Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.88 MB
2010-02-19 14:46:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
674
2782
Rövid leírás | Teljes leírás (271.73 KB)

Zalai Közlöny 1914. 050-058. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1914. julius 2
53-iVc évfolyam 50 szám
Csütörtök
Maoielinlk hétfőn h csütörtökön.
tlöfl««tí»i arak: F,j*»i NcKyede»re 2 korona
Felelőt ízeikcszUS:
Bánekovich János
Főizerkesztő:
Kemény László
Szarkssztóiag it kiadóhivatal Diák-tír 1
Telefon. 182. -
A több termelés kérdéséhez.
(V. L.) Mezőgazdaságunk visv/.affjló-dóséról mogdÖbhcntA adatokat hallunk, nem kf!VÓHÍ)b«\'» illetókeK férfin s/újából mint Ma gyarornzág földuiivflÓHúgyi minisy.ler ajaka-bui. Nagyon 87/Oinuru és lesiijtú tudni, hogy minél több nagybirtokul parcellázunk a földre iMn\'s kis emberek felsegitéséiv. Magyarország iieimeli termelése annál kisebb. Mióta ezer és ezer kis eizisleneia a maga földjén gazdálkodik. azóta sokkal kevesebbet termelőnk, mint azolótt, inig több volt a nagv birtok. Mi az oka ennek?
Az az oka, hogy a kisgazdak még mindég a régi módi gazdálkodás mellett tartanak : a földből csak jövedelmet akarnak kihúzni. mondhatjuk bátran, kizsarolni, hogy a föld évről-évre kevesebbet termő ide-oda elkövetkezik, amit egy ludós mezőgazda. Cserháti Sándor, kinek szobrát a napokban leplezik le Magyaróváron, évek elótt meg-
jövendölt. tudniillik Magyarország gazdasági
csődje,
A h\'ly/.et az, hogy Németországban egy holdon átlagosan 0 inéterniázsával, Ausztriában pedig 3 mélciinázsávai termelnek egy holdon átlagosan több gabonát, mint nálunk. A mi hazánkban is van hektáronként 22 — 2íi métermázsa* búzatermés. Mezőhegyesen, a Debreceni Gazdasági Aka démia gazdaságában játszva elérnek annyit, de mi az az országos számvetések szerint, ha a kis földön gazdálkodó viszont holdanként négy. vagy hat inéteruiázsat arat — Ezelőtt mi annyi földön, amennyien ma kalászost termelünk, többel arattunk.
*
Józan számitás mellett annak kellett volna bekövetkeznie, hogy ezer meg ezer földesgazda a boldogulás révébe jutván, vélük az országos jólét, a nemzeti vagyon gyarapszik. Ks nem igy van. A kisgazdák számának szaporodása a nemzeti vagyont ! apasztja, mert a magyar föld nem terem
annyit, mióta ezer meg ezer kisgazda ekéje szántja, mint azelőtt.
Micsoda merész állítás ez V Hogyan lehet ezt bebizonyítani?
Nem is kell bizonyítani. A kisgazda földje évről-évre kevesebbet terem. Nem minden kisgazd&é, mert ebben is van hála í Istennek kivétel; de annak a kisgazdának a földje, aki azt hiszi, hogy a földet elég megszántani a magot elvetni, boboronálni. (learatni és elcsépelni: de nem kell oksze-, rüen mivelni, helyes vetésforgót alkalmazni. | kalászost, kapást, takarmánynövényt váltó-Izalosan termelni; a talajnak jó élőmunkát ladni, de legföképen gazdagon trágyázni! ! Ugyan nyíljék már fel a szemünk! Nézzünk el egy nagybirtokra. Hiába tarts-t ának-e annyi jószágot ? Oktalanságból fordítanak oly nagy figyelmet a trágyakezelésre? Tékozlásból veszik a műtrágyát? Ostoba újításból javítják földjüket zöldtrágya zással? Mórt választják a vetőmagot ki oly nagy gonddal? Miért vesszük sokszor másutt
(Humoreszk : figyelmébe ajálva a „humoros" kalonnt-irodnhm köröknek.)
A hasai bokckonfírencia Intézó-bizott-aágarteaareg HmmU\'IU ki felhiv««<i az I»l6-ben megtartandó .Vilugbéke-k»níe-renciáM illetőleg. Tudják unok, mi az a világbéke?. . . II* nem, lesark figyelemmel lenni *r. alább következendőkre. A felhívásra a kOvetkeső vilaazok érkeztek tiaágába postafordultával .
— Kaiser Vilmos: „Pharrdhóo, urrhaini I Sietek legőszintébb örömemnek kifejezést adni a propaganda oéljai fölött sajátkezű levelemben H mórt levél — 8 nem diplomáciái — jegyzék — megsúghatom önöknek, (porosz diskreció!) bogy magam szándékozom az elsó .szónoklatot tartani a „ Világbéke vasereje" ciramel! — Klóbb azonban hadseregem létszámát 50 ezerrel felemelni akarom : lenyelem az oroszt 8 megemésztem kisázsiát I — Azután : phardhón urrahiiu I — jobet a békekonferencia !"
Egyesült-Államok: „Ott leszünk! yankei-rövid->ég!) Mi mindenütt ott vagyunk, ahol pénzt lehel csinálni. Miért ne állnánk a Világbéke-propagandába ? Itt is lehet valami! Klóbb azonban egy kis sürgő-dolgot intézünk el : eltüntetjük Mexikót a föld színéről Hu- riaval » meg pár lu *i»t mexikói lázadóval együtt ! . Atillán mehetünk !
Az albauok „Mohamed áldása ieál<rk! ftnoi-lim keiietes>ég\') Mi bár még keleten vagyunk, de nem restellüuk inaid a gyaur nyugatra felmenni, Hangába s a világbéke mellé állani ! — Addig is itt nálunk békézünk! Megvesszük Vilmost, lsa-liolje-liuácot, keresztbe nyelünk le minden görögöt s bul-1 gtíri ! . . . Aztán megyünk !% Allah II Allab!*
üsztr- magy delegáció: „Esetleg ott leszüuk I |(Osztrák nyíltság, világossági) 8zónokolui miodeu-, esetre fogunk a nem ügy érdekében ! Sót a propagandát már nagyban megiuditottuk a delegációnkban Brilliáni béke-tirádákat zeugüuk, hogy kisróíoljuk a hadügyi költségeknek f»—10 millióval való emelését, kél uj Üreadnou#bi s két tüzér ezred s öo uj géppuskás szá/ad felállítását! — Természetes a tartós béke érdekében! Ajaljuk magunkat! Delegáció."
A franciák: „Kraternité I Ks egyben legmelegebb, legsimább üdv kiváltatunk ! (franciás sikk !) Mi, akik évszázadok óta barrikádokon s commünar-dokon ál a békéért küzdünk— ölve szúrva, napóleoni-záltal — most is elsők akarunk lenni az 1915-beu megtarlaudó „Világ békekonferencián! A „Marsa-illes" fogja bevezetni az egészet. Ámbár most elvagyunk foglalva ■ ugyanja célul lüztük ki ax arabok gyökeres kiirtásai Marokkóban h hogy legyen fegyveres támasza ts a propagandának, — most küzdünk hevesen a 3 tWe* katonai szolgálat tyból-való megszavazása érdekében! ü. i. Poincarré: „Urnáim, éu is jeleutem. hogy lemondok az eluökségról, ha nem sikerül most áidolgoztatnom a 3 éves szolgálatot t Au revoir !•
A cár: „Atyai áldásom a mozgalomra! (cár fenségesség !| Már mindeu intézkedést megtettüuk hogy teljes pompában jelenhessünk meg ! Készen áll ö ezer fegyveres testór s 6 ezer titkos rendór! Mert én is megjeleneudek ! Egyben kérem a béke biztonsága érdekében olt is mozgósítani 8 gyalogezredet, ágyukkal s bombavető repülőgépekkel együtt! Külöu-ben jól vngyuuk ! az utolsó liter vutkót s az utolsó
r Micrt használjunk kizárólag „Osram" lámpát f *
Azért. mivel ezen lámpa inindatUB koveielménysknek megfelel, mely egy modern dröi-lámpa iránt támaszthatók. E lámpa eltörhetetlen, rendkívül takarékosan a mindig egyenletes világosság mellett ragyogó fehér fénnyel ág.
í\'jlj.li OttJm.lrólljniy.H k.l/\'Á.Ilók í\'lllJotOi müveknél, ttertlóknél él min,l/H Híjbtíi útlttbm. — ilafyjionuigi képviuli btitu.lttfll rjkljir.il: Pinfér ét P:j tíii.Upnl. VI., HaJói-ultj 41. u.
2
zalai közlöny
JüLlDS 2.
drágán is ha jobbra akadnak? Némelyik nemesiti magját, gondosan kiválasztja a bótermó kalászosokat s ezeket szaporítja. Mindez a pepeoselés költséges, mert napszámos ember hajtja ezeket a nagybirtokon végre és mégis megteszik. De azután másképen is aratnak. A kisgazda az efélékre ilyeneket mond: a galamb is odaszáll ahol több galamb van ; ugy van az az Isten áldásával ír I Pedig dehogy van ugy. Csak a szemünket nyissuk ki. Van mindönkinek községében. — legyen érte hála a magyarok Istenének, mert ezek vannak hivatva példájukkal hazánk sorsát megváltoztatni, — vannak kisgazdák, akik gazdasági lapot, gazdasági könyvet olvasnak, néznek, látnak, tanulnak, újítanak, egy-egy gazdasági eszköz\', megvenni nem gyávák, évről-évre több. jobb állatot tartanak ; évről-évre több gondot fordítanak kincses bányájukra, a trágya gödörre. Ezeket lessed. nézzed felebarátom. (Tanulj serényen és ne engedj el egy napot sem tanulás nélkül. A földmivelés tudomány. Ahogy apáink gazdálkodtak, annál mi meg nem maradhatunk. Ha a népek világversenyében utolsók (erkölcsileg és anyagilag is utolsók) nem akarunk lenni, akkor nekünk csak egy jelszavunk lehet:
Elórel Termeljünk többet!
— Felállítják a katonai barakkokat Mint értesültünk az Ökör korcsmahoz tartozó s a Teleky-ut végén húzódó üres városi telkeu szándékoznak a katonai barakkokat felállítani, melyükben a most szétszórtan elhelyezeti huszárság tüzéiség nyerne elhelyezést. A barakkok telepítését az ősz vénére tervezik, amikor az itt levő huszárságot is gyarapítanák, sót katonai lovarda is lenne hozia csa-tolva, tehát uem kell félnünk, katonaság lesz bóvi-beu. no meg pénz s; maid begazdálkodják a gimnáziumi tandíjakból; azt meg olt vannak az eddig -JöftXtpyoQ őrzött alapok, nehogy megpenészedjenek, azokat is meg kell végre szellóztetui. Szóval lej-lődüuk.
zsák gabonát most tesszük péuzzé, — hogy több mundért állíthassunk !"
A horvátok: Szecsko jedno ! Nekünk mindegy! (szláv nudauchólia !) Mi boldog hazánkban soha meg sem mozdultunk — idáig! De mo»t beszedtünk egy kis rakiát; mióta P.?lAr karagyorgyevics a král s Nikita is král-ku-ruuát szerzett, — azóta v&gyuuk buzgó hívei a propagandáuttk s ezért addig neiu is nyugszunk, míg meg uem csinálni a Nagy-Hervacka birodalom Petár királlyal elvűit Dm elébb ide minden kucsa madzart kell nekünk megenni I Aztáa zsivió !"
A magyarok : Kuss! Mi leszünk az elsók Hangába ! (turáni intelligencia!) Nem mi voltunk — 1000 évig az első békéltetők — a verekedéseinkben ! Találkozunk Haágában! Addig azonban itthon propagandázuuk : t. i. most készülünk a legbékésebb uj — választásokra! miudeu nációt megelőzve megvalósítjuk a világbékét I" - Adieu Világbéke ! —
Rat
Emlékük nem maradhat el \'jelenleg ugy lap hasábjáról sem. Pel-felajiik h seb, a közelmúlt keserűsége minduntalan feltépi, a miut a gálád gaztett egy-egy ujabb s még kevésbbé ismert részlete hoz zánk érkezik a szomorú dráma színteréről.
Megdobbant a világ szive s a megdöbbenés és igaz részvét szava és érzése jut mindenhol kifejezésre.
Bucsuzzuuk tóié, mert közelit a pillanat, — amikor eltemetik, sírba zárják.
Már útban vannak hazafelé. Most is együtt mennek, miut miuditf at életben, amióta a házas társi húségre példát adtak egybekelésükkel.
A parlamentben gyönyörű szavak keltek a honfiúi bánat ós igaz részvét nyomán. De ezek a szavak nem békéltetik meg a fájó szivek millióit, hanem mind meg aunyi átok, kárhozat és elitélés n gazság merényletének értelmi szerzői és fanatizmussal teljes, de cinizmusban is tobzódó elkövetői felolt.
Lehet-e erre a tájra jó szemmel uétui a magyar embernek ?
fiz a nemzet, a melynek sötét lelke gonosz
rejtekeibe nyúlnak a szer^jevói merénylet szálai, igaz megvetésünk méltó lehet.
Miért is niucs egy Cicerónk, aki tüzes és gyuitó szavaival oda viuue bennünket, ahol lecsaphatnánk a gonosz faj kiirtására?!
De ég és lobog a bosszú tüze millió lélekben, s \' reméljük, hogy uemsokára számon kérjük tettüknek gouoszságát — a világ előtt V
Hol/.ap temetünk... Kél nemzet állja körül azt a sirt, amely örökre szeretetről fog beszélni s a mely örökgyászos emlékű lesz az osztrák-magyar monarchia miudeu igaz polgárának.
Verus.
HÍREK. Színház.
Mindössze két sziuházi est krónikájával vagyunk adósok. Erről i* röviden írhatunk, mert az egyik reprise már ismert a kritikából Kedden megint Tímár Liza meut a műsoron s mert a szerep-beosztás ugyanaz volt, mint, amelyet a múltkor megdicsértünk mi sem természetesebb, mint az, hogy a játék és az előadás fölött ugyanazt a dicséretet megismételjük. Somlár, Hárközy B, Majthényi Koudráth I.. Ujj Kálmán és Rákossy neveit inegiul ideiktatjuk, hogy azoknak neve, akik a hatás és a művészet szem-i pontjából olyau szépet és nagyol produkállak, — mindig a művészetet igazim méltányló közönség tekintete előtt legyen.
| Szerdán este Verdi liigoletto-ja lett volna mü-I soron, ha a reánk uehezedelt nemzeti gyász el nem vonja a színházból a zenekart így a Rigolello helyet! esm-éb* újdonságot kaptunk a Mandarint (Mr. Wu). Harry M. és Harou Orvén angol-kínai három felvouásos játékát, a melyet Salgo Ernő szép fordításban ültetett át hazai irodalmunkba. A darabbal uem sokat foglalkozunk. Érdekes kép érdekfeszítő ; vonásokkal, aiuely az előadásban a hatás kiucses
bányája lehet, ha az előadók átértik s a darab fíuoni mflanszait átviszik az iucornatió-ba.
A mi művészeink ezt megcselekedték. Mondjuk ki, hogy alig remélt és alig várt előadást kap. tunk, a melyre a darab címe után számiilui tuuk. Ez volt az oka, hogy tegnap este olyan kevesen voltak a színkörben. Majihényi László (Wu Li-Ihaug mandarin) a legtökéletesebb játékot produkálta tegnap, amelyről csak fogúimat alkothat a kényig izlés. Meunyi eró, árnyalatbeli változat és finomság volt alakításában, azt elmondani uem lehet, látni kell. Mondhatom, igaz elismeréssel hajlóm meg művészi erejének ezeu fenséges megnyilatkozása «lőlt. Majthéuyiuek Összes szereplésében ez a tegnapi a fénypont, amelynek feledhetetlen lesz sugara. —\' Kondráth Ilona (Gregoryué), mint mindig, ugy most is méltó társa és osztályosa a sikerben és a dicséretben. Öomlár (Gregory) sem hagyott sok kívánni valót, csak László Tivadar szereplése volt hiányos é6 — befejezetlen.
Keméljük. hogy erre a darabra még hamarosan rátérünk.
Ma este a Hónapos szoba lesz műsoron, míg hónap Szerkesztő Ür, ismét újdonság, kerül bemutatóra.
Kritikus
— Halálozás. Junius hó 28-áu hunyta le azemét örök álomra Mezóturou özv Murányi Istvánné szül. 8zilágyi 8ára nagyasszony Murányi János városunknak is volt jeles szónoki tehetseggel bíró ret. lelkészéuek édesanyja.
— Az alispán pem mond le. Több megyei lap azt a hírt röpítette világgá, hogy Arvay Lajos vármegyénk alispáuja nyugalomba vouul, FI hírrel szembeu illetékes helyről ait jelentik, hogy Arvay alispán teljes munkaerővel, lankadatlan buzgalommal vezeti a vármegye ügyeit h esze ágában sincsen, hogy állásáról lemondjon.
— A városi nyugdijszabályzat körül. Tudvalevő dolog, hogy a városi nyugdijszabályzatot vármegyénk alispánja azzal küldte vissza városunk tanácsához, hogy aunak stiláris hibái kiigazittassannk Egyben ugyanakkor felhívta a város vezetőségéi, hogy jogérvényes a szabályrendelet csak akkor lesz, ha jóváhagyás végeit a belügyminisztériumhoz fel-terjesztetik. A stiláris hibá.í kiigazítása megtörténvén a szabályrendelet tudomásuk szerint a vármegyénél jóváhagyatott, de a miniszteri jóváhagyásra az illetékes factorok vonakodnak fellerjeazteui.
E slrncpolitikáualc pedig majd azok a munkában kimerült nyugdíjba készülő alkalmazottak, illetve hivatalnokok isszák meg a levét, kik nyugdíjazás iránti kérvényüket jóhiszemüleg beuyujtják s majdan sem fizetést — sem e miniszteri jóváhagyás nélküli szabályzat alapján uyugdijai nem lógnak kapui. — Már pedig ez nagyon könnyen elkerülhető s elmulasztása valóban csak rosszakaratú nemtörődömségre 1 vallaua.
— Az Ipartestület dalárdája. Vasárnap d. u. 3 órakor a Mascbauzker vendéglőjébeu akart* nagy ünnepség keretében megtartani fenállásának 10 éves jubileumát. Azoubau az ünnepélyt betiltották a trónörökös halála miatt. Így csak Büchler Móric a népi. péuztáiuoka és Vidéki János közreműködő rendes tag tartottak Beszédet, megköszönvén a körnek szorgalmas munkál kodá&át. A beszédek után a tagok szétoszollak.
— A vasutasok uj uniformisa. Miut illetékes helyről értesülünk a legközelebbi jövóbeu a vasúti lisztek uj uniforraUt fognak kapui s az eddigi karszalag helyetl a szolgálatot leljosilő forgalmi hivatalnok szolgálati jelvénye ezután a vörö* sapka lesz, miut az Ausztriában már rég elő vau irva Az erre vonatkozó miniszteri rendelet ugyan még neiu
JÚLIUS 2
ZALAI KÖZLÖNY
érkezeit meg, de valószínű a jövő hó első uapjaihan meg fog jelenni.
— Elitélték a zalaegerszegi polgármester rágalmazóját. Mint az egyik zalneger-siegi lap utján értesoltunk, a Zalai üjhág című lap .siHikesitéjét, ki lapjában lióuapokon At raegbotrán-kottató támadásokat közöli Dr. Korbai Károly polgármester ellen, — a zalaegerszegi kir. törvényszék Majtó utjáo elkövetett rágalmazás miatt bárom hónapi fogházra a 5 napi fogházra átváltoztatható 100 kor. pénzbüntetésre Ítélte azokért a rágalmakért, melyek • nevezett lap f. évi febr. 18-iki számában Dr. Korbai Károly újpesti Qgyvéd cirn alatt láttak napvilágot s amelyek annak idején altalános megbotránkozást keltettek, az Ítélet a jelenvoltak közt általáuos megnyugvást keltett.
— Népfürdők Somogyban. Somogyvár-megye alispáuia rendeletet bocsátott ki, mely szerint b vármegye területén népfürdők létesítendők. E rendeletnek valószínű mihamar meglesz az óhajtott eredménye, dc vájjon a mi vármegyéuk mikor rendeli ezt el s városunkban is mikor létesül a kanális mellett rég tervb • vett h epedve várt népfürdő s mikor szüuik meg végre a malom melletti árok meleg vizében s szemérmetlen s egéazségelleues fürdőzés.
— Szomorú aorozáfl. Hogy Zalamegyében mily óriási arányokbau pusztít a kivándorlás, misem bizonyítja megdöbbentőbben, mini az alsóltmdvai járásban megejtett sorozás eredménye. U. i. a katona-köteleseknek fele élmaradt a sorozásról kik amerikai gyárakban és bányákban keresik kenyereket.
— A házzBártoa feleség. Horváth József komárvárosi lakos állandóan hadilábon élt feleségével, Durcos Vicával. A folytonos hadi állapot immár oda fajult, hogy a napokban a haragos menyecske hóua alól egy ihví Ivert ráütött eló es férjét hasba lőlie, akit súlyos bérQléséyel a helybeli közkórházba >zállilotlák, ahol mire a sorok napvilágot Iáinak, tán el is költözik ez árnyékvilágból.
— Megváltás a szenvedéstől. A biztosító társaság uj épületén történt szerencsétlenségnek aldozata van. Ugyanis Száraz J. napszámost, ki foglalkoztatásának első napján lebukott a harmadik eme leiről, ma reggel a halál megváltotta szenvedéseitől. Agyvelő roncsolásban hall meg 38 éves korában.
— Halálos ceeresznyeazedÓH Csikós Ist-vámié 61 éves viudornyaszőllősi asszony kedvet kapott egy kis cszeresznyeszedésre Kel mászol t a kertjében levő cseresznyefára, de az egyik ág letörött s Usikósne a földre zuhanva azonnal meghalt.
Megint egy uj hulla a Murából. Rövid három héten belül immár a negyedik holttestet fogják ki az alaólendvai járás területén á Mura vizéből. — A legújabb holttestet Murameleuce község határában fogták ki a halászok. A hulla egy 60 óv körüli férfié s két bélig lehetett a vízben. Külső erőszak uyoma nem látszott rajla s igy egyszerűen eltemették. Kilétét éppen ugy mint az "lőző háromnak, ennek s^m lehetett megállapítani
— Tüz. Ez éjiel három ómkor a Battháuyi-utcabau a Krausz féle ház leégett.
— Savoy szálloda Budapest, VII!.. József-kórut IG. Modern szálloda újonnan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobábau, lifi éj tel- nappal. Rendes Szidor tulajdonos személyes ve zetése alatt. Egyágyas szobák 3. koronától, kétágyas szobák 5 koronától, fűtés, világítás és kiszolgálássali A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál engedmény. Újonnan bevezetett 1\'euMO-rendszer. napi ellátás 4 korouáért. Napi háromszori étkezés. Háló szobák 80 koronáért.
— Az Érdekes Újság előfizetési felbi-váaa. Három tartalmas és ízléses kütei: Az .Érdekes Újság" másfél évlolyamáuak kötött példánya
jelzi Az „Érdwkes Újság- eddigi törekvéseit, eddigi sikereit. Néhány ezer oldalon csupa beváltott Ígéret, csupa ízléses és művészi kép, csupa aktualitás és lelki szenzáció. Aki látja, már ismerősnek üdvözli, mert „Az Érdekes Újság" másfél esztendő alatt fogalommá lett. Meglepetésül jött ós ugy győzött, szanatóriuma- és vizgyógyintézete
miut egy kellemes meglepetés: az első órában már f . , . , .
meghódította a közönséget. Azon a napon, melyen I ielnöttek- és gyermekek számára,
NYILTTER. *)
Dr. Szegő Kálmán
Abbáziában.
Erősitö és edző hizl&ló-kurák egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
A legjofa
.Az Érdekes Újság" először kopogtatott, bebocsáttatást nyert s azóta ugy hozzálát tozik a család szükségleteihez, miut a kenyér Ünnep, amikor friss szám kerül a család asztalára . \\z Érdekes Újság" ezt a gyor» népszerűséget nyilván annak köszönheti, hogy nemcsak a közönség jogos kiváucsiságát elégíti ki gazdiig és aktuális képtarlalmával, de súlyt fektet a képek inúvészi szépségére és ízléses kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb és a legaktuálisabb képek mindenkor .Az Érdekes Újság"-ban találha-ók. .Az Érdekes Újság" inélynyomásu borítékait1 pedig egyeueseu szenzációi annak a hétuek, amelyen megjelennek „Az Érdekes Újság" gyors népszerű:! ségéhez mellékletei is, melyeket állandóan fejleszted Amit „Az Krdekes Újság* az asszonyok, a gyermekek, a sportok és a tudományos tudnivalók iránt! érdeklődő közönség számára hetenkiut nyújt, az iga-1 záu fölöslegessé teszi a családok számára a külön újságok )áratását. „Az Érdekes Újság" számol a család minden igéuyével és öröme a* egész család-! uak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt. Legujab- j ban a mellékletek sorozata kibővült .Az Érdekes;
U|ság Háziorvosáéval, mely sziutén gyorsan váll | ">»gánjáró Motorcsóplökésaletek
népszerűvé. Fokozatos buzgósággal tökéletesíti ma-1 gát .Az Érdekes U|ság" és fokozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek sorozatát A lap techui-, kai kiállítása tekintetében pedig lölveszi a versenyt a külföld legelőkelőbb képes lapjaival és a legrövidebb időn belül olyan művészi nyomású újságot ad n közönség kezébe, aminő a legnagyobb külföldi nemzetek újságírásában is kevés akad.
Ebben a tudatban bizalommal és szeretettel kéri az uj félesztendóbeu is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását.
.Az Érdekes Újság" előfizetési ára egy negyed! évre 3 80 K, fél évre 5 60 K. egész évre 11*20 K.j Az Érdekes Újság kiadóhivatala, V\'., Váci-köruti 78 alatt van
— A Divat Újság minden hónapban kétszer jeleuik meg Klőfiteteai ára nagyou olcsó : negyedévre postán vnIó szétküldéssel két korona busz fillér. Klőfizelhetui legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehot A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten. VIII. Rökk Szilárd utca 4. számú házban van
Közgazdaság.
— Gondozzuk rétjeinket A Köztelek legutóbbi számában ismerteti a karinthiai havasi legelőkön végzett műtrágyázási kísérletek eredményeit. E havasokon az istálló trágyával egyedül, vagy műtrágyával egyedül, vagy a keltő keverékével trágyázva, az átlagos termések hektáronként 1908-bau 909 kg.-ról 2730 kg.-ra, 1909-ben 1100 kg.-ról 3010 kg.-ra, 1910-ben 17í)9-ról 9678 kg.-ra. 1911 ben 2460 kg.-ról 3630 kg.-ra, 1912 ben 1335 kg -ról 2139 kg -ra emelkedett, s a 12 rét közül nem egy ötszörös-hatszoios termést adott e műtrágyázás következtében, s a termeti széna minőségileg is sokat javált. Most volna nálunk is annak az ideje, hogy gazdáink rétjeiket és legelőiket keresztül-kasul megboronálják a káliszuperfoszfáltul beszórják, s így nzok termését már a jövő évben megkétszerezzük.
magánjáró Kötórőgépek magánjáró Fafürész- és Haeitógépek Benzin szivógaz és nyersolaj motorok. Malomberendezések. MOTOROSEKÉK
melyeket teherszállításra es caéplésre is lehet basznáthi.
KELLNEK ÉB 8CHANZEH
BUDAPEST. KALMÁN-UTOA 9 SZÁM.
Oaah homotf iríl.klöd.».k.l H.rünk
Legjobb, legolcsóbb
SZÖLLŐMOLY-/RTÓSZER a „KOCHILLIN"
Mert
A K0CHILL1N nem caupán ti éti kukacot öli meg, de ■ petéket is, a molyplltét pedig a további peterakástól elriasztja.
A KOCHILLIN teljesen méregment-s, az emberi szervezetre ártalmat an, • porinetezes minden óvintézkedés nélkül végezhető, KOCHILI.IN-nel minden időszakban, az időjárásra való tekintet nélkül tehet permetezni. KOCHILLIN nem égeti el • zsenge fürtöket (mint
pl. sokszor a nikotin.) KOCHILLIN nem piszkolja be a fürtöket (csemege
szőlőnél fontos.) KOCHILLIN a szőlőmoly nyálából szőtt pókháló-szerű fonalakat oldja, a fészket elpusztítja és a fészekben levő hernyót meg-öli, igy a legrejtettebb helyekre is bohatol
A KOCHILLIN lisztharmat (Oldium) ellen is hathatós védelmet nyújt KOCHILLIN jól tapad, igy a (urtöket állandóan védi.
A KOCHILLIN I kgr.-os csomagokban, kemény tégla alakú darabokban állíttatik eló. 2 évig is eláll anélkül, hogy ható erejéből veszitenei
A KOCHILLIN vízben könnyen oldódik, üledéket nem hagy, igy o permetező csapot el nem zárja.
Ara kilogrammonként 4 kor. Egy hokira 3—4 kg. elegendő.
Megrendelhető é« bővebb felvilágosítással szolgál : a Gabonakereekedelmi r.-t. Kochillin osztályánál Budapest, V., Nádor utca 20.
Viszoulelárusitőkal\' keresünk.
Nyomaton a laptulajilonoa llj. WajJits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
JCLIÜ8 a
Elárusítók:
palafedö-
JOHARH HABIA FARI MA
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPL ATZ.
Kzi-ii ct\'ir kiváló nyárt- 1 "1 1 l •• I \' .1 .. iiiíihImii ioi»l» ilroicriábati, illat-
Hiányai a/. <>j{vt<ilUl vaiúiii Kiiiiii víz, líoiniviz-sziippan cspuacr H7,t>r ós gyógytárban kaplintök
Cií.v.-ljauk n pontos rinnv: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz.
Minden Itasonlónevü utánzatot utiisitsunk vfos/.u.
Nagykanizsán kapható: GELTSCH és GRAEF drogériában, RE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA iilatszertáraban.
MHg)uror.v/^i^ki\'pvih.-lr.. Holzör Emil Zoltán, Budapest VIII
mester,
Nagykanizsán.
MEGHÍVÓK
eddig míg nam látazatt mg) •iliizlikban jutányos áron késziltalnek
Ifi W&jdits József
köuy vnyomdAJ Aban.
Viili\'ki .....nmuli\'liwk cyorxHii
ollnlfati\'lin\'k
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
..OTTOMÁN" - cigarettapapírt vagy hüvelyt |
Aspiriit\'
; tabletták
kf : fe) és fogfájásnál. rbeumánál, Influenzánál stb. Pf elismert fájdalomcslllapltószcr hogy biztosan a pf valódi Asplrlnt kapjuk, kérjük n „tiayer" íéle Aípirin gi M tablettákat. F.zek eredellcsoinaKoláiban csövenként || p * \'20 tabletta i 0,5 g I kor 20 flll. éri kaphatók * H Vl? Minden tablettán az Aspirln szó látható. -S ai Atplnn M<> vMiWfrtl « t^í"]^
■ mit t<c nem joso»u"
A»plrl«n.-vxflm«nn.
^MAMÁIhiwII!
V oaiokhai, /AJOMOtAML
\'/ CSAKKOR
WGNEFt
HANSSZERKIRÁLVmi
BPE^TMAEFItűRUTfí.
Nagykanizsa. 191I. július 6
53-ik évfolyam, 51
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Mifijelsnlk hétion is csütörtökön.
tlon*«t4«i «r«l<: Kgíw. Í,.C 10 Ntgyedávra 2 koron* bO fill.
Kelel»» szci ke«zlf>:
Báuekovich János
Főszerkesztő: Kemény László
Szirkasztöség et kiadóhivatal Diák-tér I
±
Nyári szabadság.
Az iskolai vizsgálatok véget értek. A tanulásra fogolt városi gyermek, akinek Kgeszséges fejlődéséhez jó levegő kellene. ki vágyik a s/.abadl>ft, ahol nincs goromba házmester, ki a játékos gyermeket leintse. Kz. a körülmény ós hozzá még az íh. hogy a/, Iroda V.Art\'fflla között senyvedő hivatalnoknak is, ha fisak egy kicsikét ápolni akarja egészségét, — gyakorolnia kell Reosseou jcts/avát: ..Vissza a természethez !u A petyhüdt. a sápadt, a ráncos arci] hivatalnokkal csodát tesz. egy hat hetes nyári szabadság! A megfakult arcra az élet i helyezkedik cl. a szellemi taposó malomban folyó munka is jobb, gyorsabb és lendületesebb lesz. Ne sajnáljátok, ha a Uudapest környéki faluk megtelnek az. élet minden vágyával lelkesedő, a természet szabadságát élvező hivatalnoksereggel, hiszen mellesleg mondva nagy jelentőségű közigazgatási kértlés, hogy a tisztviselő pihenéséi hol tölti ós hogy restaurálja egészségét.
Nem is sajnáljuk mi, hogy a hazai fürdók megtelnek vakációzó családapákkal, családanyákkal, a Balaton-mente a sekély vízben lubickoló gyermeksereggel, hanem sajnáljuk azt, amikor a nyári vakációra összegyűjtött, összehilelezott milliók nem itthon, hanem külföldön költetnek el.
Tehát mégis kilyukadunk a hazai fürdó-pártolás örökéletű nyári thémájára. SziiUo Vesteljük egy kissé. Mert felette elnyűtt théma ez mar es liiáb. hányjuk a borsot a falra. Akármilyen meleg felhívást intéz a közönséghez a hírlapíró, hogy maradjon itthon és pártolja a maga csodavizeit, csoda-- - a nóta vége az. hogy maradnak ezek a cso\'davizek. csodahelyek közönség nélkül es a jelszó Kossuth Lajos nagy hazánk fiának más vonatkozásban mondott közgazdasági jelszava: „Tengerre magyarI" Meg aztán Svájc se kutya. A berni, a genffi, a lucerni. a viervalstedstetti tó özönével gyűjti össze a magyarságot, Budapestet és a vidéket egyaránt. A ki itthon és hazai fürdőt látogat, az rendesen meg fogadja, hogy
többé ezt nem cselekszi A magyar fürdő hat-nyolc hétre rendezkedik be, közönsége is kevesebb, mint a mennyi kellene, evégből, azokat a szerencsétleneket, akik lépen ragadnak, egyben alaposan kifosztja. Kégi és örökös panasz. Ks Iih a hazafiság ógó oltárán a magyar sajtó megpendíti a hazai fürdők felkarolása igaz ügyét, tagadhatatlanul a kérdésnek mindkét oldalát tartozik meg-hányni-vetni. A fürdő pártolás nélkül marad a régi Hamupipőke. Nem tud a korral lépést tartani és nem tudja a közönség igényéit kielégíteni. Az üzleti vállalkozás merész kockázatokba, nagyobb tőkét igénylő imvesz-ticiókba nem mehet bele, ha nincsen semmi bázisa arra, hogy a befektetett tőke miként fog jövedelmezni ? Viszont a közönség se mehet olyan helyre a puszta hazai fürdő-pártolás lelkes ihletében, ahol fából épült vendégszobák, tengeri füveljbélelt ágynemük, évtizedes szarvasmarhák filei és roszbötjei várják A közönség kellemes pihenőhelyet, jó ellátást, tisztaságot ós némi szórakozást kíván, ezt pedig Hikklafüredok és egyéb
Egy állatvédő albumába.
Irta: Szabolcska Mihály Milyen jó a szivelek, Ti állatvédő emberek, ^ Juhász, ha a szamarai hajtja: Megesik a kikelek rajta; ( T. 1. nem a juhászon, A szegény, gyalogos szamáron.) S az el\\ ha éllen-szomjan kóborog,. Megráz ez a valóban csúf dolog, fin mégis azl mondom tinéktek, Vakon-szülött e ti erényiek: Mindaddig az, mig ottan-ottan. Lesz ember, egy is. elhagyottan, Mindaddig az, mig lészen árva, Kinek az ég, föld mostohája, Ki ugy vesz el magános árván, A szwlelenség Szaharáján ; Vagy ugy 110 fel bűnben, tudatlan, Az állatoknál álUilabban.
Mig lesz egy lélek is nyomorba\', Ki hasztalan vár szánalomra: S bus szivek, a kereszt jegye alatt: Ti int a la n ul bolyonga nak. Mig szerte uton-utfeleu, Azt Iáim szünes-sziiuteleu: Hogy ott seb, s nincs ki könyörülne. Hogy itt kony, s nincs ki letörölje! Szóval mig a világ akkép forog, llogy éllen-szomjan nemcsak a kiveri eb De más is kóborog!
Az arató ünnepek történetéből.
Mindennapi kenyerüiiket add meg nekünk ma. Kz a buzgó ima száll f«l az egekból sok millió keresztény ajkáról mindennap ós a világ minden ré-Mi\'ii. Bzwl nemcsak azt fejezi ki a hivó. hogy h kenyeret tartfa legszükségesebb táplálóknak, hanem azt is, hogy a kenyérben Isten adományát látja. De nemesük a keresztények tekiutik isteni ajándéknak a kenyeret, hanem annak tartották már az ókor népei is sok ezer évvel ezelőtt.
Az ób ember nem ismerte a kenyeret, az ! megette azt, amihez hozzá jutott, a gyümölcsöt, a gyökereket. Igen sok uép, amely a műveltség legalacsonyabb tokán áll, ma is csak igy szerzi élelmét s ha a a növényvilág adományait már el fogy ásította, kiegészíti éléstárát az állatvilágból. Vadászik, halászik, állatokat tart és tenyészt. 8 ha az egyik területet letarolta, szedi a sátorfáját és odább vonul. Így élnek Afrika belsejében ma is. Délainerikábau nem sokkal külömb az Oriuoko menten éló néptörzsek életmódja, nekik a Maur la uevü pálma ad lakást, kenyeret, ruhát, sót még italt is. De ezeknek a .szabiul törzseknek a száma miudiukább gyérül.
Meit csakis ott van meg az ilyen nomád életűek a lehetósege, ahol annyi a gyümölcs és gyökérféle, hogy azok egymagukbau is biztosítják az emberek megélhetéfét. De mihelyt a szabad természet ilyen ajándéka elégtelennek bizonyult, letelepedtek az emberek és iparkodtak, hogy olyau élelmiszerre tegyenek szert, amely tartósabb mint a gyümölcs és 11 gyökérfélek és azoknál táplálóbb. Ilyen eleseg a gabonafélék.
A gabouafoléket már 4—5 ezer évvel ezelótt is termesztettek az ó-egyiptomiak és kínaiak. Az egyiptomiak Isis isteunó ajándékának tartolták, a
Ósram- drőílámpák
Törélceilenelc
Képviseld és raktár Magyar ország részérc: Finfer és Fia. Budapest VT., Hajós-utca 41, &
11666870
ZALAI KÖZLÖNY
JÜLIÜ8 o.
ózondus helyek éppenséggel nem nyújtják. De nyújtanak annyi kellemetlenséget és oly borsos lielí számlákat, hogy eltól minden hazafias érzés ellenére meg kell szaladni, így van az, hogy a mi természetadta pazar gyönyörűségeink. a magyar nemtöródés és üzleti tehetetlenség követkeltében a régi kis közönségnek maradnak, nem fejlödnek, vagy éppenséggel vissza fejlődnek. Csak amit a természet pazar kézzel ad, az a vonzó, amit az ember fukar kézzel hozzá tapaszt, a fürdói arak merész csoportosításával, az csupa gyötrelem, méreg és kellemetlenkedés.
Nagyrészben a mi klimánk is lehetetlenné teszi fürdőink kifejlesztését. Való igaz, hogy hat-uyolo heti szezonért nagy költségeket a vállalkozás nem bir el. Más a tenger-melléke, ahol kevés idót leszámítva, egész esztendőre jut iQrdózó közönség, itt aztán olyan töke verseng minden szépnek, jónak és kellemesnek elóvarázsolására, hogy osoda. Kbbeu a helyzetben nagyon nehéz amellett kardoskodni, hogy az annyiszor csalódott fürdó-zóket újra a magyar tájak felkeresésére lelkesítsük. Hozzájárul még a divat, is a hiúsággal erősen vegyiive. Hizony pukkssz-tóbb dolog az, ha a téli zsurokon a tunácsosné ó nagysága eldicsekedhet vele, hogy ó Norde-neyban nyarnll. nem pedig Kajászó : Löttyön. Azért a kérdési csak hagyjuk nyitva; ki-ki oda megy. ahova a szive vágya vonza. Magára a társadalomra szociális szempontból az a jelentóséges. hogy mind több és több ember szabadul föl az egész évi robotos munka alul és áldozhat egészségének. Munkában elnyűtt szervezetét pihentetvén, életét meghosszabbítja, ezáltal családjának jobb sorsba helyezését munkálhatja
Jó, egészséges, erőt visszaadó nyaralást kivánunk olvasóinknak, mely mégis legkellemesebb a saját tanyán. Mert megénekelte már Hoi-áoiu8 is: Ueatus ille proveul ne-gotius . . .
Kényszer cgyeszség a csődöknél.
Köztudomásu dolog immár, miszerint a gya-korlalhati a csődnek az a helyett gondolata, hogy a tömeg egész vagyona az összhitelezők javára essék, uagyon is illóziórussá vált. mivel a csődválasztmáuyt rendszeriül uéhány nagy hitelező a maga képére nlakitja meg és a vagyon értekes\'esése körül b legtöbb csődnél nem találni azt h rigorozitásl, amelyet joggal megkelleno követelni fíhhez járul a csód-töiueggoudok szinte korlállau rendelkezési jogköre, amelyet a csődbíróság jóváhagyási joga anyagilag alig feszélyez. A sok felesleges behajtási, számos megtámadási per és céltalan jogcselekmények költségei annyira kimerítik a tömegvsgyoni, hogy a hitelezők részére alig jut valamolyes kvóta ugy. hogy a tömeg vagyonok nagyobb felét a legtöbb esetben a csődköltség k emésztik lel.
Ezzel a kétségtelen ténnyel beigazolhatott annak az álláspontnak a helyessége; amely a csődök számának mentől\' nagyobb apasztását közgazdasági érdeknek ismeri fel. Kikerülni, mellőzhetővé kell tenni tehát a csődöt, amelj a lümegvagyonl a hitelezők számára biztosítsa s emellett a fizetési zavarokba került adós gazdasági exivteuciáját is megmenteni s az ügynevezet polgári haláltól.
Krre készülnek törvényhozóink s kereskedőiuk akkor, amikor a csődönkivUli kényszeregyeszség intézményét torvénybe -óhajtjuk iktatui, hogy igy az összesséf szempontja jussou érvényre a magánérdekkel síimben.
\'lereskedőiuk jóleső megelégedései vehetették tudomásul az igazságUgyininisztériumuak azon Ígéretét, hégy a törvény végleges megszövegezése előtt az érdekeltségek véleményét is megfogja hallgatni. 8 ha csakugyan meghallgatja a miniszter a kereskedő-
ket mindenféle szakmából, nagykereskedőket éh detailistákat egyaránt, sőt olyanokat is kik a fizetésképtelenségnek 8 esetleg a csődnek kálváriáján is keresztül mentek, nagyon értékes anyagot fog ezekből a törvéuy előkészítés részére összegyűjteni.
A tervezett törvény u. i. uem jogászi, hanem, kereskedői és gazdasági intézményt vau hívatva megvalósítani ; érvényesüljenek hát benne keres kedói és gazdasági szempontok és a jogászok csak a kereskedők áKal szükségesnek és helyesnek fvlismert rendelkezések megszövegezését, a törvénynek magának csak megszerkesztését végezzék. Osak igy lesz a CHÓdöu kivüli kényszeregyeszség igazán az. aminek akarják a kereskedők és iparosok anyagi pusztulásának, polgári haláláuak elhárítása és a hitelezők becsületes kiulégitéséuek biztosítéka.
HÍREK.
A trónörökös pár.
J
régi görögök és rómaiak is isteuek nevéhez fűzték. Természetes tehát, hogy mint isteni eredetű uövény-hez mindenféle vallásos ceremóuiát fűztek.
Kiuábau ma is nagy szertartással jár a gabona-uemüek elvetése. Kgy bizonyos területen maga a császár szánt egy darabig, majd a hercegek és miniszterek folytatják a száutást és vetést, mindenféle vallásos ének közepette. Ilyenkor az egész udvar egyszerű földmivesuek öltözik. A régi görögök és rómaiak is tartottak úgynevezett cerealekat, vagyis (\'eres isteunő tiszteletére üuuepeket rendeztek és áldozatoknt mutatlak be, hogy az Istennő kegyeit megnyerje, jó aratásuk legyeu. Sokkal általánosabbak azonban a hálaadó ünnepek, ó-egyiptomban négyezer évvel ezelőtt már éveukiut 10 uapig arató űuuepet tartottak Isis istennő tiszteletére. A régi klasszikus korban pedig a metageitnia vidám ünnepéu zsenge gabonát és az első kenyeret áldozták Apollóuak mint napistennek akinek n kenyeret köszönhették. Hálaadó istentiszteleteket tartottak a régi germánok is.
A kereszténység elterjedése természetesen végét vetette az ilyen pogány űnnepekuek, mindazoir-sltal később is ünnepnek tartották az aratás befejezését. Gazda ós aratómuukás egyaránt vidám volt, s mindenféle ünnepélyt reudeztek. A mezőről vig zeneszó mellett vouultak be a faluba, buzakalászból koszorút fontak s azt átnyújtották a gazdának verses jókívánságok kiHéretébeu. A gazda viszont megven-degelte aratóit é8 velük együtt mulatott. Nagyon természeteaeu vidékeukiut más és más népszokások
alakullak ki az idők folyamán. Lényegében azonban mindenüti egyforma maradt, mert mindenütt átadják a buzakalászból és mezei virágból font koszorút a .gazának, aki megvendégeli aratóit és áldomást iszik jelük.
Sajnos, a modern haladás, miut sok mindent, az arató-üuuepel is áldozatul követelte. Ma inár sok helyen megszűnt a régi patriarchális jó viszony arató és gazda között. Pedig kár. A régi értékes népszokások mentésén igen sokan fáradoztak. Igy egyik hires balatoni íürdőtelepen. Balatonszemeseu, amelyet előkelő tóvárosi- és vidéki közönség látogat a feledésbe menő arató-ünnepet elevenítette fel a — község tevékeny olvasóköle, hogy a fővárosi közóuségnek bemutassa, milyen volt a régi jó időkben az aratóűnuep.
Az olvasókör tagjaiból huszonöt tagu csikós bandérium alakult, amelyet fekete díszmagyar ruhában a kör elnöke, dr. kukuljevic József vezetett a kür tagjai szintén magyar ruhában, ökrös szekereken helyezkedtek el a magyar ruhás menyecskék és lányok között. Nem hiányzott még a cigány sem Az egész társaság rezes banda hangiai mellett a grófi kastély elé vonult, hogy Huuyady Józsefné gróluó-uek átadja a buzakoszorut, aki azt igen sziveseu fogadta.
Bár iniuél több gazdakör követné ezt a példát és megmentené a feledéstől ezt az ősrégi szép magyar szokást.
A végső akkordok elhangzottak. Lecsapódott pénteken éjjel a trónörökös családi sirboltjáuak ajtaja Befejeződött tel|eseu a tragédia. A mienk már csak a szomo.u emlék s tehetetlenségűnk és jószivüségüuk fájó doudolata, amellyel ide juttattuk a dolgok fordulatját. Bogozzuk miuduuialau a merénylet kiderítésének szálait De mi haszun, ha ki is derlll a gonosz merénylet minden titka, ha a bűnös faj és tömeg megboszulatlan marad, pedig karunk alul való pusztulást érdemelne, az alattomos és gyilkos népi
Színház.
Négy nap rövid törtéuete mondandó el. üsű-lörtökön másodszor ineut nálunk A hónapos szoba, s mint először, ugy most is csak jól mondhatunk a szereplőkről. Természetes ez. hiszen Maj-thényi, Kondráth Ilona, Djj Kálmán, 8árközy Blanka, Dinuyési Juliska szerepeltek.
Pénteken A szerkesztő Úr Trisztáu Ber-nárd vígjátéka Heltay Jenő fordításában volt uiöso-ron. Imitt-amott mulatott a ritka padsorban egy ember, a szellemes és változatos előadáson, a melyet Majthényi, Somiéi, Ujj Kálmáu, Kákossy. MaUny. Kondráth 1 és Sárközi B. és Diuuyési Juliska kreáltak.
Szombaton neves újdonság kerüli bemutatóra Kuoblauchiiak. a Kaun szerzőjének legújabb újdonsága — Mértfóldkövek — Kosztolányi Dez*ó lordilásában — volt az est debutje. Mondhatom. I hogy, amit az előadástól vártuuk, azt meg ia kapuik ; Mind a három felvonás tartalmas, színes és változatos volt, eleven hűséggel és átérzéssel. Kellemesen I lepett rneg különösen László Tivadar alakítása és j szereplése, melynek eddig előttüuk nem sok értéke I volt, miután rendesen hadilábon állott a szerep tu-I dása és előadása uála. Itt azonban megmutatta, hogy | tUil brillírozni is a szöveg tudásával és az előadási készséggel. Örömmel láttuk és adjuk ezt tudtul, hogy szombaton László előnyösen és jó szinben » uem kis művészi erőben mutatkozótl be. Meglepően hű és erős volt szerepében Diunyési Juliska, különösen a második felvonásban. Mondanunk seiu kell, sziute sahlonosau írjuk ide, hogy Kondráth Iloua, Majthéuyi, Somlár, Zalai Margit szintén művészi tartalommal töltötték meg szereplésük kereteit. — Lóránt Vilmosról annyit iruuk. hogy ő maga leg-jobbau mulat mindig játékán. Nekünk azoubau az az
JÚLIUS 6.
ZALAI KÖZLÖNY
örökös nevetés sehogy sem tufuzik. mert az egész\' jirab előadásának értókét devalválja. Nem azért megyünk a színházba, hogy színjátékot nézünk, ha uein axért, hogy a művészet iucarnatiójáuak vetüle- 1 tébao lássuk az élet, a való illúzióját Kzeu sorain-1 kai a reudezó figyelraebe ajánljuk I
Vasárnap este Lehár operettje, Éva ment. Megszólalt a zene is s igazán szólva, gyönyörköd -lünk Horváth Mici bájos és színes játékában a kel-, limesen csengő hangjában, örvendünk, hogy visszajön a kétszeres örömteli, hogy láttuk, hogy halot-iuk. Igazi ólét miudeu mozdulata s hangjában is a művészét tavaszának élete vibrál. Mellette üaletta, Mitáuy, Kákossy, Teleky jó környezet roll a zamatos nerepléssel töltötték meg az Éva ez idei elsó bemutatását.
í bét ión Nemtudomka szenzációs opereltu
ujdouság kerUl bemutatóra Horváth Mici felléptével Kritikus
— Az izr. templomban f. hó 5-én vasárnap d. e. 11 órakor volt ó fensége Ferenc Fer-diuánd trónörökös és fenséges neje Hoheubeig Zsófia lelkiüdvéért as Ünnepélyes gyászistentisztelet A gyászdruperiákkal felékesített templomban a hitközségi elöljáróság és az izr. nóegylel választmánya testületileg jelent meg: kivülök nagyszámú közöuség tolt jelen Az énekszámokat KartschiuarofT Leó főkántor a teljes templomi kar segédletével nagy halassal ad ti elő. Amikor az elhuny l trónörökös és nejéért halotti zsolozsmák éuekle&e közben 2 lelki mécs gyújtatott fel, sokan krtnuyeztek.
— Az Ipartestületi dalárda. A mull stámuukbau az Ipartestületi dalkör fennállásának egy nvéról emlókextüuk meg, amelynek agilis és ideális lelki) vezetője Uüchler Mór, takarékpénztári liszt-liseló. Kbben a hirüukben » sa|ió ördöge megtréfált beuuüuket, amennyiben t i z évi fenuállásról volt >tó a sorokban. Miután ez a sajtó hiba tévedésből Csuaiotl a sorok közé, azt most ezeu szavunkkal korrigaijuk, bár csak tiz éves múltjáról Írhatnánk már ezen ideális erótól duzzadó s szép reményű kullur egyesületünkről, Hiszen ebben a lekiutetbeu ulyau szegények vagyunk.
— JKi ez az ember ? Keressük, de uem találjuk. Pedig egy éve kutatunk már utána ! Mindenféle boloud hirt világgá kürtöl róluuk — csak ugy, tetszik tudni 1 — hasból. Nem az életből és az életről ír ó. hanem gondol egyet s költ kacsát — uyárou I i> kacsagágogátiK elhal Budapestre átveszi néhány l«p, hogy uáluuk indexen az intézetben a sárgacipó, liugy sziuészeiuk sziue-java autókatasztrófa áldozatai l*tt s igy tovább. Igeu, ilyeuekról r és tudósít a k-s hamis I Un bármeuuyire eleven is akar lenui, \'"miig holt marad ó, — mint a hírei I
— Iskolai értesítők. Bezárultak u iskolák kapui, elült a hangos gyermeksereg lármája, néma tsetd borult a tantermekre, beuuók immár a pokok szóvigetik zavartalanul hálójukat.
A proffesorok is szétoszlottak ki erre, ki arra » rascos értesítőkben számolnak be a lefolyt év \'iiunktjáról * anuak eredményéről, kivéve az állami •deiui iskolákat, melyek a járvány miatti hirteleu \'skolaziráa folytán csak szeptemberben fogják kiadui érlesilőüket
— Az izraelita elemi fiu ón leányiskola
«rtesitójU Kertész József igazgató paedagógiai cikké-vei veiai be. Bizonyos irigységgel uérbeluek az állami isíolák am»z állapotra, hogy 8 osztályában 325 tauiiója vau c«uk 8 igy egy-egy tanerőre átlag tanuk esik, míg az állami iskolában 80—9U >»iiuló sztrong egyik-másik tanteremben A igy nem caudi, hi lényesebb eredménnyel zárul tanévük, \'"im az álamiakuál.
— A felső kereskedelmi iskola értesítőjét Balogh Dezső keresk. isk. tanár iöichberg Adolf memoárjával vezeti be Bun Samu igazgató. Itt is az a szerencsés körülmény áll fenn, mini az elemi iskolánál, 40—45 lanuló van csak egy-egy osztályban
Az árütségi vizsgálatra 30 tanuló bocsáttatott, kik közül jtHesen érett lelt 2, jól érett ö, érell 18. 2 hó múlva teendő javító viisgálaira utasíttatott 5 tauuló.
Az alsó és középső osztályokban legtöbb elégtelen osztályzatot a franciából és németből kaptak a tanulók.
A női kereskedelmi szaktanfolyamnak mely a jövő tanévben isméi megnyílik 38 tanulója volt, kiknek legtöbbje iixgykauizsai családbeli.
— A szemkórház. Bár a perlakiak mindeu lehetőt kifejtettek s már abbun a boldog illuzióbau ringatóztak, hogy Kanizsát elütötték a szamkórház-tól, most mégis örömmel értesültünk, hogy városunk megfogja kapui a szemkóiházat, mely a jövő évben, ba a telek meglesz hozzá, fel is fog épülni.
— Ingyen fürdő Nagykanizsán. Megvan, ne panaszkod|uuk, ue sóhajtozzunk többé, \'már ezután ingyen fürdőnk is lesz állaudóau; de nem a kanális partján, nahogy messze kelljen fáradnunk, hanem a város kellő közepén é« pedig a főutcán a Központ es Korona kávéház előtt mindenki ingyeu élvezheti az egészséges porlürdót már a reggeli órákban.
— Ipartestületi kiállítás. Hosszú vajúdás Után még mindig a tervezés stádiumában teng az ipartestületi kiállítás, mely érdeklődés hiányában félő, hogy születése előtt megfog örökre halni. Hja t hiányzik az erős akarat, agilitás és kitartás.
— A zalamegyei jegyzők gyűlése Zalavármegye községi és körjegyző egyesülele a í. hó 13-án d. e. 9 órakor a fürdő gyógytermében latija meg évi rendes közgyűlését, melyeu a Báné-kovich János igazgató tauiló által kezdeményezett s Nagykanizsán felállítandó tanítói internátus ügyével is foglalkoznak oly irányban, hogy az mielőbb tető alá kerüljön A közgyűlés tárgysorozata 29 pontból áll A közgyűlést társas ebéd togia követni az Ksz-terházy szálló élteimében Kgy terilék ára 2 K. 20 f.
— Pályázat A pacsai járás fószolgabirája a zalaapati körotvosi állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása 1000 kor. töizsfizetés 1000 kor. helyipótlék, megtelelő («rmé*zatbi>ui lakós. 500 kor uti-átaláuy, fuvar, rendelési, beteglátogatási, műtéti és \'távolsági dijak a 9363/912. az vármegyei szabályrendelet szerint, továbbá az éveukiul teljesítendő
i védhimlóoltásérl szedhető dijak, valamint a Zalaapáli községben a halottkémleléséri megállapított díjazás. Választás 1914. juliui hó I4 éu \'d. u 3 órakor a Zalaapáti község tanácstermében.
— Dicsértessék1 A Balatoumentéu szép | keresztény szokás, hogy a pinceszeren vigadozók í zzel a szép jeligével koccintják össze poharukat : .Dicsértessék!" Rövidítése ez az TJr Jézust dicsérő köszöntésnek. Közelmultbau jégeső zuhogott alá a csopaki szőlőkre. Ezek legszebbikébeu napszámosok dolgoztak s iiedten menekültek eresz alá. KgyikQk a | ég ve résre fejet csóvált s szinte szemrehányó hangon dudogta :
— Jól vau! Osak sssék . . . essék I Hanem majd kevés lesz & „dicséi tessék *
— Savoy szálloda Budapest. VIII., József-körút ifi. Modern szálloda ujouuan berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobában, lift éj tel-nappal. Rendes Szidor tulajdonos személyes ve zelése alatt. Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 korouától, füles, világítás és kiszolgálássali A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál engedmény. Újonnan bevezetett Pensio-rendszor, napi ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezéH Háló nzobák 80 tbronáérl.
Közgazdaság.
TizennyolcJmázRa buza egy holdon Örömmel jelentjük, hogy a tizennyolc mázsás búzatermés nem Nemetországban volt, hanem a gyönyörű állami birtokunkon, Mezóhegyeseu. Csakhogy az is bizonyos, hogy ezt a tizennyolc mázsái búzatermést a talaj megfelelő előkészítésével, kellő islálló és műtrágyázással érték el. Rendes művelés mellett, mivel a magyarországi talajok foszforsavban rendkívül szegéuyek ós mivel az istálló trágyában is foszforsav igeu kevés van, azért a mi talajaink nagy buzateiilléseket nem adbatuak. És ha a gazda azt akarja elérni, amit Mezőhegyesen elértek; vagyis 18 mázsa búzát egy holdon, akkor az istálló trá gyázás mellett műtrágyát és pedig kötött talajou szuperfoszfátot, homokos talajon pedig kálisót és vegyesen szuperfoszfátot kell alkalmaznia.
NYILTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- cs vizgyógyintézete felnóttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erösitö és edző hlzUló-kurik egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
•) K rovtf alau Uiloitek,ti u»m vitllil Ijl»l6.-M\'tfi\'l n BierlíCHZlóség
Képes levelezőlapok dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
ló anyák gondoskodnak
* arról, hogy gyeimekeik ápláló ízletes és édestésztákat, kapiauak vacsorára. Kevés fáradtsággal, olcsóu, kitüuó édestésztákat készíthetünk dr. Oetker-féle pudding-porokkal, melyek külöu-bözők mint pl.: vanília, málna citrom és csokoládé izekben kaphatók s a kicsinyek által ujjongó fogadtatásbau részesülnek. Egy 15 filléres pudding-por csomagból >/, liter tej, 2 tojás és ft dg. oukor hozzáadásával kitűnő vacsora készíthető 5—\'fi gyermek részére. Minthogy pedig a puddingokat gyümölcsízzel, tejlöl nélkül ki-sziljük, ezen szerek fokozzák a jóizt valamint a tápértéket. II.
Z A L 4 I K (\') Z I. ö N Y
.ll\'UUS
Elárusítók:
ti Mí\'7lHp
ETERNIT* MŰVIK HAT/CHEK LAJOS, BUDAPEST
*I.AMDRA»V-UT33.
6rá«:NYERUSUJMlU.
palafedő-mester,
Nagykanizsán.
,:i • ■ k i ■ i i ■ M ^MHHBaMmaarrT\'J j t J J J I i I j i i I k
[ jttiiijM.NTAT^
jein\'o z<l iiu1 síoiik
KERJEN
Árjegyzéket,

Ottomán-
(Mfíiin\'ttii-piipirt, Viiuy hüvelyt lio/y és ne on-(>■(>(1(1 íiuiuiitl hasonló Iviiic/.ó.sü silány minöxóíífi
uhui/aloktól tévútra vezetni.
DÉLIVA6UT TPVi^^l/; DÉLIVA9UT
állomás P U-I UU állomás
rs iszaiiliiil
Tilsuk :ií
Fftngó gyógykezelés Hidegvizklira.
Sxuubuva>> nap- es lcgfíirdók. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolból a — Fürdőigazgatóság Daruvár, Slavonia. — Fürdőorvos: I)R. SCHUKKKK.
Aspirin
\'tabletták\'
: (cj ti (ogfájdsnál, Influenzánál, rheumánál slb. elismert Üjd.ilomcJllIapltószer A valódi Asplrlnnek 8uk az utánzata, azért kérjük, hogy az Asplrinl „Haycr" léle Atplrtn tabletták alakjában szerezze
be. Eredeti csomagolás 20 tabletta á 0,6gr. 1 ko: \' 201111. Minden tablettán az Asplrln szó látható, ]|j A* Aípirln iió védjcgyzttl. Ichíl i törvínyek g aicnnt, mái ctg n«m |o{o»nU kéullménytl\'
muítj
OAIOKHAI, /uÁKMWUU
f csau ty kor
/ÁQNER.
"a hansszerkirAiv..
A BPE"jT.iS^EFRÍ)RUTtS
flmtoviú* inftitNl
. ítV* V—tlHI \' ^
SSESMBST"0""^-
I0HANN MARII FARINA
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
Kxnn kiváló vvÁrt- l " l • I \'ti " - ( I .. miiid»Mi jobb drogériában, illat-
!n«ny« « KOllllVtX, liUl 111 \\ I/-S/il|)|)illl OS |)U(lt)l <z,.r ,•» uf..ávi»rli.vi k«plmt»k.
figyeljünk » pontos nimv■: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplaiz.
Minden hiiKOuli)iM**\'M után/;iiot lllusilBuuk vks>/.n.
Nagykanizsán kapluitó: GELTSCH i:s GRAEF drogériában, ffE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertáraban.
Magyarországi képviselő: Holzer Emil Zoltán, Budapest. VIII.
PALACE SZÁLLÓM
KUl) A I1 H S !
= VIII. K.VKt X \'Zl-U\'i\' |.( SZÁM- =r= ELSŐRANGÚ SZÁLLÓIM A FÓ- és SZÉKVÁROS KÖZPONTJÁBAN
A legmodernebb berendezéssel. hideg és meleg víz minden szobában. Fényss halt. - Lakcsztályok. fürdőszobátal. 160 szobn, 6 koronátol kezdödfleg. ^ Elsőrendű étiermek ós kávéház, eslénkint magas színvonalú hangverseny.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits Jóaswf könyvuyouidajában Na^ykaui^sáu.
53-ik évfolyam, 52 szám.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Mijjilinlk hétfőn 11 cmiltBrlükön.
l\'\'elíln» ,*e,keni\'*:
fclflfli,tí«l ÜK*" 10 koron., l(l(„c 6 korona. , . , ■
2 eo nn. E,,.. „,,„ 10 eií Banekovich János
Fs.iorunui: 1 Szirkaizlöiig íi kl»d4hl»ilil Piik-tér I
Kömény László Tololon: lej. - Hira.u..k dij.nbi. •■•rlnt.
Balkán jövö képe.
zódtek — Románia, Szerbia. Montenegro és Görögország előnyére. Ismeretesek a balkáni sorozatos hábo- Románia vérontás nélkül kapott egy ruk részletei s bizonyára ezek eredményeiIjdantékeny földdarabot, Szerbia majdnem is. Röviden, néhány szóban szükségesnek! "gyszerakkora lett s közvetlenül határos tartom összefoglalni az eredményeket, hogy \'eslvérhazájával Montenegróval, amely vi-a jövö térképéi, amely egyelőre csak a fan 1 s\'/0,lt nagyobbodott dél és délkelet félé. Bul-láziákban kóvályog. - megláthassuk s meg- 8irÍK "l"rlul1 « aránylagos területi vesztes, érthessük. i Ez a bolgár — aránylagos területi
Halkánban szövetségre léptek a szlávok, vesztes lett kiinduló s okozó pontja líalkán hogy — mint keresztények. — felszabadit-!mostani visszásságának Hulgária ugyanis a sák a török uralom alatt sinylódó testvé- hármasszövetaéghez szít. A hármas ániánt r„jket. került ki a szlávok réven fölényesen a lial-
A szövetségesek megverték a tőrükül kánon, Az angol politikai ravaszságnak be-egy pusztító háború véres hatoai során. Ez.1 ugrott a hármasszövetség s azt hitte, hogy a háború, mint első balkáni háború isme-1 a londoni reunio alkotta Albánia ellensu-cetes. A szövetségesek a törököt Európából lyozoi foRj» »\'< ántánt fölényét. Megterem-csaknem kiűzték s a felszabadított területen I tették Albániát.
osztozkodás közben, nézeteltérés merülvén fel.\' Albánia ahelyett, hogy — benne lia-íegyverre bizták a hódított területek sorsát. | marosan teremtetvén — tényleg rendelteié-K következett a Ii. balkáni háború, a szövetségesek egymásközti borzalmas harcai,
amelyek a bolgárok visszaszorításával vég-
éét, hivatását töltené be, a bonyodalmak boszorkánykonyhájává s a hármasszövetség fölösleges gondjává csúcsosodott.
Érdekes, hogy a történelem ismét meghazudtolja a szobapolitikát. Albánia — netn ] lehet Albániai A törzsök szabad, portyázó élethez vannak szoktatva s amíg annak szabályszerű kiforrását az idő meg nem hozza, nyugati adminiszlráliv kultúrát nem képes beerószakolnl a nemzetközi politikai agy.
Ha Albánia állami életei valaha lenne képes űzni, az csak a hozzájuk sokkal közelebb álló balkáni államok valamelyike révén vagy nyomására leszeu képeB — las-jsan, megnyugtató példákkal illusztrálva. — Erre a szerepre pedig elsősorban a most nagyon megerősödött Szerbia van hivatva. Szerbia különben is vértestvére Montenegrónak s rövid idők kérdése csupán, hogy vagy a józanabb belátás, vagy egy államcsíny hozza meg Szerbia—Montenegro egy korona aláfejlódését egy még nagyobb — Szerbiává.
Szerbiának akkor tengerpartj.i is lesz. Usak ez a Szerbia lesz képes a hozzáképest teljesen kulturátlan Albániát önállósítani.
Mérkőzés a patikussal.
Irla : Kanlzsft Ferenc.
A (ialal ember, aki most a robogó voiiatou hazafelé igyekezelt, mér régóla nem járt oUhou, a falujában. Idestova négy esztendeje, ami az ifjúság éveiben nagy idő, Ó is. az apja is alig győzték várni a viszontlátásnak, bár laHsan de mégis elérkező napját. Az öreg Balta Mózes kékfestő-mester avégből, hogy bllsz élkedjék a fiával, hogy elvigye orre ih arra is, hogy mutogassa itt is, olt is, uo ugy-e urat neveltem belőle. Balta Oszkár pedig avégből* hogy szemébe uézhessenj[a falnuak, a falu magahitt, gőgös potentátainak és főleg a büszke és elbizakodott Bolváry Elzának.
Akkor, négy esztendeje. Balia Oszkár halálosan beleszeretett a fiatal leányba. Hogyan is engedhette \'»eg magának e merész és kilátástalan érzelem elhatalmasodását ? Talán amiatt a vak elbizakodottság mjatt, mely az érettségi bizonyítvány megszerzése litáu néhány hétig az iljakat jellemzi. Már mindegy de tény, hogy a fiu egy .\\ste, akkor, négy esztendeje,
különös véletlenképp kettesben sétálva a leánnyal az utcán, egész váratlanul igy szólt hozzá :
— Elza. Szerelmes vagyok magába Várjon rám. Négy-öt év múlva feleségül veszem.
A leány felkacagott.
— Csak nem gondolja komolyan ? Hogy is képzelheti, hogy én feleségül mehetnék a kékfestő mester-ember fiához ? . ■ .
Igon, ezt inoudta a leány. Azóta sok minden történt. Az öreg Szálkái, a község érdemes bírája, meghalt és mostan Bus Illés a bíró A régi követ megbukott és egy tialal pesti fiskálist választottak helyette. (Nem adok neki tiz esztendőt — vélte Hallá Mózes — ezt is kiütik a nyeregből. Még pedig a fiam.) De. nini, el ne felejtsük, meghalt bizony Bolváry Uáspár főszolgabíró is, nagy szegénységben felejtve özvegyét és leánykáját. (Talán már nem is olyan gőgös az az Elza )
Öreg Balta Mózes már több ízben hívta haza, terjedelmes levelekben a fiát, aki azonban megmaradt elve mellett ós mindannyiszor azt válaszolta, hogy a I inig doktori címe nincs, addig nem megy haza.
Igazában másj)ka is volt. Az egyetemi évek
alatt sokat nélkülözött. Nem volt egy jóravaló ruhája Már pedig azt akarta, hogy miudeuképpeu, még külső megjelenévével is elkábítsa, irigységbe ejtse a\'falut, melyet, hite szerint gyűlölt, de voltaképpen szeretett Csak ideálokért hoz az ember nehéz áldozatokat Ideálokért, melyekért rajong. És Balta Oszkár, tengődvén négy esztendőkön át lecke adásokból, citnszalag-irásokból és más sovány keresetekből, mindig rendelkezelt Bnnyi lelki-oróvel, hogy a falu tervbevett lefózéze céljából garasokat tegyen félre. A garasokból igy lettek forintok és igy történhetett, hogy ugyanazon a napon, amelyen a fiút doktorrá fogadták, végre olyan ruhákba öltözhetett, aminőket régóU bámult az utcán és néha a kávéházakban,
Mert el|árt ám a kávéházba is. Nem ugyan az 1 időt lopni, miut mások, hanem szemlélődui. Ott leste ki a divatos nyakkeudóviseleteket, ott jegyezte meg ia különböző pesti vicceket és a társaságtalan, inaga-bau küzködó szegéuy fiu a kávéházban tanult biztos j modort ós föllépést. Legalább ő azt hitte, hogy ezeket tauulta.
A negyedik esztendőben jobbra fordult a sora : I irodába került és hatvan forintokat szerzett havonta
Uj villamos fényforrás
Osram-lámpa
Magyaroraingt Képvileaö: Fingfr ra Fia, Budapeat, VI, Haj6a-ute»a 41 síim.
<
9
ZALAI IdUÓNT
Jüuüs a.
Szerbiának ezt a szerepet részben a történelem adja kezébe (Dusán cár hajdani birodalma), részben a földrajzi fekvés s részben a később odafejiödö nemzetköti politikai helyzet. \\
Bármiképpitn is fogja a hármas ántánt és a hármas szövetség a farkasszeműgyet elintézni, Szerbia ettől a szereptől el nem eshetik.
Végül, ha lapozunk a történelemben, — a népek bukásának logikus statisztikáját el kell ismernünk. Ha tehát eljö a szlávok érvényesülésének elmaradhatatlan ideje, az a sok kérdés, amely most függőben van, — ónként, vagy erőszakkal, — de mindenesetre pillanat alatt elintéződik a jövő utódok talan nagy fejfájására és keserűségére.
Ugorkaszezon.
Alig pAr nap válásit el attól a .ciklustól", amely u orkaszezou uéveu általánosan ismeretes.
Az emberi foglalkozások egyes nemei már megkezdették dicsőséges .tevékenységüket" a semmilevés, vagy a kej-eseltevóa csendes, forró, napsütötte berkeiben.
Az oktatásügy az utolsó felvonás régjeleneté-liez érkezett. Az elemistát lanitó potrohos, vagy szikár polgár éppen ugy teszi félre a számoló gépet, miut a tudós matematikus a betűszámok halmazát az Akadémián. Ez nyaralni ni egyen a szabad Svájc szabad kantonjai egyikébe, amaz meg kapálgat, nyeseget természetbeni járandóságán, földbirtokán, talpalatnyi piciny kertec skéjében.
A művészetek mártírjai, papjai, lovagjai és apostolai szedik sátorfájokat. A színész fürdőhelyen rögtönöz egy alkalmas társulatot s végigjátsza. végig-énekli a csendes vizeket, üdülófákat s parkokat. A festő felnyalábolja magát s megyen a természet úgynevezett csodarejtekeibe, hol jó, vagy rossz vázlatokat készít, miközben kuglizik, sörözik, kártyázik s egyéb társasjátékozik, csókolózik, kokettál, aszerint, ahogy a faluban, hel felüti ideiglenes főhadiszállását, miféle szórakozási üz az uri nép. A festő olt mindig kedves, titokzatos .pesti" vendég.
A szobrászok hasonlóképpen. Kicsit komolyab-bau A zeneművészek csendesen élvezik a polgári otthon családi nyájas kényelmét s csak arra van goudjuk, hogy a környezet kedves lagjai szokott helyén mindig friss virág ontsa édes illalát, csak arra vau goudjuk, hogy előművészelük egy gondolatnyit se veszilaeu — emberfeletti technikájukból. Éppen ezért naponta négy-öt órahosazat skáláznak a tószomszédok végtelen keserűségére és fájdalmára.
A zeneszerző, ó, a zeneszerző, egészen más. Kendszeriut keveset beszél, szereti a magányt a csak a rirág hallja olykor magányos szavát. Ha közeledbe .jut, pardon, ha megkörnyékezed, okvetlen el és ki-dudol - rendszerint kellemetlen hangjával. De ha zongorához ül, arca földerül és ó a szuveréu atyaisten. Az akkord elhall, a szerző arca pergámeu s ölébe hull virág — s a nő . ..
Az újságíró: a napszámos, a szegény, igazán megérdemli a pihenést, hogy a sajtótörvény parag-ráfustörte fájdalmait kiheverhesse. De uem uyugszik, ha véletlenül egyszemélybeu poéta is. Nyughatatlan lélek a poétalélek I Ideálista és elvei fenntartásával taposna az élet prózáját s liliomait. övakodiuuk a poétáktól — különöseit ugorkaszezoubau.
A hivatalitok is megszerzi a maga saját ugorkaszezon ját — egy cirkalmas orvosi bizonyítvánnyal.
Az iparos, a kereskedő, sajnos, a koujuukiurák olyanok vohak ^ vaunak, hogy ezeknek soká volt, van és még soká lesz ugorkaszezonjuk — ebbeu a
rossz esztendőben, ebben az dgorkavilágban . . . Nya ralni kell, mert ebben a drága világban nehéz — megélni I. ,.
Ugorkásey Szezon
HÍREK.
Értesítők.
A főgimnázium értesítője külön cikkek-beu számol be az öuképió, a gyorsíró, a kongregá-oió körök működéséről, nemkülönben a lövésztaufo-lyamról. Valóban örömmel konstatáljuk, hogy ugy a vezetők valamint a szereplő tanulók dicséretes derék munkát végeztek.
KQlöu külön számol be az alapítványokról » ösztöndíjakról, melyek miudegyíkét arra való szor-g»lmas s érdemes tanulók kapták.
A mi a tanulóknak az egyes osztályokban való megoszlását illeti, itt elég kedvezők a viszonyok, ameuuyibwn egy-egy osztályban itt sincs 40 tanuló nál több. A nyolc osatály összes létszáma 4 70.
Itt is, miut a legtöbb gimnáziumban leggyen gébbek a tanulók a latin é-* számtan, jobbau mondva a ineuuyiségtanból.
Az érettségi vizsgálatra jeleutkezett 36 tauulo, kik közül jeleven érett lelt 7, jól érett IS, érett lí Visszavettetett i tanuló.
A polgári iskolák értesítője Dr. Baiihi Qyula volt igazgató emlékével nyílik s a tanét túr téuetével folytatódik.
Szembetüuó, hogy a fiúosztályokban kisebb a létszám X77. mint a leáuyosztályokban 306.
Odvös s dicséretes kezdeményezése az intézőt-nek, hogy ugy a fiuknál, mint a leányoknál is bevezették a gépírás gyakorlását, mely ma már ugy a
Most megvalósíthatta titkos álmát: megtanulta ugyanis a karambol-játék rejtelmeit. Ne méltóztassék mosolyogni, de ezen a ponton hivatkoznom kell a Mexikó-kávéház karambol-matadorjára, Proint úrra Hogy a magánéletbe kicsoda-micsoda ez a Proint ur, tel lesseggel ismeretlen. De annál bizonyosabb, hogy amikor Meiikó-kávéháibati kezébe veszi a dákót. minden szem mozdulatait kíséri. Még a uók is abbauhagyják a pletykát es egyedül Prorat úrra irányozzák figyelmüket. A dákó kibelikje ó. mert valóban, magam sem láttam még soha seukit ennyi érzéssel billjárdotui. Az a könnyed grácia — vagy miut a Mexikó-káveház kaszirnóia moudja : uousvalens — amellyel Promt mester a dákót irányítja és a melyben, bocsánat, vau valami a bo>bélysegéd botolva j lendítéséből és ollócsattoglató Íveléseiből és az a biztonság, amellyel nyakra-főre csinálja egymásután a százas, sót kétszázas szériákat haiái talanui imponáltak \' a mi fiatal Oszkár barátuuknak. És Oszkárnak az jutott eszébe, hogy ha odahaza Hátyokon, a nagykorcsma billiárd-asztaláuál hirtelen megjelennék ez a művész: bezzeg egyszeriben vége lenne a patikus meg a lódoktor dicsőségének. Mert Hátyokon ők kelten ejtik ámulatba karambol-művészetükkel a naiv publikumot, bár hiszeu ritkaság, ha olykor-olykor egy tizes széria sikerül valainelyikuek. Oszkár kivált a patikust utálta szívből, még pedig azért, mert következetesen letegezta és amikor az érettségi után hazament, az ulcáu barackot uyomott a fejé,búbjára, miut valami kis futnak. Érezte Oszkár, hogy a patikus összezsugorodnék, mint a megszúrt hólyag, ha valaki karambólban legyőzné. Mi lenne, ha 6 mérhetné a patikusra a megsemmisítő csapást?
fis — lám, ilyen furcsák az emberek — Oszkár
nem sajnált uapouta egy koronát, uéha kettőt sem, /végből, hogy megtanulja ezt a mesterséget. Elleste Proint urnák nemcsak műfogásait, de még a mozdulatait is. Pár hónap alalt ugy belejött, hogy állalábau harmincas szériák már nem meutek nála ritkaságszámba.
Kellőleg fel volt már készülve tehát, amidőn egy luuiusi reggeleu vonatra ült. Zsebébeu doktori oklevél és — ami bátyok kösségben szintén pukkasz-tásl log okozni — arjtny óra. A eárga bórkofferjá-bau vagy öt különböző reud ruha. Széleslalpu amerikai cipók. Oiliuder. Mouokli.
A bajuszát angolosra nyíratta Szóval is: a Mexikó-kávéház elegáuciáját birtokbavette, elsajátította és büszkén ment haza, ragyogni. Természetesen,\' Elzára is goudolt eleget. Már uem szerelte. Jóformán i el sem bírta képzelui pontosan az arcát. De azon, hogy már nem szereti, hogy már közömbös előtte, nagyon nagy megelégedést ós bizlouságot érzett így fölvértezve, elégtételt vehet rajta És megkérdezheti lóle, mert megkérdezi, hogy : Nos, Elzácska, ugy-e, most hozzám jönue feleségül? Milyen kár, hogy kereken elutasított, hogy egy büszke percben még a lehetőséget is kizárta ennek
Igeu. Elza most laláu máskép gondolkozik. Az árvaság, uo, meg a szegénység alkalmasiut uj életfelfogásra oktatták . . .
Oszkár hazaérkezett A vasúti állomásou bérkocsi utáu kiáltott. De bizony hiába. Azzal vett elégtételt magának, hogy hangosau megjegyezte :
— No, ez a Bátyok még mindig egy utolsó fészek még kocsi sincs az állomásou.
Otthon két dühös eb majd lekapta a tíz kör-
méről. Apja és anyja rohantak elő a nagy lármára és bizony uem ismertek rá az első pillanatban.
— Ejnye fiam, megírhattad volna, mely k vonattal jö»z. Kimentünk volua elibéd
Oszkár, szegény, meglepetést és örömet akad szerezui azzal, hogy jövetelét nem tudatta po*to* időre. És íme... De hát az a lődolog, hogy hazajött.
Este, a vacsoránál, melyre hivatalos voll » kántor is, meg a tanító is, megkérdezte, hogy ini vau Bolváry Elzával?
— Ha egy héttel előbb erkezel, láthattad volua az esküvőjét, felelte az anyja.
— Férjhez ment? Kihez?
— A patikusból.
— Ahhoz a vén bolondhoz?
— Ahhoz, bizouy, senki se gondolta volna, hogy a patikus valaha ebben az éleiben megházasodik
—- Sorsát seuki sein kerülheti el, — jegyezte meg tudákosau a tauitó ur, Oszkár valami fájdalom-félét érzett. Ugy vau, fAJt neki, hogy Elza férjhez-meut, még mielőtt bosszul álhatóit volna rajta. Most már teljességgel uincs egyéb hátra, miut a palikutl hiúságában lealázni. Jól ráverni egy párti karambolt, No, majd a napokban ... Ha ugyan otthon van ha nem meut nászútra
Biz az otthon maradt és épp ugy eljárogat örözni a nagy korcs mába, miut agglegéuy-korábau. Másnap délelőtt ott találkozott vele Oszkár.
— No öcsém — szólította meg kedélye-au a patikus — vakáció, vakáció. Hát mi újság ?
— Letettem a doktorátust bátyám uram.
— Miből hé?
— A jogi tudományokból.
JCILIÜ8 «
ZALAI lOHÍNY
8
legtöbb hivaUlban, inléietben, kereskedésben síi az ipari vállalatoknál is toljeaen inegliouosult.
Ál Bgye» osztályokban a laaulók létszáma elég kedvezóoo oszlik meg, csupán b) 1. é» M. |e4u).. osztflyokbsn haladja m«g a GO-at.
A tuiulásbeli eredmény ugy t fiuknál valt-miut s leányoknál is leggyengébb a számtan a mér-tanból. ami nyilván érlhetó.
Amikor ezzel a tanévre való visszaemlékezé-,onket végleg lezáriuk, a munkában kifáradt {6 tanárok és vezetőknek a szülők nevében is a kiloilett nsiues s eredményes munkáért köszönetet mondunk, non óhajtásunkkal zárjuk sorainkat, hogy a jővó tanévet ujult erővel, kedvvel a egészséggel kezdjék inajdau meg mindannyian.
Szinház.
Három nap színházi krónikája kerül ina egy cini alá. Nemtudomka Bakonyi Károly, Harsáuyi Zsolt óh Huszka Jenő írták. Három ismert ember inuukája tehát *h három tehetséges erőnek együttes alkotása, amely kétségtelenül felette áll a köznapi mintájú operetteknek, mert van érdekes raeseszövése, változatott én fordulatokban gazdag komikuma, a melyen Allűr olykor a színpadi hatás kedvéért az érzel-gönebo drámai fogán alkalmazása is Zeuéje is kellemes, sziuek óh nem bizarr. Miud a bárom este szépszámú közönség uézt> végig a darabol, mert az előadás a hír szárnyára kelt a annak sikere tok embert megmozgatott — az aréna felé. Magától értetődik, hogy a közönség éppen nem szűkös megjele-uése még iukább megtöltötte a szereplőket jókedvvel es — elég jól roeut az együttes mindenhol. A cse-lekuiéuy gyorsan pörgött, csak azok a nyújtott,
— Ejha I Nézd caak, no nézd caak, kikelt a csirke a tojásból.
A patikus utálatosabb volt, mint valaha. Es Oszkár egyáltalán tapasztalta, hogy a törzsasztal tigjai — akik közé odaült — nem esnek le a szókról azon való szent rókönyQletukben, hogy egy pesti ur, kivált egy doktor ur, vgy levegót kegyeskedik stiui velük. („No de majd adok éu nektek, sült parasztok, — gondolta Oszkár.")
Uyég/szerósz ur még mindig \'szeret karambolt játszaui ?
Hát éppen csak.
— Mérkőzzünk meg egy csöppet.
—- Nem bánom.
Odament a billiárd-aaztalhoz Régi szerszám »oli, össze-vissza toltozva.
A golyók különféle nagyságúak és agyik csorbább a másiknál. A dákók meg valoaágo* bükkösök.
— Ejha. b« ócska azerszátnok I — jegyezte weg fitymálva Oszkár. — ilyet Pesten mernének a vendég kezébe adui.
Hozzáláttak, Oszkár uem tudott báum a tokélet \'•n szerszámokkal.
A legegyszerűbb ziccereket kihagyta. Három poáut sem csinált, amikorára n patikus megnyerte az ötvenes játszmát: — Érteni kell ám kis öcsém I — mondotta büszke gúnnyal, majd igy folytatta :
— Ezek a pesti fiatalemberek, ezek a csirkék, alig hogy kibújtak a tojásból, már azt hiszik, hogy könnyen elbánnak velünk, falusiakkal. De nem addig »»u ára az.
De nem ám , . .
Oszkár alaposan megrövidítette a faluu való tartózkodását. Két nap múlva rohant visza Pestre, vUsza a Mexikó-kávékázba Ugy érezte magát, mint *ki csatát veszített.
homu szünetek vontak le valamit a darab értékéből. 8 bizony már a harmadik felvonásbau neraceak ne-vetlüuk, hanem boszankodtunk is az olykor hallható ámításon.
A szereplök közül külóubeu Horváth Micit, Teleky Ilonkát, Qalettát, Somiárt és Sárközi Blankát, Kákossyt ós özüts Irént emeljük ki s dicsérjük meg. inert hiszen mindannyian törekvésük és tehetségük legjavát s egyik-másik szinpathikus egyéniségének baját is hozta a szinre, amellyel nem csekély inér-tókbeu járult az előadás sikeréuek emeléséhez, amelyben csak egy folt volt — a kis hegedűs drasztikus jelenete. No. de valami a karzatnak is kell.
Ma esie a Mandarin (Mr Wu) lesz raúso-sou, Majthényi parádés darabja, amelyuek emlékét sokáig eltörölhetetlenül hordjuk lelkünkben, akik szeretiük az igazi mű vészetel.
Azután három uapou ál megy a Buksi operetté újdonság.
Kritikus
;>
— Ab ipartestületi dalárda köréből. A napokban tartotta a Dunámuli dalosmó vétség Kaposvárott közgyűlését. A helybeli ipartestületi dalárdái ezeu a közgyűlésen BOchler Mór, a dalárda agilis karmestere képviselte. A közgyűlésen Büchler Mói a jövó évben tartandó dalosverseuyre az ipar-teatüloti dalárdáuak részvételét is bejelentetté. — Örömmel tűzzük ide ezeket a sorokat, amelyek egyik jeles kulturegyesUletüuk mozgalmas életéről és elevenségéről tauuskoduak.
— Ae aikapitányi álláshoz Hogy a rendőrkapitányt hivatal két közszeretetben álló veteránja a nyugalomba vonulás szándékával előlépett, nyomban megindult a versengés az aspiráusok kö-1 zött, hogy ki nyerhesse el raaidau s tölthesse be a jó öreg „Qruss* bácsi megüresedő állását.
De a pályázók versengése mellett megindultak \' a magyarázgatások is arra nézve, hogy a jelen vi-j szunyok közöli szükséges e feltétlenül ez állásokhoz a jogvégzettség vagy nem. 8 erősen áll és tartja raágát a nézet, hogy igenis szükséges. Hogy ki magyarázta be a dolgot az egyes jóbirszemQ képviselőknek, nem tudjuk; de mi olyan információt nyeftüuk erre nézve illetékes helyről, hogy igeuis uem kell, csupán 4 középiskola.
Már pedig ha a dolog igy áll, nem tactauók egészen correcl eljárásnak, ha eddigi rendőrtiszt ti-! Kelőinkéi, kiknek ezen állások betöltéséhez nemcsak a rátermettségük, de a gyakorlatuk is megvan, meggátolnák abban egyesek Un személyes ellenszeuvöket követve, hogy esetleges elómeuetelókbeu, aiuit rniu-deu hivatalban tespeklálui szoktak, megakasszák.
Bár mi jól ismerjük városunk kötönuégéuek egy részét, amelyik mindig és raiudig a járatlan, az ismeretlen mesgyéu szokott haladni az állások betöltésénél is idegen alakok u egyénekben keresi a rátermettséget azonban szerei.esés körülmény, amely megnyugtathatja a pályázókat, hogy a város közügyeivel komolyan foglalkozó, a viszonyokat legiob-ban ismerő választók józan belátásukat követve tudni fogják, hogy az erre vonatkozó rendelkezések pozitív megismerése után, kire adják majdan voksukat s kik legyenek azon érdemes egyének, kik a nyugalomba vouuló két veteráu állását majdan elnyerhessék.
— Tisztaságot a vendéglőkbe! A belügyminiszter a kereskedelmi miniszterrel egyetértő-leg felhívta a vármegyéket, hogy a fogadók, vendéglők és kávéházak iparszabályreudeletét, amennyiben eddig intézkedés nem történt volua, egészítsék ki. A lelhivás szerint ezentúl a vendéglők, korcsmák, kávéházak és siHllodak kötelesek könnyen hozzáférhető helyen kézimosásra haszuálható mosdókészüléket felállítani. A piucérek pedig kötelesek a jövőben az
evőeszközöket és pohánkát fokozottabb mértékben -tisztán tartani és tiltva vau, hagy az evőedényekhez ujjaikkal hozzányúljanak
— Uj ^munkakönyv. A kereskedelmi mi-uiszter elrendelte, hogy az iparossegédek ezentúl teljesen uj munk*köuyvet kapjanak, melyben részletesen kell feltüutetni az iparhatóságnak, hogy az illető rendelkezik-e a megkívánt választói joghoz szükséges kellékekkel.
— Villámcsapás. A szerda éjjeli zivatar alkalmával tárosuuk területén több helyütt lecsapolt a villám, a többek közölt Dióasy -Bála kereskedő lakásába is, hol a falou függő képet darabokra znzta stb. emberéletben azonban szerencsére kárt uem okozott.
— Az elmaradt hadgyakorlatok kárát
uemcsak városuuk, de a szomszédos a a gyakorlat sziuterére eső községek lakói is érezni fogják, amennyi-beu nemcsak a kereskedelem s élelmi cikkeket elő-| állító ipar forgalmát fokozta volna s a lakosságul egy kis jóvedelomhez luttalta volna, de igy elmaradnak mindazou tervbe vett bid és ut építések a javítások, | melyeket a községek rég óhajtottak s amelyeknek rendbehozása a gyakorlat esetére már el is voltak | rendelve.
Az uj postapalota. Már moBt végleg befejezett lény, hogy a helyben felépítendő uj postapalotára a pályázat kihirdettetett.
Pályázati zárás határidő 1914. augusztua 1. d e. ll órája. — Pályázhatni az összmunkákra s külöu-külön az egyes reMortiuuukákra.
A pályázatra vonatkozó felvilágosító adatok a közel napokban a helybeli postahivatalnál megtekinthetők. — Pályázatokhoz a szokásos bánatpénz csatolandó. a munkálatok befejezése 1910. aug. l-re kívántatik.
— Fabick bácsi távozik Hosszú évek soráu át folytatott szép és eredményes, sói valóban dicséretes szépérzékre való munkálkodás után, egy általunk jól ismert s régtől fogva húzódó személyes íulrikából kifolyólag végre kedveszegelten beadta Fabick báchi a városi kertészaégról való lemondását.
Hogy az illetó ur ki volt, kik ismerik a városházi viszonyokat, jól tudják.
Dr. Babján Gyula polgármester tán éppeu a huzavonának véget szakítandó, elfogadta a lemondást s a Hivatalos Közlöny legutóbbi számában meg ia jelent a városi kertészi állásra a pályázat.
Mi, akik figyelemmel kísértük a távozó dicséretes munkáját, sajnálattal vesszük tudomásul, hogy eddigi foglalkozásától bucaut vesz, épeu azért, mivel egy maliciózus ur folytonos csipkelődéseit önérzete uem tűrhette tovább.
— Savoy szálloda Budapest, VIII., Józaef-kórut l(i. Modern szálloda ujouuau berendezve, légfűtés, hideg és meleg víz mindeu szobában, lift éjjel-nappal. Rendes Bzidor tulajdonos személyes vezetése alatt. Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 5 koronától, fűtés, világítás és kiszolgálássali A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Ujonnau bevezetett I\'ensío-rendazer, napi ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezés. Háló szobák 80 koronáért.
NYÍLTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőiltö i* edző hizlaló-korák egitz éven át. Oyermekek 7 éven felül kíséret nélkül felvétetnek.
•) K rovat alatt kOzlOttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
ZALAI KÖZLÖNY
JL\'LIUK a.
DELIVASUT Tjl.\'ly.J/; DEUVA8UT ÁLLOMÁS -F U.I U.U ALLOMA8
Vasas és iszaptiőfoiTások 34- 50° (\'.
Faugó gyógykezelés. Hidegvizkura.
Szénsavas nap- és légfiirdók. Szabadban való fekvés.
Mcrsckclt árak. Prospektussal szolnál a rilrdóIgaEKautaág Daruvár, Slavonia. — Fíirdöorvos: Ilii. SCHUKKKR.
isgan; v^jaj^aaj^^^^aaaiagaiBaiai \\
Képes levelezőlapok dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
A legjobb és legmegbízhatóbb
iiia^áriiáró Motorcsóplőkésisletek timgAiijAró Köturőgópok magánjáró Fafiirész- és Baeitógópek Benzin-. azivógaz ós nyersolaj-motorolc. Malomberendezósek. MOTOROSEKÉK,
melyeket teherszállításra es cséplésre is lehet használni.
KELLNER ÉS 8CHANZEK
BUDAPEST. KÁLMÁN.UTCA 3. SZÁM.
Oaak komoly 4rdeklAd6aoket k.rOnk.
Legjobb, legolcsóbb SZÖLLŐMQLY-IRTÓSZER a ,,KOCHILLIN"
Mert
A KOCH1LL IN nem csupán az elő kukacol ulí mtg de a petéket is, a molypjllét pedig « további peterakástól elriasztja.
A KOCHILLIN teljesen méregmenl.s, sz emberi szervezetre áitalmatan, s permetezes minden óvintézkedés nélkül végezhető
KOCHILLlN-nel minden időszakban, ez időjárasra való tekintet nélkül lehet permetezni.
KOCHILLIN nem égeti el ■ zsenge fürtöket (mint pl. sokszor s nikotin.)
KOCHILLIN nuut piszkolja be a fürtöket (csemege szőlőnél fontos.)
KOCHILLIN a szőlőmoly nyálából szőtt pókháló-szerű fonalakat oldja, a fészket elpusztítja és a fc\'saekbeft levő heru/ót meg-dlfj így • legrejtettebb helyekre is behatol
A KOCHILLIN lisztharmat (Oidium) ellen is hathatós védelmet nyújt.
KOCHILLIN jól tapad, így a fürtöket Állandóan.védi.
A KOCHILLIN | kgr.-os csomagokban, kemény tégl* alakú darabokban álllltaUk elő. 2 évig is eláll anélkül, hogy ható erejéből veazitenei
A KOCHILLIn vizben könnyen oldódik, üledéket nem hagy. igv n permetező csapot el nem zárja.
Ara kilogrammonként 4*kor. Kgy holdra 3—4 kg. elegendő.
Megrendelhető és bővebb felvilágosítással hjoI-khI : » GabouakereBkedelmt r -t.
Kochilliu osztályánál Budapest, V., Nádor utca 20. VÍ8ZonteláruRÍtókat keresünk
Aspírin
tabletták-......"1
: fej és fogfájásnál, Influenzánál, ilieumánál stb. elismert lájd3lomcslllapitószer: A valódi Asplrinnck 8ok az utánzata, azért kérjük, hogy az Asplriut „Bayer" féle Aiplrfn tabtellák alakjában szerezzcM . be. Eredeti aornagolás 20 tabletta á 0,5gr. 1 kor _ , a, 20 fül- Minden tablettán az Aspirln szó láthat,\',. * i
a; Ai Aiplrin iro *<d|«*y/t(l, tthll e t&rWnyck
** "érint, mii cíg nem |u^j»ult kítillmv\'ii) fll
Aiplrtn nlvvel nt«.;ii«veaol.
MÍm,iJmm
OMONNAl, /flMWMílWl
fcGNER-
n H«nsszcrkih«LV^
BI>E5T.ÍÓ^£FIÍ4RUTO.
J0IAII MA1II F11III
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
Ezen cég kiváló gyárt- |
iyaiaz kölnivíz, kölni viz-.sza ppaii
Ügyuljünk a pontos oiujre: JOHANN MARIA FARINA GegenUber dem Rudolfsplatz. Minden liasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza
Nagykanizsán kapható: GELTSCH ós QRAEF drogériában, RE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertárában.
Magyarországi képvis.-IA: Halser Emil Zoltán, Budapest. VIII.
PALACE SZÁLLODÁD
B U D A P E S T
VlTt. RÁIvOCZI-UT I.; SZÁM-
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A FÓ- és SZÉKVÁROS KÖZPON TJÁBAN
A I.Kmod.rn.bt, b.r.nd.,í„.|, hid.K «. m.l.g »|, m|„d.„ „obiban. _ Fin,.. h.H. Laki .alilyok, fürdO.iobi l..
CI.Or.ndQ éli.rniak 4, ki.Ahii, .alánkint img.t t.lnvon.lu bangvaraony.
160 Iioba. 6 koron.lói k.zdOdOleg.
Nyomatott a laptulajdonus Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa. i9x4. jullua 13 53-ik évfolyam. 53 SI4m Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Mtgjilanlk hétlön él csütörtökön. 1 ,.,~~ j T~ 7 ~7~~ . .. ....
, , ^a » .. . Felelő. wckMElő: Frtwerke.it f>: Szirkliztoilfl II kl»déhl«t«l DlÉfc-tér
IxeM.I Kg«l> ívre 10 korona, íéléy.e 6 korona u • . . T •
vedévia a korona 00 llll. _ Ej,., aiim ára 10 fl||* I "KliekOVlch JaUOS | Keméuy László Telelőn: 182. — Hlrdeléeek dljeiabie ecerlnl
M.gj.lanlk hitlón ii ciűtirtlkSn. tUfll.U.I "«k: 10 koron., K!t„, A !,„„. S.gy.díTi. a koron. 60 llll „ám Én 10 flll. Felelőt sserkesztA: .1. FtitserkeutA: Bánekovich János Keméuy László Szirkuztöiég ii klidfthlvatal Diák-tér 1
A vármegye táblabírája. A vármegye ódon kapujának küszöbén Ali már, még egypár parlamenti vihar s a nemes öreg ur, a hamvaiból föltámadt régi iu táblabíró, megindul a küszöbről, lassú lépésekkel fölmegy a márványos lépesókön, belép a küigyülési terembe és a nemes és nemzetes vármegye közönségének szeme alakjára tapad. A nagyon öregeknek ismerős lesz, azok simogató tekintettel köszöntik A fiatalja érdeklődéssel fogja kutatni arcát. A táblabirófiu dzsentrinek ismerés lesz, a kékbeli gazdának, ki a régi nemesurak egy részének helyébe az uj iilók nevében bekerült « vármegye ósi parlamentjébe, már kevésbbé, bár apjától ez is hallott valamit a láblabiróról, aki meghalt az ezernyoleszázhetvenkeltes törvénnyel, mely az igazságszolgáltatási kivette a vármegyék kezéból. Nemes alakja most újra bevonul a díszes, ósi közigazgatási terembe, melynek falairól régi jó táblabírák diszmagyaros alakjai kedvesen néznek le rá : hál visszajöttél, de sokat aludtál. Nem politizálok, de gyönyörűséggel látom gyönyörű hagyományok újraéledését. A magyar sírhantok alól kikap.rtak egy fölségesen szép emléket. Gyermek koromban utcán jártam még láttam néhányat belőlük. Arcukon méltóság, beszédjükben a magyar ur nemes egyszerűsége, pompás humora, szemükben napfényes nyíltság, köszönésükben góg és kevélység nélküli barátság s akkor megértfittem, hogy miért nem öldösték ezeket az urakat századokon át ngy. mint a francia mágnást és urat, miért szerette ezeket hono-rációtól le a pórig, armális nemestói a zsellérig mindenki. Akkor megéreztem s most megértem, miért bivták a vármegye táblabiráit senior pars-nak. a megye böl-ssesége letéteményeseinek, megértettem, hogy ezeknek a régi, jó táblabíráknak, nemzedék-ról-nemzepékre öröklódött pompás tulajdonságok embereinek lelkéből hogyan sarjadzott ki jogalkotás, kulturacsinálás, jobbágyok önkéntes felszabadítása, lemondás ósi kényelmekről, birtokokról, jövedelmekről. Megértet- tum a Kossuthok ós Deák Ferencet, a Nagy Pálok és Bezerédyek hatásának titkát. Nagyság és szivjóság, együttsirás a szegénnyel, az elnyomottal, a kézben örökké törvénykönyv, mely lefelé véd, fölfelé fenyeget, a szivben rendületlen szeretet s fönt a koponyában tudás, ismeret és nyugodt bölcseség, alkotó energia. A tiszte megváltozik Az igazság szolgájából. egykor campestriz prokurátorok, per-nyujtó mezei fiskálisok fékezöjéböl, pallosjogok uraiból csak egy halvány, szuett lép újra a porondra. Az ó lelkéből születik meg a vármegye ósi panasz- ós felirati joga. Megkapó gondolat volt újra életre hivői s ha a regi örökségből semmi sem maradt reá, az uj tisztség benső tartalma mégis régi zamatu. Az igazságszolgáltatás fenséges szavai más ajkakról ,hangzanak már el. a modern idők szélrohamai elfújták a vármegyei igazság-szolgaitatás ezüsttartóban égő gyertyáit. Nem ülnek többé törvényt a régi, jó táblabírák, a magyar igazságot külön palotában uz\'olgál-tatja kétezer királyi biró. Táblabíró helyét a
Modern cselédek. 1 A feleségem mindig kedves meglepetésekben rmeSttT-hol egy kapálodzó, virgonc csemete, hol egy tetemes Összegről szóló számla ftlakjnban, a napokban pedig azon váratlan hirrel fogadott, hogy Zzófinak, * cselédleánynak felmondott. Miért? — kérdeztem nómlól, mert sehogyse fért p fejembo, hogy Zsófi távozzék a házamból. Osak nem gondolt feleségem abbeli szenvedélyemre, hogy szeretem a szép cselédlányokat. A feleségem felelet helyeit becsengette Zzófit. Hol van a liba? — förmedt a bjelépó lányra. — — Nem tudom nagysága, szólt Zsófi uémileg sértódölt hangon, — elzártam a szekrénybe . . . — De csak nem nyelte el a föld. hogy a libát sehol se lelem. — Már-inár kicsúszott a számon, hogy: — Kiég liba vagy te édes rózsám. — de gondoltam a következményekre, melyek rám nézve feltétlenül szomorúak lettek volna. — De édesem, moudtam Zsófinak — maga csak nem akar visszaemlékezni, mikor észrevette a liba oltüuését — Kérem nagyságos ur, amikor az András (a fess bakii) itt volt. a libát is még itt láttam, de mi-dón András elment, a libát se láttam már. — Tehát András itt volt? Ks mihaszna, ha Andrással a liba eltűnt? No vallja be. mit tett? — Hát — hát — siránkozott Zsófi— András megette a libát, mert csak nem adhatok náki fóze léket. -- — Csepp kedvein sincs, hogy a hadsereg gyomrának szükségleteit fedezzem, — mondtam — maga pedig két hét múlva távozhat. — Sebaj, — jegyezte meg Zsófi — nekem már külöub es finomabb házakbau is felmoudtak. — Az ügy ezzel be volt fejezve, de nagyon téved az. aki azt hiszi, hogy most miudeu gondtól megszabadultam. A hadd el hadd csak most zudult fejemre. — Cselédei kellett fogadnom, aki szép is legyen, vasalni, sütni, fózui kitünóeu tudjon, rendes, illemtudó, udvarias legyeu, ne legyen sánta, se pupós. se vak. se néma, se sükut, de tudjon mindent. És e jó tulajdonságaiért és megbecsülhetetlen szolgála- taiért ne számitaou többre, mint feleségem megt-líK gedésérc, huszonnégy koronával füszorezvo havonta. — A cselédközvetitó derekasan megfelelt hivatásának. Annyi csolédet protezsált hozzám, hogy belólük akár egy kis hadsereget is összeállíthattam volna Az elsó csinos, barna hölgy volt. Könnyű vászon ruhában rebbeut be az ajtón ós világos kalappal fején, hosszú svédkeztyüs kezében pedig női esó-ernyöt szorongatott s mint egy szépen (elpántlikázolt német harci méu állott meg elóttem. — Parancsol nagysád ? — hebegtem zavarodottan, talán szolgálatára lehetnék? — Hiszen épen én akarom a nagyságos urat szolgálni, — hangzott a határozott válasz. Ajkamba haraptam baklövésemre és izgatottau lapozgattam bizonyítványai közölt. — Nagyon rövid bizonyítványok. — jegyeztem meg kis szDuet után. — De annál többi — vágott vissza. Sajnos, uern az éu hibám. A nagyságák ma már rossz szemmel nézik, ha a cselédjük divat szeriut öltözködik. A legutóbbi uruóm js azért mondta fel szolgálataimat, mert oly felöltőt készítettem magamnak, mint
Miért használjunk kizárólag „Osram" lámpát?
Azért, Iliivel ezen lámpa mindama követelményeknek megfelel, mely egy modern drótlámpa iráni támaszthatók. E lámpa eltörhetetlen, rendkívül takarékosan s mindig egyenletes világosság mellett ragyogó fehér fénnyel ég.
l\'abJl OtramJróUámpák kiytulók; l\'ill.tntot műviknél, tterelőknél ét minden leakmabeli utlelben. — ■Uj/yj.a.iíj/\' kéyuttló betenJee inger ét Pia. BnJapetl. VI.. ll*jót-ulca tl. ti.
a l ai közlöny
JULIU8 13.
táblai biró, pandúr bolyét a csendőr foglalta el. Betyárvilág helyett rend, ötven evig húzódó birtokperek, osztályperek, határvillongások helyett a huszadik század ezerlélegzetü Ipari és kereskedelmi perei, Werbóczyből, Plánum Tabularnból Iteló másodalispánok helyeit könyvtári törvénykönyvekből iteló modern, európai nivóju birák.
S mégis jól esik viszontlátni régi korok ideszakadottját. |Egy darab csipke a nagyanyánk drága szép csipkéjéből, régi kép régi falakról, régi udvarházak, beomlott kúriák ódon illata s szinte ajkamra tolul régi dál, régi dal régi dicsőségről. Ágota kisasszony édesapja, ki meghalt s régi lelkét, régi házát rája hagyta.
Régi telek, régi ház. Hatemeletes felhőkarcolók közé áll be, rabiofalas kaszárnyák közé. Falai ölnyi vastagok, a falakon oltották a meszet s ha ma lebontják, kicsorbul belé az aoélusákány. Mégis leomlottak a régi, büszke falak. Trójai falóba bujt az uj korok szelleme s megközelítette, az ódon sziklafalakat. Most a régi ház egy faldarabját befalazzák a vármegye restaturált házfalába. Semmi egyéb nem történik.
l)e ma, mikor veszendő minden, a mi régi, a mi nemes s osak az ér valamit, a mire dekadens franciák esküsznek, a mi gyors valóság, promt üzlet, kábitó haszon, vakmerő tagadás, jól esik hallani azt aszót, mely halottakat életre hiv, ha uj ruhát ad is reájuk. Mert ezek a halottak nem voltak igazi halottak. A modern korszellem szélrohama sivó homokkal befujh»\'.t» sírjaikat lent a föld, a magyar föld, i magyar föld mélyén koporsójukban is tovább éltek. Gondolkodásuk ma is ól, osak véres önvédelmi harcokat viv. A magyar urak igazi
szelleme meg nem halhatott, csak sívó homok temette el Ez a szellem, higyjék el a tagadók, a gúnykacajjal kaoagók, nem a maradiság szelleme volt. Azokból a régi vármegyei táblbirákból került ki Kölcsey. Kazinozy, Berzsenyi, Kossuth, Deák, FelsóbOkki Nagy Pál és még egy sorezred. Azok a régi vármegyék levelezték meg egymás között, hogy nemzeti színház kellene, hogy a magyar nyelv szókincséi szedjék össze szótárba, hogy birtokhoz jusson, a jobbágy, vallásszabadsághoz a román, a szerb, egyenjogúsághoz a zsidó és függetlenséghez, jóléthez az ország. Maradiak is kerültek ki soraikból, de ezek sötétségét elnyelte az a vakitó fény, mely az Eötvös Józsefek, Széohenyi Istvánok. Wesselényiek lelkéből csillogott elő. A „jogot a népnek" refrénje a vármegyékből tört elő, a régi jó táblabírák ajkáról emolkedett égnek. Nem kínjukban tért ki ez a szó ajkukról. nem forradalmi puskacsövek láttáin: maguk, önként szólaltak meg.
Hogy visszajön közibenk, fogadjuk áhítattal. igaz pietással. Kicsi lelkét, régi házát becsüljük meg akkor is, ha felbókaroolók közé ékelődik is be. Felejtsük el Grünwald Béla támadását. Moosári Lajos védelmét, ne a régi táblabirót várjuk vissza, hanem régi jó\'táblabirót
Ipari pályák.
Ilyentájt nagy gondot okoz a szülőknek, hogy gyerekeiket milyen pályára adják, mit neveljenek belőlük, hogy évek multán szemrehányás no érhesse óket, mert a gyermekeiket olyan pályara adták vagy szánták, ami természetükkel. hajlamaikkal ellenkezett.
Nehéz és felelősségteljes feladat már
II övé voll. Ki nem lutl volna b«j. de igeuin baj lelt akkor, midőn ki is Siettem, mig a nagysága adós maradi az Arával.
— I^eu, — hagytam helyben, — de tán eljönne holuap a válaszért.
Szóra se méltatott, kapta a bizonyítványait, .sarkon fordult éri indult. *
Az .ilóból még vissza kiáltott :
Al\'g teli el öt perc és az ajtó szárnyai ismét kinyíltak.
Vézna, szikár hölgy lépelt be, kinek hajlóit orrát régi okuláró nyergelte nleg. Hóna alalt újságokat, meg könyveket szorongatott
Bocsánat, — szólt, — hogy elózeles bejelentés nélkül bátorkodtam tiszteletemet tenni, de a nemes érzés, mely szivemet álhalja. arra buzdilolt, hogy
szeu
— Öu különben is a harmadik emeleten lakik ciak lépjek be. az önök családi lüzbelyOkuek és igy nem is szolgálnám. Volt szerencsém I — és lelt hajlékába, hol igaz szolgalélek igaz szívhez szól becsapta maga uláu az ajtói. hat. Van szerencsém tehát szolgálataimat lisztelettel-
Alig szedelőzködtem (öl meglepetésembe, rai- iesen (elajáujaui ama reményben hogy a jövóbíu kidén egy tömzsi, pozsgás arcú lányka állott elém. keményilíndó iugek, rántott csirkét és hámozolt kram-Meg se várta a megszólításomat.
hauem egyszerüeu
bell fogott a mondóká|ába :
— Tetszik ludui, nagyon jó vagyok. SOtni, mOBni, fizni, vasalni, porolni nagyszarQsn tudok. l)e
elmondom, miért távoztam el előbbi helyemről. Az _ Zo,lín hirUpir6 tlgyoki _ mon.
asszony nem tudoll (ózni és képzelie csak : a burgo-, ^^ _ ^ ^^ ^ % „elédera
uját ollóval akarta vágni, a levest hsbl.al tálalta, a ^ ^ ^ c>>k timmmi , konjhába
husi kanállal melélle, |a salátát olajjal inosla es • Ne||1 tlldom mi l5rlénl eIuláDi c„ak ,rr6| „„
lik tauuságol tesznek hasziiavehetőségemről és a házban vé.-zelt szolgálataim nélkölözbetotleuségéről. Nevem : Gertrudis Eulália.
csirkét forró víz helyett petróleummal kopasztolta, llát kérem, ezért mentem el onnan, éa megfogadtam hogy csak oda azegödőro, ahol magam főzhetek.
— De a (őzéiben segítségére akarok lenni. — válaszolt feleségem.
— Isleu ments I — kiállói. — jaj, cs.k azl ue, — és tueul Isleil hírével
most határozott fogalmam, hogy Zsófi a világ legjobb cselédje, kinek igényei egy libacombnál nagyobbra nem terjednek.
Nem is fogadok cselédet egyhamar.
. - mos
annyiból is, mert sokszor m&ga a gyerek se tudja teljes határozottsággal, hogy ininé pálya iránt van kedve és annak kevésbhé tudhatja ezt a szülő, aki többnyire a gyermeke hajlandósága után indul, de nálunk igen gyakori eset az is, hogy a gyengébben tanuló vagy rosszabb osztályzalokai hozott gyermekre a szülő rögtön kimondja a Bzene-tenoiát, hogy iparos losz a gyerek.
Ezt pedig nem oly formán mondja, mintha ogy rendes, jó és megélhetést biztosító pályára szánná, hanem inkább mumus gyanánt állítja oda ezt a pályát, melyre azért kell a gyermeknek mennie, mórt nem tanult. Igy nem csoda, hogy maga a gyerek már előre is undort érez a pályája iránt és elképzelhető, hogy nem fog az elsők kózé tartozni szakmája terén.
l5s elég szomorú és kárhoztató lény, hogy a jobb tanulókat direkte nem az ipari pályákra növelik egyes szülők, mely téren okos és értelmes fiúnak kélségtelen sikerei volnának. „
A legnagyob hiba abban áll lehál. hogy Magyarországon csakis a tanulásra hajlammal nem biró fiukat adják ipari pályára, amikor ott is kellene tanulni és tanítani.
De amikor luég az amúgy is fennálló hiányok mellett a tanító iparosok zöme a tanoncokat nem a műhelybe, hanem a szakmán kívül, igen nagy ideig mással foglalkoztatják a tanonc idő rövidre szabott tarlama alalt.
No de honnan tanuljon az a tanonc, amikor néhány iparos — tisztelet a kivételnek — még maga sem ért az iparához, luerl ót sem tanították.
Ha az idó elérkezik, a tanonc felszabadul s az ipartestületek révén megkapja a stilizált rajzokkal díszesen ékesített, pecsétes, rámába foglalható „Tanuló bizonyitványt", pedig akkor még mitsem tudnak az újszülött iparossegédek.
Igy aztán a munkakönyveB segédek egy része minden számítás és tanácskozás nélkül megszabadulva a lanoiickodás nehézségeitől. örömükben a nagyvilágba indulnak juunkát keresni.
A másik része belátván kévés és hiányos tudását a felszabadító mesterüknél visszamaradnak továbbképzés céljából még egy ideig.
Azok azlán, kik vándorútra kelnek munkaszerzés céljából, nem mondjuk, hogy helyet nem kapnak, sót igen sok helyei, mert sok ideig sehol se lürik óket tudatlanságuk miatt. Miért ? Mert mindent tudnak, csak a mesterséghez nem értenek, meri óket a tanonokodás ideje alalt kevéssé oktatták az ipar titkaiba. Mig az életfentartására pénzük és kitartásuk van addig csak utazgatnak. hol van munkáják, hol ninos keresetük.
Végre aztán anyagilag teljesen tönkre |menve, belátják tanítómesterük és sajái
JÜI.I08 18.
ZALAI KÖZLÖNY
8
hibájukat, hogy ók mily kevéssé érlenok a iiiegélhetcsaket biztosítandó iparukkoz.
A sok jövós-menés mellett lerongyolódva, pénz nélkül, távol falujoktól más megyékben ^hagyatottságukban a rossz ós erkölcstelen ulra kénytelenek lépni s végre mint munkanélküli egyének a rendőrhatóságok gondjaira kerülnek, ahonnét az iparossegédek kényszer Útlevéllel avagy néha tolonouton illotóségi helyeikre küldetnek, illetve szállíttatnak, kezdhetik elólról tanulni iparukat.
Ido vezet a falusi rossz és helytelen lanono nevelés is.
Számtalanszor hallottuk, hogy vannak
métlésbe esünk tehát, araikor az ujabb műélvezetért ujabban megdicsérjük szereplőinket.
Péntek, szombat a vasárnap újdonság ment a BukBÍ. az ujabb operettek serából. Mit mondjunk róla? Ne-híz megállapítani. Jénák elég jó voll az előadáa, de miulba valami borongoa kőd nehezült volna a szereplők lelkére. Nem voit bennük sok helyen élet, lélek K inkább gépiesen, miut életerősen mozogtak. Ogylátazik a darab Inem egészen forrt lelkükhöz. B ezen nem is caodálkozuuk. Nem finom, franciás ós simulékony operette — a Pnppcheu — (bogy lett ebből a Buksi?), Iiauem afajta vaakosau drasztikus német darab, (Curt Kraatz és Jen. Klen írták, Harsányi Zsolt fordította és Jeau Uilbert megzenésítette). — amely az erős hatást nem ritkán piruláénál vegyesen váltja ki. Ez az általánoi raegjegy-
iparosok, kik elszökött, notórius tanonookat lé80ok\' Al °Perell° \'"^i8 olyaufélo efemer értékű
rendesen nagy mentegette ós enyhítő körül- * T" .di"1 " ^
... ., ,. , vei hódit, do művészt ereje, érteke éa tartalma —
„tények felsorolja mellett egy év és néhány „,„„„„. Al e|5,d4„ „iriló „„, kűlö„bel, bÚ61l
hónap alatt is gyakran akarnak betanítani igazán a következő.
és felszabadítani. Hát hol vau itt az ipar A szereplők közül Bákossy most Is talpraesett
iránt felettébb mogkivánandó kölcsönős istápo-\'— bs\' két mondáéit azivesen elengedtük
lás. az előbbre haladott külföld elleni ipari to1""\' lnig 8,ü"" Iré"\' " l\'"""dó bA"i,al h ,iláit
és szív hódításra induló asszony — élethűen lorgötl
versenyre való előkészítés.
Minden tanonc kötelezendő lenne
fel-
és élt. Horváth Mici nagyon sablonosat) játszott éa énekelt a mintha hangja tartalmából aokat veszített
szabaditásakor 3—4 évi tanoncidő letelte volna; nincs ereje és fénye. Teleky Ilonka is árnyék-
mellett, az általa tanult iparból gyakorlati és "erü\'"1 iils""\' iukibb\' m\'m ÍU t>iulér Bósl"J el"\'
elméleti szakvizsgát tenni. Ezen eredménvek ,,u"ég«;1 \'•f4"" l<,lk,»1 l,h\'lm í«ro.«*gok pot-
...... , , . ...... pourrijába. de nem teljes sikerrel. Aranyosai Manci
elbírálására pedig ipartestületi alkalmi bízott- f„,10uí(n ,ikk(s ,legtali dB pgJutlal kimért is ,oll
»»gok volnának szervezendók. mint szak-[„ ez csőkkeutette máskülöuben tinóm és diszkrét képzettséggel bíró tényezők. játékát. Bihary baritonját örömmel és élvezettel hall-
Az írni nem tudó fiuk pedig tanonookul «"luk\' Lór4ul Vilm0! " t"»r8ke"
>■ ■ . tempója tetszett — a karzatnak. Neki való szerep
fe vehetők egyá talán nem lennének, mert . . . „ „ . „ . ,, ... ... ,, . ,
volt, UHveim kellett beune. GalelUi jól látszott. A ki-
igy kivolna zárva lehetősége annak, hogy műveletlen aegédek, illetve iparosok neveltessenek. Az iskolai képzettség kimutatása sarkalatos alapteltétele lenne a tanoncfelfogadásnak. Ugyanis az Iskolaképzettsóg hiánya miatt nem lehet megtagadni az ipartörvény szerint a lanono lájstromszerü beiktatását, valamint a munkakönyv kiadását. Éz esetben mit tud a tanonc, mikor segéddé, később mesterré lesz. Mi módon fejleszti üzleti tevékenységét ? Hogyan lesz képes versenyezni » külföld előre baladott nagyiparosával ?
állítás azonban igazáu művészi volt s élvezetet nyújtott Ma e6ie a Mérföldkövek, Kuoblatich darabja kerül szinre.
Kritikus.
— Hol a rendőrség ? |8zinte bámulatos az a pontosság és lelkiismeretesség, melyet rendóisé-günk kilejt akkor, amikor a köztisztaság elleni kihágásért az adófizető házigazdákat sorra kell büntetni ujabban azért, mivel járdáikat rendesen ueiu söpretik vagy nem öntözik a por elleu,
Hogy maga a város mikéut tartja tisztán az utcákat s söpréskor mikéut száll a szekérutakról a fullasztó, egészséget ölő, bacilhisoktól hemzsegő por
Főleg a szülők más szemmel nézzék a/. |» JArókűl6k arcAba- ~ a Piaci buö »lb-
., ,, , . .. ... , | élelmi cikkekre 6 árukra, az mellékes,
ipart pályákat, mely ne htgyjék. hogy aj Hog; s l6|(e|es {mVMt (om, „,lrtog,l)4k
rossz, hanyag, tanulni netn szerető es tudó uj|lik„ , i20kbl miudl)n píUoU éli „„,„ ^„„u sl4ju
fiuk részére van nyitva, sót e pálya nagy i vásárié sorra beh kóstol. — a vajat, túrót s a huso-
■szorgalm^t. tudást es rátermettséget igényel kat a hónapos mocsokkal borított marku, bagós
* csak a kvalitásosak boldogulnak az ipari tenyerű polgár a a linnyésabb izlésü nagyságák is
pályán épp ugv mint pl. a szaktudással bíró "\'biggyesztve l>Wtj»k, » «i«t« melléke,.
orvos, mérnök, építész stb. az ó pályáján, . "•» " Pímí Lwi ko"»h» "uM" m°M6
HÍREK. Színház.
1 rongynak sem használható szennyes teritéken egy-egy hetipiac vagy vasárnap délelőttjén \'00—Ü00 ipógár sebes vagy nem sebes szájial, mosdatlan marokkal táplálkozik, össze-vissza 10 -12 rozsdás bá-dogkaualat adva kézről-kézre, melyeknek elmosására | egy és ugyanazon 2 liternyi hideg viz áll a szeuy- [ ! uyes padon egy még szeunyesebb edényben rendel-( kezélfe egész délelőttön ál, az meg éppen leljeseu , mellékes, — hiszen vagy parasztról vagy holmi fa-Csütörtökön a Mandarin (Mr. Wu) voll a lusi muzsikus avagy fulócMuyról vau csupán szó, műsoron. A szép és klasszikus slilü játék azonban 1 üsse a kő, lia egy kettő felfordul is. marad azért i korántsem vout a színházba auuyi közönséget, mint! belőlük elég.
amennyit az megérdemelt volna. Hiszen már a mull- Sajátságos, hogy az ilyesmivel nálunk az arra kor az első bemutatónál elmondottuk, hogy Majihéuyi j hivatott közegek éppen nem törődnek, remekelt a darabban s hogy szereplő <4raai is Pedig mi ugy ludjuk. hogy ezt közegészség-málló részesei a hasonló dicséretuek. hsaknem is-| ügyi szempontból legalább is olyau kötelessége leuue
a rendőrségnek ellenőrizni s megakadályozni, mint a házigazdák folytonos inspiciálása s büntetése.
8 ha már a belügyminiszter ur szigorúan iu-lézkedik a vendéglói és kávéházi lisztaságellenórizése iránt, ahol az a legtöbb esetben amúgy is megvan s amelyet a rendőrség figyelemmel kísérni állandóan köteles, — bizonyára kétszeres köteleaaége at olt, a város piacán, ahol az egész város közönsége szerzi be a mindennapi élelmét, hogy onnét egészsége., ne porral telített, összefogdosott s nyaldosott portékát vigyen haza a család számára.
Ennyi figyelmet a város polgárai a közegészség megőrzése s a jóizlés szempontjából is fizetett alkalmazottaiktól joggal elvárhatnak, sót meg is követelhetnek.
Egy váróul polgár.
— Lefőzték a színészeket Akik a Buksi vasárnapi harmadik előadásán jelen voltak, a színpadon lörtéutekre valóban alig figyelhettek. Ameuuyi* ben a jobboldali páholyok egyikében egy ilju pár oly feltűnő páros szeretkezést folytatott az egész előadáson keresztül, bogy nemcsak a színházi közönség, de uéha-uéha a színpadon játszó QaletU éa Lóráut is pirulva veiték észre, bogy at ott Qló stern-üveges trubadur a szeretkezésben túltett őróluk is.
— A lótrágya mint szafaládé töltelék. Denikve a lótrágya ázsiója emelkedett, sőt aunyira, hogy egyik nagynevű hentesünk B. ur az élelmiszerek sorában is beiktatta.
Hogy a szafaládéba a legócskább húscafatokat, marhalüdót stb. őrlik a azt krumpli péppel bőven meggyarapitják, azt |ól tudjuk.
Azt is tudtuk, hogy itt-ott az állott halváuy tölteléket, hogy mutassou s tetszetősebb legyen p!-rosra festik vagy vörös guupiból készült bélimitációba töltik.
Hogy a becsületes bécsi vitslísek a szafaládéba legalább a lóuak a húsát töltik, avval is megbarátkoztunk. De hogy akadjon hentes, aki a szafalád? tölteléket lótrágyával vegyítse s gyarapítsa, erre éppeu uem mertünk még gondolni sem. 8 kérem ez mint értesültünk nálunk megtörtént. — Igaz, hogy rtmdórségüuk jóvoltából 200 korouába került a szafaládé tölteléke s 10 napi elzárásba a bői e, azonban ez a helyzeten mit sem változtat, a szafaládé mégis csak lótrágyával vegyes felvágott lett.
Tessék vásárolni I
— Liplk fürdőről Írja lapunk egyik munkatársa: Mig a retteni\' rossz gazdasági viszonyokat >z ország legtöbb fürdője nagyou is sínyli, addig Li-pikei tömegesen keresik fel boulitársaiuk éa a szomszéd országok lakosai. 8 ezt áldásos forrásainak éa páratlanul álló gyógyeredményekuek s a fürdőigaz-igatóság körültekintésének s előzékenységének köszönheti. Nem ismerünk fürdőt, a hol annyiféle betegség ellen talál a szenvedő emberiség gyógyulást, miut Lipiken. Kitűnő eredménnyel használják gyermekek, gyomorbajosok, köszvény, csuz, rheumábau szenvedők, cukor betegek, kik miud áldják Lipik fürdő gyógytényezőit. Egyes betegek állítása szerint a lipiki iszap hatásában versenyez a Pöstyényivel s igen sok azok száma, kik Lipikre csupán pihenni s üdülni jönnek, miután klímája enyhe s levegője ózondus.
— Savoy szálloda Budapest, VIII., József-körut IG. Modern szálloda ujouuau berendezve, lég-fütéa, -hideg és meleg viz mindeu szobában, lift
lel-nappal. Bendes Szidor tulajdonos személyes vezetése alatt. Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák 6 koronától, fűtés, világítás és kiszolgálássali A szobák feltélleu tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedméuy. Újonnan bevezetett I\'ensio-rendszer, napi ellátás 4 koronáért. Napi háromszori étkezés. Háló szobák 80 koronáért. «
ZALAI Kinöm
JI\'UIJS 13
tagat\'
Képes levelezőlapok d us v ál asztókban
jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
A legjobb és legmegbízhatóbb
OÉLlVASür ALLDMA3
FüiViő SS2SKT asas íis iszaiiliiíforrások 34 50° C.
Fangó gyógykezelőn. Hidegvixkuia.
Szénsavas nap- cs Icgfürdók. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál a Fiiidőigazgatóság Daruvár, Slavonia. — KürdŐorvos: DK. SCHUKKKR.
magánjáró Motorcsóplőkészletek magánjáró Kőtörőgépek magánjáró Fafürész- és Hasitógópek Benzin-, szivógáz ós nyersolaj motorok. Malomberendezéeek. MOTOROSEKÉK,
melyeket teherszállításra os csépiéire Is lehet használni.
KELLNEK ÉS 8CHANZER BUDAPEST. KAlMÍN UTOA 3 »zA*.
Oiak komoly érdaklfldinkat kérünk._
Aspirln
\'tabletták ^
:fcj és fogfájásnál, Influenzánál, rheumánál stb. | elismert fájdalomcslllapltószer: A valódi Asptrlnnek | sok az utánzata, azért kérjük, hogy az Asplrlnt 1 „Bayer" féle Asptrln tabletták alakjában szerezzél g be. Eredeti csomagolás 20 tabletta á 0,5gf. 1 kor | 20I1H Minden tablettán az Aspirln szó látható. ÍJ
Ai Atplrln »«J vMjfgyJtlt. lehlt a lörvínytk szerint, mii cíg n»m Joíoiuit MiiUrahiy«lt ^ Aiplrtn n4vv«l nw>!<-.evtinl.
Legjobb, legolcsóbb
SZÓLLŐMOLr-\\ IRTÓSZER a ,,KOCHILLIN"
Mert
A KOCHILLIN nem csupán az eló kukacot oli meg de a petéket is, a molyplllét pedig a további poterakáatól elriasztja.
A KOCHILLIN teljesen méregment s, az emberi szervezetre áruimat an, a permetezes minden óvintézkedés nélkül végezheti).
KOCHlLLlN-nel minden időszakban, az időjárásra való tekintet nélkül lehet permetezni.
KOCHILLIN nem égeti cl a zsenge fürtöket (mint pl, sokszor a nikotin.)
KOCHILLIN nem piszkolja be a fürtöket (csemege szőlőnél fontos.)
KOCHILLIN n szőlőmoly nyálából szőtt pókháló-szerű fonalakat oldja, a fészket elpusztítja és u fészekben levő hernyót meg-óli, igy a legrejtettebb helyekre is behatol
A KOCHILLIN lisztharmat (Oidium) ellen is hathatós védelmet nyújt.
KOCHILLIN j„| tapad, igy a fürtöket állandóan védi.
A KOCHILLIN i kgr.-os csomagokban, kemény tégla alakú daiabokban állíttatik elő. 2 évig is eláll anélkUI, hogy ható erejéből veszitenei
A KOCHILLIN vízben könnyen oldódik, üledéket nem hagy, igy a permetező csapot el nem zárja.
Ara kilogrammonként 4|kor. Egy holdra 3—4 kg. elegendő.
Megrendelhető és bóvebb felvilágositAml stol-gál: a Gabonakereskedelmi r. t. Kochillin osztályánál Budapest, V., Nádor-utca 20.
VUionlelárusilókat keresüuk


o / c y áiAmmma
(MIOKHAt, /AlÁSWaiWt
CSAK MOH
fcGNER-
HANöSZtKKIKÁLV..
BresTJOQEfllfltlUIIJ.
r. I P»L \' m r
BPfLttJAQCFI------
RHjtwitn rtttirtMf

JOMANN II1I1 FilBIII
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
Kihu cág kiváló Kyárl- | ••.1, • .;,, .:..;.. ,„,.,.,.,„„ ,\', ..„J,.,, mimlenjoUMrogeriábau.illat-
máeyai U egyedül valódi kOllltVlZ, liOlllU lZ-ís/iljtpitlL L^pilüül Mer ^ K.vúgylárbnu k.phXAk.
Ügyeljünk a ponliw oiiure: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz.
Minden ha»onlólievU mamutot utasítsunk víssíiu.
Nagykanizsán kapható : GELTSCH és GRAEF drogériában, RE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertárában.
Magyarorsiági képviselő: Holzer Emil Zoltán, Budapest. VIII.
PAL A CE SZÁLLÓM
BUDAPEST.
VIII.. RÁKÓCZI-UT 43. SZÁM-
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A FÓ- és SZÉKVÁROS KÖZPONTJÁBAN
ebb berendezéssel, hideg és meleg víz minden szobában. — Fényes hall. Lakosztályok, fürdőszobával. - 160 szoba, 6 koronától kezdfldflleg. Elsőrendű éttermek és kátféhár, estánklnt magas színvonalú hangverseny.
Nyomaton a laptulajdouos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykauiisáu.
Nagykanizsa. 1914. julius 16
S3-lk évfolyam. 54 szám.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Mi|]alinlk hitfon éi csütörtökön.
bl6fu«té«l árak: Kg4it «vro 10 korona, félivio 5 Nagyedivre 2 korona BO Ali. - Egyaa aiám én
Felelői szerkeszti:
Banekovich János
Főnzerkeaztő:
Kemény László
Szarkaaztoaag ái kiadóhivatal Diák-tér 1.
Telefon: 182. - HlrdaUaak dljaiabá* •■•rl«».
főgimmáziumi tandijak elengedése teljhatalmú polgármester ur,
s
Van lal teljéi ouilékü
gondolkozó képviselőtestülete >u 1905. egyik közgyűlésen a fógimn. tandijakra vonat kozóan oly humánus határozatot hozott, mely I bár annak idején
u tandij elengedésre jogointet adott mindazoknak. akiknek e jogcímet Magyarország minden humánusan érzi s gondolkozó városa szintén megadta.
Ez az akkoriban noiues humanizmussal diosekvó, szépen gyarapodó s örvendetes fejlődésnek indult város pedig ami pátriánk Nagykanizsa volt, amely a városi tisztviselőkre s az akkor már 1900 óta állami tanítókra tűzoltókra stb. a nemrég elhunyt nemes-lelkü polgármester elnöklése alatt tartott egyik akkori közgyűlésén kimondotta, hogy
jazok a főgimnáziumi tandijak elengedésénél hozzájárulása nélkül egyszerűen s önkénytt-
leg felrughasssa s ezen jogtalan eljárás ellen a képviselőtestülethez folyamodó, nála kéréssel megjelenő, eddig jogcímmel biró egyéneknek egyszerűen azt vághassa oda amúgy is pironkodó arcukba hogy a határozatot nem respeotálja s mindén körülmények között meg fogja változtatni, az osak a mi városunkban történhetik meg, vagy a minden oroszok cárjának absolutizmussal kormányozott hatalmas birodalmában.
E hatalmi elbizakodottságtól duzzadozó, nem vart. főlényes hangú, sértő maliciával kitért, oligarchikus mosollyal párosult, lesújtó kijelentéseket bár elegetleukedó lélekkel s piruló arccal, de mégis osak lenyeltük s elfeledtük volna, ha nem tuduók. hogy a tandij elengedésben részesült bizonnyára protekciós szülők között van olyan is, ki évi 5-6000 korona fizetése mellett azt mellényzsebéből is játszva kifizethetné.
Bár ha ez immár meg is történt, mi mégis számítunk arra, hogy képviselőtestületünk tagjai közt még mindig többségben
I elsősorban is jogcímmel birnak, ha az olt \' beiskolázott gyermekeik elégtelen osztályzatot | nem nyertek.
____________I E jogcím, a boldogult haláláig respeo-
táltatott is, mert a képviselőtestület minden egy város, melynek jóindulat- határozatának erélyes folléptével minden i, sainos korán elhunyt, OrOlc-1cselben nemcsak érvényt akart s tudott is polgármestere s akkori nemosen , szerezni hanem respeotálta is azt.
évi Mos\', azonban, hogy városunk vezetőségének élére ujabb egyének kerültek, kiknek tandij elengedés
áldását szintén jóleső örömmel élvezték, e humánus képviselőtestületi határozat, a képviselőtestület előzetes hozzájárulása nélkül egyszerűen s önkényüleg oldalba rúgatott és a jogoimesek legtöbbje a tandij megfizetésére köteleztetett.
Hogv a képviselőtestületnek egy korábbi határozatát a szükséghez képest joga van módosítani vagy azt esetleg hatályon kívül is helyezni, azt jól tudjuk. De hogy a város polgármestere, a képviselőtestület bármely határozatát, annak tudta, beleegyezése s
Fátum.
Oly ilres ilt minden, helyem sem találom: barangol a lelkem mindig messze tájon, Szüntelen elnyuzza kedvem a láz: Mert a szegénység föld /máig megaláz.
Csak IIgy lengek: minllia uem is lennék Folyton üz egy lázas mehetnék: Oli miért is nyílt meg elöltem a menny. Ha a szegénység megkötöz idelenn?. ■
Olthatatlan nagy szomjúság gyötör, Felszürcsölnék mindent: ami csak gyönyör; Miért hogy csupa vágy csak az élet,
Kl Isten tetézi 1...
nyomort, még ctiel
■*üppaéggel
FÓrfihÜSÓg. _ ^^ albibáztam .. Ki itt utálatos xon-
Klla, a városi tisztviselő csinosnak mondható gora olyan hamis .. . — sóhaj közepette Klta. Maga leánya búsan veri a ionéra billelllynil. Ki tudja, inog mit áll ott ugy. mint egy meghasadt láuyár ? mennyi gondillát verdesi agyai, mint a háborgó tenger • part szikláit? Ki tudja, mily AUrAii.t várakat épít kis koponyájában?... Mája jó egy oliaosí
kollábati : reng a zotigoia i-tí összedűl ai ábránd . . . Mást szerel fütykös ur, igen, máit, szerel .. .
Fütykös ur kezében pedig mozog az ecset a vásznon Hangulatos tájképül fest. Napsugárral lerí-lett erdóvel. picsinyke házikóval, Cáörgedeió patakkal. Azlán ó is elméláz « jóvön. A házikóban ugy karcsú asszonyt gondol; a padon, mit a házhoz festett, magái képteli kurta csibukkil, bodor lllsltel. Amotl a palák pariján kicsiny szókefUrtü gyermek jálsiogat. Kh I badarság I Nem ily fényes az élei . .. Behunyja szeméi és más képei Iái. Süléi szobában, pislogó
/VT\'agy miérl is nem ér már minden véget? lámpa melleit görnyedve az asztalnál nl ó arc. ve-rr.»w» « riiékévol keresvén a család kenyeret. Valamelyik
ERDŐS ALADÁR. sarokban kis picinyke^sir, kit sápadt arcú felesége
aarokbau kis piciuyke sir,
ringat .. . erősen ringat, mintha az életből akarná
Na, nézze meg az ember, hogy ábrándozik ... és é.s komoly férfiuek mondja magát I
— Szólt valamit Ella? ügy rémlik etftteui, mintha valami ábrándozásról beszélt volua .. . Talán szokott ábiáudozui?
— Hogyne Pflllyküs ur I De esak akkor.
— Nos, mikor?
— Nem mondom meg.
— Szerel óvelódni! Nemde ?
— Igen.
— Hiszen uem faggatom. Hanem ha valamit elkezd, azt fejezze fs be.
— Milyen goromba Pöltyköa ur I Ugy beazél velem, miutlia egy kauál vizben akarna megfojtani. Várjon, inegbáuja még . . .
— Ne haragudjék rám Ella. HendkivQl idege-sitenok a félbeszakított moudatok.
— Ugy-e, kiváucsi ? Gondolkozzék, majd rá-
TTloAt
kiríngatni. Minek is gyermek ilyen siegénjségben 11 jOn. Meri India, vanuak oly dolgok, miket egy leány
tiltörhetetlen vllágliófonal — 75% ínmmeftaka-rllás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú éleitan-tam.— Jutányos ár — Valódi üsram-drót-lámpa kapható: májd minden villamos telepen, azereldoél cs az Idevágó szaküzletbea.
viMatnott^ Q#uoun.-cüuát
V,Uú.li Osram-hótlámpák kaphatok. Villamos müvéknél. surtlöknél és mimUn uaÉ-mal\'th uzlril\'tn- - Magyaivntági képviselő btrtHiUult rakutrrat Pingtr ét Pia Bm-Japtsl VI.. Hajót-ulca 41, ».
ZALAI KÖZLÖNY
JÚLIUS 16.
kittassék, melybe miudeu állam két tagot delegálna, továbbá, liogy egy állandó nemzetközi iroda állítassák fel, mely a dokumentáció központosításával bi-zatuék meg. Ugyanazt csináluák meg a koreskedélmi jogra nézve, amit eddig a nemzetközi jogra, a tengeri jogra, alb. megcsináltak. Nem egyéb ez, miut a haani konferencia eszméjének alkalmazása a kon-suláris törvénykezésre — Brüsszelben.
Az egész világon kemény harcok folynak. De
indokolatlanul, minden rekompenzátió nélkül f00\'" azok a Mi,ko> ku\'dell"pk- ágyukkal
.... . . döntenek el. Ma a gyózeleiu azé a nó^ó, amely
szórj a p üli. gazdasági téren a legjobb pozíciót tudja a\'maga ró-
De nem folytatjuk tovább, lesz alk&l- gzérfl kjvM I|IDen Wll| hogy eMU a téreu a ueia.
munk a városi gazdálkodásra máskor is l6(tík eUgeMtelhetetleii taktikával harcolnak. Jules bővebben visszatérnünk- I Ferry azt mondotta, hogy a társadalmi béke lisztáu Csak azt fűzzük még ido, miszerint : -----------a-
vannak azok. kiknek nemes humanizmusa nem fogja megengedni, hogy az elődöknek egy ily humánus határozata egyszerűen fel-rugassék s az okos gazdálkodásra hivatott ifjú vezetők épen ott garasoskodjanak, ott — és azokon takarékoskodjanak, ahol s akiknek az leglobban fáj és ne ott szorítsák össze markukat, ahol esetleg több izben is
nem hisszük, hogy városunk képviselőtestülete a fent érintett nemes és humánus határozat törlésébe belemenjen s a hozzá kérvényező jogoimeseket ridegen elutasítsa.
De, ha polgármesterünknek azt mégis sikerülend keresztül hajszolnia, jóindulatáért mi minden esetre örök hálára leszünk kötelezve, ebbeli fáradhatatlanságát naplónkban feledhetetlen emlékképen jegyez7Űk fel s minden alkalmat felhasználva, minden esetben igyekezni fogunk, hogy e meg nem érdemelt előzékenységgel párosult, nemes jóindulatot hasonló jóval viszonozzuk.
X.
Irta: CHARLES LEBOUCO, a francia kamara tagja, Pária.
A parlamenteknek nem valami jó hirUk vau. A legtöbb ember azt hiszi, hogy ott egyebe\', sem teeznek, mint beszélnek, zajonganak és napirendi indítványokat tesznek. Néha azonban a p.rlamentek-böl, különösen a bizottságokból, egészreges, jó eszmék indulnak ki. A belga szenátus az angol alsóház kereskedelmi bizottságáuak (cominerciái committee) ketdmnényexéaére meghívást \'ntézelt az összes par-lameutekhoz egy olyan nemzetközi konferencián való részvételre, melynek a kereskedelmi törvények szövegének uuifikálása volna a feladata. A kísérlet merész, de életképes. A cél az, hogy egy fólauács ala-
a piacok kérdése (question de débouchós) ós senki sem tagadhatja, hogy a legügyesebb politika az, hH gazdasági dolgokban nemzetközi megegyezés létesíttetik.
Például mennyi elónye volua annak, ha a vá lasztolt bírósági klauzula legális érvénye a határokon tul is elfogadtatnék. Az arbilrális jurisdikcio a legegyszerűbb és legalkalmasabb módja a konfliktusok megoldásának. Belgiumbau és Augliábau nagyon divatban, De a választott bírósági eljárás három aktusa — a kompromisszum aláírása, a választott bírók I funkcionálása és ítéletük végrehajtása — még távolról sincs az egyes államokban egyenlő szabályok szerint rendezve. Franciaországban a kompromisszumos klauzula nem érvényes, főképp biztosítási ós részvénytársasági ügyekbeu. Ugyanígy Vagyunk a csőddel is. Nem volna-e helyes, ha a hitelező jogait kiterjeszteuók mindenhová, ahol az adósnak vagyona vau? Igen sok államban a külföldi hitelező nem részesül olyau előnyös elbánásban, mint a belföldi, több államban pedig egy küllöldön megnyitott csődöt egyszerűen mog uem történtnek tekintenek. — Minő garanciái vaunak a kereskedőnek, ha dacára a csőd kihirdetésének, az adósnak egy más állambau fekvő vagyonrészei a csődtömegtől elvouatuak? Ezért szük»éges, hogy nemzetközi szerződés létesíttessék a csőd általános kihirdetésére és az eljárás uuifiká-lására.
És hogyan állunk a zálogjog, a kereskedelmi rendőri intézkedések, a biztositólársaaá-ok felügyeletének éa a bemutatóra szóló címletek elveszése, vagy ellopatssa kérdésének unifikáció|ával ?
A tisztességtelen verseny tekintetében egyes országokban már történtek ebben az irányban lépések Svájcban törvéuyt hoztuk, mely védelmet nyújt
a reklámok, kiállítások, csomagolások, stb. utjáu való tisztességtelen verseny ellen. Hasonló kezdő-mónyetések történtek Dániában, Hollandiában, Ausztriában, Svédországban, Norvégiábau, Görögországi,.,,, jós az Egyesült-Államokban. Az 1883-iki párisi konvenció, a madridi és washingtoni diplomáciai konferenciák rendszabályokat állapítottak meg a szaba dalinak és átumiuták védelmére és bizonyos országokra nézve a származás megjelölését is garautálták.
Ez azonbau nem elég. Többől kell tenni: ge-ueralizálni és biztosítani kell a viszonosságot ós arra kell törekedni, hogy legalább részben enyhítsük a gazdasági krízist, mely az egész világon pusztít. Nagy közérdek, hogy a felügyelet kiterjesztessék a biztosítási társaságokra, különösen azokra, melyek uépbiztositással foglalkoznak. Kívánatos, hogy \'ezt a kérdési a kormányok nemzetközileg rendezzék.
íme néhány kérdés, melyeket a belga parlamenti tanács a programmjába (elvett. Ha ezeket megoldjuk, vagy csak ebben az irányban kezdeményező lépésekot leszünk, akkor hozzájárultunk a népeknek egymáshoz való közeledéséhez, mely — bármit mondanak is az utópislák — csak gazdasági tereu lehetséges
szemtől-szembe nem mondhat meg a fiatalembernek — rnoudta Ella kipirult arccal, lesütött szemmel és azután tovább zongorázott. .;
Pöttykös ur is tovább festett, de a rejtvénnyel egyáltalán nem törődött. Máshol járt gondolatban Alacsony, zöldzsalus házikóban, melynek homályos szobájából fekete szempár villog felé időnkint. . . Szivig hat e villogás egész életre szól ... Az 6 Máriája Ql ott várakozással eltelve, könnyezve . . . Pöttykös nr késik, Pöttykös ur nem jön. Hol vau Pöttykös ur? Niucs valami baja? Azt mcndta, hatra itt lesz ... Hat óra már régen elmúlt ...
Maga Pöttykös ur is beleköuuyezett . . . Megnézte az óráját: háromnegyed hét... Hogyan maradhatott itt ennyi ideig? Persze ecset, zongoraszó, nem is csoda, hogy késett. . . Gyorsan letette a palettát és az ecieteket.
— Hát nem találta ki Pöttykös ur? kérdezte Klla, mikötbeu amaz, kis festék folttól igyekezett megszabadítani a ruháját.
— Nem.
— 6 maga . .. nem is gondolkozott rajta — válaszolt megsértődve Ella. Azl sem érdemlem meg,
hogy pár pillanatig megemlékezzék rólam ? Haragszom I ..
— Ne haragudjék. Mondok valamit, de ne nevessen ki érte. Azt hiszem, akkor szokott ábrándozni mikor én itt vagyok.
— Nagyszerű, pompás. Eltalálta — tapsolt kicsiny kezével Ella.
— Ezt már még sem inertem volua komolyan goiidolui és ha csak sejtem is, nem szólok felőle. Különben higyje el. pillanatig sem gondolkoztam rajta. Éppen csak, hogy felellek valamit.
— Azután Pöttykös ur fogta a kalapját: elköszönt. Az ajtóbau azonbau visszafordult és mosolyogva mondta:
— Ella, ue szeressen engem Nem érdemlem meg. Későn érez szerelmet irautam, már másnak adlam a szivemet. Csókolom kezét . . .
Útközben szórakozottan motyogta; mintegy magának beszélve :
— 99 Elláért sem mondanék le az én Máriámról 1.. .
Szamoeey.
HÍREK.
Színház.
Héüóu Kuoblauch daiabja, a Mérföldkövek volt másodszor nálunk műsoron Mintha möérzésün-kel azonban elzsibbasztolta volna a nyár tikkjjjztó hősége, ugy nézett ki a színház képe. Üres padsorok elóit folyt le a játék. Itl-ott volt egy ember a földsziuleu b a hangadó karzal is némaságával tüntetett. Hiába! Niucs már érzékünk a való szép iráut, elpárolgott lelkűnkről az idealizmus, az igaz művészetért való rajongás s lelkünk egész tartalmával a tánc, a kuplék, a mókaságok üres jelentéktelenségei felé vonzódik, ezt szomjúhozza. Ennyit ér a XX. század moderu eraberéuek vágyódása az igaz, a való művészetért. Szomorú kép. de megértük. Niucs raűerzé-künk. Ezt konstatálta a hétfői üres Bziuház. Pedig Koudráth Iloua, László Tivadar, Zalai Margit, Ujj Káliuáu, Diuuyési Juliska, Majihenyi László ugyancsak kitettek magukért s alakításuk méltó jutalma mindenesetre az ide irt és megismételt dicséret. Aranyosi Mauci is sokat ígérően játszott és hálás kis szerepében jó ízlésének s fejlő tehetségének tanújelét adla. Ezek mellett még Somlár, 8züls Irén ós Ma-táuy (bár neki jobban megfelel az értéktelen operett szerep!) is hangulatosau és színesen illeszkedtek be I előbb dicsért társaik sorába, akiknek nevét miudig j tisztelettel emlegetjük, mert hiszen ók itt a drámai | erő, az alakító készség és az igazi művészi tudás interpretálói — a színpadon. Én azt hiszem, uagy [ rés is marad utáuuk, ha egyszer elszakadnak a • társulattól és tőlünk I
Keddre és szerdára megjött a modern ember\' fiának művészi bálváuya — az operette. S még I hozzá újdonság isi Lehár irta a zenéjét, Bra.nmer és Grünvald Alfréd pedig a szövegét. (Haraányi I Zsolt fordította.) Szóval megint részvény tát saság terméke előtt bóliutuuk fejet, mert meghajtásra nincs okuuk. Raffinált hatás vadászat az egész. De a fő, — hogy ma ez kell. Ördögnek kell a művészet, ha üres a kassza I Gondolja a titkár, a direktor I S a I Tökéletes Asszony — ugy, ahogy mégis meg-, töltötte a színházat mind a két este. Volt benne I nagy dob, cintáuyér (még önállóan is kezelve) lánc
JÜLIÜ8 16.
ZALAI KÖZLÖNY
8
- letárol Tehát volt ismétles is unos-uotig. Elfe-1 miat a zalamegyei uuiiók és jegyzik iulernálusa lejtettük sí élei gondját, akiuek volt, vagy van.
A darab librettója fura história. A kis feleség nem tudja törni íérjéuek laugyos szerelmét, elmegy hál tüzet s»*rezui PArisbs, ho^y azzal forralja (el a már-már elaludt bőséget. A terv sikerül.
Hoz magával anyóst, udvarlót (persze mindezt a színházi inventárból I), mire a megtévesztett férjben felforr az érzés a képzelt sógorasszony tüzes temperamentuma alá rejtőzött felesege iránt u csak ugy dagad a vágytól, a szereleiutól, a melyuek katlanát ugyancsak lelfütötte a féltékeuység láng|a. Végre is kisül minden s ő boldogau szorítja magához azt, a kitól már válni akart.
Párisban kijavított kiadásában I Ez a csolekvény gerince. Ehhez tapad jobbrólbalról egy csomó komédia, lánc. jókedvre csiholó epiioód, imitt-amott túlzással npékelve. Az operette főszereplői Teleky Ilonka é« flaletta volUk. Teleky ínég ennyi élettel nem játszott. Hő volt az alakításban s hangja is kiadós biztonsággal csengett, gyönyörködtetett. Qaletlábau kevés volt a tűz. Epiziód szerepükben ♦előnyösen érvényesült Horváth Mici, Rákossy, Ujj Kálmáu, Matáuy a » többi szereplők mind, kivétel uélkül. Hiába, a taps animálja a színészt. Iukább kidül, esak rengjen n tapsi kedden meg szerdán kijutott belőle a mai műélvezet adója — gázsija képen.
Ma este Szomory Dezső Mária Antónia c. darabja kerül bemutatóra
mielőbb létesüljöu s áldásaiban részeltesse mindazokat, kik arra epedte várnak.
- Az iparkamara ügyforgalmi jelentőséből. A soproni iparkamara a helybeli Neu és Tár sa cipőgyáros kérésére megkeresést intézeti a m. kir. vallás és közoktatási minisztériumhoz aziránt, hogy az intézetekben magyar gyártmányú cipók | használtassanak s ilyenekül csak azok tekintessenek, melyek a Magyar Védőegyesület védjegyével vannak ellátva.
Rosenfeld Adolf fiai helybeli kereskedő cég ama megkeresésére, vájjon szabad-e a szeszes italoknak kis mértékben való elárusítsa jogával birya likőr és rumkészleihez való szereket árusitauiok mily legkisebb mértéiben? — A kamara
— Sftvoy szálloda Budapest. VIII., József körút IG. Moderfi szálloda újonnan bereudezve, lég* fűtés, hideg és melog viz minden szobában, lift éjiel-nappal. Rendes Szidor tulajdonos azeraélyes vezetése alatt. Egyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák f> koronától, fűtés, világítás és kiszolgálással) A szobák feltétlen tiszták. Hosszabb tartózkodásnál, engedmény. Ujonnau bevezetett i\'eosio-rendszer, napi ellátás i koronáért. Napi háromszori étkezés. Háló szobák 80 koronáért.
— Berger-féle gyógy- és hygienikus szappanjai, ö. Hell et Gomp. Troppau és Wien Helferstorferstraase II—13. világhírnévnek örvendenek. A Berger-féle tömör kálrányos szappan helyett a folyékony épp oly összetételű kátrány szappan használtatik bórbajok. haj és szakállkorpa ellen
Kritikus
— A kUinc8elós eredménye. Hogy ki é« mikor vezette be a választások előtti kiliucselésl, azt csak a prolektiók istennője luduá megmondani. De hogy e szokás már uálunk is megrögzött s városatyáink legtöbbje a pályázóktól már most mindenkor feltétlenül elvárja, az holt bizonyos. — A támogatási, a leguagyobb készséggel megígérik, sót
oda nyilatkozik, hogy igen is szabad s amennyiben és mint hajnövesztő szer. Ara üvegenkint K. 160, minimális határ -.e.tekintetben nincs bármily mennyiségben árusítható.
Keidinger Gyula kőműves mesternek a tisztességtelen verseny tárgyában intézett beadványára az iparkamara a következő véleményt hozta:
Az oly kőműves iparos iparkihágást követ el, aki oly épületet emel, amelynek fölépítésére csak Kőműves mester vagy építőmester vau jogosítva.
A kihágási tényen az sem változtat, ha ily esetben az épülettervet az építési engedély elnyerése éidekében kőműves mester vagy építőmester irta alá, sót az ide vonatkozó törvények értelmébeu a tervet aláiró mester is büuteleudő.
— Egy nagykanizsai flu merénylője Plichta Ferenc viziszenlgvörgyi segédjegyiő szombalou éjjel Csáktornyáról gyalog akart hazamenni falujába. Viziszeulgyörgy község határában a sötétben szembe jött Tele régi haragosa, Kukovec Imre perlaki ügyvédi írnok. Kukovec Browninggal rálőtt jegyzőre, akiuek a golyó a mellét fur\'.a
csakis Hell el Gomp. uévaKirással valódi. Kapható minden gyógyszertárban és drogériábau.
— A .Vasárnapi Újság" legújabb száma érdekes tartalommal jeleut meg. A .Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyedév re öt Korona, a . Világ -krónikáival egyűU hat korona. Megrendelhető a .Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz) — Ugyanitt raegreudelhetó a .Képes Néplap", a legolcaóbb ujaág a magyar nép számára, félévre két korona -40 fillér.
- A .Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok márnára. Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Miuden egyes száma gyunyorü szép képpel és nagyon érdekes tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Egész érre 18 korona, felévre f> korona, negyedévre 3 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. Audrássy-iii 16. szára. Mutatványszámot kívánatra iugyeu küld egéd- a kiadóhivatal, keresztül.
Plichta beváuszorgott a legközelebbi házba, meg-1 NY1LTTER**)
némelyek becsület szavukra is, a legmelegebb kéz- j nevezte támadóját, azután Összeesett és elvesztette 1
szorítással kísérve; ozoubau nagyon naiv aspiráns az eszméletét. Halálos sérülésevei a várasd! kórházba; _ „ -r^-,-. ,
■ki ez ígéretnek felül vagy számit az effélére, mert szállították. Kukovec Imre Perlakon öukéut jelent- í DT. ÖZÖgO iVíilIIlÉlIl
a legtöbb esetben keserű csalódás jár a nyomában"* "i\'"1 védekezett, miszerint a sötétben l.em látta,;szana^rjuma. £s vizgyÓgvintézete s jóakaróinak 90 percentjét kiradírozhatja á Itsztából. hogy ki jöu szembe vele és miután Plichta felemelte ... , ,
Igen. Mert ha a klikk s egyébb százféle össze- j" esernyőjét, melyet ó fegyvernek nézett, önvédelem- felnőttek- és gyermekek SZámára> köttetés és érdek kivánja, a jelöli számításba egyál-; bői rálőtt A csendőrség Kukovecot letartóztatta. Abbá/ZÍáb8Jl.
taláu nem jöu. mert a képviselő bácsiuak elsősorban — Szerencsétlenül járt cseresnyeszedő.
ai érdekeket, a saját érdekeit koll követnie, vagy, Vasárnap délután egy szentmikló/i asszony felmá-1 hogy magát expoualui ue legyen kénytelen elfelfjl !•«>" » cseresznyefára cseresnyél sxedui, ahonnét
1 oly szerencsétlenül esett le, hogy alsó testébe egy j eg®" even át. öyermekek 7
elmenni vagy elutazik (elbújik.)
Nem is olyan nagyon régeu egy orvos válasz- karó fúródott, mely lábszárait s hasát életveszélye-tásnál történi meg épen nálunk, bogy az egyik aspi- összehasogatta. — Élelbeo maradásához kevés a ráust 10 képviselő ajánlotta a jelölésre. A kandidálá* | remény.
meg is történt s a tizek által ajánlott jelöltre csak - Hazafias főpincér. A Korona kávéház
két szavazat került. í»16(l1 M«»®lok egyikénél üldögélt Szalay Uyörgy ügy
__nök. Horváth Ferenc szobaíópincérrel discuráigatva.
Ugyancsak a mi kedves patriánkban törtéül. - Discurzió közben Síalay, hogy szivarra gyújt-bogy egyik tekintélyes úriember kebel barátját kérte sou, zsebéból egy doboz horvát gyártmányú gyufát meg. hogy pályázó rokonát támogassa. Mi természete- kotorászott eló, mit Horváth a legnagyobb megbot
hizl&ló-knrák éven
felül kiséret nélkül felvétetnek.
\') E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Kebb, az igéret becsületszó mellett meg is történt.
8 mit gondolnak Önök, mi történt? A jelölt egyetlen szavazatot kapott, t. i. pártfogó rokonától.
« eredményt hallva, nyomban jó barátjához futoti megkérdezni: Már most moudd csak kedves pajtás, kettőnk közül ki a gazember?
Hát biz ez igy van kérem. Mert r.áluuk az ilyesmit nem szokták ám egészen komolyan veuui.
— Hymen. Gáspár Ferenc gelsei aljegyző a "apókban vezette oltárhoz S-bestéu Júlia gelsei tanítónőt, 8ebestéu Ferenc helybeli magánzó leányát.
— A zalamegyei tanitók internátusáért
A zalamegyei jegyzők f. hó 13-án tartolt közgyülé-j "ükön Bauekóvich János igazg. tanító megkeresésére kimondották, miszerint feliratilag megkeresik a belügyminisztériumot egy usgyobb összegű segély el-j nyerése iránt, hogy igy a tervbe vett iuternálus,
mit Horváth
ráukozással nézett s bogy hazafias érzelmét s felháborodását kielégíthesse, 0 Fillérért megvásárolta a doboz gyufát s nyomban az ott nyújtózkodó utca kövezetére dobta a egy épen arra loholó iuas fiút arra szólított fel, hogy a dobozt eltapossa. — A lurkó azonban épen zágorjai liu lévén, megpillantva adoboz felírását, azt nagy örömmel ragadta fel mint kedves ismerősével boldog mosollyal nyargalt tova.
Teleki-ut 108. sz. házam, mely 3 lakásból, konyhakertből, istálló és pajtából áll
azonnal eladó. Bővebbet: VINCZE JÁMOS-nál
ugyanott
4 •■»<■ ■> ■ 1. IU..ÖO i bcv.llf |
Berger öijy-káirány szappana a. non & comp-tói.
a;*nljík Kui4|m I\' glétil. . n-dinrnj njii-l I •wt.JIJHk ml
börklütós «!tan
KITAIA \'
tiMbun i
•IlM
i li.iük i
Tnn
•ok. i
baj
40 ai.li.Uk lukéli.jyl r. .Kr lol. inl.ru olMorduM Makar. l.6ib»Jokuál na. «*on b.Uioi Barfltr kálranyos kémzappana. N6ka«k *» cyormrkoknok aayhébb baltau kátrányaidon
Bargar glU«rln kütrányixappaaa, Tcrábl.á k*tr*ny nflkul a lilrr.
B«rgar-fél« Dorax-tiappan
paMaaAa, aapaulta, aiaplt, allaaaar m n*a bAtb.lok al-Im Darabja iilaalláaaal aayUlt N Óllá, ÜJ: Hirffr lalj/Uniij k AirAn » « <a ppona. kwanfl haU«u börb.-lo««\'nokn»l. frj n w.kailkorpaaaJ, alauiilnl kiváló baJnO\'ruló tttr. 1 l»«i 10 koron. Kfrjon kKojo.r Ilon B«r*ar <A|i|ianl O Kall A Comp.-tAI «a nfaaa ai. «
^ ara« a. alá ^ iráat. KlUlii-
....... llMllkrita/l fa araayArana.
Wl,n 1913. «a aa IBM Ik éri p.rl.l .lUgkl.lllU.a. aca«T. 4ram. Kapbaia mlndao arAirUrbaa. <lrof«iiáb.a «a aiak-•iWtbao. Nasyban: (). Moll k Conp, Wien. I.. Ilrlfrr a*ortrr.li..ir II—II. Ru<lap«Uon nacrban fi kl«*lnvb«n: Torflk JótMf Kyú«TMrrtárában Klrály ulra II . MoliUr f Moaarotl. Thallmntrr m 8oll»n«l. Koebmrl inf Krl«v<>« iilMalnal. Hadariorlu Taalr«reknél. íHot.ol Nimlnr UnAnál. Horuila Nándornál Dcl.lnyl Krtsy<>.n«l. Váci-korul t. Klrilnrbon mlndan cy«(y.iorUrban, Jobb dro _«<fl*baa t* UUUaamalftban_M
4
7. A l. V I K A Z L Ö N Y
■TOUüS In
U
laboratórium és tanműhelyekkel kiegészítve Elektrotechnikai ós gépgyártási technikai tanintézet
mindazoknak, kik magukat elektrotechnikusokká (gyári hivatalnokoknak stb.) elméletileg és gyakorlatilag kél évfolyamon át óhajtják kikópeztetni.
Felvételi életkor: 14-tól \'20 év. Előképzettség: 4 közép, polgári, kereskedőim\' vagy ipariskola.
Az Igazgatóság. Pozsonyban Széchenyi utca órtesitések«t, prospektusokat stb. szétküld és közelebbi felvilágosításokat ad
.^UchcLAÓ
KITUNO ALPESI TEJcsokoládé
Legjobb, legolcsóbb
SZŐLLÖMOLY-IRTÓSZER a ,,KOCH ILLIK"
Mert
A K.OCHILLIN nem csupán az élő kukacol oli mey de o petéket is, a moly pillét pedig a további peterakástól elriasztja.
A KOC1I1I.L1N teljesen mércgment.s, az emberi szervezetre ártalmat an, n permetezéa minden óvintézkedés nélkül végezhető.
KOCHILLIN-nel minden időszakban, az időjárásra való tekintet nélkül lehet permetezni.
KÖCHILL1N nem égeti el • zsenge fürtöket (mint pl. sokszor a nikotin.)
K0CIIILL1N nem piszkolja be a fürtöket (csemege szőlőnél fontos.)
K0CH1LL IN a szőlőmoiy nyálából szőtt pókháló-szeiu fonalakat oldja, a fészket elpusztítja és a fészekben levő hernyót megöli, igy a legrejtettebb helyekre is behatol
A KOCH1LL1N llaztharmat (Oldium) ellen is hathatós védelmet nyújt.
KOCHILLIN jol tapad, igy a fürtöket állandóan védi.
A KOCHILLIN i kgr.-os csomagokban, kemény tégla alakú darabokban állíttatik elő. U évig is eláll anélkül, hogy ható erejéből veazitenei
A KOCHILLIN viaben künnyan oldódik, úUdeket nem hagy, igy « peimetező csapol el nem zárja.
Aia kilogrammonként 4 kor. K-gy holdra 3—4 kg. elegendő.
Mpgfí\'iidi\'lhHó ch bAvebb felvilágosítással s?ol-giil • » Qabonakereskedelmi r t. Kochillin osztályánál Budapest, V , Nárfor utca 20. Viszontelárusilókal keresünk.
EMI
DÉLIVA8UT DÉLIVA8UT
ALL0MA8 -F U.I UU ALLOMA8
Vasas ás iszaphöforrások M50° C.
Tangó gyógykezelés. Hidegvizkura.
Szénsavas nap- cs légfürdők. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál a — Fürdőigazgatóság Daruvár, Slavonia. — Kürdóorvos: DK. SCHUKKKR.
Aspirin
" tabletták\'
: lej és fogfájásnál, Influenzánál, rtieiimánál stb. elismert fájdalomcsillapítóim: A valódi Asplrinnek sok az utánz-ata, azért kórjuk, hogy az Aspirin\'. „Bayer" lile A.plrin UblellAk alakjában szerez/ bé. Rredcti csomagolás\'20 tabletta á 0,5ur. I kor 201111. Minden tablettán az Aspirin szó láthntö.
Az A»plrtn tió rW)t(ty»cll. tfhtft • lArvíny.-k ps SMrtnt, mii c<g min Jogosult kíuitmír.ya\' r Aiplrln uivvtl mo tncvwnl.
muw ooMmjmim
O/UUNHAi, /nniNors»wt
9 CSAK HOH
faGNER,
HANG5ZtKKIRÁLV«.
aPF«íT jS^EFKÖRUT ló.
fíUJtovítn iNítYirii timm
J0HANN MARIA FARIRA
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
X-t i™. íffiíi kölnivíz, kölnivíz-szappan éspudwZ^Xttf:
Ügyeljünk a poni\'fS uiuiro: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz.
Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk víssm.
Nagykanizsán kapható : QELTSCH <*s GRAEF drogériában, REIK GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertárában.
Mftjíjraror«zági k"pri5--1 ó : Holzer Emil Zoltán, Budapest. VIII.
PALACESZALL0DA
==r BUDAPEST-
- VIII.. RAIVÖCXI-UT .13 SZÁM.
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A FO- és SZÉKVÁROS KOZPONTJABAN
A legmodernebb berendezéssel, hideg ós rnolag víz minden szobában. — Fányas hall. Laki sztályok, fOrdfiszobá. al. 160 szoba, & koronától kezdödöleg.
Elsőrendű étermek ás kávéház, esténkint magas színvonalú hangverseny,
Nyomatott a laptulajdonoH Ifj. Wajdits József könyvnyüUKiÁ/ában Nagykanizsán.
Nagykanizsa, ig14. julius 20
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
MiiJilinlk héttén éi csütörtökön.
Höfliatéal ár«k: Kg*., évre 10 korona, félétrc 6 korona.1 Nígyadévra 2 korona 60 flll. - Egy.. atám tra 10 Ali. |
Kelelói szcika*it6:
Bánekovich János
F6«Mrk«.n6: Sz• rhssztős• g ét kladéhlvatil Diák-tér 1
Kömény László Talaton: 182. - HlrtfaUaak dljatabia aaarlnl.
Parcellázás.
A magyar ombor minden érzése, minden gondolata a földhöz tapad. Innen szívja életerejét, innen veszi mindazt a kuliéket, amit létfeltétele megkiván és csodálatos, mégis évról-óvre, mondhatnánk napról-napra gyérülnek a községek lakói, a földdel együtt érző. a földdel felnevelt magyar parasztság elhagyja megszokott régi fészkét, elhagyja azt a/, országot, melynek szabadságáért és függetlenségéért apái annyi tenger vért on-lotiak,
Ami még meglepőbb a dologban, az a körülmény, hogy az őstermelő magyar nép olyan földterületekre tódul, ahol pedig alig érvényesítheti a földművelésben való készségét. Ottan más világ van. Olt az ember már régen elfelejtette azt az óskorbeli állapotot, amikor az eke szarva mellett törte meg a rögöt es sepró boronával takarta el a kikelésre szánt magot.
Az óriási arányok országában. Ameri
kában, ezeket a munkálatokat már gépek, hatalmas szerkezetű óriások végzik, az emberi csak arra való mellettük, hogy irányítson és szabályozzon.
A magyar az ő nehézkes életmódjával bekerül az ipari viszonyok közé, olyan helyre, ahol lát maga körül tárgyakat, melyekről otthon álmodni se merészelt volna. Mennyi keserves küzdelmébe körül, mig beleéli 1 magát, mig beléhelyezkedik az uj viszonyokba. Solcan életük árán veszik meg a szabadságot, hogy megszabadulhattak hazájuktól. Mert ! bizony örvényből örvénybe kerül a szegény embur. Ks ha hijjával vau annak a szívós életerőnek, amely ót mindenekfelett győzedelmeskedni képessé teszi, amelynek hatalmával siet saját magából kialakítani az uj embert, az iparost, ámde mégis ba otthon is már sok csalódás és nélkülözés érte, ba már otthonról is azzal a kétségbeesett okoskodással hagyta el a szép magyar hont, hogy élni muszáj, — hát élek uj világrészen, mielőtt meghalok éhen ebben a kincses országban.
De viszont gondoljuk csak meg. vájjon ugy kell-e ennek lennie, ha más gazdaságot, más munka és telek felosztást talál itthon az ó honában a magyar paraszt. Ugy kellene-e pusztulnia szeműnk láttára annak a nemes fajnak, amely mindenféle megrázkódtatást átszenvedett ország foglalásnak ezer esztendős múltjában?
Az a nép, mely mindezt kíbirta, amelynek a világ politikai küzdelmekben nagyobb része és érdeme van. mint bármely más európai nemzetnek, uiert hiszen védőbástyája volt a keresztény civilizációnak szemben a félhold hatalmával. És íme itt vagyunk, mint ugy rut szibarita váz. az ország talpköve meginog, kevesbedünk számban, gyengülünk erőben.
Un okszerű gazdálkodást folytatna a magyur. ha erre szakszerű kioktatást nyerhetne, ba volna benne takarékossági hajlam, akkor — igy szólnak a bölos tanácsok — bizony akkor nem kellene vesznie a magyar fajnak
Nohát e zek tanácsoknak, elméleti fejtege
Eszter szerelme.
Irta: Erdős Aladár
A cselédszobában ketten voltak: Eszter a kouyhalány a mindenes és Lujza a kackiás jószivll szobalány. Lujza az ágyra dőli és halkan énekeit, Kszier pedig a földön guggolt. Eszter alig egy hete jött be a városba és mindig szomorú volt. Szép, nagy, egészséges termeld, szomorú nézésfl leány volt. Lujza örök vidám fantáziáját nagyon izgatta K»zter i.söndes szomorúsága. Kddig alig szóltak egymáshoz, de Lujza most már kiváucsi lelt erre a faluból idevetődött, miudig hallgató leányra. A konyhából a vacsora nehéz ételszaga áradt be a kis szobába és egy kis halvány világosság árnyékolta be Eszter szomorú nézését.
A kél leány hallgatott egy kis ideig, azuláu megszólalt Lujza:
Beteg maga? — kérdezte Esztert akinek még a lélegzetvétele is alig hallatszott
Kszter nem válaszolt. Nem is hallgatott a másikra. Égési uap szaladgált: piacra, üzletbe; s most talán inkább fáradt volt mint szomorú. Lujza pedig
— aki mindig gyorsat! végette a dolgát — nem ismert fáradtságot.
Városhoz szokott fürge lábai már ugyancsak be voltak rendezve a futkósásrn. Hogy uhu kapott feleletei, közelebb ment a lu:.} hoz és egy perc alatt sejtelte már mi baja leheli Eszternek Látta napról-napra, mim sápad a/, életeids leány. Bukni fejeb«n sajnálkozó gondolatok támadtuk és már at ó szivében is szomorúság rezgett.
Mi baja van? — kérdezte. Miért jött ide a városba ? . . .
Otthon nem lehet most keresni — szólalt meg félénken Eszter — pénz meg kell most, mert nyáron megesküszünk.
Szeretője van ? — kérdezte Lujza.
Igeu, felelte csöndesen Eszter.
Kapott már levelet tőle?
Eszter erre a kérdésre szó nélkül fordult el. Mióta eljött a csöndes kis faluból, nem akart erre gondolni. Attól kezdve, hogy megétkezett ide és meglátta a levélhordót, mindig az ötlött eszébe sejtelmesen : ha kapna egy levelei! A lelke mélyén, szagos rózsaszínű, gyöngéd irásu levélre vágyakozott Mint sejtés éli beuue ez is, mint minden : az eljö-
1 vetele hazulról a város ezer benyomásai Miudeu mint sejtés, mint csöudes szomorúság élt beuue.
Mert a leány szavai felébresztették. Eszébe | hozták a nagy öntudatlan izgalmas várást. Nem tudott szólni. Valami indulni a torkát fojtogatta De nem sirt. A fal felé fordult és csak a lélegzetvétele lett gyorsabb.
Lujza látta, bogy a^leány nem felel. Különben is csábította a konyha illata, felkeltjhát megigazította a szoknyáját és indult kifelé. Az ajtóból viaszmól :
Éppen jöu a postás I
A postás tényleg jött és a cselédek kedveskedve fogták körül:
Vau levél postás ur ?
Éu nem megyek ki gondolta Eszter. Még talán hinné.... Még talán rosszat hinne rólam.
Kuiiyi volt az egész, amit elgondolt. A többi mint bizonytalan érzés hullámzott benne. Megma gyarázhatatlau valami.
Másnap egész nap szomorú volt. A dolgát közönnyel végezlo. Az egyetlen időpoul, amely felrázta egykedvüségéból az volt: amidón jött a postás. Ilyenkor fólneszelt és lihegve figyelt kifelé. A
TTJoaI
OAt
vtötatruk Xajh&eA
OMjQM-ctAxkriátn&dt Wfflf&tijeAJ
Eltörhetetlen vllágltófonal — 75% árimmegttka-rltás — gyönyörű, fehér fény — Hosszú élettartam — Jutányos ér — Valódi Osram-drót-lámpa kapható: majd minden villamos telepen, szereidnél és az Idevágó szaküzletben.
,\'ató.h Osraiii-JróllJmp.ík kaphatók: Villamos mui«kntl, sttrelöhaél ét miudeu mak-lahth uclttbíH. — SfagyarOrstJgi képviseli bertnJtttU iakl,hral. Finftr is Pi* Uh-Japesl VI.. Hajós-utca il, «.
i
ZALAI KÖZLÖNY
JÜLID8 JO.
léseknek nagvon jók óh szépek, osakhogy nem igen használnak az üdvösségben. Ide nem elmélet, haném gyökeres változás kell, olyan váltdíás kelt, amely alapjából tudja majd átforgatni a mi mostani telekrend-szerünket, amely rendszerben egész baja ennek a kivándorlási mizériának.
A földmivelésügyi minisztériumban mar több itben felvetették, majd letették a birtokrendezés égetó ügyét. Majd azon vannak, hogy észszerűen osszák és rendezzék a kisgazdák telkeit, amely telkek mostanában olyan szétszórtan fekszenek, hogy megmunkáltaiba a kisgazda beleöli minden idejét, erejét és vagyonát.
Innen vau az. hogy ebbe a népbe olyan hamar és könnyen lehetett beoltani a földesúr iránti ellenszenvet, pedig tudvalévő, hogy a magyar jobbágy hűsége a földesúr iránt példája volt a rendeknek a királyhúségre.
De amikor látja a paraszt, hogy a terjedelmes hitbizomány vagy más nagy uradalmi birtok milyen egységes tagoltságú, milyen könnyen hozzáférhetó és megmunkálható és ezek folytán milyen egyszerűen lehet belőle gabonát kihozni, mig az ó föld-Nzallsgjsi félórányira vannak, sót messzebbre is fekszenek, — nem csoda ha az anyaföldhöz való ragaszkodása megosappan.
Hogyan tud lépést tartani egy szegény pór, amikor még a gazdasági gépeket is hitelbe és eszerint ötszörös áron veszi, hogyan tud megélni?
Persze viszi, arnig birja. azután neki fekszik s hitelintézeteknek, amikfr meg a forrás kiapadt, akkor jön azután az uzsora, stui a vég kézdete.
Csak hozzávetőleg vázoltuk a szegény földmives helyzetét. A ki személyesen járt kötöttük a vidéken, az tapasztalhatja is, hogy egyedüli kútfeje a rossznak a birtok-beosztás gondatlanul gyatra viszonyai. Törvény
hozásunknak kell, hogy kezébe vegye ezt az elsőrangú ügyet, mert ennek eldöntésétől függ a magyarság viszalióditósa szeretett hivatá-sálioz — a földmivoléshez.
Leiéi a szerkesztőhöz.
Tekintetes Szerkesztő Ur! \'
A .Zalai Közlöny- csütörtöki számában a lap szellemi szintájához és mindenkor dicséretesen sima modorához sehogy sem vágó cikk jelent meg a vezető helyen. Kétszer is elolvastam, de a cikket teljesen idegennek találtam a Tekintetes Szerkesztőség előbbi színvallásához. Nein tudom, honnan eredt, kinek képzelt érzékenysége diktálta a sofokat.de a forrás megnevezését elhagyva bizonyos törekvési irány iuszinuaciójának tartom, mely ujabban minden érthető alapot uélkűlözve fordul városunk érdekeit nagyon is szivén viselő polgármesterünk ellen. Amint az én s minden komolyan gondolkozó ember Ítélete i azonban sugalja, nekünk ezzel a hanggal és törek-1 véssél telieseu íel kell hagynunk. Egyéni Ízlések esi kicsinyes érdekek iniait soha sem szabad megleled-kezuUuk oly.ui magasabb szempontokról, mint amilyen elöljáróságunknak a közérdekében kifejtett tevék-uy-sége. Hogy a kérdéses folyamodóknak miért nem I eugedték el a tandijat, annak meg van a maga oka. A város háztartásának egyenlege feltétleutll elsőbb- i reudü tény, mint az efféle magánérdek, amelynek indokolására elégséges érvei sein találunk. Megboldogult polgármesterünk órája alatt, amelyet a vezér-cikk citál, mások voltak a viszonyok s nem volt negyedrészben sem annyi folyamodó a gimnáziumi tandíjak elengedéseért, mint manapság, amikor csaknem minden tanuló (elmentést kér azon kötelesség alól. hogy taudiját meglizesse. 8 milyen alapon ? A folyamodványok kérését semmiféle tanulmányi kiválóság sem támogatja, ami pedig egyedüli indokolása volt a régi tandíj elengedéseknek. így inegszok|ák a tauulók azt, hogy minden morális ellenszolgáltatás nélkül jussanak olyan kedvezményhez, ami tulajdon képen a tanulmányi előhaladás és szorgalom jutalma. S emellett még a város anyagi károsodásának kér-dése is előtérbe lép. Nem lehet tehát egy harmadik személyre tolni az e téreu letöiló látszólagos felelősséget c»upa érdekeltségből. Hiszen mi, akik a vá-
ros anyagi felelősségének határán kivül álluuk, ter-mészetosen másképpen Ítélünk; íülönöseu akkor, ha még egy kis érdekszál is füz a megbolygatott kérdéshez. De az, akit e város közügye minduntalan ténykedésre sarkal, másképpen Ítéli meg elfogulatlanul a téujek szituációját. Nagyon jól tudja a város polgármestere, hogy meunyire lehet elmenni az auyagi engedmények teréu a végső határig. Kapcsoljuk ki tehát ezt a kérdést s bízzuk eldöntését azokra, akik annak eldöntésénél a városi érdeket ia mérlegelik, amely édes mindannyiunk közös érdeke.
De nem folytatóin tovább. Soraim szíves közlését kérve és köszönve maradtam a Tek. Szerkesztő Urnák.
kész szolgája: Egy városatya.
HÍREK.
Színház.
Mindimképpeu kellemes meglepetésben volt részüuk csütörtökön, amikor Szomory Dezső Mária Antónia alinműve ment. Kellemesen lepődtünk meg, mert nemcsak a színművészek tettek ki magukért az előadás keretén belül, hanem a mi közúiixé- ^ güuk is, amely csaknem telt házat varázsolt az aréna deszkái közé Igaz, hoiry volt egy hívatlan vendé günk is, amely uauy lármával verte az aréna tetejét, de ennek ellenére is csak sikerről számolhatunk el Behatóbban uem foglalkozunk a darabbal, hanem inkább a darab drámaiságának kidomboritóival, akik változatos kifejező, színes és leiekbe ható játékukkal nekünk valóban műélvezetet szereztek.
Adjuk a címszerep coinmentaioráuak, Koudráih Ilonának az ele-* méltányló szót, mert az ó játékába igaz gyöuyörrel felejtkeztünk bele s * fantázia gazdag termésű szavaira kellene biztiunk magunkat, ha igazán akarnánk hú képet, sikerült fac similét adui az ő csütörtöki szerepléséről. A forma kincs egész skálája s az érzések egész bősége mutatta szerepe nyomán, hogy Koudráth a megértés igaz mélyéről szedi szereplésének minden nüanszát. Mellette Som-lár (a király), Majihéuyi (a hő gárdatiszt). Zalai Margit (a király nővére) meg annyi ékes cirádái voltak az előadás sikeres feuoineuonjának ulakitási
szeme kérdően meredt a levélhordó szemébe, de\' aiért nem ment ki.
Később, hogy éjjelenként uem tudott aludni, megpróbált gondolkozni.
Ha kimenne a postás elé, ötlött eszebe. Küzdött ez ellen ; de hogy mind nagyobb lett a vágyakozása, mindinkább veszített az erejéből. És ládánkéul már meggyőződése lett: ha kimenne, leuue levele. És ez legyőzött benn mindeeut.
Lehajtott fővel meut ki másnap a postás elé. Nem is mondta, inkább elsuttogta:
Kérem vau Orbán Eszternek levele?. ..
A postás enyelgő kedvében volt.
Majd holuap — mondta a lánynak — más uton vau.
És Eaiter komolyan vette ezeket a szavakat Ettől kezdve mindennap kiment már a postás elé. Lassanként minden eltűnt az életéből; a munka, a sok mladgálás. Az egyetlen amit érzett a levélvárán volt.. Naponként szinte lázasai* laggatia a postást. Sokszor nem is szólt, csak a szemével kérdezte : nem jött még?... Ahogy meglátta a postást már lázas lett. Olyan nagy volt már a levél utáni vágyakozása, hogy már uem is tudta különválasztani az embertől.
Minden álma már az emberhez tapadt.
Szereti magát ez a leány — mondták is már a levélhordónak a többiek.
A7. kedélyesen mo:olygotl.
A következő uapen még szomorúbban meut ki Eszter a postás elé.
Postás ur — dadogta — mikor hozza már a levelet ? .. .
A feleletet be seiu várta. Rákvörös arccal fordult be a konyhába, ahol Lujza már sietve olvasott egy rózsaszínű levelel. Körültáncolta vele a konyhát, j Eszter kitágult szemmel bámulta. Akkor egész éjjel | uem aludt. Másnap uem meut ki a postás elé. Egész | nap egykedvűen járt. Tétova mozdulatokkal tett-vett. j Estefelé már nein bírt magával. Fáradtan ült az; ablakhoz Nem gondolt már semmire Féloldalt ha|lotl a feje. A szemei fáradtan, uuoltau csukódtak le.
Ekkor valaki kinyitotta az ajtót. A postás volt. Eszter ijedten, rezzent össze.
Orbán Eszter 1 — kiáltotta a postás- és vígan lobogtnlta a levelet.
A levél! Eszternek fejébe szülött a vére. Elkapta .i levelet.
Nagy zavaros öröm szállta meg Hálás és
szerelmes érzés fogta el a postás iráut. Az egész világ iránt. 0»ak az érzékei uralkodtak és vonták lázasau a postás felé, aki most a legszentebb, a legnagyobb volt elölte. Ujjougva futott be a konyhába, leguggolt a földre és szikrázó szemekkel lassan tépte fel a borítékot. Kitágult szemekkel olvasla a hiérogrif, ökölnyi sorokat:
Kedves Eszter I Bocsáss meg. ha fájdalmat okozok neked, de értesitlek, hojy tegnap esküdtünk a Osuigó Terkával.....
Eszter csak eddig tudta, olvasni Itt egyet sikított és erőseu sirui kezdett. Lujza csittiigatta: sose sírjon 1 Ki látott mán ilyent. Egy férfi miatt. Mind ilyenek a legények ....

Édes szeretőm 1 — irta másnap Eszter.
Előtte feküdt a szeretője levele. A steine Iá-radtau siklott le e sorokról Arra gondolt, hogy un történt vele. És hogy most mit válaszoljon. Itövid kis eszében megfordult minden és vegéu ott látta a megoldási:
Pénzt vett magához éa lement. " sszehajtotta a levelet és bedobta. Azután vett valamit és haza ment.
Másnap reggel Esztert halva találták.
J0LIU8 >0
ZALAI SfIZLftNT
3
íésziígokkcl és miivészotukkol. Azutéu portig ■ mű-,jj,ii kiírót tartalmas szépségéből édesen. , jBróra biztatóan és művészi sikerek jövőjének Ígéretével bontakozott ki \'Jlaaaj\' Ida közvetlen epiiod szelepe „ iljn elet követelményeit allegorizálva.^Tavaszias, friss teiie caengetl hangjában.
(Ijj Kálmán, Dinnyééi Juliska. László, Szltts Irén a megannyi sok más s a rendezés is a siker ínyében érvényesültek. Takács Margit (a kotnorua) írlelmes és pontos hangsúlyozáséval mutatta ineji, bogy^Koudrálh nyomán indul művészetében.
Péntek, szombat, vasárnap este a Mozi király operette kapott össze szép számú közönséget. Természetes I Miut a múltkor ia irtuk, ez a modern imber inűizlésónek a bálványa s ha steril leheti, áldos is neki. A mozi király Lóránt volt. Szerelnéuk már róla egyszer a méltánylás hangján szólni, de ett ó maga tiltja meg Minden szerepében a komikum jégesój« tenyegeti sikerét, örökös nevetési* miatt pedig volnának ötletei a uem szűkölködnék hatás; nélkül, ha csalt kissé is vigyázna magára h uem fe-Irdné el minduntalan, hogy neki élni és uem játszani kell a színpadon.
Horváth Mici Teleky Ilonka az énekben s a |áték Imii egyaránt kitettek magukért. Maiány pedig iga tiu művészi, hatásos alakítását öntudatos elinélye-déssel és komolysággal adta. Z lai M.irgitot is gyo-uyorködve néztük. Volt elókelóség a játékában. Unletta, Ujj Kálináu, Szüls Irén, Rákos*/ sein tniu-duunanias közvetlenséggel játszottak. Az operette különben csak hz elsÓ felvonásban ment niraán. Olt tolt gyorsaság és pontosság, de már a második és a birinadik felvonásban ugyancsak sok volt a pauza a aiiupadon- Szóval zökkent egyet-kettőt. Az operctte szerzői megint részvénytársasági alapon t-zervezkcd-irk. irta Hernauer és Schauzor, fordította Harsányi ZjuM, zenéjét is hárman foltozták össze: Szirmai Albert, Kollo Walter és Bredschneider Willy. Sajnos, ueiu látszik rajta, hogy hat ember munkái*
Vasárnap délután a már méltatod Katonadolog meut. Mindenben az első sikert tetézte az előadás, csak Utasy (iin múvészíj tánca maradt ki uem csekély halán csonkítással
Hélfóu és kedden Heltay Jeuó Tündórlaki lányok nagysikerű színjátéka kerül, a műsorra
Kritikus.
— Mi lesz velünk? Megremegünk, napról-napra szinte rettegve ébredünk s nyíljuk ki szemeinkéi, félve nézünk körül, alig merüuk gondolkozni ai események izgató láucolata felett, melyek oly rettenetes perspektiváju jövőt tárnak elénk, hogy szinte megrázkódva borzadunk össze, még a jövő gondola-1 Klói is, mely mintegy vízió képében meg meg jele oik előttünk, megremegtetve szivünket, lelküuket, egész valónkat, borzadva látván a mészárlást a pusztulást, melyet az önző emberiség csoportjai egymással szemben dühtől tajtékozva elkövetnek.
A gyilkoló eszközök legagyafurtabb formáit, tartogatják, halmozzák s raktározzák a nemzetek j ♦•gymás ellen, szinte lesve az alkalmai, hogy kirohanva "ijok üssenek egymásra s elpusztítsanak mm.lent, »»»\' legkedvesebb s diadalmas tort üljeuek azok1 fc»out|ai lelett.
Minő barbarizmus állatiasságuál is alacsouyabb önzéa nyilvánul meg minden ilyen alkalommal, mely | 11 embert, az ÍHteuitell, hatalmas, eszes, erós lényt! indulatai vak eszközévé alacsonyítva az öszlöuévol illatnál Í8 alábbvalóvá sűlyeszti. Itt leselkedik ÍT®k óta küszöbüukön is. Izgat, bosszant a gonosz 11 áluok szomszéd határunkon, mindig ui meg uj ,örös posztót rántva elő, a legalább való dolgokat \'"övelve, hogy dühbe hozzon bennünket s hazánk disze virágát, ifjúságát a mészárszékre csalja *
A műveletlenség, az eiuberteleuség, a kultúrát-1
lauság s az erkölcsi sűlyedésuek hiztos jelei ezek.l melyek mindenkori rugói az ó arcillan aknamunka- I jóknak.
Mig ott kint ezek s itt bent a velük egyhuron pendülő, keblünkön mérges kígyókként melengetett nemzetiségeink uagyrészéuek boszorkánykonyhájában állandóan főzik az alattomos terveket — felettüuk az ég napról-napra ijesztőbben elborul, eltakarva "lólünk a napot s a haragos Isten sziute kifogyhat-lanul önti az ég csatornáiból a caapust, hogy kenyerünket, melyért oly sok kéz dolgozott, oly sok arc veritékezell, elragadja tőlünk, tönkre tevén elodelOnket a kajánágért, a hitetlenségén, bűneinkért, hogy büntessen bennünket, előkést tve egy rettenetes ínséges telet, melyet elbizakodottságunkért valóban meg is érdemeltünk s látva előjeleit mégis napról-napra kétségbeesettebben kérdjük ; Uram Isten mivé lestünk, mi lesz velünk ?
Költözködik az „Első Magyar."
Az az impozáns paloia. jitely városunk egyik legdíszesebb s legmodernebb épülete s a melyet hz .Elsó\'Magyar Általános lJí/.to&itó Társaság" költséget nem kiméivé a fó-ut egyik legdíszesebb helyén állított immár a befejezéa Htád iimáboz közeleg s az intézet, mely az ország e nemű intézeteinek leghumánusabb alapon álló társasága átköltözik díszes sajátjába. —- Amikor ezt regisztráljuk, mz uj helyiségben sok aznrenosét s hatványozott sikert kívánunk az intézménynek, vezetőinek pedig áldásos munkásságot s sok boldogságot.
— Az ipartestületi dalárda kirándulása Az ipartestületi dalkör tegnap kirándult Halatonbe-réuybe, a hol az Armuih-telepen ideális lelkű karnagya, Hüchler Mór vezelese mellett nagysikerű hangversenyt rendezett a következő műsorral :
1. a) Újvárosi nála ; b> Szeretsz-e... (AlfOtltl Bélától.) •>. Sir a nóta, (Révíy Gézától | 3 Viharban. Düruertól. 4. a) Zoko?, zokog a hegedű b) Októbernek első napján itíaal Ferenctől ) 6. Bordal, Krkel Ferenctől. G a) Messze földre; b) Kz a kis lány: c) A szerelem katonája (Kckhardl Aulaitól) A műsor minden száma nagy hatást keltett a szépszámú és előkelő közöuséuuél.
— Hymen Gregorics Mihály honvéd főhad-iiagy eljegyezte Tassaly Maigit urleányt, Tassaly Mátyás helybeli posta- és lávirdatisztuek bájos leányái.
— Halálozás. Súlyos csapás érte a napokban polgári iskolánk egyik közszeretetben élő tanárát, Sauermau Mihályi szünidei nyaralása közben A hosszas és súlyos betegség után u. i. nejével levegő változásra Aradra ment s a szerető uót ott ragadta el melóle a kérlelhet len lu\'ál, kit a szerető férj s gyermekek s kiterjedt rokonság sirat. — Nyugodjék békével s a szeretet Isleue nyújtson vigasztaló irt az amugyis sok megpróbáltatáson keresztül meni atyának s gyei inekekuek
— Pusztító vihar Az elmúlt szombat délutánján Soprontól kiiudulva Budapesten keresztül rettenetes vihar s jéggel párosult felhőszakadás vonult az egész Balatonparton végig, mely lákal csavart ki s valóságos árvizet teremtve ezrekre meuó kárt okozott gabuákon, szőlőben s állatban egyaránt.
— 8avoy szálloda Budapest, VI I.. József-körűt lü Modern szálloda ujounau berendezve, légfűtés, hideg és meleg viz minden szobábau, lift éjiel-nappal. Rendes Szidor tulajdonos személyes vezetése alatt. Kgyágyas szobák 3 koronától, kétágyas szobák r> koronától, fUlés, világítás és kiszolgálással A szobák feltétlen tiszták Hosszabb tartózkodásnál.
engedmény. Újonnan bevezetett l\'ensio rendszer, napi ellátás t koronáért. Napi háromszori étkezés Háló szobák 80 koronáért.
— Berger-féle gyógy- és hygienikue szappanjai, G. Hull et Oomp. Troppau és Wieu Helferstorferstrasse ll—13. világhírnévnek örvendenek. A Berger-féle tömör kálráuyos szappan helyett a folyékony épp oly összetételű kátrány szappan használtatik bőrbajok baj és szakállkorpa elleu és mint haiuövesztő szer. Ara űvegeukiut K. 150, csakis Hell et Oomp. uévahirással valódi. Kapható minden gyógyszertárban és drogériábau.
Az Első Magyar Általános Biztosi tó Tár-\' saság főügynökségé-nek hivatalos helyiségei a Fö- és Csen-geri- ut sarkán épült saját társasági palotájába helyeztettek át.
NYILTTER *) •
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára, Abbáziában.
Erő.itö é» edző hizl&/-karik egéez éven át. Gyermekek 7 éven felül kiséret nélkUl felvétetnek.
•) E rovat alatt közi,illókért uem vállal felelés.
séget a szerkesztőség.
Fézzél ésszel. Ks a modern asszony elve A .rég bevált titkos receptek" idejűket multák. Ma a főcél a változott gazdasági viszonyoknak megfelelő jó és Ízletes konyhát vezetni, ezért Jé gazda-asszonyok dr Oetker-féle aütő-pert használnak, mivel idét, munkát éa pénzt takaríthatnak , meg ezenfelül biztosítékot nyújt bármiféle sütemény aikerea elkészítésére. A világos fej a legszebb és legtalálóbb eyni-boluma ,\'zen kiváló konyha-szernek. Ezen fej mintegy figyelmeztet arra, hogy .Főzzél ésszel". III

casait\' \'^tass^"-^ p.w-ait\'.&apagas\'
7, A L A I KÖZLÖNY
JCI.IDR 2(1

laboratórium és tanműhelyekkel kiegészítve Elektrotechnikai és gépgyártási technikai tanintézet
mindazoknak, kik magukat elektrotechnikusokká (gyári hivatalnokoknak sth.) elméletileg és gyakorlatilag két évfolyamon át óhajtják kiképezletni.
Felvételi életkor U-lól 20 év Előképzettség: 4 közép, polgári, kereskedelmi vagy ipariskola.
Az Igazgatóság Pozsonyban Széohenyi utca értesítéseket, prospektusokat stb. nétküld ós közelebbi felvilágosításokat ad
M
.^uc&a/ií
jj©
KÍTUNO alpesi tejcsokoládé
MK Legjobb, legolcsóbb SZÖLLÖMOLY-/RTÓSZER a ,,KOCHILLIN"
Mert
A KOCHILLIN nem csupán ax élő kukacol oli meg de a petéket is, a molypillét pedig a további peterakástól elriasxtja.
A KOCHILLIN leijeaen méregmentcs, az emberi szervezetre ártalmat an, a permeteiea minden óvintézkedés nélkül végezhelö.
KOCHILLIN-nel minden időszakban, az időjárásia való tekintet nélkül lehet permetezni.
KOCHILLIN nem égeti el a zsenge fürtöket (mint pl. sokszor a nikotin.)
KOCHILLIN nem piszkolja be a fürtöket (csemege szőlőnél fontos.)
KOCHILLIN a szőlőmoly nyálából szólt pókháló-szerű fonalakat oldja, a fészket elpusztítja és 11 fészekben levő hernyót megöli, igy a legrejtettebb helyekre u behatol
A KOCHILLIN lisztharmat (Oidium) elten is hathatós védelmet nyújt.
KOCHILLIN jól tapad, igy a fürtöket Állandóan védi.
A KOCHILLIN | kgr.-os csomagokban, kemény tégla alakú darabokban állíttatik elő. 2 évig is eláll anélkül, hogy ható erejéből veszitenei
A KOCHILLIN vízben könnyen oldódik, uledckei nem hagy, igy a permetező csapot cl nem zárja.
Ara kilogrammonként 4 kor. Egy holdra 3—4 kg. elegendő.
MegíUUllelhel.\'i és bőiebb lVMIái.Nisitás»>al ""I-
pnl a GabonakereHkedelrai r t Kochilliu oszlásánál Budapest, V.. Nádor utca •.\')). Viszoutelárusitókat k\'Tesflnk.

DÉUVA8UT TTL.\'ty.HA DÉLIVA8UT ALL0MA8 -C U.I UU ÁLLOMÁS
\\m és iszaphőforrások 34-50° ü
Fangó gyógykezelés. Hidegvizkura.
Szénsavas nap- és Icgfiirdők. Szabadban való fekvés
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál u — FUrdóigazgatóság Daruvár, Slavonia. — Fürdőorvos: DR. SCHUKKER.
Aspirin-
tabletták
:lc) és fogfájásnál, Influenzánál, rheumánál stb. M elismert íájdalomcalllapitószcr: A valódi Aspitlnnek k aok az utánzata, azért kerjuk, Iiogy az Aspirin* |
„Bayer" féle Aspirin UblHIAk alakjábnn szerezze I
bé. Eredeti csomagolás 20 tabletta á 0,5gr. 1 ko; § 20 Hü Minden tablettán az Aspirin szó látható. Yijf Aj Aiplrin szó vMjfffjriett. tchlt S tflrvínyck aiciint. iníi <fs n«m | .;oiult MtlItnUnycl\' Atplria nívvtl inc itvuill.

TOMII MARII FARINA
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
ÜIP1I dg kiváló Kiirt-|, ;t 1, ,;,.:„ .„,„ ,,,*„ ,, ,í0 lm- mindml jobb rtrogTiábMi, IIUl-unitival tw. ti^y.\'\' llll valódi MUHI VI/., K01U1\\ l/-.Viiipp.lll UM pilUtM omU gyógytflrbau knplutóli
Ügvi\'ljuiik H puiiLos Ilimre: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfspiaiz.
Minden liasoulónevü utáugatot utiisilsunk vissia.
Nagykanizsán kapható: GELTSCH és GRAEF drogui-iában. RE/K GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illats/.i-rtániban.
Maiívurivi kvpvi«-ló : Holzer Emil Zoltán, Budapest. Vili.
PALACESZÁLLÓDA
BUDA PEST
VIII.. RÁKÓCZI-IJT 43 SZÁM-
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A Fi\')- és SZÉKVÁROS KÖZI\'ONTJABAN
A Ugmodarnabb barondozAssel. hideg *» meleg vl* mind*., szobában. — FAnyaa hall. — Lakt S/tályok, fúrdósxobá. al ISO szoba. 6 koronától kezdfldAleg.
Elsőrendű At\'ermok ós kA\'AhAz, astAnkint magas színvonalú hangverseny.
Nyomatott a laptulajdonon lfj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsáit.
10337422
Nagykanizsa. igi4. julius 33
53-lk cvfolvam. 56 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■■llilinlk hition ii ciStirttktn.
tlöflzaUsI Arak: Kgín é.io 10 korona, MUvro 6 korona. Negyodévrs S korona 60 flll. — Egyes síim ára 10 flll.
Felelő* szetkssztő :
Bánekovlch János
Főszerkesztő:
Kemény László
SzarkstztösÍQ ét kiadóhivatal l«ák-tér 1
I Talaton: 182. — HlrdaUaak dljstabás asarlnl.
Harc a munkanélküliség ellen.
Modern korunk egyik nyavalyája közé sorolható » munkanélküliség, mely kiváltképpen nálunk nagy mértékben burjánzik és a sok kísérlet, ankét, szó- és ujaágosata nem tudta egy szemernyivel se a megoldás felé vinni ezt a szomorúan kényes ügyet.
Adtak segélyeket a munkanélkülieknek. A segélyt felélték, a munkanélküliség továbbra is fennmaradt, tehát oda jutottak, ahol voltak
Hiába hangoztatjuk azt, hogy Magyarországon lenne ulegendő munka, mely minden komolyan dolgozni akaró embernek kenyeret juttatna, — fájdulom, ez nem felel meg a valóságnak.
Eltekintve az ipari munkások óriási számától, kiknek java része kap itten munkát — ha ugyan kap — csakhogy vagy nem elegendő nekik a munkabér és ennek emelését sztrájkkal szokták — lift tudják — kivívni, vagy tényleg nőin jutnak munkához
idehaza, hát egészen uiás foglalkozás után néznek vagy idegenben próbálnak szerenosét.
Egészen máskép áll a mezőgazdasági, illetve földműves munkásoknál, akiknek tekintélyes számuk nem jut tisztességes munkához. bár mindenképen dolgozni szeretnének, munkakédvelők, józanok, izmos két karjuk van, de a tétlonség, a semmittevés lassacskán inegbomlasztja a kemény idegszálakat, a vas izmokat és bármennyire is ragaszkodnak is az anyaföldböz, bárhogy is szeretnének itthon munkálkodni, nem tudnak.
mert nincs munkájuk.
*
Ezekből kerül ki a kivándorlók legnagyobb hányada. A mezőgazdasági munkások hagyják el százával és ezrévol a hazai főidet. mert hát koldulni nem akarnak, önérzetük nem engedi az alamizsna kérést. Kól-oihelődnek tehát és egesz családok, falvak mennek Amerikába, A kivándorlás oly méreteket ölt, annyira beleveszi magát a köz\' tudatba, hogy még azok is itt hagyják a
hazai földet, kiknek pedig van itthon valamelyes kenyérkeresetük.
Igy aztán nem csodálható, ha a földek sok helyütt parlagon, miveletlenül heverésznek, melyek pedig dus gyümölcsöket nyújtanának. Ilyenkor kezdünk el rimánkodni, csakhogy nincs haszna.
A baj gyökere abban van, hogy felette lanyhán, hányi-veti módon kezeljük ezt a nagybecsű és fontos szociális kérdést. Nem tudunk rendszert teremteni.
üozzunk olyan törvényeket, melyek valóban megvédenék a magyarokat iniudeu ellenséges áramlattól
Igen, volna elegendő munka idehaza, de megengedjük azt, hogy idegen munkások ezrével dolgozhassanak Magyarországon és idegen munkalelügyelők basáskodjanak nálunk, míg honfitársaink kiszorulnak, mellőzésben részesülnek.
Fődig számos állami munka van folyamatban és lesz is rövidesen, ami exer meg ezer embernek ad és nyújt majd kenyeret,
Emlékkönyvbe.
Kicsiny és bohó vagy. Gyermek roég a neved. Mosolygó széniekkel Nézed az életed.
Kgy világban élez beun, Amely kacér, csalfa, Melyben hamis miudeu B fájdalmát kacagja.
Ahol mosoly torom. Mikor sirni káue, Ahol a könnyüknek Tréfából nincs vége.
Hamis ott s nsppal. Valótlan az éjjel. 8 értéktelen dolgot ttejtnok arsnyfénnyel.
Ki ott király s gazdag, Csak egy szegény ember,
Aki az életbon Tán jóllakni sem mer.
Az isteni dívák, A delnők, a szépek, A színfalon kivQl Nyomorgó népségek.
Itt élsz, itt mosolyod KI aranyos élted, 8 ha erre gondolok Köunyet ejtek érted.
Ez élőt, édesem Nem az örömöké. Mint a virág hervad 8 nom el mindörökké.
Lelked legszebb kincse Boldogságod ára, Üde ifjúságod V iszod a vásárra.
De én ezl nem látom Örök dicsőségnek.
Egy-két év multával Elfeloduek siépen, 8 magadra-maradva Élhetsz az emléken.
A barátnők.
Irta: Takács Margit Gyöuyörü veróíéuyea délutáu. Napaugárözön-ben beszélgettünk egyik barátnőmmel a kertben. Klhatározluk. hogy ezenlul szabadok akarunk lenni Felszabadulunk a mama szárnyai alól.
— Igen. d • akkor valami pályát kell választani, szóltam barátnőmhöz, Magdához, ki nálam egy évve| fiatalabb volt. Természetesen I 8zólt a kis Magda. Még pedig olyant amelyben boldogok ét. szabadok lehetőnk. Ilonka, te vagy az idósebb s az okosabb, tehát átengedem neked a pálya eldöntését.
Ilonka stivesen fogadta a tisztséget. Pár perc
Osram-lámpa
;gi Képvileső! Finger cm Fia, Budapest, VI, Haj&s-utcza 41 azim.
Uj villamos
fényforrás
9
ZALAI KÖZLÖNY
JÜLIÜ8 93.
12 ezer magyar gyermek.
A horvátországi és boszniai magyar iskolákban ez évben tizenkétezer magyar gyermek rázta le májáról az iskola porát. Egj egész kis hadsereget bocsáj-toitak ki magukból ezek a magyar nyelvQ Jcultur-csarnokok.
A vizsgák miudenQtt lélekemelő ünnepélyekké magasztosultak. A szorgoskezü magyar szülők a vizsga napjára félbeszakították munkájukat, Unueplóbe öltöztek, hogy tanúi legyeuek annak a szép, lélekemelő jelenetnek, midőn kis gyermekük, féltett kincsük, bizonyságát adja antiak, hogy anyanyelvéi nem felejtette el, hogy él már kis szivében a hazaazaretet szent lángja, ismeri édes hazájának dicsőséges történetét s ajkán megcsendül a magyar imádság : Isten áldd meg a magyart . . .
Nem a szokásos évvégi vizsga1; voltak ezek, hanem gyönyörű bizonyságtételei annak, hogy a drávántuli magyarság nagy egyeteme nemcsak megbecsüli a magyar iskolák áldásait, hanem ezekért az iskolákért lelkesedik, értük kész elviselni minden üldözést, minden károsítást. Örömmel küldi gyermekét magyar iskolába, hogy szivéről elszakadt magzata megmaradjon magyarnak, megerősödjék hitében és uemzeti érzéseiben.
8 a gyermek mily örömmel, mily ragyogó arccal jár iskolába. Ezren és ezreu vasúton hosszú utakat tesznek meg, még napvirradatkor elindulnak napnyugtakor térnek ismét szülőik hajlékába. Ezren és ezreu több kilóméternyi utakat tesznek meg sárbau, viharban, hogy a magyar iskolába járhassanak h ezt a rengeteg fáradságot évwlc hosszú során át békességgel viselik, mert hiszen a tanító ajkáról magyar szó csendül, mely az ó lelkükben termékeny talajra talál.
Nem-e a legnagyobb mértékben elismerésre s támogatásra méltó ez a magyarság, melynek lelkébeu olthatatlan lánggal ég a honszerelem tüze ? Az. hogy itt-ott akadnak gyászmagyarok, akik olcsó megvesz-
tegető ajándékért vagy fenyegetésektől való félelmükben elkerülik a magyar iskolát, ne csüggesszen bennünket. Nagy az ó lelki fájdalmuk, mikor látják a magyar iskolákba járó gyermekek előhaladását, fejlődését s a rájuk való gondviselést.
Jól tudjuk, hogy sok száz magyar szülőnek nincs módjában, hogy gyermekét magyar iskolában neveltethesse, ezek a gyermekek tehát vagy más nyelvű iskolába kénytelenek járni s lassan elvesznek a magyarságra nézve vagy analfabéták lesznek iskola hijján.
Ezeket a jó magyar szülőket megnyugtathatjuk. Az ó gyermekeik taníttatásáról is gondoskodás fog történni
Űondoljuk meg. hogy ebben az esztendőben alig néhány nappal ezelőtt volt tíz esztendős évfordu-i lója a Julián-Egyesület megalakulásának s a nagy eszmének megpendítő!, tíz éven keresztül elöharcosai maguk is megelégedéssel tekinthetuek vissza művükre. \' Ez alatt a tíz év alatt lerakattak a mi hatalmas | épületünknek : a drávántuli magyarság egyetemének alapjai, azzal a céllal, hogy az tovább fejlődjék ennek a magyarságnak öntudatra ébredéséből, lelkesedéséből és honszerelmébél. Ha ezek az alaptevó pillérük erősek, a mi épületünk is megdönthetetlen lesz, Minden a magyar iskolákból kikerülő gyermek egy-egy erőssége ennek az épületnek s minél többen lesznek, annál beveheteilenehb lesz. Nem készülünk harcra csak védelemre, — mondja a Szlavóniai Magyar Újság — De ebben a védekezésben kitartók leszünk : magyarságunkat, nyelvünket, faji jellegünket, hazánkhoz való ragaszkodásunkat mint értékes kincseket megtartjuk, hogy becsületlel az utánunk követ kezőkre átruházhassuk.
— Gyilkos és öngyilkos kocsis. Görgeteg községben Nagy Mihály kocsÍH agyonlőtte a feleségét, azután a kútba ugrott, ahonuau holtan húzták ki. A drámára boldogtalan családi élet adolt okot.
de tekintettel kell lenni elsősorban és mindenekfelett a munkások honosságára.
Ha már magyar munkás nem akad, — de osak ebben az esetben, — kerülhet a sor a külföldire, — addig semmi körülmények között nem.
Emellett gondoskodni kell tisztességes munkabérekről, ami könnyen megtehető, ha másoldalon megannyi valóban felesleges ki adásokat korlátozunk. Igy aztán elejét vehetjük a nagyarányú ós egyre fokozódó kivándorlásnak, véreinket idehaza tartjuk, a nyomorúságos viszonyokat szanáljuk.
Igy mindkevesebb lesz a kolduskenyéren élők száma és az ország tetemesen fellendül az áldásos munka nyomán, mert az itthon maradt polgárok, kik tisztességes munkával keresik meg kenyerüket külön-külön fognak közremunkálni Magyarország naggyá tételén és a nemzet névtelen, de hasznos munkásai lösznek.
Az államnak tehát szerető gonddal kell felkarolni a munkanélküliség beoses és értékes ügyét és adni kell ott, ahol máskép nem lehet, de ha ad is a kormányzat, akkor is megszolgált munkáért fogja adni.
— Változás a helybeli szent Ferenc-rendnél. A Szent Ferenc-rendi tartomány kormánytanácsosa a minap tartolt kiskáptalana Simitra Sebestyén helybeli hitoktatót Pozsouyba helyezte át hitszónokká, Pintér Benvenut és Horváth Ador|áut pedig Nagykanizsára hitszónokká, illetve hitoktatóvá.
múlva már megvolt a döntés. A szint pályát válasz- j totta. Nemcsak uért, mert ugy gondolta, hogy ezeu | lehet legboldogabb az ember, hanem azért is, mert j erre nagy hajlandóságot érzeti magában ós ez volt mindig lelke legforróbb vágya.
— Én, szólt Ilonka, szíudsznó leszek. Es te Magda?
Magdának erre a kérdésre könnybe lábadt a szeme. Nekem is ez a legnagyobb kívánságom I Üe látod, uekem már nehezebben megy. Anyagi helyzetünk nem engedi ezt meg és azt hiszem, szüleim sem egyeznének bele.
Beszélgetésük közben teljesen besötétedett és a két ábráudos leány csókkal búcsúzva mondott egymásnak jó éjszakát.
*
A zajos Budapest egyik mellék utcáján állott azaz egyszerű kis házikó, abol Óváry László nyugalmazott ellenőr feleségével és egyetlen gyermekével, Magdával lakott. Ez volt szeme fénye a családnak.
Valamikor igen jól állhatott az öreg óváry, aki most is köztiszteletnek Örvendett. Most azouban egyszerre utol érte a sors keze öreg napjaira. Beteges lett, csak otthou ülhetett. Lassaukiut megszokta börtönét. Egész öröme Magdában telt, akiért miudent megtettek, amennyire auyagi helyzetük engedte. Osupáu azt a kívánságát tagadták meg tőle, hogy sziuésznó legyen. Ez Magdáuak sebet ejtett szivén. 8okszor gondolkozott e felett ábráudos fejecs-1 kéjével és gyakran mondogatta szüleinek, hogy ma már modern világot élünk és a színi pálya is éppen olyau kenyérkereset, mint a többi. Én iniula sziuésznó leszek csupán a pályámnak élek és küzdök, hogy iniuél előbbre juthassak. A férfiakkal egyáltaláu nem
| fogok törődni! ígérgette Magda. De hiába I Szülei a j régi\'« elvét vallották . . .
Egy év minden nevezetesebb eseniéuy nélkül lolyt le rtváryéknál. Magda egyetleu szórakozását abban találta, ha legjobb harátuójéhez Szamosy Ilonkához ellátogatott. De sokáig ez sem tartott. Elvált a két leány egymástól. Magda még boldogtalanabb lett Nomsokára hírt hallott óváry Magda barátnőjéről. Az a külföldre ment és onnan irta, hogy magát nagybátyja vagyonából sziuésznónek képezteti.
Magda hinné sem mert szemeinek. Hiszen Ilonka nem is volt valami nagy tehetség. Fölébredt Magdáiiau a nő, az önérzet és a gyűlölet alanya. Ismét ostrom alá vette szüleit s azok eugudlek,
Első szerződését egy nagyobb vidéki városban kapta Lesem lehet írni Magda boldogságai. Örömmel
ment a szit.pad fényes világa felé •
Időközben Ilonka is végzett. Még pedig sikeresen. Párisbau kapott elsőrendű szerződést, ahol rövid időn belül teljeseu meghódította magának szépségével és művészetével Pária összes mágnásait Talán uem is annyira a művészetéért karolták ugy föl, hanem azért, mert nagyon jól tudott bánni a férfiakkal. Végig járta » kacérság iskoláját » imádóival csak ugy játszóit. Miud meghallgatta ás azután kinevette. Csak egy volt, akihez teljes szivvel és lélekkel ragaszkodott Váruay Zoltau volt ez, akivel egy mulatóban ismerkedett meg. 8 azután lejátszódott, egy már százszor megismételt regény. Váruay h& napokon, hónapokon át s esküdözik, hogy holtomiglan holtodiglan... s azután egyszer elhidegül, hogy másnak mondja el hűségi osküjét s mást hagyjon el uéháuy év múlva.
Hisz ez régi téma a színésznők életében, amely százféle változatban támad uj életre m fakaszt uj sebeket az ujabb örömökkel. 8 a leáuy tovább élti tovább szenvedett, míg végre a feledés röge alá
hantolta csalódását. Élt a színpadnak. > *
Magda eleinte ugy érezte, hogy határtalanul boldog, A másik percben azouban már egy különös érzés szállta meg lelkét. Eszébe jutott édesanyja búcsúzó szava, hoiry megmaradjon az erény ut|án. Az anyai iutelmekeu gondolkozva alig vette észre, hogy megérkezett állomására. Dobogó szivvel ugrott ki a vonalból. Végre itt vagyok, az vy hazában! Kiáltott csaknem önfeledleu s ugy éreztA magát, mint az a kis madár, amelyik először repül ki a kalitkából s eltévesztette az irányt, az utat Pályáján semmire sem ment. Mintha csak a sors keze játszott volua vele. Hónapok, sót évek teltek el felette teljes bizonytalaut-ágban. Szétfoszlot előtte a pálya rózsás színe, inint a napfény előli a köd s csak a rideg való maradt birtokában s a küzdés gondolata.
Lassaukiut más útra tértek ábráudjai. A család, az otthon édes birodalma felé, a hol nem statiszta a sors kezében, hanem egy férfi áll oldalán szerelő szívvel s igaz komolysággal. S ezt megtalálta t Örömmel is irt róla anyjának t
Megtanulta ábráudjai való birodalmát annak a karján, akit előbb ^ színészet csalóka boldogságáéit elhagyóit
Ilonka is ott volt a Magda esküvőjén. 8uhogó nlyemben, brilliánstól ékesen nézte, mint ragyog Magda arca a megtalált boldogság féuyélól, mig ő ismét visszatérhet — ábrándjaihoz, csalódásaihoz.
JüLIttS 93
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK. S z in h. áz.
mint az előadóé. 8 mi hálásak lehetünk a Oarmeu ! bemutatásáért, mert ennél jobbal a vidéken, ebben | • milieubau aligha kaphatunk, bárhol is.
Négy napon át Rá t kai Márton, a budapesti Király és Magyar sziuház művésze vendég szerepel most nálunk. Ma a Tökéletes asszonyban, A tündórlaki lányok, Helt»y Jenó vigjá- pénteken a Mozikirály-ban, szombaton a Nemtéka kerfllt nálunk bemutatóra hétfón és keddwn tudomká-bau és vasárnap d. u. a Limonádé *ite. Olyan életképtéle ez a darab, amelyuek írása j ezredes-bén és este a Gésák-ban lép fel. közben vaskos igazságokat rögzített meg drámájában
Hellay Jenö. Oltott bele ötletes változatosságot is, bár az egységes drámai keret hűen megmaradt épségében. Meséje, Boriska (Koudrálh Ilona), a mű-ié8iuó feláldozza magát családjáért s egy báró (Ujj Kálmán) karjaiba veti magát, hogy családjának jólétet biztosítson. Mert otthon sokau vannak, Bergué, az anya (Sárközi Blanka), Olga (Dinuyési Juliska), Manói, 8ári, (Pintér Böske) mind Boriskára hagyatkoznak, hogy az élet goudfelhóit szétkergesse a család tájékáról. Sikerül De közben (László Tivadar) is megjelenik a látóhatáron s érzést hoz magával, ■melynek heve elragadja a család len utai tó Boriskát H már-már fellibbeu az anyagi egyenleg mérlege, mikor az önzetlen gyermek, 8ári magát akarja feláldozni a megingott családi jólétéért és — Boriska boldogságáért. Nagyjában ezt a mesét vetítik a színpadon. 8 a vetület hű. Ax átérzés melege, a művészi óutudatosság reflexe sikert és hatást teremtett. — Kondráth, a nagy, az erŐB tehetség, er-ak ugy sziporkázott az eredetiség sokféleségében s ismét jóleső örömmel felejtkeztünk bele játékába, amely maga az élet volt. Művészi értékébe vetett régi hitüuk nyert megerősítést ezen szereplése alkalmával a a kritika magát tiszteli meg, mikor róla irhát, akiben az érzés nemes mélysége a s a kifejező eszközök ritk;
Kritikus.
— Gratulálunk I Amint a fővárosi lapokból értesülünk, a városunkban tartózkodó és a város felmérésével megbízott budapesti mérnökök egyike, L a n g o r Béla, egy városépítési pályázatou első dijat nyert — Vác r. t. város az utóbbi időben egy kiterjedt és jelenleg parlagon fekvő terület birtokába lutott, amit ralionálisan óhajtván beépíteni, nyilvános pályázatot irt ki.
A városépitkezés ilyen formája csaknem uj nálunk, ámbár külföldön már évek óta széleskörű iuoz- . galmak indultak meg, amelyek eredméuyei a már fogalommá vált angol kertvárosok és a németeknek ujabban létesült lelepitvényei, amelyek egyszerre szolgálták ugy a gyakorlat szükségleteket, miut a művészi jóizlést is. Vác reudkivul szép fekvése és törtenelmi múltja még fokozottabban kiváuták egy Ilyen uj városrész megszületését, amely most az j építkezések jellegében is megkülönböztetóen, külön v llanegyedek — muukáskolóniát, ipari uegyedek, majd parkok, sport és játszóterek létesítésével a város fejlődése elé uj perspektívát nyit.
Kívánatos volna, hogy szerencsésen fekvő városunk is ily módon nyerne ideálokat, amelyek a j átható erejével J vár08 fejtésének helyes irányait megjelölnék, gazdagságával egyesült Örömmel üdvözöljük a fiatal mérnököt sikere!
hétlői és keddi szerepében. Mellette Ujj Kálmán és „halmából, ami pénzben kifejezve 8000 koronát tesz Piutér Böske, majd Lászlóyrivadar — bár ő nem j ^ At e|8fi jy „yertese tu1«|douképeu egy háromsok goudot fordit szerepének nüansszal teljes meg- Ugu társaság; a másik két tag két budapesti építész töltésére — a méltánylás részesei. Éltek. Meglát- A nyHrte«*k 36 pályazóval versenyeztek.
szolt, hogy tanulták s gyakorolták szerepüket s meg tanulták belevinni az éleiét. — És ez sikerült
— Elővigyázat a közös laktanya körül.
Néhány nap óta szokatlau jelenség, hogy a katonai ""^L,"Ugara I köpenyt a közös lakianya Királyi Pál utcai oldalán
is felállították s agy katona szurouyos fegyverrel sétál ott fel-le minden éjjel és a gyalogjárón a közlekedés a laktanya mellett meg van tiltva. Hogy mi adta az elővigyázatra az okot, uem tudjuk. De\'valószínű a laktanya felrobbantásától tartanak.
— Emberáldozatot kívánt ismét a Zala folyó. A máskor csendes folyású s most az áradástól felduzzadt Zala folyó ismét ui áldozatokat kívánt A uapokben Farkas Józsefet 19 éves legényt fürdés közben, Nemcsok László 28 éves Kiskunfélegyházáról jött kibukos munkást pedig halászás közben ragadta magával az ár s sodoita a viz mélyére.
— Elfogott betörő Nemrég történi, hogy a nagykanizsai pénzügyőrségi iroda kasszáját egy 19 éves pénzügyőri felvigyázó feltörte ós 1040 koroua ellopása után megszökölt. A megtévedett fiatalembert országszerte körözték, de eddig nem tudták elfogni. A napokban a zalaegerszegi csendőrség letartóztatta.
— Rálőttek a katonai őrre. A helybeli közös laktauya mellett sétáló őrre állítólag teguap este 11 óra tájban rálőtt egy ismeretlen egyén, ki azután a Hunyadi-utcai kertekbe menekült. A tettest nyomban üldözőbe vették, azonbau nyoma veszeti.
Üjabb értesülésünk szerint a színházban történt lövés, a Oaimeu opera előadása közben okozta a félreértést.
— Életunt mezőőr. A Peföfi-ütcai mezők őre, Andri Ferenc ugylátszik megunta az élet keserűségeit s hogy mihamar megváljou tőle ma délelőtt agyonlőtte magát.
— Nagy tüz Oserfőn A f. hó 17-óu a cserfői szólóhegyen, az átvonuló vihar alkalmával a villám Hgf épületbe becsapott, mely az épületet felgyújtotta s utáuna több épület is elhamvadt. Az ott
s a művészi akaráskohójában forrasztották ki azt, amit megértésnek nevezünk. Dinnyési Juliskáért kár. bogy szórakozottan játszott. Miuduulalan ieleserélte a nevet. Lóránt Vilmos jó utón indult s megpróbálta arcát is fegyelmezni. Sárközi Blauka tudatos és jó beszédű volt, miut mindig. Szüts Irén pedig (Malviu néni) keskeuy medrü szerepében is jól érvényesült.
8zerdán este Bizet Oarmenjét. operát adlak. A színházban a smokkság miatt bizony uem sokan voltak. Ami közönségünk szereti a tüntetést — öu-maga mellett s félti a nimbuszát, ha ő náluuk, az arénában hallgat meg egy operát. Pedig hallgathatná. Ha igaz műértő, örvend a legkisebb örömnek is, amit kap, amit szerezhet. Pedig a Oarmeu előadása örömöt hozott. Halmos János (Don Jose) csengő tenorját napokon át hallgalhatuá bárki is. Szirtes és biztos hangkezelése, bár még tökéletesíthető, mégis ritkaság számba megy és tisztán, üdén és bájosan hangzik. Bihary (Bskamillo) baritonja a közép regiszterekben erős, kiadós és formás, csak ■lói erőtlen kissé. Teleky Iloua (Oarmeu) jól éuekelt és jól játszolt. Osak a tavalyi dicséi etet frissítjük fel vele szemben, amikor elsőrangú szereplésről aduuk jelentést. Zalai Margit ós Piutér Bfske kettőse élvezetes tisztasággal és szép koloraturával csendült Mig Míc&el a szerepébeu Horváth Mioi mutatott több törekvést, miut sikert. Jó volt öaletta (Zuuiga), a kar, az együttes, a rendezés ; csak a zenekar hagyott némi kívánni valót. Sok helyen kétes ^rtéküen szólt « harmónia s hiányzott belőle a tűz, majd a szin, De átlag teljes volt a siker, « általáuos a dicséret, mert miudeut nem várhatunk tökéletes hibátlansággal. miután ezt sehol sem találjuk fel - még Bócs-buu éa Pirisbau sem Köuuyebb a kritika szerepe ,
— Egyik hazai fürdőnk rohamos fejlődése. Hazai gyógyeszközeink ujabb kíncesel szaporodtak ; még egy idény se volt oly élénk Lipik-fürdón mint az idei. A tavaly feltárt radiumos iazap-leletek, melyek gyógyhatása hihetetlen meglepő módon nyilvánult meg Lipikfűrdőt felkereső köszvé-uyes és csúzos betegekuél, a gyógyulást keresők ujabb ezreit vonzotta ezen amúgy is elismert kiváló fürdőhelyre.
Jelenleg a fürdőn időző uagy nemzetközi publikum azoubau a gyógyulás mellett — mint lapunk egyik ottartóikodó barátja irja — a park szépsége és a vidék elbájoló volta mellett naponta színház, gardeu-partik, hangversenyek és sportszerű szórakozások mellett ugy tölti idejét, mint ahogy az mánhelvütt alig található fel.
A fürdőhely elragadó képét különösen emeli a sók száz gyeimek játéka, kik részbeu az újonnan megnyílt uagy gyermek játszóhelyen, részbeu a hatalmas iusolálióval bíró pompás uj uapfürdőben töltik el idejüket.
Ugy látszik ezek után amennyire a tömeges jövetelek mulatják, hogy az augusztus-szeptemberi
idény felette látogatott lesz.
járó cseui^r őrjárat a tüzet ugyau nyomban észrevette, de az állásról s az épületek megmentéséről szó sem lehetett.
— Harcias magyarok Oyőry János és társai a f. hó 18-án **te 9—11 óra között Takács Ferenc és társai szabadhegyi lakósokkal találkozva heves szóváltásba keveredtek, mely után botokra kapva egymást alaposan helybenhagyták. A verekedés hevében Ritter József szabósegéd forgópisztolyt rántott rlö. melyből három lövéet is tett, de sz«-reucsére nem találtak. A csendőrség előállította a hősöket s a megtorló intézkedést megtette.
— Szerencsétlenség játszás közben. A régi gimuáiium kertjében több gyermek játszadozott, cicázott, zsiványozott. Hogy egymás elfogása nehezebben sikerüljön, a játék színterét áttették a fák [tetejére s az egymáshoz közel álló fák koronáin kúsztak át egyikről a másikra. K közben egyikök oly szerencsétlenül esett le egyik fáról, hogy agyrázkódást szenvedve ugy kellett haza vinui, hol ápolás alá vették, sérülése életveszélyes.
— A reklám. Az üzleti élelmesség százféle megnyilatkozásával találkozhatunk ma már, de mindezek közül tán egyik sem versenyezhet azzal, melyet egy községi asztalos és temetés rendezője eazelt ki. A derék iparos o. i. a következő telirásu cégtáblával csinál kedvet üzletfeleinek, hogy rendeléseket eszközöljenek nála: .Ki koporsóját nálam rendeli meg, ingyou ravatalt kap."
8 dacára a kedvező alkalomnak a község lakói mégsem igyekezuek meghalni, holott seját érdekeik ellen cselekesznek.
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság főügynökségé-nek hivatalos helyiségei a Fő- és Csen-geri- ut sarkán épült saját társasági palotájába helyeztettek át.
r^cT-
7, A l í 1 KÖZLÖNY
Jl\'LIUS 53.
Jól jegyezd meg: csak
cigaretta-papirt, vagy hüvelyi hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű • utánzatoktól tévútra vezetni,
mai szín:
laboratórium és tanműhelyekkel kiegészítve Elektrotechnikai ós gépgyártási technikai tanintézet
miudaxokuak, kik magukat elektrotechnikusokká (gyári hivatalnokoknak stb.) elméletileg és gyakorlatilag kút évfolyamon Al óhajtják kiképeztotui.
Felvételt életkor; 14-161 50 év. Előképzettség: 4 közép, polgári, kereskedelm\' vagy ipariskola.
Az Igazgatóság: Pozsonyban Széchenyi-utca értesítéseket, prospektusokat stb. btélkflld és közelebbi felvilágosításokat ad.
la.-.\'u^ggi^^^i^iBaa^sai^.ii
Képes levelezőlapok dus választókban jutányos árban kapható
Ifj. Wajdits Józsefnél.
A legjobb és legmegbízhatóbb
Ml LKA
KITUNO ALPESI TEJcsokoládé
magánjáró Motorcséplőkószlfitek magánjáró Kőtörőgépek magánjáró Pafürésa- <w Htiflltógópek Benuin-. 8zivógáss óa nyersolaj motorok. Mulomberondezé;*ek MOTOROSEKEK
! melyeket teherszállításra es cséplcsre is lehet használni.
KELLNER ÉS SCHANZIiE
BUDAPEBT. KAÍBAN-DTOA 3 BZÁM.
Oiik komoly 4rd*kl6d4«oket kérünk.
Aspirin
délivaflut délivasut
*llom48 ^ UrUO Állomás
Vasas és iszaphölorrások 50° \'C.
Tangó gyógykezelés. Hidegvizkura
Szénsavas nap- és légfürdók. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál a — Fürdőigazgatóság Daruvár, Slavonia. — FUrdóorvos: DR. SCHUKKF.R.
mimUfimfa
OniOHNAt, /niONOfSUll
CSÁKOKON
MNEBL
HANGSZER KIBÁLV^i
BPE.fT.jSz}EFKŰRüTl5.
fíRJtOYZÉJr INÓrtlil ttiMet 0*rtu*> \'

GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
üzen eíg kiváló gyárt- ] "1 j j I •■ | j j,. \' -„J.,,. minden jobb drogériában, illat-
msnya, az egyedül valód, 14.0111 IV 1/, 1101111 \\ l/"S/<t j)[),tll OS [)ll(llíl\'„Mr ,„ gyóg,(árBb,„ klpílll6k
Ügyeljünk a pontos cimi-e: JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz.
Minden hasonlónevQ utánzatot utasítsunk vissía.
Nagykanizsán kapható : QELTSCH és GftAEF drogériában, REIK GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszortárában.
Magyarországi képviseli: Holzer Emil Zoltán, Budapest. VIII.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Nagykanizsa igi4. julius 27
53-lk évfolyam. 57 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
liljilialk hétlön él csütörtökön.
fclöAi«U»l Arak: Bgéu évre 10 korona, («l«ne 6 Negyedévre 2 korona 80 Ali. Egye* eiém in
Bánekovlch Jánon
KAsaerkesstó:
Kömény László
Szerkesztőiig él kiadóhivatal Diák-tér 1
Talaton: 182. — Hlrdetéeek dljuabée aaarlnl.
Ingyenes jogvédelem.
A szegénység nom zárja ki azt, hogy a mostoha életrend és viszonyok közt 616 omber ne logyen legalább is épp oly derék, jellemes és hasznos tagja a társadalomnak mini a milliókkal rendelkező bankár, földbirtokos, sói azt sem zárja ki, hogy a kis ogzisztenoia ne legyen lángész, a ki hatalmas tehetségével nagy szolgálatot tudna tenni áz emberiség közösügyének, a haladásnak, a tökéletesedésnek, a mely felé örökös ut ban van.
Nem érdektelen tehát annak a fejtegetése. hogy a polgároknak az állam beavatkozására szoruló jogviszonya berendezésénél fogva jelenleg mennyire uralkodik a jogegyenlőség s mi volna a teendó arra nézve, hogy az o téren uralkodó visszáságok eltűnjenek vagy kevesbedjenek ?
Ismeretes dolog, liogy az életviszonyok mai mozgalmas és fejlódó állupotában a törvények rendeletek és egyéb szabályok oly
számosak és bonyolultak
szakszerű jogvédelem
hogy azokban a lehetetlenné leszi szakember is nehezen igazodik cl. Éppen drágasága, ezért megbeosülhotetlen a hivatalos egyének Hogy tehát puszta az elv ne legyen abbeli szolgálata, amelyet özek a közönség; 8zó, _ a szakszerű jogvédelmet minden-a felek érdekeinek megvédésében hatóságok kire s minden ügyre nézve hozzáférhetővé elótt gyakorolnak, mert nincs ai a birói kell tenni. A ki tudja azt, liogy a szegény függetlenség és pártatlanság, amely mindkét j embernek néha pár garasnyi követelése reá fél érdekét egyaránt megóvná, különösen a nézve épp oly fontos, mint a gazdagok szá-jogvilák folyamán, s igy rendesen a járat 7Hkra vagy ezrekre menő peres vagyona;
lauok, a kevésbé közlékenyebbek, legtöbbször tehát a gyengébb felek húzzák a rövidebbet.
A jogegyenlőség szempontjából szükséges tehát, hogy a szakszerű jogvédelem minden ügyben és minden egyénre egyaránt kiterjesztessék. Ennek lehetőségét elvben minden jogállam — hazánk törvényhozása is elismeri, de a gyakorlatban alkalmazását a jogűgyek nagy osuportjára éppen a legkisebb ügyekre és a jogkereső egyének jelentékeny részére, éppen a legszegényebbekre nézve megneliozili, sót legtöbbször
Elnémul a lantom
Irta: Lukács József.
Elnémul a lantom, Nem éneklek többel. Mig nem dicsőítem A bátor győzőket.
Amíg lantom húrján Dithiramb nem támad, Mig boldogan élünk Te rút harc utánad /
A mikor a sok seb Mind beheged végre, Mikor hazám népe, Vígan néz az égre
Mikor hálálkodva Örömkönnye csordul És testvéreinkre Nem támadnak orvul!
. . Akkor ismét szólok, Zengzetesen, szépen, Mikor béke lesz majd A földön s az égen.
Akkor leakasztom Lantomat a régit, S elvagdosom húrját Egytől véges-végig,
S új huri rakok rája, Aranyosat, fénylőt, Hogy szava meghasson Minden magyart s élőt.
Hogy a dicsőségünk Zengje messze földre, Mert a magyar él még S nem lehet letörve.
.. . De mig hazám egén Bús fellegek járnak, Eltöröm a lantom, Vége lesz hangjának^
a ki tapasztalta mennyi herce-huroával, költséggel, idóvesztéssel jár a munkás idejét mulasztó embernél a perlekedés: az belátja nézetünk helyességét.
A szegényvédók rendszere, melyet törvényünk elfogadott, nem elégilhet ki minket, mert egyrészt nagyon sok és megalázó formasággal jár, másrészt pedig csak a teljesen vagyontalanokra terjed ki. Aztán, ha már rá fanyarodik is a kispolgár erre a keserves útra. oseberből-vederbe esett, mert idejét a bírósagok helyeit a községi elöljáróságoknál kell elvesztegetnie, a hol jól össze is szidják, hol mondjuk husz különféle,
Modern házasság.
(„ Ktscmtsu dráma.)
Tudják ónok. mi .1 háiatság? Ha nem. ugy 11 e kivánkottanak bővebben megismerkedni vele. S ha igeu. akkor egéstitsék ki téves ismereteiket ai alábiakkal. Most ugyanis nem ai eikókstauok s kalhekit-vmsok. hanem a modern világ (elfogása Sterinl ,telinaljuk ait.
1 felvonás: olllion a kirándulásról való meg-jétkezés illán.
A mama : (tul szigorúan, indignálódva Iránjához, Lolgboz:) Loig I Nekem az nem imponál, ho^y le sunyit foglalkoztál 111a a kiránduláson azzal a a Strémvölgyivel I* Honuau veszed te magadnak ezt a feltűnést I Meglátja a Jó.iyelvQué s még beképzeli magának, hogy komoly I .
Loig : (ártatlanul mentegetőzik) De mama I llirt . . ah I Stérmvölgyi olyan kedves s simpat-hikus férfi I Olyan . . .
•) Igen : Strémvölgyi. Ha van .Tóvölgyi\', .Rémvölgyi* stb. miért ne iohetne Strémvölgyi i» ? . ..
75%-os árammetffakMriíás
Rasfyotfó, fehér fcmrycl étf
Magyurországi Képviselő : Kinger és Fia,
Hajós-utca 41 szám.
9
ZALAI KÖZLÖNY
JÜLIÜ8 i)7
egy-ket követelése miatt husz hivatalos bizonyítványt kell kiállitaniok. Ez a módja tehát a szakszerű jogsegélynek nem felel meg a jogegyenlőség kövelményeinek. Célszerűbb módja volna az ingyenes jogvédelem szerepe állami alapon ugy, hogy azt bárki igénybe vehesse.
Metamorphosis.
Felséges a/ári reggel. A felhőtlen égboltra felkúszó nap milliónyi sugárbau világit mindenüvé, s árasztja szót jótékony melegét a teremtett lényekre
Vidám madár dal cseudül, n kis méhek döngicsélve bújnak eló köpüikból. a szántóvető vigau fütyörészve indul uj muukara, a beteg lelke uj reménybe borul a az apró kis gyermeksereg is a fecskék hangos csicsergésétól felébredvén, feledve az édes-álmot, szemeit dörzsölve vidáman üdvözli a napsugaras reggelt, mely ui munkára hiv fel minden élő lényt.
Majd mind magasabbra kúszik a nap. a hőség szinte elviselhetetlenné válik. A ragyogó derüa égbolton apró felhófoltok kezdenek uszkálui, csakhamar mind uagyobb és sötétebb darabok kúsznak, tornyo sulnak egymásra ijesztő csendben. A természet szinte elnémul, lélekzet fojtva, remegve lesi, rettegi, mit rejtegetnek a következő peroek magokban számára. A levél nem mozdul, az állatok rémülten igyekszenek meuedéket keresni, inig a távolból csendes raormolás jelzi a vihar közeledtét
Majd iniudközelebb hallik, a villámok egyre sürübbeu oikkázuak, a levelek mintha remegnének, cseudesen zizegni kezdenek, mig egy ijesztőt dördülve a rohanva száguldó szél porfelleget kavarva tug, bőg. tombol s féktelen dűhébeu letarol mindent, amit útjában talál s amit esetleg megkímél, azt a nyomában járó eső, jég teszi tönkre, közben állata, embert pusztítva, kétségbeejtő képet hagyva \'oagn után, az elébb még áldásokkal megszakított viruló vidéken. Csendes, nyugodt itthon minden, az életet látszólag mi sem zavarja, A munkás felvidulva, a kereskedő sugárzó arccal, a (Öldmives tele reméuy-uyel fog munkához, a zakatoló gyárkémények füstje vigan száll ég (elé, szóval vidám munka és élet miudenfelé az állami életet nem zavarja semmi.
De íme hallga I Egyszer csak a derűs égen felhő foltok jelentkeznek, ügyet al:g vet rá valaki, az élet, a munka hevében észre is alig veszi bárki, mig nem komorabb, sötétebb fellegek tornyosulnak egymásra, mind ijesztőbb módon. Közeled-tökre elébb rémséges visszafojtott lélokzet, majd mind hevesebb indulatok ciíkázuak végig at agyakon, mígnem az indulatok csöndes belsóharca csatazajjá fajulva, féket nem ismerve, miként az ég vihara s a háborgó tenger zúgva, csattogva bömbölve, ront gyilkos fegyvereivel egymásnak, hogy vad indulatában hutárt sem ismerve leszámoljon inindeuért s sokszor az ártatlanok ezreit is ölve, gyilkolva kér-lelhelleuül rombol szét mindent, mit utjábau talál. 8 amit az életből el nem pusztított, azt a nyomában járó rettenetes ragály takarítja el, ijesztő képel hagyva maga utáu a civilizáció és az igazi szent humánizmus, jelszava alatt élő huszadik században ia, amikor a kuliura. a romboló, u gyilkoló eszközök ezerféleségét tartogatta, halmozta fel, hogy amit évtizedek verejtékes munkája megteremtett, azt a fé-kezhetleu vak emberi indulat dühében mapok alalt lerombolja s milliókat juttatva koldusbotra minden rekompenzáció nélkül dobjon oda a kétségbeesésnek. — Óh lo óha|lolt világbéke, do bogy is |ö el a te országod I
Mig kajánság. mig kapzsiság, mig rossz indulat lesz az emberek szivében, a mi ha meg nem szűnik, hasztalan várunk.
"Miként a teuger méhében ott hordja mindig a pusztulás a halál csiráit s miként a derűs égbolt hirtelen elborul s pusztító vihart zúdít időnként alá, jakként a csendesnek látezó emberlenger Ükében is , időről-időre felhalmozódnak az iudulatok s utat törve magukunk zúzva, törve, rombolva söpörnek el mindent mi utjukat állja s semmisitnek meg millió és millió életet, melyet eltakarítva az emberiség egyeteme észre sem vesx, hajad zavartalanul tova a fejlődés utján uj meg uj agyafúrtabb módjait, alakjait keresve a megélhetésnek, a kényelemnek s az egymás pusztítására szánt gyilkoló eszközöknek, mígnem eljó végre a leszámolás nagy uapia, amikor a természet minden indulatot elnémít s minden életet elpusztítva sötétséget torit mindenre megnyugtató csendes álmot borit nz egész miudeuségie s a gőgös, a büszke, az önhitt emberiségre.
A mama: (élesen közbevág) Mon diou I ke-ed-ves?l Na ez egyeueseu rémes I És ez ok neked, ezt nevezed te oknak? Hogy kedves! Blmpathikus 1 ? Loig l Er. ok ? ?
Loig : (elgörbülő szAjjal) I-l-geil .. . Olyan . . . o . . . (a többit belésirja a balliszt-zsebkendőbe.)
A mama: (erélyesen sót hősiesen; kalapját, felöltőjét, reticüljét jobbra-balra hajigálva, csapkodva :) Ez egyeueseu rémes I Hát mi az a Strémvölgyi I Was beisst ! . . . Egy sl rém völgyi: hogy tartod te ótet érdemesítek a kitüntetésre I Mi az (Alán bank-Utkár, miuiszteriumi fogalmazó? Egy ügyvéd ? ? Egy lipótvárosi .magánzó"??? Mi az? Egy semmi. Százhuszkorouás simpln gjakornok a Berger cégnél 11 És ezt mered te simpathikusnak ? Na ez rémés I Százhuzkorona I . . . Minek neked ez a Strémvölgyi I Hogy a Jóuyelvüuét e rémes hir örömében megpukkassza I . . . Loig I ez\' egyeueseu rémes 1
Loig: (fortissimó bóg) De oly au ked-v«s . . . Ma-ma.
A mama: (dühösen) Osak annyit jelzek még neked Loig. hogy kitagadlak az anyai szeretetemből s a hozományodból, ha nekem te mégegyszer azzal a százhuszkoronás senki Strémvölgyi segéd gyakornokkal, skirblerrel. azial a nímanddal még egyszer
H Í REK.
A. háború.
Már itt van. Szomorú valo. de mégis megnyugvással kell fogaduunk. Ide a lova hat év feszüli helyzete, melyuek folyama alatt anyagilag csaknem a tönk szélére jutott az ország. Ki nem térbeliünk tehát előle, hacsak a gyávaság szégyenbélyegével uem skarluk magunkat a világ elölt megjegyezni. Igazi honfiul lelkesedéssel kell fogadnunk tehát ozt n döuló lépést amely nemzeti létünk, gazdasági eló-haladásunk biztos záloga egy ujabb jövőre uézvel
Isten karja vezesse csapalaiukal és vezesse diadalra zászlóinkat I
Színház.
Rátkai Márton budapesti színművész szerepeli nálunk a hét végén. Csütörtöki, pénteki, szombati és vasárnapi szereplése a legtökéletesebb siker jegyében folyt le. Minden szereplést) igazhatással járt s a mostani izgalmak közölt valóságos bú felejtő volt. Jól esett látuuuk azt az eleven mozgalmasságot, amily Kátkaiuak velejárója s mely nemcsak csodálkozást hanem igaztetszést is aratott. Miudeu szerepében
(Tökéletes asszony, Mozi király, Neiutudomka Limonádé ezredes, (íésák,) nagy és egyaráut tökéletes, akiuek miudeu szava utáu a komikum bősége csak ugy hasadt. Kár, hogy nem hallhattuk hangját nagy rekedlsége miatt teljes egészében. Mellette minden darabban a mi művészeink is megállták helyüket s abszolút igazságot mondunk ki akkor, amidón azt álliijuk hogy (tálkái sikerét szerepeiben, a mi tár.Mi latunk sokszor méltányolt tagjainak köszönhette
Kritikus
— Internátust kap a Csáktornyái polgári iskola. Ismeretes doloit, hogy a muraközi Zágrábból származó illér érzelmekkel megtöltött papok az arravaló muraközi fiukat a legnagyobb előszeretettel internálták a zágorjai stb. horvátországi iskolákba, hogy olt belőlük a magyar értést kioltva, illerizmussal tömjékinog őket.
A muraköziek e lényt régóta nézték elszorult szívvel s uem volt mivel csábítsák a csáktornvai magyar iskolákba a növendékeket.
fellüuést csinálsz I Só I I. . . Na I Ezt liuzd alá magadnak ! t Adieu I .. (Elhatározóan megfordul s gyorsan otthagyja Loig csörömpölve bevágja maga utáu az üveg ajtói)
(Sírás, ájulád, rémes cseud.)
*
II. felvonás. Egy héttel később, Lolgékuál.
Loig: (a kis szalóuban az ujoágol lapozza. Hirtelen elsápadva, örömteljesen felsikolt, felugrik, ide-oda cikkázik a szobában, a lapot diadalmasau lobogtatta : extázisban kiabál:) Mama I Mama I! Nézd : a Strémvölg)il Itt hozza a lapl Na ez őrjítői Meg-| nyerte u főnyereményt I Nézd : 1 (olvassa) „A főnyeremény Szenzációi keltett az X-baukház sors-látékának utolsó húzása, melynél a félmilliós főnyereményt Strémvölgyi Ferenc, egy üzleti gyakornok nyerte meg l"
A mama : (elérzékenyülve Öleli keblére Lolgál) Lolgim l Dráyáiu I Lám mindig mondottam, hogy le milyeu tapintatos, okos gyermekein vagy I Óh, óh, az a kedves Strémvölgyi II... (Összeölelkezve örülnek, siruak.)
Strémvölgyi: (Egy 50 filléres bokrétát hoz a zavartan, hajlongva beállít) Khisztihaud I Csókolom ., Oh, mindenekelőtt bocsánat, hogy a kirándulás után osak egy hétre bátorkodom lisztelet .
A mama s Loig: (jobbról-balról örömmel húzzák be, ölelik Strémvölgyit) Isten hotla! Várluk már I Jöjjön l A szalonba I
A mama : (megöleli) Édes fiam I És az szerencse! Na ez rénfes l Ily szereucsel Hallották?
Strémvölgyi; (kedélyesen) képzelhetik! 8zép kis hecc I . . . (nevel) Egy egész napomat elvette akkor a szaladgálás! Haukba, rendőrségre, városházára ! Mig végre megállapították a — tévedést. Az a buta újság ! Tudniillik én 8lrémvölgyi Adolf vagyok.
A mama s Loig: Adolf?? ? . . .
Strémvölgyi: Oh igeu Adolf. És az a Strémvölgyi, aki megnyerte, az egy vidéki ügyvéd l Hehehe!. (Jóizüeu uevetj.
A mama : (felébred a meglepetésből, össze szedi magái s hűvösen szól) Kedves Strém-völgy -ur I En najtyon sziveseu venném, ha ha ön . . . ön (uem fejezi he. de az ajtót jelzi, amerre ki lehet menni.)
Loig: (a baliszt zsebkendőbe sírja) Oh . oh . Még ha — Ferenc leuue I , . .
Strémvölgyi: (elhűlve, zavartan uéz körül, bambán forgatja a kalapját és nem tud|a, mit páran csol most az illem i . . .
Csodálatos, hogy nem tudja I
Rát
JDLIU8 87.
ZALAI KÖZLÖNY
8
Most azonban, mint a .Muraköz" jelenti* örvendetes fordulat álloll be, amennyiben a kultuszminiszter ur leiratot iutécett a Csáktornyái polg. i«k. igazgatójához, hogy egy, a polgári iskolával kapcsolatosan felállítandó internátus számára helyiségről gondoskodjék » annak bérletéi szerződésileg biztosítsa,
Megvan tehát az intézmény, amely az aknamunkának véget vet s a muraközi falusi fiuk tanulmányaikat Csáktornyán folytaihatják s mivel polgári iskoláról levén szó, hogy a láiiu hiányát fo érezzék, külön latiu tanszéket is állítottak fel.
Az internátust 100 gyermek elhelyezésére reudeiik be, melyből 00 ingyenes hely lesz, melyek a muraközi fiuknak lesznek fentartva
Örömmel üdvözöljük ez internátust, mely hivatva van a muraközi magyarság ügyének támogatására.
— Értékpapírok árhanyatlása. Az utóbbi évek válságainak hatása alatt a budapesti tőzsdén jegyzett reszvények értékében beállott csökkenés kerek 946 millió korona A járadékoknál liüO millió, zálogleveleknél és kötvényeknél 380 millió, sorsjegyeknél 6 millió.
A tőzsdén jegyzett Összes értékpapírokban az utóbbi években 2431 millió, kerek számban 2 és fél milliárd értékcsökkenés következett be az utóbbi években.
Ezeken kivül vau a sok vidéki péuziulézei. melynek részvényeinél hasonló az értékpusztulás, «gy. hogy három milliárdnál uagyobb ü-szegre te-hetó a magyarországi értékpapír vagyon csökkenés.
— A vörheny ragály megakadályozása. Mitno Róbort angol orvos a vörheny fertőzés ellen tábla olaj éa carbol keverékkel keni be betegeinek száj és orrüregéi s az egész testét. Ezáltal mini mondja a fertőző bacillusokat leköti, azok nem szállhatnak tova s igy a betegeket nem kell elkülönítem s a járvány terjedése is megakadályoztalik. 8 itiiül állítja, miudeu esetbeu sikerrel alkalmazta ez általa feltalált módszert.
Minden esetre érdekes s olcsó voltáuál fogva, uirki megkísérelheti.
— Áthelyeaés. A vallás- és közokt. miniszter Kottleiné Falaki Vilma helybeli állami tanítónőt Késmárkra, — Mtssiuger Üóiánét pedig Késmárkról Nagykauizsára faját kértökre kölcsönösen áthelyezte.
— Hymen. Radics Ferenc déli vasuli forgalmi hivatalnok Zákányból eljegyezte Prack Klza ur leányt, Prack Géza marakereszturi állomásfőnök bájos leányát.
— Nagy tüz Szombathelyen. Rémes tüz-lárma verte fel vasáinap 8zomba!hely város lakosságát. \'Jgyanis a Mayer-féle gépgyár ismeretlen okból kigyulladt s óriási gyorsasággal égett, ugy hogy mire a tűzoltóság megérkezett az oltásról már szó sem lehetett. A tUz irtózatos pusztítást vitt végbe, óiiási kárt okozva s sok szegéuy munkás család kezéből vette ki egy hosszú időre a mindennapi kenyerei.
— Színházi jelentés. A nagykanizsai Színkörben ma hétfőn reudkivül kacagtató francia vígjáték újdonság kerül aziure, melynek cime: .A villámhárító". Vígjáték 4 felvonásban, mely Budapes. len óriási sikert aratolt. Kedden és szerdán Eysler Odöu reudkivül nagy mulattató operetle újdonsága .A nevető férj", operette 3 felvonásban kerül színre. K két remek darabot a n. é. közönség szíves figyelmébe ajánljuk.
— Bicikli baleset Steruáta Ferenc biciklijével Osányi János nyolc éves kis fiút karikázása közben elütötte. Ijedtségen kivül mán biy nem történt a kisfiúval. A baleset vasárnap este hét órakor történt.
— Lóbokrosodás. Az Atilla utcában tegnap délután két ló megbokrosodott s egy asszonyi elütött A kocsis nevél nem ludták meg.v
\\
— A Kotori takarékpénztár r.-t a betétek után kamat-lábat 1914. julius
jhó l-étől 7,%-ra leszállította.
— Keresk. főiskola Qrenobloban. A párisi osztrák-magyar kenuk. kamara arról értesítette a soproni kamarát, hogy Grenobleban az oltani egyo-tem jogi fakultásával kapcsolatban 1912. óla kercsk. I ^iskola áll fenn, amely mindazoknak kiképzésére szolgál, kik gyakorlati kereskedelmi téren kívánnak
! működni. A főiskola rendes hallgatói legalább 1 évi hallgatás illán vizsgálatra bocsállatnak és a vizsgá-j Iáiról bizonyítványt nyernek. A rendkívüli hallgatók, , kik a hallgatandó tárgyakat maguk választják meg s a tanulmányi idő terjedelmét tetszésük azerinl állapítják meg, vizsgál nem tesznek és tanulmáuyaik befejeztével távozási bizonyítványt nyernek. Az előadásokai és felolvasásokat egyetemi tanárok és jeles szakeinbeiek (bankigazgatók, bizt. társaságok vezetői) tari|ák s igy a haligalók ismereteinek bővítésére a főiskolán alkalmas tér kínálkozik. Olvasóinknak vé-lüuk tehát -síölgálatot lenui, m dón e főiskolát fentiekben ismertetjük. Megemlítjük, hogy kiváualra a soproni kercsk. és iparkamara részletesebb felvilágosítással is szolgál.
— Utánvétel jelzése a postai csomagokon a feladó által. A kereskedelemügyi in. kir Miniszter felhatalmazta a posta- és táv. igazgatóságokat, hogy utánvételen rsomagküldemények feladóinak, a kik csomagjaikat és azok s^llitólevoleit maguk szerelik fel, kisérletképen engedély { bármikor való visszavonhatásának kikötése mellett megengedhessék, hogy az uláuvételt jelző ragjegyek (294. sz nyomtatvány) helyed azok sziliének, nagy ságának, alakjának és felirásáuak mindenben teljesen megfelelő, nyomdai utou készüli felülnyomást alkal-mazhasKauak belföldre szóló csomagjuikra és nzok szállitóleveire. - Az engedélyt elózeteseu az illetékes ker. posta táv. igazgatóságtól kell kérni.
— Halál a Balatonban. Balatonlollén Banda Mihály szabólegény kiúszott a nyílt Balatonra, a hideg vizben azonban görcsöket kapoti és még mielőtt segilségere síelhetlek volna, elmerült a hullámokban Hulláját csak hosszas keresés után talál ták meg. t
Irodalom.
— A .Magyar Figyelő1 most megjelent lulius 1-i számának élén találjuk Mezei Kruó cikkét Barlha Miklós szobráról Az ősz 48-as publicista szigorú, de szines képel rajzolt Barlha Miklósról. A közgazdaság reformjával loglalkozik Hunyár Algeruon „Az uj vármegye" cimQ cikk-ben, amelyben a ki-tűnő közgazdasági iró markáns érvekkel cáfolja az ui javaslatok lámadóit. Aktuális kérdéseiuk között különös ligyelemre tarthat számc* Lábán Autal dr. történeti cikke .Deák Ferenc a pánszlávizmusról 1843-ban", amelyből kitűnik, hogy a kiegyezés megteremtője 70 esztendővel ezelőtt világosan látta mosr tani fejlődésünk irányát. A czláv kérdések komplexuméból Boukáló Sándor kitüuó. fiatal szláv tudósunk nagy értékű részleteket közöl .Néhány szó az orosz-lengyelekről- címen, mint olsó részleteit flzon helyszíni benyomásoknak, amelyeket szláv tanulmányútján nyert. Kádár Gusztáv a bankbukásokról értekezik. A szépirodalmi részben találjuk egy kitűn\' fiatal Írónknak: Üjhelyi Nándornak .Tabán" című regényének első fejezetét, mely regény Budapest egy lünőfélben levő városrészének és furcsa életéuek plasztikus miliőjét rajzolja. A gazdag Feljegyzések ós Külföldi szemle egészíti ki a szám érdekes ós változatos tartalmát. A Magyar Figyelő előfizetési ára "egész évre 24 korona. Kiadóhivatal VI , Andrássy-ut 1G. szám.
— A .Vasárnapi Újság" legújabb száma érdekes tartalommal jelent meg. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre öt Korona, a .Világkrónikáival együtt hat koroua. Megrendelhető a .Vasárnapi Ujiág- kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz.) — Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar uép számára, félévre két korona 40 fillér.
- A „Magyar Lányok" szépirodalmi képes hetilap, fiatal leányok számára. Szerkeszti Tutsek Anna. Megjelenik minden vasárnap. Minden egyes száma gyöuyörü szép képpel és nagyon érdekes tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára: Egész évre 12 koroua. felévre (i korona, negyedévre 8 kor. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16. szám Mutatváuyszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal.
NYILTTER- *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Eröaitft é» edző htzlaló-kurAk egész éven át. Gyermekek 7 éven felül kiaéret nélkül felvétetnek.
*) K roval nlall Klzlltllekért nem vállal Mt>lí«-ségwl a smkeHztftgéfl
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság főügynökségé-nek hivatalos helyiségei a Fö- és Csén-geri- ut sarkán épült saját társasági palotájába helyeztettek át.
4 IMII ««n Midiidéi* bevAli \\
Btrjfter ayó$y-kátrányszappana
a. Mell * Comp-tól.
KtvAlA orvosok aJAnljAk ía KurApa I. ítdl.l. AU.im.4baa a legjobb oirdraAnynyt-l hawnAlJAk mln.lmfíU borklUtós allén kiiloooaeii krtniku* bajok t$ kiutéack, * alaminl u»j-iiakAllkorp* rllro Tartalmai tO asisaMk fkkAlrAayt í» lényegi-len kUlOnMiIk » krri\'íkcileli inbrii el<H»fd«IO ttTib IlyncmU ■yárimAnyoklól. Makara WJrbaJokaíl oa-
Barflar kátrányiTs ktnaiaftpana.
N6ka*k Byemek*ko«k aaybAbb halAao kAlrAayaajppaa
Berflttr glKarln kdtrAnyaxappana. TtvAbbA kílránj nélkül a hlrr*
B«rg«r-f4la Borix-izappan
pattanAa, napaülAa, ainplő, -----a- wa.
len Darabja
_____áa m». b6tha|ok al
utaalt Aaaal o«T0" " S1U». UJ: ><<rier l*lyé*toMjr kSirHii • a««|i|>»**». > baU<u bftrbotcaei-ackníl, fej- »i t.akAllkorpai.Al.
alniiilnl klvAld bajndnraild axer. I Uv»s 50 kornn.i K.rjrn kl(«iJr«»tl»B Bo»«or / ippani 0 \'Irll A Cnmp.-WI »*«• ai.«
101 a mollrltr lov« v*4Je-Uytl Aa alú irAat. Kitin. araiijr^fcm.
Wlro ISIS t* i érőm. KapbatA
nílotbon. Vágyban •torforatraxr II —1
lli\'ll k l ll.liUiM\'alrn na«»t>nn ■ oitárAban KlrAlr-uli 8<-IUn*l. K"< In
pArlat vIláakiAllllAaoa BiSay-ilartan RT^avlArbaa, drofArUbaa Aa aiak
......1 \'• Wlei,. I.. llAllnr-
líólaAr H
MnIsinél, Thalliiiavpr r» s.lliníl. K-rliiurl ii-r PiIrv*. iiMdálnál. Iladnno*II* Tcstvírokníl. Sl<-»«-l XAnduf lAraAnll. N\'.ru.U N.1.idUraAll).-t«lnyl KrlgyfanAl. Vicl-köral «. Klrtlnvbaii minden RyAcyairrtSfban. Jobb dr.-t_üérlaban t* IlUUterUaleibtii M
ZALAI Kfinom
JCLIUB n
5 z a v 0 y-s z a l l 0 d a
BUDAPEST. VIII JÓZSEF KÖRÚT ír.
Modern szAllod. újonnan bBrendazve.-UgfOta.. hideg m.logvli minden .zobában.\'lin iJJ.I-n.pp.l, Rt NDES 8Z1D0R lul.jdonos azamélyee v.zetA.e alall. EOYAGYA8 axobák 3 korouátál. KÉTAOYAB nsobAk 5 koronától
fótós, világit*. ÓB ktazolgilit.eal A .zobak fellAlten tlaaták. Hoa.z.bb tartnzkodi.nál angadmtny. Újonnan bo.ez.loll Panzió fend.,.,, „api „Máu, 4 ko.o
nie.t. m N.pl hirom.zorl dtkezés. HAVI SZOBÁK 80 KORONAÉRt.
B U D A I\' E ST ■
VIII. RÁKÓCZI-UT 43 SZÁM.
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A FÓ és SZÉKVÁROS KÖZPONTJÁBAN
A legmodernebb b.r.nda.í,..!, hld.g «. mal.g ,1, mlnd.n „obiban. - Fén„. hall. Lakcaalilyok, fürdO.zobá .1, 160 .zob., 6 koronitöl kazdOdOl.g.
El.Or.ndO anermok 4a WrihAr, a.línklnt m.ga. azlnvonalu h.ngv.r.an,, r -------
írai szaii
laboratórium és tanműhelyekkel kiegészítve Elektrotechnikai és gépgyártási technikai tanintézet
mindazoknak, kik magukat elektrotechnikusokká («yáii hivnl.tluokoknak «lb ) elméletileg és gyakorlatilag két évfolyamon ál óhajtják kiképeztetni.
Felvételi életkor: 14-161 20 év FJlőképzettaég: 4 közép, polgári, kereskedelmi vagy ipariskola.
Az Igazgatóság: Pozsonyban Széchenyi-utca értesítéseket, prospektusokat sll>. szétknld és közelebbi felvilágosításokat ad
MiLKA
KITUNO ALPESI TEJcsokoládé
Legjobb, legolcsóbb
mUS SZŐLLŐMOLY-IRTÓSZER a „KOCHILLIN"
Mert
A KOCHILLIN nem csupán az élő kukaoot oli meg de a petéket is, • molypillél pedig a további petcrakástól elriasztja.
A KOCHILLIN toljesen méregment s, az emberi szervezetre Ártalmat an, a permetezés minden óvintézkedés nélkül végezheti).
KOCklLLlN-nel minden időszakban, az időjárása való tekintet nélkül lehet permetezni.
KOCHILLIN nem égett cl a zsenge fürtöket (mint pl. sokszor a nikotin.)
KOCHILLIN nem piszkolja be a fürtöket (csemege • szőlőnél fontos.)
KOCHILLIN a szőlőmoly nyálából szőtt pókháló-szoru fonalakat oldja, a fészket elpusztítja és a fészekben levő hernyót megöli, igy a legrejtettebb helyekre is behatol
A KOCHILLIN lisztharinat (Oldtum) ellen is hathatós védelmet nyújt.
KOCHILLIN jól tapad, igy ;i fürtöket .tllnndónn védi
A KOCHILLIN 1 kgr -us caoma .okban. kemény tégla alakú daiabokbnn állíttatik elő. 2 cvig is eliill unélknl, hogy hntó etojcb<">l veszitcnei
A KOCHILLIN vízben könnyen oldódik, üledéket nem b«Ky. igy » peimetoző csapot et nem zárja.
Aia kih-grainmonkent 4 kor. Egy holdra 3—4 kg. elegendő.
Megret.delíi. ló és hívebb felvilágosítással s/ol tál « Oabonakereskedelmi r t Kochilliu oKztáUámil Budapest. V , Nádor u\'cn JO Viszontelárusilékat ker.sflnk.
Aspirin
DÉLIVASUT UVi„/-J/\\ DÉLIVAtiUT AUL0MA8 í UIUU ÁLLOM48
AUL0MA8
Vasas és isz;
-50°
tabletta
: fej és fogfájásnál, Infliienz.lníl, rbeumánál stb. elismert liíjdalomcsillapltószer: A valódi Asplrlnnek sok az utánzata, azért kérjük, hogy az Aspirin\' „Baycr" féle Aiplrln tabletták alakjában szerezd be. Eredeti csomagolás 20 tabletta á 0,5gr. 1 kor 20 ÜH. Minden tablettán az Aspirin szó látható. 1 ■
Fangó gyógykezelés. Hidegvizkura.
Szénsavas nap- és légfürdők. Szabadban való fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál a - Fürdőigazgatóttág Daruvár, Slavonia. — Fürdőorvos: I)R. SCHUKKKK.
l\'AiOKK/u, /aiánot*i\\ai r 0 CSAK^- KOR
ÍW6NEÍL
\' R HflMQSZERKIRÁLV^.
BPfJT, JO^EfKŰRUT 1í.
flfjltovifn IMúVtNl
jomann marii fariha
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPL ATZ.
Kiett cég WivAló Kjiii-t- ]f.".|tifíUiliui\'/«A!\'/.ini\\on ,„,, |nl.\'""\'\'lóit jobb ilrogeri*bau, illat-
mánjrw « m*M v tl.i.li lUlllllVt/, KOI Itt \\ l/"N/tl|)|)<lIl ö> |)U(10I «.or éa gyógytárban kaphatók
Ory.iljtlnk i. pontos tiimív: JOHANN MARIA FARINA Gcgenüber dem Rudolfsplatz.
Minden liusotilóitttvü utánzatul Hiúsítsunk vissza.
Nagykanizsán k ipliutó : GELTSCH is GRAEF drogomban, REIK GYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAN GÉZA illatszertálában.
Magyarországi képíUell): Holzor Emil Zoltán, BudapeBt. VIÍI.
Nagykanizsa, ig14. julius 30
53-lk évfolyam, 58 szám.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■i|jilinlk hétfőn éi ciütörtókön.
fclöflietíal Arak: Kgtii 4vie 10 korona, f«l«*(« 6 korona. Negyedévre 2 korona 60 Ml. - Egyet etAm éra 10 Ml.
Felelói sierkesató :
Bánekovioh János
Fóaterkeatló:
Kemóuy László
Szirknztöiii ét kiadóhivatal Diák-tér I
Telefon; 182. — HlrdeUaek dljatabáa •■•ríni.
k mi ellenségeink.
Nem Bokát kell rajta gondolkoznunk, hogy kikről esik sző. üiszen a mindennapi sajtó hó tudósításából Ugyancsak ismerhetjük már ókét. Nem pusztán a gyűlöletes szerb fajról szólunk, amelynek szereplése és élete az utóbbi évek óla Európa kultúrájának szégyenfoltja, bánom a francia es az orosz nemzet ferde észjárásáról Mert ebben a két birodalomban már nem a józan ész tóbbé a tények mérlegelője, hanem az elvakult szenvedély, amely ostobán és vakon rohan a szerb jogtalanságok védelmére. Szomorú tény ezl Az ogykor dlosó francia nemzet, most a bün és visszaélések védelmére kell s kész odadobni martalékul Európa kulturáját, hogy ennek a joggal kiirtandó fajnak életét prolongálja. Nekünk nagy tanulság ez minden igaz kulturnemzetuok. mert most megismerjük, hogy kik az emberi haladás nak igaz jóbarátai. Joggal ütközhetünk meg ezen a tényen, mert egy kullur nemzet fel-
fogásáról más volt a véleményünk, mint amilyent most formálunk a franoiákról.
Valóban osak egy teljesen enervált nemzetnek lehet ilyen Ítélete, amilyennel most a francia nemzet diplomáciai szereplésében lalálkozuuk. A helyett, hogy kullur emberhez illó tiltakozó szót emelt volna a szerb galádságok megakadályozására, inkább oda áll a banditafaj mellé s megcirógatja azt gonoszságaiért.
Szomorú tanulság és csalódás ez nekünk I Mogismertük a francia kétszínű fa-rizeuskodást, mely inkább a barbár kegyetlenségeknek kiván szószólója lenni, semmint egy erős nyugati kultúrának védelmezője.
Mit szóljunk Oroszországról?! Ennek ellenszenve nem újság már előttünk. S ezt a mumust egyszer végleg meg keíl semmisítenünk, ha azt akarjuk, hogy fejlődésünket, gazdasági előbbre haladásunkat a szerb bot-dák támadása és alattomos áskálódása no fenyegesse minduntalan.
Nekünk tényleg nagy kötelességeink
vannak most magunkkal szemben. Első és fókötelességűnk, hogy megvédjük érdekeinket az Ilyesféle beavatkozások minden megnyilvánulása ellen, de a Köluisohe Zeitung szavai szerint Szerbia ellen összes vádjainkat a világ elé kell tárnunk, hogy minden nemzet meggyőződhessék Szerbia igazságtalanságáról. S ba ezek után is támogatja még valamelyik hatalom Szerbiái, akkor tüdnunk kell, hogy az Ugy mögött még más gondolatok is rejlenek, amelyek nem egy kulturfuj és nemzet őszinte és igazságos viselkedéséhez illenek.
Monarohiánknak ez a döntő lépése feltétlenül igazságos, meri a szerb mozgalmak létünket gyökerében támadták meg. Érzi és tudja ezt a monarchia minden polgára. — Innen magyarázható meg az az általános lelkesedés, mely igaz ügyünk tudatában mindannyiunk lelkét eltölti. A végletekig húzott türelemnek kifakadása ez. amely végre összeszorult ököllel sujt le az alattomos ea gonosz ellenségre, hogy ezt eltiporja Uá-
Mesebeli abrosz.
El-ellöprenkcdcm, tűnődöm Álmatlan éjszakán jovődön, Én jóságos, hűséges hitvesem! Megfagysz, didergő virágom, Ezen a nagy hideg világon, Ha én lehunyom egyszer a szemem.
Ha meghalok, szívbéli lársam, Nem örökölsz kincset utánam, Olyan szegényen, árván hagylak itt! Nem gyűjtögettem, mint a hangya, Ezer szükség áll majd utadba, Már látom is imbolygó árnyait.
Nincs egyebem költészetemnél, Dalos nyomán bugó keserv kél, Lantpengetők örök intelmeül . . ■ Óh, ha végső lehel/etemre Mesebeli abrosz lehelne, Amely magától, mindig megterül!
PÓSA LAJOS.
Nótás Laci története.
Irla : Banekovich János
Vidám kannál., kedélyes uólázás hallik ki a foMlóból, bol bájos leánykák szorgoskodnak s dévaj-kodu.k a fiatal legény kékkel
Kint tombol a vihar, kergeti a havat, meg-megráiva a fosztó ablakai, Itol uótás Laci uj meg uj melódiába kezdve, mókáival elkergeti az álmot valamennyi kis éa nagy leány ezeinébói.
Szeretik, dédelgetik. Ábráudos szemeit majd elnyelik amint ebelmereug a szomorú, bánatos uolák szivei megindító szövegéu.
Folyik aliule végnélkai al tg meg uj, a slebbuél szebb nóta lelkéból, bús luelodiáju szerelmes dallamok, nesetgó, reménytelen auraUmrtl bestéivé, lelve szomorú panasszal, — majd ismét megnyugvással, a remény édes kilálasával.
Hej ! de voll is oka rá, hiszen szive tele volt boloudos fékezhelleti szerelemmel, amióta olt járl a szomszéd fálubau a megismerte atl «• ábrándos lekele sieme kis tanítónőt, kii azóta álmábau is lelki szemei j elé idéz, hogy leboroljoti elölte s kiilulse mélységes, léugoló szeleimét.
És Ó. ax imádott, ki hasonlóan érzett, dehogy!
ís tudta mindezt, sejteni sem merte, de bogy is gondolhatta volna, hogy egyszeri látás után .
Denique kitavaszodott, a rügyfakasztó meleg szolló felszárította a rélekel, az erdósiélekeu elókaodlkált a hóvirág, kankaliu s a kora tavasz elóhirnökei. A napsugarak Lacii is kicsalták s elmerengve napról-napra el-elmíláiva bandukolt a hegyi utakou, sokszor uem is tudva, merre, meddig viszik lábal, míg egyszer csak on találta magát az imádott ablakánál, mosolyogva köszulve bo a muskáll> közölt piruló édes kicsikének, csókokkal halmozva el aunak kinyújtott apró lacsóit. — 8 mire a lágy esti sielli játszott göndör tarleivel. Laci már édes ábrándjaiba meralve olt járt falujában a kis iskolaépület köríti, ahol Ö voll az apró emberkék bálványozott Unitója
Mull az idó, a mi Lacink ulja miudeuuapos léll, mígnem a kölosönOseu fellángolt szerelem házassággal végiódötl s a marosmeuli kis falucska laoiló-jáuak házába beköltözött a rég ábitott boldogság. Majd hogy az niég teljesebbé legyen s belőle semmi se hiányozzék, beköszönteit a gólya is s csakhamar egy buksi fiucskával és egy aranyos leánykával ajándékozta meg a liata) párl.
Lassankint az udvar is benépesült. Usipegó kis csirkék, hápogó técék. turbékoló galambok lármája
Az uj ^^Qsram drőílámpák
KépvisM raktár Magyarország résürc: Finger és Fia, Budapest VI.. Hajós-utca 41.
ZALAI KÖZLÖNY
borura még nem volt ennyi igazságos ok együtt a világtörténelemben, mint a mennyit az utóbbi évek szerb gonoszságai Osszehal-moztak saját bünhödésdkre.
S ha mégis akad faj. nemzet, amely ennek a gyilkos nemzetnek pártját fogja, ugy az önmagát jelzi meg a szégyenbélye-
Nekünk pedig jo tanulság, hogy megismerjük a kultura igaz barátait s annak álarcos ellenségeit.
Jegyzetek a hétről.
Jegyzőhiány.
íme, ismét egy társadadaimi kórlüuetI A köz-HÓgi és körjegyzők Országos egyesülete elé előterjesztették azt a táuy tapasztalatot, Iiogy a jegyzőgya-kornokok száma feltűnően csökken ! * Ne is csodálkozzunk, hogy ez igy van. Akik ismerik a jegyzői pályát közelebbről, azoknak csak bosszantó fölösleg minden szavam. Azok, akik nem iamerik ezt a sok tekintetben sanyarú pályát, csak euuyi álljon :
A jegyzőtől megkívánják az érettségit, helyesebben a középiskolai nyolc osztályt, vagy ennek megfelelő s ezzel egyenraugu más képesítést Ha ez a képzettség meg vau, következik legalább egy évi közigazgatási gyakorlat évi 800 korona segélyd|jórt, — esetleg iugyen, — önköltségen. Követelnek a jelölttől egy evi tauulást a községi közigazgatási tanfolyamon. Ha ezt elvégezte — jegyz\'-segéd, vagy segédjegyző lesz, aszerint, hogy abban a községben, amelybe kerül, van-e szervezett segéd-jegyzői állás, vagy csak a jegyző által fentartott (a sajál költségén létesített) jegyzősegédi állá*. Általában segédjegyzői minőségben sínylődhet valaki egy évtől — akár harminc évig, — aszerint. hogy a szereucse csillaga kit juttat egy-egy megüresedett jobb-rosszabb jegyzői állásra Kz az elómeuelelük. Munkakörük oly természetű, hogy a legtöbb hatóság utasításokat ad uekik, ide-oda hajszolják őket — igazán emberfeletti tevékenységükben.
Krre vouatkozólag c*ak azt jegyzőm meg, hogy a jegyzőt általábau a vármegye .kopójáuak" nevezik,
akit mindenki megbírságolhat. Ha birsága a tíz ko-rouát meg nem haladja, még íelebbezésnek, mondjuk igazolásnak sinea helye. Pedig hány eset van, ■mikor az a szegény jegyző, aki amúgy is meg van terhelve muukával, uem ia lehet róla és egyeueaeu kívülo állt a mulasztás
Ilyen körülmények közölt igazán nem eaoda, ha erre a „rózsás- pályára nem igen kívánkoznak érettségizett fiaink, akiknek sokkal több méháuylás, sokkal kevesebb slrappa, sokkal előnyösebb társadalmi helyzet jut sokkal kevesebb fáradtság a bosszankodás mellett!
Az a sokat hangoztatott anyagi helyzetük pedig, amióta azt .megrendszabályozták", — nem olyan fénye, hogy érdemes lenue ennek kedvéért mind azt a sok keserves pilulát lenyelni, amik megemésztésre kerülnek — a hivatali és a fölöttesekkel a társadalmi érintkezés folyamáu. Még - sajnos — nagyon sokau vannak a javíthatatlan .urak" között, akik a hivatali funkció és a társadalmi ériulkezés fogadalmait előszeretettel zavarják össze Nem ia , csoda A mai demokrata világban laiáu azért dul-ful a kultura, hogy annak gyümölcseit élvezzük ?l tíok | víz folyik le a Dunán, Ainig ránk is ragad valami a szegény kulturából I ügy-e — akiuek inge vegye magára urak ?
a. e
HÍREK.
Színház.
A háborús izgalmak miudeu téren éreztetik \'.tatásukat. Hántó levertség nehezedett reánk s minduntalan elöltünk a kétes bizonytalanság. Hogy is tudnánk ilyen körülmények között szórakozni. 8 ezt n szomorú helyzotet a színtársulat sínyli meg. Négy uapja alig néz valaki a színház környékére. Hiába a társulat minden igyekvés* Tegnap egyetlen jegy kelt el b már előadást nem tarthaltak. Pedig más körül-méuyt k közölt a Villámhárító, a Nevető férj, Pygmalion miud meg annyi attrakció, de most minden érdeklődésünk hadseregünk felé fordul s igy — a aziukör üres Hétfőn a Villámhárítóban Majthényi, Koudráth
verte fel a máskor csendes udvarházat, melynek lóazomstédjábau, a virágos kis kertben, a kicsi zümmögő móhikék, játszi pillangók kergetőztek, Irigy pillautásokat vetve a szerelmes, boldog párra.
Négy év mult el azóta s a házas élet derűs egét uem zavarta meg semmi.
De egyszerre mintha csak elvágták volna, Laci kedélye napról-napra borúsabb lett, a nóták elmaradtak s mind gyakrabban és gyakrabban maradt ki 8 vetődött késő esle szerelmes nejéhez.
Csendesen, elmélázva üli a kis kerlbeu Laci s sokszor, mint akit tetten értek, ijedten rezzent fel álmodozásából, mely oda vitte a faluvégre, a özabadosék édes kis Kaluskájáh->z, az ujdousült, fiatal kis tanítónőhöz.
Ott őgyelgett uapról napra, késő estig a zöld zsalus kis ablak alatt s a kacér kis Katus látszólag viszonozta is hirtelen fellobbant szerelmét, molynek hatása alatt szinte dőlt a sok uóta a szerelmes Laci lelkéből, mindannyija uj imádott)ához intézve.
Ezalatt a boldogság lassankiut elköltözött a
kis tinilói lakból, Laci mindig hidegebb letl előbb imádóit nejéhez, kit az e feledi kétségbesés ágyba döntölt s vigaszthatatlan ktperüsógek közt mihamar elköltözött a örök boldogság houába. Majd beköszön-tött a rideg tél, a vele megjelenő pusztító ragály a kis árvákat elragadta jkorán elhunyt édes auyjok utáu s az imádolt Kalus/fe ki az ideig kacérou játszott Laci szivével, a \'falutól csakhamar bucsut vett, otthagyva boloudos ábrándjaival a sorscsapásaitól amúgy is lesújtott butikoraorrá lelt fiatal tanitót.
Nem járta többé a hegyi utakat, nem.. bolyou-golt a zöld zsalus ablak alatt, ott üldögélt nap-nap után a hármas sírdomb melletti kis padou a szomorúan suttogó fbauk árnyában, hulló köuuyeivel öutözve a virágos hantokat.
Megfásult szive, elhallgatott a uóta. végre egy napon az orgoua is eluémult, — á requiem szomorú haugjai mwllett elnémult örökre s korán elköltözött leüt uyugvó nejű után a szomorú füzek árnyába megpiheuui, csalódott lelkét megnyugtatni.
Már moat csak a kis csalogány énekelget, elsiratva lel-(ej idézve egy korán romba dőli családi boldogságot.
JÜL1Ü8 30.
Ilona, Somlár, Zalay Margit és Dorman Juci játszol-luk igaz méltánylásra érdemesen.
Kedden pedig a Nevető fénbeu Bihary, Teleky, Horváth Mici, Ujj Kálmán állták meg helyüket hatásosan. 8 most bezárjak a krónikát — talán nincs is tovább.
Kritikus
Megtelt a pohár.
Felhő borult a milliárdnyi csillaggal ékes, csendes kék égboltra, milliók azivében dul az eddig elfojtott immár fékezhetlen indulat b a szégyeupirtól felkorbácsolva bocsánatot netn ismerő kegyetlen csapásra készül a magyar, hogy leszámoljon azokkal, akik elleue anuyit vétettek.
A csendes, munkás kezekben ax életet arató kaszákból a halál kaszái leszünk s gyilkos becsmérlő elleneink meg fognak ismerkedni a magyar vitézséggel.
Féleima nem ismerve, nem remegve, meg nem rettenve, nem a kényszer hatáaa alatt, — maguktól induluak a szenvedések uépei a harcmezóra, mennek, mert szól ismét a nóta: „Mindnyájunknak el kell menüi, miudnyáiunknak olt kell lertni-, hogy az a sok gouoszság, mely évek óta a magyar bőrré ment, megtorlást nyerjen s a vészharangot, melyei oly régóta kougatiak feleltünk, mi buzzuk meg, mielőtt minket szeduének szét.
Odaállunk. megmutatjuk, hogy Magyarország falai nem oly rozoga alkotmányok, melyeket cserép fazekak lármája, vagy ócska harsonák s rozsdás íringiák szava s zaja romba dönthet.
A magyar löld megmozdult s a semmitől meg uem rettenő, férfias elszántsággal bíró, napsütötte arcú magyar fiuk inegiuduitak. Ide, a magyarra tapad a világ szemek magyar fiuk induluak ismét visszaszerezni a régi dicsőséget, nekivágni a kardok a fegyverek tömegének, megmutatni, hogy nincs kegyelem annak, ki a magyart becsmérelni merészli s a béketűrők stene védelmet nyujtand véreinknek, győzelmet fegyvereiknek, dicsőséget testvéreinknek, nyomorékká tevén támadóinkat, biztositaudó sokat, zaklatott békés fejlődésünket, gazdasági megerősö désünket.
— Ifjúsági tüntetés a háború mellett
Kedden szerdára virradó éjjel az ifjúság lelkesen tüutetett a háború mellett. A tüntetés azzal kezdődön, hogy a Korona kávéházból kihivlák a cigányokat és a himnuszt. Kossuth nótái buzalták, majd távozásukkor a Bákóci indulóra zendítettek. Közben élénk „éljen a hadsereg" kiállások zuglak a Fóul házai között. Majd a Közpoul kávéház elé vonullak, ahol szónokot kívánlak hallaui. Miuláu senki sem jelentkezett, fölkapták Nagy Győzőt, aki azutáu csengő hangon szavalta: Talpra magyart... A következő pillanatban már a kávéház erkélyéu látjuk és a uép a legnagyobb csendbeu hallgatja végig az ifja szónokot, aki tüzes hangjával, lángoló hazaszeretetével sokakat ragadott magával. Utánna dr. Rothschild Béla ügyvéd mondott néhány ielkes szót a közönséghez és ifjúsághoz, melyet kilörö éljenzés fejezett be. Kkkor már nagy tömeg gyűlt össze, amely ezután a laktuuyákat akarta fölkeresni. Mindeuekolőtt zászlóra volt szükségük. Mivel a Koronában uem kaptak, a Polgári Egylet elé vonultak, ahol üaleltá-nak is elkeli,-tt énekelnie a Kossuth uótát. Végre is sikerült egy ócska, kifakult zászlót szorezuiök és akkor még hazafiasabb hangulattal haladlak a Józaef Fóherodg-uton lévő houvédtaklauyáboz. Útközben a közös hadseregbeli kaszárnya előtt elénekelték a himuuszt. A honvéd laklauyánál az őrség tisztelgett
JULIU8 80.
zalai közlöny
• tömegnek, — amely njból és újból a himnuszt és a Kossuth-nótát énekelte, — a tisztikari kérték fel szónoklatra, de eredmény uélkUl. Ekkor Nagy Győző kijelentette, hogy Horválh Pál kíván Hzóllaui. Az éuekleslól rekedten, de hazafias lelkesedéstől áthatott szavakat intéseit a tömeghez. Inneu a menet a Magyar-ulcáu végighaladva a régi gimnáziumhoz tartott. Itt is énekeltek, azután a legnagyobb rendben szétoszoltak körülbelül reggel 1 órakor.
Dicséretes, hogy ifjaiuk ily lelkes hazafiak. Azonban sajnos, hogy azok, kik idősebbeknek mondják magukat, kacaglak, uevettek. Sót a legsajnosabb az, bogy vannak olyanok is. akik mikor nemzeti imádságunkat hallják, azt a tiszteletet is elfelejtik, hogy olyankor felszoktak állani, vagy a kalapot le-szokták emelni, Ezek azok, akik felnőtteknek tartják magukat. Az ilyeneket nyomban lekelleue ütni, iniut a veszett kutyákat .. .
— Samu Jóasef meghalt. A helybeli iparosok egy agilis, érdemes tagja hunyt el 8amu József ipartestületi elnök személyében, ki nemcsak az iparos osztály érdekeiért, de a közérdekéri is raindun kor önzetleu lélekkel bátrau sikra szállt.
Mint az ipartestület elnöke, időt, fáradtságot sót anyagi áldozatot sem kiméivé állandóan odatörekedelt, hogy ai iparosság érdekei mindenütt és miudenkor inegvédelmeztemenek s tiltakozó szavát az ipaskamará-nál is mint annak tagja társai érdekébeu bátrau fel-Hinelle. De immár megszűnt élni, nemes stive nem dobbau többé, sieretó bitvese, családja s barátai elől eltakarják a sárga nehéz hantok, csak emléke marad itt síivökben, kik áldással kísérik örök nyugvó helyére. Nyugodjék békében, legyen köuuyü neki a hant, nemes szive nyerje el jutalmát olt fenni az igaz bírónál, hova barátai szeretete s emlékezése kísérni fogja mindvégig, mig majdan síintéu követni fogják oda, honuét niucs többé visszatérés.
Temetése f. hó 30 án d. u. 4 órskor,
— Távozó katonáink esküje. Templommá avatták a katonarétet a ahol máskor vigau gyakorló katonák, ma harcba készülő vitézek hallgatták a szent misét a Börzsei atya szívhez szóló beszédét, mely után a háborúba induló vitések esküje következeti.
A csapat éléu szónokló derék százados kazafias lelkesítő beszéde ugy a katonaságra, mint a jelenlevőkre mély hatást gyakorolt s a sok köunyezó hallgató atkáról lelkes éljenzés hangzott el éltetve a királyt, a hadseréget s a haroba induló ezredet.
SAaknak a jelenlevők közül rosszul esett, hogy vároiuuk vezetősége részéről a vitézekhez senki nem aiéll, akik ma éjjel indulnak a harciérre De reméljük az álloiuásou meg törtéuik ex, ahova a közönség bizonyára kifogja őket kisérni s bizonyára véreinket meg is fogja vendégelni.
-- 40,000 korona & keszthelyi legényegyletnek. Purli István a keszthelyi takarékpénztár igazgatója halála után örökségképen az otlaui legényegyletnek hagyta negyvenezer korona értékű házát b a végrendelet végrehajtójául Táncos Kálmán otlaui kath. káplánt a legényegylet elnökéi bizU meg.
— A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága leguap f. hó 29-éu 8amu Józaef elnök elhunyta alkalmából rendkívüli ülést lartott, melyen Kaufur József aleluök iuditványára következő határolt huzatolt.
Az elhunyt érdemei jegyzőkönyvben megörö-kiiesaenak, a testület külön gyászjelentést adott ki,
• családhoz részvét átirat intéztessék, a ravatalára bsaoru helyeztessen el, az elhunyt életnagyságú iiiellféuyképe a testület gyűlésterme részére készülésen el végül, hogy az elhalálozás napján, vagyis örök időkre juiius \'28-án, egy szegénysorsu elaggott iparosnak vagy özvegyuek 300 koronának kamata tdasaék ki és a végtiszleleleu testületileg részt ve«
— Apróság. Egy felvidéki falu arról neve-zetes, hogy van egy kereskedője, aki a portája mel-1 lett egy kis réltel rendelkezik\'. Rz a keieskedó arról hires. hogy — már vagy harminc éve — még nem vitte szárazon szénáját a pajtába. Amikor ő kaszál-Utolt nem akadt Benki, aki ugyanegy időben kasiál-tasson szintén, mert szénája feketére ázott mindig. Ha Ő kaszál tátott mindig esett av eső.
— Egy ur, aki évente a nyárban a falubau szokott (ölteni pár napot, most is elkészült oda. — Előbb azonban a hires kereskedőhöz, aki különben jó barátja, levelet intéietl, kérvén ót, irbá meg, hogy mikor kaszállat.
A kereskedő udvariasan s forduló postával válástól pesti barátjának, értesítvén ót a kaszáltaiás pontos idejéről. Egyben azonban viszont kérdezi, hogy írná meg, miért érdvkli ót (pesti barátját) a kaszáltaiás ideje.
A pesti ur röviden csak aunyit irt:
- A mig kaszáltatsz, — nem jövök, meri eső leszi — Csókol Gáspárt
— Ujflap. E hó ttá-áu .Ózd-Vidéki Napló-elmen egy uj társadalmi, közgaldasági és művészeti tudósító jelent meg. A hetenkint kétszer megjelenő lap felelés szerkesztője Abouyi Ernő.
— Budapestre szóló levelek címzése. Budapest székesfővárosban milliónyi lakosság, számos közhivatal és magánvállalat részére szánt hatalmas aráuyu levelezések tömegének kézbesítése harmincnál több postahivatal közt oszlik meg. A levélkézbesítés e módja rendkívül előnyös a közönségre, ha s levelezés teljes pontossággal vau megcímezve, mert az ilyen küldeményt gyorsan is, pontosan is lehet kézbesíteni annak, akiuek h feladó stáula. Viszont a hiáuyos, vagy téves cimtéaü levelek sok esetben tormészetszerUleg késuek, mert a postaalkalmazottak emlékezetből nem tudhatják, bogy a számos budapesti kereskedelmi és ipari cég, hivatal stb. melyik postahivatal utján jut küldeményei birtokába, másrészt nagy forgalom közepette niucs idejük ez alkalmazottaknak arra, bogy segédkönyvekben kutassanak s azáltal n szabályszerűen címzett nagy számú levél kézbesítéséi késleltessék. A soproni kerVsk. és iparkamara tehát illetékes helyről nyert felkérés folyláu ezutou is figyelmeztet) kerülete kereskedőit és iparosait, kiknek eminens érdekük, bogy leveleik kézbesítése késedelmet ne szenvedjen, hogy Buda-peslre szóló leveleiket saját érdekükben poutos címmel (kerület, ulca, ház, emélet- és ajtószám) lássák el, mert ellenkező esetben leveleik kézbesítése csak késedelmesen történhetik meg. esetleg pedig meg is biusul.
— Zab, széna- ós szalma szállítás. A
kisbéri in. kir. állami méuesparancsnokság árlejtést hirdet a ménesben elhelyezett idegen lovak részére 1914. évi november hó 1-től 1016. évi október hó 31-ig szükséglendő mintegy 1800 métermázsa zab, •2500 métermázsa széna, 3000 métermázsa rots, alomszalma és 300 métermázsa rozs xsupszalum siallitáaára. Versenytárgyalási uap f. évi ateptomber 3-ika. Részletesebb fel világosilisvai kivánatta a soproni kereskedelmi és iparkamara szolgai.
— A Kotori takarékpénztár r.-t. a betétek után kamat-lábat 1914. julius hó 1-étől V,%-ra leszállította.
— Berger-féle gyógy- és hyglenlkus szappanjai, G. Hell el Oomp. Troppan és Wieu Helferslorferstrasse H—13. világhirnévuek örveu-denek. A Berger-féle tömör kátráuyos stappan helyett a folyékony épp oly összetételű kátrány szappan hftcu&ltatlk bórbajok. haj és szalállkorpa ellon és mini hajnövesztő szer. Ara üvegeukinl K. J-5ü, csakis Hell el Oomp. néffahirással valódi Kapható minden gyógyszertárban és drogóriábau.
- A Divat Újság minden hónapban kélem
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon ölesé : negyedévre posián való szétküldéssel kél korona húsz fillér. Előíizelhetui legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehel. A Divat Djság kiadóhivatala Budapestet), VIII, Rökk Szilárd utca 4. száiuu házbau van.
NY1LTTER *)
Dr. Szegő Kálmán
szanatóriuma- és vizgyógyintézete
felnőttek- és gyermekek számára,
Abbáziában.
Erőaitö *B edző hizlaló-kurák egéíz éven 4t. Gyermekek 7 éven felül kiiéret nélkül felvétetnek.
•) K roval iilalt kettőitekért nem vállat l»l»IS»-BÓget a HierkeHatísóg.
Az Első Magyar Általános Biztositó Társaság főügynökségé-nek hivatalos helyiségei a Fő- és Csen-geri- ut sarkán épült saját társasági palotájába helyeztettek át.

A legjobb é* legmegbízhatóbb
magánjáró MotorcaépKSkéarletek magánjáró Kőtörőgépek magánjáró Fafiiréea- m Hasltégépek Bénáin- azivógaz és nyersolaj-motorok, Malomberendezéaek,
motorosekék
melyeke! teherss.lliUsra « caíplwe te lehet bManílni.
KELLNER ÉS 80HANZKK
BDDAPEIT, lilJliMIOA »XÍM.
Oaak komoly érdeklfldé.ek.l kérünk.
A L A 1 KÖZLÖNY
jiiliuh 30
S Z A V 0 Y-S Z A L L 0 ü A
BUDAPEST, VIII.. JÓZSEF KÖRÚT 16
Mod.rn .xállod. uj.nn.n b.r.nd.iv., USÍ0IÍ., hld.i <• m.l.jvli ml..d.n uobUun.Jlin 4JJ.I-„.ppil ==== BKNDE8 8ZIDOR lul.jdono. t/emélye. v.i.té.n -UH, ===== \' eQyAQTAB .lobik 3 koronitdl, kétágyas .lobtk » koroniUl fúié», vlUgili. h klKOlgáUo.l A ,\'°b4k \'•U\'11"" Ho.d.bb UrtA.k.rfto.U WW UJonn.n b.»...l.« PuilÓTtMlMT. „.pl ,MU. » „,,„
nitrl. N.pí hAfomt.ofl élk«4.. - HAVI SZOBÁK 80 KORONÁÉRT.
BUDAPEST.
VIII.. RÁKÓCZI-UT 43. SZÁM.
ELSŐRANGÚ SZÁLLODA A FÓ- és SZÉKVÁROS KÖZPONTJÁBAN.
A leginodarnabb b.r.„d.,4...l, bld.g 4. m.l.« ,1, ml.d.n ...btb.n, - Fin,., h.ll, - L.kM.Ulf.k, (ürd«..obi,.l. 100 .«ob., » lurwMI k.,dM4l.«. ■ \' EI.0r.ndO 4|l.rm«k il ká,4h»<. ..Unklnl mifU .ilnvon.lu h.»Sv.rMriy. -
tatoM
laboratórium és tanműhelyekkel kiegészítve Elektrotechnikai és gépgyártási technikai tanintézet
miudazokuak, kik magukat elektrotechnikusokká (gyári hivatalnokoknak stb.) elméletikig és gyakorlatilag két évfolyamon át óhajtják kiképeztetni.
Felvételi életkor: 14 tői 20 év Előképzettség: 4 közép, polgári, kereskedelmi vagy ipariskola.
Az Igazgatóság: Pozsonyban Széchenyi-utca értesítéseket, prospektusokat slb. szétküld és közelebbi felvilágosításokat ad
MUKA
.^vucttfxnú
KITUNO ALPESI TEJCSOKOLÁDÉ
/( f^k legjobb, legolcsóbb SZÖLLŐMOLY-" IRTÓSZER a ,,KOCHILLIH"
Mert
A KOCHILLIN nem csupán az élő kukacot 0)1 meg de a petéket is, a molypillét pedig a további peterakástól elriassza.
A KOCHILLIN teljesen méregment s, as emberi szervezetre ártalmat an, s permetezés minden óvinlétksdés nélkül végeshetó.
KOCHILLIN-nel minden időszakban, az időjárásra való tekintet nélkUI lehet permetesni.
KOCHILLIN nem égeti e| « zsenge fürtöket (mint pl. soksaor a nikotin.)
KOCHILLIN nem pisskolja be a fürtöket (csemege szőlőnél fontos.)
KOCHILLIN a szőlőmoly nyálából ssőtt pókháló-szerü fonalakat oldja, a fcszket elpusztítja és a fészekben levő hernyót megöli, igy a legrejtettebb helyekre is behatol.
A KOCHILLIN lisxtharmat (Oidium) ellen is hathatói védelmet nyújt.
KOCHILLIN jól tapad, igy a fürtöket illandőan védi.
A KOCHILLIN | kgr.-oa csomagokban, kemény tcgla alakú darabokban állíttatik elő. 2 évig is eláll anélkül, hogy ható erejéből vcszitenei
A KOCHILLIN vizben kötmyen oldódik, üledéket nem hagy, igy a permetező csapol el nem zárja.
Ara kilogrammonként 4 kot. Kgy holdra 3—4 kg. elegendő.
Megrendelhető és bővebb felvilágosítással szolgál n Qabonakereskedefmi r. t. Kochilliu oszlálvánál Budapest, V , Nádor utca 20. Viszontelárusilókat keresünk.
OÉUVA8UT "CTVi-rHA DÉLIVA8UT ÁLLOMÁS JC U.I U.U ÁLLOMÁS
Vasas és iszaphőforrások 34-50° C.
Fangó gyógykezelés Hidegvizkura.
Szénsavas nap- és tegfürdók. Szabadban vétó fekvés.
Mérsékelt árak. Prospektussal szolgát a FUrdóigazgatóság Daruvár, Slavonia. — Fürdőorvos: DR. SCHUKKKR.
Aspirln*
tabletták"
:fej és fogfájásnál. Influenzánál, rheumánil stb. elismert fájnalomcslltapttószer: A valódi Asplrlnnek sok az utánzata, azért kérjük, hogy az Aspirin! „Bayer" féle Atplrin i*bleHAk alakjában szerezzi\' _ be. Eredeti csomagolás »tablcfa á 0,5gr. 1 kor fi. 201HI- Minden tablettán az Aspirln szó látható.
a\\ A» Aipirio u6 v«d|t|tyifll. tehát a tftrvínyck
- üil. inát ctt ntm )o„->«iiU készltraínycil Atplrtn névvtl mfjjntVíxuL \'
r,
JOHANN MAIIM FAilII
Ezen cég kiváló gyártmányai az egyedül valódi
GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ.
kölnivíz, kölni viz-szappan ós j > ud < ^ r ^í,"4 !"„" gy ógy táXníá^ Ü 01I *
Ügyeljünk » pontos cimro: JOHANN MARIA FARINA Geg^nübcr dem Rudolfsplatz.
Mimiiül líasonlónovü utánzatot utasítsunk vissza.
Nagykanizsán kapható : QELTSCH és QRAEF drogériában, RE/K OYULA gyógyszertárában, valamint JÓZAM OÉZA illatszertárában.
Magytrorszigi képviiwló: Holzor Emil Zoltán, Budapest. VIII.