Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.14 MB
2010-02-19 15:22:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
657
2526
Rövid leírás | Teljes leírás (295.17 KB)

Zalai Közlöny 1914. 076-084. szám október

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NagykxniZHa 1914. október
Csütörtök
||• I• nIh hétion ii eiítlrlikin.
fclOnz«lé«l Arak: K({4»i é»r« lü koron*. Ul6vr<- 6 korona. > Nfgy«d*W* 2 hor®n* 80 - Mim éra 10 AH. |
felelős */crke«l" :
Bánekovich János
Kótjieikasxi":
Kemény László
Szarkeiztóiég n kiadóhivatal Dták-tir 1
TtUlon: 182. — Hlrd«U«*k dijiobát •■•rlnl.
A kultura ereje.
Hellásnak művészete. bölcselete, költészete, Rómának joga túlélte korát es még sokáig iskolája marad a népeknek Ez azt biionyitja, hogy a nemzetek nagyságának fokmérője a kultura, mert a kultura utján születik az eszme, ölt testet a gondolat.
A kultura az ember egész világát átkaroló nagy. egyetemes eró. A társadalmi egyenlőség, a polgárosulás, a művészet, h tádomány. az ipar, a kereskedelem temploma. A/ a méos. melynek lángja bevilágít it kunyhók és a paloták mélyébe. Fénye, melege egy széttörhetetlen kapocs utján szent kö zösségben egyesíti a lelkeket Az a felszivó eró, melynek segítségével az ember állal lennel! eszmékből a maga ragyogó fönségé-ben bontakozik ki az oszthatatlan nemzeti egység anélkül, hogy a nagy knlturközós-segból a nemzet izolálva lenne.
Az emberiséget közös eszmék utján egybakaposoló közös ideálok megteremtője
a kultura, mely emellett a nemzeti lélek1 lángoló sziliéit beszőve a lélekbe, ápolja, fejleszti, erőssé teszi a faji gondolatból táplálkozó nemzeti függetlenség tudatát.
Az emberi elmét átfogó ezen két eró a kultura politikai, faji, társadalmi, gazdasági hatóerejének eredménye, inert egy nemzet közérzése mindig u tömeg utján tör utat,1 oka pedig a kultura utján megteremtett eti-1 kai világnézet.
Amilyen egy nemzet otikai világnézete, olyan az ereje.
Sohasem tekinthetünk oly mélyen a romlatlan, tiszta nóplélókbe, mint nagy ese-j menyek idején.
Nagy idő teszi próbára az erót.
Ma nagy időket élünk. A világtörténelem tanúsága szerint soha sem volt még ilyen izzó a levegő, mint ma. A világtörténelem soha sem mutatott fel oly nagy erkölcsi erót. mint amilyet ma a világ két elsó nemzete, a magyar és a német a küzdőtérre vitt.
Ma, amikor nemzetek születhetnek és tűnhetnek el ; ma. amikor az igazság ütközik össze a barbárizmussal; amikor az emberi szenvedélyek elszabadított gonosz szellemei készülnek végigsöpörni a földet, elűzni az igazságot, halomra dönteni az évezredes kulturalkotásokat.
A pokoli gonoszság megsemmisíteni akarja a mocsoktalan, tiszta, közős emberi ideált osak azért, mert a démoni lélek képtelen befogadni az igazság eszményeit, melyek megismerésének utja egyedül vezet ama tisztult légkörbe, hol az indulatoktól, állati vágyaktól, barbár ösztönöktől megtisztult ember ól.
Ez a sötétség leple alatt dolgozó perfld világ a nacionalizmus védelme látszatával az önkényt akarja diadalra juttatni Működése körebe vonta, célja szolgáivá tette lelkitársait.
Csalódtunk tehát! Hiszen ugv olvastuk, hogy mig keleten a kancsuka alatt egy jobb sorsra érdemes nép mi\'lióinak szivetfacsaró
Furcsa szerelem.
Ina: BERKK LÁ8ZLÓ
Kgy kis-városi kávéházban két jó barát ült egy táruk asztalnál mudwuui beszélgetve Az egyik valamelyik (óvárosi sziuitauoda örökös hallgatója — de színpadot talán c»ak a nézőtérről látott — mert moud-ják. csak azért velto föl Thália popjainak titokzatos vuuzó uevót, hogy jobbul) iuponáljon a kisvárosi tündéreknek. lévén tudvalévő dolog, hogy a nők szerelik a titokzatos egyéniségeket. Krdóss pedig — igy hiv- f0g(ft Baráiffy közét : ták a flut — valóban titokzWfóK Tölt Seukisem _ Kz aztán a nő, —
tudta miből ól. melyik váron szülöttj*. csnk azt tud- ,mt hozzál?
iák róla, hogy mikor más becaüleies ember fel ke...