
A nagykanizia állami népiskola gyásza.
__-
Rövid kót hónapon belül immár másod-izben rontott be a rettenetes halál a helybeli állami népiskolák tanítótestülete közé, hogy ezúttal is annak egyik legszeretettebb áldott lelkű munkás tagját, Benedeknó Barthos Irént ragadja magával, ki 13 éven keresztül kifogástalanul odaadó munkása volt városunk tanügyének s szerető gondozója s nevelője a gondjaira bizott leánygyermekeknek.
— Oh, uram, — lukadt sírva a galamb fehérhajú matróna, rettenetes nap volt az, a mikor levették a vár faláról a nemzetiszínű zászlókat. Mintha cstk a szivem hullott volna valami feneketlen mélységbe.
Majd könnyein keresztül is felragyogott a matróna ateme.
— De » mi vitéz zászlóaljunk lobogója nem kerQlt az osztrák kezébe, — mondta büszkén 161-emelkedve a zsöllye-székből.
— Lefejtették á lászlórudról ?
— Bfezterházy gróf tűzte ki és az is vonta be, aztán a tisztikar elhatározta hogy szétmetéli. Nagy fehér selyem zászlónk volt, közepén a Szűz Anyu képe, arannyal hímezve föléje: Szűz Mária Isten Anyja, Magyarország védője. Mielőtt az ollóval kétfelé vágták volna, Eszterházy rövid beszédet mondott.
A matróna azava itt elcsuklott, s mint az őszi esőcseppek a tarlón, ugy kopoglak a kezén a szeméből hulló könnyek Hallgattam, merl engem is megszállott a fájó, szívettépó komor hangulat, a mely azon a sötét októberi uapon beletörte a világ min deu tövisét a honvédek szivébe.
És itt Ql előttem egy szelíd galamblélek. a ki akkor még szép volt, mint a kellő hajnal, mely rózsastirmokba gyöngyöli ezt a piszkos földet és a szeme kékje ragyogott, akár csak az égbolt, mikor • nap szétteríti rajta gyémántszemekkel átszőtt bíbor-fátyolát.
óh milyeu nehéz óra lehetett az, mikor a nem-
zeti szabadság szárnyát szét kellett vágniok Dante — Nagy magyar volt az uram. Miudeu étben
poklának legizzóbb darabja esett a lelkükre, a mint minét mondött az aradi véitanukért. Ha látta volua,
azt a szárnyat kettémetszette az olló. uiilyeu áhítattal csókolta meg azt a zászlót, ha látta
A matróna, mintha nehéz álomból ébredt volna, volua, mint gyulladt ki az arca, a mikor ujjaival
lóságos kék szemével rám nézett.
— Szép beszéd volt, — folytatta halkan, — a tisztek mind sírtak, éu meg zokogtam.
— Bajtársak. — szólt ellágyulva az ezredes, — tudjátok, hogy mindnyájan elveszhetünk, de a hazának uein szabad elveszuie soha! Az a hit kísér
simogatta, azt mondta volua, hogy ilyen pap kellene az egész országbau, mint ez.
— Igaz, (iasparits Kilit se volt magyar nevü s mégis vértauu lett a mayyar hazáért.
— He| uram, néha a legjobb magyar nevek alá bújik a feketesárga szellem. Vogrouits azonban
a sírba, hogy feltámadunk. Kísérjen titeket ez a hit nem ilyen volt. Könyörgött, ho^y ajándékozzam a keserves bujdosiisba. templomuak azt a zászlót Eleinte tudni sem akar-
A matróna megtörölte n szemét. tain róla. A leikész azonban miudeu nagy ünnepen
— Bocsásson meg uram, hogy elérzékenyül- megismételte a kérését.
tem. 8ok csapás és szerencsétlenség s/.akadt ráin az — Tudja mit iiszteleudó üram — ha ftaru életben, de semmi fájt ugy, mint ez a jelenet. születik, akkor odaajándékozom n zászlót.
— Nayy időknek elborult alkonya — sóhajtottam | — Imádkozni fogok, hogy fia szülessék, —
— Az ezredes közepéu kettévágta a zászlót. A mondta a plébános.
Mária kép is kétfelé szakadt. A lobogó egyik felét\' öt hónap múlva fiam született. A fél Mária uekem nyújtotta az ezredes. \'képet kivágtam a zászlóból, aztáu átnyújtottam
— Asszonyom — kegyed volt a zászlóalj jó szelleme, őrizze meg ezt a szent ereklyéi, i — Én megcsókoltam a félzászlót és sírva göngyöltem össze. A másik felét apró darabkákra vág-i ták s minden tiszt eltett belőle egyet emlékül. Aztáu hazajöttünk Osztopánba. Mindig a keblemen vi-seltem a zászlót. Évek múlva, mikor az üldözén enyhült, megmutattam Vogronics Antal plébánosnak,
— Vogrouics? Hiszen ez valami vad horvát
csonka lobogót a papnak. Vogrouics kél oltárpáruát készíttetett belőle s az oiduloltárokou helyezte el.
Egyszerre világos leit előttem miudeu.
— Tehát akkor a templomba láttam nénit.
— Arra a két oltárpárnára borultam...És ilyenkor. uram, eszembe jut Komárom, a fényes napok, a szomorú búcsúzás, a lobogó sorsa és sírok, a mig imádkozom, hogy még egyszer megélhessen a nemzeti dicsőség feltámadását.
lehetett.-
OKTÓBER 16
Alii KÖZLÖNY
Régi kínzó ö sorvasztó bélbajában Bu dapesten vélt enyhülést találni, azonban az operáoió után bekövetkezett hashártya gyulladta és erós sebláz kioltotta életét.
Tetemeit a család hazahozatta s a te-metó halottas hátában ravataloztatta. ho,inót a gyászoló közönség nagy részvéte mellett 9 hó 10-án d. u. 4 órakor helyezték örök
nyugalomra.
Sírjánál "a tanítótestületek nevében Ba-nekovioh János mondott mélyen megható gyászbeszédet, mely után a boldogullat örök nyugvóhelyén bocsátották.
A rteghaltban Benedek József városi aljegyző nejét, két neveletlen árva pedig pótolhatlan édesanyját siratja a kiterjedt rokonsággal egyetemben.
A szomorú esetról a tanítótestületek külön gyászjelentést adtak ki s koporsójára ugy a tanítótestület, mint a boldogult osztályának növendékei is koszorút helyeztek.
Nyugodjék békében I
— Városunk és vármegyénk a tüdőbetegekért! Halottak kegyeletes ünnepén rágondolunk a halál jegyeseire, a tüdőbetegekre, akiket meg lehetne menteni, ha az
ló vészhirre szanatóriumi ápolás ál^ a leg részére. A József-királyi Herceg Szanatórium egyesület most ópiti második nép-sianalóriumát s erre kéri az egy virágszál váltságdíjat. ürömmel jelozzük, hogy az emberbaráti szent ügy mi nálunk megértésre i meleg támogatásra talál. Nemcsak városunkban. de a megyében is szervezve van a gyüjtégárda, sót azok, akiknél esetleg nem zörgetnek, azok is nyitnak s irgalmas szivük adományait beküldik Budapest. IV. Sütó-ulea 0.
Ingyenes magántisztviselői állásközvetítés. A nagykanizsai magántisztviselők egyesülete ingyenes állásközvetítést szervezett. Eten célból tisztelettel felkéri Zalamegye régéit ha tisztviselőkre van szükségük szíveskedjenek bizalommal hozzá fordulni. Az egyesület igyekezni fog gyorsan és lelkijs. méretesen a főnökök ebbeli óhajainak meg. \'elélni. A főnöki kar részére az állásközvetítés teljesen dijtalan. — A magántisztviselőket is \'elkérik álláskeresés esetén, forduljanak szintén az egyesülethez. Az egyesület tisztviselő ugj»i ugyancsak díjmentesen vehetik igénybe « egyesület állásközvetítő osztályát. Olyan \'"agántisztviselók, kik nem tagjai az egyenletnek csak a portó költségeit fizetik.
- A polgármesteri állásra kiírták a Pályázatot. A polgármester válaszlás kérdése is»ét aktuális lett. Dr. Sabjáir- tíyula h.j Polgármester vármegyénk alispánjának rende-l8l»w kihirdette a pályázatot. A pályázat \'"táridoje, amint azt már emiitettük, f. év; ""\'ember 10-ike.
— Temetés. Meghaló módon nyilvánult meg Benedekné Barthos Irén temetésén a részvét, Az összes intézetek növendékei megjelentek tanáraik vezetése alatt s ezzel a részvét ily egyöntetű megnyilvánulásában a tantestületek egymásiránt érzett szeretete nyilvánult meg.
Itt a tél. „Hervad már ligetünk, díszei hullanak" Bizony hervad már. Rohamos lépésekkel jön a tél. Tegnap és ma éjjel erós dór lepett be mindenti tönkre téve a kinnlévó vjrágokat. Elfagytak a katalinok is Nem lesz fehér Mindenszentek napján a temető, ha ugyan hó nem lepi be arra a lefagyott virágú sírokat.
— Fedák bemutató az Uránia Síin házban! Az Uránia Színház Nagykanizsán folyó évi október hó 10, 17, 18. és ltf-én mulatja be magyar filmen, elsó fellépésében Fedák Sárit, a nagy magyar miivésinót Márta (Egy asszonyi karrier törtenete) cimü 5 felvonásos színműben, melynek szerzője Nádas Sándor hírneves Írónk.
Neut kell Fedák Sári művészetéhez keromentár, Fedák immár fogalommá vált. — Egyik leghíresebb magyar írónk e magyar filmről s e filmen Fedák Sári művészetéről igy nyilatkozik: „Vigyázzatok, a mozinak egy uj csillaga indult útjára. Fedák az uj csillag! Aki több, egészebb .és még nagyobb művész a filmen, mint a színpadon." Daoára ezen darab újdonságára s annak beszerzésével felmerült óriási anyagi áldozatokra a \'helyárak rendesek.
Armuth igazgató-tulajdonos áldozatkészségé rnegerdeuili, hogy Nagykanizsa közönsége pártolja.
A Divat Újság minden hónapban kétazor jelenik meg. Elótiietési Ara nagyon olcsó: negyedévre postán való szétküldéssel két koroua husi tillér.
Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postaulványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten Budapesten, VIII Bókk Szilárd-utoa 4. számú házban van.
— A M. A. V. téli menetrendjéből beunOn-ket közelről érdekli vonatok járásának idejét a következőkben adjuk. ZalaazoDtivánról Zalaegerszegre reggel üot perckor, 730 perckor, délután l«o perckor, In porckor, 830 perckor és 9ao porckor indulnak vooatok. Zalaegerszegről pedig Zalaaienliváura reggel 4|2 perckor, \'643 perckor, II24 perckor, dél-ulán \'238 perckor, 602 perckor ée 842 perckor közlekednek vonatok. — Csáktorujáról — Zágrábba reggel 610 perckor, 63S perckor — délután 1 éra és 4<o perckor iuduluak vonatok ; míg Zágrábból — Csáktornyára reggel 502 porckor, I032 porckor — délután 428 porckor közlekednek közvotlou vonatok, amelyek Varaadot is ériutik. — Zalaegerszegről Sárvárra innen Kősicgro reggel üti perckor, IO30 perckor és délután 620 perckor lódulnak vouatok. Balatonszentgyörgyről — Keaztholyro reggel ita perckor, 245 porckor. S04 perckor 643 porckor, llzo perckor — délután lto perckor, 320 perckor, 813 perckor é> II6B perckor, 1I40 perckor köilokodik a helyiérdekű, mig Keszthelyről — Balatonszentgyörgyre reggel Iío perckor, 32» perckor, 530 porckor, 940 perckor, 1145 perckor, — délután Í32 porckor G04 perckor. 6í4 perckor IO32 porckor iuduluak vonatok. — Gyékényesről — Fiúméba 1820 porckor, (gyors) 9io perckor, (este) II50 perckor, (éijel gyora) lio perckor, (gyora) Ots perckor (Baeraély v. reggel) indul; inig Gyékényesről — Budapeatro U10 porckor (személy v. éijel) »o« porokor (gyora v. éjjel) IO40 perckor (személy v. délelőtt) és 4i4 perckor (gyors v. délutáu) indulnak vooatok.
Szerkesztői üzenetek.
— Kiváncei Nekünk feltétlenül igazunk vol mert ott világnézet terjesztéséről volt stó és nem csak tanításról. Mást mondott tehát az előadó, min amit a programm ígért. Azt hiszem, ez elege mond! És laptársunk nézete is ugjauez volt a hétfői referádában Csak tessék olvasni a sorok közötti 8apienti satl
f
22017 1913. "
PÁLYÁZAT! HIRDETMÉNY.
Zalavármegye alispánjának 19399/ni 913. sz. a. rendelete folytán a Nagykanizsa r t. városnál üresedésben lévó s a VII. fizetési osztály megfelelő fokozata szerint javadalmazott polgármesteri Állásra pályázatot hirdetek.
Felhívom mindazokat, kik ezen állasra pályázni óhajtanak, hogy szabály-szorüeu felszerelt pályázati kérvényüket a v. Tanácshoz címezve bezárólag folyó évi november hé lO-ik napjáig a v. iktatónál a hivatalos órák alatt nyújtsák be.
Pályázók születési és erkölcsi bizonyítványaikon kivül kérvényeikhez csatolni tartoznak az 188S. évi I. t.-c. 3. H-ban megjelölt képesítésüket igazoló okmányaikat.
Nagykanizsán, 1913. évi október hó 10-én.
DR. SABJÁN GYULA s. k
polgármester helyettes.
3 A
kii sJHOH
OKTOBER 16.
..................."\'"\'"\'\'Illlllllllllllllll
1 Sirolin "Roche\'b.tos
= gyógyhatást nyújt ka íarrliu soknál == hörghurutnál, asthinanál, influenza után. == Sirolin "Roche" kezdődő tüdőbetegségei =: csirájaban elfojt. Kellemes ize és az elva-= qyravaló kedvező befolyása megkönnyítik = j Sirolirf*Roche"-al való hosszabb kúrákat!
A légzési szervek
meghűléseit legbiztosabban a Siroün "Roche". al kezelik. Ezért nélkülözhetetlen ezen elismert es bevált szer minden háztartásban. Szíveskedjék a gyogytarakban Sirolin "Rodie- t kérni.
Illetőn M lámQa
A I^M *» a lajUrtiaabb Mtolálaa H«c«tt *Muéltal MV. 4fa—Mtíl^-H*.
_ vUlanyuareléai Matakbwi, vtllsnytclijakan ét ■ yiGYiR SlfcMtHS-SCHUCKERT-MŰVEK-aél. kiHMl VL, TNfe-Uflt K írtMtni 13.
lAspirin
-J^VWVWWWWW
llí
|dus választókban
jniírjos árban kapható
Ifi. Wadits Jó2eeiEél.
vásárolunk eredeti
— TABLETTÁKBAN —
20 drb. K 1,20 Mindan T*bUtt4r« u ASP1R1N ribily-t****
Farbenfabrikan vorw. Priedr. Bayer & Co., Elberleld und Leverkusen b. Maih«im ». Rhtia.
csakis a/, a valódi
lo\'thriviz, kölniviz-pouder ás kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatezertárakban.
No tössók elfogadni
kölniviz-szappant, kölnivizet én pou-dert, ha nincs rajta az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gcgenübler dem Rudolfs platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utált •/.ott kölnivizet, kölnivi/.-poiidert és kölniviz-szappant, ha az in jelzatk eredeti készítmény nem volna kap Itató az Ön lakhelyén. mert a világhírű cég magyar-
országi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u, 16.
sz.
nizysiorU levelezőlapra azonnal válaszol ós közli hol szerezhető b« uz eredeti minőség.
^JwwúJmmi
/ DALOK Hfll, /«U»l»«IUll
CSAK KOR
V/1GNER-
fíHJtOVli* INOVtNi
MEGHÍVÓK
addig még mm litizitt nagy választékban jutányos áron kiizlttitnik
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek
JA
SZEMESNEK
kell ina lenni. Int uil akarjuk szárnyalni ver senvtársainkal. Az élei.....sség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pilláim li^ sem. hanem soron IdviH vegyük igényli"
.Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hinteti
VILÁG
hirdetéséit ilt megtalálja. A Itirdetó rövid , idó alatt raeggyózódik az eredményről. Annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kolló haszna van. Szemesnek áll a vilitií. vaknak az
ALAMIZSNA!
HIRDESSEM A A „ZALA/ KÖZLŐKf "-BEN
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, 1913 október 20
52-ik évfolyam. 79 szám
Hétfő
■ig|ilinlk hétfőn \'ét csQtbrtftk&n.
ÉlöfU«l*»i árakí V:|f4<«» évro 10 korona, r«Uvro 6 korona. N«Kye<U"« 2 korona 60 HU. — Egyaa aiAm éra 10 fltl.
Kololős -serkentő:
KÁROLY GYULA
l\'YiSíotkesitö:
KEMÉNY LÁSZLÓ
SzarhssztöséQ it kiadóhivatal Diák-tér 1
Tala\'on : 112 — Mlrdaiéaak dljtiabé* •irrlnt.
A szüret.
termés várható, javuló minőséggel. A must nem érte el azt a cukor tartalmat, amelyet cukortartalma minusz 18%. must kisebb melegebb nyarak után elvárhalunk, tételekben 60 100 koronáért, nagyobb Egy feltűnő jelenség azonban, hogy a Már beérkeztek a földmivelésügyi kor-1 mennyiségekből! 48-6t> koronáért kelt el kitűnő borok vidékén az árak sokkal silá-inány sznktudósitóinak jelentései az ország hektoliterenként. nyabbak, mint a szőlőtermelésre kevésbé jó
minden részéről a szőlőtermelés állásáról. Fehértemplomi kerület. (lláos-Bodrog, vidékeken. Szekszárdul] a jelentés szerint u Minthogy szőllótermeló ország vagyunk, ná-1 Torontál, Temes és KrassóBzörényvánnegye. mustért 28—44 koronát fnetnek hektolite-lunk teremnek a világ legjobb borai, tehát Az utóiibi időben beállott száraz és meleg, i onként, mig a balassagyarmati kerületben\'a fontos, l.ogy az idei szólllóturmoléssel kellő\'. időjárás ott, shol a szóló lomliozaia még mustot, még 100 koronáért is vesztegették mértékből! foglalkozzunk. zöld, kedvező hutással volt, ugyanis auiigazjés a minimum, amelyet itt elértek a nius-
A jolontések_közül kiragadunk az egy- eddigi szüreti eredmény l3\'/< cukrol csak tért, ez nagyobb volt annak a maiiuiumá-máslól távol eső vidékek terméseiről szóló | elvétve haladta meg, addig a most megin- nál. amit a szekszárdi kerületben tudtak közlésekből hármat. A szőlőtermeléséről hi-|duló szüretnél feltéve, hogy az idő továbbra elérni. Ezek az árkülönbségek talán abban res szekszárdi kerülőt tudósítója ezeket Írja:j ts kedvező marad, a oukortartalom 15— 10 j kereshetők, hogy a jó vidéken az időjárás Az időjárás hűvös, borult, idóközönkint ki- százalék, sót még ennél i» löbb leend. Ka- j megrontotta szőlőtermést, mig a kevésbé jó sebb esővel, a szüret általánosságban folya- taszteriális holdankint 20 kektoliler termés szőlőtermelő helyeken az időjárás kedvezett inaiban van, hegyi szőlőkben kataszteri hol- várható átlagban. A must iránt a kereset a szólótermelésnek. Csakis ennek tudható be dauként 6 hektoliter, lapályon 10 hnklolitsr elég élénk ugyan, mindazonáltal az árak az az árkülönibség, amelyet szóvá tettünk, niustterméq várható. Uj mustért eddig 28—44 még nagyon nyomottak. De minden esetre örvendetes jelenség
koronát fizetnek hektoliterenként. A szüret képe tehát ezidéu nem mond-j az, hogy nem szűkölködünk borok hiánya
Balassagyarmati kerület (Nógrád, Hont, Esztergom, Hars es Ny ilra vár megye.) A szóló erése a kedvező időjárás folytán sokat haliul A rothadás megszűnt. Gyenge közép-
ható kedvezőtlennek, jóllehet., az idei nyár sok esőjével, hideg nicpjaival és erős szeles időjárásával nem nagyon kedvezett a szóló-termésnek K körülmények folytán a szóló
ban. Tudvalevő dolog, hogy abban az cselben is, amikor nincs jó szőlőtermésünk, hogy azért mi magyarok nem vonjuk meg magunktól az ivás élvezetét; csakhogy a/, ilyen
Az irodalmi kávéházról.
Gresham.
A caillárou, aranyozott és füstös plafonu kávé-Iiái egyik srögletasztalánál ülnek: Matrácz Emil vers-iparos és tartalékos katonai mesemondó, a kövér és szemtelen politikai oipóuagykereskdő, a méla Sasorr l.ágzió ós barátja Számjegy Géza, köz- és magán gazdász, ál-író, nyugdij-stréber.
Az urakat Matrácz Emil tartja szóval. Had-gyakorlati élméuyeiról beszél, egy előőrsi bravúrjáról, amikor egy egész Hzredet mentett meg a vereségtől. A mesét az altábornagy szavaival feje?i be :
— Emil. du bist eiu verfluchter Kerl; schade, dass Du Juda bist! (Kutya fickó vagy Emil, milyen kár, hogy zsidónak születtél I)
A fiuk a mesét csattauós befejezésével nem első izben hallják, ami a hatás rovására megy. Emi\' tudja, hogy ozuttal nein adott uj szint a meséjének* a fiuk azért is ásítottak olyan sürüu. Egy „Times^be temetkezik, de egy kukkot nem olvas. -
— Ki lehet az a Gresham, akinek a szobra olt unatkozik vis a vis a sarokban? — kérdezi Sasorr egy széleset és mélyet ásítva. ,
Emil kibújik s Timtfe alól.
— Egy öreg fakeresktdő volt, valamikor Orosz-bleiuuak hívták, de angolra magyarosította a nevét, mert az első fakereskedö volt, aki egészeu beretvált arccal járt
— Mit beszélsz Emil, hiszen láthatod, hogy szakálla van, fakereskedöket pedig temetkezési auya-könyvekbon szokás megörökítem, uem gipszszobrokban, mint a busuló juhászokat.
Számjegy (végtelen nyugalommal); persze, persze, a Gresham az csak afféle forgalom, mint teszem azt a Lloyd A Lloyd azonbau jelenti a magasabb gazdasági és szellemi közületükül, mig a Gresham « kisebb vállalkozásoknak, hogy ugy mondjam órszenljo Erről egyébként a „nagybankok és az eszme társul ás" cimü cikkemben is alaposan foglalkoztam.
A cipónagykereskedő szkeptikusan hallgatja a fejtegetéseket, de Számjeggyel szembeszállni kockázatos dolog volna, mert ez statisztikával és válogatoU.
de éithetelleu szakkifejezésekkel paríroz. A békés \' természetű |nagykereskedó iukább lenyeli Számjegy kollega bölcsességeit A beszélgetést azonban tisztes 1 távolból Zsijja, fl fópincér és Móni a pikkoló is hallgatják. Zsiga megszólal:
— Én ugy gondolom uraim, hogy ez a Gres-I liam valami dúsgazdag angol lord lehetett, akinek nem lévén jobb dolga, biztosításokat fogadott el elóbb a sajátszakállára (azért növesztette), később azonban a részvénytársaság kontójára, mert ugy hallottam, hogy gründolt is egynéhány társulatot.
Malráez: Ugyan kérem, hogy ütheti az orrát ily iivtudomáuyo/ ügyekbe. Ezek olyan dolgok, amikben mi önálló kutatásokat végeztünk, erre Öu ide jön és nem röstel nekünk ilyen naivságokat föltálalni. Udvariasau föl szólítom f hordja el magát 1
Móni (öt lépésről, hogy kellő pillanatban veszély nélkül ellépliossen): En ugy goudolom, hogy az urak közül senkinek siucs igaza. Gresham, az egy tekintélyes augol kereskedő volt, akit a tizenhatodik század közepén lovaggá ütött Erzsébet királyné. Ó volt az, aki 1560-ban a loudoní börzéi megalakította. Szobra a nagystílű kereskedők bálványa.
Képviseld és raktár Magyarország részére: Finger és Fia. Budapest VI. Hatói-utca 41.
Azuí

A L A I KÖZLÖNY
OKTÓBER io.
rossz években több mesterséges bort iszunk, mint egyébkor. Vannak ugyan elég szigorú törvényeink a borhamisítás megtorlására, de ninos az a törvény, amelyet annyi rafinériával tudnának kijátszani, mint éppen ezt.
Ismeretes még az a régi anekdota, amelyben egy öreg és borhamisításból meggazdagodott kereskedő halálos ágyához kéreti gyermekeit, rájuk adja áldását es mielőtt lelkét kilehelné, ezeket mondja:
— Tudjátok meg gyermekeim, hogy szólóból is lehet bort csinálni.
Ezekkel a szavakkal az ajkán halt meg a borkereskedő, aki azonban nem volt az utolsó. Még utána is következtek, még közöttünk is vannak borkereskedők, akik glicerin és anilj,n mellett szüretelnek és akik ugyan ugy mint a tejhamisilók, megmérgezik a sirva vigadó magyart.
A bő termés borban remélni engedi ait, hogy nem igen szorulunk hamisításra és minthogy borban kivitelünk sinos valami különösen nagy, reméljük, hogy ezidén igazi borokat ihatunk.
Osak a korcsmárosok ne i nagyon híg-gitsák fel és ne nagyon keverjék a silány fajtát a jobb fajtával.
„TANÍTANI" és „TANÍTANI!"
Bizony két külön értelem lappang a két szó alatt. Tanitani azt, ami igaz ós kézzelfogható, ezt jelenti az egyik; tanítani azt ami az igazsághoz közelebb vagy ttvolabb jár, de nem maga az igazság, ezt jelenti a másik.
Már most mit érdemes tanitsni ? Bizonyára azt, arai kézzelfoghatóan igaz, tehát a hallgatóság lelkében a világról s a rajta le-
vőkről és történtekről a valóságnak megfelelő gondolatokat rögzit meg. A tanitás nemes értelemben véve nem lehet más. mint az objektív igazságnak minden subjekllv elem közbekeverése nélkül való előadása. Igaz pedig objektíve ai, ami összhangban van a iggal, minden más csak egyéni nézet, mely általános érvényre számol nem tarthat. Objektív igazság a rajta mindenkinek elméje megnyugszik, hogy a Neptun osillag a csillagászok részéről való fölfedeztetése előtt is létezett; szubjektív igazság, s aki akarja elhiheti, hogy a Mars bolygón is laknak értelmes lények. Minthogy az objektív igazság csak az, ami az elme teljes megnyugtatását s a tudásvágy minden oldalú kielégítését mindenki számára nyújtja, kétségbe nem jronható, hogy azt és osak egyedül azt szaoadv tanitani I
De hát ezt szinte lenózóleg a tankönyvekbe és a leiikonokba kivánják némelyek szoritani, sót a tankönyvekről, mint tanitó eszközökről, kiosinylőleg és lenózóleg nyilatkoznak.
Már pedig a tankönyvek azt a lesaj-nálást legkevésbbé sem érdemlik meg. rnort a tankönyvirás nem olyan szabad ipar, mint valamely szabad lioeumi elóadásgyártás.
A tankönyvet sok szem nézi át, váljon megfelel-e az államkormányzat követelményeinek, megvan-e benne az objektív igazság, njelyet sem felekezeti, sem politikai párt-szinezel el nem homályosíthat s meg nem változtathat.
Lehet is a tankönyvből nyugodt lélekkel igazságot, BŐt még világnézetet is tanulni, csakhogy ez a világnézel az igazságnak minden körülmény között való keresé sére és himezé8 nélkül kimondására tanit.
Tanítani tehát igazságot kell s azt tankönyvekből is lehet.
Ámde felnőttek oktatásáról van szé, vetheti bárki is föl s azoknak csak másként kell az ismeretanyagot föltálalni, mint a la-nulósorban levőknek ? I
Ez igaz, s a hallgatók értelmi fejlettségéhez kell mérni a közlés módját is, mely igy szélesebb mederben folyhat s a nyelv szépségeitől csillogó is lehet. Hanem azért az ilyen fajta tanításnak sinos joga arra, hogy az igazságtól eltérjen, annak is csak a föltétlen igazság bemutatása lehet a célja.
Igen, de a nagy és bizonyos fokig müveit közönség az igazságok nagy részével tisztában van, — vághat közbe valaki, — annak a megismert igazságok alapján bizonyos világnézetre történő vezetése a liceális előadás Jelszávai
Világnézet hirdetése kétségtelen joga minden önálló egyéniségnek, ha vau hozzá képessége s elég szellemi fegyvere. Azonban ez a világnézet szörnyen csiklandós portéka s ritkán van összhangzásban a v^jó világgal s a való világ szemléletéből leszűrt igazsággal.
A világnézet az az eszmelánoolat, melynek kiindulópontja a világnézetet hirdetőnek saját egyéni, esetleg félszeg felfogása a vi-| ágról 8 ennok következtében rendesen messsze elhajlik az igazság egyenes vonalától. Márpedig egyéni véleményt szegezni szembe a nagy résztől igaznak ismert gondolattal, egyéni vélemény előterjesztésére fogni rá, hogy az az igazság s azért azt fogadja el a hallgatóság valÓBág gyanánt, ez nagyfokú elfogultságra s az igazsággal szemben szinvakságra vall.
De még .az egyéni nézelen alapuló világnézet hirdetése is tiszteletre méltó törek-
A társaság fölpattan az asztal melléi. Még a oipónagykereskedő is. A piccoló eliramodik, de a fiuk utána vetik magukat, ellogják éa odavágják Gresham mellszobrához, amely darabokra törik.
Számjegy : Pompás téma, holnap már meg is irom. A cime az lesz: A kultura harca > félműveltség ellen, különös tekintettel az angol tőzsdei szobrászatra.
Parerga is Parallpomena.
Ugyanezek. Később megérkezik Lant Ödön novellista, kritikus és kezdő szociologus. A hóna alatt egy caomó nómet ujüág. A liukat csak ugy félválról köszönti, szinte tüntet a szellemi magassbb rondüaógével. I.enl, hátrasimítja sQrü, fekete haját.
— Most olvasom, hogy kiadták a I\'arergát és Psralipomwnát, etek a görögök mégis jól csinálták a dolgukat, már majdnem biztos tolt, hogy a két. sziget a bolgároké lesz — mondja.
— Matráoz : Tévedsz, üregem, az nem vonat-kozhatik a háborúra, Parerga éa Pa/alipomena tudtommal egy tánckettós ós ha abban a birbeu kiadásról vau szé, akkor az azt jelenti, bogy ezek az artisták valamit elkövethettek, megszöktek külföldre és a hatóság megindította ellenük a kiadatási eljárást
Sasorr: Határozottan nem merem állítani, do1 — Uiaim. Önök tévednek. Parerga és Partba az emlékeietem nem ctal, akkor vagy olvaatam, I lipomeua nem jelent egyebei, mint megmaradt, vagy valamelyik tudományos előadáson a kél szó vi.stahagyoll dolgokat. A cikk pedig al,baliga neim-t eredetéről a következőket hallottam : a klasszikus
időben élt Qörögörazág valamelyik városában egy király két gyermekével, a fiával Parergával és Para-lipomenával, a leányával. A gyerekek, hogy apjuk hatalmát még annak életében magukhoz ragadhassák, az öreget (a nevét bizony már el ia felejtettem) eltüntették egy sötét sziklába. A király itt gyökerekből élt és forrásvízből. Később megszökött rejtekhelyéből ét mint koldUB lantos tárta be az Aegei tenger szigeteit, míndenült\' egy gyönyürü eposzi énekelve gonosz gyermekeiről. Patergáról éa Para-lipomeliáról. Az a cikk bizouyára azt jelenti, hogy azt az eposzi, amejy eddig osak szájrűl-szájra lárt, vogre nyomtatásban is kiadták.
Számjegy: Ez nem egészen planzibilia. Az én határozott es mondhatnám, matematikán alapuló véleményem at, hogy Parerga éa Paralipomena egy régi görög számrendszer, amelyei Thalesnnk tulajdonítanak. Ezt ásta ki mostanában valamelyik történész, írok is róla legközelebb egy cikket. A cime az lesz: „Lehetett-e volna pauanlázui Tbelea tétele steriul ?\'
Ezt a beszélgetési is megfüleli a piccoló. Most is biztos távolról odaszól :
lapban nem mond máat. mint att. hogy Sshoppeu-hauer német ludós és bölcsész apró Írásait, amiksl ő ilyen címen foglalt ogybe, újra aiadla valamelyik ^ német könyvkereskedő.
Minthogy Móni székekkel és rubafogssokk.l kellőképen elsáncolla magái, rögtön Ítélő eljárásra gondolni nem lehet. A fiuk mintegy vezényszóra találtának és dühösen - litetés nélkül — elhagyják a helyiséget.
Odakünn megszólal Laut Ödön. — Egy lehetetlen hely az a Gwhem, omberl még a szabad tudományos kutatásában l< minduntalan zavaiják. De ettől eltekintve. inicsodt szamárság az a németektől, hogy (Sllámastlíák halottaiból att a nimolista Scboppsuhanert. Most, amikor már régen tul vau haladva at a véli kretén I Pont most adják ki a dolgait, a tefemburáiát. most untkor az ember már Móricz Zsigmondot éa Kernács Ilonát olvashatja Az ember már nem ia élhel multuk inlellektüel életet.
Sz I
OKTÓBER ao.
ZALAI KÖZLÖNY
3
vés lehet, ha kellő szellemi fegyverzettel, komoly tudományos módszerrel történik, mely a komoly kutatás nézőjével kezdi feszegetni az addig érvényben levő világnézet tóját, hogy kimutassa belsejének ürességét s az egésznek értéktelenségét. Hanem világnézet ellen egy-két szellemi röppentyűvel harcolni az érvek ostromágyui helyett, egykét zajos pero felidézésevei akarni elintézni évezredes világnézetet, ez komoly tudáshoz nem méltó I
Ha tehát a szabad lioeum tudós előadói tanítani nem akarnak, uj világnézetet hirdetni pedig a tudomány fegyvereivel vór-lozetten nem képesek I mi marad meg számukra ? A mulattatás I
És lapunk referense nem ia tett mást, mint igen helyesen rámutatott arra a fonákságra, hogy a tanítást, ingyenes tanítást hirdettek a rendezők és mulattatást adott az első elóadó. Mert hiszen komoly emberek előtt az ott hirdetett világnézet a modorral együtt csak mulatságra szolgált.
Nem tett mást a mi referensünk, mint megállapította a tanításnak hirdetett program osődjét s ebben nem tévedett.
Kár volt tehát ót külön cikkelyben támadni a valóságot megállapító soraiért. Hanem az a laptársunk hasábjain közölt oikk mégis jó volt; megtudtuk belőle, hogy ta-nitani nem is akarnak, mivel tanítani csak objektív igazságot illik, tehát igy fölmentve íb érzik magukat a szabad líceum után az igazmondástól.
Osak folytassák hát világnézet hirde-tősdi kisded játékaikat, de aztán a tanfolyam frégén valahogy avval ne dicsekedjenek, no^y az igazságot tanították I
Pedig az utóbbira volna szűkség, az előbbi fölösleges I
HÍREK.
Személyi hir. Kárpáti Kelemen kir. főigazgató, ma délután városunkba érkezett a főgimnázium tanulmányi -ügyeinek megvizsgálására
— Récsey György temetése. A nemzet napszámosainak gárdájából ismét kidűlt egy. Meghalt Réosey György, a helybeli állami iskola volt tanítója és igazgatója. — Midőn 42 évi szolgálat után nyugdijba ment, Őfelsége arany érdemkereszttel tűntette ki. Már hosszabb idő óla volt nyugdíjban, mig a napokban elérte a halál a már 3 év óla fekvő beteget. Tegnap, vasárnap délután volt temetése a tanítótestületeknek és volt tanítványainak nagy részvétével. Iíövid időn belől ó már a harmadik, aki örökre eltávozott a testület tagjai közül.
— A nagykanizsai pénzügyőri biztosi kerület élére Máriai Lázár lóbiztos neveztetett ki, •ki > kerület vezetését már át is vette. Hivatalos
;« Nádor-utca 9. bi. alatt van. A pénzügyőri szaksat ketté osztása a kerületi fébízlos eddigi működési körét nsin érinti, vagyis a főbiztos hatásköre továbbra is ugy a városra, mint a vidékre változatlanul kiierjed.
— Az izr. templomban » sátoros Ünnepek utolsó uspjai alkalmából az istentiszteletek > követ, kező sorrendben lesznek megtartva: P. hé 82-én szerdán reggel fél 7 érakor sachrisz és ezt követéiig muazaf ima; d. u. ö érakor esti ima; 83-án csQtörtököu. reggel 7 érakor sachrisz ima, fél 8 órakor első muszaf ima, a halottak lelkiödveért való imával (házkárá), d. e. 10 érakor második muszaf ima szintén a halottak lelkinriveért valódiméval; d- u. léi 4 érakor mincha Ima, G érakor Mit ima; 94-én péuteken reggel 7 ólakor sachrisz ima, d. e. 10 órakor muszaf ima, d. u. ü órakor esti ima. A hitközségi elöljáróság ezúton is figyelmezteti a t. templomlátogató közönségei, hogy a szokott templomi rend Bzimchaszlérakor is szigorúan betartandó. Miu-deuki beléptijegy nélkül is bemehet ezúttal a templomba, azonban a földszintre csakis férfiak, a karzatokra pedig nők. Leánygyermekek csakis a karzatokon foglalhatnak helyet, fiúgyermekek a földszinten. Hal éven aluli gyermekek azonban egyáltalában nem bocsáttatnak be a templomba.
— Football mérkőzés Nagykanizsán. K. hó 19-én d. u. 3 órakor a katonaréten mérkőzött a szombathelyiek csapata a mi tornaegylelüuk (N. T. K) csapatával. Az első féltdébeu uem voltak oly zavarok, mint a második (ólidóbeu. Kirónak Horváth Ödönt (szombathelyi) választották meg a mieink kívánságára. Játékközben azonban bebizonyosodott u bírónak részben tudatlansága, részben periig pártállása. Emiatt ToriiaegylelQek tagjai zúgolódtak ugyan, de nem tehettek semmit, mert hiszen az ó kívánságuk volt.
A vendégcsapatból különösen Horváth (iobb-szélsó), Hzües (ceuter) és Szabó (ceuterfedezé) játszottak ügyesen. Szépnek nem mondhatjuk játékukat, inert igen sokszor nem sajnálták még öklöket sem, csakhogy segíthessenek magukon. A második félidőben csapatunk disze, Schlesioiter kifogásolta Hor-váthot, amiért oly durván játszett.
N. T. fi csapatából a kapitáuy Tóth. Sohle-singer és Lővy erős kitartónak játszottak, azonban Lővy ugylátszik letört. Verességüuket csak auusk köszönhették vendégeink, hogy csapatunk nem gyakorolja a futást, mig a fehér-fekete csikósak — úgyszólván mind jó futók. Hu ezt a nehézséget leküzdjék, jó csapatra teszünk szert. Az első félidőben 1:0, a másodikban 3 :0 volt sz eredméuy (összeseu 4;0) a szombslhelylek javára, mely goó-lokat egészen a kapu közeléből rúgták b--
Ajánljuk footbalistáinknak, hogy erősen képezzék magukat a futásban, mert erősebb Jobb csapattal szemben csak igy győzhetnek.
— Uránia. Armutli mozgójában igazán művészi élvezet jut osztályrészül mindazoknak. akik megjelennek. A szép műsort Keleti Arinand hirlapiró társunk kiséri irodalmi értékű, élvezetes konferanszal. Keleti neve maga a siker es műélvezet joggal mondhatjuk ezt előre.
— Szabadi liceum. Vasárnap délután a szabad liceum előadások keretében Székely Béla hirlapiró társunk tartott rokonszenves, tartalmas és nagyhatású előadást a modern irodalomról. A modern irodalom genetikus ismertetése s az illusztráló példák felolvasása egyaránt művészi volt s egy Iró embernek sikeres munkája. Objektivitása, stilizálása,
anyag összehordása előadásainak mind dicséretes tulajdonságai s méltán tartanak igényt az ÓBZúito elismerés méltánylására a napi krónika keretében, mint á közelmúlt kiemelkedő eszménye a napi próza köréből.
— Lapzártakor értesülünk, hogy megyebizottsági tagokul a II kerületbe Újvári Géza, Méger Károly választattak meg.
— Nagy dráma est az „JRANUS" színházban Az „Uranus" színházban Szarvas szálloda (volt fidison színház) mindig a legérdeke-aebb műsorra talál a közönség. Ma\' hétfőn és holnap keddi.ii oly nagyon érdekes drámai estély lesz, ■nely még eddig Nagykanizsán nem volt látható. Lapunk szUk tere nem engedi, hogy a remek szép műsort közöljük. A u. é. közönség szíves figyelmét periig felhívjuk, hegy ne mulassza el e ritkán lát-
. ható csodaszép műsort Szerriáu és csütörtökön uj í műsor, melyen isméi elsóreuriü képek lesznek bemutatva.
Aspirin#
tabletták
4
l A L A I SOHOÍt
OKTÖBKR Jó.
s Sirolin "Roche\' biztos
=§ gyógyhatást nyújt katarrhusoknál == hörghurutnál, asthmanál, influenza után. = Sirolin "Roche" kezdődő tüdőbetegséget = csirájában elfojt. Kellemes ize és az étvá-== gyra való kedvező befolyása megkönnyítik =.a Sirolin "Roché\'-aLvalo hosszabb kúrákat!
A légzési szervek
meqhüleseit l egbiztosabbana Sirolin "Roche"_ al kezelik. Ezért nélkülözhetetlen ezen elismert és bevált szer minden háztartásban.
Szíveskedjék a gyógytárakban határozottan Sirolin\'\'Roche - t kérni.
,"|dus| |választókban
jutányos árban kapható
flfj. {Wadits IJózeelnél.
addig nág nam létezett nagy válaszMkban Jutányos áron kéiilttatnik
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek.
SZEMESNEK
kell ina lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből. minthogy ne késsünk egy pillanatig sem. hanem soron kivül vegyük igénybe
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdeti
Jonsnn Maria Farina
osakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-poudor ás kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
No tössék elfogadni , ^lni7i7"8IRi)p;""\'
___ kölnivizet es pou-
" :- dert, ha ninos rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudulfs-platz Akkor «em kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizei, kólnivi/,-pondért és kölnivíz szappant, ha az iil jelzett eredeti készítmény nem volna kap haló az Ón lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán; Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
OKjaierli I«velet6lapra azonnal válaszol ó» közli hol sturezlwté be az eredeti minőség.
VILÁG
i
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdeti1 rövid idó alatt meggyőződik az eredményről. -Annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA I
HIRDESSEKA A ,,ZALA/ KÖZLŐKY \' \'-BEN
Nyomaton a iaptulajdonos Ifj. Wajdits .Jóisef könyvnyomdájában Nágykauissin.
Nagykanizsa. 1913 október 23
5»-ik évfolyam. 80. szám
Csütörtök
Hiililmlk kittéi •« eiUIrtlkti. # 1 ;,,„,„,,-„:.,:„k„t,„; 1
ír.k: K,é.. í,t. 10 k.r.n., i«i,„ 6 kor.n., KÁROLY GYULA 1 KEMÉNY LÁSZLÓ
N^/e.lí2 koron. 80 HM. — EgySI .iám ár. 10 IIU.
Szerkesztőiig ét kiadóhivatal Diák-tér 1
I.Ufon : 112. — Hlrdatéaak dlj.««b*» aicrlnt.
Tömeghalál minden felé.
goknak nomosak terményeit, liánom egymás j kulturális eredményeit is- a technikitian, ai tudományiján a ^lövészetekben és iparban Nagyra vagyunk fölfedezéseinkkel és uj elért eredményeit találmányainkkal. Két téren; a közlekedés1 A fejlelség eme fokán joggal kellene terén és a gyógyászutban rohamosan, a\'hinnünk, hogy mindjobban közeledünk az rendes fejlődéstől majdnem eltérően, egymás,ideál felé, a humanizmus felé, amelyet
hegyón-hátán hukkanak föl az elektromosság a benzin és a gőz csodái, ugy hogy bizony ez az utolsó század fölfedezések dolgában egymaga többet produkál egy évezrednél,
kullurfejlódés csúcsán elképzeltünk. I\'e mit látunk ehelyett?
Az utolsó napokban a szélrózsa minden irányából jöttek felénk borzasztó híradások
amely ezt megelőzte. A kultúrával kérkedők emberek tömeges pusztulásáról. A Voltdrnó és a kultura nevében barbárkodók azt tot* gözös katasztrófájával megismétlődött egy mére-jesztik, hogy mind eme ujitás tiszlár^ azt az tőiben és eredményében nem is sokkal^kisebb egyetlen oélt szolgálja, hogy népeket boldo- katasztrófa, mint amilyen a Titanio katasztró-gitBOn és hogy prófétáknak ama jóslasíi,1 fája volt a mult év telén. Az uszó városok amelyek szóllak az emberiség nagy meg- mint ahogyan o hajóóriásokai nagyképün váltásáról, amelyek hirdették a tanítást az elnoveztük, marlalékjává lellek a hullámok-egyenlőségről és testvériségről, hogy mindez nak es mindaz a nagyszerű berendezés, amit az uj-kor találmányai segítségével most már
közeledik a megvalósulás felé, A szárazföldön a vasúthálózatok, a vizén a dread uoughtok, a levegőben pedig léghajók ós repülőgépek viszik és cserélik ki az of
villamosságnak és góznek köszönhetünk, mindaz áldozatul eseti a háborgó zivatarnak A megmaradónak életéi meginei-letlo a drótnélküli táviratozás, Mareónumlc eme legszebb ós ezideig a veszélyben leghasznosabb talál-
mánya. Rs jöttek rémhirok megint Angliából. Wales tartományban, (Jardiff városa közelében egy bányaszerencsétlenség 433 ember életébe került. Milyen biztos óviutéz-kedéseket tesznek a bányákban mindenféle szerencsétlenség ellen, valóságos tudománya van már ezeknek a preventív intézkedéseknek és íme mégis történnek tömeghalálozások és előre nem is sejthető szerencsétlenségek. Legújabban pedig az L, II. jelzésű tengerészeli léghajó alig pár perccel azután, hogy a Derlin mellett lévő johannistháli repülőtérről fölszállott, 300 méter magasságban óriási dörejjel felrobbant, Próbarepülés voll, amelytől függővé tette a német hadügyi kormány, hogy átveszi-e az uj léghajót. Az első tudósítások szerint a léghajón hartninoan üllek fölszállása alkalmával. A nagy légi alkotmány gyorsan emelkedett, 300 méler magasságban éles fordulatot tett és rettenetes robbanás után égni kezdett. A gáz explodált, a hatalmas gáztöltényből és egy szempillantás alatt megégeti az óriási léghajó. Semmisem maradt belőle, a burok elhamvadt
MMSZÁIiON.
Törők szobrászok Budapesten.
Megható és \'tiszteletreméltó vonásit u török faj-nsk at ősök iránt érzett mély Uszlolel. Kz a nép, smely mostanábau egy vad förgeteg közepébe sodródott, a válságos nehéz időkbon som feledkezel! meg történeti nagyjairól és egy bős szultán emlékének mostanában akarnak áldozni Magyarországon.
A hós Szolimán volt, aki kortársai és a hálás utókor „el kauani", a .dicső" predikátummal ruházott fel és amint azl a hfzai históriából is tudjuk, Szigetvár falai alatt esott el két nappal Zrínyi Miklós hósi halála olőtt, 1566. szeptember 6-éu. A usgy szultán tudvalevőleg a Hataburgok esküdt ellensége volt trőnralépéao első percétől ogészen hilnláíg.
Zriuyl Miklós emlékének azzal adózott a magyar nemzet, hogy azon a helyeo,,,ahol eleseit, kápolnát építettek, a városka főterén podig egy oroszlán einlék hirdeti, hogy a magyar nemzőt hálás tud lenui hősei iránt De viszout a vár, amelynek falai körül a história ogyik logcsodáeabb drámája jálszó-
j dott le, szégyenletesen el van hanyagolva A szigeti \'vár egy magyar főurusk, gróf Audiássy Nándornak, a tulajdouiíbaa vau és a magyar mágnás ebből a í ruiudnyájunkoak szóul helyből ököristállói és tliaznó-konylla tsuyát csinált. A vár kisebbik udvara, ahol a beszorult magyar sereg utolsó halálos harcát vívta, 1 ez a hely, ahol uem lőhet benső megindultság nélkül megállani — most hatalmas Irégyadumb.
A terjedelmes bástyafalakon pedig az ember hiába keresne egy sornyi köbo véseti Irá-t. amely a látogatót figyelmeztethetné, hogy ilt I5li(i. szeptember 7-éu mily rettenetes tragédia játszódon le.
Szigetváron a napokban két tehetséges török szobrászmúvést, Hadzsi Szelim és Acbm.il (jelaidiú taitózkodolt. Abból a célból jöttök, hogy a dicső Szulejmau olestéuok helyét nézzék meg és hogy az illetékes hatóságnál helyet kérj,suek nagy uralkodójuk emlékoszlopa számára. Megdöbbenve látták, hogy ezou a helyen, ahol a kegyeletnek kellene őrködnie, ogy migyar földesúr istállói vannak elholyozve.
Viaszafelé jövet Budapastet Is utjokba ejtették a török szobrászok, ügy beszélgetés során « következőket mondták e sorok Írójának :
Otthon Konstantinápolyban vau ugy egyestllo-
\' ultik, amolynok az a törekvése, hogy a na.-y szul-; tátiról Szulejmánról minden adatot összegyoitxön s a török nép kőzött terjesszen. Könyvtárakra menő 1 irodalmunk vau róla és muzeumot lehetue alapítani a rengeteg rávouatkozó emlékből. A usgy Szulejmau egyesület idóuként gyűjtéseket is reudoz és különösen Kisázsiából, ahol még most is valóságos Szulej-mau-kultusz van, bőven érkezik atlómány az egylet pénztárába.
\'^■Legutóbb elhatárolták, hogy a nagy Mtlltáu halálának bolyét obeliszkkel fogjuk mogjelölui. Méreteiben hatalmas és kivitelben inúvészi alkotást akartunk arra a helyre felállítani, de közbe jött a balkáni háború és az egylet választmánya ugy határozott. hogy az összegyűjtött péuz kétharmadát elesett katonáink özvegyei és árvái felsegélyezésére fordítja, mert ez is megfelel a dicső szultán emlékének és az obeliszk cáinira a gyűjtésnek c-iak egyharmadát fordítjuk. Ámde ez Is tekintélyes összeg arra, hogy azou szép emlékművel állíthassunk. Fel is fogják állítani, dü tormészeteseu csak abbau at esetben, ha a várból oltakarit|ák a trágyát é« kitelopitik az istállókat. Nem a mi kedvűuVért kellene ezt megcselekednie a tulajdonosnak, hanem a magyar történelem
Azuj
Osram drőílámpák
" Törékctlenck.
KfpSíUs^O^^rori-jí risiin.■ is Fia, Budapest VI., Hajós-utca 41.
ZALAIKÖZLÖNY
OKTOBBR 33
a nikkelváz az égő vashajóval lezuhant. A íölszállók közül egyetlenegy nem maradt életben, szénné égve kerültek le a földre.
Ez a tőmeghalál mind modern és legújabb találmányokkal fölszerelt találmányokon történt. Amit tehát ml hirdetünk, hogy a találmányok egyúttal közelebb hoznak bennünket az emberiesség gondolatának keresztülviteléhez, ime nézzük, hogy annak éppen ellenkezője válik valóvá. A tömeglialállal. mostanság luég kevésbbé törődünk, mint törődtek a régiek. Amit a kémia robbanó szerek körül fölfedezett, amit módositott és javitott, amit a mechanika művelői kitaláltak a puska és az Agyú tökéletesitéso \'.dolgában, láthatjuk, hogy ez bizony az emberiségnek több kárt, mint hasznot okozott. Csak az utolsó balkáni hadjáratokra kell visszaemlé-lékeznünk, hogy ez az igazság teljes erejével meggyőzzön bennünket.
Nem mondjuk ezt azért, mintha a kultura vívmányainak ellenségei volnánk. Ellenkezőleg, barátai vagyunk a haladásnak és bárha a haladj ilyen gyors tempóban fejlődne tovább is előre. A haladás alatt azonban ezúttal érijük az erkölosök tisztulását és ama gondolat kikristályosodását, hogy mindnyájan emberek vagyunk és az emberlönftget no ugy vigyük a vágóhidra, mint a barmokat Ez a kuliura még nem fejlődött ki bennünk. Az az óvatosság és az az előrelátás, amelynek kisérnie kellene a technikai találmányo kat. az még mostanában nem érett meg olyan mértékben, hogy azt egy vonalba lehessen hozni egyéb kulturvivtnánnyal. A háborúk is elkerülhetők, lennének akkor, ha kormányoknak nagyobb gondot okozna a közműveltség terjesztése, mint a katonaság intézményeinek és a katonaság szellemének kiépítése.
A tömeghalál okozói nemcsak közvetlenül azok akik a halál-telep,\'vagy a halál-hajó fölött rendelkeznek, hanem okozói vagyunk
mi magunk is, mindnyájan, akik elóbbre-valónak tartjuk a technikai kuliurát, a lelki kultúránál.
Panamák korszaka.
Alig pattant ki a Margitszigeti bérlet botránya, máris^egy ujabb hasonló de következményeiben Ausztriára nézve sokkal súlyosabb botrány került napfényre, egy kivándorlási panama, amelynek egyik főinté-zójét Canadián Paoifio bécsi fóügynökét, Állmaim Sámuelt az osztrák hatóságok már lakát alá is helyezték. Ennek az ügynek a történetét érdemes lesz néhány sorban vá-zolni: ->
A Canadián Pacific sehol Európában nem kapott engedélyt kivándorlási ügynökségek fölállítására, ajánlatait mindenütt elutasították, még Magyarországon is, ahol főképpen a löldmivelésügyi miniszter ellenezte. Az osztrák kereskedelmi kormány és főképen Riedl osztályfőnök pártolták a társaság ajánlatát, hivatkozva többek között arra is, hogy a Canadián hajójárataival fegyvert kapnak az eddig versenynélkül álló Pollal ós főkép az Auslró Anierikánával szemben és meggátolják, hogy az osztrák kivándorlást Balling vezérigazgató dirigálhassa Hamburgból. Csakhogy a mull esztendei katonai sorozásoknál feltűnt, hogy Galioíábaii és Bukovinában megcsappant védkötelesek száma egyes kerületekben 60 Bzazalékkal A balkáni válBág Idején kiderült, hogy a tartalékosok közül Is rendkívül sokan hiányoznak. A hadügyminisztérium tudta, hogy ezt az óriási hiányt a kivándorlás okozza. De tudta azt is, hogy a galíciai hatóságokban nem lehet megbizni, mert azok jóformán mind megvannak vesztegetve és azért a hadügyminisztérium külön a leleplezések céljára ellenőrző szolgálatot szer-
vezett, amely a polgári hatóságok tudta nélkül kezdte meg a nyomozást. Ezt az ellenőrző hivatal megállapította, hogy a^Canadián Paoifio titkOB ügynökségeket tart egyes kerületekben és ez ügynökök korcsmárosokkal, tanítókkal és lelkészekkel kiazöktotik a hadköteleseket. A hadügyminiszter kimutatta, hogy a Canadián engedélyezése óta százezer katonaköteles szökött meg Ausztriából. A hadügyminisztérium .kezdeményezésére a társaság vezérügynöke ellen eljárás indult meg és e hatósági eljárás során :
Kitudódott az is, hogy Altmann .Sámuel, nek bűntársai voltak, igen előkelő személyiségek, többek között Stapinsky a lengyel néppárt vezére, akit egyik képviselő, lársa, gróf Lasocky nyíltan vádolt meg azzal, hogy az emiitett társaságtól pénzt fogadott el és azért közbenjárt a Canadián érdekében.
Ez a panama egy időben, talán uéhán; napi eltolródással került a mi panamánkkal napfényre. Mind a kettőnek közös vonása, hogy a kormányhoz közelálló személyiségekkel kerestek összeköttetést, hogy tnlnd a kettő ártott a közerkölcsnek, a bécsi esetben még az állatu védőerejónek is.
Ahhoz szó sem fér, hogy ezek az üzletek, amelyeket mi a morál szempontjából nézve veszedelmeseknek találunk, hogy ez nagy hasznot jelent a vállalkozóknak, olyan hasznot, hogy megérdemli a kockázatot, amely velejár, ha eiponált állásban levő emberekel arra szólítunk föl. hogy legyenek részesei a bűnnek, ók, akiknek az volna a hivatásuk, hogy a közszellem tisztaságát, a közerkölcs érinthetetlonségél mogóvják.
Gondoljuk csak meg. hogy milyen erkölcsi züllöttségnek kell egy társadalomban elbarapódznia, amikor azokat a tényezőket lehet megnyerni egy gonosz ügy számára, amelyeknek a feladata éppen az. hogy ók a jó felé irányitilk az országok lakosait; azok az emberek, akik törvényeket alkotnak, a
kedvéári is. Zriuyit, a szigetvári bőst, ini is nagyra Unjuk, de a történelem perspektívájában eltűnnek, vagy legalább ia gyengülnek a faji és katonai motívumok, at embert ée annak cselekedeteit nézzük. Ks ezek elfitt hódolnunk kell, amikor Zriuyi Miklós nevét emiilik.
Gül Baba sírja?
Aki a Margitliid felöl Ó-Buda felé igyekszik nyomban szembe ötlik a Rózsadombon emelkedő, négy apró Inniyú renassaince épület: Hül Baba sirja.
KI volt Gül Baba?
Gül Uaba mint neve is mutálja, a „rózsák atyja" voll az, aki Magyarországon először rózsái elteleti a mai Rózsadombon, amelynek neve is inneu ered. fíDl Baba Törökországban született a XVI. század elején Angurihoz közel Mersifun városában. Fiatalon Koiistantinnápolyba kerüli, hol dervis lett, e mint Ilyen korán kitűnt józan éa bölcs eszével. A török seregekkel hazánkba került és Hurtavár lalása után alkalmas helyet kereaett a letelepedésre,
mert a budai törökök fódervise lett. Nagy kertész és természet kedvelő lévén a mai Rózsadomb lankás oldalát választolta lakhelyül, hol kedvleléaél követve háza köré rövid időn belül egv tündérkertel varázsolt. Virágai közölt természetesen a legszebbek a rózsák vollak, melyeknek első példányai az ő kertjében nyiltak magyar földön. Időközben a török seregek egy része viaszaiért Törökországba más rÓBZe pedig elszéledt az ország különböző részeibe. Oül Baba annyira megkedvelte a Rózsadombot virágos kerljévt& melynek csudájára járlak a környékbeliek bogy hallani sem akart arról, hogy visszamenjen Törökországba. Halála körülbelül 1690. tájáu következett he, mikor már közel járt századik életévéhez. *
Rózsadomb környékén is kezdtek épülni a budai polgárok házai. Amiül Buda lejlódött, ugy irányult rá a figyelem lassanként Gül Baba elhanyagolt airfára és egy Bécsből Budára származóit építőmester, aki ügyes üzleli érzékkel megvásárolta r majd a fél Iíózsadotnbol, inogvelte az eladott telkekkel együtt a Qül Baba sírjál ia a föléje épült kis méoaelle! Kz körülbelül élven esztendővel ezelőtt történt. A törökség figyelme amint nyugvóra tért a terjeszke-
dési vá\'iy a Magyarországból való kivonuláa utáu é> modernebb életcélok felé fordult, nem felejtette el magyar földben nyugvó uagy einberát, ÖOl Babái éi a rózsák atyjának lirbelye kegyeletes török zárán-doklatok helye lett, A eir uj tulajdonosa, gyorsas megérlelte, hogy mit jelent anyagiakban M a törik kegyelet éa igy történt, hogy rövidesen megfelelő környezetbe.került a sir. Keleti építészeti motívumok Ugyea ós művészi felhasználásával született meg •> az épület, amely Gül Baba airját magába zárja. A mecsei köré a domb legszebb helyére került a díszéé épület, melynek udvara a mecset körül megmaradt .török udvarnak" és a lehetőség szerint megőrizte századokon kérésziül megtartott keleti, török jellegéi.
Az utóbbi időben a török kormány lépéseket tett, bogy megveszi az egész épületet a szent sirral éa átalakítják egy nagy mecsetté it konviktuaaá, hol a Budapesten levő török tanuló ifjúság nyer elhelyezési.
A háborús világ egyenlőre megakadályozls a sir mogváltásáuak létrejöttét, de caak néhány tolódott el a vétel.
OKTÓBiR «
ZALA! KÖZLÖNY
w
végrehajtás körül az ellenőrzést végzik és magnk is személyükben keli, hogy mintái legyenek a korrektségnek és becsületességnek.
Igv országokat vezetni nem lehet. A kisebb társadalmi alakulások, megannyian felülről veszik a példái és mi történik, ha mi kis emberek követendő példa gyanánt a nagyokat vesszük az/ó megvesziegethetésük-kel. az ő erkölcstelenségükkel, az ő képrnu-lalásukkal. Egy országnak összeomlását jelentené ez előbb erkölosiekben, azután anyagiakban.
Ez igy tovább nem mehet, kénytelonek vagyunk ellene fölemelni szavunkat és Uands offl kiáltással követeljük, hogy a bűnösök pusztulásával pusztuljon maga a bün is
lékezés szavain. S még hozzá a kuliura műhelyében eltöltött bosszú évsor, — kétszeresen figyelemre ér-damesit.
A nemes /munkateljesítés körében mindenkor figyelmes éa pontos munkavégző ember — id. Zalai Károly.
Az egyenlőségre való törekvés korszakában, mi, a sajtó munkásai örömmel udvözöl|Ok az ünnepeltet s kívánjuk neki, hogy mindeu jókívánság valóra váljék, a mellyel ismerősei éa ióbarátai halmozzák. Élvezz* egyéniségének beosületes nemességével kiérdemelt tiszteletét soká I
villanytelepen fognak megtartatni. A kallóén fel-szereit vizsgálati kérvények a ra. kir. ker. ipar-fslügyslóséghez küldendők Deák-tár 8..
Irodalom.
— Megyebizottsági tagok választása.
Hétlón este fél S óra körül hirdették ki a megyei
HÍREK.
— Csak egy szál virágot! Minél nehezebb gondokkal teli napjaink vannak nekünk, annál érzőbb szivvel gondoljunk azokra, a kik közlünk a halálos kórral járkálva, a biztos halálnak néznek elébe, ha rajtuk irgalmas szivek nem segítenek. A szegénysorsu tüdőbetegekről beszélünk, akiknek. gyászos osapatából eddig 4000 embert ápolt és gondozott ingyen a József Királyi Herceg Szanatórium Egyesület. Ez a jóravaló egyesület, minden esztendőben azzal a felhív ássál lép a közönség elé, hogy a szeretteiknek szánt koszorúból egy szál virágot adjanak az életükért esengő tüdőbetegeknek. Egy szál virág ára nem sok. De ha milliók adják, akkor már nagy összeg, akkor már ezrekkel népesebb lesz a haza. akiket, a halálos kórtól megmenthetünk. Kevesebb a könny, kevesebb a gyász. Azért mindenkihez, akihez a Szanatórium Egyesület kérő szava el-jurés azokhoz is, akikhez el nem jut, — azzal a kéréssel fordulunk, kegyeskedjenek irgalmas szivük adományait eljuttatni az Egyesületnek, (Budapest, Sütő-utca 6.) Halottaink tudni fognak arról, ba egy szál virággal kevesebbet kötnek koszoruikba, s azt az egy szál virágot fölajánljuk a tüdőbetegek megmentésére.
- Szülők Lapja. A gyermeknevelésre nagy-
foutosságu Isp indult meg ma a fővárosban. — A Uárczy Istvánné Gyermekház Egyesület „Szülők Lapja- címen újságot ad ki a szülők számáru, hogy a család és iskola között at oly igen kívánatos kapcsolatot megteremtse. A lapot lláda József székesfővárosi isk. igazgató szerkeszti. Klaő száma gazdag bizottsági tagok válusztáaának eredményét. A második ! Urlalinát bizouyára nagy rokouszemvel fogadták a kerületben, amint ezt már hétfői számunkban is szülők s mindazok, akik az iskola, a kuliura iránt irtuk. Ujváry Gézát és Móger Károlyt választották, érduklódnek. Szerkesztőség Budapesl VI , Felső erdőin eg. Az olaö kerületben Knortzer Györgyit, Dr- sor 91. Kindóbiv^jal Közponli Városház II. em. 197. Havas Hugót éa Horváth Istváut választották tueg.
— Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy Zala-vármegye alispánja 811)89/913 száinu rendeletével a Nagykanizsa város területére kolera járvány miatt elrendelt zárlatol feloldotta a minek folytán a tárlatot megszüntetem, egyúttal közlöm, bogy a városban folyó hó 3-ika öla kolerás megbetegedés nem fordult elő, megbetegedések pedig az elölt is csak egy családban és ogy házbau történtek s két egyén kivételével a többiea meggyógyultak. Nagykanizsán. 1913 okiéber 91-én.
Dr. Sabjáu Gyula s. k. polgármester helyettes I-ső fokú közeg, hatóság.
— Szüretlfmulataág. A Katb. Legényegylet elhalasztott siüreti mulatságét f. hó 26-án vasárnap este 9 órakor tartja meg a Polgári Egylet nagytermében, mely alkalommal városunk fiatalságának legjobb táncosai a Hnatár toborzót lógják lejteni.
— Megszűnt a kolerazárlat. Miután, az utolsó koleramegbetegedéslól számítva bárom bét óta koleramogbetegodéa uem fordult elő, vármegyénk aliapánja a várost a belügyminiszter távirali rendeletére feloldotta. És ezzel a kolera okozta mindennamü korlátozás megsiüut.
— Az|adózók;figyelmébe. A vároai adóhivatal, minthogy az égési évi adó november hó lö-ével esedékessé vállik, figyelmezteti at adózókat, hogy az adót a járulékos költségek megkímélése végett illessék be.
— A vízvezeték ügye közeledik a- megvalósulás felé. A próbakulak fúrása a szeszgyár mögötti városi réten a közel jövőbeu kezdetét lógja venni. A tervek már elkészülve a városi mérnöki hivatalban vannak.
Szerkesztői üzenetek.
— Kíváncsi. Megtudtuk és most már szavára nem ia reflektálunk. Nem találjuk a polémiára érdemesnek.
— K A. Köszönjük az ériékes cikket. Mi ín örömmel olvastak s objektivitásában velünk egy UH gyönyörködött a komoly tudománynak mindeu igaz barátja.
— V. Alkalomadtán jön. Türelmet!
Aspirin
MUMKÁS JUBILEUM.
I\'römmel emlékszünk meg íd. Zslai Károly nyomdászról. Munkájáról és éleiéről írunk néhány sort, a mellyel liottájáruluuk munkáséletének öröm-teljes perceihet, a melyeket most él át. Most, mikor nugyvenötévea működés után ismerősei és jóba-rátai szeretettel éa jékiváuatokkal köszöntik. Szeretettel, mert «5 év óta működik pályáján a .Zala" nyomdában a eteu hosszú éváor alatt ismerőseinél! tiszteletét vívta ki; — jékivánaltal, hogy még Bok "ven át dobogjon a derék stiv, a mely jóságáról s barátságáról embertársai iránt annyistur adott tanúbizonyságot dobbanásával.
Negyvenöt év az ólombetűk között, a melynek pora olyan mérges, — fuljogosit az üuuepi megein-
— Az elmaradt vásár. A kolerazár miatt betiltott Terézia napi vásári a vásárbérlök kűrvénye-zésére valószínűleg november hó 8-án tartják meg.
— Sláger műsor az „URÁNUS" színházban. A szezon egyik legkitűnőbbjjnűsorát mu-latjá be at „üraiuls" stinhát^Szarvaa szálloda (volt Edison stinliát) szombati és vasárnapi előadásán. "A legérdekesebb és legművészibb felvételek oly gyönyörű összetételben kerülnek a szemlélő olé, bogy mindenki a legteljesebb műélvezet kielégiló,érzetével konstatálja, hogy az „Uramia" ismét jó hírnevéhez méltót produkált. A n é. közönség stives pártfogását kéri az igazgatóság.
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők
legközelebbi képesítő vitsgái Sopronban november bó 9. napján délelőtt 9 órakor a Sopron város
rzfmsmwmmm
A Liniment. Capsici comp., aHorgony-Pain-Expeller
/ .óu.11
egy riajónak bUonjuIl liáróur, laaty már aokár Ma tagjobb MSnaStfank bizonyul\' köetYéayaél, caSiaát éa nuihilláiekaál.
Ptfyelneiteléa. Silány hamisítványok miatt beváairtáakor óvatosak lényünk éa eaak olyan eredeti üveget fogadjunk el, mely a „HerMay-Tédjogygyel h a SloMer oágjegyiáaaal ellátott doboiba van oeoma-jXT ára üvegekben K -.80, K 1.W ia , X ás úgyetolviu minden gyógyswr. Úrban kapható. - Fánktáv: Török láaef gyágyeierieinól, Badapeat
| D[ Mclltr iríirutrliri u „árui trtuUilof.
I\'yágábaa, Kllsnbethatvwee f- nou.
4
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBER S3.
I Sirolin \'Roche "b.ztos
= gyógyhat»st nyújt ka tarrhu soknál = hörghurutnál, asthmanál, influenza után. = Sirolin "Roche" kezdődő tüdőbetegséget = csirájaban elfojt. Kellemes ize és az étvá-= gyravaló kedveiő befolyása megkönnyítik í==,,á Sirolin "Roché-a1 való hosszabb kúrákat!
Ittotan
A htfitt te a hfltartteaW drétaaátaa Mm#>. IMI MIuáIM »•/. knitriiHIk
A légzési szervek 1
meahüleseit legbiztosabbana =5
Siroíin "Roche"_ al kezelik. Ezért jS
nélkülözhetetlen ezen elismert és ~
bevált szer minden háztartásban. ^
Szíveskedjék a gyogytarakban =
határozottan Sirolin "Roche -1 kérni. S
lámpa
Ka#katö vMaityanreláai IWatakbaa, vMany«ato»(ifa« la a |
UÍCVm SUEHENS-SCttUCKUT-liOVEK-aU. MwH. TlrtZ-Unl N. 8rtf-»tcu U.\'
dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wadits Józsefnél.

S&Jl
élicktVló
vásárolunk eredeti
— TABLETTÁKBAN —
20 drb. K 1,20 Mind*a Tabl.ttár. u ASP1R1N >*6 »u rábily., ózva.
Farbentabrikan »orm. Prtedr. Bayer & Co., Elberfeltl and Leverkusen b. Maihcim ». Rhdn.
ilpl siföi
; meghívók
eddig meg nam letizett nagy válaizjtákban jutányos iron készíttetnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelések gyoraan elintéztetnek.

SZEMESNEK
kell ina lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az óleluio88óg nem
ÁLL
igyébböl. minthogy ni\' késsünk r)<y pillmia lig seut, luinein Húron kivQt vegyük igénybe
Jonann Maria Farina
csakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder ós köliiiviz-szappau.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illalszertárakban.
Ne tessék elfogadni
- dort, ha ninos rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, köhiiviz-poudert és kölniviz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap ható az Ölt lakhelyén, mert a világhírű oég magyar-4 országi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII, ker. Szigetvári-u. 16, sz.
egyazerl) Imleztlaprn azonnal vAIshioI é» kilili hel aiuraztleté b» a: eredeti minőség.
.Zalai Közlöny* hirdetési ruvatát. mert olt lialározotlan ereilményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdetéseit itt megtalálja. A hirdetó rövid idó alatt meggyőződik az eredményről. -Annak határozottan
„ VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődését, ez podig világosan jellemzi, hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA /
HIRDESSEK A A „ZALAI KÖZLÖKV-BEH
Nyomatott a laptul&jdonos Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában Nagykanizsán
ykanlua.
október 27
5a-ik évfolyam. íi wím
Hétffi
Millilialk Hllii ii ailllrUkla.
Falttól .g«rtc«»*tó
(|»A<»I«*I *««•» ♦»\'• 10 korona, Hlévr« 6 koron*, wÁDOT V nvrtr a
HH1*4t*" » korona 50 (III. - i(r*. M*m ára 10 Ali. WXUL«A
P£tx«r U«»it<>
KÖMÉNY LÁSZLÓ
Egyről-másról.
A kolerazárlatot feloldották. A meggyógyult betegeket én az ápolókat elbooaáj-lották, a kolera órökel, mint a nép éket elnevette, kifizették és elküldték. A helybeli regruták la bevonultak, a kereakedók még panaszkodnak egyideig az elmaradt ridéki Tevék és igy ár. elmaradt haszon miatt, azután minden osendes lesz. Bevonja a feledés ai egészet sötét fátyolával. Minden viutatókketllk a régi kerékvágásba. Csatornáinkban megrothad a viz. utoálnk tiszta-tága. az Ötletekben é» a piacon uralkodó rend hanyatlik. Szóval lesz minden, mint a bogyan régi volt.
A mult alkalommal alkalmam volt a piacon két elárusító asszony beszélgetését hallgatni. Egyikük indignálódva magyarázta h másiknak, hogy „ugyau mire lehet jó az az „organtlll", amivel a gyomölosöt a piaoon beborítják. Az a rendőr azt hisii, hogy ez alá nem bújik alá a kolera. Már akkor jobb
lesz, ha a fejkendómtnel betakarom. Látod, a multalkalominal nem hagyott békét, amig meg nem vettem, Most pedig már nem is szól érte." És ezzel az organtollt szépen összerakva a kosár oldalába tette, neheztelve a rendőrre, hogy ót felesleges kiadásokra kényszoritette.
De tegnap még elhozta a fátyolszövetet, ma már el se hozta. De ne csodálják ezt, senki Be tanította őket arra. hogy a tisztaság olyan valami, amire önmagáért is törekedni kell. Mióta az iskola padjait elhagyta, azóta senki se törődik velők. Auiit pedig az iskola megőrzendő kincsol rájuk hagyott, lassankint a feledés martaléka lett.
Ezeket az embereket rendszeresen kellene tanítani. Jóindulattal, tOrelenniel. csak azért, hogy a társadalomnak és a hazának müveit emberei legyenek. És ezek az előadások legyenek a köznép szellemi nívójához mérve. Ne beszélgessünk nekik Martinovicsról, hiszen azt se tudja, hogy ki volt, hanem tanitsuk meg őket irni, olvasni, számolni, tanilsuk meg őket, hogyan kell egy
Siark«*Pté| )■ kliUkluUl laik-tér 1
T.U\'o. • III — HI r 4 «11». k dljaa\'abáa •aarfftl.
levelet, utalványt megirni. Tanitsuk meg mi a váltó, adóslevél stb, hogy ezeket ismerve kikorölhessék a jótállással járó veszedelmet.
Völt is már városunkban egyszer egy ilyen célú esti tanfolyam, a munkás gimnázium, hallgatói is voltak szép számmal, mig a zavargó elemek szét nem robbantották. Ujat helyébe azonban felállítani nem tudtak.
És még egyet. Mindnyájunk előtt ismeretes. hogy milyen nehéz a földműves sorsa télen. Nincs munka, nincs napszám Heteken át él burgonyán és kenyéren. És tessék elhinni, sokszor nem ó a hibás, hogy nincs kejiyere Azok a fogldlkoiások, melyekhez értene, téli időben nem Ozhetók Tétlenségre vannak kárhoztatva tudatlanságuk miatt. Segítsünk rajtuk. Nyilra megyében a gazdasági egyesület évről-évre más és más falvakban kosárfonó és faragé tanfolyamokat rendez Az egyesület titkárjávél jó ismeretségben lévén, magam is többször felkerestem ett a tanfolyamot. És öröm volt látni azt a» igyekezetetet, mellyel ezek az emberek a kosárfonást megtanulni törekedtek. És mond-
Elveszett boldogság.
8zegényea, kopottas kis szobában, közönséges faragott asztal mellett űluek : at ember As az asz-mony. A gyermekek már alusznak a kis ágyban s at egyiknek látatott, minő sovány a karoeskája, a mint álmábau végigfektette a meleg duunán.
At egyaterü ócska lámpa ónak gyenge világos wtgol terjesztett éa e mellett rontotta szemeit az uszony, mikor a gyerekek stakadt rubácskáit javította, mig a férfi vacsorát evett.
Fárádtaa tőréit egyet munkától izzadt, gondtól ráncos homlokán, majd durván, fenyegetve kérdette:
— Te, Előtti, raegiut kerülget az az ember ? I
A hangjából kiértett a féltés, de at asszouy
•■\'vak mosolygott rá I... Kinek kellenék én már most? I .. .
Azután sóhajtve tette hozzá :
— Hej I bezzeg régen I .. .
A férfi végignézett sápadt, sovány feleségéu, a kiuek arca rózsáit bitony már megbervasitólták a ateuvedéaek és hirtelenségét megbánva, — engeat-Wőn szólt\':
— Bizony igát I... Bocaáss meg ! ... durva voltam ... de nagyon felbőszítettek az irodában
Azután hízelkedve odament hozzá, a fejét gyöugédeu felemeltető és jóságos szemeibe nézve, kérdette:
- - Ugy-e, nem haragszol? . .
At avszony nemet intett és sóhajtva folytatta
szemroutó munkáját.
Szép nó lehetett egykor, de a gond, a báuat és a nélkülözések nagyon megviselték Csak ragyogó nagy szemei maradtak ineg egykori pompázatos szépségéből ; ezeket nem tudják megtömi a kö-uyek aein.
Lámpájukban fogytán volt a petróleum, A láug piologui kezdett, — mire lefeküdtek
Sötét van.
Az ablakon, a hol rést hagyott a kis függöny, benézett a holdsu.ár és hideg fénye odaesett az asttalou levő rongyos kis iugre. Az óra barátságos zajt osinált egyhangú ketyegéaével a nagy csendben, a melyben a likUkozáson kivDl a kis alvók könnyű lélegzetvétele hallaUtott.
At ember nem tudott elaludni. Ide-oda mozgott fekvőhelyén, majd feltámasztotta fejét a kezére és átszólt at AAstonynak : - Alszol, Rózsi? ,. .
— Nem ... ébreu vagyok I...
— A régi időkön jár a fejem, asszouy . . . Hej, Rózsi, tizenöt év előtt -e boldog idő volt. .. Emlékszel-e ? ...
At ilyen csöndes szomorú éjszakákon, a mikbe csak egy hűvös holdsugár világit, — mlko. ág\'ban fekvs pihente ki Gádor János a keserű nagy fáradságait — ilyenkor fogták elő at e fa|ta érzékeny visszaemlékezések.
Istenem, de gyönyörű láuy voltál: uem akadt párod á városban. Mintha most is ugy látnálak .. .
A képzeletében meg is jelent neki az akkori Rózsi, egy gyönyörű, stenvedélyes fiatal leány.
—. . . A hajad csodás, fényes fekete volt. a mibe ugy bolondultak bele a fiuk, mint a hálóba a lepke Az arcod usgyou szép volt. a melyet kiemelt a fekete hajkeret és talán legszebbek voltak a szemeid. .. Ha nevettél, ha mosolyogtál, ha beszéltél, ragyogott a szemed, mint a csillag és ha valaki nagyon bele-nézett beleszédült... Vég« k»v. _
Az uj
"CP. JMttlI Itt\'MI
Ösram - drőílámpáJk
Töréketlcriek.
""Képiiselet ét riiilir tfjfyarorjxíí résiérc: FingSr és Fia, Budapest VI, Hajis-Mlca 41,
2
ZALAI KÍUOllI
OKTÖBSR S7,
halom, — ipse vidi — "tép eredményt értek el. Nekünk is van megyei gazdasági egyesületünk és bizony vidékünk szegényebb népére is ráférne valami kéziipari tanfolyam. Miért hallgat tehát minden ?
De szívesen látnánk ezen hasznos munka apostolait.
Hallgassuk mag a másik fiit Is
"Többször megkíséreltem már, hogy azok ellen a vádak ellen, amelyeket külömböző lapokban ellenem szórtak, védekezzem ; azonban bármennyire akartam is ezt. eddig nem sikerüli, mert épp aiok a lapok, amelyek támadták: védelmemnek helyt nem adtak. Bánt a dolog, mert ez nem gavallér eljárás, továbbá, mert érzem lelkemben, hogy vagyok olyan magyar, mint azok, akik nagy hangon minduntalan támadnak. Minthogy pedig, igen tisztelt Szerkesztő Ur, volt szíves megengedni, hogy magam védhessem mindazon rut rápalmak ellen, amelyeket ellenem szórtak. köszönettel élek a joggal 8 itt nyiltan „tetemre hívom* támadóimat s felszólítom óket, hogy bizonyítsanak, ha az alábbi megjegyzéseimet előadtam.
Csáktornyán van egy lap. a melynek Zrinyi Károly a szerkesztője. A külsőségből az ember azt gondolná, hogy komoly lappal van dolga.
Pedig dehogy az I
E lap leginkább a haza állítólagos .megmentéséből" él Minden hónapban egyszer dörgedelmes oikkben megírja: „Veszélyben a haza", „Muraköz veszedelemben", „Oiril apostolok működésé" stb. Utánna rövid pauza. Kis vártatva újból kezdi a régi nótáját.
Leginkább én tőlem félti a Muraközt. Pedig már volt idő, amikor megírta, hogy agóniában vagyok. És mégis fél tőlem. Majd minden számhat) nekem ront.
Szeptember 28-án újból egy dörgedelmes oikkhen foglalkozott velem. A oikket Hajdú Lajos kotori „főjegyző" irta alá. E eikkre küldtem a Muraköznek egy helyreigazítást, amely a való tényállást tartalmazza. De ugyiátszik: Zrínyi Károly urnái nem az igazság a vezérelv, banent a közvélemény félrevezetése és a rágalmazás. Mert más lapok kötelességszerüleg mindig helyt adnak a helyreigazításnak, illetve a válasznak, azon elvre hivatkozva, hogy : „audialur et altéra pars", ő azonban ezt nem tette.
Minthogy pedig sem a Muraköztől, sem pedig Zrinyi Károlytól, különösen pedig Hajdú „főjegyzőtől" tanítást a hazaszeretetről s a magyar föld megbecsülésről, továbbá arról,
* Az igaioláe és lapunk pártatlanság* aaemponljáböl készséggel adunk halyt minden cikknek, a mellyel valaki iáját Igaiál vádelmeai. — Szorlí
hogy mi a kötelességem : el nem fogadok, azért legyen szabad a Muraköt eljárására s Hajdú .főjegyző" olkkére egy pár megjegyzést tennem.
A felmelegített káposztáról azt mondják, hogy igen Ízletes; de hogy felmelegített cikkek is hatnának,\' — ezt alig merem gondolni. Mert most a dolog ugy áll. hogy maga a kotori .főjegyző" is elismeri, hogy jelenleg Kotorban minden csendes De azért ó fél a osendtől is. Nlnos is ujabb anyaga, amiről oikkezhetne, — tehát előveszi a régi Írásgyakorlatait.
Első sorban is azzal vádol, hogy tizenhárom fut és leány növendéket küldtem Zágrábba iskolába, azért, hogy ott az ő meggyőződése szerint megtanulják a hazájukat gyűlölni.
Erre vonatkozólag megjegyzem, hogy tanítványaim legnagyobb részét (hatot) kü-lömböző magyar gimnáziumokba küldöttem egyetlen egy igen szegény gyermeknek szereztem teljesen ingyenes helyet Zágrábban. Mi ebben a bazaftatlanság ?
De, amely pillanatban a kotori „főjegyző" szerez a Zágrábba küldött fiúnak ingyenes helyet bármely magyar gimnáziumban: örömmel fogom e ftut az illető helyre hozni én magam.
A leányokért tényleg én jártam közbe Zágrábban, hogy felvegyék óket valamelyik zárdába. De nem tízért, hanem csak hétért. De nem bánom, ba a „főjegyző" tízről tud Is.
Azonban kérdezem én a „főjegyző" űrtől : Nem hallott ön arról semmit, hogy ugyónosak Kotorból körülbelül 26—30 leány ment apácának Zágrábba, még mielőtt én Kotorba kerültem, sót akkor, amikor én még az iskolapadját róttam? Ön „főjegyző" uram már ekkor Kotorban volt, miért nem akadályozta meg, hogy ezek elmenjenek Zágrábba? Miért nem tett osak egy lépést is, hogy őket erről lebeszélje, vagy hogy magyar intézetbe helyezze el óket? Vagy a régi időben az nem volt veszélyes a hazára, ha leányaink Zágrábba mentek, osak most veszélyes ?
Hát Muraközre, vagy hazánkra nézve nagy veszély, ha kányáink a kórházban be-Uegeket ápolnak, vagy Dalmáciában. Boszniában, Albániában gyermekeket oktatnak ? Nem veszély ez tisztelt Uram I Mert annyit csak tudhatna a .főjegyző" ur is, bogy a zágrábi képezdei képesítővel nem taníthatnak apácák sehol Magyarországon. Miért lesznek veszélyesek tehát ?
Ugyebár borzasztó bünt mégsem követtem el hazáin ellen, hogy Zágrábba mentem kérni a leányok felvételét.
De azt már semmikép sem tudom megérteni, hogyan van az „főjegyző" uram, hogy ön, aki velem egy községben él, ön, aki a hazáját jobban akarja szeretni, mint én, aki a hazája megmentése érdekében
annyit ir, — soha nem próbálta meg e leányokat rábeszélni, bogy menjenek magyar zárdába? Pedig ez kötelessége lelt volna! Megmondom miért nem tette ön? Mert az ön hangos hazafisága osak papíron vau ön. aki Héderváry grófról ugy beszél, bog, .Károly bátyám", Tisza Istvánról, bog, „Pista bátyám" miért nem eszközölt ki » számukra magyar intézetben helyet oly fel-tételek mellett, mint ahogy ók Zágrábban kaptak. Ezl ugye Magyarországon nehéz megtenni egyrészt azért, mert a dolognak utánna is kell nézni, másodszor pedig azért mert minden intézet lelve van Ha tehát óket Magyarországon elhelyezni uhui leltet, — akkor ne is tanuljanak? Ezt tartaná ún hazafiságnak? Nem, jegyző Uram, a hazáért tenni is kell valamit, nem pedig unos-unta-lan az ŐBÖkre hivatkozni. Higy|e meg, azok nemosak szájjal cselekedtek.
Ezért tessék elhinni „főjegyző" uram, hogy ha Ön minden héten írat is ellenem szép csattanós vezéroikket, mert ön nem tudja helyesen megírni, avval még nem telt semmit hazánk érdekében. — Engeiu kissé boszant, de nem nagyon, mert már megszoktam. Az olvasó közöuség meg azt mondja, aha I Hajdú irta, már tudom mi vau benne Lajtmant támadja: s tessék elhinni, el se fogja olvasni.
Azért ón arra kérem a .főjegyző" urat, tessék pozitív munkássággal szolgálni a hazát, mert eddigi ily irányú munkálkodásáról nem tud senki. Pedig a haza tetterős embereket kiván. — s nem lényeket nagyító vénasszonyokat.
Mindezeket már megirtani a Muraköznek., de nem közölte, azért, inert legfőbb törekvése csupán az, hogy ellenem ingerelje a közvéleményt.
Ezért utmi riad vissza attól sem, hogy hazugságokkal is félre vezesse a közönségét
Erre Is egy szép példát
Szeptember 14-ikl számban megjelent „Igen lisztéit Szerkesztő Ur I oimen, egy panasz. melyet 21. murasiklósi ember irt alá. E cikk sem jelenhetett meg anélkül, bogy engem ne támadjon. Most pedig már ugy írnak rólam, — e cikkre hivatkozva — mint hazaárulóról.
Azonban megtudtatu. hogy e panaszon levél hazugság. Azok az aláírók a kérdéses levelet nem is látták s így nem is Írták alá s róla tudomásuk sem volt.
Kimentem ugyanis személyesen Mura-siklósra s tanúval felkerestem az aláírók közül a .következőket. Vugrineo Oyörgyöt. JUatosa Ivánt és Nikolaj Györgyöt. Megkérdeztem tőlük: van-e tudomáank arról, hogy nevük aláírásával egy támadó oikk jelent meg ellenem a Muraközben. Azt a feleletet kaptam tőlük, hogy csak\' utólagosan értesültünk a cikkről.
— Hát maguk nem Írták alá azt a levelet? Kérdeztem őket.
OITÖBÍH 17.
Z A 1, A I K 0 Z L f> N T
3
_ „Néni. suba nem is láttuk s ilyenre ueui Is gondoltunk . .
_ Hát a többiek, akik alá vuiiunk Írva, „Ok aláírták a cikket V
Nem. « legnagyobb része biztosan nem jrt» alá azt a cikket."
Ime ez a száraz tényállás. Kbból világosan uVeglátszik; hogyan esi-u«l félrevezetett közvéleményt a Muraköz.
Hogy niég oélt Tárjen, ime hamis aláírásokkal hoz panaszos levelet a elkeresztel hazaárulónak
így mentik nálunk a hazát Pedig Magyarország tieiu szorult arra, hogy a Muraköz hazugsággal \'védelmezze.
Hanem igen is szüksége van arra, hogy » néppel törődjenek, tettel s jótanáoscsal támogassák, s hogy hagyják csendesen gazdálkodni és fejlődni, nem pedig folyton nemzetiségét lámadni s igy éket verni a magyarság és nemzetiségek kőié I Majd folytatom.
Lajtmann György.
- As OMKK , p ülése Al OMKE ntgy- lármsáK muiiiá-. > láinpák.t tisztogtlta. KOztieu > ktuizMi keioletiaek »tftsztm»nji Urllnhiit Hínrik létráról leenett, ét súlyos zuiédáiokst nemedet!, elifőklésével „rfm.p dil.Hu gyűlésezett . »«,k.-1 _ A va8Íraapl footba, mérkörtB
Vasárnap d. u. 3, órakor kezdődött a mérkőzés, mely
oizsai Kaszinó egyik termében
Grünhut Henrik elnöki megnyitójában vázolta az OMKÉ rn váíó feladatokat, melyben Nagykanizsa | intelligens kereskedőségéuek részt kell veuníe. \'
Az elnöki meguyitő-utáu a titkár referálta ko-, lerazárlat ügyében tett intézkedésekről, melyért a választmány köszönetet szaiazutt az elnökségnek.
A kvrQlet gazdasági helyzetéről előterjesztett i jelentést tudomásul vették. — Kivi kapcsolatban , Schwarz Gu«tá» és Heltai József vál tajjok rárau-I tattak arra, hogy a kereskedelem pangását nagyban el6mozdit|a a bank jegy kontingens elégtelensége, amely
az N. T. K. és a zalaegerszegi csapat között folyt le. Az idó kedvező volt, de a kösönaég kevés. Niuca lelkesedés a sport iránt. A küzdés i dóit el. M«g kell diosérnUttk u N". T.f ból Schlejzugert, aki biggadtau várj* labdát, azutáu kitűnt a kis Völker, kitolt magáért, Tóth stépén i jászolt, ellenfél kapujáig, mert a lábtfát rendel és a kapu fölé rúgta.. A zalaegerszejf Vámosi, Ei\'dósi éa Benzai tárgyilagos jál
i ■ , . ü . . ,, . „, ; t«k ugyan, de látszött rajluk, bony
|.k.re.k.d.l.mf»s.lilUMl,o.ij««<Mili élet f»JI6-1 ,,u„k Kigy„|m6l irdB„í.,
HIR E K.
— Halottak napja Folyó évben nő-vemben hó 2-ika vasárnapra kerülvén, a halottak napja november 3 ra lett áttéve; miért is a temetőben november 1-ón szokásos esti könyörgés ez évben 2-án, azaz vasárnap este fél 6 órakor; a november 2 án szokásos reggeli szent mise és szent beszéd pedig 3-án, azaz hétfőn reggel 10 órakor kezdődik.
— Személyi hir. Kárpáti Kelemen, a székesfehérvári tankerület főigazgatója f. hó 2&-éu délután, miután hivatalos látogatását a helybeli főgim-uátiumuál befejezte, várossukból távozott.
— Megy ebizotta ági tagok. Törvény hatósági bizottsági tagokká válassUMak a kornyékben. Perlakon Zala József, Nsusiedler Jeuó. Muraviden Qolub János, Vajda Bála ét Starzsinszky László, álsódombotuu Dr. Zaláu Gyula, Miháo János és Dr. Braun Nándor. Rotorban Hajdú Lajos, Bruuoer Qusztávr Sebestyén litván.
— Szüreti mulatság. Tegnap este tartotta i Kath Legényegylet a kolerajárvány miatt elmaradt szőreti mulatságát. Á mulatság mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben a legfényesebben sikerO(t — Az •Ifiadott huizártoborzót 8sabó Istviu egyleti tánc-reudezó tanította be.
désével nem tart lépést.
A délivasut küszöbön álló állumositása is élénk eszmecserére adott alkalmat, amelyben réizt vettek Heltai Józsel, Pongor Henrik, Grünbut Henrik, 8chwarz Gusztáv, Knortzer Gyfcrgy, Halphen Mór és Ilirschler Sándor. Végleges álláspontot e tárgyban nem foglalt el a választmány, annyi atóntyan már ím megállapítható, hogy az osztrák vonalak állo-inositása esetén a magyar voualaknak magánkézben való fenntartása a kerület gazdasági érdekére uem kívánatos. |
Ezután az adminisztracionális munkálatokról tettek előterjesztést a választmánynak, amely örömmel vette tudomásul, hogy kerület kereslfedóságe melegen érdeklődik az OMKK fontos működése iránt, amely érdeklődéit Uyiusfljá az uj tagok jelentkezése is.
— Esküvő Horváth Jenő kotori állami tanító folyó hó 18-án nőül vette Koller Teréz kis* asszonyt.
—- Elveszett tehén Sinkovics János (Csen-tei-puszta u. p. Kiskomárom Zala-megye), gulyás panaszt tett azersesztóségUukben, hogy egy fejős tehene az állánról elszaladt. Ismertető jele magas vörös tarka, farka el van vágva karikára. Aki felvilágosítást tud adni, értesítse a fenti címei
— Uj lap megyénkben. November 5-ikén egy oj heti lap fog inegjelenui Zalaegerszegeu ,Zalai Újság- címen Szentgyörgyi Fereue szerkesztéséből.
— Közgyúlóa A magyarországi munkások rokkant és nyngdiiegyesületánek uagykauizsai fiókja tegnap vasárnap délután 8 órakor népes, de egyszersmind viharos ülést tartott. A közgyűlés célja as uj alapszabálytervezet megtárgyalása. Az ellenzék teljes számmal vonult fel és ssóuokuknak, Uyeues-nek, a kerülati muukásbiztositó pénztár titkárának indítványára nem járultak hozzá sam a korhatár megállapításához, sem pHdig az illeték felemeléséhez. A gyűlés végre is azt határozta el, hogy a teivezete leveszi a napirendről
— Szerencsétlenség. Szombat délután csaknem végzetes szerencsétlenség történt a Kisfaludy-utcában. Pliha János, a Frauz Lajos és Fis részvény-
kapua
bátran mpudháijuk, hogy a főváros első k Az eredmény 3:1 a mi javuukra. Tehát/ez a mérkőzés már jobban szerűit, ráint a múlt vasárnapi.
- Magyar Kir. Saab. OsEtályaorajáték. Minden aorsjáték kezdetéuél a fóelárusitók a vevőknek előzékenységből egy és ugyonazon azámu sorsjegyet tartják fenn s azokat a vevfik a további játékra reudeson szívesen veszik át.
Németországban, a hol az osztálysorajáték már több mint egy évszázad óta áll fenn, ezen módszer olyannyira el vau terjedve, hogy sok család élet* ^ hosAziglan egy és ugyanazon számú sorsiegygyel játszik, sót ji sorsfegytul^jdonoa halálával as örökösök j játszanak tovább ugyanazzal a sorajegygyei.
Az oszUlyaorsjáték sorsjegyeinek ptgy nyere-inényesélyeit tekintve, ezeu eljárás batározottsu helyes is. mert ezáltal nagyobb a valószínűség, hogy előbb vagy utóbb a sorsjegy a kivánt főnyereményt eléri.
— Az „UBAUU8" mozgóképszínházban
ma hétfőn és holuap kedden a falragaszokon hirdetőt gyönyörű műsor keretében r.agy kinema tánc-szkecs tartatik K. Daltou Irén nagytehetségű klaszikus táncmúvésznó és Nógrádi Mariska nemzetközi tánc művésznő vendégszereplésével a színpadon é« a váas- * non. Görög táncok, táoe-szkecs. Klóadja K. Dalton Irén. Hollandi lacipótáoe. Élószám. Lejti Nógrádi Mariska. Klasszikus msgyar táncok és eredeti japáu táucok. Klőadja K. Dalton Irén. Helyárak: Páholy-Qlés 9 Korona. 1. Hely 1 Kor. 20 f., II. Hely 70 f., III. Hely 30 f.
Petróleumhord6t
veszek minden magyar állomásról Qroaahandlung Ed Suppana Priatova, Stájer-ország.
HIRDESSEK A ,ZALAI K6zlömí"-BEH
Hirdet
3 uaput.

Ezennel közhirré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenórzó közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XXXIIJ. aprajáié kJ I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a fóárüsitóknak árusitás ><gett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1813. novambar hó 20. és 22-én tartatik meg. A húzások a Magy. Kir. Lottójónééki
\'flazgatóaág, mint állami ellenőrző hatóaág, és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sortjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1913. évi október hó 26-án. Magy. Kir. Szab. Oaztályaorajáták Igazgatóaága.
TOLNAY. HAZAT.
UUI KÖZLÖNY
OKTOBKB 87
AKI BÚTORT
BUDAPESTEN AKAR VASAROLNI,
uját érdekébea o«eleks»ik, ha váqárláa előtt megtekinti
Budapesti Asztalos Ipartestület
védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
áraeaarnokalt, melyek a kővetkező helyeken vannak : VIII, JÓZBef-körut 88. az. (Bérkoosia-uloa sarkán.) IV.. Ferenoiek-tere 1. at. (a királyi bérpalotában.) Kun MUfrikmt ai .Oraaágoa Kíipouli HilelaiOvatkewl- tagit > euoak felügyelete alatt áll. Váairiáai kkim »g«»«i Utaárva. - SlilaaariJ »«.r< lakMreaáasáaek. Jutányos árak 1 Szavatosság áru minőségéért
A* InwniMa kkárálm •Mi»|i kidapaaU •nW«e» htifttenk tdimd.
I- in-.
=Hatschek Ltyos=
Központi Iroda A«tri«y «t aa r.
ETERNIT-MÜVEK
BDs«raat MttmmantrAui
STIBNIT-PALA
a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga
Vigyázat! Nagyen tontoa!
Kapható : HORVÁTH &YÖRGY palafedflmaater éa LEHR OSZKÁR fakerealcedőnét Nagykaulmán.
L1 rP LM) VIT "P \\ I A aaak akkor valódi, ha a ftnti raja laerinl minden ogyei taft a lörvjnya-EjlEiIUM < "1 Alj/l ai vídeu ..Jjttnytl „BTOJnT"-l.l van .llilva, ««lv»k.d)Jk lahii mindínkor csak kltaiaajtlen «ak valódi UJLTMOUEK fái* KTSmMXT-paUt kjrni Ja siljnjr anyagot vtaaaauUaltani.
A t bMP I?"D V 1 T \\l Tl V Ij1 li a.állilíkápaaa«aa a Ny«rgiaujtaluban Idrlínl íyjrnajyob-l\\/j L 1 Llln 1 I ~!U U V JÜIV bilía kUviUcsliban >0 uáaaljkkal amtlkedelt aa ilmull
JvhM kápeat, anyagsiállUJsok ichit ■ I •ggyotsabban tOrtinhaUMk. Ujabb randaacni BHOHBU* ia Bai.riKKU.T-Upi>krs klMnOa.n [.IMvJiik aalvaa npyalmjt.
Nyomatolt a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
01010000020000020000000100000100010101890101010100020202000202
Nagykanizsa 1913^ október 30
52-ik évfolyam. 8a. szám
CsütDrtOk
■•ijiliilt bélül él ciilIürtíkSn.
£|«fliat4al árak: Kgéit í»ro 10 korona, ítlérre 6 korona,
Nagr«dé»i« 8 korona 80 flll. — Egyaa aiám Ara 10 (III. _ ----" -----
Temetők ünnepe.
Mikor » napfényes mezőkön elhervad a virág és elfakul a gyep. akkor kivirul a liollak csöndes birodalma. November elsején virág borul a sjrhalmokra és lobogó lángok fénye deríti az őszi borulatot. Mintha a tavaszi és nyári örömökért mennénk vezekelni, oly különös az életnek ez a bevonulása a temetókertbe. És mig ember, szivében értéssel, tudatában annak,\' hogy maga is mulandóságra van szánva, — járni fog a földön, mindig megfogja indítani szivét, lelkét a halottak napja. 8 kinek ne lenne halottja? Még annak is, a kinek ninos oka a temetőben egy sirhanlra borulni és ott elzokogni bánatát, annak is van halottja. Nem lonietett-e el lelkében reményeket, nem sajog szive a csalódás bánatától? Halottja mindenkinek van, egyik a temetőben tudja, a másiknak szivében van elásva ; vájjon melyik a nagyobb, a könnyfaosaróbb halolt?
Amit ember kezdett, egyike a legszebb
felelő, -xerkc.tií:
KÁROLY GYULA
i-wtatu: tzirkiiztaiéi éi kliééklutil liik-lér I.
KEMÉNY LÁSZLÓ Talafoa : tll. — Hlrdatéaak dljaiabáa aaarlnl.
jelenségeknek a temetók ünnepe. Minó kár, hogy idók során az emberek versengéséből ez a szép ünnepe is sokat veszt őszinteségéből. Azt az óBzbe borult édes anyát, akinek a temetőben nyugvó egyetlen gyermeke, minden reménye alussza örök álmát, — és a ki tenger fájdalmában loborul a sirra és ott igaz könnyeiben megenyhül. -- mélyen sajnáljuk és szivünk minden igaz érzésével kisérjük. De van a temetőben, halottak napján olyan hivalgó fényűzés, inely bántó.
Azonban akár ebből a hivalgó gyászból, akár a kegyeletnek egyszerű koszorú jából mégis elkérünk a szegény sorsú tüdőbetegek meggyógyitásárs egy szál virágot. Gyönyörű gondolát, hogy a halottaknak szánt koszorúból egy virágszál jusson az élő halottaknak. A mi hazánkban félmillió tüdőbeteg jár kel és ennek egy ötödrésze minden évben meghal. A járókelők egy része magától is meggyógyul, vagy a halálos kór lassú pusztításhoz fog, de a legtöbb, amíot betegsége előrehaladott, — egyre jobban és jobban veszélyére lesz embertársainak, és
igy a társadalomnak önmaga iránt való kötelessége, hogy ezt a nemzeti sebet gyógyítsa b az élő halottak sorsát irgálmaB szivébe fogadja.
Csak egy virágszálát I Hangzik országszerte és ha oly sok virágszálat adnának az élő halottaknak életük megváltására, nép-szanatóriumok létesítésére, amennyinek elvonása szinte meglátszanék e napokban a temető sirhantjain: az lenne osak az igaz kegyelet és ez a virágszál lenne a legfényesebben beszélő kegyeletünk igaz voltáról, emberszeretetünkról, nemzeti érzésünkről, sót halottaink mélységes meggyászolásáról la.
Vajha a temetók halottaknapi nagy ünnepén a sirra tett minden koszorúból hiányoznék egy hervadó virágszál, a hervadó élet megmentésére: az lenne csak a temetőknek mindannyiunk által diósért legnagyobb fényűzése. Mert bízvást mondhatjuk, hogy akármilyen embermészárlás is volt a Balkánon, nem annyi ember, amennyi nálunk évente tüdóvészben elpusztul. Nyolcvaneter ember megmentéseért kiáltják oda: Ha osak egy
Mulandóság,
Irta: Szabolcskei Mihály.
Hejh, gazdag természet, de leszegényedtél: Lombos, leveles nyár, de kopárrá lettél. Hova lett a rétek ezer vad virága\'/ Hova az erdőség koszorús lombsálra?
Hova lelt a bűvös láng a nap szeméből? A kacagó kékség, a gondtalan égről? Hová a költészet a madár szavából? A hangulat és szín, a táj távolából ?
s hova lelt mindez, hajh olyan észvevétlen ? Virág az élet egy gyenneklány kezében. Mire összekötné: por lesz a virágból, Öreg anyóka a hajnalszemii lányból. . ■ !
Elveszett boldogság.
— . . . Emlékszel a verseimre?...Isteuem, de rosszak voltak ! ... hanem az érzés az valódi volt, igaz szívből jövő. — A nap. a melyen nem láttalak ós meg nem szoríthattam legalább puha kezed, elveszett volt rám oózve, de talán neked is?l.. .és mikor az egyetemou a harmadik eszteudómet is kitűnően végztem, már akkor ugy emlegetett az egész város, hogy szép pác leszQuk . . .
— Emlékszel, Rózsi ? I. . .
Az elmúlt kedves idók tarka képei beborították a sok fakó szürkeséget a szobában : mindenfelől az elmúlt fiatalság rózsás emlékei köszöntötték a házastársakat s jeléül annak, hogy az asszony is benne van az édes emlékezés csalóka körébeu, sóhajtott egyet.
— Te szépséged teljébeu pompáztál, abban a korbau, a mikor a bimbó rózsává hasad .. . Igen, találó a hasonlatom ; üde, illatos rózsává I .. .
Ejcy este találkoztunk a kertetek régében Én
átláboltam a patakon éa te ott vártál a bokrok mellatt. Holdvilágos nyár-este volt és kivQlünk senki sincs a kertben... a levegőben még izzik a nyári nap tQnÓ melege és a szellő odahozta nekünk a kert bi^ja illatait... A nyár szerelemre tüzelte a vért és a pata\'tcsobogás, a békabrekegé", mind a szerelem hatalmát hirdette... Ugy-e most is, hogy elfog a lelkesedés ? I...
Leültünk a vízparton közel egy mát mellntt. Én már menni akartam, de te marasttottál. A karod a nyakamra fontad és a szemeb leirhatátlau féuyben ragyogott... Fejed a nyári é) babájától a mellemre hullott és ajkam az arcodat érte .. . ... Megcsókoltalak ...
Ai asszony halkan felsírt ágyában, bizonyítva, hogy ferje elbeszélését ó is egész lelkével kiséri,
— ö, nagyon veszedelmes éjszaka volt az egy szerelmes párra, a melyben csókok muzsikája, ölelések suhauása kisértette meg őket és valami reszkető világításban a forró vérnek olyan kívánatosnak tetszett a bfin I...
Átöleltem a nyakad és te rám uéztél, vágytól ragyogó szemeiddel... A kebledben tobzódtak az
Képviselői is rMr .\\f*gyjrarstlg risün. ihitfer és Fia. Buiapssl VI., Hajós-utca 41.
a
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBKR 30.
virágszálat I - ismert jeligét, óh értsd meg olvasó és liQld el kegyeletednek halottaidért való megszenteli vámját I
Nem gyerek kezébe való a fegyver.
Hétfón este fél 8 óra tájban písztoly-durranás verte fel ai utca osendjét. Egy * éretlen gyermek kezében sült el egy kis hatos flóbert pisztoly; melynek golyója társának aroán ütött sebet,
Maga a tény a következő: Vindis József 1B éves kályhás inas összegyűjtött pénzen egy kis flóberl pisztolyt vásárolt. Nem is volt nagyon drága. 2 korona 40 fillér volt osak az ára. Szerzett hozzá egy pár golyót is. Az utoán várt reá a társa. Dékán István. így szokták ók ezl már meg. Együtt jártak az ipariskolába. Útközben Vindis eldiosekedett az újonnan aieriett pisztollyal. A kis 13 éves Dékán elkérte tőle, hogy ó is megnézi. Hogy hogyan kell vele bánni, azt egyik se értette. Elóször Dékán próbálta elsütni, de a kis flóbert pisztoly egymás után ötször is osü-törtököt mondott. Ezen próbálgatások közben értek a központi iskolával szomszédos Bar-tos-féle házig. Itt Vindis visszavéve a pisztolyt Dékánra fogta és elsütötte. A golyó Dékán aroába fúródott közvetlenül a szem alatt. Az eltalált fiu erősen vérző sebével még néhány lépést tett előre, majd jajgatva leült az árokba. Vindis a pisztolyt ijedtében a nyilt pinoeablakon át a Bartos-ház pincéjébe dobta.
Osakhamar nagy tömeg fogta körül őket. Kivánosian érdeklődtek az után. hogy mi történt, de az árokban ülő gyermeknek, kinek pedig arosebe erősen vérzett, ugy hogy rövid idő alatt tókában állott körülötto
a vér, nem ment segítségére senki sem. Osak hosszabb Idő múlva akadt egy-két jólelkű ember, aki orvosról Igyekezett gondoskodni. Elóször is tiszta vattát hozattak a vérző seb befogására. Majd a rendőrségnek jelentették. Egy rendőr azután a rend-órszobába vitto a két gyermeket, ahol a gyorsan megjelenő Goda doktor részesítette első segélyben.
Ez maga az eset.
Azonban két tanúságot akarok ez alkalomból leszögezni: Elsősorban is nem gyermek kezébe való a fegyver. Hová lesz a közbiztonság, ha annak a kis tanulatlan inasgyermeknek a kezébe is fegyvert adnak ós hozzá lőszert Vagy talán azt hiszik, hogy az ilyen kis pisztoly nem veszedelmes. Ez erős tévedés. Jelen esetben is, ha a golyó osak másfél centiméterrel feljebb megy egyik szeme lett volna áldozata annak, hogy alkalmat adnák a gyermeknek fegyvert venni a kezébe.
A második, amit nem akarok elmellózni, a közönség tehetetlensége. Mintegy ötvenen vették körül, de osak egy kettőnek jutott eszebe, hogy nem bámulni, hanem segiteni kellene. Még szerenose, hogy a gyorsan megjelenő rendőr véget vetett a kinos helyzetnek, magával vive a két fiut.
HÍREK.
LENNI!...
Virágokkal ékes a temető. A nap. mely a halottaké. — bánatos kegyeletünké egyúttal s alig van ember, akinek a temetőben szerette ne nyugodnék. A József Királyi Herceg Szanatóriám Egyesület ismét ballaija esengő szavát. Osak egy szál virágot I szól
az ó esedező hangja, - abból a koszorúból, melyet a Ügyeletes sziv szeretteinek sirjára szánt. És ebből az egy szál virágból tán egy hervadó élet fakad újra: hiszen az egyesület ebből ai egy szál virágból országos alapot gyűjt a tüdőbetegek megmenté-sére. Oyönyörü intézményei ezreket gyógyítottak már, föntart két uagy, közel háromszáz ágyas tüdőbeteg gyógyitó házat. És az ország minden táján tüdóbeleg rendelő intézetei vannak. Kiadásai a humánus célra évről-évre nagyobbak és országos csapások valamint a háború gazdasági viszonyai miatt ez az egyesület is kénytelen megérezni a nehéz időket. De a betegek, kikuek nem mindegy, hogy ma, vagy egy év múlva jutnak-e be gyógyitó házakba, — egyre kopogtatják az irgalomnak ajtaját és igy az egyeHűlet nem tehet mást, mint fölemeli kiáltó szavát: Adjatok, óh jó lelkek osak egy szál virágot, hogy azt százezrek adományából megsokasodva megmenthessük pusztuló magyar véreink ezreit I Az Egyesület kérő szavát olvasóink meleg szivébe ajánljuk. Az Egyesület ciuie • Budapest, József Királyi Herceg Szánatórium Egyesület, IV. ker. Sütő-utca ö.
— Halálozás. Jauda Károly ma*áuzó október hó 39-én életének 75-ik évében elhunyt. Tena-lése csütörtökön délután 4 órakor murit végbe.
— Ártatlan szórakozás korbon szerencsétlenség. Veszprémből Írják: Déry Káról; városi adóbivalaluokot sétája közben a vásártér felé vitte utja. A virgonc diákok éppen tootballil asóra-koauk. Déry örömmel nézte a fiatalság pajzán játékát. Szerencsétlenségére a labda feléje gurult. A labdát továbbrugoi akaré fiu nem találta «l a célt a a labda helyett Déry lábát rúgta meg, de oly erősen, hogy az eltörött.
— Vaszary Kolos Balatonfüreden.
Vaszary Kolos, a nyugalomba vonult
egymást Ozó értelmek éa hozzám simulva, kéjesen remegtél meg a karom ölelésére . . .
Kivesztünk . ..
Lehunytad a szemeid, fejed odahullt a mellemre éa niig sóvár karom a dorekad aioritotla. a penselö indulattól luárnoroaau moutad a nagy magá-uoaaágban :
— Szeretlek, Jani I. ..
. . Rs aikaiuk öaazeforrtak bosszú, végtelen oaókban, a karjaink öleltek illó, emésztő ölelésben . ..
— Emlékszel, Bóisi? ..
A tizenöt év előtti szerelmes éjszaka emléke kifárasztotta. Hosszabb szünetet tartott, a mi uléu gyorsan és szárazon folytatta:
- Kz éjszakától kezdődik a mi Kálváriánk I Négy-öt hónapra rá nőül kellett menued ... A i-zfl-laiuk nem igeu segíthettek benuüuket, hát mindjárt megismertük a szökséget. ..
Ó, a mi mézes beteiuk I... A mi más embernek a boldogság netovábbja, mikor párjával hosszas várakozás, vágyakozás éa epedés otáu egyesOlhel, az nekünk lázas és keserves munkaidő volt és mi kétség, beesett szorgalommal, keserves munkával kerestük meg mindennapi kenyerünket éa mikor homlokomon a fáradság verítékével téttem haza, sirva borultunk egymás nyakába — a mézes hsteiukbeu.
... El kellett bujdosnunk idegesbe, a hol seuki sem tudja, hogy a házasságunk gyümölcse korai lesz. ..és miv I szegények voltunk, nem folytathattam tanulmányaimat.
Majd kia hajlékunk fölött ia kisütött rövid idóre a boldogság sugara. Nemsokára háromért kelleti dolgoznom ... Leányunk lett a kis Rózsika
Az asazony sír es könnyezve mondta:
- fiu szegény KózsikAut 1 .. fi már testvérkéi védó angyala 1...
— IgHii.. meghalt. szegényke ... és hosszú ideig voltunk vigaszlalhatlmok « csapás után. Ügy tekiutettUk, miül az Uten bQutetését. amiért — nem tudtunk várni I...
Megint szUnetet tartóit néhány percig, hogy annál imlulntosabbau (akadjon ki késóbb Keserűségével könnyiteni akait báuatos lelkén.
Hát a másik csapás, a féltés ? I... Tudod, Rózsi, miuó csúnya szenvedelem a féllés?! 0, nagy ál ka ez az Iatenuek I... megzavarja az ember fejét, elveszi a józan eszét megbolondítja .. . 8okszor, igen sokszor megkísértett engem és valami ugy súgta a (Ölembe, hogy „amiül egykor a vágytól űzve a te nyakadba borult, ugy dólhet az asszony, arnig otthon nem vagy, a más karjaiba is..." Tudtam, hogy
nem lehet igaz, de a lélekölő vitatkozás a gyauuval sok rettenetes éjszakámba kerüli.
— ó, Bözsi. Bóxsi I — airt (el az ember, — inost nekem Icheti.e odahaza az alsó irodám ; te nagyságos ass/.ony leuuél, a szép, az Quuepelt Gádorué: fogatunk lenne, estéket adnánk ; a buldogság ott luuue örökösen közöltünk .. . inig moatVI. .
Könnyei egyre sürObben omlottak, hogy megakasztották a beszédben és néha lájdalmasan, szenvedve sóhaitott.
Az egyik gyerek nyöszörögni kezdeti álmában, mire édes anyja lement ágyáról és szelíden bsiakarla. Majd odament férjéhez, megsimította fájó fejét és szelideu, csillapítón kérlelte :
— Hallgass már öregem, fölkelted a gyerekeket!.. .
Hádor megcsókolt* felesége jóságos kezét, azláu falnak fordult és az elcsigázott, testileg, lelkileg fáradt embei azonnal elaludt, hogy álmában élje tovább a tizenöt eszteudó elótt elveszteti nyugalmat, boldogságot Ikes.
Vége.
OKTÓBER 30.
7. A L \' 1
KÖZLÖNY
bjboros-heroegprimás még mindig Balaton-n "\'tartózkodik, ahol állandóan környe-van Kohl Medárd dr. püspök ós Berger Márk kananok, volt szertartáskor. A (ópap igon jó színben van és a pompás ósziínapokon gjakran tesz hosszabb sétál nyaralójának^* kertjében és a Balaton „Ijin. Nyaralóját az elmúlt hetekben átalakították, illetve berendozték a téli tartóz-kodisjoéljaira. Ha az időjárás nem fordul „lami zordra, az agg fópap villájában fogja
tölteni >z;egész telet.
— Megpetiolonálták a választást.
megyebizottaági tagok megválasztása elleu (. h. 27-én agj több száz aláirásu potioiét nyújtottak bo, mely-jwu , választás megdöntését; kérik, at alapon, bog; a válasttók stáma egy-egy kerületben uieg-biUdja\'a törvényben előírt 600-at, más réazt pedig, minthogy a biioltságnak csak egy listla állott rendel-kstésáre, sok hiba causiott be a válastlások alkalmával
_ Állatbetegségek Minthogy Soraogy-
Mirgón a stáj és körömfájás megstüut, átért a ItStsig a tár alél feloldatott altal a korlátoláaaal, hogy áusttriába a feloldás uapjálél BZárailolt áo nap múlva stabad osak azállitaai.
á letooyoi járáshoz tartozó Piuce községben a lepfeua fellépett.
— Halálos baleset. Csarner József musl-ayal földmives csütörtökön délután eltávozott hazulról. Pisztolyát megtöltötte é» a szobábao az asztalon felejtette. Mikor a gazda távozott, a kél Osornor gyerek elkezdett a töltött pisztollyal iálszani. Kgyater-csik a pisitoly vélollenQl elsült a kisebbik gyermek keiében és a golyó a nagyobbik győrinek főjét fúrta kérésziül. A fin azonnal maghalt.
— Tolheggyel. Egy kántorral törtéut, hogy ■ liuáuc szűz dohányt talált nála, a meg is bírná gellák Iá koronára. Ki la tört a végén.
— Ezért bárom embernek kell meghalni. Még ugyanaz nap bebivtak a rendőrségre.
— Ki az a háiom ember, akit meg akar ölui?
— Én — csodálkozott a kántor
— Maga hát. Hiszen mondta.
— Mondtani mondtam, do csak laton tudja kik lesznek azok. Nyolo koronát kapok egy temeté sért, hát három halottat kell a temetőbe kisárueiu, bogy megkeressem a bírságot.
— Szerencsétlenség kukoricafosztás közben. Megrendítő atereucaédeuség törtéül 22-én este ötv. Kotáry Aurálné fényesbázai majorjában. Legények, leányok vig hancurolás közbau kukoricát fosztottak és a hangulat emeléaére Pál PisU csáford-begyi legény at odavelődött szólópásztorok egyikének pu.káját felfogta és ettél lövöldötui keidelt. A régi, rozsdás fegyver kezdetbou csütörtököt mondott é» ebból a kedélyeskedő legény ait követkeitelte. hogy uiuca megtöltve. Így felbátorodva, öombkötő Máriára fogta a töltetlennek vélt fegyvert és elsütötte att. A fegyver óriási dördüléssel elsüli és • sőrétek a leáuy arcába hatollak. A siereucsétlenül járl leány eszméiellenül terült el. Azonnal besiállitották véiben-fagyva Stenlgrótra, ahol l)r. Misner Antal rástesi-tetta at első orvoai segélyben, i leány állapota válságos. A sőrétek az orrcsontba megakadtak éa iuuét nem sikerült eltávolítani.
Magyarország közgazdaságának vezár
gazdasági vállalatainak vezelóit mulalja mutatja be életrajzok és arcképek változatos, élénk sorozatában. Minthogy e műuek nemcsak szakirodalmi, hanem informatív jellege is lesz, a .Magyarország külgazdaságának vetérfiai\'-ban hé tükrét találjuk hatánk külgazdasági és hiteléletének. Joggal elámíthat o mű a legszélesebb kereskedelmi és péutügyi körök komoly érdeklődésére, mert anyagát gondos körül-lek intéssel, uagyobbára a helyszínin gyűjtjük össto a elismeri szakemberek rendelik sajló alá att Nom stárft életrajzi adatok folaorolására siorílkoiik o könyv, hanem stiues, a személyeket és kötgatdasági tevékenységüket hűeu jellemtó biográfiákat kötői, amelyekből ugy a szociológus, mint a pénzügyi stakember ériékes anyagot meríthet. A nyilvános ■támadásra kötél,-Zeit vállalatok hitelképességének megítélése siemponljából meg éppeuséggel korszakalkotó segédestkötl látunk ebben a munkában, inert eleven éa potiliv adalokkal ki fogja egészíteni a mérlegben közölt holt számok alapiáo alkotott hiteb-véleményt. Örömmei odvötöljük ott a könyvet, amelynek közkedveltségét már most meg merjük jÓBolni. Szakemberek és kötgatdasági irók, pénzügyi és kereskedelmi vezérférfiak közreműködésével késiül a munka b igy elvárjuk, hogy nivós éá értékes könyvel kapunk beuno. A mű három kötetben fog megjelenni, még pedig : I. Nagyvárosok, II. Kisvárosok ás 111. Budapsst sierint feiositva. A teljes mű ára 10 korona, de kötolenként is kapható. At I. kötői SO koroua, a II. éa 111. kötet pedig külön-külön 20—80 koronába kerül.
— Ünnepi műsor az „URA.NU8" Bzln-házban. At „Uranus" stiuhátban Starvas szálloda (volt Edísoo színházt szombaton és vasárnap üunepi előadás lest. A 2 órás gazdag másor elsőrendű képekből vau össteállitva, melyuea mindegyike » kinomatografiának remeke. K ritkáu látható csoda-stép mősort nagy áldozat árán Bzorelto meg at „üranus- stiubái agilia igatgalóia. Egy nagy élve-lettől fosttaná meg magát at, aki e gyönyörű mő-sort elmulasztaná. A szombati és vaaárnapi elóadaat legérdokosebbé teazi, hogy a mozivá, tnoo fel log lépni „Kózaakirálynő" oimü vigiátékban Paris Mioi világhírű mozistinásznó, ki játékával és láncával az ÖSBte» moiísiinéstnóket felülmúlja. Bővebbet a fal ragaszoki Hétlőu éa keddeu uj mősor.
képek kőiül kiemeljük a Pozsouyi Ertsébol-templom fényképeit. Jótsef főherceg és családia siarvaavadá-siatáról késiült fotográfiákat, képet a „Vollurno" égéséről alb. At Uj Idők előfitetési ára negyedévre 6 koroua. Sierkeitlóség és kiadóhivatal Budapoat, VI.. Andrásay-ut 16. szám alatt.
Petőfi Bzínész lett. El a címe annak a művésti erejű, szép elboszéléanek, amelyet Krúdy Gyula irt Petőfi ifjúságáról a magyar leáuyvilág számára éa amelyet Tutsek Anna eleven lapja, a Magyar Ijáuyok közöl o heti száméban. A gondos szer-kesttóuó maga is irl erre a bélre és folylalja népszóra, okos rovatál, melynek ciroo .Katóka a konyhában". Oikk budapesti különlegességekről, aitán az orosz kézimuuka ismertetése, továbbá Nil regéuyo és Kdmoudo de Amicia örökbecsű tiagy munkájának, a „Sliv\'-nok folytaláaa, számos művészi kép éa fotográfia, stb. ogúsziti ki a Magyar Lányok logujabb számának változatos tartalmát. A kiadóhivatal (Budapest, VI., Audrássy-ut 16 ) kiváuatia késtaéggel küld mutatváuyatámot.
Szokatlan cimü könyv hagyta ol a Bajlót tudtunkkal ot at alsó éten a léreu, — „Temetkezési intézetek kézi könyve" cim alatt. Miként oime is jelti, kizárólag ezen szakma ügyeivel foglalkozik szakavatott ügyes össto állításban és aok Lauulságüa dolgot tartalmat.
A vállalatok sok hasznát vehetik és iól testik ha megstertik.
Bérmentve megküldi osekéiy l korona 20 f. a kiadó Setényi Antal temet, iutéieli rondotő Pécseit.
Irodalom.
Az Élet c. szépirodalmi és kritikai hetilap október 26. számában Uláljuk Kosztolányi Deisó ós Jókay Lajos novelláit, Bodor Aladár, Falu Tamás és Kdmond Bostand verseit. Tőrök Gyula folytatia regényét, ezeukivul Mórict Pál irt érdekes följegvtésl s Semsey osaládról, Ebectky Elemér a poroltok uagy asszonyéi ól. Luita királynéról. Halasi Andor alinháti kritikája « a rendes aktuális rovatok, valamint a M-ségos illusztrációk egésiitik ki ai filét legfrisebb számát. Sterkestti Potlló Sáudor. Szerkesztőség és kiadéliivatsl VII., Ilsmiaitiob-utoa 60. Blófizelési éra félévre 10 koroua.
Uj Idők A Nemzflli Színház uj darabjából Karkas PÍÜtőrtéuelmi stinmívéből. melyne címe „A konvent bíitos" mutatóba a harmadik felvonás ulolsó
Szerkesztői üzenetek.
— P. J. Köszönjük. Steliemi életének szipor-káiból máskorra is olérüuk.
CSECSEMÖK.GYOMORBETEöEKti GYERMEKÉLISZT*
LÁBADOZÓK RÉ3Záí£
lüKisérieli czélokra fél dobozok ál Korona ül
rendelkrrésre állnak a HESUM NÁSOORNAl fele ü (oraklártan BooAP«ST,iv.Kossulhtaiosulaa7«.
jelenetét Bíró Lajo^ lélek lovat címmel. Pai
férfiul, llyou oimmol nemsokára érdekes é> a maga | cikke melle_ nemében igen ere,leli munka hagyja el a sajtót. A. tisma-csalorpi Danubius Kereskedelmi r.-t. (Budapest. VI., Stoody-, novellája, 8t» utca 93.) kiadásában mogjelouó mú at orstág köt-| Imre lorso, st
Oj Idők ■ A lap élén ott Uláljuk jkea társadalmi regényét, a „Slent-l Klbesiélést Krúdy Gyula irt „Tivoli" „Sienlszövotaég - Pesten" cimü lányi Gyula Galápagosról Ír, a Pa-\'ití szigetcsoportról. Murakőii Gyula ra Mihály. Loukei Henrik, Parkas irkitja még a stövogréatt, míg a
4
Z A LA 1 KÖZLÖNY
OKTÖBR8 30
Jo\'nann Maria Farina
osakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder és kölni víz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban illatszertárakban.
No tessék elfogadni
kölnivíz-szappant, kölnivizet és pou-
- dort, ha ninos rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Jotaann Maria Farina Gegentlbler dem Rudolfa-platz Akkor Bein kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kólnivix-poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készitiuény tiein volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírű oég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvári-u, 16, sz.
egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol ós közli hol szőrözhető b» az eredeti minőség.
Wvian
( OAlOKiuu, /oirwoiMai
f CSÁKIKOR
ftlGNER.
HAN6SZERKIRÁLV.UI
ftf^T.M^EFHÖRüTlS.
fíUJtOYlln INÓYtNl
ÚirtW! \' ^
Asplrin
tabletták
r
#:fej ci fogfájásnál, rheumánál, inílueniánál atb.\\\\ elismert fájdalome*illapit&tMr: hogy biztosan • valódi Atpirint kapjuk, kérjük Y\\ • „Bayer" lile Aspirín tablettákat. Exek ere- U deticsomajjolásban csövenként 20 tabletta á 0,5 g J| 1 kor. 20 fíII. ért kaphatók. f
Minden tablettán aa Aapirin txó látható. I
A hdoM
f • legtarttul* dréUtila. lámpa.
n>i. t
/"Mllanyuerelésl Üzletekben, villa,lytelepeken és a iS-SCHllCKtItT-ÉIÜVEK-itl. Mimi, VL. iKli-kénl X. S tfr-alcu 13.
Nyomatott a laptulajdouus Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán