Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.89 MB
2010-02-19 13:55:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
746
3046
Rövid leírás | Teljes leírás (210 KB)

Zalai Közlöny 1914. 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Mgoykantzsa, igi4. január 5 1 \'
------------3 1 Hiili\'.nKÖB-marl
Felhívjuk olvasóink szíves figyelmét, hogy^az előfizetési összegeket minél ulóltb „liveskedjenek a „ZAUI KÖZLÖNY" kiadóhivatalába békQldeni, |hogy a lap szétkül-dáse fennakadást ne szenvedjen. E lap slJflzelésí ára: Egy évre 10 kor. Negyed-évre 2 kor. 50 011.
Az olvasókhoz.
Hazánkban a közérzés ma az elégedetlenség, a nyugtalanság és csaknem a reménytelenség lüneteí közt hányódik. A sajtó a maga rikító színeivel e közérzésnek szinte torzképét rajzolja meg. E napról-napra, hétról-bélre ismétlódó pillanatfelvételek egyre növelik a zavart az elmékben és szivekben és l nemzetet sötétlátóvá teszik.
Terjedőben van a pesszimizmus, mindinkább nagyobb a fogékonyság, a baljóslatok, > valószinütlenségek, a hitetlenséget, a képtelenségek iránt A rossz könnyebben talál hitelre, mint a jó; a közfigyelem inkább áll a
rombolás, mint a komoly munka, a nemes törekvések és a szeplőtlen példák hatása alatt. A nemzet e szokatlan, rendellenes lelkiállapotának a sajtó nemcsak lükre, de részben okozója is.
E nehéz Időjárásban a hazafias sajtó feladata szembeszállni a mesterkélten szított reménytelenséggel, rémláiással és színlelt kétségbeeséssel. A gondviselés a mai nemzedék vállaira óriási terheket, nemzedékekre kihaló társadalmi feladatot rótt. Mxgyarors/.ág ujjáteremtése ez a feladal. A Zalai Közlöny a nemzet e korszakalkotó erömegfeszitésébeu részi kér és részi is akar venni, vidéki ulján biztatója, útmutatója, fegyvertársa lesz mindazoknak, akik a nemzet sorsa jobbra fordításán fáradoznak ; üldözője, ellensége mindazoknak, akik kisbilQségból. tudatlanságból, önérdekből és gonoszságból az ujjáteremtés nagy munkáját zavarják, óíjssrolják es lehelellenné akarják tenni.
ügy érezzük, hogy a „Zalai Közlóny"-nek, mini teljesen független sajtóorganumnak a feladata nem a helyzet, a dolgok célzatos
Swkiiiiiiii ii klidttíutil liM-Ur I
T»Ulon 182. — HlrSaléaak dljtiabá* telni.
összezavarása, kiélesitése, haszonleső érdekből és önző pártszenvedélyból, nem a nemzet vágyainak kignnyolása, csalódásainak frivol kihasználása, eszményeinek kifosztása, hanem a valóság, az akár kedvező, akár kedvezőtlen valóság beosületes feltárása és pártátlan megítélése, hogy Builárd közvélemény és koziiélet képződhessék, mert megtévesztett közérzéssel még a inainál kisebb feladatokra is hasztalanul vállalkoznék a mai nemzedék.
Magatartásunk egyetlen szabályozója, egyetlen rugója tehát: a céljaival tisztában levő, a oéljaitól el nem tántorilható igaz magyar közvélemény kialakítása, irányítása és támogatása.
Az eleven életre képes társadalom képe nem hasonlitlialó sz álló tó nyugodt, sima tükréhez. A természetes evolucio utján levő társadalom is csupa mozgás, OBiipa élet. E mozgásnak, ez életnek öntudatosnak kell lennie, de nem erőszakoknak
A mi társadalmunk lázas tünetei Igen gyakran káros állapotra mulatnak és a sajtó legtöbb esetben nem orvosságot nyújt a
Cittának.
Nem kérek én a jövődre Gazdagságot, kincset. Azt sem kérem, hogy utadat Csak rózsákkal hintsed . . .
Egyszerűbb az én szivemnek Dobogása — vágya, De, ha betelt, tied*lesz a Világ boldogsága
Adjon neked u magas Kg Bölcs, megnyugvó lelket, Nálad akkor boldogabbal A világ nem termelt !
KEMÉNY l.
Velenceben.
Irta: Lukács József.
Al ura, kozuyelveu sióivá, — bálványozta a 6 itt igazán szerelte férjél.
Talán két évt-s házas korukban gondoltak arra, hogy jó volna megnézni a ftiguuák városát, Velencét
Nászútra nem mehettek oda; pedig Paludyné leáuykorábau íh ^okat ábrándozott — a szerelmesek városáról, a tiol annyi fiatal pár éli le az együttes ólul ulső napjait.
Mosolygó ég . Ringó utcák . . . Aranyos paloták ... s dalos, önfeledt emberek láthatók ott n laknak Velencében. így illák azt meg már százszor költök és regényírók s igy él ez a ludat a fiatal, ábrándos leány lelkekben.
Két év óla szonbau nagyot fordult a Paludyék aora Váratlanul lett a fAnttk ur kegyéből Paludy főköuyveló a zólyomi bankuál. Az egyszerű tisztviselőt kiemelte a .szorgalma az alacsnuyabb raug1 szürkeségéből, Meg valami atyafiság is tolt rajta egyel.\' így moudiiik ezt társai lassan, egymás között, ne-
hogy a fóuök ur fülibe jussou valami a protekció gyanújából.
Nagy péuz, több, mint ezer koronát hozott ei az előlépés a Paludyék házába.
Nehezen is találták magukat bele ezen nagy kapitális birtokába. Gondol okozott nekik, hogy mire fordítják majd ezt a nem várt jövedelmet.
-Én azt hiszem, — szólott Paludyné, legjobb lesz, ha egy utat teszünk. fis pedig Veleucébe. Tudod mennyit ábrándoztunk erről, amikor még vőlegényem voltál. De akkor nem melieltOuk ... Te is szegény voltál s mi sem toltunk olyan igen gazdagok. Nem mehettünk I ... De most, nézd csak I . . . kipótol-latjuk a mult moslohaságát . . Velencébe megyünk. Látni akarom, hogy élnek ott ? I Az a sok fiatal szerelme* ! Mi is közibük illünk még, hiszen alig néhány hóuapja, hogy együtt élünk I
S az asszonynak uein csak szava, de szeme is beszélt Meg puha karja is oda omlott Paludy vállára s annak bársonyos simasága önfeledtté tette a fiatal férjet.
— Igazad vau I Helyrehozzuk a multat . . . Velencébe megyünk 1 Ott töltOuk néhány napot, vagy hetet Amint az előléptetésem jövedelme engedi I
W,
dróflámpa
75%-os árammesffakarifds Rűffyvtfó, fehér fénnyel e<f
ösram
ZALAI KÖZLÖNY
JANU.U 5.
betegnek, hanem mérget 8 a közönség, sajnos, szívesen nyul a méreg után. Az a társadalom, amelynek mindig a gyengéit, a bQneit firtatják az újságokban, nem tud ellenállani a rérinérgezéanek. Az a társadalom, amelyet naponként a legagyafurtabb izgató szerekkel kinálnak, nem a békés munkában keresi nyugalmát, boldogulását.
Az ily társadalom uj és régi elemei nem tudnak összeforni, mert egymásnak csak a hibáit látják, erényeit lebeosmérlik. Az erkölcsi értékek oda devalválódnak, hogy a bflnt megcsodáljuk, az erenyben taináskodunk.
Egy pompás automobil ma irigyeltebb portéka, mint a tiszta kéz és a nyugodt lelkiismeret. Eszmény volna ma a demokratizálódás, de fönnhéjazó góg és szertelen versengés dul a társas érintkezésben, az élet minden módjában, osufságára a demokráciának. Petiig a legreakoionáriusabb elvnél is nagyobb veszedelme a társadalmi egyensúlynak és egyenlőségnek a provokáló versengés. a fényűzés, a dölyfösség és a hiúság.
A „Zalai Közlöny" araikor a társadalmi egység, a békésen fejlódó virágzó társadalmi élet oéljait kivánja szolgálni, nagyon érzi. hogy a feladat nehezebbik részét vállalta. Mert arra mi nem akarunk vállalkozni, urait könnyebb lenne megtenni, hogy hetenként ok és alkalom nélkül botrányos szenzációkkal kedveskedjünk az eltompult idegeknek; nem szórhatunk hetenként erjesztő anyagot a világba, nem léphetjük át a magánélet tiltott határát, nem nyujthatunk táplálékot a nagyzásnak, az irigységnek, a/, agyarkodásnak. a léhaságnak.
Kitűzött célunkat osak Akkor szolgáljuk, ha összhangot hirdetünk vágyaink ós helyzetünk köít, egyszerűséget szokásainkban, előkelőséget Ízlésünkben, kedvet a munkához, aa élet nemei örömeihez és áldozatkészséget, a közjavára.
A széttagolt, sokfele nyavalyában sínylődő magyar társadalomnak, anjelynek hatása városunkban s környékünkön "Tá érezhető, semmitől sem kell annyira óvakodnia, mint a hazug, az ultramodern társadalom ábrándjaitól, kiszínezett szenzációitól, amelyekről oly sokat olvashatunk a sajtó öntudatlan, vagy nagyon is tudatos részében. E romboló csempész munka tilalmas halára legyen a vidiki sajtó, amelynek küszöbét a „Zalai Közlöny" mindig tiszta szívvel és azzal a tudattal lépi át. hogy a vidéki sajtó tisztasága egyutlal a vidéki társadalom oltalma, erőssége. ,
Tekintetünk mindenütt ott lesz, ahova hivatásunk s a közérdek tisztaságának megvédése liiv s városunk érdeke, legyen bár jelentőségében a legparányibb, fogja irányítani munkásságunkat az egész vonalon. Nem csatlakozunk semmiféle nézethez sem és érdekek rab8zolgaláucai sem fognak s/.ókímon-dasunkban megkötni — Programunk lesz | ebben az évben is az iga\', a szép. a jó s a tiszta közérdek megvallása védelme s annak \' hirdetése.
A lelkünkből fakadt eme szavak igaz voitát és őszinteségét a „Zalai Közlöny, ,jövendő pályafutás igazozolni fogja
. Fogadja társadalmunk közönsége ezt az őszinie programot bizalommal ós támogasson nehéz munkánkban ebben az évben iö.
Városunk egészségügyi bizottságínak gyűléséből.
A letűnt év dec. 29-en tartotta városunk köz-ogefiiségügyi bizolUága Dr. Szekeres Józsel v. közkórházi igazgató óh lóorvos elnöklésével legutóbbi közgyűlését, inuljen az elnöklő Szekeres Józnál ismé-t«lten fényei tanújelét adta, hogjf a várói közegészségügyét lelkén hordva, ismeri mindama szü*»égle-leket, amelyüknek kielégítése a város teherviselő képességének figyelembevételével égetően szükségesek és sürgősek.
Nevezett bizottság ugyanis tárgyalta elsősoibau a közegészségügyi szabályrendeletet, amelyet egész letjedelmébeu elfogadott a a képviselőtestületnek. is elfogadáara fog ajánlani.
2. Ugyaucsak Dr. Szekerei József inditváuyára elhatározta, hogy a járványkórház, a multakból merített tapasztalat szempontjából dróthálóval krtrülkerit-tessék.
3. Elhatározta, hogy a belváros lerűletéu kél közhasználatra szánt illemhely álliltasaék a ezzel az eddigi abnormis rendtl állapotokuak vége voltosaik.
4 Ami városunk, különösen szerényebb anyagi viszonyok közült éló polgáraira nézve egészségügyi szempontokból óriási hoidérővel bír, elhalároxla, hogy a principális kamtl\'s mellett egy közós lürdő létesíttessék
E régóbajlott intézkedések foganatba vétele amikor elsósorban az indítványozó Dr. Szekeres József igazg. főorvos helyes érzéket dicserik, ugyanakkor a közHgéaziógUgyi bizottság tagjait is, kiknek hasonló űrzékü lelkében az indítványok nyomban élénk visz hangra Utállak
Néhány napig szőtték a tervet.
Faludy elővette a Velencéről atóló, kivágott ujaág fikkeket. Taunlmányozia a menetrendet a egy Bidekfrt ii váiáiolt, hogy annál lobban ismerjen mindent. Végtére ia eleven cieeronére nem telik. Ez meg ilyen formában elég olcsó utmulató.
Az asszony leánykori emlékei között keresgélt. Akadt ott nem egy emlék, amely Veleucéról izólt. Két barátuóje járt arra Ott töltötték a mézes beteket. Leirták amúgy isszonyosau, bőbeszédű soraikban, milyen szép ott az élet. Miulha akkor nem mindegy volna, bárhol ia él az ember I
Kiszínezték az asszonyi atilui elevenségével a velencei életet.
S amire akkor Faludyné alig fordított gondot a sorok között, moit mind tanulmány tárgyává tette. Elolvasta százszor ia azokot a leveleket, amelyek Velencéről szóllak. Csaknem kivülrÓI tudta már valamennyit, de azért folyton nézte őket.
Hiányos volt olykor még a háztartás is. S mindez Velence miatt. Közben, közbon egy kis ábránd ii termett a liatal asszonyi fejben. Csík holmi átatlau gyermekies álmok a sejtelmes priucipék birodalmából, akiknek elókeló komolyságáról már aunnyit hallott.
Szóval Faludiék nagybau készültek; a férfi is, j ■z asslouy is I
Mindkettő lelkében tOzet fogott az utaiái \'ágya dél (elél
A férfi komolyan busáéit mindenült ut|áról, különösen hivatalnok társai közölt. Csaknem egyetlen i beszéd tárgya volt ; társai már kerülték is, mert | nagyzolónak tailották.
Végre, két hónap múlva, eljött a juuius Ez
volt az utazás terminusa. Aranyos, napsugaras időt kerestek, hogy annál szebb legyen az utjuk.
Faludy meg is kapta a báróin hetes szabadságot. a jó lelkű főnök úrtól, aki szinléu megrakta néháuy tanáccsal az ulra. Ebból meg tudta Faludy,
— hogy. hol mérik a legjobb cliiantit; hol főznek némileg magyar gyomornak, hol jó a makaróni, ipaghetti, a gorgotuola s más olaazételnetnükalönlegee-ségek A fóuök ur jó ember volt. Még azt is meg mondotta, hogy mint vigyázzou a (iatal férj a feleségére, ha nem akarja, hogy az olaez kék ég köny-nyolmO levegőjében az asszony az ábráudok teré térjen • el idegenedjék szegény aoriu férjétől, akinél száz meg ezer különbet láthat a hires Márkustéren.
Es Faludy boldog voll, bo«y ennyi tapasztalatul indulhat útnak. Kari Bádekerről már csaknem megfeledkezett, amikor a csomagolásra került a aor, olyan biztosnak érezte magát a velencei ulou.
Kevéa csomagot vittek magukkal. Faludyné ugyau nagyobb kofferrel akart a déli gyorsvonathoz kilia|tatui, hogy lássák és tudják a szegény zolyomilk.
— most uiazuak Falud vék Velencébe. Faludy ell»u*zte a nagy csomagot. S hogy súlyt adjon szavainak a B&dekerre és a lóuök úrra hivatkozott. Ezek mindketten a kevés utipodgyász mellett érveltek. így nem kell hordár\' A megtakarítóit pénzen többet goudolázhalunk.
Ez a érv hatott a fiatal asszonyra a legjobban.
— Tehát löbbet goudolázunk I . Ugy-e Béla ? I Ismételte önfeledten az ura szavait. És lemondott a nagy csomagról; juhon hagyta szép nagy kalapját, a mely olyan jól illett arcához, hajához s amelyei annyian dicsértek irigykedve a zólyomi asszonyok. De auaak
külön akatulya kellene I Itthon maradt a legszebb ünnepi kimenője is, mert a kis láskába az Bem fért be.
Az iaduláa előtt két nappal már mindent elkészítettek. Olasz pénzi ia váltottak s jól meg nézték mindegyik darabot. Megtanultak uéhány mondatot j olaszul ia Egy verőfényes csütörtök délben kimentek az állomásra Boldogan nézlek mindenfelé » azt hitték, hogy most mindenki róluk beszél: — Faludyék Velencébe utaznak
As uton ezer kérdéssel ostromolta az aarzouy Paludyt s ezerszer is ismételte :
— Ugy e, liela, a Dogé palotát is megnéztük ?... De a sóhajok hidját is látni fogjuk ? I Nem feleitünk el kimeiiui a dijikeveróbe sein I Erről sokat beszélnek a zólyomi úriasszonyok a téli kaszinó estélyen. S mii moudauának, ha uem tuduám elmondani, mit láttam ott ?
Mindent megnézünk | Ismételte szárazon Faludy, miközben azon goudolkozott, mint ossza be az ezer lirát. hogy abból mindenre jusson. Pénzember tolt. megszokta a rideg számítási. Még felesége hízelgő beszédjére is csaknem érzéketlen maradt, amellyel az férjének az uiazás örömeiért hálálkodott,
Átmentek a Karszton, Fiúmén s már a mólónál voltak, amikor figyelmesekké leitek a hajó felé tolongó sokaságra.
Hangos zsivaj, csomagdobálás. tülkölés miu-denféle.
Ez csakuem kellemetlenül hatott a kis városi csendélethez szokott idegekre. De lassan megindult a hajó. Beleezeli a tenger csendes vizébe s a kora este lessál ló sötétjébe.
A hajón nem voll talán még agy olyan boldog emberpár, mint Faludyék.
(Folyt, kttv.)
JANOAR 6.
ZALAI KflZLÖNT
3
Amikor • kOwgésxnánUKji biiottsín »m»i inlii-irfferii Srőmmol kon«C»UI|ulf, ígjbeu drtmmul (usiQk ^ reinéllOk. lioKy alokit n ,Al6ii4gb&!i Mii-dlbb luegleatenilve láUnjjuk.
Az izraelita jótékony
nöegylit estelye.
Irjuuk szines krónikát a farsang első estélyéről. yuely szombaton este a Kaszinó termében ment végbe. Jtliuu Hstély volt, amelynek atunban kisebb volt a kivitel*. mint a hozzáfűzött remény. Pedig érdemes Mi volua a pártolásra, mert a cél, — amelyet az rtiily szolgált, — nemes. Oka, Ulán még uiucaenek btooti az emberek a farsangi hangulatban.
Színes, látványos estély volt, a babaestély. A perének ugyau teljesen nem (eleit meg, de, amit1 kowtt, az művészi, illése* és szép volt. A rokoko j "ániu kölflu<*K ismételte meg tilág bálát, elegauciáját 8xékely Nándorué. Rapoch | ."^l80^\',^*^rÍálékAl, A "weP,6k Ojulátié és Zerkovitz Albertué illusztrálták, akik ellett Grüuhut Nelli és Aouy Ízléses, graziozus qgéuiségUkkol
|,|. A négy piorette, négy Halai asszony, érdekes keretet idolt ti estélynek. Nevüket is ideiktatjuk :
Kosenfeldoé, Ledofszkyné, Bettelh^mné Wiiserné szép együttest nyújtott. Az érdekes belépő
— Az 1914. évi sorozóblzottság helyi elnökévé a törvényhatóság I)r. Plihál Viktor köz-jegyzót, az állandó sorozóbizottság elnökévé Dr. Babján Uyula v. polgármestert, polgári orvosul pedig L)r. Káiz Kálmán tisztiorvost nevnzte ki.
— Keszthelyi tanitóka jenai egyetemre Ar a szép és követésre méltó mozgalom, melyét Keszthely város társadalma tauitói érdekében raeg-indilottak, máris üdvös eredményeket lud felmutatni, amennyiben a gyűjtés elsA eredméuyeképen 700 K mutatkozott. Az iskolaszék lvsíts Gyula és Szollár Isiván tanítókat jelölte ki, akik az ez évi jenai szünidei taufolyamou részt fognak ily módon vehetni. Több ilyen derék várost Zalamegyének, melynek kulturális érzéke valóban a korúak megfelelő nivón áll.
— A kath legényegyletből. Tegnap szép legényegylet miudauuyiau
sikeresen állották meg helyeiket. Külön kell meg-___^ ______ e......émlékeznüok Banekovich Jánosué urnóról, aki
Biedermajer stíl szépségeit lüűielték I ^noB «u«>két művészileg kisérte. bár a
kísérel re osak akkor kérték fel, miután a hivatáson kiséró meg nem jelenhetett.
— Farsangi naptár. A főgimnázium f. hó 14-én a Polgári Ügylet nagytermében tánccal egybtt-
8|
mI Bapoch Aladárnak és táranójének albán kosztümé! kötött ifjúsági hangverseuyl rendez. — A kaitt H\'ii mindennapi rolt. 8zokatlanul jól hatottak Lázár I Legényegylet nagy estélye jan. 18. — Az ipatestülei Hugit (coli bor). Neumann Lajos (skatulya baba), eitélys febr. I.
Anray Adél (Keleti baba), Blankenherg Imréné (steier I , . .
~ \\ D v. u \'L ; /ix u. o — Elhalasztott befizetések. A Délzalai
n«r Katinka (lea baba), Luslig Jolán (katica bogár) Both Olga (ördög), Tripaminor Margit (bachansnó). Ballá Jáuosné (baba) kedves sógornójével, dr. Wald-nuiiu Lajosuéval (dada). Sleru Gyula, Aodor és Láng Bála (a három bébé) kedélyességét vilt a mulatság gitdag tartalmába Jó kedv uralkodott miudvégig s nint halljuk, osak napkeltével ért végei az erkölcsileg Ííajeseo sikerüli babaestély. A rendezőség munkája jloU polgári iskolai igazgató uáp sikert aratott. Réazükról nem történt mulasztás ; árakor életének 61-ik évébeu bog; fáradozásukuak aoyagilag talán miiideubeu nem
a f. hó 9-ára m»ó befizetések az Ünnep miatt 9-éu »agyis péutekeu délelótt eszközöltetik. — A Nagy-kauizsai Takarékpénztár által alapított Öusegélyzó Szövetkezetnél a keddi ünnep miatt péutekeu taitják meg a befizetéseket.
Halálozás. Dr. Bariba Uyula nyugalma f hó 5-éu reggel 4 Ihunyt.
— Vidékről. A kotori kaszinó mült heti
mit megfbleló gyümölcse, azt más okbau kell! közgyűlései Hajdú Lajos körjegyző az ellőne fennálló kvro«aQnk, amely némelykor iniudeu indokolás nélkül < hangulat miatt az eluökségról lemondott. — s minthogy az elnökséget az erre megkért Lajtmanu György elvállalni nem akar. — a kaszioó elnök néikül van.
tagolja darabokra társadalmi életüuket. Kritikus.
HIRE K.
Heti vers.
Klbugdá^solt a tavalyi, Itt vau az uj esztendő, Vájj mi ujat hoz alédbe Az újévi jöveudó? Alig fordul nyugovóra, A tavalyi éjszaka, Fölpirkadváu, reád köszönt Jót-kivánók nagy hada. Felköszönt a szabóiuas, Hozva majsztra űdnzavát S liosazuyelvű számlaképpen Mutatja be önmagát Bekopog a suszterinas, A portás, a szobalány, Borravalót szépen kérni 8orba áll az mindahány*. . . Kívánsággal megspékelve, Te szegéuy, bns áldozati Bizony nehéz pénzbe kerül, Kívánság ha rád szakad. Vidám arcot vágsz az ügyhöz, Mialatt ók szavalnak. S arra gondolsz, hogy fejenként Vájjon meunyit is adjak ?
Internus
— Halálozás. Városunk egyik jól ismert uri alakja költözött el ép ez év első uapjáu az élők sorából Komlósi Kálmánnal. Élte javarészét a merték
| hitelesítő hivatal szolgálatában töltötte. Iutelligeus külseje s megnyerő modora az uritársaságok kedvelt I alakjai kőié emelték, mígnem a pusztító kór elvonta \' közülök, hogy át adja ól ia a feledésnek s vz euyé Kzetuek, mint annyi sok |ó barátját, kik korábban j megelőzték.
— A korcsmai gavallér halála. Az alsó leudvai vasúti töltés mellett a napokban a járókelők egy férfi holttestre akadtak, mely az éjjeli hidegben csontkeményre fagyott. Kezdetben azt hitték, hogy szerencsétlenség történt, az ismeretleu férfi részegen eleludt s megfagyott az uton. Amdo utóbb kiderült, hugy előző estéu a cnömödéri korcsmában mulatott, hol egy társMságosk 17 liter bort fizetett. A mulatság után összevesztek, mire nz egész kompánia nagy veszekedve hagyta el a vendéglőt. Valószínű tehát, hogy az isineretleut, kinek fején tompa eszköztől származó ütés uyoma látszik, leütötték és otthagyták
uton abol megfagyott.
r6 Meggyilkolt asszony. Özv. Németh JánpSué tizenháromváros-utcai lakost karácsony éjszakáján Milley Józsel cipészsegéd megfojtotta. A gyilkos késő éjszaka tért haza s ezért az özvegy, — aki szállásadója volt. — megkorholta, mire a cipész az asszonyt megfojtotta s megszökött. A csondőrség azonban másnap FelBŐŐrött elfogta a átadta a kir. Ügyészségnek, mely a vizsgálatot megindította.
— Öngyilkosság. Somogyi Gyula 91 éves nagykanizsai kóitiüvessegéd azért, inert apja elakarta hazulról zavarni, mellbelótte inasát Azonnal meghalt.
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotiu-mentes dohán)árut (általános lövedék és különlegesség) árusít a .Deuiicó r. t. Budapest, V.. Szent István-tér \'2. »z. — A budapesti, „Bölesészettau-hallgatók Segitó Egyesülete". Budapest, VIII., Muzeuin kórul 6—8 az. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, internátusi felügyelő inek, tanügyi kisegítőknek, magántitkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. uagyközőuaégnek. — A társaság árjegyzékei és leírási ingyen küld.
Irodalom,
Pályáján az Érdekes Újság elérkezett második évfolyamához. Tüneményes ez a pálya, páratlan a siker, melyet arattunk, nem mindennapi az az érdeklődés, amely a magyar nagyközönség soraiban Az Érdekes Újság iránt ineguyilatkozott. Az Érdekes U|ság előfizeléai ára ; egy negyedévre 9 kor. 80 fill., félévre 5 kor. öt) fill., egész évre 11 kor. 20 fali. Minden utonuan belépő előfizető megkapja Az Érdekes üjság karácsonyi számát ösazes mellékleteivel együtt.
A .Vasárnapi Újság" január 3-iki száma pedig két uj regény közlését kezdi meg. Az egyiket Színi Gyula irta, a másikat Lagerlöf Zelrna, a világhírű iróuó s mind a kettő érdekfeszítő pompás olvasmány. — A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára uegyed-évre öl koroua, a , Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi üjság- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.). Ugyanitt megrondelhetó a „Képes Néplap", a legolcsóbb uiság a magyar nép számára, félévre két kor. 40 fill.
A* .Élet* című szépirodalmi képes hetilap I «J 14-ik év elaó számában G. Miklósy Ilona a „Jokanka" című regényének közlését kazdi meg, ezenkívül sok más irodalmi értékű aktuális rovatok és illusztrációk elevenítik az uj eszteudóuek legelső számát.
Közgazdaság.
A tűbbtermelésért. Az Országos Központi Hitelszövetkezet ez év őszén 400 községben végeztet kisgazdákkal mütrágyázási kísérletet olyan módon, hogy a kisgazdák teljeseu ingyen kapják a kísérletezéshez szükséges szuperfoszfátot. Miutáu ez az altruista intézet által folyamatba teendő kísérletek tisztán uép érdekébeu abból a célból hajtatnak végre, hogy a kisgazdák is megismerjék a szuperíoszfát termésfokozó hatáaát, melegen üdvízöljük as országos hitelszövetkezet szép elhatározását. Óhajtandó osak az, hogy a mi kisgazdáinkat is vouják bele ebbe akcióba.
A motorbenzin mérsékelt ára. A k«-
reakedelemügyi miuiszter. a soproni kamrához intézett leirata szerint, aa adómentes motorbenzin mérsékelt eladási aráuak szabályozása tárgyában a biva-trli elődje és a hazai kóolajíinomitó gyárak között 1909- évben létrejött megállapodás hatályát 1914. óv junius 30-áig meghosszabbította. Ez iutéxkedésael kapcsolatbau a motorbenzin mérsékelt, vagyis a kisiparos által fizetendé ára 1914. évi március hó 81. terjedő idóte, illetőleg további intézkedésig métermázsánként \'24 (Huszonuégy) koronában állapíttatott meg. A miniszter leiratáról az érdekelt körök, amelyekben a megállapodás megújításának késése nyugtalanságot keltett, bizonyára megnyugvással értesülünk.
4
7. A 1, A I K i\' 7. I, d N Y
JANUÁR s
A félszázad óta fennálló
Újlaki Tégla és Mészégető Rt.
A legkitűnőbb mlnóségű
Kotollinok dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wadits Józsefnél.

minden hasonló anyagot túlszárnyal! — \'I\'üzAlló, fagyálló tetszetős és oloaó! Anyagot nillitunk ! Fedést vállalunk !
= Kérjen árajánlatot!
Tessék cégünkre ügyelni!
— Raktár és képviselet:
Berger Pál czégnél, Nagykanizsán.
Aspirin^
tabletták
j és fogfájásnál influenzánál, rheumánál »tb. eliimert fájdalomcaillapitószer : valódi Atpirinnek tok az utánzata, azért leérjük, I hor* U Aapirint „Bayer" féle A«plrln tabletták •lakjában Hereiig be. Eredeti ctomagolái 20 tabletta á 0,5 gr. 1 kor. 20 ml.
Minden tablettán ax Aspirín »zó láthati.
TILLER
Pompás polgári ruhák
MÓR ÉS TÁRSA
03. é» kit. udvari • lállltó
Budapest, IV. ker., Váozi-utoa
a legdivatosabb angol szövetekliól. kitOnó szabászok áltai a legnagyszerűbben elkészítve, a jelenlegi nehéz pénz,viszonyukhoz arányítva olesó árak melleit Korhű
35 díszmagyar ruhák,
libériák.
tisztek, katonai hivatalnokok, önkéntesek, vasúti ós postatisztek, tűzoltók, erdésztisztek, pénzügyötök es minden-rendű egyenruhát viseli testületek részére a legjobb és legelegánsabb kiállításban.
A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át. ennélfogva ezen kitünó fegyvereket rendkívül előnyös árban szállítjuk é» pedig
„ , , . „ _ , i ,|„i»b ielje»«n io Kropstaehak eneadérségi fegyver Sll K, 1 drb. ntebb fegyver Ii6 K, 1 drb Mmh»
Kxopatscnelc íegyVereK S!íp f„„v,„r *, K t drb. KropaUeliek „z..,om I K. 1 drb. í.»»er«ii l K. i drb fegyver.zii Mé-
a ,01,... .„.......ai,„.,«,. I«j.t>b I. s»bb iobbíK, 1 drb d,rrt..i| ,*,káv.l 3 K. 1 drb tJllé,,,lá»k. 3 K. 1 drb éUtsItény In f.
" r.tt..,.i,. _______1 drb vnkl«ll»ny in f. I drlj Mnarbmó nyéllel \'20, I drli, lóriévá f-gyvurliMtiláshoz »0 mier


Jon.nn Maria Farina
osakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban ós illats&euiáfakban.
Ne tessék elfogadni
kölniviz-szappant,
_ kölnivizet óh pou-
- Hert. Iia ninos rajta
uz eredeti i>a egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gcgcnübler dem Rudolís-platz Akkor "sem kell t-lfogadni In-lyiolen óh utánzóit kölnivixet, kölni viz-poudert óh kölniviz-szappant, ha az iit jelzett eredeti kóazituióuy ne in volna kap haló hz Ön lakhelyén, mert a világhírű oóg magyarországi képviselete :
Hoiczer [mii Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvári u. 16, sz,
egyszerit I \'v^leiölspra szennai vAU-aol és kóili hol sierezbetfi b-i u eredeti mluőaóg
1
Hungária Bank részvénytársaság Budapest IV., Koronaherceg-utca 13. Legelőnyösebben kamatoztat. takarékbetéteket könyvecskekre es folyószámlára. Gabonanemüeket, takarmányféléket a _=—: - f - legelőnyösebben vesz és elad bizományban.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. WajdiUt Józ-seí könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, igi4. január 8
53-lk évfolyam 3 szám
Csütörtök.
ZALAI KÖZLÖNY
Rillilialk hétfőn ii cifllirtlkfin.
El0fli«téal ívre 10 korom, UU.ro 8 korona,
tf»|jr«d»vr« S körönt 50 flll. — Egy** ■ <ám éré 10 AH.
Auspiciumok az uj évben.
Az oruzág pénzügyminisztere nyilatkozik ii év elején\'egyik pénzügyi laphmi 87, őrsiig pénzügyi helyzetéről.
Nyilatkozatai általában meguyugtatók. A helyzet folytonos javulását véli elkövetkezni az uj esztendőben, jóllehet a hitelvi-1 szunyok még mindig szigorúak lesznek, miinek oka az, hogy Európaszerte óriási hiteleket vesznek igénybe az allamok.
A szurouyerdó mindenütt hitelre meni és ezt állami kölosönökkel kell valahogy rendbehozni. Arról nem is beszelve, hogy a most átalakult balkáni uj országokban való-baii frázis nélkül, századok mulasztását kell pótolni és ez is nyeli a pénzt. Mivel pedig\' • Balkán mindég drága kölosűnt tudott csak szerezni, — még pénzbőség idején ia, lehel gondolni, hogy milyen árfolyamok mellett fog most pénzt felvenni. És a helyzet a\' nagánkaniailáb leszállítására nem vezet. De-hát ezeket az ország pénzügyminisztere job
F.1.1Í. ««k««4: Mu««m,í: Siirkuzta t«g II klarithi*atal Diit-ítr I
KAROLY GYULA KEMÉNY LÁSZLÓ T.W..: »„. _ „„a.u..i „íj...**........
ban tudja, mint mi és ha mégis mindeteknek mérlegelése mellett a helyzetet optimisztiku-san Ítéli meg, akkor mindenesetre erre mélyreható okai vannak az ország teherbíró képességében, melyet a mull esztendő folyamán fényesen igazolt.
Azt mondja a pénzügyminiszter. hogy halalmasan folylak be az adók s különösen az egyenes adóknál van nagy emelkedés, pedig tizenhárom vármegyében szörnyű katasztrófa volt és ilt az adóbehajtás terén a legmesszebbmenő kiniéleire van szükség az adóalanyok érdekében.
Ha pedig ar, ország pénzügyminisztere ekkora optimizmussal nyilatkozik, mi sem láthatjuk fekete szemüvegen át Magyarország közgazdasági helyzetét. Az ország finánoiui-uisztere leghivatottabb ebben a részben véleményt mondani s valóban hálásak lehelünk neki. hogy a bizalomerősítő érzelmével kezdhetjük meg az nj évet taposni.
Más a mi gazdasági helyzetünknek aggodalmasabb része. Azt tartjuk, hogy kerek-
számban negyvenegy millió métermázsa buza termett hazánkban, hololt a jó termő esztendő ötven milliót szokott mutatni. Ez a kilenc millió métermázsa felette hiányzik, főleg ha arra gondolunk, hogy általános meglepetésre nagy áresés következett be a termelésben minden téren. A mai munkáa-viszonyok mellett kifogja-e bírni a gazda? ez erősen kérdésos.
Ninos más médium ellene, mint a földet termóbbé tenni. A mull ev termelési statisztikájában ami örömkeltő, azaz, hogy kataszteri holdanként az országos termésátlag : hét és fél mázsa. Ez pedig nagy sor, mert eddig a hat mázsás termésátlagok jegyződtelr a termósstatÍBZtikába. És mégis sejnmi, ha arra godolunk, hogy pl. Mezőhegyesen, a deüreoeni gazdasági akadémia gazdaságában ebben az évben 18 mázsás termésátlagokat érlek el, és Németországban ez a normális termés, kevésbbé lehetünk elragadtatva.
Az bizonyos, hogy nsudák nem történnek, Kodvozö időjárás mindenesetre sdkséges
Igaz Csiki Ambrus.
— Hír . falunkból. —
az Csiki Ambrus nem\' soká vihette, Utolsó nagy porét, ezt is elvesztette. Most a sírjában is azt fogja sajnálni, Hogy a halál ellen nem bírt apellálni. Igaz Csiki Ambrus.
Kgész életében igazabb volt másnál, Mégsem siratta más a fiskálisánál. Feleségét, fiát régen kitagadta, amicskéje maradt, a templomra hagyta, Igaz Csiki Ambrus . . .
Hl is prédikálta szépen a pap érte, Négy harang két napig lóbálódzotl érte . . Hanem a jó Istent ahogy én ösmerem ! - Egész bizonyosan a poklokra megyén Igaz Csiki Ambrus !
SZABOLCSKA MIHÁLY.
Velencében.
Irta: Lukács József II.
Reggel, ragyogó nap keltével állt meg a hajó. Célnál volt, — Velence elölt Alig akarlak\'* hinni 1 Faludyék szemeikuek, amikor a napsugár ózönben \' megpillantották a San Marcet.
Kupoládnak keresztjén az aranyos gömbök ugy szórták vissza a uap sugarait, mintha igaz aranyból lőttek volna. Azután az a csodás óh lurcsa üoge pa-lota, amelynek formá|ához suhogj sincs hozzászokva \'a kisvárosi szem ! Mennyi érdekes dolog!
Hál még a goudolák ! Mint dörzsölózuek ahhoz a nagy hajóhoz! Körülveszik az érkező óriást s azokon szállnak az emberek a Piazza di Ban Marcora.
Mindegyikben egy barnára stílt olasz áll. Az utasok sorra beugrálnak a fekete gondolákba. Nincs azok közt mássiiuü egy lia s«m I Komoly, titokzatos : valamennyi, mint az egykori velencei modor. Faludyék í in beszállta• egybe. Felve ugrott be az asszony meg {a férje i* az ingó alkalmatoi-ságba. De itt nincs más ! íiakknr, amely a városba hajt. Az egyetlen közleke-
dni eszköz a goudola. Kzen mennek a köznapi útra, a menyegzőre és a temetésre is.
7 két perc s már is céln&l voltak Faludyék. Alig vetlék észre, hogy a gondola ütődött egyet 4a partot ért. Egy öreg, kidőlt gondolás kis kampós bottal húzta a kiszállóhoz a parthoz ért csónakot. S azután olasz módra tüstént kalapot emelt, de nem
i hódolatból, hanem, hogr egy kis baksis\' kérjen. Olaszországban et igy szokás I Ott minden mosolyt megfizet az idegen.
— Faludyék nem sokat értettek mindebből. De a kóró gesztus mégis csak szivükhöz hatott a
, szegény falusiaknak ós fizettek. Pedig a gondolás is \'jól meghúzta őket. Lirákat vett tőlük adóba a kurta 1 utért, amelyuek pedig csak 40 cenüsimi a taksája.
Nemsokára több is jött. Kiabáló hordárok, tolakodó liotelszolgák olaszul, franciául, németül, sót törve magyarul is kínálták szívességüket.
S Faludyné csodálkozott a velencei nép szives-Iségén !
Hát még mikor a 8zt. Márk térro értek I i Mennyi vezető ! Mind alázatos és szolgálatra kész I | Dervis módjára hajlong. Kgyik több látni valót igér
Osram-Iyámpa
Mag-yarorexáyi Képvileeö: Fiojer ca Fia, Budapest) VI, Hajóa-atcza 41 tiiin
2
/
ZALAI KOZLÖNT
JANÜ\\R 8
a nagy termesbe*, de épp annyira, siftkséges az embe-i értelem és szorgalom is. Csalt ott,: abol a földet jól előkészítik, terraóerejót) okszerű trágyázással emelik, — a műtrágya vételótól sem fáznak, — csak ott lehet ezeket a nagy termésekot várni, fi számítás pedig fényes, mert a hét és fél* mázsán termésát-» lagot adó föld vetőmagja, munkáltatási költ sége ugyanannyi, minta 18 mázsás termést adó földdé, a jövedelem pedig a kétszeresnél is nagyobb. Vajha gazdálkodással foglalkozó olvasóink ezeket a megjegyzéseket értéke Szerint megszívlelnék és követnék, akkor virradna Magyarországra áldás
Hogy az uj évben van-e kilátásunk, hogy a pártkőzi helyzetben változás essék és a pártok közeledjenek egymáshoz, — arra sajnos. — kevés kilátásunk van. De ezt az ország nem is bélyegzi valami elviselhetetlen csapásnak. Valami fásult közöny vesz erőt rajtunk, mely a Justh pusztaszenttornyai gányójáimk bölosességét juttatja eszünkbe: „hogy valahogy osak lesz, mert ugy, hogy sehogy sem lett volna, még nem volt." így vagyunk mi is a politikával jólakva és nem igen bánjuk már, osak ha egy kiosit sántítva is, alkotmányos életűnk valahogy előre bieegjen.
Azt hisszük, hogy a politikában az uj választásokig nem is lesz változás. Mióta az országgyűlés öt esztendei oiklus szerint alakult. még egyszer seiu maradtak a honatyák j öl esztendeig együtt. Most azonban minden jel szerint, maradnak. Tehát még tizenhat hónapon keresztül farkas szemet nézhetnek a pártok, mig a választó-kerületek beosztása és az uj választói névjegyzék elkészül, aztán a választói urnához járulhat az állampolgár, hogy igazságot tegyen a villongó kérdésben.
Addig pedig had menjen előre alkotmányos életűnk ós engedje meg a magyarok istene, hogy az 1914. esztendőt, mint jó esztendőt könyvelhessük nemzetünk történetébe.
megfogja a legmakacsabb lelkekben is az elismerés hangját szóllaltatni.
Árvái Lajos alispán pedig folytatja, hol harminc év után elhagyta, az ó törheilon energiájával s munkabírásával.
Harminc év
a vármegye szolgálatában.
A legmesszebbmenő titokzatossággal készíti elő egy bizottság Arvab Lajos vármegyénk alispánjának 30 évea működésére szánt jubileumát.
Bár a jubileum batárideje elmúlt: de aktualitását sohasem veszítheti el. mert Árvái Lajos vármegyénk alispánjának minden napja érdemekben egyenlő gazdag
S talán kizárólag az ő javára Írhatjuk amaz országszerte ismert véleményért, hogy a mi vármegyénk, a legjobban igazgatott vármegyék egyike, melynek gyeplőjét 30 év óta vaskézzel fogja es vezeti lörbetlen energiával, példás szívóssággal közszeretetben étó alispánunk.
Harmino év.
Mennyi minden történik ily hosszú Idő leforgása alatt s ha valaki u 30 év után is megfigyeli alispánunkéi, az ó hétköznapi munkája közepett, szinte nem is hiszi el. bogy az az aoélos. fiatalos rugékonysággal dolgozó egyén ugyanaz, akinek 30 éves jábileumára készülnek
Habár karakterístikus különleges egyénisége nem is kedves a vármegye minden uotabilitásíi elótt, mindazonáltal hisszük, hogy az ünneplésről senki a számottevők közül nem fog elmaradni s a 30 év munkássága
Klskanlzsa válaszol.
„Kóvetkeiik h nagy múltú városnak végórája." „Abban a percbon, amint az ujonan terveiült szer-vezéai szabályrendelet egy pontja életbe lép, ei a város örökre elveszti minden reményét arra, bogy uagy várossá legyen.*
Uraim I Kgy uj Dodona !
És minő patriotizmus, minő féltékenység i minA lekicsioylő hangok veletek szemben ti jó kis-kaniisai bácsik, kikkel tán épen a nevezetes 3-iki eikk irója s vele jajveszékló társai vállveregetve oly sokazor leparoláztak, amikor saját, vagy felfelé lörletó társaik részére a kérges tenyerű, niuukabiró erós vállakta oly nagy szükség tolt, hogy egyik vagy másik ugorkafára felkapaszkodhassanak s most beho-mályosodott arany keretű pápaszemen keresztül néziék a nekik immár nem letazó „para»zt" bagátsiát.
Igen I Néhány évtizeddel ezelőtt Kiskanitsa népe nem volt ám oly kullurálatlao mint most. Akkor méltó volt arra, hogy különféle mézes-mázos igérelekkel ókét a viros kötelékébe édesgessék u ósi jogon birt telkeiket s erdeiket Nagykanizsa város telekkönyvébe bekebelezlessék.
— 8 megtörtéül. —
Azóta Kiskanizsa képe tényleg alig változott.
Utcái fülig sárosak, mint akkor voltak s hogy nyakukat mennél könnyebben törhessék a váios kim-kerüulladékaiból is )ut nekik néha-néha, mely sokszor éveken keresztül esdekel, hogy az iskolásftuk végre szétszórják.
Az a mesés időkben szervezett s neki* szánt második alkapitányi állát, a marha- levél átíró hivatal a mindama sok csábos ígéret, mellyel Kiskauizsa népét a lefolyt 40 éren keresztül áltatták, bent maradt a jó belvárosi tarisznyában a Kískanizsa megmaradt filíálisnak, mostoha gyermeknek, mely a közös
mint a másik. 8 a végén egyik jobbau csapja be a hzegényt. mint a másik. Egymásközi arról beszéluek estefelé, kinek volt nagyobb balekje máma-! Szomorú igazság ez, de igy van. Osaknem miudanuyian megfizetjük az «li«A ut premier árát I
Faludyék maguk mentek mindenfelé A férfi finánc ember volt s óvta t lírákat. Meg ugy gondolla, hogy ó is eleget tud a Kari Bádeker nyomán s a főnök ur utasítása szerint.
Osak ugy tapadt a szemük mindenhez. Faludyné nem tudottt a 8an Marco aranyos mozaikjaival betelui. Azok ar. eleven ezinek egész csodálatba ejtették. Eközben alig vette ésiro, bogy alig néhány lépésről egy megtermett olasz férfi fekete sieme tüzel leié s bámulja az A szőke haját a érdekesen gyermekies arcát.
Hirtelen kapott ura karjába n egy pillauatra elfelejtette a 8au Marco portaléját is.
8zereucséjére az ura a B&deker tanulmányozásába merült bele s uem vette észre az asszony elpirult arcát.
A Márkus téren sok érdekes kirakat köti le a figyelmet. Jó csalogató megannyi ai asszonyi szemnek. A fiatal, kíváncsi asszonysereg órák hosszat álldogál előtte, mig a férjemuram vért izzad attól a ludattól, hogy itt valamit venni kell alighanem.
Minden kirakatnál udvarias készséggel hajlong férfi, vagy nő. aki csak megtekintésre hiv he ugyan, de hamarosan kinálui kezdi portékáit No, itt ember legyen a talpán, aki inueu -iámon, vásárlás nélkül megmenekül!
, Kaludy ia vásárolt egy korall uyakéket. Olyan szépeu nézte a felesége; ugy dicsérte! A* olasz ia olyan bzivei»en hívta be ! Nem tudott ellenállni! Meg s vett" Fii elült érte hal vau lírát.
Hálásan nézett tbi az asszony kösiönetül ; Ő meg aováuykodó tárcájára gondolt. Nem is ment ! többet az árkádok alá sétálni!
— Künn ragyogóbb a nap és szubb a kilátás I , — 3zólt feleségéhez, amikor az az árkádok alá hivta sétálni a forró napsugár ellen. Faludyné pedig egy pár óra múlva isinél az olasz szempár tüzével találta magát szemheu. Alig két-bárom lépésről nézte ót tágra nyílt szemekkel.
Alakjáu volt valami szokatlan, előkelő. Egész viselkedése arról beszélt, hogy ez az ember nagy urak közi foroghat. Kifogástalau szabású ruha volt jól megtermelt alak|án.
Az asszony érdeklődésébe lopódzott az olasz alakja. Most már listtán látta, bogy az öt nézi ót figyeli csaknem mindig. A térzenénél estn is megjelent az érdekes idegen Faludyné érezte, hogy háta mögött áll. 861 forró lehellete ol>kor szóké haján át arcába csapott. Nem is hallott a zenéből sokat. Esze minduntalan az oIhsi alakjáu volt. aki most ót figyeli, ót nézi 8 ó ott áll egyszerű uti ruhájában, férje karjába kapaszkodva, aki némán figyeli a zene játékát s uem is gondol arra , micsoda vihar dul a szőke uszony lelkében s mint kezd lassan érdeklődni az asstony ia az idegen irául.
Másnap a Oanale grandéra mentek ki először. Nem gyózték csodálni a palola erdőt, amely hosstu \'sorban, egymásnak támaszkodva szegte a kétes szagú nagy csatornát, Velencének a fö-ulcáját. Vaporetton | tették meg először az uiat. Az olcaóbb, mint a gou-dola. — Faludyné azt hitte, hogy álmodik s valami i kihalt uagy városban jár, ahol minden élet a vil bálára szorult ki s a palotákban csak titokzatos szelle-! mek laknak. — Minden ^jlót, ablakot Ízléstelen deszkák zárnak el a nap fényétől. 8 ez sehogysem ment az 6 fejükbe. Akkor eszébe jutott az a sok rémes história, amelyet novellákban olvasott a amelyek mind ezekben a komor palotákban játátszódlak le.
Romeo és Juli* regényének is akad itt egy kis palotája. Melletu még hosszú sor lörléueti név tapad a düledező paloták Mához, amelyekről siet is uiá-nak megjegyezni, hogy ó ugyan nem laknék bennük még egy zolyomi majorátusért aem. — Csodálkozva nézik, hogy milyeu görbe már egyik-másik akár; egy öreg ember ! Ritka olt az egyenes vonal. — A kis vaporetló mellett csaknem hangtalanul siklanak el a gondolák Bennük idegenek üluek. Látszik kiváucsi éa érdeklődő tekiuteiükról, hogy ők ia csodálui jöttek a teuger jegyesét.
(Fotjrt köv.)
jaNÜAR 1
ZALAI KÖZLÖNY
terheket viselni tartozik ; de amikor birtokai s lélek-1 „Ains aráuyában a vároe parlameutjében Ó is helyet kifi akkor a vároH lejlódésére veszélyes kulturálatlau ümegnek deklaráltatik
— Ne bjgyjék Uraira I
Ha a lenézett becsületes lelkű, kérges tenyerű muuKix nép utcáit tekintve kulturálatlannak is tetszik, , kék dolinán; éti bekecs alati mindig vannak olyan megbízható • számottevő értelmes egyének, mint uok a városatyák, akik egyéni vagy klikk érdekeiket liltVM e város legősibb időbeu letelepedett polgárai útadóinak városunk parlamentjében a kollö számú iiílyOk;elloglalása ellen szót emeluek.
Méltóztassék a város virilia s választott magasabb tudásu képviselőinek a gyűléseken állandóan nagjelenni ■* ott érdekeiket képviselni; ne csak olyankor, araikor egyéni, vagy osztály érdekeik sza-ruásra hivják, akkor azt a kulturáltan elemet ott flIíOsulyozüatjAk.
S ne csak coriumpál|ák, becsméreljék, banem tnteljék fel önmagukhoz őket.
De akkor, araikor ugyszólva a világ minden kulwrállama a sociális haladás útjára lépve parla mentjébau a társadalom minden rétogéuek helyet mit, ugyanakkor Nagykanizsa néhány jósuak feltolakodó a tát) hatalmi féltékenységben szenvedő nagy akaruoka oe óhajtsa kiszorítani e város igazgatásának gépezetéből azokat az egyéneket, kik őseik után ugyanolyan ugy tán uagyobb joggal foglalnak ott helyei mint uok, kik e nép jóhiszeműségét kiaknázva, érdekeik előmozdítására e becsületes lelkeket oly sokszor fel-hmnálIák a roosl lekicaiuysIvB oly élvezettel rúgnak tgj«t rajtuk ; mert ama végzetes dolognak bekövetkezne, mely a feuti idézetben megjósoltatott egyéb-kéut fl uem kerülhető I
— Több ktskanitsai polgár.
enge batinztol, köunyü cipellőt, pici legyezőt Mindez\'
Mikor a leány váltó. Egy ötletes em-
előkészületek anuyi gyönyört, izgatottságot szereznek ^er «rdekes definícióját adja a bálozó leánynak. A az első bálra készülő kis bakfisnak! Kigondolja mi- l,év,olöU levelező szerint a lány, a mikor a bálba
lyen jól fog ő mulatni, hogy körülveszik a fiaUlem- í S5/\' f1"^\'*" ^ egy latra szóló
. ■ . váltó. Az anya a kibocsátó; a táncos a lorgató: a
berek, egy-egy táncáért esdve. De ;ó legtöbbet Pia- léncosnö a forgatmány; ha nincs hozománya, üres a ,
fával fog láncolni, de a második négyest tyzlosau mert arra moudanak valamit.
Klsó bál I Istenem mennyi femlék fűződik e két szóhoz!
Marad uláua egy csomó kedves ismeretség, pár csokor hei-í-adt viráu, melyet a kislány hiveu őriz, sokszor évek múlva is.
forgatmány Az a táncos, a ki a szupé-csárdás má-\' sodik felét átengedi, az eugodményező. A mama li-gyeltBHzteiése, hogy elég a táncból, az óvás. Végül a mama uszálya: a toldat.
— Adakozás. A .Zalamegyei Tanilók latornál usára" a helybeli ipartestület 80 koronát volt szíves beküldeni. Hálás köszönet érte.
Jutalmazás. Heffer Uézát városunk egyik
Ismertem egy fehér fürlü nagymamát, ki még (l „ n> , , __
. A> ... , ., 1 t> I becsületes. tiszUsseges s odaadó munkássát hosszas,
mindig őrizte imaköuyvebeu a par szál virágot, nie- |lík szolgálatainak elismeréséül a kereskedelmi milyet elsó bál|akor aliól kapóit, kivel legtöbbet táncolt j uiszter 100 korona jutalommal s elismerő oklevéllel s ki később az ó férje letl. I lüulHlte ki.
Do nem mindig kedves emlék az, mit a Halni Osány emléktábla. Keszthelyen még a
lány az első bálról magával viszi Sokszor keserű K/^ \'«i*oItJU-u áll a ház, melyben Csány ,. ,, a . . * , Lá»zló mmi korináuybiztos 1848-ban lakolt és diri-
csalódás, p, ki olyan lázasan, opedve varta az e«tét „ lléli ellenségek támadásával szemben, hogy lakkcipós kis lábával a sima parketten keriu- Szerdahelyi Jenő ai ottani ipartestület lelkes J gózhesueu, ueui jól mulatott, mert talán nmn vitt elnöke most mozgalmat indított az iránt, hogy a ház \'magával .táncosukat." Bz bizony szomorú dolog. emléktáblával megjelöltessék. I Azéri ifjak, leáuyok, mulassunk, táncolunk, iníu T ^rü1t H8880ny ftíl ufcján A f. hó 5-én
Oarneval herceg uralma tart s addig, mig arcunkon ^S*0^ Í aiX mH8döbJ®n/e kouslaUllék, ,..?..,,,, , , , hogy az utou egy őrült asszony futkos, kit a rend-
az ifiuság rózaái,uyiluak. Lnotlnak, fásultunk ráérünk i őrség csak nagy nehezen tudott elfogni s nehogy meg lenni akkor, ha az idő s az élőt oxor gond|a, magában s másban kárt legyen ártalraallauuá tenni, bánata ránk nehezül s elviszi tőlünk a vidámságot, — Eljegyzés Bedenek Ferenc keszthelyi mulatni vágwist, tehát mulassunk, mert «ág joga! Vadrózsa
—. Farsangi naptar : Január 14 Diák hangverseny. Január 18. A katli. Legényegylet estélye. Február 1 ipartestületi estély. Február 7. Szantoriumi piknik
Újévi üdvözletek megváltása Zala megye tisztviselőt elhatározták, hogy újévi üdvöz
HÍREK. Karnevál.
(Farsangi csevegés.)
PF«rsaug vau, keringők siralma Zendül által a báltermeken." Üdvözlünk vidám, pajkos, csörgés sipkájú Kar-uráli Üdvözlünk !",Megerkezlól, hogy átvegyed pár bélre vidám kacagással birodalmadat, az emberek toll, a báltermek sima"\'parkettjén ugy, mint a kis Wtwi kocsmák földes porondján.
Táncoljunk 1 Mulassunk I Kzt szeretném bele kialtftoi a világba, ezer és ezer csillogószeinA fiatal l«ny, fehér keztyüs karjait vágyóan kilarva ezt sze-f\'tné odakiáltaui a teiem közepén ácsorgó, vagy az uitalokuál ülő sok uuott fiatalembernek, ezt mondja \'lillogó szeme, kipirult arca, táncra álló lábaoskájal Hej! de hol vau ma régi igazi jókedv? A semmi "\'leket nem célzó, csak mulatni, taucolui vágyó bálozitíV Kitűnt at, azétfoszlolt, nagyanyáink gyöngyös Mái, a körmagyar, meg a palotás időével a mull-A» uj szokások, u| körülmény, n| divat, ezt is •«gTáltoztatták. A gyöngyös párta helyett kalapban ^colnak, palotás helyett bosztout járnak.
No, oem mindenütt, vannak vidékek, hol a ^jok csak azért mennek bálba, hogy |ó kedvükre taiulaisák, kitáncolják magukat, a fiatalemberek "\'Mán ezért, mert még nem uuptuk, fásultak a ^gy^nnek tartanák, ha a bálon egy kisasszony .petéimet" árulna, sót a mamákat is megforgatják, ue uujá\'i el magukat.
A fiatal leány, — kit első báljára visznek s megteszi az első lépést a társaságba, — óh, ®«Dojire ürül! Már hetekkel készülnek rá otthon. A p,P» tárcáját kellően megkönpyitve, vásárolnak világos,
|fju. jjárásbirósági kivalalnok eljegyezte Frk Jolánt Nagykanizsáról.
Uj vasutterv a megyében. Egy kül-I földi nagy bank u| vasúti vonal előmunkálataira kért engedélyt, mely Tapoleajlllomáalól kiindulva Koszt-hely, Zalaapáti, Pacsa, FeUőiajk, Pölréte, Hahót, Hánokszen\'gyfirgy, Lelenye és Perlak köiségekel érintené és Kaproncán belefutna a budapest—fiumei vonalba. Bálás Kéla dr. vármegyénk agilis főispánja a vidék érdekeltségével a napokban közölte a tervet értesítette a községek vezetőit, hogy január hóban kormáuynál ebben az
I leieket vem küldenek, hanem azokat a-tüdóvész allén kUldöUsé« ti«*»eleg
j védekezus céliából alakított vármegyei egyesületnek ^ B|ha|M|ltott befÍBetéaek. A üé,MUi I juttatandó adományokkal megvált,ák Kívánatos volna, Takarékpénztárral Kgyeaüll Önsegélyző Szövetkezetnél hogy a küzönseg koréból a példát nmiél számpsabbau a f. hó ti-ára eső befizetések az ünnep miatt 9-én kövessék s az értéktelen újévi üdvözletekre pazarolt i vagyis pénteken délelőtt oszközöltelnek — A Nagypénzt emberbaráti célokra áldozzák kanizsai Takarékpénztár állal alapított öusegélyzó A wxnHK-i 7,1 Szövetkezetnél a keddi ünnep miau péntekeu tartják
- A rendőri sajtóügy, szolgalat. Zala- n b()fiietéaeket.
egerszeg r. I. városi rendőrséget érintő vagy erdekló r ....
■ajtóügy ellátiisával a városi rendőrség egyik előadó- llt Az. \\URA,NU8,\\ »»o»gÓ8zinhais Hir-ját bizla meg a rendőrfőkapitány, akinek feladatát ®?óbttü 8 í»««rdekesebb műsorra talál a
külön szabályzatban irta elő. Kz a szabályzat kiteried közönség Szombaton es va^rnap fényes Ellte elő-a lapok szemléjére, a hírszolgálatra, az informálásra, j a,,áK ,wtoUk /e,nel( "éP "\'űwrral. | kommünikék szerkesztésére. A szabályut a f. é. első — Tótszentmárton község határában napján lépeti életbe |évó vízimalom jó karbá| tartott zsindelyes
- az utcáról. Egy éltesebb asszony elesett |Hkó házzal pajtaval és 3 ós fél hold jó termó L.jíldAL8:.Kg\' JÓHa,vQ földdel ÓH réttol azonnal eladó: Oim Primeoz
István,
polgár karon fogja s vezeti hazafelé
B e n d 6 r : Mi történi ezzel az asszonnyal ?
F g y u r (aki szemtauuja volt az esetnek:) Kiesett, mert sikos a járda s nem volt homok szórva rá
Re u dó r: Nem volt homoküzórva?No mind |árt felirom annak a háztulajdonosnak a nevét; kap olyan bírságot, hogy . . .
Kgy ur:: A városháza mellett siklott el.
Rendőr: A városháza mellett I H|a, akkor hát vigyázni kellene egy k csit asszonyság I
— Ahol nem kell uj iskola. Zalatáruok község azt a kedvező ígéretet nyerte, hogy x közs. által eddig iskoUtentartás cimen fizetett 4(ii)0 korona kiadásával amortizálhatja a létesítendő uj állami iskola költségeit ós az amortizáció ideje alatt amortizációra nem kell fizetnie Zalatáruok bölcsesége ezt a kedvező feltételt nem fogadia el a fizeli tovább az évi 4001) koronát rozoga iskolájáuak feutartására a uj iskolája ily módon emberi számítás szeriül soha uem lesz.
— Halálozás. Ma délután kisérték nagy részvét mellett utolsó útjára városunk egyik jól ismert, hányatott életű jobb világot élt alakját id. Wucskics Jánost, ki előkelő módon kezdte sjószivüsége folytán a közkórházban végezte hántatott életét.
Tóteeentmárton, Zalamegye.
A „ZALA I KÖZLÖ NY" előfizetési dija egész évre 10 kor., félévre 5 kor Lapunk programmja az igaz, a hazafias és az érdek nélkül való törekvések előmozdítása.
Szerkesztői üzenetek.
Remény Helybau. At ön fiacskája igen tehetséges tiu lehet, de ol.ian Mecénást, aki arra kész, hogy ói költőnek kitaníttassa, aligha fog találni Kgy.-zeiüen azéri mert a költő uem nevelődik, hanem az már ugy születődik ! Aíláni mint s szög a zsákból, vají.v a leáuy az ájiy alól, elóliuvik annak idején s önli a verseket, mini a vízipuska. Ne tessék izérl neheztelni, hogy ilyen igazán iruuk, mert a fiúból azért lehet ám költő, — habár mi beküldött versei után nem kitáuiuk neki.
P J. Meddig hallgat ? Szeretuéuk szavát hallani. L. Kotor. Z K. Csáktornya. Türelmet kevéssé Az anyait halmozódás mialt laláu kel hét múlva sorra kerül mindkettő.
ZALAI KÖZLÖNY
A félszázad óta fennálló
Újlaki Tégla és Mészégető\'Rt.
A ÚtkiiiliiüMi (iiiin\'o• • t_*11
Trssék cegünkre ügyelni \'
asbest palája
minden hasonló anyagot litlsy,áruval! Tűzálló, fagyálló* (rlK/.etÚH éw oloaó ! Anyagot izéllitunk ! Fedést vállalunk !
= Kérjen árajánlatot] =
Raktár ós képviselet:
Kotollinok dus választékban jutányos árban kapható
Ifj. Wadits Józsefnél.
Aspirin®
tabletták
: fej és fogfájásnál, influenzánál, rlicumánál »tb. elismert fájdalomcsillapitótier : A valöúi Atpirinnek tok a* utániata. átéri kérjük, 1 hogy ai Asptrinl „Bayer" féle Aiplría UblcIMk alakjában tzereiték be. Eredeti csomagolás 20 tabletta á 0,5 gr. 1 kor. 20 fill.
Minden tablettás ax Aspirin «ió látható.
Berger Pál czégnél, Nagykanizsán.
Egyenruhák f|1|T ff "BJ Pompás polgári ruhák
P , ... JL A, ll Bit BTá: a legdivatoaabli mmul wtOvemkból. kitti
X\'T\\ "»»"»\' i«v«i»».kok, m a m* ma mm mwsmh^loí[ 4)lal a y8ier4bbeit eU..
sok. vaHuli iw posta uz ek. luo ók. . . , ,.„ ■ , __. ™ rv1* .
erdto.mr.ek, petudgtórök es minden- "ÖR ÉS TARSA "tv"\' " lenlef\'
rendfl egyenruhát visoíó mMm* rmere «■ "r. -nrt bM »™n»"\'a ul°80 unlk mMtU Ko\'1"1
a lagjohij fa legelegánsabb kiállításban. Budapest, IV. ker., Maori-utca 3S diszmagyar ruhák, legSMbfc libériák.
A magaa kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át. ennélfogva ezen kitdnó fegyvereket rendkiviil eiónyöa árban szállítjuk és pedig
ÍTrnnHtsrhfllf fomnrüToV 1 ,l""l> "!i"»«n Krepatsellak enendflriiégi frg>v«r ín K, 1 drb. »Zfbb foejvor 36 K. I ilrb. id«ili»
IVXUjja,U3UUBK. IQgyVOieK „ép r..KVV,.,. 3„ K , ,m, Kr»patael.sk „„rony I K. I <lrl. fegynruiij 1 K, I drb fijí.r.iii ..»-
• aot,ór» «nm«rr« toiih«i«k.«i.jj-.bb »m*tlo -,dá., IcMibb i\'H iobb } K, I drb. darákaiij táskával 3 K. I drb. tdltáuyiáaka 3 K, I drb. álastöltány lu f.
— :f»gyv«r«k. -------1 drb. vaktöltény in f, I d\'b caavirbuiú nyállal 2D. 1 drb. törlftvaa ÍHHfVortiailiuUboí So flllt\'r.
Hungária Bank részvénytársaság Budapest IV., Koronaherceg-utca 13 Legelőnyösebben kamatoztat takarékbetéteket könyvecskekre es folyószámlára. Gabonanemüeket, takarmányféléket a legelőnyösebben vesz és elad bizományban.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. WajdiUt Józ-seí könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Jonsnn Maria Farina
(Minkis ez a valódi

kölnivíz, kölniviz-pouder ós kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban é* illalszeitárakban.
No tessék elfoiradiii wi»m«-»»»pp»\'».
_12_ kölnivizet es pou-
-— (lerí. Iia nincs rajta
az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolís-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen ós utánzott kölnivizet, kölnivíz-pondért és kölíilvia-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nein volna kap-htiiö az Ön lakhelyén, mert a világhírű oég magya^ országi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari u. 16. sz.
ogysterit InvaletSInpra aiopaal rálaatol ó« kíili hol swroEbetí b» uz eredeti mluöeég
Nagykanizsa. lgi4. január 15
53-ik évfolyam 4 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■aijalialk hétfőn ét csütörtökön.
tlflfliaUil *rah: Kg«» ♦»>• 10 korona, Ullvr* 6 korona, Hagyadávra 2 korona 60 Ali. - Egyai aiám ára 10 Al|.
FelokSt ueike»et.5: . . F*u«rk«sató:
KAROLY QYULA "( KEMÉNY LÁSZLÓ\'
Szarkaaztaaég ia kiadóhivatal Deák-tér 1
Telefon: 182. HlrdaUaak dljaiábáa aiarlnt,
Mi ís az a kultura?
Bár ingadozó. határozatlan értelmű kifejezés. valójában mégsem jelenthet mást, mint az éléinek folyton ósszetettebbé való építményét, melyen az mind magasabbra nóhet, fényesebbé válhatik. Ami él, ami élő valóság, ami nem vész el, ami halhatatlan, ami a végtelenségbe visz bennünket; szóval nem más, mint a végtelen haladás.
Eleven erö az emberi lélekben, mely saját magáiól mindig elóro tör a ha a népek egy idóre megmerevednek is, a kuliura osiraképességét el nem veszti, miként az ezredek ulán felfedezeti, elraktározott buza oeiraképességét.
KuKurátlah népet, mely megmarndl volna ósi formájában még eddig nem talál-, lak a földön, meri kulturáltan usak az állat lehet.
A kultura az emberiség alkotása, mely Inasan vagy gyorsan is fejlődhetik s melynek eleje az idók foneketlen mélyében fek-
szik, inig folytatása mindig magasabbra az ég folé törekszik 8 a melyét nem egyének, nem egyes nemzetek, hanem egyes korok épitenek.
A kultura legmélyebb, legrégibb pontja az. amit materiális kultúrának nevezhetünk, a legmagasabbja pedig a szellemi kuliura, melynek körén belül esik az erkölosi.
A közlekedés eszközei a materiális kuliura legliiniosabl) részei, melyeknek tökéletesítésén évezredek dolgoztak. Minden ország, minden város, mely megadja lakóinak az anyagi kullura föltételeit: széles, jól kö vezeti iitoákul. kitűnő és olosó közlekedést, jó világítási, ivóvizel, majdnem a szellemi kulturát is megadta.
Mert az egész anyagi kuliura nem más, milit a szellemi kultura továbbfejlődésének eszköze s ha az utóbbi megvan, az előbbi mind elpusztulhat, a szellemi kullura. mely el ueiu veszhet, ujru ópiti azokat.
A kuliurának tehát valójában kétféle
\'jelentése lehol. Jelentheti amit az ember alkotott s jelentheti magát az alkotó erőt.
E kellőt egymástól elkülöníteni szinte
lehetetlen.
A vas. a dról, szóval az anyag magában véve semmi, ha ninos szellemi erő. szellemi kuliura, amely hasznosítani tudja,
A kulturát azonban nem lehet senkinek ugy ajándékba adni. meg kell azért mindenkinek egyénileg dolgozni, szellemi átélés utján meg kell mindenkinek szereznie.
Lakhatik ineilettank bármely nagy kul-íuráju ember, élhetünk bármely magas kul-turáju városban vagy államban, az nekünk nem használ, mert a kultura soha rea nem ragad az emberre.
Van azonhan külső máza a kultúrának, de ez csakugyan külső máz, amit sok üres fejű szemüveges s vasalt nadrágos gavallér magára eróliet; de ez valóban az élőt hazug sziliéivel kifestett semmi, -r A . kultura számtalan eszközt, intézményt teremtett, mely megőrlzésére » átsdására szolgál, de
A vándor énekel
Oh nézd Uram, míg hozzád ériem, Vörös rémekkel leli sötétben, ,
Sokat bolloHam, sokat estem, De azért mindig újra keltem.
Mirhával lelt amphorámnuil. Örök titkaid szent dalával Jöttem Messziről égve-fázva; Lelkem csak Lelked csókját vágyta.
De utamba jajt! sokan álllak. Hazug kísértők, csalfa árnyak Az amphorát el-elrabollák, Mirhámat szomjan, kéjjel illák . . ■
De lásd, akkor sem vesztegellem, Érte kemény nagy harcra keltem; Most itt van Uram, fogadd vedd el! Hús utamat ne nézd. feledd el ■\'
S ne küldj ttbbé á vak homályba, Melynek oly sok a réme, árnya : Mert megülnek engem az éjek, Mielőtt hozzád visszatérek
De add nekem a nappalokat, A tüzeseket, harcolókat ! Adj küzdelmei, adj nagy csatákat, Csak vedd a . . könnyes éjszakákat! \' LIPCSEI DOMONKOS.
Velencében.
Irta: Lukács József
IV.
Alig egy óra rauli a Fuludy megjött a kiráu. rililáéról Leirla, mii láloU. A nagy világfürdót, a hol annyi pompa ég kényelem várja a pénzes embereket. Tüstént tervet is késiiWilt a Uauale grandén való goudolázáara.
— K».t a fényűzési megengedjük magunknak inostai egyszer I Tudod, hogy megígértem neked otthon, cserébe a nagy csomagért ... 8 egy pslazzot. \'egy régi palotát ia megnétüuk a sok hirea palota sorából ...
Az asszony czive nagyolt dobbant . . . Hátha éppen s palazzó Doriát fogják megnézni I Meglátja a hercegei a saját uri környezutébeu. Lát egy hercegi otthont. 8 ábráud|ai inár csaknem elszabadullak, mikor a férje megjegyezte, hogy a 8ina palazzot fogják megtekinteni, hinnék fre«kóir» és termeire a fónöke figyelmeztette. Ezt tehát ftltétleuQl meg kell nótalök. K«7.fl « fóuük urunk tartozik, aki biionyosan megfogja kérdezni: — látta-e a 8ina palotát ? 1
Azután az a palota most magyar kézen is van. Valamelyik Andrássy tulajdona.
Gondolában ültek Fajudyék. Ott ringott a kis. lekete alkalmatosság a OanalvOrande hálán. Marcona, barnára sUit legény simogatta a csóuak hátuljáról a tenger vizét h a víz csobbanó hangja olyau külöuös lisngulntot adoil a Paludyék utjának. A kis vapor \'tok hullám fodraiba is bejutott néhányszor a gondola, mire annak libbeuésénél ijedten kapott ura karjába
Osram-Xámpa
Uj villamos
fényforrás
2
ZALAI KÖZLÖNY
JANÜ \\R 16.
ezek között a leghatalmasabb a legmagasabb fokon illó intézmény az iskola, melyekben a tanító a való életet s a néma könyvet is élőszóval magyarázza. Ezért korunk legfóbb törekvése az ország legelrejtettebb zugát is iskolával ellátni, — oly iskolával, amelyben a lélek szomját nem holmi régi, óoska. elavult szurogátumokkal elégítik ki 8 hol a gyormok nomosak szenved s engedelmes kedó rabszolga, hanem ahol dolgozbatik a uaga hasznára, a maga gyönyörűségére s ahol nem osupán majmolni, szajkózni, hanem gondolkozni is kell.
Amely ország s amely város ilyen s kalló számú iskolát tud adui s a mely iskola igy tud a reábízott gyermekekkel foglalkozni, hogy azok olt mindig kapnak gondolkodni valót, az az igazi iskola, az az igazi kultur város az nyújt kuliurát.
S amely egyének ilyen iskolákból, igazi kulturtanitók kezei közöl kerülnek ki. azok megórzik, azok fejlődnek, azok gyarapítják is a kullurál, melyet elódoiktól s tanítóiktól örökségöl kaplak.
A város közgyűlése.
Nagykanizsa r. t váron képviselőtestülete 1914. évi január hó 16-án délután S órakor a városháza dísztermében rendes közgyűlést tart a követkozó tárgysorozattal:
1. A községi képviselő választók uévjegyzéké nek összeiráhára választmány kiküldése.
2. Szabályrendelet Nagykanizsa r. t. vároa határában a tulajdonos személyében bekövetkezett változás alá esett ingatlanok telekkönyvi átírásáért fizetett átírási dij tárgyában tanácsi javaslatul.
a félénk asszony. A férfi pedig azárazau szólt ki a gondola közepéből:
Palazzo Slna, goudolier* I Közel félóráig tartott az ut a nagy csatornáu. Nagy udvariasággal magyarázott a gondolás. Minden házrél tudott valamit mondani ! ó ugyan nem cicerone, de azért szívesen teszi ezt egy kis — mancia — borravaló fejében! Ka már ugy szokás. Hozzátartozik a tarifához. Ebből szívesen enged valamit, ha alkura kerol a dolog h az idegen takarékos ; — de a borravalót el nem engedi. így szokás ez egész Olaazor-azáK hosszában, Veleneótól Nápolyig, vagy Palerinoig. S a borravaló szerint laksáljAk az embert. Ha meg-elékazik a gondolás, vagy a fiakeros, akkor biztos, hogy udvariasan köszönti, bármikor találkozik vale. A hála érzékelhető formabau tör ki az olasz népnél mindenütt.
Körülbelül tiz gondola állott már a 8iua palota alött, amikor Faludyék ugy déltáibau odaérkeztek. Az ó gondolájuk is besiklott a palota előtt lévő sárga és kék szinQ oszlopok közé. Ounau beléptek a palota előcsarnokába.
A földszint nem sokat mulatott. Ez rendesen a cselédség lakása. Egy csoport idegennel éppen most tartott fölfelé az egyik szolgs. Arca borotvált s örök mosoly dl rajta.
Faludyék a hátra maradt csoporthoz szegődlek ■ ugy várták, mig reájuk kerül a sor s őket ia felvezetik a palazzo műkincseihez. Kk\'»or éles hangon kiáltotta el magái az elóbbi csoport vezetője; — —■ GlovanniI
(Vége kóvetkeiik.)
3. Nagykanizsa r. t. város szervezeti szabályrendelete módosítása tárgyában tauácsi javaslat.
Városi közgyűlés elé alig került még javaslat, amely közül annyi medítátió folyt volna már megelőzőleg, mini a fenti javaslatok utolsója körül folyt s méltán ; mert fontossága s kihalásainál fogva azt nemcsak megérdemelte, de az érdemien** tárgyalás soráu is nagy körültekintést és higgadtságot s párlstlan mérlegelést", kiván, hogy a neki szám rendeltetésnek a a hozzáfűzött várakozásnak valóban megfeleljen.
S habár a kedélyek iU-oll egyes tán sérelmesnek látszó pontok miatt izgatottak is. bizonyára fognak a higgadtabb eleinek módot találni, hogy ellentétek álbidaltassauak, a sérelmeseknek látszó pontok kellő megvilágításban élüket vesztve, meg-nyugtstó formába öntessenek s ezáltal eleje vétessék oly viharos leleuetekiiek melyik az egyetérló áldá-aos munkái megzavarva nemcsak a kedélyeket izgatják fel. de a város fe|le»ztésére irányuló törekvéseket is hátráltatják a egyesek munkakedvét teljesen megbénítják.
A szóban forgó szabályrendelet boncolgatásával bár mi szándékosan nem foglalkoziuuk ; egyel azonban a mi a többek közül élóitOnk különösen érthetetlen, uem hallgathatunk el. — Nem értjük ugyani*, hogy akkor, amikor az uj szervezési szabályrendelet több számvevői állási is kreál, miért nem emelkedhetik a jelenlegi számvevői állás fó-azámvevói állásra, hogy ezáltal íu évi odaadó, fáradtságot uem ismerő inuukásaá><a. némi elismeri jutalomban részesülhetne.
Hisszük azonban, hogy váro.-uuk érdemes és humáuusan gondolkodó képviselőtestülete erre is megfogta a módoi találni h akkor, amikor egyik hivatalnoka munká|át megbecsülve, azt ambitionálaudó felemeli, ugyanakkor a másikat, kiuek erre szintéu elvitázhatlan érdemei vanuak elismerés helyeit nem fog ia mellőzni a munkakedvét teljeaen megbénítani.
HÍREK.
— a főgimnáziumi hangv«r»eny. Alig látott a Polgári Egylet uagy terme annyi embert egy csoportban, mint a mennyi tegnap este a fógimu. haugveraenyen szorongott. Nagy volt az érdeklődés, ezt szögezheti le a kritika. 8 az estély meg is érdemelte ezt; igényt tartott rá joggal. A mflsor ígérete sokat moudott s ígéretét derekasan be is váltotta. Oherubiui Lodoiska nyitányát egy harminchal tagu szinfonikus társaság játszotta gazdag színnel, mély átérzéssel. A zenekar még \'2 számmal nzerepoll Kftszegi Gavottejével s Haydn G. dnr aimphóniájával. Ebben is művészit, szépet produkált s a uagy tetszés méltó dicsérete volt a törekvésnek és a kivitelnek, a mellyel az ideális lelkű ílju muzsikusok a nagy alkotásokat nterpretálni törekedtek. Az énekkar négy szám szép előadásával, — Egresay Beteg leány, Verdi Cigány-nők kardala. ZHasskovszky Osónakos és Abl Vándor fel s Bánk-Bánból egy sikerült ráadással toldotta meg jó hírnevét — A Kurucvilégbói — Feliz Eudrétől — c szinmű elftadása fejezte be * gazdag éa tartalmas műsort. A ruhák színének gazdagsága, a szereplók rutinos játéka b rátermettsége megannyi fénypontja volt az előadásnak. Nagy Győző (Jávorka), átérzett szavalása, Mikula 8zig frid előkelő |átéka. Székely átgondolt beszéde, Supka Ferenc felejthetetlen komikuma. Horváth Gyula, Barabás H . Polecz N., Németh J., a négy kuruc dala. tánca, (melyet Szabó P. tanított bet, Mair P., Németh J., Kovács M.. Babica, a három cigány jellegzetes szereplése s Báron Pál rendező leleményessége megauuyi kiválóságokként fonódlak össze szép együitesbe a siker, a tetszés éppen nem sablona megnyilvánulására. Azután megmozdult a nagy tömeg s átvette Jozsó a bandájával
az uralmat. A gyermeki örömtől kipirult arcú sokaság ropta a láncot igazi gyönyörrel, gondtalan jó kedvvel, mig a reggeli órákbau egy igazán azép h édes est emlékével oszlott azét az apróság — tovább álmodni át az éde« estét, ártatlau örömeivel, tiszta ábrándjaival.
— Január 18. Ritka műélvezetei Igéró szép estély előkészítésén farsdozik a helybeli kath. legényegylet. melynek agilis hetenása Bperjessy Gábor fáradtságot nem kímélve mindeu eszközt felhasznál, hogy az ott megjelenui szándékozóknak valóban feledhetetlen élvezetet nyújthasson. Az estélyre ajmeg-liivók már szétmentek s maguk e meghívók már lanuskoduak, hogy ez estély elmulasztása miuden élvezni szándékozó művész lélekre csak veszteségei jelentene.
Hisszük is, hogy ez ustélyről" a~ meghívottak közül aduki nem fog elmaradni a megjelenésével a műélvezetek iránti érzékéi dokumentálni fogja.
Az eatély a farsang fénypontja lesz. Rhédey Gyula nagyprépost tart beszédet, mely után Dr. Waldmann Lajosué (sz. Blau Margit) énekel l)r Balla János zongora kísérete mellett. Boetbovn 8ie renádiát Hofrichter Emma (hegedű), Petrics Magdn (zongora), Lukács Józnel (gordonka) adják elő Petrics Magda Liszt F. Vili rapszódiáját is előadja Andry Ferenc. Rác János zongora kísérete mellett szaval s egy alkalmi dalárda (írod. Műv. Kör)*mö-.vészi azerepléae egészíti ki s művész estély gazdag tartalmát. Jegyek Makoviczky Gyula cukrászdájában válthatók
— Bóhönyo adománya Böhönyének sohs* volt nagy a híre-neve. mert csak faluszámha meg; tul a Dunán. Somogyban s mégis megemlékezünk róla. meri dicséretes erénye a ina ritkaságszámba menó lelkesedés és, s mi még ennél is ritkább : a szegénynk fölsegitéae. Böbönye község bírája ugyanis az újév első uapján rendkívüli képviselőtestületi Dlésl hívóit össze s annak nspirendjén egyértelműinél segítséget szavazlak meg a fővárosi munkanélküliek uyomorának enyhítésére. És egy két usppal rá postára adták a segiteégeti állván az őai jó szokások értelmében természeli adományból : félmázsa distnóhusból, három darab kerékuakyaágu kenyérből s huszonnyolc liter borból. A küldeményhez írást is csatoltak, a melyből kitűnik, hogy a képviselőien-tűletel mélyen megindították a .Budapesti Hírlap"-nak a nyomorbau tengődő fővárosi munkátalanok ról szóló eikkei s ezért elhatározták, hogy a nyomor enyhítéséhez valami kevéssel hozzájárálnak ók is. A küldemény a napokban érkezeti m«g a hetedik kerületi elöljárósághoz, amely aiounal szétosztotta az elemózsiái a egyúttal jelentést lelt a dicaéretes csele kedelról Párczy polgármesternek, a ki valószínűen meleghangú kollegiális levélben fogja megköszönni a szegényeiről való gondoskodást.
— Halálosán Még alig barnultak meg a sárga nehéz hantok, melyek egy közszeretetben élő ifjú hamvait ifj. Topolics János posta- és távírda tisztet örökre elfedték, máris suitott a halál rettenetes angyala, hogy újból belémarkoljon az amúgy i" lesújtott bánatos özvegy szivébe s magával ragadja aunak legkedvesebb leányát Topolics Juliskát elrabolva az ót forrón szerető Forray Iván férje oldala mellől s a házasélet első örömei közepeit gyászba boriivá az érette remegő oaalád szivét. Rövid pár napi szenvedés uláu ragadta el a kérlelhethetlen halál, sajgó aebet ütve az imádó férj szivén Temetése a mai napon d. u. 4 órakor ment végbe, a ráboruló nehéz hantok egy család boldogaágát fedték e örökre.
— Dunántuli dalpályáaat. A .Dunámul Dalosszövetség* pályázatot hirdet magyar férlinégyes karokra éa pedig: I. Nehéz mfldalokra. II. Mfida-lókra. III. Népdal átirat vagy^azabad kompozícióra.
JANCÁR 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Az idegen kénél irt és jeligés levéllel ellátott pályaművek vezérkényv (Jakban én minden szólam külön j„ |eirva 1914 iuliua hó l-ig a „Duuáutuli Dalon-iióveuég\'-het 8zabó Árpádhoz cimzendók. Jutaimik: 800, 170. 130," 100 korona
— Napközi otthonok Kaposvárott — Somogyvármegye szépen fejlődő székvárosában egy-íterre hat napközi otthon nyílt mog a közeli napok-! biü, melyben a munkanélküliek a azok családtagjai menedéket és meleg ételt találnak. Valóban nemes Wlkekre valió hyaiáuuN intézkedés
— A vendek szlávosltása. Az alsólend-rti és muraszombati járásokban a vendek vidékcin már régóta erős szláv agitáció folyik, melynek szolgálatában áll at a hatalmas szláv gimnázium is. mely oemrég Muraszombat szomszédságában a 8tájer Warnseeban létesült s a hova utóbbi időben képes löpiratokkal csalogatják a vendvidék gyermekeit. — Miui értesülünk tudósítónktól, uiabban iimét fizetett ogynökök járják be a vidékeket, kik a balkáni háborúk képeit oaztogat|ák ingyen, hogy lel keséd és t tiitsauak a szláv nemzetiségek iránt. Vasvármegyej alispánja az ügyn ököket letartóztatta s a képeket elkoboztatta. Nagyon helyesen.
— A1 városi szegényügyi bizottság ülése. A városi szegényügyi búottság Dr. Neumanu Kde elnöklése alatt ülést tartott, melynek egyik pontja az 1904. szabályrendeletnek ervéuybep való megtartása volt a másik pedig a szegényház ügye Dr Neumann Kde elnök sürgette s szegényház felépítését, amelyet\' Habján Gyula polgármester a közkórliáz mellé hiáut Addig is azouban, inig sz felépül, ugy határozott a bizottság, hogy s teleky-ut Thöuka féle házat alakítják át a szegényház céljainak megfelelően.
— A Balaton áldozatai Ritka eset, hogy a Balaton téli iportolói közül ne szedjen áldozatot lokszor, sót legtöbbször az életre érdemes ar*uy-ifjuaág köréből. Az idén is alig, hogy a téli hideg uillogó \'jégtükörrel vonta be a nagy tó vizét, s parti lakosság apraja-nagyja fakutyára\' ült^s élvezte i Balston uyujtotla téli örömet.
8sat)ó Miklós szigligeti fiu is kedvet kapott a ((kutyázásra s a hogy usgj örömmel nagyokat lök a fakutyán, egyszerre beszakadt a jég a a Miklós gyereket elnyelte. Tóth József és Rafael 16-^17 éves fiuk kötelekkel s botokkal ntánns iramodtak, bogy a vizból kimentsék\', azonban ahogy egymás keiét fogva utánua iramodtak, alattuk is megnyílt s lág és mindkettőjüket elnyelte. Bái egy ideig ál ölelve a jégtáblákon hemperegve többen látták} őket, nonban megmeutésökre senki asm mert indulni. — Ugyauaznap at ábrahámi öbölben ia egy Hu faku-tyázáa közben a jég alá kerüli s Balatonon
-T- Vágóhidak tisztogatása. A koresku-dwlsmügji miniszter x vágóhidak tisztántartását illetőleg reudeleUt adott ki, amely szerint a vágóhelyi-\'égben a megtisztított vágóaerszámokou kívül mást tartani nem szabad. A vágás világos ruhában vég-loodó s a használatban volt ruhát külön helyiségben zártkörű szekrény ben kell tartani. Elrendelte továbbá, hogy a közönségnek tiszta^ nyomda festék nélküli papirosban szabad csak a husi kiszolgálni.
— A katonai gyengélkedőház kibővítése. A helybeli cs. ós kir. állomás parancsnokság átiratban megkereste városunk polgármesteri hivatalát. érteaitvén v. polgármesterét, hogy a raegszapo rodott legénység számarányához képes! szükségképen előállott, hogy a helybeli kalonsi gyengélkedóház 30 Aggyal kibővítessék. E feutforgó szükség mikénti keresztülvitele módozatainak megbeszélése céljából egy Vegyes bizottság fog * célból e hó 15-én d. e. 10 órakor összeülni, melyre kérik a katonai kiküldöttek mellé s városi mérnök és egy tanácsi megbízott kiküldetését.
Hogy e kérdés miként lesz megoldva, ez a
bizottság dolga; de mindenesetre u-iy hygeniai, mint esztétikai szempontból ajánlatos volna, ha e célra egy máa alkalmasabb helyiségei találna a kiküldött bizottság.
— Szerencsétlenség. Simon Pál 53 éves napszámos a Nagykanizsa melletti bagolsi pusztára járt napszámba A répanzállitás körül foglalatosko-doM. A répát a vasúti állomáshoz iparvágányou szál-litoilák Eközben az ütközők kozé került, amelyek a mellett összenyomták Haldoklott, mikor a kórházba szállították.
— Jég aszalás Oelsén Mit seut löródve 8éley uradalom munká.sai vidáman törték én szórtok a |eget a jégverembe. Pipaszó mellett ékzre sem vették, hogy, füst máshonnét is |öhet mint a megszokott pipától így csak » \\eudégképeu odaérkezett Dremmel Ferencz földbirtokos észlelte, hogy a fel szálló füst gomoly szokatlan eredetű. S amikor i kedélyes muukásokal figyelmeztette, azok mit sem
, töródvo a dolgon e^yel mosolyoglak s csak akkor lettek figyelmessé, amikor a jégverem szalmafedelü teleje a könnyelmű figyelmetlenség martaléka lett. A figyelmeztető Dremmel birtokos ur a dolgot nein akarván forsiirozul, nyilván azt hivéu, bogy egy újkori jég aszaló gyárral áll szemben
— Burgonyavetőmag beszerzése. Az 1913. év folyamáu uralkodott rendkívüli időjárás folytán sí ország némely vidékéu a burgonyatermés nsgyréaze egyrésrl már a léidben rotbadásuak indáit. másrészt pedig s kiszedett mennyiség is oly mérvű romlásnak van kitéve, hogy az vetőmagul alig lesz felhasználható. Erre való tekintettel a föld-mivelésügyi miniszter intézkedett aziránt, hogy i gazdaközónség jó minőségű és faitájü burgonyavetó-gumót méltányos áron kaphassa. A burgonya beszerzésével és árusításával a miniszter a Magyar mezőgazdák szövetkezetet bízta meg s a szövetkezel a burgonyaveiégumót waggonrakományokban a u rendelő vasúti állomására bérmentve szállitva móter-
VI/2 1009/13
mázsánként fi koronáért fogja árusítani s e célra Prof. Wohltmann, Praes Krüger ós Hópehely bur-gouyákat tart készletben, a megrendelések megfelelő foglaló beküldése mellett a Magyar mezógasdák szövetkezetéhez (Budapest. V. Alkotmány-u. 31.) intézendftk, amely cég a megrendeléseket a vetési idény beálltakor a rendelkezésre álló készlet erejéig beérkezés sorrendjében foganatosítani. Miután a megrendelések csak egész kocsi rakományokban fogadtatnak el, azok a kik kisebb mennyiséget óhajtanak venni, a megrendelést ösazéállva együttesen, ragy az elöljáróság utján eszközölheUk.
— Tizennyolca mázsa bnza egy holdon. Örömmel lelentjük, hogy a tizennyolcz mázsás bnzs-termés nem Németországban volt, hanem a gyönyörű állami birtokunkon, Mezóhegjewu. Csakhogy az is bizonyos, hogy ezt a twenuyolc mázaás búzatermést a talaj megfelelő előkészítésével, kellő istálló és műtrágyázással érték el. Reudes művelés mellett, mivel a magyarországi talajok foazforsavbsn rendkívül szegények és mivel az istálló trágyában ia foszforsav igen kevés van, — azéit a mi talajaink nagy búzaterméseket uen) adhatnak. Ks ha a gazda azt akarja elérni, amit Mezőhegyesen elértek: tagyis tizennyolc mázsa búzát egy holdon, akkor az istálló trágyázás mellett műtrágyát és pedig kálisót és vegyesen szuperfoszfátot kell alkalmaznia.
Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin mentes dohán)árut (általános lövedék és különleges ség) árusít a „Deniífó r. I. Budapest. V., 8zent István-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölcsészetien-hallgatók 8egitó Egyesülete". Budapest. VIII., Muzeum körút 6—8 sz. Tanárjelöltokot vidékre nevelőknek, iniernálusi felügyelődnek, tanügyi kisegítőknek, magán-titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A társaság árjegyzéket és leírási ingyen küld.
Felhívás egy külföldi örökösei, hagyományosai és hitelezőihez.
1913 évi aug. Iió 30-án elbunyt h nagykanizsai illetőségű állampolgáráé IVassermann Rita szül. Neumann, kereskedő neje Wien IX. Lieohtensteinstrasse 45. számú lakásán anélkül, liogy utolsó rendelkezéseit megtette volna. Az 1864 évi aujr. 9-ról kell Cs. palens 137, 138 g-ai szerint E. 0. B. L. No 208 az összes örökósók, hagyományosok és hitelezők kik osztrák állumpolgá-■ rok vagy itten tartózkodó külföldiek, {elhivatnak, Igényeiket: a hagyatékra legkésőbb 1914. évi február hó 16-ig az alant irt bíróságnál jelentsék he. elleneseiben a hagyaték tekintet nélkül az igényekre a külföldi hatóságnak vagy fzáltal igazolt személynek kiadatik.
Egyúttal az 1854-ik évi aug hó 9-ról kelt Oj. pátens 140 g-a szerint R G. H. L. No. 208 tekintettel arra, hogy az itteni örökösök kik a hagyatéki tárgyalás megtartása iránt az osztrák hatóságot megkeresték a netaiáni örökösök és hagyományosaik felhivatnak igényeiket fenti határidóig bejelenteni és jelenteni, hogy a külföldi hatósághoz való áttételt kivánják, ellenesetben ba utóbbiak az áttételt nem kivánják a tárgyalás itten a jelentkező örökösökkel egyedül fog megtartatni.
K. k. Berzirksgerlcht Josefstadt Z S Abt. VII/2 m Wien, am 19 Október 1913.
Dr. Ramsauer.
<
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 15
A félszázad óta fennálló
Újlaki Tégla és Mészégető Rt.
A legkitűnőbb minőségű
Tessék cégünkre ügyelni!
asbest palája
minden basonlo anyagút túlszárnyal I — Tűzálló,
fagyálló tetszetős és olosó I __-_
Anyagot nálliiunkl Fedést vállalunk 1
= Kérjen árajánlatot) =
Raktár ós képviselet:
Berger Pál czégnél, Nagykanizsán.
A ki
magot vet fákat ültet
hll r
virágot tenyészt
és kertjében gyönyörködni akar, aa forduljon
Mii hl e Árpád
kertóeeeti uAgytelepóhec
"\' - Temesvár. ....
Dl»«f84Jd*®y«4k lnjryan 4a b*rm«ntv«.
Egyenruhák HP ¥ ¥ ¥ TD Pompás polDári ruhák
, , . M .B. Il M ü ■ M«j " legdivatosabb angol szüvetekból. kitti
lisztek, katona, hivatalnokok, önkente- W A iM •» által a legnagyazerObben elk
sek vasúti es postatisztek iQzoltók. . szitve, a jelenlegi nehéz pénzvíszonvok
renHn peuzOgyóröke,, mind.,, ?" . hoz arányítva olcsó árak mellett K« rhü
rendű egyenruhát viseló testületek reszere M klr- oávarf nkiiiu \'
a legjobb es legelegánsabb kiállításban. Budapest, IU. ker., Váoci-utoa 35 diszmagyar ruhák, isgssebfa libériák. A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át. ennélfogva ezen kltUnó fegyvereket rendkivtll elónyös árban azállitjuk és pedig T<Trrmn t\'ör\'VlüV -pűrvTT-trcir-^b- 1 ,lmilb teljazen ié Kropstacbek cíflmtftrflégr fi-gyrar 20 K, 1 drb. szebb fw^yfer 25 K, I drb. idoáli*
VtireK „ip fl.w„r 3„ K , ,)lh Kr,,p.t»..|„,k «.,.rony 1 K. 1 drb tagyt. rnii 1 K, 1 drb (amveniili «é-
• sóidra I(,.itfft isiih.iflh, ■ legjobb imítlo vidtu t. Mibb é* |obb í K, 1 drb. det^ksaij IriakáTai 3 K. 1 drb. tölténytáska 3 K. t drb. élaatbllény tó f. — —f.gyy.r.k. t drb vaktöltény ni f. I drb o.iavarhnzó nyállal 20. 1 drb IQrlévaa fagyvarliaziiUahoz 20 filler
Hungária Bank részvénytársaság Budapest IV., Koronaherceg-utca 13 Legelőnyösebben kamatoztat takarékbetéteket könyvecskekre es folyószámlára. GabonanemUeket, takarmányféléket a legelőnyösebben vesz és elad bizományban.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. WajdiUt Józ-seí könyvnyomdájában Nagykanizsán.

Jon:;nn Maria Farina
Gndltrcsakis ez a valódi
köluivb,, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákhaii, gyógyszertárakban és illatszer tárakban.
Ne tessék elfogadni
_12_ kölnivizet és pon-
-—- dert, ha ninos rajta
az. eredeti és egyedül valódi de aokazor utánzott "•Jofann Maria Karina Gegenübler dem Kudolís-
platz Akkor sem kell elfoxadni helytelen és utánzóit kölnivizet, kólniviz-poudert és kölniviz szappant. ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírt) cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
Hgyawrll l-v.l.zSlapr. aimial v*l.,tol áa kézii hol aianabeté b» az eredeti minőség
Nagykanizsa 19 \'4 január ig
53-ik évfolyam 5 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
MiiJiliRlk hétion ét ciltlrtlkln
Elífliítíil ír«k: KK4i» Í.ro 10 korona. (4 H«|y*d4vi« 2 korona BO Ali. fcfy.. i
Koleló* »íeikes/i.í:
1- K \\ROLY GYULA
FiW.erkenr.tó:
KEMÉNY LÁSZLÓ
SzirhiiztéiéB éi kiadóhivatal Daák-tér 1
Talaton. 182. - Hlrd«U.4k dl|.«.bá. aaerlnl.
A hősök.
Mutlus Scaevola karját elégeti, hogy megmutassa az ellenségnek, minó hós « római I Hannibal átmegy az Alpeseken, Nagy Sándornak szűk Maoedónia és meghódítja a világot I Kóbő epigónja, Napoleon Bonaparle kis káplárból vedlik át világontromlóvál Közben a lórtéiielnm sok más alakja is bámulatba ejti az emberiséget és dicséretek szimfóniája hangzik hősiességükről. A kis gimnazista klnnal-bajjal, nyikkanva tanulja meg élitlök folyását, hőstetteik minden körülményességét. a nagyok meg a bösök emlékének szentelik szt a kevés idealizmust, amit a sorvasztó életkűzdelom sivársága bennők meghagyott.
Hiszen hósök I Hősök, kiknek az adja meg nimbusukat, hogy sok millió emberlár-<nk közt kiválnak, hogy — ritkák.
Ilyen hősöket ma már nem látunk Do
látunk helyének amazoknál nagyobbakat. Oh, nem a szellem héroszaira, a lángeszű felialálókra. a remek költőkre gondolok. Csak átvitt értelemben hósök ók I — Menjünk ki az utoára, az országútra és száz, -■■ sót ezerszámra találkozunk a vért-életei gázoló hősöknél nagyobbakkal. Osak látni kell tudni 1
Dermeszt a hideg. ak fagy, osikorog a hó. fuj a komis/, északi szél. szemtelenül ar-oodba csapva a jeges darál. Összébb hu zod téli bundádat, osak az orrod hegye látszik ki belőle. Szaladsz, hogy a gyorsabb mozgás felhevítsen, hogy mielőbb fedél alá. a kedélyesen melegítő kályha melle kerülj. Kérlek: nézz körűi, egy pillanlással csak I De ezultal nemcsak a szemeddel, a szived del is láss I Vetted észre például azt a toprongyos alakot, aki lassú léptekkel halad előtted? Osak egy-két másodpero és el fogod hagyni, mert, aki itt előtted bandukol, annak nincs oka sietni. Se munka, se jó meleg
kályha, de még osak egy kis zugooska se vár reá, ahova meghúzódhatnék. Miért sies-1 sen? A szabadba egyik helyen épp olyan I hideg, oly „komor ridegség logadja, mint a másikon. Használd fel a megfigyelésére szánt rövid idői. I.álod a rongyos sapkáját és alatta a lefagyott, lulipiros íűlét[? Lálod toldozott-foltozott gúnyáját, niBlynek legnagyobb ékessége a sok szelloló lyuk 1 tós észrevetled-e, aiuini emeli a lábát, hogy cipellőjén talpnak osak a hírmondója maradt? Kapoaoafal lóg ki alóla. Ezzel a lábbelijével tapossa a kérges jéghavai, mely hűségesen szállítja neki a tűdóvészl*
Oh. csak egy pillantásodba kerül, hogy mindéit egyszeriben meglássad. Azt már nem moréin tóled kérni, hogy megállj és egyel-inást kérdezzél ellól a gyámoltalantól. Hiszen egész nap se tehet egyebet, mint folyton kérdezősködni; rövid huszonnégy órás nap nem is volua elegendő, hogy a
Velencében.
lila: Lukács József
V.
Kt a kiállás a másik szolgának szólt, hogy már elegen várnak a vezetékre » igy a borravald már izépeu kinéz I A hangra egy ajtó nyílt meg a föld-■ziüteu s azon át egy termet** ola»z férfi fordult ki, — Űiovanoi, a ináaik szolga.
Modora sima, lágy. Giovauni csuk ugy olvad a Híves udvariasságtól. Alakján fekete Irakk feszDl s 6 uiiasau, hajlongva mulatja az utat a társaságunk — a lépcsőn felfelé I
Faludyné pedig egy pillanatra csaknem kővé meredten áll meg, mert Giovauni személyében Doria hercegét ismerte meg. Qiovauui is meglepődött kevéssé, de csakhamar nyájasau szólt Faludjók felé:
— Asszonyom, a Siua palazzo műkincseit "együnk megnézni I . . . Meuuyi öröm és műélvezet \'ária önöket oda fönn I . . .
3 Uiovanni beszélt. Mindenről tudott valamit uoudani. 8zaraira megelevenedtek a freskók alakjai, a régi műkincsek.
A társaság nagy tisztelettel hallgatta Giovauni minden szavát, aki olykor Faludynéra is vetett egy pillantást.
Közben a palota erkelyes szobájába is leijutottak. Itt Giovauni hangsúlyozva szólt Faludyné felé:
— Asszouyom, a palota erkélyéről remek a kilátás u Cuuale grandéra I . . . Faludyué gépiesen lépett hz erkelyre. 8 mig alatta vapoieliuk és goudo-Iák szelték a csatorna szennyen vizet, lebonyolítva Velence utcai forgalmát, addig szemeivel, azokkal az ábráudos szemekkel elmerengve nézte a Oauale grandé palolssorál. miközben arca csakúgy lángolt a szégyeiipirtól. Ujjaival egy rózsán állt borzul a csalódásért.
Mig az erkélyen állott, a rózsa párUiii egyenként letépve dobta a tengerbe. Néhány pere alatt tisztába lőtt azzal, hogy Velencében nemcsak a pénz, de az emberek ím hamisak
AHg várta, hogy kijusson a Siua palotából, Giovauni Közeléből.
A mint a goudolába Öltek, félénken lapult1 urához
S mig a gondolás lassú tempóbau simogatta a csatorna vizét evezőjével, hz asszony férjenek min-:
dent elmondott lassau, bizalmasan I Érezte, hoity tartozik ezzel a vallomással neki s önmagának, saját szive nyugalmának is.
Faludy pedig szótlanul hallgatta a csacsogó asszonyt, a ki cf-ak neiuHfönnyezve mondta el férjének ezt a kis fürtjét, ezt a hűtlenségéti
Falud v a Santa Maria della salute chiésa táján, mikor az asszony már befejezte vallomásét, boldogan vouta magához a kis bOnbánót s a közelmúlt ártatlan botlásáért egy csókkal adta meg a bocsánatot
A gondola pedig, a mely Göetbe szavai szerint egyaránt emlékeztet bölcsőre és koporsóra las-
aau siklott tovább a melancholikus város fóutcájáu. * ♦
A Márk téren ismét a tömegbe vegyültek. A mikor a Sz. Márk templom dsillogó. aranyozott homlokzata elé értek, Kaludy kedélyesen szólt feleségéhez :
— Nem látod most valahol Daria herceget ?i (Véga.)
hogy tényleg a valódi „0 s r a m"-lámpát kapja, ugy már a vételnel ügyeljen arra, vájjon az üvegkörtébe az „OSRAiM" név be van e marva. — E védjelzés nélkül „Os r a mu-drótlámpa nem\' kerül forgalomba
t\'llóJi Osramulrúlliimpdk kaphatók ; Villamos műviknél. sztreliknél és miHdtm\'stakma-Mi uiUlbm. — Magy.itorstagi képviselő btnn.Utell raktárral . \'Piu/tr és Pia. Hu.ia-pesl VI.. Hajós-utea 41. sz.
ZALAI K ö S L ö N T
JAND.tR 19.
sok szánalmas nyomorultnak mind megtudjad a baját. Mondom: száz-, sót ezerszámra akadsz reájuk.
Ua egyikét mégis megkérdeznéd, megtudnád. hogy a fázó, didergó szernnosétlen — éhezik, ninosen kenyere.
Ai ilyen szerenosétlenekból sorakozik a gonositevók nagy liada. A természet törvénye : táplálni kell a testet, iia nem akarjuk elpusztítani. Kenyérkeresetre ninos alkalom, nem keresik tehát a kenyeret, hanem - megsértve a társadalmi rend legszilárdabb támaszát: a törvényt — ugy szerzik, ahogyan vad éhségindulatuk megköveteli.
Az éhező gonosztevők azok, kik fizikumuk parancsának ellenlállni nem tudnak. Kibuknak.
De hányan és amazoknál mennyivel többen vannak, kiket az orkölos. a törvénytisztelet vagy a törvénytől való félelem, lehel, hogy a szégyenérzet visszatart a bántól és inkább koplalnak, fagyoskognak. töretik magukat mindenféle nyafalyától. CBak-hogy becsületesek maradjanak.
Ezek azok a hósók, kikról nem tanítanak az iskolában, kikel nem ditsóitnnok a történetírók, kik figyelemre nem méltatva, u.vomorullan elpusztulnak.
Természetfölötti hósök, mert a természet ellen küzdenek, csakhogy valahogyan meg ne ütközzenek az erkölcsiséggel, a közrenddel.
Nóra célunk óket gloriűkálni I Azért a mutatunk reájuk, mert a természetben oly óseró rejlik, melyet ezek az éhségfunatiku-sok meggyöngíteni nem fognak. A hósök ki fognak halni - hisz az éhség a halál
leghívebb cimborája — s mi losz aztán? Aztán a hós szerepére már nem fog vállalkozni senki, hanem az éhezók kenyeret fognak — nem kérni, hanem követelni, könyörtelenül követelni és ha nem kapnak, szerezni fognak maguknak az erkölosiség. a törvénytisztelet árán I
Erre jó lesz gondolni, mielótt késó I
k katholikus legényegylet
miivészestélye.
valeerét Mit írjunk róla ? 1 Dicsérjük rang, de ne » sablonon magasztalás szavaival, hanem játékának bírálatában nyuljunk a mökrilika szótárához, hogy »|. mondjuk:
Pelrlaj Magda nemcaak a technikai indás brillUn, játékosa, hauem a művészi interpretálás átértő tolmácsa ia. Nem marad adós semmi féle kivánsággti sem, amelyet a várakozás a darabhoz köt, mindent átértve és átérezve ad, amil a darabba rejlett a zen*, költó láng szelleme.
A harmadik számot, szociologiai elóadás, — dr. Rliédey Oyuia p\'pai prelátus, a voszprémi káptalan nagy prépostja tartotta. Osodálom, hogy a társadalom ezen égetó kérdésének tárgyalása nura érdekelte « munkásság szellemi vezéreit és a sociabizálódás hangos muukásait. Rliédey előadása nem mindennapi dolog volt, Az a kedves közvetlenség az előadás formájában a súlyos és nehéz tárgy tartalmát vonzóvá telié. Nagy tudás, bölcseség beszélt ebben az elóadán-ban, amelyet évtizedek komoly munkája, tanulása krislalizált ki. A sóoializmus erednie, fenntartó oka a nyomor gtfueiikus leírása képezi hálterét Rliédey előadásának. 8 a háttérből markans színekkel dom borodtk ki a lényeg, a szocializmus törekvése a polgári társadalom megsemmisítésére. amelynek élére-
A műsor magas szinláju, tarUlma gazdag volt s elsőrangú, de a fényes erkölcsi aiker mellett kicsiny volt az anyagi siker, a láftfgatoltság, — ezt mondhatja a kritika elöljáróba, a mikor a k.tli. legényegylet teguap esli művésieslélyértl kezd szólni.
Nem tudjuk, mi lelielotl az oka, hogy a farsang mindenkor legsikerültebb mulatsága, estélye, ebben ar. évben nem tel|es siker jegyében folyt le. A társadalom vezető és hangadó köreit, ugy latszik, nem éi dekli a komely műsor, a művészi tartalom Talán | gében első eszköze, hogy párthiveit a vallás magasító* kifáradt az élét küzdelmében s szórakozásai másban, felemelő éa vigasztaló erőiétől akarja megfosztani, keresi, máhban találja, mint a mi komoly, a mi a Vigyünk szivet a társadalomba a könuyiUQuk a inun szórakoztatás melleit tanít ím kásság tömeg nyomorán, segítsünk sanyarú" helyze
Az estélyi az alkalmi dalárda Jrod és Műv. kör ) lén, ugy megakadályozzuk ezen társadalmi íó véne-Holdvilág (Abitói) c. darabbal nyitotta meg Uürtler. delem bizlos bekövetkezését. így fejezte be Rhéxlev Ferenc veteléee mellett. Sorra szeretném venni a nagy prépost szavail. amelyet a jelen volt hallgató szereplő dalárdisták Jnevét, személyét, hogy uevük ság a hála és elismerés leUzésével köazöut meg. mellé a dicséret msgaszios szavait fűztem azért a ( Hoffrichter Emma. Petrio Magda, Lukád József kitartásén és lelkesedésért, amellyel at éneklés művé- (hegedű zongora, gordouka) iriója következeilszuiáo szeléhez ragaszkodnak. Üe talán más alkalommal,1 Beethoven Serenade op. 8 művét adlák elő. iNein hamarosan
finekök színben s a művészi tartalom súlyában gazdag, eleven, sokféle s uem különös, ha a másik szám sikere után(Huber K Nem nézek én.,. Ksik eső.. ) a disliuguált közönség oly tűnleló elismerésével hagyták el a pódiumot, amilyeubeu ritkán volt részük dicső multjuk korszaka alatt Petrics Magda Listt F. V.III Rapszódiáját jálstglta s ráadásul Bachinann egy
dicsériűk őket külön-külön. Hofrichter Kmiua uev« fogalom a hegedű tudásban s szereplése maga a siker, az elragadtatással párosult műélvezet. Petric* Magdáról előbb azóituuk, hogy művészi a öiitudatoi zongorázó.
A irtó, moly esakuera huszonöt percig lartoti Ireuetikub hatást ért el. Beethoven tartalmas szelleme a zenei gondolatvilága és mondani valója, elevenedet!
Házasság előtt és után.
Házasság előtt;
Csevegjünk, édes angyal. Oly egi boldogság ez nekem I Elhallgatnám a|kad édes szavait örökké.
Házasság után :
Ez már mégis sok I Mennyit kerepelsz. Az már igaz, hogy az asszonyi nyelv nyugodtan egy percig sem maradhat.
Háza-ság előtt:
Nélküled egv percig sem élhetek. Te lész nőm. vagy a revolver.
Háza«*rtg utáu :
Istenein, mily boldogok «zek a leg-inyemberek I
A nősülés valóban ostoba találmány.

Házasság előtt :
Egyetlen csókodért odaadnám a világ minden kinweil Ölelésedért a koronáról tudnék lemondani, drága kincsem, rubintocskám. Házasság utáu :
Kutya fékom I Ennyi kiadás. Hát hogy keressen ennyit egy becsületes ember. Már megint egy uj seprő. Borzasztó pazarlás I
Háiasvág előli:
Osak léged imádlak, te édes I Üzememet más nőre aobaeiu fogom eiuelui. Ah, hist csak a te látásod üdvözit ougem I
Házasság utáu:
Megmondtam már ezerszer, hogy azzal a táncosnővel elhallgass. Rokouom. Punkluin ! Rokonomat pedig meglátogathatom.

Házasság előtt:
óh, mily édes gyönyör veled táocolni, lejteni a zene bájos ütemeire és szemeidbe nézui mindig, mindig.
Házasság után :
Ugyan ue uyaggasl Tudod, hogy m\'udjárt izzadok a tánctól lukákbb alsózoiu a ha akarod, néthelsz bennünket.

Házaüság előtt ;
Veled angyal. uélkQlözui tudunk örökre a boldognak érezném magamat még egj^usita szigeten is. Házasság után :
Hol az ördögbe van a tarka paulallóm ? A slafrokkomat sem találom sehol, Micsoda rend ez I Hát uem akarod megérteni, hogy kényelem néikQl élni nom tuduk ?
Házasság elólt:
Szelelném kedvedéri paradicsommá változtatni a földet Virágok pompáival vonni léged körül és Ólomba hordani örökké. Házasság után;
Mit? Már megint színházba? Hiszen rooil voltunk, alig négy hete. Taláu azt hiszed, hogy Rothschild vagyok ? I

Házasság előtt:
Edes a>kaidról uektárt i»zora és ambróziát. Házasság utáu :
Megyek a korcsmába, iszom egy korsó sört
Te meg csak feküd) le, auyjuk, uyugodlan I *
Házasság elólt :
Rabszolgád leszeek I Szemed pillantása olég parancs lesz nekem, hogy szolgáltalak, éde# királynője a szivemnek t Házasság utáni
Asszony, adsza azt a karoaazéket, piheuni akarok I *
Házasság előtt:
Estére, angyalom, elhozom Pált és Virginiái. Ha elolvasod, goudolj, vagy álmodj engem Pálnak! | Házasság után :
JANOiB 19.
ZALAI KÖZLÖNY
a
m(g «!*■ bllleoléaban « raloden másban > trio|soroiat luKkritikm«bb piMljs » várni aierveiis nem bittosuak lilsió nyom is megsUot. Bír at
llruság |átéke\'alall\';8iüiui.....in skari lap, ntáu szabályrendelet ^általánosságban nagy siélöbbsé :K«li egyik s rendőrség állal sugalmsiolt helyi lap szerint
megismételték « sorenáde befejetö rénél míg aion gyűlésen silnteu Hllogadlaloll, részletei s páni már állítólag megtaláltatott, l hivatalos érte-
Andry Fereuc, Váradi Mindörökké c. költemé- látgyalisa-aionbau 17-éra lllielelt ki. amikor is a sílés simul azonban a kapitányságon erríl mii
ujál\'sxavalta változatos, siép>l(sdásssl, a melybei lagaérelraesebbekuak véli fontok többek liouásiólssa sem tudnak s \\sl6siinll. hogy s lellesl nem is íog-
Ráe* János hstásos melodrsmstikus ionéi szerkesztett után a felmerüli kivánságokhoi képest s lörvény ál- Ják ineglalálbátlll. Igy boslnlis meg magit s nem-
Igy mailt végbe a mOvéai o.lély. A művészi lal raegeogodell keroton bollll midositoUak s a ki- lörödíinség s a könnyelmű leltjletfsség, melynek
tartalom ntáoi\'lene zengelt sjlíntol loplak a párok s,,t,l, zlvslsrok kőiben az eszmék llsilázédvin, a levét éppen tanítónak kell meginnia. , egyedül a legényegylol inulatsigán siokolt kedélyes 1 nagy puffugUlék s cuuetálorok levoahatlik\'az ndvös — Tanítónői állások betöltéaa A hali-
|( kedvJtöltölte^be si ójsiska többi részéi - vilá-1 taimlaágel, hogy a békés, a higgadl mérsékleteinél- lozás állal megörült kél helybeli taniténéi illis mint
gos reggelig. lelt * legsi embeszökóbb ütköző pmitok is elsimiiha- tudjuk betöltetett immár. A 90 pályázó körül me-
Kritikus. tók, Athidulhatók, ha a cselekvéseknek nein a sze-1 llékuton vett óriesalés szerint Magot Vilma perlaki
t ~~ — inól)o« ellenszenv, hanem h város |avát előmozdító, és Burkola Ilona kislángi Unitónók helyeztettek át.
H I R E K. pártatlan, egyetértő békés törekvés az igazi rugója. — A síkos járda áldozata Iíár a reod-
__— Áthelyezések A m. kír. pénzügyminiszter ór,ióg állandóau bünteti a köuuyolmü ós hanyag gaz-
KottU Gusztávot helybeli királyi adóhivatali ellonórt dAkat, kik járdájukat nem tisztítják s nem hintik Késmárki n"\'8\'s akadnak házak, inelyek elölt valósággal
adóhivatal vezetésével biiván meg oda át is he- életveszélyes a közlekedés, flgy történt, hogy No-
Loriáu Ki 116 vAc*ki József magyar-utcai kin elemi iskolás Hu az
— Városunk közgyűlése A sok muditá-. sok puffogtatás, a közgyűlést. megelőző kávé-. "^pen.tárossé léptetvén elő mint ilyet báti s^ogyéb helyeken) folytatott; hol mérsékelt, —
hol vehemensebb előcsalározások után városunk * ~, A k,\'iesked"l,,,i ... . , ,,
képviselőtestülete, mely a 16-i közgyük valóban rtekht.elesitö „sztvtse 6t Nagykanizsáról Kecske- hfa Mit ugy eaeH hanyatt \'JW"™*.
y ....... wi-iiru.iAif-11 pedig .Kecskemétről Nagykun- Wl veszítve maidnem félholtan szállították édes anyji
helyezte át. Kz áthelyezéssel nemcsak egy lakására.
A szénkénog árának emelése. A fi-
impuzánslszámbantjelent meg. ai egyes kételkedőket
helyes. « köiép nt.t, "•á\'" """"V" "• >\'8>
mederben folytatva 1 w\'mP*\'d,U8 hivatalitoktól kell megválnunk ; de ezzel egyidejűleg vagy a közel jövőben egy közkedvelt
uifgiiyiigtatVH, megtalálta
loxera ellen való védekezésr
raelyenfajtárgyalást a higgadt
módot talált arra, hogy a szőnyegre került .avas..- örvend^|e|k,H Ia(lj,\'óll6l6| ^ ^ A kj a szőlősgazdák részére való beszerzésére és
jövő fejlődésén muukáló békéa törekvéseket a szén- ~ Halalozas Ön. F.alovits L^josne f. évi
vadélyeskedések meg ne akaszihassák s « kicsinyeske-, J"u"r ho l8 á» r,\'KKe\' «-téi.ek 5.;-ik évében el-désbe merülve n közgyűlést el ne posváuyosithassák i hutJ>1 lojyó évi január hó JO-ái. kedden
D. Sabján Gyulnf polgármester pont 3 órakor lépeti Tdí,oU« 3 6r»kor Kileriedl rokonba gyászolja. 4 tereinba s foglalta el az eluöki széket, hol s kar- — Betörés uz ipariskolába. Lapunk egyjk mtok is zsúfolásig tömve voltak A Vécsey Zsigmond közeli számában megemlékeztünk, hogy s helybeli díszsírhely* tárgyában lórtéut iuterpelláció s a vá- íparoslnuoiiciskola irodájának rozzant szekrényét is-lasztók összeírására kiküldőit 5 bizottsági tag meg- meretlen lettesek feltörték és onnét vagy (ifi-70 ftlasztáaa után a napirend következeti l)r. Sabjáu 1 koronát elvittek Az akkor betegen fekvő igazgatói
Uyula polgármester szólásra emelkedik s a napirendi vitát, íllelve tárgyalási oly lapintatosan, oly körültekintéssel, oly meggyőző körülírással s oly határozott megvilágításban vezeiU.be s indokolta meg ai egyes la vasiatokat, hogy azokat csekély módoailásokka\'l minden nagyobb viU nélkül el ia^fogadták. A tárgy-
Ugyan leai-e már vége ennek a folytonos regény-falásnak? *i& kraioárt helenkiut kiadni ilyen ostobaságokra, égbokiáltó vétek I *
Házasság előtt:
KlóUed titkoui nem khet.aoha.\'l Antit ieszek> am.it gongotok, azt nélküled nem teszem, nem goudolom Uáiaaság után :
IIagyi föl már azzal az utálatos kíváncsisággal
4iuoj)uak nem kell mindéül tudni.
*
Házasság előtt:
Óh. ha le előbb meghalnál, éu utáuad meuuék a sírba I Kgy percig sem tudnálak túlélni. Házasság után : Végre szabad vagyok :
helyettesítő Tiboll Boldizsár tanító az esetről a rend-
Gyászjelentés.
Van i*wenc»«m tudatni a* U-merőtökkal fcloJthaUtlen jó nőmnek
Pötyögi Amáliának
folyó hó| lO-«n történt gyáaaoa kimúlását.
üéko hamvairól TrttbUrakőy I»«na«(«r
mint vigaaatalbaUtlan férj.
használt szénkéuegilok forga-jelentékeny
összegeket fizet rá s e inell"tt az utolsó években uag) mértékbeli szaporított bizományi szénkénegrak-tárak ellenőrzése is jeleutékony kiadást okoz a kincstárnak Kzeti kiadások csökkentése végett a földmi-velésügyi miniszter a szénkéneg eladási árát folyó evi jauuár hó l-lől kezdve valamennyi szénkéneg raktárra nézve mélermázsáukéut 2 koronával einelle. Ugy. hogy a szénkéneg ára ezentúl méteimázsáti-ként az eddigi 33 korona helyeit 30 korona lesz. A bizományi szénkénegraktárak ezenfelül —\' mint , . , , eddig — ugy ezeiitul is mélermázsáukéut I K ÜO f
őrsege,, nyomban Ll.ntést toll. söl még nyomot is k,<Iílési dij|l „edhell,„k b„ , »l6||jbirlokosok(6l. IniZetl, azonban mivel a uyomozás az ismételi be-; jelentés után csak óra múlva kezdődött a csaic-
A VI/2 1009/13 8
Felhívás egy külföldi örökösei, hagyományosai és hitelezőihez.
1913 évi aug. hó 30-án elhunyt a nagykam/sai llletóaogfl állaiupolgárnó Wassermaim Róza h/,01. Neumann, kereskedő neje Wion IX. Lieolitensteinatraaae 45 száma lakásán anélkül, hogy uIoIbó rendelkezéseit meglőtte volna. Az 1854 évi aug. 9-ról kelt Cs. pátens 137. 138 g-ai szerint R. (}. B. L. No. 208 az összes órókósök, hagyományosoli ós hitelezók kik osztrák állompolgá-rok vagy itten tartózkodó külföldiek, felhivatnak, igényeiket: a hagyatékra legkésőbb 1914. évi február hó 16 ig az alant irt bíróságnál jelentsék be. ellen-esetben a hagyaték tekintet nélkül az igényekre a külföldi hatóságnak vagy ezáltal igazolt személynek kiadatik.
Kgyuttal az 1854-ik évi aug hó 9-ról kelt Os. pátens 140 g-a szerinli R. 8. B. L. No. 208 tekintettel arra, hogy az itteni örökösök kik a hsgyatéka tárgyalás megtartása iránt az osztrák hatóságot megkeresték a netaláui örökösök és hagyományosaik felhivatnak igényeikot ieiiti haláridóig bejelenteni és jelenteni, hogy a külföldi hatósághoz való áttételt kívánják, elleneseiben ha utóbbiak az At léteit nem kívánják a tárgyalás itten a jelentkező örökösökkel egyedül fog megtartatni. )
K. k. Berzirksgericht Josefstadt Z S Abt. VII/2 m Wien, am 19 Október 1913.
Dr. Ramsau«£
7, A I, A f üUlOüT
JANUÁR 15
A félszázad óta fennálló
Újlaki Tégla és Mészégető Rt. ISj^ asbest palája
... ^Ujl^i ^
j|Asbestp&U|
\\<l & legjobb <?/
OUBRft^
Tessék cégünkre ügyelni.\'
minden hasonló anyagot túlszárnyal! — Tűzálló, fagyálló tetszetős és olcsó I ■ —
Anyagot átállítunk 1 Fedést vállalunk 1
= Kérjen árajánlatot! =
Raktár és képviselet::
Berger Pál czégnél, Nagykanizsán.
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
óöjkertjében gyönyörködni akar. az forduljon
M ü;h:| a Ár Piád
kertészetiSjnapytelepéheaJ! = Temesvár. ~
Dlaft/Sáxjagjraé* Iífy«n 4i bérmantva.
Egyenruhák
tisztek, katonai hivatalnokok, ftnkénte-sek. vasúti és postatisztek. tűzoltók, erdészlisztek, pénzűgyórók és minden-rendű egyenruhái viseló testületek részére a legjobb és legelegánsabb kiáililásban
TILLER
Pompás polgári ruháit
* legdivatosabb angol szövetekből, kitti ó szabászok altul a legnagyszerűbben olk szilve, a jelenlegi nebér, pénzviszonyok hoz arányítva olcsó árak mellett Korhű
• golyóra •gy»z<
MÓR ÉS TÁRSA
OS. él klr. udvari •lá.llltó
Budapest, IV. ker., Váoci-utca 35. díszmagyar ruhák, legSttMi libériák.
/ettünk át. ennélfogva ezen kitűnő fegyvereket rendkívül előnyös árban átállítjuk és pedig
I daiab leljusöii jó K ropalachek csendóraég" fegyver ío K, 1 drb. azrbli fegyver 96 K, I drb. iduáli* »iép f-gyver 3<> K, I <lrl>. Kroputóchek szuiony 1 K, 1 drb legyveraiij 1 K, I drb fegyverazij azé-löiihíiők, * lagjobb lam4Ho vadán- Uebb és iobl> í K, l drb derékszíj üUkáva^S K. V drb. tóltéoytáska 3 K. I drb. élestöltény 10 f.
1 drb vaktöltény lo f, l drb. csavarhúzó nyéllel 20, I drb. töri óvás fegjrvertiíztiiáslioz 8u flllér
A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert
Kropatschek fegyverek
fagyvarak.


Jonsnn Maria Farina
tallér
oxakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-poudor ,ós kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illaiszeriárakbau.
Ne tessék elfogadni , kp1"i»ii-«»pp»"1\'
_í_Jj_ kölnivizet és pou-
- dert. ha ninos rajta
ax eredeti és egyedül viilódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenlibler dem Rudolfs-platz Akkor nem kell elfogadni helytelen és utánzott köluivi/.et, k^lniviz-poudert e» kölniviz-Hzappant, lia az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyar-— országi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
eu;»zerll lavalezilapra azonnal »Al.itol é» kóili hol meretMé be ti. eredeti minőség
Hungária Barik részvénytársaság Rudapest IV., Koronaherceg-utca 13. Legelőnyösebben kamatoztat takarékbetéteket könyvecskekre es folyószámlára. Gabonanemüeket, takarmányféléket a legelőnyösebben vesz és elad bizományban.
Nyomaton a laptulajdouoa Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizp, igi4, január aa
53-lk évfolyam 6 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
MilJtlinlk hétfőn ét ciütfirtökön.
(ISflaéMsf árak: Kgl.. Avra 10 korona. Ull.n 5 korona. \' H#gy»d4vra 2 korona 60 Ali. Efyaa axAm éra 10 flll.
Kílrió* t(«ik«mt^i
karoly gyula
Kóaaerkoszii\':
KEMÉNY- lászló i
tzirkMfUltt íi klidíhlnUI Dukllr t
T.l.lon: IB2. — Hlrd.lá.ah dlj.t.bá. .i.rlnt.
Fiatalkori bűntettesek
* a gyermekvédelem.
i.
Az államnak ós társadalomnak a bün és züllés útjára tévedt liatalkoruak megmentésére irányzott tevékenysége az lü 10. évvel nevezetes forduló ponthoz ért. Ez évben lépett életbe az uj büntető novella, mely a reformot azon kezdi, hogy a bün útjára tévedt gyermeket a további süllyedéstói megmenteni igyekszik.
Addig a fiatalkorú bűnös ugy érezte á törvény szigorát -mint megrögzött társ». — Sót. l.ogy semmiben sem külömbözött sorsa, mutatja azou körülmény, miszerint a börtön és fogház közös lakójaként került össze. Mi sem természetesebb, minthogy az ifjú alaposan maglartulta mesterségét idősebb rabtársaitól.
Ma a biró elsősorban a mellékkörülményeket, ugy a szubjektív, valamint az objek-
tív okokat mérlegeli elsősorban, ennek alapján két fontos tényezővel kerül közeli érintkezésbe; a családdal és iskolával. Első dolga tehát a két tényezőről, — mely döntő befolyású lehetett az Ifjúra nézve — kellőleg informálódni. Erre nézve inegbecsülhetlen szolgálatot tesz a különféle védőinté/.ménv (patronage) messze szélágazó szervezete, mely detektivként kikutatja a vádlott múltját, jelenét, a családot, az iskolát, a/, utcát: szóval az egész milieut, melyben él. mozog vagy bujkál a bűnös. És gyakran kisül, hogy a legnagyobb bűnös maga a társadalom. És itt önkénytelenül Wtlde Oszkár szavára kell gondolnunk mikor azt mondja: „A társadalom jogot lormál arra. hogy borzalmasan büntethesse az egyént; de a lársttdnlom terhes a legfőbb bűnnel, a felflleteséggel és nem tud a mélyére hatolni annak, amit cselekedett."
A biró asztaláról pedig lekerültek a nehéz, gondterhes ós borzalmas törvénykönyvek, a melyeket megszokott és amelyek
uem voltak tekintettel a bűnbeesést előidéző körűlméuyeire. Ezentúl meg tog ismerkedni a biró megtévedi felebarátjával, hogy tisztán lásson és megítéljen mindent, de el ne Ítéljen mindent.
A régi törvénye* intézkedések szerint, aki tizenkettedik évét túlhaladta, de tizenhatodik évét még be nem töltötte: fiatalkorú és a rendes büntetéseknél enyhébb elitélés alá esett. A büntető novella az utóbbi korhatárt tizennyolc évre emelte fel Ezentúl pedig kivételes elbánás alá esik minden 12 - 18 év közötti fiatal bűntettes.
A büntetések fokozatai pedig igazságosságról és huiuHiiizmusról tanúskodnak. A novella szerint a bíróság dorgálásra, próbára, bocsátásra, javitó- nevelésre éa végre, ha-már máskép nem lehet, fogházbüntetésre ítéli a fiatalkorú bűnöst.
Korszakalkotó reform lépett életbe, mikor az állami visszahatás a bűntettessel szemben nem mint megtorlás, hanein nevelés alakjában jelentkezik. A nevelés eszközei
Dal.
\' Az én lelkem az álmok világa \' Kacagó, szent álmok Színes álmodása !
Az én lelkem vadvirágos tóm .\' Róna keblén nyíló Pici csipke rózsa!
At én lelkem gyöngyös eső-pára! Szivárványba rezdül Benn a napsugara.
Az én lelkem a hlkok világa! Álmodoll sejtelmek Dalba olvadása.
NEMESS ERNŐ.
A féltékeny asszony.
Irta : Bakft János
I.
Körülbelül egy éve annak, hogy Buruóti Tibor feleségül vette egy fővárosi tanító kedves éa nagyon há|OS leányát, Irénkét.
Kezdetben a fiatal pár jo viszonyban élt egy-( mással s ennek a jó viszonynak látszatát később ia I megtartott a,-noha utóbb az ósziute bensóség a házasságból már hiányzott. A fiatal asszony a férjére állandóan féltékenykedett s annak viselkedéséi sehogy feni találta összeegyeztethetőnek a tisztességes férjhez illőével Az utóbbi időben nem volt olysn nap, hogy a férje ue jöU volna éjfél után haza a kaszinóból Legalább a férj miudig ezzel a kifogással állt eló, valahányszor késón jött haza
Az asszonyt teljesen beteggé tette az a tudat, hogy férje megcsalja ót. Egy alkalommal, midón tizenegy óra táiba lefeküdt, hallotta, hogy valaki óvatosan nyílja az előszoba ajtaját, majd azon belépve, egyenesén a szobaleány szobájába megy. Ez az e*e».
mivel többször ismétlődött, szeget ütött az asszony fejében és moBl már nemcsak férjére, hanem a szoba-leányra is gyanakodott, mert azt gondoita, sőt határozottan is merte állítani, hogy az illető egyéu nem lábét más, mint a férje, aki visszaélve az ó bizalmával, hála mögöll megcsalja. Ezért elhatározta, hogy véget vet ezen áldatlan helyzetnek, mely rá nézve csak sok szenvedést és szomorúságot okodbtt; tehát meg fog gyózódui a valóról. Nem ia várt sokáig tervének keresztülvitelével.
II.
A féri a kereveten hever, újságot olvas. Az asszony egy dsrabig némán és szótlanul nézi férjét majd izgatottságát elpalástolva, megszólal.
— Az aaazony: (halkan) Tibor . . Tibor .
— A férj: faz újságot letéve) Szóltál valamit ?..
— Ai asszony : (mosolyt erőltetve) r#en ... azt akarom moedaui, hogy ma este a színházba megyek.
— A féri : (megütközve) Egyedül színházba menni?. . Ugyan Irénkém, hogy gondolhatsz ilyet?
— Az asszony nem egyedül mennék, hanem Nellyvel, (célozva) Tudod edesom. ma van .a Porul-járl férj" eimü vígjátékának a bemutatója s mive
.................................iiiMiiimiiifil
droílámpa
lllllllllll. .........................................................
Osram
^^ ^^ ...........................u.ii!lm»>IIIMinlllHd

§PPHIIIIIIU
jggmmrnmmmmm

& Jó
\'Jíóiiieíeücn
•vamnwáiakaritiA Ragyogó, fehér ilítuvmt ég
Magyarmnágl K.öpfi»e!6 : Piogor oh Fii, tíU\'Upö.l, VI., H.|óti-utca 41.
»
í ALII t 0 I L ö N T
JáNDAS M.
a flatal korú bilnöaók javitó növelését ? A bíróságok nem is tudják mii legyenek? A legcélszerűbbnek látszik, ha 1 bönóa gyermeket IS-18 éfes .gyermekeket", kik már metrcsekre költik ol a .lopott pénzt, egyszerűen felmentik. Vsjjon ki hiszi, hogy az Ily felmentés, vagy a biró ajkáról elhangzott intés megjavítja a bűnöst s a további nevelés kérdése el van intézve?
Ugyanazért nagy snlyt kellene helyezni a zQlló gyermekek nevelésére, mert csak igy lenne mfgoldva a helyes gyermek védelem fontos kérdése.
nemesak ■ gyermekekre, de ai u.ónökre ti egéai-aAgelleneb, kit 11 Állapul a a kimerQltaég roáru ágyba ilöDlön.
De neinosak az ovodahelyieégek. az oTÓuftk fiieíéaének kiultláaa körül ia merQll fel palim, kik uján reűdazereaiutl fizetésük tdbbletébaa a mull ér iuliusától fogva még mindezidelg sem juthattak hozzá.
Bár Tárolunk sok iránya megterheltetésél s » nullát pénzügyi vlszouyokat ismerjük, mégis remél-jok, hogy a legközelebb összeülő ovodaügyi bizottság agilis elnöke fog modus virendit Ulálni, hogy t ráros területén levő 1800 ovodakötelesnek legalább odskivánkozó része ovodához, az óvónők pedig most már jól megszolgált fizetéstöbbletükhöz hozzájuthassanak.
Panaszok az ovodából.„
Még ott cseng a fülekben a panasz, mely a helybeli állami népiskolák egyes osztályainak túlzsúfoltsága s a párhuzamosítások szükségessége miatt egyik városi közg) ülésen is kifejezésre mtott, s íme egy uj nem kevésbbé meghallgatásra méltó hangos panasz jutott el hoziink a legkisebb emberek egye-temeból, az ovoda köréból. y
Nem is olyau nagyon régen a lap hasábjain őrömmel regisztráltuk, hogy az ovodaügyi bizottság egyik ülésén kimondotta, hogy a fentforgó körülményeknél fogva kél uj ovoda felállítását láda azüksé-gesuek, melyek egyike itt a belvárosban, másika pedig a VI. kerületben lenne lelálli\'andó; egybeu, hogy a Petóű-utc«i füstös, alacsony, egészségtelen odubau le tő bacillus tauyából at ovoda egy tága 8abb, egészségesebb helyre lenne áttelepítendő.
K kérdés mikénti megoldása felől tudomásunk szeriül auuak íde|én a kir. tanfelügyelővel is folyt eszmecsere, azonban az ügy miért, miért nem. cseu-desen elaludt.
Hogy az ujan létesítendő ovodára különösen itt a belvárosban mennyire sürgős szükség lenne, igazolja az a körülmény, hogy a Petőfi-utcai ovodából több jelentkező ovodaköteles helyszűke miatt eluta-siltalott, at Arauy János-utcaiban pedig 130 apró kis emberke vau préselve, mint böjti heringek a hordóba, hol a levegőt inár a délelőtt elaő órájában • tömeg ugy felemészti, hogy abban a tartózkodás
Városi ügyész és
A pályázat terminusa immár elmúlt, küszöböo a választás ideje, amikor a kérdéses fenti két állás betöltése is megtörténik s ezzel sz izgalmak meg-stünuek, a kedélyek lecsendesednek s tanyát üt ■ lelkekben a békés a mindennapi csendes munka utáni vágyakozás.
A városi admiuisztrácié is a rendes kerékvágásba zökkenik, uj munkaerők, uj, fiatal, ambiciózus egyének viszik oda be képességeiket, felhasználandó azokat a város fejlődésének, gyarapodásának előbalt-dásának, emelkedésenek előmozdítására.
A főjegyzői állá>ra egy pályázat érkezeit b« csupáu, Dr Krátky István részéről, at ő választási tehát előre megpecsételt.
At ügyészi állásra Dr. Bantzik Jótsef és Dr Havas Hugó pályáttak, kik közül, hogy melyik fogja az állási elnyerni, azt a 94-i választó közgyüléa fogia eldönteni, amely hivatva van a pályázók kőzöl azt ült«lni az állásba, kit arra legrnéltóbbnak itél.
— A tanítók ssemélyi pótléka. Az 1013. év előtt eltöltött szolgálaii idő után eső személyi pótlékok a kultuszminisztériumban ngy at állami miut a többi tanítók részére már megállapitattsk. At e célra előiráuyiolt fél millió koronából ki-ki a maga részét st év első negyadébeu megkapja, azon baa vérmes reményeit ki-ki kellőképen lokalizálja, nehogy a caalódás annál keserűbb legyen.-
pedig a munka és a rendszeres oktatás, amelyet megoldani persze, még » jövő feladata.
II.
Szokatlan nagy felbuzdulást tapasztalhatunk ujabban a gyermekvédelem lerén is. Társadalmunk melegen érdeklődik az elhagyott, a züllött, a bün útjára tévedt gyermekek iránt s igyekszik ezeket a szerencsétleneket megmontoni. Ösztönszerűleg érzi a társadalom, hogy önmagát védi, mikor róluk gondoskodik.
De kérdés, megtalálták-e annak a védelemnek helyes módját? Mondhatni mindennap uj intézményeket alkot a gyermekek megmentésére.
Megalkotta az állam a gyermekmenedékhelyeket, megalakult a .Gyermekvédő Liga", életbelépett a gyermekbiróság. Ámde mindezen intézményekben sajnosan nélkülözzük — a pedagógiát. Csodálatos, hogy mindezek az intézmények elsősorban is pedagógiai intézmények. Hogy itt voltaképpen nevelésről van szó, még pedig nem is arról a rendes mindennapi nevelésről, melyhez tán elégséges a szülök ösztönszerű helyes érzéke. Itt nem is a szülő neveli a gyermeket. tehAi azaz érzés, mely a szülőt a gyermekhez fűzi m^ly ól a gyei tuek növelésben vezeti, hiányzik. De itt mindenkor speciális, nehéz ebetekkel állunk szemben, itt a normális nevelés már nem is alkalmazható. Itt minden gyermek egy-egy tanulmány s mindegyik uevelésébez speciális tudás s nagy rátermettség szükséges. Ehhez nem elég. ha a társadalom köréból egy-egy jószívű urnó elvállalja a patronage szerepét. Ki gondoskodik ezen gyermek neveléséről? Ki neveli a menhelyen a gyermekeket? Hol a liga vezetésében a pedagógus szerepe ? Ki intézi
a lapok eagy hasábokban közölték és sgyondicsérték a szellemesen és ötletesen megüt darabol elhatároztuk Nellyvel, aki délelőtt itt volt, hogy megnézzük. 8őt Nelly már meg is váltotta a jegyét.
— A férj: (mosolyogva) Ha a „Póruliárt feleségnek" eimü vigjátékuak volna s bemutatója, nagyon szívesen leltem volus a partneretek, de igy csak menjetek magatok.
— At asszony : (hízelegve) Mivel látom édes Tibor, hogy nincs ssmmiféle kifogásod ellene, ugy légy stives és adjál nekem husz koronát .
— A férj: Nagyon szivesen. (Atuyujlja a pénzt.) Tessék. £lég lesz?
— Az asszouy: Oh, igen.
— A fér|: (az órát nézi) Most azonban édesem el kell mennem, sürgős elintézni való ügyem van. (Vesti s kalapját és indulni sksr.) Apropó, egyött vacsorázunk ? . . .
Az asszony fejével tagadólag int.
— A férj: Helyes. Még csak aztakarom mondani, hogy este még a kaszinóba is elmegyek de tizenegy órára itthon lestek.
— At asstouy : (paláslelt örömmel) Csak azután ugy legyen .
— A férj: (megcsókolja feleségéi.) Mulassatok jól, édesem. (Elégedetlen távozik.)
— At asszony : (felkacag magában) Hahaha, a körülmények idáig nagyszerűen alakultak. Azt bisted
öregein, hogy az orromnál fogva vetelss ? . . . Tévedsz I . . Éppen elérkezett s pillanat, hogy szivem keserűségét kiinthessem és lestámoljuok I A legjobb alkalom most kínálkozik, hogy megtudjam a valót I (U|ból felkacag) Hahaha! Ma este én lestek a szobaleány I (Osenget.)
— A szobsleány (jön): Parancsoljon, nagysá, gos asszony I
— Az aaszouy : Boris, itt vau négy korona, ma este menjen színházba. Mulasson jóll Nem baj, ha éjfél után |ön is haza, sót, ha jól érzi magát, még azon tul is kimaradhat! Megértette?!
— A szobsleány (mélyen raeghsjol) Igenis, u"gy*ágoa asszouy ... de meg egy kis dolgom van . ..
— Az asszony (közbevág) Obsk men|en, hogy el ne késsen, majd én rendbehozoh mindent. (A szobaleány kezet csókol es boldogan távozik.)
III.
Kste van. Az óra már elverte a tizenegyet. Az asszony a cselédszobában izgatottan fel és alá járkál, msjd a kerevetre hever. Egyszerre csak hallja az előszoba ajtajában a kulcs forgását és utána, amint az ajtó megnyílik. A villanyi eloltja éa lélekzetét is visszafojtva, hallgatódzik. A férfi lábujjhegyen jő és egyenesen a szobábs jön Észre sem vette volna, hogy a férfi már egészen mellette vsu. ha st ajkára nem kapott volna csókot .
IV.
Az óra már rég jelette at éjfélt. A férfi indulni akar. Erre at asszony lolugrik és őrült gyorsasággá ráveti magát és sgybs-fóbe veri a férfit.
— At asstony : (kiabálva) Megcsíptelek nyomorult gatember I . . . Mosl leszámolunk . . Meghalsz I . Nem menekülni I . . . Hát mágia
a stobalánnyal csalat meg? ... Mi ? . . . Érért járse haza ming éjfél után I ? ... Ne, te gazember I ... A férfi hirtelen meglepetésében szóhoz sem tudott jutni. At asszony pedig folyton kiabálva pofozta. A férfi végre belátja, hogy enuek fele se tréfa, könyörgésre fogja a dolgot.
— A férfi: (siránkotó hangon) Kegyelem . ■ ■ Kegyelem . . . szegény büuös teremtésnek . . -Tévedtem . . .
— Az ssszeny ; (ordítva) Tévedtél ? . . . Igen ?. .. kegyelmet akarsz? Ne kegyelem . . . (gyors egymásutánban osztogatja a pofonokat).
— A férli: (végre erőt vesz magáu) Ne bántson . nagyságos asszony, hisz én a viceházmester vagyok II...
Ezulán a férfi kiuosau nyöszörögve távozik. At asszony pedig keserves zokogásban tört ki.
JANOAB »S
ZALAI HÍUÍ N r
hírek.
- Egy. piarista tanár tragikus halála
Tragikus körülmények köiölt hunyt el „apókban BArdoni Ferenc piarista tauar. kit a reud elöljáró-sága Debrecenből Podoliuba helyeiéit. U i hirtelen orrér*é«t kapott, melyet nem tudtak előállítani s igy mihamar megfúlt
azzal a tolrnjuó fejére, hogy az azonnal szörnyet ga*ij csárda elnevetéssel halt.
uj feltétele* megállóhelyek létesíttettek, melyek f évi január hó 10 én a köz-— Osodaállat A szomszédos 8omogyvár- forgalomnak átadattak, megye egyik pusztáján egy esodabárány látott nap- K megállóhelyeknél az e vonalon közlekedő
világot, melynek hat lába és két farka van Az uj összes személyszállító vonatok, utasok fel és leszállá-csoda teljesen jól érzi magátepedve várja a ta- a* céljából feltételesen megállitlatuak. Kz alkalom-vasit, hogy a solymes pázsiton vígan ugrándozhasson, hói a zalálövó-zalaegerszegi vonal összes személy-Mérgezés Légráili József cserepes, ki 18. szállitó vonalának menelreudje némilog módosul.
— Ipari megbízottak választása A f öVöt *\'ig löl,óllH bu- máris "uogvAlui késznlt az élet- K meuetreudmódosilás, valamint az uj feltéte-
hó ll\'-én folyt le a helybeli ipari megbízottak vá-lasrtáaa Halvax Frigyes ipari biztos elnöklésével, .mely alkalommal 40 iparos megbízott választatott, kik közül 80 a tanács mellé lott beosztva.
tói, mivol az n leány, kire szemét reá vetette a les megállóhelyek menetrendi adatai az ez alkalom-fivére iráuli ellenszenvből nem akart az övé lenni, ból kiadott hirdetményekből vehetők ki.
^ Máv. igaagatóiág.
Mint aki ar. ölő tincturák körül járatlan, tanácsot
...................««> barátiától, miként lehetne a leghatásosabban
nagykanlzsaljlpartestület február mÓr*el ÖMM*,,il»ní Wrlóul. hogy vagy husi félő méregből állította össze a gyilkos italt, amelyek azonban egymást közömbösé tevóu, belső égésnél nagyobb kárt nem idéztek elő b igy az érzékeny fiatal ember a kórházban szenved suljos aé-rü lésével.
1-én tartandó báljára serényen lolynak az előkészületek, mely tekintve az előre is mutatkozó érdeklődést féuyesnek ígérkezik A hangver«enuyel egybekötött bál mŰ6ora a következő: 1. Zokog a hegedő. Éoekli az ipartestületi dalárda 8 Felolvasás Uazdaság és hatalom. Sáfrány Károly fógimn tanár. 3. Messze földre. Énekli az ipartest dalárda 4. Magyar «iv 2 zongorán «lőadj»k Sterneck Zsigmond "l8Óztak N hárman ur éa Jagei Iatváuné úrnő 5 Viharban. Knekli az. vo,t a \'ál"k iputestOluU .dalárda.
— Istentisztelet Az izraelita templombau « péntekesti istentisztelet f. hó 23-ától kezdve, további mlétkedesig d. u. & órakor log kezdődni.
— Halálozás Oroszváry Gyula ügyvéd és földbirtokos f. hó 81-én 66 ik évében elhunyt. Péu-Ukeo délután 4 órakor temetik.
— Közgyűlés. A nagykanizsai ov. ref egyház a f. hó 85 én a délelőtti istentisztelet után tart|a szokásos évi rendes közgyűlését, melyen a mult evi (•támadásuk s a jelen évi költségvetés kerülnek bemutatásra; egyben a presbiteri tagok választása is j et alkalommal tog megejtetui.
— Pályadíj. A f. év folyamán Zalaegersze- j ;;eu tartandó cigányzenekar versenyre a vármegyei törvényhatóság legutóbbi kócgyülésén a közművelődési alapból 800 korona pályadíjat szavazott meg a zalaegerszegi „Irodalmi és Művészeti Kör" kérelmére.
— Alsós háromkirályokkor Még a mult héten történt. Kgy közismert fiatalembernél négye
Porcellán és üvegárukról — használati ós dísztárgyak — kívánatra ingyen ás bérmentve küldi nagy képes árlegyzékót Hütil Tivadar oh. és kir. udvari szállitó Budapest, V.. Dorottya-utca 14. szám. Saját porcelángyára Budapesten.
— Sláger műsor az ,URANU8" színházban A szezon egyik legkitűnőbb műsorát mu-kibiceltek nekik. Ereden piros taiia be az „üranus" sziuhát szombati és vasárnapi felvevő kezeben az adut alsóval, előadásán. A legérdekesebb és legművészibb felvé-kileucessel, ásszal, hideg áfánkkal fölszerelve viKan \'elek oly gyönyörű összetételben kerülnek a szemlélő fütyörészett. Az utána ülő azonban egyszerre lehűti ] elé, hogy mindenki ai legteljesebb műélvezet kielé-egy vannak kontrával. A kibicek mind oda, gitó érzetével konslatál|a, hogy az „Uranus" ismét pislantanak, de nem látjáx sehol a v a u n a k-ot. Ai jó hírnevéhez méltót produkált, egyik már szólni is akar. de a kontrázó a kibiceket - Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotiu-megérdemlő lesuitó pillantásai regiguézi s hall- mentes dohány árut (általános lövedék és különlegesség) árusil a „Deuikó r. í. Budapest, V.. 8zent Mik vaunak? " , Istián-tér 2. at. — A budapesti. „Bölcsészettau-
Négy .király I hallgatók 8egitó Egyesülete". Budapest, VIII., Múzeum
Pardon I Nem leheti kórul ti—8 st. Tauárjelöltekel vidékre nevelőknek,
Kérem; Itt van egy s éppen \' iniernátusi felügyelőinek, tanügyi kisegilókuek, magán-titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére éppen akkor lökdósték díjtalanul közvetít a t nagyközönségnek A tár
galáxra kényszeríti. Kői ve.ó:
Kontrázó Fölvevő: Kontrázó most jött be há otn
Vízkereszt hete lévén,
— Pályázat segédjegyzői és körorvosi allásra. A paeaai járás fószolgabiráia a paeaai se-gédiegyzői állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás 1000 korona töitafiietés s a mellékraunkálatok arányában dijaiás. Pályázati határidő jauuár *8.
Ugyancsak a zalaegerszegi főszolgabiróság a ulalMi körorvosi állásra hirdet pályázatot, nuadal-, ^^Lym ^ebíéVstb, mázán* lfloO K törzsfizutós, természetbeni lakás s a vármegyei szabályrendeletben megállapított mellék-jáiaudóságok. Záros határidő jau. J4.
— Szentesitették a jegyzők fizetésren-daaök javaslatát A jegyzők fizutésrendezéséről »óló javaslatát Őfelsége szentesitette s igy anna|c
be az ajtón egymást a .Há rom királyok " saság árjegyzéket és leírást ingyen küld. — Iparostanonook felszabadítása. At ,,.,,,..,.
iparkamara közgyűlésén Aiegállapitotta, hogy az iparos tf\'Ö\'TÖ\'Cl ^HflPlá O*
tanoncok szabadítása nem kell, hogy szükségképen; -Cw-UZig tt^Uttödg.
az elóliárósági gyűlésükén történjék, ezeu funkciói aj — A vl,ág műtrágya fogyasztása. Több hivatalos órák alatt az ipartestület meghízottja bármikor \' mint hA,om millió • áru értékű műtrágyát fogyaszt elvégezheti, amennyiben erre nézve semmiféle törvó-!ma " \'""tógazdasága, amelyből Magyarországra
nyes kólelező inlétkedés niucs. körülbelül 80 millió korona, a uem is kétszer Német-
emelt el valahonnét. Eleinte n vállaló tanítónak Ingadlu a lopási s azzal a szép inesévol akarta elütni, hogy apja küldölte Amerikáitól, hogy fényképeztesse le magái s küldje el u«-i. — Utóbb azonban bevallotta, hogy Ifj Wajdits József könyvkereskedőtől lopta. A tényt, alóságol lermézzeteseu majd a lendórség fogja
végrehajtása most már a legrövidebb idő alatt meg-\' j.ij történik.
Benedek József városi aljegyző cselédje a uiá
— Eltűnt oigányprimás. Horváth Oéza HÍki Több ilben fu|lün, bogy a pénfW, 20_40 f|,
Wraracsa. cigányprímás a zalacsányi bucsu alkal-. hiAnj.ik, melyért uem szóltak a leánynak azért, mi-mából jobban mélyére tekintet, az üvegnek s még \' vw, „ auyát|MII árVlikal nagyon szerelte. Legutóbb » buc^u estélyen eltűnt s azóta hastlalan keresik 1 „ollUn ,nár 2u Korona tQül e, Moi, ratir He||J nyomára sem bukkanlak. vo„ hsjlandó a gazda elhallgatni. Hogy azonban az
— Pusztító tűz dúlt az elmull éjjelek egyi- J ellopott pénzt megtérítse, ura nevében a legköze-kéu Vése községben, mely több oltani gaidának llebbi üzletben kéri kölcsönt, honnét azt mégis ad-•»»linakazlát pusztította el, löbb száz korona értékben, lak, de nem az ó. hanem gazdája kezeihez Így ju
— Halál lopás közben. Nikolics Mári 1011 » turpissán Benedek József tudomnsára, ki a ^Uornyai lakós a vele egyházban lakó társának pin-\' i\'-ndórségen jeleniésl leli s\'a leáuyt javító iutézetbe íjéból répát akart lopni. Lakótársa észrevette, hogy 1 szállították, hova Wiudics Józsefet seiu ártana né-T»\'»ki a pincében hívatlanul gazdálkodik, betekintett.; ,lány évre elvinni.
kikémlelje, ki az? Alig hajolt be azonban a — Uj feltételes megállóhelyek létesítése. Piocébu, a bent levő tolvaj álkapta nyakát s fejét A zalalövő — zalaeger^ze^ voualou Zalapatakalja meg-\'•woritotts. A kényelmetlen helyzetbe jutóit nő ki-\'állóhely és 8alóinvár-Zalacséb állomás között a 8 sz. *\'l«»ára azonban megjelent annak Öccse, egy halai-i őrháznál Budafa elnevezéssel, lovábbá Zalaszentgyörgy bottal fölfegyverkezve s oly súlyos ■ ütést mért j és Alaóbagód állomások közt a 4 sz. őrháznál CJaur-
Kanizsai mákvirágok. Wiudics József or,itá«ra PHdi« löbb mint 400 ,nillió n,árk" oaik kályhás tanonc már közismert alakja városunknak Al eU6 8IUPerfowWl l«4l-ben Angliában,
ki mindig hallal magáról. Legutóbbi cse|„kménye m"jd l85°-b,,u Németországban állitlalolt fel s 1868-az volt, hogy egyik inastársál meglőtte. Legfrisebb ,,,ár 200 000 loua" 8,űPBrfo"í4t gJ*rl.tolt, m. pedig az, hogy e«y pénzzel teli erszényt, egy érle- ^ <öbb ÖOO szuperfoszfál gyár
van működésben, a melyek kb. 10 millió tonna szuporíoszfátol gyártanak. Magyarországon nyolc szuperfoszfát gvár van ezidőszeriut működésbeu. amelyek együttesen körülbelül 880.000 touua szuperfoszlátot K.váltanak e több mint 8000 hivatalnokot é« munkást foglalkoztatnak. E gyáraknak tehát nemcsak azért vau nagy mezőgazdasági jelentőségük mert olyan anyagot termelnek a szuperfoszlátbau, amelynek segélyével különöseu a kalászosok termése 20—80 százalékkal emelhető, hanem azért is mert nagyszáma magyar családuak nyújtsanak keresetet és biztos megélhetést.
— A dalmát bor behozatalának csökkenése. Az az idegenkedés, mellyel a magyar borkereskedők a dalmáciai borhamisítások miatt, a dalinál borokkal szemben joggal viseltetnek, valamint a földmivelési miniszternek a hamisított borok bebocsátása ellen telt intézkedései egyre jobban éreztetik hatá-ukal. Különösen érezhető et a mult szűrei óta. Az országos statisztikai hivatal kimutatásai szerint ugyanis az 1913. év október és november hónapokban összes must és borbehozataluuk l03,l!)4 métermázsára szállott le az előző év ugyanezen időszakában bebozoll 170,660 métermázsával szemben. A esökkeués tehát a szüret utáni első két hónap alatt 67,466 métermázsa, vagyis 40 százalék és ez a legnagyobb részben a dalmát borokra esik.
4
ZALAI KÖZLÖNY
JANÜAR SS
A félszázad óta fennálló
Újlaki Tégla és Mészégető Rt.
?v legjobb
•..ÖÜOflPt^..
Tessék cégünkre ügyelni!
A legkitűnőbb minőségi)
asbest palája
minden hasonló anyagot túlszárnyal! — Tűzálló,, fagyálló tetszetős ós olosó I —
Anyagot szállítunk I Fedést vállalunk I
= Kérjen árajánlatot! -
Raktár és képviselet:
Berger Pá! czégnél, Nagykanizsán.
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
én kertjében gyönyörködni akar. az forduljon
Mfihls Árpád
kertészeti nagytelepéhez ■ Temtivár. -
Dl««fői*J»ry»4k ln*T«n ia
béra»tr*.
Egyenruhák
TILLER
Pompás polgári ruhák
a legdivatosabb angol szövetekből. kitú szabászok által a legnagyszerűbben elk szitve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyok hoz arányítva olcsó árak mellett Korhű
tisztek, katonai hivatalnokuk, önkéntesek. vasúti éa postatisztek, tűzoltók. , . erdésztisztek. pénzügyőrök és minden- MOR ES TARSA rendű egyenruhát viseló testületek részére Ui. udvart iitniu a legjobb és legelegánsabb kiállitásban. Budapest, IU. ker., Váo<i-utoa 39. díszmagyar ruhák, legSXabb libériát A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át, ennélfogva ezen kltünó fegyvereket rendkívül előnyös árban uállltjuk és pedig
Kjronatsp.hfit fficnrírorol?- 1 (l""b lsli»»e° Kropatsehok erendőrségi fegyver Su K, 1 drb. urbb fegyver >6 K, I drb. ideáli"
-^fr"*upoi-Lon. 1QKy V Pl BK. „óp f,.KVTar 3IJ K , drl( Krnp.tóehek e.wony 1 K, 1 drb fegyv.mii 1 K, I drb fegjTBmzii ,tí-
• aolrira .|TB.ir. iens,t«k. > leijnbb l.mleo ».dl.,- Ie»cbb „ iobb S K. I drb. d-rekmii Unkául 3 K. 1 drb. Ultéu/láaka a K. 1 drb. éUttllény 10 f.
_I drb. vktaltéojr III ^jj1! drb. Miurhuzi nyéllel 20, 1 drb. lSrl6»« fegj>ertí>iüut«Uo« SÓ lillér
\'.jyv.r.í
Jonsnn Maria Farina
osakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-poudor ás kölnivíz-,szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatazertárakban.
Ne tessék elfogadni
kölniviz-szappanl.
_ kölnivizet és pou-
- dert, ha ninos rajta
az eredeti ós egyedol valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina QegenUbler dem Rudolís-platz Akkor sem kell elfogadni hdyielen ós utánzott kölnivizet, kölni viz-poudert ós kölni viz-szappant, ha az iit jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ón laklinlyón. mert a világhírű oég magyarországi képviselete
SZ.
tar Emil Zoltán, Bud ipast. VIII. ker. Szigetvári u. 16.
ered-iti minőség
Hungária Bank részvénytársaság Budapest IV., Koronaherceg-utca 13. Legelőnyösebben kamatoztat takarékbetéteket könyvecskekre t-s folyószámlára. Gabonanemüeket, takarmányféléket a legelőnyösebben vesz és elad bizományban.
Nyomatott a laptulajdonos If|. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1914. január a6
53-ik évfolyam. 7. szám.
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Nujilinlk hittan it cifllirttkin.
mm.u.i ««"■ 10 *«•»•. <«•»• »
.„j •,!«..\'. 2 koron. OU (III. fcjv.i ^Xni ál
l-\'eielA* ,I«(|<MXIA
karoly uyula
KEMÉNY LÁSZLÓ,
Szirkiiztiiig kladéklifital liik-lér I
ToUton: 102. — Hlrd«U.«l> di|.i«bá* •■•rlnl.
Jótókonycelu bál iz elnyomorodott iparosokért.
Letűnt idók édes emlékei, a céhrend-ner keretében a kisipar virágzása vonulnak «l lelki szemeim elótl amikor még nemcsak 1 nemes csizmadia-céh. de a kis iparososztaly minden tagja csinos házacskával, foldecské-vel s szélével rendelkezett, hol a hélköznapi fáradalmak után Ünnepek alkalmaval a korcs-tnsiásl nem ismerve, egy kis bdfelejtóre, oarátságos beszélgetésre óssze-óssze ülve. vidám kooinigatáaok közepett diosekedték el egymásnak a közelmúlt vásárok zsíros eredményeit.
Hurka, kalbász. sódar. kalács voll béliben b ugy a vásárokra, mini a hegyi ki rándulásukra is mindig jutott a tarisznyába a egy-egy kis borocska a csutorába s az sladó léánynak is került kis hozomány, hogy boldog lehessen egy-egy oébbeli legénnyel, Aminl azonban a nagyipar megjeleni ha-
zánk horizontján, az állami élei gépezetébe és ujabb kérlelhellen csapásai miatt amúgy beilleszkedett s az idegen elem befészkelte | is tönkre ment, dobra került s amit a riagy-uiagát: a nagv töke tönkre silányitotta a kis! ipar nyomása, a musloha s mjűd abnormi lékét, elsöpörte a oéhrendszert oly sok szép sabb időjárás el nem tudott végezni, elvé-erkölcsi vonásaival egyült agyonnyomván a gezték a szociális követelések, a szertelenül kisipart is. mely a reá egymásután kővel-! felhajtott munkadíjak s a mindenkor jól kezó sanyarú esztendők s a féket nem is-1 működő adóprés.
ineró szociális törekvések s zsarolások foly- Úgyannyira, hogy az egykor jómódban Ián lóké hiányában a versenyt kiállani nem Hó boldog kisiparos elóbb árendás hátba, bírván, ugyszólva teljesen a tönk sülére foltozó csizmadiának, szabónak, oipéstnek jutott. slb. került: amikor pedig ereje már nem
Majd a/, időjárás mosloliasága. az életibirta. innét is kitessékelték az utcára, honóriási módon felszaporodott igényei s ne- nét az egykori gcndlalau. adófizető iparoa hézségei. .1 küllőidről bevándorló, oriasi, polgár a íergektól hemzsegő szegényházba mondhatni korlátlan mennyiségben beözönlő, derült, vagy ha ezt önérzetes létére restel-szemre bár csinosabb s letemesen olcsóbb.! ™ISe\' életének,
de minőségre ócskább iparilermékek a liazai Szomorú valóság ez. melyei a nagy kisipar megbízható produktumait teljesen ki- tókevel dolgozó gyáripar s a társadalom Jó-| szorították, s ezzel a kisipar hitelét előbbi módban élő osztálya nem akar egyáltalán megrendiKttélc, majd a hitelezők lelketlen észrevenni.
kapzsisága folytán fizetésképtelenségbe s De észrevette végre hosszú évtizedek i csődbe kergették. — Így (s kis házikó, tél-1 után városunk ipartestülete a ha maga ere-decske s a szóló is, mely a természet ujabb íjából, tőke hiányában egyebet nem is nyújt-
Az úttörők.
Irl»:)Oore Zaigmod Kir kurta korcsmában vörös abrosz mellett jpricceres pohárnál öreg barátom, a régi nagy idók utmaridt, rokkant tauuja beszel a régi vidéki ítinéaz világról gyöuyörübbnél-gyönyörUbb meséket. A lkáról Kjöagyözik a szó, én meg áhiiatosau. behuuyt szeműd álmodom bele magam abba a kínos, küzdelmes m mégis olyau szép korszakba, mikor ragyogó volt u ég és igaz költészettel volt tele a levegó
Csakugyan való volt, bogy ekhós szekereken ulutak napokon ál, hogy nem robogó vouat röpítette ikat az egyik városból a másik városba? — hogy » csigákba sütött baju. porcelán termetű, csengő bwgu krinolinoB asszonyok és leányasszonyok poros orizáguton a legforróbb uapsüté«ben, meg zuhogó Aporban, viharban kitartottak az emberekkel, mint HJ család, mert táplálta őket a rajongó bit, meit *lt lelkükben az eszme l? Igazán, mintha csak álom roloa I
Nyolc-tiz szekér megpakkolva rogyá>ig. kulisszául, ládával, batlyuval, egyéb bagázsiával hosszú Irtnc-
sorban méri végig az országutat Szénából, ponyvából készített kényelmes ülésen píhenuek u nók, ládákon, bakon, saroglyában a fiatalok, a suttyó legények s ki nem fogy ajkukról a nóta.
Hit partoldalra er a szekér, leszállnak ma|d valamennyien, hogy megkönnyítsék a terhel — hisz szegény lovaknak ugyia nagy utjuk van még estig de nekik is jobban esik aztán U|ra a kéuyelmes üles, ha zsibbadt lábaikkal egy jót gyalogolnak
Némelyik pajkoiabb hu a bocsit is segíti tolni |ó darabon, hogy erejét fitogtassa, az asszonyok meg nagy bokrétát szednek az utmeiitiii rétről pipacsból, búzavirágból, sárga gyeriuekláncból szagos zsályából
Ha meg biborpirotra testi a lemenő nap a távoli begyek körvonalát, tanya után néznek. Néha bizony a közelben fedél sem akadt. Nem baj az sem 8zéllól védett nyirlás erdó széle - fönséges tauyá-nak, takarónak meg kell-e pazaiabb boltozat mint a csillagokkal kirakott ég?
Kipán>vázzák a lovakat s kicsapják a pázsitra — lakmározzanak, heuteregjeuek kényük-kedvük sze-riut, a társaság tagjai meg az estebéd uUu néznek
Kerül dolog bóven. Ki rózsét és galyakat szed, ki meg vastag pokrócokat tereget le az anyaföldre. Hozzáértő ügyes ember kezenyomáu pár pillanat alatt vígan pattog a tüz, amely fölé három lábu ágast illesztenek Az egyik friss patakvizet hord hatalmas kondérral, a másik a direktori szekérből előszedett ! elemózsiával, batyuval foglalatoskodik. Meg van rakva bóven mindenféle földi lóval. Nem telik bele fél óra, már rotyog, gőzölög a bogrács, már puhul a piros lébe aprított hus és hófehér krumpli. Az asszonyok 1 vigyáznak rá féltő gonddal s bizony alaposan a körmére koppintanak, ha mesterségükbe bele akar szólói A direktor jóízű bodor füstfelhőket ereget hosszúszárú pipából 6 távolabbról nézi a szorgoskodókat, az édes véreit, aki mind a szivéhez van uőve, akikért fárad s akik meg érte dolgoznak. De nem állhatja meg, bogy szigorú haugou rá ue morduljon a bogrács körül legyeskedókre
— Humillimók, ne akadékoskodjatok ott a fózók körül, mert teremtugyse, nem kotyog majd nektek vacsora után a kulacs!
Huh, ez komoly fenyegetés I A direktori kulacs kiapathatallan. akár a száraptei asszony korsaja — ! kár volna djtat huzn az öreggel, mert még szavának áll.
>1 l(X0 cyi fivníf: >\'g, t rl-.i éa kuilú viliigiUsri. I Pótol,.1 az ivtánipúl! S/ér.c»ere ninoi! Egyr.sciii va oicsó »tereié*I
Magy«ior»iági K«pvile»ö: Kinger ti I ta, Uudapoat, VI, llaj&s-utcxa 41 axám
2
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 86.
hat, legalább\'évenkint egy-eg^ jótékonyoélu mulatságot rendez, hogy annak tiszta jövedelméből azoknak az egykor jobb világot élt s megrokkarí iparostársaknak vagy melegruhát vagy egy kis jobb falatot juttathasson 8 könnyeiket legalább rövid Időre letörölje.
Legyen tehát a tervezett iparosból valóban jótékonyoélu mulatság, mulassa meg a tőke s a jobb módúak osztálya, hogy az aranynak osengéuu mellett az éhező és fázó egykor adófizető megrokkant, lerongyolódott iparosok könyörgését is megtudja hallani s felsegitésükre egy évben legalább egyszer* tud feleslegéből áldozni. .
Amikor pedig már a kortes zaj elült, városunk érdemes képviselőtestülete fordítsa szemét azon nyomorban sinylődőlr felé is, kik egykor stintén jómódban élve. » város adóterheit viselve, tán az ó mostani helyeikből e város fejlesztésén fáradoztak s önhibájukon kívül vagy h 8ors kérlelhetlen a kiszáinitbatlan csapásai folytán most lerongyolódva. kenyér nélkül dideregve, a kol-1 dulást szégyelve, egy tisztességes menedék-1 helyért esedeznek, hogy ott ók k majdan | hasonló sorsra jutandó, most még tan jó-1 módban élő utódjaik öreg napjaikrH a lel | hidege ellen meghúzhassák magukat s ion-1 gyosságukal eltakargatva. betevő falathoz: juthassanak h legkeHerübl) könnyeik felszá-1 rittassanak.
meg nem ismétlődő székfoglaló bestédének hatása alatt távozva vittem a hirt a velünk egynézeten levő s egy Ott értő nagyközönség elé, hogy városunk képviselő testületének, nagy töhbségo s óhajtott helyes érzéki keresetlenül megtalálta, betöltötte s kielégítette azt az óhajtást, amit a város közönsége s adófizető polgárainak többsége h választással szemben már eleve is \'áplált.
Ha az ellenpárt állásfoglalásával szemben tán jogosau nemi .sofiuismussal vádolhatnak is bennünket, a megválasztott két agilis egyén székfoglaló beszéde után senki -I nem vitathatja, hogy városunk érdemes képviselőtestülete arra érdemes egyéneket ajáudéko zolt meg bizalmával.
8 ha az érdemes testület véli tévedéseit össze-geznók is, minden mulasztái-át felednünk kell, mert most vslóbau megmutatta, hogy megvan a helyes érzéke s azt érvényesíteni is ludta amikor arra szükség vott. 8 ezt be íh igazolta nemcsak a belváros úgynevezett kullur közönsége, de az a kiskanizsai mezei hadsereg is. amely corrumpálv.i ugyan, de mégis tanújelét adta, hogy ha nem is hangzatos Irázisokkal, de az elismeiésael izemben leadózni ó is tud
K kedves és a soha nein mjló emlékek hatása alatt, amikor u torokat írjuk s a megnyilatkozott részre-hajtatlau docuinenluinok tudatával \\ közgyűlésről megemlékezünk, regi szokásunkhoz híven csak egy óhajtást füzünk memoárunkhoz, hogy minden hasouló közgyűlés zárta utáu a leüt idézet sorokat örömmel s hasonló büszkeséggel mondhassuk el ami valóban érdemes képviselő testületünkkel szemben, kiknak eme legutóbbi eljárásához a legmélyebb tisztelettel s legbensőbb örömmel gratulálunk
ségek, amelyekre uézve még osak megközelítő ada tok sem állnak rendelkezésre s így az illető szaklap állilaaa szerint egy cseppet se túlozunk. ha 3ou millió koronára tesszük azt az összeget, amelyei pénzintézetek, gyárosok, nagykereskedők ás másolt fizetésképtelenségeinél elveszítettek a közös vám területen.
Keserű valóságok ezek, melyek a kereskedővilág mai nagyon Is szomorú helyzetét tárják elénk s a mely telhetetlen gyomrú polypuak lerázhatlao karjai városunkba is eljutottak, elértek s máris néhány jobb sorsra érdemes üzlet apait pecsételték I* tán örökre, 8 lg lud|a ha a ma még oyilva Kilo üzletek köuyveibo betekintenénk, nem-e tapnsztalnók szomorúan meglepődve, hogy a legtöbbie egészség-leien, súlyos válság előtt áll s legtöbbjének több A passivája, miut az activája.
Hogy mikor szűnik meg e nyomod üzleti hau-gulat, mikor váltja fel e már mindéül összemorzso\' lássál lenyegető péuzváleágot egy jobb, egy áhított jövő. melyet ezrek ée etrek epedve várunk, azt a mai ismét nyugtalanító balk-ini hírek köiou egyenlőre senki, még a mi legnagyobb\' látnokajnk sem tudják megjósolni
Falfedezések a
gyógyászat tarén.
Beteljesedett.
.És én meghajlok a nemzet nagysága előtt " Bár Kossuth La|oinak eme szavai a legutóbbi tisztújító közgyűlés alkalmával nem hangzottak el de áthatva e mondástól a szürke emberek örömmámorban uazó táborából, kit ugyan a mi kedves polgár-mesleéttnk miut uem illetékes egyént kitessékelt, egy sohanem muló édes emléket vittem magammal akkor > amikor az ujau megválasztott kél agils fiatal erő, tán
Fizetésképtelenségek.
Az lyíjí. évvel már bekövetkezett súlyos pénzügyi váltság, mely egész Európára reánehezedelt, nemcsak gazdasági életünkre, de kereskedelmünkre is oly súlyos megrendítő befolyást gyakorolt, hogy számos jóhirtievü cég kényieleu volt fizetéseit be-azüntetni, melyeknek legtöbbje csőddel végződött. A .Magyar Kereskedők Lapja" közlése szerint 1913. dec 90-ig a magyarországi kereskedők közül 155Í nagyobb cág vált iuszolvenssu 68 5 millió Korona tartozással, amelyben nincsenek benn a 100,000 Koronánál kisebb tartozással előforduló fizetésképtelen
A természet és vegytani tudományok fejlődése i mellett szinte, bámulatos az az óriási lépésekben való 1 rohamos fejlődés, melyet ujabb időben a gyógyászai, az orvostudomány terén tapaHztalhalunk
Levaditi párisi dr. a Pasteur intézet egyik Iónoké u i. egy uj szérumot fedezett fel, melynek beiecskendezésével az agylágyulást sikerült megállítani.
A múlt hó folyamán u. I. két orvos társával kopouyalékeléat végzett két paralizisben szenvedő belegeu. azután jobb és bal halántékukba szérumot fecskendezlek. A betegek egyike, már nagyou leromlott állapotban vol s mégis három nappal utóbb minden fájdalmuk elmúlt s nyugodtan tudtak olvasni. A súlyosabb beteg béna nyelve fölengedett, beszélni kezdett és addig összefüggéstelen gondolatai összefüggővé lettek. A másik beteg 1902-bén vérbőt Ica-pott a az agylágyulás tünetei 1913. február havában
Inkább szétnéznek egy kissé a környéken, hátba akad a közelben valami kukoricás. Már tetszetős, nagyobb cső is kerül ilyen tájban. Pompás az igy vacsora után a pernyében sülve, bátor azt is hallották már, hogy olyan embor is akadt egyszer, aki hideglelést kapott tőle. No hát ez alkalmasint csak mese. Egy-két cső kukoricái a gazda meg se érez, ha meg történetesen arra járna a csősz, azt is meginvitálják egy pohár borra.
Elkészül az étel; az asszonyok szépen kitálalják, még a kocsisoknak is jut bőven. Odaszólnak az öregebbekuek, akik a direktor mellé telepedve diakarálnak a régi emlékekről meg a jövendő szép tervekről:
— Tesaenek már jönni, kibül a vacsora!
Előkerülnek n kulacsok. Zamatos, kedvderítő
muakatály kotyog uémelyikben. Megkóstolják ezt is, azt is és a végén megegyeznek, hogy bizony egyiké ae kivet\'ui való dolog.
Pajkoaan kacag föl az egyik menyecske s azután duzzogva nézi le rögtön gyilkos szemmel az öreg karakter-apát, aki valami tréfás huncfutságot súgott neki !
— Ugyan vén imposztor, nvughassou már, uem röstelli magát?
A tűzre folyton raknak ; magasan száll föl a füstje egyenesen, egyenes vékony vonalban az ég felé. amelyre inár kiültek a csillagok s amelyen már elkezdték látókukat a lutó bodros fellegek a kibukkant holddal.
— Az\'án felcsendül a nóta lisztáu, mélabúsan:
— Esteledik, szól a gulya kolompja .. . fáj-dalinasau panaszosan, mintha mindenik az egész lelkét önteué belé. Nagyot hallgntuak utánna — jól esett igy nótába kipanaszolui a fájdalmukat, egyébként ugy sem panaszkodnak
— Majd dunyhák, vánkosok kerülnek le a kocsikról, szépen megágyazuak. Az asszonyok együtt a védettebb helyen, ahova szellő uem igen ér, az emberek inkább a tűz körül, amely kapzsi gyöuyö
I rüséggel pattogtatja folyton a száraz gallyakat
Egy -két asszony bób\'skol is már Fáradtak törődöttek — megviselte nagyon őket 4 szekérrázás. Az egyik csigákba sütött hajú fiatal leányasszony meg nekitámaszkodva egy kis ezüsthajú nyírfának, i Uvegfiuoíii hangon sírja bele keservét az é|be.
— Földiekkel játszó égi tünemény ....
A férfiak n tüz körül gunyantva, szótlanul | hallgatják — kár volna beszéddel megzavaru i a tiszta \'bárfahangokat, amelyek ugy szállatuk az ég felé,
akár az imádság. Odaviazik s kitárják a szegény leány fájdalmas lelkét.
— Ugyan kire gondol ? — hova ? Kóborgásai között hol talált rá arra a kék szemű ifjúra, akiuek láttára is biborpirossá vált az arca, akihez toólni se mert soha — csak igy uéba-néba énekszóval éjszaka idején küldi felé szerelmes ifjú szive miuden sóhajtását?
— Elhallgatott a nóta is.
— Elfáradt tán, aki éuekelte, vagy uem akarji, hogy a hangja rezgéséről mások is megtudják, hogy már könnyben fürdik mind a két szeme
— Elhallgat ez is, az is — el az egész tábor A csillagos ég szelíd mosollyal néz le rájuk, ahogy a csendes erdőazálen már mind álomba merültek s álmodják a magyar színjátszás szép, rózsaszínű eljövendő álmát.
I_____ _ _ ^ _ _
Ébredjünk föl mi is — hisz álom csak----
talán igaz se volt.
JANOAR 2;
Z A L A I KÖZLÖNY
jelentkeztek rajta elészftr. Attól fogva c»»k nehezen ludott beszélni, gondolatai összezavarodlak s állan-ilóan Qldözéni mániában szeuvedell Hat nappal a „ifitét utáu a zavaros érzés megszűnt agyában. Ma már beszélni is majd egész folyékonyan tud, a járás uem esik nehezére. Emlékező tehetsége is kifogástalanul működik.
A másik felfedezés az állatgyógyászat terén történt.
ü. i. Kgy svájci orvostanárnak sikerült állító-Ug a száj- ée körömfájás okozojái felíedezui, amely Merinte ngy oly parányi állati lény, hogy még a baktérium szOrón is keresztül siklik. K felfedezés nagy reményt uyujt arra, hogy mihaiuai el fogják ludui kéaxiteui a száj- és körömfájás szérumát, mely * nemzetgazdaságra nézve inegbecaUlhelleii áldás lenne.
HÍREK.
Az ipartestületi dalkör.
Benn vagyunk a farsangi hangulatban. A mulatságokra egymás után jönnek a meghívók. Kgy erőteljesebben ragad|a meg Ügyeiméin, a melynek nemes céljáról lapuok elején is szólunk Az ipartestület estélyére hív ez S mit igér? Klsó fellépéséi sí. ipaitestoleti dalkörnek, melynek Hüchler Mór az erdeme* vezére. Csak iót, szépet írhatunk róluk már élűre is. Meglett komoly emberek, férfiak munkája számol be néhány számban lelkük idealizmuaá-ról a melyet a prózai munka teljesen ki nem ölt. a keuyér harca lelkQkból ki nem irtott Kate, fáradt munkában telt nappal után összeiönuek s áldoznak egykéi órát az önképzés legetebb Imának — az éoekléaoek.
Bemutatkozásuk vasarnap este lesz a Polgári Kgy lel ben. Mi csak annyit jegyzünk itt meg. euuek a dalköruek működése városunk kulturális életében egy gyöngyszem. Olyan szegényok vagyunk mi. kanizsaiak ezeu a téren. Nincs bennünk kitaitás. Legalább pártoljuk a dalköröket anyagi áldozattal, hamár erkölcsileg uem is támogatjuk. S az auyagi támogatás kedvet, lelkesedést ébreszt a dalosok körében s az ó fokozott buzgalmuk átragad másokra is — és leaz zenei öletünk.
Verue
— Tripammer Gyula ünneplése. Ödál kellene irounk nem pedig rövid hírt azon tényről, liogy Tripammer Gyula 40 éve fűtisztviselűje a Nagykanizsai Takarékpénztárnak. Kbból az alkalom • ból február 1-éu diazüléai Urt a lakarékpéuztár igazgatósága. Tripammer (Jyula élete szorosan hozzáuűtl a neves pénzintézet fejlődéséhez. De nemcsak itt találjuk az üuneplésuek okát; Tripammer Gyula egyéniaége városunknak is egyik haladási és leilesztéai faktora. Tevékeny szelleme sokat alkotott amelynek a vároa közönsége az élvezóje. Ueméljük, hogy ezen dlszQlés üunepléai hangja túllépi a takarékpénztár iiiUzetei h mindazok lelkebeu viszhangra lel, akik a közérdek hű szolgáinak igaa barátai és mélfánylói I
— Tinatujitó közgyűlés Ax az erednie nyeibeu ismeri, lefolyásában meglepően méltóságos közgyűlés, melyen a képviselő urak vtokallan szám !>au jelentek meg Dr. Plihál Viktor elnöklétével valóban impozáns módon folyt le.
Elnök egy uegyed négy órakor megnyit váu . a közgyűlési a szokásos bizottságok, jegyzőköny v"hite-lesitő stb. kiküldése utáu a jelölő bizottság összeült > (QegejteUe a jelölést A főjegyzői állásra egy-
hangú lelkesedéssel Di. KráiU Uuáu, az ügyészi állásra Dr. Benlzik Józsel óriási 72 szótöbbséggel, a polgári biztosi állásra pedig Kumpert József szintén kanizsai származású 46, szótöbbséggel választatlak meg
— Húsvéti t$nulmányut A husvéü szünidő alatt tanulmányutat rendezünk Venezia, Firenze, Róma. Bologna és Padua városába. Indulás április 4-én a budai pályaudvarról, visszaérkezés április 16-án. Csatlakozni a közbeeaő állomásokon is lehel Az utazás mindvégig vasúton, gyorsvonattal történik. Részvételi díj, melyben az utazás (Budapesttől Budapestig) és élelmezés\'(Veiieziától Paduaig) foglaltatik, 220 K Jelentkezni lehet a pénz beküldésével március 15-ig Lukács József nagykanizsai főgimn. tanárnál, vagy Berkes Oltó keszthelyi kaih. fógimn igazgatónál. Részleges proKiamin a jelentkezés ulári.
— Felhivásl Nagykanizsa r. l. varos tanácsa a Nagyméjtóságu m. kir. Földművelésgyi Miniszter 5000/VI.2 1911. úr., körrendelete s ennek alapján Zalavármegye alispánja állal 8746/011. sx, a. kibocsáj-toit rendelet értelmében felhívja Nagykanizsa r. t. város összes, ház. (öld, kert és szőlő tulajdonosait, hogy házaiknál, kerijeikben, stóllójOkbeu és földjeiken lévő összes gyümölcs es egyéb fákról a hernyó fészkeket, peleket, gyűrüspille petéket, cserebogarakat, vér-leiűket s minden egyéb kártékony rovarokai a legnagyobb gonddal 1 l»l4 évi március hó 15-ig annyival is inkább szedjék le és irtsák ki, mert ellenkező esetben az irtá« a halóutg állal mulasztók költségére felfogadandó nap-zámosokkal log végeztellni és a
| mulasztók ellen az 1RH4 évi XII. ( c. 96 § a alapján a kihágám eljárás fog meg>ndillalni és 100 koro-
uáig terjedhető pénzbüntetéssel — behajtallanaág esetén 20 uapig terjedhető elzárással büntettetni.
Mindennemű kártékony férgek azok jelentkezéaé-vei egész éven ál gondosan irtandók, mert az évköt> benl mulazstók is hasonló büntetés alá fognak esni.
A városi tanáes.
Nagykanizsán, 1913 évi december hó 12-én.
Dr SabjÁH Gyula s. k. polgármester.
Közgazdaság.
— Lapunk zártakor vettük köxvetlen a birl. hogy az Oszlrák-magyar bank a kamatlábat ismét leszállította egy >/t százalékkal.
- A Török A. óh Társa bankház rt.
96 2\'Jfi K. tiszta nyereséggel zárta 1918 évi mér legét,Vi elóző évi £>0522 K -val szemben. A mérleg télelei: Vagyon készpénz 6694 (16,710), bankoknál (412,169), (348,868),.adósok 763,633(749,944) Tehei : Részvénytőke 1.000,000 iu. a.) tartalék 76,000 (66,000) K.
Az Újpesti takarékpénztár rt. Uj-| pest legrégibb iutéxete jól rugla meg az 1918. évet ja mérlegét 60,189 K. (41 807) tiszta nyereséggel i zárta. A bruttó jövedelem 268,063 K (881,860) | voll. A mérleg tételei kieebbszerü, de határozott faj-I lódésról adnak számol.
I — A magyar bank 4s kereskedelmi rt.
I belgrádi ügynöksége tnellé bankfiókot U szándékozik lélesiteui, mint Konstantinápolyban és a bankfiók fel-I állításához koncessziót kért a szerb kormánytól.
BEeg-hivó.
A. nagykanizsai Takarékpénztár által alapított
ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET

= 1914. évi február hó 15-én délelőtt 10 órakor tartja =====
a nagykanizsai takarékpénztár helyiségében
17. ÉVI RENDES K0Z6Y0LEseT,
melyre a t. o. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
AZ iaAzeATósÁe.
Tárgysorozat:
1. Évi
2. A felügyelő-bizottság jelentése. ennek alapján a mérleg megállapítása, tu igazgatósig és felügyelő-bizottság felmentése iránti határozat
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok lő. és 33 gg-ainak módositisa.
5. Az igazgatóság tagjai közül az alapszabályok 28. §-a értelmében ki-j lépé Aczél Pál, Keller Mátyás, Dr. Rothschild Jakab, Vajnovits Ede is ifj. SUsttín
Ferenci igazgatósági tagok helyett 3 évi időtartamra, továbbá a Barlos Géza igaigató-sági tag elhalálozása folytán megüresedett igazgatósági tagsági állás betöltésére egy uj tag 3 évi időtartamra, valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett 1 évi időtartamra ujak, vagy aiok újbóli megválasztása
Nagykanizsán, 1914. január hó 26-án.
JEGYZET A felogyeló-blzotteág állal ítlolmigill Mgyonmórleg • azóretkeieli helyi-eégben bármikor betekinthető. Ki Qzletróm birtokosok kóuyveik felmutatása uiellalt suvaxélapj alkat folyó évi február hó la ia U-éo a aiöTetketeti helyisógbeu átvehetik.
t
JANOAR SS
meghívó.
A Miizui TaMpztár Rmúiitársasái
1914. évi február hó 8-án délelőtt 10\'|a órakor
tartja saját helyiségében
69. évi rendes közgyűlését,
melyhez a t. cz. részvényeseket^ tisztelettel meghívja
Az igazgatóság-.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1 lgazgatósagi- és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság é» felügyelő-bizottságnak felmentése feletti határozat hozatal. —
3. A hivatalos közlöny kijelölese
4. Az alapszabályok 25, 27. és 43 gg ai értőimében az évközben elhunyt ujnépi Klek t.ipót elnök, a sorrendszerlm kilépó ujnepi Klek Ernő. Kbenspanger l.eo. Dr. Szekeres József. Unger Ullmann Elek és Weiaer .lózsef valamint az időközben _ lemondott Sotamer Iguác igazgatóaagi tagok helyett, elnöknek éa öl igazgatósági ingnak 3 évi időtartamra Dr. Kotbuohild Jakab, dr. Fried üdön. Ooldhauimer Károly, Heimler Jóiaef és Forintos KároljlfelOgjeló-binotiaági tagok helyett ót íelagyeló-bizoltsági-lagnak I évi időtartamra leendő megválasztása.
5. Netáni indítványok.
Jegyzet A t, c. réüzfónyeiiek figyelmeztetnek, nuazariutrazavazélapjáikat 19ii. évi tebruár hó 7-ik napján délelőtt 9 — 12. délután 3—5 óríiü ti intézet heljrieégébeo szeaiélyeaeu vagy uief hatalmazás alapján átvehetik
Megj-gjezletlk. tiogy az alapszabályok Il ik §-a szerint ezavazati jogot esak »I gyakorolhat, kinek részfénye a közgyűlést megelélóleg négy héttel ueváre átiratott.
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
^/Mímélmm
V MIOiIKAl, /jj«HOt»r.űi
\'flGNER.
A HANaSZERKIRÁlVM.
rriűatraflKur li.
spirin-
E vlUji«*er1e Umert UJ<Ulomc»UUplló »i«rl
l(tn gyikraji ulinyibb kHíltmínytkkíl btl)íll« lojy Tilddl khjitraínyt lupjunk, cukit.
Aaptrtn-T«ble>lt4t
*ígyú«V, »» tUbbi u|ih«n Ulháló rttdril nomigolit-
tblii, (i ii>c*<*5 30 Mlfiimmoi Ublíii»v«\' ár* K 1.10). Mfcikri uliWUn 14)11 v«n u Aiptrin uó.
lÉÉÉi^
May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dlctáló gépe. HA ÉRDEKLI Kérjen proapektí»(.
Kényelmes fizetési feltételek.
MAY FRIGYES
BUDAPEST, Fürdő-utca 10. at Telefon 7—34.
HÖLGYEK.
Havibaj kimaradásakor rendüljék meg bizalommal — hosszabb elmaradásnál is — fájdalom nélkül biztosan ható, veszélytelen csepp«iuket I-só erejo : márka 1.50, erfts természetüknél: márka d.60. Gyors, diszkrét, vámmentes szállítás, magyar utasítással. Titoktartás
Mlndan mi* kflaflnaégaa hamlaltvány.
Qaranford Laboratórium 60 U SchwlUar, BaHIn W.
Marburgaratrasa • 2/A.
lámpa
Kathatá vlllanyutraléii matekban, villanyt.torkon la • j
MAGYAR SKHf lU-SCWUUT-aOVU.tfl. Mimi. VI. lattl-Ulil N. Hér-itali II.\'
Nyomatott a laptulajdonus If|. Wajdila József könyvnyomdájában Nagykanizsán
Nagykanizsa. igi4, január 2g
S3 ik évfolyam 8 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Nigj.l.nlk hétfőn ii ciOltrlikin.
Eldfl(*t««f érmk: Egén ívie 10 korona, ItUnc 5 Negyedévre 2 korona 60 Rll. Efu«* nám árt
Kololós sxtnkesztó:
karoly gyula
róníerkcíüt^:
kemény lászló
8zarkaiztóiég ii kiadóhivatal Diák-tér I
Tolefon. 182.
A mi zenei életünk pangása.
Nem pénzről s gazdagságról szól e pár sor. Abból elég van itt nálunk, ha nem ír sok. Valami más dolog az, a mi hiányzik. Nevét nem tudnám megnevezni, ha akarnám se. Ahány embert nézek, annyi félének látom benne. Talán egyező is és mégis különböző De rokon vonások nélkül sem szűkölködik. Egy véna hiánya lalán mindössze, semmi más. S mégis mennyi bír származik belőle. Egy nemzedéket nevel ideálizmus nélkül.
A mi hiányzik, az a társadalmi érdeklődés. a művészetek es a tudomány iráni Mert nálunk ez nincs Cres termekben visszhangzik minden, mit törekvő tudós és művész lelkek zseniáiitásuk és művészeti tudásuk produktumaképpen a köznek szántak. Régi idők lanui mondják, valamikor másképpen voll. Világnevü művészek mind megállót tartottak nálunk s a város közönsége sietett üdvözlésük re. hangversenyük meghallgatására. S nem is távoztak tőlünk szép emlék nélkül.
lilcven mozi, két felvmásban.
Irta: Jároasy Jenő
t-«ó felvonás.
A pesti -ember vidéken.
(Szili: Vasúti állomás A vonni indulásra készen.)
— A Festi ember : (beszáll) 8zervusz!
— A vidéki ember: Nagyon őrültein kedves öcsém, hogv szerencséi tettél bennünket megtisztelő lálogilásoddnl, liánom máskor ne csak egy rörvid hétre. hauem hosszabb időre tiszteld meg szerény hajlékunkat. bármikor nagyon fogunk neki örülni, csak jöjj. Na Isten Áldjon! Csókolom a feleaógodet, meg a gyerekeketI Szerencsés utatl Szervusz! Szervusz;
(A vonat nehézkesen megindul, integetés kendőlobogtatás . .)
II-ik felvonás.
(Sziu : Elegánsai! bútorozott előszoba.)
A vidéki ember több rendbeli táskával meg-jelouik az ajtóban.
Látták maguk előtl a művészei iránt való nagy lelkesedést. 8 elvitték nevünket városunk nevével messzeországokba. Dicséretünk másokat is idevonzott s a zenei művészet nagyjainak csodás játékát nem riportok szűkszavú referádáihól ismertük, hanem szinról-szinre láttuk és csodáltuk, mit csodált és ünnepelt ii művelt világ minden metropolisa.
Ma nem igy Mintha kiszáradt volna a telkekből az érdeklődét a szep. a legszebb iránt. a lelkeket valami átjárta s ezek elhajoltak onnan, hol előbb a legigazabb élvezet forrása nyilt. S ha olykor alkalom adódnék is. hogy a szép kultuszának áldozzunk, akkor is megváltozott kepét latjuk a dicsői lett múltnak. Mert a mult e téren dicső is volt. Nem volt annyira prózai, mint a jelen. Művészi akkordok zengtek mindenfelé, ha uri helyeken fordult meg az ember. Ének hangzott mindenütt, művészi előadásban a i zenekültészet remekeit tartották napi renden. Mekkorát estünk a múlthoz képest a kiapadt hangforrások helyett ujak nem fakadtak.
A pesti ember : Ah kedves bátyám, na ez igazán szép tóled, hogy már gondoltál rám és felkerestél. Igazán nagyon ftrUlök neki nagyon kedves v.igy! Milyen voll ttz utad? Nu, de csakhogy itt vagy I Hát hogy vannak az otthon lévők : a kedves nőd őnagysága meg az éde* k s lányod ? Olyan ennivaló gyereket ritkán lát az ember. Persze jól érzik magukat. Hála Istennek, az egészség a fődolog. iieiuélem, nem néztél még lakiis után kedves bátyám! Ugy-e nem ? Na ennek igazán Örülök, mert — ti vidékiek uem is tud iátok — itt Pesten nagyon nehéz jó lakásra szert tenni, uo de hál éu pesti vagyok és szerencsére tudok is egy uagyszerU, olcsó éh igen kellemes szállodát, uhui muudhatom a szobák pompásak és ragyognak a tisztaságtól és ami a kosztot illeti, az temek. fölséges ideális! Innen a kaputól éppen oda is lehet látni, mtyd lekísérlek és megmutatom, kedves bátyáin. HU ugy leiszik, akár indulhatunk is mindiárt, tudom, hogy utazás ulrtn alig várja az ember, hogy lói megmosakodhassék. Tessék, parancsolj előre. Kérlek, kérlek én itthon vagyok csak parancsolj. (Klóré tuszkolja, lekíséri a lépcsőn és az utcán megmutatja a szállót.) Ott van Utód, az a győuyörll palota. Micsoda homlokzat, micsoda stílus, no
Elhallgatott az igazi, a legszebb művészét s ma már csak a mult relikviájaként ismerjük 9 tiszteljük, ami egykor egy város élvezetének tárgya volt.
Mert ma nincs zenei élet városunkban. Ha itt-ott kondul is egy akkord, hangzik is egy ária. általában még sincs Odajutottunk. I hogy egy-két család privilégiumaképpen tüntetjük fel a zenei tudási s a művészetek ez ágának igaz megértését és értékelését. Szinte kedvem támad felsorolni nevüket. Megedemeinék. Mert ók e jelenleg mostoha gyermek dédelgető gondozói. Náluk még rá találunk vidám, majd szomorú hangjaira, a mint motívumainak kifejezésére egyik vagy máaik dallamához nyul.
Ezeknél nem sport, nem divat, amely hozzátartozik » közmondásos flanchoz. hanem lelki szükséglet. Finomabb lelkük a köznapinál magasabb élvezetek után is sóvárog, melyet tompa hangok ki nem elégitenek, dudolás magában nem gyönyörködtél. Nem hívnak össze zenei eatélyeket 1 csak aiért,
berendezése . . különben majd meglátod. Na de most már nem tartalak lel tovább, kedves bátyám. Nagyon szép, hogy goudoltál rám és felkerestél. Ha haza ersz add át kézcsókom feleséged ónagyságénak, Üdvözlöm a kis lányodat. A feleségein uagyoo fogja sajnálni, hogy nem találkozhatott veled — sokat beszéltem rólatok neki — no tudod, most tartja az 1 utolsó zsar|át
— Na uem tartóztatlak tovább, Isten veled kedves, pá, pá, pá !
Nagyon szép volt tőled . . . (Visszafut a hátba es olt hagyja a bámuló vidéki embort a több rendbeli útitáskái között a kapu előtt . . .
Tövisek-virágok.
A menyországhoz is az az ut retet, amely a meggazdagodáshoz : a görbe ut,
Az a legokosabb a világon, aki az emberek butaságait kutatja.
A uók olyanok, mint a forradalmárok. — folyton izgatják az embereket,
Miért használjunk kizárólag „Osram" lámpát?
Azért, mivel ezen lámpa mindama követelményeknek megfelel, mely egy modern drótlámpa iránt támaszthatók. E lámpa eltörhetetlen rendkívül takarékosan s mindig egyenletes világosság mellett ragyogó fehér fénnyel ég.
r.iliill Olr,mi\',lr,>HJmpJk í,i/\'ft.>M* . Villámot múithntl. utr<ldhntl i$ mindem íiakmn-bth uileli\'tK. — Aí.i^iron;.,Jt kifvittib btrtiMull r.lUJrr.i! : Fiu/tr ti Pia. HuJj-
put. VI.. HjJöt-uiei *l, u.
ZALAI KÖZLÖNY
JANOÁB >9.
, ... ■ -u írjt____i, inlr uí.lftn kö7nllhik a kormány, a fóvároa a a KQIfOldt lózsdék UíqI i,
»<ko»» környezőtől szolgáljon a te- talizmánját. Várnak roá uk sokan közOIOn* ^ w|l ^
hogy az
ritott asztalok bőszébe*. Ezek hajléka a muzsik csarnoka,
számosan képviaoltették magukat.
A lólsde valóban méltó keretekben llnuepel|,, meg félszézaoníi jubileumát. de a kulaó keretek nhiii
Várnak, meri érkezésük kalauzolás
„........ amelyben a olgá\'nyzene porából a lélek tlsztultabb örömei felé. Nézik
természeti készségén felül valami tökéletesebb ragyogásukat más régiók felnit, a mint azt1 f0(,,|>k „|ul>r<dlli, „„ennyiben a király a tózud.-csendül húron és hangban. Bár bódítana a híradások a kritikákban visszatükrözik. De,„„uwgének kilonleléaéról sem leledknuU meg. széles területen városunkban fenköltszelleniük ide nem merik hivni ókét. Minek és kinek?
A tél borsalmai Nemcsak a pénzpiac válsá-
törekvése Hogy lenne, mint régen, közkincs! Hogy művészetükön a részvétlenség foltot g»» 4. » foljloa f,k„,M4 ...katlan hifc,
törekvese. « . . . , lil)sAt „ ,gykor mü?teet to hoz^Aral, hog, lebou. az einberMég.kSaóuesét
a zenei művészet s annak megszerzése a,ejtsen.
Amennyiben mér moal nemcsak Kamcsatka.
....... ..... . — .. . , a III,-UNJ ,,,.-.. ,>>„> . i.un. ...M.na. UBKltaniaü
hangversenytermekben is látható törekvés tiszleló elődök örökébe mint Jöttek , 8ljbl.ri, , , „„„.^ ^„i,, Í8 dén ,aki,k| ,,„ , forr6
lenne, ne osak zeneiskolák találgató hangjai- utódok ?
ságáról ibinurt Szabara ia panaszt emel, bogy a
ban s a kávéházak zenéjének hallgatásában. Mert a kép mostaniban ilyen nálunk. Utokajlanbideg miatt ■líelaltólia meg kell honoaitani
Milyen megváltozott világ támadna ná-, Ha nem látványosság. \'
........... .......,.,.....i..... ........í„. Tátoiró uadsorok s üres lei
nincs közönsége.
Francia katonák u. I táviratilag érteaiteuék
lünk. Lélekben s társadalomban egyaránt. Tátogó padsorok s üres
mek dokumentál-1 pai-alioallokeágukat, hogy a »ivatag déli restén olj
Lélekben, melynek volna öröme, igazi tiszta .
öröm s társadalomban, melynek néhány tovise; hogy » .^varos legfontosabb^ jellegé-tüstént lesziradna. Mert a zene
lak hogy a zenei érzék kihalt. Bizonyítják, ] "» " »•»\' lul,\'"<k «"«■<
1 \' ......1 védekezni
Hgylálszik a lelQnt abuormia eatlendó méltó
mely
finomít s I böl kiestünk s haladtunk - hátrafelé néhány k,,,,^ ó|„|, ....... , slok,t|.„ hideg tel,
gyöngébbé lesz mások iránt A figyelmet j századot. Irigykedve nézhetünk hasonló nagy- „,,. >ok ruh4lUo , keiMetoélküli egyénnek való-sok mindenről eltereli, ami nem való. hogyUágu szomszédainkra, hol a zenei elet napja „ág„» r™, , amely mind a.ngo«bb.o kiélt a
, . , I moviiv niiií nilunk hu fel is ké . tüstént1 mea szivekhez alamizsnáén, meleg ruháért « mena-objektív valóság osztetice szép birodalma ragyog, mig naiuni. nu
Ebben nincs beszéd, melynek!elborul. Ott hangversenyek nyújtanak szóra-helyér,
felé tereiie. .............. ..............- . .. . ,
volna, mert itt a lélek minden érzéke koziai s elvezetet ; mig nálunk, ha egy v,
alja
élnek ■
lekötötten foglalkozik azzal, mi mint rejtett,az. is megbukik Mis dolgok azonban szépség gyöngyözik fel a zenei darab anva-U virágzanak. Reklámjuk sincs, tnegis napi-
giból.
Ismeretlen birodalom ez az elótl, aki még hozzá nem látott, hogy benne gyönyörét találja. Ismeretlen, melynek szépségeit nem csodálhatja s melyben vigasztalást nem találhat az élet borúi ellen. Ez a legszebb spiritizmus, melyben nagy szellemek szívhez szóló hangjaival találkozunk s velük lársalgunk, színben gazdag gondolataikat halljuk s egy képzeletbeli világnak minden szépsége tárul fel. hogy lelket felemelje\' oda hol az emberi éleinek anyagias érzése meg-szünikl Mikor jutunk mi isinél vissza ide, honnan elszakadtunk? Mikor térünk mi vissza ehhez elvesztegetett lelki gyönyörök birdal-mához, melyet ma nem látunk többé? Mikor vonz bennünket a művészet szereiele a hangversenyterembe ? Mert ma nem ez vonz. A csörgés reklám s olykor a buzdító kilincselés, az érdek. Az igaz varázs kihalt lelkünkből. Kupplék és karingók, a zenéi tudás abc jéig még csak hord ismeretünk, de ennek határán tul nem hajt, mert megértésére a magasabb szinláju zenének mintha lehetsegünk veszett volna.
Pedig talin nem is igy áll a dolog, A vágy. a törékvés a y.énei élet uián bennünk
renden vannak. Mii zenei élvezel\'l,"ll«HS8""1\' rol"k\'
írjak ezekről 1 Most
Bár ez az év lenne u dá\'uin, a határ., honnan a lolüiu mulinak a sivár jelen után vabi virradatát egy szebb jövőben üdvözölhetjük.
-f.
Egyről-másról.
Pénzpiac A* Osztrák Magyar Hank e lió 21-éli leszállította ö®/,-ra a kamatlábat Bár e lépésre j m„|yeu a fógimu. kedvező helyzete folytán már korábban is reászán-\' idj, u|ft halta volua magát, de szándékosul! várt ez ideig\' amig az adóköteles bankjegyforgalom a baukkimuta-tásban többé nem szerepel.
Ugyan e körülmény jó hatással van gazdasági állapotunkra, mindazon állal kívánatos volna, ha a körülmények még kedvezőbben alakuluának
HÍREK.
Calasanzi ünnepély.
A nagykanizsai kegyes-tanitórendij katliolikus fógimuázium a kegyes-tanitórend alapitója, Calasauzi Szent József tiszteletére 1914. évi február hó 2-án a Polgári Egylet nagytermébeu Hangversenyt rendez, melyre a t. szülőket s a tanügy minden lelkes barátját tisztelettel meghívja az igatgHlóság. A hangverseny kezdető d. u. 61/, órakor. Helyárak: Páholy 6 korona Ülóhely I—IV. sorig 1 korona, a többi sor 70 OHér, állóhely 60 fillér.
Délelőtt 8\'/, órakor Ünnepélyes szent mise, a énekkar H e u n i g f. dur mi-
Az üunepély műsora a következő: 1. I. Leonore nyitány. Beethoven-tói. Előadja a fógimn vonós éB fuvó zenekar.
i. Dombtetőn. Kreulzer-tól. Énekli a főgiinn. vegyeskar.
3 a) Air, b) Sicilienne. Kőszegi Sándortól
A nyugati piacokon a javulás örvendetesen a fógimu. vonóskar
állandó, ugy a német mint az angol jegybank ujubb j \'/,%-kal szállították le a kamatlábat
Ab értékpiacon az árfolyam ingadozások csak igeu csekély kei etek között mozognak, a legutóbbi idő rombolásai után a javulás tartóssága iránt uagy a bizalmatlauság.
Az uj váltótörvény A magyar kon-skedelmi és ipari körök sok évi sQrgetéso ulán megezttleio.lt az uj váltótörvény, melyre nézve a Javaslatot az
Százlizenhal paragrafusból áll az uj törvény-világ harmincegy
él. csak megkötjük érvényesülését. Nagyobb- j igMBáKÜg,,„injMlM mAr be is terjesztette nak akarunk látszani. semhogy egy ismeretlen művész elótt, mi a nagyok, az elókelók, javaslat, amelyből 8ti azonos a zárkózottak csodálatunknak adjunk kifejezést \'államában Szétmállanék elókelóségQnk nimbusa, hogy másukat fólöltúnk állóknak ismerőnk cl, mi, kik képzelódésünk folytán megszoktuk magunk-
Két cikluson át folyt a világ vállóioKászainak \' tanácskozása, inig a nemzetközi jogi életben eme | legrendezetlenobb kérdés végre rondezletetl
A javaslat igen sok hasznos intézkedést tártai-
ban a tudás, a műveltség és elókclóség ne-1 maz> rendelkezései sokkal világosabbak és szabatosab-továbbját.
4. Oalasanzi Szent József iskoláláról felolvas | Hársiug Tstváu k. r. lauár.
ő. Szeress! Heethoven lól. Énekli a fógimu. vegyoskar.
6. Isten dicsősége. Beethoven tói. Éuokli a főgimu. vonós és fuvó zenekar kísérete mellett a fógimu. vegyeskar.
7. Oalasanzi Szí. József álma. Irta Rátkai-Radics Kálmán Szavalja Nagy Uyózó VIII. o. I. Zongorán kíséri Supka Ferenc VIII. o. t. (saját szerzeménye) élőképpel. Oalasanzi szt. József: Bosnyák Andor 8. o. t Tanítványai: Fábián Oyula I 0. t Peudler János I, o. t. Harsay László I. o. t-Lányi László I o. t. Vonósnégyes és vegyeskar kísérettel
8. 1. Symphouia. Be«lhoven-től. Előadja a ÍÓ-giiuii vonós és fuvó zeuekar.
bak az eddigiuél, szóval sok uj és jó v<"iása vau. A B képzelédée az akadálv. melyen e mű- l«í\'"«y»bb elínye azonban mégi. az. bog, vele .
________i,!.:.. k\'.i,-„m,.L ....... i M.k.|HW>lódik «akne,„ az eges-, vilégegy-
séges váltójogába. a<ni a nemzetközi cserelorgalmat
vészjárás megtört városunkban. Elóttflnk most
is néhány nagy név. nagy tehetség s igazi j le,^rdek k^remetlensógtól é« kártól fogja mogk^élni.
tudás birtokosa. Jönnének ide is s innguk-kal hoznák, művészetüket bslhatatlauságuk!
A budapesti áru éa értéktőzsde jubileuma hó 2;>- én d 11 órakor kezdődött. E jubileumon
— Lapunk legközelebbi szánta a ránk következő kettős ünnep miatt kedden este fog megjelenni.
jaNOÁR íí».
ZALAI KÖZLÖNY
4-
Három nap.
hétfő
Nevezetesség a szombat, vasárnap Ursang króuikájában.
Szombalou a mozdonyvezetők otthonának un-t(i|y„ lese. A nap társadalmunk eg)ik jelesének, Schilhán János v. felügyelő és fütőházi főnök arc képének leleplezésével kapcsolatos. Az estély tar tslma vonzó ós érdekes. Triót láiszsnak Hofrichter Km ni a. Pötrics Magda és Lukács József Azután nagy láucprodukció. Szép sikert Ígérünk az érdeke? ostélynek
Vasárnap az ipartestületi dalkör mutatkozik be. Kz niár maga is esemény. Egy uj dalnör. Egy ujabb oázis társadalmi életünk sivárpusziaságában. — Azután meg uemes emberbaráli cél — az elaggott iparosok érdekében. Tartalmas felolvasás s más művészi fellépés — kit ne vonzaua?
Hétfőn déluláu a főgimuázium rendezi művészi s*intáju Calasancius hangversenyét Beelboven négy-erős számával, mint a közölt műsor mutatja. Hisszük, hogy a művészetek és a tanügy nemes barátait itt találjuk
Verua.
Farsangi naptár:
Január dl. A nagykanizsai mozdonyvezetők Otthona
(áucestélye. h\'ehruár I Ipartestület hangversenyi latsága.
Február \'i. Főgimn. Oalasanti hangversenye Február 2. Polgári Egylet társasvscsorája. Február 7. Szanatóriumi piknik. Február 8. Posta és lávirdit altisztek mulatsága. Február 14- Kereskedő Ifjak Önképző Egyletének mulatsága.
Február 21 "én Keresztény Nőegylet hangversenye
— A traohoma kórház ügye Orosz Emil egyetemi tanár a (racbomaOgyi kormánybizto-iratilag
amennyiben s felállítandó tiachomakórház ügye
és lancmii-
és nejét legyilkolták. « btiiort felgyújtották s az" Huavéti tanulmányut A húsvéti szün-
14li0 koronát elrabolták. Amennyiben h dolog cssk idő alatt tanulmányutat rendezünk Venezia, Firenze, most került napvilágra, a nyomozó csendőrség biz- Kóma Bologna és Paduu városába. Indulás április tos nyomra még nem akadt. l én a budai pályaudvarról, visszaérkezés április 10-án.
Elhal ásatott beflzotés A Délzalai Ta- Csatlakozni a közbeeső állomásokon is lehet. Az utazás karékpeiittárral Egyesült Önsegélyző Szövetkezetnél mindvégig vasúton, gyorsvonattal történik. Rész-a fehrtár hó y-ára eső b^fizetés-k »z ünnep miatt vét-li di|, melyben az utazás (Budapesttől Budapestig) ü-en vagyis pénteken délelőtt eszközölhetők. és élelmezés tVeueziáióI Paduaig) foglaltatik,\'220 K.
Borzalmas tűzhalál Kálmán Ferenc Jelentkezni lehet a péut beküldésével március 15-ig marcali festösegéd m-je piaci bevásárlásra hazulról Lukács József nagykanizsai íőgimu. tanárnál, vagy távozván, egy » eves és egy l", éves fiacskáját lelkes Oltó keszthelyi kath. fógimn. igazgatouál. otthon magukra hagyta Az otthon maradt kel gyei- Részleges pqogramin a jelentkezés után. mek megtalálta a gyufát s gyújtogatni kezdték, mi- Forccllán és üvegárukról - hasz-
közben tüzet fogott a szoba s lángragytilt. A gier- nálati én dísztárgyak - kívánatra ingyen mekek ordítását n .szomszédban lakó ~e«y tűzoltó lt;H „.^„„„.tve küldi nagy képes árlegyzékét meghallolta ugyan, de már cssk az egyik gyermeket Rm Twadar üs kir> udvarj ssálUtÓ
tudta megmenteni, a másik széuué égett. r, , . ,. , , o«va»
Tihanyi borbély röviditéae Kgy >, Budapest, V.. i.oro.tvn-uloa 14. azim. Saját
linuM ........Ivüzh-t liojárau andlou róiiditéa okából poreellánx.yara Budapesten.
a kővctkezó folirta „Kas..............- Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin.
.In 50 miéiért berot- hs h.jatválkozui I-1„-i 1 "ii-ufs dohán,árut (általános |ómlék é» kulöal.goa-Önérzetből a halálba Boros l,»„,,.s«K> Aruail > .Dnuikó r. i. Budapest. V Sirat aazlaloasegid I»»l>k»nélkca1 Imii liol»al.V níó 61. l»K«n-tér sí. - A Imdapmtl. .BoleMsaetUn-tapolcai rokonainál tartózkodott M»"l munkához b.lln.lók S.gití Egyíáűl.te-. BudapMi. VIII., Muzram sehol nem |ulhalott s rokonainak terhére lenni tovább uem akaii. fóbelólte magát.
— A tréfa aldozata Olah Mihály 1- eves cigányfiút a zalavárfai legények behurcolták a korcsmába s olt addig itatták pálinkával, inig lefordult a szekról és szörnyet ball.
— Táncmulatság. A nagykanizsai posta és
távírda nitiHztek és szolgák csoportja február !ió 8-án m . , . , . .
. . , i ,• A Török A. óh Taraa bankház rt.
műsorral egybekötött zártkörű .áncmulatságot rendez, y62<||. K ijMU „yHrMéggel tárla l9l8. évi mér-
melyrt\' a műsorral ellátott uieghivók már sietkül- -
deliek.
korul ti—8 sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, inleináiusi felügyelő -uek, tanügyi kisegítőknek, magán-litkáiokuak é» bármely szakszerű munkák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A társaság árjegyzéket és lotrási ingyen küld.
_ ..a1,
Közgazdaság.
l legét, az előző évi ;>0522 K -val szemben A mérleg tételei: Vagyon készpénz 5594 (16,710), bau-Bezárták a csáktornyai polg leány- koknál (4: a.lii9i, <:»48,8t;H).adósok 753,533 (749,944)
iskolát. A..apókban történt Osáklornyán. Szere,.csére Teher: Részvénytőke Í.OOO.OOO tu. a.) tartalék
ii i IÍ j- « . i. i „ 75,000 (05,000) k
epei. akkor, amikor az előadás szünetelt, hogy Ujp68tl takarékpénztár rt. Uj-
ottani polg. leányiskola egyik onzlályának meiiyezele p^^j legrégibb intézete* jól rúgta meg az 1913* évei
*k»r-»t« «iro»unk"\',,olgérine«ú.rél. hogy óriási ................ . oly eróvíl, hogy kél ert, , n,órls«ét liO.UP K. (11 807) M
............, » felalliuodó „achomakór......gye vasp.do, -H.....* «»ros ló,bírója .-jjj- A ™l<> gj-*^ »«» M»»M»>
»I«UM .ált, a helyszíni ............................céljából a az ,lól|áré»ág. « helyi.eg.k... megmsgéll. s •
„gy arra alkalmas napot laza. ki. \'"*» » ">«»ik tnrm.kben » mmaimak r-M«" » _ A mttKyar bank éa kereskedelmi rt.
— A körmendi botrány höae meghalt plafonok, ai iskolát Iszárlák Siirma.vMiksa kir. l»n- |,„|grnj ag,u6k,ége mellé bankfiókot is nándékonk Ismer.fs még Mouiry Ignác volt kórmoadi pol- M0«r.l» u «M biréro átutazóit, hogy a lígáilrgó- j |éi«it„ni. uilul Koualantiuépolyhau é. a baukfiók felféri Mayi,kolai tanár ügy", akit nohény é„.l iutézk.dé«ll«l m-glegye.. éllilá-éhoz koae»»«.ót kert a szerb korruánylól. előtt több leánynövendékéuek megrontása miatt bör-tóure ítéltek s a büntetés elől Amerikába szökött A bűnös tanár szombathelyi rokouai most értesültek Amerikából, hogy Mocsáry Ignác Newyoikban meghalt.
— Közgyűlés A I hó 95-éu d. u. tartotta « helybeli református gyülekezet évi rendes közgyűlését, melyen a mult évi számadásek megvitatása s » jelen évi költségvetés kerültek tárgyalás alá. — Presbiteri tagokul l)r. Eőri Szabó Jenő kir. táblabíró, Dr. Lovasa Gyula törvszéki jegyző es Géljén Sándor v. mérnök választattak meg
— Korcsmák zárvatartásá. Ne ijedjünk meg, nem nálunk lesz. Ungvármegye mondottá ki, hogy korcsmákat szombat este 8 órától, hétfő reg gélig zárva kell tartani. E határozatukat a vármegye közönsége jóvá is hagyta.
— Játókból a halálba. Alsóhmdvavidékén egyik gazda házában disznóöléshez készültek s e célból egy nagy kondérban vizet melegítenek A gazda kei kis gyermeke is disznóölósdil látszott s egyikük a másika rábeszélésére belefeküdl a fortó-»izes katlanba, honnét a nagy jajveszékelés .hallatára mire kioinelték oly stilyos égési sebekel szenvedeti, hogy mihamar belehall.
— Rablás ós gyilkolás Oórgetegeu Nyári Vencel görgetegi lakos s mult héten 1400 koronával téri haza. Megsejtette ezt néhány lelket len ismerőse s egyik éjjelet! betörlek. A házigazdát
őszibaraczkfát,
vadonczot, akáczcsemetét, szőlővesszőt
Unghvány LászK
tnioiltDfílt
gyümölcsfa
2 élts gyökeres
I olcsón t
faiskolája C^egléd.i.ntki.i<«.n.i w.\'^jj
be

4
ZALAI IÖ1L08I
JANUÁR 2S.
Meghívás.
A Zalamegyei Gazdasági Takarókpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
XVII. évi rendes közgyűlését
1814. évi február hó 15-én délelőtt 11 órakor, saját helyiségében tartja meg,
melyre h t. o. részvényeseket tisztelettel meghívja
Az igazgatóság.
A közgyűlés tárgyai:
1. Igazgatósági és felOgyeló-bizotlsági jelentések az 11)18. évi Ozlemenet és számadásokról.
2. Az 1013. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztáan iránti határozathozatal és {elmentvény megadása.
3. Az alapszabályok 6. g-n értelmében a társulat hivatalos lapjának kijelölése.
4. Két választmányi- és négy felügyelő-bizottsági lagnak egy évre való megválasztása.
Keit Nagykanizsai!. 1914 evi január hó 15-én.
Jegyzet Ai elepeiabilyok 14. §■« ezerinl hUVkialLépee ré«trényea^k nxok. kik legalább 6 néppel a kAzgyttlés meglirlAsa előtt le nem járt szelvényekkel együtt oly részvényt veg) részvényeket műimnek M ej intézetnél, .meliek legelébb liérom lióiel e köigyttlée népiét inegeltzéleg iraltek « neittkte A róuvéű) felmulatéiéiól elismervény adatik. mely igezoléaiil MOlgél » köigyttléeen veló részvételre.
vagyon
lMéRL66-SZfl)VILH
teher
Pénzkészlet...........
Osztrák-Magyar Uank giroszámla . Magyar kir. postatakarékpénztár . . .
Váltók .....
Jelzálogkölcsönök.........
Előleg értékpapírokra ...
Adósok . . . , T* .......
Kardos Sándor és Társa (kefegyár) beteti
lársssági részesedés ......
értékpapírok........
Ingatlanok (parcellázás céljából) . . . Kintiévé kamatok ... . . ,
kormte
81.05!) 19.641) i 3.787
12,028.058 2,832.76b 3 800 601.408
20.000 ! 1)26 805 80 > 826 733 60 11) 975 - üt)

7.424.043 | 88
inni
Kiirmn | fillé
Részvénytőke .... ...
Tartalékalap* ...
Külön tartalékalap.......
Nyugdijalap**
Betétek takarékpénztári könyvre es folyó
számlára......
Hitelezők ... Vlsszleszámitolt váltók Átruházott jelzálogkölcsönök Fel nem vett osztalék Átuieneii kamatok (1914 évre)
) műit évi áthoiat 11.120 90
I f. évi tiszta nyereség 143 173"Ü4
i ,000 ooo __
450.000 • _
37 000
78 321
» 4.304.122 •15
35 902 08
1,182,581 13
136 958 1)2
482 50
44 381 82
154.294 88
.424.043 8»
i Idei li,i.tájáruU.**l <76.000 koron.ie emelkedik . . 84 ÜOO ,
KOLLRR ISTVÁN s. k
tlMÓk.
Kelt Nagykanizsán. 1U13. évi deoetnber hó 31-én. KNORTZER GYÖRGY s k.
igazgató.
Kl.EINFELD IGNÁCZ s k.
/ŐklIHYVtli,
Jelen mérleget a bemutatóit fó- és raellékkönyvekkel teljesen megegyezőnek találtuk Kelt Nagykanizsán. 1914. évi január hó 20-án.
DR. PIAHÁL VIKTOR s. V
/llúgy. Mi. űmók.
HRANDl.HOFER ANTAL s. k.
!<lu£y bit.
FISCHER SÁNDOR s. /;.
ftltigy. biz. tag.
LOEWY ARNOLD s. k
/tlugy. biz. tag.
jANtJAR**!).
Z A I, A 1 KÖZLÖNY
Johann Maria Farina
Gcpiir itm Mffijlatz
csakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder ás kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban. gyógyszertárakban óh illalszertárakban.
Ne tessék elfogadni .If1!"^;""""""\'
_£2_ kölnivizet es pou-
- dert, hu ninos rajta
az eredeti ve egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gcgcnüblcr dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen ós utánzott kölnivizet, kólniviz-poudert es kölniviz-szappant. ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap-haló az Ön lakhelyén, mert u világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker, Szigetvari-u. 16, sz.
agyazerll lov-deiólapra nLonnal válaizol és kodi hol starozlialé b,\' »í eredeti minőség
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
ós kertjében gyouyúrködnt akar he forduljon
Miihle Árpad
kertészeti nagytelepéhez = Temesvár. -■
Dtaaföárjagysék Ingrynn 4a bormentve.
Meghívó.
A nagykanizsai Takarékpénztár által alapitott
ÖNSEGÉLYZŐ SZÖVETKEZET
MEGHÍVÓK
eddig míg mm litizitl mg) uluztikbio jut in in trin kéizlttilMk
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelések gyorsan elintéztetnek.
=: 1914."évi február hó 15-én délelőtt 10 órakor tartja ==
a nagykanizsai takarékpénztár helyiségében
17. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.
melyre a t. o. izövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSAD.
Tárgysorozat:
1 Évi jelentés.
2. A felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján a mérleg megállapítása, az igazgatóság és felfigyelő-bizottság felmentése iránti határozat
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az alapszabályok 15. és 83. gg-ainak módosítása
5. Az igazgatóság tagjai közül az alapszabályok 23. §-a értelmében kilépi Aczél Pál, Kcller Mátyás, Pr. Rothschild Jakab, VajHOVU&Mde és ifj. Slcszlm b\'erencz igazgatósági lagok helyeit 3 évi időtartamra, továbbá a liartos Géza igazgatóság tag elhalálozása folytán megüresedett igazgatósági tagsági állás betöltésére egy uj tag 3 évi időtartamra, valamint a felügyelő-bizottsági lagok helyett I évi időtartamra "jak. vagy azok újbóli megválasztása.
Nagykanizsán, 1914. január hó 2ti án.
JEGYZET A felügyelő.biiollaág óllal felOlviwgill vagyoiiinérien » szOiolkotoli bélji-Wgbuii bármikor bnlokintbulé Ai Oilelrévz birtókonok knayraik felmutatta inollatl ai«vazélap|»ik«t folyA éíi lebruAr hé I 3. é« 14-én n azóralkozoti helyiBÓxbon Mvohotik.
SZEMES/VEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni ver-senytárNainkat. A/, elelmessóg nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk ugy pillanatig sem, hanem soron kivül vegyük igénybe
„Zalai Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
hirdeteseit itt megtalálja. A hirde.\'j rövid idó alatt meggyőződik az eredményről, annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny" rohamos fejlődéséi, ez pedig világosan jellemzi. hogv ,
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA/
Z A L A I KÖZI-ÖNT
JANUÁR J!)
MEGHÍVÓ.
——Ol---
A 1/ r\\ \' _/__ii.
A HlHhllHll
1914. évi február hó 8-án délelőtt 10\'|2 órakor tartja saját helyiségében
69. évi rendes közgyűlését,
melyhez a t. cz. részvényeseket tisztelettel tneghivja
Az igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1 Igazgatósági és felagyeló-bizottsági jelentősek, 2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása. az igazgatósig H felttgyeló-bizotmáguak felmenten, feletti határozat
hozatal —
3 A hivatalos közlöny kijelölése ,, , . .,,... ,
4 Az alapszabályok 2D 27 és 43 8g-»i értelmében az évközben elhunyt ujuépt Elek Ltpol elnök, a sorrendszennt kilépi, ujnépi Elek Ernó. Ebenspanger Leo, Dr. Szekeres József. Unger Ullmann Elek es Wei.er ló,sef valamint az tdókóxbe,, lemondott Sommer Ignác igazgatósagi tagok helyett, elnöknek és ót igazgatósági tagnak 3 évi idófsrtanir. Dr. Rothschild Jakab dr. Fried Ödön. üoWhlmer Károly Helmlet József í, Korintos Károly felngyeló-blzoltsigi ..tok helyet, öt felOgyeló-biiottsig,-tagnak 1 "év. tdótar-tanira leeudó megválasztása
5 NeWmi indítványok.
Jegyaet A t c r«ezvéuye*>k nnjelmeiUilnek. miszerint „!»»nnólapi»ik«l 1914 ívi lebruár bó 7-ik napján ilálnlíll 9-12. délután S-r. óráig nevére átíratott.
VAGYON
Mérleg- és Vagyonkimutatás
TEHER
Pénztári kéaxlet.....
Váltók.........
Előleg értékpapírokra
Jelzálogkölcsönök......
Intézeti hát
Egyéb ingatlanok......
Ingatlanok eladása utáni vételárak
Értékpapírok.....
Értékpapírok függő kamatai
Kintlevő kamatok......
Aranyok és frankok . Adósok .
Arany frank Korona nílár
_ SS 170 146,413 16
2.379,320 09
26,938 —
2133 9686 7.660,390 93
306,000 —
64,301 36
8,916 33
3.678,861 —
36,635 49
. 1 60 1114.889 30
96118 — —
1911.303 37
4766 í> 9906 13.280,347 80
Részvénytőke.....
Tartalékalap .... Külön tartalékalap Rendelkezésre álló tartalék .
Nyugdijalap.....
Külön nyugdíjalap . . . ,Unépi Elek Lipót alap . )Rj,\'tétek éa kamatai Hetétkamatok aranyok éa franko
után........
Betétkamatok utáni 10% adó . Átmeneti kamatok Klóré felvett házbéruk . . . Aranyok ós frankok .... Engedményezett kölcsönök Visazleszámitolt váltók . . .
Hitelezők.......
Nyaieaégáthozat 1912. évről:
ÍO.ttS k. 10
l»U évi ipm* ü ir, 210 fn, l Ü
Arany Frank Knrona MM,
> 1.360,000
603,234 68
| 176,000 _
33,304 ___
! 168,891 34
361 81)
6,000 _
4663 IÍ776 8.394,184 87
144 IV
31,3(10 01
2(1 60 74,336 26
1,697 44
•870 37,643 66
714,684 83
1.617,370 63
394,321 77
92 310 331,163 64
4766 9906 13 280,247
Dr. Fábián Zsigmond
aUlHÖk
Nagykanizsa, 1913. decumber hó 31-én.
Tripammer Gyula
igazgató
Fenti mérleg-számlát a szabályszerűen vezetett könyvükkel tétolről-tételre összehasonlítottuk, azokkal tökéletesen megegyezőknek találtuk.
A felügyelő-bizottság:
Forintos Károly Dr. Fritd Ödön Heimlcr József Goldhammcr Károly Dr. Rothschild Jakab
Nyomatott a laptulajiionou Ifj WajdiUt Józsof könyvnyomdájában Nagykanizsán