Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19 MB
2010-02-21 20:19:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1561
5346
Rövid leírás | Teljes leírás (1.26 MB)

Zalai Közlöny 1924. 148-174. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

63. évfolyam
N«ayk»nli«i, 1524. julioj 1. Kedd
1200 korona
8icrkc*ctfc<E t» klilóUritkl F«-ut a. Interurban-Teleloc 78., nyomda 117. ix.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
R város rendkívüli közgyűlése
A városi vadásiterület bérét blrómág fogja megállapítani — Kétezer aranykoronát Havazott meg a kSzgyUIé* a polgármester reprezentációs költségeire — A végelbánás alá vont tisztviselők nyugdíjügye
Nagykanizsa, jtiaíus 30 (Sajat todásitéaktá})
Tegnap délután \',\'.5 órakor nyitotta meg dr. Sabfán Gyula pol-gármea\'er a városi képviselötestü-lat rendkívüli közgyűlését. A jobboldalon mindössze 2—3 klskaoi-zaai városatya jeleni meg s a baloldal stékioral la csak jóval később teltek meg.
Rövid napirandi vita után ittértek a tárgysorozat uj napirend szerinti alafi pontjára, a város tulaj dónál képező vadászterület bérlete ügyében javasolt per-indítás tárgyalására. A város upraals a területet
1920 ban 12 évre 3000 K tói 7450
K-lg progresszlve emelkedő bér fejében kiadta a Nagykanizsai Vadász Társaaágnák azxal a azerz.3 déses kötelezettséggel, hogy B tár« saság tartozik a vadállományt a bérletidő alatt hatszor mesterséges bebocsátással felfrissíteni és szaporítani, azonkívül vadőrt tartani. A társasig csak egyazer bociálott be 26 dorab ficánt, vadírt pedig csak legutóbb alkalmazott, bért psdig még mindig a azeriSdéses összeg alapján fizet a terülatirt. Érért a városi tanica javasolta, hogy a képvlselőtestftiet járuljon ho.zá a társaság ellen azerzódéses kötelezettségek részbeni elmulasztása miatt perei eljáráa meglndi-táaához a igy . „érződé, megszüntetéséhez. A tanács máris bírósághoz fordult, hogy a társaság a szerződésben kikötött béreket mi-mszteielnöki rendelet alapján való rizálva űzesse.
Dr. Balázs Zsigmond Indítványozza, hogy mivel a társaság a város régi, url, patricius ca.lidj.i-ból rekrutálódott, társaság, mely nam haszonért, csak sportasarüleg folytatta a vadászatot, a mai viszonyok miatt képtelen magfelelni a vad szaporítást Illetőleg vállalt kötelezettségeinek, vállalja a friss vadak beszerzését és bebocsátását a város s a társaság annak minden költségét meg fogja téríteni.
Dr. Weisz L.joa kijelenti, hogy • viszonyok által > társaságra kényszeritett vls major sem erkölcsi, sem jogi alapot nem nyújt a városnak ahhoz, hogy a bérlet meg-szüntetéséért pereljen egy Ilyen tiszteletreméltó társulatot. A per úgyis csak a vároa elveazltett perelnek számit szaporítaná. Szólítják fel először a társulatot vállalt kötelezettségei teljealiéeére.
Dr. Sabján Gyula: Az olcsó bér rnegazünlk az egyéb kötelezettségek
nem teljeaitése esetén. Másfél Ive tárgyal a tanács a társasággal a bér jelemelése iránt, de a kért 15 métermázsa buza, békebeli 600 korona helyett 6 métermázsál aján lottak fj, holott békében 2000 koronát fizettek érte. Fizetni acm tudnak, kötelezettségeiket sem tud ják teljesíteni, ba a képviselőtestület megszavazza, adjuk át íogyen, de a vároa közönaégének jojoi méltatlankodásával szemben én mo-aom kezemet. Én kÖle\'ca vagyok* megvédeni a vároa érdekeit. Adjon felhatalmazást a közgyűlés, hogy ujabb tárgyaláiok réven barátságos megegyezéire juthassunk, ellenkező esetben pedig perre vigyük
dolgot.
k Dr. Hajdú Gyula: Olyan hatá-rozatot n»m lehet hozni, mely a magasabb bér ellenébea a vad szaporításra vonatkozó kikötést elengedi. Az rabló vadászat lenne. Akkor vádli tők veszik tnog búzáért a területet a legközelebb! árveréaon.
Dr. Rotschild J.kab: A kőtele-zettaégek teljesítésére htladékot kell adni, a bért ped\'g bíróságra kell bízni.
Dr. hied Öd5n: Le kell venni ezt a kérdést a napirendről.
Dr. Halphen Jenő csatlakozik Rotschild dr. indítványához.
Dr. Weis...