Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.56 MB
2010-02-21 20:20:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
580
5816
Rövid leírás | Teljes leírás (1.26 MB)

Zalai Közlöny 1924. 148-174. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

63. évfolyam
N«ayk»nli«i, 1524. julioj 1. Kedd
1200 korona
8icrkc*ctfc<E t» klilóUritkl F«-ut a. Interurban-Teleloc 78., nyomda 117. ix.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
R város rendkívüli közgyűlése
A városi vadásiterület bérét blrómág fogja megállapítani — Kétezer aranykoronát Havazott meg a kSzgyUIé* a polgármester reprezentációs költségeire — A végelbánás alá vont tisztviselők nyugdíjügye
Nagykanizsa, jtiaíus 30 (Sajat todásitéaktá})
Tegnap délután \',\'.5 órakor nyitotta meg dr. Sabfán Gyula pol-gármea\'er a városi képviselötestü-lat rendkívüli közgyűlését. A jobboldalon mindössze 2—3 klskaoi-zaai városatya jeleni meg s a baloldal stékioral la csak jóval később teltek meg.
Rövid napirandi vita után ittértek a tárgysorozat uj napirend szerinti alafi pontjára, a város tulaj dónál képező vadászterület bérlete ügyében javasolt per-indítás tárgyalására. A város upraals a területet
1920 ban 12 évre 3000 K tói 7450
K-lg progresszlve emelkedő bér fejében kiadta a Nagykanizsai Vadász Társaaágnák azxal a azerz.3 déses kötelezettséggel, hogy B tár« saság tartozik a vadállományt a bérletidő alatt hatszor mesterséges bebocsátással felfrissíteni és szaporítani, azonkívül vadőrt tartani. A társasig csak egyazer bociálott be 26 dorab ficánt, vadírt pedig csak legutóbb alkalmazott, bért psdig még mindig a azeriSdéses összeg alapján fizet a terülatirt. Érért a városi tanica javasolta, hogy a képvlselőtestftiet járuljon ho.zá a társaság ellen azerzódéses kötelezettségek részbeni elmulasztása miatt perei eljáráa meglndi-táaához a igy . „érződé, megszüntetéséhez. A tanács máris bírósághoz fordult, hogy a társaság a szerződésben kikötött béreket mi-mszteielnöki rendelet alapján való rizálva űzesse.
Dr. Balázs Zsigmond Indítványozza, hogy mivel a társaság a város régi, url, patricius ca.lidj.i-ból rekrutálódott, társaság, mely nam haszonért, csak sportasarüleg folytatta a vadászatot, a mai viszonyok miatt képtelen magfelelni a vad szaporítást Illetőleg vállalt kötelezettségeinek, vállalja a friss vadak beszerzését és bebocsátását a város s a társaság annak minden költségét meg fogja téríteni.
Dr. Weisz L.joa kijelenti, hogy • viszonyok által > társaságra kényszeritett vls major sem erkölcsi, sem jogi alapot nem nyújt a városnak ahhoz, hogy a bérlet meg-szüntetéséért pereljen egy Ilyen tiszteletreméltó társulatot. A per úgyis csak a vároa elveazltett perelnek számit szaporítaná. Szólítják fel először a társulatot vállalt kötelezettségei teljealiéeére.
Dr. Sabján Gyula: Az olcsó bér rnegazünlk az egyéb kötelezettségek
nem teljeaitése esetén. Másfél Ive tárgyal a tanács a társasággal a bér jelemelése iránt, de a kért 15 métermázsa buza, békebeli 600 korona helyett 6 métermázsál aján lottak fj, holott békében 2000 koronát fizettek érte. Fizetni acm tudnak, kötelezettségeiket sem tud ják teljesíteni, ba a képviselőtestület megszavazza, adjuk át íogyen, de a vároa közönaégének jojoi méltatlankodásával szemben én mo-aom kezemet. Én kÖle\'ca vagyok* megvédeni a vároa érdekeit. Adjon felhatalmazást a közgyűlés, hogy ujabb tárgyaláiok réven barátságos megegyezéire juthassunk, ellenkező esetben pedig perre vigyük
dolgot.
k Dr. Hajdú Gyula: Olyan hatá-rozatot n»m lehet hozni, mely a magasabb bér ellenébea a vad szaporításra vonatkozó kikötést elengedi. Az rabló vadászat lenne. Akkor vádli tők veszik tnog búzáért a területet a legközelebb! árveréaon.
Dr. Rotschild J.kab: A kőtele-zettaégek teljesítésére htladékot kell adni, a bért ped\'g bíróságra kell bízni.
Dr. hied Öd5n: Le kell venni ezt a kérdést a napirendről.
Dr. Halphen Jenő csatlakozik Rotschild dr. indítványához.
Dr. Weisz L«joa : Nem adhatunk a tanácsnak felhatalmazást a per megindításához. A napirendről levenni nem lehet. A bérfelemelést a bíróságnál kl kell sürgetni.
A közgyülé* ezt az indítványt magáévá tette. Ezután dr. Krátky István főjegyző vette át az el-nÖkléat.
A polgármester reprenxentá-clóa költségei
A közgyűlés a polgármesternek egyhangúlag jullus 7 tői kezdődő 6 heti szabadságot szavazott meg.
Hemmeit Alajos főszámvevő előterjesztette a polgármester pótlékának felemelése iránt bsadott kérvényét. A polgármester reprezentációs költségeinek fedezésére a békében volt 2000 koronát kéri egy évre. A \' polgármester fizetéso béke-viszonylatban 11 milliót tenne ki, holott a hónapban csak 3.390,0C0 koronát kapott s az uj rend«zés alapján is a békebeli ötszázzal szemben caak 280 aranykoroaát kap, mihez a repretenlációs kiadásokat szolgáló pótlékon kivül egyéb pótlé kot nem kaphat. A vároa »1jő polgára 280 aranykoronából, mikor eddig is csak a létminimumot kapta,
állásához s a \\á\'Os tekintélyéhez méltóan megélni a a várost képvl-aelol nem tudj*. A pénzügyi bi-xo is ág évi 1500 aranykoronát ja vasol január l-ig vlaazamenőleg, a tanács pedig a békebeli járandósá got. 2000 aranykoronát.
Dr. Hajdú Gyula méltatta azután a polgármeaternek a vároa fejleaz-téae körül a legnehezebb Időkben kifejtett munkásságát, fáradhatatlan agllltáaát éa tisztakezüségét ; lamertette a rengeteg ..-.prezentációs, költségekkei járó kötelezettséget éa ajánlotta elfogadáira a tanács javaslatit.
Dr. Balázs Ziigmond: A város jutalmat aem adhat a po\'gármes-ternek sem. Ha sincs elég jőve delme, a városnak erkÖlcil kötelessége első emberének méltó megélhetését biztosítani. A pénzügyi bi\'Ottaág Indítványát ajánlja.
Dr. Bród Tlvad.r haaonló értelmű felazólaláaa után dr. Tamás János s 2000 aranykoronának a tisztviselői flsetésrendezéa szerinti 56 azázalékát javasolj*, de nem
visszamenőleg.
Hemrr.ert A\'ajoi: 1120 aranykorona már fedezve van a költségvetésben, a többi a városgazdaság mult évi megtakarításában.
Dr. Rotschild Jakab: A* arany-hegyek Ideje elmúlt. A polgárság teherviselőképességét, a többi tisztviselő fizetésének emelkedését kell azam előtt tartani.
Dr. Weisz L*joa a pénzGgyi bizottság javaslatát fogadja el. A város vezetői is hozzanak áldozatot, ralko\' senkinek a bevételei nem érték még el az aranyparitást.
Dr. Krátky litván: A polgármester nemcsak tisztviselő, hanem a város feje. A város egyetemét képviselni a a polgáraág érdekeiért tántoríthatatlanul dolgozni csak ak kor tud, ha anyagi gondokkal nem kell küzdenie.
Végül la névazerlnll azavazáa során 37 szavazattal 31 ellen a köz-gyüléa a tanács javaslatát, tehát évi 2000 aranykoronát szavazott meg a polgármester reprezentációs költségeire.
Ezután a polgármester újra át-vetto az elnökléat. Midőn koazöne-tet mond, kijelenti, hogy itt csak a járulék címének megváltoztatásá tói volt szó, mert az eddigi aze-mélyl pótlék elmen az uj rendezés folytán nem khphatna aemmlt. — Ezért jogfosztás lett volna a reprezentációs kÖltaág elmen kapott ö»z-szeget kevesebbre szabni, mint amekkora volt a tu\'sjdonképeni személyi pótlék is. A város szabályozási tervexet Király Sándor müazaki tanácsos előadásabán tárgyalták ezután a városi azabályozásl-terveiot elkészítésével megbízott Varga László
nyug. fővárosi műszaki tanácsos díjazásának megállapítását. Az országos nevü szaktekintély útvanls
az általános tervek elkészítéséért 10.000 aranykoronát kért, minek 20% s előre, többi két év múlva, a tervek elkéazültekor lenne flze-tandő.
Székely Nindor: Szabályozási tervezetek tömkelegét dolgozta ki a mérnöki hivatal, mégsem lett egyikből aem aemml. Stáz évre előra terveket felesleges csináltatni, mert sokkal előbb úgysem kerülhet sor rájuk. Nyolc pályadíjjal pályázatot kell kitűzni a tervek elkészítésére, az nem kerül annyiba. Inkább javítsák ki azon a pénzen az élet-veszélyes járdákat.
Király Sándor: Hogy addig nem történt építkezés, annak la nagy oka, hogy nem voltak meg a azük-ségea előmunkálatok.
Dr. Sabján Gyula több, a kiadást ellenző felszólalásra válaaxolva kijelenti, hogy Magyarországon nincs még agy ilyen elmaradóit város etéren, mint Nagykanizsa. Pedig ■ határvároa Nagykanizaa Igen nagy fokú fejlődéa elé néz, mihelyt a gazdasági lehetőségek meglesznek ehhez. És ennek az időnek nem szabad Nagykanizsát készületlenül találnia, mert Nagykanizsa akkor megiot elmarad. Tervezőre épen ez azitneneti idő a legmegfelelőbb. Pályázatot már nem lehet kilj-pf, mert a képvlaelőtestület korábbi határozattal Varga Lászlót már megbízta a tarvek elkészítésével. A költségekre megvan a fedezet a közellátási üzemek 100 millió feleslegében.
Weisz Lajos dr. felveti a kérdést, egyáltalán Időazerü-e a városrendezés. Székely főmérnök nem tartja időazerünek. Dr. Sabján hosszabban reflektál Székely felszólalására. Szükség van a városssabáJyozási tervezetre, helyteleníti, hogy caak részlet éa nem általános városren* dexéai tervet akar. Végül la • tanács javaslatát elfogadja a közgyűlés és 2000 aranykorona előleges költséget szavax meg.
A Központi Sxesxfőxde intézőbizottsági elnöke Szommer Ignác lemondott, Szamvéber bízott-aágl tag pedig elköltözött. S\'om-mer elnök helyébe Ötvös Emilt nyug. állampénztári főigazgatót nevezi ki a közgyűlés az Intéző-bizottság elnökévé, mig a megüresedett tagságot Eperjesy Gáborral tölti bo. Ezután
dr. Nísponsxky nyugdíjügye kerül tárgyaláa alá. //emmer/\'főszámvevő előterjeszti dr. Nisponszky Béla végelbánáa alá vont kórházi osztály főorvos nyugdíjaz tatása iránti kérvényét. Míütán dr. Nisponszky-nak nincsen (jogosultsága ayugdljrm
la: kczlüny
1>2> iof.us 1.
— mondja Himmert főiiámvevő — ■ városi tanáci azt javaiolja a közgyűlésnek, utaaitsa el dr. Nii-ponsiky kérvényét éa adjanak naki kit évi fizetéanak megfelelő vág-kielégitéat. A közgyűléi rövid vita után 11 y értelemben határoz.
A többi nyngdlJBgyak Elutasítja a vároal tanáct Csányi Elek végelbánáa alá vont vároal dljnoknak nyugdljáliományba Helyezd Iránti kérvényét, mivel állandó nyugdíjra nloci jogoiultiága. Hoiim éa hevei vitát provokál dr. Szabó Zilgmond kórházi oiz-tályfóorvoi ügye. Dr. Stabó löbb mint negyven éve szolgált. Vég-elbánáa alá került. Meghalt. Halála ilőtt bejelentette, hogy nyugdíj lelyett végkielégítést kér. Örököiel soet kérvényt adtak be a várói-sor, hogy dr. Szabó igényét mint lagyatékot állapitaa meg éa adja cl nekik. A vároal tanáca a kérelem ilutaiitáiát javaiolja, mivel dr. Szabó azemélyea jogait nem lehet násra ruházni. Dr. Sab/án pol-fármeater dr. Szabó Margit leánya énére a követalt öiazegnek egy-larmad réazét kívánja kifizetni. — )r. Balázs Zilgmond készséggel :onstatáljs, hogy a tanáca # tárgyiéi a vároa érdekeit tartotta azem Jött, de vannak erkölcal érdekek i éa nem azeratné ba a blróaig (mondaná azt, hogy a vároa tlezt-kelőjével izemben nem tette meg őtelej.égét. Vitán felül áll. hogy Szabó örökötöket a követeiéi legiilcti. itt felolvaaaa dr. Balén törvény erre vonatkozó rondel-ezéaelt. Ettől a jogtól nem lehet r. Szabó őrököaelt megfosztani. )a egyébként Is — egy negyven vlg szolgáló tlaztvlaelövel nem le* et Igy elbánni. Ne hozzák a vá-aa közönségét sbba a helyzetbe, ogy a bíróság kimondja, hogy a éroanak nloci Igaza. Maradjon a íroa a törvény éa jog mellett éa dja meg S<abó örököielnek, ami ket megilleti.
Weisz Lajos dr. csatlakozik dr. alázs fejtegetéseinek jogi részéhez, r. Sabján Gyula válasza után a Szgyülés ugy határoz, hogy el• \'asitja az örökösök kérelmit, azon-in méltányosságból — a jog el-merése nélkül — Ssabó Margit-ik megfelelő özvegyi segélyt ad, nely a követelés kb. egyharmad-szét fogja kitenni. Sxékaly Nándor fömérnBk rugdljaxtatáai ügye "kerül azután rra. Székely főmérnök a mai ippal a létszámcsökkentés folytán lett bocaátva. A városi tanács vasolja, hogy helyezse Székelv imérnököt nyugdljáliományba. A Szgyüléa a VIII. fizetési osztály . fokozatinak 86 százalékát állatja meg részére nyudijjul. Dr. rocA Oazkár Indítványára a kőz-rülés Székely főmérnöknek elis-érését fejezi kl buzgó szolgálatáért. Jutassy Istvánt 40 évi hüiéges i becsületes szolgálat után a vá-►s teljes illetményei mellett nyűg-ijazta.
Kucséber Imre hivatalszolgát, aki 9 évig szolgálta ritka hü léggel a árost, > közgyűlés teljss llletmé-nyugállományba hslyezl. Or.Sabján :A legderekabb szolga \'°VJ éa bacaületea. Végül
Halit-látván vároal tanácanokot ^•^"^y\'lvel nyugállományba
A tlazti ba«,*ii4BoU-ok
tárgyalásánál „ lamertetl,
b°5r "i^íV 82 WUrt» " váro»
pedig 1000 K t térített meg eddig
naponta a azállodáioknak egy tiaztl azoba után. A szál\'odáiok a be azálláaoláai dij felemelését kérik. A tanács jsvsslata — hogy május eliejétől kezdődő hatállyal nspl 5000 K-ra emelje fel a vároa a be-azállásolásl dijat. Dr. Sabján napi 10.000 K ra javaaolja felemelni, m>jd azt mondja, hogy ugy Is át kell térni arra a rendazerre, hogy ciak a legrövidebb Időn át tartózkodó tlait után flzcnen a várói beazálláioláil d\'jtt, a hosszabban itt tartózkodót magán lakásokba kell utalni.
A közgyűlés napi 5000 K ra emeli fel egyelőre a beszállásoiáal dijat.
A kéményseprési dijak
falemeléaét dr. Kaufmann Lsjos aljegyző terjeszti elő. A kéményseprő-mesterek a ssprésl dijaknak áprllla 1-tŐl aranyparitáara való felemelé-aét kérik. A tanáci javallatára a közgyüléa ezt elutaaltja, azonban
áprllla 15 tői 1200 koronáról 1600 koronára emeli fel a aepréal dijakat, ami a békebeli díjnak 50% át jelenti.
A vlllamosérnm d\'j felemelését kéri a Transdanubia. Dr. Prack litván előadó jelenti, hogy felülvizsgálták a Transdanubia üzleti könyveit éa megállapítod ták, hogy 180 millió korona veaz teaége volt. Méltányos a díjfeleme-léa, mely elől elzárkózni nem lehet. A döntőbizottság hosazaa tárgyaiéi és megfontolás után ugy határozott, hogy átmenetileg — auguiztus 30 lg — a világítási áram dijánál a békebeli díjnak 10.000 res szorzó számát, (600 K át) a közfogyasztásnál ic 10.000 res azorzó számét, az ipsri áramnál 20.000-rea szorzó számát (400 K á<) kéri megállapítani. Havi átalánynál 16.000 koronát A közgyüléa elfogadja. A tárgy aorozat utolsó pontjaként Reiilnger Rezső főmérnököt a vároa kötelékébe felvették.
A közgyűlés este 8 órakor ért véget.
A forgószél elpusztított egy várost
Cleveland, junlus 30. (Kábel) Lo. raln városát a forgóazél elpuizti-totta. Hir arerlnt 300 ember életét veeztette, 1500 pedig megsebesült. Mondják, hogy az egész város rombadóit. A távíró és távbeszélő összeköttetés megszskadt és igy a hir valódiságát nem lehet ellenőrizni. Tűzoltó csapat érkezett Lo* ralnba éa azt jelentik, hogy a színház épületének összeomlásánál né-hány 100 ember megsebesült. Magánjelentés szerint az orkán állal elpusztítottak száma 100. Ujabb jelentés szerint a forgószél által sújtott terület központjában a halottak száma 250. Az anyagi kárt pedig 12 millió dollárra beciüllk. Az összeomlott színház alól 165 holttestet húztak kl.
Németország nem okozhat európai háborút
Berlin, jualus 30. A párisi némát nagykövet megbízást kapott, hogy a nagykövetek értekezletének adja át a német kormány váiaszjegyzé-két, mely a katonai ellenőrzés ügyében küldött jegyzékre és Herrlol valamint Macdonald levelére érkezett\' A jegyzék vlaazautasltja azt a feltevést, hogy Németország Európában fegyveres konfiiktuit volna képes előidézni.
Olasz-jugoszláv egyezség az albáir kérdésben
Bécs, junlus 30. A Slunde érte-aüléae azerint Mussolini már több-ízben tanícikozott a jugoszláv követtel az albán kérdéaben való egyöntetű állásfoglalásról. A jugoszláv követ kormány* nevében javaalatot titt, hogy a Népszövetséfet tájékoztassák az albán konfliktusról és kérjék Intervencióra. Mussolini ezt vlissautailtotta s ugy egyezett meg Jugoszlávia képviselőjével, hogy addig fogják semlegesen nézni az eseményeket, mig más hstalom be nem avatkozik azokba. Anglia és Amerlks néhány hsjót vezényeltek az Adriára, melyek bizonyos esetben cispatokat küzdenének partra. Ezesetben Olaszország éi Jugo-azlávla megazállnák Albánlát.
A prágai konferencia
Belgrád, juoiui 30. Lepjelentések szerint a klaantant\' kormányainak képviselői végleges megegyezésre jutottak, hogy a prágai konferencia elaő üléie július 11 én leír. A jugoizláv kormány részéről Nincsics külügyminiszter veaz réazt a konferencián.
A Zrínyi Torna Egylet vasárnapi népünnepélye
ünnepély » nacionalizmus legyében
Kagykanlzaa, Junlus 30
Magazoktuk már, hogy a Zrínyi Torna Egylet által rendezett mérkőzések, versenyek, ünnepélyek stb. mindenkor a jólrendezettaég zománcát viselik magukon. A Zrioyi Torna Egylet — mely pAratlao lelkesedéssel és hszaf.\'ui öotudattal szolgálja a magyar nemzeti gondolatot, valahányszor eddig a nyilvánosság elé lépett — értékes, szép teljesítményeivel oly sikert aratott, hogy fogalomként vésődött neve a kanizsaiak lelkébe. A vaaárnapi népünnepély — mely két részből állott, egy délutáni sport és egy esti o-üioros előadásból — oly hatalmas tömeget vonzott a páratlan szépségű Zrínyi sportpálvára, amilyenre még nam volt példa. A lefolyt ünnepély moat la a legeszmé-nyibb nacionalizmus, a magyar feltámadás jegyében folyt le éa felejthetetlen lesz azok előtt, akik vég nézték.
A délatánl labdarugómérkő-xáaan,
amelyet óriási érdeklődés előzött meg, a zalaegerszegi Move Sport Egylet vitte el a pálmát. A mérkőzés eredméaye 2:1 Zalaegerszeg
Í"svára. A Zrínyi TE veresége azoe->an nem von le semmit a ZTE értékéből. A ZTE vereségét balszerencséjének köszönheti, mert határozottan jobb volt ellen/elénél, amit a 3 kapufalövése éa a koraer-arány (11:1 a ZTE javára) la bizonyít. A zalaegerszeglek mladvé-gig lelkesen és kitsrtéisal küzdöttek. Játékuk as utóbbi hstekbaa nagyon sokat fejlődött.
As aatl Ünnepély
Klleoc órára volt jelezve az esti müioros ünnepély, azonban nagyon aokan ottmaradtak a délutáni sport-közönségből, akik fehér asztalok mellett várták b* az esti előadás kezdetét, nyolc órakor padig már Ciak ugy nyűzagőtt a aok ember-sokaság, Amikor az óra kilencet jelzett, a tribün minden helye el volt foglalva, ugy, hogy nagyon sokan a pályára siorultak. A ka-
tonazenekar a páholyok alatt helyezkedett el éa oly hangulatosan játszott, mlnthi érezte volna, hogy talán ez az utolsó szereplése. Majd felharsant a kürtjel. Finta JSzsef titkér a műtort bekonferálja a közönségnek. A villanyt leciavarjákr mélységes eiend borul a teljesen sötét telepre, mindenki a szabad színpad függönyére tekint, ahová egy reflektor egy keskeny fénysá-vot enged, hogy a közönéig a szereplőket láthaaaa. Kezdődik a mfiior első száma. Kumpert Arturné urnő könnyű fekete ruhában, piros rózsadlazitéssel, mint egy gyászoló Huogária lép elő a sötétségben és elszavalja a magyar asszony mély érzésével a Magyar elmer elmtt költeményt. É. szétnyílik a szabad-színpad függönye és léthatóvá válik Nsgymsgyarország gyönyörű cimere két angyaltól tartva. A ref-lektor fénye rendkívül szépen érvényre juttatja az angyaloi magyar címert. A közönség tapsol, tomboi örömében: a nagy magyar cimtr. De záródik a függöny éa Kumpertné folytatja szavalatát, hogy latrok törtek ami széo hazánkba és elvették tőlünk e Drávát, a S.évát, a Tátrát . .. £s újból láthatóvá válik a magyar elmer. Most megtépázva,, kifosztva, meggyalázva . . . Csak a Duna és Tisza ezüst sáva látható még. A koronáról hiányzik m görbült kereszt. Da hiányzik a hármashalomból a Tátra ia . . . Fájó érzés szállja meg az embereket. Da Kumpertné folytatja: viaazakerül még a hiányzó két ezüat aáv, viiz-azakerülnek még a hiányzó halmok, ragyog még a magvar koronán az apostoli ktttős ker-szt . . . Et fel-izabadulnak a lelkek. Hosszú, zajos taps jutalmazza Kumpertné érzésteli szavalatét és as élőképet. A második azám egy hazafias monológ. Baán Jenő főglmn. I. o. tanuló elmondja az u*olió magyar előadás történetét as oláhoktól megszállt magyar területen. Amikor Kováts tanár ur, aki 40 évig oktatta a magyar fiukat magyar hazafiságra, magyar hütégre és magyar beciü-letre, utolsó óráját tartotta as lakóiéban, hogy helyét azután az oláh tanítónak adja át. Aznap fekete sujtásos magyar ruhában Jelent meg az ősz Kováts tanár ur, hogy elbúcsúzzék onnét, ahol generációkat nevelt a magyar hazának. Baán Janő, az első osztályú gimnazista Kitűnő előadásban könnyekig hatotta meg a hallgatóságot Kováts tanár azomoru magyar sorsával... A színpadon p«dlg láthatóvá vált az iskola, táblával, padokkal éa katedrával: a kiüldözött magyar Kováts tanár ur nélkül... A tribün embersokasága percekig tapsolt, tombolt, lelkesedett. A magyar fájdalom rezdült meg és jutott oly elsmentáris kitörésre. A következő szám egy hszafiar-Jelenet: Mindnyájunknak el keir^ienni 1 Ciárdá-ban (dogéinak az\' erdélyi azékely legények. Bájos magyar ruhás leányok ropják a csárdást, szép szél árvaláaybajss magyar fiukksL E« psnaszkodnak a bus székelyek. Harcra készülnek. Künn az esti némaságban pedig megszólal a katoaabanda caatadala, ugy mint 1914 ben . . . amikor vonalhoz kl-sérte a menetszázadokat ... Ét elvonul a rohamiliakoi katonáknak öltözött szereplők serege .. . Ugy, mlat akkor ... Ét fehér lován jön a parancsnok : „mindaddig tartson ez a háború, mlg Stékelyország fel nem szabadul . . M»jd Ismét mulat a falu népe. Felhangzik a banda felséges játéka az est üanepl csendjében, lesx még nyár, lesz még
1974 iuT\'" 1.
7»LAl KOZLCNY
Mélyen leszállított árak! = Míg a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaiudi és Krausz divatnagyáruháza az flrany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Duplaszél. csikós szövet Méterje
91 3>l >10
£t lOQO K Ot-890 K 40
Dupiasz. gabardinszövet Méterje
>500 K
140 cm. férfiszövet Méterje
135
000
kikelet ... A közönség teljesen a Bj«jrri;id6 jelenetek hatása »latt áll.
Ujabb kürtjelzéa. A négy Irredenta wobrot mutatják be, F\'tnla József titkár magyarázó előadásival. Ax oláhoktól kirabolt és levetkőz-letett Erdélyt, Rékócxr guzabakö t6tt népét, a Felvidéket — Esza Jcot. A kaláaxtermő Bicska és Bí-nát becsületes «vál jalt Dél izobra alatt. M!g sx áruló osztrák nom-■séd alatt nyögő véreinket a Nyugat szimbolizálja. Ei haraog, dőrrg Flóta titkár minden szava, amikor .axt mondja — hogy esek mind
visszakerülnek az édesanyához .. . •A né*T Irredenta s»obor bemuta-táaa leírhatatlan hatást váltott ki a közönségből, ■mely újból áa \'»«»<■ telten valóaágos tapavlharral honorálta a müior eme legazebb azámát.
A következő axám dr. Szűcs Imre „föltámadás* dmü cserkéaz egyfelvonáaosa volt. Magyarország falazni \'dúlt az ollenségee járom alól. Még C1 k a Lomnlczi ciucaon folyik »gy kla területen a csehek-kel a harc. A cserkészek tábortűz mellett plheanek, mikor futár érkezik, hogy Farkaa őrnagynak kl-fozytak a katonái. J*rő«Ök kella-nek sürgő**". Ea felugrálnak a cserkészek. Mindegyik akar menni. A legklaebbik la, ax árva, akinek szüleit leméazárolták, otthonát fel perzaelték. E\'iadulnak. Nemiokára hozzák ax első aebeaültet, akit a cserkészek nyomban ápoláa alá vesznek. De hordágyon hozzák a kla szüleit veaztett árvát, aki ha láloaan megaebeaölt. Boldogan hal meg caarkészlársal karjaiban —mert a hazáért áldozta fel magát. Künn pedig ezalatt felcaondül a Magyar Hiszekegy ...
A kis cs«rkészs*lndarab tendenciája — a caerkéaz namcaak mio-danütt aegit, ahol tud, de életét is adja a hazáért.
A mü«or legutolsó éa egyszer-■mind leghatásosabb száma kétségkívül a Csatadal elmü harcljele-net volt. Saent fanatlzmuaaal, magyar daccal, agy oraxág ozenvedí-aának mérhetetlen fájdalmával javulták el a csatadalt — agy, ahogy ■csak magyar ember tua szavalni maguar költeményt. Es kattogott a gépfagyvar, ropogott a puska, sü-vltett a rakéta — kíséretéül...
Ei a hatás ... Felejthetetlen lesz azok előtt, akik ott voltak.
Hlaazük, hogy a rendezőség, mely minden elismerésre méltó munkát végzett a nacionalizmus jegyében lefolyt gyönyörű ünnepély r?nde-léaével — még meglamétli ezt a müioroa eatélyt éa módot ad azoknak ia, hogy benne gyönyörködjenek, akiknek moat nem. volt alkalmuk ezen részt venni.
A műsor után tánc következett, mely a legjobb hangulatban,\'virradatig tartott. N
MIREK.
Rómii kath : Jézui iz. v. Protestáns: Tlbolt. IzrteliU: Szlvan JiS 20.
Meteorológiai Intézőt jolentéte szerint nulcg, n«-gyobbim ssiuax, kéaóbb zivatarra ba;:ó idó varható.
Napirend: Uránia keJJ—izerda fél 8 és 9 érakor Vetcncxel k«Jmú.
— Személyi hlr. Dr. Szabi
L*jo> kir. ügyéacségi elnök a mai nappal megkezdte nyári szabadsá-gát, melyből egy hónapot Béla telepen fog tölteni. Távolléte alatt Metz Jizsef klr. ügyéazaégl alelnök vezeti a kir. ügyészséget.
— Egyházmegyei hírek. Gu-
bicza Antal, az egy évi tanulmányi év f«teltével a Regnum Marianum-ból Kaposvárra küldetett káplán nak és helyébe Kakas Aladárt, eddigi geliel káplánt küldötte a megyéipüspök. Háklár Ferenc Pacaáról Törökkoppányba, Ifjú Kovács Jóxaef Zákányból Picsára, Brand Bíla Tüakevárról Szentba-lázara, Hörcsöki Utván Felsőőrsről Surra, Fülöp Kálmán Lraenceto-májból Gyulakeazlbe, Pintér Gábor Karádról Várpalotára, Baumann Jénoa Babócsáról Karádra é« Mé száros Ernő ezldolg nevelő, N/áradra ment káplánl minőségben.
— Államtudományi doktor. Csendes Gyula Msőőrsl r, kath. kántortanító fiát Csendes Guiztávot a budapesti m. klr.;Pázmány Péter tudományegyetemen ax államtudományok doktorává avatták.
— Negyedszázados találkozó. A helybeli felaő kereske-dalml lakola 1899 évben érettségit tett tanulói tegnap meleg beniő ünnepséggel tartották érettségi vizagájuk 25 éves évfordulóját. Ax ünnepély fényét éa kellemeaaégét nagyban növelte Vidor Ssmu éa Kárpáti Manó volt tanáraik meg-jelenéae, kik ezidőazerint Győrbea laknak. A .találkozón résztvattek: Bolgár Benő bankigazgató Csi<-tornya, Boakovlts Aladár földbirtokos Gurgatópuixta, Darvas Oaxkár részvénytársasági cégvesető Buda-pest, Gavora Dánlel ny. D. V. felügyelő Budapeat, Fr«nk Etek Magyar* Belga vaamüvek cégvezetője Budapest, Gstettner Hanrlk Rlmsmuráayi cégvezetője Budapest Hlrschler Ödön ny. postafelügyelő Budapest, Horváth Károly postafőnök- helyettes Nagykanlzss, H*jóa Sándor téglagyáros Keszthely, Mautnar Gusztáv fakereskedŐ Zágráb, Riedlmayer Károly bankigazgató Nagykanizsa, Schlealngr.r Hugó malom r. t. Igazgatója Barcs, Walas Ernő nagykereakedő Nagykanlzss, Würsburger Mik.. D. V. felügyelő Szombathely, Wlrth Imre Strssser éa Kőalg cégvezetője Budapeat.
— Ujmlae. Apáthy Árpád O.x-kár fereocrcndl ujcnlséa, Nagykanizsa szülötte vaaárnap jul. 6 án fél 11 órakor tartja meg első azent miséjét a fcrencrendick templo-mában-
— Kongregációi tagfelvétel.
Julius 2-án Ssrlósboldogasszony ünnepén délután 6 órakor ünne-pélyea kongreganista tagfelvétel lesz a ferenciek plebáola templomában, mely ünnepi aktuara a MárUkongregácIÓ vezetője ezúton
ii meghívja a hivőket.
— 64 ávea divatáraház. Sin-g«r József és Táraa divatáruháza Negykanlzaa Erzaébet-tér, Központ arálió épület megbízható bevásár-lásl forrás.
— A pácai rendőrfők api-tányság feloszlatáaa. A sza-náláal akció kapcsán a pécsi kerületi rendőrfőkapitányaágot la feloszlatják. A kerület hatáakörét a szombathelyi éa azékesfehérvárl főkapitányság közt osztanák azét. Kaposvár kapitánysága Stékeafe-hérvárhox, a barcsi éa gyékényes! kirendeltség a szombathelyi kerülethez tsrtomék.
— A „Korona" kertheljiaá-gében ma éa minden este győri LázárPiilnzenekara hangversenyez.
— Zalaegerszeg aj tisztiorvosa. Zalaegerszegen Németh J*aos dr.-t választották meg tisztiorvosnak.
— Fárfi éa női ruhavásznak, angol lüazterek, férfi éa női axövetek iagelŐnvösebb beváaárlási forrása Singet József és Társa áruháza.
— Forgalmi adó fizetés. A forgalmiadé-naplókat a lerótt for galmlsdó elazámolása és felülbélyegzése céljából jullua 1 tői 6 lg b« kell mutatni a forgalmiadó hivatalban a délelőtti és délutáni hivatalos órák alatt. Ax átaUby-összegeket havonklat előre egy Összegben, bélyegben kell leróni s mivel az átalány juaius hóra visz-sxamenőleg érvényes, az átaláayo-zottaknak most a junlusi és jullusl átalány-Összegeket kell lefixetnlök. Akik as átalányt megfelebbexték. azok ugyanígy tartoznak fizetni, most a felebbezésnek halasztó hatálya nincs.
— Lelkigyakorlatok feren-cleknél. Ma értek végat a ferenc readl zárdában a azokásos évi lelkigyakorlatok, melyeket Vinkovics Viktor tartományi tanácsos, veszprémi házfőnök tartott a rendház tagjainak.
— Regenhardt ás Raymams londamaaztok, női éa férfi zsebkendők, May és Holfeld rumburgar vásznak, len- és linóbatisxtok, slfo-nok, slfonbatlsztok mérsékelt árban Slnger divatáruházában sxereshe-tők ba.
— A alráaók ia flzetáa rea-dezáat kárnek. A nagykani-sai
temető gondnokság kérvényt nyuj-tott be a városhoz, melyben kéri a airá.ás dijának felemelést. Mindig azt mondtuV, nem lehet megélni. Nemsokára már meghalni aem lehet.
— Nagy olcsóság t Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphatók SingetJöxsef és Társa divatáruházában. Erzsébettér.
— Az általános kereseti adó fizetése. Ax m. klr. pénxügymi-niaztérlum rendelete alapján 1924 jullua 1-től kezdve a azolgálati illetmények (nunkabérek) u\'áo
I\'áró iltalános kereseti adót arany-:orona értékben kell fizetni. Amelyik muakaadó az alkalmazottak szolgálati járandóaágait nem aranykorona értékben, hanem paplrko-ronában állapltja mag éa fizeti ki, az a munkaadó a fenti számú kör* rendelettel megállapított jövedelem fokozatokat és adótételeket paplr-koronáru tartozik átazámitanl oly módon, hogy azokat megsiorozza az aranykorona értéknek arra a hónapra megállapított átszámítási kulciival, amely hónapra a azolgá-lati járandóságot kifizeti. Ac ekként papirkoronára átszámított adóskála alapján azután magállapltja a ps-plrkoronábsn kifizetett azolgálati járandóságnak megfelelő adótételt. Az 1924 juaius 28 ától jullua 5 lg terjedő hétre kifizetett muokabé-rek egész öaazege után már aranykorona értékben és a fentlrt kör* rendelettel megállapított uj ad5té-telek szerint kell az ált. kereseti adót fizetni. As 1924 julius elejével kezdődő Időre járó >zoIgálatÍ járandóságok után még abban az eaetben is aranyértékben s az uj táblá>at szerint kell az általános káreseti adót baflxetal, ha a szolgálati Illetményt, vagy munkabért esetleg 1924 julius 1. napját mag-előző időpontban flxetik is ki, viszont a korábbi Időre járó, da 1924 junlus 30. után kifizetett
Illetmények után az ált. kereseti Adó még a mult héten érvényben levő táblázat azerlnt jár. A heten-kint 10 aranykorona értéket, Uletva havonkbt 40 aranykorona értéket meg nem haladó jövedelem nem esik ált. kereseti adó alá.
— Barkea Ottó a veszprémi püspöki szentszák tanácsosa. Kott Nánnor veszprémi megyéspüspök, Berkes Ottó tankerületi klr. főigazgatót, a keszthelyi pré-moalrei rendi katolikus főgimnázium igazgatóját, immár három évtizad óta kifejtett egyház), tanítási és nevelési példás és eredményes munkásságának főpásztor! elismeréséül a veszprémi püspöki szentszék tanácsosává nevezte ki.
klánuUtaüuüc i
Kaufmann karoly
VIRÍ ti S(* OHHÍtwdlÁU* „A fJOTI S0UÓÍWI" NAGYKANIZSA, BRXSÍSKT«TÍR t.
TBLBPONi 31*.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. jullm 1.
pl as.ntml.. Ottó , oí»napján. A M.jyar .sitáov Royalista Club július h., 2 áo, iierdín d4lel«tt 10 írókor {lels\'^e Ottí király fievenapj. alkalmiból • budapeill [trénerén-diek templomában sientmisát tart.
— A világhírű jó miníaégü aióvőpamut 3, 4. 5, 6. 8, 10 >■ iiövfcíma 12, 14, 16, 18, 20. 22,
24 ea vastagságban, továbbá bordó áa töróifeilí kapható Slnger Jó laef ía Tárai jyárl raktárában Nsgykaolisáo.
_ Polgári UíuylakoU *■>■ záró Unuepóly.. A polg. Uf\'J-lakola a taná.i karral együtt ked-vea Snnepíly keretiben buciuiott el a> Idei lakolal ívtSI F<1 9 órai
alt. miliő > ferencrendiak plébánia templomában hálaadó Is\'en. tlaatel. tet tartott, me\'yet P. niUr hitoktató v/jjiett. Eután a tornateremben jyúlekeitek, hol arácnoi aiúlfi volt tanúja a kedvea ünna-pilyník, mely több ínekaiámból Igy Thurg Erxaébet <s Jakutxcz Eriiébet alkerült liredenta nava-tatából állott. Kúlón kl kell emelnünk Ivancsics Eoaíbet IV. osi tályu növendék tartalmai aiép buciubeeaédét, melyet ügy a ta nári kathor, mint ax lakoláhoa Intéiett táraai nevébeo. Szakonyi Giia Igaigató me| hatva válaarolt a hála <a tlastelet íulnte aiavalra, majd pedlí a dlcaíretat érdemli él megjutalrtasolt tanulókat példának állítva lárta be ai ünnepélyt. Dílulán fél 4 órakor as Inté.et Eucharlaxtlkua leány aló-vetaéje I.. tolta meg külón >áró gyűlését, melyen t.cu\'ságos rövid kla szavalatokat adlak aló. Kid veaek vcltak gyarmeksserepökben
a kla Erdtlyi Marci í» Doklc/a Ilonka. E láró gyűlésen Ivánciicí Eriiébet elrök meleghsngu beaií-det intóiclt Mtoklalíjukhoi P. hilár ferencea atyához.
_ Sxabók r4.«ér.i Ziuf, Doublage, Peru, Kaaitor, Rechant éa kellékek nagy válaailékbao ér-kőitek Síngcr József is Társa átu hálába. Eriiébet tér.
— A Mllltfuql •»7J»á»l
v.gyeakar háal han|veraeny keretében avatja fel a konlisal da-loiveraenyen nyert aiüit serleget. Egyúttal akció Indult meg, hogy ai egyeiQlct láailót la liereiicn magának.
— Lópokrócok lagelaöbbrendQ gyárainak fólarakata: Singcr Jizst) «7ojja árubála. Uradalmak ríaiére gyári árak!
— „Tatra" cs.cs.m5-k.lan-Ijók Schwarcz Deia6 cégnél. F6-UJ t. azim.
— Tanul., fotball éa atlétikai cikkek olcaón kaphatók, tennie-huroii at vállalok Szabi Antal aport-űslete.
— Url áa női divatcikkekben
legszolidabb klizolgáláa Schwarcz Dezső cégnél, Fó-Ut t.
— Aki gondolkodni Ind, könnyen kiisímlthatja, hogy menynyit lakaiit meg akkor, ha harlanya éa zokni azúkaégletét nálam sierzl be, mert abban a aierencaéa helyzetben vagyok, hogy aaját késiit-ménjü áruimat köivetlenűl a fo-gyaaitó köiöoaégnek adom el. — UgyancaaV EcjeUaeket é» javitáaokat la elfogadok. Flllpp Oazkár kö tött áru tyára Saombath.ly.
Haavarország a tíívlvdversenven
Pirit, junlua 30. A olimpiai tör-vItí veraenyek döntö mérköiéaén Franc\'.aoraiégM.g,,1()rll4sotl4:2 arányban Ugyőite,
- A aó nj irt. A pénzügy-mloUiter jullua 1-töl keldvc újból megáll.pilja a aóárakat. Ettől .. Időponttól a. «só ár. S-M.t 450,000. Kicsinyben 5.000. Mar-hsaó nagyban éjként 280,000 K, klcilnyben 3,300 K. A aó forgalmiadó alá nem esik.
A budapesti tőzsde z&ró árfolyamai.
TŐRVÉNYSZÉK.
Ac.toi-y.cj.
HujiI ílflV HH.
OL-M™t\'»a* 0»»«/. MM, Lloyi t.ok eidktm\'.o
Ahiláoo* t. a.
S Elntasitott p«rnJrafeWít»I. öroj, rabruháa férfit kUtrt ■ f\'gyÖr p tárgjf»IÓUr«mb». Vlhká János budrpestl lakós Hetvsn év«s. Hét-sz«r volt mir büotetvf. Moit harmadik évét töltötte kl « legutóbb rászabott őt évi ff jyháxbüotMéa. bfil. Megjelent vídfije l« dr. Ráci Géxa budtíril üfyvéd. Főtirgr*\' láil bíróiig — dr. Ktncdl táblabíró bŰBt«től«Dácia. Horváth «lö-adó bíró Umertetl Vinkó ögyét. A törvéoyaiék három rendbeli űxJat-izorü lopáa büntette miatt jogerő aco öt évi fejyháira ítélte. A büo-tétéiből 3 évet kl is töliött. Moat perének újrafelvételét kéri » bo nyújtott ad»tok alapján. Dr. Ráci ujabb tanuk kihallgatáiát kéri éa •xt, hogy a bíróság ■ három évvel vegye kitöltöttnek Vmkó büntetését.
Csillagh kir. ügyést flgyelmesteti, hogy ■ per újrafelvételi kérelmét még ntm terjesztette elő. Dr. Rácx előterjeszti.
Csillagh kir. ügyéi* nem lát okot feoforogai a per ujr»felvételére.
Vádlott ártatlanságát hangoztatja két lopta) esetben. A biróság visszavonul, majd dr. Kenedi kihirdeti határozatát, mely szerint nem látott semmi olyan okot, körülményt vagy bizonyítékot — amely Indokolttá teooé a vádlott kérelmét, azért Vinkó Jinos peiujra-felvételi kérvényét elutaii/ja. Vádlott éa védő felfolyamodással éltek a törvényszék határozatával izemben.
N0Z6ÚFÉRTKÉPSZIIIHIIZ.
Uránia. Kedd-szerda fél 8 és 9 órakor Vtlcnctex kalmár kiváló német film, Shikaspetre legismertebb legerősebb drámája nyomán 8 felvonásban. Főszereplők: Henny Porlen c»upa báj, kedvesség, bantulat Porcla szerepében,., IVcrntr Krauss Shyteckja átgondolt, apró réaileteklg kidolgozott alakítás, Harry Liedlke most is nagy intelligenciájú, kedvei, lendületet alakitáit nyújt. A felvitelek nagy-részit Velencxében, a városok váto-sábon készítették. Klsérőfilm Párisi d vairtvá 5. azám.
I|W>
Built BKK.tol
H<«. iile >•■
»,«f«\'?«. *l
É....I MN -
laliavlrl »«
K<-bí
l.t.íc »•
Kit. «S»> ~ D»KM V.íMl\'t Htn. i>t»
Ali. X-.iM l»\'J
KnáffiU 10
Mífl !•«■ 40
XnjWmil ••> 10
lUj» »•
fnitü.t •»»">
CHf«ií »
Syomiák
»<«
Kii
1U1«. «n
Límm
Uérltg
• \' > ■ ■ íi11
ftUgjV R«. Url auM
KOMMMM
l\'BltM
BM »
Mkkelel »»
K4iml >»
Viro.1 )l
Díllrliot 04
lOo
illtatiiil »40
ll-JV
Otkorijink
Dlkiko* >11
Honit eok.
Cuko»l[«r l»>í
OK»fli *t\\
»M»k r.t III
Utmmtt ilto
•lelnlaaerak
Oc«4n 1)
Cilnc.t l».»0
Uiliol 114
VO. OKI! 11
Hazai bank 178.íWák Hitel 173, Msgyar Hitel Jj^^nublua $400, Fegyver 1570. ^Hedelml Bmk 12, Georgia 475^fcőhefytsi 230. A magyar korona hivataloa jagja Devtsa
Báci . . . . 67 84 Bixtia .... 4l»JO Iftl Prigs .... 416 | 418
N*«7»rkt>M 1160
NeueaMmek. 1 koronás 5900 -6000, forintos 16500-17600, 5 koronát 31000-31500, 10 koroaát 168000—168600,20 koronái 340000.
I imzi-kkipiRt hlnlslsi árloíjansi
TestU
l«u 175
k. i»if ii t<
üelo textil I
Oj >\'
s.a.a-sa.a ti
W. Ttitll -
Ooíiutt ">
Xuxoo r-
Pus-.t l}<
OjM ItnU l! ]K**r4
V««7lp»r
IMIM
wcuicr* »»<
wkt» y
Vtada »\'
KtUii U»»- » Kl.lo 6
KtoílM >
T6rM •
UMl
KOlOaféUk Dwoil »>
DIBH mnti K«:i«a
Kiul OmI
!-.:crti T«l«foo Torai
Vol4 iilak. Sio\'oo"
Í^T.fUl
8lf41 Klf»lji»t« Viisl (Ott-Böol
BrsuC-l CCKVlB IU«
?»f4»
Osi\'tr\'r.-.\' 3 M»zy.-N4mil Torai BpMt Vukstx^*^
0>6rt »r
»
hirdetések
ValuUk
ttlkl k** llJ^llKM
IMM MN-lltl
D«l« «l»IM
Dollit Iicco-Stioo
Vruilt h. 4J10 4410
L«C- »M-)?o
L«*i )>tlH
Ura UW-IlM
OHM. U». IMM-iillt
St»|íi íraak 14)00*141)0
IIolU.il it. jíjjo jtjcí
S*l«> fnak \\iv> jjio
Davlakk
»l©»0-|t>00
BlkWMt IIHH
trf*44l |lK>-)flO
Xot«U|l ll)W-l|ll«
KiWteli iioIo-^y
Iwtei tl440e-tlt»i«
OtiM«mi< Itto t<*«
M»»t« IIJC^^CO
HM Pli«l s»cni

A TÖZSDC
(Sajit ItxJóiltóok U\',iIod]*]«dU»«) A m»l tőzsdén nyitáskor a forgalom csekély volt, de az árfolyamok a legutolsó árfolyamok felett mozognak. A bankokhoz is sok vételi megbízás érkezett és ezek lebolonyolltása kedvezőbb hansulatot teremtett. A< Irányzat javult 15-20% kai. Főleg a vezető nagyobb értékekben volt üilet. A közép- és kispapírok árnyeresége kisebb volt. Zárlat felé a forgalom kissé megcsappant, minek következtében ez árnyereségek egyrésze elveszett és így az átlagos árnyereség lG*/«\'ra tehető. Kosztpéozben □em volt üzlet. Zirlatkor az irányzat taitott, forgalom élénkülő.
Utótőxade. Irányzat barátaágos. Kosztpéozben nem volt üzlet.
Kőizén 3350, Pesti H. 3700,
Zürichi sárlnt
iielw
ll(M-lt«C4 lltlj-lllt) I4Í10-I4J10
L 10 eiAlg eooo K, minden to-
Blldin IMllflbb betOTlI
F||«0 K. AllMt kiruiknik « kedfeininjr. V.Ur- él OoDepnapo-kon aa Hámlik roi4r.
T»«aUr*k<tukei H butsilt rakutllk" kciM* " k IMM tfeniti*.
TUitt iMlOk ehfokieiltMt j^o-ooo korscJír • UUk.ni. MoerUb Jöimí íii4»iiM, KmIoíi>-- l*"^"\'
Hétizsákok
SCHLESS TESTVÉREK CSS^.
kJlíofít. MjjnAjbaa kipbaték
TiHH "I |i Umi,i,\\ j-tijlli AMIU.1 utia. cun ......
Bl.d. Uliw UW
!,!,»< rr.^1,.- 1.1 C.«. . tuatM. Hl
U..yb.b.tor»k I* fr -1"1\'
Pirii 2Ö77S0, Lendwi «3«00, Niwyoik IviiO. BniaMl 2C 0. M^laod 2430 00, HolUed I12U0, Bulla IM 74, Wko 7»\';„SetU 407-40 Piíg. t6öy 00, Bodap.it JO-00, BokuMt 140 00, B.lpid 644-00.
TsrminytSaad*. Bu>« tlaaavl-dikl 76 kt-oa 265000 -275000, 79 kg-oa 280000—285000, .,y4bvldíkl 76 Vz-os 260000—267500, 79 k,-oe 275000-280000, roia 232500-237500, takarmányárpa 270000— 290000. aab 295000-305000, teo-ierl 270000 -280000, korpa 200000 -205000.
Llaitplac. D.ra 5000—5500. 00 ás 52C0— 5250,0 áa 45C0— 5000, 2-ea 4600—4700, 6 oa 4200-4300, 8-aa 2400-2500. Korpa 1900—2000.
FiWíi ai.rk.iit4: a föasorkeaxttf. Kiadó: Zrínyi Nyomda Ressv.-Társ. Na^ykanlsaa
Szigriszt László
I.C.tUat.rc.lBt Iroda
Fff-ut 8. sz. oi..í.) Telefon 150 Eladó házak: MíkiíSNKS
í\':iítb rr.ijlRMlik. — Nljjrofcb
Eladd birtokok:
QiiiMáal ípCIeltil. Biliton pirtjln lüO 8»ldn. Eotmcg vldíMn IX) ho\'.ÍM. — Sifiiík eUdOk t W«:u» 4i vWIktD. Balatoni villák tUáik.
üal«lk«lrl*4(«k. árwriJ IUÍ4»-
bii\'.it iuáó. Malom ntjpbb ilid-í.
K<!t ciobát kcr«iok Mrb« Orma Yisr tuio-rom Díl dlviUikloa cíljil:*.
Legújabb borárjegyzék,
mely uor mtaőiég, valamint Olcsó árai utal utolérhetetlen. Tl»xU éi szakszotü I litír balatoo-
mollíki tecci cítromsúga kiUoó ximaiu 9500 K, 1 liter löil. ovi pogAnyvári I« rizliog 6000 K, I liter la burgott-U fekele 8000 X". sölétvölfa 6000 K. 1 I t«r I* riilinjc 5000 K. I Ht«r bikaví:; vörös 4600 K, l liter la vörös 4000 K
BRUNCSICS JÓZSEF
nuir, (mmjí itrwiUua (Mik uakb)«tOi«
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
63. évfolyam. 149. wím
Nagykanlua, t»24 ju\'iiui 2. Szard*
1500 koron*

«ierkeázt6*<K <» kladóbleaUl Pö-ot Inteolrben-Tclefön 7*., nyomda 117. es. Főszerkesztő: Benedek Rezső. aitnwiM 4rai Bn kire S70M kerau. lUrom K6r» 81944 korán*.
Magyarország legjobb uton indul a rekonstrukció felé
• kormány ■ dwlzikorlitozisok hossm sorit rendalatlleg mes1o«l« ütnt«t«l — Bili Korányi tániDnmlnlsittr bisiéda l nsmillflifOláser!
Budapest, jullui 1. (S Hl tudó-állónktól.) A m.l 014.1 V.1I órakor ntlioMa mrg Szltovszky Béla elnök. FoMalóUfOian tárgyalják a fel hete|mB*á»itŐrvéoyjavealat«».5xaAd Imre dr. az elaő szónok. Céltalannak éi hiábavalónak tart mlndon fels\'ólaláat, meri a kormány életrevaló f-erméket ugy ■•«« való«lt m»jr. Pénzügye éa adórendszere kivihetetlen. Á progreanlv adór tati>ra kell áttérni. M.|H a köz ll.rtvl.flö kérdésről be*.él éa ait Indítványozza, Hogy küldjön ki a nemzelgyöHs egy parlamenti bliott ságot, mely a tl»>tvlielók eltociá tanának k érdélével frglalkoxzék. Kif<>gá»olje, Hogy a koimánu uj állásokat sreivsz és uj llszlviselőkct nevet ki, de ugyanekkor a régieket elbocsájlja. M»jd a lakásrerdelotre lér át. A\'t állltj., hogy a rendeUt védi a gazdagdícat, kiknek pedig módjukban volna épiteni. A lakáa-kérdéi épltéa DéikQI cem o\'dható meg.
fíenórd Ágoston a következő ax6\' nok. B ■szédében lámrdja Risaayt, Hogy elIrnzéU képviselő létére aiol válatot teáz a kormánynak. BUá lommal Fenne a kormány lrá:.t, ha Magyar N*rozeti B>nkb»n i-l/loal-taná a gazdatáraidtlom túlsúlyát, Ha a népjóléti miniszter részéről a köz\'gésziégögy terén intenzivebb munkásságot észWne. Fölhívja a népjóléti miniszter íjgyaftnét • f yer-makhslandóságra. Javasolja, hogy a azanátáaaai kapctolatbin szüntessék meg a lakáshivatalt. A jmvaa-latot nem fogadja el.
töri Szabó D ;*8Ő bestédében bl háztatja, hogy a kormány nem folytat agrárpolitikát, m»jd ax E«-kött üggyel kapcio\'a^ban támadja a kormányt. A földreformról szólva rátér azokra ax Allitól\'goa viaaza élésekre, melyek a vé|reh»jlá» kő rül fölmerültek. A< lr d :moltáat nem aiavaua meg.
Zsilinszky Endre btazédát axsal kezdi, hogy nem nagyon bízik a ■zanáláal akció alkerében. A kor mány pémügyi politikáját bírálva kifogásolja, hogy az újonnan alakult vagyon megszabadult a meg odóztatás alól. Hibáztatja, hogy a me>őgiidaaigl Ipar fcjlaaxtéao ér dakében nem történtek kellő lépé\' aek. Sürgeti az adórendszer rejorm ját. Siemére veti a kormánynak, Hogy navyon előzékeny a klsánlánt tal szemben. A azoclálpolitlka terén a tlsxtvlaelőkérdést tartja a legsúlyosabb problémának. A lU*t-
A magyar-JugoszlAv határmegállapitó bizottság befelezte munkáiét
Belgrád, julius 1. Tegnap cate ideérkezett a magyar határmegállapitó bl\'Otlaág. Jugoszláviát «iv ben a blzo\'tsfgban CtoUk Antlci tábornok, M«gyarorazágot pedig Vaaal tábornok k/pv|«elte. A bizottság tagj-l ma délután Nir.c«lo« külügyminisztert látogatták meg. A lapok azt liják, Hogy a bizottság teljeien befejaxta munkáját éa ext a belgrádi hlvataloi köiök meg«légrdéaael vélték ludomásu\', mert Igy a jövőben klkeiülhctök a határ Ixc\'denaek. A kűlügymlnlaztar a bizottság tagjai tiszteletére va csorát adolt, amelyen a külügyailnlszt\'r helyettese, Gavrllovlca éa a Had figymlnlsiter helyettese, Ka|»fatovlc> tábornok, jelenik meg. A bízottéig Budapeatre utazik, ahonnan néhány napra Z.\'grábba m«gy, ahol végle geaen befejni munkájának formális részét.
viselő Hletményrendazert nem he lyeatl. A javaslatot nein fogadja el.
Dénes I«tván nem akarja a vitát nyújtani, nehogy mrg>k:dályozza a fővárosi törvényj-vaalst letárjya láaát. A kominy iránt bizalmat lan. A javaalatOt nem fogadja el
Több felszólaló nem lévén, ch.ök ax áltolácos vitát berckaaztl.
Korányi báró p*0.zQgvml laxtar. víha^ol az olh<ng«ott f<jl»a\'>lelá-aokra. Kfj-lenti, hogy sokkal nehe-xebb a helyzet-, mint volt Í920 b»0,
amikor előaiör beszélt mint pépx-ügyminiizter éa mrgj löite azokat ax Irányelveket, melyeket követni kell. L\'h tétlen volt olyan vlaio nyok között, mikor ml d<-n fo»»abil volt, olyan adózási rendaxert kéazl t ni, mely m^ffelrit volna a jogoa ig/nyeknek. 1920 tói kexdve fokozató* redukció volt a> álUmháx-t*rtá*ban. At első Jeladat a stabil állaf o( megtererrtése volt. Első lépéat a koimáoy a jóvátétol rendezésivel tette m-g. Meg kell aiü ni a bl ronytalanaágoknak. Annak, hogy ax állam számlált jófoimán nem ludtuk kifizetni, meg kell azQnnl mindazoknak a bajoknak, melyek a korona éttékének folytonos vál tozáaát követik. Havorként[k6!Uág-vetést éa zárazémadáat fogunk ké azltcri él Igy az rgíir államhíz tartáa sokkal áttekinthetőbb éa ■okkal Inkább a kormány kezében Ipbj. A dovlxa kérdéahen megve tette a rendezéa alaoját. A pénr értékének kérdői a J gybank ke xében van. A spekulác\'ó nem xár halja ki a pénx értékét ugy, Hogy vcsxélyeaaé válhatna a gazdaaági életre. A kormány devlaa re a daleUt bocaájt hl, mely ■ kor látozáaok hoaazu aorát axQn-tett meg. Ha a kormány axt látia, hogy a isabadabb rendixer bevá* ilk, fokozatosan átt^r a telj a axa badaágra, ami remélhetőleg hamar megtörténik. A kölciön aláiráaa ma vcaii kezdetét Londonban. O aax-orazág 170 millió lírát, S\'ájc 30 miliió frankot, Holl ndia 5 millió holl. forlnto\', Svédország 3.780 000 .véd koronát, Amerika 7l/» ®lllló dolUrt fog j-gyexni, M-gyarorazág pedig 121/, millió aranykoronával
vesz részt. A fellélelek is kedvezőbbek, mint vártuk volna, kőt ül belül 88% árfolyam éa Ó\'/,*/, kamat. A fizetések aranyalapon való megállapítása nem Monti axt, hogy azokon viltoztatáa többé nem törtérhetik. A kormánynak az A szándéka, hogy a flzetéa<-kot emelje. B-87élt még az adózási ól, Vülönö •en a f.xgslroUdóról éi ax átelá -oyo-.ás-ál kopcaplatoi panaszokról s kijelentette, h-.gy a Jorgalmía^T rendsrer megváltói tatása is szerepel u koini\'íny programjában.
A> állami bevételek az előfrány zitnál fokozottabb mértékben foly t.ik b- 4- minden jel arra vall, hogy Mogyatország a legjobb uton indult el u rekonstiukci) Jelé.
A Pénzügyminiszter boaxédét a Ház órláil tapssal fogadta.
A nemzetgyűlés általánosságban elfogad)a a Mliatslmazád Í»v" latot. E-után határoztak a határo (•ti j\' vasiatok felett. Strausz I tvín nak az Ut javításokra vonatkoró javaalatán kívül a Hiz a lőbblt elvetette.
Elnök aapirendl indítványa u\'áa Lendvai I»tván éa Bessenyei Zé^ó személyes kérdésben szólaltak f I.
A« ülés negyed 8 órakor é. t véget.
A magyar k5Ic»5o klbo-caajtáaa Angliában.
London jul. 1. A Times pénxügyl cikkében jelenti, hogy a magyar kölcsön angol réizének jagyzéte tegnap befejetődÖtt. A cikk Ifen kedvező h*ngon Ir a kö«c»ön biz-toiságáról. A N-w/orkl B-nkok Szindikátusa a Speyr és Társa binkhixxal ax élén aierdín a magyar kölcsön nyilvános j\'gyzéae alkalmával 7 éi fél millió dollárt for jegyexnl.
A< angol lapok ma bejelenuic, hoty a magyar kőlcaön alálráil felhívása holnap jslenlk meg. A m igyar kölcsönben való angol ráaxeardét 7 902 7C0 font iterllng. A kö\'c-ön 7 él fél azá«alékk»l
kamatO\'lk, kibocsátási árfolyrm*
88 és 1944 lg vleaxaflzetendŐ A" egész anjol aajtó kiemeli a pénzpiac e kitűnő befektetétének blx-tozaágát.
kölcsöne
Budapest, ju\'lus 1. A pénzügy mlnls\'tor a Pénzlntéxetl Köipont által kö\'c«önben részealthetŐ kőz-a7olgálall alkalmazottak kőiét ki letjeaztette a vármegyei alkalmazottakra is, valamint a Honvédség, Ciendőraág, vámőrség, folyamŐn\'g
rangos tálybasorozotthavldljaaaira.
Ha 9l/i áv"*1 ,5bb b-axámltható szolgálati Idejük van.
Az Igazságügyi bizottság eihalasz\'otta Dlését
Uudüpctt, jullui 1. A D.ms«l-
jyOlél lK>Tti>,ús;l bl.oll.i,. ► péoiQaymlot«»t«rnek M In^mtihíi Üt.linoi vitájával kapciolalban Icv5 .IFogl.llaáf a miatt ülíaít hol nap dálutiora haLaitoUa.
Olasz fasdsták betörtek iugoszlév területre
Belgrád, ju\'lu- I, Latiad,l |.tan téiok aierloK lu ilui 29 ro virradó
fjicfrtik baia i.k a Jujoa iív kl-rálj.áff larOlaKro <a .jer viaull tlaxtvliolőt m ga«bailtallok.
flz olimpiai t5r»liíl-»srsenyek
Pátii juliua 1. A l5rvlvó vara\'ny .qr.t m*\'k«<íial O.a.a.cn 21 állam jalantkeaall■ U-horek cich vívói a pj\'tujíl Qat, ,oi 5:4. a apanjol vlv4 5:l, o oo\'vá* Lorenun 5:2 ará")(b.n, . och JvoraM a francia vlvó 5: 2, .1 . nyol 5:3, a mogyat Schcnkcr 5:4 arányban eySile In.
Pálit, jullui 1. Ai o\'loplal ajyáfl tírvlvó ver.aoyakan aoiagyar Scíicn ka eddi, háiom v.reai«»> aaanva-d.ll, A francia vívótól 5:2 « follól 5:3, a .piojol vívótól 5.1 aráoybao.
Nincjlts Prágából Párlsba és Londonba utazik
Belgrád, jullui 1. T.,n«P f\'j«a-tík U a kOIO!Tmlnl..tírlumba= . prág.l k 8 ml.nt ko«f.r.«ola alo ké.ílts munkálatait Nlnalcs .
t.lálko.ó után Pá\'lab. Ut. ,lk ho,y l.lilko.Uk Herriol val, m,íd onnét Londonba mafy. abol réa.tvea. a ..Sv.t.ájkSJ koita-randán. ■
Változások a 1 tegye* tanltórendben
A magyar kqryaa tanliór.nd fSnóVa • kanl.aal randhá.ból dr. Szil: Inra f«,lmn. t.DÍrt V<i<-préinbp, Dankovlu B^la fíglmn. tanárt Magyaróvárra íi htnez Jt-noi fSilmn. tanárt S tor.lj.ujh.lyr\', mit a nagykanl.a.l fíjltnná.lumho.
Kiss Bála, Kiss Márton i.K,U,ala
Feraoc f6glmná:luml tanárokat h.-lyoita át.
2ALAI KOZtöNY
1924. jalla. 2.
A Magyar Nemzeti Szövetség választmányának ülése
A M.jy.r N mtíll S 5v.laéf
k.nliaai cioportja bojáll Ha/du Gyula dr. eloöklíaívcl tegnap dél-után 6 órakor • víroabái. k5«-j.ülíal termében vilaailmínyl bl-■ott^sl ü\'éit tartott. Ai elnök me,n»lté> után kS.SIte • vílaait-minnral ai évi kózgyüléa lefolyá. aít. Majd mejvíl.ajtoUák Gjy-veiets elnöknek dr. Szabad<i Lírloc klr. törvényaiékl tanícielnököt él a.i.il.ttal vélték tudomásul dr. SzScs Imre ke^yearendl tanárnak .IK.lyntetéae miatt történt emon-dáiát. Nyolc ta,u vé2rehajtó bi-xottaivot vála.rlottak, melynek taf-1,1 dr. Szakadt) L\'rloe, Berlin A.oatoo, Eberhardl Bíla, Slamo/ Z.I»mond, Betelik Jó.a.f, Ansorge Antal Barabis Kálmán é« HUci Jiiatf titkár. A 20-100 koronái tagdíjak felcmeléae nem áll • választmány módjában, azért tagjai hazafias érxéltre bízz. > tagsági dijak önkéntsa adománykánt való felemelését. Kötösu) Eodre körponll kiküldött azeptember elejín megérkezik amerikai propaganda útjáról és hangveraeny keretében fog beszámolni Kanlisáo tapssitslslal-ról. E\'határozta • választmány • taggyűjtés fokozottabb meglodltá-aát és hölgy bizottság megalakltá-aát. A csoport azeptemberben kép-tárlatot rendez, melyre msgkárl • város közönaégét, hogy szebb, értékesebb kápelt la bocsássa a kiállítás rendelkezésére. — A tárlaton vitéz Péeieltj Bíláné azül. Péezeh Piroska 10 -1} portréja Is sr.rtpel.
A főgimnáziumi cserkészek táborozása
A cierkészmunks nem végződik b« as Iskolai évvel, hanem csak az-után kezdődik a leglényegesebb része éa a cserkészmunks Igazi próbája: a táborozás. A fŐglmná ííum cserkész csapata as Idén ötöd-»iör indul már táborozásra. Etek közül kettőt a Balaton mellett töltött, (Bélatelep éa Ederlci) kettőt pedig a nemea cierkészbarát, báró Inkey József Ihárosberényl vadas-kertjében. As Idén S«odnlk Rezső min. osztálytanácsos ur ajánlott táborhelyet a ciapatnak: a Dráva m-llett, Lakócsa község határában (8*rcson lu1). Mivel a cserkészek stülől nincsenek tájékozódva a hely felöl, dr. Stücs tanár úrhoz fordultak, ■ csapat parancanokához, aki a következő felvilágosítást adta :
— ^íi^áthelyezésem miatt megszűntem a cupat vezetője lenni, de mivel Scodnlk tanácsos úrral éa Bogyay Attila segédtisztemmel megnéztük a táborhelyet ■ mult héten, megnyugtatásul közölhetem a szülőkkel, hogy ha oda megy a caapat táborozni, aemml veszt delem nem fenyegeti őket. A tulaj donképeni Oráva folyóban nem la törődhetnének a fiuk, hanem van c?7 gáttal (párbuzammü) elválasztott mellékiga, melyben a vls la alig mozog, csak alulról frissíti fel a föfolyó beáramló vize. Ez az ág nem mély, a legkisebb fiút sem nyeli el Másik előnye a helynek, hogy közvetlen ott vsn egy folyamőrnek tanyaszerü lakása, aki szeretettel áll a csirkének rendelkezésére éa akinek feltétlen engedelmességgel tarlóinak ■ cserkészek vízi ügyekben. Nem árt a cserké-axeknek, ba távolabb mennek ax otthontól, más vidékei i. tneglamer-o«k és próbálnak megküldeni fel-vetŐdŐ nehésségekW.l |g. Olyan
1
Leányiskolát Nagykanizsának
Nagykaulzaa, juliui 1 Négy közlemény jelent meg ■ Zalai Közlöny hasábjain, mely városunk tanügyén.k e valóban nagyfontosságú éa égetően sOrgöa kérdésével foglalkozik. A bőséges adatokkal alaposan alátámasslott cikkekből kitűnik, hogy ■ különben moit már jól vezetett polgári leányiskola a városnak nem elég és hogy Nagykanizsának Igenli ízűklége van olyan leányiskolára, ir.ely a magasabb éa részint szakképzettséget nyújtó tanfolyamokat Is magába foglalná, annyival Is Inkább, mert azok • BzMSk, akik leánygyermekeikkel Ilyen Irányú tanulmányokat óh.jtottak végeztetni, kénytelenek voltak óket Idegénbe adni Mint a főjlmnázlum Igaigalójának Is bő alkalmam nyílt arri, hogy közoktatásügyünknek ezt a nagy hiányát tapasztaljam, midőn a leányaiknak a gimnáziumba való felvételéírt folyamodó szülők kérését • miniszteri rendtlet értelmében nem állott módomban teljesl tenl, A mai helyzet az, hogy na-
Íyon sok azülő leányát majdnem Ivétel nélkül apácazárdákba adta. Hogyha t.bát Nagykanizsán leány-Iskolát akaiunk felállítani, körei-fekvő ■ gondolat, hogy a leányis-
kola vezetése valamely tanítással foglalkozó női szerzetesrend kezé ben legyen. Tudomásom szerint i jónevü rend: az Orsolya rend, n Notr. D .me lik. Nővérek, aőt • Notre Dime de Sión czlvesen vállalkoznék erre. E terv kMt.lot.r-mészetesen ciak az érdekelt korok bevonáaával és közreműködésével lehetséges, mert a város minden terhet nem vállelhat magárt, • kat. hitközség jelenlegi helyzete pedig nem olyan, hogy ebben az ügyben mint kezdeményező vigy az ügynek vezetője felléphetne. Azokat tehát, kiket az ügy első sorban érdekel, felkérem, nyilatkozzanak ebben az ügyben. Sőt, akik már leányalkat Idegenben feloevelték, szíveskedjenek támogatni bennünket azzal, hogy elmondják ők Is, miért nrm Nigjksnlzián neveltették őket.
Az apáci likola nemcssk a katolikus társadalomnak, de mlndsn sxillőnek érdeke, akinek leányi van és azt magasabb nevelésben akarja
résiasltenl.
Az ü£y«t most essk röviden érintettem. Sok érvet tudnék és alkalmilag fegok Is még felsorakoztatni e kérdésben.
Eberhardl Bála,
kcjiyosr. í.íglmn. Ib«x«i<S
táborhelyet és olyan szeretetet, mint Ihárosberényben, pirsze nem találnak a széles országban. Szándékunkban volt a drávaparll táborhelyről Pécsre Is levinni a csapatot két nspra a város és bányatelep megtekintésére. Hogy ez a tarv migmarad e, nem tudjuk még.
A nagykanizsai izraelita iskola évzáró ünnepélye
A nagykanizsai izr. elemi fiu- és leányiskolában az évzáró vizsgálatok befejeződtek. Valamennyi osztály vizsgálatán jelen volt dr. Brid Tlvsdsr hitközségi elnök, ötvös Emil Iskolaszéki elnök, dr. Goda Lipót Iskolaazékl alelnök éa dr. Wlnkler Ernő főrabbi. Rljtuk klvQl még máa Iskolaazékl tag és a azÜ-lők éa érdeklődők nagy száma kísérte figyelemmel a vizsgálatok lefolyását. A hitközség félő gond dal Őrködik azon, hogy Iskolájában minden felekezet vallásos okUtása megfelelő mólon érvényesüljön, • ml a hittant vizsgálatokon azépen kidomborodott. Megyeit József r. kath. hitoktató a hlttanl vizsgálat után kŐazönetét fejezte ki Kertész József Igazgatónak, hogy az égést esztendőben a legnagyobb előté-kenyiégget támogatta Őt hitoktatói működésében. A vizsgálat nemcák szép látványosság volt, tekintve a stép\'n, tisztán öltözött fiukat éa leányokat, hanem gyönyörűséggel hallgatták a hitközségi elöljárók éa a nagyközönség a gondosan tanított és nevelt gyermekek okos beszédeit és hibátlan feleleteit.
A folyékony olvasás, a pontos számítás, a nyelvtan, a földrajz mind nemcsak a gyakorlati életet szolgálja, hanem mindenkor kl kl-ciillan a kérdésekből és feleletekből a honfiúi mélységes bánat, a hazafiul kötelességérzet és a jövőbe vetett remény fényes augara. A azavalt költemények és as énekszámok Is nagyrészt ezt a célt szolgálták. Nam egy vers markolt be\'e a hallgatóság lelkébe. Megható volt a IV. osztályos BüchLr Margit szavalata, aki buc utó bo sléd 31 Intézett az egéaz vároa közszeretetében és közbecsüléiében
levő „kedves Kertész nénihez". — Elfojtott lélegzettel hsllgattuk a beszédet és mikor befejezte a kla szónok, a hatást a sxemekbeu csillogó könnyek jelezték. Kertész néninek ez volt a 41 Ik vizsgája éi pedig mindig a nsgy szorgalmat és tehetséget belgazoló fényea vhs-gája.
A tsnu\'ók között felekezeti különbség nélkül több mint kettő millió korona ösztöndíjat osztottak kl.
A vizsgálatok befejeztével Ötoós Emil állampénztár! főigazgató, Ukola széki elnök meleg elismeréssel adózott Kertész József igazgatónak és az egész tanitól testületnek, kik megértve ji nemzet vágyalt, ax Igaz vallásosságnak, a törhetetlen hazafiiágnak és a mocioktalan erkölcsnek axeatelik munkásságukat. Az intézet összes növendékei hálaadó Istentiszteleten fejezték kl köszönetüket a Mindenhatónak, ki megsegítette őkot munkájukban.
A „Törekvés" Mag&»alk*l mázoltak Szövetkezetének fölszámolói érieultlk a szövetkezet volt tagjait, hogy a résljfayek kétszeres ellenértéke a szövetkezet volt üzlethelyiségében folyó hó 2. napjától folyó hó 10. napJAlg bezárólag a részjegyek ellenébon klflrettetik. A felszámolók.
« A női sxabóiparosok ve zetősége értesíti az összes nőiszabó és stabónőket, valamint a házhozjáró szabónőket Is, hogy ms, szerdán este 8 órakor az Ipartca-tület helyiségében saját éid:kükben fontos ügyben értekezletre megjelenni szíveskedjenek. Vezetőség.
— Aki gondolkodni tad, könnyen kíszámlthstja, hogy menynyit takarít meg akkor, ha harisnya és zokni szükséglatét nálam szerzi be, mert abban a szerencsés hsly-zetben vagyok, hogy saját készítmény ü áruimat közvetlenül a fo-
Syasztó közönségnek adom el. —
gyancsak fejeléseket és javításokat la elfogadok. Fillpp Oszkár kö-tö\'.t. áru gyára Szombathely.
— Uri és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schtuarcz Dezső cégnél, Fó-Ut i.
HÍREK.
Római kath.: S. B.-Asts. Protestáns: Ottokij. IxraeliU : Szlvan hó 30. R. Ch. Meteorológiai Intézőt
-Jelentése szerint az ídójirás
helyzete zlvatarrn váló hajlamú.
Napirend: Ma este 8 órakor a nyixl sslnlldíny mognyltása a Polgári Pgylot nagytermíben. — Uránia azerdán este fél 8 és 0"órakor Velenczel kalmír.
— Állomáaföookl megbízatás. A Déllvssut Igazgatósága Bartal Béla főellenőrt a nagykanizsai áilomásfőoökség vezetésével megbízta.
— Kinevezések és tfthelye zések « Déllvasntaál. A Déli Vasút Igazgatósága feiler János ellenőrt Szombathalyről állomás-főnökhelyettesnek Nagykanizsára, Salamon Zoltán főellenőr, állomásfőnököt Acsádról hasonló minő-ségbnn Zslsszentlváera, Műk József ellenőrt Nsgykanlssáról. Szombathelyre forgalmi kirendeltségi főnok-helyettesnek és Kapur Zsigmond főellenőr, állomásfőnökhelyettest Scombsthelyrő! Acsódra állómás-főnöknek nevezte kl, illetve helyezte át.
— A városháza nyári szezonja. A városháza .ügyforgalma nem érzi meg a nyári szezont. Annyi ellktatott akta sohssem jutott még egy napra, mint mostanában. Nem ritka az olysn nap, amikor 20—30 kérelmező adja be kérvényét levente bírság elengedéséért és ugyanannyi a közterű-letbér mérsékléséért.
— Megjöttek « színészek. A Pécil Nemzeti SJnház művész-gárdájs megérkezett Kanizsára a ma este a „Vén gazember"-rel meg is kezdi működését városunkban. Reméljük, hogy a pompás díszlet és mesébe illő ruhatárral rendelkező, lelkes társulatnak Igen szép, eredményteljes Idénye leaz. Jegyek a sdnházl pénztárnál válthatók d. e. 9 tői 12 lg, délután 3—5 lg és a Hlrschler tőzsdében. Bérletakat a színből Irodában (Polgári Egylet) lehet jegyezni.
— Varga László mBszakl tanácsos pályadijai. A városi tanács tudvalevőleg a tegnapi városi közgyűlésen megbízást kapott arra. hogy Varga László fővárosi műszaki lenáctossai készíttesse el az általános városrendezési tervezetet. Varga László műszaki tanácsos által városrondszésl és szabályozás téren klfnjtett kiváló működéséről tunuskodtk az a sok pályadíj, amit nagyazerü munkásságáért eddig elnyert. Alig van városrendészeti pil/ázat, ahol Vargá Líszló ne nverte volna el az egyik dijat. I*y Belgrád város rendezéséro s vitl és vasutforgalml útjainak megoldására hlrdetelt nagy nem satközi pályázaton, melyben a francia és svájci mérnők és építész egyletek Is képviselve voltak. Az első helyeorágyenklnt 120,000 dinárral dijazoTt 3 tervezet közül egyet az a nyert el, melynek együttes szertől dr. Fotbálh Imre mérnők, műegyetemi magántanár, dr. Lech • ncr Jenő építés^, műegyetemi magántanár és Varga Uszló épltésr, müazfcki tanácsos, a székesfőváros vározrendazéil szakértője. A városi tanács tehát a legjobb kezekbe fektette a váróarendezésl tervezet ügyét.
— 64 éves dlvatárnház. Sin-ger József éa Társa divatáruháza N gykanlzaa Erzaébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
1924. jullua 2.
A magyar korona Külföldi
hivatalos Jegyxóaeit
Deviza Valuta
lc<nip ma UKB\'P ma
. 86 184 86 |8*0
Berlin.\' ! . • 61 4»J0 - -
P/Ág. . . . . -11S 1416 406 1420 Nowyorkban —
II davizi-kBzpont hivatalos árfolyamai
Zalai közlöny
A budapesti tőzide záró árfolyamai.
A budapuill W,.d« dilu.i- ,
Valuták
«9*too
Ar<Ol looá iJJ«00-»«J9O0
lukfii IS9J ««»5
o\'s
DoU
Kroda h.
LUa l>»atf. (vájd fraok
lU.H.odl n.
Balca Iraak
4170 <|oo
|io!>«
J?JÍ*>
JjOO-jtlO
iijio-ii1;o
I41l0-I«»0
jojio jií;o
17«0-3»40
DavtxAk
IIOIO JIOJO
Udtríd 9JJ 07J
Bakami St«-)70
UrCattl 17jo-j3(o
XopaoMc* i«lto-i]]lo
Krtaailánla 110*0-11170 Loodoo ij9<oo-)4)goo ouimni\'c jjjo j6l« Nrwyort Si jooSpco
PMt
rilfi
SaOfla
4)00-«00
M>IKl| J«o 610 lltM-IIIM
itUo-H«to
Wl-M acr. II...1 Agrár
HU. ttu
01.-M. baok
Ouir. Hil Uo»d tank
\' bMd.p..,| d41u,in , 4ral lirilr,olymmtl m
Báojtk
Felelős izerkesití: a íőuxcrkcszíő. KUdó: Zrínyi Nyomda R6axv.-Tár«. Nagykanizsa
Apróhirdetések
Apr4hlr<t»t\'a 10 aaól* OOOO K, mlndnn «o-VAbtil aaA ÖOO 8, mlaftan vula£abt> belOvel iiihIMI aió 1000 k. Alltat kt>r«aaknok 2fi ■ ■áultk kodiMmin]\'. Yaaár- fa SaaepaapO\' kon SS iiiiaUk felár.
Állal tora b II «• aerlr jj
Pfildhittlb.
lltrmea 44
Itorv. a ti | b jS
K onf ária —
lofailio no
M.-Ci<h Ipart.. 17
forc»«wl jj
Ktt. Hiitl 17
Ma*>ar-Ntmat 19
K«ap. J«l.álo< 6
Vároal Laok !.j
Morkw it.}
i.b.ía tak.
Ktrcak. 0. 11*0
Ueloo — Am«. b. rft« » » »J
Aaaíalt Baoali
®*OMlel
Bor,. .,<«
SxtwWr.
Cccatni Rarakl 11*
>11

Itltáo |«*)> ,u
Köb. (Aii L Draicba
Macneall igoa
Ma*y. aafi. 71
Ali. KSiUo }t]o
Kerámia _
Méri i.<a _
N«Zilltoeyl tjj
S.jdkooMI 11
S»>t« ljj
UJUkl ,,,
UalA bánra n
Urlkányl ryio
Carpíll 1<«. 17 Nyomdák
Coraoa IpafmCv\'aactl aial. o UrroSove, clf-4tt-ftaím kkmrirt, kapna)) kirakatokkal, tmclcl) iroda-»*l>laá* U í>!«i<».ti, villany, uklwtfial alWrkil* • .do FA-«i .«o
Kla.lA KonvM-nlca )l. a.invi Kái Ud*tU<i Ctcr^cry UI I}., rnvrln balra.
ytf páuatárn* kliltitonjr ítlWulik. Clm > H
kulonfílo nagyiÁgbtn k«ph«túk
SCHLESS TESTVÉREK fc
Hátizsákok"
A s«o.loUtol»M«n4 V-nno-iiínlmlkl4*flo Crtii f \'"<**• «»k li.U iJaVt rniraj. 6j,
kut^haluKBálalUl ax«-
Legújabb borárjegyzék,
o«y mlníiíü, valamint olcid kral .Ibi uio]6jh.kU<n-■ri.iu <1 íu»,i.rli k.íolirf 1 III,, b.lulnn-^clltk, b«t| citrom.ifg. niüní «.m. u >«00 hj I lll.t IfliJ. í»l poginjvitl U il.l.n, 6000 K, 1 |it„ i. bkeli 8000 K. .ÖUlvCrü, 6000 K, I 11«, b .I.Uns 3000 K. 1 lll.t bik.v/r-" \' 1 *600 K, I ültí j. v;;r0, 4000 K
BRÜHCSICS JÓZSEF
i»r»«r»Uiitl tlkkak uakbl«lák4a
«"3*r.u» 53. Telefon 2-10
8«lTáro«! tp. 17
Mpölvároal 9.1
Cdvároal 149
Kdtiotal Tak. —
Alul. Tak. 141
Moktár 19}
Kant ali4 ]lic
Elií M.blil. «710
Foocltra too Macr.-frtocU 100
}*€ ««o
faaocala b. »*.ío
Malmok
Üatk m. 11
Boo.-M. III
Cofxoríla 41
B4k4*(aabal -
Badaraall 119
7Mk«a«eim. li> Gballa
UmetrU tí> Király malc.it
VIH6rt» 116
T>. Danotla n
Pranklla Otobat Kuou;
Pallu |<
Rtrd
RJtlar
■Slephaocsm
F4,áro«l 07.
U|.á«6«» 1
Wodliatr
TaimAiek 8TMI w»«. II
Caák/ Ouá. 04pxy. KáL-iáa Yaa fegyver 1 P<cokcreak. Praakl
Oanr-Dio. 5 Oaoa.VIII. 1
KSbea Ur* Upiu
Mí*
U,ílH 1C4I
8f*a I,-
W<rlc<
ÚlomlNf,»r
ChajJol,
Vt*,*.,
v,sccj| ár »\'«lá£,l
Rima
Koccmioa
ScMIck Sthulkr Tcudloff
Talpat
Ali. la CafraS Uunahtraiail KfY". la 1
Pocnlcr 1
Hanl (á 1\'
Honi la
Kflr4atáojal 1
Krccl.ojer 1
Uinus 7
KUál li 1
Amerikai It 1
Kriia t
M. CJojd )<
Rfal.lr.jal |]o
SaUv&ula 00 Tbfk Náalcl
Zabolai * 110
ZcoUI 1 jó
Patank 4.4
Hrjflt Irt. —
Iparb. . 7
Kaal»k*d««
i^írii jjoo
AlluviUa ji
811 • Miákold
VJrcal r>4tlvaaui
AJWant \'
Cnkoncr lr«
IVI01I.M }
Cakorlpat it
U«ortla ,
Mcifih. 01 1
Sninita 18, ^loliniaaeral | FiWii
Oceáa t-
Calooec 1
Saaliml ,, P0.f-6k| VIII. p<a.ca
Tokaji <
llalkír«ak. « OAa. Vlllaiuo
Ua4 «|
J-il Uad 1
Vaarn. »m. j,
AU. (áa |<
j^omi »7<
Pb««« \'ic
Olajok
Oíallpá* 71
kiiroil pn. 111
Kivároal & <0
Királyai
Poifárl afti _
P»o, a«r íj
Baráti j.|
KccWTtcb 11
RlaavtnyiOr i«o
Tetntal la. 160
Oacbwlndi 117
S.\'ok<«t —
8aAlloi14k
Hungária —
K"7»l taálW i«o
SchwartMt 60
íl«lá. ,4

K. U leolpar s"< k«oJ«r Uni« laaill
Kck«l Uji. Kkia Klotild Tír4k
Don i«rt(« Palito KáUl Oaml
TeWoa
Tarai
U0I6 aalob
Saolookl
Zacrrarllf.
Bárdi
Klrll,a.(4
Vaa«4 lüíí-
Béni
Braaafll
Corrto lilm
Papit
IknO aipar
Uao.-N«nc« Toril Bpcal %\'cxkcbr.l aok
0]4t( bit
Aki hitat siííőt, kis- és oagyblitokol
eladni ,,B venni
tku, az forduljon bizalommal as ol6-nyőida Umort, több mint 24 évo fenti\' áUó 6s nt 0. F. D Alul cngcdélyozcll
ACZÉL IGNÁCZ
Ingatlantorfl.tml és pini. kSIciBn köxvatltfl Irodáláhoi
Nagykanizsán, Fő-ut 3.
PÍQzköIcsönüket ujy heti kamatra, mint b»k«ba)ezÍM« o!uón közvilitck. «= Telefon 205. uám. as
Íagytoilat ín,
|"£«UfaO DáVIDKÉ, SUGÍR UT 11, SZ.
Boriaiftők,
szölőzufók, bogySzók
elsőrangú hiuitelben
Weiser gépgyár
XugAr-ul IS.
Kévekötő,
gabonás-zsák, kazal *< látorpony va, tömlő, zsineg és kötéláru
legolcsóbban beszerezhető
Hirsch és Szegő
ponyva- ói xakkv.rrodkjib&u
Nagykanizsán
Szigriszt László
\'"Katlanforgalmi Iroda
"> "t 8. sz. Telelőn 150
U3d(5 há73l/ • *««tlalkaM Miak, kti1«>
cleT&Vh , • 0,1 klá<bb.
El dd " °bb <r"
Siílíi 1fv"e;í IX) holdat. -
U . * kj.clhrn «. ,ÍJík«n,
OlleiK a *,IUk «»"lék.
V.n\' j/.\'f;^- ""etűtUI irural itadik. K •\'<>« n»ay0bb tladé.. _ "* ditalaialoo cfljaiia.
Hasábfát
v«gon(6tc!ckben,
aprított ás fUrészelt tűzifát
100 klg.-tól kezdve hazaszállituk, fenyőfa aprítva házhoz szállítva 100 kg. 40.000 K.
Lécfaivi Bodor Zoltán
fakorcskcdó
Su&ár-ut ás Rákóczi-u. sarok.
Talafon 1-37.
C0/T)24. végit. izArn.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az lK8t. év I.X t -c 102. § a értelmében özönnel köz Imré teszi, hogy a nagykanizsai kir j.irAs-t>ltótíKnak 1024. évi I\'k. 2IG5. iziniu vég-t\\« következtében l)r. Krautz AUdir ügyvéd ÁlUl képvivelt Usztó Géz* nagyk-nz-al lakos jivára 2,45^.830 kor. * jár. erajílx IÖ.-4. évi mijui hó 13-^n foRanatOiitott klelÍKitéál végtehojUs utjAn le é< folülfoKla\'t és 3,:J60.0t0 kor. boc«ült kóv«tkez<5 ingósi-gok, u m : fehérro foitett üvogajtós konyha-tzekr.\'ny, egy uj Ativiny, barnára ÍMtett uj .így, egy \'jjeli sickrény, k^t gyalupad, e^y *.>íj plus* lAmiís divín éa kit e.Jeli ssekr.\'ny r.yilv.iiM>s úrvoréion eljJ.itiuk.
Mely ár.crésnek a nugykanlzsai klr. jáiás-Urósúx 1U24. évi Pk. 2166. ssArou végzéso folytin ?,4r.0.8.ií» kor. tókekövetelés. onn.k 1024 évi mirciut h\'> 6-ik oapjitól jári heti 2% kamatai, \'/,*/, vAHÓdij ís odllg piszéién 3l7.!)00 kur. bir>\';liiK mir mcgál\'aj Itott költségek erejéig N-gykait<tsAn F.glvös tér 2a és l\'elll\'fut 20. xz alatt leendó mcgUrtáv-r* 10:14. Ovi Ju.lua hó 10-lk napJÁnik dólatinl 3 Órija. l aUrld/\'ül kllüietik és althoz a venni izAedékozók özönnel oly mo^-jegyzéssel hivatnak mojr, hogy az érintet Ing6-sJgok az 1881. 6A LX t-c. lo/. és 108. $ <i értehoébon kéizpénifizetés motelt, a leg. többet Igd-ínolc, izükién osetén becwron alul Is el fogo»k adatni.
íth:oni:yibcn az clirverezcndó Ingóugokut misok lt lo- és felülfoglaUatlik ét azok a kielégítési Jogot nyertek volna, őzen árverés uz l Stíl. 1.X- t-c. 120. élteimében ezok javára. Is olroudoltoiik.
Keit Nsgjkanfíísán, t»2«. évi JuUui 28.
• Haán Gyula a. k. kir. bir végrehajtó.
FENYVES
DEZSŐ R.-T.
VII., KAiuly-h.rat U.. ,V.. «.,„,,..„,„, „
Budapest látványossága
riszla gyapjú Ollínykstaík 8600( "yárl kamgim Sltanykelmík 25200Í Tavaszi ragllnketmák--1540OC
8000C
5abjmin ruhakelme tSZSZ. 6000C Ktmblnáll OltSnykallék csomag 1950Ü0
b.ly.i\'.oi.tAlj i
»>ersselíon.w„ ^^ 88000
lípán selyim -110000
ituna talneni EÍXíSfT. rsliiu. IÍÍO ,MU| 1 ZöOOO
Crepa do Chlne----180000
Georsitte SSS,"to*kí* t 175000
VáU.lH)lltt| f,
Fenyves mosott sitten--
I\' kelenjyevászon---
Börerös angln----
Dimesit tJiaiktrJ---
Frottír toroinazí---
i»p»ii!»á«<»
Vászon konytiatJrlík--
Flanell portírlJk---
Színes kerti abrosz---144000
I" Irottlikelmi „. „. .„^ _ 250000
Kniubargl loováatnHk. \\*«an»V atrionnk, ballaalalK.mnk (a naiUt-noeuilckbeD onáil TlhiiUk.
21000 24000 24000 25000 36000 s80üü 16000 16000
Csíkos s.lyembatlsztok ."2S; Színtartó mosókrepp ÜÍZ -Ruhavászon „i^, „„^ _ Olvatcslkos Ingzefirek--
Cérnagrenadin
rn.otlU.in dlrilniiniáltita.
dnplaaaílea — —
19000 21000 23000 27000 40000 5sooo 49000 35000
koaaiflmrt
tiikoi tennliiaitüny-yáirnak.T.S Hoió marottaln iw,].u,íi„,cln„iiJ 37000 Eponskelme aimoiuiu, <.rtu.tk. 76000
N5I harisnyák „i^ .,„„ _ Fértlzoknlk ,.„», „^ »SI színes círnakeztyDk —
Gyermek nyári trikó--
Fírll tardö trikó---
Ikó reform nól nadrág — Selyem zsemper _
9500 7500 29000 21000 46000 33000 1800c0
Hímzett nappali Ing Ull 56000
Hímzett nadrág----í. 48000
Hálóing L.,i ,j«,,rli _ _ _ 96000 Hímzett nadrág kombiné — 78000 Bdtlszt szo\'.nya-kombiné 138000
Hímzett lüzöiédJ--- 28000
Vászon párnahuzat--- 57000
Vászon paplanlepedő-- 220000
Fürdőruha _ _ 114000 Ml trottlrkíppeny--- 512000
Fírtilng plkkó mellel----100000
Színes zellrlng ,„ UH, „,,,„„ 100000
Hosszu.hálóing \'..,«,,„«„,,„_ 100000
Rövid alsónadrág------45000
Vászon lértlzsebkendö----7600
Selyem nyakkenói------12000
Pllarna íltínyík - 364000
VOrUArubAk, froUlr kO,.p«nyrk rn.ilO-rtal»Saatl clkk«Wt.rn Oriáel rálwaUk.
ZAI.AI KÖZLÖNY
1924. lu\'lm 1.
10S0 vég vásznai é$ siffont mmJT"rtílt
tSINGER divatáruház 2
# Nagy paplan raktár! • Nagy paplan raktár! •
Erzsébet királyné-tér 23.
T.l.fon 232
Tolefon 232
l» száraz
BÜKKHASÚB TÜZiFA
minden mocuiyiiégbeo a legelőnyösebben
Welfaer és Társa
cígnél
Erxiébot-iér 13. u. (Türw\'nysifklel szautben; ó» Arany János-utca 8.
ttero*h«t\'< b«. *;5
álUrdésn rikUroa tartunk tWrtedO fmeoel
E^y 5 mlr. 70 cn. tzéíes és 2 mlr. 55 cm. m*g«a lécezen
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alatt
Telefon 163. szám. [_
Központ-szálloda épület
Bazsó József SS Nagykanizsa
Készít és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
El.álUI mindennemű kocsl|«llíjt, italikltfet, Unjezést és bíllelíst, KitUnö munkai *,„, Jutínyoi árakl
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Ha jó kerékpárt akar venni,
ío:<tutjon b!znSomin*l
BRANDL SÁNDOR i
karékpfir raktárihoz
Deák-tér 2. szám alá.
Angol gyártmányú DUNLOP gummlk egyedüli raktára
Alkatrészek, kellékek! Kerékpiriavitó műhely l Törölt váiák hegesztése l
Állandó, *zsrU é> Ugyaa
reklimojAi mlndm >cy*i1, kereskedelmi, Ipáit: viltaUtnnk, üzMoak a laUa, fugój-, >1 óltetó <Iod.o.
Hogyan, hol <s mikor blrdel-hotó a legsikeresebben, legjobban ói le^ol s\'-bban, megtudható a
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
Budapest, VII., E/zsébet-körut 39
abot Uváló *»*kóitolemmel, több mini 16 óvta tapasatalattal, odaadó lelkl-Ismere\'eitófgel 4« pirallan pontos-»igg»l eszközölnek hlrdctéukot ós reklimokat ax ötiica budapesti, vidéki | külföldi l*|okb«n 61 n«ptAx*kban.

W&fm


zrínyi nyomda
nagykanizsa, fő-ut 5.
TELEFON 117. SZÁM.
Elvállal mindenféle nyomtatvány-készítést a legjobb és legszebb k\'vitelben a legolcsóbb árakon
A „Zalai Közlöny" kiadóhivatala
Fö-ut 5. szám. Telefon 78. sz.
3SÖ^ÜK
Nyom.iott > Zrínyi NyomcU R.T. nyomiUlíbin Nigjkwluín. (Nyoirdtvcrcfí; Oícubcci Károly).
63. évfolyam. 150. azÁm
Nagykanina, 1524. julius 3. Caütöitök
1200 korona
SMrkc.lIfi.ÖG v" kluJöhl\'nl.l P 3- Ml .". Inierurbon-Ttl.fon 7S-, nyomd. UT.
Nemzetgyűlés
Budapest, juliui 2. (S.ját tudósítónk telefon jelent ézc.) A inul Üliat 11 ór.tor nyitott. mr%Szalovstky Béla elnök. Az Indemnitá.i tör vény jsv.slat részletes tárgyalóidra térnek st. Az eliő szakasznál Kiss Menyhért szólal tel és a népjóléti minisztérium megszüntetésének kö-vetkeztében terj-szt be Indítványt. Korányi pénzügyminiszter kijelenti, hi^gy teljesen felesleges az lodem nitasi törvényjavaslatnál olyan In* tézkedésekrö] tárgyalni, rn.lv nem tartozik az indcmnitáihoz Kéri az Indítvány elvetését. A Ház Ilyen értelemben határoz. A többi aza-kaazokat változatlanul fogadják el, csak az 5 Ik szakasz után ESrfíy Imre előadó egy uj szakasz felvételét kéri. Eizei a nemzetgyűlés az icdemnltást részleteiben Is elfő-gsdta. Ezután a fővározi törvényhatóság- újjászervezéséről szóló tör-vényj.vaalat tárgyalására tér át a Ház. S. Stabb Géza előadó Ismerteti a javaslatot, mihez először farkas Tibor szói hoixi. Surlnte a javaslat jogfosztást jelent. Hoisza-aan beszél a villamos, a közvilágítás és a vízellátás kérdéseiről. Be. széde közben állandó közbeszólj sokkal Igyekeznek őt megcáfolni. Főkép P.trovlch és Budai Rezső. A közbeszólások során élénk vita t.jlődik kl a siociáldemokrat ák és • fsjvédők között, melybe az elnök energikusan beleavatkozik. Farkas folytatja. Msgát ■ törvényjavaslatot reakciósnak nevezi és nom fo gadjs el. Kijelenti, hogv még kér-déeer, hogy a szociáldemokraták részt vesznek-a a választásokon. Kifogásolja, hogy a válaatlójogot megszükllették. Szerinte a névjegyzékek összeállítása körül visszaélések történtek és pártpolitikai szem-pontok érvényesültek. Ezután a fővárosi üzemek gazdaságáról szól ás felveti a kérdést, hogy nzm volna-e helyes a fővárosi üzemeket magánkezekbe adni. F.rkas beszéde közben RJsinger közbeszólás formájában polemizál Wolff Károllyal é, Bud.y Rezsővel, mire ■> elnök Rei.ingert rendreutmitjs. rarksa hosazas.n bírálja a jzv.atat eíy»s rendelkezéseit. Az elnök meg-■zünte\'l a vitát és megteszi az elnöki előterjeszti)!, mtij szerint az indítvány és Interpelláció, könyven 24 interpellációt jegyezlek be . mai napra.
Angol hajóraj látogatása Jugoszlávia partjain
Belgrád, juHu« 2. Ax angol földközi tengeri flotta cyyit hajóraja e hó végén hivatalos látogatást tesz a jugoszláv haditengerészetnél. A r»j először a Cattrrói-öbölbo fut
phol jugoszláv rés:ről ünnepé-Ijes fogadtatásban részesül.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
Londonban túljegyezték a kölcsönt
London, julius 2. A Nemzetek Szövetsége hivatalosan közli, hogy a Magyarországaik nyújtandó kölcsön londoni részét a kibocsátástól két óra alatt bőségesen túljegyezték.
London, julius 2. A kö\'ciön-jrgy-*ést délben lezárták. A jegyzett összeg túlhaladja a tervezett, ösz-szeget.
Paris, julius 2. A londoni tőn dén befejezték a migyar kölcsön aláírását. A t*rve**tt öai*eget na-
gyon rövid Idő alatt lejegyezték.
Budapest, julius 2. A pénzügy miniszter délelőtt sürgős táviratót kapott Londvnbóh
„Öömmel értesítem N>gyméltó ságodat, hogy a magyar kölctön labndoora eiő részletét felüljegyez ték. 11 óra 30 perckor a j-gyzés ivsk.t le kellett zárni. F.-gidja N<gyméltóságod a kölcsön további eredményeihez szerenciekiváoaial-mat. Rotschild."
Seipei sebe-teljesen begyógyult
Bécs, julius 2. Seipei karcellár állapotáról déli 7,1 órakor kiadott jelentés szerint a seb begyógyu\'t s a kancellár legközelebb vld?kre mehet, hogy egésziége teljesen helyreálljon.
O.impial hírek
Paris, julius 2. A /utó szarvasra való céllővésben Magyarország 51 ponttal hatodik lett.
Páris, julius 2. Az o\'implal női törvivó vercenyrn a középdöntőbe került magyar Tary Gizella, aki a francia Tasiit 5 : 4, az -ngol Walkert 5:2, az amerikai Zebrigat 5:4 arányban legyőzte.
Páris, julius 2. A galamblövő veraeny döntőjébeo a következő eredményeket érték el: 1. Norvégia 160, 2. Svédország 157, 3. Ei?»eiüii Államok Angia 136, 5.
Finnország 130, 6. Magyarország 97 ponttal.
Bányász-sztrájk Pécsett
Pécs, juliui 2. A Vasas-bánya-telepről jelentik, hegy az ott dolgozó bányászok keddea beszüntették a munkát. Vasárnap ugyanis az üzemfenntartásra klrencelt bányászok megszegték a rcndaxabá lyokat és megtagadták a munkát. Ezért történt megbírságolásukat hirdetményben tudatták a munkássággal, mire valamennyien sztrájkba léptek.
Az igazságügyi bizottság ülése
Budapest, julius 2. A nemzetgyűlés igazságügyi bizottsága délután 5 ór*Kor ülést tartott, melyen folytatták a büntetőnovella tárgyalásit a 46sznkasstó! kezdve. A 48 szakaszt Lörjfy I^ire módosításával Jogadták el, hogy a dologházba utalást ne (egyék függővé a letsrtóztatás alatti magaviselettől. Az 50 szftknsiaál kimondták, hogy a do-\'ogházba utalás legki Sebb Ídíjt 5 helyett 3 év, az 58 szakasznul 10 helyett 5 év. A többi szakaszokat valtozutlanui fogadták el. M>jd rátértek a beciületvédő külön bíróság felállításáról szóló sztkaszok tárgyalására.
Németország .észvétele a londoni konferencián
London, julius 2. Németországnak » londoni konferencián való rész-Vételére még nem találták meg a formát. Eióreláth atólag a konferencia első ré»zéb«n a siövrtsége sek egymás kö-ött, a második ré szében pedig Németországgal fog oak tenáokoani, számítva azzal, hogy egymás közölt teljes megegyezést tudnak létrehozni. A német delegátus mindenesetre már a tanácskozas elején Londonban lesz.
Az olasz ellenzék továbbra is passzivitásban marad
Róma julius 2. A pariimén!! ellenzék, ",m«!y Matteotti meggylíko* lása mií\'t kivonult a parlamentből, tegnap dé\'után foglalkozott az uj helyzette\', ímelyet a kibinet rekonstrukciója idézett eiő. At értőkénél megállapította, hogy a kormány uj összetétele nem jelent olyan változást, mely megszüntetné a kivonulás okait. Különösen azt kifogásolták a gyűlésen felszólalt képviselők, hogy az igazságügyi táicát továbbra is Oviglió, az ismert fasciitavezér tölti be s Igy nincs gtraocli ja, hogy a Matteotti-Ügy vizsgálata a szükséges irányban halad. Az ülés azzal a megállapodással vég\'Ődött, hogy a* ellenzék továoo.-a Is távoimarad a parlament tanácskozásaitól.
A kisantant-konferencia előkészítő munkálatai
Prága, ju-ius 2 A Cesko Slovo jelentése szerint Gabrilovics jugo szláv külügyminiszteri államtitkár ju\'ius 7 én é\'keiik meg Prágába, a kisantant konferencia előkészítő munkálatainak elvégzésére.
A lengyel kormány válsága
Varsó, juliut 1. Ludklew.\'cr föld-mlvelésügyi miniszter lemondott, inert a nagybirtok parcellázására vonatkozó törv»nyr6l cen jött létre megegyezés. Grabzky miniszterelnök hir szerint fel a kiírja vetni a bizalmi kérdést. A szeoztörvéuy I és az iodemciíis is sok ak/düyba I
ütközik, ami fokozza a miniszterek elkedvetlenedé lét. Minden pillanat* ban számolni kell a kormányválság kitörésével
Búcsúszavak
Nagykanizsa, julius 2 Néhány napja csak, hogv Isten-hozxádot mondottunk P. Pálinkás Rógernck. Ma ismét bucsuzunk azoktól, akik összeforrtak velünk, akikkel lelkileg egyek voltunk, akiket magunkénak vallottunk, akik céljaink elérésében mellettünk álltak, akik küzdelmeinkbői azlntén kivették részüket, akik családunkhoz tartoztak. Az érdemes kegyes-tanitórendrak három kiváló tagja, dr. Szűcs Imre, Dankovics Béla és Hencz Jeuos főgimnáziumi taoárok rendfőaöki diszpozíció folytán elhelyeztettek Kanizsáról. Hogy kik voltak nekünk, kanizsalaknak iá gyermekeinknek dr. S^ücs, Dankovics és Henc* tanárok, legjobban mutatja az a méJyaégea szeretet, mellyel növendékeik áa a kanizsai társadslom, melynek mindenkor tevékeny, szereplő tasj»| voltak, — tőlük elbúcsúztak. Dr. Szűcs Imre ez az Ideális, tiszta lelkű paptanár, aki minden percét az ifjúságnak szentelte, akiért rajongtak nőveh-dékei, aki Itt tirtózkodása alatt társadalmi, karitatív és pedagógiai működésével a nagykanizaalak mélységes szeretetét és nagyrabecsülését vivta kl. Aki minden nemes akcióból kivette réizét. Szűcs tanár érdeme, hogy a főj i nnáziuml cser-készcsipst a kerület legjobb cserkés csapata. Mindsnütt, ahol dol« gozni, cselekedni ke.lett a közért, ott találtuk Szüct Imrét. Kanizsa hálája és szeretete kiséri ui állomáshelyére — Veszprémbe Dankovics Béla igaz, hogy ciak egy év óta tartózkodott Kanizsán, azonban mély tudása, kiváló képzettsége, rendkívül finom uri modora, növendékeivel való Igazi calazantl-szellemű bánásmódjs megszerettette mindenkivel. Piarista tanár volt a legszebb, legnemesebb értelemben. Irigyeljük k magrar^óv/rlakat Dán-kovicsért. Hencz J mos ez az örökké derűs kedélyű, mosolygós arcú fiatal paptanár, akit uövendékci "bálványoztak, mert tudott a fiukkal fiu lenni, tudott ax ő lelkükhöz hoxziférn\', mindig igazságos Unni, ^ szintén Uvozlk. Sá\'oraljaujhelyre.
Még csak néhány óra és a vasút száguldva viszi c\' őket tőlünk uj állomáshelyükre. Uj emberek, uj szokások, uj működési kör közé.
Mindenkor szeretettel, tisztélettel és hálával gondolunk ríjuk cs kedves emléküket gondosan meg fogjuk őrizni a — legközelebbi viszontlátásig t
k\\ ZLoVY
Panaszok a forgalmiadózás terén
Az iparosság nagy elkeseredése a súlyos átalány-kulcs miatt - Feljelentés készül a forgalmiadohiva-tali főnök ellen - Az a kívánság, hogy a pénzügyminisztérium küldjön le egy ellenőrző közeget az adózók panaszainak felülvizsgalasára
millió korona után fizet átalányt. így az eg»lk jobb iparosnál, melynek • nvx\'malla havi forgalma kb.
Nagykanizsa, juüoi t
Tóbb ízben kaptunk psnaszokat arró", hogv a kaoiisai forgalmiadé hivatni főnöke olr átalánykulcsot állapit meg az adózó \'iparosságnál, amely egyáltalán oem áll arányban
■ befolyó jövedelemmel. A pina-azok éa elkeseredett klfakadáiok mind sűrűbbek lettek, ugy, hogy
■ zaklatott iparosság éi kereskedők érdekébm szükségesnek láttuk közbelépni éa az ügyet a nyllvá-noaaag elé vinoi. M« a stsnálási akció kipcián «x illetekea kötegeknek ugv az egyed, mint a köz szempontból küíónöi figyelmet kellene fordítani arra — hogy az adóátaláoy ku;C»a szigorúan a be-fo\'yó jövedelem arerlnt állapitt**-aék m<-g — és az egysfges adóalanyok mcgtar tassanak, mégia a panaszokbil ugy látjuk, mintha ez a aiempont figyelmen kivúl lenne hcgyva. L-ptcn nyomon hallható e feliuduláv emiatt éi az eltetered :s oly nagy, hogy Itt feltétlenül felsőbb beovatkoxáira éa fclülviisgá latra van azüktég.
Felkerestük a kanizsai Iparostár-oadslom egyik tekintélyéé, közli-mert vesetőtagját, aki ae elhang zott panaszokra vonatkozólag *
kővetkezőket mond Jtta:
M kor Óriás Jjnos állampénztár! főianacios forgalmiadó hivatali fŐ nök távozása után « mostani forgalmiadé hivatali főnök vette át a hivatal vezetéiét, akként rendelkezett, hogy minden forgalmltdózó — köteles könyvét hfcvonta egy-axer neki bemutatni. Ez ellen ugy a kereskedők, mint ax Iparosok erélyesen állást, foglaltak — aŐt Vargha államtitkárnál is eljártak. Ax uj forgtlmiadóh v <tali főnök akkor a nála megjelent kül dóttaéget arra kérte, ne gördítsenek akadályt Intézkedéseinek véghezvitelébe — mely ezerféle előnyt fog jelenteni. A küldöttség ennek h«táaa alatt akkor le ia szerelt.
Időköxben azonban jött <-gy rendelet, amily ax eddigi rendaxer halvett havi átalányösszegben állapítja meg a forgalmiadó lerovását. £z az intézkedés általános megnyugvást és kedve>ő hatást váltott ki az iparosság között, mert azt hitték — hogy a forgalmiadó behajtása és ellenőrzése körü-i zakla tásokat ki fogják kerülni, ha a 3 százalékos forgalmíadózás helyett azt egy átalányösazegben róják le.
Moit azonban nagy általánosság-ban az történt, hogy az az iparoa, az a kézmű/ea, aki havi két millió korona forgalmat célnál — hat millió korona után vm megadóz tatvq, akinél pedig hat millió ko rona a havi forgalom — az 10
45 millió K. 100 milliós forgalmiad) átalány kulcs állapitatott meg. Ax egyik Iparos sírva jött hoxxá, — hogy védjo meg — mert emellett az adóntalány-megállapitis mellett tönkre kell mennie. Egy másik esetben — ahol május havában 24 000 K-t forgílmlzott leazegtlk ipiroi, juniui jullutra .150.000 K t vetett Li reá. S? szeri, se száma azoknak az elkeser-d tt klfakadá soknak, melyeket mint az iparos-ság egyik »ls5 verotőp hallani kényszerű!. A női scabókra oly erős átoliin) kirovás történt — hogy küldöttségileg fe!k"-«sték az uj for-gaimwdéhivatal f5cökét é« a ki-rótt átalány sürgős revíziói át kér ték, amit az meg la Ígért.
Az Iparosaiig — amelr a küön-bötő adók ét kény axer kölcsön alatt már úgyis alig bir megmozdulni, szívesem fizeti meg a 3 százalékos forgalmiadót — do hataxáxalé koa forgalmiadót nem blrel I...
Csak természeter, hogy ez az eljárás o lcgnagyobbfo\'<u elkeseredést szülte ax iparosság körében, mely Óriás J mos főtanácioi előzékeny, lelkiismeretes, ugy az "gyed, mint az állam érdekét s>emelött tartó, rrodzivüli u^i modorú, az adózó polgárarggal szemben soha bántó hangot nem htaxnálé hosszú müxődéae alatt i y-smivel nem találkozott. Illetékes helyen vett ér teaűlésünk szerint az Ipartestület felhívást bocsát ki az ip»ro«ságho t, melyben jelentkezésre szólítja fel mindazokat,.akiknek sérelmük vagy p*naazuc van, hogy azt haladéktalanul jelentaék dr. Hajdú Gfula ipartestületi űgyéazné!, hogy azo-kat jegyjököoyvbe foglalva sürgő aon felterjesszék a pénzügyminisztériumba, ahol egyidejűleg feljelentést tesznek a forgalmiadöhivatal fönökSb ellen és egy ellenőrző és fclülviisgáló minisztériumi köteg le-küldését fogják kérni.
Tény, hogy emellett a rendszer mellett mindgyakrabban hallatszanak hangok — hogy beadják ax iparengedélyt éa megszüntetik iparukat, meit nem tudják, oem bir ják az adót leróni. Egyik fényké péaz mir be la adta iparmegazün-tetésl bejelentését Már pedig az adóalanyok tönkretétele nem lehet az állam célja. ^
A Zilál Közlöny mindenkor be-ctülettel ^küldött a kereakedŐ és iparostársadalom érdekeiért, most ia mindaddig felazinen fogjuk tartani e kérdéat — amíg általános megnyu<váara megoldást és gyökeréé rendezést nem talál.
2____
HÍREK.
Római kath.: M. szépapa. ProtesUns: Ko:nél IxraeiiU: Tbuootz hit. R.
Meteorológiai Intézel jelentető szedőt sx klíjirás változó felhíxat, helyenkén-. csapadék
Napirend: Uránia. Szombaton fél 8 ti 0 órakor .Felbókarcoli »re:«:«a " Vasárnap , A rejtély* nUi - VEág. Csak vasáxeap .Felhőkarcoló szerelem *
— A szombathelyi pUapok
exUatmlséjo. Mikes Jinos gróf Szombathelyi megyéspüsoök tegnap tartotta ezüxtmlséjét Insbruck-ban, ahel 25 évvé! ezelőtt első ml-séjét tartotta.
— Prlmlcla. Tivadar Dénes premontrei tanár jullua hó 13-án mondja első szentmiséjét A\'só-leadván.
— Zalamegye uj Járáal be-
osztása. Megírtuk már, hogy most folynak a tárgyalások Zalavármegye járáaainuk célszerűbb beoaztáaára vonatkozólag. A tetvek, melyek már ae Őszi közgyűlés elé kerülnek a kővetkezők : novai éa ^alabsksal járások mngsrűnnek. A novai járás egy részéből és azala-bakjai járásból lesz a lentli járás Lsntl székhellyel. A novai járás másik részéből éj a zalargirscegl járás slsó részéből leaz az alsózalai járás, a za\'aegersxegi járás felső részéből a felsőzclal járás. E két utóbbinak közös székhelye Zsla egerszeg.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet a haboru okozta hosz-azaa hallgatás után újból megkezdi munkálkodását Nagykaniraán nemes céljai érdekében. A tlz esztendei kéoyazerű pihenő után az egyesület; .újra a régi nívón, régi ügyaxeretettcl indul el emberbaráti munkájának a mii h\'lyzet lehető ségei közt is fokozottabb teljaaité-sáre. Régi eredményei éa agilitáaa garaociája annak, hogy Önként és önzetlenül vállalt kötelezettaégel nek ezután Is leghivstottabb harcosa l\'BZ.
— Egeraxeg nj tlaxtlor-roxa átvette hivatalát. Németh J»nos dr., az ujonan megválasztott xa\'a-egerszegi városi tisztiorvos tegnap vette át hivatalát Krámer Adolf dr. nyugdíjba vonult városi tisztiorvostól.
— Ax aliapán rendelete a rokkant-dijak felemeléaéről. A hadirokkantak illetményeinek felemeléaéről szóló rendelkezéa tegnap érkezett meg a város vezetőségéhez. Eszerint a tokkantsk e havi Illetményeiket már a felemelt kulcs szerint fogják megkapni. A kiosztáa a napokban megkezdődik.
— A magyar olimpikonok kérik Kanlxaa 1 milliós gélyét. A Magyar O impiri Bizottság kéri a város vezetőségét, hogy • régebbi közgyűlésen a magyar bajnokok Páiisba való kiküldetésének előmozdítására megszavazott 1 millió korona segélyt sürgősen utaljs kl.
— 64 évea dlvatárnháx. Sláger József éa Társa divatáruháza Nsgyksolzsa Erzsébet tér, Központ sx£Uó épület megbízható bevaaár-lisl forr ár.
— Sttrgetlk a Tálaaxtól nér-
felterjesztését. A be-tügyminisztériumból sürgetik, hogy •!ár twí*Msa fel a nemzetgrü lésl sápviselő válsaztók uj név jegyzéket.
- Egyháxl énekkar al.knl
Sttm.g.n. Sümegen ax cgyhéx.
ápoláaáre
Tföji:
— Óriási felhőaxakadáa Ka poavarott. Tegnap reggel 2 éa 4 óra közt felhőszakadás zudü\'t Kaposvárra. Az óriási pánikot keltett érviz álmából zavarta fel a lakósságot. A környék dombjairól hatalmaa áradat ömlött a városra és a viroi külső részelt teijessn elöntötte. Az országutak teljesen víz alá kerültek, a viz hidakat is elvitt. Kát haz összedőlt és sok megrongálódott, ugy, hogy lakóikat ki kellett lakoltatni. Az egyik nagy malomból tűzoltóságnak éa
katonaságnak kellett a vizet kisxi vattyuzni. A felhőaxakadáa 2 teljea óráig tartott. A Kapós vizeió ideig visszafelé folyt. A kárt még hoxzá vetőlegesen aem lehet megállapítani. A lekaazált sténa és learatott gabona teljesen elpuaztult. Sxeren-ciére az ítéletidő csak a város délkeleti részét sújtotta ilyen végzetesen. Emberéletben nem esett kár.
— Férfi éa női ruhavásznak, angol lüazterek, férfi és női szövetek >-getőhyösebb beváaárláal forrása Singet József és Társa áruháza.
juli\'it 3.
— MegaxUnt a hadlkölcaön
vagyon válta ága. A világháború alatt kiboc»*j:ott államadóssági címletek, hadikőlcsőn-kötvények vagyonváltságára vonatkozó régebbi rendelet a kormánynak ma életbelépő rendeletével hatályát veaztette. A közszolgájtataaok levonásánál ezentúl a h»dí<Ölc.ön-kötvényeket eredeti névértékben fogadják e).
— Regenhardt éa Raymann lendamaaz>ok, női és férfi zaeb-kendők, M»y és Hílfeld rumburger váaxnak, len és licóbatisztok, slfo-nok, aifonbe\'.isztok méraékelt á\'ban S\'nger divatáruházában szerezhetők be.
— Újra papírkorona lett a takarék-koronából. A postatakarékpénztárnál elhelyezett takarék-korona betéteket a takarék-korona megizüatetése kö/etkezté-ben az utolsó, jusiua 24 én megállapított árfo yam alapján papírkorona betétekre változtatta át.
— Olyan nagy ax é>áek)ő-d ós a L\\ Fontaine I odaírni Tár-siaágnak u fővárosban az állatkert tiván felállított azlnoadon rendezendő klssszikui előadása iránt, hogy ezidel? egyetlen jeleetke\'ő aem akadt Njgrk.-n jaáo. Az aüs pán a jegyaiükséglet blitositáas végett elrendslte, hogy aki réazt akar venni az előadáson, jelentkezzék a városházán (I. em. 17 ajtó).
— Nagy olcsóaág t Mosó delének (K 21.000). ksrronok (K 22.000), Vitáznák (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphatók Singet József és Társa divatáruhizábao, E\'«aébettér.
— Alakulóban a városok gaxdaaági központja. A Matfysr Városok Orazágos Koagreaazuss Budapestről megküldte Nagykanizsa viros tsnácsának a Magyar Városok Gizdaiági Központja R\'sz-vénytáraaaág alapítási tervezetét.
— Felaégaértéal pör tlxen-két vádlottal. A pécsi klr. törvényszék tegnap tartóit tárgyalásán vonta felelősségre azokat-a mohácsi lakótokat, akik Andrik Tivadarral mindent elkövettek, hogy Mohács, Illetve Baranya a szerbek uralma alatt msradjon s igr a magyar állam egy résxa erőszakkal idegen uralom alá jusson. Az ügyészség a tizenkét vádlottat felségsértésért és hűtlenségre vsló szövetkézéiért vonja felelőaségr*.
— Egeraxegi kereakedő Ifjak nyári mulatsága. A zalaegerszegi kereskedő Ifjak Önképző Egylete ju\'lus 5 én a R aenf :ld kert-helylaégben zártkörű nyári táncmulatságot tart.
— A világhírű jó minőségű
szövőpsmut 3, 4. 5, 6, 8. 10 és szövőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vaatagaágban, további bo-d» vöröifejtö Ic.ph.tó Sinjer Já\\ r.ef i. Tára. nyári r«kUrib.» Nlsyk.Dli.iD.
— Bxuok.xuntgyörgyön \'« najy a laká.hlíoy. BínokiK"1"
györgy köz.ég «16ectj:.xlé.t : hoJ;y . háttulajdonosok .".b»d rendcltoií.i jogát ■ köx.ígb"0 uralkodó lakáahlányr. való lan\'0\' tettel fú£2<*.\'ák fal.
— Aki gondolkodni tad, köonyco klaa\'ámlthatj.. hogy meny oyit takarít meg akkor, ba harl.oy. éa zokni alükiégUlét nálam
be, mert ahban a aieicoc.ís h.ly* retbeo vagyok, hogy a.ját kál*\'1* méoyü áruimat kö.vctlenal * ío\' gyaaztó kóiöo.ágn.k adom el. Ugyanc.ak f.jcliacket é. javitá.ol.l I. elfogadok. Füipp Olikir kötőit áru gyiri Sjombnth.ly.
Jullua
3
1924 ii.llo. 3.

7- lm kozlcny
Mélyen leszállított árán! = M3g a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfalud! és Krausz diuatnagyáruháza az Arany Kakaj-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
21
000 K
Duplaszél.csikós szövet Méterje
Dupiasz. gabardinszövet Méterje
48
500 K
140 cm. férfiszövet Méterje
135
000
— Megnyílt « Kosztolltz fele vendéglő kerthelyisége. Naponta frissen csspolt >ör, kitűnő horok él hideg ozsonnák kaphatók. Kellé-mii zene.
— Hogyan lehet ártalmatlanná tenni a konknrrenclát ? Eredeti módon adta meg erre u kérdésre a feleletit két klskeszt-helyi leoény. Ifjú Tóth Józseftől »% Gyöt fi J SzseftŐi megvonták ■ halászati engedélyt. U/vanekkor a gyenesdiási Krámer Jánostól és Palaczky Jínostól nem vették el. A kiskeszthelyieknek nagyon bökte az oldalát, hogy amazok most zavartalanul halásznak a zavarosban. Ki is találták hamsrosan, bo/va.i fizethetnének r* a gyenesdiásiak is ■ gubacsra. Egy szép éjjel a gyenesdlásiak hálói künn száradtak valahol ■ parton. Fog\'.s m»gát a két kiikcsithelyl legény és ellopták a hálót. Halászniuk ugyan nem Szabad, de legalább veszett fejszé nek nyele térül — gondolták:. A vége mégis az lett, hogy b keszthelyi csendőrség rájött a dologra a a végén méjis ciak a klskeszt* helyiek fizettek rá a gubscsre.
— Szabók részéret Zeug, Ooublage, P-ru, Kasztor, Rechant és kellékek nayy választékban érkeztek Singer József és Társa áru házába, Erzsébet tér.
— A magyar kölcsön Jegy • xéa elősegíti a német kölcsönt la.ePeyer amerikai bankár miot a New/ork Herald jelenti, a következőket mondotta : Bi.om s msgysr kölciöo gyora jegyesében. A kölcsön aikere fogja előteglteoi a német kölcsön jegyzését ia. A bank a jagyzésről szóló felhívásban hang súlyozza, hogy Magyarország Közép-Európa kulcs*, azért rekon Strukclója rendkívül fontos.
— Lópokrócok Ugelsőbbrendü gyárainak főleraketa: Singer J&fsef ésTársa áruháza. Uradslmak restére gyári árak!
— Akinek a bor volt a halála. Debreczenböl jelantik: Ön gyilkos Utt a bor drágulása miatt Megyeri József szsbósegéd^elakasz-totta magát, s mlra észrevei ték, már hslott volt. Családjához Intézett levelében a következőket írja: „A sok Ital visz a sírba. Az ördög hatalmába kerített és azt mondotta : öljem meg szokat, kiket szeretek — inkább magammal végzek. Kisleányom a bort hagyd el 1 £q Is eleget ittam. Az ördög hatalma a szesz." A rendőrségnek szóló levélben azt irja: „Nincs elég bor. Mindig emelik as árit. Isten vulük."
— Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schtoarcz Dezső cégnél, Fó-úi V
— Méhészeti eszközök, per-getők, mézeskar.nák olcsón kaphatók ; mézet, viaszt maga&.árban vesz Szabó Antal méhészetieszköz-raktára. I
— A kutyákra Is rájár a rnd. Szőnyi Sándor árvsstéki ülnök, a városi kihágást osztály ve zetője előterjesztést tett a polgármesternél, hogy n várói területén t ilálható összes kutyákat csak pórázon legyen szabad vezetni sz u cikon, az udvarokon pedig minden kutyát megkötve tartsanak. Javasolja továbbá, hog? aki az -ebben sz ügyben kiadandó rendelet ellen vé<, a-t egy hónapi fogház és 240.000 korona pínzbü;a-t«té»sel sújtsák. Az előterjesztés indokolása és a minden lépten-u romon tap :s ttalbató valóiág szerint Nagykanizsa fő- éi mellékutcáin alig lehet járni a t-sti épség veszélyeztetése nélkül. N:m C«ak • kiéhezett kóbor ku»yik szaporodtak ol feltűnő mértékbeo, hanem gazdáik is szabadon hzgyiák c»»-varogni állatalkat. Naponta 8—10 panasz érkezik a kihágást osztályhoz a csavargó ebek garázdálkodása miatt. L\'g.Öbb N«g>kanizsához hasonló lelekszámu és forgalmú váróiban Ilyen rendelkezés máris érvényben van.
— „Tetrn" csecsetnő-kelen-gyék Schwarcz Dezsó cégnól, Fő-
•\'» i RZStt
«OZ6Ö!ÍRYREPSZ!HK!l2.
Uránia. Szombaton fél 8 éa 9 ór«Kor: Felhőkarcoló szerelem. Ha-ro\'d L\'.-oyd („ő") bohózata 5 felvonásban. A dar«bban humort, trükköket, hihetetlen bravúrokat ver fagyasztó nyugalommal halmoz egymásra a rokonszenves pópz-«emei amerikai komikus: „Ő". Vssarnsp egy kalandor Izü Pára-mount kép: A rejtélyes utas.
Világ. C«ak vasárnap a „Felhő karcoló szerelem.
irodalömtt
Haraányl Kálmán t Utolsó felgynláa. N-mrég«n hagyta el a a.jtót Htrsányi Kálmánnak, az E\'lak nagynevű szerzőjének legújabb verseskötete, az „U o\'só fel-gtulás". A toll, mely e kötetet a közönség figyelmébe és szeretetébe aján\'ja, nem irhst bírálatot, mint ahogy nem bírálat, d« csodálat Illeti meg a virágszirmon ciil-logó harmatot, & tóban tükröző fellrgrt, a félelmes, zujó vlhsrt, a napsütést, a szerelmet, a szenvedést, az életet. Az élet csodálatát, keserűségei\', örömeit éa mélységesen mélv titkait vetíti elénk H»r aányi Kálmán hótiszta ciucioklg emelkedett lelkének <Ss istenadta t-hetaégének csillogó kristályán keresztül. „A bucsu a rengetegtől", „En nem vagyok az élet tsgadójs", „Azután", „Önarckép" és a\'„Tuba mlrabllls" című versel különös ékességei a kötetnek.
TANÜGY.
A középiskolák la megdrágulnak. A jövő tanévben a kö zépiikotákban a tandijat arany, koronában kell fizetni. A közoktatásügyi miniszter rend :lete szerint • z 1924—25. tanévben a közép-Iskolákban a felvételi dij ugy a nyilvános, mint magántanulók ré-S\'ére 2 50 aranykorona lesz. Ez alól felmentés nim adhatós az erre vonatkozó közalkalmazotti kedvezmények megszűnnek. Rendes taou lók tandija 20, msgántsnu\'óké 30 arjnykorona. A tandíjmentesség! százalék ku\'csa a fiúiskoláknál a rendea tanulók 10, leányiskoláknál öt százaléka. E százalékba s közalkalmazottak gyermekeit Is bele kell s\'ámitanl. A közalkalmszott«k. hadiözvegyek és hadlárvák, valamint munkások gyermekei és árv*l tindijmenteisfgi száztlék keretein kívül is, amennyiben legalább álta-lánoi elégséges előmenetelt tanúsítanak a taod j 10 százalékát fizetik. A vegyea dijak összege 2\'50 aranykorona. A felvéteti és vegv>t dijaknál egy aranykorona 180C0 koronának számítandó.
SZÍNHÁZ.
A nyári sziniévad megnyitó előadáaa.
Zsúfolásig telt há: előtt nyitotta meg első nyíri szlnlévadját a pécsi színtársulat És hisszük, hogy már a első előadás eldöntötte torsát. Ro hámmal bevette a nehezen felmelegedő, kényes és fejlett müitlésü kanitsai közönségszivit. A tegnapi első előadáson a szerep ő művészek mindegyike oly előadast nyújtott, amilyet a főváros eliő színházában Is nem mindennap lát-hiftni. A pompás msgyar milliőben lejátszódó Vén gazember címszerepét Danis Jenő oly mesteri módon alakította, amilyent csak kivételes tehetségű színészeknél látni. Eejétől végig megrázó erővel, szerepének teljes átélésével játszott. Haldoklási jelenete — utolérhetetlen. Iitenáldotta tehetségű művész. Gál Annié — kinek ragyogó művészetét a drámai együttes vendégszereplése alkalmával volt alkalmunk m-gciodálni — Mária báróoő sze-ropíben oly kedves bájjal é< hálás sterepének kiaknázásával játszott, hogy mindenkit elragadott. Vadnay János Borhy főhadnagy szerepében elsőrangú játékot produkált. Méltó partnere volt Gálnak. Gás pár I/án Bilassa báró szerepében a nyegle főurat disztingvált finomsággal személyesítette meg, mig Aikossyné a megközelíthetetlen Ino-kay bárónő éi Arkossu Vilmos az ősi vagyont elherdáló Inokay Gott-
frled szerepében rendkívül finom kreációt nyújtott. Jávor Antal mint laokay Pál. Vértes Károly mint falusi orvos és Vértesné mint a vén gazember gsidssszony*, természetes, szép játékkal kitűntek. A többi kisebb szereplő is elismerésre méltó igyekezettel segitett dlsdalra vinni Harsányi pompás magyar vígjátékát. A rendezés kifogástalan. Zavarólag hatott a; alaóterembŐl fel-hallatszómuzsíkaszó. Az első előedás U\'án meg vagyunk róla győződve — hogy Asszonyiék minden előadását zsúfolt ház fogja végignézni. Ma este J5kal—Schnitzler három-felvonásos operetteje: .CigánybáróM kerül előadásra. (*)
A keszthelyi lovasünnepély
Lez jlottak Keszthelyen a p ;hokl gyakorlótéren a Zsla Somogyi Lótenyésztő és Lovassport Egyesület lovasmérkŐzései. Az ünnepélynek szokatlan fényt kölcsönzött az a körülmény, hogy a fővédnöki tlsz-»-t Horthy Miklós kormányzó u»" Őfőméltósága, József főherceg U fensége és herceg Festetics Tasziló vállalták el. A kormányzó ur akadályoztatása miatt nem j-Icnhetett meg, Jtzscf klr. herceg azonban fiával, Ferenc J5iaef klr. herceggel együtt részt vett az ünnepélyen. Ofenségelket Festetics herceg látta vendégül. A herceg fenségre vendégein kívül Fürstenberg Hohen-lohe hercegeket és a magyar sriss-lokrácis számos illusztris tagját igaz vendégszeretettel fegsdta fejedelmi kastélyában.
A fényes társsságot a sportok legnemesebbjének, a lovassportnak szeretete hozta össze s a verőfényes napban lejátszódó mérkőzés a régi, klasszikus angol lovasünne-pélyek impozáns és elragadó képét tárta a szemlélő elé. Nemcsak a versenyen szereplő hátaslovak és fogatok, hanem a megjelent vendégek fogatai is nagyazerüen fes-tittek. Különösen kitűntek herceg Festetics Tasziló fogatai, melyek még a méltó környezetből la erősen kiemelkedtek és díszére viltak volna bármely főváros kocslkorzó-jának.
A veraeny első napján a következő kzámok zajlottak le:
I. Militari:
1) Ugrau Gyuls,
2) Fáy Elemér,
3) Rafi Frlryes,
4) Kayser Vilmos.
II. 20 kmes terep hsjtó kocsiverseny.
1) Bartha Miklós
III. Kezdők díjugratása:
1) Sommsich Imre gróf „Menyecske" nevű lova, lovsgolta Ro-honczv Imre báró.
2) Zeller Jenő „Fóth" lova, lovagolta a tulajdonos.
klArnsIttatnak i
KAUFMANN KAROLY
uri ts síi wurAiwAzísis ji hoti s«.réaM-\' NádYKAHIZÍA, IRZStMT.TtR t.
TBLBHON; »7«.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. }ullu» 3.
3) Sommtich Ella jrófoí „Pikaai-lova, lovagolta báró Rohonciy.J
IV. Könovü dijlovaglif.
1) Grafi (.Ad*)")
2) Kókav Pil (.Ádám*)
3) Fáy Elemér („Danftr")
IV. aj kai. dlj\'ovaglá*.
I. Kókay Pál (.Ádám")
II Púztll Mlika (.Aazpiax*)
V. Dljuírátái (handlc.p) »)
1) Dr. Taránui Fereoc „Rtbeka" lov. Polnlcxky Ltjof.
2) br. Rohonczy Imre „Pali- lo verolta a tula;dono».
3) Imre Díoea ......." lovagolta a tulajdono*.
4) Malay litváo
5) Német D z»ő
Méaodlk nap
KettŐa fogatú amerikai országúti versenyt megnyert*:
Vázsony Emil .L\'IP (s .Panni"
Négyeafo»atok népiégveraenye :
1) gróf Sommsich Aat»l négyee-fogata, hajtotta gróf Sommaíc\'n Miklós.
2) Békejy lalván négyesfogstr, hajtotta a tulajdonos.
Hátaslovak dijszáss:
a) kat. I Cózony litváo .Ocottc"
II. Pofnlczky Lajos .Arató"
b) kat. I Pmdon lilálló wTia«».-lov. gróf C-lráky Al-dároé.
II. Fáy Őrnagy .Danger" lova golta Riadl Mia.
Vadáiz dliugratáa:
1) Maka litván „Holló", lova golta a lul»jdono*.
2) Vitéz Pongrácz Pil „Albánia", lov. SárkŐzy lnván.
3) Zolán Tamás „Kokoró", lov. a tulajdonol.
4) Vitéz Pongrácz Pál -Kozák-, lov. Szátz Eodre.
5. Eder E\'emér .Abakti", lovagolta a tulajdonos.
Hölgyek díjugratása:
I. t) kat. gr. Cyürky Aladárné .Judiih", lov. a tu\'ajdonoa.
o) kat. gr. Sommsich Ella ..P-h", lov. a tulajdoroa.
II. Pardon iaiáHÓ „Tiaza", lova-golta gr. Gyűrky AUJ-frdoe.
Az ősizea versanyősiámai kötött feltünéat kelt\'tt Sommsich Eie grófnő, aki „Pali" nevü lován a nehéz dijugratáa akadályait nyu godtao, egyforma tempóban ide álisin ugratta, továbbá gróf Ná-dasdy Ferenc, kinek lovagláaa ál-talánoa tc\'aiéat aratott.
E<te fényea bál volt a Hullám elállóban, mely páratlanul jó hangulatban a reggeli órákig tartott.
A szük keretek közölt lejátszódott veraeny is élénk bizonysága annak, hogy a lovaaiport nemei kultusza hazánkban hány kiváló művelővel blr, kiknek rátermettségét, Qgyeiségét és művészi technikáját minden szskérlö örömmel szemlélhette. Do még a laikus néző is azzal a tudattal távo.hi-toít a felejthetetlen ünnepség színhelyéről, hogy az ősi magyar lo-vauport további lökéletcacdéac és fejlődíse biztos alapokon éli.
A oeviza-KOzoont nivitilos iriolysresi
Valuták
i | arai
Aotnt (ou tJ»iu-v,*lSco j DtlpM
Cteb iOfOM IW-IOI I Bittml
0«ü »*»-»>l | D.t.Ml
FrtaiU !« «l«o K\'rtuUisit
t4> »«©-|4» I Uoí^ U"
ÍM* I100-Í&M
Om" 16,1 1 Ni.,
!.t*a UJIC-lr.te 1
ltoHae4i ,
lt»t> tlto-ttu, , luxk**.-.
DevUák
IUIO-IISM


ifro 5-\'o
H»>M|»»
w-co i6ij:o ltto-|(«o
«l}t-|)tO
n(t< n!io
a TŐZSDB HtRft
(Sa)il lodólllío* lal.fooJ.l.oUa.J A m.i tfixlde IrínyJ.t. nem volt tgyiígt\'. mrrt . töiadcidö. elején klcal volt ■ foryalom. Zírlat leli Dioobao megélénkült éa .a éjén pl.COn laaaan éiemelkcdé. Ve:dő-dó t, mely a nehér érlík.klSI kiindulva a kö ép él 1 itp.plrck piacira la álterj dt éa ilf.Unoa Ar-nyercaéjet eredményei, t A \'ul>j donképeol aaiMrd íríryiit n u\'cisó Deffyedóraban fejlődött kl éi jártaikor ér le el telflponljif, mikor la a lejmagBaabb árfolyan?ok kerüllek feleilnre. Zárlati álfolyamok a kÓ7 épk ur; uiok felett, löt eyyea eaetekben a lejmajeaabb árfolyamok feletl állapíttattak mej;. A kedveiö tendenciát nayybao elősegítette ai a köt ültnény la, hojy a ipikulácló vélemínyea váaárlá aokat eaiköiölt állitóljyoian b/cii blit.tiara, ahoDoét a magár.for-galomtnal kedvcsö haoíula\'ot j«> lentetlek, A pénrpiacon lérlatkor •/,\'\', bőven volt áru. Hlvataloa.o \'/,— \'/,«•/,. Zlrl.tlor a hangulat Igen b.tataágoa, forgalom éléokü\'ő, irányiat axHárd.
Ulótőiad.. Éiénlülő üzlalme-nct mellett a- Irínyrat aiilárd.
Kíaaén 3250, Eiy-\'Olt fővároai 150 p. Pe.ti haial 3725 p., Fóld-hitel 330. Magyar hitel 557, Leará-mltoló 85, Owlrák hitel 171, Angol magyar 52 p., Kereikedelmi 1230, Saljő 571, Nova 153, D.nu-b u. 3275 p., Fegyver 1675. Melő-hegyeal 235, Cukor 3675 p., N.alcl 2275.
Eati magánforgalom. Földhitel 328-30, Alialánoa Takarikp. l-)6 - 8. Budepcati G5« 132, Fegyver 1660, Cani Vtllamoa 1520, Ganz D.Dubfua 33C0-25. Mairar Hitel 565, Sílgó 580, K6,iín 3325 — 75, Pesti Haa.i 3850, Geoiíla 465, Kceak-delmi B.itk 1250 - 75, Nova 170, O.rtr.k H.tel 176.
N.meafémak, 1 koronás 6400, 2 koronás 12800, forlntoa 17600. S koronás 34000, 10 knroaás 175C00, 20 koronás 358000, Dukát 185000 paplrko.ona.
A magyar korona külföldi
hivatalos Jegyzéaol l
Seilia . Prága .
Devija
dt \'8M5 . avio i — alb Utd
V.Juta itaeia mi
A-,10 ISI
T.rméoytőa.d*. Bur. tlazavl-déki 76 kg-oa 270000—275000, 79 kg-os 2850C0—290000, egyébvldíkl 76 kg os 265000—270000, 79 kr-os 280000 -285000, roas 240000 -245000, takarmányárpa 270000— 280000. zab 290000-300000, t.n-geri 270000 -280000. korp. 1950C0 -200000, repce 500000-520000.
Az irányzat kissé megjavult. Bura 5000 kcionávr I drágult. A többi cikk frányzata tartott.
Llsxtplec. DLr. 5100—5200. 00-áa 50c0-5100,0-áa 4800-4900, 2 ea 4500—1600, 6 oa 4100-4200, 8 ss 2300-2400. Bu.a-korpa 1800— 19C0. 75% o. rozsllail 3100—3200.
Vetőmagvak. Szöazöa bükköny 6 — 6500, Káposita-repca 48C0— 5000. B\'borhero 6-65C0.
S«rtía»i(r<ir. F.lh.jtott.k 1380, eladűllanul vlaazpmar.dt 400. Avá-aár közepea volt. 1 r. 24500-25000. KS.rpe. 23500, Könnyű 21000— 21000. Sz.loonia fílaerté. 27000-29000. Lehúzott hu. 28000 30000 S&zott azalonna 26500—27000 Sí.
1 Ion na —. Zalr 28000.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
Ut*t hla. m
WKi fr-JC
Ktokok
Ae<c!-M*cr
Hutl iplf
ll.fi. HU.
es,
Ot.-M. t«a» Ciitf- IUi. U.71J t»r.«
Ai-.»ltac« 6. B. Atfli TUGittt. Kux<i Hsrr. ••>. | 6
Haszirt* IcjitUo 1 M. Ctci lp»it.
Ku. Hi\'.il
Ui(juMe«
Ktiy.
VlfO«t ttok MtrWr
Kernt. B. i:
r 6r Jj:«l 11
K.-tlíj«> T«i i
Alul. T.» ti
Moklll 15 hn>k t!i» j»j
Elt»M.BUl. 1
Vít^Uit 1$
Mirr--vMccí. -
t. t!c Pürti 3
Jt almok
6tck tn )
Bcn-U. n

T«riki<caia, v OiatlU }l
I AtOKltloD ! Aliftll Biitili \' Bc«iltl
11M
171 1 E.iaa, aa.3
ic se 1 5»ii.»irl
I Ali kf»>«0 JIJO
K«rtml> —
M«ri ti«a iO
\' NtoMiCOyl )>}
Si,M«»l "
s.t» \'.ej
Ujl%kl »«»
Ua\'.O tl>/* >> L\'iUinr
, Ml<
iltrru •(*!
,0 !c.it. r»o J? 1 Limp.
, * I «OtOf fi , óioatrotjU . CbtUcli _ Vtoripu V«íocgyU
k:X.
_! 1
., | S«III»IM
\' »«vs::i« S(bik> Scbol!« T««dli-fl Ctlui vune
WéroM
»}•» I 8«
MUMrt Kirnl Vircatl D«li...11
Non
Lii.ínjt Cmm"
Sjo »0<JA1.
>>
?r.r»ln
0«5I
K\'.r.c.ily
P.lUl
Rtv»l
Klj^t
Fíilrtil s 1
Wc<jliB«f
\' Kctiff ** CIIIJ 1
Ö.IÍ OlpfT \' ?lf.U5 »»i !
: r,t,r„ l»4
: PttnkMMk. •
i Prtakl ii
I Giiti-Dts. Jii
i Gtu.VUJ. i»t
! Gtp u 1
GjJiíf t-
Jlcft^rr ii:
Kiu»t> «\' KímUDI
Kthai 5 L*H UM it
Hat.
... Hoci <• Pt , K«i4it*=jtl {9 KroolC(*r f.« Lifoara i Kitel It MO A=«tOtl ft _ tlii , \'k 1 51. uoyi | Mtlvmtok/ I Jf.rr.eil U
Llcbtlf I Ott Sdílijil
Vlk. t«o. Z tbo\'tk I Ztcul
, Zrií\'u*-Sptit.
J»>
I Trtti («
Cakari;4.tk
Dek-íko. jij : Hor»4i e»V. — CukMlptr i:«j Gcorrlt tio
V.iii .-tk. ni Siicto.t IK-O j £i«>iol»t»r«k
c 0»». Vilim FutO lati UtO
vt.a. ti3.
Olajok 0:.ji»t. >1
llt/Ctl (II. 11} Mr * a tien
roTwtti I«I 10 Kúilj.íi 60 Pft\'-i.n \\U —
11 Atlaciika ij.») wu
O11O1I X«|Uvkb
j —
í M.nllo\'laak
! ........
; Kern Minő —
\' SdtáUllH Jfl
K. <1 ltolptr
Suc. Uoin }}<
1111D 7
G/apisxoO J<
S.JtJ-XfltJ II W. Tej 1II OoWUrf Ktrloa
Punat >|C O7M i«nU . l(
»I|>IP»\'
KMU 30
Tfefk ti
L.Uy" — KOIOnr«l*k
Docoii
Olkll HtlN •«
r«h«o J?»
K4UJ -
O«oi |a®
T.:«(oo ifl\'J
C0V6 Itlob VI
Stoteoki 4
Zto"?^- aj.;
01.41 \'1
Klrtl;tni9 <
Vtml Jo«c- ~
Wol t-i Hrttidl
Corrls re» n :
Pa»u li
Hts«7tirw •«
S41.n1.-a —
OaitrmalS i»J
Ui0,-KMil l\'o
Tomi Bpe»i —
V<.ke-Vtltok —
0)M Mr IO
Zürichi xárlat i
Pirit 28M-03, Looáon Z<32 50, NawjroA itil "5. BtuiM) 2530, MkJUod Í415 C0, HoUaod 11;*B«ÍHo 134 Í5, Wl« 79 15. SOI\'A 408 "5 Púg. It5^25, Budiptit 08-75, BukuMl 237-50, Btlgiád 647 25.
.-«!«:\'» miktsité: a (ősscrkcaztő. Ki*i6: Zrínyi Nyomda R«atv.-Tára. Najjy kaalzs*
Aoróhirdetésolt
Hátizsákok
SCHLESS TESTI/ÉREK tiruliMUb**
ku:oof«i« Mgyiagbín k«pbAtók
Ker fcWwtik. Cla * ki-
lelik. Cim « ll.Jottn.
bcalpait rlljlii ÍI»|<«|«I felrt-
Koiyhabutorok (i ter ilria itíjlt
Fájdalomtól megtört szivvel jelentjük, hogy szeretelt jó édes apánk
BÁSS MÓR
elhunyt. — Temetése folyó hó 3-án délután fél 4 órakor lesz Pctőíi-utca 40. szám alatti gyászházból.
Rosenberg család.
Szigrisxt László
lofa(laatorc«lial Iroda
Fff-ut 8. sz. (B"«) Telefon 150
oCc»Cl>6 micter.iu h»:tk. ClkUtillL ^ bktUiU^ \'O
Eladó birtokok! L\'JÍj.»:«?
jiiduicl <púl«t:«!. Balatoíi ftoláai, Ecckcj r)MUa t:0 íie>4»». — S:í:ík «:tdík • uaalbaa *« HnUionl Ylllák cltdök. CtleibclvU<s«k. füiterCiUt áru»»l iUíík.
v.aíij^ b»»l«í mi:. >l*lom .-1 t> t\'xíi.
K«t ntiMl keretek Urb« Crexa
feiv» r.il 4lv*uxk!so c«l|«lr«.
E héten érkezik »o puszta-szentmártoni uradalomból
egy uagon
spárga
a piacon lesz kapható fclgr.-fcént 400 koronáért
Élet biztosi fásokat
(» ejjíb tmtoiitisokat «Majr6«*n f.ho: a Poncléro Altalánoa BUtoaltó Intését FfiüoynökaéflO
SalKrlaal titkár Cw
Pő-nt 8. sxám. — (Bazár udvar)
Legújabb borárjegyzék,
loely-. uty mioőiép, olció éral által uto!&bet*U«a. TitxU >taki2«rü kaxaUiú 1 íitec balatoo-mcliÉki becel citromsárga kitűnő zanialu 0600 K, 1 liter 1021. ívl pogínyvári la ílxliog 6000 K, 1 liter la burRuodi íekeio 8000 K. sitftvörös 6000 K, 1 1 ter la ililing 3000 K. 1 liter bikav^:-vöros 4600 K, t litar la vörös 4000 K
BRUNCS1CS JÓZSEF
r:«lf. tlin.;. <1 .;7tarvUiiU üUit UlUlflItt"
Sugár-ut 53. Telefon 2-10
0iletixerz<itoe Jí.taa
titztvlselöket felvesz
fii nieUtMl ta a
Foncíére általános Biztosító Intézet
Xaljrlut titkár ««»
Pfi-ul S. mm — (Bazár ndvnr)
Nvúfr.aiott • Zrinyi Nyomd. R.-T. nyomdáláb.n NagykanizsiD. (Nyoa davczeiö: O.\'ccbeck
KácolyV
63. évfolyam. 151. nám
Nagykanii.a, 1924 ju!iu» 4. Péntek
1200 korona
POLITIKAI NAPILAP
8icrkc»tió><K MadóMeaLl P<J-nt Jnlerurbon-Tclclon 18., nyomda 117. i

Főszerkesztő: Benedek Rezső.
Október 1-ig elnapolták a nemzetgyűlést
Budoptsi, jullua 3. (Saját tudósítónk telefon jelentéae.) A mai ülést 11 óra után ntltotta meg Szcilovstky Bíla elnök. A? Indomnltáal törvényjavaslatot harmadszori olvasásban U elfogadják. A a elaök ezután kijelent\', hogy Berki Gyula több képviselővei egyetemben a tárgyalásnak egy órával való meghoaz-•zahbitását kéri. Az indítvány felelt a legközelebbi ülisen dönt majd a Ház. A fővárosi törvényjavaslathoz elsőnek Hegymegi Kiss Pál siói. S«*mére veti a kormánypártnak, hogy egy ilyen fontos törvényjavaslatnál nem hallgatják szavalt. Azt állítja a törvénycikknél, hogy eanek kialakításánál a kormányt elsősorban pártszecapon tok és személyes érdekek vezették. E törvény megalakításánál, a demokratikus szempontot a haladási gondolat, a megértési gondolat kell, hogy áthaaaon bennünket. — Minden pártazempontot és minden osztályérdeket ki kell zárni. Szerinte együtt kellett volna tárgyalni a fővárosi törvényjavsalatot a vl déki törvényhatóaág újjászervezéséről szóló törvényjavaslattal éa a két törvénycikk között junktlmot ke lett volna teremteni. Nem tartja helyesnek a bizottsági tagok lét-számának IsazálJltáeát. Nem helyesli azt »em, hogy egyte állami tisztviselőket a bizottságban azava-zatl joggal ruháznak fel. E»után hosszas jogi fejtegetésekbe bocsátkozik. A javaslatot nem fogadja cl.
Viciián István személyes kérdésben szólal fel. Kijelenti, hogy el-minduntalan burkolt gyanú sliások hangzanak el, noha ő soha-"m személyeskedik. A tegnapi nemzetgyűlés vitájában Iámét a •okát hánytatott mozi-rendeletet vetették szemére. Nem akarja elhárítani a felelősséget magáról Márt, amit tett, de az úgynevezett «aoz| rendeletet nem ő csinálta, hanem ez a kormány alteregója, ö abban csak végrehajtó azerepet ját-"Ott. Részletesen Ismerteti ezt az "gyet. Azt a vádat azokták felhorni ■ kormány ellen, hogy a mozi-rendelet tulajdoaképen a mozik el-kommuolzálása volt. Kijelenti, hogy , LCm eD«edé,7 bevonásról volt "ó, hanem a már lejárt engedélyek
meghosszabbításáról.
Viciián látván továbbfo.ytatva beszédét, kifejti, hogy a lejárt e«-gedéllyel bírók multimilliomosok voltok. Akkcr felmerült az az eazme, h°gy revideálják a lejárt mozi én-gedélyeket. Elaőaorban hadlrokknn-f»k, özvegyek, árvák, rossz torba ju\'ott tisztviselők éa Indokolt eset-jogi személyek kaptak mozi-"gedéiyt. Hivatalos adatok alap-
A balkáni államok fegyverkezése
Az angol sajtó feltűnő leleplezése — Osztrák gyárak a szövetségesek tudtával fegyvereket szállítanak
London, julius 3. A Daily Herald kérdési intézett MoreU. hez, hogy mi igaz azokból a híresztelésekből, amelyek egész Angliában elterjedtek és egyes Balkán-államok fegyverkezéséről szólnak, Morell kijelentette, hogy szavahihető megállapítás szerint az ausztriai Skoda-művek Lengyelország, Románia és Jugoszlávia felfegyverzésén dolgoznak, kijelentett• továbbá, hogy az osztrák állami gyárakban a nagyköveti konferencia tudtával éjjel-nappal löszereket gyártanak a kisántánt részére. Ezek a gyárak nagy megrendeléseket hajtanak végre Románia számára is. Morell kijelentette, hogy a bécsi fegyvergyárak Jugoszláviának egymillió puskát, 133 vagon lőszert, 12 vagon autót, sok ágyút, tábori felszereléseket és fényszórókat szállítottak. Az angol megáUapitás adatai szerint Románia 90 millió frankot fizetett ki legutóbb is csak lőszerekért. Morell kifogásolja, hogy amikor Németországgal szemben a leszerelést követelik, ugyanakkor a szövetségesek csaknem sürgették Ausztriát egy Balkán-háború céljaira szállítandó fegyverek gyors előállítására. Morell intézkedéseket sürget, amelyek az egész világon kell, hogy útját állják a fokozott fegyverkezésnek. Az angol kormány már el is határozta, hogy Szigorúan ellenőrizni fogja az Angliából való fegyverkivitelt.
jén m*gállapltj», hogy mindössze 67 mód cserélt gazdit. A stoclál-demokraták, állalábsn a baloldal állandó közbeszólások kai zava.jék a szónokot. Elnök a közbeszólók közül többet readrcutaalt.
Viczlán felso\'o\'ja azok nevelt, akik mozi engedélyt kaptak.
A szociáldemokrata képviselők közül többen Viczlán felé kiáltanak : „Azok neveit is olvassa fel, akiktől elvették a mozit 1"
Viczlán kijelenti, hogy azoktól vették el a mozit, akik nem voltak rászorulva.
Ráday Gedeon azemélyea kérdésben azólal fel. Reflektál Viczlán beszédére. A leghatározottabban visszautasítja Peyernek azt a kőzbe-azólását, hogy a belügyminiazter keresett volna annakidején a mozi-ügyön.
Elnök javacolja, hogy a nemzet-gyüléa legközelebbi ülése holnsp délelőtt legyen a mai naplreaddel.
Meskó Zoltán az elnök napirendjével szemben azt Indítványozza, hogy a nemzetgyűlést napolják el október Mg.
Rakovszky Iván belügyminiszter folszólaláaábon kijelenti, hogy a kormányeinők és az ellenzéki képviselők között megbeszélések folytak abban az irányban, hogy a fővárosi törvényjavsslatot hatodikán letárgyalhassák. M?gegyezéa ugyan netn jött létre, de a kormány vál lolja ezt a terminust.
PakotsJózaef Indítványozza, hogy a holnapi ülésen a kultuszminiszter vál.aszo\'jon a középiakolal felvételi vlzsgik eltörlésére vonatkozó Inter-
pellációjára. Mielőtt a napirend felett döntene a nemzetgyűlés, el nök sz ülést 5 percre felfüggeszti.
Ezután Szakács Andor kéri, hogy az őszi üléseken a fővárosi törvényjavaslattal kapcsolatoaan terjesszék be a vidéki törvényhatóságok újjászervezéséről szóló tőrvényjavaslatot
Propper kéri, hogy a nem«etgyü-lés holnapi ülésén a munkanélküliség kérdésével foglalkozzék. Propper beazéde közben a szociáldemokraták állandóan beszélgetnek. Propper Ingerülten szól rá a mellette ülő Farkas Istvánra, hogy ne zavarja állandóan. Propper e kijelentésére harsogó derültség tör ki a Ház minden oldalán.
Elnök ezután kijelenti hogy a nemzetgyűlés legközelebbi ülését október bén <L e. 10 órakor tartja.
Magyarország szanálásával is foglalkozik a kisantant konferenciája
Prága, ju\'Iu* 3. A kisantant koo-f»r«nciéj« kapcsán a 7ribunal a következőket írja: A konferencia jelentős eaemények egész sorával foglalkozik. I\'yenek a jóvátétel kér-dé»ének uj fátisa a a nagy hatai-. mak uj orosz politikája, m?ly legfontosabb tárgya a konferenciának. Ugyancsak foglalkoznak a magyar azanáláaaal la. A kisantant természetszerű hivatása ugyanis a poci-)izmus ápolása politikai és gazdasági téren. A kisantant katonai s:övetsége fegyverea konfliktus esetére előre paralizálja Magyarországot. Középeurópa nem maradhat
katonai tábor. A békétlenség éa feszültség okait kell eltávolítani. Eeért előazör a gazdasági chaoszk kell megszűntein*, mert az konfllk-tusokra vezethet. A kisantant tor* mészetes érdeke M-gyarorsság gazdasági konszolidációja.
Az olimpiai vadász-céllövff verseny
Páris, julius 3. A Versaillesben lefolyt olimpiai vadáaz-céllövő ver* aanyen 263 ponttal Anglia győzött. Második Norvégia, harmadik Svédország. A magyar Takács 27 pontnál feladta a küzdelmet. *
Magyarország visszanyerte Anglia becsülését
London, julius 3. Az angol sajtó egyértelcnüleg örömmel fogadta a magyar kölcsön sikerét.
A 7inr.es lrJa, hogy a magyar kölcsön gyora lejegyzése snnak bizonyítéka, hogy a britt töketulajdonosok készek tevékeny részt venal az elszegényedett országok talpraáilltására Irányuló munkában s hogy egészaégea slapon látják megindulni Magyarország rekonstrukcióját.
A Daily Mail, a határozottan magyarellenes lap írja: A múltban Magyarország és Britannia vlazonya barátságos, sőt szívélyes volt. A háború óta Magyarország oiyan helyes és becsületes magatartást tanúsít, hogy visszaszerezte Nsgy-brlttanla becsülését. Egyébként Is mezőgazdasági állam lévén, nem áll versenytársként szemben az an» gol Iparral.
A Financial!imes Írja : A magyar kölcsön jegyzése végett valósággal megrohanták az intézeteket, melyek előtt nagy csoportok várták, hogy le ne maradjanak a jegyzésről. Valószínű, hogy a kölcsön véglegea kl-bocsátása előtt prém\'ummal fogják jegyezai a pénzpiacokon.
Egy máalk ujsfg súlyos beteghea hasonlítja Magyarországot, amely már tul van a krízisen s a külföld} kölcsön alakjában már táplálékot is vehet magához, hogy uj életet kezdjen. Az orvos, aki meggyógyította a beteget, Bethlen és akit as utolsó pillanatban hívtak segítségül, sir Wllllsm riood.
Londoni uj követünk Budapestre érkezeti
Budapest, julius 3. Nagybritannia uj magyarországi követe, Barclay reggel megérkezett Budapestre. ^
Hősök emlékünnepe Berlinben
Berlin, julius 3. A német birodalmi kormány elhatározta, hogy augusztus 3 án Berlinben emlékünnepet rendez a világháború á!* dozatai emlékére.
ZALA! KCZLoNY
julius 4.
A kisantant nem tudja teljesíteni hivatását
Prága, julius. 3. A kisantant konferenciájával kapcsolatban Írja a Rude Pravo : Az osztrák-magyar monarchia helyén keletkezett kisantant szellem < nem aokban kü-lönb&tlk i régi monarchia szellemétől. A kisantant nem kéoes azt a hivatást teljesíteni, ami jogosulttá tenné létezését. Ezért keres u\'at Ausztria és Magyarország felé és más formában újra fel akarja újítani a dunai államok egységét. Auaztria szanálása la arra akár felhívás lenni, hogy bevonja ■ gaz-daaágl egyaégbs éa meg akarja akadályozni Kőxépaurópában a bolsevizmus térfoglalását. A kisantaat addig mindössze annyi eredményt ért el, hogy Franciaországnak csendőre lelt középeurópában.
Amerikában is várakozáson felül jegyzik a kölcsönt
London, jullui 3. Az tchange távirata szerint a magyar kölciön amerikai jegyzése la lényegesen felülmúlja a várakozást. A Newyork Times írja, hogy Amerika elismeri Magyarország egéazséges fejlődésének létjogosultságát.
Magyar ünnep megszállott területen
Az osztrák megszállás alatt álló Felsőőréit most leplezték lo a világháború alatt hőd halált halt felsőőrlek emlékszobrát. Az emlékünnepély megkapó megnyilvánulása volt az Idegen fenhstóság alá került magyar lakosság fájdalmas hazaki vánkozásáoak és olyan megható tüntetés volt a lakoaság magyar érzelmei mellett, hogy még az osztrák tisztviselők is tisztelatkel hajoltak meg előtte. Az osztrákok részéről azt szerették volna, ha az amlékszobor Rsichtwehr-katonát ábrázolt volna. A felsőőri keménynyakú magyarok, laazármazói a vitéz határőröknek, kereken kijelentették, hogy ebbe pedig nem mennek bele, mort ezért a főidért magyar honvéd piros vére hullott. Végül is abban egyeztek meg, hogy a szobor egy osztrák és egy magyar honvédet ábrázoljon é» vasárnap bizony el lehetett gondolkozni az emlékszobor előtt, amelyen az osztrák és a magyar honvéd egymást átölelve tartják ... Az üe-nepély egyébként teljesen maguar jellegű volt. 24 csikóa büszkélkedett ficánkoló paripán és 80 magyar-ruhás leány tette elevenebbé a burgenlandi magyarok gyászoló felvonulását. Tiz magyar beazéd hang-sott el, tiz magyar beazédban siratták el a hősöket, akik meghaltak a hazáért éa — hiába haltak mef- Egy osztrák tlsxtvlsslő németül akart beszélni, de mikor és»re-vetta a nem is nagyon csendea pisszegést, abbahagyta éa hs ga-gyogva is, de magyarul méltatta a magyarok ünnepének jelentőségéi.
Az ünnepség végén levett kalappal elénekelték amagysr Himnuszt éa utána ehirták a hazavágyódás meghatott dalát:
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország . .
A« ünneplő közönség, sorai kő aött Igen aok osztrák tisztviselő volt, <*• "árt nem tulozunk, ha Alt mondjuk, hogy amikor a Hlm-nuazt ás . .S.ép gy5a,őrü vagy Msgy.rorazág-.ot énekelték,
a n"Sl t0TS en szem sem
maradt szárazon . . .
Augusztus első felében lesz
Nagykanizsa, Julius 3 (Seját tudósítónktól) N\'gyksnliaa monumentális uj poztapalotájában a mai nappal megindul az élet. Míg nem teljea egészében, mert a földszinti csarnok elválasztó berendezése míg nem készültei Egyelőre csak a távírda hurcolkodott át a tegnapi napon a ma mir a lávlróforgalom lebonyolításának technikai része az uj épület tágas, világos, szép helyiségeiben történik. A táviratok feladja azonban toví.bbra Is a régi posta-épületben történik.
A telefonszolgálatot lebonyolító helyiségek is megű-ü!nek a jövő hét szerdáján, amikortól kezdve a távbeszélő blvital is ax uj postapalota kényes igényeket i« kielégítő helyiségeiben kezdi meg működését.
Az Igy megürülő egy nagy termet és három hivatali szobát a régi postaépületben már most átadja a posta a zalaegerszegi pénz-ügyiga>gatóaágnxk. A távíró éa telefon helyére azok a nős kanizsai pénzügyőrségi tisztviselők éa alllsz-
a végleges átköltözködés
tek költöznek be, kik egész eddig szükséglakásokban sínylődtek családostól s kiknek bizony nemegyszer egy egy, mostanában pedig elég gyakori eső alkalmával bo-csorgott a lakáaukba a vlz.
Az egész postahivatal végérvénye sen (s értesülésünk szerint most már visszavonhatatlanul) augusztus első heteiben fog átköltözködni a palotába. Addigra ugyanis feltétlenül elkészül a földszinti csarnok ré-azekre-oiztását szolgáló rácsfalazat, mely a kö*öaaég állaadó szolgálatára álló felvevő és kiadó-hivatalokat fogj4 elválasztani egymástól. A postapalota egyéb berondezéae már teljesen kéaten áll é» várja fényes ünnepi keretek közt leendő felavatását.
Az augusztus clsŐ felében Ilyenformán teljesen felszabaduló régi posta-épület egészen a pénzügy-Igazgatóság rendelkezéte alá kerül a abban a földszint egy részén egykét kisebb hivatalt, az emeleten a a földszint többi részén a pénzügyőri szakaszt és családos pénzügyi tisztviselőket fognak elhelyezni.
A polgármester leányiskola
■*- Nagykanizsa, jullui 3
(Sajit tudósítónktól;
Az elmúlt hetekben cikk-sorozat jelent meg lapunk hasábjain, mely a statisztika megdönthetetlen azá-mai segítségével bizonyította be, hogy N-gykanlzsának oz összes tagozatokat felölelő leányiskolára van szüksége. Nemcsak azért, hogy kanizsai szülők ne legyenek kénytelenek mis városok intézeteibe adni leánygyermekeiket, kiknek épen annyi joguk van a mai kornak megfelelő mü/eltség megszerzésére, mint más városok leányai nak, — hanem azért Is, hogy ennek az Iskolának felállításával enyhítsük a Nagykanizsa lakóiéiban tapasztalható túlzsúfoltságot.
Hojy ennek az Iskolának felállítása klvánalos-e, vagy sem, azt a cikk sorozat .Írója leginkább azzal a atatiaztlkal adatokból leszűrt végeredménnyel kivánta eldönteni, hogy Nagykanizsa 480 leánytanulója közül évente 372 tanulna tovább, ha arra helyben volna lehetőség.
A cikk-sorozat befej izése után körkérdést intéztünk varosunk társadalmának azokhoz a tagjaiból, akik legllletékesebbek kifejteni erre az ügyre vonatkozó véleményüket.
Etalkalommal dr. Sabján Gju\'a polgármestert kérdeztük meg, aki a kővetkezőkben adta elő a város nak a leányiskola ügyében elfoglalt álláspontját:
— A város régóta tudatában van Negykanlzsa leánynevelés terén mutatkozó hiányainak. A város kereste la annak idején a megfelelő mefoldást. Ezt ml aam bi xonyitjs jobban, mint, hogy a vi-roa még a háború előtt megvette 39.0C . koronáért a Rozgonyl uteai telket,\'melyen azóta a tornacsarnok la felépült.
— A vároanak az volt a terve, hogy azon a telken fogja felépi tenl a Nagykanlzaán szükséges leány Iskolát. Még a tornacsarnok építése Is azzal as Intencióval történt, hogy a később felállítandó leány Iskolának as lesz a torna-terme.
— Goodilt a vároa arra la, hogy a mostani igazaágügyi palotából lehetne egyetemes leányiskolát ála-
a nagykanizsai kérdéséről
kltani, ha a törvényszék egy időben tervezett másutt va\'ó elhelyex-kedéae bekővetkezott volna.
— Közbejött azonban a háború, utána még a háborúnál ie azomo rubb gazdasági lezüllés s Igy a város kénytelen volt ebéll tervelt elejteni s ciak azokat megv tlósltanl, nmelyoket ennél követelőbb társv dalmi szükségktek állítottak a vároa vezetősége elé.
— A leányiskola felállitáaáoak kérdését ma nem Urtom aktuálisnak. Nem pedig a városra is nehezedő gazdasági válság miatt és azért aem, mert a város közönségének ennél sokkal fontosabb, általános érdekelt sem tudjuk kielégíteni. Tudjuk, hogy szüksé* lenne reá, tudjuk, hogy csinálni kellene valamit — da eildőszerlnt lehetet-lenség.
— A.oaklvül a leányiskola felállításának kérdését megelőzi a leromlott, szűk, egészségtelen etomi iakolák reforrajs. Amig azokat nem tudjuk Jjeiyreh Dznl, addig a leányiskolát Hl nélkülözni tudjuk. Ezenkívül is sok feladwt vár még a városra olyan, ami kivétel nélkül mindenkinek érdeke. Igy a csatornázás, a vizvexeték, az utcák burkolása, a kórház kibővítése és felszerelése, a szegényház éa az a aok egyéb, az egész társadalmat sújtó hiány, amelyek mellett épen a Zalai Kö/lőny száll síkra minden alkalommal, mikor a társadalom érdeke azt kötelesedévé teszi,
— Aztán még valami. A kantea*! leányiskola csak a vidéklek caá-mára lenne, olyan intézet, amilyent „intézel" alatt általában értünk, lithoa lakó, kanizsai leányok számára nem tudná megadni azt az otthontól tivoli „Intézeti neveiéit.-Tjh.tS.ehb kaolini azülík akkor la máz vírozba adnék Intézetbe leányaikat a caak a környék leányai ázásaira lenne tulajdonképenl Inté-i.t Nigykanliaán.
— Még .gyzzer Izmétlom — a vároa örülne legjobban, ha meg lehatna valözltanl a régi tervet, de exldözz.rlat nem hlazem, hogy la-gyen máz válaaztázuak, mint belenyugodni a moatoha körülmények okozta változtathatatlanba.
hírek.
Római kath.: Uldk pk. Protestáns: Ultik. Izraelita: Thamusz hó 2.
.Meteorológiai Intézet jelentése szerint változó felhőzettel, zivataros etók vuhstók.
Napirend: U\'rinla. Szombaton fél 8 és 9 órekor .Keihókaicoló szerelem * Vasárnap ,A .rejtélyes ulas * Világ, Csak vasárnap ,Felhőkarcoló szerelem.\'
— Személyi hír. A mai napon vároauakba érkezett dr. Lanhossék Mihály egyetemi tanár, a világhírű anatómus, a kir. magy. Természettudományi Táraulat társelnöke. Értesülésünk szerint a tudós professzor két hetet szándékozik vágóiunkban tölteni, ahová rokonai
látogatására jött és mindén valószínűéig szerint elfogadja a S é-chenyl Szövetség felkérését egy tudományos előadás t*rlá«íra.
— Dr. Takács szabadságon. A vároti kötkórhár igazgató főorvosa dr. Takács Zoltán hat heti azabadságro ment, moly idő alatt dr. Landgrnf E.nŐ, a budepesti Kucmik-klinika tanársegéde hs-lyettesiti.
— Orvoaok társásraciorája. A nagykanizsai orvosok julius 10-én tartják szokásos tirsasvaceoráju\'cat a Polgári Egylet vendéglőjében.
— Alispáni rendeletek. Tegnap érkezett a városhoe ax alispánnak a közutak és közterek mézelő fáloak védelméről, — a mező-éa hegyőröd javadalmazásáról, — a háziipar cini én gyakorolt kenyér-sütéarŐl azóló rendelete.
— Az Ipartestület felhívása az iparossághoz.
Az Ipartestület elnöksége ezúton felhivja mindazon iparosokat, akiknek a íorgalmi-adó-egyezkedés terén bármi néven nevezendő sérelmeik vannak, hogy forgalmiadó könyvecskéikkel e hét folyamán lehetőleg a déli órákban jelentkezzenek Neusiedler Jenő ipartestületi jegyzőnél.
— A kanizsai kórháx mait havi forgalma. A n*f ykanlzaai
közkórházban juniua hó folyamán 266 uj beteget vettek fel, a létszámnövekedés tehát ssapl átlagban 86 A kórház napi beteglétszáma
234 éa 195 közt váltakozott, esik egy egy napra átlegbsn 206. (A kórház befogadóképessége eredetileg csak 200.) Gyógyultan távozott julous hibán 213 beteg, meghalt 19. Vagyis a 266 érkezővel szemben csak 232 üresedés történt gyógyulás vagy halálozás miatt.
— 64 évea divatáruhás. Sláger Józsof éa Társa dlvatáruhása Nagykanizsa Erzsébet-tér, Központ azálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Tűzoltó mulataág Leta-nyéu. A letenyei tűzoltók szertáruk felszerelése javára vasárnap nyári mulataágot rendeznek. A mulatság rendezésére ax adott Impulzust, hogy a kö\'zég nincs abban a helyzetben, bojy hozzájárulhasson a tűzoltók szertárának fejlés.téaéhsx, a i<y a tűzoltók kénytelenek mulatság rendezése utján a letenyei táraadalom önkéntes bozzájáru\'ása és adományai utján felszerelői szertárukat.
— Remlngton Irógépik eradeti gyári árban, kedvező fizetési fellé-telekkel kaphatók Szabó Antal M-gépraklárában.
1924 lullu* 4.
7.ALAI KÖZLLNY
Mélyen leszállított árak! = Mig a készlet tart I = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Duplaszél.csikos szövet Méterje
Méterje » Méterje já q Méterje Méterje
L looo K t54800 K 48500 K lájooo
Oupiasz. gabardinszövet Méterje
140 cm. férfiszövet Méterje
__ TnlÁlt e már valaki gombot Zalában? Az Osztrák Kóxpontl Meteorologial éa Gu>dl-namlkal I rtáxet, mint • háború előtt, a msg-sabb légrétegek tanulmányozására léggömbökhöz kötött automatikus felj«gy»Ő gépeket bocsát fel. A léggömbök bizonyos msgsisígig érvo azétpukkad«»ak és leeresxkednek s az automatice törtéül feljegyzéseket Igy feltalálás esetén leo\'vassák. A léggömböket a szél gyakran átsodorj* Magyarországra és itt esnek le ■ földre. 2ilatn*íy^ alispánja most küldte m«g N\'gykanlzsa polgármesterének 1 belügyminiszter rendeletét, hogy az esetleg Zdamogye terűidén leszállt líjgőmbőket a roppsnt költséges tudományos vlz*gál*t slkare érdekében a kényes műszerek msg-bolygatása oélkQI a megtaláló köteles bevinni a közsági alő\'járóság tor, mely azt re-deJtetéil helyére juttat j*.
— Fárfl é* női ruhavásznak, an-
frol lüszterek, férfi és női szövetek agelőn»ösebb bevásárlási forrása Sirxge/ József és Társa áruháza.
— A klskanlsaai lakolék ta-tarozása. A klskanlzsal elemi iskolák Igaigatósága kárvéonyel fordult a városi tanácshoz, hogy az IskolaépQleteket a nyári s.üaldő alatt tatcroxtassák.
— Tizenhárom éa egyne gyed milliárdot örökölt egy letenyal aaztaloa. A» utóbbi napokban Litenye társadalmának isgnsvezetesebb a bisonyára leg-IrigycItebS tagja az egyik odavaló asztalosmester, akiről hogyan, hogyan sem az a hlr terjVdt el, hogy Amerikába kiváudorolt éd*a«pjs elhalálozásával, aki ott farmor volt, 160,000 dollárt örölt. A fáma azt b ludjs, hogy a s*erencién:k ez a kegyeltje már meg is kapta A amikából az öröklésre vonatkozó ártesltást. Lihet, hogy némi túlzással vette szárnyára a hir azt a meglepetést, de ha csak felét vagy negyedét örökölte la a 13 milliárd 230 millió koronának, akkor is sokan szívesen osztoznának vele hasonló szerencsében.
— Regenhardt éa Raymann Isodamasztok, női és férfi zsebkendők, May és H->lfeld rumburger vásznak, |«n- ás linóba Osztok, átfonok, aifonbatlsztok mérsékelt árban Slnger dlvatárubázában szorezhs* tők be.
— A cserkészek táborozáséra ujabban a kővetkezők küld-Ják be azlves adományaikat: N.gy litván (Pusztamaryeród) 1 zaák fő sŐllsztct, Sélley Teréz (Gilse) 2
. uák rozs, O. E. 150,000 K.
~~ Am egeraxegl vagyaakar a keszthelyi Iparoadalkör kong ver aeoye. A zalaegerszegi
Egyházi Ének ás Zeneegyesület ás ■ keszthelyi Iparosdalkör szombaton f»t« Hévizeit, vasárnap este Készt-QWyea a Bocskayban hangversenyt*.
— Ak 1923 aa üstökön közeledik. Az E.perantó Hírszolgálatnak jelentik Kazánból, hogy a Dubj-go csillagász által 1923 októberében felfedezett uj üstökós, mely az 1923. azámu nevet kapta, újra közeledik földüjk déli réeze felé. Oaazcütközéstöl nem kell tar-tuni, mart 50 millió kilométer távolságra fog elvonulni és csak erős távesókkel lesz látható.
— Nasry olcsóaégi Mosó delé nek (K 21.000). karionok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszálli tott árbau kaphatók SingerJózsef és Társa divatáruházában. Erzsébettér.
— B lista n letenyel bíró • ágon. A letenyel járásbírósága-I két tisztviselő és egy s olga, a fóbirói hivatalban egy ke/elŐ tiszt -vUelő és egy szolga került B listára.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4. 5. 6. 8, 10 és .zóvőcérna 12, 14. 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Szőlészeti és boréazatl tanfolyam, A föJdmlvelésögyl mleUítor a magyar királyi szőlészeti és bor/szatl szsklakólába való felvételről pályázati hirdetést tett közzé. Ilyen szakiskola van Egerben, Kecskeméten és Tarcalon A pályázati hirdetmény szerint mind a három szakiskola két éves tanfolyam. A tarcall és a krc«keméti szakiskola azonban egymással ak ként van kapcsolatban, hogy a két i«kola tanulói mindnyájm az eWŐ félévet a tarcali, a máaodi\' at pedig — a homoki szŐlömlvelésben való gyakorlatszerzáa céljából — a k«c«-keméll szakiskolánál végzik. A tanév mindegyik iskolánál *x év azeptember 4 én kezdődik. A pályázati határidő jullus 25 én jár le Bővebb felvilágosítással az emiitett szakiskolák Igazgatóságai szolgálnak
— Ssabók részéről Zeug, Doublage, Peru, Kasztor, Rechant és kellékek nagy választékban ér keztek Singer József és Társa áiu házába, Erzaébet-tér.
— EskUtt Lajoa kifogásokkal él a vádirat ellen. A kiviteli panama ügyébői kifolyólag megvesztegetéssel vádolt Eskütt L«jos ellen, mint a^nnak Idején megírtuk, a budapesti kir. ügyész a ég vádiratot la adott ki, amelyben zsarolás, aktalopás és többrendbeli rágalmazás . vétségével vádolja meg. Eskdtt értesülésünk szerint n vádirat ellen kifogásokkal fog élni a böotetőtőrvénysxék vád tanácsánál és kérni fogja több tanú kihallgatását. Kéri többek közt EŐry Szabó Dexső nemzetgyűlési képviselő tanúkihallgatását f«, aki vallomástátel céljából már régebben jelentkezett a vizsgálóbírónál, de akit eddig még nem hallgattak ki. Kéri továbbá több aktának a beszerzését a földmi velásűfcyl minisztériumból.
— Lópokrócok legelsöbbrendű gyárainak főleraketa: Singer József és Társa áruháza. Uradalmak részére gyári árak!
— A vámgabona térítési éra Inllaaban. A malmok által ju\'iusban őrlési adó főjében be-seolgáltatandó gabona árát a pénzügyminiszter a közélel,nézés-ügyi miniszterrel egyetértőan a következőképen állapította mez S kiút: rozs éa kétszerez 275,000. árpa 290.000. teogo.i 270,000, z.b300000, köles 260,0C0, tatárka 270,000, ocsu 20,000 korona.
— A gondolatolvasónŐ So-mogyszentmikloson egésí uap fogud. Csak rövid ide\'g murád.
— „Tatra" caecaemő-kelen-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-m I. szám.
— Aki gondolkodal tud, könnyen kiszámíthatja, hogy menynyit takailt meg akkor, ha harisnya éa zoknj szükségletét nálam azerzi be, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ssját készlt-ményü áruimat közvetlenül a fogyasztó kőxő.iaégnek adom el. — Ugyancsak fejeMs-ket é« javításokat la elfogadok. Filipp Oszkár kőtő t áru gyára Szombathely.
— Url és női divatcikkekben lORSZOlidabb kiszolgálás Schwarcz Dctsó cégnél, Fó-ut l.
TÖRVÉNYSZÉK.
§ Három heti fogháx — egy borda betöréséért. Wunderlich Antal és Vaspöti G/uláné msgysr-utcai lakó«ok súlyos lesiisértés vétségével vádolva kerültek a nagy k.nlzsal törvényszék egyes bírája Makáry Vilmos elé, mert Koch JSxsefné piaci áruiltóassxonyt áprilisban u*y megvarték, hogy bordáját betörték ái még mai napig a köxkórhizban fekszik. Makáry Vilmos biró kérdésére vádlottak azzal védekeztek, hogy Kochoé lopással gyAnusltotta őket és ezért nagyon felháborodtak. Dr. Malek László ás dr. GS\'tner Antal ügyvédek védelme után a törvényszék bünösnsk mondotta ki mindkét vádlottat éa Wuoderllch Antal 300 cz«r K pénzbüntetésre ítélte. Vádlottak és védők felebbezUk a bűnösség kimondása miatt.
§ Akt vendégét meglopta. Nyerki Istvánná dusg-azdaf nagy-réosel asszony egy Püspök Gsrgely nevű esztergomi gyümö\'cikereske-dőnak éjjall szállást adott. Amikor Püspök elaludt — Nyerkiné ven d^ge kabátjának zsebéből 100.000 Kt tulajdonított el. Az asszony a csendőrség előtt beismerte tettát, a tegnapi tárgyaláson azonban srőssn tagadott. A kihallgatott tanuk vallomásai és dr. Kuhár ügyvád vádelme után ■ bíróság a tolvaj asszonyt nyolc ospi fogházra Ítélte.
SZÍNHÁZ.
A Cigánybáró. Schnitzer három felvonásos op*reltjét élénk érdek-lödés mellett szép előadásban adták t*gnap este Asazonylék. A Cigánybáró legjobb szereplője a rendkívül kedves Aaer Katóoperett-énekcanő volt, aki annyi melegséget és egyéci bijt vitt bs játé-k.ba, hogy teljesen feledtette velünk a kezdetben kissé vontatott előadást, maly mlbam.\\r temptra-mentumot és lendületet nyert általa. Cieogő, krlstálytlsza, iskolázott hangja, gyönyörű éneke és trillái — megérdemelték azt ■ viharos tapsot, mellyel a közönség jutalmazta. —.Misák Msgdus üde megjelenésével, kellonass hanganyagával igen figyelemreméltó, értékes művésznő. Ha több érzést fog tudni játékába belevinni, a társulat egyik legjobb tagja lesz. Arkossy Viimoz zsupán szerepében sok derűt keltett. Keled Árpád á cigánybáró megszemélyesítője kezdetben mintha elfogódott lett volna, de csakhamar bslemelege-d«tt és temperamentumra*! jitarolt. Ludwig V. vendv\'gmÜvésznő Auer a legjobban kreilta szerepét ■ Cipra cigánynőt. Asszonyi Lís.-ló Gábor diákja olyan volt, mint amilyennek a szer/ő képzelte. A 48 as március tüzével és szilajsá-gavai. Toborzódalát mag kellett Ismételni. Vadnay János tegnapi szerepében nagyon szép játékot produkált. Ma kevésbí jól volt diszponálva. A klsobb szereplők i* a kar dicséretes Igyekezete szintén említésre méltó. A katonazenekar — rullnirozoct. (,)
A Kla grizett. Ma este mutat-koiik be a pécii társulat kiváló pilmsdonnájo, Arany Ttlls, a Kit Giizellben, Bodanoky Stoltz bájos operettjében. Ac est másik üzen-záció Molnár Aranka bemutatkozása oparett szubrett szerepben, akit a Tókmagbsn mint vígjátéki színésznőt szeretett meg a kanizsai közönség. Marcsa táncosnő szerepét jáisza utolérhetetlen bájjal ás kedvességgel. Az operett többi főszerepét Keleti Árpád, Gáspár lyán, • Veiler Károly, Gál Ge/tler Viktor, Arkosty Vilmos játszák. Az operett minden bizonyára Nagykanizsán Is ép oly hatalmas sikert fog aratol, mint amilyent Pécsett aratott.
Heti mQsor t Pénteken: Kis grízeit. Szombston: Vén gazember (másodszor).
Vasárnap délután: Méltóságos csizmadia-
Vasárnap este: Kis grizett (másodszor).
A magyar korona kUlföldl hivatalos jagykéaelt
DsrUa Valuta
(•coup >1 •«
Bécs ... . 8iM 13560 84 18776 Bailin .... 4ÖJ0 j — — j "30 Prája . . . . «|i{«tt7* 410 jm
ZALAI KOZLONY_
1924. iu\'lu. 4.
Hasznos Judnivalók.
A méhek ellenségei
Ax élet csupa küzdelem e főidőn. Ninci ax a parányi lény, amelyikre ezernyi el\'enség és ve-•zrdelem no leselkedne lépten-nyomon. Ax ember mrgasabb szellemi fegyvereivel mfg csak ellen tud állni a veszedelmeknek Ideig-óráig. de a kérlelhetetlen Végzet, őreá is reáteszl crontos kezét és wrg kell rdnia magát örök sorsának, az elmúlásnak.
Ijy van ez a rovar és az állat-v.lágban Is, azzal a különbséggé, hogy az ő fegyverüket nem a fho-ixult elme kopácsolta, hanem a gondviselő természet, amely őszlÖ cös védekazessel ruházta fel őket. A védrkeiésnck ez a módja azonban sokkal gyengébb, mint ax em beré, különösen azoknál az állatoknál, amelyeket az ember megszelídített és befogott, hogy haszao sitsa őket. A szelidltés nyomán járó gondoskodás, ápolás Sokat rontott az önállóságon s Igy ezek az állatok javarészben a védekezés terén Is ax emberi gondoskodásra vannak utalva. A sxelid állatok helyzetéhez sokban hasonlít a méhek sorsa, mint emelyek az ember hasznára lévén, annak gondozását Is igénylik. Eteknek is tohát, mint bizonyos fokban védtelen lényeknek, megszaporodott az ellenségeik száma. Nem is kell e*en csodálkozni, ha Ismerjük a méh életét. Erős testéhez mérten gyenge szárnyakkal rendelkezik s nem tudja a támadásokat gyorsröptü clkázással kikerülni. Gondtalanul jár-kel, mert ■ méz gyűjtés gondolatával eltelve nem ér rá saját épségével törődni, másrészt nagy bu\'gslmával annyi terhet szed magára, hogy azok miatt sokszor igazán képtelen volna. Az Igy elfoglalt szorgos kis mé-hrerk/nak számtalan leselkedő ellensége van ax állatvilágban és a rovar vllrgban egyaránt, amelyek részint fáradságos munkájának édes gyümölcsére áhítoznak,résxlnt pedig munkás kis életére tőrnek.
Az emlősök osztályából a közönséges sün szokott a méhesek körül kotnyeleskedni. Sokáig ártalmatlan látcgatásnAk minősítették, amely as elhu\'lott méheknek se ól, de ma már mlndan méhész tudja, hogy az élő méhet is kiváló csemegének tartja. A barna medve Inkább csak a méire vágyik, de kapzsisága sok méhecskének az életébe szokott kerülni. Ugyanilyen hajlamai vannak a borznak is, sőt a róka koma sem átalja a méhesekot meglátogatni egy kis édes csemegéért. Ugyancsak nagy kedvelője a méznek a nyest, sőt a kedves mókus som veti meg a finom ingyan nyalánkságot.
A szárnyas ólak nagy vitéze, > görény Is ráfanyalodik a mézro egyebek hiányában, do ax 6 kártevései ritkábbak. A közönséges házi egér nem Is képzelhető el máiként, mint örökös pusztítónak. Befurakodik a méhkeptárakba a a mézet lépőstül együtt elpuáztiije. Nyi\'ron nem olyan voszcdolmas, ds téléit, • mikor n hideg hótaKiró minden ehotöt eltomet, a mébkap-Urckban szíváson ver tanyát, sőt ott gyakran kl la t«l.I,».áporodik. Jalon-létc(kiüldözi a méhakot hajlékukból, mert a lépőket annyira töakretoaxi.
TANÜGY.
A miniszter módoaitotta a felvételi vlxajfák rendját. A
közoktatásügyi miniszter a szülőktől érkezett tömegee panaszok orvoslása végeit a középiskoU első osztályába való felvétel szabályozásáról szóló rendelet 6. pontját módosította. A módosítás értelmében árok a gyermekek, akik ax elemi iskolában kiváló előmenetelt tanúsítottak, megismételhetik a fal-vételi vizsgálatot s igy nem kell egy évet várnlok. Ehhez az engedélyt az illetékes tankerület,! főigazgató adja meg.
NOZGŐFÍimtelfiHáZ.
Uránl- előjegytést nrlt az Egy dollárra (Jókri regénye) Uw« Jonns Kraft randozéao, Corvln-gyir munkája Főszerepekbe* : Lóth Ila, Malyasc wszky Ilona, R\'jaey Gábor, Lukács Pál, Veadrey Ferenc.
Szombaton fél 8 és 9 órakor: .Felhőkarcoló szerelem„ó" veszedelmes sjerelml bonyodalma 5 felvonásban. A felhőkarcoló szerelom f.lhőkaicoló kacgást vált kl. — Vasárnap: nA rejtélyei utas", a Paransount filmgyár kalandorfilmje.
Világ. Csak vasárnap a „Felhőkarcoló szerelem
(Sajil tudósítónk talsfonjaleoláse)
Dáli magánforgalom. A magánforgalom a délelőtt folyamán élénk volt, minek következtében az Irányzat azllárdan alakult.
Magyar hitel 580, Haz.l bank 185, Kereskedelmi 1300, Földhitel 355, Leszámítoló 88, Ingatlan 240, Pesti hazai I. 4100, Salgó 600— 620, Kőszén 3425-450, Fegyver 1800, Doaublus 3450, Villamos 1625, Magyar cukor 2850-75, Georgia 485, Mezőhagyesl 242—50, I<«<4 675, Magyar—Német 290— 300, Őstermelő 225, Nova 155— 60, M. F. T. R. 325, Lovante 250, Naslcl 2250-300, Hazai fa 125, Borsod miskolci 120, Első buda-P-atigőz. 105—40, Viktória malom 240-50.
Esti magánforgalom. A forgalom elég szilárd. Angol magyar
54—5, Földhitel 360, Uoyd 12, Magyar Hitel 580, Salgó 605—10, Kőszén 3450-75, Georgia 480-90, Gonz Danubius 3425-50, Ke-reakedelml 1275—300, Urlkányl 1075—100, Fogyv*r 1800-25, Pesti Haxal 4025-50, Cukor 2825-50, Karton 95.
R diviza-kQzpont hivatalos árfolyamai
Nemeafétnek, \\ koronás 64Q0
2 koronás 12800, forinton 17600, 5 34000, 10 koroná,
175000, 20 koronás 358000, Dukás l850C0paplrVo,ono.
Valuták
tUpolaoo i;i5oo
*t*6l rnfjl t>tIOO\')(|OM
Cwb korooa Koo-147) íjc-so-s Jttjo-i«cco
4SSO 4)SO |t$-J40 iBjítO Un )5<0-j4io
0»lW. kM. Il60}-llt4j Stijd liut usio-u-.So Moil.ofl fi. joífro jitf: ütlfa fr.aJt J?J0 JÍJO
Ura
Oewlsék
Biipta BCUIMI Brtiial Kc7<an2>is>
••lllola Lnndoo
Pirii | ?\'««»
Ittona
H«VbOlM
Zd\\ta
910 mo J\'HW Hío-jSso nmuiw
S»7JO tS»<>0 4>JO-4|SO S4«0-MJJ
»iot.> no;o I10JJ11Í41 14710-14*to
ZBrlchl xárlnt i
P4:l» 2805 05, I.onJon Z432 50, Newyozk 6*1-60. Brűtsel 2566, MaiUad Ml3 75, Holland tl 180, Berlin 134 50, Wien 7ö 15, Solla 408 75 Prága 1650 C0, Bad.past 67-30, Bukarest Z27-60, Belgrád f60 0J
ElsörendU nagymalml
LISZT
olcsón vásárolható
VILLANYI ANTAL lisxiUzletiben
F.ú\'.vó>-tC: 29 síim, a Szentháromság siobor átellenében.
TarmiilJlÖHd*. Öu«. ll.a.vl-
díkl 76 kj o, 27COOO -275000, 79 fcy-űj 285000—290000, .íríhvWékl 76 kj O. 265000-270000, 79 k?-o. 280000-285000, roii 250000-255000, i.k.tmánjitp. 270000— 280000, >.b 290000-300000. ton-rerl 275000-280000. Vo,p. 195000 -200000, repce 500000-520000.
N.jyj.ból villoi.ll.o *r.k melleit ■ forgalom cltíly. Uj tu.íb.D ílÍDk volt .x ü.lot. Ai óbu*. for-g.l.u. ml.dös.re pár v.goatálelro a.oritkozlk.
S.rUa.áaár, Pelk.jtott.k 1960, .ladatlaoul vU.i.m.r.dt 400. A vá-,ár köi.p.. volt. 1 r. 24000—24000. K5«.pe. 23500, Kóoojü 21000-22000. St.loooá, fél.érté. 27000— 29000. L.hu.oli hu. 27000 - 29000. Siiolt az.lonaa 26500—27000. S.»-Iodd. —. Zilr 28000.
Hol.lői u.rk.iit&: « föaxerkcaitó. Kiadá: Zrínyi Nyomja RéaxT.-Tára. Nagykantiaa
Anróhlrdetésah
Apró hirdetőt 10 azólc OOOO K. mln.Ion további COO X. mlxUn iul*(tbb betttrol
• iclett ..6 ÍOOO K. Allá.t beroiOknok 85
• i4«al«k iKdximtn;, V..Ar- OaneyDKpo-
kou 3A uiuKk felár.
Hátizsákok
SCHLESS TESTVÉREK KS5
kúk/:.f«te asgyságban kaphatók
Jcbb l?MO*Okatl konlot »<tOk. RUOal-ntc*
0zl«Cii«n4ibia JáiMi
tltxtvlielőket felveix
fix fittUtid ét Jutalmai a
Fmcléra általános Biztosító Intézet
■alcrlsst titkár 841
Ffl-nt 8. iiám — (Bazár udvar)
KENDŐ
horgoló nőket
felueszek éa betanítok
Perlsz Jenő
Bazár-udvar.
LUxtpUc. D.r. 51C0—5200, 00 t. 5010—5100. 0 4800—4900, 2 e, 4500- 4600, 6 o» 4100-4200, 8 «*23C0—24v0. Bu.a korp.1800— 1900. 75V.O. io<.ll.7t 3100-3200.
Sxígrisxt László
Ingatlanforgalmi Iroda
Fő-ut 8. sz. (b«í» Te!efon 150
ri jr L.X . e!fejlalhs«4 hiiak, Verles
E adó hazak: on ■.omMi**. kusm
ole*6bb maainhitak. - Naflyobb emeletes hliak, GtkiftSiak. ^^ h«Urlb»n 10
Eladó birtokok: >»**«•\'.
caídMial ípfllcttsl. DíUlonparlján ÍOO hc\'dai. Eaer»:e3 *ia«Wn ÍJO hold«». -Szíík el.2ík . líxclbtn é. viátken. «0 hol.
!gea jti?. ia.Klyoj prima birtok elaíJ Z»lib«o holdaatWt » mim büiiifU t B*lkM. Tíbb BSSíitb malom elsdd. Cilethclylaégek. íűszerOxtet írunl iuíík. V«r,d«g!á bérlet
Üzlethelyiség
Napykanlssa forgalmas helyío
budapesti detailüzlet
részérő azonnali vagy későbbi átvételro kerestetik. Részletes sjáaiatok: SWr\'jellgíro
Haasensteln és Vogler R. T.
hlrdetdr állnia táhoa Budapest, V., Dorottya-Ulca 11.
küldeodók. »]■
Életbiztosításokat
«■ blxtoaiUsolit ♦.\'ínyben Itlto: a
Fonclér* Általános Biztosító tatásat Fflüoynökséga
Bslgrlaat titkár Pő-nt 8. szlm. — (Baxár ndvar)
Legújabb borárjegyzék,
mely URy minóséj?, valamint olcsó árai által utolérhetetlen. Tiszta és szaksxorü kezelésű 1 litar balatoo-melléki becoi citromsárga kitűnő Samalu 9500 K, I liter 1921. éri pogány vári la rizling. 6000 K, 1 liter la burguodi feketo 8000 K. sötétvörös 0000 K, 1 1 tax I« rlzüng S000 K. 1 liter bikavérvörös 4600 K, 1 liter la vörös 4000 K
BRUNCSICS JÓZSEF
fl!u4r, (im«f• t;jwr»Mi»tl cfttek ua»0ii«Uk«a
Sugár-ut 53. Teleion 2-10
Hsfyír KflrtUzttiulfik és álUial AlksIrsatotUk Tsktrékpésztára Részrésytánsiig
Rudapeat, VII., Bákóoai-nt 76.
5a>(0a;clra-. COBDBNDANK.
dással elhelyezett kosztpénzek
után hcwl iyot térit, ftot
Telefon 232
száraz
BÜKKHASÓB TŰZIFA
minden menoyiségboa a legelőnyösebben
Weltner és Társa
cégnél
Crssábal-tár 13. ss. (Törvényszékkel szemben) és Arany János-utca 8.
szoreshetó be. 479
Állandóan raktáron tartoak elj5ricdű faszenet
AGYTOLLAT ^
trauitil tlrmllr»« B4M7ÍUl4t nutíc
HERCZFELD OÚVIDNÉ, SUCÍR\'UT 18. it
„PFAFF" varrógépek
ip«ri és családi használatra, minded varrógépet felülmúlnak.
Gyári raktér: 4S7
Desk-tér 2. BRANDL SÜNDORNÍÍL Deák-tér 2.
Alkotrécxek ós tűk mlndantólo rendszerű varrógóphes. «r A Icgróglbb speciális varrógűpjovltó müholy I
Nyomatott a Zrínyi Nyomdfa P.-T. t-i orr.dftjfcban NujtyhaKiisön. (Nyoxdavcxc:6: Orcobcck Károly).
63. évfolyam. 152. uxám
Nagykanixaa, 1924. juliu. 5. Szombat
1200 korona
Ujabb olasz-lugoszláv határ-Incidens
Belgrád, jullus 4. Lalbachl jelentétek azerlnt ujabb határlncidens történt ez olasz-jugoszláv batáron. A pudrazjol események kivizsgálására kiküldött délszUv bizottságra az olssz határ örök lövéseket adtak le a cak a véletlenen mult, hogy aebesü\'és nem történ\'. Ez az utóbbi bitárlpcldens, mely már az ötödik a közelmúltban, a jugoszláv kői-véleményre nagyon kellemetlen behatást gyakorolt.
Newyorkban Is túljegyezték a kölcsönt
Berlin, julfui 4. A Berliner Tag blatt newyorkl jelentése szorlnt • magyar népazóvetaég I kölctönt, melyben Amerika 7 é. fél millió dollárral veez rá.zt, az^rdán boc.í-tollák j.gy.ée .IÁ N wyorkban. Ciülőrlök c.lly . tervezett öaizo-fet tu\'i-gyezkék.
London; julhli-4 Nrw/orkl In-formációk az.rlnt a magyar köl-caSn amerikai ré.iletét la teljaa agéazében aláírták.
Budapest, jullui 4. A magyar kólciön amerikai réazlatét nrW/Orkl jelentélek azerlnt vlaionylag rívld ld« alatt túljegyezték. Metéke. h.-■jen a beérkezett j.lentéaek Saaze vetéiével azt állapították meg, hogy * utóbbi Időb.n amerikai piacok albocaátott kölciönelvel ellentétben, « magyar kólcaón telje, .gézében ■ kSzőnaég kírében talált elhelyezést.
Tary Gizellát legyőzték a döntőben
PMs, ju\'lua 4. A. olimpiai női torvlvö-ver.enyek dSntS mérkízá-síü Taru Gizellát
Sob\'Uer i: 2, Daah 5:1, Fre.man f : A Hekxher pedig 5 : 0 arányban legyízt..
Németország uj ellenőrzése
Pdril, jullua 4. A Petit Journal közléae azerlnt • nagykövetek ta-nácia tegnapi Olé.én elhatározta, bogy az uj ellenőrié. Németorarág-ban jullua 20án kezdődik meg. A nagykövetek tlnácaa n«m vállalt aemmiféle kSteleiettaíget arra néz-
bogy mikor fejoződlk be az utolaó ellenőrzéal művelet.
Anglia beszünteti a kommunisták által lenntartott Iskolákat
London, jullua 4. A feleSház má-olk olvaaáara utalta a lord D.raea-[ort által benyújtott törvinyjavaa-latot a kommuol.Uk által fenntartott lakolák megszűntetéséről. A vita zorán megáll.pltották, bogy az.kben aa l.kolákban a tanítók ■ gyllkoiaág jogoa voltát tanították áa litentagadáat hirdettek.
A forgalmiadó zavarólag hat gazdasági életünkre
A Keresztény Kisgazda, Földmüve* él Polgári Párt értekezlete — Magyarországon legolcsóbb a buza
Budapest, jullua 4. A Ker-.ztény Kligazda Fóldmivea él Polgári Párt este 6 órakor Almássy L~-szlé elnöklésével értekezletet tartott. A kormány részéről j-lonvoltak Bud János éa nagyatádi Szabi litván miniszterek.
Napirend előtt Mayer Jínos párt-eljők azemélyea kérdáaben azólalt fel. S\'ó vátette a parlament legutóbbi ülésén Szilágyi Lajos ellene elhangzott támadásalt. Ráday Gedeon gróf, Csontos Imre és Graefjl Jenő felszélaláaai után ■ párt egyhangúan visszautasította ax\'felnökét ért támadásokat és biztosította öt változatlan bizalmáról és ragaszkodásáról.
Foglalkoztak azután a gabona• Jorgalmiadó és gabona értékesítés kérdésével, mely most a legjobban érdekli a gazda társadalmat. Szabó Sándor, Bugyi Antal, Csontos Imre, Csizmadia András és Kálmán István felszólalásai után Bud Jjnos közélelmezézl mlnlazter részletesen nyilatkozott a kérdésről. K\'jelen-tette, hogy a gabona forgalma külső és balaŐ viszonylatban is teljeaen szabad, a kivitelnek semmi korlátozása nincs, sőt a közeljövő ben rendilet jelenik meg az eddig érvényben levő kiviteli illetékek teljes eltörléséről. Az őrlési adó jullut elsejével megszűnt. A kormánynak, mely a szanálási programmal bevételeit illetőleg is bizonyos kerethes van kötve, gondoskodnia kellett az igy elmaradt bevétel pótlásáról s ez a gabona jorgalmiadó, mely nagymalmoknál 3, kismalmoknál l°/«» A kismalmoknál most átalány utján, nagyoknál az eladott mennyiség után vetik kl. A termelő, arató, részes és természetbeni bárért dolgozó munkáatez az adónem semmiféle formában nem árlntL
Mokcsay Zoltán előterjesztette a főiskolai hallgatók memorandumát. A párt kéréaükre elhatározta, hogy a létealtendő diákházhoz egy ala pitvánnyal hozzájárul.
F. Szabó Géza jelentést tett a blatorbigyl károsultak érdekében megindult akció eredményeiről.
Varga Imre pénzügyi államtitkár a forgalmiadó kezelés visszásságaira vonatkozólag kijelentette, hogy rend kivül szigorú rendelkezés történik, hogy a pénzügyi kormány a feles leget üldöztetéstől megkímélje a kö ZÖnséget. Oszágszerto moat folyik a kisiparok átalányozása. A hivatali köaegekaek a teljeses tárgyilagos eljáráat éa a gaa-daaágl érdekek figyelembe-
▼ételét Írták elő. Ezt a határozottan nem szimpatikus adónemet cen csak ml, de a külföld aem tudja nélkülözni. A kormány azonnal megszünteti, mihelyt máa módon fedezni tudja az ebből eredő bevételeket, mert tudatában van annak, hojy a forgaln.iadó zavarólag hat Magyarország gazda sági életére
Több képviselő azóvátette a gabonaárak alakulásának kérdéaét. A miniszter kijelentette, hogy mesterséges beavatkozás nem lesz e téren, az árakat csak a kereslet éa kínálat fogja szabályozni. A gazdatár Sidalom helyesen teazi, ha nem aiet eUdni gabonáját.
S ó esett az örökösödési illeték kiszabásának r< nds\'er\'elenséyéről és súlyosságáról. Majd Graeffl JenŐ és Mándi Simu megállapították, hogy sehol Európában nem áll olyan alacsonyan a buta ára, mint Ma ggarországon s hogy ez a körülmény nagyon súlyosan érinti a gaz d tarsadam*\'.
Bar la-Szabó J5zsef a közkórházak és klinikák ápolási dijaival foglalkozott s kijelentette, hogy azok rendazere nem illeszthető be a mai aranykoronás költségvetésbe.
Ehn Kálmán sürgeti a fŐldblr-tokreform kérdésének haihstós meg old/sát és annak gyors keresztül-vlte\'é .
Nagyatádi Szabó Istváo kijelentette, hogy a kormány Is ezen dolgozik miwden igyekezetével.
Barabás Samu indirányoztp, hogy a párt határozza el, hogy a kormányt felhivje a munkanélküliség kérdésének napirenden tartására és Igyekezzék megfelelő megoldást találni annak megszüntetésére, Illetve csökkentésére. Majd áttért a proteatáns papaág anyagi sérelmeire.
Almássy László bejelentette, hogy Bethlen miniszterelnök a minisztertanács miatt nem jelenhetett meg az értekezleten, azért az elnökség utján fejezi ki köszönetét a párt* nsk, az elmu\'t parlamenti kampány alatt tanúsított páratlaa kitartásáért.
Marsall Ferenc a lelkesedés hangján emlékezett mog a párt nevében a külföldi kölcsön várakozáson felüli sikeréről.
As ülés eate 9 óra utáa ért véget.
Miniszterközi tanácskozások
Budapest, jullua 4. Ma délelőtt nagyfontoaaágu tanácskozások voltak a kereskedelemügyi mlnlasté-tériumban, melyen Walko Lijos kereskedelemügyi, nagyatádi Szabó
István földmlvelésügyi és Bud János tárcsnélkü\'l mlalizterek vettek részt. A mlnlszterközi tanácskozáson behatóan megtárgyalták mind azokat a kérdéseket, melyek a nemsokára meginduló gabona kampánnyal összefüggésben vannak. Mnt értesülünk, a mlnlszterközi értekezlet elsősorban a gabona forgalmiadé ügyét tárgyalta. Szóba kerültek továbbá as értekezleten as export elősegítését szolgáló rendelkezések la, melyek alapján a termét értékesítése lehetővé tétetik ás a gajd k biztosítékot kapnak arra nézve, hogy nemzetközi viszonylatban as export elősegítése által lesznek versenyképessé. A tanácskozás anyaga még az eatl órákban a minisztertanács elé kerül, maly az értekezleten felmerült kérdések végleges rendezése tekintetében fog dönteni. Ami a gauonaforgalml vétlsgca rendezését illeti, ez a kér* dés csak a pénzügyminiszterrel tör* táoŐ megbeszélés utáa fog végle-g«a megoldást nyerni.
fl Magyar Humzetl Bank ftta* nácsának ülése
Budaoest, ju\'iua 4. A Magyar Nemzeti B.nk főtanácsa dé\'utáa 5 órakor Popovics Sándor elnök-léaével ülést tartott Az üzletvitelről előterjesztett általános jelentások után megbeszélték as Űdetl helyzetet, majd a legközelebb kibocsátandó jegyforgalmi kimutatást. A jegyforgalom a deviza üzletek és az állami igénybevételek folytán 300 milliárddal emelkedett, a váltótárca azonbtn csökkenést mutat.
Anglia szigorú törvényt hozott a lázítókra és Istengyalázdkri
London, juHus 4. A felsőházban második olvasásban 162 szavazattal 20 ellenében elfogadták egy törvényjavaslatot, amely szerint mindenkit fegyházzal büntetnek, aki láeitó éa Istengyalázó elméletekét tarjeszt, valamint mindenkit, aki 16 éven aluli gyermeknek felforgá-tásra Irányuló közleményeket a3«
A portugál exklrály villáiéból óriási értékll drágaságokat raboltak el
London, jullus 4. LUszsbonból táviratozzák, hogy as egykori pcfr\'-tugál uralkodó világhírű ayárlkai-télyát betörők kifosztották. Megbecsülhetetlen értékű drágaságokéi, műtárgyakat jáboltak el a betörők, akik gondosáé1 elkészült térv szerint fosztották ki a híres palotát, amelyet Villa Vlcoss néven ismernek. Az ellopott tárgyak értékét másfélmillió angol fontra (a mi pénzünkben körülbelü félblllió koronára) becsülik. Evek hosszú sóra óta nem volt ilyen zsákmánya a nemzetközi betörőknek.
ZALA! KlZLuNY_
1924. jullu. 5.
Ahonnan „a hus" kikerül
Látogatásunk a közvágóhídon — Hogyan ölik a marhákat — Az állatok sakterolása — A taglóval való leütés — A borjuk torkát kereaztül-szurják — Az állat belsejének megnyitása — Bőrlefejtés — A vágóhídi állatorvos husvizsgálata — Csak szigorú ellenőrzés után kerül a hus a piacra — Sertésvágóhidat is fognak felállítani
szárosok — akkor a fetrengő állat vonsglásában magával húzza az egész nagy és súlyos alkotmányt, amely könnyen felborulhat é« vala kit szerenci\'tlenné tehet. V.-ictiga
Nagykanizsa, .julius 4 Több ízben foglalkoztunk a ka-nízaal huslpsrosok ügyével, ma kimentünk a vágóhídra, hogy az Ottani állapotokról beszámoljunk éa arról, hogyan történik az álla tok levágása, feldolgozása, mlg emberi fogyasztásra alkalmsa hus-ként a kanbsal h<zl«*szony konyhájába kerülnek. Fé órai gy*loglás után kiérünk a kiakanlziai uton fekvő, két holdnyi területű kőz-vágóhldhor, amely messiiről u/v fest, mint a francia legionáriusok egy klaebb erődítménye a déli si vatagbsn, közelben ptd\'g rozoga, gondozatlan épületeivel ugy hat, mint egy ódon temető hullaház-Cfoportji. Egy igazi bigospuiztai vágóhíd, mely egv cseppet som , Illik be a folyton fejlődő modern Zrínyi városba. Mlat egy letűnt korszak u\'oIjó épülctmaridványa, mely c«odá\'kozva mered a modern kulturemberre. Síri ciöid és némaság, csak- két veréb vereks Ik egy mással a keskeny u\'oa rgy buza szem felett, egyik a máslkának lépi poros tollpihéit és igyekszik elkapni kicsi csőrével a buraszemet.
Uxy Utszlk, észrevették jöttünket, mert határozatlanságunkból egy ajtó nyikorgása térit magunkhoz, a* eg»ik rozoga ajtóból férfi fej tekint kl. összenézünk : ór. Kertész Lipót állatorvoi, akit váratta nul meg akartunk lepni mu^k.közben. Dr. Kertész azonnal bevezet irodájába, ahol előadjuk, hogy m-g akarjuk tekinteni birodalmát. Dr. Kertész készséggel állott rendelkezésünkre és végig kalauzolt bennünket mindenütt.
A „siralomház" — Az első, pmikor a huilpsros a levágandó állatot behozza — ma gyarázza nekünk dr. Kertész állatorvos — az, hogy az irodában le adja a marhalevelet, amit ő felülvizsgál, vájjon rendben van-e, le van e róva a forgalmiadó, az sd i-tokat a naplóba bevezeti és ha ez megvan, akkor a „delikvenst" bevezetik a „siralomházba." Siralomház, mert minden levágáa alá kerülő *ttít, vágás előtt hat órát Itt kanTzíogy töltsön, a külön e célra épitett istállóban. Most is több igen szép kövér állat várj« „* hat óra alteltét." Práger, B.bics. Sirger, Petrlcs stb. állatai. Több borjú is vsn benne. O*os, nsgy szemeikkel kíváncsian tekintenek reánk, mlnths kérdeznék, mit akarunk még tőlük . . .
A Tágé „csarnok" Átmegyünk a vágócsarnokba, mely vágóhídnak vágóhíd, de minden, csak nem csarnok. Talán inkább belllene montenegrói azkup-calnáimk. Mtitó — kfllaijiábax, Tárfogata talán megfelelne, mert erősen csappant a vágatáa, de bereo-dezésr, ha szabad ezt a jelzést hass-ssálni, hogy .berendezés" ósdi, lemaradt, célszerűtlen. Az állványok, ahová . leölésre kerülő állatokat kötik, fából vannek és szabadon mozognak. Ha pildául az első ütésre a marba nem veaztl cl esz--- mondják nekünk az ott tartózkodó tornaingbe öltözött mé-
szerkezetre van szükség, melly-l az állatot felhúzhatnák és a kímulási p-ocessiusát Is könnyebbé tehetnék. Ugysncs-k csiga-szerkezetek
kellenek" a fal mentén, melyekkel a szétdarabolt áll-tot fel Ichi\'ne emelői és akssztsni. Egészségügyi és tisztesági s.empontból pedig okvetlen szükség lenne a falakat fayenc sza| kirakni. Sok minden kellene ide, hogy legalább néroilrg megfeleljen a m»i követelményeknek. P«-d!g rri y mod-rn vsgóhidst lehetett voma ezea a két holdnyi területen felépíteni ....
A saktarolt állat
Mikötbrn végigmegyünk a „ct^r-nok" ban, a két fiatal Singer eyy hila\'ms szép ökröt hajt be. Hit-millió koronabz kerül: — moj-.djok. A nagv, erős ál at nem ak^r be-jőiini. Mintha érezné . . . Hirom izmos mészáros erejére v*n szük-ség, heg. „az áüvicy ílu" állit-híis. k. „Ez saktero\'va lest"—"mi-gyarázza nekünk dr. Kertész. Fi gyeljük, hogyan !ö:térik a sa\'<te rolás. A két fi*t*l Sirg:r úgyes hurokvetésic! megköti az óllal lábait, miközben egy htirmadik v»s-Irmu mészáros az ökör szarvát fogj*. A vsstag aö-eSekil átve\'.lk az állványon, eg* h*t»|mas rántás és az állaiot a főd-e döntik. Persze, meg ae !ud moccanni. A legei ő-sebb ekkor s padlón fekvő aiLt szarvát megfogj*, fejér, nyakát rgy ciavsrlntássii ugy megfordl\'j*, hogy m szinte cda van szegezve a p.d lóra és ebb;n az ál\'rpotban szkját lenyomva v?rjáic a ké«él fcr.Ő metszőt. Üavidovits metsző felgyűri kabátu|ját, kezébe vesii a borotvaéles hoss u. fgj metszőkéset, végigpróbálja é!é , cdjguggoi az állal cl\', egy nyisszeni* a nyakán éa az állat torka át vsn v^gva . . . Patakszerüon ömlik ni egészséges állat meleg vére . . . N:h«toy erős rárdulás . . . Mint szélzugá*. m<gy kl belőle az élet . - . 30—36 perc és az állat tejesen elvérzett. Az j rgyik mészáros ekkor tomps taglóval betöri az állit koponyáját és kiszedi belőle az agyvelejét. Majd lcf<jtik bőrét és láthatóvá válik szép kékes huss. A sakterolásnak ugyanis az az előnye, hogy szebb és porhanyósabb husi ád, mint a taglóval leütött állatnál, mert ■ aakterolás mellett az állat teljaa vére kifolyik, mig a taglóval ölt állatnál sok vér marad rendszerint vissza a véredényekben. Azonban a aakterolás mellett az állat erő-sebben azenved. Ezután megnyitják Jtr á)Ut axfffi\' ér h**8cegét, kiretrtk belsejét és az egéaz állatot öt részre fejtik, majd felakasztják a részeket a fal vasszögeire.
Taglóval leütött bivaly Időközben egyre-másra hajtják be a szarvasmsrhákat, borjukat. Mind cdakötik ■ faállvány alá. Deulsch és Petrlcs egy ötévas bi valyt kötnek be éppen. 5.200-000 koronáért vették. Itt sokkalta ha-
marább végeznek az állattal -mondja dr. Kertésr,taglóval leütik. Ennél a módszernél Is összekötik az állat lábalt, majd ugy odaállítják, hogy egy suhlntársal végezni lehessen vele. Az egyik mészáros felkapj* a hegyesvégü taglót, felemell és suhintani akar — ámde a bivaly észreveszi és hátrább huzó dik — egy segéd a szarvánál elő húzza, fejék lehsjtj\', hegy n* vehesse észre az újból a levegőben lesuhanó taglót — egy csapás a nyulagyra, melyet keresitülüt — és a nagy állat e«y szempillantás alatt földrerogy. Fektében a taglóval még két erős csapást mérnek s fe jére, ugy, hogy nem érzi már többé — mikor ebben n pillanatban az egyik odaugrik és átvágja a nyak ütőerét.
Az orvosi husvlzagálat
Fejtik már az állat bőrét — de a vér még mindig bugyog. Jeiéiil, hogy s sziv még n ü\'íődik. Boszorkány ügyességgel fejtik le a bőrt, melyből talpul készlteock. Mikor az kilátót teljesen szé-b >rcolták és a részeket a fal vasszögeire akasztották — kezdődik a legfontosabb aktus — az orvosi vizsgálat. D . Kertész először a nyelvet, aztán a tüdőr, m\'ját vizsgálj*. Az egyik állat tüd jébeo epró kis sárgás gócok vannak. Tuberkulózis. Ai orvos a tüdőt a főidre dobja — ami annyit j-leot, hogy emberi Jogyasz-tásra alkalmatlan. A májat az asztalra fekteti. Mételykóroi máj. — Eiördiek vannak benne. Az epe-erek botegek. Dr. Kertész kivágja a beteg részt. Epekövet la talált az egyi\'-ben. Megmutatja nekünkt Mo-gjorónagyságu, sárgászö-d azinü. „■\\mi az embernek annvl szenvedést okot" — mondje felénk dr. K rlész. Az egyiknél krónikus hes hártya gyul\'adást konstatál. A bs-teg részt kivágj*. E/y másik állat-
nöl a telj-e gyomroV vesét, májat betegnek találj*. A fö\'dre dobja. Az utánunk jövő vágóhídi szolga felveszi a iöldredobott húsokat — külön e célra készült erősen lelakatolt vaskocilba zárjs, melyen a gyepmester naponta elviszi és elássa — nehogi/ bárminemű visz-staélés történjék. — Rendkívül fontos a husvizsgáló orvoi szerepe. Tudásától, lelkiismeretétől függ számtalan ember egészsége, élete A legnagyobb gondossággal kel.\', hogy a feldarabolt állat hu iát m\'gvlzsgáijB. M\'jd végignézzük
a borjuk;-\'eszarását
V«gy tlz borjú várja az egyik sarokban, mlg — rájuk sor kerül. Az egyiket sakteroliák. Et is a S-nger mészárosé. A borjuk ölése kegyet len és maradi. Az összekötözött borjut fejjel lefelé felakasztják a vasfogasra, majd keresztülszúrják a torkát és igy metszik át ki/elé a nyakát, a ahelyet\', hogy egyszerű nyakmetazéssel végeznének gyorsan az álattai. Dr. Kertész is helyeselte megállspitáiuakat. Majd végignézzük
a többi helyiségeket
Vm külön bél és paceltlsztltó-JvüPf>y, Ctoafktatr*. Hütőf&kék. A béltisztitéban forralják a vizet, az egyik mészáros hófehérre mossa a pacalt. — A beleket a különféle célokra elválaaztja, megtisztítja, kimossa. A csontokat a szolgák kapják. Nekik Is kijut egy kis .mellékkereset". Megnézzük a aertés-fórrázót — melyet uapraktikus volta miatt nem baaxnálnak. A mostani bőrraktárt nemsokára átalakítják sertésvágóhlddá, melynek ter
veit a városi mérnöki hivatalynár teljesen elkészít <tte. Remélhetőleg az állatorvosi lakás problémája is nemrokára m-goldást talál ; lehetetlen, hogy a folyton rendelke? sésre készen olló vágóhídi orvos, ne lakjon a vágóhídon.
Érdekes atatisztikai adatokat bocsátottak nekünk az Irodában rendelkezésünkre, mely eléggi bizonyltja, mennyire ciökkent .- folytonosan emelkedő husdrágsaágmiatt a vágáa.
Igy 1912 ben levágtak maihát borjút juhot kccskét sertést 2i>U 2441 495 6 3740 Ezzel atemben 1923 ben levágtak lt>2U 2234 33) 13 26 j0 Nem lenne teljes riportunk — ha nem tennők azóvá ait a botrányosan rossz utat — amely a vágó* hídhoz vezet. Csodálkozunk azoa, hogy B-„ húsiparotok ezen az uton ki tudiak h:.jtxnl. El tudjuk képzelni — ml lehet Itt télen. A városrendezés kapcsán itt feltétlenül rendes utat kell teremteni. Ez s legkevesebb — amit az adófizető husiparosok a város vezetőségitől megkövetelhetnek.
Római kath.: Zak. Antal. Protestáns: Knoso. Izraelita: Thamusz hó 3. S. K.
Meteorológiai Intézet jelentése szerint m«lcg, tul-nyoni\'iao tzáraz (JS várható.
Napirend: Uránia. Szombaton fél S ét 9 órakor , Felhőkarcoló szerelem * Vasa.rup ,A rejtélyen utas 4 Világ Csak vasáxaap , Felhíkdrcoló szerelem c
— A polgármester azabad-aágeo. E\'teaülésűnk szerint d\'. Sabján G ula .polgármester ms megkezdi szabadságát és Hévízre utazik.
— A Jótékony Nőegylet közgyűlése. A Keresztény Jótékony Nóegylit tisztikara az egyesület n u ikjtesígÁnak újból való megkezdésének m\'gbcazélésére közgyűlést hiv>tt össze. Nigy fontos sógu szoc álls és karlkatlv feladatok állnak gnz egyesület előtt, a velük k. pcfolstos munká. j\'ggsl várja s magyar kerea té y társadalom asazonysitól. A kötgyűléi ma délután 3 órakor lesz a központi iskola földszinti irodahelyiségében, melyre az egyesület minded tagját ezúton meghívj*.
— Halálozás. Schlűtler Alfr\'daé S:aloy Bóske néh. Szalay L\'joi Ügyvéd második leánya f. hó 3 án hosszas azenvedés után Kernve-holióson (Vasmegye) meghall. Temetése ma 5-én lesz ugyanott. A megboldogultban Eporjosy I nréoé, Szalay Irma és özv. Gyeres Sin-dorné, S:alay Gid nővérüket gyászoljak.
— 64 éves dtvatáraház. Singer József és Táraa divatáruháza Nsgyksnlzaa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlása/forrás.
^Ax összes közhivatalok vtsatői és főnökei felkéretnek, hogy a faügy megbeszélése végett ma délután 6 órakor dr. Kenedi Imre t-blabirónál összejönni ssi veakedjenek.
— Vasárnap leax a kiska-nisaal bucsu. Klakanlzsán vasárnap lesz a Sarlós Boldogasszony-napi bucsu, melyet a klakanlzaaiak a hagyományos ünnepi fénnyel és valószínűleg nem kevesebb jókedvvel fognak megünnepelni.
— Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarc* Dezső cégnél, Fő-ut fi.
1924 iull.li }.
.f-\'LAt KOZLi.NY
S
Mélyen leszállított árak! = Míg a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Duplaszéi.csikos szövet Méterje
§*gé| Méter\'e J Méterje m g| Méterje & íS| m
L looo K 04800 K 4Oü00 K lüJ
Oupiasz. gabardinszövet Méterje
140 cm. férfiszövet Méterje
— Nagykanizsa mait havi kozegéaxaégQgy®. D.\'. Rdcz Kálmán városi tisztiorvos tegnap terjesztette bo jelentésit a város júniusi egészségügyi állapotairól. Eszerint az időjárás kedverő lévén a felnőttek és gyermekek egéaia\'gl viszonyai kedvezők voltak. Mogba-tsged^ek és halálozások szám* ciekájy. A barakkok terü\'etén felléped kanyaró járvíny megszűnt. Járványos és fertőző betegségek állása : kanysró 14, tifuaz 2. hö\'g. hurut 3 esetben fordult elő. Tő." vényaaékl, rendőri boncolá\', halálos szerenciétlen»ég, szerenciéílen szülés, veszettség, gyermek gyilkosság «^em volt. Három közveszélyes elmebetegei elmegyógyintézetbe szállítottak. Súlyos testi sérti* egy, öngyilkosság egy esetben fordu\'t •!ö. H«Ulo2/sok száma 23. Ezek közül 4 végelgyengülés, 4 «gyr»án* Ulom, 3 szivboj. a többi külő.-iféle betegségek miatt. H<lva született 1 fiu\'é« 1 I«ány. Abortus két eset-b«n történt.
— Jegyzőválasztás. Stepetk községben adóügyi jegyzőnek m:g-választották Kovict Lőrinc segéd-jegyzőt. A kóiaég a választást megfekbbezte.
— Férfi és női ruhavásznak, angol lüszlerek, ferfi és női s>ővetok legelőnyösebb hevásárláai forrása Singer József és Társa áruháza.
— Járási tiszti érteketlat. ju\'ius 9 én Z ilaegerszegen jirAtl tiszti értekezlet letz a fóbiról hivatalban.
— Igazgatóválasztás a tapolcai polgári fiúiskolában. A kultutzmlnis ter Fogl Jlaost, a tapolcai állami fiúiskola ig\'rgatójit a soproni polgári fiulako\'ához he iyezte át Igazgatónak. A tapolcai iskola Igazgatöl teendőinek elvégzésére Deésy Dezső tanár kfp\'ótt megbízatást.
— Regenhnrdt és Raymann lendamasztok, női és férfi zsebkendők, May és Holfeld rumburger vásznak, len- és llnóbatlsztok, slfo* nok, slfoobatlsztok mérsékelt árban Singer dlvatáruházában szerezhetők be.
— Lemond a axepetM kör orvot, Németh j4nos dr., az ujonan megválasztott zalaegerszegi tiszti-Orvos megválasztásának jogerőro emelkedésével lemond szepetki kör orvosi állásáról.
— UJ tanár c sttmogi leány-iskolában. Asümegl államsegéllyel müködŐ közaésrl polgári loá\'nyiako-Iában Vé\'lcsy Edlth végklelég.téaé-vel megürült rendes tanári Állásra Tóth Rózát választották meg.
— Nagy olcsóságt Mosó delé Mk (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznsk (K 22.000) mélyen leszáll! tott árban kaphatók SingerJózsef és Társa dlvatáruházában, Erssébettér.
— Allapáni rendoletok. Tegnap érkezett meg « városhoz az alispánnak a 20 lóerőné\' kisebb géperőnélküli vl»>jármüvek ét egyéb uszóművek nyilvántartásira cs a hivatalos bélyegeknek forgalomból vsló kivonásira vonatkozó ren-daUte.
— A világhírű jó rrhőtégű •zövőpamut 3, 4. 5. 6. 8 10 *« szővőcíroa 12, 14. 16, 18, 20. 22, 24 cs vastagságban, továbbá ho dó és vöröafojtŐ kapható Singer J S->sef és T.írsa gyári raktárában Nagykanizsád.
— Állandó telefon szolgálat a szolgnbirósrigóknál. A közel mu!t árviz veszedelmek idejéa megtörtént, hogy vasárnap, vagy hiva talszünetl IdSbcn hirteloojött árvíz alkalmával a községek szolgahi-ói hivatalaiban senki sem tartózko-\' dott s igy mikor a segítségül hívott katonásig a helyszínére érkeze\'\', nem vol\', aki rendelkezzék felette. A belügyminisztérium azért ugy rendclV.net\', hogy a polgármesteri <S srolgabirói hivatalodban per-rnaoet s telefonszolgálatot tartsanak. Nagykanizsán ez a rendelkezés n.-m vo taiko-ik annyiban, mert a viro>h4rán uj/h állandó telefon-inipekci^ van.
— MinlaztorI elismerés a mogazUot kanizsai árvizsgáló bizottságnak. A- O.-szágoa Központi Árvizsgáló Bizottság elnöke í.-velet Intézett dr. Krátky litván főjegyzőhöz, a Zilamegye törvényhatósági 11. árvixag-iló bi\'OUaág oleökéh", \'melvb*n n kormány juniui 27 én kelt rend-líto alapján megszűnt árvizsgáló bizottság el-nö\'ii tiszte alól felmenti és „közérdekű, értékes, bu\'gó éa őí»*etl-n tevékeojségéirt" ellim-rését és kÖ azőnetét fejezi kl, amit kér tolmácsolni a bizottság tsgjainak Is. A bizottságot felhívja, hogy iratait és felszerelését, pénz készletét szolgáltassa át a törvényhstóság első tiaztviielőjínek. A levél mellé mellékelve »jölt a kercsked»lcmügyl miniszternek dr. Krátky litván címére küldött következő srővegü levele: .Ae árvizsgáló bizottság megszűnte alka\'m-iból a kőz érdekében hosszú időn át kifejtett butgó és önzetlen tevékenységiért elismerésemet és köszönetemet fejezem ki. Walko Lojos, kereskedelemügyi miniszterH.
— Ssabók részér*:- Zeug, Doublage, Peru, Kssitor, Rechant és kellékek nsgy választékban ér keztek Singer József és Társa áru házába, Erzsébet-tér.
— Lovoato köteles kereskedőink figyelmébe. A Kereskedelmi Alkalmazottak h«lylc«oport-jának vexetőségo felhívja levente-köteles tagjait, hogy ma este 8 órakor teljes számban jelenjenek még értekezletre hivatalos helyiségükben.
— Házaaaág. Vukits Bötsl és ■Mátés 1-nre ma, 3/t\\2 órakor házasságot kötnek a szentfereocrendi templomban. (Minden külön érte-tités helyett.)
— Akiknek nem fontos, mlro bllntotik Őket. Kilencven, nagyrészt iskolámulasztáai ügyben volt tegnapra kitűzve * tárgyalás a városi rendőri büntetőbíróságon. A megidézettek közül ötv«yketten b\'. som jöttek « tirgy.>lisra. A hivi»«l szempontjából semmi b»j sem történt ezzel, ctak a távol-m>rjdo.tak ennek d^c.Wa ii meghozott ité!et< iné! nyomták meg jobban a tollat a nemtörődömség jutalmául.
•— Sipos Gyulft Ugyvftd Irodáját Csongor! utca 46 szám alatt megnyitotta.
— Egorai\'j y Is áttér ax arany koronára. A városi tanács elhatározta, hogy m v<íros áitwl ated-he\'ő dlj%ka», (vágóhidi, huivizsgá-lati. hirdetési stb. dljtk) aranjko-romában áliapilják meg. At erre vonatkozó iatéfkedésec ft legrővt d«bb idón belül megtörténnek. Értesülésünk szerint az i\'al és hut-fogyssztáil adót ás illetékeket ic p5nzüyym!oli/t.ri rendelettel araoy• koronában állapítják meg.
— A „Korona" kerthelyiségében rna és mind-cn este győri Záxö>Pctazenekara h;ngver»enyez/
— Telefon les/. Z*!al3vőn. Z.\'a^övőn mozgalom ladu\'t meg n telifon bevezetése érdekében. A tár-gyalicok már elf\'ggé előrehaUdott st.fdiunban vannak. A jövő hét fo\'y»mán ezügyben értekezlet lesz a snleegerst«gt főbírói hivatalban.
— Lópokrócok Ugslsőbbreodü giárainak főlcrakrta: Singtr JizscJ ésTársa áruházt. U.-adilmak reaxére gyári «r*k!
— Moghlvó. A Náptaknrék-pénztáii önsrgélyző Szövetkezet, N.gykanizs-, f. hó 12-én 16 (délután 4) órakor á Néptakarékpénztár Részvénytárssság Nagykacizeán he-lyliígébrn tartja feisz<raoló kőz-gyűkiét, me«yre a t. tagokat ezen-uel tU:teloit«-l meghívja. Tárgysorozat: 1. Zi\'ós/ámadások. 2. Feloszlás kimondása és 3. A felszámoló bizottságnak n felmentvény megadása.
— Megalakult n Gabona ás Árnkereskodelmt R. T. Budapeat Nagykanizsai Fiókja. Vá sái o legmsgasabb napi áron gabo-naoemüeket, magvakat, hüvelyese-ket stb. Iroda tastvérvallslatunknak a Nagykanizsai Forgalmi Bsnk r. t. helyiségeiben (Sugár ut 2. az ) Te. lefon 154. Sürgönyeim: GAKER.
— Értealtom a n. é. közönsé get, hogy a Sugár utl Kis pipa vendéglőt újonnan átalakítva éa berendezve megnyitottam. Faludy József
— Vagy a szombathelyi vagy a pécsi rendőrfőkapitányság szlinlk meg. M.-girtuk . már, hogy a kormány a szanálással kapcsolatban megsiüotetl a pr\'cti reudőrfőkapitányságot. Erre vonatkozólag most a kövotkezöket jelentik Szombathelyről: HtteUa értesülés szerint a kormány a sza-nálasial k*pc>olatban vagy a pécsi vagy n szombathelyi rcnaörfőkapl• tányságol hamarosan megszünteti. Szombathely varosa, amely már a po:zo-yi egyetem és a vasúti űz-ietvo/e.Őség elhelyezésénél Is le* marodt rt dunántúli városok versenyében, mlnd:nt meg fog tenni a kerületi főkapitányság megtartására
~ Megnyílt a Koaxtolltz-félő vendéglő kerthelyisége. Naponta frlaa csapolt sör, kitűnő borok-éa hld<g ozionák kaphatók. Kellem.-a zene.
—• „Tetrn" c«ec«emő-kelen-gyók Schwarct Dexsö cógnól, Főút É, sx&tn.
— Ma este disznótoros va-caorn a Markó vendéglőben. — Aliandó zene.
— Aki gondolkodni tud, köonyen klszámbhAtja, hogy menynyit iska it meg akkor, ha harlioys és zokni szűkséglotét nölsm s.-erzl be, mort abban a szerencséé hily-:etben vagyok, hogy sajit készít-raényü áruimat közvetlenül a fogyasztó közönségnek adom ei. —■ Ugyancsak fejeiteket és javításokat is elfogadok. Flllpp Oszkár kötött áru gyára Stombathely.
IíőzíM^szíhíT
Uránia. Szombaton fél 8 és 9 ó»«kor: .Felhőkarcoló szerelem „6* veszedelmes szerelmi bonyodalma 5 felvonásban. Vasárnap: „A rejtélyes utas", a Paramount filmgyár kalandorfilmje.
Világ. Ctik vasárnap a „Felhőkarcoló szerelem".
A mn^yar korona külföldi hivatalos jegyxéaeit
Davlza Valuta
1«C4P 0J4 UfO»P tOM
Bécs ... . í«0 ISíW SJ776 185J0 Berlin .... — 4050 5030 — Prága . . . 4I&7& 1430 iU |4JM0 Newyorktrna ) 2
II davIzi-kBzpont hivatalos árfolyamai
Valuták
l)l!40
ÁBf^J l«« »H»-lti«o Ckí> Vofoa« a)»5-««S) IKolí tloicoo
Oeöa* llt)4-fiM0 riudi k. n<«<ir« UZ »ie-j«
UM , * )f>-<iO ■Jrt |}v«<iSO«
0tut. bet. izSio-liljo *rH<1 t"** UllMilN IMm« k. lc-Vto-11
EiiftH 6n<rMl OrtMil
OavlsAk
f<« inlO\'iMw
7ZOICOO J »«•)««
ziztvztiM XrtutUlb l<^-»-IIC40 DtlM-ÜIMO
Jl?jO-í8tOO iW-OJO
I|1 JIHO ««•«»
ll^tllio llW»-ill)0
kUrutUUlaak t
KAUFMANN KAROLY
tfla t j th KikiiHMbUu nsnt secríawi-NAOYKANIXSA, MZíáMT-TÍU f-
TBLBrONi STS.
XÍC.M
Ki-rrort
Mrfi
ZALAI KÖZLÖNY _
1924. lulloi 5.
SZÍNHÁZ.
A Ki> Grlzett. Állandó derült-lég é« kactgás jegyében folyt le lejnap este Jakobsoha és Badansky szellemes három felvonéaos operettje
• Kl« G-iiett. Oly erők mint Arany Tlla, Molnár Aranka, Gáspár Iván éa Keleti Árpád — termé.zeteaen zaufolásig telt házat vonzottak. Minél tőbbizSr né«»ük végig Asz-■xonylék pompái előadíaalt — annál jóiban bontakorik kl elŐ\'tür.k a társulat nagyszerűsége. Atsxonyl dlrtk\'or érti a módjá\\ nx orarág legjelesebb erőit msg« körré gy»J-tenl és a közönségnek csodái KÜílvex.tet nyújtani. Elvezet volt ■ tegntpl operettet véglghallyatni, melyben a végtelenül bájoa Arany Tilla disztingvált éa páratlanul finom játékával B\'lnto eksztáziaban tartotta a közönséget. Mimikája, minden mordulatánrk utolérhetetlen graclozitása, érzéstell, melrg tónusa, kellemea éneko éi szép tánca, mit többször meg kellett lamételnie, tomboló lelkesedéire éa hoaatu, újból lamítlídő tapara ragadta a közönséget, mely nem győzött K-tolni Arany klasstlkus játékával. Ugyancsak ezt mondhatjuk Molnár Arankáról, aki tüzes, temperamentumos játékával egyhamar felejthetetlenné tette a tegnapi estet. Gáspár Iván mint Bunkó cigányprímás mesterkéletlen zamatos humorával állandóan megka-csgtstta a közönséget, mely sokat éa melegen tapaolt kedveccSnek. Keleti Árpid ■ társulat egyik legjelesebb q űvéazr, Duparoil tenge-résztiazt szerepében valósággal brillírozott. Az érzések sokféle skáláit axólaltatta meg értékes, komoly játékában. Vadnaj/ mint VilUcroíx meiqula, Vértes mint Prkador elismerésre m^ltó játékot produkáltak. Örményit és Kormost, úgyszintén ■ kart külön ki kell emelnünk. A zenokzr — a színészek pompás játékához — tegnap „gyengének" bizonyult.
Egyébként az Igazgatóság teljesen orvosolta a helyek elrendezé-aénél mutatkozó ztvart éa most már teljes rend uralkodott. (*)
A vén gazember. Ma szombaton este másodszor játszák
Mikszáth Hariányi Vén gazemberét az «liő szereposztásban, melyboa a megnyitás alkalmával mutatták br. Bizonyára ma is ép oly hatalmas sikere lesz Danis Jenőnek az Öreg Boriy kasznár szerepében, mint a* első alkalommal volt s most ások la megnézhetik, akik akkor már ntm jutottak jegyhez.
Heti mBior i
Szombaton: Vén gazembtr (másodszor).
Vasárnap délután: Méltóságos csizmadia.
Vasárnap este: Kis grízeit (másodszor).
Zürichi sárlati
Pirii 286126, Lorxion M30 50, Nowyork 6Ul\'2ö. Brüssel 2626, Mallasd Z4OV0O, Holland 21146, Boriin 134-26, Wien 70 \'/,. Solla 407 60 Pi*K» 1060.00, Bodapotl 87\'SO, Bokarost UZ\'ftO, Bolgzád 666 00, Varsó 108 00.
Terménytőzsde. Busa tlssavl déki 76 kg-oa 28C000 -290000, 79 kg-os 300000-305000. egyébvidéki 76 kg-ot 280000—285000, 79 kt-os 295000—300000, rozs 260000-251222\' l*k>rmányárpa 260000-"b 290000-305000, t.n-
rasp-^w195000
— 200000, repce 510500—520000 Az irányzat megszilárdult. Buxa 15, ro»a 10 ezer koronával emelkedett.
A budapesti tőzide záró árfolyamai.
."".7.7,,...... a*.*-*— ■ "...--N,.
BáeyAk
A budapm
*o«oJ-M«cr-Huil
tr"
Ha*/. Mii.
twiml 01.-M. báak Oiair. Hit LI07Í tlO> Bickranla
B. Apár PAUMitlb. Kuni Hor». itt. |. . \' lefailaa 1
U.-CMh Spet-Fotfalml Ka. HUal Mi|;U\'Sln><l «í y> KOap. JlliilO* * \' Váxoal liak Mcrkvf
Ntni.b. liKk.
Kiflik. B.
Uatoo
A toll. b. r4(<
BlaloaltOk 4i Takarékok
BalfiKMl tp. JOl LI;41viroal
FAvlrcil I»1
KOtényal Tak. 14
Alid. Ta. ijo
Slokiir io»
llasal (1(4 4«fe f.laJW.BIai. 10
Foe<l*f« sjo uifr.-Fiaseli —
j*c mo
l>ioo^«la b. 1000
Fáim 74
Malmok
Back m. 04
Boo.-kí. 140
CoocctdU 19
BU4«caatal 71
Badapiatl l«S
Glaalla Ao
Haofária ICO Klrálj-tniloai JS
VUlOria líi
Tf. Daaobla ífl
Auíall Bisiil
kl u«o —
KeM 440
Imin K(l( «7
Kíb. gSii. "O
Diaa:bi \'41 41i|0«il<
M»rr 7j
Ali. Kíuáo JK-O
Kerámia —
Meri u*o JP
Napt lioo,l >4}
Saj«ke*ttl \'7
Salrd ÍM
Újlaki >54
üoló bloy( 44
t\'rikiBjl tsoo
Caaptll Ut- "
Nyomdák
Aibiciraa líj FraakliO Oloi-ü
PiUi* R4»(l KI(lM Slipbiowm Firiicil OJ.
UliMOna —
\\Vodiio4l I
VaimAtik
BtMI »»* l»o
KObvg 47
Cllky SNJ.
Ond. O«ro- •«<>
tíifjl •<« ; Bil»( llia
I MI?lH I Wowi
Olomírítr" . Cfeasdob VhjHP*\'
w
1 Hii-Ujl
j Klma
40
Scbli.-k I Scbollw | TcodloB Uallal
Vslkla 1
Wdfsar >
I Ceoiofíp
Faipar
Ali. la
Ciarid 4
\' II111I fi
.... , Hool fi ,0 KdrdiUoyal JO Kro obargM 71 I Wtoom g illul la
_ \' | A merik il I*
U. Uo,i
Ualoauoky Mtmiiil li Llcblti Ofa
RéibLsja! SilirOcli Tb4k NaiVcl
___K.VIII. I
Gtp *t »ai«i
Gyditfy
lleftarr
Kiuab
Kl.illw
Kthoi
L
Upllk
Ijoo J-J
Vlk. t
Zabolai 119
Zaolal l>4
Fcask >.]
grdöt.n. 40
Ipaib. —
KOalakadíi
Ber n
U lakold 41
KAi.ll J\' 8)
VAroal
Ri limai }l
Nova ifi
Allaaraiil J1J
TrjH 107
Cokortrárak
Dílcokor 1«0
Ht.fTli c»k. "J
Cakoripar JISJ
Ocorcla 110
MiaJb. rak. •»
SlBmaw l«»
álalmltaarak
Froctai —
Oc«4o
Calee*i 14-74
PtipAkl
Vili. paaa<4 <4
Tokaji Ao
Halkunk. »J
OAs. Villa
Bcr- 740
vaus. tUI. -
Ali. |U 14
Uiiiiii !«5
4»0
FbAbai 4)
Olajok
Oltjlpu to
Marc.ll pM- «44
80r il « 1*0
Fdriioil lAl 4SS
Klráljnőr >0
Foliíri iAf A?0
Fao. lőr »

Baríll J-A
KlfllTicb • 4
R4irr4D]>iAl »IO
TOMII »•
Oicbwtoíl ISI
AO
Si«okiea( 10
8aAllodAk
Hocjirii —
RO71I u*IM
Súiuun >4
K. l*o\'fM Saac-
UolO losíU
Gjafitmoid
Saí»4-XA<4
W. Tastll
Ooldkirí
Ka.\'loo
O7Jri mill Jaqoard
To«yl
Cblooln
Daaka
Diaia
Xilail Mo
KMo
Zoliid
Tíiik
LabOl
Dotofl
Dtill mt«44
F«H«a
K4tll
Gtral
lolarai.
Tililoo
Torol
Urf6 "lók-
Saolookl
ZatrnpUT.
Blrdl
Klrllyaaie
Vaioi
E6ol BraaiOl Corrln flla F\'.^if
Haapalpaí
SttrflUa
Oaurmald
M(Cr.-N4»«
Tani Bp^l
Vaikibrabaok
Ojflri b4i
(Saját tudöiltónk taUronJaloatáso)
A mai tőzsde irányzata szilárdan alakult. EUIrt« a prolongációs nap igen tok áiut hozott a piacra ugy, hogy kisebb gyengülés mutatkozott. As árfolyamok as utolsó napokhoz képest szilárdak voltak, ami 10—157» árnyereségben jutott klfa-jozésre. Különösen a vaspiacoo volt jelentőaebb azilárdság éa áttérj-dt a többi pUcra ia Az Irányzat emel-kedéséhaz az is hozzájárult, hogy B\'caből U szilárd\'fcvulásról érkeztek hírek és a spekuláció véleményes vásárlásokat eszközölt. El gyengülés csak a kis* és néháey LÖzépértékben volt, a többi értékekben élénk volt a forgalom. Kosstpéns ViVí\'kal as egész tőzsdeidő alatt bőven volt. Zérlatkor az Irányzat tovább is szilárd, forgalom élénk, hnngulat barátaágoa.
Utótőzade. Uiótőzadéoazlránv-«at azilárd. Kőazén 3575 (3600). Egyeaült fŐvároal 186, Peati hazai 4260, Nova 178 (181), Loazamltoló 89 (91). Selgó 629 (633), Ha.al bank 194 (193), Magyar hitel 603 (607), Ganz Danubius 3650, Villamos 1800 (1850), Fagy ver 1850 (1880), Georgia 508 (515), N.sicl 2625 (2650), Cukor 3050 (3150), Levanta 284 (288), Kereskedelmi 1405 (1415), Mezőhegyesl 254 (257).
Eatl magánforgalom. Irányzat szilárd. Migyer Hitel 620 -25, Osztrák Hitel 297-8, Salgó 750, Rima 180, Ganz Danubius 3800, Fegyver 1850, Kőszén 3625, Földhitel 378, Pesti hazai 4350, Cukor 3550, Kereskedelmi 1435.
Sertáaváaár. Felhajtottak 600, eladatlanul visszamaradt 350. A vásár lanyha volt. I. r. 24000—24000. Közepes 23500, Könnyű 21000— 22000. Szalonnás félsertés 28000 — 29000. Lehúzott hus 27000 - 29000 Sózott azalonnp 26500—27000. Szalonna —. Zsir 28500.
Apróhirdetések
Aprdhlrdat«a 10 aiOIg 8000 K, colndon további axA 500 K, minden vailagabb betQral aiedatt aió 1000 K. Alliat koroaOknok 95 aa4xal«k ki4««»m4n7. Vaafcr- *a Onnapnapo-kon 3S a»*ial*k folár.
N«l dlrataaalon dijaira Ul firta KcUt karttak Ulf4roila=. Mafai bírt Aittik. Sal(rUal, Fö-at A. (Bukt tiru). cm
Mihll/oíill. £«4T«t.«r íj.
EladO •(>\' fornlroi iioba bútor darabeokist la. Uo\'iDOll »f>\' ir*d«4i tajy Sio{«r Tm4t4p aatj-
(yirtdcik tífj Uikrarrubci alkalmai. — BAnbbil kli|tr.9Ui ji. IA4
Ecr Oldalaa kocal t\'.iíó Haoyaíl-oua 4
különféle igyiigban kspbaték
SCHLESS TESTVÉREK CSW.
Hátizsákok\'
<1 Mmipari pUyira fiantaaal (alr*-
Fajdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb feleség, illetve anya, testvér is rokon
Németh Istvánná
szOI. Harangozó Anna életének 67-ik éviben hosz 8ZAS szenvedés után csendesen elhunyt. Tometóse f. hó 6 6n d e. lesz Magyarszerda-helyen a családi gyflszhlzból. átdáa áa béke lengjan drAfla porai feletti
Némoth István férje Ifi. Németh István, Németh József, Németh Teréz férj. Molnár lmrónó, Németh A»tal, Németh Károly
Németh Istvánná, Németh Anta<né, Németh Károlynó
Van szej-encsém a nagyérdemű kö-zönságet értesi\'enj. hogy VttrdS* marthy utca 14. azám alatt
férfiszabó műhelyemet
megnyílóit.m. — A nagyérdemű köxöiiióg szivea pirlfoglsll kérví kiváló liaztelellel
Kosteln Ignác
iii l*rnaa«ba.
Ugyanott agy tlu tanulónak falvltatlk
Életbiztosításokat
i» »BT<b blztoiIUaokat ilíny^nn Mtms a Ponciára Altalános Blsteallá Intését FÓQftynőkséfle
8alSrUat titkár »4«
Fő-nt 8. azám. — (Bazár udvar)
KololAs ix»rkantó: a lösxerkesztő. Kiadó: Zrínyi Nyomda Rószv.-Tára. Nagykanlzaa
MEGHÍVÓ.
A Herkules TéglagyAr Részvénytársaság
rendes évi közgyülésót
r<jlj6 4tI Jolin, hí 14 ia dUaiía S órakor Nagykaoliarfo,
az Erzsíbtl-lír 14. azám al.lll Irod.halyiaígában larl|a meg, melyra a I. rászványeiekel tisztelettel moghivj..
Nagykanizsa, 1924. (uaiua hó 28.
Az IgaigalóaAa.
TáROYSOROZAT:
1. Ig.ig.lósigl éa felügyel; bteoltségi Jtlenlések.
2. Az 1923. évi zirazámadáaok olőter|eazté»o, métleg megMa-pilái" és a felmentvény meg.diaa.
3. A társ.sig hiv.t.loa közlönyének kljelöléie.
4 A relUgyelSbizotlség tlazlel.ld jín.k megéli,pités..
5. Ig.zg.lóiigl tagok éa fciagyolóbizotlaág vál.ailáaa.
6. Alaptőke felemeléae és .zalapszabályok4.§ énak megváltoztatása
7. Indllvfcnyok.
Akt a kozgyülÍMQ réntvanol éh.jt, réiavl.j.it ia .Up.aabilyok 7. ff-a ért.l* m(t«n JaLn. ll-ig a villal.t féoaUjíoU (Eriaéb.t tíz 14. i.lo) t.twioi Ultoalk, UE>-M)0« a mí/log U as lg.ag.t6.igl jol.otí. U b.t.ktolh.tö.
Nyomatott a Zriayl Nyomda R.-T. nyomdájában Nagjksniiaáo. (Nyomdaveietó: Oletib^k Károly)
63. évfolyam. 153. nára
Nagykanin., 1»24. jutiu. 6 Vasárnap
1500 korona
POLITIKAI NAPILAP
............,..;:,..
}>\'»erkc»*tő»0g kU«lölilr«<al Pd-ul 6. tnlerurban-Teleron-78,, nyomJn 117. aa. Főszerkesztő: Benedek Rezső. attnwiMi 4ra. U*r b»r» i7OOO korona. Harám hör* KIOOO horoiia.
Magyarország szanálása a kisantant konferencián
Prága, jullui 5. A Narodny Uily írtesüléifl sierlnt ■ kiiantint prá »I konferenciájának munkaprog rsmja a kővetkező pontokat öleli fel: 1 A nemzetközi helyzet m-g-beezélézr. 2. M igyarorsiág -1* Auizt rln pénzügyi szanálás. 3 A kla jntsnt állAip >ntja a jóvátételi kér déa éa O oszols ág teWutctrb\'n. 4. Néps-Ö .elségl ügyek, fö\'eg Ni metoiszágn.k a Népa>övetaégbe való belépéao. 5. Némelorszájr lefegyverzése éa ellenőrzése. 6. A garanciaezerződés kérdlse. A braat. trábial kérdéa ax elaö poni kilétében keröl megvitatáirs, Orozz országgal azemben valamennzl ál lam, mint eddig l», megtartja tel j a cielckvéal azabadstgát.
Az olasz fascLsta-milicIa (el-eskllszlk a királynak
Róma, ju\'lut 5. A milanói Sera Hornbői rrról érleaü1, hogy Muiao llnl a r, ép,j o vetség tantorának legkötelebbl ütéieln részt ak*r venni. Hlr srerlnt már Gonfb n gondozkodtak U Mussolini lakázá ról. Hivatalosan jelen\'ik, hogy a mlnlaztrrelnök rendeletére a nem zetl mlllda míg julluj hónapban leteszi a hü.égnküt > királyra. A polit.kal pártokkal megegyezéi tőr tént, hogy amennyiben rendkívül ok nem áll elő. a kamarát november előtt nem hívják özazo.
Az öcsres volt állam Itkirokst ujak váltották fel, ezek között v.n Mattel Genllll. ■ Corrl ro d\'l all. Igazgatója a C intalupo, az Idra N.clon.le fóazerkeszlőj-. A miniszterelnök,ég államtitkára Su.ldí, bergrrnot polltlku. lett, aki a farclz-"k plrljihoz tartó. IV, a brlr.gyl államlllkár a karnzre eddigi alelnöke, Dlnó Grandi kiI, aki szintén fasclst., a hadügyi álUmtltlér prdlg Clerlnl tábornagy lelt.
Tanácskozások a cukor és szén olcsóbbá tétele tárg ában
Budapest, jul 5. EWIg eredménytelen maradt az a morgalom, melyet a kormány folytaiolt a cu kor éa azén árának leszorítása ér dekében. A mozgalom alkcrte\'en ■igének oka kétzégtelen a cukor íy.\'Orok é. bányaváll latok mai.Cl \'agaazkodi.a ahhoz, hogy az árul-k,t « belföldön d.ágábbsn adj(k mint a külföldön. A kormány mo.t arról folyt.t tanáciko.á.okat, "0»y » szabadkereakedelcm elvének m-g.éitíse nélkül miként leütne a vámtételek és tarifatételek bl\'Ooyos Irán; u megváltoztatásival jehe\'ővé ter.nl, hogy külföldi cukor és külföldi szén nzgyobb mennyi "égben jöjjön az országba.
Románia kilép a kisantantból
Bécs, julius 5. A Stunde jelenti: Bukarestből származó értesülések szerint a román kormány elhatározta, hogy a prágai konferencián szövetségeseitől kötelező nyilatkozatot követel az orosz román konfliktus esetén való magatartásukra nézve. A kisantantban ekörül a kérdés körül nagy zavarok várhatók. Jugoszlávia ugyanis nem hajlandó szövetséget kötni Oroszország ellen, mert még a szovjetkormánnyul szemben is pánszláv szempontok vezérlik. Ugyanez a helyzet Csehországban is, ahol Benes hangsúlyozza, hogy célja a pacifizmust tehát Cseh-Szlo-vákia nem kötheti le magát olyan irányban, amelyben háború fenyegethetné Európa népeit. Ilyen körülmények közt a kisantant prágai konferenciája valószínűleg arra vezethet, hogy Románia kilép a kisantantból.
A külföldi kö\'csön magyar részletének jegyzise
Budapest, julius 5. A külföldi
kölcsön magyar részinek jegyén*, értesülésünk szerint ju\'lus 15-én fogja kezdetét venni. A Ugmsga-aabb jegyzési Összeg körülbelül 20 dillár lesz. A kölcsön magy»r része, miként az angol részletnél, 8 és fél azázaUkot fog kamatozni. A kö\'csön magyar részének fellételel előreláthatólag o\'y»nok lesznek, mint az Angliában clbe\'y"«tt köl ctöné.
Bolgár komitácsik garázdálkodásai
Be\'grád, jul\'us 5. T.-gnap a*áz főből alló micdoa komltácil banda betört a strublcal kerülőibe és a jugoszláv c«endőrséggel bercba bocsátkozott. N mréglb-jn bolgár baa-dák román terülelre törtek bi és több román katonát megöltek. — Ezekből a jelenségekből megílla pltható, hogy a bolgár kormány nem akarj«, vagy nem tudja megfékezni a területén működő-különféle fegyverea alakulatokat. E\'. a körülmény arra kényszeríti a jugo szláv kormányt, hogy a s.\'OTisré dos államokkal gfetértésben erélyes védelmi Intéxkedéackst léptessen életbe Bu\'gáriával szemben.
Magyar-jugoszláv kereskedelmi egyezség
Belgrád, ju\'fui 5. Tegnap a fő vámigazgatóság\'ól táv\'ret érkezett a msgyar határon lévő vámhiv^ta lokhor, mely sz-rlnt Magyaróra .-ág és Jugoszlávia kőit kire kedelml egyezség jött létre s i/y e\'-tő! a naptól kezdve kö\'ciönőseo mini malis viuatar.fát kell alkalmtzal.
Hollandiában is túljegyezték a kölcsönt
Stockholm, julius 5. A ncps»ö veiségi magyar kö csön hollandlára eső i észét Stockho\'mban lu\'je gyezték.
Eltemették az olasz-jugo-■zláv határ-incidens két áldozatát
Belgrád, julius 5. Lalbachl jslen tések szerint délután Ünn pÜyes azertartáasal eltemetféle az oUax jugoszláv h*tár incidens két áldozatát. A városban nagy izgatottság volt észlelhető. A n* clonall. 14k ellen nagyazab\'iu tüntetéa kéarült, mire a rei dői hatóaágok jóelő-e megtették a szükséges óvintézkedé aeket.
Megszigorítják az olaizjugo-jzláv határ-rendszabályokat
Belgrád, julius 5. A kü ügyi bl zotlság ülést tartott, melyen elha tározták, hogy az olasz jugossláv határon a béke és rend f^nctsrlá-s\'ra vonatkozó rendszabályokat megszigorítják. Táviratilag utasltot ták a római jugoszláv követe*, hogy a jugoszláv határőrök meggyIKo láss éa a vhsgAlat vezetésére kiküldött bizottság megtámadása miatt jslentaék be a római kormánynál tiltakozásukét éa köv:tcl jék * vétkes -k megbüntetését.
Holtponton a jugoszláv-olasz gazdasági tárgyalások
Belgrád, ju\'iui 5. A jujoszláv-ol?tz gazdasági tárgyalások holt pontra jutottak. A szakértők a szer\'Ődések egyrg pontj I tok intézi tében nem ludtak m g\'gyezéare 1 jutni, azért elhatároztak, hogy kormányaiktól uj instrukciókat kérnek.
Hadviseltek gyermekeinek nyaralása
Budapest, julius 5. A Hadviseltek Ois ágrrs S -ö\\ e!sége öt éve min den esztndőben nagy számban küldi vidíkic nyaralni a bud\'peati hadvhe\'.-ek gyermekeit. A Szövet a-g. m*ly Balogh BArna elnökléae alatt működik, erid^n 800 gyermi;-kotj hdyezett el vidéki nyaralásra.
Pár hét alatt befolynak a jegyzeit kölcsön összegek
Budapest, julius 5. Ma dilután a 3 órás gyorssal érkezett meg JeUstky J mos tikos tanácto*, aki a kormány megbízásából Lon donban, Rómában, Zürichben, A nsterd »mbsn tárgyalt a m gyar Völcaön elhelyezéal leheiő«égciiől. Telesíky fogadására a kormány részéről báró Korányi Frlgyea pípzügyminis<tcr jelent meg a keleti pályaudvaron.
Ami a kölcsön ügyét Illeti — mondotta Teleszky — a jegyzések által teljeaen blttoaitva van, hogy a sxan ilání akció végrehajtásához szükséges össteg az ország ren-delkezéaére fo/ állani. A kölcsön jegyzése mindenütt meg»Örtént, a leg\'öbh h"lyen túljegyezték. A jegyzett ösa*egek pár hét alatt be fognsik folyni. Agázd^ságl áUt terén is éreztetni fogja hatáait az a körülmény, hogy a Magyaror-azágn-k nyujsapdó kölcsön blzto-, sltva ven. fin* legjobb reményekkel tekintek az akció elé és a közönségnek Is minden oka megvan arra, hogy jó reményekkel legyen ellelve.
A prágai konferencia programja
Prága, ju ius 5 A Narodny Listy értesülése szerint a kisantant prá-g*i konfererclájának programpontjai a következőképen alakulnak : 1. A nemzetközi helyzet megbeszélés. 2. Megyarorarág és Ausztria pénzügyi h-lyzetének szanálása. 3. kisantant állás| oitja a jóvátétel és az orosz kérdés szempontjából. 4. Népszövetségi ügyek, fői*}fNímet-országnak a Népa:övetségbo való felvétele. 5. Nimetország lefegyvo-rez/se éa ellenőrzísc 6. A garanciális azer;ő.iések kérdéae. A beasxa-rábiai kérdés ax 1. oont keretében Lrrül megvitatásra O oszországgal szemben val m-nnyl állam, mint
eddig is, megtartja teljes cselekvési
azaht d ligát. Németország és Görögország gazdasági megegyezése
Athén, julius 5. A nénefügy-vivŐ és a görög külügyml\' iszter tegnap idelglenea ga>d»sági mag egyezést irt alá; A megegyezés mlta-don fontoaabb német iparcikk azá mára biztoallja m legtöbb kedvez-mxnyt, a német hajóknak pedig a görög kikötői forga o nban a görög hajókkal való atenoa rlbánáat, még pedig a fizetendő dijakban is. — E\'l ;caxolgáltatáakifp :n Nímetorazág biztosítja a görög borok egy kontingensére n bevitelt éa a görög dohány eddigi b»vl\'e\'ének ferso-tariásá\'. A rgyeiméuy hat hón\'pra szól éae hsllgktólagosaa hirom három hónapra ro»ghosazabbilható.
ZAI.A! KÜZLONY
1924. juila. 6.
Kanizsa seiyemfenyésztési kerület székhelye
Nagykanizsa, 5ullm 6 (Saját tudósítónktól)
A nagykanizsai fémipari szakiskola udvari .épületrészének emeletén két helyiségben uj hivatal ütött tanyát: a m. kir. selycmteny^sz-lésl kerületi felügyelőség.
A felügyelőiig Nsgykanlzss székhellyel 33 környékbeli község se lyoCntenyásztéii ügyelt Intézi s most természetesen elsősorban a arlyem-gubók beváltását bonyolítj« le Ifj. 7cllcr Gyula felügyelő szakszerű vezetése és irányítása mellett.
A beváltásra a szekszárdi fel ügyelőség előbb 45, azután 60 millió koionát küldött a polgár mesteri hivatalnak, amely az össze-get a Bsnkegyesülotnél és a Dél salai Takarékpénztárnál helyezte el letétbr, hogy a kifizetéseket ezek a péoxlnlé\'ctek bonyolítsák le. Ett a munkál ugysnls az adóhivatal srokta régebben elvégezni.
Nsgykanizsán a selyemtenyésztés elhanyagolt, sőt mondhstnánV: voltaképen nom fs létezik. Pollák István elemi Iskolai tanítónak van ezidén szép minta tenyészete, mslynek át lagos eredménye két doboz után 35 kilogramm gubó. A barakkokban van ugyan öt hat tenyéaztő, azok azonV-an szedet fa hiányában Somogyszentmiklósra és Llszlóra jarnak ki sxederlevélért. Kiskanl-zsán 37 tenyésztő vao, kiknek 526 sxederfa áll rendelkezésére. Majd minden ház előtt egy kettő. Aztán Bigolssáncon, Gslambokoo; S-o-pstken Íz felkarolták utóbbi Időben a selyemtenyésxtést.
Az elmu\'t esztendőben a kerület összes eredménye 5100 gramm kiosztott pste után 33021/) kilogramm gubó volt, habár a aelyemtonyéaz-tőkre nézvo a tavalyi fd^jirás kedvezőtlen volt. Eddán 1000 grammal kevesebb petét osztottak ki, de kedvezőbb időjárás lévén, reméli a felügyelőség, hogy ugyan-annyi gubó kerül beváltásra, mint tavaly.
Vidékünkön a nsgyon jövedel mező éa kellemes mellékhasznot nyújtó selyemtenyésztést nem kul tlválják olyan mértékben, ahogy kívánatos és érdemes lenne. Eanek \\ao¥iT egyrészt, hogy szőllő vidékeinken a 8 — 10 éves gyermek már 25 —30,000 korona napszámot kap a szőlő munkáknál, másrészt a kevés tenyésztőnek sem elég a sre-derfa a kerületben. Hol látunk például szederfát Nagykanizsán? Ahol volt Is, kipusztult, kiveszett, végy tönkretették maguk az emberek. Az Ilyesmi nálunk még Csáky szal mája, amit sonkl sem tud megbo csülni, akik meg értékelnék, mert foglalkoznak vele, a>oV nagyon ke ves«n vannak, sőt eiideig Nsgy kaoizsán senki aloc*.
A kerületI felügyelő téli, tavaszi és nyári körutal alkalmával össze írja a tenyésztőket, faiskolákat lé teslt is felülvizsgálja a tenyészete kel, faállományt, mindenkit tanít, buzdít és tanácsokat ad.
Mo»t,^hogy a polgármester előzékenysége folytán a felügyelőség a kerület erre legalkalmasabb ho lyén, Nagykanlzaán talált elhelyezkedést, remélhető, hogy rövidesen Nagykanizsán la megindul a munka és ht is többen fognak selyemte nyészetek létesltéaével hozzájárulni • nemzeti vagyon gyarapításához.
A gubók beváltása a felügyelő .égen törtét Ik, a fém1pir| koláb n. A beváltát Id j, r,e2e\' 6 órától dállg és délután tál 2 órá-
tól besötétedéslg, vasár- és ünnepnapon Is. de csak száraz időben történik. Éretlen gubókst nem vál tanak be, úgyszintén az osztályo-zatlan, vagy ioisxuI osztályoiott gubót sem. A beváltás t«nrés>té»i
Igazolviny felmutatása
léolk. A beváltási árek:Lr. 30 000,
II r. 20.000, III. r. lOWkoooa
kilogrammonként. A bankhoz szóló utalványokat másra ruhlznl ntm srab\'d. _
Huszonnégyfülkés husárusitó
pavillon épülakanizsai piacon
^ " ______Z, „*„„. nak a tervek kivitelével Járó anyagi
>rr«, hogy az
A nagykanizsai husiparosok négytagú küldóliségo: Babits L«jo», Eri ú és Szabi Lajos jArf.k tegnap délbon n polgármesternél l\'rúgc Ferenc vizelésivel ís 31 tAfSUV ne. vében előterjesztették a szakosztály tervelt, melyeit szerint a piaci hus-árusilis megbolygatott kérdísét a mai viszonyokhoz mért legcélszerűbben óhajtják megoldani.
A szakosztály érdekelt t.pjai haj landtvk s.|At költségükön nz eliminált piaci deszkabó-lók helyéra egyelőre SÍ összefüggő, egyenként 3X2\'/i meler méretű husárusiló heljisígel építeni. Az egész épület téglából készülno, cseréptetővel, felöntött cemont padozattal, belül 2 méter magasságig mosható cement-vak fással, kivül vasredőnyökkel, hAtul kis bejáró-ajtóval ís vas renöíAkkal.
Az épiikezés minden költségét az érdekelt husiparosok fizetnék. A szakosztály elóiő ülésén a terveket elfogadta 8 a kivitellel valójzinilleg j a Városépitő Részvénytársaságot fogja mogbiznl. Az épület a deszka-bódék helyén, csak kél mltetrcl hílrább épülne.
Es azonbtn még ncn lenne végleges megoldás, hanem esik 10 esztendőre adná ki a közterületet a város szerződés alapján a husip.ro iOknak. Addigra remélhttőleg odiig jutunk a viszonyok változásában, hogy elkészülhet a kanizsai husiparosok régi tetve, az egész modern piaci huscsarnok.
A küldöttség kérte a polgármes-tért, hugy tekintettel a husiparosok-
m.\'gterhe\'letésére és ----- ■■■
épittetök közt sok a siegényebb iparos, kinok nincs is egyéb Üzlethelyisége — a vítos engi djo ol a közteiület elfoglalásáért fiz-.lendő tért, amit egyébként normális béke időkben sem fizettek.
A polgármester a 24 huslpiros részérő épitendő árusitó helyiségek terveit Jóváhagyta s azt a tanács lak Javasolni fogj., igy remélhtió, hogy 3—4 hit múlva uj piaci husárus ép\'lltet fogja szebbé tenni a kanizsai
pi.COt.
Az egyes „standokat" természe tesen e\'sőaorbsn azok kapj Ik, ak k nok egyéb üzlethelyiségük nincs. A fü\'kél elad-ii nem lehoi, h.nem megüresedés esetén a hu»íparos-szakOJztály rendelkezése alá keiül.
A teilVctbérro vonatkozólag a polgármester kijelentette, hogy tekin tettel a husiparosok állal hozott anyagi áldozatra a közlerületbőrt az első három évbon a lehelő legméltányosabban fogja a tanács megállapítani.
Ha cz a terv megvalósul, ami most már bizonyosra vehető, ugy a piaci husárüsiíás régen vajúdó kérdése JoldSre megoldást talál. Ez az épület meg fog fölélni az egészségügyi és a város szépészeti követelményeknek is, melyek miatt tulaj-donképen indult meg az akció az egészségügyileg veszedelmes s a VJros külsőképit Is károsan befo\'yá soló b-ídik ehüntotése érdekébon.
HÍREK.
Jullus 6
Vasárnap
Római Jtalh.: Iza\'ís pr. ProU»Unt: Bsails. Izraelita: Tharausz h-S 4.
Meteorológiai Intézet Joleotése szerint egyelóre to-
váb ra U ro*l«g Idó vkihaló átmoncti zlva Utókkal.
Napirend: Uránia 5, ? ét 0 «.\'.-«xor rejtiiyei utas.* Világ 3, J, 7 í» í órskor karcoló szerelem "
— Ujmlae. ~Apáfhy 1>. Os.kár fereccrendl áldozópip f«l 11 órakor mutstja be első sz. mizej.\'t a ferencroodiek trmplomában méltó ságos Boda Ji.ios szombathelyi püspöki helyoök vezetése mellett. Az ünnepi sz. beszédet Dallos P. Bertalan szombathelyi főrendek háxfőuöke tartja.
— Klskanlzsal bucsu A msl klskanlzsal buctu alkalmival a stl. mlsík fel 9 és 11 órakor, a szent bosiédok pedig f<l 11 órakor és fii 3 órakor ködödnek. L:tánl« d. u. 3 órakor. P. Alajos meghl vására a szent beszédoket P. Mátís Hllár ferences po\'gárl Iskolfli hit tanár tartja.
— Személyi hlr. Szónyi Síndör árvaszéki ülnök, városi rendőri bűn-tetőbiró néfy hoti siabads\'gr.a mcot. Tamaska Utván dr. cgeisxegi városi tanácsos ju\'ius26 lg Ángyán János vármegyei iiodatgazgató nyolc napi azabadságra ment.
— 64 évoe dlvatiirubáz. Sin-ge-r József ás Társa dlvatáruháza Nagykanizsa Erzsébet tér, Kö/pont szálló épület megblzhitó bevásárlási forrás.
— A K®r.\'NőegyI«t közgyűlése. A Keresztény J Stékony Nő egylet tegnap délután tartott kö"gyűlésén dr. Stckeres Józsefoé az egyesület elnöknője tisztségétől lemondott, melyet a jelenlevők mély sajnálattal vettek tudomásu1. A közgyűlés szeretett elnökétől ntm bucsuzoit végleg, felkérvén őt, mint Amúgy is örökös elnökét, hogy támogsssa sokoldalú muo-káas/gával és jóakaratú tanodával az egyesületet. A közgyűlés a régi választmány meghagyásával 50 póttagot vál- S\'tott munkatársul s elhatározta, ho/y teljes erővel meg kezdi sí működését az egyesület céljslre.
— Névmagyarosítás. Mischon Emil DV. műszaki hivatalnok, v. t. föhrdoagy vitézzé avatása alkalmá ból a vitéz Mohácsy nevet vette fel,\'^
— Férfi és női ruhavásznak, ao-1 gol lüszterek, flifi és női s.övetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza.
— A főgimnáziumi cserké szek táborozására Patria ká végyár 10 kg.Enrl\'okávé\', S\'ompf Zsigmond 5 kg. árpakását, 3 kg. cukorborsót is 1 kg. mákot adományozott.
— Megkezdődött ax nratájr. Zala vár megye területén megkezdődött a tojs nraláta. Az eredmény általábsn gyenge, meit sok a mrg szorult szem. A búzát a jövő heten ke»dlk vágni, abban meg sok less a rozsda.
— A gondolatolvtteónő So-mogyszcnimikioson egést nap foged. Csak rövid Ideig marad.
— Anyakönyvi hlrok. N.gy kanlzsán az elmúlt héten összesen 5 gyermek született. E««k közül 1 flu, 4 pedig leánygyermek volt. H izssságot kötöttek : Bsec.e Uszló földműves Kálovlcs R >z<llával, P.t-ner jSzsef gazdálkodó E\'dŐCsoko-nyábol L»jkó Máriával, Mátéslmre 2épíszkováci U .klls Erzsébettel. Elhaltak : Virga Vend-\'l 82 íves naps\'ámos aggkori végklmerűlés, Tu\'l Margit 20 hónspos agyhártya-lob, Knsusz GyŐrgy 6 hónapot veleszületett fejlődési rendeUensség, Ríchl György 49 éves nyug. déli vasúti pálysmoster agya élhűdés, Varga Vince 11 áves agyhártya gyuUdáz^Bais Mór 75 éves magánzó agydaganat, Őzv. Gödinek Lászlóné Go<dán Rozália 75 éves aggkori végkimrrülés, Sis J Szsefné Sdva ParoneU* 71 évos szsrvi szívbaj, Gergál Perére 13 hóoapos hörghurut, B«j Ferenc 15 napos vele-szűlotott gyengeség, Tánczos Anna 11 éves tűdőgümőkor, H -kll Kálmán 21 éves szervi szívbaj.
— Zsidó hősök emléktáblája ZalalövŐn. Vasárnap leplezik le Ztlalövőn a világháború áldozatául esett zsidó hősök emléktábláját. Az ünnepélyes aktuson a lő: vinyhatóság Is képviselteti msgát
— Regenhardt és Raymann lend zmasztok, női és férfi zsebkendők, M»y és H>lfeld rumburger vásznak, len- és linóbatisztok, slfo-nok, slfonbatlsztok mérsékelt árban Singer dlvatáiuházában szerezhetők be.
— Elütötte a kocsi. Tegnap
délelőtt egy kocsi elütötte az Attila u\'cában Kovács Poterné PotŐfl-ut-cal lakost. Könnyebb sérülésével a kórházba scállitották.
— Utasok figyelmébe. A Ma-gy.r Nomzetl Bank elrendelte, hogy a külföldre u\'Rtók útleveleik cllo-nébsn az erre kijelölt bznkoktól a N-emzeti Bsnk külőa engedélye nélkül 4 millió korona értékű valutát kapjanak. \'
— Nyukoszruhootalványok a gőzfürdő pénztáránál vasárnap délelőtt és délután folyamán átvehetők.
— Balesotek. Tegosp beszállították a kórházba egy szigeti kocsist, akit a ló megrúgott és egy jakabkuti flut, aki a -lábába ejtette a fejszét. MlodkeltŐt ápolás alá vették. Állapota egyiknek sem súlyos.
— A világhírű jó minőségű szövőpsmut 3, 4, 5, 6. 8, 10 ás sxővőcírna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagaágban, továbbá bordó és vörősfejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Átszereli a tolofon-köz-po.ntot. Scombstoo éjjel keidŐ-
^-JÖtt meg ■ telefon központnak az "y,\'\'] postapalotába való átszerelése. A munkálatok vasárnap és hétfőn is tartanak, ml-frt az I. az. postahivatal olnézést kér a közönségtől az ezoken a napokon \' bizonyára előfordu\'ó kspcsolásl nehizségekert éi esetleges téves kapcsolásokért.
A „Korona" kerthelyisé gében ni a én minden esto győri Lázár Pista zenekara hangversenyez.
— Igazolvány kell n cserkész-táborozáshoz. A belügyminiszter rondeletet adott ki, hogy a cserkész-csapatok csak táborozási igazolvánnyal táborozhatnak. A cserkészszövetség most küldte m*g az alispánnak az Igazolvány-mintát, hogy a hatóságok tájékozva legyenek, hogyan kell ellen-őri<nlük a táborozó cserkész-csapatokat.
im M« Í.
- Sok ■ katya E,Mln„
/■Ixpru,,. állítót., >a, kutya, hogy . t.kl.t.tb.. nyugod I.. ..fc.t.4 fel. „.,,.„,, K<)8 tlaípollyal I.. A. .Il.p.. ulcí, C**tengoló .bek áJl.l okoiolt k.l J.m.tl.oeágak megaiöoleláae víg.tt ut.állotta . polgármeat.rt hoy.
>• .bbár.iit kötél.16 ba.saálalY ról mlal\'bb latáik.djík, „„, /*, 20 tói k.\'dve ii áll.mr.ndőr.á.
• ■ Ilyen .bbárca ailkül kóborold ebeket kiirtatja áa lulajdonoaalkat megbüntetteti.
— Harmlacóvaeháaedó m.a t.esóg. GjSr város köiöaaíg. fal Irattal fordult a pínaOgymlalsatá rlurchoi, hogy a lakáéinál, anyhl
tíee, a" munkanílküll.ég megaitlo
letáaa áa aa áplikeiá.l k,dv foko ■ áaa érd.kában minél elóbb tör
ví.yho.á.ll.g aaabályoiaa aa Idei,.
IfD.a há.sdó-me.t«>aágat, mely
I.,alább 30 ávra tarjedjaa A f.l\'
Iratról átirat formájába. árt.allat-tík Ztiavármagy. törváayható.á-ját la áa kárták, bogy b.aoaló fel
Irattal forduljo. a mlnlestárlumhoi. Aa 0,ybeo aa ö.zl megy.f yüláa fog határosai.
— PíWóaár. Vaavár a.gyköa • égbea caütörlökón pót orarágoa-váaá/l tartanak állalfalhailáaaal.
— Tóf.J b.lakapcsolódott a t.l.fon ó. távíró fórja-lomba. Tóf.j.n megkezdödötl a lel.fon áa távíró forgalom. A faladon táviratokat talefoaoa mond Ják ba Zelaegeraiegre ás onnát távíró. továbbítják.
a.7 bisotteógl
■ló.. Zalaváraagya lö\'vá.ybetó aiginek kóiigaigatáel blsottaóga lullua 8 áa üleat tart.
— Nmgy oMii,! Motó d.lá , nek (K 21.000). kartonok (K 22 0001 Váaaaak (K 22.000} rnélyan l.e.álll.
k-Ph,!ók Singirjitu) i. Tárta dlvatáruháeábaa, E\'.eábellór.
— Aaif.ltoaaali Z.Iaagar
Z.la.garai.g.a m.gk..-dödlak as aaifaltoiáal muakálatok.
~ .A" •I""*«l Haoltóaá. «4p, A. .,.,.,.,1
tuiollóeág gáp f.cakaodíj. ügyó-
b.n már magladullak a tárgyal*, •ok a. 4rdak.ll kóaWgakkel . ho.aá járuld. arányára voe.lko.0l.gS..-»\' ;, Z.lel.uiod áa Bak képviselő
«•» voaalkosó . r!"\'"- Mladhárom kösaíg ...
flű^íu\'.\' ,r*i"1 "" \'
fürdő U-I . N\'gTkaot.aá« .
aáSBsfctt
aal..l JU 1" •\'"i"41 kardra . • Ivarkap.pl,^ „lv k •
a. adót áa k|«„W aranykoronába. állapított. -In\'d \' r""0\'\'-\'"\'"\'". Euatu* dobosonként á. 100 k0v.l,..k4o° 2 •\'••>Wlá„. 60 lapoa á l,. ;\'

..„,, \'......... "POS ailvarka.
k.í fla.^MÍ\'* U"\\\' ■\'"»««<" k. ■ ar.nyal.poa
k.« flaetol jü:|u, M5| , \'
lik as\' \'í\'.\'"^\'" \'n «T"i ó".r..áook „tán prdl.
40 ar.ayflWrt kall B..I.L A6\'
•rálát tar,.!„.,ó „uf< C10m °;
rotjrt!,, - „7,, . "
<. talaj Ihata^H
-...Jrtl.iMláa. . M7b«
•já-ut Mura^up.. ^.MM\'\'1" . 10.00U. dr. XaMdt !„,. \'ioooÖ Cvíí^ű
síi í0-000\' g*— vi«» ras
Jr. Il.li. Gr«J. I00/0\\ OUaal CW. »<»u. S N 1000, u »", ,Io5T
N- H. IO.0CW, H. N. ZO.OOO. Soírair 11..U
Mt4.tr Ji», Oü„i W O», K|„ fj^l, j\' la« »0«0 Pá,., \'tt^!\'
B.lUiyla, .,ííhl..ul .0 000 So-
~STl «.M( «t,„„u ({ullul m^oj
WH eM (kW
» uut.al.ul a. ,1, „1U. ""k li.U. a.J,l.uift _
A a. rU—r, dr. T r.o^ .T .
Tl"J?1\'*M "•"•■i k.l.a-
»y*k Mhaa/ci D.i*5 cágoái Fó-t» i. asám
S\'rH^H
ápltk.rá^k ,.r,Vu.k
Sí"^^-JWsThSÍ
\' \' "\'7 váUartákbaa ár-
fölt. tSsŐS* ^ ""
doT L**0l!4k Ságo.
íoa. Moigslom Indult m.r Síi..
<lo. tQioltóaág látealtéatref 1
c«IJ«lr«. Dr. Km Nándor -•gyáapdapök f.hár.amOt 1 „|||ló koro.. érUkb.a. N. N. 50.000 K A bar.egokr. . Art.., N M.ko-»k.k, Gyuláná. N.N. 100.000 K-t
MlSÍ Bankti^
os 000 K-t, N N. 30.000 K t, Haoopó Erz.áb.l 25.000 K I Ao.i
50.000 K t, Guaaar G,ór„„á 20.000
Kohá, Józwfol 5.000 Kt. 1924. jullu. l lg öe.i.jött 2 375 000 K
m*!\' ISbbf4lak4p lat, „j\'
mólctóitatva .|b.|,.,v. .
"kid.V" ™\'llUi k°">°<" aő
- Lápok,ócok Ug.WbbraadO !\'ri\' í \'sl"«k"<»: Slnitr Jilu,
Fityeházín megfogták az ördögöt
^ B.rbartt. Lajoa
a föl-
XX? ,0" » Clüí, a p,jlu, ,
i^\'\' ,C"k valami fur-
■n . k.„"*l r\' ",0 * •""<"*>■
"" *.rul? r " «.»on;
,t[* a Vaca 1 k5rü:°\'". s\'ábe
(Wl l, Kt0rU sütött noki fehár ,ia,.f**k ápentiogy oa.-n »\'|ála *f* " Csak kl
>k. * \'»»J S bkínál.
Ö Col.\'ud:\'ml" * -1"\'-
b.aij. „ 4?"f n,m kárdwt., fiy\'V" _ shho,
UiL, J,\' * C.ak ugy
Ivr. uu 00^010" ^ " \' Ult0 *s eltűnődön, ami-
« ~ *»I«l»k.U . Gaboaa U Ar»k«.Mk«l.loil R. T. Bada-N.,yk.«l„«i Fiókja. Vá •árol Itgmaga.abb napi áron gabo-
k\'."í"k -\'»»•><•\'. bOvalya...
k.l atb. Iroda Ual.l,,«.|.,u.{Mfc
• Nagyk.nUal! Forfal„| Bank r. t.
I . fc S (Sujár ut 2. a.) T^
15< Sürgönyeim: CAKER
.-"\'•^"\'J^\'-A aapotban 11* i\'laagaraiagaa aa .gylk 8.r «..avl utcai rágl aaéatáraták ulcl J,il aa udvad
I! \'oJ\'Onyát felats-
kl otlák. A vasracaoaat ml.tt b.. ba olal ..m tudtak a lg, kál.ágaa b.töráa vagy c.ak bou.u ma„ volt-a. L.gá\'d.ke.ebb, bo»y .. e.at rövid Idóa b.101 n^/.d,,., lanátlódötl. \'
— PoataaaUaarí.. taafo-T.aa. A k.r..kMlel«a.0gyl mlalai-
wiu.iu.böá\'á. kJ, 16558/X 924. atámu raadeletável mű.ierá.. t.,one-•koláj. 1924/1935 4,1 1 u Vwő-lyanaár. pílyíaatol bl.dal. Taaoe-« feiv.b.ló, skl a kö.4. Polgári iakolának I^Jábfc IJH
Tfl^ot""\' íS\'
lö ávit 1924. aiept, 1-ával a.4. «sa tölU b. áa ko\'áa.k ra.tMŐö
klf.Jl.lt áptea,alkattal blr. A felvá->•1 •»» 4vl próbaidőre tórtánlk ajaly ba s tanonc aat .Ikw.aa. ISIll al a bárom á.b.a o.rálUpl-
toll tanldőb. b. a á aal (tátik. Böv.Cb faivilágoaitáat a po.t.blvalal főaőkl irodájába, adaak.
— D. M. C b.ilanyák áa aok.lk "jkUroa. Elányúk. bo,y a.|4tjuk. ból l\'vllbatók. FaJ.14.akat ml-.áUal Fillpp kötöttáru gyár. S-eabatbely.
í Ktr• l,0»\' <• kva id.gáa Mm volt lakáablvalal a paradlc.otnbaa.
— Márt?
— Mart akkor laláa míg mo.t U ott lakaának | s lakáablvatal mai aaplg ae tudott volaa aeklk más lakáat klu\'alol.
— Ufl áa aől divatcikkekben
legsioiJdabb kiszolgálás SJnauu
Onsí cátnál, Fö-ut ».
— Karókpár.k, ujak ás b.ai--áltak, ktlaö áa belrf gun»>lk, f.U.aralí.l tárgyak lnolcaóbbaa beaiareth.tök Sialó Antal keiák-párraktárában.
*0Z6öf6mtfpszi«iUz.
kor sxáp reodbe fakOdl a kastája nyomán a lucerna, meg a vadrlrás gai isis ra Igy ment ez agy d.ral lg. La.aankánt aztán mindig lar-ha latlanabb len a hrlyzti.
Az asazony egyre durcásabb, mogorvább lelt. Liaa.n m|r tudott náxnl az urára. KerOÍe Mintha haragúdon volna rá halálos naiv haraggal. \'
U<y, hogy egyszer már nem birla lovább rátör. Epaneezkodla a dolgot a Juli nánám asszonynak aki oll lakon vala egy fedál alatt. Aztán csak akkor kezdte Igaián nem ánenl az egási tura esetet.
Juli náoámasizony ugyanja azt meaáite, hogy a fiala!a«szony való-•ággal őrjöng, mikor nincs otthon as ura. Annyira kivárja látni, annyira
árzl olyankor a hiányát ía air _ie
láfl s hajit, le-fel |ir az udvaron lördell a k.zá< áa vltja virja az urát. Kiszalad c\'ábe s kapuüa azáz-azor áa ernyői csinál a Hlffli elá a tányérából, ugy náz vágt£. az utcán, mikor alkonyodik már. Kátdik, ml
Uráala 5. 7 ás 9 órakor rtj-
Ulyu utat*. Kalandor film a vágta-len tesgerek álatáböl. Pánmouat márke. VUtg 3, 5, 7 4e 9 őrekor .fdMkarcM ««W. .0" 7 fW-
voaáMa burj.aik rlgjátáka.
Kedd-azarda i, fái 8 áa 9 órakor Uránia: tgu dolUr Jókai Mór .Egy h.azaaoa l.áay" c. aovjláj., raadot. Ucm Jutni Krafl, a Cau-rina, illád, alr.mMk tack^kal rea-deaöje. Fotogr.fált. Ja*nun, as olaaa fllmklállltáa aranyárraea Nyer-
teae. Siareplőkt Utb II., M.tya-•ovuky Jlea., Lukáca Pál. R.Jnay Giber, Vendre. Ferenc Surámy, Kűrlby Tarái, S.ácU Farkó, Hzár
Glda.
baja. Caak ai urát várja, as hiány lik. Mait átol aem tud nátkoie Be. zzáldl akar vala. Látni akarja, hiszen elment mindjárt, amint letette a kínálat <t>«d után.
Pitrr csak hallgatta... hallfalt, nye:te a szót. De nam írtéit as egészből moit már Igazán semmit. Juli níná.T>asszony mág kevesebbet.
Mit csiaáJJanak mosl > Mart ez (gy nim mehet tovább.
— Tudod, ádes gyerekem, _ ol d^tte meg váglll la Juli náoámasszooy
— án csak au mondom neked, menj be Kanizsára a páotekl vásárkor aztán a ba^oz-asszonytól ktrdeid* meg. Na sajnáld atl s pír forintot.
— 11 > is megyek áo, JuUnáoámi
- vágu fel a faji, Pí,,,. _ Nm bírom áo azt Igy úgysem.
Aztán a legközelebbi hellvásáros napon bafogoli ás beporoszkált Nagy. kanizaára. Kockái, lovít bekölötí. az egyik koicsmaudvaroo a színbe Astán elindult megkeresni s babos, ssszooyt. Nem sokat ksUstt keresnie hamarosan Utbaigaiitoilák , \' Sarkából fáiig kidőlt kapun lápeu
ba a Javasasszony hílába. Klctil mintha magborsóiott volna a háta, mikor rekedte, megcaikordu\'t a kapu, ahogy behajtotta maga utáo. Mintha fáit vo\'na. N\'m szokta ő az llyeot.
Mag a Javai\'sszooy szúrós azema ll zavarba kozta valahogy. Mind int illoktalosnak,boszorkányosnak látott. Alig meri köiQIníznl s homályos szobiban.
Akadozva, lálagialvesztvo mondta sl a bajit. Nsm is mert názol máa-hew, csak a kalapjíra. Nem állU as astio.iy tskfnietái.
Mikor oagyaeheien befejexte, kioos csendet talált maga körül. Akkor názle meg Jól az asszonyt, aki Is. hunyt szamaiéi gondolkodott. Roo. dezla a boszorkáoystgokal s fajában. Caak nagy sokára szólt:
— Megbabonásták a felestgedeí, fiam. Mozt ciak tudd meg, hogy kl volt az. Aciáo gyere vissza bosiám.
Klátta utasításokkal, pontosan, milyen Időbe., merre felé fordulve, mk, kogyan c»lnál|oo. Tize tar koro-Qáárt hlszeo siondkalta.
0>\'»í« kóv.)
ZALAI KOaöNY.
1924. jullu\' «
Mélyen leixállitott áraK! = Mio . ^^ EJJÖ*S£SE«
Kisfalud! éj Krausz^vatnagyámí^ ^^^TférfíszöveT"
Méterje
Mosó delin Duplaszél. aikos szövet. p Méterje
21oüo\'k 34s00 k! 4o5^jjj13d000
Duplasz. gabardinszövet Méterje
A gazdasági helyzet szlgnaturája
liU: Farkai Pál, a Pea\'l Magyar Keteeke. J.lnl Saul nzjyke.\'a.al lUkJie.k
Nlgykenlxia, Juliul 6 Tavily I yenkor, • leg\'ottibolóbb konjunktura Idején nagy faltünéit kállaii, aok nób.néd \'a >lte I4r-.yát k\'ép.ite W.laa Fülőpn.k, • Pa.ll Magyar K.re.k.d.lml Bank elnökének ik kor Ibin oly hihetetlenül hingió jóelale, a na aljban óv a latette a könnyelmű ipnku\'iclót aaeal, hogy: .Minden )arscngnak eljön o Ujtje.\' Moai látjuk, h°xl
a nagy lélóköifl bankvetérnek Igiae vo\'t, aljölt • baaa\' után a kiach BOk cgiliztencla rendült meg azóta.
As 0.latmaoat mlnd.n Irányban pang, . kőanyü pénzkereeet, nagy kemithozem megeiünl ée a iiegény igyonienyergilott 4a hiimidnor tönkrement köiépoiitály remegve vérje, hojy mit ÍJ hol a jövi.
1) Aa a r4leg, a..l; vagyonit némileg konzerválni akatta, tőzi dére vitt. aat. Könnyű blteleiie folytán arajénái nagyobb viteleket eeikóióll, a papírok ára nóta le-alatt, a taitoaáaa után aulyoa kamatot (bal áa amallatt a megélhe-táahaa i.ükiégel pótléat állandóan, olceón eladott papírjaiból k.ll fe-doinle, Et csák a tönhimenéihei venihet. A b.evetolt.bbak alt • b.lyaatat előre lálták, Jgy.k..l.k kóteleeetliégelket apeiiteal, ai liko-láiatlanabb, könnyelműen goodol-kodó ait a lörekvéit a-m helye-aalta.
2) A pangó üilatoiaaat, a Közép-Európibaa egyébkéot la duló gsz-daaágl krlila kényszeiltetle ai értékpapír lulajdonoeoket, hogy tőketartalék elkst raallaáljak. A nagy kínálat áa a péms.üte .autio te-nyocnta még a legprlmibb árlák.lnk kurru.át U. Gian körülminy a tartalékok erőa m.íCi\'ppináaáhoa vaa.tatt.
3) A iianália adta h.tyi.t kény aa.rltl al illamo\', hogy mloden liolgiltstist a.anyp.iltáaoil köve-t.lj.a polgáraitól ét ai -gr aok-aioroa tarhat j\'lenl aa adóiók rá-áréra, klknak oagyréeie addig ah hot volt aiokva, hogy >■ általuk teljaellendő fla.láa.knál a korona-lomlia konjunktúráját ép ugy kl heiinilhalták, mlet a javakkal való apakuUclónál.
A legtöbb Üiam Veaetőeég. hoi-lánokolt a koron eromülboi él minden arajéaal ragaa.kodlk ai áru j.ho\', n.m látván a lcf.14 manó irtendenilil, Igyakailk hltelneriée-aal köteleiitliégeln.k .l.g.t taaal. Eat nam tartom l.ljeiea halynaak, mart al Qllltl v.l.tál mind.a kó rülmény kó.öll elautlkuinak k.ll, hogy l.gyan. Ai ügyei kereikedö oi, aki kontervatlu gondolkodóid nak megtartó iá mellett a matvllio nyok helyei uemstöglM trali meg "Méiévcl eien konjunktaiit Is kl
tudja hasmólnl él ha kell. Mrol-Íróra válloitatja illeti politika/ót.
Vigül .ault.l míg caak agy do logra k.ll felhívnom mled.n váll.l ko.áa figyelmét. A. etijel.k »■•■\'•« a kereseti vllionyok alig fanak lépést tarthatni a költségek emelkedésivel. Saját é.d.kéb.n mindenki a. öevéd.l.m lignagyobb erélyé-„I á. eltekintve ca.k lál.ió agoa nehézségektől, minden ténykedésükben legyenek flgy.lemm. arra, hogy a költ.égeket aa O.lalbe. forgó lókékhai tegyek iránjoiabBá, (l.hetól.g hoiaák aranypa.ltáar.) vagyis lényegesen csökkentsek. He .," nam fojj.k elérb.tni, alig fog nak ludat 0.1.ll eredményeket pro dukálni.
Egy dollár
Jókai: „Egyhuialioi leány" C-aoaeltája fllmaa i rendoila Uwa J.nna Kraft. FóaiareplSk : Lóth lla, Matyaaovuky Honi, Rljnay, Lukáca Pá\', Vendrey.
ö.alnta Qnnapn.pja laaz a aok azép alkart mefá.t Uránia oiotgó ailnháipak junlui 8-9. kedd áa axerda napja. A tótnérdek plnian halalmae arányokban rakonatruátt
Corvin filmgyér elei a agy filmjét, aa így dollárt mutatja be. A film kHllóldl, kü\'önöaen amerlkel alkaral bi\'onyllékal annak, hogy a Corvin kafóldl vl\'lonylstbno la klaaaalst alkotott a II mrael N-gyvonalu, nép munka\'; van banna aifv, romantika. h.ntulat, vidámaág. R-n-daióje Uwa Jones Krsfi, aki a Ca-latinánál, Hindu síremléknél magmutatta orosilánkStm.lt, felülmúlta münchaol fllmjilt. N.m csoda : Jókai bűbíjoa fantillájára épltatt. iegfrappinaibb hatiat al álomja-lenét megoldálával ért al, amelyaél jobbat, lökélatcaebbet nem labet alképaalnl.
K.alft mailett legnagyobb értéka a filmnek a fotográfle. Aa éjssakal vuratll lökíle\'ca haogulatot átallt, a lakopltoaáiok aninac ó.ak.
Lóth lia caupa a.In 4a aaiv, Saalnte 4« megr.gadó minden moadulata. R4 b.y Lajoa B.gger|. a nagyié hat.égü müvééinek Utjobb |<la-kltáaa. Tókélat.een áriékellatl ala-repéban II éraelmek gaid.g skáláját. Lukéca Pál ■ sok emoroeo aaerep után moit agy féktelen vad matrózt eleklt, babl.onyltva, hogv Igail tatrenutne a jellemflgurák .1.kltáaa. R.jney Gábor megnyeri kedva.atgü Ch.rly |e befeje.elt e.loéeal munka M.tyaaovaaka l\'one Steréml Zolién, V.nd\'ey Ferenc, Linyl Irma, Kürlby T.r4a, S.éc.l Fe.kó. Léxár Glda, tolod belyükóo vannak éa a legjobbal adják.
A dli.l.tmegoldái külóo dlcaéra tet vált klj a klkötöl u\'c.aor, a Libéria magkonitruáliia, a vuratll mellet ot unka.
TÖRVÉNYSZÉK.
8 Top.cb.r f.gyhíibBol.U >41 . Katla h.lyb.nh.gytai. A kanlaaal tórvényaiék Topscher Lajoat elkóvatett lopéaok aoroaetá-írt bárom é. f\'l évi f.gfhé.bün-tatéar. Iléll.. A. ítélet Jlen Top achtr felebbea.lt • klr. tábláho., mely helrbenhagala a> .l.ób \'ó.ég ítéletét. Moat a Kurle la bo.lá)érult ai ftélither. Toplcher Lajoa a lop ronl fegyháibm tölti b3ntatéaét.
8 Snlyoa t.atlaiatíe vil.4g. ■lói felmentve. Mcgycsi Gyirgy ■ármcllékl Ispán gondlllanaégból oVoaolt aulyos lelllaéltéa véleége mlett került atórvényaték hOateló blróeáya elé, mert Németh Jtoos keiét front mer pleitolyéból k.reei-tül lólte. A tegnepl tárgyaláaon a védlolt eltel védekelet\'. hogy a mull év dtcember4ben Németh Jínoat ax uridalon éjjeli órát egy éjjel ellenőrizni ekerte, de ai i l dalmell., mtjd rétámedt éa vele dulekodolt, ugy, bogy fegyveréi volt kénytelen elővenni éa N \'m -tbre e.ef etnl Németh kl akarta caavernl k.iából e fegyvert, amely el.ült éi kezét kereeilfl\'.furta. A tanuvallo-mátok Igazolták a vádlotl védeke-al.it, kit a blróaig dr. ÍCelie L.|oa védelme u\'áo felment.lt e vád éa kóvatkezménvel eló\'. Ciíüaghy Ur üyyéez megf.lebbeite t tőrvény-uék Ítéletét.
§ Torma IJa nagykanliaal varrónőt goodetlaniágból oVoiott iu-l.ni lealliérléa véliégeétl vonta felelíaaégre e blróaig, meri P.pp Katica hét ive. klalányl a tüaee kályhához küldte, \' hogy vala .gy bőgr. vli.l levétele.o. A kllláuy köténye ai Illó kályhától tüzet fogott, mely ann/tra öeazeégelte, bogv a kórházba kellett ezállltenl. A bíróiig belgaaollnaK vatte a védet é* dr. Gyuloi védelme utio Torma 1 lát 100.000 K pénibünte-téare liélle, de al llélrt végrebij tálát felfüggeiitette.
SPORTÉLET.
Váxmvf y«l »tUtlk«I ▼ *r-
d«dt, A virm\' ty\\ Uitoevaléai blxottaát síidén ia agy vArmovyai atlétikai verasayt fog tartaai, melyaa • várcnagyai aportaiyaaűi«t«k atlétái mértŐmaW rgymiiaa1, varaanyra kaivéa • víroiogyoi oliŐtbiégér».
A varaony Zaiaagarix^fi-oo a vároal iporlpálytn f. k6 20 án fog meglartfctni a MOVE raodaiéiábin.
A vármafyai apoit«gjUt«kat ■ virm«fyei toalnavoUal falQjyelő külÓn külön fataióUtoUa n minél atámoaabb aiorcplövei való réix vétolro, rgybeo felkért* ókot, hogy cfy-fgf tísitaUtdljat idoményox-a««»k.
A k ülönböxö atlétikai aiámok ban leaxoak ciapatvrracnyak éa •gyáni varaeajek.
A. egyéni ,.r..oy.Vb.p lodulók
nevez éel dlj.t, ...mély.oklnt 4. „ámo.klnl l-l aranyiorooil FIret-
nek. A virmcgyel \'\'\'\'"" í\'nV.t ügyelő átoknak ai allé\'áVnak, kikel egyletük mint é.lékes sportolóksl a, egyl.t reputiclója étdikibe.
lodlt.nl sksr, de akik . neve.4.1 dijakat megflaetnl anyagi h.lys^ tűknél fogv. nem képelik, egyletük kózbenjáráeira \'\\t nevelési dijakat elengedi.
A veraeny Irínl métl. nagy «
érdeklődéi él vármegyénk apotl-
egye.ül.lel aaotgelmsaan kéatttlnek elő a versenyre.
A veraeny r4.il.Ua programját annakidején lapunkban kózólnl fogjuk ; eiuttel még Clek ennyi\', hogy . v.ra.nv utáo ipoittir.l óali*lö-v.t.l, kS.S.viciora éa lino len z.laeg.iaz.g egyik alókelő nyll-vinoa helyi.égiben.
színház. "
A TÍO »««»oab»\' miaodlk elő-adiaa lelt hki előtt folyt le t.goap eate ugyanolyan aierepoizlíabao éa j.lee előadUban, mint bemutató-előadáaon, amely méglőbb iiufolt hint fog vonaaol.
Diadalma, aaexony. Az Idei operette-lrod.lom egtlk legkiválóbb alkotiaa kerül bemutalóra hétfőn este a nagykanlanl ailnpadon. Csajkovuky bübijo., Igizel.a ie-néjinek .eideg pompijával, Prled-mann • Laufar kedvee növigivil a Diadalmi! aiaaony Wzonyoian neniiclói alkat ü müaordttnbja len a kanlnal iilnbáinek. Arany Tllla «a MJnár Aranka prlmedonnák mellett mi mutatkozik be Aea>oayi Liazló Igazgetó ll aa opiratta egyik főaaerepébe". A d.reb tőbbl fő-izerep.lt Arko.iy Vilmoa, Vednay J.noi, Jávor Ant.l, Virtei Ktroly jitiiák.
| Méltóaigoa cilxmadln. A l.g-muleliégo.ebb népiéi bohóx.lok egyike . Méllóeégoi csizmadia kerül silere vnárnep délután mér-i4k.ll helyárakk.l. E kac.gtatónál kacagtatóbb komlkui helyzetikkel terkilott néplea bohóx.toak minden nlnpedon ótláal hatáai volt él reméljük, hogy Itt ll nagy kő-lőntége leaa. A calztnadlimealerl AtkoSy Vilmo", a c.lim.dl.loalt Jlvor Antal, a lóbbl főiaerepet Vadn.l Jíooi, Mlaák M.gda, So moaa Er.el, K.lell Arp.d. V\'rtei Kát oly é. TorVoa Árpid játaiák. H«tt mfleor t Vaaárn.p délután: Miltiságol Cl Umadla
V.airnap elte: Kh grhett (má-•odnor).
Hétfőn: Diadalmas assiony. Operelte (etőiaőr).
Kedden: knyhaliu. Drima (ilóliór).
ífVtli. lullm
Sterdín: Diadalmas asszony (má-lodaior).
Ciütőrtökön: Kck postakocsi.
Ének-a
Pinteken: Míhilyini kit lánya. Vígjáték.
Siombatun : Kik postakocsi (raá
todno\')\' V.iárnap dálután: Diadalmas
Msiany.
V.aárnap ette: A gyimesl vad-
virág. Nípi.lnmö.
A TÖZSM
(Saját tudóittónk ULÍool.lVlá».)
Dili magánforgalom* Elélnie azllárd volt, át folyamok • tegnapi xárókurzuiok falett mozogtak, mindenre pánz.jánlat volt. K4aöbb minden ell.nyhu\'t, forgalom nem volt élénk.
Migyar tlll«l 625-30, O zlrik Kitel 200 -205, K.reakedelml 1450, Földhitel 380 -90, Hazai bank 210, Oli.z bank 24, L-.zán.l oló 90 — 92 Peatl H.zal 4300—350. Salgó 650-55, Kö.zén 3675. Urlkányl 1250-1300, Danublu* 3800. F.gy ver 1925, Nova 175—180, Boraod Mliko\'cl 145, Bud-piatl Gázmalom 150, Ó\'a 600-610, Pallaa 110-115, Cukor 3200, Georgia 530 -35, S^ódlum 190.
Ltaitplac. Dara 5100—5200. 00 ái 5000-5100,0 á. 4800 - 4900, 2 ei 4500 - 4600, 6-o. 4100- 4200, 8 ai 2300—2400. Buta-korpa 1300— 1900. 75\'/. oi roz.ll.zt 3100 -3200.
Sartáaváaár. P.lh.|tottak 600, eladatlanul vleazamaradt 350. A vá-•ár lanyha volt. 1. r. 24000 -24000. Kó.epei 23500, Könnyű 21000— 22000. Szalonná. fálaartéa 28000 -29000. Lehúzott hu. 27000 - 29000 Sózott azalonna 26500—27000. S<a lonna —. Z.lr 28500. A magyar korona kBIfölil hlvataloa J.gyxée.l!
D.vtía Valuta
l*Ca*p m« iKo.p a, Mez . . . . 8550 IH450 3775 185 0 Bulin .... — 4SI50 6930 — Ptági . . . . 41575 | 430 425 | 415C.0 N.wyorkban IX
I davlza-ktzp.iit hltra talas ártolyanal
Valuták DavlaAk
Napotao* •Jtleo Am.tardao 1ISUO-JI700
intól (ooa 15JJOO-j6<ooo DaVtrtd 9IO-IOOO
Uth kofona tjgo 14&0 Bakaival SSJ.J4J
01M4 íVstcoo BIC.HI
Dcaw »I«50-S<coo KopwMf IJITO-UJJO
\'\'\'•Ml. k. 4110 <li> KriaaUiai IOOTO-JIÍJO
Ui l«J->« LöOÚOB 1JSJOO-JC4000
Ura ){k> tio Miluio »Jio u«o
Un )4t0-H«0 N.WyOrt S17JO-S4000
Omw. ke*. 116)0-11870 fi.il 41G0 4*40
»\'á(<l Inak M1ÖO-MMO Pci«a 1410-1400
HoUwdl H. jotcojiyoo s»«a. J»»»IO
Inak »»»0-17»O Siockbotaa S1910 nt4o
B4t» II6S0 llhftO
ZCirlcO ii7to-U«SO
Asszonyok! Cukor nélkOi
Í9 édes, kellemes Izü, üdítő kávét lehet főzni az olcsó és |á minőségű kristálycukorral is kevert
. DULSZIT
neuü kduékonser-uünhből. .,<
Minden fűszeresnél kaphatói
Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápsza.müvak Rtg.
Zalai közlöny
«IWr UitluMulik li itlia] llllcilaiutUk TlbráMltára Mmáajt<nii4s
Bodapeit, VII, Kikrtct.ut 7». Slrcftnretm; Cotm KNÜ AN K. e»tr havi l.lmondtaaal .Ihatva-
" kosztpénzek
ulán havi 4%-ot térit.
Zürichi sárlati
Pitti 28ÍI50, Lordon 2426 50, N.wyotk
U 50 CrüiMl 2520, M.tl.nd 2335 00, Hotl.ed II150, B^tlo 134 50, Wl.e, 70 15,Solt. 40(115 Prága 163500, Bud«p.it 67-50, Puk.t.,1 2&/00, Mgikd (.72 10, Varió 1U00.
N.m.aFám.k, 1 koronáz 6300, 2 koronái 12700. forlnto. 17500, 5 koronáa 33900, 10 koronái 175000, 20 koronáé 350000, Dukát 185000 paplrkoiona. •
Elsőrendű nagymalml
LISZT
olcsón vásárolható
VILLANYI ANTAL lisztüzleUben
Eolvos-lér 20 szám,
a Szentháromság szobor átellenében.
Termánjtözida. Bura tl.kavl
dékl 76 kg-oi 295000 - 300000, 79 kg-oa 310000—315000, .gyébvldékl 76 kg o. 290000-295000, 79 t, o. 305000 - 310000, roz. 260000 265000, takarmányárpa 260000— 280000, zab 290000 -300000. tengeri 270000 -275000. korp. 195000 -200000, repce 520000 -530000.
A mai tarménytö/adín az Irányzat azllárd volt. Buza 10, tengeri 5000 koronával drágult. R-pce ára la emelkedett. Búzában a fo-galom elég élénk volt.
Vetőmagvak. Lucerna fehfr 17-19000. vóiöz 14-16000, nyera 9-11000. Lóhere fehír 18-20.000, »ö öa 14 — 16000, ny.ra 10-12000. Biborhere uj 5500 - 6000. C i leg fúlt 2400 - 2700. Keh\'r b.b-5000 — 5300 U | bab 4200-250. t.rka 4-4250. K>k mák I r. 8-8600. Lenmag 4 -4600. Tökmag 6t00. Dió 26 -28000.
K.tetíl izeikoiitó: a íőazcrkeaztö. K\'.iZrínyi Nyomda Reazv.-Tára. NaKyVantaaa
Apróhirdetések
AprOhlrd.tfa 10 aaólj ÍOOO K. rulndm U>-vAbl.l aaó BOO K. íulnilon va«l»|»l)b bellivel li*<IMt »«<V ÍOOO K. Alláat k»r*aAkn»k tö iiiialik kadttintin;. Vuir- * a Qnnvpnapo-kon áiiultk r«l»r,
6 fimíier 101*yr» elidU. Clm a Ha-t»blvMalNan.
NOI d l« »Uxj»Ioii tfljalra k«c emtctll k<»«.«k belfAfM\'an. Uipt Mn Aimk. Stiftül. Vl-ut í. (lltilr odvat). 61"
MirlaUI«p«n, Frnyvca uilltt-io napi PJ**\'4 mii ÍOO.OOO K-lOl. HI4J«0«">1 1,1 1 ""
Mih- lycínál, BHrto-Ut ÍJ. _ _
Tla.lvUalAk 6U4n>lií«ilUa<« á<V).000 kw.nifft YiUilom. llofváüi JÖIMÍ fcrftuaW. K««lc«y-
atca 4. \' __ >«
K« jAtkiiWI ral« WaípUkolil »i«iíll
tanulónak (clrtMlik Gyeota Laj04 fUit/CiktttUo.
Hátizsákok
SCHLESS TESTVÉREK tf/i
külónféU lgy»ígbi.n tphstók
tHllitilUHi
ttiik. Cin. a kiulAbaa.
Umlparl pilyira fittttaac) <•
Kla.lA HocrM-ntím Ji. ••«-"« hi* MkkUI. 4veW<t Cnr<<ty »t ij., uotkc balta. >6;
• r
<4»
üfj oltlaUa kocal «lad6 ll»«i»adi->lía 4
Kft iöhiiMl fia Ue6 t* dl k*Upoa Unoitn-ak (<lf«utik G,<ot« U Villa k>l<(0\'Kiban
Költ" Sinelor «a TAr.» I«rm4ej- ia
k«t.kcd4^(, a Alt.lio.-
1 •it»lyári.k WpvlMklil ilratic, • ir,;»Wt«>l ■ kaoUiio, Kúiljl l\'il otía 11. tiin alalt m««U.dtc TtMoa ■-?»-___
Alli\'t k«raa oklöboi l*l<i><«re f4U-r.ircel«V lil TÍíKit 10 1*1 (rikcrlattal, • k.|0n4 bluinyltTitiyoVkal ,cÍ4<!W.4 t..;.tl..t Cím : »-.oc. Ji^.. A<. (komi-IOokf»r,;>r >
l\'rl MalUotl l-l dllk. 1 kilón aa Lá»11 a tt»í» Uft«»i » clUtlara Wrttelik. t/iJ«UJdla
i, l-acpoil KíiHlnt Ui I.
llarinotilutDiH kífti
oal f<W<t«llk.
_
k tXflie Citt a kladebia
KlaiU k&i4(.tai(áiU(u ví.btli r«k4tt Mtílt hát.i t-f-1^™\'\' 4 \'*" U-i\'cU..! mtíM.á.M! 8«c«c vtlmoa Nnvkin.iai. Sí«ir..ji t. lY,.no<i biocieMfct. Ilé- »0«*. oítUn molnárt^
Hámt ;l<Ufil laidblnokot.
balaloal villát, Qalct* hital I, T«.i<14«l/lt htiybctli valámlct vida-tlSo;6a Íílttttkk nwll.u T«b«. lViv«t>t<t
DUKAsZ MIKSA Kagyhanlzsán,
HAktJci\'-Mtea a®. (xSm al.ll, iti
KUdA «-n(Mt tbMW. Iciajruvtia,
n«<r k«kli |4tiuii«n]((, klul<u«l-k. n»o buukk-
lUöf. k<.nyhaUjli.«. So^i 1 ut |y„ d«l«téa. 6;j
Köszönetnyilvánítás.
Mln-Jszokoftk, kik f«l«jthoUtleo | ÍJot apánk tomotíio alkalmival | részvét ikkel fíjds\'munlut enyhítőül igyekeztek, ezuloi mond liJtlis | kóiiua«t«t
Náigyknulis*, 1024. Jo\'lus i.
Roaanborg csalid.
FENYVES
DEZSŐ R.-T.
IX.. C.t.lB-Ur 7.. IV^ Koroi.ah.rMf.oii.j VII., KAiolykOrat ».. KAroly-körut 10.
Budapest látványossága 1
0|i||M^OMUlr I
Tiszte gyapjú tlltnykelmék 81700 Nyári kamiara MtDnykilmák 239400 Tavaszi raglánkelmák-- 146300
76000
Gibirdln ruhakelme H^t. 57000 Kombinált Bltönykellék-cioaug 185000
unilmu i ótiöaybi. a>tk»i{ca 6<taca UUaanya«okai) HalyeilioattAly ■
Hyersselyem ,dnin^^tun 83600 Japán selyem mmj<n ••■muo _ 104500 S«ntung selyem r^UlS";; .
t^n .ll,lmu — - íJjtAjU
Crece de Chlne----171000
Georgetta 152000
VAaKOn-aaalAly ■
Fa.iyves mosott sltton----20900
I\' keleogyevászon------22800
Batlszt slffon--------30400
Kltűní lápádi «ász mi----65000
BIrarSs aagln--------22800
Damaszt tírtrküiJ------23750
Frottír tUrDIkSzS---— 35150
Lepedővászon ISVÍÍÍ?\' - 52250
Vászon konytiatbrlík----15200
Hinni portörlök------15200
lliitiibarál l«n*ita>natV, vUmak,
airronak. baUaaUirra \' \' -----
BtmOoklxii Mtü
17100
StlMvH mosákrtpp HÍS - 19950 Mosódeldln divitralotikbaa _. 23750 BuhariszM ..t^. - 21850
Dhratcslkos Ingzelirek-- 26600
Fnnda cérnagrenadin ÍSlS^ 38000 Cérnagrenadln íl"^-"\' - 55100 Byrrat-rászon K\'rr\'-" "" 46550 (tikot lennlttDItOny-vátznak SE 33250 Moió maroccaln wz.i^dt.He.tiou.1 35150
Nffi harisnyák mir^co - 9500
Fárilzoknlk - 7500
BQrQv------------28500
Gyermek nyári trikó----19950
Férll lilrdú trikó------49400
Trikó reform nSf nadrág — 31550
Hímzett nappali Ing Mii »joorral 53200
Hímzett nadrág--------45600
Hálóing w.t.i„.t - - - 91200
Hímzett nadrág komblná — 74100
Batlszt szoknya-komblná 131100
Hímzett füzívádS------26600
Vászon párnahuzat--- 54150
Vászon paplanlepedő -- 209000
FOrdJruha wilu, _ - 108300 HÓI froltlrkíppeity--- 554800
- 95000 k01«a falUtral . 95000
Férfiing plkká mellel Színes zellrlng
Hosszú hálóing .„„ 95000
Rflvld alsónadrág------48000
Panama vászongallár----8550
Vászon lérlizsebkendö----7600
Selyem nyakkandi---11400
Pljanta DltSnyík ____336700
rtrdiniktk, IroUJr klppaajak 4a Hr4f
■ZALAI KÖZLÖNY
1924. lultu. 6.
mélyen leszálli. tott árban árusit
10 uO vég vásznat és
| SINGER divatáruházf
aktár! • Nagy paplan raktár! %
I_ , , 7 Központ szálloda épület Telefon 163. szám. ■— -----,----*—
w Nagy paplan raktár!
Erzsébet királyné-tér 23.
Hasábfát
vagonlélolekben,
aprított és fürészelt tűzifát
100 klg.-tól kerdvo hszaszéllitok,
fenyőfa aprítva házhoz szállítva 100 kg. 40.000 K.
Lécfaivi Bodor Zoltán
fakereskcdó
Sugár-ut és Rákóczi-u. sarok.
Telefon 1-37.
Munkások:
résses cs/p-\' lésre 8 lüoiős l gép mellé
kerestetnek
i szökedencsl bérgazdaságba
u. p. Kemoa.ld.
l« Kárai
BÜKKHflS/ÍB TŰZIFA
□imJcn . l.g.Hnyöaabt,.,,
Weltner és Társa
eíjníl
£r«.4b.|.,.r. „. (T;,„t M„ ■icQ.b.0) ÍJ Arany Jinosutca ».
aamahalj b». <n
!"•»«.« nkUron Urtuak alXcaut! flw,„.
Árlejtés! hirdetmény.
A n.gyk.nlzs.i m. kir. Hll.mi szem-kúrhéznál (Bsr.kktelep) kiselejtezett ígypokrócok, fehérnemű, v.s- és hldognemU t. i,S Jallu. hí 7 éa dél. itt 10 érakor „yllvi" szóbe i Árlejtésen . legtöbbel ieór6-nek 0 fognak adatni.
A szemkórház gondnoka.
tilztviielöket felverz
r" fiuiíHíi íi |utirek*ii .
Fonclírs Általános Blztisltí Intfc.t
,,, , . ««i»«aai hu., ,„
1 »""■ (Ha.tr „dy.rl
E<y 5 mtr. 70 cm.
2 mtr. 55 cm. mrg.s lécezett
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdinkb.n
W-ut 5. szám alatt
Eppingerl.ésFia cég Nagykanizsán illandósn raktáron tart: gőzölt bükk és mindennemű keményfát, asztalos és építési anyagokat, cement, kátrány-papírt stb. A vllághlrU ETERNIT pala vezérképviselete. — Bizointoyl lerakat* a Veszprémi Faipar R.-T.-nak Kési siállllétsikízík, mtzSgszdtsigl surszímnyilck, kocsi ilkatriutk, bognár fsinyigok stb. nagy raktára. Szigriszt László Injcatlaolorcalml Iroda Fő út 8. sz. (04z*o Te\'efon 150
Eladó házak: \'r^míqVnhi/iV,k\' \'úetb ckjObb mtcinháitk. — Nagyobb emtletes hiték, üileOiiitk. Eladd birtokok: iXX\'X.\'.? aaidtai^ <púleMel. Déltloo partjtn IOO hoM»i. Eeerstn vld«k<n 1?0 holdas. -S:4l«k <ua«k a Uaeltxn 11 vidéken. 40 hol. Igen sWp. kaiMlroi blrtek. <0 holdéi prím* birtok <U<!6 Zéllbén boldánk<nt 20 m»JM bujiííl. ápflifl nélkOI. TMib nigjobb malom «léd4. Oalethelyltíjek, fOtt<iw(!«l iruTél él«Wk. VendegW bíilel iU4».
J" kőrisbogarát 6s mindenféle gyógynövényét jól aksrja értékesíteni küldje bo mintázott ajánlatát • ** J9fl PANTODROG nak UlIDArm, VIIL, UAROSS-UTCA 1«.
AGYTOLLAT,.^ tMlrt.1 íl -^r.. „uti HERÍZFELO 0ÍVI0HÉ, SUGÍS UT 18. SZ.
v.n szerencsém . n.gyérdema kö-zőcséget értesi\'eni, hogy Vgrös-marlhy-utca 14. izám alatt férfiszabó műhelyemet megnyiiollsm. _ A n.gyérdomü közönség szíves pirtfogísál kérve kiváló tisztelettől Kostein Ignác lérllsMbé. Ugyanott tg, Ilu tanulónak l.tsétitlk
Életbiztosításokat ím egytb tilrtoi.tUcl.l M.-, f.f.u, , Pondéra általános Blslosité Inlésat rsoaynekiéaa Bitzrt,.[ titkár 1,. P«-ut S. szám. - (li.iár udvar)
Üzlethelyiség Nagykanizsa forga\'mas helyén budapesti detailűzlet léttéto aiona.lt v.Ry kéióbbt itvét.lr. k.r.al.tlk, kíiü.tos ajínlatok: ,lalW»5«r-j.:ieíi. Haasensleln és Vogler R. T. hlrdetO..*lt.l.t..OI Bud.p.at, v., Dorottya.utca 11. küldeniük- 6JI
Zsoldos tanintézet Boáajcél. VII., Dohl^ u. T»L j Algebráéi geometria l, oyd rnenel, W B>««a,laLiul mc(,t*UUk<6 Összefoglald tankönyv Ü\'íű\'^
Ha jó kerékpárt akar venni,
forduljon bizalommá]
BRANDL SÁNDOR
k.rékpirraktéréfcos
Deák-tér 2. szám alá.
Angol gyártmányú DUNLOP gummIK egyedüli raktára
Alkatrészek, kclléktkI Karékpírjavltd mffh.l,.
Asztalosok, bútorkereskedők <» üwegesek figvelnnShp i Tükör és csiszolt iivegek i.goicsóbb b^ési forrás, i
KILTZ JAKAB ÉS TÁRSA
flvegc.l.zolda éa tOkőrfyáránil
"ráter-utca 84. (T.lcfon: lézs.i M_w,
Kévekötő,
gabonás-zsák, kazal é< sátorpony va, tömlö, zsineg és kötéláru
legolcsóbban beszerezhető
Hirsch és Szegő
ponyva- in x.ikvarrod.J&ban
Nagykanizsán
Eladó ingóságok.
Elköltözés folytán ozon-nol elaőó használt ebidlttpamlag, kony-haberendezéi, villany-
luszterek, s különböző apró háztartás! cikket?
Bajza-utca 6. szám alatt.
Aki házal szőlőt, kis- éj nagybirtokot
eladni venni
akar, as forduljon bizalommal az otó-nyösen Ismert, több mint 24 évo fönn-álló él az 0. F. B által engcdélyoictl
AC2ÉL IGNÁCZ
Ingatlanforgalmi és péns* kélciSn kSiv.ttte irodkláhox
Nagykanizsán, Fö-ut 3.
Pénzkülcsönöket ugy heti kamatra, mint bíkebolezésre olcsón közvetitek. = Telefon 285. szám. =
Állandó, észszerű és ügyes
reklámozás minden pyárl, kereskedelmi, Ipail váltalatnak, üzlétnok a lelko, rugója, as éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hlxdet-hető a legsikeresebben, legjobban és legokzöbban, mogtudnató •
LEOPOLD GYULA
hlrdatA vállalatánál
Budapest, VII., Errsébet-körut 39
ahol kiváló szakértőiemmel, több mint 25 éves tapasztalattal, odaadó tolkU Ismeierestéjtgoi é, piMu»n pontossággal eszközeinek hlrdetétekot és reklámokat az öi?zes buJapesti, vidéki és külföldi lapokixan éi naptárakban.
. v»vi «a Kyori kl.iolRáU. kírjen li\'ldnk ajánlatot
■Mielőtt máshol ■\'evetía UIJi
Nyomatott
MlUísnUitk és I Telefon I
iirvutiiklngyanl | j. 121-55 I
\' ^ ** Itaotahrtn. (Nyomdavoxciő: Of.ob.ck Kiroly).
63. évfolyam. 154. szám
N«gyk«nlxi,, 1924. julhu 8. Kedd
1200 korona
POLITIKAI NAPILAP
8l«rkcastóa<g (* kiadóhivatal Fö-ut S. Interurban-Tclelon 78., nyomda 111. i
Taktikázás a fővárosi törvényjavaslattal
Srámoa mái kérdéa mellett a politikai világot élénken foglalkoztatta i fővároal törvényjavaalat kérdéae. A kormánynak — mint ismeretes — ax volt a szándéka, hogy a ja-vaalatot hamaroaan letárgyaltat). a
a törvényerőre való emelkedés ulán még «x év folyamán megtörténnek a fővárosi válaaitáaok, A< ellenzék volt ax, amely eleinte állandóan napirenden tartotta ezt a kérdést a hevei támadáaokat Intézett a kormány elten, huza-vonáv.l éa kéale-kadéaael vádolva. Az Igazaág ezzel axemben az. hogy a kormány nagyon öl Olt volna, ha ex a jivaalat mloél előbb törvényerőre emelkedik, ellenben az a meglepő tény állapítható meg, hogy épen az el-lenxék váltoltatta meg magatartá-aát i vlaelkedéaável elárulta, hogy « <aJfvaaUt egyáltaláa nem aür-gőa éa fontoa neki. Egyréazt ax Irdemnltáal vita elnyujtáaa, más-réazt agyéb jelenségek arra mutat nsk, hogy az ellenzék jobbnak látta elodéxnl a gyora letárgyaláat, bár nagyon jut tudhatta, hogy a javas->at értelmében a fővároal válaaztá-iok a törvényerőre való emelkedéa után caak négy hónappal történ betnak meg. Moat, hogy a Háa többaége a az ellenzék jóréaxo la ax elnapoláa mellett döntött, kizárt dolog, hogy a válaaztáaok ebben •i évben megtörténhealanek, hlazen a határozat értelmében a Háx caak október elaő napjaiban fog öaaze Qlnl.
Méltán elgondolkoxhatunk az el lenxék kűlönöa magatartáaán a ha )4I fontolóra vaaazük a dolgot, meg \'•II állapítanunk, hogy a szociáldemokraták éa a aiélaő radlkállaok réaiéről már régebbi Idő óta blzo-"roi taktikázás folyik. A taktika ■bban áll, bogy Igyekeznek meg-akadályozni, vagy legalább la elodázni azokat a fontoa törvényja-»«• .tokát, amelyeket , kormány aiukaégesnek víl , parlament elé tarjeaztenl aa orazág érdeke a a köznyugalom blztoaltáaa kedvéért. A cél vllágoa a nagyon naivnak ««ll annak lenni, aki nem tudja kl-azt a azándékot, amelyet •• ■ taktika céloz. A kormán, munkája, . külföldi kölcaön alkere, • axanáláa kedvező auaplciumal jótékony hatáaaal vannak aa egáaa országra a mindenfelé a megnyug-V leblggadáa örvandetea jelel autitkoznak. Ax örök bajkeverők, "Jknak a felforduláa ax éltető ele-?"uk a ax elégedetlenség a napi-kanyarük, terméazeteaen fcedvetle-»" látják ennek aa egéazaégea hangulatnak a terjedéaét a eaxkőzök-"> válogatva Igyekeznek Is-
Föszerkesztö: Benedek Rezső.
mét ax elégedetlenség tűzét lángra-gyújtani. Egy parlamenten kívül álló akció parlamenti plenarjal : a azoci áldemokraták, meg a azélaő radlkállaok a ax clégedetlenkedéat felatinen tartani akaró műveletnek egyik fázlaa ax a ielenaég, hogy minden erővel akadályokat gördítenek a kormány közérdekű tör-vényjavaalatal elé. Nem hisszük, hogy ex a törekvés az orazág józan többaégének helyeslésével tatáikor-
na a nem hlaazük, hogy el ne ítél-teaaenek azok, akik a képviselői dlazea méltóságot nemzetmentő munka helyett zavarkeltéare, eléae-detleoség azlláiára haainálják fel. R-mélnl merjük, hogy a józan magyar nép tudatára ébred ezeknek a nemesnek épen nem mondhetó szándékoknak s majd az eljövendő viliaitáaokon ítéletet fog mondani azokról, akik mandátumaikat ilyon célok szolgálatába állították.
Teleszky volt pénzügyminiszter beszámolt külföldi útjáról
Báró Korányi a kölcsön magyar-országi jegyzéséről
Budapest, julius 7. Az uj angol követ ma délelőtt 11 órakor bemutatkozó látogatást tett a mitiiz-teralnökné\', ahol mintegy fél órát Időzött. Távozása után Teleszky nyugalmazott pénzügyminiszter éz báró Korányi pénzügyminiszter je lent meg a miniszterelnöknél. — Telesiky a kölcsönnel kapcsolatosan külföldi tárgyalásairól számolt be. A miniszterelnökséget fél 3 órakor hagyták el. Munkatársunk kérdé sére Teleszky a következőkben vá-laszolt:
— Részieteaen beszámoltam ■ miniszterelnök urnák külföldi utsm-ról. Nemcsak a kölcsön tárgyaié sának eredményéről, hanem minden olyan részletkérdésből la, melyek esik a miniszterelnök urat érdeklik.
Kérdést Intézett ezután a volt pénzügyminiszterhez munkatársunk arra vonatkozólag, hogy milyen szereo vár még ezután a jövőben reá. Teleszky kijelentette, hogy missi ója be van fejezve.
Kófi&fiyi pénzügyminiszter arra a kérdésünkre, hogy a kölcsön magyarországi jegyzése mikor kerül sorra, kijelentette, hogy szerdán a pénzügyminisztériumban elő-értekezletet tartanak ez ügyben éa akkor as Összes érdekeltségeket meghsllgatják és csak az érdekeltségekkel való megállapodás után történik döntés.
Horogkeresztesek és munkások harca
Bécs, julius 7. A Ispok jelentése szerint vasárnap délután Kloster-neuburgban utcai harcok folytak a horogkereaztesek és a muakások között, melynek során 11 ember megsebesült, köztük kettő súlyosan. Az összeütközés oka, hogy a munkásvédők vezetősége tornaünnepélyt tartott, melyet 120 felfegyverkezett horogkeresztes megzavart. A rendőrség megállapltáaa szerint 50—60 Iövéa hangzott el. Több ember bajonettől sebesült meg. A sebesültek közt van két ■iszony Is.
Külföldi tíkék bevonulása Magyarországra
Budapest, ju\'lus 7. A kölcsön ügy elintézésével a gazdasági rekonstrukcióra Irányuló törekvések ugy az államháitartásban, mint a gazdasági élet minden vonatkozásában előtérbe lépnek. Az a nagy bizalom, mely a magyar kölcsön túljegyzésében nyilvánult meg, a világ gazdasági köreinek figyelmét Magyarország. felé fordltja éa mihelyt megtörténik a hitelezők blztosltáaa céljából az árveréii tilalom feloldása, megvan a remény arra, hogy nagymennyiségű külföldi tőke fog bevándorolni a gazdaaági életbe. Nemcsak az Ipar éa kereskedelem fog nyarnl a külföldi tőkék bevo-nuláaával, hanem olő fogja segíteni a mezőgazdasági produkció fejlődését is. Már eddig is 10 millió angol fontra, tehát majdnem aa egész szanálási összeggel egyenlő pénzösszegre tehető "az a tőke, melyet a magyar tőkének a külföldi pénzpiac réazéről felajánlottak.
j összehívják a 33-as bizottságot
Budapest, Julius 7. Bud Jánoa tárcanélküll miniszter ma közölte Ráday Gedeon gróffal, a 33 as bizottság elnökével, hogy a bizottságot össze fogja hivni. A miniszter ugy határozott, hogy szerdán délután 5 órakor bocsátja a gabona forgalmiadó kérdését megvitatásra. Illetőleg döntés alá, mikorra a malmokkal és érdekeltségekkel való előzetes tárgyalások is befejeződhetnek.
Katonai lázadás Sao Paoldban
Hága, julius 7. Rio de Jaaeiro-ból jelentik, hogy Sso Paolo államban katonai lázadás tört ki, amelyről nehéz hírt kapni, mert a lázadók a fővárossal összekötő drótvezetékeket elpusztították. A kato-nák Sao Paoloban megtámadták a tiszteket. A lázadás célja hlr szerint bt, hogy kényszerítsék a kormányt, hogy a francia katonai misszióval a megállapodást né ujltsa meg. A kormány két hónapra Rio és Sao Paolo államban elrendelte asostrom-állapotot.
A muraifürdéselsőáldozata
Lelcnyéröl jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : Vasárnap Czigány János főbíró kocsiján nagyobb társaságot vitt ki fürödni Letenyéről a Mura-partra. Velkőtéa közben beszélgettek, hogy ezldén még senki sem fuH bele a Murába. A kocils, Panka Ferenc, 27 éves fiatal házas megjegyezte, hogy alighanem ő lesz a legelső. Fürdés közben aztán a sok fürdőző szemeláttára vla alá bukott. Ssnki aem gyanított rosszat, mert közben-közben felbukott, csapott egyet-egyet a kezével, lábával. Mire rájöttek, hogy a szerencsétlen kocsis aligha jókedvében ficánkol a vízben, addigra már szinte élettelenül forgatta a Mura aebes árja. Hol a lábával, hol a fajével, karjával fordult kl a vízből. Siettek megmen-téaére néhányan a jó úszók közül, de már későn volt. A kocsist el-ragidta az ár és altünt valahol a Mura közepén. Holttestét keresték, de ezideig nem alkerűit megtalálni.
A vonat elé vetette magát
Nagykanizsa, Julius 7
(Saját tudósltónitól;
Tegnap délutáp\' 4 óra tájban telefonált a vasúti rendőrség a mentőknek a pályaudvarról, hogy egy kani\'aai embert a aánci bevágásban darabokra tépett a vonat. Érdeklődtünk a rendőraégen, ahol csak az áldozat nevét kérdeztük, azonban Lázár Kornél ügyeletes azolgálatot telj*altŐ rendőrfogalmazó, kl aa eaettefjykapcsolatoa kihallgatásokat a hofyazinen vezette, kérésünkre mlndm indokolás nélkül kijelentette, hogy nem hajlandó megmondani a aajtó azámára a kért nevet.
Ennek ellenére la aikerült meg-tudnunk teljea egéazében a történteket. Vitéz Borsos Páter Pál ba-golaaánci polgárember, aki elejétől végig látta a történteket., rendőrségi kihallgatása során elmondta, hogy a 212. számú délután 3 órakor érkező vonat érkezése előtt pár perccel látta, hogy egy rongyos ruházatu ember fekszik m sáncl őrház mögötti kanyarodónál a 112 7 éa 112 8 kllométerjelzők közt a bevágás oldalán. Mikor a. vonat robogáaát meghallotta, feltápászkodott és amint a vonat kifordult a kanyarodónál, hirtelen elébe vetette magát.
A rendőrség megvizsgálta ■ lábnyomokat, amikből határozottan megállapítható, hogy aa ember tántorogva ment a sínekig, tehát tettét valószínűleg Ittaa állapotban követte el.
Zsebében kis noteszt találtak, ■minek egyik lapján a kővetkező
ZALA! KCZLONV
1924. julius 8.
sorok állóink: „Teltem okát na keressék. Ez meguntam •> élete mat. Cialidl b.jooz vitt rá".
Személyi adatai Wldoritíaíníl kitűnt, hogy Lt6s litván taikándl aiülatáaü 30 évea nagykanlzssl lakói, szék-asztalos volt.
Stuber Emil forgalmi főnök helyettea, Grlm Enll vaautl llait Is a rendőriéi azonnsl kiszálltak a helyailnére, kihallgatták a vonat-klaérő személyz.t.t áa a aáncl pályaírt. A klh.llg.tásokból kétséget kizárólag megállapították az öngyilkosságot. A hullát a mentők a hldejhá.ba aaállltották.
HÍREK.
Julius
8
Kedd
Római keth : Erzsébet k. ;\'rot«jUn»: Teréz. Izraelita: Thamusz h<S 6.
Meteorológiai Intézet jelentése szerint, változó let-hózettel meleg éi nagyobbára szárae idó válható.
Napirend: Uránia 0, \'/-8 és 9 órakor .Egy dollár.\'
Üzenet
Göndör haja kicsiny lánynak küldök ma egy üzenetet, vidd el sóhaj, mondd meg nekt, súgd mog neki
oemtokáta messze megyek ... Sogd meg neki s sjjr szerelmes csókot lehelj ajakára; a bánatban elsírt kóanyok elfeledve
felszáradtuk nemsokára.
Szállj el sóhaj, szállj el hozzá
eJd át ezt ez izenetet:
messze megyek — messze honnan
visszatérni,
hírt hallani sohsom lehet... S leprregni fehér arcán ha látsz majd egy szép gyöngyszemet mondd meg hogy az elsírt vágyak ■f egyszer majd még
valamikor visszaszállnak ...
8nbics Lajos.
— Olvasóinkhoz. A tegnap este Budapest felől Nagykanlzaa felé ia húzódó zivatar miatt az éjszakai távbeazélőforgalomban olyan ■avarok álltak be, hogy fővárosi hírszolgáltatásunk szokásos éjszakai anyagát nem tudtuk levenni. Hiába kipcsolt a központ, a vonalat a zivatar teljesen használhatatlanná tette. Igy a legfrissebb távirati anysg elmaradásáért kérjük olvasóközönségünk elnézését.
— P. Apálhy •lső axent-znlaéja. Lélekemelő ünnepély folyt le vasárnap a szentferancrendl plébánia templomban. Apálhy P. Oszkár azentfereacrendl szerzetes, as Ur fiatal felkent szolgája, Zrínyi városának szülötte, mutatta ba elaő azantmlséjét a templom főoltárán. A templom ez alkalomból zsúfolásig magtelt ájtatos hívekkel, akik osztoztak a fiatal áldozár nagy napjának örömében. Majd kezdetét vette a szentmise bemutatása Boda János szombathelyi püspöki hely nök vezetése és Htidlnger Jenő, Tűz Albia, Simitska ^baatyáa farencssatyák segédlete mellett. As ünnepi beszédet Dallos Bertalan atya szombathelyi házfőnök tartotta. Fönséges pillanat volt, amikor &x ujmlaia elsőizben emelte fel ur-felmutatáskor ■ szentostyát: Ez az én lesUm. Majd megáldoztatta édea anyját ia rokonalt. Mise végén ál dáaát ontotta paptársaira, hozzátartozóira is . hWekre. A sxép •gyháxl Anaatoil^Mk kedves keretet
, * Márialeány,
StiF^aL**8^4*1 ■
tilybea faiiUotUk.
rtabad^ról megirkezeu is rendi-liaeR megVezdeí\'.e.
Nagyon sok a panasz, a forgalmiadé átalány körül
Ipartestület minden p.nasiról |.Byxőkönyv.t vau lel
._ . - ..L.i.iLn In.mánál
Nagykanlzaa, Jullui 7 A vároa legszélesebb rétegeiben élénk vlsszhsngot keltett lapunk egyik legutolsó számábsn közzé t.tt ama clkkünfc, m.ly a mai tor-galmlsdó átalány klvetéal rendszer-r.l foglalko.lk é. naponta k.pjuk a kőiiőnő aorokal, hogy erélyeien .Ikra ..álltunk a aaklatott kl.rgzlsz-tenclák érdekében. — Cikkünknek egyébként mrgvolt ax az eredménye ll, hogy hatá.a alatt .gye. Iparoaok klvámágalt elfogadták éa l.azállltották a rájuk klv.tett hor-reni forgalmlsdó-álslányt. Érdeklődtünk ai Ipartestület vezetőségé nél, hogy aa Iparoiokhoi Intéi.tt f.lhlváara jelenlkeinak a lokan pa-nssztétslre. Ait a váliirt kaptuk, hogy annyi lok a panm ai alke-■ eredelt Iparoaaág él klsegzlszten clák kötött, hogy nem győzik felvenni a psnaszjegyzőkőny vsket. Mindegyiknél az a panaaz, hogy aránytalanul nagy és súlyos a jor■ aalmiadó átalány megállapítása. — Például meglörtént, hogy munkaképtelen él rokkant kézművseiknél 6000 K ró! 20.000 koronára, «gy
68 év.a, öreg, tehetetlen Ip.rosnál 5000 koronát 25 000 koronára. Y„ SSlk "°tb« 2000 ről 30.000
koronára, 9000-ről 60.000 koronára .m.lték. V.gyls « forgalom 10-I3>l, ra. Ilyen körülmények között meg tudjuk érteni az Iparosság éj klssgzl.ztenolák mérhetetlen elk.-ssrsdését. Meg tudjuk érteni, hogy m.gl.tt cssládos embsrek sírva kertek védelmet az Iparosság fórumánál. Az Ipartestület most minden egyes panaszt revllló alá vear, a jogos és helytálló fslszól.lások.t memorandumba foglalja éa agy azük.bb bizottsággal dr. Vargha I nre államtitkár elé terjeaxtl a közeli napokban. Míg vagyunk róla győződve, hogy az Ipsrteslúlet .rá-lyss fellépése és egységes állásfog. laláaa meg fog|a hozni a kívánt eredményt, amely Ismét megnyugvást teremt a kisegzisztenciák körében. Ml a magunk részéről psdlg tovább Is becsülettel fogunk síkra szállsnl mindenkor azok védelmében, akiket bármi sér.l.m vagy jogtalanság ért. Mindenkor számlt-bstoak reánk.
Csalás miatt letartóztatott tisztviselők
A StuhlmUller cég csalói - Akik egészséges tojásokat romlott áraként számolták el cégUknek és mint egészséges árut újból eladták
Nagykanizsa, Julius 7
Két magáról megfeledkezett magántisztviselőt tartóztattak le éa klaértek át a klr. ügyészség fogházába. Ratkovics Béla és Lovászy Sándor mint magántiaztviaelők voltak a kanlzaal Stuhlmüller-féle Élelmiszer kereskedelmi és Hűtőházi R.T.-nál alkalmazva. Ratkov\'cs mint üzletvezető, Lovászy mint pénztáros. A kanizsai cfg fiókja a zalaszentiváni hasonnevű kereskedelmi részvénytársaságnak, mely tÖbbvk között nagybani tojáskeres-kadéssel és tojásgyüjtéssel foglalkozik. A két tisztviselő az utóbbi napokban ugy károsította meg cégét, hogy körülbelül 7000 egészséges tojást mini romlott árut sxd-
moltak el és az igy elszátaolt tojásokat mint egészséges árut újból eladták a Stuhlmüller-cégnek és a hasznot a saját javukra könyvelve 6,626 000 koronát vettek ki a pénztárból, amelyen osztozkodtak. A csalástacéglrodaklassszonye, ScMö-slnger Teréz fedezte fel, aki azonnal jelentést tett főnökének. Stuhl-müller két hűtlen tisztviselőjét nyomban elbociájtotta szolgálatából és msgtette feljelentését a rendőrségen. Rstkovlciot és Lovászyt előállították a kapitányságra, ahol Őrizetbe vették őket és kihallgatásuk után átkísérték a klr. ügyészségre. Podolay Jusztin klr. törvényszéki vizsgálóbíró kihallgatta a kát tisztviselőt, aklkbaismsrték tettüket.
— Batag a főj agy ző. Krátky István dr. polgármesterhelyettes főjegyző betegsége miatt tegnap nem jelenhetett meg hivatalában. A polgármeateri teendőket — dr. Sabján Gjula szabadságon lévén Hévizén — a főjegyző betegsége következtében dr. Prack István tanácsoa Htja el.
— ElőlJáróaágI ölés aa Ipar-taatBlatben. Az Ipartestület elöljárósága szerda este 8 órakor ülést tart rendkívül fontos ügyben.
— 64 *r«9 dlvatárnháx. Slnger József /és Társa dlvatáruháxa Nagykanizsa Erzsébet-tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Egyházmagyal hírek. Kiss Pál Zuapetendről Szentbékállára, fskele Gyula Tőrökkoppányból Ugodra küldettek káplánl mlnőaég-bsa. As ujmisiaak a következő elhelyezést kapták: Novak Bála Attilára, Antal Vince Lasancetp-majra. Major Lázzló Tüskevárra, .SacfíSándor Zalapeteadre, SchUhan Ödön Zákányba, VloU József FelaŐ-őrsre, Keresztes Ignác Gslsára.
Tautla, fotba\'l és atlétika! cikkek olcaén kaphatók, teaals-hurosist vállalok Szabó Antal sport-Qriete.
— Eakövő. Fényes esküvő folyt le vasárnap délben a helybeli Izra ellta templomban nagyszámú előkelő résztvevők előtt. Fischer Ármin tekintélyes kanizsai kereskedő bájos leányának Sárikának esküdött örök hűséget Kondor László budapesti gyáros. As esketésl szertartást dr. Winklcr főrabbi és Abramovils főkántor végezte.
— Férfi éa női ruhavásznak, angol lüszterek, férfi és női szövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza.
— Ax nj amarlkai bavándor-láanál a kormány előnyben rásse-siti a mezőgazdasággal foglalkozókat és esek családtagjait, továbbá ax amerikai állampolgárok feleségeit, Illetve férjét, szüleit és 18-11 év között levő önálló káresettel nem bíjó. gyermekeit.
— Url éa női divatcikkekben legttolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fó-ut i.
— Elfogtak t|7 köröxőtt •mbart Kátdi József volt poata-tlsstet, aki ellea a budapesti tőr-váayszák kétrendbeli oklrathamlsl-tás miatt körözést adott ki, a ka-alssal rendőrség elfogU és őrizetbe vette. Felszállítják \'és átadják a budapesti főkapitányságnak.
— A Karaaxtény Jótékony
Nőagylet szombat délután tartott közgyűlésén elhatározta, hogy régi tradlc\'onálls szokásához visszatérve a karácsonyi vásárt december 6, 7. és 8-án, a farsangi estélyét pedig február hó 1 én tartja meg.
— A Sxant Léazló caarkéax. csapat táboroxása. Az idei cserkéaztáborozást a kanizsai Ipsros és kereakedőifjak S<ent László cser-készcispsta kezdi meg. Gróf Zichy Ödönné, a minden nemesért éa szépért lelkesedő zákányi földbirtokos angyali jóságú neje arról értesítette a csapat agilis parancsnokát, Horváth Józstf tanítót, hogy a zákányi állomástól négy kilométer távolságra fekvő uradalmi erdőben készséggel ad megfelelő táborozási helyet a csapat számár*. A táborozási hely gyönyörű fekvésű, hegyek és erdők övezik kő* rül és patak azeli át. A csapat szerdán reggel 4 órakor előzetes mlsehallgatás után gyalog útnak Indul Horváth J5zsef parancsnoksága alatt. Egyet azonban sajnálunk. Azt, hogy akadnak mesterek, akik még mindig nincsenek áthatva a o serkésznevelés és a szabadban való táborozás fontosságától, er-kö\'cil hatásától, jellemkápzésétől és nem akarják elengedni a tl¥en-négynapos táborozásra tanoncaikat. Hisssük, hogy megfogják még gondolni és megsserzlk egy egész éven át becsületben dolgozó tanoncslk-nak azt az örömöt és elengedik a zákányi táborozásra.
— A megyéspüspök adományai. A megyéspüspök a tapolcai róm. katolikus Legényegyesületnek 250.000, a balatonfüredi ifjak Mária Kongregációjának 400 ezer, azegény diákoknak vizsgadíjaira 1,500.000, szegények teme-téal költségeire 2,000.000 koronát adományozott.
— A kontárok bQntatéaa. Az ipari kontárkodás ügyében legutóbb megtartott ankéten as ipari képvi-letek jevaalata alapján a kormány elhatározta, hogy körrendeletben utaaltja az Illetékes hatóságokat arra, hogy a faljelentéseket két napon belül vizsgálják ki és ítéletet hozzanak. Megváltoztatják az Ipsr-törvény rendelkezéseit Is akként, hogy a kontárok büntetése aranykorona értékben vettessék ki. Ismételt kontárkodás már a második esetben is szabadságvesztéssel fog járni.
— Olcsó dohány a faxdáknak. A földmivelésügyi miniszter az aratási éa cséplés! IdŐ tartamára a dohánytőzadel áraknál 5 százalékkal olcióbbsn ad a gazdáknak pipadohányt. Ax erre vonatkozó Igények a Zalavármegyei Gazdasági EgyaaŰlathex jelentendŐk be.
— Raganhardt éa Ravmann lendamasztok, női és férfi xseb-kendők, May és Holfeld rumburgsr váaznak, len- és linóbatlsxtok, alfo-nok, ulfonbatlsztok mérsékelt árbsn Slnger dlvatáruházában szerezhetők be.
Szlsrisxt László
Ui(*tlutor(slBl Iroda
S-5-ut 8. sz. m Telefon 150
Eladó házak: Ki^í.\'^rs
olcsóbb megánhtiak. — N»otffcb emektes Mxe*. flslethizak.
Eladó birtokok: iZZjSfS&X.
oaiduiat ipale(1«l. Balaton part)ln lOO Mdai. Eg«mag rldíWn 130 hoMaa. — Sxílíi tlaáik a kSwIttn éa ridík.o. 40 hal-<Ja» Ijcn »i<p. kaiUlTtt blrtek. 40 held" pdtaa birtok .U44 Ztlibaa WdaaWot X míiaa bjiiíft. Ipül.t nMkOl. TSbb aagyebb waloM tlUi. Oal«thatyta<r«k, fOaserOzUt Arural iUdík. v.sd<3« bírUt áu45.
1924. jajig; 8.
ZALAI KOZLLNY
Mélyen leszállított árak! = Mig a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Duplaszél.csikos szövet Méterje
Méterie J Méterje jq Méterje M mm Méterje
i* 1000 K O4800K 4ö500 K IŐJOOO
Dupiasz. gabardinszövet Méterje
140 cm, fértiKövet Méterje
— Dr. Bakos Gáxa ügyvéd irodáját Bsuhyány utct 6. sz. slá (dr. Szekeres hát) helyezte ál.
— Öngyilkosság. Vadász J5-assf éves asztaloslegény tegnap délben sxűlílnsk klskanlzsal lakásán felakasztotta magát. Mire észra-vetták, meghalt. Az orvos-rendőri vizsgálat kétségenkivQi megállapította az öngyilkosságot. — Vadász József szolid magaviseletű, szorgalmáé munkás volt. Levelet nem hagyott bátra, Igy tettének oka teljesen ismeretlen.
— Nagy olcsóság t Mosó delének (K 21.000). kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphatók SingerJózsef és Társa divat áruházában. Erzsébettár.
— A behordott termást óvni kell a tBxveazély tői. Néhány nap múlva mindenütt megkezdődik a csáplés. A belügyminiszter a behordott gabona tűzveszély elleni mzgóvása vég*tt elrendelte, hogy a községekbe behordott gabonát essk Ugy azabsd abeltelkeken elhelyezni, ha a 2000 keresztet számláló kazlakat a lakóházaktól 100 méterre, 1000 keresztből álló kazlakat 50 méterre helyezik •!. Az lOOO-nál kovessbb keresztből álló kazlak 15 méter távolságra is clhelyeihstŐk, hs arra a közság elöljárósága cn gedélyt ad.
— Táviratok éa ajánlott levelek feladáaa. S íves tudomására hozom Nagykanizsa r. t. város t. közönségének, hogy az uj postapalotába való végleges átkőltőzkő-déslg telefonbeszélgetések előjegyzése, távirst ás ajánlott levelek felvétele mindennap reggel 7 órától este 21 óráig, a régi postaépű-let I. emeletén IsvŐ postautalványok felvételi helyiságébea eszközölhető, 21 órától éjjel 24 óráig (rág! időszámítás 9-12 lg) pedig a távba-szálőbeszélgetések előjegyzése, valamint a táviratok feladáaa az uj postapalota Zrínyi Miklós utcai be-járatánál as I. emeleten, a távíró sápteremben eszközölhetők. Dr. Tholvay Zsigmond utr. postafőnök főfelügyelő.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és szövőcárne 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-es vastagságban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer Jó zsef és Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— A kink ami xaai bucaet A klakanjzsal bucsu ls elmúlt vasárnap. Az ünnepi istentiszteleten, melyet P. Ehrllch Alsjos tartott, ott vo^t as egész Klskanlzss néps. Utána aztán egáss napra kijutott a szórakozások, búcsúkor ssokásof mulatozások mindenféle fajtájából. Rsadzavarás, verekedés csak egv •setbea történt, mint arról lapunk más helyén beszámolunk.
— Lópokrócek legelsőbbrendű gyárainak főierakaU: Singer József és Társa áruháza. Uradalanak réntre .gyári árakl
Kiskanizsán hasba szúrták Budai László kőművest
A szerencsétlen embarnak kifordultak a belel
Nagykanizsa, Julius 7 A kanlzssi rendőrségen vasárnap esto az ügyeletes kÖzegak örömüknek »dtak kifejezést, hogy a kis-kanizsai buciu minden incidens nélkül folyt le — amikor megszólalt a telefon és az egyik rendőrőrszem jelentette, hogy Kiskanizsán ismeretlen tettes Budai László kő-művest ugy haabaszurta, hogy belel kifordullak. A jelentésre a szolgálattevő rendőrtiszt azonnal kimant Kiskanlzaára, ahová Időkőzbsn f-iseher mentőparancsnokkal odaérkezett a mentőkocsi a mentőkkel, akik a szerencsétlen Budait azonnal beszállították a kőzkórházba,
ahol dr. fodor Aladár nyomban műtétet végzett rajta. A szúrás egy 15 centiméter hosszú sebet ejtett Budai haaán. Állapota rendkívül aulyos. O\'vosal kijelentették, hogy talán alkerül megmenteni az életnek. A törvényszék részéről a kórházba kiszállt Podolay Jusztin kir. törvényszéki vizsgálóbíró is, aki a szerencsétlen embert ép akkor hallgatta ki, mikor a mű ő asztsloa feküdt. A nyomozó hatóságok •— akik előtt az egész ügy tényállása tisztán áll — nyomában vannak a tettesnek, akinek kézre-kerítése érdekébe^ az üggyel most bővebben nem foglalkozhatunk.
— Hangverseny ax erdőben.
A Poit>sdalárda tagjsi vasárnap kirándultak a réciei erdőbe, ahol Igen szépen sikerült erdei hang-versenyt rögtönöztek. A kiránduláson Leiczynszky Szaniszló Igazgató éa dr. Thotway Zsigmond főfalügyelő vezetése mellett résst-vettek mindkét helybeli postahivatal alkalmazottai családtagjaikkal együtt. Büchler karnagy fáradalmat nem Ismerő dirigálása mellett szinte reggeltől egészen estig tartott a dalünnep, mely a kanitssl ppalás-társsdalom kulturális törekvéseinek és összetartásának újra Igen száp bizonyítékát azolgáltstta. A postástársadalomnak erről az összetartásáról az átkos msgyár széthúzásnak erekben a vigasztalan napjsi-ban sokán példát vehetnének.
— Ssabók részér*] Zeug, Doublsge, Peru, Kasztor, Rechant és kellékek nagy választékbsn érkeztek Singer József és Társa áru házába, Erzsébet-tér.
— A aóárak njabb megállapítása. A m. kir. pénzügyminisztérium 97300/1924. sz. rendelete alapján Zalavármegye allspánjs 15859/nl 1924. ss. rendeletével a sóárakat Nagykanizsa város részéra a következőképsa állapította meg: Konyhasó: nagyban (viszonteladóknak) zsák nélkül kg-kén 4840, kJ-
cslnyban (fogysaztóknak) sacikó
nélkül 5450, papírzacskóval együtt 5600. Marhaső: nagyban (viszonteladóknak) ssák nélkül kg-ként 3140, kicsinyben (fogyasztóknak) zacskó nélkül 3750, papírzacskóval 3900.
— Nyaraló gyermekek Pa-
csán éa Nagykapomakon, Bos
nyák Gázáné szerető £oadosko-dása folytán a budapesti Regnum Márlánum egyesület növendékei as Idéa Is részesülnek nyaralásban, Nagykapornakra 20 leány, Pácsára 20 ffu árkézstt pénteken. A pacsal nyaraló gyermekek goadozására kölcaey Kende Péteraé főszolgabíró Beje ügyel fel, kl sxJatén meleg szeretettel fogadta pártfogásába ókét*
— A husvlzagálati dij fal
emelése. A nagykanizsai állat orvosok kérték a városi tanáciot, hogy járuljon hozzá a husvlzsgálati díjnak levágott aertésenkánt az eddigi 3500 koronáról 6000 koronára való felemaléiéhez.
— Közsági közigazgatási tanfolyamok. A M*gy*r Kurír kőzÜ: A belügyminiszter rendelete szerint a községi közigazgatási tanfolyamok ősztől kezd/e három és fái évesek lesznek az eddigi 2 év helyett. Tanfolyamok lesznek Srom-bathelyen 120, Egerbej 40 hallgató részére. A hallgatók ellátásukról maguk gondoskodnak. A tandíj 30 aranykorona egy évrs.
— Márífyt éa táraalt nyolc gyilkossággal vádolje a kir. Ugyészaég. A budapesti ügyészség a napokban készült el a Márf-fyék ellen szóló vádiratával, amely réazletesen foglalkozik a vizsgálat teljes anyagával és a tettesek ellen nyolcrsndbeli gyilkosság büntette címén emelt vádst.
— D. M. C harisnyák és sokaik raktáron. Előnyük, hogy ssjátjuk-ból javíthatók. Fajaléseket elvállal Filipp kötöttáru gyára Ssombathely.
— „Tótra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, Főút i. szám.
— Kohn Sándor és Társa termény- és gabonakereskedő «ég, a Magyar Általános Hitelbank gabona osztályának képviseletét átvette, s működését Nagykanizsán, Királyi Pál-utca 11. szám alatt megkezdte. Telefon 2—76.
KÖZGAZDASÁG.
Gyenge a termés Zalame-gyében. Zala vármegye területén a rozs aratása megkezdődött. A termés áltaUbaa gyenge, niert sok a megszorult szem. A busát a jövő hétea kezdik aratni A búzatermés sslntén gysege, mert s rozsda aagj károkat ókozo.t beant.
Belgrád szenzációja
Az utóbbi Idában soroiatos följelentések étkeitek a belgrádi rendőrséghez, amelyek szerint az esti sötétben ismeretlen tettesek viUiolUI óotik l« a járókel hólgyek ruháit. A» apró viyiole.vppakat csak másnap fedez-tik fel a hölgyak, amikor a maró folyadék már több hdyea kiégette a rub«t A följelentések elapján a readíriég megindította a nyomozást, da a titokzatos merénylők kózúl senk\'-t t«a sikerült a legszorgosabb ku\'.atás ellenére sem elfogni. I tg\'j\'.iibb egy mtnlsz-tert osztálytanácsos jslsnt meg a rendiségen és elíedt«, hogy leánya sir.-a panaszolta, hogy estefelé, amikor tuza igyekezett, az egyik strkon faVija fordult valaki és valami folyadékkal leöntötte a ruháját. A leány állítása sz triót csak otthon tuita meg, ho(ty a folyadék, amellyel véglglocc lantolták a ruháját, kénsav volt
A reodőnég a sok feljelentés kapcsán ab-bio a h\'tbeo él, hogy valami beteges haj-l.mu ember követi el ezeket a vitriolos .merényleteket*. Es a faltavés azonban nem bizonyult he\'yeinek, meit éppen as egyik panastt tevőnek apadásából egészen eilea-létei tényállás derült kl. Megje\'.eot ugysals újból a rendőrségen a panasit tevő ositály-Uuácsos és visssavonta fuljsleotésát. Elmon-dofts, hogy laáoya bevallotta, hogy ó maga volt az, aki vlUlollal öntotto la ruháját, mart sz nem állt Jól neki éi szerette volai, ha szjlet ujat csinálutnsk helyette. A vi rioles Üveget egyébként -tneg li Utálták a leány ssulsl A belgrádi rend5rség szt hiszi, hogy va\'amennyl vitriolos merénylet kitalált masa s a .meréaylotekat* maguk a hólg/ak kOva-tik <1 önraiguekal szemben ...
TŐRVÉJMYSZÉKe
§ Felmentő Itálet. Halált okozó súlyos testisértés büntette miatt vonta tegnap felelőiségre a kanizsai törvényszék bűntetőtanácsa Scheibes György gelseszlgetl polgárembert, mert a mult év októberében egy cialádl összezördülésből kifolyólag aógorát agy lapáttal ugy fajba vágta, hogy as rövid IdŐ múlva a sérülés folytán a kórházban maghalt, ugyancsak akkor nővérét is tettlag bántalmazta.
A főtárgyalás! elnök dr. Kenedl Imre táblabíró kérdésére vádlott azzal védekezett, hogy önvédelemből követte el cselekményét, mert lógóra utána futott és annyira összsvsrte, hogy nem tudott másalp magán segíteni, minthogy kapát rágadott és azzal sógorának fejére sújtott. Nem akarta Őt megölni.
A kihallgatott tanuk vallomása után dr. Gyulai Béls védence felmentését kérte.
A bíróság hosszabb tanácskozás után meghozta ítéletét, felmentette Schelber Györgyöt a halált okozó súlyos testisértés vádja alól, mert bebizonyitottnak látta as önvéde< Ism fanforeáaát, ellenben bűnösnek mondotta kl könnyű testisértés vétségébea, mert nővérét ex alkslom-mai tettleg bántalmazta\' és ezért két heti fogházra éa 200.000 K pénzbírságra ítélte. A kir. ügyész megfelebbezte a felmentő ítéletet.
Nemesfémek, 1 koronás 6300, 2 koronás 12700, forintos 17500,
5 koronás 33900, 10 koroaás 175000, 20 koronás 350000, Dut*t 185000 psplrkoroas.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. jullu. 8.
SZÍNHÁZ.
Diadalmas aaazony. Fried miDD, Lauffer éa\'Jembach operettjéről ciak annyit, hogy ocm a ml világnézetünk és erkölcsi felfogá-sunk domborodik kl bennr. Az előadás maga azonban oly tökéletes művészi — amilyent nem hisz izük, hogy a Városi Színház falai láttak volna. Pedig olt is diadal-maa darab volt. A szépazámu kő-zőniég az egyea jeleneteknél való ságoi topsorkannal jutalmazta at eseményszámba menő előadást, amelyen claŐ Ízben mutatkozott be Asszonyi László igazgató, akiben a társulat legjohb férflsrereplőjét ismertük meg. C<cd«la!os alakító-képessége, hatalmas drámai ereje, féiflaaan axép mrgjeltnéar, erőteljes és kitűnően iskolázott hangja, érzéstell játékával párosulva kétségkívül az ország legjobb művészei sorába állítják. Molnár Aranka elragadó játékával tetézte eddigi sikereit. A kő.őni/g tombolt lelkesedésében. Táncalt, énekeit több •xőr meg kellelt ismételni. Arany Tilla kezdetben elfogódott, de mihamar oly benaőaéger, szép játékot produkált, hogy Molnár után ő volt as estély legjobb hölgyszerep-lője. Kosztümjel pazarok. Jávor Antal soko\'d.lu, Vaaslll gróf szerepében ma fs dlsitingváit finomsággal játszott. VaJnüi cárja kevésbé élethű volt, noha gazdag ruházata pompáasn festett rsjta. Arkossy, Ver tény éa a többi tábornokok la jók voltak. Táncokat, énekeket tőbbazör meg kellett Ismételni. Kű \'önőaen tetszett Molnár és Jlvor medvetán ce. Ruházat, díszlet, rendezés — kifogástalan. Hojsinek karmester ügyes dirigensnek bizonyult. A katonazenekar szintén kitett magáért. A páratlan szépségű operett-előidás még több táblás házat fog vonzani.
Máltóaágoa csizmadia. Róna-aséki néplea mulataágos bohózatát a tikkaaztó höa/g dacára azép számú publikum nézte végig vasárnap délután. Jávor Antal a dm-szerep előadója elemébep volt. A közönség nem fogyott kl a k»c«-gásból. Somoss Erzsike a társulat szendéje, aki most lépett fel első-Ízben a kanizsai kőiőnség előtt a csizmadia leányának szerepében kedvea alakítást nyújtott. Misák Magdus mereviégéből sokat enge dett, egészen ügyes szobac\'ca volt. Keleti da főleg Vadnai Iámét kitűnt disztingvált játékával. A csizmadia-mest.r szerepét Arkossy Vilmos tökéletes élethűséggel játszott*. A kisebb szereplők is megérdemlik, hogy dicsérettel emlékezzünk me? róluk.
A Kis grlxett vasárnap eatl (második) előadásáról ugyanazt írhatjuk amit elsőizben: tökéletes összjáték volt, telve fluomsággal, elevenséggel, temperamentummal. A kerthelyilégből felhallatszó zene azonben zavarta fez előadást. A rendőrségnek nem szabad tűrnie, hogy a kerthelyilég cigányzenekara tavsr|a az előadást. Intézkedéat kérünk.
Ax Árnybalász. Kedden eite Jean Sarment megrendítő erejű drámája ax Arnyhalátz kerül bemutatóra. Az elmúlt évben rend kívül nagy sikere volt a Balvárosi Színházban. Nálunk Vadnoi János társulatunk jeles azerelmea színésze, Cál Anni. hősnő, Árkos,y Vll-«oané. Gath Viktor és Miklá^y Ferenc viszik diadalra . drámát. Ax igazgató.ág kéri . kfccÖnséget,
hogy ®U«P»» ),Zy*zelvényaket
az előadáa alatt az el\'enŐrzéa véget megőrizni síiveskedjék.
Jegyek naponta a Hirschler tőzsdében délelőtt 9 tői este 7 lg kaphatók. A ailnházl pénztárn-l csak délelőtt 9—12 ig. Etil pénztárnyilás 7 órakor.
Heti műsor t
Kedden: Arny/ialász. D.íma (először).
Scerdán : Diadalmas asszony (másodszor).
Csütörtökön: Kék postakocsi. £nek\'S daljáték.
Pénteken: Mihályiné két lánya. Vígjáték.
Szombaton : Kék postakocsi (másodszor).
Vasárnap délután: Diadalmas asszony.
Vasárnap este: A gyimesi vadvirág. Nlpsiinmü.
SPORTÉLET.
Az olymplsl birkózó verienyek előmérkőzésén a na?r közép súlyban a magyar dr. Varga 19 perc alatt legyőzte as olasz Ceccoterlllt. A klaaazlkus birkózásnál a könnyű súlyban a magyar kcresites 5.55 nerc alatt legyőzte az egyiptomi Rachmit.
ROZGÓlÍMTltfPSZIIIHáZ.
Uránia. Kedden és szerdán 6, 7,8 és 9 órakor „Egy dollár\' Jókai Mór „Egyhuszasos leány* elmü novellája után rendezte Uwe Jenns Kraft, a Joe May filmgyár főrendezője. Főszerepekben: Lóth Ile, Matyasowizky I ona, R*jnay Gábor, Lukács Pá\', Vendrey Ferecc, S«e-rémy Zoltán, Szécsl Ferkó, Lázár Gida.
a Tözsot nőm
(Saját tudósítónk tels.\'oojslsntése)
A msi tőzsde Irányzata nem alakult egységesen, mert mig nyitáskor az utolsó zárlati nivó alatt mozogtak sz árfolyamok, addig a klisebb lanyhsaág után újból meg\\ szilárdult as Irányzat és elég élénk forgalom mellett az összes plscokon az értékek kisebb lanyhaságra tettek szert. A szilárdság később reá-lisációa eladások folytán megszűnt éa a második félidőben lanyhább tendencia kerekedett felül. Az értékek lemorzaolódása következtében azonban újból vevők jelentkeztek, mi az irányzat megjavulását hozta magával és az árveszteségek nsgy részben megtérültek. Végeredményben ax Irányzat tartott volt. Az Ingadozó Irányzat az önzés értékekben kifejezésre jutott. Koszthoz 7,7.. Zárlatkor az irányzat gyengülő, forgalom csekély, hangulat tartózkodó.
Utótőzsde. Irányzat tartott. Na-slci 2550, Kereskedelmi 1355, Cukor 2975, Levente 269, Gsorgla 5C6, Cinner 187*. Fegyver 1660, Ganz Danubiua 3575. Magyar Hitel 516, Nova 186. Osztrák Hitel 183, Rima 140. Hazai B.nk 186, S.lgó 522, Kőazén 3500, Peati Ha-zai 4160, Egyesült Fővárosi 170.
Termánytőxade. Buza tlszavl-
dékl 76 kg-oa 300000 -305000, 79 kg-os 315000—3^0000, egyébvidéki 76 kg-os 295000- 300000, 79 kg-os 310000 -315000, rozs 262500— 267500, takarmányárpa 260000— 280000, zab 297500-280000, tengeri 275000-280000. korpa 195000 -205000, repce 520000-530000.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A bud.p.stl tőzsda délután 1 órai xáróárfolyamal a kOvatkexóki
Haial ■{>>
tSgf. HU. !lA
lllillc< UJ
l.oi.mh. gi
01.-M. í.ck III
Onir, Jlh. 11}
Uo?4 tiek in
Bicliitili i)o
AlitUnri b. II
B. AfiH «4
peidbit«!t>. —
llirmii jo
Henr. iil. |. b. 6j Hta«lrU —
Ufiűia ije M.-Ci«b Ipart. n r«(itml 41
Kir. Iliül u Mioif-N«mM •> Kí.p. Jilalloj ji Viroal tank ( Wrri.r l)
Kicai.bHuk. jj Kirnk. B. 1)9) Uolco -
iui. b. r«ct A.í > » »j —
DlatoiIlOk Takarékok
Bi.\'rlrcal ip. Llpi-iilroal PAvIroil isj Kit.njal Tik — Alul. Tik. -Koktle - Sio Hml iUJ us-Eia4 M.Blil. 11 k-j Poo<l4f« 1)0
Mao.-Pia&da —
taa»*oli b. ll)0
PluU »)
Malmok
Bick <a. A|
Bor.-M. íj-,
Concorjla }i
Btklidital io
B«4ip«lll 1)4
TtfAluaeu
OUaDa
Kirii/maioe Viktória Tr. Dintli
Hinykk
Alinltlsa
A. .fali 1
Biatli
Beon.ol líj Bmi. lile H SneilAr. T
:
Silii\'lH 4\' Kcéo IC
r.ivio |4(I| . Kit. fAil. ; Driisb* 14
Mi(MIU 115 \' VIiTf. npb. 7 i Ah. KAiile |l KirlaJi
Min ufó 7 Najl^blioail 17 SaJOkooAAl 5.1*4 Ali
UJUkl 17:
l\'f>!6 Meri Vrtklcjl Cu;«U U(-
II
Ht\'.f lla
M4f!<<
MOlöí
Olofntf«gjir
CbiuAolr
Vtfylpu
V«4«<|k
P1U0Í
R«.Lo/4 Rím*
Koonmioo
SchHck Síbtllw r«iM IfellM Vilkla WArti« Corrlajlp
Valpar
Ali. (a
MUWtl 41-4
XAml )A
Viroal Í7
DMtuii 7*
No»a IW
AlIimTuai JAJ
Tnin 10S OokorsrArak
IXlcakoi Aio Keevii cak.
Georgia MiiAb. >ak-
)0)0
JOOO
Pfioklis Glot-Ji
m»ii
S.i) ; Kljlar A) fipba _ PAvifMl oj. _ Ilii "
IC5
A.
UiiUti Widitace
Vaam&t *k
Hr-i.il ri(. II
Koíifc )
C.lky S<
r.ná. G4prj. u Pl Ml a Vll
CffjtM lAj
;■<•\'■ in 1
Priakl 11
Oiai-Dia. )A|
Gani.Vlll. I)»
Kitilt
k(.i!j« KCbo* Ltot LlpUk
CaariA Oaaakarmtl Rcrci lé
Guimioa
Uaaal U
llc-r.l li K!rA»íl»,il
|. | Llxoim
l0 jo Hllll la
_ Amu-k.l (a
_ I Erii
„ , M. L4o;A
MaVxtKk7 Xesnil (a
Uebdc
0(a Rlablrijal Salaröoli Tbík Naikt Vik. UK* | Ziteial Zcoral
KOalakad^a
A Ma Hl)
Atliailka \\4
Laviaia S))
Ufi». ,)S
0«l9
Ciiooar
Slillr.l
PAipAkl
Vll). pliift
Tokaji
Xalkirtak.
QAg. Villái Ktr.
laaO
Ali fia <l»a
Olajok
Otíjlpai
Maroil pai. 1
KlfUjrlAf —
l\'oljlri li-r A>o pío. aAr lA Tara. iA« — B»»Atl $. KnUríeb 14
Xti,rta7tii 1))
Timail ii. II)
Oichw^oAi lAo
Si«oktot« —
SaAllodAk Hwotlrtt —
Xoyil nl\'-W S1S itbwarlaal )0
ToxtU
Isu
K. 4a Siclpif sii(. kaodaf <
UDIO (aiitl gjaijur&cna SaAvS-KAiA w. taiiu OoMUrf l Karloo
PMca
Miulzr*
Síikra
VaoAef
Cilo:.la
Díaoa
Kelni kl«f.
Klalo
Kloi\'m
TA*Ak
Labo*
DdOft OtaU iirtH Piliaa Klbal. Oítnl
TiSaloo
Tarai
UoIO nlak.
Saolookl
Zacyiiplir.
BKAI
Klrllj avlA
Van. k*t-
BOol
Brai.il
Cocrlo m« Pap\\f
Han<r»\'r«
S4arAlm
OilM«nil»
Tini BfSSS Vwkabiabaok
Oj Art bAr
A msi tőzsde a tőzsdeidő ele jén s:ilárd volt, később valamivel elgyengült. Arak átlag 5000 koronával magaaabbak. Óbuzában a forgalom 30, újbúzában 30—40 vagont le\'.t kl. Ujbuss rendkívül keresett volt és igen szilárd. Rozs élénk, 2500 koronával emelkedett.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései i
Deviza i4-. Valuta
Bécs . feerlln . Prága . .
Nawyorkban 12
R divIza-kOzponl hivatalos árfolyamai
r.. lifaip iva
SS 8110 84\'0
SÍ — 4960
<30 .17 426 416
Valuták
Aoeoi Iom i)))co-)Aiooo C«h korona S)l).si,)
Oloia OoUil PraMta tr.
Hoieoo 4lIO\'4H4 )40\'Al0
Xo^aafclf i
Lo&Sco
Milano
N.wjort
Pirii
Prl«a
taOIU
Davlzák
ríaco ) i luo-) i;oo
* 9IO-KOO
»« JSJ-I44
477<^|l40
Hije-Miie
iooto-iiiio
4»ij00-)fl40«0 »JI0»4«0
4l»0-4»»0 S40S-I4)! 491 «I0 SI9)0-I4)00 I IA}0-| |B«0 I47AO-I4|»0
Ura ,4Ao-))Yo
Oaau. bot. llíío-iil.o
Srl|rt frank I4)A0-I4«90
HollaoAI M. 10^0 )1700
Bt^i Iraak 17)0 )1)0
Zürichi zárlati
Párfs 284t 60, London tU7 CO, Nowyork 6ÖU 16, Brüssol 26-&0, MaUand 2340-25, HotUnd 211\'/,. Borlb 1S-4 76, Wien 79 96, Solla 40C 26 Prága 1636.00, Bodtpott 07-30, Bokarest 217 60, Belgrád 676-00, Varsó 10900.
KolsKs szerkeszti\': a főszorkesztő. Kiadó: Zrínyi Nyomda Réazv.-Tára.
Nagykanlzaa
Apróhirdetések
ApróhlrdatOa 10 aiólg 0OOO K, minden további aiO GOO K, minden railagabb betQvel • aedott aiö 1000 K. Alláat kcr«a«k?.ck 35 aaAaal»k kedvoainAnjr. Vulr- éa Ünnepnapokon 23 aaAaaUk l«lir.
Nrtl dlvalaaalon dliilra M< ím nobit Itttuk bttvlroa\' »n. mifii b4« ai«(k. Saltnail, PA-ol i. (Bulr ujvar). A)A
különíélo nagyságban kaphatók
SCHLESS TESTVÉREK kimktlUttaa
Hátizsákok\'
Riadó litjcMO aj Cihpad. CUn a llaáötao.
Ualalonkaroailiiron aj; lí^aa iioba l*lj<a Itoajtt Jlaá4. Cica a IdadObia. 7^1
»»
stoiwer" Írógépek
ercöeti gydrl árban kaphatók
BRANDLSÁNDORNÁL
DEAK-YÉR 2.
Irófllp.aalagok a. k.liakakl tmr Mgaalavlia mOh.lyl
Hannkll Iröglpak lulinyoa árban I ,u
Nyomaton a Zrinjl Nyomda R.-T. Dyomd»l»b.n N.gykaoii.án. (Nyon-d.vrrc í: Or.ob.ck Károly).
63. évfolyam. 155. azám
Nagykanlxaa, 1524. juHoa 9. Szerda
1500 korona
POLITIKAI NAPILAP
I > ■ - • -Vv--> • -• . « .... ; y.C ••
Saerkcaalőa^i; ín klailAblratal Pó-ut S. C 1 . >• t , _ Inlerarban-Teleloo 1«., nyomda 117. ss. rOSZCrkeSZlo : Benedek ReZSO. Btcn.aie.i ara: Hír bóra STOOO korona, llárom hóra 81000 korona.
l/ass miniszter a munkanélküliség problémájáról
a legközelebbi minisztertanácson előterjesztést foo tenni munka-alkalmak megindítására
Budapest, ju\'lu. 9. A Stskszer vezeti Tanáci t üldö\'L/jre ma dél uán 1 ór.ltor megjelent dr. Vass népjóléti miniszternél f, elólerjeaz-telte a munkanélküliség megezün-tetéae lérgyábon hozott jivsslatét. A kü\'dőttaóf bemutatta a munka-nélküliség mérvét Mlüntelő ,l..
tisztikéi adatokat,
i-\'y szerint ja*
nuérral szemben 39 4®/, ksl, májul sil szemben prdlg 85% Ital növé kedelt a munkanélkülit száma. K\'rlék a minisztert, hojy foglal, kőzzék a közmunkáknak megváló altáiéval éa kötelezze a háztulejdo no.okat a hézak talnrottetáeára. Foglalkozzék azzal ■ kérdé.irl, hogy váljon a tömegei munkás cl-bocsások a gaz.ltsági kényszer következményei e? Ha n.m, akkor akadályozza meg a tömeges elba csájtosoki-t vagy prdlg réiirait.ék v\'gtleléglléabtn az elbocsíjtolt munkásokat olyan mértékben, mint i hogy ezt az állam , közezolgélat-ben álló alkalmazottaival teszi. Kéri továbbá a minisztert, hogy gondoskodjék arról, hogy a munka nélkül levő munkátok segélyben réazeeflljnne-k.
foss miniszter meghallgatta a fel hozott Indokokét é, kijelentette, hogy mag. |, hosszabb Ideje fog lalkorlk ezekkel a aulyoa kérdés.k kel. Mar egy I btn felhívta a ml niezterlenéce figyelmet arra, hogy témogaase a munkából elbnciájtot-takat. A -nagyvállalkozások ne élezzek ki a helyzetet eset/eges elkerülhető munkás elbocsátásokkal. Mind ezektől eltekintve, már a műiben azon volt, hogy a rr-ujjtíóélk üllíég kérdéae valamiképen megoldlsaék. A maga réazéről tanulmányozni fogj. a kérdéel. M.ír a legközelebbi mlnlsztertanicion előlerjeszléat fog tenni u\'ak éa hidak épiléiére éa oiáa közmunkák meglndlléaa érde kében. A kereskedelmi minlartert srra fojje kérni, hogy az Ipari érdekeltségeket hívja ősize snkélra abból a célból, hogy a munkái elboceéjláaoket aiünteaaék meg és a már eltociájlollakat állítsák újra munkába. -A munkeoílküüség elleni blztoaltáat kövelelő lörvényj.vtslal elkészítésével mér stlntén régen foglalkozik él reméhrtő, hogy az őaszel a parlament elé teljesíti. A ko/munkánsk ügyével a kormány a mult ős,tói kezdve a legintenzívebben foglalkozott a kereskedelmi tárca keretében. E célból «z állampénztár teherbíró képeiaé géhez mérten nrgyobb őnzegeket állítottak be a kőllaégv.téabr, ugy, hogy m utak, hidak javltáas, vala-
Franciaország minimális programja
Paris, juliua 8. Mscdonald angol miniszterelnök ma raggel 9 árikor Londonból &>ufo?neon keresztül PJiiiba utazott. Herriot és Macdo nald a délután folyamán már ta n/cikoznl fognak egymisssl Ebből ar alkalomból bt angol miniszterelnök áttanulmányozza a franc1* kormánynak már majdnem telj sen kész memorandumát. Ebben a memorandumban a francia kormány a londoni konferencia alkalmával leszögezi minimális programját. A • ajtó kedvelő jelentőséget tulajdonit a mai találkoz/saak.
A Chicágo Tribüné a francia kormány minimális programjáról .1 kővetkező részleteket tudta meg :
A francia memorandum mlr.de nckelőtt leszögezi, hogy ragaazko dik a vorstilleti szerződésben biz* toslto\'t jojslhoz H\'rrlot több pont
ban nyilvánítja megértő jóakaratát, anélkül azonban, hogy eltérne a veraallleai szerződés formájától. A memorandum egyik kiemelkedő pontja — éa ez N\'metországbin kétségtelenül óriási felháborodást fog kelteni — az, hogy Herriot továbbra is vonakodik hozzájárulni a németeknek a londoni konferen ciára való meghívásához, amig nem fogadják el a sz*kértől véleméay megvalósításához azükaégei törvényeket. Ennek a résznek ultimátum j-llege vsa és a hangja li Igen energikus. A birodalmi gyűlés teli U kénytelen lesz röviden igent vagy nemet mandaaf. A franciák elhagyják a londoni konferenciát abban az esetbor, ha Ang\'la meg-kl»éiII, hogy a németeket már a szóban forgó kötvények elctbelé pése előtt meghívja a londoni kon-f-renciára.
rnint ar ármentrsltő táraulatok fokozottabb tevékunyir\'go mi::dsn akt dálr nélkül megindulhat.
A házak tatirozáaával k«pc<o!a tősen kijelentelte a népjóléti miniszter, hogy addig, mlg a házbé rek magaaabb szinvonalat cl nem érnek, nehezon lesznek a háztul\'j donoiok abban a h lyzethen, hogy ház:ikat tataroztassák. Tekintettel ■ Óiban arra, hogy tataroztatna h<j n a hizaknak mindig nagyobb aráttléka vilik lakhatatlanná éi igy a kényazer kilakoltatál \' uj és uj feladat elé állilja a lakásügyi h«tó ságot, feltétlenül szükségéének látja ezzel a kérdéuel is alaposabban foglalkozni. A helyzetet legközelebb egy megbeazélás keretében a háztulajdonosok elé fogja tárni. R-mélhetőleg alkerülni fog kielégítő mego\'dást találni.
Az angol követ bemutatkozott a kormányzónak
Budapest, jul\'us 8. Akoimínyzó dé\'után 5 órakor ünnepélyes kihallgatáson fogadta Sir C«lvllle Barclay!, Anglia rendkívüli követét, aki rövid beazéd keretében nyújtotta át m\'gbixó levelét éa elődje, Sir Thomaa Hohler vlisxahlvó la veiét. A ko.mányzó válasza után bemutattatta magénak Porr és Co wun követségi titkárokat.
Cserkész világ-olimpiász
Budipest, julius 8. Stéke fehér, vári jelentés szerint a Cserkész szövetség által kiválogatott 48 cierkéar, kik a kopei.h gal c«erkéaz világ olimpiáazon M ^gyaroraxágot képviselik, tegnap foglalták el tá borhelyüket Ciurgón. A válogatott csspst Irt gyakíirlatoxlk és e hó végén Indul Dánlába, ahol 40
nemzet 10.000 ci\'rkéaie mu\'atja bé\'mütódáa® er«d\'»aéfl»ét, Aa o\'i n piász su^uixlui 9 Iől 24 ig t«r\'. Kőiben 21. 22 és 23 án a Cierkész a/övetaégek nemzetkőzi koogreaz s/uia lesr. A 6 magyar caerkéaz gróf Khuen Héderváry Károly fŐ cserkész vezetésével vesz réazt a kongresszuson.
Közalkalmazottak ruhaszövete
Budapest; ju\'iua 8. A pénzügy miniszter a közalkalmazottak éa nyugdijtaaik kŐxt kioaxtásra kerülő ruhaaxövet kedvezményes árára érvényes határidőt, mely legutóbb julius 10 ben volt megállspitva, bl zonytalan időre meghoiaxabbltotta.
Weltner szabadlábon 1 marad ügye befejeztéig
Bud\'pest, jullu* 8. A budapeatl kir. ügyészség a MTI u>jáa közli a következőket: Az ügyászaég lX\'elt ner Jakab hazaérkezése után újból fo\'yamatba tatte az ellene 1919. d\'Ctmberbcn megindított bütiv idi efjéráat, mely Weltner, Kunfl, Landler és társaik ellen felségaértáa éa lázadás kísérlete miatt indult meg. Bogár If nácot, Jsndi Ferenc ít, Vintua Károlyt már iogerőaen el is ítélték. Aki, mint Weltner emigrált, az ellao ax eljárás továbbra is folyamatban maradt. Weltneit az ügyéazaég most erre nézve kihallgatta, de nem tartóztatta le a ax eljsráat ellene szabadlábon fog-jik lefolytatni.
E hó végén bocsátják ki a kölcsönt- Svájcban
GtnJ, ju\'iua 8 A roagyn kölciőn svájci részlete e hó végén kerül kibocsátásra.
Belgiumban uj európai háborútól tartanak
Róma, julius 8 Tovlni olasz nép* párti képviselő, aki az olssz kormányt a brüsszeli kereskedelmi konferencián képviselt*, a Glornale d\'I alia párisi tudósítójának igan érdekes nyilatkozatot tett belgiumi tapasztalatairól. A képviselő azt mondja, hogy alkalma volt beizél-getnie vezető politikusokkal és nagyiparosokkal, valamint a mun-kisiág vezetőivel. Mindannyian hangoztatták előtte, hogy uj európai háború kitörésétől félnak éa ex ■ hiboiu alkaimsslnt nincs Is nagyon measze. Devezo volt belga miniaz-ter magó is ilyen értelemben nyilatkozott a tanácskozáson.
Előkészületek moszkvai parancsra a prágai konferenciára
Prága, ju\'lus 8 A Rijen értesü-léae szerint » cseh kommunista párt Moazkvából kapott paranca szerint a prágai kopfcrcr.cU id«jér« állandó kéazültségal tart és ha, különösön a besszaráblal kérdéaber, nem a III. fbternsclonslo kedvére döntenénok, rendkívül élea tiltakozó tüntetése* ket rendeznek.
Svéd kis-tőke
a magyar kölcsönben
Stockholm, julius 8. A külföldi magyar kőlcaön j-gyzéaébon Svédország la réazt vett. A négy legnagyobb bank 4.585.000 avéd korona névértékű kötvényt vett át. E\'re 4 190,000 svéd korona névértékű 6 ás fél száxalékoa kölcsön kötvényt bocsátottak kl. A klbo-csátási árfolyam 97 százalék. Lsp jalentések szerint a kölcsönnek olyan sikere volt, hogy már a jegyzés délelőttjén jóval túljegyezték az ösaxegat. Különösen örvendetes volt a kis tőke szokatlan ér-deklődise a kölcsön iránt. A bankok Igyekeznek a beérkezett jegyzéseket arányosan szétosztani.
Olimpiai hirek
Pár is, ju\'lus 8. A 110 méterea
gátfutásban a negyedik előfutamban első lett HoytpS A magyar Mustkár negyedik helyen ért be. , Páris, juliua 8. A könnyűsúlyú birkózó versenyen a magyar Matúra győzött az osztrák Sesla felett.
Radics nem kapott beutazási engedélyt Ausztriába
Bécs, julius 8. Radics jugoezláv képviselő Moszkvából kéréasel fordult az osztrák kormányhoz beutazási engedélyért. A kormány ax engedélyt megtagadta.
zala.: közlöny_
Két nap múlva megszűnnek a telefonzavarok
Augusztus 16-án szentelik fel az ui postapalotát
Nagykanizsa, julius 8 Néhány nsp óts a kanizsai kő zönség zavarokat tspisztal a táv baszélőforgslombsn, aminek egyszerű msgyarázata, hogy most kap csolják át a távíró- és távbeszélő-vezetékei a régi épületből az uj posta palotába. — Péntek éjfélkor vette kezdetét, a rendkívül kőrültekln tést és szsktudást Igénylő átk»p ciolásl szerelőmunka, mlslstt a régi épületben zavartalanul tovább folyt a rendea távíró szolgálat. Szombaton kisebb nagyobb zavarok fordultak elő, hétfőn azonban már teljiaen át volt szeielve minden. Felkerestük az uj modern poita palotában levő táviróhlvatalt, mely az első emelet legszebb éa legtá gassbb t*rmét fogMja le. A hatalmas, világos teremben három hoaazu asztal — mint klsütegck— egymás mellett sorakoznak a vadonatúj Hollós rendszerű Morse-gépek. A terem mindkét oldalán őt ót magaa és tágss ablak ereszti be a világosságot. Az utcsl ífont ablakai — azembrn a Kaszinóval. Németh Györyy felügyelő vezetése alatt épsn a C sro\'gálatos csOpO\'t dolgozik a gépek főié h.jolva. 24 Morse és 1 Hughes, 1 kapcsoló és 1 vizsgálati szekréay — a felaze re\\M _ A lávlióhlvatal technikai része van m\'g csak Itt. A közönséggel érintkező jelvevő hivatal az ajánlott levelak felvevő oiztályával együtt mindaddig a régi épületben marad, mlg a poita teljesen át nem költözködik az uj palotába. Németh felügyelő megmagyarázza nekünk a gépek kezelését, hogy a vizsgálati azekrényen hogyan lehet megtudni, melyik vonalon van zavar. Az összes tisztviselők nagyon örül nek a szép, tágas, egészséges és világos n\\unkateremnek.
A telefon központban Baksa felügyelő fogad leköielsző szívélyes-Béggel. A telefon „központ" — — alig nagyobb a régi helyiségnél. Itt még javában dolgoznak a szerelök, a kapcioló szekrények előtt azonban már olt ülnek a telefonos hölgyek, akik Bzorgalmaaan és fürgén szolgálják kl a közönléget. A iát kapciolószekrény egymás mellett sorakozik. Mindegyik 100 elő fizetőre van berendezve. Minden azekrényt egy tisztviselőnő kezel. Ugy, hogy állandóan hat telefonos kisasszony végzi a kapciolást — a bejelentőn kívül. A bejelentést és az Interurbán (helyközi) beszélge tés nyilvántartását egy másik tisztviselőnő végzi. Ax uj kapcio\'.ó-
szekrények Is négy .átkapcioló^ rendszerűek. Ezek azonban csak ige\'gleneaek. Aminthogy ■ jelen-lígl központ Is cssk id dglenes -mondja nekünk Bsksa felügyelő, -mirt a míslk nsgyterembe helys-zik msjd véglegesen a telefovkőz-pontot, ahol telj\'sen modern Ub-rend.zerü kapcoló.zekrényak lesz-nek bevezetve, amelyeknél nem kelt átkapcsolni, m.rt -mint az elölhető leemeli a készülékről • kagylót és kigyúl a lámpa — a központ azonnal adja a kért számot. Lanek a rendszernek megvan az az előnye is, hogyha az áramkÖrbsn valami nem lenne rendben, a lámpa mindaddig ég — amíg a rendellenességet mog nem szűntetik, el nem távoli! ják. A helyközi távbeszélés — ugyancsak szellői, tíg" helyisé gat kap.
A kapcsoló szekrények — mondja Bzksa felügyelő — már márciusban voltak üzemképessé téve és bekapciolva, ugy, hogy már akkor lehetett volna az uj épületből (és a régiből Is) telefonálni. Vasárnap reggel elvégezték a r\'gl vezetéket és az ujst átkötötték •— ami különben még most Is folyik. Trrmé szeles, hogy többszáz előfizető át kapcsolásánál lehetetlenség, hogy kisebb nagyobb zavar ne történjék. A távbeszélő átkapciolása rendkívül preciz, hsjízilpontos munka. Még nincsen minden átkapcsolva. A>on-ban péntekig már minden rendbon lesz és meg fognsk szűnni a mostani kellemetlen zavarok.
Egyébként az uj postapalota be-rendezéae mintaszerű. A modern követelményeknek mlcdoobsn megfelelő. Muzikár Vince éa Martin cscvics asztalosok oly munkát szál Utottak, amely akármelyik első budipesti bútorgyáros dicséretére vált volna.
Az uj postipilóta ünnepélyes felszentelése moit már visszavon httallanul auguiztus 16 ra lett megállapítva. Értesülésünk szerint a felsientelésl ünnepélyre le fog jönni Walko kereskedelmi miniszter, dr. Roll Nándor megyéspüspök, d<\\ Kállay Tibor képviselő, dr. De mény vezérigazgató, dr. Jarányi Ferenc főispán és dr. Mayer József pécsi főigazgató, aki az ünnepi beszédet Fogja moodanl. A felszentelés elvégzésére dr. Rott Nándor megyésyüspőkőt fogják felkérni. A posta felszentelés! ünnepélyre — mely arányában messze felül fogja múlni a zásslóazenteléal ünnepet — az előkészületek már folynak.
_2___
Hősök emléke a keszthelyi templom előcsarnokában
Keszthely, julius 8
(Kiküldött munkatáj sunktól)
Vasárnip az emlékezés ünnepe volt Keszthelyen. Tengernyi könny, tengernyi vér avetisa volt, hogy ott maradjon őrökre emlékeztető nek a múltból, fájdslmas büszkeségnek a jövőre.
Sráznyolcvanhst keszthelyi hős márványbavésett, aranybetűs nevét örökítette msg ez az ünnep. A világháború véres adójának blxo nyitéka, amit Keszthely áldozott a haza oltárán.
A tlzenegyórsl nsgymlse után batslmss tömeg várta a katolikus templom előtti téren az emléktábls leleplezési űnnepségék A templom előcsarnokában, szemközt a nagy feszülettel, zásxlódiszben, virágok közt, nemzetiszínű lepel alatt vá ta az oldalfalra készített művészi kl vltelü emléktábla a leleplezést.
A város előkelőségei, a vármegye, a katonai körlelpsrancs-nokság msgairaniu képviselői álltak a templom ajtajában elhelyezett emelvény körül.
Elsőnek a Keszthelyi Iparotok Dalköre énekelte Beethoven Itten dicsőségét, msjd dr. Gátdonui Ls-jos, a Keszthelyi Újság felelős szerkesztője lépett az emelvényre a magss szárnyalású üanepl beszéd ben méltatta az ittmaradt mai msgyarok számára azok dicsőié gssen szomorú emlékét, akik tlz éve, hogy elindultak nótaszóval az sjkukon és nem jöttek haza többet a vérvlrágos mezőktől, ahol megszületett a magyar haza minden mai keserűsége. B»széda végén Kesithaly népe, minden megmaradt migyar testvér nevében megígérte a azáznyolcvanhat hősi halott magyar emlékének, hogy lelkünkből soha nem fog klveaznl a hit, az akarat, a régi magysr boldogság vlstxaazerzése Iránt. nA magyar jeltámadás akkor veti ránk először fényét, amikor a magyar szentkorona újra ott ragyog a száműzött mogyar király fején."
Dr. Gárdonyi beszéde alatt kevés szem maradt szárszón. Még a templom kapuján kisugárzó áhitat sem tudta megakadályozni a hallgatóságot, hogy ne feleljon egyhsngu éljmnel a magyar király nevének említésekor.
Az ünnepi beszéd után Reischl Imre városbíró rövid beszéd keretében átadta az emléktáblát Stefaits Alsdár apátplsbánosnak, akinek válasza után az Iparosok Dalköre énekelt, msjd az egész közönség elénekelte a Himnuszt.
Lélekemelő, sokáig feledhetetlen ünnepség volt, melyből legmaradandóbb impulzuiként marad meg az a hit, hogy as a föld, amiért a száznyo\'cvanhat keszthelyi hősnek Is vére hullott, élete-fonala szakadt, as a föld, ahol most Ide gen nép lába tiporja az ősi magyar rögöt, jeltelen magyar sírokat — as a föld lesz még újra magyar lö\'d, lesz még újra élő msgyarok hazájs. (bl)
— Figyelmeztetési A Re
mington Irogépgyár képviselője ma, (szerdán) mintagépokkel Itt tartózkodik. Érdeklődőket kérem (vétel-kényszer nélkü") szíveskedjenek cimU-ket Szabó Antal sportüzlet, telefon 91. sz. leadni. Kcdvczó ttzclési feltételek.
— V*\' <» női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarct Dottó cégnél, Fó-ut i.
Valaki elmegy...
A „Törekvés" cserkészcwpst utrakelt a szabad boldog kis világuk, az uj tábor felé.
Az utrakészü\'őd&sUkben ez idén volt valami tétovaság, valami szo rongó csüggedés. Tiszta, meleg, gyermek lelkeikel, n táborhoz fűzött boldog terveiket, befelhőzte egy gondolái, hogy Valaki elmegy . ..
Elmegy az a Valaki tőlük, kl az ő lelkes irányuknak erős oszlop* volt, melyre tökéletes nyugalommal támaszkodhattak.
A barátjuk volt, ki megértette őket, kiben ők rcindenek felett megbízhattak. A táborozásban szülőik helyett gondviselőjük ■ volt, kinek közeliben nyugodtan hajthatták sátraikban álomra lejüket. És nyugodtan hajtották az anyák
is id hiza arra a gondolatra, hogy egy galamblelkü ember, a ritka emberbarát, őrangyalként virraszt gyer-mekoik álma felett.
E\'megy valaki. .. Aki ugy tudla szeretni az ifjúságot, hogy mintegy velük népísitette be az ő fehér álomvilágát, s ebben a különvüágá-ban oly kiemelkedő volt közülünk, mint az ünnepnap a hétköznapok között.
Az ifjúság vo\'t az a talaj számára, amelyebe ideális eszméinek, finom lelkének, a jövőtől szebbet és neme-sebbet fanatikusan remélő magvait huet-je el a minden odaadásával ápolta azt.
E-ment a kis csspata — nélküle. De minden gyermeksziv vitte őt magával és hordozza még sokáig.
Az esti tábortűznél bizonyosan róla szól a mcso... s maguk előli
_1924. jullua 9.
látjik a tűzbe meredő arcát —ahogy annyiszor I4iták; s mielőtt az álon ráborul a táborra sok fiúnak az idegen sötétségbe meredő szeme előtt kirajzolódik szelíd nemes sil-
neltjí. —--III
Elszoruló lélekkel integettünk utánuk, de egy-egy fájó könnyünk ami a szemünkbe lopódzik U neki a más irányba készülőnek szól.
Könnyes szemmel integctüik majd egy vonat u án is, mely cl fogja vinni tőlünk. Fájó szivünk soh< élnem múló szerctetü-ik, meleg há-Iánk lesz a kisérőja, 0 vonatát gyermekek és anyák szerelő sztve kiséri — egy másik sziv, az 0 édesanyja szerelő szive felé...
\' E-gy anya.
A Kansz DV műszaki osztályának értekezlete
Xagykantxsa, jullui s Vziárnap délelőtt Priklur köt ponti titkár elnökiéi. «l»lt Igen érd.kca vaiutgaxdaiági ésazemély-zetl érdekű értek.ilet volt • v»s-utoo. A központi titkár előadálábin ■ vezérlgizgató gazdasági Irinyát Ismertette, kinek eredeti célj. .leríni oly hisroot hajtó kereikedelml öisxmunkára kívánj. » nemilyzet színvonalát emelni, hogy mindenkinek elismerő figyelmét magára vonj*. L-hetővé kívánja tenni, hagy nagyobb fizetést adhaiaon ax alk.l-mazottalnak mint bármely mái vállalat, hl a személyiét sxorgal-mával, takarékosságával őt céljában támogatja. A pályamtlter.k eddig Ii ■ok nehéz milliók kimutatható meglakarltázsul támogatják e cílja elérésében. (Ily tényt ai gines vas-utik körött ciak a volt Dillvaiut tud kimutatni ) Ert kívánják a pá-lysmesterek jobban fokoinl az értekezlet hilároiata alapján.
Ansorge pályameater előadó Ismerteti at 1923. év óta mutatkozó káros gazdasági körülményeket, aa összeállított tervezethez beérkezett hozzászólláiokat felolvass., mire ax értekezlet további adatgyűjtés céljából az anyag feldolgozását és öiszefoglalását egykét hónapra elhalasztja.
Az értekezlet több hozzászólás után befejezést nyelt.
— Regenhardt és Raymann
lendamaaztok, női éa férfi zsebkendők, Msy és Holfeld rumburger vásznak, len- és llnóbatlsztok, sifo-nok, alfonbatisztok mérsékelt árban Singer divatáruházában szerezhetők br.
*» Modern hirdetési Iroda.
Ugy a bdlföldön, mint a külföldön előnyösen ;smerik a Leopold Gyala hirdető vállalatot Kida-pesten Erisébet körűi 39. A legnagyobb hirdető cégek e megbízható iroda utján cazközöletik az Összes hirdetéseiket, mert kiváló szakérte-lemmel, odsado lelkiismeretességgel és felülmu hatulan pontosaággal teljesíti az összes megbízásokat.
« D. M. C hu la nyák és soknlk raktáron. Előnyük, h9gy sajátjukból jsvlthatók. Fejeléseket elvállal Filipp kötöttáru gyára Szombathely.
— „Tetra" csecaemő-kelen-
gyék Schwarcz Dezső cégnél, Főút & szám
— Kerékpárok, kerékpárkülsők és belsők, kellékek, alkatrészek a legolcsóbban Brandl Sándornál kaphatók Deák tér 2.
>24 lulio. 9.
HÍREK.
Jullus
9
Szerda
Római kath : Veronika sz. Protestáns: lukeécU JziaeliU: Thacuusz hó 7.
Meteorológia! Intézet je!enté»e szerint. mérsékelten «g és tu nyomúan száraz idő visluíó-Napirend: Uránia 6, \'/,$ íj 0 <5iakoi ;y dollár.4
— A megyéspüspök Süme
in. D\'. RoU Nándor megyés-spök néhíny n»pí plheníro $ü gl residenc\'áj iba utazott.
— Nagyk«»Ixsa fölvette a ►lceönt- A várói 15.000 svájci nkni kölcsöne végre megéi ke t. Tegnsp vették fel oz össze-t a most már bármikor a város zetőségínek rendelkezésére áll, ^y aegitségével mcy lehcsien lósitanl azt a néhány tervet, ilro fu\'ia az összegből. St>kra ?ha fu\'j*, hisz paplrkoronában kölctön a »vájcl frank mai állása :rlnt alig 222 millió, amin bizony •íf cgY kis házat la eiig lehet i venni, nem hogy városszerte gyarányu éa régóta saüktégessé It újításokat elvígcznk
— Címadományozás. Dr- Biró
zsef sümegi orvosnak a kor fnyzó az ♦gészségügyl tanrciosl net adományozta.
Esryfaá»I hír. A pannonhalmi ipát Poór S ilvo»7ler bencrstanái t laspitlból CilldŐmÖlkre helyez-át.
— Választmányi Ülés ax !>d»1ml Korbon- A nagykanl-il Irodalmi éa Művészeti Kör tzgalólnnácsa a vasárnapi köz-ülés előkészítése cé\'jéból ma este órakor a városháza t«nóc»ter-Sben ülést l»rt, melvre a tagokat ito.i hívja meg at Elnökség.
— Rokkant nyugdijak klfl tóno. A nagykanizsai nyugdij-[Osult rokkantak, hadiözvegyek árvák rendes havi illetményeit itörtökön, pénteken és szómba a fizetik ki a városházán.
— Halálra gázolt gyormek. gnap délben a Magyar u\'ca fefcU hajtatott a város irányába ÜCS L*jos szódás-kocsis. Az egyik tból ax édesanyja mellel kiazo-t Pál Sándor volt rendőrnek, a koviiz borplnca^sgyik alkalma-íjának kétévíS kislánya és u :sluton azoltd/ált. A koc<Is ko-ni akart, kiáltott is u klelány-c, de az ij:d;éb«n egyenest a :itnak szaladt éa elébo vetette gát. A kocsi keresztülment a srmeken, ski esíméletlenül mait az utca porában. A rmntők ék\' be a gyermeket, rxki pár ■val S7után\'bel3Ő sérülései kö kéziében meghall. A kocalal nnal bevitték a rendőrségre, >1 meg fogják állapítani, hogy hell-e mulasztás gondatlanig itt.
— 64 éves divatáruhoz. Sin-József és Társa dlvatáruházs
gykataizsa Erzsébet-tér, Központ tló épület megbízható bevásár-> forrás.
— Az öngyilkos asztalos [ény utolsó levele. Vadász séf asztalos legény, aki tegosp-;t Kítkanizsán felakasztotta mv
a következő levlet hagyta ra sjülci lakásán: „Ne keresték, y miért, magam vagyok oka ílomoak. Eet a másik levelet ik át Borsos Bözslkénck. Mond-meg neki, jöjjön el a temeté-re. Hi itt nem lehettünk egy ié, mojd a paradictomban találunk."
ZALAI KÖZlXNY
első dalárdáinak ©9yütfes hangversenye
Keszthely, ju\'itis 8
A nrgykanSzsal drlosversenyen a miju1; neméban mindketten el-síknek elismert dalárdák : a 7ala
rgcrszegl Egyházi Enck és Zene Egyesüld vcgycskara és a kcizt-he«>i Iparosok Dalköre K<silhelyon találko.-tak, hogy a BzLton fővárosának Is btmulaasAk a ds] terén elírt nű/észotűket.
A d-lkullura terén első helyen álió Keszthely kö.önségéock óriási, síinto szokatlan érdeklődése előzte mrg ezt a hangversenyt. A Boctksy nagyterme, az ugyanakkora ujonsn épített terem és az összes kisebb t:rcnek, sőt o kerlh:lyiség Is zau-folva vo\'.tak Keszth/Iy érdeklődő közönségével.
A vegyeskor már szombaton dél-előtt étkezett mog Ksszthelyrc. A páiyaudvoroa Reitchl Inre város biró meleghangú üdvöz\'őbeiz4dde] fogtd\'.a a kitűnő énekkart a várói nevébsn, az Ipaiosdalkör pedig az üdvÖ2lcdatt énekelto.
S.ombaton este a hévízi gyógy teremben tartott a vegyeskor nagyon sikerűit hkngvsrscnjt, ahol m«ssze földről érkozett olt nyaraló vendégek hallgatták meg az eger-a^eglek ciodála\'.os művészetét és Z .lamegyn első dílái dijának, a keszthelyi l^aVoidilkörnek szebbnél szebb énekszámait.
A vasárnap dílelőttl nígymisén mutatta be a vegyeskur egyházi értekludását. Még a templom kapuja előtt is cagy tömeg szorongott, hogy legalább a klszüremlŐ akkordokat elk«pj* az áhítatos c<endon át songó bíí íájoa azépságü melódiákból.
Este 9 órakor k«zdődött a hieg-verseny a nyári szezon legkedveltebb helyiségeben, a Bocskay nagytermében. Mikor az énekkar a ki-tüad AUmelh J izssf karnaggyal f.láilt a pód.\'umra és elénskalte jelfgéjit, a köiŐnaég már akkor mintegy megbűvölve porccklg ünnepelte a vegysskart. Azután a
(KiküUótt mu.ikiUnunktót) keszthelyiek egyik meglepetésből a másikba estek. A Beethoven: Iiton d\'ctőségp, Abl: Hazatérés, Schu bert: Mi szép az éj, A hírsf\'í.Vid rózsa, mindegyik egy egy állomátn volt az cgerazeglck kesztholyi diadalának.
A keszthelyi Iparoidalkör fírad-hatotlan Garat karnagyuk vozeté-sével -hatalmas tapsvlhsrbsn vonult fel a következő számhoz Kiszthely mindig szerette ezt a dalárdát, de k*nUs«I gvőzelme óta bálványozza. Most ctftk^ egy dalt énskeltek, 7hern ; Dííüoccp^n, mert nem akarták elvonni az időt és étdsklŐdést a vendég egcrszeglcklől, de ez az egy szám is bebizonyította, hogy nem méltatlanra pazarolta a kanizsai Tsütf legfő cliimerését.
M.jd Mesterich Marinka ült- a zongorához áx msgyzr népdalokat cnskslt. Az udvarias keszthelyi kö-zöüség még ráadáit Ii kért.
A vegysskar elénekelte eiután Szügyi: A vándor Imíjá-t, majd hollizndl \' és magyar népdilokat, valamennyit a hangszlnezéaaek azzal a tökéletes technikájával, azzal a tökéletes, fogyolmozatt Összhanggal, env messze vidéken páratlanná teszi Z»,Umegye ezt a klocstket érő dalárdáját.
A vegjeskar tagjai: Kron B!aoka ciollón é» Z. Horváth Jolán zongorán Jámbor Noc\'umóiát és Mon-dcliohn szöveg nilküll dslát játszották kifogástalan prtcizltáisal.
At eg-.rszegi vegyeikar eléae-kalte még tlz peicis szünet után Marschner Éji dalát, egy friss magyar népdal egyveleget és utolsó számnak asűvészetük leggyönyörűbb számát, a ciodálatos planók dallá fonódott moséjét, Dsrnény: Szerenádját, amit mint KsnJzsán, Itt.is meg kellett ismételniük.
A .haegverseny után általános sörözés mellett n nagyteremben reggelig tarló táncmulatság kerekedett. (bl)
— Fér/l és női rubaváaxnak, angol lüszterek, férfi és női szövetek legelőnyösebb bevázárláil Jorráia Singer Jizsef és Társa áruháza.
— A nagykanizsai állami szemkórház sorsz végleg botéit. A leltározási munkálatok is befe-jízödlckmár s a kÖzkóiház legnsp terjesztette be a városhoz a szemkórház összes, megőrzés végett átvett ingóságainak leltárát. Ezzel n szemkórház feloszlatásinak u\'.ofsí sktuza Is lezáródott a Nigykanizsán eg7 szép eredményekkel dolgozó népjóléti intézménnyel kevesebb lett.
—„ Meghalt a kiskanlzsai szurkálás áldozata. BháuiLiszló kőműves, akit a kiikAoUsai bucsu alkalm vol hzsbasiurtck, tegnap éjjel egy órakor a közkórházban meghalt.
— A cserkészek táborozásira ujabban a következő adományok folytak be. S mo-dics-J (Gslse) 50 kg. buzfliszt, dr. P.fhál Viktor 1 q buza, Gyö-morey István 10 kg. bab, Ciertán Elek (Duzsnak) 200 0000 K, N-p takarékpénztár, Zalamegyel Gazdasági Takarékpénztár, Nagykanizsai Takarékpénztár 100.000-100.000 korona. A szivei adományokért hálás köszönetünket fejezzük kl.
A „Korona* kerthelyiségében; ma és minden este győri" Lázár? istn zenekara hjtngvencoycz.
- — Középiskolás dalosver eeny Keaztholyen. A debreceni állatul főreáliskola 40 tagu 4»legy leto, mely az ld«I országos ü^cép likolsi dalos versenyen az eliő dijat nysrte, e hő 16 án pár heti balatoni kötutra Indul és mlndonült hsngverjenyeket tartanak. Kenésén kezdik meg, folytatják a Balaton nagyobb fürdőhelyein, Igy Keszthelyen Is.
— Felvétel a c«trmaJori kis gazdaképző iskolába. A hercjg Eszterházy Miklós féle sopronmegyel csermajorl kisgazdakéoző Iskola Igazgatósága az 1924—1925. Iskolaév első évfolyamába való fel/ételre auguizlui 15. határidővel pályazatot hirdet. A tanfolyam október elsején kezdődik és 2 évig tart. Az első osztályba 22 tanulót vesz nek fel elvégzőit négy elemi után. Ellátási dlj 10, egyéb d^k 1 métermázsa 79 kg oi tiszavidéki buza egy évro.
— Lópokrócok lsgeliőbbrendű gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részérő gyári árak!
— A Sümegi Egyházi Éaek-\'kar Jézui szive buciuncpján mutatkozott be először az ottaal fo-rencrondi templomban Tibor Jinoa karmester vezetésével. Az orgona-kiiéretet Horváth Aadrás látta el. Gladich Pár Gregorián miséjét énekelte.
— A Kereaztény Jótékony Nőegylet céljaira Csizmadia Vilma 400 000 koronát, dr. Fábián Zilg-mondaé utján egy magát megnevezni nem akaró 100.000 kororíát, Eperjesy Gíbor 50S0 koronát, egy fogadás önzegét adományozta, mely nagylelkű adományokért hálál kŐT izönetét fejezi kl az Elnökség.
— Dr. Hajdú Gyula aajfcó-pore Drózdy Győző ellen. Az általános képviselőválasztások Idején történt, hogy Drózdy Győző a Magyar Ugarban „Ismét üzenek egy rágalmazónak" című cikkben Hajdú Gyula dr.-t megtámadta, amiért az síjtópőrt Indított Dróxdy ellen. Tegnap tárgyalták ezt az Qgyat a budapesti törvényszéken. Ugy Hajdú dr., mint Drózdy ujsbb tanuk kihallgatását kérte a bíróságtól, amit az el is rendolt és a tárgyalást elnapolta.
— A világhírű jó minőségű szövőpsmut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és szővőc írna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ei vastagságban, továbbá bordó és vörŐsfejtŐ kapható Singer József éi Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Keszthelyen elszórják a száxkoronáaokat. Keszthelyen ugy, shogy megindult a ftirdő-ssozon. H >gy mennyire érvényesül a gazdasági pangás ezen a téren is, azt l\'gjobban bizonyltja a sok mlxdmálg kiadatlan maradt villa és fürdő-lakás, amiknek kapuján, ablakaiban reménytelen cédulák hirdetik, hogy ezldén ciak kövesen vannak a kiválasztottak. Hanem aki ma nyaral, az aztán nem Is nézi ám a pánzt. A plicon például gyakran előfordul, hogy a fürdőző nagyságák, mikor a kofa kifogásolj* a sok vagy gyűrött aprót, a százkoronást, nem vesződnok azzal, hogy kliittltsák, vsgr visszategyék s táskába a kifogásolt százkoronásokat, hunem egyszerűen leszórják. A\'lg lép odább a nagyság*, a kofa mátii hajol le és m<gi* ciak Összeszedi az előbb még használhatat* lannak mlnőiüett, msgvstett száz-koronásokat.
— Likásépltkezők figyelmébe! A népjóléti és munkaügyi minisztériumnak a> alispán utján a polgármesterhez érkezett leirata szerlqt a lakásépítési külön tevékenység kapcsán adható hitel és adóügyi ked/ezmények elnyerése céljából az építkezni akarók ezév január 31 lg jelentkezhettek. — A pénzügyminisztérium most hozzájárult, hogy a meg nem kezdett, vagy 1924 ben elkezd itt kizárólag lakás céljUra történő építkezések kodvezmények elnyerése végett július 15 ig jelentkezhetnek a lakásépítő külön tevékenységre való be-sorozásra. M«gloyő lakások kibővítésére, Idelgk-áes lakások, ipari, kereskedelmi fyz\'úrtbeiybágok építésire ez a besorolás nem vonatko-sík. A jullus 15 ig bejolenthatŐ épltkozásekro a súlyos pénzügyi helyzetre való tekintettel államköl-osönt már nem adank. A kérelmeket az államépitészeti hivatal látta-mozáaával a népjóléti minisztériumhoz kell felterjeszteni. Joientkezésl dlj ciháén az építkezési költségek öt ezrelékét kell lefizetni.
— UJ postaögynBkség. Zsla-sxentgyörgyön jullus 16 án kezdi meg működését az uj postaűgy-nökiég, melynek kerületébe tarlozlk Zalaszentgyörgy, Kávás és Bőrönd.
— Nagy olcsóság i Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphstiM SingerJóxseJ és ■ Társa dívatámbázába*/ crxaétettér.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. lullu. 9.
[Mélyen leszállított árak! = Mig a készlet tart! = Mélyen •eszállitott árak!
Kisfalud! és Krausz divatnagyáruháza az flrany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin —r.—.......- . _ ^ _
^^ Méterje ^ M Méterje MQ Méterje Métene
2 1000 K J4800K 40500 K 8 JJOOÖ
Duplaszél,csikós szövet Méterje
Dupiasz. gabardinszövet Méterje
140 cm. férfiszövet i Méterje
— Korányi pénzUgymlnlsx-ter ax arany köllaégvatéa el készítésével foglalkozik. A
pénzügyminiszter az arany költség-vetíti öl azóló tőr* énj javia\'atot a nemzetgyűlés <5s>l ülésszakának elején teijeizti a Híz elé. Ez a költ-aígvelés tzrmésietesen a szanálás keretén belől mozog. Most arról folyni k a tanácskozások, hogy miként Irhelne összhangba bo<nl ezt a költségvetést a szanálási törvényben meghatározott Intenciókkal.
— Szabók részétel Zeu g, Doublage, Peru, K.artor, Rechant és kellékek nagy választékban ér keztek Singcr József és Társa áiu háziba, Erzsébet tér.
— A C.allóközban 62 köx ség még ma la vlx alatt áll. Ma nyújtották be a pénzüg ymlnlaz-temek a ca>llókö<l árviz réazletca jelentésé\'. A kimutatás azerlot az árvivaujtotta terület kerek azám
ban 52.600 ho\'d. 62 közaég még ma la víz alatt áll. A puiztltó ár nemcaak a mezőgazdasági terűle leket pua.tltotta «l, hanem két köziéiben a lakóházakat la telje-aen lerombolta. A pénzügyminlaz-ter ■ lokmll.lóe kárral azecuben, 66-közaég azimára miudöjaze 10 milliót hajlandó kiutalni.
TÖRVÉJNYSZÉK.
§Itélathir dotéack. GálSindor caurgói lakoa a caaláiok aoro:atát követte el K\'n\'zaán, amiért a tör vényazék két évi éa két havi fagy házra ItéUe. Gál büntetését mind két felsőbíróság j WAhagytc.
Siclhalcr Erzaébet nagykanizsai leányt a kanizsai blróaág orgazda-a«g miatt máifélévl bőnöoro Itália. Ugy ■ tábla, mint a Kurla hozzájárult az Itélethe-.
§ Dr. Sabjáo—Újvári per főtárgyalás*. D-. Sabján G/ula polgármeater tudvalevőleg az alls pán felhatalmazása alapján hivatalból üldözendő háromrendbell rágalmazás vélégfl mWtt feljelentést »\'tt Újváry Géza és Szedlmauer Ferenc vároil képvltelők ellen. Dr. Kenedi Inra táblabíró a főtárgyalás* ebben az ügyben s.-cptomber 15 re tűzte kl.
§ A kislány bántalcnaxója. Semael Anrui U éves kislány^ bottal olyat vágott »gy kis malac hátára, hogy gerincét eltörte. Millei József a caapli uradalom cielédje akié a inaljc vo t — erre a kis lányt dühében ujy megfogta, hogy az a lábát kifcamllotU. M.licit kéthóaspi fogházra ítélték teslisértés miatt.
A magyar korona kttlf^ldl hivatalos Jegyxéa^lí
ÜavUa Valuta
H4-* .... 35 IK550 Ul\'-O 184 0
lioiUn .... 61 51 4050 —
PiaK. . . . . 417 1410 415 141750 NawyoUban
S Z I NH A Z.
Hotl müior i
Scerdén : Diadalmas asszony (másodszor).
Ciü\'.örtöVön: Kék postakocsi
Ének\'s daljáték.
Pénteken: Mihályinc két lánya. Vigjiték.
Szombaton: Kék postakocú (má-aoda.or).
Vaaárnap délután: Diadalmas asstony.
V\'aárnap eate: A gyimesi vadvirág. Népiziomü.
Árny haláax. S^ment megren ditő drámája tábláa házat érdemelt volna. A szereplők egész egyéniségüket vitték játéku\'cbr, mely az Iró gondolatai\', Intencióit a ma?i tolta szépségében adta viasza. Ritkán áttunk oly müvászl öaszjátékol.mlnt a tegnap cati előadáann. Vadnay Jtnos az almabeteg J«an megsze-mélyeaitéaében összes eddigi kreációit felülmulta megrázó erejű, ér zéstcli, tökéletes alakításával. GU Annle drámai hősnő ragyogó müvétzitével aokálg felejthetetlenné tette előttünk az öafoláldoró axe-rlmea leány po npi» szerepét. — Gál Gcrllcr mint R.né és Miklóssy Ferenc mint Letcu^e püspök ko-molr, értékea játékot nyújtottak. Arkossyné az édaaanya aggódáiát, szeretetét éi frfjd\'lmát megható tcrmészeteislggel adta elő. Az egéaz alőadáa méltó volt a pécil azlnlársulat nevéhez. Ma eate újból megismétlik a Diadalmaa aaazonyt.
gári Iskola V. oeztályán-k tantár gyalból teendő telj™ vi»sgálat slke-réh»z van kötve, ami a polgári likolák öncéluaágát bizonyltja éa szellemi értékének teljes megbecü lését jelenti. A polgári Iskola 4 alsó oaztályának vezetéae, fegyelmi éa tanulmányi rendje, a tanári ár-tekezletek, az évvégl ösazefogla lások, a javító és pótló vl/agálatok t.hát ujy vannak szabályozva, — mint a középiskolák alió oaztályá-ban. A polgári Iskolák továbbra la n vármegyei klr. tanfelüg yelőségek hatáakötébe tartoznak.
TANÜGY.
Újjászervezik ű polgári iskolákat
A taufelügyelőiégre moat érkezett la a kultuszminiszter rendelete, mely a polgári Iskolai rendtartást szabályozza. A polgári Iskolai rend-tartáa korszakalkotó lépéa a pol gárl Iskolák fejlődésében, mivel szelleme, Intenciója éa minden in tézkedése ezeket a gyakorlati kő zépfoku iskolákat törvényei szankcióval a középiskolákkal egy faj-lődéal vonalba állítja. A polgári iskolák* többé nem lesznek levezető ciatornái a középiskolának, mivil a tanulók tanulmányi előmenetelét utyanolyan mértékkel kell elb\'ráln\', mint a középiskolában. A polgári iskola IV. alsó ositályából való átlép (a a középiskola féltőbb osztályaiba meg van könnyítve, megfelelő tantér vkülö ibö téti vizsgá lattal a tanulók minden uagyobb nehéia\'g nélkül felsőbb osztályba léphetn-k a ezáltal a középfokú oktatásnak demokratikus axlnezödéat ad a középiskolák eddigi arlaztok ratlkus zárkózottsigával rembcu ami a polgári oaztály gyermekeinek azrllemi kiválts tódását éa a t« hitségeaebbek legmagasabb ér-vényeaüléaét «»ígitl e\'ő. Viazont a középiskola V. osztályaiból a pol
KOZGAJEDASÁG.
Ujabb boráremelkedés előtt
A ezőléazell és borászati kerüli felügyelők jalentése szerint a s ;őlők állása általában kielégítő. A jilentéa kitér a borárakra la és megállapitj", hogy a mult évi bor fTA minős-\'g szerint 3500-10.000
korona, óhoré 6—12000 kőzött váltakozik. A bcrkereslat lanyha ét ciak egyes holyeken mutatkozik iiéml élénkség. E|yea hozzánk közelálló és Ismertebb kerületekben a következő árak vannak érvényben : Veszprémi kerület: ide tartozik a Balaton vidéke és a zalai bortermő vidékek nagyréaze. A .mult évi bor ára m\'nőaég szerint 4—8000 korooa,óboré 6000—10.000 korona. A kereilet gyenge, a kinálat szór vAnyot. A fürthozam kielégítőnek mondható.
Soproni kerület: 7600—10.000 koron*. A kereslet élénk, a termés kilátás kedvező.
Kecskemét és vidéke: 4600— 7000 koronr. A kedvező, tartói meleg Időjárás a Szőlők buja faj-lödé.ét elősegítette.
A cséplőgéptulajdonosok keresete
A pénzügyminiszter rendeletet adott kl, amellyel kimondja, hogy a c<6plögéptu\'ajdonosok a bérctép léaael folytatott kereseti tevékenységből származó bevételekről pon to» feljagyzésl könyvet (cöznyelven bélyegköoy vet) tartoznak vezetni továbbra la és ebben fel kell tűn-telniök ciépeltető gazdánkéit a leszámolás ^radményét, vagyis ■ teljes g\'pkereset mennyiségét a ebből nem lehot levonni a géptu-lajdonoi uolgálatában álló mua káiok munkabéré\', akár termászet-ben, akár készpénzben történik is a kifizetés. Az általános forgalmi adó alapja a czépléssel megkeresőit terményeknek (a gépkeraietnek) pénzösszegben kifejezett átlagos értéke. Az adólerovási Időszakot a a miniszter egy naptári hónapban állapítja meg.
A TÖZSOC HHtB.
(Saját lodc\'\'»H6ak Ula.\'ooJaUotéza)
A mai tőzsde Irányzata nem alakult egységesen, msrt még a tőzsde-IdŐ elején az Irányzat tsrtolt volt tőt Itt ott áremalkcdés mutatkozott. Kéiőbb az Irányzat ellanyhult. A lanyhulás kisebb árnyalatú javulástól eltekintve zárlatig eltartott. Az árveszteség azonban csak ritkább ea»tekben haladja tul a 3*/a Ot. Egyea értékekben sx üilet teljesen megállott, részbon a második fél-Időben falsiinro karült árfolyamok jobbára nívlsje.ek, Zí.l.tl áiloly.-m^k.l . közép, >5t cffrei .letckb.n . le^.licioayabb árfolyimoko. él-l.pi\'ották moj. A péaipi.coa l/*— •/,•/» voll ü:lct, zérl.l f.lé .ionba. 1-/. .ok iiu volt <• nmtJ lél.lek m\'.mdt.k klh.lr.i.tlenGI, Hlv.t.lo-..n 025 - 075\'/.- Zérl.tkor IrÍQy
z.t i.oyhult, h.Dgul.t Urtóikodó, foryetom c.ckíly.
Utótoz.d., Iiényk.t tartott volt. K.rc.kr.l.lml B.ok 1260, N..\'cl 2525, Cukor 2810, G.orSl. 475, Clon.r 18\'/i D.nublui 3300, M.jr\'f Hli.l 58/, Lenámltoló 83>/>, Nov. 174, Oiztrék hitel 170, S.ljó 595, H.z.l B.«k 173, An»ol M.-íy.r 52, Kfi.zín 3250. Eí7"ült Fíváro.l 156. P.nl H.Z.I 3840, M.jo«.li 2200, B.ccilnl 1075, U.l-kinTl 1020.
EUörendU nagymalml
LISZT
olcsón vásárolható
VILLÁNYI ANTAL lUitürleióbeo
Kolvös-léx 20. szim,
a Szentháromság szobor átellenében.
Terménytőxmda. Buza tlazavi-
déki 76 kg-os 315000-320000, 79 kg-os 330000-350000, agyábvldékl 76 kt os 310000-315000, 79 kg-os 325000 -330000, rozs 270000-275000, takarmányárpa 280000— 300000. zab 305000-325000, tengeri 280000 -290000, korpa 205000 -210000, repca 520000 -530000.
Sertésvásár. Felhajtottak 1480, eladatlanul visszamaradt 600. A vásár lanyha volt. I. r. 22000-22500. Közepes 21500, Könnyű 20000— 21000. Szalonaás félsertés 26000-26500. Lehúzott hus 26000 - 28000. Sózott szalonna 25500—26000. Szalonna Zsír 28000. N durtza-kOzpont hivatalos irlolyaaial
Zürichi zárlati
Párta 288150, London t4:»CO,- Newyork 5rtU (0. Uiunal 25 55, MalUo.1 VIíüO 00, Holland 211\',\'«. UezHo 134 50, Wian 71) 05, Solla 4(HJ-25 Prix* VC45CO, -ÜuJapaat 67-30, Buiaiest tí2 W), Beljjrid C07 50, Va«ó 1C800.
Valuték
r-i®i )))joo-}4(ooo Ctó i«t«i iio>n;o DüUí Í«J t«J
OcOit llioo-Bi$»o ftasda ii. 4tioattO UI ltj-jso
L«T« f * »>j toj Un |iv> ijío
OaaU. IM. IICIO\'IISJO lti|d liaok MJtO-l«t!o UoUaadl h. iií»
8tí«t Ii«i» J7S0-JÍJ0
OavIsAk
Annl.iú.to }IIOO-)lMO 0«l<ii4 VÍJÜJ
■ itUMl JUJ10
»íJo-i«»o HIM-IH19
U9JOOJÍ««0
»ieo-i»ío
ll!«0-»í»90 «l(C-<)40 I4«0-I4?0
Iitto-utio I4H0-UVSO
Urtiwl
Koj-aottfa
Kftitlllola
UUaoo Nl»j<0 fii.i frt«a a»«iu Siodbola E4<« lUkf
1924. jullug 9.
M0Z6ÓFf«YKfPSZI(IHIlZ.
Uránia. Sicrdáo 6, 7,8 éa 9 Órakor „E gy dollár" Jósai Már „Ejyhuíiaso: Icrinv" cimü növel lájt után rendezte Uwe Jenni Krift. Főszereplők: Lólh ll», Matyasovszky ftöna, Rijoay Gábor, Luk/cs PJ, Vendrcv Ferenc, Strrémy Zo\'tán, SiécW Ferkó, Lázár Gds.
Felelős szerkeszti: a főszerkesztő.
Zrínyi Nyomdaipar éa Könyvkereskedés K. T., Nagykanizsa.
AprtlitrdaUa 10 "61* oooo K, mlnd«n lo-vAlibi ai« ftfio K. mlnilrn »».l«K»l,t, hetnr«l airilett a»í> 1000 K. A IIA.t kr»«.rtW><»k í3 c n-.W.-tinínjr. VaaAr- Oui>oi>u«po. \' .... VA .f4«.lib f..li.
NAI •livaUanlo\'i cíljii/A Wt ör«, Mobil keretek UlTiN*\' »n. M>f>i Wil Aicick, Siijtiui, V(,-u{ e. lUuií udvar). jj,
HArvf letöuAiirk ajlo koiík m»K»n>u» etS>i ÍH*I ni i ívta kltklnylrjl rcv&tt. Cím > kiido-
bivaulbie. í<t
T-.II..OC »aa- <• (íenlful ril;Jta fi«tí«j«l (elvi-
|t<lk. Ciffl a kiidebao. Itj
675
különféle nagyságban k«phalók
SCHLESS TESTVÉREK kímk
Hátizsákok
kimWMWtea
mai K4)<t<,.iiU\'i 9. ■«ám 1
f.lailA niiiftplM. llmplk. 6-n<mr1 íWdlft. f O/tk. klajuelil. na,;y lelni | «riu<i£nyr<, kKV I"i*l k. nijy biiikktGkCf. kvnyhiliuli.r. Sujif-ut 1?.,
C.iuUa, 6 >i
0ilp1li*lyl.íc
Telefon 232
Telefon 232
l« száraz
BÜKKHflSÁB TŰZIFA
minden mennyiségben a legelőnyösebben
Weltner és Társa
cégnél
Erziébet-lér 13. ss. <Törvínys«ékkel szemben) és Arany János-utca 8.
szerezhető b«. ero
illsndéin raktáron Úriunk slsőrtadü ftSztosL
Házat,
atólAl <í. |<l|JMrl«»ki»C.
Un tV>a,U fílMC-ltk mtlMt \'.^t- Dí»<bUi
DUxáSZ MIKSA Nagykanizsán,
Hasábfát
vagonlélelekbon,
aprított és fűrészelt tűzifát
ICO Mg.> tói [terdve hazaszAlliU\'b, tanyőfa aprítva háihoi "állítva 100 kg. 40.000 K.
Lécfaivi Bodor Zoltán
fakereskedő
Suyár-ut és Rákdczi-u. sarok.
Telofon 1-37.
&<aYY©B.I.AT
tíiVUUet birallyta aap; mnijiUl.l
herufelo oáviohé, sugár ur w. sz.
ti .UJ
ZALAI KÖZLÖNY _
R budapesti tőzide
A buj»p.,„ ,S]ltB. a.|uiln, , 6f>|
ÍE""\'
A<i»r
pcy. Ilii .
ÓtVjTfciok i
O.ur. Ilii .
Link \' \'Cl\'< •
All.láoo, B. Ag,.,
P«Mblc<lb. i lltrmei
»«OT. III. J. b. ll\'lnjlj.,
Io<lllao ,
M C.U> Ifftil
Ktr. \'lliul
K4ip. Jílilk\'C VáKni.baak
Nttti.|..«a«ak. Kcreik. H. ,,
UttfKI
záró árfolyamai.
xiróirlolyamal a kővetkezők i
\'tgi t.n
Ket»o<»i tét Allil. Tik, Mi.knr
Haaal .
HM M.Oin. Jí*
PSuU
-M. Coc«.rála Datioi\',1
Hueglrla
Kliílymalom VlkiörU Tr l>.r,.l.U
btioial ioj<i
Ali. K:.i«a )o:o
S.l i<, Ujltkl UalA lín7. L\'nk l-.jl Ctepell líf.
Nyoni\'l Alí<r.«eam
Kf.nllla
OSotHii
Ur4dl
K«-\'.->r<
C.IV,
Óni. Otfüj KlLilo »».
Kímifrt.V Prankl
O.ai.Oio. < (iuii.VIU. !
G> flriT,
ifítle, U..IC4
Ol.OTirn.li Cr..uj, Vfot ;u
Kim*
Rx.xmiao Koihmtlkr
Vulkla Wi.nct O.<lÍ0C«p
MUkoid Kdiail Vjro,l
CukurcyArak
Kom
146 1(6
jí-jo H.i
6j Kftr i t\'íi
I(4fll.
H\' f«ll e-ik MnOb. euk.
OwJa\' Satláml
Tok .ji
Jóit Ui» Ali, (ti
Kí»»roil iA>
Kim,.ír Poljlri
S,ínVínt<
Huklloi Hungária
K í. Italp.r Smj. kce-2«t
t\'oie min
W. Tt«il GoliiL«t(
K«:<ü Hu. Kkto
Kloaiss
Térik Li\'.or
Kniouiaui
Dototl Dl\'jlí .M,é. Helno )
Ktbal
Cumi |
Sso!c«kl
imriflll
Hírdl
C«cio fila Pipil
ilanoalpar Si.rlilm OtíMmeM M.<r.-N»t«l Turul Bpci V«H«hrtl isi Ci>Cit t-Jr
Legújabb borárjegyzék,
mely u.*y minőtéK, va\'aniint olcsó é\'ral S1U1 utolérhetetlen. Tiszta és szakszerű kizelósü I tiler balaton. melléki becei citromsárga kitűnő z«m*\'u 12800 k", I liter 1921. évi pegioyvári Ó;ZÍs]lOK 9600 k\', I lilcr la burgundi feketo 9200 K, 1 I ter bikavér 8000 K, Is rizling GOOO korona I liter rixiing 3000 korona.
BRUNCSICS JÓZSEF
re««r, IUM]I (I .kiiill (IUik mkiriiUkea
Sugár ul S3 Telefon 2-10
Tisztelő lel van szerencsém értesíteni a n. é. kuzvusegcl, hogy üzletemet
megnagyobbítom
és Csongery-ut 1. alól augusztus 1*én
Fő-ut 13. szám alá
h Bogenrleder palotába lielyezem.
Teljesen uj és modern berendezés s a legnagyobb igényeket is kielégíthetem.
i\'ol^ári munkákat továbbra is a legnagyobb ti^yelcmmel készítem.
Kérem a nagyériemii közönség becses pártfogását továbbra is
FURMEN IMRE
Csongery-ut 1.
Negyven clpéss 6a csizmadia munk&s vegyes és finom munkára augusztus clsejSro felvótelik.

Il-.zulon tud itom a t. vevőimmel, hogy
"\'«?« uborkás iJekvároj1 üvegek ft^riílZi; |i vendéglői üvegáruk
jAir-nkivül ük\'egezé*, kápkoreloiés és al-I ka!mi aj indokok a lcgolcsöliban kaphatók I
jSkopál Antalnál;
. Erzsöbol-tér 14. íz. alallj^
Életbiztosításokat
t* cjytb b:tto>ítii»kal e\'ér.y^sen fsiieiz a Fondéro Általános Biztosító Inlésot Pőllgynöksége Sil^rlsat tlikar Fő-ut 8. szám. —^Bazár udvar)
SzigrSs^t LáuJó
lncnilanlorj(alml iroda
F5-ut 8. sz. (b..i.) Te efon 150
Eladd házak:
rl tTAT»r.hSr«k.
. — NíJ/Sti e
Eladd birtokok:
. »{íp Iikim .
;:«!. Balaton par.lín lOO
O.•„,\',« (ladik 1 HÍKtben e» vMíkcn. « \' cj, .jtn Jitp. iiilClTOl tiltok. <0 heUai pr.nu biiluk-eladí Zaítb»n holv\'anVíot JO nianj boxltrt. ípJlet nílköl. r.aiycto miilom «UJ4.
Oaleihelyliéfirh, liiicrOikt Iruvil atadí*. Vendíj^ lerlet itaiM. __
ponyva
és
gabonás zsák
Hirsch és Szegő
cégnél
Nagykanizsán.
szőlőzuiók, bogy6zók
elsőrangú hiuitelben
Weiser gépgyár
Sugár-ul 16.
FENYVES
DEZSŐ R.-T.
IX., CaUln-Ur 7.. IV., Koron»h.rc«t-Q«ca 9., VII., KArotjr-kOrat »., IVH KirolykOrut 10.
Budapest látványossága!
OjrapJuaiSvet-oaitAlj i
Tlsita gyapjú aitOnykcImék 81700
Hyírl kimgam giltnykelmék 239400
Tavisil raglinkelmék----146300
Hi ^tDakitaiík 76000
Gabardln rukakelme í^\'r,?\'™. 57000 Kombinált Ollínykellék-csomag 185000
luMmu i újitajbű. ,i*t,\'t.t wlíunj.ink.l)
a.lyei.io.H^l, i
nyersselyem • iir.lrrjiliil.in 83600 lipín selyem mM,. „M„ _ 104500 Sanlimg selyem r1.™!?*;: ,
Mfcl.r. Igen .li.W. - _ IjJUUU
Crepe de Cblne----171000
Georgette 152000
, Vaa«<in-«>ntaiy t
Fe.iyves mosott srtlon----20900
I\' kelengyevászon------22800
8atisit sltlon--------30400
Kitűnő lépédí vásaon----65000
BSrerís angln--------22800
Dimasit törD köiö------23750
Frottír UrDUIItS---35150
Leotdívászon \'.^"Sfíf-- 52250
Vásun konybatírlSk----15200
Flanell portírlík------15200
Kmtil.arftl Ion... ..i.k, v&.ia.k. ■ lir„,,„l<. l...I.il.irfo.nh \'. ...t.l-
DDUlO.kb.n 6,.ni .Iliin,\'.
Mniö\'O\'il.l;
Csíkos selymkatlsztok r;SÍ! Sz\'ntarltf mosíkrepp _ Mosddeblii dj.ttaiDtaiiu — Ruhayászon „i.^ _
Olyaltslkos Injzellrek--
Francia cérnagrenadln ÍSíiiu Cérnagrenad;n _
Burrel-vásiontíZr." Clikoi tinnlliíllí.iy-yii:n«k.T,S Moió maroccaln
17100 19950 23750 21850 26600 38000 55100 46550 33250 35150
4ca lalBbee — 9500
rnladMc — —
7500
Kft harisnyák FMzoknlk
Bíröv------------28500
Gyermek nyári trikó----19950
Fártl fDrdo trikó------49400
Iilkó reform nSI nadrág — 31550
Hímzett nappali Ing u.i .m„,i
Hímzett nadrág----
Hálóing u,i .^mi -Hímzett nadrág kombiné — Batlszt szoknya-kombiné
Hímzett IDzóvédí---
Vászon párnahuzat--
Vászon paplanlepedó FUrdóruha kfjjiUi (noo Női IroltirkOppeny —
53200 45600 91200 74100 131100 26600 54150
-- 209000
_ 108300
554800
I« h * rn e ro O •oaata 1 y i (C.»k a Ciltla tai IrshUaakban)
Férfiing pikké mellel----95000
Színes zeflrlng v<i kttde (aiutni 95000
Hosszú hálóing 95000
Róvld alsónadri}------48000
Panama viszongillér----8550
Vászon. lértlzsebkendJ----7600
Selyem nyakkendí---11400
Pllama ailDnySk ."S.,,,^ - 336700
rdxdóruUAk. rroUlr kOpp«D]rek <• rorilO-rotiikaikU cikkekbou OriSal Tliuueh.
ZALA! KÖZI.ÖNY
1924. IuIIuí 9.
, -Sff^MiA mélyen leszállt-ej JliFOslf tott árban árusit
SINGER divatáruház J
Nagy paplan raktár!
j Telefon 163. szám.
Erzsébet királyné tér 23.
Nagy paplan raktár!
Központ-szálloda épület
Aki hízat, szilit, kis- & nsgybictokot
eladni venni
ilil, ss íordul.on biia\'o:r.m»l az t\'.6-nyósen ismert, túbb mint 24 éve fennálló 6% ez 0. K. U Alul engedélyezett
ACZÉL IGNÁCZ
Ino.llBtilorg.lml 6. p*na> köfciün ItOau.lllS Irodtlihoi
Nagykanizsán, Fő-ut 3.
Péask<-Icsönt>ket hell kamaüa.
mint bekebelezésre olcsón közvetítek.
= Telefon 283. sxéns. —
Munkásoki
részes csép-\' lésre 8 lóéiói t gép mellé
kerestetnek
a szőkedencsl bérgazdaságba
n. p. Nomeaeld.
Bazsó József SS Nagykanizsa
Kcszit és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
Ehíllll mindennemű koallwltist, átalakítást, lényeiéit és béllelésl. KltUr.ő munkai r,„ Jutányos árak!
ÜircixrjtttK. J.ita.
tiizivlielöket felvefz
fix fweMsset 44 jutalékkal a
Fonciére Általános Biztosító Intézet
Silcrl.it lllfcAr },,
Fő-ut S. sitm - (Hazár uitvar)
Hirdessen a Zalai Közlönyben
99
pfaff" varrógépek
ÍPirl és családi használatra, minden varrógépet felülmúlnak.
Gyári raktár: ,„
Deák-tér 2. BRflNDL SÁNDORNÁL Deák-tér 2.
Alkatrészek óa tűk mlndonféla rendszerű varrógöphes. Mr a legrégibb apeclAlls var rógépjavltó mUhely I nn
I I E#y 5 mtr. 70 c«. szóles és I j 2 mir. 55 cm. magas lócezett
válaszfal eladó
Megtekinthető nyo.r.iHnkban
Fő-ut 5. szám alatt
£52. csépléshez
klköks^nozlulík. L\'gyaoltt lábaspnjta eUM. — Cím a kiedohWaWlbao. }t.

?! \\
zrínyi nyomdaipar és
könyvkereskedés r. t.
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 5. SZÁM. TELEFON 117. SZÁM.
V
Elvállal mindenféle nyomtatvány-készítést a legjobb és legszebb kivitelben a legolcsóbb árakon
A „Zalai Közlöny\'* kiadóhivatala
Fö-ut 5. szám. Telefon 78. sz.
•íiom.iotl i Ziia>| Nyomdiipw is Könyvkcieskcilés li. Nagyktnluin. (Nyomdiveictí: Oleob^a Károly).
63. évfolyam. 156. síim
Nagykanlxaa, 1J24. juliua 10. C.Utortök
1200 korona
POLITIKAI NAPILAP
Kötelező arányszámítás
Ixta Vantsó Gyula dr., a Magyar Gazda, szövetség igazgatója, az Országos Többlar-melésl Liga alelnöke Az áltatni költségvetésnek aranykoronaalapon történt számítása és a gazdasági életben az aranyko-rona- al» pra való visszatérés még mindig csak elméletben jelent a gye-korlati gazdasági, de különösen a
Rlacl élet terén gyökeres változáat. éhány rövid eaztendő elegendő volt ah bor, hogy eladók és vevők agyába beidsgxődjék a 4—6 nullák rendszere, a számóriásokkal való összeadás és szorzás, amely végső eredméoyben filléres eltolódások helyett koronás eltolódásokat eredményezett arany alapon la.
Különösen két jelenséget kell komolyan figyelembe vennünk. Ax agyik az élelmisxereknek mai ára. Ha a szorzóazámokat alkalmazzuk, nam nehéz megállapítanunk, hogy a ruha, a cipő, s zaamlye és a to jás egyaránt aranyparitáson felül vannak. Es ha ennek okát kutatjuk, akkor a kereskedő a gazda áremelésével, a gazda viszont a ruha és csizma árával érvel, mint amely tényezők őt aaját portékája árának emeléséra kényszeritik. — Valóságoa clrculus vitíosus ex, melyből a kiutat radikális intézkedésekkel lehetne ciak megtalálni. Előfordult a tavasx folyamán, hogy a háxaló kofák 120.000 psplrkoronát kértek egy pár apró csirkéért tehát minimális axámitás szerint 7.60 koronát aranyban. Ex valóban olyan ár, amely 100 száxaiékkal jóval meghaladja a békebeli árakat, sőt nem Is 100, hanem 200 százalékkal. Viszont a megsxállt területről ideránduló jóvaluták birtokosai ma nem szeretnek Budspesten textilárut vásárolni, mert kiszámítják, hogy odahaza 50 százalékkal olcsóbban kapják meg. Mindezek a tények axt bizonyítják, hogy valóban az elsőrendű azükségleti cikkek azok, amelyek s nullák tömegében, ebben a nsgy zavarosban, szinte észrevétlenül emelkedtek a békebeli aranyparitás fölé.
Helyesen állapították meg a legutolsó nemzetgyűlésen Is azt, hogy a papírkorona aok nullája megzavarta a termelők éa fogyasztók számolási képességét egyaránt, senki sem tudta, mit lehet a portékáért kérni s mennyit lehat azért fizetni. A boldog siber 10—20.000 koronával licitált rá a munkájából élő vásárlóra és szinte lehetetlenné tette ■i árak egészséges kialakulását.
Mindezeken a kötelező arányszámítás utján lehetne segíteni. Ha a kormány rendeletet adna kl — amiről máris szó van, — hogy a zsemlyétől kezdve minden szükség-
leti Jclkknek az ára aranykoroná-ban számítandó és hogy ezek ax árak a kirakstokba Is klirandók, akkor tokkal áttekinthetőbb képet nyerhetnénk ax áraknak a békebeli árakhoz való viazonyáról, illetve sokkal közelebb juthatnánk a békebeli árszínvonalhoz.
Szűkség volna erre a rendeletre és pedig minél előbb, mert csak az a mód látszik alkalmasnak arra, hogy a korona stabilitásán kívül az árak realitását is biztosítja. Hs azt látjuk, hogy a zsemlye ára har-mincezres szorzószámmal szerepel, ugyanakkor, smikor a tisztviselői fizetéseket tizenhatezerrel axámll ják, akkor nem nehéx megállapítanunk azt, hogy a gazdasági életnek Igax-ságtalansága és ax árak állandó
fluktuálása a papírkorona értékének félreértésén alapul, esetleg a azorzó azámokkal való tudatos vlsazaéléa nek ax eredménye. Mert, lehet a békebeli árakkal szemben 10—30 százalékos emelkedés, de iz lehetetlen, hogy ugyanakkor, amikor p(. a Felvidéken valaminek az ára 10 százalékkal J^bb a békebelinél, akkor ugyanaz * a szükségleti cikk a Cionkamsgyarorazág területén 300 százalékos emelkedést mutasson.
Mielőbb át irtsll térnünk a kötelező aranykorona számításra, mielőbb el kell felednünk a sok nullát, amaly-lyel eddig dolgoztunk és gondoskodni kell arról, hogy a szorzószámok orazágos alkalmazásával fokról-fokra viaazatérhessünk a békebeli árakhoz.
250 ember esett el a san-paoloi felkeléskor
London, jullui 9. Busnoa-Ayresi jelentés szerint a aan-pao\'ol felkelés alkalmából 250 ember meghalt, 200 pedig megaebeaült. A felkelés akként történt, hogy bizonyos csa-pstok fel\'ázadtak. Amikor a kormány csapatokat küldött a lázadók leverésére, a lakosság egyrésze csatlakozott hozzájuk és szembefordult a kormány csapataival.
Jobboldali német kormány megbuktatná Herrlot-t
Berlin, julius 9. A berlini tisztviselők gyűlésén Breltscheid birodalmi képviselő beszámolt párisi útjáról. Véleménye szerint Herriot hatalma nyomban megdőlne, mihelyt a német nacionalizmus győzelmet aratna. A jelenlegi francia kormányt nem érheti nagyobb veszedelem, mint egy esetleges németországi reakció. Bsszéde további részében a képviselő őrültsignek minősítette axt a hirt, mintha ő ajánlottá volna Herriotnak Nollet hadügyminiszter! kinevezését. Her-riotval mindössze mint magánemberrel beszélt s Herrfott csak mint barátját éa embertársát vette figyelembe. A francia minlazterelnökkel, mint előzetesen már tudomására adta a pártnak, a Ruhr kérdésről, valamint a letartóztatottak és ki utasítottak visszatelepítéséről folytatott eszmecserét-
Lemond a szerb kormány
Belgrád, julius 9. Politikai körökben ax a hir terjedt el, hogy a miniszter-tanács elhatározta, hogy Bj király megérkezése után Pasics beterjeszti az egész kormány lemondását és megbízatást kér ax uj válasxtások kiírására. A király előreláthatólag holnap vagy holnapután érkezik Belgrádba. A politikusok fogadása csak a jövő hát első napjaiban fog megtörténni.
Magyar-olasz egyezmény
Róma, julius 9. A Stejani jelentése szerint a minisztertanács hozzájárult a renddethez, mely Olaszország és Magyarország pénzügyi és gazdasági egyezségének életbelépéséről szói. Elfogadták azonkívül a posta, távíró, telefon éa vasúti tarifák ügyében kötött egyezmények tekintetében hozott intézkedéseket.
Románia nem bírja elhárítani a gazdasági katasztrófái
Kolozsvár, julius 9. Ax oláh kormány számára napról napra kínosabb problémává válik a lei értékének állandó romlása, mert maga Is tudja már, hogy a^i áresésének az ax oka, hogy az egész világ kedvezőtlen véleményt alkot az oláh gazdasági politikáról. Az egész világ tudomást szerxett már arról a Ielklismeretlenségről, mellyel O.\'áh-országbsn a gazdasági ügyeket intézik, mert hiszen olt már any-nyira elfajult a helyzet, hogy a gazdasági bizalom a hivatalos körökkel szemben teljesen megszűnt. A bukaresti tőzsdén valóságos verekedés folyik külföldi pénzekért. Az oláh kormány e hírek szerint elhatározta, hogy a Baccs Nalfo-nale devizakészletének nagy részét piacra dobja és Intervenciós vásárlásokkal igyekszik a lei árfolyamát megjavítani.
Holnap döntenek a kölcsön belföldi jegyzéséről
Budapest, jullui 9. A népszövetségi kölciönből nyilvános belföldi jegyzésre kerülő 10 millió arany-koronás összeg kiírásának feltételeire vonatkozóan csütörtökön dönt a pénzügyminisztérium. Holnap délben 12 órakor kezdődik erre vonatkozóan az ankét Korányi Fri gyea báró pénzügyminiszter elnöklésével. Ax értekezleten résztvesznek a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülésének, továbbá k Gyáripa-
rosok Országos Síövete igének kép-viselői la. Ezen az értekezleten beszélik meg, hogy milyen névértékű címleteket bocsátanak kl, milyen lesz a kibocsátási árfolyam, a kamatozás és a lejárat esedékessége.
Forradalmi mozgolódás Bulgáriában
Bukarest, julius 9. Az Adeverul jelentése szerint a szófiai rendőrség uj titkos összeesküvő azervexetet fedezett fel, amely azzal a céllal alakult, hogy politikai merényleteket kövessen el és a forradalmi mozgalmat ébrentartsa. A szervezetben a munkásságon kívül sok állami tlsxtvlselő Is részt vett.
A rendőrség, mihelyt a szervezkedés részleteiről tudomást szerzett, a mozgalom főbb vezetőit nyomban letartóztatta.
Vitriollal zavarták meg a demokrata nők gyűlését
München, julius 9. Würzburgban a demokratapárt nŐgyülésén súlyos zavargások történtek. Egy csoport tüntető demokrata nőt fekete piros-arany jelvényea diákok megtámadtak és vitriollal leőntőxték őket. Néhány nő sulyoaan, több kőny-nyebben megaebeaült; nagyon sósnak a ruháját tönkretette a vitriol.
Merénylet a londoni román követ ellen
London, julius 9. A román követségen megjelent egy diák, hogy segélyt és tanácsot akar kérői. Mikor a konzul elé vexették, revolvert rántott és két lövést tett a követre, aki súlyosan megsebesült. A merénylőt letartóztatták. Bizalmas tanácskozás a pénzügyminisztériumban
Budapest, julius 9. Ma délután a pénzügyminisztériumban bizalmaa tanácskozás volt, melyen résztvettek Pesthy Pál Igazságügymlnlsster, Bud János tárcanélküli \' miniszter, Schandl Károly földmlvelésűgyi államtitkár és még többen. Ax értekezleten az árverési tilalmak fel• /üggtszléséröl tárgyaltak és ennek alapján legközelebb megtörténik a kormány intézkedése arra nézve, hogy a külföldi hitelezők teljesen szabadon helyezhessék el tőkéjüket Magyarorazágon. Schandl államtitkár egyébként kijelentette, hogy ax erre vonatkozó kormányrendelet holnap meg fog jelenni.
Határmegállapítás Pozsonynál
Pozsony, julius 9. A L\'dove Noviny jelentése sxerint a csehszlovák-magyar határmegállapitő bizottság julius 26 án ül össxe Pozsonyban. Arról van szó, hogy a Pozsonnyal szemközt lévő Dunsol-dalon megállapítsák a határt. A magyar delegációt Tánczos tábornok vezeti.
ZALA! KCZLONY
1924. jullui 10.
Megjutalmazott Iparostanoncok
Nagyksnlzaa, jjliui 0 A kanlzaal Iparostanoncok raji. éa munkaklállltáaáról már réailete-■eo beszámoltunk, Megemlékeztünk Iparoalfjalnk dlciéretea Igyekezeté ről, a melt.rek beciül.tei törek-véselről, a t.nt.stület fáradhatatlan buzgóaágáról — mely lehetővé tette ezt a szépen alkerült klálli táaf, mely mindannyiunkat m.gle-patt, akik ott voltunk éa láttuk, mire képee a magyar Iparoslfju ügyes keze, élstrev.lósága. A derék Iparoatanoncokat — fiukat, mint leányokat — még nagyobb tettvágyra éa alkotáara aerkentenl akarván, ugy a tanteatület, mint a bíráló blzottaág elhatározta, hogy a legjobbakat közülük meg fogja jutalmazol. A blzottaág dőntéae alapján megjutalmaztattak:
I. a) Közlamaretban, rajzban éa a munkában tanualtott kiváló előmeneteléért 100—100.000 koronával áa kitüntető oklevéllel: 1. Hor-aetzky Jenő BIII. o. aranyműves-tanonc (Bzrénal Árpádnál); 2. Hoff-mann Antal C III. o. clpéaztanonc (Bilik Ferencnél) ; 3. Sz.kerea Mária A I. o. nőlazabó (Flumbort Kata. Unnál); 4. Kuruci Méri. II. o. női. azahót.nonc (Sz.badoa Róz.\'nál); 5. Junker Margit II. o. uől.z.bóta-nonc (Báron Mlclníl) ; 6. Pilha Et.l A I. o. nőlazabótanonc (Ciate Máriánál) ; 7. Bider Rózal III. o. fehér-varrónőtanonc (Blauhorn Sildlnél).
I. b) Kitűnőnek minőalt.tt munkájáért: Tóth György B III. o.z tálykőnyvkötő (Gutenberg-nyomda) 100.000 koronával. II. R.jzb.n ia közlameretben t.nuaitott kiváló előmeneteléért : a) 50 — 50.000 koro nával: 1. Luft György D 1. o. cl-
Íiéaz (Jancaecz Imrénél); 2. Kövaady atván A II. o. borbély (Bedekovlci Gyulánál) : 3. Horvátb Gyula B III o. bognár (Németh Imre éa Fiánál) ; -1. Auer Sándor C II. bognár (Auer Féllxaél); 5. Schnabl Gyula II!. o. gépl.katoa (Markur-gyátban); 6. Wohlráb Gyula T III. o. bádogoa-(Wohlráb Sándornál); 7. Gozdán Károly T III. o. azob.featő (Wellák Györgynél); 8. Gáapár Vilma II. I. o. nőlazabó (SzSIlőal Erzsébetnél); 9. W.ldmaon Zilgmond A II. o. órás (Vékáaay Károlynál). B 1—1 könyvv.l: 1. Pép.I látván A I. o.;
2. Kalch Gyula B I. o. aazt.loa;
3. Tlazal György C I o.; 4. Gom-bor látván C II. o.; 5. Tlalérlca Alfonz B III o. h.nt.a; 6. Horváth József B III. o. azob.featő ; 7. Hegyi Rozália A I. I. o ; 8. Takáca Mária B I.; 9. Horváth Etalka II. I. o.
III. A kiállított éa a bíráló blzottaág által legjobbnak talált munkáért 50—50.000 koronával éa kitüntető oklevéllel: Bükky Ferenc, Szabo-caán látván (Buday éa Dukáaz aaztaloaoál), Ram.cz L.joa bádogoa (Wolff Jenőnél), Papp Ferenc aazt.loa (Muzlkár Vincénél), Katona József clpéaz (Molnár Gyulánál), Zlatár látván clpéaz (Belaő Jánoa nál), Kováca Józa.f calxm.dla (Ko* vácz Sándornál), Barkea Zalgmond cílzmadla (Skrlvallcs I.tvánnál), Bolf Józ.ef gépl.katoa (Poór éa Sze.tgyörgylnél), Simon Jenő hen-taa (Petrlca Györgynél), Blaton Er-saaztln éa Felth Mária (Roth L.urá-nál), Horváth látván kováca (Horvátb Istvánnál); Palai Imre, t, So-llna Sándor njüaz.ré.z.k (Sátrán éa F.ll.rnél), Skopál M.rglt, K.rtéa. K*\'0"?, aőlaaab&k (V.asnővér.k-Mária, F.k.te M.r-t\'\' (Fakata Margitnál), Szabó Mária (Keömtvea Irén.él), Magy.r Mária
Szerb összeesküvés Magyarországon
Szantendra titka - Or-Ju-Na t«BÍal-Prlncip.hlva|alo. lapjuk — Klctempéiiték a sxarb agyh*i klnciatt
Megdöbbentő Saeia.eküvé.ríl rántotta le a leplet a belügjl nyo moió oaztály . fővároa közelében, Szentendrén. 1921. január 6-án a izerb király két magvar állampolgárt a Srávar.nd II. oaztályával tűntatett kl.
A nyomozók . azálat m.gkapva, pár heti munkával megazerezták a axükaége. tárgyi bizonyítékokat, amelyekből nyilvánvaló lelt, hogy Szentendrén megalakult a nagy azerb propagandának legharcoiabb
azerve, az Or Ju Na.
A azentendr.l Or Ju Na izerve-zől éa vezetői a következők : Moita Péter, Mlhalylovlts Milán, Grults Dusán, Csanapragh Mllanko, M;hs-
lyovlts Costa, Teriin Lázár és Stoj-novlts György.Mindannyian magyar állampolgárok.
A tárassá? legérdekesebb tagja kétségtelenül Molts Péter városi tanácios. A neve még az 19?5. évi szentendrei hazaárulásl perből ismeretes. Erősen kompromittálta magát akkor. Ma városi tanáciosa Szentendrének.
Nála tartják délutánonként a titkos megbeszéléseket. 0 viszont mindennapos vendége Zubkovits Györgynek, a szerb püspöknek, aki gyakran jár Belgrádba.
Molts lakása azonban nemcsak a szentendrei, hanem a környéki falvakban élő szerbeknek is találkozó helye. Molts az Or Ju Ns lelke.
Az ő ír {nyitásában a szentendrei Or Ju Na nak az a céljs, hogy megszervezze, előkészítse a csonka ország valamennyi szerbjét a jövő lehetőségei számára.
A másik vezér Terzln Lízár lelkész, a szentendrei szerb iskola Igazgatójs. Az Or JuNa az Ő lakásán tartja hivatalos értekezleteit, vezetőségi üléseit, amelyek azonban egyszer-egyszer a püspöki rezidencián vannak. És ezeken az üléseken igen komoly dolgokról van szó.
Ilyen értekezlet határozta el, hogy a már megerősödött 0/-Ju Ns tagjai számára hivatalos lapot kell kiadni. Ki is adnak egy hetilapot. A neve: Prlncip, szerkesztője Teriin Lázár s már a harmadik évfolyamban van.
A cyrlll betűs szerb propaganda újság eljut minden szerb család asztalára. Am nemcsak álmodozásra tanít az Or Ju Ns, a Prlnclp. Tisztában vannak a lehetőségekkel s a reális élet szabályai szerint dolgozik. A szentendrei és környéki templomok minden értékét kicsempészték az országból.
A mult év tavaszán repatrláltatta magát tizenkét szentendrei család. Ez volt az álcázó ürügy. Szerb hajó jött értük Szentendrére Belgrádból. Akkor Zubkovits püapök utaaltáaára összeszedték a szerb templomok minden értékét, drágaságát és 1923 április 2 án rengeteg arany és ezüst kegyszerrel, ha rangokkal, mindenféle drágasággal megrakottan milliárdokat érő magyar nemzeti vagyont vitt el Szentendréről az S. H. S. királyság lobogója alatt a szerb repatriáló hajó.
ts azóta is állandó munkában von a szentendrei Or Ju-Na és hi vatalos lapja, a „Princip
———————
(Perser Máriánál), Táncioa Márl. (Vaaa nővéreknél), Jikubecz Mar. glt fehérvarrónő (Krauaz Józafné-nél), Szlvóa Ilona fehérvarróaő (özv. Végh Láazlónénál), Helm.r Janó, Brunner Józief, Flumbort József likatoaok (Ujlaky éa H.hnnál), Via-azák Pál kötél.. (Garzó J5z.efr.il), Herzfeld Teréz aütő (Herzf.ld Lipótnál), Kla. L.joi az.bó (Máglca Jánoanál), SQalecz Lljoi kalapoa (Vida él Gyeneanél).
IV. Kiváló előmenetel éa po.toi l.kol.látog.táaáért karkötíórával: Stern Kálmán aütő A II, o. (Gárdonyi J. nőnél).
V. Rajzban való kiváló előmene-telükért 50—50.000 koronát k.p-tak: Horváth Teréz III o., Hármasa Fer.nc C 111. o.. Neumann Vilma A III. o.
Kitüntető oklevelet ny.rtek: Tóth Sándor, Tánczoi Jánoa (Ujlaky fi Hahónál), Táloa Iatvá. (Kohn Samunál) lakatoaok, Császár Antal .az-taloa (Muzlkár Vincénél), Gyarmat! Józaef betüszedó (Gyarmati Györgynél), Sz.rmek György (Androi.cz Ernőnél), Tóth Jáno. (Sl.il.gir Ignácoál), SzakAll Lajoi (St.la.r Fülöpnél), Salamon Józaef (Varga Istvánná\'-), B.garus György (Belaő Jáaoanál), Si.c.kl Jánoa, Bonca Antal (Sáry Györgynél) clpéazek, Pfelfer Hermán kefekötő (Sóbár Györgynél), Virág Pál űveg.a (Skopál Antalnál).
Dicsérő oklevelet érdemeltek kl munkájukkal; Szobocaán látván (Muzlkár V.), Halász Ulván (Dukáaz ia Buday), Haszon Sándor (Flórián Antal), Rády György, Dolmányos Károly, Lasky István. Kö-vasy Lajos (Martlncaeviti Imre), Vöröa Lajol aaztaloa-tanoncok.
Pl.azcaák látván (B.ncz. Sándor), La.di J.nS (Balaő J ), Szentel Jó-
zaef (Cilmmermann litván), Fekete Fer.nc (Puska Ferenc), Memuel linoa (Bilik Fer.nc) clpéazt. Tóth Péter calzm. (Varga Györgynél). Zakócz György (dr. Köalg Józaef), Márkul D.zaő (dr.Schlchtaaa) fogtechnikust, Günaberger Józa.f mű azerész (Poór és Sientgyörgylaél), Vugrlneci Ilona kelapdlazliő (Bró nyal Lajoanéoál), Kálovlci Józaef kádár (Hoffminn H.), Engelmenn Ferenc kárpltoa (G.rö Simánál), Schwartz Jánoa koaárfoaó (Illés J ), Németh József kovács (Bojtor Józsefnél), Kllng látván lakatot (Kohn S.), Németh Ferenc mülzeréaz (Sáf-rán éa F.ller), Stran.r György (Straaaer Márton).
Níl szabók közül: Fiacher Margit (Juat Lásaló), Markovlci Mária, Flumbort Erzsébet (Flumbort K.), Harangozó Erziébet (Fek.t. M.j, Müll.l Olga (Kuttn.r O.), Hökkön Kall, G.róca Ilon., H.lm Irén (Pol-Iák J-né), Lldltt M.rglt, Günnr Rózil (B.ron M.), Böhm M.rglt, Vavrlk Gizella (Szabadó. R.). Bar-ger Rózil (Kuitn.r O.), Bogatla Katalin (Blahorn Sz.), Dáne. Juli., Horváth A.na (Fekete M.), Födő Erziébet (Ciete M.), Llnkovlci L.o-poldlna (Van N.), Kőbán Gizella (Purgar M.l, Fonvó Aena (Zioldoa Gy.). — Rauch Imre él Magyar Bála kíkfeitők (Szab.doi Mllyáa), Huliz Józnf azabó (Hulls !.), Má-ca.k Lajoa iz.bó (Máglci } ), Mózes Dénes aaüci (Lőbl D.), Saarllci Kálmán vaanztergályoi (Merkúr).
A tanoncok kitűnt.tésa a mea-terek dlciőiáge li. Es hogy Ifjalnk ml.él nagyobb tökéletesiégro tegyenek izart, klvánatoi volna, hogy ugy mint a leitvérvároi Zilaeger-.s.g.n, ugy .álunk la mlnd.n év b.n m.gr.nd.azék . m.iterek, aa-gédek él tanoncok munkaklállitálát.
A felemelt munkásbizto-sitő járulékok
A népjóléti mlnlizter junlua 30 Ik hatállyal a kővetkező módoiltáio-kat léptette életbe a beteglégi biztosítási segélyekre von.tkozó rendelkezésekkel kapcsolatban: Beteg, ■égi biztosítási naplbéroaztályok: Az I. naplbéroixtályba tartoznak, .kik 10 ezer kor.-lg. a II.-ba, akik 20 ezer kor.-lg, a III. b., akik 30 ezer K-lg, a IV.-ba. kik 40 ezer K-lg, az V.-be, akik 50 ezer kor.-lg, a Ví.-ba, akik 60 ezer kor. lg. a Vll.-be, akik 70 ezer kor.-lg, a VIII. napibér. osztályba, akik 70 ezer kor.-án felül terjedő napi keresettel vannak alkalmazva. Az átlagos napibér :
I. naplbérosztályban 10 ezer, a II.-ban 15 ezer, a III. ban 25 ezer, ■
IV.-ben 35 ezer, az V. ben 45 ezer, Vl.-ban 55 ezer, V«I. ben 65 ezer, a VIII. ban 75 ezer korona. — A betegségi biztoiitási járulék: ax I. naplbérosztályban napi 700, heti
4200, a II.-ban 1050, 6300, a III.-ban 1750, 10 ezer, a IV.-ben 2450, 14700, az V.-ben 3130, 18900, a Vl.-ban 3850, 23100, a Vll.-ben 45500, 27500, a VIII. ban 5250, 51500 kor. — A háztartási alkalmazottak betegségi biztosítási járuléka oly háztartásokban, amelyeknél egynél több ily alkalmazottat rendszerint, nem foglalkoztatnak: az I. naplbérosztályban napi 120,
heti 720, a II. ban 180, 1080, a III. ban 300, 1800, a IV.-ben 410, 2460, az V.-ben 530, 3180. a Vl.-ban 640, 3840, a VII. ben 760, 4560, a VIII.-ban 880, 5280. — A
táppénz naponkénti összege: az I. nspibérosztálybsa a teippénzsegély első négy hetében 6 ezer, a\' táp-pénzsegély első négy hetén tul
7500, a II. 9 ezer, 11500, a III. 15, 19 ezer, a IV. 21 ezer, 26500, az
V. 27, 34 ezer, a VI. 33 ezer, 4I50O, a VII. 59, 49 ezer, a VIP. 45 ezer, 56500 korona. — A biztosított nők terhességi éa gyermekágyi segélyének naponkénti összege: az I. naplbérosztályban 10 ezer, a
II. 15 ezer, a III. 25 ezer, a VI. 35 ezer, az V. 45 ezer, a VI. 55 ezer, a VII. 65 ezer, a Vlil. 73 ezer korona. — A biztosított elhalálozása esetében járó temetkezési segély ánek naponkénti összege: az
I. naplbérosztályban 10 ezer, a II. 15 ezer, a III. 25 ezer, a IV. 35 ezer, az V. 45 ezer, a VI. 53 ezer, a VII. 65 ezer, a Vili. 75 ezer korona. — A biztosított elhalálozása esetében járó temetkezési seg ély : az I. naplbérosztályban 300 ezer, a
II. 450 ezer, a IR 750 ezer, a IV. 1 millió 50 eser, az V. 1 millió 350 ezer, a VI. 1 millió 650 ezer, a VII. 1 millió 950 ezer, • Vili. 2 millió 230 ezer koroaa. — A biztosítottal egy háztartásban élő és keresettel nem biró, nem biztosított női családtagok : terhességi és gyermek-ágy! segélyeknek naponkénti legmagasabb összege 5 ezer kor., szoptatási készpénzsegélyének naponkénti összege 3500 kor. A ie-gélyekre vonatkozó Igényjogosult-ság julius 27 éa kezdődik és addig • segélyeket a jelen rendelet hatálybalépéséig érvényben levő szabályok rendelkezéseinek megfelelő mértékben kell fizetni. A rendelet hatálybalépésének napját megelőző időben megnyílt segélyezési igényeket augusztus 25 lg kell a jelen rendelet hatálybalépéséig érvényben levő szabályok rendelkezéseinek megfelelő mértékben kielégíteni, mig ezen a napon tul napi* bérosztályszerü segélyeik ^ jelen rendeletben megállapított mértékben járnak.
1924. |ullu. 10.
7.ALA! KOZLLNY
í!í,íeJn!eSu2á,,Ít01Márak! = M|9a észlel tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Dupiaszél.csikos szövet Méterje
Dupiasz. gabardinszövet Méterje
u. — *-------------- 140 cm. férfiszövet
C)1 Méter|e ^ J Méterie JQ Méterje f -> Méterje
fc looo k ü4800k 4ö500 k iődooo
HÍREK.
Római katolikus: Amá\'is iz. Protestáns: Araili*. Izraelita: Thamusz hó 8.
Meteorológiai Intézet jelentéi® szerint, zivataros ÍJ5 válható osóvcl és csükkcnö hőmérséklettel.
— Állatorvosi hivatal vizsgálat- Kertész Lajoa törvényhatósági állatorvos, állategészségügyi fÓfelűgyeló tegnapelőtt vl.sgálatot tartott a kanizsai városi és járási állatorvosi hivatalokban. Mindkét helyen megelégedését fejezte ki és Kanizsáról Letenyére utazott hivatal-vizsgálatra.
— Megszüntetett fegyelmi •Ijáráa. Völgyi Mária és Völgyi Anna lentli róm. kath. tanítónők ellen az egyházmegyei fegyelmi tanács megszűntette a megindított fegyelmi eljárást, mert a két tanítónő nyugdíjaztatását kérte.
— ExDstlakodalom. Szent* mártonl Darnay Kálmán kormányfőtanácsos, a sümegi Darnay-mu-zeum Igazgatója most ünnepelte ezüst lakodalmát.
— Bndait felboncolták. Teg-nap délután boncolták fel a kis-kanlzsai szurkálás áldozatát. Az üggyel kapcsolatban négy gyanu-altottat vettek őrizetbe, hármat bünrészesség, egyet bűnpártolás miatt, kiket tegnap délben átkísértek az ügyészségre.
— 64 éves dlvatárnbáz. Sin-ver József és Társa divatáruháza Nsgykanlzsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— A tegnapi hetlváaár élénk volt, erős élelmiszer és baromfi felhozatallal. A piaci árak olcsóbbodás! tendenciát mutattak. Erős volt as áilatfelhajtás Is. Egy 3 hó napos malacért 300—320.000 K-t, hathónapos közepes malacért 700 —850.000 K-t, két éves szépen fejlett sertésért 2,500 000 koronát, négyhónapos kecskéért 200.000 K-t, négy áves tejelő tehénért 6,500.000 K-t, két éves üszőért 4,800.000 K-t, két évea ökörtinóért 6,300.000 K t kértek.
— Önsryilk oa gazda. Vajda
György 72 éves dióakáli gazda-ember tegnap felakasztotta magát, mire éazrevatték már hslott volt. Miutáa a hatósági vizsgálat kétsé-genklvül megállapította as öngyilkosságot, Melz József klr. ügyészségi alelnök migadta az engedélyt a nulla eltemetésére.
— Szegény gyermekek nyaralása. Zeiaazentmlklósoc a nyár folyamán 40 budapesti szegény gyermek nysral az ottani tehetősebb polgárok, jóvoltából. A gyermekek a napokbaa megérkeznek.
— Férfi éa női ruhavásznsk, angol lüszterek, férfi és cől szövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza.
— Szomorn zalai statisztika. Junlus hó folysmán 6 öngyilkosság *a 1 gyilkosság, 3 súlyos testi sértéa, 1 véletlen szerencsétlenség, 3 elmezavar volt Zslamegye területén. A lelencek azáma 223, daj-kaságban van 240 gyermek, 281 elmebeteg éa hülye, 330 süketnéma, vak és nyomorék. Junlusban a közegészségügyi hatóiág Zalában 10 szülő ellen tett feljelentést, mert 7 éven aluli járványos beteg gyermekeiket nem jelentették.
— Regenhardt és Raymann lendsmasztok, női és férfi zsebkendők, May és Holfold rumburger vásznak, len- és llnóbatisztok, aifo-□ok, sifonbatlsztok mérsékelt árban Singer dlvatáruházában szerezhetők be.
— Levente ünnepély Nagykanizsán. Augusztus 15 éaNiffy-kanizsán levente ünnepség lesz. Ezt megelőzőleg selejtező mérkőzések döntik el, hogy kik kerülnek be a versenybe. Zalaegerszegről is jönnak versenyző leventék,\' kiket az aug, 3 án tartandó selejtező mérkŐzéae-ken válogatnak ki.
— Vaantl épltkezéa Zalában. Zalamegyében a következő helyeken folrnak jalenleg vasúti építkezések : Zalaegerszeg hitárábao, vashíd a Gsertán és vashíd a Kerkán. Itt említjük meg, hogy a kereskedelemügyi minlazter az egerszegi állomís felvételi épülettel való kibővítését jóváhagyta.
— A világhírű jó minőségű azövőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és azővőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ca vastagságban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— A Nagykanizsai Keresztény Temetkezéal Egylet alapszabályalt a belügyminiszter jóváhagyta.
— Szűnőben a sertésvész. Nagykanizsán a közelmúltban fallépett sertésvész ugylátszik szücő>\' félben van, mert két hete bsjalen-tés egyáltalán nem történt. Wolff Sáador dr. városi állatorvos tagnap kintjárt Kiskanizaán, ahol ugyancsak nincs már megbetegedés.
— Nagy olcsóság t Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphatók Singer József és Társa divatáruházában, Erzaébattér.
— Tehetségek jelentkezzenek! A Magyar Tehetaégek Országos Védőegyesülete Szegedről gyüjtőlvet küldött Nagykanizsa vá-roa vezetőségéhez, hogy azon tago-kat gyűjtsön az agyeaületnek. Elsősorban természetesen a tehetségek közül Is a tehetősek hivatottak, hogy védelmükbe vegyék osztályosaikat. Mindenesetre klváacslak vagyunk, hány jelentkező akad Nagykanizsán.
— Url és női divatcikkekbea legszolidabb kiszolgálás Schtoarcz Dexső cégnél, Fő-ut t.
— Pesthy szerkesztőt a csehek kiutasították. Pesthy Pál dr., a Zalamegyei Újság volt felelős szerkesztője, jelenleg s pozsonyi .Híradó" főmunkatárss „kellemes" meglepetésben részesült a csehek részéről. A pozsonyi zsupánság érteiitette, hogy a cseh minisztérium nem hajlandó őt cieh állampolgárnak elismerni éa két hónapon belül köteles elhagyni a csehszlovák területet. — P-sthy Pil dr.-t a kiutasítás annál is Inkább meglepte, mert már 12 éve él Pozsony vármegyében, onnsn Is nősült és semmi olyant el nem követett, ami a kiutasítást indokolttá tette volna. Ml azonban azt mondjuk, hogy Igen Is elkövetett, mert egy magyar újságírónak magyar azellemben való működése épen elég arra, hogy azálka legyen a csehek szemében.
— Megnyílt az uszoda. Ma délelőtt 9 órakor megnyílt A gőzfürdővel kapcsolatoa uszoda és nyitva lesz mindennap délután 7 óráig.
— Kutyavilág Kanizsán.
Megírtuk már, hogy a ksnlzssl vároal klhigáal osztály előterjesztést tett, hogy a város rendelje el az összes ebak kőtvetartását és a be nem jelentett ebek kiirtását. A álisndó kőtvetartást törvényes alap hiányában nem lehetett elrendelni, de átirat ment a rendőrkapitánysághoz, hogy a rendőrség végezzen házról házra ellenőrző vizsgálatot s a velük járó gyepmeiter azonnal vigye el éa irtsa ki a házaknál talált be nem jelentett ebeket.
— Szabók részéret Zeug, Doublagé, Peru, Kasztor, Rechant és kellékek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa áruházába, Erzsébet-tér.
— Testnevelési alapot kell felvenni a költségvetésbe. A nsgykanlzsa! polgármesteri hivatalhoz tegnap érkezett meg az alispán
Tandelete, mely utasltja a községeket, hogy költségvetésükbe Illesszenek be bizonyos összeget testnevelési alap elmen, azonkívül gondoskodjanak sport-telepek létesítéséről a levente-kiképzés előmozdítására. Nsgykanlzsát, Zalaegerszeget és Keszthelyt felszólította ai alispán, hogy részletes jelentést készítsenek sport-életükről.
— „Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, FŐ-Ul l. szám.
— Jelentkezzenek a gabonarozsda miatt károsult gazdák. Tegnsp érkezett meg Nsgyksnlzsa város polgármesteri hivatalához az alispán rendelete, melyben felhívja a polgármestereket és főblrákat, hogy küldjenek részletes jelentést a gabona-rozsda által okozott károkról. A kárt ssanvsdett gazdák ugyanis káraik arányában adóelengedésben fognak részesülni. A gazda közönség tehát saját érdekükben cselekszik, ha kárait beje-lenti a városházán.
— Női gazdaaágl lakolaZala-egerszegen. Zalaegerazeg női gazdaaágl azakiskohi felállításával kísérletezik, mely első ilynemű Intézet lenne Magyarországon. A megye minden községéből küldenének ide egy-egy leányt, aki elsajátítaná Itt a főzést, fonást, sajt-, konzerv-kéazltést, kertészkedést és egyéb női gazdasági munkákat. Egy két évi tanulás után visszatérve községeikbe, ott terjeszthetnék tanul-mányslk eredményét. Hs a kisérlet beválik, országszerte állítanak fel Ilyen Iskolákat. A tárgyalásokból arra lehat következtetni, hogy az iskola már az ősazel megnyílik. A kultuszkormány 150 milliót utalt kl és még 100 milliót fog kiutalni erre a célra, melyhez a város la megazavazta már régebben a Farkas Dávid alapítványt. Az iskola létesítése a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének érdeme, melynek tegnapi választmányi ülésén Kiss Károly titkár Ismertette az ügy jelenlegi állását.
— Kabáttolvaj a aümegl vásáron. Horváth István a sümegi vásáron Kálmán Béla szabótól elemelt egy kabátot. Mikor ésire. vették futásnak Iramodott, de elfogták éa átadták a csendőrségnek.
— Lópokrócok Irgelaőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
— D. M. C. harisnyák és soknlk raktáron. Előnyük, hogy sajátjukból javíthatók. Fejeléseket elvállal Fillpp kötöttáru gyára Siombathely.
SZÍNHÁZ.
Diadalmas asszony második előadását is telt hás nézte végig és nem győzött betelni a művészek elsőrangú játékával. Molnár Aranka, a kanizsai közönség kedvenc művésznőjének minden táncát, énekét többször mag kellett Ismételni. Asz-szonyi direktor, Vadnal János, Arany Tllla, Jávor Antal és Ar-kossy Vilmos agy-agy fogalmat jelentenek a színházlátogató közönség slőtt. A tegnap esti elŐadáa Is a legteljesebb siker jsgyébaa folyt le. A közönság viharosan tapsolt és hosszan ünnepelte a kitűnő művészeket. A páratlan szépségű darabot vasárnap harmadízben megismétlik. — Ma esta Ssilágyi László bájos énekes játéka, A kék postakocsi kerül előadásra Asszonyi igazgató rendezésében.
Heti műsor i
Csütörtökön: Kék postakocsi. Énekes daljáték.
Pénteken: Mihályiné két lánya. Vígjáték.
Szombaton: Kék postakocsi (cná-aodszor).
Vasárusp délután: Diadalmas asszony.
Vasárnap aste: A gyimesl vadvirág. Népszínmű.
ZALAI KÖZLÖNY _
1924. lullui 10.
TÖRVÉNYSZÉK.
§ Elitéit tolvajok. Gradwohl Mihály, Csönge József áa Molnár litván cserszegtomsj[ lakosokat a klr. ügyésrség lopás bűntettével vádolta, mart Caerszegtomajon együtt éa közösen Schlesinger Eda budapesti lakos házába a háztetőn levő szelelőlyukon át behatoltak és a psdláiról lőbb Ingóságot elloptak. A klr. törvényszék egyes bírája Makáry Vilmoa tegnap vonta fele-lŐaaégro a három vádlottat. Grad wohl ás Ctönge belemerték tattü ket, ellenben Molnár Itlván azzal védekezett, hogy neki semai köze az egész ügyhöz. A két előbbi vádlott ia bizonyította, hogy Mol náruak nem volt része a lopásban. Ök ketten\' követték el. Erre a klr, ügyészség Molnár ellen elejtette a vádat. Gradwohl Mihályt éa Csönge Józsefet a klr. törvényazék iopáa bűntettében bűnösnek mondotta kl éa érért mindkettőt egyenkint hathat hónapi börtönre Ítélte.
SPORTÉLET.
Az országos ifjuaági bajnokságban a Zrinyl Torna Egylet tehetaégea Ifjúsági atlétája Helmtczy 167 cm-es msgaa ugráaával holtversenyben harmadik lett. A Nemzeti Sport azerepléséről következőképen emlékezik meg : Meglepetés volt a kaoizaal Hclmeczy ugrása. Stilusa ellen ugyan joggal Irhet klfogáat emelni, de enargikua ruganyos atléta, ha klasé figyel ugráaa azabálvos voltára, aokat fogunk még nevével a döntőkben találkozni.
Fotballmérközé*. Vasárnap a Barcal S. C. lesz a Z lnyl T. E. vendége. A két csapat junius hónapban egy barátságos mérkőzés alkalmával már találkozott. A mérkőzés ez alkalommal (1 : 1) eldön tétlenül végződött. A barcsi csapat a szünidőt otthon töltő egyetemi hallgatókkal Igen megerősÖ dött a Igy ig,en erÖa éa ailvóa küzdelemre van íliátáa a gól külÖmb-séggcl az állóképesebb csapat fogja a győzelmet magához ragadni. A mérkőzés délután fél 6 órakor kezdődik. ,
Magyarok győzelme. Párhból jelentik: Az olymplal blrkózóver-aenyen a nagy közép aulyban Varga (Magyarország) győzött Muys (Hollandi*) ellen. A nehéz lu\'yban (Magyarország)győzött Stjou-bermsn (Hollandi.) ellen. Ugyanebben a aulyban Radó (Magyar-orazág) Laraen (Dánia) ellen. A köboyü súlyban Keresztes (Magyarország) győzött .Marchl (Olaazor-száj) ellen. A középsulyban Kónyi (Magyarország) győiÖtt Johnén (Anglia ellen.
Az olimpiai egyéni galamblövő versenyen 98/100 találati?! a magyar Halasy első lett. \\
A TÖZSOi HMW.
(S.llt lodóiltónk t.l.loaj.l.ntíae) A- m.l tői.de Iráoyaela eleinte tartott, kásőbb az üzlettelenaíg hatása alalt klacbb árlemorzsolődáa kerdódöll, ralg vígre zárlatfelá aa irányzat megjavult éa a* árveaite-aégek megtérüllek, aőt ax utolló zárlathoz képeat 5% nyereaég mu-latkoiott. Ae áremelkedéa klaebb papíroknál 1000- 2000, a nagjob
baknál 15 —20.000 koionát tea" kl. A a.llárd.ág az árbltrá.z értékekből Indult kl éa áttérj.dt a löbbl értékekre la. Egy lendülclee üzlet kifejlődésének azonban útját állta, bogy Bicabeo ma nem volt tó\'ade éa Igy a piac blitaláa nélkül maradt. A spekuláció a beálló aillár-duláa alatt léazben f.dezetl váeár-lá.okat eazkörölt, ré.lben padig véleménye, vá.árlásokba keidet!, ugy hogy a forgalom, mely kezdetben csekély volt, zárlat feli megjavult. A hangulat zárlat f.lé Igen bar\'át.ágo. éa valdsiinüleg a közon-aég réazéről la vételi megbízások érkertek. Kosilpéns megs.llárdult. 0 25—0 50 kö\'öttek, cssk zárlat felé esett vissza 0 25\'/, "■ Zárlatkor a hangulat barátaágos, forgalom élénk Irányzat azllárd.
Utótőlfde. Irányzat arllárdabb. Peatl Hazai 4025, Egyesült Fővárosi 166, Kere.k.delml 1395, Na-slcl 2830, Cukor 3050, Georgia 514, M..őhagyeal 260. Mág 41, Fegyver 1670, D.nublua 3570, Villamos 1650, Nova 187\'/a. Leszámítoló 86, Angol Magyar 54, Ha.al Bank 183, S.lgó 630, O.atrák Hitel 182, Rima 145, Magyar Hitel 614, L.vante 275. P.llaa 126.
Est) magánforgalom. G-orgla 500—5, P.sll H.zal 4000 -50. Kő-szán 3500—25, Magyar Hitel 615— 20, Kereaked.lml 1380, Cukor 2950 —3000, Gana Danublua 3550.
Tarmánytőseda. Bura tlazavl-
dékl 76 kg na 315000 -320000, 79 kg-oa 3350C0—350000, egyébvidéki 76 kg oa 310000-315000, 79 kg-oa 325000- 330000, roza 270000 -
280000, takarmányárpa 280000—
300000, zab 307500-317500, tengeri 280000 -290000. korpa 205000 -210000, repce 510000-530000.
A mai terménytőzadén burában álénk volt az üilet, egyebekben nyugodt. Zab aillárd. Uj burában álénk volt a kerealet.
SartéaTáaár. Felhajtottak 1200. eladatlanul vlaazamaradt 600. A vá> Bár lanyba volt. I. r. 22000—22500. Köiapea 21500, Könnyű 20000— 21000. Szalonnáé fél.e.té. 26000-26500. Lehúzott hu. 25000 - 27000. Sózott szalonna 25500—26000. Szalonna —. Z.lr 28000.
I Imlii-ktipnit hivatalos itlolyMil
MOZÓÓFÉÍTlrfPSZIHHáZ.
Uránia. Szombaton 7,8 és 9 órakor Félelmetes Jim vild vsat dráma, főszerepben Wiliam S. Hart Vaaárnap 5, 7 <s 9 órakor Tul a szírieken (Ktnysznházaiaág) Glyn Ellnoi\' regény. (P-ramount lilm) főszerepben Rudoll Valcntlno éa Glória Svanson.
Világ. Vaaárnap 3, 5, 7 éa . érckor bélelmetes Jim. Főszerepben Wiliam S. Hart.
Valuták
Ao«ol (001 333)00-364000 C»«h kcccci Koo-i«7o DIcH Qáo-tlo
Douii 11100.83990
• h átto 4>0o 1SJ-JJO
A budapesti tőiide xáró árfolyamai.-
M BUOSRMI Bsf ^ L,tM „M ,,
Husi Aiiit msít Hit. !«■\'»!•■< Oi.Ál. feak Omr. HU. Uoyd tank Bs&kvticlo Aluláncs b 8. Alist F«!dhiie!b.
Horr. ul. |. IIiiciíHi
Bcocilol Ik<s ízto S.asiMr.
C«««oi
fa.aki istü SíiiiTirt
ssj
M.-Cscb If.tt-
F<»<«lml 41
Km. Iliül 14
K6«p. JcMk* I I
Városi Lsoi I
Metluf i]
Xtftsk. b. ijíj
Amtf. b. rfjl . 6.3
íitrlo lf«l»
K4b. fí«l- \'«
d.ticba ijo
ml<c«b>t ijü M«tr- "P"- "
Ah. KM\'ÍO »J«Í
Kerlmii »o
Méri bsíq — nsjylálontl 14}
SajökO&iOl ■<
S.lt0 »«» Vf.M
fotó bi«7» so CrtUojl
Clipall >«•
Nyomdák
Ffsnklls
Glotni
An.i
t os
Moktlr
Hasal (111 4CJ9 eitSM.DItl. I0?}0
Foo< I é i* l|o Msry.-Pf.Otl. -
I*t MJ
V.nnODla t. iCCO
film ?)
Ualiuok
8»ck n. 11>
Bo«».-M. 131
Coe-eorili 47
BíkéKsal.l —
B«4»r«M> 143
TőritlllClOT. II
GI>«11> 55
HaajlrU 107
KirUymsIom 49
Vtttöri* 173
Tr. DioabU M
\' SUfi»c*om ; KSfIrssl Oj.
l!iii(fig«fn | Wodi\'taa 1 VnnA\'l ! BrWI «•!■ j Köt\'jfg • C.iiy G..J, CMffj
PlbilS Tál
; F««>»tf
fisoj.VIU. G«p <1 Tilt
ült
Bele*
úfi ;<< Motor
ó\\ccintjti Cknioh
Va^Odíyií f«ll*>í R**>
Ri^ixmses
RotbmilM
Scillck
Scbilltt
ToodlOd
ünlui
Volkto
r»ip»i
Ati. 1.
Cs«s4 Djoksrsistl Et,«.- (s
Fotrele/ G\'jimi&o Hutl (• Honi U
KroobCffU Llfootn Hltil (»
Amerikai f«
Erdr} U. U07Í Mskirntokj Ktmittk <• Lltb-.ic Of«
Rtttloyll
Miilold
Kfliall >•
VJrOal frj
CXlivuoi 61
Novs «®J
AlUmrual JIJ
Trait tfl
Cakorgyárak
D4l«ko» 380
H<ir»lt ci*. —
Cukorlfii HM
a«ord« JO-S
Mutt. IJO
Stamm« jojo Ai*lmlM«r«k
t Fn<t»i —
\' 0«ia »o
CilOBM iS-S\'
Sis\'.l.nl 350
P4«p4lil 14
VII). pi«H5 —
Toliji Si
ilal\'aerisl. »3
]9lt I11O VUOI. Tl
Ali. O*
1130
Tbtk Sukl VIW. tjl«
/.■-■,:.. 11
Z«oul
Kim ok 3
ErMblrt. 3-
Ipsrb.
KCsl.kerUs
A irts l|l
AUioilka 4
lstssis i;
Mfti 3\'
Miroil p*l. •>« 8Sr S* •■«*•
K3»Iroil lét 41 KUlly söl folflri l«4
fia. ií« sj
BuOtl J-i
KejltTlcb 14
Rím«=>s4« i»o
Ttmul ti. WO
GtchwWi 181
Krsisi uhi 3®
Sitokí«c —
8<atlodAk
ll«o«liii —
Rofil ullW SIO
SchwirUM >»
É«Ut 3<
Luilci
ToxUl Ma 1
K, (1 Unlpír Sicc. kcalw
UalO mtll Gjrip|etno«6 Si«r4-Kfl<4 W. Testll GoUltxrs 1
Kúton
Oj&ri t«>«U
Jiquifd
V»*ylpar
Sp^iluta
solu ]C
Cbloolo 13
üanka ll»
Dtioi 7
K^.il J»
KWa 7
KMIM «»
Töfík SS
L*bo« —
KnioDtaun
Dofotl 30 Dtsll ••(!*« 3>
Fsltea -
KtUI —

Gom
Ttkfoa
L\'ülíl liloí). Swlaokl JU«yTip*U. l\'.átJl
Klrlljsulfl Vasal k*f
B60I Btus« Corrla nia
lUn«yil?u Stsrfllro
OiUnaDS miíy.-N4m«i Tarul B^tat
Vtrksfcísliak
0>W bflr
S3
Zürichi xárlati
Pilis 2845 00, London 14Í3C0, Nawyor\'a 6WC0 Bilissel 26.40, MalUnd 2380 00, Holland 11135, B«rlln 134-50, Wtaa 7U 95, Solta 405 00 PrÍR» 1640 00, Budspast 67-30, Bukaml 2Í0 00, B«lgrid 660 00, Varsó K800.
Feislós szaxkasstó: a főszerkesztő. Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-korcskades R. T., Nagykanlzaa.
Aoróhirdetécek
Aprdl\\lril»t*» 10 iiAlg COOO K, mlnd«n to-«4bbl iió ftOO K. mlD<l«n TMlinbb betárol ■ ínlett 1IÓ ÍOOO K. AllMt k«roaökn«k 9S aiásiBlék kedTeitnéoy. Y»i4r- 4a Bouipnapo-
kon 30 aiái«Uk r«lir.
NAI dlTHtnalon belTlrciiin. Mi|it Ut (Dulr x>dvir).
\'fök
Davlxák
AmitKdim 31130-31730
Ura
Oiau. kot
Svljri Irs-ok Holliodl It. Bal<a Itsnk
A
IIWJJ\'vO Il6l)-lll})
14JÍO-IJOIO
30(30-31730 J«0 3)SO
Bil^tld
OiCtsal Kofinblta Krl.nliols U^iJoo ,
Mllino
Fira Ptl(a is«ni
Stockbclsn
B«<i
Zútlco
$6o (SO 533-350 J7IO-J7SO
I3CSO-IISJO
3J53CO 36áXO
■ 3}l0»»0 8l(00-9)<$0
4t90y4S90
,,1: 1
W\'
^10-1470 •»io ntio-11170
11883-11833
I4780-I3C
magyar korona kfilfölél hivatalos jegyxéaelt
Bica . BezUn . Praga -
Dovlxa
. 8550 I 8450 61 I 50 4td l41850 41750|41860 Nawyorkban 13
Valati 8410 1 8560
— 502
Hátizsákok
SCHLESS TESTVÉREK EIÍ
különféle nagyságban kaphatók
OiICiitriíibia JitUi
tisztviselőket felvesz
IU íiictínd <1 JuUUttil a
Fondére Altalános Biztosító Intézet
Silgrlut lllkár
Pó-ut 8. ntm — (Bazár udvar)
1 líml;>tl ^ 11)1(1 f»«U»Ml JcWt-

Régi gimnáziumi
szövőteremben
lepedő, törQIköxő, (érit és sói ruhaketme beszerezhető.
Egy tanuló
ió flzatéxsel
azonnali bolipésre felvétetik
Rrtner és Kelemen
cégnél.
Életbiztosításokat
(a <-j)>«b t\'utóiiUivkat i\'.ínjMia talftil a Poncl*ro Altalános Blstoaltó Intézőt FÖQgynókaéga
Siljcrlait titkár 84
Pő-ut 8. szám. — (Bazár udvar)
TUztelottel van szorencsém értoiitanl • n. 6. kozöaségal, hogy üalalamat
megnagyobbítom
ít CMOgary-ut I. alól aUflUIBtUS 1-é«
Fö-ut 13. szám alA
« Boflanrladar palotába helyazem.
Teljesen u| éa saiedern ba-
rendezés s a lsgoagyobb Igéoyckat la kielégíthetőm.
Polgiri munkikat továbbra Is a legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérdemű közdaság becsts pártfogását továbbra Is
FURMEN IMRE
Ctengery-ut 1.
N.ayv.n Slpiss as csism.dt. munkás vegj-e. ía finom rriunkír. aufiusatua ata.léra talvltallK.
Szigriszt László
lnj:atl«.:Jorg;»lml Iroda
Fö-ut 8. sz. (b..i.) Telefon 150
Eladó házak:
«l!MltfhaW hink. ketteí 3R . úrt nacinhlnk. ZU«bt) olciibb miiilnhliai. — Nagyobb afr.i5ele»
hliik. Citlelliliik. haiixábin 10
Eladó birtokok:
qaidiiial ípa^ttel. Balilon pirtjln iw nc\'.iii. EqctaiM vid4k<n ílO^-Stf.it eliJik »\\4ielben íi yMíken. 40 hc-j«i l3en )i*p. kutílTOi blilok. 40 boliii piimi bttlci aUdú Zilibin holdanktnt 20 mim builírt. ipQlil nllkOt. T6bt> nigjobb malom tladO. CiteihílyIlitek, lOmiOiUt iruul ilaáék. Vcr.áígü bírlet át»il6.
árverési hirdetmény.
Rlgyiicon az uradalmi gazda-ságSál vaaárnap (Jullua 13 án) d. zs.^3 órákor egy ]6 állspolban lövő csájlőglp garnitúrával egyU" a legtöbbet igírőnok nyllváoos ár-lejiásen el fog adatni.
K\'kiáltási ár 2 is Vl v,80n buzt tőzsdei közápára. i>>
u x .nii r^.
rNvnmdevezető: Űlcilbcck Károly).
Munka alkaímatl
Nem vagyunk barátai annak, hogy bárki is munka nélkül fizetést húzzon, avsgy épen segélyezésben részesüljön, azonban adódhatnak olyan esetek, amikor ezeken a kér* déseken felületesen keresztülhaladni nem lehet. Ma világ jelenség a munkanélküliség kérdése. Elöltünk játszódott le Európa egy\'k legnagyobb nemzetének ez a nagy problémája, amikor Anglia a m gyar kölcsönt messze túlhaladó ösazeget volt kénytelen fordítani a munkanélküliek aegélyexésére, S\'jnos, a munkanélküliek száma nálunk la veszedelmesen szaporodik. Bár ez a tünet nálunk, ha abszolút Indok o\'stlannak nem la nevezhető, mégis túlnőtt a reália határokon.
A kereskedelmi és Ipari vállalatok a szanálási akcióban veszedelmes mumust láttak, ami ellen a legkézenfekvőbb orvossághor, el kalmszottaik nagyobbtömegü elbocsátásához fordultak, nem szólva arról, hogy nemcsak a* egyei gyárak üzemeiben voltak korlátozások, de megtörtént az Is, hogy a nagy Ijedtségben egyes üzemek teljeken leállították a gépeket. Igy aztán az a azomoru helyzet állott elő, hogy a munkásságnak egy nagyrésze, akik egyebekben dolgozni akarnak, képtelenek munkához jutni.
Egyelőre ez a helyzet, ha nagyobb veszélyt nem Is rejteget magában, mégis okot szolgáltat arra, kogy a legmagasabb körök figyelmét is magára vonja. A Szakszervezeti Tanács kü\'döttaége előtt csak a minap nyilatkozott a kereskedelmi miniszter, ami határozott vigasztalásul szolgálhat, mert ebből arra lehet következtetni, hogy a kormány tagjai a munkanélküliség ellen bebiztosítás! intézkedéseket tervesnek. Az alamizanaszerü segélyezés mindenkor szerencsétlen szlmptomája volt tárai dalmi életünknek a azt hlsazük, hogy a kormány sem Ilyen módon igyekszik megoldani a magyar munkanélküliség kérdését, hanem azáltal, hogv munkaalkalmat teremt. A ssgélyiír zéa ideig-óráig enyhíthet az « ff , sek anyagi bajén, da azt (ntézmé--nyesitenl, véglegesíteni n«n azé-rencsés.
De igenis hangoztstjuk éa kívánjuk a kormánytól, hofy Intézményesen blztositsa a munkások számára a munkát. Hangoztatjuk a kormány jóindulatához szó sem férhet, de igenis .bírálhatók azoK az Ipari éa kereskedelmi vállalatok, amelyek minden IVégkiclégité* a minden létfenntartási biatoaiték né! kül rajéval azélnek bbcsájtják azokat a kipróbált s dolgozni akaró munkásalkat, akik az úgynevezett jókonjunkturák Idején hasaonhsjtó alkalmazottaik voltak. A szanálási
akcióra nem lehet áthárítani a munkanélküliségért a felelőiséget. Magyarországon, állítjuk : van munkaalkalom, illetőleg volna munkaalkalom, ha áldozatkészség és elegendő szív la volna, mert tévédé sen alapul az a gazdasági konjunkturális teória, hogy a munka ciak akkor értékes és használható f<-l, amikor abból káprázatosan dől a haszon. A kormány joggal remélhette és reméli ma fs, hogy az állam kötelékéből a kényszerűség folytán elbocsátott tisztviselők n
gyakorlati pályákonelhelyezéit nyerhet nrk. Eddig ez cs*k kis mérték ben történt meg. A munkanélküliek számához tagadhatatlanul caatla-kózott az e\'-hocsájtott állami alkalmazottak 4000 főnyi tömege is. Hisszük, hogy ez az áldatlan helyzet egy rövid átmeneti periódusra szorítkozik c azok, akik dolgozni akarnak, meg fogják tslálnl a munka lehetőségét is. Ehhez a kormány minden erejével hozzájárul, mert a s-análás programjába tartozik a minél több termelés.
Tisztviselői illetmények és Hosszabb hivatali munkaidő
Ax ellenőrző bizottság ülése — Az Őrlósl adó megszüntetése és kismalmok forgalmiadóztatása
Rezső és Farkas litván a munka-
Budapest, jullus 10. A 33 »s ellenőrző bizottság délután Ráday Gedeon gróf elnöklésével ülést tartott, melyen megvitatták a szanálással kapcsolatban kiadandó rendelettervezeteket.
Napirend előtt B\'\'olfj Károly a vármegyei, városi éa fővárosi tisztviselők illetményeinek rendezése ügyében szólalt fel. Korányi pénzügyminiszter válaszában kijelentette, hogy ű vármegyei tisztviselők illetményeire nézve megtörténtek az intézkedések. A tisztviselői illetményeket egységesen kell rendein1.
Vázsonyi a forgalmiadó és kény azerkö\'ciön kivetése ügyében intézett kérdéit a pénzügyminiszterhez. Kéri a kormány intézkedését az elbocsátott magántisztviselők ügyében. Kérdi, mi a kormány programja az építkezéseket illetőleg.
Korányi kijelentette válaszában, hogy a forgalmiadó és kényszer-kölcsön ügyében megindultak a vizsgálatok. A magántisztviselők ügyében el fog járni a vállalatoknál, dé ebbe a kérdésbe kényszereszközökkel nem lehet belenyúlni.
Szilágyi Lajos a tisztviselők fizetési előlegeinek beszüntetéséről, a*" Íj-listára helyezett rokkantakról, Bl-Varmegyének Hajdumegyéhez való csatoláséról beszel. Kijelenti, hogy a Balatonmenti rossz fürdőszezon nagy kárt okoz a kincstárnak. Eo-nek okát a 80 százalékos lakbér-adóban, a vasutl-tsrifák éa a fényűzési adó terhelben látjv.
gprányi: A tisztviselők fizetési előlegeinek kifizetése .. nem szűnt meg etre rendele*, nem tőrtént, csak\' állampénztárnál történt fennakadás, de a kifizefést most már a postatakarék végzi. — A tisztviselők kölcsonerol es a lakbérekről szóló rendelet a napokban jelenik meg. Rokkant tisztviselőket nem lefcet%elbociátanl.
Erödi Harrach Tlh.mér nyári menettérti jegyek kiadásáról, Rupert
nélküliségről beizélt. Neubauer Fe renc indítványozta, hogy a pénzügyi bizottság küldje meg jelentését a tagoknak tanulmányozás végett.. Gróf Hoyos Miksa bejelenti, hogy a jelenUcekből látható terméseredmények kedvezőtlenek, majd sz őrlési aduról beszél.
Bud János az Őrlési adót a terméstől teszi függővé. Az apró vám-ŐrlŐ malmok ellen nem lehet tenni semmit.
Neubauer felszólalása után a bizottság az őrlési adó megszüntetésére és a malmoknak általánoa forgalmiadóval való megadóztatására vonatkozó rendeletet általá nosságban és részleteiben elfogadta!
Áttértek sz államvasút! és állami vasgyári liiztviselők és alkalmazottak illetményeit szabályoió rendo let tárgyalására. IVoljf sürgette a vasúti munkáaok bérrendezését. Rupert Rezső kifogásolja, hogy a fizetési kategóriák a munkateljesítmény magasabb vagy kisebb müvéhez nem alkalmazkodnak s hogy a magasabb fizetési osztályba kerülő az azzal járó címet nem éri el.
Korányi kijelentette, hogy a fizetéssel együtt nem okvetlen jár a elm is.
A két rendelet tervezetet a bizottság általánosságban és részleteiben elfogadta.
Tárgyalták ezután fm közszolgálati tisztviselők és alkalmazottak hivatalos munkaidejének ideiglenes felemelése tárgyában kiadandó rendelet-tervezetet.
Ivády Béla kéri, hogy a hosszabb idő október 1. helyett akkor kezdődjék, mikor életbelép a tisztviselők végleges fizetés■ rendezése.
Korányi amellett foglal állást, hogy az uj munkaidő már október elsején érvénybe lépjen.
A kővetkező ülést kedden délután fél 5 órakor tartják.
Iparos-küldöttség megy a
városházára a forgalmiadózás ügyében
Nagykanizsa, jullus 10 (Saját tudósítónktól)
Az Ipartestület elöljárósága tegnap este gyűlést tartott, melyen szóbakerültek az iparosságot a forgalmiadó átalányozáa terén ért aé-relmek. A gyűlésen a következő határozatot hozták:
„Ax elöljáróság beható tanáca-kozáiok után egyhangúan kimondotta, hogy dr. Kállay Tibor, városunk nemzetgyűlési képviselője utján minden lehetőt el fog követni, hogy az iparosságot a forgalmiadó terén az átalányozáa tekintetében ért igazságtalanságok a legrövidebb Idő alatt, ha épen kell, a legradikálisabb eszközök igénybevételével la orvotoltasinnak.
Kimondja továbbá, hogy az Iparosságnak a legszélesebb körben hoxaesék tudonására dr. Varga Imre államtitkárnak az Ipartestűlet helyiségében telt ama kijelentése, hogy mindazok, kik a forgalmiadó tekintetében bármi okból megegyezni nem tudnak, vagy magukra nézve a kivetést sérelmesnek tartják, továbbra is leróhatják a törvényileg előirt 3 százalékot, de ezen kötelezettségeiknek a lehető legnagyobb pontossággal tegyenek eleget.
Addig Is, mlg a pénzügyminiszternél tervbevett Intervenció eredményre jut, sürgős lépéseket tesz az elöljáróság a városi föszámvevönél aziránt, hogy
ax Iparosság a további Igazságtalan zaklatások-tói lehetőleg megóvassák. Végül ezúton hozza .tudomására az összes Iparosságnak, hogy akit esetleg további sérelem ér, forduljon panaszával ax Ipartestület jegyzőjéhez."
Ezzel kapciolatban ma délel&t^ Bazsó József Ipartestületi elnök vezetésével küldöttség keresi fel a jtftf rosházán a polgáimester helyette-sét és a főszámvevőt, mint a forgalmiadó ügyoaztály közvetlen felettesét és kérni fogják, hogy tegyék lehetővé egyelőre a békés megöl dást az eddigi sérelmeket Illetőleg.
Kérik, hogy bizottság alakuljon, melyben minden szakosztály képviselve legyen és az illető foglalkozási ág megbízottja mindig legyen jelen a kivetéseknél és tárgyalásoknál.
Kérik az eddig történt átelány-kivetés revízióját, mert a törvény csak 3 százalék forgalmiadó fizetésére kötelez, as átalány pedig a panaszolt esetekben annál sokkal több. Az átalányozáa egyezség utján történik, tehát a kivetett ösz-szeget nem lehet rákényszeríteni az adózókra.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
63. évfolyam. 157. szám
Baerkeeatóiéjc éa kiadóhivatal Pő-ut Interurbán-Telefon 78., nyomda Z17. i
1200 korona
NagykmiliM, 1524. jullus 11. Péntek -
POLITIKAI NAPILAP
ZALAI KÖZLÖNY _
Művésznők önmagukról és Nagykanizsáról
1924. jullus 11.
Nagykanizsa, Jullus 10 (Saját tuivsitóoktólj
Moit már talán megvallhaljuk, hogy kisiéj aggodalmaskodva vár-luk a szinl-évad megnyitását Nagy-Icanliián s még ax első zsúfolt há* után Is némi kétkedéssel vártuk a következő napokat, Ismerve városunk kőiőnyét, amivel ax utóbbi Időkben a színművészet Itthon való ápolásával szemben viselkedett.
Ms már sokkal több bizakodás-aal merjük megállapítsd, hogy egy kiesit, kellemesen mégis csak csalódtunk s már-már merjük remélni, hogy a máig tapsaitalható érdeklődés továbbra Is kísérni fogja a Kaoirsára régóta várt színházat.
Most aztán láthstj^Jc őket minden este. Gyönyörködhetünk a művészetükben és elfeledhetjük pár órára a zűr zavaros élet áldatlan tülekedését, ami napról-napra őrli az Idegeinket, a perceink nyugalmát.
A mindennapok robotjába fásult lelkünk ráeszmél magasabb kulturális hivatottságára és megérzi, meglátjs, tovább keresi a szépet, ax alkotás lázában szépre, nemssre asű\'etett világot.
Őaéklk köszönhetjük, akik eljöttek közénk, az alvó város csendjébe és színes estéket varázsoltak a szürke napok közé.
Nagykanizsa közönsége szereti őket, mert igazi művészetet hozlak és boizáférkőztek vele a lelkéhez. Nagykanizsa közönsége Ismerni akarja azokat, akiket sokféle formában megtanult szeretni a színpadon.
Ezért hstároztuk el, hogy saját szavaikkal fogjuk bemutatni olvasóinknak művészei közül azokat, akiket legjobban megkedvelt az eddigi rövid Idő alatl. Felkerestük hát Őket a moat helyettünk beszél-jenek*ók maguk.
Asszonyi Igazgató
— Gazdasági tanintézetet végeztem Kaaaán éa Dibrccenben. Mint gyakornok megazöktem egy kis sárospataki színtársulattal. Félév múlva Nsgyvársdra szerződtettek a Király Színházhoz baritonistának. Ott voltam 3l/j évig. Aztán jött 37 hónap a frontokon. Mikor vége lett, Pozsonyba, majd Szegedre kerültem. Egy év múlva 9 pályázó közül rám esett a választás a pécsi szlnikerűletben.
— Legkedvesebb szerepem ? Több mint 300 operett szerepet játszottam, hát van módom válogatni köztük. Talán a Travlata Ger-mountjs, vagy Rlgoletto. Legnagyobb sikerem Luxemburg grófjának alakítása volt.
— A kanizsai publikumot nagyon szeretném,—csak pontosabb lenne. Egyébként csak azeratettel tudok gondolni a közönségre, annál is inkább, mert legjobban szeretik az én szerepkörömet, az operettet. Hálás publikum a kanizsai, de csak ha Igazi szépet tudunk nyújtani, tehít ha megérdemeljük.
Molnár Aranka Ebéd közban fogad bennünket a kis Tőkmag és csiripel annyit és olyan közvetlen kedvességgel, mintha mm Is Ő lenne a társaság gyöngye, a picii és kanizsai közönság legkedvencebb művésznője.
— Tudja, Inkább ennék ebédre •gy akkora aárgarépát, mint legkedvesebb szerepemben, a Tők-magban tavaly itt Kanizsán, semhogy Itt mérgelődjem ezekkel a pincérekkel.
— Csakhogy msga arra aligha
kíváncsi- Hát jól Egerben szulet-tem, Dobó Katica városában. R#gl színész família a miénk. Minden ükkapám színész volt. Eo Is már azzal a gondolattal születtem, hogy színésznő leszek. Az is lettem. Sop-ronbsn, Pesten 14 éves koromban gyermek-szereplő voltam. Aztán jött egymásután Szombathely, Keci kémét, Kispest, Pécs.
— Kedves emlékek ?.lskolásláoy koromban lyukas órák alatt kaba-réztam éa élőképeket alakítottam társnőimnek. Pályámon Idáig »ok a szép és jó emlék. Annál kevesebb a kellemetlen. Kecskeméten az első bucsuolősdásomkor vlrág-esŐvel, rengeteg ajándékkal fogadtak. Hét primadonna közül az én kocsimból fogták kl a lovakat és húzták körül a városon.
— Mit mondjak még ? Szeretem a mákos tésztát és a rántott cilr-két. Meg szeretnék strandolni Ks-nlzsán.
— A közönség aranyos. Azt hiszem, Tőkmsg mlvoltomnak köszönhetem. A legkedvesebb szerepem is az, a legnagyobb sikerem Is.
— Mondja, hol szerezhetnék egy olyan akkurátus sárgarépát, mint a tavalyi volt ?
Arany Tllla
A szálló-szoba üres falairól sok-sok apró kép hirdeti a művésznő legragyogóbb sikereit. Van ott száz is talán, mind más más szerep, mind más toalett, mind egy egy örökzöld levél Arany Tllla babér-koixorujábsn. Da\'köitük a legragyogóbb, legdrágább a művésznő másfél éves kislányának a képe, aki fenn van Budapesten a nagy mamánál s bizony még a képek közt is a főhelyet foglalja el a kis csöppség.
— öt évee koromban kezdtek el félteni a színpadtól. Járattak inkább mindan Iskolába. L« Is érettségiztem. Akkor kaptam az első ékszert, aranyórát. Silnházba nem vittek soha. A minisztériumban voltam titkárnő, mikor titokban énekelni tanultam és férjhez mentem mssterem, Arányi Dezső fiához. Először az Eskütéri Silnház-hoz szerződtettek. Megbukott első bemutatóm előtt. így mentem a R«»ü színházhoz, majd Uagvár, Munkács, Biregsxáazon át Pécsre. Mindezt 3 év alatt.
— Legkedvesebb szerepem a H.m-burgl menyasszony Lottikája. Legnagyobb Gnnepléaben Miakolcon volt részem, ahol harmincszor meot a Hamburgi menyasszony, huax-«xor Baba é. tizenötször a Kla grlrett. A végén odajutok, hogy minden ai.rapemat Ugk.dv.aabb-nak látom.
— A közönség Kanizsán la ked-v.a ia hálás. H.tároiottan ai.ro-t.m a kanizsai közönséget.
Misák Magda.
Nagy gyermek szemeivel mintha nagyon maaailr. nézne viasza, ez a szép, sudártermetű, babaarcú leány, padig kiderül, hogy mindössze 1902-ben született. Mindenáron születési bizonyítványt akar mutatni, mart hát bajos alhlonl róla ekkora .öregsfget."
— Mikor a kereskedelmit elvé-geztem, a Központi Sajtóvállalathoz kerültem. Budapesten műkedvelő előadásokon szerep.lgett.m, amln.k ax l.tt a vág., hogy Mataj Mihály énektanár megkérte anyámat, Iraason b. azlnllakolába. Stó sem lahatett róla. Tovább jártam Irodába, do titokban beiratkoztam
. Vigazlnház likolába, A vlaaga közeledtekor bevallottam a titkol. Mit lehetett tenni, — beleegyeztek. Ez az elaő excrxődéaem.
_ Igazi azerepem még eiután
jón. A Kék po.lakoc.lbsn - Tercsi. U/y ugróit.m be egyszer dél-b.n ax esti előadáara. Ex a leg-kedveaabb azerepem le.
_ A közönség eddigi két kla kanlzasl szerepemben nsgroo kedvesen fogsdolt. E\'őleg.xték S.e-e-telüket a kani.sslsk. Most aztán hogyan fogom én .zt kiérdemelni t
Utóhsngnsk míg anoyll, hogy akit kegyeibe fogadott Művészet iitena.s.ony leányai közül ax eléggé zárkózott lerméaxetü oagykwlual közönség az nyugodtan léphet a lámpák elé, mart blzlo.an érdeme ket sxerxett reá. Nsgyk.nlisa még érdemeaeket la bironyoa tartóxko-dáiaal ünnepel, érdemetleoeket ae hogyan.
Meleg szivek, irtó, látó lelkek ha _ tója Kanizsa Csak meg kell találni a kulcsot, amivel hattá lehel térni.
Akiket Itt meg.zólsltsttunk, axok már megtslálták.
A két pénzügyőri szakasz nyer elhelyezést a régi postaépületben
* Nagykanizsa, julios 10
A posta éi távírda hivatalok fokozatos átkőltözködésével ax uj postapalotába Időszerű annak a kérdésnek a felvetése — ml történik a megüresedett hivatal helyiségekkel. Miután az a terv, hogy a megüresedő posta holyiségekbo a kanlzasl pénzűgyőraég szervei beköltözkődaek, megkérdeztük Kozák Gixa m. kir. pénzügyőri főbiztost, milyen hivatalok nyernek majd elhelyezést a régi postaépületben.
Kozák Géxa főbiztos annak Idején a pénzügylgaxgatóságnak azt Indítványozta, hogy a hivatalok és ősz-szes szervek egyesitéso végeit építtessék fel még egy emelet az épületre, hogy nemciak minden pénzügyőrségi Iroda, de az öiszos nős biztoioV, szemlézzek és főrlgyízók Is lakást találjanak, a nőtlenek pedig laktanyaszerü elhelyezést. — Financiális szempontokból azonban ez Indítványt nem lehet megvalósítani.
Kozák főbiztos ur kijelentette, hogy a postahivatalok teljes kiköltözködése után ax épületet először renoválni fogják. Csak azután veszi birtokba a pánzügyőriég az épület elíő emeletéi. A földszinten teljesen ax állampénztár helyezkedik el. Ax első emeleten a helybeli és vidéki pénzügyőri szakasz nyer elhelyezést a két nős szakaszvezető Mihályka Mihály biztos és Cumpf Ernő aza-kasxvezető lakásával. Lábay ellenőr és Kozák főbiztos megmaradnak továbbra la eddigi helyükön. Már padig a szolgálat érdekében Is szükséges és célszerű lenne — ha aa összes pénzügyőri szerveket egy épületbe egyesítenék. — Hisszük, hogy a pénzügy igazgatóság ezt a kérdéat is rövidesen és kedvezően meg fogja oldani.
— D. M. C. harisnyák és soknlk raktáron. Előnyük, hogy ssjátjuk-ból javithatók. Fejeléaeket e>l-▼állal Filipp kötöttáru gyára Siombathely.
«= Dr. Schiller, a nagykanizsai axemkórháx v. igazgató-főorvosa, a szemkórház megszűnte után folytatja magángyakorlatát Nagykanizsán, Erzaébet-tér 11. szám alatt.
m
HIRBK.
Rdmal ketoHkui: Plut pira Vl Prot«Un»: Li|L Ixrselita: Tb.muiz hó 9. Meteorológiai Intézet
__, ■olontíio szerint, mér.ákeltea
meleg, nejyobMze szir.z MS váih.tó.
_Egyháxl hírek. A exombst-
helyi pü.pök Stelanics Elek fogoly láborl lelkéazt Sójlö-re admlnlaz-trálornak, Pápai Jlnos ujmlséat Zslseg.rsxegre káplánnak, László lilváa ujmiiéat Novára ugrancaak káplánnaV, Noé Jlnos körmendi káplánt Biookazentgyörgyra, Pun-por György ujmlaést Bonczodföl-dére, Hall Andráa a.ombathelyl hitoktatót Egervárra, Kurct lairát Pákára, Paop J Sz.efet Srepetnekre
segédlelkésznek, fehér l.tvío bá-nokaieolgyörgyl segédlelkéizt pedig Csesztregre káplánnak nevest, kl.
— Kállnay főtanácsos a kanliealkaplUtxya<gvo«al«Je. Magbi.ható helyről nyert értesülésünk szerint a k.nirs.l rendőrkapitányság vezetőjének hosszan vajúdó kérdéae végre megoldást talált. A belügyminiszter Kállnay pécsi államr.ndőraégl főlanácioat nevezte kl a k.olzsal rendőrkapitány-aág élére, aki hivatalát a napokban elfoglalja. Kállnay főranácioz személyében a kanlissl államrendőraég •gy o\'y vezető férfiút ny.rt, kit páratlan qualltáa.l predeaztlnáluak erre ax exponált vexetőálláara. — Dr. Slposs rendőrtanácioa, a kapl-tányaág Idelglenea vexetője, aki megkülönböztetett url modorával, előiékenyaégével éa a.olgálatkéazsS-gével a kanizsaiak őszinte nagyra-becsüléaét vívta kl rövid Ittartóz-kodáaa alatt — ax egyik oaxtáljt fogja vexetnl.
— Sxemólyl hlr. Dr. Almóssy G/ula kir. tórvényexékl bíró a mai nappal megkaxdto hstbeles nyári axabadaágát.
— Klneveaéa. Bacskay litván
nagykaolzaal p. 0. fővlgyáxót a aátoraljaujhelyl pénxügylgaxgatóaág pénzügyi axemléaazé nevezte kl.
— As Irodalmi Kör kőigyll-léao. A nsgykanlissi 1-odalml és Müvéaz.tl Kör folyó hó 13 áo, vagyis vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza tsnácitermében tartja évi rendes köigyülíaét a következő tárg.aoroxattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentéa. 3. Pénxtáro. éa axámvlxagáló blxottaág jelenté... 4. A felmentvény megadá.a a tiaxtl-k árnak éa ax Igaig.lót.nácaoak. 5. Alapazabálymódoaltáa. 6. Ax elnöki sxék és a megüresedett tisztségek
betöltése. 7. Isdllványolc. A Kör elnöksége axxal a kérés.el blv|a msg a tagokat a közgyűlésre, hogy azon l.h.tőleg kivétel nélkül megjelenni szíveskedjenek.
— 64 irt a dlT.Urnhál. Sin-g.r Józaef és Táraa dlvatáruháza Nagykanizsa Erxséb.t-tér, Központ sxáUÓ épület megblxhstó beváaár-láal forrás.
— Több oraaígoaváaár kall Kanlxaínak. A városi számvevőség előterjesztést tett a városi ta-oácihox, hogy Nagykanlxaán aia-porit.ák ax orsxágos vásárok számát. Ax utóbbi Idők állalbet.gaégel miatt több vásár elmaradt, am ...lenként 10-15 millió városi
bevételtől való elmaradást lelent.
L.t.nyén 6, Kórm.nd.n 11. P.csáo 6, M.rcslib.n 5. Sopronban 10. Süm.gon 7, Zalaaxentgróton V vásárt tartanak, mlg Kanizsán csak 6 országosvásár van jelenleg rend-az.r.sltve.
1924 lullu. 11.
ZALAI KOZLL.NY
s
Mélyen leszállított árak! = Mig a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Kraujz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Duplaszél.csíkos szövet Méterje
A Méterje m Méterje J g% Méterje m Méterje
I* looo K <54800 K 4©500 K íJjOOO
Dupiasz. gabardinszövet Méterje
140 cm. férfiszövet Méterje
— Serlegavatő ünnepély Zalaegerszegen. A Zelaegersregl Egyházi Enek- í« Zeneegyesület .rombato.i este » nagykaoiissl megyei daloiversenyen nyert díszes czüitserleg felavetáee cédából hiog versennyel egybekötött házi ünnepséget rendez, melyre « n.gykanl.ssl Irodalmi és Müvé.xetl Kör vezető .égét l« meghívta. A\' Irolalml é. Müvéixetl Kór Ijaxgatótanácsa tag-nap elli Ülítío foglalkozott • meghívás..! és "W h.táro.ott, hogy nyolc tagu küldöttléggel képvliel teli msgát • díjnyertes vcgyesker házlünneneégén. A küldöttséget Szakáll G|ul» elnök vexitl.
— Férfi éa női ruhavásznak, an-2ol lűazlerek, férfi és női ..övetek leoclönlöiebb bevásárlási fórrá.. Singet József és Társa áruháza.
_ A volt ca. éa klr. 44 e.
«t. •. tagjai .lelett bsjtársalk -emlékének méltó megörökítése cél-iából rangkülőob.égre való tekintet nélkül alakítandó ozredszövelségbe óh.jten.k tömörülni. E célból fel kérik Cionkamajyarore.ágb.n lakó
•ö.ezes volt 44 eleket (i.gényiég, altlizt é. tl.ilekel), illetőleg •> eleiettek hozzátartozóit, hogy cl-m.iket a szervezés céljából lürgö „n köiöljék Bóna Jór.ef b.|tár..sl <1., Kékgolyó-utci 15/a III- 19.)
— Rogenhardt éa Raymann
tendamaaztok, nöl él férfi x.eb-kendik, M.y és Holfeld rumburger váimak, Un- é. Ilnőbatlixtok, ilfo-nok, slfonbatiistok ménékelt árban Slnger dlvatárubáxábao izerexhe-
— Állapéul rendeletek. A
megye területén ex utóbbi Időben •okán házalnak különféle jogcímen hazafiéi kéoekk.l. Al aliipán rendeletet adott kl, hogy Ilyen képárusoknak nem kell engedélyt kiadni s izlgoruan kell ell.nórlinl őket. — Rendelet jött még a S.ent-
antal-gyógyazerlár üzembentartá-,ír,, — a gőikeiénok vlugáiatl dijának fnlem.léio, — a gyurgyé-noii erdőbon kitermelt fa értékeidéi. tárgyában- ......
— Nagy olcaóaág t Moió delé-nek(K 21.000), kartonok (K 22.000), vássnak (K 22.000) mélyen leizálli-tott árban k.ph.tók Singet József es Társa dlvatérubázában, Erxaébetlér.
■ - Gyermekek a gyermekek nek. Egy kligyermek.kböl álló műkedvelő tár.aiág bá.ii.g rende-lett színielőadás ielies jövedelmét:
40.000 koronát Dobi Zolika éa Goldschmied Lackó ugyancsak otthon rendezett gyermek- kabiré elő-adáiuk jöved.lmét: 21.000 koronát juttatott .1 szerkesztőségünkbe, hogy azt a mezillábas gyormokekért megindult akció adományalhoi juttaa
= „Tetra" caacaemőkeien-
gyék Schwarcz DezsS cégnél, Főül t. szám.
— Lópokrócok l.geliöbbrendü gyárainak fólerakata: Slnger József is Társa áruháza. Uradllmak réiiér.
— 3 millió a létminimum. A tiiztvlielöcialád havi ellátásira Gál Benő adat.i Izerint a május 31 Ikl 3.983,213-70 koronával nemben junlut 30 án 4.347,003\'30 koronára volt izükiég. A drágulés a tiiztvlielöcialád háztartását junlui haviban 9 1 százalékkal érintette. C.upán a Clllád nyeri élelmls.ük-
■ égletéhez az elmúlt hómpban
1 872,431-74 korona kellett, ami a c.alád élelmlizerizükiégleténél 13.1 ■záxalékoi dráguláit idérett elő. Az egyedülálló tlizLvlielö él tisztviselőnő létminimum junlus végén
3 millió 128 800 16 koronát tett kl él ax e kategóriába]! alkalmazott havi életizükiégl.tl cikkeinek be-
■ zerzéaéhaz 280.213 26 koronával volt több pénzre azükiége, mint
májúi 31 án, ami 9\'83 azázalékkil
drágította ellitáiát.
— A vllaghirö jó minőaégü Izövőpsmut 3, 4, 5, 6, 8, 10 éi •zövőcirns 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 el v.etigaágban, továbbá bordó éa vörörfejtő kapható Slnger József él Tária gyári raktárában Nagykanizsán.
— Rendezik a gyapjaazövet behoxntal Dgyét. A \'.éli izük-légiét klilégltéie érdekében a behozatali tárcaközi blzottiág több nagy cégnek behozatali előlegeket engedélyezett. Ettől a kedvezménytől a.ónban eleitek mindazok a cégek, amelyek az előlegkéréi lehetőlégéről az .1.0 pillanatban nem érdeklődtek. A mellőzött cégek az Országos Kereskedő és Iparszövetség utján a sérelem orvoilálárá mozgalmat indítottak, ami aikerrel I. járt, mert a tárc.kö.l bizottság .Ihatározta, hogy minden igényjo-go.ult cégnek .gy havyjiitelt engedélyez. ^
— Sxabók részérei Zeug, Doublage, Peru, Kasztor, Rechant és kellékek nagy választékban érkeztek Singet József is Társa áru háxába, Erxsébet-tér.
— Ur! éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ul l.
— Október l én lép életbe a tlaxtvleeiők felemelt munkaideje. A kormány a legközelebbi napokban rendeletet ad ki, amelyben a azanáléal tőrvénf rsndelke-séi.lre hivatkozva éi ax ujabb lét-izámapaixtás lehetővé tétele érdekében a fői.kolal végz.tt.éget követelő állásokat betöltő tisztviselőkre nézve a hivatalos munkaidőt legalább heti 42 órában, ax egyéb ál-lá.okra néxvo pedig legalább hatl 48 órában állapítja meg mindazoknál a ható.ágoknál, hivataloknál éi Intézményeknél, am.lyeknél á munkaidő eddig ennél kl.ebb mérv. ben volt megállapítva. A mlnlsz-tertanács ugy döntött, hogy a hivatalos munkaidő felemelésének
életbeléptetését 1924. október 1 lg elhalasztják. A rend.l.l felhstsl-maxxa a hlvatalfőnököket, hogy a munkaidőt a szükség által psran-___I. _J...U_.. f.l.m.lh..aék.
— Az Iparostanonclikola köixó-nete. Az ip.r0it.D0nci.k0t. v.iciőiíg. .i> vloa mond hUis kcs.tinel.l miQj.ioXe.Z, akik loíietúví telték ■ tocckvé lp.tov.(;«V m.gJuUlmiii.it fi buidlti.il a tovibbl kl* t.rtú tuucikár. .Adakoztak: Wci.i Tivadar, Bxi.j JiS.a.f, L\'jlaky és H.hn, Kcaok él Tini, O\'Jianhorj; nyoavJi, l\'cige. t\'cranc, Simu Lijoi, GoldberK.r 10-3—103 a.er, llotrmaiin H.niik, Pintarks Minőn, Andio.ek KtnS, Adl.r Miksa, Sdilei Jeni, Dukin íi Tj id.y, Nikicser Jóiaeí, Simon GySrgy, Vldi Lajos, Gyooe. C.a;os, Dauc.e Sindor, Uilik Kcraee, Mayar iíiroly, Kflit.or liíta, Kiss Hraí, Sia-bidoi Hóul, Va.ga í. Roltar, lloifol.no lnó, Klein Lajos é. Sctiwarienberg tROicní, Nép-Ukaiékpiuzlir i>ri—iü e.ar, Mirku. Károly yu elér, Migic. Jinos, Muzikir More, Bede-kovi:. Jú.ief, Zioldoi Gyula, Skrlvat ci János 25—is oior, Kohn S.u X illner Jinos, lla.iá Sindor, Schniixer é. GuedSr, Tibolt Lajos, Giiu Somi, Pik.ar Albert Í0 -20 ezer, Krink Jéisef, Harafild Lipót, Túrók I.a;o», Leodl Jinoj, Antallc. I. Gyirmali György, Etúha Ferenc, Mullec Károly. Polgir Jino», Löbl Bili, Wela.berger .Károly, M.gyar J,>-i.ef, Kaufman La;o. dr, V.rga 1. 10—10 e.er, N. X, Gold N-, Fi.clrl A b—i e.er koronái, Gutenberg nyomd. IÍ03.000 korom értékű oklevelet. KOivellenúl aa Isaigatóiág. ho. Juttatták el adományaikat: N.gykaatilii Általános Fogyasztási S.övetklMt loil, Hagy-kaninai Biokegyesüiet, Zalarnegyei Gazdasági Takarékpénztár &0—51\', Hangya S.dvotkezet 30 ezer koronát.
— Remlngton írógépek eredeti gyári árban, kedvező ílzetési félté, telekkel kophalók 5zaW Antal író-gépraktárában.
Kutyavilág
— Levél a szerkesttóhöz — A Zalai Közlöny f. évi julius 10-lkl számában ezen címmel meg-jelent közlemény olyan adatokat tartalmaz, .molyok az ebtul.jdono-aokat méltán nyugtalanítják. Egy aaer a közlemény leadója azt akarja, hogy minden ebtulajdonos otthon láncrafűzve tartsa kutyáját, holott abba, hogy az .btulajdonoa mlkép bánjon al otthon kutyájával, semmiféle hatólágnak mindaddig b.l. ■zólésa nlnci, amíg a kutya másokra nézve nem veszélyes és a izomizédok nyugalmát n.m savarja. A kutysgjülölő a léncrafúxéuel legfeljebb azt érné el, hogy ax a 450 kutys, amelyet a váróiban nyilvántartanak, mind m.gv.lzne, Málizor a közlemény leidója azzal fenyegeti az .btulajdonoit, hogy a pecér rendőr kíséretében házról-há.ra fog léről éi a házak belterületén el fogja fogni azokat a kutyákat, amelyekért a tul.jdonoi ax ebadót meg nem fizette. Mióta van azokéiban az adóalanyt elkobozni ? Ury tudom, hogy ax adót mái kényiserltő eiiközökkel la be leh.t hajtani. Igy pl.: az adóvégrehajtás és a bírság kirovása, nem pedig a magánlaksértés. Helye. Intézk.dés azonban a>, hogy az utcán kóborló kutyákat a pecér kiirt)., vagy p.dlg, hogy ebzáriat Idején mlndln kutya póráxon vezetendő. Folyton Irtóhsdjáratot hirdetni azonban a kutyatartáat lehetetlenné teizl éa a váróit pénztárt 45 millió évi jövedelemtől mejfoiztja. Állatvédelmi nempontból pedig ax egé.s hajixa elítélendő. 505. iz. cbtolajdonoi, aki adóját mcgUxctte.
Magyar jajszó a bitorolt magyar területről
Levél érkezett haza, magyar főldrs valahonnan bitorolt területről, melyet oláh bocikor tapoi. Magyar fiu Irta, lói könnyékkel áztstta. _Or.de. Maré" (Nagyvárad) a levél kelte, a magyar flu a roiiáook ármádiájában nolgál. Átjött axeren-c.ére a levél .gyík jóbarátjához és elpanaszolta fájó, kínzó életének keserveit. Minden bajának az a forrása, hogy magyar, hogy nem tudja a hegyi franciák zengzetes nyelvét. És a büszkén konszolidáltnak, erőinek hirdetett román hadaereg katonája elmondja levelében, hogy komliz, nagyon komiiz az élet ott, • Orad.a MareM-ban. Ciak „paixuly, vagy krumpli van" Írja a levelében. P.izuly éi burgonya. Igen, ex nagyon finom étel ott, »hol a helyi mócok kukorlcikáaáhox vannak sxokva. Igen ám, de a magyar flu valaha mást Is látott a magyar katona sorban. M«g axtán lr 6 egyebeket l». Elmondja, hogy az a pa-stuly, meg az a krumpli Igazában nem máa, mint vlz, egy kia moalék. Nincs abban krumpli, vagy ha van is benne, ha három találtatik, az már őrvondetesen sok. Pedig — Írja ugy meghajtzolnak, megkínoznak bennünket, hogy mikor azt a moslékot a kazünkbe kapjuk, egyszeribe megeaezük és éhesen maradunk. Ha van pénzünk, — pedig ebből ugyanciak kávés van — Itt a kantln, abból vehetünk, ami jól esik. A kaazárnyából nem mehatünk kl. Ha valakire megharagazanak, a vasárnapi sétára sam engedik ki.
Olyan az élatüak, — Írja ax keseredatt „román" katona — hogy még a kutyával sem tudnék ugy bánni, mint velünk bánnak ezek a román káplárok.
A szenvedő msgyar Hu azak után óva inti barátját a megasállott ta-rületra való átjöveteltől Csak őrizkedj ettől, — írja — mart Itt magkeserülöd még azt á napot Is, amikor azülettál. Már három hete nam aludtam egy éjszakát sem. Aa a baj, hogy nem tudok románul és nehezen megy a tanulás.
A románok erőszakoskodásának dokumentuma az a lavél. Mindenáron románná akarják tenni a magyarok azépséges Erdélyét, de minél erőszakosabb eszközöket alkalmaznak, annál gyülölataaebb lasi uralmuk, mlg egyszer csak megmozdul alattuk Erdély földje . . .
MOZGfr&rtíPWMftZ.
Uránia. Szombaton 7.8 és 9 órakor Félelmeles Jim vild v.st dráma, főixer.pben Wlliam S. Hart. Vaaárnap 3, 7 éa 9 órakor Tut a szirteken (Kénysxerháxaslág) Glyn Elinor regénye. (Paramount film) Vilég. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor félelmetes Jlm. Fószerapben Wlliam S. Hart.
ZALAI KÖZLÖNY _
1924. ju\'lu. 11.
TŐRVÉNYSZÉK.
§ Itélethelybenhagyría. Rze
horcz Károly kaniisai lókupccct a kanizsai tőrvényszék lopás büntet* leírt két évi és három hónapi börtönre Ilé\'te. Ai ítélet ellen Riehorcz felebbezést jclenlett br. A pécil tábla a kanizsai törvény azék által kiazabott büntetést négy évi jegy házra emelte jel. Ujabb felebbezés folytán az ügy a klr. Kúriához került, amely a semmi ségi panaszokat elutasította. Tegnap hirdette ki dr. Kenedi Imre tábls bíró a rabruháa Rzehorcz előtt a jogerős Ítéletet. Rzehorciot az eddigi kilenc hónapos rabság láthatóan msgviselte. Nem volt többé a hetyke, az elnökkel la feleselő „m. klr. lókupec". ErtesiJJésünk szerint védője tekintettel Rzehorcz ciökkent szellemi képességére per ujrifelvé\'elt és védeco elmebeli állapotának megfigyelését fogja kérni a bíróságtól.
§ Öa.zbUntotéa kiszabás. Bcl/oni Józsefet a nagykanizsai tör vényszék caaláa bűntette miatt egy évi börtönre, a bud\'pesti büntető biróság pedig nyo\'c havi börtöare ítélte. A klr. törvényszék az ügyészség indítványára Bclloal ügyében ősszbüntetést szabott ki éa az előző Ítéletek hatályon kívül holyezése mellett őaszeaen egy évi éa hét hónapi börtönre ilélte. Az ítélet jogerős.
SZÍNHÁZ.
Kék postakocsi — Szilágyi
kedvea daljátékát közepea ház nézte végig tegnap este, melyen Misák Magdua előazör mutatkozott he nagyobb £a egyéniségének meg-felelősrerepben Mlaák meleg tóou«u Tecáje, üd<- megjelenésével, kelle mea énekével, szép táncával élénk tetszést váltott ki a közönségből, mely hosszan tapsolt a bájos mü* véaznŐnek. Ugyancsak elemében volt Molnár Aránk*, aki ragyogó temperamentumos játékával a kö zönaeget ugy magával ragadta, hogy az tomboló óváclóban részesítette. Somoss Enslke érzéstrli játékot produkált, de Camlils grlfcő Inkább Arkoisynénak velő szerep. Keleti Árpád mint gróf elegáns szép játékosa/olt, mint Rozmaring. Vadnai jobban megfelelt volna. Jávor, Antal és Gáspár I^án pom páaanV kl tudták használni hálás szerepüket. Vértes Karoly fogház-igazgatr\'ja aok derültséget keltett. A többi klaebb szereplők Is minden Igyekezettel belekapcsolódtak éa egy nagyon azép összjátékot produkáltak. A katonazenekar bra-vuioi technikával játszott. Azonban a rendezőnek törölnie kellett volna a szövegből azt a bántó jelenetet, mikor a csókban összeforró pár „utolsó vi ciorál" és „utolsó kenetei" említ. (I) Nekünk sokkalta komolyabb és szentebb e fogalom, semhogy Ízléstelen éle tárgyává te gyék. A rendező figyelmének a (ÖvöbcD erre la ki kell terjeddie. Maga az elöcdús elsőrangú játék volt. — Ma este Biia Fekete László vlgjátékónak, Mihályiné két lányá-nat bemutató előadftea kerül színre Gél Annle, Molnár Aranko, Danis Jenő éa Arkoisyék föazerepléaével.
Heti mllaor i
Pénteken: Mihályinc kél lánua, Vígjáték.
Szombaton: Kék postakocsi (mÁ ■odszor).
Vasárnap délután: Zsuzsi kis asszony. Operett.
V*aSraap este: Diadalmas asz-szony (birmadizor).
SPORTÉLET.
Olimpiai eredmények
Páris, juliui 10 Ai olimpiai 400
métere. sltfuláa h.rm.dlk ctoporl-jáb.D Kwunczy (m.íy.p) loit . má.odlk. A m.jy.r b.jnolot kvalifikáltak • mi.odik a:]cjte.flf<•■
Páris, iullu. 10. Ai olloipl.i blr-
k<5i6-vers-nj kőonyüiulyu mérkő léiében Keresztes (m.fy.i) l»«>5"te a l.lt Ranist ponloiáis.l. Raloch-vili (cieh) lejyőito a m»zy«i Ma túrát poiíloii»..l. Kesnttt (e«i) legyőile . ra.gy.r Maturiit portó xátsil. A norvíj Gaupíth lejyBite ti o.itiík Sesxtákot ponlorí.sal.
KÖZGAZDASÁG.
Dúsgazdag méz-szüret vár ható. Az utóbbi években « mé hészetre rossz nyarak jártak. A lg volt valami hasznuk a méhészke dőknek, mert vagy a rajzáira volt kellemetlen időjirás, vngy a vege técióban volt rendelleneaaég a igy e szép gazdasági /g nem ludott kifejlődni. Dacára az idei esős éi szeazélyea időjárásnak, az Idén rendkívül gazdag volt a virágzás, az akácok és hársak szinte roskadásig voltak virággal boritv«. Az a pár azép nap, amely május végén és junius elején mutatkozott, a rajzásokat nagyon elősegítette. A rétek bő vadvirágtermése pedig gazdag vissz és méz-szüretre nyújt kilátásokat, ugy hogy kaptáronként 30—40 kg. mézre, sőt s vérme-sebbek fél métermázsára is számítanak.
A TÖHTM
(Saját ludéilttak l«l«!on)i}*at6i.) Dili oaaxefoglnló m«sin forgalom. Hangulat .l.inte Igen bfi.kodó volt, ké.Abb azokban bícil gy.Dge jelenté.ckre ellaoybult éa al.cionyabb árfolyamok kerül tok felazlnro.
Mag.ar Hitel 605-610, O.ilrék Hit.l 171—180, K.r.aktdelml 1370, Fóldbltel 340-350, Haral fa 170-180, P.atl H.aal 4000, Bonod-Miikotel 135, Budapeat! ;6rmaloai 146—150, Uilkényi 1180-1200, Kinin 3400-500, Danublu. 350T, Villámot 1650, Rima 148, Mltr. 315-25. Nova 186-188, Állam voiut 530-^36, Naalcl 2800 -820, L\'chtlg 4\'5,SP.II«. 125-28, Atbe ngrum 155—57, Cukor 3000—3100, G.orgla 500-510, Spódium 175— 180, Hungi.la 165, InA 680, S.a-laml 555, Esi., 37, DOIO21 30-32, Bónl 75-80.
£.11 magánforgalom. Iránvrat lanyh. Qilettclcn. M.gy.r Hitel 590, O nti ák Hitel 175. S.lgó 595, Gnm D.nublu. 3400, Cukor 2850. Georgia 850. Kőuén 3400. Kereskedelmi 1325, Pe.tl H.J.I 3850.
Elsőrendű nagymalml
LISZT
olcsón vásárolható
VILLÁNYI ANTAL liiziüzlctébcn
Eötvös-tér 20. szám.
a Szentháromság szobor átellenében.
kv-os 330000—335000, egyébvidéki 76 kg o. 310000— 315000, 79 kj-os 325000—330000, rozs 270000-
280000, takarmányárpa 2ÖWW—
3COOOO, zab 307500- 320000 tengeri 280000 -290000. korpa 205000 -210000, repce 510000-530000.
A mai terménytőzsdén burában élénk volt az üzlet, egyebekben el hanyagolt. Búzában 13-20 vagon volt a forgalom nagyjából változatlan Irakon.
Sortésváaár. Felhajtottak 1200, eladatlanul visszamaradt 100. A vásár élénk volt. I. r. 23500-24000. Közepes 23000, Könnyű 20000-21000. Szalonnás félsertés 26000— 27000. Lehúzott hus 26000 - 27000 Sózott szalonna 25500-26000. Sza lonna —. Zsír 28000.
R daviza-kOzpont hivatalos árfolyamai
Valuták
Aafo! loot t)jjoo-t6««)
C«S kei Diai. DoUb Kraod.
Oiatt. hoc. Srljci baak
Balja Irank
I(10I<5J
ÍIJ«8» euc«-8iS*>
4líO 4110 tSO-)JO }(}«!)
|4BO-ljlO llCjviiSto ■ 44I0-IJI40 JK»|l!»»
)«40-)T»0
Oavlxik
trimiia JIJOO-JIÍOO
6el<r»l tlitSi
Bakuari IJO-JJO
llifiiial >7lo-J7»o
Xopao»l<a ljl7*-H«So
KrtaHlteU 11070-1 iijo tooíoo }j3j00j«4000
Milano »J«01»So
Nawiort 9l«oo-lil»o
Plria 4110-4 »«o
fil(a 1410-14(3
ti»ru 6<o sij
slwlbola iiiooii450
Uto IIT0O-III9O
ZíikO 14910-1)110
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzéseit
Deviza Valuta
ma 1; ma IH°\'P m*
Bécs ... . 8160; 8450 »S50186:0 Betlio .... 60 <950 5ÖZ6 — Prága. . . . 41850141760 418-01416 Ne wy óikban 18
Zürichi zárlati
PAjIí 2826 00, London t-lOSCO, Nowyozk 6Ci« 60.Bruatel26.00, MalUod 60,Ho)Ub8 ZlO-OO, Berlin 134-60, Wian 7S 60, Sotla 403 76 Príga 1636 00, Budapaat 67 30, Bukaxeat 280 CO, BalgzAd 660 00, Varsó IC800.
Felelés sserkasztó: a főszerkesztő Kladá:\' Zrínyi Nyomdaipar és Kőnyv-keroakodés RT, Nagykanlzaa
Apróhirdetések
Apr4hlrd«t6a 10 axOlf BOOO K. mlndao to-
Tábbl aaó SOO K. mloiUu Tkatkgftbb hctn»«i aaedett aaO ÍOOO K. Alikat k*r«aOkn«k 35 a«aaal*k ked«exm*ny. Yutr- fa annepnspo-kou iilullk felár.
külön félő nagyságban kaphatók
SCHLESS TESTVÉREK Kft***.
Hátizsákok\'
a «a>lraii pilyira taeU
(1
Termény töm de. Buza tlazavl-
dékl 76 kg-os 315000-320000, 79
0ileta«trxí»t>«o Jirtai
tiiztviielöket felvesz
fix fiztlétiel ti jutalékkal a
Fondére általános Biztosító Intézet
SzlKrlaxt Ittkár «4i
Pő-nt 8. szám — (Bazár udvar)
Thztele\'.tol van szorencsém értesíteni a n. e. közönségei, hogy üzletemet
megnagyobbítom
és Csengery-Ut 1. alól augusztus 1-én
Fő-ut 13. szám alá
a Bogonrlodor palotába helyozem.
Teljesen u] és modern berendezés s a legnagyobb igényeket is kielégíthetőm.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérJemü közönség becses pártfogását továbbra is
FURMEN IMRE
Csengery-ut 1.
Nagyven cipész és csizmadia munkát vegyes és Hnom munkára augusztus elsejére felvétetik.
Életbiztosításokat
<a egytb biztosításokat elínytoco fairest a Fondére Általános Biztosító Intézet PAUgynttksége
Baljcrltat titkár Cao
Pő-ut 3. szám. — (Bazár udvar)
M»gy*r K0ztUztvls*l6k és íűj«i Olkalmuottak TakaréMaztára RájrráaytirMiág
Egy havi felmondással élbolya-
"" kosztpénzek
ut«n havi 4°/o-ot térit.
kölcsönzsákok
minden mannyiaégban kapkaték a
TiHiália Sensk. Rt fiúkjánál Magykaiiizsa
TAIoa 316. u 7,0 Hlríl, atca 34.
T.l.lox 2»
T.lelon aal
la aziraz
BÜKKHASÚB TŰZIFA
minden mennyiségben a legelónyósobben
Weltner ésTársa
cégnél
Krzsébet-tér 13. iz. (Törvénysxékkel szemben) ét Arany János-Utca 8.
szerezhető be. 479
állandóan raktáron tartunk alsflruidQ lasianet
csépléshez
kikölcsÖDözhelők. Ugyanitt lébaspajta eladó. — Cim a kiadóhivatalban. 7>t
Szigriszt László
lnxatlantorx>tn>l Iroda
Fí ut 8. sz. (b.iíí) Téléfon 150
Eladó házak: JC!lSf\'ííS
olctObb maninítáiak. — Nagyobb emeletts httak. Czlcuitzak. > ^ ^
Eladó birtokok: hoíd^ai<p
caidajtgl épülettel. Balaton paríjin ÍOO holdaa. Égerszög Tldíkín IJO holdas. — Siílik aladok a Uaelbtn ía vMíktn. iOhcJ-dii Ictn nép. kaitílros birtok. <0 rtoldaa prina birtok alaéd Zalában holdankíot X) :niiu t jiAírl. épület nllkOL T\',bb nagy-íbb ntulom eladO. Oalcthcly laé|(ck, fOszerÜjSet tru»a> itadOk. Vcodt^lí otrlat itad4. __
ÁGYTOLLAT
v.lt
_ _ 4>
iMii.ii.1 úr.iirm >.ar »im,iiíbi1 nu.k
HERCZfELO OáVIDNÉ, SUGÍR UT 18. SL
Nyomatott t Zrínyi Nypmtlaipar <s KOnyvkeieskedél R. T.-nál. NaRj\'kanizsío. (NyomdavoietS: Oteobeck Kiroly).
63. évfolyam. 158. szám
Nagykanizsa, 1924. julius 12. Szombat
1200 korona
POLITIKAI NAPILAP
BIHTfflTfflflfflM
gicrkoitóal* <» kiadóhivatal 1\'6-ut 5. laUrarban.Tclcfon 78., nyomj* 117. ti. Főszerkesztő: Benedek Rezső. SUSna«M«l árai Brr hór» S7000 korona Bárom bór* 81000 korona.
A fogyasztás világ-krizise
A világháború éa a vakgyűlölet ■xfllte békeazerződéaek Európaszert e olyan gazdasági kriilat azültek, aminőt a modern gazdaság még nem Ismert.
Ex a gazdaaágl krixla nálunk, Magyarországon összeesik a szanálás kezdetével. Ma nemcsak a magyar vállalatok küldenek nehézséggel, hanem jóformán minden nagyobb európai vállalat. A világhírű Dunlop cég például a csőd előtt áll s vele együtt sok más angol cég. Bécsben Csstlgllanl bankja, a Depositenbank jutott súlyos fizetési zavarokba, kétezer alkalmazottat tesz állástalanná. Svájc, Dánia, Hollandia, Svédország a háború véres áldozataitól megkímélt országok gazdasági csődtől tartanak, (bökkentik a kiadásokat, bocsájtják el a hivatalnokokat, szorítják m«g a termelést.
A vevők világszerte „sztrájkolnak." Nem sksrják, vagy nem tudják megfizetni a drága árut éa ezzel válságba sodorják a termelést, ami magával ragadja a kereskedelmet, a szállítást, megrendíti a hitelt és végső eredményében meg rázkódtatja az egész gazdaságot.
Újból beigazolódik, hogy a modern gazdaság oly gépezet, melynek minden egyes láncszeme szer ves része ax egésznek és egy lánc szem kikapcsolása vagy megsérülése megbontja az egész gépezet működését és ■ többi összes lánc szemmel érezteti hatását.
A háború utáal évek gazdasága csak a termelés problémájával foglalkozott. Gyárakat építettek, bankokat létesítettek, milliárdszámra nyomták a bankjegyeket, csupán csak a fogyasztóról feledkeztek meg, hogy meg la tudja venni a hallatlan költaéggsl és óriási kamatokkal megterhelt portékát és\' ezzel halomra döntve minden számítást és a háború utáni évek látszólagos gazdasági fejlődését.
Ez ■ fejlődés az infláció nyomán Indult meg és abban a pillanatban megakadt, ahogy az lofUctó megszűnt. A romló pénz éltette, ■ határtalan valorlzálatlan hitel táplálta.
Ahogy a pénz értéke stabilizálódott, ahogy a hitelt megszorították, a konjuaktura megszűnt és helyébe mindenütt, még ott Is, ahol nem volt pénzromlás és Infláció, gazdasági hanyatlás, gazdasági válság lépett.
A háború utáni konjunktra t. I. mindennel számolt, cssk aszal nem, hogy á fogyssztó teherbíró és Igy vásárlóképessége korlátolt, hogy a magaa termeiéül költség, magas kamat, drága szállítás mellett az
Igy előállított áruk többe kerülnek, mint smennylt az őrlési adóterhek kel és egyéb improduktív kiadással sújtott fogyasztó msgfizetnl képes.
A jövedelemnek a szükségletekkel való Összeegyeztetése vezethet csupán a fogyasztók sztrájkjának és ezzel a gazdasági válság megszüntetésére." Ezt pedig .csakis általános gazdasági felszabadulással, a gazdasági tényezőknek egymáa aal összhangzásba hozásával, az
egész gazdssági gondolkozás megváltoztatásával tudjuk elérai.
Ti gyük lehetővé, hogy a gazdasági kiegyenlítődésnek legalább tiz évvel ezelőtt meglevő fokát limét elérjük és a gazdasági krízis magától megazünlk, mert mindenki kedvvel adjs ki, amivel lehetővé teszi, hogy más is kedvvel dolgozzék és további pénzt adjon ki, ami minden gazdasági politikának alapja és éltető eleme.
Szerdán nyitják meg a szövetségközi értekezletet
A londoni konferencián százötven kormány képvlielője lesz leien
London, ju\'lus 11. A lapok jelentése szerint á szövetségközi konferencia megnyitásának időpontját szerda délelőtt 11 órára tűzték kl. Az értekezletet a Forelgn Ottlétben tartják. Az angol kormánnyal még nem közölték, hogy az egyes delegációk hány tagból állanak, azt várják azonban, hogy az érdekelt nemzetek mintegy 150 kormány-képvlaelŐje less jelen.
Berlin, julius 11. A Vossisthe Zeitung londoni jelentése szerint a konferencián olyan megállspodást fognak szorgalmazni,\' amelyek a jövőre nézve kizárják, hogy a szövetségesek egyike külön szankciókat slkalmazhaason Németországgal azemben.
Rómo, julius 11. A Popolo bssib jaln Sforza gróf volt külügyminisz-
ter foglalkozik a londoni konferen clával és azt állítja, hogy Anglia és Franciaország még sohasem láttak hozzá ilyen alapos felkészültséggel a világproblémák megoldásához, mint most. Mtcdonald külpolitikája Iránt az egész nemzet bizalommal viseltetik, ami pedig a francia miniszterelnököt Illat!, a tapasztalatokból tanulságokat merítő fraada nép hozzá fog járulal a francia külpolitika revíziójának kísérletéhez.
Belgrád, julius 11. A belgrádi kormány a londoni konferenciára szóló meghívás alapján az értekezleten való részvételre Gavrilovics londoni meghatalmazott minisztert és Gyuritsot, Szerbiának a jóvátételi bizottságban helyet foglaló képviselőjét küldi kl.
Kisebbségek panaszai a prágai konferencián
Prága, julius 11. A kisantant konferencián megbeszélés tárgyává teszik a kisantant államok kisebbségi panaszai ügyében a Népsxö vatség előtt követendő egységes eljárást is, mslynsk alapja a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek állltólagoa jogfosztására való hivatkozás lenne. Utslás történik s kisebbségi psasszok benyújtása során srra I», hogy a magysr kisebbségi readeletnek nlacs foganatja. Vagyla a kisantant államok a fennhatóságuk alatt álló kisebbaégek sérelmeivel szembeállítják a Magyarországon élő testvéreik panaszalt. A cseh sajtó, különösen a politikai és szociális folyóiratok az utóbbi Időben állsndó érdeklődéssel kísérik a magyarországi kisebbségek sorsát.
Kinai-orosz közeledés
Peking, julius 11. Lapjelentések szerint a klnal kormány rövidesen diplomáciai lépéseket teáz a azovjet-kormánynál, hogy a két állam kői-csönöaen küldjön követeket Pekingbe, illetőleg Moszkvába.
A szerb királyi pár Toponárba utazott
Belgrád, julius 11. Sándor király és a királyné délelőtt Weldesből megérkeztek és este Toponárba utaztak, ahol holnsp a szerb Péter-Pál napján Péter király sírja felett gyászistentisztelet lesz. A király Toponárból való visszatérése után várják a kormány lemondását.
A Magyar Nemzeti Bank i uj tanácsadója
Budapest, julius 11. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére
Seipmann Harry Albertet az 1924. évi V. törvénycikk alapján magalakult Msgyar Nemzeti Bank tanácssdójává nevezte kl. /■
Miniszterek szabadságon
Budapest, julius 11. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére megengedte, hogy Klebelsberg közoktatásügyi és Rakovszky belügyminiszterek julius 6 és szeptember 30 közt megszakításokkal felváltva szabadságra mehessenek és szabad-téguk alatt tárcáik ügyelnek elvég-zéséban egymást hclyettaiitaék.
Az olimpiászról
Páris, ju\'lus 11. (Havas.) Az olimpiai birkózó versenyeken a mai nap folyamán a magyar Keresztes legyőzte a dán Rizenfeldtt Magyar (magysr) vereaéget szenvedett az Ír LutzatUl.
Páris, julius 11. A 10.000 méteres gyaloglás előfutamában a bíró Fekete Mihályt szabálytalan gyaloglás miatt nz 50C0 méternél diszkvalifikálta.
Ausztria nem engedi meg Radlcs-nak, hogy visszatérjen Bécsbe
Bécs, juliua 11. A Neue Frele Presse jelenti Btlgridból: Hollnger osztrák ügyvivő közölte a külügy mlnlaztérlummal, hogy az osztrák kormány Ridics István horvát parasztpárti képviselőnek nem engedte meg a visszatérést Bécsbe.
Németország egymilliárd dollár kölcsönt kaphat
Berlin, julius 11. Londonból jelentik: As amerikai pénzemberek londoni gyűlése nagy árdeklődéat kelt. A jelenlévők között van k Morgan baukház képviselője, Tho-mas S. Larr.ont, aki Ifjabb I. P. Morgannal együtt a vllágbankház egyik legbefolyáaosabb beltagja, továbbá Mr. Young, Mellon és Hughes államtitkárok a londoni konferencia megnyitása előtt érkeznek Londonba. A Londonban lévő amerikai pinzkapacltások egyike kijelentette, hogy ha a szakértől tervet végrehajtják, akkor az Egyesült Államokban a bizalom újra föléled és könnyű lesz. Nemetország számára egymilliárd dollárnyi kölcsönt előteremteni.
Elnapolják az angol alsóházat
London, julius 11. Az angol alsó-háa julius 31-én feltétlenül megkezdi nyári szabadaágát, amikor is októberig vsgy novemberig elna-polják. Az összehívás időpontja attól függ, hogy sx elnapoláskor mennyi elintézetlen munka marad hátra.
A republikánus párt esélyei az amerikai elnökválasztáson
Hága, julius 11. Newyorkból jelentik : Dawisnak demokratapártl elnökjelöltté való kikiáltása ■ demokratapárt ellenfeleinél nagy örömet keltett, mert megítélésük szerint ez az elhatározáa a republikánus párt esélyeit,erősíti. La Folletie táborának egyik vazérembere is líy értelemben nyUatkozott, hezzáfüt-ve, hogy sok ezernyi mun/;áisza-vazat jutott volna egy isetlag^s haladópárti demokratsielöltnak, igv azonban Lt Follatte hivsl fognak győzni.
zalai kc zlony
1924. jullm 12.
A magyar szentferencrend tartománygyülése
P. Bendes Valérlént választották meg újból tartományfffnbkké
Nagykanlzsa, Julius 11 Mo«t ült össze a boldogságos Szűz Mírláról nevezett msgyaror-szágl Sientferencendlek káptalanja, hogy a szokáioa évi tartomány gyűlést megtartsa. A tartomány gyűlés a római rendi generállá kép-viselője, P. Unghváry Antal gyöngyösi házfőnök plébános elnöklete alatt a ferenclek budapesti rendházában folyt le, melyre minden rendház kiküldte a maga főnökét. A kanizaai rendházat P. Király Lőrinc megbízott házfőnők képvl-aelte. A gyüléa mindig blzalmaa jellegű és zárt ajtók között történik. Tárgyalás alá kerültek as ősz-azes msgyarorazági rendházak lelki, anyagi és személyi ügyel. Tegnap a tartományfőnök válaaztáaára került aor, m\'kor a régi rendkormányzat tagjai éa a házfőnökök adták le szavazatukat. A legtöbb azavazatot nyert Páter nevét az elnök hangosan kikiáltja. Már az első szavazásnál az abszolút többség P. Bendts Valériánra, az eddigi tai tományfőnökre eaett, aki elfogadta az ujabbl megbízatását. Erre a tartománygyülés elnöke, P. Unghváry előírás szerint azt mondotta: Habemut ministrum provin-clalem! mely kijelentésre a meg-válaaztott elfoglalja a tartományfőnöki széket. Utána a custos (a tartományfőnök helyetteaének) meg választása következett. Itt P. Vin-
kovict V\'ktor veszprémi házfőnök kspta a legtöbb szavazatot, aki a múlt héten a kanizaai rendMznál ■ lelkigyakorlatokat tartotta, ö lett a tartományfőnök helyetteae. Rendi kormánytanácsosokká 1) P. Horváth József andocsl ujoncmestert, 2) P. Schcirich Bonaventura buda-peatl hátfőnököt, 3) P- Molnár Arkangyal és 4) P. Sülyi Szaléz budapesti hittudományi tanárokat választották. Tartományi titkár P. Dallos Bertalan azombathelyl házfőnök lett. Az uj rendi kormány ma délelőtt összeült, hogy a személyi diszpozíciókat végezze. Ezen az ülésen töltik be a megüresedett kanizsai readhiz házfőoök-plebá-nosl székét, ugy. hogy holnap vagy holnapután már tudni fogjuk, kl lesz P. PilinkásRóger utódja. Sokféle verziók és kombinációk hallat-ezanak, igy különösen P. Vargha Trodorlk, az országos hlrü biblikus nevét lanclrozzák, mert nagyon sokan egy erős kezű és szervezőké-pességü férfiút szeretnének a kanizsai plabánosi székben látni, de megeshetik az Is, hogy a helybeli Páterek valamelyikére ealk a választás Miután a kanizssi rendházban több olyan Páter van, aki két cikluson át van Kanizsán, feltehető, hogy Itt is erőa személyi víltozá-sok fognak történni, . Különben egy két nsp múlva már mindent fogunk tudni.
Látogatás a munkásifjak cserkészcsapatánál
Zákány, julius U Városunk két cserkészcsapata vo nult már táborba: a gimnáziumi és a munkásifjak szent Lászió-csa pata. Egy napon indultak a gimnazisták Mórichegyre, a azt. László-csspat padig kora hajnalban gyalog Zákányba. Az utat a legnagyobb jókedvben rótták le a teljes fr/sstséggel vonultak bs ének- éa trombitaazóval 11 órakor Zákány községbe. Itt gróf Zichy Ödönné őméltósága fogadta Őket, majd magkereaték a kijelölt táborhelyet a park alatt elterülő erdő fennsíkján. A fiuk nem sok pihenőt engedtek msguknak — munkához láttak: felverték a sátrat, árkot, tűzhelyeket ástak, hogy mielőbb kész legyen a tábor s még a közben becsülettel hulló eaőtől ae zavartatták,magukat.
A táborozás ünnepélyes megkezdése csütörtökön volt. A csapat templomba ment, ahol .Szűcs Imre dr. piarista tanár mondott szentmisét és üanepélyes Venl Saactét. Mise közben aa oltártól szólt a csarkéazekhez az evangéliumi programban jelölve meg a táborozás célját: .imádkozzál és dolgozzálI* Ha azt reméltük, hogy a nagy magyar feltámadáa utáa menyorazág lesz az egéaz Magyarország, gondoljunk arra, hogy a menyország királya Isten, polgárai pedig a szentek. Kéazüljatek tehát a polgár. Bégre, kezeljétek szentekké magatokat, biax h magány, a azabad ter-méazet szereti a nemez lelkeket.
Szentmise alstt a grófi cialád és Berkovics eiprres Is jelen volt. Kerkay József dr. kanizssi piarista tanár pedig énekelt. Majd a csapat elindulása előtt megköszönte a grófné szíves vendéglátását és azt Ígérték, hogy a mindennapi cser-készimában fognak megemlékezni kegyes pártfogóikról.
A délelőttöt már a kastély parkjában töltötték. Levegőbe röpül a kis Aladár gróf fotball labdája, a park pázsitján megindul a mérkőzés, melyet dr. Kerkay bíró vezet. 3:2 arányban legyőzik a nyakken. dősök a nyakkeadő\'.leneket. A csapat többi réssé hiutázlk, tornászlk, a teknősbékával, vagy az ügyes kis Boby kuvasszal játszik a a jóságos grófné boldog mosollyal tekint fel olykor-olykor rájuk kézlmuakájából.
De ]ej! Delet harangoznak, megkondul a templom harangja a kor-gásnak ladul a aok cserkészgyomor Is. Készen less e az ebéd, mire hazaérkeznek ? Hogy lenne késsen, mikor náldk van a máj, amit ebédre vettek a faluban és zsír sincs lean a táborbsn. Huj, huj, hajrái Volt ssaladás a tábor felé.
Hogy ml jó volt ebédre, azt nem tudjuk, de a vacsorát megízleltük. As a bizonyos elfelejtett máj. Vese velővel és zöldbabfőzelék. Nagyszerű volt. Ennél nagyobb sikert csak az első aap szakácsai arattak, (amikor t. I. nem Is főztek, hanem kapták a kosztot a gróféktól.) Vacsora után fellobban az első tábor tűs lángja. Magiadul a tréfa a mult
éjjel eseményeiről, a tábort látogató uhu\'ól és rókáról a • megjelent őrökről. A tábor eseményeiről rögtönzött mókák és versek készülnek ; dr. Kerkay gitárklaérettel tréfás cserkésznótákat, magyar dalokat énekel — « tűi körül fekvő fiuk lelkében la egymásután támadnak fel a szép magyar nóták. Egymásután röppennek az órák: tehetik, mert a tábor már kész, a tökéletesen és ízlésesen kiépített konyha, a lombsátor az őrség számára stb., minden lelkiismeretes magyar munkáskezek alkotásai.
Mikor utolsó plllantáat„Vetünk a tábortűz köré leheveredett nótázó fiukra a átfut lelkűnkőn a gondolat, hogy ezek munkásifjak, cipésr, asztalos, kereskedS-tanoncok, gyári-munkások stb., szeretnénk Idevezetni mindenkit, aki nehézséget tá-jiiBBzt az ő cser kési munkájukkal szemben s aki szivvel-lélekke! nem siet segítségükre. Aki nem tudjs, mit jelent egy Ilyen tábor a hazá-uak, a társadalomnak és az emberiségnek, csak menjen közéjük, heveredjék legalább lélekben le hozzájuk a tábortütné] a elmélkedjék azon, milyen emberek válnak e fiukból?
Derék parancsnokuk: Horváth József, lekísért bennünket a patakig, hol már a fiuk megkezdték a fürdőhely megépítését s ott buciu zunk el tőle közel éjfél felé. Mikor kezet szorítunk vele, elfogódás veaz erőt lelkűnkön. Az Ő homlokán megjelennek a gond felhői, melyet a teljes felelősség egyedüli viselése támaszt benne, ml pedig arra gondolunk, hogy van e ember közőt-lünk, ki azebb hivatásnak él, mint ő s vájjon hányan végeznék ezt oly lélekkel, azcreteltel és önfeláldozással, mint ő teszi? Bizonyára nem is marad el munkájáról az Ég áldása.
Itt említjük meg, hogy vaaárnap szívesen lát vendégeket a csapat. Állomás: Zákány, tábor a kaatély alatti erdőben.
=» Dr. Schiller, a nagykanizsai szemkórház v. Igazgató-főorvosa, a azemkórház megszűnte után folytatja magángyakorlatát Nagykanl zeán, Erzsébst-tér 11. szám alatt.
— A .Korona" kert helyis*
Íében ma és minden este győri ázdr Pista zenekara hangversenyez.
— Kohn Sándor éa Tárna termény. 03 gabonakereskedő cég, a Magyar Általános Hilelbank gabona osztályának képviseletét átvotlo, s működését Nagykanitsán, Királyi Pál-utca 11. szám alatt megkezdte. Tolefon 2—76.
— D. M. C. harisnyák és sokaik raktáron. Előnyük, hogy sajátjukból javíthatók. Fejeléaeket ml-▼állal Fillpp kötöttáru gyára Ssombathely.
— „Tetra" csecsemő-ke len-Zjék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut i. szám.
— A világhírű jó minőségű szövőpsmut 3, 4, 5, 6, 8, 10 és szövőcírna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es Vf-tagságbsn, továbbá bordó és vorc-etejtő kapható Slnger József éa Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
HÍREK.
Rómaj katolikus: G Jinos. Protestáns: Izabella. Izraelita: Thamusz hó 10. S Ch.
Meteorológiai Intézet Jelentése szerint, nagyobbára száras i J<5 várható, lényeges hóváltozás nélkül.
Napirend : Uránia \'/.8 és 0 órakor Félelmetes lm.
A magyar gazda
még nap/Melle elöli kimegy a földekre,^ lelép egy buzakalászt, végig sodorintja munkától kérges tenyerében s megnézi: elég acélos e már a buza? Ha igen. munkibz állnak a kaszák, dőlnek a rendek: arat a gazda Hosszú idők ila első aratás az Idei. amikor a mienk lesz az, amit kicsépelünk.
A rendkívüli háhorus időkben a requirálás és más hasonló kényszer intézkedések bizony sokszor elkeserítették a gazdát, mert azt látta, hogy keserves munkájának gyümölcséből jelentós beszolgáltatásokat kellett tennie. A háború után ennél még szomorúbb idők következtek. amikor siíntc az a kérdés merült fel: érdemes e vetni, mert kérdés: lesz-e aratás. A ránkerőszakolt trianoni beke súlyos jóvá/éleit követelt ettől a tónkszélére jutóit magyar nemzettől.
Kiváló pénzkapacilások s jóindulatú politikusok azon törték a fejű■ kel, hogy a gazdasági lezüllés szélen álló magi/ar nemzettől ezt a mirhetlen nogy veszedelmet miként lehetne elhárítani Nyitott volt ugyanis a kérdés: ha jól vetünk, vájjon a jó aratás gyümölcséi mi fogjuk- e élvezni? Ha a tőlünk jávátételt követelő államok látják a magyar termőföld kincsét, minden pillanatban rá tehetik a kezüket s lelkileg bizony teljes mértékben indokolt volt az a nagy Uthorgia, ami évek hosszú soron ál fásultságban tartotta az ,gé,c magyar termelést.
Ma már nem kiséri a jóvátétel reme. a gazda bátran vethet s örömmel arathat, mert valóban a mi aranyunk az, amit a magyar föld méhe a rengő aranykalásszal magából kitermel s ennek az aranynak egyedüli jogos tulajdonosa az, aki vetette: a magyar gazda.
Álljunk meg ennél ax első magyar aratásnál s ne mulasszuk el köszönetünk és hálánk kifejezését azok részére, akik bölcs belátással, fáradhatatlan energiával s soha meg nem szűnő reménykedéssel oda kormányozták az ország sorsát, hogy a magyar jöldek súlyos aranyat érő terméséi saját tulajdonunknak tudhatjuk.
Az aratás javában folyik a magyar földeken s már már megszólalnak a bugó cséplőgépek is Miközben ontani fogják az áldást, gondoljunk azokra, akik visszaadták nekünk a,t amiért becsülettel megdolgoztunk.
— A kanlual kórhá. uj orroaa. A nagykanizsai közkór-balban ür.sedésben Iáv5 belgyó-iráni illáira as alispán Kreiner Zilgmond dr. orvost o.vette kl. As u] belgyógyászban kitűnő orvost nyer a város, aki hosszabb ideig működött Ángyán dr. mellett Budapesten.
UGORKÁS ÜVEG
nterie 2300 korona
Óriási választók befőttes ós lekváros üvegekben igen olcsó árakon
MPIUED üvegkereskedés HLLlfcCK KAZINCZY-ll. 1.
1924 [uMui 12.
7.ALAI KÖZLÖNY
Ifidi ftta!,^^ « 19 " kéSI\'e\' """ " Mél\'e" leszállított iraki
Kisfalum é; Krausz divatnagyáruháza az Uram Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Duplaszél.csikos szövet Méterje
fclOOOK j4800K 40sOO K IJjOOO
140 cm. férfiszövet Méterje
— Kállay a kanizsai vendég lősök érdekében. Az Italmérési engedélyekéin beadott kérvényekhez tudvalevőleg honossági Igazolvány ii kellett. A nagykanizsai Iparteatület vendéglői szakosztálya ezlrányu kérvényét már régebbet benyújtotta. A szakosztály a napokban levelet kapott dr. Kállay Tibor városunk nemzetgyűlési képviselőjétől, melyben tudatja, hogy ígéretet kapott a belügyminiszter részéről, hogy a honossági kérvényeket mielőbb elintézik a a kani xaal vjndéglősök rövidesen megkapják az italmérési engedélyeket.
— UJ kormányfőtanácsos. A
kormányzó Bánó Dezsőt, Balatonfüred vezérigazgatóját kormányfő tanáciossá nevezte kl. Bánó régi népszerű alakja a magyar gazdasági és társadalmi életnek. Legnagyobb érdeme, hogy Balatonfüredet ő fejlesztette vllágfűrdŐvé.
— A kanizsai Iskolák tatarozása. A nagykanizsai elemi iskolák Igazgatóságai egymásután terjeaztlk be kérelmeiket a városhoz Iskoláik érdekében és kérik, hogy a nyári szünidő alatt azokat tataroztassák. Bizony-bizony, ráférne u nagykanlzaai elemi Iskolák valamennyiére nemcsak az alapos tatarozás, hanem gyökeres segítségre fenne szüksége a kanizsai iskoláknak, mert ma ott tartunk, hogy vannak Iskoláink, de olyan elhanyagolt, nyomorúságos állapotban, hogy Inkább stégyenére válnak a városnak a Idestova teljesen alkal-tnatlanok lesznek kulturális alapvető munkásságuk elvégzésére.
— 64 évea divatáraház. Singer József éa Társa divatáruháza Nagykanizsa Erzsébet-tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— A Zrínyi alaptőke emelése. A Zrlayi Nyomdaipar és Könyvkereskedés Rt. rendkívüli közgyűlést tsrtott, melyen as alaptőkét 64 millió koronára felemelte s a felügyelőbizottságot kiegészítette.
— Ax anyakSayTl teendőket a belügymlalszternek tegnap a városhoz érkezett rendelete szerint a rendes közigazgatási teendők kösé sorozták.
— Férfi és női rubavásxnak, an-
Írol lűsxterek, férfi és női szövetek egelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza. -
— Öngyilkosság. Molnár József 74 éves béczl földműves tegnapelőtt lakásán egy rozsdáaőcska borotvával elvágta a torkát. Nenr halt meg azonnal, hanem a hör-gésére figyelmes lett szomszédok beszállították a nagykanizsai köz-kórházba. Kihallgatni nem lehetett, mert beszélni sem tudott, Igy tettének oka Ismeretlen maradt. Tegnap a kórházban súlyos sebe következtében meghalt.
— Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwaici Dezső cégnél, Fő-ut i.
— Felboncolták az elütött klaleányt. Pál Sándor Magyar-utc.l lakos 2 éves kisleányát, akit a kocsi elütött felboncolták és tegnap eltemették. Rövid Idő alatt ez a harmadik eset, hogy Magysr-utőán Ilyen baleset történt. A rendőrségnek is nsgy gondot okoz a rend fenntartása ebben az utcában, mert a gyermekek rakoncátlansága és vigyázatlanaága, nagyon sok eaet-ben a szülők gondatlansága körtet keztében mindennap megtörténhetne a mostanihoz hasonló szerencsétlenség, ha a rendőrség nem igyekeznék a legszigorúbb módon rendet tartani a Msgyar utcában. Szűcs Lajos szódáikocslst tegnap átkísérték a rendőrségről az ügyészségre, honnét szabadoa bocsátották.
— Regenhardt éa Raymann lendamasztok, női és férfi zsebkendők, May és Holfeld rumburger vásznak, len- éa llnóbatlsztok, slfo-nok, sifonbatisztok mérsékelt árban Singer dlvatáruházában szerezhetők be.
— Hajnali idill Zalaegerszegen. Tegnap hajnali 4 óra tájban kissé jókedvű társaság jött kl a Kummer-- kávéházból. A késel, helyesebben korai járókelőket meg-szólította egy rendőr, mire a társaság egyik tagje, Szép Ferenc, nekitámadt a rendőrnek a ciak a többiek igyekoztek némileg visszatartani a tettlegességtől. A kötelességét teljesítő rendőr jelentést tett az esetről a kapitányságon, ahol Ssép Ferencet délelőtt kihallgatták. Ac ügynek a törvényszéken lesz folytatása.
— Matyó tanfolyamok. Bá-nokszentgyÖrgyről írják nekünk, hogy ott a mult napokban fejeződött be egy nagyon sikerült matyó-hlmzésl tanfolyam, amelyen a kösség leányai éa asszonyai közül számossn résztvettek. Zalaegerszegen pedig e hó végén hat hetes matyó-hlaasésl taafolyámot nyitnak.
— Nagy olcsóság i Mosó delének (K 21.000), ksrtonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphatók Singer József és Társa dlvatáruházában, Erzsébettér.
— Munkanélküliek foglalkoztatása, A népjóléti miniszter a munkanélküliség enyhítésére köx-munkákat rendel el. Zalában különösön a jégkárok mistt nsgy s munkanélküliség. Gellénhásán, hol 100%-os a jégkár az alispán útjavítási munkálatokkal fogja foglalkoztatói a mu nk.nélküll.k et. Szombaton mérnökök meanek ki és elvégzik as előkészítő munkálatokat.
— Ax árakat ax Árvixagáló Bizottság megszűnése után is ki kell Írni. A kormány — mint Ismeretes — az Országos Központi Árvizsgáló Bizottságot és a törvényhatósági árvizsgáló bizottságokat jullua elsejével megszüntette. Az erre vonatkozó rendelet-, ben a kormány Intézkedik as árdrágító visszaélések esetében kő- I
vetendő eljárásról, felsoro\'.ja azokat a rendeleteket, amelyek as árvlzs-gáló bizottságok megszüntetése következtében hatályukat vesztik éi kimondja, hogy az árvizsgáló bizottságok megszüntetése nem érinti azokat a jogszabályokat, melyek az eladót számla adásira és az eladási ár kiírására kötelezik.
— Fotball mérkőzés. A zalaegerszegi főiskolás fotballcsap st vasárnap mérkőzik a Move ZSE csapatával. A mérkőzés alatt a főiskolás zenekár játszik.
— Tihanyban fürdőtelep épül. Most van folyamatban a tihanyi fürdőtelep kiépülése. Ltg-uióbb József főherctg építtetett kastélyt magának a moat valószínűleg hasonló céllal megvette Icabella főhercegasszony nsgy telkét is.
— Szabók réazáret Z«ug, Doublage, Peru, Kasztor, Rechant és kellékek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa áruházába, Erzaébet-tér.
—■ A jegyző karhatalommal rendelte kl közmunkára a fala lelkéaxét. Nem mindennapi azenzációban volt része az elmúlt napokban Baranyahldvég lakosságának. Az történt, hogy a falu jegyzője Deák utjavltáira kirendelte a község lakosságát. A munkála tokhoz a helyeslőre kiment a jegyző is, ki mikor látts, hogy a község református lelkésze nem állt kl közmuokára nyonbao belzent a lejkészhes, hogy azonnal álljon kl közmunkára. Terméazetes, hogy a lelkész, aki llyen~munkát nem köteles végezni, de még ciak végez-tetai sem, est megtagadta. Erre Deák jegysŐ karhatalmat vett igénybe s csendőröket küldött a lelkészért, azt az utasítást adva nekik, hogy amennyiben a lelkész nem volna hajlandó kiállni, ugy ha kell as ő felelősségére megbilincselve is vezessék elő. A lelkész miután látta, hogy az erőszaknak kénytelen engedni, nem hagyta magát megblliacselnl s karhatalom mellett vonult kl a helyszínére.
— LŐpokrócok legelsőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
j— Paraaxtxavargáaok Bulgáriában. A Tagespost írja : Szófiai jelentés szerlot Bsurgas kör* nyékén parasztsavargás tőrt kl, melynek során Totev kerületi fő nököt megölték. A parasztok vezetője blr szerint egy ütközet során a rend helyreállítására kiküldött csapatok kezére került.
A magyar korona kHIföldl hivatalos jegyzéseit
Deviza Valuta
ltO«f> tat !«c«p au
Bécs .... 8450 | 8-150 8550 I 8550
Berlin . . . . 4950 <950 — 6005
Príga . . . . 41750 1 42250 416 | 41$ Newyorkbaa 13
tőrvényszék.
A Kened! büntetőtanáca főtárgyalása. Lopás, vesztegetés és hamis tanuzásra való rábírás miatt kerültek tegnap a nagykanizsai tőrvényszék dr. Kenedi-bün-tetőtanácia elé özv. Russa litvánná és veje Abkorovics Antal, valamint ennek ifjú felesége. Mindhárman jómódú zalaujlaki polgárok. A klr. ügyészség azzal vádolja őket, hogy Könczöl ottani gazda záratlan széna-pajtájából négy zsák diót jogtalanul eltulajdonítottak, majd mikor ebből kifolyólag a ciendőrök a nyomozást megejtették —özv.Russa Istváonéi arra akarta rábírni az eljáró caendőrjárőrt, hogy hagyja abba a nyomozást, majd többeket arra akart rábírni, hogy hamis tanu-vallomásokat tegyenek. Dr. Kenedl táblabíró kérdésére özv. Russáné — aki tipikusan szép parasztasszony — határozottan tagadja a vádbeíl cselekményeket. Azt mondja, sokkalta jobb módban van, aemhogy lopásra szorulna. TagimLja, hogy a csendőröket meg akartaveaztegetnl vagy Ismerőseit hamii tanúvallomás tételre rábírni. Haaoolósn tagadott a két másik vádlott is.
A sértett és s kihallgatott csendőrök azonban terhelően vallanak. Metz klr. ügyész ujabb tanúkihallgatást éa a bizonyítás kiegészítését kéri. A bíróság helyt ad az ügyéizl Indítványnak és a főtárgyalást elnapolja. Egyben Kebel Jánost éa feleségét akik tanuként voltak beidézve de nem jelentek meg a tár.
gyalásra 50—50 000 K pénzbírságra ítélte és a legközelebbi főtárgya-lásra elővezettetéiüket rendelte el.
SZÍNHÁZ.
Mihály iné két lánya. Asszonyi László társulatának előadásai kötött eddig azlnte nem la lehet kiemelnünk egy darabot, amelyre azt mondhatnánk, hogy a legszebb volt. Vetélkedaek egymással ezek as előadások, hogy egyik sem maradjon el tökéletességben és művészi sikerben a másik mögött. A színmű-kritikus éles szemével nézve a mostani színpadot, nem leket mást megállapítani, mint hamisítatlan, nemes művészetet. A közönség a legnagyobb mértékben honorálja is őket. Búi-Fekete László kedves vígjátékát: Mlhálylaé két lánya — zsúfolásig telt hás nézte végig. Gál Annié pompás volt Klári szerepében. Ritkán láttunk oly tökéletes kreációt — mint Gál Annle tegnapi játékát. Molnár Araaka Ismét ennivaló bájossággal személyesítette meg Mlháiylné Mariskáját. Arkossy Vilmosaénak özvegy Mlháiylné aze-repéleen Igazán neki való azerep jutott, amit elismerésre méltó módon alakított. Danis Jenő, ez a sokoldalú, minden alakításra képes Istenáldotta művész, úgyszintén
ZALAI KÖZLÖNY _
1924. Julim 12.
Vadnay Jínos lebilincseld rendkívül finom játékával nagy hatást keltőitek. A kltebb aicropekben Arkosty Vilmo», Asszonyi Laci, de különösen Torkos Arpia produkáltak szép játékot. A cigányzenekar Iámét zavarta az elŐadiat. Igazán csodálkozunk, hogy a rendőrség •gyazcr s mindenkorra nem vet yégzt a színielőadások Ilyetén meg savirásának.
A ma catl előadáson a nagyal kerü Kék póslakocsi kcrGl másod ízben előadásra.
Hatl mUaor i
Szombaton : Kék postakocsi (má sodazoi).
Vasárnap délután: Zsuzsi kis asszony. Operett.
Vasárnap eate: \'Diadalmas asi-szony (barmidezor).
ROZfiÓFÉimÍPSZIIIfllÜ.
Uránia. Szombaton fél 8 is 9 órakor félelmetes Jim vlld vast dráma, főszerepben Wlllam S. Hart. Vaaárnap 5, 7 és 9 órakor Tul a szirteken (Kényszerházasság) Glyn Ellnor regénye. (Paramount-flim.)
Vllrftf. V» sáraap 3, 5, 7 éa 9 órakor Félelmetes Jin» Főszerepben
Willam S. H.it.
A TÖZSOC MWE
(Saját todóiltóok Ulelonjeleotáse) A mai tőzsde Irányzata a prolon-gácló jegyében folyt le. A tőzsde IdŐ elején meslehetőeen élénk volt a forgalom, később azonban üzlet-telcnsáf kerekedett felül, minek hatása alatt az Irányzat elgyengült \'és a gyengeség az összes plscokra kihalott. Az erőtaljca cllanyhuláa egyes értékekben S*/tit veazteségben jutott kifejezésre. A korona stabil volta és az a körülmény, hogy a valutákban nagyobb eltolódás nem várhstó sz arbitrázs pspirokban éa valuta papírokban Is nagy fokú üilsttelenseget eredményezett. A lassú árlemorzsolódás átterjedt a magas és közép értékekre, csupán egy néhány transakc.\'ó előtt álló Etákban kövelkezclt be kl»«bb ja-vuU>. A lérlatl árfolyamok.t . középárfolyamokon vajy .rak .l.tt állapították m<(. Néhány érlékb.n láll.t .lóit j.vulá. állott b. él >i éiték.k árvc.it..éjéoek ciy rénc megtérült. A pénxpl.c cieodei >/,•/, bőv.o volt áru. Zárlatkor . hangulat kedverőtlaa, a piac Szl.tt.l.D, az Irányzat lanyha.
UtitSud*. Irá.yiat lanyha. A forgalom álénk. A prompt darabokat al.lnt. élénkan keresték, ugy hogy a. árfolyamok .gyu el.-t.kbcn m»ghaladták a prolongáclóa árfolyamokat, káaöbb azonban újra a prompt darabok drágábbak.
K.raak.dclml 1300 (1320). N.alcl 2650 (2700), L.vant. 252 (253), G.o.gla -172 (476), Mei6h.gy.al 233 (240), Vlll.moa 1535 (1565), G.n. Da.ubiu. 3245 (3275), Nova 174 (177), L.azámltoló 84 (85), Magyar Htt.l 589 (595). 0..l.ák Hit.l 179
Í182), H.mI 170 (171), S.lgó 595 600), KS..Í. 3300 (3325), Egyc.Olt -óváro.t 153 (155), Pa.tl Hazai 3820 (3830). Ko.zlpéox >/.\'/.-
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapastl tóssde délután 1 órai sáróártolyansal a kövalkesöki
Huri i; AgrU
M.a- ISIa. II lelaáJog l
Leaaámlt. !
Oi.-M. I »M ••
Oiair. HU tl
UC71 tabk 1.
Bi-krcre.a i] Aiullsca b i
B. Ajtái (
P4>£Uulb. J)
I (ermci 4
llcev. aal. j. b. -
KtAflfU
fa«aüaa S».
U.-C«4 íjait iS.jo Mert tifa
Anita iiiuii Btoci\'sl Borr.-aita
C.•■•\'.) Ia4a S.liirlrl
Imin !»«!• X»b. gSal. Draicbe
MiCOlah
M,t,. atr&.
Portaira I Kar. Hlial M.íj.rS\'mri
K4.p. Jaliálog VSfOel baak Kohl
Nte.lt la lek. Xnut. 0 Ij Uoloo
Amc«. b. I<(1
Belrircal tp 11
Upeerlroil 10 Pírároel IJ4
K«.áaT.l Tak. A Ital. Tak. 151 Mokiá/ —
II...I aki itje KUlM.BUl. s:jo FoexUrt ívj
Mify.-Kraoile —
Farfí"
Malinak
Bcrt.-M. i
Cooccrdle
IMktecaebal
ltt,3z;«.il i
Tfedkiaaoiaa.
GtaaUa
Maogárte
ZUUytaaloaa
VUiOeta l
Tr. Danobla
N»t,btloo,l Hl
SíJOkoodOl If.J\'
Sil <4 «<0
l/Jlakl Hl
l!tl« Mr-ja —
U\'rUteyl IOJJ
Caajea tág. -Nyo tuOák
y,tru a<M lío
" \' a Kas Ijo
• 110
Xnotif S
Pallea UJ I Ritái
Rigler &9
| SupbtMaia )
, rt,u<Hi ÖT- i t)|.t«0.«s
| Wodlictr I VairaQr ck
[ S«44l - ■ [ IC9
Kot.src el
Cttkf io; Oa.J Oípn-
PibUo ... M
Pat»»ar •>«»
roiimt. IS
Praakl US
Oani üan. jjco
Oaaa.Vill. I)M
Oéf la iraisl 20
Ojrfllfff I)
ll^brrt 170
Klaakag —
KChaa di
U«í •»»
LlpUk l«.j
U«pa SUrlH
Movx
Olom\'rírr "
Ciiudolr
v«r;u
VajeöpU
PaMfp
Rai-UjS
Rima
S<Wi:k S<b\'jUer TttíVfl IWua Vgtkta Wflrner Ccoto(4p
Alt. (a Cacrit
PiC.it/.llll
I \'\' I Ko-irelea I
I 0 ilntano i<
\' llaial (a
Hool ía K«t«eb4azsl
| Ucno | Hlial la Amerikai la
KrdS M. IJo,d Mak«&aok; Mresaed (a
U<btl<
y lakold é>
I K4n.ll 14
Viroal I)
DeüTitat ÍJ
Kora l!4
AUaaraial J1J
Ouknygrárak
OilnVor IJO
Kc*rái ctk —
C.kotipi/ Ilit
GtvV<la 471 Mnatk Oik. Hl
Swamir slej
líialml.t.r.W
O^la I)
Ciior.tr 15
Saallnl )}S
CCipOkl 1}
vii). rmt« 40
Tokaji })
Halkartak. i« OAa. Vlllamoa
.4, lail lia«
ijo W-\'W. 8 Ali. fii
tf.JO ; J^jj\'**\'
I-..H
/.\'-O..I 10)
/aatal Ijo
Vabank J
Krffltln. —
Kö.l.kaJ*.
A Ma I»;J
ACastlka 4t
UfUH |S|
Olajok
Olajipar 74
Uuoil f«. —
rjtlfO.1 •«♦ 40
Kual>*4r —
Pol«lrl -
Pao. i6r ib
Darttl J.
XHUrU)> —
Ríti»W|»ít \'W
TaaM.I ii. Uj
OicbwloJt 171
Krauu laaai Jt
Sa(«k4oH 14
SaAIIodAk
Haaglrta —
Rojal nllU 110
3<t«anaar ]}
laa 14
TexUl
lí"*ít Uolfu }H(. kaoiar i llntO uatU
OjárJtote^
W. TaiiU —
OoMberj i lo
Xutoo
•to
Ojirf tutH H
Jmaaid -
Vegyipar
iM
rwt H
Míuárr\'
Sallia :o
V.níir
Cblsolo II-JO
III
Dili! 7
Kileli Jl
XJita • 7J
Klotild ti
T«i6k je.jo
Latoe |B
KOIOnfalSk
Dorogi »J
Piait imáa Jl
Kilna •JO
Kitel
Ounl m
laicras.
Ti^Jeo ik>
Tani
UoM uíoS. lo
»iolnokl 6.JO
/M,rapáil. «J
Bárdi II.JO
KlráljasiS «•»
Virtt krt- SOJ
74
(IraaiOl 4JJ
o.trU nia IS
fapli 4»
llant>alpu
SunUa JJ
OiitrrMM SJS
M .10
T«nl Bf*n
Vei kalrttaak to
Oj irt bíi II
Esti magánforgalom. Irány sat változatlan. Leszámítoló 86, Pátria blztoaltó 71, Délcukor 560, Urlkányl 1115, Kohó 470, Szász-vári 385, Ofa 580, Naalcl 2775, Mftr 320, Nova 180, Magyar Hitel 595, Salgó 600, Osztrák Hltal 178—180, Ganz Danubius 3000—50, Georgia 480, Cukor 2850, Keres-kcdalml 1310-20.
Tvvménytőxad*. Buza tlaaavidéki 76 kg-os 315000 -320000, 79 kg-os 330000—335Q00, agyébvldékl 76 kg oa 310000-315000, 79 kg-os 325000- 330000, roxs 270000-275000, takarmányárpa 280000— 300000, zab 307500—320000, tengeri 280000-285000, korpa 207500 -215000, repce 510000-530000.
A mai terménytőzsdén az Irányzat nem változott, a forgalom ennek megfeleljen csendesen alakult.
Sartéaváaár. Felhsjtottak 370, eladatlanul visszamaradt 10. A vásár élénk volt. 1. r. 23500—24000. Közepes 23500, KönnyÜ 21000— 22000. Szalonnás félsertés 26500 — 28000. Lehúzott hus 26000 - 29000. Sózott szalonna 25500-26000. Szalonna —. Zsír 28000.
I dívlzi-közpant hlvatilis árlolyanal
Zürichi xárlat i
PArls 2S32 40, LooJoo X4I2 50, Nawyozk 604 7&, Braste! 2&0S, MaUand ^00, Holland 100 60, Berlin 133 25, Wien 78 60, Solla 403 76 Priga 163)00, Budapast 67-30, Bukarest 13000, UalRiad 060 00, Varsó 11800.
Feletós szerkeszti: a tószorkesztó KUdA: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-kereakedéa RT, Najcykanlzaa
Apróhirdetések
AprOliIrdetfa 10 aiölc BOOO K, mlBdan to-TAbbl aaO 500 K. mlarlan y.ila(abb bclQr*! IMJiII aaO ÍOOO K. AIIAal karaadknak 11 aaAajilik kadvamiSny. Taitr- 4a Oonapnapo-kon aa aaAaJkUk (<Ur.
■ Iliié. Cin a kl.
Valuták
Aojol (001 tjjjoo-jSiooo CatS torooa neo iijo
IXaii 540»»0
OcAU ll>10-S)S40 Praacla h. 4>70 4JOO U4 Jlo-lSo
»«»»!» iwiiJe S1S$J«HSJJ I4S90-IJUO l»t(0 Jlfr»>
Lara
Un
ST1J<I Iraok ItoüaaSI k. Balga Iraak
Oavlsák
AouiarAau jii^vjiS^o Balgiid (rtO\'C^O
Sakaraal ItojCo
Brtaaal jjjo-jloo
Zoeaobifa IJITO-IIJSO
llBjOO>}Ő40CO j;oo jjjo
•»>jo->l»40 I»I0-H»
Seo «u • nth-ii|io llSIj-ut}} i4?so-«j«»o
Tarhnl kna kmil oly MaatSI ttuC], aiLripatlVaa W-(r (taat!a( jo Irtai* Ci\'tfy) lim«r<(i4(4( hUaialg rl\'.jtbOI. kletk valamalyia MMtliloka razy TafyoBa rao. Ltrtltktl >A«iilrial< jaliz«t« <itlí-ntkiz a klaMblra-
küJöoMU nagysigbsn kaphatók
SCHLESS TESTVÉREK &
Hátizsákok1
Tl.atv la.lftk ílliaykinlifaét 4CO.OOO kotoaiirt vUlalom. Ilfrvlih J6aat^;iitaiab«, Kulocay (taa-.ü)
OiktuinltVw Jlitai
tisztviselőket felvesz
tlteUiu! 4i JutaMkkal a
Fondére Altalános Biztosító Intézet
Salgrlsxl titkár Síi
Pó-ut S. asám. — "(Bazár udvar)
SZlBADOSHrtTVflsT
tanulók
fizetéssel feluétetnek. 2
önkéntes árverés.
Elköliözás folytán f. hó 13*ánf
vaaárnap reggel 8 órakor a
következő ingóságok a legtöbbel ígérőnek szabadkézből el fognak adaini: egy fényezett keményfa szobabútor, konyhabútor, minden nemű edények, szsrvizek 6a ruhaneműk. ,4, NAGY IMRE, KInIsay u. 50.
Könyvkötő segédek
kerestetnek vidéki nagyvállalathoz. - Cün a kiadóhivatalban -
Szigriszt László
Ingatlanforgalmi Iroda
F5-ut 8. sz. (8..10 Telefon 150
Eladd házak:
«:<síbb majlnM:
Muk, üiUináiak.
_____________holdas, uíp lakisial.
gaidaital tpOletUl. Balaloo patljtn kOO roJiaj, Eamiea rldtkín IJO holdaa. — SxíXk eiaöCk a kS«lí>en ét rlóilts. itx í;co 114?. kaatCroi tiltok. eO holdsa birtok <lad-i Zallban hoidaokSnt 20 rr.iiaa builOt. 4p0lel nllkfll. Több nagyobb malom iladO. Calethelyla^gek, (Osierailel áruval átadók. VeBdtfiU bérlet átadí.
Tisztelettel van szerencsém értesíteni a n. 6. közönséget, hogy Usletamat
megnagyobbítom
és Cseogery-ot 1. alól augusztus 1-én
Fő-ut 13. szám alá
a Bogenrladar palotába helyezem. Taljasan uj és siodern be-
randaséa s a legnagyobb igényeket is kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra Is a legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérdemű közooség becses pártfogását továbbra Is
FURHEN IMRE
Csengery-ut 1.
Nagyven cipész éa csizmadia munkás vegyes és tlnoni munkára
augusstus elsejére (elvétetik.
Életbiztosításokat
ía egyáb lliloiitásoka^ eldn^ten felvaiz a Fonclére Általános Blstosltó Intézőt FÓQgynftksége
Kiljrlaal titkár «•«
Pő-ut S. szara. — (Bazár udvar)
Egy tanuló
ló flMtóxsal
azonnali belépésre felvételik
flrtner és Kelemen
cégnél. 711
rjrw
" BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐÜGYNÖKSÉGE
TELEFON 227.
Szántó és Polgár cégnél Nagykanizsa, Kazinczy-utca 11.
Eluállal minőennemü biztosítási a legelőnyösebb feltételed mellett.
-J
Nvom.tcil a Zrínyi Nyomdaipar é. KOnyvkeieikrdé. li. T.-nél, Naukanlxito. (Nyomdaventí: Oloobcck K«roly)J
63. évfolyam. 159. azám
Nagykanliaa, 1»24. jullua 13. Vasárnap
1500 korona
POLITIKAI NAPILAP

S,eikc»*«l*<K ia kiadóhivatal l\'ö-ut 0. lalcrurban-Tctefon 78., nyomda 117. ai. Főszerkesztő: Benedek Rezső. ■ tartottal 4r». Bn hóra \'47000 korona Három hóra 151000 korona.
A cseh sajtó a prágai konferenciáról
Prága, julíui 12 A Bohcmia a kisantant prágai konferenciájával kapcsolatban a következőket írja:-A kisantant nem a legjobb időpontot választotta a konferencia meg tartására. Jövő kedden űl össze a nagyantant és amit ott kifőznek, azt a kiaantantnak és Bukarestnek kell lenyelnie. Elmúlt az az idő, amikor Párisban olyan férfiak voltak kormányon, akik Csehország és Románia érdekeit is figyelemmel kisérték. Amit ezekben a napokban elhatároznak Prágában, kevés befolyással lesz* londoni konferenciára. A kisantant pár bét múlva nem lehet az, ami még ma. — A jelen pillanat nem a legjobb idő a kis antant konferenciájára. Románia, P.-ágában nem fog elérni semmit. Besszarábla messze esik Prágától. A délszlxvoknak nincs okuk, hogy elrontsák dolgukat Oroszországgal szemben. Duca látni fogja a kon ferencla befejezte után, hogy haszontalanul tette m\'g az utat.
Macdonald ellen felvonulnak szélsőséges hivei
London, juUus 12. Valószínűnek tartják, hogy ax alaóház hétfői ülésén erős támadások fognak elhangzani Macdonald ellen. Szját pártjának szélsőséges elemei ugyanis felvonulni készülnek ellene azzal a megokolással, hogy lul nagy engedményeket tett a franciáknak. Ugyancsak támadások várhatók a konzervativek résziről ia.
Ma érkezik Budapestre a földkörüli repülő expedíció
Bukarest, ju\'lui 12. Az amerikai földkörüli repülő expedíció szombaton délelőtt Konstantinápolyból Bukarestbe érkezett. Az éjszakát ott töltik és vasárnap regjei Indulnak BudapesVfeié. Valósiinüleg délelőtt fél 11 órakor érkeznek a Mátyásföldi repülőtérre, honnét Bi\'cien kereeztül folytatják utjukat Páris felé.
Revolvermerénylet az egyiptomi miniszterelnök ellen
Kairó, julius 12 Ztglul basára az alexandriai vasútállomáson, amikor el akart utazni, rovolverrel rálőttek. A golyó Z>glul basát melléa meg-sebesítette. A lettest letartóztatták.
Csehországnak tökéletesíteni kell önvédelmét
Prága, jullus 12. A Szlovenszka Politika hja vezércikkében, hogy Magyarország és Csehszlovákia közt mindjobban előtérbe nyomul az a kérdés, hogy hogyan alakul a két állam közötti viszony, milyen lesz Magyarország éa a aiomszédal közt való együttműködés. Foglalkozni kell nemcsak a mai, hanem a régi Magyarországra való teklntottel is a két államot közösen érdeklő ügyekkel. Nem elég a szupremáclát, a magyar elnyomatást felhánytorgatni. Tanulni kell a múltból és tökéletesíteni Csehország önvédelmét. A felvidéki nagy vezérek nem tagadják le, hogy magyar befolyás alatt állanak a az értekezleteken részt vesznek azok Is, akik a magyar politikában egykor mint elnyomók szerepeltek.
Stresemann hallandó a katonai ellenőrzés kérdésében az antanttal együttműködni
Páris, jullus 12. D\'Abernon lord
berlini angol nagykövetnek a német kormányhoz intézett közléséről a Matln londoni tudósítója a követ kezőket jelenti: Sir Crewa angol helyettes külügyi államtitkár köz vetlenül Páriából való hazaérkezése után jegyzék formájában arra kérte a berlini angol nagykővetet, kőző\'je a mfmet kormánnyal, hogy Parisban semmiféle olyan megegyezés aem történt, amoly akármi módon Is megaksdályazná a német deiegá tusoknak Londonba való elutazását.
Ugyancsak a Mstln tudósítója közli, hogy a lesierelésrÖl szóló né met j-gyzékhoz Stresemonn bu»l-mss okiratot mellékelt, amelyben bocsánatot kér a hivataloa jegyzék hangjáért. A német külügyminiszter ebben kö ölte, hogy a birodalmi kormány hajlandó b katonai ellenőrzés kérdésiben a sző vetaégesekkel együttműködni. A hivatalos jegyzék szövegében azonban figyelemmel kellett lennie a nacionalista ellenzék felfogására.
Magyar—cseh határmegállaplíók autó-szerencsétlensége
Salgótarján, julius 12. A Salgótarján—Fülek szakaszon dolgozó határmrgállápitó bizottság tagjait cseh torületen súlyos autó szerencsétlenség érte. Egy veszélyes ut-kanyarodónál az egyik autó 5 mé teres árokba zuhant. Belovics Ernő besztercebányai főkapitány életveszélyesen megsebesült. Krisko főbinyatanácsos sérülése Is súlyos, a többié könnyebb természetű. A szerencsétlenül jártakat a msgyar bizottság tagjai részesítették elaő segélyben A soffŐrt, ki maga is mellén és fején zuxódásokat szen vedett, letartóztatták. A bizottság részben uj cseh tagokkal folytatja munkáját.
Botrányok a francia kamarában
Páris, jullus 12. A kamara tegnapi ülésén, melyen folytatták az amncsztU-töryény egyes fejezetei nek tárgyalását, viharos jelenetek közepette a jobb és szélső baloldal tettlegeaségekre ragadtatta magát.
Mikor a katonaszökevények meg-kegyolmezéséről volt szó, Renaudel szcclallsta képviselő összetörött Berton kommunista képviselővel. Mikor a jobboldal Morti nevét emlegette, a kommunisták támadásba mentek át. A ksmara elnöke kény tclen volt az ülést felfüggeszteni és a karzatokat kiüríttetni. Az újbóli megnyitás után megint hatalmas botrányok keletkeztek. A botrányt Le Mire jobboldali képviselő pro vokálta, akit kizártak ezért az ülésről. A kommunisták javaslaté\', hogy a háború alalt elitélt emberek kivétel nélkül amnesztiát kapjanak, a kamara e!u\'asitotta éa a bizottsági jsvaslatot fogadta el.
Ellentétek a földbirtok-reform végrehajtása korul
Budapest, Jullus 12. Nagyatádi Szabó István főldmivelésügyi ml niazter és Korányi pénzügyminlsz ter beható tanácskozást fo\'ytattzk a földreformnovella végrehajtási utaaitásának a föld megváltására vonatkozó pénzügyi részéről. Azonban ezek a tanácskozások nem ve zettek végleges megállapodásra,
mert elvi jelentőségű ellentétek merültek fel a pénzügyminiszter és a főldmivelésügyi miniszter álláspontja között. A két miniszter álláspontja közti ellentétekre nézve ma délelőtt alkalmunk volt a minisztériumban Nzgyatádi főldmivelésügyi miniszterrel beszélgetést folytatni, ki ekkor a következőket mondotta:
— Tény az, hogy voltak ellentétek köztem és a pénzügyminiszter kö.ött a birtok megváltási árának mrgáliapitúaa tekintetében. Ez azoobsn nem olyxn természetű, mint ahogy egyes lapok beállították. D fferenclák vannak éa épen ezen differenciák tisztásáaa érdekében s<trdán délután Bethlen mlniszterelcök elnöklésével tárgyalás fog m-gindulni, melyen részt vesz a pénzügyminiszter, as OFB elnök*, az igatságügymlniizter éa én Erén az értekezleten fogjuk a fennálló diff .renclákat a lehetőséghez képest ellntézul. A» ellentétek nem o\'yanok, hogy azokat ne lehessen áthidalni.
Németország bizalmatlansággal tekint a londoni konferencia elé
Berlin, julius 12. A párlat tanácskozások és a szenátus tegnapi aza-varásának eredményei után Németországban nagy bizalmatlansággal tekintenek a loadoni konferencia elé. Azt hiszik, hogy ez a hangulat kifejezéare fog jutni a birodalmi gyűlés külpolitikai vitájábao, amelyen a Diwes tervben követelt törvények megszavazásáról lesz azó. A nacionalista táborban újra harcias hangok hallatszanak.
A Vorwá ta. londoni jelentése szerint ottani p.irlainenti körökben híre jár, hogy az angol kotmány utasította berlini nagykövetét, mutasson rá azokra a veszedelmekre, amelyek előállanának, ha a német kormány a páriái konferencia eredményét félhivatalos orgánumokban elf érdit ve közölné és ezzel pesszimisztikus felfogásokra adna okot.
Hétfőn fogadja a szerb király a politikusokat
Belgrád, jullus 12. A király ma este érkezett vissia Belgrádba. Holnap nem lesz fogadáa. Hétfőn fogadj« elsőnek Jovanovlcsot, a szkupstina elnökét, utána Pasicsot, aki benyújtja az egéss kormány lemondását.
nagy művész estély balatonbereny8en
f. hő 19-én, szombaton esle a Magyar Tenger szálloda összes helyiségeiben szépség- és Idncuersenyefchel egybehőlue.
SxInr.kcrOInck Jónovll, hlrcs Íróink darabjai és magán,zíraal. - A axcreplő művészek kSxOl kiemeljük:
TELEKI ILONKA a legszebb hangú primadonna, SáFRANV VILHOS az Apolló Színház Közismert kiváló Komlku.a,
VAJDA FLÓRA . Roy.l Őrlet.™ kiváló tagja brllllina műsorával. VIDOS JBNÖ ssalonhumorlsta cr.d.tl műsorával, .kl ebben . xsánerben
legelső ax cgész or.xágb.n, továbbá BÖHM MANCIKA n.gyksnli.sl urlcsny kla.sslkus táncokksl. lílsörangzt zenéről, kitűnő konyháról éa Italokról gondoskodik BIRÖ MIKSA, « M.ay.r T.zig.r .sáli* Iul«la«»o««.
ZALA! KCZLuNY
Budai László késelői a vizsgálóbíró előtt
Nagykantxaa, Juliul 12
Röviden hírt idtünk arról • kii Vauinál kél.léiröl, melynek lr»jl-lui áldozata Budai Láixló kSmü v««. A nyoraozáa er.dmé.ye árd.-Libii ekkor es eaettal nem fog-lalkoxhattunk bővebben. Moit, hogy
■ fótetteit éi tetteitárült • kanl-xaal rendőriig elfogta éi ■ királyi ügyáixiégnek átadta, ex eeetröl • kővetkezőket jelenthetjük :
A kleke.lxial buciu napjin az egyik körömiben békésen Iddogált Budai Láezló jóravaló kőművee. Ufyanakkor boroi,elolt ott egy nagyobb eiámu duh.j tiraaiág, melynek te,jel kőxött olt voltak Munkácsi Imre, Siokol, Dani, TUcU Ur é. fülöp György kleka.l.eel fiatalemberek. Bud.l Láeiló egy Idő múlva átment egy máilk korcimábe, ahová a fenti tátiéiig utána ment Budainak. Iit exután állandóan belekötöttek Budelbi, aki aionban nem reegált a folytonoi Ingerli-
■ ekre. Kii Idó múlva • tá\'iaiág kiment a korcimiból, mikoi la ax
egyik közülök provokálólag kihívta
Budait, ikl — ■«><« \'*»• •
gelő magatarláat — egyedül ment a tlx ember köré éi nyugodtan kér-díre vonta őket, mit akarnak tőlo. A fletalemb.rak ekkor kíaekkal rárohantak ée több exuráit ejtettek Budiln, melyek köxül ax egyik egy 15 centiméterei iebit ejteti haeán, hogy belel nyomban kifordultak. Budai röviddel exulán aé-rüléielbe bel.hell. A megejtett rend Sri nyomoxáe, valamint a vlxigálat eredményekép Sxokolt,Danit,Tlich-lert áe Fülöpöt letartóxtatták. Mun-kácal ■■ elfogatáa elöl Budapeatr. axökött, azonban egy kanlxaal detektív utána utaxott áa alkatúit ít míg axnap a főváro.ban elfogni áa Kenlziára vliizaizállitenl. Munkácsi és Stokol a rendőrség elStt beismerték tetlüket, a többlek tagadáiban voltik. Tegoip hallgatta kl ax öt letartóztatottat a klr. tőrvényixék vlugáióblráji, aki az Iratokat íe jegyzökönyveket áttette • királyi ügyéiziighez.
_2___
A piarista főgimnázium mult évi működéséről
Nagykanizsa, Julius 12
Egy küzdelomteli, de eredmény teljes Iskolai évadról számol be a piarista főgimnázium értesítője. Bevezetésül Eberhardt Bél. Igazgató házfőnők Ismerteti ax uj Intézet létesítését. Rámutat, hogy as 1756 bsn alapított kegyesreadl főglmná-zlumnsk ez a harmsdlk elhelyezése, amely most már véglegesnek mondható. Az első letelepülés helyén rozoga kincstári épületet ksptak, ahol nyomorúságos körülmények között 130 évig éltek és munkál kodtsk, mlg 1896 bsn végre a város belátta azt, hogy ezeket az állapotokét nem lehet tovább fenn-tartaal és a millenáris díszközgyűlésen kimondotta azt, hogy uj Intézetet emel. A tervek is elké szültek — ajonbsn mikor kivitelre került a sor: nem volt elég pénz. El kellett hslssztanl az építés ügyét. 1904 ben azután teljesen lehstetlenné vált a régi épületben való maradás, mlro a párhuzamos osztályokkal bÖvülŐ Intézetet „ideiglenesen", — 4vrt _ átköltöztették — az
elhagyott Sugár utl honvéd laktanyába. A két évből húsz év lett. Egéazséget, Idegeket és türelmet aorvasztó hosszú 20 esztendő, míg 1914 ben dr. Sabján Gyula polgármester energikusan tovább viszi a főgimnázium ügyét, aioaban a kitört proletáruralom ismét meg-akasztjs szép tervelt, mlg Ksllay pénzügyminiszter képviselősége nlatt a kedvező alkalmst megragadja éa a honvéd laktanyát — mondotta — minden körülményeknek megfelelő tanintézetté alakltja át, mely városunk egyik büszkesége. Rendkívül örvendetes az uj intézet helyiségeinek pedfgógial szempontból való szerencsés eihelyezéaa. Minden iskolai célra bőven van alkalmsa hely. A rendház zárt és teljes egység. A konviktusra uj épület vár. Még cssk egy hiányzik — egy, az épületek jellegével összhangzatoa
kápolna. Majd az 1923/24. Iskolai év tör ténetéről számol be dióhéjban. Az I. oszt. falvételi vizsgálatokban $5 tanuló jelentkezett, megfelelt 70. Az I. osztályt 59 rendea és 5 magántanuló, a II. oaztály 53 rendes éa 3 magán, a III. osztályt 63 rendes és 5 msgán, a IV. osztályt 36 rendes és 4 magán, az V. osztályt 33 rendes és 1 msgán, a VI. osztályt 24 rendes és 4 magán, a Vil. osztályt 21 rendes és 2 magán, a VIII. osztálvt pedig 27 rendes és 4 magántanuló látogatta. Érettségi vizsgálatra 27 rendes és 4 magántanuló (köztük 3 leány) jelentke zett. Vizsgálatra 31 bocsáttatott, akik közül jelesen érett 7: Breuer Barnát, Frank Györgv, Kádár litván, Vida József, Viola György, Dezső Erzsébet, Kromaizta Jolán. Jól érett 8: Bibersek József, Drc xKn Géza, Crabanl József, Mutschen-bacher Viktor, Paizs József, Szalay József, Síita József, Stössel Zsófi*.
„Érett 14, nem érett ^Pályaválasztásra: egyházi: 2, paptanár: 1, jogi: 6, orvosi: 1, állatorvosi: 1, mérnöki: 4, gyógyszerészi: 3. közgazdasági: 6, vssutl: 1, erdészeti: 1, kereskedelmi: 2
Melegen emlékezik meg Kováts Antalról, a rend agylk legképzettebb, kiváló tanáráról, aki 38 évi tanári működés után rendfőnöki engedéllyel nyugalomba vonult.
Az Ifjúság erkölcsi msgavlseleta ellen egész évben semmi komoly kifogás nom volt. A szentségekhez kötelező módon négyszsr járultsk a növendékek. A más vallású ik lelkészeik által kijelölt Időben éa módon végezték vallásuk gyakorlatát. Az Intézet növendékeinek Mária Kongregációja nemrégen üa-ncpelto alapításának 20 esztendős
évfordulóját. Az 1914 ben alakult „Törekvés" cserkészcsapatnak 60 tagjs van, mely tevékeny curkész-életet él.
Az Önképzőkör különös gondot fordllott az önképzésre. 12 rendes és 5 ünnepi gyűlést tartott. — A tornskörnek 260 tagja volt. Az Ifjúság a Zsófia Gyermekszanatórlum Egyesület részére 92.204 K t, a vakok részéra 157.900 K-t, a József Főherceg Szanatórium Egyesölet részére 481 326 K t gyűjtött. Foglalkozik az értesítő az intézet fel-azentelésének nagyarányú ünnepélyével la. Az egészségi állapot az egész év alatt kedvezőnek mondható. Súlyosabb vagy járványszerü betegségek nem fordultak elő. Adományok és segélyezések 5.296,000 K folyt be az Ifjúság számára. — Alapítványokból jutalmat kaptak : Károvils Jinos III. o. t., Szűcs László VII. o. t., Etíényi Tivadar VII. o. t. és Dezső Erzsébet VIII. osztályú tanu\'ó.
Az intézet tanári teatületa 17 tagból állott. Igazgató és a rend ház főnöke Eberhardt Béla. Ren-dea tanárok — Dankovlts Béla, Henci Jinos, Iváncslcs János, Kemény Jinos, dr. Kerkay József, Lengyel Jinot, Molnár Kálmán, Nagy Lsjos, Orbán Lsjos, Pfeijer Elek, Preszeller Ferenc, \\£ozs Lajos, Sótonyi István, Szakáll Gyula, dr. Szűcs Imre és Vcgele Káro\'y. Iskolaorvos dr. Fodor Alidár. Nem katolikua vallású hitoktatók: Hor váth Olivér ág. ev. lelkész, Kádár
Lsjos ref. Islkést, Ardei Simon hr. Isk. tan., dr. Winkler Ernő főrsbbl. Bslratkozott összssaa 331 nyilvános és 28 magántanuló. A szülők foglalkozására nézve első helyen klsoiztálybellek, másodfokú kisiparosok, azután msgántlszt viselők, közalkalmazottak, stb., stb.
Az Intézet Igaigatósága a szünidő slstt Is minden szerdán éa pénteken délelőtt 10—11 lg hivatalos órát tart a nagyközönség számára.
Gyermekeink esztétikai nevelése
Irta: Píclfer Blek Talán még sohasem voltak Időszerűbbek a nevelés aagy kérdiaei, mint épen ma, a vesztett háború okozta sivár jelenben, midőn fáradt teklatelünk a jövőbe aés és gyér mokeioVba vetjük oalndsn bizalmunkat. A nevelés ma hatváayo zottan közűgv, melytől nemzetünk jövője függ. Da a nevelés problémái körött legaktuálisabb ms az eastétlkal aavaléa, mert ez arra kápesitK hogy vele egy eszményi világot alkossunk, mely kárpótol a vigasztalan reális létben, mely essményl fényt annál jobban szom juhozza a boldogság után vágyó lelkünk, minél vigasztalanabb körű lőttünk a sötétség.
Lássuk, ml hát tulajdonkápen ez az esztétikai nevelési
Minden navelés tulajdonképen aem más, mint kedvezővé- tenni a körülményeket ahho\', hogy neve lődhsssűak. A legnagyobb nevelő .az élet, da ami ott véletlenségeken múlik, amit az élatbaa, sokszor csak nagy kerülőkkel érünk el, azt az likols rendszerbe foglalja éa megmutatja a legrövidebb utat. Azért tekinthetjük a nevelés leg-foatosabb tényezőjének az Iskolát, nevezeteien a középiskolát, mert es utóbbiban kapja a nevelő a legjobb anyagot, még padig a legfogékonyabb életkorban.
A nevelés tulajdonkép egy szakadatlan lelkifolyamat, mely a böl-
_1924. julius 13.
csőtől a slrlg tart; a kővetkezen-dőkben mégis a fentjelzett oknál 1 fogva elsősorban a középiskolai nevelést fogom szem előtt tartani.
Ml s középiskola célja?
Elvont gondolkodásrs szoktatni éa a tudomány elemeit közölni. Elvont gondolkodásra nem konkrét tapasztalati tények alapján azoktatja a mai Iskola a növendékeit, mert ex volna a helyea, hanem abatrákt alapból Indul az abaztrakt felé. Már pedig tudjuk, hogy ■ legel-voatabb tudomány la konkrét tapasztalati tényeken alapszik és hogy minden elmélet voltiképen nem máa, mint a tapasztalati té- ■ nyékből levont egyetemea törvé nyak. Tehát minden tudáahoz ta-pasztalat révén jutott az emberiség, Igy tehát ezt a fejlődéstani tényt a nevelés szolgálatába kellene he lyeznl és növendékeinkkel minél többot tapasztaltatni. Az ilyen tu dás, amit eleven tapasztalatból merítettünk az lesz bennünk ter mékennyé, az válik igazán sajátunkká, mig az elvont alspbó| származó elmélet rendazerlat vér-szegénr, a ssrvadás iránt hajlamos és meddő.
Síjnos, a mai középiskolában a szó az uralkodó, as u. n. verbsllz-mus. Idővel jól rosszul megtanu lünk szavakkal játazanl, de elfelejtjük azt, hogy a szó elvégre Is csak egy kifejezési eszköz, amit pedig vele kl akarunk fejezni az a foga lom, melynek a szó ciak köaáöse. A szónak ezen belénknavelt hip nózlsa alól azután sokszor égési életünkben nem tudunk szabadulni, mlg a lényegbe, a fogalomba nem látunk világosan bele, mert nem élmény alakjában vagyis egyéni tapasztalat formájában kell meg azere.nünk. Mikép h ajk hatja azonban az lakola régre a tudásszer- -zéaoek ezen tapasztalati módjit ?
E-re az a feleletem: kétféléké pen, cselekvés és szemlélés által.
Ax esztétikai neveléanek is erre as sgéazaégea alapra kell helyez-kedale, ha pozitív eredményeket akar elérni.
— A Pátria biztosító rész ványai a tőzsdén. As elmúlt héten vezette be a tőzsdére élénk érdeklődés mellett a MizŐgsidi-sági Hitelintézet a Patria biztosító részvényeit. Az uj részvények rövid idó slstt 20% os árnyereségre tet tek szert. A nsgyarányu kereslet ob.a az, hogy ciak a biztosító Er-szébet tér 4. sz. alatti székháza l« többet ér, mint smlre a tőssde s részvényeket értékeli.
— A „Korona" karth«lyl"á ében ma és minden este gyÖri dzd/Pista zenekara hangversenyez.
— D. M. C harisnyák és sokaik
raktáron. Előnyük, hogy sajáijuk-ból jivithatók. Fejoléaaket elvállal Filipp kötöttáru gyára Srombathely.
— Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarct Dezső cégnél, Fő-ut i.
~ NŐlazabók nagykanizsai cio
portja f. hó 16 áo, szerdán 7,9 órakor taggyűlést tart, melyeo minden nőiszabó és házlvar rónö saját fontos érdekében okvelle" jelenjon meg. A vezetőség.
Iimni/nr IIIIC/" Óriási választék befőttes és lekváros uuukivuj lilfLl] üvegekben igen olcsó árakon
MCI f 7CD Üvegkereskedés
literig 2300 korona pillillk kazinczy-u. ^
_ zalai kozlcny
lélyen leszállított árok! = Min a »..• i-ITT.-1---
oíSpr (ÍX
fc \'000 k zioook zi000k 13\'
A Jólét iitja
ilvái Zala vármegye kísSn-éhe> e»y „TBbbtemieléel teitéx-■sény" lélealtéiére
népeknek társadalomba való őrUlését • világon mindenül! iiságl okok eredményezték. A tdilml szervezel a szabadság álozésit Jelenti ugyan, de az igetell emberi erőknek őnztsl-érdekeiket fokozollabb mérlék-•láglli kl. A Jelenkor nagy gaz-gl harcaiban az érdekközösség merísáben gyökeredző társulás egyedül Isheiséges m<Sd srra, / annak forgatagában megálljuk Unkel. Óriási kiterjedésű orizá-csak azért maradlak vissza a jra haladásában, meri lagjal sem akarlak engedni önállósági, viszonl maroknyi nlpekel a legmagasabb fokára emeli egye-:k vállvetett tevékenysége, i orsiég nehéz gazdasági hely. jen kétszeres köloltsségUnk, \' s napról nspra suiyosibbsn k rótt terhekel minden megráz-alás nélkül viseljük s Jólétünk zásával a nomzelvagyonosodáit JUk. Erre egyedül a löbbtermo-■ezol, az a ludalos él lervszerll kenyság, mely Jobb lalajmlve , az állattenyésztés fejlesztésére zel a terméseredmények foko-ra, a gazdálkodás mellákhaszon-einek felkarolására, az értékeli-megszervezésére a a háziipar íonositására irányul, slavármegyében ennek a több-!jésnek minden előfellálele adva Kpon csak a szervezel hiány, mely kezébe veszi a mezőgaz-)1 kuliura fejlesztésit s mint az rl testben az agy, idegeivel ózza a vármegye minden köz-. Egy Ilyen nagy mezőgazda érdekközösséget tervezek a egyében, malyban részi vegyen k hazafiasén irzé is gondol-minden birtokosa, hogy egye etóvel munkálkodjunk közre tyájunk vagyonosodásán. ennél felkérem a vármegye mlnd-blrlokosait és a mezőgizdasig. onalkozásban álló Iparvállalatait ■árait, hogy a vármegye halául is országos Jelentőségű ezen Jihoz való csatlakozásukat hoz lehalőleg p islafordullával be. >nl s egyúttal azt Is közölni iedjenek, hogy mily ősszeg-önének hajlandók a mulhalit-•zűkiáges befektetésekhez Járulni.
yen Zala vármegye az első gyo az országban, hol a többéi eszméje nemcsak a lelkek-"Iái megériésre, htnem a benne kincseket népének javára is gyümölcsöztetni, ■pest, 1924 Julius hó 12.
Kempelen Béla
aa Oraaágoa TobbUrrn.lé.i Liga volt UUira
VUI, Jési.r-k&ul ít. sx.
Nem lesz katonazenekar
Nagykanizsa, Juliua 12 A városnak a fsioiilatásra ítélt katonazenekar megtarlhatáss érdekében a honvédelmi mlnlsztéilum-hos benyújtóit kérvény, alapján a minisztérium utasította a körletol, hogy ezügyben lépjen érintkezésbe a vároa vez.tőiégév.l. Az állomás-parancsnokság tárgyalt I. dr. Krátku litván főj.gyzőv.l, a poigá.m.st.r hely.tt.sév.l, azonban minden tár-
gyalás megszakadt, mert a város ugy érl.lm.xt. kérését, hogy ahhoz az állam, a honvédelmi tárca, a város közönségének egy.s rétegei s maga a hivatalos város Is hozzájáruljon. Ezx.l az.mtxn a ml nlsztéilum távirati irt.sllés. szerint mlodsn t.rhst egyedül a városnak kellene vlsalola bárminemű állami támogatás nélkül. Ezx.l a katona-zen.kar ügy. .gy.lőr. I. Is xáródott.
NI£KK.
1 Római katolikus: Ao»k!él p. Protestáns: Jeni. Izraelita: Thunuiz hó 11. ittoteorológiai Intézet ■ ■jalontésa szerint, siártx idő varható «iu«]ke4ó hőmérséklettel.
Napirend: Uránia 5, 7 és 9 órakor ,Tol i isiiteken • Világ 3, 6, 7 és 9 óralo; .rálel-metes Jlm. •
— A rendőrség köréből.
2a*naplszámunkban megírtuk, hogy Kállnay pécsi rendőr főtanáceoit a belügyminiszter a kanizsai kapltáay-ség vezetőjévé kinevezte és a legközelebbi napokban elfoglalja hivatalát. E hírünk kiegészítéseké? illetékes helyről azt az értesítést kaptuk, hogy dr. Bcuslcrien Er|ch rendŐrtanácioa, a kanlisal kapitányság vezetőjének át helyeztetés! kérelme eddig még nem nyert elintézést, azonbsn felmentése a közeli napokban várható. Dr. Bauaterlen rendőrtanácsos — 6 fésülésünk aierlnt — a pécsi főkapitányaágnál Kállnay főtanícios helyét foglalja el.
— Elmaradt m tanácsülés.
Aí eheti városi tanáciülés a polgármester távolléte és helyetteié-nek, dr. Králky litván főjegyzőnek betegsége, valamint sürgősebb természetű ügyak hiánya miatt elmaradt. A főjegyző egészségi állapota annyira javu\'t, hogy hétfőn már valószínűleg elfoglalja hivatalát.
— Halálozás. OUay Guldo 1 szentgyörgyvári földbirtokos, törvényhatósági blzo\'tsági tag, volt köxifazgatáal biiottaágl tag Sxent-györgyváron agyvérzés következtében meghalt.
— Elhunyt kisfiú. Kis- ás kW bsrkócxl Pós/ay Pongráci L\'cike, dr. Sariory Zilgmondné, azelőtt özv. Pósfay Pongrácaé kilenc éves kisfia pénteken este váratlanul, rövid, kinos szenvedés után őrökre eltávozott övéi köréből. a kisgyermek halála nemciak a gyászoló családnak okozott mélységes szo moruságot, hanem megdöbbenéssel és őszinte részvéttel kiiárl fáj dalmukat városunk köiönségének igen nagy része is.
— A Kiakanixsal Hitelazö vetkezet, mfnt az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja ma délután tartja a klskanlzsal állami elemi iskolában XVI. évi rendes közgyűlését.
— Szabadság. Oravszky Rezső, a ztlamegyei fstoláaklvüll aépaaü velásl bizottság titkára augusztut közepéig szabadságra utazott.
— 64 érea dlvatároháx. Sla-jer József és Társa divatárnhása Napkanizsa Erzsébet-tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Anyakönyvi hírek. Julius ótól 12 I* öaszese. 10 yyerm.lt született Nagykanizsán, alak kőiül é flu, 4 leánygyermek volt. Házas ságot kötöttek t Koador László lakatos árugyáros Budap.slről Fiacher Sáréval. Meghaltak: Fuz Jánosné Topler MJrle ól év.., sslvsxélhü-dés ; Goxdán Lásxló 66 áves nap-azámo., agyvérzés; Lukács Forene 59 éves nspszimos, szervi szívbaj; Budai László 24 iv.s kőmüvea-s.géd, szívszélhűdés; Erős István 30 éves székes segéd, belső elvér-xis; Vadász Jinos 16 éves asztalos segéd, fu\'-ladás ; Rualci jinoiné Rsdekovíc. Aao. 62 éves, szervi szívbaj; Kiugor Ede 47 év.i kereskedő, tüdőgümőkór; Pál Mirla 20 hónapot, szívszélhűdés; özv. Sut-ner L\'pólné ■ Güasb.rg.r Bort. 73 éves, aggkori végklmerűlés ; Patées litván 38 áves géplakatos aagéd. tüdőgümőkór I Molnár József 74 éves napszámos, sxlvsxálhüdéa | Imre Aadrás 81 áves napaiámes, aggkori vé,kimrrülés ; kis- és nagy-barkóca! Pósfay Pongráez László 8 évea, haahártyagyuladáa; Kőaciöl
, Fereac 23 év.a földműves, hashártya gyuládéi.
— Fíríl éa női ruhavásznak, angol lüsxtar.k, férfi éa női azővetek legelőnyösebb b.váaérlásl forrása Singet József is Társa áruháza.
— Elgázolt as autó egy allkat némát. Tegnapelőtt aal. Dobrl környékén aa oraságuton ax Ország és Wtdder cég soffőrje, Vellik Jó.sef állal v.s.t.tt .utó elgázolta Lukács László lük.t-néma földművest, akit súlyos sérüláaéval a kanlzssl közkórháxba siállltoltsk, ahová a törvényszék vizagálóblrája Is kiszállt, aki azoabaa Lukác.ot nem tudta kihallgatni. Állapotában mára némi javulás állt b«. A soffőr ellen megindult az eljárás.
— A MOVE nagykanizsai főosztálya ma (vasárnap) d. u. 4 órakor a Keresztény Otthonban tisztújító közgyűlési tart, melyre a tagakat tlaztelottel meghívja ax elnöklég.
— Eljegyxés. Dr. Ntq Hugó eljagyeite Pollák Maaclt Sioiabat-hslyről. (Minden külön értasitél
h.ly.tl.)
— Rogenhardt és Raymaaa
lendamaaxtok, női áa férfi aaab-kendők, May éa Holfald runburg.r vásznak, l.n- és llnóbatlaxtok, alfo-nok, slfonbatUstok mér.ék.lt árba. Slng.r divatáruházában sxer.xh.-tők be.
— A Katolikus Legéayegy.
let pártoló tagjait f.lkért., hogy 2000 korona évi tagaégi dijukat önként és l.taxéssaerlatl mértékbe. emeljék, fel. Aki nem akar többit fiiital, annak a pártoló tagsága as eddigi tagdíj befizetése mállott Is változatlaaul f.namsrad.
— Alispáni rendeletek. T.g-nsp érkex.tt meg a városhox as allspáal hivataltól Krelntr Zsigm.nd dr. nak a kaalaaal köakórházboa történt klaeveséie. Alitpáni randa-
i.t érkezett Ooaklvül a tsatnevalée céljából játszótar.k létesltéee, — a kovácsm&helyek él lakáaok egészségügyi ellenőrzése, — a hásaasá-golc klhlrditéii alóli felmentéaak aladéia a tanáciköstérsaaág alatt, — ai Orazégoa Magyar Karuk.-désl Egyesület megalakulása — és a Traesdinubia kultur és sport-egyesűl.tén.k megalakulása tárgyában.
— Nagy olcsóság 1 Mosó dalének (K 21.000), kartonok (K 22.000L vássnak (K 22.000) mélyea leaaélU-tott árban kaphatók Slnger József él Tárta dlvatáruháxában, Érxaébattér.
— Ipar-lamondások. A vároa Ipsrügyelt intéxő hlvataiboa lassacskán olyan kérványik la érkeznek, amelyek iréja Iparéról valé lemondását j.lsalí ba. Ramélhetőleg el cssk álmen.ti és ssórvényos jelenség less, amit bármennyire Indokol as Ipar-világ mai kényszerű pangása, mégle szomorúan látjuk, hogy vannak köröttünk, akik a legnagyobb erőpróba Idején kidőlnek a sorból, mart nem bírják ■ reájuk nehesadő terheket.
— Évzáró vizsgák • kwst-kel.l Akadémián. A gazdasági akadémia ávvégl kollokviumai br-fejeződtek. Csütörtökön kexdőd ek a vlxagák.
— A vllághirB jó minő. gü szövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 éa ssövőcirna 12, 14, 16, 18, 20. 11, 24 es vastagságban, továbbá bordó éa vörőir.jtő kapható Slnger József éi Téria gyári raktárában Nagykanizaén.
— Sikkasztás.A Stuhlmüllor\' cég islaazantivánl fiókja Mjalentéel t.tt .gyík alkalmazottja, Tánczos Máris .11.n, aki 27 millió elslkkaai-táaa után Jugoaslévlába szökött. Epsn vissza akart jönni, mikor a határrendőrök elcsípték, J.l.nl.g Kiskunhalason van, honnét Zsis-egerszegra izállltják.
— „Tatra" csecsemő-kelea-gyák Schwarcz Dezió cégnél, Fiút f. szám.
ZALAI KÖZLÖNY _
1924. jullue 13.
— Üre. « Balaton partja. Keaz\'-helyről írják, hogy sz .ott.nl azezoa-élet fokmérője, « bal.Ion parti Egfss káaytelfR volt személy, sálénak felét elbocsátealíA zená.z.k misüktől ll migazíktek. Mlrrden-ntk oka pedlg.»>„ b< gy ahol mii években ilyenkor mér aranyéit irm lchct.lt aroblt.kapni « két hetei-mai tzállqdában, olt ma nilodóaaie öt cialád Jiyaral. Ai a hlr.jérje Keailbelyen, hogy aa Ejlaf mm-aokár. teljeera beiár.
— Ss»bófc, i\'a^MI Doublage, Peru, Kaaitor, Rechant éa kellékek . nagy ..válaastékeao ér keitek Singet Jizse/ és Társa áru hí.ába, Er.aébet tér.
— Betoráe a. ablakon ka-rear.íüt. Kocsis Jóiaefné boraoki lakoa jkleMt.fényea n-ppal, dél-tájba, betörték a aioo kereaxtül á,T- éa ruhaneműit .ellopták. A tatteat.a Hetéa melletti erdőbe, fogta el a ceendőreég Bécsi litván rovottmultu hebótl fiatalember aze-mélyében.
— Kar ók pirók. . kerék pír k üllők éa belaők. kellékek, alkalréeick a Irgolcsóhbao Brandl Sándornál kaphatók Deák tér 2.
— Aratnak a keazth.lyl ha l^ban, Ju\'lua rl-jéa kerd ék meg Keaithaly határában aa Idei kéaatt aratáat. A terméshozam váltoxó. A jégeiők megkímélek ujyan nagy réaiben a hercegi uradalom földjeit, de aa akadémia geidaaágaben 50 — 60\'/, oa kárt okoltak. Aa akadémia gaidaaágában már a buxát la la aratták éa hétfőn mcgkeidődlk a Cléplér.
— A. OHKE a forgalmié dónak al5r* való l.rovi.a allan. Néhány nappal ezelőtt a péniügy mlnlaxtar rendeletet adott kl, melyben a forgalmladót fitelő egyénik axámára elrendelte, hegy ax adit előre rójják le. A Bud.peell Kefea kadalml éa Iparkamara a köieljö vőben a rendelettel kapciolatban beadványt Intéz a miniszterhez, ax Oraxágoa Magyar Kereskedelmi Efyeaülft ptdlg memorandummal fordul bárd Korányi Frlgyea pénx-Qgytnlniaateihex, hogy a rendelet elejtésére blr/a.
— Lópokrócok l.gelsfibbrendü gyárainak fólarakata : Sing\'r József ésTársa áruháxa. Uradalmak réaxéra gyári árakl
— Karákpárak, ujek áa h*ai> náltak, külaő. éa bel.ő gummlk, felaxereléal tárgyak legolcaóbben beaxareihetők Szabó Antal kerékpárraktárában.
— Dr. Schiller, a oagytenlzssl axemkőrháx v. Igaxgató főorvoaa, a aiemk őrház megaxünte után folytatja magángyakorlatát Nigykanl xaán, Erisé bet-tér 11. axám alatt.
— R.pfilófáp mint tengarl hajó. A Weit unlnalcr Gaxelte je-lentéae axerlnt ax angol légügyi minlaxtérlum gépészei olyan repülőgépet kéailtettek, mely egyben tengeri hajó la A gép 60 láb hoaaxu áa a levegőben 500 lóerejü Catler motor h.Jtja, aionban a vliben hajómotorjai vannak. A repülőgép a levegőben óránként 100 kilómé ter aebeeléget tud elérni éa tenge ren arőa hullámveréaeel nemben la tud haladni. Ai uj gép, melynek elkéailtéee kőxel hirom entendőbo karOll, ax angol llott. kötelékében fog aiolgálalot le\'jraitenl.
- A gondol.tolv.aón6 So
mogyaxenlmlklóion egéa, „,p |0 gad. Caak nthány napig marad.
Hogyan lehet ácsorgás nélkül adót fizetni
Megeilvl.leodő ujltáat vezetett be ax adófizető polgárság érdekében Péci vároa tanácia.
Mndlg áa mindenütt általános panan tárgy, vo\'t, hogy a. adó-flieléil Időaiakokbao a. idit fl\'Stnl akaró polgárok, m\'g köleleieltré gelknek ,eleget tehetnek, aa adóhivatalokba délelőltöket kénytele nek eltölteni, munka célkOl. Mo.t Pécs váios tanácsa a kérdést prak llkus módon oldotta m-g. A Uu-nánlul clmü pfcil lapban olvassuk a következőket :
Péci város taoícia m r a mull évbsn gondoskodott arról, hogy ax adófizetők a negyedévi adóit retéaek alkalmával ne legyenek kénytelenek óreaztm várakornl a vároa pénztáránál. Gondolkodott pedig olykép, hogy két adópénstárt állított fel, továbbá bevezette a csekkel való llzetást.
Hogy a ciekklippil történő befizetés minél szélesebb körben el terjedjen, ujabban a váios lanfcie elreed.lte, bogy már a legkő.e lebbl negyedévi adóbíflzeléaek al kalmável, vagyla augunlui 1—15 lg a vároal adonlvatal előtti folyoaóo az adóhivatal alkalmazottal az adó-fizetők rémire oiekkl.pol áru.lla nak a mindenkori beazeriéal áron (jelenleg 40 koronáér.) éa aionfe-lül a csekklapok kiállításánál segédkezzenek.
Ax sdóflxetésre haaználnl klváot ciekklapot épen ugy kell kitölteni, mint bármely mái ciekkl.pot, mert a város poatatakarékpéoztárl ceekk-azáistájánál a azám már reá van nyomtatva. Ext nem kall újból reá-jcgyexnl, A kü\'dött óiazeg rendel tetéaát . caekklap középső sselvé-nyén, amely a befiictéei lap cin. vezéat viseli, kall feltüntetni a nyomtatott „Brflietéal lap\' felett levő ürea helyen. Az Ide írandó azövag lehet példáula követkeiő : 1482/1924 ezámu adóívre állami éa vároal adók fajébea, vagy : Forgalmi adó fejében, vagy I Általános kereaetl adó fejében. Ezzel a csekjilsppal azután ax adófizető — ha nem kíván vá rakoxnl a vároaháián levő r cl J pénztárnál v— a váróéban levő postahivatal bármelyikénél eazkö-zölhetl a beflzetéit.
A befizet éa előtt az adóflaető beadja .az adóhivatalba az adóívét, eaetleg kincstári házhaazooriazeac déli tlsetéal. jegyzéke*, vagy az alkalmaiottakról ezóló Illetmény jegyzéket azzal, hogy majd caekket küld pénzt adálr rtoiásaloak klegyen Illésére.
Augusztus vége Felé azután bár mely napon elmegy a városi adó hivatalba, ahol visszakapja adóívét, amelybe az adóhivatal Idököibeo már bevetette . ctekk utján postai uton befiietett öaaieget.
Ezzel ax eljár áaaal mindenki könnyű azezrel megkímélheti magát az adópénztárnál való -várakozástól.
TÖRVÉNYSZÉK.
§ Meglopta ■ fogolyláraát.
Érdekel űgybm Ítélkezett tegnap ■ nagykanirasl törvényszék egyes birije Mukáry Vilmos. F-ljelenlŐ, vádlott éa tanuk — mind az ügyész ség fopfyai voltak. Ugyanit Van-csura Roz lia 34 évei ntgykanizsal asarony most töltötte kl négy havi fogházbüntetését. — A fogházban •gyldejülrg vele voltak elzárva Takács Roza, Gyeneeo-.Feressoné, Szabó J Inoané éa Kochnaelster I- mr. Mikor Vincaura klazabadult — nem volt ruh<j», arra kérto tehát egyik társnőjét Takács Rózát, lőlcaÖ nözzön neki cipőtésiuhancmüt.hogy hazamehrssen — honnan „majd" visszaküldi - ruhá*. Takác* Róza teljesítette Vaocjura kérését és odaadta ruháját, azonban Van-c ura „elfelejtette" visszaküldeni. Morf, hogy Takács Róza kiszaba dult — nyomban felj-lentette Van ciurát lopásér\', aki azzal védeke zetty hogy 6 nem kölcsönözte, de elcserélt* a ruházatát a ssját ruhái ellenében, ezt a védekezéat azon ban volt fogolytársai megcáfolták. Dr. Hoch O.-kár védelme után a blróaág Vancsurái bűnösnek mondotta ki lopáaban és ezért Öl 6 hónapi börtönre Ítélte.
mzrttámtéraimub.
Uránia 5, 7 és 9 órakor 7ul a szirtekén (Kényazer házasság) Glyn E\'lnor-regénye. Ffiszer\'pben Rudclf Valentino éa G\'orla Svanson.
Világ 3, 5, 7 és 9 órskor fé lelmctcs Jim, főszerepben Willim S Har\'.
Kedden éa sierdán 6, 7,8 éa 9 órakor: A strand Jotogra/usok, főszerepben Zoro éa Huru. •
sportélet.
Labdurngómérköxéa. A Zrinyl T. E- elaő csapata ma délután .\'/,6 órai ke\'dettel mérkőzik a Bsrcsl Sport Clubba\'. A baicslak dz utóbbi időben egy szakavatott tréner ke zében nagyon aokat tanultak, játékosaik szépen fejlődtek a egyéb-béot is reorgsnlzált csapattal állanak ki, miért is igen erős küzdelemre van kilátás. Győrtesként minim ilis gólkülönbséggel az állóképesebb, na meg talán ■ szerencsésebb ciapat kerül kl a játékbó1.
Z\'lnyi II. Keaxthalynn. A ZTE II. cispatja ma a keaztho\'yl Kath. Legényegylet fotbalosztályá-nak venaégc.
A vármegyei atlétikai T«r-aenyen jövő vaaárnap a Z\'lnyi Összesen 26 atlétával vesz részt, hogy a vármegye közönsége által alapított értékei vándordijat ez évben li megvédje. A verseny ezidén\' Zalaegerszegen lesz megtartva.
PVSC-NTE Ms délután a Pécal Vaiutai Sport C\'ub látja vendégül a Nigykanlzsal Torna Egyletet. A mérkőzés eredménye elé érdeklődéssel tcklntenak kani zsal sport-körök, mert a két város sportjának rgjmtshoz való vbzo nyár ól ez a mérkőzéa less hivatva képet adni. Eldöntetlen vtgy mini- -mállsi kanizsai győzelemre van kilátási
Magyar diadalok az olym* pláaxról. Páris, jullus 12. Az olynfr piai aclrjtező 4x100 méteres staféta futó versenyen a harmadik cioport-ban első lett Hollandia, második Magyarország, har mi d kFinnorazág. Magyaroraiágotaz elődöntőbe kvalifikálták. Az olympial kardvlvó versenyen Magyarorazág Angliát megverte 151 1 arányban. A 400 méterer síkfutás eldöntőjében első Tltsch (Egyesült Államok) lett 47 8" eL Ezzel mrgdö itőttc azt a világ rekordot, melset a svájci Inbach tegnap óta 48" el taitott. A 100 méteres síkfutásban első Asborn (Egyesült Államok) lett. A 8. helyre S mfay (Magyaror zág) került. — Ma a holtversenyben a könnyű sulyu birkózás döntőjén Treemsnn
(Finnország) győrótt Keresztel (Ma-gvaro:szé2) felett. A görög-rómsl birkózások közép nehéz sulyu dőn-tőjében győzött D\'glanc (Franola-orazág) ás ezzel megnyerte a görög római birkózás olymplsl bajnokságát_^^^^^^^^
színház.
Kék poatakocal másodízben még az elsőnél Is tökéletesebb elő-sdásban került szlara tegnsp este. Molnár Aranka, Misék Magdus, Somoas Erzal, a férfiszerenlők kö zűl psdlg Jávor, Keleti, Gáspár és Vértes művészetük legjavát nyuj tolták. Ms délután Zsuzsika kisasszony, eate ped\'g a páratlan sikerű Diadalmas asszony kerül előadásra- A jövő hét aaeménye a „Hattyulovag", melyot kltünŐ szereposztásban hétfőn mutat be a társulat.
Heti műsort Vasárnap délután: Zsuzsi kis asszony. Operett.
Vasárnap este: Diadalmas asz-szony (harmsdszorV
HátfŐa: Hattyulovag Oprrette. Kedden: Luxemburg gröfja. Szerdán: Kékszakáll nyolcadik felesége. (Csak felnőtteknek.) Csütörtökön: Hattyulovag. Pénteken: Pillangó főhadnagy. Szombatos: Pompaaour. Ope rolte ujdoaság.
Vasárnap délutla népünnepély a sétatéren.
Vaaárnap este: Pompadour.
irodalom.
IV. Károly király szenvedése és halála
A Szent-István Társu\'a! kiadása
IV. Károly király — kitől idegen hatalmaskodó hatalmasok móg azt is megtagadták, ami minden polgárnak üdve, hogy a haza földjén találja meg otthonát — utolsó napjainak caeményót, ennek a királyi özvegyre, nyolc árvára ás roáok annyira gyászos királytragédiának Utolsó Jeleneteit kspjt az olvasó ebből • Zsámboky Pál udvari lelkész és nevelő, hiteles szemtanú feljegyzései alapján készült füzeiből. A nspló a királyt mint embert állítja olénk, aki a családi életében, a szűkös viszonyokkal való bölcs megalkuvásban, majd a festi szenvedi* Dk nemet elviselésében oly Jónak és békéinek mutatkozott, amilyen Igazi férfi csak lehel. — Szenvedése emberien nagy, szavakkal ki nem tejezhelő, halála példás. — A napló a maga rövidségével rapszodikus erővel markol bele a királyát sirató minden hü, lovagias magyar lelkébe, do erőt nyújt egyben a jó király nemes példája további nehéz küzdolmünkhöz is. Virágul szánták oz a kis füzetei Nagymagyarország eleddig még utolsó királyának alrjára, amely hervadhatat lanságával lehelje a magyarok lelkébe IV. Károly király szellemét.
A magyar korona külföldi hivatalos Jagyxésai i
Deviza VsJuta
■ a«Dt? na líc»»í> »>
Bécs .... S1&0I84M) 856018&5>0 BorUo .... 40&O 4950 — Prága. . . . 417501 42260 4t6 | 4l» Nowyorkban 13 Zürichi zárlat r Páris 282 J 00, London Z307 00, Newyeik 640 00. Brüssal 2485, Milland Z347 50, Holland 108 00, Barllo 131 60, Wien 77*/,. Solla 400 00. Prága 1617 60, Budapast »7-50, Bukarast 00, Belgrád Ó&O 00, Y*isó 108 00.
1924. lullu. 13.
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság.
A földmivelésllgyl minisztéiium vetésjelentése
A legutóbbi szép éa azára*, meleg idők ez arat Ail munkálatok szempontjából kedvezőek, a kalász beéréae azempontjéböl azonban annál kedvezőtlenebbek. Repcében a cséplés eredménye nem fedi a vi rakoráat. A búzatermés menoyla/g éa minőség tekintetében leromlott. Katasztrális holdanként átlag 6 71 métermázaa termés virható A roza ia czalódéat oko»o\'t. Holdanként várható termés 6 01 mítermázsiira lehető. Árpában la csökkent a termés k\'látása. Zabban visszaesés mutatko ik. Katasztrális hoidsnként 5.26 métermázsa. A tengeti veté sek országos átlagban általiban jóknak mondhatók, aőt némely vi déken jó és kitÜJŐ köiölti a termés. Bu\'gonyában jó közepes, cu korrépában jó közep-a termés vár ható. A kerti vetemények jó termést ígérnek.
Kender és len általiban elégjek. A do.iánypalinták elég jól fejlettek. Lóher éa lucerna kö\'epes. Csalimádé és muhar jó termést ígér. G üraölc^félék kőiül cserezz njre és meggy kevés termett, a barack gyenge termést i^ér. Alnr, köite, dió ét dinnyéből jó lerm isre van kilátás. A sző ő fejlődése né mely vidéken kedvező, azonban a peror.oszpora néhány helyen Kilépett és igen n*gy károkai okozóit. Egyes helyeken a jégverés is puiz-titolt. A termés körepcsen alóli lesz. Bor éra literenként minőség szerint 4 — 12 ezer korona. A kereslet és kínálat lanyha.
íl xöüö®
(S.|át luilóflt-tnfc teWoojcUntíi..\'
A m.I mtginforgalomban az üt-letl tevéVeny.ég Wiün indult tn\'g í» igen .lük keretek tört morgott. A ipekulició t.rtózkodott a va.ir-li.októl, .minek az ok. ebb.n t.lilhilA, hogy Berlinből í. B\'c. bíl kedvezőtlen hírek b.folyJ.oltík . pl.cot. M.gv.r Hitet 585-590, O i.trák Hitel 175-180, H.z.l B.nk 170-75, Pe.tl H.Z.I 3700-750, lag.tlin 240 -50, Földhitel 335-45, Bor.öd Ml.kolcl 125-30, Gizella 55, Pe.tl Gözm.lom 135, Kő .zén 3300 -350, S.ljó 570-90, M.gnezit 2100—150, Srá.zvárl 350, Urlkínyl 1080, Gin. D-tnublut 3100 — 150, VllUmo. 1500—550, Fegyver 1550, Guttm.nn 350 60, M. lomzokl 9\'5, Adri. 1100-150, Déli v.zut 63—65, Nova 173. Alhen.rim 140-45. P.ll<. 125-30, R-jler 65 —70. Me.őhegye.i 200, Délcukor 550, Részvényiöf 280-90, Spódiu .1
160 - 62, ö,termelő 260
Elsőrendű nagy ma Imi
LISZT
olcsón vásárolható
VILLÁNYI ANTAL li&ztüzlrtében
Eötvös-tél 29. szám,
a Szentháromság szobor átellenében.
I dívlzi-központ hivatalos irlolyamal
Valuták
CmIi Vc:tc« h«o
Dloé. ®jo
Dolli, !«S»e-li6co Piaade (, 4140 4170
Ulti ii65j
Krlitlllc\'-.
:iaa» i«}iu-i}C«0 I
U ll. 10}00-|l|04 Ira&k ltjo JJJO
SI4SC-SS04O -
»<.!<» )ll<« ÍJOtJO JJC-J-0 )««•)»« I20?»-IIIS0
jjioofrikhe JOO S340
»ijoo-*)!60
4i;o-4s;o S)9>S««o
s 1 í->> «io«o IMM-IIMJ 14)10-1)040
Terménytőscede. Öuxa Uszavl
dékl 76 kg o. 322500 -327500 79 kg-os 337500-342500. egyébvidéki 76 kg os 315000-320000. 79 k«-os 330000 -335000, rozs 275000
280000, lakarmányárpis 280000—
3COOOO, züb 301000-320000, ten gerl 280000 - 285000. k<>tp» 210000 -215000, rtpc- 520000 - 540000.
A i\'áoyzat a ilurd volt. E:d<-k lődés mu\'allozott I u áben. mely kö.ülbrlül 7Vi e ^nielkedfl\'.
Felelás szerkesztő: a lőezcrkcsztő Kleió: Zrínyi Nyomdaipar Os Kíiiiyv-kcrcakcdés RT, Nagykanlza*
Aoróhirdetésoh
A|>rAhlr<Ut«* 10 lg OOOO K. minden to-vAbtil 300 K, Hitbeli-1> vkilugabb I>«|H»I • i«<l*lt »A IOOO K. Alikat kerca«ki>*k 1H
■ iSultk kaiUflimánjf, Vaifcr- t-t I1uii«|iiik(>o. kon 25 uiiAltk filir.
«Vntk Min
ItUtOMVXQlt I
t\'.^ólxri tokpíste fOMtnlretltkeUl
riV.ul. t liiinS Mio«|<lTtnicMnl i. Cím l\'iftts jLv.». Ao (K<\'tri-
J6 kltl ItOl JIJ. Uelgri
•t\'Cf li*n»oi<-lfln\'\'l SIU»t ktKt.
TÓI
t \'.»[h«(0l» -sitt lt. 7JS
n JAi»»n« «U. lptl6o4 1 bíic . _ ojbel ?;»w>r|i »i;»Wt u rr.e©tk.
v.ittltOilicWl ki .IvlIUUik, Clm K>k6cyl-ut S?. 7JO
i «J. ÉttfeMMnt ufytooll
a IdtUut^, »oall Jubii. Cím : IsteroSMUbor. lliíi = »> J I.CTV, _____Hs
Tttliolkai t«rfii r,)y oíomi\'.I •
WI*y hkilt< <»eait 6«\'ícy) iimt»<IMC«i liwV v*Um«i)« (AM. irit.ki vi{j v# l.<-.t:<krl .Auxirlal. jílvfire nCs4íi6li< •
Hátizsákok
SCHLESS TESTI/ÉREK
kulöoféle nagyságban kaphatok
iiiulóiink kivi-
Asszonyok! Cukor nélkül
is éőes, kellemes Izü, üóitő káuét lehet főzni az olcsó és jó minőségű kristálycukorral is keuert
DULSZIT
ncuü káuékonser-uűnkbSI. ü.
Minden fűszeresnél kapható!
Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek %
Üik\'.iMrz^itea }irtu
tiiztvitelöket felvetz
[ii tiicliMcl ts JuUM\'tkel e
Fonciére Általános Biztosító Intézet
Hslgrleat titkár tii
l\'ö-ul 5. *x»m — (Bazár udvar)
Dr. Saztory Zsigmondné szül. Kováca Erzaébat
ezelőtt özv. Póafay Pongrácnó a maga és rokonsága nevébeD
fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy egyetlen kisfia
kis- és nagybarkócii ^ ^
PöSFflY PONGRflCZ LASZLO
Ártatlan éleiének 9 ik évében Julius hó 11 én esle \'/,9 órakor rövid, de gyötrelmes szenvedés ul*n szemeit örökre lezírla.
Mg. testét julius hó 13 4n délulán 4 ór.kor kisérjük ulolló ultira a nagykaniliai róm. kath. temető képolníjíból.
Aj engesztelő stcntfi iso-áldoz.tot juliiu hó 14 én reggel 9 órakor fogjuk az Útnak a felsólemplomban bemutatni. Nagykanizsa, 1024. Julius hó 12.
Ald&s ön béke poraira I
özv Kovica Károlyné ziill. Ilutter I.ujza aagyuyjL Dr. Sartory Zsigmond .1yj«. Póafay lide, Póalay Gu.ztáv, Póalay W», dr- Kovác, Lia.16, \'Kovács Ilona lé.;. Buc.y IMUné □..jjmín;.! •> nzgybályj^.

X Zatavórmegyei Takarékpénztár Réaivény-tátsaaág Znlaeger.ieg.
Sl*noaat<ly-
FJsónlinösígU borsodi barnaszén és tö\'.^endbeli (el»6»zilíziai |>orosz
feketeszenek vezérképviselete Zalavármegye loiülelérc. Minden rendsze.U hftzi, g.zO.sígi, ipari flltésl célókr. kiválón alkalmas szenek, elsórendü kovácsszenek. Feltétlen versenyképes Arak.
Prompt szállítás bármo y ^állomásra. Nagykanizsa, Keszthely, Tapolca, Sümeg, Z.laszcntgrót, Z.lalövö, Balaionfilred piacaira helyi képviselők keresletnek. Bővebb s részlete* f«lvlltgo»lU».al molgtl a Zalavármcgyel TMrarókpénittr rt. tzénosztáiya
FENYVES
DEZSŐ R.-T.
IX., C«Uln-Ur 7.. IV., Koronaherceg-alc* 8., VII., Kaioljr.kArat 9., IV., KAroIy-kOrat 10.
Budapest látványossága!
UjmpJiuiSiotHMiUljr i
Tiszta gyaoiu íllínykelmík 81700
Nyári kamsain öltönykelmék 239400
Tavaszi raslínkslník----146300
NSI koízlOmkelmék Ií\'.HÍ 76Q00
Sabarfln \'rúhikdnt Í^SÜ. 57000 Kombinált ttltönykellék-csomag 185000
t«n»lm»i 1 öltOoyMi u\'.bf(t< tettet Ulíttcjnolit)
SiljcniQiililj : miaito iildrnjtliltto
83600 104500
Nyersselyem
Japán selyem m\\*sn ,.ioi«
^lí"®.^!™,^"*"^. 133000
Crece de Chln,----171000
Georgetle "í" 152000
Vtí.nc-.miif 1
Fenyves mosott sIHon — -
I\' kelenuyevászon---
Batiszt slffon----
KltUnS lépédő íiszon--
BSrerSs tngln----
Damaszt tírülkízS---
Frottír törülköző---
Lepedővászon l^^S?\' .
Vászon konylutörlSk--
Flanelt portörlík---
Umiihancl toi»»Aji«n»k, nKlunok, btUattirroDOk t
1 étUtl »il«t
20900 22800 30400 65000 22800 23750 35150 52250 15200 15200
17100
Szinlarti mosókrepp ."ES - 19950 Mosódelaln _ 23750
Ruliavászon „1^.-. - 21850-
Dlvalcslkcs Insztflrek-- 26600
Francia térnasrenadin S/uf.n 38000 Cérnajrenadln í^\'őí\'-"\' 55100 Burret-vászonlSS*\'.\'- "J 46550 Csíkos tennljzöllöny-váiznak íf,^ 33250 Nosó maroccaln dt*«nueuu
35150
KAintiam Oitiaiyi
(Caik > Ca.lrtiu«ri árpíUtnnkbto)
Nöl harisnyák miad«a ttiot«o —
9500
Férfizoknik _ 7500
Bóröv------ 28500
Gyermek nyári trikó----19950
Fértl fürdő trikó------49400
Ttlkó telorm níl nadrág — 31550
Hímzett nappali Ing 11,; ,1^,1
Hímzett nadrág — —---
Hálóing i„i _ - -Hímzett nadrág kombiné — Batlszt szoknya-komblné
Hímzett lüzívédí---
yászon párnahuzat----
Vászon paplanlepedS--
Fürdínilta ktulitö fim — — Kél frottirkíppeny---
53200 45600 91200 74100 131100 26600 54150 20900C 10830C 55480C
Férfiing pikké mellel--9S00C
Színes zellrlng 9500C
Hosszú bálólng 9500C
Rt;ld alsónadrág------4800C
Panama vászongallér----855C
Vászon lérlizsebkendfi — — 760C
Selyem nyakkendt---1140Í
P-iama íltínyók 33670C
VtlrJAmh.ll, frottír »» " ft r Jí
nb.Mll
1000 vég vásznat és siff ont ^LíáííSt
SSINGER
Nagy paplan raktár! ®
jl Erzsébet királyné-tér 23.
ivatáruházS
Nagy paplan raktár! 9
Központ-szálloda épület
Telefon 163. szám.
"I-
Kévekötő,
gabonás-zsák, kazal «< látorponywa, tömlő, zsineg és kötéláru
legolcsóbban beszerezhető
Hirsch és Szegő
ponyva- éa xaákvarrodAJAban
Nagykanizsán
Talafon 232
Telefon 232
la száraz
BÜKKHASÁB TŰZIFA
minden moonyiségbeo a legelőnyösebben
Weltner és Társa
cégnél
Erziébot-tér 13. is. (Törvényszékkel szemben) és Arany Jinos-utca 8.
szerezhető be. jillsatfően rakUron tartunk dsSrandS fatteatL
Egy Jsrab üzemképes 720-as
cséplőgarnitura
kitűnő állapotban, azonnal eladó Bővebbet
BECK HEHRIK címéi, NHGYKMIZSÍH.
Aki hizat, szőlőt, kis- és nagybittokot
eladni venni
akar, az forduljon bizalommal az előnyösen ismert, tvbb mint 2H éve fennálló és az 0. K. B által engedélyezett
ACZÉL IGNÁCZ
tnaattanrorgalmi és pénz* kölcrön köxvetltö irodöjihoi
Nagykanizsán, Fő-ut 3.
Pénzkölcsönüket ugy heti kantaUa, auint bakebelozésro olcsón közvetitek. == raiefon 285. szám. =
Tanulók
maga3 fizetéssel felvétetnek
Vajda Géza
uaslíereskcőésében
Erzsébet-tér.
Önkéntes árverés.
Elköltözés folytán f. hó 13-*íssr vaaáruop reggel 8 órakor »
következő ingóságok a legiöb ei Ígérőnek szabadkézből cl fognnk adatni: egy fényezett kerrényfa szobabútor, konyhabútor, minden nemű edények, szervizek és mha nemük.
NAGY IMRE, Klnlz.y u 50
Szigriszt László
I,ii.d.ulore.lii\'l líuJ.
Fő-ut 8. sz. CB..M Telefon 150
Eladd házak:
.Vsfibb ma-lnMi \' l.-ak, űzlclnS:ak,
Eladd birtokok:
ItalAMt.an tO
. sztp laktssal. ..riajJii íptlkílcJ. Balatcn part|ín UK» r.oliiu, E\'}<t»«- »ldíkíi» l.O Iwldn. Srfllík cta-íík - >tjeiben <» vMíktn. *0 I.-l Oas ltj«a hí\'p, kaitritoa fclrtik. « t.oJdai pfinu bíito\'a «1atI4 ZahtM. hc-ÍJai.ltiit \'£>
lluTal iladot.
CSEPLESHEZ
kölcsönzsákok
mir.den mennyiségben kaphatók m
Viktuália Keresk. Rt.
HOkjAn\'AI Nitgykon\'za.", Király u. 34.
Telefon 3!6.
csépléshez
Hasábfát
vsgontételckbcn,
aprított éi fűrészelt tűzifát
100 klg.-tól ke? Jv,-. hazaszállít* k, fenyőfa aprítva hAzhoz szállítva 100 kg. 40.000 K.
Lécfaivi Bodor Zoltán
fakcrciltcdó
Suyár-ut és Rákóczi-u. sarok.
Telefon 1*37.
Életbiztosításokat
éa cgytb bizteoitiukat elí.iyístn leliesz a FonclAre Áltol6nos BlzIositO Intézet Ffiügynökiégo
Silj;rltil (UVflr íar
l\'ő-ut 8. szám. — (BazAr udvar)
Borsaitok,
szölözuzók, hogy 6zók
elsőrangú fciuitelben
Weiser gépgyár
Sugár-ut 16.
kikölcsönözhetek. Ugyanitt lábaspajta eladó. — Cii a kiadóhivatalban. 71
Eppingerl.és Fia
cég
Nagykanizsán
ÁtUiL^óan r.Vtíron Urt -
gőzölt blikk ás mindennemű keményfát, asztalos és építési anyagokat, temenf, kátrány-papírt stb.
A világhírű ETERNIT pala
vozéikép viselete. - Bizomloyl lerakata
a Veszprémi Faipar R.-T.-nak
Kész szállítóeszközök, mezőgazdasági szerszámnyelek, kocsi alkatrészek, bognár faanyagok stb.
nagy raktára.
\'I ételeitől van szerencsém értesíteni u n. i k.>zón»é>;et, hogy Uzletamet
megnagyobbítom
és CscnRCty-ut 1. aló! rugusztus 1-én
Fő-ut 13. szám alá
a Boganrlcdor palotAba helyezem.
Teljesen uj és modern be-rendazés s « legnagyobb igényeket is kielégíthetem
l\'oly.ari niunVájiat továbbra is a legnagyobb figyelemmel készíteni.
Kéicm a nugyíi leinü k< zöo\'óg becses partfogAsát tovabbra is
FURMEN IMRE
Ctengery-ut 1.
Negyven cipész és csizmadia munk&s vegye-; é; finom uiunkríra Augusztus olsojére fölvétetik. __1
„stoewer" Írógépek
ereöeli gyári árban kaphalúk
BRAÜIDL smüonmi
DEÁK-TÉR 2.
írógépszalagok és kellékek!
Használt irógépak jutányos érban !
Iroyépj.svlio mUhely!
H.!jí«r Köztlsztíiielík és állani Alkalmazottak Takarékpénztára RéuvfayUrsasfg
Budapest, VI!., R*k<%cal-ut 7e. S6r£$nrclra: COBDRNBASK.
Egy havi falmondással alholye-
kosztpénzek
után havi 4\'7,,-ot térit.
Könyvkötő segédek
kerestetnek vidé*i nagyvállalathoz. - Cim a kiadóhivatalban. -
Algebra ét geometria «"ílii;,".
C<)>i«l0n>civcíílt«l. W maj(jrari,atUlni«títt>a«aK«fl
Összefoglald tankönyv
tiljicak libanyaka kttkfretUo m«(rtoi<&HtA. 0»at
kőrisbogarát
éx mindenfele
gyógynövényét
Jól akarja éitékesitonl küldje be mintázott ajánlatit a jji
PANTOOROG nak
III UAI\'KST, VIII., BA«08S.UTCA Ili.
:ivRin
" biztosító részuénytarsasíg főügynöksége
TELEFON 227.
Szántó és Polgár cégnéi Nagykanizsa, Kazinczy-utca 11.
=== Eluúllol minöennr?mü bizlositöst a legelőnyösebb feltételek mellett. ■
Nyomatott t Zrínyi Nyomri.ipnr Ki.nvvkfrískfilés K T.-nfti. SR(ívkni,j7^ítn. (NyoTdevczető Olcnbcck Károly).
63. évfolyam
Nagykaniua, 1924. jullui 15. Kedd
1200 korona
Burkciitti\'c kl.d<ibl.«t.l P«-»t «•
InUrurhao-Tcletun 78., nyomd* 117- "
Gazdasági megegyezés a m« gyír—jujoszlán határra
Budapest, jullui 14. A külügy mialBxter él Popovlcs bud.p«all SHS lövet kíwt »<gállipo4ái jött létre ■ m.gyír—jugoizláv határon Ukó kettő. birtokolok gaxdilko. dili I.hetőiégeinek bl.toilláll ; • kit .rizág közti állat.géaxeégígyl kérdéiek kCilién ; > magyar él nerb kormány iitli klldandó ren-dolkeiénk ; • triailtó íorgel.soaak ■ legmgyobb kedvezmények aael-lett valé kölciősöi leb.ny.lltáia tárgyában.
A kisantant Lesiyelorszig felé irieiMIddik
^ Belgrád, jullua 14. Prágiba. .1 baliroxtik, hogy Madaruk .iaök ■x őiax.l .llitof Kt Balgráábe, Bukareitbe él Varióba. A iitoga-timik cMhaxIorik pollilial kölök »«»T I«l.»t8i<g«t tulajdoaltanak, mert kapcsolatban vaa • kinatiat éi Lengyelország kíztl tliiony ba-rátságoiiá tételéra Irányuló akcióval. Manaryk utaiila után uj kisantant koafereadt leii Prigábia. Maisaryk október alejia irkeiik Beigrigba.
Magyar eredmények a párisi olimplászon
Páris, jullui 14. A mai nap aoro-latoi misyar győzelmet hozott.
A kardciapatvers.nyxőink Ama-rlkát 14:2, a beigikat 10:6ariny-ban verték meg i igy folytathatják nafyuerü előtörésüket a döntőig. Négyes .velői- ciipatunk a hartna-dlk előfutamban a miiodlk hiiyre jutott Olaiiorixig mögött a Igy « középdöntőbe karült. Olimpiai vízipóló ciapatuak 7:6 arinybaa verte a favorit Angliát, ami a mii nap ixenxációja. A győztei ciapat-bao Bartha éi Fazekai ragyogóan játszottak. A négyizer izizméterei itafétafutiiban a magyar itaféta Anglia mögött máiodik lett a középfutamban. Ez a teljeiltmény óriáii meglepetéit keltett. A döntőben három ciapat előzte meg a migybr ciapitot, olyan három ciapat, amelynek mindegyike 42 mi-lodpercen belül futja a itafétit. Győzött Amerika 41 miiodpercei remek vllágrecord-ldö alatt, miiodlk Anglia egy méterrel, harmadik Hollandia igy méterrel, negy.dik Migyarorizág 4? mp. alatt, a győztél mögött hat méterrel. A vert mezőnyben Franciaorazág él Svéjc ■ tafétája. A többi veraeoyben nem értünk el eredményt- Dlnkoizban Houier (Ameriki) győzött 46 m. 15.5 cm, Nlllyma (finn) 44 95 m„ Lleb (Am.rlk.) 44.83 m. ellen. — Toldy 41.C9 m.-el kleiett. MaivalitS 4082 m,t dobott.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
A román külügyminiszter Magyarország él Románia közös külpolitikai ás gazdasági érdekeiről
Prága, jullus 14. A romén kül ügymlnlszttr, dr. Duca a klaaatsnt konferenciájáról nevezetesen Romániának Magyarországhoz valé vistonyáról nyilatkozatot tett s a következőket mondotta:
— Bár sokfelől hangoztatták, hogy a kisantant államai között nincs meg többé az egyetértée és hogy a ml szövetségüak beteg, a mostani konferencia eredménye az egész világot meggyőzheti, hogy a kisantant él éa soha egészségesebb nem volt, mint most.
Ciodálkozását fejezte kl, hogy egyesek mis programmot tulajdonítanak a kisantantnak mint aminő valóban foglalkoztatja. Így például as orosz kérdés és Oroszország elismertetésének kérdése nem a kisantant problémája, hanem olyan Űgr, amely a\' kisantant tagjait kü lön külön érdekli. . — Et a kérdés — mondotta — Romáaiára nézve nem egyszerű teoretikus kérdés, ha csak Ilyen voloa, akkor Oroszország elismertetése ellea Romániának már rég-óta nem volna semmi kifogása. A valóságban azonban Románia Oroszországban olyan államot lát, amely a román határokat nem skarja elismerni. Amig ez a kérdés nem tisztázódik, addig ml Oroszország elismerésével nem foglal-kozhatunk.
— Ami bennünket Illet, miután mi nemzeti egységünket megvalésltot-tuk, többé nincs senkitől követelni valónk és boldogok vagyunk, ha ugy Oroszországgal, mint a többi államokkal reades viszonylatban élhetünk. A ml kormányunk ez Irányben eddig Is mindent elkövetett s ha törekvéseink nem mindenben sikerültek, arról ml nem tehetünk.
Arra a kérdésre, hogy milyen viszonyban van Románia Magyarországgal, a miniszter ezt felelte :
— Ha Magyarország hajlandó a két békeszerződés szelleméhez ií> gaszkodnl, akkor Roméniában olyan szomszéd-államot fog találni, amely kész Msgyarersságjjal upjtoUtlkaj, mlat gaidaságfvonatkoeásokban együtt dolgozni. — Nekünk közős gazdasági érdekeink vannak s minden okunk megvan arra, hogy ezeket klboat-skotásra vezessük.
— Az utóbbi Időben Magyarországhoz való viszonyunk észrevehetően javult. Tárgyalásokat folytattunk a békeazerződés gyeko lati keresztülviteléről és áprilisban 16 jogi és pénzügyi természetű egyezményt kötöttünk. A jóvátételi bizottsággal tisztáztuk Budapest annakidején történt megszállásának problémáit Is, ugy, hogy minden törekvésünk révén kedvező hangulat támadt és ml raméljűk, hogy ez meg Is marad.
A Dawes-terv felborulása egész Európára veszedelemmel Járna
............. . ,1 . u.___V-f . Föltételeket nem tel-
Hága, jullui 14. Nrwyorkból je lentik: Ai United Prcn wnhing-toni tudóiltója a Diwea-blzotliig egyik amerikai azakértő tatjától, aki ax amerikai pénzemberekhez li közeláll,- a következő érdekei információt kapta : Franciaországnak «z a követeiéle, hogy Németorizág eietleges mulaiztíiát ciakli a jóvátételi bizottiág állapíthatná meg, az egéiz Diwei-tervet veizélyez tetőé. Az ímetikal pénzemberek a német kölciőnben cisk akkor veiz-nek réizt, hl n következő kit feltétel teljeiül:
1, A köiciönt aranyárfolyamon kell klbociátanl és vluzaflzetéiét fölébe kell helyezni Németorizág
mlrden mii kötelezettlégének.
2 A jóvátételi flietéleknek rugil-tollaknak kell. lennlök, vlgyli .1 kalmizkodnlok kell Nímetorizág mindenkori flzetőkép.iiégéhez, a jóvititeli blzotliágot pedig az e kérdéiekről való hitiroxathozalal-ból kl kell rekeiztenl.
Hi ezeket a feltételeket nem lel-jeiltenék, akkor valónioüleg nem-ciak ax amerikai pénzemberek, ha-nem mii orixig pénzemberei^ ii távol tartanák magukat a kölciön-151. Minthogy pedig a Dawes terv, módoiithatatian egéiz éi minthogy a kölciön az egéiz építménynek valóiágoi koronája, a kölciön meg-hiuiltáia maga után vonna az egéiz pénzügji terv öiizeomlásák és nemciak Franclaorizígra, hanem Németországra és a semlegei Európára Is lulyoi klhatáilll volna.
Herrlot akarata ellenére a francia szenátus elnapolta Üléseit
Páris, jullus 13. A izenátui tegnap, juüui 31 élg elnapolta magát, anélkül, hogy figyelembe vetle volna Herrlot miniszterelnöknek azt a kifejezett kivániágát, hogy a azenitus a londoni konferencia t«r-tama alatt tirgyalja le ai amnesi-ll.javaslatot.
niin..M.i ... Brr hör. aioo. k»r«»i U.ron b.r. IlOOO lonr.
A klsántánt külügyminiszterei Hassatyknil
Páris, jullui 14. A kliántánt kül-ügymlnlnterel tegmp délután • lanal kaitélybin Massaryk alnök vendégel voltak. A vendégeket azokban a helyliégckben, ahol átutaztak, a lakoiaág izlvélyaien üd-vözölte. A laaal dijiunir útin. amelyen a kit törvéayhozó kamara elaökci éa a hadü/ymializter la réaitvettak, ax alaök fogadta Duca él Nlnctlci külögymlnlizterekat, akikkel honzabb politikai migbo-izéléieket folytatott. A vendégek délután taára valtak hivataloaak aa elaökböi. Elte Neue jugoizláv követ adott tlazteletükre ebédet. Duca külügyminiszter ml utaitk hixa.
Véres zendfllés Lalbachban
Belgrád, jullui 14. A Vrene lel-bachl jalantéae izerlnt ai orjuniatit éa a munkások költ várea óaaxe ütközés történt, melybao agy mun kái életét veiztette. Egy kormány párti lap izerlnt a muokiaok voltak a timadók.
Bethlen nyilatkozata az angol sajtóban
London, jullui 14Daily Moyi muakatiria intervjui kölöl Bethlen Iitvin gróf mlnlizt.ielaöktől, mely-ben Bethlia megelégedélét fejeli kl a köiciön londoni ilkera falait
Rdmában háromszorosan túljegyezték a kölcsönt
Rima, jullui 14 A Banca d\'Italia hivatalosan Is közzétette, hogy a magyar külföldi kölciőn Olaizor-ixágra elő réizét hiromoxoroilD túljegyezték. Végöuzegben 550 millió ilrit jegyeztek.
Aláírták az olasz-iugoszlá* kereskedelmi szerződést
Belgrád, jullui 14. Ma írták alá Olaixoraiág éa a jugoizláv király, ■ág közt létrejött kereskedelm ■zerződéit.
Befejeződtek az olasz-jugoszláv tárgyalások
Belgrád, ju\'íui 14. Az olux— jugoizláv kerelkedelmi szedődé megkötésére kiküldött bliottai| tegnap befejezte muokilatait. fi kereskedelmi szerződéi három évr ■ zól él a két parlament réazér£ tőrtént ratlfikálái után lép hatilybl Az olm delegáció továbbra I Belgridbin marad különböző kon venclók, igy különösen a konzu konvenció oaunkilatalnak befejezés végett.
Herrlot fogadta a német kövtte
Páris, jullui 14. Heiriot, a fraccli köitárniig elnöke ma klhallgatá ion fogadta Németolixág követél
zala: kczlony
Aferencrendiek teológiai főiskoláját Nagykanizsára helyezték
Dr. Vargha P. Teodorlk leii Nagykanlita plebánoia
Nagykanizsa, juliizs H Amint jeiezlük, tegn.peiőlt ült öisze Budapesten a szentferencreod uj korcaánytanáca., hogy a szokásos évvégl személyi változásokst megejtse. A kormáoytinács mindenekelőtt foglalkozott a rend teológiai főiskolájának problémájával. Miután a rend fővárosi esékháxs, nemkülönben a budspesll viszonyok nem slkaimassk a tőlekola és a teológusok szempontjából, elhatárolták, hogy a főiskolát vl-dékra helyezik. Hoiszss tanácskozás után ugy döntöttek, hogy Du-nánlulrs teszik. Itt pedig a főiskola céljaira isgálkalmsiabb a kanizsai rendház. A leológlel főiskola tanári kara és a teológusok egy része míg o hét folyamán Ksnlzsára ér-k.zlk.
A kanlzssl rendház főnökévé és Kanizsa plébánosává dr. Vargha P. Teodorik leoióglsl Isnárt, az országos hlríl biblikust nevezték ki.
A teológlsi főiskola tsnáral dr. Molnár P. Arkangyal, a böicsészst doktors, aki Rómában végezte tanulmányalt, dr. Süly P. Szalézi Fer.r.c, az egyházjog tanára és dr. Pichler P. Emii, a dogmatika ta nára. Házfőnök helyettes Gulyás P. Gellért hitszónok az andocsl rend-
házból. Hitoktató Le/esik P. Pongrác, s ÍKk.nlzssl.k kedvelt P. Pongrlcs-. fi) két év .lőtt lelt Kanizsáról vftlsőaegesdre áthelyezve. A teológlsi főiskola hallgatói: Pul-vermann Zénó (IV), Andreidesz Teofll (IV), Andcsra Fellcláo (111,1, Németh Pius (III), Tomeci Gideon (111), Csontos Kázmér (I), Marlei Ms.csl (I) és Márton Barnabás (I).
A kanizssi rendházból Simícta P. Sebestyén helyettes házfőnököt a pápai rendházhoz, Heidinger. P. Jenő hitszónokot él presest a bu dapeati rendházhoz helyezték át hitszónok! minőségben. A kanlzssl rondhás régi tagjai közül megmaradtak Király P. Lírloc káplán és fogh Ixielkész, Ehrlich P. Al.jos kis-ksnlzssl lelkész, Mátés P. Hilár hit tanár, hitszónok, ax O táretflat, a hsrmsdrend és Keresztény Mun--káslfj.k Igazgatója, Bakos P. Lőrinc hittanár éa hitszónok. Schwan Fr. Balázs ás Varga Fr. Konrád rendtestvérek. Az utóbbi hét évig szlbérisl, majd jspán hadifogságban volt.
A kanlzssl katolikus társadalom uj plébánosát és az Idehelyezett főiskolai tanárokat és lelkészeket ünnepélyes keretben fogja fogadni és üdvözölni.
Ifjabb Banekovics János tragikus halála
A fiatal állatorvos a Dunába fuli
?__
HÍREK.
Római katolikus: .Miila M. Protestáns: M MagU Izraelita: Thamusz hó 13.
iHctcorológlai Intézet jelentéio szerint, átmenetileg borús és helyenkint zivataros asó várható a bómériéklet csökkenésével és-éléokülő szelekkel.
— A főjegyző elfoglalta hivatalát. Dr. Krátky István főjegyző," ■ polgármester helyettese hétfőn délelőtt egy heti betegsége után elfoglalta hivatalát.
— A polgári Iskola B-llatá-aai. A közoktatásügyi minlazter Szakonyi Gézáné Klntner Róza polgári iskolai tanárnőt és Földes János tanárt végelbánáa alá vonta.
— Modern huacaarnokot terveznek a kanlzaal piacra. Tegnap délelőtt a husiparosok küldöttsége járt a városházán Králky István dr. főjegyzőnél, a polgármester helyetteaénél éa tárgyalásokat folytattak a piacon építendő huaárusftó pavillon ügyében. Az állatorvosi hivatal ugyanis köregész-ségügyi szempontból kifogásolta á mészárosok által beterjesztett pavillon terveket, amiket a polgármesterrel folytatott tárgyalások eredményeképen készíttettek. A mérnöki hivatal elgondolása alsp ján már elkészüllek az uj tervek is, melyek a piac félhosszúságában két vo.ialban építendő, zárt csar-nokrendsxer slapján oldanák meg a* husárusltó helyiségek felállításának kérdését. Ez a terv azonban költség többletet jelentene a mészárosok számára. Ezűgyben ma délben Ül Össze a főjegyző, a mérnöki éa állatorvosi hivatalok, hogy megállapodáauk eldöntse ezt a sürgős megoldásra váró kérdést.
— 64 éven dlvatáruhár.. Sin-ger József és Társa dlvatáruháza Nagykanizaa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Cserkészeink Zákányban. A nagykanizsai Csány 77 cserkészcsapat, amely jelenleg Zákáayban táborozik, vasárnap délelőtt a falu ban misét hallgatott, a délután folyamán pedig táborhelyén jólsikerült, kedves ünaepséget rendezett. Volt ott énekszám, szavalat, különféle cserkész-játékok, két egyfelvonásos színdarab és végezetül a magyar Hiszekegy. Az ünnepségen jelenvolt gróf Zichy Ödönné, a cserkészek aranyoasiivü patroaája. Kivonult a táborhelyre az egész köiség apraja-npgyja, vittek éielmi-azeradományokat a táborozóknak, összegyűjtöttek hamarjában 293.500 koronát, amit egy öreg néni megtoldott egy dinárral. Még este a táborlüzhöz is sok közságbeli ment ki és sokáig hallgatták cserkeszeink vidám nótázáaát. .
— Férfi éa női ruhávásznak, angol lüszterek, férfi és női azövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singet József is Társa áruháza.
— Alispáni rendeletek. Az alispán rendeletet küldött az 1920 —1921. évi őrlési vámhátralék tartozások, — könyöradományok gyűjtése, koldulás szabályozása, — beosztott tanerők után fizetendő járulékok behajtása tárgyában.
— A rádió kultura Zalában. Tegnap reggel Zalaegerszegen le-anreltek Jámbor Márton ügyvéd lakásán egy thkos rádió felvevő állomást. Ai *li4ráL« megindult.
JW Pf*. ,6a 1161 divatcikkekben iTOoUdabb kUxolgáláa Schwarcx Dezső cégnél, Fö-ut t.
Nagykanizsa, Julius 14 Még cssk nem Is olyan régen történt, hogy gonosz kezek kioltották egy reményteljes, nagyjövőjü kanizsai fiatalember — dr. Simán Endre ujságiró kollegánk életét, ma egy másik, nem kevésbbé tragikus körülmények közölt az élők sorából elköltözött kanizsai fiatalember tragédiájáról kell beszámolnunk.
Miadenkl Ismeri Kanizsán Banekovics János Iskolaigazgató hason• nevü 24 éves délceg katonai állatorvos fiit.",
Alig két hónapja, hogy elvégezte taaulmányalt, néhány nap előtt paciig féléves gyakorlatra a kisbéri katonai mántolepra vezényelték. < Banekovics János igazgató és leánya, Lulu, városi tisztviselőnő vasárnap délután otthon tartózkodtak, amikor sürgöny érkezett Kisbérről Banekovicsék cinére, melyben a méntelopl fŐállatorvoi érte-
— Eltűnnek az Iparosok clmtáblái. Nemrég a kanizsai utcákon majd minden házon kinyúlt a kapu felett egy-egy Iparos clmtáblája. Most aztán ezek is a borbélytányérak sorsára jutottak. Egyenként öt aranykorona adót róttak kl rájuk, mert ott hirdették a becsületes kenyérkereseted a közterület felett. Most aztán egyik cégtábla a másik után tűnik el. Van utca, ahol már egyetlen egy sincs. Azért nem dobják el őket n mesterek, csak lavesilk őket, hogy ne legyenek a .közterület" felett, aztán felszegezik egéss simán, lapjával a falra. Vannak, akik elhatározták, hogy a járdát sem fogják ozutáa tisztítani, megjavítani, mart ha közterület, hit legyen közterület.
<7- Regenhardt és Raymann lendamaaztok, női és férfi zsebkendők, May és Holfeld rumburger vásznak, len- és linóbatisztok, slfo-nok, sifoabatlsztok máraékelt árbaa Slnger dlvatáruházában szerezhetők ba.
alti őket, hogy fiuk a vizbe fúlt.
Banekovics Igazgató — aki rajongásig szerette derék, törekvő és szép fiát és nagy anyagi áldozatokkal nevelte kész emberré — a kétsoros távirat elolvasása után ájultan esett össze. Leánya térítette eszméletre. Azonnal értesítették a Lukácsfürdőben magát gyógykezel-tető Banekovlcsnél, aki Budapestről utazott Kisbérre, mig Bsneko-vici éa leáuya vasárnap este utaztak el.
A távirat semmi más adatot nam tartalmazott. Addig, mig bővebbl részletek állnak rendelkezésre, a kisbéri terrénummal Ismerősek ugy magyarázzák a szomorú esetet, hogy a fiatal Bmokovlcs valószínűleg egy társasággal a Dunába ment fürödni — nhol egy örvény elsodorta. A mélyen sújtott Banekovics caslád iránt óriási részvét nyilvánul meg városszerte.
— „Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-Ut fi. azám.
— Még egy őr lesz a temetőben. Acs József közigazgatási tanácsos, temetőgondnok kérvényt Intézett a városi tanácshoz, hogy gondoskodjék még egy tometőőr felvételéről. Reméljük, hogy a ta-. nács a temetőben uralkodó sokakor tapasztalt és ehelyütt is panaazolt rendetlenség megszüntetése érdekében. nem fog elzárkózni az elől a kéréa elől, amolyet nem csak a teketőgondnok.de voltaképen egész Kanlisz kegyeletes érzésében sokszor érzékenyen megsértett és anyagilag is megkárosodott közönsége terjeszt a város vezető-lége elé.
— Az amerikai vllágrepQIők. Az amerikai világkörüli repülők ma reggel 5 óm 45 perckor Prága Irányában Párlsba repültek.
— Tiraxta len tortllkSzfik drbja caak 45.000 koronáért Pűrsl Józaef kékcslllag dlvatáruházában.
1924. jullus 15.
— Klán József emlékünnepély. Jullus 17-én Zalaegerszegen Kiss József emlékére ünnepély lesz, melyen Baráti József, n Magyar Színház főrendezője Kiss József balladáit azavalja, a költő fia Kiss JeaŐ Sándor erolékbeazédet mond éa Erdélyi Janka Kiss JSzsef meg-zenésített költeményeit ének\'1.
— Nagy olcsóság; Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszálli-tott árban kaphatók SingcrJózseJ és Társa dlvatáruházában, Erzsébettér.
— Sxurkáláa az alsóbagodl majállaon. Vasárnap este majális volt Alaóbagodon. Székcdi János boldogfal 28 éves legény összeszólalkozott az egyik muzslkuia cigánnyal. Végül ii a cimbalmos revolvert rántott, de mire használhatta volna, a négybőgős kétszer S\'ékedl hátába azúrt. A legényt beszállították az egerszegi kórházba. Állapota válságos. A cigányokat letartóztatták.
— A vllághlrU jó minőségű azövŐpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és szővőcárna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó és vöröafejtő kapható Slnger József éa Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Nem tanácson a városháza előtt járni. Vasárnap este 10 és 11 óra között nagy néptömeg szaladt össze a városháza Kaainczy-utcai járdáján. Az történt ugyanis, hogy valahonnan a városháza második emeletéről lezuhant egy hatalmas vakolattömeg Antal György és Brandl József éppen arra haladó fiatal tisztviselők fejére. A rendőrőrszem azonnal jelentésbe foglalta as esetet s c»ak ajvéletlenen mult, hogy a két tisztviselőnek az ijedségen kívül más bsja nem történt. Egy okkal több, hogy türelmetlenül kérdezzük — hol késik a vároihiza esztendők ótá esedékes tatarozása ?
— A magyar kölcsön. Tudvalévően az elmúlt hét csütörtökjén, julius 10 én bocsájtották nyilvános jtgyzésre a magyar kölciöat. A jagyzéanek befejezését az olasz pinzpiacon és a magyar kölcsön lejegyzésének eredményét valószínűleg még ma publikálni fogják. A magyar kölcsön Olaszországban la kedvező elhelyezésre talált. Svájcban jullus 30-án kezdik meg a magyar kölcsön nyilvános jegyzését. A cseh jegyzés időpontja még nincs meghatározva. A külföldi kölcsön magyar tranchea tekintetében véglegea megállapodás történt Korányi pénzügyminiszter és agyáriparosok érdekképviselői közt. A pénzügyminiszterrel történt megállapodásról, a jegyzés időpontjáról a pénzintézetek ad hoc bizottsága ma számol be a TEBE kötelékébe tartozó.
— Döntőbíróság a közalkalmazottak vitás járandósága Ügyében. A pénzügyminiszter és aa Igazságügyminlszter együttesen rendeletet adtak kl, melynek értelmében a Pénzintézeti Központ mellett a kö (szolgálati alkalmazottak éa a nyugdíjasok hivatali járandóságait terhelő tartozások rendezése körében felmerült vitás kérdések eldöntésére döntőbíróság ala> kul. A rendelet szerint ez a bizottság az elaök és elnökhelyettesen kivül 16 tagból, előadóból és az előadóhelyettesből áll. A rendelet még Ismerteti a bizottság hatáskörét, szervezetét, valamint a követelésekre vonatkozó vitáa kérdések-ben és a kénvazeregyezméayekre Irányuló ügyekben követendő el-járáat.
15
1924. lullus 15.
7.*LAl KOZU.NY
Mélyen leszállított árak! = Mig a készlet tart! = Mélyen leszállított árakl
Kisfalud! és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-noz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Színtartó mosók Méterje
Méterie Héterie Méterje
dá 1000 K ZlOOOK ZloOOK Itf
Kelengye vászon Méterje
Mosó Crepp
Méterje
\'500 K
— Szabók réazértfi Zoug, Doublage, Peru, Kasztor, Rechant éa kellékek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa áruházába, Erzaébet-tér.
— Bányaaxerencaétleaaég. A lapok jelentése szerint az egyik gclsenkircheni tárnában szombaton súlyos robbanás történt. Két bányász meghalt, öt aulyoaan meg-sebesült, kik közül kettő vérzésben meghall. Igy a robbanásnak négy halálos áldozata van.
— D. M. C. hulanyák és sokolk raktáron. Előnyük, hogy aajátjuk-bői javíthatók. Fejaiéaeket elvállal Filipp kötöttáru gyára Siombathely.
— Vizbefnlt Temesvár főpolgármestere. Stan Vldrlghin, Temeavár főpo\'gármestere tegnap este fürdés közben a B :gába fulladt.
— Lópokrócok Irgelaőbbrendü gyárainak főlerakala: Singer Józsej és Társa áruháza. Uradalmak részéra gyári árakl
Tenni*, fotball és atlétikai Cikkek olcsón kaphatók, tennis-hurozist vállalok Szabó Antal sport-üzlete.
sportélet.
Zrínyi TE-BSC 2 jO. Jól meg
érdemelt győzelmet aratott vasárnap a ZTE a Barcsi SC felett. A
mérkőzés — talán a tikkasztó hő-Bég miatt — kissé lanyhán indult és ciak a második félidőben vált élénkebbé, amikor a ZTE ciatár-sora a kipróbált védelem által kitűnően támogatva, sorozatos támadásokat vezet a barcsi kspu ellen. A BSC védelme, különösen a kapus, nagy muakát végzott és a szépen kombináló, de a kapu előtt még nem eléggé határozott kanizsai csatárok minden támadásit leszereli, mig végre Popovlte éa Farkai góljai a győrelmet mégis ciak biztosítják. Hankovsxky, mint próbák.pui, kevée dolgát jól végezte. Varga a mérkőzést miadkit fél megelégedésére nagy körültekintéssel vetélte,
NTE-PVSC 2 ■ 1 (0 .1) Ertá-
kea győzelmet aratott Pécsett a Vaautaa Sportclub ellen «x NTE csapata. Az eU5 félidőben a pécsi clapat sxerexte meg a v.xetéit, mert ax utalástól fáradt kanizsaiak nem mindig tudták parírozni a aössel kereaxtülvltt támadásokat. A második félidőben azonbsn magáratalált az NTE és régen látott ezip játékkal kapujukhoz exegexto a
flécsleket a nem ceak a klegyen-ítélt, tfftem a győzelmet la meg-ezerazte Dezső é. Bojt góljaival. Dezső harmadik gólját állltólagoa offild elmén nem adta meg • bíró.
Efvuagl sport. Vaaárn.p
délután mérkőzött Zelaegerszegcn a Move ZSE a főiskolások csapatával. Eredmény 3:1. Move ZSE lávára.
Az Irodalmi és MUvészeti Kör elnök-választó rendes közgyűlése
A Kör mozgalmat Indított a kanizsai kultúrház érdekében
Nagykanizsa, jotius 14
Vasárnap délelőtt 11 órakor tar-totta évi rendea közgyűlését a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a városháza közgyűlési termében.
A gyűlést Szakáll Gyula elnök nyitotta meg. Beszédében rámutatott, hogy, habár a kommün után akadtak agilis férfiak, kik a Kör munkásaágának újra való megjadi-táaán fáradoztak, ds ez n felbuzdulás csak azalmaláng vo\'t, mert hajótörést szenvedett a nagykanizsai társadalom, elsősorban a tagok közönyén. Ehhez járu\'t a turáni átok, a azemélyeskedéa,. a viszálykodás, aminek több esetben üres közgyűlési terem lett a következménye. Volt néháoyv buzgó tagja a Körnek, akik azt hirdették, hogy a kultúra nem egy-két tanáré, lelkes hivatalnoké, hanem mindnyájunké, tehát mindnyájunknak dolgozni kell érte, de ciak a legutóbbi Időben Indult meg a komoly, vállvetett munka, minek icgazebb bizonyítéka a most lezajlott dalosverseay. Kéri, hogy szűnjön meg minden viszálykodás, egyesüljünk szeretetben és hozzunk áldozatot nemzetünkért, magtépázott hazánk kultúrájáért.
Az elnöki megnyitót a szokatlanul nagyszámú közönség lelkes tapssal és éljenzésse! fogadta.
Majtényl Károly titkár olvast fel azután beszámolóját. A Kör visszafejlődésének oka főként a helyiséghiány, mióta becsukták előtte a városháza kapuit. A díszes közönség nem látogatta as előadásokat a Ro\'goayl utl tornacsarnokban, a városháza közgyűlési termét pedig még március 15 re sem engedték át a Körnek a Igy csak az iskolák tartották mag Kanizsán a nemzeti ünnepet. Pfeiffer Elek elnök lemondásával a Kör gazdátlan maradt a Szakáll Gyulát bízták mag eddig a kózgyüléalg a* elnöki tisztséggel. Májusban megszervezte a Kör régi dalárdáját. A aalaegerazegl vegyes-kar ssrlegavató ünnepségén a Kör ayo!ctagu küldöttséggel vett résst. Eialkalommzl megbaazélések folytak, hogy megalakitaák a Zala megyei Dalosszövetséget a hogy no-
vemberben a Kör vendégül láasa Kanizsán az egerazegl vegyeskart. A Kör rendezésében két ünnepély volt: a Zrínyi-ünnepély és a dslos-verseay.
A titkár\', msjd a pénztári js-lentés elfogadása után a közgyűlés elnöki javaalatra Majtényi Kíroly titkárnak elismerését és ragaaiko-d iáét f<j«zto ki; a tisztikarnak és pénztárnoknak a felmsntvényt megadta.
A titkár iamertetéiébsn elfogadták az alapszabályoknak a belügyminisztérium által szorgalmazott médoiltássit. Az alapító tagsági dijat 10, a rendes tagsági d jat 1 aranykoronában állapították meg. Mtjd az üresediaben levő elnöki tisztség betöltésével egyhangú lelkesedéssel Szakáll Gyula kegyes-rendi tanárt bízták meg. Pfeiffer Eleknek jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak.
Az uj elnök meleghangú beszéd-ban köszönte meg a Kör bizalmát, aztán áttértek az iadítványokra.
A titkár indítványozta, hogy a Kör a dalosverseaybői származó jövedelme felét, egy mll\'ió koronát szavazzon meg a kanizsai kultur-ház alapjára a a Kor, mint kezdeményező lépjen érintkezésbe a többi egyesületekkel, a várossal, megyével ás magánosokkal la ennek az aiapaak gyarapítása érdekében. Aa Indítvány körül hosszú vita Indult meg. Indítványozták, hogy az egyesületek tagdíjaik bizonyasszázalékát, vagy tiszta jövedelműk egy részét adják erre a célra, vagy padig miaden egyeaület rendészen erre a célra egy egy előadáat. Végül is a titkári iaditváayt fogadták el azzal a módosítással, hogy olőször érintkezésbe lépnek a többi egyesülettel s csak azutáa kötik le alapítványul as egymillió koronát.
Matán OdÖn Indítványozta, hogy a Kör Indítson akciót a katonazenekar megmentése érdekében. Hosssu vita után a közgyűlés tízes bizottságot küldött kl ennek a kérdésnek letárgyalására.
Ezzel a közgyűlés déli 1 órakor befejeződött
Serlegavató ünnepség Egerszegen
Nagykanizsa, julius U Szépen sikerűit házi ünnepaéget rendezett szombaton este a Katolikus Ház-hun a Zalaegerazegl Egyházi Enek- és Zeneegyesület vegyeskara a Nsgykanlzaán nyert díszes ezüst serleg felavatása céljából. Az ünnepségen réastvett Zslaegerazeg egész intelligenciája dr. Bödy Zoltán alispán. Szirmai Miksa klr. tanfelügyelő és Méiö Géza pénzügy-Igazgatóhelyettes vezetése mellett. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti KÖr képviseletében jelen vol-
tak : Szakáll Gyula, Majtényl Károly, Bűchler Mór, Ketting Ferenc éa Nagy Győző. A felejthetetlenül kedves ünnepségen az egerszeglek előadták újra azokat a csodásan szép dalokat, melyekkel a megyei dalosverseáyen Kanizsa közönségét valósággal meghódították. A kanizsalak részéről Szakáll elnök meleg szavakkal tolmácsolta az Irodalmi és Müvészotl Köraek, valamiét a körJ dalárdájának üdvözletét és átadta a díszes serleget Mérő péazügylgazgató-kelyettesnek, aki
meghatottan mondott köszönetet érte. A serUgavató beszédet dr. Kecskemélhy Albert ügyvéd mondotta. A műior egyéb számai közül kiemeljük Nagy Győző nevét, aki a magyar dalról Irt nagyhatású ódájával sok tapsot váltott kl a hallgatóságból. Majtényi Károly po-hárköszöatŐjéban méltatta a vegyes-kar páratlan teljesítményeit és a megysi daloskörök szövetségének megalkotására hívta fal as egerszegi dalotokat. A pompásan alkerült ünnepségnek bennünket legközelebbről érintő eredménye kü\'önben az a megegyezés, mely az Irodalmi Kör vezetősége és a vegyeakar között létesült. Eszerint az őszi évadban a zalaegerszegi Egyházi £nek- és Zmeegyesűlet az Irodalmi Körrel karöltve Nsgykanizsán hsng-versenyt fog rendezni a Polgári Egyletben. A hmgversenyen a kanizsalak Is énekelni fognak éa as Irodalmi Kör zenekara Is közre fog működni. Meg vagyunk róla győződve, hogy városunk közönsége a daloiveraeny meglepő eredménye után a legnagyobb érdeklŐdéasel fogja fogadni Zslaország fővárosának kitűnő dalosalt.
SZÍNHÁZ.
Zanzslka kisasszony vssárnsp délutáni elŐsdását szépsiámu közönség nézte végig, melyen Molnár Aranka, Jávor Antal, Gáspár, Ar-kossy, Kelaty és Misák Magdus vitték diadalra Martosa—B.\'ódy operettjét.
Diadalmaa asszony harmadik előadáss is táblás ház előtt folyt le a legteljeaebb alkar jegyében. Arany Tllla éa Molnár Aranka ragyogó művészi alakításai, Asz-stonyl direktor, Arkossy Vilmos, Vádnál János és Jávor Antal elsőrangú játéks még egy negyedik táblás házat blitositanak a pompás operettnek.
Hattynlovag Hsrmath Imre könnyed operetteje sok derűs percet szerzett a pompásan mulató közönségnek, amely Molnár Aranka, Keleti Árpád, Jávor Antal, Gáspár Iván éa Gál Ilonka eleven, tempe-rameatumos játékának sokat tapsolt. Piatér Rózsi disztingvált játékával szép sikert aratott. A rendezés dicséretet érdemel.
Ma aste Luxemburg grófja kerül előadáara Asszonyi direktor főrea-
dezésáben.
Heti műsor s
Kedden: Luxemburg grófja.
Szerdán: Kékszakáll nyolcadik felesége. (Csak felnőtteknek.)
Csütörtökön: Hattyulovag.
Pénteken: Pillangó főhadnagy.
Szombaton: Pompaaour. Ops-rette újdonság.
Vasárnap délután népünnepély a sétatéren.
Vásárnap este: Pompadour.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. lutlua 15.
KÖZQAJEpASÁQ.
A* uj f abonatermáa. A legutóbbi ter mé« jelent élből kitűnik, hogy a búzatermés körülbelül *jy millió métermézsával keveaebb, mint két héttel ezelőtt várták. A kormányt, a gazdákat éa a kereskedelmet most az uj gabonatermés értékesítésének ügye foglalkoitatje. Körülbelül két millióra becsülhető az az ösazeg, mely ciupán az Idei gabonatermés áttételéhez szükséges. A főldmüvelésüg jrl minisztérium részétől az uj gabonatermés éité-kesitési lehetőségéről azt a falvi-lágosltáat adták, hojy Csehország éa Ausztria gabonakereikeeielmo mutat érdeklődéat a aaagyír gaboaa iránt. Erre vezethető viasza aa Is, hogy az uj bu»a 212000 ríl 300.000 koronára azökött fel. Aa Auaztriá-ban való gakonaértékealtáa lehetségesnek látásik, aronbaa aggasstó az a Csehországból érkeiő kir, hogy ottaal agrár motgolóWáira a oieh korasány auguiztua 31 ig W« akarja tlltaai a külföldi gaWoaa ée liszt behocatalát. R«aélhelő aaoa-ban, hogy ez a aehácaég kiküsaö-bőlhető lesz.
mitátmÉnnmtL
Uránia. Kedd-szerda 6, 7.8 és 9 árakor A strand/ototrajusok Zoro Haru burlesakvlgjáték 6 felvonásban. Alpesi tájkép 2 felvonás -baa. Angol Híradó 1 felvoaásbsn.
A TÖXSM MHA
(S.1U leio.il/UU!..)eleaUe.) Cal.ll.Ieaűl alakultaméi ISaede éa eoa.k katása alatt aa Iria.i.t
laoyhább Tolt. Aa írvcal.aígek lok «a«tb.a meghaladják aa 5*/.\'Ot egjr.s caelekbea 8*/e\'Ot. A ka.gúlát Igy arm volt cgysifes, mart egyca értékekben kla.bb javuláa I illőit be. Altalábaa aa Iriayiat azoabaa nem viltoaott éa mindvégig gy«ng. maradt. A bícal lanyháéig tartó.kodóvá tatte a apekuláclél éi a forgalom zirlat falé telj.aen megciappaat. Zirlatkor a ■ hangul.t kedveiótlco, forgalom caa-<■ kél,. A pénzpiacon \'/,—\'/, •/, lg
0 kötöttek őrletet.
,. Utóiőxede. Irényzat tartott. Ma-
1 gy.r Hilel 567, Oaitrék Hlt.l 173 „ —175, S.lfó 573, H...I Bank 175, , Kőazén 3100, P.atl Hazai 3615,
Eiyaaúll Fövéroal 145, Ker.ake-y delmi 1210, Naald 25250, Cukor * 2625, Georgia 449, M.zőh.gy.al << 213, Ganz D.nublua 3150, Nova »\' 153, Leszámítoló 82.
=z Termény tó*.de. Buza tlazavl-
_ dékl 76 kg o. 345000-350000, 79 kg-oa 360000—365000, egyébvidéki
S76 kg o. 337500-342500, 79 kg o. 352500-357500, roza 290000-I 300000, takermányirpe 295000— 300000, z.b 330000-340000. tengeri 295000 -300000, korp. 215000 3 —217500, r.pce 520000—540QOO.
u Az Irányzat megélénkült, külö-nöaen a budapaatl nagy malmok 1 » váaá.léaa folytén Arak 10—20000 — korooával emelkedtek.
S.rtéavéaér. Felhajtottak 2050, Lz eladatlanul vlieiamar.dl 800. A vá-aér közepea volt. 1. r. 23500—24000. Közepea 23500, Könnyű 22000-23000. Szalonnáé lél.e.téa 27000 — 28500. Lehuzoil hua 27000 29000 Sózott szalonna 25000-26000 Sra-lonna —. Z.lr 28000.
99
A budapesti tőzide záró árfolyamai
** »_. tl Urtt stLfl. 17
Bukok
AKOt-X*<7. il JO
Huil lM
Axrtf / —
M>cr- "»- >s>
UUáSCf ti JO
Laaalcit- •)
Ol.-U. tus K 10
Oiao. Hit I?1
Ltoji tank IO.JO
(UakTcrtia IJI
AlullcC-é fc It.JO
B. Acrli }«
r«i&>tc%. jto Hcnui • <0 Hcrr. ni. 1.1. (o
HoDfirU -
lovatlan Ijo M.-Cmú Ipart. »5
Porfilml t*
Kh. Hiwl ll M> oat-MreM
Ui;. JtUUot j t Véren I ttsk t
Kczaxr ll. JO
N«ma.l\'.4« lék, ij K««k. U. 11)0
UQIűo -
ICO. t. («(« «
» » «) -
UUtotllök éi Takar4k«k
Bil.lroil lf. I4.JO
rsiíMii lítlcjal T»k Álul. Tak. * 1)1 MokUr llaaal akt Sl*8 M.BIal. rctxUn Méo.-r(t*iu
m
• JO

•ij Hja
T6r6kaiaata.
OUalla llovlria
klil!jmal»a
Simlh. I:
Cwm ?l
fcailkl ll»D
Silnvérl 1j<
KoM éje
IttTlo l»f\'« II
x«t. «:«. io<
DimU UJ
Wif w4al* K<<
U>0. Ha-A »l
Ali Ktnto Jtx
Ktrlnlé «c
M4rl illa JC
Safytéioofl 1K
Si.\'Okc&ÍOt le
$■!(« J\'J
Újlaki ne
Ünl6 tU;i ll
frlkle;! ioij
Cupill l»S- -
hjraadAk
M«u acél Belt» ÍHo U«pt Mér!*
O\'-ynir-.tjf
i MEP
Klil-oyi Kim.
Ffalir.J GV/11 KuDOélf
Rrj\'.M
5n.!s:it» V.it\'x*
WcOllMÍ
K6t.fi Clisy
Gui Ot\'.xt-PttU» >» PKT\'M I
P(Kk«Mk,
Kr«»kl
GacaDai. |
Gau.Vill l Oéy U »»•»• Qjlit,
r« ip»»
A». u .
Ca«i:\'
Os-jiiiialitl XOH. 11
rocreU.
Otttaua | Iliiéi (a i:
lleel U
kdr4«bixtr»l i
s. I ■"-<.\'
Iliiéi h
Awnlil fa
bM
M Llojt
Méionuc-Vr
K«m»tl f* }•
Llfbtlj
0<a
Kélt ll I
WIIMI
TWk
Nukl 1}
Vlk. tiua Z.U.1.1
i0j
ZrMttn. -

KOilikitléi
Jí •JO
ASrta AllamUa
Wfu.
Bif
UUkoM 41
X«nü 4«
Viro«l II
D4»rtiai 19
Sort 154
AlUnoin )J«
Tr».» tl Cokori>ir»k
DOtiikot jij
Horrél r»> 07J
Cokodp«r »4lJ
0«>r<l« éJO
UuSi. nl. uj
St »——.«< UJJ
ÍHlntllllfék
Űctla il
Cilaoo io
Siéllml Jío
P\'-.^Skl ij
VUL r<ai(l (3
Tok éji éB
HiJk«**k, se OAs. Vlllnmoa
Ko- \'•««
Hal lti« «-«!
Vaaaa. rtí. -
Ak. (la ll
uflihi jjo
Olajok
OW.J
Utfoal r««- l
Sör 4a F4»iro«l »a»
KUIl7>«< Vc tM iK S Pu te*
Gici-lclt lll
Kr>M< imii jo
Si4a«oa< I-
BaAlloúSh
lltcflrla —
KO7»I M»IX IM tftee

loia -k. «a toulpai «i
SÍK- kaol« »l<
CíiO tmil 7
O7.rto»o»« Ji
Si4»l-Kí.:4 »<
W. Textil -
oomu«* ie<
Xutoa Ji
rimi ijj O74<J t«na
J^aarí H
Vegyi p*\'
Sp«dlaa 14!
Chloc4a DaoUa
Kélall XSaU XJMtkl
Ut«<
Doío<I Dlall ia<t«a Pékaa XIUI Otnl
•aSB
Kllll/kMA VwH ÍO»*.
U«ol »J
Braaaót é\'O
Cccri. W- ll
Pa»U 49
HaapalpM —
lurfUa jj
OlWMlI 1*1
Utfir.-NfaaM 140
Tini öp«4i —
I sj
G)!ri Ml
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzésali
Bécs . . Berlin . . Priga . .
Dartsa Valuta
ii*a »t u i*m» »i
. 84iO I8W0 SliOlZt
. 4VS0 6060 6006 4010
. 42260 415 418 41160
Kewyorkbia 13
N dirlza-klzpoRt hivatalos árfilyiBal
ValutAH
Wol leM ))tw«-|(c4M Caai lacti up
Dloii üollto Praada tr.
Oiatf. kcr. SriKl frank
»JO-»?0
lo600-81400 4140 4170 14J-JJJ >«Í«J 1440-JJJO IMOO-lltOO I4ÍJO-IJICO JOéJOJIIJ1 Itto-Pío ll(k-lK>(o
IIWC\'IJJJO IC? IC-I IC-t-0
OawIzAtt
AMéiartaa JCJJO-JIIJO
Bil^tli Bkkaraal UrCml
Ko*aobl,a
M.Uco
Nl»rMk
rirt.
Vilit
tjfrtjo jjj-jyj
J7IO-JJSO IJIéO-IJJJO lOSIO-IICJO J)|C>»>)M<4 J4ÍO JJéO
lnoo-is«oo 4I}0-4I?0
• JS0-I440
j»*e<i
114J0-11S41 UJ70-IJI0O
Zürichi xárlat 1
Pilis 2Í20-00, Uodoo X330 00, Nawyork 643 60, Brilssel 2600, MaUaad 2347 60, Holland 106-60, Berlin 130 50, Wlea 7700, Soíla 400 00, Priga 1012 60, Budspeit 67-30, Bukereit 24000, BeljrW 645 00, Versé 1(800.
Felelős szerkesztő: a föazerkcsztő Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés KT. Nagykanizsa
ADróhlrdetóMk
Apr6hlrdaté.« 10 iBÓlg OOOO K. mln<l«n t»-»abbl aaO BOO X, mladén TUla|abb batSval aaaSall »«<J ÍOOO X. AllSat k*r«a4kn«k 3S ■ Uialék kedmuéaj. Tulr- 44 BaMpsaro-kon Zft uitallk Mir.
Hátizsákok
SCHLESS TESTVÉREK B
kulöoféle nsgysigben kaphatók
Xll jí-n-jnkia <lp^fc.a»gétl aM>oaall b«Up4ara rtn Tikki Ttrtr.< c;éu Ci<»(n)\'9i 74. 744
UWpét" Kértei I\'
SZABADOS MÁTYÁS
kékl.atedéjében
tanulók
fizetéssel felvétetnek. 2 ^ ig
Életbiztosításokat
4a ejjríb ViitoiIUioVat elfojteca ftlroi a Foncléro AltaliHoa Blstoaltó Intézat FöUgynökséga
Siljílazt titkár I40
Pő-ut 5. szám. — (Bazár ndvar)
Zalavármegyei Takarékpénztár Réazvény-társaság Zalaegerszeg.
Sxénoaxtály
Első.r.inőségü borsodi barnaszén és többrendbeli fe\'.sősziléziai porosz
feketeszenek vezérképviselete Zalavármcjíye területére. Minden rendsz^V h&zi, gazdasági, ipari fűtési célokra kiválóan alkalmas szenek, eliőrendü kovácsszcnek. Feltétlen versenyképes árak.
Prompt szállit&s bármey állomásra. Nagykanizsa, Keszthely, Tapolca, Sümeg, Zilaszenigrót, Zslalövő, Balatonfüred piacaira helyi képviselők kerestetnek. Bővebb s részletes felvilágosításán! szolgál a Zalavármegyei Takarékpénztár rt. szénosztAlya
Widder Márton éa neje
a saját, valamint gyermekei és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtörten Jelentik, hogy szeretett fiuk
U/IDDER LÁSZLÓ
életének 16 ik évében f. hó 12 én hosszú szenvedés után Budapesten elhunyt.
A megboldogult htlU tetemeit f. hó 14-én helyeztük örök nyugalomra a rékoa-keresziuri izr. tometóben. Srepetnek, 1924.jutius 14.
Csearfu részvétet kérünk!
Wldilar RAnOar. Ill«a. Xtuumia,
J.láD, JéaA, Xna4b«t laalrlrcl. Or—ág J4*44f. Dr. Fodor Antal
GAHXA ÉS ÍROIEBISIGDCLilI 8. T.
NAGYKANIZSAI FIÓKJA Isrrtícrd. lUSáR.UT L \'elete eAZSIl zsa.
! Legmagasabb napi áron |
uáadrol
|aabonanamOekat,U
repcét, maavakat, [hüvelyeseket atb.l
Szlgrlszt Látzló
Ingatlanforgalmi Iroda
Ffr-ut 8. sz. (Basa.) Telefon 150
________- _ űrt oa-ánhtiak. Ua«M»
olcaAbb ni\'lilluk. — Hajrob!) tatktll KAiak. üili-.Mrik.
Eladd birtokok:
aai^aaicl IpOUUa!. Balaton partié a ÍOO h«.|áai, Ectfiiao «dék<n IX) hoídaa. — SlilSl e\'.tlií a kSaalbtn 4a rW4k«n. 40 h-et-ii» Ijen >l4p. tuUitu Mrtok. 40 hoüaa p-riaa birtok t.tií Zalában h«l4*ak<B! 30 náiaa bjiiíft. 4p0!it D41HU. T6bb najyc-bb malom clad4. Calcthclylalgck, (űmnlrJet iruval AUdók. V«aií<.;15 Mrtet álad«.
Egy darab uzamképes 7iO-«s
cséplőgarnitura
kitunó állapotban, azooael eledé Bóvebbet
BECt HENRIK cégnél, HMTKIUIZSjbl.
Üilet*iiri6iben Jtitai
íiliíviielöket felveiz
ru rizalfiMl a JutaUkkal a
Fonciére ÁlUÜnos Biztosító Intézat
Sslcrlast titkár 641
Pő-ut 8. iHm — (Bazár udvar)
Tiistelettel van szerencsém érteiiteoi a n. é. közönségei, hogy Uslatamat
megnagyobbítom
és Cscogery-Ot I. alól augusztus 1-én
Fő-ut 13. siám alá
r Bogenrl«d*r palotába helyezem.
Teljesen uj és modern be< rcridozés s a Ugosgyobb igényeket is klelégithetem.
Polgári xaunkíkat továbbra is a legnagyobb figyelcmmol készítem.
Kíiem a nagyérdemű kv:ömég becse* pártfogisit tovibbra is
FURMEN IMRE
Csengery-ut 1.
Nagyvan clpösz és csizmadia munkás vegyes és finom monkira augusztus elsőjére falvétotlk. ——--Z£1
Könyvkötő segédek
keresletnek vidíki nagyvAllalathoz. — Cim a kiadóhivatalban. —
Nyometoll a Zrínyi Nyomdalpsr is Kör.jvltereskediz R. T.-nll. NadikaDizsio". (Nyomdavezelí: Ofeabcck Károly).
63. -évfolyam. 161. uuim
Nogykanlww, 1J24. jullua 16. Szerda
1500 korona
Lord Parmoor a magyar konszolidációról
London, jullus 15. Parmoor lord a*/angol kabfnet tagja a magyar kölcsön eikerea londoni -jegyzéso alkalmából a M. T. I tudóaltója előtt a következőket mondotta:
— A kólcsón sikerének szem-pontjából rendkívül fontos, hogy Smlth a magyar adójöVedelmek jelentős megnövekedéséről számolhat be. Eszel bebhronyoeodott, hogy a magyar nemzet kéaz minden lehető áldoiatot maghozni, hogy gazdasági helysete megjsvuljon. A brit kormány a Nemzetek Szövet-ségének ülésén szóvá tette bzokat a kötelezettségeket, melyek a trianoni békeszerződés klau-u\'ál értelmében a Nemzetek S\'.övetsé-gére hárulnak. Az az egyhangúság, mellyel a Nemzetek Szövetségének
tanácsa as ellenőrzési kérdés meg oldásárs s kexdeményerő lépéseket megtelte, bizonyltja, hogy összes nemzeteket aa ss óbsj halja át, hogy Magyarorazágot, mint az európai Kendszer lotrgráes részét, visszavegyék a népek családjába. A magyar korcbány bátoraága, bölcsesége és kltsrtása, valamint azok a nagy áldozatok, melyeket Magyarország lakoaal a gazdasági és pénzügyi\' jólét visszaszerzése céljából hoztak, teljes megértésre és méltánylásra találjon mindazok előtt, kik a kölcsön sikerét megelőző hosszadalmas és nehéz tárgyalásokban résztvettek.
— Ezek a tényezők kell, hogy Magyarország felé fordítsák a világ figyelmét.
A sao paoldi harcok áldozatai
Netvuork, jullus 15. Mint Smtos-ból jelentik, Sso Paolo mellett a legutóbbi harc rendkívül heves volt. A halottak Számát, beleszar->Vva a csapatok veazteségelt és a polgárság Bórából esett áldozatokat, háromezerre bectűHk. Az előkelő Eiplanado szálloda, amelyet kórházzá alakítottak át, zsúfolva van aebeaűltekkel. Menekülők megerősítik azt a hírt, hogy a felkelők lemészárolták a szövetségi ceapatok hétszáz katonáját, akik a mult héten Ssntoaból Sso Paolo felé Indultak a kormánycsspatok segítségére.
Szepesolaszl a tüz martaléka
Igló, jullus 15. A Sxepesség egyik kedves városkája — Szepesolaszl majdnem teljesen elpusztult, tüz perzselte végig a virágzó zlpser-várost, amelynek 150 lakóháza és 125 gazdasági épülete teljesen elhamvadt.
A borzalmas tüzvéss a város Szepesváralja falé eiő részén egv kunyhóban keletkezett s a hatalmas szélvihsrban prrcek alatt egész utcák borultak láogba. Mire a városka éa a környék tűzoltói megérkeztek, már a fél város lángok-b>n állt ugy, hogy ciak részben alkerült a pusztító lángoknak gátat vetni. A „mentési munkálatokban résztvett az Iglól katonaság egy rohamazázada i». Különösen ered ményes munkát végeztek az iflól magyar tűzoltók, akik Bolcslk Imre főparancsnok vezetésével egy egész városrészt mentettek meg a biztos pusztulástól. — A tüz bekapott a katolikus templom kistornyába Is, de a templomot a plébános önfeláldozó fáradozása mermentette. Faith Aladár, Böhm Vilmoa és Crazlnger Béla ranitók azonban, hkiknek lakása közvetlenül a temp lom mellett Volt^mfadeaüket elvesz-
tették, mert nem tudták a templomot védelmező munkájuk közben a saját otthonukat megmenteni. 1 A Város állatállományának egy-része || elpusztult. Bikák, tehenek, tettétek és rengeteg szárnyas égett meg a tűztengerben s a tűr által okozott kár hózzávetőicgeaazámltás szerint meghaladta a tismllüó ato-költ. Emberéletben azonban szeren «táre nem eiett kár. A tűzvész \'\'sújtotta lakostág nagyrésze betevő falat és fedél nélkül msradt.
A londoni konferencia
Páris, ju\'lus 15 A francia dele gádó ma délelőtt 11 órakor külön vonattal Boulogneba utazott. A csatornán egy francia torpedózuzó viszi át. A delegáció öt óra f«]é érkezik Londonba és a fraocla követség közelében lévő egyik szállóban vesz lakást.
London, jullui 15. A konferencia holnap délelőtt 11 órakor a külügyminisztérium palotájában ül össze. Macdonald üdvözölni fogja a delegál utókat, m\'re eliŐtorban a konferencia programjának kfdol gozásáhozlálnak hozzá. Ciűtörtőkőa a Lsncaster Housebtn bankett lesz.
A dunai medence országai veszélyeztetik Amerika tozakivitelét
Bécs, jullus 15 A Neue Frele Presse jelenti Wmhlogtonból: A mezőgazdasági kii érleli osztály jelenlétében azt jósolja, hogy a dunai modeace országai erőt versenytáreal lesznek as amerikai buzaklVftelnek, mihelyt leküzdik a háború politikai éa gazdtaági következményeit. A jelentés kiemeli, hogy 1921 óta, amikor • területek , még behozatalra voltak utalva, a dunai országok helyzeto állandóan javult. A dunai országok 1923. évi kivitelét 30 millió bushelre becsülik, de
valószínű, hogy a kővetkező évben jelentékenyen emelkedik.
Nem szüntetik meg a kivétel s állapotot Bajorországban
München, jullus 15. A bajor országgyűlés alkotmányjogi bizottsága ma foglalkozott a kommunisták. .iocl.lf.tilc h f.jvidűk jiv.i* latával, kik a Bajororaiágra fenn illó klvétalai állapotok m.,nün tatálát kSv.telták. A be!(],ymiel.«-ter a jivailat ell.n aidl.lt fel. Kljil.Bt.tte, hogy a klvátclei illa-pot törvényen alapul a a jelen, pillanat nem alkalmia mrgaxűnte-táiére, mert a belpolitikai viszonyok még nem tisztázódtak.
Az „árpád" cserkészcsapat mozgőtáborozásárdl
Nagykanizsa, jullus 14. A polgári Iskola 75 számú „Árpád" cserkész-csapat parancsnoksága tervbe vette, hogy cserkészeivel több szOn\'dő:c terjedő, egymással szervosen összefüggő mozgótábort rendez, melynek egyedüli célja, hogy a po\'gári Iskolába járó tanulőcterkész 3—4 axűaldŐ alatt megismerje az édes fŐldjétr J?oJgári Iskol < nkba járó cserkészek\' többsége kereskedelmi részlat Ipsri pályára készülvén — rendkívül fontos — hogy megismerjék hazánk keres kedelml és ipsri intézményeit. Kül földi cserkészcsapatok ritkán van nak álló táborban, a nyár minden napját arra haaználják fel, hegy basájuk minden területét alaposan megismerjék, sőt egyes csspatok már tartanak, hogy idegen
államokoatn folytatják mozgó tábo rozáaukst. A mozgótábor fontos sága céljában rejlik és minden esetben cserkészeink ismeretekben gazdagabban térnek haza, mint az állótáborból. As Intézet csapata a nyár folyamán Deák parancsnok vezetésével kirándulást teáz Buda pestre, ahol több napot fog tölteni, oanét h\'jóval Esztergomba, mrgy. Második túrája Keszthely, Hévíz — onnét pedig Kisfaludy Sándor szülőváro\'ába rándul. Harmtdik utja Pécs, negyedik Győr, majd Sop: Ou város megtekintése vétetett tervbe. Jövő éy nyarán jfedlg a Dunántult tanulmányozza. Ugyan csak az Alföld nevezetesebb váró sálnak megismerését jelölte kl feladatául. A parancsnokság ezúton Is felhívja a cserkészek szülőit — hogy a cserkéeztáborozásl szabályzat szerint mlg s fiuk táborban vsnnak, gyermekeiket a szabályzat rendelkezésének tartó nak ajávatni. Azon Cierkéar, aki elaŐ u\'jít meg tette — tartozik mindvégig a mozgótáborban résztvenni és azt befejezni. A táborról a fiuk naplót vezetnek, mellyel azülelknek- tartóz-nak beszámolni. Parancsnokság.
Gyermekeink esztétikai nevelése
üu: Pietfer Btok 2
Mielőtt azonban a cselekvés és szemlélés ezen egyedül üdvözítő módjait tárgyalnám, legyen szabad röviden kitérnem arra, hogy mire-való la lulajdonképen ez as egész esztétikai nevelési
Sokan a>t hiszik, hogy Itt egy uj tantárgy bevezetéséről vsn szó, hogy Itt ujabb terhek, ujabb kötelezettségek várnak as amúgy Is túlterhelt Ifjúságra. Ismét mások vannak, kik az egész esztétikai neveiéit olyan határozatlan, ködös fogalmak tömkelegének tartják, melyből sem határozottságot sem logikus tisztánlátást nem tanul senki.
Uj tantárgyról itt szó sem lehet. Az esztétikai nevelés, mint minden nevelés, elsősorban is nem oktatás nem ismeretközlés, hanem haj-lamosltás, érzékeny!té», a leik«knak fogékonnyá tétale esztétika*benyomtok Iránt. Az eaitétlkai nevelés efó&aek át kell hatnia as rgéss társadalmi és Iskolai életet, annak egész közszellemét, annak • azlae, ,*efl»aija^l Ulat#-., kellv hogfrtUtyea. Es nem la határozatlanabb valami, mint akár a valláserkölcsi v. hazafias nevelés. Nem képes külön tantárgyat, d« benne, .van minden tárgyban, az életmegnyllvánulás minden formájában. Ss valamint a valláserkölcsi neveiéi célja ax embereket jobbá, nemesebbé .tenni, ugy az eaztétlkal neveled l» boldogabbá, egyazóval szebb^ és elviselhetőbbé akarja ezt az életet tenni.
A szép ét kellemes iránti hajlam különben Is megvan .Oaloden emberben, ép ugy, mint az: erkőlctl jó Iránti bajiam. Ha pedig .megvan, akkor ezt a hajlamot kl kell művelni, tökéleteeiteni, mert a kiművelt esztétikai érzékkel biró ember mindenesetre harmóolkutabb és tökéletesebb műveltségű, mlot az, aki annak hljjén van.
Az esztétikai érzék tényleg jelen van, a müveit embereknél ép ugy, mint a vadaknál, paraaztok-oái v. gyermekeknél. Mert midőn a vadember tetoválja teatét, tollakkal füzérekkel éa állati bőrcilkok-kai, azljakkal ékeskedik, tulajdonkép ugyanazon belaŐ hajlam pa-ranciszavának teáz eleget, mint mikor a paraszt, rózsát v. muskátlit ültet, midőn vaaárnap ünnepi szürjét veszi fel v. az uri ember kaszinóba, tárlatra vagy hangver-aenvre jár.
M dőn gyermek babáját öltözteti v. altatja, midőn ^homokvárakat épit, raj col, meséket hallgat v. fantasztikus kosztümök magára aggatása áltab színházat játszik tulajdopkép a maga kis, képzelet| Illúzió világát a-tett erejével ele.
ZALAI KtoLONV
venltl meg; vagyii itt teui, amit ■ s alkotó müvén tin.
Eit as llluslót, ast as élol aka rést neveljük, midőn csstétlkal ér-lésünket fejlesttjük.
As esstétlkal nevelésnek min denekelőtt általánoanak kell lenni. A középiskolában tanulunk poetl kát, retorikát, stlllastlkát, Irodalom és valamelyeat müvelődéatörténctet kevéa zenét éa éaeket, de képiő
művészet hamupipőkéje a mai k5-zépfskolának. Azzal dlcsekazflok, hogy hsrmónlkus müveitséfet ad tunk a kikerülő Ifjaknak áa mégla azok vakok a káprőmüváazatek előtt, aüketek a zenei alkotáaok előtt áa némák minden szépség előtt. Itt a rajstanltáat éa as ezzel együtt járó remek müszemláltetést kell a ne relé. szolgálatába állítani.
(Folyt köv.) _
Nagykanizsa a magyar kultura végvára
Mlnéí előbb kell gondoskodni színjátszásra alkalmas helyiségről Asszonyi Is hozzájárulna a színházépítéshez - Roboz Elek nyilatkozata Asszonyiról, társulatáról, Kanizsáról és a magyar színészetről
Régi szokásomhoz blven —
Nagyi
(Saját tudósítónktól)
Két hate mér, hogy ■ szinművé-szet t a nyit ütött Nagykanizsán. Az ctéren Idők óta mostohasorara jutott város bizalmatlanul, félőaen fogadta a szép, nagy tervekkel beköszöntött társaságot. Már-már jó* soltuk, bogy «z a tartózkodáa lesz a sorsa az egész kéthónapos Idénynek. Da Kanizsa kulturára szomjaa, művészi azép Iránt mindig fogékony közönaége rácáfolt a sejté sckre és bebizonyította, hogy az Igazi kultúrharcnak Kanizsán la aok a katonája, az Igazi művészetnek Kaalssán is kijut a siker, a taps, as érdeklődés.
Nem mondjuk ezzel azt, hogy Ksnlzsa közönségének minden oda-vérható rétegét ott látjuk a nézőtéren, ds ennek okai olyan termé* sxetűak, melyeket ehelyen nem óha|* tuak feazegetnl. A kultura *olnd-nyájuok kincse, akinek nem kell belőle, nem ]ön el érte.
Pár napja városunkban tartózkodik az ismert nevű azlnögyl szak-értő, Roboz Elek, az Orazágoa Színész Egyesület főtisztviselője, aki kérdéseinkre a kővetkezőkben válaszolt a ksnlzsal színtársulatot és kanizsai látogatási eredményeit illetőleg .-
mondotta — a nyár folyamán meglátogatom az ujabb színigazgatókat. Kűlőnőaen érdakel Asszonyi direktor működése, mert Ismertem azt • sok nehézséget és akadályt, mivel oz a fiatal kezdő küzdött meg, akit mint színészt Is nagyon amblc\'ózusnak Ismertem. Érdakel aa ő direkciója azért Is, mert a pécsi pályázat késői volta miatt a szervezkedésre alig volt idajs. Sdnte fejnélküli kapkodásssl, hevenyészve kellett társulatát összeállítania. — Amire másoknak hat hónapjuk volt, azt neki pár hét alatt kellett nyálbeütnie. Ez annál la nehezebb feladat volt, mert Pécs a legkritikusabb városok egyike, ahol nem a műsor határoz, hanem aa előadások bslső értéke s ahol a közönség már évtizedekkel előbb fejlstt zenei kultúrával bírt, ami aokat fejlődött la azóta a csak az utóbbi Időkben mutat némi atagnáclót.
— Ami az előadások anyagi eredményeit illeti, határozott megnyug* vásaal fogadtam Aaszonyl működését.
Kflrthy kerékkötője volt a társalatnak
— Hogy milyen befolyást gyakorolt Kürthy a társaság vezetésére ? Ea
egy pillanatig aem tartottam egészségesnek a támilást, nem láttam mögötte sem anyagi, sem erkölcsi garanciákat. Kürthy első pillanattól kezdve kerékkötője volt a társaságnak. Aaazonylnak csak szerencséje, hogy Kürthy megvált a társulattól.
A Pécs Kanizsa kSxtl axini kapcsolat
— A kultuszminisztérium és az Orazágos Sdnész Szövetség sok tekintetben segítségére van Asszonyi direktornak. Szilágyi Vilmos-nak, ai egyeiület 25 áve elnökének kedvenc terve volt a Pécs és Nagykanizsa közti kapcsolat. E tervének magnyerte Sallay Géza dr-azlaészetl felügyelőt Is. Fájdalom, Kanizsát nehezen lehetett bekap-csolni, mert nincs megjelelő helyiség. Ekkora társulatnak, Aaazoayl aok mlllióa felszerelésének és dlazletel nak ez a helyiség teljesen alkalmatlan már kicsisége miatt Is. Igy történt, hogy külön kisméretű, egyszerű díszletekkel kellett jönnie a társulatnak.
— Alkalmam volt néhány előadást végig aézol. A pécil megnyitó, János vitéz és Ocskay brigadéros óta, mult szeptember közepe óta óriási haladást látok.
.Hogy lakatna Kanizsának állandó szlnkáza
— Mióta Kertész Rébert vette át a vidéki színészet ügyelnek vezetését, a kultusztároa minden törekvése odslráayul, hogy egyre alvó-aabbá tegye a vidéki sxlnéasetet s ne csak erkölcilUg, hanem anyagilag la szubvencionálja otyaa téli azinházzal rendelkező városokban, ahol a vároa la hozzájárul helyiaég, fütéa éa világítással. Ahol nyári színkör nincs, ott arénák építésére ad a minisztérium segítséget.
— Hogy a kanizsai színkör kérdését hogyan lehetne megoldani? TetszatŐs terv, ami igen nagy anyagi áldozatot követel: állandó színház építése. Veszprém már megvalóal-totta ezt a tervet. Vaabeton épület
Az asszonyokról
Irta: MIMAnyl Árpád
Olvasta ygy-e a Zalai Közlönyben múltkor egy asszony cikkét az asz* ■zonyokról ?
— Természetesen olvastam. Hiszen a elm már magában nagyon érdekes és bizony szeretőin olvasni mit irhát egy asszony ön magunkról.
— Nagyságos asszonyom, cz érdekel engem ls. Mit szól hozzá, mint asszony? Tudom, hogy sokat és sok mindent megfigyelt az életben ; igy tehát bizonyára van valami véleménye az asszonyokról s evvel kapcsolatban erről a cikkről.
, — Van.
C — Erre akartam megkérni, hogy L. ezt mondja cl nekem. Nagyon sze* | retném hallani a véleményét. ■ — L4.\'»ia már ez is érdekes, hogy , én mindjárt tudtam, — amit maga j bizonyára nem ls sejlett, — hogy azt a szepiembervégi levél Írónője I irta.
— Tényleg, igaza van.
0 — Az Indító ok c két cikk meg-f Írásához csodálatossri ugyanaz.
z
11
— Ugyanaz? Mibon?
— A betegségben.
— Bocslsson meg, de látom, hogy ma nem akar komoly dologról beszélni. Hagyjuk hát ezt. Látta a moziban a mult napokban az KJu Mcdardust t
— Láttam. Nekem nagyon let-szett.
— Nekem ls... Melyik rftne totszett?
— Az egész.
— Az nem rész.
— Érdekes maga. Hát nom azt mondottam ezzel, hogy mlndea része (etszeit.
— És ... tényleg, Igaza van nagyságos asszonyom, a betegség a rugója mindkettőnek.
— Különösen szépek is vannak bsnne.
— Bocsásson meg, hagyjuk ezl most. Azután ?
— Azután? Nem gondolja, hogy kissé furcsa volt most maga.
— Bocsásson meg, de.. . de néha olyan meglepően mond ki valamit. Olyan hirtelen és »nekem Idő kell odáig Jutni a következtetésben.
— Lássa beszéljünk a női gon-
dolkodásról. Eí érdekesebb téma less.
— Majd ha mégegyszer találkozunk. De, — ne haragudjon érto — most ez nagyon érdekel.
— De nem engem. Higyja el barátom, hogy ml férfiakkal nem nőkről akarunk beszélni, mert nőkről akarva, nsm akarva annyii hall az ember nőktől. Hiszen kél asszony együtt mindig rág egy harmadikat. Dj nem a igy Jóindulattal mondhatom.
— De hiszen ez nem megtörtént eset, ex Inkább az asszonyok elemzése . a a
— Csacsi.
— Miért?
— Az asszonyokat elemezni ? Maga sem kis dolgot akar. Szálljon a magas lóról és járjon már egy kicsll gyalog. Maga kissé önhiilen beszél.
— Nem az én cselekvésemet akartam kifejezni, • handm a maga gondolatirányát hatáíolni.
— Kedves barátom, ezért a naivitáséri saeretnl lehet magát.
— Tessék? Engem? Nom értem.
— Pedig magyarul mondtam.
— De asszonyi szórenddel talán.
1924. Jullua 16.
olcsó Is, nyáron hűvös, télen fütő« testekkel mozinak alkalmas. Azt
hiszem, Asszonyi is meghozná azt az áldozatot, hogy 4—5 hónapos idénye biztosítására hozzájáruljon 50-60 millióval. (
Ax oraxág első vidéki azlnháxa
— Itt tartózkodásom eredménye, képen megállapíthatom, hogy Asz-szonyl László nemcsak hozzáértő direktornak mutatkozik, hanem mint szinész ls pompásan állja a helyét Vsnnak bizonyos blányok a társulatban, aminek oka, hogy nem volt Idő a szervszkedésre. A jövőre biz* tos garanciát látok, hogy egyes hiányzó szerepkörök pótléaéval ezek a hiányok eltűnnek.
— Átnéztem a szerződéaeket, miből őrömmel konststálom, hogy ha Igy fejezi be Aaszonyl s szervezkedést, akkor a pécil less az ország legelső vidéki színtársulata.
Hogy megy a sxtnháx?
— Hogy msgy a szlaház? Ezer \\ nehézséggel kŰzd minden társulat. Mégis nehezan tudnak megélal a színészek. A legzsúfoltabb ház bevételeit la Jelentékenyen-megcior- j bitja a 107, vigalmi adó, (ezt ugyan
a városok eleagedlk), a-3*/. forgalmiadó, 6—10*/e jogdíj, 2*/# jegy-pótdíj a aziaész nyugdíjalapra, \' anyagdíjak, aztán a tulajdonképenl egyéb adók horribilis összege. A végén ■ bruttó jövedelemnek csak 40—50 százaléka marad a társulatnak. Eaaek a téraulatnak caak a zenakar kerül havi 16 milliójába. !
Bizalmatlan a kanizsai közönség
— Kanizsát évtizedek óta figyelem. A színházlátogató közönség bizalmatlanul fogad minden uj tár-sulstot. Azonban a mDiadalmas asszony\' harmadik előadásának sikere ls bizonyltja, hogy csak szépet, jót, művészetet kell hozni Kani-zsára. annak van kelete, azt támo-gal/a a közömig is honorálja h
Vagy a gondolata nagyon meglepő.
— Magának.
— Nekem szólt.
— £s az idealistának.
— El fegyver csak a maguk ke zéb-jo. A férfit is az idealistát a szükség szerint váltogatták.
— De ezt ügyesen tesszük ugy-e 1
— At Igaz. Do ez nem is nehéz. Az egyik fölérendelt, a másik az alázatos, hódoló. Ezeknek szerepe kétféle és nagyon különbözik egyik a másiktól. A szerepet fölismerni és szükségszerűen felhasználni Igazán egm nehéz.
— Ez nem Is. Csakhogy maga egy kissé hsmissn kővetkoztelolt.
— Nagyságos ssszonyom, ezt már én ls tudom. Elégszer kijátszották iicyiket a másik ellen.
— H így kijátszották épen az bi. zonyitja, hogy nem tudja. Mert máskép van ez. Ml ezt a kettőt nem szükség szerint, hanem érzós-szertlen éa őlletazerUen Jálszuk kl. Ez a ml hatalmunk. Maguk nem luJnak következtetni. Ezért lehet magukat kijátszani.
— Tényleg Igy lehet ez, hogy én erre nem jöttem rá.
Óriási választék befőttes és lekváros üvegekben igen olcsó árakon
UGORKAS ÜVEG uri,
■ ^2300 korona MELCZER ESKSSEÍ
1924. lullm 16.
ZAt.AI KÖZLI. NY
S
Mélyen leszállított árak! = Mlg a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany. Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Színtartó mosók Méterje
M Bíl!rit M (u
L looo k L looo k L i
Kelengye vászon Méterje
1000 k
Moat már belátják a kanlzaalak, akik évekig cl voltak zárva a kuliurának a színházra cső réazétől, hogy m\'gujbodáat jelent a váróinak ez a társu\'st, amilyent még boldog békevlligban aem Igen lehe-tett látni errefelé.
— A pénzhiány, a roaaz kon-juakturálle viszonyok terméizeteaen etéren ia éreztetik hatásukat. Sok utazásom kÓzben szerzett tapasztalat, hogy amelyik táraulat btciü leleset produkál, az nem gazdagszik meg, de megél.
— Asszonyinak, mint direktor nak lelkére kötöttem, hogy ne ke resse a modernséget, hsnem lépjen a mostaniaktól ósdiaknak nezezett Igazgatók sorába s hs tökéletesre szervezi társulstát, qualltáa szem pontjából ellenségelvei azemben Is bátran, emelt fővel léphet nsgy Cézárja közönsége elé.
Nagykanizsa a magyar kultura végvára
— Nagykanizsa hatóságaitól és műpártoló közönségétől elvárható lenne, ho|y vállvetve segítenék a várost állandó színház helyiséghez juttatni. Nagykanizsa, sajnos, xtég-vára lelt csonka hazánknak s mint ilyen a kulturának is őrzője kell hogy legyen. A színház kizár politikát és felekezeti kérdéseket, kul lurmissziót teljesít Ádáz ellenségeinknek sikerült tönkretenni szegény országunkat, de egyet nem tudtak
I elvenni: a magyar kultur fölény a \' miénk maradi s ebben vezető sze-! repe van szlnéazetünknak is.
— öat, szerkesztő ur, arra kérem, hogy azt a meleg szeretetet, \' amit eddig tanúsított a msgyar szlnésiettel szemben, továbbra Is tartsa meg. Nem kiván a társulat
émelygős dicsérő tirádákat, hanem o\'t, ahol nem megfelelő dolgot látnak, írják meg azt l«. A síin-Igsigitóságnsk aem lehet érdeke,
hogy igazságtalan dicséretek következtében önmagát vezettesse félre éa ezáltal megcsalja a művészetkedvelő magyar közönséget. (bl)
A kanizsai központi elemi iskolák elhelyezésének kérdése
Két megoldási mód — A város közönség* • klr. tanfelügyelőség és a város vezetőségének Intézkedését várja
Nagykanizsa, Julius 15
Amily örömmel vettük a kegyesrendi főgimnáziumnak uj, modern épületbe való helyezését és a város vezetőségének azon ügybuzgó tárgyalását, hogy középiskolai ta nulóink és azak tanárai megfelelő, kényelmea és pedagógiai azempont ból kifogástalan tanintézethez jussanak, ép ugy lehangol bennünket a körponti elemi éa polgári Iskolák elhelyezésének kérdésébea elfoglalt mostoha álláspor.tjs.
Polgári Iskoláinkat — amint már több Ízben kifejtettük — különösen a leányiskolát, helyiség hiányában fejleszteni nem lehet s a azü-(Ők kl vannak téva azon kényszerhelyzetnek, hogy leánygyermekeiket az elaml Iskola elvégzése után vagy otthon fogják, vagy ha állásuk és a mai kor Igényelnek megfelelŐsn akarják Iskoláztatni — nagy anyagi áldozatokkal máa városba kell kül dsnIÖk. Legyen bárminő la az életfoglalkozás — |psr vagy iroda, esetleg háxvozetéa — a mai kor megkívánja, hogy a normállá betű vetéaen felül legyen az — aki vala-me ly pályára azegŐdlk. Nem lehet ama rideg álláapontrn helyezkedni, hogy p kellő férőhely hiányában cssk meghatározott létszámú tanulókat vasznek fal a polgár I Is kólába.
— Nem. Persze nem. Mert maga Is mint a legtöbb férfi a nő felett áll. Maguk mindent tudnak. Tudhatnak, de akivel a legtöbb bajuk van, a nőt, azt nem la ismerik. Mert tud ják, hogy ki, mi a nő, az asszony. Pedig maga is, aki azt hiszi, hogy Ismeri őket, most akar tőlem hallani valamit az asszonyról, mert keveset lud róluk és szeretne valami biz-osat hallani. Csakhogy én nem mondom meg. Nem mondom meg, mert alárendelt asszony vagyok, de ez a hatalmam is egyben. Ez jól van igy, nagy >n jól van ez Igy nekünk, asszonyoknak. Amig mi al&fendeltek vagyunk, addig szól a hatalmi utlevelUuk.
— Nem értem.
— Minek akar maga minden asszonyi bolondériát megérteni ? Fontos magának csak az legyen, hogy maga tudja, milyenek az asszonyok. Maga sokkal találkozott, magát sokan szerelték is lélekkel. Maga, kedves Laci, elég csinos, nem bekép-zeltebb, mint a többi férfi, ismeri az asszonyokat és a női nemet, do egy az min ig nagy probléma. Ott ugy látszik ez a megismerés újra
kezdődik. Szeret talán félvállról beszélni az asszonyokkal, mert maga a műveltebb; de egy asszony az mindig nagyon leköli, ott maga a rabszo\'ga. Ennek hódol, bókol.
— Dc nagyságos asszonyom, maga nem igy szokott beszélgetni. M«ga máma folyton támad. Érthetetlen ...
— Tudom. Mikor egy férfinek egy asszony az asszonyról mesél, akkor érthetetlen. Lássa most megmondtam és megmutattam milyen az asszony. Ha mégegyszer találkozunk majd beszélünk az asszonyról Ugy, ehogy maga akarja. Jó?
— Hát most nem az asszonyról beszélt ? •
— Da igen és magunkról.
— És miről akar mesélni legközelebb ?
_ Az asszonyról.
— Milyen asszonyról?
_ Az elképzelt asszonyokról.
— Ezen gondolkodni kell, nehéz ezt igy hirtelen megérteni.
_ Kár, hogy nem érti meg, mert
amit majd legközelebb mondok, azt maga is tudja ... hogy milyen az asszony ? I
Sok szülő anyagi viszonyánál fogva ssm járathatja gyermekét gimnáziumba, vlazont as elemi Iskolák elvégzése után beálló szellemi muakátlanságnak sem vetheti oda — mely pályát, kenyeret, értelmiséget nem ad gyermekének, azért a polgári Iskolánál próbálkozik.
A társad alom és a város vezetősége tehát Ilyen körülmények között gondoskodni köteles — hogy a gimnáziumból lemaradt, Ipari pályára kéazülŐ, értelmiségre vágyó gyermekeink számára a polgári Iskolák nyltvs álljanak. Nagykanlzaán ujabban 10V azó esik elérhetetlen és megvalósíthatatlan kultúrintézményekről, da annál kevesebb gon-doa alap lerakásáról.
A központi Iskolai épületben jelenleg elhelyezett polgári Iskolák az elemi Iskola rovására kénytelen tartózkodni, aiétazórva ezáltal a központi épületbe járó fél város gyermekeit és ellenőrzéa szempont jából lehetetlenséget teremtve.
Kis gyermekek háromnegyed órai utat kénytelenek megtenni a másik városrészbe — ahová gyermekkel nsm foglalkozók a annak fáradságát meg nem értők a központi elemi Iskola két osztályát kányszerltetták. As elhamarkodott Intézkedés sz I. Igazgatói körzet osztályait öt épületbe dobálta száj j«l. A legutolsó Intézkedés előtti négy épület Irgalább megközelít hető s gyermekektől és azért megfelelő Is, de az ötödik — Sugárutl épület semmi körülmények között sem elégíti kl kívánságainkat, mert a Csengery utl és vele egy vonalban fekvő utcák gyermekei a város másik végéra kell, hogy járjsnak. H« szeretjük a gyermeket, ha az elemi Iskolák hivatását nagyraba-csüljük és szükségeinek tartjuk s ha mindezek után pedagógiai éa ellanőrlzhetéal azempontból tekintjük az ügyet — nem azabad engednünk, hogy egy lakolal körzet osztályai ennyire azétszórva lágyénak, nom szabsd tűrnünk — hogy gyenge gyermekek ily fáradságos utat tegyenek egy másik várói részbe.
Az érdekelt kanizsai szülők elvárják a város vezetőségétől, hogy az iskolai évadot megnyitó szeptemberben a központi épületből kiszakított két osztály eredeti épületébe ke rüljön vissza.
Nagyon jól tudjuk, hogy a város íj— melynek kötelesiége az iskolák államosítása alkalmával kötött szerződés értelmében az iskolák cftf*
felelő épületeiről gondoskodni, most azonnal nem állíthat fel uj épületeket, de mégis találhat egy megfelelő megoldási módot.
A központi elemi iskolák és mindkét polgári iskolának kát alkalmsa elhelyezési módját jelölhetjük meg az alábbiakban.
Mikor a központi lakola két osztályát ax épületből kiemelték, hogy a polgári leányiskolának helyet biz-tositsaask, az azt sllatéző gondnoksági ülés jegyzőkönyvében jóskaró utalás van bizonyos „erkölcsi szempontokra". Mi is erkölcsi és pedagógiai szempontokra utalunk, de soJŰtalla szigorúbban: amikor a polgári fiúiskolát a régi főgimná-zium épületébe kívánjuk.
Ezen hatalmas épület tizenegy osztály növendékeit fogadta be, volt rajz- és tornaterme, természet-raj d, fizikai, kémiai, görögpótló rajzterme, ezenkívül 13 kegyesreadi tanárnak lakáat nyújtott Ha ezen „ épület ennyi terme, nagy udoara sem képes a fémipari szakiskola mellett a polgári fiúiskolát befogadni, mit szóljunk akkor az agyonnyo• morltoti Központi iskola épületéről és raboknak való néhány lépésnyi udvaráról? Mit szóljunk a hangoztatott erkölcsi elvekről?
Ha a város a leánygyermekeinknek aam biztosíthatja a lapunk hasábjain annyiszor emlegetett Intézeti nevelést, hi erre nlacaen meg a szükséges anyagi fedezete — akkor tegye meg azon elemi Intézkedéseket, melyek as erkölcsi nevelést és fejlődést ha nem Is emelik — de legalább közelről mag nem akasstják. Est padig elvárhatjuk a várostól.
Ha pedig a régi glmaázlumhoz nyúlni sehogyan sem lehet — ugy még egy megoldási mód áll rendelkezésünkre: húzzanak a Központi Iskola épületéra még egy emeletet.
Bármily megoldást válasszon Is a város vezetősége — a vároa kö-zönaégének az a kívánsága — adassák az épület vlaaza eredeti readel-tetáaének: az elemi Iskolának. As emeleti rész pedig kizárólag polgári leánylakolának. A polgári flu-lakola elhelyezéséről a város vezetősége „as erkölcsi szempontokat tekintetbe véve" gondoskodjék.
Az Iskolaügy problémája — akár as agylk — akár a máalk mód azerint — évtizedekre meg lesz oldva. E«t az ügyet moat már tovább elodázni nem lehet. Várjuk a klr. tanfelügyelőség és a város Intázkedáaét l (Hr)
«=» Dr. Schiller, a nagykanizsai szemkórház v. igazgató-főorvosa, a azemkórház megszűnte után folytatja magáagyakorlatát Nagykanizsán, Erzsébet-tér 11. szám alatt.
— D. M. C. harianyák és soknlk raktáron. Előnyük, hogy sajátjukból javíthatók. Fej el éneket elvállal Flllpp kötöttáru gyára Szombathely.
ZALAI KÖZLÖNY _
iy74. juliui 16.
HÍREK.
Római katolikus: Karcnel. Sz. Protestina: Valter. Iziae-IHa: Thaooosz hó 14. Meteorológiai Intézel JjaJenlése szerint, oagyobbira daruit éa száras Idő v\'iható.
— A kanizsaiak visaaakérik dr. Sxttca Imrét. Bogyay Lsjosné éa társai sok aláírással ellátott kér vénybon fordultak ■ város vexető-séféhez, hogy|járjon kösben annak lehetővé tétek érdekében, hogy dr. Szűcs Imre Veszprémbe helyezett kegyesrendi tanárt, a tanuló Ifjúság lelkei barátját visszahelyezzék Nagykanizsára.
— Áthelyezés. Kalamár Mátyás keszthelyi adóhivatali tlaztet Nagykanizsára helyezték át.
— A MOVE köxgyliléae. A MOVE nagykanizsai főosztálya, miután a vasárnapi közgyűlést a tagok aUpszabályszetQ számának hiánya miatt nem Uhrtett megtartani, folyó hó 29 én (kedden) dél után 7 órára a VUág mozgósxlnháx helyiségébea közgyűlést hirdet a régi tárgysorozattal, melyra a tago kat tisztelettel meghívja az Elnökség
— Szflnetela Kenedl-tanács. A kanizsai törvényszék dr. Kened! büntetőtanácsa ezen a héten nem tart főtárgyalás!. Fo\'yó hó 24 éa less még agy (utolsó) tárgyalása, azután következik ff na*y nyári szünet, mtly augusztus 25 lg tart. Ezen Idő alatt csak a letartóztatottak Ggyét tárgyalja a törvényszék dr. Mutschenbacher tanácsa.
— 64 év*a dlvatámház. Sláger József és Társa divatáruháza Nagykanizsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Még nem kéaxBIt el a bejelentéai szabály rendelet. Aa államrendőrség kanizsai kapitánysága átiratban kéri a városi tanácsot, hogy a már évek óta kési ű ő bejelentési azabályrendele-tel hozzák tető alá, hogy as állandó vagy Időlegea tartózkodásra a városba érkezők vagy eltávozók Je lentkazését szabályrendelet alapján leheisen foganatosíttatni és ellenőrizni.
— A hnalparoaok épltéal engedélyt kérnek. Ax Ipartestület huslpsros szakosztálya tegnsp terjesztette be kérvényét a város hos a huscssrnok építési enge délyéért. A kérelmet áttették a mérnöki hivatalhoz véleményezés végett.
— Férfi éa nőt ruhavásznak, angol iQszterek, férfi és női szövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Slnger József és Társa áruháza.
— Eltemették a Mara első áldozatát. Panka József lelenyel kocslsaak, a Mura ezldén első áldozatának holttestét pénteken vetette kl a Mura Kotorlban. Temetése vaaárnsp volt Molnáriban, A fiatal kocsis állítólag cialádf viszálykodás miatt öngyilkossági szándékkal foglalkozott a nem lehetetlen azándékosan uizott be olyan mélyre a Murába, hogy a sebes ár elragadta.
) — Oraaág oa vásár. Zalaazent-Ivánon augűsztus elaő hétfőjén országos állat és kirakodó vásár lesz.
— Gyermekgyltk os anya.
Viasz R,tán. ,„|.p>i ltány ujl,a lölt „.rm.két ..ületéie után pár-Őt\'." , r,\'l!,u <« °>ejfojtotla.
J « \' í buU41 hlr0» a.plg,
.lá.t.. Mikor
3225 2®"
— R.g.nbardt áa Raymann
lend.ma.xtok, női é. férfi neb-kendők, Miy és Holfeld rumburg.r váiinak, len- i> llnóballaitok, elfő nok, alfonbatlsitok mir.ik.lt irban Slnfer dlvatirubixiban xxereibe-tők b«.
— A aaafadl .gyet.™ dí kánja SUmogan. F.reíy litván dr • ncgedl eg y.tem dékánj., a kl váló joi\'udói pár heti tartóxko dáira Süm.gre érkexett.
— Aranyparitáson .Illanj áram dijak. Z.laeg.r.iei.n a villanyáram dl|át araayparltiara emelték. Jullu. 1 tői a vlláglléal áram 4\'/., a« Ipari,:ír.m 4 arany fillér hektow t -órinként. Augu.x-tu. 1-151 ii átalánydíjakat 10\'/> emallk.
— Vároal köxgyHlés Eg.r-axagen. Z.l.egeraxegen a jövő hél.n vároal köigyüléa leax Eien k.iül lárgyalia alá a .Ir.nd fürdő ügye la.
— Vaantl an.ranceátl.naág a sákányl állomieon. Borial-mii si.r.nciétlenaég tőrtánt a iákányl álloraáion. a fütöbáx kör v.tlea köielíben. Szlavecz litván <2 íve. Máv. íjjell őrt ai «gjlk tolató motdony elkapta és algá-zolta, uj7, hogy a azerencaétl.o, kilencgy.rmrkei ember félórai aren-vidéi után megh.lt. A azerenciét-l.még körülraáoyell, Illetőleg alt, hogy nem terhel e valakit felelőe-aíg, a megindult vlxegélat leat hivatva m.gáll.pllanl-
— Nagy olcsó.ág t Mo.ó deli nek (K 21.000), kartonok (K 22.000), vánn.k (K 22.000) milyen leaxálll tott áibao k.ph.tók SingerJózsef és Társa dlvatárubáiában, Erzaébettér.
— Kalatl Dón.a nam távo >lk a MÁV. éléről, tíudaocshöl jelentik : A .ajtóban t&bbaiör cáfolat .ll.nir. la uj.bb köiléiak jelennek m.g a MAV. jel.al.gl vo xetőaégjről. elaőiorb.n K.l.tl elnök-igazgató tivoliiéról éa aa utóbbi hoi axemélyl kombinációkat la füx nek. Ezen hírekkel kipcaolatban a M. T. I. u\'ján a leglll.tákea.bb helyek közlik, hogy a MÁV r.kon-atrukclójit Illetőleg állandóan (oly nak a tárgyalélok, axonb.n a mai v.xetőiégbenvaló váltóiéiról, lll.tv. aa alnöklgaxgató tivoliéiról egy-iltalin axó alcci.
— Tlaatalan törülközők drb. ja ciak 45,000 korona Fűrst Jóxa.f Kékcilllag dlv.tiruhixiban.
— Darabokra tépte a gré nít. Nyíregyházáról jelentik : Ba mocaavir köxa\'gben Budai Péter udvarin jitaxó gyarm.k.k .gy kl lőtt, de fel aem robbaat gránátot találtak. A gyarm.k.k jétaiadoxtak vele, m.jd Aadrlkó Bertalan 18 ivea legény fejeiével akarta f.l nylt.nl a lövedéket. Mlutén .i nem ■Ikerült, egy nagyot ráütött a 15 vedákr., amt akkor f.lrobbant. Aadrlkó Bertalant darabokra tépte, Budai litván 7 éve. flut éa Balog Julla n.vü láényt .ulyoaan meg coboiltetto. A meg.ebe.ült Bud.l litván éjj.l beloh.lt a.belb., B.log Juliét busállltottik a kórházba, hol még n.m nyerte vUexa eixmé letét. Budai Péter gazdinak láb ax\'rát törte .1 agy .illánk.
— A vlIighlrH jó mlnő.égü azövőpamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 éi axövőclrna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ei váet\'agaágben, továbbá bordó éa vöröifejtő kapható Slnger Jó zaef éi Téraa gyári raktiribin N.gykanli.io,
— „Tatra" caac.amő-kalan-
gyék Schwarcz Deiaó cégnél, Fő Ut I. izém.
— Eljaf y«<a. Maschanzkei Jenő N.gykanlr.a elj\'gye.te Jenny Ur mann url.inyt Bécből. (Mlndea külön érta.ltéi helyett.)
— Harrlot Londonbautaiott. Parisból jel.ntl a H.v.a ügynök aég: Horrlot mlnlixtar.loők a fran cl. daUgácIótal .gyütt Londonba utarott.
— Lópokrócok Irgelaöbbrendü gyér.in.K fólerakata: Singer JózseJ és Társa iruhixa. Uradilmak rénére gyirl iraki
— A forgalmi adóátaliny klvetáaak ra.lxiója. Budapest ról jelentik: A forg.lml adónak italinyban való klvetéaét a pénz-ügymlnlaztérlum már elrendelte éa aa az uj randarer külöaböiő aér.l meket vetett felailnra ugy as Ipa roaok, mint a kere.k.dők körében. A végreh.jló közegek ugyanié tul migai átalányokban aiabt.k m\'g a forgalmlidó azolgáltatiaokat éa nem v.lték tekintetbe a kere.ke-dők é. Ip.roaok forgalmának foly-tonoi c-.ökkenéiét ia olyan átalányokat vetettek kl, amelyek az eddig flielett őiategek tíj-, löt tlianStazöröiét la maghaladták. Ax Iparosokat ért .érelm.k dolgában ax Órixigoi Ipiroa Párt mozgalmat Indított U ennek kapexán Vrrgha Imre illamtltkir vaxeté.é-val tartott tajácikoxéaoa a kor mány elhatárolt., hogy ax Igazság tal.n kivetéseket revliíó ali veail
í
_ Ssabók résxórdl Zeug,
Doublage, Peru, K.aitor, Rech.nt éa kellékek n.«y vála.itékban <r-kext.k Singer József és Társa áru háxiba, Erxaébet tér.
— A „Korona" kerth.lylaé gében ma és minden este győri Lázár Pnta zenekara hsngverienyez.
— A banktleatylsalők ma nyújtották át aa aranyparltá-101 fls.téaröl asóló memo randnmot a Tóbé nak. Ellőnek adtunk hírt arról a mozgalomról, am-ly a b.nktlaitvla.lők körött a PTOE (Pénilntézetl Tl..tvl.elök Or.zégoi E.yeiül.te utján) is aratry-parltéioa fizetések m»gállep[táia Iriot meglndu\'t éa am.ly elhatárolta, bogy memorandumba foglalja ölixe a baoktllitvll.lők ez. Irányú klvínaigalt. Ezt a memorandumot, amelynek tartalmit annakidején réizleteaen lam.rt.ttük,
ma nyuj\'otta it a PTOE a TEBE-n.k, A memorandumban megállapítják azokat aa aranyparltáioi flxatéll kategóriákat, amelyeket kl -vinnak éa végül gyoraaegélykép.n egy havi öaazjövadelmQk aürgöa kladiait kérik.
— Url áa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut t.
— Háhéaxetl eaxköxSk, per. getők, mézelkaunik olcsón kaphatók; mézel, viaszt magas árban vesz Szabó Antal méhészelieszkőz-raktéra.
SZÍNHÁZ.
Lnxembarg grófját szépszámú közönség nézte végig tegnap este. A címszerepben Asszonyi Láazló direktor ragyogtatta Ismét fényes tehstaégét. Kellemes baritonja, elegáns és mégis érzéstell játéka viharos tapsra ragsdta a közönséget. Arany Tllla mint Dldler énekesnő a színészi ábrázolásnak végtelenül kulturált finomságával teljesen magával ragadta a közönséget. Pintér Rózsi Vermont Julletteje rendkívül bájos, üde megjelenés volt. S-ép jövőt jósolhstuok neki. Vértes Károlynak való szerep volt Bazllovlcs herceg, aki elemében érezte magát. A közönség jól mulatott a bizarr figurán. Jávor Antalt nem la lehet máskép felemlíteni mint az elismerés hangján. A karban szép játékukkal és egyéni megjelenésükkel feltűntek Kozma Icus it Rózsa Ilonka. A katonazenekar Igyekezet^ érvényre Juttatni Lehár pompisj zenéjét. Hajslnek karmester ügyesen uralja a zenekart. A ma esti előadás Iránt óriási érdeklődés nyíl vánult meg, mély valószínűleg zsu folt házat eredményez. Savolr szellemes francia vígjátéka: Kékszakáll nyolcadik felesége kerül először bemutatásra Asszonyiné Erdélyi Irma Igazratóné főszereplésével. (*) Meghalt Szamosi Elxa. A magysr zeael kulturánsk mély gyásza van. Tegnsp éjjel meghalt Szamosi Elza, a legkiválóbb magyar Carmen, akinek ezenkívül Is még sok nagyszerű alakítása él felejthetetlenül a színházlátogatók emlékezetében. Fiatalon, 39 éves korában érte utói a tragikus vég egy forró sikerekben gazdag mű vészpálya után.
Heti ínBaori
Sterdín: Kékszakáll nyolcadik felesége. (Ciak felnőtteknek.)
Csütörtökön: Hattyulovag.
Pénteken: Pillangó főhadnagy.
Szombaton: Pompadour.
Vasárnap délután népünnepély a sétatéren.
Vasárnap este: Pompadour.
SPORTÉLET.
A Vármegyei atlétikai v«r» aenyek programja. Vasárnap
kezdődnek a zalaegerszegi Move sportpályán a megyei atlétikai versenyek. Csapatverseny: a) 15 kilométeres távgyaloglás (tetszásszerlnti
öltözeiben), b) 5x400 m., c) 4x100
m. staféta, d) távolugrás (négyes caepstverseny), e) magasugrás (Ölos csapatverseny), f) sulydobás (négyet) g) diszkoszvetés (négyes csapatverseny). Egyéni versenyek: a) gerelyvetés, b) 100 m , c) 200 m, d)
400 m., e) 1500 m. síkfutás. — A csapatverseny győztesei érmet, az egyéni vorsrnyek győztesei tiszteletdíjat kapnak.
Ujabb páriái eredmények. A kardcsapat előmérkőzése lebonyolítása után hat csspat tartotta meg jogosultságát a további küzdelemre. Ezek Magyarország, Franciaország, Hollandia, amelyek as első elődöntő küzdelemben kerültek ösz-sxe, továbbá O\'ssxország, Argen tlna éa Csshország, amelyeket a második középelődöntőbe osztottak. Eteket az elődöntő mérkőzéseket tegnap bonyolították le. A magyar kardcsapat Franciaországgal került össze és azt fölényes küzdelem után 10:6 arányban legyőzte. Éjfél után jelentik nekünk telefonon: A kard-csapatversenyen Magyarország 11:5 aránybsn legyőzte Csehország cia-patát. Az olais-mtgyar mérkőzés 8:8 aránnyal végződött, de mert az olssz csspat 46, a magyar 50 tuat kapott, az olasz csapatot jelentették kl győztesnek.
Az ollmplászon 200 méteres mellúszásban máaodlk csoportban Indult Sípos, ki 3 perc 9.8 másodperccel harmadik lett. A negyedik csoportban Hollósl 3 perc 6.4 másodperc cel második lett. Blcikeyt a középdöntőbe kvalifikálták.
A búvár uizó mérkőzésben 1. Eve (Egyesűit Állsmok), 2. Jsnion(Svéd) 3. C\'.srk (Angol), 4 Trasch (Ej*. Államok), 5. Vlncent (Francia). 6. Dcsjsrdins (Egy. Államok).
A kettős evezősverseny első elő-
1924. jullus 16.
futamában az Egyesült Államok, mely első és Franciaország, mely máiodik helyezett lett, megverték Migyarorazágot.
A vlzípolóban 7:2 arányban Belgium győzött Magyarország felett.
A szabadfogású birkózás döntő küzdelmeit ma és holnap bonyolítják le. A nehézsúlyban Speelle (Amerika), Vllsoat (Svéd), a közép-zulyban pedig Spellmann (Amerika) Svenson ellen győzött.
Az olimpiai sakkversenyben Collet (Belga) S-elner (Magyar) ellen, Hromadka (Cieh) Sterk (Magyír) ellen és Rcsalii della Turcsa (Olasz) ptdlg Steintr (Magyar) ellen győzött.
At olimpiai boxmérkőzések során pehelysúlyban Sjbilie (Balglum) megverte Bzrtát (Ausztria). — A 1500 méteres szabaduszásban 1. Chalton (Ausztrália) 20 perc 10 6 mp. alatt, mellyel leverte a világrekordot. 2. Armeborg (Svédor azág), 3. De Beaurepelra (Ausztrált, 4 Hatfield (Anglia), 5. Taka-schi (Japán)
A magyar tenniszezők a páros versenyekben elkeseredett küzdelem után vereséget szenvedtek. A férfi párotversenyben a Wlllard— Balley-pár legyőzte ■ Kehrllng— Kelemen párt. A Williams—Waas-burn pár pedig a Göncz—Kirsch-mayer pár fölött aratott győzelmet. A vegyea párosversenyben ia vere séget szenvedett a magyar színeket képviaelŐ Kehrllng —Krencsey-pár.
»0Z6(JF6lTtíPSZIIH/l2.
Uránia. M. srerdán 6, fél 8 é. 9 órakor A strandfotograjusok Zoro Horu burlcixkvigjáték 6 f.ivonás b.n. Alpesi tájkép 2 f.lvonásbsn. Angol Híradó 1 felvonásban.
A TÖUK
(S.jiI lodó.Mok talafoojtlantéa.) A mai tőndéo a forgalom von-talott, árfolyamok pedig tartoltan lódultak. A tőisd.ldő elején a forgalom eiGk keretek körött morgott. A lőiadeldö második felében kl.ebb javulás állott ba, as üil.ttelenaég követkeltében beállott árl.moriao lódás megszűnt, sót később as ár-veaiteiégek .gy része megtérült. As árfolyamok nagyjábsn a tegnapi nívón morognak. Zárlat fali midin Bécsből szilárd Irányzat ér kezett, a hangulat megjavult és zárlatkor barátságossá vált, I for-
tgalom élénkülő, Irányzat jól tartott. A pénzpiíc Irányzata megszilárdult. Kosztpénz 1 Vo\'kal emelkedett. Híva
taiossn 05—1\'/,. Utótőxede. Irányzat baritaágoa.
Kereaked.lml 1260, Georgia 455, Cukor 2480, N.slci 2600, Dsnublui 3175 p„ Nova 165, Magyar Hitel 5M, Leszámítoló 84, Hszal Bank 166, Kőszén 3150, Egyesült Fővárosi 150, Földhitel 312, Kohó 460, U.lkányl 1030, Szászvári 365, P.stl Hazai 3650. Angol-magyar 50, Borsod miskolci 123—24, I. Budapesti gőzmalom 135-36, Izzó 710, Spó-dlqm 142.__
ZALAI KÖZLÖNY _
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
a budaeastl 1S..H. ............* "
kudapastl ts.sd. d*lu,»„ , 6r„ ,4r64rlo„.Mtl ,
ClsörandU nagymalml
LISZT
olcsón vásárolható
VILLÁNYI ANTAL lisstüzletóben
Eölvöa-tér 20. szám,
a Szentháromság szobor átellenében.
Bankok
Haaal ,&4
AfrÁr _
UUilet
Ua.lmli, B| OI.-U. t.ok ló H«l ,70 LI07-J baok
Alulinot t>. ,T B- A|rir „ Kélablulb. jlt, Hermu M
J|e<». Ml. J. b. flo Hst«lria _ tofailan ico M.-Cteö Ifirt. t<., rorialml >i KM. IIIUI n
K«ip. Jt\'Ulof 4.J Viroil bank o M«rl<ir ,0.7
Nlma.Malak. •}« Kaftak. 8. u,0
UttlOQ _
Amti. b. rlgi s
» » »J _
Rlatoiltók 4a Takar4kok
Balvlfo«| Ip. |S UpOtvixeal S Xir áical |4t
KMlaj.l Tik H.ii Alul. Tak. ijo MoktU ,Ó,
Haaal «:«a ,J,J lüad M.bUc. 97JO PoocMra iio M\'Zr.-PraocU — J*t lto
Malmok
B«tk m. 6
Uoti.-M. n
Cootoríla ,
B<kéa:sstal 6
Tí<4laitoim. GU.lla
Hunjlrli gl
Királ,m.lca <<
VUlótU I,j
Tf. Daoftbla j!
Saa&U4t. t; Ctc-tni Eaiakl .t/a
Síiiívlri ilr
Koí* «,<
I.itIo Ufla .( K«b. fflal-
Dr.icba ,o<
UifTM.lt ||,(
Y\'tr- X
Ali. Kí.iín Ji.x
Kcrlmla gc
M4rl 1.4a _
N»«)rl;4loo,l ik
S.jO«coí4l iv
üjiai ,K
Uolfl 1:Í0,. _
UIUÍBTI }o$c
Ciapall i«c- i] Nyomdák
KraakHo (
Olottoi
Pállal 7 |< Rtval
!
Su^biotum Fövlroik B7. Uj.ixínm 1
Wo<JUott
Va.mfliok
Brödi ni, i<
Kat^i <
CiUr, „
Oímt. 1, HifcUn vá.
|\'Hrf nr
rioltmk. i
FriiH ii Ouu-Uia,
ti.VUl. Gép 4* van
KlX
Küoi Uci Upttt
Hit
M«o.r ><*> lí«
LIsm Mírlc^ Moice
Olomirsj,!,
Quijflol,
Vtelfir
Pal.tyl
Rei-Lc-Tfl
KLai
fioeiiir.iu Rtxhraillw
S<h.\'y:k Sckullc* Ttudlotf Ualui Vtilkla
ltoel li KSi^.biajil KrooUrraí \'-\'tnita
Miul U Am«Mk.l I, Elit M. LlOjd UilCffl.0^7
Kést sr.y.l ,<0
Sil.vóci. ti
Tbík _
Naild |„o
Vlk. t^ioe i.j
ZitoUI ,01
Zaoul _
PiMok «.6
Rrtítiit. _
Ipub. f
KOiloheJ Aa
Aárla 1100
Uiakokl 46
Ktml a,
Vifoal 1,
Oíllraaai J6
No»a z«i
Allararaaal jjj
Oakorcr«rak
Dllokof ICC
Horni rok, {.>3 Cakoripa,
Masth.\'rak. íto Sr.mmot
&lalmla«arak
CalaoM i«.,
Ssaláml .,0
PfiipMI K
ííjr" »
OAa. Vlllamoi Ktr- ii»e 7«o
PMfcoa 4
Olajok
ser ti n«u
FdTánxl .6» a|
Klrllraér s,
PolcW _
Paa. ife it
Tcna. ,4, _ Bar6ll
Ktflarlcfa ,g
Ké..T«or.i< ||o
Tu&aal 11. 171
O.ciwtaít iS|
Suökéoat\'" (j\'jo BiAllodAk
Hon* irt. _
Royal lallld 100
StíiwaruM flo
6<U. „
kővetkezőki
TaxtU
laolpu »•«<. Uoim >
Uate le,,11 07*Pl<Jmo*4 8i6»4-K4i4 W. T.nu
Kutoo
Cfalnoln
Diolca
Diasa Xalatl M„. Xl.ls Klotild T4r4k
K4U1 Oiml
T1M00 Torai
Uol4 lilái. Siolookl
BlrtJl Kifli; 1114 Vim tort. B4al Brsssől
Corrla (Un Papb
IIiQCralpu StariTlra
OittraaM
Uacr.-N(<ai« Torai liptai ■ Vctk*brai.ar\\ O7 firt böf
uj 352000-357500, 79 kg os uj 362500—370000, egyébvidéki 76 kg oa ó 350000 -351000, 79 kg-oa ő 362500-367500. 76 kg oa uj 347500-352500, 78 kg-os uj 357500 —365000, rozs ó 290000 - 300000, uj 28000—29000, takarmányárpa 295000-31000, tengeri 295000— 300000, zab 310000-345000, korpa 220000-225000, repce 520000-540000.
Az irányzat szilárd volt.
SertésTáaár. Felhajtottak 740, eladatlanul visszamaradt 300. A vásár közepes volt. I. r. 23500—24500. Közepes 23000, Könnyű 20000— 21500. Szalonnás félsertés 27000-28500. Lehúzott hus 26000 - 29000 Sózott szalonna 26000—28000. Szalonna —. Zsir 28000.
A magyar korona k&Ifőldi hivatalos Jegyzései i
Bícj . Boriin . Prága .
Deviza
8650 I 85 5050 4920 415 [407
Valuta
8 } I 8650 49i0 — 41150 415
Newyorkbao 12
I davIzi-kOzpont hivatalos árfolyamai
Aocol (001 ijiooo-}6o4oo CKÍ) Icíocí l)7o-l440 Ulob 9jo p?o
Ooilfa k>}00-Sl)00 Fraocla tt. 4I60 4JP0 IM UO-jS"
U*a l?jí«»
Ura j4«ojj4o
Oiau. ke*. iij6o-ii6oo Srljrt Iraak uíro-ijioo HoSlaoál U í\'eijo H0J0 Bilfa fraek /
OélftH Baka/aat Brt.Ml
Devizáik
Atuelíríia JOJJO-JIJJO 9SO ÍTO Jfio-Jlo
IJOlO-ltlIO iosjo-iicjo
jjsooo-j6oí«o Mto jjflo
JlOOO-fllCO
4*00-4 JCO 1JQ4-I440
>
Apróhirdetései!
kod.oamanr. VaaAr- 4a e»n,pn»p0.
___kon a» aaAaaUk r»l4r.
sron ** S*Pl"S»i6 ajánlkoilk r.lf.li\'11:,\' • ra. AJ a n. a t^K.S.\'r -
K»lma." JellK4ra a kl««|4ba k4r. ^^
... T,",v\'**,ök ^"*orWailtía<« IOO.OOO kceoniírt
»UUlom. Health Jóik/ (írfiiiiío. Kulocgy. Vv«B.l)
Szisriszt László
lnfatlanlor^alca lro4a
Fg-ut 8. sz. (&auo ^Telefon 150
Eladd házak: Elad6 birtokok:
ípoktul. Btlacon partJieTÓo * aM\' IX) hoWa*. -
SxíWk (l.24k aV«elbtn ta rtdíkio. 40 hol-
prlna birtok «U44 ZaliUn boMaakíol TíV™«"> étiért. 4Pai<: neikoi. -íObb oijyobb malom eladó. Oalothelylaírek, (Oaiarflilit írunl átatWk. Vaoíí^W bjfkt átiíi.
Borsaitok,
szőlőzuzók, bogyóiók
Elsőrangú hiultelben
Weiser gépgyár
Sugár-ut 18.
---ül
Jugoszláv
ra tűzifát
uagonlélclehben luldnyos drakon szdllil:
Breuer Ferenc cég
Barcaon.
Hátizsákok:
különféle \'KX»áRban kaphatók
5CHLE5S TESTVÉREK t»
Kiadó ItAt, Klslur-uwa 4j. érjtklwnl ouiaoit
_KOi«pkorn Ox\\ögy hZarcatldfrM Uliit k«re>.
Mtluo NiWTOrt Piri. Prlja
Nuryf/ ic6)0-lll
Zürichi sárlati
Párt* 283)00, l.onJoa Í335 50. Nowyork 514-50, Brúnói 2570, Mallaad a353\'/ii HolUod 105-50, Bet Iio 12Ú 75, Wteu 7075, Solia 400 00, Prága 1645 00, Budapait 68-30, Bokaiail 210 00, Bal gr Ad 042 50, Varsó 1C8 0Ö.
SZABADOS MÁTYÁS
kéhtaatödélábnn
tanulók
fizetéssel feltétetnek, t
Dánjtfizide. bűze tlaiavl
) 367000—372500, 76 kg oa
Y*M6i a főszerkesztő
kereskedés RT, Nagykanizsa
II
^ csépléshez
gabonáért
kUcölczÖDOzhctók. Ugyanitt lábaspajta eladó, a kiadóhivatalban.
AGYTOLLAT
tj«kMM Mfrtju *fj aMMTlOoal rsuai f j
dmviu gwáik^ (
árverési hirdetmény.
A b.lslonmsgy.ródi voll Urbírii Blnokosslg tu!.;jonll képozfi
községi korcsma
1925. jsnuár 1 tSI 3 évre 1924 • a2aaxtu. hó 20 ia dél.lóli 11 órakora köraéghíránál nylivá. nos árverésen bárbesdatik
Kikiáltási ár: 300 aranykorona. Feltételek a balalonmagyaródl legyiő-sóinál megtudhatók, Balaloomagyaród, 192-1 JuliUi 12.

Jegy lő.
1311/1924. fc.srtr.,1 Hrliayritáj.
íri/erési hirdetmény.
Cseszlreg körség képvlaelólenüle-lének VIIl/27/Jkv. 924 »iámu hatá-torala folytán küzhirré leszem, hogy a község tulajdonát képezó
fllsdkorcima<, Felsőkorcsma
épületek a> 1924. ír angna.to. hó 3 áa délután 3 órakor a
cseszlregi kűrjegyzói irodában 1926. év lanuír hó 1. napjától 1927. év decembír hó 31lg lerjedó 3 évre a legtöbbet igérónek bérbe logn.k adatni.
Minden korc.mához tartozik mintegy 3 hold ingatlan (szántó), legeló iiletóság, niegrelcló kert, mészárszék, vágóh d s légverem használata kílzKa.
n .relsonorcsma- 3 vendégszobából, 2 Iskószobából s megfelelő mellékhelyiségekből, az .Alsókorcsma- 2 vendégszobából, 2 lakószobából . megfelelő mellékhelyiségekből áll Kikiáltási ár: 400 aranykoromi. Blnatpinz: 200 aranykorona. Közelebbi feltételek a körjegyzőnél megtudhatók t~sesztreg, 1624 év juliua hó 7-én.
sa>si ^.isM
a^rj.grsí.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. |ullu. 16.
1000 vég vásznat és siffont tott árban árusit
0 Nagy paplan raktár!
Erzsébet kirólyné-tór 23.
Telefon 163. szám. [
Tisztelettel vsn szerencsém értesíteni • n. é. közönséget, hogy Üzletemet
megnagyobbítom
és Cseogery-ut 1. alól augusztus 1-én
Fő-ut 13t szám alá
s Boganriadar palotába holyezem. Teljesen u] ás modern be-
rendesés S a legnagyobb igényeket is kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérdemű közönség becses pártfogását továbbra Is
FURMEN IMRE
Csangary-ut 1.
Negyven dpésx és csizmadia munkás vegyes és linóm munkára augusztus elsőjére felvétetik.
Egy darab üzemképes 720-as
csépltfgarnitura
kitűnj állapotban, azonnal eladó. Ébrebbet
BEIK HENRIK céiliUlAGYKMIZSÍl
Kölcsön ponyva
éa
gabonás zsák
Hirsch és Szegő
cégnél
Nagykanizsán.
Aki iLáxat, szólít, kis- is nagybirtokot
eladni venni
akar, az forduljon bizalommal as előnyösen ismert, több mint 24 éve fönnálló és az 0. F. B. által engedélyezett
ACZÉLiGNÁCZ
Ingatlanforgalmi éa pénx. kömön köiv.tltö Irodájihol
Nagykanizsán, Fő-ut 3.
Pénzkölcsönöket ugy heti ksauUa, aiini bekebelezésre olcsón közvetitek.
eb Teieton 283. ssám. =
(Könyvkötő segédek
I kerastotn^k vidéki nagyvállalathoz.
Ciaa a kiadóhivatalban.
hirdessen
a
Zalai Közlönyben
A Herkules Téglagyár R. T. Nagykanizsán
folyó hó 14 ón tartott közgyűlésén elhatározta, hogy alaptőkéjét
9900 drb. uj részvény kibocsájtása által 55,000.000 koronára emeli.
Ezen 9900 drb. uj részvény a régi részvényeseknek ajánllalik fel oly formán, hogy minden egy drb. régi részvény után kilenc drb. uj\'részvény vehető ál, darabonkiat 5600 koronáért; továbbá kamatra ts részvénykibocsájtási költségekre 400 korona fizetendő.
Az Uj részvények az 1924. január 1*161 kezdve részesednek az üzleti eredményben.
Az elővételi jog a régi részvénvek felrru\'alása és az egész befizetendő összeg lefizetése mellett folyó hó 15—31 ig * vállalat irodájában (Erzsébet tér 14. sz.) gyakorlandó. Ezen határidő eltelte ulán az elővételi igény megszűnik és az át nem vett részvényeket az igazgatóság értékesili, de nem a kibocsájiásl áron alul.
A részvénytőke felemelésével kapcsolatosan a részvények névértéke a tartalékalap terhére 5000 koronára emeltetik.
Az uj részvények az Igazgatóság állal megállapított időpontban fognak a befizetésről szóló elismervények visszaszolgáltatása ellen kiadatni.
Nsgyksnizss, 1924. jullus 14. Az Igazgatóság.
Leg|obb
pergament befőző papir
nagyban és kicsinyben kapható
Fischel Fülöp Fiai
paplráruházában
Nagykanizsán.
Uifclmrtíibeo jirtás
tisztviselőket felvesz
fis tlzeMssel <> JvUMkkal a
Fonclére Általános Biztosító Intézet
Salgrlext titkár S41
Fő-ut S. axSm — (Bazár ndvar)
Életbiztosításokat
4. < JJÍ1\' blltwituckit clánjíitn íclrui . Foncl.r. Altalánoa Blilo.ltó Int.x.t FAUgynöki.ga
Silgrlut lllkAr ...
PO-ut 8. ..Ám. — (Bazár udvar)
T.l.lon 232
T.laton 232
I*száraz
BÜKKHASÁB TŰZIFA
minden mennyiségben a legolónyösebbon
Weltner és Társa
cégnél
Erzsébet-tér 13. IS. (Törvényszékkel szemben) és Arany János- utca 8.
szerezhetó be. 479
Állandóm raktáron tartunk sls&tiidfl Isszenst
Ha jó kerékpárt akar venni,
forduljon bizalommal
BRANDL SÁNDOR
k.rékpirr.ktáráhoa
Deák-tér 2. szám alá.
Angol gyártmányú CJUNLOP gummik egyedüli raktára
Alkatrészeit, kellékek I Kerékpárlavltó mEíi.ly I Timit vázák hegesztése I
Bazsó József gyára Nagykanizsa
Készít és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
EWállil mindennemű kocsl|a»itást, átalakítást, fényezést és béllelést. KltUnS munkai „„ Jutányos árakl
CSEPLESHEZ
kölcsönzsákok
minden mennyiségben kaphstók a
Viktuália Keresk. Rt.
fiókjánál Najykanli.., Király u. 34.
Telefon 316. mi
Hasábfát
vagonlételekben,
aprított és fűrészelt tűzifát
100 klg.\'lól kezdve hazaszállítok, fenyőfa aprltua házhoz szállítva 100 kg. 40.000 K.
Lécfaivi Bodor Zoltán
fokereskedő
Suöár-ut és Rákóczi-u. sarok.
Egy 5 mlr. 70 cm. széles és 2 mlr. 55 cm. magas lécezett
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alatt
Állandó, ésissard és Ügyes !
reklámozás minden gyári, kcroskedolmr, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltolő elerno.
Hogyan, hol és mikor hirdet- I hetó a legsikeresobban, legjobban legolcsóbban, megtudható a
LEOPOLD GYULA
hirdelA vállalatánál
Budapist, VII., Erzsébít-körut 39
ahol kiváló szakértekmmel, több mint 25 éves tapasztalatul, odaadó lelki-IsmoroíeüséKKol és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetésekot és reklámokat az összes budap«sti, viJáki és külföldi lapokban és naptárakbln. |
Nyomatott a Zrinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés K. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofeobcck Károly).
63. évfolyam. 162. wcám
Nagykanizsa, 1924. julius 17. Csütörtök
1200 korona
Az amerikai saitó szerint megkezdődött a magyar rekonstrukció
Ntwyork, jullu. 15. A magyar kSIcaön kibocsátását és Amerikának ■ kölcsönben való részvételét as amerikai lapok lelkesen kom-<aaentálják éa eleinek regisztrálni J. Smtth éa Sir W. Good kedvező
nyilatkozatait a magyar rekonstrukciót Illetőleg.
Hogy Amerika mégla réaztvatt a köJcsöa jegyzéaébes, azt Európa politikai és gazdasági helyzetével hozzák kapcsolatba. Az amerikai bankok ugy találták, hogy nem szabad lemondaniuk arról a tekintélyről, melyet azánsukra a jegyxéa-ban való réazvétal biztosit.
Az eg?lk l»p vezércikkben fog lalkozlk W. Good éa Popovics nyilatkozataival a M\'gyar Nemzeti Bank megnyltáaával kapcsolatban, a magyar közönségnek az idegen valutáktól tapasztalható menekűié-lével, a korona stabilizálódáséval, az élelmiszerek olcsóbbodásával.
Amerikai lapok kimutatása szerint Magyarország nemzeti vagyona 15 milliárd 675 millió aranykorona (3 135 200,000 dollár.) A nemzeti jövedelem 2752 millió aranykorona (550.440,000 dollár.) Ebből 1840 millió aranykorona (368 millió dollár) a mezőgazdasági termelésből áll elŐ.
Mardonald lett a londoni konferencia elnöke
London, juliua 16. A londoni kon-ferenciamegnyitása alkalmával Mac donald a tán Heniot mondott megnyitó beszédet. Hcrrlot .Javasolta, hogy Macdonaldot válasszák mag a konferencia elnökévé. Az amerikai nagykövet elismeréssel nyilatkozott a Dawes-bizottaágról éa kijelentette, hogy az amerikai kormány éa nép hite szerint a jelentéi elfogadása elaő lépéa az általános gyógyuláa felé. Stefanl hangsúlyozta, hogy Olaazorazág kész Örömmel működik közre Európa újjáépítésében. 7heunls belga miniszterelnök haaonló értelemben nyilatkozott. Eiután Mscdonald átvette az elnöklést. Beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy ■ Dawes-tervezetet egészében, változtatás nélkül karesztülvlgyék. A délutánt a tervezeti megbeszélé-aekre fordították.
Sao Paolo körül van zárva
Pdrit, juliua 16. A brazíliai követség közlése szerint a saopaolol felkelők alkaréiról szóló hírek valótlanok. Srámoa felkelő átpártolt a kormány csapatok hoz, akik aok foglyot la ejtettek. Sso Paolo körül Van zárva és a fölkelők kapitulációja óránként várható.
Fontos tanácskozások a kereskedelemi minisztériumban
Budapest, julius 16 Ma délelőtt ■ kereskedelemügyi minisztérium-bsn nagyfontosságú tanácskozások folytak, melyek szoros összefüggésben vannak azokkal a meghozandó Intézkedésekkel, melyek az állami pénzkezelésről azólnak. A tanácskozáson részt vettek Walko Lajoa kereskedelmi miniszter, báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter, Po-povlca Sándor ■ Magyar Nemzeti Bank elnöke éa Schober Béla a Magysr Nemzeti Bank vezérigazgatója. Félsgykor kezdődött a ta-
nácskozás, mely elsősorban az államjegybankkal kapcsolatos kérdések körül forgott. S óba karült a jegybank gazdaaágpolltlkája Is, kapcsolatban azokkal a felszólalásokkal, melyek » 33 as bizottság ölé aén hangzottak el a jegybank hitelpolitikája ellen.
Megjelenik a földreform-novella végrehajtási utasítása
Budapest, julius 16. A miniszterelnökségen délután értekezlet volt a vagyonváltaág földek haszonbé rének, Illetőleg egyénértékének meg-állapítása tárgyában. Az. értekezleten az összes függő kérdésekre vonatkozólag megegyezéa jött létre. A földreform novella végrehajtáal utaaltáaa a legközelebbi napokban megjelenik a hivatalos lapban. A földmivaléai éa pénzügyminiszterek egyelértőleg rendeletet adnak ki a váltaágfÖldekért fizetendő haszonbér, Illetve egyenérték szabályozá aára. A rendelet az eddigiektől csak lényegtelen eltéréseket tartalmaz.
Az olasz-jugoszláv kereskedelmi szerződés jelentősége
Belgrád, julius 16. Az olaaz-jugoazláv kereskedelmi azerződéa elaő pontjában a konvenclonálla behozatali és kiviteli tarifákat állapltja meg oly módon, hogy azok alkalmasak legyenek a belföldi Ipar megvédésére. A második pont megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a két állam az egymáa területén keletkezett jogi éa igazságtzolgáltatáal kérdéaeket kölcsönösen elintézi. A harmadik pont az olasz hsjóknak a jugoszláv vizeken és a bojanai partok mellett történő közlekedését szabályozza. A negyedik pont a határátlépési szabályokat tartalmazza. A kereskedelmi azerződésen kívül konzuli, állategészaégügyi és a fiumei olasz tranzitófor galmat szabályozó egyezményt is fog kötni a két állam.
P. Sebestyén és P. Jenő
P. Sebestyén és P. Jenő . . . Ciak ugy egyszerűen írjuk le nevüket, amint egész egyéniségük szerzetesien eryszarü éa barátiaaan közvetlen. Csák Igy, — azerzetea nevükön — amely alatt egy fogalmat jelentenek Szent Ferenc alázatos fial, akik azegényes barna baráti ruhájukban mindenütt ott voltak, ahol a lelkek üdveért komolyan dolgozni és cselekedni kellett. A lelkipásztorkodás, a hitélet, a kon gregáclók, az Iskola, különböző szociális és karitatív mozgalmak volt működési terük. Es mindenütt, ahol magjelentek, megnyerték a aziveket. A lelkiség eszményi férflai voltak, akik a hit erejével, én-ük közvetlenségével mindenütt szeretetet árasztottak, békét teremtettek éa nyomukban áldás fakadt. Cs^k Igy : P. Sebestyén és P. Jenő, mart csendben, zsjtalanul, alig éazrevéve dolgoztak és fáradoztak az Ur nagy kertjében, de « a csaader,"zajtalan munka megnyitotta előttük a lelkeket és ugy összeforrasztotta a hívekkel, hogy az apa és gyermek közötti szent kapcsot teremtette köztük. Krisztusi értelemben vett lelki vezetői voltak Övéiknek, akik a legnagyobb szeretettel és ragaszkodással körülövezték és most a tartományfőnöki rendelkezés máshová azólitottá őket . . .
Hogy mik voltak Kanizsán P. Sebestyén és P. Jenő, az a sok ezer és\'-ezer ember tudná csak megmondani, akiknek atyja, vezetője, irányítója, tanácsadója, barát-js, lelklgondozója voltak. Hozzájuk mladlg nyitva volt az ajtó. Mindenki bizalommal fordulhatott tanácsért, vigaszért, útbaigazításért.
Simicza P. Sebeatyén a kanizsai
ferencrandiak házfőnőkhelyettese és plebánoshelyattese három dklusoa át tartózkodott Kanlzaán. 8 év óta fejt ki áldásdus, sikerteljes működést a kanizsai katolikusok körében. A kiterjedt lelklpáaztorkodáe a plébániai teendők mellett a rendház nagy körültekintést Igénylő gazdasági ügyeit la vezette, emellett az Urleányok, a Mária-leányok kongregációjának prézeae volt. Mindig igazaágos, bátor, nyílt, szókimondó. Igazi franciakánua azellem-től áthatott azerzetea . . .
Heidingcr P. Jeaő 3 év óta működik Kanlzaán. Mint a plébánia segédlelkésze, hitszónok, az Oltár-egylet és Úrasszonyok kongregációjának prézese agilis, akadályt nem ismerő, fáradhatatlan és buzgó tevékenységével mindannyiunk igaz szeretetét vívta kl.
A táraulatok tagjai — kiknek vezetőjük volt P. Sebestyén és P. JenŐ — könnyek között búcsúztak ■ két ferencesatyától.
P. Sebestyén és P Jenő azonban hozzánk ia tartoztak. A mi családunkhoz? Távozáauk bennünket ia fijdalmaaan érint, akik magunkénak vallottuk őket. A kanizaai katollkusaág mélységes szeretete kíséri őket uj állomáshelyükre . . .
A tegnapi hetivásár
Nagykanizsa, julius lb
A tegnapi hativáaár egy kisebb országos vásár képét mutatta — oly erős volt a felhozatal. Élelmiszer, baromfi, széna, fa. Az iparosok, kereskedők, gyolcsosok sátrai tömve árukkal. Erős volt ax állat-felhajtás Is. Különösen sok volt a borjastehén és borjú. Ax arőa kínálat mailett élénk volt a kereslet Is, főleg a marhakereskedők és mészárosoknál aralkodott élénk vételkedv. A tömeges vételkedv éreztette hatását az áraknál — ugy ax állatvásáron, mint az élclmlsxe- áa .baromfi-piacon-ax. árak hanyatlást mutattak. Sok állati csaréit gazdát. Sajna — a* Ipsroiok sátrainál na-. gyon kevés vevőkőzőnséget láttunk.
A vásáron a következő árak alakultak ki:
Vej kg 70- 80.000, tejfal literje 20—22.000. turó kg 14-16 000, tej literje 4000, tojás drb ja 1200, burgonya kg 3000 -3500, zőldbsb kg 3000, cukorboraó literje 1500—2000, zöldség csomója 500—1000, saláta drb-ja 3 - 800, spenót tányéranként 6-800, paradicsomkgr. 18—20.000, kel drbja 3—4000, kápoazta kg 8-10.000, paprika drbja 500—2500, ugorka drbja 200—500, hagyma csomója 1500—2000, asövea tengeri drbja 3000, tök kg 1000, cseresznye (utolsó mohlkán) literje 6 - 8000, meggy 8—10.000, rlblzke 6-8000, körte kg 15 -20.000, barack kg 24-30.000, alma drbja 500—1500; a terményeknél buta q ja 320— 340.000, rozs 280—290.000, teageri 300.000. A baromfipiacon egy pár csirke 30—50.000, tyúk drbja 30— 50.000, sovány liba drbja 60— 80.000, hízott liba 180—240.000, sovány kacsa 50—70.000, hízott kacsa 100—150.000 korona.
Az állatváaáron 8 hetea malac 250.000 K, egyévea gyenge sertés 1.700,000, egyéves, azép, hízott aer-téa élősúlyban kgként 22.000, négy hetes borjú 1.200,000, hat hetes fejlett borjú 1 800,000, 3 éves tehén 5.800,000, 6 évea borjas tehén 9.500,000 K.
A piac állandó ellenőrzés alatt áll. Dr. Siposs rendőrtanácsos és dr. Goda Lipót tisztiorvos naponta végigjárják a piacot. A fokozottabb ellenőrzés és a piaci ellenőrök éberségének eredményeként a buda-peatl éa azombathelyl összevásárlók egy idŐ óta teljesen eltűntek a kanizsai piacról.
zala: közlöny
1924. jullu. 17.
hírek.
Római kiitolikut: Elek hv. ProUsUns: Elok. Izraelita: Thunuji hó 16.
Meteorológiai Intézet jelentén szerint, n\'gyobbír* száraz iJó vixható, emelkedő hőmérsékliltel, kéióbb növekvő felhőzet
— Ma érkezik Kanizsára az nj plébános. Dr. Vargha P.
Teodorlk, ■ szentferencrendl káptalan által kinevezett uj kanizaai plebénoi éa zárdafőnők ma délben érkezik a budapeatl gyorsvonattal Kanizsára dr. Molnár P. Arkangyal teológiai tanár klséretébnn. A ka nizsal katollkuiaág Impozáns módon fogadja uj plébánosát a vasúti állomáson.
— Alispáni rendeletek. Ai alispáni hivataltól rendelet érkezett a cserkészek táborozásának ellen-Őrzése és támogatása, — a vámgabona megállapított ára, — a mezőgazdasági termények hamisításának meggállása, — a nyugdi-jaa város) alkalmazottak családi pótlékának, drágaságl és rendkívüli segélyének megtérítése, — az ecet tájékoztató árának megállapítása, — a vegyvlzsgálatl dijak jullusi szorzószámának megállapítása tárgyában.
Gimnáziumi hírek. A helybeli főgimnázium tanulólt érdeklő híreket mindennap meg lehet tekinteni a főgimnázium fekete-tábláján.
— Réazlatf izetéare bontották le a husbódékat. A piaci hus-bódék lebontáaa, mint Ismeretes, az érdekelt mészárosok \'terhére történt. A mészárosok most kérik a városi tanácsot, hogy a lebontási költaégeket részletekben fizethessék meg.
— Nagykanizsa dija a levente versenyekre. Zalavárcne-
ye testnevelési felügyelője kéri agykanizsa város vezetőségét, hogy egy díjjal vegyen részt a levente-veraenyek győzteseinek jutalmazá-aában
— 64 éves dlvatárnház. Sin-ger József és Társa divatáruháza Nsgykanizsa Erzsébet-tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Ée kell jelenteni a cséplőgépeket. A statisztikai hivatal kimutatást kér a Nagykanlzaa területén található caéplőgépekről.
— Szünőfélben az egerszegi Bárány. Sebestyén Lajos, a zalaegerszegi Bárány eddigi béilője augusztus elsején köteles elhsgynl helyiségeit. A kávéház éa vendéglő üzemét tegnap beazüntették, a szálloda ia csak pár nspig marad üzemben. Igy aztán Egerszeg valamirevaló kávéház és azálló nélkül marad-
— Férfi és női ruhsvásznak, angol lüszlerek, férfi és női szövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Sínger József és Társa áruháza.
— Boldoggá avatnak két újságírót. BoWoggá avatási pere kezdődött két 20 év előtt elhalt francia újságírónak, Filbert Vrao a „Bonnc Presse" és Tlron Camille Vrao a „Ls Croix" megalapítóié.
— Kedvezményes térti jegyek a Déllvasuton. Szombattól kezdve a Déllvasuton Budapesttől az összes balatoni fürdőhelyekre három napig érvényea menettérti jegyeket adnak"kl, melyek ára 25 azázalékkal olcsóbb a rendes jegyeknél.
—• „Tetra" csecsemő-kelengyék Schtvarcz Dezső cégnél, Főút i. szám.
K
Augusztusban, S-éig kell kifixetni az emelkedő lakbért
A azanálásl tervek alapján lefektetett elvek alapján még áprilisban kiadta a kormány a lakásügyek Ujabb rendezését tárgyszó rendeletét, mely mindedig, ■ jcásbérek az aranyparitás ötven százalékát el nem érik, minden negyed évben aktualitást nyer az egyre emelkedő lakbérek miatt.
A legközelebbi bérfizetéstől már mindöaaze két hét választ el, mert as augusztusi béreket — eltérőleg a májusi kivételes helyzettől — nem 15 lg, hanem ötödikéig minden felszólítás vagy értealtés bevárása nélkül köteles minden bérlő kiűzetni.
Az uj lakbérek nemcsak az aranykorona árfolyamának közbsn tőrtént emelkedése miatt lesznek ms-
gssabbsk a májusinál, hanem emelkedni fognék a magasabb azázslék miatt is. Egyedül c»ak a közüzemj dlj marad ugyanannyi aranykoronában megállapítva, de PfPj^oro. pában e elmen Is többet kell fj-zetni, mint májusban. Amig májusban lakások után az 1917. évi bérnek csak a 7 százalékát kelletf fizetni, addig most aurusztusban mér az alspbér 10. százalékát kell fizetni aranykoronában.
Máí Plgyobb az emelkedés az üzlethelyiségeknél, ahol az aranypa-ritás májusbsn fizetett 18 százaléka helyett most annak 26 azázalékát fog kelleni fizetni. A lakás és üzletbérekkel kapcsolatossn emelkedik a kincstári részesedéa Is, maly a lak bérnek, Illetőleg üzletbérnek 25%-».
Az hírlik...
Az hírlik, hogy Kanizsán akad nak még, akik csak az uszodában „úsznak*.
*
Az hirlik, hogy a színészek Kanizsán is divatba hozzák a „bőr-harisnyát".
Az hirlik, hogy Kanizsán hossz
van a forgalmiadóban.
*
Az hirlik, hogy a „Tökmag" a kevésbbé sikerült sárgarépa termés miatt az idén aligha kerülhet színre.
Az hirlik, hogy nem mindenki
megy szívesen Hhosszu szabadságra". •
Az hirlik, hogy az idei szezonban uborkában tulprodukció van.
Az hirlik, hogy a forgalmiadóhivatal megrendelte a „Zalai Köz-lönyu-t.
Az hirlik, hogy a Garai testvérek haragusznak Móricz Zsigmondra, miért irta, hogy MNem élhetek mu zsikaszó nélkül
Az hirlik, hogy a polgármester azt üzeni vigasztalásul az Ördögárok kies partjain lakóknak Hévízről, hogy ott sem balzsamos illatok
közt lengedez a zefír.

Az hirlik, hogy a keszthelyiekre ráfér, hogy egyszer ők maguk nyaraljanak.
Az hirlik, hogy Kanizsán két dudás is megfér egy husosbódéban.
Az hirlik, hogy a „sáska" járás a kanizsai piacon is felverte az árakat.
*
Az hirlik, hogy az uj postapalota valamelyik augusztusban tényleg megnyílik.
Az hirlik, hogy a rendőrségen most dől el a kormányválság.
Az hirlik, hogy a jó „bor\'-bélynak sem kell cégér, mióta őt aranykorona a tányér adó.
Az hirlik, hogy a kanizsai rend őrségen is bevált, hogy kicsiny a bors, de erős.
Az hirlik, hogy a kanizsai mészárosok most tartják a sátorosünnepeket. [bl)
Nem lesz már drágább a trafik
A hossiulejáratu magyar kölcaön szolgálatára kijslölt jövedelemnek, a vámbevétel, a cukoradó, a aó éa dohánymonopollum, — mint hivatalosan jelentik — aokkal magasabb összegeket érnek el, mint amekkorákat a Nemzetek Szövetségének küldöttsége jelentéaében előirányzott. E jelentés szerint sz átlagos havibevételeknek a költségvetési év első felében 2875.000 aranykoronát kellene elérniök, a második felében 4.750,000 aranykoronát, as 1924. május 31 én lezárult 10 hónap alatt a havi átlag 6.144,952 aranykorona volt. E bevételek irányzatát mutatják a junius első husz napjában befolyt bevételek, amelyik karekazámban elérték a 8.250,000 aranykoronát.
Különösen figyelemreméltó eredményeket tüntet fel a dohány-monopolium, amelynek *z előirányzat szerint 1924. máaodlk félévében a lekötött zálogok egész eredményének 43 százalékát kellene szolgáltatnia. Mlg a Nemzetek S«ö-vétségé előirányzatsl 1924. első félévében havonkint csupán 1.500,000 aranykoronáról azóltak s az év második felében hsvl 2.000,900 aranykoronáról, addig az áprilisi bevételek 2 800,000 aranykoronára emelkedtek és junius első husz napjában 5 millióra. Ez az igen I gyors emelkedés részben e mono-polium termékei áremelésének tulajdonitható, igen nsgy mértékben pedig annsk a lénynek, hogy az eiadás rendszerét nagyon energikusan újjászervezték.
A jövő hét közepén jelenik meg a jegyzési felhívás a belső kölcsönre
Budapest, julius 16 A népszövetségi kölcsön belföldön jegyzésre kerü\'ő részének kllráss ügyében az előkészületek már folynak. Illotékes helyről szerzett értesülésünk szerint előreláthatóan a jövő hét közepén, julius 24 én, vegyis 25 én bocsátják nyilvános jegyzésre a belföldi részletet. Maga a jegyzés a tervek szerlat csak augusztus elsején kezdődik és ezért mindössze néhány nappal előtte bocsátják kl a felhívást is.
A felhívás küiönben rövid terjedelmű körlevél lesz. A felhivás ezután ismertetni fogja a kölcsönnek már általunk közölt feltételeit, a kamatozásra, kibocsátási árfolyamra, lejiratra és a lombardozásra vonatkozóan.
— A zalaegerszegi kanyarójárvány egyre terjed. A hatóság tehetetlen a járvánnyal szemben, mart a közönség nem tartja [>e a rendelkezésedet. A vármegyei
ÍUztl főorvoa most szigorú intéz-edése^et léptet élet^. Klterjesz-fdik a piacon tapasztalható kóstolgatásokra Is, aplt a jegszlgorub-ban meg fog tiltani s\'azt a rendőrség fogja ellenőrizni.
— A közalkalmazottak flze-tése. A hónap közepén járunk a a legtöbb közalkalmazott még csak előleget vett fel a fizetésére, de a juniusi és jullusi fizetés közti kü-lönbözejet még nem kaptf meg. Emiatt a közalkalmazottak táborá-bsn nsgy a? elkeseredés, ne^n tudják megérteni, hol a hiba. Illetékes helyen munkatáraunknak\' ezzel kapcsolatban a következőket mondották : A fizetések elhalasztásának oka az, hogy az állampénztárak nem rendelkeznek elegendő pénzzel, a pénzügyminiszter pedig még csak a napokban intéz kérdést az egyes állampénztárakhoz, hogy mennyi pénzre van szükségük. Megközelítőleg sem lehet megmondsni, mennyi ideig kell tehát még várni, mert
minden a pénzügyminisztérium intézkedéseitől függ.
— Regenhardt áa Raymazzn lendamasztok, női és férfi zseb-kendők, May és Holfeld rumburger
\'- vásznak, len- és llnóbatlaztok, átfonok, alfonbatlaztok mérsékelt árban Slnger dlvatáruházában szerezhetők be.
— Trónörököaből — szerzetes. Az egyik kölni láp jelentése azerlnt György volt azász trónörökös\' szerzet\'! lett és a mult napokban avatták fel szent Hedvig airjánál Trebnltzben pappá A volt trónörökös most 31 éves. Unokabátyja, Max herceg már 1896 óta
ugyanennek a rendnek a tagja és mint szerzetes, pap-tanára lett a frelburgl egyetemnek.
— A munkanélküliség enyhítése érdekében. Valkó kereskedelmi mlnlazter lárgyslásokat Indított a munkanélküliség enyhítéséit. A kormánynak határozott szándéka volt, hogy a munkaalkalmak keresésében ugy mint eddig, ezutin ls minden lehetőséget megtegyen a munkanélküliség megszüntetésére. Ebben az ügyben ma délelőtt tanácskozás volt a kereskedelmi minisztériumban, melyet Valkó vezetett.
— Nagy olcsóság t Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphatók Sínger József és Társa dlvatáruházában. Erzaébettér.
— A gellénházal útjavítások az alispán rendelkezéséra rövid Időn belül megkezdődnek. A javítás az úgynevezett vlzmosta-szaka-ston kezdődik.
— UJ okmánybélyeg. Százezer koronás okmánybélyegeket bocsát forgalomba a pénzügyminiszter, az 50 ezer koronás bélyegekéhez hasonló kivitelben, cseresznyepiros szlnü bélyegképpel.
— Zalaegerszegen ls büntetik a levente mulasztókat. A város vezetősége legközelebb ki fogja róni a büntetéseket a beérkezett névjegyzék alapján a leventeoktatási órák elmulasztóira.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és szővőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-ea vaatagaágban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárában Nagykanizaán.
1924 lullu" 17-
7.ALA1 KOZLCNY
3
Mélyen leJiíilHtott áraKl = Mig a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kistaludi és Krausz divatnagyáruháza az flrany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó d^lln
Méterje
Színtartó mosók Méterje
M (M Mt™ (M "Ét™ a A
L 1000 K L lOOO L looo K I"
Kelengye vászon Méterje
Mosó Crepp
Méterje
\'500 K
— F6i.koláaok mak«dT«lö
•tóadáaa. A z.l.egerezegl f«bko. láaok szombaton vasárnsp előadják Mlkaz«h .Vén gazembei ét a Katolikus Hízben.
— Tl.*t«Un törOlköiíkdrb. j.
cs.k 45,000 korona Fürst József
Kékcsllleg divetáruházában.
_ A jss»dstUn*» jo»9-
»ltv« tarmínyek «Udá.ír«.
Érdekes döntést ho.ott a Kurl. a gazdatiszt jogkörének kérdésével kapcsol.Iban. Egyik grófi uredelom gazdasági Intézője meghatelmezáe □ílkül eladta egyik fővárosi terménykereskedőnek az uradalom egész évi repceterméeét. Két hittel •z adás-vételi üzlet megkötése utin . gazdatiszt levelet Intézett a ke. reekedSnöz, amelyben elmondta, hogy meghatalmazáaa nem volt a termény éledésére, épen ezért kéri, hogy a vZtelflgyletet semmisnek tekintsék. Pör keletktzett a dologból s a Kúria legfelsőbb fokon kimondta, hogy a gazdatiszt különleges meghatalmazás hiányában nlocs jogosítva az uradalomban termelt termények értékealtésére.
— Szabók rí» «ér«i Zeug, Doublage, Peru, Keeztor, Rechant i, kellékek nagy választékban érkeztek Singer Jixse) is Társa áruházába, Erzeébet -tér.
— A f.l.kaz.U tanítók ál Umaegély •iSleg*. Az állam aegélyea nem álUmi tanítók a jövőben arra ax időre, mig megválasztásuk hosszadalmas jóváhagyása meg nem történik, az államsegélyre alőloget kaphatnak. A kérdő nem állami tanítók réazére legalább három havi államsegély üknek megfelelő ősszeg utalható ki előlegke-pen. A kiutalás jogát a kir. tanfelügyelők hatáskörébe utalja a miniszter. A kir. tanfelügyelők a választásról szóló iratok áttanulmányozása, azoknak rendbentalálása után utalványozhatják kl az előleget. Ez Ideiglenes utalványozások-ról nyilvántartást kell vezetniük s tsnfelűgyeiőaégeknck s amennyiben nz elaő év letelte után aem történne meg a tanitó megválasztásának jóváhagyása, a tanfelügyelőknek a második év végéig még joguk van két izben való hat-hat hónapi államiegély összegét előlegként utalványozni. Az 1919- március 1 és augusztus 31-lke közötti időből kelt tanítói oklevelekkel rendelkező tanerőkre e kedvezmény nem vonatkozik.
— Lópokrócok Irgelsőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer JózseJ
^ ésTársa áruháza. Uradalmak réazére gyári árakl
— D. M. C. harisnyák és soknlk raktáron, Előnyük, hogy sajátjukból javíthatók. Fejeléaeket elvállal Filipp kötöttáru gyára Szombathely. r
— Uri éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut í.
Napszúrás ölte meg Ifi. Banekovics lánost
Mikor beleesett a kisbéri tóba, már halott volt - NapfürdSzés után tutajról történt a szerencsétlenség
Nagykanizsa, julius 16 (Saját tudóittónktól)
Megemlékeztünk már ifj. Banekovics Jánomak, Banekovics Iskola-Igazgató fiának hirtelen történt haláláról. Mára sikerült megtudnunk a tragikus véget ért, szép jövő előtt állott fiatalember halálának körülményeit Is.
Ifj. Bsnekovlcs János öt-hst jó-barátjával kiment a Kisbér közelében levő tó partjára. A tó meglehetős nagy, de mindössze 1—ll/i méter mély. A fiuk fürdőruhára vetkőztek és a homokos parton napfürdőztek.
Egy jó óra múlva azonmód, fürdőruhában tutajozni indultak. Banekovics egyszer cssk lefordult a tutaj széléről a tóba. Társai azt hitték, hogy szokásuk szerint n fiu fürödni ugrott a vizbe. C«ak akkor
ijedtek meg, mikor látták, hogy Bsnekovlcs meg sem mozdul a vízben. Utána kaptak, hogy kihúzzák s meglepetve vették észre, hogy egész mozdulatlanul fúródott az Iszapbs. Nagynehezen felhúzták a tutajra, de máV akkor nem volt benn élet.
Hazavitték s az orvos az első vizsgálatnál megállapította, hogy mikor a fiu a vizbe bukott, már halott volt. Halálát tehát nem fulladás, hanem agyszélhüdés vagy napszúrás okozta.
Tegnapelőtt temették el Kisbéren. Édesanyja visszament Lukács-fürdőbe a fővárosba további gyógykezeltetésre, "megtört édesapja és nővére tegn*p éjjel érkeztek vissza Kanizsára. Fiuk holttestét a viszonyok jobbra változtával hazahozatják és Itt fogják eltemettetni.
Gyermekeink esztétikai nevelése
Irta: PfeÜer Elek 3
Az első a cselekvés, mert a dolgokkal való tevés, vesződés, kűz-ködés közepette válik elevenen evidenssé bennünk minden dolog lényege, sajátsága. Az Irodalmi tanításnál tehát nem közölhetünk kész és megdönthetetlen megállapításokat, hanem felvilágosító magyarázatok kíséretében minél több nagy Irót olvastatunk, hogy a hatáat hodd érezze minden egyén a saját lelkén. Ne feledjük el soha, hogy ízlésünket, eszlétikai érzé-sünket akarjuk nevelni, ezt pedig nedi az Irodalom történetének az előadásával érjük el, hanem azáltal, ha megtanítjuk az Ifjút a saját szemével láml, a saját szivével érezni, a saját idegenrendszerével felfogni a müvészlJjtfttísokBt. Aki itt történeti" folyamatot adna elő ugy járna mint ar, aki mondjuk matematikára akarja tanítani tanítványalt és ahelyett, hogy a matematikai érzéket fejleaztené, a matc matika történetét adja elő. A fogalmazási gyakorlatoknál pedig ne olysn »émát dolgoztassunk fel, mely a tanuló mindennapi tapasztalati körén kivül van, hanem olyat, amit az ifjú már átélt, ami benne mint eleven élmíny van meg. Gondoljuk meg, hogy csak azok az érzelmek és gondolatok kapják meg lelkünket, amelyeknok* előfeltétele már tapasztalat által meg van bennünk. A gyermek még nem érzi a szerelmet, a tragikus összeütközést, a fennkölt jellem szépségeit. Az Ő mindennapos tapaaztalatl köre a játszás, tanuláa, sétálás, kirándulás, társaiöiszejövetel stb. ebből a körből meríthető tehát csak egyelőre az Irodslml munkássága. Ezen Irodalmi témákkal katöHve azonban
figyeltessük meg vela axorgalmasan a természet szépségeit Is. De no áradozzunk előtte, mert a gyerek elvégre elhiszi, amit a felnőtt mond, de ő mégis mást érez a természet láttán, mint mi és Igy könnyen hsmls képet stugerálunk neki be a termésxetről. Vezessük növendékeinket színházba, de cssk elsőrangú szerző alkotáshoz és a gyermek életkorának megfelelő témához. — Egyszóval szoktassuk gyermekeinket minél korábban ahhoz, hogy mindarról, ami Őket körülveszi egyéni benyomásokat szerezzenek és hogy azokról mindig Őszintén nyilatkozzanak. Akkor nem fognak betanult kritikákat elmondani, amelyeket nem értenek, hanem az egyéni ítélőképességük fog fejlődni.
Ezt az öntevékenységet, ezt a cselekedtető módszert követnünk kell a képzőművészeti érzék fejlesztésénél is. Fejlett forma és szin-érzéke csak annak lehet, aki ezt az érzékét rajzolás,- festés, mintázás, egyszóval a valóság tüneményeinek cselekvő átélése és azok imllálása által magában fejleaxtette. Aki ezt az érzékét Ilyen gyakorlati stádiummal fejleszti, annak ez a szerzett érzéke azután biztos vezérfonala lesz mások llylrányu tevékenységének a megítélésénél. Az fog tudni elfogulatlanul featészetl, szobrászati és építészeti alkotásokat méltatni, annak egréni véleménye lesz arról, amit lát. Ezt az érzékünket az olvasás, a betű nem fejleszti, Itt cselekedni keli és sokat megfigyelni, nézni kell, hogy tanuljunk meg látni. A rajztanltásnak tehát Itt van a tulajdonképenl nevelő ért\'éke, megfigyelni tanít és a tömérdek összehasonlítás által ízlésünket fejleszti. A kézügyesség, amit sokan a rajztanítás egyedüli céljának gondolnak, ez csak tlzedrangu fontosságú ; csak arra való, hogy bennünket képessé tegyen arra, hogy
megfigyeléseinket megrögzítsük. £pen csak annyi fontossága van, mint az Irodalomban a betű Ismeretének. Igy tudjuk megérteni a festészeti dilettantizmus jogosultságát is, ha meggondoljuk, hogy nem kontárokkal akarjuk benépesíteni a világot, nem olyan embereket akarunk nevelni, akik a művészet gyakorlati tevékenységében hivatásos művészekkel akarják a versenyt felvenni, hanem ezen Öntevékenység által a képzőművészeti alkotások megítéléséhez szükséges egészséges érzéket. akarjuk nevelni.
(Folyt. k5v.)
" SZÍNHÁZ-
Kékazakáll nyolcadik felesége. Asszonyi direktor nsgyon helyesen tette, smlkof a közönséget előre figyelmertette, hogy csak felnőtteknek való. A kényes témájú, francia vígjátékról csak annyit, hogy nem leányoknak való, sőt... Azért magával a darabbal nem Is kívánunk foglalkozni. Azonban Asszonyi direktornak nem azabad elfelejtenie, hogy Kanlzaa közönsége tiszta, nem^s és főleg magyar kulturát kíván. S»voÍr-féle vlgjáté-kokkal lehet telt házat, kassza sikert elérni, azonban nem a kanizsai publikum szivéhez férkőzni.
Ami az előadást Illeti, méltó volt a pécsi színtársulathoz. Asszonyiné Erdélyi Irmával azemben sehogyan sem vágnak a vidéki kritikákban elkoptatott jelzők éa határozók, mert maga volt a művészet, a legteljesebb életszerűség határain megtámaszkodó nagyvonalúság Viharos tapsokat aratott. Gát Viktornak való szerep volt Brown bankár megszemélyesítése. Ragyogással ötvözte meg a kékszakáll Brownt. Vadnai J mos felséges eleven színekkel játszott és gazdagította eddigi forró sikereit: Hubert kreációja utolérhetetlen finomságú volt. Vértes marqulsa természetes, életKu. Gál Annié és Somoss Erzsi kisebb szerepükben is teljes érvényre juttatták csillogó művészetüket. Danis Jenő sokoldalúságára vall a magándetektív szerepében tanul-mánvazei-ü színjátéka. Arkossy, Miklós, Torkos — pompásan beilleszkedtek az ösazjátékba. Ma esto másodszor kerül Harmatb 3
felvonásos operettje, A hattyulovag r\' ® ^^^^
SPORTÉLET. .
___ *
Olimpiai hirek
Páris, julius 15. A magyar kard-
vlvó-bajnokaág sorrendje: 1. Olasz* ország, II. Magyarország, III. Hollandia, IV. Csehország. — A 400 méteres hölgyuszásban Martha Morei-lus (Amerika) lett az olimpiai bajnok 6 perc 02.2 mp. alatt. A toronyugrásban, amelyet 5 és 10 méteres magasságokból bonyoll-
4
ZALAI KÖZLÖNY
1924. juMua 17.
toltak le, R\'chmond Ede (Amerika) lett a bajnok Jiosca (Svédország) előtt. A magyar evezős dubló as egyik előfutamb <d Amerika éa Franciaország mögött a harmadik helyen végzett, igy kidőlt a további küzdők sorából.
Páris, jullua 15. Az olimpiai kardvivó versenyen Terstyánazkyt 6 győzelemmel kvalifikálták a közép-dóotŐbe.
A kormányossal futó négyes sskijf verseny aclejtezőjébeo Mejjysr oraxag vereséget azeovedott éa kl-eaett a további küzdelemből.
A 200 méteres női mellúszás selejtezőjében a magyar Molnár Ella a második csoportban negyedlkack érkezett.
Az egyéni kardmérkózések hatodik fordulójában Garait 3 . győzelemmel a döntőbe kvalifikálták.
A 200 méteres férji mellúszás elődöntőjében Hollósl negyedik lett 3 p 5 6 mp. alatt, Bicskey ötödik 3 p. 9*2 mp. alatt. Egyiket sem kvalifikálták a döntőbe.
Az egyéni kardveraeny középdöntőjének eredménye: 1. Pullta (olasz) hét, 2. Posta (msgyar) hat
győzelemmel.
NOZGÓFÉWTKÉPSZmttiÜ.
Urán!.- Szombaton 7,8 í._ 9 órakor: Akár ai emberek, kűlöa-Uf..\'francia állatfilm. cupa állat-azcr.pl6v.l- V.aárnap 5, 7 él 9 árakor: Lord Atefíni kalandjai, kalandor lóriénál 6 Mvoaá.ban f/S >ier.pb» Vlol.ll. N.pl.rkowizka, Hedda Vernoa.
VtUf Va.árnap 3, 5, 7 í. 9 órakor: Akár ax emberek állatfllm, ax állatldomltái csodálata, ered mányelv.l- _
(S.JII IuJi\'\'ilt6nt l.l..\'oaj.l.nt«..)
A m.I töi.deídö elején Bzl.tte-i.n.fg uralkodott, később aionban átm.n.tl javulás állott be, mely csak sárlát falé síünt meg. Igy Is >s utolsó alpokhoz kép.lt, 2—3\'/. ár.melkedéi mutatkozott. Bécsben ma nem volt tóisde és Igy . pl. c öulöniáa nélkül maradt éa ex m.j-akadályozta egy nagyobb axüárd-lig klf.jlSdé.ét. Zártaikor as irány xat tartott, forgalom csekély. Koizt-pénx hivatalosan \'/•—V,\'/,.
Utótó».dn. Irányzat üxlittelan. K.r.skedelmi B.nk 1258, G.orgla 453, Mexóheg ya.l 225, Iaaó 710, Ganx Daaubiua 3250, Villamos 1550, F.gyver 1530, Magyar Hlt.l 568, No.. 165, Leszámítoló 84\'/., Osxtrák Hitel 167, Rima 138, Salgó 576, Hsxai Bank 165, Kósxén 3150, U.\'lkányl 1030, Egyesült Fővárosi 150, P..tl Hazai 3710, Fóldhlt.l 315, Pallai 103.
£atl usgiaforgilom. Irányzat üzletleleo. Magyar Hlt.l 570, O.xtrák Hitel 160. Salgó 570, G.m Danublu. 3200, Kjsxén 3170, Pesll Hazai 3700, Cukor 2525, Georgia 450, Kcra.kedelml 1300, Urlkányl 1060, Forgalmi 36, Le.iámlloló 82 —3, Kohó 460, Délcukor 530—5, Huogárl Blxto.ltó 97, Bónl 65—7.
T.»m«nyt5aad.. Buxa llai.vl-
dékl 76 kg-o. ó 353500 -357500 79 kg-o. ó 365000—370000, 76 k»o. uj 350000—355000, 78 kg o. ui 360000—365000, .„ébvldékl 76 kg o. ó 347500 - 352500, 79 k.-o. ó 360000-365000. 76 k. o. ui 345000- 350000,78 kg,„, uj 355000 —360000, rom ó 300000 - 305000 uj 297500-302500, t.k.,q,iQ,tr^
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
41 budapesti tőzsde délután 1 órai séróárfolyamal ■ következők i
Bankok | ]tioyJ>k
Aezol-Uto. »5 JO Alcmlolia —
Apu H.fr, HH
IS&.
OJ.-M. tank . Illl.
llt
Uoyi bi
Aluláoo. b. ii.
B. Az»»r )i
roidbittu. »is
Horr. aal. J. S.- —
ll«*árla —
Ingatlan 1)1
M.-Ctcb Ipart), i; Porzói
Ktt. Illtal a? U>o»-NI«<
K4,r. j«UU0| j.,
Városi uok g
tp. — UpOtviroal l.t! F6»áro.\\ 1)0
KU.la7.ITU, 11)0 Által. Tik. ijo kioktáj ii)
Hiszi a 1.9 )7oo Hi.4U.BUt. g«)o Kooclára 10)
Ufy.-Ftuxlt -
Malmok
B.ck n. j,
Bcra-M. 10
Auf.lt
Bcocital Bori né« Siaotlír.
tilo Saiaivárl
Kok a
litrU lf(!i Kit. (Sít. Diaicb. Ma*t»ait Ma*,, aiph.
Alt. K5n««
Kanala Mort aaáo Najjtátoorl
Saj«koo«i Saljó U,l.kl L\'olO táti,a Urikáejl Caap.ll láf,
1
Ua*,a, acM . Bt!f fám
I
m *:««
I Moux ökszsltuzjár
»« .|B»» 141/ MUkoM ii) Ktootl • ír. Várn.1
ti
I Vtgfifu
I Vazccofa ; Paii*>T
Rima
Roa.aamaoo
RothmOllaf
Schlxk
Scballae
TaoííolT
Uoltai
Volká.
Wfirrm
Corrla«ép
pJtuT*
Rával
Rl*l«
H:af Irii Kirá.",=ilcn
P! ráro.l o,. OjatcSMa
Wodlioo
B.-4J1 wa*. Ktoi ( Caáky
0aa4. CWpo-PáLtáo .ss
PáotWMk.
Praoil Oaoa-Dao. Oaoi.VIU. Oáp la »aa»l
aTtt*,
Hcrbcrr KWalitf
,«,, KflrAaUa/al S1 Kroobarfw Ujnom . HIul fa
7.JO I AmartZal
,0 EiíB , U. UopS Maknatokj k I Kcmaaü fa
10a Llcörx
41 | Ola 17.1) | Rá at totál 1)1 I SalavOola
1.71 I TXi Naakl VQ. k.to* Zabolai
K.t.ok
EríSMrt.
K«al.ka-lá.
AOria ijjo
Aü.ntika 10
LariDta l«)
Mlo. )<S
| Allamraiat Jl} Cokorcrárak
| Dtlnlcá ))0
Oaioaif n l\'oo
Ocorcia 41) Ucaftb. rak. II)
Stouiracr — £lalmJ**arak
. Oí«io »7
I Cainnat -
! Ssalá.n! }}j
PBipAkl II
Vlfl. paaaiS —
Tokaji )0
Halknwk. 10
Hfj. I..0 I-.l t»4 Vaaa. rill.
Alt. (áa
Olajok Olajipar
Waroal p" l|
1)40
Kiril ri4c Po^ári t4r
Tata. lir EarOiI
Ráaar«ojra6r
Oa<h«todt Kra-aa a,
SzAllodAk Hu|Wi —
Rojal laáIM loo ScbwtrtMr — Í€Ua tl
, Llz« aaaa. j Lakica
T«*U1
| L" áa Uol^ai
C\'dIO taatll
1 Sz4»j-K6lí \' W. T.itll OoWbcrz « Kusoo
Pamut •:
Gj\'ri taatll Ja^oarf
MCtráxra
SilkTa Vao4*
Cbiaola
Waca
Kelatl M«.
XWa
XtotlM
T6r6k
Ubc
Bárdi
XUU,»o4«
V.Mt IOÍJ.
B4cl
BíaaaOI
Cocrla (Uaa
Papír
H.oz/alpai
StwiVla Ouar aoalO Uacr-NtoM Tarai Bp«a» Varkahraixak
OjOri Ml
295000-31000. tengeri 295000-300000, zab 335000-345000, korpa 225000- 300000, rtpce 520000— 540000.
Ai Irányzat nagyjában változatlan. Buza 2500 koronával olcsóbbodott.
Sertéaváaár. Felhajtottak 920. eladatlanul viaszamaradt 150. A vásár közepea volt. I. r. 24000—24500. Kőzepea 23000 — 23500. Könnyű 21000—22000. Szalonnáa félsertés 25000-29000. Lehúzott hus 26000 -29000. Sózott szalonna 26000— --. Szalonna-. Zalr 28000.
A magyar korona kfllfoldl hivatalos jegyzései 1
Deviza Valota
lecsap m t^cap ma
Bics .... SS I 87 Berlin. . . . 4920 4920 Prága. . . . 407141750 Newyorkban 12
Nezszeafémek z
1 koronás 6Í00—$300, 2 koronás 12400— 12600, forintos 17000, 6 koronás 33000, 10 kotonás arany 160—105, 20 koronás arany 310—330 ezer korona.
I dttlzi-kftzpint hivatalos áríolysmsl
S650 I 85 — 4950 416 | 415
Valuték
Aacol foos j)sooo-)co«oo Cici korosa 1)50-14)0
Dioia Sti\'SM
Oolláe So70o-ti)oo
Vraada k. 4160 <i[o
UI íto-W
U»i itf)9i
Ura S47O-K/0
Din kor. 1 Ujo-i)tío
OaaU. la, lll ll-nüi
Svájci Inat i<(i0\'ijc)0
HoOuSI li. )0»io-(i«io
8al«a lr«ok }670-)770
S»M kor. lijio-ttsio Norr«< kor. 107)0-11110
B.l(rU Bakartil Brtia.l """ Ec^azihaf a Kriiaülcta
Looíoo ULlaxo N.w,ort
ríni
J07l0-)IIIO 9))Í7) »?O-)»0 J700-J770 . l)07«-ltlS0 toe)o-imo Ujooo-jíoeeo »00-)|70 etioo Mjco
4t«0-4t«0 •400-14)0
Jíe-JíJ 11560-11510 u«\'l)>iit\'Jt uSlo-ijajo
Apróhirdetések
Apr«hlr<lat«a 10 acAlt SOOO X. mlndan to-vAbbl a ló 0OO K, minden raalatabb bctQval aiedatt ai6 ÍOOO K. Alikat keresőknek 90 aráznitk kadveimtnj. VaaAr- ál QDoapaapo-kon as aa4a*Uk hUr.
Ojakorl.U sror. áa {tplriní ajánlkoilk meBr«le)d alkaliuaaAara AJAnlatokut „8«»i-calmaa" Jcll(4r« m kiadóba kar.
oalk ty Mim kii malM.
Hátizsákok1
különféle
"Kysáftban
kaphatók
SCHLESS TESTVÉREK tt^
Ktadd hAa, Kiciaa^-uua 4*. \'JlidaklMci o^anott Tauoao vaa- Ia Mtnipari fáljá/a taeUiael Uhri-
1 tanulónak klvá-
I rarka.kutjra k«,«k cU*>. Cin .
ztirichi sárlat i
Párti 2827 50, London 1396 00. Newyozk 548 00. Brussel 2500, Mall.od 23\'/,, Holland Í07-25, Berlin 130 50, Wien77-60,Solla 307-60, Prága 1025 00, bodapaal 68 00, Bukar st 25000, Belzrád 645 00, Varsó 1C8 00. *
Kolelőj szerkesxtó: a főszerkesztő KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyr-kereakedóa RT, Nagykanlzaa
SZABADOS MÁTYÁS
kaki.its<ia]ab.i.
tanulók
fizetéssel feluétetnek. 2
Szigriszt László
Ingatlan forgalmi Iroda
Fő-ut 8. sz. (Busó Telefon 150
FlaHlí • eWoslalhatft házait, k.rtei
LIŰUU IlaídK . uri raaclnhizak, kliebb
oioC&b magtnhtzsk. — Nagyobb emeletes hitek. Ctltihitak.
Eladó birtokok: XrJX\'ZxS
S ípí-.ni.:, B.látoo p.rtlán lOO holdu. Efitjueg vid«k<n IJO holdas. — S:í!ík e idck a kSxelben 4a vldíktn. «hcí-das Ijta Jtíp, iaiitlyoi tirlok. 40 holdai príma Miiek elad4 Ziitban hotdanWst 20 mitii buzKft. íp-llet nálkOI.
T6bb r.ijycbb malom elidj.
C»lcchelyli<nek, IQixcfailel Injval iuddk, Vendíglí bérlet itidó.
Alulírottak mély fájdalommal tudatják, hogy forrón sxeretett édes anya, anyós, nagyanya ós rokon
ön. IfflJHDHTS Mmt
stíl. Bab-les Róza
életének 49-ik évében hosszas szenvedés után f. hó 16-án déli 12 órakor nz Úrban csöndesen elbunyt.
Drága hilottonk hjllt tetemeit f hó 18-án d. n. 5 órakor fogjuk a róm. kath temető halottasházából a családi sírboltba ürók nyugalomra helyezni.
Az engeistető szentmise-áldozat a megboldogult lelkiúdvíórt folyó hó 19-én reggel 8 órakor fog a izentferencrendlek plebánla-templo-niiban as Urnák bemutattatni. Nagykanizsa, 1924. Július 16. Áldás és Mks persiral
Vaj no vita I-ajo« *i OjmU
Kamakoglar Joaatflo ítfj. VaJaavlU GyoUni men/e. /aua.lka, Ibolyka sookil.
NAGYKANIZSAI FIÓKJA SDrzdoyciro SUaAR.UT L Telefon OAKSS
Legmagasabb napi áron
udsdrol
gabonanemíieket, repcét, magvakat, hüvelyeseket atb
B listás lUstvUelflket bitiaeiun B listás vasutasokat OtUuiwímt kiktpes ii jft keresetűi alkilenit
Fondére Általános Biztosító Intézet
Satcrlast titkár tát
Fő-ut S. (Bazár udvar). Telefon 150.
Tiscteloitel van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy Üzletemet
megnagyobbítom
és Csengery-nt 1. alól augusztus 1-4n
Fő-ut 13. szám alá
a Boflenriesler palotába helyezem.
Teljesen uj éa wod.m ba-rendesés a a legnagyobb Igényeket is kielégíthetőm-
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérdemű közönség becses pártfogását továbbra is
FURMEN IMRE
Caengary-ut 1.
N.gyw.n clpéaa éu cslamadl. muttkáa v.gyei í > Aaoai munkir. .u.uaatu. .I..|.ra f.lw.t.tlk. ____21
Életbiztosításokat
egy^b blitoiíUiokat elíayJien telvuz a Fonciare Általános Biztosító Intését FÓQsvnftkséae
Smlcrl.it titkár »40
Pő-ut 8. szám. — (Bazár udvar)
Legjobb
pergament befőző papir
nagyban éa kicsinyben kapható
Fischei Fülöp Fiai
paplráruház&ban
Nagykanizsán.
Könyvkötő segédek
kerestetoei vidéki nagyvállalathoz. - Clm a kladóhivauiban- -
Nyomatott , Zrioyl Nyomdaipar áa Könyvkereskedő R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomda»a..t6: Ofenbcck Károlyi
föltoljam. 163\' %xám Nfigykandzaa, 1924. juliu« 18. Péntek 1200 korona
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
Anglia szabadlábra helyezte de Ualera kormányát
London, julius 17. Dublini jelentés szerint de Valera forradalmi kormányát, amelyet tudvalevően haza-árulái miatt letartóztattak ée 1923 augusztáa 15-e óta Marbour Hill kaszárnyájában fogva tartottak, ma szabadlábra helyezték.
Jugoszlávia ás Románia elégedetlensége
Páris, jullua 17. Az Echo de Parts londoni értesülése szerint Jugoszlávia és Románia képviselői tiltakoztak ax ellen, hogy nem az őket megillető arányban kapnak képviseletet a londoni értekezlet bizottságaiban.
Ellentétes hírek a brazillal felkelésről
Páris, julius 17. A Havaa-ügynÖk-ség közli a brazillal aagykövetnek azt ax érteaitését, bogy a kormány-csapatok, amelyek rendkívül kedvező állásokat foglaltak el, nehéz ágyukat vonultattak fel a felkelők ellen, akik lépésrőllépésre tért veszítenek.
Páris, julius 17. A brazillal követség jelentésével szembea, amely szerint a kormánycsapatok döntő stratégiai előnyben vaanak. magán-hírek közlik, hogy Sao Paoloban a fölkelők hsrmlacoégyezer főnyi sereggel rendelkeznek éa kitűnően fel vanaak fegyverezve, a többi között tankokkal és repülőgépekkel Is, miáltal jelentős fölényben vannak a kormány csapataival szemben.
Magyar atléták sorozatos diadala Berlinben
Berlin, jullua 15. A Berlini Sport Club könnyű athletlkal küzdelmei során Gerö (magyar) a 100 méteres futásban 10.8 mp. alatt győzött az utána beérkező Löske 3 méterrel elmaradt. A 400 méteresben 51 mp. alatt 4 méter előnnyel Kurunczy (magyar) ért be elsőnek. A távolugrásban 674 cm-el a magyar Magyar lett az első. A 4x100 m. stafétát 43.6 mp. alatt a magyarok nyerték meg.
A kisantant érdektelen a besszarábiai kérdésben
Prága, jullus 17. A Narodni Politika szerint a besszarábiai kér-déssel kapcaolatosan a helyzet igy
— Amint Románia nincs kötelezve arra, hogy Cseh Szlovákiát a német kérdésnél segítse és amint nem volt kötelezve arra, hogy Jugoizlávlának a görög kérdés megoldásánál segítségére legyen, a két állam vlazont nincs kötelezve arra, hogy Románlát a besszará-
blal kérdésnél aegltse. Ezek ax államok nlnceenek kötelezve mind addig, amig ez a kérdée csák Oroszországot és Románlát érinti. Más helyzet áll elő azonban akkor, hogy ha «zt a konfliktust egy harmadik állam, például Magyarország vagy Bulgária kl akarja használni. Ex az álláspont tökéle-tesen megfelel a .klaantant szellemének.
Bukás elfitt a polgári koalíciós kormány Ausztriában
Bécs, juUtts 17. Az osztrák kormány válsága ma délelőtt még jobban kléleaedett. A szociáldemokrata ellenzék a helyzetet kihasználva, erős agltáclót kezdett a munkásság körében és meg akarja buktatni a koalíciós polgári kormányt. A helyzet annál súlyosabb, mivel a nagy-németek ki akarnak lépni a kormányból ás fel akarják mondani a két évea fegyverbarátságot a kereszt ényazoelaUstáknek, akik igy elvesztenék a majoritást a parlament-bán. Selpel kancellár ma délelőtt több keresztényszocialista és nagynémet politikust fogadott, hogy a két polgári párt között fennálló ellentéteket elsimítsa éa ezáltal a szociáldemokrata offenzívával szemben helyreállítsa ax egységes polgári frontot. Politikai körökben mindazonáltal axxal számolnak, hogy a kormány bukáaa elkerülhetetlen.
Olimpiai hirek
C Páris, jullus 17. (Hávas.) A 100 méteres uszáa közép döntőjében 1 p. 19.4 mp.-el Bartha harmadik lett, igy tehát kvalifikálták a döntőre. — Az olimpiai kardvivő-verseny közép döntőjében az első puliban a magyar Garal 6 győzelemmel harmadik lett, Terstyánssky négy győzelemmel ötödik, á második puliban Schenker bat győze lemmel harmadik lett. Garait és Schenkert kvalifikálták a döntőre. — A iennisz férfi egyes versenyében Víllims (Egyes. Államok) győzött Kehrllnggel szemben 6:4 — 3:6 — 6:3 — 4:6 — 6:3 arányban.
Páris, jullua 17. Az olimpiai páros női ienniszversenyen a magyar Péteryné—Krencsoy pár nem állt ki az amerikai Wightmenn—Wills párral szemben a igy a magyar párt vesztesnek nyilvánították.
A vegyes páros tennisz versenyen m holland Boarmann—Tlmmer pár 6:4 — 6:2 arányban legyőzte magyar Péteryné—Kelemen párt.
A női műugró versenyen az első csoportban az
oiitrák Bor nett 13 ponttal harmadik lett. Kvalifikálták a döntSbo. A máiodlk cioport-ban Sölkner (oiitrák) 21 ponttal negyedik lett. Kleiett a döntSbSI.
BUnIM ...I Brr 1100. korana
U.ron hrtr. tuűOO ..rúna.
A lázadó rlfttiirzsEk sikerei
Pirii, jullua 17. A Malin jelenti Ududáb&l: A rlff törnek több ip.oyol öriág.t körülfoglak U SCO ipanyolt elfogtak. A .panyolok a ruedlanl önéget feladták. Hlr. jár, hogy Tetuán ol.it. kőivotl.nül kú.röbön áll.
n forgalmiadó kényszerelőlegének mérséklését követelik a kereskedők
A pénzügyminiszter tudvalevően \' a forgalmiadó fizetésénél kényszer-előleg befizetését rendelte el. A kereskedők és Iparosok körében a pénzügyminiszter rendelete érthető nyugtalanaágot keltett és mint értesülünk, országos mozgalom jog megindulni a már kiadott ren delet megváltoztatására. A budapesti ko-reakedelml kamara már felterjesztést Is intézett a pénzügyminisztériumból.
A kereskedők abból a szempontból kifogásolják a kényszerelőleg rendszerét, hogy a pénzügyminiszter épen a legrosszabb időben adta ki ezt a rendeletet. Az előleg-rend-azer ellen nem lenne az adófizetőknek semmi különös klforása, ha azt rendes üzleti viszonyok idejében rendelték volna el, mert annak nem volna semmi akadálya, hogy a ke-reskedŐk as előző hónapok eredménye alapján adóelőleget bocsássanak a kormány rendelkezésére* A mai üzleti pangás mellett azonban ez szinte kercszlülvihetetlen. A kereskedők szerint a forgalom fo-kozatosaa hanyatlik éa egyes axak-mákban olyan pangáa van, ami as illető kereskedőkre nézve könnyen végzetes lehet. Ilyen körülmények között tehát elhibázottnak tartják a pénzügyminiszter rendelkezését, mert a kényszerelőleg a kereskedő forgótőkéjét emésztené fel és as Igy bekövetkező pénsssüke megnehezítené a beszerzéseket és rosz-szabbá tenné as üzleti válságot.
Értesülésünk szerint a pénzügy, minisztériumban nem fognak elzárkózni a kereskedők jogos klván-aága elől és a legsürgősebben re-vizió alá veszik a kény szer előleg ügyét és ha nem Is engedik el, da olyan könnyítéseket fognak tenni, amelyekkel a kisebb egzisztenciák válsága elkerülhető lesz.
Illetékes helyen is az a felfogás uralkodik, hogy a pénzügyminiszter minden valószínűség szerint belátással fogja kezelni az adózók kérelmét éa a kényszerelőleg kirovása ellen beadott panaszokat tüzetes vizsgálat alá fogja venni és méltányosan fogják elbírálni. Egyébként mindennap várják a pénzügyminiszternek a kényszerelőleg kivetésére vonatkozó rendéletét.
8*«rke*it4i«K kiadóhivatal vo-ut o. Utcrwrban-Tclelon 7S-, nyomda X17. aa.
Moszkva a szerb és horvát parasztsággal akarja forradal-mósitani a Balkánt
Belgrád, jullus 17. A Beogradszky Novosztl mai ssámábaa érdekes cikket közöl arról, hogy a axovjet-kormáay, amely a mult évben Németországban akart kommunista forradalmat azltani, most a Balkánra tette át működési terét a azzal kísérletezik, hogy a Balkánállamokat forradalmaaitaa.
A görögorazágl kísérlet kedvezően indult, amennyiben Athén cl-iamerte Szovjet Oroszorarágot. A szovjet erre azonnal megindította a bolsevista propagandát, amely már Is blsonyos eredményeket ért el a hadaereg fagyelmének megla-zltáaában. Bulgáriában Alexandrov vezatéaével a macedonpárt létezik alkalmaanak a kommunista propaganda számára; AWxandrov szövetkezett a kommunistákkal, hogy a szerinte ezélytelen Ctakovkormányt megbuktassa.
Az orosz szovjet siker esetén biztosítja Macedónia függetlenségét a Balkán föderációban.
Romániában szintén erős kom-mualstapropagaada folyik. Moszkva azonban a legnagyobb súlyt Jugoszláviára fekteti a különösen a nemzeti kisebbségekhez, elsősorban a horvátokhoz keresi a közeledést. Radlcs moszkvai utja is ezzel van kapcsolatban a Radiciaak a szovjet utasításokat adott a aserb parasztság forradalmasítására.
A cikket közlő Beogradszky No-visz ti Igen köseli összeköttetést tart fenn a jugoszláv külügyminisztériummal éa igy valószínű, hogy értesítéseit és adatalt onnan azerezte.
Paslcs nem nyújtotta be forma szerint a kormány lemondását
Belgrád, jullus 17. Pasics délelőtt megjelent Sándor királynál és ismertette az általánoa politikai helyzetet. Kifejtette, hogy a kormányválságból egyetlen kivezető ut as uj választások kiírása. Kérte, hogy a király lépjen közbe a lappangó válság mielőbbi megoldása érdekében. Paslcs nem terjesztette be forma szerint a kormány lemondását. A király a miniszterelnök jelentését tudomásul vette. Kijelentette, hogy délután a szkupstlna elnökét, Jovanovicsot magéhoz hivatja és kikéri véleményét. Ellenzéki körökben hangoztatják, hogy Pasics a parlamentárizmus elvének figyelmen kívül hagyásával cselekedptt.
Kina diplomáciai viszonyba lép Oroszországgal
Peking, jullus 17. Kina beleegyezett abba, hogy Oroszországgal kölcsönösen diplomáciai meghatalmazottakat küldjenek kl.
zala: kczluny
1924. jullui 18.
A megyei közigazgatás egyizerülitéfe
Az alispán tájékoztató értesülé-„ll a vármegye központi tlaztvlse-lóitól és ■ i\'rJil fSsxolgablráktól
Nagykanizsa, Julius I"
Az állemháal.rtá. egyensúlyinak helyreállításáról szölö \'őrvény »• rlnt • kormány a fennálló törvényektől eltéröl.g la lábat Intéike-dések.t, hogy az áll.ml laladalok Intézését egyszerűsít" és összevonja, a jogorvoslatok lehetőléfelt redukilja. a magaa.bb teendőket al.óbbfoku hatóeájokr. ruhéze.-Ezt az alv.t a várm.gy.l törvényhatóságra I* alkalmazol kell.
A b.lügymlnlisler raodaleta alapién az altspáo köteles gyakorlati tapasztalatai alapján mérlegelői az egy.zerüslté. lehetőségeit az Cgy-vlt.l terén, ahol fel.sl.g.s munkát, haizoot nem bajtd kledá.t mag la-hat takarítani. A technikai tounka-erőnél, eoyag fölhasználásnál ugyanígy a takarékon** elvét kell foganatosítani.
nyeri, kik tl.zll értek.zletek alkalmival állap,Itjík meg a megvalósít-hetó egy.z.rü.ltésekol. Ezek jeleQ-té.e alapjéo az alispán javaslatot terjeazt a b.lügyrolnlsiter elé, aki a legközelebbi alispáni értakezletan letárgyalja • javaalatokat.
Az all.pán érte.lté.. azarlnt £«-Iában azeptember 15 lg kell a pol
g ái mestereknek, főszolg.blráko.k, központi olősdókn.k éa a megyei árvaazékaknak jelentéseiket az alla-páol hivatalhoz t.rjeaztenl, mely után rövidesen megleaz a megjel tlaztl értekezlet U. .....
A belügyminiszter felszólította a közigazgatási bizottságot, hogy eddigi etárgyba vágö anyagát bocsássa az alispin rendelkezésére.
Nagykanizsa is résztvesz a Városok Gazdasági Központjának alapításában
Nagykanizsa, Jollui V
A Magyar Városok Országos Kongreaazuaa a következő levéllel fordult Nagykanizsa vároa közön-Bégéhez:
A m»gyar vároaok körében már a háború előtt ia falmerült egy olyan szerv létesítésének szükségaasége, amely alkalmaa lenne arra, hogy a városok gazdaaágl erejét Őaaxe-fogja a azt az értéket és energiát, ami városonként csak kis mértékben érvényesülhet, az erők koncentrálásával egy nagy eredő erővé gyűjtse öisze.
A háború alatt, 1916 ban, Inkább csak élelmicikkek beazerzése céljából történtek Ilyenirányú lépések, mikor a kongresszus állandó bizottsága elhatározta a Városok Beszerzési Központjának réazvénytáraaaág formájában való megalakítását. A kőzgazdisági élet ezután bakövet* kezett megkötöttsége a az a körülmény, hogy a közszükségleti dk kek szétosztásáról az áliam gondoskodott, ssükségtelenné tette a tervbe vett Intézmény kiépítését.
* Ma már a gazdasági megkötöttség elmúlt. Az államra a városok nam támaszkodhatnak, hisz az állam maga Is aegltségro azorul. A városoknak tehát, ha a szanálási törvény szellemében akarnak eljárni, ami minden téren egyszerű alléit, takarékosságot parancsol, meg kell tercmteolök a lehetőséget, hogy azonos azükaégletek magazar-zése céljából ne minden vároa kü-lön-külön kutaaaon, rendeljen, tárgyaljon, költségeskadjék, hanem készítse ezt elő és intézze az érdekelt városok helyett a városoknak egy közös gazdasági szerve, melynek az legyen a feladata, hogy a fővárosban szakemberekkel figyelemmel kisérje a külföldi piacokat,\' fel- . kutassa a legolcsóbb és legjobb beszerzési forrósokat, a városok által igényelt pénzkölcsönt, anyagokat, \' közszükségleti cikkeket mérsékelt közvetítési dlj ellenében beszerezze.
A központ működése körébe tartoznék városi intézmények, üze~ mek, vállalatok létesítésének kezdeményezése, az előkészítő tárgyalások lefolytatása s a létesítés előmozdítása, tájékoztatás és felvilágosítás.
A kongresszus legutóbbi ülése el la határozta ennek az Intézmény ré*lványtársaság formájában való megalakításátJ25.000 arany Illetve 500 millió papírkorona alaptőkével, mely 500 darab egyenként
egymillió korona névértékű rész-vény jegyzéso áltsl volna biztosítandó. , , Mivel ez az Intézmény a városok közős terve kell, hogy legyen, ezt ■ jelleget a jegyzésnél is biztosítani keli. A részvények többségének a városok részére való biztosítása céljából kívánatos, hogy a ?0.000 lakosúnál kisebb vároaok legalább 3, a 20—40 000 lélekszámuak 5, a nagyobbak 10 részvényt jegyezzenek Nagyobb alaptökére, nincs szűkség, mert a részvénytárssság maga nem financiroz, rezsijét padig a jutalékokból fedezi.
As anyagbeszerzésnél a központ a következőkép jár el: először Is körlevélben felkeresi a városokat, hogy jelentaék ba, mennyi és milyen pl. asénre van azükaégük. A központ erre kapott legjobb ajánlatát aztán közli a városokkai, melyek ezután megteszik rendeléseiket. Ha az ajánlat jobb bárki más ajánlatánál, ugy a rendelés kötelező. Ugyanez az eljárás a kölcsönazer-zéanél Is.
Külföldön a vázosoknak nagyon sok ilyen szerve működik már.
A balügyminiszter a közigazgatás reformja tárgyában elöterjeaztatt törvényjavaalat-tervazetébon ia pro-videál már a városok bizonyos gazdasági szervezkedésére, amennyiben olyan rendelkezéseket tervez, hogy gazdasági, közművelődési és egészségügyi feladatok megvalóaltáaa céljából az önkormányzati közületek egymáaaal érdekszövetségre léphetnek. A Városok Gazdasági Központjának megalakulása nemcsak a városok, hanem az egész ország gazdasági életére is kedvező
befolyási fog gyakorolni.
*
A központ\' alapítási tervezete megérkezett a nagykanizsai polgármesteri hivatalhoz is. A pénzügyi bizottság javaslata alapján a városi tanács azt az álláspontot képviseli, hogy Nsgykanizsának Is ki kell vennie részét a városok fejlődését előmozdító Intézmény létesítésében s Igy romélhető, hogy nem fog semmi nehézségbe ütközni a város leiekszámát tekintve minimális javaslatba hozott öt darab réazvény lejegyzése.
Nemesfémek:
t koionás 0100— M03, 2 koronás 12000— 118X), forintos 17000, & koronás 00, 10 koronás arany \\<i">—171, 20 kcn^nás arany 330—330 eze: korona.
hírek.
Római katolikus: Kamill hv.j Protestáns: Xri<yes. IzreeliU:| Thimusz h<5 10.
.Meteorológiai Intézet jelentése szerint, továbbra Is tueleif, túlnyomóan szárez Idő vázható, ké-jóbb zivaurra váló hajlammal.
A szerkesztőség hivatalos> órái.
A sserke.itiSség délelőtt 11-1Z óráig, délután 8-ig t«rt hivatalos órákat A fószer-kesztó dálutio 6-t<5l este 8 óráig fogad.
Áldott
aki az Ur nevében — telve tettvággyol lelkesedéssel és dolgozniakarással jött kózzénk, hogy elfoglalja a megüresedett nagykanizsai plebánosi szét kel, hogy utmutatónk, irányítónk, ve• zttönk legyen az élet utjain, örömteli és fájdalmas mozzanataiban, a sötét magyar éjszakában.
A krisztusi elvek elhomályosultak, testvérviszály tizedeli sorainkat, a felebaráti szeretet kiveszőben, a bün átka rajtunk: egy erőskezű vezető-férfiúra, egy biztos kezű higgadt orvosra, egy igazságos bíróra, egy szelidlelkü pásztorra, egy melegszívű jóságos édesatyára van szükség — aki örvend az örvendezőkkel, sir a szenvedőkkel, aki mindenkinek mindene tud lenni, mint akiről az írás f*ljcgy*i, hogy ahová csak ment — jót cselekedeti...
Huszonötezer kanizsai katolikus melegen érző szive dobban ma uj plébánosa felé és gyermeki szeretettel köszönti körében l
— Albrecht klr. harceg Ihá
rosberónyben. Albrecht klr. herceg tegnap délután öt órakor ke-resztülutazott Kenlzsán. A klr. herceg Ihárosberénybe utazott, ahol Inkey Józaef báró vendége.
—\'Vármegyei számvevőségi kinevezések. A vármegyének a háború alatt megszüotolett külön számvevőségeit a azanáláal törvény visszaállította s annak tisztviselőit a megye fizeti. Simitska János I. o. főtanácsost, a zalaegerszegi számvevőség főnökét, Zarubay Andor II. o. főtanácsost, Mayer István, vitéz Szűcs Kálmán, fangler Ferenc tsnácsosokat, Molnár Gyula, Gro singer Gsaa srámvlzsgálókat, Málay Ferenc, PlihálGéza számellenőröket, Deák Albert, Bálint Bila sxámtlsz-teket Zslaegerazegre, Regényt J*nő számvevőt Balatonfüredre, Tóth János II. o. főtanácsost Keszthelyre, Szilágyi Mihály számtlsztet Lste-nyére, Svastics Elemér tanácsost Kanizsára, Strauss István számellenőrt Novára, Buchelt G*za számellenőrt Picsára, Horth litván tanácsost Sümegre, Berkes Sándor számvizsgálót Tapolcára, Gömbös Károly számtlsztet Zslabakaára, Csupor Lajos tanácsost Zalaegerszegre, Balogh István tanácsost Zalaazentgrótra osttották be szol-gálattételre.
- A megyéspüspök hollandiai utjn. Értesülésünk szerint dr.">/?0« Nándor megyéspüspök a magyargyermekek holiandiainyaral-tatása ügyében Hollandlába utazik.
Tisztn len törülközők drb. ja csak 45,000 korona Fürst József Kékctlliag divatáruházában.
— A teatneveléai bizottság ülése. Nagykanizsa vároa testnevelési bizottsága tegnap délben üléat tartott Králky István dr. el-nőklésével, melyen a beérkezett felmentési kérvényeket és a vendéglős szakosztály hétköznapi levente-órák érdekében besdott kérvényét tárgyalták le.
— Szabadságon. Kardeván ErnŐ állategészségügyi főfelügyelő 5 heti szabadságra ment. Helyettese Hajnal Jóisef állategészség-\'ügyi főfalügyelő.
— A mai tantfct&léa veszi tárgyalás alá a kereskedelmi alkal-mazottok arra irányuló kérelmét, hogy a vasárnapi teljes munkaszünet topábbra is érvényben ma/adjon.
— 64 óvea dlratámház. Sin-,.ger;Józaef éa Tárta divatáruháza
Nagykanizsa Erzsébet-tér, Központ szálló épület megbízható beváaár-lási forrás.
— "StfrMtü* Amf»- é«
Csecsemő védő Szovetaág fel-
terjesztette a vároa utján a belügy. mlbiszVéHumhbz ujabb módösRá-sókVel ellátott alapszabilyaloak jóváhagyására vonatkozó kérelmét. A Stövátség most kéri a várost, hogy az évi költségek egyharmadát kitevő városi hozzájárulást\'Is utalja kl részére.
— TUx. A nspokban éjjel Alsó-nemesspátlban Ismeretlen okból kigyulladt Komáromi Gyula egyik nagy gazdaaági épülete.. Az épülat porig leégatt, az állatokat azonban sikerült kimenteni.
— Férll én női ruhavásznak, angol lüszter^k, férfi és női szövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza.
— A* Árpád csarkéeacaapat táborba Indult. A 75 az Árpád
cserkészcsapat elindult ax első tanulmányi táborba — Budapestre, hogy megtekintse a magyar székesfőváros történelmi, Ipari és kereskedelmi nevezetességeit. A budsl DV. állomáson a Szövetség nevében a főtitkárság fogadta a csapatot, melynek elhelyezéséről a budapesti elcökaég a legmesszebbmenő jóindulattal gondoskodott. A csorkéazcsapat Budapestről hajó-kiránduláat teez Esztergomba.
— Regenhardt 6m Raymann lendamasztok, női és férfi zsebkendők, Msy és Holfeld rumburger vásznak, l«n- és llnóbatlsztok,;sifo-nok, sifonbatlsztok mérsékelt árban Slnger dlvatáruhásában szerezhetők be.
— A vlllamáram által agyon-sújtott kiafla. Halálos tragédiáról tudósít bennünket kaposvári tudósítónk: Hoboll József 6 éves kisfiú több pajtásával játszadozott az ottani cukorgyár előtt. Játszás közben felmászott a gyári villanyoszlopok egyikére, amikor felért az oszlopra, a füle elérte as egyik huzalt, melynek 15.000 woltos árama agyonsújtotta a kisfiút, ki holtan esett le az oszlopról. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy az áram a kisfiú koponyacsontjából tiz centiméter szélességben kivágta a koponyacsontot. A pörkölődött koponyaürben az agyvelő nyálkás része olvadt össze az ömlő vérpatakkal. Feje, két karj» borzalmasan összepörkólődött és a ruhája valósággal leégett a testéről. Az áldozat édosanyjs egy szegény munkáiasizoay vol\', »kl otthon felügyelet nélkül hagyta fiát.
— Nagy olcaóaág t Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphstók Singer József és Társa divatáruházában, Erzaébettér.
— Less-e rá azükaég ezldán? Ax alispán rendeletet küldött a polgármesteri és főszolgabírói hivatalokhoz, hogr a fürdővendégek által tömegesen látogatott községek házadók! ve téaének előmunkálatalt haladéktalanul megkezdessék.
1924 lullo. 18.
y.\'LAI KOZLLNY
Mélyen leszállított áraK! = Mig a készlet tart! = Mélyen leszállított árj^l
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
000 K
Színtartó mosók Méterje
Kelengye vászon Méterje
Ol "í,trit M Hétoit <|A
L looo K £á looo K I™
Mosó Crepp
Méterje
\'500 K
— Sertéspestis. A ns*ykanizsai járási állatorvos jelentése szerint Btjcsán és Sormáson sertéspestis jelentkezett.
— Egy kép a KSrmBa-ntcá-
ból. Bizonyára sokan vannak, akik nem Is sejtik, hogv a Körmös-utcs -Klakanixaán vaa. Oit Is a „város" legszélsőbb részén. Ahogy belép az ember a Körmös-utcába, mindjárt észrevenni, hogy Csupa szegény, de becsületes és dolgos nép Nkja. Az utca tele gyermekekkel. Szegények — az utca a játszóterük. A 4. számú .ház" előtt egy romhalmazra esik tekintetünk. Ha a pusztulást, az cnyéazetet akarná valaki megfesteni, keresve se telálna alkalmasabb tanulmányt. Kidűlt-bedűlt falak, főidre roskadt szalma-tetŐ, kiálló kormos gerendákkal. Senki sem gondol a romok eltakarítására? gondoltuk msgunkbsn
— mikor beszélni hallunk az „udvarban". Ámulatba eatünk. Hát emberek laknak itt a romok alatt
— kérdezzük — amikor közelebb invitál bennünket egy szegény ember. Micsoda látvány 1 Karókkal, azánvoaövai alátámasztva a menye-zet gerendája. Mikor megkérdezzük, nem félnek e itt benn lakni, meg-nyugtatnak bennünket: látta ezt már az orvoa ur Isi Hit mjt féljünk. Csak ha a szél nagyon fuj,
akkor állunk kl az udvarra ... Hát nincsen Itt senki, aki azonnsl intézkedik, vagy meg akarják várni, mig a mentőkocsi kirobog Kls-kanlssára, bogy két hullat szállítson al a romok alól ?...
— „Tatra" caecsemÖ-kelen-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut {. szám.
— Agyonütötte az inasát. Györck József kaposszentbenedekl ácsmesternél volt tanonc Vajda Ferenc. A szabadulás miatt Györék összeveszett tanoncával s azt egy doronggal ugy sújtotta főbe, hogy azoanal ösazeeaett. A szerencsétlen Vajda Ferenc belehalt aérülésébe.
SZABADOS MATYAS
k.kl.ttöd.J.ban
tanulók
fizetéssel felvétetnek. 2
30 métermázsa prima rőzsa
ANANASZ
BARACK
érkezik Kecskemétről és kerül elaödsra a kanizsai piacon.
— Német diákok elhelyezése magyar családoknál. Július 20 án 20 német diák érkezik Budapestre, akik helyett ugyanannyi magyar diák utazik Németországba, hogy a nagyobb városokban tanulmányozzák a német viszonyokat. — A Magyar Egyetemi Hallgatók Országos Szövetsége azzal a kéréssel fordul a magyar társadalom tehetősebbjeihez, hogy lássanak vendégül egy egy német diákot Itteni tartózkodása alatt. Szíves megkeresések a Magyar Ejyeteml HsUgatók Orsrágos S<ö-vetsége Budapest, VIII., Qilői-ut 4., I. emelet 8. szám alá küldendők.
— A világhírű jó minőségű azövőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és ■zővőcírna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható \' Singer József és Társa gyári raktárában Nagykanlzaán.
— Tanácskozások a MAV átezervezéae ügyében. A kereskedelmi minisztériumban ma délelőtt Walko kereskedelmi miniszternél megjelent Kclcty Dinosa MAV •Inöklgazgatója éa Dessewjfy Aurél államtitkár, kikkel a MAV ügyében tanácskozott. A tenácakozáson részletesen megbeszélték mindazokat a meghozandó rendelkezéseket, melyet a MAV átszervezése és beruházási költségek fedezésére Irányul. A tanácskozás már msgában is teljes cáfolata szoknak\' a ton-dtnciózus híreszteléseknek, mintha a MAV átszervezésével kapcsolatosan akár Kelety, akár Taanády Szűcs Andráa elnökhelyettes távoznának a MAV éléről.
— Szabók réaséret Zeug, Doublage, Peru, Kasztor, Rcchsnt és kellékek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa áruházába, Erzaébet-tér.
— As árverési tilalmak fel-fBggesztése. A holnapi minisztertanács több fontos kérdést fog elintézni. Elsősorban véglegesen dönteni fog az árverési tilslmak felfüggesztéséről és a földreform-novella végrehajtási utasítása tekintetében. A tegnapi mlniszterkőzi értekezleten eliminálódtak azok az ellentétek, amelyek a földmlvalés-ügyi és a pénzügyminiszter kőzött merültek fel, ugy, hogy a holnapi minisztertanács csak a megállapodás eredményét fogjs azankcionálni. Ugj Btth\'cn István gróf miniszterelnök, mint a kormány sürgősnek tartja a végrehajtási utasítás megjelenését, mely a hivatalos lap vasárnapiszámában meg fog történni.
ra Elveszett. Szerda délután a Fő-térről a KTnlzsI-utcáig terjedő útvonalon elveszett egy pár női box csizma. Beciülotes megtaláló szíveskedjen a rendőrségen leadni.
— D. M. C. harisnyák és sokaik raktáron. Előnyük, hogy sajátjukból javíthatók. Fejeléaeket elvállal Filipp kötöttáru gyára Szombathely.
— Lópokrócok lege.ltŐbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árak!
— A londoni konferencia három blzottaága. A Times a londoni konferencia három bizottságának feladatairól a következőket írja: Az első blzottsávnak határoznia kell arról, hogy Németország a Dawaa-tervezet tekintetében követett-e el mulasztást. A második bizottságnak határoznia kell arról, hogy a német gazdasági és pénzügyi egység helyre álljon, mint azt a Dsvves tervezet megköveteli. A harmadik blzottaágnak foglalkozni kell a német fizetéseknek a hitelező oraságokra való átruházás módszeréről.
— A mankaaélküllaég «ae-tére való biztosítás problémája. A azocláldemokratapárt a muakanélkűllaég ügyében a Ház összehívását tervezta. A szociáldemokraták a munkanélküliség kap ciáa a munkanélküliség esetére való biztosítás kérdését Is előtérbe hozták. Nem számolnak azzal, hogy külföldön a munkanélküliség esetére való biztosítást hosszú évek előkészítő munkája előzte msg és hogy nálunk, hol a gazdasági termelés cisk most van klslakulvs, máról-holnapra nem lehet megvalósítani. A munkanélküliség ügyével kapcsolatosan a GyOSz megbízásából Fenyő Mlkaa igazgató kereste fel mt délelőtt Walko kereskedelmi minisztert, kivel az Ipsr hitelkamatról folytatott tanácskozást. — A GjOSz képviselője felhívta a miniszter figyelmét arra, hogy a munkanélküliség tekintetében Is nagyfontosságú az ipsrl hitelkamatok leazállltása, mert ilyen drága hitel mellett a termaléa fokozása teljesen lehetetlen.
— Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut S.
«=■ Remington Írógépek eredeti gyári árban, kedvező fizetési feltétetekkel kaphatók Szabó Antal író-géprakt&rában.
SZÍNHÁZ.
Hattyulovag másodszor gyenge ház előtt került színre. A pompás, gördülékeny előadás táblás házat írdemelt volna. Molnár Aranka, Pintér Rózsi, Jávor Antal, Keleti Árpád, Gsl Viktor, Gáspár Iván éa a többiek mind művészi játékot produkáltak. A Pillangó főhadnagy mai előadása Iránt szokatlanul erős érdeklődés nyilvánult meg, Kanizsa kedveacei lépnek fel és Igy felejthetetlen estét ígérnek.
Heti mQsor t
Pénteken: Pillangó főhadnagy.
Szombaton: Pompadour. Operett újdonság.
Vasárnap délután: Iglói diákok.
Vasárnap este: Pompadour.
Gyermekeink vesztétikai nevelése
Irta: Píelíer Elek 4
Hogy az érzékeinket Igr élesítsük éa ezáltal érzésünket fejlesszük, ahhoz ép ugy nem keli aemml különleges tehetaég, mint például ahhoz, hogy a természet szépségeit élvezhessük. Nem pontos visszaadás Itt a lényeges, hanem a látottak kellő megértése, kellő átérzés, amire helyes vezetés mellett minden épldegzetü ember képes.
Sokszor hsilóm szülőktől: .kérem az én gyermekemnek ehhez Igazán nincs semmi érzéke". Ezt mindig kétségbe szoktam vonni. A teljes érzéketlenség as elemek Iránt oly abnormis dolog, mlat a vakság v. süketség. Itt nem arról van szó, hogy az Illető maga tudjon alkotni, hanem hogy mások alkotásait élvezni tudjs. A botfülű emberek Is képesek ■ zene élvezésére, habár alkotni, produkálni képtelenek. — Különben az érzéketlenség még jobban szorul rá a nevelő irányításra, akár csak az erkölcsi vezetés, az etiksi defektusban szenvedőre.
A cselekedtetés mellett a szemléltetés az a mód, mely esztétikai érzésünket fejleszti. A szemléltetésnél azonban szempontokat kell adni, melyek szerint a látott dolgokat meg kell figyelni. A gyermek még schematlkusan lát, a gondolat vezérelte, boncoló, analitikai felvevő képesség nélkül. A látást » a nevelőnek Irányítani kell, vagyis a látás nem passzív valami, a cselekvéssel elleatétes, hanem aktív, melynél a bennünk lévő gondolati szeihpontok szerint munkáljuk a meglátás mlnemüségét. Ez az aktív megfigyelés az, mely beneünk esztétikai nvönyört fog kelteni. Tehát a gondolati szempontok által vezérelt érzékszervek munkálják azt as öntudatos befogadást, melynek nyo • mában as esztétlksl érzés támad.
Látni való tehát, hogy esztétikai érzésre nem lehet senkit sem oktatni, aminthogy érzést egyáltalán nem lehet tanítani, arra csak nevelni lehet.
As érzést nem lehet szavakkal közölni, arra nem lehet szuggerálni, nem lehat senkit rábeszélni, mert akkor az illetőben nem egy hamisítatlan, az egyéni Idegrendszerének megfelelő érzés fog támadni, hanem egy átvett, meghamisított idegen érzelens, amely nomhogy esztétikai gyönyört nem fog kelteni, hanem az őszinte egyéni érzéa képességétől is idővel megfoszt. Egyazóval egyéni érzéshez csak az érzékszerveinken át, cselekvés és aktív szemlélet által, vagyis egyéni lelki élmény által juthatunk. (Folyt, köv.)
Az elterjedt ESPERANTO annyit jelent: a világpiac mindenki számára megnyitva.
Vidor Margucriüc*
ZALAI KOZLON\'Y
1924. jullu. 18.
Hasznos Judnivalók.
A gyógy- éa fűszernövények szárításáról
A fy6%j- és fűszernövényeket kereskedelmileg éttékesileni csak megfelelő szárítás után lehet. A szárításnál a növény minősége, meghatározott azlee blr fontossággal az értékesítésnél. Akármilyen jó minőségű anyagok termeltünk vagy gyűjtöttünk ia be, he az meg felelően nince mefszáritva, értékéből aokat vészit. Épp azért a szá-rltáat a lehe\'.ő legnagyobb jondos-• ággal kell végezni, hojy a virág, a levél vagy a gyökér a színét megtartsa és kifogástalan legyen. Természetes, hogy ezt elérjük, meg kell lamerkednünk az egyea gyógy növények azáritási módjával. Mint a közmondás is tartja: „A gyakorlat teszi az embert mesterré". A szárításnál is a gyakorlat mu tatja meg aztán, hogy a: egyes növények mily módou szárlihatók legjobban. Mielőtt a gyakorlati kivitelhez fognánk, fontoa ismerni a gyakorlatban már bevált fogásokat éa azok alapján a begyűjtött növényeket azárltanl.
Most van itt az Ideje nagyon sok növény begyűjtésének és azok szárításának. Lássuk, melyek a főbb eljárási elvek a virágok száritáiá-nál, hogy színűket megtartsák, mert nagyon könnyen megbarnulnak és penészesednek. — Általánosságban mondhatjuk, hogy a fehér, sárga, szóval a világos azlnü virágok napon kiterítve, gyakra forgatva, szárlthatók jól; mlg a sötét síinűe ket (piros, kék) árnyékos szellős helyen ajánlatos szárítani.
A levelek azáritása általában árnyékos szellős helyen történik, mert napon szárítva azok hatóanyaga megbomlik, megváltozik és értéktelen. A gyökerek szárítása rend szerint meghámozva, feldarabolva fűtött helyiségben (esetleg napon) történik íegcélazerübben, mert ha a szárítás nem történik elég gyorsan, akkor a bámulás, penészese-dés elég gyakran előfordul, miáltal •s anyag értéktelenné válik.
Hogy a szárítás körüli munka eredményes legyen, az többféle körülménytől függ. Éppen azért fontos tudni, hogy a szárítandó növényi rész begyűjtése lehetőleg száraz időben történjen. A virágok begyűjtését a virágzás kezdetén (s megtermékenyülés előtt) végez zűk, mert a nagyon kinyílt virágok (a megtermékenyülés utáa) nagyon könnyen megbarnulnak szárítás alkalmával. A leveleknek begyüj-téae a növény közvetlen virágzásé előtt történjen, mivel a szárítás Ilyenkor legeredményesebb. A gyökerek gyűjtése pedig a növény nyugalmi állapotában, amikor a legtöbb hatóanyag van benne, történik. Korai vagy kéaői gyűjtés esetén a szárítás rendes körülmények között nem sikerül, mivel a kivánt anyagok hiányoznak éa ennek következtében a barnuláa vagy penéasasedés azokott mutatkozni, ami által a szárítandó növényi rész kevésbbé értékes vagy pedig haszna-vehetetlen lesz. Schneidcr Jóxse/.
MZStMmfPSZlIIHllZ.
Uzázzla. Szombaton >/,8 éa 9 1 M*\' oz emberek, francia
állatfilm. Vaaéraap 5. 7 é. 9 órakor:
Lord Ald,n, kalandjai, kalandor történet 0 lelvonétban V\'lí*-.y;"—P 3. 5, 7 i,9
órakor: Akár az emberek állatlllm.
n TÖZSM HtRSL
(Saját tudósítunk telelonjeliotéie)
Magánforgalom. A tegnapi szilárd Irányzatot teljes üzlettelen-síg váltotta fel. Kö\'éa csak elvétve jÖtt létre. Még azarbltráza éa m»a-kor favorizált papírokban slrcs kereslet. Osztrák Hüel 165-170, Földhitel 310, Leszámítoló 82—84. Kereskedelmi 1275-1290, S-Ifó 560-565, Kős»«n 3125-3175. U-i kányi 1050. F\'gyver 1500-1525, A\'lamvasut 540-550, Cukor 2500, Geo.gi. 450-455, Spódlum 140-145, Gummi 325, M-vyar Hitel 560—565, Pesti Hazai 3600-3650, Kohó 460.
Terménytősada. Buz« Hszavl-
dékl 76 kg-oa ó 367500-372500, 79 kg-oa ó 370000—370000, 76 kg-os uj 352500—357500, 78 kg-os uj 362500-375000, «*yébvldékl 76 kg oa ó 362500-367500, 79 kg-oa ó 365000—370000. 76 kg o. uj 347500-352500, 78 kg-oa uj 357500 —362500, roza ó 305000 315000, uj 300000— 310000, takarmánjrarpa 295000—315000, tengeri 295000— 305000, zab 335000—345000, korpa 230000- 235000, repce 530000— 550000.
Sertéaváaár. Felhajtottak 880, eladatlanul visszamaradt 20. A vásár élénk volt. I. r. 24500-2500*0. Közepes 24000 — 24500. Könnyű 21000—23000. Szalonnás félsertés 29000-29500. Lehúzott hua 27000 -29000 Sózott azalonna 26500— -a Szalonna--. Zsir 28000.
Esti magánforgalom. Irányzat teljesen üzlettelen. Földhitel 320, Magyar Hitel 560, Osztrák Hitel 166, Kereskedelmi 1260, Pesti Hazai 3700, Kőazén 3150, Salgó 575, Cukor 2525, Izzó 715-720, Naaicl 2775.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzéseit
Deviza Valuta
iifsap El i*cs*P *>a
Bécs ... . 87187 S618680
Boriin .... 4910 i 4920 4906 49 Prága. . . . 41760) 41950 416 1416
I divIzi-kSzpant hivatalos árlolyiaal
Valuták
Ancol kxx »)topo-jfo4oo Cttb körönt IJ?J-I44> Dlat< P»J-»)J
Do&W Ioíso-íi4)o
Francia ti. 4140 <«70
m-s»j
JÍS 59J Ur» »4JOJiro
Dia IIS}0-l))«0
Outi. hot. ■ ij-qo-ii6\'jo Ivijd Inak 14^(0-14990 Hollaadl N. J04COJII&® B«t*» fraok J690-1) 40 $iU kor. IIjoc-lijoo Nccréf kc«. íoMo-noto
Ura
Dm
B»lcri4
BskuMt
Brtiul
Ko9«obtf>
KriutUnlt
Looioa
MiUoo
Ni\'jCik
Párta
Prifi
vlsék
}WOO-)ll»
S*J-1»J
J7K>-3790 • l"I«\'MI(0
lotao-iiooo jjjooo-ifafc-o Ijoo-mo
tll}0-Sl«)0
4170-4170 »JM-S««J
IIJJOHSCO U4\'4ö-n6jo
M?SO-14MO
Zürichi zárlati
PAxli 2830 00, London Z406 00, Newyork 660 00, Brvissel Mall.od 2370, Hollarxl X08"00, Boriin 130-60, Wien 77 25, Solla 395 CO, Prága 1627 00, Budapest 68*50, Bukaro.t 150 00, Belgrád 605 00, Varsó 108-00.
Felelős iierkojití: a főszerkesztő Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
fioröhirdetések
•*«<l«lt »»A IOOO K. Allékat kcr«iök»»k V5 ■ uk<al«k Ur<Uc»méi»y. Va«*r- f* flnncpnm^o kon 2ö »tá«*lék (fUr.
<•> nkorlol 1 pyora-e^plró m<<Er>-l«IA nlbaliuaiAar* AJÍ-nl KHli.iH*" JtllK*r«- » li^ (> nIAnlkozIk ttokat „S»or-
Ti»tvU«lAk í:iía»li/.«ití»él • rilUtom. Hcrvüb Jei.cl í«£««»ro. o.w hvKdér i.I^U}- (Taiuti; JS«
Tanonc r..- é. íémlriri r"í"« ctik. Cim ■ Hadéban. BMtéiKl W»f-*«»
l\'erickl cyor«- zépIrdnAt í. elvtn a F-.iura,
Hátizsákok SCHLESS TESTI/ÉREK különféle nagyságban kaphatók tK\'-r- •rtikidétébM
íntdllir«n.. 32 íve«, háareietOnd íjtnl-
tejik ,-lcMc\'Jri majín©. erho 1, 6 évea blioojit-
rioryt] rendrH.ircv Cím : XcM.amf, N.Kyktniiaa, MüU\'Slca j0. l\'Ryaso\'.l »cy kerékpár ia «!adO. >jö
B listás tlistvIielOkat bUcoiiUal B Hatás vasutasokat Oiletixerzínék kiképei éa jó karéMltél alkalmaz
Pondéra általános Biztosító Intézet
Saljtrlait titkár o«i
Fő-ut 8. (Basái udvar). Telefon 150.
Irodai munkaerő
4 évi gyakorlatú}, elsóraogu referenciákkal
állást keres,
helyben vagy vidéken. 757 CIb-i kiadóhivatalban.
198;^: UES felár cöi cipínik E<tii inon n.\'.nö»nben 13S (zrr Vor.
90K," t6űQÍsz,lorna,straDd, utcai cipSk fcbér.nOrki. barna. fek«ieaiir>tlbcti.Tat. tat. Töröl ratnlu!;-;..!. MiéikeCl tntt-
bubatomiodi. rérn usiv 140eir;kor. Ojirmfkík rémére . ... TO éi 80 eief kfif.
190IZ jlO» l«cf\'n mlo&». TtI6dl dupUltlpo <■ iiSfeS^StíMistipíiiik r«rflna{C7.AEban . . 140 tm ko<.
120;:." pírja i7 —10 nírr.tj ftr.aii]| Ityíbi S^fehírgyerniYászoDcipÖDek to-u ..4mlt.....138 tttt kcr.
190"" a )<cictb nslaOi. fj ínyért francia larkot. r<raii.*>noi( férfi fehér vászoncipö
50;:" ^\'iTiín UbénbŐrsxandáinak U min««. i|.|C..alml( 60(>ir, 70 «w, »0-jj.|« .... 8.\', «,»rkor
HáilOPéZ iróoxírt VirittS<n KO c.tr kcr.-tOl l«l}ti.t.
trUnCCD c*a»*i. nnnAmT, Jtnarcif I. U«6r*oUlUr 44 TMéfoa 5-71. KiiinK4Uik nUkit atiaHtlél
Msjyar MztbzhrUsUk és állani Ukilmazettak TakaríMnrtirs Réuzénytirmág
BadApeat, VII,, Rákócal-ui 76. SOrtönycIn: COBDENBANK.
Egy havi falmondissal elhelye-
"" kosztpénzek
ut*n havi 4%-ot t«rlt.
S csépléshez
kikölcsönözhetek. Ugyanitt l&baspajta eUió. — Cim a kiadóhivatalban. 711
„PFAFF" varrógépek
ipari és családi használatra, minden varrógépet felülmúlnák.
Gyári raktér:
Deák-tér 2. BRANDL SÁNDORNÁL Deák-tér 2.
Alkatrészek és tűk mindenféle rendszarU varrógéphez. A legrégibb spnciélis varrógépjavitö mQhaly I "M
Szigriszt László
Ingatlanforgalmi Iroda
Fff-ut 8. sz. (e.,.» Telefon 150
aactnnaiat, olcsib-b mtg&rthixtk. — Níjvetb «r,eletej h4:«k, QtkiVikiak.
Eladó birtokok:
oatíaUgl épülettel. B*la:oa partjín IOO hcüií. Eflerattg vidéken líO hc:<Ja». — SiöSok ( tííi a kí«tt>on ét »Wéken. 40 h.»l-dai ijcn Jtíp. kailétTOt birtok. 43 holdas blrtck oíadí ZaUban holdaakéat 20 i«:.a buliét:, épület célkOl, TSbb nagyobb malom tladó. Oilcthelylaínek, MjierGlJct írxival ílai«k. Vcndégld bériét átadó.
Életbiztosításokat
<» egjréb blsto»ilitok»t tljnyÍMO íélmi a Fonclére Általános Biztosító Intézet FÓUgynöksége
SilKri»*t titkár 640
Pő-ut 8. szám. — (Bazár udvar)
Legmagasabb napi áron vásárol gabonaaemtteket, repcét, magvakat, hüvelyeseket Slb.
AGYTOLLAT
kArn>lly«n mmgj n.eQDjl»é.£Í>en
HERC2FEL0 DÍKIDKÉ, 5U0ÍR UI U. SZ,
Jugoszláv
«tűzifát
uagontételekben Jutdnyos árákon szdlllt:
Breuer Ferenc cég
Barcaon. ,„
Tisztelettel van szerencsém érto»lt«ni a n. 6. közönséget, hogy üsletemet
megnagyobbítom
és Csengsry-ut 1. alól augusztus 1-én
Fő-ut 13. szám alá
a Bogenrleder palotába hslyasem. Teljesen uj és needam be-
rendesés s a legnagyobb igéoyckot Is kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmel kéízitem.
Kérem a nagyérdemii kozöniég becses pártfogását továbbra is
FURMEN IMRE
Caangery-ut 1.
Nogyw.n clpéaz 4. uIzMMlla munhti vegye s ín fioo.n ciiuakáí, auguaatua .la.JAra r.lv.t.tlk.
-21
Leglobb
pergament befőző papír
nagyban és kicsinyben kapható
Fischel Fülöp Fiai
paplrámházában Nagykanizsán.
Könyvkötő segédek
kerestetnek vidéki aagyvaltalathoz. - Cim a kiadóhivatalban. —
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nél. NaRykaniri&n. (Nyomdsvezciő: Oíenbeck Károly).
OLVASÓKÖZÖNSÉGÜNKHÖZ!
A lap szerkeaztőblzottságának, • mely szerv n Zrlovl Nyomda é« Könyvkereskedés R. T. megbízásé ból • ZALAI KÖZLÖNY szellemi
Irányítását végzi, tudomására jutott, hogy a vároibsn elterjedt hírek szerint a főszerkesztőnek aatlaemlta jellegű utasítást adott volna. E híresztelés a valóságnak nem felel meg, sőt helytelenített egy a közei-pultban megjelent ily Irányú kom-mentárt.
A szerkesztőbizottság hűen a lap április 29-lki számában ismertetett programjához „elltél minden szélsőséget ; őrködik, hogy a város bel-békéjét semmi bántó jelenség meg ne zavarja. A béka jegyében bontottunk zászlót" a a béke jegyében fogunk e?entul Is müködoL
Megfordult a kocka
Mondáskéot: caőatől jön a baj. Ebből nekünk, magyaroknak az utóbbi években alapoaan kijutott. Most szonbsn, mintha ránk is felvirradna, végre örömhíreket kapunk külföldről. A kö\'csöot egymásután jegyzik várakozáson felül meglepő eredménnyel a külföldi hatalmak s ezek közül (legutóbb Olaazország. A 170 millió lírára tervezett hét asázalékos magyar kölciönt ugyanis Itáliában pár nap alatt háromszo rotan túljegyezték. Ez az őrvende-taa jelenaég legelőazör Anglia ré-azéről ért bennünket, amely hatalom ezzel a tettével megütötte azt a hangot, amelyen a külföldi magyar kölcsönnek a továbblak aorán haladnia kell. Már a kölciönakcló megindítása alkalmával tudtuk, hogy az angol-olasz felfogásnak kell érvényesülnie, mert Európa konszolidációja szempontjából rendkívül fontos Magyarország gazdasági sza nálása. Bennünket mind a két nagyhatalomhoz régi történelmi éa éi^ zalmi szálak fűznek, kűlőnőaen Olaazorazághoz, amely a hozzánk való barátságát az utóbbi években feltűnően kimutatta. Olaazorazág-nak köszönhetjük, hogy az lamere-tea velencei konferencián a nyugatmagyarországi kérdéssel kapcsolatban ugy döntöttek, hogy Sopron maga döntsön hovátartozása felöl. Így maradt meg nekünk Sopron. Tévedés azonban azt hinni, hogy Itália hozzánk való barátsága pusztán érzelmi momentumokból táplálkozik. A gazdaaági élet ilyen azempontokat ritkán, vagy sohaae iamer. Az olasz nép szeles rétege pusztán jó kamatozásra fektette be pénzét, mert as előirányzott husz esztendő alatt, befektetett tők\'éje
tekintélyes összegre emelkedik. — Olaszorazág nem aggódik amiatt, hogy ez a kölcsönösszeg eaetleg elveszhet vagy nem nyeri cl a maga kamatát. Garanciákat látnak Ma gyarország kincseiben, Ismerik lakólnak munkásságát a nemcsak remélik, de tudják, hogy ez az agyon-aanyargatott ország nsgy fellendülés alőt: áll. Hálára vagyunk kötelezve Olaszországgal szemben a bizalomnak ily értékes formábsn való megnyilatkozása miatt s az erős, hatalmas olssz nemzet meg lehet srról győződve, bogy s magyar nemzet minden jótevőjének háromszoros hálával adózik. Nagyon fájdalmaa dolog reánk nézve, hogy a pár esztendővel ezelőtt még Európa egyik legjobb valutájának ellamert koronánk ma oda züllött le, hogy kénytelen a dollár, a font és a Ura támogatását segítségül hívni, de azt hisszük, hogy ez a segítség bármennyire szól elaŐsor-ban a magyar nemzet, talpraállitá-sára, mégis egy általános európai konszolidációs folramatot is lámo-
A iondoni konferencia
London, julius 18. A londoni konferencia ma reggel program szerint megkezdte munkáját. Ekkor kezdődött egy bizottság értekezlete Is, melyen réazt vettek sz angol, francia, belga és olasz delegáció vezetői- Az értekeziit két órán keresztül tartott.
A második bizottságnak Jhomas gyarmatűgyl titkár elnökléaével délelőtt 11 órakor kellett volna üléat tartania, de mivel az elnöklő Tho-mssnsk nyilatkozatot kellett tennie az alaóházban a dominlumoknak a konferencián való képviseletét Illetőleg, — ez ai ülCa elmaradt.
A harmadik bizottság, mely a német fizetések elosztásával foglalkozik, délelőtt 10 órakor ült Öiaze. Mladen valószínűség azerlnt ez fogja legelőazör beterjeaztenl zárójelentését.
Az első bizottság, amely Németország rosszhiszemű uiulasztásslt tárgyalja, délután \\\\2 órakor kezdte meg ülését.
Jovanovics nem vállai kormányalakítást
Belgrád, julius 18. Sándor király délután két órás kihallgatáson fogadta Jovanovicsot és munkakor-raány alakítását ajánlotta fel neki. Jovanovlcs a megbízatást nem fogadta el, de vállalkozott, hogy tárgyalásokat kezd az ellenzék vezetőivel. A legutóbbi 24 órában a koalíció kilátás* i határozottan meg-erŐaŐdtek. Politikai körökben ugy tudják, hogy a király csak legvégső esetben ad megbízást a parlament feloszlatására.
gat, amelyben a kölcsönpénz nagyon jól megtalálja a maga kamatait. íme : Európa nagyhatalmainak bizalma Ily módon nyilatkozik meg irányunkban, ami feltétlen kell, hogy erősítse saját magunk önbizslmát, mert as a munka, amelyet most a kormány az ország megmentése érdekében végez, nagyon komoly dolog s remélhetjük, hogy ered ménnyel is fog járni. Az anyagiak-lói eltekintve a kö\'csön ily módon való túljegyzésének még egy máaik nagy jelentősége la van. A balkáni aoraba döntött Magyarotszág végre felveheti a nyugateurópai civilizált gazdaaági körökkel Is a nexuat a kibontakozhat abból a lenyűgöző a megbénító környezetből, amely oly erős sorompókat állított fel azámunkra, hogy Angliának, O.■szőrszálnak éa Amerikának kellett segltaégünkre jönni, hogy balkáni sorsunkból kievickélhessünk. Ebben s aegltségben látjuk a kocka fordulását, amelyre a boldogabb x meg-elégedettebb Magyarország sorsa van felírva.
A német nagykövet a francia miniszterelnökségen
Páris, julius 18. A német nagykövet a délelőtt folyamán Renauld helyettea miniszterelnökkel megbeszéléseket folytatott, melyek fŐ ként a mcgazállott területekre, kl-utasitottakra éa foglyokra vonatkoztak.
Doupona Istvánt kétévi fegyházra Ítélték
A nZalai Közlöny" megírta annak idejéo, hogy Doupona István, a Kanizsáról Budapcatre került fő-vámhivatali tlaztvlaelő Pallos László magántlaztviaeiő ösztönzésére fél milliárd korona hivataloa pénzt elaikkaaztott. Az öaazeget pár hét alatt eldárldózták éa elveszítették a tőzsdén.
Moat jelentik Budapestről, hogy a biróaág megtartotta ezűgyben a tárgyalást, Doupona beismerte tet tét, Pallos tagadott. Douponát 2 évi, Pallost, a felbujtót 21/, évi fegtházra Ítélték. Az ügyész és a védők felebbeztek.
Nemzetközi egyezmények a leány- és gyermekkereskedelem elnyomására
Genf. julius 18. Azok között a nemzetközi egyeimények és megállapodások között, amelyeket a nemzetek szövetaégéntk titkáraága jullua két első hetének folyamán ratifikált, a következőket kell megemlíteni: A azeméremsértő közlemények forgalomba hozatalára és az azokkal való kereakedésre vonatkozó repreaazáliák tekintetében kö-^tőtt nemzetkőzi egyezménynek az
olaaz kormánv által Genfben 1923. azeptember 12 én tőrtént ratifikálása : A leány éa gvermekkerea-kedelem elnyomására Genfben, 1921 azeptember 30 én kötött nemzetközi egyezménynek a német kormány által történt ratifikálása. — A tengerparti hajózás alkalmával az egyaa államok lobogóinak elismeréséről a Barcelonában, 1921 áprllla 20-án megkötött deklarációnak az oaztrák kormány áltai történt ratifikálása.
A brazíliai- kormánycsapatok benyomultak SafrPaoloba
Páris, julius 18. A londoni brazillal nagykövet közölte a Havas-ügynökaég képviselőjével, hogy sl brazíliai kormánycsapatok, amelyek erősltéaaket kaptak, erélvea támadás után megszállták Sso-Paolo nagy rássét.
Washington, julius 18. A külügy minisztériumba autentikus bir érkezett a rio de jsnelról amerikai követségtől a brazíliai forradalomról. Sao-Paolot 15000 főnyi korroány-caapat zárta körül, amely lövi a vároat, ahová ujabb 3000 főnyi kormáaycsapat érkezett.
A bolgár amnesztiatörvény nem adott kegyelmet Radoszlavovnak
Szófia, julius 18. A kormány a mait fájdalmss emlékeinek elfeled-tetéae éa eltörléae céljából amneas-tia- törvényjavaslatot nyújtott be. A törvényjsvaalat klterjoazkedlk mindenekelőtt a legfőbb törvény-azék által elitéit liberálla mlniaz-terek re, kivéx/e Radoszlavov volt miniszterelnököt, továbbá a katonai azeméiyek által elkövetett bűntettekre, kivéve azokat, amelyek halált vagy aulyoa aebesüléat okoztak; továbbá a szociális gondoskodásról szóló és a választási törvénybe ütköző valamennyi bűntettre.
Jugoszláv csapatok ütközete egy macedón bandával
Róma, julius 18. A l.-pok belgrádi jelentése azerint annak az ütközetnek a soráo, amelyet a jugoszláv caapatok Gilice falu mellett egy macedón bandával folytattak, a jugoszlávok 15 tisztet vesztettek. A község lakoaaágából 200 ember veaztette életét. Asam Bejt\'a bandavezérnek alkerült megmenekülnie.
A román király aláirta a Vatikánnal kötött konkordátumot
Róma, julius 17. A Glornale D\'Italia jelenti Bukarestből, hogy a Vatikán éa Románia között megkötött konkordátumot a király aláirta. Románia ezzel jogot kapott arra, hogy a Szentszék javaslatára katollkue püspököket nevezzen ki. Az erdélyi katolikus egyház a görög orthodox egyházzal egyenjogú lesz.
SserkeaalSséc i» kiadóhivatal Fö-ut S. Jatcrnrban-TelcloD 7S., njromda 117. «»•
NagykaniiM, 1»24. jnltua 19. Szombat
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
1200 korona
63. Évfolyam. 164. «ám
zala: kczluny
1924. jullo. 19.
HÍREK.
Julius
19
Szombat
Római katolikus: PauiVIece. Protestáns: Emiiia Izraelita: Thamusz hó 17. S. B.
Meteorológiai Intézet ;o!onlé»e szerint zivatarra hajló csós idó várható, sülyedó hómérséklottei.
Küzdelem
Szennyes a vis — habzik az ár amelyben én addig küzkodóm, mig fáradt lestem fennakad egy kiálló keskeny szirtkövdn... Bár zug köröttem az örvény lépten nyomon a halál kitér... Érzem — eróm el nem hagyhat mig lesz bennem csak egy cseppnyi vér...
Nem messze ott a iiirtkövön fennakad e szennyes áradat, azontúl tiszta a tenger az örvénynek is vége szakád... Elóre hál hu karjaim!... M4s úgysem történhetik velőm mint — ha eróm végkép elhagy — síromat az örvényben lelem!...
Sublcs Lajos.
— Dr. Kroller apát arany-
miaáje. Dr. Krollcr Miksa zalavári apát augusztus 3 án tartja arany-mlaéjét Zalaapátiban. Értesülésünk szerint ott less dr. Roll Nándor vesrprémi megyéipüspök, Kránitz Kálmán felszentelt püspök, Bárdos Remlg dr. pannonhalmi főspát és a vármegye la képviselteti magát.
— TanácaQléa. A városi tanáci dr. Krátky István polgármsster-heiyettoa elnöklétével tegnsp délben tartotta hali Qléaét, melyen •gy két folyó ügyet Intéztek el. Pontosabb ügy ezalkalommal aam kar ült a tanács elé, mert hiszen a városházán Is tanyát ütött a nyári eseménytelenség csendje.
— Főjogyzőválasztás. Ba-dacsonytomajon bogáti Hajdú Lt-jóst közfelkiáltással megválasztották főjegyzőnek.
— Alispáni randáiét érkezett a városhoz a védőizéntások alkal-mazáaa és a leánykereskedelem meggátlása tárgyában.
— A ferenclak veszik át a lévai piariatarendházat. A cseh kormány tudvalevően a lévai pia- . rlstarandházból kiüldözte a piaristákat éa tanintézetüket feloazlatta. A szantferencrend most megbízta Pálinkás P. Rögért, hogy a piarista-readház átvétele végett tárgyaljon a csehekkel.
— A főgimnáziumi kápolna. Értesülésünk szerint a kegyesrendi főgimnáziumi kápolna hosszabb vajúdás után mégis esa^ a meg valóeulás stádiumába fog jutni. Az a terv, hogy az északi oldalon lavő volt altiszti épület helyéra építik, vagy a mostani pétraktár épület átalakításéval létesítik — aszerint, melyik megoldás célszerűbb és olcsóbb. Dr. Húlll Dezső egyetemi taaár most foglalkozik a megoldás lehetőségével.
— Tolvaj aaztaloa segéd. SipScz zalaszentmihályi asztalosmesternél dolgozott Lőrincz József azantgáli születésű ssztalos-segéd. A napokbsn összepakkolta gazdája értékes éráját, láncát és ruhsne-mült és megszökött. A pacsal csendőraég elfogta a felaőrajkl állomáson . igy « lopott holmik megkerültek.
Két asszony meg egy csizmadia-inas
Lovagias-Ügy a Petőfi utcában — Egy asszony mag. szurkálta vetálytársnöjót
landó bevárni, mig az ura felsza-
Nagykanizsa, julius 13 (Saját tudósítónktól)
Tegnapelőtt estefelé nagy szenzációja volt a Cigány utcának. Két asazony hajbakapott éi késsel, hsn-;os sióval igyekeztek bebizonyítani mindegyik a maga igazát.
A dolog régebbi Időkre nyúlik vlsaza. Ugy történt ugyanis, hogy Valentininé, a Petőfi u»ca 53 számú
ház egyik lakójs, férjét alveszitette a háborúban. Özvegyi jogon rámaradt a csizmadia meateraég az asz-szonyra.
Lakott ugyanott a házban egy Schweitzer Jenő nevü, családos ember, aki fuvaros, napszámosimun-kával kereste kenyerét. Most egy féléve lehetett, mikor Valentlniné Schweitzert felfogadta maga mellé calzmadia inasnak. Az Inaa lassanként több lett a háznál, mint rendet körülmények közt at inasok azoktak lenni. — Valentlniné és Schwsitzer közt gyengéd szálak bogozódtak mind szoroaabbrs.
Schwsitzerné azt miért, miért sem, annyira a szivére vette, hogy szép napon otthsgyta az urát. Schwaltzernek Igy sem tetszett. Addig járt a felesége után, mig vlaazaédeagette. — özvegyasszony mesterével azonban azek után sem vo!t kedvére szskltsni. Tanulta tovább azorgstmasan a ciizmadia-mesterséget.
A felesége egyszer csak megint raef uota a dolgot éa nem volt baj-
badul. Megint otthagyta furcsa am blcióktól fűtött urát. De megfő gadta mások füle hallatára, hogy agytzer kivégzi vatéiytársnőjét.
A két asszony öasze Is kapott néhs. Az egész utca tudta, látta, mikor többizben nem a iegparla-mentárlaabb modorban aorakoztatta fel egyik Is, másik is az érveit a vitás férfiú hovatartozandóságát Illetőleg. Megtörtént, hogy egymás hajának esve folytattsk eszmecseréi, de kárbaveszett minden igyekezetük. Schweltzer nagyoa megszerette a mesterséget.
Tegnapelőtt eltefelé aztán a jogaiban sértett Schwtitzarné /nent hizafelé a Petőfi-utcán. Jó messziről látta, hogy Valentlniné a kapu ban beszélget a szomszédokkal, majd mikor észreveszi őt, hátat fordit neki éi beszélget nyugodtan tovább. Schweltzernének sem kellett több. Amint odaért a kapuba, közvetlen a neki háttal álló Valen-tinlnébez, kést rántott és a hátába szúrt, majd mikor megfordult, még tovább htdonáazott a késsel és több kisebb szúrást ejtett rajta.
Az éktelen zajra, amit a két asz-szony produkált, figyelmes lett a randőr éa egy-kettőre megjelent a mentő orvos is. Valentlniné sebesülése nem életveszélyes, a lakásán ápolják, Schweltzerné pedig azóta már a rendőrségen elmélkedik a sors Igaiaágtalanságáról.
— 64 ávea divatárnház. Sin-gar József éa Társa divatáruhása Nsgykanlzss Erzsébet-tér, Központ azálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— A vároa tatarozéai munkálatai. A városi közkórhái tatarozás! munkálstslra Schuhel.Srántó, Somogyi, Mtrosl és Horváth Boldizsár építőiparosok nyújtották be pályázataikat. A munkát Schuhel Lajoa építőiparos nyerte el 27 millió 600 ezer korona összegben. Az iskolatatarozáal munkákat négy iparosnak adták kl. £i psdlg Szuknay, Schuhel, Somogyi és Rlegler építőknek ösataaan 60 millió koronáért. A városháza tatarozáai munkálatait, a fémipari szakiskola igaigatói lakásának átalakításával és a főgimnáziumi iaternátus épi tésével kapetolatban a legközelebbi napokban bocsátják árlejtés alá.
— Regenhardt éa Raymaan lendameaztok, női és férfi aseb-kandők, Msy és Holfeld rumbarger vássnak, len- és llnóbatlsztok, slfo-nok, sifonbatlsztok mérsékelt árban Slnger dlvatárubázában szerezhetők be.
— Tűzrendészet! vizsgálat.
Sternberger Ignác és fia a Hajcaár-ut végén takarmány- éa szalmatelap létealtéaére engedélyt kért a várqs-tól. Tegnap délután ejtették meg . hatósági türrendíaieti vizsgálatot dr. Kau/mann Lájos i parbiitos, Knortzer György tüiollóíőparance-nok, dr. Pebics re.dfirfog.lm.zó. Szeghalmi/ Bíllot főmérnök köz-benjőltével.
— Arany paritásos résért helypénz. A kereskedelemügyi miniszter rendelete . vásári hely-pínt.k.t aranykorona alapon álla. pltja meg. At alispán err. vonat-kotó rendelketése jövő héten jelenik meg Z tlavárraegye hivatalos lapjában.
— Tót.z.rdak.ly község vásárt kér. At állatt.nyésstéséről messse híres Tótsrerdahely kötség vásártartási engedélyt kért. Nagy. kanliaa város — tekintettel Tót-aterd.hely kötelségére — érthetően — eltenette a vásártartás megedá-sét. Most arról értesülünk, hogy a kősség Gil))y Ernő körj.gyső utján dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselőt kéri fel a minisztériumnál való interveniálásra.
— Külön hétköznapi I.T.nt. oktatás. A testnevelési bitollaág hozséjérult, a vendéglőtök, kávésok, hentesek, méstárosok, .slkvlzgyé-roaok és rokon stakmák kérelméhez, hogy tanoncaiknak ne kelljen a legnagyobb munkaidejükben, vasárnap levente oktatási órákra men-alük, hanem a vasárnap foglalkct-tátott tanoncok rászéra kndden délután tartsanak levente órákat. Amennyiben as Ipartestület érdekelt stakoattályal az ebből eredő költségtöbbletet vállalták, a bizottság kérelmüket elfogadottnak jelentette kl.
— Fárfl éa női ruhavásznak, angol lüsiterek, fárfl is női stövetek legelőnyösebb hevásárlésl forrása
Slnger Jázie/ is Társa áruháza.
— EekUvő. Bernálh Zoltán „Hangya" tlaztvls.lő Baumgartner Sárika urleínnyal ma 6 órakor tartja ealrüvőjét. (Minden külön értesitía nélkül.)
— Orazágoa vásárok, juliua 22-én Zalaegerategen áa Zala.ián. tón, 25 én Túrján éa Pölöakén, 26-án Leseucetomajon és Zstaváron, 28 én Galambokon, 29-én Lelenyén, 30-án Sojtörőn.
— Elfogott bujdosó tolvaj. Annak Idejío mi la foglelkostunk as oltárcl tehénlopások ügyével, melynek tettese Bicsi Károly hahót! lakos az aifogatás elől megszökött. Hónapokig bujdosott Bécti a csendőrök elől — mig most sikerült őt elfogni és a k|r. ügyészségnek átadni. Bécii kihallgatása alkalmával nemetak a tehénlopáso-kat vallotta be, de azt lt — hogy számos helyről sertéseket hajtott el.
— Nagy olcsóság: Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszállított árban kaphatók Slnger József és Társa dlvatárubázában, Erssébettér.
— Honvéd altiszti iskola Örkényben. A honvédelmi minisztérium Örkényben honvéd altiszt képző és nevelő intézetet állított fel. Céljs a növendékeknek a honvédséghez ciapattlsztté való kiképzése. — Felvételre jelentkezhetnek 14—18 éves magyar honoi fiuk, akik a katonai pályát élethivatás, nak választották, 6 elemit, vagy legalább agy középiskolát végestek elégséges aradménnyal. Az intézetbe október elsejével 134 teljesen ingyenes, államköltséges helyet fognak betölteni. Részletes felvilágosítást a városházán lehat nyerni az Iktatóban.
— Olcaóbbodlk a hna a ka nizaai piacon. A kanizaai kőzőn-aég egy IdŐ óta kénytelen volt megállapítani, hogy mig az állatok ára határozottan alább szállt — a húsárak még mindig tartották magukat. A kanizsai buslparosok a fogyaaztókőzönséggel szemben nem akarták tudomásul venni a marhaárak hanyatlását, noha a fővárosi piacon la érezhetővé vált a marha-árak hanyatló tendenciája. Most aztán megindult az olciób\'bodás a kanizsai húspiacon Is. Először csak egy huslpsros kezdte, de annak hatása alatt agy kát nap alatt keli, hogy az összesek Is köveisék társuk példáját. Karlovics György Rákóczy-utl huaiparoa a tegnapi vásáron ■ aertéshus kilóját 36.000 K-ról 30000 koronára, a borjúhús kilóját 30—36.000 K-ról 20-26000 koronára szállította le, vagyis a sertéshús 6 000 K-vál, a borjúhúst egyenesen 10.000 K-val mérte olcsóbban. Karlovics sátra körűi pillanatok alatt valóságos csődület támadt, mindenki igyekezett as „olcsó húsból" vásárolni. Ilyen körülmények között — csak természetes, hogy a többi huslparos lt kall, hogy leszállítsa a hui árát. Ha Karlovics a hus kgrját 6 és 10 ezer K-val tudja leazállitani, miér\' ne tudnák art akkor a többiek la?
— A szombatra hirdetett balatonberényi művéazeatély vaaérnap, e hó 20-án leax megtartva.
Ugorkás üveg
2 literje
a00 kor.
6drb pohár 15ooo K 6 drb
pohár l£500 K
Óriási választók befőttes és lekváros üvegekben igen olcsó árakon
MCI T7ED üvegkereskedés "ILLILLK KAZINCZYU. 1.
1924 jullu. 19.
KOZLCNY
3
Mélyen leszállított árak! = Miy a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfalud! és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Színtartó mosók Méterje
Alj ™ílt,le ■«"» JA
ZIOOOK ZloMK L looo K I"
Kelengye vászon Méterje
Mosó Crepp
Méterje
\'500 K
— A világhírű jó minőségű
„övőpamut 3, 4. 5, 6. 8, 10 é« „ővőcírn. 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 ti vastegaágban, továbbá bordó éa vörösfejtő kapható Sinf«r József él Társa győri raktárában^ Nagykanizsán.
— Csendőrök sikeren _nyo moxáaa, A mult napokban tortént, bogy Eröss Pál pölö.kefőí tanító nak két métermázea butát loptak al limeretlen tettesek. A csendőri nyomozás megállapította, hogy a lopást egy fiatalkorúikból álló tár-ssság követte el. A kihallgatás alkalmával ■ fiuk bevallották tettüket, de elmondották azt Is, bogy a lopásra Sattler Zsigmond ottani azatócs bujtotta fel őket, akinek el is adták a jogtalauul eltulaj doaitott két métermázaa busát. A vallomáa alapján a csendőrség azonnal odament Ssttler Zsigmond házához és kutatni kezdett a lopott buza után, azonban hiába kutattak fel mindent, nem tudtak aemmit megtalálni, noha meg veltak róla győződve, hogy a lopott buza itt van elrejtve. Végre az egyik csen-dőrnek szemet ssurt a felbujtó orgazdának „betegen fekvő* makk
•géazséges leánya és érdeklődni kezdett a leány betegsége Iránt. Sattler Zalgmond a csendőr kérdéseire Ideges lett, majd elterelni Igyekezett leányáról a figyelmet ami a csendőrt még jobban megerősítette gyanújában. Sattler azt mondotta, hogy leánya .halálos beteg", hagyjanak neki békét Erre as egyik csendőr megfogta a leányt, leszállította az ágyról és — látható vált a kii ellopott zsák buza. A „halálos beteg" fiatal leány termé-azeteeea nyomban visszanyerte egészségét, csak Sattler nek clteráztak a térdel, akit most lopáara való felbujtja és orgazdaság büntette miatt fognak felelősségre vooai.
— „Tetra" cseceemő-kelen-gyák Schwarcx Dezső cégaét, Főút S. szám.
— Meghosasabbitott engedély. A kereskedelemügyi miniszter a Dunántuli helyiérdekű vasút r. t. által Tűrj érői kiágazó és Zala-vég, Bőgöte, Hosazuper asztag. Egervölgy és Kám érintésével Rumbs vezető helyiérdekű vasútvonal építési előmunkálatainak engedélyét ujabb egy évre meghosszabbította.
— Tiszta len törülközők drb.-ja csak 45,000 korona Fűrst Józeef Kékcsillag dlvatáruházában.
— Felemelték a bttntető törvénykönyv értékhatárait. Az IgazsAgügyminlszter a büntető törvénykönyvben megállapított értékhatárokat átlagosan 2500 szorosra, a nagyobb értékhatárokat 1000 szereire, a kiaebb értékhatárokat 5000 szeresre emelte fel. — Ugyancaak febmelte a pénzbírság mértékét is és pedig ezek legmagasabb mércékét átlagosan 5000-•zeresre, legkisebb mértékét pedig 2500 szorosra.
— A „Korona" kertholylaé
gében ma és minden este győri Lázár Pista zenekara hangversenyez.
— A magyar kölcaön befi zetéae a londoni piacon. Julius 19 én kezdik meg a magyar kölcsön befizetéseket a londoni pénzplscon. Az amerikai bankárok cáfolják azt a hírt, mintha ők hozták volna a londoni piacra a spekulációt, mely a magyar kölcsön árfolyamoknak egypercentes esésével végződött, melynek azonban jelentősége nlnci.
— Szabók részérei Zeuj, Doublage, Peru, Kaastor, Rechant és kellékek nagy választékban ér-koetek Singer József és Társa áruházába, Erzsébet-tér.
— Aratómnnkáaoknak nem kell forgalmi adót fizetni. Tóbb helyen panaazolják az arató-muakások, hogy cséplés alkalmával beszedik tőlük keresetük 3 •zázelékát forgalmi adó elmén. Ezúton világoeitjuk fel a földmunkásokat, hogv a m. klr. pénzügyminiszter 1924-101 117. számú rendelete érteimében a cséplés után mir beszedik a forgslmi adót a cséplőgéptulajdonosoktól, akiknek a teljes gépkereaet mennyiségével kell elszámolniok a azután fizetik a forgalmi adót.
— D. M. C. harisnyák és sokaik raktáron. Előnyük, hogy kajáljuk-ból javíthatók. Fejeléseket el-vállal Flllpp kötöttáru gyára Szombothely.
— Url éa nőt divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut I.
— A magántisztviselők átlagos fizetése a békebeli azln-vonalnak ciak egy azázalékát ézte el, de számos vonatkozásban annak 30—40 százalékát aem teszi kL A Magyarorazági Magántisztviselők Szövetsége igyekszik enyhíteni ezen a súlyos helyzeten ée munkanélkül átló tagjainak anyagi támogatására augusztus 1-től as álláabaa levő tagokra külön járulékot vetett kl. Ezsel azonban még\' nem tud aegi-teal teljesen a bajon, mert a magántisztviselők nagyrésze nem tagja a szövetségnek éa Igy ezek minden segítőeszköz nélkül maradnak. — Ecélból a szövetség egy javaslatot dolgozott kl, amelyben a szövetség kivánja, hogy aaon esetben, ha a felmondás következtében az alkalmazott éa a vállalat között per támad, az alkalmazottnak ne kelljen hónapokig várnia illetményének kifizetésére, hanem a bíróságok azonnal intézkedjenek azok folyósítása Iránt. P*athy Pál Igaz-ságügyminlszter fogadta ezen javaslat átadóit éa hosszabb ideig tárgyalt velük. A miniszter kilátóiba helyezte, hogy a munkaügyi eljárást rövid időn belül lényegesen meggyorsítják.
— Lópokrócok legelsőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József és Társa áruháza. Uradalmak reszére gyári ár aki
— MegezQntetett vonatjárat. A Zalaegerszegről regfel 3 óra 10 perckor induló és Szombathely falé ciatlakozó zslaszentlvánl összekötő vonat további intézkedésig nem közlekedik.
MOZGÓFÖmtfPSZIMÍZ.
Uránia. Szombaton l/i8 és 9 órakor: Akár az emberek, fraocla állatfilm. V*aároap 5, 7 és 9 órakor: Lord Aldini kalandjai, kalandor történet 6 felvonásban.
Világ. Vasárnap 3. 5, 7 éa 9 Órakor: Akár az emberek, állatfilm. Az állakidomitáa csodálatos ered-míc, -.Ivei.
TÖRVÉNYSZÉK.
A kanizsai Gutmann cég ■ikka^jctója
Stohl József sákényl DV. pályamester annak Idején a reá bízott sínekből eladogatott, amiért összeütközésbe került a törvényekkel. Felettes hatósága felfüggesztette és a törvényszék nyolc havi börtönre Ítélte. Stohl as (téletet meg-felebbezte a mivel ezabadlábra került — hazament Zákányba, ahonnan a helybeli Gutmann Gyula éa fia céggel lépett üzleti összeköttetésbe. Stohl es év március, április és május hsvában összesen 19 millió koronát vett fel műfavásár-Iáira- Stohl kezdetben szállított Is Gutmsnaéknak 7 millió korona értékű fát, da később beszüntette a szállítást azzal, hogy „kötelezettségének eleget tett". Gutmanaék erre 12 millió korona etelkkaaztása miatt feljelentést tettek S.ohl allén, akit a csendőrség letartóztatott. Tegaap volt ebben az ügyben a főtárgyalás a kaposvári törvényszéken, amelyen Stohl Jósaefet bűnösnek mondották kl sikkasatáa vétségében és ezért Őt 6 havi börtönre Ítélték. Az ügyész súlyosbításért felebbezett, a vádlott megnyugodott sz ítéletben.
SZÍNHÁZ.
Pillangó főhadnagy,. Hirmath Imre kedves operettejet szépszámú közönség előtt játszották tegaap este. As előadás clouja Molnár Aranka és Jávor Antal — akit méltán Rátkay mellé aorakozzunk — eleven és pompás jitéka. Mellettük Arany Tllla, Danis J«nő, Gáapár Jenő, Keiety Árpád, Misák Magdus, Vértes Karoly produkáltak szép játékot, öaszjiték kifogástalan. Ma eate a társulat programjának egyik slágere : Ponipadour operettujdonság kerül bemutatásra,
Asszonyi Igazgató leazar-ződtette Koronkay Rózelt.Tóbb lap azt a hirt röpítette világgá,
hogy Koronkay Rósait Asszonyi pécsi direktor elől a szegedi »»in-Igazgatónsk sikerült kedvező feltételek mellett leszerződtetni. Ms arról értesülünk, hogy Asszonyi László igazgató tegnap kötötte meg a szerződést Koronkay Rózsival — aki havi 16 millió korona fizetést fog kapni.
Fái 9 órakor bezárják a színház ajtaját. Az igazgatóság a mai napon ugy Intézkedett, hogy ezentúl fél 9 órakor bezárja a terem két ajtaját és aki későn érka-zlk, kénytelen less a felvonás befejezését bevárni. As előadás zavartalan menetének biztosltéaa végett nagyon helyeseljük ezt az intézkedést, mert fél 9 óráig mindenkinek elég id\'je van helyét elfoglalni, aki pedig lekésik — várja be a felvonás végét.
A cigányzene nem zavarja többé ax előadást. A színházlátogató közönséget, nemkülönben a játasó művészeket rendkívül zavarta az alsóteremből falcsendülő cigányzenekar. A közönség felháborodva tárgyalta a dolgot, hogy az Illetékes tényezők részéről nem történik semmi intézkedés. Történt, hogy a Vén gazember előadása alatt Danis megrázó haldoklási jelenetében — miior mindenki a meghatottságtól csll\'ogó szemmel figyeli a nagy művész utólérheteüea játékát, egyszerre csak felhangzik egy ropogós, tüzea csárdás... A hatásnak terméssetesen vége. A művész kiesik szerepéből — és a közönség bossssnkodlk és — felháborodik. Most arról nyertünk érte zűlést, hogy a rendőrség a vendéglős zeneengedélyét ahbos kötötte — ha a dgánybanda a színielőadások slstt nem játszik. Igy van az rendjén. Ez a leghelyesebb megoldási mód, smlt a felsőbb fórum is kell, hogy akceptáljon. A cigáayzenekart a kétórás szünetelés alatt ugy aem éri anyagi kár, hiszen a színházlátogató közönség ugy a szünetek között, mlat az előadás után felkeresi a kerthelyiséget.
SaJnhá&I reklámtrükk Pária-ban. A francia főváros színházai ai utóbbi időben sokat küzdeaek a rossz kbnjuaktura ellen. Eanek tudható be, hogy as ötletes reklámok egéss arzenálját vonultatják fel. Igy legutóbb az egyik azlaház a kövatkezŐ hírt tette közzé:
— Őfensége a román trónörökös elutazott Párlsból. — Távozásakor megjelentek a diplomácia és a társadalom legelőkelőbb képviselői A trónörököa kijelentette agyán, hogy távozik, de hamaroaab viasza jöa, vissza kell jönnie, mert még nem látta a Gos de Richet. Mindezek ellenére a színházak legnagyobbrészt üresek.
Hatl müaor i
Szombaton: Pompadour. Operett újdonság.
Vasárnap délután: Iglói diákok.
Vasárnap este: Pompadour.
4
ZALAI KÖZLÖNY
\'■924. |u\'lu. 19.
sportélet.
KAOSz a kanizsai sportban.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Or-
•Ságot Szövetrégének (KAOSz)
kanizsai csoportja kebelében megalakult a sport-szakosztály. Az első próba mérkőzést vaiárnap délután tartják ■ szeszgyár melletti pályán aa NTE fo\'bili-csapatával. Kanizsai sportkedvelók élénk érdekiÓdéssel tekintenek a kezdő sportszakosztály első mérkőzése elé.
Hírek a pária! ollmpiáaxról
Páiis, julius 18. Az egyéni kard-verseny döntőjében a msgyar Posta lett az első 5 győzelemmel 2 veszteséggel szemben. Második Ducrct (franci*) 5:2, harmadik Garay (magyar) 5 : 2. negyedik Schcnker (magyar) 4:3 gjőzelcmvesxteség aránnyal.
A vízipóló második versenyében, a második helyért folytatott mér kőzések során Magyarország 7:0 arányban megverte Csehországot.
KÖZGAZDASÁG.
A hivatalos kamatnál drágábban nem szabad a koszt pénz Üzleteket elszámolni. —
Kétségtelenül általános érvényű az a határozat, melyet a napokban hozott a tőzsdebiróaág egy koszt-pénzügyiéiből származó ügyben. A tŐzsdcbiróság ugyanis kimondotta döntésében, hogy a hivatalosan megállapított koszipénznél magasabbat senki sem számolhat el ügy felének. — Ez a döntés moit már olyan tőzsdejogi precedenst teremtett, melyre hivatkozva méltán In dlthalnak a felek pert a tőzsdecégek és a bankok ellen, mert bizonyára nagyon kevés olyan részvénytulajdonos van, akivel bankja, vagy megbízottja, nem a hivatalos nál magasabb kosztdijat fizettetett meg.
Antimilitarista tüntetésre készülnek a tseh kommunisták
Prága, ju\'lus 18. A kommunista párt julius 26 án éa 27-én, a hadüzenet évfordulóján, Csehország valamennyi városában antimilltariata tüntetésre készül. A katonák kö zött antlmilitariata röpiratokat akarnak kioaztani.
A Cfjke Slovo figyelmeztette a hatóságokat a kommunisták e szándékára és óva Inti a kommu-nlstákat akciójuk következményeitől.
S TÖZSOS HKM.
[Saját tudósítónk UUfonjelentése) Ax árak a tőzsdeidő elején tartottak, később azonban árnyalati javulás mutatkozott. A forgalom kissé megélénkült. A prolongáclós nap azonban meglehetősen sok árut hozott a piacra, mely útját állta a szilárdságnak. A hangulat azonban Igy Is barátságos volt, ugy hogy e,yes értékeltben 2oyere-■égi. tettek uert . nyltá.hoi kí-
SMt. Koutpémbcn nem volt ihlet, árl.tkor . h.ogul.t b.rát.á.oi, forgalom élénk, irányi.t t.rtotll. ,."l"1,fnf0rg*\'0m\' A tngo.pl .,1-l\'0,\'"1"1 <«lí« ű.lettelen.ég
U KS é\' C"k \'\'Vtve jött
l I " .rbltrá*. é. miikor rí . If l5-0|> \'0kb,n •\'"» k.reiltt,
?10 í ri |65~17°. Földhlt. „én >125-4175. S.lgA 560 -565,
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
a budapesti tőzsde délulén 1 Arai sárőárfolyamai a kővetkezők »
Baokok BAbjtAk
B. Afrlr )«
reiuiic^. >II
Horr. i>l. |. V. }l
HlCfirin —
M.<Ciab Ipáit ij.jc
foriilnl |)
Km. Hitel »j
Mafjar-Ntmai sí.jo
Köap. JtliUOf 6 Vlic-il buik
Krrt-.r ii
Ktma.b tatak. )o Ktttak. b. ijcj
IttatoaltOk •> Takarékok
BalrAroal ip. it
Uf«t*aroel f PAráwl 1)1
KAtls.al Ta» ||.}i
Alul Tit. 1)4
Uoklir Kl
Kuii Ilii jjjo er»}M.BUi. öcs Poocl4te io) Uat7.-Fi.erla —
Halmok
BacJt a. )
fton.-M. ii
btn.c.uii 6 Dedapeill |)
TbAiinia, i:
Huafifla
kuiljrm.k-m VUlOeia Tr. Dacztla
I Alcnlalata _
Alafa\'t
\' Saiiilt
| Btocainl
! Bora. a.ao II)
, Sztctlli 60
! Ccracst JO
i Éuakl H40
ISilaiTtrl í»o
Köbe ato
lateia tft\'.i »S
1 Kit (<•!.
\' Draacba • <J
WaftMaii
Maty. aa^b, 64
Ah. Xiaato )!)»
M6ri aa«o I
NafjtlloC\'fl 1)0
SajOkoodel »J
SaifO r«
UjlaH
Ccio n;fa
Urtl4orl lc4o
Caepa^i il(- >1
Njoaod Ak
Atb«oa<:re US
PraoVIl: So
Globai >l

Padéi IS
R«ral
Rit\'M u
Stcpbaeiom 1
PSUrc-al o;.

Wodiáao —
Tanct< • k
BrOdl «i< 101. S)
Ket\'jrt
Caik, 1}
Gaad. G 1;ij. 1)0
KibUa »aa
Peorer
PttstaraaZ.
PrarJI >IJ
)HO
Gana.Vill.
Gtp ti raacl »
OrtrBf ?i
Hofcm ■ ))
Kaaaab 4)
Kiii)U<
seho. 41 |
LIplU •4.?) j
Mlc 11
Uifiu a<41 tCo
balta t««B
Llepa itt
| Mot\'c? ;,
1 0lomár:t7i
Cbaoíoll 14)
Vaj/ir « • 6
Vat0c<irU Ji
Palí/,1 Ml
: stt.uji 7
Ritsa
SJ
RMbfsülaa
Scblkk JO
SvblHf »
TcvikJ to

Volkáa II
Wtntt JO
Corrlt«íp S?
Valpar
&U. la 1
Ctttti

8tj-»a. fa • 4
Pourolef
GuitatCD JJO
Kaaai fa IS4
Itool la 7.JO
Kftrtai: tarai «MO
Xroob*rt« lí
Lifoom «J
Hitel la •»
Atcarikai fa
Erii 4
M L\\oji 4?
Malomaokj e-JJ
.Hcrraaíi la )©0
Licblll
5 »»
Rfabtü/al IJO
SilarOcia »?
Tb4k
Naald S6l)
4)
ZaboTal I04
Zeotal
Pat-atZ
Erdfltin. 36
Ipart. —
KOalakad**
Adria ni)
Atlaotü.
-oaou ll«
Miikold Kéwtl ViíOel
Trsii í»
Cukurgjr Ara k
Díic-jkei ))0
Hirrl! :ok. (10
cotoflru »?»j
Or«tfi« 476
MuSb. ctí. 117 Stimmel IÍCO ftlalmleaarak
Oc«lD X>

Ufu.
laam Tlll
AH. (>•
UflIHI
Olajok Olajlpu
Fíriroal •«« jt
Klriiya&r »7< Polfiri air
Tm. 161 -
BarOtl líjt
KftUrl<S t]
Rf.itlcj.Jr 5&|
GaCbwtodt 17!
S«<ak«o«< 3
HaAllotlAk
Hioilili —
Roxal aallM ico
SJti. keo Uelo ••<<11 G>apjomc*6 Si4»4-K4l4 W. TűiU Goldfc«rj
Sp^íioaa IJ
Pl* a {
M:-.rlf,a 14
SíUlt 4
Vaoder I
Ct\'.ooio ■
Daslca ti
Kcktl Mtr. I
Kitin 1
Klotild 6
Térik e | Licot
Kölöot«lák
| ÜOíOfl a
DiaK i«iti
P«haa
KibaJ
[ Taíatoo Tcral dp« VolO i»l«. SiotooH
Ztfjitpíll.
BMl KlitlyiKO
BOol lJfIMÍI Corrio nias Papir
K.o<ral;-u StuAlm OaiaooaW Ma<7.-Nfaaa< Tini Bpttt
41
•4
• I
I bál
Urikányl 1050, Fegyver 1500—525, Ailamvaiut 540—550, Anker 2500, Grorgla 450-455, Spódlum 140— 145, Gummi 325, Magyar Hitel 560-565, Peaíl Hazai 3600-3650, Kohó 460.
Esti magánforgalom. Irányzat üzlettelen. Leszámítoló 84, Magyar Hl\'el 580, Oiztrák Hitel 175, Salgó 576, Rima 141. Ganz Danu-blua 3250, Georgia 475, Kereskedelmi 1300, M. Cukor 530, Bónl 70, Fábián 72, Cukor 7725, Földhitel 151, Forgalmi 36, Nova 170.
Terménytőzsde. Buza tlazavl-
dékl 76 kg oa ó 377500 -382500, 79 kg-os ó 380000—385000, 76 kg-os uj 370000—375500, 78 kg os uj 375000—380000, egyébvidéki 76 kg os ó 372500-377500, 79 kg-o» ó 375000—380000 . 76 kg os uj 365000—370000, 78 kg-os uj 370000 —375000, rozs ó 310000-320000, uj 300000—320000, takarmányárpa 310000—320000. tengeri 310000— 320000, zab 350000-360000. korpa 230000- 235000, repce 540000— 560000.
Irányzat szilárd volt élénk forgalom mellett. Arak 5—10.000 koronával emelkedtek.
Sertéaváaár. Pelhajtottak 630, eladatlanul visszamaradt 40. A vásár élénk volt. I r. 24500—25000. Közepes 24000 — 24500. Könnyű 23000-23500. Szalonnás félsertés 29000- 30000. Lehúzott bus 30000 -32000 Sózott szalonna 27000---. Szalonna-. Zsír 29000.
A magyar korona kQlfoldi hivatalos\' jegyxéael i
Deviza Valuta
Itcoap ta itcstp st
Bécs .... 87\' 87 — i _
Berlin. . . . 49i0|&ltó — Pr»B» • • • . élCSO j 41750 416 ; 410 Newyorkban 12 Zürichi zárlat i
Páris 2805 00, Loodoo 1401 00, Ncwyork 549 50, Bnissal 25ŰO, Mailaod 2362-50, Holland 208 50, Berlin 13100, Wi«r 77%. Solta305 00, Pr*í;a 1627 50, Budapest 68-50, Bukartst 247-50, Balgrid 650 00, Varsó 118 50.
A diviia-kOiponl hivatalos inoiyaaai
Valuták
ZSfOl Í004 t)l)00-|i«l00
CmS korosa IJ7J-S445 Di£tj !»-»>}
Io(oo.|<4oo 4IIO 4140 »J0-JJ0 JÍÍJW Un Mio-ssso
Dia kor. llt>o-i)}40
OlIU. ICt. II4\'OJ-ll6\'4) Srljct Itul I4>(0-I4M0 HoU.odl ll. }C470-)il7« Balta liank j6íc j?6o 5rM kot. Iiíjc-Jiíjo kott<( kor. io;oo-iic!o
Praada h
Lni
Oewiaék
J0770-JH70 Bal<T»4 9»-»7J
Büiml j&o-jlo
8rt«.al Jt»o-J74o
KopaCiölta 1)1)0-11)40 KrlaalJtela icfoo-lioso Looioa ))4)oo-)6oioo Milano )4>o-))]0
Kf/otk (1100-9*400 4I40-4S40 4J9J-444) )SO •l)tO-ll«SO tl4\'}l-ZZt\'4» I4JÍO-MH-5
Pirii Praja SaOlla Sioabola
Zííkb
Az ércpénzek beváltáai arfolyama:
Ezüst egykoionis 6100—6400, kéUoronás 12.00U—12.800, forintos lö 500—17.500, Öt-koronás 31.100— 33.501\', arany huszkoionis 330X00—35.000 korona.
Felelős sserkesztó: a főszerkesztő KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és Kőnyv-korcakcdéa RT^Nagykanlzaa
Apróhirdetése*
Apröhlrdetía 10 u6lg 0000 K. iniud.t, további a«o 500 K, minden vaalanbb betOTol aiedatt a,0 1000 K. AUáat keroaOknek 30 ai*iaiek krdT*«m«D7. Vu4r- Unnopnapo-kon V6 ai»i«l»k rolar.
Ojakorlolt gjort- ti gtpiróoó njfcnlkojLlk io«Br«l«l« alkaluiazáara. Ajanlatokat ,.8»or-galniM" J«t»K4r« a kladOba k6r._
Tliatvla.lftk «l6a,ktail((a«l .co.ooo kOfűtUírt TiOatom. Horrltb J»iwr rtrfj.aié, Kaiincíy <v».««i)
t«(ü. Ca i
fa ftmlput ; i:>lii f.ict/aac] Ulr*-
Hátizsákok
SCHLESS TESTVÉREK Kí
különféle nagyságban kaphatók
.Irodai munkaerő
4 évi gyakorlattal, elsőrangú referenciákkal
állást keres,
helyben vagy vidéken. ,), C I m a kiadóhivatalban.
Nyomatott a Zrtayl Nyomd.ip.r és Kónyvkcreík.dé. R. T.-n4l. NagskaDltaün"
1 íróasztal, 2 szAK, í jikubu i.vó írógép tiui.tó tráiu
me^vétalre k.r.it.Uk
REISZ festő, Kazlnczy-utca 8.
tanulók
fizetéssel feluétetnek.
listás tUstviielőket butoaiusi llatáa vasutasokat üzleiszerzín kik<^«> 4a jó kcreaet!«l

Fondére \' általános Biztosító Intézet í
Siljrlait titkár f«i I
Fő-nt 8. {Basir udvar). Telefon 150.
Szigriszt László
lii(atlinlor{alDl Iroda
F5-ut 8. sz. Te efofl 150
- Nifljrobb ftnekits
jaiíajiji épülettel. Balaton part|4n lOO holdai. Eoe.-ina »id4k4n 120 holdas. — Szílíi ela3ík a k4«íIbto 4a rld^ken. 40 hol-
Csteihelylatrok, ti««rO»let árura! áUdík. Vendígií bárlet átad6.
Tisztelettel van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy üzletemet
megnagyobbítom
és Csengtry-ut 1. alól augusztus l.én
Fő-ut 13. szám alá
a Bogenriedar palolába helyezem. Teljesen uj és modem be*
rendezés s a legnagyobb Igényeket is kiolégithotem
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb ügyelőmmel készítem.
Kérem a nagyérdemű közönség becses pártfogását továbbra ia .
FURMEN IMRE
Csengery-uf 1.
Negyven cipész és csizmadia munkáé v#gy»s és línom munkára auguastus elsejére felvétetik.
Életbiztosításokat
4a r£/4b biztosításokat aldnyfieen felvus a
Fonclére Altalános Biztosító Intését FőUgynöksége
8alzrlast titkár t«o
Pő-ut azám. — (Bazár udvar)
GABONA ÉS áRU-KERESKEDELMI R. T.
NAGYKANIZSAI FIÓKJA SUOAR.UT 2. SZÁM.
íürgfinytlm GAKES. Teleion 1M. sr.
Lr;magM.bb n.pl áron vasiról , 2.boa«aemü«ket, repcét, magvakat, hüvelye.eket stb. m\\
Legjobb
pergament befőző papir
nagybari és kicsinyben kapható
Fischel Fülöp Fiai
p.plráruhásáb.ti
Nagykanizsán.
(Nyomd.vezetö: Ufenocck Károly).
Miniszterközi értekezlet a munkanélküliség Ügyében
Budapest, ju\'ius 19. Bethlen l-t
ván gróf miniszterelnök ez«bedsá gának Idejére Vass népjóléti minlez-ter bízatott meg a kotinányelnöki teendők ellátásival. V«ss miniszter-elnökhelyettes a jövő hit folyamán miniattcrköai értekezletet fog tar tml a munkanélküliség üg)ébon. Ezen az értekezleten a< egyes re* ázott miniszterek előterjesztést fognak Ur.nl at általánosan i>íiksé geanek tartott körtnunkákr* nézvr. Az értekezlet dönlég* után a kii loobörö oiniaztéiiumuk rövid terminust imák kl a közmunkák el vállalására néíVf, hogy a munka alkalmak megtért intése minél gyor-xabb:.n történjék meg. A tárgya lásha a különböző irdekeltsrgeVet ia bevonok, hogy at özizcb fe\'.ne i ült kívánságokat figyelembe ve hessék.
Csökkent az államiegvforgalom
Budapest, ju\'ius 19 A Mrgyar Nemzeti Bank e heti kimutatást szeiint az áilamj\'gyforgalom julius havában 288 milliárddal csökkeni. E< a csökkenés airavezethető vissza, hogy az elazámoláai üzletágakban az elmúlt űilrtl héten a váltó.sc ndékesség 39 1 milliárddal volt több, fymlnt a leszámolásra ricnyujtoll váltók öasz«ge. Ezenkívül a rés:-vénytöke második részle«ére történt befizetések eredménye 6 1 tnilliáid A giró beficelétek 16 8 milliárdot tesznek kl. Etfyéb követelések ciök kenéio fo\'yton 5 7 milliárd pénz jegy került visiz* ■ pénztárba. Ezzel aznmben a deviia éa valuta vásárlások eredményck\'p 29 9 milliárd került forgalomba.
Magyar lobogd és himnusz Párisban
Páris, ju\'iu* 19 A olimpiai játé kok aorán a lestgyiik i>t ló veiaer.y alkalmával vonták fel előszór Poslu győzelme után a magyar lebogót cs a zenekar ■ magyar Hlmnum játszotta. Pallavicini Őt gróf * gyö zelom Ölömére ebédet adott, melyen valamennyi magyar vívó élén Postával rés*t vett. ü:t volt He vesi, a párisi magyar követrég ügy vivfj; is.
Páris, julius 19. A 100 méteres
fétfi Azobaduszáson »» el»ő közép döntőben a magyar Bárány helo dik lett.
A vízipóló svéd csapata 4:1 (1:1) arányben győzött * magyar csppat felett.
Megölték a teheráni amerikai konzult
l^ndun, jullus 19. A U-u\'er iroda lehciáni jelet.tés-í azerint az tAIani amerikai konzul*, u\'cal láraaók megölték.
Előrehaladtak a londoni konferencia bizottsági munkálatai
London, jullus 19. A konferen cia 3. bizottságának tanácskozáiai-ról a Daily Telegraph levelezője a következőket Írja: A birottaág al» poaan megvitatta * dologi szálü lások kérdécét. Gyakorla\'i megállapodásra jutottak, mely szerint a julius 9 i angol francia jegyzék javaslata, hogy a jóvátételi dologi szállítások kérdéseben azövetaég kÖ>i teatület létesüljön, kivihetetlen és felesleges Is.
London, julius 19. A konferencia ma nem tartott teljes üléat. Annál iU2yobb tevékenyiéget fejtettek kl az egyes birotteágoV. Az l. bízott aág 7,11 kor délelőtt kezdte ülését a mig kéiő «-stc ia ülésezett. A \'i, blzoti.ág »/412 órako\' ke.-dte ülését. A 3. bizottság már nagyon elöie hiladt munkájában. Holnap hlr a:e
rint egy blzotlság aem t»rt üléi\'.
London, ju\'ius 19. Az 1. bízott ság befejezte jelentésének megal-kotáaát, melyet hétfőn a konfereoda elé terjeazt. A jóvátételi bho\'-tsá jot amerikai delegációval egé»zi tették kl, melynek Németország mulasztása esetén köteieaaégc lest a jóvátéiell flzetéaek fődelegátusá nak a a kölcsönadók képviselőjének véleményét besietezni. A 800 millió
aranymárkás kö\'c ön törlesilcté-c biztosították az nbnolut prloritöit. Ha a kö\'ciönid6 a biztosíték-.* kevéinek találj\', ugy kiegésritété löl a konferencia határoz.
A 2. bizottság délután la ülést tartott.
Bukarest, jul. 19. A Nemzetek Sző v<ts*g\'nek üléién Kománlát Duca külügyminiszter fogja ké|ivliclni.
Joi/ar.ovics kapott megbízást kormányalakításra
Belgrád, jullus 19 Jovanovics az ellenzéki blokk vezéreivel folytatott megbeszélések után leferált a királynak a tanácskoráiok eredményé tői. A király formaszerint is Jova-novlciot bizta meg munka-kormány alakitáisal. 3
Megint .leszavazták a Macdonald-kormányt
London, juüus 19. Az alsóházban a munkanélküliség ellen való biz\' toaltáara vonitkozó törvényhez benyújtott liberá\'is konzervatív módo siló Indítvány felett megtartott szavazásnál a számarány az volt, hogy a módosítás mellett, amely\' a kormány ellenzett 171, ellene 149 azavazbtot adtak le. A kormány veresége nem vonja mag* után lemondását.
A belga kamara meghosszabbította Ülésszakát
Brüsszel, julius 19. A belga ka mára e.-cn u héten meg akatta kezdet i nyári szzbadaágát. Vander-ve\'de szocialista vezér indítványára m kamara elhatározta, hogy meghosszabbítja ülésszakát, amíg a londoni konferencia eredménye ismeretessé nem válik.
Csökkentik a német birodalmi képviselők számát
Berlin, juliui 19. Egyik parlrmentl
lapludöaitó je|:ntéao azerint L* ptr lementi reformról azóló lötvényja va»latol a birodalmi tanáca elé ter jraztették. A törvényjavaslat a bi-todalmi gyü\'éal képviaelók számá nak 471 ről 399 re való leszállltá tát tetvezl.
A nemzetközi munkaügyi hivatal tárgyalásai
GenJ, julius 19. A nemzetközi mur.kvüyyl hivatal levelezési bi olt aága befejezte munkálatait A szakértő bizottság megviragáita a nemzetközi munkaügyi hl/atalnak ae ipari higléna kéidéaében végzeit munkálatait éa az állali szőtök és szarufélék után tártéuö infekció kéidéiében kálönbözŐ ajánlásokat formulázott meg. A bi.odáig »*t ajánlja, hogy a blzon>o» hivatással jáió betegaégeknek kitelt munkások kártérítésre tarthassanak jogo*.
Veszedelmes méreteket ölt a bulgáriai kommunista-felkelés
A londoni lapok értesülése szo rint Bulgáriában meaazeúgazó kom muniata Ösizeeskűvéat fedeztek fel. A bolgár kormány Roumnlahoz «s a török kormányhoz fordult, hogy nyujtaanuk aegltségct azősszccakű v6k elnyouáaíra. A román ható aág sulkaég ts«lére katonai segít séget igérl » bo\'gár kormánynak. A bolgdr koimány megállapította, lio^y a t olgái kommunisták Moszkvából Igen nagymennyiségű fegyvert kaptak a felkelés elősegítésére.
Világkonferencia Londonbair.
Berlin, jullus 19. A Vosaicho Zrituog jelentése síerint az angol kormány tudatta a Nemzetek S ö vétségével ait a aiaodekát, hogy öiStrhlvja a világ vabmennyi kormányát konferenciáiilletve elő segiti a kor.ferencia Össtehivásái, melyen az általánoi leszerelési terv vei faglelVóznának. A lóiferancla foltilelné aiokat a kormányokat is, me !ytt nem l.iloin.k « Nimittik eSiöv«taégének kötelékébe.
Csalásért feljelentett tanitó
Nagykanizsa, jullus |!i Gyö\'/fi/ János ntgykanUsal ügy véd feijelentéat tett a kanlzaai csendőrőrsöo, hogy Draskovics Gyula komárvárosl tani.ó még a mult év steptemberében eladott neki 200.O00 koronáéit egy öl tüzl fát azzal, hogy a fát néhány nap múlva leszállítja. Győrffy ügyvéd a vételárat Scllvay körjegyző utján ki is küldte Draakovicsnak, aki Bzonbsii a fát mai n»plg aem azál litolta le Győiffyuek. Egy csendőr-járőr rögtön klinout Dr «skovicshoz, aki beval\'otta, hog< tényleg el-idolt Gjöilfyuck egy öl tűzifát, ax ái át fel la vette — de a pénzt a aaját célja ra fordilotte. A további nyomozáa aorán • caendŐtjárőr kl-deiileitc, hogy Draskovics tanító többeknek kisebb nsgyobb tételekbea adott el fát és gaboná>, a pénzt i* felvette, de az árut le nem azillito\'l-. Így többek kőzött Zdc borszky E ni komitváiojl lakosnak .eladóit" 7 Öl tűzifát, 1 vételárból 2 850,000 ko onát felvett éa azt elköltő ié Kádár JójscÍ nagykanizsai ref. lelkészek 5 öi fát, kmeiy nck vételárát szintén felvette éa Benedek János kereskedőnek butát, melyért 1.350.000 koronát felvett. A cserdőraég Draskoviciot ataba-don etig d e, atonban megtette ellene a bűnvádi feljelentést.
Egy gabonakereskedő, negyedmilliárd erejéig károsította meg üzletfeleit
Nagykanizsa, julius lv lerísz Dezső Kltáiv u\'ci 37. s*. alatti laio», r> „Vik\'uália" r. t. igs;gutóji és Vermes Győtő zalaegerszegi lakos ■» Lowznstein Jakab éa l/rác-cég üiletvezelője feljelentést teltek ■ kanizsai csendőrőrsön Benedek Jinos kiskomároml lakos, gabonakereskedő ellep. A Víktuálla
105 millió, L£w-nyelnék 29 millió ko\'ona névértékű gaho zaűzletet kötöttek Bmrdekkel o\'y módon, hogy Bentdck nekik bz arut mint meglevőt eladtn, a pénzt az el-adáakor felvette, a arálHláat vállalta — de kötelezettségének nem tett eleget.Vermes elpanaszolta,hogy Benedek az rl.-d jstor n<.ki azt mondta, hogy íj buza raktárában megvan éa ezért 125 zsnkot Is adott neki a buza elstálliiasár*. W«isz több Ízben felszólította Barcdekct ax áru leszál-lltásár*, B.-ncdek ezt meg ia igétte — de nem teljesítette. B-nedek ezeoV|\\ül a nagykanizsai Orazág és Widder, Váradl Pal, Laczó József, Csitten Marton József, Bígár György klako.náromi, Tamásjinos bsialonmagysródi, Statucsek Jsnos komá\'v/roii, az Esztergom\' főkáp-
63. évfolyam. 165. mxám
SaerkeaatAa^e tfa kladúlilvatal Hö-ut J Inter«irban-TcleIon nyomda 117. a
Nagykaaiua, 1924. juüiu 20. Vaiárnap
POLITIKA
HU
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
1500
2
ZALAI KÖZLÖNY
19-24. julius 20.
talan klakomáromi uradalminak li tartozik megvásárolt és kifizetett áruk le nem szállításával, illetve ezektől vásárolt és elszállított áruk árával.
Benedek János gabonakereskedőt a csendőrség kihallgatta a károsultak jelenlétében. Banedek a hiányzó összegekkel nem tudott elszámolni, azt mondotta, hogy a követelt összegek egy nagy része üzletfeleinél áruban fekszik. Azzal védekezett, hogy a múlt havi ár-huliámzáa miatt a lekötött árut nem tudta leazállitani, mert az árak több ízben emelkedtek és igy kénytelen volt nagyobb összegért megvásárolni; Igy az egyik cégtől felvett péuzt ■ másikéra ráfizette.
A csendőrség Benedek összes üzleti könyvelt lefoglalta, Őt pedig p nagykanlzaal klr. ügyészségnek átadta.
Az eddigi megállapítás aze<int Benedek Jánoa üzletfeleit egynegyed milliárd koronával károsította meg. Ügyében a főtárgyaidat a nyári szünet alatt fogják még magtartani.
Gyermekeink esztétikai nevelése 1
Irta: Pfclícr Hlck 5
Amidőn a nevelő munkájában Idáig ért, hogy tanítványait képe aitette az egyéni esztétikai gyö nyörre, abban a pillanatban — azt lehet mondani — nevelő feladatának tulajdonképen már eleget is tett. Elérte azt, hogy tanítványaiban egy mü láttára, hallatára, ol-vaaáaára hamiaitatlan, egyéni esztétikai gyönyörérzet támad.
Az a kérdés merül most már fel: vsjjon szükséges-e az esztétikai neveléshez művészettörténet és esi-tétlka? Ha ezt a két tudományt ugy kezeljük, mint ahogy ez eddig szokáaban volt, hogy t. I. az előbbi csak fejlődéstörténeti adatokat nyújt, az utóbbi pedig megcsontosodott tőrvényeknek és szabályoknak az eleven megfigyeléssel semmi összefüggésben levő elősorolása, akkor jobb, ha elhsgyjuk- Mert az emiitett módon ezen szakmákat kezelve, nemhogy a müértést ^nam mélyítik, hanem egyenesen károsak, amennyiben könnyen az Igazi eleven, lelki élményen alapuló tudás látszatába ringatja a tanítványt és annyira elkapatottá teszi, hogy az később nem lesz hajlandó ezen ágakkal okosan foglalkozni.
Hogy ez a két tudomány a tökéletes esztétikai neveléshez azonban feltétlenül szükséges, anaak külső és belső oki van.
A külső ok az, hogy Irodalmunk, napilapjaink, folyóirataink éa társas beszélgetésünk, mladonütt tele van ezen tudományágak terminológiájával. Az általánoa műveltséghez tartozik tehát, hogy nemcsak eaz-tétikai érzéseink legyenek, hanem hogy azokról Írásban éa azóban öntudatosan számot Is tudjunk adni. A belső ok pedig az, hogy ■z. esztétikai érzés nyomán keletkező gondolatfolyamatot ugy sem nyomhatjuk el, ez azoros össze-függésben van az esztétikai élmény-oyel. magától indul, fejlődik éa gyarapazlk, „t tehát erőazakosan
elnyomni épen ugy nem lehat, mint ahagyaztsem lehet megakadályozni, hogy a tavasz után a nyár jöjjön. Ax embernek különben Is szükségo van kész művészettörténeti és esz tétikai tájékoztatóra, mert ha nem kapunk ilyet, akkor sok tévelygéssel csinálunk magunknak, az pedig a legritkább esetekben ment / a tévedésektői. Minden embernek szüksége van ilyen históriai kos-észre, mert a szellemi ember is ép ugy a közösségben lehet csak erős, mint a fizikai vagy erkölcsi ember.
A művészettörténetet és esztétikát, tehát a következőképen gondolom agyén! élmények alapján tanithatónak.
Remekműveket szemléltessünk. Eiek láttán kőiülbelül a következő gondolatsorotat kél bennünk: A műnek van azerzője, mikor élt milyen nevelésű volt, kik voltak a kortáraai. a mecénásai, miben kü lönbözlk ? . . . atb. Ha mindezen dolgokról számot adunk magunknak, az oksági kapcsolatok egéaz atövedéke tárul fel előttüok, amit történelmi fejlődéanek nevezünk. A művészetlöcténelemnek ilyen eleven élményen alapuló tanítása lesz az után egészséges klegés7Ítése és elmélyítése a szintén tapasztalati uton szerzett esztétikai gyönyörnek.
(Vége kSv.)
Apróságok a kanizsai színészek életéről
•• .........szerződtetést.
Nagykanizsa, julius (S»ját tuJósitónklólJ
N.-mrég azólaltatluk meg lapunk haaábjain a kanizaai színtársulat művésznőit és elmondattunk velük egy két, a azlni életükre voatkozó apróságot. Ma a társulat férfi tagjaira került a sor.
Akit agyontáncoltatnak Kanlzaán
Jávor Antalt, a kitűnő táncoskomikust fogtuk meg elsőnek. Kifogyhatatlan jókedve az Intervju alkalmával sem hagyta cserben.
— Egyeneat az .oskola" padjaiból — mondotta — Iratkoztam be a színi Iskolába. Hogy mi volt az Indító okom ? Egyszerűen elhatároztam. Aztán egy darabig koplaltam, majd öaztöndijaa lettem, később kaptunk ingyen étkezéat és szállást egyes kávéházakban és szál lókban. Akkor aztán Ingyen koplaltam. A Ssvoy negyedik emeletén egy felyosóvégi zugban laktam, zaakettben aludtam és 39 ea lábamon Tarnay Fiicl 42 ea cipőit hordtam. Akkor Is, most Is mindig nyáron jó a cipőm talpa és télre kilyukad. Ezen szeretnék valahogy fordítani. Az iskolában drámai aza-kot végeztem. Remete Géza csinált belőlem komikust. E\'ső szerződé-som Sopron, 1915 ben, aztán Nagykároly, Dfs, Beszterce, Szeged, Debrecen, Szombathely, Pécs.
— Minden szerepet szeretek, amit megtapsol a közönség. A s|ker ? Az mindig a közönségtől függ.
— A kanizsai közönség agyontáncoltat. Da én szívesen táncolok, ugy, ahogy ők — tapsolnak.
Nagykanlzaa régi Ismerőse
Danis J«nő, Kanizsa régismert kedvence, a szinház művészeti titkára, Igy mondta el pályafutása történetét :
— Gyermekkori régi vágyam haj-tott a színpad felé. Egyszer aztán láttam Márkus Emíliát és Hegedűs Gyulát játszani s akkor végérvényesen belebolondultam a színészetbe. Felcsaptam hát színésznek. Első szerződésemet Ráez Dezső társulatában Selmecbányán kaptam. Ezzel a társulattal bebolyongtam azép Felsőmagyarországot. A háborús években Szegeden voltam Almásy Endrénél, aki nagyon megszeretett. Nagykanizsán 1917 ben léptem fel elősiör az itt vendig szereplő pécil társulatnál ét füredi
direktor mindjárt »«ci«uuicict Azóta, nyolcadik éveu ftt vagyok a most újra kiállhatok a lámpák elé kedves, régi Ismerős Kanizsa városában.
— Legjobban szeretett szerepem volt a Bíboros, de ma már a Vén gazember lelt kedvenc alakításom.
— A kanizsai közönséget régtől fogva sokra becsülöm. Vidéki városokban rllkén tapasztaltam ennyi müértést, mint itt. I:t taitózkodá-somat különösen kedvessé teszi, hogy most is tapasztalom, hogy Nagykaniisa nem felejti el régi azinéazelt.
Házaaaág elől a színpadra
Kelety Árpád, a közönség kedvenc bonvlvánja a következő.
— Egy éve még főkönyvelő voltam egy bőrkereskedésben. Egy érdekházasság elől menekültem Thálla berkeibe. Enektanulmányalm-mal, szinl Iskola nélkül kerültem a pécsi társulathoz. Egész kezdő vagyok tehát. Egyetlen ambícióm minél többet tanulni. Eddig is végigjátszottam már minden újdonság szerepeit. Jövőre Peatre kap tam meghívást.
— Legkedvesebb szerepem mfg ezután jön, a „Süt a nsp" ban, ahol szerepkörömtől eltérőleg cigányt játszom és hegedülhotek Is. Benviván szerepeim kőiül legjobban szeretem a „Marinka táncosnő" bel! szerepemet.
— A kanizsai közönaég nagyon megértő, kedvea publikum a hiszem, hogy mint Pécsett, Itt is méltányolni fogják törekvésemet.
Aki Kanizsán lett Thálla papja
Vadnai Jinos lírai azerelmes, városunk régi Ismerőse vallott ezután a kanizsaiak számára.
— Hogyan lettem színész? — JL™ — Elmentem egyszerűen a 1 eleky-térre, vettem egy koffert, bepakkoltam, megazöktem a színi-Iskolából, felültem a Déllvaautra, Kanizsára értem a itt felléptem Somogyi győri társulatában, öt éve annak. Egyedüli vágyam volt viaz-azajönnl ide, mert itt lettem Thálla p»pja. Most végre sikerült. Szép •ember elsején Pestre megyek a Renalssancehoz, Vígszínházhoz vagy Unióhoz. 7
— Ami szerepemet legjobban szeretném, ahhoz Kanizsán nincs megfelelő színpad. Például a Sasfiók, Romeo.
— A közönséghez fűződő emlékeimben nem csalódtam, Kanizsa az egyetlen város, ahol az emberek nem változtak.
A komponlata aziaéaz Gát/i GerÜer Viktor, a hősszerel mes nyilatkozott ezután:
— Tűitjdonképen komponista vagyok. Mindenem a muzaika. Gyermekkorom tftkolt vágyn volt a szín-pad, amit ciak furfangoa kerülőkkel ludtam elérni, mert azüleim ellene voltak ambícióimnak. Azt mondtam, énekesnek készülők. Közben zeneakadémiára jártam, majd onnét Rákosi Seldl iskolájába. Először a Msgyar S/lnházban léptem fel. Törzs megszeretett, Asszonyi egyszer meglátott, dolgozni akarok, terveim vannak, hát leazerződtem. Három hete meghívást kaptam a Belvárosihoz. Titkos lonával ját-azom a Kékszakállt.
— Legkedvesebb szerepem a Kísértetekben (Ibsen) Osw ald szerepe. Egjellen vágyam ezt és Lear királyt eljátszani Kanizsán. Azt hiszem, sikerülne.
— A közönségről eddig ciak jót mondhatok. Minden értékeset, szé pet felfedez és honorál.
„Még nem vagyok színész*4 Gáspár Iván kötözködött sokáig, mire meg lehetett szólaltatni. Minden mókát kitalált, hogy elejét vegye a beszédnek, ds hiába. íme, amit mondott:
— Hogy hogyan lettem színész? Sehogyan. Nem Is vagyok színész. Nem merem még azt mondani, hogy színész vagyok. Nem ia akarok sdnész lenni. De hát élni muszáj. Hs mindjárt abból is, amit a direktor ráfizet.
— Legkedvesebb szerepem ? Mikor elaején és 16 án aláírhatom, hogy felvettem a gázsít. Egyébként a gázsi-napok nem a legragyogóbb alkereim közt vannak elkönyvelve-
— Hogy milyen a közönség ? Azt talán I nkább tőle magától kellene megkérdezni.
„Nagyon jó ízlése van a kanizsai közönségnek*4 Vértes Károly már szívesebben felelgetett kiváncsiskodásalnkVa.
— Pesten zeneiskolát vezettem. Az igazgató hegedűművész volt, aki az Operában,, játszott. Jó barátságban voltunk. O vitt előadások után ide-oda. Igy találkoztunk Szik-lay Kornéllal, aki színészt faragott belőlem a azlnházában. Rákosi Szl-dlhez jártam Iskolába. Az ország minden vidékét bejártam, Erdélyt, Felvidéket, Bicskát, Alföldet apósam, Radó Béla társulatával. Nézxo azerkeaztő ur, ezt a fényképet I Ez az én két gyönyörű gyermekem. Ez minden kincsem és boldogságom. Értük élek. Pécsre csak az idén szerződtem.
— Minden szerepemet szeretem, ami nekem való. A kanizsai publikum hihetetlenül jó Ízléssel rendelkezik. Ilyen művészeti érzékkel még Péciett aem találkoztunk.
Kerékpárak, ujak éa használtak, külaő és belső gummlk, felszerelési tárgyak legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal kerékpárraktáréban.
Ugorkás üveg
2 literié
300 kor.
6 drb pohár 15o00 K 6 drb pohár 12500 K
Óriási választék befőttes és lekváros üvegekben igen olcsó árakon
MCI fTCD üvegkereskedés NLLILLK KAZINCZY-U. 1.
1924. lullus 20.
zalai közlöny
A nagykanizsai Kulturház problémája
Nagykanizsa, julius 10 A helybeli Itodalml és Művészeti Kör mult heti közgyűlése tvidva
levÖleg milliós alapítványi tett a Nagykanizsán létealtendŐ kuliurház céljaira s egyben elhatározta, hogy a mozgalom támogatására telkén Nagykanizsa város vezetőségét, az Orsx. Közművelődési Tanácsot, a város egész társadalmát, külőnö nősen pedig Nagykanizsa vala-menyi társsdalmi éa kulturális Intézményét.
Az Irodalmi és Művészeti Kor nek ez uj elhatározása egy komoly problémával gazdsgitolta a kani rsai kulturális problémák számát. Pedig problémák vannak már Itt „lép azámmal, csak a tényl\'jfea kultúrintézmények hiányzanak. Ez-xel nem akarunk szemrehányást tenni senkinek; jól tudjuk, hogy a mai nehéz Időkben lehetetlenség egyszerre helyrehozni az elődök több évtizedre visszamenő mulasztásait. A hiányzó ku\'lulntézmé-nyek tönyét azonban iehetetlenaég meg nem állapítani. Hogy csak a 1 cg szembeszökőbb eseteket emllt-aük fel, Iehetetlenaég meg nem látni például: sz elemi Iskolák és a polgári Iskolák ha cát az elhe-lyezkcdéaért, a leányközépiskola, a gazdaaági szakiskola, a zeneiskola, a színhez, a Zrínyi szohor éa a vároil könyvtár hiányát. De egész lógióra megy azoknak a kulturális Intézményeknek a azáma, melyek hiányzanak a melyeknek lenn ök kellene.
Ennek a aok hiányzó ku-turália Intézménynek a láttára jóleaik hallanunk, hogy az Irodalmi és Mü vészeli Kör nem marad az elméleti megállapítások talaján, mikor egy kultúrintézmény aleplláaát javaso\'js, hanem határozott cielekvéssel kezdi: azerény vagyonának f«lét leköti a kuliurház céljíra azzal a komoly ígérettel, hogy ezt az összeget 1—2 év alatt, mire a kullurháinak tető alá kell jutnia, jelentékeny ujsbb adományokkal fogja klegéazilenl.
A legfőbb kanlzaai kulluiproblémának azért kellett nlegrekednle, mert hiányzott hozzá a táraadalml erők elengedhetetlen összefogása. Ai Irodalmi Kör eteklntetben is helyea utón jár, amennyiben elhatározta, hogy a város összes táraadalml és kulturális intézményeit belevonja a kuliurház kérdésének előkészítésébe. Valamennyi társadalmi és kulturális Intézmény, mely
a maga részéről anysgllsg támogatja a kulturház ügyét, képvisel tetnl fogja magát az előkészítő bizottságban, majd kéaőbb a kulturház felépítéséhez megfelelő összeg-gtl hozzájfrul, a tervek szerint jogot nyer arra, hogy az épület termeit bz év bizonyoa napjain, vagy ntgyobbmértékü hozzájárulás esetén kosszabb Időn keresztül la, dlj fizetése nélkül szabadon hasz-nálhssss. Az erre vonatkoió jogokat. és kikötéseket természetesen csak a végleges költségvetés elkészülte után lehet pontosan körvonalazni, egyelőre csak mint elvi álláspontot kívánjuk leszögezni, hogy az alapítók egyben a kulturház tulajdonosai la leaznek a Igy befektetett tőkéjük arányában mindenkor megilleti őket a megfelelő rerd dkezéal jog Is.
Hogy a létealtecdŐ kulturház | épületében minő közművelődést szolgáló Intézmények (könyvtár, muzeum, stb, stb.) nyerjenek elhelyezést, azt a város vezetőségével .együtt az előkészítő blzottaág fogja eldönteni.
A magunk réazéröl örömmel köszöntjük az Irodalmi és Művészeti Kör életrevaló moigalmát a reméljük, hogy a gondolat azélea körökben megérlésre fog találni s rövidesen meg Is fog valósulni. Ha az ösazea Illetékes tényezők összefognak, nem telik bele két esztendő s fel fog emelkedni Nagykanizsa legdíszesebb középülete, nem la egy egy egyszerű kulturház, hanem egy Igazi kultúrpalota; a kultúrpalota e?Őlt ptd\'g az eltékozolt Muraköz felé tekintő Zrinyi szobor.
HIRBK.
Méhek eladók
has* és h.plérnkbiin. TOBIK, Klsfaludl-utca 39.
Életbiztosításokat
í» tgjeb t>i:toiiUsok*t elínjrí4en ftlreii a Fonclére Általános Biztosító IntAzet Föüoynöksé&e
Sxlgrlsat titkár Cto
Pő-ut 8. szám. — (Bazár udvar)
— 64 éves dlvatáruháx. Sin-ger József és Társa divatáruháza Nagykanizsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Url éa női divatcikkekben Jlegszolidabb kiszolgálás Schwarcz \'Dezső cégnél, FŐ-ut i.
Római katolikus: Illés pr. Protastios: Illés Israalita: Thamusz hó 18. T. bjt Meteorológiai lutézet Jjflt«ot£*« szerint nagyobbárs száraz idő várható emelkedő hőmérséklettel.
A szerkesztőség hivatalos órái.
A szerkesztőség mindennap délelőtt 11 órától 12-ig, délután b órától H-ig tart hivatalos órákat. A főszerkesztő mindennap délután
5 órától este S óráig fog«d.
— Anyakönyvi hlre!x. Nagy kanlzaán a héten 9 gyermek arii-letett. Ezek közül 8 fiu, 1 leány, gyermek volt. Házasságot kötöttek: Bernálh Zoltán Hangya ktrendelt-aégi tisztviselő Baumgartea Saroltával. Elhaltak : Tischner Antal 56 éves sörgyári gépkezelő, gyomorhurut ; özv. Vajnovlch Nándorné Babfcs Róza 49 éves, májdaganat; Héder Ltjos 37 éves napszámos, tűdőgümőkór; Horváth Anna 47 éves teknős cigány, golyva gége azükület.
— Kuortxer György szabadsága. Knortzer György klr. kor-mánytsnácsos, vezérigazgató, a tűzoltótestület főparancsnoka, hétfőn három heti szabadságra megy Balatonfüredre. Távolléte alatt a tüzoltófőparancsnokl teendőket Ifj. Knortzer György, a mentőparancsnoki teendőket pedig Fischer János végzi.
— Férfi ii női rubavásznak, angol lüszterek, férfi és női szóvetek legelőnyösebb beváaárláal ferráaa Singer József és Társa áruháza.
— Hármas ipari Tiaaga. Antal György, Antsl JenŐ volt DV állo-máa vendéglöa és vállslkozó fia, tegnap délután lette le az uj Ipartörvény által megkívánt vlzagát a szállodai-, vendéglői- éa kávéa Iparból. A felazsbsdltáal vlrsgán megjelentek dr. Krátky István pol-gármcaterhelyettea, dr. Prack István közigazgatási tanácsnok, dr. Kauf man L»jos ipsrbiztos, dr. Villányi Hmrlk kereskedelmi Iskolai Igazgató éa aa Iputestületi vezetőség részéről Neusiedler jegyiő. A flstsl sagédjelöltet a szállodai szakmából Kiss ErnŐ, a vandéglől szakból Wollák vendéglöa éa a kávés szakból Berger kávés vizsgáztatta. A felszabadítók a Garai Testvérek voltak, Antal György az ipari hár-masvizsgát jeleaen tette le.
T- A „Korona" karthalylsé-gében ma éa minden eate győri Lázár Platazenekara hangversenyez.
Állap ánl randeletek, A
polgármesteri hivatalhoz tegnap a következő alispáni rendeletek érkeztek : a mezőgazdasági termelés statlsztlkájs, — a balesetbiztosítás és annak szabályozásáról szóló rendelet módbsltáss, — a munkavállaló kategóriák részére uj biztosítási feltételek megállapítása, — ado-mány gyűjtési engedélyek, — a vármegyei Iskolánklvüli népművelési bizottság működésének támo-gatása, — a busvizsgálatl dijak megállapltáaa tárgyában.
— Regenhardt áa Rarnsaan lendamaaztok, nŐl (. férfi x..b-kendők, M.y éi Holf.ld rumburger vi.xnek, Un- il lln0b.ll.xlok, illónak, slfonbatlsstok miriik.lt árban Singer dlvatirubáxában sxerexbe-
tSk ba.
— FelttlvIssgáUák a kUka-nlxeal templom renoválását.
Király Sándor városi mü.z.U ta-nác.o. pinteken felülvizsgálta » klsksnlzsaltemplom r.novilí.l mun-kiUt.lt ia ■ tanácshoz belerjesz-tatt jelenté., azerlnt mindent a legnagyobb randban talált.
— A nagykanizsai alamt Iskolák gondnokaága Béres Ji-no. Igazgatónak uj helyiség Iránti el6terje.iti.it a gondnokai,I üli. jegyzőkönyvének kivonata alakji-b.n megküldte a vároiosk. Ugyan-Igy megküldte a központi elemi lekolában livó polgii I l.kola elbelya-lise tárgyiban (Jv.tt jefylSkSnyv klvonatit la.
— Eljagyaéa. Wotj Lejos eljegyezte PiMcr Mariskát. (Minden külóa irtesltis helyett )
— Nagy olcsóság 1 Mosó delinek (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) milyen leaxilll-tott árban kapbstók SingerJitse) és Társa dlvatáruházában. Erzsébetiéi
— Felvétel a assntfaraac-raacl kollégiumba. A sxent-ferencrendlek Sz&s Mirliról neve-z.tt rendtartományán.k szaráfl kollégiumába olyan jó katolikus csalidokból isirmasó, tehetsége. Ifjsk, akik a sssrsetesl életre hivatást érexnek és a glmnáxlum I. osx-tilyít elvegeitik — mi,- most kir-hetlk felvételüket. A .xülók eUitás fcjéb.n évi 6 mm. busa mindenkori lóxsdel irtikét fizetik, ezen-klvül kötelesek gyermekeiket illan-dóan ruházni a IV. osxtály elvég-lé.élg. A folyamodványt — amelyhez egyháil keresztlevél, iskolai is orvosi blionyitvány csatolandó — a vs.xpréml sxentferencrendl zárda-fónőksigh.x kell küldeni.
A tanítvány búcsúzik
LEGENDA
Irta: Sxíles Imre
A tizenkét apostolon kívül még sok-sok lanilványa volt az Urnák, kikel isteni erejével magához láncolt ós evangéliumának hirdeiöjévé tett. Ezek is hallották az Üdvözítő parancsát : „Menjetek . . . tanítsatok minden nemzetet ..." s mikor a Mester itt hagyta a megváltott földet, az apostolokhoz járullak ők is és engedélyt kértek rá, hogy elmen vén hirdethessék az Üdvösség igéit.
Egy ifjú tanítvány fordult az apostolok fejedelméhez és igy szólt:
— Engedd meg, hogy hazámba térjek és hirdelhcssem az igazságoi.
De Simon-Péter szelíden válaszolt:
— Nem olvastad az írási, hogy senkisem lehet próféta a saját hazájában ? Meg a le szülőföldeden más apostol működik; máshová kell tehát menned I Nanka város&ba mégy hirdetni a Mester igéii, ahonnan most jöti ép el az egyik lestvér.
Az ifjú tanilvány elszomorodott, hogy ily messzire, idegen földre kell mennie. De engedelmeskedett, mert rágondolt Jónás próféta sorsára, ki el akart szökni megbízatása elől, mikor Jahvo Ninivébc küldötto.
Voltak már előtte is hithirdetők N\'anka városában, kik igen szép eredményeket értek el. Az uj tanítványnak pedig legfőbb gondja volt, hogy az ifjúságot gyűjtse maga köré és őket tanítsa, mert visszaemlékezed arra a jelenetre, mikor sok száz gyermek között ő is ott ült a Mester lábainál, aki gyengéden tárta feléjük áldott kezeit: .Engedjétek hozzám jönni » kisdedeket, mert övéké a a mennyek országa".
Az Ur Isten nagy kegyelme bőségesen áradt. A jóság, szelídség és a béke terjedt a gyermekek között. S az ifjü tanilvány abban is akarta Mesterét követni, hogy nem taszította cl magától « bűnös gyermekeket, hanem a iegrosszabbakat is magá-hoz hivta s oly szeretettel ölelte át
őket, hogy szemeikből kiszökkentek a megbánás és megindulás könnyei-Tudta, hogy ez a könnycsepp tisztábbra mossa a lelket, mint a büntetés és elitélés keménysége s szók-nak, akik rossz Bzemmol nézték, hogy elveti a régi nevelés eszközeit, meggyőződéssel mondta :
— Krisztus tanítványa vagyok, ó pedig nem megtorlást kivánt, hanem azt parancsolta, hogy szeressük egymást, amint O is szeretelt bennük et.
Az Ur szolgájának házikója előtt volt egy kis kertje. Ahány lelket megtérített, ahány gyermeket megnyert Krisztus szeretetének annyi uj és uj virágot ültetett kis kertjébe. Isten csodát müveit e kis kerttel. Minden virág ugy diszlett és illatozott, amennyire az Ur kegyelmében volt az a gyermek, akit a virág Jelképezett. Ha ránézett a kertre és látott lankadt, virágokai, megtört szárakat, lekonyult virágkotyhoket, tudta, hogy melyik gyermekének lelkét
érintette a gonoszság szele, melyiknek szivét nyugtalanítja bánat, vagy szenvedés. S a kis gyermekek csodálkoztak azon, hogy mindnyájuknak lelkébe lát és tudja minden lépésüket, pedig ezt csak a csodás kert által adta tudtára as Ur.
Minden öröme az volt, hogy esténkint végig jártatta szemeit a kis kert nyiló virágjain s figyelte, hogy nemesednek a fonyadt, élettelen szárak bájos virágokká. Tudta, hogy ez egy-egy gyermeklélek szentté tisztulását jelenti és boldog mösollyal hajtotta nyugalomra fejét.
T-íiltek multak az évek; gyönyörű színpompában virított a kis kert, mikor egy vándor érkezett messze földről s a tanítványnak is hozott izjnetot: az édesanya levelét, aki hazahívja fiát, ahonnan az Ur magához szólltot:a az öreg prédikátort s b\'natcsan panaszolja föl neki, hogy oly «ok ideje nem jött haza, mert Jobban szereli mások gyermekeit, mint s^át édesanyját. A
zalai közlöny
1924. jullu. 20.
— Az alispán ellenőrző kőrúton. Ax alispán etuUroit ■ vármegyei ut munkálatok ellenőrzésére és az etéren tapasztalhztó hiányok megállapítására.
— A vllrighlrü jő mÍoő«égü szövőpamut 3, 4. 5, 6. 8, 10 •zővőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24 cs vastagságban, továbbá bo\'dó és vörösfejlő kapható Singer Já zsef és Táisa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Aratómunkáaok munka nélkül. Z«lamrgye zalaszentfróll éa balatoofQ.edi járásában 43 férfi és női aratőmunkéi maradt munka nélkül, kiknek foglalkoztatósáról a vármegye fog gondo»kodnl.
— Forrő xslrral öntötte le gyermekét. Tóth Sindorné zalaegerszegi nspszámossis\'o\' y cpilcp szlás rohama közben forró zsírral l\'Öntőttc 10 hónapos csecsemőjét. A gyermeket a kórházban ápolják, de életbenmaradásához kevés a remény.
Haasenstein éa Voqler magyar hirdetési r. t. F. évi jum\'us 30-án a külföldi Hansenatein és Vogler trstvérvállalatok nagy számú képviselőinek jelenlétében tartotta a magyar Haasenstein és Vogler hirdetési y. t ezldel közgyűlését. Ez alkalommal a közgyüléa a részvénytársaság ügyvezető elnö kévé dr. Lessner Richárd miniszteri \'tanácsost, alelnökévé pedig Lessner Imre császári tanácsost (VPien) vá \'asztotta meg. Hi<SZÜk, hogy dr. Ltaaner R\'chard a cég nagyaiényu külföldi Ősszeköttétésrit a magyar közgazdaság javára fogja felhasználni.
— Lópokrócok Kgelsőbbrendü gyárainak főlerak»ta: Singer József csTársa áruháza. Uradalmak réazére gyári árakl
-— Három értékea könyv-ujdonaággal lepte meg a kö-iyv piacot a Béta Irodalmi R. T. (Budapest). Az egyik a mnyyar azép-irodalom egyik nagyjának Kóbor Tamásnak „Szldi" clmü regénye, a másik a magyar anyák nélkülöz hetetlen könyvr, dr. Preisich: „A gyermek ápolás*, táplálása és gondozási/\', a hsrmadik a háziasszony nyári tanácsadója, dr. Cajáry litvánné: „A zöldség és gyümö\'ct eltartása". Mindhárom szerfelett Ízléses kiállításban, finom psplron j-lent meg a néhány ezer ko:o náfrt valóban nemcssk díszére válik a könyvtárnak, hanem meg bl. haló utmutató és tan/csidó l».
-r Tiszta len törülközők drb.-ja ciak 45,000 korona Fürst József Kékcaillag divatáruházában.
— D. M. C hulsnyák és soknlk raktáron. Előnyük, hogy sajátjuk-ból javíthatók. Fejeláseket elvállal Filipp kötötdru gyára Szombathely.
— Szabók részére t Zeug, Doublage, Peru, Kasztor, Rechant és kellékek nryy választékban érkeztek Singer József és Társa áiu házába, Erzsébet tér.
—- „Tetra" cnecsemő-kolen-gyék Schtvarcz Dezső cégnél, KŐ i«t 6 szám.
Messalina
BemutMjn az Uránia mozgó
jullus 22-23. és 29-30 án.
A film tárgyát rendezője R\'<m* történetének a regényíró előtt legérdekesebb korából, Kóma lezülló.ónek korából vclte. Még minden áliott a hatalmas <jrrperitm fényéből, nagy ságából, csak purilán erkö\'csei helyébe ült a dorbózolfs hctaerAk uralma s a plcbs ösztöneit kielégítő cirkuszi mutatványok. A Messalina ennek a Kómán.-k rajza, amely „az ősök liszta paizsát az ólvak, örömök és mámor rózsakoszorujával cseróllc fc.".
Rendezője Enrico (Jjazomi alapos ismerője a régi Rómának s nemcsak filmrendezőnek jeles, hanem jeles történész is ós m»-glepő stílusosan, nagy felkészültség^ keltette ólctro « történelmi idóksi. Ragyogó finy ben elevenedik meg a Mons Palatínus környéke; a császári pilóta hűvös mátvAnyoszlopai közöli nemes tar tásu patríciusok, é.vhajhás\'.ó kato nAk, drAg* illatos, ékes asszonyok sürögnek; régi fényükben élnek a Gézárok hatalmas épületei, diadal
ivei; embertömegtől »yü?sög a haj nali fényben a V.a Appia, a Cttcui felé lódul a lön eg, megbámulni egy tel század legizgalmasabb quadriga versenyét; a Circus forrongó nap. jain, patríciusok orgiáin, ergssliliu-nok éleién vezet végig n tiim, melynek külsőségei, kíAiiításo, kAprAzalos díszletei, építkezései, óriási tömegjelenetei történelmi erővel htinak. Mégis a küliőségek mellett is a film belső szépségei, a cselekmény gazdagsága és szépsége, az escményik ügyes tömörítése és szincs aláfestése, a színészek játéka képviselik az érté ket és vonzó erőt, amely Budapest legnagyobb mozgószinházAt, a Royal Apolloi 12 nspon át mind mnap színül
tig töltölte a Messalina előadásai alatt..
A fiim két részre oszlik. Az első rész cime: Avc Augusta divina a ebben Caligula császAr meggyilkol-tatása és Messalinának a császárnői trónra jutása a főmotivum. A máso-dik rész, Amelynek Avc Caesar im perator a címe, Róma életét mutat|a be a jószándéku, de p:p >gy» lel jesen Messalina h»tosa alatt álló Claudius uralkodása alatt. A film finaleja Mcssslina bukása és helAle.
A jelenetek mindenike sok érdekességet és szépséget rejt maRában, mégis kü ön ki kell emelni a Circus Meximu* remek arénájában lefolyó íjuadriija versenyt, amely egyike a filmművészet legbravurosabban megrendezett jeleneteinek.
Messalina alnkjAt egy futai olasz drámai művésznő alakítja: Rma di Lignoro ; szép megjelenésű, nagy já-lékludásu, biztosan mozg > s.inésznő, aki Messalina érdekes egyéniségét hAtáscan adja.
Az Uránia a Ilimet emelt hely-árakkal mutatja be.
TÖRVÉNYSZÉK.
§ Akik a hidat felszedték.
N«m mindennapi esetet tárgyalt tegnap a nagykanizsai törvénvszék rjycablrája Makáry Vtlmoi. Pliha litván 21 éves suhanc, V«jda József nagykanizsai kanász bojtára és Vajdának 22 éves nevelt leánya Simon Mzrle szétszedtek egy kisebb fahidat és a \'ö\'gyfa padlót ellop-iát, aionklvül Somogyi é* Lencz lazsnaki földjeiről különlöző terményeket tulajdonítottak cl, amiért többrendbeli lopás büntet te miatt vonták most feleiősiégre. .
Prlha litván töredelmeaen beis merte tettét. Bevallotta, hogy az öreg 67 éves V»jda kényazerltette őt nevelt leányát Simon Máriát n lopásrr, akivel azután közösen követték el a vádbell cielekménye-ke». Az öreg V jda, és Simon Mii la konokul tig«dtak, noha a \'rendőrségen beismerték tettüket, A kihallgatott tar.uk azonban rájuk bizonyították a bűncselekményeket.
Dr. Hirschler J:nő védő enyhe büntetéat kért védencei számára. A törvényszék mind a hármat bűnösnek mocdotta ki és Pliha litvánt hét hónapi börtönre, Uja 67 éves Vajdát tekintettel zgg korára hét hónapi börlönre ítélte. Vádlottak .-s védő felebbe re t az iiélet a\'len.
sportélet.
NTE -KAOS*. Bemut-tá mér-kőiéit janik ma délután 5 órakor a szeszgyár melletti pályán a Kereskedelmi Alkalmazottak ciapata. A Kereskt.d :lmi A!kslmszottak«t ez-Ideig ciak vlgal.nl gárdájuk révén ismerte Kanizsa közönsége, de ez a megiimtrés a pompásan sikerült sorozatos műkedvelő előadások révén nagyon előnyös volt. A leg-u\'óbblIdőben megalakították sport-szakosztályukat U ^a fiatal csspatuk elaőellenfeléül az NTE t válaiztották.
A megyei nthletlkai verseny dljel. A ma kezdődő zalaegerszegi athle^lkal versenyek dijaihoz a vármegye e.üat dohányzó készlettel, a csendőrség 6 arany és 5 ezüst éremmel, Zalaeger»zrg »gy ébenfadobozzal, a Move ZSE bőr pénztárcával és Nagykanizsa egyesületei is szép dísztárgyakkal járulnak hozzá.
Olimpiai hírek
A párisi aajtó az egyéni kardvlvó veraenyben e világbajnokságért tegnap folyó küzdelemmel foglalkozva megáll«pltj», hogy a mérkőzéa az olaszok távolléte ellenére is Igen azép és érdekes volt. A\'. „Autó" cimü Isp szerint a győztes Posta rokonszenves vívó, aki a zaürl dön-téatil bámul tini nyugalommal fo grdta anélkül, hogy csak egyszer is tiltakozott volna ellene. A védelemben és támadásban egyaránt pompás voli, teljesen megérdemelt győzelmet aratott. A Quolidíen azt hangoztatja, hogy a magyarok az első, harmadik és negyedik hellyel megpecsételték a kardvívásban való fölényüket. A Petit Pari sien és az Excelalor közli Posta arcképét la. A tegnapi incidensről a s«jtó általában nem ir, csupán az Echo de Paris mondja, hogy mindenki elítéli az olaszok túlzott sovinlzmuiát, mely rossz tanácsadó.
Az o\'lmpial sakkverseny döntő jében Havaal (magyar) éa Collct (belga) remit értek el.
Posta Sándor által ez egyéni kárdvlvóversenyben kivívott győze lem folytán a tnagyír zászlót holnap húzzák föl a Cilombfsl Stádion árbocára.
Az ércpénzek beváltáal árfolyama z
Ezüst egykozonis GUOO—6340, kétkoronái 12 OÜO—12.800, forintos 16.500-1 V.J.00, ot-koronás 31.: 0)—arany huszkoroiiás 330/00—3&0.000 ko.-oru.
tanítvány érezte e keserű sorok igazságéi, mclcc szeretettel válaszolt, de a levele végére odaírta az Ur kemény igéit: Aki atyját vagy anyját . jobban szereli nálam, nem méltó hozzám. Mivel azonban « vándor tov&bb r. ent a nagy apostolhoz, őhozzá is irt s kérte, ha lehel, küldje ót síülőfölJjére . . . Többet nem kell tudnia sem az édcsatiyAna^, se az apostolnak.
Mikor megjött bz Apostol válasza, elbúcsúzott kis városától. Nehéz percek voltak. Nemcsak a gyerme kek ragaszkodása tette nehézzé, a válást, h mem az is, hogy a szU lók szeméből kiolvasta a szemrehá-nyási, hogy most hagyja itt gyer mekeiket, mikor azok a legnagyobb veszedelemnek vannnk. kitéve s mikor legjobban megkísérheti őket « gonoszság lelke.
.Megtörve vonult haza, leüli kis kertjének szélébe s mikor végignézte pompázó virágait, álnyilaloil szivén h fájdalom, hogy még \'ezckei se viheti magával, in kell hagynia őket \'
örökre. Ki tudja az uj kertész fogja-e őket ugy szeretni, fogja e ugy gondozni szokat a virágokat, Amiket mAs ültetelt ? . . . Binalában megeredtek könnyei, lehajolt u kis kert fölé és sorba csókolta a kis virágok szirmait és minden egyes csóknál egy-egy kedves gyermekarc, két liszta szem jelent meg előlié, akiktói színién válni kell . . .
M kor vécére jutott a kis kertnek elfáradt, ledőlt a pázsttrA és clszen-derült.
Almában tovább fólylaiódolt a kép. L*tia magát Amint öntöíi ked vcs virágjai\', de hiábu, bármennyi nedvesség éri is őkec, a nap égető -heve sor)a leperzseli és eiszáriija azokai. Majd nagy vihar támadt s hiába óvta őket, hiübA kötözgette kis botokhoz, egymásután törlek le legféltettebb virágsi.
A tanítvány leheletlcnül 1 iálloit fel nagy bánatábAn c kép ládára. De egyszer csak n.igy fényesség vette körül s az U." jelent meg előtte s igy szólt.
— L4tod, te kishitű, önző ember, I azt hiszed, hogy a te erődből meg 1 tudnád óvni virágaidat minden ve-szcdelemtő: ? Nem én adtam e nekik életet, nem ón neveltem e föl őket s nem én kölcsönöztem-c nekik minden szépséget és pompái az én gazdagságomból ? Mit használ a le munkád, gondod és erőlködésed, ha én elhagyom őket s nem szeretem-e jobben őket náladnál ? Bizony mondom neked, többet ór nekik, ha minden gondoskodáso - helyett az ón szeretetembe ajánlod őket.
A tanítvány elszégyelte magái. Mikor az Ur ellünt elői?, egy másik kép jelent meg szemei elolt. Messze kis gyermekeitől és virágaitól, uj otíhonAban ágya ciőtt térdel, esii imáját végzi ós egy Miatyánkot küld az Égbe az ó kis virágaiért. A régi kert gazdagabb, pompásabb mint valaha s mikor a régi kertész oltbon érettük imádkozik, a kis virágok is egymáshoz hajolnak s halkan bo-szólgctnck róla ós nagy szeretette\', cmliti\'t az ő nevót. Majd becsukják
kis vírágkclyhüket, mintha emlékét akarnék visszaidézni s minden kis kehelyből egy-egy harmatcsepp bu?y • gyan ki.
... A tanítvány íelijcdt álmából. Hideg éjjel.-volt. Vógignózett kis kerijón. A^yjrágok csendben szuny-nyadoztal^ netn csillogott a megálmodott harmatcsepp kelyhükön, h&nem a tanítvány arcán futott végig egy mc\'eg könnycsepp. Erre ébredt fel.
Csendben fcikeli, vette köpenyét ós vándorbotját s lábujhegyen sur-ram cl kis kertje mellett, mínthA félne Attó\', hogy . felébrednek és észreveszik siökósél. Mikor a kapunál volt, móg egy meleg búcsúpillantást vetett rájuk, keresztbe kulcsolódtak ujjai, térdre borult s Égre emelve szemen igy imAdRozoti :
— Kertem jóeágos Atyja, ki nekem adtad őket, szeresd, végi£ szeresd jz ón plántáimat. Engedd, hogy egy zer mind viszontlássam őket, ha majd megjelenünk ott fenn Tc előtted l ..,
1924. [ullui 20.
ZALAI KÖZLÖNY
Mélyen leszállított árak! = Mla a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az flranyKakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Színtartó mosók Méterje
L looo K £á 1000 K L looo K !"
Kelengye vászon Méterje
Mosó Crepp
Méterje
\'500 K
üozedFÉmfPsziMiU
Uránia. Vasárnap 5, 7 és 9 óra kor: Lord Aldini kalandjai, kalandor történet 6 felvonáibsn.
Világ. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 érakor: Akár az emberek, állatfilm. Az állstldomitáa csodálatos eredményeivel.
Kedd szerda Uránia: Messalina I. tét*. Történelmi film Kóma hsnyat-láaának korából. Emelt helyárak.
SZÍNHÁZ.
Pompadour. Mióta a pécsi sxin-társulat előadásalt tartja Kaalisán — nem volt még olyan zaufolt háza, mlut tegnap eate. Azonban a szereplők mindegyike kl la tett magiért. Az est fénypontja kél-légklvül a fŐazereplŐ Pompadour matqulaa megszemélyesítője Arany Tilla — aki a teljesen neki való aztrepében gyönyörű művészi játékot nyújtott. A közönség melegen ünnepelte a kiváló művéaznŐt. Mol nár Aranka mint a marqulse ko-morntja ragadta magéval a közön aéget, mely aokat és vihsrosan tapsolt kedvencének. Somon Erzsike la neki való szerephez jutott Made-lelne szerepében. Keleti Árpád mély érzéssel jáiaxoü, mig Jávor Antal mint Cslicot utólérhetctlen volt.
Gáspár ivén a rendőrfőnök szerepében, Arkossg Vilmos mint XV. Lajos kabinetalakitást nyújtott. Igen jói játszottak a kisebb szereplők éa a karazemélyzet. A katonazenekar Hajsinek karmester jeles vezénylete alatt teljaaen érvényre juttatta Fali zenéjét. Kosztümök pazarok, díszlet , kifogástalan, ren dezéa kitűnő.
Az elsőrangú operett-előadást a társulat ma este megismétli. Telje-\'t een zsúfolt házat jóso\'unk neki. Meg Is érdemli. Délután az l<lól diákok kerül alőadáara a legjobb azereposzláaban.
Heti műsor i
Vasárnsp délután: /glói diákok.
Vasárnap este: Pompadour.
Hétfő: Marinka táncosnő. Operett tr.
Kedd: Kékszakáll nyolcadik /« Vígjáték. Csak f.lnfilt eknok.
Sterda: Aranymadár. Operett, újdonság.
C.ütörtSk : Aranymadár. Máaod-■ tor.
Péntek: Sxídike. U/donság Itt elSitör.
Stombal: Marinka táncosnő. Operett Itt másodszor.
Vasárnap délután: Pillangi fi hadnagy. Op.rett,
Vaaarnap eate: Aranymadár. Op.r.tt,
Az elterjedi ESPERANTO annyit jelent: a világpiac mindentci számára megnyitva. Vidor Margúerltle.
közgazdaság.
Gyenge lesz a bortermés
A kedvezőtlen Időjárás, smely általában lényeges károkat okozott a termésben, amint azt a legutóbbi hivatalos termésbecslés is megállapította, különösen erős pusztitáat vitt végbe a stőllőkben. Már az elmúlt kemény tél erős nyomokat hagyott a azőllőkben, mert a 25— 30 fokoz hideg még a betakart tőkéket ii megölte éa Igy a szőlősgazdák már áprilisban sem látták nsgyon fényesnek az Idei kllátáio kat, már látni lehetett, hogy legjobb eietban az idén a tavalyi termés kéthsrmsd részét lehet majd leszüretelni, ami annyit jelent, hogy már a virágzás előtt aem volt 3 millió hektoliternél több muitra kilátás. Ekkor következett be a juniusi egész abnormális Idfijáráa, ame\'y országosan legalább 30 azá-zalékoa kárt okozott. Igy tehát,Iha további elemi ciapáiok nem érik a szőlőket, körülbelül 2 millió hektoliter termésre van kilátáaunk, ami a mult évi szüret eredményé nek felét sem teszi kl. Megállapít ható tehát, hogy az Idei szüret jóvai alatta fog maradni az évtlze-dea átlagnak. — A siőllősgazdák éppen ezért mozgalmat akarnak megindítani, hogy a kormány a roisz termésre való tekintettel a valorizált jövedelemadó behajtásé nál máltányoaaágot gyakoroljon.
a rözsoa ma.
(Saját tadóaltéak talejonjeleotóae)
Magánforgalom. Ai értékpapír piacon .a értékpapír forgalmat kedvezően Ítélték meg, igy a hangulat bitakodóvá vált. Árfolyamok a tegnapi zárlati nlvónflmoscgtak. A dtli órákban árlemorzsolódás állott be.
Pesti Gót 135-138. Hungária malom 95-98, Köa.én 3250—3300, Salgó 575-585. Urlkányl 1060-1070, Gan. Daoublu. 3325—3350, Villamos 1575. F.gyvr 1600—1625, Rlms 141-143, Of. 585-595, Nova 170-175, Cukoripar 2775-2800, Georgia 475-480, Gumml 340-345, Spódlum 155-160, Ma-gyar Hitel 535-590, O.atrák Hitel 170-175, Kereak.delml 1300-320, ^eatl Ha.al 3875-3900, L.srá^ mlloló 84-86. _
Tarménytóxad.. Bua. tlar.vl-
dékl 76 kg oa ó 377500 -382500, 79 kg\'oa ó 380000-385000, 76 kg oa uj 370000—375500, 78 kg os uj 375000—380000, .ryébvldékl 76 kg-os ó 372500 -377500, 79 kg o. ó 375000—380000. 76 kg aa uj 365000 —370000, 78 kg-oa uj 370000 —375000, ro.a ó 310000 - 320000, uj 300000 -320000, takarmányárpa 315000-325000, tengeri 315000-325000, aab 350000—365000, korpa 230000 - 235000, r.pce 350000-370000.
I űavjra-kfizponl hivatalos iílolymal
Valuták Oa vizák
Aoeol ínw A»él«f2ia lO\'JO-lllJ.l
tael. korra <t7S-(«t n*tc>u
Olaté 11} tM Uilimt MJI»
O^nu S4100.|ll00 Br!.a«t
PnwU tr 4ICO <MO Xo(lM&l|á
Láé tél-JJO KrláétlioU I0S&J-II04O
t«t« mftoo (XMVSOO 1J4000 IJÍOOO
Un l««e-)}(» U.titta lltOHW
Kis kor. ii;io-mi(-> N««|Ork i-csee-üioo
• l)\'l)-llS-|| riiti «U0-4i«0
Irtok I4t6o-I4{40 f.éca Sttl\'<««J
tlOtlar.}! ll, 104io juja SaOIU JM «oo
B»t(S \'rafck Siockbota slliv
StíJ ltt. •HM-iieM UKt IM\'Ú-utl)
Sot\'tf lu. KWi IIC40 /Cíkü ll.\'tinw
Zllrlchl zárlat i
Pirit 280;S0, UnJoo 2|i)2 00, N.wyork 318 S0,8riiai.l 261/,. M.il.nJ íiLlHr:, lloll.nd 103 7i, B.III. I3I-0U, WUoT; SO.Soll. Í.OtO. f\'r.fi* 162710. BuJ.f..! 09 00, Kul.r.il 246 UO, fr.lfit.J CIÜ\'CO, V.raú I0d CH).
P«l«l4a aa.rk«atl5: a ló.torkcaxló KUJ.i Zrínyi Nyomdaipar éa Kórtj v-kcrcakctea RT, Nagykanlaea
Apróhirdetések
AprótiIrstatSa 10 rtOOO K. mln.ltn lo-
va ll ti I aló SOO K, mla.l.i. .alla(a ».l. baltival ■ iciUlt «tö IOOO K. Állást k«r«*Aknak US ««\'»lék kailvaimSnjr. Váakr- áa annopnaiso-koii ÍIO asáealák falár.
<;> Akorlolt gjot*- ál |á|strArial ajánlkoitk inagUIrlA aUaluiaiia.a ájtnlslnkat ..Mor-
I«lmsi"j(ll|4r* » klail.Mia kér.
ubuuréMc i:«e«.

Hátizsákok
SCHLESS TESTVÉREK
különféle líytá.l-.n plui-A
Állási k*r«a cklOtol t«K;<w? (MJnlittiel-llt *<<i«tl. >n «>»kottált»l. • kit>,Jbi«..n,ilvlr.,rlk»l
Mfy^lk»i* K.idilnil. Cim. Jlm... A<» iKoml-
«.á|iíes. kiruk aa i-es.es vrs/imtufkl H tliiflji iá*, inbl Ima S\'iwl l*U> rnun>>. p-ir.rt
i ísVlíiU.-, imII Cím lar<rvtVMU<«, Kmoz, . t.«nt. ______e-.«
MeletNf|4d cHUa. mhi, «<>«» iimmIi u>-
é«r, kimuiit * Uánoi««»Wí>í\'t>i H«ntrrt«,niaL<r.l ,
)<IM> Vils»..«. Sttfit-ul t, bofl
SZflBADOSMATYAS
tanulók
fizetéssel felvétetnek. s. i *
Eladóhél ho,a
jó iermő
föld és rét
a udqóhiöi óülőben.
Böuebbel ,„
simon istvAn
Klskanlssa, Varasadl-utca 3/c.
Szigriszt László
Ingallenforgatni IroJe
Fí-ut 8. sz. (mű,) Telefon 150
_ ------ iifi nt;i\'.Miil, kiuVi.
»-ct:M> msflAhitjt. — Na;ib cséltiN M:ik. OiUlMtik.
Eladd birtokok:
o.HiUgl jfMetiel. UaUlon pirljin lOO hoWá.. K«f»|«a l.-o hcIJu. -
i <!•«!:k a lir.-Ibt-s «» iláílcn. «0h»t. l^a utp. lutflju WtJo>. 45 ff.-a« b-it\'k h<SJ,at«et >0
mliM t -i Ifit. nélkJJ.
rőtet, ná^yóbí. mIllőin eüái. rilethelyliíijfk. füiiciüilct liuaál áléJik. Vendíjlfr U(><{ lládo.
Hasábfái
vagonlélelckl^cn,
aprított é> fűrészelt tűzifát
100 klg-.lól kezdve hnzaszílliiok, fenyőfa aprítva házhoz szállítva 100 kg. 40.000 K.
Lécfaivi Bodor Zoltán
fakereskedó
suóár-ut és Rákóczi-u. sarok.
Talafon 1-37.
B llatás tliatvUalAkat Ss>\'^iitiii B listás vasutasokat Ori«:w«ria.k
kik\'p<r éi |C k«rrs«t1rl alktlnut
Fontlére általános Biztosító Intézet
Salcrltal titkár e<i
IM ut S. tlSiát uJv.n Telefon 15".
Legjobb
pergament befőző papir
nagyban és kicsinyben kapható
Fischel Fülöp Fiai
paplráruliátábatj
Nagykanizsán.
GABONA ÉS ARU-KiRESKEDELMI R. T.
NAGYKANIZSAI VIÖKJA
SUaAR-UT 2. SZAM.
Sürgönyeim gAker. Telelőn 154. sí.
Legmagasabb napi áron v.\'stroi gabonanemlleket, repcét, magvakat, hUvelyeaeket slb. jt,
6
ZALAI KÖZLÖNY
1924. [ullu. 20.
1000 vég vásznai és siffont
S SINGER divatáruház s
• Nagy paplan raktár! W | Telefon 163. szám.
W Nagy paplan raktári
, Erzsébet királyné-tér 23.
Központ-szálloda épület
Hogyforgolmu dunántúli kereskedelmi városban
SZÁLLODA
36 szobával, kávéházzal és vsndóglövel,
nagy beszálló udvarral, istállóval, garageval, teljes szállodai, kávéházi és vendéglői felszereléssel, dus invenlárral folyó évi október hó elsejétől kezdő-dőleg 12 évi időtartamra bérbeadó. Berendezés megvehető, fí házban mozi is van, azonban ez ezidőfCerint nem képezi a bérlet kfrgydf. Bővebb felvilágosításul szolgál megbízottam:
Szántó Uilmos SSi^rT;
Nagykanizsa, Deik-Iér 4. sz. Teleion 322.
Kévekötő,
gabonás-zsák, kazal «> látorpony va, tömlő, zsineg és kötéláru
legolcsóbban beszerezhető
Hirsch és Szegő
ponyve- ós ssfckverrodijában
Nagykanizsán
M>n«r KCtliulvistlSk és Állami ÍUkítaiuetUk Takarékpénztára StésiTénylársaséj
lludapcal, VII., NakAcil-iil "t.
J>0ii:6nyeim : COBIJP.NIJA NX.
Egy havi felmondással alhelye-
kosztpénzek
után havi 4%-ot térit.
Irodai munkaerő
4 évi gyakorlattal, eNórangu referenciákkal
állást keres,
helyben vagy vidéken. Cin a kiadóhivatalban.
Telefon 232
Telefon 232
I" száraz
BÜKKHASÚB TŰZIFA
minden mennyiségben a legelőnyösebben
Weltner és Társa
cégnél
Erzióbct-tér 13. is. (Törvényszékkel szemben) e» Arany János-utca 8.
szerelheti be. 4jp
állandóan r«Hlron tartuok tlsSrtndO UjmmL
aGYTOLLAT^
HERCZFELO DÁVIDNÉ, SUGÁR UT 18. SZ.
Zalavármegyei Takarékpénztár Réazvény-támaság Zalaegerszeg.
Sr-énoextály.
EisóminőségU borsodi barnaszón és többrendbeli fclsősziléziai p>iojz
feketeszenek vezérképviselete Zslavármegye területére. Minden rendszerű házi, gazdasági, ipari fűtési célokra kiválóan alkalmas szenek, elsőrendű kuvácsszcnek. Fellétlen versenyképes árak.
Prompt szállítás bárme y állomásra. Nagykanizsa, Keszthely, Tapolca, Sümeg, Zilaszenigrót, Zilslövő, Balatonfüred piacaira helyi képviselők keresletnek. Bővebb s részletes felvilágosítással szolgál a Zalavérmegyei Takarékpénztár rt. szénosztálya
Jugoszláv
tűzifát
vagontételekben Jutányos árakon szállit:
Breuer Ferenc cég
Barcson. „.
Garabonc község úrbéres birtokossági
vendéglője
1924, augusztus 17-éu délután 1 órakor nyilvános árverésen 1925. január l-lől 3 évre haszonbérbe adatik. Fellételek a körjegyző irodában megtekinthetők.
Elöljáróság.
Egy 5 mtr. 70 cm. széles és 2 mlr. 55 cm. magas lécezcll
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alatt
j 98;,"\' ""\' fehér tíi ciptak Kflu foom mlo6tízt<n 13A t«er Vor.
190 r U)-#rtt..k teünis2,lorna,straDdr atcai cipők (chír.wCirkr. bartM.fekete ••lodtbeu.v**-UK. vflrós Ktimltslppsl, l«lt«tl»nW rntg MihnC,rnu->C,a llirH])). l\'JO«Mrkof. • k zí.zfrp .... 70éi ROcuttri.
I pirjs IffAa, minis. v«16di dupUi.lfo It 190tanistip tak 1 "" | y»rtli>»gjr«a)tbaii . . 340 unl«.
120;:" párjs tilnilj tirantált ltgji:b> S»4n" „fehérgyerm. vá&zoncipínek »£.—11 Uímif.....131% rirr kor.
190 s Iccjrlfe minis dOnjíirti fzacin utkos, „mii.rutun férfi fehér Tászoacipí
50"" íí£i,\'!»«[ Ukéíbiraaídáloji l> rnlrvíi. «i-«4.zámií OOtzrr, «? »i) l<: 70e.tr, ,o-,j.i< ....
HÁÍKIfÓK tórlulbco 80 t«r kor.-t«l feljtH, CfUAECD ©**■«. BUWAI\'EKT, jinMlCn I , OBbrenUl «4r 4-0 Taliloa $-71. KwtU«4»Uak aatetfia. VUét/e aUarilUl
Aki házat, szólót, kis- ós nagybirtokot
eladni „„ venni
akar, az forduljon bizalommal az előnyösen ismert, tftbb mint 24 éve fennálló éí az 0. K. B álUl engedélyezett
ACZÉL IGNÁCZ
Ingatlanforgalmi éa pén*. hölciön közvatltö lrod£]6hox
Nagykanizsán, Fö-ut 3.
Pénzkölcsönöket ugy heti kamatra, aaint bekebelezésre olcsón közvetítek. = Teiafon 285. szám. =r
Ha jó kerékpárt akar venni,
forduljon blzaJoit^ia]
BRANDLSÁNDOR
kerékpárraktáráhos ^W^V 7
Deák-tér 2. szám alá.
Angol gyártmányú OUNLOP gummlk egyedüli raktára
Alkatrészek, kellékek I Kerékpárjarllií mllh«ly I Httltt vizák hegesztése I
Asszonyok! Cukor nélkOl
is édes, kellemes Izü, üditő kávét lehel főzni az olcsó és |ó minőségű kristálycukorral is keveri
DULSZIT
neuü Itduéltonser-uünkböl.
Minden fűszeresnél kapható!
Kőbányai Polgári Serfőző és Saeot István Tápszerművek Rlg.
Tiizteleltel van szervesem érloileoi a n. ó. közönségei, liogy üzletemet
megnagyobbítom
ós Csengery-üt I. alól augusztus 1-4n
Fő-ut 13. szám alá
a Bogenrleder palotába helyezem. Teljeaan u] «s modern ba-
rendezés s a legnagyobb igényeket is kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmel készitem.
Kérem a nagyérdemű közönség becses pártfogását továbbra Is
FURMEN IMRE
Csengery-ut 1.
Nagyvan dpiaa öa calzmadld
munhéa vogy.. linoni niunkár.
augua.tua etaajér* talwátatlh. --
Házat,
axrtlAj l/ilil birtokot,
„ balatoni villát. n»lct-háxal «• vcndlrlAl Itel/Uc. vjUnunt vid* len rttmyfts fclMttkk tnelletl v.hcl HftrtlbO
DUKASZ MIKSA Nagykanizsán,
RAkóci\'-utca 39. aaáto alatt. ícj
Borsajtók,
szölözutók, bogyőzók
elsőrangú kiuitelben
Weiser gépgyár
Sugár-ut 16.
Zsoldos tanintézet
Budspul, VII.. DotUojr-u. í«. Tel. J. «!<-«;.
Algebra és geometría r,f összefoglaló tankönyv
i*|.i»lol» n -crtaJelhetJ. gMi
Nyomaton a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K. T.-n4l. Nagykanizsán. (Nyomdaveielí: Oíeubcck Károly)
63. évfolyam.
Nagykanizsa, 1924. juliui 22. Kedd
1200 korona
>i.rk.»ta.f[ íi kl.dóblr.t.l P»-" e-
laUrarb.n-Tcl.lon nyomd" 117- "
Mikor lesz újra nyár?
Nyír van. Idegei agyonzaklatott nyír. Amiből mintha minden szin kimaradt volna.
Hiába gondolunk régi nyarakra. Fáj . . . fáj az emlékeiéi. Tépett, szomorú Borsunk beteljesülése hűvös árnyékként húzódik végig a napjainkon.
A holnap gondja ráncba töri a homlokunkat. A nap Is csak ritkán perzseli forróra a vérünket Jobb Is talán. Nem érünk rá most élni az életünket. Csak élűnk. Igy, egész egyszerűen: vagyunk.Mert akarunk lenni holnap Is, meg azután Is. Akarunk érni még jobbat, szebb, forróbb, igazibb nyarat.
A sorsunk mostohagyermekei vagyunk. Nagy, halátoanak szánt betegség után a krízis válságos órái közben azámolja perceinket a rldag fátum éa pokoli aiőrnyüaé-gek klsértet-hida jár a napjaink nyomában, hogy halotti tort üljön, ha üt az óra.
Igaz — azéparcu kísértetek ők. Mióta ránkszibaditotta Őket Trianon, mindig fehér galamb volt az előfutárjuk. Mosolygó álarcuk mögött csak ml halottuk ádáz agyaraik éhea csattogását. Hallottuk egész addig, mig levágták országunk testéről a féltett, kincstermő, legszebb vidékeket. Aztán ott, ameddig eljutottak, megülték körűi az uj határokat. Emésztenek. Közben felénk sandltansk éa leaik az alkalmat, mikor téphet mégegyszer belénk a karmuk, mikor üt halotti torra az óra.
Az az óra pedig \'nem fog ütni soha. Az az óra most Indul el újra delelőre. Nem lesz olyan fényes, nem cseng-bong végig muzsikája félvllágoo. De ránk nézve uj élet, uj gyümölcsérés fakadását fogja jelenteni.
Talán épen most van holtponton n mutató. Nehéz lesz átjutni rajt és megindulni újra. Nagy, hosszú, akadályoz utat elölről újra bejárni. Da ha elindul, baj írja.
Akkor aztán leaz újra nyár. L»az újra élet. Csak addig sirni, hitetvesztve, aléltan leroskadni nem szabad.
Nem szabad siratni a sok kár-baveszatt nyarat. Azt aem, amalylk moat tűnik előlünk laaaan a mikor azt hisazük, még nem ia volt, éjszakánként ugy érezzük, mintha meglepett volna bennünket az ősz.
Nem szabad siratni, hogy megállt az élet és hangtalan ásítoznak » nagy csendbe az üzletek éa nyári meleg délután Ijedtarcu embereket hallunk baazélnl, hogy pang minden éa tönkremegy minden és Issssn ml is vele.
Ne hlgyjünk nekik I Holtponton kúszik át as óramutató. Minden
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
erejét megfeszítve küzd egy-két pillanatig. Caak azt tudjuk kivárni 1 Csak addig lagyen hitünk elégi Csak addig legyen erőnk, hogy le ne rosksdjunk a vártán 1
Akkor érünk még uj nyarat. Akkor látunk még újra szioas örömöket gyúlni köröskörül a nyárban.
Akkor majd üt egyszer az óra Is. S akik elrabolták tőlünk a nyár örömeit, akik a testűnkből tépett lakoma után eméaztenek a kapuink tövében, megreszketnek az óra-ütéare éa viaszakullognak sötét odúikba az árnyak.
Verőfényes ayár köszönt ránk akkor. Újra nekünk érik agyfimölcs. Nekünk lesz életadó muzsika a karza-pengés. Forró Iramban lüktet ereinkben a vér, a dacos, bilincs bátort vérünk.
Nótás kedvünk Is újra ébred. Az arcunkon kialmul a redő. Az álmainkat sem gyötri tőbbat mázsás lidérc.
Csak most... most, a holtponton tudja átküzdenl magát a mutató. Ciak most tudjon elindulni újra felfalé... uj nyarak, uj évek, uj életünk elébe.
A német kölcsön ügye a londoni konferencián
A napokban Németországot is meghivják a konferenciára
Berlin, julius 21. Londoni jelen-téaek siet int ma vagy holnap • németeket is meghívják a londoni konferenciára. Ugy tudják, hogy Stresemann szerdán Londonba utazik. Schachi éa néhány német azak-ártő már amúgy ia Londonban tartózkodik. Egyes szövetséges államok azakértől nemhivataloaan már érintkezéabe léptek a Londonban ugyancsak nemhivataloa minőségben tartózkodó német azakértök-kel, hogy a legfontoaabb kérdésekben megismerjék álláspontjukat.
Német részről Londonban hangoztatják, hogy a belga és francia vasúti tisztviselőknek a Ruhr-vidékről való oltávolltáaát a D.wís terv végrehajtásának agylk legfontosabb előfeltételéül tekintik. — Többezer vasutasról van szó, kiket a belga és a francia kormány nyilván tovább akar a Ruhr-vidéken foglalkoztatni.
London, julius 21. A konferencia második bizottságának albizottsága, me|y Németorazág gazdasági kérdéseivel foglalkozik, munkájában nagymértékben előrehaladt. Ez az albizottság ma este vagy holnap délelőtt elkéazltl jelentéaét. Ugyanennek a bizottságnak második al-blzotlsága a Rajna-, Ruhr-vldéki vasutügyl kérdések megvitatásában nem hozott végérvényes határozatot, csak egyszerű jelontést fog a bizottság elé terjeszteni. A Reuter-Iroda jelentése szerint a konferen cla holnap teljes ülést tart. A konferencia legfontosabb kérdése, hogy Németország a szükséges beleagye-xést megadja-e, még nem dőlt el.
London, julius 21. A francia, angol, amerikai, olasz és belga delegációk vezetői délelőtt tanácskozást folytattak a elvban jóvá hagyták a azombston közzétett jegyzőkönyvet. A tanácikozáaok
főkép Németország 800 mllllóarany-tnárkáa kölcaőnét biztosító eszközökről folytak. Egyes delegációk a kölcsönadók javára pót garanciákat kértek.
A franciák tovább dolgoznak a düsseldorfi hídfő erősítésein
Berlin, julius 21. A Berliner Ta geblatt részletesen vázolja a düsseldorfi hidfő helyzetét. A hídfő megerősítésén a franc a hatóságok tovább dolgoznak. A lap szerint Düsseldorfban 15,000 ember van egyenruhában. A meglévő hét német kaszárnyán kivül a franciák a két tőrvényszék épületben, a rendőrfőnökségen és művészeti palotában is négy további kaszárnyát rendeztek be. Tizenöt gyír telje-seD, tlzeúkettő pedig részben fran cla megszállás alatt áll. A Düssel-dorfer Tageblatt nagy nyomdáját francia propaganda iratok nyomtatására lefoglalták. Huszonhét Iskolát 14,300 gyermekkel teljesen kl kellett üríteni, azonkívül 40 egész lakóházat, továbbá 700 lakást tel-jesen, 1100 lakást pedig részben lefoglaltak.
Lemondott a görög kormány
Páris, julius 21. A Havaa ügynökségnek jelentik Athénből: A kormány lemondott. Kaphandarls fogja valóazlnüleg az uj kormányt megalakítani.
Az öt fődelagáció elhatározta, hogy hozzájárul az átrubia* bizottság felhatalmazásának kiterjesztéséhez.
Macdonald a bizottságok elnökeit és az angol deJegácfót utasította, hogy oszlassák el az angol érde keltségek aggodalmait, melyek aze-rint más országokba vlazlk ki a jóvátétel elmén Németorazág réazé-ről a szövetségeseknek történt szolgáltatásokat.
Ma délelőtt nem volt szó Németországnak a konferenciára való meghívásáról. Teljes ülés azerda előtt nem lesz. Az öt fődelegácló holn ap délelőtt ismét összeül.
Gyermekeink esztétikai nevelése
Irta: Pfctfer Elek 6
Elismerem, hogy ehhes nagy ügyesség és óvatos körültekintés azükségas a tanító részéről és nagy odaadás éa elmélyadéa a tanítvány réstérői.
Esztétikát Is csak tapasztalati alapon lehet eredményesen tanítani.
A mű bemutatása eaztétikal érzést kelt a kellően preparált tanítványban. Ez az érzéa, bármily egységesnek Is tűnjék, számtalan finom Összetevőnek az eredője. Ezekről az elemekről Ismét azámot adunk magunknak. Némely egyénnek a vonal rltmuaa iránt van érzéke, máalkat megkapja a szin v. s tóoue, harmadikat a téma érdekli johbaD, ismét mást a téma különleges felfogása, a kompozíció vagy a benne rejlő morállá erő hatja meg. Az egyes ily hatásokat elkülönítjük egymástól, hatásukat egymástól elkülönítve próbálgatjuk v. egymásra hatásuk intenzitását figyeljük. A boncolgatás éa analizáláa ezen apec\'ália eseteiből azután egyetemes törvényszerűségeket vonhatunk le, amely tőrvé-nyék összeségét esztétikának nevezünk. Ezen tapasztalati metódusból szután kitűnik, hogy művészettörténet és esztétika között szoros összefüggés van. Az esztétika ugyanis anyagának legnagyobb ré-azát a művészettörténetből meríti, mig az esztétika viszont a művészettörténetnek egyetemaa szempontokat ád. Éppen ugy, mint a hogy az egyetemes élettőrvényekjt kutató biológia a leíró természetrajzból veszi anysgát és ez utóbbinak az előbbi egyetemea törvényeket nyújt. A legfontosabb pedig, amit a tapasztalati érzések nyomán föllépő elméleti elgondolások bennünk eredményeznek, ez az, hogy szerves éa eleven kapcsolatokat látunk az összes esztétikai tüneményekben és valamennyi művészetben.
Végre tisztán látjuk, hogy valamennyi szellemi tevékenység egy és ugyanazon néhány törvénynek a különböző alakú megnyilvánulása.
Ha az esztétikai nevelést ilyen lelki és fizikai tapasztalatokon nyugvó tevékenységnek fogjuk fel, akkor bizonyos, hogy egy oly generáció nő majd fel,\' melynek a művészet nem külaő gyökértelen fényüzéa, hanem belaő kényszerü-ségen alapuló lelki szükae^et; elő áll majd a műértő nagyközönség, mely művészünkkel kapcsolatban a művészeti élet előfeltétele. Mert hiába, a művészeti élet Is ugyanazon két alapetyea: a kínálat és kereslet elvén uyugszik, mint a gazdasági élet. Hiába van kínálat, ha nincs
Z»LA! KtZLuNY
1924. julioa 22.
kereslet, hiába v.nn.k alkotók, termelők, h. nlnc.enek fogy.sztók.
Él hl • neveiéinek eien fontol kérdé.ét megoldjuk, exáltal nem-cink e ha.li kullur. ügyit szol-giljuk, henem negíny h.iínk jő vöjén I. ildíionn munkálkodunk.
Mert tudatában v.gyünk snn.k, hogy egy nebb <1 boldogibb jövő ct.k egy jobb, rgy tökélete.ehb
generfetó nyomib.n . le.x t.hetié íes .mikor . .zell.ml é. \'l-lkal f.gyvevek egé.x .r.eni\'jit m.,d neki iieg.iheljűk mn.k a hulla-sz.gu trianoni kriplin.k, melybe elleneink roi.zlndul.ta é. a magunk gyöngeiége juttatott bennünket.
Ei a jobb neveiéi hona mijd
meg a jobb kort. (Vége)
Kanizsai atléta élményei a párisi olimpiászon
Főkép a francia konyha okozta atlétáink balsikereit Halolt és ffrültek a tizkilométeres futás célia elölt Két svédet megvertek, mert azt hitték, hogy magyarul beszélnek
Nagykanizsa, Juliu* 21 (Saját tudósítónktól i
Ahova moit az egész világ flfjral-me irányul, ahonnét izgatottan várják a híreket naponta széles e világon, ahova Magyarországnak Is sok szép remén ve Indult el, onnét érkezett meg, Párlsból a napokbsn Marvalits Kálmán, az NTE régóta sok reményre jogoaltó atlétájs, aki a magyar diszkosz sport kiküldöttje volt az olimpiászra.
Megérkezése után felkerestük Marvalits Kálmánt és elbeszélgettünk vele olimpiai élményeiről. Az újságok kolumnás tudósításai után jól esett hallanunk az események közvetlen közelből szemlélőjének és akliv résztvevőjének élőszóval elmondott Impresszióit s az elmondottakból, a közvetlen tapasztalatok megismeréséből egy pillantást vetni arra a forrongó, .lázas életre, ami nemzeteket tart állsndó feszültségben a amltiez egy atlétája kikül detésével Nagykanizsa la hozzájárult.
Két napoa utazás
— Budapesttől — kezdi Marvalits az emlékezést — az atléták és birkózók külön vasúti kocalban utaztunk átazállás nélkül. Innsbruckon, Zűrichen Baaelen át két napig tartott az utazás. Vonaton 48 óra, habár különösebb kellemetlenségünk nem volt, mégis eléggé megvl*elt mindnyájunkat.
— Pírlsbn való megérkezésünkkor egy francia bizottság éa az egész msgyar kolónia fogsdott bennünket. A fogadáa mioden külső ceremónia nélkül történt, nemcsak nálunk, hanem minden nemzet érkezőinél. A pályaudvarról autókon vittek bennünket az egyik legelőkelőbb szállodába, ahol az angol olimpikonokkal együtt nspi 85 frankért kaptuok fejenként teljes, kl-fogástslsn ellátást.
A francia konyha mint soványító kara
— Mindegyikünknek külön azo-bája volt fürdőszobával éa telefonnal. A Ug-teljesebb kényelem vett körül bennünket, ciak egy nagy bajunk volt, ami megvlaelt nagyon valamennyiünket: a/rancia konyha. Kitűnő valami az a francia koszt, de akárki akármit mond, — nem magyar gyomornak való. Ahhoz szokni kellett volna előbb egy két hónapig. Ennek kell tulajdonítani, meg talán a levegő éa klimatikus viszonyoknak is része van benn, hogy valamennyien hirtelen lefogytunk. Aki legtöbbet fogyott 8, aki legkevesebbet, 3 kilót fogyott le pár nap alatt. £n csak 5 kilót veszítettem súlyomból, amihez hozzájárult az la, hogy az uton azerzett mandula-gyulladásom következtében feküdnöm ls kellett.
— Szabad jdőnkban bejártuk a város nevezetességeit, « Louvret Versalllest, Eiffel-tornyot stb. Köz-
ben 4 tralninget vettünk. Formánk a napok növekedésével egyre lanyhult, testi kondíciónk egyre roaz-szsbb lett.
— Harmadik napon volt a 4L nemzet atlétáinak felvonulása a colom btal Stadionba, ahol Gcorg Andié francia atléta tette le ax atléta esküt, majd felkérésére a francia kÖitárasság elnöke megnyitotta a rnérkőzéaeket. Ágyulövé-aek, 2000 azabadjára ereaztett fehér poatagalamb vitte azét a hirt s a levegőben repülŐgép»k berregtek éa felvételeket készítettek az ünnepaégrői.
— A versenyek során bebizonyult, hogy a francia népet nem nagyon érdekli a sport. A 70.000 ember befogadására épült Stadionban alig lézengett ember, legfeljebb csak ha fraoc ák mérkőztek a porondon.
Szomorú pillanatok ax olimpiászon
— A 10.000 méteres mezei futásnál 35 startoló közül 10 ért a célhoz. Délután l/t3 órakor, 42 fo
koa hőségben vette kezdetét a verseny. Ennek a rendezésbe!! baklö véanek köszönhető, hogy az egyik francia futó 10 méterrel a cél előtt elkezdett körben forogni, mojd hirtelen összeesett és ott a helyszínen meghalt-
— Az egyik spanyol és az egyik belga futó szintén már közel a célhoz, megörült. Ugy kellett kivinni őket a pályáról a azonnal elme gyógyintézetbe vitték őket. A 35 lóduló közül elmaradt 25 futóért vöröakereaztes automobilok mentek ki a 10 kilométeres utvonslra s az ut mentén, bokrok tövében, árkok partján erőtltnül heverő, sok esetben eszméletlen kldőlteket segítségben részesítették, összeszedték és bevitték őket * városba. Ezek voltak az olimpiai játékok legszomorúbb pillanatai.
— A maratoni 42 kilométeres futást, okulva a tapasztaltakon és engedve az előbb eredménytelen sürgetésnek, már a késő délutátal órákban kezdték meg. A futók jéggel tele tariaznyákat vittek magukkal. Szinte csodálatos volt, hogy mikor a svéd győztes beérkezett a Stadionba, a fáradtaág le?kisebb jele sem mutatkozott rajt. Fürgén, jókedvűen ment páholyról-páholyra és fogsdta a gratulációkat.
— Msgamról is valamit? A mandula-gyulladás után 2* kilóval soványabban 44 métert dobtam az első tralningen. A második tralning alkalmával már 4 kiló volt a suly-veszteségem, ekkor már csak 4l métert dobtam.
Csak papíron van • francia udvariasság
— Ami a sokat emlegetett francia udvariasaágot Uleti, az csak papíron van meg- Tapasztalataink szerint nagyon durva, hevesvérű
nép a francia. Lehet, hogy csak velünk, Idegenekkel szemben, de ez sem mentő körülmény, mert épen a vendégnek lenne legtöbb joga udvariasságot várni vendéglátóitól.
_ A francia nép sovinizmusa
határtalan. Parisban az ember a franciánál kezdődik. Ami attól keletre esik, az már cak „bosch , barbár idegen, aki nem méltó a francia azellemi és minden téren képzelt felsőbbség leereszkedéaére.
— A földalatti vllsmoson pél dául megtörtént, hrgy két svéd fiatalembert egy francia nemzeti ün nep alkalmával megvertek, mert azt hitték, hogy magyarul beszelnek. Mikor me gtudtik, hogy .védek, bocsánatot kértek.
— Velem történt még, hogy egy
régl.égkere.kedőoél egy kl. l.o-
borra alkudtam nímelul. A. üzletben tartózkodó egyik franci. vilirió od.jött honim é. fel.xólltott, hogy németül ne bcscéljek.
— Ami legutoljir. a fr.ocla oő-ket Illeti, hit azokért nem cierél-ném el . megy" nőket. Ig.z, hogy jobban „festenek", mint a mieink itthon, d. al erkölcielk olyan la zik, bogy jólzlé.ü, józan m.gjar ember bajo.an tud megb.ritkoznl velük ugy, hogy nec.ik •""»"; hanem lllitelje i. bennük a nőt. (bt)
HÍREK.
Rém.) kitolikus. Méri. M. Protestáns: Maiit Magjoína. JiM.liti: Th.mesz hó 20.
Meteorológiai Intézet jelentéi, szerint derült szár.:
i meleg i Jó
A szerkesztőség Mvataloi órái.
A szerkezteiig mindennap délelőtt 11 úritól 12-ig, délután a érától S-lg tart hivatalos órákat. A fósz.rkcittó mindennap délután & érától est. a óráig rog.d.
A kórházban
A kámforszeg . mennyezetre SlálL Az est betép halkan «z abl.kon. behunyt szemmot, sóvárog-.. hallgatom. Ahogy . szét . lomb között kaszat.
Mellettem lázas, hörg-S emberek Sápadt arcán . fájlalom m.gut-Binat hullik a négy falon belül f.s odakünn hervadt levél pereg.
Lenn egy verkli betegen danát, A hold lomhán kosaik a fek közöli, Az arcokon már békesség tanyáz.
A fény . falra csipkét ütközött A fák hegyén .gy csillag megragyog Ks j-illo száll a Lunyt szemek fólótt.j
Vajda László.
— Egyházi hlr. Szittya Dénei jez.ulta szerzetei a veszprémi egy hizmegyibe Ideiglenesen felvétetett is Németladra kiplionak küldetett.
— Személyi hírek. A belügy mlnlizter izombstont^onyódi nya-raliéiból átrándult Hévízre él <t hó 25-én Badsc.oayra utazik. — Brand Sándor Zslamegye főjegyzője « hó 25 in kétheti siabadsigra utaslk.
— Metx klr. ügyéix szabad
aágon. Metz József nagykanlxeai királyi ügyészségi alelnök a tegnapi nappal négy heti szabad.ágra ment. Távollétiben az ügyészi teendőket Csillaghy György királyi ügyé.z látja nl.
— Ortroal eskütétel. A kanizsai köxkórházbin mngüre.edott belgyógyász! orvo.i áltálra az alls-pin tudvalevőleg dr. Kreiner Zllg-mond belgyógyászt nevezi, kl. Dr. Kralnar tegnap tett. U. a hivatalos esküt a vároiháxin dr. Krátky Iltvin polgirmciter helyettel köribe és si.rdin mér el Is kezdi mükő-déiét a köxkórháibaa.
— Ax nllaptij utvlxsgálaton.
Bödy Zoltán slispin me reggel utaiott el Zalaegerszegről, bogy megvlzigálja a N.gykanl.ss—Paca közötti utvizzonyokat.
— 64 éves dlvntáruház. Sin-
g.r József é. Tána (div»tiruháia N.gyk.nliia Erzsébet-tér, Központ •xálló épület megbízható beváiár-lásl forrás.
— Előadás n Balatonról az orvoskongreaszuson. A •- O voi-Srövetiég, mint megírtuk, ezidén Siófokon tartj. évi krtngre..zu.it. Eralkalomm.l Ováry Ferenc dr., a Balatoni Síövelség elnök. I" elö adiat tart a R.latonnal kepc.o-l.toz orvo.i vonatkozású kérdésekről.
— Alispáni rendeletek. Az alispáni hivataltól rendelet érkezett az aratá. Ideje alatti telefonszolgálat é. a vadászjegyek és fegyver-igazoivinyok Illetményei tirgyibin.
_Férfi éa női ruhavisznek, angol lüszterek, férfi és női szövetek legelőn.öiebb beváiárlá.l forrála Singer jóisej+és Társa áruháxa.
— Hazatértek ax egerazegl Clarkénak. A 71 Zrinyl fógim-
náziuml cserkészcsipat legnsp délután érkezett meg tábororásából a Bak község melletti Bírnak pusz-táról.
— UJ poataBgynökaég. A napokban nyílt meg Zil.szenlgyörgy pályaudvarán ax uj poitaügynök-lég. A köxiég, mint érteiülünk, mo.t távirdáért la folyamodott.
— Rogenhardt éa Raymann lend.ma.xtok, női é. \' férfi iieb-kendők, M.y A Holfeld rumburger vá.znak, len- és llnóbatliztok, llfo-nok, slfonbatlixtok mériékelt árban Singer dlvatirubáxában izerexhe-tők be.
— Törvényhatóságok átiratai m megyéhez. Gyár iiabad királyi várói al épltkexisl kedv fokoxisa érdekében, Komárom és Esztergom egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósága a törvény-
h.tóiágl bliottságl tagok legrövidebb Idő. belül vsló megvál.sxtása
\'érdekében és ax állami birtokok bérbeadi.ának terve ellen egyöntetű állásfoglalás tirgyib.n írtak át Zilavirmcgy-e törvényhattisígihoz.
_ Ur[ ^a női divstcikkekbeo
legszolidabb kiszolgálás . Schmarcz Dozsó cianil. Fó-ut i
— Természetbarátok a Balaton mentén. A szombathelyi Természetberilok Egyesülete e hó 24 (81 28 lg kirándulást rendez a B.lston zalil oldalár.. A kirándulók 24 én érkeznek Keixthelyr., délelőtt megtekintik a várói nevexetelié-geit, délután megfürödnek; 25-én körilljirjik a Balaton-part várait, (Szigliget, Ciobinc, Tátika, Sümeg, B.d.c.ony) m.jd Bsdacsonytomei-ból Balatonfüredre, ciónakon Tihanyba, onnét Bilatonarécira, Alsóőrsre, Ciopakra íi Veszprémen keresztül vl.szatérnck Srombat-helyre.
— Nngy olcsóság; Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000).
vá.znak (K 22.000) mélyen leszállított árbsn. kaphatók Singer Jázse) és 7"drja <!!vntiruháiában, Erxiébettér.
— A pácai polgári flulakoU
cserkészel Balatonberényben.
A péc.l polgári fiúiskola cserkészcsapata Hunyadi Jóxi.f gról áldo-zatkéiz jóvoltából Balatonbiriny-nyaral a gróf ottanlblrtokán.
— Tennls, fotball és aüitlkai cikkek olción ksphstók, t.anis-hurox.st vállalok Szabi Anlal iport-üxlete.
1924 lulla. 22.
_74la| közlöny
Mélyen leszállított árak! = Mig a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Klifaludl és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
21
000 k
Színtartó mosók
Méterje
Mosó Crepp
Méterje
500 K
«= Schvasrcx Dezső cég közli, hogy minden síinbeo i»m-t raktárra érkeztek : príma minőségű se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női harisnyák, páijs 36.000 korona.
— Arany paritásos Illetőség.
Debrecen város tanácia átírt a nagykanizsai városi tanácshoz, hogy küldje meg neki ax illetőségi és letelepülési engedélyekről szóló szabályrendeletet, melyet mintául akarnak venni ax Illetékek arany alapon való megállapításához. Nagy kanizsáa ezek a dijak még nincsenek aranyparitáson, mart egy illo-tőségi bizonyítvány a békebeli 10 korona átlagos díjjal szemben ma átlagosan 50—100.000 koronába kerül, értékhatárai azoabaa 5-től 500 ezer koronáig terjednek.
— A világhírű jó minőségű azövőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és ezővőcéma 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-e« vastagságban, továbbá bordó és vöröefejtő kapható Singer József és\' Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Fokozódik a falvidéki kivándorlás. Pozsonyból jelentik : A hivatalos statisztika szerint ex év juniusában 322 férfi, 73 nő éa 71 gyermek vándorolt ki a Felvidékről. A kivándorlók közül 294 «n Kanadába, 16.4 en az Egyesűit-Államokba, 8 an Argentiaába utaztak. A pozsonyi xaupából 36, a túródból 48. a nyilraiból 11, a zólyomiból 85, a Hotólból 93 éa a kaaaal xaupából 120 an vándoroltak kl.
— Szabák réaaéret Zeug, Doublage, Peru, Kasztor, Rechant és kellékek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa áruházába, Erzaébet-tér.
— Sir WUIIam Good -látásik Budapestről. Sir Willlam Good, aki másfél év óta dolgozott a magyar kölcsön érdekében, most hogy a kölcsön munkálatai befejeződtek, elhagyja Magyarországot éa kedden utazik el Budapestről. Sir Willlam Good távozása előtt kijelentette, hogy a magyar kölcsön elhelyezése külföldön jobban siko-rült, mint remélni lehetett. Magyarországnak legnagyobb érdeke, hogy a Nemzetek Szövetsége által megállapított rekonstrukciós terveietet végrehajtsa, melynek eredményekép megindul a külföldi magán tőkének az országba való beáramlása. A magyar barát angol egy nyilatkozatában kijelentette, hogy bárhova kerül, mindig Magyaror-azág érdekében fog dolgozni, mert őszintén megszerette a sokat szenvedett magyar népet.
— „Tetra" csecsemfi-kelen-*yék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-
" Ut i. szám.
— D. M. C. harisnyák éa aokolk raktáron. Előnyük, hogy sajátjuk, bői javíthatók. Fejeláseket el váUsü FjUpp kötöttáru gyára Szombathely.
— Fttaxerkereskedők figyelmébe ! A klskereakrd-lmi aru.l-táa réazére 1924. évi juüua hó 21 tői kezdődő hatállyal érvényéé irány árjegyzék átvehető Roienfeld Adolf Fiai cégnél. Fő ut 4
—- Tlazta len törűlkö\'ők d\'b. ja csak 45.000 korona fűrsl Jó.aef Kékcslllag divatáruházában.
— Leszállították az érték papírok forgalmi adóját. A pénzügyminiszter hatályon kivül helyezte azt a kormányrendeletet, hogy az értékpepir forgalmi adó nak ezer koronánként 3 koronás tételét 5 koronára emeli fel. Folyó hó 21 ével kezdődőleg az értékpapír fo galmi adótételei ezer koronánként a következők: Magyar államadóssági kötvényekre vonatkozó ügyletekben 20 fillér. O.zta-I ék papír-réez vények nyereményköl-ctönköt vén vekre vonatkozó ügyletekben 3 K, egyéb értékpapírokra vonatkozó ügyleteknél 40 fillér.
— Lópokrőcok legelaőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József és Társa áruháza. Uradalmak réazére gyári árakl
— Kivándorolni szándékozók figyelmébe ! Az Egyesült Államok tfkonzu-látuia a következők közlés sro kérte fal a M T. I-t: Aa 19\'-4 évi amerikai bevándor-Usi (örvény ét a hozzá tartozó végrehajtási utasítás megérkezett a főkonzulátusa A (e-Jesleges utánjárások, kiadások, idővesztegetés és céltalan actorgások elkerülése végen a a főkomutátus értesni a kivándorolni szándékozókat, hogy a vízum kérvények beterjesztése alkalmából az alant felsorolt ok iratokkal személyesen kall a főkonzulátus utlevél-láttaraoző hivatalában (Budapest, IV., Szemmelweisz-utca i.) jelentkezni: l. Az amerikai Egyesult-Ár.amokba szóló kérvény 2. Minden egyes személynek csatolói kell a karenleló lovaiét ét születési bizonyítványát két két példányban. 3 Csatolni kell toviobá minden lü évea falüli személynek erkölcsi bizonyítványát két két példányban (az ÁlUm-rendőtség, vagy helyi hatóságok álul kiállítva) 4. Minden katonaköteles korban, vagy azon felül levő férfid, kél-ket píldány-ban msllékelnl taitoaik a leszerelési, lel-mentési, vagy aUalmit\'aosigl igazolványát 5. Mioden személy réscére két-két pé diny-b»n kiállított orvosi bizonyítványt, melyben igaioloi kell, hogy szellemileg tökéletesen cp. tüdővészben, vagy valamely vlsszatajüitő, vagy ragályos bolegségben nem szenved. 6 Minden oty okiratot, mely szükséges lehet a fél jogainak bizooyitisira, vagy helyzetének megvilágítására. — Amennyiben valamelyik okirat a felsoroltak közül hiányoznék,
a jelentkezés teljesen céttalác,, mert a főkonzulátus az ily kérvényeket a hiányzó iratok folytán nem vehoti figyelembe.
MOZGÖFÖlTKÉPSZIIIHlJZ.
Uránia. Kedd—azerdr. 6, 7,8 é/9 órakor Messalina I. rész. A legnagyobb axabisu történelmi fii mek egyike, értiakes és érdekfeszítő tartalommal, paxar díszletekkel, monumentális tömegjelenetekkel
(50.000 statisataj. Patríciusok orgiái Messalina buja, azerelmei ás kegyetlen vérengzése a gyönge Cladius uralma alatt, a Circus Maxlmus quadriga veraenye nemcsak paxar látványt nyújtanak, de történelmi érdekasaágűek Is.
Felemelt helyárakkal, kedveimé-nyek érvényesek.
SZÍNHÁZ.
Iglói diákok at táblás ház nézte végig vaaárnap délután. A kanizsai közönség megalkotta, a maga kiforrott véleményét Asazonyiék tár-aulatáról éa az a vélemény — hogy Asszonyi László társulata a vidék első színtársulata. ErthetŐ, hogy a páratlanul szép előadásokat és Asz-szonylék komoly művészi törekvéseit a kanizsai közönség telt ház zal jutalmazza.
Pompadour második előadása zsúfolásig megtelt nézőtér előtt, a legfényesebb siker jegyében folyt le A telt ház a müvéazeket is ambicionálta, akik az első előadás "épségét mossze túlhaladó játékot produkáltak. Nagy és frenetikus sikere volt Arany Tllla primadonnának, aki teljesen átélte Pompadour maiquise szerepét éa az érzések skáláin rendkívül finoman játazott. Keleti Árpád René megszemélyesítésében legjobb kreációját nyújtotta. A tehetaéges fiatal bonvivant tudásának legjavát vitte játékába, amit a közönség sok tapssal honorált. Molnár Aranka, a kanizsaiak dédelgetett szubrettje oly kedves és eleven színekkel alakította Belottet, hogy egyes jeleneteit és táncait hiromsror néfi-yazer is meg kellett Ismételnie. Stünní nem akaró tapsorkánnal honorálták felejthetetlen játékát. Jávor Antal, a kitűnő táncos komikus igazi elemében volt ismét. Frappánsul felvidámító színeivel, táncaival, mindé mozdulatával, frissen áradó temperamentumával használta ki a megmulattatás lehetőségeit. Somoss Erzsike naiva Madeleine grófnő megszemélyesítésében kicsi, de hálás szerephez jutott, amit dicséretreméltó igyekezettel dombo ltott. Arkossyról már megírtuk, hogy a táraálat nsgytehetaégü tagja. XV. Lajoa — egyik kiváló alakítása. Sokat mulatott a közönség Gáspár Iván buffó-komikus rendőrfőnőkén, melynek zamatos humora viharos tapsra ragadta a közönséget. — Romsich Iván, Vértes Károly és a karszemélyzet is elismerésreméltó játékkal hozzájárultak az est alks-réhex.
Hazudik a muzsikaszó — Somogyi Ferenc mBkedvalő vendégfelléptével. Aaaxonyi direktor, kl sokat hallott a kanizsai műkedvelők nagysikerű előadásai felől, elhatározta, hogy legközelebb fellépteti a kanizsai műkedvelők legjelesebbjeit. így elsősorban So mogyi Ferencet — aki eddigi kanlzasl műkedvelői azinjátazásával feltűnést keltatt. Somogyi a Kis-kadett, Debrecienbe kéne menni, Hazudik a mutslkaszó c- operettekben, stb. táblás házak mellett oly nagy sikert aratott, hogy a fővároai lapok is foglalkoztak művészi tehetségével. — Értesülésünk szerint Somogyi a jövő héten fog először fellépni kedvenc szerepé* bea a Hazudik a muzsikaszó ope-
retteben, melyben Molnár Aranka lesz a partnere. Somogyi fellépése Iránt már most Is rendkívül nagy ax érdeklődés. Somogyi után Bá-gyonl Szabó Bandi fog fellépni.
Marinka táncosnő. Pompadour után Jskobsohn- és österrelcher háromfelvonásos operetijét Marinka táncosnőt táblás ház nézte végi,. Keleti Árpád mint elegén. Iván herceg, Arany Tilla mint Marinka 2"d«í|tották sikereiket Molnár Arankának egyes jelenetei-néi nem lett volna szabad a komikumot túlzásba vinni. Vadnal János elsőrangú játéka azonban Andrej tegnapi szerepében nem ludott kivetkőzni Peter cár hatása alól. A diadalmas asszony c\'rjának hangját és figuráját haeználte. Jávor Antal cézárja, Vértes Károly Wsbater lordjs éa a kisebb szereplők jók vnlt.k. Ma eete Kéktzakáll nyolcadik felesége kerül máaodizbcn előadásra. Danis Igazgatóhelyettesnek, mint rendezőnek ügyelni kell arra, hogy a merész jelenetet erősen tomoitaa. A azinlap „ciak felnőtteknek" jelzi az előadást. Ml egy férfiest kategóriájába sorozzuk, amelyen leányoknak nem illik megjelenni. Már egvizben kifejtettük, hogy a kanizsai közönség nem hioe a hálószoba jeleneteknek, hisszük, hogy Asszonyi direktor ezt a jövőben reapektá\'ni fogja. (♦)
Heti műsort
Kedd: Kéktzakáll nyolcadik fe-lesége. Vígjáték. Csak feinőiteknak.
Szerda: Aranymadár. Operette újdonság.
Csütörtök: Aranymadár. Másodszor.
Péntek: Szidike. Újdonság itt először.
Srombat: Marinka táncosnő. Operett itt másodszor.
Vasárnap délután: Pillangó főhadnagy. Operett.
Vasárnap este: Aranymadár. Operett.
SPORTÉLET.
A ZTE Va. váron. A Zll.eger-aie,l Torn.-Efyl.t vaiáraep 1 : 0 vcr.iífct ax.nvedett V.ivároa .1 ottani aport.gyl.t fotb.ll ca.patitól.
NTE-KAOS«, T.,a.P dálután játiiotta a Kere.k0d.lml Alkalma, aott.k 1.,Ifjabb .portfárdij. .1.6 mérkőié.át . aieaigyár mell.hl pályán axápaiámu közömig jelenlétében. Eredmény 5 : 1 (2 : 0) •« NTE j.vár.. Akeidö .portaiakon-tálynak aa n.Jyoa a,ép .r.d-mÍB7\' °"rt « ell.m.rt nevü NTE n.k a.m .Ikerült gól nélkül •IvIddI. a fyöxelm.t.
A páriái olimpiáéiról
Piti1, jullu. 21. T.ja.p véj.t írt .1 olimpián na,ybet«. Kit >«■ a.ayá, vaa m(g hátra. A« «tr\'k
ZALAI KÖZLÖNY _
1924. lu\'lu. 22.
•X Skolvlváa, •melyet mir enty kezdtek, de caak izerdán lejezsck be, a míalk pedlj: » kerékpéroe verzeny, amely caGtörtökön veeil kezdetit 4a vaalrti.pis tazt. A* 5kolvlvó-verzeDyen Mzgyarorzzáf • D>k nioczeoek reprezeotínaal, a kerékpíroz verzenyeD ott vannak legjobbj" iok. A nemzetek zporter»dm4nyel uizizben : 1. E^ya
aült-Allamok 217 ponttal. 2. Svíd or.zlf 58 ponttal. 3. Anjll., 4 Auzitrilla. 5. Francl.or.záj, 6. B.lllom, 7. J.plo, 8. Dini., 10. Ujxélend, Svíjc 4a Hollandi". A kilencedik helyen zllM.2yarora.4n t, C.ehora.ig 2\'/, pontt.l, a 14. helyen pedig Auz.lrla Ia Luxem burj: 1 — 1 ponttal. — A nemzet-közi .akkmirkízía eredménye: 1.
Maltera.n (Latlora\'il). 2. Apichenk (Lattoraeii), 3. Enve (Hollandia), 4. Vajd t (Meyyaroraeeg) 4a 9. Havai I (Megyzroraiig) Nemzeti ezoportok azerlnt: I. Czehor.ziy. II. M.jyarorzzí,, III. Svijc, IV. Arfantlala. — Az olimpiai tennlaz-verieoy.k férfi párol döntőjében ax zmerikal Hunter—Richárd pír 4:6, 6:2, 6:3, 2:6, 6:3 arányban
meg vet te a Cochel—Brognon francia párt. — A Parlaböl h.ratárfi ma-tyar vívók holnap délután 2 ára 50 perckor érk.znek mef a gyora zal Budapeitre.
A budapesti tőxfde záró árfolyamai.
."d.p.T.M«..d. délután , ör.l a*,6»,...,.».l ■ -a...-...*,
ADtol VHT Hull
Api/ —
M>ÍT. HH. ioo
"u
01.-M- t»ak «c.JO
Oaity. Hit ■;•>
a Tözsoa
(Saját todóiltóok telefonjelantáie) A mai értékpapír piacon tartott nyitás után élénk forgalom alakúit. A vezető papírok piacából klin-dúlva áremelkedés Indult meg, mely egész zárlatig eltartott és az összes értékekben megfelelő emelkedés jutott kifejezésre. Az árjavulás a középpaplrokoál 20—30*/,, a nehéz pspiroknál 100 000 korona árnyé reséget eredményeiéit. A kedvező hangulat kialakuláaát elősegítette az a körülmény Is, hogy Bécsből szilárd irányzatot jelentettek, minek következtében az arbitrázs értékekben véleményes vásárlások kezdődtek. A kosztpénipiicon ma nem volt üzlet. Az Irányzat zárlatkor szilárduló, forgalom élénk.
Utótőzade. Irányzat tartott. Kereskedelmi B.nk 1335, Levanle 260, Cukoripar 2875, Mezőhegyes!. 242, Georgia 504Vj. Fegyver 1670, Ganz DaDublus 3425, Magyar Hitel 598, Nova 178, Osztrák Hitel 171, Salgó 605, Hazai Bank 174, Angol Magyar SV/t1 Ltszámltoló 85, Kőszén 3330, Magnezit 2325, Urikáayl 1100, Egyesűit Fővárosi 159, Pesti Ha-zal 4.
Esti magánforgalom. Irányzat tartott. Forgalom Igen csekély. Magyar Hitel 600, Hazai Bank 175, Kereakedelml 1350-60, Peatl Hazai 3975- 4000, Salgó 605—10, Kőazén 3325—50, Rima 140, Ganz Danu blus 3425-50, Villsmoa 1675, Cukor 2900, Mezőcukor 236.
Termánytösade. Buza tlszavl-
dékl 76 kg-oa ó 387500-392500, 79 kg-oa ó 390000—395000, 76 kg os uj 380000—385500, 78 kg-os uj 385000—390000, egyébvldékj 76 kg os ó 382500-387500, 79 kg-os ó 315000—390000, 76 kg-os uj 375000- 380000,78 kg-os uj 380000 —385000, rozs ó 320000 - 327500, uj 320000—325000, takarmányárpa 310000—330000. tenjerl 327500— 332500, zab 360000—37C000, korpa 235000 -245000, repce 500000— 590000.
Irányzat továbbra ls szilárd. Buta továbbra ls emelkedik 5—10.000 koronás árnyereségre tett szert.
Hcrr. ul. J. b. HuDCtm [£4Hl»o •
U.Caab Ipart. P<>rjalril Km. Hitel
Ml<yar-Nén«t
K4ap. Jalták* Vároal k«nk v Uirtar ti
Kema.b.éetak. jj Kartak. 8. 1555 Udoo — <
Ama. t. >4(1 S » » Bj ZSIatoaltOk «a Takartkok Balrároal ip, Sí.jo UpOtT»re«l ti
P6*in»l 157 Kbtiáajal Tak.
állal. Tak. I}}
KokiU U4
Hatat a\'-iö ]«?•>
ElaSU.Ulal. 161)9
Foodéf* no
Macy.-Fraa<la 475
Pitria
kf almok Back B.
Bon.-M. I
Coo««4la BílM.-aabal Bodapaatl i:
TMkiuta.
Glaalla •
lUcjlna
Kiri.\'psaloa
Viktória s:
Tr. DaoaWa
Éaaakl l.lo
Sala iv Ifi STa
KobO i!<
latraa t«(la -
Kflb. síit -
MkfTrtalt 1|C<
Ma tr- aipb. «S
Áll. Kfliaío JJio
Kcr Aíüla -
MöHaiée i!
Najjl-lioojl «4«
| SaJOkOOÍOl IC
; SalfO <<•\'
Ujl.WI UJ
| UnlO blflyi V VrUlorl \' H« | CMptil m-
4 Nyomdák
Albtoatuta Ije
Praokllo >!
Gioí-íi >1
Pallai t»3
Révai tC
Rl«i4r t<
SuphiM\'jtn 7-
UillcOaem —
wckSIW :
VaimlTtk
11)9
Ma<y" »<*\' Bi^a léaa
Méi!««
M<40»
! Olomaren"
Cbiadolr VtSTlfar Vatoeejíf
Ro*bmtlU»
S(b!«k
Scbui:«r
T«a<»ca t\'oilia Volkta Wíntt CmtIi*«p
• Hinl Hooi la
Kroot<r(a*
Miákold k4i:ii Viroil
Allart

C«lk7
GuB. Óim PiMlo »zi P««"a/ Flelmik. Fraakl" Oau-Dao. Oaaa.ViU. I G«p éa »aajl CySltf
Kaaiab Kiaalic*
KCkea Ltot Liptik
Exd-J M. Llojrá \' Mlk>naok7 I réiraiali la
Líct4i« | Oéa
KtzMnyal
SiUTÖoia
Tbék
Naakl
Zeotak
PaDaok -
Ertítln. Ipart.
Aáfta «io<
Allaatlka >•
Tnat \'"I
Cokii r*y Aruk
Dt leskor — llorril fik. Cukori; ir
Georgia jua
Meatb. rak. ii >
StumttM l»)0
OcaAo 4?
Caiccri It-S
Saallrnl i^o
l\'íapókl II
VIU. pcaa(0 )\'-
Toaajl >0
Halkmak. II OAa. VllUtooa
8cj. Iz.4 Jti
J-at UiO 5 1
vaiaa. rill. -
Alt. gia S-)
Lé(aiMt (l)
PtTiroal |J< Kirllyaí\' Po-flrl i6l
Tcra aéi BirOi l Ketlarltb Réaaréoyibr
Qacbwiodt Saéckéots
KaAJlod*
TezUI
loia I
K éa laolpar
Unió itllll Crj ipiomo^ SI4T4-K6I4 W. TaitU OolSbers
Gjíri testW JK»«<J
SpOdiem • 5»
Fidra
MCuIZT1 150
Salkra 4Í
Viczlar «\'
Ch\'.ooia
^aolca tig
iCtUll aC
Ki«io D.50
KkiiHÍ
Téfék 5\' 17
Uat-O*
Kniooteiek
Dorocl l«
Dlu\'.l ímH
Kflito -i
Kibal
540
<6
Takloo 17*
T*nl ctpí
Uc.W a»\'oO- 16
Siotookl s.«
Za^7*apálf.
Blrdl
Királyaoie 51
Varat foes-
BOol bo
Bia.aOt 460
Corrlo Hím
PapVt 4:
•1
Sta«fil«
«4«
Mkcr..Né«ai 450
T«al Bpeai
VMiabnfcank
! O, 6ii b4r
Sertéaváaár. Felhajtottak 2100, eladatlanul vlaszamaradt 450. A vá-aár közepea volt. I. r. 24000—24500. Közepes 23000 — 23500. Könnyű 22000—22500. Szalonnás fél.ertés 29000-30000. Lehúzott hua 28000 — 30000 Sózott azalonna 27000 — --. Szalonna--. Zair 29000.
I diviu-kDipont nivatslss árfolyamai
Valuták
Aacol iont jjiooo-jjtíoo Caeb koioaa ipo-1440 Dlole sjo s70
Dollár Iojoo-Siioo PraocU b. 4140 4170 Ul 140-JÍJ
Ur»a
jto fc
U«a S440-5J40
üio kor. 11740-11150
Otau. »o«. Ilj\'40-ll5\'t0
S»l,tl tiaoi 14550-149^0
Hoi:ib41 It. 10150.5115a
Bal(a frank 17CO !SOO
Stíd a«. llltMlHO Ncjri< kor. 10640-11010
Devizék
Asatardan 50510-51070 Balfilfl C5O07O
Bokánál 550-1Í5
BrtiMl 5710-JÍ00
Kopac&Ua IIÍ40MM0
KriaalUnla 106(0-11010 Loofloo 554000-5!>500 Ml\'. 5470)540
Pirii Ptiji
leío

115-90-115 to 14750-145^9
magyar korona kUlföldl hivatalos jegyxéaeli
Bécs . Berlin . Prága .
Deviza
tecsip ea
87 i8725 . 5124 í — . 417S01 41750 Newyorkban 12
Valuta ictoap mi
—!S575 —|4&7U 410: 411
Zürichi sárlati
Páris 2830-00, London 1400 00, Newyork 547 50, Bruaael 2530.Mall.nd 233V00, HolUnd X07>1 „ Berlin 131*5, Wiet.77 26,Solia400CO, Prága 1622 50, Budapeat 69*00, Bukarest 245 00, KaidiAd 650 00, Varsó ÍW W-
Felelős szerkesztő: * lőazcrkcaxtő Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Kőnyr-kereskedés RT. Na/tykanlzsm
Apróhirdetések
Hátizsákok
SCHLESS TESTVÉREK ESS-......
különféle kaphatók
Hirdetmény.
Nagykanizsa város belterületén legforgalmasabb utcájában
lakóház nagy kerttel
beköltözhető lakással
eladó. „
Bővebbet dr. Hajdú Gyula
nagykanizsai ügyvédnél, Eötvös-tér 28. szám alatt, naponként délután 2 órakor.
Szigriszt László
Ingatlanforgalmi Iroda
Fő-ut 8. sz. (Bazáo Telefon 150
elfoglalható hátak, kertet \' aaainhétak, kliebb - Nagyobb emeletei
Eladó házak:
olcaífcb magánháiak. hitak. Oxleihixak.
Eladó birtokok: hoMai. eiép lakásial,
gat-iatági épülettel. Balaton partján IOO RaM<<. Egemc-a vtdékén IzO holdasé — lad«k a kíaelfcei éi rMéken. 40 h
.. .. buliéit, épület nélkül. Tibb nagyobb malom éladé. CxlcthclyUízek, I0ai«r3z!ét árural éliiék. V.nóéjia bérlet Alad4.
Uzletáthelyezés.
Ériesitem a naRyérdemO közön-ségtt, hoRV F6 Ut 22. sz. házban levő
szőrme- és szíicsüzletemet
visszahelyeztem Klnizsy-Utca 21.
sziim alá. Kérem a n. 6. közönság lovabei süivcs pártfogását.
Ti8zieloiiel
FORGÁCS REZSÓ
»6rm» és stOaíru Ozltts sij Kinlaay-utca Sí. síim.
ÍGABONa és aru-! kereskedelmi r. t
NAGYKANIZSAI FIÓKJA
SUGAR-UT 2. SZAM.
1 Sürgönyeim GÓKER. Telelőn 154. sz.
|| Legmagasabb napi áron vésíroi |
gabonanemQeket, repcét, magvakat, httvelyeaeket stb.
Uatoroaolt aaeiát v.gy )6 <»aláin4l «ere» ter tnieüisena Iparoa fiatal ember, kiadecao _
BtnUó oUaón Kioi»iy-o kUebb Iioba ai.ul. három aa4 ciía.ek, f-iiwr.tk éa «ST
Az ércpénzek beváltáai árfolyama t
Ezüst egykoronis 6000— ©400, kétkoronás 12.000—12.850, forintos 10 500—17.500, öt-koronái 31.60*3—33 00^, arany t\'xkoronás 165.000—175.COO, arany huszkoronit 330— 350.000, platina gramonkínt 230— 2«O.00»\', szioarany 52.500—53.CK.O, szinesüst 1500— 1 1600 korona.
szubadoshAtyús
tanulók
fizetéssel feluétetnek. s
Legjobb
pergament befőző papir
nagyban éa kicsinyben kapható
Fischel Fülöp Fiai
papIráruh&zábaQ
Nagykanizsán.
M
STOEWER Írógépek
eredeti gyári árban kaphatók
BRANDLSÁNDORNÁL
deAk-tér 2.
Irógépssalagok éa kellékekt NT irófltpjavltö műhely 1
Használt IrOgépek Jutányos irbanl 4W
Tisztelettel van szerencsém értesíteni 1 6. közönséget, hogy Üzletemet
megnagyobbítom
és Csengery-ut 1. alól augusztus 1-én
Fö-ut 13. szám alá
a Bogem-leder palotába helyezem. Teljesen uj és modern be-
rsndszts s a legnagyobb igényeket s kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérdemd közönség becses pártfogását továbbra is
furmen imre
C>engery-ut 1.
Nagyvan clptaa ét cztzmadla munk4z venj-es Íí finom muokm auguaatua ala.lér. talvétattk.
Nyomatott a Zrlovi Nyomd.iüai éa Kijnvvkci.esktclíl R. T.-n4l. Na^vlamiaáu. (Nyomdavezttí: üíoobeck Kirolvl.
63. évfolyam. 167. arám
Nagykanizsa, 1524. julius 23. Szerda
1200 korona
POLITIKAI NAPILAP

g»erk«iitfl»cc <1 kiadóhivatal Pí-ut Interurbán-Telefon 7S., nyomda 117. es. Főszerkesztő: Benedek Rezső. ■1AC1..14.I Sm RiT bóra "47000 korona Utrou hóra a 1000 korona.
A főbiztos második jelentése Magyarországról
Budopest, jullui 22. Jeremiás Smlth nép»Jövetségl főbiztos Magyar o rszág szanálásiakciójáról axóló mázodik jelentését most küldötte cl Genfbe a népszövetaég főtané-caáboz. A jelentéa általában kedvezően nyilatkozik a magyar sza-náláal program haladásáról éa kedvező megítélésben látja Magyarország jövő gazdaaágl fajlődéaét.
A jelentés szerint az államháztartás mult havi deficitje 11 millió aranykorona, ez azonban azzal Indokolható, hogy junius hónap adózás tekintetében Igen súlyos volt.
A jelentéa rámutat továbbá arra, hogy általában örvendctea javulás mutatkozik az állami bevételek, különösen a dohány, só, cukor bevétel.k tekintetében, amelyek a kontecrp\'ált ősszegnél jóval többre emelkedett. Megemlékezik a főbiztos a tisztviselők fizetésemeléséről és haogsulyozzs, hogy Igen nagy tétel jut a költségvetésben a tisztviselők fizetésére. Nagy megnyugvással éa megelégedéssel állapítja meg a jelentéa azt, hegy a korona már stabilizálódott éa annak stabl-lizációja biztosítottnak tekinthető.
Ennek folytán a legjobb reményekkel tekinthet Magyarorazág jövője felé. Igar, hogy a munkanélküliség bizonyos mértékbenemel-kedatt, aionbsn ezen a téren Is rövidesen javulás várható. A jelentéa végezetül nagy őrömmel konstatálja, hogy a külföldi kölcsön-jegyzések milyen jól sikerültek és igen elismerően nyilatkozik Telcszky János éa Bark Péter volt oroaz pénzügyminiszter missziójáról.
A londoni konferencia nem határozott Németország meghívása Ügyében
London, julius 22. A konferencia albizottságai folytatták a Ruhr-vidék gazdasági kiüritésénak módozatairól megkezdett tárgyalásaikat. Az anyag rendkivül bonyolultsága ellenére la a tárgyaláiok jelentékany mértékben előrehaladtak. Elvileg teljes egyetértésre jutottak a tegnsp este óta tárgyalt Diwes-tarvezet szakértői jelentésal nek vitás kérdéseibon. Vitás pontok még főkép a bányák, a Micum-határozatok, a vasutak helyzete éa akörül merültek fel, hogy Németorazág Ipari vezetését visszadják a németek kezéba. A bizottságokban megoszlanak a vélemények s Igy érdemi határozatot nom tudtak hozni. A nagy anyagtorlódás ellenére Is remélik, hogy ss alblzott-ságok Időben befejezik feladatukat és megteszik jelentésüket a bízott-
A Ruhr-vidék kiüritése
London, julius 22. A szövetségközi konferenciáról a limes a következőket írja: A Ruhr vidék kiürítésének első lépése augusztus 15 re várható, amikor a megszállt éa meg nem szállott területek között fennálló határvonal megszűnik és a német tisztviselőket visszahelyezik hivatalokba. Ettől a naptól kezdve a Ruhr-vidéken nj rendszer lesz, mint jelenleg a Rajna vidéken van, kivéve a vaautl szolgálatot. Augusztus közepétől számított hat hét vagy két hónap múlva, azaz október 1 én, Illetőleg 15 én a Rnhr vidék megszállása gazdasági szempontból teljesen megszűnik, föltéve, ka a Dawes féle tervezet érielmében sikerül a vaautl szolgálatot a németekkel együtt megfelelően megszervezni.
aágnsk ms eatlg, maly esetben holnap teljes ülés less.
London, juliua 22. Macdonald délelőtt felvetette Németország meghívásának kérdését, de a kon ferencla ezűgyben nem hozott határozatot. A francia jogi szakértők át fogják tanulmányozni az sngol delegáció álláspontját tartalmazó jegyiéket a akkor fognak dönteni, mikor hallgaasák meg Némttor-szágot.
London, julius 22. Clemenltl pénzügyminiszter tanácskozásokat folytatott Hughes amerikai államtitkárral, kinek tiszteletére aste az sogol trónörökös jelenlétében lakomát rendeztek. Az államtitkár pohárköszöntőkre adott válaazában kifejtette az amerikai kormány álláspontját Európa mostani nehéz Idejét illetőleg. Kijelentette, hogy Európa számíthat Amerika segítségére z gazdasági újjáépítés munkájában, ha az épitő munka rend-azere és módja azt lehetővé teaii.
Aláírják az olasz-jugoszláv kereskedelmi szerződést
Belgrád, juKus 22. A* olasz jugoszláv kereskedelmi konferencia tiz konvenciót dolgozott kl, amelyek az uj kereakcdelml azerzŐdéa kiegészítésére szolgáinak. A konvenciók a postai trsnsltoforgalom-ról, a sürgöny és távbeszélőforga-lomról, a régi fiumei vaiu i h>ló-zatról, az állategéazségügyi, bíró sági hatásköri megállapításról szólnak. A konzu\'l konvenciót szombaton aiintén befejezik éa aláírják.
Bolgár komitácsik támadása
• Milánó, julius 22. Szalonlkil jelentések szerint egy komltácsi banda, amelynek egy réazo bolgár egyenruhát viselt, a keletmacedóniai határon több görög őrséget megtámadott. — A komltácsikat visszaverték.
A brazillal felkelők veresége
London, julius 22. A brazíliai nagykövetség közli, hogy a felkelő ket Sso Paolo mellett, ahol a kor-mánycsapatok operációit Igyekext.k megakadályozni, lulyos veszteséggel visszaverték.
Amerika nem Ismeri el Honduras uj elnökét
Washington, julius 22. Az amerikai bbrmány Toitando tábornoknak, akit a hondurasi felkelés után Honduraa elnökévé neveztek kl, tudomására hozta, hogy nem ismer cl olyan kormányt, smdynek feje forradalom vezetője volt.
Kommunista alakulatok támadása Szófia ellen.
Szófia, julius 22. Fegy verea kom munista alakulatok éa aorkatonák kötött vérea uícal harcokrá került a sor. Az ütközet során tizenkét közlegény, három altiszt és három detektív meghait. Ezenkívül Igen sokan megsebesültek. A kommu nlsták napokon keresztül készítették elő támadásukat. A megorŐsI tett katonai csapatok végül azután menekülésre kényazerítették őket. A zendülők körött több oroiz kiküldöttet ismertek fel. Az uj vérea események a bolgár fő/árosbán egy mgyszabáiu akciónak egyik mozzanata. At utóbbi hetekben ugyanié az orosz azovjetkormány mind erősebb propagandát folytatott a Balkánon.
Tizedszer szavazták le az angol kormányt
London, julius 22. Az alaóházban a kormányt a munkáslakásokra vonatkozó tőrvényjavaslat vitája közben 201 azsvazattal 155 azava-zat ellenében leszavazták. A kormány vereségének nincsenek politikai következményei.
London, jullui 22. Az alsóházban a lakáatörvényre vonatkozó módo-sitási javaslat tárgyalása során a kormányt 137 szavazattal 112 szavazat ellenében leszavazták s őzzel a kormány tizedik vereségét szen-vedte el. — Az egészségügyi mi-nliztar kijelentette, bogy a kormány a Hiz döntését elfogadjs. A Ház határozata nem vonja maga után a kormány lemondását.
A takarékbetétek
feltámadása felé
Sokan várják vlsssa azokat a jó Időket, amikor még a megtakarított koronákat be Tehetőit vinni a takarékba éa hónaponklnt vagy évenklnt jóleső megnyugvással számítgatni: most már onnyi megtakarított pénzem van. Itt Is, ott Is sokszor halljuk a kérdést, mikor tér viaaza megint az az IdŐ, amikor a takarékbetétek feltámadnak?
A korona atabllizálódása teazl aktuálissá ezt a kérdést, mert aa nagyon természetes, hogy amíg a pénzünk máról holnapra órláai utat tett lefelé az értéklépcaőn, aenkl-nak aem volt kedve pénzét bankokra blznl. Moat azonban több körülmény la amellett szól, hogy hamaroaan Ismét mindennapossá kell válnia a betéti rendszernek.. Így a bankoknak Is érdeke lesz ez, mert sok konjunkturális üzletág megszűnik s vissza kell térnlök a békeévek legszolidabb Üzletágához: a betéti rendszeren alapuló hite-lezéiher. Másrészről a bankok egyre nehezebben kapnak majd jegylnté-zetl hitelt, tehát a pénzszűke és a megnyilvánuló kölciöakcrealat azln-tén arra fogják kényszeríteni őket, hogy elfogadható feltételek mellett állítsák vissza ezt az üzletágat. Egyes nagyobb fővárosi bankok részéről történtek is már kezdeményező lépésok ezirányban, ameny-nylben 10—20 százalékos kamatot ajánlottak fel a betevőknek. Ha es a kamatláb általánossá válnék, feltétlenül tódulna a tömeg pénzével a bankba, hiszen a kosztpénz jó-Ideje nem gyümölcsözik mfr any nyit. Igen nigy akadálya a betéti rendszer ujjáéledéiének a háború alatt értékét veaztett betétek miatt támadt blzaimatlanaág, de ez Is előbb-utóbb megszűnik. Ausztriában például s betétek igen szép erényben növekednek, — Igaz hogy ott hivatalos helyről is komoly lépések történtek azlrányban, hogy a bankokat elfogadható kamat fizetésére kényszerítsék. Az osztrák postatakarékpénztár 9 azázalék mellett fogad el betéteket s mlval a postatakarékpénztár betét amellett, hogy legbiztosabb, a legkényelmesebb Is, a bankok csak ugy kaphatnak betétek révén pénzt, ha 9 százaléknál magaaabb kamatlábra rendezkednek be.
Zürichi zárlati
Pitiz 2802 00, London ta£8 00, Newyor* 643 50, Briissel 2526, Mallasd >3i2\'50, Holland ti 8-50, Berllo 130 00, Wien 76r50, Soila 400 CO, Prága 1612 60, Budapest 69-00, Bukarest 24500, Belgrád 647-50, Varsó ÍOÖ OO. •V többi változatlan.
zala: kczluny
1924. jullui 23.
Tábortűz mellett
A nagykanizsai 74. Tőrekvéi cserkészcsapat táborozásából
.Mórichely. Juliul 23 Elte van, este, szép cundei este, □evetnek ránk ■ cilllagok. Kis tá-bortűxűok már kigyúlt ■ ■ tüz apró szlporkái vígan röpködnek az Illatos légben. Az erdő kíh*lt és minden oly nyugodt, mint az erdó fái és a távolabb elterülő halastavak alma tűkre, melyeket moit nem himbál a könnyű déli szél. A kis madárkák hangverseaykara la már cssk leheletszerű planókban zeng és a halotti cieudet csak a távoli harangszó kedves cilllogelése zavarja meg néhány pillanatra, meg a pattogó táborlűr, melynek láng nyaiábjsl fantaaztlkussn világítják meg a cserkészfiuk munkától, életkedvtől és egészségtói kipirult arcát. Már mindnyájan együtt vagyunk és feszült figyelemmel ülünk a tüz körű\', mely vörös cilkokat fest Bogyay segédtiszt szellemfehér hálóingére. S most — egy flu megtöri a slrl cseedet és elkezdi a mesét régi, szebb Időkről, daliás Nsgymsgyarorsxágról, híres férfiak ról. Majd felhangzik az ének a fiuk ajkáról:
.Nem veszhet el Mafyarettság Sohasem, soSzsea .. .*
... Géza most egy hasáb fát tesz a tűzre s az tovább lobog .. . most egy másik fiu elmeséli cser-készé\'ményelt, azután sorra kerülnek a cserkésznóták, kedves tréfák, miközben a tűz vígan pattog tovább s a halvány hold képe egészen fsrkasszemet néz a sok kíváncsi cserkészábrázattal...
Moit ismét némi ciend áll be és Zsiba segédtiszt előveszi rövid tábori naplóját s feszült figyelem közepette hsrsány hsngon olvassa fal a mórichelyl táborozás tőrténe tét: ... julius 10 én Icdultunk útnak verőfényes Időben, Ebcrhardt Béla Igazgató „Ven! Sancte* ja után, Mórichely felé, ahol az Idei táborozást Bárcxay Ferenc kamarái jóvoltából lefolytathatjuk. Rövid menetelés után megérkeztűak a táborhalyre, egy rrgényesen azép vidékre, ahol szeretett házigazdánk szíves utmutatása után hozzáláttunk a sátrak felveréséhez. Ezzel hsmar elkéazültüok. Hála Vegele parancs nok biztató szavainak éa a kék égre tornyosuló hsragos fellegeknek, melyek a ragyogó nap pere mét pár pillanat alatt sötét gyász-fátyolként borították. S megindult a frlis hidegzuhany a szalmazsákot tömő cserkészek nyakába. De se-baji Annál e\'őbb elkészültünk s este s órakor már várt bennünket a puha szalma-fekhely, hogy milyen jól aludtunk ezen első éjjel, bizonysága az a sok szép álom, amely betöltötte a cserkészfluk képzeletét, m\'dőn a tarka álom elvetődött arra pillangó képében.
Másnap tábori munkák: árkolás, konyha, szemétgödőr ... s ki tudná elsorolni azt a sokféle munkát, mely ciak ugy égett a fiuk keze alatt. A többi napokon szintén bőven kijutott a tábori munkákból, de most már a fürdés nyújt üdülést a jól elvégzett munka után. Igy telnik múlnak a napok vidám-
Első lépések az áru-piacok megnyugvása felé
Egyes cikkekben 5-10 százalékos áresés tapasztalható - (1 vám-szállitási és Uzletbér költségek emelkedése nem okozott drágulást
Ugorkás üveg
literbe
300 kor.
2
Nagykanizsa, joliua 22
Gazdasági életünk vilságos óráiban örömmel köazöotünk minden olyan jilenaéget, amely arra enged következtetni, hogy lassan, mint a nagybeteg, aki először kel fal az ágyból és járni tanul, vliszefelá indulunk s maguak mögött hagyva a krízist, merjük már remélni, hogy eljutunk a teljes megnyugvásig.
A kü\'önféle áruk plscin a legutóbbi Időkben bizonyos nyugtalanság észlelhető, örömmel állapíthatjuk meg, hogy a mostani árhul lámzásnak agylk máiik téren visiza felé törekvő tendenciája van. let la, Ott Is biztatnak bennünket egy ujsbb s talán állandóbb olcsóság! hullámmal, amit a korona stabil! zálódása hozna magával.
Talán ennek a következménye az la, hogy az u\'olió hetekben a fűszeráruk, élelmicikkek plicán la némi árctökkenés mutatkozott. Nem nsgy a visszaesés, de reménységnek egyelőre elegendő. Nem Is általános, de jól esik hlnol, hogy es a kezdet.
Az Árvizsgáló Bizottság megizün-tével a nagykanizsai kereskedelmi érdekeltségek továbbra fs kiadják Időnként a szokásos Irányárjegyzé keket. Ha az utolió, junlus 12 én megjeleat árjegyzéket összehasonlítjuk a jullui 21 én megjelent uj árjegyzékkai, több cikknél tapasztalhatunk árcsökkenést.
A kristálycukor 22 000 koronáról 21 400 ra, a kockacukor 22.800 ról 22.200 ra, a finom kávé kilója 12—14 000 koronával^ csökkent. A rizs kilónként 1000 koronával lett olcsóbb. Tea, rum, kakat.-, cioko Iádé árai változatlanok. A fűszerfélékben általában dekánk ént 20—40 korona, paprikánál 80—100, szekfü borsnál 200 korona emelkedés van. Ciak a kömény lett o\'cióbb, 920 helyett 640 korona dekánkéit — ne mondhassák a pesszimisták,
hogy köményes levesre sem telik. A befőző szezonra való tekintettel a pergamentpapír Ive Is olcióbb lett 200 koronával. A sósborszeaz azonban pár ezer koronával drágább lett. A sajt Is olcióbb kilón ként 2 -4000 koronával. A Uszt árakban, habár a buta ára egyre emelkedik, a klikereskedéiek Is a malom árakat tar ják 13*/, os költség hozzáezámltásssl.
Egészen jelentéktelen eredményeket mutat fel az árak lefelé alakú lása. Hs tekintetbe vesszük azonban a vámtételek lényeges emelkedését, az aranyparitásig jutott vasúti fuvardíjakat, a pár nap múlva beköszöntő lakbéremeléses házbérne gyedet, akkor arra a megnyugtató következtetésre ju\'uok, hogy ezek a fontos árszabályozó tényezők egyáltalán nem drágították a piac nak ezt a réazét, lŐt még az ily módon megnövekedett tehertételek mellett is nyílt lehetőség kisebb mértékű ármérséklésre.
Ennek okát nagyrészben az élénken kifejlődött versenyben Is kereshetjük. Míg régebben körülbelül 60, ma 180 fűszer- és csemegekereskedő és szatócs látja el Nigykanl zsa e szakmába vágó szükségleteit. A kartsiet a vásárlóWpreség meg-fogyatkozásával Igen nagy mértékben csökkent, ezzel szemben a kínálat háromszorosra emelődött.
Hogy az árak iramának ez a s.ünetelése, sőt as itt-ott észlelhető visszseséa állandó lesz-e és minden plscra kiterjeszti e hatását, afelől ma mág korai lenne jóslásokba bociátkozni. Annyi bizonyos, hogy minden cikk áralakulása nagyban függ a kenyér, a buta árának meg állapodásától a ez még az aratás, ciépléi bsfejeztének a titka. A korona stsblllzáclój*, mint a jelek mutatják, jó uton halad, tehát Ideje már, hogy a piicakon la megkezdődjék a megnyugvás Időszaka.
ság, munka és szórakozás közepette ... Vegele parancsnok 14 én vett tőlünk buciut s ml egy meghatóan ked/es szerenád keretében köszöntük meg önfalá\'dozó munkásságát. Most Sótonyi Iitvin kegyesrendi tanár, a ml szeretett tá-borpsrancinokunk, ő őrködik felettünk, aki nyári vakációját mrgiza-kitva jött közénk s nsgy Önfelál-áldozással kalauzol bennünket a táborozás kanyargós, nehéz ösvényein. Nehéz muokájábso segítségére vannak Veress Miklós éa Gé-ber Ödön cierkésztlsztek, a ml kedves szegedi vendégeink. Vsndégül láttuk egy ízben szeretett házigazdánkat és kedves családját, amely alkalommal tábo.\'I ünnepélyt rendeztünk, ahol Bogyai Attila segéd-tlazt meleg üdvözlő beszédet mondott. 15 én dr. Szűcs Iaire cserkész-parancinok és Zalán Kornél joghallgató tisztelték meg szerény táborunkat megjelenésünkkel. 16 án pedig Matkovics Edí főhadnagy, vlzl mentőgyakorlatokat volt azives bemutatni. Azonkívül a fiuk szülei
többször látogatást tesznek a cserkésztáborban.
Ezzel vége a felolvasásnak. A tüz kőzb en kezd kialudni és a kis cserkész szemek mlndgyakrabban ciu-kódaak le, mint este a vadon rózsáinak virágai.
Lsiaan a hold is a nyugati ég boltra vándorol s a tejút, mint éjféli szivárvány, vakító fehéren ivell át az ég boltozatát. Mindenütt aéma nyugalom ... az éjszaka hangtalan, ciak a cserkéazek táborában hangzik fel az utolsó nóta: .F.sta van, este, szíp csanJos e»ta, Nevetnek rial a ciilltgok. Nem ring a szeltó az erdó mellé\', Jó anyás, uik rád gondolok. Csillogj, fcjnayes kik steaed.-e, AggóJó izíp tekintetedre. To Jársz eszemben, jó anyáin, Téged szeretlek ig«zán. J.
Itt említjük meg, hogy a főglmn. cierkészek táborozásuk után egy háromnapos kiránduláson tekintik meg Pécs nevezetességeit. Indulás a szerdsl hazajövetel eietéj pénteken reggel, vliszaérkezés vasárnap éjjel.
HÍREK.
Rom katolikus: Apoüla vt. Protestáns: I.eake Izraelita: Thamusz hó 21. Meteorológiai Intézet _jelentése szerint egyelőre túlnyomóin száraz- idó várható oő vek adó íaihí-settel, késóbb hóváltozással
— Zrínyi ráazrányaket elővételi jogok oz eddigi rétzvénuesek a Zalai Közlöny kiadóhivatalában egész nap folyamán julius 25 ig bezárólag jegyezhetők A befizetésekről ideiglenes elismervényt ad a kiadóhivatal Az ideiglenes elismervények ellenében az ősz folyamán adja kl a r.t. a részvényeket.
— A miniszterelnök Inkán. Bethlen István gróf miniszterelnök Inkei kétezer holdss bérletére érkezett. A miniszterelnök négy hetes szsbadaárának nagyréazét likén és Balatonföldváron, Heinrich Ferenc nyaraiójában tölti.
— Zadravect pUapök ünneplése Newyorkban. A ma Kanizsára érkezett egyik nzwyorkl újság melegen megemlékezik Zadravecz püspöknek öt hónapi amerikai tartózkodása alatt kif\'jtett munkásságáról. Több mint 42 insgyar telepen végzett missziós munkát. A m w/orki katolikusok jullus 17 én búcsúvacsora keretében meleg ünnepeltetélben részesítették a püspököt.
— A megyei tlaztl főorvoa m kanlsaal piacról. Dr. Thassy Gábor vármegyei tiszti főorvos a kanirssl pl«con tartott egéazaég-ügyi razziájáról beterjesztett jtlen-tésében sok kifogásolni valót talált a piac tiiztssága szempontjából. A kaoizaai piac rendje javára csak annyit állapított meg, hogy Itt már mlodsn plscl árus igazolvánnyal rendelkezik.
— A ráros nem kap előleget tisztviselő fizetésekre. A belügyminiszter most érkezett rendelete szerint a városok többé nem knpnsk az államtól előleget tisztviselőik illetményeinek fedezésére. Az összes illetékek ezentúl a várói terheit képezik és aaját háztartásuk költaégvetésében kell megfelelő fedezetről gondoskodniok. Mivel azonban a városok jelenleg nincienek olyan anyagi vlazonyok köat, hogy ezt az összeget biztosíthassák, azért az átmeneti IdŐre, mlg a városok hozzájutnak a afca-nálás során nekik juttatott jövedelmekhez, addig Is a belügyminisztérium a Pénzintézeti Központ utján olcsó évi kimatra kölcsönt biztosított a városok részére, hogy tisztviselőik Illetményeinek kifizetésében fennakadások ne történjenek.
— 64 áves dlvatnruház. Singer József és Társa divatáruhása Nagykanizsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Alispáni rendeletek. Az alispáni hivataltól leérkezett az ár-vizsgáló bizottságok megszünteté-«ére, —i a vértetü Irtására, — a kedvezményes résxpénzváltság meg térítésére. - a Nagykanizsai Ke-resztény Társas Temetkezési Egylet alapszabályaira vonatkoó rendelet.
6drbpohár15
»000 K
6drb pohár 12s00 K
Óriási választók befőttes és lekváros üvegekben igen olcsó árakon
MCI f7ED üvegkeretkedéf
rILLIXLn KAZINCZY-U. f.
1924 lu\'lm 23.
7.ALAI KOZLOST
Mélyen leszállított árak! = Mig a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfalud! és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Színtartó mosók Méterje
(\\4 CVI "4Urlt ni Hélt,i« 4A
ZIOOOK ZIOOOK L lüog k i"
Kelengye vászon Méterje
Mosó Crepp
Méterje
\'500 k
— Levente egyeaület lesz Nagykanizsán. Tegnap érkezett meg a vároibox a rendelkezés, hogy mloden testnevelési bizottság székhelyér, Igy Nagykanizsán Is,
■ levente oktatás Intenzivebbé tételére levente egyesületeket kell szervesei. Az Indokolás kimondja, hogy
■ 6—7 tsgu teatneveléai bizottság nem tud olyan nagyarányú, ax egész társadalomra kiterjedő aullyal biró munkálkodást kifejteni, külÖ nősen axokban a vároiokbsn, ahol sok a testnevelési kötelezettség alatt álló Ifju. A< egyeaületeket a városi éa községi képviselőtestületeknek kell magszervexolök.
— D. M. C. harisnyák éa soknlk raktáron. Előnyük, hogy sajátjukból javíthatók. Fejeléaeket elvállal Fillpp kötöttáru fyárs S:ombathely.
— Ipardijak aranykoronában Julim 12-én lépeti életbe ax ipardljak arany-koronákban való fizetéséről szóló rendelet, amely szerint iparigazo\'.ványért gyárvá>lalat Budapesten 21, vidéken «0 aranykorona. Kézműves jellegű Ipaii v-llalat és nem gyár-sxe.-uen űzött iparért tlxexer Ukoiu község-ben 2 korona, 25 ezer lakoiu kóziégben 3 korona, 50 exer lakosúban 4 korooa és ennél több lakosú községben 6 aranykorona. Iparengedélyért fizetendő IpaPdíj ussxego a fo -t megszabott összegek mistélszerese. Szakvizsga dija 4, Illetve 6 arinykorona. A U-noncszeizódés és segédlevél dija 2 arany-korona A vizsgán icdokolatlanul meg nem jelenő bixoltsigi tag S aranykoronával bírságolandó-
— Keszthelyen megdobálják az antókat. R4gl jó axokáa Keszthelyen, méglnkább Klskeazt-helyan, hogy a rakoncátlan gyerekhad kőzáporral fogadja a fürdő-évad alatt egyik a másiknak nyomát kővető, Hévízre Igyekvő autókat- A napokban Szttanyovszky
SJndsr dr.- sápiéi félyir.
dobálták meg, őt is, a aoffőrt is dobás érte s az autó a váratlan Incidens következtében az árokba futott, de szerencsére semmi komolyabb bsleset nam tőrtént. A 8 éves sehonnsl szülei ellen megindult az eljárás. Másnsp ugyancsak a főlapánnat történt meg, hogy egy kődobás az arcát találta. A közigazgatás vezetője, Huszár Pál dr. főszolgabíró szigorú Intéx-^ kedéseket léptetett életbe s egyúttal az inasok, suhancok utcai és mozi előtti csoportosuiáiát is betiltotta, sőt elrendelte, hogy 16 éven alóli gyermekek sem nappali, «em esti mozielőadásokat még szülőik kíséretében sem látogathatják.
— Regenhardt és Raymann lendamaaztok, női és férfi zsebkendők, May és Holfeld rümbúrger váltnak, len és linóballsztok, alfo-nok, slíunb«Ua«l»A siiéreékalt árban Singer dlvatár uházában azereabe-tők be.
Hnalparoaok figyelmébe. Ms este 6 órakor az Ipartestület helyiségében kérjük az öiazes nagy-
kiriiuil huiipiroiok mcfjcleociéi
fontos fo:galmladó ügyben. A meg beszéléien a forgalmladó hivatal vezetője is ott lesz. Az Ipartestület husipari szakosztálya.
— Felemelt büntetések. A fogyasztási adók éa jövedelmiedé ellen elkövetett kihágáaok pénz-büotatéaének mérvét felemalték. Az erre vonatkozó lendeletet tegnap küldte meg az aliipáni hivatal Nsgykanlisárs. .
— Nagy olcsóság i Moaó delének (K 21.000), kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leazálli tott árban kaphatók Singer József és Társa divatáruházábsn, Erzsébettér.
— Kovách esperes ezüst miséje. At egervári plébánia fényes keretek között ünnepelte Kovách Síndor espereipUbinos ezüstmiséjét, amelyen az egéiz kerület papsága, Haller István v. miniszter, Farkas Tibor képviselő, Pehm J Szsef apát, stb. megjelentek.
— A Magyar Távirati Iroda aaj-tópcrc Az Hat ellen. A budspc ti kir. bűnht\'törvényszéken ma tárgyaltak azt a rágalmatásl port, melyet a M T. I. indito\'.t az „Est" elmu politikai napilap ellen, mert mult évi július hsvábta ogy cikket telt közzé, moly szotint a Havas ügynökség hamisítással vádólja a M. T I -t. A sajtijogi felelőséget TOth Árpád vállalta, ki c met aJott ax inkriminált cikkook és Jemovils Pál villallák. A birósig a tárgyalás megkezdése elölt bé-külésre szólította fel a feleket A M.T. I képviseltje Kozma Andor min tanácsos Azonban kijelentelte, hogy az „Estinek állandóan rosszhiszemű magatartás* miatt a bocsánatkérést nem fogadja el és a tárgyalás megtartását kérte. A bi.óság Ludinszky Lajos dr. ügyvéd, a főmsgánvádló képviselő félnek vád és üsrai Miklós dr. ügyvéd, volt orsx. gyűlési képviselő védőbeszédo után Tóth Árpádot és Jamovits Pált bunősnok mondotta ki a rágalmazás vétségében s exért őket egyenkint két két havi fogházra ás ötöt millió korona pímbüotetésre ítélte. A vád képviseltje ax Ítéletbea megnyugodott.
— A keszthelyi IpartestU let elnökének kitüntetése.
Ritoper Istváot, a keszthelyi Ipsr-testület ű|ybuzgó, érdemei elnökét a loproai Kereskedelmi és Ipar-kamara kinevezte levelező tagjává.
— „Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezaő cégnél, Fő-ut S. szám.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 éa azövŐcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 ea vastagaágban, továbbá bordó Jit voröifejtő kapható Singer Jó zsef éa Társa gyári raktárábsn Nagykanizsán.
— Zalaegerszeg közgyűlése. Zalaegerszeg város ciütörtőkön rendkívüli közgyűlést tart, melyen többek közt a testnevelési alap létesítésével, a strsndfürdővel és a tüzoltóiág építkezéseivel Is foglalkoznak.
r—j A „Koroas" k^rtkeslyiaé-gében ma éa minden este győri Zdzdr Pista zenekara hangversenyei.
— A caelédkÜnyvek ára. A
földmlvelésügyl minisztérium a cie-lédköayvek árát 8000 koionára emelte fel.
Schvarcz Dezső cég közli, hogy minden színben limit raktárra érkeztek: p/ima minőségű SC lyem flór női harl.nyák, párja 50.000 kor., piima minőségű muszlin női harlmyék, párja 36.000 korom.
— Jnllus 28 án — csillag hnlláa. Három napon át jullui 28 iks körül az Aqaurldák rajzának hulló csillagai lathatók, melyek a nevezett csillagtól klisé éazak-nyugatra fekvő pontot sugárzsnak azerte. Jullui 31 én 8 óra 42 perc kor uj hold leaz. Jullui 31 én részleges napfogyatkozáa, \'mely azonban csak a Csendes óceán déli részén látható.
— Szabók részérei Zeug, Doublage, Peru, Kasztor, Rechsnt éa kellékek najfy válsaztékbsn érkeztek Singer JózseJ és Társa áru házábs, Erzaébet tér.
— A kormány Intézkedik a munkanélküliség ügyében. Budapostről je-lenti tuiósitónk: A kereskedelemügyi nvnisz-ténumbsn ma délelőtt Valkó kereskedelmi mioiszter elnökletével a munkanélküliség ügyébea aokélet t«ztoluk, milyen a Gyáriparosok Országos Szövetségének képviselő} valamint a munkaadók képviselője vettek részt. érteketleten jelen volt Vats József miniszto-etnók helyettes is A Oy. O Sz. résxéiől Fenyő Miksa, Birő Pál és ifj. K im Ferenc A munkaadók reszéxól Ke ely Kornél. Lichtlg Géza és míg többen jelentek meg A miniszter meghallgatta a munkaadók előtex;es tését, mely abban csucsosoJoit ki, hogy egyrészt gyors temi\' ibin ai|ák ki azokat a munki-latekat, molyeket aí egyes minisztériumok a köUsígvetéstei felvetittck, misfe\'.Sl eszközöljék a borondeziseket, hogy ezáltal Is csökkentsék a munkanélküliségét. Komoly megbjszéles tárgya volt az hogy mUép lehetne a nugánépltkezésl meginditini, ennek következtében a népjóléti miniszternek van egy terve. A miniszter megígérte, hogy a munkanélküliség u^yeben a korminy rövidesen Intézkedni fog.
— Lópokrócok legelsőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József és Társa áruházs. Uradalmak részéra gyári árakl
— Az utolaó futóbetyár meghalt. A vásárhelyi lapokból olvassuk, hogy Farkas Jancsi, ax utolsó alföldi futóbetyár a minap Vásárhelyen 81 éves korában meghtlt Far-
mm iwí s fiSSsí ffvín
ismrrt volt ax egésx Alföldön. Hózsa Sándor után talán ő volt a* egyetlen,.kl cselekedetei révén országos hírnévre tett szert s akinek anoyi baji volt a csendőrökkel, mint neki. Farkas Jancsi husz évvel ezeldtt került haza Vásárhelyre az lllavai fegyházból. Mikor először jelent meg szülővárosában, mindenki ujjal mutogatott rá, mindenki bámulta, hogy erős szervezetét nem tudta megviselni ax évtizedekig tartó fegyház. Rendkívül sokat adott magára, szinte hiu volt üámás csizmája szinte fénylett, kék ruhája Úszta, pörge kalapja fején hátracsapva, gyönyörű góodór haja gondozott, bajusza szépen kipödörve, arca szinte mindennap megborotválva, kicsi fe ébeo a bentü:ó apr\'> szemek, mint két ksrSunkulus fénylettek. Farkas Jancsi különféle bűncselekményekért 30 évet uit a fegyházban, az utóbbi évben kupecke-Jéssel fog-lalkoxolt s ebből tsrtotta fenn mi gát Mintegy két hónappal ezelőtt esett sgynak, állapota a mult héten fordult válsígojra, pénteken éjjel fejezte bo válságos éleiét. Farkas Jan;siva! a régi betyárromsntikának utolsó hőse tűnt el az Alföldről
Üri és női árvstcifcfccfcben legszolidabb kiszolgAIAs Schwarcz Ü«MÖ téarrél. fő-ut t,
— FUetéaemolóst kérnek m városi kocsisok. A városnál al kalmazott kocilsok együttes kérvényt nyújtottak be a tanácshoz és kérik fikctéieik fclcmelésít.
^ tóábásztííi éiiköiök, per.
getők, mézoskannák olcsón kapha-tók ; mézei, viaszt magns Árban vesz Szabó Anta! méhószeiieszkoz-raklftra.
— Férfi és női ruhavásznak, angol lüszterek, férfi és női szövetek legelőnvösebb bevásárlási forráia Singer József és Társa áruháza.
— Kerékpárok, kerékpárkül-tők éa beliók. kellékek, elkatréazek a legolcsóbban Brandl Sándornál kaphatók Deák tér 2.
— Elveazett munkakönyv. Szlatky Sámuel szabó-segédoak 1894. évben Komáromban kiállított munkakönyve elveszett. Kéri a becsületes mrgtalálót, hogy könyvét a rendőrséghez szolgáltaata be.
MOZGÓtáfTKfóZIIIHIIZ.
Uránia. Szerda 6, V,8 és 9 óra-kor Messalina /. rész. A legnsgyobb azabásu történelmi filmek egyike, értékes és érdekfeazltő tartalommal, pazar díszletekkel, monumentális tömegjelenetekkel.
Felemelt helyárak, kedvezmények érvényesek.
" SZÍNHÁZ.
Az aranymadár. Zirkcwltz-Harmath bü->ájoa operettjét ma este m utalja be a szlntársulst. Az operett dladalmai múltja és párst-Isn sikere blztoalija a nagykanlzaai premier tábláé házát. Az operett főizerepeit Molnár Aranka, Arany Tllla, Arkossu Vllmoi játsxá»r. A többi főszerep Keleti, Jávor, Vértes kezeiben van. Az előadás érdek ra sége, hogy ezalkalommsl a zenekart Lehrmann Ferenc nagykanizsai zenetanár vezényli.
Heti műsort
Szerda\': Aranymadár, öperette ujdonaág.
Ciütörtök : Aranymadár.
Péntek: Szidike. Újdonság Itt előazÖr.
Szombat: Marinka táncosnő. Operett Itt másodszor.
Vasárnap délután: Pillangó fő-Wna£j/jOperett.
VasárSÖp este: Aranymadár. Operett.
A Kiskanizssi Polgári Olvssó-kör mély szomorúsággal jelenti I szereteti tagtársának és 15 I éven át volt elnökének,
Stesciilin Ferenc
urnák folyó évi julius 22 én | történt gyászos elhunytát.
A boldogult hült teleméit fo J lyó lv> íia-án, cauiorionon üti- 1 után fogjuk a kiskunizsai római I katolikus temetőben örök nyu galomra helyeztetni.
Bfiko lagyen porai félettl
K^kanizss, IU24. július ZZ.
Klskanizsai Polgári Olvasókör I
zalai közlöny
1924. IuMU. 23.
A TÖZSOC HMM.
{S.jit lodó.llóok l,!«íonJ.l.nlé».) ^ mai litíktöz.de k.dveifi H«n £U .tbao, de kla forgalom mellett nyitott éa az ellő írfolyamok a ley-n»pi jAróírfoly.moV Mell alakul tak. Külőn&aaen b\'\'cvi kedvest je lentéaekro a plic tovíbb j.vult ** cgyt. éltíkek átlag 2—37, árnyt reiíjrr tettek azért. A tSodrMí kíaöbbl folyamán reali.áclós eladá lókra a pite elgyengüli é» « árnyé reaégek ffiríazc veaícndőbo ment. Záilatkor • forgalom ciekíly. Irány zat fyengülő. Koiztpénz 05f/iV«-T.rroíoyt6*«<t». Buza llaaavl-dákl 78 kg o. 6 397500-402500, 79 kg oa 6 400000-405000, 76 kg o« uj 390000—395000, 78 lg oa ui 395000—400000, a,Vítvldakl 78 kg o. f, 392500-397500, 79 kg-oa 6 395000- 400000, 76 kg oa uj 385000 - 390000, 78 Vg-oa uj 390000 -395000, roza ó 325000 - 330000, uj 320000 —327500, takarmányárpa 310000-330000, tengeri 330000-340000, zab 360000- 380000, korpa 240000 - 245000, repce 560000--610000.
S.rti.Táaár, Felhajtottak 880, eladatlanul vliazamaradt 350. A vá-■ál vontatott volt. I.r. 24000-24500. KSz.pe. 23000 — 23500. Könnyű 21000—22000. Szalonnáé fál.ertáa 29000 - 29500. Lehúzott hu. 27000 —30000 Slzott azalonn. 27000 — 28000. Sialonna--. Zalr 29000.
G divlii-ktipHl nmuias irtslyaatal
Valuták Dewlsák
Ac«o! tisMo-||Hce Aomeadaa jorjo-jii70
Caab kce ooa SiCokio Balfild Sjoí\'e
t>:n »JO »;o Bakataal »4J.J60
;{;oo-iijoo Brfiaaal }7»o->7to
Ftaatli 4140 I»1P Ko^eohiga H5JO MIÍO
Ui l»Jk»0 ICHaaUlala 10370-ictJO
L.TI jjV.oe-lllícO
Ura A »410 »J|0 VSiUeo t4tO-tSlO
Dls kor U7JO*IJlfrO Icioo ÍIJOO
Otau. i « 1 IS\'40-I I4\'l0 Plria 4l)0-4S}0
S»a*íl tr aaa I4l0o-I4HO rmi l)IOS4tO
Hollac^ \'«. »04;OJII?« Saona }JJ 9«0
Ba:«a aa J7ÍO Stixkbola IIIOOSI7JO
S»«d i<J Itljt-lljjo III»0-II4\'I0
Ncr.ic <4. I6JÍO-IOÍJO Zürich ll7d0\'l49lO
A magyal korouu külföldi blvataloa Jegyxéacl I
D.vli. Valuta
II,;,r ~1 itfB.p m.
. . . ■ b72ií • &7íí0
Pi»í«
rio í17
I se
Í07\'J 1V8V 411 I 411
F«]«I6, i:.ik.ul2: a tűazcikeaztó ü.a i Zrínyi Nyomdaipar ca Könyv-ticrcakcitis\'RT. Nagykanizsa
Apróhirdetések
Ojakorlott
IrUlA ----
aa»«" Jrlls*r«< llAiTtMMtSa
- kialílfi.í
Ujoia. fa K*j.lrOi.t> ajiknlkoslk iib, Ajanlatukat ..Saor-IndAbta k*r.
Hátizsákoké
SCHLESS TESTVÉREK
<« ....... KJ\'cac, t-
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
.nkok UAnyAk
aij ]0 }0 AlomlslQB
Anli VI. (y llll.
01.-M. IIM Oaatr. HU. Llcjd task itar.krcfcia
A|ii:íoc> feli. Atrár
:i.".c .
Ilerr. aal. J I HMCtofa
KCap. Jtlalloj kleikui
Kertek. 8. IJ
Amcr. t. itfi
KítlDjal Tak Alul. Tak. MoHlr
IO Köbé 1.50 litván itgle
JS K<fe. *«■«
;A." K I Meri n4c
Na*>Uioojl | SajíikoCHSOi
Saue
«KO 6} H"

MaH..Pia«la -
^lafe. :
Pátria 7
Halmok
Batk m J
Bore.-H. u
Coo tordia 4 B4Wac.at.al
Törtkaaacin v
Dlaalla j
Hungária c
Mralrmaioro 4
Viktória «) Tr. Deoutáa
Uj\'aM
l\'ale t»o,a -
, Crikáoyi "««
, CacflU lí
I NyoaudaV
AÜMRacus IJ4
Piacklla l«
6M-.1 )1 Kuooaif
Pallai ■>» Rí.ai
Ric!« ÍJ
Stepbaeeuaa 7-Piaárcal oj. 7
; viiiitMi* -
I W\'cAiUI 7
U1W1 »a«. IU
| Kebarg —
Caáky 17. Gaad. Gí.-tr Pilllo »aa
Vifjyi\' lMj
p«mk«raak. >7
Frank! !»»
Gaai-DaaT J4IJ
Ukt Ua<,ar ac*l B.r«a Ura Limra
WOIM
ölomi r*fjlt Cbasiolr
Vtjr\'P"
Vatortyir
P.uni
Rci-Lo/4
Ali. (a CltlaJ
Djoaliuaa
Hoel fa
KSröitla/al
líkalTa Amerikai la Eli J kl, I-lojá
Makimaokr Ncnuaü la Líbilj
17) ! MUk«kl «J
,)0 KAaud J9
it) Viroal »J
II DCivaaal ®>
)t> Note IJ"
It.jo Allam»aiol )ío
Dl Trsil 5«
CakorcrArak
, D4^akor )J0
. ,, llorvll cuk. —
lau ! Cakoilpar )<»J
Georcla Jií
I McaíbL «k. 14)
j, I Sti-imu )OW» K|aliolaaarak
Cr;:t»i —
0«ia 1?
OAa. Villáméi Kij. iiiö \' 77) Ion lai« i
Vaina. vili. 40 AH. |ii 10
L4(>ccaa 0CO
Oa.ViU

Ola
Erdítlrt. —
Cpaib. — Kniivhad ««
Adria lljo
Atlaatlka )!
L4TISU M)
U(W. JIO
Olajok Olajipar Watcii f«l.
8«r 4b nai: rOTtroii lit
Xlrtljri^r Poljiri 1C1 í Pao. •««
BuOü Kc(lcrlcb R<aaT«oja6r V
OacbwloJl I Krauaa >a«i Sa«okf04<
liclpai 70

Sa«c. t\'olO ««lU Gjar.cmtiaO SiOfd-KAli W. TcilH GoM teríti Kart 00
Vagylpar
SpOdlia ■><
FJOra -
ytu4*ja —
Saikia 4C
Vanda "
Cbloolo M
Dioka ••! Diaea
K1U1I Mer. H Kl«la
Kliitüd 5«
Tí«4k l<
Laboe -
Poeofl Dtolk lenH Pcltaa Kitel
Teleíoo Tarul tlpfl Usl« aaloa. Saoteoki Zio»apllf. Blrdl
Kirkljaalí
Vaeal
B4ol BraaaOI Corrio Ilim Pefir
HaMjalpef
ilaitllra
Oateroelö
Macr.-Maee
Torai Bpeel
Vciatbrabask
G,6ri bír
Steiaer Miksa é« neje a saját, valamint Elza leányuk és az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy szeretett fiuk, a legjobb fivér és rokon
SÁNDOR FERENC
a Peati Magyar Kereahadelml Bank központi tlaitulaalöle
folyó hó 22-én délben ifjú életének 24. évében hosszas szenvedés után elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemeit folyó hó 24-én d. u. 4 órakor kísérjük a nagykanizsai izr. temető halottasházából örök nyugalomra.
Nagykanizsa, 1924. julius 22.
Csendes részvétet kérünk!
AGYTOLLAT
bArukllycn ntena,|,«*l,eu
IHERCZFEL0 OAVLDNÉ, SUGÁR UT 18. SZ.
Borsaitok,
szőlőzuzók, bogydiók
elsőrangú hiuitelben
Weiser gépgyár
Sugár.ut t6.
Kölcsön ponyva
\' és
gabonás zsák
Hirscft és Szegő
cégnél
Nagykanizsán.
„PFAFF" varrógépek
iptrí és családi használatra, minden varrógépet felülmúlnak.
Győri raktér: 457
Deák-tér 2. BRRNDL SÚNDORNÚL Deák-tér 2.
Alkalrósxok ás lük mindenféle rondsiarü varrógéphex. A legráglbb speciális varrógép|«vltó mUhelyl TM
SZABADOS MATY/ÍS\'
fizetéssel feluétetnefc. a
Szigriszt László
ingatlanforgalmi Iroda
Fő-ut 8. sz. [b..»> Te efon 150
órl wsalnhltik, kisebb >I<i4bÍ> meoinhitsk. — Nagyobb emeletes
házeie. Cilethliak.
Eladd birtokok: holdas, síép lakisaa),
;aidasl9j_ Ipjletlel. Balaton partjtn ÍOO
caidaslgl I holdat, Ect
IX) holdas. — Szi.\'ík ele3ok a kdeiben 4a ridlken. 40 hol. das iccn nip. kasMijros birtok. i0 holdas prlna birtok eladó Zalában hotdaoMat 20 tnáxaa butiéit, epülel nCkül. Tibb nagyobb malom eladd. Cilcthelylaí^ek, iOsierOtlet áruval iuddk.
Vendig\'® be\'!4\'
Tisztele\'tel van szereocsém érteslteoi a n. é. közdoséget, hogy Usletemet
megnagyobbítom
és Cseng»ry-ut 1. alól augusztus 1-én
Fő-ut 13. szém al*
a Boganrieder palotába helyezem. Teljesen uj és modern be>
rendezés s a legnagyobb igényekot is kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra is s legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérdemű közönség becses pártfogását továbbra is
FURMEN IMRE
Csengery-ut 1.
Negyven cipész és csizmadia munkás vegyes és finom munkára augusslus elsejére felvétetik.
__121
Hirdetmény.
Nagykanizsa város belterületén legforgalmasabb utcájában
lakóház nagy kerttel,
beköltözhető lakáaaal
eladó. ,,„
Bővebbet dr. Hajdú Gyula
nagykanizsai ügyvédnél, Eötvöstér 28. szám alatt, naponként délután 2 órakor.
Legjobb
pergament befőző pspir
nagyban és kicsinyben kapható
Fischel Fülöp Fiai
papirdruháxiban
Nagykaniiaán.
Nvomatou » Zrínyi Nyomdaipar éa Kőtiyvkcrcskcdís R. T.-nál. NagjkaDizsaii. (NyomdavexetS:
Hasábfát
vsgontétclckben,
aprított éi fUrészelt tűzifát
100 klg.-lól kezdve haz&szAllitok, lenyöla aprítva hAzhoi azAllltua 100 Kg. 40.000 K.
Lécfaivi Bodor Zoltán
ÍRkercskcdű
Susár-ut és Rákóczi-u. sarok.
T.t.lon 1-97.
UíeQbeck Kkroly).
Olasz-orosz katonai egyezmény
Páti,, jullui 23. A Chicago Tiibunc tudó.Mj. • köv.lUiJ .ien,itc!ó. <itei0lí«íl köill: Az elmutt hét folyamin at olasz kormány és a motrkvai szovjet katonai egyetményt kötött egymással. E szerződés értelmiben Olasz árs\'ág katonailag timogalja az orosz szovjetet abban az esetlen, ha öt Törökország a bakui zetrileumfor/áíok mtgsicrzése végeit megtámadná, Párisban ezt a jelentési atonbon fenntartással fogadják.
Magyarország nemzetközi hitele helyreállt
Newyork, julius 23. A magyar kölcsön iránt megnyilvánuló világ-azertc tapasitslt kedvező hangulatról az amerikai lapok megállapítják, hegy Magyarorazég nemzetközi hitele helyreállt. A gyöztea államok közt nem egy foglalná el örömmel azt a bltelpozlclót, amelybe moat Magyarorarág került. A kötvényeknek az amerikai közönség réazére szánt mennyiségét Is túljegyezték. A kitociátott dollár kötvények egy tlzid részét az amerikai magyarok azámára tartották fenn, kik szintén nsgy mértékben vették ki részüket a kölciön jegyzéséből.
Szerbia figyelmeztette Bulgáriát a bandák garázdálkodására
Szófia, julius 23. Raklca jugoszláv követ tegnap rendkívül élea hangon figyelmeztette Zankov mlnlaz-terelnököt éi Kalkov külügyminisztert azokra a kellemetlen következményekre, amelyekkel a bolgár komitácsi bandák további betöréae járna. A követ közölte a bolgár kormánnyal, hogy a jugoszláv ka-tonaaág bolgár területen is üldözni fogja a bandákat, hogyha a bolgár hatóaágok egymaguk nem tudják a jugoszláv hatír átlépését megakadályozni.
Csehország és Szerbia Moszkva ellen fordul
Bukareit, ju\'lus 23. Az Adeverul kormánykörökből azt a feltünéat keltő Információt közli, bogy Jugo azlávla éa Csehország magatartá aában, az oroaz kérdéaben a leg utóbbi napokban változás áliott be. Ez a két orazág hajlandó eltérni orosz-kérdéaben eddig tanúsított merev magatartásából, mely a aiov-jet-kormánynak kedvezett. Jugo-azlávla azámára a balkáni kommu nlata propaganda \'növekedése, továbbá Rsdlcs moazkval aknamunkája vált mérvadóvá. Csehország pedig belátja annak azükaégességét, hogy a azerződéaek biztonsága érdekében Romániához és Lengyelországhoz közeledjék.
Anglia hadihaját küld Brazíliába
London, julius 23 Macdonald miniazterelnök az alaóházban kijelentette, hogy amennyiben a forradalmi mozgalom ezt azükaégessé teszi, az angol kormány hadihajót küld a brazillal klkö őbe.
Washington, julius 23. Brazíliai jelentés azerlnt azokban a harcokban, amelyok Sao Paolo körül a fölk-lök éa a azövetaégi csapatok körött folynak, az eddigi becslések azerlnt 3000 polgári személy halt meg, vagy kapott aebet. A azövetaégi kormány uj erősítéseket küld.
Ujabb behozatali könnyítések
Budapest, julius 23. A kereskedelemügyi miniszter alnöklésével ma délelőtt értekezlet volt a btho zatall tilalmak ügyéhen. Megvitatták milyen köonyltéieket lehet tenni. Megállapodás történt több áru behozatali tilalmának megszün tetésére nézvr. Az erre vonatkozó rendelet a napokban megjelenik.
A német kölcsön és a francia szuverénitás
Páris, julius 23. A Petit Perfal enne közlése azerlnt Hcrriol inkább feláldozza Németorazág 800 millió aranymárkáa kölcsönét, aemhogy megengedje a békeazerződéa éa Fraociaorazág azuverénltásának meg renditéaét.
Elkerülhetetlen szükség van a német kölcsönre
Londoni julius 23. A szövetség köri konferencia holnap délután teljes ülést tart, melyen elsőiibcn vesznak részt az angol gyarmatok képviselői Is. Az 1. és 3. bizottságok jelentéseit fogják előterjeazteni, s ha elkészül délig, a 2. bizottságét la. Egyidejűleg beható tárgyalások folynak a konferenclapénzüg?! azakértől éa legelőkelőbb bsnkőrők képviselői közt Németorazág kölcsönét Illetőleg. Altalánoa meggyő ződés, hogy erre a kö\'csönrc el kerülhetetlen szükség van a Dawzs-tervezet megvalósításához.
Megszűnt az orosz—török kereskedelmi konfliktus
Konstantinápoly, julius 23. Az egy év óta függőben levő orosz— török kereskedelmi konfliktus megszűnt. A szovjethatóaágok megengedték, hogy a tőrök h -jók az oroaz kikötőkben újra horgonyt vethessenek, még pedig a konatan-tinápolyi orosz főbiztos vituma nélkül, akinek hatáaköre körül támadt a vita.
A franciák uj tengeralattjárókat építenek
Páris, julius 23. Az idei kőitség.
vetéa altpjául 8 uj tengeralattjárót kéadtettek, melyek 2000 teogerl mérföld sebesaéggel haladnak. Ezek közül az elsőt tegnap bocsáj\'ották vízre.
Válaszúton a szerb radikális párt
Belgrád, jullua 23. Pasics még mindi/ ragaszkodik álláspontjához, hogy haladéktalanul uj válaaztáso-kat kell elrendelni. A radikális párt főbizottságának holnap kell üléat tartania, hogy határozzanak : Pa-slcs vagy Jovanovics politikája mellett foglalnak e állást. Ma eate la tanácskozások folytak Jovanovics és Pas\'cs közölt, melyen a radikális párt részéről kísérletet tettek a párt válságának elslmitásara.
Lovagias ügyek a görög kamarában
Milano, julius 23. Athénből jelentik : A kamarában tőrtént sze-mélye* jellegű őaazeütközéa következtében Rudjlklrlakoa miniszter segédeit küldte KakouHdis tengernagyhoz. Minthogy párbajhoz a parlament hozzájárulása szükséges, az engedély vlaazeutasitása esetén a párbajt külföldön fogják meg tartani.
Francia-jugoszláv védszövetség
Belgrád, julius 23. A Wrene szerint a francia jugosdáv megbeszélés, mely egy védelmi siövetség megkötésére vonatkozik s melyet Prlncsre távozása alkalmából fölfüggesztettek, most megujult és Nslsjkovlts az S. H. S. állam párisi követe, meghatalmazott miniszter újra felvette. A kérdést e legutóbbi kisantant konferencián tárgyalni fogják. A két állam szlgns-túráját öaaze várják.
29-35 fokos meleg Olaszországban
Róma, julius 23. A hőmérő tegnap délben Firenzében 34, Caser-tobsn 35, Trlaaztben 35 2. Trlent-ben 29 2 és Messlnában 31.2 fokot mutatott.
Januárra választást várnak Angliában
London, julius 23. Politikai körökben sokat vitatkoznak arról a vereségről, amely Macdonald kormányát az alaóház két utolaó ülésén érte. Liberális képviselők kijelentették, hogy legkésőbb jsnuár-ban uj válaaztáara kerül a sor, mert a konzervatív párt végleg elhatározta, hogy a munkáspárt nem léphet a második költségvetéssel la az alsóház elé.
Pünkösdi királyság
(bt) A fővárosi lapokban híradásokat olvaatnok arról, hegy Románia megint megklaérli egy külföldi kölciön felvételét. Bratianu pénzügyminiszter emlékiratai szerint Rv mánia gazdasági és péntügyi elö• ha\'adása vitán felül áll s a kisantant ma hatalmasabb, mint valaha volt.
Bratisnu nsgy bölcsen azért állapltja ezt meg, mert ez az emlékirat lesz hivatva megdöngetni a ridegen elzár kőzött párisi éa londoni kapukat. Ettől a memorandumtól várják, hogy Anglia és Frsnclaorazág jóváteazl moat s régebben történt vlsazautaaltáat és két kézzel fogja siórni az aranyat, hogy Romániának kölcsön adhasson annyit, amennyi pénzügyeinek rendbehozatalához szükséges.
A lel legutóbbi váratlan zuhanása arra kényszeritette a román pénzügyi kormányt, hogy faledjék el a nagy szövetségesek előbbi rideg elzárkózását s rózsaszín szemüveggel Irt pénzügyminiszteri memorandumait! újra kölcsönért kopogtassanak, mert Románia gazdasági éa pénzügyi előbaladáaa vitán felül áll és a kisantant ma hatal-masabb, mint valaha volt. Csak épen hogy kölcsönért könyörög, miközben elfelejti a régi megaláztatást éa hazugságot hazugaággal tetéz.
Anglia és Franciaország azonban aligha Bratianu memorandumából
alkotnak képet maguknak az oláh vlaionyokról, a kölcsön garanciáinak aligha less elegendő a pénz* ügyminiszter egy két merész megállapítása, ami szerény, de feltétlen autentikus értesüléseink szerint nem Is egészen felel meg a valóaágnak.
Kezünkben van egy Oláhorazág-ból jött, két egéaz Iv papíron Irt, átszökött levél, amit elrabolt Ma-jryarorazágból.oláh bocskor tapodta földről Irt édesapa a fiának, ottani földbirtokos, nagykanizaal tisztviselő fiának. Csak egy két részletet irtunk ki belőle, az la elég ahhos, hogy pünkösdi királyságnak lássuk Nagy Románia fékevesztett .feltá-madáaát."
íme:
„Nem tudunk eladni semmit, mert nincs pénz. A jó pénzeket, ami van Is, senki sem adja ki. A gazda életszükségletei minimálisak. Annál nagyobbak ai adók. Mégis, még mindig hol Itt, hol ott emelik őket."
„A román tisztviselő as egyetlen, aki meggazdtgszlk. De az meggazdagszik valamennyi. Az mind gyűjt, de nem ad ki semmit."
„Az állam nem ad kl uj pénzt. Ami forgalomban van, az oluan rongy, hogy el sem fogadják. Moat
63. évfolyam. 168. mxám
Bicrkcut(i kladöhlvatal l\'ö-ut I»lerurb»n-Tcl«Con 78., nyomda 117. s
NagykanlxMi, 1»24. juliui 24. Ciütörtök
POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Benedek Rezső.
1200 k<
Z^LA: KLZLUNY
1924. Julius 24.
adtak ki egy és két ieles éicpéntt, de azt sehol sem Utói."
„Az állam kölcsönt nem kap sehonoan. A valláal gyűlölet hazája Románia, de nem elvekben, hinem a legdurvább, vérengző tettleges aégben. l/y ven ez Bukarestben, Czernoviccban, Kolozsvárott, min denűtt. A közállapotok korrupl volta teljesen te tárta az állam hitelét"
„Most az a hlr jarje, hogy ki kell puhatolni azokat, akik repatriáltak s még itt birtokuk van, mert azokat lefoglalják az államrészére A román törvények azeriot Romániában csak romín állampolgárnak lehet birteka. Itt tehát ma gyar állampolgár többi ingatlant nem szerezhet
„A kormány engedélyével foly nak az Irgatások országszerte. Egy feketeinges csendőrőrmcstert, a legvadabb magyarellenes uszítót, « hatóság egyszer mór kitoloncoiti tott de a kormány rendeletileg intézkedett vlsszehoza táláról."
Et > levél még nlnci egy hetes. Apa Irta a fiának, tehát nincsenek agitációs cé\'id.
|gy fest hat a hatalmas, nagy elíhsladásban lévő „ku\'tur ország" a valóság szemüvegén át. Igy tipor lábbal minden emberi jogot éa nagynak h»z»djs magát, mig segít ségért könyörög.
I27 fest a pünkösdi királyság, amely „hataUasebb, mint valaha volt."
Polgári zenekart szerveznek a katonazenekarból
Nagykanizsa, julius 23
Csak most, a katonazenekar feloszlatás után — amiko- alkalmunk van máa zenekar teljesitmé nyeit hallani, tudjuk meg Igazán, mit veaitettűnk a kanizsai honvéd-zenekarban. Pedig a honvédzenekart nem kellett volna feloszlatni, nem kellett volna szélnek engedni, ha kellő kereseti lehetőséget biztosltunk ezámára. — A polgáraág, mint at egyes kul urális tényezők, nem foglalkoztatták eléggé a hon-véd\'enekert. A különböző mulatságok, estélyek, kávéházban való zenélés — tekintélyes jövedelmet biztosított volna. Aionbzn a kö zÖnség egy nagy résre ennél a kérdésnél annyira közömbös volt — hogy résivétleoaégében eifelej tette a honvédzenekart, egyet ama helyi kulturális intézményeink közül — amelyet teljeaan magunkénak kellett volna vallanunk.
A kanizsai katonazenekar az or-azág egyik első zenekara, melynek dunántúli körulja valóságos diadalul volt Sdmfónlkus hangversenyeivel napokon át foglalkozott a sejtó. Szombathely, Zalaegeiszeg, Pápa,
I Körmend, Vr.svár, stb. közönsége nem tudott betelni a Blaton Antal főkarmester vezéaylete alatt mű ködó kanizsai katonazenekar fejlett technikájú mutsikájávsl M»t mozgalom l.\'du\'t meg Nigykanlzsán oly irányban, hogy a volt katonazenekar értékes erőit megszervezik és polgári zenekart alakítanak. A mozgalom vezetőinek sikerült B a-ton főkermeztert az ügynek megnyerni, aki hajlandónak nyilatkozott a polgári zenekar vezetésének elfogadóéira. A terv szerint a vonós és fuvó zenekar 24 elsőrangú erőből állsns, ami havonta kb. 45—46 millió kiadásba kerülne. A zenekar a fürdőidény ajatt Siófokon játszana és ezen kéthónapos fürdőidény alstt megkeresaé az évi kiadás egy tetemea részét. A polgári zenekar megszervezésével kapcsolatban a mozgalom vezetői egy modern zene és ének iskols felállítását is tervezik. — Majtényi Károly vecctésévei tegnap küldöttség tisztelgett dr. Krátky litván polgármestcrhelyettes főjegyzőnél, hogy az akcióhoz a vá\'Oi hozzájárulását éaaoyogl támogatáaát k/rjék.
hírek.
J
Az hírlik.,.
Az hirlik, hogy a forgalm:adó hivatal /önöké hexenschlusst kapott a nagy „emelés" tői-
Az hirlik, hogy a kanizsai hus iparosok körében naqy vita indult meg, vájjon igaz e hogy olcsó hus nak hig a lete Lddig csak. ketten tagadják.
Az hirlik, hogy a Kiskanizsai Hitelszövetkezet fizetési zavarokkal küzd, mert nincs elég aprópénzt a 3 és fél papírkorona osztalék kifizetésére.
Az hirlik, hogy Allah nem növesztette meg hosszura Asszonyiék „Kékszakáll" át.
Az hirlik, (szinte hihetetlen) hogy Keszthelyen nem szabad meghaji-gálni a robogó autókat.
Az hirlik, hogy az angol Rolschild bolha gyűjteményének jelentékeny ré szc a kanizsai mozikba emigrált.
Az hirlik, hogy Ujváry Géza bátyánk előterjesztésére a városgazda ság csikó idomító intézetté avanzsált.
Az hirlik, hogy a fiskális nevelő
intézet a városházán nycrtelhelyczést.
Az hirlik, hogy a leventékre szüksége van a városnak a nyári szünet ügyforgalmának biztosítása érde\'<é ben. Eddig Sl/t kiló kirviny érkezett be levente bírság elengedéséért.
Az hirlik, hogy a kanizsaiak mig csak az idén jöttek rá, hogy a Kanális-parton is tehet nyaralni. (bl)
Kővé változott egy leány
Az Egyosü\'.t Államok kiváló orvosai és specialistái közül igen sokan ke:esik felmos-t&oában az Obló állambeli Lima városát, hogy személyesen tanulmányozz ik a sklero-d ormit, a bőr és m:gke:néayedésén eV, egy a gyógyászai lostéuetébcn mindezideig elő aea: fordult kóresetét. A limai kórházban ugyanis egy kis tízennégy éves leányka Rawsan Maxién fekszik, akin az orvosok a bőrnek a legszorosabb értelemben vett kővé válását konst-lállák. A leánykát tuvld egy hónappal ezelőtt hozta be a kórházba édesanyja, aki arról a hihetetlen esetről panaszkodott, hogy gyermekének lába egy idő óla megkeményedett, tc\'jesín érzéketlenné vált és egy alkalomnál, mikor a kislányka erősen megütötte a lábát, ahelyett, hogy a zúzódás helyén seb keletkezett volna, egy kőkemény fehér szilánk i-attant le n lábszárról. Az orvosi, valamint « lepattant szilánk kémiai vizsgálata kiderítette, hogy a kisleányka lábin a kál-clumkntbonátos (mészköves) lerakódás cJJig példátlan esete jelentkezik. Annak ellenére, hogy a kémia a mészkő számos oldószerét ismeri, az orvosi tudomány tehetetlenül áll a kórescltcl szómban, mert nincs eljárás, mely ezeknek ifz oldószeroknoíc hatékony móJon a szervo^ctbe való vitelét lehetővé tenné A leányka loharaosan fogy, libleje és lábszárának nagy zéizo inir megkovesedolt, nemsokára járni, m»jd pedig ülni sem fog tudni. Egy ntporr n mellnek a lélegzfst szabályozó izmai ii megkeményednek. Es lesz az utolsó napji\\ e kislánynak
Julius
24
ClUlórtók.
Rim.kat.:K.\'i«tLi»»f Pro-; Kriszti".- Ilr.etiu: Thímiiti hó
•HctcorolÓRl.! Intézet jál«oté.« síceint, íivaUrr.
fcaili), m.JJ hiivöt Uf vártató >ot hílv-ll •>«■ vei génkabl, 0^11(111 <tá>z>teyisl"> "cl"kt1,
— A polgármester v.aírnap érkezik Hévliról. A polgárme.-ter tudvalevőleg hath.tea izab.d-..jáoat e,y riliél Hévlien lölll. Mini írte.ülúnk, » poijárme.ter v.lí.iinüi.i v.l.rn.p írkezlk mcj Hívl.ről • izabrdtáf. további lí Hit N.syk.nlxán foii" eltölteni.
— Ax .ll.pinnál v.n a Király Sörgyár iparlUye. A Király Sórjyir Iparenjedílyánek mejlám.dá.ából keletkezett bois<a-dalon.■ p-oce.izui mo.t mír .z alispáni hivat.lhor érkerett. Ar »ll>-pín moit kárdéat lotízett ezúgybrn • kanlr.al vároil t.nácrhoz • a VÜM1 beírkezte után tojj. mej-hoini határozatát.
— Ebm»r..ok . k.nla.al utcákon. A vároiházára «z elmúlt napokban tBbb jelenti. írkezett be arról, hojy .1 utcán cj.tangoló kuiyák meghir.ptik ejy egy i*ró ktiat. V..Mtt.íi járvány ujy.n nlnci eiidösierint, dr .ZÍrt míj-icm lehet kellemci áll.ndóin anal a tudattal járni az utcán. Ko,y bármely pillanatban n.ki ruga.i-kod\'n.ilk valamelyik kóbor eb az ember lábikrájának. Még a lábikra srm lenne oiyan nagy baj,, mert hisz az begyógyul de n nadrágon ejtett folytonoiaágl hlény a mai szűkös ruházkodási viszonyok mellett elég indok arra, hogy a kanizsai utcák gyalogjárói erélyes intézkedéseket követeljenek az u\'cán csavargó kutyák megrendszabályozására.
— Az nj helypénz díjtételek. Nagykenbsa város tanácsa a következőkben állapította meg a helypénz díjtételeit auguiztui elsejétől kezdődőleg: ló, őszvár, évesnél idősebb szarvesmarha, ökör, bivaly után 12 000 K, hízott sertés, évesnél fiatalabb szar vaamarha, szamár, csikó uián 8000 K, sovány sertés, héthetesnél fiataltbh borjú ulán 5000 K, juh, kecske után 3200 K, bárány, malac után 3000 korona daraboaként. — A földön, fedetlen he\'yen árusitók négyszögölenként 1600, vagy zsákonként, kosaranként 1600, a ponyvás sát-rakbsn, deszkabódékban, szóval fedett helyen árusítók négyszög-méterenként 1600, clrkuiz, rlnglipll éa egyéb látványosságok négyzetméterenként 1000 K t fizetnek. — A baromfipiacon csirke, galamb, tyúk, kakas, fürj, fogoly, szalonka után 1000, kappan, kacsa, liba, sovány lud, sovány pulyka, vadlúd, túzok, fácán után 1600, nyul, szopós malac, tömött liba, pulyka után 2400, nagyvad, őz, szarvas, vaddisznó után 10.000 korona darabonként. — Szekérről árulók terhes szekerenként 8000, üres szekerenként 3000 koronát fizetnek.
— A sertéspoatla Nagyknnizsa területén már ugylátsilk azünőfél ben van, mert már egyáltalán nem jelentenek ujabb megbetegedéseket az állatorvosi hivatalhoz. A járvány most már csak a környékbeli falvakban uralkodik s a vidékről érkező jelentések szerint ott még csak pár hét múlva várható a zárlat megszüntetése.
—\' Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cógué!, Fj-Ul i.
— Jegyző-gyUlés. A zala-
egerezegi, novai, zalabaksai járások jegyzői ma délelőtt 9 érakor választmányi, 10 órakor rendes koz-gyűlést tartanak a vármegyeháza körgyűlési termében.
_ 64 évea dlvatárnbáz. Sln-yer József Társa dlvatáruháza Nsgykanizea Erzsébet tér, Központ ez álló épület megbízható beváeár-lási forrás.
— Megjöttek a caerkéazek. Tegnep délután pontoean a megállapított Időben, 6 órakor megérkeztek a főgimnáziumi cserkészek Sólonyi István piarista tanár, pa-rancsnok vezetéae alatt mórlcihtlyl táborukból jó egészségben és erőben, felvirágozva, éjekszóval. Ma délelőtt 10 órakor értekezletet tart a csspat a pécsi kirándulás mag-^ beszélésérr, mely pintektől vasárnap estig tart.
— Kanizsai levente akták a vármegyénél. Nagykanizsáról a teatnevelésl akták halmaza érkezett a vármegyéhez. Az alispán elhatározta, hogy a leventebirsígokra vonatkozó kérvényeket a legszigo-rubbsn kezeli a csak kivételes méltánylandó esetben engedi el a kirótt biraágokat.
— Férfi és női ruhavásznak, angol lüszlerek, férfi éa női szövetek legelőnrösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza.
— Balatoni irodalmi pályázat. A Balatoni Társaság egy millió korona Irodalmi pályadijat tűzött ki a Bilaton táj széplégeit dicsőítő, szavalásra, esetleg megzenésítésre alkalmas költeményre. (Hi ilyen nem érkeznék be, akkor a Bslaton mondaköréből vagy történetéből vett clbeazélŐ költeményre.) Félmilliói pályadíjat tűz ki egy értekezésre vagy önálló mu-kára, amely a Balaton Irodalmi hagyományaiból, Illetve művelődés-történetének eszmeköréből meríti tárgyit A dijat csak Irodalmi becsű műnek adjtk kl. Benyújtás határideje, jeligés bo itékban, szeptember vége, a Társaság elnöké-he7, Wlassics Gyula báróhoi Budapestre.
— Regenhardt éa Raymann
lendamasztek, női és férfi zsebkendők, M»y és Holfeld rumburger vásznak, len ós llnóbatlsztok, sifo-nok, sifonbalisztok mérsékelt árban Singer dlvatái uházában szerezhetők be.
— A Keszthelyi Muzeum
Egyesület fölkéri a zalai muzeum-barátokat, hogy a Bslaton kincseinek megfelelő elhelyezé eére szolgáló adományaikat juttassák el az Egyesülethez.
— Motorkerék pár-turaver-aeny Tihanyba. A királyi magyar automobil c\'ub julius 26 án motor-kerékpár-turaversenyt rendez Tihanyba. Délután 2 órakor indulnak a résztvevők Budnpostről. Benevezési határidő csütörtök esti 6 óra.
— Selpel kancellár 25 éves papi jubileuma. Soipol szövetségi kancellár ma ünnepelte több paptársával együtt 25 rves papi jubileumát a Jézus Szive templomban, amelyen jelen voltak a kormány tagjai majdnem teljee számiján, * .szöveteégi elnök képviseletében Löwenthal osztályfőnök, valamint az egész diplomáciai testület.
— Fölemelték a váltságföl dek után fizetendő késedelmi kamatot. A pénzügyminiszter s vagyonváltságföldek h jszonbérének nem fizetése esetén a késedelmes törlesztési kamatot 8 százalékról 12 százalékra emelte fel.
1924 luHo» 24.
KOZUÖN\'Y
Mélyen leszállított árak! = Mig a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Krausz divatnagyárutiáza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Szintartd mosók Méterje
Z looo K L looo K L looo K I"
Kelengye vászon Méterje
Mosó Crepp
Méterje
\'500 K
i
— Nagy olcsóság i Mosó dclé nek (K 21.000). kartonok (K 22.000), vásznak (K 22.000) mélyen leszálli tott árban kaphatók Singer József és Társa divatáruházában. Erzsébettér.
— Bnptiata agitáció a ao mogyl falvakban. Egyik kapós vári laptársunk írja: A kemény somogyi magyarok közé térítési szándékkal vándorolt baptisták ugyancsak szívós makacssággal tartják horogjalkat a vízben. Egy pillanatig sem felejtik el térítési szándékaikat és nem ctüggednek el a somogyiak ellenállásán, mert látogatásaikkal és amerikai dollárokért nyomott röpirataikkal minduntalan elárasztják a falvakat, pusztákat és as utak mentét. E dicséretre méltó kitartásért, nagyon I-iváncsiak vagyunk megtudni: vájjon bány dollárt kapnak as amerikai testvéreiklőj egy-egy horogra akadt somogyi msgyarért ?
= Schvarcz Dezi ő-cég közli, hogy minden szloben istíiét raktárra érkeztek : prima minőségű se lyem flór női harisnyák, párjs 50.000 kor., prima minőségű muszlin női harisnyák, párja 36.000 korona.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 és ezővőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vaatigaágbcn, továbbá bordó és vőrőafejtő kapható S\'nger Jó zací és Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Oltó király — népdalban. A Magyarság írja: Kerekegyházán nagy Ukodalom volt az egyik gazda házánál. A lakodalmáé nép a következő nóta mellett mulatott másnap délelőttig :
Kecskeméti menyecskék és szép lányok
A virágot az utcára hordjátok,
Hadd gázoljon szép rózsában bokáig :
Éljen, éljan Ottó király sokáig I
Ez a jelentés, ahogy mondani szokás, némileg újság ingeré-
vel hat." A* utolsó öt hat tévelygő esztendő alatt ugyanis divat lett, hogy a Duna Tiwköz egyes részeit, ellentétben a csonka ország a a megszállt területek népével, szabadkirályválcsztőnak szerették elhlrdetnl. Tévedés! Az osztatlan magyar haza népe osztatlan hűség gcl ragaszkodik bujdosó kis királyához, aki hazátlan idegenben várja feltámadásunk óráját mindnyájunk fájó szeretető és bízó hite mellett.
— Szabók réazéret Zcug, Doublage, Peru, Kssztor, Rechant és kellékek nagy választékban érkeztek Singer József é$ Társa áru házába, Erzsébet-tér.
— D. M. C. harisnyák és soknik raktáron. Előnyük, hogy sajátjukból javithatók. Fejeléseket elvállal Fiiipp kötöttáru gyára Szombathely.
— Lőpokrócok legelsőbbrendü gyárainak főicrak»ta: Singer József és Társa áruháza. Uradalmak részére gyári árak i
—= „Tetra" caecsemő-keUn-*yék Schwarcz Dezső cégnél, Fául i. szám.
Ay orosz rémuralom borzalmaiból
Elevenen megfagyasztott emberek — Borzalmas kin-zésok - Elevenen megégetett és elevenen elásott emberek — Kerékbetört és felnyársalt ártatlanok
Ju\'ius végén jelenik meg Berlin ben Melgunow orosz egyetemi tanár történelmi jelentőségű könyve az orosz azovjsturalom bűnlajs\'ro-máról: , Oroszországi vöröi terror" cim alatt.
A könyv többek között ezeket tartalmazza :
Ma már nem csupán forradalmi törvényszékek mondtak ki halálos Ítélete\', hanem az ellenforradalmán rokat, aőt a forradalmi hatóságok *t la ellenőrző Cseka azervei la. A Csekn nem csupán a főbeajáró bűntetteket büntette halállal, ha nem a legjelentéktelenebb kihágásokat ii.
Mikor rászabadultak a forradalmi törvényszékre, megkezdődött a halaira ilé\'tek kivégzés előtti kinzáss.
Sok elítéltnek kínai módra levágták a fejét. így végezték ki Rutzkii tábornokot is. Sok embert elevenen elástak, vagy megégettek. Másokat lélen a hidegben leöntöttek vizxel kint a szab\'dban, hogy jégoszloppá frgyjsnak. Némely áldotalot forró vízzel telt kádakba dobtak, melyben néhány perc alatt rettenetea kinok kőzött haltak meg. Felújították a kerékbe lőrést és felnégytlést ls. Sokszor o vitbe dobáltak ártat-
lan embereket és a folyó misdkát partjáról sortűzzel akadályozták meg az áldozatok menekülését.
Nincs olyan bestiális módjs az emberkinzásnak, amit fel nem használtak volna.
Es kik voltak a hóhérok? A moszkvai főtörvényszék első hóhérja egy 19 esztendős diák volt. skl egyben a vizsgáló biró tisztét is ellátta.
Asszonvok is voltak a hóhérok között. Etek voltak s legkegyetle-nebbek. A leghlrhedtebb női hóhérok Moszkvában, Odesszában és Wologdáoan, valamint Bskuban voltak.
Kedrow moszkvai orvos felesége ssjttkezüleg végzett kl több száz elítéltet. A hóhérok közül sokan megőrültek. Kedrow orvoi ls a moszkvai téboiydában fejezte be életét. Valami egészen sajátságos Idegbetegség pusztította el ezeket a fenevad ikat. Valamennyien üldÖ zéii mániában szenvedtek és irtózatos görciökben szenvedtek, amelyen semmiféle orvosi tudomány nem segíthetett. Tömeges kivégzé-sek-n me{tőrtént, hogy a hóhérok Őrjöngeni kezdtek és minden jelenlevőt meg akartak ölni.
— Mérgea kígyó a söröshordóban. Borzalmas kettős szerencsétlenség tőrtént a minap Husiton. Rjmler l<sák ottani vendéglős egy 50 literes sörös ho.dSt ütött csapra s az e\'ső pohár sört <«gy o\'-t idő tő pénzügyőrnek nyújtotta, ■ második pohárból pedig ő ivott. A\'.onbsn alig hajtották fel a sört, mindketten összeestek és iszonyú görciök kötött csakhamar Alízenvedtck. A rendőrség termé uzetesen azonnal nyomozást indított az ügyben s szétverték az 50 literes hordót, amelyben egy veszedelmes, mérges kígyó hulláját találták meg. Valószínűleg még a hordó megtöltésekor került oda és senki sem vette észre. Ez okozta a kit szerencsétlen ember halálát. A vizsgálat megindult.
HOZGdFÉNintéPSZIHHfc.
Uránia. Szombaton 7,8 és 9 órakor, vasárnap 5, 7 és 9 órakor: Az őrszem, fllmjáték 6 felvonásban. Irta S\'.rausz Lészld és Némethy Tihamér, rendezte Balogh Béla. Főszereplők Petrovlcs Szvetizláv, Komjáthy- Gyula, Fenyő Emil, Pintér Imre, Msrglt\'ay Gyula, Hajdú Elia, Ujj Kálmánné, Gömöry Vilma és Szécsy Perkó.
Világ. Vasárnap 5, 7 és 9 órakor: Az őrszem.
Az őrszem
S)káig a meg nom értésnek és kellően meg nem becsülésnek bizonyos távolsága állolt a civil közönség és a társadalmi rend hivatásos őrei: a rendőrség közölt. Bolgogabb idókben, mikor a társadalmi egyensúlyt az emberek becsülettudása tartotta fenn; a rondőr csak — a jó-izQ humor kapcsolatában 61, a rend őrsegiiségre nem szoruló emberek köztudatában. Fordult azonban a világ — a puritán becsület magját szóimosták a viharok s ma bz ezerfelé tagozódó, ezer érdektől fü:ő társadalom egyensúlyát egy ha\'almassn ki-épitelt szervezet vasmarkának kell összetartania, nehogy mindnyájunk nagy kincse: a béke és biztonság felbomoljon. S ez az elváltozott vi-Ug oldala mellett látja a rendőrség szervezetébert az egyensúlyt fenntartó vasmarkot. Az anekdoták éle lekopott a rendőr egyre markánsabban kidomborodó fogalmáról s a nyugalom, megvédeiiség, az igazság, szolgáltatás érzete kezd ahhoz fűződni.
A véleményeknek ezt a tisziu\'ásit, egy mindnyájunkéri és mindnyájunk javára álló szervezet fokozottabb megbecsülését szolgálja ez a film: Az őrszem. Egy történei a számtalan közül. amely a nyomorból fo* gant bün, az elkeseredett életküzde-lem, szenvedélyek és emberszeretet harcában a magasabb etikai törvények figyelő őrszemét mutatja meg
a Ursadalmi morál miodg éberen álló katonáját: a rendőrt. Drámai erővel megírt történet, amelynek észrevétlenül a lelkedbe nyomódó tanulsága : egy egysserü rendőrnek megbfciülése.
A film a magyar filmgyártás egyik kedves terméke. A .C-jrvin flmgyár csinálta; szeroposziása kitűnő: a legjava magyar tehstségek; Petro-vícj, Fenyő Enii, Piotér Imre, Hajdú Ella, Gómöri Vilma, Szécsi Ferkó vonulnak fel benne.
SZÍNHÁZ.
— Aranymadár. Hsrmat Imre rendkívül kedves operettojének bemutalóját Arkossy Vilmos rendezésében táblás ház nézte végig. Molnár Aranka kétségkívül Asszonyi társulatának tüneményes művész• nője, azonban a tegnap eali Allce-alakításában azlnte önmagét multa felül. Páratlanul finom, irzésteli /a-téka elragadó volt Keleti Árpádnak egyik legjobb azerepo volt Niokáj megszemélyesítése. Arkossy Vilmos mély drámai erővel adta Chsrley apót, Pintér Rózsinak való volt Oity azerepe, aki azt a tőle megörökölt bájossággal éa temperamentummal kreálta. Vértes Károly annyira beleélte már magát a grófok szerepébe, hogy nem is tudjuk másként elképzelni Jávor Antal tegnap is elsőrangú müvéstl játékot nyújtott. A többi kisebb szereplők és kars\'.emélyzet dicséretes igyekezettel Illeszkedtek be a pompás összjátékba. A katonazenekar, mintha kicserélték volna, még soha sem játszott oly tökéletesen, mint tegnap este Lehrmann zenetanár vezénylete alatt, aki nagyon értékes és biztos kezű dirigensnek bizonyult. Rendezés, díszlet, kosztümök kifogC&alanok. Az operettet ma este megismétlik.
Somogyi vendégjátéka. Somogyi Ferenc Nagykanizsa legjobb műkedvelő színésze augusztus 1 én, pénteken és 2-án, szombston lép fel legjobb szerepében a Hazudik a muzsikaszó című operettben. A rendkívüli érdeklődésre való tekintettel a jegyek már most előjegyea-hetők a színházi pénztárnál vagy a Hlrschler tőzsdében.
Heti műsor x
Csütörtök: A/anymadár.
Péntek: Szidike. Újdonság Itt először.
Stombat: Marinka táncosnő. Operett Itt másodszor.
Vasárnsp délután: Pillangó fő\' hadnagy. Operett.
Vasárnap este: Aranymadár.\'\' Operett.
Zürichi zárlati
Páris 280750, London WífOO, Newyork 5 43 00, Brjssal Z5l5,Ma(Und 2300 50, Holland ÍC-8-00, Berlin 110 50, Wleo7ftA0f|olla4OOCO, Prága 1012 50, Budapest 69-00, Bukarest 144-50, Belgrád 642-50, Varsó lOtTOO.
Z»LA! KÖZLÖNY
1924. ju\'lu.
SPORTÉLET.
Magyar atléták sikerei a nemzetközi versenyen
Budapest, ju<iu. 23. A MAC és MTK nemte leStl meghlvitoe »l!í-llksl versenyének második napjin ■ 200 mílern alkfu\'éebao 1. M-c don.ltl, 2 GerS (magyar), 3 Ku runczy (magyar). A 800 mél.rc-i ben 1 L-rii.r. (.niol), 2 főnyi (magyar) Diailto.iveíéaben Toldi (magyar), 2 L\'eb (ameilkal), 3. Marvallcs (Nagykanltaa). A sv<d sl.fít.b.n /. KAOl (2 pere), 2. amerikai cnpil A 3000 méterei aikfulaaben 1. Rsl (ameilkal), 2. Gross (MTK). A pentatlonban / Som/ay, 2. farkas, 3. Szcfay (mii-ouarok/. G-r.lyv.lésben /. Lisa
lovsiky (flC), 2. .Ofol, 3. Mar vallct (Nagykanizsa).
KÖZGAZDASÁG.
Az idei termés
Már jó részben bejöttek a ter-méijelentések az oraiáf egy<« ri-sxeibSl, de méjliiiinen onnan hiány-zik még a jelentés ahhox, hogy a végleges képet a* Idei táróiéiról még megalkothatnánk. Ax eddigi megállsp\'ttiok szerint le kimondhatjuk, hogy ax Idei [termés arány talaoul roaszabb, mint az eddigi évek termése. Mig az eddigi éveiben egy egy kereszt 50— 60 kg. butát adott, addfg az idei terméa-ben egy-egy kereait caak átlag 25 kg. búzát ad. Ez a búzamennyiség la a lehető legiilányabb.
általában az egéaz orazág ter-mlae hozzávetőleg 20—30 azáza-lékkel keveiebb, mint az előző évek terméie. Érek után a roisz termés-kilátások után teiméazetesen szó sem lehet arról, hogy butát vagy más gabonanemüt kiszállítsunk az országból, mert előállhatna az a njm épen komikus, mint inkább tragikus helyzet, hogy a saját ga bonunkat volnánk kénytelenek visz• szavásárolni jóval drágább áron, mint ahogy azt ml a külföldnek eladtuk, bőt azlvcien látnánk, ha a korAáoy egyeneaen megtiltaná a gabonakivitel\'.
Mint értesülnek, külföldön is hasonlóan rosaz a terméa, mint hazánkban. Az amerlkaisk termése is sokkal rosszabb, mint az elmúlt évben. Ez mindenesetre nagyon befolyásolni fogja a gabena árát.
« TÖZSM MtftM.
(S.JÁI ludóiltóak t.l.íor.>!.nU..)
Mér nyíléikor . tegnapi loisde-napnél al.cacnyabb árfolyamokon kötőnek. Sok eleiben 5\'/l nél ll nagyobb érvcaiteiégat arenvedtek . p.plrok. At ütlell.lcrslg jbstéss .1.11 .t egyes p.pirokbin illg jött lilra kötés. Kötéiek I. inkébb ctak névlrgetek voltak. A lérlati érfo lyimok jobbéra mind a kó.épárfo-Iramúk altit éllapi\'.tattak meg. — Koitlpfni.pl cin a pint al.cio ny.bb volt mint tegnap, Vic—u/lcV. kötöll moiog. Zsiléikor .1 irányt.t lovábbr. I. l.nyb., forgalom csekély, hangulat kedvetlen.
Utötözade. Irinyi,| l,|jeaen ür-Utlelcn. Krreikedelml Bank 1275, Lev.nl. 248. Georgia 449, |„ö 7,^ Danubius 3200. Vrll.nioi 1450 Köt-U1I57, Nova 172, M.r,a, Hil.l 582 Le.témlloló 81, Jeliílog 113 H.t.i Bank 168, Rlrn. 130, 0„i,ák Hilel 166, SalgA 599, Kö.rén 31-50, Peall Haasi 3660, Földhitel 305,
Eatl magán forgalom. Irányiét tovébtra fa űilettelen; Laatá-
milolö 80. Földhitel 300—5. U.l-kánvl 1000-25, G. Villamos 1500 10. Gucnml 350, M. Hitel 578-80, Naelcl 20-5. Kereak.delml 1260 70, Georgia 483-5. Cukor 2800, P. Herei 3725 - 50. Kéa.én 3550, S.lgó 305, O Hitel 167-9, Gani Danu blua 3200-25.
Termény tőzad.. Buta llasavl-
dékl 78 kg-oa ö 402500 - 407500, 79 kg-o. ó 405000-410000, 76 kg oa uj 39500C—400000, 78 lg oa ui 4ŰOOCO—405000, egyébvldíkl 78 kg oa A 397500—402500, 79 kg-oa 6 400000- 405000, 76 kg oa uj 390000- 395000, 78 kg-ot uj 395000
-400000, rota ó -.--,
uj 340000- 345000, takarmányárpa 320000-340000, tengeri 360000-370000, r.b 375000—39COOO, korpa 2550C0— 260000, repce 600000— 630000.
Az irányzat továbbra la azllérd. Bura 25, rozs 10 — 15, takarmány-
cikkek 10 ezerrel drágullak.
SertáaTáaár. Felhajtottak 9400. eladatlanul vlaatamaradt 200. A vá-iát élénk volt. I. r. 24500—25000. Kötepea 24000 — 24500. Könnyv. 23000—23500. Stalonnáa félarriía 29000-30000. Lehutott hua 28000 —30000 Söiott etalonon 27000— 28000. Sralonna--. Zsír 29000.
A magyar korona kQlfSldl hivatalos J.gyaéa.li
Davlia Velels
,K->r K. \'i ,: ki
... . 8709 • 89 80 I 8Ű
BaiUo .... ------4970 4980
Plig. . . . . 417 141SS0 411 1420 Nawyeikbao 12
I éívllt-kfilpoal Mratales irlolyiaal

&KOI fr-®4 IJCCOO-IS5400
Cmí ac.-csá l»o-lito
D eit {vo
Oollár y/XKi-üéCo
Kl txida X. <110 4 S 40
Cri 110-111
balfiu
EtkUMt BrOt.4!
jcíW-jiiío Íi4 ;4o S40-111 »?oc-jj»o
!««!<> IU90 io:C-i-ic-i40
t.«a 1JO Joo Loelce l))oo«-ll»6c«
IJr. tllO >}SO UlUiO 1410 11IO
DU kot. Niw,ork loiool 1 too
Oaau. »o». n»oii4?o Pirii 4I40-4S40
Ifájd truit • 41}0-M«!O r>i{t l)JO l4«o
llo<1acy5l ll l«l»0-14l8í la«l\\a )»1 600
Rtlfs rrtal l480-)}l« Uockbo^ • IlJO ll?M
Stéi \'<c«. nio<-ii:oo Bá<a in so-ii4*;o
Sorrtf kcr. ic]6c-ic|«o Zírkb I47)0-I4&*0
Az érepónzek ás ntmn fémek beváltáéi árfolyama:
Exust egykoronás 6100—63W>, kétkoroaás I20CK>-12.710, forintos IC 400—17.Ö0P, öt-koronás ■}) 10 <— 33 0<>^, arany tlskoronás tö&.OCO— 176.CCO, arany husskoronis 330— WO.OCO, platina Sr»naonkínt 23i—242.000, ssinsisny M.000—S3.ÍA0, siioesüst I&V-— Idtu kotoni.
Fetetös szerkesztő: a (őazcrkcaztő KU4ó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyr-kercskedés RT, Nagykanlzaa
ft budapesti tőzsde záró árfolyamai.
ina ><k. Kíír.
OI.\'M.
A:«t!ir<« b-D. Allé!
Píia>i«».
Hcrr. iát. 1.1. Hicft/iá tíe.f.a M Ceei Ifáft
Zu.\'Vtíul
,<J I
ic jo i
f.t.-siiil B\'ve 11 éa
É.\'ll\'sl síé
«4 KCC. «»»l
— | Oiáicű
40 Ma(0«all
M.tx. aifb.
- ! Ali. K4«t«o _ : Xtii.-aU
I) W«ri .aéo
»» KioWWlt StjOtocíftl
_ 1 Ui()U aíéj
1 ölen ércrylf I C^áv^otl V«*»ip»i VtjMOlé
! r-.i«ot
Rímé
KoibfnOIJu
s<b :uí
1 St&\'Jllet Tt i-iioa
»I9
<r)
m«n»r-Nén«i ií.jo s»l«ö
Ktip. Jtlii-\'of
Várotl Láai /./}
Wntvr IC.JO
Sttsé t lmt. |i Kirítt. &. ni)
L\'iik« —
Aa«r. b. t«c< >
BiIrSfOál tp. »?
L\'i Otréroil I
Ki.í.o.1 14}
Kítéiryal Tak. lt
AlUl. Tak. l«;
Molté/ K}
Mtáal i\'«) jjio
k:.5W.Blti 11 :o
riéfa 11}
M>|7.-PláMla — líí.
Nyiltrtér.*)
Aluliroit nyilvánown megsétleitem Pintarics Márton, Jancsccz Imre, Bencze SAndor, Stcrn Miksa, Argent Jánoá és Falczer Lajos iparostár-saimat,\' valamint a városi forgalmi adótisztviselőket. Ezért tőlük ezúton bocsánatot kérek.
Farmén Imre clpéazmcator.
i?to
naok
8»<k ca
Boft -M.
C<.r,«.fJla Uékla.-iatal
Bu^tptail
TöfAkiatoiaa.
GUalla
11. r (ári a
KltaljnalocB
VUtfrila
Tr. tiarvjtla
UJIikt -
Uel4 tíBjá —
friVIoyl I0IJ
Ca«5«0 l»« lí Syeaadkk
Aibtcanm 141
Hiacklto M
Glotui 11
XiMii* e<
Pallaa HO
K«iaJ l»
Ri«:« 16
Si( i-báMuaa 6.}<
ytrlioal 0f k
Uialefiaioi IO
Wcílltxr » Vaamfltek
j BtfrM »a< —
1 KCetsii 41
C4U7 lí
Gtsd. Otítr >io
Fábián vai e.}<
fteltmk. ll
PtaaU 110
Oam-Daa. jijo
Oáoa.Vm. l)<) Gép la vanl <0 G/Jr»o
HoOnn 1)0
Kaaaáb <(.)<
KUtUae —
41
Ue« Ml
UpiU 14-11
16
VJroal 64
■1« , Diöraasi 60
O Kera ?«
o AtlusTinl }lo
( | Trtal 101 y , Cakor«/árnk
5 CélOlkOl —
|« Hcrril nk. —
/ Cíkori,-M «>J1
0 G«*zia 4S}
I MtaCb. f*k. 115
SlJtrmil IJOO
Éialmlaaarah
tX«43\' IS
Ctlti
1»1
Dttiiuiml
HŰT""
Hool la
Kfr4*Uc,al
Zrc
Llfofio HUel (a Amvlkal la
8r<34 M. Uoji
Ma\'.occtoky
Naaaatl la
Llclil<
Ola
Ré síén; tl St\'.atrOola
Tbék je
Naikt S\'OC
VU. KUK é.
Zatoíal 101
Zeoial —
Patánk
Rnl6bln. 3;
Jtub.
KOalakadáa A«da StB<
Alltetlka y
Min. el:
*j HaJkcraak. I \' Oka. Villái >M0 I "ST• U.Ó
Olajok
Olajipar 74
Mucii tea. 111
8«r 4a aaaaa
f Jtár&al a«< 41 jSl Klr»ra6« 6!
140 Potfárt tfir 6)0
tt i\'a= ifir 11
O • kti^Tiíh
I Kluittfiíl TaAtal aa. Úaobwlndi Kr»u aaaaa SíénHoat
LokKs
Táillt
St»e. ktndci Onlo uztll Gj iijiir.ioio Si4»J.K4il W. Tanti GoliUai o 1
oJTri\'taiiU Jaijuard
i^iitm ll
pte«a 1
MCiráera 1)
Salkra 4 Vand«r
Chtoola 1
Diáké 11
Diaca a Kalatl Uaa.
Kk>ill4 )
T«»« )
LaUn I
KOIOatálák
Do»C>tl 1
Diuli lariN Palian
nw
TM«
Udw\' aaioft.
Stolookl
ZacxTápiir.
Hl,ír
Kilét, a-t 14 \\awi k*t
Braaa6i Cocrta nia Papír
Hannyal^u
SiarAlm Oaianaal}
UMr-Siiii
Torai Ilj-Mt V«rV(-w»trabk Ot Ari t-flr
1>1
ADróNirdetéaok