Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.97 MB
2010-02-19 15:13:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
805
2653
Rövid leírás | Teljes leírás (188.42 KB)

Zalai Közlöny 1914. 069-075. szám szeptember

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

53-ik évfolyam. 69 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
Mi|jilinlk hátion ét csütörtökön.
tlOflzaUal árak: ívre 10 Urom, (éUvie 6
So|jy«dévre 2 korona 60 Ml. Egyaa aaétn »,
KelelAs szerkesztő .
Báuekovich János
Fnsierkeszló: SZ• TkBBZ16S8Q » klldthifltl Dllk-tér 1
Kemény Lá8isl0 Ttlaton: IB3. - HlrdaUaak dljtabáa aiarlnl.
Békés munkát
a háborús világban!
Seregeink nagyszerű fegyvertényei bizonyítják, liogy harcban álló fiaink kötelességüket hiven teljesitik. Országunk területe meg van kiméivé a háború borzalmaitól. Magyarország nem harctér éa remélhetőleg az egész világháború folyamán sem lesz azzá. Fokozott mértékben hárul tehát az itthonlevókre az a feladat, hogy ismét visz-szatórjünk a rendes, békés polgári munkához és amig katonáink biztonságunk és létünk felett örködnek fegyveres küzdelmekben, az itthon maradt polgárság végezze ugyanolyan kitartással és fáradhatatlanul a maga munkáját, mint az elötl.
A háború sikerét nemcsak fegyvertények döntik el, hanem a gazdasági szervezet zavartalan működése is, amely nélkül a Icarotéren viaskodó seregek szükségleteit gyorsan, biztosan és minden fennakadás
nélkül ellátni nem lehet. A mezőgazdaság rengeteg költségeit, anélkül, hgy a gazda-folytonossága szolgáltatja a hadsereg ellátá- sági összeroppanás rémeit falidézük. Nemzeti sához szükséges termékeket, az ipar múkö- jövedelmünknek a háború alatt sem szabad dése mellett tudjuk csak a seregek harci\' megcsappanja, mert az állami kiadások a eszközeit olyan gyorsan és folytatólag elö-\' háború következtében mérhetelenül megteremteni, hogy h háború okozta pusztulások növekedtek. A gazdasági élet nirmális funk-póloltassanak és a kereskedelem funkcionálása cionálisának tehát a háború alattsem szabad toBzi lehetővé, hogy az óriási készletek, szünetelnie Ezt nem lehel elég íangosan a amelyeket a modern hadviselés felemészt, lelkére kötni társadalomnak és államnak kellő időben, helyen és mennyiségben tényleg , egyaránt.
rendelkezésére álljanak a hadvezetőségnek. Amikor országunkban osalnem egy A közgazdasági élet zavartalan menete tehát millió munkáskéz termelőből klxárőlaf fogyasz-
elsósorban igen (ontos stratégiai érdek, autolynek érvényesülése épen annyira előfeltétele seregeink győzelmének, mint magának a hadseregnek hadi munkája és teljesítőképessége.
De eltekintve a stratégiai érdektói : az ors/.ág jövendő eiisztenoiája is attól függ,\'tnérvü megszorítása hogy mennyire leszünk képesek a gazdasági képesség általában
tóvá válik, a hadba vonultak helyttt is az itthon maradottaknak kell dolgozunk és a háborúban természetszerűleg beálló fogyasztási osökkenést, melyet a lakosság nagyobb takarékossága idéz elő, nem szabad azzal tetézni, hogy a gazdasági produkció nagyfolytán a fogyasztó-mélyrehatóan meg-
életet a háborúban is fenntartani ós folytatni, gyengüljön.
Osakis a nemzeti termeiés megóvásával és1 Sajtó, állam és hatóságok nem szűnnek fenntartásával bírjuk előteremteni a háború meg a társadalmat buzdítani a gazdasági
Elhibázott sors.
Mért uem lehelek magira is ottan Hol ezer ágyú villáma lobban tí vad böinbölése a földet rázta — IrgiliUBB Isten, méri van a sorsom Így elhibázva?
A lelkem lásult, karom erőtlen, Sivár joveudó tárul elöltem ; Búb elmúlásnak jön lassú gyászi — Irgalmas Isten, mért van a sorsom így elhibázva?
Hol millió sziv sieul áldozatja A harcmezóket vérrel itáija, 8 a gógös ellent porig alázza: Mért nem vagyok ott? Mért van a sorsom
így elhibázva?
Az agyagbálvány hol összeroppan : Milyen jó volna meghalni ottan, — Hol ós igáját a nép lerázza — — Irgalmas Isteu, mért van a sorsom Így elhibázva?
Roha...