Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
52.46 MB
2010-02-21 20:15:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
957
6697
Rövid leírás | Teljes leírás (1.38 MB)

Zalai Közlöny 1924. 100-124. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Egyes szám ára hétkdziaap 1000 korona, wasár- és Qnr-epnap 12QO korona
63. évfolyam Nagykarn^-ia, 1924. májúi 1. Ciütörtök 100. sxám
wc.baniAitt *« kiuiikmul ra-u la.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
POLITI
Május elsejére
lila : KovÁta Antal
A zöldbe borult, a bimbót virággá bontó, tehát uj életre ébredt természetnek ünnepnapja mdjus elseje,
Nsgy, jelképes jelenség, mely a möjH némaságáhan l.i fönségesen hirdeti, hogy miként a természet 6srr«jén;k munkába indltású.\'nl képes a nyár és ősz gyümölcseit létrehozol, akként az ember Is ősz-sxeo erőinek megfeszítésével tudj* csak me^it a stükségcsekkrl ellátni éa életét biztosítani.
Mert ha a Lókor, a fa májú a elsején la szárait tfgait nyújtogatva mered felénk, bizonyítéka czonn>k, hogy gyűmölcsbozásra immár képtelenné vált o csupán kivágatáaia ét tűzre vetéaro érdemes. Az ember is ciup\'jon meredő fára emlékez tei, haa tár»cd)loin ^drjábe® touu-kára serkenés néikül éli cl « többiek elöi a másoktól termett gyümölcsöket.
A májua elsejének talán ez a megkapó, munkára lendűléstel teljes jellege fejlesztetto szokássá, hogy ex a nsp egyúttal a munkásság szünnapjává, ünnepévé is emelkedett. Ét ebben a szerepében jelen tőséggel teljessé la válha\'ott volnr, ha a munkásság az alatta rejlő titkos értelmet kiérezta és követte v voloa.
De nem a* történt. Meit a májusi I zöldbe beviiitó vörös j--Iv£ny alatt I kivonuló munkásságot » lelki béke élvexete helyett vad klfakadiisokra, 1 szitkokra és gyűlöletre hevítették a lelkiismeretlen vezetők éa szidva Istent, átkozva templomot és papjait ócsárolva a velők egy hajón nem evcxŐ embertársaikat, feldúlt lélekkel vonullak hiborgó indulataik lecsillapítása végeit az őket még szertelenebb szenvedélyekre tüxrlŐ bor- és aö:csarnokokba.
S idni Itteni e nxpon, mikor Istennek alkotó lelku leh»jolv/> a földre, o-.utogatja jótevő hatalmát ét tölti el a hivők lelkét a ga:dsg jövő reményével: minő emberhez illetlen cselekvési Átkozni a templo mot, hol a lélek Istennel beszéld minő gŐgŐs elbizakodott ság 1 Gyűlő-\' letet és más nemtelen sjenved^lye-ket korbácsolni fel az embertársak ellen: — minő társadalomellenes
gondold I
Vájjon lehet e boldognak lenni akkor, midőn a aiivben az actar kodá.i üszkei izzanak ? Hltzeu a boldog* ág ílvezéséhez első fórban lelki béke és összhang kell!
A magyarsügdak pedig uj erőre kopásához és gyümölcsöső munka-jához mai, még mindig kéiaégxs politikai, ga>d»»ági és társadalmi
helyzetében éppen lelki békére és teljes Összhangra van szüksége, ha fönn akar maradni. Aki u béke és egyetértés létrehozásán fárad, az leljtslti manapság magyarhoz legméltóbb kötelességét a maga faj Iájával szemben.
A béke és egyetértés erőinek munkára ösztönzése borithat a magyar élet fölé uj reményt hirdető lombsátort. A béke éa egyetértéa erőinek munkába állításából foly ar. r. kötelesaég, hegy űzzük ki lelkűnkből az egymáasal szembe állító gonosz indulatokat, hanem eresszük oda bo a kölcsönős szeretetnek, megértésnek éa megbccsű lésnek érzelmeit. Legyünk egymás letiprásáoxk vágya helyett egymás fö\'segltői. És nemcsak a munkások leikül \'tc változzék meg, hanem a
munkaadóké is váltson más sslnt. Ne engedjék, hogy a munkás csak lengjen, lengjen, hanem a biztos megélhetésről és a gondtalan öregségről is gondoskodjanak, viszont a munkásoknak no legyenek belá tástalan követelményei és túlzó Igényel.
N- engedjük elmélyedni az ellentéteket, hanem a szeretet örök partneriból édes magyar testvérekként öbljék át egymást egy hazának gyermekei.
Ha ez a lelkület lesz a társadalom vezető elve, akkor ránk fog hasedni az a május elseje, amikor nemcsak u természetben lesx meg a csodAlatot keltő pompa,...