Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.48 MB
2010-02-19 14:14:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
948
2858
Rövid leírás | Teljes leírás (258.09 KB)

Zalai Közlöny 1914. 025-032. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Níljilanlk hittan n ciítírtlUn
P«l«lo» »xei kesítd :
£lóflz«li«l *r«k: Kg*., évre 10 koron., Iíl«v,« 6 k.» 1 ^ , u t •
■ - • -- — - n ár, io flii Bauekovich Janoa
Segyedivre fi forona 60 flll. - fcg,
FAsserkeaztó:
Kemény Lásaló
Szarbsizlöiíg ti kiadóhivatal Oiák-fér 1
Tolaton. 182. - Mlrd.l4.ak dijat.bit aiarlnl,
Jön a tavasz.
Küszöbén állunk a virágfakas/.tó tavasznak. bimbópyillás idején vagyunk, a köllók szezonja ez, a fiatalság, a természet megújhodásáé. a bizalom, a pompa, a sziliek a fris-sesóg, a szerelem évszaka ez.
Nem is lehet elmélkedni ilyenkor,\' nera is akarunk elmélkedni, bele éljük magunkat a gyönyörűséges hangulatokba, csak élűi akarunk csak élvezni akarjuk a nagy fl szép imnófetetol,, messze Qzzúk magunktól az elmúlás az elfonuyadás a nincstelenség gondolatát. De igy belemerülve a gondolatnélküliség a szabadság áradatába, még mindég él a lelkünk alján az a gondolat, hogy az a szép időszak ép oly muló, mint amilyen maga az élet, hogy a napsugár "fcs a virág-mezők és a lombos árnyékos erdők csak átmeneti jelenségek, amennyiben megszűnnek bizonyos idómultával, hogy helyet adjanak más természeli erőknek.
A mi számunkra a tavasznak úgyis
jelentősége van mostauságban. A világpoliti kában ugyanis nagyon erős feszültség mutatkozik, az a hömpölygő áradat, mely nem állt meg és hatását érezteti különösen azoknál u nagyhatalmaknál, amelyek már a háború kitörése telőtt is határaikon mogmoz-gósitott csapatok kakrésen állottak egy esetleges világháborúra
A készülődés pedig Mér anyagi károk tekintetében egy olyan haboruvnl. amely vér áldozatokba is korúi és minden téren meglátszik ennek a hatása. A legnagyobb krakk idején sem volt olyan kereskedelmi hanyatlás, mint a milyen inast, s a legnagyobb éh ínséget, szárazságot könnyebben hever-iük ki, ennél a osendis Csapásnál.
8 most jön a tavasz és ismét erős feszültség mutatkozik Oroszország ♦felöl, ahol már a határokra vonták a csapatokat.
Kis dolgok, de jellemzők. A fővárosi embereknek oly szükségletei vannak, amilyeneket a vidéki ember nem is ösmer, többek-között a villamos vasul. Évi jelentésűkben
a villlamos vasutak igazgatóságai tapasztalják. hogy a tavalyi és ato ••zidei tehát a balkáni állapot óta a forgalom vonalaikon tarcantaulitor megcsappant, ami érthető jé ebben a kilátástalan világban. Bizonyos fog\' Islkozásu ágak, majdnem teljesen parlagon hevernek. Az ügynök nem utazhatott villamoson, mert ínég azt a néhány krajcárt is kidobott pénznek tekintette, viszont az a hivatalnok ember aki beosztottait él, a folytonosan emelkdó szükségleti cikkek árai miatt kénytelen volt lemondani arról a luk-szuaról, hogy villamoson utazhassák.
A szép verőfényes tavaszt az idén nem a legjobb reményekben várjuk, mindössze talán a munkanélküliség megcsappanását, vagy talán még azt sem, mert nagyon késnek a közmunkákkal, — fogja hozni számunkra. de oz vajmi kevés bizsositéa nekünk.
A nagy tömeg, a nép megfogja éretni azt a nyomott hangulatot, amelyet a diplomaták fényes termeiben csiszolnak ki, ele-
Veral
írta]: Fodor Pál. Ugy fáj, ha méla almaim során Karomba zár isméi a képztleI És elsiratni késiI egy életei, Mii elrabol! a végzel mostohán.
Ugy fáj, mikor a lágy szeretkezési Megcsúfolja a rombolás keze, S a szürke reggel ugy lalál vele. Mini fölverI álmodét a puszta vég.
A romhalom ma uj tömegbe gyül, Csodás mozajkba éled szivemen, S m tg alkotásra bírna a jelen . . Magamba roskadok hitetlenül
Olvadás.
Irta: Relle PiU.
Folylatia.
A király haragra lobbant h szerződésszegéssel vádolta meg n költőt, aki azonban kacagva magyarázta :
— Nézd, |)it|tAn. le nem szereted a karcost, hu meg a ciprusit nem szívelhetem. Mindenki amihez hozzászokott. Mit szólnál, ha én akarnék a helyűdben király l.enai ? Ugy-e, liogy leültetnéd a fejem? Mért akarsz te költő lenni? Azt hiszed, mert koronád van ... ?
— De unatkozom, uualkozom — telelte a \' király, csaknem airva és köuyörögve nézett a köl-\' töre, — aki most komolyau felelte:
— Gondolj a népre és légy király I Akkor nem fog&z unatkozni.
Atulán nevetve intett:
— Szervusz, pajtás I
És magára hagyta az elbámuló fejedelmet, aki it fáklyák féuyébeu sápadtan nézett a távozó után.
Ez a mese irost egy pillanat alatt oikkáiott el n fáradt ember agyán. Maga sem tudja hogyan, miért jutott nz eszébe Felnézett a plafonra, ahol kusza ábrákkal kúszott végig a fényfolyondár, melynek gyökere valahol lent volt az utca kivilágított forgatagában, a *zára tömötten hajlott be a homályos ablakon, a virága pedig a ruhasiekrény teteje mögött tünt el a falon. A fáradt ember most le-hunytA a czemét és aton törte a fejét, hogyau lehet semmire sem gondolni. Fütyörészni kezdett összevissza, abbahagyva, újrakezdve keringóket, polkákat, menüettet, tangót, mi a hogyan az eszébo jutóit. Milyon könnyű lelnie zeneszerzőnek lenni, gondolta magában gögüseu és most már szöveget is kezdett komponálni futó, elillanó melódiáihoz Elérzékenyült a saját hangjától, saját szavai a fülében zsongtak és megelégedetten konstatálta. Költó vagyok I A leg-külömb. nki valaha élt. Gyorsan kigondolt egy verset egy meghatóan szép poémát az élei hajójának vízrebocsátásáról, a diadalmas, ünnepi nekiindulásról, a viharról és hajótörésről, de azután egy kis rira pici hullámán, két összecsendülő szó zátouyáu, tönkre ment az egész poéma és a habokból, mini Vénusz, egy uj vers született, melyben nem volt se tenger
Osramlámpa
Majfyjicrsiújri Kcf \\ it,-*ü: Flir
, Budap.-jt, VI H,i>ói-utc:n 41 szám.
Uj TÜlamos fénjfoírás
>
ZALAI KÖZLÖNY
VPBIH8 s.
gáns arany p&szomántos főurak, a paraszt " ép ugy mint a kabátos emberre uem A legjobb idők Tárnak.
A legjobb termés esetén is uj megadóztatásra van kilátás, a rossz, termés i setén pedig annyi fére tenni valónk nem lesz, hogy talán üjra megszántsunk meg vessük a földet.
A népek története nagyon hasonló egyes emberek történetéhez. Ha szivósság és energia lakozik az egyénben, akkor kibeveri a legnagyobb bajokat is. De nem heveri ki ha kétségbeesés fészkel szivében.
A magyarnép megmutatta nem egysxér hogy súlyosabb bajokat is át tudott heverni, meg fogja mutatni most is. hogy a váUágos éveket szintén ós energiával türelemmel fogja szerenosésen átélni.
Az izr. jótékony nőegylet közgyűlése.
A nagykanizsai izr. jótékony uóegylei márc. hó \'29-én délután Vidor Sarauné öbökös elnölc elnöklétével éri rendes közgyűlést tartott a tagok élénk érdeklődbe mellett.
Az eluöki megnyitó után Révész Lajos tit kár előterjesztetté a mait év eseméuveit tArgynló jeleuté«ét A lefolyt év egyik legjelentősebb mozzanata, mely ki fűn batni a közjótékonyságra a 8ugár-uii 14. számú bérház megvétele volt, a hol már legközelebb a népkonyha állandó, az igényekuek megtelelő otthont fog találni.
Emberbaráti célokra a nőegylet a lefolyt évben közel 5000 koronát fordított. — A jelentést a közgyűlés tetszéssel fogadta, majd jóváhagyta a zárszámadásokat és a számadóknak a telraentvéiiyl megadta.
Ezek utáu dr. Neumann Ede főrabbi szólalt fel. Elismeréssel adózott a nőegyesülel nagyarányú és eredményekben gazdag működésének és azért me leg hangon háláját fejezte ki Vidor S»muué elnök
uek, aki párját ritkitó odaadással buzgólkodik a nőegylet nemes feladatainak szolgálatában, valamint lelkes munkatársainak az egyesület vezetőségében, a nagyérdemű választmánynak és az egyesület minden egyes tagjának.
Köszönetével kapcsolatban örömmel emlékezik meg arról, hogy az egyesüldluek most már saját otthona vau és ebben pályáiénak kimagasló mozzanatát köszöntve, annak a reménynek ad kifejezést, hogy már közel jövőben ebben az ó saját díszes hajlékában fogja folytatni működését. Ez az örvetrietes esemény arra készteli, hogy az egyesület figyelmét egy régóta megoldási sürgető feladatra irányilla. Mély megindulással szól az árva gyermekek* végtelenül szomorú sorsáról és »rra kéri az egyesületet, hogy azoknak, bázábau, szerény menhelyet nyitni kegyeskedjék. Nem nagyszabású, fényes árvaház létesitásét gondolja, hauem menedékhelyet, a hol az árvákat szeretettel gondozzák, megóvják a nyomortól és a büutől. Eleinte csuk nagyon számú árva elhelyezéséről van szó, kikuek ellátáséi a az anyagi segédeszközök nagyon köjinyen lesznek előteremthetők. Jezli, hogy ezt miként gombija és a nóegyletnek 2000 koronát bocsát rendelkezésére az uj intézmény létesítésére. Indítván) ózza. hogy a közgyűlés bizza meg a választmányt az eszme mennél gyorsabb megvalósítására
A közgyűlés egyérlelmű lelkesedéssel és hálás köszönettel elfogadta uz iuditváuyt és ennek mennél előbb való végrehajtásával a választmányt bizla meg. ar. indítványozó főrabbit pedig felkérte, hogy a menhely létesítésén tanácsával és irányitásával\' közreműködni szíveskedjék. A közgyűlés tagjai még külön külön üdvözölték az indítványozót és a legnagyobb örömmel és készséggel ajánlották fel hnütatós támogatásukul a nemei cél érdekében.
Végül alelnöknek újból megválasztották Sommer Sándornét- iigisziuléu változatlanul a sorrend szerint kilépő tU válasitináuyi tagot és u száinvi sgáló bizottság eddigi lagjitil.
— Polgármesterünk Budapest Városunk polgármestere a napokban Budapesten |rtrt s ezúttal ismét gazdagabbak lettünk az Ígéretekben, amennyiben mint értesültüiik nagyon is ttres kéztel s tarinznyá-val érkezeti iissza. Hja, ott fent nem elégesznek meg az igérelekkel, ott csak po-itivumokkal számolnak. A passivákal uem, de az aktívákat annál szive-sehbHii könyvelik, ha miudiárt nem is kézzel fogható mgó vaity ingatlan dolgokról van »-zó. Tehát városunk kívánságát felfüggesztettek a jobb időkre. Osak türelem. — Majd — majd . . - ha fagy.
se hajó, se élet csak Vénusz volt egy kfssr öreg és puffadt. De a fáradt ember meg volt elégedve magával. Ki tudja miből lett a tenger és ki tudja mivé lesz? A hajó elindul gőgösen, fellobogózra. de vájjon partot ér-e? llyeu hajó a vers!
Fenséges kéjjel nyújtózkodott ki ágyában és arra gondolt, hogy a földieke leién most bizonyán ó az egyetlen ember, aki ágyban lekszik, kivévén a betegeket. Ez az ágy a félvilág középpontja most és mindeu, minden e körül forog. Hogy körülülte is vaunak házak, ezekben a házakban szobák és ezek-beu a szobákban emberek, ez egy pillanatig sem ötlött az eszébe most és hogy fölötte és alatta is lakuak emberek arra a legkevésbbé gondolt most ez az ember, aki komptentativ magányában csendesen a félvilág királyává koronázta magát.
A filozófusok excentrikus állapotúak mondják azt, amely beu a fáradt ember most mái órák hosszat hevert, ö már úszott abban a hangulatban, amelybe egy átdorbézolt éjszaka ringatja az emberekel. ó szomorú volt, mert elölte való éjszttka mulatóit és mert uem tudta, miért mulatott. Szomorú volt és ebben az idegen érzésben oly egyedül vélte magát, hogy egyedül van, mint egy király.
Az első hópihék közben egymásra borultak a földön, mini a lekartácsolt emberek a harcmezőn és a föld melegen ölelte őket magukhoz, lassan be-szitta hideg fehér véiüket.
Kent. sötél szobájában a heverő ember befogta a fülét \'és mert borzongott, magára rántotta a-takarói. Néhány perci* visszafojtott lélegzettel leste az élet ébredését. Az utca zsibongása már csaknem betörte a csendes szoba ablakát. Sápadlau. dideregve zubaut a barátai köze.
— 8ebaj — mondta -— valami mégis maradt és ezzel elővette a verset. Ide hallgassatok — és elkezdte olvasui. Fennhangon, teli torokkal, erőteljesen. tagolva kezdte, de azatáu félénken, elfogódva, lopva felnézett nz Írásból és látta n kényszeredett hallgatását. A Versíró néhány pillanatig innét egyedül érezte magái.
Lassan az asztal alá csúsztatta a verset a pohara után nyúlt és hangosan felkacagott. Sírni szo retetl volna, de tikiul egy márlir,. mosolyogva fogla fel a neki zuduló,\'f.lt-zttbadull nyers kacagást
Künn a/, utcán a hópihék patakja feketén rohant a hideg csatornába.
cy<««.)
HÍREK.
Dr. Szekeres József ezüst lakodalmit
Nagy ünnep folyt le ma délelőll 11 érakor az alsó templomban. Dr. Szekeres József és felesége Oltók ezüst lakodalmukat.
Iluszouöt év szép, példás. egytyltes életének záróköve volt ez az isteni tisztelet a szép jövő re. ményének ujabb alapozása. Az ünneplők személyi* iránt érzett tisztelet a templomba vonta a társadalomnak előkelőségét kivétel nélkül, a mely ünnepi kereíot adott a másképpen is magasztos egyházi funkciónak. Az ünnepi nagy misét Ozorai Izidor szenlferencrendi házfőnök celebrálta fényes segédlettel, mig a kóruson a már ismert ének és zenekar tétéit^sikeres múltját és.két éves diot-őségél ujabb sikerrel Kempter K. 1). dur ünnepi nagy miséjét adták elő Lukács József, piarista fógimn. tanár vezetése mellett, mig az offerlorium alatt Jakóby Antal énekművész énekelte Rácz János főkántor kiváló kísérete mellett Oherubini Ave Maria-jál.
És lélek neiu maradt megindulás nélkül, min den sziv gyöuyörüséggel lelt meg, amikora művészi ének és zeuekar intermezzo ja, képpen lel hangzóit Jakohy Antal színben dús, trillában gazdag, modulálás bán kiváló éneke, ainelybtftr az eszmei ós zenei szépség csodás harmoniáia szépen folyt össze kél őszinte lélek huszonöt éves történőiének szeretőiben gazdag epochájával 8 a múvészel aranyos patinája vonta be azt a hálaadó istyni tiszteletet, a mely a lefoiyt múlt jótétemén) eiért s örömeiért volt hálálkodás -és az élet jövő • reményének teljesüléséért lett kéró áldozat. Az üuueplő családnál délben egy órakor ünnepi ebéd volt. a melyen a tisztelők és rokonok nagy száma vett részt. Nem egy tartalmas, szép beszéd hangzott el Dr Szekeresek jövő boldogságéra s példás együtléletéuek méltatására. Hulljon minden gratuláus szó nyomán égi áldás hz ünnepeltekre s jövő életűkre, mert a közérdekében és a jótékonyság torén kifejtett élet méltó előzménye lehet kiérdemelt jutalomképpen egy ujabb boldog korszakra I
A szent mise utáu a ker, nőegylet választmánya üdvözölte az ünnepelteket, amelynek nevében Farkas Vilma mondóit szép gazdag tartalmú beszédei.
Kritikus.
— Miniszteri rendelet a tanoncoktatásról A vallás- és közokl. miniszter, a keresk. mi-niszlei úrral egyetértőiig rendeletet adott ki, mely szerint a tHnouo mind addig míg tauonciJoje lart köteles a tanonciskolába vagy ilyen uem létében ismétlóiskolába járni, még az esetben is, ha a ta-uouc túlkoros. Kivételt csak a gyengeelméjtlek avagy osnládvezelő női tanoncok képezheluek, kik felmen tésöket hiteles bizonyítvány mellékelésével kérhetik csak. Minthogy pedig a keresk. miniszternek tudomására jutott, hogy az elsőfokú iparhatóságok uein tesznek elegei az 19011. évben kibocsátott rendeletnek, utasítja a másodfokú iparhatóságot, hogy az iparostanulók magaviseletéi oly irányban is ellenőrizzék, hogy azok semmiféle titkos egyesületnek tagjai ne legyenek s a tanulók magaviselete fölölt minden tekintetben szigorúan őrködjenek.
— Szabad a marhafelhajtás a nagy hétfői vásárra Amennyiben a városi állatorvosi hivatalnak városunk egy udvarában fellépett állatbetegséget sikerűit kiküszöbölnie, a földművelési mi"
APBIU8 2
ZALAI KftZLÖNT
8
„intor *prll"> 6-ik. «áaárra a roarhafelhaiU*! - A gőegépke.elSk és kuánflktűk l»«-Ug) .ánult • .Deniió r. I. BudapMt, V.. Bűnt „„.^egedte. kóiolebbi k,.p»sltói vitául f. évi Április hó 19-én1 latián-tér 2. ««. — A Inidapoiti, „BOle«é.iellaii
— A honvédelmi miniszter rendelete lógnak meglatlalni » váro»i villanyu.lc.pen (Klandorf-1 hallgatók S.\'gití Eg/eiOlele". Budipfwl. TUI., Mtunum f0|,Hn • »»\'"! jövőben blaukettAkat loga.k n Itató-. fer-ulc 4 ,lAra). A kellfien Mntrell kérvény.k a\'kOrnt (i-8 ... Tanárjelölteket tldékre Mmltkuk.
ker Ipa-fdttgyelfiaégliei citnzt\'ndék (D«*áktér H si) iulernálllBl telQgjrelOkuek, tanügy1 kiai-gilfilüiek, magán-Pályásat munkásjntalml dijakra A \\ titkároknak üh MrlDely HiakaterQ munkák eltégiéaére aoprooi kt-rrt-kedelnii óh iparkamara pályázatot liir- díjtalanul kötíetit a t nagykOlOntléguek — A tár-d«t a kerQleUbeli munkások stámára fentartott én}bs»Ak árjfgyiéket é» leiráat ingydu küld. »« erban kiosztásra kerttlO Ifat állatni munkágjuteloni! -- Bútorcsarnok Scövetkeset Budapeat, Ilijra A lulalmak egyenként llio K hói ós rlisnn-ró VIII. Ollít-ut 18 óa VIII. JOzsef-kOrut 118. Magyar oklevélból Állanak, A dijakat a kmnam előterjesztése iparművészek eredeti tervei alapján készült, modern •alapján a kereskedelmi taiuitfcier oly ipari munká- butoiok ós teljes lakberendezések. Az ország legró-■sokiuli lógja odaítélni, kik egy munkaadó műhelyé- KÍ\'>b és legnagyobb lakásberendező szövetkezete, sára Jankovioli Béla közelit miniszter ur Ivánka b«u megszakítás nélkül leg&lább 16 évet tOllÖiluk hI fenuAÍI a budapesti asitalos ipartestület védnöksége István boutmegyei főispánhoz a következő *orokat -z idő alatt forgalmukkal es megbízhatóságukkal alatt két évtizede Allaudó kiállítása 190 minUszo-intézte: pályatársaik közül kiváltak A jutalom odaítélése1bával a lőváros elsőrangú látványossága. Csarnokai
Tisztelettel értesítelek, hogy az fente* nyu j iránt a munkaadónak kell a kamaránál előterjesztési ruKK«l » órától t-ati 8 óráig,
ga lm ázott tauitók nyugdíj, megjavításának kérdése a] tennie és pedig ez év májún lió 31-ig. Részletesebb „ . • tanítói nyugdíjtörvény r.«viziójáuak előkészítésével | felvilágoaitábsal kívánatra a kereskedelmi és iparka-1 kapcsolatban — moat van tárgyaláa alali. inara azolgál.
— Az állami Iskolák uj gondnoksága — Ösitöndlj pályáíat A keretMelmi A helybeli áll. isk. gondnokságának mandátuma. Ím- iuiniait--r páliásatot hirdet ai „Erzsébet kirAlynó\' jArvAu. al egészségében megrongált Dr. Bmitzik ösztöndíj-alap-\' 1314. évi kamataiból alakítandó tiz
ságok a lólartó gazdák kólóit kio«llani, melyet zá-ro, baláridin bellii bOntelóa terl)e mellett tartnlliak toiolgáltatlli a el alapon nlájns havAbau megtartják a lóaoroiáat.
A besorozott lovakéit behiváa osztón a kóvel linó Arak Állapíttattak meg: hAUa lóért 880 Kor., bámol, ágyú buiAsra alkalmas lóért 11611 Korona, málhás lóért pedig 900 KoronAt fizet at Állam. — A nyugdijáé tanítók megnyugtatá
Irodalom.
— Az .Élet" cimü szépirodalmi hetilap , . legújabb száma gazdag én érdekes tartalommal je-
Keienc helyett elnökül Ur. Szekeres József kóiliazi .\'gyenként 2.M»o h. erlékO ő>ztöndi|ra. Az ösztöndíj |,.„i „leg Swrkeszti: Pethó Hándor. Özerkesztflaég igazgató Ifiorvos neveztelelt ki aki városunknak köz- elnyeróau iránt oly mag^rjlronos fiatal ker«-sk.\'d6k \' és kiadóhivatal: Budapest, VII, Damjanioh-utoa 5ü. 191110(1 kedves alakja s a tanUgviiek mindenkor me- pályázhatnak, kik kelbti k< reékedelmi akadémiai ta-1 Klftfizutéul ár félévre 10 korona, legén érzó igaz barátin, kit a tuuitóiestQletek n goud- nulinányaikat legalább jó eredménnyel végeztek, há- — A Divat líjBág minden hónapbau kétszer uokság elán Ötömmel látnak. IJgyaucaak tz alkalom- rom év óta gyakorlati kereskedelmi téren inőkóduek J/U\'k KWÍízhI^í ára nagyon olcaó : negyed-
, . . . i . .. , , , 11 11 •. • ,-tiii i i . \'övre poaián való szétkuldéssi-l két korona liusz fillér,
ból a goudnokság tobb. tagja, .a kineveztettek, amely e., i>mer,.tetk l.óvites, valamely nagy teu- Klőfitetl^tni legcélsz.rnbbeu a kiadóhUaUlba inté-
azonliau véglegesen csak a váiosi képviselő választás i gerentalr IHviielM biró külföldi városban vagy ki- j z,.u pdhiautalvánjon lehet A Divat üjság kiadóhi-utau fog megalakulni, amennyiben annak kelieléból kötőben szándékoznak legalább o^y évet tülteui — vataln Budapesten, VIII , líokk Szilárd-utca 4. számú
íh vannak delegált tagiai.
— Megórkeatek a tüzérek. A tüzérségi pótkeret városunkba megérkezett s a régi giinuá-iiumbaii bzámukra elkészített helyet elfoglalták
— A dunántuli püspök beiktatása, t\'éuyes Ünnepségek között iktatták be Pápán hivatali méltóságába Németh Istvánt, a ilummtuli egyházkerület ui szuperintendensét A beiktató ünnepen ott volt Tisza Istváu miniszterelnök s a ref. egyház előkelőségei, nemkülönben a dunántuli protestáns egyházak küldöttei 8 a helyi hatóságok.
Az eskütétel után az ui püspök székfoglaló bestédet mondott, úgyszintén Balthazár Dezső dr. Iöl— avató beszédet s ezzel az ünnepség véget ért melyet több száz terítékű ebéd ( követett.
— Nagykanizsa önálló választókerület. Mint hivatalos fonásból érlehültüuk most már Nagy kinizsit minden kétséget ki/áróan önálló vllas\'.ló , k*»aQlei lett kell. igen bo termő es kitűnő bort szol
— Ismét öngyilkosság Go.nhós Teró* í gáltat, ajánlok sima vesszőt 1000Tkint FolUk helybeli börkereskedő szobaleánya Tóth U|os j 40 K-ért szabómester tanoncától lopott szövetet vett át. - i Abbeli félolmébon. hogy a dolog kiderül s elzárják\' | spirituszt ivott, hogy magát eleméssze. Azonban n iíóiíb nem volt elegendő, csak súlyos sérüléseket j okozott s most kórházban elmélkedik botor csele- - Vigyázzunk az egószsógüukro ! Nikotin
Pályázati határidő f. évi májtts hó elseje. A kérvé-\' házban van uyek U leizeit időpontig a soproni kereskedelmi és - A .Magyar Lányok" azópirodalmi ké-
iparkamarákoz nyuitandók be; amely kívánatra ugy\'P^ h«fllap, fiatal leányok számára Mindaa agyas a pályázati lelutelek, mint a kérvények szerkesztése «»táma gyönyöiü szép képpel és uagyon érdeke* tar-tekinteiében részletes felvilágO.its-t ín ad talommal jelenik meg. Klőlizetési ára: Egéaz évié IS
— „Zongora vásárlóknak nem kell a korona, félévre 0 korona, negyedévre á kor. 8ter-fövárosba fáradniok! Kitünó .eformBcokkal keaztMg é» kiadóhivatal: Budapeat, VI Audránsy-rendelki-zó zbugoraiauár e» szakértő Ki koroua liouo- 1,1 10 htán> MuUtványszámot kívánatra Ingyen kuld
rárirui utólagos beküldése ellwiiébeu zongorái választ iutezetek. magánosok részére., cserél, vagy eladasra közvetít a fővárosban Kzen a módón sok pénz és idő takarítható meg —
Teljes garanciavállalás minden irányban I Cím megtudható a „Uéliiusz" kiadóhivatalában : Budapest, VII., Lövölde-tér I. sz. Válaszbélyeg"
kiadóhivatal.
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
Noha hazai magantermő sifliiő, szanatóriuma- és vizgyógyintézete í.jmelyet permetezni nem ojtani nem f j k gyermekek számára, kell. luen bo termo eK kltüno bort szol- 1
Abbáziában.
BEZNICZA CiYÖRGV szöllőtelep tulajdonos, M i h á I d, (Somogy megye.)
kadétén.
i inaiitoi, duiláu>árut (itllalános jdveilélt éa ktilánl^gea-
Eröeitö él edző hlzlaló-karák egé»I éven át. Gyermekek 7 éren felül kUéret nélkül felvétetnek.
•) £ rovat alatt koxloitak^rt nem vállal M6a-aégot a fiierkeazl6sóg
1
előuvös feltetelek inollett folyósít töri esz téses kölcsönöket csakis földbirtokra, va^v (Miielet.es bérházakra őOOO koronán felüli tételek-b(mi; leszámítol váltókat, kölcsönt nyújt értékpapírokra; MT takarékbetéteket elfogad nettó 5°|0-os kamatra.


IS£S:
i i i1"1^ 11
őszibaraczkfát,
jjlimlScsli vadonczot, akáczcsemetét, j Höktrej szőlővesszőt
igen olcsón ad llnghváry Lászk
(faiskolája C^eglÉd.i.uu ir|.9,.«k« n...^
x;
Jól jof>ye~zd in:
cigaretta-papirt, vujiy hüvelyi Imi// és ne hii-jíedd-magad hasonló kinézésű .silány inimWgfl utánzatoktól févutra vezetni.
m\'

Aspírin
"■tabletták3"
: tej és fogfájásnál,rheumánál, Influenzánál stb.ellsmert fájdalomcslllapltószer: sokszor kisebb értékű készítményekkel utdnozzik.ljojíy biztosan valódPAspirlnt ■vük a „Bayer"..............
________ iyer" (éle AspIrln tablettákat.
_ á 0,5 gros tablettát tartalmaz ára _ h kor. 201111. Utánzatokat utasítsunk vissza.
8
May Autodict
dictálótfép a világ etfyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. II A ÉRDEKLI: Kérjen pro»paktu>t.
Kényelmes Hzetési leltételek
MAY FJUGYliS
BUDAPEST, Fürdö-utca 10 az Telefon 7—34
APIUUS 2
csuk is 0\'/. a valódi
kölnivíz, kölniviz-poudor ós kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
No lessók elfogadni
kölni viz-szappant,
__kölnivizel és pou-
--- derl, ha nincs rajta
az erndeti ós egyedül viilódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenüblcr dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölni viz-poudert én kölni viz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap ható az ön lakhelyén, mert a vjlághirü oég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz,
tgjritem IdvnleiAInpri nionnnl trMraol is kOxIi hol suretliotó bH at eredeti minőség

A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
és kertjében gyönyörködni akar, az forduljon
Műhle Árpád
kertészeti nagytelepéhez = Temesvár. .
Dlnzfö4rJo£yx4k Ingyen Aa bérmentve.
Nyomatott a laptulajdonoa Ifj. Wajdits Jó^uf könyvnyomdájában Nagykanizsáit.
Nagykanizsa. 1914 április 6
53-ik évfolyam a6 siém
Hétffl
■■llilinlt hátfcin it ciittrtiktn.
felflflz«Msl árak! Kgéd ívre 10 korona, fílévie 6 koron*. Segyedívre 2 koron* 60 011. — Egy** Mim ér* 10 fill.
Felelői szeikesztő:
Búnekovich János
Kó»xefke»»tó:
Kemény Lássló
Izirkitztiiéi ii kladihlyatil liáb-tér 1
Telefon: 182. — Hlrd*U*«k dljiiabia »«*rl«f.
Menyasszonyok iskolája.
Messze Svédországból, Uőleborgból érkezik a bir, hogy ott a népiskolát elvégzell u/.enbaL li7.ennyolo"éves leányuk részére iskolát állítottak fel. a melyet a nép |lnlkpne-ilés8t)l fogadott és elnevezte h menyasszonyok iskolájának. A menyasszonyok iskolájában ur. i\'lsú hat hónapon át sOtnek, főznek. a Oiiisik hal hónapban a lakás higiéniájával ismerkednek meg. a harmadik félévben megint sütnek-fóznek, a negyedik félévben mosnák, vasalnak, rnhát varrnak, foltoznak, baromfi udvari gondoznak, kertel inivelnek. az ötödik félévben az intézel mél-lelt lévő gyermekmenhelyen, gyermeket ápolnak és nevelnek.
A göteborgi példa Svédországba^ olyan lelszetós, hogy mintájára már a legközelebbi jövőben löbb ilyen oélu iskolái állilanak fel, mert az iskolával Svédország népe egész-
séges, gazdasági és erkölosi viszonyait véli megjavíttatni.
Valami meghatottság, a távoli északi nép iránt valö tisztelet fakad lelkünkben, mikor ez uj iskolajukra gondolunk. Ha ebben a művelt hazánknál kedvezőbb egészségügyi viszonyok közölt .éló országban meglátják szükségességét a menyasszonyok iskolájának, mii szóljunk mi magyarok, a hol a hazai temetőkben évról-évre löbb apró sirgödröt ásnak s a gyermekek ezrei az anyák tudatlansága miatt halnák meg. Mi. a kik tudjuk, látjuk, milyen a nép táplálkozása, lakása, a hol él, tudjuk mérlegelni a svéd menyasszonyok iskoláját. Csak azt sajnáljuk, hogy nem minálunk nyitották meg ezt az iskolát. Pedig itt volna reá igazán nagy szükség. Itt Magyarországon, ahol kuruzslók gyógyítanak, ilt, ahol a nemtőrődés olyan nagy, hogy e miatt a hál éven alóli elhalt gyermekek száma több millió. Valahogy ide kellene le-lepiteni a svédek iskolájtt, mert itt. ebben
sz annyi bajjal sújtott országban volna a menyasszonyok iskolájára igszán nagy szükség.
Mi azonban csak pauaszkodunk, sirunk, jajgatunk, de nem gondoskodunk á lóvó nemzedék hivatása biztosításáról. Közönvös teljesen elöltünk, mi nem gondoskodunk a jövó nemzedék hivatása biztosításáról. Közönyös, hogy a paraszt ember menüje az örökös krumplileves, nem nagyon igyekezzünk, hogy a putri házak aszaló levegőjéből kiragadjuk a lüdóvészro hajlamos emberek ! ezreit.
A svédek egészségügyi viszonyai kedvezőbbek, mint a mienk, orvosokban is gazdagabb ország, mint mienk, korosipáit sem nyitja ki vasárnap, mint mi szoktuk, de azért, igen helyesen : felállította a menyasszonyok Iskoláját.
Vágjon ezt nem-e lehetne nálank is intézménnyé tenni ? Szüksége, rendeltetése kétségtelen, azon már lul vagyunk, hogy ezen vitatluwyik, Ogftif M a kérdée. mi-
Aprók az udvaron.
Aprók játszanak az udvarunkon, Édes gyönyö-rUsérf hatja át a Miivemet u még meg ia könnyezem, ahogy a pufók képükre kiül az éd«e ártatlanság. Programra nélkül végzik cselekedeteiket, mégis. mintha KondoR rendszer utáo folyna a munkáiuk. CJsupa me«e at égést. Ax elejétől véges-végig.
Apa-annyát játszanak, azt a játékul, amelyet mi is végig játszottunk annak idején az udvaron. Azért nevetem hit mesének. Mese amelyet a képzelet őnt-tökél cselekvésre, mely a való élettói messze eltér gyönyört) mozzanataival.
Ha nem uevetnének ki az emberek, kiválasztanék a sok rossz emberek közül egy csapatot, jönnének at udvaromra figyelni. Leonék el, hogy milyen tudomáunjal lehet elviselhetővé tenni az életet. Bgy-ben bizonyos vagyok, abban, hogy ezeket a gyermekeket megértené mindenki, ha csak egy pillanatra is gondolna boldogtalan családi otthonára. Mert ezeknek a gyermekeknek a szájából *.ugy folyik a sok édes szó a szeretet diktátuma, mint valami bóvizO csobogó patak.
Oh, hogy szeretném áthivni att a boldogtalan, durva kovácsot, aki amoda, egy kőhajításnyira lakik hozzám, Jönne csak át egy keveset, hadd szégyenilené meg az 6 kicsi fia. Tanulni el. hogy a kérges tenyerű emberek is tudnak örfllni at életnek, a mellett odahaza édes megnyugvással vannak at Ur akaratjáu.
— Édes kis galuskám, — igy a kis kovács — csak egy kicsit segitenél, jönnél ki a konyhából, hogy Qtnél a vasra. Szaporán no, meri elég a vasam. Üyere-gyere feleség, a legény a faluba jár pénzért, magam meg nem birok a dologgal.
És Kaluska a ki tömzsi praclijával ott gyömöszölte a tésztát, mit konyhámból kierőszakolt, hirtelen a kötéuykéjébe törli azt a storgos ketet, mig gondoskodásával egy eperfalevéllel lefödi a tésztát, bogy a légy be ne lepje, igyekstik at ura utáo.
A hát büszke, de dolgos ura. még visszanéz, újfent megsürgeti at asszonyát.
— Ne piszmogj hál édes, hanem gyere.
— Megyek megyek. Osak letakarom a tésztát egy szakajtó ruhával. A gonosz párák csúffá tenuék.
Kukoricakórót kapnak aztáu a markukba és az édes munka a homlokon gyöngyöztél ki egy pár vizcseppet
— így szeretem, igy. Most már kéezen van a Qalambosék kacsirudja. Akár mindjárt mehetnek a kocáin a malomba
— De már most ..e türelmetlenkedjék az ebéddel. Egyszeribe készen lesz. Elókaparitom Zsuzsit, a cselédet.
—\' Zsuzsa te, hol botorkálsz ?
- Itt vagyok, nemzetes asszony I A rabit teriigeiem.
Zsuzsa csakugyan a kerítésre füzfaleveleke rakosgat.
— Eló, no I — Qyere, mert a majszler uram éhes. Siesaüuk az ebéddel I
Zsuzsa szaporán neki ia lát az aaztalteriUsnek Honnau tanulja el? az ég tudjál A szolgabiróni ugyancsak órxi otthon, hogy olyasmit ue lásson. A cselédek körében meg nem tűri, mégis hogy elleate a cselédek tipus-szerQ forgolódásait. Lám-lám, kis Böske, milyen Qgyes kis leányka vagy te I
Eközben vendégek röpülnek be a portira Kocsin gyünuek. llosszu knkorícaszárou lovagol Timadó Palika. Még meg is rángatja a Htilaj száját, a hogy inem áll meg a kiváut helyen.____
hogy tényleg a valódi „O 8 r a m"-lámpát kapja, ugy már a vételnél ügyeljen arra, vájjon az üvegkörtébe az „OSRAM1\' név be van - e marva — E védjelzés nélkül „09ram"-drótlámpa nem kerül forgalomba. —
Valódi (Isram áróllámpák kaphatók: Villamos mm*>tk*él. surtlóknél és i siakmabtli ixltlbtn. —
Magyaromági képviselő btrtndtuU raktárral: Ptugtr és Fia. Budapest. VL HaJás-uUa it.
SALAI KÖZLÖNT
XPBILIS 9
osoda módozatok mellett lehetne ilyen oélu iskolákat létesíteni. Városok, társadalmi erőik segítségével, felállíthatják a menyasszonyok iskoláit, a hol egyelőre *?. esti órákban tanítanák a jövó anyáit, falvakon akár ai állam, akár a közművelődési egyesület. élén az Országos Közművelődési Egye-sólettel, meghonosíthatnák az iskolát.
A nép, ha eióbb idegenkednek is az
At elmúlt etztendA oik; gaidaaági válsiga •ok jobb wnra érdemesebb vállalatot tett iönkr.\', •olt gyár kémóaye merad hidrgeu égfelé, lok mi helyben hallgatnak az elébb vidámaa lakatoló gépek, •ter meg ezer rounkta kezéből hullott ki ■ aaer-azám s ezren meg ezrrn ébezUk[keies»lQl könnyezne, fogvacogva a kemény hideg telet, melyet a jété-konyaág itt-ott csillapított ugyan; de amit aa elevenen forgó Inkteté aranytömeg tud caak megadni, ezt nem pótolja semmi.
Bér ax illám ezrekel juttatóit a munkátlanok-uj iskola adófilléreitől, mihelyt tudatára éb-■ nlk „ , jótékonyáig csatoméin ia milliókkal ígyered annak, bogy tulajdonképen az ó érde- keitek enyhíteni a mnnkitlinok nyomorén, mégis ax kében nyilt az. később ő is meghozná ái- elmnlt napok exomoru képét tértik fel a ló>iroi dozatál örömest. Lelkes úriasszonyok j ""mkuiílkllli ezreinek nyomoréról, sxeuredésairól .
dójára volna szükség. a kik ha e jó ^ "\'\'"\'Elmelete,. sivár, tégl.tambóknek tets.ó ben összefognak, a svédországi eszmét M» , búrkuaárnyák , b.r.kkl.késok, emelete*. pUikon. gyarországon is meglehet valósítani. i hutoméimii odúiban siilméu. puaiufóllóu egy
A statisztika képe rögtön megváltoznék, j misri dólve Snaieisuíolia éhségtíl kímerOlre be-
Nem ásnának annyi sirt a temetőkben, nem " elkMe,ed<"1 >*(""" ,rcu\' "om™
, . , . , .... , ,. I mtinki.ok, karikis ezt-mö vérszegény gyermekek,
volna annyi babona, balhtl. a gyermeknevelő • \' "
, , . ,_„,,. Ax ébségtól kimerüli, koravéu anya felén vr-
anyák lelkében, n gyermekek ezrei testben\' , , \' .. \'
zea borogaléa a kereaetnelkOll, kétségbeesett ipa é« lélekben egészségesen nőnének fel. egé- I ||eU apró eheifik 8Íráükoin„k eledB,érl elkelve, szen mas levegó, tisztaság töltené meg aj A raáj-k üdubin 8ieméUK)on fetrHDgfe HgT szülői házal, a hol a nép gazdasági, kultu-j bugyborékoló fiiéit tartalmára vetik • közben airán rális, erkölcsi helyzete javulna. , kozó gyermekek tekintetüket, melyben burgonya 161,
Ezt ne osak óhajtsuk, hanem valósítsuk Mek óu a CHh]i<í Utólagos táplálék
jen 8 a nyomor tanyáin a jóllakott, vidám gyermek- * sereg fogadja a munkából baaatérő, kérges tenyerű s ativesen dolgozó édesapát 8 szerető jé édesanyát.
HÍREN.
is meg. A sebeket régen fölfedtük, ne hagyjuk el üszkösödni. A míg a gyógyító orvos jöhet — bizlos orvossággal, addig csak elő azzal az orvossal I
V. J.
Egy szomorú kép.
Lehtálli a nagybankok kamatlába, piacra került a nyers arany is, melybél a kancsukák országa drága péusen váaárolt őnsiu nagy mennyiséget. Hogy miért, azt 6 tán l-ttjobban tudja.
A politikai ezem határon vészen - felbók tornyosainak. de m-g ijnaitóbb a kontinens országainak titokzatos a nagymérvű badikészűlódése, mely minden pillanatban vérbe fojthatja a legjogosabb, leghangosabb nemzeti követeléseket is.
De ki tudná a nyomort mind leírni, mely minden odúban lesújtó, szivet facsaró. Egyforma, sápadt, fonnyadt arou valamennyi, a nyomor bizonyos uniformját huz az emberekre, egyformán sötétek, egyformán uyoiuorultak
Meddig tarte nyomor, mi lesz a következménye, ki tuduá megmondani?
De ha a nagy luxus láttára e kiéhezett tábor vad állatok módjára mindeu oldalról felordít, megreszketteti a levegőt s vak dühébeu rombolni fog, nem lest hatalom amely visazariahsza Óket s elhall-gattassa a korgó gyomrokat.
— 8zomoru kép ez, rémes villámokat tartogatnak a beesett arcú, kiéhezett munkások, bágyadt szemei.
A mostoha időket mihamar a lüktető életnek kell felváltania, hogy a tétlenül heverő gépük zakatolása mellett dolgot kapjon a munkás kéz s a legnagyobb hatalom, a korgó gyomor kielégítést uyer-
— Lapunk legközelebbi száma a hét szombatján fog megjelenni — azonban a szokottnál nagyobb terjedelemben.
— Kinevezés A kereskedelemügyi miniszter Jauda Károly posta ós távírda tisztel postafőtiaitié nevezte ki.
— Városi közgyűlés Mintegy 10o képvi-beló gyúlt egybe a szombati közgyűlésre s rítkn egybehangzó itéllkezéssel csekély módosítással * hozzászólással a tanács által előterjesztett javaslatok s szabályrendeletek elfogadtattak.
— Ab ipartestület ^vezetősége részéről
a következő értesítéseket nyertük: A budapesti m. kir. technológiai iparmuzeumbnn f. évi juníits hó 80-tól augusztus hó 16-ig terjedő munkaszünetet idóstakban a női ruhakészítő iparosok részére mes-tertanfolyam fog tartatni. K mestertnnfolyam tehát 7 hétig tart uapi fl oktatasi órával. A tanfolyam célja a női ruhakébzilő iparosok továbbképzése. Mellékes célja azonban még az is, hogy az itt kiképzett jelesebb mesterek alkalom adtán, lakóhelyükön a matereknél és segédeknél esetleg mutatkozó továbbképzés Ügyét szolgálták. A jelentkezőktől okvetlen megkívánják, hogy olyauok legyenek, akik szakvizsga tanfolyamot már végeztek. A jelentkezés határidője május 1. — Az ipari bíróságok az ipari muukáoik vasárnapi és ünnepnapi szünetelésről szóló törvéoy-javaslat tervezeteket véleményekkel ellátva a soproni kerületi kereskedelmi és iparkamarához beküldték; a leendő uj ipari bírósági törvény az ipartestület kebelében meghagyja á békéltető bizottságot.
— Állat az emberben. Pintér Margit jámbor természetű kis leáuy pirulva jeleuteltw a rendőrségen, bogy ti ás pár Andor József az utcán elfogta s az iatállójukba hurcolva ott minden ellenkezése dacáia mégbecstelenitetle. A rendőrhatóság a panaszlott ellen az eljárást nyomban megindította, az ítéletet pedig majd a kir. ügyészség togja az ügyben meghozni.
A gazda i« előre igyekszik. Két apró tenyerét összeveri csodálkozásában.
— Én látok-e rosszul, vagy csuda történt, gyere Katus, (bekiállt a konyhába), Katus te, — itt vannak komáék I
— Osak iáu uem I — szalad az aaazouy az udvarra.
— De bizony ók I No. le, a kocsiról I
Panna asszony, Oíilbalmos tanár ur kis leánykája, egy ugrás hu I Katus asszony nyakába ugrik. Férje-ura, a postásék tíyuszija is kezet fog a gazdával.
— Jókor jöttek, komám uramiék I Készül a paprikás I Még megfogunk vagy két csirkét és egy miuutában ítész a csirkepecsenye 1 Az őszi karcos még egézz |ó viseletű, iható, jó bor az.
Az asszonyok meg másrél beszélnek, Katus előhozza a picikét. Kriszkindlibe kapta, de ó a koma-asszonynak azt mondja, hogy azt a gólya hozta az árokból.
Megcsókolják. Bubácskáját megigazítják és újra a helyére teszik, hogy el ne törjön, mert poicellác-bői van.
Azoo közben a szomszédom vadul ordit szobájá-bau. Ide ballatszik, durva szava :
— Te rongy I — Te ki megetted a boldogságomat a pénzemet, semmivé tiportad a bitemet,
cudarul végig tapostál tisztességes céljaimon ; eredj, eredj a házamtól, nyomorult, te perdita tel
— De. édes I — eseng az aszouy ue üzz el, éu szeretlek becsületes vsgyok 1 Édes ne fttz el.
De az indulat még mérgessebbé teszi a térdt.
— Nesze I
* És öklével agyba, főbe veri a szegény teremtést. Végre is a gyenge futásnak ered. tóppen erre felé üzi. Megkerülöm a gyermek sereget. Fel lehet az orcám dúlva sápadt lehetek, megalázom magam, még le is térdelek a két szerencsétlen ember előtt.
— Emberek I Ne bántsák egymást 1 Ne bántsak 1 Várjanak! Az Isten küldött megmentésükre. Jöjjenek velem. De lábujjhegyen.
A két indulatos ember meghátrál, szólni sem tudnak, látva az éu különös állapotomat. Azt hiszik, megőrültem, hogy én uekik esengek.
— Osak lábuijhegyen. — Csitt 1 —Lassan. — Mindjárt, mindjárt. — fts arcom ég a bekövetkező gyönyörűségtől
Odavezetem őket a kerítéshez. De még ott is esengek, hogy valahogy ue kiabálisnak.
A hasadékon mind a hárman benézünk.
A gyerek oóp éppen az ebédtől kél fel. A kis kovács vendégeivel kezet atorit, aztán édes boldog-
sággal borul Katus nyakába, oszt ugy osengi nagyon szívesen ;
— Neked is egészségedra, drága jó feleségem.
Osókba forr Össze az ajkuk, Katus arcán meg
ki Ul a jólét jele, oszt *8ak susogja:
— Édes, jó apóm.
. . Széjjel nézek aztán a nagyokon. Az asszony szeméből legördül eg; nehéz köuycsepp. A férfi is elsápad, izmos karja ngy megreszket miutha végig husáugoltam volna rajta Mondja is aztán lassan, szives hangon:
— Énem jó uram ... Te pedig, te édes feleség, te jó te angyal, jössz haza.
Kitágul az asszony két szeme, majd sir, majd mosolyog s ók is megcsókolják egymást.
Azóta, ha a szomszédasszonnyal találkozom, nem tudom megelőzni, ő köszön nékem előre szíves haugou, a kovács meg bújik tőlem, mintha attól félne, hogy felhányom neki azt, hogy én adtam ueki a hitet, szerelmet, boldogságot
Pedig dehogy rontanám el közöttük a boldogságot.
Verner Jenö.
APB1LTS 6.
ZALAI KÖZLÖNY
3
— Nagy tüz Murakereazturon Az el-múlt napokban nagy tűz pusziitolt Murakeresztur „lomszédos községben.
Bár a derék tűzoltóság minden erejét (Kihasználta, mégis számos litkóbáz és melléképQlel harn-vadt el teljesen. A kár tetemes, . melyből biztosítás uiján nagyon csekély összeg tog megtérülni.
, — Betörés Keitmaiiu Alajos postatiszt lakibába a mull éjjel betört Borsfái Jáoó* napszámos „ onnét valószínű a húsvétra való előrelátásból több darab húsneműt akart elvinni. Azonban a rendűek éber őrei elcsípték s most elmélkedik elkövetett liQne felett.
— A Oeányi László-utcai háztulajdo qohoIc panasza. Már többizben felkérték szer kesztóségfluket, hogy hívja fel a reudftrség figyelmét arra a botrányos magaviseletre, melyet éjidleukiut az ittasan hazatérd « ott Ukó vasúti alkalmazottak tanúsítanak s vadállatias orditozásaikkal A békés és józan háztulajdonosok éjszakai nyugalmát zavarják, ti tulajdonosok nevében kéljük fel rendőrségünket, hogy a cirkáló őrjárat néha-néha e félre esó ulcába is tekintsen be a azokat a reudzavaró s csendháborító urakat tisztességesebb bazavonulásboz szoktassa.
— A Roegonyl-ufccai iskola udvara. Amikor a Rozgunyi-utcai palotaszerO szép ihkolát megépítették, ugyancsak fukarkodik, amikor annak 12 osztálya, mintegy 600 tanulója részére az udvart oly szljkre szabták. Node ezzel is még csak he lehetne érni lalabogy, ha azt lerak-dó helyül nem használnák f*T. Egy éve, hogy az iitcát bazalt kövei kirakták, a megmaradt bazaltul az ud>ar egy ue-gyedét lefoglalták.
A tornaterein elótti ut klinkerezéséból tueg maradt téglatörmelék sziutéu ott diszteleukedik egy év óla, hogy a gyermekek egymás fejét könnyebben bezúzhassák. Ott az Összegereblyézett nagyobb kavicsdarab is vagy két szekérrel. „
Nem tudjuk, ki illetékes mind ezeknek elhor-datására, de valaki raiuden esetre, hogy az iskola udvaia azt a célt szolgálhassa, melyért tulajdonképen rendelve van, ne pedig lerakodó hely legyen állau-dóan.
— Vásári helypónzdijszabások gyűjteménye. A soproni kereskedelmi és iparkamara lehetővé óhajtván tenui az összes érdelteknek a vásári helypéuzdi|szabászok hahirozmáuyai tekintetében való tájékozódást, kerülete vásártartó községeiuek hely-pénzdíjszabásait megyénként csoportosítva sajtó alá rendezte. A gyűjtemény második fűzeie, amely Vas->árraegyo községeiuek vásári belypéuzdijszabásait tartalmazza, most jeleut meg. A vásározók szempontjából hasznos és értékes kiadváuyra az érdeklő-dók figyelmét azzal hívjuk fel, hogy a füzetet a kamara 40 fillér önköltségi árúak letélbélyugekbeu való beküldése ellenében bárkinek bérmentve megküldi.
— Országos vásár. Ritka nagy közönséget hozott össze a mai országos vásár a vidékből. Bladó, vevő nagy száinbau tolongtak a piacon, hol a csendőrségnek is akadt több ízben dolga a szokásos vásári tolvajok lefülelésére. A marba felhajtás is szokatlan nag-- volt, meglátszott, ^hogy a tavaszi munkálatokra az igás barom keresett. De a vidéki kereskedők nagyszámban jártak itt, sok vágómarha került ejadásra.
öngyilkos leány Lapunk legutóbbi számában megirtnk, hogy Gombos Teréz cselédleáuy, ki orgazzdaság elkövetése miatt meg akart halni spiritusszal meg mérgezte magát, azonbau az öngyilkosság nem sikerült. L)e mivel miuden áron megakar űgylátszik válni az ez árnyékvilágtól, inost egy nagyobb dózis lugkőoldatot ivott, amely valósziuű ki ftgja oltani az oktalan leány életét, óriási szenvedések árán
— Az „URANU8" mozgószinház Híradóban (Szarvas szálloda) szerdán éx csütörtökön különlegeH szenzációs műsor kerül bemutatásra A gazdag műsor nemcsak mennyiségénél, hanem rendkívül változatosságánál fogva is feltűnést keltő, melyben a drámai éa vig elem mellett kitűnő tudományos természeti felvételek és a leguiabb\'aktualitások váltakoznak. Senki el ue mulassza e remek műsort megnézni.
— A gőzgépkezelők és kazánfűtők l«g közelebbi képesítői vizsgái f. évi április hó 19-én Ingunk megiRrtalui a városi villanytelepen (Flandorf-fer-utca 4 szára). A kellően felszereli kérvények a ker Iparfelűgyelőséghez cimzendók (Deák tér 8. sz )
— .Zongora vásárlóknak nem kell a fővárosba fáradniok! Kitűnő reformácökkal rendelkező zougoratauár és szakértő 10 korona hono-rárirm utólagos beküldése ellenében zongorát választ intezetek, magáuosok részére, cserél, vagy eladasra közvetít a fővárosban tizen a módón sok pénz és idő takarítható meg —
Teljes garanciavállalás miaden irányban t Oim megtudható a rGéniusz" kiadóhivatalában : Budapest, VII., Lövölde-tér 1. s». Válaszbélyeg "
— Noha hazai magántermő szőllő, melyet sem permetezni, sem ojtani nem kell. igen bő termő és kitűnő bort szolgáltat, ajánlok sima vesszőt 1000-kint 40 K-ért
BEZNICZA^GYÖRGY szóllőtelep\'tulajdonos, Mi háld, (Somogy*megye.)
Vigyázzunk az egészségűnkre I Nikotin mentes dohányárul (általános lövedék és különlegesség) árusít a „Denikó r. I. Budapest, V.. Szent István-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölcsészottan hallgatók Segitó Égyesületo". Budapest, Vili., Muzeum
körút 6—8 sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, internálu8i felügyelőknek, tanügyi kisegítőknek, magántitkároknak és bármely szakszerű munkák elvégxéaére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A társaság árjegyzéket és leírást ingyen küld.
— Bútorcsarnok Szövetkezet Budapest, VIII. Ollót.ut 18 ós VIII. Józeef-körut 88. Magyar iparművészek eredeti tervei alapján készült, modern bútorok és teljes lakberendezések. Az ország legrégibb és legnagyobb lakásberendező szövetkezete, fennáll a budapesti asztalos ipartestület védnöksége alatt két évtizede. Állandó kiállítása 180 mintaszo-bával a (óváros elsőrangú látványossága. Csarnokai uyitva reggel 8 órától esti 8 óráig.
Irodalom.
— Az .Élet" cimű szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal jelent meg Szerkeszti: Pethó Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanioh-utca 60. Klófizutési ár félévre 10 korona.
— A .Vasárnapi UJság" legújabb száma érdekes tartalommal jeleut meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre öt aoroua, a .Világ-krónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a . Vasárnapi Uiság-1 kiadóhivatalában (Budapest. IV., Kgyeiem-ulca 4. sz) — Ugyanitt megrendelheti a .Képes Néplap-, a legolcsóbb újság a magyar nép némára, ftlftrrtf két korona 40 fillér.
- A .Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. Minden egye* száma gyönyörű szép képpel és nagyon érdekei tartalommal jelenik meg. Előlizetési ára: Kgész éne 18 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. Aodrássy-ut 16. szám Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal.
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erö.itö ét edző htclalA-knrák egén éven át. Gyermekek 7 íven felül kiséret nélkül falvétetnek.
•) K rovnt alatt köllAItekért nem vállal fslelSa-ségtit a Hiorkositíuég.
NéptaMpéiztár Részráftársasái Riutuizsü
előnyös feltételek mellett folyósít törlesztéses kölcsönöket csakis földbirtokra, va^y emeletes bérházakra 5000 koronán felüli tételekben ; leszámítol váltókat, kölcsönt nyújt értékpapírokra; Iwr takarékbetéteket elfogad nettó ö°|0-os kamatra.
it. mát c*g n«m j^oiull kíullmínyell Atplrin níw«l megnevetni. j!
APUIL18 r,
W őszibaraczkfát, i
í as vadonczot, akáczcsemetét,
szőlővesszőt
2 érts gyökeres
iKen olcsón ad Ungliváry Laszk
■j faiskolája C/jegléll.i.ud. i,|,SIKk.i imÍ
m^ \'AsS mM
HSÉ^va *<mm

Jól jegyezd . 111 Oii: csuk OttOHláH"\'
ciguretta-papiri, vagy hüvelyi hozz és ne en-ed il magúd hasonló kinézásii silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni,
Aspírin
—tabletták*™!
: (ej é»fogfáJásnál.rtieumánál, Influenzánál stb.elismert i fájdalomcslllapltószcr: sokszor kisebb értékű készít- g
ményekkel utánozzák, hogy biztosan valódl\'AspIrint |
kapjunk, vegyilk a „Bayer" íéle Aspiiln tablettákat. | "gy cíö 20 á 0,5 gros tablettát tartalmaz ára R m T kor. 20 flll. Utánzatokat utasítsunk vissza. jj?
f \\ oaiokkai, /ajámdlnml
- M 9 CSAK KOR
AtáGNERL
I HflNGSZCHKIRÁLVnjj
BPt\'jriTii\'iEmílmiríJ
AH/eOV/CJI IHóYLHl
M" úepillBr dűli Miihpiii!
csakis ez a valód*
kölnivíz, kölniviz-poudor és kölni viz-szappau.
May Autodict
dictalógep a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. H A fiR D Ii KLI Kórjai! pi\'D.pskluil.
Kényelmes fi/.etési feltételek
MA V KHKJYISN
BUDAPEST, Fürdő-utca 10 sz Telefon 7 34
II lij _!___

Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illalszertár&kban.
No lessék elfogadni .
_~_ kölnivizei es pou-
- derl, ba nincs rajla
az en-doti és egyed i)l valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gcgenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott. kölnivizet, kölniviz-poudcrt és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nőm volna kap ható az Ön lakhelyén, meri a világhírt! cég magyar-
Holczer Emil Zoltán, Budapest,
országi képviselete :
ker. Szigetvari-u. 16. sz.
-gjnioro levelaifilapra atunnal valauol is köili hol aiennlhitó h,. ai eredeti miilóeég
A ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
és kertjóbon gyönyörködni akar. az forduljon
Nliihle Árpád
kertészeti nagytelepéhez == Temesvár. .
Dinzföárjoffyzók lngyon és bórmontvo.
Nyomatott a laptulajdoaus Ifj- Wajdits Jóísuí könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, igi4. április ia
53-ik évfolyam 37 szám
Vasárnap
ZALAI KÖZLÖNY
Miijilmlk hétlön ét cifltörtakAn.
fclöfl*«téal Arak: KK4t> «.>• 10 korona, f«lívi« 6 Segycdévte 2 korona 60 flll. — Ej<>»« aiAin ti
Felelős ucerkeastó:
Bánekovich János
Kóaxerkeaxló:
Kemény László
Szirkiiztéiég éi kiadóhivatal laák-tir t
Találón; 182. — HirdaUaak dijai abi* aaarlnl.
Föltámadás.
„Föltámadt, nincsen itt!" Majdnem ugyanezekkel a szavakkal jegyzi fül három evangelistu Isten Fiának a testi halni fölött aratott győzelmét, melyet, mint történeti tényt letagadni nem lehel.
Krisztus föltámadása nem olyan hitrege, mint amilyen az élénk képzclő-désil pogány görögök Persephonéhez, a megujuló természet személyesitőjéhez, vagy a napistent jelző Herkuleshez, az égbe szálló hőshöz fűzlek, hanem történeti valóság.
Az Üdvözítő főllámadáséval bizonyságot tett arról, hogy élet és halál Ura, s hogy islení lényének megfelelően az a test is, melybe az emberek megváltása végeit öltözött, ép ugy részese volt \\i halhatatlanságnak, mint lelke. Isten Fia tehát egész lényével, testével és lelkével együtt megvalósítója a halhatatlanságnak.
Az ember azonban a lényegét tevő test és lélek közül csak lelkileg részese a halhatatlanságnak, testileg nz alkotó részekre való felbomlás az osztályrésze.
Halál és Halhatatlanság! Mennyi tudós fej gondolkodásának forrása! ICIet és Halál! Mindég embert legközelebbről érdeklő kérdés! Foglalkozik evvel hivő és hitetlen egyaránt, de minő ellentétes eredménnyel !
A hitetlen a sziv utolsó dobbanásával befejezettnek mondja uz életet, mert tagadván a lelket, nincs is oka a létezés kérdését tovább nyújtani, leszegetni.
A hivő azonban érzi, hogy a sziv utolsó dobbanásával nincsen mindennek vége, hogy lelke valami más ölette is hivatott, mini hogy a test börtönében töltsön el egy pár évet s aztán elvegyüljön a nagy semmiben Ami egyszer már volt valami, az nem lehet többé semmi, unnak léteznie kell örökre. Hiszen a test sem
múlik cl végképpen, csak átalakul s mint átalakult valami vesz részt a Föld bolygói életében.
S a lélek? Az egy más világban van hivatva életét tovább élni. De milyen lesz ez az elet? Ez a nagy kérdés. Megfelel rá az egyház. A jók és tiszták számára a tökéletes boldogság országa nyilik meg, a rosszak és tisztátalanok osztályrésze a szenvedés boldogtalansága lesz.
F.zért hívja fel az egyház a maga hiveit, hogy a föltámadás ünnepe, húsvét táján tisztuljanak meg lelkileg a bün szennyétől, támadjanak fel a gonosz szenvedélyek sirverméböl, hogy mint Krisztus, a tisztaság dicsőségével szállhassanak a boldogság honiba.
Minden, a bün terhétől való megszabadulásra irányuló cselckcdct tehát feltámadást, a lelki tisztaságra vonatkozó feltámadást jelent.
Ha követné az emberiségnek csak
A szent sírnál.
— Legenda --Irta : BRAUN FÉLIX.
KFenciaország egy távol eső falujában- egy Kiienne nevü pámtorfiu ólt olyan\'egyforma fa csendes életet, mint amilyen egyforma és csende-s a tnezó, a melyen bárányai legeltek. Kgy este, egy willagOH estén, amidöli a mezőt átszelő folyók in olyanok valának mint a folyékony ezüst, történt, hogy a pásztori in nagyot álmodott. Azt, hogy király lett és hogy fejét fejedelmi koroya fedte. Az álom arról kezdődött, hogy Etienne sátorában elfogyasztván kenyér és szalonnából álló egyszerű vacsoráját, ■Imondta a hálaadó imát: .Jer Jézusom és légy vendégem" és hirtelen ott állt Jézus mellette, barátságosan köszöntötte a pásztor fiút ós melléje ült. A megváltó arcát egy kis szakáll környezte, arca beesett volt és szemei tétovázón néztek ide s tova.
A pásztor fiu nem állotta Jézus tekintetét szemeit lesütötte fa annyira elfogult lett, hogy a kérdés amit a megváltóhoz akart intézni a torkára forrt
Csodálta, hogy Jézus glória nélkül jelent meg, holott a képeken rajta van a fejét öYező dicsfény is, És ahogy elmerült gondolataiba a fiu. a megváltó elkezdett beszélni. A finnak ugy tetszett, mintha a távolból harangszó hallatszanék és mintha a templomban egyszerre megszólalna az orgona. ELienne — szólt a megváltó — engem nagy baj ért, a legnagyobb a mi valaha ért. A mióta a hitetlenek urak a szent városban, azóta nem jönnek hozzám a gyermekek fa én magamra vagyok hagyatva. Gyakran ugy érzem, hogy a vágyódás hangján kell hivnom őket, de hosszú az ut fa ók vezető nélkül nem merik megtenni azt. Azt hiszem. Etienne, hogy sokan vannak, akik hoz zám jönni kívánnak és dicső dolog lehet hozzám hozni őket. Annak pedig aki őket felhozza hozzám a templomba, álma teljesülni fog.
A pásztor finn édes fájdalom cikkázott át, szólni akart, de akkorra a Megváltó eltűnt már a szobából. És amint kunyhójának ajtaját kinyitotta, hogy lássa az utat, amely Jézushoz vezetett, fehér ruhába öltözött gyerekeket vett észre, akik némán álltak egy más mellett fa szinte ugy látszott, hogy reá várakoznak. Etienne megijedt Majd ugy tűnt neki, mintha két fehér kéz megfogta volna őt^fa nz égbe röpítette
volna . . . Erre fölébredt fa látta, hog/ aötét ój vagyon . . . Ablaka elótt \'.Xlkkfák álltak, melyeknek lombkoronáját nem mozgatta meg a nyári szellő.
Etienne kilépett a szabadba fa bezárta maga mögött a kunyhója ajtaját. Sietve ment a piac felé, a hol keresztelő Szent János szobra állt, amelynek talapzatán még ott voltak a koszorúk fonnyadó virágjaikkal. A pásztor gyersk elővette furulyáját, belefujt fa a nóta csodálatos visszhangot keltett az éjszakában. Félelmetesen és lassan hangzottak a hangok fa lágyan terjedtek az alvó vidék fölött, majd széjjel folytak, miként széjjel folyik a kék köd a nap följöttével, Mindig ujjabb nótákat fujt Etienne, míg az egfaz falut megvarázsolta fa az emberek sürü tömegekben jöttek a piacra. t
A gyülekezetben pedig Etienne beezélni kezdett. Szavai világosan és ünnepélyesen hangzottak és ugy tetszett neki, hogy most el kell mondani az egfaz álmot fa el is mondta Jézus jövetelétől egészen addig, hogy látta a gyerekeket az uton. Kóró szava pedig ez volt: „Adjátok ide gyereketeket, hogy a Megváltóhoz vihessem őket, mert már vágyva vár reájuk-"
A mint az utolsó szava elhangzott, egyszerre
hogy tényleg a valódi „O sr u m"-lámpát kapja, ugy már a vételnél ügyeljen arra, vujjon az üvegkörtébe az „OSRAM" név be van e marva. K védjelzés nélkül „Osram"-drótlámpa nem kerül forgalomba. -
Valótli Osramdróltámp.ik kaphatók: Villamos műviknél. szerelőknél és minden szakmabeli üzletben —
Uagyaromági képviselő berendezett raktJrral: Pinger és Fia. Hu,lapéit. VI.. Hajós-utca il.
í
ZALAI KÖZLÖNY
Április
hivő része is az egyháznak a lélek megtisztulására vonatkozó parancsát, mennyi bün, szenny és nyomor lenne kevesebb a földön.
Mert a tiszta lelkű ember önkényt alkalmazkodik a törvény rendeleteihez, nem teszi magát tul a törvény korlátain, nem áhítozik mások vagyona után, nem nyul kál gonosz kezekkel mások becsületében, nem tör elaljasodott szivvel mások élete, nem elkeserült kedéllyel a maga létezése ellen.
A tiszta lelkű törvénytisztelő, önmagáéval megelégedő, mások becsületbeli va gyonát kímélő, embertársa éleiét támogató, a magáét okosan felhasználó.
óh, hogy ha az emberiség felhasz-ná ná a megtisztulás alkalmát, az volna a föltámadás.
Ma a nemzetek a megtisztulás folyományaként kidobnák lelkűkből a gyűlölködésnek a föld sarába aláhúzó terhét, az volna a föltámadás ,
Ha a mindent átölelő, a mindent megbocsátó, a mindent eltűrni kész szeretet viselné a kormánypálcát, ez volna a föltámadás.
Ha fegyverek és hadi gépek helyett a jótékonyság és művelődés intézményeinek fölvirágoztatására fordítaná az emberiség pénzét, ez volna a föltámadás.
Ha a tőke és munkás harca helyett a kölcsönös megértés és méltánylás uralkodnék a társadalmak fölött, ha nem lenne duskálódó gazdag és éhező szegény, ez volna a föltámadás.
Ha az Isten káromlását és a testiség fertőjében evickélést Isten tisztelete s erényes elet váltaná fel; ha a gonosz tettek elkövetőit «»rző komor börtönök helyeit az elaggott munkásokat hívogató intézetek
egy nyers és durva hang ordított a tömeghói Az e mult percek ünnepélyessége hirtelen összevmlott én a bősz embernek nyomban akadtak követói a tömeg Boraiból. Az elsők akik közel álltak hozzá már megdobni akarták őt. A pásztorfiu összereszkedt láttára a halátlanságnak és könnyek gyOttek szemeibe. De abban \\ pillanatban, mikor az egyik már kezét emelte rá az égen megujult egy felhő, a fel hóból káprázatos sziliben egy dicsfény jött le, amely körűi övezte a pásztorfiu fejét. Ahogy igy állt a tömeg előtt, a sokasagban a csodának kifejezése hömpölygöt (keresztül. Mindenki ineg volt győződve róla, hogy a pásztor fiul>ól Isten akarata szólt és hallgatagon indultak házaikba, hogy gyermekeiket oda hozzák a szent pásztor fiúhoz.
A fiuk odajöttek és bucsu nélkül indultak Eti-enne kísérete mellett az éjszakában, csodálatos tekervényes ösvényeken. De soha el nem tévedtek és a hová jöttek, mindig jövevényekkel gyarapodtak. Rövid időre már több ezerre gyűlt össze a zarándok gyerekek száma így mentek nap nap után, de egy esős szomorú napon valami sajátságos dolog történt Egy fiujiaza kívánkozott édes anyjához s mielőtt megakadályozhatták volna kiugrott a sorból és futott homlok irányban hazafelé. Alig hogy ezt meglátta egy-két fin ók is futottak, hogy megkeressék a honvágyó gyereket és nem tértek vissza. Majd töb fiu követte
büszkélkednének falukon és városokban: ezt nevezném igazi föltámadásnak I
Föltámadás dicső ünnepe! Tedd gondolkozóvá a föld hatalmasait és görnyedő munkásait, hogy megértve a lelki tisztulás fönséges eredményeit, vállvetve dolgozzanak a most lázban élő, beteg társadalom föl-támadásán !
Kovát* Antal.
Húsvéti szokások.
Áhítat száll a lelkekbe Húsvét szent ünnepén s a harangok zúgása viszi mindenfelé az örömhírt: Krisztus feltámadott. Az egész elmúlt héten át ájtatos imával magukba szállással lkészültek a hívek a közelgő ünnepre s n szomorú nagypénteken bus zsolozsinák között siratták az Üdvözítőt, ki a világnak bűntől való megváltásáért föl feszíttetett. Elnémultak a harangok, hogy annál örömteljenebbun hirdessék IIiisvét ünnepén az Üdvözítő feltámadást. A harangok ismét zugnak, a templomok újból megtelnek hívőkkel, elűzvén szivükből a nagypénteki bánatot s ennek helyébe plántálták az Üdvözítő feltámadásával megszületett reményt, a mely tovább vezérel a hit utján és megvigasztalja nagy\'tanulságával a szenvedőket.
Ámde az egyházi örömünnep után a mindennapi életbe is átviszi a Húsvét az örömet ós a vidámságot. mely vidékenkint más és más kedves bus-étj szokásokban nyilatkozik meg, mert nem halt meg aki f\'.\'lfoszittetett, hanem feltámadt halottaiból s diadalmasan uralkodik földön és égen, széthintvén az emberek között a szeretet magasztos igéit
Már az őskeresztények tojást ajándékoztak egymásnak a Megváltó feltámadásának emlékezetére; mely azt jelképezte, hogy éppen ugy kelt ki sírjából Jézus, miként a madár kikel tojásából. A húsvéti bárány, kalács, tojás és a többi húsvéti eledel megszerelésének jelképies értelme van.
Különösen a húsvéti tojás adás szokása van elterjedve világszerte a keresztények között, amely szokást a nem keresztény népeknél is megtalálhatjuk. A hinduknál pl. szintén vallásos jelentősége van
példájukat esténkint, inikor az ágyra gondoltak, amelyben édes anyjukkal aludtak
Ez időtől fogva kezdődött a szerencsétlenség. Majd dögvész pusztított, a gyerekek közül többen éhen haltak, másokat a fáradság ölte meg. Vadállatok is széjjel marcangoltak több gyereket, de legveszedelmesebbek voltak azok a nagyszakállu csúnya emberek, kik búvó helyeikből előkerültek és durva szavak kíséretében elragadták a gyerekeket, hogy távoli országok városaiba vigyék, ahol őket eladták. A fiuk mind bátortalanabbak lettek, csak Etienne közvetlen környezete volt még bátor és elszánt.
Minden felé súlyos akadályokon mentek keresztül. Hajótörést szenvedtek, majd a megmenekülök Joppe kikötőjébe érkeztek Ott azonban egy kalóz hajó támadt rájuk os a kiséret közül is sokan áldozataivá lettek a rablóknak.
Etienne megszabadult. Egy vészes éjszaka után arra ébredt, hogy egy aaazonv fogja a homlokát, hirtelen kiugrott jtaiból és a reá várakozó fiukhoz ment ki az utcára.
Hosszú keserves ut után nagynehezen végre Jeruzsálem kapuja elé ért a kis szent csapat. De amíg a városba bejuthattak a szent sirhoz, addig a kis csapat is elesett a fáradság és éhség gyötrelmei-tói Csak Etienne egyedül juthatott a megváltó sírjához Csak a sírig, ott ó maga is holtan összeesett.
« tojásnak; hitük szerint tojásból jött létre a mjn. denség A tojás melyből minden létrejött, a világ teremtésének kezdetén ketté repedt: a felsó f,.|(. lett az ég, az alsó fele pedig % föld, belsejéből pt.. dig az emberiség Igy mondja a hindu hitreg.- a régi egyiptomiaknál is a balálból való újjászületést jelképezte a tojás s a régi görögök, rómaiak s mis ókori népek szintén használták a tojást az újjászületés jelképezéseül
A húsvéti szokások között különösen érdekes h locsolás. A legények már jóelőre készülnek erre <U ellátják magukatjrózsavizzel Faluhelyen azonban jó e célra a kútvíz is, még pedig vederrel Nem sokat teketóriáznak a legények ; megmerítik a vödröt vagv dézsát és jaj annak a leánynak, aki utjokba kerül nyakon öntik nyomban Bár sivítanak, kiáltoznak, de azért mosoly van ajkukon, mert a Intsvéti víz megszépíti arcukat. Húsvét másnapján pedig a l.-A nyok öntözik a legényeket, melyet a legények szebbnél-szebb díszes húsvéti tojással viszonoznak.
A mulatságos húsvéti játékok között nagyon érdekes a tiroli tojásszedés A hegyek között a le». nyok tojásokat raknak az útszélre s mindegyikre ráírják a nevüket. Összegyűlnek azután a legények n kijelölt helyen k adott jelre szétszaladnak, hogy meg. keressék a tojásokat, mert az a leány, kinek nevével megirott tojását, amely legény megtalálja, a legénynek csókot tartozik adni. A csók osztogatás nagy vidámság közepett megy végbe s sokszor lakodalom is lesz belőle.
Igy fűszerezi s teszi kedvessé a nép mindenfelé a templomi ájtatosság után* a Húsvétot, mely kedves szokásaival mindenkor exvik legszebb ünnepe marad a keresztény világnak
Miért mindig a tanító?
Nincs a világon foglalkozás, melyhez minden ember ugy akarna érteni mint 8 tanítóéhoz Nincs pálya, melyen annyi élvezettel rúgnának egye-egyet mindenkor s legtöbbször olyan egyének, kiknek a nevelésből alig jutott ki valamicske, mint a mi pályánkon.
Ért ehhez a bábától, csősztől, baktertól s javas-" asszonytól kezdve felfelé minden rendű és rangú egyén, legfóképen pedig azok, kik egyébként semmihez sem értenek mint a maguk hibáit észre nem véve, másokat b-feketíteni. -— Ha a gyerek nem mosdik, sáros a cipője, a tanító bűne. Ha megdé<*-málja a szomszéd gyümölcsös kertjét, vagy belemarkol a kofa kosarába, a tanítóját szidják. Ha a kerítést, az útszéli fát faragja meg vagy a inadárflókákat emeli ki s a falakat firkálja, a tanítót ütik Ha az utcán egy dölyfös, komor úrhatnámnak ront véletlen neki egy nebuló vagy pajzánkodik, — ki lenne megint a hibás, mint a tanító. Szóval a gyermek minden hibájáért az iskola s a tanító felelős Azt marja otthon a szülő, az újságíró? s utón útfélen minden bagó* betyár.
Uram Isten I Mennyi rosszat, mennyi hibát hoz magával az a csöppöli kis apróság, mennyi bűnt, mennyi gonoszságot tanul sokszor magától a szülőtől, mennyit az utcán s sokszor a biráskodóul feltolakodott mfiszakértőktől is.
S ezt mind-mind n tanító csiszolja le, minden gonosz csiráját az ölje ki minden gonosz és rosszindulatot az nemesítsen be lelki erények szérumával!
Hej! Uraim, ehhez a tanító ós iskola nagyon csekély. Jó példával kell otthon a szülőnek s kint a nagy társadalomnak •\' i,s elöljárni s a tanító munkáját támogatni
Vegye észre, nyesegessse a gyermek hibáját mindenki de ne azért,-hogy ismét a tani ón vagy az
ÁPRILIS 19
ZALAI KÖZLÖNY
3
Iskolái) rujílianaoii egyet, lianmn butetími segítse „l a rauiikit. melyei a unité mint tudatos és liívr-t„tt nevelő s hozzáértő egyén ott az iskolában megalapoz s a melynek nyomán rossz soha, hanem csak jó kélhet.
Nem könnyű, nagyonjnehóz munka ez, itt kell » taragAtlan lelkei Isten képire teremteni. 8ok tudóst, psichologiai ismeretet r rengeteg fáradság.: kiván, liogy hivatásszerűen betölthessük. S mégis minden jóra valóctörek vésőnkért, minden "[nemes akaratéi t s buzgalomért és munkáért mennyi szitkot, mennyi gyalázást * rugdo7Íst kell eltörnünk a legotrombabb Jakoktól frl a inagas cilinderes s okulás legnagyobb fejdbbektól is.
De türjük, csendben dolgozunk, megnyugtat s vigasztal bennünket nagynevű Kossuth Lajosunk amaz elismerő szép mondása: „A pedagógiai pálya olyan mint a pázsitos rét. Jarja marha, barom, csorda, nyomában virág kél."
HÍREK.
Megváltó-sors.
— írta: NAGY LAJOS. —
?WIj még hotsaunáoál lódul clébed
-istenadta nfy, o jámbor; •£()/(/ rigai hint, ruhái térit uladra (fi csimékért hcoütő tábor, tflnxéges a „misem plcbs" ilyenkor, (?// a s terv le le halárlalan / $ <n ünnepeli ugi/an gondol-e arra, Hogy n tömegnek — Janns arca natt t
fiiagaiba emel a lelkesedése, ifiiImái, eirágot larl hencben Ss atf ma meg mind, mind neked dobálja, Cf homlokodra stánla éppen t. . fenséges a „misera plcbs" ilyenkor-! llgy Idfsaik, hogif a lelke stlnaranif £ ki még ma e lömeg leikéi ural/a, $án holnap már ütött pad,... honlalat{
Pá/Iák mini Jcrutsdíem nagy királyát Jé tus óVristlusI is ünnepeire $ mint üldötöllcl, oéríönny-hu fia lássál Stcmlétlc Qcfscmáne kertje. „ Sestlf&d meg I" oá Holla Jet a hotsannál, ifdtmdt, virágot: töoiskorona —
hogtf elfordul! tőle, — bár- & igat ooíi, Wanifcánua, baráfja, rokona l. . .
Wcm oáltouoll a nép ősidők ofa .,
Mindig kél lelke roll t kél arca, fl* ullörők liláni kütdcímében Jfudarc átért iöoc kudarcra. & mégsen^ lesz stílnél at eszmék harcában, tyű*" bár at egést világ Júdás!.. . Werf at igat Üfjt/ek ffCagypéntekére poflbtMÍotau jön a feltámadás I. . .
— Éles Károly megváli a Sümeg é* Vidéke közszemlére Iobz kitéve s a legközelebbi vároai köz
zerkesztóségétől Husi évig volt a^lap éléu s e le- gyűlésen letárgyalva.
folyt -20 év alatt tollával nem ellenségeket, hamun — Levizsgáztak az önkéntesek. A helvben
csak jóbarálokat kik most midőn pihenni vágyik, állomásozó önkéntesek, kik közölt löbb tanító is van, igaz baráti szívből Üdvözlikét. Mi is, kik az ő munkás-1« napokban lelelték a vizsgát a tiszti rangért. Ez ságái lelkének gazdagságát s nemes vonásait ismer-} elméleti vizsga 36 közül 32-nek sikerült Húsvét jük, a jój teljesített munka után a legőszintébb lélek-; után egy időre városunkból Kenyérmezőre távoznak kel kívánunk élte napsugaras delén sok-sok boldogságot.; honnét csak május hóban fognak visszatérni
— A kathollkuB világ statisztikája. A — a gyermeknap jövödelme. A május hó-Kómában megjelent Aimuarió Bcclesiastico szeriül bun tartandó gyermeknap jövedelme 90%-a a kani-az egész világon elszórtan élő kalholikusok száma szegéuy gyermekek javára fog fordíttatni, miért 301.087.152. Ezek közül 2!i4.0(>6,!)56 latin és j8 hisszük, hogy a közönség áldozatkészsége az 7,020 1!>6 más szertartású. Világrészek szerint: Kuró- : oddigiuél is nagyobb mérvben fog megnyilatkozni, pában 190.0H0.849, - Ázsiában 0,207,406, afri-! _ Kidobta a gyermekét a vonatból. Az kában 2.816,tiö\'J. Amerikában !i2,144,3116. Ausztrállá. e,moU héten a Muraszombatról Körmeudre induló ban pedig 9,287,833 katholiku* él, Ot milliót meg- Tonat harmadosztályú kocsi|ábau egy eddig haladó katliolikus lakóssággui;van a következő államok- i,iueretleu Mazony egy egészséges gyermekuek nak: Franciaország 37 millió, Olaszország 84 millió a(1()lt fládasd község határában a*Un a airó Auszhia 26,949 727, Németország 2.1,821,463, «ra- gy„rmek*i kidobta a robogó vonatból, de olyan Ogye-
ilia 21 millió. Spanyolország 20 millió, az Egyesült „,.„ C8e|ekedle, hogy a vonatban ülők közül senkuem Államok 16 millió Oroszország 18.781,453. Mexikó ■ TeU„ éíllr„ A pA|ja mentén gyaloglók vették észre 13 millió Magyarország 12,913 663, Külöpszigetek akik az esotról azonnal jelentést lettek a körraeudl 8 millió, Belgium 7,400,000. .vrgentiua 7 millió. CH^„dórségeu A vizsgálatot megiuditolák k auya ki-Nagybrilannia 6.802.687 és Portugália 5,408.132. léUnek kiderítése célUból.
— Halálozások. A napokban kisérték örök nyu" _ Fe|emelik „ „fékeket. A pénzügy-g.lomra városunk egyik legróKib»» iparoMáuak Oategyéij miniwl6riUlllbllI1 I1108, ,|0lgozzák ki a javaslatot, mely Halvaz Károlynál, kiben Halv.x Krigyes édesanyjst M |||e|4|c |B,eroH,é|é| Ct.,ir4uJ0Mi. Al illeték leleme-
K>-«M«olia |é)| körQ||)P|a| 30 mi||ió korona évi többletet jelent
Ugyancsak " h.n.ullAk el Mester. La,os h „ ^ . ^ hlAlharmiae kor. A jMM|lt 8Mrlol
.1. ... í nuda. nzután I koronás bélyeg helyet helyett 1 korona
33 filléreht kell használni. Legközelebb a képviseló-
holybeli származású posta és távírda tisztet pesten.
Súlyos csapás érte a nemrégiben varosunkba költözött kiskanizsai postamestert, amennyiben egy.ná6 után két gyermekét ragadta el a veszedelmes ragály s a harmadik is most vivődik a halállal.
— Nagykanizsa képviselőválasztói. A belügyminiszter tájékoztató kimutatást küldötl a helybeli választópolgárokról, mely szeriül a legutolsó népszámlálás alapjáu a választók száma 3504 s ezek köjül 3376 a magyar
Ütcánkini tünteti zerinl
ház elé terjesztik a javaslatol.
— Uj adónem Ausztriában. Ausztriában uj . adónemet inláltak ki, megadóztatják az agglegényeket k azokat az aggszüzeket, akiknek 2400 korona jövedelmük van. Állami adójuk 16 százalékát lizelik az uj adóba aiok, kik nem akartak családot alapítani. Az állam ezzel az adóval akarja elérni, hogy a i megrögzött agglegényeké* házasságra birja. de a szegény u(k megadóztatása igazságtalan, llát van-e olyan nő, aki uein akar férjhez meuni. ha viszik, i Kzek igazán nem tehetnek róla. ha páriában maradnak. Miután mi is átveszünk minden jót a külföld-Csengery.utcában van 241. ebliól 112 munkás. | (ó| remélhető, hogy a magyar birodalom területén
A kimutatás i
fel
választók
szamát, nemzeti megoszlás A legtöbb választó i
Magyai- utca . . 2<0. . 171 Teleky-utca . . 173, . 78 Kazincy-utca ... 132. . 34 Ország utca . . . 126, .41 Kinizsi-utoa . . . III, „ 41 . Rákócy-utca ... 21, .58 Zrinyi-Mildós-ulca . 78, . 16 A kimutatás alapjáu valószínű városunk három körzetre van beoszlva
— Rendkívüli megyei gyüléa. Arvay Lajos alispán a I. hó 17-ére rendkívüli megyei közgyűlést hívott egybe, melyen az országgyűlési képviselő választókerületek székhelyének s szavazóköreinek megállapítása fog kizárólag szerepelni, amennyiben az erre vonatkozó kimutatási má|us hó 15-éig a belügyminisztériumba fel kuli terjeszteni.
— Elhalasztott befizetések. A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapitolt i\'nsegélyzó Szövetkezetnél a hétfői üuiiep miatt a befizetéseket pénteken tartják meg.
A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült Önsegélyző Szövetkezetnél a folyó hő 13-ra eső befizetések az ünnep miatt 17-én vagyis pénteken délelőtt eszközölhetők.
— A pénzügyi bizottság üléae. A városi számvevő fáradtságot nem ismerő szorgos munkálkodása folytán a városi költségvetés elkészült, amelyet három napon kerosztűl a pénzügyi bizottság
I alapos megvitatás ós korrigálás után letárgyalt s elfogadott. E költségvetés most a törvények értelmiben
sem késik soká a nótlenség és férjetlenségi adó behozatala.
— A szerencse gyermekei. A legutóbbi osztálysorsjáték húzásán a szerencse csillaga városunk felé mosolygott, az egzlk legnagyobb nyeremény szerencsés részei a mi földieiok, kik közül Freiler Adolf ügyvéd s Wellisoh Márkus a .kalap király" kapták a legnagyobb nyereményokol 40—80000 Kor. Sok jót mindnyájuknak.
— Tilos tl ál talán oh biztoaitó társulat (Assicurazioni Generáli) Budapest, V„ Dorottya-utca 10. és 12. A .Hírek" rovatában közöljük a Triesti általános biztosító társulat (Assicurazioni Qeueralí), e legnagyobb, leggazdagabb ás legrégibb biztosító intézetünk mórlegéuek főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki u célból hozzáfordul a legnagyobb készséggel szolgál .Az intézet elfogad : ólet-tüz-, szállítmány-, üveg- ós betörés elleni biztosításokat. Közvetít lovábbá : jégbiztosításokat a Magyar jég- ós viszontbiztosító r.- t.,baleset- és szavatossági biztosításokat az EIbő o. általáuos balesel ellen biztosító társaság, valamiül kezességi és óvadék-biztosításokat, eltulajdonítás, lopás, hutlen kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat és veisenylovak, telivérek és egyéb érLékesebb tenyészállatok biztosítását, a .Minerva" általános biztosító részvénytársaság, valamint áru- és utipodgyászbiztosilásokat az Hurópai áru és podgyászbiztositó részvénytársaság számára.
A nagykanizsai főügynökség.
Danuerberg J és Weisa.
4
ZALAI KÖZLÖNY
apbilih in.
— Az idei sorozás az aliapAlli rendelet értei-mébeD iuniuH iió 12-161 I t-ÍK fo« Tárosuokban 8 a járásban megtartatni.
— A katholikus legényegylet köréből.
A Trissti Általános Biztosító Társalat
(Assícurazioni Generáli)
, ■ „ . , íi ..x.... u i f- évi március hó 17-én tartott 82-ik rendes köz-
A kathollku. legeu^ogylel >ál« t„ epri II,» «■«. terjaaWtók be 1913. évi márlegek. Az
rlnll riiiwli.u u larrnb Lrtfillwtn TA iltitrh l 1 ...... > ■ • • » .ti.
i_______________ 1913. évi mérlegek
tartott rendes ülésében a tagok körében felmerOlt\' |ÓMflnk fekvfl jelentésből látjuk, hogy az 1913. de-kivánségokra elhatározta, hogy a lemondott világi cember 31-én érvényben volt életbiztosítási alelnököt Kperjeav ííábor takarékpénztári liastviavHM tőkeösszegek kor. 1,997,--86.680 80 tettek ki ós
vissza és ismét vegye át az egylet vezetését Aprilii
I O-én Pót. Horváth György egyházi elnök vezetésével nagyszámú küldöttség jelent meg Kperjesy Gábor lakásán, hol is Horváth György főgimnáziumi igazgató szép szavakkal (elkérte Kperjesy Gábort, hogy h tagok kívánságára tériuu vissza az egyesület veze lésére, amire Kperjesy meghatottan keresetlen azavak-ban köszönte meg a nem várt megtiszteltetést és u kívánság előtt meghajolva, készséggel vállalkozott az egylet további vezetésére, amit a magjelent tagok
lak Az életbiztosítási osztály díjtartaléka
kor 92 566,540 30-rel kor. 398 114,196 97-re emelkedett. Az óletbiztositottak osztalék alaRja
kor. 7.516,71611 tesz ki. A tűzbiztosítást ág ban, beleértve a tükőrüveíí biztosítást, a díjbevétel kor. 19,367.541,835 biztositisi összeg után kor. 33 058,512 87 volt, miből kor. 11.771,428-47 viszontbiztosításra fordíttatott, ugy, hogy a tiszta dij-
1 139 SX./1914. végrh.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. l.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré tHsci, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak löis. évi 8p. I 1078/2 számú végzése következtében Dr. Weisz Lajos ügyvéd által képviseli Schwaa Gusztávué javára 36 Kor. 8 jár. erejéig 1914 évi január hó 27-én foganaiositott kielégítési végrehajtás utján I.-és lelülfoglalt és 660 koronára becsült következő ingóságok, u m.: szoba bútorok stb nyilvános árverésen eladatnak
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járá*hjró-ság 1914 ik évi V. Ill/i s/ámu végzése folytán 36 kor tőke tőkekövetelés, ennek 1912. évi május •-Ó I. napjától járó 5% kamatai. váltódii *»
menten jövő évre vitetett át A jövő években esedékessé válú dijkötelezvónyek összegek. 160,198,898 16. .... ... . .. .. „ . A betórésbiztositáöi ágban a díjbevétel kor.
él|e»z«M»l fogaduk. Utáua szívélyesen elbeszelgeitek 1.774,925 69-^ rúgott, miből levonván a viszont-a most lefolyt keleti utazásról. , | biztosítást, a tiszta díjbevétel kor. 982,230 66 tett
— A nagykanizsai legényegylet I. hó ki. A szállitmányblztoaitábi ágban a dijbevé-^ tel kitett kor. 7,840,807 96, mely a viszontbiztositá-sok levonása után kor. 3.369,470 06-re rúgott. —
bevétel kor. 91 87,084 40-re rúgott és ez összegből eddig: összesen 1H k. !»0 f.-beu bíróilag már meg. kor. 16.426,174 22 mint díjtartalék minden tehertől állapított költségek erejéig Nagykanizsán, Kisfalud.
mca 17/b. a leendő raa«tartá*ára 1914. évi ápriliw hó 17 ik napjának délelőtti \'/,9 órája bata.-időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel
13-áu húsvét hétfójéu a Polgári Kin I\' 1 nagytermében esti 7,9 órálól szokásos közös táncgyakorlatot tart. Belépti díj 60 fillér.
Károkért a társauág 1913 ban k. 60.209,042 11 és alapítása óu kor. 1163,020,163 67 fizetett ki. — Ünnepi díszelőadás ar „URANUS"-ban K kártérítési összegből hazánkra kor 233 952
606 56 esik. A nyereség-tartalékok közül, melyek összesen kor 16 504,719 08 re rúgnak, különösen kiemelendők: az alapszabályszerinti nyereség-tartalék. mely kor 7.971,119*68 tesz ki, 3 fel- az értékpapírok árfolyam-ingadozására ala-Hétfór k\'toU tartalék, mely az idei átutalással együtt kor. 4.948,631 56-re rug, továbbá felemlítendő a 160,000 kor. rugó kétes követelések tartaléka és az ingatlan tartalék mely az idei átutalással kor. 2.426,076 01 tesz ki. Hészvényenkint 720 arany frank osztalék kerül kifizetésre A társaság összes
Az „Urauus" mozgószioház Híradóban ma szombatou e« holnap vasárnap Húsvét első napján ünnepi disz előadás tarlatik. A remek ünnepi músorból kiemel-iük mA család becsülete". Társadalmi dráma vonásban, a*oukivül a fényes kísérő műsor, teljesen uj mftsor. Mindenki okvetlen nézze meg\' e két ünnepi remek »zép mAoort mert a ki elmulasztaná egy nagy elvezettől fosztaná meg inadat.
— „zongora vásárlóknak nem kell
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 18«<1. évi LX. t-e. 107. és 108. értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek. szükség esetén becsárou alul i» el fogunk adatni
Ainennyibeu az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták é< azokra kielégítési jo.-ot nyerlek\' volna, ezen árverés az 1881. évi LX. l.-c. 120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik Kell Nagykanizsán, 1914. évi április hó 3, napján.
HAÁN GYULA
kir. Jdrásbí\'ocigl vtg\'tlujlo.
.... . ,. . , . . , . . ... ■ tartalékjai és alapjai, melyek az idei átutalások foly-
fovarosba faradntok ! Kitünó ...lorm-cokkal tán kur. 434 367.3B8 47-r«l k 456.949.184 97-re
rendelkező zongoratanar és szakertó In korona hono- emelkedtek, a következő elsőrangú értékekben vannak
rárirm utólagos beküldése ellenében zongorát választ elhelyezve: 1 Ingatlanok és jelzálog követelések kor. intezetek, magánosok reszere. cserél, vagv eladasra 105.861,710-28. 2. Életbiztosítási kötv. adott kölcsönök kOzvetit a fővárosban Klen a módón sok pénz é* ko,r 61 760,232 04 3 letétbe helyezett értékpárt-
.... rokra adott kölcsönök kor. 5.459,438-35. A. Erték-
tdő takarítható meg. - papírok kor 237 348,355-82. 5. Követelések álla-
Telje* garanciavállaló miudei. iranyban I Cím „toknál é.s tartományoknál kor. 46.666,70 -91. 6.
megtudható a .Géniusz" kiadóhivatalában : Budapesl,, Tárca váltók kor. 719.310*61. 7. Készpénz és az
VII., Lövölde-tér I. sz. Válaszbélv.-g " intézet követelései a hitelezők követeléseinek levoná-
x. . . \' , saraik. 9.139,439*26 öasseeen k 456.949184 97
Noha hazat magantermő szollő, faen értékekből 86 millió korona magyar ér
melyet sem permetezni, sem ojtani nem tékekre esik. — A .Minerva\' általános biz-
kell. igen bő termő es kitűnő bort szol- [tTr^T^ ~ 2S
* az Assicurazioni Generált leányintézete, — egyébb,
gáltat, ajánlok sima vesszőt 1000-kínt ágazatain kívül foglalkozik a kezességi- é* óvadék-,
40 K-ért. valamint az eltulajdonítás-, lopás-, hűtlen kezelés- ós
ni?7MiP7A rvAurv sikkasztás elleni biztosítással, nemkülönben a verseny-
UÜ.r.rsiUAA UltiKUí lovak, telivérek és má* értékesebb tenyészállatok biz-
szőllőteiep tulajdonos, tosilásival, mely uj ágazatokat nevezett társaság ve-
Miháld ISnmoL\'v menve »be vulamint áru- és utipiidgyin-
winaia, tbomoj,y megye.; |)izU,sjlAsokat ft2 Európai in(. ^ ,)0(,gyáiabiztositó\'
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin | részvénytársaság számára, mentes dohányárut (általános jövedék és különlegesség) árusít a „Deuikó r. I. Budapest, V.. Szent István-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölcsészettan hallgatók Segítő Egyesülete". Budapest. VIII., Muzeum körút 6—8. sz. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, | internátust felügyelőknek, tnnügy: kisegítőknek, magán-titkároknak ós bármely szaktzerü munkák olvégzésére dijtalanur közvetít a t. nagy közönségnek. — A tár-I saság árjegyzéket és leírást ingyen kiíld.
— Bútorcsarnok Szövetkezet Budapest.
VIII. Ollőt-ul t8 és VIII Jözsef-körut 98. Magyar iparművészek eredeli tervei alapján készült, modern bútorok és teljes lakberendezések Az ország legré- [ gitib és legnagyobb lakáshei endezó szövetkezete J fennáll it budapesti asztalos parteslület védnöksége alatt két évtizede Állaudó kiállítása 120 mintaszó- , bával a főváros elsőrangú látváuyosfiága. Csarnokai I nyitva reggel s órától esti 8 óráig
MOST JELENT MEG !
A JÉGVILÁG- A SARKKUTATÁSOK TÖRTÉNETE
Irta dr OHOLNOKYJJENÖ egyet tanár
Temérdek képpel illusztrált kötetüuk a tudomány vértanúinak, a Folusok meghódításáért évszázadokon át folytatott, emborfeletii harcát ismerteti A szerző maga íh híres világutazó és tudós K nagy értékű Írásban elénk tárja azoknak a nagy hŐKÖknek — Hudson, Franklint 8cott — megrázó drámáit, amelyek az örök fagy misztikus ködében lejátszódtak. Ez at első magyar munka, amely aészaki és déli Sark
meghódításának történetét adja. A gazdagon illusztrált kötet ára 6 K a megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján
aoaooaaaaaa aoDaaaaaaaaaai
YARASD-TÖPLITZ
(Horvát-oriEág.)
Kénéi gyigytoTTÍt
Va»ut , posta , telefon ii távirda-állomA*. "KM llj lyigytzallodi illlanytlliglláiiil hlrnitn radlocli« tirlilnm kian holorrai + 88 C°.
tjínln: koiziiny ctuz ii lichlit itb. nál. nókunk mikics torok-, giga- mail- máj-, gyomor áa balbantalmaknal
Elaktronoa maaaaga. — lazip-izánaavaa oa naptiirrisk Kgós/ fvi\'ii ál nyílva Mod^ni kényelem. — Uj szállodák — Mph.\'h kör-nyík. — KutuuA\'/.niid —^-Prospektust ingypn kaki
A fürdöigazgatóság. FtirdöorvoB; Dr. LOOHEKT J.
aaaooaaaaaaaaoDoaaaaaoaoD
\\I>BIU8 lí
A I, 4 I K 0 Z I, u N Y
É R T E S I T É S.
Az 1862. évben alakult és 53 év óta fennálló
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
(Csengery-ut 4., Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-palota)
közhírré teszi, hogy a lagok takarékosságának növelésére és a tőkegyűjtés előmozdítására, nemkülönben a tagok kényelme szempont-Iából, a heti befizetéseken kívül
a havi befizetések \'
rendszerét is életbe léptette.
Aki fizetését havonklnt kapja, vagy akinek bármely okból kényelmetlen a hetl-bellzetés, az
minden hétfőn, kedden, szerdán vagy csütörtökön
beléphet a szövetkezetbe, mint havi törzsbeflzetó és a befizetést az elmúlt hónapok utánllzetése nélkül bármikor megkezdheti! Egy-egy havi törzsbetét (üzlelrész) S korona ; a belépó lag
20 hónapon át legalább is havi 5 koronás
részletek bellzetésére vállal kötelezettséget
Egyszerre több részlet is befizethető.
A havi törzsbeíizetók a befizetés idejétől kezdve és az általuk befizetett Összeg arányában részesülnek az évi rendes közgyűlés által megállapítandó haszoneredményben
A haszoneredmény a közgyűlés után rendszerint márciusban készpénzben kifizettetik. KÖLCSÖNÖK
a havi törzsbetét könyvre ugyanolyan feltételek mellett lolyóslitatnak, mint a heti törzsbetét könyvekre.
Nagykanizaai Segélyegylet Szövetkezet.
75%-os áMmmefffakarifás
Rajfyvffó, íehér fcitnyeJéfí
Maiiyaroriiraiíi Ké|imtilé Kinyer .\'a Ki,. ItudapeM, VI., Ha|óa-utea 41 azáni.
Níjtitaríkjlutír Rísifiijtímsíi Ninbiiuü
előn vös feltételek mellett folyósít törlesztéses kölcsönöket esakis földbirtokra, vagv emeletes bérházakra őOOO koronán felüli tételekben; leszámítol váltókat., kölcsönt nyújt értékpapírokra; mr takarékbetéteket elfogad nettó ő°|0-os kamatra. ~WI
ZALAI KÖZLÖ N Y
APHIL1S 12.
Közgazdaság.
— Az E)*?ő Magyar Biztosító közgyűlése. Az Első Magyar Általános Biztoeitó Társaság •f.Líoíur hó í6-án tartotta óvi rendes közgyűlését flsekonics Endre gróf v. b. t. tanácsos elnöklete alatt. Az igazgatóság részérói Ormody Vilmos vezérigazgató terjesztette elő a jelentéseket é« a javaslatokat.
Az 1913. üzletévről szóló jelentés mindenekelólt kegyeletesen emlékszik meg László Zsigmond évközben elhunyt igazgatósági tagról, majd áttért a lefolyt Uzletév eredményeire, melyek dacára a válságos, közgazdasági és pénzügyi viszonyoknak, a társaságnál összeségükben kedvezőek voltak Az életbiztosítási iij szerzemények összege nem érhette ugyan el a társaságnál az utóbbi években megszokott igen magas szinvonalat, ezt azonl>an a közönség pénz-szükségén kivftl eléggé megmagyarázza a társaság Olaszországban folytatott életbiztosítási üzletének megszűnést\'. Ennek ellenére az új életbiztosítási szerzemények összege a mull évben is közel 94 millió koronára rúgott, életbiztosítási tőkeállománya pedig 681,766,130 korona 96 fillér összegre emelkedett, f\'gyanc-sak emelkedett a pnpilláris magyar értékekben elhelyezett életbiztosítási díjtartalék, mely a múlt év zártával 170.890.663 korona 83 fillér összeget, — nemkülönben az életbiztosítási díjbevétel, mely 27,837.896 korona 83 fillér összeget tett ki. Minthogy e mellett a halálozási arány is kedvező volt az életbiztosítási üzlet 1.992.11 a korona 60 fillér óvi nyereséggel zárult A tüzhiztositási üzletben a díjbevétel szintén emelkedett és pedig 24,277.169 korona 45 fillér Összegre, s noha a kárarany kevésbé volt kedvezó, mint az elózó évben, ez az üzlelág is nyereséget hozott. Nemi nyereség volt ezúttal az eredmény a kellő óvatossággal folytatott jégbiztositisi üzletben is, valamint az állandóan fejlődő betörés elleni biztositisi ágban Szállítmányi üzletét a társaság a kiélesedett verseny ós ezen üzlet jövedelmezőségének hanyatlása miatt szük keretekre szorította. Az egyes üzletágak éri eredményeinek összesítése folytán a társaság évi bruttó nyeresége az 1913. évben 6,695.627 korona 66 fillér. Ebből az alap-szabályszerü levonások után, — melyek közt a bőséges tartalékolások mellett külön figyelmet érdemel az életbiztositottak nyereményrésze 771 943 korona 69 flllérnyi tekintélyes összeggel — a tiszta nyereség 3,642.167 korona 76 fillér, melyből 3,200.000 korona összeg a részvényesek osztalékára fordittatik. Igy minden egész részvény\' után 800 korona évi osztalék fog a társaság főpénztáránál már a mai naptól kezdve kifizettetni.
A közgyűlés elfogadta az összes javaslatokat s megadta minden irányban a mull üzletévre vonatkozó felmentést, megválasztotta Bánffy György gróf v b, I. tanácsost a társaság alelnökévé, Berzeviezy Albert v. b. t. tanácsost, a felütiycIóhizottMg eddigi elnökét és Gergely Tódort, a társaságnak eddig is kinevezett szakigazgatóját az igazgatósán, Libics Adolf udvari tanácsost a felügyelóbizottság, Cziráky József grófot és Bethlen Jázsef grófot pedig a választmány tagjaivá. A társaság mai közgyűlési határozattal tisztviselőink nyugdijalapját, a bruttó nyereség 2 százalékával 113.912 kor. 56 fillér összeggel való növelésen felül, még külön 100.000 korona összeg adományozisával immár 4,372 213 korona 6 fillérre emelte A társaság félszázados alapítványának, 600.000 korona összegnek egy évi kamatát 20.000 koronát, az 1912. évről a liazai árvízkárosultaknak juttatta, s ugyancsak egy óvi kamatát 20.000 koronát az 1913. "évről a budapesti Kókus-kórház sebészeti osztályának adja ki mezothorium beszerzésére. Mindezeken felül a társaság évi nyereségéből még 28.478 korona 14 fillér összegei fordított egyéb közhasznú és jótékony célokra. Végül Krieduiann Béla a közgyűlés háláját és elismerését fejezi ki az elért fényes eredményért a vezetőségnek, különösen ormodi Ormody Vilmos fóremi vezérigazgatónak, mire % közgyűlés véget ért.
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha túl akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillanatig sem. hanem soron kívül vegyük igénybe
„Zala; Közlöny" hirdetési rovatát, mert ott határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
HÖLGYEK.
VILÁG
hirdetéseit ilt megtalálja A hirde.ló rövid idő alait meggyőződik A/, eredményről, annak határozottan
VAKNAK
kell lenni, a ki nem látja a ..Zalai Közlöny" rohamos fejlődései, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjelenő minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, v.-tknak az
ALAMIZSNA!
Havibaj kimaradásakor rendeljék rtieg bizalommal — hosszabb elmaradásnál is — fájdalom nélkül biztosan ható, veszélytelen cseppeinket. I-hő erejű : márka 1.60, erős természetüknél : márka 6.60. Gyors, dis?.. krét, vámmentes szállítás, magyar utasítással. Titoktartás
Minden más kfizflnságes hamisítvány, Gerenford Lsborstorlum 80 L. öchwllier, Berlin W, Merburger»trss« 2/A.
Gyermekeimnek nem adok élesztővel készíteti tésztákat, férjem, ki gyermekorvos, határozottan ellensége az ilyeneknek. Minthogy azonban a kicsinyeknek a tészta kell, lepéuyt, tortákat s felliyut Dr. Oetker-féle sütőporral készítek nekik. Vacsorára gyermekeim tejből és tojásból puddingot kapnak, mit a kitűnő Dr. Oelker-féle puddiug-porokkal készítek el. vagy pariig cré mel Dr. Oetker íéle dibonacréinporml. Változatosság kedvéért kicsinyeimnek időközönként Dr. Oetker-féle vörös darál adok mi egy kitűnően frissítő utóétel. Mindezen ételek ízletesek, táplálók és last not least voltuk dacára olcsók. I
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
A félszázad éta fennálló\'
Újlaki Téüjit és Mészészéjretfi R.-l.
legkitűnőbb minőségű
asliivsl palája
minden hasonló anyagot túlszárnyal I Tűzálló, fagyálló, tetszetős és olcsó !
Anyagot azállitunk ! Fedést vállalunk !
Kérjen árajánlatot I
BERGER PÁL
cégnél, II agy kani etán .
ÁPRILIS IS.
7. A I. A I UU"H

Aspírin-
p^tablettáK1
i : (ej éifogfájásnál.rheumánál, Influenzánál stb.ellsmert lájdalomcslllapltószcr: sokszor kisebb értékű késztt-a ményckkel utánozzák, hogy biztosan valódi\'Asplrlnt 3 kapjunk, vegyük a „Baycr" féle Asplrtn tablettákat. * EjjV cjö 20 á 0,5 gros tablettát tartalmaz ára « » I kor. 20 flll. Utánzatokat utasítsunk vissza. jjJ Ai AtpUIn liö v<dif«yx«l». I«IHI * tflivények
____.1-. -a_ „_„. i.....-..., 1< Li.dlm^vall \'
HiÁmMuvm
ofltoanfli, /jjfl«o(«ftűi CSÁKIKOR
\'flIQNER
A H«N65ZERKIRÁLV,u.
v BPE-Trió^EfnűHUTO.
fíHJtOYZÍA INÚYtN! ___
:imm i*6 re ini\'__
Jon?nn Maria Farina
atz
csakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-poudor ás kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban cís illatszertárakban.
No toswik elfogadni
——- dert, ba nincs rajta
az eredeti ós egyedül valódi dc sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Akkor som kell elfogadni helytelen ós utánzott kölnivizet, kólniviz-poudert és kölnivíz-szappant, Ita az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete :
HoIczbp Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz.
egysterQ feVHlazölaprA nzononl válaszol ús köili bol hí.)r«zlioló ha ni eredeti minőség.
dictalugcp világ egyeteien teljesen automatikus diétáin gépe. HA ÉRDEKLI Kérjen pro ipektuit.
Kényelmes fizetési feltételek
MAY FKKA\'ES
BUDAPEST, Fürdö-utcil 10. ni Telefon 7 34 ,

A Ki
magot vet fákat ültet virágot tenyészt
ós kertjében gyönyörködni akar. az forduljon
Milhle Árpád
kertészeti nagytelepóhoz = Temesvár. ■
Dlazfdárjogyxák Ingyen ós bórmentve.
16 ZALAI KÖZLÖNY
ÁPBILI8 SO.
Első magyar általános biztosító társaság, Budapesten.
I. Tfiz-, szállítmány-, jefl- és betörés-biztositási üzlet. iPátOK._Ötvenhatodik evi zárszámla >913 január l-töl docember 31-iy.__bevételek.
i,S»0M
t. rniolatoellAa. KIOiM*tl lifcro* «• kftluíil-k
levonva TtaKiOlbl\'tPaiUo kkroa •> kfllU4g«k -m.fflfcfD mundi niroK taru.óka
Baortéil kölle«g»k • Tlaiontbul r4a« oUnl bevitel leTonlaAvai Jövedelmi mU «• o4lyegillet4kak ...
Poaiab4rrk
A lOlOllUjaiUel bilelet lerheiC igai.aiial k6lla«gek Uehajiheuilan k&vewl4ark lelrkaa
A kflveUeaó 4vek ■4aip4aidlJUrtal4ka • «»aoDlbi«u»iu>u r«u JeToniaa atte t> ntludcr. nmgwrbcl4e nílkftl U SiAÜJtmAayblBtoaitAa. Ktflielelt kkrok íe k0lu4g«k . W4.1W1V*
levonva *leJontbnli\'»ilA*i (4iok 4e k6lte4gek Hlfl.MO 1* ttifgében maradt ktrvk iartaj4ke
8i»rt4al f Igaag H6IM||tli • < í.iontb r*al uUnl t>«v«UI l« von A k«»«tk»tf évek keaipem ilijUMalíka a vlaaontbirloattoU r<ai levoniaa alin •>• oilodon megterhelte nflkül CD JagblatoaltÁa KlflaetvU a Írok 4e kaludgrk 40 » M
levonva vtaaontbUloelUHI kbM «e k<HU»gek l.itil.481 H\'. Kfiggöbon maradt kkrok UitalAka
Kiérttel *a traig kölle4gek a vlaiontb reai utáni bevitel levon i)*iy*-gtllcl4kak
ltvli.<)lbaiaUaa követ.rlí.ek lelrkaa
A tul) ú ívben lejárt Wbb 6vc. |4ghi\'loalláaok aaadákr. tart \' kfl.eUeaö 4»ak.*4eip4ni<lijtarl.r fV é«tör*al -
liloeltou Kiiok e. kftileígak
irajg a61 . A kftvetkaaó 4vek k4a«p4oi dijUrUlíka .
r«ai lovouU. alán 4a minden mcgiviliele. uflkOl
• IS an ayeree4r .........
« m.iooj 11 887,6811 -. iao.iw u Ttl ^l v> IM.UK> n I 7W>W 08 14.161, Ot1
iá iíe,tó»| ai
®.uool -
10.8*9 t 7V10WI 1
31.-\'!.!
Ib.ttl \'M
JO
JJSSáü
L TMibl-
Aj I9W évtől 4tti<>u>il k4>-/|H\'ii,ujurlal4k a vieionlbiitoeiUill ie.» l.ivimaa* után 4e minden maftarkoi*. uelktil .......
Túablrto.lUeok uláu baifll dijak fa Ule "\'"•fc
levonta. lörleeitetl Ujak 3 »
Vla«<>ulbi<u»>l4ai \'lliak 8.tca.HrJ JH Ijl.tB r*<lt Wifuk lartaJ^ka
.UH\'
_ ........láMrl --
I»U ívről AUioaoU kéajpiní-illJlartaWk a rluonlbtilftailoU ríai »lo»onAa« OtAn »a uilQtJon (m\'gtcrholéa nílkOl . I
KiAUIUnAnybut uUu bovelt dijak ía llloiekok I4&.I6S-8I
l*Toava. WrloaiU\'U dijak . . Jg,
4
1 I9U avbao li 1 19W *rr«l il
J**blstoaltaa
tboiotl kC.apína üljUrlalCW
nUn beveti kéeiptnadljak
. . 1 M6.88S 41
Ub.lOOU jak 3 . 2 TAJ.4AÍ 74
riiggfibon niarjirTTTTTíTuríalJC1^^"^^ IV aatör4ablmtokltAa A. 1912 avrAI aihoaoll kíaipína-diJUrtaiak • vtaaonlhiabialtoU r*ai loronAaa dUo 4a iiiindin m.\'gt. r.\'ialí. o41kdl Balbr^.liKUialtAaok alin bavaU N*a>p«na
dijak «a lllvl4kok (M/M W
levonva . UJrle.ileU dijak S*,8T« 84
\'\'íí\'i\'lUUkok levoota Idrlcaitetl dijak
TlaauolblitoalUai d
Ai 19U 1
ni m,<n
TCTC7
lrfolyaxnnjrorvÍ4g ld^>>n -áraaai«l "Uak tlaau (üvedali
Merlegszamla 1913. december 31-én
ii i iu n
mt#,m _lll^BBl 86
i&jml it
81.7191 88

tAk4k .
aülfln KimotaUa aaarlni ......
rUalvtaalMi *a atolftfc ajruglijaUj>|Ui»a trUkat
Ibid,(V0 kor. Kl.birtokixok oraiigoi ISId
hlUltniAaata S*;, i • >alo(le>«l k
4: drb l\'vxti baaai *.»/> laka«kp«njU>
Atmaoatl \'
•II
» W.J.8U0 -lfi>.ll« -
,Orcu6dl Oimoly Amétír alapilrlnya" an«kal
A ima nett k
Wla4 na^yti klUUooa bliutaltA lAraaatír ..TQfolutk ■ l«IMh.,n a ru kir 4Uaiup«Diurban .
Aimunrli kamatok.........
I^.aa iDltUill \'Illók .........
1k>aa.4gi kilát . . .
Kiiionlau aaoaok ( kla4advuijrwa*Magao*buí!.^iw>
I 074.714 ««
4 43T.I4S l 044,419
47 UMI
loljnaen haflMUUt X100 Í4I r«aif4nr a
Nyorom#nyUrtal4k.....
KUlOn tarulik\'
a r4aav4ny 4 MO korona 4a
______ii,ulbl>(«altoH r4a« lavnniva tilAl 4>
minden" mngtarliolía mMkUI.
a) tOibUtoaltiaok uUn...........
W .lAllitinánvblitoalUaok uUa......
« j*gbUloalUa„k iiUn ...........
4) botor*.blai"tiUaok uUu....... ___
roggd kkrok UrUlíka
aj MibUtoaiUaok oUn . . ........
•) a«4UlUnAnjrbi<loaiUaok oUa.....
ll.l8H.4ar.MJ
ifjo.ont. -m,ir«8b
847 4iil ».T*4M 24.7 4 .H
K0IOn/4la hltaletAk ....................
KlAbbl 4tokr«l oddlg fol nom »«U omH\'"<...........
TiaatvIanlAk *. aaivigik nyögdljalap)a~
K0lönf4io alaiiok . , .
a< KlaA magyar UUlkno. bUtoaltd tkr.».k« .K«ta»Uadiia aJ*i> 4W.ITI kl UaA macyai illaUnoa blatoaltó Uraaalg alaj.\' 1
•I Kiad magyar kltalkno* blatoalUi Uraaakg .Kaf~l*v<- ala-
pllrlay*\' ...............
4) Ortnodr VUrooa alap .........
al Onnódi Ormody Ajn4Ua alaplt»4aya . &M-
n KM magyar UUUaoa buloalkö Uraaakg .TlkaolWMi aeg*ly
alapja\' ..............
ÉlaU>UbMlUal oaal4Jy folvdeaimlko
1911 4Tl.nj[J,J^h(;iM Jkroiuokiou 4.WI1.80I kor rr, fUUrra WMUtadoV •• A maibea)*UkaJ mórtogben aaaraplA *0lön alappal valamiül Idal hofaAjkrolkaaa\' 4 3T2.SII kor 06 fOUrra amaUadatt
4 oa>.ix«i «< (jnonru
I.0I8JW 71
g.UII\',(M1 •»• 4 J0I.Ü4 \'<>
II. Életbiztosítási flzlet.
evi zárszámla 1913. Január l-t6l december :
BEWfetELEK.
Merlegszámla 1913. december 31-én.
ÉrMkpa . __________
kOlftn klmntaUii aaarlni TttJ4l4al caoportok 4rt4kpaplrjal
80 KO kor o « magyai kir n^o* «orv>najkrad4k RI VJ ---4. M. reidhltallal
kor tklogl
Átmeneti kkmaiolÉ Jol>4log-kOlcaAn«k Ki.HínykOliaOoök
A kOipont urtmtu (oly AaaimUn V«»4i• 4a IflUgynOkaégtk l.t iiitaol
»7M»«4
soio,oa
4 57ÍW4
IU1
vlaaonUilaloalUal dlJUrU14k
. Jggöben
TulAIAal raoportok ai4n>l4|a KM re flaeUlt dijak rnl nem veti nyen<m4nyek 1917 «tt<H Kiaoiaolt bLitoalUaok UrU14ka VlaionlbUtoaltó InUieluk «a miaok a&ri tata. a»1 ayaraaég . .
I74.7b4.878 ko> 7t» DÍJ &844.II4 koi H7 1111
I7U 890.M3 83 l.í44,tH» J4 41
8W.7M 01 m#st\\ ■£, 78.8W (« 4S.WI M
l40>Jfl! «1
I wj.ir.1! "
l78.44S.TWj Vt
Értékpapírok és pénzintézeteknel elhelyezett tőkék;
A« alauil igaaatok <u4rlagu aiertai * AB áMbliloalUal kgaaaloa ui«rtaga aaarlat ..........."
KOaWgl kStvtnyak
J4rad4kok 4a UlaoiUag btiloalMi *
K(UOa(44a 4ri«kpaptrok ...
I rmuuiitakatl .lbalyaaatt Uk4k
Budapaal. 1914. daoeuiber bd U-M
lalabau Adolf, Majóa Jóaaaf. b4ró HarkAoyl rrlgyaa,
i\'.gvIt.gUvkn, aiokal a VSrrtnyban a aa elepaaabUyokbaii *—">14. mkrolua hú 4 4u
l».ail.8M -S8l9,t7í -lf..(4M.4Ub\'«l
•ag<dk«uyakk»l ívtjwn ui. K-gyeiökaak ujÜtiik " " üudapoai, 1914. aürolua Kú 4-4lt
A lalttgyalo blaottaAg ■•ra.vloay Alb.rt, laiokant-kUaytiy kouáü. W*iu.Ui Tttiiaa.
rraak Ueartk. a köipontl könyvaaía fflnOka Ormody Vtlmoa gró( Zlohy Jlnoa Oargaly Tddor, l*«gaUj
il kOaitlIteknak 0 Itadvatiaaky Oeaa,
Utelelt • bárd Ueoht.lt. Kalgnaoad.
4 >
Főügynökség Nagykanizsán: VILMOS BRANDLHOFER ANTAL
titkár.
oégjegytő.
Nagykanizsa. 1914. április 16
53-ik évfolyam 38 szám.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
iiljlliRlk hitfon ii ciütórtökon.
tlűOx«K«l árak: 10
N«gy*4«vre 2 koron* 60 flll.
F«l«IAi szeilc«*ttA:
Bánekovich János
FAsx«rke.8iA: Szerkasztoseg sí kiadóhivatal Daák-Ur I
Kemény László j TaUton: 182. — HlrdaUaak dij.i.bá. aearlnt.
I
A nyomor éjszakája.
A kormány százezer koronát ajánlóit fel a főváros nyomorgó munkanélküli lakóinak támogatására, a mely összeghez a fő-1 város még ötvenezer koronát adott. Ennek a százötvenezer korona inségsegélynek az igazságos kioszlasa sok fejtörést, okozott ai fóváros tanácsának. Megbízták a szociálpolitikai ügyosztály szakelőadóját: Ferenozy Imrét, a ki a szociáldemokralapárthoz fordult segítségért. A pán szervezett munka Nokat bocsátott a munkanélküliek összeírására és megkezdődött a munka. Nappal csak azokat lehetett összeszámlálni, a kiknek rendes lakásuk volt, ha kifizetetlen is, de legalább állandó. Felkellett kutatni a rejtett lómeglakások éjjeli búvóhelyeit, a hová a kóbor munkátlanok menekülnek az éjszaka és a fáradtság elól.
Brről az éjszakáról irunk. a megdöbbenő lélek fájdalmával, hogy olvasóinknak fogalma legyen arról, milyen Budapest, a
a csillogó, a fényében tündöklő koldus Budapest. A kép tele van a nyomor szélsőségeinek látványaival, korcs, vagy szenvedő, el-\' gyötört vagy állaiiasságba sülyedt testekkel, tömeglakásokkal, rohadt emberkuckóftkal, rongyokkal, piszkos ágyakkal, a nélkülözés, orditó jelonsógeivel, a kétségbeesesek azzal a nehéz lélegzetvételével, melyben csak azok 1 tudnak már élni, a kik az összehasonlítást nem ismerik. A mi most Budapest ember-rengetegének alján és szélein lerakódott, az megdöbbentette a hivatalos fórumokat is. Nem a riporter színes tolla, hanem a számláló biztosok felelete beszélt a tornyaival, egeket ver, városról és felbecsülte az infe-rioritások azon elképzelhetetlenségét. melyet gazdasági termelésünk nagyszabású zajának mélységeiben, mint antiszociális termék és szégyen felhalmozódott.
Az éjszaka felvilágosítást adott arról, hogy végletekig lesülyedt a lét a válságos hónapok jaj kiáltásaiban és lázongó elgyötört-ségeben mennyi volt az igazság. Borzalmas éjszaka volt.
A sötétség, az emberrontás szertelen-ségei mutatkoztak, a mint tátongó torokkal mint több és több testei nyelnek el. A nyomorúságnak. a szegénységnek az a definiál-halallan orrfacsaró bűze, az állati odúk kis térsége, az ágyakba kuporodó emberférgek. (Dók. férfiak, fiatalok, öregek, suhaucok, csitri leányok vegyesen) mind olyan kép, mely megdöbbenti a nézőt, ekkora nyomort nem is remélt. Mint sóshnlak, ugy vannak Összeszorítva az emberek a tégladobozokban. A viskók kívülről becsületes maradványai a falunak, de belül a nagyvárosi nyomorúság éjjeli menedékhelyei. A babonás orosz nyomorúság. -a ruhának nevezett gőzölgő rongyok közölt terjed a lüdővész. Világvárosi gőggel csillognak a villanylámpák lángjai, mint valami tejút a fekete nyomorúságban. De milyen gyöngye vigasz ez annak, a ki tudja, hogy a fény mögött, ennyi az árny.
Egyik helyen reá bukkantak egy asszonyra, a ki nem munkanélküli. Egész napon tör és keres napi negyven fillért. Az összeíró bizottság zavarba jön, kereset-e napi negyven
A temetőben.
A két napos asszony szobájában Ott. a kereveten. Kiölte feküdt egy felbontatlan levél s arra szegezte borongó tekintetét Tekintetéből szenvedést lehetett kiolvasni.
Igaz, hogy eperajka néha mosolyra nyílt de az emberismerő megérthette, tudhatta, hogy ez a hervatag ősznek bágyalag mosolygása.
Fehér vállát, amely oly észbolondilóau látszott ki a batiszt derékböl oditámasztolta a kerevelnek ! •>zóke baját, mely mint a lombos cserje árnyékolta a zöld gyepet, simogatta, kék szemében pedig könny csillogott.
egy ilyeu asszony, akinek fenköll leikel boldogságot adhat a férfinak, ez egy levélke elolva-1 »ása után, amikor férje ó érette Imádkozik, azt sírja,1 azt moudja: boldogtalan vagyok.
Miként a vizbufull, aki görcsösen kapaszkodik 1 a szalmaszál után, fátumát kikerülni hiszi, ha össze gyűri a levelet. Menekülniíakar. de nem tud, mert asszonyi becsülete uein engedi.
Olt marad a hínárban, oll leheli ki lelké;, ha |
majd jöu a megváltó halál, ott fog a lérfi kebelre simulni s fériének azt fogia mondani: Isten veled
É* ha bekövetkeznék a tragédia, ha a férj, örülni akar, amihez |ogí vau, hu gügyögó baba szaladna a beteg anya ágyához, ak»or Istenem akkor mit is mondhatna egy nő a férjének ?
Igy harcol öulelkével a szép asszony.
A feltorlódó gondolat azonban a harag pírjával festi meg.
— Istenemre férjemnek nincs joga erre ? Szabadulni akarok, meri érzem, hogy e gyermek csak ujabb bilincsekbe verne hozzá. S ezt nem akaróin, nem I
Mig a lelki harc folyik, az esthajnal fátyolt borit s megszólal az eslharang vigaszos, békederiló, buzdiió szavával.
— Nh igy I — Ne igy I — s a nézése kisér teliesen sóiét lesz. Félre kell verni azt a bar ngot, félre. Egy nő kéri ezt, kiuek lelke ég a szenvedes tüzén. a ki előli a sötét boldogtalanság ösvéuye tolong, aki előli a jelen tenger, amelynek a hullámai miud nagyobb pusztításba sodornak.
— Sírjon szomorú életemen . minden ember, de kacagjon az « férfi, aki szereteti és megrabolt.
Mintha halluciuációi lettek volna a uónek. végig játszott egy egész drámái * lelkének evolúciói felmondhatták a fizikai szolgálatol: a szép asszony alélva elterüli a földöu K«y medvebőr tette meg azt a szívességet, hogy a palyolalteslen semmi sérülés neiu qsetl, egyik karjával a medvebőr bozontos
fejét fogta ál öntudatlanul ai asszony . . .

Bokor Tivadar szegény, de igen becaületea ügyvéd volt, kezét és szerelmét a város híres szép-ségének, a szép Málcay Tildának ajánlotta föl. A kis város pletyka népségé ratifikálta a frigyet s azt mondotta : nagyon összeillő pár. Elóttem mindég gyauusak az úgynevezett összeillő párok, rendeseu ezek játszák a leglakarosabb házasságtörés! drámákat.
Ez esetben a jól összeillés arra volt értve, hogy az ügyvéd batna, a leány szóké. Miudketten mutatósak. Ellenben kemény szavakkal ítélték el a stréber fiskálist, aki oly szegény mini a templom egere * akiuek mégis gazdag lány kellene. Málcay századvégi ember volt, neki jobban imponált egy pár száz hold mint bármilyen kenyérszerző diploma. Favoritja — mint szokta mondani — Fótky Zoltán volt, a kiuek már elmeut a haja. de nem meut el a nyolcszáz
Osram-dróílámpak
Törékeílenelc
KJpuivdst ii raktár tfa\'varonii$ rétiért - Fin^er és Fia. Bmlapest VI, Hajós-ulca 41.
8
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPBILI8 SO.
fillér, a hol a kenyér kilóját ennyiért mérik? A másik lielyen falusiakra akadnak, u kiket a meginduló élet vonzott a nyomorúság Babilonjába és itt kóborognak már hetek óta, munka nélkül. Odahaza a tehenük is különb almon alszik, mint itt az embert gyilkoló Uoyákon a kivándorolt emberek.
A pénztelenségnek, a pangó iparnak, a szüneteié építkezésnek ekkora pusztitásait nem merte senki sem binni. Tudták sokan, heg; a csillogó város nem fenékig tejföl, de hogy öorkij Maiim birodalma Budapesten is Ilyen megdöbbentően megnőtt, a fantasztikus regényíró sem álmodta.
Ne is induljon mitőlünk senki a nyomorváros felé. Annyi a munkanélküli már most, Itogy az öss7eirott ébes emberek kinyújtott kezébe sem tudnak elegendő munkát adni. A beköszöntött tavas/, apaszt valamit a nyomorúság áradaton, de valami nagy lellendülést nem vár senki. Még egy esztendőben sem kértek oly kevés épitési engedélyt a lóvárosban, régen volt ennyi összeroppanás és üzembeszüntetés az ipar terén, uiint az idén.
-A nyomor éjszakája mindezt igazolta. Mint egy kinyújtott kar mutatott ki a vidékre, hogy valahogy a hiu reménykedőket visszatartsa, figyelmeztesse: ne rohanjatok a kész veszedelembe, a magyarok csillogó fővárosa elvan inint a/, alma kivül piros, belül robadt.
A tavasz.
— (Pesti riport.) —
Kialudt a „zűrös" ponti élet. Almosak a gázlámpák, a rendörök, a lumpok, a pincérek s a mulatók sárga-képű ablakai. Éjfél utan jár. Az Oktogon-tér röndére illó röndtartással szunyókál az egyik kapualjban. Ha pedig a pesti rendőr alszik, ez aunyit jelent: gyerQnk csak! Mindent szabad Ergó nem lehel azt sem megtiltani, hogy az öreg,
aranykeresztes Gellért szobor, a Kalviutéri Neptun s többen mások ne váltsanak pár liarátságos szót. Sötét van és seuki som látja.. )
A Neptun (meglehetősen indistkrélen van öltözve — illetve nincs öltözködve: csak ugy ... Lehet, hogy az elszaporodott „zatyik" vitték el a kosztümjét. Csodálatos, hogy uem fagy meg: különben; az intenek uem fáznak. Kiég az hozzá, hogy a szemérmesebb bakfisok nem merik fíxirozni az öreget . . Méltatlankodva szólal "meg:) Mégis csak. diazuóság ...
Az öreg Gellért: (bölcsen ) Maga csak ne mo-1 rogjon. Fogia be a pol . . Magának még bálóinge | sincsen I. .
A Neptun: (|óak«rólag.) Nana, páterkóm . .. Most nem a ruháról akarok veszekedni. Hanem: — \\ a tavaszról.
Gellért : Hát az micsoda? Nincs benn a azeut-könyvekben I
A Neptun : (szolgálatkészen :) Az az, mikor a pesti Vénuszok, kék, zöld. piros tunikákban jelennek meg; hasított szoknyákkal, hogy kilátszik a lábuk a térd . ..
Gellért: lljujl --Ne mondja további.., A térd I ó. aonkla, slmplicitás I
A Neptun : Tényleg: aimplexszek mondhatom, csinosak.
Gellért: (neheztelve.) Maga disznói ez a tavnsz ... ?
Neptun: Ez. Meg aztán az, — olvastam a P. H.-ban, hogy egy villamosra hátul cjak 7-nek v-an hely, hogy a melegségtől frászt ne kapjanak I Rólam is azért vették le most a taköpönveget hogy meg ne fulladjak a meleg frásztól.
Meg aztán megeresztik a lábamnál a vizet-fröcskölő csövekel s ugy hüsilgetuek. jobbról-balról: vízzel . . Kz a tavasz. A pesti tavasz.
Gellért : (az irá.sok bölcaeségével:) Nem is konyít, a tavaszhoz. Buta maga
Neptuu : (felhördül )
Gellért: (folytatja), az a tavasz, amikor nálam befödik gyeppel, mohával a lábam környékét: szépen betakarják fülepedóvel: Nemhogy terjednék ró-la.n hanem még rám rakuak. Ezzel védenek a tavasz ellen Betakarnak a meleg ellen . Nna!
Neptuu: (ordítani kezd): Hallatlan butasági Bendőr! Okfogoni rendőr! 8zállitsák be a Gellértet a Lipótbal Biztos meleg-frászt kapott a homlokába! Azért mondta, hogy az a tavasz, ha jobbau beru házzák az embert I Mentők !
de
Hát
Gellért: (rémülten mered le a fekete hegy. oldalról... Baj leszi. .)
Rendőr: (álmosan a kapualjában:) Lípót ne maceráj .. . Aluggj! . . .
Neptun : (röhög.) Több ruhát az emberre. Höhő .. . höhő ... I
Lump: (külöUben egy Hrkölcsös pesti lérj: éjfélután 2 kor dülöngőzve haza: 0ll6i-ut \'25. 1. Mm. 86 a. Szabad lift. Tessék cseugelni.) E pénzek: (egy piros, kék „drága" papíron: 2 drb. császári kir arany: benn alszanak az erszény sarkában. Meghallják a Neptunt . . . „Több ruhát az emberre Ez a tavasz.")
Csász. kir. aranyak: (vékony, csengő hangon a harmadik oktáfban kiabálva.) iden, Ideu I Több rruhá-ál! Ez a tavasz! Mi is azérl maradtunk meg; holnap megyünk a Párisiba: hasított szokuyát, u| kalapot, piros, kék, zöld kosztümöt adnak értünk * nagyságos asszonynak I Hasított szoknya: több ruha, kalap: — ez a tava-a-a- (skálázva) -aaz I
Gellért: (örömmel, boshzautóau a markába nevel: (Na ugye, Neptun I Kz a tavaszi
Neptuu: (szégyenkezve ellhallgal; s zavartan tekint végig indiszkrét kosztümjén . ..)
Ez a pesti tavam . . . furcsa. (Mind elalszanak.)
Rát
holdja, habár az ín nagyon valószínű, \\ hogy az is nagyon menőben volt már
Eme kilátások között mérte meg aranyos Tuli-kát. És Tulika nem ellenkezett, Ismerte apját, úgyis tudta hogy hiába I
Fólhy nagyon megszerette a szőke szépséget, kinek szemében a túlvilági élet minden gyönyörűségét eltörpülni vélte. 8 ha csak sejthette volna hogy a felesége őt nem szereti, nem lelt volna tán oly kegyetlen, hogy szerelmével kínozza meg az asszonyt.
Az együttélés menyországot ígérő idejében pokolra változott a Fothy kastély. Ahány cnókot lehelt a szerelernittas férj u«je ajkára, annyi kétségbeesett ráugás votl erőt a nőn. Az irtózat, az epedés, az elhibázott élet démouai súgták fülébe : csak a halált : keresd, nincs mást mit keresued.
S két nap utáu egy szörnyű hir terjedt el, amely szenvedéseire rátelte a töviskoronát : Tivadar golyót röpített agyába. Egy papírlapon ezt hagyta örökségül a kis város szenzációra éhes közönségnek : Szőke angyal! érted meghalok, hogy boldogságodról álmodjak I
Nagyon jól emlékszom, hogy tavaly halottak napján láttam őket Mikor én szeretteimnek koszorúi-
mat rendezgettem, a közelben láttam hogy egy férli kis fiút VHzetett magával.
Hozzáiuk tartozó gyászruhás asszony a keskeny utuu uem fért el. Utáuuk lépdegélt. Egy airnál, ha jól tudóin, Bokor Tivadar sírjánál állapodtak meg.
A kis fiu leült a sírdombra Az aaszouy keresztel vetett. És konyáiban fürdött szép báuatos arca. A fiu elpityeredve kérdezte, liQgy ki vau a sir alatt eltemetve.
— Egy jó, ember, kedves gyermekem ! A férj nem vett aktiv részt a bánatban. De őt is meghatotta feleségének nemes lelke: hát hiszen »zép az a humanizmus, de mivtha tul leuiie most hajtva.
8 az - őszi szél a sojtés dermesztő érzésével ütötte halántékon. Hidegen megfogta a fekete ruhás i.ö kezét és fölemelte.
— Asszonyom, az én siromra uem fog bánatának ily kiadó patakja folyni! Felkérem, hogy uu kompromittáljon Kövessen I
8 roskatag léptekkel metil ki a temetőből a nő a kis fiu biztatta ;
— El uh szédülj marna! . . .
Verner Jenő
Nocturno!
HÍREK.
— II Magyar Nemzeti Zarándoklat Lourdesba. Grót Mailáth. gróf Zichy és Fischer-Golbrie megyéspüspökök védnökségével és eg) nagyobb papi bizottság gondon rendezésében (. é. julius l|ó W l-ón kényelmes különvonaton indul Pádua-Róma-Lourdes-Pária és Kinsiedelu érintésével, amely 20 napra terjed és a II. osztályon 4*0. « Hl. osztályon 2Í?>f» koronába kerül.
Tekintettel a már eddig i* megnyilvánult nagy érdeklődésre, a jelentkezések junius hó elsejével lezáratnak.
Magyar, német is" tőt nyelvű programútokat készséggel küld az érdeklődőknek Gaibl Sándor, pápai prelátus apátkanonok, Pozsocy, Káptalan-uloa 3.
— Az „Egyetemi énekkarok\' városunkban. Immár csak uapok választanak el bennünket, amikor ismét egy ritka műélvezetben lesz szereneséje részesülni városunknak.
Az érdeklődés nemcsak e város mdétló közön ségéuek érdeklődését izgatja, részt kél abból városunk intelligens közönségének s a vármegye uotabi-litásainak is miuden tagia.
A hangverseuyen nemcsak az énekkarok prog-rammjának énekszámai, de városuuk ismert zenész egyéneinek zeneszámai is fogják gyönyörködtetui az ott megjelenő közönséget s a táncra vágyó ifjú leánysereg sem fog caalódui, mert az énekkar tagjai a hangverseny utáu a tinóból is kilógják bizonyára részüket alaposan venui.
— Fejlődik Nagykanizsa. Sziute örömmel tekintünk végig városuuk szépen fejlődő főutcáján, amiut az egymás után épülő paloták azt miul szebbé és szebbé teszik a kereskedők diszes portáléival párhuzamosan.
Amily örömmel szemléljük azonban e szép külső Mtdéat, annál inkább láj lelkünknek látói, hogy városunk egykor híres kereskedelme mind jobbau és jobbau megcsappau s a szomstédvárme-gyék egymásután épülő vicinálisai a forgalmat is elvonják évről-évre városuuktól 8 mi nem vagyuuk képesek érdekkörünkbe vonni ismét azokat á vidékeket, melyeknek valamikor városuuk volt a centrum
április m.
ZALAI KÖZLÖNY
8
pontja. Mim-l 1 Mert nincsenek vicinális vonalaink1 latván-tér \'2. — A l.udspusli, .Böloaészeltat, nielyok » vidékekkel öaazekapcsoluáuak brunankut s hallgatók Segiló Egyesülete". Hudapeat, VIII., Múzeum „melyeknek lélenilésé városunk tejlódéaére nagyon körút ü—8 »«. Tanárjelölteket vidékre nevelőknek, lonlo" lenne. d» amelyhez pirni az a hatalmas ur. internátust felügyelőknek, lauügyi kisegítőknek, magán-
, pénz a legloilosabb kellék,>nely épp.....legjobban | titkároknak és bármely szakaiért munkák elvégléaére
hiányzik dilUlaiiul közvetít a t. nagyközönaéguek. — A lár-
— Vál\'OSi közgyűlés. A f hó 18-án tai- aaaág árjegyzékei es leirást ingyen küld t„,dó városi közgyűlés legfőbb tárgya a városi költ- Bútorcsarnok Szövetkezet Bildapeat,
ségvetés lesz. amely körül re.iiéljnk Menvedeliues! VIII. Ollíl-ul 18 és VIII. JölMf-körut 88. Magyar jfiTu jj,. „,8jé]J,jl914 január iié 7-én fogaua-vita nem fog fejlődni. iparműféatek eredeti lervei alapján készült, modern tusitott kielégítési végrel,a|táa ul|an le- é« feltWOg-
— Istentisztelet. Az izr. templomban a hus- bútorok éa lelj,,a lakberendezések At orMág legré- Ult éa 630 kor.-ra becsült következő ingóságok u. m : ialeilli.lle-1 giob éa legnagyobb lakáaberetldolí azövetkezele, Mugora. szoba buiorok és üzleti állványok nyilvános
......... " fennáll a bnd.peali ^ialoa ip.r.ealOle. védnökaége """X-t^rélk tiag,kanizsai kir. járáabiriaág
alatt kél éviitede Állandó kiiilliláaa 1110 tuiuláazo- mu-ik ovi V 31/1 »záu,u végzése foljrtáu 102 k«r. 1,6 17 éu pénteken d. e 11) órakor muaiaf: nale fél t,nval a lóvéroi olaórangu látványossága. Oaarnokai 74 fii tókeki,vetelé«, ennek 1918 évi augusztus I16
9\'2 Hl. -
1914 végrh
Árverési hirdetmény.
Alulírott biróaági végrehajló a 1881. évi LX. l.-c. 102. értelmében mennél közhírré leati. hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1913. évi Sp. I. 7311/3 szánni végzése következtében l)r. Veiaz Lajoa ügrvéd állal képviselt Keich tsamu javára 102 K.
véli Uunepek utolsó napjai al kai untból i __
letek a következő sorrendben lesznek megtartva K. fennáll a InidapTs\'li asztalos iparteatOlet védnökaége "ryer»»"u ••t\'datnak. hé 16-án csütörtökön d. u. tél 7 órakor máriv; í.
órakor máriv; 18 •hu szombaton reggel 7 órakor nyitva reggel 8 órától esti 8 óráig, aachrisz a halottak lelki üdvéért való imával (Ház-káráh); éa d. e. 10 órakor muszaf ima szintén a halottak lelki üdvéért való imával
— Zalaezentgrót — Nagykanizsa. Zala-mentgrót, vármegyénk egyik szépen fejlódó város érintkezésbe lépett városunk vezető embereivel, hogy
Irodalom.
— Az .Élet" cimü szépirodalmi hetilap I legújabb száma gazdag és érd-keh tartalommal je
8- napját ut járó kamatai, »///, **M<Wí és eddig, össxeseu r,i kor. >0 HU-ben biróilsg már megállapított költségek erejéig, a u»iAn fizetett öwzeg levonásával NagyknuizMiu Oseugeri-utca 8i sz. » leendő mi\'gtiii tásárs 1914 évi április hó 22 ik napjának délelőtti 7,10 óiája huiáiidóül kitüzetu es ahhoz a venni szándékozók - z.-nuel oly megjegyzéssel hivatnak meg^. hogy nz\'érintett ingóságok az 1HHI.
tájékozást szerezzen, minó kedvvel logadná Nagy leüt meg S,»rke"a«i HMM Sándor \'sz.ő\'k.mtó^g 1 ^ \'.f,,\'07 , ^ Í^S^Zu^Z katti... az általuk tervbe veU Zalaazentgrót a Nagy.; éa kiadóhivatal: Hudapeal, VII . I.a.njanich nle. hí l;^,?!"\'l. el Cník adtíi liiiizs* kölöll tervezett vioiuáiia kiépitéaénok «az. BMfctli.1 ár félévro 10 korona. \'Araínnyibon az elárverezendó iugóaágokat má-
inéjél. A .Zalavölgyi Hirlap- ieguióbbi száma vá- — A .Vaearnapl UJsag- legújabb azéina |(lk Í8 |„. („lU|fagUlUllák éa azokra kielégitéai
roauuk tobb elíkeló képviaelójénuk erre vonatkozó érdekea tartalonimal jeleni meg A ,V«Uruapi Uj-ijugui „„.nek volna, ezen árveréa az 1881. évi LX. nyilatkozatéi azóazerint le i. közélte, kik l)r. Sahlán <*T »l6ft«lé-i ára negyedéve öl aorona. a .Világ-1!.-, UO. %. értelmében ezek lavára ia elrendeltetik, tlyula polgánuefterrel élükön valameuuyieu odanyi- kfóniká--nl egylltl hat korona Megrendelhető » Kelt : Nagykanizsa, 1914. évi ápril. hó 11. nspi»" lalkozlak, hogy a viciuáli, e^z,néjel örömmel.fogad. -Vasárnapi U|»ág\' kiadóhivatalában llludapeM, IV., I ják a annak legnieaazebbmei.S támogalártl »lóre i.I Kgy^m-ulc. 4. az.) - Ugyanitt megrendelheti a\' biztosítják, Lapunk „zük keretébe,, a nyilatkozatok,!, ■K»1\'BS Néplap-, a leg,,lo»0bb „jság a magyar nep ; stóaxeriot nem közölhetjük le, esupan «»k neveit18,<,"*r»\' kíl ll0™"" 40 ll!lél
említjük meg. kik e dologban nyilatkoztak — Ne- A .Magyar Lányok" szépirodalmi ke-
keretesen : Ulvári Ciéza, Dobrovwa Milán, Hellai | pee belilap, fialal leányok tzainaia Minden egyes József, l)r Miklós üezsó, Zerkowilz Lajos, l)r. Hon\'»»*i»« gyöuyöiü szép képpel éa nagyon .-nlekes tar-Jenó, lír. Oáituer Antal. I)r Havas Hogó, I)r. Ilooh i (alommal jelenik meg. Klólizetési ára: Kgéaz évié IS D.zkár. Ur Harla István Ötömmel üdvözöljük oz korona, felévre r, korona, negyedévre 3 kor. Hzer-
keazióseg es kiadót,ivaial; Undapesl, VI Audráaay-ül 16. szám Mutatványszáulot kívánat,a ingyen küld a kiadóhivatal.
Haén Gyula
kir. Jaráablróiágj v^rahaitó
NYILTTER*)
Dr. Szegő Kálmán
■ símét s hisszük, hogy annak megvalósulása városmik áldozatkéazségének hiányéban nem log hajótörést szenvedni.
— Uj állami Iskola Osabrendeken Szir may Miksa kir. latif után]áráaára Osabo-ndeken a közel lövóbeu 100.01,0 korona kóitséggel készülő gyönyörű hajlékban fog helyei találni a népoktatás
— Halál az önérzetből Lapunk korábbi Mamaiban megemlékeztünk, hogy (lombos Teréz. —
Tóth Lajoa szabó inasával egj kis ergazdasághan,szanatóriuma- és vizgyógyintézete
1,-ledzett, — előbb spiriluazazal. — ntóbb ped,gjf . . . .
lugkóvei mérgezte meg maga, Táiéko..ti.n .öli felnőttek- és gyermekek számára,
azonban mindkét inérej dózisínak nagysága felől, AbbáZÍábail.
igy betekig tartott amig a raéreg elpuszlitotto. Mosi i
azUn bezárta ezernél, az önénot ki»légltW«U. - Erö.itö «n edlö hlllaló-kurák "
Szere,lOaélleu. Hány azáz, sít ezer jár közlünk, kik , . „ , _ ,
ezreket harácsolnak el s senki még csak .....Illeni! •«£« ?
.............felül kiaéret nélkül felvétetnek 11
Helyettesítő tanítók. Zalavérmegye kir. | -
MOST JELENT MEG!
A JÉGVILÁG- A SARKKUTATÁSOK TÖRTKNKTE -
Irta dr OHOLNOKYJJENO egyet tanár Temérdek képpel illusztrájt kötetünk a tudó-
mán v vértanúinak, a Pólusok meg hódításáért évszázadokon át lolytatQtt. emberfeletti harcát ismerteti A szerzó maga is hires világutazó és tudót. K nagy értékű Írásban elénk tárja azoknak a nagy hósökuek — Hudsou, Franklin, 9cott — megiázó drámáit, amelyek az örök fagy misztikán ködében lejátszódtak. Kzuzelaó magyar inuuka, amely a». északi és déli 8ark
meghódításának történetét adja. A gazdagon Illusztrált kötet ára 6 K s megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján

tai.felügyelÓ8\'lge telhivja mindazou alkalmaz/s nélküli tanítókat, tanítónőket s ovónóket, esetleg nyűg-1 díjas tauitókat, kik havi 80 koroua ditazás mellett helyettesítést vállalnak, nála oklevelük másolata bemutatásával jelentkezzenek.
— „Zongora vásárlóknak nem kell a fővárosba fáradniok! Kiiüuó reiormácokkal leudelkezó zougoratanár és szakértó li) korona Itouo-rárirm utólagos beküldése ellenében zongorát választ intezetek, magánosok részére, cserél, vagy eladssra közvetít a fővárosban. Kzen a módón sok pénz éw \'dó lakaritható tneg —
Teljes garanciavállalás minden irányban I Cim ""•gtudható a .tléniusz\' kiadóhivalalábitn : Budapest, VII., Lövölde-tér. I. s». Válaszbélyeg
— Vigyázzunk az egéeiségiinkre ! Nikotin meuteH dohányárut (általános lövedék és különlegesség) árjait a .Deuikó r. t. Hudapest, V.. Szenti
séget
*) K rovat alatt kózlottakéii nem vállal /elelós-
a szerkesztőség.
Aspirln
tabletták0
jfej és (ogü|duiil, ln(lucnxdn.íl, rheumifnál stb. elismert fájdaloincsillapitóv.cr: A valódi Aspirinnek sok az utön/al«. aztirt kájuk, hogy az Asplrin: „Bayer" féle Aiplrtn »«blctlAk atakjaban izerez/.o be. Eredeti cjomagolds \'Jö tablet\'a á 0,5gr. I krr ( 201111. Minden labicttftn a/. Aspirln sió Idtliatu
Ai Atpiftn tlá vWjefy.\'etl, telíti a töivínjcá. uwint. mii \'tg nvtti J>< HitiinWnyr
Aiplrln nékVtl iiiJ^ntVí.M
Mindan gar.dk tudja, hogy a legjobb
MOTOR-CSÉPLÖKET,
3.
i mindennemű gatdaaágl felszerelesekel
malomberendezéseket
legolcsóbban, teljes jótállással, rcsxletfiaetísre
KOWAOS ém ZAKARIÁS cégnél
Budapaat, VIII., Kttit«m«ttf-at 99. asáta.
sseretlteti be.
Kérjen díjtalan árj«gyt«k*t éa kSlaég-vatéaOnkal.
4
ZALAI KÖZLÖNY
Április u
értesítés.
---(XWW----t \\
Az 1862. évben alakult és 53 év óta fennálló
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
(Csengery-ut 4., Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-palota)
közhírré teszi, hogy a tagok takarékosságának növelésére és a tőkegyűjtés előmozdítására, nemkülönben a tagok kényelme szempont Iából, a heti befizetéseken kívül
sl Havi befizetések
rendszerét Is életbe léptette.
Aki fizetését havonklnt kap|a, vagy akinek bármely okból kényelmetlen a hetl-beflzetés, az
minden hétfőn, kedden, szerdán vagy csütörtökön
beléphet a szövetkezeibe, mint havi törzsbelizetó és a befizetést az elmúlt hónapok utánllzetése nélkül bármikor megkezdheti! Egy egy havi törzsbetét (üzletrész) 5 korona ; a belépő tag
20 hónapon át legalább is havi 5 koronás
részletek bellzetésére vállal kötelezettséget
Egyszerre több részlet is befizethető.
A havi törzsbelizetők a befizetés Idejétől kezdve és az álmluk befizetett összeg arányában részesülnek az évi rendes közgyűlés által megállapítandó haszoneredményben
A haszoneredmény a közgyűlés után rendszerint márciusban készpénzben kifizettetik. » KÖLCSÖNÖK a havi törzsbetét könyvre ugyanolyan feltételek mellett folyósittatnak. mint a heti törzsbetét könyvekre
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet.
75%-os árammcgfatari/ás Ratfyorfó, íchcr fénnyel éj
Higyarorniig) Képviselő : KlOtfei és Fi., Hudape.l, VI , Ha|ós utca 41. aiitrp.
Néptakarétpíinztár Reszrénytársasás: Hujtuizsíi
előnyös feltételek mellett folyósít, törlesztéses kölcsönöket csakis földbirtokra, vagy emeletes bérházakra 5000 koronán felüli télelek-ben ; leszámítol váltókat, kölcsönt nyújt értékpapírokra; ww takarékbetéteket elfogad nettó 5*|0-os kamatra.
Nvutuatütt a laptulajdüiius líj. Wajdita Józsaf kuiiyvuyuindájában Nagykanizsán
Nagykanizsa. igi4 április ao
53-lk évfolyam ag szám
HétM
ZALAI KÖZLÖNY
Migjiliulk hítlon él cilltirUklii.
Felelő* szerkeezló :
tlflfl*«U»l ívre 10 knron., fitty,* & korona. o , 1 . »•
Negyedévre 2 k.,«... 60 mi. tr. ,0 flM. Banekovich János
F<Siz«rkes«t6:
Kemény László
Szerkesztoiag ai kiadóhivatal leák-tar I
Telefon: 182. — Hirdetések dllexebáe iierlnt.
Városfejlesztés ós gyarapodás.
— Altalános óhajtás —
Szinte értheló 8 tán nem is egészen jogosulatlan óhajtás, hogy amikor egy város elére, uj vezetőség kerül, tóit* valami ujat, szokatlant, az eddiginél jobbat várjanak rendszerben, fejlődésben, anyagi elóhaladás-l)im s gyarapodásban.
Amikor varosunk élére a legutóbbi választás alkalmából Dr Sabján Gyula került ki polgármesternek, vele szemben is különö-nósen bizonyos klikkek ugyanígy olyan óhajtásokat támasztottak, hogy a fejlődés minden irányban meglegyen, a kívánt építkezések, csatornázások, vízvezeték. ovodák, iskolák, stb., stb. mind eléressenek, megvalósuljanak, de se a város kezelésében levő alupok csorbát ne szenvedjenek, se pótadó emelés ne legyen, hanem fölülről nyerjen forrást, ahonnét mindezen tervbe vett s kívánt dolgok anyagi támogatásban részesüljenek, kielégíttessenek, ami jó uraink pedig
i majdan csak kamatosán élvezik gyümölcseit s kritizálnak lovabb.
S amivel pedig ez momentán nem igy történt, nyomban megkezdődött az I elégedetlenkedés, a distingválódás, lekicsinylés. A fiók parlamentek is megalakultak s a kávéházi asztalok mellett, jaj minő érdekes diskurzusokat lőhetne megörökíteni. ha ugy I hamarosan egy felvevő grainmofon lenne i kéznél.
Hja! ez nálunk igy szokás. Mert hát könnyebben ám mindig a /.sebben fügét tnu-\' tatni, mint olt a nyilt forumou. Bírálgatni pedig éppen kellemesebb, mint cselekedni, \'a bficstHet«\'H részt a munkából kivenni.
De, különös is ez a mí városunk. Tán sehol annyi kritikus, mindenhol értő egyén, sehol annyi contrast uem fordul uló mint ! éppen nálunk s sajátságos, hogy csak nem j mindig ugyanazok az egyének keverik a kártyát, csaknem mindig ugyanazoktól indul ki a lekiosinylés s az intrika.
Hogy csak néhányai említsek. Mikor boldogult Vécsey Zsigmond mint főkapitány
városunkba érkezett s erélyes kézzel belemarkolt ennek rendészetebe s néhány helyi ol-garchának is a tyúkszemére hágott, tüzzel-vassal igyekeztek ugyanazok a polgármesteri székbe segíteni, bizonyára azon oélzattal, hogy a legközelebbi választás alkalmával onnan kipeckelhessék s teljesen ártalmatlanná tegyek. Dc nem ugy sikerüli
Gróf Zichy Aladárt is minisztersége idején nagy garral díszpolgárrá választották, kivonultak frakkostul, klakkban fogadására, hangos frázisokkal üdvözölték is, hogy utóbb bemocskolják, megdobálják, ^stb. S ez sikerült.
üát még aitiil itt el neiu lehet mind mondani e szük keretben. S ezek a nagy jó urak azt hiszik, hogy az ilyen szerencsétlen multu városnak ott fent mégis tálcán hordják a vicinálisokat s tarisznyaszám az aranyat.
Tegyék csak fel kérem a tisztán látás
szemüvegét s éleslátásukat, jó tanácsukat, tapintalukat, tudásukat vigyék be e város közéletébe, parlamentjébe s annak gyűléseibe
Pál Éviké feher ruhája.
Irta: Vetési Sándor.
Nagy szomorúság volt Pál Antaloknál. — A Ktmt\'uram aratást vállalt Osout liergt\'lyékuél. de éppeu tókefakadás idején hideglelésbe eseti, amit se az ecetes keuegetés, se a Vak rózsi ráolvasása uem tudott meggyógyítani. Pal autal akaratos fe| volt. ót ugyan uem izgatta a muukásbíztositas. Kun bajusza felelt mindig a hitetlenség mosolygott, ami kétstere-hoii látatott akkor, Ita úrral beszélt.
Mikor aztán ueiu tudott munkába állani és ubui jött a muokábbiztoaitó pénze bár gondolt arra, hogy most elkelne a segítés, magát mégsa okolta. Ilyeln n dacos embér.
-- Hátba ugy sem kapnék, ha be volnék biztosítva I lluncut a világ I Uaueiu te asszony euuek a szegéuy Évi leánynak könnyen. édes kék szemét neiu birom kiállani. Báut engem nagyon az a fehér ruhácska.
Az febór ruhácska, amit az özvegy káutorué megvarrt Vilna 60 krajcárért. Józsi kimért volua Ü pengőért. A hozzávalót se adla volna dragáu
— De ez a kutya betegség levert, nem birok ka.szát fogni Kölcsönbe meg m-m kapok hiszen én sem adtam soha senkinek.
— A vizsga pedig egyre közeledik A lelkem kis aprósága raegkuiiyorál acélt a fehér ruháért, mert h plébános ur ar.i mondta nekik :
— Gyerekek I Fehérbe jöjjetek !
— Kehérbe I Könnyű azt mondani, d* ennek a Csöppségnek tarka sincs. A köuyöke ia ki vau ebból a porgálbúi. A cipellője se valami akkurátus, uem
j állhat ki vole a plébános ur ele|bel Csak megsxóluá-\' luk Hirok Verou tudóin belevigyorogna a gyerek | szemébe. Tudom, ezt leikelné mindenkinek:
— No isten, 6iép vizsga. A rongyosok előretolakodnak, akik meg medgyexi battstlbaii vannak és szélos. drága pántlikákban ékeskednek, azokat uem vizsgázza a lanitó Még az utolsó is kioltöztoti ilyenkor a gyerekét ha kell inkább a szájától vonja meg a falatot. De Pál Antalnak olsóbb a bütykös. A kölykeirt) nem telik.
— Igaz, igaz. — mondják rá többen, — tóleg azok, akiknek apróságuk szörnyen butácskák, de akikért nagyon erőlködnek, bogy csak kiszólítanák a kia
cifrákat.
És Pál Evi, aki hajnali harangszókor már morzsolja a történelmet, aki megtudja mondani, mikor volt a liuti béke, mikor uralkodott a kalapos király, miért hívták Lászlói Dobzsének, aki egy stusira elmondja a királyok évszámát, tud|a a Torilaui csövet, szavalja Mátyás anyját, a Megfagyott gyermeket, mint a vízfolyás mondja Jézus uienybemeuetelét auuak otthon kell maradnia mert nincs hófehér ruhája.
Pál Évi pedig arról álmodik. A vizsga sikere-e, dicsőség*, vagy a fehér ruha, de valami ugatja. At apró gyerek fel-felriad éjszakai lazáiméból és akkor is recitálja a szentek egyeaaégeil.
Ma|d édes apjával van baja. ugy-e megveheti édesanyám a ruhát. Már már ott vau. hogy az öre; kántoráét szekálja mindeunap.
— Tóusasstony 1 Csinálja ráegjmár a ruhámat mert elvisszük. Édesanyjával meg azt intézi el, hogy az uijak bugyossak legyenek, a szoknyán két fodor a hátán meg három keskeny diBzelegjeo.
A sok tervezgetéabe pedig belezavarodnak a szülők. Elhitetik a gyerekkel, hogy a ruhát már meg
Képviselet és raktár Magyarország részért: Finger és Fia, Budapest VI., Hajós-utca 41.
9
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPBILI8 SO.
s distingvátiőikat mondják\'el nyíltan a nagv nyilvánoséig előtt s mint őszinte táborkaritól illik, támogassák azt az egyént, kit a város vezetőségének élére állítottak 8 lia majd minden egyéni ellensrenv elhallgat, minden kicsinyeskedés megszűnik, minden klikk érdek megsemmisül s az ellenszenvtől homályos szemüvegek a szemekről lekerülnek, megfogja az egyetértőn, a kólosönöh megértés találni az utat, melyen a város fejlAdésének. elóhaladásának indulnia kell s megfogják bizonnyal találni a forrásokat is, melyek e várost polgárainak megerőltetése nélkül a boldogulás az anyagi gyarapodás 8 megerősítéséhez vezetik s békés fejlődése, felvirágzása örömmel fogja eltölteni mind azokal, kik erre önzetlenül törekedtek s a körülményeket mindenkor elfogulatlanul, józanul mérlegelik.
Mig ellenben, kerülhet e város élére bármily tudással felruházott, bármily nagy stratngikus, bármilyen hadvezér, bármilyen orientális képzettséggel, ha uinos táborkai\', mely ót lámogassa, mely műveleteit keresztülvinni segitae, a legszebb tervek is dugába dőlnek, megsemmisülnek s a folytonos kicsinyeskedés, lebecsülés pedig a legnagyobb aiubioiót, legerősebb munkakedvet is megbéníthatja s semmivé teheti, amely pedig a városnak előnyére soha. inkább hálrányára v ál Imiik csak : mig a harmonikus, egy közös oel felé irányuló munka a legáthághatatla-
vMtlék. At öreg kintorna btia hot» bistoscn. A
nabbaknak látszó akadályokat is legyízve.! osak a helyzet javulásához, a boldoguláshoz, az üdvös, a mindnyájunk által óhajtott eredményekhez vezethetnek, mely hogy mielőbb megvalósuljon erre törekedjék e város minden egyes polgára, a m»gn és a közjó érdekében mindenkoron.
Országos kereskedelmi kongresszus.
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület folyó évi május havában ünnepli fennállásának 10 éves évfordulólát és ez alkalomból díszközgyűlést éa országos kereskedelmi kongresszust rendez.
A díszközgyűlés május hó 3-án vasárnap délelőtt II órakor lesz és ezen a kormány a hatóságok és a iársegyesületek is réazt vesznek. Este 8 órakor ünnepi vacsora a székesfővárosi Vigadó nagytermében. I A kongresszus május hó 4-éu és 5-én, hétfőn és kedden tart és napireudjén a következő tárgyak szerepelnek : i. Vámpolitika és Külkereskedelem. 8. Kötle kedési politika. 3. Igazságszoltalási reformok. 4 Kereskedelem és iparfejlesztés. 5. Kereskedelem és krtz-igaziatáw. 6. Kereskedelmi szakoktatás. 7. Fogyasztási azövetketelek. 8. Adópolitika Az 0. M. K K. a kongresszuson résztvevőknek márnákéit áru vasúti jegy váltására jogosító igazolványt bocsát rendelkezésükre, ezeket a kongresszusi jelvénnyel az 0 M K. E. központi irodája és a vidéki kerületek szolgáltatják ki a jelentkezőknek. A szükséges felvilágosítások végett a nagykanizsai kerület VHietóséségéhe* lehet fordulni Itt adják ki a. nagykanizsai tagoknak a kongresszusi igazolványt és jelvényt, valamint a kedvez-
I méuyea vasúti jegy váltábra szolgáló igazolványt is. azegénj gyerek hiszi a mesét, el-elazaladgál ai.ger-|Ai . ^^ va|ó ^^ 4prj|j8 >6>j a
Ketó siabóuéhot. aki érti a trükköt és csak vigasztalja j koogrwnwi npri|ÍH zft ig jelenendő be
a caacsót
— Kl|ön aztán a vizaga napja: ruha nélkül. A szegény gyerek már mosakszik, készülődik, Egyre utoválja az anyját: hogy fésülje meg.
— Édes kis lányom nincsen ruhád, itthon maradsz.
Erre « jelenetre nem mer bent maradni a* erős férfi, rábizza a gyönge asszonyra, aki akkor is egy életre vágyót hord a szive alatt. Viselje el az asatooy, őt ne lássa sírni a gyerek . . .
A Déli Yasut nyári menetrendje.
május hó 1-ón életbelépő következő változásokat tartal-
Az idén atoubau más a kép. AzLa három pengőt kikeresték becsülettel. Egy pár vasárnap volt rosszabb ebéd miatta, de a ruha az szép. Legalább at ó szemüknek az tírófnők nem vigyáznak ugy egy ezerpengőt; toalettre, mint erre a kis rongyra a Pál-család. Olt van leterítve lepedővel a tornyos fehér ágyon, nehogy a legyek belepjék. A kis Évi haját is kisütik és a cérnarongyban ez a ványadtság is mutat valamit. Az apa már párszor megcsókolja Végre ó
ia felrántja az ünneplő dakiyát. A borbély is kikente | IIBl ,„Mu»trendje e vonalon c*ak lényegtelenül vál-aztáu, hogy az asszony is kicifrálkodott, mennek a joiolt.
mögára I A 20% sz. gyorsvonat folyó évi május hó I -tői
Valami gőgös, büszke érzéssel lépnek hz is-1 kei(Jv„ a csáktornya-pr.gerhof. vonalrészeu csak kolábn. Éppen a Mirók Vera arcába tapad a tekinte | Frledi(I és Peltnu állomásokba,, fog megállani és tük a mintha mondaná az ember: , pedjK KrÍHdllu é||011láhbtlll MJlk ,flHlá|,6 ula8ok f<
— Ez ám a gyerek I Meg kell nézni Pál Évit ai^re
A folyó évi nyári menetrend a mazza.
Budapest pragerhofl vonal.
A 806. sz. személyvonat, mely Budapestről reggél 6 óra 20 perckor indul, Nagykanizsára délután 1 óra 33 perckor fog érkezni, onnan 8 óra 3tt perckor indulni ós Pragerhofra este 6 óra I perckor megérkezui.
A 203. sz. gyorsvouat, mely Budapestről reggel 7 óra 40 perckor indul, Nagykanizsára d. e. 11 óra 49 perckor fog érkezni, ouuau d. e. II óra 58 perckor iudului és Pragerhofra délután 1 óra 69 perckor érkezni.
A többi napouta közlekedő személystállitó vo-
1-tól kezdve Pettauból csak a 806. sz. személyvonat beérkezte után fog indulni, ezzel a 206. sz. vonattal Pettauba érkező és olt a 226 sz vonathoz átszállő utasok közvetlenül Marburg, illetve Graz felé utazhatnak.
A balatoni forgalom órdekóben junius,
juliua és augusztus hónapokban, — úgymint az eU mull nyári idényben Budapesttől—Nagykanizsáig » 218 és az ellenirányban a 219. sz. személyvonatok fognak közlekedni.
A 218. sz, személyvonat Budapesről d. u. 5 órakor fog indulni és Nagykanizsára »*te 10 óra 41 perckor megérkezni.
A 219. sz. személyvonat Nagykanizsáról d. e 11 óra 88 perckor fog indulni és Budapestre d ». 6 óra 55 perckor mexérkezni.
A kössvetlen kocsik forgalmában beálló változáat illetőleg különösen figyelmet érdemel, hogy folyó évi május hó 1-tól kezdve Budapest é* Milauo között a 802. ós elleuirányban a 803. sr, gyorsvonatokkal fog egy közvetlou ló és II. ostt. kocsi közlekedni.
Ezzel egy rendkívül olónyös vonatösszekötletás létesül Budapest-, Milauo-. Qonua-, Nizza- éa Marseille, valamint Lausanne és Bern kötött Gormon-son át.
E közvetlen kocsi odameuet Milauóbau regnél ti óra lr> perekor érkezik és visszamenet, Milánóból éijel 18 óra 05 perckor indul.
A Budapeat 6a Badgaatein közölt léteaitaU leiidkiíül kedvező vonatössteköttetés kényelmessé tétele céljából május hó 30-tól szeptember hó 16-ig terjedő időben Ludapest és Badgastein között Pra-gerhof-, Marburg-, Villach-. Spittal Millsifttteri-ee-u át a 204 és at ellenirányban a 801 sz. gyoftvo ualtal egy I., II. és III. osztályú közvetlen kocsi log forgalomba helyeztetni, mely odament odamenet tí»d-gasieiu-ba délelőtt 6 óra 45 perckor érkezik ás visszamenet Badgasleiu-ból este 9 óra 10 perckor indul.
Nagykanizaa—Wiener- Neuetadt-i vonal: E vonal menetrendiében változás nem fog beállani.
Nagykanieea—baroai vonal: K vonalon csak a 908. ós 910. sz. személyvonatok menetrendje fog a célból, hogy Uyékónyésen e vonatokhoz csatlakozó és szintén megváltozott magyar királyi állam-rályi állam vasúti vonalokhoz Zágráb felől 4a felé, valamint Ujdombovár felé a csatlakozás fentártansék, — lényegtelenül megváltozni.
A 908. sz. személyvonat Nagykanizsáról már délutáu 8 óra 50 perokor fog indulni és Baresra déluláu 5 óra 18 peickor megérkezni, a 910- st. személyvonat pedig Nagykanizsáról esti perckor indul és Barcsra éjjel 1 óra érkezik meg.
Közelebbi felvilágosítást a fali menetrendhir-dotmény nyújt
fehér ruhábau. Hát amikor felel! Az enyém, az ón leányom. Finom a tudománya i ^
A jutalomkönyvre már a könnye is hull, Fehér kendőbe csavarva viszik haza és oda teszik a biblia mellé, a gerendára . .
E
vonat elóit Csáktornyától Pragerhofig a személyvonat fog közlekedni, mely Csáktornyáról d. u. 18 óra 4 perckor fog indulni, az összes állomásokon én megállóhelyeken megállani és Pragerhofra d. u. 1 óra 50 perckor megérezni.
A 888. sz Hjeinélyvouat folyó évi május hó
10 óra 42
10 perckor
HÍREK.
— Városilköagyíllée. A képviselőtestület élénk részvéte mellett nyitotta meg Dr. 8abján Gyula polgármester a 18-i közgyűlést, melynek első tárgya a képviselő választókörök megállapítása volt. A tanács elfogadott javaslata alapján városunk 8 körre osztatott be Kettő benl, egy pedig Kiakauitsáu a szavazók aráuyos beosztásával.
A képviselő választók központi választmányának megválasztása volt a tárgysok ozal7második pontja. A tanács által összeállított lista ment*itt||is kérésztől. Kztel agy kid méltáuytalauuágot követtek el a ke-
APRILI8 80,
ZALAI közlöny
4
ittskedőkkel szemben, amennyiben azok köréből senki\' síin letl jelölve a v/lasztinányba elég helytelenül !
örvendetes határozatot hozott egyhangúlag a képviselőtestület az óvónők fizetésére vonatkozólag, mely szerint fizetéstöbbletük eddigi es.-d.-ke8 összegét egyszerre ftzeutul pedig havi előleges részletekben » többit az államsegély megérkeztéig. A lőut szabályozására vouatkozólag szintén a tauács javaslata ment keresztül.
A 8 ik tissti orvosi állás betöltése elodáztatott a városi szabályrendelet jóváhagyásáig.
.A honvéd laktanya kibővítésére szükséges telkekre vonatkozólag, mivel a tulajdonosokkal folytatott kétszeri tárgyalás sem vezetett eredményte, a kópvi. selőtestület megbízta a polgármestert, hogy azok ki-sajátitására vouatkozólag a szükséges lépéseket meg- j tegye.
Végül 6 órakor rákerült a sor h tárgysorozat legfontosabb pontjára a költségvetésre, amikor a képviselők nagyrésze már eltávozotf.
Ezzel azonban mit sem törődve, dacára, hogy többen kérték annak hétfőre tolandó tárgyalását, keresztül hajtották. B tény sok város atyát elkeserített, kik fiokparlameutet alkotva, ismét kimérgelődték magukat ugy suttyombau, de azért megszavazták. 8 igy a tárgysorozat minden pontja eliulézest nyert.
— Áthelyezés. .Az igazságügy miniszter Horváth Fereuo helybeli irodatiszlet Keszthelyre. — Bedeuek Ferenc írnokot pedig ouuét városunkba he-.ii«sta át — Ugyaocaak Dr Üóiou Aladárt a.szek-. szárdi törvényszéktől Nagykanizsára helyezte.
— A vllágfleggazdagabbjorazágal. A legújabb statisztikai adatok szerint a világ legnagyobb országai a birtokukban levő nemzeti vagyon nagysága xráuyában a következő sorrendben jönnek egymásután :
Amerika Kgyesült A\'llamok 600 milliárd márka (i márka 1 K. \'20 f) Németország 300 milliárd márka, Anglia 260, Franciaország 232. Oroszország 175, Osztrák-Magyar birodalom 11"., Olaszország 85 milliárd márka nemzeti vagyonnal.
— Vicinális Nagykanizsáról- Mint örömmel értesültünk, az a réír óla vajúdó s városunk fejlődésére nagy befolyási gyakorlanJó alsólendvai s Menyei vicinális ügyében örvendetes fordulat állott be * Zalán Qyula országgyűlési képviselő városunk polgármesterét arról biztosította, hogy közbejárása lolytán a vicinális Ugye immár oly stádiumba jutott, hogó néhány jelenlékteleu akadály elháriiá«a utáu az óhajtás a teljes megvalósulás előli fog állni. Hisszük, hogy e tekintetben ugy polgármesterünk, mint vérebünk képviselőtestülete is a legmesszebbmenő támogatást fogja biztosítani, hogy a r.-ánk nézve nagy anyagi előnyökkel járó vicinális ismét érdekkörüukbe vonja ama vidékeket, melyeknek egykor központja volt városunk.
— Eltűnik a piros nadrág a huszárokról in A hadvezetőség u. i. olyaténképeu határozott, ha a huszárság mai ruhakészlete elfogy, őket is 6zürke ruhába bujtatják, sót a tiszteket már a közel jövőben, aminek valószínű nem nagyon örülnek majdan.
-— A hitelesítetlen borospoharak ellen Ameunyibau uyilvánvalóvá lett. hogy a vendéglősök évről-évre mind több és több hitelesítetlen üvegol 8 poharat hastuálnak a borok kimérésénél, a belügyminiszter rendletet bocsátott ki az iránt, hogy areudór hatóságok e kihágásokat szigorúan ellenőrizzék « az illetőkkel szemben a megtorló eljárási megindilsák
— Az ovodák feloldása [a vörheny zár lat alól A f. hó 16-én tartott egészségügyi bizottság az ovodákat miul értesültünk feloldotta a zárlat alól. amennyien a jelen állapot teljesen uormálNnak találtatott.
— Szabad marha ós disznó felhajtás A f. hó 92-éu tartandó hetivásár alkalmából végro "abad lesz miudenuemü hasított körmű állatot is
felhajtani s igy előreláthatólag, ha az idő kedvező lesz, nagy marhavásárra van kilátásunk.
— A Straaser-főle optikus üzletbe betörtek honnét különböző tárgyakat felcsoma-<olva | az udvarfelöli ajtón ál eddig ismeretlen helyre el is párologlak A rendőrség nyomoz.
— önkéntes tanítók helyettéeitése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter megengedte, hogy i az egy éves öukéutességre bevonuló tanítókat szűk- j ségesetén nyugdíjas tanítók is helyettesíthessék, de! orvosi bizonyítvánnyal igazolniuk kell, hogy semmi J ragályos vagy olyan betegségben nincsenek, mely, miatta tanítás esetleg szenvedne. A helyettesítés\' idejére rendes fizetést kapnak, de e mellett nyugdijukat is csorbítatlanul élvezik.
— Berger-féle gyógy- és hygienikus szappanjai, G. Hell el Comp. Troppau és Wien Helfersloiferstrasse II—13. világhírnévnek örven-! denek A Berger-féle tömör kátráuyo* szappan helyett a folyékony épp oly összetételű kátrány szap-1 pan használtatik bői bajok, htij és szakállkorpa ellen és mint hajnövesztő szer. Ara üvegeukiut K. l f>o, csakis Hell el Comp uévallirásaal valódi. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában
— „Zongora vásárlóknak nem kell a fővárosba fáradniok! Kitűnő reformácokkal rendelkező zongoratanár és szakértő lo korona houo-rárirm utólagos beküldése ellenében zongorát választ intezetek, magánosok részére, cserél, vagy eladasra közvetít-, a fővár wbau. Ezen a módón ..sok péaz éti idő takarítható meg. —
Teljes gafaticiavállalás minden irányban I Cim megtudhat^ » „Géniusz" kiadóhivatalában : Budapest,
VII., Lövölde-tér I. s«, Válaszbélyeg "
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin mentes dohányárut (általáuos lövedék és különleges-ség) árusít a „Denikó r. I. Budapest, V . Szent Istián-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölcsészettan hallgatók Segítő Egyesülete". Budapesl, VIII., Muzeum körút 6—8. hi. Tanárjelölteket vidékre uevelóknek, internátus-! íelügyelókuek, tauligyi kisegitóknek, magán-titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzésére dijtalauul közvetít a t. nagyközönségnek. — A társaság árjegyzéket és leírást jugyeu küld
—• Bútorcsarnok 8zövetkezet Budapest,
VIII. Ollót ut 18 és VIII. Józaeí-körut 88. Magyar iparművészek eredeti tervei alapján készült, modern bútorok és teljes lakberendezések. Az ország legrégibb és legnagyobb lakásberendezó szövetkezete, fennáll a budapesti a«ztalos \' ipartestület védnöksége alatt két évtizede Állandó kiállítása 120 miutaszo-bával a főváros elsőrangú látványossága. Csarnokai nyitva reggel 8 órától esti 8 óráig
Irodalom.
— Az „Élet" ciraü szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal je- í lent meg. Szerkeszti: Pethó Sándor. Szerkesztőségi és kiadóhivatal: Budapest, VII , Damjanich-utca 50. | Előfizetési ár félévre 10 korona.
— A „Bünügyi Szemle Törvényszerű." Felhívjuk olvasóink és a jogászközöuség ligyelmét a dr. Angyal Pál, budapesti egyetemi ny. r. tanár, kiváló büntetőjogászunk szerkesztőségében megjelenői fenti címet viselő törvénytárra. A kézies alakú, mindennapi használatra szánt kiadás legújabb és igen j nagy fontosságú törvényeiukel tárgyalja, legkiválóbb j jogtudósaink kiséró magyarázatával. Eddig megjelen- J lek: A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913. XXI. törvénycikk, dr. Degré Lajos egyetemi m. tápár jegyzeteivel; A választójog büntetőjogi védelmé- • ról szóló 1918: XXIII l.-c., együtt A királyság
megsértéséről és a királyság intézményének megtámadásáról szóló 1913. t.-cikkel, dr. Angyal Pál, egyetemi ny. r. tanár magyarázatával; Az esküdt-biióság előtti eljárásra és a semmiségi panaszra vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 1914.
XIII. t.-cikk, dr. Degré Miklós, kir. curiai bíró ki-séró jegyzeteivel, valamint A sajtóról szóló 1914.
XIV. XIV. t.-cikk, dr. Finkey Ferenc egyetemi ny. r. tanár magyarázaUval. Az első füzet ára 1 K., a II.-é 2 K a 11l é 4 K, a IV.-é 3 K. Kapható a kiadónál: Wessely és Horváth könyvvyomdájában, Pécs ós Ifj. Wajditi Józset könyvkereskedésében, Nagykanizsán
A „Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. Mindeu egyes száma gjfoyörQ szép képpel és nagyon érdekea-tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Egész éne 12 korona, folávre 6 korona, negyedévre 3 kor. Szerkesztőség é« kiadóhivatal: Budapest, VI Andrásay-ut 16. szám. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal.
— A Divat Újság minden nőnapba.! kétszer jelenik meg. Klófizetési áts nagyon olcsó : negyedévre postán való szélküldéssel két korcua buu túlér.: Klófizethetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba inté-| zett postautalvánvon leh/ít A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili . Bökk Szilárd utca 4. számú iházban van.

MOST JELENT MEG I
A JÉGVILÁG- A SARKKUTATÁSOK TÖRTÉNETE
Irta dr OHOLNOKY JENŐ egyet.
Temérdek képpel illusztrált kötetünk a tudomány vértanúinak, a Pólusok meghódításáért évszázadokon át folytatott, emberfölötti harcát ismerteti A szerző maga is hiree világutazó és tudós E nagy értékű írásban elénk tárja atok-nak a nagy hősöknek -r Hudsou, Franklin, Scott — megrázó drámáit, amelyek ^ örök \'fagy misztikus ködében lejátszódtak. Ez az első magyar muuka. amely az északi és déli Sark
meghódításának történetét adja. A gazdagon~lllusztrált kötet ára\'6 K s megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján

B«ri«r áyófty-kátrányszappana
G. Hell & Comp-tól.
Khúln oi%.....k ajánlják «•■ l.\'irú|\'» lr*loUI. államában ■ l»R|nMi i-rnlmi\'nynyrl Im./i\'áljált mindenféle bőrkiütés ellen ki.lonutrii krőiiimu bajok «•> klHle»rk. .alainlnt baj-• >*k*llkurpj ellni. Tartalmai M Máiaták fakátráayt 6* li-nyegi-trn ktllönbúnk u kerrakwUleuiben <l6í<iriiu»d «K>áb Ilynemű gyártmányoktól. Maknc-a börbajoknál •«-
Berger k*tr*nyoa kénazappeee.
NOkm-k uyermekekoek anyhább haláau kálráay.i.reaa
Bergar glicerin Uátrány»aappa»a.
Továbbá kátrány iu>lkUI * hlre»
Berger-féle Borex-sieppan
pattaná>, a.i»ül«u, u«pl«, ult»a»or áa tnáa bárkája •« lm. Darabja utMltáaaal atyait Tt aUáe. UJ: Har*«r l«ljr«Uoiiy kílráni aaappana. k<IOo« h»u.u bűrbele««áu<kiiíl, fej- *« i»akáHk»»T*»ál,
\' mint kiváló baJnöve»»tA >i«r. t •»♦« korona. Kérjen kilejerettan »a««ae-„_ ,p*"l Cl llolt • Oímp.-tól «• fi*J«>
M &.....~
"tt: Kltun
iVlen i
Hell
a:
air«t
t». nuj»
Tftrflk Jui.ef «vú«r»erlárAtian Klrály-ulea !».. Molnár áa Moteriu\'l. Tlmlliiii-er ei SrlKn^l, K.ichon i ler I\'iImm uliijálnál. Railniiiiilli Teitrereknál. Ste». : Nánitor \'i tártánál. NeruJa N\'anduroál.UrKIn; l Krl*) eMitl. V4rl-kdrut 0. Kli-lnvlx-n nilmti-ii *«ónv»«ntirtnn. lobit dn: néuAliali e» IllttHirtuiletbi-n |
ZALAI RftZLÖNT
AIHIUR in

Képes levelezőlapok dus választékban
jutányas árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számrtra, j
Abbáziában.
Eröeitö é> edző hizlaló-kúrák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
*) £ rovat alatt köllOIUknrt uhui vállal felelón-aóget a aierkeatlóaóg.
ló anyák goitiluakedtiak " arról, hogy gyí" tneknik lápláló óa iiMwt ódeslt\'sitákat kap,attak vacsorára. K»v.\'a láratk-aággal, olcaón, killlnó tirtfiatm-tákat kóaiilllHttlnk dr. Ostker-lóln puddlng-porokkal, melyek lílllön-bózók miul pl : vailllla. tnáloa oitrom "\'s csokoládn tokban kaphatók"" a kicsinyük állal ujjongó iogadUláabau réamaOlnrk Kg v 16 lilléreH puddiiig-por\'eaumftgból \'/» liter tej, 11 tci|á" i*h S dg cukor lioziáailáaával kiltlnó vacaora készíthető a—i: gyermek réaiért* Mitithugy pedig a puddiugeknt gyQmölcaiti>\'l, tfjtől uélkOl kó-aaitjúk, ttwtl sietek fokolzák a jóitt Vllamiul a lápérlcki\'t II
jegyezd
meg: csak
cigaretta-papirt, vagy hüvelyi hozz és no engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.___

á-W! * 2 ESii oc « 1 VF\'OTTOMAN M e" HL a, í iííI H Y
Aspirin
\'tablettáK^
•fel «a logtiláanil. rtteuminál. Influenzánál Mb. dltraert fá|i]alomcitllapltót/er hug) t>ielo<ji> valódi Aiptnnt kapjuk. két|uk a ..Bayet" léit A.|iii,n tablettákat. Eiek eredellaomagoláiban csövenként 20 tabletta á 0,5 a I kof \'iO IIU. ért kaphatók e, 1 Minden tablettán a. A,pitin a* látható, «. Aiplila ui vNMxrtl \'•»"! ■ \'^\'"í,-* ■mtot. inti ,*f lufculi ké..l(i.tnr«l.
n^ki.........—........
{/máMMVM
/ MIONKAI, /niÁHOtnMi
* CSAK^-KOH
WGNER-
RPE^TtíZ-iEfítáHllTU
ARjtmzir tmrreH\'
"IT
Jotiann Maria

csakis ez a valód
kölnivíz, kölniviz-pouder ós kölniviz-s/.appa 11.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban éa illatszertárakban.
Ne tessék elfogadni "<8\'?M«-«w»nt.
_lZ_ kölnivizet es pou-
-:- dert, Ita ninoa riíjla
itz eredeti és egyedül valót!i dc sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenllbler dem Rudolfs platz Akkut- Heni kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kólniviz-pouderl es kölniviz-nzappant, ha az itt jelzett etedttli készítmény nem volna kap Itató az Ön laklielyón. mert a világlitrú oég magyarországi képviselete :
Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari-u. 16. sz,
egyaiem Invalaiólapra atottual válástól óit kOzli hol sinroihotó b» at eredeti minöaég
May Autodict
dlctálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe
HA ÉRDEKLI Kérjen prospektust.
Kényelmes llzetési feltételek
MAY FHHtYKS
BUDAPEST, Fürdö-utca 10 HZ Telefon 7 34

jjj^ Minden gazda tudja, hogy a legjobb
MOTOR-CSÉPLÖK£T, &
ff
|wJ
és mindennemű gazdasági ^ felszereléseket
ma lomberendezéseket
legolcsóbban, teljea jólálláasal, részletfizetésre
KOVÁCS éi ZAKARIAS cégnél
Budapest, Vin., Kö*temetö-ut 23. *%km
. szerezheti be.
Ép Kérjen díjtalan árjegyzéket 4a kOlaág- V^l votdiünket. -<3
Nyomatott a laptulajdonoa Ifj. Wajdita .József könyvnyomdájában Nagykauizaá\'n.
Nsgykanizsn 19,4 ápi-flis 33
53-llí évfolyam 30 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■HJtlMlk hitfii ii nltirtlkin.
fclflft*«léil iraki ívre 10 korona, féltvi. 6 kort
Segyedévro 2 korom 60 fl||. — Egy-, „4m 4r< j0
Keléiig szerkesztő:
Búnekovioh János
Főszerkesztő:
Kemény Lásaló
Szirkiiztésag it kiadóhivatal Diák-tir 1
Hlrdatéeak dljaiabit asarlnl.
Az uj sajtótörvény.
Irt»: dr. Illés Dezső.
A sajlórói szóló 1914. évi XIV. t.-c. í. hó 12-én éleibe lépcit. Azt hisszük, hogy szolgálatot teszünk vele a nagyközönségnek. I,a a törvényt röviden ismertetjük, hogy annak intézkedései, különösen melyek mindönkit érdekelnek, lehetőleg közkeletűvé váljanak.
A törvény hat fejezetből és fi4. 8 hói áll. — Az elsó fejezet a bevezető rendelkezéseket foglalja magában, a második a sajtó-rendészetet. A harmadik fejezet a sajtójogi felelősséget, a negyedik a sajtóeljárást, az Ötödik az időszaki lap kiadója és szerkesztőségének tagjai között fennálló jogviszonyt tárgyalja. A hatodik fejezet az átmeneti intézkedéseket foglalja magában.
Az elsó fejezet az alapfogalmakat tárgyalja Megállapítja u sajtótermék és az időszaki lap fogalmát. A többi fejezet evvel a ket alapfogalommal dolgozik.
Sajtótermék a 2. szerint valamely iéatnak, ábrázolatnak vagy zeneműnek műszaki vagy vegyi nton előállított többszö-
rösitése.
Időszaki lap a/, egy hónapot meg netu haladó időközben megjelenő minden hírlap, vagy folyóirat.
A második fejezet a sajtóaendészet. a törvény gerince, 5 alcímre oszlik. Ezek: 1 A sajtótermékek előállításáról; 2. a sajtótermékek terjeszteséről: 3. az időszaki la-1 pókról; 4. u belyreigazitási jogról: 5. bún tető rendelkezések.
A 2-ik fejezet elsó resze a nyomda- és kónyomdatulajdonosokat érdekli. Kimondja ^z a oim, hogy minden sajtóterméken rajta kell lenni a nyomdatulajdonos, a kiadó és az időszaki lapon a szerkesztő nevének.
Kötelességévé teszi ezen vállalatok tulajdonosainak. hogy vállalatukat a törvényhatóság elsó tisztviselőjének bejelentsék minden vállalatukból kikerülő sajtótermékről hitelesített könyvet vezessenek s minden
sajtóterméket a vállalatuk szerint illetékes kir. ügyészségnek megküldjenek. Szigorúan \'ellenőrzik, hogy minden sajtétermék bemu-tatlatott-e. Ezt lehetővé teszi a sajtótermékekről vezetett könyv összehasonítása azon \'kimutatással, melyet minden hónap elsején a/, életbelépte!\') rendelet értelmében be kell mulatni az alispánnál a kir. ügyészhez beterjesztett sajtótermékekről.
Annyit ebből a óimból Is konstatálni lehet, hogy az állam Afgus szemekkel ügyel mindéit sajtótermékre,
A második fejezet második oime a sajtótermékek terjesztéséről intézkedik.
Általában szabály, hogy minden sajtóterméket lehet engedély nélkül terjeszteni vagyis árusítani, ingyenesen szétosztani, közszemlére kitenni, nyilvános helyen elhelyezni (falra felragasztaniI, úgyszintén szétküldeni — csak rajta legyen a nyomda tulajdonosának neve.
Már a sajtótermékek utcai terjesztéséhez az alispánnak vagy belügyminiszternek
Útitársaimnak.
Tiszta orom gyönyörével Gondolok én rátok, Kik egy nagy ui fáradalnut Vetem kiálltatok. Érdeklődés nemes vágya, Lelkesedés tüze Hatott ál mindannyiunkat S Olaszhonba üze.
Minden ugy lűnl fel elöltünk, Mini egy tünde álom. Tán nem ts a földön voltunk. De egy más világon. Nima jelen, beszédes mull Tanilgalták lelkünk, Mtg mi szobrok s romok között Gyors perceket éltünk.
Megcsodáltunk sok fenséges!, Nem egy nagyol. dicsSt. Melynek neve, híre, fénye Túlél még sok idit! Ragyogó nap s műemlékek Igaz, szép varazsa Szikrázolt a szemelekben. Lelkelekbe zárva.
De már vége \'. ■ . Minden elmúlt\'. Nem zeng már énekünk! Röpke percek, muló napok Emléke ez nekünk.\' S hogy az élet Szaharáján Isinél küzdve járok, Édes öröm gyönyörével Gondolok én rátok.
LUKÁCS J.
I Irti: L.
Húsvéti emlékek.
:
Megejtő ragyogás sziliében tüuik fel előttem a \' közel muff Húsvétról irok, erről az édes, szép ünnep •ről. amelynek emléke olyan mélyen véste be magát j ismét a szivembe. I Kitörölhetetlen az emléke. | Magam sem tudom, miért ? Hiszen a hely, a | hol eltöltöttem, már régeu megszokott előttem. Az | elsó látogatás Udeségét. fényét évek hösstu sorának | omlékmobája borítja.
Ha oda tévedek a közmondásos kék ég boltozata alá, már ritkán lelek meglepően uj behatásokra Csak a mull sírjából visszajáró emlékek raja ujul fe előttem. Üdvözlöm őket, mint meghitt, régi jó ismerőseim.
S most, mégis inás szemmel nézem az simult húsvétot; színesnek. szépnek IQuik fel előttem, ha rágondolok. Érzem, lelkembe ette magát édes emlékeivel együtt. Miért, hogyau ? Adós maradok a válasszal talán magam előtt is.
ZSF- Miért használjunk kizárólag „Osram" lámpát?
Azért, mivel ezen lámpa mindama követelményeknek megfelel, mely egy modern drót-lámpu iránt támaszthatók. E lámpa eltörhetetlen, rendkívül takarékosan s mindig egyenletes világosság mellett ragyogó fehér fénnyel ég.
Valódi Osram-drótlámpjk ^kaphatók: Villamos múvtknél. szenüknél és minden szakmabeli tűidben. — Magyarországi képviseli beiendezelt raktálral: Pinger és Pia, Budapest. VI., Hajós-utca 41. st.
I
zalai közlönt
APRILIH 33.
endedélyére van szükség — ók az engedélyt megtagadhatják s u megadott engedélyt visszavonhatják.
Ha ai utor terjesztés tárgya idószaki lap. akkor abból minden egyes megjelenés alkalmával a kiadó egy számot az illetékes alispánnál vagy helyi hatóságnál bematatni tartozik.
Sajtótermékek utcai terjesztésével osak azok foglalkozhatnak, akik az Illetékes rend-órhatóságtól erre igazolványt kapnak.
A sajtószabadság hivei, vagy mondjuk a korlátlan sajtószabadság hivei legerősebben támadták ezt a oimet ós nem aiap nélkül, mert ezen cini alapján a kormány egy neki nem tetsző sajtótermék utoai terjesztését minden alapos ok nélkül meggátolhatja és a vállalatra halálos csapásokat mérhet, meri az engedélyezés kérdésében a belügy ininisz-, ter végérvényesen határoz és ez a kérdés a bíróság elé nem vihotó.
A második fejezet harmadik elmében j az idószaki lapokról van szó.
A törvény szerint idószaki lapot mindenki szabadon alapíthat. Az alapításhoz! engedély nem szükséges, de a lapalapitást a megindítás elótt 15 nappal a kiadó köteles; az illetékes törvényhatóság elsó tisztviselőjénél írásban bejelenteni. A bejelentést tudomásul kell venni, ha az törvényszerű. AI belügyminisztériumnak mini másodfokú hatóságnak elutasító határozata ellen a közigazgatási bírósághoz panasszal lehet fordulni.
Ha az idószaki lap politikával is log-lalkozik, kauoiót kell letenni, mely. ha a lap hetenkint legalább 5-ször jelenik meg, Buda pesten 50000 kor., vidéken 20000 korona, egyéb esetekben Budapesten 20000 korona, vidéken .1000 korona.
A közönséget a fentebbieknél már job-
ban érdekli a negyedik ciro. mely a helyre-igazitási jogról szól.
Hatóság, vagy magán személy, akiril valamely idószaki lap nyiltan, vagy burkoltan valótlan tényeket közölt, vagy való tényeket hamis színben tüntetett fel, követelheti. hogy a lap ugyanazon a helyen, ahol a közlemény megjelent, helyreigazító nyilatkozatot tegyen közzé — díjfizetés nélkül.
A helyreigazító nyilatkozathoz megjegyzést fűzni nem szabad, de a szerkesztő röviden megemlítheti, hogy fenntartja vagy nem tartja fenn azt a közleményt, melyre a helyreigazító nyilatkozat vonatkozik.
Ha a helyreigazító nyilatkozatot közzé tenni nem akarják, akkor panasszal lehet az illetékes járásbírósághoz fordulni. A bíróságok legkésőbb harmadnapra tárgyalást tűznek, a tárgy lást elnapolni nem lehet, egy fokú felehkezés batárideje 24 óra, a feleb-bezés felelt szintén 8 napon belül kell határozni.
Hh a bíróság a panaszt alaposnak találja, a szerkesztőt a helyreigazító nyilatkozat kötzétételére és a költségek viselésére kötelezi. Ha a szerkesztő a közzétételt elmulasztja, a bíróság ót újból annyiszor kötelezi. ameuuyiszer szüksegesuek látja, egy-utlal elrendelheli. hogy a nyilatkozatot a mulasztó szerkesztő költségére ugyanazon a helyen vagy masult megjelenő egy vagy több idószaki lapban közzetegyék.
Az ötödik oim a büntető rendelkezések cime alalt a sajtóvétségek bői és kihágásokból köt csinos osokrot. Ezek a vétségek es kihágások a legnagyobb részben a fentebbi fejezetekben foglalt kötelességek sankoióil alkotják, de néhány ónálló, fontos vétséget és kihágást is alkotnak, melyeket különösen kiemelendóknek tartok. Kzek a 24 g. :., 6. és 7. pontjában vaunak.
A sajtószabadságnak nemosak a kormány lehet\'ellensége. amikor a gondolatnak szabad közlését meggátolja, hanem a nyom-dal alkalmazottak Is, aktit a nekik atnclott közlemény vagy hirdetés kiszedését vagy az eltel összefüggő egyéb leendőket másokkal való előzetes megbeszélés alapján megtagad-ják, úgyszintén azok a nyomdai alkalmazottak, akik mást ily közlemény vagy hirdeléH kiszedésében, vagy az ezzel összefüggő egyéb teendőkben másokkal való előzetes megbe-szélés alapján erőszakkal vagy fenyegetéssé! meggáiolnak, vagy meggátolni törekszenek.
Ezt a vétséget a törvény 15 napig terjedhető fogházzal bünteti.
A sajtószabadsággal vissza is lehel élni. — Különösen vét a sujtószabadság ellen:
aki fenyegető, vagy tolakodó magatartással a maga, vagy más] részére bárkitől pénzüvagyjnás előnyt kér vagy kieszközöl azért, hogy a sajtóban valamit elhallgat helyreigazit, vagy az ellenértékkel arányban nem álló dijérl egyébként valamit közzétesz, továbbá
aki száudékosan valótlan hirt lesz közzé és ezzel kárt okóz
Ezekre a vétségekre a büntetés egy évig terjedhető fogház és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetés.
Vigyázni kell lehat a riporter és hír-küldő uraknak, mert könnyen a köriünkre koppinthatnak.
A törvény büntető rendelkezései! egyébként szintén nagyon kifogásollák. ....... a
közvélemény azokat d.rákói szigorúaknak tartja.
— A gőagépkeaelők éa k&nánfütök lsg-közelebbi képesiléi mügéi f. éri má|us hó 3*n lógnak megtartatni a városi villanylelepén (Flandorí-fer-ulca t. síim). A kellően felszereli kérrények\'a ker IparfelOgyelőséghez oimzendók (Deák tér S. si
Huszonnyolcan voltunk együtt. Konjlsn(irtunk, keltünk csakuem tizenöt uapig. Kgy család, összelátva a Keretet kspcsávsl. amelyben kotos Orom. megosztott fájslow volt lelkünk tartalma. JA kedv, derít harsonázom mindig körünkben, mintha erre társultunk volna
8lró időben értllnk Velencébe. Ködös felhők lóglak\'!* rongyokban az égbél. bőségesen hullaira nyakunkba a vizet. A szomorú időben minden poézis elpárolgott lelkűnkről s tartalomnak nem maradi más beone, mint a csalódás Velence esőben I Kiotó még gondolatnak is. Régi, szomorú históriák árnyaként támad fel a ború a lélekben, raidón s köuuyű élet, a romantika mesés birodalmában, ilyen bús háttér mellett szemléli a mult nagyságának értékeskinc8eit.
Betelünk velük. A karmin tüzes ssine, az arany ragyogása, amely oly jellemtó Velence festészetében, hamarosan a lélekbe kap s á fenség gondolatával megiöltre kiséri azt egész velencei ut|áu. á 6an Marco története, a Dogé palatlo titokzatossága, Paolo Veroneae és Tizian műrészeiének elevensége velUuk járé lények, a inig eaik el nem hagyiuk a lagúnák városát Ürömmel tekintünk be mindenhova, ahol » élst tanulsága sugártik a lélek felé.
8 mikor inásnsp Hitesen szikritik a tavaszi nap fénye, mindannyiunk lelke gyönyörűséggel lelik
meg. Kz at igsti Velence a nap feuyözóuébsu. Ilyennek formálja at ábrándos képtelel s ennek stemlélete nyuil igát gyönyörűséget. Hatása alatt feloldódik a lélek búja. gondja, ifjú erólól duttad minden ideg. 8zinte fájó gondoláinak is, hogy nem maradhatunk tovább a paloták muzoumában
Tovább megyünk, Padui leié. Mm,Ingna és öiotlo művészetének érdekes relikviáin kivűl az il Banlo (Padnál sient Antal) listtelele is ide vont minket.
At élet sebe sok lelket kikeld s földön. Minden sebnek más sz írja: de a hit orvossága valamennyinek legjobb csillapítója. Kegyééitől álltunk ineg a helyen, a hol s inóvésiet is a kegyeletes hil szolgála lába állolt.
S egy stép kot értésben gazdag epitódját láttuk a reliefek plaszlicitásában s s lakúit freskók alakiai-nak mozgalmas elevenségében.
At ideális élei távolába visstatéró lelkűnk elótt stinle bizsral tűnik a jelen prétai mozgalmassága a régi egyetem anlájában mégegyster arcunkba csap at elmúlt atázadok levegóje. Anitán Firenze leié tartunk. Édes, szép vágyódás fészke ez a város is Történeti múltja gazdag tartalommal töltötte meg a a mi nagy és feuséges csak meg logaul a művész
lelkek sokaságában, mindennek hagyatéka rilirartt bőségesen a virágok városában.
Késé este éltünk ide. Motgalmas élele osakosm mindenkit meglepelt. Meglátszik rajta, bogy Firents a világ forgalomban is stámot\'evé.
Alig vártuk a leggell, a virradást. 8 a mint almos szürkeségéből kibújt a napkorongja, ueki vág Imik Firenze ulcáiuak. Olt nem vár at ember a 1 muteumok kinyitáséra. Muzeum ott minden sarok, uiiodeu utca. Neves mesterek alkotása nem egy palota, melynek lalaiu bellii világ politika slálsil bogozták valamikor. Azután családi intrikák, uralmi vágysk és féllékenykedések várfalaivá leltek, a honnan a kötép kor apró tirannusai indultak el hódiló utjukra.
18 hatalmukat a művésiet pártolásának űrökké csillogó
• aranyával vonták be. így síületelt meg Firente mű-I emlékeinek nagy bősége, nmlyekoek befogadására szűknek bizonyult a város pslota sora. Kiaionilt tehát az utcákra ée a terekre nem csekély réste
Mindenki méltányló tisztelettel tekint rájuk, senki meg nem szenlségleloniti. Évszázados nevelés, vagy sz olast praktikus érzék eredményeként tekinthetjük-e etl a tényt, — ki ludná megmondani ?
A Loggia del Lanti érdemel ebben a tekintetben fóligyelmet.
(íolyl. Mv.|
A [\'BILIS Í8
u l,a i közlöny
Osztogatják már a városi hivatalnoki állásokat.
Még hetek sőt hónapok választanak el bennünket a városi tisztujitástól, melyet megelőzőleg a mostani képviselőtestület képe is teljesen megváltothatik,
— Az Omke nagykanizsai kerülete szerdán este válaaitraáuyi ölést tartott G r 0 n h u t Henrik elnöklésével. Elnöki megnyitójában kegyeletes j szavakkal emlékezett meg id Fesselhofer József el-!hunytáról. — Heltni József alelnök Tripammer I Gyula választmányi latybl üdvözöld kamarai levelező i taggá megválasztása alkalmából A gyűlésen több fontos ügyet tárgyallak. Igy részletes megbeszélés ^ | t*rgya volt az Omke jubiláris ünnepsége éa az or-«gyes hatalmasságoknak a beavatottaknak feltolakodó ÖI*80K kereskedelmi kougresszu, A választmányi íaciorok máris tudni vélik, hogy a nyugdíjazás foly- K^01^ stinhelyén lizen jeleulkezlek részvételre. A Un megüresedő vagy ujan creált állásokba kik fog-í ma\' uap fol>ttl,)ál1 leleulkezési ivet körözuek a tagok u,k majdan beleölni. 8 nem csak jósolnak, jövendöl-1 kölL Tilk,Sr r*feráU 8 fol>6 O^y^kröl. A kerületben nek de egyenesen ki is nevezik, hogy mely állásba,ib,,,ét M,bb UJ la«
ki fog megválastlalui s akik mellett már ia verik reklám dobot.
Lassan uraim. Ne oly pazarul a gőzzel. Vannak ám itt még józanul gondolkozó a mérlegelni tudó városatyák, kikel nem lehet orruknál fogva vezetni, kik uem ölnek fel holmi amerikai reklamirozásnak s dkik a méltányossággal is ismeretségben vannak s a kik el fogják majdau tudni bírálni, mely állásra ki at érdemes és alkalmas, ki méltó arra, hogy jutalmazásul beültessék olyan allásba. melyet eddigi Ij^Jj munkássága folytán valóban kiérdemelt.
Nézzük pl. Tudomásunk szerint az öreg Perger bácsi nyugalomba vonultával meg fog ürülni az I. aljegyzői állás. A jól informált factorok állítása szerinti éten álláara is többen fognak pályátui. Vajjoi^ kik lehetnek ama vállalkozó szellemek, kik elébe akarnak lépni ez állás betöltésénél egy olyau egyénnek, ki a városnál eltöltött egdigi munkásságával nem csak kiérdemelte, de beigazolta, hogy annak betöltésére | lQ|lK vezetésében Emlékét hálán kegyelettel sokkal inkább alkalmasabb mint akárki más, kit lul-, lllHg i Nyúljék békébeu ! Nagykanizsa, tengett ambitiója ellene kiléptetni késztet. Aprj| |,ó .j.,
Benedek Jóuef tb aliegyzóról — szólunk I — Vármegye gyűlés A legutóbb tartott ezúttal, ki 38 év óta mftködik a közigazgatás terén vármegyei közgyüknek kizárólagos wrgya a valasztó-a mint okleveles jegyző 17 év óta városunk kereté- kerületek beosttása volt. A tii választó kerületből ben. fú idő óta nemcsak a neki szánl munkakörben, Nagykanizsa mintegy 4000 szavazatával mint önálló de a közigazgatás körébe vágó minden ügyben dicsé• ; v/laaztó 3 kerületre oszlik-. A többi 9 pedig a kö-reiea munkásságot fejlett ki s tudatával, képzettsége vetkezókép oszlatott be.
vei egyik legjobb előadónak bizonyult a legkéuye Alsóleridvai kerület 6 kerületre 5294 szavasé
sebb s legbonyolultabb ügyekben is s aki Lengyel, ral 96 község;
La|0s boldogult főjegyző halála óla az uj a válasz- Csáktornyái kerület 67 község r>040 szavazóval lásig a főjegyzői állással járó teendőket is a leguagyobb ö kerületre ;
elismerésre inéjtó módon végezte Keszthelyi 44 község 4771\'. szavazóval 4 ke-
Nem akarunk korleskedui mellette, hiBz\'en azok röletre. előtt, akik hivatali működését mini mi ismerik s| Letenyei 39 község 410B szavazóval 4 kerü-hivatva vannak az 6 egyéniségét mérlegelni, az szinte felesleges, Csak reá akartunk mutalui arra a méliány • lalauságra, melyet velo stomben elkövetnének akkor, L ^
Zalabaksai 71 község 5443 szavazóval
Halálozás. Városunknak egy puritáu jellegű, becsületességben megőszült s a régi kereskodővilág-nak egyik legérdemesebb tagia hunyta le szemét id. Fesselbofíer József személyében, ki a város minden rélego előtt osztatlan közbecsülésben állt. 93 év válságos eseményeit látta a jó öreg ur maga felett el* suhanni s a legnagyobb viszontagságok között is erősen megállotta helyét
Temetése holnap d. u. 4 órakor lest a városház épületéből Előkelő rokonsága siratja a boldougult a jó atyát, nag) atyát éfl dédatyát. Nyugodjék békébeu I
A nagykanizsai tkp. igazgatósága a következő gyászjelentést adta ki:
A nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság igazga^aága, felűgyelö-bizoltsá :a és tisztviselői kara mély fájdalommal jeleuti hogy id. Fesselhofer József ur f hó 22-éu elhunyt, A megboldogult, mint igazgatóságunk tagja f>l éven át vett tevékeny résil intézi
őrizzük 1914
1 leire
ha az ő ambitiózus s fáradságot nem ismerő munkásságát amikor el kellene ismerni a őt egy jobb java-dalmazasu állásra elóléptelui, akadnának nagy akar-nokok, kik ót ettől készek leuuének elütni. Hisszük; nonban, hogy amikéül a többi állások betöltésénél a méltányosság fogja vezetni képviselőinket, ugy itt
Paesai C2 község 6150 stivazóvnl n kerületre Tapolcai 54 közaég 0767 szavazóval 5 kerülte-
rűletre.
létre.
Zalaszenlgróti 49 község 5484 szavazó korü-
Zalaegerszegi — Az írni,
kerületre 5099 szavazóval, olvasni tudás vizsgáróL
sem engednek betolakodni esetleg olyan egyéneket j dolog, hogy az uj választási lörvény
kiknek seiu képzettségét, sem rátermettségét eddig j jrle|mébea al ,.|wmj j„kola 4, illetve G osztálya senki nem ismeri. — Majd folytatjuk. — szükséges, hogy valaki választó lehessen, melyet bi-
__tonyitváunyal kell igazolnia, vagy az erre kiküldött
I bizottság előtt levizsgáznia, mely csupán csak annyi-
— Mi lesz]szombaton ? Az egyetemi ének- bój A|| ai j||üW néhány sort olvas ós ir s karok hangversenye szombatot, este lesz a Polgári; „„.g^pja bizouyitváuyát.
Kgylet nagytermében. A gazdag lartalmu hangverseny , Bizonyítványát mindenki azon iskolánál kap-elé nagy várakozással néz városunk közönsége.
hatja, amelyben annak idejéu végzett.
— A zalamegye általános tanítótestület a vizsgázni kívánók a polgármesteri hivatalban nagykanizsai járáaköre f. évi május hó 7-én délelőtt (jHlentkezhelnek, ki az állandó bizottságnak elnökq.
9 órakor Nagykanizsán, az áll. elemi uipiskola köz- _ Meghalt a világ leggazdagabb em-
ponti szokott helyiségében farija évi reudes köz-| bére Weyerfiuser a muukásból lett milliomos, ki • gyűlését. | erdővásárlások és kitermelésekkel rengeteg milliót
— Závodl Albin nyugalomba vonult s a j szerzett s mindennek dacára a legegyszerűbben élt. napokban s.ép levélben veit bucaut városunk polgár Halálakor mintegy 25 millió hektár erdeje volt. Évi mesterétől e annak polgáraitól. I jövedelme mintegy 80 millió korona.
— Nem Vesznek el a tejhamlsltók
Rendőrségünk a napokhau iámét egy tejhamisitó kocsist csípett el, ki a lazanaki korcamaudvarból botolt
nagymennyiségű viztel hónapok óta mauipulálta a tejet, hogy igy magának tisztességei summa zsebpénzt keríthessen, reá szedve vevőit a vittel hígított egészségtelen tejjel. Példás büntetés Ián el venné végre kedvüket a lelketlen csalóknak?
— 8ulyos szerencsétlenség órte Nagy Fersne őriszentpéteri állomási elöljárót. Egy vendégét kiiérte ugyanis a vonalhoz, amely már mozgásban volt, amikor Nagy Ferenc vendégének táskáját feladta 8 a vonat oly szerencsétlenül kaptáé), bűg? jobb keiét • kerekek tóbő! levágták
— Szigorú törvény a hazárd játék eU»n Az igatságűgy minisztériumba «gy drákói szigorú törvény lervetften "dolgoznak, m»ly a hazárd kártyajátékok megszorítását c;*ír<«» Vulóbau helyen, gondolkozásra vall, állala vok embert meg.ob.tenek az erkölcsi elbukástól a az anyagi tönkre jutástól.
— Az ábrahámhegyi gyilkosság. Tánc mulatság volt húsvét másnapján az ábrahámhegyi korcsmában, amelyen több sashegyi lakós is megjelent Borgőzös feijel szó?állásba elegyeltek, melynek verekedés lett a vége, sőt lóvöldötéwo ia került a-oi. A verekedés közben sulyoaau megsebesüllek, Horváth István pedig egy golyótól találva holtan maradt a csatatéren.
— Butorosarnok Szövetkezet Bndapest, vili. Ollói ut 18 és Vlil. JőteeNkörul 98. Magyar iparművészek eredeti tervei alapján kéasOlt, modern bútorok éa teljes lakberendezések. Az ország legré-giüb és legnagyobb lakásberHudeaó szövetketote-fennáll a budapesti asztalos parlsatOlet védnöksége almi két évtizede Állandó kiállítása 190 mintaezo, bával a lóváros elsőrangú látványossága. Csarnokai nyitva reggel 8 órától esti 8 óráig
Szerkesztői úzenatek.
— H J. Jókiváuaágodat köszöuöm, barátom-.
8 mindazt tiszta szívből neked is ,\'kivánom.
Ámde arra kérlek, még pedig komelyau.
Ne kísértsd az istent ilyen nyilvánosan.
Ne Írj annyi sokat, mint egy igat költő.
Mert olvasásukból kell egy emberöltő!
Már pedig tudhatnád, hogy at időm drága.
Foglalkozásomnak se ateri, so száma
Hol találok én hát egy égést hónapot,
Mig megértem benned a költőt s a papot ?
Hagyd azt a Pegazust, ne kergesd oly gyakran,
Hadd fusson a szegény tőled elhagyottan.
Jobb lesz. hidd el, kérlek, édes jó barátom,
Akaszd szögre lantod, isméi azt kiáltom I
— R K. Cikke legközelebb aorra keröl.
— N. A. Nem tud az írni, ki ezt irtai
— P. D. Bocaáuat a restanciáért. Talán lassau rendbe jövünk 1
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára
Abbáziában.
Erőftitö é. edző hlilalé-karik egéaz óvón át. Oyermekek 7 黫n felül kíséret nélkül felvétetnek.
E rovat alul liSilótlukárt n»n> víllal felelía-sÁget a sierkentÓBég.
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS J
ETERNIT-MŰVIK HAT/CHEKIA JOS. BUDAPEST. .
VI. AHDRA1SV-UT33.
oyar:NYERGISUJÍALU.
Elárusító:
HORVÁTH GYÖRGY
i
palafedö-mester,
Nagykanizsán.
KERJEN
■AH
Hl! ImintátTsArjegyzéket
; mmmm
Jól jegyo/d inog: esák
cigaretta-papirf, vagy hüvelyt hoz/ ós 110 engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Aspirin
\'tabletták^
^ : fe| ét fogfájásnál, rheumdnál, Influenzánál itb.
elitmert fájdalomcsIlUpItósKr; hogy blxU»aii a 1 valódi Aiplrtnt kapjuk, kérjük a „Bayer" féle A-|>«rln tablettákat. Eiek eredetlcsomagolásban csövenként ^ ..... . n r . i on llll <lrl U»nh»trtk
_ ____ClCUClIUVimS"""™" ------------- :
20 tabletta á 0.5 g I kor. 20 llll. ért kaphatók. - f_ eftin at Asptrln sró látható.
_ I ......___,.H f*h«t a lőrváDVfk
Minden tabteH-.. ... —r..... — -•••- •
Aj A*pilía UÓ vM|etíji«tt. •«hl1 4 «ör\\ínyek
A,^lrUn<»vflmegii«v«»nl
űiAmdít
OAIOMHAI, /AMi
<m
DAIOKNAI, /AMWMWWI
faGNEPL
H«N65ZERKIRÁIV^
BPeSTlfl^EfKÖBUTÖ.
Jonann Maria Farina
csakis óz a valód)
kölnivíz, kölriiviz-pouder ós kölni viz-szappaii.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszer tárakban.
kölniviz-szappant, kölnivizet és pou-
- dert, ha nincs rajta
az eredeti és egyedül valódi dc sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölnivíz-pondért és kölnivíz szappant, •ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap haló az ön lakhelyén, rnert a világhírű cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvári-u. 16. sz.
.Igjjnrü le»»l«iólapra áronnal rtlaainl ás kbili hol siarezlwtó b» az eredeti mlaöaég.
No tessék elfogadni
May Autodict
dictálógép a világ egyetelen teljesen automatikus dictáló gépe. HA ÉRDEKLI: Kérjen prOBpektunt.
Kényelmes fizetési feltételek
MAY FRIGYES
BUDAPEST, Fürdő-utca 10 az Telefon 7-34.
ÜÉ.

ft!
p^ Minden (Aida tudja, hogy a legjobb j
MOTOR-CSÉPLŐKET,
in mindennemű gazdasági l \'
felszereléseket —r " *
malom berendezéseket
legolcsóbban, teljes Jótállással, icsiletfiíoUsre
KOVÁCS «■ ZAKABIAS oóguél
»od.p.at, VIII., KBiUmatii-at 33. u4m
■sereiheli be. Kirjan díjtalan árjagyaékat l> kolaíg- ltJ vatiaOnkal. -^.f
Nyomatott a laptulajdoilus Ifj. Wajditu József könyvnyomdájában Nagykanizsai!.
Nagykanizsa. 1914. április 37
53-ik évfolyam 31 szám
Hétfő
Mi|)iliilk kétfon ii cillirtikin.
klöflzatéal Arak: Ívre 10 koron*, félévre 6 korona.
Nogy«4<vr« 2 korona 60 «U. — Egyaa •xim ára 10 Ali.
FoJcIfa szerkesztő :
Bánekovioh János
Fősierkeaztő:
Kemény László
Sztrhizléiéi ét kiadóhivatal l«ik-tir 1
Tólafon: 162. — Hlrdalíaak dljaxab4a •■•rfnl.
Városunk esztetikája.
(K.) Mindenesetre nehéz dolog egy város esztétikájáról beszólni. I)e szóvá kell tennünk ezt a kérdést is, mint annyi sok inásl, a mely ége\'.ó szükséglet.
Egy nagy város fejlődéséről esik szó, a melynek jelene kihatással lehet a jövó fejlődésére. A múlt mostoha bánásmódját eléggé érezzük. Alig tuduuk kibontakozni a zeg-zugos utcákból, a melyek tekervényes górbeségekkel ékesek. S mit látunk ma ? A jelén is sivár I Városfejlesztésünk ma sem sokat gondol a szépérzék kielégítésével. Alig néhány ideális lelkű emberünk törekvése képviseli nálunk mindazt, a mit városszépítésnek nevezünk.
Más valaki alig tóródik vele. Ha Tri-pantmer Gyulánk nem volna, a poros tereket s utcarészeket ma sem boriianá szemnek óh egészségnek egyaránt jólesó parkírozás
Évek óta hallunk már csatornázásról s neháuy kilométernyi kábelvezetékról is. Ezen
a téren is csak a halogatás és emlegetés sikerére hivatkozhatunk.
Főterünket egész gerendacrdóbun szemléli az idegen, a ki városunkba téved. S hogy néznek ki ezek is?l Utcáinkban is ott ékeskedik egy-egy búsuló oszlop, mint pl, a Sugár-uton, a mely az egész utcát ki forgatja eredeti szépségéből.
Azután épilünk ki - be, rendszertelenül. Mikor fog az a sok görbe ház egy egységes utoába olvadni ?
A város szivében is poros utakon járunk. a honnan a szél szárnyán az egész városba eljut az egészség és esztétika rovására a bokáig érő por. Mikor apadnak le ezek a porforrásaink? Ez is távoli jövó titka.
Nemosak Szépítő egyesületre volna szükségünk, ha városunkat emelni akarnánk, hanem szépítő bizottságra is. Hivatásosan kellene odahatni, hogy a város kiemelkedjék a régi ízléstelenségek alakjából s modernné s a szemnek is tetszetőssé tegyük utcáinkat.
Sok-sok kívánni valót vehetnénk még itt sorra, a melyek teljesülés után sóvárognak. De mikor mindez egy kérdés megoldásától függ: — a vízvezeték és a kanali-zálás inegteremleaétól. Ebben a tekintetben már kisebb városok és nagyközségek is megelőztek minket s nálunk még osak szó is alig esik róluk Pedig, mit beszélünk mi addig kulturvárosról, a mig utcáink külső sziite rácáfol állításunkra, inig városunk egy a világ folyásától elmaradt falu képét mulatja alig»néhány méterre a városházától. Összenőtt sorok ezek városunk külső képéből, de minden szavuk szomorú igazságot takar, osak egy kisaé kell utána néznünk. Itt kellene összemérni erőnkét. Ki tud többel tenni la város külső siiuének emelésére? Ez lenne nemes küzdelem s eredményes vita tárgya. Ennek tüzében elégnének mindazok a visszá-ságok. a melyek ma holnap nevezetessé le-szik városunkat — a kívánni valók és a ! hiányzok tekintetében.
Mese. Irta: Lukáoa Jósseef. Szavát aranyozta Napsugár fényével, Melyhez ezQst szálat A hold fénytói kárt el
Hallgassatok ide Mind. a kik szerettek ! Mesét mondok uektek lEdeset, színeset. Tuzea csillagokból v Kötött össze csokrot. Az ég peremóról Jó csomót lesodrottl
Apró kicsiny jósvlg Volt a Janka szive. Hogy ia fért volna hát Barna Laci ide ? I . . . Bzava caongés-bongás Illatos szép szózat. ^Aranyos, ezüstös 8zineket bontogat.
Hiába sóvárgott, Hasztalan esengett. Bús dalos ajaka Pedig szépen csengett 1 Odarakta mindezt, Jankának emlékbe 8 ugy köuyörgölt mosolyt Szerelmet cserébe.
Rózsabimbótól kéri Szavához illatot 8 a harangvirágtól Csilingelő hangot. Hiába volt minden 1 Janka csak mosolygott S kacérkodva nézte, Lacit, * busongót.
I
Söt-U szép szemébeu Gyémánt tüze égett, Kacagó hangjában, Ott rwigett az élet I
Klbusult a fiu K Kiivtelanaégen S Hsdó szavak helyett Átkot szórt keményen :
Örökké mosolyogj I De mosolyod fájjon I Nyugtot ne lelj többet Sebol a világon I
Mi történt ezután? Tudni akarjátok? Jankát, a kis kaoért, Megfogta az átok I
Miért használjunk kizárólag „Osram" lámpát?
Azért, mivel ezen lámpa mindama követelményeknek megfelel, mely egy modern drót-lámpa iránt támaszthatók, fe lámpa eltörhetetlen, rendkivül takarékosan s mindig egyenletes világosság melleit ragyogó fehér fénnyel ég.
Valódi Oujm JrűU.imf.ik kaphatók Villámot mütiMI. tttnlóknél ét Hindin uakmabtH úíltibtn — Uogyarontdgi hépnitéU binndtull taUáml; Pmftr ét Pia, Bnda/ntl. VI.. Hajit-nUá it. u.
i
zalai közlöny
Április 27.
ebben az egy"pontban nem volt közlünk nézeteltérés soba I Helyesen I Most azouban. mikor ez a hamis hang elcsendült, ezt is megérlük. De józan társadalmunk nem Olt fel a kétes értékű szavakuak éa szombaton lesújtó kritikáját azzal is kifejezésre juttatta, hogy uri köreink kevés kivétellel teljes számban jelentek meg a szombati eBtélyen. Különösen halhatott a fényes éstélynek erkölcsi diadala az inkriminált sorok Írójára, mert meggyózódést szerezhetett róla, hok-y sorsinak tartalmáról társadalmunk tudomást! nem szerzett, sót azt elitélte. Legfeljebb egy köszönet Ud larlozuuk a sorok iróiának, hiszen ót is ott láttuk a bizottság ülésén : — mert reklámot csiuáll az estélynek. Hu ez volt a célja remekül bevált sz/ndóka s tisztelettel köszönjük meg neki azt,\'amit cselekedett.
A hangversenyt igazán széleskörű készület elózte meg. A sújtó, a mesteri plakátok (ifjú kezek munkáiénak s Pfeiíler kollégánknak szakavatott tudását és illését dicséri!) — már elóre jó baugulatot keltettek. Siviezsényi Zoltán főgimnáziumi tanártársunk agilitása és fáradhalallansága pedig a rendezés szervezésében s keresztüliitelébeii máris biztosnak mutatta a sikert. Adjuk ueki az igaz elismerés és dicséret elsó szavát kötelességszerűen, de egyúttal igaz lélekből. j
az írod. ós Műv. kör dalárdájának, majd az iparUs-tilleti dalárdának üdvözló jeligéje, amelyre az egyetemi énekkar s Tötössj udvari tanácsos válaszolt, meg. köszönve a szivea magyaros vendéglátást, amelynek már kezdete is oly igaz, oly megható volt Nagykanizsa rétizéről.
Délután a polgármesternek a a főgimnáziumi igazgatónak énekeltek az egyetemi énekkarift.
Este kilenc órakor -- a fényes hangverseny!
A szereplő művész gardát élénk üdvözléssel fogadja a terem közönsége, amelynek soraiban ott láttuk 8ipeki Bálás Bélát, vármegyénk főispánját ín feleségével s a környék előkelőségeit szokatlan nagy számban. Az elharsant jelige után jön a programúi Közben szuros tekintettel tigyeljük a művészgárdát, s meggyőződést szerzüuk róla, hogy minden felekezet képviselve van beuue. Hackl karnagy beleszúr n levegőbe dirigens pálcájával s felharsan Rákóczi kara a Neino operából, tömören, szépen csendülő együttes ben. Krasznahorka büszke vára nem kevesebb művészi értékkel interpretálódik. Széles tónus, tartalmas színezés, amúgy igazában magyaros, átérzó előadás alapozza a sikert a hangverseny további számjaihoz Igazán művészit, a színezés szubtilis finomságáig emelkedő számol produkált a kar Ollando di Lasso
Szombaton délután két órakor érkeziek az éne- Vtllanella (Wözel háromszáz éves darab 1) és Kjerulí
kesek. Velük jött Tölössy Béla dr. műegyetemi tanár aki ideális szeretettel csügg az ének és zeneművésze teu, aki minduuíalau elválhatatlan kísérője az"ének-karuak, hogy az ifja lelkek lelkesedésének tüzét a legszebb művészet iráut állandóan fokozza. Dr. Hindy Zoltán, dr. Goll Aladár u megannyi jeles mozgatója az ifjusjg társadalmi szereplésének, este szintén városunkba érkeztek. Az énekesek karmestere Hackl Lajoa ötventagu gárdájának élére állt, a mint az h j vonatból kiszállott. S az :ezernyi közönség meghatott tanúja volt az egyetemi énekkarok igazán szép s magyar szívhez illó vendégfogadásának.
Dr Sabján Oyula polgármester üdvözölte először a város közönségének nevében a megjelenteket a azután Horváth György, piarista fógimn. igazgató beszélt az írod. és Műv. kör ueyébeu, Kaufer József pedig az ipartestületi dalárda képviseletében. S elharsant
Hardangeri náaznt c. darabjában. A kettős kar technikai alkalmazása az echo élethű kifejezésére hatásosan bevált s az együttes tisztasága és szabatossága a meglepődés entbüsziaszta dicséretét váltotta ki a hallgatóság soraiból, a mely az énekkar erejébe vetett uj bizalommal kérte a ráadást. Dicséretes buzgósággal énekeltek és ismételtek etre a lelkes dalár-disták. Különös figyelemmel emeljük ebből a jó élt — szereuáde átérzett előadását, a mely a vezetés ügyességének s az öntudatos énekművészetuek kije gecesedelt stilusdiadala volt. Én ezt a számot tartom az énekkar parádés sxámáuak. Horváth Akos két dala (Késő vágy .. Álmodtam . . .)»• Goldmark K Frühliugsnetz, Wagner R. Zarándokok kora a Taun-háuserből — az előbbi elAadás dicséretes sikerében osztoznak Érdes és sok erényes tulajdonsággal éke* előadásukat, a melynek ere|e, fénye a teremnek köz
Az eyyetemi énekkarok
hangversenyt.
Hosszas szünet után szombaton ismét igaz műélvezetben volt része városunk közönségének.
a Polgári Egylet nagytermében folyt le a budapesti egyetemi énekkarok hangversenye. Már most elöljáróba ia ideírhatjuk, hogy a siker jegyében s föltétlen tetszés mellett. A hangversenyt Nagykanizsa város közönségének védósége mellett rendezte az írod. és Művészeti kör, a melynek intéző bizottságát i a társadalom számottevő minden tagja igazáu dicséretet érdemlően támogatta
Jóleső érzéssel adja ezt tudtul a tények sikerültének elfogulatlan krónikása, az objektív szavú kritikus. Annál nagyobb örömmel, minél több nehézséget látott a siker útjából közös akaratul eltávolítani s minél több ellenséges értOletQ, jogtalan panaszt hallott elnémulni a közmegvetéa átkától sújtottan. Mert egy szomorú tényről itt nem feledkezhetünk meg, ha igazán s őszintén akarunk szólni. Ez a szomorú téuy pedig egyik laptárauuk hasábján látott uapvilágot tiszteletre máltó szerkesztő társaink felelőssége mellett névtelenül, de korántsem az ő tollúkból. RáísmertOuk a eikk tónusáról a már ismert fizmukézre, amelyet ugyan a jóakaratú Jákob hangja látszik dirigálni, — de a meg bolygatott felekezetieskedés máza, a szent imrések kifejezés teljes tisztaságában mutatja meg az értelmi szerzőt, a kit méltán siythat. társadalmunk elítélő nézete. Hova jutunk, ha a művészet, az emberiség ezen leguemesebb közkincsének terére is bevisszük a vetélkedést s az egyenetlenséget s a legiuternacionáli-sabb kulturkinoset, a zenét és énekművészetet is felekezeti szempontból fogjuk elbírálni ?Kzen a téreu eddig egységes társadalmi életünk kebelében nem fordult elő példa, u a szereplő művész, vagy művész gárda programmja mellé születési bizonyítványt sohasem csatoltunk ; csak művészetét bíráltuk meg igaz értéke és érdbme fzerint. helyeselve, vagy kifogásolva rá-termettségM az előadás alapján. 8 ebben együtt voltunk egy oé«et«o évek óta izraeliták, keresztéoyek s
Húsvéti emlékek Olaszországból.
Irta: L. J.
a.
Ki ne ismerné Firenzéoek ezt a nyitott mu-zeurnát Századok népe bámult már méhébe, a melyben Orcagna örök remeket emelt nevének. Büszkesége ez a loggia az egész Firenzének.
Giovanni Bologna, Benvenuto Oellini s még annyi sok más neves szobrász talált benne otthonra halhatatlan alkotásának. Szépsége feltűnt már a re-naiasance hajnalán, a mikor egyik műépiló azt ajáu-lotta Firenze urának, hogy a loggiát vezesse körOl a Piazza signorian a akkor nevét halhatatlanná telte.
Alig néhány lépésre emelkedik a Palazzo vecchio. Barna kövekből épült hatalmas fala és tornya komor sziut ad az egész városnak NélkQle elképzelhetetlen Floreuc, akár a dóm kupolája és cam-pauileje nélkül. Mennyit néztünk mi mindezeu! Oldalát megrakta a szobrászat nem egy halhatatlan nevü műalkotással.
Egyik szögleténél hires ponton akad meg a tekinteti Siralmas, szomorú mull füstölgő máglyájának emlékét jelzi itt egy réz lemez. A boszu művének a az újra éledt tirannusi uralomuak ezeu a szomorú helyén műit ki Firenze lelki vezére, Savo-narola, a ki a könnyelmű és ledér élet ostorozójából Firenze köztársaságának ura lett. San Marco kolos-toráuak perjele itt szenvedte el vértanú halálát. S Fra Angelico méltán festett dicsfényt annak az embernek homloka fölé, a kit kora megcsodált és meghallgatott, de mag nem értett, a kinek még haló
poraitól is félt a zsarnokig s aiért nz Arilóba szó-rattn azt
Bás emlék szomorú hangulata Oli meg a lelket ennél a pontnál, a melyből osak a művészet derűje* siiporkázó sugár bősége tudja tisztább világba vezetni Ott van a közelben az üffízi és a Pilti képtár. Ez a két uév két közhely a művelődés történelmében; W-W dr*8n testamentum a mult kincses házából, a melynek minden lapját, minden sorát más kéz irta Beszédesebb még noiu volt toll az emberi kézben s a lélek érzését sem sugározta még szebben soha I Lelke idealizmusát irta rá az ihletett művész lelkek sokasága egy-egy képre. Baffael, Perugino, Fra au-gelico, Andrea del 8arto, Tizian a a többi neves, a többi uagy szellemének inventiója reflektálódik itt a művészet fenségének igaz mélységében s a kivitel •*odálato8 tartalmasságában
Ha százszor nézem, százszor többet látok bennük s lelkem nem tud velük be telni soha.
Es más is igy van velük. Ezrekuek arcán láttam már ugyanazt a hatást. Azért szeretek én oda mindig társaságban menni I A széken ülő Madonna bája szivünkhöz ragad s Murillo Máriáiénak emléke, Andrea del 8arto képeinek különös mosolya is hozzá forr leikünkhöz.
A Medici airok, a Santa Oroce síremlékei fe Giotto egyszerűen kedves freskói sem maradnak nyom nélkül a szemlélőben.
S ki feledné el a misztikus dómot, merészen ivelő boltozatával; a Baptisxteriumot a paradicsom kapujával s óskoru mozaikjaival ? A 8au Marco egyszerű cellái, a Galleria antioca e moderna neveze-
tességét? Mélyebben vájodott be mindez a lélekhe, sem hogy a robauó idő egyhamar lemoshatná emléküket az emlékezet táblájáról.
Egy délután a Oertosába rándultunk ki. 8zinte araeretlen név. Nem olyan világhíres, mint a páviai Certosa, de a léleknek még édesebb, megkapóbb. Amaz már teljesen kihalt Nincs benne Szent Bruno szellőmének, egyetleu fia sem. Ohiostióin nem karthauziak saruja veri fel a titokzatos csendet. Ott minden alszik, néma Es ez a Oertosa osak egy mu-íeum. Művészi szép emlék egy több százados korból s azután, — semmi más I Csodálatot kelt, de meg nem hat I
De a firenzei certosa még eleven 1 Élő si-még most ia a huszonkét oellája. A szomorú köszöntés ma is ott susog, ott szól a karthauziak aj-káu: Mementó moril Hány fájdalom s életcsalódás bucsu dala csendül ki e pár szóból? — csak az tudná elmoudaui, a kinek lényegéhez és életéhez hozzánótt a köszöntési formák e legőszintébbje, de egyúttal legszomorubbja is
Önkénytelenül a szívhez tapad a certosa szellemei Bohókás jókedv, derű s élelhumor, amely pedig állandó kísérője volt kis társaságunknak, nem hasadt ki többé egyetleu egy lélekből se. A hogy megpillantottuk a karthauzi Irater tisztes, szép alakját, más világba tévedtünk.
(Folyt, köv.)
ÁPRILIS 27.
ZALAI KÖZLÖNY
ojoiidásosaii rossz akusztikáját is legyőzte — a Oaudeamu8 igitur előadásával zárták be.
A műsor keretében mulatkozotl be Pallooh Etelka is debuljóvel a nagykanizsai közönség előtt. Két darabot (Waguer Tauuh&useréból, Grieg Papillon) és egy láadási számot adott elő zougorán. Rióadásában volt technikai tudás, izlés és művészi zamat is, a melyet tetszéssel fogadott, hallgatott és honorált a hallgatóság. Ö mindezt egyéuiségének természetes bájával is bearanyozta a szereplő. Jáger Istvánué (zongora), Steruek Zsigmond s Gűrtler Ferenc (gordonka) triója is — 8teruek magyar ábránd — a tetszés méltánylására talált.
Hofrichter Emma (1 hegedő), Büchler Mór (H hegedű), dr. Krátky [Istváu (viola), Sauermauu Béla (gordonka), vonós négyese (Schubert I) moll) erős kontúrokkal bontakozott ki az estély sikerének tableaux-jából. Játékukat újra élveztük, újra megdicsérjük. A jelentós tudás talentuma, a fejlődön izlés rutinja és a művészi belam\'ólyedés tették játékukat plasztikussá. Sablonossá válnánk, (ia dicséretüket tovább is hangoztatuánk, mert hiszen az ó szereplésük, a kiforrott játékuk maga az abszolút dicséret, s a biztos siker. Eddig tart a kritikus szava.
A szombati estélynek krónikása azonbau még mást is hozzá fűz: — a hangverseny után a terem űrjében szétolvadt hangban ott rezgett az elismerés igaz együttese, a mely kullur életünk ezen legújabb gyöngyszemének méltánylását erősítette meg. 8 azutáu zene zengett s hamisitallnu jókedvvel tartott a tánc késő reggelig. Panaszosan fájó gondolat, hogy ez Is elmúlt I...
KritikUB.
látszólagos ellentétek ezzel teljesen elsimullak s a
HÍREK.
— Személyi hlr. Horváth György, fógiar nátiumi igazgatónk a tankerületi igstgatói értekezletre Keszthelyre utazott.
— Vároni párt? Igen a pártatlanság, a a jámbor önzetlenség, a politikai árnyalatnélküliség legyében készül megalakulni egy uj, a .haladás" és a fejlődés jeligéje alatt kűzdó-párt, melynek célja uj •szméket termelni, azok mellett kitartani s ellensúlyozni azokat, kik a maradiság lassú szekerén haladva (a eonzervativizmus sötét szemüvegén uézve minden újításnak ellenei s az uj szavak, uj uuergiák, uj törekvések ellen vakon küzdenek.
Nagyon szép, örvendet«H jelenség. Bár j^i ugy éreztük, hogy a város ügyeiuek Önzetlen támogatása, tavaiuak gyarapítása s jólétének előmozdítása e város minden egyes polgárának erkölcsi kötelessége s ahhoz külön fogadalmat tenni, külöt> pártba tömörülni felesleges. S ha ez uján szervezkedő pártnak csakugyan ez lenne szándéka s törekvéseinek e város jólétének előmozdítása lenne kizárólagos rugója, azon csak örülnünk kellene. — De félő, hogy a múltnak » meglevőknek személyi ellenszenvből származó gyűlölete vezérli a szervezőket, mely ahelyett, hogy egyetértést teremtene s az érdeklődést szélesebb körben felkeltené, csak a ma még látszólagos ellentéteké fogja valóban kiélesiteni, mely a köznek javára egyáltalán nemcsak kárára fog szolgálni, amit a vá-ros egy józan gondolkodású polgárH sem óhajthat.
— Tanácskozás a városi pártról? A vasárnap délután tartott tanácskozásra a városi képvi-*elók Impozáns szép számban jelentek meg s a szó "okok higgadt s tárgyilagos beszédei utáu ogyhangu nézetté vált, hogy ily pártra városunk képviselő testületében jelenleg nincs szükség.
A jelen volt érdeklődők igy azzal az örvende-.tes megnyugvással távoztak az értekezletről, hogy ezzel a kérdéssel többé nem foguak találkozui s a
kölcsönös megértés utjáo a békés együltmunkálást szenvcdélyeskedések nem fogják többé megzavarni.
— Halálozás. Hosszas vajúdás után végre napvilágot láthatott, volna, azonban nem levén életképes, kiszenvedett. — Előkelő származására való tekintettel, nagy asszisztenciával hantolták el s számos szónok köztük Dr. 8zekeres József. Ojvári Géza Hajdú Gyula, Kárlovics József » Dr. Bothscbild Jakab mondott felette beszédet s igy hisszük, hogy többé uem (og leitámadni.
— Esküvő. Dr. Szabó Zsigmond kedves leányát, Böskét ma délelót vezette oliárfcor llavas József inagán tisztviselő. Az esküvő utáu a központi szállóban dejeuuer volt, amely után az ifjú pár « ábrándos lelkek ígéret földjére — Velencébe utazott. Kisérje őket életükön át iniuden üdvözlet és jókiváuat igaz teljesedése s hiánytalan boldogság
— A szombati hangversenyből. Egy kíváncsi ur még mindig dubilált az egyetemi ének-karok felekezeti jellege fölött. Egész hangverseny alall izgult-mozgott s alig várja, hogy mindennek- vége legyen. Oda is siet a hangverseny uláu több daláf-distához és élénken tudakolfa vallási viszonyukat.
— Mondja, Ön is szeutimrés? kérdi egytől — tíztől.
, —- Na, hallja az ur? Mit gondol, nincs szeme I Én Bosenberg vagyok de Nágy Károly 1 S még sok hasonló választ kapott. Fejét ésóválv* ment a söröz\'be.
- Az országos kézimunka kiállítás. Az IpsrmAvészeti Muzeum kupolatermét ez idósaeriut a Női Munkát Értékesítő Klotild Egyesület kiállítása foglalja le.
Az üvegszekrényeket Vagyont érÓ habkönuyü csipke ós hímzett batiszt holmi stb. töltik meg, a kópárkányokról pedig pempás függönyök, műbimzés-sel ékes teríték csüngnek alá
Az ország minden -részéből, klastromokból, bimzó hölgyekről, magán miikedvelóktól érkeztek a kézimauka valóságos remekor.
A leheletszerű csipkék1 között szinte büszkeséggel uézzűk a ml vároaudk kedves ismerősének, Győrffy Jánosuknak gyönyörű Paonouia csipkéit, mint saját találmányát, melyről a fővárosi lapok a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak s az amatőrök muukái között egyedül ezekben találtak uj gondolatot. Jóleső örömmel szemléltük, s hallottuk a körülöltünk tolongok általános dicséretét,-\'tudva, hogy a dicséret nekünk is, de külouösen arai kedves művészlelkű (öldinkoek Győrffy Jánosnéuak szól.
— Az egyetemi énekkarok hangversenyének jövedelme. A szombati hatigverseuy jövedelme 2300 koronát tesz ki, amely ősszegből boO koronán felűlmarad a szinház alap gyarapítására,
— Football mérkőzés Tegnap, vasárnap 26-án Nagykanizsai a P. E. I. és II. csapata mérkőzött egymással* A játák 45—46 percig folyt. Az idő eleinte nem volt kedvező, mivel a szél az I. csoport felé vitte a labdát. Meglepő játékot mutatott a II. csapat. Szépen védett kapusuk, Buzádi, aki csak az első félidő vége felé engedett be egy golt. Haraugozó, a balszélsó is jó formában volt. Krammer is kilett magáért, ó rúgta a golt a II. osapat javára. Az I-só csapatból hiányoztak a legjobb játékosok, miut Tóth, Schlesínger és Kertész. Mindamellett szépen játszottak Fölkér, Halász, Viudisch, Hirscbler és Péter, ki a golt rúgta a II. csoportnak. Kapusok Tallián Istváu nyomdász, igeu szépen védett. Feltűnt aj játékosuk, Riziug. Az eredmény 1; 1. tíiré Saliér.
— Közgyűlés. A nagykanizsai kerületi mun-kAsbiztositó pénztár közgyűlése f. hó 26-áu délután I 3 órakor a városház tanácstermében ment végbe. Az! előző évektől egészen eltérőleg gyors tempóban da- ( rálódott le a tárgysorozat. Ujlaky Jstváu biztosítottak i részéről elnökölt s megnyitója utáu félórával a köz-í gyűlés véget is ért a béke jegyében.
— A választók vizsgáztatása. Mint lapunk legutóbbi számában jeleztük, az írni-olvasni nem tudó azou 24 éves magyar állampolgárok, kik legalább 40 kor. adót nem fizetnek s akik ÍV—VI. osztályú végzettségüket iskolai bizonyítvánnyal igazolni nem tudjak, irni ós olvasni tudásukról ^tartoznak az brre kirendelt vizsgáztató bizottság elótt tanúságot tenni. E vizsgák május hó 4-én kezdődnek s azokra jelentkezni, n városi polgármesteri hivatalnál lehet.
— Ml hiányzott a műsorból. A szombati
hangverseny műsorában csak egy hiba volt, pauasz-kodolt városunk egyik számottevő Jakja...?.. . A snereplő dalárdisták névsorának ós sz^Métt bizonyítványának eieuchusa.
— A járdák művészete. A főkapitányság figyelmébe ajánljuk a következő sorokat. Városunk bau uj művészeti uáuy fejlődött ki. Minden reklámot k járdákra fesieuek s az -ilézatos ember, aki barátja a művészeinek alig mer már. lépni a járdán, nehogy a f.-hór alakok és hirdetési reklámok esztétikáját megsértse Tegnap h mozi loloméuyessóge, ma\'a football mérkőzés hirdetése tarkítja gyalogjáróinkat. Ma-hol-uap napi életünk összes krónikáit és esemenyeit a járdán fogjuk olvasui. Á jóizlés nevében tiltakozuuk ez elleu az újságszerkesztés ellen s kérjük a letiltó iutézkedést I
— Örült olpőváeárló. Egy őrült wazony állított be szombaton délután Miltényi Ignác cipóüz létébe, hogy ottan eipól vásároljon. Az ott levők azzal távolították el, hogy jelenleg nincs neki való cipó, hanem majd legközelebb készítenek. Az ói ült asszony az utcára érve eszeveszetten kiabált, hogy péuzt adjanak neki, mert ő cipőt akar vásárolni. A posztoló rendőr be o«alU magával a rendórségro, honnét mentókocsin beszállították a helybeli közkór- / házba.
— A soproni Iparkamara jelentóae. A soqrotii iparkamara márciusi működéséről megjelent «z értesítés, amelyet érdekkel olvashat minden iparos és kereskedő. , tYíi-
— Magy. Klr. Szab. Osztályaok^Aték Mai lapunk hirdetési rovatában megjelent a Magyar Kir. Szab. Osztálysorsjáték hirdetése, melylyel i kő-zöuség tudomására adatik, hogy a XXXIV. sorsjáték I-ső osztályára vonatkozó sorsjegyek már eladásra kerültek A XXXIV. sorsjáték |áték(erve ugyanaz maradt, miut eddig és pedig az eladásra kerülő 1 lO.OüO sorsjegyből 66,000 darab sorsiegy 14.469,000 korona nyereménynyel sorsoltatik ki.
— Bútorcsarnok Szövetkezet Budapest, VIII. Ollót-ut 18 és VIII József-körűt 88- Magyar iparművészek eredeti tervei alapján készült, modern bátorok és teljes lakberendezések. Az ország legrégibb és legnagyobb lakásberendezó szövetkezete-fenuáll a budapesti asztalos ipartestület védnöksége alatt két évtizede Állandó kiállítása 120 minUaso. bával a főváros elsőrangú látványossága. Osarnokai nyitva reggel 8 órától esti 8 óráig.
NYILTTER-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösltö és edző hltladó-karák t(in éven át Gyermekek 7 éven
felül kiséret nélkül felvétetnek.
•) K rovat alatt kötlottokért u«m vállal lolalta-aégnt a Hiorke.tléség.
4
ZALAI K t) L L fi N V
APíiIUS 27
I Hirdetmény. I
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a MAGVAR KIRÁLYI PÉHZÜGVMIIIISZTfeRIUM ellenőrző közegei Magy. Kir. Szab. Osztál;sor«játék (XXXIV. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták azok a fóárusitóknak áru-síláfl végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1914. májas hó 20. és 22-én Urtatik meg. A húzások a Magy. Kir. Lott6jowedéki
Igazgatóaág, mint állami ellenőrző hatóság, és királyi közjegyzö jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál (kaphatók. Budapest, 1914. évi április hó 26-án.
\'Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáté
Tolnay. Hazay.
Jól jegyezd meg: csak
cigaretta-papirt, vagy hüvelyi hozz és ne eu-gedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Aspirin*
tablettáR^"3
: fej is fogfájásnál, rtieumánál, Influenzánál *tb. R
elUmert lájdaíomcslltapitósm: hogy biztosan a B
valódi Asplrtnt kapjuk, kérjük a „Bayer" féle Aspitln M
tablettákat. Ezek eredeticsomagolásban c«ovenkcnt ff 20 tabletta á 0,5 w l kor. 20 Ml. ért kaphatók. ^ M Minden tablettán az Aspirin szó látható 9*
Ál A.ptrln ui rMi^yirtt UMt * i ^
iidlnl. mái itt nem ioea»alt kftulm<ny»ll^ , A*p4rl>aévttlottgn<v«nl.
A legjobb és leginegbixhatobb
/wmMwow
1 (MIOKKAl, /MÁHttAMl
ff CSAK*/-KOR
/flGNER-
HflN6SZCRKIR/UV~.
BPfLfTjí^EmflüUT U ARJtwié* imrtfil
Johann Maria Farina
osakis ez a valód>
kölnivíz, kölniviz-poudor és kölniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
Ne tessék elfogadni
kölnivíz-szappant.
____kölnivizet és pou-
- dert, ha ninos rajta
az eredeti és egyedol valódi de sokszor\' utánzott Johann Maria Farina Qegenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény mim volna kapható az Ön lakhelyén, rnort a világhírű oég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII, ker. Szigetvart u. 16. sz.
egyszerű levelezólttpra azonnal válaszol és közli hol szerezhető h-t az eredeti minőség.
magáuiáró Motorcaéplokéazletek
magáii|áró Kötorögépek
magánjáró Fafüréaz- é> Hunitógépek
Benzin . bzivógáa óa nyeraolaj motorok. Malomberendevcóaek. MOTOROSEKÉK
melyeket teherszállításra eit csépiévé iv lehet basznalm.
kell;n,e;r és schanzür
BUDAPEST. MLÁX.MÁW ÜTOA ». SZÁM.
0»ak komoly árdeklódAsoket kSrOnk.
^^ Minden gaxda tudja; hogy s logjobb ^^J
MOTOR-CSÉP LÖKET,
és mindennemű gazdasági
felszereléseket "
malomberendezéseket
legolcsóbban, toljes jótállással, részletfizetésre
KOVÁCS ós ZAKAR1A8 oógnél
Budapest, VIII., KöaUmvttf-ut 33. »4m
szerezheti be.
tllotan
te • tattarttaakfe Mteátu Ita^a. drMizáAai 7»•/. éra—utak.HH»
K»#liató villányii sreléai Uilitakbtn, vitlanytileiwken «• • MtfiYttt SltMfRS-SCHUCKEItT-MÖVEK-ill. Mlinl VL, llllMll.l 3Í. Silnhüi 13.
Nyomatott a laptulajdonus Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. 1914. ápri.\'is 30
53-ik évfolyam 32 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Miljilinlk hatfan ét csütirtökén.
fclöfliotíal *r«h: Kgéw t.re 10 korona. t*l4»,e 6 Segycdivíe 2 korona 60 flll. bR)«a txAm ár<
10 flll.
Felelfa szei ke«lf.:
Bánekovlch János
K\'ikr.erkeazi/í:
Kemény László
Szarkeiztoug at kiadóhivatal Diák-tér 1
T«Ufon. 182. — Hird• f4• • k dljaiabáa »««rln|.
Történelmi kongresszus íi Felvidéken.
A magyar Történelmi Társulat négyöt esztendőnként nagygyűléseket rendez av. országnak olyan vidékén, amelyhez évszázadok jelentős történelmi eseményei fűződnek. A legutolsó ilyen nagygyűlést Liptó vár megyében tartották meg 1908-ik évben, amikor is a nemzeti és tudományos szempontból fényes sikerrel végződött. A napokban foglalkozott a társulat elnöksége a leg közelebbi ilyen vidéki kongresszus kérdésevei és ugy határozott, hogy ezt 1914 nyarán Trencsén vármegyében tartja meg. Meg is indultak már a tárgyalások ebben az irányban Szalavszky Gyula v b. t. t. treu-eséni főispánnál, aki a legnagyobb szeretettel és lelkesedéssel karolja /el at eszmét a tabsulat elnöksége: Dr. Tballóczy Lajos v. b. t. t. elnök. Osánky Dezső dr. ós Fejér-pataky László alelnökök, már hozzáfogtak az elókészités nagy munkájához, amelyben rajtuk kivúl jelentós szerep jutott Odescalchi
Artúr hercegnek, a Társulat választmányi tagjának, Szod»ozky Lajos kolozsvári egyetemi tanárnak és Iványi Béla dr. társulati titkárnak, tizek a munkálatok már megindultak és bizonyos, hogy a magyar nemzeti kultura még nagyobb es jelentősebb eredményeket ér el majd a trencséni kongresszuson. mint aminőket Liplóban elért.
Trencsén vármegyeben a szakferfiak és a hivatalos faktorok természetesen\' a legua-: gyobb örömmel támogatják az előkészítés nehéz és felelősségteljes munkáját. A vármegye tisztikara, de különösen Zamaróozy János baáni fóíjiró, Pázmány Lajos fölevéltáros, tírancsók Károly dr. királyi tanácsos, > muzeumi igazgató, Iiadik Béla rendőrkapitány a varos tisztikara eddig is értékes fel-! világositással és szeretetteljes támogatással muzditolták eló ezt a nemzeti szempontból olyan nagyfontosságú közügyet.
Az elókészüés c$ja: bejutatni a kongresszusnak a vármegyének azokat az Írásban megmaradt emlékeket, melyek érdekes
dokumentumai a trencséni nagy időknek és amelyek a hajdani magyarsagról, ennek nagy kuli lírájáról tesznek bizonyságot. Az , előmunkálatok még nem haladtak annyim, hogy teljes és világos képet alkothassanak maguknak a vármegye diosósegnek gazdag múltjának minden fázisáról, azonban a lelkes támogatás és az elómUokálalban rösitvevő szaktudósók elég garanciát nyújtanak arra. i hogy a nagygyűlés után nyomdafesték alá kerülő jelentés sok olyan eseményről ég idÖ-| ró! szátaol majd be. amelyek eddig Magyarország történetében ismeretlenek\'?voltak.
Trencsén vármegyével részletesenjkeve-8i-t foglalkozott a komoly história.
A várromokhoz füzódó mondák megmaradtak ugyan, apáról-ftura szálltak, de a megye múltjáról — Trencsén várát kivéve — keveset irtak\'még a tudósok. Pedig ennek a vármegyének jelentós^ szerepe volt a , középkorban. A Vág már akkor kitűnő kereskedelmi ut volt Sziléziába és Lengyelországba. amely országokkal élénk kereske-
Tavasz.
Megnyílt az égnek szörkf, ónfala ; A tépett falbök kék nyilasain Vidám augár a földre rópptme 8 megérinlé a föld dermedt rögét. Varázaórintéb ; életet lehel: Avar kötött kél hószin hóvirág ; Halott tetemből ifjú szűri lány. Oh, édea csók I . . .
A lányka megremeg.
Sóhajt, édes vágy önti testit el;
Lángpirba rejti hév rejtelmeit,
Mint bzúz roenyasszouy násza alkonyán.
fia csókra csók Imii, vágyva, égetőn
A lányka hódol. Qdvőt vár s igér;
Náazára késiül.
Olt selyem ruhát, Fürtét zilálja szellő lágy keze, Keblén nyakáo ezer gyémánt ragyog. Kacagva fut he erdót, mezót;
77joAt
fis merre lép, nyomán virág fakad ; És merre szól. rá csengő dal felel : Mindenfele mosolygó hódolás övé a fűnek selymes bárbonya, óvé a lomb, övé a kis madár. Ové a büvös-bájos tarkaság a két szivárvány, réieu » kék egen, Övé az eg s ra|t minden csillaga. Óvé a uap, övé az ifjúság . . . 0 a tavasz l . . .
... Fel hát I Nászomra Unuepeljetek I Léptem zaját ölelje gyep, füved, A lomb, harmattól ékes-terhesen, l^ágyau bólintson merre lépek éu ; Nekem vimljou. nyíljék a virág, Illat fürösszön, dal dicsőítsen I Madársereg trillázzon éneket I Szivárvány add hímes palástodat! Kényed szemembe, éguek csillaga. Liliomnak kelyhe édes mézedet! Ajkamra szálljon, uap, minden tüzed ! . Az édea csók a percnek édeue . . . fi percben éljen végig életem.
A kéjt, gyönyört, mit nékem adtatok, 8zerelinem lángján mind feláldozom
K percbe\' most . . Mit nézzem a jövőt? A balga bit mit ápol jámboron Véuusuak csókja, Hachus serlege, Ajkamra kettős lángot öntsetek. Boruljon lángba hát a pillanat S minden kéjével hadd égessen el 1 . . .
. . . Boldog tudatlan csak minden tavasz! 8 csalódás lánya a hideg tudás: Nem tudja, kincsét balgán szórja szét Az ifjúság. 8 ha rázordul a tél, Hajh ! későn ébred már, azt látnia : A két szivárváuy, réten s kék egeu, Csalóka álom . . .
•véső tudás I . . .
Az elszórt kincset gyűjti — s szórja ra/s K. J.
OAt
vxtlamoó-
Ortafa-dAjái-jLáATi&cU vepyesteAJ
Való li Osram uiabfli iixlelhem
eltörhetetlen vllágltófonal — 75°/o árammegtaka-rltás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ár — Valódi Osram-drót-lámpa kapható: majd minden villamos tolepen, szerelőnél és az idevágó szaküzletben.
dnWámp.ik kaphatók. Villámon müveknél, uerelóknél is miH.Itu uak-. — Ki agy a tors tagi képviseli beremleutt rakldrral Pinger és Pia Budapest VI.. Ha/ós-ulca 41. u.
\'s
ZALAI közlöny
ÁPRILIS 30.
(leírni életet folytatott a vármegye. Soltiig magyar volt itt minden, a nagy szlávosko-dás osak a hussziták idejében ért véget, amikor tűziel-vaasal pusztították itt a magyart. Az eddigi kutatás, amely nagyrészt Iványi Béla dr. munkája és érdeme, érdemes dokumentumokat hozott felszínre a középkor romantikus évéibil.
Bezáróul, a mikor erről a nemzeti kultúránkat érdeklő kongresszusról számol adunk, a történelmi társulat figyelmébe ajánljuk Zalamegyét is-SVárromok emléke mondáit és regék fűződnek nem egv helyhez Itt is. S a magyarság ezen lédbástyájának történeti kutatása, nem egy országos jelentőségű mozzanattal tenné gazdagabbá történelműnk kinosesházát.
A munkanélküliség gyógyítása.
A munkanélküliség problémája hazánkban in felütötte fe|ót s mérvadó köreinket élénken foglalkoztatja. Husz-buszouötezer muukauélküli gyűlésezik követel munkát a fővárosban s ez nemcsak azokat ejti gondolkozóba, akikuek a munkanélküliséggel való foglalkozás a munkakörébe tartozik, hanem kfizvéle méuyünket is arra a kérdésre jogosítja; vájjon hogyan lehet a modern gazdasági élet e szomorú és könnyen végzetessé válható tüneménye ellen hatásosan védekezui, illetőleg hogyan lehetue a jövőben elébe vágai.
Anglia a legjobban szervezett ipari állam igyekezett elsősorban leküzdeni a munkanélküliséget s szinte logikus sorrendben látjuk az eszközöket, melyek közül csak a legutóbbiak a legújabbak bizonyultak sikereseknek.
I 8 ha követésre méltó példát akarunk találni, őket kell utánoznunk, hogy nemcsak 1914. tavaszán segiUQnk a munkanélkülieken, hanem lehetőleg egy-szersmiudenkorra leszámoljunk a munkanélküliséggel.
Nézzük elsósorbao is mi a munkanélküliségnek, mint ipari tüneménynek oka?
Kzen gazdasági jelenségnek két l\'óoka van Az egyik a munkaköreidéi és munkakiuálat aránytalansága, — a másik pedig a munkapiac szervezetlensége
Az ezek folytán bekövetkezett munkanölkülisó- ■ get sem pénzadományokkal, sem közmunkákkal gyó-gyitaui uem leírni. Olyan eszközök ezek mint a mor-! fiúm, amely egy pillanatra stimulálja, felrázza a be-! teget, de nemcsak hogy meg nem gyógyítja, hanem végered menyben pozitive árt neki.
A tüz ellen nem akkor kell védekezui amikor mar ég h ház, hanem azt jóval megelőzőleg.
A pillanatnyi munkanélküliség leküzdésére rendezzünk közmunkákat.
A jövőre nézve pedig hozassék be az állami munkaközvetítés és a munkanélküliség elleni köte lezó biztosítás.
tízek azok az eszközök, melyek rendelkezésünkre állhatnak, ha ma is a jövőben is leakaejuk küzdeni a munkanélküliséget és szomorú következményeit. Lebegjen az anjol példa előttünk, mikor tisztán akarjuk látni, hogy a modern ipari élet e rákfenéje elleu minél nagyobb sikerrel hogy kell védekeznünk.
Ne feledjük azouban, hogy előbb javitanuuk kell a munkásviszonyokai s ha ezt elérlük csak akkor hozhatjuk be azon intézményeket, melyek később állandóan fogják ellensúlyozni a munkanélküliséget k jusson újra eszünkbe, hogy uem akkor kell biztosi-tanuuk tüzeset ellen, mikor már eg a házunk.
H I: R E K.
— Visszaküldött^ szabályrendelet A
belügyminiszter a vármegyei nyugdijszabályrendeletet módosítás végett az alispáni hivatalnak visszaküldődé.
A tavasz nálunk.
Holnap már a szép májusuak örvendünk. Virág-nyílás, madárdallal teljes minden. A természet bája, üdesége minden szívben költői hangulatot kelt a virág uyilással nyílik miudeu szív dalra I Nálunk is dal fakad uem egy ajkon, örvendünk mi is u szép tavasznak s a tél romantikáját szívesen felejtjük el. Az rettenetes! Minden héten megesznek a farkasok — egy drótos tótot; megfagy az utou, a dermesztő hidegben egy szekeres meg a lovai. Azutáu a meg-i Tagyoljt gyermek históriája. . Mi már el is búcsúztattuk ezeket a hűséges ismerősöket. Már\' drótos tótunk is elutazott.. . könnyezve vett bucsul tólüuk a viszontlátásra! Hét nyole hónapig alig fia iruuk I róla, mert vau más témánk. Még nincs nyitva a Polgári ügylet kertje! Várjuk a dátumot I Nálunk ez nagy ur! Ha havas eső esnék májusban, az egylet \'kertet akkor is kinyitják. Április lehet ragyogó szép idejű, — a kert azért meg uem nyílik sohasem! | A tavaszi dal másik strófája nálunk — a por. IPrózai való, igaz. Szemünk tömi, lotkuuk fojtogatja 1 — de azért nem öntözünk. Öntöző kocsink. — p»-iAdós fogat, nem szabad hamar elkoplatui.
. 8 a tavasz dalnoka... a Weiser gyár régen hirdeti, hogy zajjal .mindent lentid győzni! Nem. | eMtlogánydallal, de vasgerendák csikorgásával. 8 éjjel | négy vérebe zavarja a csend és nyugalom perceit — a város szivében.
Tavasz van I Ugy-e faluu élünk? Nem hiszem, ! hogy reudezett tanácsú város még egy volna az | országban, hol ez megtörténnék! Tavasszal minden éled . .. (alán rendórhatóságuuk is éledhetue s tenne valamit — ezen a téren! Csak tnár egyszer kihaltaim a csend és nyugalom édes, szép tavasza — a város szivében, a\' 8ugár-utön!
Verus
Húsvéti amlékak Olaszországból.
Irta: Lukács József
Mentünk atána, a ki már hatvau esztendeje rója ezt az utat s az önmegtagadás szirtes ösvényét, összesen hetvennégy esztendő súlya nyomja vállát. Az élet hava borítja haját, szép szakállát; de alakja egyenes s tiszteletet gerjeszt.
Ketten élnek a fráter operarius minőségében ; ó és még egy hozzá hasouló tiszten alak. Mintha nemcsak az Úrban lenuének testvérek, hanem amúgy származásra nézve is. Rózsás szép arcuk oly jól vág fehér öltönyükhöz, hosszú fehér szakállukhoz. Társa-ságuuk egyik uólagja kedvet\' is kapott ahhoz, hogy megsimogassa azt a szép fehér szakállt. A két fráter némáo, szoborszerüeu állt egymás mellett s biztosan nem is goudolt arra, hogy milyen csintalan, de talán jámbor vágy költözött a csodálkozó uói lelkekbe A két fráter kalauzolja az idegeueket a Oertosá-bau. Megmutatnak mindeut.
A chiostro nemcsak a uapi munka helye, hauom a karthauziak temetője is. Néhány lépés mindössze a cellától — a sírig I
Minden talpalattnyi föld valami érdekes bájjal, varázzsal hat a lélekre.
Bekukkantunk egy cellába is. Három kicsi szoba egy rakáson. Az egyikben a kemény ágy, a másikban egy térdeplő; a harmadik alig két lépés, ez a folyosó.
Hnszonkét ilyen kis ház támaszkodik ogyinás-uak s ez adja ki a certosál Mindegyik ajtón brunz
kopogtató s fölötte Luca della Robbanak fayeuce medaillonja Azután karcsii oszlopok, a melyeket eg)oldalról templom pótol.\'
A certosa épülettömbje ugy néz ki messziről, mintha egy magas hegyen könyökölne.
A mikor mindent megnéztünk, lemegyüuk — eharireusel inni a karthauzi atyák gyógyszertárába. Kz is hozzátartozik a certosa programinjához.
Hazafelé édes. meghatottság szava szól mindou ajkon, minden szítból | Jó félóra múlva ismét benn vágjunk a prózai élet piacán, a tülekedő lét harcának színterén. Szinte rosszul esik, a mikor a mindou-napi lárma elhessegeti azt az édes meghatottságot, a melyet a Oertosából hoztunk magunkkal.
De tovább megyünk. Róma felé törtetünk a száguldó expressYonat hátán Sziklás hegyek, hosszú alagutak során át ful velünk a mozdony, miközben hold féuyéuél .látjuk a pun háborúkban szomorú névre szert tett Trasimenusi tavat, a hegyre épült volszk városokat.
Ohiusi s Orvieto nevezetesek vagytok ti nekem I Kgy kis ijedelem s majd a megtalalás öröine köti hozzátok emlékezetemet.
Rómában vagyunk. Zűrzavaros hangok verődnek le a pályaudvar boltozatáról. Fáradtan lihegnek a befutó óriás mozdonyok, a melyek az idegenek ezreit hozták az örök városba.
Róma nem pusztán egy város neve, hanem egy fogalom is az emberek lelkében. Történelem, poézis és áhítat kapwolóduak össze ebben a szóban. Mindennek megvan ott a maga lerrenuma. Nem kell sokáig keresgélni és letűnt korok történeti oqilékére bukkanunk minduntalan
Mimién kódarab nagy időkről szólna s nagy
| eseményekről tanúskodnék, ha beszédessé válhatnék
Mikqr a késő kor tauului vágyó fia az ősi romok omladékai közölt járkál, önkéntelenül is érzi a mult történetének szellemét, a mely körüllengi. : Történeti tények rt^ja üli meg a lelket s boldog az, aki megérti a hangos tanulságot, amely a letűnt idők rozzant emlékeiből feléárad.
Rómában csakis így élvezetes a lárkáláa ; így bír tartalommal az ott időzés. Megszólaltatni mindont s azután a tények szellemébe merülni, keresni igazi iuditóokaikat, megfigyelni minden árnyalatot: akkor a lélekbe hat Róma szelleme s a mult igaz ismerete. De, aki csak élvezetből megy oda s tekintetében uincs benn a lelke, a szelleme, — az hiába járt az örökvárosban I Nem látott mást romhalmaznál s nagy épületeknél.
Nem vesztegetniük el tudatosau egy percet sem . . . Megnéztük Rómát, a régit, a romokat s megcsodáltuk a meglepettségnek ós gyöuyörüségnek paroxismusában a szellemi Rómát, a mint fénye a lelkekbe világit é» szeutekeL nevel, vagy szellemekét termékenyít eszményiségre s műemlékeket teremt.
Mi itt &em tagadtuk meg önmagunkat. Jókedvvel mentünk mindenüvé, de magunkkal vittük a tanulságra kész lelket is.
Ot napot tültóilUjufciM Minden napuukat bearanyozta n jókedv s a áflfQ. Szálloda csérétik ecsetre érdemes , epizodokban bővelkedett s Róma népe láthatta bennünk \' a jókedvfi magyar típusát és mustráját Nem temetem el lelkembe a jókedvű ezredes élűt humorát s az i aranyos nagymamáuak vidám jókedvét, aki hetveu-négyévoH kora •ellrtuléh\' ■ininden örömünknek osztályosa és ré«ftj«e:Vblt.
(Folyt, kíív.)
APR1LI8 80.
ZALAI KÖZLÖNY
— Májusi ájtatosság Az alsó templomban a teljes felszereléssel 1916. januárjáig beíejetéat ial május 1-élól kezdve minden nap d u. 6 órakor is- nyerhet s városuuk egy díszes modern epűleltel lett mét megkezdődnek a szokásos májusi ájtatcsságok. j gazdagabb.
— Váltoeások a kanizsai törvényszé- - Adomány. A zalamegjei lauitók iuteruá-ken. Závody Albin a helybeli törvényszék közsze- lusa javára a kiskauitsai hitelszövetkezet 40 koronát reletbeu álló elnöke nyugalomba vonulván, mint ér- 1 Laudi Ferenc pacsai tanito, az ottani iskolás fiuk lesültünk utódjául a bírói karnak egyik nagyképzeit : gyűjtése képen 6 koronát volt szives beküldeni, miért ségü kiváló tagjí Eóry Szabó Jenó lelt kienevezve. ezúton fogadják a uemesszivü adakozók a tanítóság j Kischer József dr. vizsgálóbírót a pécsi kir. itéló- hálás köszönetét.
lábiához biróvá, Pancsera István ítélőtáblai bírót pedig , — Tüzérezred Nagykanizsának A mi
magasabb polcra léptelik elő a igy ó is rövidesen niszteiiumból leirat érkezeit városuuk polgármesteré-távozni fog Nagykanizsáról. hoz aziránt, vájjon hajlandó volna-e a város egy
— Halálozás. A napokban buuyt el ózv. tüzérezred számára laktanyát épiUmi A kftllségler-1 Sélley Lászlóné, 8élley Pál lóráutbázi birtokos ue- már dolgoznak is a városim! « a válaszadás meslelkü édesanyja. Holttestét a gelsei családi sir- az ntán fog megtörténni.
boltban helyezték örök nyugalomra, hol a szertartást — Városunk villamos szerződése. A a környék előkelőségei részvéte mellett Király Klek városháznál mint értesültünk az uj villamos szerző-c kanonok fényes papi segédlettel végezte. déssel elkészültek. Hogy mit tartalmaz, még ez ideig
— Vócsey-utoa Az a kegyeletes emlék- tu(,\'ulc: (,e "»indenuselre kívánatos volua, há a mely városunk közönsége lelkében él ejhunyt pol-,kábe,"k ltír"kA8» mielőbb megtörténne x at u sok Kármeaterüukkel szemben, mihamar látható jelekben "^pséghibakéut ineredezé oszlop eltűnne városunk is megnyilvánul. Nevezetesen a város legutóbbi le- "éPö" íej|6,i6 »,cáiró1-
lekvásárlása folytán lehetővé vált, hogy a Csengery ~ Megint az iskolás fiuk. Néhány rákon-,
és Kossuth Lajos-utcát összekötő utca megnyílhasson, cA,la" "lo,ni iakoláH r,u \'^"l^nsége «>»»»« \'»n>ói a . melyet az elhunyt polgármester Vécsey nevéről M k«rUlt W \'"oroaus kifakadd, hogy
foguak elnevetni " K**lowy-Utcai iskolás fiuk, ha igaz, a falakat trágár
^ .... . ,,. , dolgokkal tele firkálják s mintha a tanítók ezt uém
— Qyülés a megyén. Zaiavariuegye főis-1 * \'
pátija meghívókat bocsátott ki az állaudó választmány
tagjaihoz, melyben a május hó 4-én tartandó érte-,,. . ,, , , , , ,
...__.. ... . • . , j. .„ lesig az effe le cselekedetek meggáilásába. de sajnálat
kezletre meghívja őket a május ll-en tartandó tör- . * - . - . \' . -,
! Ial tapasztaljuk, hogy sem a szülők, sem a batóstigok
sem a társadalom részéről uem részesülünk kellő támogatásban. 8 ha igy minden erőlködésünk dacára a sok közül akad néhány rakoncátlan nebuló, felesleges s szinte nevetséges azt uyombati a nyilvánosság ülőit mintegy vádlón pertraklálni, amit különben is nemcsak a tanítóknak, de a szülókuek s az egész felnőtt társadalomnak egyformán kötelessége ellensúlyozni s megakadályozni.
— Bútorcsarnok Szövetkezet Budapest,
be az előző év ugyanezen időszakában behozott 316,069 hektoliterrel szemben. A csökkenés tehát 101,765 hektoliter, vagyis több mint 39°/o- — Ezzel szemben ugyanezen öt hónap alatt borkivitelünk 661,386 hektoliter volt, az előző évi 717.029 hektoliterrel szemben. — A kivitelnél is mutatkozik tehát némi csökkenés (58,643 hl.) Ez azonban aránylag jóval csekélyebb, mint a behozatal csökkeuése, a mennyiben a 8%-ot nem éri el; ez is csak a tavalyi gyenge termésnek tulajdonitható.
— Nag7 szőlőtermés. A beérkezett jelentések szerint étidén nagy szőlőtermés várható. De a ki termését még fokozni akarja, az okosau teszi, ha egy kedvuzó májusi\'eső előtt csiri-salétrommal felül trágyázta. Holdanként 60 >.\'\'agyaram csilisalétrom kell, melyet földdel, vog> non <■>.Ital vegyitve kell a tők-.\' körül elszórni, még pedig két réstleibeu három hétre az wi8Ő fejtrágyázás utáu\' Tavaly 88 belyeu végtelt kísérletet hatalmasan felfokotott ^terméseredményeket mutattak ki a csirisalétrom iuá|usi alkalmazása következtében.
Irodalom.
1 Üldöznék állandóan, oly formán lünteli fel a dolgot. Kedves Ur . . Mi már belefáradunk a csömör-
vényhatósági bitoltsági gyűlés tárgysorozatának megállapítása végett.
— A Balaton minapi rombolásai. A Balaton minapi háborgása a part mentén sok kárt okotoll. A parltneulén álló bódék uagyrészet elhordta, s a balatonmenti kertészek Ültetvényeit csaknem teljesen megsemmisítette.
— Az iskolai naplókat lepecsételték. A helybeli állami elemi népiskolánál a választói jo-
— Az „Élet" (íimü szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal jelent meg Szerkeszti: Pethő Sáudor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca ÍM). Előfizetési ár félévre 10 korona.
Szerkesztői üzenetek.
évtől kozdódőleg VIII. Ollóiul 18 és VIII. Jözsef-körut 98. Magyar iparművészek eredeti tervei alapján késtült. modern bútorok és Udjes lakberendezések. Az ország legrégibb és legnagyobb lakásberyndezó szovetkezete-fennáll a budapesti asztalos ipartestület védnöksége alatt két évtizede Állandó kiállítása 120 mintaszo, bával a tó város elsőrangú látványossága Csarnokai uyitva reggel 8 órától esti 8 óráig
— Berger-féle gyógy- ós hygienikus szappanjai, G. Hell et Oomp. Troppau ós Wien Helferslorferstrasse 11—13. világhírnévnek örvendenek. A Berger-féle tömör kálrányos szappan helyeit a folyékony épp oly Összetételű kátrány szappan használtatik bórbajok. haj és szakállkorpa ellen és iniut haitiövesztó szer. Aru Uvegenkint K. 150, csakis Holl et Oomp. uéval lírással valódi. Kapható iniudeu gyógyszertárban és drogériábau.
— Az „URA.NU8" mozgószinház Hiradó elsőrendű vállalat Nagykanizsán Szarvas szálloda (volt Kdisou sziuház) szombati és vasárnapi művésziesen összeállított remek előadását mindenki okvetlenül nézze meg s megfog róla győződni, hogy ily érdekes műsort még egyik moziban sem látott. Az „Uranus" színház agilis igazgatója a műsort párisi, angol, olasz, amerikai és ujabban a Nordisk koppenhágai filmgyár legújabb és legtisztább remekeiből állitja elő. Senki se mulassza el « gyönyörű míísort megnézni. — 8zerdán és csütörtökön nagy dráma estély tartatik.
Közgazdaság.
A borbehozatal csökkenése. A mull évi szüret óla borbehozatalunk állandó csökkenést | mutat. At október 1-tól február végéig terjedő öt
gosultsággal bírók naplóját I86H Dr. Krátky István fójegytó, az izraelita iskoláuál padig Halis István község biró 1840-től\'kezdódóieg lepecsételték.
— „A leányzó nem halt meg, csak al esik." Azt hiltük, hogy a múlt vasárnap d u. tartott értekezlet alkalmával, amikor Ujváry Uéza és lársai a városi párt eszméjét * elhautolták. örökre el is (emették s az Ugy nem támad többé életre. Saj-uálsttal kell konstatálnunk azonban, hogy a szorvez kedés erősen folyik u gyűjtik az aláírásokat, hogy atf az önzetleu célú páriot megszervezzék. Bámulatos, minő lelkesedés és érdeklődés támadt hevenyében a város ügyei s annak vezetése iráni. Csak aztán reá ue ismerjünk majd az elsó szereplésekor az igazi rugókra.
— Mathuzsálemi kor. Szentautalfalváu napokban egy 112 éves asszony hunyt el, ki életében soha komoly beteg nem volt s halála elölt is vidáman tréfálkozott környezetével.
— öngyilkos katona. Eldördült a mau-liclier s Weisseusteiu Béla elköltözött az élők sorából oda, ahonnét nincs többé visszatérés. Az önér-wtesség, a becsületesség szép példaja, de bizonyos gyávasággal vegyes nem katonás elhatározás volt, imikor 10 koronáért valaki képes megválni az élet-tói. De ne kritizáljuk, neki már mindegy. — Osak rosszul esik koustatáluunk, hogy ily sürü.egymásutá-Kokban soha sem logyuuk ki aa öngyilkosságokból. Olcsó, nagyon értókleleu lett az élet egyesek szemében.
— Felépül a postapalota Miul órtesü-•őuk u postapalota építési auyagára a legközelebb ki \'•j^k a pályázatot s igy előreláthatóan még ez évben j hónap alatt ugyauis a statisztikai hivatal kimutatása meK is ketdik annak építését, mely a berendezéssel | szerint csak 214.994 hektoliter bori és mustot hoztnnk
— B. J. Tab Kgy kis türelmei kérünk éa \'sorra kerül.
I , — Os. Lássa jóakaratunkat. Versét kívánságához mérten leadjuk De. ugye, nem haragszik, ha c*ak iltt
A lánc 1
Fegyenc, ne haragudj a láncra, Fényesebb a kardnál a lánc. Táucolni ugyan bajos vele — De minek a rabnak a tánc! Becstelen a fegyenc, kit vágya
Láncot levetni ösztökél : \' .
Legyen boldog, a kin csak lánc van, Mort vau egy rosszabb — a kötél.
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Erőeitö él edző hizlaló-kurik egész éven át. Oyermekek 7 éven felfll kl.éret nélkfll felvétetnek.
*) K rovtt alul k.llUlUkírt ián >411.1 falxIAa-i RtHrkesttfoig
I
UL1I KÖZLÖN Y
AI\'RIUH 30\'
(jak akkor valódi\' ha minaen lapon \'
ötcrnit
tórvenyileg védett
Elárusító:
HQRVÁTH GYÖRGY
palafedö-mester,
Nagykanizsán.
| SEliilÜl IMINTÁífsÁRJEGYZÉKET.
ól jegyezd inog: csak Ottöllláll-
oi^arotlii-papirl, vagy hüvelyi hozz ós no engedd magad hasonló kinózósii silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Aspirin
\'tabletták
:fe| éslogMJísnil.rtieuminál, Influenzánál slhcllsmcrt fájdalomcsillapítóim: sokszor kisebb útéku készit-ményckkel utánozzák, hogy biztosan valódi\'AipIrlnt kapjunk, vegyiik a „Bayer" féle Aspirin tablettákat. Egy csö 20 it 0.5 groS tablettát tartalmaz ár.u « I kor. \'20 llll. Utánzatokat utasítsunk vissza. Ai Aipliln ui vtdjtgyxttt, tchil • IflrWnytk uciml. mit ctg ncrn Jogosul! klilllmtnyilt , ~ pírt* nívvcl tntgiieveitil.

w/
VGpf] O,/\' f
V W DALONNAl, /AiAHOtafWl.
- W CSAK fyr KOR
mGNEFL
HAN6SZERKJRAUM
■ \\ BPEfT Ü^EfKORÚT lí. H
H I fiajtavitA imivíni
Johann Maria Farina
csakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder és kíHniviz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
No tessék elfogadni
kölniviz-szappan t, kölnivizel és pon-
- dert, ha nincs rajta
az credt\'li és egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegenübler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni lielytelon és utánzott kölnivizet, kölniviz-pondert és kölniviz-szappant. ha az itt jejzett eredeti készitinény nem volna kapható az <")n lakhelyén, mt^rt a világhirft cég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII. ker. Szigetvari u. 16. sz.-
ngyawrü IwvHleiftlHpra azonnal vélnHiol és Itóíli hol szeret ijni/i bn az eredeti miuösóg
nnjíéntér.\' Motorcséplőkészletek mniriintiiro Kőtórögépek magánjáró Pafürósz- és Hasitógópek Benzin- HzivógaBjJéB nyersolaj motorok. Malomberendezések. MOTOROSEKEK
melyeket teherszállításra e» cséplcsro is lehel használni.
K E L L N E\'R ÉS SCHANZtK
UUDAPEar. K4LKÁN-UT0A 3. 1IA*
Oi«k komoly írdnklódéioköl kérünk.
m:
Minden gaxd* tudja, hogy a legjobb ^(jj
MOTOfí-CSÉPLŐKET,
ml on ne inti g«ud, felszereléseket
ni a lom berendezéseket
legolcsóbban, teljes jótállással, tcsiletfizelésre
KOVÁCS én ZAKARIÁS oógnól
Budapcat, VIII., Kbatametö-ut 23. aaiiu
szerezheti be, (Ijjk^l Kárjon .díjtalan árjogyzákot ás kölaág-vetésűnket.
Jtollllttllí" » lantnlaidüUOH Ifi, Waidits József könyv nyomdájában Nagykanizsán.