Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.27 MB
2010-02-19 14:22:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
790
3018
Rövid leírás | Teljes leírás (237.26 KB)

Zalai Közlöny 1914. 033-040. szám május

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Miijiliflik hét fon »t csütörtökön.
tlAfll«M«l Arak: Kgin tv re io korona. fíliv.r 6 korona. Negyedévre 2 korona 60 Ml. — igyo Ifi 10 fitt.
A földmiveles fejlesztése.
Uj Szegeden a napokban nagy arányú építkezések kezdődnek meg : a töldmiVfltVs-Oj^yi ininiSAlo.riuin ide építteti egy millió korona költséggel a kender és lenlermelési szab intézetet.
Ennek a kél kereskedelmi növénynek termelése eléggé kiterjedt hazánkban. Lent OHöO holdon, kendert 8400 holdon termeltek a inull évben. Pedig a mióta a textil-ipar lábra kapoü, népies termelésűnk erősen visszaesett, Hiszen ezelőtt a felvidék aHazon;/ai maguk, férjük óh gyermekük hétköznapi, nőt ünnepi ruháját, a háztartáshoz fölhasználható fehérneműt, abroszt, vánkost és ablakfüggönyt, maga termelték lenből. maga szőtték, hímezték. 8 ma sincs szebb látvány mikor a délnyilrai menyecske vagy eladó a maga szóllosében kivarott kendőjével, magaszótle ingválában. gyönyörűen ringó rokoljabari imakönyv vei es virággal kezében igyekszik a templomba.
Még sokan láttuk, hogy nyütték. áztat-
Felelő* szei kes-sló :
Bónekovích Jáuoa
FóazerKoaziA: Szbrka8/1os• q át Itlad6lilvatxl Dsák-fir 1
Kemény Lúezló Teleton 182. Hir<Ul«a*k dljaxab4a aiarlnl.
iák. tilolták. gerebenezték. szőtték a kendert, hogyan meni végbe tavasszal a fehérítés, micsoda nagy gazdaasszony i becsület volt a maga szőttes ruházat. Ez is jórészben el-| múlt. Gyapot é« juta szalad a leitil-gyárak ezer meg ezer orsóján é» boldogan ••tnleget-jük. hogy textil-iparunk ma százezer orsóval dolgozik Hány szövőszék került e miatt a [padlásra és hány helyen szűnt meg a népies tenyésziéa. íme a fényes gyáripari munka fejlődésünknek az árnya I
Csakhogy az ipar és kereskedelem nem lehet el len és kenderáru nélkül. Kell a hajókra vitorla, kell a kereskedelemnek a zsák vászon,\' a hajóknak a vontató kötél. A lenvászon is újra divatba jön. a jó gazdaasszony nem tud a jó kender-konyhalörlők. abroszok, lepedők, szakajtóruhák nélkül meglenni. Újra keresett cikké lett a kender, a I len, a termelés a népies tenyésztésből átbillent. a nagybirtokra, a hol a mit tertml-|nek. azt gyáriparszerüen tói is dolgozzák. lOsak maga Mezőhegyes mint ál\'ami minta-
birtojí ezer holdon termel kendert. A népies 1 termesztés-. reneszánszát is könnyen megérnek. ha azok a termelési és késziési módszerek ma megadnának a lábukon, a melyekkel e két kereskedelmi növényi apáink termelték és kikészítették De a magvetéstől a szövésig másképpen kell ma már mindent végezni s főleg az áztatás nem mehet a régi szabadsággal, mert a tavat, folyót bűzhödtté tevő aztatást suia oly könnyen tilalmazzák, hogy már e miatt is a nép 0 két hasznos növény terim-léséről lemondani kényszerült. A földmivelésügyi kormány mesterséges áz-tatókat segélyez néhány óv óta, de mivel egyéb akadalyai vannak a termelésnek ezért nagyobb lépésre szánta magát.
Ez a nagy lépés a kereskedelmi törvény ftlkarolásara : az új-szegedi kender és len-termelési szakintézet. Az intézet feladata a kender és len, valamint az országban termelhető fonó-szövő ipari növények termelésének és félgyártmánnyá feldolgozásának kérdésében kutató, felvilágosító, ismeretterjesztő
Husveti[emlékek Olaszországból.
Irta: Lukács József.
S kőzheti h többiek, az életlől duzzadó fiatalok, kiknek ajakán .soha el nem hall a mosoly, a derű \' Szerelném sorra venni nevüket s iite iktatni! Az kötelességem is lenne, hiszen én voltam a társáig keze-lába, a eapo di caravano. Olykor bizony savam 11 li, mint a vén asszony mosolya; de mikor húszon ujolcad magamnak kellett a gondját viseljem. K> nem mindennapian. hanem amúgy a .saját ízlésem szerint.
Nagypén...