Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.89 MB
2010-02-19 13:55:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
699
2957
Rövid leírás | Teljes leírás (210 KB)

Zalai Közlöny 1914. 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Mgoykantzsa, igi4. január 5 1 \'
------------3 1 Hiili\'.nKÖB-marl
Felhívjuk olvasóink szíves figyelmét, hogy^az előfizetési összegeket minél ulóltb „liveskedjenek a „ZAUI KÖZLÖNY" kiadóhivatalába békQldeni, |hogy a lap szétkül-dáse fennakadást ne szenvedjen. E lap slJflzelésí ára: Egy évre 10 kor. Negyed-évre 2 kor. 50 011.
Az olvasókhoz.
Hazánkban a közérzés ma az elégedetlenség, a nyugtalanság és csaknem a reménytelenség lüneteí közt hányódik. A sajtó a maga rikító színeivel e közérzésnek szinte torzképét rajzolja meg. E napról-napra, hétról-bélre ismétlódó pillanatfelvételek egyre növelik a zavart az elmékben és szivekben és l nemzetet sötétlátóvá teszik.
Terjedőben van a pesszimizmus, mindinkább nagyobb a fogékonyság, a baljóslatok, > valószinütlenségek, a hitetlenséget, a képtelenségek iránt A rossz könnyebben talál hitelre, mint a jó; a közfigyelem inkább áll a
rombolás, mint a komoly munka, a nemes törekvések és a szeplőtlen példák hatása alatt. A nemzet e szokatlan, rendellenes lelkiállapotának a sajtó nemcsak lükre, de részben okozója is.
E nehéz Időjárásban a hazafias sajtó feladata szembeszállni a mesterkélten szított reménytelenséggel, rémláiással és színlelt kétségbeeséssel. A gondviselés a mai nemzedék vállaira óriási terheket, nemzedékekre kihaló társadalmi feladatot rótt. Mxgyarors/.ág ujjáteremtése ez a feladal. A Zalai Közlöny a nemzet e korszakalkotó erömegfeszitésébeu részi kér és részi is akar venni, vidéki ulján biztatója, útmutatója, fegyvertársa lesz mindazoknak, akik a nemzet sorsa jobbra fordításán fáradoznak ; üldözője, ellensége mindazoknak, akik kisbilQségból. tudatlanságból, önérdekből és gonoszságból az ujjáteremtés nagy munkáját zavarják, óíjssrolják es lehelellenné akarják tenni.
ügy érezzük, hogy a „Zalai Közlóny"-nek, mini teljesen független sajtóorganumnak a feladata nem a helyzet, a dolgok célzatos
Swkiiiiiiii ii klidttíutil liM-Ur I
T»Ulon 182. — HlrSaléaak dljtiabá* telni.
összezavarása, kiélesitése, haszonleső érdekből és önző pártszenvedélyból, nem a nemzet vágyainak kignnyolása, csalódásainak frivol kihasználása, eszményeinek kifosztása, hanem a valóság, az akár kedvező, akár kedvezőtlen valóság beosületes feltárása és pártátlan megítélése, hogy Builárd közvélemény és koziiélet képződhessék, mert megtévesztett közérzéssel még a inainál kisebb feladatokra is hasztalanul vállalkoznék a mai nemzedék.
Magatartásunk egyetlen szabályozója, egyetlen rugója tehát: a céljaival tisztában levő, a oéljaitól el nem tántorilható igaz magyar közvélemény kialakítása, irányítása és támogatása.
Az eleven életre képes társadalom képe nem hasonlitlialó sz álló tó nyugodt, sima tükréhez. A természetes evolucio utján levő társadalom is csupa mozgás, OBiipa élet. E mozgásnak, ez életnek öntudatosnak kell lennie, de nem erőszakoknak
A mi társadalmunk lázas tünetei Igen gyakran káros állapotra mulatnak és a sajtó legtöbb esetben nem orvosságot nyújt a
Cittának.
Nem kérek én a jövődre Gazdagságot, kincset. Azt sem kérem, hogy utadat Csak rózsákkal hintsed . . .
Egyszerűbb az én szivemnek Dobogása — vágya, De, ha betelt, tied*lesz a Világ boldogsága
Adjon neked u magas Kg Bölcs, megnyugvó lelket, Nálad akkor boldogabbal A világ nem termelt !
KEMÉNY l.
Velenceben.
Irta: Lukács József.
Al ura, kozuyelveu sióivá, — bálványozta a 6 itt igazán szerelte férjél.
Talán két évt-s házas korukban gondoltak arra, hogy jó volna megnézni a ftiguuák városát, Velencét
Nászútra nem mehettek oda; pedig Paludyné leáuykorábau íh ^okat ábrándozott — a szerelmesek városáról, a tiol annyi fiatal pár éli le az eg...