Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.98 MB
2010-02-19 15:44:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
524
1733
Rövid leírás | Teljes leírás (267.17 KB)

Zalai Közlöny 1914. 094-101. szám december

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
53. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa ígiít decembei
\' 3
13 ik cvfohuni 94 szám
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Migjilinlk hétfőn st csütörtökön.
fclöflx«lé«l Arak: bg4a> t,,e 10 koron*, («l«vic b Korona. Negyedévre 2 korona 60 flll. Efty«» ui<r> ára 10 flli
Keleti* szerkesztő
Báuekovioh Judom
k.-.u€>k«mi.->: Szirksiztong ti kiadóhivatal Daik-tir 1
Kemény László Teleion: 182. HlrdaUeek dljaiabáe aiarlnl.
Legendás idők.
Szerencsés ember, aki történelmi események szemtanuja lehet: boldog Imlando, ki hazája, tűzhelye, mindnyájunknak egybefoglaló közös anyja megvédelmezósében akár közvetve, akár közvetlen részt vehet; de megdicsőült annak lelke, Fzelleme, ki eme küzdelemben akár hősi-, akár mártírhalált halhatott.
Szánjuk, sajnáljuk, megesik a szivünk a harotéren, sebet szerzett, betegséget kapott, a vasúti kocsikban a gyógyulás helyére törekvő ; ezt megelőzőleg tengernyi nélkülözést, kint és fájdalmat szenvedő hősöket; de irigyeljük amazokat, kik az ellenség fegyverótól halálosan találva — elhomályosult szemmel tekintenek fel az Égre — a Magyarok Istene szék hely o felé, mintha mondani akarnák : Urunk I megtettünk mindent, ami emberileg osak lehetséges volt, hogy a hazánk egére tornyosuló vihart, ellenséget ártatlanná tehessük, elűzhessük
Páratlan — egyedül álló jelenség I Hiába forgatjuk a világtörténelem lapjait I Nemzetek, népek vivtak nagyobbszerü —, véresebb harcokat; felmutathatnak hősöket, vitézeket; de a magyarok évezredes küzdelme. viaskodásH magasztosabb, felségesebb valamennyinél: a magyar hósök egyszer félistenek, máskor mindent elseprő bosszúálló angyalok.
Hasonlítsuk össze multunkat a jelennel I A hajdani és a mai Sabáo ; Nándorfehérvár — Havarubka. Szigetvár — Kőszeg — (irodek. Eger es Przeinisl, a Kárpátok megtisztítása — m ml a magyar hősök müve ; volt, — és osak a harc lezajlása után fogjuk tudni azok nevét, haló poraikban, kik méltóak arra, hogy a Hunyadi, Zrínyi, .fu* risics, Dobó stb. — stöbiek neveivel egyszerre ejthetök ki kimondhalók ; kik érdemlik meg azt. hogy minden magyar szivében, lelkeben oltárt emeljen dicső emléküknek.
A harc minden fáradalmát nélkülözését,
Viharok fölött.
Irlu: Endrődi Sándor.
E világrázó, vad harcok zajában Halk r eb egészei fordulok Feléd, Uram, oh nézz alá, s figyeld meg: Hány édesanya tördeli kezel! Szüntesd a vészt, a harcok szörnyűségét. A vérözönt, mely tengerré dagad, Hagyd élni őket, a kik csak most kezdték, Inkább tarolj le minket, aggokat!
A mi harcunknak immár régen vége, Mögöttünk romba minden, a mi szép, Küzdelmes életünknek viharában Zászlóinkat csalódás tépte szél. S elkésett vágyból, beteg lázongásból Számunkra győzelem már nem fakad . . . - Hagyd élni őket, a kik még győzhetnek Inkább sodorj el minket, aggokat!
Mily rémnapok! mily ádáz öldöklések! Egymást gyilkolják müveit nemzetek! Ez-é a kultúrának aratása, Melyért egy emberiség szenvedett? Ez-é az ünnep, melyet várva vártunk S melyen nép népet testvérül fogad ? . — Hagyd élni őket, kik még remélhetnek, S inkább zuzz össze minket, aggokat.
krónikás apróságok n IS/ll
/i-ii<
A porosz király a sedani capitulalio mán — mely Napoleou császárt is fogságba juttató — ezt táviratozta a kiral ynéiiak :
„öedau elölt, szeptember 2-án, délutáni l/t\'l órakor. Az egész liudsereg capiluláll Sedau elótt, miáltal niíudnyálán hadifoglyokká Jeliéit. Kppeu most köttetett meg a capitulatio Wimpften tábornokkal, ki
a sebeket, a diosó halált vájjon miért szenvedjük el készséggel es örömmel, türjük kitartással ; a hósök vére miért ömlik patakokban. ezrek és ezrek megdicsőült lelke miért hagyja itt földi porhüvelyét??
...