Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.2 MB
2010-02-19 19:29:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
645
6188
Rövid leírás | Teljes leírás (1.14 MB)

Zalai Közlöny 1924. 002-026. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Tizenkettedik óra
Fogjatok kezat áa aieraaaátek ágyúsáét emberek! Fagjatok ke aat áa rea gr018lkMi.Uk, mert • fyfllRlat rom bal 4a |iu»tll, nektek padig alkatai kall, a aemmlböl, a romokból falápitea! ai éjig 4rö, •lUM uj seagyarjö.e.dőt. Ezt taaltolta ai üaaap. Taaltott, oktatott 4a bizonyára aam tanultunk taaltáealbó) aamrnlt. A lelkeknek ■4 mindig Idegen a> a gondolat, Wt) ember áa ember kőzött aln-aaaa »i. külöebeág, miat a bacaü-lat, a azorgalom, az egyéni 4rták. A gondolat mág iday«n 4a as apaa-tolok, akik a ezeretet szent ezavá val j4raak köztünk, allaaa4(ak, aki-kat al kall eémltaal. A aiáp 4a azaat ünnep aok millió apró fénye allobbant 4a meUgükból a kid.; 4a 4ra4ka«laa Ulkak aaai fogadtak ba nemralt. Niaea aok Idő a megtérésre, aa órák fyoraaa paragaak 4a a törtá-aalam aaaa vár, aaslg ml gacdai-karaok 4a arymáat tépjük. Az or aaáf lonának legnebaaebb napjait 41 jak. A külföldi tárgraláaok .lkáról SÍ aok függ sorsaok alakuláaá-aál 4a aok függ attól, hon Itthoa Tág re a magártáe, a meglátá. jó-aaaa4ga lengje 4t a közéletet, a bOaöeök karoljanak bíráik e!4. E< ai ala< Dagy I4p4a a kooezolldáalá felé, aalely nélkül a világ semmi tála kUcaSaa aata segít rajt vak.
A bűnöket kJ kall irtani, mart ekármllvon jalasavak Tádlk la a büoöeökat, m4rbetatUn Urukat aa ■mit ezanvedl. Moat Útjuk, ami-kar a bombavetők szÓvete4ge agy-asásután kerül hurokra, aalljan va-ezadolmek fenyegették Itt aaatan-div&» karaaatQl a rendet éa a ayu-galaeit, mllyan tápot adatt a kül-Mldl rágalom hadjárataek aa a tár-aaaág, amely a haaafiaá* köntöaébe bajra Iat4ata orrKnaadáaalt aa or-Hág 41.t4rdakal allaa.
Keztyüa k4xxal aam lahat elbánni alakkal, akik bambákkal argumaa-tilaak, tőrökkel taailk fáira aa ut bál aaokat, akik utjibaa lebetnek tarveik kivitelének. A keztyü moat lakallott a kézről 4a aa aleő aaa-páara már fogva vaaaak aaok, akik-aak a lelkét néhány bombpmerény lat bűne nyemja. Ami ráaalat már edcilg la ayllváaoaeágra került arról • táraaaágról, emely a/»!4t, gonosz terveket f*ata <a végrehajtotta, a Ugn.gyobk lalfináltaággal kitalált
Kayvarrgáoyek döbbeneteit la fa-
maija.
Mntha álomból ábredaáak, mely-Bak ee&rayQ lidá. cnyoasáaát míg a \' aal -Oatón íraaattk 4a klaoe töpren-
g4aaal kérdeegetjük : vnlóeág loho tatt, ajalk Itt történtek ? Nálunk aaág mindig argUját Ui ■ gyllkaa
aágok gonoif aaellema 4a a ható-aágokaak, molyok mlndrn Igyekezetükkel a rend 4a nyugalom meg-taramtáaán fáradoznak, nehéz munkát kall végeznlök, hogy végleg al-Oljón a barai .aj, maly a .Státbfl alókarült orgyilkosok kagyatlan Indulatait hordana magában
Ma már ott tartaak, hogy nagy tlaatogatáat kall v/gaaal a gyilkosok soraiban. A külső allanaágaken kívül a b.1.8 allana4gak nagyobb ártalmára vaaaak anaak aa agyon-gyötórt orsiágnak, mint bármi 4a aaa4l a pontnál a\'thankattadlk óra ftgyalme.tatfi kongását halljuk, maly a hatalom vaaarályának taljss mag-nyilatkozását taa.1 atOka^gaasá.
Ezeknek az Idfikaak minden bü n4t ki kell daiitenl 4a minden bH a<s4t aapf\'nyre k-ll homl. A IN-
tuláa ugy lehet teljes, ha nem marad bfln megtorlatlanul áa nem járhat bQ&fil bantatlaoSI.
Lsaaaa lassan axátfoazllk a .ötát-aág 4a látjuk, milyen elszánt, mindenre kapható kalandorok gáaoaol-lak al minden jólndutatu tSrakváat, amely aj or.zágaak vlzvza akarja adni batsfl nyugalmát Éa Ba af-foasló sótát.ág mógótt aorra láthatjuk azokat a aSI4t alakokat, akiket a forradalmi aiellem vatatt fal. Biakat ki kall puaitltaal a kSa-áletból, helyre kall 4llltaal beat al országban a kömyugslmat, a rendben, a tekintélyekben, a törvényekben való foltótlea hitet áa vlaaaa keli emelni aa országot a külföld előtt arra a tektntályre, ahonnan a moat lalepla.ett forradalm...