Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.88 MB
2010-02-19 14:46:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
648
2722
Rövid leírás | Teljes leírás (271.73 KB)

Zalai Közlöny 1914. 050-058. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1914. julius 2
53-iVc évfolyam 50 szám
Csütörtök
Maoielinlk hétfőn h csütörtökön.
tlöfl««tí»i arak: F,j*»i NcKyede»re 2 korona
Felelőt ízeikcszUS:
Bánekovich János
Főizerkesztő:
Kemény László
Szarkssztóiag it kiadóhivatal Diák-tír 1
Telefon. 182. -
A több termelés kérdéséhez.
(V. L.) Mezőgazdaságunk visv/.affjló-dóséról mogdÖbhcntA adatokat hallunk, nem kf!VÓHÍ)b«\'» illetókeK férfin s/újából mint Ma gyarornzág földuiivflÓHúgyi minisy.ler ajaka-bui. Nagyon 87/Oinuru és lesiijtú tudni, hogy minél több nagybirtokul parcellázunk a földre iMn\'s kis emberek felsegitéséiv. Magyarország iieimeli termelése annál kisebb. Mióta ezer és ezer kis eizisleneia a maga földjén gazdálkodik. azóta sokkal kevesebbet termelőnk, mint azolótt, inig több volt a nagv birtok. Mi az oka ennek?
Az az oka, hogy a kisgazdak még mindég a régi módi gazdálkodás mellett tartanak : a földből csak jövedelmet akarnak kihúzni. mondhatjuk bátran, kizsarolni, hogy a föld évről-évre kevesebbet termő ide-oda elkövetkezik, amit egy ludós mezőgazda. Cserháti Sándor, kinek szobrát a napokban leplezik le Magyaróváron, évek elótt meg-
jövendölt. tudniillik Magyarország gazdasági
csődje,
A h\'ly/.et az, hogy Németországban egy holdon átlagosan 0 inéterniázsával, Ausztriában pedig 3 mélciinázsávai termelnek egy holdon átlagosan több gabonát, mint nálunk. A mi hazánkban is van hektáronként 22 — 2íi métermázsa* búzatermés. Mezőhegyesen, a Debreceni Gazdasági Aka démia gazdaságában játszva elérnek annyit, de mi az az országos számvetések szerint, ha a kis földön gazdálkodó viszont holdanként négy. vagy hat inéteruiázsat arat — Ezelőtt mi annyi földön, amennyien ma kalászost termelünk, többel arattunk.
*
Józan számitás mellett annak kellett volna bekövetkeznie, hogy ezer meg ezer földesgazda a boldogulás révébe jutván, vélük az országos jólét, a nemzeti vagyon gyarapszik. Ks nem igy van. A kisgazdák számának szaporodása a nemzeti vagyont ! apasztja, mert a magyar föld nem terem
annyit, mióta ezer meg ezer kisgazda ekéje szántja, mint azelőtt.
Micsoda merész állítás ez V Hogyan lehet ezt bebizonyítani?
Nem is kell bizonyítani. A kisgazda földje évről-évre kevesebbet terem. Nem minden kisgazd&é, mert ebben is van hála í Istennek kivétel; de annak a kisgazdának a földje, aki azt hiszi, hogy a földet elég megszántani a magot elvetni, boboronálni. (learatni és elcsépelni: de nem kell oksze-, rüen mivelni, helyes vetésforgót alkalmazni. | kalászost, kapást, takarmánynövényt váltó-Izalosan termelni; a talajnak jó élőmunkát ladni, de legföképen gazdagon trágyázni! ! Ugyan nyíljék már fel a szemünk! Nézzünk el egy nagybirtokra. Hiába tarts-t ának-e annyi jószágot ? Oktalanságból fordítanak oly nagy figyelmet a trágyakezelésre? Tékozlásból veszik a műtrágyát? Ostoba újításból javítják földjüket zöldtrágya zással? Mórt választják a vetőmagot ki oly nagy gonddal? Miért vesszük sokszor másutt
(Humoreszk : figyelmébe ajálva a „humoros" kalonnt-irodnhm köröknek.)
A hasai bokckonfírencia Intézó-bizott-aágarteaareg HmmU\'IU ki felhiv««<i az I»l6-ben megtartandó .Vilugbéke-k»níe-renciáM illetőleg. Tudják unok, mi az a világbéke?. . . II* nem, lesark figyelemmel lenni *r. alább következendőkre. A felhívásra a kOvetkeső vilaazok érkeztek tiaágába postafordultával .
— Kaiser Vilmos: „Pharrdhóo, urrhaini I Sietek legőszintébb örömemnek kifejezést adni a propaganda oéljai fölött sajátkezű levelemben H mórt levél — 8 nem diplomáciái — jegyzék — megsúghatom önöknek, (porosz diskreció!) bogy magam szándékozom az elsó .szónoklatot tartani a „ Világbéke vasereje" ci...