Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.77 MB
2010-02-19 14:28:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1140
2934
Rövid leírás | Teljes leírás (226.55 KB)

Zalai Közlöny 1914. 041-048. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 1914. junius i
53-ik évfolyam. 41 szám
Kedd
ZALAI KÖZLÖNY
laijilmik hétfőn ét ciűtfirlfikdn.
Felelős
reieins szerKeszto:
fclűíiiatísl Arak: £]<«•< évic 10 korona, félévre 6 korona tj , • ,
Segy^vre 2 koron. 60 mi. - fcBr„ tlil„ tr. |0 flii. Bnnekovich Janoa
Főszerkesztő; Szirkeiztöség sí kiadóhivatal Oiák-tir I
Kemény László r«Ufon. 182. — Hird«u*«k diUzabé* ««#rint.
Pünkösd.
A legsxobb hónap, Május isten asszony zárónapjára cw.lt ez. idén a kereszténység nagy ünnepe: Pünkösd. Rózsák nyilnak. s a haláron mind a szelíd tenger hullámverése : búzakalász reng. Mámoros szép tavaszi ünnep mindenkor a pünkösd, hitünk szerint az égnek felvilágosító malasztja a la vasz langyos levegőjével árasztja el a lelket. fis mennyire szükségünk van éppen ebben a zavaros, érthetetlen, ideges világban, a pünkösd felvilágosító, értelmünket megerősítő isteni malasztjára !
Az ujitas vágya, a dekadencia szellemének hullámfodra öntötte el az iskolát, ilajo a jövő fogja eldönteni, vájjon a félrevezetés, a jóhiszeműség, az újítás ifjonti vágya, az akarnokok erőlködése van-e ebben az ujabb társadalmi mozgalomban túlsúlyban? De ímonyos, hogy álpróléták ólálkodnak az iskolák közelében, hirdetve, hogy
a vallás magánügy és azért kiveh- az iskolából.
De igaza van Apponyinak, hogy az, aki vallásnélküli iskolát propagál, annak nincsenek gyermekei; ha pedig vannak, lelkének valamelyik rejtekében abban reménykedik, hogy bátran élvezheti a nagy föladat hirdetésének dicsőségét, miután ug.v sem lesz belőle seiutn i.
Ugy is vall. Rbhől nem lesz semmi. Hiába minden zajgás. Bz nem egy vallásfelekezet ügye. Egy csepp kedvünk sincs keresztényellenesnek minősíteni. Ez kivétel nélkül, bármi módon imádja valaki istenét, minden embert érdekel. A zsidó éppen ugy hirdeti, hogy a vallásra szükség van. mint a keresztény, még szülők lesznek, akik gyermekeik .Jövendőjével törődnek. És amig az ember sorsa olyan lesz. amilyen világfen-allas óta az emberiség sorsa volt: küzdelmes és bizonytalan. — addig a vallas lesz az a talizmán, mely élvezel az élet nehéz utjain és világosságot gyújt, mikor elkövet-
kezik a halál perce. A halállal viaskodónak reménységet, bizalmat, hitet, megnyugvást a vallás fog adni. Az a vullás. melyet legmelegebben mond sajátjának élte alkonyán az. aki egész életében tagadta, csak nézzünk szét nyitott szemekkel a világba é» feltűnő jelenségeket látunk. Cégéres atheisták. éltük alkonyán bnzgó teinplomjárókká lesznek. Az erók roskadása eszébe juttatja a lázadozó embernek, hogy közel van az az ut, melyről még nem tért vissza senki, — és sorsának eme nagy furdulója előtt megtér istenéhez. melyet egész életében tagadott.
Holdog ember, ki lelkében a küzdelemnek, a tévelygésnek ezt a kinzó harcát nem szenvedte végig. Itoldog ember, kinek édes anyja ezt súgta szerető szavával gyermeke fülébe: „Kis kscsóid összetéve szépen, imádkozzál édes gyermekem!" — mert ez az anyai szent tanitás megvértezte az élet porondján száguldozó! a hitetlenség, a tévelygés. a töprengés, a semmi haszonnal nem járó eszmélkedés minden keserűségétől
A hetényi angyal.
Nem is ember volt. annyi jó>ág áradt ki Nóg-rádyué lelkéből. Mintha az Isten egyenesen arra teremtette volna azt a jóságos lelket hogy a szegé nw«k és árvák őrangyala legyen e földön ugy élt.
Hegyes-völgyes haláru kis falu He lény. Nem messze fekszik innen, Ugy észak-keletnek talán tizennyolc kilométer Gyalogosan négy Öt óráig is eltart oda az ut, mig kocsin, vagy más vont alkalmatosságon nem több két óránál.
Kgyszerü nép lakja romlatlau sztrvel, természetes lélekkel, melyet még nem mételyezett meg a modern kor iniatmája. Mintha a természet is el akarta volna zárni, ugy körül Ültette a falut heggyel hogy gondolkodni kell, merre vezet kifelé az ut.
Vert, vagy vályogfalakból alakított kis házak nyújtanak családias otthont Az egész falu sem több talán egy utcánál. Ha ugy Halasfalvától megyünk a falunak, két nemesi kastély nyitja meg a falu sorát, azután jöu a tulajdonképeui falu széles, sáros útjával, melyen esős időben tapad az agyag az emberhez egész barátságos szívóssággal.
A dombon magasan áll az Isten háza Tornya elváltán áll külön. Valamikor, régibb idóbeu várlal.a lehetett e torony, vagy annak leomlott köveiből építették templomával együtt Igy beszélik a tahiba a letűnt szép \' lók tanúi, igy adja tovább a falu apraia-nagyja manapság a kíváncsi kérdezőnek A templomdomb lábánál áll a kántoriak. Nem sokkal nagyobb a többi háznál.
Meleg nyári nap sülét éjszakáján kuvik, a Indái madár szólalt meg a ház előtt levő nagy fa egyik ágán. Nein egyet szólt. négyet is kiáltott. Azután tovább meut, elszállt, mint a ki lerótta, amivel tartozott.
Harmad, vagy ötöd napra nagy gyász borult a ház tájára Szeleos mester hites felesége nagy beteg lelt s mi előtt még segíthetett volna a földi ludoináuy a megtört testet a lélek elhagyta.
A kemény férfi megtört. Jöttek, vigasztalták a jó emberek Nem sokat fogoti rajta. Nem látott l mást, mint a még le nem zárt koporsót s abban az ő szótalan feleségét s nem is hallott árva gyermekeinek sírásán kivül semmi egyebet.
Már a harmadik uap reggele is felviradt a halál ideje uián. Ugy délláját: ismét harangoztak s
azután, mikor a nap már lehajlott kevéssé a magas hegy háta mögé. megint meghúzták a torony belsejében hadd adják tudtul, most lesz már igazán özvegy Szeless mester s árra az őt kis gyermeke.
Húshd konglak azok a falusi harangok. Kgéfz sirás szállt ki a hangjukból, mintha ók is sajuálták és siratták volna szegény Szeless mestert s az öt árva gyermeket.
öreg délután elkészültek a temetésre. Jött a a pap a szomszéd falu kántorával. Kikezdték a gyász.-zsolzsomát.
A mi erre következett, azt már nem tudom. Nem voltam elég erős lelkeinbeu, hogy végig hallgassam a jelenetet. Nekem elég volt a kezdete. Elmentem onnan messzire, hogy még a harangot se halljam, mert auuak a hangja is fájt a lelkemnek.
Harmadnap térlem meg abba a faluba. Kitört belőlem az emberi természet, talán a kíváncsiság. vagy inkább a részvét, hogy megtudjam mi történt a temetésnél.
A N\'ógrádyék kertjében fogtam meg a kertészt \' Ott dolgozott a jó öreg már éppen nem tiatal élettársával. Kérdésembe a férfi valaszolt. Az asszouy
Osram-Xámpa
Uj -villamos j fényforrás !
Mayyaroraiúgi Képvilnü: Kinjfcr «•• Fia, Builapeit, VI, llajó*-utc>a 41 szám.
a
ZALAI KOZLÖNT
jün1d8 j
és kínzásától. Boldog ember, akinek hitében sohasem kellett megtántorodnia és a ki mindég azzal a biztos tudattal tekintett az ég kárpitja felé: hogy olt van az. ki reá gondol, ki útját Vezérli, a ki Istene és a kiben tántoríthatatlanul hisz.
A jeruzsálemi alacsony házban öszze-gyüló apostolok lelke az ige hirdetésétói nem volt megszilárdulva. Azért kelletett ama napon a Szentléleknek leszállani arra a házra, hogy szilárd hittel ktlldliesse világgá a kereszténység elsó hirdetőit, akiknél eredményesebb munkába még ember nem fogolt. Váljon megérezték-e a gallileai egyszerű halászok, hogy óket a sors arra predesztinálta, hogy .lézus felebaráti szeretettói ékes tanítását az egész világon és az egész emberiségnek átadják, Örökké, a meddig a világ áll. Mert baszkén kiáltjuk a szabadgou-dolkodók oktalan, dicstelen és sikertelen Imrei erőlködésé idején: hogy a keresztény tanitás mindaddig, mig ember él, fónségé-ból, nagyságából, múlhatatlan szQkségéból veszteni nem fog. Ide-oda kétezer esztendő változó eszme-áramlata súrolja Péter apostol sziklára épített szentegyházát, — de a katolicizmus minden eszmeharoból ujull erével kelt föl és erósebb lett. Ma sokkal löbben fogják énekelni a „Jöjj el Szentlélek Úristen\'-I mint egy ezredévvel előtt és nincs a világnak olyan zuga. ahol ez az ének a hit érzésével szárnyalóan ne szálljon az ég felé.
Azért, amig egyrészt nem féltjük az igaz kulturál. a szabagondolkozás merész lariilásálél. de szánó lélekkel tekintjük, hogy ez a sikertelen zajütés mégis e tévelygők, az öulelkük mardosok számát szaporítja, azokét a szerencsétleneket, akik tétován, vezetócsillag nélkül bolyongnak ebben a küzdelmes életben.
Jövel Szentlélek Úristen, szállj alá
azokra, akik e téves eszmemozgalomnak bár <%g» tuciják tanúi .in. férfiakat, kik s«gii4i4r,ul
milyen okból hiveial szegődtek, - vezesd « "«l.ba.ih™ magukhoz „malik , l-lknk «„.
J .......iára Ollónk init|d«n.
óket a hivők seregébe, ahol bár szinten is-
morik az élet nehéz járását, de — hisznek
és bízva bíznak.
HÍREK.
Divatosság és a bün.
Ha ugy vasárnaponkint k ünnepnapokon a kor-[ión végigsétálok b a suhogó selyemszoknya s parfüm illat magára vouja figyelmemet, sziute megdöbbenve látom, hogy oly asszonyok, olyan leányok öltözködnek éppen ily pHzarul, majmolva, utánozva a legelőkelőbb hölgyeket, kiknek sem társadalmi állá suk uem imvolválja, sem jóvedelmök neiu engedheti meg, hogy a divat szerlelenségig vitt hóbortjait ; bábu-módjára kövessék ami h kevés s ismert kis jövedelem mellett csak ugy lehetséges, hogy sikain-í lói útra térve, tiltott utakon keressék a hozzávaló költséget, mire a csábítók százai leselkednek s használják ki örömmel a kínálkozó kedves alkalmakat.
Csak menjünk el néha néha azokba a csendes, luieztikusau hiáuyos világitásu mellékutcákba, ott láthatjuk mint suttognak, turbékolnak a csábítók kar-i jaiba dőlve olyan leányok, kik nappal a legjámbo-I rabb szemlesütéssel suhanunk el s akikról különben fel sem mérnök tenni, hogy a gyakori turbékolás után az angyalcsioálók karmai közé kerültek.
De a divat, a feltűnni vágyás, a hiúság kergeti csábitja oda arra a sikamlós útra, ahonnét a\' tisztesség ut)ára alig vall többé visszatérés.
Szomorú, keserű valóság ez, amely miudinkább terjed s harapódzik s amely a tisztességes, a nósülui szándékozó férfiakat visszariasztja, ismerve a mai szegényebbsorsu leányokoaic is szertelen divathóbortját s bizonytalan karakterét. 8 ha egyik-másik mégis be tud hálózni egy-egy meggondolatlan if|ut, mihamar családi perpatvar s válás lesz a vége.
Nem kell azonban elkeserednQnk, mert vaunak ám azért még jónevelésü derék leánykáink, kik a divat s a mai erkölcstelen áramlat elől kiiérve. Ízlésesen, szolidan, takarékosan tuduak élni s oltöz-, ködui, s akik férjhez menve u legderekabb családokat fogiák tudni, luluevelui s a kik a jó édes anyák vezetése mellett féltó gonddal órizve valóban bol-
Pünkösd.
Hogyha az ember embernek Tövis helyett nyújt majd rózsát S nem lesz álom a szeretet Hanem igaz, szép valóság.
Ha majd nem lesz gondlelt hajlék S nem lesznek majd redős arcok S nem küzd majd az emberiség A kenyérért gyötrő harcot.
Ha majd nemcsak erdőn, réten Szórja a nap fényét széjjel, De oszltk a lélekből is A sötétség szerteszéjjel.
Ha a földön mindegyik sziv Egybeforr és együtt dobban: Akkor lesz majd igaz ünnep A pünkösdi szép napokban.
Fele ki Sándor.
— Személyi hirek Kajdi János a konstantinápolyi lazarista házfőnök rokonának — a Helui-családnak látogatásáia városunkba érkezett
Hnrián Károly aradi c. kir. főigazgató elnök-lésével ma megkezdődött az érettségi szóbeli vizsgálat főgimnáziumunkban
— Halálosáé. Dr. Prónai Antal, piarisli-rendfónöki titkár, a ki tavaly városunkbaH is meg fordult a piarista-rend főnökével — a mull hét c.sQ-törtökén meghalt. Halála nagy veszteség a rendre nézve
- Sürgött Milcea előléptetóee. Az Osztrák Magyar bauk gazgatósága 8cbaell Alfréd fó-nökhelyettest Sopronba helyezte át, s helyébe adjunktussá, fónökhelyetlessé Sürgött Miksát Rörr Szabó Jenő törvényszéki eloök sógorát nevezte ki.
szemét tüstént elöntötte n köuy a mint a kántor nevét emiitettem.
— Hizony, uram, szomorú egy temetés volt az. Nem maradt ott szem szárazon sem férfi, sem fehéruépnél. Mi. szegéuy falusi emberek nem segíthettünk a jó mesteren, hát mindannyian vele sirtunk vele és gyermekeivel. — Az öreg itt maga is megtörölte szemét, erőt vett rajta a fájdalom, mig felesége esakueiu hangosan zokogott.
— Egyszer, — folytatta tovább, — nem tudom már hol, taláa a végső bucsuéneknél, mikor legjobban sirtak a kicsinyek az apjukhoz tapadva, jött a méltóságos asszony, áldja meg az Isten minden lépését. Odament hozzájuk 8 .nind ai ölöt in»ga köré fogván, elkezdte vigasztalni óket. Szép dolog volt ez uram I Hogy simultak azok a cseppségek hozzá, mintha csak anyjuk lett volna Olt is maradtak mindvégig mellette megcseudesedve s a szivük fájdalma csak akkor szólalt meg oly erővel, mint előbb, mikor már a sirba is lebocsátották az édes anyjukat.
— Naplemente volt már, mikor hazatérőben voltunk a temetőből. Szétoszlottunk mindauuyiau, búsan mentünk hazafelé az elmaradt dolgunk után.
— 8 mit gondol, a méltóságos asszőny ott hagyta a kis siró árvákat ? Dehogy isi A saját gyer-
| rnekeivel együtt hozta óket haza. ide a kastélyba.. Azóta itt élnek, itt játszanak nálunk s játékkal űzik el a napot, igy feledik a fájdalmukat.
Tovább már uein az öreg vitte a siót, zsivaj J hangzott s egy csapat apróság szaladt felém. Kiül a Nógrádyué aranyos kis leánya jött. a kis Magdolna, mellette a mester egy kiesi árvája jöttt utánuk a Nógrádyué Pisla és Gabi fia tartott, mindkettő két-két árvával, kiknek szemébe most már a mosoly játszott s legvégül jött a mindig pörölő 8anyi gyerek egy nagy labdával s méií nagyobb verővel
Kgé-.z tavasz lett körülöttem. Haugos lett ott minden. Játszani volta* a parkban, hogy a Szeless gyerekek leled|ék fájdalmukat. Kgy kis bárányt is befogtak körükbe, ho/y eleven játékszer is legyen a társaságban.
Neki indultunk azután a kastélynak inindaunyiau. Gyermek leltem a gyermekek közölt s én is versenyt futottam velük, hogy a mester árvái ne szomorkodjanak.
Beértüuk a kastély elé. Üdvözöltem Nógrády-nét s most már nem is ugy, miut azelőtt, hanem mintha angyal előtt álltam volna.
Lassan a nappalt az alkony váltotta fel, a ailágosság helyére félsötétség borult. 8ok mindenről beszéltünk Klószedtük a jelent, letárgyaltuk a mull
egy-egy részletét, mig ismét visszatértünk a mi korunkhoz s unnék embereihez. Beszédüuk közben teljesen leszállt a földre az est homálya s ezzel a falusi alkouy csendje. Hang sem hallatszod a faluból mintha minden élet kihalt volna; pedig csak pihenni mentek az élet munkásai.
Azután mi sem sokáig maradtunk fenti A kisebb gyermekek már előbb kidőltek a fennlevók sorából s édes, boldog álom mosolya ült gömbölyű arcukon : anyjuknál voltak álmukbau biztosau a mester kis árvái.
Csendes szobámba tértem, elszakadva * kedves környezetemtől. Sokáig uein jött álom szememre s muló és támadó gondolataim gyorsan űzték egymást a múltba, a feledésbe.
Már késő éjjelre járhatott, m kor az öntudatos szellemi működés megakadt 8 helyet adolt a lélek éjjeli vízióinak. Almomban a Szeless mester árváinak szobájaban voltam. Nyugodtan aludta mindegyik boldog gyermek álmát. Agyaik mellett egy n\'t láttam, ki anyai szorgoskodáseal takarta be a kis álmodókat A nő Nógrádyué volt, a hetényi angyal.
Álom volt p tényleg, vagy álombau láttam a valót, az igazit, — uem tudom, de Inkább hiszem az utóbbit, bizonyossággal.
K J-
június a
ZALAI KÖZLÖNY
3
Sürgött Mik«» kilüuleléaól ósziuU örömmel fogadták
Vizsgálatok Borrendje h nagykauitbai
, városban• Az okát ennek az örömnek az elélépett L. kir. állami polgári fiu- és leáuyiskolábau íónökhelyettes uri jellemében, szeretetreméltó egyé- 1913/14. tauóv végéu. Máj.m 30. d. u. 2—7. A niuógébeu találjuk, a mely tulajdonságai és előkelő I fiuisk. tornavizeg. és tornaverstnye a íéglmn. játék
kiválóságai társadalmi életQnk egyik neves személyévé teszik Sürgött Miksát
— Eljegyaós. Uuger üllraaun Klek bájos leányát, Gizellát Hargitay Bertalan a kereskedelmi bank fóuöke eljegyezte. A sok őszinte jókivánallioz a sajátunkat is örömmel ÍQzzQk ide.
- A gyermeknap eredménye. A Nagykanizsai Patronage Egyesület vezetősége Rothschild
Jakab dr. egyesületi elnök elnökletével megállapította \', osztályvizsg. 6—7
terén. — Jun. 3. d. e. 8—10. Hóm. kalh. és izr. bittani vizsgálat a fiúiskolában. 10—12. Ugyanaz a leányiskolában, d. u. 2—4. A protestáns tauulók bittani vizsgálata. — Jun. 4. d. e. 8—12. At I a) leáuyoszl. osztályvizsg. d. u. 51—6. Az I. a) fiuoszt. oszlályvizsg. d, u. 6—7. Az I a), 1. b) leányoszt. tornavizsg. Jun. 5. d. e. 8—12. Az I. b) fiuoszt. osztály vizsgálata, d. u. 2—ö. Az I b) leányoszt
a május 21-én rendezett gyermeknap eredményét. A vizsg. Jun. 6. d lárszámRdás a következő tételeket tünteti fel: Bevé- j osztályvizsg. d lőlek: urnákból és perselyekből 536 koroua 88 fillér,! vizsg. d. u. 6 tőzsde ós szereucsesátoruál 361 korona 64 fillér népünnepélyből 311 korona 62 fillér, hölgyek kész- d. u 2 pénz adománya a büfléhez 135 korona, adoniáuyok a gyüjtőbizottság gyűjtő ivéu 89 korona, az elnökséghez, Vidor Samunéhoz érkezett adományok 100 8—12. koroua, különféle 13 korona Összes bevétel 1637 korona 14 fillér. Kiadás: árukért és inuukálatokért 301 korona 96 fillér. Tiszta jövedelem : 1235 korona 19 fillér. A tiszta jövedelemből 40% a nagykanizsai Népkonyháé, 10% az Országos Gyermekvédő Ligáé és b% a gyermeknapot reudező Patrouage egyesületé A pénzadományok részletezése a következő: Sipoki Hálás Béláné főispán neje (Zalaegerszeg) „Munka" szabadkőműves páholy ÖO—ÖO koroua. Pesti magyar j satuéi a hétfői ünnep miatt kereretkédelmi bank uagykauizsai fiók 10 korona\'tartják meg DélzaUi takarékpénztár, Első magyar általános bizto-
A II". a), II. b) leányoszt. torna-!. 8--12. A II. «) leáuyoszl.
— Az iparoetanonclakola kiállítása. Az
elmúlt üuuep két napján voltak kiálliiva a helybeli polg. iskola rajztermében ipAroatauoucaiuk r»ji ós ipari produktumai, hol elsősorban Ii a hozzáértő szemlélőt, a bámulatosan ügyes, különösen fémipar szakrajzok leptük meg, melyek a v öze tó rajztanár Néuiuth Mihály nagy szaktudását igazolják s fárad-hatlau buzgalmát dicsérik és bizonyitják.
Az ipari productumok között megtaláljuk majd inindeu iparágnak készítményét, melyek városuuk iparának fokozatos fejlődését tükrözik vissza. K kiállítás körül érdeme rau a munkaadó mestereknek, hogy a kiállitott tárgyak elkészítésére tanoncaiknak időt engedlek, de a főérdem az iparoslanoncipkolák u. 2-6 A II a) fiuoszt. osztály- tanítótestületét illeti, melynek tagjai fáradságot nem 7. A III—IV. leányod, tornavizsg. ismerő buzgalommal mfiködt k közre a kiállitáa lé-fiuoszt. osztályvizsg. tesitésén.
— Aa .Élet" cimü szépirodalmi hetilap legujHbb száma gazdag és érdekes tartalommal jeleni meg. Szerkeszti: Pethó Sándor. Szei kraztóség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 50. Klófizetési ár félévre 10 koroua.
Juu. 9. d. e 8—12. A 11. b)
6. A II. b) leáuyoszl osztályvizsg. Juu. 10 e. 8—12. A 111. leányoszt. osztályvizsg. d. u. -fí. A III. liuoszt. osztályvizsg. Juu. 12. d. w. A IV. fiuoszt osztályvizsg, d. u. 2—6. A leányoszt. osztályvizsg. Jun. 16 és 16. Leányiskolái magántanulók vizsgálata Juu. 17—20. Fiúiskolái magántauufok vizsgálata Juu. 23 Te Deuin Jun 24 — 30, Tauulinányi kirándulás. A nyilvános tanulók vizsgálataira az érdekelt szlilők«-t és tanüg)barátokat tisztelettel meghívja az igazgatóság.
— Elhalasztott befizetés. A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapított önsegélyző Szftveike-
liefizetéseket pénteken
— Elkészült a hévízi vízvezeték ós
to*i|ó Iára. nagykanizsai lóügynöksége, Nagykanizsai csatornázás Egy modern alkotással l«u Hévíz takarékpénztár, Nagykauizsai Baukegyesület, Nép-1 fürdő gazdagabb. Ugyanis a mull >W őszen elkezdett
WUW
DÉLIVA8UT 771;, A üf UVABUI ALL0MA8 r UI U.U ALLOMÁ8
Vasas és isziiphöfoirások 34 50° C.
F&ngó gyógykeieléa. HidegvWknra.
ukarékpánztár, Zalamegyei gazdasági tnkirúkpéiiziár, Adri. biztosító társulni nagykanizsai fóügyiiöksége 10—10 koroua, Trípammer Uyuls 4 korom. Az egyesület vezetőségének, bármily szívesen tenné Is. .ajuos uiucs tnodjábau a gyermeknap sikere érdeké-b«u buzgólkodó lelkes hölgygárdáuak kutöii-Uulön hálás köszönetét kifejelni. Szolgáljon nékik jutalmul, begy humánus célért fáradoztak, melyet az egyesület ez uton köszön meg. Külöuösen sokat fáradoztak Vidor Satnuné (urna bizottsági elnökuó), Kövesdi lioérliusztáruó (tózsde bizottsági elnökuó), dr. Szekeres Józsefué és dr. Rothschild Jakabiié (gyüjtóbizoltaági eluóknók) Kernele Qézáné (szerencsesálor bizottsági sluöknó/ dr. Tamáa Jáuosué (uépUuuepély biiotlsagi eluöknó) és az szeu biiotlsagi elni\'kuók melleit működi társelnökök", titkárok és bizottsági tagok. Hálásan köszöni az egyesülői a sajtó szives önzetlen lamogatásál ás amit első helyen kellett volna emliteui köszöni Nagykanizsa várus közönségének áldozatkészségét.
— Fabick bácsi kosioruja. Klbangzotlak •z utolsó accordok is, bezárult a sirbolt ajla|a » a UBiiiiel nagy halottja Kossuth Ferenc immár ott ■lu.sza örök álmát uigyuevQ atyja melleit a Kerepesi-temetőben. .
A kegyelet az ország minden részéból elvitte \'iragait. hogy elkísérve utolsó útjára, letegye szokat ■ nagy halott ravatalára.
Városuuk ugyau nem nagy tanuielét adta g)á-szának s láu egyeliou képviselőnk volt olt, ami sok; »zep érzékkel biió fabiok bácsink, ski lelzarándo kolt egyedül, hogy lerójja kegyeletéi s letegye koszorúját a nagy. halott ravatalára, dokumeulálván sz alhuuyl iráuti határtalan tiszteletéi és nagyrabecaü-léséi.
— Nagy örökség a keszthelyi főglm-uuiumuak. Szép örökséghez jutott a keszthelyi főgimnázium, melyet mi i» megirigyelhetünk lólök.
Egy volt hálás lauilványa ugyanis Oölz N. nyugalmazott plébános 131,000 koronát hsgyott vágrendeletileg az oltani főgimnáziumra
Szénsavas nap- éa légfül Jók. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt nrak. Prospektussal szolgál a l\'üi dóigazgatoság Daru vár, Slavonia. KUrddorvua: 1)H. SCHUKKKK.
vízvezeték és csatornázás lieíejezést nyert, melynek próbája is kilUoóeu sikerült s már most csak a fel-turt (öld phínérozása és parkirozá-a van folyamatban s a JOvó. hét folyamán Hévíz már leljes pompában fogadja a furdóveudégvket.
— Bátor életmentő Kenésén ol szolgalaton kívüli vasúti altiszt egy csónakon a Halaionra ment. Már jó mélyeu bent voltak, \'inulón a csónakban ülök nyugtalankodása! folytán az felborult és a benne Illók a vízbe estek. A csónakba ugyan sikerült ne-kik belekapaszkodniuk, aznubau ki jönni uein tudlak. A parton észrevette ezt egyik társuk, ki régebben halász volt s a veszedelemben forgók segítségére felnóttek-sistelt egy másik csónakkal. Kiérve a csónakba kapaszkodókat, nagy láradlsággai a parira vonszolta óket s igy fi ember életéi mentelte meg a derék
jöbarát. Erősítő él edző hizlaló-kúrák
— Körjegyző villan?.Uh A zalaairntini egel7é ^vea át. Gyermekek 7 éven
NYILTTER*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete és gyermekek sz,-imára,
Abbáziában.
válaar.l.HH. A zalaaimtini hályi köriegyiSi állásra a uiult héten Bogyay Kál-máu eddigi helyettes Jegytől választották egyhangii-lag, ki az elhunyt Andera Károly voll körjegyzőnek méltó utóda.
felül kiaéret nélkül felvétetnek.
K rovat alall közlőitekéi éget a szerkesztőség.
vállal felelős.
aaaaoaaoa aaaooaa oppoopood
VARASD-TÖPLITZ
(Horvit-ortzág )
Régi hírneves kénes gyógyforrás
fV Vasút-, posta , telefon in távirda-illomán.
Uj gyógyizálloda iilltny*llá|ltáaial. bírnám radloctli tartalmú kinn höfarrái |- 68 t".
Ajánlva: koiziiny giuz ét lichlii itb.-nál. ivókúrák makaci tarok-, giga-, mail- maj-, gyomor- ás bálbantalmaknal
Elektromos maaiaga. — laztp-izániaut, napfürdok ái torrolágkazaláa. Kgta i\'ven ál nyitva. •- Modern kényelem. — Uj szállodák. — Mesés környék. — Katonazene. — Prospektust ingyen kaid
A fürdőigazgató*^. Fürdőorvoa: Dr. LOOHERT J.
oaaooaaooaaooaoDaaoaaaoD
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
JTTOMÁN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt j
Aspirin*
jP^"*3 tabletták
ja : fej éiIogWjáinil.rheomáiiAI.Influenzánál slb.elismert f= H (ájdalomcsillapltószer: sokszor kisebb érléku készil- f= P ményekkel utánozzák, bo^y biztosan valódi" Aspirint r \\k kapjunk, vcuyuk a „Baycr" löle Aspiiin tablettákat. ! f3 * V-M á 0.5 Rros tablettát taitalmaz ára - / lkor. 20 fill. Utáiualokat utasítsunk vissza. (_ -J Ar Atpirin uó v«dj»sy/»tt. Irhlt l t/Wvilnyek *—-*-------------\'( ki\'witmtnycif

\' (aubx.litivvii!
OfllOKHAl, fOíMOlKMl
CSÁKIKOR
ftGNER-
A H«NQSZERKIRÁLV»j
\\ 8pet. in/sffkühui 15.
fíUltCÍYlLlt iNOriH\' ..

i
eddig mag nem letiZBlt nagy választékban Jutányos áron kaszlttelnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vul.-\'ki iih\'tíi\'i-nur >-M>k Ky.oi\'íiiui l lMI I •>/I ■■■ t|.-k .
.......
.WJ-Í*
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ
X^ kölnivíz, kölni vi/.-swippan ós pudnr Z
iiii ilroi4>\'riitl>jii, ill»t-
OjJ Vl.tl\'luil k»[lllHlÓli
Ügy.-ljünk a |.u»|.«. .....ív : JOHANN MAKI A FARINA Gegenüber dem Kudolfsplaiz
Miiiili-n liasoitliini\'vú uláu\'/atul musiiMitik vi.ssvn
NagyknnijssiUi kapható: GELTSCH r-s GfíAEF drogériában, RE/K GYULA jryóftyszertárában, valamint, JÓZAN GÉZA illatszertárában.
MhflyarorMiig: képvis-\'U".: Holzer Emil Zoltán, Budapest VIII
JI NIUS í
Elárusítók:
Leír Oszkár és
palafedö-
xuester,
Nagykanizsán.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Mifljtlinlk hétfon éi csütörtökön.
EI0A««U«l ir«h: Kj(4m 4»ro 10 koron., félív.e 6 koron. Negyedevie 2 korén. 50 011. - Egy*. „4m ,ra ,0 fi|l\'.
Felelői sxeikesxtó :
Bánekovich János
F<ss«rkMgi<: Szar kasztosig ai kiadóhivatal Diák-tár t
Kemény László T.l.fon: 183. — Hlrd.li.ak dljmbli uarlni,
Virágkultusz.
Ha egy németet megkérdeznénk, mi hiányaik a mi lerilett asztalunkról? bizo-nyára azt felelné, hogy a virág.
Különösen a városi és fővárosi embereknek, ezekntik az örökké fészkeket cstréló írnokuknak oly idegenek és hidegek erkélyei, ablakdeszkái, komor tapétás szobái s mégis alig igyekeznok azokat a virágok meleg mosolygásával kibélelni, kedvesebbé tenni.
Ugy tartják, hogy a házaknak legfőbb diszük a sok emelet s a tehermentesség, a poétikus lelkek pedig hasztalan vallják a virágot itt, ahol a madarakat főleg céllövészet szempontjából szeretik és egész állatbarát-tágunk a nói kalapokon csúcsosodik ki, természetes, hogy a virág az emberek legtöbbjének egy kissé elkésve a sirján szokott kinyilni.
De ne legyüuk igazságtalanok. Valljuk meg, hogy pár év óta nálunk is akad el-
vétve ablak s erkély is, a mely virágtól szines és illatos.
l)e különösen a legszegényebb néposz-lályban ébred fel a vágy. hogy az éló ter-I mészét népesítse be szobájukat.
Szegényes, roskadt külvárosi házikók jablakain viruló, pajkos elleniétől kúszik fel a rózsaszín pelargoniuui a vasrácsok közi.
Szomorú és sötét világilóudvarok ablakai mögött mindig akad egy-egy jókedvű és szerelmes mindenes leány, a ki egy törött befőttes üvegben továbbszövi az utolsó vasárnap deluláni emlékezetét.
Lassankint azonban nálunk is mind többen fogják megszeretni a virágokat. A jövó embere, akinek nemcsak az ablakában fog mosolyogni a rózsás vagy vérvörös muskátli. hanem a munkaasztala fölé is odaintjük egy pár karcsú szegfű ós fehér abroszát is enyheszinüvé varázsolja egy oserép vi-rágocska vagv zöld girland, művészileg és szellemileg is kulturáltabb lesz
Es nem véletlen, hogy ma is éppen
1 azokon a vidékeken van elterjedve a virág, amelyeknek kulturélete és művészetszeretele ősrégi és nemes, Hamburg. Kiel, Frankfurt régi polgathá/.ai virágok özönében fürdenek. Münchenben s a német művészet gócpontjaiban szinte mindennapos a viráií.
Egy évezredes nagy kuliura koioriljsl hozta Európába a japán krizantémum, amikor először áradt szét Európában a japánizmus. Az emberiség legjelesebbjei egy színes flórába burkolt világról állandóinak s nincs egyetlen modern pedagógus ssiu, aki ne kivánná. hogy elsősorban a virág által fér-! kőzzék az iskolásgyermek szivéhez egy természet, virágok közöli szűrődjék a tantermekbe a nap sugár, hogy virágfejek bókoljanak a mogorva katedráról a gyermek j felé és még a nádpálca is rügyeket fakasszon Ijókedvében a padlásoi.
S ezen a ponton, a nevelőének kiaknázásában válik, a vlrágkultusz szociális fontosságúvá. Többé mint egy szép. de üres \' kedvtelés és többé mint a legtöbb szórakozás.
Pistikét a városba viszik.
Irta: Verner Dezső.
Nyár elején meg »«"» gondohák, milyen im«y dolog lesz abból, ha Pislike a városba megy. Eldicsekedtek vele, hogy Pistike már elvégezte a falusi ( elemi iskolát, városba megy a latinba. Pap lesz. Iia ugyanakkor nem lest már olyan imposztor Mont mag olyan, mint a vadeaikó, ugrándozik, mini valami kis oioa.
A mama egéxz nyáron varrogatta a Pistike] ingecakéit Hoha sem fogta fl valami uehezebb érzés, mely a szivet néha elazoritja. hogy szeptember közel-C«lt. néha önkéuteleuül kiesett egy-egy könnye.
— Lelkem szép angyalkája, hová is mégy te ? Varosba? Idegen helyre, ahol nem főznek neked kakastejel, amelyet te ugy szereitói, édes.
— Nem alszol már anyuska ölében, az eperfa alatt, nem Ulaz fel az oreg Sajó kulya hátára, hogy kikacagd magadat. Nem jössz elibém maszatos kis képeddel, mikor megfest a csereszuye, uhui látlak | hófehérben uruapkor, mikor elól mégy a sorban ésj pieike száddal mormolod az imát.
- Ki jön elibém, mikor a bocitól behozza Maris a tejel, kinek mondok én mesét az ágyban, ahogy szöszke leied reám bujtod, hogy jobban hallgasd.
— Te drága kis kalouám, te, aki eleven vagy, miut az ördög. te beléd is beled karmolt már az élet, a gond ? Látom te kis virágom, hogy már a játékod sem olyan szives, b hangod Se oly éles. Reszketsz, ha estenden ágyba visz anyuska. Tested forró, miut a parázs alól kipattant gesztenye. Az ajkad cserepes, miut a szikkadó, sár Almodban lázas vagy; mert a lelked fá|, a lelkivilágodat feldúlja a város a búcsúzás.
— Látom éu kicsi s*.ép fiam — a pajtásaidtól1 való elválásodat, micsoda fájó érzés szállta meg arcodat. Látom milyeu tétova a szemed ahogy a Sa|óra., Marisra, a János kocsisra, apádra s uz or.onabokorra és cseresznyefára vagy amikor könnyes szememre1 veted. Vagy amikor végig járod a szobákat, az udvart, a homokvárat, iniutha gonosz kezek megmetszették volna a lelked száruyait
— Apád? ó katoua volt. Vns a dereka, kojx máuy a lelke. Katonadolog, a világrendje. Ezzel biztat téged, te törékeny virágszál. Sisakot, csákót
Ígér, ha városba értek s éu látom, te azivesebbaa 1 ülnél itthon a kukoricaszár lovadra.
így évődik a mama. Jön aztán a szeptember. Utolsó éjszaka alszik a kis Pisti a mamával. Már , messze éjfél felé |ár az idfi, mikor elcsöndeaül a zokogó fiu, n dicsekvő gyerek, aki ugy megbűszkél-kedelt, hogy ó városba megy.
Az apa? Aki mutatta a katonát, aterősat, most lábujjhegyen somfordál az ágyhoz. A léleksete eláll, nliogy két alvó ember egymást átölelve tartja. Kj a katoua szeméből kigördül a köny : majd zokogni keid Még a felébredő anyának kell vjgaszoa szavakat találni. A nehéz emberbe még ó ver hitet, életet.
Reggel az egész háznépe sir, csak az apa szeméből száradt ki a könny. Pedig az ő szive is majd megszakad. De Pistikát viszi. Rohannak a város felé, neki a nagy molochuak, melyben föl se tUuik. hogy egy kicsike fiu. hátán az iskolai táskával, baudu-kol az iskola felé. ahol életébe befurakodott a (;oud és az többé el uem hagyja ót soha.
PIiiiiiimiIIIIIIMiiiiiiWIII

Osram
^^^ ^^ .....................uu.i.ilii,i»iiiiiiiiiuiiunhHtra
....................:..................................
r^pninnintnHiiiHiinim —. .
dróíiampa
!biiiiiiii»III™
PPIBIP1Iphi»«™™
Eltörhetetlen
75%,
VjIoJi <hr.im-Jiúllámpjk k.iyh tilók . Villáin
iveknel. utielúkuél is i
•irammejftakarití.1
iil.lfu s:jknnibeli úilelboi.
mw/i kipinseli i\'crtn.ieutl ukúrral: Fingtr /» Fix IV. HjJús-hIcm 41. sz.
ZALAI KÖZ LÖNT
JHNIDB 4
A főgimnáziumi képkiállítás matinej\'.
V»»árnap folyó hó 7-én délelőtt \'/, 12 érakor nyilik meg az immár Állandó kiálli-tAií helyiséggé vedlett Rozgonyi-utcai tornateremben művészi matiné keretében fógim-náiiami ifjaink Által rendeseit művészeti attraktió.
eimnAíiumunknak uttóró ujitAsa ezen a téren ax, hogy a középiskolAban előforduló és elóirt művészeti elemeket egy ki-Állítási matiné keretében egyesítve a modern művészeti oktatAst mintegy kifelé képviselje, eredményeit a nagyközönség elölt demonstrálja. Műértő közönsége csak ugy lesz országunknak, ha a műértést és a művészetek szeretetét mAr a középiskolAban neveljük bele a közönségbe. MAr pedig az igazi Atéll múértést (wak gyakorlati uton sajAtithaljuk el, vagyis Liohlmark — aminap elhunyt hires némot mflvéezotpedagógus — szerint a közönség dilettantiztnusAban rejlik az orezAg művészeti életenek a jövóje. IgazAn hozzAértó csak a/, lehet, a ki nem-osak elméletileg, hanem gyakorlatilag is, a dolog teuhnikai részének az ismeretével is fel van fegyerkezve.
— Pályázat a Deák Fereno-féle alapit, ... , ványra Zalavármegye alispánja > Zalaváruiegye
A ki kullurember is az íjjusa- k6l(Jusígll á|ls| |4lm|lllU De4v Kerenc-féle MUo
korona t6kévul bíró alapítvány ksmataiia pályázatot hirdet, melyre ceakis talavármegyei illetőségű szegény sorsú fíiakolai tanulók pályázhatnak. — A pálvázai határideje jullus hó 31. — Pályázalük Zalavármegye törvényhatóságához küldendők,
— Rosss idők JAmak a kivándorlókra. Bzerdán délelőtt a máv. (lumei forgalmi főnökségének hivatalos helyiségei előtt ügy azomoru eH.pat várakozott. Lerongyolódott, az ébséglől elísigázotl, de átért oaupa muukabifó einlierból állott a csapni. Amerikából jöttek haza. Mennyi remény, milyen nagyszerű kilátások dagasztották ezeknek az emiiereknek a kebleit, mikor gőgöa önteltséggel szálltak hajúra, hogy a mindent igéró Amerika felé vitorlázzanak. Hat-—nyolc liavi, esetleg egy-két évi link-dáosolá,, kiinoudhatstlan nyomergás és nélkülem után végre meggyőződlek arról, hogy nyomorogni, ha már kell, oUhon is lehet ós a kouzulok s a
téseket a rendező bizottság köszönettel fogad
A ki kullureml got szereli, olt lesz.
HÍREK.
Hogyan lehetünk m esztendősek ?
át orvosok és természettudósok egyre többel foglalkoznak azzal a kérdéssel, iniképen lehel az életei a lehetőségig megbosszabltani Dr. A Loránd professzor az ötegségról irt könyvében, mely ép most jelent meg angol nyelven, líbbek közt ezeket Írja : Akik a hosszú élet titka iránt érdeklődnek, átoknak minden habozáa nélkül azt ajánlanám : lépjenek be a kapáoinusok kolostorába, vagy egy angol
szegényházba, vagy pedig legyen belőlük .paraszt\' Az ilyen embereknek Minimül gondjuk nincs. Izgató, I washingtoni nagykövetség utján llazaküldetlék ma-
uagy események nem zavarják meg ókét, bár szegé- gukal. Igy érkezeit moal Fiúméba 140 magyar, liogy
nyes, de rendszeres életmódjuk örömeinek élietelé- iuuen az államvasultói kapotl atabadjegyekkel (oly-
ben. Meghűlések, melyek a aziuházból, hangverseoy- lássák uljukat tulajdonképpeni otthonaik felé. Vala-
ből vagy kááéházból való késői hazatérésből szoktak inennyieu nagy munkapaugásról beszélnek. Newyerk-
azártnazui náluk nem lordulliali.sk elő. bau most négyszázezer munkanélküli ember van,
A parasztoknak inkább ,„, kilátásuk a hosszú "/«" \'f1™ \'*81(>bb \'» »
életre, mint a fejedelmeknek. Hogy ..emberi termé Ezen ál ápolok folyomány, bog, a folyó év el, stetnek határozottan módjában vau megérni a száz \'"KJ hónapjában a fedélközöu 86,980, a másod, esztendős kori, azt fénye, példák igazoljak, igy Pa,r. »»•«*<». Hig 14,185 1 lek er.ezetl Kuropáb I
Amerikába. Visszatért ledélWzíu ilt,816, inasod-
Tamás Pflüger. Pel. Melauikov, Hufeland és másoké. ....... . ,
Akadtak köttök olyanok, m int például Jeukina, oszlályou pedig 15134 azemellyel több lutut tavaly
, ilyenkorig. A visszaulavilottak száiua a bevándorlás
aki százhatvankilene eng olt s ez tény, amelye ,jjsl megduplázódott
, ,,. , , . okmányokkal hitelesen igazolni lehet. Az óokoaélet- ,|J" "" l>,,!l P \'
Ezt az elvet szolgálja a hely, ft""""\' renjjnJ szolgáljon például ,„„,<leuk,uek. Egészsége. - PolgarlatAluk Juniális* Az a kérleli,.,,
ziumunk magas nívón álló rajzlanitása. "»g.v: térmiri(1J,k öröklése már magában véve is minden- !•» «*> •»•\'> • l\'"ul"i8<l1 •■•*«* "l,u olí
eredményeit ezen kiállilAs van hivalva de- „„„,,.„ ;e|ei>töb léuyezó. de gyöngébb szervezetű ^"J"" ki » »" "\'<•\'<" k,< P0\'»An"*
\'emberek is elérhetnek magasabb eletkort. ha okosan káink szemeiből a Pünkösd másnapjára l.rvauU
rendezik be életüke. .utódjaik egészsége, vérmirigyekell- W*"4 l"m41ls\' b1,"os"
\' örökölhetnek tőlük * 1 De vigasztalja k,s lányalukal az a tudat. Heg,
monstrálni. Középiskolánk itt számol az élet szükségleteivel és- fényesen oldja meg ezen a téren nagy kulturmisszióját.
fis még valami, amire talAn legbüsz-
s hó 11 én tán megkönyörülnek az Kgek « a káaien Dr. Loránd többek közölt dy.np.r.noeok, |íll)e„ „,„„ h.br7háckáik.l íelöltve. egyrészök a rendel azok számára, akik bosszú életűek akarnak . „ á
kébb lehet iskolánk. A rajzUnitás itt nem|leDU|: Tartózkodjál lehetőleg soka, a frias. azabad1 « .U... vfdámaUMU hp örgj r
. ....... , . , , „ , . lt árnyas fai es bokrai alatt mulatni az elmúlt év laradal-
abstrakt grafikai uton történik osak kizáró- levegőn, különösen napfényes idóbeu, de csak akkor. ^ ^ |íacoln| s „t4r,kolnl ób,jt|uki „„„
lag. hanem belevonja a mintázást, faragást, ha nem sut túlságos forróau. \\egeiz eleg teslmoz-
iparművészeti tervezést, külonbözó dilellAns-1
nl 11 nui auioaagvo IVIIoail, ■ vivp weitfiv
és légy mindennap hosszabb sétát. A huievéwél jeltemeMek ég mégla él NéWuJ
teohnikAkat, mövészettörténeleket, szóval minden olyan didaktikai fogást alkalmaz, uiellyel a műszeretetet és műértést el-elmé-
légy mértékletes. Táplálékod fóalkatréaze M M|4| kecskének teje legyen nyers állapotl..........i^j K Szávából. A hivatalos közegek Kost,ál
tehénnek vagy I továbbá tojás, zöld lőzelékok, vaj sajt és gyümölcs. Minden banuadik hónapban próbáld leljeaeu
lyiti, a forma os szinórzékét fejleszti. A; nélkülözni a huseledelekei Az ételeket rágd meg gimnázium ezen modern rajztanitási irányát jól. Fürödj meg uaponkint, heteukiut pedig egyster már néhány évvel ezelótt a legelőkelőbb an- itia.ziófurdóbeu ülj. Likacsos, gyapjúból való ruhá-
gol műveszelpedagógusok is elismerték és k" » 7 !\'«»lál\'b " «\'a\'i"t
. f ________ _______ x_____ At inged gallérja legyen elég bő Ruhát es kalapot
Pfeifer tanár törekvéseit nagy arany érem mel és díszoklevéllel honorálták.
télen sötét sziuQt, nyáron viláeo, sziuüt válassz. Miu-dig félcipőben járj. Feküdj le korán es kelj töl Matinénk műsora egyébként a kővel- j "ziulén korán. Aludj nyitoil ablakoknál. elaOiétilell.
I__a__1 — ...Uákai. 1 .. > I —A..I ! fl A na luftvon IftiuajaKh
kezó:
1, Oherubini: Lodoiska nyitánya. Kló-, adja a fógimn. zenekar.
Oüsitárot isineilék fel a bulláüau iniut Kostjráli «l \\h loiiiották, rokoiiHitgánHk rúsxvHtfllM nélkül, iunrl haragbau volt Ko^tyéllal. 8róp t^metéal aiért rende:-tettek neki, amely kb. rtu koronába került. Ue mily nagy volt a airéaó meglepetéfie, rnnidőü harmad-negyetl nap a lemeté« utáu a bródi omágulou Ulálkoion KoslyAllal. ki fáradtan és porosan baklaiolt Bród fel^ és nem is sejMlj, hogy ót egy-pár uap elölt eltem«l-lék. K dolog nagy derültséget kelloU fti egész kOr-
csöndes siobában. Ax alvási idö ue legyen kevesebb, . , . . „„auQi„
a u . - fi • r I Ai . a — a hordóielzó hivatalok uj aiabaly-
inint hat és fél óra, férfiaknál ne tartson tovább .... ■ i ,,7 „ hnrHó
-I, .. , ., , t a rendelete. Zalavarmegye törvényhatósága a borflo-
| hét és fel óránál, bj. asstonyokiiál pedig nyolc és . . , . , ... ...
fél óránál. Heteukint egy napot íordita teljesen
jelió állomások résiére uj szabályrendeletet dolgoztatott
» lugiuju. í.duo»pi. i mi oranai. neieunui egy uapoi iuiuiuj ioiioodu » •
2. FelolvasAs a művészetről AltalAban. | pihenéare. H. leheted „omb.uől hétfőig tsrtózkod-1
ezekből a hivatalokat feulartalii lehelellen, a jeltési dijak leleré,zénok megfelelő vizhuzási dijakat is szed
Irla és felolvassa Székely Vilmos VII. o. t.
3. Haydn: G dur Simfónia. Előadja a fógimn. zenekar.
4. Kőszegi I.: Qavolte. Előadja a fógimn. zenekar.
A kiállilAs 7-étöl 14-ig naponta d. e. 9 —13. é« d. u. 3—6. órAig látható. Be-léptidij 30 fillér. A bevélel az iljusági se-gitőalap javára lordittatik, amiért felQlfize
feli-ktől s ezzel a hordók eddigi hitelesítési dija
iái a vidéken vagy hegyek közölt. KerUld az izgalmakat és kedélymegrázkodiató jeleneteket. Ne gondolj rá és ne aggódj a miatt, amin ugy sem tudsz
változtatni és még kevésbbé tölódj aztal, hogy mi . .
, , , .. . •.,. ... ,. , . k .. , .„ emekedul fog. mely szabályrendelet a belugyminist-lehetne. N» beszelj kellemetlen dolgokrol. Legy » \' \' .
akaraterőé. Házasodj meg a ha özvettyaégro juU..,jterl |4,ll"«J"8 fo« el\'"b9 léP"U
házasodj meg una! Kerüld a túlságosan imölt he I .— Osak 16 hónap egy életért. A ua
lyiségekel, különösen ahol gőttel fülének és rosaz a. pókban tárgyalta a helybeli eaküdtszék Straucli J»
ventilláció. Légy mértéklelea az alkohol, dohány, »o»«é bűnperét, ki ujsilllött gyermekét elevenen el
kávé és tliea élvezetében.
áata. 8 e büuéérl eaupán ! í hónapot kapotl, melybe vizsgálati fogságoí is beszámították.
juniü8 4
ZALAI KÖZLÖNY
— Tanulmányi kirándulás. A helybeli qör- ós malélagy áratB(ekintették ma ineg » fógimu. VI. oszt. tauulói Pap János piarista ÍAgimn. lan.ir vetesse melleit. A azives kalauzolás és szakszerű magyarázatok után a gyár igaigatósága magyarosan megvendégelte a növendékeket.
— Kineveaóa.JAz igazságügymiuiszter Zavilla Aladár adóhivatali gyakornokot a uagykauizsai adóhivatalnál a XI fizetési osztályba ideigleues adóhivatali tisztté nevezte ki.
— Megszűnt a vörheny ? Dehogy. Sót nap-i ól - napra ianiételten 8 fokozatosan terjed és szedi Áldozatait az apró kis emberkék közül, aminek való-sxinQ oka ez abuormia, nedves időjárás.
— Agyonnyomta a hordó Horváth János és Penti látván a gödörhegyi mólóból bort szállítottak egy veúdéglóauek. Miut borszállító fuvarosokhoz illik, a kadurkaleból alaposan beszedtek a valósággal 80 grádii8»al indultak útnak Utközbeu egy keskeny horhoson kellett felhajtaniuk, hol uappal is » legnagyobb vigyázattal lehet csak (elkapaszkodni. Amiül a fordulónál hirteleu benyargaltak, a kocsi felborult s Horváth Jánost a legurult boros hordó agyouuyomta.
— Meaőgazdaaágl tanfolyam néptanítók és tanítónők számára. A m. kir. föld-mivelésUgyi miniszter a kisebb fokozatú ismétló iskolákhoz a gazdasági tárgyak tanítására hivatott népiskolai tauitók illetve tanítónők gazdasági kiképzése céljából folyó évi juliu8 hó 18-ig, az algyógyi, adai, békéscsabai, breznóbányai, hódmezóvásárhelyi. jászberényi, karcagi, lugosi, pápai, rimaszombati, nagyszontiuiklósi azilágysimlyói, szabadkai, caáki, sirokai (Árva megye) földinives iskolákuál ÍO—80, összesen 300 és pedig a sirokai iskolánál kizárólag a ru. kir. földmirelés-Ugyi minisztérium felvidéki kirendeltsége által is ajánlott néptauitó, továbbá a kecskeméti földmives iskolánál folyó évi julius hó 1-tól julius hó 3l-ig ÜU tauitóuó részére gazdasági tanfolyamot rendez.
A tanfolyamou résztvevő tauitók (taiiitouók) egyedként 100 azaz: Kgyszáz korona általányt élveznek, mely összogból az ellátási dijat és mindennemű költségei tartoznak fizetni.
A tanfolyamokra olyan tényleges alkalmazásban levó néptanítók (tanilónók) vételnek fel, akik mezőgazdasági tanfolyamot még nem végeztek.
Kelvételi kérvényt a földiuivelésQgyi Minister-hez kell cimezni és folyó évi juuius hó 12-ig az illetékes kir. tanfelUgyelóségnél benyújtani.
A jelölést a tanfelügyelőség illetőleg a sirokaira nézve egyúttal az említett felvidéki kirendeltség és lanlelügyelóség javaslatára a vallás és közoktatásügyi miniszter ur teljesiti.
-- Villanyvilágításunk ügye mint érte-BUlüuk a hosszas huza-vona után teljesen meghiusult s városunknak már inost a legerélyesebbeu kell kö-veleluie a régebbi szerződésen alapuló jogait.
— Savoy szálloda Budapest, VIII.. József-kdrut 16. Modern szálloda ujouuan berendezve, légfűtés, hideg és meleg víz minden szobában, lift éjiel nappal. Rendes Szidor tulajdonos személyes ve xetése alatt. Kgyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától, fötés, világítás és kiszoigálássali A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartóxkodásnál. engedmény. Djonnau bevezetett IVnsio-rendszer, napi ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezés Háló •zobák 80 koronáért.
— Berger-féle gyógy ós hygienlkus szappanjai, Q. Hell el Oomp. Troppau és Wien Helferslorferstrasse 11—13- világhírnévnek örvendenek. A Berger-féle tömör kátrányos szappan helyett a folyékony, épp oly összetételű kátrány szappan használtatik bórbajok. haj ós szakállkorpa ellen és mint hajnövesztő szer. Ara üvegenkint K. 150, csakis Hell et Oomp. névaláírással valódi Kapható minden gyógyszertárbau ós drogériábau. I
— Sláger műsor az „URANUS" színházban. A szezon egyik legkitűnőbb műsorát mu-tatja be az „Urauus" színház szombati és vasárnapi előadásán A legérdekesebb és legművészibb felvételek oly gyönyörű összetételben kerülnek a szemlélő i elé. hogy mindenki a legteljesebb műélvezet kielégítő érzetével konstatálja. hogy az „Uraims* ismét jó hírnevéhez méltót produkált
Irodalom.
— Az .Élet" cimO szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal jelent meg. özerkeszti: Pethő Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Damjanich utca 60. Előfizetési ár félévre 10 korona.
— A .Vasárnapi Újság" legújabb száma érdekes tartalommal jeleut meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre ót Korona, a „Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a .Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV.,
1 Kgyeiem-ulca 4. sz.) — Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap*, a legolcsóbb újság a magyar nép i számára, félévre két korona 40 fillér.
— A Divat Újság minden hóuapbau kétszer I jelenik meg. KlÓiizetési ára nagyon olcsó : negyedévre postán való szétküldéssel két korona husx fillér.
i Klőfizelhetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba inté-i zett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII . Rökk Szilárd utca 4. számú házban van.
— A .Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. Szerkeszti Tutsek Anna. Megjeleuik minden vasárnap. Minden egyes száma gyöuyörű szép képpel és nagyon érdekes tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Kgész óvie 12 korona, felévre G korona, negyedévre 3 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VI. Andrássy-ut 16. szára. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal.
Közgazdaság.
— Az angol hússertések. Különösen Prága részére igen sok hússertést lehetne exportálnunk és ennek ára néháuy fillérrel kilóukiut drágább is, mint a mangalica sertéseké Hazánkban tehát a hússertéseké a jövő, azoubau a mangalica sertés tenyésztésével, legalább az Alföldön nem szabad felhagyni. Mert szükségünk vau egy olyan sertésre, a mely nagy mennyiségű zsirlermelésre képes. Igaz ugyan, ho-<y a mangalica sertés szaporasága nagyon rossz, mert míg évente csak egyszer malacozik, s akkor is rendszerint csak ötöt. addig a hússertések kétszer malaeoznak 8 rendszerint minden alkalommal 8—13-ót, s inig a mangalica egy éves korban csak 40—50 kg-ot nyom darabonként, addig a hússertések 100— I4() kg-ot nyomnak. Ha tehát ki is mondatott az, hogy a nagy Alföldön meg kell tartani a mangalica | tenyésztését, nagyon sokan rámutattak arra is, hogy | a mangolica sertést meg is kell javítani, szaporábbá. | gyorsabban fejlődővé tenni. Ezt a célt tenyészkivá-1 lasztás utjáu elérni nem lehet. 30 éves tapasztalatok bizonyítják ezt. Klleuben ugyanezt a célt rövidesen el lehet érni. ha a mangalica kocákat licolnschirei kanokkal bugaljnk be, a melyek szintén Angliából származnak hozzánk, de nem annyira hus — mint inkább tolrtermgló sertések. Azok a vágási próbák, a melyeket ai Örsz. Magyar Gazdasági Egyesület végextelett. bebixonyitolták. hogy a kihixlalt lincolu-shirol. vagy lincolnshireivel - keresztezett mangolica fterté»beu éppen oly sok zsír és há| van mint a mau-1 golieában s emellett azonban egy éves korában I 100—ISO kg., amikor már tenyésztésre használható | és kocái kóuuyeu malacjiuak évente kétszer 8—12 i
drb-ol, könnyen honosul — mikéül azt pl Koyácsy Béla up , Dorog sAtorkői, — Blascsok Uyíla, s mások tenyészete bizonyítja, ugyan olyan göndör ször-zetü miul a mangolica, jól legel, s e mellett olyau gyorsan fejlődik, hogy malacai 6 -8 hónapos korukban 00—100 kg. élŐ8ulylyal miut a legkitűnőbb soukát szolgáltató hússertés. 1*2—16 hónapos korukban mint kihizott 21)0-860 kg. os zsirsertés rengeteg mennyiségű zsírt ós ínég miudig sokkalta jobb, fehérebb, puhább húst szolgáltai, mint a mangalica, (finnek a kitűnő sertésuek akár tiszta vérbeui tenyésztése, akár mangalicávali keresztezését miuden gazda nagy haszouuvl karolhatja fel.
NYILTTER*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Eröaitö éa edző hizlaló-kur&k egéaz éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
*) K rovat alatt küllőitekért nem vállal leleló*-tiógi\'l a1 alflrkeaxtfaég.
mme
OÉUVA8UT TTI.-i v*/W< DÉUVA8UT ÁLLOMÁS -C UI U.U ÁLLOMÁS
Vasas és iszapliSforrások 34-50° C.
Fangó gyógykezelés. Hidegviftkura.
Szénsavas nap- és légfürdók. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál a Fürdőigazgatóság Daruvár, Slavonia. FUrdőorvos: DK. SCHUKKKR.
1,1* Kin M\'innCcn bovAII §
Berger &yó&y-kátrányszappana
a. Hell « Comp-tól.
Ki.ál.. ui.uvik ajánlják it KurApa lo|IObb áJ lámában a l-KjMlil. rmUn\'nyliyrl liaatnálják iiilndaafála bőrkiütés allén klilúnúurii krúnlkua bajok t* kiu(é»ck. valamint haj • mkállkorpa rllen Tartalmat 40 uáialAk lakátráayl f lcnj-ic.«.n kulOnbOiik a kprcakcdflowbín olAfordulA , f,/-b ilynrmU gyárltiiányok(AI. Makara t>«rh»Juka*l na-
K toll hnlá»»
Berger kátrányos kénixappana.
N6kurk H (>nrmrkvknek snyhébb halUu^*t>*«y<< Barger gllc«rln kátrányaaappana.
Tovább* kátrány ntlkul a hlr»»
Bargar-réla Borax-sxappan
uatianái, a«p*ül>a, tiapló, mllMiof éa máa bArha^k •! lm. Davabja • ------ —— -
■laalíiaaal atyuli 71 lUér.

*4 MakáilkorpJUUi.
• aíaralaf k7»áld bajn«.r«.w »»rr. l ÍM korona. Kírj«» klfoJnelU-o ipiiMtti Cl. Hall » Oomp.-tói f a*At« mr( - - Jöl a mIMIi
Intfl vMta-«ytl t* aU-Iráal Kliuii

kM. KapkalA mlndaa KVÓayUrban. dro«*riibaa éa Ailalban. Nagyban: 0. 11,11 k \' ami,, Wien. I.. U
H«l(rr-
HorffI»tr«»a\' u II. Bu-Upruira ni>c«lian á* kl«*lnyb«n «KX»iiTUrálian Rlrálr-ulra " «... bálimatrr c« Mnllinál. Korhmv
Molnár
........................ ........... - riUO".
<i(Mainál. RadanoiIU T«>»(»ér<-knál. 8(r.«ri Vándor *• Vi-ruda Nándornál.n<<Ulnyl Frl«y<>«iiAI. Vári Klr.lnvli.Mi mlndi-n KyOK;ac««rl-aii. |»bb d> Kúriában <■« IUaUauimJtlb«ii £
u
kfttul I
•tl\'NIUS 4.
Leír Oszkár es
palafedő-
10MANN MARIA FA11IA
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
Uí>liiivi/.,kí»liiiviz-szapi>an .Vsííiia.\'r^Wi^lí^i\'
(\'gyűljünk u pontos niinru: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplaiz
Minden h&fionlónevtt utánzatot nlusitsunk vi68?.»-
NagykanÍKsan kapható: GELTSCH >\'S ORAEF drogériában, RE/K GYULA gyógvszertáruban, valamint JÓZAN GÉZA illatswrtárában.
M»j;ynrornt6g) k^pvinr-Jó: Holzer Emil Zoltán, Budapest VIII.
mester,
JSt agykanizsán.
<m . -----------— ------ • --■-
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wujdits Jówef könyvnyomdájában Ná^ykanizsán.^
„OTTOMAN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt!
Aspirin
atablettáK«^
•(el és fogfájásnál. Influenzánál, rheumánál stb. elismert Ujdalomcsillapitószer A valódi Aspirinnek _ sok az utánzata. azért kerjuk, hogy az Asplrlnt HBaycr" lile Atpírin UbleHák alakjában szerem\' be. Eredeti caomagolás \'20 tabletta i 0,5gr. Ikor , \\£L 20 Ull Minden Ublwttán az Aipirtn szó látható. ^J* al A« Atplrla uó vM|*cy>«^L,rhlt 4 X^**"*\'11 §f
** mii ni, mái tíj nem Ju^Wilt kítlli
Aiptrln nírvcl int..; -v<inl.
\'J
y \\ OALONHAL, /AJÁMMWWl
- \'/ CSÁKIKOR
WQNER^
\'fl hansszehkirAIVmi
i\\ BPf^T láíSf FKŰRUI lí
áHJCOVZÓI iNtívcrtl _ tlMritU\'\'
addig míg nem látazatt nagy választékban Jutányos iron kéizlttitnak
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidóki iiM\'gi\'iMiilcl^Kok tfvoiMau cliiiió/.lclmk
mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
Nagykanizsa. igi4. junius
53-ik évfolyam. 43 szára
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Migjiltnlk hétfőn ii caütőrtökön.
fclöfl*«le»l *r*k: Eg4» Segyodévre 2 koron* 80 flll.
Felelős szerkesztő:
Bánekovtch János
F(\'»ierke«íli\'i: Kemény László
Szerkesztőség át kiadóhivatal Diák-tÉr t
Taltfon: 182. — Mlrd*té**k dlj*i*b4« •■•rlnl.
Helytelen gazdálkodás.
Minden embernek természetszerű törekvése, liogy gazdaságának lorgalmát emelje és gyarapítsa. E célból minden kínálkozó alkalmat igyekszik megragadni, a mit csak az észszerű meggondolás megenged. Felhasználja az időjárás váliozásait. az általános vagy részleges mezőgazdasági fordulatokat, alakulásokat és legfóképen a jó és olcsó kölcsönt.
Apáink irtóztak a/, adósságcsinálástól, ami bizony nem is volt rossz szokás. Ma azonban már más a helyzet. Nem szégyen, ha valaki adós, ha kölcsönt vesz fel és élnek is vele az omberek, talán még túlságosan is. Ne azt vegyük, ki könnyelműen, céltalanul s talán igaz ok nelkOl csinál ailóssagot, uézzükk azokat, akik számítással, eszszerüleg hasznos én jövedelmező befektetésre vesznek lel kölcsönöket.
Azt tapasztuljuk. hogy a ki jól számí-
tott és megállapodott gondolkodású ember, jó és olcsó kölcsönnel sikeresen emelheti gazdasági hozadékát s a kölcsön csak hasznára válik.
Sajnos azonban, sokan vannak, akik tervszerüleg és céltudatosan vesznek ugyan kölcsönt, de már helyes számítás nincs a munkában. Egyszerűen elsó gondolatuk után mennek vagy másoknak netán sikerült, de az ó körülményeik között neui alkalmazható példa után és igen gyakran a szerfelett elszaporodott ügynökök rábeszélésére hallgatnak.
A legnagyobb és. léggyakoriabb elhibázott számítást a konverziós ügyleteknél találjuk.
Soha a konverzió nem volt olyan felkapott, mint ma, mi különben az alacsony kamatlábban biztos magyarázatát leli. Divat lett a konvertálás, vagy legalább magasabb kamatú kölcsönnek olcsóbbá való átalakítása.
Ez a divat azután áldozatokat követel i és aki számítás nélkül konvertál, könnyen
ráfizethet a konverzióra, mert az bizony nem minden körülmények között vezet haszonra még ha ugy látszik is, hanem néha határozottan ráfizetésre.
Hogy a lelkes konvertálóknak világos-sabhan beszéljünk, egy példát állítunk ide. amelynek iratai csak nemrégiben voltak I kezeink között.
Egyik vidéki embernek volt egy vidéki pénzintézetnél egy 5000 és egy 2000 koronás kölcsöne. Olcsóbb kölcsön reményébon egy fővárosi intézethez fordult és amit kért, megkapta, vagyis felvett 8000 korona külön jelzálog kölcsönt.
A takarékpénztári kölcsönök ínég nem voltak régi keltűek, ugy hogy a folyósítás I alkalmával levont különféle takarépénztár dijnkat. a különféle bélyeg esetleg ügyvédi\' költségekét, mindenféle iratok beszerzésének költségeit, hogy ugy mondjuk, még ki sem heverte a kölcsön.
E kölcsönök visszafizetését a fővárosi intézőt teljesítette s mindkét kölcsön után
Májusi hurcolkodás.
Társadalmi dráma egy felvonásban.
•Szín ; Negyeden lakás - „spájz" szoba konyha; (cirea 800 korona évente.) Bár fenn van a III. eme lefon mégis sötét: lift-használat akkor díjtalan, Iih a 1)0 J*«»trad r aUkitUlik szemetes láda a konyhában, rosBZ vízvezeték, sötétség, negyedévente változó lakók s különböző rendfl és ran-ju természeti lények albérletbe^ bírják.£ (Helyszűke miatt nem soroljuk fel óket.) Idó: ma. Megtörténhetik — Pesten is.
A hurcolkodó családatya (tépi a haját s fel íls vágtat a lépcsőn;. Na ez pimasz! Már 11 óra s még most sem jönnek h szállítók ! Direckte azért nem meutem hivatalba, hogy felügyeljek a — komédiára I 11 óra? Skaudal! Hogy szólítsa óket a. «... meuydörgós stb. — a zugligeti lébolydába 11! (felrohan a^ lakásba és ismét lerohan telephonéiul a szállító-céghez. Eszi a méreg, — rae;.tXmo»t meg nem kaphat rögtön össszeköttetést t. i. többen is hurcolkodnak, káromkodnak, telephonálnak stb.)
Az asszony (a tavaszi, téli, nyári, kimenői, be-
menői, ünneplői, stb. — kalapokat pakkolja most össze utoljára: A cselédhez.) Kati, aztán ugy vigyázzon ezekre mint a — havifizetésére I
Kuli: (felxyUlkózvo dolgozik, mint egy motor.) Igenis! Naocsága! Csuk a gyerekek n« bőgnének I Nem etiek reggelit! (A gyerekek hangulatos szonátákat bőgnek.)
A c>aládalya: (homlokét törölgetve berohan fal&nél fogra 4M*IImI hitit* * két .trógerl" s a szállítási hivatalnokot). Na! Itt vaunak, fiacskám I Most aztán ugy mozogjanak, mint az autótaxik !
A szállító hivatalnok : (sebesen jegyez.) Szoba-konylisbutor; dívány, sifou, trttniö, zougora! Krora-ássau! Hügtöu! Viszünk I Végzünk : csak paráuyi lelóra! t.\'sak egy iűi-pici félóra! És összevissza: kocsi. ló. napszámos, biztosítás, honorárium, borravaló stb : 300 Krón !
A c>aladatya: (majd hanyatt esik.) Uá-rom-sz .
Az asszony": (vigasztalja). Tavaly még löbb volt : de mindem összetörtek: itt legalrtbb biztosítanak !
A férj (megadással). Hát jó! Hanem egy bögrét se törjenek össze!
A szállító: Kremássanl Kremássan I Biztosítunk! (A tótokhoz I Jani Bratyu I Idemu! Auf!
A trógerok: (a markukba köpnek s buzgón nekirugaszkodnak a bútoroknak : Az egyik a vállára emeli a szekrényt, a másik a kasiult; káromkodnak) < Jebeiu ti.. . nagyon nehéz, leni . .. (Viszik.(
A férj : (|e és felrohan a két emeleten, hogy baj uű történjék a bútorokkal.)
Kati: jobbról-balról pofozza a gyerekeket, nem akarnak menüi vele — az uj f«ká#l>«
Az asszony: (Katit rángatja.) Mit csinál! Meg-! bolondult nz egész ház! Mindjárt migréuem lesz! Jaj, a porokat elraktuk! A fejem! Odavan I (Kati lenyeli a koncertező gyermekeket).
A férj (segit a trógerosok vállára emelni a zongorát, ládákat, tükröt, mosdót.) Hamar osak! Nincs idó!
A tó.: ldemu, idemu! Neiu lehetni ttninka I miugyárt fölfujuil Faplatyi!
A férj: Osak hamar\' Egy-kettő! Délre végezzünk ! A hivatalom! Muszáj !
Az asszouy: (kétségbeesetten szaladgál.) Jaj, Jelölték a trümó lábait; betörték a kaszui oldalát
AzuL ÉOsram - drőflámpák
Törekeílenelc
Képviseld és raktár V<»£»tarorsuig risztre: Finfcr és Fia, Budapest VI, Hajós-utca it,
3
ZALA! ííílORT
JUNIC8 8.
3 — 3% kártalanítási dijat kuliét fizetni, ami már magában véve 210 korona volt. A két kölcsön törlési engedélyére, törlési kérvényére ragasztott bélyeg és a törlési munkadija lehetőleg mérsékeltebb felszámítás mellett kitett 50 koronát. Vagyis eddig a ráfizetés 260 korona.
Most jón a fővárosi intézet 8000 koronás kölosönének bekebeleztetése, majd a leszámítolás és ekkor 1/2% értékesítési dij levonása. Ez mintegy 00 korona oly kiadás, melyet osak hosszabb lejáratú kölosönök nem érezhetnek meg, de hamaros vissza fizetés mellett, mint minden pénzintézetnél, ugy itt is feltétlen veszteséget jelent az adósra nézve az eddigi veszteség, ami tehát ebben az esetben már 320 korona.
Még szerenoae. hogy a fővárosi intézeti kölosönnel nem voltak bélyegkóltségei s ..amellett kártalanítási dijat még nem számított, amely kedvezmény ha nem lett volna, még nagyobb veszteséget lehetne kimutatni.
Mert az adós itt nem állott meg. liall valamit olosóbb pénzről beszélni, kapja tehát magát és visszafizeti a fővárosi intézeti kölosónt akkor, amikor még alig melegedett bele.
A legújabb kölcsönét már ügyvéd csinálja. Tegyük fel, hogy az ügyvéd semmi közvetítési dijai neiu számit, még ez esetben is még szaporodik a költség, Iratok
az ágytükör ötim volt megrepedve! Jtj t Odavan minden t
A férj: (ráordít az egyik tótra, ki a gyerek-ágyat viszi kinyílva, mindenestéi. (Marrrhal Viyyái-1011 a gállámpára ! Neki megy I ? . . .
Brrr... Zrrr. . A lámpa csörömpölve In-
beszerzése, kötelezvény bélyege, bekebelezési illeték, bekebelezés körüli bélyeg költség és munkadíj az ügyvéd számlája szerint legkevesebb kitesz 200 koronát Tehát most már B20 koronára rúgott a veszteség.
A legújabb kölosön talán látszólag egy Igen kevéssel olosóbb kamatlábú, de feltételeiben sokkal hátrányosabb, mint a fővárosi intézeti kölosön volt. Itt nem készpénzben hanem árfolyam értékű záloglevélben kapja a kolosönt, mi már a folyósítás alkalmával kerek 360 korona hiányzatot jelent.
Végeredményében tehát azt látjuk, hogy attól az időtől fogva, mikor az adós az első takarékpénztári kölcsöneit hozta rendbe, a budapesti intézeti kölcsönt felvette, visszafizette és uj kölcsönhöz folyamodott, szóval ezen nem is egy évi idő alatt 920 koronát fizetett rá a konvertálásra, tehát míg vagyoni előnyt akart szerezni, magát, családját és gazdasági átlagát U20 koronával rövidítette meg, amely igen nagy összeg olyan vagyonhoz mérten, amelyik csak 2000 korona kölCBönt bír el. Igaz hogy talán a kevés kamat különbözetben néini kárpótlást kaphat, igaz, hogy az utolsó kölcsöne első megterheléseit hosszú éveken át valamennyire elviselheti, de éppen olyan emberekről van sző, akik nem jól számilanak. nem jol gondolkoznak s igy szinte várható, hogy ha még olosóbbnak látszó kölcsönt sejt meg rövid idő alatt, legújabb kölcsönét is vissafizeti és mindig csak további veszteséget okoz magának, inig ő vagyoni gyarapodást akart, addig rossz számítással elkonvertálla az egész vagyonát.
Az emberek olyan meggondolatlanok I
hullik I
Vica: (ordítva jöu.) Azt a . húszat kostól at uruak t Fízetui I
Hányszor keli tapasztalnunk, hogy az adóst Kz háromforiut- nem az olcsóbb kamatláb biztatja, hanem
személyeskedés vagy ellenláhaskodás. Vala-A férj: (káromkodva fizol, da tévedésből még* - mjgrl ni„gharagsilk é8 lllAa he|jró| ¥etl egyszer annyit ad.) J
A másik tót: (m.g.avarodik » ili.lénas ki.bá- daoból is visszafizeti kólosőnét, melyre
iás közepett: a moedól a lábainál fogva veazl fel a °\'y 81>lial költött és amelynek előnyeit
a porcelláu tál. ktncjó oaírömpölve hullik l» a pad- csak ezután élvezhetle volna.
lóra I)
Kinek csinált kárt ? A pénzintézet legtöbbször kis kölosönének elvonását
Az asszony : (aikilva) Oda a mosdó I Jaj
rá ál f \'ér,: SITL" 7ÍÍ L1T"d"rÍ,i f\'é" •»■ érzi. de megérzi a kárt ó maga ránál fogva a tólot.) Ilitaug I Calbaazt A 30 koro R
ná» rooadó! Kendéit! Rendőri hivatod
A lói: (cinikusául siteosku jedaó! (Nrklliasal a felhalmozott kalapoknak, mini valami sEénacseruáuak » ölbekapva viszi, mini a takarmányt.)
At asszony: (torkán akad a *>ó a elájul ) A férj : (ininlhogy haja niucs tnár, kitépte. az uiiait tördeli.) A... a... a...
A szállító: (hajlongva). Asszolgájat Készeu vagyunk I Voll szerencsém !
A lóri: (megragadja). De kérem I Hogy mindéin összetörtek! Hol a biztosítás. Hisi biztosítottak I Mit???
A szállító: (nevtitve). Nagyszerű I De Huni at ural, hanem maguukat, a munkáaukal biztositoltuk I 8tép lenne I.. . Aaiolg^ja I hehehe I. . . A férj: (megüti mérgében a guta), Általán oa rémülni; csörömpölés; ordilouís; csódolet az Uras lakásban Jönnek a rendőrök. \' Mentők
Rat
vagyoni gvarapoilást akar. ne felejtse szem elől, hogy ésszel gazdálkodjunk
az ó meg A ki soha
Meddig hölgyeink?
Kgy gyönyörű gondolat s hazafias szempontból mámorilóau szép eszme vetődött a közelmúltban Bzónyegre, melynek kérésziül vitelén fáradoznak hazánk legnemesebben gondolkozó asszonyai.
Valami láthatatlan, fojtogató eró ellen akarnának küzdeni, ami gyilkos bacillusként pusziit nálunk is, aminek igazi nevét sem tudjuk adui, osak pusztító hatásaiban érmük, látjuk s amellyel szemben a nemesebb lelka asszonyok szerteszórva szükségét érzik s mintegy viszhaugot adva egymásnak ki ia fejezik, hogy a veszedelmes áramlat megakaszláBára. mely hova tora romlásba viszi a magyart szövet -kezui kell.
8 mi az a veszedelmes áramlat ? A divat,
melyet habár asszonyaink nem is ismernek el szép-nek, jónak, de a vezérek izlésébeu bim, azt tűzön vizén követik, akik pedig szerények vagy reniiens-kedftk, azokat kicainyesekuek, elmaradottaknak bé-lyegzik, kik hiába szónokolnak, agitálnak a divat stertelenségei ellen, ellenfeleikkel szemben a maguk igazának érvényt szeretni nem tudnak — K igy előbb-utóbb meg kell hnjolniok a többség divat-ereje előtt.
Bár vágyként e kisebbség véleménye lidórc-fénykéiit lobog szerteszét ; de mint névtelenül hzü-letett eszmék, még ha oly ragyogóak is. rakéták melyek a csendes tó sötétjéből röppeunek a magasba a visszahullva ugyanott fúlnak meg.
Mert nincs vezér, agilis vezér, mér nélkül pedig a legszebb gondolat is csak frázisnak bizonyul.
Ugyan mivé fog a divat eme szertelenség* fajulni, hova fog vezetni?
Vájjon az asszouynak elsősorban nem a feleségnek, jótékony tündérnek kellene lennie a férj oldala mellett.? s mit látunk ? — pusztító ördöge, gyakran romlásának legfőbb oka.
Vájjon uem-e kellene-e pusztító fényűzés elleu a nők körében mielőbb egy ligának alakulnia, melynek szabályai a mérséklet, egyszerűség és okos takarékosság lenuéuek, mely az igéuyeket oly határuk közé szabná, melyet kinek-kinek vagyoni körülményei megeug duek
Ezzel ueiucsak a férjek s a megélhetés amúgy is nehéz gondjait tennék elviselhetőbbé, de megszűrnie a kereskedőinket is végromlásba kergető a végnélkuli hitel s ismét helyes irányba terelődne a mi teljeseu ráison nélküli könnyelmű magyar társadalmi világunk is.
HÍREK.
— A főgimnázium kiállításának meg nyitása. Körülbelül egy évtizede, hogy a külföldi mozgalmak hatására nálunk is esett művészi ueve-lésről szó. mely uj szellemet, uj eredményeket teremtett s közelebb vitt beuuQuket ahhoz a boldog ideálhoz, amikor majd miudeu iskola nemcsak a tudományos és erkölcsi, de a művészi megértésnek ia iskolája léazen.
Hogy a nagykanizsai főgimnázium, e célt mikéül szolgálja, bizonyságot nyuji arra a teguap megnyitott kiállítás. — melynek tárgyai meggyőzik a szemlélőt, hogy a sablonos utánzás helyett itt valóbau művészi nevelésről vau szó
A kiállított festmények, kompojic\'ók, festett edények, vázák, gypszöntések, agyagminiázások, finom faragások szinte báinulatha ejtik az embert s alig merjük hiuui, hogy mindazokat giiunázistáiuk alkottak Pedig ugy van. Pfeifer Etek gimnáziumunk jeles rajztanára beigazolta, hogy nemcsak a kézügye* ség elsaiálitására, a gondolatok lelvázolására lehet tanítani, de be leltet vezetni az ifjúságot a művészetek előcsarnokába s annak megértésébe. Az az illuszt is közönség, moly a ineguyitóson megjelent, a jeles tanár iráuli legnagyobb elismeréssel szemlélte végig a kiállított tárgyak sokféleségét s Örömmel töltötte el a szülök lelkét, hogy gyermekeiknek művészi nevelése a legjobb kezekbeu vau letéve.
A megnyitás ünnepélyességét nagyban emelték a főgimnáziumi iljuság zenekarának, gyönyörű a precízen előadott zeneszámai s 8zékely Vilmos* VII. u. tanulónak a művészetről tartolt szellemes felölvasása, melyeknek miudegyikél a jeléuvollak élénk tetszéssel s tapssal kisérték.
— A főgimnáziumi tornaviesgát az ab-normis esős id\'re való tekíutettnl e hó J I én dél-t/ Iáura halasztották
JÚNIUS 8
ZALAI KÖZLÖNY
— Magasrangu vendégek varosunkban
Höttófldorfi Konrád cs. és kir. gyalogsági tábornok ti osztrák magyar monarchia fegyveres hadseregének kíséretével ma városunkba érkezett.
— A Osengery-uti fasor s az egylet-j kerti sétatér. A ki járt Németországban s megfordult a német kulturváiosokban, bizonyáraidé óhaj-\' tolla a sok ligetet, virágot, mely oly nemesen széppé « egészségessé leszi ama városokat. K céli óhajtottaí szolgálni auuak idején boldogult Szakonyi József, városunk akkori főkapitánya, ki a Csengeri-utca stb. utcák fásítását megkezdte, melyet ina már a Szépitó Kgyesület oly jóleső, — egészségi s szépészeti szempontból is eléggé uem becsülhetó módon folytat.
Amenuyiben azonban ugy a Oseugery-ut. valamint a» említett sétatér fái már nagyon is felnyúltak s elterebélyesedtek s nmott h Csengery-ulmenti hátiktól a napMigaiat, a világosságot állandóan el-Tonják, ami egészségi szempontból feltétlenül káros, _ emitt pedig a lomb átbatlau sűrűsége miatt, amennyiben sem a szabadon mozgó levegó, sem a napsugár be nem férkózhet, nemcsak hogy állandóan lOlledt a kert levegóje, de esőzések utáu napokon át nem tud felstáradui; egészségi szempontból kívánatos volna, ba ott is, itt is a fák megrilkiltaluá-nak, sót a Osengery-uton teljesen kiirtva, apróbb góiubfákkal pótoltatnának.
Amennyiben tudomásunk «eriut I)r. Szekeres József, kórházi igazgató fóorvos az egészségügyi bizottságban erre sziutén rámutatott, hogy foganata legyen, itt is Mhivjuk e körülményre az illetékes körök figyelmét.
— Városi közgyűlés. Holnap tartja városunk képviselő teslOlete közgyűlését, melyen a larark Qleg felállítása s az alsólendvai vasutak kérdése mint két Irgfontosabb tárgy kerül több kisebb jelentóségU kérdéssel kapcsolatosan tárgyalás alá.
— Kell-e városi főszámvevő ? Amióta uz ui városi szal)ályrendelet napvilágot látott, különösen pedig, mióta azok a jó egerbzegi urak itt járták, holmi lázas, iiidokolatlan tépelődés, kételkedés szállta meg a kishitűek h egyes ambiciózusabb honatyának lelkét, mintha a mostani városi számvevő hirtelen vissza fejlődött a eddigi közmegelégedésre végzett munkássága degenerálódod volna, azon okuélküli töprenkedett fészkelte be magát a lagikus lelkekbe s egyes euiie-
- latorok agyába, nem-e kellene városunkban egy fő-számvevői állást kreálni, ki tán kevesebb rátermettséggel s ügyszeretettel, de nagyobb javadalmazással ugyanazt a munkát úgysem tudná elvégezni, melyet Auhoffer Qyula hosszú évek során ál olyun pontosan, oly lelkiismeretesen loljeaitett. Ne töprenkedjenek, iiu oggodalmankodjai.uk azok a szellemi bábák, Auhoffer Qyula a számvevői állással járó kötelmeknek mini eddig is kifogástalanul megfelelt, ugy ezután sem fog *t egerszegi urakhoz menni tanácsot kérni, akár a költségvetés összeállításáról akát pgyébb a hivatalával járó ténykedésről vau s lesz szó. S Iik már a liiusiig kedvéért főszámvevói állást óhajtanak mindenáron kreálni, ugy arra is ó lenne a legkuiupeteusebb. hogy igy legalabb hosszú éveken át folytatott fáradhatatlan. lelkiismeretes és buzgó munkálkodása némi elismerésben s megérdemeli jutalomban részesülne.
— Nagy tüzilárma verte lel szombat dél t után az esős időben álmos közönségünket. A Neu ós Klein-féle cég pincéjében u i. fejtéshez készültek | s a parafadugók puhitására spiritusz lámpán tizei melegítettek A lámpa feldóit az olajoktól zsiros fold \'"Oggyult s ez okozta a nagy ijedelmei, mely egész városunkat talpra állitolla. Bár a tűzoltóság gyors megjelenése folytán nagyobb kárt a tüi nem okozott, azonban az ott inűkődó segédet súlyos égéíi sebeiül beszállították a helybeli közkórházba.
— Gyilkosok az esküdtszék előtt. A legutóbbi iiapokbait innét két gyilkos állolt ar. e*-
— A Divat Újság miuden hónapban kéleter
jelenik meg Klófizetési ára nagyon olcsó : negyedévre postán való szétküldéssel két koroua hun fillér. Klófizethetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba iuté-zett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII , Rökk Szilárd utca 4. szánni házban van.
kudtszék előtt. Kovács és Milei. Mindkettő oly szerencsésen menekült, mint az olóxó napi gyilkos asszony, ki újszülött magzatát elevenen eltemette. Bizony, bizony olcsó, nagyon olcsó lett az emberélel. Hja a uagy humanizmus Kovács 1, Milei l1/, ével kapott.
— Horvathné a kuruzsló. Undor és csömörrel párosult bosszú fogja el az embert, ha bepillantást nyer abba az ocsmáuy kuruzslási ügybe, melyet Horváth Józsefné évek óta megtorlás nélkül üzötl. Most azonban hurokra került s a piszkosabbnál piszkosabb levelek kerültek az igazságszolgáltatás közei közé, hol miudeneselre a legszigorúbban fognak a kuruzsló felett ítélkezni s azt meg is érdemli.\'
— Savoy szálloda Budapest, vili., József- ki Vas- Zalamegyékben jól be van körút 16. Modem „<llod. „jouu.„ bor„„dem, lig- vezetve, keres elsőrangú cég lüles, hideg es meleg víz mindeu szobábau, lift! b °
éjiéi-nappal. Rendes Szidor tulajdonos személyes ve Ajánlatokat ..Szakmabeli" jeligére a zetése alatt. Kg)ágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától, fűtés, világítás és kiszolgálássali A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Ujouuau bevezetett l\'ensio-rendazer, napi ellátás 4 korouáért. Napi háromszori étkezés Háló szobák 80 koronáéit.
— Berger-féle gyógy és hygieníkus szappanjai, Q. llell el Oomp Troppau és Wieu llelfersloiferstrassH II—13. világhírnévnek Örvendenek. A Berger-féle tömör kálrányos szappan helyett a folyékony épp oly összetételű kálráuy szappan használtatik bórbajok. haj és szakállkorpa ellen és mint hajnövesztő szer. Ara üvegeukiiit K. 150,■ csakis Hell et Comp. uévallirással valódi Kapható minden gyógyszertárban és drogériában
— Az .Élet" ciinű szépirodalmi hetilap. legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal je- > lent meg. Szerkeszti, l\'ethó Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Damjanioh-ulca őt). Klófizetési ár félévre 10 korona.
A RÖVID ÉS SZÖVÖTTÁRU SZAKMÁBÓL
kiadóhivatal továbbitt
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaitö él edző hlzlaló-kurák egész éven At. Gyermekek 7 éven felül kiiéret nélkül felvétetnek.
*} fi rovul nlMl kfclőttekiirt npm vállal telAlfix-Hi\'^i\'t i, sierkesilőség. i
aaaaaaacsaaaaoopoaaaaaaaao
Legjobb, legolcsóbb
[SZŐLLŐMOLY-[IRTÓSZER a ,,K0CHILUM"
Mart
A KOCHILLIN nem caupán as élő kukacot ÖU mag, (I* a petéket is, a molypillél padig a további peterakáatól elriaaztja.
A KOCHILLIN toljcacn méregmentea, az ombari aaer-vezetre ártalmatlan, a permetezte min-dan óvintézkedés nélkül végezhető.
KOClHLLlN-nel minden időszakban, az időjárásra való tokintel nélkül lehet permetesni.
KOCHILLIN nem égeti el a zsenge Rtrlökel (mint pl. sokszor a nikotin.)
KOCHILLIN nem piszkolja ba a fürtöket (csemege szőlőnél fontos.)
KOCHILLIN a azőlőmoly nyálából azőtt pókháló-szetu fonalakat oldja, a fészket elpuai-titja és a fészekben levő hernyót megöli, igy a legrejtettebb helyekra ia behatói.
A KOCHILLIN liaztharmat (Oidium) ellen ia hathatóa védelmet nyújt.
KOCHILLIN jól tapad, igy a fürtöket állandóan védi.
A KOCHILLIN I kgr.-os csomagokban, kemény tégla alakú darabokban állilUtik elő. 2 évig is eláll anélkül, hogy ható erejéből vaaiitenei
A KOCHILLIN vízben könnyen oldódik, üledékei nem bagy, igy • permetező csapot el nam zárja.
Ara kilogrammonként 4 kor. Egy holdra 3—4 kg. elegendő.
Megreudelhető és bővebb felvilágosítással szolgál: a Qabonakereskedelmi r.-t. Kochillin osztályánál Budapest, V., Nádor-utca 20. Viszontelárusitókat keresüuk.
8
Régi hírneves kénes gyógyforrás
VARASD-TŰPLITZ
(Horvlt-ori zkg.)
Vaint-, posta , telefon és távirda-illomáa. "Ki Uj gyógyszálloda villany világítással. hlrimss radloctlt tirtilmu kém hőforrás f 68 C".
ajánlva: koszneny ciuz ii lichlis itk.-nil. ivókúrák makacs tirik-. gigo-, miit-, máj-, gyomor- is bélbantalmaknál
Elektromos missags. — lszap-szsnia«as, napfürdok is (orrólé|k«iléi K(íi>«7, éven ál nyilvu. •- Modern kényelem. — Uj szállodák. — Menés környék. — Katonazene. — Prospektust ingyen küld
A fürdőigazgató!**. Fürdöorvoi: Dr. LOOHERT J.
qPOOPOQOQQQQOOQQOQPQQDQQD
ZALAI K fi Z l Ö N Y
•"\'NIl\'S 8
ÜJ . KIERJEN K IMINTATúÁRJEGYZEKET
Hog-y mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
..OTTOMAN\'
- cigarettapapírt vagy hüvelyt |
M m
\' 4> a i| S K O A üQMtETTESORff^ PATTOM A N^ ■C g* i * "* 7
Aspirin*
^tabletták i
/í fej és fogfájásnál, Influenzánál, rhcumánál sth. i
elismert fájdalonicsilUpitószer: A valódi Aspirlnnek |
tok az utánzata. azért kérjük, hogy az Asplrint I
„Baycr" (éle Aiplrin tabletták alakjában szerezze\' g
be Eredeti csomagolás 2Ü tabletta d 0.5gr. 1 kor.
*............... iz Aspl........
ic\\i ia
Mtnnl. mái ctg nem jo.\'.nfult
Ml 201111. Minden tablettán az Aspirin s/ó látható. K A« Aiplrtn i«S vMjtg) jetlt khit a Iflrvfnyek
" int.má* nem j Aiptrln nívvtl
rP
r 1/ dal \' m r
<mni{j! /famdmm
DALONKAI, /uÁMDIWWl
fcGNER^
H«NGSZERKIRÁLV^
ah j tavit* inúycn\'
0 ^V^j/vum t/oreini \'

m
MEGHÍVOK
eddig még n>m latazBtt nagy választékban jutányos áron kaszittotnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Viilóki mcgmuloh\'sok ^vui\'khii olinu\'v/.tetnt\'k.
JOHANN MISI A FARÍN A
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
Éten cég kitálú gyári- |-.".|..j ]r,\'!| „ j niw l> iW lln/loi- m\'"Ae" lohb flrm(«riában, illat-
mitnyai az egye,tol valódi h.tHlll\\ 1/, lVOllll \\ lA-JS/iippilll OS |)U(l(\'l swr h ^jó^ytArbaii kaphatók
Cg.veljünk a ponlos eiiuiv: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplaiz
Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza.
Nagykanizsán kapható: GELTSCH és GKAEF drogériában, RE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertárában.
Magyarorailei képviselő: Holzer Emil Zoltán, Budapest. VIII
Mtazáltat
Nyomatott a laptulajdonos lfj. Wajdits József kóuyvuyoiadájábau Nagykanizsán.
Nagykanizsa. igi4, június
53-ik évfolyam. 44 szám.
Péntek
ZALAI KÖZLÖNY
Miljilifllk hétfőrt 11 clűtirlóktín
Felelő*
Hflfli*tí*l ir.k: Kg4« 4.r« 10 koron*. f«|«rl Negyedévre 2 koron* 60 Ml. — £$»•• ti*
KóuerkeutA: Szirkliztoiig II llt4ÍblVlUI Olík tír 1.
Kemény László T*l«fon: 182. - Hird*K**k dij.i.bt. ***rlni.
Egészség, kultura, gazdagság.
Vágyaink, óhajtásaink Mekkája, Medinája e három szóban összpontosulhat csak, hogy a nemzeti élei o három legfontosabb érdeke immár meggyökeresedjen s a modern haladás joggal lözhesse ki zászlaját ama megnyugtató tudatban, miszerint e kívánságuk nálunk is kellő gondviselésben részesülnek.
Vajjal hol lehelne boldogabb állam mint ott. ahol az egészség, a kultura. va-gyonosság párosulva biztosítja a nemzet jövendő femuaradásál.
S ugyan hogy lehelne boldogság az eíhagyott magyar községekben, hol a nép tudatlansága következtében s az orvoshiány folytán a járványos betegségek még ma is óriási mérlékben szedik aldozataikal s ahol s szülök könnyelműsége miatt az iskolázás ínég mindig a középkori nemtörődömség folytán ép oly hiányos, mini annak idején
,volt és ahol az áldozatkészség hiányában a kultura mezei liliomok sorsára bizza az ifjúságot s azokat dohos, egészségtelen, szeny-nyes helyiségekbe szorítva, véli az óhajtott szebb jovöt megalapozni.
Vájjon nem e az lenne a tanítóságnak s társailatomnak evidens kötelessége, tiogy az iskolán kivill is közreműködve, a lakosságot felvilágosítva s vezetve arra törekedjék, hogy gyermekeit az eddigi szégyenteljes elmaradottságból kivetkőztetve, uzok lelkében egy oly erős, szilárd erkölcsös és hazafias alapot rakjon le, melyen a tökéles-btllés ösvényére lépve, a jólétet előmozdítva, oda fejlődjünk hogy honfitársaink százezreinek ne kelljen tengerentúlra vándorolniuk a jobb boldogulás falomja után.
A tennivalók rengeteg tömege mered felénk, hogy községeinket az onludatos, célirányos haladásra előkészítsük s az évek jte tisztán tervszert! intenciók nélkül morzsolódjanak le. 8 a szellemi a egyéhb nyomorúságnak, hogy elejét vegyük, a kicsinyeske-
dés megszűnjön, uj élet-kedvet uj lökést kell adnunk közéletünknek, amely az eddig alárendelt kérdéseket felszínre hozva, az őket megillető jelentőségükhöz juttatja, hogy a nagy versenyben, hol már is elmaradtunk, pótolhassuk mindazt, amit eddig könnyelműen elhanyagoltunk.
S ha az uj mtmkásidőknek leszünk só-váigóivá s a ma uagy szempontoknak vélt elvek mellett nem latijuk csupán részletkérdéseknek azokat, melyek a községek egészségét, kultúráját s gazdagodását illetik s az idegenből idehurcolt, idegen, erkölcstelen áramlatokkal szemben, igaz bittel, buzgó reménységgel tekintünk a jövőbe s oélirá-nyos munkásságunk a fent említett nemes célok munkájába szegődik, a magyar községeknek állandó lakosaivá válnak ama jelenségek. amelyek most egyes vidékeken messze elkerülik őket, — »z egészség, a kultura s u gazdagság a világ legszebb s óhajtott háromsága.
A tetszhalott.
Irta : Buseon Pál.
— Kogd meg 1 — Előre 1
— Híazen fogem. | mellette suttogtak, sírtik, vigasztaltak, imádkoztak ás Suttogó beszéd. Hallja amint a koporso fedelét koszorúkat rendezgettek.
ráillesztik a koporsóra és helyre ígazíuák A feleségo Dolgozószobájának a uatfy ingaórája köuyörlele-
elcsukló keserves sírását nem hallja már. Valószínű, utll utölte a fel és egész órák tompa jelzései!,
hegy gyöngéd erőszakkal eltávolították mellőle. Az agy, amelyet moat már csupán a hallószerv
A deszksfalba caikorogva ékel\'dnek a csavarok "idolt befolyásolni, szinte természetfölötti érzékeny-
Valaki ttlsazent ós hátával neki vágódik s koporsó- bir, már megszűnt remélni abban, hogy föl-
nak. hogy az inogni kezd erősen. A lickó orra alatt Wmad a test.
egy kemény szitkot ereszt meg. Az agy tudja : élek, de nem sokára elhautoluak.
A felravatllozoll teste merev, semmi érzés Kzek voltak az utolsó féleleinérzetek. A rette-uiuca beuue. A legcsekélyebb tagja sem tud mozogni.\' uetes óutudat ellen. A sziv brutális széjjeltépése,
l)e azért ball. Agyveleje pedig ugy működik, mint mugfulladástól való félelem, érzéki halluciuácíók.
egy megbolondult órának a szerkezete Az idegek Azután jött\'a szabaddá és tisztábbá való ön-
megszokott szolgálata csütörtököt mondott és az íz- tudat. Nyomban rá a rémes fölfedezés, hogy a test
mok sem mőkudnek többé. már nem engedelmeskedik többé, halott és mégsem
\' leghalkabb kiáltást nem tudná kierőszakolni halott, mert még vau érzéke a hangok beuyo-
. ... i.____i_.i.i |.;I..S...ic.tidl.. mása iránt
agya azonban rettenetes elességgel mondta, hogy ez Nehéz léptek közelednek. Képzeletében meg-
uem álom, hanem rettenetes valóság. elevenednek a kétségbeesett kiáltások, a kérő, könyörgő
Bizony nem. Hzegéuy, hűlt teste kél uapja fek-1 szavak, amelyeket kiejteni szeretne. Megjelenik agyá-szik már a koporsóban, beszorítva a rézsút fekvő l„„ amiak a képzete, amint kar|át mozdítja, hogy ; deszkafalsk köze. felemelje a koporsó fedelét, amint összeszorítja mar-
És te|jw kél napig az oldalánál, szorosau kit. hogy dörömböljön a koporsó falán, de lehetet-
in igából. Hiszen nincs hozzávaló lélekzet vétele. Az másaidul. _
fQjétvon
iHjUomo^ ÍSLX
iwjffiüvéhj
V.iló.li OirJm-.I Mdbelí"ultihtH
len. A szervek együttműködése megszánt.
Ismét nehéz léptek közeledését hallja. Mormogás. vakarásunk csöndes nesze, hurooláa hangja, kérges teuyerek mennek a gyalult deszkákon, latsu, csendes tőidre Allitása a koporsónak.
Kgy mély hang latin szókat mormol, amire egy tiszta csengésű hang válaszol. A tömjénező lánca megcsördül. És megint hallja felesége vad kiáltásait. Azután minden elnémul.
Kgy kocsi dübörög, lovak patái és zabolái sajátságos zajt okoznak, majd rövid idő múlva a koporsó biztos ós erós talajra csusszau.
Emberi haugok zagyva együttese. Lábdobogás és a kocsi lassau megindul.
Gondolatai összevisszaságában kergetik egymást. Örült, félelmetes örvényben kavarognak. Lehetséges, elgondolható, hogy ót igy egyszerűen ? . . . Eltörhetetlen vllágltófonal — 75«/o árammegtaka-ritás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettan tim _ Jutányos ár — Valódi Osram-drói-lámpt kapható: majd minden villamos telepen, szerelőnél és az idevágó szaküzletben.
UlJmpdk kafkatok: Villámot műnknél. sunlÓkmél dt rnimJtu nak-- Mjgyjrontjgi képviselő btreaJttdi raktJrral Fingtr ét Pia Bm-dapiíl 17.. Hajót-ulca 41. ti.
ZALAI KÖZLÖNT
JUNHJ8 la.
lij orvosi Ma a vakbélgyalladásról.
A boriváHt bizonyos mértékig már régóta ajánl-ják az orvosok, mint vérerősitó szert, de csak ujabban Kikerült véglegesei leigazolni, hogy a tisztán és jól kezeit és n.-m nagy szesztartaJrou bor igen sokoldalú gyógyszer, ami igen sok betegség elleu alkalmazható. — Egyes — különösen német — - orvosok most azt a jelentós elvet vallják, hogy a bor bizonyos szempontból kevésbé ártalmas, miut az ivó ^iz, miután több orvos határozottan beigazolta azt. hogy az ivóvíz vakbélgyulladát.1 is okozhat. Ezt a nagyjelentőségű tény alapítást több érdekes és hiteles adattal is igazolják, amiket most adtak közre a Presse Medlcale című orvosi lolyóiratbau. Kgy ilyen eset a következő:
Kgy tizenhét tagból álló családban hatan betegedtek ineg vakbélgyulladásbau A vizsgálat pedig azt derítette ki, hogy a megbetegedett családtagok abszolút mértékben tartózkodtak az alkohol fogyasztástól, holott a többi családtagok mértékletes borivók voltak A statisztikai betegkimutalások azt igazolják, hogy átlag 200 borivóra jut egy vakbélgyulladásos beteg, rnig ellenben a vizivóknál lü: 1 az aráuy Ezt az óriási arányt lehetetlen mással, miut a vízivással magyarázni és megérthetővé tenni. Jellemző, hogy a vakbélgyulladás jelensége főleg a jobb körökben észlelhető, aminek oka a széleskörű alkohol-ellen s mozgalmikban keresendő, melyek főleg az intelligensebb köröket győzik meg az alkoholfogyasztás káros voltáról Ez a szám főleg a legutóbbi évtizedek ben uövekedett igy meg az úgynevezett intelligencia kárára Hogyan lehetne a vizivás ártalmas voltál megmagyarazui? Vajjou az ivóvíz baeillusokat tar- { talmaz-e, vagy valami ártalmas anyagot, — azt már régóta vizsgálják, de eddig minden pozitív eredmény uélkűl. Miuden valószínűség szerint nem toxikus vagy chemiai hatásról vau szó, mivel a forralt víz ivása után ugyanolyan a megbetegedések arányszáma, miut a közönséges víz ivása esetéu. Erre nézve van egy uj magyarázó elmélet, amely azt tartja, hogy a víz azért lehet ártalmas, mivel a szervezetből nem távolítja el azokat a mérgező anyagokat, amiket szervi feladatánál fogva el kellene távolítania. A bélcsatornában közvetlenül uem fejthet ki különösebb hatást, csak a felszívódás és kiválasztás folyamán.
Uagoy és Öaferaoee vizsgálatai szerint a jól kezelt tiszta bor uagyon is alkalmas a víznek, miut italnak helyettesítésére, sót annak hatását felül is múlja azon egyszerű oknál fogva, mivel a baktérlu-
Es tompán dübörög egy velőtrázó harsoua hang a Illlebe. fiz a hang miuden más hang iránt megsüketíti. Egy hatalmas, elűzhetetlen mellakkord.
Közben búgnak a harangok, ólomnehéz, rezgő haiigkalo lecsapva.
Hallja, amint leemelik ót, hallja a lépéseket és a hangváltozásról tudja, hogy friss talajon járkálnak. A visszatérő képzetben hogy ordítana, de elvan vágva előtte miuden.
Megint felváltja egymást a két hang kérdés és feleletben Megint megcsördűl a tömjénező láuca. Azután hangosan és értelmesen hangzik . „Kequiescat iu pace."
Alig ballható sirás, amelynek gyönge haugja belé ful a sir körüli zsivajba.
A koporsó ereszkedik, egyet dobban és a földre ér
A köteleket már húzzák fölfelé.
Leesik egy koszorú, egy másik, egy harmadik.
Rög csuszamlik utána, egy-két darab. Azután több mindinkább több, végre csönd lesz, nagy csönd...
Most pedig jobb karjának két ujját egész jól tudja mozdítani.
Fordította : 8z
mok megölésére alkalmas másrészt pedig, mivel tisztító hatása cukortartalmánál fogva is jobb, mint a vizé. Voltaképpeu a vakbélgyulladást okozó bacil-lusok kiöblítését is jobbau végzi a bor, mint a viz.
A borkereskedők és korcsmárosok, no meg 8 bortermelők la előreláthatólag uagyon örülni fognak eunek az uj ós az ő számukra jövedelmezőnek ígérkező theoriának, de remélhetőleg gondot is fog egyúttal okozni nekik a theoriának az a passzusa, amely csak a feltétlenül tiszta bort állapítja meg a dieteti-kus és jó hatásúak.
Mintha csak a kauizsai szóllósgazdáknak az előuyére készítették volna ezt a receptet az orvosok. Az 1913, de különöseu az 1912. évi erősen savanykás bort alig tudták eladni, most az orvosok rendé-lése szeiiut könnyen eladhatják, hiszen csupa jóság és orvosság az a savanyu bor
HÍREK.
A gimnazisták dijlövészete.
Folyó ho 10 én tartotta a nagykanizsai főgimnázium kebelében alakult lövésztaufolyam évzáró ilij-iövészetét, amelyen számos érdeklődő jelent meg a várna előkelő társadalmából. Többek közölt ott toltak : dr. 8ah|án Oynla polgármester, Horváth György igazgató, Króasy Oszkár alezredes, liugsch őrnagy, dr. Ilajdit Gyula, I.eudvai Vilmos, azonkívül nagy számban a hunvéd tisztek és a főgimnáziumi tanárok.
A szépen sikerült lövészverseny eredménye a kővetkező ;
i Hell János ti. o. I .18 találati egységgel, nyerte a nagymélU liouv. miuiazter ezüstérmét és 8ipeki Hálás Uéla lóispán tiszteletdíját.
II. Vécsey Barnabás 7. o. I. Jutalma: ezüstérem és a bouvédtisztikar tiszteletdija.
III Mágics Jenő 7. o. t. aki ezüstérmet és flóbertpuskál nyert.
IV, Mező Ignác 7 o. t, nyert ezüstérmet és dr, Hajdú Qyula liazteletdijál.
V Lampel Jenő 7. o. t. Dija: bronzérem és ezüst ébresztőóra.
VI. Kovács Mihály 7. o. I, jutalmul bronzérmet éa a Nagykanizsai Takarékpénztár által adományozott cs éa kir. aranyat nyert.
VII. Dnupona József 7, o. t. aki bronzérmet és dr. Ha|du Uyula tiszteletdíját nyerte.
VIII. Vlasits Uyula li. o. I Jutalma: bronz, eretu és ezüatébresztó óra.
XI. Sebeslény Mátyás 6. o. t, kapla a Király serlőzde r. I tiszteletdiját és bronzérmet.
X. Weisi László ti. e. I. nyerle Pálty Alajos tiszteletdíját
Dilakal nyerlek még: Pottyoudy József. Székely Vilmos, Traukovits Andor, Deutsch Ferenc, Vlasits Józsel 7., Fürsl László, Vámosi Arnold és liiaoll Sándor li, oszt. lauulók.
A már említetteken kívül dijat adomáuyoztak
még : özv. Vidor .......né, Kosenleld Adoll Kiai,
Elsó Magyar Biztosító nagykanizsai főügyuöksége, Nagykanizsai Torna Kgy let.
Pénzadományokkal járullak hozzá a dijak uöve-veléséhez: Nagykanizsa város 30 K., dr. Szekeres József la li.. Stem Sándor, Delzalaí Takarékpénztár Ill-lO K.
A szép siker Treiber Kálmán bonvédszázados-uak és Komlóssy Uyula boiivédfőhaduagynak köszön-heló, akik fáradhatatlan agilitással vezették egész éven át a tanfolyamot és akik hazaszeretetre, tekiu-télytiszlelelre, katouás magalarláara, Ontogvelmezésre tanítottak a diákokat.
— A vezérkar vároeunkban. Hötzeudorh Konrád a monarchia haderőiének főparancsnoka egy egész sereg vezérkari liszttel érkezett vármegyénkbe hogy itt a nagy-gyakorlat előkészítése szempontjából terepszemlét, fölvételeket tartsanak A Csengeri-utj hadiszállásról állandóan mennek az ulaailáaok, s ki. vulről pedig a jelentések, melyeknek irányítója eí} megnyerő koleeiü őst katonatiszt, Hötxendorfi Konrád ur.
— Egy reggel a ml piaounkon. Az «
már-már olvÍBelheletleuuó fokozódó drágaság, mely különösen a közép- és h\'valalnokoazlályra ólomsúly, kénl nehezül, leheletion, hogy gondolkozóba ne ejtse mindazokat, kik ennek terhes voltál családjukkal együtt leginkább éixik.
Ilogy az általánosan ismert drágasági okok az egész világon ugyanazok, azt felealeges itt regisztrál uuuk, de Ilogy ily proviuc városban is miut a minő a miénk, a zöldség, gyümölcs a egyébb piaci áruk árát oly önkényesen szabhassák meg a piactéren már hajnalban ólálkodó, lesben álló s mindent össz,. harácsoló a szemérmetlen sakállokként mindenre reá-I rohanó kólák, az szinte érthetetlen.
Nlucs a reggeluek oly korai órája, hogy egy aereg kofa a piacon ne tekeregne a nincs olyan áru, mely a lidékról piacunkra érkezik, hogy arra ne n kofák hadserege legye rá elsőaorbau is a kezét, hogy a nekik letaző uzsora áron kéuyszerilheasék a vevó. az éhes adőllzelő közönségei megvásárolni mindazt, amit erószakoskadáaaikkal 8 óráia már összeharácsol-lak, halomra gyüjlöllok. Nem hisszük, hogy legyeu város ahol ily szemérmetlenül garázdálkodhassanak e munkakerülő persouik a vevőközönség kezéből is oly vakmerő föléuuyel kapkodhassák ki az elsó kéz. ból beszerzendő árukat, mint e piaci legyekhez hasonló henye, here népség, kiknek loglőhbje lala-honuét az ismerelleuség homályából termeli ide, cse. lédképeu s az erkölcstelen éleibe belefáradva, kimerülten ez erőszakos mesterséghez folyamodott,
hogy a közönség orra elől elkapkodja mindazt, ......
az elsó kézből tisztességes áron beszerezhetne.
Nézzünk csak ugy kora reggel ezét a piacon, mihamar meggyőződhetünk oz erőszakos sáskahad túlkapásairól s nincs aki megzabolázza, lelutsu őket
A sokféle szabályrendelet gyártás közben bizony-bizony égető szükség volna egy piaci szabályrendeletre is gondolni, mely az elővásárlást bizonyos trorlátok közé szorilva. lehetővé tenné, hogyaközou-ség legalább reggeli 9 óráig elsó kézből vásárolhasson s ne legyeu mar kora reggel ez erőszakos hadaereg inzultusainak minden koaárnál kitéve a a napi szükséglet bevásárlásánál ue kelljen e trágár jelzőket szóró szemérmetlen sáskahadda! szemben valóságos harcol folytaiul, kiknek kosarain kereszlül-kasul csusz mász férfi, asszony, kulya s az utca trágyával vegyes porát szabadon hordja a szél tejfelen, túrón s minden élelmi cikken keresztül, hintve a jó egészség bacillusail.
Hogy ezen épen a mi városunkban ne lehelne segíteni? Az lehetetlen.
— Alapítvány a jegyzők gyermekeinek. A községi- és körjegyzők orsz. árvaháza és segiló-egyesülete pályázatot hirdet 76 alapítvány 100-100 koronás kamatára, melyet felerészben f. évi szeptember hó 1-én, felerészben pedig decembor lö-éti utaltatnak k\\ A segélyért a községi-, kör--, al- éa se-gédjegyzók árvái, félárvái és gyermekei folyamodhat nak, amelyet azutáu az igazgalótanáca Ítél oda. — Határidő jtluius, 1G. Uim : Kling Antal ügyvezető igazgató, Budapest, Aisóerdósor-utca I. sz., 1. eni ti. A kérvényekhez csatolandó a születés- és iskolai bizouyilvány s egy hatósági bizonyítvány, inely családi állapotéi tüntet lel.
— Jöuuek a seinÓHzek Füredi Béla szin-társulsta a közeli napokban városunkba érkezik s e hó Iti-áu megkezdi előadásait.
JHNIU8 la.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Évzáró vizagálatok a nagykanizsai m.1 kir. áll. eleiül iskolák bárom igazgatói körzetében. Usztályvízsgálatok: Az 1. igazg. korzóiban: Jun. 13. ,1 o. közpouti II. flunaztály. 16. d. e közp. I. tiu-és 1. leányoszl. 16. d. e. Arau)\' Jánob-u. I. fiu- és ieáujoazl. 17. d. e. Teleki-uti 1. fiu- és leányoszt. 13. d. o. közp. II é« 111. loánjoazt. 20. d. e közp. III. fiu- éa IV. leányoszl. US. közp. IV. a) és IV b) fiuoszt.
A II. igazg. körzetbeu: Jun. 13. A. e. Uoz-goiiji-u II. *) liuoizt. lö. d. «. Bozgunji.il. I. fiu-és I. Ieáujoazl. 16. d, e. Rozgotiyi-u. II. leáuj- ás ||. b) lluoazl. 17 d. e. Rozgonyi-u. III. a) leáuy- j és ul. fiuoazl. 18. d. e. Kozgonji-u, III. b) leány-és IV. tiuoszt. 19 d. e. Iiozgonji-u. IV. leány, és V. fiuoszt. 80. d. a. Rozgonji u. V. és VI. leáuyo. 32. d. e. Huazthytéri III. fiuoazl.
A Ul igazg. körzetben: Jun. 16. d. e. III. iiuoazláljbau. d u. Rác-ti I. Hu- ás I. leányoszl. 16. d. e. közp. I. fiu- ás 1. leányoszl. d, u. köip. V fiuoail. 17. d. e. közp. V—VI. leáujoszt. 18. d. e. közp. IV. fiuoazl. d. u. közp. IV. leányoszl 10. d. e. közp. II. fiuo. d u. közp. II leányoszl. 80. d. e. közp. III. leánjo. A vizsgálatok d. e. 8 órakor, d. u. 2 órakor kezdődnek. Jun. 28-áu reggel » órakor hálaadó isteni tiszteiéi s ulaua az éilesit&k kiosztása.
— Bezárták az állami népiskolákat Upunk zártakor érteaSllOnk, amennyiben a lappangó vöiheny és sarlah napról-uapra mind vehemensebb eróvel fokozódóit, l)r. Szekeres József gondnoksági eluok akként intézkedett, hogy az összes uépiskolák a járvány szélhurcolásának megakadályozása szempontjából bezárassanak s izombatou d. e. egy kis formális vizsga köreiében az értesitók kioszlassanak. i nyomtaton érleáitó könyveket csak szeptemberben a beirások alkalmával oaztaluak szél. a beírások pedig szeptember hó 1-én kezdődnek, mely alkalommal minden beírandó tanuló köleles 1 Koronái fizetni s az első osztályosok születési bizonyítványukat is magukkal vinni.
— A nagykanizsai Izr. iskolák évzáró vizsgálatainak sorrendje: Juu. 17. I. o. magyar uy., ker. számtan, történei, francia uy„ II. o német uy , vegyi, árulsm., könyvvitel, mennjiségl. 18 I o. Bánat uy., földrajz, ker. iam., ineneyiségt. II. o. kózg. jogi iam , ker. levelezés törléuel, földrajz. 19. I o. fizika ker. levelezés, hlllan. II o. magyar uy.. ker. számtan, francia nj., hittan. 93 Ili. o szóbeli érellségi vizsgálatok. 24. III. o. szóbeli érettség, vizsgálatok Sö. I—II. o. Magáulanulók szóbeli vizsgája, 26 Női keresk. tanfolyam záróvizsgája
Elemi iskola: 18. d. e. I. o. liu- és leáuy-eiZlály; minden tantárgyból, d. u. II. o. leányoszl 19. d e. II. o. fiuo. d. u. III. o. leáuyo 21. d. e. III o. fiuo. 22. d. e. IV. o. leáuyo. d. u. IV. fiuo. A leányiskola kézimunkái az illelő osztályok vizsgálatai alkalmával tekinthető meg. Juniua 28-áu táró-Ünnepély. A vizsgálatok a felső kereskedelmi iskolában délelölt \'8, az elemi iskolábau l), délulán 3 óra kor kezdődnek. A nyilvános vizagálatokra a tisztelt •lOlóket és tanügybaiátokal meghívja Az igazgatóság.
— Évzáró vizsgálatok az izr elemi iskolában. A nagykanizsai izr. elemi iskolában az összes osztályok évvégi vizsgálatai f. hó 14-én, vásárnap d. e. 9 órakor larlalnak meg Miudeu osz-lály a saját tantermében larlia « vizsgálatokat. Az írdoklödő szőlőket szívesen lálja s tanlesllllel.
— A kereskedő tanoncok évzáró vizsgásait június 14-én délulán 4 órakor lartják meg.
— Városi képviselő gyűlés Városunk képviselőtestülete legnapi gyűlésén ugy a larack ütegre, valamint az alsólendvai vicinálisra vonatkozó kívánságokat megszavazta
— Űrnapja. Tegnap ülte meg a kallu egyház az Urnapjál. A szép fenséges ünnep lélekemelóen folyt le. Délelőtt volt a körménél, amelyen a beláthatatlan sokaságú embertömeg vett részi a csepergő eső ellenére is. A meire a körménél haladt a villamos lámpák mindenütt égtek. 8zép és dicséreles lette ez Pongor Henriknek a Franz részvénytársaság vezérigazgatójának. Loyaliláaa előli meg kell hajtanunk az elismerés zászlaját.
— Színház és mozi Füredi Béla színtársulata mint ismeretes városunkba érkezik. Kívánatos volna azonban, ha mini más provinc városban is lörléuik, hogy a sziui szezon ideje alalt a mozik szüneteljenek a közönségünk a színi előadásokat látogatná Ezzel kulturális szempontból is larlozuuk a színészetnek adózni s existeuciájukal biztosítani, nehogy kedveszegetten, üres zsebbel s szomorú kudarccal legyenek kénytelenek városunkból szokás szeriül lávozui. Közönségünknek mindeneseire met lesz a helyes érzéke, ha a mozik nyílva maiadnak is, hogy nem azt, hanoin a színházat fogia lálogalui s támogatni
— Papnóvendókek felvétele. A veszprémi püspöki papuevolóiutézelbe felvételüket kérő iljak vizsgálata 1. évi juliua hó l-én d. e. 10 órakor fog luegtarlalui Veszprémben, a püspöki székházban. A (elvételre f. évi junius 31) ik napján kell jelenik,-zni a püspöki titkárnál. A pályázók a következő okmányoké! hozzák magukkal: — 1 A sikerrel letolt érettségi vizsgálatról szóló bizonyítványt. 2. Kereszt levelet s 3. az illetékes hittanáriéi vagy lelkésztől erkölcsi bizonyítványt. A jelentkezők kötelesek magukat orvosi vizsgálatnak alávetni.
— a szemkórház ügye. A megígéri szemkórház ügye, amely mát Nagykanizsának volt odaígérve válságosra lordult. Perlak minden lehetőt elkövetett. deputáciözolt minden nagy emberét megmozgatta, hogy a szemkórházai uiegkapia 8 mint most értesültünk a minlstlerlunwt sikerült is elhatározásának megváltoztatására birui s a kórház a legnagyobb valószínűség szerint Perlakou fog maradni.
— Elhalasztott beflzetéeek. A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapítóit Önsegélyző Szövetkezetnél a C\'lltörlöki ünnep miatt a befizetéseket pénteken larlják meg.
A Délzalai Takarékpénztárral egyesült Öuse-gélyzó Szövetkezeinél a lolyó hó ll-ére eső befizetéseket az ünnep miatt 12-én vagyis pénteken délelőtt eszközölhetik.
— a azeparék alkonya. Rossz erkölcsök, hazárd kártya mulatozások orgiáját rejtették eddig leplük alalt a kávéházak külóuheljiségeí A rendőr-pitáuy elrendelte az ajtók levélrlét éa helyettük függönyöket kell akasztani, bogy a szeparé könnyen ellenőrizhető legyen. De ne ijedjünk meg, nem nálunk, Szombathelyen.
— A .Magyar Izrael." Dr. Neumann Ede főrabbi szerkesztésében megjelenő lap R. száma szin-téu gazdag tartalommal került olvasói sszlfllára. Ve-zetó cikkében a rabbik nyügdijkérdésével foglalkozik, majd a felekezeti oktatás kérdéséről elmélkedve — Krónika rovatában a vallásoktatásnak az iskolákból való kirekesztése elleu szól buzdítva s hitoktatókat, hogy a tanítóság eine radikális töredékéuek szándékai! meghiúsítani igyekezzenek
— Szombathely uj vasútja. Egy uj va-sullerv foglalkoztatja Szombathely városáusk vezetőségét, melyhez b kereak. miniszter a közigazgatási bejárást már el is rendelte. Az uj vasútvonal közvetlen összeköttetési teremtene Rum, Káui, Tüske-szeutpéleren ál a Balatonnal
-- Állami aofforkópző tanfolyam. A gépjármű-vezetőket előkészítő tanfolyamokat, melyek a belügyminisztérium fennhatósága alatt állanak az
1814. év folyamán Iludapesleu. X. ker.. Százados-tl. 14. szám alalt a következő időközökbeu lógják megtartani : a IX. tanfolyamot juuiua ló-tői augusztus 3-ig. a X tanfolyamot augusztun 17-tól október 6-ig. — Jeleutkezni a tanfolyam helyiaégében levő gondnoki irodában lehet naponként 5 éa 7 óra között. A kérvények posla uljáu i« beküldhetők. — Beiralási 20 korona, tandíj 900 korona, vizsgadíj 20 korona és azokuak, akik a fémipari szakbau vagy szerelésben járatlanok, múboly olókeszitó elméleti és gyakorlati oktatás di|a 50 korona. Az érdeklődőknek levélbeli megkeresésére „Tájékoztatót" küld a goudnoki iroda.
— Savoy szálloda Budapest, VIII.. Józaef-korut 16. Modern szálloda ujouuau berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz miudeu szobában, lift ójlel-nappal, Reudea Szidor tulajdonos személyes vezetése alalt. Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától, fűtés, világítás és kiazolgáláaaali A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Ujonuau bevezetett Pensio-reudszer, napi ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezés. Háló szobák 80 koronáért.
— Berger-féle gyógy és liyglenlkus szappanjai, G. Hell et Oomp. Troppau éa Wien Uelleralorferslrasae II—13. világhírnévnek örveu-deuek. A Berger-féle tömör kálrányos szappan helyett a folyékony épp oly összetételű kátrány szappan használtatik bórbajok. háj és szakállkorpa ellen és mint hajnövesztő szer. Ara Uvegenkiiit K. 1\'50, csakis Holt et Oomp. névaláírással valódi. Kapható miudeu gyógyszertárbau és drogériábau.
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö éa edző hizlaló-kúrák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
•j E rovat alatt közlöltekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
4 isn* Bt* kil«nSsi< Savait; %
B«rjfc«r £yó£y-kátránysz«pp«na
a. N«H * Cowp-tM.
Klválft orrotok ajánlják é. Kurűp. l«glM>b állanaáhan a
li-Kjol.li rrediiiínvujrel hamnálják mindenféle
börhIUlés ellan
kulono.en króulkuá t»juk ét klUUtek, valamiül b*J- *é •rukállkurpA ellen Tartalma. M e.á.aiék takáiriUyl éa lény egcsr-n különbözik • kerc»ked«lenib«o elOI»rOul« e«jíb ilynemű «jrárln.ánjokldl. Mikwj bflrbaJokAáJ nn-iion hiUwi
B.rfl.r hátrányos kénuappawa.
Nlknek *e gyermekeknek enyhébb kaláen kátré»y...w»«n
B«r««r flilcartn kMorémgaamppmmm
Továbbá kálrány nélkül a hlma
B«rg«r-fél* Borw-»uppw
pattanás, napeütéa, a««t>lö. ******* tt-
leo. Darabja ntnalláaaal a«yÉlt » UUr. OJ: Hertror l*ly«ha k Mr*atJ Biappana, klIHnO li.lá.u b8rbel«*áé«ehníl. fej ée Makállkorfnél.
alainint klválé hajnöveaitfl •••> I ■»•« SO korona Kérjen kiíeJe»«U»n ■■»■»•
Ivavr: Wien ItUU. oklevél. Ilatlikrrrul \'a uuyáraaa, Wien IBI3 es » IGM-lk évi periéi vlU.kiálllláao. .r»y érám. KepbalA nlndeu *T6«Tlárb»n, droiárlábaa *a aaak dilelbeo. Sacyban: (). II, II A (\'oa>|>. Wleu. I., Ilolfer alorferetraur II—II. Budapeálen nagyban U kloalnyben Török JAuef KvóKj-siortárábao Klráh ulca II.. Molnár Uoaernél, ThaJlmavrr u Bellinél. Koehmel>i«r Kilgját tilíVdainál. Ka.laiio.lt. T«il\'*rekn4l. Hleas. i Háudur e. táraánál Neru.la Nándornál. Delainyl Krl*ye.n*l, Váíl kerül «. Kiealnvbeu minden «r-Jic>eaeitárbau. tokb dr» Kérlában IlUÚaerUálelben §
Aiplrla\'
pOHANN MAII A FASIM
GEGENÜBER DEM RUDOÍ.FSPLATZ.
Eii\'ii cég kiváló gyirl-",]„•■„ 1 « I,.:,.;X., ,,,,/).... műiden jmiliilrogi\'riábm.illii-nianvai u egyedül valódi KOllUVlZ, KOlUl \\ 1/.".S/ílj)j)iIII GS pilllOl gjógylártua kaphatók
Ügyeljünk a pontos c.iime: JOHANN MARIA FARINA Gegenllber dem Rudolfsplalz.
Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza.
Nagykanizsán kapható : GELTSCH és QRAEF drogériában, RE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertárában.
MígyaroisTág; kepvineló : Holzer Emil Zoltán, Budapest VIII.
* fa a IntarttMM
Ml érWtiWUI TTh ti wantilurttár
Kapható villanyszerelési flilutrkben. VHIaiiytelep«ke<i • \' I MIRVÍ.R SltMUS SCHUMUMIŰVK-Ml. lltlIHl. VL, larél-ktml K. »llr-«Uu II.
Elárusítók:
Lé IMár és
JÜNIUS 12.
palafedő-mester,
Nagykanizsán:
Hogy
nekem más egyebet
hozni, mint a kipróbált ..OTTOIHÁN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt
Aspirin
P^tablettáK
ír : (ej és fogfájásnál, rheumánJI, Influenzánál stb. f"? elismert Íájdalomcslllapitóí/.cr hogy biztosan .1 ;valódi Asplrlnt kapjuk, kérjük a „Baycf" féle Aspirin y tablettákat, lizek credetlcKmugoláfban csövenként ( ^ * 20 tabletta á 0,5 g I kor. 20 llll. ért kaphatók. 31 Minden i.i.i.-itán a/ Aspirin szó látható. \' ú vMUomII. tehii • tonrí nyelt víg nem logoiull kWinmínytll -
addig még nsm létazett nagy választékban jutányos áron • készittitnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Vidéki megrendelőnek gyorsan elintiV/.tetnck. .
Nyomatott a lapl\'ulajdonos lfj. Wajdils Józsttf könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa 1914. junius 15
53-ik évfolyam. 45 szám
Hctfő
Miijilmlk héttön ii ciütlrttkín
tlOflialéal 10 koror,
v.(.,c,|tvr t 1 korona 80 Síi. -
A kereskedők hitele.
Folyton és újból erról a témáról kell beszélni, ninos ennél égetőbb kérdése közgazdaságunknak. A kereskedővilág a maga mindennapi elfoglaltságában, bajaiban, küzdelmeiben, melyeknek legnagyobb része éppen ebben a kereskedelmi hitel hiányából szármázik, nem igen ér rá elmélkedni és panaszkodni a kereskedelmi hitel rendezetlensége és hiánya miatt, l\'edig azzal minden kereskedő tisztában van. hogy az üzleti életben az olcsó és hozzáférhető hitel olyan sznkséges. mint a levegő. Sajátságos tünete a gazdasági közvéleménynek. hogy erről az éleibe vágó problémáról senki sem Vszei, hegy a kereskedelmi hitel nagy kérdésének megoldásával senki sem foglalkozik és különösen. hogy maguk e kereskedők érdekképviseletei és egyéb társadalmi egyesületei ezt a kérdést egyáltalán nyugodni hagyják.
Az egész vonalon teljes közöny uralkodik /t kereskedelmi hitel megoldásra váró
A nagy öröm.
— Családt jelenet. —
Irta: Lázár Kálmán
Szili : Kgy egyszerű, szoba fotelgarnitura síb. Amikor a függöny tölmegy, a feleség az egyik karosszékben ül és olvas Kel-liAroiu percig ueiua cseud, umjd éles cseugetés. A fele»eg folnez s miután senkiim jelentkezik, tovább olvas. Kia szünet, majd betörtél a férj. Kabát, kalap és bot a kezében; ezeket leszórja magáról. Izzad, homlokát törli
— Kérj: Kész a vacsora ?
— Feleség : (kedveseu) Szervusz, édesem.
— Férj : (oda se figyelve) Kész a vaciora ?
— Feleség: Arra mileléuk azt szokták mondani, hogy jó estét I
— Férj: (egy kis lenézéssel) Arra lifelétek... 8zervusz kész a vacsora?
— Feleség: (kézcsókra nyújtja a kezét) Kezel is szoktak csókolui.
— Férj: kezet is? (Gépiesen kezet csókol) Kész a vacsora?
ügye iránt. A képviselőházban most lezajlott költségvetési vita során a kereskedelmi es a péimlgyi tárca tárgyalása meglehetősen bú-ható volt és mindenféle kérdést felölelt. De sem a kereskedelmi költségvetés kapcsán, sem pedig ji pénzügyi budget során nem jutott eszébe egyetlen szónoknak sem. hogy felvehesse a kereskedelmi hitelnek oly égetően sürgős kérdéséi. Beszéltek nagy közgazdasági problémákról, tengerhajózásról, de teljesen megfeledkeztek arról, hogy legelőször is az anyagi eszközök megteremtésével és rendelkezésre bocsátásával kell feladataira képesíteni kereskedelmünket.
A. törvényhozás közömbösségél a kereskedők ez eminens érdekével szemben végre is nem csodáljuk, mert hiszen azt már rég megszokhattuk. De annál súlyosabb inegité* lés alá esik az, hogy azok a külöiuböző szervezetek, amelyeknek egyenesen hivatása jés kötelessége a kereskedelmi érdekek védelme és kiszolgálása, a hitelkérdéssel szemben ugyanilyen közönyt tanúsítanak. Most
Szirk6iztóié| ii klidftHIvitil Diák-tér 1
Talafon: 182. - HlrdaUaak dljaiabáa •■•rlnt.
zajlott le a kereskedelmi kongresszus, amelynek napirendjén igen gazdag és sokoldalú tárgysorozat szerepelt. Volt ebben közlekedésiig y. jogi reform, közigazgatási teória és sok minden egyéb, de egyetlenegy szóval sem érintették a hitelnek mindennél fonto-siibb és sürgősebb kérdését. A kereskedők érdekképviseletei tehát nem állanak feladatuk magaslatán, mert nem a gyakorlati élei követelményeivel törődnek és nem állanak oda a megbízóik mellé. Iiogy ezeknek küzdelmeiben és bajaiban segítséget nyújtsanak. A magyar kereskedő világnak a közéletben szereplő szóvivői és apostolai beleestek az egész magyar közélet legnagyobb hibájába, abba. hogy nem a praktikus követelményeket iparkodnak érvényre juttatni, hanem nagy, általános jelszavak után szaladgálunk. Ks ezzpl órdeuietlenekuok bizonyulnak arra a mandátumra, amellyel a magyar kereskedők nagy tábora, a munkájában görnyedő, az anyagi gondoktól meggyötört kereskedők tiz- és tizezrei őket felruházták.
— Féleség . At ember ineg szokta csokolai az ó drága kis ne jel Ja de azt már az én férjemtói uem követelhetem. Ugy e Józsi ?
Férj : (mergeseu dobbout lábával) Követelheted. (Megcsókolta) De most már isteubizouy bevallhatod, hogy kesz-e már az a uymaját tacaora?
— Feleség : (Végre elszánja magát) Nem.
— Férj: (lerogy egy síékre) Elájulok, elájulok. Vizel. Az embernek \\ait egy píny-pouyt-piriuyt-poronyt. kis, kéthónapos (elesége, ki ráér regényt I olvasni, de uem ér rá vacsorát készíteni, mire a szegéuy fér|e haza jön este nyolc órakor, fáradtan a munkától és azt hiszi, hogy várja itthon egy jó,\' meleg hajlék, egy íinom vacsora, És mi van helyette ? Kgy követelődző feleség, aki már az arauy napok alatt sem színlel annyi időt a háztartásra, hogy este nyolc órára pontosan készen legyen a jó, meleg ( Abendessen. Meg vagyok éu verve. Tangózni azt tudsz, de vacsorát készitéui, azt nem. l\'edig meunjjl < di Igoztam ! .
— Feleség: Milyen sok dolgod volt ? . .
— Férj: Délután elmentem a .Jókedvű Bohém Iíjak* szövetségébe megbeszélni egy bált. azután fel-
mentem egy kis alsóspártiia és azután hazajöttem — az én jónak vélt feleségemhez. Kzt a sok munkát mind csak te éretted teltem. A bált csak ueked rendeztem, jól mulass s a kaszinóban csak azért látszottam, hogy te uckVd nyerjek sok péuzl éa igy lutább. Mindii csak ír- Inbeg^t előttem éa te még a vacsorát sem készíted el Látod, Róza. mi a hűtlen 8ég. Látod V !
— Feleség: Nyertél ? . . Mennyit nyertél ? . . .
— Férj : Kétszáz foroua. forino. forini, foriuiti. foriuitil, foriuto, foriutot I
— Feleség: (Boldogan) Nyertél ? . . .
— Férj: Igen . . . vesztettem. (Teljesen megtörve) Látod Róza, mi a hűség ? Mindent csak éretted 1
— Felesé": De én is dolgoztam, csak éretted, csak éretted.
— Férj: Mi szépet . . ez már kedves, talán bizony disznóköröm van káposvtáral vacsorára ? (Megnyalja mind a a liz ujját.)
— Feleség : (sértódölteu) Ordináré fráier, ueiu vagyok én szakácsué ! Rendeltem.
TTlOétvctJr
vittamo*
O/AXMrt-cbM\'lÓAnecU
^törhetetlen vllágltófontl — 75% árammegtaka-ritás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ár — Valódi üsram-drót-lámpa kapható: ma|d minden villamos telepen, szerelőnél és az idevágó szaküzletben.
m-Jr.-t!,impdk karhalok: Villamos miutkntl, natliknil dt minJtu tt*k-tn Magyaronxági képvtstlv btiíHjfuli raklJrrj!: PtHgtr 4s Pia Bu-Japttl 17.. Hjot uUJ 41. ír
*
ZALAI KrtZLONY
JÜN1U8 15.
A kereskedelmi érdekképviseleteknek e mulasztása mellett nem marad egyéb hátra, minthogy a kereskedők maguk, az egyesületeken és szerveteteken kivül, ezektói függetlenül indítsanak országszerte mozgalmat a kereskedelmi hitel halaszthatatlanul sürgős megoldása érdekében. Nem kell ehhez szervezkedéshez nagy apparátus. Álljanak össze egy-egy város kereskedői, gyűljenek egybe szabad vasárnapjukon és beszéljék meg ezt a fontos ügyet, nem törődvén azzal, hogy a korifeusok és hivatásszerű vezérek mit szóliutk ehhez a szervezkedéshez. Végre is a magyar kereskedőben van annyi intelligencia, hogy egy kis önállóságra emelkedjék és ne várja, hogy mindig nyáj módjára mások vezessék a boldogulás és megélhetés legelőjére. Kereskedelmi érdekképviseleteinkhez pedig azt a komoly intelmet inlézzük, hogy ébredjenek végre a kötelességük tudatára és minden egyéb kérdés félretételével lássanak hozzá az országos akoió megindításához, amelynek programmja a kereskedelmi hitel megoldása.
A kereskedelmi hitel kérdésének gazdasági jelszóvá kell válnia, mert nálunk, sajnos, osak a jelszavak számithatnak sikerre. Ezért néni fogunk elhallgatni a kereskedelmi hitel hangos és szüntelen sürgetésével és állandóan tovább fogjuk hirdetni ezt a jogos kivánságot.
— Fárj: Juj) I
— Feleség: Igen, rendeltem három ruhát, kilenc kalapot és vettem ... — csak egy tucat cipót. Bemélem, nem sokallod. örülsz v Csak kétezer-kétszáz korona az egész, rögtön jóunek érte. Remélem oein sokallod. Örülsz?)
— Férj: (dühösen) De hogy örülök, én csicaó-uét táncolok, én cigáuykerekel háuyok, én megtoldom még egy ruhával, én ugy örülök I . . .
— Feleség : Miut látszik, nem is örülsz olyan nagyon.
— Félj : (A feleségét megrázza) Hát nem látod hogy örülök?!
— Feleség: Mint látszik, te sajuálod a pénztI Kártyára, arra uem, de feleséged ruházatára, arra igen ! Azt kivánuád, hogy mindenki sajnálja azt a szegéuy Kenedi Józsefuét, hogy — hogy vau öltözve?
— Férj: Jegyezd meg, ha még egy szót szólsz, itt hagylak, mint Jupiter az oláhokat.
— Feleség: Bosszul tudod az adomát, mert szent Fái hagyta ott az oláhokat.
— Férj: Az mellékes, hogy Jupiter, vagy szeut Pál vagy Herkó Páter, csak az a fontos, hogy le ölöd b pénzt.
— Feleség : De most már elég legyen ! Mars, ha uem tetszik, add be holnap a válópert. (Mérge-seu) Mars I
— Férj: Osak uem gondolod, bogy tovább is veled maradok ! (Szedi a cókmókját, meghajol). Kisztihand.
— Feleség : Alászolgája Kenedi ur 1
(Kis szünet.)
— Szobalány: (jöu s bejön) Nagysága kérem, egy számlával jöttek. Kétezerkélszáz koronát kérnek.
— Feleség : Mari kérem, mondja meg, bogy vigyék vjssza. Most hagyom itt a férjem, majd kifizeti rövidesen . . a . . . második uram.
(Függöny.)
A fejlődés utján.
A kereskedelem immár Magyarországban i( hatalmas tényező, amely nap-nap után több rnegbe caülést és tiszteletet viv ki a maga számára. Mindazáltal még nem vagyunk ott, ahol a művelt nyugat államai, amelyekben egy-egy nagy és kiváló kereskedelmi telepnek a tulajdonosa, vezetője épp oly nevezetes és megtapsolt férfiú, mint a legnépszerűbb és legemtegelettebb államférfi. Sót épp oly fontosnak is tekintik az illetőt, mert a haladottabb gazdasági életet élő országokban bölcsen tudják, hogy efJ-egy nép fejlődésében, vagyonosodásában milyen óriási, sőt dón lő szerepe vau az iparnak, kereskedelemnek. Külföldön, ha egy-egy nagy cég eljut fön-állásának valamely jubileumához, az egész ország Unuepel, élén az allamfóvel, mert nagyon jól tudják, hogy egy uagy ipartelep uem a tulajdouos magánügye, hanem az egész uépnek miudeukit egyaránt érdeklő közös kérdése.
Ha már náluuk is igy volua, nyilvános, orstá- \' gos taps és elismerés fogadná ama uagyuzerü fejlő-i désuek jeleit, melyeket a budapesti hatalmas cégek : tárnak a közönség elé. Aki figyelemmel átlapozza eme nagy és egyre növekvő cégek árlapjait, bámulással és elismeréssel tapasztalja, milj óriási lépésekkel haladnak azok a fejlődés utjáu előre.
Ma már nem vagyunk arra utalva, hogy Bécsből érkezeit ruhát s toalett-cikket viseljünk, vau iuay már magyar áruházuuk bőven Budapesten.
Nem számítva az örömei, amit a jól és olcsóu való vásárlás okoz, magában véve az is gyönyörűség, ha valaki amaz áruházakat megtekinti, melyekben a leguagyobb pompához szokott szem is elkáprázik. Miudeu vitriua remeke az iparraflvészetuek s amit tartalmaznak a ruhák, köpeuyek, blúzok, kosztümök, szőrmék, gyermekcikkek rengeteg tömege, a szabó-mű vészelnek szinte csodás fejlettségét mutatja. Ezekben a szép és előkelő üzletekbeu .valóban elkényeztetik a közönséget. Nemcsak azzal, hogy vásárlás közbeu ezer remek holmibau gyönyörködhetik, hanem legfőképpen azzal, hogy a legolcsóbban megszabott árért miudeukiuck az előkelőségig elegáns, finom és tartós holmit aduak a ez az említett üzletek vonzerejének és sikerének is a titka.
Művészies otthon.
Lelki gyöuyörüséggel láttunk egy kiállítást, melyet alkotói „Budapesti Műhely" néven mutattak be. Mit is tartalmaz ez a kiállítás? Nem lehet egy mondalbau meghatározni. Vau itt bútor, olyan uivóju, hogy az már-már muzeumba illó — de mégsem bútor kiállítás. Vaunak ott egész lakások annyi ízléssel, előkelőséggel s bölcs ököuómiával berendezve, h9fy szinte kedvünk volna nyomban megtelepedni valamelyik véghetetlenül csiszolt raoderuségü szobában.
A bútor. amit látuuk, a legtökéletesebb, már-már fölülmulhatlau kikristályosodása aunak, arait a butor-ipar — helyesebben művészet — befejezettet és remekel alkotui tud.
Az ülőbútorok kárpitozása sziutéo csodásan eredeti és káprázalosau tökéletes: Egyeneseu erre a eélra készült, magyaros motivemokkal átszőtt butor-kelmék uövelik a bútor szépségének és praktikus alkalmazhatóságának az értékét.
Mindazok után, amiket láttuuk, az a legteljesebb, legváratlanabb meglepetés, hogy annyira mérsékelt, szinte olcsó miudeu.
Megteremtői, büszkék lehetnek, de büszke lehet rá az egész magyar ipar is, amely ilyesmire képes.
— Az .Élet" cimü szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal jelent meg. Szerkeszti: Pethő Sándor. 8zerkea*lő*ég és kiadóhivatal: Budapest, VII. Damjanich utca 50. Előfizetési ár félévre 10 korona.
HÍREK.
A nagykanizsai róm. kath. fúgimnáxinm
Hír kellemetlen, nedves idó volt, mégis meg tartották a sokat igéró lormverseuyt Tagnap d. „. "/,4 órakor haugos dobsióval indult el a tornászok hónain sora a gimnázium udvariról. Stép látvány, lely ritkán gyönyörködteti a nagykanizsai köiönsé-gel. A korlón vonultak fel, hogy minél ünnepélye, sebli legyen a hangulat. A kalonarélen a közönség előtt tisztelegtek; majd oszlopokba állottak föl és ■ szabadgyakorlatokat bottal a legnagyobb rendben végezték. Azután a tulajdonképpeni verseny kőtelkeiéit, melynek eredménye a következő : 00 m ■ ■ síkfutásból nlaók Hossiu I. a) o. t. Tátoí I. b) o. t. Hörcsöki II. a) o. t. Usötörtök II. b) o. t. Habján III. a) 0. I. Tótli III. b) o I.
80 tu -es síkfutásból elsők : Németi) IV. 0. I. Ludovics V. o. t. Bors VI, o. t.
100 m.-aa síkfutásból elsók : Halász VII. o. I. Vlasics VIII. o. I.
400 in -es slafélafulásból győztek : Horváth VIII. o, t. Ktaminer VII. o. t.. Ilon VI o. t., Ludovics V. o. t.
Magasugrásból első dijat uyertak : Vojvoila IV. o. I. 140 cm. Ludovics V. o. t. 14b cm. Biach VI. o. t. 102 cm. Kittinger VII. o. t. 153 cm. Horváth VIII. o. t. 157 cui.
Távolugrásból győztesek : Oezsó IV. o. t. 4 Stt m. Ludovica V. 0. t. 5*13 iu. Vámossy VI. o. t. 510 in Haláét VII 0. t. 6 IS m. Horváth VIII o. I. 6-76 m. Kapta dr Karika ügyvéd ur 10 K -ás aranyál.
Sulydobásból legszebb eredményi mutattak: Bogáti IV. o. t. 9-30 m. Ludovics V. o. (. 8-70 in. y
Neumann VI. o. t. 8\'3o in. Kittinger VII. o. t. II88 m. Kapta még ili Fereucy ügyvéd ut 10 K -ás aranyát. Horváth VIII. o. t. 11-93 cm.
Hudugrásból legjobbak: Zsigtnondy IV. o. t. 2-25 m. Jozipovió V. o. t. S\'46 m. Biach VI. o. t. 2-48 in. Krammer VII o. t. 2-50 m. Fülöp VIII. o. t. 8-85 m Kapta dr. Faio ügyvéd ur 10 K -ás aranyát
Distkostvotósból:
I. Kittinger VII. o. t. JH uo iu.
II. Horváth VIII. o. I. 28 16 in.
III. Ludovics V. o. t. 26-40 m. Kapta Fiscber intéző ur 10 K -ás aranyát
IV. Fülöp VIII. o .1 25 30 III
JL1N1Ö8 15.
ZALAI KÖZLÖNY
^ Diplomázásból
Bence VIII. o. t. ) .. , Fülöp VIII. o. t. ) dlMW\'8J®t-Nóröelb VIII. o. t. báró Szegedy 10 K. ado-mányál.
Németh; VIII. o. I Bidl J. 10 K. adományát. Krammer VII. o. t. dr. Kreisler 10 K julalraál, Mágics VII. o. I. ) .. „ Mezfl VII. o. t. ) di8llár«>«l-Potyondi VII. o. t. Ébn. K. 10 K. jutalmát, Venetiauer VII. o. t. Zerkovitz 10 K jutalmát Biacb VI. o. t. ) Uoricsanecz VI. o. t. ) dísztárgyat Kemény VI. o. t. ) éa egyenkint arannyal koszorúzott ezüBt érmet kaptak.
Vívásból:
I- Hirschmann VII. u. t. dr. Hajdú brouwiobrát.
II. Berger VII. o. t. báró Sze^dy 10 K.-ás jutalmát.
III. Fábián V. o. t. 8iekeres Ilonka dísztárgyát éa egy-egy érmet uyertek.
Kötélhúzásból:
1. 1. b.) győzött az I. ».) oszt. csapata ellenében.
2. II. a.) . a II. b.) .
3. III. a.) . „III, b.) „
Füleslabdamérkózésbfil
a IV. o. győzött a III. a.) és b.) o. válogatott csapatával szemben.
A football mérkőzés győztes csapata; Horváth, Sallér, Barabás, Halász, Völgyi, Venetianer, Potyondy, Neuinanu, Biach, Vince, Tóth.
A verseny nagyon hosszú időre nyulait, minek oka részint at esős idő, részint pedig a versenyzők sokasága. Amint az eredményből kitűnik, szépen éa jól dolgoztak ifjaink. Azonban nemcsak őket illeti a dicséret, hanem lelkes vezetőjüket, László Józset tornatanárt is, aki tehuikájával és fegyelmező tehetségével miudig ujabb és ujabb meglepetésben részegíti városuuk közönségéi. Ilyen szép meglepetés rolt az a guta, amit az ifjúság a korlaton bemutatott.
— A sétatéri nyaralóknak. Városszerte jóleső örömmel Tették tudomásul a sétatéri kioszk létesítését, de még inkább auuak tervbe vett tueg-nagyobbitását. Félő azonban először, hogy mihamai itt is a katona idillek íősziuterevé alakul át az óhajtott terrénum s amit eddig csak a re^g>-lenkint ott nyaraló bouuok teltek, hogy az uzsonna papírjait a kertben szanaszét elszórták, most már a joizles»el nem sokat törődő szolgáló had is itl rakja le vele bozott ozsonuájanak csomagoló papiiját, mely esztétikai szetupoutból semmi át ou nem kivauatos s amelyre itt is ligjelmeztetjük a közönséget, hogy mint más városokban is, a papírdarabokat zsebükbe rakva a legközelebbi szemétgyüjtótelepen dobják azokat le, megkímélve a sétatér Ude zöld pázsitját.
— A köpködök egyesülete. Mintlm csak valoságos szervezetié slakultak volna a mi kUkanizsai polgártársaink, oly hűségesen s rendületlenül összeverődnek minden vasár- és ünnepnapon szép időben a városház előtt, esóbeu pedig auuak kapuja alatt. Hál hiszen ez még nem lenne kifogásolható, mert hisz egyikét-másikát holmi ügyes bajos dolga viszi | oda. De auuál ízléstelenebb dolog az, amit ide-oda való köpködésükkel a jó Ízléssel ellenkezésbe jutva
cselekeszuek, valósággal kis Fertőtavat rögtönözve, hogy a járókelő közönségnek nagyon éberen s vigyázva kell lépkednie, nehogy oldalba köpjék, vagy hanyatt vágódjék a nyálkától sikos kövezeten. Már pedig kedves uraim, anuyit az ott szintén ügyesbajos dolgaiban eljáró belvárosi közönség is nemcsak a jólzlés, de az egészség szempoutjából is nemcsak elvárhat, du határozottan megkövetelhet, hogy ez undort keltő dolognak valahára vége vettessék.
— Az arató katonák szabadságolása e hó végével megkezdődik s a honvédelmi miniszter felhívja a közönséget, hogy indokolt\'esetben ez ara láai szabadságot kérő katonák századparanosnokuknál nyújtsák be szüleik által\' indokolt kérvényüket, hol a| kért szabadságot meg is fogják kapni.
— Az elemi iskola VI osztályaiban a választójogosultság szempoutjából az évzáróvizsgá-i latok ugy a II. valamint a III. körzetben is e hó\' 13-áu megtartattak, amelyen Odor kir. tanfelügyelő ur eluökölt s a tapasztalt eredméuyek feletti legnagyobb elismeréséuek adott kifejezést.
— Savoy szálloda Budapest, VIII., József-\' körút 10. Modern szálloda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobábau, lift éjiel-nappal, lieudes Szidor tulajdonos személyes vezetése alatt. Egyágyas saobák 3 koronától, kelágyas szobák 5 kóronától, fűtés, világítás és kiszolgálással! A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Ujouuau bevezetett l\'eusio-rendszer, napi ellátás 4 korouáért. Napi háromszori étkezés Háló szobák 80 koronáért.
NYILTTER*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaitö éa edző hizlaló-kúrák egé«z éven át. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*) K ruvai alnit kdzloiluk^rt ucni vállal felelía-setft\'t a aitírlíHMtóaéjr.
aaoooaaaaooDoaooaooaaootn
Legjobb, legolcsóbb SZŐLLŐMOLY-IRTÓSZER a „KOCH ILLIK"
Mert
A KOCIIILLIN nem csupán az élő kukacot üli meg, <Je a petéket is, a molypillét pedig a további peterakástól elriasztja.
A KOCIULLIN teljesen méregmentes, az emberi szer-vezette ártalmat an, a permetezés minden Óvintézkedés nélkül végeshetö.
KOCHILLIN-nel minden tdónsakban, se időjárásra való tekintet nélkül lehet permetesni.
KOCIIILLIN nem égeti el « zsenge f.irtóket (mint pl. sokasor s nikotin.)
KOCIIILLIN noui piszkolja be a fürtöket (csemege szőlőnél fontos.)
KOCIIILLIN a szőlőmoly nyálából szőtt pókháló-szerű fonalakat oldja, a féssket elpusztítja cs * fészekben levó hsrnyót megöli, igy a legrejtettebb helyekre is behatói
A KOCIIILLIN lisztharmal (Oidium) ellen is hathatós védelmet nyuju
KOCIIILLIN jól tapad, igy ■ fürtöket állandóan vádi.
A KOCIIILLIN I kgr.-os csomagokban, kemény tégla •laku darabokban állíttatik elő. 2 évig \'1s eláll anélkül, hogy ható erejéből vessitenei
A KOCIIILLIN vízben könnysri oUódik, üledéket nem hagy, igy a permetező csapot el nem ■árja.
Ara kilogrammonként 4 kor. Egy holdra 3—4 kg. elegendő.
Megrendelhető és bővebb felvilágosítással szolgál . n Gabonakereskedőim! r.-t. Kochillin .osztályánál Budapest, V., Nádor-utca 20. Viszontelárusitókat keresünk.

Képes levelezőlapok dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél:
Régi hírneves kénes gyógyforrás
YARASD-TŐPLITZ
(Horvátország )
f0f Vaaut-, posta-, telefon éa távirda-állomás.
Uj gyógyszalloda vlllaniillagltassal. hlrniiu rsSioctt* tartalmú kinn hoforrái + 68 C".
Ajánlva: kotzvény ciuz ís lichln itb.-níl. ivókúrák makaci torok-, gigo-. moll-, máj-, gyomor- éo bélbántalmaknál.
Elektromos mimgo, — lizap-izetiiam- naplürdok ii forrólógkozilii Egész éven át nyitva. — Modern kényelem. — Uj szállodák. — Meses kór-nyók. — Katonazene. — Prospektust ingyen küld
A fürd»iga.zgatóság. Fürdőorvos: Dr. LOOHERT J.
VIII.. RÁKÓCZI-UT 43. SZÁM
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A FÓ- és SZÉKVÁROS KÖZPONTJÁBAN.
a legmodernebb berendszásesl. hideg ás meleg viz mlndsn szobában. — Fányss hall.
EltOrsndű átiermek ás káváhát, sstánkint
Lakosztályok, fürdőszobával. - 160 szoba, b koronától kszdödöleg. iiagas színvonalú hangverseny.

GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
Bzeii cég kiváló gyW-1,.•!]„:..:,. |r;tl,,i.-iv Q\'/tímvlll /w,i,,l|,1,.l"""l\'"|l""l,,lrog..rMli»íi.ill»t-nianyal az egyedül valódi KU1IU VI/;, IUHU1 V l/,-S/ilip[)(lU US jMUld szer éa gyógytárban kaphatók
Ogyeljfliik II pontos oimre: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplalz. .Minden hasonlóuevü utánzatot utasítsunk vissza.
Nagykanizsán kapható: OELTSCH ró QfíAEF drogériában, RE/K | GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertárában.
Ma^viuorvzági képviselő: Holy.er l\'lioil Zoltán, Budapest VIII.
JIINIUS i ,
addig mén ntm litizitl n»iy vilaiztikban Jutányos írott kéizitlolnik
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Viilóki mc^rondpIPKck ^yorynn elintéztetnek.
Leír Oszlcár és Hornt! Györo
palafedö-mester,
Nagykanizsán.
^i
Hogy mersz nekem más egyebet
hozni, mint a kipróbált
„OTTOMÁN"-
Aspírin
Pt a b 1 e 11 á
rf : fej és fogfájásnál, rheumiuil. Influenzánál stb. g H elismert fájdalomcslllapitószcr liogy biztosan a n If valódi Asplrlnt kapjuk, kérjlik a ..Hayer" féle Asoitln $ E tablettákat. Ezek ercdellcsomagolásban c»ovenkilnt £ ^ 20 tabletta á 0,5 g I kor. 20 flll. írt kaphatók. ^ ij W Minden tablettán az Aspirln szó látható. /
cigarettapapírt vagy hüvelyt
Atplrtenfv i«lai«tnfv»inl
ái/Ui/xJinwia
IMLÜHHnt, AiáMOCMMl
fCSAK^-K0fl
toQNEFL
n HflN65ZCRHIRÁlV^
A BPt^T. joZ^EFItÖRUT 15.
afiJtavitn tKtirtJit
» i itMMt ú+nw\'
Wcioft
A • ^KtartéuM ártoeaál.. Ma*. M feMazáJM 7»•/. ..............
Kapftatt villanya*eretóei Hzt.tat.tle., •Waayt.l.pekiHl 4. . - j HUflA SttMlNS SCKUCKHI-MOVt* III, MiimI VI. IlléMHOt K. M-tfW U.
Nyomatott a lapl\'ulajdonos lfj. Wajdils Józsttf könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. igi4. junius 18
53-ik évfolyam. 46 szám.
,, Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik hétfőn ii csütörtökön.
fclöflzatíal *r«k: K|{*i« tv.e 10 korona, f4lé»,e b korona. Scgyedevre 2 korona 60 flll. - Egye* atám ara 10 flll.
Felelős szctkesztó :
Búnekovich János
Főszerkesztő:
Kemény László
SzarkatztstéQ éi kiadóhivatal Diák-tir 1
Találón: 182. — Hirdetitek dljeiabie eaarlnl.
Az olcsó emberélet!
Valóír/.IrtüftTi vAlamfcnnytan olvastuk a/, Kmpress of Ireland borzalmas katasztrófájat. Hozták a lapok száraz tárgyilagossággal azo-kat a nagyon nedves s egyeseket borzalmasan érintő személyi szikrahireket, uz egyetemleges emberiség gyászos fájdalmát.
t\'sak ugy dobálóznak a számokkal! Kipusztult 1032 ember, megmenekült 355 — Nekem ugy túuik elő, mintha meg lettek volna számozva azok a szerencsétlen áldozatok, akik nyomorultul elveszni kényszerültek.
1387 darab ember volt a hajón. Elpusztult 1082, megmenekült 3G5 darab. Kész a számadás. Egy pár napig még hoz iiak részleteket a hírlapok, vagy az elmúlt részletek variáoióit. — azután olyau némaság borul a hátborzongató katasztrófa hirére, mini az elsülyedt Em press of Ireland személyszállítóra a csendes tenger sima tükre, vagy ha ugy tetszik, — a habos tenger tarajos hulláma. Ahelyett, hogy itt megállna
az egész emberiség « fölemelné tiltakozó szavát a tapasztalt döntó körülmények visz-szássága ellen I
A lapok versengenek, hogy melyiknek sikerül minél ujabb s minél borzalmasabb hireket leadni. Megkülönböztetéssel hozzák a pénzvilág valamely milliárdos nagyságának tengerbe vesztét. Mintha bizony az a szo-geny horvát munkás nem éppen ugv állotta volna ki a halálfélelem szörnyű érzelmeit, mint az a pénz, vagy az a szellemi kitűnőség
Alomnak, rettentő álomnak tűnik fél e szörnyű katasztrófa. Jobb is ha álomnak tekintjük, mert ha a borzalmas vulóság szóimon! életképe gyanánt lebegne előttünk, — átélnök az elpusztA szerencsétlenek kétségbeesett vergődéseit s éppen ugy venne rajtunk erőt az elp ../.tult hirtelen őrülete, mint a megmeuekülteken a hisztérikus roham. Szörnyű — elképzelni az egész katasztrófát — előjátékától kezdve i gyászos végig.
Egy hajó nyugodtan mozog oélja felé,
hátán s belsejében egy falura való embert hordozva, — rendeltetésének komoly tudatában. A késő est éjszakába hajlik, az utasok pihenni térnek, olyan nyugodtan, mintha a szárazföld biztos lalaját éreznék — bizonytalan maguk alatt. Az utasok alusznak, egyesek — szokás szerint — talán hortyognak s édesen pihennek a következő derűs reggel rózsás reményében . . .
A mogorva gyilkos tudatlanul közeledik s belefurakodik ennek oldalába. A személyszállító derékon reped.
Toll nem képes leirni, eoset nem képes vászonra vetni rendben sorjába azt, ami ezutárj. történt . . . : kapkodás, jajkiáltás, halálhörgés, pillanatnyi elmezavar, vagy végleges elborulás, hisztérikus rohamok gyászos jelenségei a nagy kavarodásban I Ott harcol a bátor halálmegvetés az érthető ós szánalmas gyávasággal. Ebben a szörnyű végítélet tömkelegben bújik ki az emberből, a kultur-lényből az életéhez mindenképpen ragaszkodó állatember. Vérfagyasztó kegyetlenség-
\\ írjon egy árva sori csak asszonyom . . .
I Jgen\' . . . És boldog lesz az én szenvedő, szerelmes [szivem.
Tiz év után 1...
(Levél.)
Asszonyom ! Emlékszik Ián . . . Egy csodás /nyári este .
Erkélyén ült a sok isteni virág között . . . JÚHÜ(S a róz$ák havában Szemben szüntelen egy ifjú les te . . .
. . Szivéből bánat dal fakadt . . . Emlékszik-e ? . . . Egy szóért . . . Egy [csókét7 . .
Valaki sirt az ablaka alatt.
Hive asszonyom ! ... Az álmok palatujá-[ban . . .
ERDŐS ALADAli.
A kém.
Assxmyom ! Ma hosszú tiz rv után, Én Önt rnúg mindig forrón szeretem!
S midőn láttam este a szinház páholysorán,
„ . j\\ólles honvédek A harmadik badleat, aniMl)\' t
Szivem nagyot dobbant . . . Volt egyszer ^ D,mjaijich meh.Ui a Grassaikovios palo.a er-
ltavasz . . . kéiyén Álló Kossuth elótt megemelte sapkáját s lel-
- Jogosít olt közlemény. — Irta : Farkas Emöd. Az isaszegí oata után Gödöllőre vonultak
Rég volt ?
Oh mit sem tesz az !
I kestllten kiáltotta
— Éljen Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója !
MenydUrgö éljeurivaigás zugot! fűi erre. A honvédek mámoros büszkeségül tekiuteltek Kossuthra, aki kezével integetve ós hajlongva köszönte meg a lelkes tüntetést.
Pedig akkor m4g nem volt Kossuth Lajos az ország kormányzója, esak néhány uap múlva lépett Debrecenbe a törekvó nagy Huuyadi János örökébe
A tisztikar én legénység ezután csakhamar szállására vonult. Anuyi győzelem, annyi (árasztó rn^uotelés. ázás, fázás és koplalás után boldog volt, hogy piheuhetett.
Damjanich elé azonban, alig, hogy letette a kardját s megtörülte nagy, kopasz homlokát, egy fekete, kormos arcú embert hoztak.
— Hát ez ki ? — kérdezte a hós. amint rá-nezetl a kéményseprőre.
— Osztrák kém — felelte a tiszt.
— Kihallgatták már?
— Igen, tábornok ur, megvallotta hogy híreket vitt táborunkból Wiudischgrfitzuek.
— Fel kell kötni azonnal.
Osram-Iyámpa
Uj villamos fényforrás
Fia, Budapeat, VI, Haj&a-utcza 41 «xánt
9
ZALAI KÖZLÖNY
Jtwiüa iá
gel [tárosul a rideg közöny a hasonló vésze delemben levők iránt. Az emberek vadak, talán harapnak is I ... .
Szörnyű ez a végzet I És ez a végzel az utóbbi években nagyon gyakran ismétlődik. Talán önmagát ismétli meg — mindig más alakban. Hol a belső politikai áldatlan-ságok közepette úti fel ördögi fejét egyikmásik országban; hol a külpolitika köléltán-oosai között vigyorog, mint a Labil félelmetes szimbóluma a vén Európa bünős hátán ; hol a tengerhátak valamelyikére varázsolódik, — a Bolygó Hollandi pusztiló hatalmával.
S az emberiség még sem okult. Figyel jók meg csak s idézzük emlékezetükbe í közelmúlt tengeri katasztrólákat I Kivétel nélkül az volt az oka az emberek, az utasok elpusztulásának, hogy egy-egy ilyen hajótörés alkalmával, — lelt légyen annak bármi, vagy bárki az okozója — mindig kevés volt a mentó csónak. Ez megbocsáthatatlan könnyelműség I Pedig most már nagyon is van értelme a mentó övnek és a mentó csónaknak I A szikratávirat zései figyelmessé teszik — » viszonyítva — aránylag közel mozgó más hajók személyzetéi, akik azonnal irányt változtatva — sietve sietnek a szerencsétlenek védelmére. Azt pedig tudjuk, hogy az emberek a menekülök övvel, csónakkal órákig is fönn tudják magukat tartani a tenger-szinen. És a mentőhajók nem hiába sietnek ezek vádelmére. Ha esetleg vihar van s oly nagy, hogy a mentó hajó nem képes megközelíteni az elsül vetít hajó csoinakba menekültjeit, — megteszi a vihar elmultával. Megleheti.
Érdekes, hogy a hajótörés, gyakori oka az összeütközés. Ez terinésie-tes, meri a vihar miatti pusztulás ellen « mai hajó már képes magát tökéletesen megvédeni. Annál szomorúbb, hogy a hajótörés ma előfordulhat. Ennek oka a kezelés tökéletlenségében rejlik. De ha már előfordulhat hanyagság, lássák el a hajót kellő számú mentőeszközökkel I Nem reltenetes-o, hogy az az ezeren fölüli ember, akik gyanutlanu! szálltak a fohér Empress of Irelandra, ily gyászíeketén, nyomorultul elpusztuljanak?!
Szegény ezerharminokottó I A kultura áldozatai I
Amig egyfelől dioséret illeti az emberi elméi, hogy technikai vívmányaival már-már uralkodik legéhesebb ellenségén: a természeten, — másfelől megbocsáthatatlan köny-nyelmüség s halálmegvetés a hanyag vezetés, a tökéletlen felszerelés I .. .
Ha meggondoljuk, hogy ezer ember pusztult el egy osekély körülmény — osó-nakbiány miatt, kell hogy a nemes harag lázadjon fel belsőnkben — bele nem törőd-hetés szörnyű fájdalmával.
Az Emprnss of Ireland szomorú aktái lezárulnak s a szörnyű vég — nagy általánosságban — a könnyű feledés homályába vész, — amig egy ujabb s talán méreteiben hasonló katasztrófa fól- és meg nem ázza az alvó emberiséget százados fásultságából.
Titanik. Empress of Ireland s más neves névtelenek, vájjon tanulunk-e szörnyű végetekből ?!____
Vajha, minden hajósnak fűiében csen-geno Titanik, Empress of Ireland végső ha-lálbörgése, hogy minden mozdulatát éber
— Igy, ahogy van? — kérdezte a tistt.
— Dgy ahogy van, egy percig se rontsa tovább a levegőt. A kéményseprőt elkísérték, Damjanich utánuk kiáltott :
— Ne tekeUiriáuauak vele sokat, kössék fel se elaő fára.
A tiszt elhivatta Andorffer vecsési lelkészt, aki miut houvéd tábori lelkész szolgált Damjanich hadtestében. Egy nagy akácla alá vezették az elitéltot, a plébános meggyóutatla, aztán két cigánybaka felkötötte a fa Agára.
— Visszajövök én még, — moudta uémelOl a kéményseprő, mikor uyakába akasztották a hurkot.
Többet nem szólhatott, mert a kötél összeszorította a torkát.
Ott lógott egéaz nap a fekete arcú ember az akácfa ágán. Fekete lelke elszállliatott belőle s a szél egyro hintálta a testét.
Sok honvéd ment arra a mindegyik megbámulta a tnagaaban lógó kéményseprőt. Kérdezősködtek felőle a megtudták, hogy Multa János volt a neve, morva szartuazásu fekete-sárga, iszákos fráter, azelőtt Gödöllőn volt kéményseprő mester.
Korhelysége miatt lecsapták s dudáról a Hauser-féle kéménysepróUzlet derék, józan életU, becsületes tót segédjét, Pleszmik Józsefet, hozták a helyébe. De Multa nem nem akart távozni, a zavaros időkben pedig nem értek rá veatődui vele s tovább is a község nyakán ragadt.
A nép egy csöppet ae sajnálta, hogy fölmagasztal-
ták. Kivált mikor megtudta, hogy nagyosomó osztrák pénzt találtak nála.
Most már megértették, hogy miért tűnt el olyan gyaktau a községből. A lómadár ilyenkor azt moudta, bogy kémouyaeprőmoeteri állási koros a szomszédos községekben, pedig hát az osztrák táborba járt híreket hordani.
Kste aztán levették á holttestét, gödröt ástak neki az akácfa alatt s fekete bőrruhájában eltemették. Gyermeke nem volt, özvegye nem igen ritt utáuna. mert többet volt a korcsmában, mint otthon. De mikor Haynau jött Pestre, az özvegy gyászruhát öltött és elment Hayuauhoz.
Kérvényt nyújtott átueki, amelybeu elmondja férje vértauuságát, nyugdijat kért a császártól.
Haynau akérvéuyt és együtt airánkozott az aaz-azt.unyal. Mert az a hiéua ugy tudott sirui, mint a sakál, mikor hullaszagot éroz.
Aztán megigétte neki, hogy kérvényét támogatni fogja. Nemsokára küldött is a caáazár neki néhány száz forintot.
Haynau pedig egy caomó tisztet, cserepárt éa egy zenebaudát küldött ki Gödöllőre. Itt egy azakasz katona feltűzte azurouyát a egy tiszt Plesznik házába vezette őket.
A kóinényseprómoatért és két segédjét otthon találták. ,
— Pleazuikot keresem — hápogta s nagyokat fujt. _
figyelőmmel jellemezzel Vajha minden milliós vállalat belátná egyszer azt, hogy i,,, annyi milliói fektet bele a hajóépitésbe, hajólt nagyobb mentóanyaggal kellene felszerelnie s ne sajnálná azt a pár ezer pénzegységet! Vagy talán azt hiszik, hogy az emberi élőt ol<isó — ebben a drága világ bau ....
HÍREK. S zin h áz.
Megint haugos az aréna környéke. Két napja beköltözött FOredi Béla direktor a azóta a csendes vidéket ének és zeneszó uralja. Kedden este tartották meg bemutató előadásukat Kálmán Imre, Bakonyi Károly éa Marton Fereuc legújabb operettjét, a Kis királyt adták elö. Ugy illenék, bogy elóbb magával a darabbal foglalkozzunk, miután ez uáluuk ujdouság volt. Az operette azonban nem érdemel sok szól. A meséje vékony, a cselek vénye vértelen, a zenéje pedig — főképpen az első felvonásban — semmit mondó tartalmatlan Qres valami, amely minden Hziudarab rémét — az ásítást váltja ki. A második éa harmadik felvonás valamivel gazdagabb motívumban. A mit azonban a szerzők nem adlak alkotásukba, beleteremtették a szereplók. Örömmel Qdvözöljuk őket, a kik egy élettelen valamibe varázsoltak életet, ellenséget A szereplók mindannyiaujmár tavalyról ismerőseink. Ujj Kálmán (Huck) kétségtelenül az első helyen áll közülük, öntudatos minden moccanása, mimikája, szava a a mit ad, hosszas gyakorlat kicaiszoltságával hozza a színpadra Tud komikus és taragikus lenui szerepében, a mint a szellem kívánja, a melyet előadásában uúauszérozni akar. Galetta (a kis királj). Teleky Ilonka (Montariui énekesnő,) Fintér Böske (Zozó) szintén előnyösen illeszkedtek be szerepkörükbe Hangjuk, játékuk törekvő haladásra vall. A kir is elég jól működött. Csak a szüueiek nyúltak tul hosz-
— Én vagyok — telelte a tót származású
jó hazafi.
— Na, te lázadó Kossuth kutya, most megtanítunk emberségre.
Plosznik meghökkenve nézett a villogó szurony-hegyekre.
— Muháué megírta a kérvényében, hogy csak te árulhattad el becsületes jó érzelmű urát a magyaroknak.
Plesznik önérzetesen tiltakozott a vád ellen.
— Hallgass, Kossuth kutya, fogj ásót és köves* beunünket.
A mester kényteleu volt engedelmeskedni.
— Pribékeidet is hozd magaddal, — mutatott a két segédjére.
Erre ók is követték mesterüket. A cserepárok szuronyok közé fogták s a kéményseprő fája alá kisérték őket. így hívták azt az akácfát amióta Muhát felkötötték iá.
Amint megérkeztek, a tiszt ráripakodott.
— Ki fogod ásni a teatét a legényeiddel I
Nincs az a rossz csiger a világon, .amitől
savauyubb képet vághatna az ember, mint a szegény becsületes jámbor Plesznik vágott erre a parancsra.^
— De uram, hiszeu én nem vagyok sirásó — tiltakozott szerényeu.
— Kgy szót se mert mindjárt a fán lógoll — förmedt rá a tiszt.
Plesznik erre nagy busán hozzáfogott a jeltelen, letaposott s a földdel egyenlővé tett sir felbontásához
J0NIU8 18.
ZALAI KÖZLÖNY
ilúra. Ennek kérnénk a figyelmes diréktnrtól > meg. róiiditését. Sterdáu másodaior adták a K i h királyi inig ma «»le Bródi Sándor, Tímár Lila ujdon-aága kerül atinre.
Kritlkue.
Orvosok és gyógyszertárak a vidéken.
A városi ember, kinek bármely baleset vagy megbetegedés alkalmával ugy az orvos valamint a »gyógyaxertár rendelkezésére áll, nem ia tudja, minő áldáH reá nézve e körülmény, különösen nem várt súlyos esetekben s ragályos nagy járványos betegsé g«k alkalmával, mikor feltétlen gyors és avatott orvosi segélyre van szükség.
Néztünk csak síét, pl. városunkban : Hány orvos és 4>áoy gyógytár áll a közönség rendelkezésére a uézzQk meg a vidéket, elazörnyüködve fogjuk látni, bogy vaunak itt a közvetlen közelségben is keretek, bol 10—IS ezer léleknek egyetlen körorvosa s ugyanazon körorvos által kezelt kis házi gyógytár Ali e nagy léleksaáin rendelkezésére, hol a legnagyobb legkiiameretesség mellett is, a legnormálisabb körülmények között sem lehet megfelelni ama követelményeknek. melyeket az adózó polgárok egészségük fentartása s megvédése szempontjából joggal megkíván hatnak.
De hátha még egy kis könnyelműség vagy nemtörődömség nyilvánul meg a körorvosok részérói, mint aminó, bogy eló is fordult s amelyre ezúttal nem akarunk rámutatni, — vájjon háuy ember pusztul el anélkül, hogy orvoai kezelésben részesült volna?
8 vájjon egy kis ragályos vagy járváuyos betegség fölléptével mi történhetne egy ily nagyszámú lelket számláló orvoai körzetben?
Elégséges-e egy ily nagy körzetnek egy orvos
Két legénye erósen segített neki. Egy öra alatt kiásták Muha holttestét. Nem volt koporsóba zárva s már teljeseu szétmállott. Kkkorára a cserepárok elhoztak oda a koporsót is
Plesznik megállott, homlokáról mogyorónyi veríték csepegett s kérdóeu nézett a tisztre, aki befogta az orrát.
— Az ujjaiddal szeded össze a loalrészeit s ugy rakod egymás mellé a koporsóba I — rikácsolta a tiszt.
Legényei most is segíteni akartak neki, de a tiszt kardlappal kergette el ókel.
Nagy sokára e borzasztó munkával is elkészült » mester. Ekkor a tiszt rázáratta velük a koporsó ledelét 6 megparancsolta uekik, hogy a főutcán keresztül lépésben vigyék a temetőbe. Elül a zene-baoda haladt s Bethoveu gyászindulóját játszotta.
A koporsó utáu a tisztek mentek s egy fél-«*«ad díszbe öltözött cserepár. Mikor a zene elhallgatott, tompán pergett tovább a gyászposztóval b«vont dob. — miutha csak a fájdalom sziszegő sírását utánozta volna. Az özvegy busán ballagott a koporsó után s folyton befogva tartotta az orrát Midőn a sirba eresztették a kivégzett kémet, a pap Szentelte, a cserepárok sortüzet adtak, mintha katona lett volna.
Így adták meg a végtisztességet a magyar hazaárulónak és osztrák vérlauunak.
Oleaznik oly rosszul lelt. hogy csaknem eldűlt éa legényei vitték haza.
Hanem a vádaskodó özvegy nem sekáig marad-h»tott Gödöllőn. Kinézték onnau. 8enki se szólt \'•ottá, mindenki elfordította a fejét, ha találkozott vele.
Muha tehát beváltotta utolsó szavát; csakugyan V|»«ajöU, de ezzel is csak a feleségét keserítette ,n% mert szöknie kellett Gödöllőről.
s egy orvos által kezelt házi gyógyszertár, mely ueiuosak emberi, de az állat gyógyászat szempontjából is kívánatos volua, hogy egy külön gyógyszerész által közeit gyógylárral pótoltatnék, mint azt pl. hogy messzebb ne menjüok Oelse és vidéke valóban meg is érdemelné.
Szinte nem is tudjuk elképzelni, mi lehet az oka a lakosság részéről eme nemtörődömségnek s indokolatlan hallgatásnak.
Bár azt tudjuk, hogy a mi sivár lelkű polgáraink iukább borjúik elvesztél, mint sem gyermekeik elhunytát sirat, de legalább saját egészségük és életük megvédése szempontjából mégis érdekökbeu állnók do-lógnak vélnók, hogy legalább ily nagy körzetben oda törekednének s óhajtásaik oda Összpontosulna, miszerint körzetüknek megfelelően, legalább két orvossal s a mai kor igényeinek megfelelően önálló gyógyszertárral rendelkezhessenek
Ezt houpolgári éa emberi joguknál fogva nemcsak hogy méltán elvárhatnák, de mint adófizető polgárok egészségi szempontokból is megkívánhatnak, aunál is inkább, hogy e tarthatlan állapot mielőbb megszűnvén a falusi lakosság egészségi s testi épségének megóvása szempontjából végre a kívánt s kellő illetékes hulyról méltó Intézkedésre és gondozásra számíthatna.
— A legényegylet köréből. A szombathelyi katholikus legényegylet 1914. évi juuius hó 28-án Onuepli fenállásáiiak 85 éves évfordulóját és ezen ünnepélyre meghívta a helybeli legényegyletet is. A választmány tehát lapunk utjáu is felkéri az egylet összes tagjait, hogy mindazok, kik ezen ünnepélyen részt venni akarnak, ezen szándékukat az egyleti elnökségnél f. évi junius hó Ül-ig bezárólag bejelenteni szíveskedjenek.
— Mit csinál a vezéfkar? 8ok félő verzió, sok féle találgatásra adott alkalmat a vezérkar ittléte s a kíváncsiak nem győzték találgatni itt lé^ tök okát, sót a még kíváncsibbak meg is iuterjuvol-ták, de eredméuyteleuUl, mert a katonabácsik igeu begombolóztak a itt létök célját nem tárták fel előt- j tök. Annyi b zonyos, hogy egy esetleges balkáni háború alkalmával városunknak fontos szerepe jutua, amennyiben hadászati gócpouttá avatnák fel.
— A sorozások erősen folynak. Reies hangú, rekedt, báuatos nóta hangzik itt-ott, kiérezni\' belőle, hogy nem szívesen jönnek. Kiveszett elszállt a telkekből a régi hafazias szellem, megszüut a katona virtus, a cosmopolítizmus ült a lelkekre, a kenyérkéidés viszi lf]aiuk uagy részét tengeren túlra, honnét soha meg se jó a legtöbbje, mert hát:
„Kicsi az a bádog csésze, Mentsen meg az Isten tőle "
— Végre van segédjegyzŐ. A bocföldei jegyző eddig ha tőrt vetett volua is ki, nem tudott segédjegyzőre szert tenni, pedig nagy körzete miatt nagy szükség volt rá. Végre május 30-án a hirdetett választásra egy jelentkezett, akit egyhangúlag meg is választottak nagy lelkesedéssel, ügylátszik a jegyzői pálya is letarolt rét, melyen nóhexen fakadnak virágok.
— Szobrok a Balatonmentén A balatoni szövetség elhatározta, hogy a Halatonmeute községekben hazánk jeleseiuek szobrot állit. Nevezete-seu Jókai, Deák Fereuc. Batthyány János, Kisfaludy Sándor, Szendrei Júlia stb., kiknek elsője lesz Jókai szobra Balatonfüreden, ki itt irta legszebb regényeit.
— A gőzgépkezelők ésl\'.kazánfütők legközelebbi képesítői vizsgái f. évi julius hó &-én fognak megtartatni a várisi villanytelepen (Flandorf-fer-utca f szám). A kellően felszerolt kérvények a ker. Iparfelügyolőséghez ciiuzeudók (Deák-tér H. sz.)
— Lesz-e postapalota? Mosl már, mint hiteles forrásból értesültünk, a postapalota mihamar fel fog épülni, amennyiben ki\'rták reá a pályázatot s építését is mihamar megfogják kezdeni s a jövő év folyamán a posta át is költöiködhetik, hogy helyt adjou az igazságügyi palotáuak, mely ennek helyéu fog felépülni.
— Ingyenes balatoni kalauz A „ Balatoni Szövetségnek" most jelent meg az ingyenes kalauza. A szép képekkel díszített kalauzt a szövetség GO ezer példánybau nyomtatja és osztja szét. 10 filléres bélyegdii mellett a csinos füzetet bárki megkaphatja a szövetség titkári irodájánál Balatonfüreden.
— Pályázat posta-távirda gyakornok jelölti állásra. A m. kir. posta és távbeszélő gya-kornokjelölti állásra pAlyázatot hirdet. A pályázati feltételek a helybeli postahivatalnál megtekinthetők.
— A pécsi m. kir. állami fémipari szak iskola szeptember 1-én megnyíló I. évfolyamára jelentkezni lehet július hó 6-ig. A felvétel feltételeire nézve bővebb felvilágosítást uyujt az iskola igazgatósága (Légszesigyár-u. 2.)
— Uj vegykisérleti állomás Keszthelyen Mint egyik keszthelyi laptársunktól értesültünk, Keszthelyen egy uj önálló vegykisérleti állomás lesz, mely ez év őszén Eszterházy Kálmán királyi vegyész vete tósóvel meg kezdi működését.
— Savoy szálloda Budapest, VIII., József-körut 16. Modern szálloda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobában, lift éjjel-nappal. Rendes Szidor tulajdonos személyes ve. zetése alatt. Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától, fűtés, világítás és kiszolgálássali A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Újonnan bevezetett Pwnaio-rendszer, napi ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezés. Háló szobák 80 koronáért.
— Az „álet" cimü szépirodalmi hetilap legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal je lent meg. Szerkeszti: Pethó Sándor. 8zerkesztóseg és kiadóhivatal: Budapest, VII, Damjauioh utca öo. Előfizetési ár félévre 10 korona.
NYILTTER-*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erfiiltö éa edső hizlaló-korák eg;éai éven át. Gtyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*) K roval alalt kallóitokért nem (állal lelelía-aégel a szerkesztőség.
mSSOB
DÉLIVA8UT TTVi vrl A DÉUVA8UT ÁLLOMÁS -T U.1 LIU ALL0MA8
Vasas és iszaphőforrások 34-50° C.
Fangó gyógykezelés. Hidegvízkor*.
Szénsavas nap- és légfürdók. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál a — Fürdóigazgatóság Daruvár, Slavonia. — Fürdőorvos: DK. SCHUKKKR.
jm más egyebet
hozni, mint a kipróbált „OTTONlAr - cigarettapapírt vagy hüvelyt
Aspirin-
tabletták ^
\' : fej és fogfájásnál. rheumánál, Influenzánál «tb. §f
elismert fájdalomcslllapltószer: hogy biztosan a pj
valódi Asplrlnt kapjuk, kérjnk a „Bayer" féle Aspirin fi
tablettákat. Ezek eredetlcsomagolasb,™ csövenként N . 20 tabletta á 0,5 g I kor. 20 Cili. ért kaphatók. - E
Minden tablettán az Aspirin szó lálbaló. f
Ai Aaplrtn ,ti v4d|myi#H. lehál > Wiffínjck , ^ Menni, mii nem lofoiull kíullmínytlt JJL^r\' ^ JUplrten4vv«fmglMV«Ml.^gfat
SB
toAmMim/i
mlokkal, //ijhudímiwl csak^-kob
I HANSSZEKKIHALVu,
bpeítjozíefkorutu.
/Mortn\'
JOHANN MARIA FAUN A
GEGENÜBER DEM RUDOL.FSPL ATZ.
íffli kölitiviz,|kölnivi/-s>5ap|))in
OjfyeljQirk a pontos i.imre: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplalz.
Minden hasonlóimra uláuzalot utnsitRimk vissza.
Nagykanizsán kapható: GELTSCH és QRAEF drogériában, RE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertárában.
Magyarországi képviselő: Holzer Emil Zoltán, Budapest. VIII.
JIINIUS 1-
4a a lagtartáaaM drátaiilas lámpa. áit>aiá«al 7»V. tr>—mtslurttáa.
Nyomatott a lapl\'ulajdonos lfj. Wajdils Józsttf könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Elárusítók:
palafedö-
mester,
Nagykanizsán.
Vidéki .....grímdolések gyorsan
i\'linló\'átein* k
addig mag nem litizitt nagy választtkbtn jutányos áron kiizlttitnik
lfj. Wajdits József
köny vuyomdij ában.
Nagykanizsa, igi4. junius 11
53-ik évfolyam 47 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Magjalinlk hétfőn éi csütörtökön.
fclAfliatésI *rak: Kg*.. év.c 10 Negyedévre 2 koron* 60 Ali.
oron*. Íílívie 6 korai.«. feRy«. síim ára 10 flll.
Felelőt szcikeszlA:
Bánekovioh János
K<Wkesr.i«\'.: Szarkes/toaay ai kiadóhivatal Qaak tar 1
Kemény László TeUton: 182. - nirtuiáeak .ii).i«t»*. •tarim.
A közigazgatás államosítása.
Előttünk tehát a nagy mú, mely hivat va van a destruktív nemzet gyöngítő törekvéseknek véget vélni. Mert ne áltassuk magunkat. Az alko\'ó kezet más cél nem verethette. A közélet telve robbanó anyagokkal. Mindenütt a nemzeti eszme ellen folyik h/. ádáz küzdelem. Az intellekluelek, a szabadgondolkozók felrúgnak minden eddigi alapot. Mág a vallás se kell nekik, Itt van a nemzetköziek harci csapatja. Látjuk a nemzetközi fészkelódóket mind nagyobb szenvedelemmel előtörni s ezzel fezemben* váljon a magyar társadalom mit tesz? Joggal kérdezhetjük: Brutus, te alszol? S egyáltalában ez az elernyedt társadalom Brutussá válik-e még valaha? Talán: igen. Megoslnálja a végső akkordot: beledói a saját kardjába.
Mivel, sajnos ez a véleményünk a társadalomba helyezett eróról — közintézményeinkben kell pótolnunk az erót. ha birjnk.
És itt közbevetőleg el kell mondanom j egyet-mást.
Jó néhány évvel ezelőtt Diosószent-mártonban volt dolgom. — A város lársa-dalmi vezetóit kivántam megnyerni egy jó | ügynek Akkoriban a helyi lapot egy megyei aljegyzó szerkesztette, a kit — senkit se ismerve — a lapszerkesztő kollega einien! látogattam meg és aki igazán nagy segit-, ségomre volt.
Sándor János volt akkor a vármegye alispánja. Szó esett róla. hogy milyen ember? A kollega ezt mondotta: — Négy éve vagyok a vármegyén. Mondhatnám ugy is; ezen a magasabb közigazgatási kurzuson, tó négy év alatt én és aljegyzó társaim — mint Plabockrates athéni ludusain, minden délután hivatal után az alispán úrral sétálunk. És ezekre a sétákra kell áín felkészülni, nem a referátumra. (Ámbár azokra is fel kell készülni.) Az alispán ur meglátja egy valamelyik háznál a szennyvíz kiömlését. Sorra examinál.
Minél rövidebben, kevés vexaturával, írással ám a legrigorozusabb törvényes alapon, hogyan kellene a dolgon segíteni? Közegészség, iskola, rendészet, építészet, gazdaság. ipar és kereskedelem szóba kerül. Minden eszmecserénk konkrét jelenségekből indul s jaj annak a ki téves paragrafusra hivatkozik, mert ámbár az alispán ur nem győzi tléggé hangsúlyozni, hogy az élet eleven s/.ükségfi a hecsülMes élet igazítja a közigazgatást, de törvénytudása, emlékezeté bámulatos.
Rombolnak egy házat. Uj épül a helyébe. Helyesebben épülne, hu a város építése szabályzata nem lenne huzavouás. Az alispán ur kényszerít égészen belemerülni a kérdésbe, mely intézkedések kellojiének a közigazgatás egyszerűsítésére a nélkül, hogy a slendrián szellem, könnyelmű intézkedések divattá legyenek. Nem. mi mindennap tovább tanulunk, vizsgázunk és a magunk hivatását megszeretni tanuljuk. Ilyen a mi alispánunk.
Sok víz lefolyt azóta a Küküllón. Annak
Irodalom a kaszárnyában.
(Vetített kép a XX sz. főturista irodalmi életéből.)
(Leirat érkezik a haJteil-parancsnokságtól minden kaszárnyába, mety parancsban körülményesen leíratik — ala Tud. Akad. egy irodalmi pályázat; ezazerint a katonaiig állal írandó „hazafias szellemű, katonás elbeszélés, amelybon í-t yt • katonás humor* Az irodalmi s haza-Itas érzés fejlesztése végeit osak katonák pályás-hatnak!)
1 Ind nagy : (Keiében a leirattal, beállít a szobájába lenhangon olvassa és sugárzik az arca a „hazafias" ürömiéi, — vagy épen a humortól I Vígan csap a pucérja vállára, ki ingujjbau pórén a mundér gombjait suviszkolja!) Vi-gyázz I Jauó I
Pucér: (megrémül, hebeg, görbe lábait a csónak bakancsokban egyeuesre görbitni igyekszik.)
Par-ancs. hadnagy urnák ! Alásan jelenteuyi uem van semmi bajom neked! Csak n hadnagy ur bucse-szom pantallóján elszakadni a — hátvéd I
Hadnagy: Derék ember vagy, Jauó! Flanem én jelentek neked valamit! Tartsd a füledet I
Pww (:jedteu) Alásan jelemlouyi, az nem vágyom piszkos ; egy hete nincs van, mikor mostam I Haduagy: (hivatalos stílusban olvassa a levelet „A hazafias s irodalmi érzés fejlesztésére pályázat liirdettotík a katonaság körében, lehetóleg hazafias \' tárgyú elbeszélésre, melyben fó a — katonás humor" (A pucérra néz, ki szájtátva, merev „hapták"-ban | áll elótte : diadalmasan.) Na ? I Wae sagst dazu, Janói Mi??
Pucér : Ez valami — nagyszerrrrft-U 11 (Böhög I) Haduagy: Hát, szóval érted I 8chóu, schón I Szóval te is fogsz pályázni! Na ez sehr brav I . .. Hál, ugy-e tudod, mi az irodalom ? Mi az irodalom ? ?
Pucér: Alásan jelemtenyi, tudom, csak ilyeukor nem jutnyi az eszembe !
Haduagy: (megvetóleg) Na hát, megmondom én I Az irodalom, az, amit — megírnak I
Pucér: (örömmel kap a szón) Tudói, tudni! lAmit megírnak I Hát perazeml
Hadnagy : Euuyire már vagyunk! Hát most tovább! Jauó. „hapták", tartsd a füledet! A kővetkező stratégiai leladatot fogod te végrehajtani, Te fogsz nekem egy irodalmi stratégiát volleuden! Ein-zwei ! Fogsz nekem Írni egy könyvet ; — a parancs diktálja ! I\'arancs, parancs! Janó — könyvet irsz ! könyvet I Tudod mi az ? ?. ..
Puce*: Oh, ja, ja I A künv as egy olyan iru-dalom, amelyik nem írva van, hauam as van nyemtatva !
Hadnagy : Sehr Brav I Horribill I Pucér: Van neki egy táblája, elül, meg egy hátul : Lehet kezdeni elüliü, meg hátulrul , jobbrul-f;alrul ; jobbra-balra! Szecsku-jeduu I Bechls-links !
Haduagy : (diadalmasan) l)u bist eiu — tudás Egy geuialis irodalmi — katona! Hát még mi vau a lapokon ?
Pucér: Hohó! Ottan felül vau jedau. dva! egy.kettó-hárum-négy ! .. . Számok I
Hadnagy.: (egyre lelkesebben) Horribilissime ; Te tudod sehr pünklliek. hogy mi az a könf! Te fogsz nekem a parancsra egy egész köufet irui 1 Te I nyerni fogsz! Te vagy egy irodalmi! (Jobbra-balra
Az uj
Qsram drőílámpák
—————— Törékeílenek.
Képviselet és raktár Magyarország részére: Finger és Fia. Budapest VI.
Haifa-utca 41,

ZALAI KÖZLÖNY
JUNIÜ8 Í2.
a tengernyi sok bajt látogatott vármegyének egykori vioispánja belügyminiszterré lett és C órakor az a korszakos hivatás, hogy Magyarországot a nemzeti eszmék pusztulása sötét napjaiban megmentse. Mert nem a tisztviselői karnak választás, avagy kinevezési rendszerében áll az államosított közigazgatás, az ebben a kérdésben nagyon is másodrendű szempont. Itt nagy erkölcsi javak megmentéséről van szó, melyeket a jogkiterjesztés és párttusa veszodelmeztet. Az, a ki hazáját igazán szereti, egy percig se lehetne nyugodt, ba fiz pontokát nem látna, a hol a nemzeti eszmét a néphangulattól kenyerét nem féltó magyar hazafias megyei tisztikar védi. Egy országos és nem partikuláris. családi hagyományokkal hivatalba tett munkássereg, a melyei a családi nexus biztos alapja mind sürübbvérü, az aklák állandó szaporodása mind gyorstalpalókká, idegenből vett formulákon élősködő aktagyu-rókká nevel. Az előlépés reménye, az érvényesülés egészséges versenye, uj erők elhelyezkedése. a közigazgatásban a lélek, a köz-szempont érvényesülése következhet az uj rendezés nyomán. Ne értsenek félre, nem lokális szemüveget tettünk löl A mi köz-
A népiskolai kapuzárás után.
Nomcsak at apró iskolásgyermekeknek, de a szülőknek is reltegett réme a járváoy, illetve ragály, mely hol enyhébb, hol vehemensebb eróvel ütötte fel ismét fejét városunkban, mig végre oda kényszerítenie at illetékes hatóságot, miszerint a továbbterjedés meggátlása végett a népiskolákat haladéktalanul bezárják, hogy ezzel a járvány uagyobb-foku széthurcolását megakadályozzák.
Hogy ez intézkedésnek már most is mennyi a haszna, egyáltalán ellen nem őrizhetjük, sót hasznos vollának elbírálására hivatva nem is érezzük inaguu-kat. Annyi haszna azonban mindenesetre van, hogy legalább egyik utcából a másikba oly könnyen nem hurcolják át a járványt az arra különösen nagy hajlammal bíró elemi iskolás gyermekek s hogy ez apró lelkeket gyötrő cél nélküli évzáró vusga log-alább ezúttal elmaradt ; mely ha általáuos örömet nem is okozott, mindazon által a mélyebben gondolkozók mindenesetre jóleső érzéssel fogadnák, hu emez idegenből ideplántált copl, mely a legtöbb iskolában csaknem mint kizárólagos cél szerepel, eltöröltetnék s ezzel az örökös verklizés, sznjkózási és magolás, amely az életnek egyáltalán nem. csu-l pán csak a vizsgának szól. végre mint nem odaj való, a népiskolai oktatás terrénumáról eltűnne.
Merl hál ez tagadhatlauul ugy vau kérem, hogy népiskoláink legtöbbjében szeptembertől egész jutilu-sig szakadatlanul folyik a tölcsérezés.
Népoktati^unk csaknem merő nlililáritmus, hol | a kis apróság agyát minden elgondolható zagyvalék-!
meg -1
igazgatásunkul vegyük ki. Kiről nincs szó
Mi a kérdést országos szemüvegen át nézzük j kai 8 értéktelen surrogátummal igyekeznek éstekinljük át. Megtisztítása lesz ez a közigaz- tömni az ellenőrizetlen hívatlanok gatásnak a pártpolitikától is, ha ugyan a mi hazánkban ez tehetség és aki e?,t megteszi, az előtt meghajtjuk kalapunkat, a nagy ügy orvosa előtt.
A reálistikus korszellem, a materializmussal 1 karöltve haladó athelt.mus s a tudományosság me-| zébe burkolt üres radikáiízmus hova tova kiszorít i az iskolából miuden ideálizinust, mely már is ott I vonaglik vagy sántít, várva, hogy észrevegyék s \' I mélió helyére ismét beültessék. _ Szeszt^rmelök gyűlése. A dunántuliI v&,;é|6 paedag0gu81ljuk uem „fizik eléggé
szesztermelók a f. ho 20-án tartottak meg városunk- . .
ban értekezletüket, melyen mintegy 20-an jelentek , l\'»"8Wozn., I">gj » \'«a. tauilásnak hiányzik a sava, meg. — A gyűlés előadója, melynek főtárgyát a |» Mk". d« "nál több benn a betű, mely beemlé-szesztörvény javaslat képezte Klek Ernő volt Határo- tésre vár s a gyermek alig tauul egyebet száraz zati javaslatul kimondották, hogy a szesz konlingeu! utó bal máznál, a fogalmakkal tisztába alig jut. inert leszállítása ellen tiltakozásukat fogják kifejezni. | etfe m4r „„,,, jut ldft
Az elemi iskolát a középiskola kaptafájára rán-
taszitja, vezeti. marsiroztatja a pucért s vezényel). Jobbra át I Iudulj! A következő stratégiai feladatot fogod vallenden I Lefekszel lesre a hüs bozót terepen veszel elóvéduek magad mellé dreizehn tollat, hátvédnek két klg. papirost a hentestől, ágyu-Otegnek kér liter vizes anlhrazentl Szúrsz, lősz és vágsz; Az ellenség közeleg I Te halbliukszet csinálsz. tüzelsz, authracennal, zsíros papírral s — megtámodod az —
gatták s főszerepe benne a veiklizésuek van, annál kevesebb jut az életteljes tanilásnak, mert sajuos, még nagyon is sok az olyan tauitó, kinek törekvése csak oda irányul, hogy szépeu sikerült vizsgát produkálhasson, hol a gyermekek folyékonyan, jól szajkózzanak s ezzel a lagikus papák és mamák tetszését megnyerjék. k
Ugyauazért — nagyon kívánatos volna, ha a
irodalmat! Ebből a sehr geuau stratégiai műveletből vizsgára való köuyvnélkülizés és szajkózás végre az lesz egy könfl Beküldjük a parancsnoksághoz s le i egé8Z rónaion megszűnne; - helyöket az életteljes kapsz egy hazafias csillagot a feiu mundérodra ! I taDÍuU) a inunkára 8 „ ó|etre va|6 jÓMn ne?e,ég Pucér: Alásan jelemtenyi, mindent értenil váltanák fel, melyek eredményűikben több haszonnal (Hadonász) Szumi-vágni! Halbiuksz! Hauptág!.. járüáoak 8 „a<yobb horderóvelt bírnának, mint az Feuer ! I ... A végén csinálni egy küuyvet ! ! | e|,mi iako|ák "ömea osztályain^ jól sikerüli mago-Hadnagy : (diadalmasan csap a pucér vállára) j |ág8a| egészített vizsgálatai, mélyek maradandó nyo-Brilliánt! katonás, hazafias könyvet fogsz le csinálni Lot alig hagynak a gyermek lélekben s mint a nekem! De — fő a. — pAra n,jj,Bm„r eltűnnek azok agyából, otthagyva egy
Pucér: (hülyén közbeszól) Alásan jelemtenyi: | üie8i érzéketlen, idealizmus nélküli, materializmusra hadnagy urnák: mit Írni én bele a könyvbe ? Ezt bajló. sivár lelket, mely egyoldalúsága folytán a légiiéin tudom még I ? ? ? ]jobb e8eU)en j8 C8ak annyit ér m|ol pgy jó|) ronm
Hadnagy : (dühösen ordit) Te marrrrha ! ! I 18IU| megkonstruált gép. Hát ezt ia én mondjam meg I Was ? ? | Fő a humor | .. _,.. —, . , . . -
Nem hallottad a pwumbil 1 Ha-morn ! I _ iparteetttleti gyülée. At TpirtétUltl
Pucér: (alíxatotan) Jawóbl : hu-u-u-orr I Or !...\' Bchweicier Jóiaéf ah-lnOk elnóklete alatt ma esto Hadnagy: (voiényel a rúgja ki a pucért) Kin- 7\'/, órakor gytllóat tart, melynek tárgya az ipar-twetl Aló, marsi Majd cainélok én itt irodalmai I. mfivAaieli kiállitáa Ibm. Vájjon végérvénywn dón-lr«, oder rapo.l börlón I Mara I AMreten I I . . ! tenek-e e g\'yilléaen a kiélliláe\'ról, nem tudjuk Min-
Rát. , deneeetre ai eredméoyekr&l megfogunk emlékezui.
Szinh áz.
Na *y adósságunk vau Füredi direktorral szem ben. Legutóbbi referádánk óta egy darabol mutatott be Bródy Sándor, Tiraár Liza c.erkölcsrajzát. Jól esett látnunk és néznünk ezt a darabot erkölcsi, komoly színezete miatt 8 mondjuk ki nyiltau. nemes gyönyörűséggel élveztük végig. Kgy hagyományos, moderu tradíció átka csendül ki a darabból, hogy morális hálást nem kell ültetni a darab szollemébu sót annak kárhoztatására kell minden eszközt megragadni, ami csak elemér és korszerű tetszést válthat ki. És ezt Bródynál szemléljük, tehát kétszeres az értéke. Meg is indul a cselekmény s annak per-szonilikálói Somlár Zs., Kondrálh Ilona, Majthéuyi, Ujj Kálmán, hogy csak a foutosabbakat vegyük számba. Mondanunk sem kell ezeu nevek említése után, hogy a — szereplőkhöz fűzött remény\' valóra vált Somlár (Tímár) öntudatos ós átgondolt művészete igaz fényében tüudökölt. Az ilyen geureszerű darab lelkével s művészetével egyaránt harmouikus és sikeres. Méltó társa a többiek előtt Kondrálh Ilona (Tiiuár Liza), aki átéli, uom átjátssza, szerepét a sziiipadou, Csodás drámai erőt tud kisugározni játékából s valóban jól esik látni a színpadon. Feuséges és parancsoló, de szelíd és bűnbánó egy személyben, amint a pillanat hatása és varázsa szuggerálja lelkét. Közvetlenül is hat, miut seuki más. Majthéuyi (a háziorvos) ím komoly tauulmánuyal lép fel mindig. Kzt már a mult sikereiből tudjuk. Most sem cáfolt magára. Kár, hogy olykor átért megmutatja művészeléuek értékes patináján át azt is, hogy játszik, hogy nem él a drámában. Őszinte igazságszerelettel irjuk ezt "ide, taláu ez a mondásunk visz egy kis variánst az ó mindig egyformán elókelő alakításába. Ujj Kálmán (Capriera gróf, ulánus főhadnagy) most is az volt, a mi mindig, — a helyét és szerepét talpig erősen és jellegzetesen megálló művész. A kisebb szerepekben Sárközy Blauka, Kákossy Ferenc. Dinnyéssy Juliska és Szűcs Irén adtak a darab sikeres előadásához jó foglalatot.
Timár Liza csütörtökön és pénteken volt a műsoron s mludkél este step számú közönség töltötte meg a színkört.
Szombaton és vasárnap Haller, Wolf és Qoetze énekes bohózata \'fáiul áss ték 10. szám volt a műsoron. Mást nem moudunk róla, miut hogy a közönség jól mulatott a komikum furcsaságain, Ujj Kálmán, Teleky Ilonka, Qalelta, Dinnyéssy Juliska. Szűcs Irén, Matáuy s a többi neves és névtelen hősök jól illeszkedtek be a komikum és a darab forgatagába.
Vasárnap délután a Oyimesi vadvirágot adatta elő a direktor h ezzel is megtalálta a helyes utat, a melyeu a vasárnap délntáni előadásnak moiogni kell.
S ma hétfőn este uagy várakozással uézünk a K i g o I »11 o előadás elé. Kedden Biró Lajos 1913 c. darabja Szerdán A zöld frakk. Osütörtököu A hónapos szoba megy.
Kritikus.
— Kinevezés A m kir. kereskedelmi miniszter Mair József posta s. litkárt a pécsi igazgatóághoz poslatitkárrá nevezte ki.
— A honvédség nagygyakorlata, melyeu a zalamegyei összes csapatok össze leszuek vonva, f. évi augusztus hó 14-ón veszi ketdetét.
— Visszaküldött aranykereszt. Boldogult Kéoaey György volt népiskolai igazgatónak érdemei elismeréséül az akkori kultustminiszter Wlassios Gyulfc koronás arauy érdemkeresztet küldött. Az érdemes director elhunytakor örökösii a keresxtet visszaszái utaztatták s most azznl érkezett az isinél vissza a városi hatósághoz, hogy a keresztet az örökösöknek juttassa ismét vissza.
JOIÍIOS 82.
ZALAI KÖZLÖNY
— Franzók nem engednek. Mini isrnere-les a város éa a Franz cég közölli uj szerződés alig érthető okok miatl nem köttetett meg, mely a Frauz cégei, mely oly horribilis befektetéssel dolgozik városunkban méltán elkeserítette. Most a cég egy beadványban megkereste a városi hatóságot az iránt, hogy jelölje meg az utvonalat, mely irányban a régi szerződés értelmébeu a fővonalon a kábeleket lerakassa.
— Záróvlzagálatok. A helybeli női kereskedelmi szaktanfolyam záróvizsgálatát junius 26-án d. e. fogják inegtartaui.
— A zágrábi hadtest Kanizsán keresztül. Miut a déli vaspálya társaság értesült, az őszi hadgyakorlatok alkalmával a zágrábi hadtest váro-auukon kerentül fog átvonulni s itt rövid idei pi henSt is fog tartani.
— Kalandvágyó oipészeegéd Tóth József Kellar Mátyás segéde néhány évvel ezelőtt nósQlt s neiétől, ki elég kardos, nyelves kis menyecske, két gyermek is született. Tóth uram, ki hamar beleunt i gyerinekairásba, hol itt, hol amott ismerkedett meg egy-egy leánykával s a viselt kalandok közbeu kél ízben is követett el öngyilkosságot, hogy az utolsó ismerős leányzó szerelmét viszonozza A sok Oldözés után végre sikerült a most Tóth ur, mint kinek\' wmmi gondja nincoeu, a kis szende leánykával meglépett Kanizsáról, itthagyva kenyér nelkol a két. gyermekes anyát.
— BetOrós ós tolvajlás. Hegedűs "Károly kiflkanizsai kereskedő a napokban uejével együtt hátulról távol volt. Kzt valószínű a házban már isme-1 rőí> jómadarak kilesték, azt est leple alall lakásába betörlek s onnét miutegy 800 koronái elemeltek. Hogy teltük nyomait eltüntessék, az üzletet folgyuj-| tolták, melyet azonban sikerült eloltaui, azonban az áruk uagyrésze a füstben használhallanná vált. galagába.
— Horvát-Szlavonorsaágl állomások megváltoztatott uevei. A kereskedelemügyi in. kir. mi-uiszleriumuak í. évi május hó Ifi-én 3976/eln. sz. alatt kelt rendelete folytáu a Horvát-Szlavonorwágok területén lekvó alant megnevezett állomásaink Illetve megállóhelyeink eluevezése f. évi julius hó 1-vel a következőkép állapíttatott meg:
Az állomás jelenlegi neve: Zágráb Nagy-Qorica Sziszek Qóla
Verócze-Virovilica Tsreiovac-Huhopolje Daruvár
pontosult, vajha a magyar fürdőző közönség pénzét ne az értéktelenebb külföldi, hauem a magyar fürdőkön költené el; mellyel nemcsak hazafiságának adná tanújelét, de egyúttal lehetővé tenné azt is, hogy a hazai fürdőket felsegélvén azokat mindama modern vívmányokkal elláthassák magukat, melyekkel hazai fölkaroltabb fürdőhelyeink már ia büstkén dicsekedhetnek.
— A DivatJ Újság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó : negyedévre postán való szétküldéssel két korona husz fillér. Előfizethetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba ioté-zett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII, Rökk Szilárd utca 4. számú házban vau.
Uj elnevezés: Zagreb
Velika Gorica Sisak (iola
Virovilica Suhopolje Daru var Sladojevci
Supljalip* Suplja Lipa
KoniaDÍca-Zdeuci Koníauica
— A Mura szabályozása Ismeretes mindnyájunk előtt, hogy a kormány a Mura szabályozása 1914. évre 70 ezer koronát irányzott elő költségvetésében. A szabályozási műveletek Vasvármegye területén javában tolynak már s mint a legutóbbi "W esőzések beigazolták, kívánatos volna, ha már \'ármegyénkbeu is megkezdődtek volna, amelyre "oúban csak a jövő év folyamán a kerül a sor.
— Héviz fürdő vezetősége, mint lapunk e#yik közelebbi számában említettük, költséget nem kímélve egy a modern igényeknek megfelelő vizve-wtékkel gazdagodott, mellyel a legmodernebb für-M sorába emelkedett. A vízvezeték felavatása a topokban folyt le ünnepség keretében, melyen vár-■negyénk főispánja 8ipeki Bálás Béla s a keszthelyi \'nll,Higeucia ia részt vett. ügy az üuuepségen, miut » bankett alkalmával számos üdvözlő 8 felköszöntó "»"gzoti el, melyek legtöbbje ama kívánságban össz-
Közgazdaság.
— Külföldi borforgalmunk. Az országos, statisztikai hivatal kimutatása szerint április havi | hordóborkivitelünk a mull évi 59,041 q ról 65,388\' métermázsára emelkedett, a behozatal pedig ugyancsak április hónapban, a mult évi 37,304 métermá \' zsáról 27,14 7 métermázsára szállóit le. Az év négy első hónapjában pedig az idéu összesen 277,479 métermázsa hordóbort (tavaly Sf»7.147 métermázsál)\', vittünk ki és 110.481 méter mázsát, (tavaly 101,259 mélermázsát) hoztunk be. A kivilel tehát a folyó ét-négy első hónapjában 20,3351 métermázsával emelkedett, a..behozatal pedig ugyauezeu idő alatt 60,778 métermázsával csökkent. A kivitt hordóbor értéke folyó évi január—április hónapokban 12,884,13(1 korona, a behozatal értéke pedig 4,308,045 korona volt. Fi szeriül háromszor auuyi bort vittüuk ki mint a mennyit behozluuk A kivitt bor hektoliterenként1 állag ára 46 K 50 fillér, a behozott boré pedig 40 K volt.
— A többtermelésért! Az Országos Magyar Gazdasági Kgyesület évek óta kiterjedi méi-lékben műlrágyázási kísérleteket folytat az ország külöraböző részén, Biharban, Szabolcsban, Csauádbau, Békésben, Jász-Nagy-Kun-Szolnokbau, Hevesben, Aradban, Baranyábau, Somogyban, Szilágyban. 8zat-márban, Unghan és Beregben fogják megkezdeni ezeket a műtrágyázasi kísérleteket, bevonva a gazdakörökét és az érdekelt gazdasági egyleteket. Az elért eredményeket a gazdasági egyletek fogják ismertetni. Az eddigi kísérletem szerint a műtrágyára for-ditr.lt költség a többtermelés révén háromszorosau, sót még többszörösen is megtérült. És ha ezt veat-szük, a műtrágya utóhatását, lehetetlen elzárkózui a a háladó gazdákuak a föld javítás ezeu uj módjától.
A legjobb és legmegbízhatóbb
"ÍM
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö é> edző hizlaló-kúrák egész éven át. Qyermekek 7 éven felül kiséret nélkül felvitetnek.
•) K reval alatt költöttekért uhui villa! faleléa-séget a aierkeaztiség.
magánjáró MotorcaéplökéöEletek magánjáró Kőtorögópek magánjáró Faftirész- ós Hasitógépek Benzin- ezivógaz ée nyersolaj motorok. Matomberendezéaek. MOTOKOSEKÉK
melyeket lolicrs/.állltásrs cs cséplésre la lehet használni.
KELLNEK ÉS SCHANZEB
BUDAPEST, KALJCÁK-ÜTOA 3 SZÁM.
O.ak komoly iriJoklöiií.okol kirOnk.
Legjobb, legolcsóbb SZÖLLŐMOLY-IRTÓSZER a
1 „KOCHILLIH"
Mert
A KOCIIILL1N nem csupán az élő kukacot öli meg.
de a petéket ia, a molypitlét pedig a további peterakástól elnasstjs.
A KOCHILLIN teljesen meregment a, az emberi szer-vezetre ártalmat an, a permetezés minden óvintézkedés nqUMt végezhető.
KOCHIl.LIN-nel minden időszakban, azldöjttátfa való tekintet nélkül lehet permetetni.
KOCHILLIN nem egeti el « zsenge fürtöket (mint pl. aokszor a nikotin.)
KOC-IIILI.1N nem piszkolja be a fürtöket (caemege szőlőnél (ontos.)
KOCHILLIN a atőlőmoly nyálából szőtt pókháló-szem fonalakat oldja, ■ fészkét elpuaz-titja cs « fészekben levő hernyói megöli, igy « legrejtettebb helyekre is behatoí
A KOCHILLIN iiaztharmat (Oídium) elleti is hathatóe védelmet nyújt.
KOCHILLIN Jól lupád, igy a fürtöket állandóan védi.
A KOCHILLIN\' I kgr.-os csomagokban, kemény tégla alakú darabokban állíttatik elő. 2 évig is eláll anélkül, hogy ható erejéből veazitenei
A KOCHILLIN vízben könnyen oldódik, üledéket nem \'">8X1 >gy * permetező csapot el nem zárja.
\' Ara kilogrammonként 4 kor. Egy holdra 3 — 4 kg. elegendő.
Megrendelhető és bővebb felvilágosítással szolgál a Qabonakereskedelmi r t Kochillíu osztályánál Buditpest, V . Nádor utca .0. Viszont elárusítókat keresünk
Gyermekeimnek nem adok élest-tóvol készített tésztákat, férjem, ki gyermekorvos, határozottan ellensége az ilyeneknek. Minthogy azonbau a kicsinyeknek a tészta kell, lepényt, tortákat s felfujtat Dr. Oetker-féle sütőporral készítek nekik. Vacsorára gyermekeim tejből és tojásból puddingot kapnak, mit a kitüuő Dr. Oetker-féle puddiug-porokkal készítek el, vagy pedig cré-met Dr. Oetker-féle dibona-crémporral. Változatosság kedvéért kicsinyeimuek időközönként Dr. Oetker-féle vörös darát adok. mi egy kitűnően frissítő utóétel. Mindezen ételek ízletesek, táplálók és last uot leasl voltuk dacára olcsók. I.
Vfotan
Kapható villanyszerelési üzletekben, vlllanytalepeken A* • MAGYAR SIFMENS-SCHUCKERT-MÖVfcK-iél. Budaiisl. VL, Tlféz-Mrit 31. Bféf-níua 13.\'
TOMANN lálll FASI1I
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
K7f.11 p.\'.ít Lhúin írviiri. i .. i • • i •• i \' .1 .. itiiíidnn jobh (troit^riában,(Hat-
X.i «H«y"\'i»i váiidi kölnivíz,kulinviz-szappiui ospii(l(U\',,„ré<^HHluk»pi,.,4k
Ügyeljünk « pontos ciiiire: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplaiz. Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza.
Nagykanifián kapható : GELTSCH és GRAEF drogériában, RE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertárában.
»., Mw,">ror»4jt! k.|ni. l.i: Holzev Emil Zoltán, Budapest VIII
JIINIOS 2
Nyomatott a lapl\'ulajdonos lfj. Wajdils Józsttf könyvnyomdájában Nagykanizsán.
palafedő-inester,
Nagykanizsán.
MEGHÍVÓK
eddig msg nem létezett mg] választékban jutányos áron készíttetnek
Ifj. Wajdits József
könyvnyomdájában.
Viil.-ki iin\'giüntli\'lf\'Hok gyónta n i\'linitV/.lfiin\'k
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOWIÁN\'
- cigarettapapírt vagy hüvelyt \\
Aspirin
r^tablettáR™!
: fel és fogfájásnál, rheumánál, Influenzánál stb. g elismert fájdalomcslllapitószer: hogy biztosan a n valódi Asplrlnt kapjuk, kérjük a ..Hayer" féle Asptiln gj tablettákat. Ezek eredetlcsomagolásban csövenként fj 20 tabletta á 0.5 g I kor 20 flll. éri kaphatók. ^ rf Xa Minden tablettán az Asplrln szó látható b? ^ a, A.plrln vM)w«M. Mill J
titflal mi* ii* nem )t>«o.ull kí..ltm<nycil
" • • iBnívtffm^n-—*"1
Nagykanizsa. igi4. junius 35
53-ik évfolyam. 48. szám.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Miijilinlli héttőn ét csUIOrtAkSn.
fclöfliatéaí Arak: KgJit «>io 10 korona, félivre b Negyedévre 2 korona 60 AH. — Egyee aiám ári
Feletós szetkeszló:
Bánekovlch János
Friazerkesztő:
Kemény László
SiirknztöiÍQ ii kiadóhivatal Diák-tér 1.
Tataion: 182. — HlrdaUaak dljeiabée aaarlnl.
A becsület védelme.
Nem régiben az igazságügyminiszter egy uj törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé a becsület védelméről. Évtizede kívánjuk, kérjük követeljük, hogy az ember legértékesebb javát. a beusületét védjük és oltalmazzuk és ne ebek harmincadjára. Ha becsületében súlyosan megtámadtuk az az eddigi Csemegy-kódex szerint, reputációt vagy egyáltalában nem nyert, vagy ha nyert is, ebben sincs köszönet. A becsület gaz megtámadója az eddigi büntető eljárás szerint legfeljebb száz korona birságot fizetett. A birák azonban ezt a maximális bírságot nem igen róják ki. tiz-husz koronás birságokka! gázol a gonoszság és elvetemült-seg legdrágább kinusünkben. becsületünkben.
íme, ilt vau elöltünk I\'olónyi Géza tlagráns esete. Azl hisszük, van tiz esztendeje annak, hogy Polónyit magánbecsületébon súlyosan megtámadták. De hal esztendeje
biztosan van. És hol tartunk most ? Volt egy tárgyalás, amelyből nem okosodtunk ki. Most újra uj perfelvétel vau. Azt mond-
ják, az eddigi vizsgálati iratokat targoncával hozták a biró asztalára és mert még most is az alaki kifogásoknál, a huzás-halasz-tásnái tartunk — meg nem jósolható az az idő, hogy Polónyi (iéza meghurcolt becsületeért elégtételt kap-e? És mikor kap?
Mikor tehát, ez a helyzet, és tudja minden cp kézláb ember, hogy it becsület meg-védelmezését mindennél elóbbvalónak tartól luk és annyiszor kértük a törvényhozást, hogy a \'ársadalomnak ezt a nagy sebét gyógyítani siessen: nem farizeusi tett, ha i most egy-két sajtó orgánumnak kinos szem-íorrgatásál látjuk, amallyel a kérdést kezeli.
Ézer és ezer ember és tegyük hozzá; igaz ember könnyebült meg. amikor olvasta hogy becsületét az uj törvény képes lesz megvédeni. Éddig senki sem volt bizonyos afelől, hogy orvul és hátul hogy támadják meg legdrágább kincseben, becsületében,
melyért a biróságboz fordulni megollalmazást kérve alig lehetett, hiszen özek a perek egyrészt évekig elhúzódlak, másrészt az olyan bírói Ítélet mely tiz-husz forint birságot rőt arra a gonosz emberre, aki engem legdrágább kincsem sárba tiprásával tisztelt meg. vájjon kielégíthet-e ?
Az uj törvényjavaslat is fenntartja a ragalmazás és a becsületsértés között a megkülönböztetést. A rágalmazás az, araikor valaki szóban, vagy Írásban vagy nyomtatvány utján a hírnevemet megrontja, a becsületsértés poig az. ha bensó érzésemet, mely-lyel a magam oselekedeit\'egyenesnek, igaznak és életemet tisztának tartom, — valaki megtámad és becsületérzésemet durván sérti. Kddig a rágalmazást az követte el, aki másról nyilvánosan oly tényt mondott, mely valódisága esetén az illetőt a közmegvetés-nek dobta volna oda. Szükséges volt tehát hozzá, hogy a rágalmazó többek jelenlétében nyilatkozzék, vagy nyilatkozatát többen megtudják. Az uj törvény szerint a rágalmazás
Hálátlanság.
Irta: VERNER JENŐ.
Dolgos magyar emberek izzadnak a búzában, a merre oaak ellát a szemem. Sorra dűlnek le a kalászok, a hogy halálukra suhint a kasza. Papucsos lányok serénykednék a rendet vágó legéuy után, kipirult arccal, azt mondhatnám, a boldogság legszebbnek, legnemesebbnek és legmegelégodottebbnek tu-j dott éneimével. Dallal az ajkukon, mely a szivükből1 inkád, lendülettel, meghatón, a nacionális érzés erejével : önkéntelenül kirepül belólük a magyar faj sajátos muukakedve. És folyik a muuka, nincs az az amerikai gép, mely jobb munkát tadua produkálni a magyar földinivefc kezénél. Olyan nincs. A magyar ember első az aratásnál. Gondolom miért. A buza « jó Istennek kedves növéuye, ha aztán a hagyó-Hiányra épitik, hogy beunüuket mindenkor szeretett, könnyű levonni a következtetést.
Sulyó gyerekek már az iskolában megtanulja , liogy az angol megbámulja a magyart, a mit az ara-táskor tesz és csinál. Éjjel 2 órakor kezdik éa este\' liikor végzik A munkakedv nem csappan meg Ha
akármilyen doktor is boncolja az anyagcsere és a fizikum kérdését, szinte abnoriuls természeti állapot: de valójában ugy van, hogy a munkaerő napról-napra gyarapodik, ha látja a magyar, hogyan miért dolgoznia. Az augo! a munkaerőt bámulja, éu ezek felett, lóleg azt az édes megnyugvást, mely kitart velük jó és rossz napokban, azt a munkakedvet, a mely csak keveseknél forgácsolódik, azt a türelmet, melylyjd az életsorsukat viszik, megvallom : nemesen irjgylem is.
Bár belém is költöznék a türelem, a megnyug-1 vásból, egy olyan porció, mely annyi paraszt sajátossága. Tessék csak végig nézni a német nadrágo-sok hosszú sorain, a keztyüt viselő uruk széles társaságán, metiuyi pauasz, mennyi elszomorító bzó je-1 leiitkezik ajkaikról. Ha a hivatalnok népet kicsit több munkával rakják meg, képes megyegyűlési rendezni,\' felzúg egész az Isteuig. vádol hatóságot, társadalmat, államot, tépi a saját lelkét az elkeseredés vércse körmével majd addig, rnig a lelke is meg rozzau. Nem zug « nép, a ki akar dolgozni, csak legyen mit, boldog, habár ó is tudja ám mi a jó, nem követel, uem ostromol érte eget löldet, mert hamarább állítja, mint sz ur, hogy mi a lehetetlen. Mi pedig|
hajszoljuk a vágyakat, mint a szilaj csikó vakon rohanunk az adósságba, melyből a társadalom uem segít kimenteni, ha ő is zavart belé. *
Mikor Csapó András földmives a délebédjére szalonnát falatoz és csak olyik uapón jut egy kia cibere leveshez, megvallom, irigylem azt a gusztust, melylyel azt fogyasztja. Olyan jóizüen harap a kenyerébe, hogy a nyakán kidagadnak az erek és csak ugy könuyedéu kicsordul a köuny a szeméből. Bajálságos a paraszt Még akkor is uemes, mikor ka-ualaz és szótalauul nézi a fazekát. Arcredői között beszédes sorok kínálkoznak megfigyelésre azoknak, a kik egy szemernyit (őrödnek a néppel és a kik a bárdolatlannak hitt lélekben is szívesen keresik az embert. Mindeu különösebb tanulmáuy nélkül a szemből előtörő érzés arról szól: hogy nemhiába eszik, mert először a magáért eszi másodszor, inert megérdemli. Hogy megérdemli-o? Bizony. Különben nem szedne kétszer a (ányérjára. Az a porlepte ing, meg az a barnára égett homlok külömben is e mellett vallanak. 8 ha Arany János meg nem mondta volua már, én rögtön sietuék azzal a kijelentéssel, hogy a Csapó gazda sem beszól, a mig eszik. Mert ó is magyar. Mert a természete neki is olyan. Haueiu
Ösram- drőílámpák
—1 Törékctlenelc
Képviselet és raktár Matyarorsní? részire: Fín/fer és Fia. Budapest VI, Hajis-ntca 41.
a
ZALAI KÖZLÖNY
JÍJNIG8 95
vétségéhez nem kell nyilvánosság. El lehel a rágalmazást követni szóban, írásban, anélkül, hogy közbeesöleg valaki hallotta volna. A becsületsértést pedig nenicsupán meggyalázó, hanem lealacsonyító, beostelenitó és megszégyenítő kifejezéssel, vagy oselekiuény-nyel is lehet elkövetni.
A régi törvény becsületsértést mind-össze száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel bünttelte. az uj törvény 4000 koronáig terjedhető pénzbüntetést szab arra, aki durván sért. Aki pedig sajtó utján \\agy aljas indokból követi el a becsületsértést, hat hónapig terjedheti fogházra és ezenfelül tíOOO korona pénzbüntetéssel sújtható.
A valódiság bizonyításának csak akkor van helye, ha az állítás vagy híresztelés közérdekből, vagy jogos magánérdekbil történt. ha az illető tény miatt bűnvádi vagy fegyelmi eljárás van folyamatban, ha a bi-j zonyilást maga a sértett kívánja. Dé oly esetben, ha az állítás vagy híresztelés a családi élet belső viszonyaira vonatkozik, vagy a női becsülétet támadja meg, csak! akkor leltet bizonyítani, ha a vádlott igazolja a közérdeket, vagy a jogos magánérdekei.\'
llj rendelkezés az is. hogy ha a becsületsértés elkövetésére a sértettnek jogellenes, kiltivó. vagy botránykeltő viselkedése adott okot, a bíróság a bűnösség megállapítása mellett felmentheti a vádlottakat, tla meghall emberről állítanak becstelense-get, az érdekelt személy kegyeletérzése a védendő érdek. Uj bűncselekményt alkot a ■levezetés javaslat, hitelrontás vétsége óimén. Ezt a vétségei az követi el, aki valótlanságok híresztelésével valakinek hitelét veszélyezteti. vagy hitelképességét csökkenti. Ezt a rendelkezési azzal ukolja a javaslat, hogy a gaztlasági elet fejlődésével járó túlzások és kinövések nálunk fogyatékos szankció
alatt állanak, a tisztességes verseny biztosítására irányuló törvény pedig még előkészítés alatt áll. Ami a bi\'csület védelmét illeti, a javaslat azokat a szabályokat alkalmazza, amelyeket a sajtótörvény a sajtóvétségekre vonatkozólag megállapított.
Ez a hevenyészett ismertetés az uj törvényjavaslatról egészen jól mutatja, hogy itt komoly törekvéssel óhajtják a becsület szentségét óvni, védeni. — Meggondolatlan nyelveket béklyózni fogja az uj tőrvény. a gaz rágalmazók nagyon bőséges csapatát pedig lényegesen meg fogja ritkítani. Mindkettőre nagy szüksége van a társadalomnak.
Adassék becsülés a becsület védelmezéjének 11
.....
Tisztaság és drágaság városunkban.
Amikor a közelmúltban a kolera réme hozzánk | is megérkezett, őszinte Örömmel tapasztaltuk azt az erélyes intézkedést, mely vArosuuk külső utcáiban s a perifériákon is a tisztaság megteremtése s meg- \' őrzésére irányult s a piaci tisztaság állandóvá tételére is megkezdődött.
Ugylátszik azonban örömünk nagyon is korai volt amikor, azt hittük, hogy az akkori szigorú ellen-őrizés továbbra is meg fog maradui, mert már is ismét szomorúan kouslaláljuk, hogy nemcsak a perifériákon, de a belváros csatornázatlan utcában is a szeuyviz, sót egyes házakból az é|jelikuek, is utcára kerUlő tartalmától meg a Hunyadi-utcábau is a legpenetráusabb illat fogadja a járókelőt, nem is em litve a külsőbb utcakat, hol a bacillusok mammuth-jai s mastodonjai szabadon tenyészhetnek s ahol egy-^gy düledező sárfalra támaszkódó házikó nedves odúiból a ragHly menthetleuül szedh\'eti áldozatait
De nézzük csak végig piacunkat.
Tejfel, turó, zöldség stb. stb., miud a földre rakott kosarakban várja a vevő közönséget s rajtok keresztül kasul szabadon mászkálhat ember állat s a gyümölcsre, mindenre egyaráut.
Nem állunk külöuben a vásárlással sem. Min den megfogható s haszualbaló élelmi cikkre először
is az ott már kora hajnalbAn leselkedő piaci kofák teszik reá tenyeröket s lartják, adják azt olyan áron a vevőközönsóguek, mint ahogy az nekik tetszik s jól esik. A vidékről beérkezett első kézbeli áiuk árát egymás közt a legszertelenebb magasságig fölverik s a közönséget, mely reá vau utalva, hogy azokat mindenáron megvegje, valósággal zsarolják * ha kifogást emel, gúnyos, eslpős s durva megjegyzéseikkel fumigálják s ki mosolyogják\', érezve fölé uyöket s ellenőrizetlen szabad zsarolási jogosultságukat.
fis mindezeken, bár száz meg száz formában jelent meg a helyi lapokban, a nagy közöuség sohn ki nem fogyó panasza, uiucs aki segítsen, nincs aki a hivatali kötelességből is kifolyólag végre meghallja s az aktagyártás papirmezejéról tekintetét oda i» fordítaná, ahol a közönség egészségi és megélhetési körülményei egy kwsé erélyesebb közbelépést végre elvárhBtnáuak s fizetett alkalmazottaiktól joggal ineg is követelhetnek.
HÍREK. Színház.
I
Szó ide-szó oda, nekem a Füredi direktor gár-\' (Iája nagyon tetszik. Jóravaló művész emberek, törekvéssel s ügy szeretettel telve. Őket magukat is érdekli a művészetük, kedvvel élnek, mozognak s játszanak a szinpadou.
Kzt mutat|a azou tény, hogy egy hét óta iniu-1 den unp más és más művészi m •glepetéssel gyönyörködtetik a szinházbajáró, — sajnost kisszámú publikumunkat.
Hétlőu, mert azóla nem szólhattunk a szín-I házról, — R i g o I e 11 o-t adták, Verdi nagy operáját. Micsoda smokság kellene ahhoz, ba most az elóadá>i más nagy, világueves operák előadásához mérnénk kivitelében. Mi csak azt bíráljak, a mit itt láttunk s hallottunk. Ez pedig föltétlen dicséretet érdeméi minden elfogulatlan s szakavatott biráló részéről Mert Halmos Jáuos (Mantua hercege) hangja meg lepett fiuoin tenor színével, inig Bihary (Kigoletto) toinor, ha itt-ott hibás is lélegzetvétele — tartal-
hogy végig törülte a levessel .lecsepegtetett bajuszát, amúgy vii<sza kézből odaszól a keresztvbtés után az asszonyuak :
— Hallod-e, hocci azt a pipát, oiiuau a (lakúról. Me? a zacskót.
— Vigyázzek kend a masinára, jól elolUa.
— A paraszt uem is felel. Miuek-e figyelmez-telós a gazdának. Talán tudja, mit csinál. A gyufa parazsát szétnyomja az ujjai közölt.
No egy kevert auyiuk, csak szóliuuk. tesznek otthon a gyerekek ?
Hancúroznak alig fogadnak szól.
— Miért nem csörditsz közibük?
— Nem érzik a macskái.
— Az éu vónék. Hanem azé, fogd ók«t méuyen.
— Nem bizom már magam.
Nehéz sóhaj szakad fel a paraszt lelkéből, meri ugy esik, hogy a hatodik utou van. Megint keresztelő. Költség, pap, asszonykinja. álmatlanság, meg a nagy félelem közeleg. De a mig fájlalja a bő Isten-áldást, vidám tekintettel néz az asszonyra.
— Nem baj no. Legalább a gyerekeknek lesz jó napjuk. Komám asszony egy hétig hordja majd a jó levest. esiiHzát. a sült husi, a rétest, a mákos lenlerőt.
Mit
ke-
A hogy a paraszt elképzeli a boldogságukat, azt eu uem tudom, de én meg igy festem ezt az érzést:
A maszatos pufók arcokon túlvilági kéj bizsereg. Marokra fogják, hogy egy morzsa se essen lo Mjjle. Meg, megnézik, hogy lassabban fogyjon, ki-sebure fogják a harapást
Dehogy mernék Böskélól kérni, hogy adjon bi lóle nekem is. Az volua a visszautasító válasz: hászen. Es dehogy volnn felkeni, hogy azou lova* goljak. Aki valakit gyönyörűségétől foszt meg, az ueiu tudja méltáuyoloi embertársa örömét.
Az aprók lelkében teigánykereket vet nz az öröm. Böske ép most telepedett le a pitvarcgtó széles küszöbére. Addig nem megy a gyerekek közé, mig a fontért tart, mert a pertiahajder liuk letördelnék a felét, annak a jó kalácsnak. A Pajtás kutyával könnyű elbánni. Az oldalba rúgja mikot majd kinézi kezéből a falatot. Szegény állat el is tűri a rugásl, a jő teménység lejében. Mintha jogot for-málna ó is a fenteróhöz, meit Boriska sokszor felül a határa. Dehogy harapná meg ilyeukor. És az a kis leány nem vetne egy kis morzsát sem neki. — Hiába igér hűséget a hogy otllógatja a nyelvét egy kin darabért, hiába szolgál, hiába c.sóvál|a a farkát, melylyel húségét bizonyítani akaria. Bőinkének ke-
mény durva a szava, csiba te rongyosI El menj la arcátlan. A kutya pedig dehogy megy el. Vár. Türelmesen. Meg szűköl is. Két lábra is áll. Böskét nem lehet meglágyítani Nem ő kőszívű. (3,-ki egyéb-kéut itugyal. A ki a kápláu úrtól azt tanulta: .Az alamizsnálkodás Istennek tetező cselekedetet, aki az éu nevemben ad, nekem ad. Most ő mindent feled, első a gyomra.
De sebbel-lobbal bepeuderQl a kis kapun a jegyzóék Kllusknja. Egyenesen a lenterón marad a szeme, mert azt hiszi, az |obb mint az 6 tortájuk
— Adjál egy keveset Böském.
— Hászen.
— Megbáuod mi is sütünk. ..Nem adsz?
Bözsike aztán letör egy keveset.
De az uri gyerek keveset eszik belőle megunja, oda löki a kutyának.
A fájdalom érzését kellene lepingálnom erre a jelenetre.
8zegény leány azl sem tudja, sirjon-e, vagy megüsse a kis hálátlant. De uem meri, mert uri leány, azl meg szinte érti, hogy hiába sirna.
— Mennyire hasonlít is néha a gyermekek dolga a ii agy okéhoz I
JüNIUS 85.
ZALAI K 0 Z L <"> N Y
mis liaugja seiu mindennapi a vidéki sziupadou Teleky Ilonkáról (Gilda) sem mondhatunk mást. mint jót s előnyösei, bár kis judispozicióval kmdőtt. De erről at idó tehet. Az elsó felvonás talán zökkeut itt-ott, de azutáo erősen s pontosan bonlakozott ki a iragikai erő, a kedv, a tutin és a beleélés, amelyek többi lelvonásban a siker és dicséret tetszését váltotta ki a hallgatóság sorából. — A kvartette jelenetet különösen kiemeljük, (Halmos, Zalay M. Teleky, Bihary), mert ez abszolút dicséretet érdemel! Meglepően pontos, összevágó és tartalmasan színes volt, ugy, hogy a közönséget annyira elragadta, hogy meg kellett ismételni. Ide szedhetnénk még nem egy ne-fut a szereplók közül, a kik szintén, épen ugy, miut a kórus éa a zenekar a sikert jó akaratu törekvéssel szolgálták.
Keddeu — 1918., Biró Lajos történelmi, há-romfelvonásos színműve volt soron. Somlár, Kond-ráth Ilona, László, Majthényi, Un Kálmán és Galetta vitték beune a főszerepet nevükhöz és művészeti készségükhöz illő törekvéssel, tudással és sikerrel I Élők, elevenek s komolyak voltak s drámai erőtől duzzadó alakításuk nyomán a színjátszás képzetét a valóság teljes illúziója váltotta fel a hallgatóságban, a mely elég gyér volt I
Szerda is újdonságot hozott. Mulattunk a — Zöld frakk-bau I Flers és Gaillavett\' vígjátéka. Bohókás, hellyel-közei túlzó, derű hasadt ki a színpadon lefolyt cselekményből, a melyuek volt zománca a játékosok cselekvése nyomán s hatása a hallgatóságon. Somlár, László Tivadar, Bákossy, Zala Margit, Dinnyési Juliska — művészetük erejét adták. I)e Uj Kálmán nem találta magát bele teljesen szerepébe tegnap este.
Ennyit mond a kritikus a bárom stiuházi est tórtéueteképen 8 moat a közönséget bírálja meg, a mely harminc-negyvenes számban jelenik meg az előadásokon. Bizony, ez szomorú Füredi direktor ilyenképen leégve megy el közülünk s a kanizsai publikum megint sopáokodhalik — hogy nincs semmi műélvezet Nagykanizsán. Persze, hogy nincs, ha nemtörődömségükkel elkergetik a már meglevőt. Neru sokára az előadás birálatáuál felsoroljuk — a jelenlevő közöuséget is uévszerint. De ha a színházban nincs is közönség, vau kinn ai utcán, a mely lármájával zavarja az előadást, Ez ellen a rendőrség erélyes intézkedését JcérjQk.
Ma este A hónapos szoba, s azután három napon, — Katonadolog lesz a műsoron.
Kritikus
Amikor Kroselz Gyula e szép intézményére | telte (meg férjél. 8 ami b fő mind a három fiu felhívjuk ugy a helybeli, miut a vidéki közönség j egészségesek mini a makk.
figyelmét ezt a legnagyobb szimpátiává! tesszük — Magyar Mérnök- és Épitészegylet. tudva, hogy a felülvizsgálatot megejtett megyei s A Magyar Mérnök- és Épitészegylet mű- és közvárosi egészségügyi bizottságok ugy a berendezés, építési szakosztálya az Eternit művek Hatschek mint a külszín felett is a legnagyobb elismerésüknek Lajos cég nyergesujfalusi gyártelepének megtekintése adlak kifejezést. céljából e hó 10-én tanulmányi kirándulást rendezett
A felső templomtól balra egy Őrangyal kép s amelyen az említett egyesület számos tagja, a Magyar
két remek szobor inti s figyelmezteti a közönséget, hogy merre kell tartania.
Epitőműveszek Szövetsége, továbbá csaknem az összes M. kir. Miiiisiteriumok, a M. kir. Államvasutak, a Kassa-Oderbergi Vasút, a Os és kir. Közöa Hadsereg és a M kir. Honvédség, valamint egyéb közhivatalok műszaki, illetve építési osztályainak azámottevő tagja is résztvettek.
A társaság amelyben a hazai épitó iparhoz tartozó legelőkelőbbjei képviselve voltak, fent emiitelt
— Primicia Mezgár Lajoa székesfohérvár-megyei ujmisés szerdán mutatta b* első szentmise áldozatát, a melyen az ünnepi beszédet Lukács József piarista tanár tartotta. A primicia Puszta-magyaródou, az ujmisés bátyjának plebáuiájáu volt. j vállalat igazgatójának Fischur Róbert kereskedelmi
— A Zrínyi-utca kérése Hosszú évek tanácsosnak vezetése alatt élénk érdeklődéssel tekin-során át lessük, várjuk, mikor kerül sor arra, hogy tette meg üzen hazáuk határain tul is legelőnyösebben városunk a mi ulcánkou végig vonuló piszkos szeuy- ismert vállalat gyártelepét. A mintaszerű gyártelep vizet s dögöket tartalmazó, a bacillusok valóságom és a gépberendozés tökéletes volta, de különösen az tenyésztelepévé váll nyaktörő fedetlen árok fedett elmés gyártási mód korlátlan dicsérelbeu részesült, csatornává alakul, de ugylátszik, hasztalan A külön hajóval történt visszautazás alkalmával
Mivel az árok uemcsak egészségi, de köz- !* Magyar Mérnök- éa Épitészegylet alelnöke Hültl
biztonsági szempontból sein tűrhető, hogy tovább Dezső műegyetemi tanár a kiránduláson résztvevők
ugy megmaradjon, ehelyütt hívjuk fel a helybeli ha- miudnyájának nevében dicsérő szavakkal emlékezett
lóság figyelmét, hogy « dögleletes bűzt árasztó árkot, meg a kedvező benyomásról, valamint arról a kiváló
fedelt csatornává átalakítanák s e valóságos járváuy- jóságról és raiuóségbeli fölényről, amellyel az Eternit-
lészket végre eltüntetnék. paln rendelkezik, hozzáfűzvén, hogy az Eternit-palá-
Több Zrinyi-utcai polgár. u"k f«l»óbbséges előnyei folytán semmiféle verseny-
j i tói tartaui nem kell.
— Utcasöprés és öntözés Tisztelt utca- Egyhangúlag az volt a vélemény, hogy a seprő urak I Amennyiben többszöri felszólalásunk s ^ Kternj( ^ Mok|wk Kyártin4nyii hml figyelmeztetésünk semmiképeu nem jutott el az ;paruűkiuk minden lekiutelban dicsőségére válnak, illetékes körök füleihez vagy ha eljutott is eredméuye _ Az ^Élet" ciinü szépirodalmi hetilap nem lett, már most Önökhöz fordulunk T. uraim legújabb száma gazdag és érdekes tartalommal je-szokják meg, hogy amig nem öntözuek, addig ne leüt meg. Szerkeszti: Pethó Sándor. Szerkesztőség seperjenek, mert nekünk nemcáak azért van a tüdőnk és kiadóhivaUh Bu.lapael VII.. Damjanich-utca bü. . , „ ... , . . .. ,.„, Előfizetési ár ^félévre 10 koroua.
hogy az önök által fölvert porfelhói nyeljük s a
bacillusok millióit szívjuk magunkba, hanem, hogy a liszta levegőben reggolenkiut ugy fogyaszthassuk el, hogy abba az utcai porral vegyült trágya ue kerüljön.
— Az iparművészeti kiállítás ügyében f. hó 22-én gyűlést tartoltak az Ipartestület termeiben Eredményét titkolják Csak annyit tudunk, hogy
hangulat kedvező volt, amely kedvező eredményt is felnőttek- és gyermekek számára, hozhat. A következő julius hó 6-án tartandó gyülé- nj
NYILTTER*)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete
fogia a bitottaág elé
Abbáziában.
Megnyílt u „ŐRANGYAL" gyógytár.
Az emberiség fejlődésével, szellemi fokozatos elhaladásával s a tudományok rohamos emelkedésével lépést tartva, sorra létesülnek s fejlődnek mind-1 •ion lilantroplkus a fontos intézmények, melyek az; emberiség egészségének, életeitek védelmét, megőrzését s megóvását célozzák
így az orvosi tudomány fejlődésével lépést tartva fejlődött a gyógytudomány is, mely módot nyújt az emberiségnek arra, hogy testi bajaira mindenkor megfelelő gyógyirt találjon. A kultur államok, kulturvárosok egyaránt szívesen adnak helyet a gyógylárakuak, mint az emberiség legdrágább kincsének, egészségének s életének megőrzésére szolgáló, intézményeknek » így történi, hogy városuuk ismét egy uj, ily intézméuuyel gyarápodott az Ór-«ugyalhoz címzett gyógytárral, mely mcdern a legújabb kor igényeinek megfelelő berendezésével, felszerelésével h anyaga sokféleségével, n legújabb euemü vívmányokkal készült el s nyilt meg a szenvedő emberiség szolgálatára
1 sen 8chweitzer József elnök
, terjeszteni az ügyeket. --
- Elhalasztott befizetés, A Délzalai Eröaitö éa edző hizlaló-kúrák
, Takarékpénztárral Egyesült Óusenélyző Szövetkezet- éven át. Gyermekek 7 éven
j nél a juuius hó 29 re eső befizetések az ünnep felül kigéret nélkül felvétetnek, miatt julius 3 án vagyis pénteken délelőtt tartatnak meg.1
— Bő áldás. Nagypalánka község kovácsának, *) £ roVat alatt közlőitekért nem vállal felelóa-tteje az elmúlt napokban hármas ikrekkel örvendez-, séget a szerkesztőség.
aOOOOOtJOOOOOOOOOOOOOQQOQP
Régi hírneves kénes gyógyforrás
VARASD-TÖPLITZ
(Hor vit-orezAg)
W Vasnt-, posta , telefon- és tAvlrda-AllomAs.
Uj gyógyizillodi «lll»jfllá|iUiiil. tilrnimi radlocti* tarlalnu klMt kifirrái + 68 C°.
Ajánlva: köizfinj ciiz si lichlai itb.-níl. Ivókúrák miktci torok-, gigo-. mail-. m«j-, gyomor- ii bélbántalmaknái
Elektromos miiiigi. - lizip-izinum, napfűrdök ii lorrilígkiziléi. Ejtés\'/. éven át tiyilvn. - Modern kenyelein. — Uj siilloilik. — Mesés környék — Kiitonazene. — Prospektust ingyen küld
A fürdőigazgató.**. Fiirdö.orvoe: Dr. L0CHEB7 J.
3D
zalai közlőn y
Jl.NJUÖ 25.
111)71 1914.
Versenytárgyalási lirflílés.
A v. képviselőtestület jóváhagyásának fenntartásával — versenytárgyalást hirdetek a Zrínyi Mikiós-utoa Kazinoy és KirAly-utoák közötti szaka-ar.An csatornázási niunkálatok és szállítások biztosítására.
Az előirányzott fisszeg : U,076 korona.
Az ajánlatok a kiírási művelethez osatolt mintán teendők meg. Csakis szabályszerűen kiállított és peosétlel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett köz-vetlonül a tanácsi iktatóba, vagy posta utján beadott ajánlatok vétetnek tárgyalán alá.
Ai ajánlatok boritéka a következőleg ciinzendö :
A városi Tanácsnak Nagykanizsán. „Ajánlata 11071/914. sz. versenytárgyalási hirdetményben kiirt a Zrínyi Mikiós-utoa csatornázásával kapcsolatos s/állítások és munkálatokra."
1 Az ajánlatok posta utján vagy követlenül a tanácsi iktatóba adandók be
Benyújtási határidő I8I4. évi julius hó IS-ének d. e. IO Arája.
Bánatpénz gyanánt az ajánlati végösszen 5% készpénzben vagy óvadékképes értékpapír alakjában, vagy a helybeli pénzintézetek betétkönyveivel teendó le és az az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a versenytárgyalási hirdetés ügyszámra való hivatkozással a városi [ énztárba a tárgyalás batáridejéig befizetendő, vagy oda beküldendő és a/, erról szóló latéti nyugta vagy postai feladó vevény az ajánlathoz osatolandó.
Ar, ajánlatok az 10I4. évi julius hó lü-ik napjának d. e. 10 érájakor Nagykanizsa város tanácstermében fel fognak bontatni, mely alkalommal ajánlattevők vagy igazolt megbízottjaik jelen lehetnek.
Az általános szállítási és munkafeltételek, a részletes munkafeltételek költségvetés, tervek minták és szerződés tervezet a városi mérnöki hivatalban megtekinthetők, ugyanitt az ajánlati minta díjtalanul kapható.
Egy ajánlattevőnek sinos semminéven nevezendő igénye arra, hogy az ajánlata elfogndlassék és Nagykanizsa város közönsége szabad rendelkezési jogát minden tekintetben fenntartja.
Az ajánlat egyéb módozataira, valamint ajánlattevők egyéb kötelezettségeire nézve az ajánlati minta, általános és részletes feltételek, költségvetések és a tervek végül a szerződéstervezet irányadók.
Nagykanizsán, IU14. évi junius hó IS-án.
Dr. Sabján Gyula 8. k
polgármester.
0éuva8ut oélivasut
ÁLLOMÁS -A? Ui U.U ÁLLOMÁS
Vasas ós iszapliőíorrások 34- 50° 0.
Fangó gyógykezelés. Hidegvizkura.
Szénsaván nap- és légfUrdők. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál a Fürdóigazgatóság Daruvár, Slavonia. Fürdőorvos: DR. SCHUKKER.
Aspírin
"^tabletták85®
: (ej ia logfájásnál, Influenzánál, rheumánál »tb. elismert fájdalomcsillapitószer: A valódi Asplrlnnek sok az utánzata, azért kérjilk, hogy az Asplrint „Bayer" féle Asplrüi lableflák alakjában «;
be. Eredell csomagolás 20 tabletta á 0,5gr. I kor. ,
—.........p- •• - ---------- \'áthat\'
..............«oy«k
•nrliit. mii n«m lottóiul! kí»illmíny«li
jmagolásiO ......
20 flll. Minden tablettán az Aíolrln szó láttutó.
Aj Aiplrln uó vMJegyxtti. letiát a l«tWoy«k
Aiplrln nívvtl inerfqiivunl.

VIII. RÁK(\'K\'ZI-UT 43. SZÁM-
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A FÓ- és SZÉKVÁROS KÖZPONTJÁBAN
labb barenüe/ésiel, hideg 4a Meleg víz minden azobiban. — FAnyia hall. - Lakosztályok, fürdfiazobá al.
- , , ElaÖrondü álierrnek 4a káváház, • stánkint magaa színvonalú hangverseny.
oba, 6 koronáiul kezdödöleg.
Nyomatott a lapl\'ulajdonos lfj. Wajdils Józsttf könyvnyomdájában Nagykanizsán.