Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.77 MB
2010-02-19 14:28:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1113
2862
Rövid leírás | Teljes leírás (226.55 KB)

Zalai Közlöny 1914. 041-048. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 1914. junius i
53-ik évfolyam. 41 szám
Kedd
ZALAI KÖZLÖNY
laijilmik hétfőn ét ciűtfirlfikdn.
Felelős
reieins szerKeszto:
fclűíiiatísl Arak: £]<«•< évic 10 korona, félévre 6 korona tj , • ,
Segy^vre 2 koron. 60 mi. - fcBr„ tlil„ tr. |0 flii. Bnnekovich Janoa
Főszerkesztő; Szirkeiztöség sí kiadóhivatal Oiák-tir I
Kemény László r«Ufon. 182. — Hird«u*«k diUzabé* ««#rint.
Pünkösd.
A legsxobb hónap, Május isten asszony zárónapjára cw.lt ez. idén a kereszténység nagy ünnepe: Pünkösd. Rózsák nyilnak. s a haláron mind a szelíd tenger hullámverése : búzakalász reng. Mámoros szép tavaszi ünnep mindenkor a pünkösd, hitünk szerint az égnek felvilágosító malasztja a la vasz langyos levegőjével árasztja el a lelket. fis mennyire szükségünk van éppen ebben a zavaros, érthetetlen, ideges világban, a pünkösd felvilágosító, értelmünket megerősítő isteni malasztjára !
Az ujitas vágya, a dekadencia szellemének hullámfodra öntötte el az iskolát, ilajo a jövő fogja eldönteni, vájjon a félrevezetés, a jóhiszeműség, az újítás ifjonti vágya, az akarnokok erőlködése van-e ebben az ujabb társadalmi mozgalomban túlsúlyban? De ímonyos, hogy álpróléták ólálkodnak az iskolák közelében, hirdetve, hogy
a vallás magánügy és azért kiveh- az iskolából.
De igaza van Apponyinak, hogy az, aki vallásnélküli iskolát propagál, annak nincsenek gyermekei; ha pedig vannak, lelkének valamelyik rejtekében abban reménykedik, hogy bátran élvezheti a nagy föladat hirdetésének dicsőségét, miután ug.v sem lesz belőle seiutn i.
Ugy is vall. Rbhől nem lesz semmi. Hiába minden zajgás. Bz nem egy vallásfelekezet ügye. Egy csepp kedvünk sincs keresztényellenesnek minősíteni. Ez kivétel nélkül, bármi módon imádja valaki istenét, minden embert érdekel. A zsidó éppen ugy hirdeti, hogy a vallásra szükség van. mint a keresztény, még szülők lesznek, akik gyermekeik .Jövendőjével törődnek. És amig az ember sorsa olyan lesz. amilyen világfen-allas óta az emberiség sorsa volt: küzdelmes és bizonytalan. — addig a vallas lesz az a talizmán, mely élvezel az élet nehéz utjain és világosságot gyújt, mikor elkövet-
kezik a halál perce. A halállal viaskodónak reménységet, bizalmat, hitet, megnyugvást a vallás fog adni. Az a vullás. melyet legmelegebben mond sajátjának élte alkonyán az. aki egész életében tagadta, csak nézzünk szét nyitott szemekkel a világba é» feltűnő jelenségeket látunk. Cégéres atheisták. éltük alkonyán bnzgó teinplomjárókká lesznek. Az erók roskadása eszébe juttatja a lázadozó embernek, hogy közel van az az ut, melyről még nem tért vissza senki, — és sorsának eme nagy furdulója előtt megtér istenéhez. melyet egész életében tagadott.
Holdog ember, ki lelkében a küzdelemnek, a tévelygésnek ezt a kinzó harcát nem szenvedte végig. Itoldog ember, kinek édes anyja ezt súgta szerető szavával gyermeke fülébe: „Kis kscsóid összetéve szépen, imádkozzál édes gyermekem!" — mert ez az anyai szent tanitás megvértezte az élet porondján száguldozó! a hitetlenség, a tévelygés. a töprengés, a semmi haszonnal nem járó eszmélkedés minden keserűségétől
A hetényi angyal.
Nem is ember volt. annyi jó>ág áradt ki Nóg-rádyué lelkéből. Mintha az Isten egyenesen arra teremtette volna azt a jóságos lelket hogy a szegé nw«k és árvák őrangyala legyen e földön ugy élt.
Hegyes-völgyes haláru kis falu He lény. Nem messze fekszik innen, Ugy észak-keletnek talán tizennyolc kilométer Gyalogosan négy Öt óráig is eltart oda az ut, mig kocsin, vagy más vont alkalmatosságon nem több két óránál.
Kgyszerü nép lakja romlatlau sztrvel, természetes lélekkel, melyet még nem mételyezett meg a modern kor ...