Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.07 MB
2010-02-21 20:23:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
736
7458
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Zalai Közlöny 1924. 175-199. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Románia döntő fordulat előtti
Há,augusztus 1. A Nltuve Courant jelentése szerint Londonban nagy aggodalommal fogadják .a Romániából érkező híreket. Attól félnek, hogy az ország döntő fordulat előtt áll. Tény a*, hogy Besazaráblában nsgy a nyugtalanság és ■ lakosság egyrészo elégedetlen a kormány politikájával a ezért csatlakozni fog azokho\', akik mindenáron meg akarják buktatói Bratianu kabinetjét. Londonban kételkednek abbao, hogy ez a mozgalom alkotmányváUággel járna, annál la inkább, mert a román ki rály ennek megelőzése céljából kisebbségi kormányt la hajlandó ki* nevezni, hogy ugyanaszal a politl kával megpróbálkoczék, amelyet Belgrádban alkalmaznak, Minden-eaetro az Ősz folyamán Románia politikai helyzetéV-en lényeges változás várhatód
Az Ir határkérdés
London, augusztus 1. A lapok aserlnt Cosgravet, »* Ir szabadállam elnökét és Sir Jimss Gralget, Ulster elnöké\', Londonba hívták, hogy ott as angol miniszterelnök kel az írországi határkérdésekről tárgyaljsnak. Coigrava tegnap este elutazott. Graig betegsége miatt nem tehetett e\'eget a meghívásnak, de remélik, hogy elküldi Londonba képviselőjét.
Hughes megérkezett Brüsszelbe
Brüsszel, augusztus 1. Hujhes amerikai államtitkár tegnap délután 6 órakor Brüsszelbe érkezett. Fogadására a pályaudvaron megjslent a gazdaaágl miniszter, a külügyminisztérium képviselője és a város polgármestere. Hughea ma A király-
hoz hivatalos ebédre.
w
A Macdonald-kormány és a fegyverkezés
London, auguaitua 1. Ax alió-hátban Clyoa. megcifolta Bit ■ hírt, mely u.rlut ax angol kormány kéről axéodékoxlk, bo,y a Nemi.\' tak Si6v«l.éjéotk faladatai k6rt bői a fejjyvcrkcié. ctókk.ntíxíook kérdé.ét vonják kl.
A muokáipái t .jy ta,ja f.liló-lalt • cirkálók axámáoak caSkkeo-téio ellen, amit rlaaztó léoyuek mlnSaltatt. Kollloa volt mlolaitar, a llbarálli párt tagja gáocaolta • kormányt, mart a f.gyveraxOoet óta elafi olyan kormáDy, m.ly a faiyvcrkaiáat fokoxxa. Annak a Dáxet<nek adott klfej.iiat, bo2y a ncmx.tköil l.fegyverxítl konftren-cl a türfía Saaxablváaa xOkl^ei. H.laxólliotta ax alaóháiat, boty a t.ngcráixatl kSiiaágvaKa ciőkk.n-táaére axavaxion.
Várakozáson felül sikerült a magyarországi kölcsöniegyzés első napla
Budapest, augusztus 1. B avatott helyről nyert értesülések alapján megállapítható, hogy a népszövetségi kölcsön magyarországi jegyzésének első napja várakozáson felül sikerrel járt. N«gyobb buda-P\'Stl pénzintézetek jelentése aze riot a jegyzés a legklelégitőbb me derben indult mag. Minden eddigi eredmény kö>ü [kiválik az A\'talános Blzosltó 300.000 aranykoronáé jegyzése. A jegyzések legnagyobb résre még a jövő hétre válható. Jogos a remény, hogy a magyar közönaég épugy megmutatja bizalmát a kölcsön Iránt, ahogyan az megnyilvánult a nyugati államok ban, ahol mindenütt pár nsp alatt túljegyezték a tervezett összeget.
Budapest, augusztus 1. A magyar kölcsön kamatjának magaa voltára legjellemzőbb az összehasonlítás egyéb külföldi kölcsönkÓlvények és záloglevelek kamatjaival. A ma gyar kölcsön 7Vi% 0> k*matja és 88 aranykoronás kibocsátási árfolyama mellett az oaztrák népszó vetségl köíc ön csak 6*/» ot kamatozik 80 aranykoronás jegyzési ár folyam mellett. A holland és angol piacokon kibocsátott kötlevelek csak 4\'/o o* kamatoznak.
Budapest, augusztus 1. A na
gyobb vidéki városok közönsége, különösen a gazdatársadalom feltűnő érdeklődést mutat a népszö vetségl kölcsön magyar réadete Iránt. A magyar gazdák a mezőgazda-társadalom presztizséoek meg felelő réazt egész biztosan lejegyzik. Elősegíti ezt a buza árának lénye gea emelkedése. A vidék földbirtokosai sok gabonát adtak el a budspeatl piacokon, úgyannyira, hogy a nagy kínálat az Arakat kissé le...