Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.07 MB
2010-02-21 20:23:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
503
6873
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Zalai Közlöny 1924. 175-199. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Románia döntő fordulat előtti
Há,augusztus 1. A Nltuve Courant jelentése szerint Londonban nagy aggodalommal fogadják .a Romániából érkező híreket. Attól félnek, hogy az ország döntő fordulat előtt áll. Tény a*, hogy Besazaráblában nsgy a nyugtalanság és ■ lakosság egyrészo elégedetlen a kormány politikájával a ezért csatlakozni fog azokho\', akik mindenáron meg akarják buktatói Bratianu kabinetjét. Londonban kételkednek abbao, hogy ez a mozgalom alkotmányváUággel járna, annál la inkább, mert a román ki rály ennek megelőzése céljából kisebbségi kormányt la hajlandó ki* nevezni, hogy ugyanaszal a politl kával megpróbálkoczék, amelyet Belgrádban alkalmaznak, Minden-eaetro az Ősz folyamán Románia politikai helyzetéV-en lényeges változás várhatód
Az Ir határkérdés
London, augusztus 1. A lapok aserlnt Cosgravet, »* Ir szabadállam elnökét és Sir Jimss Gralget, Ulster elnöké\', Londonba hívták, hogy ott as angol miniszterelnök kel az írországi határkérdésekről tárgyaljsnak. Coigrava tegnap este elutazott. Graig betegsége miatt nem tehetett e\'eget a meghívásnak, de remélik, hogy elküldi Londonba képviselőjét.
Hughes megérkezett Brüsszelbe
Brüsszel, augusztus 1. Hujhes amerikai államtitkár tegnap délután 6 órakor Brüsszelbe érkezett. Fogadására a pályaudvaron megjslent a gazdaaágl miniszter, a külügyminisztérium képviselője és a város polgármestere. Hughea ma A király-
hoz hivatalos ebédre.
w
A Macdonald-kormány és a fegyverkezés
London, auguaitua 1. Ax alió-hátban Clyoa. megcifolta Bit ■ hírt, mely u.rlut ax angol kormány kéről axéodékoxlk, bo,y a Nemi.\' tak Si6v«l.éjéotk faladatai k6rt bői a fejjyvcrkcié. ctókk.ntíxíook kérdé.ét vonják kl.
A muokáipái t .jy ta,ja f.liló-lalt • cirkálók axámáoak caSkkeo-téio ellen, amit rlaaztó léoyuek mlnSaltatt. Kollloa volt mlolaitar, a llbarálli párt tagja gáocaolta • kormányt, mart a f.gyveraxOoet óta elafi olyan kormáDy, m.ly a faiyvcrkaiáat fokoxxa. Annak a Dáxet<nek adott klfej.iiat, bo2y a ncmx.tköil l.fegyverxítl konftren-cl a türfía Saaxablváaa xOkl^ei. H.laxólliotta ax alaóháiat, boty a t.ngcráixatl kSiiaágvaKa ciőkk.n-táaére axavaxion.
Várakozáson felül sikerült a magyarországi kölcsöniegyzés első napla
Budapest, augusztus 1. B avatott helyről nyert értesülések alapján megállapítható, hogy a népszövetségi kölcsön magyarországi jegyzésének első napja várakozáson felül sikerrel járt. N«gyobb buda-P\'Stl pénzintézetek jelentése aze riot a jegyzés a legklelégitőbb me derben indult mag. Minden eddigi eredmény kö>ü [kiválik az A\'talános Blzosltó 300.000 aranykoronáé jegyzése. A jegyzések legnagyobb résre még a jövő hétre válható. Jogos a remény, hogy a magyar közönaég épugy megmutatja bizalmát a kölcsön Iránt, ahogyan az megnyilvánult a nyugati államok ban, ahol mindenütt pár nsp alatt túljegyezték a tervezett összeget.
Budapest, augusztus 1. A magyar kölcsön kamatjának magaa voltára legjellemzőbb az összehasonlítás egyéb külföldi kölcsönkÓlvények és záloglevelek kamatjaival. A ma gyar kölcsön 7Vi% 0> k*matja és 88 aranykoronás kibocsátási árfolyama mellett az oaztrák népszó vetségl köíc ön csak 6*/» ot kamatozik 80 aranykoronás jegyzési ár folyam mellett. A holland és angol piacokon kibocsátott kötlevelek csak 4\'/o o* kamatoznak.
Budapest, augusztus 1. A na
gyobb vidéki városok közönsége, különösen a gazdatársadalom feltűnő érdeklődést mutat a népszö vetségl kölcsön magyar réadete Iránt. A magyar gazdák a mezőgazda-társadalom presztizséoek meg felelő réazt egész biztosan lejegyzik. Elősegíti ezt a buza árának lénye gea emelkedése. A vidék földbirtokosai sok gabonát adtak el a budspeatl piacokon, úgyannyira, hogy a nagy kínálat az Arakat kissé le is aioritotta. A legtöbb gazda ezúton pénz-feleslegre Is tett azért, amit kölciön jegyzés utján tart a legbiztosabban értékeaithetőack.
Budapat, augusztus 1. A jegyzés első napja mieden remélt eredményt felülmúlva biztosítottnak en gcdl látni alt, hogy a hazaflaa magyar közönség la klveazl öt megillető részét a magyar rekonstrukciós kölcsön jegyzéséből. A magyar tőkés közönség • felhívás alapján kikalkulálta, hogy a legblztoiabb. legértékáilóbb, legmagasab kamatozású befektetés. A 7 éa fél szá-zalékoa kamat, a 88 aranykoronás kibocsátási árfolyamésas a körül* mént, hogy a visszssorsolás már 1926 ban kezdődik, ténylegesen tizenhárom—tizenryolc százalék ka-matorást jelent.
A londoni konferencia bizottságai éJiel-nappal munkában vannak
jertneia teljes ülése küldje el a meghívót s akkor a német delegáció hét főn már Londonba érkeihetlk. A bankok a jelek szerint nem emelnek kifogást, mert más ahhez hasonló esetekben jóeiőre siettek megtenni észrevételeiket és kifogásaiknak érvényt azerezni.
London, augusztus 1. A Reuter-iroda jelenti: A harmadik bizottság
London, augusztus 1. A konfe rencla III. bizottsága tárgyalás alá vette a francia javaslatnak az átruházásról szóló pontjait és a D. wls tervezeten szükaégea változtatásokat. Etekhez, utólag Németország-oak Is hozzá kell járulnia. A tanácskozásokat éjszaka sem sikerült befejezni. Délelőtt 11 órakor újra összeült a bizottság a ha a két pontbao, melytől a francia delegá-tások semmi körülmények közt sem hajlandók elállni, nem sikerül megegyezésre jutni, ugy a konfe renclát még ma összehívják a ha csak lehetséges még ma végleges döntést hoznak.
London, augusztus 1. A R;uter-Iroda ■ kővetkezőket közli a kon ferencla helyzetéről: A konferencia jeleolegi helyzetében a legnagyobb nehézségeket okozza • bizonytalanság. hogy milyen eredményre jut a III. blzottaág. Ez • bizottság már több vitás pontot tisztázott a ezért joggal várnak tőle most Is kedvező eredményeket. Ha a tanácskozások kielégítő medemben haladnak, ugy nincs rá ok, hogy Németországot ne hívják meg már ma a konferenciára. Ezesetben nem is lesz szükség, hogy a kon-
délután J/,2 órakor felfüggesztette ülését, de mivel megállapodásra nem jutottak, 4 órakor uj tanács kozást kezdtek. Tisztázták, hogy milyen módosításokra szorul a Dawca tervezet, majd foglalkoztak az átruházások kérdésével. Ha dél után megegyezésre sikerülj jutniuk, az ügyet a miniszterelnökök elé terjesztik dőotéa végatL_
Belgrád továbbra Is jd viszonyt dhajt Olaszországgal
Róma. augusztus 1. Jugoszlávia római követe Mussolininak átadta Marlnovlca uj jugoialáv külügyml niszter üzenetét. A< uj külügyminiszter kijelentette, hogy az uj belgrádi kormány Oia*zorazággal továbbra U a legjobb baráti kapcsolatot óhajtja fenntartani.
A magyar állam
megint kölcsönt kér polgáraitól. Nem sokat, csak tizenegy éa fél millió aranykoronát, amennyit béke-*" világban liliputi orazágocakák se kértek. Ds hát a szegény ember csak klsösszeget mer még kölcsön Is remélni. S ezen felül ml még beteg ország is vagyunk s a péna orvosságra, üdülésre kell. Az ígéret cask az: ha majd felgyógyu-lünk, kamatostól fizetjük vissza a kölcsönt. Mindenkinek 1 Mindenben l Értjük est magyarok ?
Ma a helyzet olyan, hogy szor-azág polgárai nem olyan azegények, mint maga az állam. Ez tőrvényei-nek meghozásában és keselésébea nagyon Is liberális alapra helyezkedett és engedte a tőkeh • Imozást, nem vetto el adóban. Sokan vannak, akik vagyonllag sokkal, de sokkal jobban állanak, mint voltak a háború előtt. Nlnca adósságuk, van házuk, vagyonuk, több földjük, virágzó Iparuk, teli boltjuk.
Ha valakinek, hát ezeknek aa érdekük, hogy országunk ezen az uton, a konszolidáció utján maradhasson, hogy ne legyen kénytelea kéaőbb, mikor esetleg minden kötél azakadna (a azanáláa megfenek-lésére gondolunk), máa politikát követni és erélyesen beié kell nyúlni a polgárok zsebébe, megnézni, hogy kinek van ott többje, mint 1914 ben volt. S akkor azt elvenné, mink háborús nyavalyánkból szerzett vagyont.
Most minden magyar embernek meg kell mutatni, hogy öntudatos, nemzeti érzésű polgára a hazának. Nemcsak a szája vallja a magyart, de a szive Is. Ezt könnyan teheti a kolcsÖDjegyzásscl, amely amellett, hogy az ő érdekében történik, hasznos Is rá nézve. Rossz papír-pCjce biztosítva jó aranykorona kamatot hoz.
Nem azabid most a hadikölcsönökre gondolni. Ez a kölcsön különben még azt is jobbá fogja tenni. Most a becsület és érdek egyformán diktálja, hogy akinek van pár felesleges milliója, adjoa belőle az államnak, hogy az ázás-szorossan adhassa astán vissza.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyxé-_.r
Devlsa VáioU
i*cs*» m hr-\'? sm Mcs . . . 030410076 877610076 Berlin . . . . 6320 — 6.160 6160 Prága .... — | 430 430 | 431 Kewyorkbsa 13 Ax ércpénxek éa nemoa-férnek beváltáal árfolyama t Egy koronás szüit 5600, kélkoroais 11.200, oUoroais 30.350, tiskoronis aí.ny 160.000,. hoixkorocis 310.000, niauaoy 60.000, 14 karitos arany 27.000, ssineiüít 1460, SOO-as esüst 1150 korona.
63. évfolyam. 176. uAm
gierke»»tő»íJC t• kiadóhivatal F6-ut S. Jnurarban-Tcitron IS., nyoroJa 117. ti.
Nagykanlxaa, 1*24. auguazlua 2. Szombat
POLITIKAI NAPILAP
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
1200 korona
Z«LA! KIZLUNY
Mennyi házbért kell fizetni Nagykanizsán!
Nagykanizsa, július 31 Itt ■ házbérfizetés nspja, do n kaniiaal lakosság körében még min dlg ■ legnagyobb bizonytalanság uralkodik, hogy tulajdonképen mennyi házbért la kell fizetni. Sőt még hivataloi helyen la azon hl-azem\'ocn vannak, hogy ■ kormány valami ujabb rendeletet fog kiadni, amely meghatározza az augusztusi lakbéreket. Pedig erről szó alnes. De nem i» SJÜkségra, hiszen az áprllliban kiadott lakásrendelet a legnagyobb pontossággal meghs-tározza, hogy minden házbérne-gyedben mennyi házbér fizetendő. A változáa ciak az, hogy a m. klr. kormány a* aranykorona értéket az
1924. évi augusztus hó 1-től 17.000
paplrkoroníban állapította meg.
Nagykanizsán tehát az suguiz-tuii negyedben a következőkép kell fizetni a lakbiftket:
Májúiban az 1917. évi házbér 7
százaléka volt a tiszta bér, augusztus elsején pedig a* 1917. évi ház-
v 1924. aug.
10,7„ 00v -b<n 1-én fizetett u. tiszta bér
nc^yeJévi bér ([{jtljj
bér tla százaléka fizetendő, ehhez jön a 2% kö<üzeml pótlék éa a tlazta há>bér negyedrésze, tehát két éa fél százalék klocitárl részesedés.
Üzleteknél az 1917.\' évi novemberi házbér 18 százalékát kellett fizetni májúiban, az auguaztusl negyedre fizetendő az 1917. évi házbér 26 azázaiéka, »hhex jön a köz üzemi pótlék, valamint Int éa fél százalék kincstári részesedéi.
A lakbéreket mindenkinek augusztus 5 ig minden értesítés vagy felszólítás bevárása nélkül kell kifizetni. A lakbérrel együtt fizetendő a kincstári részesedés s azokban a házakban, ahol házmester van, a tiszta bér 2 százalékát kitevő ház-mesterpénz Is.
A fizetendő lakbérekre vonatko-zólag olvasóink tájékoztatáséra közlünk egy táblázatot, mely a különböző c\'roek*n fizetendő dijakat tartalmazza, átszámítva 17.000 ea alapon papír koronára.
1917-bon fizot«tt évi bér
100
H0
200
800
3t.CC 0 4\'iSOO M.0C0 ÜD.SO) B5.0C0 1276C0 13GOOO
170.000 2C4.C05 212.000 235.0 0 272.COO 3<610O 340.000
Közüzemi
diÍ <*7a>
10.20 11 9T0 17 C0<J 500 27.20<J 34.0:0 40.800 42.400 51.000 5I0C0 01.200 ÖS 0*0
Kincstári részesedés (25° 0) 8.5C0 10.025 12.750 14 875 21.250 31.3 i 5 34.000 42.500 51.0C0 53.125 03.750 Ö8.«/00 78.500 85.000
Augusztus 15 ig lehet fizetni ax üzletbéreket
Budapest, ju\'lus 31. (Éjfélkor érkezett.) A kormány rendeletet adott ki, hogy az ipari éa kereskedelmi foglalkozású üzemek üzleti célra használt helyiségei (üzlethelyiségek,
irodák, raktárak, műhelyek) után járó augusztus 1 én esedékes béreket augusztus 15 lg lehet kifizetni. Ez a rendelkezés nem terjed ki az üzletképen haaznált lakatokra.
Társadalmi mozgalom a kanizsai hősi temető érdekében
Nagykanizsa, ]u11ui 31 (Saját tudósítónktól;
MrgcsoDkltott Magyarországunk minden városa, minden kis faluja hőiök porlsdó esontjait őrzi temetőjében. Vllágrastóló, fényes emlé kot nem tud állítani a legyőzött, kifosztott ország hősi halottainak, de a földi maradványaikat rejiŐ sírdombokat kötelességünk minden mig/arok büizk-, dacos szeretetével körülvennünk. Kötelességünk ■ nemzat halottait, akik valamennyiünkért áldozták vértanusá-gukat, a magunk halottainak la tekinteni és meggyászolni, elsiratni, felvirágozni, sírjaikat megjelölni minden kis temetőben, hogy soha-soha ne nője be gaz siijaikat, so4/j no tünteisa el alrhantjaikat a feledés azürkc közönye.
Nagykanizsa temetőjében sok-sok, a régi szép haza minden tájáról meghalni Ideiodródott hősi halolt piheni örök álmát. A háború Idején nagy katonaváros a bike szomorú Idején mégis mintha elfeledkeznék hőiéiről. J -Ueleu, g»0 n-vert, horpsdt sírok alatt alusiik a véres Időknek ,ok kidőlt katonája. Gyengéd kezek néha megigazgat ják, halottak ünnepin talán gyertyát Is gyújtanak rajr, virág Is
kerül egyik -naalkra. de marad.ndó
megjolöléaük még mindig késik, mert niocs pfnr, szegény, koldus! tönkretett országunk tftls^ csak most, ha lélckzethcz tud jutni
hogy éljen, hogy legyen, hogy cl ne sodo:jakj« háborúnál is ndá zabb béke válságos, nagy Idői-
Niocsazországnak pénzepompára, féuyre, emlékre, kegyeletre — csak kenyérre, csak a mára. Azért fordul az ország társadalmához, ahol ax egyeseknek van még nélkülözhető, áldo/at nélkül adható néhányezer koronájuk, amivel leróhatják a nígy vllágégéi utáni idők adóját különösen azok, akiknek talán halottja slocs közülünk, akit nem tépázott meg a nagy vihar, akiknek kedvezett a szerencse azóta is.
Hiszen olyan sokan vannak közöttünk szép ideálokért áldozni kész, aránylag jó körülmények közt élő, nemes lelkű emberek, akiknek fáj jeltelennek, letiportunk látni a katont te-netők slrhmtjalt.
Ni|ykanizaa hősi temetőjében Is emlék-táblával kell m-görökltenl minden\' egyes hőil ilrt külön külön. Fel kell jogyezol mindsn hant alatt pihenő nevét, hogy ne vesszék el soha st utókor számára nrok emlé-keiet*, kik uto\'sóciepp vérüket Is otthagyták áldoza ul ■ harcok mezején.
Zslavármegye ali*p4nj« rendelettel hivta fel a polgármesterek figyelmét a hőil a\'rok kűUustának támogatásira a elrendelte, hogy mivel közpénz ecélra nem áll rendelkezésre, a városok éi községek társadalcnl u*on teremtsék elő sírokra kerülő emléktáblák költőé-
re|l. __ A társadalmi mozgalmat a váro. vezetőségének kell megindítania - bele kell vonni a váro. minden táraadalml egyesülését.
Nagykanizsa vároa vezetőaége mária felkérte farkas Vilmát, hogy . gyüjtéa Irányítására szervezzen bizottságot s a gyűjtést - városban és környékén a lehető leg azéleaebb keretek közt folytassa le. Farkas Vilma mária megtette a kezdeményező lépteket s értesü-léaünk szerint a „Gárdonyi muked volő társaság" október hóban egy előadiara készül, melynek jövedelmét teljea öaszegében a hősi tame-tők alrjsinak megjelölésére fogják fordítani.
A pé\'di követésre vár. — bok egyesülete van N igykanizsának. Mindegyik tud valamit produkálni, amivel fel lehet ébreszteni a nagyközönség áldozatkészségét. — Ha mindegyik rendezne valamit, ha Nigykanizsán mindenki, aki megteheti, hozzájárulna az egyszerű, de nemes célokat rejtő tervek megvalósításához, kl anyagi, kl szellemi képesiégeivel, akkor nagyon kevés jutna az áldozatból egyre egyre és akkor nem csak emléktáblákat, hanem messzire ragyogó emlékoszlopot is lehetne állítani a kanizsai hőaök temetőjében. (bl)
1924. augusztus 1.
hírek.
Egy magyar katona kálváriája
A szerb barbárok agyon kínoztak *s megvakltottek egy vámőrt
A somogymegyei Kakonyánál teljesített szolgálatot egy Matallcs János neveietű fiatal vámőr. Egy hajoalon átlépte a határt a? egyik vámőr társával együtt. — Ds *lig mentek párszáz lépést, a azerb csendőrök eiébe toppantak, akik megkötözték éi a puskatus első ütései véres nyomokat hagytak a kls«é köonvelmü ka\'onán.
Var>sd, Zigráb, Vlnkovce, Belgrád, Pllstior, Uruj vác, Nls volt a borzalmas kálvária hét ál\'omása. Elfogatása után egy tetves, pslká-nyos büzhelyre do-ták, blilnc«elhez 50 kilogrammos béklyókat erősítettek, nehogy a félholt fiu el tudjon szökni. Két évvel eze\'őtt kezdődött a véres ut. Városról városra cipelték. — Mindennap ütés, bikacsök, putkfctus, a vallatások balkáni eszközei, hogy áruljon el mlcdent, amit a magyar határokról és a magyar katonaságról elárulni lehet séges.
Börtön után bö\'tön, megszljjazáa és megblllncselés. Hulladékos étel, sorvaaztó kasxárnyxoduk, mlg egyszer csak Piistinára került. A balkáni tortura igazi borzalmai itt kezdődtek, karjait a puskatus összetörte. Az egyik vallatás alatt pedig oly erőval ütötték a blkscsökkel arcul, hogy MUalici János balszemo véres roncsokban folyt kl üregéből. Az iszonyatos fájdalomtól összeroskadt és eszméletét vesztette.
A szerbek ekkor kórházba vitték, azonban a borzalmasan szenvedő fiatalember megvasalva feküdt heteken kiresatül a kórháti ágyon.
Felgyógyulás* után szélnek engedték. Összetörten és félvakon bo kalandozta Albániát, majd lekerült Belgrádba, ahol a magyar követség látta cl igazolvánnyal, a mint jog talan határátlépőt Magyarbolynál átdobták az anyaföldre.
D. M. C. h.rlsnyák és soknlk raktáron. Előnyük, hogy sajátjuk bó\'i jivithatók. Fejcléaeket elvállal Filipp kötöttáru gyára Szombathely.
Rám. kat.: Vas. sz. í\'éter. Protestáns: Va«ai Pét«r. Iz-raolita: Ab hó 1. Meteorológiai Intézet _______J-Jelentíjo szerint ax esó l»s»u
síüoésível változó íolhózet, élénküló ész.k-nyugati szelekkel.
,— Személyi hlr. Eberhardt Béla, a nagykanizsai kegyesrendi főgimnázium Igazgatója megkezdte nyári szabadságát.
— Megérkeztek a hlttodo-mányi fŐiakola hallgatói. Tegnap délután érkeztek Kanizsára a szentferenc-andi hittudományi főiskola hallgatói Süly P. Szaléz teo\'oglai tanár vezetésével.
— Végleg áthurcolkodott a kanizsai mazeum. A polgármester utasltáaára a fémipari szak-iskolába.i elhelyezett városi muzeum minden ingóságát áthordták tegnap m muzeum részére fenntartott uj helyiségekbe. A költözködés a fémipari szakiskolának a közeljövőben esedékes átaUkitási munkálatai miatt vált szükségessé.
— Alispáni rendeletek. Tea-nsp jöttek le az alisp innak a munkaadói igazolványokra, — a azoclalirálva volt kéményseprő üzemek vagyontömege ellon támasztott Igények kielégítésére, — a kávé, tea, bora behocatalára, — a hatósági lisztellátás megszűntével kapcsolatos intézkedésekre, — a kész-pénzváltság megtérítésére, — 600 métermázsa só kiutalására, — a gépjármüvek forgalmi engedélyének, gépjárművezetőt igazolványok kiadásáért fizetendő dijak ujabb megállapítására vonatkozó . rendeletei.
— Megindul k balatoni aze-
zon. A balatoni fürdőkbon a lakás és élelmiszer árak az utóbbi hetekben feltűnően leestek, ugy, hogy a fürdőélet most kezd klsaé felelevenedni
— 64 évea divata, ahá*. Sin-
jf«r Józaef és Táraa divatáruháza Nagykanizsa Erzaébet tér, Központ szálló épülőt megbízható bevásárlási forráa.
— Felhívás ax Irodalmi K8r tagjaihoz. Az Irodalmi és Művé-azeti Kör elnökaége filkérl a Kor tagjait, hogy Gúrtler Ferenc t eme-télén megjelenni aziveskedjenek. Gyülekezés a Deák-téren délután egynegyed 6 órakor.
— „Tetra" caecsem5-kelen-gyék Schwarcz Dozsó cégoé\'., Fő-
t. szám.
— Meghalt egy njaáglró. A
nemzeti Irányú sajtó írógárdájának mélységes gyásza van. Ifj. Kárpáti Endre, a Dunántull Hírlap belső munkatársa, kinek neve nem Ismeretlen az újságolvasó közönség előtt, rövid szenvedés után elhunyt. Utóiérte az újságírók közős sorsa — idegei felőrlődtek. Sdvét-lelkét adta oda közönségének, mint lelkes, hivatását szerető újságíró, eszményien szolgálta a köz érdeké*, mint egyszerű katona. Mindössze harmincötéves volt. Emlékét az újságíró társad alom mély kegyelettel fogja őrizni.
— Regenhardt éa Raymnnn lendamusxtok, női és férfi zsebkendők, May és Holfeld rumburger vásznak, Ion- és iinóbatlsztok, átfonok, slfonbatisztok mérsékelt árban Slnger dlvatáruházában szerezhetők be.
— Rcmington írógépek eredeti gyári ftrban, kedvező fUelósi feltételekkel kaphatók Szabó Antal iró-gépraktár&ban.
1924 »u?imtui 1.
XALA1 KÖZLÖNY
3
Mélyen leszállított árak! = Mlg a készlet tart! = Mélyen leszállított árak!
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Mosó delin
Méterje
Szintarid mosók Méterje
Méterje Méterje Méterie 4
L looo K Llooo K £ 1080 K 19
Kelengye vászon Méterje
Mosó Crepp
Méterie
\'500 K
— Fegyházból — fegyházba.
A mull napokban törté-at, hogy CsizQ Gergelyné vasvári asszony Kanizsára jött éa betért az egyik Király utcai vendéglőbe, ahol pod-gyászát elhelyezte, majd később Kiikunizsára ment ismerősei látogatására. Mikor az aiszony visszatért a korcsmába éa otthagyott holmiját cl akarta vinni, azoknak hűlt helyét találta. Az asszony nyomban feljelentést tett a c rendőr-őrsőn ismeretlen tolvaj ellen. Zrinn tiazthelyettea egy jirőrrel nyomozni kezdett az ügyben éa alkerült \'» f»cki a tolvajt Szabó József litváoné 29 éves teljaaen leiüllött aaazony személyében a förhéncl hegyen elfogni, kioél Cslza Gergelyné összes ingóságait meg ia találta. S<abó József Utvánné ciak a mult hónapban szabadult ki a márlanosztral fegyházból, ahol három évi frgyházbüntetést töltött ki. Szabadulása óta lopások-ból éa egyéb bűncselekményekből tartotta fenn mrgát, mig moat ismét c«end5rkézre került. A sze rencsétlen teremtés a kihallgatás alkalmával beismerte cielekményét és sírt az őrs parancsnok előtt, hogy moat l«mét vissza fog karülni a fegyházba. A kanizaal csendőrség az erkölcsi fertőben teljesan elsülyedt nőt legnap délelőtt átkísérte a kir. ügyéazségre.
— Kifosztották, mig azin-házban volt András Gézának, a csabrendeki Hjngya üzletvezetőjének lakását, mlg este színházban volt kifosztották. Kára több tlz milliónál.
—- Férfi éa női ruhaváaznak, angol lűszterek, fér fi és női szövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singet József ésTdrsa áruháza.
— Aljegyzői álláat szerveztek Zalasxentmlhályon. Zsls-szentmlhály község képviselőtestü lete legutóbb tartott ülésén egyhangú határozattal kimondotta az aljegyzői 4l\'<\'11 szervezését.
— Meglopta táraalt. Pápai József moinárasgéd, ki Kohn Sándor pacsal gőzív almában néhány nap óta volt alkalmazásban, egy óvatlan pillanatban a segédszobába lopódzott, Öjszcstedse táraalnak értékes holmijait éa megszökött. Ellopott három kabátot, egy nadrágot, egy pár cipőt, eiüat zseb órát láncc.l és 380 000 korona készpénzt. A csendőrség nyomában van.
— Mindköt karját levágta a cséplőgép. Lapot Istvánná 26 éves lentikppolnal asazony a cséplő gépen az rietŐnek segített. tMuoka közben a dobba esett, amely ko-nyéken alu\' mindkét karját összeroncsolta. A szerencsétlen asszonyt bevitték a aalacsferszegi körkór háaba, .hol mindkét k-iját köoyé-ken felül amputálni kellett.
— O.oazlán védjegyű Z:phier ingek 2 gallérral 120.000 K-6s órban Kauí.narm Károlynál, Erzsébet-tér.
— Zadravecz püspök elin-dnlt Amerikából. Zadravccz
István tábori püspök, ki Amerikában tarto\'t missziót az ottani ma gyarság körébvo, julius 19 én hsjóra szállt és Londoaoo, Parison keresztül útban van M»gyarország folé. Amerikai u\'ján mindenütt nagy lelkeaedésscl és kitörő örömmel fogadták.
— A zsebóra feltaláláaának 400 éves évfordulója. Ebben az évben lesz 400 ik évfordulója annak, hogy J-Imelln Péter nürnbergi lakatos feltalálta a zaabórát, mit az egész világ akkor nürnbergi tojás néven Ismert.
— A megyéspüspök fölkeresi a Hollandiában és Belgiumban Udíilfi magyar gyermekeket. Dr. Rótt Nándor megyéspüspök, aki résztvett Amsterdamban a minap lezajlott nemzet-kö>i euchsrlaztlkus kongresszuson, külföldi tartózkodását arra használja föl, hogy meglátogassa Hollandiában és Bslgiumban üdülő m>-gyar gyermekeket.
— Felakaaztotta magát. Andusetz Károly pölöskefól Ukós 37 éves földműves már több nap óta eltűnt hazulról. Az utóbbi idő ben rgész msgavltc\'etén Utazott a búskomorság. Hozzátartozói hosz-szas keresés után a felsőhahóti erdőben egy tölgyfán falakasztva találtak meg.
— Nagy olcsósági Mosó delének (K 21.000). kartonok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszállított árban kaphatók Sinoerjózse) és Társa divaráruházában, Erzsébettér.
— Készül a közigazgatási reform. A belügyminiszter nyilatkozatot tett. amelyben kijelentette, hogy a belügyminisztérium a közigazgatási reform véglegea kldolgo-záaAn munkálkodik, de a javaslat csak akkor kerülhet tárgyalás alá, ha a főváro>i törvényjavaalat tető alá kerül.
— Földbirtokrendező bíró ■ ág tárgyalása Pacsán. A föld-blrtokrendeiő biróaág az igényjo-gosultaág végleges megállapítása céljából augusztus 4 én Picsán tárgyalást tart. Uj Igénylők jelentkezhetnek a tárgyalási napig a községi elöljáróságnál.
— A vámgabona uj ára. A pénzügyminiszter n»a lendeletet adott ki a vámgabonc au»usztu»i árának megállapításáról. Eiterint a váa>gabo3ának a< általános for-galmUdó alapjául szolgáló átlagos ára métermazsánkint n köveikeiő : rozs (kétszeres) 280,000. árpa éí
tengcii 290.000, zrb 320.000, köles 350,000. tztúrka 340,000, ocsu
40,000 korona.
— A vllághirtl jó minőségű szövőpamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 és izövőc-rna 12, 14. 16, 18, 20, 22,
24 cs vastagságban, továbbá botdó és vörösfejtő kapható Singer Jó zsef és Társ* gyári raktárában Nagykanizsán.
— Postai értékek dija aug.
1 tői. Budapestről jelentik : A kereskedelmi minisztériumban azer-vett információk szerint augusztus elsejétől kezd ve az alább felsorolt értékek eladási ára ez lesz: 1. Kő-jönségas azállilólevél benyomott pénzügyi bélyeggel együtt dara-bonklnt 200 koroua. 2. Ucánvéto-les szállítólevél benyomott pénzügyi bélyeggel darabonként 250 korona. 3. Postai megbízó lap dsrabooként 200 korona. 4. Postautalvány da rabonként 150 korona. 5. Frankó cédula darabonként 200 korona, a többi Itt fel nem sorolt értékcikkek ára nem változott.
— Lópokrócok lagelsŐbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
— Valorizálják a kathollkns alaópapság kongruáját. Kle-belaberg gróf vallás és közoktatásügyi miniszter értesítette a kalh. egyházmegyei főhat^SJgokat, hogy a* országos kithoükus kongiu* tanács jtvaslatának elfogadásával elhatározta « kathollkus lelkész-kadő, világi pspság kongruAjának az eddigi mértéken felüli, a mutat kozó fedez, thez képest lehetőleg 100 százalékos valorizálását. A kultuszminiszter folyó évi jullus hó 1 tői a kathollkui lelkészi jövedelmeket évi 80 mm. butaértéknek megfelelő öaizegig, a segédlelkész! jövedelmeket pedig évi 50 mm. buzaértékig egészíti ki. Atheologisi tanárok illetményét a kultuszminiszter egyelőre évi 60 mm. buzaérték-bcu állapiiotta uieg, amelyből az ellátás 25 mm. egyenértékét levonva, részükre átmenet! segély elmén évi 35 mm. buzaértéket folyóslttat. A kultuszminiszter a valorizált kon-gruaszükségletnek pontos mtgálla plthatása végett elrendelte a jövedelmi összeírásoknak valamennyi plébániára kiterjedő revízióját a felkérte az egyházmegyei főható ságokat, hogy plebánlánklnt tüzetes kimutatásokat terjeazenek be a lel-, készek különböző forrásokból eredő mindennemű jövedelméről.
Schvarcz Dezső cég közli, hogy minden színben Ismít raktárra érkeztek: prima minőségű se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női harisnyák, párja 36.000 korona.
— Kanyarójárvány Zalaegerszegen. A hatóságok minden Intézkedése ellenére a kanyaró egyre terjed Egetszegen. Ennek oka ab bsn keresendő, hogy a kiadott ren delkezésekat senki ucm tartotta be.
— Pénzhiány Jugoszláviában. A muiastouibatl j ráiból nyert értesülésünk szerint Jugo szláviábnn a n»gr pénzszűke miatt az üzletek teljes pangásra vannak ítélve. Viszont * termelők aem tudjuk ép a p&nhlány miatt terményeiket értéi%aWenl.
= Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut í.
— Vetőmag és vegyvlzsgá-latl dijak szorzószáma. Budapestről jelentik : A földmivrléaügyl minisztérium rendeletet adott ki, melyben a vegyvizsgáló állomások részére 1920 b/a megállapított dlj-egységek augusztusi szorzószámát
vegyvizsgáló ál\'omáiokra nézvo 2000 ben, vetŐmagviiagáló állomások részére az 1918 bsn kiadott díjtételekre vonatkoztatott 3000 ben állapított s mfcg.
— Szabók részérei Zeug, Doublage, Peru, K&sztor, Rechant és kellékek nsjry választékban érkeztek Singer JózseJ és Társa áruházába, Erzsébet tér.
— A petáncl hírneves sa-vauynvlz, amelyet hal óv Ott olyan nehezen nélkülöztünk, néhány nap múlva megérkezik. Még élénk emlékezetében vau mindenkinek a hírneves pet&nci, amely mint természetes ásványvíz, kiváló gyógyerővel Is bir. Örömmel jelentjük olvasóinknak, hogV végre valahára megértük azt az idő:, ho*y ismét asztalunkon lAihmjuk azt a kitűnő borvizet.
SZÍNHÁZ.
Az Asszonyi-társulat uj tagjai
Asszonyi Líazió, a péci-kanizaai színház jtlea igazgatója moat köti le az október elsejével kazdődő jövő színházi évad tagjait. Értesülésünk szerint Asszonyi direktor mai napig a következőket szerződtette:
Koronkal Róza! primadonna, a bu ia miskolci azinháznak volt tagja.
Sárvay Rózsi táncos szubrett, a Király Sdnház, a Royal orfeum, a temesvári színház volt tagj*.
Sándor Ju\'la traglka, a kolozsvári marosvásárhelyi azinház volt tagja.
Má\'naji Otti hősnő, a békésgyulai azlnhás volt tagja.
Hcrmann Manci, a budapesti Nemzeti S\'ioház ösztöndljaa tagja.
Szömőrkényi Franclaka énekes naiva, a Reneazánsz szloház volt tagja
Klenovics György drámai hős, jellemizinész, a kolozsvári ás szegedi színház volt tagja.
Károlyi István hős, a kolozsvári és marosvásárhelyi színház volt tagja.
Antók Ferenc énekes bonvlvant, a Bleha Lujza azinház volt tagja.
Cobor Imre Ural szerelmea, a szegedi sdnház volt tagja.
Cseh Iván buffó táncos komikus, » bud.d színház volt tagja.
Pallós Jinos táncos buffó komikus, a buda-mlskolci. azinház volt tagja.
rager A&tnl siheder táncos komikus, a kecskeméti színház volt tagja.
D\'Angclo Dante opsrabasszlsta, jellrms/lnész, a Vígszínház volt tagje.
Ocskay Mihály tenorista, a szegedi, temesvári, arad! színház volt
Váry-Szabó Géza naturburs, a brassói szinház volt togjs.
1924- augusztua 12.
7.ALAI KÖZLÖNY
1924. mffuiTtu\' 1.
Vasutasok figyelmébe!!
BÉKA" dívatáruházban
meglepő olcsó dron udsd rolhatnak a
M1
Uásznafcat, chiffonofcat, kariaudsznakat és ingzefíireket — ~
ERZSÉBET-TÉR 20.
Telefon: 382. szám.
Donis Jeoő, ■ picii axlnhéz tagjc.
Ezenkívül tárgyalást folytat Asz sioayl direktor egy komik*, egy oprraéoekcsnS éi egy op*r«tt ko loraturénekcpnő lesxcr»őd telésére. Leszerződtetett 12 kardalosnít <» ugyanannyi kardaloit, válrmlnt Münchenből egy feitőmüvé.zt.
A»»»onylék sreplember 30 lg Játszanak Kanlnán október első napjaiban kérdik meg az uj axinl-évadot Pécielt, ahol a kiegészített társulat a Hunyadi László operá val mu\'atkoiik be. Biijuk azonban Asstonyl direktor ígéretét, hogy az <5.il téli idépy alatt li felkeresi társulatival a kanlzaal publikumot, amely aonyl megértő szeretettel karolta fel a azlnoüvésztk ügyéi, •zloie állandóan táblás házat biz-toiiiva számukra és több napoa vendégszereplésben előadja a legújabb azin és operett darabokat. Asszonyi direktor értesülésünk azr rint augusztus haviban több éjjeli előadiss-l is akar kedveakedol az ő azaratett kanizsai közönségének.
Ma rsta kerül előadásra a Hazudik a muitilcasió elmü opsralt*, amelyen Somogyi Ferenc, a kanizsaiak kedveac műkedvelő aiinésze mustja be művészi alakitóképca-■égét. Somogyi Ferenc vendégfal lépésa Iránt oly rendkívüli érdek lődés nyilvánult meg, hogy mind két fellépése zsúfolt házat biztosit Asszonyiknak.
Háti műsor i Péotek, szombat: Hazudik a mutsikasxó. Vasárnap: délután : Ludas Matyi. Vasárnap: este: Három grácia.
KÖZGAZDASÁG.
Allatok importálása
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara jelenti, hogy alkerült neki Erdéllyel oly megállapodásra jutnia, hogy onnan kerületébe magyar jíriroi ökröket Importáljon, még prdig kg.-ként, a kerület halyazi nén átvéve és elszállásolva 20 21000 koronás árbsn. Egyességet kötőt-tek továbbá a svájci követséggel, ahonnan fiatal húsos teheneket éa növendék bikákat importálnak akár sffekliv svájci frankért, akár magyar pénzért. Viszont « kamara gazdáktól szarvaamarhát és sertáat bizományba átvesz és erre 70—80 százalékig előleget is ad. A kamara biztosítja a gazdaságok szénszük-légletét, valamint alom é^géplő zeget éa 17—18 százaiákos vízben oldható foazforaavtartalmu szuperfoszfát, műtrágyát rendkívül olció áron árusít. Az érdeklődőknek szíves felvilágosítást a kamara nyújt Kaposvár (Fő ulca 14 ) ahol kötle-velet és felvilágosítást nyernek.
GyógynovénypUc. A kamilla
Üzlet egykét vagon előre eladott áiu expertiival merül ki. Sok azáz mázsa el.datlscul hever a raktárakban, de meg van m remény, hogy vevő jen az árura,cak várat magira. Bodzavlri^ból kevés és csak másodrendű az évi eredmény Síép ár* volt már a meSkö.e|ltő\' leg jó árunak, b. „wb,B |a|4n csak 4 és félez»rrel lehetne rá ve vÖt találni. M*lyvavlrjg még ez
Nvomatou a Zrínyi
idén állandóan keresett volt. Kevés i a gyűjtési eredmény. 30.000 koro nit is ellehet érni ott, ahol speciálisan keresik. Plpactvirág talán a legkevésbhé érezte meg az általános elkedvetlenedést, amennyiben megtartotía mullhe\'l irnlvóját, a
28-30,000 koronát. Ökörfarkkóró-
virágot mintha nem le gyűjtenék, nem hallani róla, 20.000 koronát jegyeznek érte. Beléndeklevél a legnagyobb meglepetést szolgáltatta Már 25,000 koronát Is fizettek érte egyetek, ma áronban még 15,000 koronáért aem lehet elhelyezni az aránylag a tavalyihoz k/peit nagy árukéazleteket. N\'dragulyalcvélbcn jelentékeny menny aég van az előbbi évekhez viszonyítva, de ciodálatoa módon az általánoa helyzet ennak az árát Is kikezdte, ped\'g nagyon értékea éa keresett cikk volt mindig, 8000 K érhető el a zöld leva les áruért. Csslánlevélben beállott a beígért közöny éa 3500 koronával még nagy tételek vásárolhatók. Fehér mályvalevél erős«n érzi az üzlettelenséget, mart ára lemorzio
lódott 2500 koronára. Kerek mályvalevél elsdhatatlan, csak a legprímább áruért kínáltak a héten 2000 koronát. Ezrrjófű moat van begyűjtés alatt. Van érdeklŐdéa iránta, de csak a legtökéletesebben gyűjtött éa kezelt áru lesz a jelenlegi viszonyok között elhelyezhető. Piaci ára 4000 korona körül van. Pemetefű már már karrlért ctinált az idén, amikor az általános derűt magával ragadta, ugy, hogy 3000 koronával csak feltétlenül megbl/ható, fehér pemete adható •I. Kőrisbogarat elérte sorsa az idén Qgyan alőbb, miot tavaly, 120.0C0 koronáról egy rákugrással 50.000 koronára hanyatlott a piaci ára.
a -rözsoa mim.
(Saját tudóiltónk teieíonJaUotéie)
Az arany korona mai árfolyama dollárf arilásbon 15.947-25 papírkorona.
Déli magánforgalom. Egész délelőtt folyamán űzlettelea volt. Déli órákban a forgalom klasé megjavult, jobb árfolyamok azonban nam tudtak felszinra kerülni. Árfolyamok a tegnapi tőzsde nívóján mozognak. Magyar Hitel 550—55, Osztrák Hitel 165—70, Leszámítoló 76-77, Földhitel 275, Ingatlan 230, Kereskedelmi 1145—200, Moktár 200, Első Magyar Biztosító 9000, Borsod Miskolci 122, Buda-peatl Gő< 120, Kőszén 3050, Url-kányl 920, Salgó 570—75, Villamos 1475. Fegyver 1350, Danubius 3000 —100, Rima 122-25, Nova 160, Pallas 120, Rlgler 83, Pamut 240, Cukor 2625, Mezőhegyes! 200.
Eall magánforgalom. Irányzat
Üzletleien. M\'jy»r Hitei 550, Osztrák H tel 168, Kereskedelmi Bank 1175, Cukor 2450, Ganz Danubius 2950, Kőazén 3050, S.lgö 565, Paati Harai 3575, Haz« 1 Bank 155, Mftr 275, Gumml 260
Termény tőzsde. Buxa tiszavl dékl 76 kg-oa uj 415.000- 420.000, 79 kg-oa uj420.000 - 425.000, egyéb vidéki 76 kg os uj 412.500-417.500, 79 kg os uj 417.500-422.500, rozs 355 000—360.0CÜ, zab ó 400 000— 415.000, uj 385 000-395.000, tengeri 390.000 — 400.000, korpa 255.000-265.000, repce 610.000— 625.000 korona.
A forgalom csekély volt, árak az utolsó napokhoz képeat 5000 koronával estek.
I diviza-kftzpoat hivatalos árfolyamai
Valuték
loc»i !«•» >(i<oo j<£->x>
C*«b k«c-e« sjei-ijio
Diau DoUíí
Dia loe.
5«J »»» ;looo-78)6o J9M JflH M«-»«« jjé }>o ))«o-)j(4 lllM-tKoj
OÍJI
Oavlsák
4ioitui.ro JOCJO-JCKX5
8«I«T« t J5 ««•
liliml |il-)«
»J*J-)J6« I ll«10-ll}<J
\' I0Í4J-I07S0
IIWJKl 7ljoo-j»joo 1914)914 • Jtl-tUl
Brt.Ml Koptabif
rtrit r
S.6H.
StIJcI ltul 14} jo-141» J KoíllBÍI h. lp?JO-JOO»5
8.1f. !-.«» »>IJ }||l
StU kc*. KMj-KlW Ncr»«< kor. io»íj-icí-x>
Zürichi zárlati
Pirii 2693-00, Loodoo 2372 00, Nawyoik 639 50, Brussal 2435, MaJUod X350, Holland 107-60, Barlio 129 03, Wlao 76-16. SoHa 392-60, Prága 1595 00, Badapeal 69-00, Bukara.t 235-00, Balgrád 645 00, Varsó 100 00.
A magyar korona kHIfSIdl blvataloa Jegyzései i
Davlsa Valuta
laeaap ma IH"? ma
Béca .... 8776 1 9040 004018775 Berlio .. . . . 6150 6320 63 5150 Prága. ... 4281— 43121430 Nawyorkban 13
F«l«16s aierkesxló: a főazerkcaztó Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-kcrcakcdéa RT, Nagykanisaa
Apróhirdetések
Imi h*« «Ud<N. D-SrcUxt K0I<m/-uu» j. uám >Uit
250 írt. birkámat t^UUli kr«»,l hit, e.ni.r. íft^oA~«lÍTU«,t;». Cin:
szflllCTmsl
tanulók
fizetéssel felültetnek. 2
A N»t)k.nii.»l KS.raktár.k R. T. l,.«g,ti,iK., hlüguljblaai. •I8. íi tlulikm fijj.lon.m.1 J.l.oll, !,.,, Í.IUe).ldbi.olbigt„lk ird.mii UfJ.
GÜRTLER FERENC ur
• Nagyhanltanl TakartkpénaUr R.-T. lonagalél.
coakó íl.Wntk JO-ik .>il,nJ.jib«n folyó érf hi 27.(„ eItooyl.
Emlékét kegyeletlel firlriük mog 1
ElsörendU blikk hai&b
TŰZIFA
kapható vaRontételbío, ölben, mioJcn mannyifígban azoooa\'l szi\'lit«ira, valamint kemény hulUdékfA apiitva. iMcgreodcihctő
Kondor fidolf és Társánál
Arany Jfcnoi.ulca a. ai*m alalt.
Eötuös-tér 10. sz. hdzbon augusztus 3-án
önkéntes árverés
fog tartatni, mely alkalommal elaűdsra kerülnek asztalok, padok, ezékek, hordók stb. ,„
Ti(xto!»itol v.a iictencjíra íneilt.ri a é. kuxunjígel, hogy Uztatamel
megnagyobbítom
éa Cs«og«ry-ot I. alól auausstus 1-én
Fő-ut 13. szám alá
a Bogonrloder palotába helyazca. Taljeson uj és modarn be-
randaiés s a kgnagyobb igínyoket Is kiolígilholem.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb flgye\'«mm«l ké»xit«m.
Kérem a nagyérdemd kozöoiég b«<s«s pártfogAsát továbbra Is
FURMEN IMRE
Ciengcry.ut 1. Nagyvan cfpéai *■ caizmadla
munkás vogyei íi flnoai munkír. ■ uguaatus wlaaJAro falv6tallk.
Árverési hirdetmény.
Petőfl-ut 19. ixám alatti
hál nagy kerttel aug. 3-án d. u. 4 órakor önkéntes árverésen a helyszínen, a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
Részletes feltételek megtudhatók: dr. Petrics József ügyvédi irodájában.
fTiegérheztek a legu|abb
őszi (divat
lapok nagy ydlasztékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
Nvumdaipar 4, Könyvecskéd,, R. T.-nSl. NsK>t.niz„n. (Nyomd.^5: Qf.ab.ck Kboly)
Hirdetések felvétetnek
63. évfolyam. 176. uám
Nagykanizsa, 1924. eugiuztus 2. Szombat
1200 korona
Bs«rkeiita»<jc <» kiadóhivatal Pd-ut 0. InCernrban-Tclelon 7$., nyomda 117. ai.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
Románia döntő fordulat előtt?
Há%a, auguaztus 1. A Nltuve Courant jelentéle axerlnt Londonban nagy aggodalommal fogadják Romániából érkező híreket. Attól félnek, hoiy ■* orazág döntő fordulat előtt áll. Tény ax, hogy Besazarábliban nagy ■ nyugtalan-zág és a lakoiaág egyréaxe elfge-delien a kormány politikájával • •sért csatlakozni fog axokho-, akik mindenáron meg akarják buktatni Brallanu kabinetjét. Londonban kételkednek abban, hogy ez a mozgalom alkotmány válsággal járna, annál la inkább, mert a román kl rály en.tek megelőzése céljából ki aebbiégl kormányt la hajlandó kl* nevezni, hogy ugyanaxxal a polltl kával megpróbáld Otíék, amelyet Belgrádban alkalmaznak, Mindenesetre az ősx folyamán Románia politikai helyxetéV-en lényegea változás várható.
Az lr határkérdés
London, augusztus 1. A lapok •xerint Coigravet, »x lr szabadállam elnökét éaSIrJim.s Gralget, Ulster elnöké1, Londonba hívták, hogy ott ax angol miniszterelnök kai ax Írországi határkérdésekről tárgyaljanak. Coigrave tegnap este •lutaxott. Grr.ig betegsége miatt nem tehetett e\'eget a meghívásnak, de remélik, hogy elküldi Londonba képviselőjét.
Hughes megérkezett Brüsszelbe
Brüsszel, auguaatus 1. Hughes amerikai államtitkár tegnap délután 6 órakor Brüsszelbe árkexatt. Fogadására a pályaudvaron megjelent a gaxdaaági miniszter, a külügyminisztérium képviselője és a város polgármeatere. Hughea ma • királyhoz hivatalos ebédre.
A Macdonald-kormány és a fegyverkezés
\' London, auguaxtu. 1. Ax alió-háxbao Clyn.i megcáfolta Bt ■ bírt, moly .lerlat ax angol kormány kérni .xándékoxlk, bojy • Nemxe-Uk SiSv.teégén.k feladatai köré-bSl > fogyverk.ié. caókk.ntéaének kérdésit vonják kl.
A munkáipárt egy t.lj. fel«<S-lalt • cirkálók Mámán.k cikken-lé.. .Ucd, .mit rlaaxtó lénynek mln&ltett. Kollln. volt mlnl.xl.r, > . Ilb.réll. párt t.gja gíncxolta • kormányt, m.rt • f.gyver.xanal ót. c!«6 olyan kormány, mely . íegyverkexéal fokoxx. Annak • nézetének .dolt klfej.iéat, hogy . nemietköil l.fegyverxé.l konf.ren-cl. aürgSa öaaxeblviia a.tlkafgee. F.laiólltolla .1 eleiként, hogy . tengeréaxetl kSltaégvatíl ceökken-téléra íi.v.iiod.
Várakozáson felül sikerült a magyar országi kölcsönjegyzés első napla
Budapest, augu«xtus 1. B av*tott helyről nyert értesülések alapján megállapítható, hogy a népizövet-aégl kölcsön magyaroraxágl jegyzésének alsŐ napja várakozáson felül (ikerrel járt. N«gyobb budapesti pénxlntéxetek jelentéi® aza riot a jegyxés a legkleléf Itőbb me derbon indult meg. Minden eddigi eredmény köiű|klvállk az A\'taláno. Biztosító 300.000 aranykoronáé jegyzése. A jegyzések legnagyobb réste még a jövő hétre válható. Jogos a remény, hogy a magyar köxönaég épugy megmutatja bizalmát a kölciön Iránt, ahogyan az megnyilvánult a nyugati államok ban, ahol mindenütt pár nep alatt tuljegvexték a tervezett összeget.
Budapest, auguixtus 1. A magyar kölciön kamatjának magaa voltára legj\'lUmxőbb az őaizehesonlltás egyéb külföldi kölcsönkötvéoyek és záloglevelek kamatjaival. A ma gyar kőlc.őn 7Vi% <>» kamatja és 88 aranykoronáé kibocsátási árfo lyama mellett ax oaxtrák népszó vetaégl kő\'c ön csak 6*/« ot kama-toxlk 80 aranykoronás jegyxéil ár folyam mellett. A holland éa angol piacokon klbociálott kötlevelek csak 4% ot kamatoznak.
Budapest, augusztua 1. A n«
gyobb vidéki vároaok közönsége, különöien a gazdatársadalom feltűnő érdeklődést mutat a népizö vetségl kölcsön magyar réadete Iránt. A magyar gazdák a mező-gazda-táraadalom preiztlxséoek meg folelŐ részt egé«z biztosan lejegyzik. Elősrgltl ezt a buta árának lénye gea emelkedése. A vidék földbirtokosat sok gsbooát adtak el a bud«peati piacokon, úgyannyira, hogy u nagy kínálat az arakat kissé la la sioritotta. A legtöbb gazda ezúton pénz-faleslegro li tett szert, amit kőlciön jegyzés utján tart a legbiztosabban értékealthetőnak.
Budapest, auguixtus 1. A jegyzés első napja mieden remélt eredményt felülmúlva biztosítottnak en gedl látni azt, hogy a hazafias magyar közönség Is kiveszi őt megillető" ré«zét a magyar rekonatiuk-clós kölcsön jegyzéséből. A magyar tőkés köiönség a felhívás alapján kikalkulálta, hogy a legblzto.abb, legértékállóbb, legmagaaab kamatozású befektetés. A 7 és fél szá-zalékoa kamat, a 88 aranykoronáé kibociatáal árfolyam éa az a körűimén?, hogy a vlsaxaaorioláa már 1926 ban kezdődik, ténylegeaen tizenhárom—tizennyolc azáxalék ka-matorátt jelent.
A londoni konferencia bizottságai éjjel-nappal munkában vannak
» i_____aiAtt* Itfilriir. rt a i
London, auguaxtu. 1. A koofe r.ncl. 111. bl.olt.áf. térgyalé. .Iá veti. a francia j.v.il.tn.k « ál-ruháJáxról a.óló pontj.lt éi . D.wla terve*.ten aiük.égea váltoxt.tá.o-kat Eielh.r, utól.g Németo.aiíg-„,k I. hoxxá kell járulni.. A t«-nácakoiáiok.t éj.i.k. lem alkerult
befejeinl. Dil.lőtt 11 Ór.kor ujr. SiexeOlt . bl.ott.ég • h. a kit pontban, melytől • franci, delegá-tá.ok aemml körülmények költ a.m h.jl.ndók elállni, n.m elkerül meg.gyexéare jutni, ujy • konlc renclát még m. ónxeblvjék a b. cMk lehel.éje. m(|f m. véfleje. dóntéat hoin.k.
London, au2ujilui 1. A Rtuter-Írod. . kSvetkexík.t k6xll . kon ferencla Kelyx.térSI: A konferencl. jelcolcgl bolyx.tében • legn.tTObb „ebéiaéj.ket okoixa . blionyt.-lanaár. Wf milyen eredmény" jut . 111. blioltaág. Ex a bliottsáj már I6bb vltáa pontot tlaitáiott a eiérl jogjal várn.k tJlo moat la kcdvciö eredményeket. H. a ta-□ácikoxáiok kielégítő mede.nben báládnak, ugy nlnca rá ok, hogy Ném.tor.xágot n. hívják meg már m, a konferenciára. Exaaelben nem is lesz síüksig, hogy a kon-
Jerencia teljes üliie küldje el a meghívói s akkor a német delegáció hil lön már Londonba érkeihetlk. A bankok . jelek aierlni nem emelnek klfogáal, mert máa .hhex h. sonló eletekben jóeljre .lettek megtenni éaxrevételelket éa klfo-gáa.lkn.k érvényt .Mrexnl.
London, .uguixtu. 1. A Reuteriroda j.l.nll: A harmadik blioltaág délután \'/,2 ór.kor (ellüggeailette Olíaét, de mivel megállapodáar. nem jutottak, 4 ór.kor uj lanáca koiáat k.idtek, Tl.xtáxták, hogy milyen módo.ltá.okr. axorul . Dawea t.rveiet, m.jd fogla koi .k .x .truhá.áaok kérdéaív.l. Ha dél után m.gegyexéare alk.rúl jutniuk .X ügyet a mlnlaxterclnokok elé t.rje.itlk d6"t«a végett.
.lSn..M.l .(.i Kel bör. 87000 koroo. U.rom liúr. 91(»« k.ron^
A magyar állam
megint kölciönt kér polgáraitól. Nam lókat, ciak tizenegy éa fél millió aranykoronát, amennyit béke-világban liliputi orazágocskák ae kértek. D» hát a azegény ember ciak klsösszeget mer még kölcsön Is remélni. S ezen felül ml még beteg orsxág is vagyunk a a péna orvoaaágra, üdüléire kell. Ax ígéret caik az: ha majd felgyógyulunk, kamatostól fizetjük vissza a kölcsönt. Mindenkinek l Mindenben 1 Értjük ext magyarok ?
Ma a helyxet olyan, hogy ax ország polgársi nem olyan szegények, mint maga ax állam. Ex tőrvényeinek meghozáaában éa kexelésébea nagyon Is liberális alapra holyax-kedelt ás engedte a tőkeh* lcooxáat, nem vatte el adóban. Sokan vannak, okik vagyonllag aokkal, de sokkal jobban állanak, mint voltak a háború előtt. Nlnca adóaságuk, van házuk, vagyonuk, több földjük, vlrágxó Iparuk, teli boltjuk.
Ha valakinek, hát ezeknek aa érdekük, hogy oriaágunk ezen ax uton, a konszolidáció utján maradhasson, hogy no legyen kénytelaa később, mikor esetleg minden kötél szakadna (a szanálás megfenek-lésére gondolunk), más politikát követni és erélyesen bale kell nyúlni a polgárok xsebébe, magnézni, hogy
kinek van ott többje, mint 1914 ben volt. S akkor azt elvenné, mink háborús nyavalyánkból szerzett vagyont.
Most minden magyar embernek meg kell mutatni, hogy öntudatot, nemzeti érxéaü polgára a haxáoak. Nemciak a axája vallja a magyart, do a axlve la. Ezt könnyen tehet! a kölcsönjegyzáaael, amely amellett, hogy ax ő érdekében történik, haaxnoa la rá nézve. Rossx paplr-péoxe blxtosltva jó aranykorona kamatot hox.
Nem axabtd moat a hadlkölcsö-nőkre gondolni. Ex a kölcsön kü-lönben még axt Is jobbá fogja tenni. Most a becsület és érdek egyformán diktálja, hogy akinek van pár feloileges milliója, adjon belőle ax államnak, hogy aa sxáa-ezorosaan adhaaaa axtán vlasxa.
Belgrád továbbra ls> ló viszonyt óhajt Olaszországgal
Róma, augusztus 1. Jugoszlávia római követe Mussolininak átadta Marlnovlca uj jugo.aláv külügy ml oiazter üzenetét. Az uj külügyminiszter kijelentett*, hogy ax u belgrádi kormány Olastorsxággal továbbra la a legjobb baráti kap-csolatot óhajtja fenntartani.
A magyar korona külföldi hlvatnloe Jcgy*óa«i i
Dovlza Valuta
i«C»; *>* IH^i m»
Béci . . • - ICQ76 877610076 Berlin. . . • 6320 - 5.1M 51i0 Prága. . . . — 1436 430|43» Newyorkban 13 Ax ércpinxek én nemea-férnek beváltáal árfolyama i Egvkoronás azüit 5600, Wtkoroais Il.íOO, ötkoroois 30.350, Utkoroni* ax«ny lflO.OOO, hotzkoronás 3t0.000, »zlnar»ny 60.000, karátos arany X7.000, sslnozüil 1450, 800-as ezüst 1150 korona.
zala: közlöny
1924. .u,uulu« 2.
Visszapillantás
A Keresstény Jótékony Nflagylat
multj" As ujjisserveskedése
A Nsgykanizsáo oíidcly {> nép eredményekkel működő Karcaitény Jótékony Nőegylet alaps»abályal aieriotl korlátok kőzött ujjásxer vezkedett.
Az egyesület 35 éve működik már Nagykanizsa egész társadalmával mindig a legszebb egyetértésben. Működésiről, annak köxhaaxnu voltáról m iod\'akl hallott már városunkban. Ctak a közelmúlt háborúi Idők aok aok gyásxa "O™0-rusága id\'jén oem hallatott magá-ról a* Egyesület, mert azokat ax éveket nem tartotta alkalmasnak zsurok, bálok, előadások rendexé-•éra. Ex alatt ax IdŐ alatt ax Egyesület csak Ciendb»n végezte jótékonysági munkálkodását s Igy létezéséről m«jdnem esek azok tudtak, akik adakozásukkal lehetővitették a jótékonykodást.
1914 november 1 tői 1916 juolus 1 ig 42 ágyas korháza volt az Egye süléinek a Teleky utl Iskola épület-ben, ahol lok sebesült, beteg mi-gyar katona nyerte viasza egészségét és életét. A kórházat a város és vidéke közid.koxásából rendezték be.
Mikor ax állam a kórházakat beszüntette, az Ejyesület kórháza Is felszámolás alá került. Felszereléséből a város hozzájárulásával sikerült az akkor már cgetZcn szükséges s:egényházal léteiiteni- Ext aztán a város tartja fenn, de mi vei a felszerelést és berendezést az Egyesület adta, as Egyesület vezetés* alatt áll.
A Jótékony Nőegylet a Teleky UtKlskolában sok erdélyi menekültet látott el és kivette részét az oaxtrák gyermeknyaraltatási akcióból Is.
Az eredmények a válaaztmány élén álló elnöknek, dr. Szekeres Jóisefnének kiváló agilitását dicsérik, ki az éjjelt la nappallá téve dolgozott nemciak az élők litápo-lásán, hanem csendben, szeretettel a kalonaslrok rendbentarláián ia.
Az Egyeaület moit ujjásxervez-kedve iámét hsreba indul azép, nemes, emberbaráti Ideáljai meg-valóaltíaáért. Hissiük, tudjuk, hogy Nagykanizsa közönsége felé nem hiába nyújtják a kart, mely ciak azépet, nagyot alkotott eddig és ■ z emberszeretet nevében akar járni tovább i« a megkezdett utakon.
Magyaroszág katona] ellenőrzése Ügyében a Népszövetség tanácsa maga fog dönteni
GenJ, augusztus 1. A Nemzetek Szövetségének tanácsa jogi szak* értőkből álló bizottságot küldött ki, hogy adjon jogi véleményt, vájjon a katonai ellenőrzés kérdésében történő döntéseknél meghlvan-dók-e az ülésekre az olyan tagok, amelyek a Népszövetség tanácsában nincsenek képviselve. Románia, Juaosxlávia, Magyarorsxág, Bulgária, Auaxtria éa Görögország ugyanis kérték, hogy a katonai vizsgálat kérdésénél alküldheasék képviselőjüket. A jogi azakértők bizottsága beható vita után már elkészítette szakvéleményét, melyet most a tanácsnak küldenek át. A azakvéle-ményt nem hozzák nyilvánoaságra ■ tartalmáról sem adnak kl jelentést. Jól értesült körökben szoaban megerősítik, hogy « szakvélemény ■x érdekel államok részvétele ellen foglal állást.
" C
Nyelveket tanul mindenki
A ma egyik legsúlyosabb problémája — az elhelyezkedés, a mindennapi kenyér biztosítása akkor, amikor as egész ország már-már keid! érezni a munkanélkülliég átkát éa as azzal járó bhonytalan jö-vőt. Az emberek efyrésxe axaklt a réjl felfogással, autbadobjs eddigi képzettségét és újra azerencsét próbál, nem válogatva az eszközök kö ött. Másrészük a külföld felé gravitál, ahonnan a dollár, a font éa a frank Integetnek ciébltóar. Ma a legtöbb ember külföldre vá gyík, annak azonban alig egytireds jut kl éa azoknak ia legnagyobb része rájön arra a szomorú való ságra, hogy ott sem fenékig tejfel és ott is meg kell dobozni azért a pénzért csak ugy, mint otthon éa ott aem azabad válogatnia mun kaalkvlmakban, skárc*»k most itt hou. Akik külföldre kerültek, azok vágynék azután vissza, akik pedig Itthon, ebben a kis cionksország ban éld\'gélnek, azok mind\'g a külföldről álmodoznak és küzdve-küzdenek, hogy álmaik valóra vál hassanak.
Él akkor tanulni kel! I Sohs any-nylra nem volt kelendő a nye\'vtan é* azótár, mint az utóbbi esztendőkben. Mindenki tanul vagy an golt, vagy franclát, eietlrg ipaoyolt, németet, olsaxí, — mindegy. Nyelvtanulási mánia, amely alól nincs kivétel, legyen bár bskfjs avagy magsarangu tisztviselő a hódolóji. Egy szombathelyi középiskolai tanár ezeket mondotta a külföldímá-dásról:
— Ennek az egész nagy fellobbanjanak egy eredménye lesz kulturális szamponkból. Ei pedig az, hogy nagyon aokan megtanulják a világnyelveket, azokét a kivándor-láa reményében állandóan gyako rolják és lesznek \'gyesek, akik ilyenformán perfekt beazélik majd a franclát, angolt, vagy a német nyelveket. — Sokan természetesen nem tudnak m»jd kivándorolni, mások viszont talalnsk itt is meg felelő elhelyezkedet él laaianklnt lemoodmak arról a tervről, hogy valaha megláthaasák Amerikát vagy valamely másik vllágréaxt. Mert kivándorolni ciak kevesen tudnak, egyrészt a vízumkényszer éa a bevándorlási nehézaégek miatt, más résxt ods, ahol nincs bevándorlási törvény és fejkvóta, oda pénz kell, sok pénz, ami viszont, hogyha már megvan, Itthon is megélhetünk belőle.
Nemciak nálunk, hanem más államokban la haionló a helyzet. Ismerek például egy utódállamban élő úriembert, aki kiszámította, hogy Amerikába igyekvő rokona — a mostani uj bevándorlási törvény értelmében éa a jelentkezés sorrendjét tartva szem előtk — pontosan 1939 ben\' érkezik az Újvilág partjára. Akik Itthon la megróbál-nák ezeket a számításokat, ugyancsak megdöbbennének, olyan fantasztikusnak látszó sxámok jönnének kl az ő kivándorlási esatende* jükrői..
— Mégis azt ajánlhatnám mindenkinek, hogy tanuljon idegen nyelveket. Kulturális szempontból es nagyon fontos, nemcsak azért, mert „ahány nyelv, annyi ember", hanem axért Is, mert Így szerve-aebbrn kapcsolódhatunk bele s nyugati kulturába.
államilag szervezik meg a tűzoltóságokat
Az utóbbi hónapokban az ország különböző részeiben mind gy«k rabb.n előforduló tüz.aetek arra indították a belügyminisztériumot, hogy a tűzrendészetre vonatkozóan ax eddig érvényben volt rendeletek helyett törvényjavaslat készítsen elő és behstóan foglalkozzék axok kai az okokkal, amelyek a su\'yos károkat előidé-ő tüzesetek megvizsgálásánál kiderültek. A belügy minisztérium az ü|y alapos áttanulmányozás után arra a megállapítása ju\'ott, hogy a városok és törvényhatóságok n»gy része nem rendelkezik olyan területekkel .hol „szérűket" lehetne felállítani, oz tulajdonképpen a bajok a tüx-eaetek igazi foirása. Vannak váró-aok, melyek ursdslml földeken épültek, mások vlazont a város határában nem rendelkeznek az-rűk felállítására alkilmss területekkel, ugy bogy a megoldés ugy képzelhető e\\ ha az állam kls>játltáa vagy megváltás utján szerzi ineg a szérűk céljaira szükséges kőzföl deket a városoktól és lörvényható ságoktól. Nehézség\'ket » kérdés melgo\'dásánJl csupán oz O szágos FÖldbirtokrendező Bíróság okozhat, lemélhető azonben, hogy ezeket Is sikerü\'ni fog áthidalói. E*. annál Inkább Is valós hü. mert a ház helyek kiosztásánál már eddig is goudot fordítottak arra, hogy egyea községek és törvényhitóssgok mellett olyan terűlotek maradjanak érintetlenül, melyek szérűk és le-rakódóhelyek céljaira felhasználhatók lesznek.
Az uj tűzrendészet! törvény gyö keres reformot tervez a tűzoltóságokkal i», amelye\'c ma minden rendszer nélkül, legtöbbnyire mint ön kéntes testületek működnek cz or-szág egyes várossiban, nem azólva arról, hogy Igen sok község egyál taláb»n nem rendelkezik tűzoltó-sággal. A tűzrendészet! törvény azxal akar aegiteni a jelenlegi állapotokon, hogy tervbevesz! a tűzoltóságok állami megszervezését A törvényjavaslat előreláthatóan még ebben ax esztendőoeu a nemzet-gyűléa elé kerül.
— Lópokrócok legelaőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer Józse) ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
(Levél a szerkesztőhöz) Igen tiaztclt Szerkesztő ur 1 A Polgári Egylet szomazédaágábsn Iev5 vároal sétatér mellett egy hosszú árkot húztak, minek folytán a téglaoszlopok fundamentuma sű-lyedt a a négy ulolsó a pizzái torony formájára meghajolt. Mielőtt ax árokban játazó gyermekek közül a téglaoszlopok néhányat eltemetnek — tisztelettel megkérdezzük az Illetékes tényezőket — nem volna e szükségesnóml biztonsági Intézkedéseket foganatosítani? Dr. K.
M&glca János és neje fájdalommal tuJitjik, hogy szeretett anyja itt* tv e anyósa
FISCHL ANTALNÉ
SZQI. TOPLER ÉVA 60 éves korában, Július 30 ia délután 6 órakor rövid szenvedi* után | elhunyt.
Temetése ma, szombaton délután 3 órakor lesz ax evangelikus szertartás szerint a temeló hilotWs-| hátából.
Nagykanizsa, 1024. augusztus 1.
Imiikét kegyelettel Őrizzük!
hírek.
Róm«i kat.: I.lg Alfooz. Protestáns: L:h Gusztáv. Ir. raclita: Ab hó 2. S. M. Meteorológiai Intézet _ Jolentése szerint sziraxaM>r* forduló idő várható, lassú hóemelkedéssel és a izelok gyengüli lével.
Napirend : l\'orctnkuta bucsu a szent-ferencrendi plébánia templomban.
— Iatentiuztelet m plébánia templomban. Mi szombaton a
Pjrclnkulal buc«u napjáa a feren-elek plébánia templomában a szent
misék 5, 6, 7, fél 9, fél 10 és 11 órakor lesznek, mely u?oió fényes papi aegéd\'ettei. Szent beszéd fél 11 órakor. Este 6 órakor litánia.
— Giirtler Ferenc utolsó atja. A nagykanizaal közöniég osztatlan részvéte melloH kiiért«k tegnap utolsó útjára Gürtler Ferencet. A t^m-télen óriáii közönség jelent meg a társadalom minden rétegéből, hogy utolsó Isten hozzádot moodjanak annak a férfiúnak, aki mindannyiunk nagyra-beciüléiét éa tiszteletét bírta. Olt láttuk a mélyen sújtott hozzátartozókon kivül a város varetőségét élén dr. Sabjtn Gyula polgármesterrel, a Nagykanizsai Takarékpénztár igaxgatósigát éa tisztviselői karát, képviselve voltak az öaazes pénzintézetek, a legtöbb egyesület ; a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör zás<laj« alatt jelent meg, a város előkelőiéget mind ott voltak. A temetési szertartáat papi netziazten-ciával dr. Vargha P. Teodorlch szen ferencrcndl házfőnök, plébános végezte, m*ly után a Z-inyl Irodalmi Kör Büchlcr karnagy vezetése mellett gyönyörű gy Aszdalokkal buciuz-tatta volt főtitkárát és karnagyát. Azután a menet a frliaen hantolt sírhoz vonult, ahol dr. Vargha mégegyszer bea>entelte a halottat. Utána dr. Dómján Gyula az Irodalmi Kör nevében megrázó szavakkal búcsúztatta Gürtler Ferencet.
— Evangélikus Istentlaste-let. Az evangellkus egyház vezetősége ezúton Is tudatja a hívekkel, hogy vaaárnap, f. hó 3 án a délelőtti iatentlsztelet a stokolt Időben — 10 órakor — lesz.
— A cser föl bucsu, mely a nagy eső miatt jullui 27-én elmaradt, nem sugusztui 3-án, hanem szeptember 14 én lesz megtartva.
— Stefánia Anya éa Csecae-móvádŐ Egyeaület alapszabályait az alispán pótláa végett visszaküldte a városi tanács utján a helyi csoport vezetőségének.
— Oraxágoa vásár. Augusztus 4 én Zslaszeativánon és Bánok* szentgyörgyön országos vásár lesz.
— 64 éves dlvatnruház. Singer József és Társa divatáruháza Nsgykanlzsa Erzsébet-tér, Központ azálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— A tüdő beteg-gondozó nyári szünete. A József királyi főherceg Szanatórium Egyesület kanizsai tüdőbeteg gondozójának vezetősége elhatározta, hogy s nyári szünet négy heti tartamára beszünteti az ingyenea randeléat és kezelést. A 180 bejáró beteg nagy réaze la falusi rokonokhoz, Ismerő-aökhöa megy nyári üdülésre. A Szanatórium Egyeaület Központjának nyári szünete jullus 15-től augusztus 15 ig tart, a kanizsai fióknál még csak a közeli napokban fog megkezdődal.
™ A „Korona" kerthelyisé-
Íében ma és minden esta győri
ázár Pista zenekara hangversenyez.
1924- auguaztua 2.
7.ALAI KÖZLÖNY
Nagy maradék vásár! "mai
férfi és női szövetekben meglepő, igen olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz Sí11 Arany Kakashoz
Nagykanizsán, Erzsébet királyné-tér 21. sz.
— Alispáni rendeletek. Ai
alispáni hivataltól rendelőt érkezett
■ vetőmsgsjükséglet bejel«nté»e,—
■ népszövetségi kölctön jegyzésének hathatós támogatása, — a selyemgubó bev Itási összegének a község elöljáróiága által való kifizetése tárgyában.
— Férfi és női ruhavásznak, angol lüaxtrreV, féifl és női siövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és 7ársa áruháza.
— A közkórhnx két orvosi állásának betöltése. Dr. Loser Alfréd n»gykanl»sa| közkórház volt orvosának állásáról való lemondó-Irvele ■ napokban érkezett meg Budap»»tről keltozve Nagykenltsa város tandc«áhor. A tanáci előterjesztést tesz az alispánnak az igy megüresedett és a másik újonnan szervezett alorvoil állás be\'öltés*re vonatkoiólag. Az alispán ezután el fogja rendelni a pályázatok kiírását.
— Női kereskedelmi szaktanfolyam. A felső kereskedelmi iskola lgazgatói*g« értesíti az érdekelt köröket, hogy a nő! kereskedelmi szaktanfolyam szeptember 4-én megnyílik, miután 35 tanuló felvételre jelentkezett. Egy CiO portba ciak 35 tanuló vehető fel. Amennyiben még 30 taru\'ójelentkeznék egy második csoport szer vezése van tervbevéve. Jelentkezni lehet miodon n»p a hivatalos órákban a felső kereskedelmi Iskola Igazgatói Irodájában délelőtt 9 tői 11 lg. (Csengeti ut 10)
— Regenhardt és Raymann lendamaaztok, női éa férfi zsebkendők, May és Holfold rumburger vásznak, len éa linóbatlsztok, slfo-nok, alfonbatlsztok mérsékelt árban Singer dlvstáruházábaa azerezha-tők be.
— A vármegyének kell az utblztosokat fizetnie. A pénzügyminisztériumból sürgöny érkezett az alispáni hivatalhoz, hogy az utbiztosok és ulksparók augusztusi illetményeit már a vármegyének kall kifizetnie, mart az államkasszának nlaci rá fedszate. Ha a vármegyének nem lenne erre fedezete, kö!c«ön utján kell gondoskodnia róla.
— „Tetra" csecaemŐ-kelen-tjék Schwarcz DexJŐ cégnél, Fő-Ut i. szám.
— A szőlI,V napszámosok grafikonja. Csodálatos, mi mindennel nem terhelik felülről a városi apparátust. Legújabb alispáni rendelkezés szerint a városházán be kell gyűjteni a szőllő-napszámok
1924 évi alakulására, maximális és minimális összegére vonatkozó adatokat.
— Visszahonosítási kérvények egész halmaza, 198 darab érkezett te tegnap a belügyminisztériumból ■ kanizsai városházára. Az optálási kérelmek még nam nyertek elintézést, csak ujabb Iratok beszerzése és csatolása végett küldték le őket a kérelmezőknek.
— Nagy olcsóságj Mosó delé nek (K 21.000), kartonok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszálll •ott árban kaphatók Singer József és Társa dlvatáruházáb an, Erzsébettér.
— Országon ünnepségek a Balatonon. A Balatoni Stövetség a nyírou üli fennállásának 20 éves évfordulóját, ezt fényes keretek között akarja megünnepelni, hogy a Balaton kulluizt fejlessze. Az ünnep fényének emalésében segítségére s\'et a Balatoni Társsság l«. A nagyszabású kuUureiemén* t hat nwpra tervezik. Az ünnepély N»gy-boldogasszooy napján kezdődik rrpülőversennyel; a repülőgépek Siófokról kiindulva, Keszthelynek tartanak, ott f-lszedve a postát, a megjelölt fürdőhelyre viszik, majd a levegőben játékokét rendezve, visszatérnek Siófokra Tíz árakor ünnepi tábori mlae lesz Siófokon n Bud»l Dabrda közreműködésével. Az első nap estéjén Füreden a színházban előadás Uar, amelynek jövedelméből Eötvös Károly szobrát akarják felállitjnl a füredi parkbsn. A második napon vl\'orU-verseny Tihanyból Földvárra, a kővetkező napon motorciónak- és Löcéplskolai usióverseny, negyedik napra von kitűzve az országos uszóveneny és a Kisfaludy-hát már-ványtábláj.ínak megkoszoru\'ása. — Augusztus 19 én rendezi a Balatoni Társaság Keszthelyen sportverse uyét és végül augusztus 20 án kulturűnncpély Siófokon. Este gondola szépségverseny, ddverseny, szerenád és Balatocföldvár, Badacsony és Keszthely kivilágítása. Éjfélkor takarodót fújnak és meg \'aeidŐdik a kivllágos virradatig tartó tánc az összes balatonmenti fürdőhelyeken.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 és azővőcírna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer Jó zsef és Társs gyári raktárában Nagykanizsán.
— „Magyar gyártmány4* Aa alispán elrendelte, hogy a fogyasztásra szánt égetett szaazealtalok forgalombs hozatala alkalmával s palackokon augusztus 1-től kezdva könnyen látható módon alkalmazni kell a „Magyar gyártmány" felírást.
— Megyei közigazgatási bizottsági ülés. Zalavármegye közigazgatási bizottsága augusztus 12 én délelőtt ülést tart.
— Megyei gazdasági szakértők választása. Zslavármagye mezőgazdasági bizottaága aug. 12 én délután gyűlést tart, melynek egyetlen tárgya az 1924. évi VI. törvénycikk értelmében gazdasági szakértők megyálasztásr.
— Schvarcz Dezső cég közli, hogy minden szlnban iámét raktárra érkeztek: prima minőségű se lyem Jlór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női harisnyák, párja 3O.000 korona.
— A községi éa körorvosok illetményei. Zalába la megérkezett a belügyminiszteri rendelet, mely szerint a községi éa körorvosi I letményeket aujuaitus 1 tői a községek tartósnak kifizetni.
— Vámőr-sportverseny. A lentll m. klr 10. vámőrszakssz legénysége aujuiztus 3 án Lintlben iportversenyt rendez. D.-lelőtt 10 Órakor kerékpár éi távgyakorló verseny Rédics éa Ltnti kőit, d.él után 3 ór«kor alhletlkai verseny és a vámőrszakasz fotballcsapatá-nak m\'rközése a lentll Ifjúság csapatával. Ette nagy mulatság következik.
— Leventék mérkőzése Zalaszentbalázson. G\'lae és Z»la-szontbalázn leventéi augusztus 3 án athletikai Só fotbsllraérkőzést ren deznek délután l/,4 órai kezdettel Z -.Isszantbalázson.
— Szabók részére: Z-ug, Doublage, Peru, K*s:tor, Rechant és kellékek nagy választékban ér kertek Singer Józsc) és Társa átu házába, Erzsébet tér.
— Meghívó. A Néptakarékpénztári ö jsegélyiő S/öv-tkezet N «gy-kaniiss, folyó hó 9 ín délu\'án 4 órakor a Néptakarékpénztár Rész-vénytáraaaág N\'gykaolzsán helyiségében tartja felszámoló köigyü-lését, melyre a t. tagokat ezennel tisztelettel meghívja. Tárgysorozat: 1. Zíróazámadéaok, 2. Feloszlás kimondása és 3. A felszámoló bizottságnak s felmentvény megadása. Ezen közgyűlés az alapszabályok értelmében fenti tárgysorozat felett a megjelent tagok számára való tekintet nélkül végérvényesen határos.
— A leánykereskedelem elleni küzdelem. Az erkölcsi zülléssel újra nagy mértékben megindult a leánykereskedelem. Budapesten külön egyesület alakult a rendőraég támogatására és a pályaudvarokon állandó Őrségeket tar-tanak és most a határállomásokon is megszervezik az Őrségeket. A leánykereskedők s megszállott területre csábítják a magyar lányokat és ott a pusztulás vár reájuk.
Uri és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Ffl-ut i.
— D. M. C. hsrlsnyák és soknlk raktáron. Előnyük, hogy sajátjukból javíthatók. Fejeléseket elvállal Filipp kötöttáru gyára Srombathely.
APRÓ HÍREK
A nagykanizsai „Arany Sxarvas\' szálló a közeli napokban uj bérlőt kap egy ismert szegedi szakember személyében, kinek nsgy tervel vannak az „Arany Szarvas" sal — A városnál Ugkésőbb október haváig történik a részleges tisztújítás. — Az áilampémtári igazgatói állás még mai napig sincsen betöltve, pedig
nem lahet vitás a nyugalomba vonult Ötvös főigazgató utódjának személye — Őszre más köxhiva-tálnál Is történik személyi változás. Nemrégon B listára helyeztek ogyes közalkalmazottakat. Étek nyugdijat vagy végkielégítést kaptak, helyüket pedig misokkal fogják betölteni. A tisitvlstlő redukció Ilyetén értelmezése nem felel meg a „szsnáláa" Intenciójának. — Az Istengyalázó Feldmann Margit artistanőt a debreceni rendőrség a város területéről örök időkre kitiltotta. — Dlté Manó volt százados varázsvesszővel több mint hetven vlzeret állapított meg a felsőőri járásban.
Amikor a halott meglép
Bonyodilom egy halottboncolás ktrOl
A Dunántul egyik községében történt meg a jóicü eset. A korci-mában mulattak n legények. A bor hatás* alatt emelkedett a hangulat. Nézeteltérés támadt, majd a dárldózók paráza verekedésbe kezdettek. Az agylk mulatozó sörösüveget kapott fel és azzal komáját ugy Jegyintette kupán, hogy az szótlanul nyul végig a korcsma padlójáé.
Mosdatják, költögetik a legényt, d^ az bit nam mozdul. Forgatják, lökdösik, de nem tudnak életat csiholni bele. Elhívják a halottkémet, egy jóképű, harcsabajuszú gazdát, aki végigmustrálja félszemmel a mozdulatlanul fekvő testet és \'rövid gondolkcd <s után kiböki a szentenciát:
— Hát ez bűon meghótt. Nagy siránkozás tám«d. Elhozzák a szent Mihály lovát. Ráfektetik, hogy a -halottas kamrába vigyék, mert aki „meghótt", annak ott a hslye. Siránkozó asszonyoktól kísérten a hullát a halottas kamrába viszik és rázárják az ajtót. A halottkém padig ment jelenteni aa asetet a község öreg orvosának. Kiszáll a bizottság, az öreg orvos a boncolás-hos készülődik. Tisztára mossák a boncoláshoz szükséges eszközöket — kést, fürészt, stb. A doktor kezet mos, hogy a halotthoz vonuljon IIIŐ kísérettel.
Egyszer cssk rámült arccal rohan hozzá a halottkém:
— Doktor ura halott meglépett I Megdöbbenés. Ugy történt a dolog, hogy a legény, akit elkábított az ütés, a hideg kamrában magához tért. Faikelt és miután hiába dörömbölt a bezárt ajtón, nem nyi* kotta ki aenkl. Fogta magát ft „ugy, ahogy volt" — kiugrott a$ ablakon és hazaszaladt.
— Hogy történhetett az es«t, dünnyögi a doktor.
— Hát- ugy, hogy bolond less magát felboncoltatnl.
— No no, \' azért c tudományt sem illik kompromittálni — szól csendesen a doktor és azzal mü* szaréi bociomagolásához fogott.. t
ZALAI KÖZLÖNY
1924. suguwlu* 2.
Vasutasok figyelmébe!!
meglepő olcsó dron vásárolhatnak a
55
Udsznakat, chlffonofcat, hanaudsznakat és ingzefíireket---
"divatáruházban
SZÍNHÁZ.
Hazudik m mai>lk«(i6 operett® elő»dá»s elé * kötőm\'; virakoiiiaal tekintett, htizea a krrcskrdelml ifjúiig elJtmüked velői olr előadíaban j<5ta»ottik, m»lyre • kö\'öctlg m\'% ma i* flvraro cmlékcilk vlssts. Somogyi Ferenc megmutatta tegnap eatc, rr.il pro dukálhat egy mükrdvelőiiloín is, ha teljéi egyéoiiégít latba veti Bámulatos biitooaiggal mozgott a azlnpadoo, ahol otthon vol\'. Jité kit nem igen lehetett megkü ón böiletoi egjr rutiniozott azlnész alakitiaátó). Maga AiStonyl dlrck tor ia a legteljeaebb elismert\'* hang-jin nyilatkozott róla. A kö.ön»<g tombolt lelkrsedéi\'bcn. A legtöbb
Ioleoeteit íi tíncit Mo/nir Aran :ival többtzór meg kellett Itcné telni-. A ziufo\'t ház perc-.kfg tap-■olt Somogyi Ferencnek é» enni valóan bJjoi partnerének, Molnár Arankinak, aki tegnap e«te párat lan jitékival éa egyéni variiaival ■ kőjöna/g< t aiínte «kcztii(«ba hozta. Pintér Rózalka a tiriulat •gyík legjobb Ugjivi fog ffj ódol; temprramrntuiioi, disitiogvált ji téka egyea jeleneteiben vlharoa tap aot váltott ki. Ju la axerepe Inkibb nalva-azerep, mint a pazar Pom-padour maiouUa MrjthctttUn kreálójának, Arony Tlllinak való szerep, aki azonban a nála meg* aiokott tr.űvéaxl tökéletességgel alakította Juliit. Asstonyi direktor a szerelmes Sllvió, Keleti Árpád Tibor szerepében éa Gáspár hio mint Heveaay produkáltak arép játékot. Klaobb szerepűkben Somoss Erzalke, Molnárné éa Torkos említendők fel. A közönség Molnár Arankát éa Somogyi F«r*nc«t értékes rózsa- és virágcsokrokkal halmozta el R-n dezés kifogástalan.
Lefényképezik * koxonsí get. A vasárnap délutáni előadáson a Sdnháil Élet munkatársa a jelenlevő kő»őnséget la fogja fényképezni a S\'fohási Élet számára.
Heti mBsori
Szombat: Hazudik a muzsikaszó Vasárnap: délután: Ludas Matyi. Vaaárnap: este: Három grácia.
KÖZGAZDASÁG.
A soproni aertáa axportv. aáron érdrkea lÜDctet figyeltet mtg. Teljeioa roejarűnt Auailtlába ■ IC!léaexport. Mír harmadik hete, hojy • loprool exportaertéaváaárról «27atleaejy aerléat uoi arállltottak Autilrlába. Ennek oka, hogy a három burgenlardl keiúletb- meg-tiltották a aertéabrvltelt. B\'cibe azabad ugyan a arállltái, de olt meg olcióbb a azerb aertéa. így hát a ezerdal loprocl aertéavá.árrél eem aaállltmioy külföldre. Ennek ellenire árak kilónként 500-1000 koronával .m.lk.dtek Felhajtottak
\\ T eladatlan m.r.Ht 67 .e.té.,
a auld« 16-20 e>er, . t,nTé.,.,r
téa 400 .z.rISM cnlllló bj\'„,"
malac darabooklnt 150—300 korona.
A TŐZSOÖ H»R«.
i>»l*l lo4»«ltoeik ul.fODJ.I.fitti.
A: arany korona mai i\'r/oh ama dollárt aiildibon 15.91S, papir korona.
A m»l I6rede gyenge Irányi.t mellett nyitott él az egéer délelőtt folyamán lanyha volt. A prolon-fJCÍÓa nap következtébe. aok áru került a piacra la Bíciből la gyeogc hlrelc érkettek Igy a piac őaitönléa nélkül maradt. Ai árlemorzeoládáa 5*/. "k felel meg, »őt egree e«a tekbaa az 5% ot ii meghaladja. Zárlat felé a piac teljea.D ütlet\'e len, Irányzat továbbra la lanyha, Koaiipéni piacon nem volt üalet. Prolongácló almán ment.
Utótőzade. Lanyha. Minden mi-aodlk arám prolongált. FSldMi.l
260-63, M.gyar Hit.l 537-533 Oaitrák Hitel 165. Kereikedelml 1100—110, Ezyaült Fővároii 127 —32, Altalánoa Takarékpénztár 128 —30. Pe.tl Hajai 3430-425, Bor aod M\'tkolcrl 121-22, Budap.rtl G5. 119-20, KS.zén 2900-925, U lkánrj 900-10, A hcnaeutn 130 -35, Fegyver 1320 -330, D.nubiu. 2885 - 900, Vtll.moa 1375—1400, laaó 682—86, Ría.véoyaör 278-80, Cukor 2375 -400, Ö.lermelő 210— 17, G -orgia 128-400, Dfllvaaut 51, Adila 1000, Livante 212-15, Allamvaaut 470-75.
Eatl magánforgalom, [rány-aat leijeién üilettelen. Magyar Hl
lel 545 -50, U.atrák Hil.l 172-74, Salgó 560, Rima 120-2. Kóa.én 350, Cukor 2350 - 400, U.lkányl 920, S.áa.várl 350, Kohó 440, Jel «log 114. K.reakedelml 1150—55 M.gne.lt 1950-60, P. Ha..13565, Bp. C6. 125, G.na D. 3C00, Villa-mo. 1290.
Terménytőxade. Bu.a tls.avl
dékl 76 kg-o. uj 420 000- 425.000, 78 kgoa uj 427.500 - 432 500, egyéb-vldékl 76 kg oauj 417.500 422.500, 78 kg oa uj 425.000—430.000. ro.s 355.000—3Ó0.0C0, rab ó 400 000— 410.000, ..b uj 380 000-390 000\', icog.rl 385.000 - 395.000. korpa 265.000—275.000, repce 610.000— 625.000 koron..
Al irányzat gabonanemüekben javult, egyebekben tartolt volt.
S«rtéa«áaár. Felhajtottak 1040. aladatlanul vlaaramaradt 500. A vá->ár élénk volt. I r. 26500—27000 Kó.epea 25000 — 26000. Könnyű 24000—245C0. S.alonnáa [ál.erté. 30000 - 31000. Lehúzott hua 29000 -31000. Sózott azalonna 31000-32000. Szalonna-. Zalr 32000.
• dMlu-MlMot hivatalit ártolya.al
Valuták Devlsék
^ loa< )4H«o-|<(M« JLac-uariaa
C^CÖ kOTOM •1(4 •}«« Ba^ráJ IHH*
Dlo*. «ij-t»l Ba\'aaraal Xl-Mi
Dollii 7?j6o.;luo BrfliMl »6>-J tjf
Pruxla h. l»?J Koraoilja Ii)i0-i*4i0
Ui KI\'Mi KrWiala ICltC-Kt.J
Ura Jí» >6; Looíoo Iljcoo-iiTMo
Dia kc». »)»• »JÍ« Ut!áa> »»««
IIJ40-IIDO Nawjorl ?»»«o-7»7«o
Oaau. koa. IO-SO-IIO $0 Piaia IHS\'Wl
IIIKI üui i«S»J-Mt«0 • •jog mi
Me.il.eai (i. U*ft. »»»»7l
8«!<a fn« llll\'llil lK<M»a
StM kof. »«<a IIO-JO-IIO\'OO
Norrl* kor. ltJÍ.V-IC4«J zarich
feletti aaarkaaató: a fóazcrkcaztó KUdi Zrínyi Nyomdaipar éa Kónyv-kcrcakctiéa RT, Na/[ykanlzaa
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tAsatfe délután 1 órai aáróárfolyamal » kawatkazfihi
ll*r,7»k . Utt
Kflh Mao HU.
Ol.-M. lul OMU. Hil Ucrji tlU B»tti»«íiia Alta.\'ácot t 8. A*tíi Fildbiult I
Horr. J. k. llu«bU
M.-Caó IfMt r<xt«i«i Km. Hlltl Uijju-NKttal Kt.y JtUlVt Vároal tut Utrht
HI>tMlt«k «• TUutktk
Btl*áro«l cp i|
LI(«ITUC*I 7
Ptriroil uj
KSbtoy.l u.jt
Alul. Tu. i io
Kc*iK n,
Huil ilil )]oo
Kl<5M.Hi«l )«)9
Pocd«r» lto
fJ™"1\' 6
M.lnoh
o\'«.-M.
C«dcm4Ii )|
BtA*?<iO no
lín.ij trl> gí
KUl>7tB4lo« |S
VUlAlU no
Tf HiMtili j(
: ni uh
Btcciltt | ÍV4I lila
i Si.dli.
ll| \' I KcM 1P.JO ; J»i»»n |I«I
JO j Ktt. c\'"-
i Knlmli
M«ri ifi | Nu/tliooyl 1
s»l(0 J
U)Ukl I
1 t«e,. 1 L\'nilif > {• CMflII t»»
Nyomdák
PiuAha &W-.I
Ptllli 1
Rt.al
I Mowí I ÖUxntnfi h \' OxajoU V«Cji pu^
P.!lí>l
R(iU,l
Rima
K<xSmSII« SchH<k
Trsiloa
V*lkU Wflrcci
UDlHll
BlMt »a| |
KotM(
Cllkj I
QtU. 0*7ÍJ IS FttUi «••
ftfí\'K Ili
Ftmtmal •
RÓ"-
Outm«c.B
I ll«.«l !•
i, iiooi r« KMitta,.!
U,o*m Hitel I* Atnetikai la
Mi M UojS
Mamaati la
LUbtl<
MiUoki
K6»U Vlrc* l
ToztU
I «k —
CokMlfH Mcafth. t»k. |(7 Slilmlutrtk
f".a
ssr 1
S|«\'}-X«<I i w. Tmll
<••>: "t«ricf I
fáytri tenll
Sf-edisro I!
4 at Ifi;

- rttn
IGtoiDao Gar.i Vili <HV U T.
H<fl«i K....1
Kla.:.ft«
Kthc* Uilll
TWk ! N..W , Vlk. t-jio« Z.bolal Z«ni«l
Mti-in.
; Míí l - Iptb. Ili
I Áh Ci.
U«al«ll J
r
PMMi
Olajok Ol«Jlf4l MhoiI tti
B«r mm
PSONMt l«l l Kitil,I«I l
Pol«lri aö< ji P»e ,(,< 7—. >1* Bartil K«|!««k& K(a.«m,i^ | Tcmul ii. ii 0«cbwl»di i\' Xnm
un I v }6> v
IS IC. I Daska I Diana tao% i KalcU U »i tf) KI«Io 4.*> \' KlotlW <} i T6fí.k
K»ilala<1»i
Kao«li<i
Borai tatlló
SthwuiaM
KtklOa(él«k
Doro<l i
Dia 11 i»rila 7
PallM ti
Ki bal -
IJ>
/.lOTIfl" Bírál Kl»i:ja;ia Varat (orf H«ol
Corrio Alá H«ip»l;u
Macr.-Nén«i Tmrsl Öptat V«Mnbaol Q,«ri Mi
Zürichi xárlat i
Pirii 217600, London 1370 00, Nowyork 63* 00, Briiisal 2445, Mall.nd /326, MolUcd tOS 26. Batlln 129 0D, Wíaa 76 7^, Solla 390 0 Pmrí 1690(0, fiod.p-t.i 69-00, Üuk4r«it J361X), Halnríd 64t 50, Vaxaö 1C6"00.
ftpróhlrdetéieli
MrtkMI • l»cUTaUlalibaa WuMrxk. (d.
rfaey .lu Ü. hl, ,]„!&. Rt,,**,
értesítés.
Uagáx Árpid or ü*l«tüokb<l f. M l én kiUp«tt,o«Yüokb«o »*moiií4!«üi!ot«kat 00a
4 Kijykialm! illUliaai fo»y»atitl
nal kÍT(utrxl Siit4 SialM
__\' \'>•
ÍPoa14 «<i">dlt «£«i aioosaTtH-
»*i«tik Miuti-tír ,9. Sllri rutoc. jT6
J4 háilhowt kapbald Klköcai-ut 16.
SZABADOS MÁTYÁSI
kakloa16da|ában
fizetéssel feluétetnek. 2
petanczi
biroava* gyógy- és borvla mlndoo Jobb úxl«tb«n kaphut*. F6a1áni»»i:
FLEISCNHACKER IGNÁC Hegykenlite, KlrAly-ulce 21. u.
Nvomato,, a Zrinyi Nvornd.ip>r ó, Ko„yvkcckedé. K. T-nál, Na^k.nhUo. (Nyo.d.vezetó
ÍTlegérhezfek a legújabb
öszi divat
lapok nagy udlasztékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkcrcakodéaében
Nagykanizsán.
A porrogi korcsma
f. é. auguaataa 17-ín 10 órakor
a helyszínin tartandó irvcréa.n három évre bérbe adatik. Kikiáltási ár tiz mázsa buza értéké. Kranicz Gyürjy gondnok.
TtaatalatUI v.n aiercoeaém ért.iit.Dl a o. ó. kózúoségat, Uzlet.m.l
megnagyobbítom
él Cíengf jy-ut I. alól auguiziui Vén
FO üt 13. szAm al*
» Btt7>iinrlad«f palotába halyasam.
teljesen uj és modern be* rendezés » a Ugnagyobb igéoyeket
l» klaWgithctam.
Polgári muokikít tovibbra U a Ug-«>»gyobb ílgya!«mmcl kéaxitam.
Kírom a nagyírdecoü ki>*ön»ég b«c»et pixtíogiiit tovibbra ti
FURMEN IMRE
Csengery-ut 1.
Nagyvan tl.i.za éa calzmadla munkáa vagyea éa tloom muakára auguaalua ole.Jaro C.tvlt.ttk.
lOfeobcck Károly).
63. évfolyair. 177. szám m-i , ___
_ NaarykanlMa, 1924. augusztus 3 Va.árnap
1500 korona
A magyar közönséghezl
Gróf Bethlen István miniszterelnök a külföldi kölcsön magyar részének aláírásra bocsátása alkalmából a következő felhívást in-lézl a magyar közönséghez:
A magyar kölcsön egy darabja a magyar sorsnak. Soha még annyira nem forrott össze az egyén élete az összesség, a nemzet életével, mint ma. Magyarországon minden társadalmi osztály, minden család és polgár legszemélyesebb jóléte, integráns része a közös magyar sorsnak. Aki ezt a sorsot emel-, kedő utján támogatja és segiti, az a saját erőit gyarapítja, a maga boldogulásának épit szi: lárd, veszelytálló pályát. — A magyar kölcsön a magyar újjáépítés — a magyar jövő.
A külföld, a nyugat segíteni akar rajtunk s ez az elhatározás annál értékesebb számunkra, inert nemcsak gazda* ságvonatkozásai vannak,hanem politikai és kulturálisak is. A történeti magyar állam fenállá-sát szükségesnek tartják azok a társadalmak, amelyek ma a civilizáció élén haladnak s olyan értékeknek tekintik a magyar szellemi és kulturális erőket, a melyeket megtartandónak vélnek a világfejlödés számára. A külföld bizik-bennünk, bízik a magyar mezőgazda, iparos, kereskedő, intellektuel és a magyar munkás termelő és teremtő képességeiben és akaratában Nagy lehetőségek mutatkoznak abban, hogy az idegen töke többszörösen túljegyezte a kölcsönt. Legelemibb kötelességünk tehát, hogy ezt az előlegezett jóakaratot és bizalmat itthon mi magunk fs megerősítsük és a saját hozzájárulásunkkal rneg-tetézzükt A magyar termelő-osztályokhoz, akik vállukon hoidják az egész államépületet, / szól elsősorban felhívásom. jegyezzenek minél többet. talán még erőikön felül is a magyar kölcsönből. Ez nemcsak önmn-maguk iránt való kötelesség, hanem most már a nemzeti önbecsülés kérdése is.
Berlinbe elküldték a londoni konferencia meghívóját
London, augurzlui 2. MacJona\'d miniszterelnök átadta a némít 15 vetnek a jegyzéket, melyben Né meto-szág delegátusait meghívjak a konferrnclár>.
Bettin, augusztus 2. A biiod-lmi elnök vezetésével minis: terUnács volt, melyrir megvitatták a londoni konferencián tárgyalás alá krrü\'ő kéi diaeket.
London, augusitus 2. A konfe rcnciának sikerült megoldsnia a kérdésoket, melyekre vállalko?ott. Ca ké\'v módJiltá*»*l elfogadták az I. éa III. I Izottságok jelentéseit. A vatutakra vonatkozólag a „hatok t»n*cs»" dÖnt. Uj jogi bliotiságot
l« íétasltaiek a jaleatések kido\'go zására.
London, auguiztui 2. A távira-
tol, mellyel a németeket meghív ják a konferenciára, délután el küldte B ullnbe.
Berlin, aujuiztui 2. A lo: doni konferonciára kiküldött d\'iegcó t»giai Marx bírod alizii kanc*\'iár, dr. Strcsemann éa dr. Luther ml nleitcrek. A delegáció főbi\'toaa Schubert. Rásztveszaek a delga cióban a német hetóaágok 13 ^ép viselője, a pémügyl és kötlek* <1 ügyi oilnisztériumok, valamint a bajor éa po.osz kormányok kép vls.lői.
Vasúti katasztrófa az ujszászl vonalon
Budapest, augusztus 2 Suljos vaiuti »*otencsétlan«{g iörtci.t u Budapest—ujszászi vonalon.
Éjfél után 2 órakor kiküldtek a táplógyórgyei állomásról egy mozdonyt azzal a rendeltetéssel. Hogy hozza hí az álloméira a Pokol tanya 45. számú őrháznál levő úgynevezett pokoli kitérőben az erre a célra összeállított szállítmányt. A lokomotív el is indult és teljes sebességgé haladt ax Ujszásx állomás felé vezető vonslon, hogy • I érje a Budr pesttől 78 kilométeiro lévő potollanyai kU\'é/Őt. A veze ö valószínűen aejtette, hogy szembe jön U,szász felől egy gyorstehei-vonat és ezért igyekezett mln\'l hamarabb bejutni az állomás-«. TáplógyÖrgye és Pokoltanya közö : mlndösste 4 kl\'omter a távolság és mégis ezen a rövid d>rabon tör tént a katasitrófa. A nagy sebes séggcl fu\'ó tehervonat éa a szemberohanó mozdony a nyilt pályán irtózatos erővel összeüikörött.
A beérkezett j-lentés szerint eg-v emberéletet követelt áldozatul rdd\'g a szerencsétlenség: a gyo>s!eher vonat mozdonyvezetője meghalt. Hat vasutaa súlyosan nvgatbeaüh.
tehervonat elpusztult vagonjainak éa tjútalmárisk az értékét mlg nem Is b-ciült\'ék meg, de az már most ii b\'zonyoa, hogy a kár több milliárd korong.
Éhínség Oroszországban
Berlin, augusztus 2 Moszkvából táviratozik : A szovjet fé|Mv*t»lo» lapja, a Buodato azt jelenti, hogy Saratc w kormányjóságában óriási méitrket ölt az éhínség. A rend kivü\'i sz*raiaág tcljeacn tönkretette a vetéseket, úgyhogy aratásra alig kerül a sor. As egész vidéken* nincs semminemű gabona és a lakosság « legnagyobb né\'külözést .szenvedi.
A szerb kormány orvosolja \' a nemzetiségi sérelmeket
Belgrád, auguiriut 2 A tegnap esti mfniiztcriunÁct dhítiio la, hogy a azövetaégkö:! bi.ottság -ak arra a kívánságára, hogy a bolgár katonaság létszámát emeljik, trg dá valesxt ad.
Belgrád, auguiztu»2. A kormány eihataroztr, hogy az előző kor mányrendeietet, mely a munkía sraksrervetetek alakiusát meglii\'ja, újból tárgyalás alá veizlk.
Belgrád, augusztus 2. Hetrovics \' külügyminiszter egy zombori kül dötlség előtt, amclybsn a mag)*-rok Is képviselve vo\'tak, kljilen-tette, hogy a kormány teljesen kl akarjs küszöbölni a nemzetiségek sérelmeit s amenntibon Ilyenek történnek, egy óra alatt orvoio\'jo
Csehország összeroskad a katonai teher alatt
Prága, augusztus 2. A Duch C »u elmü lap részletaket kőzöl Piokei képviiclőnek az oitraui n unkásssg hábo\'uellrne* tüntetés-nél mondó t bes-édeből. Prokes többek körö\'t elmendt*, hogy a c«ehi>!ovák köztársaság erejét rnrghaladó kato-\'fll terheket visel. A bolV4nmilli<\'s N -metors\'Ag hidsereg. 100.000
fo Ől ál\'.Ciehorscágá p-.dig 15000.) főből. E: ugyansnnji, mint a régi Auis\'rls h-dn-rege volt. Az ilyen politika egészségtelen és elvisel hetetlen. A h»d«eregre fordito t infíHár dókat sokk>J>hasznos*bban l\'h-ine fc!haaználai.
ötvenhét millió aranykorona aktívummal zárult az íd > első félév külkereskedelmi mérlege
Budapest, augusztus i. A magyar klrúlji köipootl sta isítikii hivat ,1 adatai szeiiat l ülkereskedelml mér Uyink az 1924. év első felében 57 7 millió aranykorona aktlvumm A zárult, az előző év első felében mu
t •tkojoit 96 5 aranykorona paaatl vummal szemben. A behozat -I 298 ml\'lló aranykorona, a kivitelünk pedig 240 03 millió aranykoronát tesz kl. Külkereskedelmünk r fél évi forgalma kivitelünknek as 1923 év máaodik felében megindult megerősödését Igazolja.
Kivitelünk az almult évekkel szemben állandó fejlídést mutat, a Icgu\'olaó er<d nények pedig hatáio zott gaid s»yi megarősödásrő1 tanúskodnak. Kivitelünk állandó ja vuláaa a külkereakedalml méil\'g ptaativltásának fokozatos csökkenését eredményezi, amely ez ér második felében előreláthatóan jóval kedvezőbbnek fog mutatkoml, • inert exportunk az év második fe lében nagyobb lesz.
Merénylet a london-edingbourgl expresszvonat ellen
London, rugusztus 2. A London és Edingbourg körött közlekedő expresszvonat ellen meréoylotet kö veitek e\', nnvlf azonban csak léaiben sikerült Hatalmas s<íkla-tömböket és\' vasdarabokat tettek a sínre, hogy a hatvan mértföldes sebességgel sságu\'dó vonat nekl-meojen. A lokomotív vezetője későn vette észre az akadályt. Amikor fékezni ke/dett, már nem kerül holté el teljesen az összeütköréat, de annyira mégis mérsékelte, hogy a vonat nem alklott kl. A lokomo tlv vezetője veszedelmesen megsebesült, az utaiok közül azonba.) senkinek som történt bajs.
Mit fizetett eddig Németország!
Berlin, auiuszius 2. A jóvátételi bizotisagnak a n«oiet a>olgáltatá-aokról összeállított leguj< bb statisztikájával szemben emlékeztetnek Brentano tanúnak ac Ismert német kÖ>g*d isznak fél évvel ezelőtt megjslent munkájára, amely * német a/o\'gilUtásokat az 1922. év végéig 41.5 millióban számította kl. Németország további önkéntes szoláltatásai 1923 -lejétől kezdve 1924 juMut 3l éig 540 m Illó arany-m«irkát kép.isaltek. Ehhez hozzá-számitandók ínég n megazálló hatalmak részéről a Rijna és Ruhr vidéken behajtott szolgál tatások.
Görögország demarsra készül a határincidensek miatt
/lf/ie\'»jf \'ugusdus 2. Mint a lapok js/entlk, Gö\'ögO\'azág erélyes lépésüket tett S ófiibsn azzal a hely-rettel kapciolatban, amelybe a Bulgáriában &\'ö görögök az ujsbb bűntények és üldözések következtében kerültek. A d«m«r« kiterjed a bolgár bandáknak határmenti Izgxqsara Is A görög ko máoy egyidejűleg felhívta a hatalmak figyelmét a jolenlegi helyzet ve-azélyelre.
ZALA! KI ZLONY _
1924. augu-ztm 3
A magyar kölcsön és a vidék
Beavatott helyről nyert értesülésünk szerint a magrer népszö vrtiég i kölcsönnek ellő napi j\'gy-xéie a vidéken sikerrel járt. Ameny-nyíre meg lehet állapítani, legélénkebben a gazdatársadalom jelen-tett"? be igényelt, de emellett kivették részüket a vidéki kereike-dők és Ipirosok Is. Ihgy •
vidéki j«gy»és eredményeit is kellőképen méltathassuk, meg kell említeni azt az értesü\'éat Is. ho?y a garda társadalom legnagyobb résre a vidéki közlekedés l.siutöga ml..tl még nem vehetett réazt a jrgyréabc és így valószínű, hogy a vidéki jegyzés - jóvő héten éri el tető ponjáf. Érdekes tünet, hogy vldikl körzetekben nagy számmsl v»nnak olysnok, kik nem éltek azzal a jog gal, hogy • kö\'csönt két résiben fizethetik kl, hsnem már a jegyzéskor lefizették a te\'jes össrejet. Az amerikai magyar sajtó a kölcsönről A magyr kölcsön sikeres elhelyezésével kspcsolatosan dr. Alex\' Ltjos konzul c-kket Irt az amerikai magyar Népszavába, m-lyben ki-fejti, hogy a kibocsátás fényes si karét főleg azok, a nemtetközl pénzvilág által silgorusn megviis gált és a kölcsön fedezésére elen gedh-itetlennek talált bittositékok okozták, melyeket M«gyarorsrrfg a kö\'ciön törlesztése és a k«m»t bi< toslláia tekintetében nyújtott. E<en-kívül Migyarország tisztult bel- és külpolitikai helyzete is nagyban hozzájárult a kölcsön kedvező fo gadtatásához. A magyar kö\'ciön elhelyezésének Időpontja kedvező volt az Egyesült Államokban azért Is, mert az üzleti befektetések nem lévén elég jövedelmezőek, a kapl tallsták érdeklődése a msgas ka matozásu magyar kölciön felé for-du\'t. A kölcsön kibocsátását megelőzőleg alig volt olyaa esst, hogy a new/orkl magyar főkonzu\'hoz nap nsp után érkeznek a különböző amerikai pémcioportok részéről ajánlatok a magyarországi befizetések Iránt.
A jegyzés budapesti eredménye Budapest, auguiztus 2. A leg-napi és mai nap folyamin a nép-szövetségi kölc«ön magysr részé nek jegyzéséből a következő említésre méltó eredményeket közöl
:-ik : Altalános Hitelbank 90,000, Pesti Msgysr Kereskedelmi 72 5C0, Angol susitrlal 24 000, Attalánc s Takarék 18,000, B.lvárosl T.karék 12,000, Mag) ar általános Kőszén í6,000 dollár. Eddig az előirányzott összeg 10% át jegyezték c ő.
8l/iVo ol kamatozik a népszó vatségi kölcsön
A ma klbocsijtásra került 7\'/,% népszövetségi kölciön tulajdonképp 8Vi% ot ksmatozlk, mert a Mbocsájtas árfolyama 100 aranykoron* névértékű összeggel nemim 88 aranykorona. Elihiz járul ég a 12 branykorona prémium ;.?rcentje, arol 0.68%. E>>ben az r.étben azonban, ha a népssövet-gl kölcsönt első sorsolásig, tehát .926 február 1 lg visszafizeti, a u ajdoaos az esedékes kamatokon vül még a prémiumot is meg-• pja. Az állam 100 koronás név-.lekben tétlti meg a 88 ko oná-v -1 klbociájtott kölcsönt, Így t-hát .1 ellő sorsolásnál kiesett réatvé-yek 1 Vl év mintegy 18 5%
. ivedelmcznek.
N h Iny évtizede, mik?,r, "fí pUrl.tákn.k bennlakó dákj.lk!■
voltak, sok vidéki előkelő cl. ád já,.11. gyermekeit a l.nl..«l Wo Ukb\'. E< a ionban
meg.\'zünt . vele m-gLÜnt «« >1 ° « vld.knek víro.unk Iránt t.p\'»\'l»U éideklöd\'io li. , ,
A vld-kl gyrraiekei c.alídik, kik moit konvlk u. hlányib.n in kább elküldik Picire, k.lociáre
kedvei gyermekeiket, lei.an .in vlnra fognak lírjI N\'gyka.t-xiáhor, nem ctak közeliig\', h\'"<;1" a kanlnai gimnázium p.dagógl.l ériéke miatt li. I,y meg^pvel
Nagykanizsa, au3T.MZtu» -(S.jil lui íU nkU\'1) Somoru m.gyar h.lárv\'dék.n N.gyk rlr.a víj-vír. lelt •>»»»»•\' lutu\'áni.k l>. A.előtt Is a faj\'o<léi
cirill hordti mag áb.n ez a knl ő le, kev.iet routitó, talín cs\'k el-hann,o\'t viroa — di mióta ■» (tkó. t.l.nonl határok mentére il" lllo\'la M.gyaror.zág Izeiiélyei, „lolloh. lor.a, aró\'l a f<j S-lí.l groriabb tempóra öizlönrl 4 nagy felelőssé,: a végvíiak vlgyizó, őrlődő hlvitáia.
Ennek a nagy nekllendüéinek lerem\'ő Irama tdla N. gjkanlz"-n»k D inír.td- legmonumenlálliabb, cfliáoek legmegfelelőbb f.Sgimná ilumit. V I.mikor n.ír ha.cok
d\'do lehetett Cl>k elfő,idtilr-1 »
terveket, — m» búnké ri a viroi éi vendjeit eliőiO\'bin odivliil eldc-ekednl vele, hozy a végvár
N.j)1""1\'" tbl,-n " épü|«,■\'l,,,
hilmoxla önie a jövő íener\'cók, a jóvőM-iyaro.iríf Wluráji, luk tető, egyre f.jiódő éltté Iránt érzett minden neretetét.
A tökéletei ílko\'éi meliől hiány-lik xnnban, ami » l.gfontoiibb lenne Itt, a h Itirliíleti, a hilalmai munka betetőié.e : — a konvlktui.
A viroil képulieiőteitúlet egyik muitévl körjyülésén mír beniu\'a-látra kerültek a konvletui léteii\'é lének. ÓHíei tervel, el ll fog.dia aiokfl\'. * lörgyüléi ei elhat,rofta ann.k alkalomadtán való kivitele.
lését.
Ai .lkaiméi Ida pedig • váro. veietőiégének állílfoglaliia nerlnt m» érkeiett el.
A legu\'óbbl kö gyüléien ugy.n míg h.ng o tak el olyan kijclenté-■ ek, hogy várhit még a konvlktui, nlnci rá Irükiíg, elóbbrevaló, né leiebb néprétegtket éfd.-klő te-vs-ket kell előbb megválóikjnl, — mégli a polgármelter a n.pokhan a képvlielőtcltütet utólagol jóvá hagyásának fennt.rtálával verieoy-tárgya lást irt kl többek között a főgl nnázlu-nl konvlktus kőműveséi ác» munk>inak elvégzésére. ^-.Ennek a konvikluin-k a létesl tese nem c«sk tanügyi, kultu-\'ális kérdést jelent N gykanlzaának, hanem Igenis ■ város fontos gjzda aágpolltikai ténye:Őjévé kell, hogy kinője magit.
N\'gykabléx i elveszítette Mura kÖi vidékét. Vonrásterületéaek ez a jelentékeny csökkenése a város közga dasági éleiében, ipari, ke reskrdclmi forgalmában aok kárt okozott. Nagyrészt cz sulyosbitj < nálunk az egyébként is áltslár.o-an éreihatő kil\'lkui pangást, ami megbénítja pisc>inkat éa termeléaünkef.
Nsgykenliaának minden módot meg kell találni*, minden eszközt, meg kell ragadni*, hojy vlsszahó di\'.son, amennyit cszk lehet, t fgl fcrgalmábó\'. E-jn-.k ptd * Ugké jcr.f jk vőbb m^djs: Intézmények létesítése. — Az loté/ményrk köz hisznu vo\'ta ráutaljz a vid\'ket a városra, kspciolatosan növeli egyéb ^azdtai^l ágazatai, Ipara, kereskedelme Idrgenforga\'.mát is — röviden : friss vérkeringést, uj életet, uj fejlődési lehetőségeket alkot.
Ilyen meis:e vid.kekre néive közhisznu Inté/míey fi kor-v.ktui, melynek segítségével 40—50 jó módú, v d-ki calado1. fog N »gy-kanlzsáhoc kapcsolói az a körül n.eny, hogy gyermekeik Itt járhat nak Iskolába.
Idík kü.delmelben, hsoem nemzeti eszméink szolgálatába Is állhit a mstfUik és elszakított vérelak gy-r-
m\'kci-iek s»/-m.it « v
jövő M\'gysrors\'iíy ve\'és\'vel. (b)
jpvekszlk K»nl«sán az Id^genforgAlom, amely annyira meg c-appant az utóbbi Időkben, hojy szállodáink sorra üresen állanak. Az ipari, kereskedelmi fo\'g>lomb»n is minden esetre j-lent v.lamlt, ha
40—50 vidéki jómódú oslád Nsjy
kani/ss ü\'Jeteiben fogja beszerezni mindennemű s ükség\'etét. Minél több az Iskola és egy \'b Intézmény valamely váróiban éa minél tökéletesebbek azok, annál nagyobb a város id\'genforgslmi, snnal gazdagabb, f<jlőiéiképssebb a város.
Arról nem Is kell beleélnünk, hogy a konviktui a pliriita tattá rok eltsrtéiít ll megkönnyíti i némi terheket eruton ll levnz ■ váro. íd író polgárságának válláról.
Hogy p-iilg mt»or h.j lák végre a terveket, ae ma már, a köígyü-léi m-glio/olt hstároeita u án, ciak pénzkérdés. E^en ezért ta-lllta a viroil l«n«ci leg.lkilma s.bbnak a most.nl Időt. A várói ujyíni. 44 000 ív.jc! frankot fel vett mir kőlciönebő!. A közcllá-láli Ütemek 160 millió felealegel leállt be a vároil knárabj. Etek. stnint a városi tanáéinak a kól-ciö-jnel ktpciolalbáu tervbevett munkálatok eivége.tetSaére 800 millió pipírko oaa áll rendelketé-aére, vaj yls a konvlktu* felállltá-sinak 250—3^0 m\'lllót kitevő kőit sége bőven fed^zvs vat\\j és m»-rad még a többi tervek kivitelére Is anyrgl erő.
A konviktus épülete már megvan. A gimnázium hátsó udvarán üresen heverő emeletes raktár épű let jelenleg. Ezt kell c«ak a m-gfelelő átalakításokkal telj-s-n rondbt-hozni s K-nirsártak Usz s ép, mo drrr, tanügyi és egészségügyi szempontból legmegfelelőbb konvKtuia, ahova vld -kl szülők nyugod\'an «d hatjak be gyeim»kelket.
A piaristák jelenlegi hatalmas e\' édlője l.-nne a tanárok és bennlakók kő-ös ebédlőji. A tanári ebédlő, a konyhi és mellékh-lylsé-gek máris azzal a szímitáissl lettek jelenlegi elh-.lyezéaükben c?o portoaltva, hegy a most pailagon h=vcrő raktár valamikor konvlk tus lesz.
Eddős-eii A a gimnázium tsnu\'ól nsk számi évről évre ciökken. H\' meglesz a konvlklu*, oVv.-tlenűl meg kell Indulnia az ellenkező fo lyamatnak. N m cssk a közvetlet vidék, hanem a tőlünk elszakított területek magyarsága is Ide küld hatl akkor gyermekeit, akiket idegennek kinevezett földön Is meg akarnak tuUnl migyarnak.
Igy aztán « konvlktut létesítése nemcsak a végvár ku\'tur fefadatA-nak teljesltéiéb*n, n-mc«*k a vá tos gazdaság politikai cSljalnik el érésébíin nyújt segédkezet a
Nyitott ajtókat dönget a szakszervezeti tanács
Po\'ítikal köröket élénken foglal korlatja a a/ukszervezetl tanácsnnk a mu•kané:kűi*ég ügyében hozott i«m-rt határozata, mely szerint dr. V«ss n\'pjól. mlolsztert küldöttség-ben krresik fel, hogy négypontban foglalt kivánságlekat előterjesszék. A küldöttség a közmunkák azonnali kilrlsit, a munkanélküliség esetére való biztosítóst, további a mutikc.né>kűllek részére hiibérfl-zetésl moratorlumot, munkakeresők részére padig utazá.i díjkedvezmény mrgsdáiát kéli.
P^li\'ikal körökben ezzel kapeto lathai az a vélemíoy, hogy a szakszervezeti tanács és a szocUl-demokraU pírt nyitott ajtóka\' dón get, sneit a kormány a kö>mu->kák kiírásár* nézve mir intézkedett, a munkanélküliség esetére való kö telező bUtosltás kérdé.ét pedig ősszel fogjt törvényjavaslat forrná jában a iemzetgyü\'és elé terjtsz tenl. A küldő tség által előterjes? tett kivánssgnak e két kérdése a leglényegesebb és e teklntatb\'n az nté/kedés megtörtén*. S-mml célja tehát, hogy ezeket a k;vána\'.makat újólag c\'óterjc-sték A házbérfizetési mora\'o lun. valstnlnt az utfl-ási kedvezmények tekintetében po\'ítikal körben ar a vélemény alá-ku\'t ki, hogy az Idevágó kérelmek nem teljrsithetŐk.
Kö tulomásu ugyanis, hojfy ■ lakbérrfii.dílet kapcián a népjóléti miniszterrel folytatott tárgyvlás so_ rán a h,^ztuUjdonOio\'x köteliző ig.íretet tatek arra nézve, hogy a mu ikené\'.külleknek a részletfizetés kedvetm\'nyét öimnguktól m\'gad-jik. így a kérdés különös szabá-lyO\'ási a ne n azoru\'- l-t törvényes Intézkedés nem vezet eredményre. I t a fóttérdés, h.így ki a munka nilküli éi kl a dolog leülő.
A mu Aanélkü laégen ma —■ mint tisztára gsid*ságl kérdésrn — sem töivénjhuás u\'ján, sem kormányintézkedéssel segitenl nem lahet. „ Legkevésbb- sem lehet segíteni a parlament Öss ehlvásával, ami nyil ván ciak arra volna alkalmas, hogy a felesleges szóáradat a közvéleményt lTg«s»a és crak a szocialisták népsr-rü^éíé\' ?yr pli«a.
Vasárnap délelőtti beszédeim programja
P. Molnár Arkangyal 1 ihcílogi.ii unit
A reklám Idejut éljük. Ms enél-kül nem aokra megyünk. Ha egy uj iparos telepszik le valahol, szükségesnek tartja azt, hogy hírlap u\'ján hozza tudomására a nagyközönségnek, miszerint munkáját meg-keidte. Hasonlóan járok el én Is. Mielőtt elfoglalnám szónoki katedrámat, ho^y onnan v;sárnap dél-előttonkint u ncgykani;sa| hívekhez szóljak, jónak, hasznosnak látom legalább n?gy vonásokban megismertetni veletek beszédeim cS\'jat, tartalmát. Ha liten is ugy akarj i, évekre szóló beszédeim tárgya, l>ten X parancsolatának, réiz-leges, gyakorlati magyarázata, fej tegetése les?. Szükség van erre? A lezajlott háború, forradalom és kommün után ehhez szó nem fér. Ml szenvedett legtöbbet? Az Iiten,
ZALAI KÖZLÖNY
1924. auguaztua 3.
t6rvény és a felsőbbség tisztelete ax egész vonalon, de főkép osztályhoz isrto ó eg>é->ek lelké beo, kikhez o legközelebb fér\'vő xőtt az Iitent, hiút, hazát nem iátnerő, mateilallat* alapon ji||<J Maixféle világ fclf.jg/* hull-imve ré«c. Mit szóljak m Intelllge: cia osgy hány&d jt ól ? A* fn^eHigco-sebb elem, »z egyetemi képzelt, séggel bkó egyének pedig s mo dcro, Kant félő filozófia zu\'onom erkölcs felfogáxn miatt már régen emar.c\'pállák n*;gukat « krí«i\'u<t erkölcs alól. Ok megleremtotlék maguknak ax ugyneverctt Uüus morált, mely nem tiszteli, keméoy nek, terth»tatla&n«k, utópiának ter:ja a alnai h-gyl törvényhozást. Vallásról, hitről, ternplombtjliái ról, gyónáaról, böjtiő\', h iz.-»ss5g/<Sl atb. le egész a meztelennég:t fiioj tató divatig független, autoaom felfogást vall.
Nos, ezért látom égetően >»ü£-" ségesnek azt, hfgy érvényt sc-re* zek ax I»ten X parace-.ol: tánab, hogy Sít. Pál szavaival elve: „op portune, Importune — tlkalmsj és alkalmatlan" Időben hangoztassam, hirdessem azt a tö:vényt, melyről maga Krisztus ii azt mondta, ho$y nem jött azt felbontani, hanem beteljesíteni, tökéletesíteni. N:\'pc« úd vötség, nincs Istennek tetéző é\'ct ax IsIcdI paraucsoUlok betartás* nélkül. Nsm az üdvözül, mint Krlszlut mondja, aki csak fm/dto xlk, aki azt hangO\'tetjw: Urai:.! Uíam I hanem aki Atyám akaratát CiiloksH, ki mennyekben van.
Szeretettel meghívok »:ért ezen beszédekre mindenkit, ugy ?-z In telligenclát, mint a polgirsi\'.go1, mert hiszem, hogy el fogom Utalót a hangot, mlodmkinck fogok tudni
adni. Jöjjetek /
Beszélgetünk..*
Irta: Krámcr Gncfro Fent a fényben cvHag-gye.\'tya j-yul. Álomkép: egy ovit hangul.t...
... liosztlgetünk ... S nem tirOtom u hangodat... u !nr>gonir.t I
Színes este... késő ... a\'.kor.yul
Jtja a kin — a ssiv ... a kun ... a 2-»y
Almot... vígét. .. s megnyugszom talán!
Jöjj szivem, jer plheij meg > c\'eni. Kouuy, te jaj, le játék liliidaub.... No dobogj . az titos... r.c:n szaH&ú!
Az utca csend ... A mellem a:c/.«\'e;om, Mindhiába ... lüktet... él... j-i^d... Kergetem és — mégis illnuznd ! I
Fent * fényb.-n csiII«g-gye:!j-A gywt Álomkép : egy e»ti hangulat, lioszéjgetüuk . .. kcsú ... ^konyul!. ..
Impressziók a franciskánus zárdában
Ixt&: Dr. Mcsztőnyl ÁuUl Olt térdelek oratórium msrasztaíó boltívei alatt. P. Arkangyal besió hozzánk. Mintha Temesvári Pelbárt támadt fel volna benne, ugy szóno kol. Arkangyali szav*i\' csak Ugy omlanak ajkán. Az\'égr<*l beszél, ezért keresi szeme állandóan az fg-t. Tele van hévvel, lélekkel, fenséges, ünnepi gondolatokkal. Latszik, h>gy lelke sedéssel végzi munkáját. Forrni, formálja a lelkeket aUer-Christusokká Mert exercicium van most a barátodnál. Tisztei hajú prés 5iíere\'< és Kj^b pípok jöttek Veszprém, Szombat-hely és Esztergom eg>ház megyéiből, hogy felüdO\'jenek s ujabb icn dületct nyerjenek a lélekmentés munkájára. Mindegyik karthauzi nénu-sággal rójja a fcrcnccs kolostort. Ma önmagának él s önmagába mc rül minden egyese. Istenem, mennyire másabb iti az
R<>mui Xatolikui: Utvio. IfoiMlMru-.Her.iimn.Jsfaei-m: Ab !»•> ■}.
Meteorotokul i„t(i,ct j<:c.v.«jo Mcjim e>ty«Wre , helyi xiviitaros cukkol,
A pltíb/iiiintomplomban
e?er.!ul vss*:- é» ünneptsípon nem ci»k fól H órakor le«z szentbeszéd az űncepélyes n«gymi«e előtt, hanem déluUn 6 órakor is, ulánx pedig ünnepi litánia fényei papi segéd\'eUel.
— Kinevezés. A peruügy-miaiszter Zalaváry Józsűí áüampénzíári fölanacsosl a nagykanizsai m. kir. adóhivatal íőnökeve nevezte ki.
Zd.\'fluriry fŐt&oéctoi kineve?éce «vy éidem-tben g>yd»g kiváló fő tkztviielö l>fcíülctcs n-un\\ n*k méltó eliameréíc. /.^ijvéry főnökké viló kincve*?33 os\'tatian örömet és megelégedést váltott U « vltói it a v :imegye iözöoscgc körébon.
— Koul/ca multhnvl ejjéaz-aé^Ugyl óllnpotn. A várod tisztiorvos jelentése s.-eilot Nagykini sa területé-) ju\'iut hónüpbsn a Vöz
ü<yl állapotok kidégitőek vol:A. M gbelegcdé-ek sráma cso c ély, h»lö!otáso\'fc stáma 20 volt A gyermekek közt szórványoian (8 <S»»b\'n) kanyaró jelentkezett cuyh< I. fo\'yássft) Vidékről 6 tifu axoa he\'.cget hóitok ba a kórházbü. Tó vétiysít\'kl bonccl\'-s 1, tendŐil huhfcmU 2 (mindkettő öngyii kotaáy), íu\'yos teOiséités 1, címekor 1, h.Ov&viületc-s 1 cjsiben for-du\'t \'lő
— a pol.gárl 7.0 noírnr meg»zerv«zé«o. M-g-
Irtuk, hrgy mo^ga.\'om indult m<g a fe\'oizUtotl kitűnő kanizsai hon véd\'enelsinak po\'gá.i >enek*riá viló ó\'.í:ci v^zCJC és ujj étdekéhrn. Ö;ömmel j«j. n\'hetjük, hogy « le\'.kes moígilom s:)ár oly e!5r<lnl<dt stádiumban var, hogy a polgári zí-ncker megal;kltá«át bizodijj. Miutéi nz olíkitAcdS íehekar uj erőkkel Is fog Hegé\'szi-léit nye:nl, az iotéiő hliotts/g c:utoa felhi-\'j* nzon bármily hsng a.-eren j,itzzó rcnésceket, tki\'t hi vatásazeiiien a polgári zenekar kőt\'lékóSo hajlandók bel/pnl. je-U.n\'.kt-z.\'cnek haladtktalsnui Pinti-r Ntndor.iál a .Phn»> g-n.ü E ziibct tér 17 S\'. alatt-
é!ec, mint a város idegesen tülekedő és zxkatoló ucc in! Nom ríd^g kő tö\'iif> cz a ko\'.ostor, hanem la^y^n omló, káprázatos szihokbo lehelt Istcnssoigáiat. A szerzetesek kicsinyje ós nagyj* "n:iod egy dirab virágos\' ker.ü fs ícíkt\'i frar ciskánus szellemet z-ir magába. Cstipa derll a homlok, napfény az élet. Kezdve az örökkó v:Jám SJtlázs testvértől fői egészen a P. O urdtánig, a biblikus leiktl Te- difiikig, mint a bo\'dugsáR ará-n-os von/íu cizclláit szo\'orai. A kedvetlenséget ók nem ismerik, psditf so!<at do\'goznak. Kezdve a reggel fé\'ötkor ke\'.tó ^L^udetur Jestts Cr.ris-?us*i-t/>l egészen késő ei»tij mind munkáikod k a mnga resortjában s huzsa a nap terhét. De nem panasz-koJ:k, mert ha elfárad, ttj etóre vil l.tr.yor.z« az oratorium közös imájn, mely Ugy hat az ombeTf, mint az orgona ezüstösen édís bugása.
Az UScgeiiie első piiJanatbao szinte rAMic\'.ód.k n hat.tlmas méretű f«l«k Itid gjis de csakhamar megbftrátko zik s megg>\'óiCd:k, hojy nem a
— Anyakönyvi hlreV. Nagy-
kznhsín az elmúlt hét folyamin 15 gyo\'mek születeti. Ezek közül 8 f:u, 7 leánygyermek volt. Házas S\'igot kötöttek: TaV.ici Ferenc pénz ügyőri s?\'m\'é>z Virga Tarézlával, hlls»ár Jir.os <zob*f:atő mester S < a b ó M i r i i v a I. Halálozások: Tr um mer Jinot 50 évea ^cisegéd, tüdő-hutu1 ; C\'esjtrcgl htvánné Ferlnez K«t«lio 42 eves, itivlzomrlfajulái, O\'ih Jó<»ef cipéíziegéd 25 évei, tüdőgümőkór; Kovács Jánosné StO\'pák Katalin 76 évts, agglori elmezavar ; ö»v. Kun M.hályné J ákli Erzaéb^t 50 évea, izervl xzlvb>j; A«d\'l György 23 évei földműves, lüdőgümő\'tór; Fiichl Antalni Dop ler Éva 63 éves, szívszélhűdés ; Sínta Jó/scf 17 hónspos, kanyaró ; H»j«s TeréiU 1 ptpos, veleszületett
gyengeség.
— 64 óvea dlvatdruház. Sin-ya,r Jóísef é« Tárin dlvatáruházs Nígykacizaü Erzsébet tér, Központ »?álló épület megblsható bevásárol forrás.
— A Keresztény Jótékony Nőegylot folyó évi juliu* hó 5 én taitott köígyülése 1924. évre a tng»á2i dijakat 3000 koronírói 10 ezer koronáira eoielte fel. Kérjük pz ig*n tisztelt tsgokat, hogy ugy n küönhözetet, mint a teljes Ug dijat nyugta ellenében M»lr Józief Lönyvkoro^kedéseben mielőbb b\'fl zetnl s\'iveskedjenek. Vczctősc}\'-
Vérmve\'gezéat kapott a tarlón. Cxetli Jánoi 3Géveagosz-tonyl mc>őgazdj«ági muukást mon lök HoMák be az \'gyík esti órákban érk\'zŐ vonattól a kanizial állomásról. K !dov.o!va szállították be « közkóiháajba, ahol reggelre meg li balt. Tegnap dé\'ui^n boncoltak fel a temető hldegházábai>a xho> hslálinsk okául vérmérgezést állapítottak m^g A szarenesétJrn ember a törlőn mnHtláb jirva va lamíbon megsérlttte n talpát s vaiószlriül\'g ennek kővetkeménye-képen k-pott véi mérgezést.
— Férfi éa női ruhavásznak, angol lüszlerck, férfi és női s?Övetek iegelöncösebb l>evá*áilásl forrásc Singer József és Társa áruháza.
— Nem lesz több testnevelési oktatói taufolyara. Ebben «z évben uem tartanak több tan folyamot testnevelési oktatók kl-kép:«s;re, mert a vármegyének ni;.-cs a költségekre fedezete.
= A „Korona" kertbolyisé jfében ma és minden este győri /.dícrPist* zenekara hang ver tényez.
kolosior hideg, hanem a szive, mely* lyel be épett. D: ez is cs«khamsr felmelegedik, mert körülölte minden az avsisi nagy Pátriárka melegségét sugározza. A barát jk otthonának lelke van, ezt meg kell érezni. A komorság itt csak látszólagos és be beszélt, « hanfculaiosség a való. A szűk cíllák is oly marasztalóing csa lOrffijAk az embert.
Engem egy öregebb bácsikával kvártiroziak be. SíObánk kicsi, de meghitt. Két ágy, ugyanannyi sték, egy mosdó, szekrény s egy iriiaszíal a buto:zd\'unk. Az egyszerű falat szent Don onkos és Ferenc találko zása kedvesiti. A cellának valami átalakító liaiása van. Csuk három n*pot töltök benne s már i$ ugy érzem magam, mintha legalább is évek óta volnék barna ruh.is lakója. Ha az első éjszakán nem is, de n másodikon már az igtzak znvarialan álmát tudom aludni a keményre deszkazott ágyamon. Síigoru szilen, ciumot kell tartanunk. Társam azonban nem birja már, hát kiböki szive
_3_
Oroszlán védjegyű Zephier ingek 2 Ka\':é\'.<Al 120.(00 K-ás árban K<:ufmann Károlynál, Erzsébet-tér-
— Mozgolódnak a axabati-kőtuiWcaok. Tudomásunk van arról, hogy királyi müvá«»«tek-ben magukat tökéletesítő Q tt." K*nlt»4n morjjolódni kozdenck. Tu<iomtsunk van orról, hogy egy mogánlftkácban vskolátra ötsze-jönaek. Azonban nagyon csalódnak, ha nzt hiszik, hoiy újból kezdhetik ahol nemrégen cih\'gytík. Vigyázni ét őiködnl fogunk, hogy semmiféle kö.\'Cnyl>---a tóbbé Ksniziáa fel no támudb^is^nak.
— Regenba>dt éa RaymnQn !end\'«nraxtok, nöl és férfi zzeb-kí-ndők, Miy és Halféld rumburger
len és llnóbatisztok, slfo-noSr, sifonbütlsztok mérsékelt árban Si»2cr divatátuházában szerezhe* tők be.
—• Doktorrá avatott kántortanító. Hangol Fererc szalcntal kántortanítót, volt Jullántaoltót a p\'cd tudományegyetemen az állam-tudományok doktorává avatták.
~ U/I éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz De.xsó cégnél, Fí-ut i.
— AlUpnnl rendeletek. Ax alispántól rendelet éikezett a vármegyei kődgnzgatas beosztásának módosítására, — és a géperő nélküli vlzl jármüvek nyllvintartáaára vonatkozólag.
— Adóügyi jegyzŐváUaztáa. A oylrádi adóügyi jegrzől állásra Ctciner Flórián jegyzőt választottak meg.
— Navy olcaóaág t Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 21.000),
váaznak (K 21.000) mélyen leszállított áibari ktphetók SinserJözsej ós Társa divatéiubáx\'ában, E-ísébettér.
— Neoi Javulnak a íoventók. Tegnapra készültek cl m városházán a mu!t vasárnap órát a^ulaiztott leventék nívfígyzékével. A teit-neveléii hirottiágho* közel 450
muUsztÓt jelentettek be erről az egy vasárnapról. A loventc ügyek admiftlsztrációját végző hivatalban Igen nigy nnyagtorlódást jalent a mul»s-t<s >k nagy srám«, ozé:t a közeljövőben törzskönyvezik a leventéket « l^y a1 ellenőrzés munkáját m?£ k.Ö.u>yitik.
^ Scbvarcz Dezaő cég közli, hojf^ mlr.den aiinbsn bm-ít rak-t ái r« érkeztek: p/ima minőségű SC-lycm fí\'or női harisnyák, párje 50.000 kor., piima min\'séuű muszlin női-h/.isnyák, pírja 36000 koron*.
vágyát: milyen - jó nekünk itt lenni. Néma bólintással adok neki igazat s tovább meditálok.
A barátok megbecsülnek minden értékei. 1 t nem kallódik el aemmk A kíváncsi szemlélőt érdekődéssel tölti cl az emeleti folyosó két tabellája. Exyik a zárda aUpiiásícól beszél. Rövid kis historiográfiát ad. Megtudjuk, hogy Kanizsai János esztergomi érsek alipitotta a kisebb testvérek számára 141$ ban. Eredetileg mocsaras vidék volt, de a derék ferences kezek felszárították. 10t>D-jg éltek békességben, ekkor azonban a török veszedelem ő\'<ct is kíüzie otthonukból. Vándorbotot véve kezébo menekült, ki merre judoit. Sok viszontagság után csak 1090 ben foglalhatták vissza. A h.Vz főnökségét ugyanekkor Síhmoz Rifael viselte s uVftna kronologikus rendben Olvashatjuk utódait is egészen Pálin kás Rogérig;
A másik tábla már szomorúbb. Egyszeri! keretben gyászolja az elhunyt atyákat és testvéreket. A lcg-
ftucjiKjtus
3
VJisMnnp
4
ZALAI KÖZLÖNY
1924. wwgjiH 3.
Nagy maradék vásár!
• férfi és női szövetekben
• meglepő, igen olcsó árakon _
Kisfalud! és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
\'-----r-j a . • —---- ■ • - - I davIza-kSzpont hivatalos Árfolyamai
— Országos vásárok. Aujus-tus 6 án lesz a trpolcal országot vásár. — A berxsreri vásárt az lugusztus 10 éra cső vasárnap miatt 11 én, hétfőn fojjík meg-tart.nl.
— A világhírű jó minőségű azövőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és azővőcírna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-es vaatagaágban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Slnger Jó zsef és Társa gyári raktárában Nagyltanliaán.
— Halálos szsrtociétUniég. Halálos kimenetelű szarencsétlenség tőrtént Kiskomárombsn arombst délutáo. Marton József oltani gazdálkodó 19 ávea fiával a ciéplőgé-pst vontatta, amikor a lowk a gép dübőigéaétől megijedtek a a nshéz gépet magukkal rántva — végig azáguldottak sz uicáq. Marton a fiával meg akarta fékezni a m.g bokroaodott lovakat — de mind a ketten a cséplőgép alá kerültek. A flut a gép teljesen agyonnjomte, az apa állapota rendkívül aulyoi.
y— Szabók részéret Zeug, Doublage, Peru, Kssttor, Rechsnt és kellékek nagy választékban ér keztek Singer Józ sej és Társa áiu házába, Erzsébet-tér.
— Nagyrécsén megszűnt a sertéspestis, A főazolgablróság értesítése azerlnt a nagyréc«el ál-lattegészségűgyl kerületben járványosán fellépett aei téipestlst jul\'us 31-én megszűntnek nyilváuitották.
— Mulatságok Egerszegen, Azalaegerazagl főiskolások a Ctány szobor javára Csíny ünnepélyt, — a zalaegerszegi önkéntes Tűzoltó Testület motorfccakecdcji javára mulatságot rendez.
— D. M. C hirlsnyák és sokolk raktáron. Előnyük, hojy srjáijuk ból javíthatók. Fejeléseket el-válla) Filipp kötöttáru gyára Szombathely.
— Caepkő barlang Tihany ban. A tihanyi hegy oldalán, a kéazűlő uj müu? mellett, a cédu\'a ház éa a Kopaaz hegy körött kő robbantás közben a munkások előtt mintegy másfél méter széles és fél méter magas üreg nyílott mag. A munkások az üreget lágl-t«ni kezdték és ekkor egy nrgyobb üregre bukkantak, melybm kisebb* nagyobb külőnbö:ő alakú cieppkő oiz\'opok voltak. Ha a barlangot kellőleg feltárják, a Balatorvidék egy ujabb terméizcti kinccsel fog gyarapodni.
— Osszevarták egy hatéves kisleány szivét. New Rochellben érdekea operációt vágzett a min\'p egy kórházi orvo». Efy Blrkmaier Anita nevű hiteaztendŐs leányka elesett a konyhábar, a kezében levő tejesüveg szilánkjai belefuród tak a balmellébe éa aebet ejtettek a szivén. A kórhátban az orvos azonnal megoperálta a gyermeket és ősszevsrta a szivén ejte\'t sebe». Az operáció jól sl\'< érült és a leányka meg fog gyógyulni.
— „Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcz DezsÓ cégnél, Fó Ut fi. szám.
— Lópokrócok legdsőbbrendü gyárainak fŐlerskata: Singer Józsej ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árak]
SPORTÉLET.
Knolztal atléta m magyar oaztrák mérkőxéaea Marvalils Kálmán, No^yt.nl,,, tháj. é> oliaipUonj. a, délulán ■ Budipulej Icbonyolltáira IterülS oaitrálc-masyír n.mict.k köiúttj válogatott .lhlotlk.1 mí/kSz<s:kon Toldi/ Sándorral .„ütt kípvls.ll a dlazkoizvctéaboa a m.gjar ail cekct.
sromorubb dáiun a legújabb. Az tpillfiunn • nagjirjcísrmsior provin ciálisá: P. Oiorai Ijidorá. Enlék. szünk még nagyon Jól nagysád, markáns egyéniségére. A mozdony buta kereke 1915 május 20-án tör\'c derékbon legnemesebb éleiéi. Jisá goc sugárzó k»po minnkép gyanánt \'ÜKg a (esivérek elítt. Áldott bőven emléke I
A folyosók többi része is mind színes, mind beszédes. A íranciská. nus moiivumu festmények a maguk némaságában és szinjitszáíában is o\'y hangosan hirdetik szent Ferenc Nagylait. Rendjének egyes fázisaic. Ott látom a tőrzsíát is, mely Porcin kuliból sarjadt ki A<ain uralkodó koronák, hercegi jelvények, bibor kal.pik, püspöki süvrgek, főúri ci merek hirdetik a Rínd nagyságát
Stílszerű az ebédlS i>. Az egyszerű nagyszerűség . jellemzójv Kis«é ellentétes epitethon ornans, pe<jig csakugyan igy van. E^igem az IJiolsó vacsora jelenete ragadott meg. A hatalmas méretű képen az édes Jézus
nemcsak tanítványaira néz szerető IcK, hanem éldólag tekint lefelé is, hol az <5 kései, mezítlábas követói fogyasztják mindennapi kenyerüket.
Láttam a kertet is. A gondos és munkáskezek vakban konyhakert műremekké leiiék azt. De sok gazda asszony Isnulhains .a konyhás tis> telendőtői 1" Nekem mégis legjobban a pompis kajszin barrcXfa letstell. Gyümölcse oly pirosas-sárgán Incselkedett velem. Dilulán 6 óra vo!\'. Az atyák ép:n zsolozsmáztak. Na gyon Jó volt az alkalom. Az őrző szemek nem kandikállak ki az ablakból s én engedtem a csábításnak. Leszakítottam egyei. Most nyilvánosan megvallom bűnöm s tudom, ők megbocsátják.
Még nagyon sok in.presszióm van. Lelkem zsong a sok és kedves fran ciskánus emléktől. Dj ezt megtartom magamnak . .. 0>y kár, hogy vége az cxerciciumos zárdai éle.nek . . . Eltuc.uziam a kolossortól, kiléptem a portán s oly bántóan csspott meg « ucca zajt.
SZÍNHÁZ.
Hazudik a muzsikaszó tegnap esti második e\'őidáiát it táb lás ház nézte végig és sokat tipiolt a szereplő művészeknek. M« dél után Danis Igazgatóhelyettes ren dezéaében Ifjuiági és gyermekelő adáaban azlnre kerül Ludas Ma\'yi. mlg este negyedszer előadják a nagysikerű Három grácia operottet.
A nagykanlrasl elit műkedvelőt kőiül Dómján Pista és B. Szabó Bandi lépnek fel azombaton a Mag nis Miska operettben. Dorjao Barscs Istvánt, Siabó pedig Miskát fogjs megszemélyesíteni.
Heti műsort Vssáinsp délután: Ludas Matyi Vasárnap esle: Három grácia.
Jövőheti műsor: Hétfő: Sze-c\'cm visára. Kídd és azerds: Babavásár. Caütörlök és péntek: Süt a nap Vígjáték. Scombat: Mágn\'is Miska. Vasárnzp délután : Mágnás Miska Vasárnrp este: Süt a nap.
a TÓZSM
(Saját tudósítónk tsIsíoQ;s]soté.s) Magánforgalom. Az üzlet telenaég jegyében folyt le. Alig néhány kötés fordu\'t elő. Áifolya mok legnagyobb része a tegnapi záiiatl nívón mo-gott. Csak néhány árfolyamban történt váltorái. Pénzpiacon a kamat 0 5%.
Magyar Hitel 538-540, Keres krdelml B»nk 1150-1175, Angol M gy-r 41—43, Hazai B.nk 152 — 155, Pesti Hazai 3480-485, Egye,. Fővárosi 130, Leszámítoló 75, Budapesti Gőzmslom 121, Hu ngária Műtrágya 93-95, Kő.zén 2953 —975. Salgó 555-560. Fegyver 1335-1345. Daxubius 2900W»950, Villamos 1350- 400, Kohó 445-450. Rima 123-124, Stephsneum 6. Cukor 2450—475, G-orgia 450, M.zőhagyesl 198-200, Spédlum 133, Gumrnl 240-45. Nj.IcI 2300, L\'chtlg 52. Ofa 520, Mftr 280. Délivasut 55.
Terménytőzsde. Buza tfsrsvl dékl 76 kg-os uj 401.000- 401 500, 78 kg-os uj 417.500-422 500, egyéb vidéki 76 kg os uj 407.000—412 500, 78 kg os uj 415.000-420.000, ro:s 350.000-355 0C0, zab ó 395 000-405.000, uh uj 370.000-380.00p, lengéi i 380.000 — 390.000. korpa 265.000 -275.000, repce 610.000-625.000 koron-.
A mai terménytőzsde Irányzata lanyha volt. Arak 5-10 ezer koro nával olcsóbbak. Bu ában 10 ezer koronás áreiés volt.
Zürichi zárlati
Párls 2705 00, Lpndon 2370 51, Newyorl 53Ű25, Üruajel 2Si;6, Mall.ad i\'3 J0, Holland Zitt\'OJ, BerJio 120 0), \\VUau76 75,SollaS900 Pr*g» 1670tO, Budapeil 69-00, Buluuoil 236 00, Belgrád 640X;0, Vaxaó K0 00.
Valuták Devizák
Amtisidso •Wjo-iotoo
Cseh kocoos llSjllSt Ctltrti 9JJ í«o
üiol. 9>J»Ji Bokaríal 3<o-j4l
UollU ?74ÍO->JOJO Urilitl jC«l-)Mt
fisoels h. «;•!■:■ <c;o KrpsoH4|s 11)^0 *i SC40
Ul Í40J41 KrWstUoU I0«80-IC740
Uvs Loodoo 1»5000\'S«70<0
LUs IJJS IJS« MiUac »»)«»
Ula kw. iijjo-iijoc Nsw,ock 77Í70-7Í»70
Oisu. sor. no ie tto 70 Piri* 4060-4040
Svijct Irsok • 444» *4)S> rit|i »iBji»;s
Holluidl >4. •»S)0 19 00 Ssöds »67 J70
8itc> frsak l\'.il 16 is Stoekbola
Svíd kor. K6lJ-l»9l) B4<s iioio-i to-;o
Kw»4j kor. ic«9o-ioj6j ZOticíi i4j40u6ij
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzéseit
Devlsa Valuta
t*COt? ma Itcc\'P <ni
Bécs .... 0XW19 76 8775|0j76 Berlin. . . . 5320 — 5150 5160 Prága .... — I 436 430 | 432 Newyorkban 13 Az árcpánzek ás nemesfémek beváltási árfolyamat Kgykoronis 5740, egyforlatos 15.400, wt-koroD.ii 29.401, szinezüst 1400, tízkoronás IÖ0 000, liuszkoronÁs 3^0.000, ssincr^oy 50.0.0, platina 220.000.
Felelői izerkesstő: a főszorkesztő Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanlzaa
ELADÓ BANKPALOTA
A S0mctl Nípbank IcUiAmolrán, pnlo-(rt)« clitláiri kerQI.
As ccrcinclotct, niod«rn é»fl\'«t Sflcac^ vSroa IdulCáJAn lekislk, Ueuiabb slllusu bankhelyls<eekkcl, minden modern kom. forrtál ellátoll, parkvllo* 3 urasági n*tr lakással, siolgalaká* mclUkhcIyIsisekkel. cosdasáel udvar, Istáll6, koeslsiln, vl xr«sc tikkel, villany világi tásiial, rko-xott udvarral, kliOnő karban. As ípQlet
szálloda, Üzlethelyiségek ós kereskedelmi vállalatok
Cáljalra la alkalmas.
Miután megiclelú ajánlat eseten as 6p0-I*t sxabadk«sbAl Is eladásra kei ülhet.felhívjuk a venni siár.dekoxó>< nt. hory írásbeli xárt ajánlataikat a ,.S0Miiül MÍ5P-IIA.VK, SÜMBüM clmro l»l«. sioptember I-Ir kOIJJék be A .árt ajanlatok kl nem eUcItA volta esetín a palota nyilvános árltjtéssn log eladatni.
A b«nkbersndex£s (bútorok, kassxák, IrOrCp itb.) c^vIdejű eladásra kerülnek.
Ax ajánlatok 1UX4. ssepteaiber 3-án tárgyaltainak.
(;t Felizimoló Blzotliég
Apróhirdetések
No menjen r««tro,
jiV rctiXCUt VloHc.ll, M>oa
<i/jrclta ilrclV, íril lltVtk ........... .
iil(«( WröiUJl ■ JíKdivsUisltsii K.iSlrK\'*.
itt Ksoiiiin álslsllf 14., iV.l p<n>tSrclk. denfíle oj munVík
KUI<i,r-ui«a 46. nlmu háx «la<IO. BOvsUxl
ÉRTESÍTÉS.
Ungir Árpád ttr<ifsletünkbél i. hí 1-ín kilcj ctt, novüokboo jo&mifíloüzleteket nem kot .ct JUgyksnlziíl <ltslénoi Fojyaiztáil StCvilktzst I(st9«tósiss.
2iO drt. birkámat metfelíia kc*.?: fele. tsititr cím. l>ttlfl «• uUukarmíny mctVivíotnik. Cim »iko Kcktlctlr-postu, p. ivjiil, Sí
1924. 3
zalai közlöny
Augusslus 6-7, szerda és c\'ütörtöft Csak íehtöttekriek =
G-uy de Maupassant:
URANIA
omasa
(L\'OrdonaríCeí ürámni jótét, S feluondsban. - Főszerepben: NATHALIA KOVANKO.
Miiidkél név müvíSJi Ariik. M.upvwm « ftnck-apk* « Sl»k>nplk.„ló-i. m«l«f. L\'Otdor.»ncc c. regénye c határokon f.lOI mily drim.i ér ékel nyttjt. K«<h»l>» Kovji.ko nwRjricnéstó n és jiiék\'.b.n <«*]»- A (l:m bucii műnk., > .endezés és ío.o\'echoik. rcmoke.
Augusztusi program:
9\' ^tifláí© límil Jannings (Páris grófnője) és Harry Liedtke
(Ilyenek a férfiak, Velencei kalmár) főszerepével.
mu^;^\' Hagyváros porontyai zZ»
Meghiv-ás
A mGY&milS&l SCOZRAKTARASt RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
t. c. részvényesei az 1924. évi augusztus hó 16 án délelőtt 11 órakor * a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében tartandó
azon értesítéssel hivatnak meg, h->gy a felügyslöbiz>ttság által m:?vizigált m -Heget és ennek, ugy az igazgatóságnak jelentését a társasági irodában és a Nagykanizsai Takarékpénztár Riszvénytársas jg helyiségében az üzleti órák alatt augusztus hó 8-tól kezdve megtekinthetik.
A részvények az alapszabályok 18 §-a értclmábéi a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaságnál három nappal a közgyűlés előtt letétbe helyezendök.
A közgyűlés tárgyai:
1. Az igazgatósig ós f<!tt{y«!Í5Í\'.0!ls»g Jslenláss. 2 A lefolyt Uz<otév zársz*mJ^n*\'! cl5l-\'rjeizlé«, 4»i mérleg megtll.piiís., « ny:re<i.{ f«los«M< éi «\'. igvxnóilj, vil«mwt s Í<:ü^veiőbiz)ti3*g foiii-.lUdie f«lotti h\\U.-omti««»).
3. A folttjy«i6bizo(isig tisitíloiiWJ*na\'< mijAltopitlsa in 1923/102! üíletévre.
Nifyk«niss«, I92í. évi nugil\'z\'us h> 2.
VAGYON
Mórlegszamla
\'1 A hivatalom lap kijelölése.
5 Az alspjzabAlyo\'t 21. § a, illetőleg 29. § * értőimében :
a) a sorrend szerint kilép > Smnenberg Mzrcel, Dr. Fried ÖJŐn, P->í>tfor Hinrik és Knortzer György igazgatósági tagok helyeit ujak, esetleg nevezetlek újbóli megválasztása 3 évre.
b) öt folUgyetit>izousági ingnak megválasztási 1 évro.
Nagykanizsai Közraktárak Részvénytársaság
igazgatósága.
TEHER
l\'-fitkezéii s támla:
épü!«t-k ét Ipatvigtay — — — — — —
Cífb{;«ii«ÍMl[ ss\'mU — — — — — ~
*számlája — — — — — — --Kttékfftpir számla\':
6 dtb M\'ngy. Ken-.xotl li n!c részvényre bcíuct:*
12CC0 kor. n í. P«ti Magy. K<\'o-.kcJ«lnv.
B>nk zátog\'cvél — — — ^
r.ttozök folyószámlában — •— — — — -
\'tVkaiikpénziárAk cí Bankoknál clhcJyozvo — — — t\'ónztSr* zárnia:
pínzkészlot — — — — — — ■
v.
K { K v :
SU.OlS 4 0öi S
4,31 l.!M) 11 <»3íí y- J
2-/.SÖ.52Ő
> p, 4?
13I.277.Í0\'/ «
IWsívín> (>fto:
4< 0 Jatab teljesen bc\'Uetett rőt vény & 5to0 K
\'\'i.\'Ultilllp íli\'XiU — — — — — — — —
fatckcv.ifccn\'jl alap siíml* — — — — — —
NjUgJijalap szim!« - — — — — — — —
KjiMn i:yu^lijal«p »z.\'-ml« — — — — — —
f;ft<pi I.i?->t alap sziaiU — — — — —
OsjUlék szAinta: fel oeitt veit oszUlék— — — —
.Aj itojt.lék számit — — — — — —\' — —
lli\'cocu oko2t> roug helyreállt. aWp szírnl* — —
K.tujUiM al»p Síáob: egyenleg — — — — —
( i. Joútcó — — — — — — — —
SzÁlÜtmány számla : o számolatlan íjiv/»:«iijak — —
Követelik folyó-ssAmUban — — — — — •—
|-!syenleg: Xy«e*ágállíOZ«t múlt évzöl — — — —
évi ü:t<l» haszon— — — — — —
COO.ODO !— 20.000 i
1.929 [a«
Al l-
l,5CO.rOO
20. oo.ooo!
20J.77Ö 45,130>124 Iti
22,000.000 li.CÖO.OO 210.0.0
076,000 23 715
1.710 59.174 05 700 12500
21.500.c00
18,702 000 ^ 6,453.491
Nagykanizsa, 1024. óvi jutiiuj hó 30 án Ax Isaxgatóság.
Ezeo mérleg-számlái mefivl«gái(uk és sz üzleti\'könyvekkel megegyezőnek találtuk. Nagykanlzso, 1924. évi augusztus hó 2 ftn
A felügyelöbizottság.
cf
Az ul részvények I. é. au3u!«t«t h6 7-tö. kardödö.eg az iogyzés. he.,eket, 4«uehe*ÖK; •
1924- augusztua 12. 7.ALAI KÖZLÖNY
1924. <usui>lui 3.
egolcsóbbaii, de az olcsé árért is megbízható jó áriit ad
ftNGER divatáruház
Kdiponl-.táHoda t.ül.l I ^ ^ ^^ jf -|
Telefon 163. síim.
ff-FTT—UUU".
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém ért«»í ilhi a tisztelt vásárló közönségei, 10kv az Általános Fogyasztási Szö-rétközét kötelékéből aufc, 1 én ki Ityiem és az Erzsébet tér 13.
líyő Párisi áruházat
inreiteflH < tnefydt a sajfti nevem ■Isii tovább. folytatok. Kérve a t; vásárid közönség további szives pártfogását. Tisztelettel
Ungár Árpád
A Nagykanizsái Kaszinó
vendéglői és kávéházi üzemének ellátására alkalmas vál-lalkoxót keres.
A ^áTyaíifok folyó hó 8-lkáÍ2 adandók be dr. Rapoch Aladár ügyvéd irodájában Csengcry-ut 7.
ABBfiZIA-LAURANA
•\'ifHorcí Ouarnero Hotel Regina (ex 5tefánia) „ Hot*! lourana
Teljes Penslo (lakis, reggeli, 9 fogásos lunich és diner) 35 Lírától
Felvilágosítást Nádor-utca 16. és a Britannia Szátlóbart.
Eötuös-tér 10. az. hdzbqn aug. 3-án d. u. 3 órakor
önkénles árverés
fog tartatni, mely alkalommal elaőúsra kerülnek asztalok, paöak, székek, \' horőók sib. ,,,
fpegérheztek a legu|abb
ösii divat
Icpafc nagy uálasztékbon. Kaphatót?
fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
\' Nagykanizsán.
Vidékeken,
ahol nincé jó iuóuíz, a mezei munkáknál, * de utazásoknál is, uigye magáual hidegen, uagy melegen
DULSZIT
neuű kristálycukorral is édesített fedué-kon9eruünket. Vérhas, hastífusz
fellépése Igy könnyen megakadályozható. Bydrtja:
i Polgári Serfőző és Szent István Tápszeimüvek R.T.
Úrverési hirdetmény.
Petőfl-ut 19. szára alatti
ház nagy kérttel aug. 3-án d. u. 4 órabor önkéntes árverésen a helyszínen, a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.
Részletes feltételek megtudhatók: dr. Petrics József ügyvédi irodájában.
gabonás-zsák, kazal é. iátorponyvs,\' tömlő, ssineg és kötéláru
legolcsóbban beszerezhető
Hirsch és Szegő
ponyva- éa ssikvarrodijában
Nagykanizsán
IÍM«<lc\'tcl van szerencsém értc-iteni 4 n. 6. közönsége\', íiogy Üzletemet
megnagyobbítom
és Csongcjy.ut I alüt augusztus 1»én
Fő-ut 13. szám alá
* Bogonricdor p.ilotábe helyezem.
Teljesen u] éa modern be* rondoiAi s a lcgnaiyobb igényeket ii klelégitlMUm.
1\'oIkaií munkákut tovább:a Is a leg-nnyobb ügyesemmel készítem.
Kérem » nsgyér.temtf közönség becses pártfogását továbbra t>
FÜRMEN IMRE
Ciengery-ut 1.
Negyven cipész és csizmadia
munKéa *egyes ét finom munk*r<i augusztus elsejére felvétetik.
__E1
Ha jó kerékpárt akar venni,
forduljon b\'.x*!omm)t
BRANDLSÁNDOR
kerCkpir raktlrihos
Deák-tér 2. szám alá.
Angol gyártmányú DUNLOP gummlh ogyedUII raktára
Alkatrészek, kellékek I Kerékpárjauitó műhely I TBrütt vázák hegesztése I
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazinczy-utca 17. szám alatt.
Elsőrendű bUkk hasáb
TŰZIFA
kaphatj vagontételben, ölben, minden mennyiségben »zonna\'l száihl&sm, valamint kemény huU.-vlékí« i>p;itva. Megiende.helő
Kondor Adolf és Társánál
Arany Jfanos-utca 2. szám alatt.
AGYTOLLftT
b*rn>lly*n »>KX lurnnylsígbeii
HERCZFELD DÁVIDNÉ. SUGÁR UT 18. SZ.
Et,y 5 -T.tr. 70 c n. tzéles és 2 mtr. 55 cm. magas lécezcn
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alatt
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nspykar.ízsr. vAros képviselőtestülete j.Sváh«tgyAsár.ak fenntartásával Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
I. A vízvezetéki hálózat kiegészítésinek burkolat felszakitásávai ós he\'yrcállitásával csőárok kiemelés és betömésével stb.
II. A vlzvezetél hálózd kiegészítésének csőíektetésscl és csőfuvaru-zásssl kapcsolatos szállításaira és munkáira.
Ajánlatot a felsorolt két csoport mindegyikéro csak külön küiön és külön aj\'-nisii ürltpon lehet tenni
Az ajánlatok benyújtásának határideje 1924 évi augusztus hó 13 ának d. o. 10 órájo.
A versenytárgyalási feltételek, kü lönlcgcs feUé elek, sz általános é* és részletes vAllalati feltételek, anys«-xiírutalás, a költségvetési és aján-latiürláp, a tervek ós a szerződés tervezet a v. mérnöki hivatalban hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinthetők, ugyanitt a verseny-tárgyalási és különleges feltételek, költségvetési és ajánlatiürlopok és n szerződéstervezet ivenkint 5000 koronáért kapható.
Nagykanizsán, 192-1. aug. l-én
Polgármeater.
Uúsznakat, chiffonokat, kanaudsznakat és-ingzefiireket -
meglepő olcsó áron W&WPW2* A" ifri^ySk 311 ERZSÉBET-TÉR 20.
vásárolhatnak a MmM MA A UltaiOÍ MIlölAUail Telefon: 382. szám.
Vasutasok figyelmébe!!
Nyomaton a üúnyi Nyomdaipar és Könyvkcicskedés R. T.-nái, Ns^ykanizsáp. (Nyomdftvczctó: üfeatjeck Karoly).
Ki a bűnös?
A háború kltöcisénck tízéves év fordulója alkalmából Ismét felvetették a kérdést: ki felelős a habom kilórésééri? Ezúttal nem a győztes államok hatalmasai keresnek bün bakok után, mert ők megtették ezt abban a pillanatban, amikor kihűl iott kelünkből a fegyver. Most a magyar sajló feszegeti ezt a kényes kérdést, amellyel tivoi idők történelmének Is kemény munkája Iraz. Egyes pacifista, radikális n internacionális magyar orgánumok, némelyike gyásikeretben tárgyalja a kérdést s mlndon lelkiismereti furdalás nélkül állapítja meg rólunk, hogy ez a rettenetes hün a asját lelkünket terheli. Megdöbben az ember, amikor ezeket a hallatlan fejtegetéaeket olvassa. A büaősség kérdése nem a mci generf eló dón tésénak problémája a ha valaki hozzá mer nyúlni annak feszegeté-séhez, ám gondo\'js meg, mit cselekszik. Valakinek, vagy valakiknek feltétlen osztálytészül jut ez a soha le nem vezekelhető hün, do állítjuk, hogy nem kevésbé marid a bün kritériuma mögött az az eljá ráa sem, amit most egyes magyar orgánumok cselekednek. Kétségbeejtő dolog, hogy most, amikor a magyar nemzet megbecsülése éa felkarolása az egész világon ismét megindult, akadjanak magyar sajtóorgánumok, amelyek oly messzo mennek az önvallomás terén a nemzet bőrére. Felesleges itt vitáznunk annsk ellenkezője felől, még abban az eaetben la, amikor kézenfekvő dokumentumaink vannak az akkori felelős miniszterelnök, gróf Tlaza István szerepéről, aki kezdettől fogva mindent elkövetett a háború megakadályozására, egyedül az ellen a hallatlan merészség ellen •meljük fel tiltakozó szavunkat, Hogy ezek a radikális orgánumok saját inlclativájukból törjenek lándzsát ebben a veszélyes kérdésben. A külföld győztes hatalmasai a békeszerződések idején megtették már azt, természetesen a saját ér-dekeik és szándékaik mértéke szerint. Felállították a tételt: ki fele-lós a háborúért? Kórusban felelek rá: a központi hatalmak s köztük Magyarorazág la. A felelet involválta már a büntetést, amely nemzetre oly súlyos következményekkel nem járt még, mint mi reánk. Elvesztettük az ország háromnegyed részét, 1914 ben Magyarország területe 325.000 négyzetkilométer volt a 1924 évre 12.000 négyzetkilométerre szabták. Tíx év előtt közel 21 millió lakost számlált ez a boldog ország a ma alig ha->*djuk meg a 7 milliót. Miaden ®agyar lélek mélységesen meg van győződve a rajiunk tőrtént tellene- I
les igazságtalcnságról s éptn rz »7 « pont, amelyen ma ínég várjuk, de ho\'nap talán már követeljük ű! igazság kiderítését s a méltánytalanság rep .rációját. Hová jut ez a nemzet, ha akadnak rxaltált flsi, akik olyan lázbeteg vallomásokra
London, iu;usztus 4. A néa»«t delegáció holnap a reggeli órákban érkezik Londonba. A kocferer.cis második fázisa még ugyanaznap megkezdődik.
London, fuguszlui 4. A „n>-gy hetek" tanácsa a külügyi hivatal ban megbeszélést folytatott a megszállolt német területek vasutainsk kezelését illetőleg. A konferecclj II. bizottsága ugyanis ebben a kérdésben nem tudott megállapodásra ju\'nl.
London, augusztus 4. A Daily lelegraph diplomáciai tudósítója Írja: A bizottság amely ■ német költségvetés bevételeinek ellenőrzésére vonatkozó rendszabályok kidolgozásával foglalkozik, ma beter-jeaztette határozatait. Megegyezéa jött létre, hogy ha a bevételek az előirányzott összeget 20% kai meghaladják, aktív ellenőrzésre nem lesz azükség ; ha a bevétel 120%-nál kevessbb lesz, az ellenőrzést meg szigorítják s ha 100% ot sem ér el, erélyes rendszabályokat fognak alkalmazni.
Páris, augusztus 4. A Petit Journal Londonból érkezett jelentése szerint a német delegációval kizárólag a II. és III. bizottságok határozataira vonatkozólag fognak tárgyalásokba bocsátkozni. A német megbízottakat felosztják a két bizottság éa a legfelső tanács kört. A Ruhr vidék katonai kiürítésének megvitatása nem feltétlenül a né metek kizárásával fog történni. — Tegnsp érkezett waihingtooi jelentések szerint amerikai politikai körök állást foglaltak a Ruhr-vidék azonnali kiürítése mellett, mert az előfeltétele Németország talpraállltásának éa gazdaaágl egy-aége helyreállításának.
Newyork, augusztus 4. A tőzsdén
a londoni konferencia sikerének hírére optlmlaztlkus hangulat ural kodlk. Határozottan várják Európa valutáinak megszilárdulását és több ponttal való emelkedését. Általános vélemény, hogy * németek szeptember elejére mtgkepják a kölcsönt.
Londoi augusztus 4. A limes jelentése szerint a német delegá eiót felhívták, hogy adja teljes hozzájárulását a transfer klauzulákhoz, ahogy azokat a konferencia elé terjesztették. Kétségtelen, hogy a német delegáció magáévá testi
képnek, amelyek épen a legsebezhetőbb és Ifgfájóbb pontjin szúrják s:iven at országot. Igazságunk s tiS\'tJ lelkiismeretünk tudatában
fölényesen ulasiljuk vissza a soraikból elhangzott megdÖbU-ntő valló másokat.
a jóvátételi bizottság határozatait, melyeket a D.w;s tervezet előtt elintézendő dolgokra vonatkozólag hozott
London augusztus 4 A Reuter-Iroda jelentése szerint a koofíretcls kedden délben teljes üléat tart a külügyi hivatalban, melyen a né metek la résztvesznek.
Páris, eugui^\'us 4 Londoni jelentések szmint Herriot, M.\'cdonald, Theu ;ls, S\'nan, dc Steph«ni ir.a délelőtt megállapították a konferencia második szakaszának programját.
Pénzintézetek kölcsön-jegyzése
Budapest, augusztus 4. A nép-sxövotaégí kölc<önjegyzésbcn az egyes pénzintézetek ma a következő nagyobb asját jegyzésekkel vittek részt: Pe.tl Hazai Első éa Hszai Bkok 72.000, Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 36.000, Wiener Üar.kvereln 24 000, Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék 25.000, Her-mes Magyar Altalános Váltóüzlet 12.000, L\'oyo 3ank 24 000 dollár.
Japán fegyverkezik London, augusztus 4. A IVest-minsler CazetJe jelentése szerint a japán kormány 140.000 gépfegyvert rendelt az egyik angol cégnél.
Fontoa egyezmények az angol—orosz konferencián
Prága, Augusztus 4. Beavatott . helyről nyert érteaüléa alapján, de nem hivatalosan közli a Reuter iroda, hogy az angol—orosz konferencián ma délelőtt teljea üléat tartottak, melyen fontos gazdasági s pénzügyi egyezményeket kötöttek. Horvátok a moszkvai paraazt-Internacionáléban Belgrád, augusztus 4. A horvát köztársasági parasztpárt tegnap Zágrábban plenáris ülést tartott. Radics pártvezér moazkvsl útjáról és a politikai\'helyzetről elhangzott beszámolók után a párt elhatározta, hogy a nemzeti képviselet tudomásul veszi és helyesli Radlcinak a párt nevében tett bejelentését, melynek értelmében a horvát parasztpárt belép a moszkvai parsszt-interna-clonáléba.
/
Tárgyalások folynak a vidéki háztalajdonoaok tatarozási kötelezettségéről
Budapest, aui;u*2tu5 4
Amikor — rrég a háború alatt — a lakásínség első jelei mutatkoztak, az akkori kormány lakáshivatalt létesített a meglévő lakások elosztására, egyut a) megalakult a Lakásépítő A\'landó Bizottság a szükséges építkezések szorgalmazásaira, támogatására. A su\'yos viszonyok között az építkezések egyáltalán nem állottak arányban a folyton emelkedő szükségletekkel és ezért ■ kermány körülbelül két esztendővel ezelőtt azzal a tervvel foglalkozott, hogy külföldi mintára törvénnyel kényszeríti a nagyobb érdekeltségeket, vállalatokat, hogy tagjaik, alkalmazottaik rés.ere lakásokat építsenek, ellenkező esetben a vállalr.tok üzlethelyiségeit, illetve Uk*sra alkalmsa helyiségeit eirek-virálja. Amikor a kormánynak az a terve nyilvánosságra ju ott, az érdekeltségek mindent elkövettek a terv megvalósitásánik megakadályozására éa a lefolytatott tárgyalások során kötelezettséget vállaltak 2000 lakás építésére.
Ennek a kötelezettségnek az alapján a kormány elállt a tervezet parlamenti letárgyalásától és a törvénytervezet így nem emelkedett tőrvényerőre. Pái huzamosan ezzel az akcióval a kormány állandóan épített maga Is lakásokat, a magán-építkezések megkőnnyitéaére pedig egyrészt hitelnyújtással, másrészt adókedvezményekkel törekedett.
A párhuzamos lakásépítési akciók, jelenlegi állására vonatkozóan Kray István báró dr. miniszteri osztály-tanáctos, a népjóléti minisztérium lakásépítési ügyosztályának h. vezetője a következőket mondotta munkatársunknak:
— Az érdekeltségek a kényszer-építkezési törvénytervezet elejtése ellenében kötelezettséget vállaltak kétszer lakáa önkéntea felépítésére. — A felépítendő lakások épitéséra a következő arányok szerint vállalkoztak : A Takarékpénztárak ás Bsnkok Egyesülete 470 lakás felépítésére vállalkozott. Ebből felépült, illetve felépítése folyamatban van 452 lakáanak. A Gyáriparosok Országos Szövetsége 1500 lrfkást vállalt, felépít 476 lakást, az {Országos Magyar Kereakedelml Egyesület 300 lakást lanne köteles építeni, eddig 157 lakáa építését kezdte meg.\' A Magyar Bankárok és Pénzváltók Egyesülete a rárótt 500 lakásból 44-et épít, az Érték-papír és Valutakereskedők Egyesülete viszont csak 2 lakás építését kszdte meg bár ugyancsak 50 építésére köteles. A tőzsde tagjai-
A németek résztvesznek a londoni konferencia mai teljes ülésén
Bierkcaallslje <f« kiadóhivatal J\'ű-ut A. Interurbán-Telefon 78., nyomj* J17. n.
Nasiykanir", 1*24. augusztus 5. Kedd
POLITIKAI NAPILAP
m
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
1200 knrnna
63. évfolyam. 178. uám
ZALA\' KtZLONY
2________
n*k 50, » Biztosító Iatéxetek Or szágos Szövetségének 100 lakást kellene épltenlök, de ebből n 150 lakásból még egynek az építését sem kezdték meg.
— I yenformán tehát a felépítendő 2000 lakásból c*tk 1140
épült fel, illetve ennyi lakás építés* van folyamatban. Minthogy a kor mánymk art kell látnia, ho2y 671 lakán felépítése Iránt még egyálta Ián nem tő-tént komoly intéxkedér, felmerült az a terv, hogy a* ősz folyamán a kormány mégis JetAr-gyaltatja a kénvszerépitkezési tör vénytervezetet, hogy a renitensek-kel szemben megfelelő blztoiitéko kat szerezzen magának.
— Kétségtelen és sajnálatos tér.y ax, hogy a vidéki városokban a fővárosihoz hasonló mérvet öltött a lakásínség, az áilsm mégis kép telén a vidéki építkezéseket hitel nyújtásával elősegíteni. Az építkezési hitel cé\'jsira megsxavaxott összeg ugyanis olyan klcsioy, hogy sbból egyetlen városban is képte lenség nagyobb arányú ép.léseket megvalósítani. A vidéknek csupán s jelentős adókedvezményekkel lehet sz állam segítségére jelenleg. Az általános építkezések meglndltásá nak a munkanélküliség enyhítése szeirpontjából a legnagyobb jelen tősége von és épen ezt célozta az az intézkedés, amellyel a kormány a háztulajdooocokat elhanyagolt hátaik karbantartására és tataro zására igyekszik sxorltani. Hogy a tatarozásra milyen arányokban fognak h vidéki háztulajdonosok vál-lalko nl, arra vonatkozóan moit folynak a tárgyalások. Reméljük szocban, hogy az ország minden városában egyenlő agilitással fog nak a háztulajdonosok a tatarozás! munkálatok megkezdéséh-z hozzálátni egyrészt iáját vagyonuk konzerválása, másrészt az aggasztó műnk* nélküliség enyhjtéic érdekében.
Denikin orosz tábornok Balafonlellén
Ruka érdekes vendége van a Balaton aomogyl partján Liliének. Nem kisebb világhlresség a ven dége, mint Denikin oros* tábornok, az orosz ellenforradalmi mozgalom egyik tragikus vezére.
Denikin két stép fiatal leányával, agy tábornokkal s ezredessel él n Kalifornia szálló melletti apró vilié ban. Az öttagú orosz kolónia rlt kán érintkezik » külvilággal. L-g több idrjűket a villa kertjében kertészkedéssel töltik.
A lelleli«Tdőveadégek sokszor megbámulják az 50 év körüli daliás tábornokot, amint ingben ár, kapál, vagy öntöz a villa kertjében.
A fizikai munka mellett szellemi munkát Is folytat. A Times részéie írja az ő általa szervezett ellenforradalom történetét s a cárizmui bukásának hlstórléját. A Timea által fizetett tiszteletdíjból tartja el a tábornok családját.
Stükös anyagi viszonyok folytán a legdurvább munkát is maguk végzik a ko\'onla tagjai. Fái vájnak, a boltból lisztet hordanak. A napokban a fürdőzök nagy ámulatára az állomásról súlyos málhákat, c«o magokat cipeltek a lázasukra De nlkinék.
A magyar kormány elő éker.y-sége folytán néXy detektív őrxl felváltva a kolónia t»gj»it Eddig áron ban még semmiféle loc\'ider.s sem zavarta meg életükéi. A viszonyokhoz képest Denikin jól érzi mtgát s dicséri a leltelek jó s ivét és ud vr r lasn^gr.t.
hírek.
R.\'mni katoliktii: Havi B-A. Protestáns: Ojjv«]J. Izraelita: Ab hó t>.
Meteorológiai Intézet jolontéio sxerint változékony •.at<5, helyenként esővel.
— Személyi hir. Mutschenbachfr Edvln dr. kir. törvényszéki tárnics elnök, vizsgálóbíró, a?abad«ágáró| visszaérkezett ér- átvette hivatala veze\'ését. Dr. MutschenbacSer a törvényszék nyári sxünid-je alstt a letartóztatottak pereit fogja tár gyalnl
— Halálozás. Flelscbner Mi»s»,
a Dunániu\'i G«xd-»ágl Sreszgyiio-sok Sieszflnomitó Részvénytársaság Iga/gatój*, városi képviselőtestületi tag, városunk társadalmának hosszú időo á< közszeretetben és tisztelet be" á\'ló tigja, miu\'án Budapesten a Bródy Adél kórházban megoperálták, vxsórnap meghalt. A gyá szóló csalid hazahozd)* holttestét és csütörtökön délután 5 órakor temellk el az izr. temető halottas* házából.
— Hétfőre virradó éjjel maghalt Preisz Jenő, a Goldberger Károly éi tá\'sti cég bcltagji. A kanira/i kereskedő ísrsadalom mély részvéttel adózik a munkás élet után korán elhunyt, rokonszenves tagj i emlékeznének.
— Horváth-Juda Láazlót szabadon bocsátották. Imiere-tes, hogy Horváth .Juda Lísxló u
mult héten megtzurkálta lakóját és ezért s rendőrség fogdájába került. Tegnap az ügyészség rendelkezé aére Horváth Juda Lászlót szabadon bocsátották.
Az hírlik...
Az hirlik, hogy a kanizsai város házán, csak a U tszámcsőkkentések számát redukálták.
Az hir lik, hogy Horváth Juda László a házhaszonrés\'édedist a la kója /eleség\'n akarta behajtani.
Az hirlik, hogy „Zalavármegye" Nagykanizsára is kiterjed.
Az hirlik, hogy a Jótékony Nő egylet megint rosszban töri a fejét. Rövidesen gyűjtést indít az „Elnémult harangok" megszólaltatására.
Az hirlik. hogy a főgimnázium előtt, mihelyt a konviktus kész lesz, villanyosmegállót és rádióállom ist is jognak létesíteni.
Az hirlik, hogy a balatoni fürdők életébe is tudott u: vérkeringést hozni a vénasszonyok nyara.
Az hirlik, hogy a Keszthely—Hé viz i villamos aktáit a „Jövő század regénye" megjegyzéssel irattárba tettek.
Az hirlik, hogy a kanizsai mu zeumnak még a berendezése is a kökoiszakból való.
Az hirlik, hogy mióta divatba jött a szanálás, a ketnizsai kutyák nagy részét is végelbünás alá vonják.
Az hirlik, hogy o lakbérkisiámi-tás bonyodalmai táblás házal eredményeitek — Lipótmezen.
Az hirlik, hogy a strand)indö tervei máris — befagytak. (bl)
— A rendőrség a temetőre
Is vigyáz. Megírtuk, hogy a vá rosi tanict átirt a rendőrkapitánysághoz a temető rendjének blzto sítása érdekében. A kanizsai teme tŐben uiyanis napirenden volt a sírok fositogatása A halottak hozzátartozói alig mertek már virágot, kosío-ut vinni a sírokra. A rendőrkapitányság tegnap értesítette a városi tanácsot,hoyy a legszigorúbb Intézkedéseket léptette életbe a slrfoiztogatáso\'c meggát\'ására.
— 64 éves divatáraház. Sláger József és Társa divatáruház. Nagykanizsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Tízezer forgalmladó-blokk. Megírtuk nemrégiben, hogy elfő gvott Kanizsán a forgalmiadó blokk. Most aztán rendelt a hivatal 10.000 blokkot, ami hiánytalanul meg ia érkezett éa várja Mhaaználtatáaát.
A 10.000 blokk 1,000 000 té»-l le.-forgalmazására elégséges. Hozzávetőleges számítás sxerlot, tekintve hogy ax. iparosok már nem hasz nálnak blokkot, ez a 10000 kőny vecske elég lesz 3 havi forgalom lebonyolítására. — A forgalmiadó-kcnyvelet e hónapban is 6 ig fel kell vinni a hivatalba felülbélyegzés végett, edd\'g azonban az érdekei tek m kilátóiba helyezett bűnteté aek dacára sem siettek könyveiket bemutatni.
— Férfi és női ruhavásznak, angol lüs/.;erek, férfi él női szöveteit legelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza.
— A Balatoni Szövetség augusxlui 20 án Siófokon tartandó közgyűlésére Nsgykani/sn várost is meghívták, mint a Szövetség
— Bennégett a pajtájában.
Kocsis Sándor hahóti gazda a mult hét utolsó napjaiban eladta két tehenét s az érát a lajbi zsebébe rejtette. Vasárnapra virradó éjszaka a pajtában aludt, mikor egyszerre fűst szagra és recsegésre ébredt fel, kig>ulladt a p»jts. A gazda kiroh*nt, hogy fellármázza a szomszédokat. Majd hirtelen eszébo ju(o1t, hogy a kabátja, zsebében a két tehén árával bennmaradt az égő pajtában- Visszaszaladt a recsegő rcpOgó faépülelbe, azonban akkor már olyao füst és hőség volt bem., hegy eszméletlenül elvágódott és a lángok martaléka lett ő Is, ksbátja is, a tehenek ára is. A psjta pillanatok alatt földig leégett.
— Regunhardt és Raymann lendamasztok, női é©férfl zseb kendők, May és Holfeld rumburger vásznak, len- és linóbatlsztok, sifo-nok, sifonbatlsztok mérsékelt árban Singer divatáruházában szerazha-tők be.
— Ebzárlnt Nagykanizsán.
A napokban egy veszettség-gyanús kóborló eb megharapott sz utcán egT fiatal asszonyt, akit tegnap fel kellett küldeni Budapestre a Pasteur intézetbe. Az állato-vosl hlvetal megtette intézkedéseit az ebzárlat elrendelésire, amit valószínűleg még ina ki is hirdetnek.
— Gyúmpánzekböl is lehet kölcsönt jegyezni. A be\'.ügy miniszter utasította oz rrvasxékekct, hogy haissnak cds, hogy m gyámi pénzekből Is minél többet fektes senek népszövetségi kölcsönbe.
— A vilnghlrll jó minőségű szövcpamut , 3, 4, 5, 6. 8, 10 é* szövőcvrna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
es vasteyoágban, továbbá boidó és vörösfejtő kapható Singer Jó zsef és Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
_1924. aususztm 5.
— Országos vásér. Csabrcn• delien Csütörtökön országos vásár lesz A kert skcdelemügy I minisztérium Gelsc és Nagylengyel községeknek 2—2 országos vósár tertá-sárs engedélyt adott.
— Nagy olcaóság t Mosó delének (K 21.000), karionok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszálli tott árban kaphatók Singer József és Társa divatáruházábao, E\' asébettér.
— Két haláloa Ítélet. Tizen-egy napi tárgyalás után, szombaton hirdették ki a kecskémé\'! törvényszéken ax orgoványl gyilkoisígban hozott Ítéletet. A bíróság az összes vádbeli cselekményeket belgazolva láttj és ezért Oc«*lt 15 évi fegy há.-ra, Somfay MihÁlyt és Farkas Józsefet kétrendbeli gyükosság, rablás, orgazdaság miatt kötél általi halálra és Hajnáslt rablógyllkoiság ért életfogytiglani fegyházra ítélte.
— A keszthelyi pályaorvosi állásra pályázató\'- hirdet a szombat helyi üxletvezctőség.
— Szabók réaiérei Z-ug, Doublage, Peru, Kssxtor, Rechant és kellékek nayy választékban ér keztek Singer József és Társa áru házába, Erzsébet-tér.
— Megint sztrájkolnak az egerszegi cipészek. A misfél-hete tartó zalaegerszegi cipéstsegéd sztrájk köteiedlk a befejezéshez. A munkások 75% bér javítás ával szemben a mesterek 50% °t ajánlottak. Nem lehetetlen, hogy a napokban lörténS utolsó egyezkedő tárgyalások alkalmával ügyes mesterek külön fognak m-gegyeznl munkásaikkal, ami minden esetre sietteti a sztrájk befejezését.
— Zalaegerszeg aszfaltozási kölcsöne. A legutóbbi zalaegerszegi városi közgyűlés elhatározta, hogy az aszfaltozás költségeit a város fogja viselni Ecélra a város hosszu^járalu kö-csönt szándékozik felvenni valamelyik budipesti pénzintézettől. A polgármester mostani budapesti utj« alkalmával eljár s kő-CSÖn ügyében és egyúttal a városoknak engedélyezett 75 milliárd kölcsönből Egeistegnek szánt 300 millió első részét, 1Q0 millió koronát Is felveszi.
— Lópokrócok ltgelsőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak reszéra gyári árak!
— Halálos légycsípés. Kocza Józsefné a napokban künt dolgozott Stabás község határában. Mazel munkája végzése közben észrevétlenül megcsípte egy légy s a csípés nyomán támadt daganat estig folyton növekvőben voltos naplementekor a azerencsétlen asz-sxony halálos áldozata lett a légy csípésnek, ami valószínűleg a lépfenében elhullott állatokon lakmározó egyik légytől eredt.
= Guy de Manpassant mesteri filmje „Egy asszony vallomása Sikerére cssk egy jellemző adatot : a budapesti Uránia-mozgószlnh áx egy hétf^l\'proloDgálta a Msupasssnt film előadásait.
—\' Schvarcz Dezső cég közli, hogy minden színben iamxt raktárra érkeztek: prima minőségű selyem flór női harisnyák, párj. 50.000 korprima . minőségű muszlin női harisnyák, párja 36.000 koront.
— D. M. C. harisnyák és soknlk raktáron. Előnyük, hogy sajátjukból javíthatók. Fejeléseket elvállal Fi\'ipp kötöttáru gyíra Siombathely.
— Uri" és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fí-ut t
1994. »ugu»»*u« 5.
_y->LA| KOZLÖVY
Nagy maradék vásár!
• férfi és nöi szövetekben •
• m@glepö9 igen olcsó árakon é
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az flranv Kakashoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Népszövetségi kölcsön
va?y
Az államhitel pszlhoflzlkája
(Kivi szaktanulmány a hitel és bizalom természetrajzáról, k.ilunós tekintettel a gazda-sági együtthatók és a tóiuegielek kölcsönhatásira, az idevágó nonizetg-zdnsagi Irodaion és az alapvető müvek <\'>szef..-g!a\'«sa alapján, drámai előad isbmt, számos szemléltető ábrával, kit kötetbea.) F.lart kötőt (Mikor a kulcsöut kibocsituk . . .)
Doktor Bizakodó Szilárd Síim. azért o* niost mar mégse az, amit g volt Ez egy k.moly dolog, ez «r«ny tcdezetic megy. «<k adnak hit sztzaltkot — ezt el tehet kínul, incit a Vékabeli hétszázalék* Wsz annak a békebelyípénznck, aaót a békebeli munkám békebeli, ellenértéke fejében k-ipok msji. Ez a népszövetségi kulcson az e\'ső igazi lépés a békébe i normílli gszdasági álUro\'.ok íelé . én megyek és jegyzek.
Doktor Lanyha Tamás (gusyos mosollyal): Maga mindig jegyzett. Mag* mindig adott. Mag* mindig vett M ga nrn-dig hosszra spekulált, mindig arra számított, hogy most aztii mégis csuk jóra fordul m n-den, lesz beesüfcte a munkának, termelésnek, haMámak, fejlődésnek.
Doktor Bizakodó Srllárd: l.ehct, de ne feledje el, most a békéről v.in szó, a békéhez, a boldoguláshoz koll « friss pénz, a jó pJnz. A békét pedig mind « két fél mognyeri. Ezt a népszövetségi kölcsönt ugy Is lohetno nevezni: btkekölcuin. Erén esik keresel lehet
Doktor Lanyha Tamás fgúnyos mosollyal): Feltéve, hogy közben nem indult meg egy kis gnzd«s»gl lüboru Egy kis írankspekuláció Egy kit dovalváciő. Egy kis Infláció Egy kis Jjvalvició. Egy kis átéité-kelés. E,y kis krach.
Doktor Bizakodó Szilárd: Szóval — ne bízzam abban, hogy Magyarország talpra fog állani, formáljak különvéleményt Anglia. Amerika, O\'aszország Hollandia, Svédországgal szemben, akik mind túljegyez Uk a kölcsön. Ok bíznak bennem és hitelez-nok nekem — do én ne hitelezzek saját magamnak ?
Doktor Lanyha Tamás (gúnyosan): Saját magának ? ón taláo NIV-lk Lajos, hogy az állammal azonosítja magát
Doktor Bizakodó Szilárd (komolyan! : l\'gy van, nz állam én vagyok Ha én bízom az államban, hogy abból a pénzből, amit tőlem kap, olyan gazdasági és munkaviszonyokat teremt az orszígb.n, amik biz tosuják, hogy a pénzemet kamatostul visszakapom — akkor az államnak módjában lesz bebizonyítani, hogy érdemesek voltunk egy-más bizalmára.
Doktor Lanyha Tamás (gúnyosan) :" Ez egy cirkulus vlciózus 5 11* biiol bennem, * megbízható vagyok — ha nem bízol neai vagyok megbírható. II* adsz pénzt V- Usz hitelem, ha lesz \'hitelem, szerzek pénzt, ha ./szerzek pénzt, visszaadhatom a tiédet, mcit. már niacs rá szükségem. Egyszóval: adj.il pénzt, hogy no legyen szükségem a pén xedro Kernek üzlet, mondhatom 1
Doktor Bizakodó Szilárd: Nagyon helyes. Ne felejtse cl: a hitel szó bit-bői származik. — Isten velő, megyek és jegyzek (Elmegy, do noni jegyez, moit szöget útett • fejében, amit hallott.)
Doktor Lanyha Tamás (magiban): Hm 11a jól meggondolom, van abban valami, amit ez az ember beszélt (E\'megy és jegyez népszövetség kölcsönt)
MZfiÓrflmCÉPSZIIIHáZ.
Uránia. S\'erda —csülörtök >/t8 és 9 órakor Guy de M«upui«ant : hgy ass-.ony vallomása. dráaal jt lék 6 felvonásban.
Miupasssnt a szalonpikantéria könnvü lollu írója ezúttal egy drámai értékekben is gazda; történetül jön Ej? lefelé hsjló fé.fl élet m-llé láncolt fiatal aaszonysziv tragikuma. A képre egyetlen s»óval mondhctu:ik véleményt : gyönyörű. N thalls Kovenko szépsége meg r«gad^, játéka mesteri.
Az elöadáaojcat csak felnőttek ní-helik m-y.
SZÍNHÁZ.
Szerelem vására második előadása is egy nagy és felségesen s»ép művészi alakítást hozott a kanizsai kö\'öntég elé, amely ztufolá-slg megtöltötte a nézőteret. A tegnap esti előadás Asszonyiék kani-;sai ciklusának egyik legpszarabb eatje volt. Gál Annin az aaazonyl vergődésnek káprázatos variécóját oly csodás művészi tökéletességgel é* megdöbbentő közvetlenséggel •\'akitotlf, ho^y játékában elmerül tünk. Gáth Viktor, a sehol m-g*l-líst nem Ismerő, egyre fej\'ődő művészet elmélyedésével és komoly-sAgtval személyesítette m*g John
Morlard bankárt, ml* Vadnál Ji dói ragyogó szinészl munkája, nagyvonalú, föléoyes intelligenciájú já ték volt, mely a közönséget meg-megujuió tapsra késztette. Pintér Rózsik*, Sornoss Erzsike, Arkossy Vilmosáé, Vérles Káro\'y, Danis J • nő a fószerrplőköz méltó elsőrangú játékkal segítették diadalra a meg ráió erejű amerikai drámát.
Buc auelőztdáa Znliisxentgró ton. Kmellt L«jos színigazgató társulata vasárnap tartott* hucsu előedását Zalaazentgróton. Kairtti ezalkalommal ZsUmegyétől is hu Ciuzott, inert uj szini kerületet kapott ax Alföldön.
Heti mttaor: K-dd és szerda: Babavásár. Csütörtök és péntek: Süt a nap. Vií játék. Stombal: Mágnis Misko. Vasárnap dslutun: Mágnás Miska Vasárnsp eite: Süt a nap.
A szovjet vlaazakövetell Kínától nz ott lefoglalt oroaz hajókat
London, augusztui 4 Rigai jr-lantés szerint a szevjetkormány megbizotlji, Kar»char>, energikus felhívást intézett a kinai kormány, hoz, hogy A még jelenleg S\'nghai kikötőjében Időző orosz hadihajó, kat szolgáltassa kl az orosz szovjetkormánynak.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti töztJa délután 1 órai s&róárfolyamal a kövolkozök i
Bankok
II...; i:
Kplt
u.cr- HU. )i
ES, -
OI..M. t.ak • Outr. KII i: Ltoyd tart BitkTiidn Altülooa C V 8. A«»ai
Rtciit
Uon. i.lo SieoltSr.
Ilirmfi >*
Hwr ..M l ÍJ H:s(i>t<
U.-Cuh Ipaib aj.jo
POTí.tml »J
K«Í. JliKt aj Ma»if-N«n«l 15 Ki.,-. Jaltilc* }.jo Vtr.xl ttok
M.rlur io
NVn.tf.uk n ker«ak U "lO
Kii., gt.i
Dri.ctx
M.<out<
Ali. K\'i.lo
Meri ..re
S.jOkoslOl 5.1(0 Cji.u t\'eio ttO;> Uriklo/t C«t;«li l«C\'
AlScnarjet fr.BVlIs
Olotaa


| UrtSI *i
fii Un v
K.í,"\'
I Oíp <• . i r,,e,a, Uofixn
Ml< 19 Bo, \' no Ll««l aaaa. 10
íf\'*>" K41 KSi\'jll "TexUt • 110
V«(!t< is.jc OfllT.MI ii tl«ol-«r S.«C. k^i., UeiO unit (IjtnwMMl -
ÓIc<-ilr:zj" Cb.; !\'>>r 17.>0 11.10 AUuáraiai Trail CukorgjrS jao rak 15
Faluríf* Be.-Ujfl Ria. Ro<btr. ".•.)«/ 5<fclU» : : \'-> ni 3.10 6J.10 Lzocs.or jío Morvái cok. — Geortla *"o Mc.íx cak. III W. Ta.iil Ooldt-««(ti Ojr Jri\'unl! 6 71 • Ifi
T«oOk>B L\'eila. 70 11 Very\'par
v.:.io ralpa ti II 50 7 Cflnon Si.i.ml Pfi.pftkl VUI. PIIK5 81 >1 8o Klftra MOlrlcja S.iktI V»ixJ<r
Ali. fa Daoah.rM.it Ko« !a >i H.lkcte.k Ón*. Villa moa sir K«l«t Mii 101
•JJo«rpic« lla.al ta Houl la K5r4.tír;al KKA\'-Otn "ti* IJ «« RÍT- t««4 tuti I..0 Vt.m. «tll. Ati. (i. Wl-3. \' l-> 9.10 1»" • 71 11 KMllS 11 Tírík — L»io» — UniOutoUk Ooroct II
.iSTla ^ i-i Olajuk Oltjlpai 61 ü
?-7S 8«r «a •« t™ Ti •
Í..?:h\'z >•« o lum\'l dpi z
0!. Rí.: íio p\'ótlrt^Ifll 6eo 7 r
TtíZ - rím % - ti.r.\'l •ii
U.\'Lto. t,J4 KetUrUM Vaiat tori \'H
Ztniat * T<m«i ««. 171 BÍ.I.O. 4«6i
ErJflMrt 31 Xr»» Min S.ínWct. V Faf.r llanaralpu • 7-10
KOtl«ko<1«. SaAlloOak Síulltm .7o
Ain. 11.JO ;•...... i IW l\'arit Bfiai
ííw. lo Ojiri tOr c
SPORTÉLET.
A kanizsai Zrinvi TE diadalai a vármegy i athietikai versenyen
ZalacKcrazcf;. augusztus 4 (Saját tudósítónktól) Vasárnap délutin szakadó esőben UrtoUák mog (Cgerszegon s vázmegyei athietikai ver-sonyaket, melyeken elég szép számmal vst-tek rísit a vázmegye athlotát A verseny délutin 3 órakor kezdődóu. Eredményei a kov«t kozők :
Sulydobás: I. Szépudvary (Zrin)i) 10-75 ni 2 Szép (Zrioyij, 3. Holtósi jXrinyi\'. Cia-patverseny nyertese: Zrínyi
6x100 m staféta: t. Ztinyi, 2 Move X.SE. t0.i m sik\'utás: 1. Ka«kas (Zrínyit 11 9 mp, 2. Ssép, Zrínyi, 3. Káth Move ZSK
Diszkosz: 1. Szépudvary, Zcinyi, !)Z\'i6 m, 2 i\'aller. Zrínyi. 3 Szép. Zrínyi. Ctapatver-seny győztese : Z inyi
1& km távgyaloglás, Zalaegerszeg—Zala* szontiván és vltsza : 1. Kálmán Jizsef, Zrínyi. 1 óra 10 pere, \'£. Iticsav, Move ZSE, t ora perc. 3 Modor. Zrínyi, 1 óra SO perc Csapatverseny győztese: 1. Move ZSE, 2 Z l.meKyei Csendőriskola.
Magasugrás: t. Karkas, Zrloyi, 15», holt-vorsenyben, t. Csikói, Zrínyi, 3. Szombath, Zr-nyl Csap»tvers«ny py\'ztese r Zrínyi.
ttzOO m síkfutás: t. Mai kő, Zrínyi, 2. Kovács. Ziinyi, 3. Nagy, Zrínyi.
Távolugrás: 1 i\'aller, Zrínyi, 6 97 m, 2. CMkóS. Zrínyi, 3. Kaffka, Zrinvi Csapatversenyben: I. Zrínyi, 2 Zalaegerszegi Levente Egylet.
20H ra síkfutás : 1. Farkas Zrínyi, 24 mp, 2. Lakatos, Zrínyi, 3 l\'ap. Zrínyi, 400 m síkfutás: I. Kaffka. Zrínyi, 04 mp. 4x1 Ml m síkfutás: I Move ZSE, 2. 7ala-mc^yei Csend Viskol.s Z inyi nem indult.
Gerely : I. SzépuJvary, Zr\'nyi, 3i 37 m, 2. Hoivátb, Zrínyi, 3. Hollós, Zrínyi.
A díjkiosztás alkalmával a Zrínyi Torna Egylet másodízben is elvitte ZaUvármegye vándordiját az osszsradményát és dr. Tbassy Gábor vándordíját a nugasugrisért
ZalaszcntbaUzs Gelse 2:1(1:1). Vasám.p Jclutáo mérték »sszo erejüket Zalaszentbalazs és Gelse fotball ciapatai. — i.yőiutt a szerenciésebb csapat. 1\'eljasen átázott talajon lo\'yt a játék kevés számú közönség előtt. Z lUszenthalázs győztes csapatából kiilönóscu kitűnt Eis nger és Ulumoa-schein. A ge\'.sei csapatban nagjon ji volta hatvéj-pár és a balszélső. A tervezett l«-•. onte athietikai verseoy a nag>- eső miatt elmaradt.
SzAk - 7.T1J 4:0 (2 : 0). Vasárnap dél-utáu mérkőzött zuhogó esőbsn a szombathelyiek és zalaegerszegiek ciapata. Eredmény (: 0 (2:0) a szombathelyiek Javára.
KÖZGAZDASÁG.
Olcsóbbodás a textiláru piacon
Mint ismeretes, a mult év folyamán a nagykereskedők tekintettel a korona állandó ár-vJyedésére. folytonosan gy* apitolták n raktárukat u^.y, hogy ma már igen sok kereskedő bővebb árutartalékkal rendelkezik, mint bár nvkoc a békoóvek Idején A mostani gazdaság: válság azonban mogmutatt* a k resked \'knek, hogy a szükségesnél nagyobb árukészlet csak h»trányo\\ és megnehezili az üzlet mobilitását. Mindamellett mostanáig a kereskedők legnagyobb része nem mert tul-adni az áruin, mert nem látta eléggé biztosítva az eladás ut;*n nyert tőke va\'orlzáció-; it és gyümölcsözés t. Mióta azonban a népszövetségi kölcsönre szóló felhívás megjelent. írteiulésunk szerint, több tekintélyes cég azon gondolattal foglalkozik, hogy a fe\'.esloges Árukészletét cUdjix és a pénzét népszövetségi kölesönkótvényekbjn értékesíti. Ez as eliiatarozis ttraiésze\'.eien csak sporadikus jelentőségj, do valószínűnek tutjok, a kezdők példi;a mitianur követőkre Ulál.
Z»LAI KOZl.ONY
1924. .ufunlui 5.
& vössoss s^sssa.
{$«]«: tudósitóok tola!onjat«nt<i«;
A ui»l tőxidén az árfolyamok eleinte b pénteki nivón állottak. Egyes pic colion csekély írWmor-nolódáa volt észlelhető. Később bécsi é« londoni kedveiŐ hírekre >z Irányzat megjavult éa a* árfolyamok ennek hatása alatt 3%-ot emelkedtek. L?glőbb érték n l»j?-magasAhb árfolyamon zórult. jeg»ezték először a Cinner, valamint a Guttrnann és G\'őri bőr Összevont részvényét. Zárlailor *z irany-zat barátaágos, forjtlom élénkülő.
Utótőzsde. A javulás, mely a tőzsdelűő második felében megindult, tovább folytatódott. A zárlathoz képest 10-— 20 ezer koronás áremelkedés fej\'Ődött kl. Kereskedelmi 1275, Gíorgia 466, Mezőhe-gyesi 225, Lcvante 258. Bur 150, Magyar Hitel 566. Nova 162, Osztrák Hitel 182, Salgő 580, Angol Magyar 42. Dsnubius 3125, Kőszén 3170, Úrikén,i 935, Földhitel 275, Petii Hazai 3600, Fővárosi Takarékpénztár 135.
Esti magánforgalom. Irányzat szilárd. Mindenben inkább pénz ajánlat volt. Msyyar Hitel 575-80, Osztrák Hitel 185, Salgó 590-5, Ganz Danubius 3150, Villámot 1575 -580, Kőszén 3200- 220, Cukor 2650-75, Pesti Hazai 3600-650, Geoigia 480—5. Mozőcukor 225, Urikányi 980, Nova. 170, Kereskedelmi 1260. Leszámítoló 75, Fegyver 1480, Rima 135.
Terménytőzsde. Búza tisz&vi*
dékl 76 kg-oa uj 407.500-412.500, 78 kg-os uj415.000-420.000. egyébvidéki 76 kg os uj 405.000-410.000, 78 kg o» uj 412.500-417.500, korpa 260.000—265.000.
A mai terménytőzsdén a kínálat valamivei erŐsebb volt. Búza 2500, korpa 5000 koronával olcsóbb.
Sertéavásár. Felhajtottak 2700, eladatlanul vis»amar*dt 640. A vásár élénk volt. I. r. 26000—28000. Közepes 26000 — 27000. Könnyű 24000—26000. Szalonnás félsertés 31000-32000. Lehúzott hus 30000 -35000. Sózott szalonna 31000— 32000. Szalonna--. Zsír 32000^
A deviza-központ hivatalos árfolyamai
Valuták
AOiOt ÍOT l|l(« llí
Osvlxik
I{£t0-ic-070
CKi kOfOOi U«i(Tsa 9J5-P4®
Dio(4 »>>-»»! 8«Ur<at S4>-3«
Itali* >?IOO.J766a MrBnal
Kneda l> 4 ICO\'(1 JO njrouito
ut !(■•)«« Xrtaatflsla
u»» »« >« U>o4os
Ura MiHio »»»»■!« "O
Dia Vm. ll)70<iS)00 NawjOfk
OlaU. iw. eo «e-ue «s Klafa <100-4110
STIí.-I triU MI<O-MS3} r-n* liO|-l)tO
\'tcJUoíl ll. I\'/.IO IJ5JO S.«l. s»
R»l«a fra&k Siockiolm IWSj.tíS?}
S»M kor. • ÍÍIJ-JOJIS U<« I0940-HO-00
Norr:< kor. K41C-ICJÍJ Zíriíb <4>40I«6i}
ZUrlchi zárlat
?Arts 2^20 O\'J, London 2374 00, Kowyork 634. Biuiucl 2660, Mnlland 2333 26, Holland 206-76, Boriin 128 03, WI«n?V35, SoNaSflO 0*, Prága J6UXO, Bad«p«»t 69-00, B«k*r«st 23500. BalnrÁd 6*2*,, VMÍSÓ ICO 00.
Felelós ssorkesxvj: a főszer kc*xt<5 Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
Öxv. Preiaz Jenoné szül\'. Spitzer Erzsébet, fia Géza és *pja Prelsx Rudolf fájdalomtól meglört szivvel tudatják, hogy a legjobb férj, apa és gyermek
PREtSZ JENŐ
folyó hó 4-én éjjel 2 órakor életének 37-i<c, boldog házasságának 8 ik ívében, hosszú és fcinos szenvedés Után őrökre eltávozott.. Temetése folyó hú 5 én d. u. 5 órakor Fő-Ut 22. szám alatti | h^loiiosházból.
Emléked örökké élni fog!
ÖZV. Spltzcr Gézánc
Spitzer Árpád és Manci
i(>{<iii (t ifrgíteJjt
Goldberger Károly
megilletődéssel tudatja, hogy társa
PREISZ JENŐ
ur
hosszú szenvedés után jobblétre szenderült.
Goldberger Károly és Társai cég személyzete megilletődéssel tudatja, hogy szeretett főnökük
PREISZ JENŐ ur
a cég beltagja jobblétre szenderült.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg 1
A Duncínlulí Gazdasági Szeszgyárosok Szeaz-finomitő Részvény társasága igazgatósága, felügyelőbizolt-sága, tisziviselőkara és munkássága nagy szomorúsággal jolenii szeretett igazgatójának
FLEISCHNER MIKSA umak
e hó 3-án, életének 52. évében, Budapesten történt hirtelen elhalálozását.
Istenben boldogult igazgatónk vállalatunk alapítása óia, több mint két éviizede, párját riikiió lelkesedéssel, puritán becsülaies-séggcl, ernyedetlen szorgalommal szolgálta társulatunkat, amely nevé\', emlékét örök időkre hálfts tisztelettel fogja említeni, megőrizni.
A drága elköltözött fö\'di maradványait e hó 7 én délután 5 írakor fogjuk a helybeli izr. temetőben örök nyugovóra helyezni.
Nagykanizsa, 1924. augusztus 4.
Áldás és béke hamvairal
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
£Cazinczy-ufea 17. szám alatt.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzéaeit
Valuta
Sé=s . Berlin . Prága .
Deviza
(t(Oip qi t«<nip — i
— I 08 — |9I4«)
— 6250 — 54-20
— [480 — I 4JS4 N\'ewyOrklxn 13
Jro.llaUnO íelt<u«l>. Cíííi i
e KilVC^t VioürJ). M){|»-stttl4„ p«naii
•nrcm.liTílV, íntttikAk í» mit-ienfílc uj rz:
wt Mr«U(»t a- kgdivaK sstbaa ktiahtotk. Kinlny-uUa 45. iiimu hAx. claUó. Eív
Klnlnl. t)tl.D<»ul(ll iilaaiplr t konyha fí.vld liír<. i
tíkb*n »5>0r,:fli€ jellgíie * kiailobl k
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismeréseink és bari* tnínk, akik drága Jonlkfcnk elhunyta alkulmAbvl fajdalmunkat bármi módon enyhíteni kegyelik vo\'.tak. atuton fogadjik leghálásabb köszönetünket.
Banekovlch család.
Köszönetnyilvánítás.
gjisitffiV r«Mtf»r{l. oer> beleden tilnatynkt>aQ oiiUWos tirsatak: a Ntgykinicsai Takaríkpíntllr R. T. igajcaKiága <s liuliinUí kara, «x Irodalmi <3 MCvíaaoli Klr, ax Ipi.-cs Da.\'lrda. kanlxaa\'. pintiaW.-ata* <1 ipiivS\'lj\'-itok • *i
ijr-.«r{ii\'í U ^trltek. — 1
r^axvetert <s vi$iutilSsirt.fr.9v!7<1]«!k0QC »et>tiC 1 nvhitft:.«\'<. — htláa kininiVinkcI.
N»s7x»niiji, 19Í4, augujüus
A lyészoté SOrtlír <}4líd.
Tiszlolottol van szoiencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy Üzletemet
megnagyobbítom
és Csorg ry-ut 1. nlél auguoztus 1-ón
FŐ-ut 13. ssám alá
« Bogonrlodor palot&ba hetye«em. Toljeaen uj ós modern be*
rendezőt s a legnagyobb igényeket is kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérdemű kbiöoiég becses pirtfogását továbbra is
FURMEN IMRE
Csengery-ut 1.
Negyven cipéis ós csizmadia munk&s vegyes és finom munkára
augusztus elsőjére felvótellk.
ÍTlegérkeziek a legújabb
őszi divat
lapok nagy választékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
Vasutasok figyelmébe!!
meglepő olcsó áron vásárolhatnak a
cc
Uásznakat, chiffonofcat, kanau.asznakat és ingzeffirehet —
divatáruházban
Nvom.imj . zri[lvi Nvoma.ip., ta Küuyvkticskcdis R. T.-nál. N»Esk«tiiisliD. (Nytraií»vciei6: Oíeobcck Károly)
63. évfolyaro. 179. az&ra
N-\'aRykauíxia, 1924. augusztus 6. Szerda
1200 korona

8ierkc*xtú»íx c» klndóhlyj
Interurbán-Telefon 7K., nyom
politikai nap.lap
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
A londoni konferencia rövid telje* ülést tartott
London, augusztus 5. Marx biro-dslmi kancellár olysn értelmű leije lentélt tett a Ruter-Iroda tudósi tója előtt, hogy ■ német delegáció bliik a Daws tervezet életbelépte-télének sikerében. A némelek hozzá akarnak járulni a feltételek beciü-letea teljesítéséhez éa remélik, hogy Londonban is baaonló szellemmel találkoznak.
London, augusztus 5. A jogi bl zottság tegnep három ülést tartott. Elhatározták, hogy a német kormány éa a jóvátételi bizottság közt felvett jegyi ököny vek értelmezésére háromtagú bizottságot alaki taosk. A ma Londonba érkezett némít delegrció megjelent a külügyminisztériumban éa résztveit a délutáni teljes ülésen.
London, augusztus 5 A koofe rencla teljes ülése rövid ld«Ig tar tott. Holnap újra tcljrs ülés lesz. Erre a német delegáció befejezi n szövetségesek ál»el kidolgozott Iratok futólagos áttanulmányozását.
A mai ülésen Macdonaldiö*id be szédben üdvözölte a német delegátu sokat. Klemolte, hogy a felelősséget, mely a Dt wes-tervezet nyomán felmerül feltétlenül vállalni kall, mert általában kívánatos, hogy komoly és becsületes kísérletek történjenek a feltételek teljesítésére, melyeket aláírások hitelesítenek. Marx blro dalmi kancellár rövid válaszában kijelentette, hogy a kölcsönös bizalom immár életkérdés s hogy a szakértői tervezetben látja a német nép szabadságának, békéjének, gazdasági taipraállásának biztosítékait.
A kölcaönjegyzés eredményei
Budapest, augusztus 5. A nép azövetségi kölcsön magyar részjegyzésének mai nsgyobb eredményei: Angol Magysr Bank R. T. 36.000, Magysr Földhitel Intézet 12.000, Egyesült Izzólámpa és Villa-nyossági R. TV 15.000, Magyar Jelzálog Hitelbank 9.000, Magyar Takarékpénztár Központi Jelzálog Bank 4500, Salgótarjáni Kőszénbánya 25.000, Rimamurányi Salgótarjáni Vaamüvek 25i000, Viktória Gőzmalom 6200, Szolnoki Cukor gyár 7200, Első Budapesti Gőzmalom 2600 dollár.
Főiborult vasúti kocáik
Budapest, augusztus 5. Amikor
• Lajosmizséről érkező reggeli sze mélyvonat befutott a nyugati pályaudvarra és valamennyi utas kiszállt,
* szerelvényt visszatolatták rendes helyérr. A toletó mozdony négy kocsit erősen meglökött, hogy azok rendeltetési helyükre fussanak. A váltó azonban hibásan volt állítva és így g hosszú 14 es számú vágány Helyett egy rövidebb vakvágányra,
n 11-es számura futottak nagy erővel a kociik és ott egymásra torlódva, nagy rob»jj«l ugrottak ki a sínből éa darabokra törve estek rá a szomszédos vágányokrs. A n/gy vasúti kocil romjai teljesen elzártak az utat a pálvaudvarra btfutó vonatok elől. Reggel Ő órára állt helyre a rendes forgalom és délelőtt már minden vonat akadály nélkül futott be a pályaudvar üvegcsarnoka alá. A vizsgálat meg indult, hogy kit terhel a felelősség a hibás váltóállításért.
Változtatások az angol Ír békeszerződésben
London, augusztus 5. A kormány törvényjavaslatot dolgozott kl az Ir békeszerződés megváltoztatásáról. A jsvaslat érteimében a kor mánynak jogában áll, hogy képvi-solőt nevezzen kl U.\'ster részéről a határmegátlapUó bizottjágba, minthogy m-. ga Ulstcr vonakodik képviselőt küldeni. A javaslatot az alsóházban szerdán terjeseik elő. Közben Thomas gyarmatügyi és H\'.nderson belügyi államtitkár Dub llnba utazott, hogy ott Cosgravo Ir miniszterelnökkel tárgyaljon. — Cosgrave közölte velük, hogy nem vállalhatja a felelőszéget az esemú nyek folyásáért, ha a törvényhozás tovább Is késlekedik a törvény megalkotásával.
E héten megkötik a németesek kereskedelmi sxerződéat
Prága, augusztus 5. A Trlbuna jelentése szerint a Németország é« Cseh Stlovákla között kereskedelmi szerződés megkötéso céljából Berlinben megkezdett tárgyalások kedvezően folynak a már befejezésükhöz közelednek. Vámkérdéseket ■ tárgyalások folyamán nem érintenek. Valószínű, hogy még c hét folyamán elŐzetea megállapodás jön létre Németország és Csehcűszág megbízottal között.
Matteottlt titokban el temették ?
Róma, augusztus 5. A Chicago Trlbupo római tudósítója jelenti lapjának: A kötönség körében az a hlr terjedt el, hogy Matteottlt titokban eltemették Rómában. A tévhit eloszlatása céljából a római tamelőben a hatóságok éa a lakók képviselői jelonlétében négy sírt felbontottak és hlvataloaan meg
állapították, hogy Matteottl n\'ncs egyikben aem eltemetve. Amelyik sirra a néphit leginkább gyanakodott, abban — amint kiderült — egy nemrégiben vlzbefult ember teteme nyugszik.
UJ forzadulom Hondurasban
Newyork, augusztus 5. Hondurasban uj forradalom tört ki, amelynek élén Ferraro tábornok áll.
Elalmult a német—orosz konfllbtua
Berlin, auguiztus 5. M\'uíán a német—orosz konfliktutt sikerűit aimán elintézi, a berlini orosz kö-v*t, Kresztluszky Ismét visszatért Berlinbe és újra átvette a berlini orosz követség ügyelnek vezetését.
A washingtoni japán nagykövet Toklóban
Tokió, augusztus 5. A washingtoni japán nagykövet Tokióba érkezett, hogy megbeazélje kormányával a bevándorlás kérdéseit.
Megegyezés nélkül ért véget az angol oroaz konferencia
London, augusztus 5. A külügyminisztériumnak az angol orosz konferenciáról szóló hivatalos közleménye a követkeiőket mondja: Miután az angol orosz konferencia bhotlaágal egész szombaton és vasárnap tanácskoztak, hétfőn dél után telj-s ülés volt, amely mi\' reggel 7 óra 15 perceg tartott. Miután az orosz küldöttség nem fogadhatta el a szerződéstervezet 14. fejezetére vonatkozó módosító javaslatokat és határozatokat, megegyezés nem jött létre és a tanácskozásokat megszakították. Megegyezést nem írnak alá.
Vizsgálat a 19 meggyilkolt bolgár paraazt ügyében Szófia, augusztus 5. A görög-bolgár kivándorlási nemzetközi bizottság, ameiy megbízást kapott a gŐ/ög katonáktól meggyilkolt 19 bolgár paraszt esetének földerítésére, tegnap a helyszínére érkezett és megindította a vizsgálatot.
Tegnap Petrícsben éa Nevropk-ban hatalmas nagygyűlés volt, ame lyen több ézer menekült vett részt. Határozatban tiltakoztak az ellen, hogy Görögországban mészárolják és üldözik a bolgárságot éa követelték a Nemzetek Szövetségének, valamint a nagyhatalmaknak közbelépését az elnyomott lakosság érdekében.
Morgan vállalja a német kői csön hatvan százalékát
London, augusztus 5. Morgan baakár tegnap óta Londonban van. Megérkezése után rögtön érintkezésbe lépett képviselőivel éa az amerikai szakértőkkel. Ezen felül tárgyalt a szövetségesek delegátu seival Is.
A Petit Párisién londoni tudó altója arról értesül, hogyha a bankárok nem is fogadják cl n német kölcrön ügyében tervezett garanciákat, Morgan e/t » kezeaséget kielégítőnek fogja tartani é« más amerikai pénzemberekkel egyetem ben hajlandó lesz a 800 milliós kölcsön 60 százalékát megtdnl.
Visszaemlékezés
... 7c sötétben bujkáló rémhír terjesztő ellenforradalmár — reszkess 1 kiáltotta ránk minden utcasarokról a vörös pro\'etöiművészet plakátrongya és a többi groteszk kubistafigura, melyek örök szégyenfoltjai lesznek a raizoló művészetnek. Az ablakokból nem volt szabad kinéznünk, mert a fegyveres szakszerve zeli kalória re<:nk fogta fegyveréi A szent piros fehér zöld kitüzéiC — ellenséges cselekedet volt. A betyár-induló hangjaira mindenkinek fel kellett állani és tisztelettel adózni. A templomikba behatollak a kommün vérebei és elhurcoltak pásztort, hívót egyaránt Jaj volt unnak — aki magyarnak merte magát vallani. A becsületes haiafiakal éjnek idején ragadták el öveik mellől. A Duna vizét rózsaszínűre festet e a márti• rok vére; a szovjetház a válogatott kinxájsok iskolaháza — ahol legjobbjainkat ördögi gonoszsággal halálra kínozták ; a Batthyány palota Lenin csatorna patkányainak fészke: a ha!álhorgéiek és haldoklók sóhajainak háza. Olcsóbb volt az emberelet — mint a világháborúban. Vogelfiei volt mindenki — aki nem tartozott kunbéta xtörös putkáni/ai-hoz. Az emberek nem mertek hangosan beszélni — nehogy a kommün vérebei okot találjanak az elhurcolásra. Aki becsületes, aki magyar, aki hazafi volt — a katakombákba menekült. A dolgozóknak tök és gerslii jutott — az elvtársaknak min- ■ den, omit szemük szájuk kívánt. Gyász, puszlulás, nyitott sirok, rablók orgiája, a bün aiada\'a — ahová csak néztünk ...
Ez volt a proletár szabadság és egyenlőség korszaka — amikor „minden a mienk" volt...
... De eljött a nemzeti feltámadás napja. Hungária egén újból kisütött a szent piros fehér zöld arany-glóriás napja. Előjöttek a katakombákból az üldözöttek, az agyonsa• nyargatottak. Ls felszabadultak a lelkek. Es szent testvéri csókban forrtak össze a fehérek, a tiszták, a hazafiak — akiknek homlokán a mártírok jele. Es újból felcsendült a magyar nemzeti ima, árbócra került a magyar trikolor, megteltek a templomok és szent áhítattal szállott ég felé a bensőséges le Deum ... Emlékezzünk ...
Zürichi zárlat i
\\
Pirla 2S47-50, London 23?I 00, Newyork &317, Uluasol25!»Z>6, MatUnd 2333 2i Holland Zf\'VÍW, Berlin 127 03, \\Vieo7V26, SollaSili 0?, PxÁpa lí.TT\'íó, Budapest 69-00, Bukmoat 23500, Belgrád 0-16, Varsó ltO-OO.
Az arany korona mai árfqlyama dollár paritásban 15.63925 papírkorona.
zala: kczluny
1924. augu«ztus 6.
hírek.
Róm»t kst: Urunk silnv. Protestáns: Bexta Izraelita: Ab hó 6.
Meteorológiai Intézet jt\'.tn\'.黫 szerint változó felhőzettel ixlraubb id5 váthaij h5e:ne\'.kodé*sel.
— A megyéspüspök hasa-érkezett. Veszprémből telefonáljs
tudósilónk: Dr. Rott Nándor megyéspüspök hollandi és befúrni útjáról tegnap délután visszaérkezett székhelyére.
— A rendőrság köréből. Liedemann Hugó, a Szentgotthárd ról Negykanlxaárs áthelyezett rend őrtanácioa elfoglalta hivatalát. L\'e demann tanácios a kanizsai államrendőrség! kapitányság vezetőjének helyettese.
— Dr. Kállay Tibor kanizsai utja. Dr Kállay Tibor városunk képviselője sieptember első napjal-ban Kanizsára érkezik.
— Befektetési kölcsönt kaphat Nagykanizsa. A Msgyar Városok Ga>daaágl Központja már alakulóban van s megkezdte működését. Munkája eliősorban a munkanélküliség enyhítésére irá oyul. Tegnap felhívás érkezett Nagykanizsa és Zalaegerszeg váro-■okhor, hogy jelentsék be milyen befektetésekhez mennyi kölcsönre lenne szükségük, hogy Ilyen munkálatok rávéo is munkaalkalmakat teremtsmek. Egyben kérik annak bejele n\'ését, hogy a városnak mennyi jutányos áru tüzelőanyagra lenne szüksége.
— A veaxpréml postások zászlószentelés! Ünnepélye. A ves/préml prstások zásilaját augusztus 20 án Sient litván napján nagy ünnepség keretében szentelik fel. Az ünnepen a kanizsai postások küldöttsége. Is részt fog venni dr. Jholway Z-igmond p. t. főfelügyelő vezeté\'ével
— A kapornak! Jézustnrsa sági rendház uj főnöke. A Jé >ustírs»eág rendi előijiróiága a nagyk\'pornaki rendház házfőnökévé P. Speiser Ferenc főgimnáziumi tanárt nevezte ki.
— Dr. Rott püspök őszi bérmautja. Dr. Rott Nándor
egyházmegyénk főpásxtors szeptember elsején kezdi meg őiti bérma-utját.
— 64 éves divatáruház. Singer József és Társa divatáruháza Nagykanizsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— A vasárnapi munkaszü net. 4-fallspántót tegnap rendelet érkezett a városházára a vasárnapi munkaszünet megtartásának ellenőrzésére vonatkozólag.
— Gróf Bethlen visszautazott Fonyódra. Bethlen István gróf miniszterelnök és feleiége, akik tegnap délelőtt ■ balatoni fürd5vonaton érkeztek Budapestre, ma délelőtt elhagyták a fővárost és visszautaztak Fonyódra, ahol a miniszterelnök előreláthatólag egész szabadságit fogja tölteni. A mi nisxterelnök budapesti tartózkodása alatt ocm érintkezett a politikusokkal, mert az összes gazdasági és politikai kérdések tekintetében teljesen tájékozva van. Dr. Vass József helyettes miniszterelnök ugyanis a legutóbbi fonyódi tartóz kodiin alatt részletesen ir.fotmáita a miniszter elnököt.
A „Korona* kerthelyisé gében és minden este győri Lázár Pistazenekara hangversenyez.
— Baosstás. A földmlvelésügyl miniszter ifj. Teller Gyula nagyka-olxaai selyem tenyésztési felügyelőt további intézkedésig a győri salym-tenyésztési főfelügyelőséghez osztotta be.
— Három hónapig tart a* ebzárlat. A polgármester tegnaptól 90 napra kihirdeti. N.gyk.olz.a területire .1 ebzárlatot, ,"»"t a váróiban \'ír veaaoltaég gyenua "b kóborol. E< .l.tt •« Idő •l«t> mla-den kutyát megkötve kell tartani
■ caak pórázon éa cröi szájkosár-r.l szabad ez u\'cára kivazetul. A szabadon Kiált kutyákat nem csak kiirtják, hmem tulajdonoialkat I. szigorúan megbüntetik.
— Pályázat. A novil főatolga-bíró pályái.tot hirdet • novai járáshoz tartozó gutorföldel körjegy lö.égben megüreiedett t.gédjegyzől állátr.. Pályái.tok benyujtáiánek
határideje sutuizlu. 21. Választás Gutorföldén lest augutitui 22 én délelőtt 10 órákor.
— Férfi és női ruh.ví.imk, sn-gol lüailerck, férfi és női arövetok legelőntöacbb bevásárláil forral. Singer JözieJ és Társa ár uháza.
— Lépfene KI.koDlt.iin. Ai állatorvosi hiv.t.1 jelenléte aierint az egyik klak.nliaal gaid. jósiága kórt egy lépfenét megbetegedéit konatatáltak.
— Munkrfa-toborxús Zolában. B .11 Nándor (Lentllápoln.) 32, Görcs József (Nemeebüki) korlátlan, Kovác. Károly (Lenti) 32, Horváth L-io. (Lenti) 70, Gyergyik Páter (Egyedut.) 56. Andra. litván (Eizterháza) 220, Kenesil Gjörgy (Gyenetdlát) 43 munkás toborozá-
■ ára kapott eogedélyt Zilaooegye területén.
— Regenhardt és Háym.an lendsmssztok, rői é. férfi zteb-keodők, M.y és Holfeld ruroburger vállnak, len é. iinóbatlaztok, alfo* nok, ilfonbatl.stok mértékeit árba» Singer dlvatáruháxában azarazbe-tők be.
— Az •2y.n«a ndóUnt • hó 15 lg kell befizetni. Az uj adó
rendtzer nyo\'c adót megsiüntet.tt, Illetve máa .dókba olvititotl b-. A megmaradt négy egyenet adó kőiül a házadé, társulati adó álta lánot keretei! adó és a földadó jullut eltejéo volt etedékes, de -uguirtut 15 ig fizethető biraág nélkül. A kényizerkőlcsön utol.ó réulete pedig a ni.i napon cledékea.
— Csesztreg nem kapott nj vásárt. Ctetztreg kőisíg őt vásárához még egyet kért, amit tavaatzel sierctett volna megtartani. A község kérelmét a mlnlax* térlum slutaaltotta.
— Nasty olcsóság t Mosó delének (K 21.000), k.rtonok (K 21.000), vá.zn.k (K 2í.(JOO) mélyen leszállított árban kaphatók SingerJózstJ és Társa dlvatáruházában. Erzsébettér.
— Ót aranykorona a fegyverviselést engedélyek dija. A pénzügymlnlsitcr legújabb rendeletében a kiadandó fegyvertar-táti ét fegyverviselési engedélyek után járó. dijat mUden egyes ló-fegyver után öt aranykoronában állapította meg. Ai Illetékeket a kiállító hatóság si.dl be, a megállapított szorzószámnak megfelelő papírkorona éitékü okmánybélyegek alakjában. Az okmánybélyegek a kiadott engedély hátlapjára ra-gsiztandók éa felülbélyegzendők. Az engedély sáradékks! leiz\'ellátva.
— A villanyáram dija Sllmu gen, Sümegen s vMsnyárazi egy • égdlja S aranyfillér liektcwitt óránként.
_ Orvosi htr. D\'. Kahán Imre fogorvo. (Ctengaryut 11. «) "• b.d.ágál megkezdte ét rendelétét „ept.mber hó 1 én folytatja.
_ A sal.egersx.gl S.Hlí otthon tárgyában hozott képviselő-t.itütetl véghatározat jogerőre emel kedett a Igy mott már s t.rv.k s megvalótuláa atádlumáoa )utottak.
_ Balatoni képeket és lr« tokát keresn.k, A Balstonnak él speciálissá s legnagyobb mullu magyar fürdőhelyn.k, Balatonfürednek története éa kimerítő lelráaa kéazül abból s célból, hogy több nyelvre fordítva, külfóldrs Is aljú.-son. A Bilatoo minden barátja kedvea azlva.légat tear, ha s gyógyhelyről, környékéről, Tlhanyról atb. birtokában levő régi kép.ket, kiadatlan érdak.tebb Iratokat, ess-ládl feljegyzéseket, régi kurllttákat, metszeteket, tudósításokat atb. rö vld hssinálsti időre átengedi abból • célból, hogy a kloyomtatá son kívül lemezek Is káazüljenek a külföldi vetített képekkel Illusztrált előadásokhoz. Minden hasznos adatot hálával fogsd a Balatoni Szövetség, Illetve a balatonfüredi igazgatóság.
— A világhírű jó minőségű
szövőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 éa stővőcírna 12, 14. 16, 18, 20, 22,
24 es vastagságban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer Jó zsef és Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Aki Igen megunta ax életét. Molnár Teréz csornai cselédleány, amiért gazdaasszonya elbocsátotta a szolgálstból, felakasztotta magát, majd amikor l-vágták a kőtélről, a kútba ugrott. Még szerencse, hogy Innen is kihutták, mislőtt bennfulladt volna.
— Schvarcz Dezső cég közli, hogy minden azioben limet raktárra érkeztek: prima minőségű selyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női-harisnyák, párja 36.000 korona.
— Nathalia Kovenko, a Mau-pasaant-fllm gyönyörű művésznője érdekea házassági bonyodalom középpontjában áll most Parisban. A három világhireiségre szert tett orosz színész: Jéto Mou jolln, Ssnja Llssenko es Nathalia Ko vanko, a mult szezonban együtt szerepeltek egy filmen. A színjátszásból komoly szerelem fej\'ődött Mousjolln és Kovenko között. — Moutjoliot az Idén előnyös szerző déa hívta Los Aogelosba a Para-mounthoz; a szerelem azonban nemcsak a filméig de az életben la mindent legyőzi Mousjolln felbontotta szerződését és válik feleségétől: Sonja LUteokótól,\' akivel együtt futotta mag dicsősége útját: (Veritaa vlncit, Titkok háza, Gyönyörváros), hogy elvegye Ko-vankot, akinek szépsége ugylátszik erŐsebb Amerika dolláréinál és LU-senko művészeténél.
— Már a fiatalkornak is ke resztet gyaláznak. Megdob bentő hatásokat vált ki az a lelketlen és ostobs uszítás, amivel önmagukból is kivetkőzött, vallástalan Istentagadók mérgezik meg a fiatal lelkeket. Ujabban egyik sopronmegyei falubsn, Bogyoszlón történt egy vérlázító eset. Három 10—12 éves fiu a napokban felmászott a község határában lévő keresztre és össze vissza verték a pléhből készült Krlsztu. alakot. Majd lejöttek és ködarabokkal teljeien összezúzták a kereiztet. A csend Őrség a soproni fiatalkorúak biró-sígánáj feljelentette az elvetemült fiukat.
— A Tsleky ut végén less a leventék sporttelepe. Az alispán — mint megírtuk — olyan értelmű rendeletet Intézett a város vezetőségéhez, hogy a testnevelési tőrvény végrehajtáal utasítása értei-mébsn a tanács gondoskodjék a levente csoportok résxére játszóterek éa sporttslepak létesítéséről. A városi tanác«nak a rendelkezés meg-érkoxtekor nem volt módjában azonnal külön lavente sporttalepeket felállítania, hanem ugy Intézkedstt, hogy addig la, mlg ax ügy végleges ellntézéat nyer, a levente-cio-portok haaználják a kanizsai sportegyesületek pályáit a fémipari szakiskola udvarát. Egyben a városi tanáci ugy határozott, hogy a Teleky-ut vígén, ax Oiör körcíme mellett lévő, közvetlenül az útvonal msllett fskvŐ 2 holdnyi városi területet adja át lavente sporttelep céljaira. ^
— Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schw\'acz Dezső cégnél. Fő-ut S
— Thésa-tanfolyam. Aldor Ilonka, az Itt mÜködŐ sdntársulat egyik tagja a napokban iparmüvé-szell kézimunka-tanfo\'y »mot nyit meg Nagykanlzaáa. A 7hésa csip kén kivül néhány n*p alatt megtanít a legdivatosabb kézimunkák készltéiére la. B.-Iratkozni lehet a Lelt ner-drogér lábas.
— Szabók résxérei Zeug, Doublage, Peru, K«s*tor, Rechant és kellékek nagy válaattékban érkeztek Singer József és Társa áru házába, Erzaébet-tér.
— Emelkedett a bankjegyforgalom. A Magyar Nemzeti Bank kimutatása szerint a jullus 31 Iki jeg) forgalom a ju\'lus 23-lki állománnyal sxemben 405 7 milliárddal emelkedett. A váltótartozások állománya 102 7 milliárddal emelkedett, miáltal a váltótartozások állománya 48 4 milliárddal koveaebb, mint amilyen Ösaxogü váltótartozást a megnyitás napján a Jigylntézet-tői átvett. A deviza és valuta vá-aárlások mérve 294 2 milliárdnak felel meg. Glro kifizetésekre 15.3 milliárd pénzjegy került forgalomba. Egyéb követelések 157.2 milliárdos éa égyéb tartozások 232.7 milliárdos csökkeniaét az idézte elő, Hogy a Nemzetek S<ö/etségének főbiztosa a zárolt külföldi kölciőn előlegből a belföldi pénzintézetek és
ipari vállalatok által 1924 május
havában a magyar királyi állam-kincatárnak nyújtott valuta előleg-kölciön egy réazének befizetésére, másrészt az 1924 augusstua havi állami kiadások részbeni fcdezéaére a megfelelő összeget falszabaditotta. A jegyzett részvénytőkére hátralékos befizetések 1641 milliárddal 2,276.218 36 aranykoronára apadtak. A kamatláb 10%.
— Lópokrócok legelaŐbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak réaxére gyári árakl
— D-. M. C. harisnyák és soknlk rak\'-iron. Előnyük, hogy sajátjukból .javíthatók. Fejeléaeket elvállal Filipp kötöttáru gyára Szombathely.
— Minden Iskola maga szerzi be ezután a fQtőanyegot. A legújabb mialszterl rendelet alapján az eiemi iskolákban a fűtőanyagot nem az eddigi módazer szerint központilag utalják ki, hanem minden Iskola saját maga fogja beazereznl a azükaéges tüzelőt. A rendelet azerint az Iskolák elkészítik a költségvetést és ezt benyújtják u mlniaztérlumba, ahon nan kiutalják részükre a pénzt.
1924 .ugu.rtu. 6.
7.UAI KOZLÖXY
3
Nagy maradék vásár!
• férfi és női szövetekben •
• meglepő, igen olcsó árakon m
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21,
APRO HÍREK
A Délivaiut nyugdijatai ugy ju\'lus, mint tujuulu* haviban liléimé-oy«lkre csak .előlegei" kaptak. A kanizsai nyugdijatok elkeaeradatt hangú levélben panaszolják nekünk éa orvoslást kérnek. M-g vagyunk róla győződve, hogy Gordon vezérigazgató ur, aki mindenkor m»g-értŐ, mel\'g atlvü főnöke volt a DV aiemélyaetének, moil la intézkedni fog, bogy ■ nyugdljaaok megkap-hassák t*lj*a illetményeiket. — Dr. Schwartt Károly törvényszéki or vos állapota annyira javult, hogy egyhónapi szanatóriumi kezelés után Ismét elfogI*Ihatja rendelőjét — Dr. Kállay Tibor képvlaelőok Péc.ra utazott, ahol fiát a Z Inyl főreál-Iskoíába beíratta. — Dr. Surgőth kurlal taDác««laök Balatongyörökön nyaral. — Záborstky Zoltán, a J«gy-lotézat kaalzaai főnöke Filisarán tón tölti szabadságot. — Cfillaghy György klr. ügyási h .t hsli aiabad-aágra utazik. S«ab-ds»göt Nyltrán fogja tölteni. — Sió/okon három-azázazobáa az.natóriumot fognak épltaol egy id«gen péa>csoport bevonásival. — Lourdc\'ba Ismét Iádul egy magyar zarándokcsoport. Aki réazt akar vannl, jelentkezzen Uvélbsn Tóth János plébánosnál, Sopronágfalváo. — A dunántu\'l református püspöki a ék legkomolyabb jelöltjeként Cteglédy Siodor győri esperest éa Antal Géza pápsi tanárt emlegetik. — Bódy Zoltán aliipán éa Czobor Mátyás Z .laager-azeg polgárm»atere Budapestre utazik. — A Háztulajdonosok Országos Szövetségének vezetőség* ma délelőtt megjelent dr. Vaas népjó léti miniszternél, akivel a 100 milliárdos tataroztatásl ösazeg réazlo-telt tárgyalták le a\'háatulajdonosok.
Jackie Coogan, a részvénytulajdonos, Harod Lloyd, a kantinos és Griffith, a narancstermelö
A világháború amerikai éa külföldi filmcsillagok és filmművészek ma nemcsak a művészettel törődnek, hanem aszal Is, hogy mlkép kell a megkeresett dollárt megtartani éa kamatoztatni. A fllmstarok közül néhánynak Itt közöljük a vagyoni kimutatásalt, amelyeket megtakarított pénzük révén szereztek.
Jackie Coogan: 8 éves, saját házában lakik Ntwyorkban. A házat 30 eier dollárért vásárolta. Van néhány kötés vaautl részvénye, azonkívül már a második autóját vásárolta meg. J.ckle azemélyesen ügyel fel a garázsainak építkezésé nél, amelyek tervelt természetesei!, a.ülől ellenőrzéssel, szintén ő ké síitette el.
Chaplin: nagy vagyonnal rendelkezik Üzleti vállalkozásai kitűnően gyümölcsöznek. Saját mülerme van. amelyet gyakran arokott kiadni; idegen felvételek céljtlra és Ilyenkor több száz dollárt k*p a terem
egy napi használatáért. Chaplin azonkívül tekintélyes vagyoa örö-köac Is, amanaylbao nagynénjének hatalmas kartgazdasága van, amely Chaplin szarUt 500 ez*r dollárt ér. Lillian és Dorothy Gish: a G\'lf-
fith filmek főszereplői, négy hatalmas autónak a tulajdonosai. Édesanyjuk számára 500 ezer dollárt deponáltak, ami tekintélyes évjáradékot bizlcsit Llllisnnak azonkívül San Padroban vendéglője van, a mely hetenként 300 dollárt jö
vedelmez.
Pearl White : megtakarított pénzét ékazerekben és részvényekbea őr>i. Gs>d«g, bőkezű éa jósiivü. A a»cgéoyeket mindenkor magvendé-gall. Siámotan keresik fel a nép-azarü filmcsillagot segítségért. Kutyái — m»l számítás szsiint — irlgylésreméltó összeget érnek meg.
Harold Lloyd: rendkívül takarékos. Autót, kocsit nem tart, hanem minden pénzét részvényekben őrsi. Igazgatója több nagy részvénytársaságiak éa több nagy ét-taramnek, amelyeknek vendég«l kizárólag holbwoodi mozlambarak.
Zoio és Huru: a két dán burleszk koralkus, akiket odahaza, Ko penhágában Pat éa PaUchoonak hívnak. Bravúros munkájuk mellett nagyszerűen élnak, Igen nagy a jövedelmük, melyekből segit\'k a hzegénv*ket.
D. W. Griffith: egy 14 acroos narancaerdőnok a tulajdonosa, a San Feroando vőlgyébeo. Grlffltb minden felesleges centjét kísérletezésre használja fel és rengeteg jöved-lme dacárr, a legszegényebb, mert a nsrancserdő, jóformán semmit sam jöv\'d\'lmex.
Igy élook a ftlmmliliomosok, akik-».k az életük Irlgflésraméltó.
SZÍNHÁZ.
Babnválir. Kardoi op.retlj) ai cl.<5 felvooá.bao ki.ií vontatot-l.n Indul. kíaóbb .ionban úgy.i fordulatokban (• kadvra j.l.net.k-b.n gaidag. Ami > művinek játé-kit Illeti, Molnár Aranka K.proa-cay Gitta kattói aterepéb.n ismét elragadóan bájos volt- Misák M.g-dua a arubrette exerepíben mutatta
míg teh.t.égi\'. mlg Jávor Antal mint Gljl báró, Arkossi/ Vllmoi ar öreg h.rctí m.g.xemélye.itóje Vértes Károty P<pl bárój. ben.ó ,ts,i .lkait aratlak. A rendeiéien m.jUtliott Xrkoaay Vilmo. rutloja. Ai operettet ma mcgijmítllk. Ai Aiuooyl tár.ulat k.nl.a.l áv.djá-nak kloiag.aló eaeményc a ctű törldil vlgiátík premlír: Sül a nap. moly P<C\'«» heteken k.ra.I-túl nufolt báiat voniott.
Heti mQaor i
S.itrd.: liabavásár.
Ciútőrtök <■ péntek: Süt a nap. Vigiát"- „ , . .
Siombat: Sierelem vasára.
v..irn.p délután: Arani/madar.
Vjiarn.p e.le: Süt a nap.
H0Z6ŐFÖrnrfPSZ1«IHl2.
Uránia. Szerda-csütörtök 7,8 éa 9 órakor Gur de Miupassant: Egy ass.ony vallomása, drámai játék 6 felvonásba* Fősieraplő Na-thalla Kovanko. A két Pinkcton 2 felvonáaoa burUszk. Repülő kutya, 2 felvonás. Fix Fox.Magyar Hiradó.
Siombat— vas»rnap : Angyal és Démon
TANÜGY.
A tavalyi ár tlzazcreae lcaz az Idén a tankönyvek ára. TaUn lemmi kori niocs Olysn biioiylaliniíjt, miot a közép- ét elaaai itko!ai unlc nyvek ára körút. Mir tobV, s-.\'ot <gy féléve «11 fana az a lulhiUttsn helyzet, hocy a k aiAk wm adják ki a ké»z«ntev>\'. tankönyveket M\'g mind g nincienek in»^>nt»roiv« aa árak P«d 8 milyen na^y kiunyabbtég volni a« aci-Jicy is vj\'yoa anyagi goodokkal küzdi atu\'.Skoek, h« g>-<rov«k«:k Uokoayveil raár "elArc apránkint beviereztitlnék éa nem m*iadna »«. »i egétz ti««i kexaneUi m»g-hitadó kiadás szepteotbar elsejére, am>kor még a b«iratáü dij ti hozzájön. Aa i lén a tankönyvek ára. ma\'yak jalenteg a kudók-nál kéwlctben vanoak, e\'^;el>ihatólag a mutt évi tankony várak i -iiu«m lesz, amely ár a k^aéplikolai tankönyveinél ivenként 3 •z«r koronának, aa e\'arni iskolai Unköny-vaknél p«Jif! - eier koron>nak íaUl Ez az »r még nem végeset, es.k ilyen aiel\'.emban van f*]t«rj«tzlve a kuliusz-miniislériuoiba az áren^ed -lyezéi [)a ez az árm«ghat\'(Osás termé^zeleien az olyan tan-könyvoVre nam vonatkoiik, melyek elfogytak éa a jöví tanév elejéo uj tDagj«Uet«téauk válik nuktíRewé. Eteknél m»jd az akkori papir- és nyomdairak lesznek az irányadók az ácittgazafísoál A kuUutxminltitérium atmegáll-pitása cwk aoguwtus máioJik felére várható.
Tanítói pályázatok. A ai«z-5Uii tóm. k»lolikut iskolaszék kántoxt«nitúi állásra pályazatot hirJet C-ak kántori oklavéllel biro lérfiak pályázhatnak. V^lasz\'.ás határideje augusztus 10. délelőtt 10 <Jrakor. A pályázati kérvények p\'.íb»n!ai fclv .tatnak Nyárid lup. Mez(lak) küldendők. — A gijosfal (Somogym.) róm. katolikus iskolaszék nyugdíjazás folytán üiejedésbon levó oszUlyUiritói állásra pályázatot hltaot Határ-id«$ 10 nap. Atlis sseptamber l én e\'.fogU-Unió. Kérvények róm. katoükus pKbánia-hivatal cianéro Bjszécfára küldendők — KapDsfJrcJ róm katolikus hitközség iskola-széke o\'ZtályUnitól állásra augusztus 1& ig pályázatot hirdet Kántorságban JirUssig igazolandó. N\'íUao, menekült, B-listások előnyben. Válasibélrrg mellékleodí. K. teJia-aég«i dij\'evélben Valaaztás augusshis IS. Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Iskola-
•u^lt. _ somogysámsoni róro. katolikus
kántorunitól AUásra az Iskolaszék pilyázatot hirdet Javadalom és kötelesség J]l«vél szerint. Válaszbilyeg aiukségas. HatáiiJS 8 nap. Iskolaszék-
Eladó Tompa axüláháxa Prága, augusztus 5. A Kassal Napló éricsüléae azerint Tompa Mihály rimaszombati szülőházát tulajdonosa, Maci István Ametlkáhan élő volt vármegyei hajdú erer dollárért eladSsía kínálja. A lap szerl.it kétséges, hogy a ház *kár a viros, akár a református egyhiz vagy kultúregyesület kezébe kerül, minthogy ezldelg csak m:gánosok érdeklődtek Irántr.
KÖZGAZDASÁG.
A bor ujabb értékhatára A pénz-üicytninisztfr a fényűzési ad > alá nam aső belfóllt b\'o- értékhat árát 24 ezer, a palackokban eladott belföldi borét padig, a palack arát is belassámit.a, 30 eier koronábao állapitolta mag.
A bor ára Sömegen Jalanleg 8-VOOO róna, de a Kasdák ezen az áron sem adják jzlvesen boralkat, mert a szúrat elé vajmi kávés reménnyel nézhatotk amiből viszont a bor árának nagyobbfoku emelkedésére lehet következtetni.
Pónzbőaójf elótt. Siámos jelből máris megállapítható, hogy a népszövetsígt kölcsön eugyar részénsk jagysési falhiváia a táraada\'om legszélessbb réta<aib«n éllnk vlssxbangol kattatt, kulön«aan érdak\'ódoak a k..tvény»k után azok a konxarvativ elamak. amelyakot ed 1ig a spekuláció, a konjunklura és a szídulsUs kosztpinz visssanasztott attól, hogy tőkéjükat a közgazdasági élet rendelkezésére bocsássák. As ovatos amba-rrk ugy«ni«, különösen as utóbbi évek alatt maggyőződtek arról, hoiy a magas kosst-péoskantstra kihelyezett tőkék sohasem voltak kellőképen biztosítva, most azonban a taljasaa biztoütott és rnanas kamilol hajtó nipszovetséRt kulctön lehetővé lesz-, hogy ezek az id-ig kikapcsolódott tőkék Is megélénkítsék a k-isgazdaslg vérkatlngésH. — Hozzávetőleg*a bacslés szaiinl mlntagy 10—20 milliárdra be\'.sü httő asou összag. amí\'y Ily módon a népszövetségi kölcsön jezyzése ut;án gyora ko»fprgá»ban újból piacra kerül. Csak terruészet«s. hogy az a lekintélyes tőke J.\'tékonyan fog halni as állandó pénzszűkével kűzJó tarmelésúnkre, s valószínű, hogy a jegyzés után tóvidasen éreztetni fogja ktdvtző hatását
a Tözsoa
(S.IH I^A.ttáal i»U\'oo>Unti».j
A m.i tőiade barálaigo. hangulattal nyitott. Árfolyamok nayyré.it > trjn.pi nívó f.l.tt állottak, • liíc.ból írleií kcdv.iő |tlcc,tí.tk méi Jobban aláíím.aitottik a axl-l.rd Irányiatol, ké.őbb aionban bíc.l 2y«ní« jclontíackre a buda-p.ati piac ll eljyenjalt <• alicio-nyabb árfolyamok k.rúlt.k falsilnra. Ai árl.enonaolódáa tovább folytatódott. Zárlati kunuiok aionbao ■ uyltá. kuriu.al felelt maradtak. Ai utótfii.din a lan.ha.á, Hmerl öen
áll éi a M.jyar Hlt.l 10.000 koronával a lárlatl ulvó alatt áll. At űilotl tevikenyiíj:, maly nyltáakor ci5. volt, a tői.díidó máaodlk felébon elc.aodes.delt Ko.rtpíoa V*
—>/,•/.- Utótói.déo Vt.V.-
Utótőxadc. Peatl Hazai 3640, I\'óldbltcl 283. Kő..ín 3240. Egy.-.alt FSvóro.l 4134, Nova 158, Ma-syar H:t.l 568, Oi.trak Hlt.l 184, H.ial Bank 161, Angol Magyar 45, S.lgó 113, D.nublu. 3125, Szalámi 580, G.orgln 463, Na.icl 2430, Ka-r.akedtlml Bank 1222.
£,tl mHeánforgalom, Irány >at atllárd. Mindenre Inkább píni-ajánlat van. Különis érdeklődés nyilvánult rneg a Honija és Transdanubia iránt M.gyar Hitel 572-5, Oai-trák Hitel 186, S.lgó 585, Kő.iín 3200, Kereskedelmi 1255. Georgia 475, l..ó 730. Cuior 2700, P"tl Ha.al 3600. Honifa 9, Tr.o.d.nu bla 77. G.nr D.tublu. 3175—200. Vlll.mo. 1525—50, U\'ikánjl 985-1000, Siáaivárl 360-5, Kohó 90—
Z \' LAI KOZl-ONY
1924. ®ugui7\'u< 6.
5. Leszímlto\'ö 79-80, Bud»pestl Göz 135, Novr.
Terménytőzsde. Bu»" tis\'ávi
déki 76 k? o. uj 395 000—400.000, 78 ky o* uj 405.000- 410 000. »éb vidéki 76 kjr (i. uj 392.500-397 500, 78 ty os uj 402.500-407 500. o/* 342 5C0—350 0C0, 7..b ó 3V5 000— 400 000, «ob uj 370.000-380.000, teoí\'M 380 000 — 385.000. torp» 260 000—265 0C0, tepc: 6C0.C00-
610.000 korcn>.
A m*l terméryfőrfd • Irán?**\'* lauyh* volt. üu-» 10 000-12 500 körönével o\'c*Ób!>r dolt.
R divizi-kDzpont hltritslos árfolyam*;
Valuták
latol l<v )4tooo )(Cooo
Ctth \\<xvct ••?! iljl
D.ou 5<S 51?
OcC.u JJ.6\'
PftKl. li 4«40 4175
LM
)}« J\'J
U<A 14:4
Pia ioe. Itj$-i«j»«
Oimi. Wi. ic? j: u« 10 l«ijcl irtai
UoUie^l \'1. tjíiü
Bdo Iful |H»i?U.
Svtd kor. k>4Jc-»<-6io Seirée »or.
ovli\'rli
ia tj}io-jct6> 9»S t4l i 4■■14J »7«J->714
• tiJtOll\'.fo
Hi\'.i p.»«.
Sio:-.«
ilOíklx-laa

Ziritb
liJJl-»4Íi«
A miij^cr korona Külföldi hivatalos Jegyxésefi
Deviza Valuta
i*r»r iK»«r
ÍI141|H"»75 6240 1 Í-3M 42S!41760
Boriin . PrtRi .
Ne
3*\'9176 6260 — 43V!4 40 vyorkban 13
Felírt i*crk«»*t4: * főazer kcaztó Klado. Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. NaKyUanlzaa
Anróhirdetésofe
F.i*Ar<>n<in »n.kSliiM Wiií!n<< KIm4i «mlct >«, i Wp((alt6tabb td lCI-Ik. e;di»»!u n.dil.kii, ir»l- liitik. kiint 1* pin«n Kik Aiilikititi k <• jttilii. m rlK^iaiuk. Viola, Mafyir-otra 14. >9)
A Telakl.oloB l<rc«mlD>k. v*er m» h<:>it«c »«>nn»l ló. Ui»«a< íjt. Rik> • jmufe/nil. rr.it GilttRik Teleki.ut 4).
F«hfr *«rr6n0 Mukhoc megy ti li villái muuklt. ArpM.uiCi 7- ®l>\'
rilalhalyUea kUJo r«tlt)-ot 9I»*
Simrc. Inkn\'nai.Al K4kx,-Utn 9 Ukit ■ KCK\'M /c!i«t:llk. 717
;» drb blrkAmnt mr«(<l«» br.a.l f<k* unitra »4ni.u. «• t\'!:.iak»rr»>s. m«i;kir4otiü\'i. Cim : Vj.ko Pil. Kckítíi lr-7\'jaiti, p S-id.
OyiVifcii ixoiilitot j. (tlr4-
EPPINGER I. ÉS FIA
NAGYKANIZSÁN.
Állandóin raktáron Urt: mindennemű te\'Jcscn sxáraz keménylat: dió, Uórls, körte,
hárs, Jávor, bflkk stb, deszka i\\ cpülctf* anyagokat, cementet, kátránypaplrt.
fl liléjhlrO víIWI CTCDUIT" po\'a Hp-HATKNEK-fili „C I CKUII vlselote.
ilalkalríuck bogoAranyagokban
Eladó ház üzlettel,
potoai 6\'/, vagon luzáért, piactér mellett, 28 éve fennálló kilünó megélhetést nyújtó vegyeskcrcskeJésscl, m*g«s jarokhit, tngas urilakással, mellékípiletekkcl Füzes gyarmaton. Áronnal beköltözhető, áru régi árban I0°/o engedménnyel. — l im:
WEINBLUM ADOLF
FÜZesavnRMAT (BtKÍIMtGYE).
% batíapeiíi tőzsde xárá ásfoíyamai.
a butí«p..tl líz.d. dőlulAn 1 ór.l .irftírfoly.n,.! . k«»olk..«kl
I
I ><41
I ll<u» , Limf. Stér.tf
záróárfolyamai
Ll\'jjd Hoi Hinkvcieia
H :r«ifía lc<tt)ia
VI. CM*
M«iX«r-S\'nci Kfep. JtUJlfí
|vS
I
I S.
I S.JÖWTJOÍ
I *"!*<>
I VVér
Pitrii jS
fUkftr.aU! Bidiroti T«r«l»ta<m. Glull. IIuDf 4rU
Kll»ij Mi«l.x-n
Vikie><>
r»ip*i
, üo.\'a
, líjoííuíimi\' i H*j«I. f»
Poorskr j Gitmioa II...I f. ! Honi r>
Kvfiit4nj»l
I.i<aom . Iliid r«
Amertkftl U
lirdd M.
üi\'oiriolj
I Nemittl (•
Llítrnr lOí.
CukorKyA»
j IXtM.i i J
Ültlinlitrr
OÍÍ »n\' SitUml VUI. f-4ti«3 llilkexik
Alt Kit Ltt.,*.,
Olajol OUJtpu
fdrljotl •«» KirílyOf PoIt«H F.n ,il
UuOll
Ke*l«vkh
K(«iTO)td<
GtCbwlddt 8ihI1o.1i
XI..IUS* l4fi«
Koytl • -•vcbw.n

l7o«otl
Disli
H.lito
K>UI
Gual
T«leícc Ttrjl cipí UcW Ml SiotooH
H»rdl K«i>") • ■ ld V.wi Bool
Orrín Illa Pipil
lUogyilpai Sí.rlllm
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
&azincxy-utca 17. szám alatt.
Bazsó József gyára Nagykanizsa
kocsigyára
Készit és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
Egállal mindennemű kocsllavitist, átilakltist, línyezést ás béllelést. KitUnö munkai „„ Jutinyoi árakl
„STOEWER" írógépek
ereőeti gyári árban kaphatók
BRANDLSÁNDORNÁL
DEAK-TÉR 2.
írógépszalagok tm kallikakl »«- Ir6gapjaull6 mOhalyl
Ha.xnill Irógépak jutányos Árban [ ...
Hirdessen a Zalai Közlönyben
12308/1924.
Hirdetmény.
Városunkban veszettségre gyanús kutya Kóborol, miért is áz 1888. évi VII t.-c. 68. §•* alapján elrendelem t 90 nspig tartó ebxárlalot.
Minden kutya megkötve, vagy biztos szájkosárral ellátva és pórázon vezetve tsrlandó. A szabadon talált ebek kiirtandók, lulajdonosuk megbüntetendő.
Nagykanizsa, 1924. aug. 5 én.
Polgármester h.
Vasutasok figyeimébeü
meglepő olcsó úron uő sorolhatnak
Uősznakat, chiffonokat, kanaudsznakat és ingzefiirEket --
55
CC
divaSáruházban !R."ÉBET;IÉR
Telefon: 3B2. szám.
Nyomatot! . Zrinyi Nyon.d.io.r ts Kí,nvvkc,eskcd(s R T.-ntl. N.kíhanton. (Ny0,rd.v„e,6; OIe»b.cl, K»,oly).
63. évfolyam. 180. izím
Nagykanlua, 1*24. augusztus 7. Csütörtök
1200 korona
POLITIKAI NAPILAP
í ......______ ...:.\', ■; \' / : ;;\'
Bscrkeaxtó*lc <!» kiadóhivatal I\'ö-ut 0. ^ „ Interurban-Tclclon 78,. nyorada 117. ai. rOSZerKC8ZtŐ : BSUSClGk RGZSÖ. aMOtii*i*ai ars: Rj; ti6r» 37000 korona llárom hóra 81000 korona.
Primo de Rlvera lemondás előtt
Paris, auguszl\\ja 6. Mcdrldl j«. lentések szerint Primo de Rlvera Igen rövid Időa belül lemond. A spanyol diktátor félbeszakította caatlllal útját és visszatért Madridba olyen okok mlat?, amelyek mint •aját maga kijelentette, semmi haladékot atm tűrnek. Rlvera ma reggel érkezik a fővárosba, ahol nyomban találkozni fog a királlyal, aki ugyancsak sietve té>t vissza SsntandcrbŐl Madridba. A politikai körökben elterjedt hírek szerint a király és a diktátor tanácskozása fölöttébb viharos lesz és döntően fogja befolyáso\'ni sz egész spanyol politikát. A megbeszélés nzokra az eseményekre vonatkozik, amelyek Rlvera legutóbbi marakkól útjával kapcsolatban történtek. XIII. Alfonz királyt ugyanis igen megdöbbentették ■ kellemetlen összetűzések, amelyeknek éle Rlvera ellen Irányult.
Románia másfélmilliárd font jóvátételt kovatel
London, suguszius 6. A Tímea most nyilvánosságra hozza a konferencia harmadik teljes ülésén benyújtott román memorandumot ■ román jóvátételi követelésekről. A memorandum megállapítja, hogy Románia egyike a háború által legjobban sújtott államoknak. Az ellenséges cselekedetek által okozott károkon kívül, amelyek egy és egynegyed milliárd font sterlingre rúgnak, a petroleucn-lpar tönkretétele 20 millió font, az állami kincseknek ■ szövetségesek részére vsló átadáss 40 millió font kárt jelent. További károkat okozott a német papirvaluta bevezetése is Egyéb további károkhoz járul még a békeszerződésből származó terhek tétele : 120 millió font a volt osztrákmagyar monarchia állami javai megváltására ; a felszabadítás költségei: 10 millió font j az osztrák magyar államadósaág egy részének átvállalása : 20 millió font és végűi a román állsmadósságok: 25 millió font. Mindezeknek a követeléseknek a fejében Romániának a spasi tárgyalások alkalmával a német jóvátételi fizetéseknek csak egy kis százalékát ajánlották fel.
Ujabb gSrog szerb bonyodalom
Belgrád, augusztus 6. A görög kormány kiutasított több jugoszláv állampolgárt. Mikor a kiutasitotta-kat a határra szállították, n kiuta oltottak szökési kísérletet tettek. A kisérő katonák tüzelni kezdte és 19 jugoszláv állampolgárt lelőttek. Ugy tudják, hogy a jugoszláv kormány diplomáciai lépésre készül h görög kormánynál.
Athén, augusztus 6. A Serrestől
A német delegáció átnyújtotta válasziratát a konferenciának
London, augusztus 6. Reggelig tartó tanácskozás után a német delegáció megszövegezte a konferorch eddig hozott határozataira rdandó válaszát és ma a kora délelőtti órákban át is nyújtották azt a konfe-reccla főtllkárának. A német memorandum az első és második bizottságok határozatait ciak nagyjából érinti és e tekintetben különösen azo kat az Intézkedéseket emeli kl, amelyeket n megszállott terülotek gasda-sági klüritésére szükségeseknek tart, foglalkozik az amnesztiára vonatkozó határozatokkal és mejjegyzéseket tesz a dologi szállítások és készpénzfizetések, valamint a döntő bíróság összeállításáról hozott határozatokra. Különös goncldsl foglalkozik a német memorandum azokkal a határozatokkal, amelyeket a szankciók kérdésében a harmadik bizottság hozott és bár maga is ugy látja, hogy a felállított garanciák csaknem kizárják valamely állam fegyveres intézkedését, elvileg még sem járul hozzá ehhez a határozathoz, amelynek módosítását kívánj*. Valószínű, hogy a konferencia a memorandum átvétele folytán még ma Ismét teljes ülésre ül össze, amelyen meg fogja beszélni a német előterjesztések tárgyalási módját. Lehel, hogy egy szűkebb körű, 10—14 főbizottság alakul, amely azután megkezdi ■ német elleojavaslatok megvitatását. A hangulat általában bizakodó és a delegátusok kivétel nélkül bíznak a megegyezésben.
London, augusztas 6. A konferencia délelőtt 10 órai ütésén az egyes fődelegáclók részéről 2—2 tsg jelent meg, köztük a német delegátusok Is. Az ülés célja volt a németek memorandumának tanulmányozása. A némát delegáció ezt megelőzőleg hajaali 3 óráig tanulmányozta a korábbi határozatokat.
északra megölt 17 bolgár ember ügyében folytatott hatósági vits gálát megállt pltotte, hogy a* ügy bon bolgár banda támadásáról volt szó. A megöltek közül négyen bolgár komltácsik formaruháját viselték. A helyszínén bolgár készít ményü gránátokat és töltényeket Is találtak.
Angol-orosz kereskedelmi megegyezés
London, augusztus 6. Ponsonby államtitkár az Alsóhát mai ülásén bejelentette, hogy az orosz delegációval délután V,5 órakor megkötötték megállapodásalkat és az általános kereskedelmi szerződést aláírták.
Miért ment szabadságra az athéni német követ?
Athén, augusztus 6. A lapok hl vatalos kommünikét tesznok közzé, amely hangsúlyozza, hogy Schön német diplomáciai képviselő elutazása semmiféle összefüggésben sem áll megbízó levelének átnyujtásá val, miután a diplomáciai képviselő már régebben kérte szabadzágát, amelynek Időpontját Is megállapították. Való tény, hogy Schön a meg-bixólevél átnyújtása alkalmából, amivel meghatalmazott követté vált, kérte, hogy beszédjét német nyelven mondhassa el. Erre vonatkozólag utalnak arra, hogy a berlini angol kövét hasonló alkalommal ugyancsak anyanyelvét hasznába. E« a körülmény azonban a görög kormányt semmiképpen sem kötheti, miután ezt a ceremóniát mindig oz Illető ország szokása szerint szokták végezni.
Az olasz-orosz viszony
Róma, augusztus 6. Az Olaszország és Oroszország közti viszony nem ugy fejlődik, mint as olaszok remélték volna. Az uj moszkvai olasz kővel, Monzonl gróf, legutóbb Rómában járt, hogy Mussolinival fontos tárgyalásokat folytasson az orosz kérdésről. Több izbea bevonták székbe a megbeszélésekbe a római orosz követet Is. A sajtó azerlnt ezek a megbeszélések igen jelentősek, különösen a két ország közti gazdasági kapcsolatok jövőbeli alakulására vonatkozóan. Monzonl gróf már viaszautazott Moszkvába.
Paalcsék éles harcot kezdenek az aj szerb kormány ellen
Crác. augusztus 6. A Tagespost jelenti Belgrádból: A radikális klub tegnspi ülésén Paslcs volt miniszterelnököt egyhangúlag a klub elnökévé választották, miután ®dr. Jurlslcs eddigi elnök lemondott. Erre beható vita kezdődött s radl-kálls párt politikájáról, s szkupstlna elnökének megválasztásáról és a párt taktikájáról. Elhatározták, hogy a szkupstlna eddigi elnökségének, mely a radikálisok közül került ki, le kell mondania. Pdslcinak a radikális klub elnökévé történt megválasztása a pártnak legélesebb oppozlcióját jelonti az uj ko.-míny-nyal szemben.
Orosz lengyel batár-megállapítás Varsó, augusztus 6. Lengyelország és SzovjetoioszorszJg közli hat ármegállapítások jegyzőkönyvét Moszkvában tegnap aláírták.
legyezzünk népszövetségi kölcsönt
Irta: Urbanovlch G. Zoltán dr.
vezérigazgató
Annyi erőkifejtésre, mint ameny-nyit a legutóbbi 10 év alatt hazánk produkált, ali^ van példa a történetben. Hatalmas, nagy népek háborújába kis nemzetként véstünk bele s e roppant küzdelemben gszdaságllag Is sokkal többet teljesítettünk, mint amennyit tőlünk várni lehetett.
Európának a háború után Páris-ban készített uj térképe a ml országunkat csonkította meg legjobban, mi vesztettünk legtöbbet területben és nemzeti vagyonban.
Csak nálunk volt két forradalom egymásután s u nyugati kultúrnépek kőit egyedül rajtunk söpört végig a bolsevizmus pusztítása.
Mégia élünk, mégis klblrlu\'t még ellenséges szomszédaink szorító gyűrűjét l», sőt eljutottunk odáig, hogy a Nemzetek Szövetsége Is bízik pénzügyi szanálásunk sikerében, melyért a jóvátételi bizottsággal szemben garanciát is vállalt.
Nagyoknak éa erőseknek kell lennlök magyar népünk képességeinek, ha annyi mérhetlen baj után Is így helyt tudtunk állni s értékeseknek kell lanniök megmaradt gszdsságl erőforrásainknak, hs pénzügyeink azanáiáaára ennyire komoly alapot tudtunk azolgáltatni.
E szanálási művelet legaktuéli-ssbb feladata ma a nemzetközi valuta kölcsön hazánkban elhelyezendő részének jegyzése. Külföldi szemmel nézve, vagy régi jó magyar koronával mérve nem nagy összegről van szó a csak mai rossz pénzünkben látszik soknak az, amit elő kell teremtenünk.
De ha bármennyi volna Is, ami a nagy kölcsönből reánk esik, jegyeznünk kell, mert csak ezzel bizonyíthatjuk a segítségünkre jött külföldnek, hogy saját helyzetünket megériő és saját kötelességeinket átérző kultur-nemzet vagyunk. Ba kell látnunk, hogy a külföldi tőke — melyből pedig még aokrs, nagyon sokra van szűkségünk — csak akkor fog hozzánk áradni, ha látja, hogy mi Is tudunk és akarunk saját magunkon segíteni.
Ez a mngyar kölcson-jegyzéa roppant jelentőség*, ezért kell belőle mir.den magyarnak^ kivennie részét, umlt annál inkább*, meg kell és meg lehet tennünk, mert a kö!crön aranyban is jól fog jövedelmezni. Már pedig ma, amikor n közönség mlnd--n más befektetési értéken tőkébo.i Is, kamatban i« sokat veszített, mindenki saját érdekéb.-n cselekszik, ha végre biztos éa jól kamatozó papírba helyezi ossz- -sugoiodott vagyonkáját,
ZALA! KCZLUNY
1924. ■ugunlui 7.
A mai Németországból
Aki pfenniggel fizet, milliárdokat kap vissza (Levél Németországból) Németország az ulóbbl években o*Z7 válságokat élt át. Tavaly novemberben ugy Utazott, hogy a bcrxasxtó hclyzatből nlnca klut a nem következhetlk már egyéb, csak ■z anarchia. Azóta azonban nagy utat lett meg a konszolidáció terén. A oémetak la hozzáfoftak a szanáláshoz — de a maguk erejével. Igaz, hogy így sem aegltatt rajluk •enkl máa. A magyar azanálás ered ményel még lahetnek kétségesek, a németeknek már nep kell tartani a vliszaaiéslől. Itt nemcsak papíron, hanem valóságban la megtörtént a atabllizáció. Itt már aankl se veaződik a billiókkal éa milliárdokkal, a napi kereskedelmi forgalom ciaknem kizáróan a 100 szám alatt bonyolódik le. Nem Is mondják, hogy Galdmarke, vagjr Gold-pfennig, egyszerűen Marké éa Pfennig. Egy villamosjegy, vagy a berlini Stadtbahojegy 15 pfennig s leszállás nélkül s végtelenségig keringhet v«le ax ember. Ebédeket 3 fogással 1\'20 márkáért adnak a vendéglőkben. Vannak cikkek, melyeknek ára magyar koronára átaxámitva drágának tetszik, de nem szabad elfeledni, hogy itt a kereseti lehetőségek sokkal jobbak, mint Magyarorsiágon. Közönséges, tehát nem axakmun-kás napi 7—8 márkát keres, ami 140—150 ezer magyar koronának felel meg. Egy olyan állami tisztviselő fisetéae, mint aki nálunk a IX—VIII. fizetési osztályban van, havi 300- 400 márka, ami 6-8 milliónak felel meg. A német tiszt* viselő sokkal jobb helyzetben van, mint a magyar, itt mindenki jól őllösik. Ax utcaseprők, aőt még a koldusok Is folt nélküli ruhában járnak. Ez az, sml első tekintetre faltűnik. Igaz, hogy viszont az eleganciához általában keveset értenek a németek. A nők nagyon egyszerűen öltöznek és minden szabály nélkül irhalom, hogy a magyar nő sokksi sikkesebb, mint a nagylábu, esetlen járású szőke germán hölgyek.
Történnek az emberrel itt Is furcsaságok, Lipcsében egy pohár sört fizetve 50 pfenniget nyújtottam át és visszakaptam — 25 milliárd márkát. Tudniillik a billiós és mii-llárdoa bankjegyekből még sok van forgalomban, az átszámítás azonban nem okoz gondot, mert tízmilliárd egyenlő egy pjenniggel-
Újságcikkek alapján kívülről általában nagyon zavarosnak látják a németországi helyzetet. Pedig itt rend van most és mindenütt szakadatlan munka folyik. A keleti bajor éssá^-az2szorazágl iparvidéken fslu voltaképen ninci. A községekben ugyanis három emeletes palo-taiorok huxódnak meg és a legkisebben Is van néhány nagyobb-szabású gyár. Ls a kémények mindenütt füstölnek. A mezőkön minden talpalattnyl föld megművelve. A gabonát most aratják. Feltűnik, hogy még a rossz minőségű porosz földön is milyen szép búzatáblákat lát az ember. Itt jobb termés lesz, mint Mtgyaroraiágon.
A politika fötémája jelenleg persze a londoni konferencia. A világsajtót azonban talán az jobban izgatja, mint a németét. A németek ugyanis most már várhatnak s azt Is tudják, hogy nem is kell sokáig várnlok. A Rsichstag együtt van s mikorra az ülésnek vége van, a Relchstags Platzon najy tömeg gyül Össze. Etek kommunisták,
A vármegyei tiszti főorvos kifogásolta a piaci földönárulást
Nagykanizsa, augusztus 6 (Saját tudósítónktól;
Dr. 7 hasstf Gibor vármegyei tiszti főorvos Goda L\'pót dr. városi tiszti orvos kíséretében tegnap vizsgálatot tartott a nagykaniisai piacon.
Ex alkalommal már nem talált annyi kifogásolni valót a piacon, mint amennyit mi. kanizsaiak még most is találunk.
A tiszti főorvos legfőképen azzal nem volt megelégedve, hogy a piaci árusok főidre rakott kosarakban árulják a zöldségféléket és egyéb piscl élelmiszereket, sőt még exen is túlmenve, egyszerűen lerak-ják árucikkeiket s főidre.
Tagadhatatlan, hogy jólzlésü ember nem nagy gyönyörűséggel vásárolja össze konyhája számára mK földön hurcolt holmikat a hogy sem az eladó, sem a vevő szempontjából nem valami kényelmes a vékák és zöldség-garmadák közt egész délelőtt guggolni, hajuldoxnl.
Ennek az állapotnak a megszüntetése azonban ujabb terhek-t róna
a városra, amely ptdlg teherbíró képessége határáig máris Igénybe van véve. Ujabb terheket csak egyéb, nem annyira sürgős termé aretü befektetések elhalasxtásávsl lőhetne a városra róni. így aztán meg lehetne valósítani teljes egészükben a placrendexésre vonat kozó rágl terveket is.
A Nagykanizsánál sokkal kisebb Keazthelyen sem lehet kosarat látni a földön. A piacon végig hordoz ható, könnyű vaslábakon hosszú deszkák vannak, Így az egész plsc olyan, mint egy nyitott üzlethelyiség pultja. így aztán nemcsak a tisztaság követelményeinek, hanem a kényelmi szempontoknak Is job-bsn megfelel a .piscl árusítás módja. A deszkákat s plsc befejezte után a város emberei összeszedik és behordják. Ax így szármaxó költség többlet a helypénz-ekben térül meg a városnak.
Hi Koszthelyen, ahol pedig kölcsönt sem vettek fel, meg tudták csinálni, mennyivel Inkább meg Csináltathatná ezt Nagykanlisa |
akik a kijövő kommunista képviselőket éljenzik, aztán axétossolnak. A berliniek azonban keveset törőd nek velük. A Reichtaga palotája előtt áil Bismarck szobra — s egy nsgy, már elszáradt koszorú van a nyakában, ami meglehetősen bl zárul h*t. No és Itt van a közelben a Slegcsfíiule és a Brauden-burger Tor, aőt Moltke se messze áll Innen — n*m Igen feledhetnek a németek. Berlin különben tele van táborcokazoborral. Itt Is volt forradalom, da itt egy szobrot se döntöttek le, mint Pesten
A császárról nem Igen beazélnek, a trónörökös asonban kezd sokat szerepelol, mind tevékenyebben vesz részt a felső tízezer társas életében.
A németeket tudvalevően kizárták a párisi olimplászról. Valami sokat nem törődnek vele- Rendeznek maguk ollmpiászt. Mult vasir-nap végig néztem a marathoni futást a Wann-See mellett. Ez a Hxvel-nftk egyik öble és a berliniek igen kedvelt kiránduló és fürdőhelye, a centrumtól mintegy 20 km-re Potsdam mellett. Körülbelül 2000 kerékpáros és rengeteg autó kísérte a vei scnyxőket, akiknek fűiébe hazafias és buiditó dalokat énekeltek.
A német patriotizmus él. A Hedvlgs Kircbeben vasárnap arról prédikált a pap, hogy miként kell a családon keresztül felépíteni tfz uj Németországot. Különben Itt most egy uj középiskolai típust Is konstruáltak: az Aufbauschulot-t, amelynek épen az a feladata, hogy Németországot megalapozza. Gál János dr. (Bsrlln.)
Elkapta lábát a lendítő kerék
Nagykanizsa, augusztus 0 Szollár György kiskanlzsal 22 éves lakatos valahol vidéken dolgozott. Két héttel ezelőtt azonban menyasszonya kérésére hazajött s miat fűtő munkábs állt a Budapesti Központi Tejcsarnok Részvénytársaságnak a \' nsgykanlzaal vasútállomáson lévő fiókjánál.
Tegnapelőtt a szlvógáxmotor, amely az egész transxmissriót hajtja, üzemzavar következtében megállt. Hogy a lendltőkerék megindulhas-
son, vissza kellett volna húzni s dugattyut. Szollár ehelyett rálépett az áiló kerék küllőjére s Igy akarta azt mozgásba hozni. Közben a c\'pőtalpa megcsúszott a küllőn és lába a lendltőkerék mellett szabadonfutó kerék gyorsan forgó küllői közé került. A szerencsétlen fűtő lábát a kerék teljesen összezúzta. A mentők vitték be a kór-háxba, ahol megamputálták.
A fiatalembert derék, azorgalmsa munkaerőnek ismerték a ■ Tejcsarnok épen ezért, ha felgyógyul, va lamllyen minőségben újra alkalmazni fogj* üzemében.
Tüz Kiskanizsán
Nagykanizsa, augusztus 6 A tűzoltóság éles szirénája verte fel tegnap délután a mélységes kanizsai csendet. A klskanlzsai rendőrség tüzet jelentett telefonon a tűzoltóságnak, mire az Fenyvesi segédtiszt vezetésével megfelelő felszereléssel azonnal kivonult Klska-nizaára, ahol a Homokkomároml-ut 32. ax. házban magasan felcsapó lánggal égett az Istálló. A ház Balog litván 65 éves, becsületes réazesaratómunkás tulajdona, aki menyét és ennek négy gyermekét is magánál tartja éa ellátja. A tüz átcsapott az ud/aron levő kazalokra, melyek hamar a tű* martalékai lettek, majd a föomszéd ház fele is égni kezdett. A gyors be avatkozásnak azonban megvolt az eredménye. A lovakat sikerült az Istállóból kimenteni és a tűzet másfélórás munka után teljesen lokalizálni. Igaz, hogy az épületben nem esett nsgyobb kár, azonban 120 kereszt buza és rozs — öreg Balog István részgabonája, amit télire gyűjtőit — a tüz martaléka lett. A teljes téli élelme odaégett A tűz színhelyén megjelentek a rend őrség részéről dr. Máti/ás rendőrkapitány, Slullcr Liszió főfelügyelő, dr. Nagy rendőrfogalmaz\'ó egy szakasz rendőrrel. A tüz okát nem elkerült még megállapítani, de való-axinü, hogy gyermekek okozták. Balog István éppen a mezőn dolgozott, amikor a tüz kiütött és csak amikor a munkából hazajött, értesült a tűzről, amely számára katasztrófáid volt, mert a teljes téli élelme odaégett.
hírek.
Római ketho\'ikus: Kajetán hv Protestáns: (boly*. Iz. raelita: Ab hó 7.
Meteorológiai Intézet jolentésa sxorint változóan felhős, túlnyomóan száras és mérséke\'.t meleg Idő vájható. __
— Az allapán megérkezett Budapestről. Bödy Zoltán alispán budapesti hivatalos útjáról megérkezett. Egyéb eredmények közt kölcsönt szerzett a megyének az utaxemélyzet illetményeinek kifizetésére.
— Költözködik a rendőri bQntetőblrói hivatal. A városi rendőri büntetőblról hivatal tegnap megkezdto költözködését első emeleti helyiségéből a második emeletre, ahol egyelőre as árvaazéki ülnöki hivatal helyiléiében nyer elhelyezést.
— A jegyzőség köréből. Sa-lomváron e hó 19 éa aegédjegyző-válssztás lesz. — Dénes Sándor jászladányi jegyzőt Andráshldán adóügyi jogyxőnek választották meg. Ugysnltt községi Írnoknak Farkas Lajos csatári lakost választották meg.
— Képviselői beszámoló. Dr. Farkas Tibor, a zalaegerszegi kerület nemzetgyűlési képviselője vasárnap beszámolót tart Nigy-lengyelen.
— Levitte a kezét a cséplőgépszíj . Szabó L^jos 65 éves
gelsel gépész tegnap dr. P/ihál Viktor uradalmának duxsnaki majorjában csépelt Reggel fél 9 tájban a hajtóazlj elkapta a jobb kezét és a tárcsához sodorta ugy, hogy a szíjat el kellett metszeni a csak ugy tudták a szerencsétlen embert kiszabadítani. Gtlsén nyújtották neki az első segélyt, majd behozták a kanizsai kőxkórházba, ahol jobb alsókarját le kellett vágai.
— 64 évea divatáraház. Sin-ger József és Társa divatáruhása Nagykanizsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Ellopták a készülő ház deszkáit. Járfás Sándor zalaapitll kereskedő házat akart építtetni. Ott kezdte a dolgot, mikor már megvolt a telek, hogy építési anyagokat vásárolgatott. Volt már 81 szál deszkája, smlt Brenner gyógyszerész pajtájában raktározott el. Jó Ideig nem vették észre, hogy lassanként fogy a deszka. Később már figyelték reggelenként, minden raggel hiányzott pár szál. Utolján 27 szál deszka maradt, ez aztán reggelre egyszerre tünt el valamennyi. A csendőrség megindította a nyomozást, házkutatásokat is tartottak, de a furfangos éjszakai tolvajokat nem sikerült megtalálni-
= Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos (Csengery-ut 11. az.) sza-badiágát megkezdte éa rendelését szeptember hő 1 én folytatja.
— A kórház éa szegényház élelmezéai számlája. A nagykanizsai közkórhAz július havi élelmezési számlája 76, a szegényházé, ahol töSíemélyt ápoltak, 26 millió korong.
— Teijed a kanyaró. A zalaegerszegi járásban fellépett kanyarójárvány egyre terjed. Legutóbb Söjiörőn lépett fel, ahol a hatóság megtette a szokásos óvintézkedéseket.
— Férfi éa női ruhavásznsk, angol lüszterek, fé.-fl és női szövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása
Singet JózscJ és Társa áruháza.
1924 auguaztua 7.
_ zalai közlöny
Nagy maradék vásár! nm
• férfi és női szövetekben •
• meglepő, igen olcsó árakon •
.Kisfalud! éi Kramz diyalnagyáruháza az Arann Kakai-hoz Nagykanizsán, Erziébet-tér 21
— Végétért a zalaegerszegi clpészaegédok sztrzíjkjn. A zalaegerszegi cipészmcsterek három negyed része megadta a munkások 75•/# OS kövaielését ■ így a aegé-dok tegnap faivették a munkát.
— Regenhardt éa Raymann lendamasztok, női éa férfi zseb kendők, M-»y és Holfeld rumburger vásznak, len- éa llnőbatlaztok, alfo-nok, slfonbatlsztok mérsékelt árban Slnger divatáruházában azerezhe-tők be.
— Októbertől a minisztérium fogja számfejteni a tanítók illetményeit. A fizetésrltodezések után a fizetések kiadásának uj módját állapította meg a miniszter. A tanítók, ugy az államlak, mint a felekezetiek, októbertől nem a vidéki, megfelelő adóhivataloknál kapják meg, hanem a minisztérium-lói, ahonnan minden hónapban csekken küldik meg illetményüket. £: az uj módja a fUetéa kiutalásoknak nagy könnyebbséget jelent mind a tanítókra, mind pedig az adóhivatalokra nézve. Mert amig eddig minden tanitónak a megfe lelő adóhivataibe kellett mennie aokszor öl hat községen át minden hónapban a >jgy felvenni a fizetést, moit azt a postán helyben kapják meg.
— Schvarcx Dezső cég közli, hogy minden szlnbsn Ismit raktárra érkeztek: prima minőségű se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női-harisnyák, párja 36.000 korona.
— Uj szérum a skarlát ellen, A brünni gyermekkórházban uj f»jts szérumot készítenek egy rigai orvos utasításai szerint a skarlát betegség ellen. A szérumot eddig 20 aulyos
esetben használtak, mlndsnnyiszor a legkitűnőbb eredménnyel. A bs-teg gyermek láza rendszerint az Injekció után megszűnik, de a leg rosszabb esetben sem tart Károm napnál tovább. A szérum elhárítja a skarláttal járó súlyos következményeket is.
— Nagy olcsóság! Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 21.000),
vásznak (K 21.000) mélyen leszállított árban kaphatók Singer József és Társa dlvatáruházában, Erzsébettér.
— Nemzetközi rendőrkon-gresszus. Bécsből jelentik, hogy az 1923 ban alakult Nemzetkőzi Rendőrllga augusztus 28—31-ig Bécsben tartja meg II. Államközi Egyetemes Esperantlsta Rendőr-kongresszusát. A liga elnöke Scho-ber, Ausztria rendőrfőnöke, a kongresszus titkára Jr. Hlrx kerületi rendőrfelügyelő Wien. XVIII ,
. Schoppenbauerstrasso 60 IV. A kongresszus csak az Espcrantó nyelvet használja.
Szinház heti műsora i
Csütörtök és péntek: .Sűí ű nap.
Szombat: Szerelem vására.
Vasárnap délután: Aranymadár.
Vasárnap este: Süt a nap-
— Munkaadói Igazolványok,
Miniszteri rendelet értelmében az ipari, kereskedelmi és háztartási munkaadó annak az alkalmazottjának vagy ennek oaládtagjénak, aki a muokisblztoiitótól segélyben részesül, Igazolványt tartozik adni.
— Szabók részére i Ztug, Doublage, Peru, Kasztor, Rcchsnt és kellékek nsgy választékban érkeztek Singer József és Társa áru házába, Erzaébet-tér.
—\' Érteaités. A .Nagykanizsai Vendéglősök, KAvésok, Mészárosok, Pincérek Scgiiőegycsüleiének tagjai folyó Ügyeik megbeszélése cé\'jiból ma ós minden csütörtökön délután 3 órakor, — mindenkor rrái és más helyütt — barátságos összejövetelt tartanak ; amelyen minden tag szívesen láttatik. Mai napi találkozás Kardos Vilmos Király u\'csi vendéglőjében. A választmány.
— „Tetra" caecaemő-kelen-
gyék Schwarcz Dezső cégnól, Főút á. szám.
— A kávámérgezéa tünetei. Uae-retes dolog, l.ogy as ideges embereket a kivé nagyon felizgatja, do as orvovok azt is megM-pitották már, hogy a kivé tulsi-nos élvezoto krónikus mérgetési tünetekkel is j«rh<t A kivémérgozéi elsősorban as emtsitéii szervek s az iJegak m keféiét savarja meg. A beteg étvágya csökken és némely bet*,; a szilárd tápszert annyira megutálja, hogy csak kávéba mártogatott zsemlyével vagy kenyérrel képes típlátkoanL A kávémérgezés további tünetei áJmvtUoság vagy nyugtalan alom. lidércoyom\'s, a vég-Ugok, «x a;kak és a nyelv reszketése és Igen sok esetben nz arcizraok rángatózisi. A kávémérgezés, mely sok tekintetben ar «lko-holmérgo léshez hasonlít, nem oly veszedelmes. mint az utóbbi és ritkábban is fordul elő. A betegnek csak a kávé élvezetéről kell lemondania és a kávé mérgezés tünete: is gyorsan eltűnnek
— Hamis dollárok forgalomban. Ugy látszik, hogy nemcsak 100 dolláros bankjegyeket hamisítanak éc hoznak forgalomba, hinem kisebb címletű dollárjegyeket l». A Magyar Amerikai B«nk Tőköly u. 28 alatti fiókjában Horváth Imre földműves 20 dolláros bankjegyek kért magyar pénzre átváltani. A bankjegyről megállapították, hogy hamlaltvány. A földművest bekísérték a kapitányságra, hol előadta, hog7 a dollárokat édesapja küldi Amerikából és azt 20 dolláros bankjegyekben Is kapta ét a Szombathelyi Takarékpénztár
utján vette fel. Horvátot » nyomozás érdekében őrizetbe vették.
— A azovjét által letartóztatott lengyel delegátus. Szentpétervárt a vegyes bizottságban levő lengyel delogácló azakértőjét Sochínlavltz egyetemi tanárt és Stanlsofskv delegációi tisztviselőt letartóztatták. A külügyminisztérium erélyesen követelte a szovjett kor-mány varsói képviselőjétől a letartóztattak mielőbbi szabsdlábra he-lyezését.
— Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schw\'acz Dezső cégnél, FŐ-Ul I.
— Városkőzi sport mérkő-zéa. Nagykanizsa spo\'l egyesületei érintkezésbe léptek Zslaegerszag aport egyesületeivel egy városkösl mérkőzés magtartáaa érdakébeu. A mérkőzés vaaárnap lesz Zalaegerszegen. •
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4. 5, 6. 8, 10 éa •zővőcírna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó éa vörösfejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárában Nagykanlxaán.
— Újfajta delejtQ a repülőgépek azámára. Dr. Theodor Rosenbaum berlini orvos huiz évi kísérletezés után tökélatealtett agy uj mágneaea iránytűt, amelynek seg: ságével a repülőgépek pontosan tájékoiódnl tudnak akkor ii, ha felhők takarják el a földet és a horizontot. A feltaláló gyrorector nak nevazi készülékét. Az első repülőgépet, amelyet felszereltek vele, Berlinből Dessauba küldték és a gép egy óra alatt olyan pontossággal érkezett n cg a kijelölt hely fölé, hogy azonnal leszállhatott, jóllehet a pilóta — saját bevallása szerint — a készülék szo-katlansága miatt feszélyezve érezte magát.
— Paatell aoknl 6500 K. Musslin harisnya 8000 K, amíg ■ kéazlet tart. Fillpp kötöttáru gyára Szombathely, Széli Kálmán-utcs 6.
— Lópokrécok Ugclsőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak réazéra gyári árakl
— A aomogyazobi terméat elverte a jég. Kaposvárról jelenlik : Somogyazob községet ezldelg tnég megkímélték az elemi ciapá-io«, ugf, hogy a gazdák aránylag kedvező termésre számítottak. Most azonban a zivatar elverte a még lábon levő zabot éa tengerit a a mogyorónagyságu jég a szőlőt Is teljesen tönkretette. A tőkék most csupaszon, levél nélkül állanak.
— A vármegyol azámvevő-aég uj fŐnoke. Simicska János
számvevőségi főtanácsos, a zalavár-megyei pén«ügylgazgatóság számvevőségének főnöke megválik állásától, mert magaaabb helyen őt jelölték kl a zalavármegyel azám-vevőség vezetőjévé. Esen alkalomból — értesülésünk szerint — a pénz-ügylgazgatóság tlsztvlsslől bankettet rendeznek tiszteletére, hogy méltó keretben bucsuzhasssnak el tőle.
ROZSÓFÉITtíPSZIIIHll
Uránia. Ma csütörtökön l/,8 és 9 órakor Guy de Maupassant:. Egy asszony vallomása, drámai játék 6 felvonásban Fősicreplő Na thalia Kovanko. A két Pinkerton 2 felvonásos burleszk. Repülő kutya, Fix Fox, Magyar Hiradó. Szombat és v?s*rnap: Angyal és Démon.
Modern hamupipőke-esst...
Losdooban történt, hogy Mabel Keoady evu szegény gyári leány a Hyde-parkban sétálva, egyszerre észrevette, hogy clhtgyott lócán mozdulatlanul fekstik egy öreg ur — csak oJ.szalaJva látta — áju tan. Miss Mabel a legközelebbi ssókőkuthoz szal. dl, bőrkabátját tnegm*ritel<e viszel és fellocsol\'a as öreg urat — hosszai fáradozás után. Koesit hozatott, amelyen as öreg ur kérésére hazáig kisérte. Kényes palota elé írva, as örog ur elbúcsúzott a le»nytól és kérte, látogassa meg másnap. As átnyújtott mvjegyríl meg-tu Jta a leány, hc-í >\' London egy Igen gazdag gyárosán, F. M. bűbe len saglUtt-
Másnap meglátogatta a gyárost, aki jóságiért hálálkodva, meg akarta ajándékozni. A leány as cmbortzeretelrs hivatkozott, nsm ak.it pénzt elfogadni S mgytzerécyen, de sietve már épan távozni akart, amikor csinos fiatalember lépett a szobába : as <>:eg ur fis. akinek annyira megtetszett a leány, hogy h<sa Is kísérte Másnap megvárta a lakása el\'tt s elment vele a gyárig
L\'dwrolt i kezdett otkl. így ment cz húoa-négy n»pon. keresitüt A futai llubel végre kijelentette a leánynak, hogy feleségül akarja >enni. As örog iíubel sam ellenkezett, hogy fia elvegye azt a leányt, aki me» mentette »t ő életét: orvosaitól tu\'.ta <sak meg, hogy"* a segítség akkor késik a Hyde-patkban, megállt volna a szívverése A szegény leány — as uj hamupipőke — ilysnmódon egy hét leforgása aUtt szegény elhagyatottból milliomos ét boldog asszony lett.
KÖZGAZDASÁG.
A népszövetségi kölcadn a kfa-tőkéa i* a kisgazda kezen Ha nagy
neinxotgazdaságl érdekeket és a msjyar kit-tőkés érdekelt Összevetjük, k\'lségtelennek kell tekintenénk a magyarországi és a oér-sz -vetségt kók-soaxész jegyzésénsk sikerét, hiss cz * 10 ynlli" aranykoronát alig meghaladó \'Összeg\' még a mai megcsonkított ál-Upotbin sem teszi nehéz próbára Magyarország közgazdaságát, ljistosra lehet vonni ugyanis, hogy küJoooseo a vldíkl kistőkés és klsgasdakótveség ki fogja venni részét a kuUvnjegyzésből. A msgyaxorssá|;i Uancho 2.3JO.OOJ dollár és egyenként 10, 20, &0, lOo és 200 dolláros címletekre Ugozódik. ils tehát Magyarországon 10 MXK) ember Jegyes egyaoként egy-egy pl. csak dolláros címletet, akkor n mar majdnem teljes egészében lejegyezték a magyar népszövetségi kölcsönt, lliszon .i fennmaradó :o1.r00 dol Űrt nagyobb tételekben kétségtelenül koonyeo la fogjik Jegyezni Eg\\- darab 20 dolláros címlet Sl-ss kibocsátási átfolyáson mintegy l.j00,00:> paplrkoronának felel meg, ami vi-szont 3 és fél métermázsa buza értékot képvisel. Pedig 3 és fél métermázsa búzát még as idol aránylag gyenge termés mellett is aieden vagyonosabb klsgazd* kónayen tőkésíthet.
Annak, hogy a külföldi kolcsün aránylag kit címletekre oszlik, inogván az a nagy •lőnyo, hogy a legszélesebb néyrét»gek részvételét lehetővé teszi a jegyzésnél? Eredményében tehát elő fogja segiteni azt as egészséges folyamatot, amely nagyon Is szükséges a bankok nagyramStt hatalmának c len-súlyozására. Hízunk benne, hogy a népszövetségi kolciün masyarországl részének majoritása ez alkalommal magyar dolgozó ke-ickbon marad.
Tizenhét borvidékre osztották az omzág bortermő vidékét. Az uj bortörvény szerint bort csak arca a borvidékre otaló elnevezéssel és megjelöléssel szabad forgalomba hozni, amely valóságos származásának megfelel A tótvény rendelkezései szerint senki som köteles ugyan ii bort a borvidék megnovozésévol forgalomba hozni, hinom általános elnevezéseket Imzni\'hat, mint péJdiul fehér bor, asztali bor. pec^enya bor, vörös bor. Ha azonban a bot szirma-zásat fel akarja tüntetni, akkor csakis olyao elnevezést szabad használóin, amely tényífg megtold a bor száxmszisának. Az ország
1924- augusztua 12. 7.ALAI KÖZLÖNY
1924. augusztus 7.
bortermő vidékeit a földmivelésűgyi miriixter 17 borvidékre oszlottá s eiek • következik : 1. Scprcni l-otvidtk. 2 Xeszmelyi borvidék. «. Pud«*M> hegyi borvidék. 4 Móii torvidék.. 5. Somly. i borvidék, t>. Bp\'atonmelléki bor. vidfk. 7 Kecskeméti borvidék. 8 Somogy-zeUi toívldfk. ". Sxekjz-rdi borvidék 10. Villinypécti borvidék II. Pest-nógr>di borvidék I?. Gyöngyös-vi*ontai borvidék 13. Egri tojvidék. 14. .Miskolc abonyi borvidék, ti. Tokfj hegynljai borvidék. NJ Atfi>!di botvidék. 17. Nyírségi borvidék.
A bo:vidékbe vn!ó beosztás n hegyi botok védelmit »zoigáIja. Az olíOldi lorv.dck ki-vétőével n többi borvidék fóJdrajsi területén terme\'.t \'dokit c»«k abban n« esetien iza-bed ai Illeti b\'rvidék megjelölésével forgalomba hoz. i, hn azok hegyi szőlőkben teí-inettek A »ik ur-Jetekeu, vagy keitt «-xől\'k-ben termelt borokat ellenben 1 őrvidéki meg. jel\'ilés nélkül, legfeljebb izon kimég n;eg-jelölésével jz»b*d íoignlomb* hozni, amelynek határaiban termettek -- A borvidéki beosztásban a tövényhstósági JORg.l felruházott és rendezett tanácsú varos<k xbban a területben fogln!tatn»k, nmolybo földrajzilag tartoznak.
a irdzsce wa.
{Saját tu.lAsttnek lelefonjeleotétH
Az a hocszirányzst, melynek r. tegnapi tő« adéu UítUtaxot\', hogy végr.i.k.dt, Dl. tovább foljtutó
doll. Zírlaikor mintegy 4% na ír javulia mu.tloiott .tegnapi utó tőnde ll folyamával elemben. Mar a megnyllí. barátiígoa vol: éa a bíc.l öartöniő jelentéseire fokozódott javu á. állo-t be, mely a tóndeldő végéig eltartott él az árfolyamot az ös.ies értékekben a legmigaa.bb nívón zárullak. Zár latkor az üzletmenet élénk Irányzat
■ zilird. Koiztpénz 0.25—0 501/..
Utótőzsde. Hangulat barátaá-goi. Egyel értékek retllzálésára árnyalati vlisrueiéaek állottak be.
Kereskedelmi Bank 1310, Na.lel 2450, Lev.nte 242, Cukoripar 2725, Georgia 459, Hegyver 1505, Gioz Danubius 3160, M.gy.r Hlt.l 589, Nova 164. Leizámitoló 83 5, O.z-trák Hlt.l 196-5, S.lgó 590, Hi.al Bank 162, Rima 128, An«ol Ma gyár 48, Kőszén 3300, Siáazvárl 480, Kobó 475, Urlkányl 1020, Pesti Hazai 3800.
Esti magánforgalom. — Az Irányzst továbbrs I. szilárd. Árfolyamok a dé utáni nívón mozogtak. Magyar Hitel 600—5, Kereakadelml 1335-40, Georgia 495—97, Nova 166—7, L-.zámitoló 85, Kőazíu 3325-30, Pesti Hazai 3825-50, Gmz Danubius 3225, Villamos 1540, O.ztrák Hlt.l 200.
Tarmánytőssde. Bura tlszavi dékl 76 kg-oa uj 387.500-392.500, 78 kg. os uj 397.500—402 500, egyéb-vidéki 76 kg oa uj 385.000—390.000, 78 kg-os uj 395.000- 400.000, rozs 340.000-342.500, zsb ó 395 000— 400.500, zsb uj 360.000—370.000, tengeri 370.000—380.000. korpa 260.000—265.000, repce 580.000—
600.000 koroos.
A mai terménytőzsde tisztáo a tengerentúli piac hatása alatt állott. Az amerikai buza 3 centes eséie trnyki.ágot váltott ki. Buzs 7500, rqi. 2500 koronával olcsóbbodott.
Sertésvásiir. Felhajtottak 1140, eladatlanul visszamaradt 780. A vásár kö.epn volt. I. r. 27C00-28500. Közepe. 26000—27500. Könnyű 25500—260^0. Sralonnés fél.e.té. 31000—32C00. Lehúzott hui 290C0 -30000 Sízott azalonns 320G0--33000. Szalonna--. Z.lr 34000.
A budapesti tőzide záró árfolyamai.
A budapesti lOa.d. dítulír. 1 6,.l a»r6*rlot,.m»l a kSv.tk.aOk >
| „,, Hí0 IS!,\'*
íis1""\' bar- r,
Aa. ím. ni "s""". •»• KJ?
j,in 1® | OIwummwh
Wiikeiti
13} | Kíiuil i"jo | Dllln.ll
r..,.
Uicí
cicis
li. Aitrir FOldliiitUi. i
H«v. ni, ]. U. Ilursiria loC..:« j M.-Cttb I; »it PwK.lr^l Ktr. Hitel M>X;i<-N«rr.«i Kii;. JtUSIüí
Mtrktr l
Kcreik. U. 11
tlp«lT»fo«t
Fóviroal XSL-tnyil Iái
>:iír-Ki"
iaanoela X> PAttia
Bíjdipcitl IMktttntm
Giatlla
Huntfírla Király makim Viktória Tr. banobta
fíiiill ii*3
5«t 1 SilntM
i6 ! Keí>9 O.J5 IllViO !<<!•
M»Sy. !»PB : Alt K\' hM
i M6ri uto ; N««tJton>l - SIJQIcoMI : ■ t ; U|i»n
1 Ciere\'t t<(.
A*«tii«un
FíiB^Vio
GlcVi.
Hs\'lll
S>ri>tiiCiitirn
CjttcCxta WodiiDW
Itrúdl wiz-I Keíí.g | t-\'lUijr ! Guí. Oi:tr | fltila *»•
lí\'xr
j Kl-n.
K\'.-.hr I\'.lM
Sí&Hck
Seiwüo

OaWorsr^ra
Uíletilt-r J I llofv*t,rjk CoK.»ir>r »-Oturrii 4
: Meito. ~.t. i
Gíp «i ti Gyiríj Jlvíbcrt | K....U
I Ktulias I KOfcoi
t.inj
Cc>|TÍ0(éT
Hont U Kmat:et|«f
- | Ot» 14 | Ktil\'ánjit
iCo SlUvOoli
j.jO , llük
leo Nntct
ij.jo Vik. tulOf
113 /li<.Ul
ICO Zeotii
Ktt.í.l ie-7J I Aírti
| Ét.
J.it lní Vmm vl Alt. fás
Olajok
0!»)lf«
Uuoil {■«< >
j.j KJvíroil iéf 4t>
jtl KUlt»*«r — ijo , PoljiH i—
\' Pia. i6r —
— I BirAil \' i Kt<l|trfth -
S6.J0 8t»«TÍO>rl4l IU
160 I T«m«il II. !«>
— 1 GiChwlCit i}C
— I XfSMS HU! s<
— Si«0k«c«s —
i«* Hx&llOdSk
] ll-jr.ftlrla
i G>>,,-nM4 Síjví-Xitfl | W. Textil ; üoiit«te«
I OjTfí\'tutlI i JnonJ
I K!*la I XV-ltlí ; T6i6k
l Mm. —
1 Rc-fll llill So.iitiir ÍL.iaa
^oróhlrdetésak
. urleiiltdnZ) etiejtre
itrvt«ry-Ll ij. Hcijoi.
s kcrtiit i*r» JvUnjci
megérkeztek a legújabb
öszb diwat
lapok nagy udlasztékban. Kaphatói?
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
mril
KifUji\'.MÓ VliM t0«. uecí B(»u«l Cwvln Mm Papit
H»o«»lf"
S(»rlilrn OntfS-«i5
Tunjt H?til VttktbnMok
Ojift bit
R dívlzi-kfizpont hivatalos Arlolyafnat
Valuták
Dovtsfck
kotel foot »l(X».»«GOrtO Amnatíim »55)ü.j:ilO
Ckí koroo "HU)? Bel<ri3 9«l-«JO
D.ÍÍI Cikatoat 341*145
t-e-Míi í/i-í nal |S«)-)!S>
Kiaoda tr 4»1? 4it? llllOIS&iO
Ut Jts-JZJ Krianliota 10710-1077)
UT. »»« 1«» I^OvOO J4}0«0-Ji?0t0
Un »«>> Milano HCÍJ4IJ
Dia kor. II4IO-UKO Niwjrot.
Omi. i« 100-10-ieg !o Pirii 4S)7-4t«7
STtict liaa i«t8i-u(jo Práfi H7JI4ÍO
Hollaodl ll Si«n. !»>>!»
I5»U. Itlü »8tj-j!6j StocZboln it6jo-so;to
SyW kot. lí JÍ5-1C j9o Bfci top-io-ioí-ío
Netríí kot lejio-tcjoo Züricb l4j9j-»4660
A magyar korona külföldi
Bécs . Berlin . Prága .
hivatalos jexyxéa«l >
Deviza Valuta
IH»P ma lt«t>i» B
. . . . 0176180 3J7519175
— | 3330 5330 5410 . 4J0 (<2750 42750 | 44\'. 6) Sewyorkban 13 Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyama x Esüst egykoronás 5503, forintos 14.800, ötkoronás 2b,3\'J-i\\ arany tizkoronás 160.000, husskoronás 320.000, sz\'nezüst 1360, színarany 40.5C0, platina 210.000.
Folalós szerkeszti: s főszerkesztő Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés RT. Nagykanlzaa
Zürichi zárlat i
Párls 2006-00, London 23C0 00, Newyotk 630\'/. Brussel2ö60, MaiUnd 2335 CO, Holland 2(6 \'í\'-j, Berlin S27 00, Wien74\'Solt»39 \'76, Prága 150500, Badapeit 69-00, Bukarest 235\'CO, belgzítd 646, Varsó 106 6U.
Tisitele lel van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy Üzletemet
megnagyobbítom
és Caengary-ut 1. alól augusztus 1-én
Fő-ut 13. szám alá
ti Bogar.rlodar palotába helyezem.
Totjosen u] és modern berendezés s a legnagyobb igényeket is kielégíthetem.
I\'olR»ri munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmol készítem.
Kérem a nagyérdemű közönség beejes pártfogását továbbra is
FURMEN IMRE
Csengeryut 1.
Nagyven clpéss és csizmadia munkás vegyes és Itaom munkára
sugusslus elsejére felvétetik. __


Minthogy o másréi évig tartó behozalsli lllslom — mely idő alsü klllfö\'di légstesrgyárl kokszot Msgyarországbs behozni nem lehelet! — megszűnt, azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy a hosszú évek alatt legjobbnak beváll
WIEN!
LÉGSZESZGYÁRI KOKSZOT
megint behozhatjuk és azt a nagyérdemű közönségnek a legi.il-lányosabb Áron bocsátjuk rendelkezésére. A ZENTRAL\'EUROPAISCHE LttNOKRBANK
mint a wieol légszeszgyár kizárólagos elárusítójának dunántuli képviselete:
WEISS SÁMUEL anyar"«Wtcrc»ked«
SZOMBATHELY
Telefon: 121., 315. is 248.


REPCE
e\'ső utántermÓ8 6a nemesített németországi
ŐSZIÁRPA
c\'aű utántermés, kapható a
Nagyrécsei Uradalomnál.
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
K©z5n«Es?-istc53 17. szám alatt.
meglepő olcsó áron uösárolhatnok o
££
Uásznakat, chiffonokat, kanqudsznakat É5 ingzefiireket — -
ERZSÉBET-TÉR 20.
Telefon: 332. siárn.
Nvomatutt a Kiinyi Nyomdaipar es Könyvkereskedés K. T.-nftl, Nafivtsnizsan. (Nyűrr.diivízctó: Uleo^eck Köroly).
Megegyezi* a Dawes-terve-zetben előirt ellenőrzés kér déaében
London, augusztus 7. A 14 ea tanács űlásén több kérdést kielégítő eredménnyel rendeztek. A tanács este s/47 érakor értekezletet tartott, melyet holnap folytatnak és megvitatják a azakértőblxottaág jelentését.
London, augusztus 7. A Daily Chroníque diplomáciai tudéiltója ugy válakedlk, hogy a konferencia legjobb esetben is eltart a jövő szer dóig vagy csütörtökig, A német válasz éa kiaérő jegyzék nagy jelentőségű, békülékeny kijclentéieket tartalmaz.
London, augusztus 7. A Daily Telegraph jelentése szerint a neme tek és szövetségesek vegyes biiott sága a Daxoes tei vtzelben előirt el lenörzés tekintetében megegyezésre jutott.
London, augusztus 7. A Daily Telegraph a tegnspl tárgyalásokról a következőket írja: Kedden este Marx és Stresemann meglátó gatták Macdonaldot és megbeszélték a konferencia további menetének kérdéseit. A déli ülésen Herriot azt kívánta, hogy a 14 es tanács az emlékiratok valamennyi kérdését magának tartsa fenn. Több delegátus a javaslat ellen nyilatkozott. Mikor aa egyik delegátus magáévá tette a németek javaslatát, Herriot visszalépéssel fenyegetőzött. A német delegáció kijelentette, hogy teljes erejével támogatja Mac donaldot éa az ügyek gyora lebo-nyolltáaát klváaja.
London, augusztus 7. A 14 ei tanáci tegnap délután elfogadta a jogi bizottság jelentését. A két bizottság, mely a német jegyzőkönyvek bírálatával foglalkozott, szintén üiást tartott.
London, augusztus 7. Nolliet tábornok Macdonalddal folytatott megbeszélései alkalmával kijelentette, hogy Franciaország csak ugy járul hozzá a Ruhr vidék katonoi kiürítéséhez, ha Németország meg mutatja, hogy a vcrsailleú békeszerződésben és a Dawes tervezetben Jogialt kötelezettségeit hajszál pon tossággal teljesiti.
London, augusztus 7- Marx és Stresemann délután fél 4 órakor udvarlaaiágl látogatóit tettük a francia miniszterelnöknél szállásán. A látogatáit később Herriot vlszo nozta.
Zadravecz püspök Itthon
Budapest, augusztus 7. Zadravecz litván tábori pűipök négy hónspl távollét után most téit Budipestrj. Tegnap délben ment be először hivatali helyiségébe, a honvédelmi minisztériumba.
Az angol-orosz azerződéa t .mindent adni aemmlt kapni"
London, augusztus 1. Macdonald kijelentette ax alsóházban, hogy minden azándéka a azovjet kormánnyal kötött megállapodást azonnal aláírni. Az alsóház szeptember 30 lg elnapolta migát. A felsőházban lord Curson kijelentette, hogy az angol-orosx szerződés lényege : „mindent adni, semmit kapni*1.
London, auausztus 7. Az angol oroiz szerz^Pbt holnap dé\'előtt írják alá. Nagybritánnia képviselői Macdonald és Ponsonby, orosz részről Rakovszky és Jofje. A azknpatina ülése Belgrád, auguiztus 7. A szkup stlna ülését délelőtt 9 órakor nyl totta meg Jovanovics. Az ellenzék első szónoka a Pribicievlcs p rli Grisogono volt igazságügyminiszter volt, aki viharos jelenetek közt bírálta a kormány nyilatkozatot. A délutáni ülésen szociáldemokrata szónok beszélt. A legközelebbi Üléa holnap délelőtt lesx.
De Rlvera lemondása Paris, augusztus 7. Spanyolországból egyre érkeznek Izgalmai jelentések Primo de Rlvera spanyol miniszterelnök lemondásáról. E hét végén ax llletékea tényezők tanácskozni fognak és ugy hírlik, hogy a lemondás ■ tanácskozás után történik meg. A Journal értesülése szerint a spanyol katonai diktatúra által elnyomott pártok vezérei a Madridba való vissxatérésre készülődnek.
Szovjetcsapat megszállott
egy lengyel falat Varsó, augusztus 7. Stolbec ha tárállomásnál egy nagyobb orosz katoaal csapat teljes fegyverzetben átvonult a határon és megtámadta
■ határőröket. Ax őraég, amely nem számított ilyen erős tárna dáira, kénytelen volt vlaaxavonulnl
■ igy a vöröa katonák ellenállás nélkül megszállották a községet. Három óráig tartott a megazállás éa ezalatt az oroszok megöltek tlz polgári személyt és kilenc rendőrt, azután teljesen kifosztották a posta, R bank és a pályaudvar pénztárát. A határőrök és a községből elmenekült Irkosok a legközelebbi városból, Cbordeából kértek segltsé gtt, ahonnan agy zászlóalj uláuui vonult ki ax oroszok ellen. Ezután formálii ütközet fejlődött ki, melynek során számos icbesülés történt. A vöröiök azú Ián ■ lulcrS .16! II hálríll.k . köoíjbSt.
OatromáUnpot Scóffábnu Mim, «ujui>tui 7. A M.lln bel-
jriidl jelentí.c szeiint Si<5f!áb«n kihirdették iz ostromall.potot éi kéucnlélbe helyeztek a helfőní-jel. A Zmkov kormány megiojot\'.
A városok
Nagykanizsa, auguiztus 7
Módunkban áll a be\'ügyminlsz-teri rendeletet a vároiok szanálá sáról ismertetni, mely nemsokára megjelenik, amivel kazdetét veszi az elrendelt Intézkedések végrehaj tásának sorozata. A rendelet főbb pontjai a következők :
A vároaok pénzügyi egyensúlya
A rendelet az államháztartáa egyensúlyinak helyreállítása mellett főfoatosságunak tartja a vároiok pénzügyi egyensúlyának helyreállításét. A varosok saját jövedelmei, valamint az átengedett jövedelmek, a pótadók éa a vároaok azámára lehetővé tett külön adók oly mérvűek a rendelet szerint, melyek mellett a városok képesek kladáaai-kat fedezni.
A közigazgatási eljárás egyszerűsítése
A belűgymlnlizter a rendeletben rámutat azon helyekre, ahol éa ahogy az egyaxerüiitéaek történhetnek.
1- Üiyoaztályok öaszevonása.
2 A kezelési eljárásban, az ügyintézésnél, tárgyalásoknál, ügyvitel nél a felesleges írásbeli munkálatok megszűntetése.
3. A különböző albizottaágl tárgyalást igénybevevő ügyeknek egyesitett albizottságban való tárgyalása.
4. Azon ügyek polgármesteri hatáskörbe utaláaa, melyek a törvény szerint nem tartoznak a tanáct elé. Ezzel együtt gazdaaági éa pénzügyi vonatkozásban bizonyos értékhatárig általános felhatalmazáa adása utalványozás tekintetében.
5. Feltétlenül nem szükséges hivatalok, intézmények, közigazgatási azervsk megaxöntetéae.
A tett intézkedéaekről éa azok várható eredményéről tehát ax autó* nom hatáskörben Intézett egyszerűsítésről két hónapoa belül jelentést kell tenni a miniszternek.
A létszámcsökkentés
A városok szanálásáról szóló kiadandó rendelet elfogsdja a mult évben elrendelt és végreh»jtott létszámcsökkentéskor majdnem minden vároa által hangoztatott azon elvet, hogy mlg az ország területének egyharmadát elvesztette, addig a vároaok nem csonkultak meg, aőt tennivalójuk meggyarapodott. Ezért a miniszter az uj lé\'.szám-apasztás mérvét nem kívánja sem számszerűleg, sem százalékszerücn előre megállapítani.
H\'j\'andó a minlizter egyelőre eltekinteni a létszámcsökkentéstől azokban az ágazatokban, ahol a teendők sokaaág* mellőzendővé
szanálása
teazl a létazámetökkentés azonnali végrehajtását. Ilyen ágak az adóhivatal, azámvevőaég, ahol a létszámcsökkentést cssk akkor kell msjd végrehajtani, mikor a munka apadiae, az adórendazer és kexeléa tervbevatt egyszerűsítésének keress-tülvltelével megtörténik.
A tisztviselők Illetményei A kiadandó rendeletnek a vároal tisztviselők illetményeire vonatkozó része a városok kongreaszusáa a legnagyobb vitát váltotta ki s ez-Irányban még váltoxtatáat la kérnek a minliztertől-
A rendelettervezet axerint ugyanta városi tiaxtvlaelőnek éa egyéb alkalmazottnak nem lehet aem több, sem ktveaebb Illetménye, mint a megfelelő fizetési oixtályban, illetőleg megfelelő működési körben szolgáló állsonl tisztviselőknek vagy egyéb alkalmazottaknak. Ex vonatkozik nemcsak a tényleges szolgálatot teljesítők Illetményeire, de vonatkozik a kiküldetési Illetményekre is és a nyugalomba helyezettek, özvegyek éa árvák ellátási dijaira Is.
A kongrssszus arra való tekintettel, hogy több városban ax Illet- . mények eddig msgssabbak voltak, a tarvezet olyan irányú megváltox-tatását kéri, hogy ax eddig élvezett esetleges több fizetés továbbra la érvényben maradhasson s a miniszter ext a kikötést Is csak a szanálási Idő befejeztélg tartsa fenn.
A költségvetés Egyik leglényegesebb rendelkezése ■ tervezetnek a költségvetésre vonatkozik. Kimondja a rendelet, hogy ■ vároa éa a tulajdonába* vagy kezelésében levő alspok áa vállalatok költaégvetéiét aranykoronában kell megállapítani.
A költségvetésben megállapított aranykorona és pspirkorona értékviszonyát a mindenkori pénzügyminiszteri rendelet szabályozza.
Ax aranykorona költségvetést minden városnak már 1924-ra el kell készíteni. Arok ■ városok, melyek már elkésxltették, letárgyalták a költségvetést, ujabb költségvetést fognak — aranyalapon — készíteni. Az aranykoronáé költiégvetést még e hó végéig meg kell állapítani a ax Illetékes felsőbb hatóaág^iox jóváhagyás végett felterjeaxteJnl.
A folyó évi költségvetésbe fel kell venni az előző évekből származó, esetleg fedezettel nem bíró hiányokat, kl nem egyenlített ösz-szes tartozásokat, hogy axok rendezése érdekében a szükséges intézkedések megtehetők legyenek.
A vároal Jövedelmek A rendelet 6. paragrafuia a városok jövedelmét ilfetőleglotézkedik.
Nagykanizsa, 1924. augusztus 8 Péntek
POLITIKAI NAPILAP
mmmmmmm
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
63. évfolyam. 181. uzám
8ierkc**(6i<K tf» kiadóhivatal Fő-ut 0. Interurbán-Telelőn IS., nyomda 117. tz.
ZALA! KÖZLÖNY
1924. auguixtui 8.
A községi pótadó alapja a földadó, házadó, a társulati adó, valamint az igazgatósági, felügyelőbl zottsági és a választmányi tagok javadalmazása után kivetendő kö-lÖn adó. Az általános kereseti adó, mivel az teljesen városi jövedelem, egyáltalában nem pótlékolható.
A községi pótadóra vonatkozóan a rendelet megszorítást is tartal maz. Lnnek mérteke ugyanis az adó alapok .50 százalékát meg nem ha ladhatja.
A kereseti adóban a városok javára megnyílt bevételi forrást a városoknak föltétlenül igénybe kell venni, még pedig ugy, hogy a költségvetés megállapításával egyidejűleg meghatározandó szükségletnek megfelelően 5 százalékig felsőbb engedély kikérése nélkül ki-vethető.
A költségvetéstől nem sxabad eltérni
A köllségvetésben felvett össze-
geket csak az ott megjelölt célokra lehet fordítani. Átruházási jog csak a költségvetés jóváhagyására jogosult hatóság külön engedélye mellett gyakorolhstó. Ezért az utalvá nyozó hatóság — polgármester, tanács éi a főszámvevő személyesen — felelői.
A rendelet egy nagyon idejéo való rendelkezést is tartalma?, amikor utasítja a városokat, hogy azokat az alapokat, letéteket, melyek valutánk leromlása következtében tőkéjüket elvesztették a Igy rendeltetés! céljuknak ugy sem tudnak megfelelni, meg kell szüntetni és ha lehet, egy alapba, Illetőleg kezelési ágba kell összeolvasztani.
Városi üzemek
Kitér a rendelet a városi üzemekre és vállalatokra is. Ereknek fenntartási költségeiket önmaguknak keli fedeznlÖk s gondoskodni kell, hogy a kellő jövedelmezősége a vállalkozásoknak meglegyen.
A pénzügyminisztérium kiküldöttje felülvizsgálja a kanizsai iparosok forgalmiadó-kivetését
Nagykanizsa, augusztus 7
Részletesen megírtuk annak Idején a nagykanizsai Iparos társed t-íomnak a forgalmiadó átalányok kivetése körül felderült panaszait. Megírtuk akkor, hogy az ipartestület kérvénnyel fordu\'t városuak nemzetgyűlési képviselője, Kállay Tibor dr. utján báró Korányi Fri gyes pénzügyminiszterhez.
A kei vény ben kérték, hogy a minisztérium vegye revízió alá a forgalmiadó kix>eléseket és orvosolj s az iparoiságnak a velük való bánásmód terén ért sérelmeit. Kérték, hogy mindezek elintézéséig is engedje meg a minisztérium a for-galmladónak blokk rendszer vagy •setről esetre való bejegyzés alapján való fizetését.
A minisztériumtól eddig nem érkezett válasz erre vonatkozólrg. Kállay Tibor dr. azonban levelet küldött a napokban az Ipartestület elnökségéhez, melyben tudatja,hog y a kérvényt pártolólag terjesztette be a pénzügyminisztérium Illetékes osztályában és különös figyelmükbe ajánlotta a msgállapltandó sérelmek méltányos orvoslását. A képviselő
azt Írja, hogy ígéretet kapott a kérdés mielőbbi tisztázására — a pénzügyminisztérium a közeljövőben revizort fog kiküldeni Nagykanizsára aki megvizsgálja a sérelmeket és in tézkednifog azok orvoslását illetőleg.
Az Ipartestület most uj kérvényt intéz Kállay utján a pénzügyminiszterhez. A forgalmiadé átalányokat ugyanis teljes összegükben havonként előre kell befizetni. At Iparosok, kiknek legnagyobb része mir-már ereje-szakadtán küzd a mai üzleti psngás áldatlan viszonyaival, — akik a kormánytól soha segélyt nem kaplak, nem tudják, milyen törvényes alapon követelik tőlük, hogy milliárdokat előlegezzenek az államnak, mikor azt sem tudják, melyik nap kell becsukniuk mühe lyeiket
Tegnap este a cipész és lábbeli-készítők, valamint a nőiszabók szak osztályának gyűlésén Is a legmosz-szebbmenő tiltakozás hangján be azéltek erről és ciak az a remény nyugtatja meg az egyébként Is túlterhelt össziparosságot, hogy Kállay közbenjárásával bizton várják ügyük kedvező elintézését.
fl jövőhéten kezdik építeni a husárusitd-pavillont
Nagykanizsa, .-jgu.itui 7
(S.Jít IniMlWUW A mgykaplzssl Ipartestület hus-Ip.ro. siakoSitálya P\'ágcr Fenne elnöklétével tsrtolt gyűlésén elfő gadta a* huVá/u.ltó p.Villonoknak • véről állal elké.iltelt terveli é. egyhsngu hstáro.atot hoit.k, hogy
■ pavlllon épilélél a jövő hét vala-melyik n.pjén megkezdik. Az uj hutciarnok előreláthatólag harmloc munkanap alatt elkéezül. A munkálatokkal a Váro.épllő Résivény-társsságot bliták meg. Az érdekelt hu.lparoiok az épltkeiíi kölnijeire önzésen 50 millió korona előleget fizettek fabinyi alelnök kezéhez.
A pavlllon 23 \'fülkéből fog állani. Elek körül 4 nagyobb, 2 köiepea ét a többi kisebb, egyforma nagy
■ águ. Az egéaz épület a közejéz-ségügy követelményeinek szemmel-tartásával, könnyen tisitántsi Iható, moshstó falakkal éi padozattal épül s a tervek Szerint külsőleg Is >zép épülettel fog gazdagodni 0 város. A megmaradt sor husosbó-dét tegnap máris áttelepítenék a piacnak a törvéoyazék előtti sétány felé eső végébe, a fiakker standnsk h ssjtnáj^aio^^lá^^^^^
— Magyar bírók aoraa n megszállott Erdélyben. Brassó
ból jelantik: A .Monitorul Oíiclál" ide érkezett száma királyi rendeletet köröl, amely az o\'áh Igaiság-ügyminlsiter c lenjegyié.ével hu szonegy magyar bírót foait meg állásától az egységesítési törvényre való hivatkozással. A rendelet a kSvetkező bírákra vonatkozik : Kis, Jenő (Brassó), Némethi Jóisef (Erzsébetváros), Virányi Lajos (Nsgy várad), Kovács Miklós (Zilah), Gergely Orldutr (Lugoi), Guggeo-barger Julián (Temesvár), Kostta Gábor (Segesvár), Mózes Píl (Tords) Gublcs Adám, Petróciy Zoltán, Jskovlcs Zoltán, Várady Imre, Tátray Kálmán, Tóth Béla (mind annyian a nagyváradi törvényszéknél), Siéles Gyula, K\'emsnn István (Lúgos), Blunyojhy Síuoyoghy Acd rás (Temesvár), Szabi litván, Mészáros Diniéi (Arad), Nsgy Kálmán (Scékelyudvarbely).
hírek.
Római katholikus: Cirjék véíUuu Protestáns: László, tsrae\'siu: Ab hó $
.Meteorológiát Intézet jelentés* szerint meleg száraz, később zivatarra hajló IJ5 várható hSsulye-désseL
— Orvoal kinevezés, Früh-wahl István dr. letenyei körorvost tb. járási orvossá nevezték kl.
— FUlachaer Miksa temetése. Óriási köiönség jelenlétében temették el tegnap délután az iir. temető halottasházából Fleischnet Mlkaát, a szeszgyár érdemes igazgatóját. Ott láttuk a kanizsai kereskedelmi élet kiválóságait, akik mind e!jö\';tek a kegyelet cdóját leróni. A temetési szertartást dr. Schwartz Benjámin Bud>p»t VII. kerületi főrabbi és Abramovics főkántor végeztéit.
— Katolikus Tn ni tó egyesületek Igazgatósági ülése. A Katolikus Tanítóegyesületek Országos Szövetségének Igazgatósága augusztus 12 én Bsiatonlellén üléat tart a tanítók üdülőházában.
— Nincsenek megelégedve ■ kanlxanl kóményaoprők. A Kéményseprők O szágos Sővelsé-gének nagykanitsal fiókja bead-vánnyal fordult a városi tanácshoz és a kéményseprési díjszabás ujabb megálhpitását kirí.
— Csak októberben kapnak a leventék külön sport teret. A gazdasági hivatal jelenléte szerint a testnevelés céljait szolgáló játscótér, amit a város c Teleky ut végén biztosított a leventéknek, csak a gazdasági év végén, októberben lest elfoglalható, mert jelenleg gazdasági müvelés alatt áll.
— Választmányi ülés az Irodalmi Körben. Á nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör Igazgatótanácsa ma este 6 órakor a városházán ülést tart, melyre a választmány, továbbá az Irodalmi és a művészeti szakbizottság tagjait tisztelettel meghívja az elnökség.
— Testnevelési bizottsági ülés. Nagykanizsa város testnevelési bizottsága ma délben a város-hálán ülést tart.
— Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás SchwJacz D=zsö cégnél, Fó-Ul 1
Gondolatok a sajtdrúl
Irta: .Molnár P. Arkangyal teo!o$ tanár i6>í^"kiJzlemény)
A sajtó nagyhatalom. Mikor a sajtóról értekezve megteszem első megállspitásomai, nem gyártok frázist. A sajtó ma tényleg nagyhatalom nemcsak azért, mert többek közt maga Napoleon is annak nevezte, hanem főkép azért, mert kimeríti, födi azt a Jogaimat, mit a „nagyhatalom* szóval szoktunk kifejezni. Mit jelent a nemzeiek j életében a nagyhatalmi állás ? Azc, hogy a nagyhatalmi jelleggel biró nemzeteknek tekintélyük, szavuk van a népek sorsát irányító zöldasztalok mellett, hogy róluk nélkülük nem hsrároznak azon erő miatt, melyet azok képviselnek. Nos ily nsgy erőt képvisel, ily befolyást gyakorol a sajtó nemcsak a nemzetek, de az összemberiség életére. A régiek négy világa\'kotó eleme mellett ezt bátran az ötödik elemnek nevezhetnénk. Ma újság, könyvek nélkül nemcsak társadalmi osztályok, de egyének sem élhetnek. Olvas az utctseorő.
hordár, fiakkeros, munkás, iparos, kereskedő, polgári és intelligens elem egyaránt akár kíváncsiságból, szóra-kozásból, időtöltésből, tanulmány-szomjból vagy pedig szükségből és érdekből.
Baj ez ? Dehogy. Éti eliiélni, kár-hoztami annyit jelentene, mint meg nem érteni az ember kultur törek. vésót, alapjában támadni meg az ember szellemi fejlődésót, ami bűn lenne magával a Teremtővel szemben is, Ki a minden irányban való tökéletesedés eszméjét oltotta értei-mes teremtményeibe.
Mi tehát a baj? Az, hogy a legtöbb ember kritika, ellenőrzés nélkül olvas. Ennek oka a nagy elfoglaltság, kapkodáfvfnellett az, hogy az intelligens elem az újságot holmiféle ebéd utáni csemegének tekinti, akár csak a pipát vagy egy jó szivart. Dihogy is töri ő a fejér, erőlteti meg magát azzal, hogy figyelmes, kritikus szemmel nézze a dolgokat, ceruzát vegyen kezébe és atáhuzogassa, me^kérdőjolezze a téves, hamis kijelentéseket, megállapításokat. Ez már szellemi munka volna, fáradsággal járna; ő pedig
mikor újságot vesz a kezébe szóra-kőzni akar.
Mit mondjak az egysCjrübb polgári elemről? Kőziudoit dolog az, hogy ezek előtt a nyomtatott betű a legtöbbször szent. Ami nyomtatva van az igaz! Sajnos ezt nagyon jól tudják, erre számitanak a bomlasztó szellemű lapok irói is és azért oly merészek, bátrak, ferdítenek, hazudnak, rágalmaznak, gyaláznak. ,Ha az emberek kiolvasnák a művészi gonoszsággal mcgkombinált néhány sorból a tendenciát, nem volna nagy veszély. De legtöbbje nem gondolkodik, megemészti és inflálódik". (J. Butlykay.)
Ez a nagy baf I így lesz a sajtó valóságos bálvány, nagyhatalom, az egyéni, társadalmi, poliiikai élei irányitója, a vallásos és nsmzeli érzések formálója, alakitója, igy te-remt közvéleményt, csinál forradalmakat, háborúkat.
Igazoljuk ezí? Ott van a Francaországot .fenekestül felforgató forradalom. mi készítette azt elő? Az enciklopédisták sajtó, betű hadjárata.
Mi okozza azt, hogy ez az igazán
Ízig-vérig katolikus ország, dacára katolikus voltának mégis szabadkőműves uralom járma alatt görnyed ? Megint csak a sajtó I Halljuk magát Combes minisztert: .Franciaországban ma vagy 38 millió névles ges keresztény él. De csak névlege-. E számnak ma már csak alig egy ötödrésze tart szivében az egyházzal, négy ötödrésze belsőleg teljesen elszakadt tőle. Hogy pedig ezt elértük, uraim, azt mindenekelőtt saj-tónknak köszönhetjük". Cremicux párisi .\\|~| Z, Z. 1842-ben a következő íelhjyAít küldlo az összes pá-holyokba ^-/Testvéreim 1 Tartsátok s népszerűséget és a kitüntető hivatalokat somminek. A sajtón múlik minden. Vegyétek meg a sajtót s ti lesztek a közvélemény s ezzel az egész ország urai". Ugy van I Akié a sajló azé a közvélemény, azé a hatalom.
A sajtó óriási szerepének, nagyhalalmi jellegének igazolására, legyen szabad még egy-két közeli tényre utalnom. Ma már tudott tény, hogy Franciaország a máméi csata után békét akart kötni a németekkel.
1924 augusztus 8.
.5M.AÍ KOZLÖN\'Y
Nagy maradék vásár!
• férfi és női szövetekben
«9en olcsó árakon 9
Kisialudi éj Krausz diiíatnegyáruháza óz aram Kakai-iin; Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
— Kereskedelmi Alkalmazottak nagygylilése. A K-.res kcdclml Alkalmazottak O su\'.gos Siövetaégének halyi csoportja vasárnap d*Wőit nagygyűlést tart, mely" ■ Scövetnég .budapes\'.l ki kü\'döttri fogják ismertetni a kereskedelmi alkalmazottak helyzetét, panaszait és a segítés módozatilt. Ezt megelőzőleg szombaton este a kiküldöttek tiszteletére társas-vscsora lesz.
— 64 éves divatárnház. Singer József éa Társa divatáruháza Nagykanizsa Erzsébet-tér, Kö/ponl izálló épület magbizhiló bevásárlási forrás.
— Lipcsei cserkészek Zalaegerszegen. A napokban 11 llp csel né»et cserkász érkezett Z»la egerszegre, ahol az ottani Csány cs«pat fogadta és vandégelte meg őket. A német cserkészek ezelőtt 24 nappal indultak cl Lipcséből. Sabburgig vonaton utaztak és Onnan gyalogoltak egésren Zalaegerszegig. Unau Kanzthalyre utaztak tovább, ahoanan ciónakon mennek Badac^nyba, m»jd megtekintik Csobáncot, S ilgllgetet, Veszprémet éa Budapestet és Budapestről mennek vlssm gyalog Csehország elkerülésével Lipcsébe.
— Férfi éa női ruhavásznak, angol lüszterek, férfi és női szövetek legelőnyösebb r bevásárlási forráss Singer József és Társa áruháza.
— A Somogy-zolai Lovassport és Lótenyésztő Egyé sUlet köszöuŐ levelet Irt a váróinak a versenyekre adott díj Sért és egyben meghívta 0 várost az Egyesület által rendezett augusdus 27 én Siófokon tartandó kocsiversenyekre.
Mi akadályozta ezt meg ?
Az amerikai bankárok pénze, kik a megvett sajtó utján uj harcikedvre tüzelték a frandákat.
Mi vitte Olaszországot adott szava, szövetséges volla dacára is ellenünk
• a harcba?
A lepénzelt, megfizetett sajtó.
Mi verte kl győztes, vitézül helyi-álló katonáink kezéből a fegyvert ? Az ellenség? Nem, hanem s hazát-Un, bomlasztó sajló izgatása, bz szülte a forradalmat, cz az átkos kommünt. Ezzel különben pünkösdi királyságuk idején büszkén el is dic ckedtek azok a lapok, melyek most minderről mit sem akarnak •tudni. Nem frázis, de tény az, hogy a sajtó tényleg nagyhatalom. \\
Mi következik ebből? Milyen kö élesség háramlik ránk ? Ha érvényt akarunk szerezni, uralomra akarjuk juttatni katolikus világfelfogásunkat. ha meg akarjuk védeni nemzeti hazafias gondolkodásunkat, akkor támogassuk, védjük, larlsuk fenn a nembeli irányú sajtói. (Folyt köv.)
Esküvő, öxv. Gyenes Dersőné született Sallér Lonka és üentz Emil m. klr. vámőr-százados auirusztus 9 én délután fél 6 órakor a fsrenc-rendiek p\'ebánl* templomában tart-jik esküvőjüket.
— A vágóhídi aert éa-azuró tervel. Ismeretes, hogy a városi mérnöki hivatal már elkészítette a közvágóhíd sertéa szúró helyiségének tervelt és költségvetését, amiket jóváhagyás végett felterjcsz-tettek az :>|íspáni hivatalhoz. Az alispán végleges döntéa előtt a terveket és költségvetést kisebb pótlisok megtétele végett vlssza-kü\'dte.
— Regenhardt és Raymann
lendamaaztok, női és férfi zsebkendők, May és Holfeld rumburger vásznak, Ion- éa linóbatlsztok, slfo-nok, slfonbatlsztok mérsékelt áiban Singer dlvatáruházában szerezhetők be.
— Tanitónap az elemi lako-lákban. A kultuszminiszter megengedte, ho?y az 1924-25 Iskolaévben a szeptember közepétől december végéig terjedő idŐ\'oen az ország összes elemi Iskoléjibcn a növendékek éa szülők kö<ött gyűjtést tartsanak az Eötvös alap által fenntartott „Taoltók Ferenc József-Háza" javára. O-t, ahol azt a helyi viszonyok is lehetővé teszik, a gyűjtést más Iskolában is megtartják.
— A magyar korona javu-láaa. A magyar koronát az osztrák korona nívójára akarjik emelni. Az angol font a köaeljövőben eléri az aranyparitást a nemzetközi ér-tékelésbsn, ami maga után vonja a magyar korona javulását Is. Ebben az esetben az aranykorona tényleges siorzószáma körülbelül
14 400 koronáig fog aűlyednl.
— Városi hivatal lett ax anyakönyvvezetőaég. A városok az aliapán utján megkapták a belügyminisztérium rendeletét, mely szériát az anyakőnyvvezetőségek azután a városi közigazgatás kerc tébe tartoznak, Igy azok ösaies költségeit la a városoknak kell viselniük.
— Nagy olcsósági Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszálll-tottrárbsn kaphatók Singer József és Társa dlvatáruházában, Erzsébetién
_ Nyolcvan méteres gyaloghíd éplil Kemeadolláron. Ke-mendolláron sokszor klönt a Zsla a olyan terűletek kerülnek Ilyenkor vi< alá, hogy a gyermekek nem tudnak eljutni Iskolába. A falu most 80 m. hosszú és 75 cm. széles gyaloghldat építtet a veszélyes területen. A költségből a megye 20% o*. Gyűrűs és Vockond községek 5—5% ot viselnek.
^ Schvarcx Dezső cég közli, hogy Iliden színben Ismét raktárra érkeztek : prima mmosegu se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 Wr. prima minőségű muszlin női harisnyák, pírja 36.000 korona.
— Gazdasági ellenőrző szem le Zalaegerazogen. Zalaegerszeg
város mezőgazdasági bizottsága és a váioi gazdasági fölügyelője teg nap ellenőrző szemlét tartott a városi gazdaságban. Megtekintették a cséplést, a majort, néhány tábla szántó^. És.revéteUlkről írásban fognak jelentést tenni.
— A világhírű jó minőségű Siövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 és szövőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó és vöröafejtő kapható Slngor József éa Táraa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Aranykalászt kopott o föld mivclékügyl minlazter. Nigy-otádl Szabó litván földmlvelésügyl miniszter választói mozgalmat indi tottak az irányban, hogy hálájuk jeléül egy arany bu>akalászt adjanak képviselőjüknek. Az arany búzakalász átadása ma történt meg a földmlvelésügyl miniszter hivatalában. Ebből az alkalomból Nagyatádi \' kerületéből egy 200 tagu küldöttség jelent meg a földmlvelés-ügyi miniszter előtt. A küldöttségben a kerület valamennyi községe képviseltette magát. Az aranykalászt a küldöttség vezetője Bárány Sándor főszolgabíró nyújtotta át a földmlvelésügyl miniszternek üdvözlő baszéd kíséretében. Beszéde folyamán bejelentette, hogy Nagyatádi kerületében 16 milliós alapit ványt lett a nagyatádi polgári Iskola négy szr-gényaorsu növen dékének azámára, mely alapítványt a nagyatádi gazdasági Iskola lále-• iléae esetén két réazre osztanak. A földmlvelésügyl miniszter megható azavakban mondott köszönetet a küldöttségnek.
— Szabók részére i Zeug, Doublage, Peru, Kasztor, Rechant és kellékek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa áruházába, Erzaébet-tér.
— Bndapeaten elfogtak egy szökött Internáltat. Tegnap éj-•zaka a Rózsadombon a rendőrőrszem egy szénakazal alatt alvó embert Igazoltatott. Kiderült, hogy az Illető Lichtmann Józaef tÖbbasörösen büntetett előéletű betörő, aki a mult héten azőkÖtt meg a zalaegerszegi Internálótáborból. A szökevényt letartóztatták.
— Lópokrócok legelsőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
— EgészaégUgyi ra\'-iia Egerszegen. Zalaegerszegen tegnap a rendőrség egészségügyi razziát tartott ■ vendéglőkben és pálinkamérésekben. Több helyen kifogásokat találtak tiaztsság szempontjából és megindították az illető tulajdonosok ellen az eljárást.
> = Pastell aoknl 6500 K. Musslln harisnya 8000 K, nmlg a készlet tart. Filipp kötöttáru gyára S.\'ombathely, Széli Kálmánutca 6.
AP&OHIREK
A kanizsai postapalota felssen-telése visszavonhatatlanul szeplem-bnr 21 én fog víybemcnnl. — A kanizsai szinház fclépitéie érdekében nagyarányú társadalmi akció Indul, mely bi\'iositanl fórja a régi terv megvalósítását. — Kolozsvári Ödön ellen felhatalrmfcsra hivatalból üldözendő rágalmazás vé-sége miatt a budapesti klr. ügyészség Wd\'ratot adott be, mert a Kenedy-büntctőtanácsról nit állította, hogy zsidó befolyás alatt hozta m»g Ítéletét. — A kanizsai piac hatványo-zotts-bb ellenőrzését legközelebb megkezdik a város köregei. A tejet és élelmiszereket a hatósági orvos naponta-fogja megvizsgálni. — A Lili bárónőt — mely dr. Mut-schenbachsr törvényarékl tanácselnök rendezése alatt bámulatos sikert ért cl Kaniszán — az Asz-szonyi társulat Is elő fogja adal. — Az oláhok egy tlaeuhároméves német flut „kémkedésért" egyévi börtönre Ítéltek. — Postások küldöttsége Indul Veszprémbe a megyéspüspökhöz, hogy az uj postapalota felszentelésének elvégzésére megkérjék. — Zalaváry József, a nagy kanizsai m. klr. adóhivatal főaöko hivatalos ügyben Zalaegerszegre utazott. — A szombathelyi színháznak hatvan millió korona deficitje van. Bkdonyi igazgató a tagokat tovább fizetői képtelen, ugy, hogy 800—100 ember kenyér nélkül marad.
SZÍNHÁZ.
SQt a nap, ZHahy nagyszerű vígjátékának óriási sikere után a Namietl Stlnházban — várakozáa-aal néztünk Aaszonyl társulatának bemutató előadása elé és őszintén mogvaliva — s tegnap eati előadás messze leiülmulta várakozásunkat. A szereplők mindegyike oly tökéletes művészi játékot produkált, ami a Nemzeti Sdnháznak la becsületére vált volna. A szereposztás kitűnő — mindenki a maga egyénlaégének megfelelő sierephes jutott, Rendezés, díszletek, kiállítás — elsőrangú Zllahy darabja — egy darab magyarság. Magyar Itt minden. Magyar a falu, magyar a levegő, magyar a lélek, magyar az ég, magyarok az emberek. Egy darab a magyar falu lelkéből. Ritkán ért el magyar uzinpadl szerző oly alkerl, mint Zllahy oül a napja. A kanizsai közönségnek valóságos ünnepet jelentett a Süt a nap, melynek varázaa alatt még aokáig fog állani. A müvéazek játékáról holnapi azámunkban fogunk referálni. A páratlan sikerű előadást ma este megismétlik.
Heti mBsor x
Péntek: Süt a nap.
Szombat: Szerelem vására.
Vasárnap délután: Aranymadár.
Vasárnap este: Süt a nap.
ÜALAJ KÖZLÖNY
1924. \'ii?ui>lu<
MOZGÓtáfTKfrSZISHilJ.
Uránia. Srombat és vasárnap gyönyörű kivitelű német film : An gyal cs dtmon, reyény a hűtlenség-iŐ\' é> szeretetről 6 felvonásban, „ó" burleszk.
Világ. V\'iárníp: Sival g ki rálya, arábiai történet Lionn-I, t>z idomilolt oroszlánnal.
TŐRVÉNYSZÉK.
Szolár tizen9tévi fegyházbüntetését a Kurla Is Jóváhagyta. Megemlékeztünk tfj Szolár Mihály bünperéről. A kanizsai törvényszék b ntet^birúsága fel-monőigbell rokonon elkövetett szándékos emberölés kísérletének bűntettéért Szolirt ti-zeoótévl fegyházra ítélte. Srolár az ítélet súlyos volta mi»U íelebbexctt Az el»<S bíróság ítéletét a tábla helybenhanyU. A Kúria * remmsségi panaszokat elu asitotta Tegnap hirdette ki a feiqpncruhába öltözött S olár ilótt dr. Kenedi táblabíró a Kúria határozatát Jogerős lőtt a Déllvasut tolvajainak ügyében hozott Ítélet Anniik idején részletesen beszámoltunk x Déllvasut-nál Idrtént nagyarányú lopásokról, mikor a ttaniztai törvényszék Ágh Jánost háromévi fegyházra, Modtovlcs Jánost háromévi fegy-lázra, Flschl I ajost héthavi K-rtór.re, Klein ~erencet kétévi fegyházra, Sót Sándort kilenc-havi börtönre itélto. Ághot és Mcdrovlcsot letartóztatásba he\'yciték, a többit szabadlábra engedték. Az eliteitck fe\'ebbezést jelentettek be a törvényszék itéleto elleo, azonban ugy a tábla, mint a Kutia helybenhagyta a tőr-véoyszék ítéletét, mely így jogerőisé vált. Szuronyos börtöníiök kisették « foglyokat a főtárgy»lá»i terembe, ahol kihirdették előttük az ítéletet, majd dr. Kenedi Imro elnök átadta az elítélteket a bmtetés kt\'iiltésc végett a kir. ügyészségnek.
öaszbflntctés •kihirdetés. Topscher \' ajos, aki a soproni fegyházban tölti nehíz rabságát — a nofroni lórvény-zék által lo pásért másfélévi Mrtonre, a kanissat bunte-:6biróság által ugyancsak lopás bűntettéért három és félévi börtönre lett ítélve. A k\'r ::gyéíztég indítványára ti Keaedi büntetlt*-nács tegnap összl üntetést szabott ki lop-icber felett, aa etóbbi bíróságok ítéleteit ha-tályonkivül helyezve — négyévi és kileoc-Wnapl fegyházra Ítélte őt A tutvényszék ítéletét Topschernek a soproni fegyházban fogják felolvasni. — Bozsik Nándort a kanizsai bíróság lopáséit két^ ízben 9—0 hónap! börtönre ítélte A törvényszék ósszbunletést tsibotl ki tegnap Bozsik ügyében és «z előió két ítélet hatályon kívül helyezésével egyévi és óthivl börtönre Ítélte Vagyis egy hóna-pot elengedett a büntetéséből.
Megrázó kép az élet mélységeiből. J.il öltözött férfit kísért fel ezután s fegyveres fegyházőr. Amint a teremben körültekint — meglátja a hillgatóság részére fenntartott ptdsorokban feleségét, egy szelíd-aicu, csinos külsejű asszonyt és 16 éves bányát, akik egymás mellett nézik az ajtót, ímelyen a foglyokat bevezetik a főtár*yalási terembe. Exy tekintet — és a fogoly férfi — Vioss Ernő lómozdooyvezető, kanizsai lakos elfedi arcát és hangosan felzokog .. . hs zokog a Unuk padján egy súlyosan megpróbált, szerelő asszony és felsír egy gyer-.nekleáoy — aki édesapját látja a villogó szuronyu fogházór melle\'.t — mint (ogo\'y cs vádlott... A keblekből lelhöidül a fájda om és aa idős bírák is meghatottan összo-néznik A vJdhatóság szigoruarcu képvisel\'-je s részvéttel tekint nt asszonyra és gyermekére, majd a zokogó vádlottra. Jelenet — mely az író tollára kívánkozik. A vádlott V.10" felteneteí bűnnel van vádolva
Soha három kedves gyermek atyja é» példás iletü asszonyt blr feleségül — súlyosan megfeledkezett magár.i Siját leánygyermeke ellen tort és a Utk 23. £ Aba ütióző hüntet-•,et követett el, melyért Ot évtől Hz évig ter-.edó fegyházbüntetés jár. Dr Krausz AluJtr .édő züt tárgyalást kért — a.uit dr. Kenedi íőtizgyaW\'.J elnök el U re.idelt A zárt tárgyalásról természetesen nem Írhatunk. — A ilrósig, tekintettel a fennfoigi enyhítő kö-:ülmét.yekrc és u eml-eriesseg Mlláspont^r* •telyczkedvc. Viosz Ernőt hélhavi börtönre háromévi hivatalvesztetro ítélte. Míut.n
vádlott, védő és ügyész me uyui.c-.tott »z Ítéletben — ax jogerőssé vált. .V nevére mél-Utlin apát a börtönőr vi»szakisérte börtönébe — a szcíidlelkii asszony pe.üg megbocsátással sziveben, könr.yek között búcsúzott férjétől, kinek hátn mögött bez\'iult n komor bwton nehéz vmnjtaj* . ..
a Töxsös mm. ,
íSajat luűotitónk lelefoajelentio-
Magánforgalom. Az üzletkötés kevés, mert Bécsből gyenge híreket jelentettek. Az érdeklődés éléck. Kosztpénz Vt—Vs%
M.gyar Hitel 592-95, S.\'gó 595, 0«>trák Hitel 196-200. D-s*ublui 3175, Kőszén 3300-310, Georgia 485 -90, Kereskedelmi 1310-315, Cukor 2725, Pesti Hazii 2800— 850, L-v«nte 235-40, Mfir. 315, Leszámi\'oló 82, Urikáoyl 940. íj. zai Bank 154, Fegyver 1450, Budi pesti Gőz 133, Hungária 1C0.
Eati magánforgalom, l-ány-zat továbbra is Siilárd. Árfolyamok tartottak. Magyar Hitel 545, OiZ Irák Hitel 196-8, s.lgó 595, Ganz Danubius 3225-50, Kőszén 3325— 50, Cukor 2725-50, Kereskedelmi 1330, Georgia 500-5, Pesti Hazai 3825—50, Földhitel 295-300.
Terménytőzade. Buza tfszavi dékl 76 kg-oa uj 387.500—392.500, 78 kf.os uj 397.500- 402 500, egyéb vidéki 76 kg oa uj 385.000-390 000, 78 kg os uj 395.000-400.000, rozs 340.000-342500, zab ó 390 000— 400.000, »ab uj 360.000-365 000, teogeii 370.000 — 380.000, korpa 260.000—265.000, repce 590.000— 600.000 korona. A többi változatlan.
A mai terménytőzsdén a helyzet tartott. A forgalom ciekély, árak nagyjából változatlanok.
SertésTáaár. Felhajtottak 1270. eladatlanul viaazamaradt 600. A vásár közepca volt. I. r. 27000 —28500. Közepea 26500 — 27500. Könnyű 26000—26500. Szalonnáé fél.ertéa 32000—33000. Lehúzott hua 30000 -31000 Sózott azalonna 34000— 35000. Szalonna--. Zalr 36000.
I diviu-köiponl hivatalos árfolyanul
ValutAk
An«ol lom 141000-t46ooo C«h korona iiíS-ü;7 Dloie S|j.,4(
Oollái 7&!O0-J>Jto
fr.oct. I». <109 ujj !4V|4» 5}9 >7J
U-t.
Ur*

Dia kor. 11170-11400
Oi«U. koe. los\'lc-tcs Sj
S»ijd lr»nk U4{o-t4t)}
lloll.oOl h. if4;o-t$^io
Etlf. Ir.ak J8j!-56K
StW kor. lot)|-li)}tl Vorttg kor. ie4}0-t<6]o
Oovlzék
AuiiMdia «S>70-SOOÍO
uiijiíj
Bikarnl
Urtixl Krli.Uiol.
Mltaoo
Piri.
Pri<>
SiOÍU
Stockbolu
BK.
Zitiib
S4l-«}> J4Í-J49
j8s1-jsoi I1.70-11)40 I0»j0-1070j )4jooo-ji7oco S4C$-)4«9 77JOO-77TOO 41c? 4H9 IIÜ-H90 J74J77 07IJ
I05"l0-I09-Í0 liJtO-UU}
Zürichi zárlati
PárU 2«Í>S-00, London Í3Ö5 50, Neu^ork 630, Brüisel 2CG0, MaU.ad U380 60, Holland 204 76, Berlin 126 00, Wien748S, Solla3«6 76, Prága I5ö3 76, Budapest 69-00, Bukaretl 23500, Belgrád 045, Varsó ltöOO.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyxéaei
Béci . Berlin . Prága .
Devlz I«r"? mt
8\'J I OOW . 5380 6340 . 42760|430 Ncwyorkban 13
Valuta lt(s«p ma
917619170
54IC;5410 4t\';50 144153
Felelő* izerkesztő: a főszerkesztő Kiad... Zrínyi Nyomdaiparén Kőnyv-I kereskedés RT. N\'agykanlzaa
^nróhlrdetésak
) /i t\'l ir.Hti rir.r .il. i tilüe,- huu o\'M .tytl\'au\'a 4. \'
A TeleliI-iiion > »!k» o.» helyiig ».frr.i Air Kii^i Jeitefnfr.ii Kf-in-l. víg/ ml. C« lUntbct Teleli
lakat" > liocos Mvíuiik. Xilítí;--\'" S- 7-7
C.cn,:n>-Lt >j. Ilnrfoi. Urtut irr* jutin>«t 944
Lel [.<" futltk. Cifn > 94]
Telje. t.ob« l»nt« cíadS M»iyir-u«« j«. s,4«
Díjtalanul
csupin csak t> tarifális költségeken
helyez el
«z összes budspís\'i és vidélci lapokban eljegyzési,. hAzassAgi, haiAlesetrc szóló híreket s AllalAbsn bármely vonatkozású reklám*
hirdetéseket
r&o
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
Fő-ut 5. sz. al.lt — Telefon 338-383. (A .Zalai Közlöny* kiadóhivataliban.)
Varga Vince férj, 8xv. Dani Gyorgyné édes anya fajdalomtól megtört szivvcl tudatják, hogy a legjoi b feleség és gyermek
VARGA VINCÉKÉ
szül. DINI MÁRIA
virágzó életének 10 ik évé ben rövid szenvedés u\'ón elhunyt. Kedves halottunk földi maradványait folyó hó 8-én délután 6 írakor fogjuk Sikátor ufea 13. számú gyászházból a róm. kath. sirkeriben örök nyugalomra helyezői.
Emléked szivünkben örökké élni fog l
megérkeztek a legújabb
öszi divat
lapok nagy választékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
Tisztelettel van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy llsletemat
megnagyobbítom
és Csengery-ut I. stól augusztus 1-én
Fő-ut 13. szám alá
a Bogenrieder palotába holyezem.
Teljesen uj éa modern be* rendezés s a legnagyobb Igényeket Is kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb figyelemmel készítem.
Kérem a nagyérdemű közönség becses pártfogását továbbra is
FURMEN IMRE
Ciengary-ut 1.
Negyven clpésa és csizmadia munkás vegyes és finom munkára augusztus elsejére felvétetik.
_221
mindenkinél Szebben és OlCSÓbban fest
Metz János
r.r festő
miiolá és fényeid =
Nagykanizsán, Teleki-ut 16. szám.
Felülmúlhatatlan szép éa |ó munha! Olcsó ár! „,
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazinczy.utca 17. szám alatt.
„STOEWIR" írógépek
eredeti gyári drban fcaphatófc
brandlsándornál
DEAK-TÉR 2.
Irógápsxol.gok ás kellékek I ** Iróg.pl.vltó műhely I
Hn.inMt Iróg.pek julinyo. irhml ,vS
Udsznakat, chiffonokat, kanaudsznaNat É5 ingzefiireket
ERZSÉBET-TÉR 20.
Telelőn: 382. siám.
Nvom..o« . 2„„V| Nvomdtlpfir 4.K.,I, -
63. évfolyam. 182. nán
NajfykanlM., im augusztus 9. Szombat
1200 korona
0»«rkeutds<jc 4* kiadóhivatal P6-ut a. laterorban-Telolon 78., nyomda 117. ax.
A londoni konferencia után Páriában Ieaxnek tanácskozások
London, augusztus 8. (Wolff.) A Daily News külöa tudósítója azt írje, hogy a szövetségesek és a németek tegnapi összejövetelein lyors előrehaladást értek el. A A kővetkező főbb kérdésekben jött létre megegyező*: 1. A Dawes-tervet ax eredetileg megállapított Időpontnál tiz nappal korábban, vsgyls október 15 Ike helyett október 5-é« léptetik életbe. 2. A Ruhr-vidék gazdasági kiürítése as eredetileg megállapított időpontnál korábbi időpontban fog megtörténni éa a vámokra vonatkozó határosatokat nem hat, hanem öt bét múlva hajtják végre, vagyis október 1. helyett szeptamber 4 én, mlg a bányákra vonatkozó határozatokat nyolc hét helyett hat hét múlva, vagyis október 15 lka helyett október 4 lkéig. 3. A jóvátételi flxetásek körül a németek mulasztását ciupán akkor fog|ák megállapítani, ha as azáadékos, nem pedig ha nyilvánvaló.
Londont augusztus 8. A konferencia befejezése után a pénzügyminiszterek és szakértők Páiisban találkoznak, ahol megállapítják a Dawes-tervezet életbelépte utáni ávbea Németország által fizetett jóvátétel szétosztását és axt, hogy a francia éa belga kormányok a Ruhr vidék megszállásának költsé-gelt fedezhetik-a a jóvátételi bízott-lég követeléseiből.
London, augusztus 8. A német álláspont a Ruhr-vidék kiürítése szempontjából Igen szilárd. Most már csak a módozatokról van szó. A kiürítést Illetőleg szó sem lehet egy évi határidőről, hanem hónapok szarlnt megállapított Időt kell kitűzni.
London, augusztus 8. A 14 *s tanács mai tanácskozása slmábbsn folyt az előzőnél. A mulasztásokról szóló 1. jegyzőkönyvet a németek egy módosítás elutasítását illető
fenntartással elfogadták. A II. és IH. szakértő bizottságok a délután folyamán szintén jelentős előre-hsladást tanúsítottak az átutalások kérdésében.
Milliárdos sikkasztó.
Budapest, augusztus 8.. A főkapitányságon Bartha Gyula dr. rend-örtsnácios vezetésével nagyazabásu •Ikkaaztási ügyben indult nyomo-
A gyanúsított előkelő banktisztviselő, akit ma délelőtt 11 órakor kezdett kihallgatni dr. Bsrtha rendőr tanácsos- A nyomozás a \'^nagyobb titokban folyik. A banktisztviselő, akinek a alkkaiztáii ügyben való szereplése igen nagy »«• tünést keltett, hozzávetőleg egy milliárd korona értékkel károsította tteg a bank ot.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
Aláírták as angol—orosz szerződést
London, augusztus 8. Ma délelőtt kerül aláírásra Londonban Angliának Szovjet oroszorsxággsl megkötött szeriődése, amely as alsóház legutóbbi ülésén elkesere-dett viharokat támasztott. A szerződés megkötése londoni politikai körökben meglehetős meglepetésként hatott, miután a tárgyalások megszakítása után kevesen hitték, hogy azok pár nappal rá mégis egyezéssel érnek véget. — A szerződés részben politikai, részben kereskedelmi megállapodásokat tartalmaz a jegyzőköayvön és a függelékeken klvOl.
Váltóra kapják a gazdák
a vetőmag-hiteit Budapest, augusztus 8. A kormány tagjai Vass József dr. elnök-lésével délu\'án 5 órakor minisztertanácsot tartottak, mely eate */<9 órakor ért véget. Vass mlnfskter a tanácskozásról a kővetkező információt adta a sajtó képviselőinek : — A tanácskozás legfontosabb tárgya a csapások sújtotta vidékek gazdáinak vetőmag- hitel biztosítása. A gazdák csak, ha anyagi helyza-tük szükségessé teszi, kapnak hitalt, mfclynek összege 25 milliárd. A kölcsönt háromszor meghosszabbítható, 92 napos lejáratú váltóra kapják. Ezlrányu kérvényeket as OKH his szeptember 15 lg kell benyújtani. A kamat átlagban 10*/e-A községeknek nyllatkoznlok kell, készpénzben vagy a kölcsönt nyújtó szövetkezet által beszerzendő vetőmagban óhajtják-e magkapni a hitelt. — A közmunkák kiírása a legrövidebb Időn belül várható.
Ax oroax követ elutazott Szófiából
Paris, augusztus 8. As Information jelenti Bukarestből: A szófiai orosz kövat tegasp elhagyta állo-máiát. A Zankov-kormány kijelentette, hogy Igyekszik helyzetét a lehetőséghez mérten megerősíteni és megskadályoz mlndoa megrázkódtatást, elsősorban esetleges kommunista megmozdulást. Az ostromállapotot Szófiában megszigorították és a helyőrséget megerősítették. Valamennyi középületet katonaság Őriz.
Mexikói felkelők rámtette
Newyork, augusztus 8. A mexikói bennszülött felkelők ujabb borzalmas tettéről érkezik jalontés. ö;ven főből álló banda Yukaton Aliimban megtámadott egy telepet é, 17 embert megöli, tizet pedig súlyosan megaebesltett. A banditák ezután teljesen kifosztották a telepet és elmenekültek.
BELPOLITIKAI HÍREK
Bndapeat, augusztus 8 (Saját tudósítónktól)
Dr. Vass József helyattea miniszterelnök tegnapi kijelentései, melyeket a szociáldemokrata küldöttség előtt a muakanélküllség ügyében tett, teljes mértékben kielégítették ugy as ellenzék, mint a kormánypárt tagjait. A helyettes miniszterelnök tegnspi megnyugtató beszéde következtében a szociáldemokraták Ih az ellenzék egyes tagjai elálltak attól, hogy a parlament összehívásával a nemzetgyűlés elé vigyék a munkanélküliség ügyét. A nemzetgyűlés minden valószínűség szerint nyári szünetét nem szakítja meg, hanem október elsején fogja ■ nyári szünet utáni első ülését megtartani. — Almásty László az egyaégeapárt ügyvezető alelnöko ma állította Öisxe az egységespárt szeptember 30 iki értekezletének programját. Az egységespárt értekezlete elé nagy várakozással tekintenek a politikai körök, mert ez ax értekezlet fogja megr doi as alapját
azoknak az intézkedéseknek, melyeket a kormány ugy a mezőgazdasági hitel rendezése, valamiét a ros«s termés miatt előállott b\'elv-zeltel kapcsolatban óhsjt tenni. As értekezleten Marschfl Fereac a mezőgazdasági bltel rendezéséről tesz emlitéit. Nagy érdeklődéssel várják Héjj lenre felszólalását, kl aa egységespárt értekezletén a kormányzótanácsot!, a kormánytanácsos! Ulatva egyéb főtanácsosi kl* nevezések szabályozását éa korlátozását teszi szóvá. Az értekezleten Bstblen miniszterelnök Is felszólal és tájékoztatni fogja a pártot á kormány jövő munkaprogramjáról és bemutatja mlndakokat az aktuális politikai kérdéseket, melyek a szanálás programjával kapcsolatom aan falmerültek. A miniszterelnök előreláthatólag felvilágosítást nyújt a pártnak azokról a jelentős eredményekről, melyek a szanálási akció megkesdése óta gazdasági talpra-állitásunk tekintetében már ma la megnyilvánulnak.
Több figyelmet
a kutyairtásnál
Nagykanizsa, augusztus 8
Gyöngébb idegzetű és emberiesebb gondolkodású kanizsai halaadók közül lőbban fordultak már hozzánk, hogy falhívják figyelműnket a kutyafogdosásnak utcáinkon nap aap után tapasztalható barbár módjára.
M«g tudjuk érteni, hogy a város védekezni akar a kóbor kutyák özöne ellen s hogy a polgárok testi épségének biztositáaára törvényadta jogánál fogva összefogdozhatja a „jogalap nélkül" futkározó kutyákat. De azt már aehogyan lem értjük, miért szábad a gyepmester által a gyűjtőkocsl mellé alkalmazott éretlen tacskó kutyapecérek-nek a legdurvább kínzásokat végrehajtani emberek százainak szemeláttára.
Magunk voltunk szemtanul, mikor gyengébb idegzetű emberek, különösen nők rosszul lettek sz utcán, mert kénytelenek voltsk végignézni, hogyan kéjelegnek a dróthurkos suhancok elcsípett áldozataik minél feltűnőbb, szinte dlidal-ittas közszemlére tételével, amit nem mindig szalonképes megjegyzésekkel kisérnek az ulca népének gyönyörködtetésére.
Stinte jclhöboritó az a vondál kegyetlenség, amivel egyik-másik ilyen gyerkŐc magasan a levegőben lógatja az elfogott fulladozó, visítozó kis állatot és percekig sétál vele, hogy a végén teljes-erővel, két kézre fogva ugy vágja be a
kac«i ajtaján a többi közé, hogy tán a nyaka is azonnal kitörik a tulajdonképen ártatlan állatnak.
Nemcsak az állalklnzáa ellen emel* jük fel szavunkat, hanem azok as embertársslnk érdekében, akiknek Idegrendszere nincs berendezve ll, en látványosságra, sem a Iába futáara, hogy eltűnjön valahová, ha közeledni látja a sintérek kocsiját.
Ext a mesterséget ciendbea, a maga rendje a módja szerint, nala-dea nyilvános kínzás nélkül la el lehat Intézni. És Igy ia kall elvégesni, ha már bekövetkezését nem tudtuk a rend és törvények betartásával megelőzni.
— Inmát egy „kémkedési
p5r." Pozsonyból jelentik : A po-zsonyl államügyészség fogházábaa van letartóztatva napok óta Soltész Vilmos nevü fiatalember, aki ellea as a gyanú merült fel, hogy Magyarország részére kémkedett. Ez ügyben a vizsgálóbíró mn fejezte be n vlisgálatot. A vád ugy szól, hogy Soltész egy csehszlovák őrmestertől szerzett pontos katonai titkokat, té képeket, bizalmas természetű morgósltási parancsot, jaz ágyuk elhelyezésének tervét eljuttatta „egy ellenséges külföldi állam, nak" — Magyarországnak. Ezzel szemben Solifsz as áliitja, hogy csak könyvkereskedésekben vásárolt katonai térképekről van szó. ő két ilyen térképet egy Msgyar-országba utazó barátjának adott á>. A határon barátját feltartóztattak, a térképeket elkobozták és igy terelődött őreá a gyanú, hogy „kémkedett."
ZMM KIZLON\'Y
1924. auiunlut 9.
Az hírlik...
Az hírlik, hogy vasárnap este 10 órakor is ,Süt a 1tap "
Az hírlik, hogy a munkanélküli ség megszüntetésére irányuló akció eddig esa\'< pártpolitikusokat foglal koztat.
Az hírlik, hogy a megyei tiszti főorvos megvan elégedve a kanizsai piaccal. Etek utón nekünk sincs kifogásunk — az egerszeji piac el\'en.
Az hírlik, hogy a nS-erctem vására" n nagy volt a felhajtás, de m\'re a „Babavásár* köxrttkezett — nem is csoda mai napság — az irány zat eresen elanyhult.
Az hírlik, hogy a földmivelésügyi minisztérium bő termést jelent — aranykalászban.
Az hírlik, hogy at államnak nincs pénze anyakön^wezetőkre. felesleges is, mert a legény emberednek még annyi sincs.
Az hírlik, hogy a Déli vasút tol vajainak kissé sok „hüsitőt" rendelt
Az hírlik, hogy a rendörségen annyi az aitó/elzn tábla, hogy a legbecsületesebb ember is megtévelyedik. (bl)
mm Ma a Vaskapu vendéglőben disznótoros vnciorn cigányzenével. A vénét Torma Tóni xene-kara szolgáltatja ma éi minden este.
— A Kereskedelmi Alkal
mazottak vezetősége értesiti a levente kötelezett koreakedelml alkalmazottakat, hogy vasámip f. hó 10-én, tegg) ülésünkre való tekintettel, hivatalosan a városi tanács 12384/1924. számú végzése alapján a levente oktatás alól mentesítve vannak.
Negyvennyolcasok össze jövetele. A 48 as hősök emlék, táblájának leleplezése ügyében a volt 48. közös gyalogezred tisztjei ma délután 6 órakor megbeszélést tartanak a városháza kistanácstermében.

hírek.
I kalholikus: Romín ItUnu Protestáns: EmíJ. :rtelitn: Ab hó J». S. I). Szombat Meteorológiai intézet \'j\'1""\'"" sxerlni ntmeneti időváltozás, zivataros esíkkel, nyugati szelekkel váriutó; hőiülyedés.
Várjuk...
LU Barbarlts Lajos
Kicsi üu len vaj(y kicsi láiü To.ísökös, tépett muít ne Kisírje végig a kálvárián első csókunk őrök pirosló álma. Ami szent... meit az élet, nmilyen csak azóta: csupa <1.1, csupa uj titok, csupa... csujm teremtő o\'.Ur, al\'.ol a kehely mindi* kórbe fit. Ka kit ember térdreborulv* vár: kicsi liu lesx vagy kicsi lány . .
Gödrös, kicsi keze lesz. Mindig virágos réten Járunk vele. Ax apjáé lesz » láxas ajka s anyjáé az <5s«t szerető sxecio. Ax életűnk mentén uj csüj p •)•« bimbó ... álomuton szalad elébe muzsikáló, aranyos, kicsike hintó. Gyémántos csengő csülngel — ugy íog kacagoi elósxör tiláo. Jönnek a napok ... múlik a nyár. Kicsi fiu lesz ... vagy kicsi leány ...
— Bucsu Förhéncon. Mainap vasárnap a köxell főrhéncl kápol nában hegyibucsu lesz Ürur.k Színe változása tiszteletéi e- As istcnlisz-teiet délelőtt 11 órakor ke»dődik. Először szentbeszéd, utánn ünnepi nagymlso éa lilánlo. Az istentiszteltet Ehrlich P. Alajos klskanlzsal lelkész tartjs.
— Előkészületek a 48 as ünnepre. A nagykanizsai 48 as ünnep eiőkészilő-bixottsága kérőiemmel fordult a városi tunácahoz, hogy adja hozzájárulását a felsőtemplom falában a 48 as hősök emlékét megörökítő márványtábla elhelyezéséhez.
— Útjavítás. Böde könég
képviselőtestülete o Teskánd és Zalanémetfalu felé haladó vicinális-kÖzut rendbehozása ügyében kérvényt adott be az Illetékes ható ■ághoz. A kérelemmel pártolólag foglalkoztak az államépltészeti hivatalban.
A „Korona" kerthelyiaé gében ma és minden este győri Lázár Pista zenek ara hangversenyei.
— A testneveléal bizottság Uléae. Nagykanizsa város lest-nevelési bizottsága tegnap délben a főjegyzői hivatalban dr. Kratky István elnökletével ülést tartott melyen a Zrínyi Torna Egyletnek megadták az engedélyt, hogy a törvényes rendelkezés .k értelmében, mint 15 nél löbb testgyakorlásra kötelezett tagg*l biró egyesület, saját kebelében külön levente osz tályt elakithasfO-í. A biiottság a levente kereskedőlfjak vasárnapi Óráit nagygyűlésükre való tekintettel elengedte. Felmentési és kl sebb ügyek elintézése után az ülés véget ért.
— 64 évea dlvatárnház. Sin ger József és Társa dlvatáruház* Nagykanizsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— A huslparos pavlllon fül kél. Az Ipartes ület husiparos szak oaztálya Práger Ferenc vezetésével tegnip délelőtt fent járt a polgármesternél n husárusltó pavlllon fülkélnek klosxtása érdekében. A megegyezés szerint a két legnagyobb fülke tulajdonosát a polgármester jelöli kl, amelyek köxül az egyik bon két husiparos fog árusítani s igy a 23 fülkében 24 árusító lesr. A többi fülkét ax Ipxrlgaxolványok keltének sorrandjében fogja szétosztani a husipsroi axakositály elnöksége. A felépítendő pavlllon helyére legnap megkexdték ax építési agyagok fuvarozását a a fülkc-tulsjdono9ok remélik, hogy 6 hét múlva már meg Is ke-dhitik az uj csarnokban a husáru«i:áit. A fül kék eiőtt 1 méteres, mögöttük fél méteres mosható cement-járda lesx. Bsiül teljos magasságban cementvakolat és cement padozat.
— Országos vásárok. Hétfőa, augusztus 11 én Nován, Szentgyörgy völgyön és Negykapornekon országos vásárt tartauak.
— Patak-tisztogatás Sőjtö rön. A Söjtör mellett folydogáló Bükkalja patakot n közeljövőben kltisxtogsljsk. A zaUegerstegl főszolgabíró a napokban összehívja a véleményoiŐ bizottságot.
— Férfi éa női ruhavásrnak, angol lüszterek, féifi és női síövetek legelőntösebb bevásárlási forrása Singer József ésTársa áruháza.
— Reform átua egyházkerületi közgyűlés. A dunántu\'-i református egyházkerület augusztus 19 én P.\'páo rendkívüli közgyűlést tort, pmelyen a püspök választást elrendeli és fi szavaxals*edö bi»ott-ságot megalakítja, az utóbbit azzal a felhatalmazással, hogy txükség esetén a mnsodik scava^ást is fo-gbnfctosllsB. Az uj püspök beiktatása október elejére várható. A pü\'pöki teendőket addig dr. Antal Géxa egyházkerületi főjegyző Intézi.
— Regenhardt é« Rnymtnn
lendcmnaziok, női és férfi zsebkendők, M.*y és Holfeld fumburger vásznak, len és llnóbalisztok, slfo-nok, slfonbatlsztok mérsékelt árban Singer divatáruhárában szerezhetők be.
— Felhívás n távboszélő állomások előfizetőihez. A
kereskedelemügyi m. klr. uilr.lsíter a távbeszélő állomások után 1921. évben kzmolraentes kölcsönként beszedett 1000, i\'letv: 500 korona
egyszfrsmiadenkorihoxzájíruláai dijak visszafizetését rendelte el. E\'i»-mervényeket visszafizetés céljából a helyből postah\'vstfd gyűjti ö»sze kézbesítői u\'ján. M klr. postahivatal Njgykpnissa 1.
— A pénzügyminiazter újra szabályozta a forgalmiadó lerovást és kozeléat, A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, mellyel a forgalniiadokn?«k és illetékeknek lf.rov«s<«rc éi kezelésire a ju\'lus 2 án kiadó t átm*neti ula-sltásnak az általános fényűzési, állati, cukorr-Sp* íorgalmLdóra vonatkozó harmadik réstét hatályon klvö! helyez! é? ? forgalmlsdó le-rovását és kezeiósét visszamenőleg ju\'iui 1 tői k-ezdve újra szabályozza. Az értéVpspir forgalmiadéra pz uj rendelet nem vonntkorlk, cs\'kUaz általános fényűzési, állati éa cukorrépa forgAimi adóia-
— A Balatoni Szövetség, mint már jeleztük, busuixtus 20 án tartja gyűlését Siófokon. Gróf Batthyány L^jas mondjs a gyűlés megnyitó beszédé1, omely után a hatóságok, a balutonl fürdők és intézmények kiküldöttei üdvöilik a
SzöveUégct. Eor.c\'c 20 évoa múltját övári Ferenc dr. ügyvezető alelnök Ismerteti. Azután lesxnek a tiszt, viselővoiositások.
Gondolatok a sajtóról
Irta: Molnár P. Arkangyal teolog. tanáx (Második közlemény)
Kiknek a kezében van a sajtó ? Megállapítva szl, hogy a sajtó nagy. halalom, végtelenül fontos tudnunk azt, hogy kinek a kezében van a sajtó. Sajnos nekünk be kell ismernünk azt, hogy nem a mi kezünkben. Rámulatok ennek okaira is. A kereszténység napy elterjedtsége, számaránya miatt, annyira fölényben érezte magftt hosszú időkön át más szék-Iákkal és mindenféle anlikrisztiánus törekvésekkel szemben, hogy nem tartotta égetően szükségesnek a védekezést — lemosolyogia ellenfelét, mint hajdan Góliát tette DAvlddal. A mösodik ok, hogy a kereszténység a sajtót sohasem nézte üzleti eszköznek. Támogatta a sajtót mint szellemi életének, ideális, becsületes törekvéseinek egy megvalósító és előbbrevivő eszközéi, de sohasem tekintette azt üzletnek, iparagnak, amint azt az agilis, szemfüles ellenfél ma tekinti.
Valljuk be, hogy mindakét tekintetben távcdiünk. Hatalmi fölényünk
illusóriusnak bizonyult, ép Combes m niszter által említett ok miatt, amennyiben a rossz sajtó romboló, leomlasztó munkája következtében elveszhettük, ha nem is formailag, de lélekben nagyon sok hívőnket. Igaz, hogy még eddig mindenütt lulsulybsn vagyunk — de mit h»sz-nál ez, ha ennek, mint Combes Franciaországról megállapítja, csak egy ötöde hü szivében Egyházához, míg négy ölödé belsőleg teljesen szakitolt a kereszténység elveivel.
így van ez többé kevésbbé mindenült. Csak a mi metropolisunkra, fővirosunkra tekintek, melyet mint volt lakója legjobban ismerek. Hol, miben nyilvánul meg ott, eltekintve az egy városházától (ez határozott előny ós óriási győzelem) a kereszténységnek számarányához mérten keresztény szelie:jie ? A templomok ban, színházakban, mozikban, könyv-sajióierrr.ékckoen, a munkásság szervezeteiben, gondolatvilágában ?
Mintha mindenütt iníerioritásb.in volnánk. Katolikus, vallásos kötelességeinek, értem a misíhallgatAst, húsvéti gyónást, áldozást, mi!y elenyésző kevesen tesznek clej\'.ci. — Százötven, kétszázezerre lehelő azok
szAma, kik praktikus, gyakorlati hivők. A többi ? Számszerint ugyan szerepel, de tényleg elveszeit az Egyházra nézve. Színházak, mozik ? Ezekről jobb nom is beszólni. Itt, ezekben nem jellemképzés és erény-kultusz folyik, hanem csábítás, a bűnnek feldicsérése, magasztalása, az erénynek, ártatlanságnak, becsületességnek kigunyolása. Lapjai ? Igaz van egy-két katolikus, keresztény irányú ujságunk, de mily elenyésző csekély számban. Egy kezünkön megszámlálhatjuk a számottevő, valamit jelentő lapjainkat. Etek : Uj Nemzedék, Nemzeii Újság, Uj Lsp, Magyarság, Nép. — A Budapesli Hírlap indifferens irányú. A többi? Mind ellensége, rosszakarója a keresztény ós nemzeii irányzatnak. Gondoljunk csak a Pesti H;rlap, Világ, Est, Népszava stb. és a szociáldemokrta sajtó alul kikerült füzetek móregkeverésére. Mit hirdetnek ezek: Iüenről, lélekről, vallásról, hitről, tiszta erkölcsrői, házas-életről ? íme egy kis ízelítő: „A vallás csak olyan méreg mint rz alkohol: buiit, gyilkol, a\'.jasii" . . . (Pesti Hitlap.) „Teremtőre rr.ár nincs Stülc ég, amióu az első élet
eredetének kérdéso msg van fejlve". (Világ.) „A római egyház veszélyes a szabadgondolatra*. (Kelet) .Ennek I. i. a katolikus egyháznak köszönhető minden borzalonn, melyei Róma bukása után a történelem produkált". (Egyenlőség) „A lélek a lest alkotó, kiegészítő részét kitevő lényeg és azzal szülelik, él és elenyészik . . . s ugyanez Krisztus tanítása is". (Pesti Hírlap.) A Népszavából nem is idézek, ennek vallás- és papfalása közismert. Mit szóljak ezen lapok apróhirdetéseiről ? Azok nyilvános, szabadalmezoit: „c/m a kiadóhivatalban" va\'iy ,bővebbet a kiadóhivatalban" joiigo cím alatii kerítések, csábítások. Milyenek ennek a sajlónak regénytermékei, az annyira felkapott Zila, M»upassant indíxín levő könyvei; Erdős Renée legfris-sebb, erotikával feleresztett Sanierra bíboros a és A nagy sikoly-a; SchTtop-penhauer füzetei ? Esek ölik ós eifojtjsk a krisztusi éieifdfogást, az erős ós tiszta nemzedéket termő evangeliumi erkölcsöket. Mit mon-do.t nagy Berzscnyink ? „Minden ország talpkövo a liszin crkö\'.cs, mely ha elvész Rima ledül és rabigába görnyed". (Folyt, köv.)
1924. sugvmtus 9.
7.ALAI KOZLÖN\'Y
Nagy maradék vásár!
• férfi és női szövetekben
® meglepő, igen olcsó árakon fl
Kisfalud! és Krausz diuatnegyáruháza az Arany Kakas-\'noz Hagykanizsán, Erzsébet-tér 21
— Újból megkezdődtek a magyar-Jugoazláv — cseh tárgyalások. A nyári szünet minit ■ közelmúltban megszakadtai: azok a tárgyalások, melyeket a magyar kormány folytatott Jugoszláviával ás Csehszlovákiával. Beavatott helyről nyárt Információk szerint szép tember elfő napjaiban újból m*g-kezdik a tíitfvtlásokot éa a«okst továbbra is Wodianer Rudolf mrg hatalmazott miniszter fogja vezetni. A tárgyalásik mUt eddig-, ezután Is pái huzamosan fognak folyni Budapest és Belgrád között.
— Nayy olcsóság t Mosó de\'é oek (K 21.000), kartonok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszállított árban kaphatók Singer JózseJ és Társa dlvctáruházában, Erzsébettér.
— Mezei egér-hadjárat Göcsejben, Göcsej gazdái közölt általános panasz tárgyát képezi, hogy a réteket ellepő rengeteg mezei-egér csapatostól tódul most már o tengeri és burgonyaföldekre és azokon töméntelen kárt okoznak. A gardák jóformán vetni sem mernek, hanom várjsk valami formában a hatóság gyors Intéz kedését és szidják, aki a kutyáknt egyik másik faluin kllrtt^ta s így még ezeket az Ilyenkor is mód felett hasznos állatokat sem ereszthetik neki * mindent tőnkre rágcsáló ármádiának.
_Lópokrócok legelsőbbrendű
gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 és szővőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 cs vastagaágban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Slnger Jó-ssef és Táisa gyári raktárában Nagykanizsán.
_ Az 1924-25. évi ar«ny-
költaógvetóa. A költségvetési osztály vezetője már a pénzügyminiszter elé tsrjaaztette az 1924 —
1925. évről azóló aranykölttégvetést. Az uj költségvetés természetszerűleg az összes állami bevételeket és kiadásokat sranykorona értékben állapítja meg, ugy, hogy az összes állami szolgáltatások, állami kiadá-aok mind arany alapon vannak fölvéve az uj költségvetésben.
— A berlini végrehajtó le foglalt egy temetőt. Tslán még nem volt példa arra, ami most a mariendorfi temetővel történt. Az egyházközség megvásárolt egy nagy telket s azt hozzácsatolta a régi temetőhöz a be 1> kerítette, de a vételárat nem fizette kl. A tulajdonos pört Indított az egyházközség ellen és mivel nem tudta megkapni ■ pénzét, végrehajtást kért és a végrehajtó meg is jelent és lepecsételte az uj temetőt. Most Ideiglenesen a régi sírkertben temetkeznek ismét, mlg kifizetik az uj tenclŐ vételárát és a végrehajtó leveszi a rácsoíkapuról a pecsétet.
— MegasQnt aertés orbánc. Vorhatfl és Gdlénháza községekben megszűnt a sertés orbóuc.
— Szabók részérei Zeu^, Doublage, Peru, K.«s/-tor, Rechant és kelléVek ne^y választékban ér keztek Singer József és Társa áru házába, Erzsébet-tér.
= Paatell r.oknl 6500 K. Mustlln h\'tlsnya 8000 K, amíg A készlel tnrt. Filipp kötöttáru gyára Szombathely, S:éll Kálmán-u\'c-t 6
— Schvarcz Dezső cég közli, hogy minden színben ismét raktárra érkeztek : prima minőségű selyem flór női harisnyák, pirj* 50.000 i»or., prima minőségű muszlin női-harisnyák, párja 36.000 korona.
— A városközi mérkősés kanizsai csapata. Holnap délután lesz Ztlaegorsze-gen a városközi mérkőzés A nagykanizsai csapa* a következő összeállításban vesz részt a mérkőzésen: Juogor <NtE>, Hordós, <Zri-nyi», Járátor (NT?.), Popovics iZrinyi\', Tóth (Zrínyi), Tamás (NTE). Faikas tZrJoyi), Desső NTE», Palkó (NTE^Férhezll (Zrínyi), Harangozó ^NTF.J. A közvetlen védelem és a csatársor összeállítás* végleges, a hilf-soron eietleg még változás törtínlk
NÉPSZÖVETSÉGI KÖLCSÖN
Második kötet
Dr Bizakodó Szilárd: (rosszkedvűn*) J 6 papot 1
Doktor Lanyha Tamás: Miért olyan ro*szkedvü?
Doklor Bizakodó Szilárd: Kérem. Belementem abba a valutaspekulációba Kilenc nap clatt kész lettom.
Doktor Lanyha Tamás: (csodálkozva) Hát nem népszövetségi kölcsönt jegyzett?
Doktor Birakodó Szilárd: (még jobban ciodálkotva) És ezt maga kérdi tőlem ? Hiszen maga beazélt le róla, hogy Jegyezzek. -
Doktor Lanyha Tamás: En ? Ln beszéltem volna le mását, akinek annyi hálával tartozom?
Dr. Bizakodó Szilárd: Micsoda ?
Doktor Lanyha Tamás: Hiszen maga győzött meg engem, hogy a legjobb üzlet népszövetségi kölcsönt jegyezni. Talán tagadja?
Doktor Bizakodó Szilárd: No Igen, csakhogy . • .
Doktor Lanyha Tamás: Múltkori beszélgetésünk után azonnal Péo"é tettem minden valutámat és kol-ciönt jegyeztem. Azóta minden órá ban hálát adok mngamnsk, hogy hallgattam magára. Csoda tortént, egyszerre őrülten megnőtt a hitelem. A Nemzeti Bsnk az én n^p-szövetiégi kölcsőnkötvényelmre nagyszerű kölcsönt adott, prima o\'ción, hogy klugorh.itom a koszthói, amire még ma Is elflzeltem 30—40 percentet. Do különben is mióta tudom, hogy biztosan van elhílyezve « kis pénzem, sokkal bizakodóbb és szilárdabb vagyok — maga helyett is. Jó kabala a kŐicsön. A Bethlennek is sikert hozott, még sznbndsCgra is elaic-hetett, nekem azóta minden jel megy, még á telefonközpont Is jo-
lentkezlk és az a vi\'lamo* jöu, amelyikre várok, mindan sikarüi, amibe bele kazdtk. O, Ilonka 1 . . .
Doktor Bizakodó Szilárd: ( jedten nés körű) Micsoda Ilonka?
Doktor Lanyha Tamás : (ridegen) Semmi, a menyasszonyom . . . még ő is . . . rzt hiszem, jobban szeret. Most már az oltár elé vezethetem (melegen) és mindezt magának köszönhetem, — aki meggyőzött, hogy ez a lagjobb ü.let !
Doktor Biiakodó Szilárd; (fejéhez k>p) M.gJ — miga köszön nekem, aki Inflációt, delldclót, de valváclót, gazdasági háboruciót emlegetett, — aki lebeszélt, aki kimutatta, hogy nlncssn Igazam, ha azt hiszem, hogy ezznl r kölcsönnel jobb ldök*kövctkoznck?
Doktor Lanyha Tomis: (vállat von) Mikö«öm hozzá, hogy en mit beszéltem? Ea egy okos ember vagyok, aki mér akkor tudtam, hogy m*g« okosabb nálam és jobb lesr, ha magára hallgatok és nem arra * marhaságra, amit é\'tf gondolok. Nekem van annyi eszem, amennyi elég annak a belátására, hogr magénak mennyivel több van. Nemcsak, hogy beláttam, de közöltem másokkal Is — egyike vagyok azoknak, akik legfőbb okai, hogy ma már mindenki lejogyezte a maga népszövetségi kölcsönét.
Doktor Biiakodó Szilárd: S*óval maga meggyőzött engem, hogy ne jegyezzek, én meggyőztem magát, hogy jegyezzen.
Doktor Lanyha Tamás : Ugy van. Maga próféta, aki nem hitt aaját magában — éu pedig a hivő, aki hlit a prófétában. Amint látja, én jártam jobban.
Doktor Bizakodó Szilárd: (kétség-beesve) Hát maga már akkor tudta I
Doktor Lanyha Tamás: Maga talán nem? Hlazen azt mondtál
Doklor Bizakodó Szilárd: Mondtam, de asm hittem.
Doktor Lanyha Tamás: Na látja I Ea pedig hittem, de nem mondtam 1
Doktor Biiakodó Szilárd: (felugrik) Hány óra?
Doktor Lanyha Tamás: Féltízen-kettői
Doktor Bizakodó Szilárd : Akkor még van egy félórám, rohanok je-gyezni.
Doklor Lanyha Tamás: Várjon, jövök én la I
Doklor Tanulság : (belép) Mit magyarázzak sokat önöknek? Még lekésem ezt az utolsó félórát —-rohanok én is népszövetségi köl-Ciöat jegyezni I
5flDZedFfRTK?PSZIB!l4l.
Urául". Siomb.l <« víiSro.p
gyönyörű kivitelű Dímet film: Aii cual és démon, i\'í^\'y • hüll.mísr-,61 é. xcreletröl 6 fel»oo£.b«o. .0" bur!tj;k.
Világ. V.iáraíp: Sivatag ki tálya, .nibnl töíttnoi Liona.l, ox Idomllolt orottlÍBMl.
S^INHföZ.
SUt a nap
T.iMís hit n brmutstó előadáson — ziu-folt hiz x násoJik elóadis alkalmával. Ej tu ölszftr cKymásu\'^n adják elő Asizonylék — ötször egymisuun zsúfolt bás íigja végignézni Ez a — Süt a nap hs tia végig, néztük — elén\\ tóJul a kérdés: miért van nekünk szüksís; »ai, hogy minden francia fércet közreadjunk a m»iiy«r színpadon®— mikor nekünk olyan szinpndi szerzői-vk vannak, mint Zilahy Lajos, aki halhatatUnnt tette nevét utolérhetetlen vígjátékával, mely telve mélységes latUlotumat, a migi-ar (alu szereteté ve\', m«lynek mlndsn e/yes figurája ejcy J«"\'t> élet, egy külön emberrajz, egy külön jellemalakttás A szerzi InUneíőtt a ííreodez^, Danis Jenő lBazg*Uihelycttes teljesen átéitette, roert mindenütt látjuk markAn-san kidomborítva A szioészek inindeKjike bcleé\'te magát szerepébe és a kanizssi közönség oly elGadist kapott, amelyre Asz-szonyi-társulat mindenkor büszke lehot — A művészek közui e\'sSsorban Molnár Arankát k»ll letetnUtenüak, aki isméi a dsrab 1-lke volt A szerelmes refo:mátu» pspeíny szerepében meleg tónusu, énésteli játékával, falusi egysserüsigének hibátlan cssndulésé-vei .5szinto sikert és forró unaeplést arnlott. Afkossy Vilmosné, a tebetségéhen sokrétű müvéssnő, az üreg tekintetes asszony meg-1 személyesj\'ésében legjobb alskiUsit mutatU bo. Arkossynó a társulat egyik legkivilább tagjs, aki mostani szer<pélien az el5adái egyik íő erőssége Vadnay János soko\'dalu siga mellett tanúsít a forgalmista kedvesen-esetlen, élethű kreálása. Kabinetaiakitást nyújtott Asszonyi direktornak a katonaságtól hzsa]ÖU is édesanyja me\'.Ull gazdálkodó
szcioimcs "parasstlegény-alakitisa — egy darab való élet. LUtuk Asszonyit rrlnt Msnt-schlkoíl tábornokot, amUtor a színjátszás romekét mut.tu be, Uttuk, mlot Sylvlőt teljes egyéniségét játékába vinni — de mint vitéz Simson Mihály — utolérhetetlen. Asz-szonyit látni kell Sámson szerepében — hog)\' fogalmat alkothatunk Asszonyi nagyvonalú. neoiesvéretú muvészetéról Uznis Je-n\'nek való szocep volt a református pa? nscgizemélyesitése, akinek a Vén gatember, után ez a lejthális-bb szerepe volt, amit kellőleg kiaknázni igyekezett. Asszonyínf Erdélyt Irm», mint a leányit mindenáron férjhez idol kívánó és eiért semmitől vissza nem riadó, elleaszonves éi alakoskoi) természetű postamesternő egyes jelcnetelbeo túlerős volt és inkább furiához hasonlított. Itt-ott tompítani kell, nehogy bizazri logyen. Gáspár Jenő burfó a falusi Unitot igaz színekkel titla elínk. Kanizsai szereplése aUtt ez volt as első művészi alakítása, melyről • z elismerés hangján megemlékezhetünk. Se-mosj Erzsikét Is neki való szexepein láttuk. Mint a postameiterné leánya — sok tapsot aratott KeleÜ Árpád ciginyatakilasá-n.k természetes szinel és zsmitos komikoma élénk tetszést váltott ki. C^iki Ferenc ko-moly, figyelemreméltó és értékes játékot produkált Poogé jahísz szerepében, míg Misák Magdin, mint a juhász leinya, hu figurát adott. Rózsa Ilonka megmutatt., hogy nagyobb szerepekben is jelesen beválik. Szűcs Marija Igen jó játék volt, me\'.y megérdemelt tapsokat íratott. Külön lel kell említenünk Vértes Károlynét — a tanító leloségét $ Jávor Antalnét — Simson édesanyjat, Gal \\ ik-tort, mint őrnagyot, Koima Istvánt, a tiszteletes liarangozöjit, Motaixnét, mint cigany-asizoríyt, Kozma Icust, mlnt.^ tekintetes asszony szolgálóját és Asszonyi Lacit, akiben már most meglátszik a jövő embere. ( )
Heti mUsor i
Szombat: Szerelem vására.
Vasárnap délután: Aranymadár.
Vjaörnrp este: Sül a nap
Az elterjedt ESPERANTO annyit jelent: a v lágpiac mindenki számára megnyitva. Victor Marguerittc.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. i uguarlus 9.
KÖZGAZDASÁG.
Huröpaszerto emelkedik * bor
ár*. Az áreme kedés tz f,\\iu európai piacon bizonyos lokig megkezd\'Juli. A Borá száti Lipck jtl\'ntése szexint egész Y.vKfi\' bsn • ; cronospora és a bőség nagy karokat okozott, ami ktrulbelül 2C—40 százalékot veszteségnek fetet meg. A legjobb kilátások Olatzorssigban vanoak. Eelfötdi terraiiück-nek as a része, amely <-*ti a peronosporá-tói, sem a jégtől, vagy vihartól nem szén* vedeli, a kedvező Időjárásban szép:n fejlő-dik. As elpusztult szőlők mii helyzete a Jövő évre i» szomorú fcrspektivát nyit Sok vidéken a káxok következtében a szilő nem kapta meg a szükséges megmunkálást. As elfagyott t\'kéket nem pótolták az Idén és az ország szőlőinek Igen tekintélyes részét* tengeri, bab és burgonya került. A borárak a hét elején ugrásssarven emelkedtek Hatvan 8-11, S-jmag 0-7, Moőr 10—11—15, Tolna 10— lt, Balaton világospuszta 0—8 — 10, Cegléd 8—10, Mád 8—10, Gyöngyös 7—8, Kenyérmező 17, ötkény 12 ezer korona 11-terenként. Értessünk szerint Péasett a kommarss-borok ára U—12 eze: koroaa.
A TÖZSDS
(S«]il lejíiitAni UUIooJ.I.oUm)
A napok éta tarló e.llárdaái folytán a mtt tAe.de aiflárdea nyitott él mlnthof; Bícakól la kedveaS blrak érkertek, a tínd.ldí elei faliban • Javulta fokoiódott ía • Magyar Hitel 606 oa árfolyamol irt el. CMkhamer áronban r.alliációa törekvéaek Indultak roej, rnalyak laoyhaaáfot Időitek aló. amit fo-korott ar la, ho,y proloegádóe nap roll éa Bédtbfil la fyen(a híreket jelenteitek. A piac ennek ellenére könnyen fel tudta volna venni a felkínált értékeket, ujy, hoty >*\'!•\' fali újból javuláa állott be.
UtótSiud*. Irányul a b.ritiá-20>. Minden máiodlk aiám prolon-
(áll. Ker.ak.delml 1335 - 45, Naa\'d 2475-525, Uva.te 246-49. Cukor 2750-775, G.or,la 489-95, Bur 15S—1J3, Mezőhetyaal 240-44, Daaublu. 3200—225, Magyar Hitel 598 - 601, Nova 161—63 50, Leaiáoiltoló 83 50-85 50, Oailrák Hitel 200-202-50, Salró 595 - 605, Kó.rén 3325-3340, Hel.l Benk 165-168, Jel.áloi 114—115, Angol M.irar 50-51, Parti Haial 3865— 90, Földhitel 295 -300.
Esti magánforgalom. Irány-zat nyugodt. Árfolyamok tartoltak. Magyar Hllel 600-3, S.l,ó 603 -5, Georgia 502, Cukor 2820, Kóaxén 3376, Kereakedelml 1340, Fóvároal Takarék 138-42, P.all Ha.al 3850, Budap.atl Góa 138, Meiócukor 240, Caákl 15, Geo. Danublua 3200, Villamoa 1600, Rima 127, Bur 153, Levanle 2}0, Nova 161, Állam-Víiut 524, Aogol magyar 55, Her-mea 40 (ül). Leaiámltoló 82, Al-henaeirm 140 (143), Pallaa 115, Kárion 77 (79).
T.rmlnytóxade. Buta tlsravl-dékl 76 kg-oa uj 405.000- 410.000, 78 k,- o. uj 415.000- 420.000, cgyéb-vldékl 76 kg oa uj 402.500- 407.500, 78 kg oa uj 412.500—417.500, .o.a 350.000-355.OCO, ieb ó 385 000— 395.000, >.b uj 360.000-365 000, tengeri 375.000 — 385.000, korpa 260.000-265.000, repc» 600.000-620.000 korona.
A mai leiménytórsdén ai árak 20.000 koronával drágultak. A bu-a ára ex amerikai t.rménylórade áisl val kapcsol.loian 17.500, rora 10 ercr koiooával drágult-
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
Ol.-M. tea* 0».cr. Illa. Lloyd !•\',» Pár.\'aT«(«ln A:..léc,* 6
b.
patanaik. i. j .t
j?
linoflrli
to«.ir.B uj
kf.-Cacb Iftib lt
rorialol )S
Ka. HK*I l)
KiüM-SVrrw <6 Kiif. jtlilloc M)
Vlroal tani 7.0
Ucthi II.}
Nacca.t.lelak. — tKMl. B. t)to
t-\'cioo -
Acar. b. S-t
SfaCT.-rnMU
IH I
riooooU t.
Pálria
Tórik.w
OUaUa II tejárU XlrUjvalM Vö :6rit Te. DaMtri
Antall 1 Kamit P-.x-.il B<«a né
J Cement
! Inna !««:• )l , |!.t
Diaiite 110
MatM.li IKO
I V»t, a.;S (4
Ali. K\'atéa )ijo
Xerinlt ?!
; MOH ei»a 11
I N»OtZlC«7l l»0
S<jMc*MI 10
Sal(6 Jl>
I L\'Jiakl ISO
\' UalO Uoja jé
l tíits»o/1 \',:>
CrnUI l»f II N/oaadak
fraatüo\' \'»•
OI0U1 JJ
Pillái 110
mm it
Kl<iw le
ill ?.l fírlreal Dj.
U|«I«ÍMS •
Woíitatt ».:
Viimtnk
8i0<ll *H »\'
XM«f( -
Oui Oit-a- >*«
PtUU IU ».j
Ftfjrt1 ijio
rtatmal. H
FnaU ni
OasaDo. |l«o
Oioa ViU. ntc
Oí; «• \'UH 47
Oftitf »1 Hofhao
| MUlMíl | KölUtl Viío«l
Ué.\'ltáMI
Ji j Uilci
OlocsiRote ChtiMi VecrlpM VaíOeprSr «*ala«H K*M-Lori I y -1
?»»
ki.a.b
KUaUM
HUH Ur« Ur<aa
>1
Haa.l la Hoci U
k\'íljlll-yal
UtV.^ Klltl la Amafikal la Ktii
u. uoja

TWk —
Naikl sjeo
VUt. taioa j.i
Z.lo\'.l |j
Zaeeai ilj
KrfSMn. »
Ipart. — Kóilak.ilá,
Adria 1010
ACtstCt» tl
Lrracu tél
;TnM ni
CokofB/Aralt
, \' Dtkator JS) Itonii cit 4«o ; Cikc-i;./
iíü&h. cct. 110 1 SiutniMl lic« tlilinliiimk 0«U tl
liillal |()
rci^iii 11
VUl. >»•»
Tokaji —
HalkMMk >1 OAt. VlUaaoe
rrr Ua« ;«j
Olajok Olajlfál ?!
MM«II Jt«. It<
SOr «a n«i
riiirai tU él
ZWllyvK -
ro\\Ȏrt e&< }J1
Paa. |0« 13 Tan. »0«
Bartil e
XtflraldJ il
BéááTé9yl{4
L-oii
eitil
<.iy»;;umoi0 S.&tí.KOIS W. TntU (•■:n<rta
Uaoka Duci
KiUtl MM. Kíeis KkHiW T6<M
Koieatauk Ooeofl ss
OttU lecst* «7 Palié* flO
ito
HiAliodak
lla^Uta —
Rojal iiélaO —
ífl- »0
Os ml
T«J«4oó Tani dyO UeU aaiak.
Bliöl KlréljaoiO
Corrla rua Papét
llaocralpar
ílirftlra
Sertésvásár. Felhajtottak 440, eladatlanul visszamaradt 80. A vásár közepes volt. 1. r. 28000-29500. Közepei 27000 — 28000. Könnyű 26000—27000. Szalonnáé fálaertáa 33000—33500. Uhuzott hu. 31000 -32000. Sózott szalonna 34000— 35000. Szalonna--. Zalr 36000.
I ánizj-klzput hl vitális árfolyiflai
Valuták
Afi«Ol Iom MSOO»-I«6000 Cató k0e0M SSIS-IS40 Dteié tts It;
7tH*-tU 10 411* éves S4»-5JI JJO-JÍ4 stia-sai?
lll«0*IS)t0
Pnoda k.
Dia toe.
Oma. hee. I07\'S*-I»>»
S»4jd U«Uao« li.
Bal<a Inak
$rM koe. NocrSc kor.
•SeOJ.ItJIO sw?o-»}7»o ll«í|M? SO)IO-SO)IO icélj-icscj
DawIaAk
Baicrts ti>«s4
Bakaml >«Z-»Jl
Bettii l«0S-||IS
K«pw&i«a lleOO-IMTO KrlaatUsla loSl)-IOWO lljooo-léToeo ll\'f-Ul?
Ullaao Nevrort Páda Prita
7S1JO-JS7JO él?S éJ«S llélllío
jCj ses
I0?"j0-I07\'(0 ISlOl-UjIO
ZtiUb
Zürichi Sárlati
Páris 2050 00, London 2379 00, Hawyork 626 30, Briissal 2699, Mallaod 2357, Holland 206 26, Berlin 126 00. Wlsa7i00, SolU392 26, frága 1515 00, Bodape^\'t 9tH)0, Bukarest 2*000, Bolgrád 650, Varsó 103 60.
A magyar korona külföldi hivataloa Jegyxéaeii
DerUa Valuta
l m* taraa? ci
Béea . . . . W)2519176 9176 19250 Berlin. . . . 6340 6450 6410 54C0 Prága .... 430 | 426 44150 | 41260 Nowyorkban 13 Az ércpánzek éa nemoa-fémek beváltáal árfolyamai Ezüst ogykoronás 6300—£5\'.0, egyforintos 14 300—14 750, ötkoronás 27.300—28.300, arany tiskoronis 166.000—167 5 X?, husz-koronás 33í COO— 33S.0I0. színarany 4\'.».500, platina 210.000 -220.C00 korona.
Felelős szorkssstő: a főszerkesztő Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-kereskedés RT,\'Nagykanizsa
Apróhirdetések
z«r ej Wooji löoaOa kooal, Mdracott it^CT
rd-c.Ua J l«hmét<r, iiclk iM , iUada. \'a Mp<a9 j H fé| n4in, i likoliUbta tcoíoiOII. 41\'.-Ttooyal. I ylUanjr iuuUt |U«. Uiou iiu 4 oj|
rialal. fjermekuleo hlja,; l( tuififowjil l aic&ia konyhai taklai karn rtvM f«te. Ajíclatot ,én »<rl-Wktao >Slf(ln jeUfete a kink. (ti
>1 kert. ér kírtli
éU:«KiMl fa\'Hlctik Artn.r 4a
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen Jó foleségom, illetve gyermekem elhunyta alkalmával mély fájdai-mookat réssvétúkkol és a temetésen való mogjelooésükkel onyhltoni szívesek volUk, fogadják ezúton is | bálás köszönetünket.
Vince és ÖMV. Denl dy&rgyné (
Köszönetnyilvánítás.
MindazokaaSr, kik folejthetetlen édes anyánk tometése alkalmával mélységes fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, úgyszintén a vasutas dalárdának is, ozuton mond háláa köszönetet Nagykanizsa, 1924 aug. 8.
•ogáthy csalid.
Tisztelettel van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy Ualetemst
megnagyobbítom
és Csengery-ot 1. alól auguistus 1-én
Fő-ut 13. szám al*
a Boganrlader palotába holyoztm.
roljesen u] és madwn be-reiKfeséa s a legnagyobb igényeket is kielégíthetem.
Polgári munkákat továbbra is a legnagyobb ftgye\'emm.l kétzUem.
Kérem a nagyérdemű kósöntég becses pártfogását továbbra ts
FURMEN IMRE
Csangary-ul S.
N.ovv.n clpáa. «a csizmadia munlcáa v.gy.s íi (iaoo, muBk»r. auguaetua aliajéra falvat.llk.
--2L
(Degérhezleh o lcgu|abb
öszi divat
lapok nagy udlaaztéfcban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkcrcakedáaóben Nagykanizsán.
Díjtalanul
csupin caak a tarifái!, köüaigekcn
helyez el
az összes budaprsti és vidéki lapokban eljegyzési, házassági, halálesetre szóló hireket s általában bármely vonatkozású reklám*
hirdetéseket
• Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
Fő-ut 5. ss. alatt — Telefon 338-383. (A .Zalai Közlöny\' kiadóhivatalában,)
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazinczy-utca 17. szám alatt.
Vasutasok figyelmébe!!
üliT^ŐiSak" „X21É5XC./Í." divatáruházban erzsébet tér 20,
Udsznakat, chiffonokaf, fcanaudsznakat és ingzef.ireket
Telefon: 382. arám.
Nvom.,„„ a ZHnvl Nyom<l,lp«r éa K0»yv»««k.Ué. R. T-níl, NaR>k.0taánTily^^r5f.ab.ek Károly).
63. évfolyam. 183. uám
N-Syk.nl™, 1,24. augusztus 10. Va.fcn.p
1500 korona
l..rk.*>!ó.éE í, kujöhlr.l.l Pű.u, 8.
[Bt.rarb.tt-T.l.fan 7S., nyomd. ut.
Aagu.xtaa 15én ve.xi k.xd. tét ■ Ruhr vidék gazda.isl
kiürítése
London, «u,uiilui 9. A II. bl sott. ég mi teljes.n bofej.zte mun káját és kis mődoiltéiokksl elké ■■Olt >a uj j.lantéi, melyet ■ konferencia elé fognak terjeiztenl. A III. bizottság Is lényegesen előbbre-jutott felsdat.lnsk mejoldisábsn. A hetek t.nác.a Információ, ni-g-baazéláaekat tartott. — A 14 es tanács hátfőig már nem tart ülést. — Külön delegáció foglalkoiott a Ruhr-vidék katonai klürlté.éoek kérdésével, m.ly a konf.ienclán.k legégetőbb problémája. Arelőmun kálatok már a bsf.jeréshez köze ledaelc.
Párls, suguszlui 9. A siövetsé gea gelegáclók véntől Hcrriot el utazása előtt ülést tsrtottak, melyen beható tárgyalás alá vetlék a RuKrjrld4k,_g»id..ágl ItUrltéséo.k problemVtlku. kér déa.lt. Macdonald blitosltotta Herrlot mlnlsitarelnökőt, hogy az angol ciapatok a béke-sz.riődésből folyó kötelezettségek nem teljesítés, aaetén nam ürítik kl a kölni területeket.
London, augusztus 9. A jóváté-t.ll bliottság délelőtt fogadta a német delegációt, Lik hivatalosan li m.f.r6<it.lték, hogy késiek aláírói a jegyzőkönyvek.t, melyeket a bizottság a D wes- tervezet rend aiabályafra vonatko ólag alkénltett. A jegyzőkönyvet még as este bs Is f.|esték.
London, suguutus 9 A ll. biiolt ság tegnap be/e/exte munkáját a Ruhr vidék gazdasági kiürítését il/e töleg Megállapodtak, hogy a kiürítés augusztus IS in vessi kerdelét A 45 napra tervesett átmeneti időt 35 re csók kentettik. Az dl meneti idö nyolcadik napján megszűnnek a be\'lőldi vámhatárok. A vélemény di/ferencizlkal, melyek a kiürítés kabcsán előállnak, egy Coblenzben székelő vegyes döntő bizottság Jogja elintézni
A marokkót kérdéa a madridi, dlraktórlam előtt Párls, augusxtus 9. Mint a Journal Midrldból j.l.ntl, a direktórium tanácia tengeralattjárók és torpedók épilésével, valamint a marokkói kérdésed fogfalkozolt. Az ülés után a direktórium egyik tagja kl j.lantetU, hogy a látóhalár tlszlull.
Radlcs Bociba érkezett Belgrád, augusztui 9. A horvát
köztársasági parasstpárt ért.sltést kapott, hogy R.dlca Bfcib. érk.-aatt. A párt alelnöke holnap Bécsbe utazik. Politikai körökben -azt álllt-ják, hogy Ridlci Párlaba él Lon-donba való utalásának lervét el.l-latte s fürdőhelyre fog u\'ainl. ( \'
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
Románia katonai készülődése
Bal-.arest augusilus 9. A román tormán, további k.ton.l l»té.ke désekre késiü .lő melyek cflja Románia kéa.enlét. esetleg-, bolgár fo.r.d.lom ellen. E.ős k.ton.l össr.vonások vsne.k folyamaíb.n . bol gár ha áron. A román kormány vlssishlvta Sióflából éi Kon.t.ntlná po yból k.ton.l attsaélt. Egyaieramlnd tárgyalások folynsk Törökország-g.l rn.Iyet Romfnl. arra .kir blrnl, hogy vegyen ré.zt „.tl.ge. ma cedonl.l tclk.lé. leverésében. Buksrestbcn tegn.p Brallsru elnöklésév.l mlnlsitert.náci volt, melyen ré..tv.lt a hadügymlnlazler ll. A minisztertanács natároiatalt srlgoru.n lllko\'ják. A rendőrség különöi erélyes szlgorrsl jár el a rémhírek teljesítői ellen.
Amerika nem engedi ei a szövetségesek adósságait
Páris, augusztus 9. A J urnal értesülése szerint még sujuszlus ban, valószínűen augusztus 15-e és 20 a között hívják össze azt a konferenciát, amely a szövetsége-s*k egymásközt való adósságának kérdését fogja megvitatni. Tegnap szakértő! bizottságot neveztek kl, amaly előkészíti a konferencia anygát.
Nexvyork, augusztus 9. Washingtonban nagy figyelemmel fogadták MecDonald angol mlnlstte-e\'rő\'t
nek azt a tervét, amely a francia szövetségközi adósság teljes vagy részleges törlését javasolja. Hivatalos körökben kijelentik, hogy az amerikai kormáoy semmi körül mények kötött sem kezd tárgyalást erről a kérdésről. A kormány, akár Angii* kormánya, k*jlanó Franciaországgal tárgyalni az adós-•ág fizetésének megkönnyítéséről, azt az elvet azonban nem engedi m\'gsértenf, hogy a szövetségesek fl\'essík meg háborús adósságaikat.
Csónak katasztrófa
Bécs, augusztus 9. Grein közeié ben tegnap délután mcgr«ndi>ő csónakszerencsétlenség töitént. A Dunának azon a helyen hli*hedt forgója van, ahol már aok ember halálát lelte. Tagnap csónak kelt át a Dunán, amelyben tiz ember halyelt tizenegy foglalt helyet. A túlterhelt csónak nem tudott a hullámokkal megküzdeni s a folyó közepén felboi ult. A sebes vii azonnal elragadta mind a tizenegy embert. Egy csónakázó asszony kimentett őt fuldoklót, egynek óriási orőfcszitésaoi alkerült partra utnla, öt ember azonban a Dunába fulladt.
Benes találkozása az aj szerb kBlttgy miniszterrel Belgrád, augusztus 9. Benes dr. annak az óhajának adott kifejezést, hogy mielőbb találkozni akar az ujonan kinevezett jugoszláv kormány külügyminiszterével, hogy vele Jugoszlávia hxlyzetét, de kü lŐnöaen az orazág viszonyát a kls-antanthoz, 1 meg beszélhesse. Marin kovics külügyminiszter most táviratban értesítette Btnos dr.-t, hogy még é hó folyamán ilyen találkozás lehetséges lesz.
Pusztító esőzés Kinn északi részében
Newjotk, augusztus 9 Poklngl i«lcntés:k szerint az óriási esőzések lövatkeztében Kína északi rés ében •xáz meg »siz falu viz alá kelült. Kétszáz ember meghalt, 10.000 ház ömedölt.
Amerika éa a függő európai kérdések
Páris, luguiztus 9. Harrlck párisi amerikai nagykövet ma Havre ból az Egycaült Államokba utazik. Miután utazása összeesik Hughes államtitkárnak az Egyesült AUa mokba való visszatérésével, a Chicago Tribuie szerint frarcla politikai kő\'ökb n valós.inüaek tartják, hogy Washingtonban nagyfontos sáju megbeszélés lesz a függő európai kérdésekről.
A német néppárt nem Ünnepli a welmarl alkotmányt
Berlin, augusztus 9. A német néppártnak az alkolmányűnnepség gel szemben elfoglalt álláspontjáról a Zeit azt írja, hogy a német néppárt a w-.lraari alkotmányt jogszerűen létrejött alkotmánynak és a politikai élet törvényes alapjának tekinti, amelynek megváltoztatása csak magában az alkotmányban előirt uton lehetséges. A némát ulppárt mint az államaszmét támogató párt ezen aa alapon vett részt a politikai életben azzal Is, hogy belépett a kormányba. A német néppárt azonban a welmari alkotmány jelentékeny részével szomben elutasító álláspontot foglal el éa as alkotmány napját nem toklntl az üdv különös napjának.
Gyilkos szélvihar Amerikában
Netuyork, augus.tus 9. A gyilkos hőség után több helyen tornádó puiztltott. Számos ember meghalt, még többen megsebesültek.
Keresztényszociális Szövetség
Budapest, augusztus 9. As utóbbi években meglehetős hatalomra azart tett különféle táraadslml egyesületektől ma már alig lehet hallani és esek lassanként visszahúzódtak a közéleti szerepléstől; a háború és kommün után működő jobból dall politikusok nagyrésze ma már szintén nem jut szerephez a poll-tlkal életben. Értesülésünk szarlnt a társadilml egyesületek vesetői, a közelmúlt ávak politikusai most azzal a tervvel foglalkoznak, hogy Ismét részt veaznek az aktív politikai és társadalmi életbeq a acélból agy nemzet! éa keraaztéoy alapú szövetségbe tömörítik mindazokat, akik a velük való együttműködésre hajlandók.
Az uj szervezetet, értesülésünk azazint. a Wcr eaxtény-at ocláUsták készítik elő, akik mindazokat a politikusokat a azok«t a társadalmi rgyeaületi veietökot akarják tömö rlteni, ak\'lk bár nagy vonalakban egyetértenek vele, da különböző egyéni okokból még asm léptek be a keresitény sxoclallsta pártba vagy a keresztény szocialista szakszerve-z«t kötelékébe. Az uj tömörülést Keraszténys\'oclális Síövetségoek szárd\'koznak elnevezni a annak vezelőiégéban vezérazerepet fognak k\'pnl a kereazténystoclalista párt aktív politikusai mellett azok a volt mlnlsrt\'rek és politikusok; skik a közelmúlt évek kormányaiban ss erősíti jobboldali irányt képviselték.
A Keresi tényező cl illa Szövetség előkészítő bizottsága néhány hét óta nap nap mellett folytat tárgya- -Iátokat, ugy, hogy értesüi/selok s érint már szeptember első napjaiban megtarthatják a formális megalakulást. A s.övatség programja nsgy vonalakban az, hogy „*gy táborba gyüjtaa a politikai, társadalmi és gazdasági élet vezetői kő/ül mindazokat, akik iatranzigens nemzeti éa keresztény alapon állanak, hogy ezáltal az eddig azét-forgácsoltaa működő keresztényszocialista politikai, társadalmi és gazdasági mozgalmakat alkotó nemzeti munkára tegyék alkalmassá.
Gyilkos TillamoBáram
Berlin, augusztus 9. Pferdsdorf-ban augusztus 8 ára virradó éjszaka hirtelen egy 20c0 voltos erős áram kapciolódott a falu vlllamosvexe-tékébe. A vezeték valamennyi hás-ban egyszerre égni kezdett. A megrémült lakósság a szabadba menekül*. Három lakós, aki a vezetékhez túlságos közel került, azonnal meghalt. A szerencsétlenséget a háború alatt létesített vll-lamostdep hiányainak tulajdonítják.
ZALA! KÖZLÖNY
1924. augusztus 10.
Letartóztatott kanizsai sertéskereskedő
Hal sertést hajtolt al a salavári apátság pusztájáról A salavári apátság uradalmi in* tézőaége a mult napokban felje-Untéit tstt as ottani cscndőrőre-■ él, hogy as ábrándpusztai 301 darabot tartalmaié sertéscsordából bat aartéat lamarstlao tetteaek jogtalanul eltulajdonítottak. Az őra parancsnok azonnal kiküldött tfjr járőrt a tolvaj áa az elhajtott aor téaak klnyomozáaára, agyben érte altette ax esetről a szomazédos öiparaacanokokat. Történt, hogy as avixáláa utáa Zalaazabsr kőz aégb«n egy caendőrjírőr cirkált az orazágutoo, amikor egy emberrel találkozott, aki történetesen öt aer-tést bsjtott maga alőtt. A c«eod őrök axoanal érdeklődői kezdtek a sertéshajtó FűlSp Sándor Nagy kaaizsáa Honvád utca 41 aifia Blatt Iskó aartiakereskedőnél, — mart n volt a serléshsjtó — azon baa Fülöp nem tudott elfogadható fal világosítást adni a aertéaek felöl, idegesen viselkedett a csendőrök előtt éa amikor a (árletleveleket megtekintették, melyekről kőnyen megállapíthatták, hogy nem ezekről a sertésekről lettek klállitvs — tUstában voltak ax saattel, FülŐpSt bekísérték as őrsre és vallatni kezdték. Fülöp a csendőrök kereszt kérdéséra boaaiabb faggatás után bevallotta, hogy az öt aertés tényleg a za\'avál apátság feUőábránd pusztai csordájából való — azonban ő nem lopta el onnar, h«ncm Pál József apáisági pásztortól vetts. A hatodik Bérlésről nem akart tudni. A nyomozás kiderítette, hogy FüUSp Sándor a* At a.rtiat Wwlí L»jo« palini korcsmároanak 8 millió koronáért eladta, a hato dlkat Roth István kerecienyl lakos náJ találták meg. Pál Jóutf határozottan tagadta, mintha Fülöp tőls váaárolta volna a sertéseket. Tény as la, hogy FGlöpnái talált járUtok hamisak voltak. A csend őrség Fülöp Sándort letartóztatta ás a kaaizaal ügyészségnek átadta.
Dr. Mutschenbacher \' Edvla kk törvényszéki tanácselnök, vizsgáló bíró tagnap hallgatta kl ■ gyanú sitott kanlssal sertésker.\'skedőt. Miután mlad a hat aertéa megkerült — ax apátságnak nem less kára.
Az állampénztárok reformja
Az adóhivatalok átveszik a pénzdgylgazgatósAgok ügykörének egy réizét
Nagykanlzaa, augusztus t A szanálás következtében áll.m életünk mlndea megnyilvánulásában a lakarákosaág, aa egyszerűsítés vált szükségessé. Lényeges, mélyreható változások történtek as állami, tőrvényhatósági, községi adminisztrációban.
lgv történt aa állampénstárral Is, amely ju\'lus 1 tői m\'gssŰnt Ilyen minőségben funkcionálni a átadta helyét az adóhivatalnak. A változásokat Illetőleg megkérdeztük Zala viry Józstf fŐtanációst, a kanizsai adóhivatal vezetőjét, aki kérdé-selnkrs a kővetkezőkben adta meg fslvllágoaltáaait:
— A m. klr. állampénztárak folyó évi jullus hó 1-től kezdve mrgsiün tek mint pénikeielő hivatalok\'működni a átalakultak m. klr. adóhl vatelokká. Az állami bevitelek és kiadások a postatakarékpénztári eheque illetve cJtaringJorgalom utján bonyolítódnak le, a nagykösöns\'g előnyére, amennyiben minden feles-leges Időveszteség, várakozáa és zaklatás nélkül fog hoziáiutnl min denkl pénzéher, vagy tudja flzstni köztartozáaát.
— Természetes, hogy az uj rend azer nagy munka és személyi megtakarítást jelent ax állsmnak is a \'chelŐvá teazl, hogy a felszabaduló munkaerők máa munkakörben helyezkedjenek el.
— Ax adóhivatalok^ uj munka köre még nincs teljesen preciilrozva, nagyjából axonban az úgynevezett együttesen kezelt adók, forgalmi-
dók és Illetékek, vagyonváltság, különféle bevétel kivetése, előírása elszámolására fog kiterjedni ■ átveszik a pénzügylgazgatóságok ha táskörének egy részéi, behajtás ellenőrzését, esetleg, ahol ex atükségea-nek mutatkozik, magát a behajtást is. U/y, hogy ax adóhivatalok mint elsőfokú pénzügyi hatóságok fognak működni a fontos pillérét, he lytsebben mondhatnám talán alap »atát képeznék ax egésx pénzügyi
adminisztrációnak.
— Átmenetileg ax uj költségvetési év első bárom hónapjában a pénzkezelés egy része Is megmaradt az adóhivataloknál, ugyanis szeptember 10 lg a tisztviselői fize-
téseket és nyugdijakat még Itt fizetik kl.
— Sieptember 10 Ike u»án azonban ez Is megszűnik. Ezért is Igye kezték minden siolgálalbn levő és nyugdijai közalkalmazott szeptem Uti illelm ínyét a hó első naojaiban fölvenn\', mert 10 Iks után már az adóhivatal e elmen Bemmit sem fog fizetni a aki addig nem kapta meg járandóságát, az átmeneti nehéisá-gek folytán hetek múlva juthat cssk hozzá.
— Minden nyűgd\'jasnak (a tényleges tisztviselők ugyania hivatalonként a főnök utján kapják kézhez fizetésüket) érdeke, hoyy a számvevőség pon\'os lakcímét mielőbb megtudja, hogy postatakarék u\'ján való kézbesítés nehézségekbe ne ütközzék. Legokosabb, ha cimükel, amennyiben e<t eddig nem tették, a m. kir adóhivataloknál bejelentik.
— A befizetések az állam réssére postatakarék pénztári befizetési lapokkal történnek, mely lapok ax adóhivataloknál szerezhetők be.
— Minden tárca részére annyi postatakarékpénztár! számlát nyitottak, amennyire az elszámolás szempontjából szükség volt. Az adóhivataloknak négy számlája van : bevételi aiámls, szállítmányi letéti azámla, törvényszéki és járásblró-sági letétszámla. Minden Illetéket és forgalmiadét, valamint a pénzügyi tárcát illető összeget o bevé teli sxámlára kell lefizetni. A szál litmányl azámla az átfutó kezelést szo\'gálje, amennyiben erre a szám-lárs kell bafizelnl a községek éa városok által beazedett adót, va-gyonválts<got éa a válteájföldek u«án járó haszonbért s eiről a számláról aztán minden szombaton az adóhivatal azétoaxlja és á.utalja a befizetett összegekből az állami, vármegyei adókat, kamarai illaté-keket atb. arra a bevételi számlára, ahol végleg kell elszámolni.
— l t jegyzem m\'g, hogy az ed dlg vadászati és fegyveradó. valamint a^ pénzintézet k által fizetett tőkekama\'adó, mint vadászati Illeték és kamat Illeték ju\'ius 1-től kezdve Illeték elmén fizetendő, annak adójellege mrgaiünt.
— A birói letétek ke;elése szintén
az adóhivatalok ügykörébe tartoxlk. A letéti kérvény közvetlenül a bíróságnál nyújtandó be, a leteendő letéti összeg a megfelelő birói letéti számlára fizetendő ba ax adóhivatalnál vagy a bíróságnál kapható befizetési lapon. Ha valaki nem készpénst, hanem értékpapírt vagy valami értéktárgyat éh.ft le-létba helyezni, aa közvetlenül ax adóhivatalnál történik.
-r- N-gyban szak azok a dolf ok, amik a közönséget érdeklik. Csak arra szerctaém még ax érdekellek figyelmét felhívni, hogy a befizetéseknél nsgyon ügyeljenek, hogy helyes számlára flzasaék be tartó xás.lkat, inkább érdeklődjenek a fizetés eiőtt as adóhivataloknál, mert a helytelen befizetés nsbessn helyrehozható zavarokat okox.
Gyujtogatássai gyanúsítva
Nagykanizsa, augusztus 0 Idősebb Tóth László caőrnyeföldi gazdaember családi ügyekből kifolyólag összeveszett feleségével. A családi háború után lefeküdtek. Reggelre tüz ütött kl Tóthék házában, Amely tetemes kárt okozott. Tótbné — aki ugy Utazik, nem bocsájtott mag férjének — arra azt állította, hogy férje okozta a lü xet, férje akarta a házat felgyújtani. Az aaazony Uy értelemben feljelentést tett a csendőrőrsőn Baját férje ellen, akit a csendőrök azután elfogtak éa a kanizsai klr. ügyészségi foghásnak leadtak. A nyomozás fogja kiderlteol, gyújtogató e Idős Tóth László, vagy — ami valószínű — más, eddig meg nem ill.pllh.t6 ok Idéit. .16 •
idl.Mt.t.
BRITANNIA-SZÁLLÓ
BUDAPEST.
Szobák 30 000 k«ron*t4l. Telj., p.n.lo (l.kás, háromszori óikctíi) 90.000 kor.-t6L. Sióba havi b.rl.tbaa tal J.. p.n.lór.l 2,700 000 K-tól
KI-5i.losr..-vJ»lí, ctii en uját aoté . K.Ml páljr.ndvuhoi o\'j, v«sjr vUtt. K 31 000
— üti i. női dlv.tclkk.kben
legszolid.bb kiszolgált. Schwiaci OrMŐ cégnél, Pó-ul I
Sugólyukból utolsó szál virág
Irt.: B.rb.rlt. L.Jo.
Valami különös borzongást irtsII minden mi, .mikor lefelé lndull az ócska, rozoga lépcsőn ll az égisz színpadot unó halalma. gerendák, megfeszíteti kötelek, sokfelé kígyózó villanydrót-kötegek közt odabotorkált a sugólyukhoz.
Titokzatos árnyékok bújtak meg mlndeo gerenda mögöll. M ntha lén-coluk »oln«. Egyik oszloptól a másik magé futónak .lőlo. A feje felelt meg-megdobbanlak a deszkák tom. P*n, fojtottan nagyon messziről. Azoknak az Ütemére röpködlek fan-lasztik us lidércek abban a hűvös, caupa p.r, pókháló, ciup. csönd labirintusban, amit olyan félelmetessé
",!\' ?,ívo.u x"oníi*: •n4zö|4r «%-
alig idáig érő morajlása
Egyetlen vill.nykőrie próbálkozott ax egyik suokban, hogy felszakiis, ozt a porszjgu, éleitelen sótéiel ami fölölt pedig esténként az élei o\'ígláz és fény, nóta, kacagás lc„ °,él haiudja bele Kéz meg uii Iélűbe
shol lalán épugy nincs más, mint itt, s deszkák alatt: porszagu sóiéi, össze vissza kuszáll, sok éve le-szakadt pókháló ctomók, amik lusla, óriásra nőtt árnyékaikat minden esie egyformán hintáztatják az avas gerendák tömkelege közt, mikor a kis púpos sugó leindul . rozoga lépcsőn és megszokoit mozdulattal nyul előbb a kapcsoló felé.
Itt, ebben a szinpad alatti örökkön egyforma, nchéz-levegőjü sötétben mindig ugy érezle, minlha szeges ostorával arcába csapolt volna az élet és n akába akaazlotta volna ezt íz egész poros, sölél összevisszaságot, hogy ne tudjon felnézni se az iga alól.
Görnyedi, púpos, vézna teslével csak belekapcsolódott abba a szédU-le les mechanizmusba, smil kitalállak az emberek, hogy hamis arany füsttel vonják be a durva, ösztönös valóság ő£-orök egyformaságál.
Ugy érezte, hogy azok odafönn mind az ő vánnyadi, szóm ;ru vére didergését vállják -aranyra, csengő kac.gásra.
Megbotlott valamiben... Egy le szakadt léc feküdi keresztül az ut-
ján, ahogy már csak botorkálva tapogatózott a minden esli helyérő. A szövegkönyvet még Jobban, kicsit ijedi felocsudása közben a hóna alé szorította, azlán cssk félrerugta a lécet b gerendák sölét árnyékai közé.
— Sokáig szolgélt ez Is — gondolta — mig leszakadt a helyéről, hogy félrerugja valaki. Akárcsak az ember... Senki sem tudli, senki sem létla, hogy van. Moal ludom, hogy volt. Holnapra elfelejtem, hogy oda ruglam a penész szagú sarokba. M«jd egyszer én sem birom... nem akad több marnlvaló szuetle ócska testemen Egy k.rék sem áll meg, egynek a foga sem csikordul össze, emml som hiányzik. N;m áll meg « nagy, héroszi lendület, ami elindult, hogy besöpörje az sranyat aztán szétszórja újra és kac.gjon..! tapsoljon, mikor az élet kis nyomó-rulljai lázban égő szemmel, görcsösre mereveden ujjakkal kövelik az uijál, ahogy gurul... csengve hívogatva gurul a silélbe, messzire csak egyel,en egy belőlük... és nem szabad, nem lehol szaladni sem s guruló örökbálvány uién. Mert Ide-szegezell bennünkel a kenyér s
holnap, az asszony: szedegetni a morzsákat, amig lassan elkorhadunk annyira, hogy félre lehessen rugnl bennünket is az évek poránsk súlya alatt leszakadozott pókháló cafatok közé.
Fázósan húzta összébb • kabát\' Ját, ahogy leült a súgólyukba. Tompa, erőtlen köhögés erőlködött fel a torkából. M.ga elé lette a szövegkönyvet is luzzá igazította a villany, körte fényét.
A szinpaioa még izzadva, aietve az utolsó kapkodó almltásokat végezték a diszletezők. A rendező Idage-sen rágta az ajakát, mert a nézőtéren már n»gy volt a türelmetlen zsibongás. Mert már kozdhellék volns. Csakhogy a társulat kincse, az Uone-pelt, ragyogó, elkényoztelett művésznő, ski legnsgyobb diadalára készült ezen az; estén, még nem ludta kiválasztani szl a rózsát, amit az övébe lUzzön a rengeteg virág közUI, amivel hódolói elhalmozták az öltözőjét. -•
A kis púpos sugó ls a torkában érezte vergődoi a szivét. Látszólag nyugodi ogykeívüséggel meredt a színpadra, ahol már Illegette magát
1924 euguntui 10.
_WLA1K0Z1.ÖNY
Nagy maradéíTvásár! tri
• ferfi, és női szövetekben •
„MH,?16? epo\' i9en olcsó árakon •
6i Krau!z d"a\'MSV^uliéza az Arain KakaMin, H^Uni,^ Erzsébet-tér 21
UIBBIf _ n____■ __
hírek.
Római katholikus: l.ítinc vértanú. Protestáns: Lírine Izraelita: Ab 10. Jor. cl.
Meteorológiai Intézel jelentése szerint éjid mé* hűvös egyébként Aluliban száraz iJ5 váí!ut> íotmelegedéssel.
— A f elsőt emplombnn ma fél 11 órakor Mayer D:zső kalocia-egyházmegyei ujmisés mondj* a szentbeszédet.
— Személyi hlr, Dr. Wébet P.| egyházmegyei irodaigaagató és püspöki titkár szülői látogatására városunkba érkezett.
— «Anyakonyi hlrelr. Nagy kanizsán az elmúlt héten 11 gyermek született. Ezek kö ül 6 fiu és 5 leány. Házasságot kötöttek: Lskfcs György kéménysrprősegéd Tár.ctos Miriával, Oonáail Aladár gyógyszerész Wrábel I mával, S»bó J5 »sef állampénztár! főtlsrt Nímeth ErzséUttel, Bentz Emil százados Ssllér I onával, Nlmeth Jánoi tég lagyári munkás Farkas Miriával. Elhaltak: Tlstnl Margit 1 hónapo», bélhurut; Prelsz Jenő 37 évts kereskedő, szervi szlvb\'j; Páros Kor néüa 40 éves, edgolya lob ; Csészrg János 83 éves napszámo*, aggkori végelgyengülés ; öxv. Bojáthy Ven-delné Kohn Mária 56 éves, emlő rák; Srlvós Mihály.lé Bucskó Mária 67 éves, hss\'daganat; Tóth litván 45 éves napszámos, hulhagymáz; Horváth Magdolna 1 hónapos, kanyaró; Vsrga Vlncéné Dznl Mária 18 éves, tüdőgümőkór ; S o koll Pál 58 éves nspszámo?, gyo morrák.
— „Tetra" csecsemő-kelen*
gyék Schwarcz Dezső cégnél, Főút i szám.
— O/voaI táraasvacaora A nagykanizsai orvosok f. hó 14 én cuiiörtökön esto a Korona vendég.\' lőben tartják szokásos lár.ssvscso-rtjuVat.
éves divatáruhoz. Sin-eer JSzscf éa Társa divatáruháza N-ffykanizsa Erzsébet tér, Központ "alló épület mígblzh-tó bevásárlási forrás.
— A megyéspüspök pásztor-levele. Roll Nándor dr. mrgyés-püspök legújabb pásztorit veiében s külöoböző hivatalos ködések so rán iimertctl löbbek közt a kongrus uj valorizálásáról szóló mlnlsrteri rendeletet a megfelelő kommentár kíséretében. Majd az Iskolásgyer-mekek Intenzivebb hitoktatására hlvjs fel a lclkés.ek fijyelmét. A hitet nemcsak tanítani kell — írja a püspök — de gyakorlására kell sioitatnl a gyormeket, a sorgal m».s hitoktató, pltbános az elemi Iskolák lelke, az egész iskolai munka oszlopa. A hit állandóan ciökken és lanyhul a felnőttekben, legalább a gyenge gyermekiereget hozzuk köielehb az Ó szentséges szivéhez. A pürpök e felszólításon kivül még a gyakori gyóntatást ajánlja kü^ö nösebben egyhátmegyéje papságá-ntk figyelmébe.
— Országon vásár Nagykanizsán. Auguirtus 11 én, hétfőn lese a nagykanizsai Boldogaiszony-h*ll országos vásár állslfelhijtással és kirakodó vásárral.
— Férfi éa nöl ruha vásznak, angol lüszterck, férfi és női szövetek legclőnrösebb bevásárlási forráss Singer József és Társa áruháza.
— Gazdászok tanulmányatja. Tir, nagyrészt végzett keszthelyi gszdásc egy hónapos tanulmányúira meat Hollandiába.
— Alispáni rendeletek. A
városhoz tegnap érkezett meg az alispánnak az országos gazdasági munkáspénztár részére fizetendő dljsk módosítására, — a városi nyugdijssok 1923. évi segélyére, — B gabona üszög elleni csávázásra, a difiéiia elleni szérum forga lombshozatala éa ellenőrzésére vonatkozó rtndelc\'c.
— Józaef főherceg 52 évea. JózseJ főherceg tegnap ünnepelte azük családi körben születéaéuek 52. évfordulóját. Ex alkalommal sokan keresték fel a kir. főherceget szerencasklvánatalkkal.
«=- Eljegyzések. Pahócsa István eljegyezte Sipos Magduikát. (Min den külön értesítés helyett).
Hofjmann Imre eljegyezte Engtün der Esztikét Nangykanliss. (M.nden külön értesítés he\'yett.)
— Rogenhardt éa Raymann lendamasztok, női éa férfi zsebkendők, May és Holfcld rumburger vásznak, len és linóbatisztok, slfo-nok, slfonbatisztok mérsékelt árban Slnger divatáruházában szerezhetők be.
— SzUaőben az egerszegi kanyarójárvány. A zalaegerszegi kanyaró járvány szünőfálben van. EzidŐszerint a járványnak 9 gyógyuló félben levő betege v*n. At összes 106 megbetegedés kőiül haláleset nem fordult elő.
— A szegényház dij-felemelést kér. A városi szegényház vezelőségo kérelmet nyújtott be a városi tanácshoz, az élalmozésl dijak felemeléséért.
— Nagy olcsóság i Mosó delé nek (K 21.000), kartonok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszáll! tott árban kaphstók SingerJózseJ és Társa dlvatáruházában. Erzsébettér.
— Bekérték ■ levente-egye-nölet alapszabály-tervezetét.
A vármegyétől ujabb aürgető rendelkezés érkezett, hogy Nsgyknnl-zsán Is szervezzék meg a levsnte-egyesületet- A város! tanács a testnevelési bizottságtól már as alsŐ felhívás alkalmával bekérte a megalakítandó egyesület alapszabály-tervezetét. Mihelyt az elkészül, megteszik az Intézkedéseket az egyesület megszervezésére.
— A világhírű jó minőségű azövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 éa szövócerna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cs vastagaágban, továbbá bordó és vöröifejlő kapható Slnger József és Társa gyári raktárábaa Nagykanizsán.
— Jegyző gyűlés. Folyó hó 10 én Balatonkereszturon a msrcsli járás jegyzői gyűlést tartanak. Esta a Szigeti szanatórium nagytermében az országoshlrü Murgács dal-énekes-csoport hangversenyt rendes s jagyiők árvaháza javára.
— Lehet már azórakoznl Nagykanizsán. Eddig úgyis mindig azon psnasikodtunk, hogy Nagykanizsán nincs élet, nincs szó-rskozásl lehetőség. Most aztán egyezerre több Is van, mlat kelleae. Most már bővében válogathatunk esténként, hova menjünk, melyik moziba, ssinházba e, sőt szerdától kezdve már drkuszba Is lehet meaal. Kaposvárról érkezik meg Kani sára az országoshlrü Gazdag cirkusz, mely tegnap kspott engedélyt a városházán hat egymásutáni nspoa nyolc előadás tartására- Értesülésünk szériát a cirkusz egyike aa ország legjobb cirkuszainak a mutatványai újszerűségükkel meglepetésszerűig fognak halni Nsgyka-nltsa publikumára.
egyik másik, vagy megpróbált még-egyszer egy lánc figurát.
Az ujjai hegyébea érezte sisteregni szt a lázas izgsioilsógot, amivel régóta várta mindig az estéket, mi kor kilibbenik a színpadra az a drága, nevetőszemU, forró, eleven életet játszó leány, a nagy, dédelgetiU, agyonbálvényozotl művésznő.
Várta, hogy forróvá tegye a levegőt az első tapsvihar, amivel fo gadják s a lány, a nagy, a csudált, «z istennő hajlongjon ott őelőtte, a Bugólyuk előli és a Isps mámorában vessen cda neki is egy eltévedi pillantást, amikor boldogan alázza magát nagy cézárja, közönsége elő I.
Igy történt ezen *z estén is. Csak épen neki nem jutott még egy véletlen tekintet sem. Hiába kisérlo égó szemével, hiába vájt a körme rész kelő tenyerébe... hiába kért, könyörgött és imádia, hivta és sirt felé a szemével, a tüzbejölt, szürke, szomorú szemével. Fáradt, megkínozol! nyomorék testén átömlöti valami végtelen lassan jött keserűség, meg ült a torkán, lefogta a nyelvéi, kót lüktető orrcimpájái. Érezte, ahogy a szome mögött valami égető érzés
bizsergeti az összefutó betűket, szine-ke\'. Érezte, hogy az agyában patta nósig feszülnek a hiába felcsigázol\', csalódott, becsapódod idegek.
Egy könnycsepp eselt a nyitott szövegkönyvre és abban megcsillant a fény millió kis sugara, ami körülölelte s nagy művésznő szinte gyerek lány leslét és ugy pattant vissza kristálytiszta, fekete szeméből, mini nz óletrekelt kacagás.
— A szivemre... a szivemre I — szerelte volna belcordiiani a kis sugó a felcsendülő muzsikába és őrüli áimok elevenedlet. eszeveszett káosszá az agyában, mikor a művésznő nagy tánc-jelenete közben ugy érezte, hogy le kell tépnie horpadt melléről a luhát és kifoniieni azéri is, dacosan, hogy összetörjön, hogy a szivét odadobhassa a lába cié a színpad deszkáira és törje, zuzzí, tipjrja agyon a táncban, ami vei ezt a legnagyobb, legcsudálatosabb diadalát keli aralnia.
_ A véremen .. a darabokra lépőit,
széttaposott szivemen ál, ha óstre-venne egyszer... ha lehajolna hozzám egyszer... ha szólítana a nevemet)... és megkérdezné, hol fáj... ki
bántón,. mi vájt egyre mélyülő barázdát az ajkam köré...
Egy rózsa, friss, fehér, még harmatos rózsa eselt a szövegkönyvre. Tánc közben esett ki a művésznő övéből. Éizre sem velie. Táncolt. A lelke, mindsne belemerüli abba a mámoros biztosságba, hogy őt, egyedül őt nézi, bámulja, csodálja az a sok-sok szempár és eszébe seu jutóit, hogy onnan, a sugólyuk alól is minden mozdulatára felsír valakinek szivében a vágy.
A friss, fehér, még harmatos rózsa a szövegkönyv lapján lassan lecsúszol! a sugó kezéhez. Legjobb szeretelt volna lehajolni rá és csókolni é3 szivni az illatát ós simogstni, örök emléknek megőrizni... vagy visszsadni talán... őnéki magának.. Még a gondolatára is furcsa borzongás futott végig a bőrén.
L)J mikor a friss, fehér, még harmatos rózsa után nyull, mintha tövisbe kapóit volna, visszahúzta a kezét- Eszelősen, ijedten nézed a szál virágra.
— Kié voltál.., f Ki küldölt neki, hogy odalüzzön az övé mellé.. ? Kinok üzente veled, hogy elfogadott...
1 hogy kézcsókra nyújtja a kezét öltözőjében a nagy diadal u\'án?„. Utállak, fehér, harmatos rózsaszál 1 Gyűlöllek, mert lesléhez simulva súghattad néki valaki üzenetéi... Gyűlöllek, mert a szirmaid mélyén, bársonyos ágyon ezernyi ezer apró fulánkot öllöget felém a guny... és minden.. minden énrajtam kacsg... miattad, fehér, harmatos rózsaszál. Mert szeretnélek a keblemre rejteni és szeretnélek összetaposni is, hogy sárosra tiport fzirmaldba temethetném hilvány arcomat ós közi-ük rejthetnék egy könnyet... Gyűlöllek hófehér, puha kis virág és gyűlölöm az ostoba véletlent, ami idedobott elém, hogy megcsúfolja valaki kidobott, hiába elgurult aranyát az ón megalázott véremen keresztül.
Hozzá sem nyúlt. Cfat^ lecsúsztatta a szövegkönyv nyitott lapjairól. Odaesett a lába elé. De nem bántotta. Csak elrúgta messze a hUaniögött ólálkodó pókhálós, dohos sötétbe\\ a színpad alatti összevisszaságba, szúette gerendák, poros kö-lelek, rozadás láncvégek\' közé. Az elkorhadt, helyéről leeselt lécdarab Után.
ZALAI KÖZLÖNY_F>
1924. auguailua 10.
Jön az országoshirü
Augusztus
13
H.flftyl(6. dlazelGadéa
GAZDAG-CIRKUSZ
Augusztus
15
Kél nagy előadás
Augusztus
16
Nagy elSadkl
Itljllin u] müMfril
Augusztus
17
[Két nagy dlsxslöaslis
Kaposvárról Kanizsára.
Augusztus
18
Bucsu-olöadác.
: Minden előadás két részből, 16 sport- és speciális artista számból áll.
— Jegyek Teutsch Gusztáv drogériájában előjegyezhető!*. - =
— Vidéki dalárdák Keszthelyen. Tegnap érVe.ett Készt helyre a szombathelyi Haladás Dalkör, mely mlndrn évben lerándul 1-2 hétre Keszthelyié, sátor-tábort Qt a Balaton pirton • köx-ben egy. két hsngveraenyt rendez a vároaban.— N >gy boldogzssrony napján a budifoki dalárda érkeilk Keszthelyre balatoni kőrútja kőz-ben és délelőtt a templomban, délután Hévízen hangversenyez.
— Sxabók réazéret ZtUf, Ooublage, Peru, Kssitor, Rechsnt és kellékek nayy választékban ér kestek Singer JóxseJ és Társa áiu báxába, Erzsébet tér.
— As egeraxegi polgármes tar köles őnsxerxő utja. Cxobor Máty/s, Zilaegerszeg polgármestere budapesti utja alkalmával felvette a város 300 mllllóa előleg- kölciŐ-nének első harmadát. A belügy minisztériumban 73 milliót kapott az Internálótábor elmrrsdt bére fejébeo, 400 millió lakásép tésl pót hitelt is kéit, de erre vonatkorólag cssk Igáretet kapott. A Belvárosi Takaréktól az aszfaltozási kölciönre vonatkozólag nem kipott végleges választ. A Pénzintézeti Központnál Is jázt kölcsöoügybcn, azoobao a Jegybank fennálláta óta a P. K. nem sd hosszúlejáratú kölcsönöket.
— A .Korona" korthelylaá iában ma t% mioden eale győri LázárPiat«z«Dekara h.ogv.ueiiy.x.
— Elmarad ■ megyei la Tente Hnnepíly. Z.l.virmetyo lavtnle ünocpílyát kölbtjölt aka-diljok ml.lt n.m • kltüiőtt Idő-bao, haoem ai.ptemb.r 21 éa foj-iák megtartael. Eonok megí ilsISIcg
a lal.tje.ntjl k.rüí.ll ieUj\'«i5 vara.oy.k ai.ptembír 7 <o kai-dído.k.
A görög-bolgár konfliktus
mert ellonkezŐ esetben Görögor az/g határainak biztosítására megszáll eg r bolgár zónát. Polltls gÖ rög külügyminiszter az ultimátum e\'küldlstkor a nvgyhfctalmek Inter venclóját ia kérte, de valótxlnüség szerint elsŐtoiban a jugoizláv kormány fog csatlakozol Görögország akciójához, mert a jugoszláv hatá ron la nap nap után olyan Incidensek játszódnak le, mint amilyenek a görög bolgár konfliktust Is elő Idézték.
Bukaiesl, sugusztus 9. Diplomáciai körökben sokst beszélnek a görög bo\'gár konfllklutról, amely ha nem Intézik el békés ulon, f*l fogja forgatni az egéaz Bdkánt. A konfliktus tudvslevőleg GöiögOl szág és Bu\'gáila közt a komltícil támrdésok következtében állott elő. Az athéni kormány ultimátumot intézett a bo\'gár kormányhoz, mely ben követeltr, hogy a legiö-idebb idő alstt távolítsa el a bo\'gár ko-mltácsl bardikst a görög h»lárról.
— Lópokrccok IrgelsÖbbrendü gyárainak főlerakata : Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári áraki
— Szilágyi és Dlskant nmkolczl gépgyáios cég kitunó könyökszeikezetű, víz nyomású és folyton működő bor zajlóira, vala-mint legújabb hullámot heogeru zuzóg/pére felhívjuk az olvasóink figyelmét Kiemelen-dók különösen a cég által feltalált és készített prés, amely zvoni\'lism egyeiitve van a modern technika vívmányaival. A sajtók felső része acél, alió réize faszetkezet Ennélfogva must sehol sem érintkezik vatrészekkel, hamm csak fával, ami a must színét, izét, simatát nem bofolyáiolja. A törkölyt sem kell Összevagdalni, lucem kisebb darabokban is kóooyeo kl lehet venni. As 10 >1. évi te-mesviji, u 10 2. évi egri és pozsonyi II. mezőgazdasági, as .1)06. évi nagyváradi, az 10 7. éw pécsi orsz. kiállításon aranyéremmel leltek kitüntetvo A cég ingyenos árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.
— Schvazcx Dezső cág közli, hogy mlndon szlobsn ism*t rak táira érkeztek: pn\'ma minőségű se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muizlin női harlanyák, pá.ja 36 000 korona.
— Méhek magöltek két lo • vak. Gr önjeid Bils hahótl lakós s.\'o\'gájával homokot hordatott az-
— Most vagy igazán a testvérem, kicsi, harmtios virág . . .
A nagy Jelenet vége felé Járt. A művésznő észbontó elképzelésekből születeti lánca a legforróbb levegőjű uiolsó pillanatokig éri. Az utolsó Iendüleí£!-ucla ült a sugótyuk oldalára, karját szinte tx\'ázisban tárta oierfejü bálványa, a nézőtér felé. télig nyitón ajka lihegett még, hosszú szempillái még res;kellek lehunyt szemén, ahogy mereven, mámorosan há1 ravelelte a fejét.
Ezzel a mordulaiial odssdla msgát teljesen a tapsnak, szinic belcolvadi k kéjjel síivia be a diadal forró levegőjét.
Világoszöld, ritkán arannyal átszőtt hosszú fáiyola hosszan uszoti körű lölle. A vége odshuilott a kis púpos ■utó elé. Nézte . nézte, szürke, lázas kis szemével falt, a lágyan omló aranyvirággal telehintett, sellők me?itlen testére álmoJou fátvol. darabot. 3
Ebben a pillanatban ugy érezte mindent megbocsátott az életnek • a nyomorék, vézna „testét, csóktalan hűvös tavaszait, meghaiudloli álmai\'\' a sok kinos vergődést, »mi beletörte
a szürke igábs, a pókhálós, por-szagú Árnyékokat, amik láissi lettek egyedül, sölélben botorkált utjain.
Vékony, reszketeg ujjslval mint tavaszi pizsiiba, belemaikolt az elébe omló fátyol-sarkába. Rinctöri, színtelen homlokát bele\'temetto egy pil lana\'ra és szivia szivta az illalát zöld májusi réten arcnyoa szirmú sok virágnak.
És csókolta őket, az sranyból himzelt hideg virágokat, mig a néző. téren xugoit a laps és száz meg száz szem falta, ölelte, becézte, simogatta a kedvenc minden vona Iái, mozdulatlanságából áradó odaadását.
Egyik csokrot a másik után adták fel a színpadra. Káprázatos esőben hullott a virág.
A kis púpos sugó odabotorkált a sötét sarokba. Egy szál g^ufa lapt ^atózó fényénél megkereste a pókhálós gerendavégek kőié rúgott virágot s mikor a virágeső mcgálli, asugólyukbó! egy összetört, gjüröll, utolsó rózsaszál repült a művésznő lába elé.
udvarába a méhese elé. Eddig meg nem állapitható okból a lövik 2 darab D Úron k.ptárt Ic\'öktek és a megzavart méhek ezerével lepték el a lovaka\'. A lovzk rettentő módon ujráltak, az előrohanók vizes pokróccal a vízzel törölték le a csípő méhzket. Mindennek dacára ■ két ló uaíy kínok körött kimuH.
H0Z6dFÖITKÍP5ZIIHll2.
Uránia. Vasárnap gyönyörű kivitelű német film: Angyalés Démon, regény a hűtlenségtől és szeretetről 6 felvonásban. Cssk felnőtteknek. „öu burleszk.
Világ. Vasárnap: Sivatcg ki rólya, arábiai történet Licnoal, az Idomított oroszlánnal.
SZÍNHÁZ.
Színészek jutalomjátéka. Az Asz
»zonyt-táijul»tt<\'l megváló síinmüvészek folyó bó 18-ától kezdődőleg legjobb szerepükben buciuzoak a kanizsai közönségtől — amely szivébe zárta és ize;ete:éa»k melegével árasztotta el őket
A kiegészített társulat bemutatkozása. Jeloztuk, hogy Asszonyi direktor a legjobb erőkkel egészítette ki táziulatát, hegy míg többet nyuj lussoo a kanizsai közönségnek. mely oly erősen karolta fel a vidék első társulatát, amice Kaeiuio még nem volt példa. A klegéizitelt társuUt augusztus *8 án mutatkozik be a Üij.dér-ban a kani-ssal publikumnak. -v
Koronkay Rózsi,^.z országoshüu prlmidoona a hét végén érkezik Kanizsára az Asszonyi társu\'athoz A művésznő clsó fellépéséig Kanizsán fog marednl
HETI MŰSORi
Vasárnap déluUn: ARANYMADAK. Vasiroap este: SÜT A NAP.
Jövőhotl műsor:
Hétfő: l\'OMPADOUK. op:relt Kedd: lUKOM CRAClA, o.eretL Szerda. llAREM, vi^áték. Csütörtök: DIADALMAS ASSZONY Péntek délután: KALU KOSSZÁ Péntek este: SÜT A NAP, vígjáték Szombit: KEK MAZUR, oj trett \' Vasárnap déluUn: UÁK0M,GKACI.\\. vasarrup este: KEK MAZUR.
SPORTÉLET.
A TAroakSzI mírközía cfcratctl
csapala . kúv.ik.i^ ömeillitiatín jiu.ik : Bi«ay Itakle,. TibcI1 T
líl ^\'í\' ^ X«M., Poita,
at M \'IE lijusiel Cl«i>.!dl mfiiízmk.
TŐRVÉNYSZÉK.
A kanizsai tArwéayisék Plrbua Isgatésl Ugyéban halyt adott a per-újrafelvételi kéralemnak
A kanizsai kir. törvényszék ötöstanicsa 1010. október Z in Pltbus Károly nagykanizsai kéményseprőt izgatás büntette miatt hathőnapl börtönre Ítélte mért, mert iOHl. augusztus l^-éa Sáncban a tSzép Ilonához* cimzett ko:csmá6«n többek jelenlétében nyilvánosan azt a kijelentést lette, hogy ,8 nap múlva meg fog szűnni os az állagot, könyökig fogok a burzsujok vérében v\'jkádol. A kommunista csillag még nem tünt le. Kom-munisti vagyok és aa li maradok* .. . Pir-bui Károly a kiszabott Jogerős büntetést annak rendje szerint ki is töltötte. Plrbus most azután perújrafelvétel! kérelemtnol foulult a bírósághoz, amelyben előadta, hogy a bün cielekmény elkövetése Idején beszimith/Wt-lansiglg ittas volt. Erre vonatkozólag t«nu-bizonyítékot Is ajánlott fel. A kir. törvény, szék büntetútanácsa tegnap foglalkozott ez ugíyel. Dr. Kenedi Imre táblabíró, mint előadó ismertette az egéiz Ügyet- Dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök ellenezte a per újrafelvételét. Dr. Knausa I ászló védóüfy-véd a beadott bizonyítékok alapján a por újrafelvételét kérto. — A kir. törvényszék végzésében az újrafelvételi kérelemnek helyt adott és újrafelvételi főtárgyalás kitűzését rendelte el, amelyre a kir. tőivénysz<ki orvost Is megidézte. A íótárgyalást a törvényszék őszi ciklusa alitt lopjak lefolytatni.
IRODALOM.
Ax e\'paxarolt élet. A .Magyar Tudományos Társulitok Sajtó vállalatának kltdá-sában jeleni meg azldén már második kiadása Vassy György: Az elpazarolt élet ciraü könyvének. A kis munka a forradalmi Idők megmételyezett emberének szomoiu testi és lolki kálváriáját mut.tja be olyan megdöbbentő valószere»éggel, »ml alkalmis arra, hogy még emlékében Is meggyülóltesse a magyar néppel a kommunizmus tévUnai-nak feslett erkölcsű, hamis jelszavai világát.
Cserkészek utmutatójá. Dr. Siücj Imre piarista tanár, csorkésztiszt, Nagykanizsa kedves ismerőse- állította össze ezt a kit füzetet, amely röviden összefoglalja a cserkéss kötelességeit, holyet ad a cserkész fel-Jegyzéseinek. ismét teli a cserkészot szervo-setét, célját, íelvé\'e\'.t, folnerolést, stb Az ízléses kit fűzet lapunk, nyomdájában készült.
KÖZGAZDASÁG.
Mennyit Jövedelmez a dohány-Jövedék ? A főbiztos legutolsó jelentésében annak a reményénsk adott kifejezést, hogy az állatni monojvlllumok jövodolmol emelkedni fognak. A főbiztos leltevését alá-támasztják a dohányjövedék jövedelmére vonatkozó legújabb adatok Ezek szeriot a dohányjövedék JjIIus hón«pl anyagforgalma-ból kilencvenegy milliárd folyt be. Ebből az összegből négymilllird kihitelezve maradt a dohány kiskereskedőknél, ami részletekben tórlesstődik a Igy a juliuti tiszta -jövedelem Oó milliárd. Átlag minién hónapban 3 4 milliárd koronával emelkedik a dohányfo-gyasztáfVyl oredó Jövedelem t Igy valószínű, hogy az </. bevétel meghaladja raijd az 60 millió atinykorooát, amiből 20 millió lesz a nettó Jövedelem. A dohányjővedék jövedelmének fokozhatásának azonban előfeltétele a hivatalos körök véleménye szerint az, hogy a pénzügyminiszter szüntesse bo a saját haszniUtra való dohínytermelést és szigorú rendszabályokat léptess.n éleibe a dohány-ctempészés megakadilyozátára.
— Paatell sokol 6500 K. Musslln hnianya 8000 K, amíg a készlet t«rt. Fillpp kőlőttáru fyira S/ombathely, Széli Kálmán-Utca 6.
1924. auftmhiilO.
ZALAI KQZLO.VY
Legolcsóbban, de az olcsó árért is megbízható jó árut ad -
SINGER divatáruház
Köspont-szálloda épület
A fflXIOi
(S.Jit tadóattéak taMoajalauáe.)
Hagá»forg«lom. Ai üiletI ta vikeayaég agáas dél.lőtt foly ni - n k.véa volt. Hangu\'at kedvelőnek mut.tkoiott. Magy.r Hital 604 — 605, Oaitrik Hlt.l 202—205, S.lsó 604—606, Georgia 495 -500, H...I Bink 170, p.atl H.1.1 3825, K. r.ikad.lml 1310-1320. D.nublua 3275. F.grver 1525,, Schllck 66 l.ló 750, L\'chtlg 522, Aihena-urc 135, Déllvaaut 60\'/,, Botaod Ma kolcil 139, Traoadaoubla 73, Kő ula 3325. Urikioyl 1025, N.gr bitoojl 135.
Kit asáiaUkkal olcsóbb a l.aaámltol.al hlt.l. A n.jjb.a kok végr. kénytelenek voltak a le-uámltoláal kamatlábat ciökkcntcnl. Még Igy la tulaágoaaa drága a váltóhltal. Pye. kemaMarhat az Ipar áa a kcreakedelcm Dám blr cl. Hussonnyola aiáitlékoi h. t-1: v«l a mai dvkonjuakturálla Időkbeo termelni lauetetlen.
Tarm4nyt5sad«. Buia tls-.vl díkl 76 kg-os uj 412 500- 417.500, 78 kg. oa uj422.500 - 427 500, ejréb vidéki 76 kg oa uj 410.000 - 415 000, 78 kg oa uj 420.000-425 000. .o.a 357 500—362 500, aab ó 385 000— 395.000, ..b uj 360.000-365 000, teng.rl 385.000 — 395.000, korpa 260.000—265.000, takarmány árpa 390.000—420.000 korona.
A legtöbb c\'kkben a.llárduláa állott be. Bűi a é a roia 7500, árpa 20000, t.Dgart 5000 korosával sm.lk.dait, sab éa korpa váloxat lao maradt.
■ Mi-UiihI Mntalas irlatyaaial
Angol szövet maradék vásár
v.l Jtkh Oewlxik
^HOl IOM I«iooo-I«6OOO AcaMariu •«4<o l»7«o
kofCM MI7SS1} U»t<lU «4* «)•
H«-M? Kakaml J4MJO
Dos* 7lSoo-7*j4o Brt.Ml »S«l-iMl
rtencU ». «•*« 411* IIJJO ni»o
Ui Urt MJ-W KríaMif oia IO47i\'l0)l>
»«•>»» loeóoa HJC«0->.7»<«
Ura l»M ,<M UlUoO MI« »*»«
Dtafco*. iiijo-ii»So Nttrjork 7SJOO-7ÍTOO
0». kM. l07\'So-i«S\'«o Párta 4t»í 4«II
fraok UJ4J\'44»0 Pi*(> SS»7 "41
(,, ssito-tgiSo S^na JJ* JJÍ
S^ea fr.ai »»S9 |<l} S«otkbo«a. •Ot|}-SO*e)
kor. SOC4J-SOÍ4J BK. io;-So-icl-«o
KcírSjfcof. IOS7J-104JJ Zfirtcb ■UtfMlH
ZBrichl xárlat i
Pirts .2900 00, London *3»9 00, Kswyoik 6U 56, Brüasel 2860, fcUU.od 2305, Hotlsnd >05 26, Berlin 126-00, Wieo7400, SoH»392 26, Pril* 1526 00, Eud»p*ai 69-00, Bak«r««t »4<Ki0, Belgrád 860, Varsó 103 60.
A magyar korona kOlföIdl
hivatalos jegyxéaei :
Devlsa ValtiU
Uc , Berila . Ptiga .
. . 902510176 , . 6340 6450 . 430 I 426 Newjrorkbsn 13
IK°»P
917619250 6410 6460 44160I4426\'
F.UW. ssarkessl6: a íóaaerkcaxtó KUdó; Zrínyi Nyomdaipar és Kön,y korcskedéa RT, Na^ykanlasa
Apróhirdetések
.*JwMB"jr« l«o.tt« kod, »llan«c«t t«!«. EEÍÍ \' a^í\'"\' « kít®Msr. >ty ■■
KpCaJ 3 te bl míUf, i lakflUUfeU r, \'
| tílUny hiaatcf aladö. Majyaf-
W&n UWoantl KéJcier-tttca e. ulm t Ukiica Uftooc SJtTÍtutt.
I hlilkoMt kij&uO. Cím
A Tol«M-uton kcfctmlnaV. ragy mla C sUtoík aUalm.i bclvta«c a.cotul MiáO. BS»«U*l Ttltki-ol 41. ÍUkc-a Jóiaefotall.
Kiad® 49 «4i m«i caalM (kaaolban Ntiaar. Bo
Cí.ntli illó te 4i.«i kaptlralbinj oo.iloKa Áfj >li( PuthpirtftlB,! ktríipár. lHrtW«t »(tte SíJca
Fcrtwoíl, K watk tlr 6.
EPPINGER I. ÉS FIA
NAGYKANIZSÁN.
Állandóan raktáron t«rt: mindennemű to Jenen száraz kemény tat: dió, kőris, körte,
hárs, Jávor, bükk stb, desxka 6* ópütetfa anyagokat, cementet, kátránypaplrt.
a liiííhW vsiMi PTCDUIT" HArSCHEK féls ||L ICKIIII rtwl.ts.
__________________ _ msfánrtuf ikra
R*Sj[«t. VII.. DotUoy »«. Ttl. J. 114—<7-
Algebra éí geometria r.víSSSS
tf, iurt njrdTtactttl, W 0U()rarlaatlalD>«<ttcai<Uxi4
ösizetoglald tankönyv
liljának (acaaya^a k(l k44Mb«a BM^rtaíaUMtí. »IH
Díjtalanul
csuptn csak a taiifális kö tsígckcn
helyez el
összes budapesti vldík-lapokban\'eljegyzési, háVass^i, halálesetre szóló hirekel s áita at>«n bármely vonatkozású reklám\'
hirdetéseket
a nagyar Hirdető Iroda
naay,<lln,"a, Hökja
Fí-ot 6. ■)•« - T,ll\'<» 33S-3M.
Küilöny\' lladöhtv.ulibao)
--; , _J , _ júi.el toa.ríe;-
MáíSMOBS. Ulo. ÍO ..*mu c\'.láJt 1 \' kerttel jut.oyo.
DUKÍSI MIKSA HaayKariHiia,
Telefon 163. szám.
A Sioger Co. varrógép rés.-, ványiársaiág újból siálllt
SINGER varrógépeket
részletfizetésre
Nagjksnlssán cssk
UHGER ULLMflNH ELEK ÉS TÓTH
.liomaayl rakl.i.búl |
iriiíbit.TÉR 2. IZAH.
tlmiastt nSiutwnnk ÍJ ttltlarlk UHutíl
40-50 munkás
vcs9zővágá8 és hántoláshoz akkord munkára vidékre felvétetik azonnal. Jctcntkezni lehet
Feitscher Béla
fonoUtutor is kossrtonó vaUaUUnal Nagykanlsaa, Ror.gonyl u. 9
Pallóban az orszAgut mentén
nsgy korcsma maliik
épületeivel egytlti eladó. Fellételek Dr. Daráia LA.sió Ugyvód
Ir.tdJjiban megtu-lhatók n1
Leg.iit gasabb napi aron v-sarolunk
gabona és terményeket.
Közvetítőket díjazunk.
Quitner Alfréd és Társa
□ .xytrantiaal llókja ;■
Erxsébet-t !r 16. Talelon 325
Uagon
DINNYE
érkezik a hétfői udsdrra hg.-hént 1000 K drban.
Elfi|egyezheta Kinlzsy-utca 2/a. I. em.
megérkeztek íi\'legu|abb
öszi divat
lapok nagy udlasztékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
4 holdat szőlő
birtok a bsgolai hegyen szép gyQ. mölcsössel, présházzal, a legjobb amerikai alanyba oltott csemege és fajszőlővel ültolve, legutóbb 100 hektoliter bor termett rajia, egyéb vállalkozás mUtt eladó!
5 szobás url
magánhftr srép gyttmőlcsös kertlel, ezcnkivül I S b b kisebb, nagyobb magán és bélhál eladó. Bóvebbel:
ACZÉL IGNÁCZ
Ingatlanforgalmi Irodája
Nagykanizsán, Fő-ut 3.
coT.p\'ett ebédlő
altdeutsch, egy magashAtu uj állapotban levő szőnyegdivány, villanylámpa és egy Jég-szekiény «Udó „,
B jza-utca 15. szim alatt.
12 425—1924.
Árverési hirdefmény.
F. évi sü0usnus hó 12 napjának d. c. 8. Órájakor az aisóerdőbcn; d u. 9 ór-kor az alsónyiresi erdő Tö ös nevű részében szél által letört száraz ígtkat és íacsucso at -leg-löbbet Ígérőnek eladjuk.
Bővebb felvilágosítás a v. gazdasági hivalalban nyerhető.
Nagykanizsán, 1924. évi aug. 9 én.
Polgármester h.
írverési hirdetmény.
Pal község korcsma birlokjssága nevében közhírré teszem, hogy a pati korcsma 1925 Január 1 lő! 1927. december 31 ia terjedő három évi L\'őisrtamra 1924. évi angnsztoa hó 15 én d e. 10 órakor nyilvános árverésen a helyszínén bérbe-adatik.
Kikiáltási ár 10 métermázsa buza tőzsdei ára, évi bér, bánatpénz 2 métermázsa buza lőzsdei ára.
Egyéb árverési feltételek a birtokosság elnökénél megtekjnthelők.
PaC, 1924. augusztus 1.
Pintér György blrtokossági elnök.
1267—1924.
G.-lsesziget volt úrbéres birtokol-ságának
korcsmája
1924. nug. 31 én 2 Arakor
Gűlseszigelen a kózaégblró házánál pyiivAttos árverésen 1925. ] nuár l.tól kezdődő 3 ávro hsszoobérbo
adatik.
Kikiáltási ár 5 métermázsa buza.
Feltételek Gelsetzlget kdzség blrá-Ján&l rnfjglekiQthclók.
H.Jdu Pit
kárjagjatf.
ZALAI KÖZLÖNY
MEGHÍVÁS.
A Tramdanubla Egyesűit Gőzmalmok Részvénytársaság Nagykanizsa
1924. 4.1 augnaxtua hi 22-én dil.lótt 9 Arakor unja meg a váJI\'lat leiepén levő Ig.zgaiíságl épület tanícstern ében.
XIV. évi rendes közgyűlését,
rrelyre a I. c részvényesek ezúton meghívatnak
Tárgysorozat:
1. Kihü\'dése egy Jegyjőnek a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére és két részvényesnek a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. 2 Az igazgató-ség és felügyelő-bizottság jelentése, s zárszámadások és sz évi mérleg elő terjesztése, sz igazgatóság és felügyelő HzottBág felmentése. 3. A felügyelő bizottság és választmány tiszteleldijánsk megállapilása az 1923/24 Üzletévre. 4. Tiszta nyereség fe\'oszlása feletti hstározathozajal. 5. Két igazgatósági tsgnak 5 évre való megválasztása. 6. Indítványok.
__Az Igazgatóság
Mérlaassáatla. Vagyon: Iogatl.ook és iparvágány K 16,976 löt 20, Király utcai ingatlan K 174.583-—, Cápek «• berendelések K 16,W9.53f68, Vll\'anyberendexés és kon-cesisió K 1,M0.841*—, Jéggyáuk K 12.CB8W, Sxerisámok és fotixerolíiek K 4Í3.042 10, Turo!tóf«lss«r*lés K l«n.3J8—, Ló és kocsi K 2,526.000*—, Anyag K 163,1^.117 —, Vlllany-ícUierclés és anyag K 13G.2Í8.&08 —, Olaj és zsiradék K 28,973.222 —, Tuioló.ny.g K 5«,700.000 —, Zsák K 74,800 703—, Cabon* és érlemfny K 8,100,804 10, Erték-p-pir K 55,681.313 —, k\'ésipéni K 1,052,283939*85, PostéUkarékpénstár K 37,486 177 34, Adósok K 005,382.243—, Összesen K U/7S,04l.7fl5f7 — Teher: Réssvénytöke K 3>.0,000.000\'—, Tartalékalap: K l,«40,577.883 10, Értékc.ükkenési UitalékaJap K O/ CO.COO.—, Felújítási alap K 6CÖ.50t\'.OCOóvsdík K IOCOO —, Munkátok segélyalapja K 374.581 —, Hivsulookok is szolgák oyugdljakpjs K l,*33.?5$-—, F«1 nem vett osstalék K 1,040.6 »7 —, Hitolexők K 2,366,020 431 88, El\'ogadvány K 3,352,713.60" —, Altami kölcsön — külföldi •l/ogtdvány K 3,633,853.106*—, NyereWgathosat !9-\'2/23 üsletévrét K 916 602—, I923/Í4. üzletév nyereségo K 954,!ü3 010 29, Ö«siesrn K 12,673/ 41 7\' 5D7.
Vasstaséfl- és NyaraaAgasAmla. Vsssteseg: Általános -iislatiköltség K 5,818,017 040-22, A-M K 47,0 4.063 14, FoluJHásl alsp K 600,000 000 —. Ny«reiég*thosat 1922/23 üiletévról K 945.602-—, 1923/24. üsletév nyereségo K 054,IB3 010 *0, összesen K 7,821,64\'>.6Í4 55. Nyereség: Nyereségáihorat 1022/3 évról K 015 691\'—, 1ÖJ3/Í4. üsktév össikeresinénye K 7,3 ".0,695.02265, Osssessn K 7,321,64,.8?4*55.
As Igazgatóság.
Fenti két számlát megvJisgálluk, a könyvekkel összehasonlítottuk és randbenlevónek találtuk. A FalUByalöblxottstg.
mindenkinél szebben és olcsóbban fest
Metz János festő
W <0 mátolA é. lény.iS =
Nagykanizsán, Teleki-ut 16. szám.
Felülmúlhatatlan szép és |d munkai Olcső drl ,„
Ha jó kerékpárt
forduljon blsalommt]
BRANDLSÁNDOR
karékpirr.kUréhoa
Deák-tér 2. Szám alá.
Angol gyártmányú OUNLOP gummlk egyedüli raktára
Alkatrészek, kellékek i Kerékplrlavltó mflhelyl Tütítt vízéi hegesztési 1

Minthogy
másfél évig unó behozatali tilalom \'jt* — mely idí alatt külföldi lég.Teszgyírl kokszot Magyarorezígba behozni nem lehetett — megszűnt, azon kellemes helyzetben v.gyunk, hogy a hosszú évek alatt legjobbnak bevált
WIENI
LÉGSZESZGYÁRI KOKSZOT
megint behozhatjuk és azt a nagyérdem!) közönségnek a legtalányosabb 4ron bocsSlJuk rendelkezésére. • ZENTRAL.EUROPAISCHE ÜÍNOERBANK
mint . iri.nl légsMtZjyár klaitélagoi alámaitéjáaak duoíotuU lípvh.l.t.:
UIEISS SAMU FI «P«kerfsl é. tüzelő-
MtL anyag nagykereskedő
^ SZOMBATHELY
JlUPIDHintlT Jtx
Telefon: 121., 315. és 248. VV
Jugoszláv bükk és gyertyán
tűzifát,
viliázott száraz darabos
bttkkfaszenet,
szivógáz motorok részére
apró faszenet,
vagoatétol.kbfn «lőn<rö» árakon .\'állit:
SREUER\'FERENC cég BARCS
1924. augusztus 10.
„PÁRISI ÁRUHÁZ"
Erzittit-Mfl3. turvíoílz ékkel uembeti
Ezen a héten
női dival harisnyákat a hudapegii áraknál is olcsóbban, reklám árban
á r u a 11. Hímzés, csipke, tzalar, gomb, kötött szövött áru, diszmü, játék /ru nagy válaazlékban.
Szabókellékek. - Divatcikkek.
U02.lbariu.ti IlUIUt. EfK: I.
dij dltíoüMélítinaikén.»llMatMkUWUiaaaranfcan Q
I iűSáSTaíi íj
I lllllll\'it!": ) iIBBltls:. 1
I ML: ^ÜBIÜS; i
:tllll............j

1907. évi pécsi lűáJlltíjoo artny érem és dluokimél.
Legújabb randsiMű, könyök sserkexetü .Kossuth*, .Hegyalja* a ■ magysr bor-Urmelók lagkadvaltabb bor-sajtól. Legújabb reodssetü vliaysaitm hydrau* Hkua katifia koaaru éa folyton mOkfidfi aajték, n«gy üremü prá-seléshes. Sajtéin* ffi. elényei A must sehol nem érlntkfilk v»wíiick-kal I Egy sserü kosalés I ó.iásl erőkifejtés I A törköly egy darabban éa könnyen klvsbetől Egy ember által köanyea kezelhatól
Szölözuxók és bogyóiók.
Árjegyzék Ingyen I
SZILÁGYI ÉS DISKANT
gépgyára, Miskolcon.
Dl HOMk orsziies g.zd»táal kHllltás, Po;se»>: l-»S dl|. «ren>ér>».
Vidékeken,
ahol nlnc9 jó iuóuiz, a mezei munkáknál, de utazásoknál is, uigye magáual hidegen, vagy melegen
DULSZIT
neuü kristdlycuhor-ral is édesített fcduá - honaeruünket. varhas, hastífusz
lellépiii Igy kfinnyan mag. • kedályozható. 6ydrt|a:
a Kőbányai Polgári Serfőző és Süent István TápsMüTBk R. T.
a
TlsiUla\'Ul van aaMracaétn ért«>H«ol a n. é. közönséget, hogy Uslataraat
megnagyobbítom
és Csaogery-nt 1. alól aafluiitus 1*éü
Fő-ut 13. szém alá
. ttaa.nri.tfw pstetika h.iy.i.m. Tbij.s.h uj és stedera ba-
■ . l<gn«gjobb igény.ket ti kt.UgttlMt.ai
Polgirt moniikat tovibbr. ti a nagyobb Agy.l.iam.1 iínlt.m.
Kérem a nagy^rd.mtl k&aóoiég UctM piitrogiUt továbbra I.
FURMEN IMRE
Csangary-ut 1.
M.gyv.a clp.aa éa catWMdla műnké. vegj.i é. finom munkír* .usuaatua ala.J.r. tatvélatlk.
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazinczy-utca 17. szém alatt.
Vasutasok figyelmébe!!
meglepő olcsó dron udadrolhotnak a 35
cs
Udsznahat, chlffonokat, kanaudsznahat és ingzefiireket -
divatáruházban EWSÉB" tér 20.
^^ Tataion: 9S2. szam.
Nyomatott . Zrinyl Nyomdai^ é. Könyvkereskedés H. T,nál. N^M. (Nyomdavezető: O/.obeck Károly).

63. évfolyam. 184. izám
Nagykanl***, 1924. augusiiua 12. Kedd
1200 korona

POLITIKAI NAPILAP

Baerkeartöaéc ét kiadóhivatal Fő-ut ff. tnterurban-Teleloa 78., nyomda It7. ax. Főszerkesztő: Benedek Rezső. ■ion..14.1 ar»! B«y hOra S7000 korona Három hóra SlOOO korona.
Amerika
Napoleon n egéaz Európát végig verte, fegyverei erejét csuk két nemzettel nem tudta kellőleg éreztetni, az angollal éa oroszaxal. Kieszelt tehát egy máalk háborút: a gazdasági pusztítást s ezzel akarta hatal mába kényazeritenl a két országot. Ennek a gazdasági háborúnak szomorú vége lett; Franciaország elvesztette a fegyverek által szerzett hatalmát Is.
Tls éve, hogy a világháború megindult, négy éven át as ördögi szerszámok minden poklával pusztította aa emberiséget. Négy év után egykét nemzet győztesnek érezte magát éa békét diktált. Mindenki tudta, hogy az a diktált béke az erőszakra, a zsarolásra épült fel s Így történt, hogy mikor Verssillesben és Trianonban aláírták a békeokmányokat, egy ujabb háború demarsát indították útnak. Ex a háború nem ágyukkal, géppuskákkal, tankokkal és bombákkal Indult meg, hanem a gazdasági fegyverek nem kevésbé pusztító erejével.
Hat éve tart már ez a gazdasági háború Európa színterén s látjuk a napoleoni analógiát, a gazdaaági harc erőszakolását. Csaknem órapontossággal tiz esztendeje annak, hogy a háború kitört, mlg most az úgynevezett győztes hatalmak tár-gyalásra ülnek le Németországgal. Egy Macdonaldnak, egy Herrlotaak kellett jönnie, hogy Németország gal, mint egyenlöjogu tárgyalóféllel szóba álljanak. A béketárgyaláaok valójában csak most kezdődnek meg Londonban s as egész világ szeme visszafojtott lélegzettel lesl, hogy kirepül a a békegalamb ? Minden remény megvan arra, hogy ez a béke már az Igazságra s nem a gyűlölködésre fog felépülni. Rájöttek a fegyveres háború győzteiel arrs, hogy azoktól a nemzetektől követelnek megfizethetetlen ös.zegü jóvátételeket, amelyek legjobban rászorulnak a világ segítségére Ki-jöltek, hogy Európát rekonslruálni kell. ellenkező esetben valóban pyrhusl győzelemmel fogják elköny vélni a tlz esztendős fejj var és gazdasági háború számláját-
A világháború kimenetűiére Ame rika részvétele gyakorolta a donto hatást. Attól a perc\'ől kezdve, ami kor az Egyesült Államok katonái megjelentek Franciaország földjének védelmére s az Atlanti Ocenn zavartalanul úsztatta a muo\'cióval megrakott amerikai hajókat Európa felé, a világháború sorsa cl volt döntve. Amerika polgárai Ismét megjelentek Eu\'ópa porondján, de most már nem fegyverrel és unl formlsbao, hanem Irattáskávsl, pot gári ruhában. _
A gszdsságilag teljeson tönkre-
tett Európa Amerika felé tekint segítségért s az a gyakorlati érzékű nagy állsm hajlandó Európát megmenteni a véjfveszedelemtől, de kl kötései vannak: Londonban békét kell teremteni. Amerika hajlandó
Európának dollárkölcsönöket adni, de nem engedi, hogy dollárjait felperzselje Európa egymással gyűlölködő nemzeteinek tüze.
Amerika szive a legyőzöttek Jelé dobbant meg.
A hét végéig megegyezés lön létre a londoni konferencián
Páris, auguaztui 11. Londoni jelentéaek sretlnt I konferencián nagyfokú .nyhülés állott bn, mlót. tudomáaul vették, hogy Franci, óraiig hajlandó a D. wsa tervezet életbelépéaétől egy íven belül kl hoinl cz.p.talt ■ megazállott né met terülotekről. Ált.lánoz .x . felfogja, hogy Németorazág vita nélkül elfogadj, a francia kormány nak a Rajna éa W.afállal m.denc. katonai kiürlléaének feltételeit, Igy a francla-nétnet k.reakedelml azer-ződéa előzetes megkötését. A kon fer.ncl. munkája ..után ifiként . ezöveteégea mlnfaiterek éa a német delcgátuaok közötti közv.tl.n eaz mecreráre Irányul. Herriot Clem.n-t.llcl hoaazabb magbeazéléa.ket folytatott valószínűleg a kereako-d.lml egyezmény mrgkötéaére azűk* aégea diplomáciai tárgyaláaok elő-kéazltéiérfil. Herriot még ma tanáca. kozlk a némát mlnlazterekkel a katonai ellenőriéire vonatkozólag.
London, augusztua 11. A delegációit vezetőinek konferenciáján jóváhagyták a II. blzottaíg határosat.I>. Az amneaztlára éa a kluta-állottak vlaaaatéréaére vonatkozólag elhalasztották a dóntéal, mlg a delegátueok megteázik nyilatkozataikat. A konferencia elfogadta a német delegáción.k .zt ■ javae-latál, hogy a jóvátételi blzottaágot egéazltzék kl egy amerikai taggal. Délután a német delegáció tagjai H.rrlot val éa Clementellel értekeztek.
Paris, auguazlua 11. Herriot ml-
nlazlerelnök a sajtó képvlaelől előtt megállapított., hogy a német dele gicló toljtsen korrekt m.gatartéat tanúsított a llizzi telte: nézete izerint a i\'ivö hét végéig valamennyi delegáció körött minden kadétben egyetértés ion Utrc-
London, zuguazlui 11. A jóv.r tétrll blzottaíg ma elte aláirt jegy zőkőnyve értelmében a blaodaint kormány hozzájárul a blrodJmi „yülé. elé a jegybank, "z Ip\'tl kötelezvények é. . vaautak ugye ben terjeaztendó három lörvéay javaslat hoz. Hoz.ájirul továbbá Németora.ág . zálogokbó a.árm.zó bevételekről szóló jejyiőkonyvhoj.
Paris, aujuaztua 11. H;rrlot miniszterelnök tagnap e.t. 9 ór.kor IndQlt vl.s.a Londonba a S\'tnt Lazarc pályaudvaron, ahol hatalmas lelke, ováclókk.l fogadta.
Mikor a pályaudvarra ért, as ott várakozó embertömeg szhte egy szerre kezdte Őt éltetni. A tömeg a kordont is áttörte és ugy foly tattá ovációját — .E/yen a béke 1" — harsogta szlate agyszerre a közönség, amelynek tüntetése láthatóan jólesett a meglepett miniszterelnöknek.
London, augu«zlus 11. Mlat a Wolff Iroda külön tudóaltója érte-sül, tegnap a késő esti órákban rendezték e LSzkagyelem kérdését. A határozatok, melyek még ax értekezlet formális hozzájárulására várnak, kimondják, hogy francia ország közkegyelmet ad valomennyi Jogságban levő németnek s a meg szállt területen biztosítja a német igazságügyiJennhatóság visszaállító sát. A közkegyelem csak azokra nem szól, akik halálos kimenetelű bűntényt köveitek el.
Páris, Buguaxtus 11. Herriot miniszterelnök megerősítette, hogy a mostani értekezlet uián tartanak mé* egy értekezletet, amely azután a szövetségközi adóiságokkal foglalkozik, azonban majd ciak no-vemborben, az amerikai válaaztáa után, hogy az Egyeiült-Államok réazvételét lehetővé tegyék.
Magyar győzelem az első a cserkész ollmplászon
Kopenhága, augusztus 11. A cs«r kész ollmplaex versenyei táborve-réssel vették\'kezdetüket, melyen 8 perc alatt a magyar cierkészek lettek az eliők. Vasárnap délelőtt a magyar táborban ünnepi mise volt, melyen a fraocla és egyéb nemző tek katolikus caerkéizei is réiztvet-tek. Mise alatt a m»gyar cierké-izek régi mr^yar egyháil énekeket énekeltek. A X cserkész találkozón, ahol 33 nemzet cicrkészei vesznek részt, E magyarokat mindenütt a. legnagyobb rokonérzésiel fogadják.
A pénzintézetek hajlandók
tatarozás! hitelt nyújtani
Budapest, augusztus 11. A pénzügyminisztériumban Szabóky Alajos államtitkár a fővárosi pénzintézetek képviselőivel megbeizálést folytatott, melyet, elhstározták, hogy a pénzintézetek a munkanélküliség enyhítésére a háztulajdonosoknak a tatarozásl munkálatokhoz ked vező feltételek mellett kölcsönt bocsátanak rendelkezésre.
Bulgária ultimátumot kapott Görögországtól
Belgrád, auvusztus 11. Párisi távirat szerint Görögország ultimátumot intézett Bulgáriához, melyben bejelenti, hogy ha a banda-mozgalom tovább tart, a görög katonaaág bulgár területen la üldözi a bandákat. A hírt Belgrádban mág nem erősítették meg.
Smlth főbiztos ellenőrzésére
bizottság Jön Budapestre.
Budapest, augusztus 11. A jóvátételt bizottság a magyar rekonstrukciós terv elfogadása és a külföldi kölcsön felvételéhez valóhozzá-járulás, Illetve a zálogjogok feifűg-geiztése alkalmával ugy határozott, hogy a szanálási akciónak a jóvátételi zálogok szempontjából való ellenőrzésére albizottságot küld Budapestre. Ennek a bizottságnak tulajdonképpeni föladata az, hogy Smlth Jeremláa főbiztost, — aki, mint Ismeretea, nem a francia-vezetés alatt álló jóvátételi blzottaág-nak, hanem as angol tőbbaéggel bíró népazővetségi tanácsnak a megblzottje, — munkájában ellenőrizze.
Mint jól Informált helyről érte-cülűnk, á jóvátételi bizottság albizottságának kiküldetéae aktuálissá vált. A repsráclős komisszió legközelebbi üléie foglalkozik ugyanis Smith népszövetségi főbiztos meglátogatására és a jóvátétel szempontjából való ellsnőrzéire kikül-dondŐ albizottság megbízatásáról.
Kigyulladt repülőgép
Budapest, augusztus 11. Me délben a Béciből Budapestre érkező francia-román légiforgalmi társaság repülőgépe Csepel főié érkezett, hogy a mátyásföldi repülőtéren lo-szállítsa Bécsből hozott utasát és a postazsákot. A repülőgépet Gerge József volt osztrák magyar hadseregbeli százados vezette, aki a r«-pülőtársiság pilótája. A gépnek egyatlen hölgrutaaa volt, egy francia nŐ, M le L-íTiiserand. A pilóta, amint a repülőgép közvetlenül Csepel fölé érr, 7—800 méter magas-aágban észrevette, hogy a motor hirtelen kigyulladt.
ElsŐ pillanatban ugy látszott, hegy a benzintartály csöve lyukadt kl és a b-nzln lángot fogott. A pilóta nem veszítette cl lélekjelenlétét és abban a pillanatban, hegy ezt ésrrevette, kényszerleszállást eszközölt, elállította a motort és gyors, ügyes repüléssel közvetlenül a ciepell rádióállomás mellett <gy dombra sikerült leszállnia. Kiugrott a pilótaülésből, első dolga volt felmászni a repülőgépre és mrgaien-teni utasát, aki oda volt szljszva^ az üléshez.
ZALAI KCZLONY
1924. augusztus 12.
A közszolgálati tisztviselők aranyparitásos fizetésük alapján kapnak a jövőben kölcsönt
A kormány tudvalévően a súlyos helyzetbe jutott köztisztviselők helyzetén enyhítendő, a Pénzintézeti Kőipont utján fizetési előlegek folyósítását engedélyezte. E eket a kölcsönöket a tisztviselők már igénybe is vették és nagyon sok esetben igazán súlyos helyzetekből való kibontakozást tett számukra lehetővé torloiássiknak az állam részéről való mintegy konvertálása. A tspssitalatok alapján a kormány elhatározta, hogy a kőlcsönakciót olyan tisztviselői kategóriákra is kiterjeszti, amelyek eddig ebben a kölcsönben nem részesülhettek, így október elsejétől azonos fellé telek mellett fordulhatnak a Pénzintézeti Központhoz a honvédelem tisztjei, valamint a vármegyei köz-alkalmazottak is.
A kölcsönakció során Ismételten előfordult, hogy az eladósodott tisztviselőkkel sremben túlzott Igényeket támasztottak hitelezőik. A számtalan felmerül eset kapcsán elnatárorták, hogy dőntőblzottaá gok létesülnek, amelyek a hosszadalmas bírósági eljárás helyett fel leb^ezhetetlenül döntést hoznak a vitás hitelügyletekben.
A nsgyfontosságu és érdekesaégü tisztviselői hitelakció jelen atádiu-mára Vonatkozóan Gu\'.h Pál, a Pénzintézeti Központ Igazgatója a következőket mondotta munkatársunknak :
— A tisztviselők fizetéseinek aranyparitásra való emelése nem változtat a Pénzintézeti Központ utján lebonyolított kö\'csönakclón a tisztviselők aranyparitásos fizetéseik egy, illetve kéthavi ősszegnek megfelelő részét kaphatják kölcsön 12, 24, Illetve kivételes esetekben 36 havi tőriesztéa mellett. A köl csönök után 17 százalékos kamatot kell fizetniök, ebben a kamatban bennfoglaltat.k már a veszteségi tartalékolás ia. A kölcsönöket természetesen nagyszámban veazlk a mai viszonyok kőzött Igéuybe a tisztviselők. A kormány különben elhatározta, hogy október elsejétől azokat a tisztviselői kategóriákat is részesíti a kölciőnben, amelyek addig nem vették azt Igényb\', október elsejétől kezdődően köl ciönt kaphatnék téli beszerzésre a katonatisztek és a vármegyei közalkalmazottak is a többi állami tisztviselőkkel azonos feltételek mellett.
— A tisztviselői kölciönakcló «<yá*f"*sok olyan eset jutott tudó-maiunkra, amikor egyea hitelezők jogtalan, vagy túlzott Igényeket próbáltak érvényesíteni tisztviselőkkel szemben. As Ilyen vitás kérdések eldöntésére az 1913. XXII. tc. lehetségessé teszi döntőbizottság alakítását, amely fellebbezhe-tetleaül dönt a vitás, kérdésekben és biról funkciót végez. A döatő bizottság elé kerülnek az olyan kérdések, amelyek a régebbi tisztviselői kar tartozások valorizálására vonatkoinak, vagy amely esetekben a támasztott követelések túlzottak. A bizottságnak egy kúriai bíró lesz az elnöke és az egyes konkrét ügyekben négyes tanácsok fognak dönteni. A tanácsok az
Igazságügy minisztérium, a KANSt. javaslatára a pénzügyminisztérium agy-egy tagjából, egy bíróból és a Pénzintézeti Központ egy tagjából fognak állani. A döntőbizottság 16 tagját a napokban fogják kinevezni.
A magyar-osztrák határmegállapitó bizottság záróülése
Hetvenezer holdat kaptunk vlnza Nyugatmagyarorixágból
Es alatt az Idő alatt rengeteg anyaggal kellett megbirkózni. Egyrészt igen sok időt a tárgyalások vettek Igénybe, amelyeknek folyamán a magyar delegáció minden lehető es\'közzel azon volt, hogy
Sopron, augusztus 11
A Sopronban azékelŐ magyar-osztrák határmegállapitó bizottság ma kezdte meg zárómunkálatait. A bizottság"eddigi munkált a nem érdekelt biztosok távollétében a magyar éa osztrák delegáció végezte, az ellenőrzést pedig a bizottság elnöke, Jocard francia őrnagy gyakorolta.
Ma érkezett Sopronba Anglia részéről C\'aven ezredes, Olaszország részéről Calma Őrnagy é/ Franciaország részéről Jocard őrnagy. Magyarországot Ti a jer Ernő dr. miniszteri osztálytanácsos, a delegáció magyar vezetője, Ausztriát pedig Neugebsuer báró mi niszterl tan/csos képviseli.
A záróülézeken a bizottság nemzetközileg jóváhagyta a határvonalat, amelyet a sslnt germslnl, trianoni békeszerződés éa a Velencében létrejött egyezség figyelembevételével a nagykövetek tnnécsának utasításai szerint állapítottak meg.
A határmegáll.pltás 1921 október havában kezdődött, ugy, hogy közel 3 évig tartott.
minél több területet juttaason viaz-aza az anyaországhoz. Ugyancsak ez alatt az idő alatt volt a nép szavazás s erro az Időre esett a felkelő mozgalom Is.
A határmegállapitó bizottság három éves működése után azzal zárta le munkálatait, hogy az Ausztriának ítélt, összesen körülbelül 700.000 katasztrális hold területből, smelyen körülbelül 340.000 lélek él, Magyarországhoz, beleértve a népszavazási területet la, 70000 katasztrális holdat juttatott vissza, körülbelül 60.000 lélekkel.
Ez a többi határmegállspitó bizottság által elért engedményeket messze túlszárnyaló eredmény, amit H Mllicrand féle kiaérőlevél érteimé-bon, valamint a Velenc\'ben elrendelt nép.zav.iáaic! a tőlünk elvett területekből vl.iz.kaplu nk.
Kereskedelmi Alkalmazottak taggyűlése
Nagykanizsa, augusztus II
(Saját tudósítónktól;
A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének nagykanizsai cioportja vasárnap taggyűlést tartott saját helyiségeiben. A* ünnepélyes gyűlésre leérkezett Budapestről Deutsch Jenő, a Szövetség ügyvezető titkára és Gál Benő központi kiküldött. S?ombaton este u vendégek tiszteletére barátságos, szépen sikerült társasvacora volt, mtlyen a sok tószt közepette u Szövetség titkárán kívül Dómján L^jos dr., a csoport uj ügyésze mondott tartalmas pohárköszöntőt.
Vasárnap délelőtt 7,11 órakor kezdődött a taggyűlés, melyen az eső ellenére Is igen nagy számban jelentek meg a város kereskedelmi alkalmazottai. — E\'sŐnek lakács László, a Ciopoit agllia elnöke ol vaata fel az egyesület eredményekben gazdog egy esztendei működéséről szóló beszámolót. Majd Deutsch Jjnő, a Szövetség titkára mondta cl fővárosi látókörű beszédéi, melyben összetertúsra, munkára, agymás szeretetére buzdította a kereskedelmi alkalmazottakat. — Utána Gál Benő ismertette a gazdasági eltolódást, melynek csak hátrányait érezhették az alkalmazottak. Dr. Dómján Lajos, a cso port ügyésze ismertette ezután a kereskedelmi alkalmazottak jogvl-azonyait tartalmazó rendeleteket, különösen a felmondást Illetőleg.
Takács László elnök bejelentette a maga, a tisztikar és a választmány lemondását. A gyűlés az elnök éltetésével tiltakozólag vette tudomásul a bejelentést, majd szavazat szedő éa jelölőbizottságok kezdték meg munkájukat. A lemondás ellenére az uj vezetőséget a következőkben választotta meg az egyesület tagjainak Összesége : E\'nök : Takács László. Alelnökök: Sattler Jenő és Sájrán Ferenc. Titkár: Boldics Károly. Jagyző: Mosonyi Andor. Pénztárnok: Fenyvesi László.
— Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwtacz Dezső cégnél, Fő-ut S.
hírek.
Római kstholikus: Klára íz, Protestáns: Klára. IzraollU: Ab hi 12.
Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyeló.o ilén-
.ciciiicie szerint egyelő.o tli kebb száraz idő vázh«tó, hőeroclkcdérsol.
Fiam halálának évfordulójára
Csillagba néz szemam ... s fájón síró lelkem Száguldva clrepü1, cl ianon messze ... fal... Föl csillag-trón elé bus panaszt rukni le, Ho\'. meRholt fiamnak a lelke tündököl Szelíd frnyii szemo mosolyt hint le roám, Békitő szent mosolyt... melytől vérző szi.-om Pihenésre hajló feledísbo merül.. . bs látom miut Örül az éa drága fiam.
S ringat aodalit-S szűzi tiszta álom, Melyből ébredni csak soh* no kel lőne . . . Hajh ébresztő hujnat no rabold cl üdvöm! Jobb nekem az édes szíp álmok éjjelo... Bu« hajnalra térő éjnakátSl válón Csillagba néz azomem... s nincs mis mohó ... vágyam:
Virradatig ... milljó — <ji együttlétre Oh omelj m«g*dhos én drág* jó fiam
Nagykanizsa, augusztus 11.
Csordás Rezső.
— Személyi hírek. Szmrecsányi Lsjos egri érsektfSzmrecsántji Miklós miniszteri tanácios és Subik Károly titkára ki.éretében dr. Roll Nándor megyéspüspök látogatására Veszprémbe érkeztek. _ Brandl Síndor dr. vármegyei főj-rgyző é. dr. Rolh Andor zalaegerszegi rendőrtanácsos megérkeztek szabadságukról és elfoglalták hivatalaikat. — Dr. Hajdú Gyula a vitézi szék ügyésze nyári
azabsdságát Badacsonytomajban tölti. \'
—v A Vasutas Dalkor klrán dúlása Zalaszentmihályra. A nagykanlzaai Vasutas Dalkör va sárnap délután Ansorge Aatal, > keresztényszocialisták elnöke és Vánkos Jínő karnagy vezetése alatt Zalaszentmihályra kirándult, ahol Labor állomásfőnök mindent meg tett, hogy a kanizsai daloiok jól ^""ik magukat.Vasutasaink szebb ■ né]1 szebb magyar nótákkal kedves-kedtak Zalaszentmlhály derék .magyar népének éa terjesztették a magyar dsl kultuszát. Előadásuk után a dalkör tagj.l . Sternthal uraság vendégel voltak.
— Egyházmegyei hlr. Andalics Lajos nylrádl esperes plébánost címzetes kanonokká nevezte kl a megyéspüspök.
— Felbontották a városi építkezésre beérkezett ajánlatokat. A városházán tegnap bontották fel a gimnáziumi Internátus emeletreépitésére, a fémipari szakiskola átalakításira és s városháza külső tatarozására kiirt versenytárgyalásra beérkezett ajanlatokat. Az internátus munkálataira éa az ahhoz szükséges átállításokra ajánlatot tettek: Horváth és Vas, Horváth Boldizsár éa Fia, gróf Zichy Ödön zákányi Iparmüvek és a Városépítő R. T., — a fémipari azskiskoiára ugyanezek éa Bölcs-földy János, a városháza tatarozá-aára Horváth és Vas, Horváth Boldizsár, Fatér és Bő\'csfÖldy cégek. Végleges döntés csak az ajánlatok \\ átszámítása után történik, ami a közeli napokra várható.
— 64 éves dlvatárnház. Singer József éa Társs divatáruháza Nagykanizsa Erzsébet tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
— Vidéki volt 48 ások fi-gyeimébe. A Nagykanitsán késtülő 48 as emlékünnep nemc«ak a városnak lesz ünnepe, hanem Zsla-megye ösases falvainak és községeinek, melyeknek férfiai legnagyobbrészt ebben az ezredben hozták meg vér-adójukat "a háború zivatarában. Az alispán felhívta a fősiolgablrókat, polgármestereket és körjegyzőket, hogy hatóságuk területén hozzák közöoségük tudomására az augusztus 24 én tartandó ünnepiéget, hogy a vidék volt 48 aaal is résttvehessenek elesett bajtársaik és élő ezredtáisalk kö\'ős találkozóján.
— Országos vásárok. Csütörtökön lesz a keszthelyi boldog-»sszonynapi nagyvásár. — Szerdán tartják meg Nagykónyi község ujonan engedélyezett ors\'ágos állat-és kirakodó vásárát, melyre vészmentes helyről hasltott-körmüeket la fel lehet hajtani. — Pacsán 18 án lesz a legközelebbi országos vásár, hssltott körműek is felhajthatók.
— „Tetra" caccsemő-kelen-gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut i szám.
— Dr. Farkas Tibor nagylengyelt beszámolója. Vasárnap tartotta az eső ellenére Is szép számú közönség előtt beszámolóiát Farkas Tibor dr , Nagylengyel köíség nemzetgyűlési képviselője. Beszédében bírálta a kormány politikáját, mely szerlnto eltért a választásokkor hirdetett politikától éa a kisiparosok és kisgazdák érdekelt háttérbe szorította a nagybankok érdekelért. A tisztviselő-kérdéssel kapcsolatban kifejtette, hogy mindnyájan, különösen az erdélyi menekültek vezető állásokba törekednek. A létsrámciökkeatés nél.csak a k\'s állásuakat bocsátották el. Nagyiongyei jégkárosult
Íazdái kedvezményes vetőmsgot apnak az ő közbenjárására. Kikelt u vám és forgalmiadó miatt, melyek csak drágulást idéznek elő. Megemlítette, hogy egyik zalai mslom 12 millióért vett egy gépet, amit 8 millióért kópott volna meg Auiz-ti iában. A kormány tagjai közül csak Bsthlennel van megelégedve, mert az megnyerte hazánk azámára a külföld szimpátiáját. A királyság
kérdéséről beszélve kijelentette, hogy ma másról nem is lehet beszélni. A jelenlegi állapot tarlhá. tatlan, mert köztársasághoz hasonlít-
1924- augusztua 12.
7.ALAI KÖZLÖNY
Nagy maradék vásár!
• férfi és nöi szövetekben •
• meglepő, igen olcsó árakon e
KMaludl él Krauiz diuatnagyáruháza az Drany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
— Eljegyzéa Uek Etu.kál el jegye*to Neizer Gyula D. V. raktárnok. (Minden külön értesítés
helyett.)
— Férfi és női ruhavásznak, «n-gol lüazterek, férfi és női szövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza.
— Állatbotegaégek. A pacsal járási állatorvos Zalaapáti község bŐl lépfcnés megbetegedést, — a keszthelyi járási állatorvos Hévíz-szentandrási ól sei tésorbáncot jelent a nagykanizsai állatorvosi hivatalhoz.
— öngyilkosság. Bakler Jó-zscfné vaspöri lakos szombaton istállójában felakasztotta magát. Mire észrevették, meghalt.
— Regenhardt és Raymann lendámaaztok, női és férfi zseb kendők, Miy és Holfeld rumburger vásznak, len- éa llnóbaticztok, sifo-nok, alfonbatlsztok mér.ékelt árbcn Singer dlvatáruházában szerezhetők be.
— Dr. Halszer fogorvos szabadságáról megérkezett s újból rendel. f-
— Bizottsági Ülések ■ me gyénél. A kö>iga>gstísl bizottság mu délelőtt ülést tait. — Délutáo a m\'grel mezőgazdasági bizottság tart ülést a gazdasági szakértők megválasztására.
— Fűszer kereskedők figyel mébel A kUkeieakedelmi árusítás részérc 1924. augusztus 9 tői kezdődő hatállyal érvényes Irányár-jegyzék átvehető Rosenfe\'d Adolf Fial cégnél, Fő ut 4.
— Nagy olcsóság i Mosó delé nek (K 21.000), kartonok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszállított árban kaphatók Singer József és Társa dlvatáruházában, Erzsébeltér.
— Az egersxegl főlakoláaok kulturmunktája. A zalaegerszegi főiskolások vasárnap jólslkerült kl saállást rendeztek Siepetkre. Esek karuk a délelőtti misén egyházi énekeket, Pintér Sándor orgona- és hegedű-klséreftel szóló-számot énekelt. Mise után az Iskolában kedves előadást tartott.k . (»lu népének. Ax eMadá.t Szabó Jiieef pl.bátos nyitott. meg. Az énekkar
■ Hiszekegyet énekelt.. Jón Li.ijí , t.rt.lm.s beszéde után farkas Bíla
Irredenta-én ekeket, majd «■ ének-
k.r a Nem, nem soha t éoekelle. Utáns .» esti vonatig . fólskoláao-k.t . legnagyobb szeretettel lítla vendégül « falu po\'gáralge.
_ „CaonUn M»Zy«\'e>«»<í nem or.xág" follr.t -Szombathely árvaazík. aést latézett . jugos. ávlal Dolnl-Mlholícil könég .laljirá.ágábox valami Illetékességi, ügyben. A koz-aíg ,z álltaira n.m vll.azolt « magyar haló.ígn.k azzal az Indo koléaa.l, Hojf a m.gkere.ís Iratain álló „C.ook. M.gyarora.dj nem or-„é,..-." felirat sértő a iugoazláv hatóságokra nézve é. nem kotr e.-a.k választ "dal a magyar haM-Ságoknak.
Befejeződött a külföldi kölcsön magyar trancsának jegyzése
.S:ombaton este lezárták a j gy-zést, mlvl a kormány arre nem Is gondolt, hogy a jegyzési határidót meghosszabbitaa. A szombati nap folyamán még tömegesen érkeztek a j\'gylések, ugy, hogy két, három és négyezer dolláros jegyzési ősz-szegek is folytak be. A végleges ered-nénit még nem Ismerik, anr-
nyit azonban sikerült megtudnunk, hogy a külföldi kölcsön magyar részének jegyzése kitűnő eredménynyel és nem várt sikerrel folyt le, amonnylben as előirányzott összegei, jelentősen tu\'jrgyezték.
Éjjel telefonon vett értesülésünk szerint a közönség réazérői a hét kötepMg még elfogadnak j\'gyzést.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4. 5, 6. 8, 10 é» szővőcSrnn 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagaágban, továbbá bordó éa vöröifejtő kapható Singer Jó zsef és Táraa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Zalaegerszegen sok csecsemő hal meg. Zalaegerszeg vároa tisztiorvosának jelentése szerint Z >laegerszeg közegészségügyi állapotai jullus hóban kedvezőek voltak. Ezzel azemben augusztus eddig eltelt napjaiban már 6 csecsemőt temettek el.
— Az aranykoronás bor és hasfogyasztási adók. A pénzügyminisztérium legújabb rendeletével a városok és községek által szedhető bor- és húsfogyasztás! adókat aranyalapon állapitolta meg. N\'gykanlzsán, mely eszempontból az 1 oaz tályba tartozik, a kővetkező fóbb adótételek érvényesek:
bor utón literenként 14 aranyfillér, must után 10, gyűmölcsbo. után 5 aranyfillér. Minden vágómarha után 10V„ egy éven dűli borjú utáo 2 aranykorona, jub, kecske, birka után 80, bárány, gödölye, malac után 50 aranyfillér, 6-20 kg os malac után l1/., 20-70 kg-ig 2*60, ezen felül 4 aranykorona.
— A Veazprém vármegyei Gazdaaágl Egyesület 60 éves jubileuma. Az orazág egyik legrégibb gezdatáraadslmi testülete a Vesiprémvármegyel Gazdasági Egyesület. Veazprémmegye hazafias és lelkes birtokosai 1864 év őszén
alakították az egyesületet, a megye gazdasági felvirágzása érdekében. Az egyesület f. év őszén október hóban ünnepli mtg fennállásának 60 évts évfordulóját.
— Anglia a Ruhr-megszállást jogtalannak tartja: Lord Creve kijelentette, hogy ■ Ruhr-kérdés a kopferencla egyetlen megoldatlan problémája, de ebbe az angol kormány nem akar beavatkozni. Angol fölfogás azerlnt ennek letárgyalása a német, francia éa belga miniszterelnökökre tartoxik, ámbár most Is hangsúlyozza a kormánynak azt az álláspontját, hogy a Ruhr-vidék katonai meg-száll-iaára jogi alap nem volt. Epp ezért az angol kormány boldogan üdvözölné az érdekelteknek azt az elhatározását, amely ezt a i°£al*n állapo\'.ot megszünteti és a Ruhr vidéket Németországnak visszaadja.
— Szabók részérei Ztug, Daublage, Peru, Kasttor, Rechant és kellékek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa áruházába, Erzsébet tér.
— Angliának tlz milliárd fontjába került a háború. A háború kitörésének tizedik évfor dulója alkalmából ö«szeha«onlltották Anglia gazdasági éi pénzügyi helyzetét a békebelivel. A háború több, mint tlz milliárd font alerlingjébe ke:ült Nsgybrltánnlának. Hitelélete ma is olyen egészséges alapokon nyugszik, mint a háború előtt, bár a font aterling még mindig nem érte el aranyértékét. A munkanélküliség ma körülbelül másfélszer akkora, mint amilyen a háború előtt volt, a munkások száma azonban sokkal nagyobb. Anglia tengerentúli forgalma kisebb, mint 1913 ban volt, de ez nem jelelj semmit, mert a forgalom az egész világon csökkent és Anglia százalékos részesedése az, egész világ forgalmában mégis nagyobb, mint a háború előtt volt.
— Lópokrócok Irgelsőbbrendü gyárainak főleraketa: Singer József és Társa áruháza. Uradalmak réazére gyári árak!
— Schvarcz Dezső cóg közli, hogy minden színben Ismét raktárra érkeztek: prima minőségű se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női harisnyák, párja 36.000 korona.
Pastell soknl 6500 K. Musslln hsrlsnya 8000 K, amíg a készlet tart. Filipp kötöttáru gyára Stombathely, Széli Kálmán utca 6-
SZÍNHÁZ.
Heti műsorváltozás. A színház mü-aora Asszonyi igazgató budapesti utazisa miatt változik. Csütörtökön, augusztus U-ío .Kíkmazur* pompás \'>;-et«UujdonsAg kerül bemutatóra bírletizünetben a sziolapon hirdetőit .Dlad.lmas asszony* helyett. Vasár* nap este pedig a szenzációs sikerű .Szerelem vására*, Vajda Erné Jríinája kerül ssinro
HETI MŰSOR:
Kedd: H.lROM GRÁCIA, ©poréit.
Szerda: HÁREM, vígjáték.
Csütörtök: KÉK\' MAZl.\'R.
Péntok dé\'utín: FALU KOSSZÁ.
Píntak este: SÜT A SAP, vígjáték.
Szombat: KÉK MAZUR, operett.
Vasárna? dfcutAn HÁROM C.RÁCIA.
Vasárnap esto: SZERELEM VÁSÁRA.
Rozsdrörrxípszmnílz.
Uránia. Csütörtökön »/s8 éa 9,. pénteken 5, 7 és 9 órakor: Rab szolgavásár. Keleti történet 5 fel-vouSsbsn. Főszerepben Emil J»n-nlngs és Harry Lledike. Chaplin ^urleszk 2 felvonásban.
Világ. Péntek 3, 5, 7 és 9 órakor: A madonna rózsája (A modell) társadalmi dráma 6 felvonásban. Főszerepben Allan Naslmova. Chrplia burleszk 2 felvonásban.
A reklám fejedelmei Londonban
(Párisi levél.) A mostani világkiállítással kapcsolatban a hirdetés első világkongresszusát is megrendezték az angolok. A kongresazu-son résztvevő amerikai hlrdetővál-lalatok, vezető újságírók és hirdetők teatületlleg átrándultak Párlsba. A hétszáz vendéget ünnepélyesen fogadták, Vcrsalllesban nagyszerű ünnepélyt rendeztek tiszteletükre.
Felkerestem J ase H. Nlelt, a The Assoclate d Averlisug titkárát, aki a kővetkező érdekes nyilatkozatot tette:
— Kisgyerek koromban a falra írtam fel a nevem: már ez Is publicitás, hirdetés volt. Ma N<w/ork egyik legnagyobb h\'rd.-tő vállalatát Irányítom. Nálunk a hirdetés sokkal fejlettebb, mint Európában. Anglia észrevetté fölényünket, érezte hátramaradottságát éa őzért rendezte a világkongresszust.
— Hirdetés nélkül nincs Ipar, nincs kereskedelem. ForJ, az autó-klrály szavalt Idézem : „Reklám nélkül még ma sem adtam volna el első autómat". Perszo a hirdetés komplikált valami. A közönaég figyelmét felhívni — ez az első slsp, rávenni, hogy kísérletet tegyen egy áruval, aiután rászoktatni, hogy fogyassza Is. Pszichológiával kell dolgozni. A aajtó a reklám legjobb eszköze és szövetségesünk. Nálunk minden kereskedő, gyáros, tudja, hogy büdzséje 5—10 százalékát hirdetésre kell fordítania.
— Ez oly kiadás, mely kamatos kamatokkal tér vlssia. A hirdetőnek viszont vigyázni kell: rossz árut nem lehet lanszlioml, még a legjobb reklámmal sem, viszont a legjobb áru sem kelendő, hí nincs jól bevezetve.
— A reklám külön Iparág, mondhatnám művészet, melyet Európa nem ismer, nem kultivál.
— Egy jó ötlet aranyat ér és a siker titka mindig hirdetni, a közönség figyelmét szakadatlanul magunkra vonni.
Késő este volt, amikor elváltunk. Pária felett vörösss volt az ég a hirdetések, visszfényétől és Jtsse H. Nlel kicsinynek találta Párls reklámjait.
Milyen lehet New/ork felelt as ég?
ZALAI KÖZLÖNY
1924. »uguiriu« 12.
A „Zalai Közlöny" panaszkönyve.
(Levél • sserkesztíhuz) Kutyaháboruság
Nap-n.p utin * fóvároi és a vldíkl sajtó U foglalkozik az cbtarlis ochísslgeive! és »ma rendszabályokkal, amelyek ma mír az ebtartást dímcut költségessé, hanem majdnem lehetetlenné teisik. Ujabban a városi közigazgatás kiadta s rendeletet, hogy azok a kutyák, amelyekért a tulajdonosok nem fizettek meg az adót, az ebtulajdooos háziban is elíogataudók és kiirUodók. Meg is lódult a hajtsa utcahosszat, be is hatollak a pecérek a házakba s elhurcollik ornun a kutyákat Azonban a reod\'rslg, nagyon helyesen, hamarosan megtagadta a segédkezét!, mert cz az eljárás semmlfé e miniszteri rendeleten, vagy országos tóivéeyen nem alapul: Következett ezut in egy veszettség eset Megjelent a helyi sajtóban egy rövid kis hir : Egy kótor eb megharapott agy asszonyt. Eooek következtében a polgármester a vi-XQsi állatorvos javaslatéra elrendelte az eb-zár\'atot. Erre megindult a hajsza minden kutya után, melyet az utcán találtak, akár megfizették értő is adót, akár nem. Aki tudja milyen nehéz megakedályozoi ait, ho*y *fy kutya az utcára ki ne surranjon, agyút tal mérlegelni fogja azt Is, hogy az a rend-ssabily toljes síigorában mit jelant ? Nem zárkózik el senki as elél, hogy a kutyákat az utcára egy szájkosárral szabadon bocsátani, vagy pedig pórison kelljen vezetni. De azért mivel egy kóbor eb, amelyet nem sikerült elfogni és amelynek hollétéről nem tud senki, egy asszonyt, kinek nevét azlntéo nem ismerik, megharapott, mindjárt 00 napos ebzárlatot kell elrecdetal és erre irtó háborút indítani a kutyák ellen. Es nagyon megemésithetetlen rendszabály, ami végeredményben a kutyatartást lehetetlenné teszi.
Ml tudjuk, hogy sok haragosa van a kutyáknak, akik a kutya\'aitast feleslegesnek tartják, de viszont sok a kutyabarál is és ezek szándékát is respektálni kell, ha a törvény betűinek eleget tasz. De az ebiárlatoak folytonos elrendelésével csak kiélesitjűk a helyzetet és különös felháborodást szül az a barbár mód, arr.e lyel a kutyákat az utcán el fogj ik. Ez sár közbotrány.
JU 51. ufae kstyi tslijóoaou.
SPORTÉLET.
Városk&sl labdvrugómArközés Nagykanlssa-Zalaepgarszog 11 0
Az elért eredmény egyáltalán nem fejezi ki az erőviszonyt a két csapat között, mert technika tekintetébea a kanizsaiak mesize felette állottak aa egerszegioknek. A mieink szépen feléjitett sorozatos támadását aa egerszegiek lelkes játékukkal ellensúlyozták. Csatársoruk keveset mutatott lli-ayslk náluk az ossxjatékra v.ló hajlam s inkább egyéni akciókkal kísérleteztek. Védelmük hatalmas muokit végzeit és minden dicséretet megérdemel Kepusuk határozottan tehetiéges és a legnagyobb önfeláldozássá! védte meg kapuját. A kacicsal csapat, kisebb hibákt-J eltekintve, igen tetszetős j tékot mutaWVt. Az észlelt hiányosságok néhány ossztréninggel könnyen kiküszöbölhetők lennének. A gólt I\'alkó fejeséből Dezső lőtte.
PTC-NTIJ. A Nagykenizsai Torna Egy-lat, mint értesülünk, az KTC-vel folytat tár-gy.lásokat, hogy a két csapat auguntus 16-én Nagykanizsán mérje összo eiej\'t. Élőiéiben az PTC komplett első csapata JÖnno le városunkba. A tárgyalások mai állása szerint a mérkőzés megtartása biiooyosra vehető.
(Saját tudósítónk teteíonjetentéie)
Szilárd Irányzatú volt az érték-tőzsde forgalma éa bécsi ösztön-zézre további árrm\'lltedés állolt be. Maifyar Hitel 603 mai nyl olt. A tőrsd-idÖ későbbi folyamán a londoni konferercis kedverő hitei nek hatása alatt 620 ra « melkrd-lt, aronban záiint felé reaüzaUsoV rn kiiebb áresés következett be és 612 vei zéru\'t. M-yyar HHel ílr fluktuációjának magfelelően zérult a piac legtöbb pspírjának árfolyama és az átbgos ércivó 4° c ar-
A budapesti tőzide záró árfolyamai.
a budapesti tőzsde délután 1 órai sáróártolyamal a kövatkesöki
•> t

Aocol-yacr. Ilaaai KttU
u*c- Ha.
falaik*
U.iln.l
Ol.-SI. Ue* Onu. HU. t.U^d tírJ BitkTirilo
Aluliooe fc 8. Altit
reiaiiia.
Itorr. aal. |. b. Hm* irta loj.lt.o M.-Ceeb
K«. HUal íj
Mi<jar-K«<r4 • l?-J
K6ir. Jetiik* -
Virotl t is) S.)
Merkw II.)
Nemi.b.eacak. so X«rt»k. B. lj;o
VtUo -
Acee. b. j.®
U«i.»<v«l tp. I7J
Ll;.;mr:«l M N.l«.l Ml X&Ma.alTak. II.} Állal. Tak. i«o KoklU ei
II...I elei J6.0 Kt.3M.UUi icjco Hc«cUre
W.ij.-KMKU —
i^nooola b. — Pllria ?6
Malmok
Bk> aa. 11
Sío-M 1,7 Cootwfl.
BtlW.itil }o
Bud.ji.il m
ThMiiwln. i)
Oliella jj
H.o«lri. io,
Kkllfxlooi ,o
VHitri. t}|
Al.f.ll
Baaik
1 B««.lsl
■ 8c«t. •.(• ! SMCII.V
Í-...ÍI ..\'0 Sil.i.lil
KoM
[iivAs lS(ta KM. »:.<

Kl(HI
Maiy. atpo. —
Atl. K\'ulo }>}0
Kari-ni a 7«
MW uta 17
SUJIHGOJ* i«5
S.;ík«.MI t
s>tt« ín
UJtaM —
Unió biá;a —
Úriktól 1040
C«;iti ij.e
Nyomdák
AlbCiRO Ili
, riukiio ts
I Glotoa SI
tar —
| B«».l IIO
: Rt(kc k>
I SuftiMia
fíltie*\\ 0f. 10
Uj«á<flaea —
j Wodiloee -
| Vn.ltlfl.Ok
CeSkj* M J
Oaid. Qtpci ito
haMán tm t
Vitrin U»o
K<«tcr*«k. I,.,
Kr.cil ll«
O.c.P.a, ,11,
Oaaj.ViD. i((o
G*f «« ...II .( ,
Oftilf — Hoftxrr
HU
M ac4l Bal«a f«o> Limpa W«f!a<
Ok*"»fB t»»e j Cfc4U«OW Veclpar I Va<OOpá« PaUflrí
I R«i-U,J I Rlsia
fHNt.HI. I SeWIík Scfcjll.i ! Teodlofl f falui i v^a iá
W(«u í Gccrle«^>
Valpar
Ali. fa \' c.n.a
^lukuiml
I Eo« \'a GalnaM
1»>

Ilii
fa
XUei L\'W Uc«»>
Hoci ta
KJfíUlt/.l IO
Kroate«(W lí.
fieawa M
Hiiel ta SO
AnoQil la II
Rfí6 4
M. Unjt 40
M.tomiok/ —
íftmitil la Jlo
t-i chils J.i
Ofa »JO
Ríitlnj.l ISS
SalavOela 16
TMk -
Niatci 1,7$
VU. t-iioe }.1
Zabot.t 81
Zeout —
Fai«ok —
EriiUrx. —
Ipirt. — KOal.k.d*.
Sor
UlikoM
K«>itl VifOal OerWani
Sor.
AlUaiam 1 Trsti
Ookorg jrAr»k
Dllcokor JW Hur.lt cak.
Cakod;u SS7S
Gecí/i. }i7 Ku»b. rak. Ii,
<l.lralaa«r«k
Knetse -
Oeeáo C.lsea.
VII).
Tokaji
Halkereak.
0»«. Villan. KfJ- }
Imi U.6 Vaam. «UI.
Ali. |li l Lífitu » Ami ,
Olajok
Olajlpaf
Uuoit (\'■<. I Hör 4a ea»a
rs<lec«l
Kiríni*
Voifiri >e« £■
Pan. id
Ua^ll Kn\'.ífltíJ
Kfí.TÍC/li-. Ji
Tcoaat •«. II
Oi;l»teJi II Krasia .mi 5.4OVÍOÍ(
Saailo.iak Haociha
Sl-S
M-l jfrj
ToxUl
t\'Ve Uaipat j
S.♦«. »ioJ« 4*
Ue\'.ft 11 alti
G/.pJumo«e 4
S.4»í-K6l« I. W. TexlU
OoUteeiet i,
Kuvoo Ii
?IDII Ifc
Ozftrf imiu V«sytp»\'
SeMlea iy-51
U\'.uto* l«l
Salkia 41
V.c<W —
Cbloola ie.
Dioica II]
KiUil MM. —
KWia 1
KniOnrel.k
Dorofl Dtall unta PeliM K.UI I Giral I Icieeei.
TaJefoo Torai cl UaU a.\'oi S.oJoo»l
/ií7T»r»u.
Bírál KliiljaulA


IB
BtaiiOI
Corrla ruca Papír
llaoeralpar
ScarAlm OiiamalS M.»T.-N4<n«c Tarai 0;«a( VntiinUü 0»ÍTÍ Mi
4,1
emelkedést ért el. Egyes esetekben m szllárdulás ezt is meghaladta. Zi/latkor kisebb gyengülés állott be, mely l*/» os áresést eredményezett, azonban a hangulat to vábbra Is barátaágos volt. Koszt-
pénz 0 25-0 507,
Utótőzade. Irányzat teljesen üz-lelteim. Kosztpéns \'/,«—ll/ie%-
Kereskedelmi 1275, Levente 248, Georgia 449, l.zó 745, Danubius 32C0, Villamos 1450. Kőzutl 57, Nova 172, Magyar Hitel 582, Le számítoló 81, Jelzálog 113, Hazai Bank 168. Rima 130, Oa.trák Hl fel 166, Salgó 599. Kőszén 3150, P.stl Hazai 3660, Pesti Hazai 305 Esti magánforgalom. Irányzat azllárd- Salgó 625, Osztrák Hitel 214 - 220, Leszámítoló 89—90, Magyar H tel 618- 620, Ganz Da nublus 3275—3300, Kereskedelmi 1400—1410 Georgia 518-520, Kő-Síén 3400— 410. Pesti Hazai 4015 — 20 Nova 174, Budapesti Gőz 145, U\'lkanyl 1060, Szászvári 410.
Terménytőxade. Buza tiszavi dékl 76 kg-os uj 4150 00—420.000, 78 kf os uj 425.000-430 000, zab ó 390 000-400 000, z»b uj 360.000— 365 000. takarmány árpa uj 390.000 -420.000, tengeri 385.000—390.000 korpa 260 000—265.000, repce 610 — 630.000 koronr.
A mai terménylőrsde irányzata barátságos volt. A bura ara 2500 koronával drAguU. Egyéb cikkek vái\'ozatlanok.
Sertésváadr. Felhajtottak 3300 eladwllanul v|sa>am«r«dt 400. A vh-sár élénk volt. I r. 28000-29500. Köiepes 27000 —28000. Könryű 26000—270C0. Szalonnás félsertés 31000- 32000. Lchuzoit hu» 3CCOO 32000 Sózott szalonn- 35000 -36000. Sralonnn--. 7.slr 37000.
I davIzi-kOzpont hivatalos árfolyamai
Valuták Oevlsáh
AofOl loc 14«000-S4(000 >°MNÍIB »í:?o i»7So
C**b koroo. siie-ssn Ditcrád PJS 54J
OloW 917 »»• Bakar.il 54J-J46
Dv-llir 7ljoo.;j7oo U1C111I
rraada h 4JIO 1)19 VXKbtf iiiij-isjlo
IM S<l-)«* KrUtiUai. lojlj-iojí-j
Ura »»»• U. odoe t«)000-Il70<0
Un Mil.ro I4JOJ4IÍ
Dto kor. IIIIJ-IIMO Nawjort 7}1OO-75KO
Oaau. .0* OÍ-7J-I0? 11 Pirii <|IO«||9
Iliid IIMI l4IIC-!4)t> ss)«-ss«S
UoSu^l h. •SUO-I9JSO Saoru JJOJJ4
B.lj. Iraak SJ»5 )(W Btockbe4a loigo so>oo
Srtd kor. l«940-SOI«0 BHi I06\'4)-I07\'S)
Nce»l< koe. IOJIJ-ICJOJ Zirícb I4JIC-I41JJ
Zürichi zárlat t
Pária 3010 W), l.ondoo Z410 00, Newyozk 629 60. Brüssel 2700, Malland H3W, Holland ÍCG 50, Berlin 1257\'/,. Wien 74 5, Solla387 i0, Prága 1660CO, Budapest 98 30, BuV-re.i t42-S0, Belgrád 6í0, Varsó 103 60. A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzéaeli
Deviza Valuta
■ •coap —a lecsíp aa
Bé<S . . . . yi?6 9376 0260 6260
BerKo . . . . 6«60 64Ü0 1680
Prága . . - . 426 44*^60 4%
Felelős szerkesztő: a ÍOazerkeaztő fladő: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanlzaa
Apróhirdetések
KlaörcndO an/aiMI WaiUsck lecaita ucriri U. a Ifct.il0.aZ6 miktitök, ojdlvatu n.t,u.viv. Uaklk, kaiata (i f ÍDCíit\'rflk. Atalik<llK>k 4a jaricti. k etiosaduinak. Viola, M^ar-ulca 14. Jq:
Krrt.ri lieIyla4c«C alclra CjilA ajldnl KíttC.. tél, Pccífi- Y«cy Klrltr-Stclkbaa. KanWe <o uií.i aatbit. Cím a kiadObaa.__
J4karban Icrfl, amerikai Iróaaalail r-,^.
T<te\'ra kerealailk. Clm a ktj<24biraulbaa. „,\\
Jugoszláv bükk és gyertyán
tűzifát,
viliázott száraz darabos
bükkfaszenet,
szivógáz motorok részére
apró faszenet,
v.gooUtclekbcn oifioyoi ér.kon «\'llllt: lít
BREUERFERENC cég BARCS
Hirdetmény.
Klsfcomdrom községi
kisvendéglő
4, azaz négy éure
folyó évi szentember 7-én délután 3 órakor
a hflzség tanácstermében a legtöbbet igérfikneh haszonbérbe klaőatití. Rz érőeklőőök a fclskamdroml Birtohossdg Elnökénél lelenthezzenek.
megérkeztek a legu|abb
öszi divat
lapok nagy udlasztékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkore.kedé.ébett
Nagykanizsán.
Hirdetmény.
A nagybakónak! közbiru>ko«ság tulajdonát képező
KORCSMA
S ho!d földdel, esetleg . földek nll-kUl is 1924. nugn.itu. 244o
d. a. 2 órakor 3 Avre b6rbe«d.lifc. Kikiált.sí Ar 10 mm. buz* tőzsdei ár.. Bán.tpénzül 1,CXX)C00 korona
\'«nd5 «„ Elöljírí.íi.
Cipész segédek
és ragasztók feSvéfefnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
SCazinczy-utca 17. szám alatt.
Vasutasok figyelmébe!!
meglepő olcsó áron vásárolhatnak a 53
cc
Ud5znaUat, chiffonokat, kanaudsznakat és irigzefiireket
divatáruházban
Nvom.,0,1 . Z,,„vi Nyontd.ip.ri. Köos.ke.eskedl, Ii. T.-n»l. N.gyk.nlz.in. (Sy„„,d.vexet0: Ofe0l)eck Ktroly)
Bratlanu,
a hegy\' franciáit mlaliztercinöko a mult hetekbea Scpilsrcnlgyörgyöt la meglátogatta, hogy eizol la dokumentálja ait a mély vonlaimat, amellyel a izékelyek Iránt vlaeltetlk. Akik Bratlamit, aa ö múltját, vlha-roa politikai pályafutáaát, tlplkuiao balkáni életfelfogását, gyors meg-gaidlgodáiának okait lamerlk, nem ütődnek meg korántlem az oláh diplomata szentgyörgyi látogatáiáu, amely mögött tltkoa éa érdekea célok lappanganak. Kétaégtelen, hogy az utóbbi évtizedek po\'lllkil életében Mária királynén klvQI 5 játszotta- Bukareatben a legnagyobb szerepet. — Ravasz Fondorlattal a akármelyik atrébernek beciületére váló Ogyeaaéggei törtetett előre a már évek óta 5 tartja kezében az oláb nép aoraát. Ma, am!d5a Románia Mára tákolmánya ereaztékel ben, Beaazarábia felöl ropogni kezd, Bratlanu megjelenik a azékelyek kő zöt, hogy edd\'gl politikájának azal-válálát kérje. Egyben nem tágít ciupáo: nem akar Erdélyben kuliurát látni. — Nem akar tudói arról, hogy Erdélyben a magyar-Ságnak éa a .azáazoknak nagyobb legyen a kultúrája, minta bocakor tulajdonosainak. £p azért, midőn Szenlgyörgyöo Szentkereizty Bela báró, mint ez erdélyi magyarság képviselője, aa alkobiolt l.kolák viaaxaadáaát kérte, Bratlanu, a mai
olábt jellemzőgőggel vígtanekl odt:
— Nem tűrhetem, hogy az erdélyi nemzetiségeknek migiiabb kultúrája legyen mint a románoknak.
Bratlanu talán maga iem gondolta, hogy ezzel a kijelenténél milyen nagyazarü fotográfiáját rajzolta mag annak a kulturának, me lyet Keleteurópának es as élelmes fajtája magáénak vallhat. Igazán azép volt az az Bizlateaég, amely annyira dlciőaégére válik a h-gyl franciáknak, valamint a Clemenceau nemzetének, amely a kullura védelmére fogott fagyvert a barbár németek éa magyarok ellen. — Bratlanu kijelentése azonban még másra la megtenltott bennünket. , .
0 ugylátulk megtanulta a mi életünkből, hogy mit jelent agy nemzeti államban az, ha Intelllgena, lakolázott embert kívánó pozíciók .ómét nem a faj érd.k.lnek megfelelő emberek foglalják el. Ep azért nemciak az oláhok, de a csehek Is egy-kettőre eltávolították a vezető álláiokban levő magyar embereket a helyűkbe hlányo. kép-zatt.égü, de oláh, vagy c.eh hon polgárt ültettek. Di megi>unl. lék azokat az Inlé.eteket I., amelyek valamelyes vonatkozásban voltak a magyar.ággol, vagy az évazázadoa magyar kulturával.
Magyarország újjáépítése a Nemzetek Szövetségének genfi tanácsülése előtt
Cen], augusztus 12. Genfben auguizlui 29 én kezdődik a Nemietek Sröv.laíge tanácián.k harminc.dlk üléuzaka, mely M.gyarorizág szempontjából azért fontos, mert azon Migyirorazág újjáépítésének kérdéiét i> behatóan megvltaljék. Tárgy.lnl fogják Ausztria szanálásának kérdé-■ ét Is. A számos löbbl tanácikozáii tárgy közül mindenekelőtt a lefegy verzéal él biztonsági kérdés emelendő kl. amelybon moll több évi behaló elméleti tanácakozáz után végleg.a határozatokat hoznak, ugyanígy a katonai ellenőrzé. kérdélíben li. Végül politikai kérdéaek, Igy a Saar vidék problémája, a Jugoszlávia a Albánia közti határ kérdéze, valamint nemzetközi pénzgezdaiágl él jótékonysági kérdí.ek állnak a n.pireoden.
A londoni konferencia
London, auguiztui 12. A hetaa tanáca kora reggel üléat tartott. Ütána a 14 ek tanácia üléiezett, amely főképen a III. bliottiág munkáját, a dologig szálllláiok kérdését tárgyalta. Ma délután teljéi üléa leír, melyen a kii szövetséges államok la megvltathalják a bízott aágok jelentéseit.
Páris, auguiztui 12. A reggeli lapok londoni jelentései szerlot a francia pénzügyminlazter memorandumot adott át Macdonaldnak a azövetaégköli adósságok ké-déié-ről, mely bár nem tartozik a londoni konferencia keretébe, mégli feltétlenül megoldéara váró kérdéa.
London, auguaitua 12. Clementel francia pénzügyminlizter azt a klvánaágát közölte Stresernannal, hogy a német francia áruforgalmat 1925. január 10. utáni Időre már moit rendezzék. Clomente! java-■olta, hogy mindkét kormány teljhatalmú megbízottakat nevezzen kl, akik október 1 én üljenek ómé Párlaban. A aémel kormány h.j landó ezt a javallatot elfogadni, ha a német kormányt taljeaen egyenjogú félként fogják kezelni.
Foldrangéa Baranyában Bécs, auguaztus 12. Délután \'1,6 órakor 10 matodperclg tartó gyenge földrengéit éreztek egéaz Biranyá-ban, Tolnában, aőt Baján li. A földrangéi tegerőiebb volt Mohácson, ahol fő\'d.latll morajKst la hallottak. A razgéaek Iránya délről éazak felé haladt.
UJ caeh pénzügyminiszter Prága, auguiltue 12. A cieh pénzügyminiszter távozott. Helyét Nova esek mighatalmazott miolizter, a nemzeti damokratapárt tagja foglalja al.
\'Kisantant kBlBgymlnlsilerek
találkozója Belgrád, auguizlui 12. A kia-
antant államainak külúgymloiizterel e hó 20 án találkoznak v.lónlou-
leg Zágrábban, Marinkovict, Bencse* Dúca ezaikalommal honzabb eizme c.erét folytatnak, melyen azóbakerul . Népszövetaég őizl üléiizaka II.
Bulgária 4000 tartalékost mozgósított a bandák le-veráaéro
London, auguiztui 12. A Daily Telegraph athéni levelezője azerlnt a görög kormány cáfolja ugyan ait a hirt, mintha a bolgár bandákat bolgár területen üldözni akarnák, de hivataloa körökben feltűnő nyűg lalanaág éezlelhetö ezek mk a bandáknak azüntelen akli vltiaa miatt. Fokoiza ezt a nyűg-talamágot az a körülmény, hogy Bulgária négyezer tartalékoa katonát mozgósított a neuillyl azerződís határozatai ellenére. Athéni kormánykörökben nagyon komolynak tartják a helyzetet él honzu tenáce-kozáiok folynak a hadügyminiszterrel éa vizérkaii főnökkel, valamint a jugoizláv ügyvivővel.
Bilgrádból jeleotlk a Mornlng-poitnak, hogy a bolgár kormáay a izóflal liövataégeaközl blzottaág utján haderejének hatezer ember rel való azaporlthatáaát kérte, azon a elmen, hogy a fölforgató elemek kel éa az elizaporodott rablóban dákkal máiképp nem blr megküzdeni. A Momlngpoit hlrforráia azirlnt a belgrádi kormány ennek engedélyezéaét hevelen ellenzi, azt állítva, hogy a Zankow kormány túlozva állítja be a helyzetet csak azért, hogy h.daaregét a megengedett létizám fölé emclhelie a Igy az agrárluiokkal azemban erélyo-aebben lépheien föl, de még Inkább, hogy a macedónok naclonallita mozgalmát támogaiaa. A azerb király <a mlnl.iter.1 pária! alja
Belgrád, auguizlui 12. Politikai körökben híre Jár, hogy Sándor király izeptembír máiodlk (elében ularlk Párlsba- Elkísérik Marinko• vlcs külügymlnlizter és Davidovic, mlnlizterelnök. Ez alkalommal való-azloüleg megkötik Franclaorizággll a izövetaégl szerződéit.
Brlgrád, auguiztui 12. Kormánypárti lipok izerlnt Maiinkovics a Népilövetiég szeptember elején tartandó ülé.el alk.lmával Párliba I. ellátogat, hogy Hariot vsl talál-kozzék-
A azkupallna nyári azünete
Belgrád, auguiztui 12. A aikup-
■ tina a kormánynyilatkozat vitájának befejozéie után holnap rövid üléit tart néhány blzottiág öiaze-állltáiára, azután megkezdi négy hetea nyári azünatél.
Amerika a Nemzetek
Szövetaégében
Newyork, auguntui 12 A nyugat-vlrglalil C\'arkaburgban Davla demokrata elnökjelölt biazédet mondott, amelyben Amerikának a Nem-zelek Siövetiégébe való bilépéia mellett foglalt álláal.
R.dlca Zágrábba érkezett
Belgrád, auguiztui 12. RadicI Marbu- goál a külügymlnl.ztérlum álul kiállított diplomáciai útlevéllel lépta ét a határt éa aate 6 órakor Zágrábba érkezett. Egyenelen líráiéra hajtatott. Többen feliimerték. A szerb naclonalliták tüntettek ablaka alatt, de R.dlci beszédet nem mondóit. _
Gráf Berchtold hamisiioff sürgönnyel birta rá Ferenc Józsefet a mozgósítási parancs aláírására?
S.atlger ny. elezradea viasza-einiaátasaselböl
Berlin, auguiztui 12. Seellger Emil ny. alazrrd.a, a volt oiztrák-magyar kőzöl hidügymlnlaztérlum lajtó-oaitályának előadója a Nitloaal Zeitungban vliizaamlékezéieket kőről a világháború kltőréiéríl. El-meaéll, hogy Ferenc JótseJ minden áron el akarta kerülni a háborút. Berchtold gróf azoaban az uralkodó akarata ellenére li aláíratta a hadüzenetei. Kiderült ugyanis, hogy Berchtold gróf közvetlenül az ultimátum alálráia előtt ugy Informálta az uralkodót, hogy a boanyák haláron a azerbek megtámadták a határőraéget éa abból negyvenet legyilkoltak. Kéaőbb ugy állították bo a dolgot, hogy a Barch-tóidnak küldött lürgöny tévaa volt, mert a határon caak négy ember eiett el, egy kii csetepatéból kifolyólag, de kiderült az la, hogy gróf Berchtold nem tévadéaből mondta ezt a izámot, hanem a aürgönyt bamiiltotta meg éa a hamisított aűrgönnyel bírta rá az uralkodói a mozgóiltásl piraoci aláii.áaára. See-l\'ger szerint Berchtold hamliitáiá-ról Klaiky Rudolf gróf Is értelült éi mikor ez azóvá tette, Berchtold clnHtuian Igy válaszolt:
— Mit akar, hliz egyébként az öreg úrtól aohaaem lehetett volna a mozgóiltáil paranca alálráaát kicsikarni.
Seellger ezen l.leplezéae nagy feltünéit kelteti Brrliaben.
53, évfolyam. 18S. nxám
BjerkelilOiÍK í« kt.dóliU.t.l Pú-ut 0.
Interurb.n-Tolefon IS, njömJ» 117. iz.
N«gyk»iűi»a, 1524. augusztus 13. Szerda
POLITIKAI NAPILAP
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
1200 korona
ZALA! KÖZLÖNY
1924. mtunlm 13.
Zalamegye a legsúlyosabb télnek néz elébe
A rossz termés és munkanélküliség kérdése a közigazgatási bízottság Ülésén
tárhoz tartozik, mások meg más járásbírósághoz s Ismét más törvényszékhez tsrtozoak. Kéri a bizottság ennek az állapotnak a megszűntetését.
Zalaegerszeg, nugusxtus 12 (Ssját tudósítónktól)
A főispán délelőtt 10 órskor nyitotta meg a köxigazgatáil bizottság ülését. A vármegye közbizton sága a legutóbbi jelentéssel szemben rosszabbodást mutat, miért elhatározta a bizottság, hogy utasítja a főblrákat, felkéri Zalaegerazeg és Nagykanizia kapitányságának vezetőit, a vármegyei ciendőrparancs-nokaágot, hatssnsk oda, hogy a közbiztonsági állapotok terén javu-láa álljon be Zslamegye területén.
Felolvaaták eiután a közigazgatási bizottság jelentését, amit félévenként szoktak felterjeazteni a miniszterelnökhöz. A jelentéa elmondja, hogy a vármegye területén a tercnél katasztrófáik Ezt fokozta a sok helyen nagy károkkal Ismétlődölt jégeső, sml a szőllő-termést Is majdnrm teljesen megsemmisítette. Zalavármegye a leg súlyosabb télnek néz elébe.
Szükségesnek tartja a jelentés, hogy a termeléa folytonoaiágának biztosítása érdekében a gszdák ked vezményes vetőmagot kapjanak éa a közmunkákat mielőbb lódítsák meg a munkanélküliség leküzdésére.
Az alispán már több felterjesztést Intézett ezekben az ügyekben a fóldmivelésügyl, illetve pénzügyminisztériumhoz és kérte az útépítkezések lehetővé tételét megfelelő hitel nyújtásával. A jelentésben mojt kérik a miniszterelnököt, járjon közben a két miniszternél Zalamegye kéréseinek méltányos és gyors teljesítése érdekében.
Rámutat a jelentés, hogy Zalában sok járásban olyan kedvezőtlen a beosztás, hogy egy-egy közeég két törvényszékhez, két állampénz-
Bosnyák Géza Indítványozta, hogy a közigazgatási bizottság tegyen felterjesztést a pénzügyminiszterhez,
hogy a rossz termésre való tekin lettel, a különösen sújtott vidékeken az adófizetés határidejét az év végéig halasszák cl A bizottság az indítványt elfogsdta és mindjárt meg Is szövegezte.
Ugyacciak Bosnyák Géza indítványozta, hogy az alispán hasson ods, hrgy a vetőmag akció kapcsán a gazdák ne nemesitett, hanem ellenállóbb, szilárdabb magyar fajta búzát kapjanak. A bizottság ezt az Indítványt Is elfogadta.
Az állatrgészaégSgyl főfelügyelő jelentése szerint a helyzet nagyjában változatlan. 82 községben van fertőző betegség, ebből 42 sertés-, vész.
Az emberek egészségi állapota kedvezőnek volt mondható. A kanyaró járvány Is asünőben vao.
A közlekedésügyi bizottság fel terjeaztéat Intéz a kereskedelemügyi minisztériumhoz, hogy a téli menetrendben tartaa meg a Zslaeger-azegről 12 06 órakor induló vona tot, vagy a hajnali czelldömölkl vonatot reggel 8 órakor Inditsa.
A tanfelügyelő, gazdasági felügyelő jelentései után Csóthy Géza murakereszturl apát a felekezeti tanítók államsegélye érdekében szólalt fel, mire a pénzügyigazgató kijelentette, hogy az előlegeket már megkapták, a rendsa illetmények azámfejtéae ped\'g folyamatban van.
Agyonlőtte magát egy szökött nagykanizsai katona
Madár József a 6. honvédezred katonája agyonlőtte magát, amikor a csendőrök üldöztök
Vérea, szomorú eset történt Balatonszárszón. Madár József 20 éves legény a nagykanizsai 6. honvédezred azökött katonája abban a ptreben, mikor az őt kereső csendőrök és katonák el akarták fogni — agyonlőtte magát.
Madár Józsefnek nehezére esett ■ kaszárnya fegyelme s emiatt többszőr meg is gyűlt a baja feletteseivel. Kétszer már meg Is szökött, egyéb bűnt Is követett el, ugy hogy c«ak a tavasszal szabadult kl nyolc hónapos fogságából.
Pűnköidre szabadságot kapott, haza ment a már akkor megmondta, hogy ha akármi leaz la, nemsokára buciura újra otthon lesz.
Jullus utolsó napján volt a szárszói bucsu. Előtte vsló pénteken Madár József ellopta a kapitánya lovát, magához vette karabélyát, kardját, lóra pattant és harmadszor is elszökött csapatától.
Örült vágtatásban hagyta cl Kanizaát a a várostól a csaknem 100 kllométerea utat pár óra alatt tette meg, azonban útközben, ugy Utszlk, meggondolta magát, mert a szőlőhegyek és környékbeli erdőkben bujdoiott három napig.
A azökéat természeteien azonnal észrevették s egy őrmestert és e»v tizedest küldtek ki Szárs.óra és sürgönnyel értesítették a csendőr-■éget Is. A csendőrök és katonák azonnal a szülői háznál keresték
s mikor nem találták, az erdőt és sző\'őket kezdték átkutatni. A négy főnyi creodőrjérőrrel és a kereső -katonákkal napokon át bújócskázott a azökött katona, azonban ugy látszik később már nagyon eltikkadt és az apja házához lopakodott egy Ital vízre. Az apjs, aki tudta, hogy figyelik a házát, azép azóval hivta, hogy jöjjön br, mert ha békésen visszatér, kevesebb baja eaik. A makact legény nem hallgatott a szóra, meritett a kútból s újra el akart tűnni a sötétség leple alatt: A csendőrök és katonák ezalatt körülvették a házat s mikor Madár észrevette, hogy nincs menekvés, hátra azaladt a kertbe, ahonnan rövidesen egy lövés dördült el. A csendőrök azonnsl átkutatták az egész kör-nyékat, de nem találták. Hsjnalban éazrevettek egy heverő alakot, fegyverrel a kezében a kerítés mellett. Odarohantak hozzá, elkapták a puskát, akkor vették csak észre, hogy egy halott fekszik előttük, akinek a nyakából még mindig szivárog a vér ... A scökött katona, ugy látszik, mikor látta, hogy körül van véve, maga ellen fordította a fegyvert és szájon lőtte magát.
Néhány kusza sort tahltak a zubbonya zsebében, amelyben azt az utolsó kívánságát irta meg, hogy elhunyt édesanyja mellé temessék. Utolsó kívánságát teljesítették ...
hírek.
Római kathoükus: Ipoly vt Protestáns: Ij-ely. Izraelita: Ab hó 13.
Meteorológiai Intézőt jeleatíse »xe:lot meleg, ziva-
tara hajli Idá váihstó.
— Személyi hlr. Majláth Gu»z-táv Károly gróf erdélyi püspök tegnsp délelőtt Mikes Jínos gróf szombathelyi megyéspüspök látogatására Rípceszentgyörgyre érkezett.
— Ért®kazlat a városrendezési tervezet ügyében, A városháza tanácstermében tegnsp délután 6 órakor értekezletre gyűltek össze N igykanizsa kereskedelmi és ipari érdekeltségeinek képviselői, mérnökök, városi képviselőtestületi tagok, gyáriparosok. Az értekezleten réaztvett Varga László buda-pesti műszaki tanácsos Is, aki megbízatást kapott Nsgykanlzsa városrendezési tervezetének elkészítésére. Ax értekezlet célja volt, hogy Varga László a város fej\'ődési lehetőségeiről, Ipsri, kereskedelmi, kulturális, gazdaaágl jövő kilátásairól tájékozódjék a ezek figyelembe vételével alkothasss meg Nagyka-nlzss városrendezési tervezetét.
— Aliapául rendeletek. Tegnap érkezett a városhoz as alispán-nsk az angliai volt magyar hadifoglyok igényeire, — és a hadi rokkantak, özvegyek és árvák gyermekeinek adandó ösztöndíjakra vonatkozó rendelete.
— 64 éve* divatéraház. Sláger József éa Társa divatáruhása Nagykanizsa Erzsébet-tér, Központ szálló épület megbízható beváaár-lásl forrás.
— Rövidesen összehívják a képviselőtestületet. Mint érte sülünk, valószínűleg a jövő hét utolsó napjaiban összehívják a városi képviselőtestületet, amely többek köst a városi építkezésekre kiirt árlejtést is jóváhsgyja éa dönteni fog a beérkezett ajánlatok sorsa felett.
— Szerencsétlenség. Tegnap estefeléHermann aszt\'»loi 7 éves kisleányát borért küldte. A Magyar-utcán a Somogyi Testvérek üzlete előtt elcsúszott a járdán, az üveg összetörött s a cserepek olyan szerencsétlenül sebesítették meg a kisleányt, hogy nyakán az ötő eret felvágták. A közelben tartózkodott Simon Jőzsef klikanizaai korcsmáros, aki as^nal felvette kociljára és vágtában hajtatott vele a közelben lakó dr. Hálást orvoshoz, aki összevarta a sebet, msjd kihívták a mentőket, akik a kisleányt beszállították a közkórházba.
— Férfi éa női ruhavásznak, angol löszterek, férfi éa női azövetek legaUnyösebb bevásárlási forrása Sinfer József és Társa áruháza.
— Kaucsak csónakon Tflrjé tői Mohácsig. Két budspestl cierkésztiszt, Kiss Ijózsef, a Nemzeti Bank tisztviselője és Dillnbcrgcr László műegyetemi hallgató Türjére érkeztek és az ottani Keazler malom alatt beszálltak egy magukkal hozott, összehajtogatható kauciuk-csónakba, amire vitorlát io lehet szerelni és megkezdték 12 napra tervezett utjukat a Zilán, Balato non, Sión és a Dunán egész Mo híc.lg. A Z.lán 25-30, a Bala-5®no" ;M-12\' ■ Sión és Dunán J5—■40 kilométert mennek naponta. Uikőzben megtekintik a Balaton mentén táboroxó cierkésxcssp»to-kat is.
— Regenbardt és Raymana
lendamasztok, női és férfi xaeb-kendők, May és Holfeld rumburg«r váasnak, len- éa llnóbatlaztok, aifo-nok, alfonbatlaztok mérsékelt árban Slnger divatáruházában azerezhe-tők be.
— Szenzáció m dinnye pia-con. A kanlzaal piacra la megérkezett, óriási halmokban vár eladásra a piac-téren az augusztus 2»ümölc« speclalitáss : a dinnye, Ugy látszik nem nagyon törik magukat érte a kanizsaiak, mert akik árulják a h»ragos zöld, hatalmas gyümölcsöket, még arra Is ráérnek, hogy egymásnak szaladva Így ekézzenek leszedni egymáiról a szén-teltvizet. így történt tegnap előtt délután Nagy-Csont Lsjosial és Mandelbaum .Józseffel. Miért, miért se — összeveaztek. Nagy tömeg azaladt őaaze a dinnye-kupacok körül Szállt a szitok és röpült sz áldás. A végén Nsgy Csoat Lijos feljelentette a rendőrségen M andel-baumot becsületsértés és életveszélyes fenyegetés miatt.
— Bródl Sándor meghalt. Bródi Sándor tegnap délután 4 órakor meghalt.
— Nagy olcsósági Mosó delének (K 21.000), kartonok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszállított árban kaphatók SingerJózsef és Társa divatáruházában, Erzsébettér.
— Szabálytalan csépelteté-sok Klskanizsán. A nsgykanizsti rendőrkapitányság klhágáal osztályának vezetője 25 klskanlzssi gazdát 500—500.000 korona pénz-büntetésre itélt, mert nem a közös szérűbe gyűjtötték be gabonájukat a cscpléshez, hanem a maguk udvarán, tüzveazélyea helyeken csépelteitek. Gsak a véletlenen múlt, hogy nagyobb szerencsétlenség nem fordult elő- A gazdák valamennyien felebbeztek az ítélet ellen.
— Schvarcz Dezaő cég közli, hogy minden azinben Ismét rak-táira érkeztek: prima minőségű selyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin nőiharisnyák, párja 36.000 korona.
— Nagykanizsa forgalmiadé részesedése. Nagykanizsa várói tudvalevőleg egyhatod rész része-aedéat kap havonta a bsfolyó forgalmiadó-bevételekből. Az elmúlt jullus hónapra a város részesedése 145 millió korona volt.
— A vifághlrQ jó minőségű szövőpsmut 3, 4, 5, 6, 8, 10 és szövőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-es vastagaágban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárában Nsgykanlzsán.
— Dal ünnepély « Balatonparton. Méreteiben igon nagyszabású dalűnnepély színtere volt szombaton éa vasárnap a Bslaton zala veszprémi partja. Balatonkövesd, Ciopak, F alóinak községek református Egyházi Dalköre rendezte dilünnepéllyel kapcsolstoi zászlóíclavatását, melyen részt-vettek*a szombathelyi Hila-dás-dalköre, a balatonkövesdi Református Dalkör, a balatonfüredi Iparos Dalkör, a balatonsrácsl Polgári Dalkör, a balatonfüredi Polgári Dalkör. A csopaki nyaralók meglepetésszerűig műkedvelő előadással kapcsolódtak belo a két napos ünnepség műsorába. A zászlót vasárnap s köveskállal református lelkész áldotta meg a bslatonkövesdi templomban.
—" Dr, Haiazer fogorvos sza-badaágáról megérkezett s újból rendel.
1924 eu»uiztu. 13.
_?.<LAI KOZLONV
Nagy maradék vásár! tej®
• férfi és női szövetekben •
• meglepő, igen olcsó árakon e
Klifaludi éj Kramz ditatnagyáruliáza az Uram Kakai-hoz Nagykanizsán, Erziébet-tér 21
— Vaskapu vendéglőben
Kardos Vilmosnál m« este kitűnő halászlé és turósciusxa. A zenét Torma Tóni zenekara szolgéltatja ma és minden este.
— Hősi emlékoszlop lelép lezéa. Pusztaszentlászlón pénteken nagyszabású ünnepség keretében leplezik le a hősök emlékoszlopát. Az ünnepségen jelen lesz Hegedül altábornsgy, a főispán, alispán, főszolgabíró, csendőrség képviselői.
— Saabok résxérei Zeug, Doublage, Peru, Kssztor, Rechant és kellékek nagy választékban érkeztek Singer József és Társa éru házába, Erzsébet-tér.
— Hivatal vezetők figyel-méba I A nagykanizsai m. klr. adóhivatal figyelmezteti az összes \'közalkalmazottakat, illetve a hivatalok éa bíróságok vezetői*, hogy azeptember 5 lg az október hó napra vonatkozó firetésl jegyzéket két példányban kiállítva feltétlenül küldjék be a számfejtésre Illetékes számvevőséghez. Fitelésl jegyzéket az adóhivatalnál lehst baszeraznl s azoknak 1—4 rovatát a beküldő hivatal köteles kitölteni. Ilyen fize tési jegyzéket még akkor Is ki kall állítani, hs valamelyik hivatalnál ciak egy tisztviselő van.
— Mezőgazdasági szakértők választása. A vármegyei mező-gazdásági bizottság tegnap délu\'-án 3 órakor ülést tartott, melynek egyetlen tárgya volt a földreformnovella értelmében meiőgazdaságl szakértők választása. Nagykanizsa város és járása területére megválasztottak Fülöp Ede Intézőt, dr. fábián Zsigmond ügyvéd, földbirtokost, Kéry Jenő földbirtokost, Sebestyén Géza yalsel földbirtokost és Miasovszky Ákos klskomároml Intézőt.
— Lópokrócok Isgclsőbbrcndü gyárainak főlerakata: Singer József 4sTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
— Pastell soknl 6500 K. Musslin harisnya 8000 K, amíg a készlet tart. Fillpp kötöttáru gyára Szombfkhsly, Széli Kálmánutca 6.
NOZGŐFÉMTXÉPSZIRHJÍZ.
Uránia. C.ütörlökón \'/|8 pénteken 5, 7 dl 9 órakor: Rab szolgavásár. Keleti tSrténet 5 felvonásban. Főizerepben Emil Jm-nlngs és Harry Lledtke. Ch.plla burleszk 2 felvonáabao.
Világ. Pintek 3, 5, 7 él 9 órákor: A madonna rózsája (A modell) táraadalml dráma 6 felvonás-b«n. Fóazerepben Allén Nszlmovs. Chaplin burleszk 2 felvonásban.
Balla-Pap Gézát Nagykanizsáról vitték fel Budapestre
Sííl?n,Vrí,k°! rand«zett a rendőrség fogdájában Kiderült, hogy semmi köre az erzsébetvárosi bomba-merénylethez
Nagykanizsa, augusztut li (Saját tudositóaktól)
A fővárosi lapok napokon keresztül terjedelmes cikkekben foglalkoztak a budapesti főkapitányaá gon őrizetben lévő Balla Pap Géza •setével, aki magára vállalta, hogy ő követte el az arzaébetvárosi bombamerényletet. Most tudtuk meg, hogy Balla Pao Géza előbb a nagy-ksnlzssi rendőrkapitányság vendig szeretetét élvezte a innét küldték fel Budapestre a toloncházba.
Pap Géza ugyanis Siabadkán került először rendőrkézre, mert u lokatestvérének, Balla Gézának Irataival és útlevelével lépte át a határt. Mikor börtönbüntetését letöltötte, a szerb hstóságok visszatoloncolták a határon s Igy került Ksoliaára, ahol gyanús msgavlso-létével magára vonta a rendőrség figyelmét. Rövidesen kiderült az Is, hogy hamis nevet használ. A rend* őrségi fogdában éhség-sztrájkot rendezett, ugy, hogy mesterséges uton, erőszakkal kellett táplálni. M»jd kijelentette, hogy cssk tejet hajlandó magához venni. Akkor aitán adtak neki tejet. Azt meg, mikor már nafyon éhea volt és félt
a kísértéstől, kiöntötte s földre, neheg/ valamiképen anébe jusson megtörni makacsul eltökélt sztrájkját
Később mégis meggyalogult a nem etyszer láttuk söpörgetni a rendőrség udvarán, természetesen felügyelet mellett, sőt az u\'cán Is láttuk, amint rendőr kíséretében vitte a Koronából nagy kétfüles fatá\'cin a fogdában lévők ebédjét. Már egészen megbarátkozott volna az Itteni helyzettel, mikor a kapitányság ugy határozott, hogy különös büae nem lévén, Illetőségi helyére toloncolják. Eiért vitték f»| azután Budapestre a lo\'onc Inté zetbe.
Bud»pntco azt a nagy szenzá-c\'ót keltő vallomást tette, hogy Ő volt az erzsébetvárosi bombamerénylet tettese. A rendőrség előtt érthetetlen volt az ember msgavl-aelete, aki önmaga Igyekezett magára bizonyítani egy el nem követett bűncselekményt.
Pár napi vizsgálat után kitűnt, hogy Balla Pap Gézának a merénylethez aemmi köze s az orszig-azerta nagy port felvert .szenzáció" a foglalkozás nélküli ember Internálásával végződött.
KÖZGAZDASÁG.
flz fllsódunántull Mezőgazdasági Kamara fe\'hlvása őszi vetőmagleiyzésre
Tekintettel arrs s rendkívüli n>gyarányu kán*, amely megmaradt orizágunk termelő gazdeit éc igy közvetett uton a nomzet ösz-szetégét sz idei év köayúitelen moitohatá-géval sujtolts, ss Alsóduaántuli Mex5;ixJa-síri ritmus a xn. klr. kormánnyal folytatott beható tárgyalásai kapcsán arra sz elíutáro-liui jutott, hogy ss -óssl vetőmagsxüktég-let beszerzétének és biztosításának égetően sürgős szolgálatával 6 msga siet a gazdatársadalom segítségére és as erre vonatkozó legfontosabb tudnivalók iimertetíse végett egyel\'-:* « következeket Urtja szukségetnek köztudomásra hozni:
Kelkéri > községi olőlj Íróságokat arra, hogy lépjenek haladéktalanul összeköttetette s kulWgi mezőgazdasági bizottságok e\'.nó-keivel ét szólítsák fel a vetőmagot igényli gaidikst, a kis-, közép-éi nanyb:rtokosokat, valamint a 8érlőket egyaránt ősxl vetőmag-szükségletük biztosítása irinti sürgős jelent-kexéue Ax uraJalmak és xugyobb gaxJuá-gok kosveüinul. fordulhatnak Kemaránkboz.
A vetőmag Vevásárlását az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara eszközli és ennél ku-löoot nagy súlyt helyez arra, hogy a vető-Dagv*k minden tekintetben kielégítsék ajeg-gooJotabb termelői igényeket Hazánál T«>— 78, roxs.-nl 71 — 73 hektolitersuly, axoakívul garantált ctirképesség és tiszta magtárt keséié* a feltétel. A termelés gyakorlati szempontján ik figyelembevételével eltőrendü jelentőségének tartjuk as elvetendő őtxi vető-taigól siókból • dunántúli vármegyékből betierexoi, amelyek amellett, hogy a ben-
oűnke: ért nagyon tulyos veizedelmektől jórészt megmenekültek és igy arat.uk ugy minőség, mint mennyitég tekintetében ;obban sikerült a miénknél, hasonló éghajlati és U< lajvitzonyaik révén a nekünk leginkább meg. fejelő őtxi vetőmagféleségeket tudjsk céljs-iukra siolgáltatni.
A vetőmagvásárlás iet>»nyolitáia as alábbiak -.serinl történik:
Megrendeléskor a vetőmag hoztávetőleges árára előlegül lefizetendő az őszt magvait minden métermázia ut«n: buzán«U;a 1CO.<-CO K (egysxáxexer korona), rozsnál Ti.OCO K (heivenctezer korona).
A fenetiitradó tartozist az ad.\'>s egészben lefizetheti, ha erre azonban nem képei, ugy két kezes által alilrt váltófedezetet ad. A váltók a kisgazdák álul az iUttéke^ vagy legközelebbi Országos Központi Hitelszövetkezet kebelébe tartozó községi hitelszövetkezethez, a 100 holdon felüli birtokosok és bérlők által pedig a Körzeti Hiteltrovetko-rethex nyújtandók be. A viltókölciön kamata és visszafizetési hitárideje a rendkívüli helyzetre való tekintettel nagyon kedvezményes, Aaelyről egyébként és a váltók beszolgáltatásának módozatairól legközelebbi külön körlevelünkben nyújtunk t»jékoxtitátt.
Felhívjuk a koxségi elöljáróságok ét községi mezőgazdasági bizottságok figyelmét arra, hogy a vetőiygszakségle\'. Összeírását haladéktalanul a köz- és saját éldík sxem előtt tartásával, késedelom nélkül foganatosítsák, do már as igények megállapításánál különös gonJol forditsins\'- arra, hogy ax igénylők föd birtok svat és ősxl vetés alá rendszerint használt teiületível arányos és csak a vatőságos *etőm»gsxüktégletet jelentsék be s a túlzott Igényeket egysxeruon utasítsák vissza.
Ax Igénybejelentésekről készített kimutatások, valamint a méternititánkéntI IOJ-009
korona, illetve 7S0C0 korona előlegek 6tx-txege minden kurülmények között folyő évi augusztus hó 21-én az Alsóduaántuli Mező-gazdasági Kamara cimére : Kaposvár, postára aJaoJJk, mert a későbbi jeltotkezéick eL\'o-gadásáról senkit sem t-ixtotithatunk.
A 10) holdon felüli birtokosokra és bérlőkre nézve as igénybejelentés ugyancsak a tényleges szükiégletre terjedhet ki, tniga a bejelentés padig, ugjrtslntén a métermszsán-kénti előlegek bekúViéte a fanti bttáxid5re hoxzáok közvetlenül estközólbelő.
Kaposvár, 1U24. évi augusztut hó 12. Hazafias üdvözlettel: Ax Altóduoántuli Mexő-gaxdasági Kamaxa elcuksége.
a TÖZSOC
(Saját laJóillóo), Ultlo.J.UoU*.)
Az áltelánoi várakozáeoak meg* felelőm eillárdan nyitott a mai tóiade éa az árfolyamok már k.z* detben 2\'/, el álltek mageaebban ax utolió zárlat felett. Az átmeoe* tlleg mutatkozó kitebb gjengüléa u án a arllárdiág tovább folytatódott él ai árfolyamok a IdiideldS második felében elérték kulmtoáclóa poatjuket, mikor li a Magyar Hitel 626 ra emelkedett. A bécil érték-tóztdéról gyenge ielcatéaek érkaa. tek, mire nálunk -4s megfordult a plic irányzata éa a bécsi tózade le* moriiOlódáeát meaire túlhaladó ár* esések álltek be. P d. a M,gyar Hitel 608 ra eiett vluia él 609 el zárult. Ai ulótóndtl árfolyamok, mintegy 54/« el meredtek a mai leg* m«gae.bb kurzuiok alatt.
Utótőzade. Gyenge. Koiztpéos \'/,—\'/,\'/,. Krreikedelml 1335, Cu-kor 2775, Levante 250, Gtorgl. 495, Me.óh.gyeal 230. D.nublus 3130, Vlllamoa 1600, M.gyar Hitel 600. Nova 164, Oxtrák Hitel 204, Ltsiámlloló 84\'/,, Salgó 612, Hez.l B.nk 168, Könén 3300, Kvároel 142, Peitl Hazai 3910, Földhitel 296, Boraod mlakolci! 135—136, Cineordla 42—43.
Tormónytőzsrl.. Bura llazavl-díkl 76 kg-o. uj 407.500- 410.000, 78 kg-o. uj 417.500-420.000, egyéb vidéki 76 kg oa uj 405.000-407 500, 78 kg-o. uj 415 000-417.500, rozs 352.500-355.000, zab ó 390 000-■100.000, zab uj 355.000-365.000, takarmány árpa 390.000—420.000, tengeri 385.000 — 390.000, korpa 255.000-260.000, repce 620.000— 640 000 korom.
A mai terménytőzsde Irányzat, gyönge volt. Buza 10.000, rozs 7500 koronávsl olcióbb.
Sortóavnanr. Felhajtottak 1200, eladatlaoul vlmamaradt 600. A vá-■ ár lanyha volt. I. r. 28000—29000.
Silnhki heti trillióra:
Sierii: HÁREM, vlrjitík. CijLiituk: KEK MÁZUK. Pinlelt Jí\'utin: FAI-U ROSS7A. PinteV e.te- SÜT A NAI\'. vigjitft. Szembat: KEK MAZl\'R, or.r«tt V.iáioa? JétuUn: HÁROM ORÁC1A. Vesittvip eite: SZEREI.F.vt VÁSÁRA
Vízvezeték-szerelések
berendezések ís disies tartozékok, szivattyúk Wnnily klyllilliin, »íla-mlnt i szakba vágó bármelí lavllás
Weiser gépgyár sugár-"t 6.
1924- augusztua 12. 7.ALAI KÖZLÖNY
1924. augusztus 13.
Közepe. 27000 — 28000. Köanyü 25000—26500. Szalonnái félsertés 31000-32000. Lehúzott hu. 28000 — 29000 Sózott szalonna 35000— 36000. Szalonna--. Zsír 37000.
I dwlza-kBzpont hivatalos irfolyinal
Valuták
Afifol loo. ><>oooi«(ooo Caei ktícci mi awg Dtoia {i) |««
Ddlái 7jjoo-?j!4o
PrucU ti |i5« 4 2)4 ÍM IJíJJJ
Lm »}J J4®
Lift 140i 1440
Dia koi. iioiS\'Iíijo OteU. kor. tot-»j tej jo
S»i;ci IlU) ■ 4 Ic-i\'l 4 J HcJJaedl íi. i«k>iíj;o Halja fitni |l» J®I9 StM kor. IfrkJi-ieoM Sotrif kc«. lejie-iejíj Zürichi
Devlz&h
iaiiHdia
Otlffid SiJ-tií
BikvMl >•»■)«
Brtüil |giS-l«!S
Kopiobifa littjiiljo
Kriittllell lOjSO-IOtO
Looioe IIJOOO->4N<O
A budapesti tőzsde zárd árfolyamai.
d.7...rT«»d. délután , órai ,*r6irlol,.«l . •.«..»•»•«"
BiajU
Acrir
Mirr- Hit fr
lelteit. \' 01.-Ml kici i O.iif. Ilit. i
tank flankverelo r Allallnoi t i B. Arrif FéUhlielb. I Hcrtnci
llofr. itl. |.6. :
llurjiria
«!5
N«w»ort
Pirít n in latna
Siockbola Oka
ZOricb
xárlat i
yjiOO-JÍKO
illt\'itit
Sje-jjj lOliJKI))
«4j»-i4j;j
Pirii 204000, London 2413 00, Newyoik 630 00, Bruiicl 2740, MaUaod 2400, Holland X071 , Berlin 126-60, Wien 74-75, Solla 3S7 60, Prága 167160, Budapest 69-50, Bukareit 246-00, Belgrád 601 60, Varsó 103 00.
A magyar korona kBlföldl hivntaloa jegyzései i
Devlia Valula
itfsip na tccnap ma
Béc« .... 0376 [ 0260 9260\'03ö0
Berlin .... fc&SO 6600 6580. 66S0
Prága. . . . 4501 440 -466 ( 465 N\'ewyorkban 13
Felelő* ixerkesitó: a lóazcrkcsztó Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
Apróhirdetések
X Teleki*utón korcireintk, rtt1 mit Stletoek •Ika\'maa btlyialg aaonnal kitdO, BiTttUl lelekiat 4J. 41». RAkít JCntlntc.ll 6jr
PETANCZI
kltünö gyógy- 4a borvíz
mai oapon megérkezett minden jobb lützerűzlelben kapható 1
FéeUruiit J •
FLEISCHHACKER IGNÁCZ
Királyutca 21. sxém. iceo
Kla.16 3 iib iflaieMM. lHittfctl Pv-,\',fi-a
IcC.i:
M.Caeb Irarb. 15
Pórjaim! Jé
Ktr. Hitel «»
MUyarNímal I6.JO
Mit J«!«»l"t I?
Virotl baci t
Mttkui IJ.JS
Kenik, 0. tjta
Amer. t. jí
HlatoaltOk ti
Btl*i>oal lp. t7 Llf4lrifc«l S H6vlK.1l 14)
KJfcinjal Tak. II Alul. Tik. 147 Moktil II)
Haaal tUS $970 Klid M.BIat. »7JO Pcodira ito
Mafj.-I\'iaocli — l*t ««*
af almok
Baci B. 6
Bon.OI. ÍJ
Éitakl ll\'E
Siliitirl 4J<
K066 >C<
IllviO Kfla l<
Köb. idu. -
Dtttcbe Itt
MafaC.lt l)«
Matr. ..pb. 4!
Alt. KI.ite JJJC
Xtfimla 7>
uerf i.«o -
Sa*>bitoo»l lt«
Sajekooaeí í
Salfö 61J
üiiakl U9
Colö Mojri —
Urikiojl tejo
Ceepdi t<«. 16
Syomalik
AlbenacíO 141
Frtoklio l\'
Oloii. H Kf 001a/
Pali.a IC*
Riral ü
Biktenabil
Tútóa.ituin
Qlietla
llorjiti.
Kli»l>.t:aVjo Vtkieiia
j B.WI "U I Kóhorg Caik/
Ond. Gé;tr. Piblin »aa
Piff"
PriDil
Oam-D.e.
Oaaa.VU).
Glp ia va»il
Ojfltffj
Hofoerr
t«)0
uh:**
Mty.or
0k«irioir Cba:-ioli
KT
Rima
Rooatre.ao
RotbmSIIW
Síblick
Scbolla
TcíJtofl
Uoila.
. PaDahaii.atl Ed", la
\' Hual\'fi Hjol fi K" rítkio/al KronKfcae I.lgourn
Hlttl la Aserikal I* 8lii M. IJOJÍ M.lo»o.ok7 Ktmittl fi I.icbtlf Oti
Riibioyal
Silaröoia
S.alcl
Vik. bstee 4
Z.toill 100
Zectal —
Kata ok —
Kibírt. —
KOaleke<t«a Adrit IC/J


801 M5
MUeM 54
Kiaoil 17
Viroal 60
Dl.lraial 7" NOTi
Allaaraiit )40
Treit ><0
Cakor*yArak
DílcsVoi j6o
Horvil cuk. 1000
Cokotlpai sS-^o
Geofcla jcí
Ktilh. ctk. »JJ
Summu ISJO Éleliiilaierek
Octlo\' Sl.J
Cilocar Bo
Sialiml !<•)
PCapökl ti-!
VID. pia.fd (i
Tokajt 4}
HalkKcak. SI OAa. Villámot
üry. U>4 7jo Jatt IM6
Vtaa. tUI. 65
Alt. (<a H.J
L<(a.tii Jí®
Olajok
Olajlf\'tf
Uarotl pai. I|0
SOr ii aaaaa
PSTitoal a őt 44 KlrilytAf — Pol<iri tflr C10 Pu. i«r 17
Bardtl t-t
Ktf ltrltb II. tO
Re1tTeu7.fr> jeS
T«m«.l 11. l3o
Oicbwtoit I7J
S.éokloc( J.»
BaAllodAk llon<irla —
Roj.l a.ilie 1(0
TexUl
{[\'.\'"i lenien Síi*. kt»j«» ! Uole "HU O,.;,£tooa«
Ktrtoo «1
Pamet *«
Ojlrt tüiU —
Ti||lpM
Silóra «5<
Pl«<a 91
n:«Ur t se"
Salkra «l Vteaíer
Cbioola 1 •
Daolca \'•< Dl.it
Kelni Usr. •!
KUls >• Ktoiiia
Tí«« »" Ufco«
DorO«l Dull unit r?elt« " Kikel 9
Gual loitrti. TtUíco Tini dp« OoW i.iob-SiolDOkl Zaz7»ap*U. Blrá) KI»*lj«oie Vaiat loef. Bfrot Br...M Conlo Illa Papír
lU^C/tlpM Siajtllm Ű» nemei) M.ry.-Ntaei Tnrel Bpeit
Vnkebritank
Oi öri t-J>
megérkeztek a legújabb
öszi divat
lepok nagy uálasztéhban. Kaphatóh
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
Pallnban az országút mentán levő i , n ^ g- r aiara r> összes
nsgy KOrCSITia mellék
épületeivel együtt •ladó. Feltételek Dr. Darázs Láaaló ügyvéd
irodájában megtudhatók t77
mindenkinél szebben és OlCSÓbban fest
Metz iános ^stő
" m M • ■ m0 ma.oló a. =
Nagykanizsán, Teleki-ut 16. szám.
Felúlmulhalatlan szép í3 |ő munha l Olcső ári ,„
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazinczy-utca 17. szám alatt.
Zongorahangolás,
litlti*. illtudí irl k<ti:i;l keieMit lfl arany kor. Vjiííkfe is. TmmX AV 30 arakBZ Esteitekre mint I d|JvOI korona, rr—i Livelttfrlip értei\'.tls elegeadí. VIRAgk !»*|4MMitv Xijykinljsa. Jü^r Jiatt-.. 10
A Singer Co. varrógép részvénytársaság újból szállit
SIHGER varrógépeket
részletfizetésre
Nagykanlzián csak
UNGER ULIMBHH ELEK ÉS TÓTH
M.űujídjI r.ktáiából m
brzsíbit.tír a. szAm.
Unustt ntfutwrik <1 IMIimt ki,»il«i
EPPINGER I. ÉS FIA
naovkbnizsAn.
Állandóan raktáron tart: mindennemű teljesen száraz keménytát: dió, kőris, körte,
hárs, Jávor, bQkk stb., deszka é» épületfa anyagokat,
cementet, kátránypaplrt. AflIálhlrOvalódi rrCDIIIT4* Ml>-HATSCHEK-féEa ,tL I LKiII I viselete.
A Veeapréml PalparR.T. terakata me»6-ratd aa Agl la 4a átállító eaaköaökben, koctlalkatríaieV boj;nAranyazokban
BORSAITOK,
szőlőzuzök, bogyózók
elsőrangú Wuitelben
WEISER QÉPGYÚR
SugAr-ut 16. siám.
4 holdas izőlő
birtok • bagolal hegyen .zép gyU-mölMössel, présházzal, a legjobb amerikai n\'anyba ollolt csemege és íajszőlövel ültelve, legutóbb 100 hektoliter bor termett rajta, egyéb vállalkozás miatt eladó.
5 szobás uri
magánház srép gyümölcsös kerttel, ezenkívül több kisebb, nagyobb magán- és bérház eladó. Bővebbet:
ACZÉL IGNÁCZ
Ingatlanforgalmi Irodája
Nagykanizsa, Fő-ut 3.
_________ntCaa 40. txAmu
*ép ciaUdl hái kerttel Jutányoa árban eladó. — B4retUt kUirfrla*
DUKrtsZ MIKSA Nagykanlsaáa,
RAkócxl-utca 80. aaám alatt. (76
Hirdetmény.
A nagybakónaki közbirtokosság tulajdonát képező
KORCSMA
8 hold földdel, esetleg a földek nélkül is 1924. augnaztna 24-én
d. n. 2 árakor 3 évre bérbeadalik. Kikiáltási ár 10 mm. buza tőzsdei ára. Bánatpénzül 1,000.000 korona
teendő le.
,„ Előljáróaág.
Díjtalanul
csupán csak * tarifális költségeken
helyez el
az összes budapesti és vidéki lapokban eljegyzési, házassági, halálesetre szóló hireket s általában bármely vonatkozású reklám-
hirdetéseket
Ko
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
Fó-ut 6. ss. Slatt. — efelefoo 333-383. (A .Zalai Közlöny" kiadóhivatalában.)
Bazsó József gyára Nagykanizsa
Készit és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
Elvállal mindennemű kocsllwltíst, átalakíttat, fényezést és béllelést. Kltünö munka I „„ Jutányoa árak 1
Vasutasok figyelmébe!!
meglepő olcsó áron uásárolhatnak a yy
cc
Udsznakat, chiffonokat, kanaudsznahat és ingzefi Íreket \'
divatáruházban ERZSÉB" tér 20.
__Telefon: 38i. izám.

Nvomaiott a Zrinyi Nyomd.ipar és Kónjvkcitsktdís
R. T.-nál. Nagjkanizs.n. (Nyorr.davezciii; üfeobeck Károly).
Nagy próba után
Budapest, aagusxtus 11
Korányi Frigyes báró pénxügy-miniszter o külföldi kölcsöojegyzés eredményéről következőkép nyilatkozott:
— Örömmel és megelégedéssel veszem annak a hírét, hogy a népszövetségi kölcsön magyar transá-nak jegyxéee teljes sikerrel járt. A magyar társadalom bebizonyította, hogy nemcsak tudatában van annak, hogy ml a kötelessége a nemzet összeaégével szemben, hanem józan mérlegeléssel meg tudja ko-reanl tőkéjének legjobban gyümölcsöző befektetését la. Az a tény, hogy a 11 és fél millió koronát kitevő magyar részklbocsálást Ma-gyarcraságon éa egész Európára kiterjedő általános gazdasági depresszió Id-jén a kis- és nagytőke meglepően nagy érdeklődéssel fogadta és rövid Idő .1.11 Ülje. Részében lejegyezte, nagyjelentőségű gazdasági és pénzügyi momentum. Bizonyítéka snoak, hogy gazdasági életünk mladen faktora, pínzlnté-aetelpk, nagybankjaink és kla takarékpénztáralak, a magyar kereike-dclam éa gyáripar minden ága, agrár ér de kéltségeink éa — ami nagy örömünkre szolgál — a magyar kisgazdák tudatéban voltak annak, bogy a küllőid előtt be kall bizonyítani aajét erSnkbe vetett megingathatatlan hitünket.
— Különösen kedvező jelnek tekintem gazdaaáfl \'rekonstrukcióét szempontjából a vidéki klstóke 50 és 100 aranykorooia jagyzéaelt, amelyek egéazen mrglepő mértékben jelentkeztek éa vették kl részüket a pénzügyi újjáépítés ezen alapvető fontosságú első akciójában. A magyar társadalom tebét ast a választ adta felhívásunkra, amit tőle joggal alvérbattunk. Erre a alkarra őszinte elégtétellel fogunk a külföld előtt rámulatni. A magyar kölesönrész klbocaitáeéval véget ért a nemzetek .zövel.égén.k támogatáaával megkezdett nagy pénzügyi rekonstrukció alapvelő fejezete. Es alkalommal örömmel teljesítem azt a kötelességemet, hogy társadalmunk minden rétegének, amely az egész kölcsön-.kcló-ban épugy, mint a Nemzeti B.nk felállításában, akár erkölc.1 témo-galáisal akár anyagilag résztveti, köszönetet moedjak.
— A magyar kormány nevében h.zefiaa köszönetemet fejezem kl. Biztos vagyok benne, hogy .világ tőkéjének érdeklődése az önma-gunkb. vetett bizalom mértékéhez Igazodik. A leg.ulyo.ebb megpró béltatéson tul vagyunk a he az átmenet nehéiaégelt le ludrnk kus-dsnl, akkor boldogulni la fogunk.
A kormány napirendre tUzi az ipari hitel kérdését
Csak szeptemberben rendezik a földreform torán való nyilvános birói eljárást
Budapest, augusztus 13 A legutóbb több oldalról terjesztik azt t hírt, hogy az ellenzéki képviselők lépéaaket tesznek a Ház összehíváséra a munkanélküliség ügyében. Ugy értesülünk azonban, hogy a nemzetgyűlésnek időele 11 való összehívásáról szó sincsen, sőt ma guk az ellenzéki képviselők és a szociáldemokraták sem gondolnak komolyan Ilyen lépésre, csupán a munkanélküliek megnyugtatása végett hangoztatják. A párthelyiségekben, ax egjségespírt helyiségében és Sz ellenzékieknél Is teljesen megazünt a pártélet és a képviselők legnagyobb részy a azabadságát tölti.
Tatarozásl és Ipari hitel A minisztertanács napirendjére a folyó ügyeken kivűl (Óbb fontos kérdést Is kitűztek. Előterjesztik ugyanis a tatarozást hitel megoldása ügyében lelt lépéseket, továbbá az ipari hitel kérdését, amelyről IPalkó kereskedelemügyi miniszter tesz előterjesztést. A* Országos Iparegya-sület ugyanis akciót iaditott a kisiparosok hitelszükségletének kielégítése érdekében és s kereskede defemügyi miniszter jóakaratú támo gatásáról biztositolta az iparosokat. Az Ipsri hitel megoldáas a kereskedelmi miniszter és pénzügyml-alszter feladata és a minisztertanácson megbeszélik a kérdés megoldásának módozatait.
A megváltási eljárás pártatlanságának biztoaltáaa érdekében a
gaxdaképvlselök sürgősnek tartják s nyilvános blról eljárás kérdésé-nek rendezéséről szóló rendelet kiadását. Illetékes helyről ugy éite-sülünk, hogy a földreform során való nyilvános birói eljárás módozatait azabályozó rendelet szeptemberben jelenik meg. Ezzel befejezik a földreformnovellát kiegészítő rendeletek megalkotását. Az építőiparoaok küldöttséggel keresik fel a miniszter-elnökhelyettest
Értesülésünk szerint a budapesti építőiparosok küldöttséggel keresik fel Vass József tiiiniszterelnökho-lyettest. A küldöttség azt a kérést juttatja a miniszter elé, hogy a tatarozások során gondoskodjék aa iparosok munkához juttatásáról és az építőipar nagyarányú munkanélküliségének csökkentéséről.
Speyer newyorkl bankár Budapestre érkezett
Értesülésünk szerint háromtagú kíséretével Budapestre érkezett Speyer newyorkl bankár, aki a magyar népsiövetségl kölcsönnek Amerikában jegyzéare kerülő réazét az ottani pénzpiacon elhelyezte. Tiszteletére Vau József miniszterelnök-helyettes este féltíz órakor a vároa-ligeti Gerbeaud pavlllonban teát adott. Erra az alkalomra Bethlen István gróf miniszterelnök la feljött Fonyódról Budapestre, ahol azonban csak 2—3 napig marad.
Végleges francia terv a Ruhr kiürítéséről
Páris, augusztus 13. A RuKr-vldék kiürítésére vonstkozó vég leges francia terv azerlnt a kiürítés nem történik mag egy év leforgása előtt. Rövidebb idő ugyanis nem .l.gendő annak megállapítására, v.jjon te\'j.sülnek- c a sz.kérlől javallat kőveteléaeL Ha eljöa a kiúrlUe Ideje, a kiürítést egyhuzem ban hajtják végre. Franciaország feladta a fokozatoa kiürítés tervét. A jelenlegi végleges terv j.varéaie NolUl tábornok javaslat..
A Havaa-ügynökség jele.léie szerint Fraaclaoraság éa Beljlum tegnap megegyezett abban, hogy . ciepalokat a azakértői javaalat ,11.1 előirt első évi flietség után Cgy év mulv. vonják viasza.
ValóaxInU a meg.gyexáaa klBrlté. Idejár, nézve
London, .ugus.tus 13. A jóvá-tételi kérdésekre nézve a mai nap
less a legdöntőbb b.folyéaa.1. — herriot és Macdonald megbeszéléseket folytattak amelyen Stresemann éa Marx U réastvettek. S.óbakerült a Ruhr-vidék kiürítésének Időponti., Németorazág katonai ellenőrzése, Pr.ncleorezég blzto.aágá-n.k kérdés, ée a franci, német kereskedelmi sz.riődés alapelvei. A német delegációnak az a törek-
véae, hogy a kiürítés ne 1925 január után történjék. Valószínű, hogy ebben a legfootosabb kérdésben megegyezée jön léire s akkor a konferencia alk.res bele jezésének ml sem áll útjában.
London, auguiztua 13. A oémetl, francia és belga delegációk megkezdték hivataloa tírgyaláaalkat, melyen Marx, Slresemann és Luther la réaztveltek. A tizennégyek tanácsénak délutánra kltüiött ülését elhalasztották.
A külföld hirei
A .xkup.tlna bizalmat sz.sa-xott a kormánynak Belgrád, augusztus 13. öt aapl vita utén . szkupsti.. elfogadta a kormány nyilatkozatot és bizalmak ezavazott . kormánynak. A szkupstlna augusztus végéig tartó Szünetét megkezdte. Az utoleó ülés botrányos jelenetek, sőt teltlegea-lég közben hajnali 2 órélg tartott.
Radici . belgrádi.ajtó képviselői előtt kijelentelte, hogy oroexorazágl utjának célja volt .s orosz közéé-leményt lájékozt.tol . jugoszláv viszonyokról. Pártjának me eitl értekezletén Ismertetői fogja a paraszt Int.rnaclonéléba való belépés jeleatöaégét.
Portugáliában leverték a
forradalmat Lisszabon, augusztus 13. A radl-kálla kommunisták forradalmat kíséreltek meg, di a kísérlet meg-hluiult. A forradalmárok néhány bombát hajítottak el, azonban kár nem tőrtént. Több embert (.tartóztattak. A rendőrség és ketona-aág l.ljeaen kezében tartja a várost.
Tárgyaláaok Indulnak Waahlngton ál Moaxkva kSlt Washingtoni hírek ai.rlot .s angol-orosz egyezmény hstására a közeljövőben vaióailnüleg tárgya-láaok fognak magladulnl az Egyesült Államok éa az oroei srcvjefc között gezdaeágl kapcsolatok lét.* ellése céljából.
F.gyv.r.s káaxillödéaek
Bulgária ellen Párisi jelontések azarl.t a Balkánon a helyzet ml.dlnkább aulyo-eodlk. Legujebban Sz.rbl. á. Görögország agyn.tt m.g Bulgária ellen való .rély.s fellépásr. voaat-kozólsg és a a s.rb—bolgár határon már állítólag caapatóssz.voni-sok Is történt.k. Romániában me«Iepetí.ek várhatók Berlin, .ugusztus 13. Buk.r.st-ből jelentik: Bér a kormány fe-nyag.tőzlk, hogy elre.dell a atatá-rlumot, aa elleniékl pártok folytatják akciójukat. A román kormány azt állítja, hogy a balkán államok kommunistái nagy pénzeket keptak Moszkvából. Azt hiszik, bogy Románia hasonló belpolitisel kllzhen fog átmenni, mint Görögország. Negyvenötmillió font lőpor al«gatt Neiryorkból jelentik: A Tennes* aeeb.n lévő naabvlllel állami lőpor-gyár, .melynek raktáraiban 45 millió font lőpor feküdt, lú.vésinek ssett áldozatul. A kár 28 millió dollárra becsülhető. \',>
SS. Árfolyam, 186. ixám
aa.rkc.at6.6j: 1\' ki.eehi.ai.i i\'d.ui e.
Iatenirb.B-Tel.toa TH-, njsi.J. 1IT. it
Nagykanliaa, 1*24. augujxtng 14. Ciütörtök
POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Benedek Rezső.
1200 korossá
ZALAI K02XONY
1924. augusztus 14.
Az államrendőrség visszafejlesztése
Nagykanizsa, augusztus 13
(Sajál tudósítónktól)
Ai utóbbi időben Budapestről kiindulva az a hlr terjedt el a vidéki városokban a Igy Nsgykanl-zsán la, hogy 1925 január elsejével as államrendőrséget mint Ilyent megszüntetnék ás helyét a városok külön külön szervezett rendőrségei foglalnák el.
A belügyminisztériumban állítólag már készülnek is a tervek a városi rendőrség visszaállítására, ■Őt a közelmúltban az egyik kerületi főkapitányság tiszti értekezletén is szóba került volna már a
visszafejlesztés kérdése.
A hírek hlvataloa megerősítést még sehonnét sem nyertek s Igy érthető, hogy m\'ndenütt kétkedéssel fogadják őket. A hlr valódisága mellett legfőbb érvnek hozzák fel ■ békeszerződésnek azt a kikötését, hogy a rendőrség tekintetében is vissza kell állítani as 1914 augun-tus előtti állspotokat s hogy Jsre-mlás Smlth főbiztos a békeszerződés eme pontjának betsitásához különösképen ragsszkodlk, mert az állam költségeinek ujabb lényeges redukáláaát látja abban, ha a rend-Őrség szervezetének költségeit sikerül áthárítani a városok, községok háztartásaira.
Évtizedek munkájának eredménye az oraz^g rendjére vigyázó rendőrség állami szervezete. Ennek leépítése ma nemcsak éazszerütlen lenne, hanem a legkritikusabb időkben venné ki a szilárd, biztos alapot, a rend, köz-, személy- és vagyonbiztonság báziiát a most épülő jövő alól.
A létszámredukciók kapcsán úgyis eléggé megnyirbálták a rendőrség állományát s ezzel az állami terhek jolentősen megapadtak.
Az 1914 augusztus előtti állapotok visszaállítása elé Csak akkor nézbstűnk nyugodtan, ha ugyanakkor sok egyéb téren a ami a fő, az emberek morális érzékében történt változások terén is vissza lehetne áliitani a békebeli viszonyokat.
Azonkívül a szanálás nemcsak az állam, hanem polgárainak jólétét Is célul tűzte maga\' elé. S ha ez áll, akkor n városok háztartásaira ma ujabb terheket róni már ciak azért sem lehet, mert ez min den város minden egyes adófizető polgárának ujabb magterheltetését jelentené.
A vizvezeték-kiegészitésre érkezett ajánlatok
Nagykanizsa, augusztus 13
Tegnap bontották a városházon a vizvezetékhálózat kiegészítésére és burkolására, valamint a csőlefcktetéshaz szükséges árok-klemelés munkálataira beérkezett ajénlniokat. A 11 pályázó közül 4 kanizsai, 1 pécsi, a többi budapesti. A vízvezeték klagészités a Csengery-ut és Főút sarkától a Teleky ut és Kórház-utca sarkáig és ugyanonnét kiindulva az Erzsébet-téren át ■ Rozgcnyi-utca sarkáig történik. A csőlefektetésre beérkezett 8 ajánlat közül leg magasabb 6458*15 aranykorona, a iégalicionysbb 721\'06 aranykorona. Ae árkolásl munkákra 5 pályázó van. Legmagasabb ajánlat 16.897-47 aranykorona, legalacsonyabb 6458 15 aranykorona. Az
ajánlatok felett a jövő héten összehívandó képviselőtestületi közgyü-léa fog dönteni.
Agyonütött egy pár lovat a leszakadt villany-vezeték
A villanytelep 25 mllllő korona kirtérlté.t fizetett
lelt. . vlll.i>Tt.Up amely • kárb.c.lé. után • 25 mlll ó koronát kl I. fizette ■ károiultnak.
S.\'Inle naponta hallunk kli.bb, de minden e.etban könnyen vég-
Nagykanizsa, auguiitui 13 (Síjít tudúiitóoktólj
C.ak n.mrig történt, hogy a Vóröimarlyutciben kidőlt egy korhadt villanyoszlop a c.ak a rendőrség ébereiéinek voll köizöohctő, hogy • leezaksdt, eleven árammal tele drótot nem tett.k kárt emberéletben. Ma reggel már áldozatokat le követelt a l.azakadl vezeték. Igaz, csak állatokat eujtott halálra, de vajion nem • gondviselés keze játszott-e közr., hogy ■ szerenoét-lenség megkímélte az arra |iró-kelfl sok ember kőiül valamelyiknek, talán többnek l> az életét?
Reggel 7|7 után pár perccel történt. Habjanccz I.tván 60 es.ten-dö«, 6..beborult, jó magyar arcú bajcial földművel befelé poroszkált kocilján a kanizsai hatlváaárra. Njolc zsák azemea kukoricát hozott be eladni a piacra. Kit siemre-vsló, fiatal, hidegvérű ló volt a arekere elé fogva. Aa ör.g felesé-gév.l együtt ült • kocsl-üléien.
Épen srámügatik, hogyan adják al • kukoric i-termé.t, ami maradt még ■ tavalyiból. Mert el kellett adni sürgősen. Tegnap vette az ör.g az egyik lovat, »■ fogta elő nör a kocsija elé. Aztán telelett li nigyon a járáea. J6I húzott la, nem la volt épen Ijedői. El akku-rát pírja voll a máilkmk. Kilerc millióén vette, kl aem flzetle míg egéezen. Híl .hhoz kellett a ku-kor le. ára.
Baj nélkül jutottak be Klikanl-zaira. A V.raedl utci éa Klsríc
utca kereeilexéiénél egys.erre c»ak az egyik ló elvágódott. Egy pillanat .réiadrésze alatt utána a mialk li. Meg aem mozduluk többet.
A kocáin ülök el Bem tudták képzelni, ml történhetett a ll.gy-teetü, erői állatokkal- lj.dten ugráltak le • kocsiról. Az ember hamarjában l.hijolt az egyik lóhoz, da alig markolta meg ez élettelenül fekvő állat fülét, magit la hatalmasa* megrázta a nagy feszültségű villanyáram.
N.gy tumullua támadt hirtelenében a alc\'jor vélték ciak és-re a baj lulajdonképenl okát. Az utcS-kereertezimil a villanyvczelék egyik ága vihar következtében meglazult éi valószínűleg . kora reggeli órákban leizakedt.
Az utközépre eaett vezetékre lépett rá előizör az .gyík, közvetlenül utána a máalk ló s . hatalmáé feszültségű áram mindkettőt egy pillanat alatt agyonütötte.
Rajt feküdtek . dróton, mikor ai ember magfogta az egyiknek a fülét a Igy az ő teatén la keresztülszaladt az áram. Megrázta alaposa., el sem tudta ereaitenl, komolyabb baja azonban nem történt.
Egy 22 évea klikanlzial legSny vágta el baltával a drótokat, mások meg deszkát duglak . lovak alá a ciak azután merlak a lovakhoz nyúlni éa .kkor tudta elereszteni gazdájuk li őket. A vezeték lelógó, rövidebb végét egy vll-lanyazaralő felciav.rta a villany* oazlopra.
A rendőriég vlzigálatot tartott a helyszínen a Intézkedett, hogy az állatok hulláit azonnal a gyepmes-teri telepre izíllltsák.
As öreg bajciai polgár, kinek kárát . klazállott ügyved, villany-tel.pl nakértő éa állatorvosból álló bizottság 25 millió koronára be-ciülte, kárának megtérítését köve-
zat.ssá válható baleletekel, amlk.t a silgetelő burkolás nélküli áram-veiatő drótok okoznak. A háborús Időkben a város megengedte ugyan azekn.k haimálalát gazdasági Mojr-szerülégből, de ma már, legalább olyan helyeken, ahol életveszély.s lehel a drótok leszakadáia, nem azabadna megtűrni ezeket a izlge-tel.tlen vezetékeket.
Csak a minap voltunk szemtanul, mikor a városházépület tetejétől
agy szerelő majdnem lezuhant, mert hozzáért a vezetékhez a órák hosz-ezat mosdatták a rendőrség .gyík helyiségében, mlg magához tért. Ugyanilyen jelenetet láttunk a Sugár utoa la a közelmúltban, ahol egy fiatal szerelő fűje ért boné a dróthoc és mentők az.dlék le és vitték haia a lakására, ahol minden átmenet nélkül agyizerre magához tért.
Eddig nem eiett áldozatul emberélet. De ■ jelek arra mutatoek, hogy nem tudjuk, melyik pillanat-ban hol követel emberéletel li egy laazakadt dról, korhldt villanyoszlop. Ha ailgetelt vezetékeket nem Is, de azt mindenesetre követeli Kanizsa népének köiblztonsága, hogy a vezeték-vonalakat gyakoribb éa alaposabb .11 .nőrzésnek vessék alá. (bl)
hírek.
Augusztus
14
Csütörtök
Római katholikus: Özséb. Protestáns: Özséb. Izraelita: Ab hó 14. Meteorológiai Intózot
téso szerint zivatarra hajló
mslag.Idó várható későbbi hósülyadéssaL
— Kinevezés. A főispán dr.
Simon Sándor és dr. Mesterich Elek keszthelyi orvosokat tb. járási orvosokká nevezte kl.
— Bethlen megszakítja nyaralását. Lihetsiges, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök a hét végén megszakítja fonyódi tartózkodását és Budapeatre megy a fővárosi kormánybiztos Elnevezése ügyében folytatandó tárgyalásokra, melyeket személyesen fog vezetni, miután Rakovszky Iván belügyminiszter az előzetes tárgyalásokat még a héten befejezi.
— A vármegyei testneve léal bizottság ülése. Zalavármegye teatneveléil bizottsága szeptember 9-én tartja ülését Zalaegerszegen.
— A pacsnl járáa Jegyzői egyesületének Jubileuma. A p\'Cssi járás jegyzőinek egyesületa abból az alkalomból, hogy az egyesület a folyó évben ünnepli 40 éves fennállását s ugyanezen évbon az egyesület diszelnöke Toppler György buciuszentlászlói körjegyző 40 éves jegyzői működését töltötte be, Bucsuszentlúszlón, augusztus hó 23 án délelőtt 9 órakor díszközgyűlést tart. A díszközgyűlés után táraassbéd lesz. Megjelenést az egyesülettel, Illetve Bogyay Kálmán xalaszentmlhályl jegyzővel kell közölni e hó 15 éig.t^
— Az ügyészség foshálának forgalma. A nsgykanizsal ügyészság fogházában jullus hónapban jogerősen elitélt fogoly volt 55 férfi és 8 nő, felebbezés alatt 10 férfi
1 nő, vizsgálati fogságban és elő xetes letartóztatásban 13 fé.fl és 6 nő, az összes letartóztatottak száma 78 férfi és 15 nő. A fogház iparűzeméntk bevétele juliusban 220 894 korona volt.
— 64 évea dlvatárnház. Singer József és Tárta dlvatáruháxa Nagykanizsa Erzsébet-tér, Központ szálló épület megbízható bevásárlási forrás.
UJ országos vásár. Zánka község országos vásár tartására kapott engedélyt állat- és kirakodóvásárral.
— Rossz omen. A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság kérlNagy-kanizsa vároa vezetőségét, hogy a jövedelmi és vagyonadók összelrásl munkálatainak elvégzésére engedje át a városháza közgyűlési termét.
— Teljes holdfogyatkozás.
A ma estére várt holdtöltét teljes holdfogyatkozás zavarja meg. A hold 7 óra 8 perckor kél, a nap 7 óra 15 perckor nyugszik. 7 óra 25 perckor már a föld te\'jeí árnyéka ráborul a holdra, melyet 8 óra 26 perckor teljesen elborít. A teljes holdfogyatkozás 1 óra 41 percig tart, vagyis a hold 10 óra 7 perckor újra látható lesz, de még egy óráaál tovább finom fátyolként félárnyék borul reá.
— A zalaegerszegi főiskolások még e hónapban előadják az ottani katolikus Házban Zllahy Lajos híressé vált színmüvét, a mSüt a nap"-ot.
— A kanizsai piac árai. A tegnapi forgalmas hetivásáron hivatalos feljegyzések szerint a kővetkező árak alakultak kl: Zöldségpiacon : bab literje 3000, tök darabja 1—2000, foghagyma csomója 1000 —1500, vöröshagyma 800—1000, paprika darabj« 1—200, ugorka 50—100, c»övest««ngerl 3—600, fejeakáposzta 2—3000, kelkáposzta 4-500. zöldség csomója 5—600, paradicsom kllogramanja 3 —4000, burgonya 2000 korona. Gyümölcsfélék: körte 2—3000, ringló 2000, szilva 2000 K* literenként, barack 20—30.000, dinnye 3 - 4000, ssőilő 20—25.000, alma 4 —5000 korona
kilogrammonként, lejpiacon: tej
3000—3500, t.jfel 15—18-OCO, vej 60—70 000. turó 10-12.000, tojás 1200 — 1300 korona. Húsárak: növendék marha 20—24, marha eleje 30, hátulja 32, borjú elej* 26, hátulja 30, ssrtéshus 30—32, zsír 40, háj 40, ssirszalonna 36, füslölthus 55—60 ezer korona. Gabonapiacon: busa 400-420, rozs 320-350, tengeri 380—400, burgonya 140— 170 ezer korona métermássánként. Baromfipiacon: tyúk 30—50, pár csirke 30-45, hízott liba 160-200, sovány 50—70, hízott kacsa 80— 120, sovány párja 40—60 ezer korona. Szénapiacon : széna 70—100, szalma 25—30 ezer korona méter-mázsánként. Fapiacon egy kocsi fa 160—350 ezer korona.
— Fővárosi dalárdák ven-déa-3*repléso Zalában. Mint
értesülünk, a Budai Dalárda e bó folyamán Zalaegerazegen hangversenyt tart, amelyen as Amsterdamban előadott darabokat fogják énekelni. — A Budafoki D-lárda pénteken Hévizfűrdőn rendez hangversenyt.
— Regenhardt és Raymana lendamasztok, női és férfi kendők, May és Holfeld rumburg" vásznak, San- és Hnóbatlsztok, slfo-nok, slfonbatiaztok mérsékelt áfb«« Singer dlvatáruházában szerezhetők be.
1924. auffusrtua 14.
_ ZALAI KOZLÖW
Nagy maradék vásár! -w
• férfi és nói szövetekben •
• meglepő, igen olcsó árakon •
Untaim)! éj Krausz diualnsgyáruháza az flranv Kaka,-hn, HmmUi„ Erztébet-tér 21
— Mindig hiányzik a leven ták kétharmad része. A hit
folyamán a kanizsai leventék i<<m* 60 fővel megszaporodott. Ennyi ifjú emberre bukkantak ugy«nii, akik különféle fuifanggal eddig nem jelentkeztek és nem Is vettek részt a testgyakorlási órákon. A mulas>tá*ok s»áma most Is negyon aok. Az 1500 levente közül egyharmad részt Ich-t ott lálnla test nevelési órákon, ugy, hogy heten ként átlagban 1000 szülőt vrgy munkaadót kell megbüntetni mu laaztásért Kiskanizsai levente 450 var, rrrk közül mult vasárnap
csak 332 hláoyiott. A hztóság a kirótt bírságokat sdgoruan be fogja hajtani a akkor remélhetőleg pon tosabban fogják leljesitenl azüiők, munkaadók éa gyermekek is kötelességeiket.
— Férfi és női ruhcvásznak, angol lüszteiek, férfi és női siövetek legelőnyösebb bevásárlási forrása Singer József és Társa áruháza.
•— Zalamegye egy hónapi adója. A pcmüg>ig>\'gatóság feljelentése szerint jullusbon a következő adók«,fo!ytak bo Zxlamegyé-ben: együtt könyvelendő adókból
251 millió, fényü.éd adóból 160.6 millió, bélyeg éa jogilletékböl 479.5 millió, Illeték egyenérték 237, álta láoos forgalmiadó 574 millió, állat-forgalmiadó 874.6 millió, bortermelési adó 7211, vogyonviílls** elmén az\' I törvény aUpján 4355, a II. tőrvény alapján 10 millió korona.
— Nagy olcsósági Mosó delének (K 21.000). kartonok (K 21.000), vásznak (K 21.000) mélyen leszáll! tott árban kaphatók Singer József és Társa divatáruházában. Erzsébetlér.
— Elkapta kezét a kuko rica daráló. A napokban a boke házai uradalomban a munkások kukoricát daráltak. A gápbe valami kavics szorult, amire Pados Antal gépász benyúlt a gépbe, ami hirtelen megindult éa elkapta a kezét. Ball László fütő megállltotts a
gépet és a gépész összeroncsolt kezét kiszabadította, majd beszáll! tolták az egerszegi kórházba.
— Pastell aoknl 6500 K. Muszlin harlanys 8000 K, nmlg a készlet tart. Flllpp kötöttáru gyára Szombathely, Széli Kálmánutca 6-
— Ipari ós kereskedelmi munkaalkalmak. Az állami munkaközvetítő hivatal jelentése szer In a budapesti és hét Vidéki hatósági munkaközvetítő férfi- és nŐmun-kások részére 986, tanoncok ré szére 745, összesen tehát 17.31 munkahelyet, továbbá 3824 férfi és nőmunkaka.esőt, 246 tanoncot, mindössze 4070 munkakeresőt tartottak nyilván. Száz munkahelye 235 munkákéi eső jutott. A munkapiac helyzete tehát igen kedvezőtlen A munkapiac normális Píc.^t Siombathelyen; a többi Intézeteknél Igea kedvezőtlen.
— A belügy zninlazter látó gatáau a hévízi caendőr otthonban. A belügyminisztérium gondoskodni kíván u beteg csendőrökről éa nagyon szépen f.lépl-tett c«cndőrotlhont létesített Hévízen, amelynek egyik szárnyában csendőrtisztek, másik s/árnyában pedig altisztek üdülnek. Rukooszky I\'áo belügy miniszter Száhlendcr B\'U tábornok csendőrségi felügyelő kíséretében látogatta meg az otthoni. A szemléli résztvett a vármegye alispánja és a járási fő szolgabíró is. A szemlét díszebéd fejezte be, cmelyen a minisztert Száhlender Béla tábornok köszöntötte fel. Ugyanakkor meglátogatta Nádossy Imre orazágos főkapitány éa Száhlender tábornok kíséretében Pantl Kálmáu d<. miniszteri taná C*us is, aki akkor betegen feküdt hévizi Lkisán.
— A vll-sghirü jó minőségű •zövőpamut 3, 4. 5, 6. 8, 10 azövőcerna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bordó éa vörösfejtő kpphaió Singer József és Társa gyári raktárában Nagykanitaán.
— A peronoszpóra károk bejolenteae. A péu*űgyfg«zgató aágtól vett értv-süléaüok szerint a peronoszpóra károk bejelentésének hstárld»j<* vuju zlui 20. A szőlőbirtokosok saját érdekükben a határidóig j>ieo\'s*k be a károkat, mart u később érkezett bejelentéseket a pénzü^yigszgtttóság nem veizi figyelembe.
= Schvnrcz Dozaő cég közli, hojy mtnden szinbtn iim»t r»k-tói ra éfk«-ztek: p/ima minőségű se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női harisnyák, párja 36.000 korona.
— Ahol a világvégét komolyan várták. Nem is Z.Ubun, do még c«k nem Is Rátóton, h*nem a büszko Somogy-o.-szig nonies-ncmzetes falujában Nccks-viJon a hét egyik napjára várták a világ-végit. A lurago\'ofc megbocsátottak egy-m.itnak, a testvérek kibékültek, még a legnagyobb ellenségek is a béka csíkját osztogatták egymásnak, hisz pár óra van még hiU.i e cudar világból — nesi érdrmes többé haratudni. Kélve ríttegvo feküdtek Jo «* adventista agitátorok által jósolt estén. Sokan le iám feküdlek, Imádságban töltötték az éjet, inig a várva-várt pillanat megérkozett. Iszonyú zakatolással. sziporkázó lángot és füstöt, okáJó puíí)gással dübörgött végig pont éjfélben a faun a világvégét fíTtó gatabon-cUsdiák ördögi masinij«. Hogy! mily nagy roll * féljem és rettegés, leírni Mai lehet. Talán komolyaH> kövelkozményeiHs. lettok volna « dolognak, lis az ördögmasina as orsiögutról letérvo a hsmoktengerben fel nem mondj* a % szolgálatot. A csondto fel-|ílck«tt a falu. Jó negyedórai idó telt el, wis- a bátrabbak uz . utcára is ki meitek manni, s Iclíegyverkezve félénken közeledtok a m«s\'iaa felé. Bezzeg volt nagy álmélkodás, mikor feliedszték, hogy közönséges emberek, nem i>:dlg garabonciás diakok vannak « masina köiüt, amely nem más, m nt egy magánjáró nyers-olaj mótoros szánt.,gíp, onunek még annyi köze sincs . világvégéhez, mint Makónak Jeruzsálemhez.
__ Szabók részéret Zeug, Doublage, P«ru, K.sztor, Rechant éa kellékek nagy válaaztékban ér keitek Singer József és Társa áru
hizába, Erzsébet-tér.
— „Tetra" caecaemő-kelen-gfék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-Ui I. szám.
— Magyarok nyerték az eszperantó akadémia mindkét Irodalmi diját. A bécsi eszperantó értekezlet megnyitása után a világ minden részérói megjelent küldöttiégak vezetői szólal tak fel. Az eszperantó akadémia •z évi két Irodalmi diját Baghy Gyula éa Kalocsay Kálmán ayerte meg.
— Lópokrócok legelaőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére ffyárl árak 1
A gyenge termés
Irta: Vantaó Gyula a magyar Gazdaszövetség igazgatója, az Országos Többtermelési Liga alelnöke Az Idei terméa nemcsak mennyiségileg, de minőségileg ia csalódást okozott. U/y a buza, mint a roza, mennyiségben la, súlyban Is cse-kályabb eredményt mutat fel, mint amilyent vártunk. Megállapítható, hogy a magynr kenyértermelés jelentékeny mértékben csökkent éa megállapítható az ia, hogy enne a csökkenésnek agylk legfőbb oka a hasinál! vetőmagvak minőségé ben rejlik.
A Köztelek egyik legutóbbi szá mában közölt statísitika szerint a Ftaischmann-féle nemesített rozs 37.55 százalék tÖbbtermeiést adott oraaágoa átlagban. Ejy polgárdii gazdaságban pl. a közönséges rozs kataazterf holdanként 13 57 q, a nemesltatt roza pedig 24 84 q termést adott. A holdnnkéntl átlag 3 15 q val több kataszteri holdanként, ami olyan mennyiség, hogy komoly meggondolásra késztethet minden rozstermelő kisgazdát.
Viszont a buzaterméa a azokvány-buza 76 kilogrammos fajsulyára való takintettal okoz a gazdák körében komoly aggodalmat. Tudvalevő, hogy a tőzsdén kötött szerződésekben, de a gabonakereskedőkkel kötött szerződésekben is 76 kilogrammos fajsúlyú buza szál-litáaa van kikötve, vagyis olyan buza, amelynek hektolitere legalább 76 kilogrammot nyom. Ezzel szemben Tolna, Somogy, Baranya és Zslsmegyék gasdaságalban az elcsépelt buza fajsúlya 65 kilogrammtól 75 kl\'ogrammlg terjed és az orazngos atatiiztika szerint csak ja-lentéktalen azázalékot tesz kl azoknak a gazdaságodnak a száma, amelyak a 76 kilogrammos szok-ványbuzát tudták produkálni.
Ennek következtében a gazdák nem ok nélkül kívánják, hogy a azokványbuzának fajsúlya a folyó gazdasági évro no legyan alkalmazható és hogy a budspsstl Aru- és Értéktőzsde tanácsának sürgős faladata lenne erre a gazdasági évre a viszonyoknak megfelelő szokvány-buzafajsulyt megállapítani.
Előre látható, hogy a silány tar-
másek következtében a szállítási szerződések lebonyolításánál is kellemetlenségei lösznek a gazdáknak. Azonban az Is bizonyos, hogy a vetőmagvak megválasztásánál aok-kai nagyobb körültekintései kell a jövőben eljárni, mint eddig. Országszerte bizonyított tény, hogy a nemesltatt vetőmagvak alkalmazása a tormást minőségileg és mennyiségileg la növeli, viszont a gyönge termésekből nom ok nélkül lőhet következtetői arra, hogy az állandóan agy földbe vetett éa csere utján aoha fel nem újított gabona-nemüak magja jelentékenyen veszített produkálóképeaségéből.
A rozsoknál az ablakosaág, a búzáknál a azem ősazezsugorodáaa a fajsúly caőkkenéao, a kaláazok klzibbedése, mind a helytelenül megválaaztott vetőmagvakra is vlaz-szavezethető.
Országos akcióra volna szükség, amely ezeken a bajokon aegitenl hivatott. A szövetkezeteknek, és gszdaköröknek össze kollone fog-niok, hogy a most követkozŐ vetéseknél minden faluban, lehetőleg minden gazda már nemesített vető-magvst használjon, ha nem ia egész bevotendő terűlotére, de legalább annak egy réazére. Es, hogy a nemesített vetések beporzáaa silány minőségű gabonától meg ne tőr-ténhaaaék, célszerű volna as Ilyen nemesített vetőmagvakból külön dűlőket vetni, nehogy az uj vetéa Idrgan beporzás következtében értékéből veszítsen.
Ma már nagyon aok gazdaság foglalkozik vetőaiagnemesítéssel és a gazdáknak néail áldozattal csere utján mindenhol módjukban áll jő-minőségű vetőmagvakat beszerezni. Ha őzen a térea komoly akció nem kezdődik, a magyjr gabonatermés katasztrófád! ciökkenéaével számolhatunk.
SPORTÉLET.
N.ffjk.nU.. dljít vl.au-hoxták «■ athletlkal v.r.eoj-
rfil, A vármegyei te.ln.v.lí.l bl-íOtt.íg köizönő Iratot küldött N.gyV.nliia városnak a m.^y.l Bthlatllc.l vcr.coyelrr. ar\'omáoyo-aott dijáért. A S\'ép ía értéke, oiü.t cfg.rett.lárcát Sztpudvary,
Zriojl Torn. Egylet alhlctáj. hoxt. vli.z. N\'gyk.nli.ára.
Elmarad >i FTC—NTE mir. kőző.. Megírtuk, hogy ai NTE tárgy.li.ok.t folytatott az FTC v.l egy vasárnap N.gykani.aáa lejit-.x.ildó mérközé. érd.kiben."Az NTE vill.lt. I. az FTC leutazó ci.patának II. o.ztályu gyor.vo-n.tl útiköltségét, elK.ly.zé.ét ál élelm.zé.át, aionb.n t.gn.p dél-u\'.án távirat érkezett Bud.pe.trJl, m.ly a.jnál.ttal tudatja a k.elr.alak-kal, hogy az FTC n.k a jelzett időben Békéicsab.n, majd Szegeden kell mérkőzé.t jálst.ol., M.I-\' \'.leg m.gj.gy.zheijük, hogy u
ZALAI KÖZLÖNY
NTE nam nsjyon bánta terv* meghiúsulásit, m«rt ctik a foltétolok elfogadisa utln fogtak ceru Bit it akkor darült kl, hogy 10*/, tnlllló korona költiéget vállaltak magukra, ami agy mérkőzés jövedelméből nagyon bajosan térült volna meg Nagykanlisío.
Kanizsa válogatott „A" caapata játaxlk pénteken délután 5 órakor a Zrínyi pályán a válogatott ,B* csapattal. Az .A" válogatott ceapat összeállítása az leaz, amely Zelaegerazcgea játszott. E mérkőxéa laaz hivatva tisztázol az •gyes gyengébbnek bizonyult posztok betöltését, hogy a meginduló szezonban tervbavekt éa Péca meg Kspoavár vároiok válogatottjaival lejátszandó mérkőzéseken már komplett éa u legjobb kanizsaiakból álló csapat állhasson kl.
NOZfidFÖTTKÉPSZIIiHiil.
Uránia. Csütörtökön »/,8 ás 9, pénteken 5, 7 és 9 órakor: Rab szolgavásár. Keleti történet 5 fel-vonásban. Főszerepben Emil J»n-nlngs és Harry Llcdtko. Chaplin burleszk 2 felvonásban.
Világ. Péntek 3, 5. 7 és 9 órakor: A madonna rózsája (A modell) társadalmi dráma 6 felvonásban. Főszerepben Allan Nazlmova. Chsplio burleazk 2 felvonásban.
IRODALOM.
Örök élet ólában. ?Adria Mátyás Alfon*, veszprémi biztosító pénztári fogalmazó, kl újságírói pályán Indult el Irodalmi sikerei felé, egy valóban értékes könyv-vei gazdagította a modern, de Igy is magyarnak maradt Irodalmat. Az „örök élei ölében" elmü most megjelent könyve Ádám és Éva tragédiáját dolgozza fol eradati meglátásban, virágos, gyönyörű magyar nyalveo, bár kissé színekkel tulhalmozottan. A psradlcsoml ember első, ösztönös Istenkeresése, »* emberi msgameglamarés gyönyörű meséje ez. A könyv uj egészséges tőval gyarapítja ^.ni-gyar Irodalom pusztuló mezőit/
közgazdaság.
* "okTá.ybn.. r,J.Bl,i-»ak Iaaaállltáaa. A. Id.l ter méij.lcrrtéiek azerlat > búzák fej-lulj. mindenütt rendkívül al.c.ooy > elért gard.körökbon .a . vélemény, hogy « irokványbuzának fajsúly. .1 1924-1925. gazdaiágl ívre nem alkalmazható éa ennélfogva sít kívánják, hogy . buda-pesll áru- és értéktőzsde tanácaának erre . gazdaeágl évr. egy, a »lno nyoknak tényleg megf.lelS azok-ványbuza fajiulyt állapítson meg, mart nagy azoknak > szerződéseknek száma, melyekben 76 kg. faj. ku\'yu búza azállltáa. van kikötve, melynek azállltá.a azonban vla major elete folytán „ Idén nem teljealthetö.
Három éi Ml billió Mm^jmr-oraaág pénzforgalma. A Nemzeti Bank l.tutóbbl klmutatáia azerlnt a pénzforgalom 178 milliárddal 3 bi Hóra á. 456 milliárdra
amelked.lt. A leazámltolt váltók tétele 28.8 mllllárdoa emolk.déet mutat, amivel a hitolnáml. 1 billió és 286 milliárdra emelkrd.tl. Érdekea adat, ho,y devizák éa valuták
váiárlás. révén 185.2 milliárd, egyéb kövotcléick emelkedése folytán 203.2 milliárd koron.k pénzjegy került forgalomba.
SZÍNHÁZ.
Hárem. Srerdán este telt ház nézto végig Vajda Ernő Hárem dmü vigjátékáoak bemutatóját. As előadásról röviden caak annyit, hogy az őaszes szereplők legjobb tudásukat vitték szerepeikbe s habár sikerült Is ott-ott megnevettetni a publikumot, ha a színészek játékit semmi gines nem is érheti, mégis a telt hir, a sok hangos kacagás ellenére Is a dsrab teljesen sikertelen msradt Ksnizsáo. A Háreai a francia dekadens morál és liodalom levegőjében azületatt; felépítésében széteső, világnézetében laza, sőt üres s ebéli hiányosságait hiába takargatja bántóan Üiatelan szó áradatokkal. Csodálkozunk, hogy a darab a kanizsai kötönaig elé került. Annál inkább megértjük az előcdásról távozók megjegyzését: ,N»m akarunk több Háremet látall- __ (bl)
HETI MŰSOR i
Csütörtök: K*ÍK MAZUR.
Péntek délután: FALU KOSSZÁ.
Péntek oste: SÜT A NAP, vigiáték.
Szombat: KEK MAZUR, operett.
Vasárnap délután: HÁROM GRÁCIA.
Vasárnap este: SZERELEM VÁSÁRA.
a rOzsoi mm.
(Saját todéilléoj! t*I»foo].].Dláa.J
Magánforgalom. Az egéiz dél-jlőtt folyamán azük keretek között mozgott. A. üzl.tkötéi mindvégig Igen kevéa. Irányzat tartottén alakult. A déli órákban valamivel megélénkült a piac éa hangulat barát-aágoiabbá vált Koiztpénz 0"25— V/l- Magyar Hitel 600- 608, Oaz-trák Hlt.l 203—205, Ker.iked.lml 1340-50, Hazai Bank 165. Föld hitel 295-300, Egyeaült Főváro.l 143-145, Pesti H.zal 3900-450, Bud.p.nl Gőz 142—144, Gizella 56-58, Vlklórl. 248 - 54, Kőszén 3340-50 s.lgó 615, Urlkányl 970 -1020, Fegyver 1530-545, G.nz Danublua 3225, Vlllamoa 1635. Rima 130-32, Cukor 2700—800, G.or.la 505-508, Mezöhiyeal 215 -220, Gichwlndl 162-65, Spódlum 155 H Műtrágya 155, Gummi 320— 25, Naalcl 2525—75, Ofa 560, Hazai Fa 145, Pali.a 105-107, S-ef.neum 6. Rlgler 80, Adria 1075, Váro.l Bank 58, Nova 168.
Eall r/a gánforgalom. Irányzat teljeaen úileUelen Mi.y.r Hitel 596-8, O.itrák Hitel 204, S.lgó 610, Rima 128, Paall Hazai 3900, L.azámUoló 85—7, H.z.l B.nk 165, Egy.aült Fövároal 145, Föld hlt.l 295, Ciehback 25, M.gy.r-ném.t 27, Kőizén 3350-75, Urlkányl 950, Dr.iche 200, Kohó 450,
Ganz-Daaublua 3150, Fegyver 1475, Schlick 65, Athen.um 125, Nova 165, Tröa.t 135, Mflr. 290, Buda
Réatl Gőz 137, Tr.nidanubla 94,
lazal f« 125, M.zőcukor 217. Cukor 2750, Izzó 710, Clnner 76, Gazd. Gép 215.
Terménytőzsde Buza llszavl-
dékl 76 kg-oa uj 417.500-422.500, 78 kg-oa uj 425 500-430 000, egyéb vidéki 76 kg o. uj 415.000-420 000, 78 kg oa uj 422 500—427.500, ro.a 357.500—3Ó2.0C0, zab ó 390 000— 400.000, zab uj 360.000—370 000, takarmány árp. 396.000-420.000, teog.ri 390.000 — 400.000. korpa 250.000—255.000, repce 630.000— 650.000 koron..
A m.t terménylőridén általában azllárd volt az Irányzat. Buza 10.000, roza 7500, zab 5000 koronával emel kedett.
Sertéavásár. Felhajtottak 2000, eladatlanul vlnzamar.dl 1200. A vá-• ár lanyha voll. 1 r. 28000—29000. Közepei 27000 — 28000. Könnyű 24200—25000. Szalonnái fél.erléi 31000-32000. Lehuzólt hui 30000 — 31000 Sózott szalonna 34000 — 35000. Szalonna --. Zilr 36000.
• rftvfza-kBzponl nmtalas Irtolyuul
Va k<l*k DavlaAk
Aacol (oot (Sooo-Jtiooo AdáHíiam 19)03 iisao
C**b kotooa 11)0-114} 3ilp« 940-94*
Dloii 6S»-»«| Bslirwl S40.J4I
Doűle »j£oo-r«ieo BrCaMl »»»S-|9C9
fraocla Ir, 4SSJ 41)1 loftebitt isi|o-ii}oo
Lel S*o-l«S IrliatláDlá 106S«.10(7)
Ura »!>•»»« Loctloo 1IJ0OO-I47OCO
Un UlUw J4JOJ447
Dia kor. ISOJO-ISISO Nawjort 76ioo-ji5co
Ouu. koe, io;-ej-iojSj rui 4"J 4S>J
•rljtl fraoi I4SJ0-I44OO Fitt* ss>o-i«6i
UcJUodl lt. S940J 19660 Sa6na
Balfa Irael J«J9J»t9 Stoekbolaa SOS)t-SO)4)
S»<d kor. \'99®J-SolSj !■(:. I0JIJI07S)
Norré* k<*. lOIIO-ltÉCO Zlritb «4il0.l4410
Zürichi zárlat i
Párl. 2915 M>, I.onjon 2405 00. h\'.wyork 630*40, Briiiail 2710, MaU.od 2307, HolUnd 107-00, B.rlln I2525, WI.b 7175, SolU 3ö7 50, Prága 1570 00, Bodip.it SS-30, Sokv.it 137-00, B«Igtád 66000, Varié 103 00.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései t
Divli. v.loU
««»» - ■ iv.g n.
Béri .... 1116010350 Berlin .... 6580 6500 Prága. . . , 14014153 Newyorkbzo 13 Aa ércpénzek éa necaea-f érnek beráltáal árfolyamai
Elült egykoronii 5300—5500, kítkoronáz 10,600—11.000, forlnloi 14 300—14.750, öt-korooái 27.30-—18.140, siioir.ny 40 000— 61.000, zrmy hoszkoror.ii 33I.OOO—335 000 pUtioa 210.000—220.00
03150 [ 02 5590 5520 455 440
Polliéi azerkwzté: a ló.zorkeeztő KUdó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-keroekcdée RT, Nagykanlzaa
1924. auguaztui 14.
Apróhirdetések
KUdó 3 <jrb a«iot6f«a. BötcMki P«4&-l( gj,.
Z»l»-Drill i) ioro« jWiarban te»6 v«6g4p diád. Sorait 4. uim átall. j^jj
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen [ Jó uram, apa, illetve gyermekom elhunyt* alkalmával mély fajdal-munkát bármi módon enyhíteni kegyesek voltak, ezúton fogadják < bálás köszönetünket
Nagykanizsa, 1984. aug. IX
Prelss csalid.
lOO udgdny méter
kis vasúti sin eladó.
Cím a kiadóban.
megérkeztek a legújabb
őszi divat
lopcik nagy választékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Dijtalanul
csupán csak * tsrifális költségeken
helyez el
az összes budaprgti és vidéki lapokban eljegyzési, hAzassági, halálesetre szóló hireket s AUa\'Aban bármely vonatkozAsu reHIAm-
hirdetéseket
Wo
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
Fé-ut 6. ss. alatt — Telefon 338-383. (A .Zalai Közlöny* kiadóhivatalában.)
Hirdetések felvétetnek
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazinczy.utca 17. szám alatt.
Vasutasok figyelmébe!!
meglepS olcaó úron udadrolhatnak a jj
cc
Udsznakat, chiffonofcat, kanaudsznattat És ingzefiireket -
20.
divatáruházban e««ébet-tér 2
__Telefon: 382. «i*
Nvomalott a Zrínyi Nyomd.ipar é» KonyvkccskldíTli"
T.-nál, Nágykanizaán. (NyomdavezeiO; üleobeck Károly)
63. évfolyam. 187. txátn
NagykanW, 1524. augusztus 15. Péntek
1500 korona
POLITIKAI NAPILAP
| Ari\' •-.- "... .... rVítt -. ■ • :• \' ■ • •\' \' \'
Baerkcaxtőijg ía kiadóhivatal P6-ul S. Interurbán-TeleIon 78., nyomda 117. az. , , _ _ . . _ _ Biena.u.l kn: h»ia 37000 korx>um roszerkcszto : BGnCdGK ReiSO* Hfcrom höra BlOOO korona.
Megtörtént!
Alig pír nappal előbb bocsátotta ki a magyar kormány a külföldi kölcsön ránk eiő részének lejegy zéiére a felhívást és ez alatt a pár nap alatt a nemzet áldozatkészsége nemcsak lejegyozte, de jelentékenyen tu\'jegyezto a ránk eső hányn dot. Ebből as alkalomból a pénzügyminiszter nyilatkozatot tett közzé, amelynek megállapításéival érde mes foglalkoznnunk.
A pénzügyminiszter leszögezi, hogy a nemzet a 11 és fél millió aranykoronás részt olyan időbun jegyezte le, mikor egész Európára kiterjedő általános gazdasági depresszió jelenzégel tapasztalhatók. Pénzintézeteink, n«g/bankjaink, kis takarékpénztáraink a megyar ke reakedclem éa gyáripar minden ága, az agrárérdekeltségek egymás aal versenyezve vettek részt a jegyzésben, Ezzel párhuzamosan egy másik jelenség volt tapasztalható, amely egyben fényes bizonyítékául szolgál annak, hogy Magyarország összlakossága milyen mélyen át van hatva a kölciőa fontosiágának tu datától. Ec a jelenség a vidéki kia-tőke 50 és 100 aranykoroaás jegyzéseinek nagy tömege. A kisgazda, a kisiparos, a tlsztviielőoaztály szerény tehetségéhez mérten sietett áldozatot hozni a nemzeti újjáépítés érdekében.
A magyar társadalom ezt ■ vá laszt idta meg a kormány felhívására, amelyet az méltán várt tőle. Büszkén mutathatunk a külföld előtt erre a sikerre és az a köszö net, amelyet a pénzügyminUzter az egész ország összlakosságához Intézett, valóban megérdemelt köszönet, hiszen letagadhatatlan, hogy az egész magyarság az utóbbi időben a Nemzeti Bank felállításával, a kénysierkölcsönök befizetésével s most legutóbb a kö\'ciönrész lejegyzésével óriási és tlsiteletreméltó erőfeszítéseket végzett az ország talpraájlitáia érdekében.
Nem mulaszthatta el a pénzügy miniazter megadni a zajlónak kijáró és jól kiérdemelt köszönetet, hiszen szinte csodalatos volt az az ügybuzgalom, amellyel a magyar sajtó cieknem kivétel néíkül a nemzeti ügy szolgálatába állott.
A külföld figyelmét nem kerül ték el ezek a jelenaégek a a nemzet áldozatkéazaégc már blzonyoa jutalmat nyert abban a téuyt en, hogy az egész müvolt világnak ciaknem minden része tisztelettel adózik a magyarnemzetnek z jobb jövő érdekében tett nagy erőfeszítései iránt.
Valóban ez az erőfeszítés, ez az élniakaris a legjobb buzdítás arra, hogy ax európai és as ócsánontuli tőke érd :klődése felébredjen s kí-
vánatosnak tartsa a Msgyaroiszá-goa való elhelyezkedést.
Eltősorbsn a nemzet összességét Illeti a kös<önet, hogy a szanálás kezdeti nrhéztégcio és meglódulásának elengedhetetlen feltételein országunk Ilyen sikeresen átjutott,
de kőszÖaot illeti azokat a férfiakat Is, közöttük természetesen első he lyea a miniszterelnököt, akik az egész terv koncepcióját megalkot ták 8 törhetetlen munkával lm már a megvalósulás stádiumába juttatták.
A nagyhatalmak miniszterelnökei is résztvesznek a genfi konferencián
Az arany költségvetés előkészítő munkálatai nagyon előrehaladtak — Smlth, Bethlen és Korányi mennek kl Genfbe — Tizenkét millió aranykoronát fordítanak közmunkákra - A pénzügyminiszter nyilatkozata
Budapest, augusztus 14. Ma délelőtt a miniszterelnöknél hosszabb látogatást tett Kíijs József helyettes mlniizterolnök, aki e látogatás alkalmával részletesen tájékoztatta a miniszterelnököt azokról az aktuális gazdaiágl éi. politikai kérdésekről, amelyek a legutóbbi fonyódi tanácskozás óta felmerültek.
1^055 József miniszternek távozása után korányi Frigyes báró kereste fel Bethlen István gróf miniszterelnököt, akivel több mint két óra hosszat tárgyalt az aktuális pénzügyi kérdésekről. A délelőtt folya mán Speycr éa Krclh telték látogatásukat a pénzügyminiszternél. Erről a látogatásról Korányi Frl gyes báró pénzügyminiszter a következőket mondotta:
— Nagyon örvendetes, hogy Ilyen nagyszabású amerikai finanaziék Idejönnek, mert az módot ad árra, hogy az amerikaiak megismerjék Magyarország pénzügyi helyzetét. Az Illető urak nyilatkozatai szerint teljesen megblzhstó ország benyo mását tette rájuk Magyarország, amelynek természetesen nagy jelentőséget kell tulajdonítani gazdasági vo na tkozáz okban.
Az aranyköltségvetés
A most folyó pénzügyi tanácskozásokkal kapciolatban hi»ngsu\'yo-zottan kijelentette a pénzügyminiszter, hogy az aranyköltaégvetéa előkészítő munkálatai annyira előrehaladottak már. hogy pár hit alatt
elkészüli az 1924. és 1925 évekre szóló egész költségvetés.
— A Népszövetség genfi tsn/ci-kozásalra — mondotta a pénzügyminiszter — magam la elmegyek éa résztvesz azon Bathlen litván gróf miniszterelnök, valamint Smlth főbiztos. A genfi konferenciának kü\'Őnöa jelentőséget ad az a körülmény, hogy Információnk szerint ezen a tanácskozáson réaztvcsznek >> nagyhatalmak miniszterelnökei lr. En egész szeptemberbsn olt mara dok.Teklntelteiarra a nagy anyagra, amelyet a tanácskozások felölelnek, azok több, mint három hétig fognak tartani.
A deficit valójában nem emelkedett.
— Ami az augusztusi havi költ-zégvetést Illeti, bár n d<f\'clt lát szólag talán emelkedik, tulajdonképpen nem nagyobb, mint az elmúlt hónapban, mlutá;. a beruházásokra sokkal nagyobb és jelentősebb ösz-szegeket fordítottunk,* mint előző-log. Figyelembo kell venni azonban a bevételek apadásánál, hogy ezekben a hónapokban már « béke időben la áltahbao csökkenni szoktok az állami bevételek.
— Ami o közmunkákra fordítandó 12 millió aranykorona elosztását Illeti, még nem történt döntés arról, hogy ez sz összeg az érdekeltségek kéréséhe?, képest egy összegben már most l\'gyen fölhasználható és ne havi egy millió koronás részletekben.
Sir Henry Strakosch Buda pestre érkezik
A jövő héten előreláthatóan Budapestre érkezuek Sir Henry Strakosch, továbbá Nccmayer, az angol pénzügyminisztérium vezelője, akik tárt üdalml jellegű látogatást tesz nok ugyan, azonban valószínű, hogy bizalmas megbeszéléseket fognak folytatni arról, miképpen aegithető elő, hogy az Őszi közmunkák meg indítására a költségvetésben nagyobb össz\'g álljon a kormány rendelkezésére.
A kopenhágal cserkész olimpiász
Kopenhága, augusztus 14. A cserkész olloipiász javában folyik.. A kanoo verseny aelejtezőjében Ame rika mögött második lett Magyar-orazág. A végső osztályozásnál általában harmadik helyre várják Mígyarorazágot. Görög török határrendezéa London, zuguizlus 14. Angorá-ból jelentik: A miniszterelnök és Izmed basa külügyuilnliztcr, görög részről pedig Politisz görög követ megegyeztek a kclettráclal határ kiigazításáravonalkozógörőg tőrök mrgegyezéa alapelveibea.
Marx nem fogadta el a Ruhr-kiliritéa fnltételeit
London, augusztus 14. A délutáni ülés tegnsp este 8 óráig tartott, eredményt azonban nem tudtak elérni. A németek a Ruhr-vidék klüiltését 1925 január elsejére vagy legkésőbb 1925 április elsejére követelik. A franciák és a belgák ezzel szemben kitartanak amellett hogy a kiürítés csak egy év n.ulva történhetik, azaz legkorábban 1925 november elsején lehet a kiürítést befejezni, ha Németország ebben az időben . luV-értől j.lentin.I őssi.függő jóvátételi kötelercltlígeit pontosan t.l-je.!tl.
Marx él Herriot tanáclkozáaa
Paris, .ujutitui 14. Londoni j.-lentís.k .i.rint Marx blrod.lml kancellár dllulán V,3 ór.kor kérte, hogy . .zövet.égea ál ném.t mini literek 3 órára kltüiStt üli., előtt Herriottal l.nácikoihauák. Herriot fog.dt. I. Mirxot is klje-lentette, hogy > Ruhr vidék klGrl-télének tarinlnu.a a lárój.gyiő-könyvek ilálrálától él nem a D.w -terveiét cletbelépélétől alá-mit". M.ix ait vái.iiolta, hogy a miga nevében nem jirulhat hozzá a kfizölt feltételek mellett való kiürítéshez. Kijelentette, hogy Luther blrod.lml pénzügymlnlizt.r Bsr-linbe ut.iik, hogy • kírdéit megbeszélj. a birodalmi elnökkel él pá\'ljíval. A német hlvataloi válaia valárn.p elölt megérkezik.
Szombatra állítják JSaaze a népazövetaégi kölcaön jegyzésének eredményét
A vidéken raéft «°st 1" Jcgy°* . közönség
Budapest, auguiztui 14. A nép-liövelsígl kőlciÖD magyar ré.ilo-tének jegyiéil eredményeit, <rt«iü-léiünk nerlnt, moit dolgon, fal . Takarékpénztárak él Biukoi Egytiűléiinok veietősíge. A jegyeiről több vldikl váróiból még mindig nem érkeiett be a pontoa klmutitéi, ugy hogy emiatt előreláthatóan c.ak szombatra kéiiülnak el a telje. ll.távil. Annyi azonb.. máris mrgill.pith.tó, hogy a kölcsön túljegyzése Igen jelentékeny.
A vidéken különb.n még moit le legyei a köiöniég,,i6t a perifériákon egyes helyeket a kö.öniég résziről . nagyobblzabáau jegyiéi csak a hlvalaloi határidő letelt, után kezdődött meg. Eonek ai oka . a»\', hogy a vidéki g.idakőiőniíg a turmés értékeilléiiből ciak moit jutott nngyobb őilicgekhei. C.on-ksiiatmármegyéből pildíul a rali napon mintegy harmincnegyven uj jegyzésről érkezett jelentél.
ZALA! KÖZLÖNY
1924. auguiztui 15.
Az hírlik...
Az hirlik, hogy a B listára he lye• elt húsos b\'dék beolvadnak a városi kitlakóstpitóakcióba.
Ai hirlik. hogy a kőtelező aranka irtás nem vonalkoiik Molnár Aran kára.
Az hirlik, hogy a kereskedelmi alkalmazottak bankettjén me\'eg ün neplésbtn részesítették városunk legjobb étvágyú emberét, akihez képest bagatell a trójai — nfa ló".
Az hirlik, hogy a kanizsai sinlc rek legközelebb fehér glace keztyü b«n fogják teljesíteni kötelességüket.
Az hirlik, hogy az újraépítő mun kábil a szabad „kőművesek" is ki akarják venni részüket Ok te mi sze\'esen a .leépítés" terén óhajtanak érvényesülni
Az hírlik, hogy a zalaegerszegi cipészek az utolsó egy hét a\'att egyszer sem sztrájkoltak.
Az hirlik, hogy egy vlg liu ka ntzsai leányt visz Szó/iába Mint mosl értesülünk, ez csak szó fia beszéd.
Az hírlik, hogu a cirkusz nem kapott engedélyt Kanizsán Nem is tudja, mit spórolt! A Gazdag cirkusz Is szegényen ment wlna cl Koni z sár ól.
Az hirlik, hogy Kanizsán a far songra a táncra Is kivetik a .for galmi" adót.
ÍAz hirlik, hogy a korona csak Zürichben „hetven" kedik.
Az hirlik, hogy Göcsejben a mezei egerek ellepték a tengeri földeket. A gazdák várnak, míg a tengeri be tegség elpusztítja őket. (bl)
— Schvarcx Dex*ő cóg közli, bogy minden stlnbsn limit raktárra érkeztek : prima minőségű selyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női barianyák, párja 36.000 korona.
I =
A szép Fldriánné megbocsát
IlU: Barbarlt. I.ajoa
A szép Flóriánná már harmadszor csengelelt > szobalánynak. Idegesen Járt fel-alt a kis szálló-szobában. Megállt az ablaknál és lenéielt a szálloda előtti térségre, ahol lázas összevisszaságban forrongoll a heti-vásárnapi tömeg.,.
Egy darabig-^sak nézte.
Vak ember tévedt valahogy a járda zűrzavarába. Fekele szemüvege nr.ögül hátborzongató árnyékol velell a sötétség. Bizonytalanul nyujlolla kl a kézéi, amivel minden második lépésnél megérintene a falat. Boljá-val előre kémleli a járdán. Egy-kél ember szánakozó pillantást velctl rá, Kikerülték. Apró, csoszogó léptei, a botja tapogatózó kopogása beleveszel! a vásár zajába. Nem is maradi nyoma semmi — semmi.
A szép Flóriánnénak az ura juloll
eszébe...
Harmadik nspja, hogy eljött hazulról. Tulajdonképen nem ide JOit hanem a szomszéd pusztára voll hivatalos kereszlelórc Legjobb berái-nője volt az andrásmajori bér:ófe:e-sóge, ahhoz.
Nagykanizsa kiépülése
a jövő évtizedek folyamán
A város-rendezési torvexet előtanulmányai - A vágányok nem fogják keresztezni az uttesteket — Uj irányokban indul meg az építkezős — Az Ipartelepek az állomái körül nyernek elhelyezést
.akadályt képez. Épen ezért a vá rosrendezés legelső feladata kell, hogy legven a főforgalmi utaknak a pályaudvar alatt vagy fe\'e\'t való elvezetése. Vasúti s.-akertők kijelen-téa«i arerint sloci a kivitelnek t<ch nlkci akidilyp, hogy a veeredelmcs gyalogjáró és vaiu\'kecentezéecket ilymódon cl lehessen tüntetni.
— Alkalmasnak láisió m?f oldás, hogy a bécsi vonalat o vaiutl bo járótól északra megfelelő mérték ben felemeljék, a Cieogeil ut vo-n«la slatt aluljárót, a Batthyányi u\'Cal vágányok felett felüljárót építsenek. A Hajcsár uton lévő moa tani gyalog-aluljárót kl kell építeni \\Ugy, hogy kocsiforgalomra ii alkalmsa legyen.
—■ Célszerűnek látszik a: is, hogy a Kazircy utca melleit még egy utvonalat vegyünk tervbe oz állomás felé, ami szintén aluljáróval keresztezné a vágányokat.
Nagy- ós Klskanlzsa ossza-kapcsolódása
— Misik, nem kevésbbé foaioa kérdés a város két része, Nsgyka-nlzaa éa KlsVanitsa között uj for galmi utak létesítés*, amivel szervesebbé Lhctao tenni a két város-r/ss kő. ti kapcsolatot, uj életet lehetős teremteni Klskfnizsa ré-
J szére a köxőtles mély terűletnok a jövőben való okszerű klhsszná-lásával.
— Sfó volt még az Ipartelepek helyének megállapításáról At a vélemény alakult kl, hogy uj Ipirte lepeknek lehetőleg csak délfelé, a vasu\'i pályaudvar mentén kell letelepedést ergsdni, hogy az álta luk és velük kapcsolatos melléküzemek által termelt, n közegész ségre veszélyre fűst, gáz és egyéb termékek ne a város levegőjét fer tő/zék. E< az Ipartelepekre Is elő nyős clhtlyezéa lenne, mert hiszen rentabilitásukét nagyban fokozná a vasúti állomás közvetlen körelaége.
UJ ntcák, utvonalak iótesitése
— Felvetődött s város forgelmá
Nagykanizsa, sugosztus U (Sajit tudósítónktól)
Ismeretes, hogy a legutóbbi városi képviselőtestületi közgyűlés hossras vita után ugyan, dí elfogadta a taa/cioak ast a javaslatát, ho|y végro Nagykanizsa is, mint az őssies dunán\'u\'l számottevő, fejlődéire hlvato\'.t városolt ;tették, clkésiittesse vároireadezéti tervezetét.
A tervezet elkészítésével az ország etéren legismertebb nevű szak tekintélyéi, Varga László budapesti műszaki tanácsoat bízták meg, aki a felad atot vállalta is és mult hó 28 án városunkba érkezett, hogy mielőtt belekezdene a h*t»lm;s muakábs, szexélycscn nézzen mrg és lásson mindent, ami N-gykani-zsán fejlődési lehetőség, ami tz ész szerűség által diktált szükségesség, amihez, mint kiinduló ponthoz hoz.á lehet erősíteni a jövő programjának moat épülő vázlatait.
Tegnap délben, elutazása előtt egy negyedórával felkerestük Varga László tanácsost, aki nagy voná sokban a kővetkezőkben Informált ber-nüuket az eddig kialakult, ámbár még Irgkevésbbé sem körülhatárolt ideálról:
El kell tüntetni a vasúti utkeresztezáseket
— Előtanulmányokat végezni jöttem Ksnltsáia. G/alogosan, kccdo, ahogy épen jött, bejártuk a polgármester úrral és Király műszaki tanácsos úrral egész Kanlzaát ez alatt a két hit alatt.
— A magam tapasztalatait aztán az elmúlt napok valamelyikén különféle helyi érdekeltiég.-k bevonásával tartott értekezleten hallottakkal Összevetve most már otthon fogom elvégezni az elgondolások papírra rögzítését, amivel 2—3 hónap alatt, remélem, el is késtülök.
— Az értekezleten főként s vasútállomás problémájával foglalkoztunk. A hatalmas pályaudvar ujyan-Is a legfontosabb utvonalakat ke resztez! s fgf Igen nagy forgalmi
A hushagyókeddi álarcosbál óta várt erre *z egy napra, amit ellopott máma sz urától, a barálnőjitől, min denkiiől és odaadta annak, akiről titokban nagyon sokai álmodott azóln.
Nem az ura voll utolsó, akiben nem találta meg a kislány-álmokal. Csalódon sukat, mindenkiben. De mosl u^y érezte, nem fog, nem szabad csalódnia. Ez h nap, ez a mai ellopott, reszketve, idegesen rég óla várt nap -— ez kell, hogy kárpótolja ől az ura mellett tóiiöti szürke, sivár egy-kél esziendóért; szérl a sok teljesüleilcn hiiórr, vigyért, ami belesodorta ebbe a kalandba, ami eljuttatta ide, az Arany-griff szálló emeleti húszas szobájába.
Csengeiell mógegyszer. Sokáig, ie sem vette kezét a csengő gombjáról. Hallgatta, hogyan viszhangzik lenn valahol a folyosón a csengő berregése. Azlán abbahagyta. Vári. Hallgatózott az ajtó felé. .Mintha csoszogna már valaki. Ide larl. Csak ugy kop gtaiAs nélkül, mint aki otthon van, be is nyílon. A szobalány.
— Tessék kérem I
— Csakhogy ideéri, lelkem I — szóli rá türelmetlenül a szép Flórián né. Már.épen e*y negyedórája csenge-
tem... Hozzon, kérőm, nekem tollár, meg tintát!
— Azonnal h>zok, kérem Csakhogy ón nem ludtam, hogy ez a szoba foglalt. Azl hillem, hogy megint a Dani bácsi hcccelődik valamelyik üres szobából. .Meri a ven dégkönyvbe nincs beirva a rttfeysága. Az a vén részeges megini elfelejtene... Hozom, kérem, azonnal a tintát meg a tollal.
E szaladt. A szép Fióriánné gyedül maradt. Mintha féli is volna kicsit. Nem az uráiól, hisz az Jó ember. Meg azián az nem tudhat meg sem mii. Az örül is lolán, hogy pár osie nyugodtan marndhai ot»hon a kaszinóban.
Mégis, valahogy különösnek lal\'.lia így. Hátha Pál nem is veiie komo-lyan, mikor ir.egigérlék, hogy egymásnak adják ezt a nspoi? Hálha a húshagyókedd! álarcosbál óta el is felejtette azt a negyedórái, Ígéretet, mindem? Istenem, két hit olyan hosszú Idő. Mennyi-mennyi virágot lehel szedni, elszórni, fclojionl addig !
— Negyedül... egy félóra imulva kezdem várni Ha eljön. Ha nem Jün, akkor nem is várom. Akkor gyáva... akkor hazudoll Nem szerel akkor.
nak éa f jlődéal kilátásainak megfelelő, a m:l u\'hálózat nagyon Is szembeötlő hnnrilt pótló uj utvo nalak létesítése N \'gyjában sneg*IU-pod\'unk azok valószínű irányára nézve U.
— N egykanlzéáaak különös aaját sága, hogy az emberek a l-g gész-ségt-lci.cbb rJsseket éplteltck be. A rendelkezésre álló teiűlet ugf-aióiván s»hol slnc*. kellőkép kihssz nálv*. HaUlmas, lakhatóságra cézvo \'gls:ségtelen épület tömböket taiá lutk a veros belsejében Is, míg másu\'l kihassnálatlanul fekűimek egészségesebb, nagy területek. I/y van ez s M gy»r utcával Is, amely egyéb iránya r.em lévén a terjesz kedés.re, a Wgtelons.\'glg épül már az országút meotén, n?gy ciorbát ejtve a váron erépségén. A terve zeiben már most meg kell jelölni a később nyitandó uj u^cák, épületblokkok elhelyezésit él irányát.
— Nagyon sok szempontot kell tekintetbe vennünk, mielőtt hozzáfogunk a város er.de:ésl tervezet elkészítéséhez. L*^fontoaabbak nson ban a városnak a jövő gazdasági viszon/októl függő erőviszonyai és a fejlődéit előmoxdltó vigy gá:ló tényezők. Ezek érvényesülésétől függ, mikor kerüihrt tor e tervsk m«gvalóiltására. A tervezet célja cs*k úr, hogy kész tervek birtokában kisabb, egy\'nl érdekektől ne h-.gyjuk kvres tű hu:ul s/okat a Ichrtős.\'jrk*t, melyek a város fej-lődéiét lesznek hivatva előmoidl-trrsl, így ne adjunk például enge-délyt gyárépítésre ot\', ahol a jövőben u\'cát akarunk törni, vagy szobrot akaiunk állit
Varga László műszaki tanácsos, aki sok praktikus és esztétikai hozzáértéssel fogja vonalakká, belükké, számokká rögzíteni a jövő, egyelőre * csak messziről látott éveié számára Nagykanlzsc fejlődésének ma még cs-»k psrapcklivlkusan látott, elképzelt l»h tőségeit, — a délu\'ánl vonattal vissz(>ut >zott Budapestre, hogy megkezdje munkájának Író-aszt ilhoz, rajztáblához kötött részét.
Kish\'tüek, «okio feleslegesnek tsr\'jsk. Azt mondják, kl ludje, hány évtized is kell ahhoz, hogy megérjenek az Idők ilyen azép és nagy tervek keieaztűlvit^lér*.
Lehet, hogy igazuk van. \'Egy azonban bizonyos. H« ez a terv
— Nem szeret. ? Mén? Talán rossz asszony vagyok ón? Mert ilt vagyok ós várom ? Mert keresem az életet, amihez épannyi jog >m van, mint mindenkinek, aki él és szeret körülülie.n... azért?
— Nagyságám, itt a loll, meg a tinta — nyitott be a szobalány. Aztán elment rögtön.
A szép Fióriánné csak akkor rez zeni fel, mikor a lány mér betette magi mögött az ajtót. .Megijedi. Féli egyedül n s^obAbnn. Egyedül... az ajló nyiloit, be is csukódott újra. Es ő mégis eg edül... vigasztalan, idrgen négy fal kózoti Mintha őrajla kacagna minden. Az ablakon beszűrődő vásári zaj. A fák lavasz feló nyújtózó ágaj^\'
A vak er.ber őllött megint a szemébe, amim nyugtalan tekime;e sietősen, Ijedten rebbeni az ablakon ál a világ felé. Oii járl a vak ember addigra már a tér lulsó felén.
Megint eszébe Jutott az ura. Meg Pál. Akik a legjobb barátok keticn.
— .Nem jön cl I — állapította meg magában. — Érzem, h-jgy nem Jön el. Hiába hillem, hiába váriam... hiába nézem az órái, gyűröm a p:r-ceket... Férfinép...!
1924- augusztua 12._7.
elkéltül, Nagykanizsa — legyenek bár akkor utódjalak a ialól — as Idők fordultán teljca felkészültség gel viija a trrerotő munka meg indulását a nem kell kezdenie a tervezgetés, latolgatás, hosszú fontolgatásnál, hanem előszedheti a késs terveket és megindulhat ai építő munka a a múlt laUnziv városfejlesztési politikáját dicsérni fog jik uj, nagy alkotások, N*gykanlz«a uj életre lendülés*. (bl)
A kanizsai Boldogasszonyheti vásár állat-forgalma
ALAI KÖZLÖNY
Önkéntes belépés a honvédségbe
A honvédelmi minisztérium a honvédség kötelékébe vsló önkén les belépésre hívja fel axokat a msgyar állampolgárokat, akik 12 évre h\'jland katonai szolgálatra köteloznl magukit. Jelentkezni lehet a főszolgabiráknál, N«gykanlz»án a városháza II. em:let 31. sz híva-ta\'os helyiségébon.
C«ak olyan msgyar állampolgá rok jo\'entk«; hctneV, akik 17 évü-ket betöltő ték és 30 évnél ntm idősebbek, nemzeti szempontból megblrh ;tók. Családos embereket is felvesznek.
A részleges felvétel a törvény h-lóság! avató bizottság előtt történik. A csapattest lehetőség szerint megválasztható. A behívás a felavatás után egy hónapra történik. Véglegesítés elŐlt egy hónapi próba azolgálatot kell teljesíteni, mely után azonnali elbocsátást lehet kérni.
A honvéd hsvl zsoldja 25 s ettől fokozatosan felfelé az I. ositálju tiszthelyettesi 75 arany korona, ezen kivül minden cialádtsg utáa 9—9 aranykorona. A xsoldfizetés-nél a régi katonai ráng ssámltáiba esik, do a belépés minden rendfokozat nélkül mint honséd történik.
A növényvédelem a nemzeti vagyon-mentés szolgálatában
A Dunántúli Mezőgazdasági Kamara munkába állította növényvédelmi osztályát. Már a tavasz folyamán felhívtuk a gaxdatáraa dalom figyelmét ax elkészült, de m\'g parlamentáris tárgyaláa alá nem bociájtott növényvédelmi tőr vénytervosetr*. Azóta e« az orasá-gos fontosságú kérdés jelentős lé péssel haladt előre. A m. klr. föld mlvaléiügyi minisztérium Gyógy és Iparlnövénv Forgalmi Irodája kamaránkkal karöltve annak kere lében felállította növényvédelmi osztályát, amely szerv Kaposvár székhollyel meg is keidta működését.
Et az osztály hivatva van bármely növényvédőim! kérdésben a termelő mszőgasdsság ügyit szolgálni. Első felsdtta a 10 évvel
• előtt felborult gazdasági rtnd következtében soksior járványosán fellépett különféla növényi ellenséggel való küzdelem, szembenállás bárminemű növényi kórral, a M ponto\', biztos és gyors kI-puhatolisa, mieden randslkezéira álló eszköizel megszűntetés* és ezzel milliós károk elkerülése ejyébkép P*n is roncs, csonka hazánk ház-t Házában.
A gabonaűssög, gabonarozada, szőlőmoly, szőlőpsronoszpóra és a száz meg izás különféle gyümölcs, gazdasági és konyhakerti növény betegség és rovarkár falbeciü^ha-tétlen mérvű pusztításai mindenki előtt jól Ismertek. Ma már ezeknek éa még ezeken felül számtalan ke-vésbbé elterjedt kórnak alaposan kipróbslt biztos Irtószerével rendelkezünk. Ksmaránk növényvédelmi oaztálya ellálf* as útbaigazítás azolgálatát a hozzá-bizalommal fordulóknak, végrehajtja a aiüksé ges védekeiősxerek és eszközök beszerzését és mindenkor jó, kl próbált óvszerek forgalombaho zatalával Igyekezik a gazdaközön-ség blzálmát maga Iránt megayeroi.
A ké. dés országos fontosaágának legfényesebb biionyltéka a nyár folyamán nemzetgyűlési tárgyalás alá kerülő, de már Is elkészült törvénytervezet. E t az arra legteljssebb mértékbsa hivatott szakemberek dolgozták kl és készítették elő, a ha gyakorlatát an nak idejéa a sientesltett töivány is kötelezővé tessl, mladen blzto siték készen fog állol arra, hogy erejének és felbecsülhetetlen vagyon mentő saolgálatának eleget tshsaaon.
A Kamsránk kebelében megalakult osztály erre hivatott tlaztvl aolőja bármely esetben a . gazdatársadalom rendelkezésére áll, meg-keresésskre kiszáll a bal színhelyére és a legelső tennivalókra néivc készséges tájékoztatással szolgál.
Gazdalársaink bizalmán éa mag-értésén fordul meg célunk gyakor lati éiatrovalósigának sikere. E.nek elérésében tőrhetellenül bízunk, érte minden Igyekvésünkel és szorgalmunkkal sorompóba állunk és cnidfn meglndu\'unk nshéz és küx-delmts munkánk eddig alig járt útjára, hles ük, hogy aaaak beláthatatlan hsssnos ercdméaye nam sokéra áldás ieaz rajtunk, áldás lesz mindnyájunkon.
hírek.
Rém kath : Nagy-BolioK-Asszoey. PwUstána: Márta. Izraelita: Ab hé IS.
Meteorológiai Intézet jeSeoláse szerint «I re tarok rár-h»tök. majd ruení\'éokuW nyugati szelekkel Jelentékeny Msülysdés.
— Sxent látván koronásásá-nak évfordulója. Ma, Nagyból-dogaassoay napján van klUncssáx-. huszonharmadik évfordulója aaaak, hogy Gellért püspök felére tette Seent Istvánnak a II. Szilveszter pápa által küldött szeat koronát. A katolikus templomokban ezalka-lommal országszerte ünnepélyes Istentiszteleteket tartanak. Nagykanizsán, a ferencrendlek templomában délelőtt 11 órakor laas az ünnepi aient mise, mely előtt P. Varga Teodorlch szentbeszédet mond.
— Oraxágoa katolikus nagy-gyUléa. Békéscsabáról |elentik : As orsságos katolikus nagygyűlést az Idén Gyulán tartják meg a mai napon. A rendező bizottság gondoskodott a nagyszámú bejalantett résztvevő elhelyezéséről, úgyszintén minden latéskedést megtett a aunclus ünnepélyes fogadására.
— Vaamagy« alispánja nyug-dljaxáaát kéri. Herbsl Gíza, Vas-msgys alispánja a tegaspi közigazgatási blsottságl ülésea megrongált egészségi állapotára való tekintettel nyugdijsstatáaát kérte.
— Husi ávaa találkoxó Nagykanizsán. 1904 ben 40 diák érettségizett a nagykanlssal piarista főgimnáziumban. Akik még élnek közülük, bsrmlacan, jövő szombaton és vasárnap tartják 20 éves találkosójukat. 23 án este 9 órakor lőaaek ösase a Koroaában és megbeszélik a másnapi programot. A találkozó ügyelt a Kanlssán maradtak látásik: Dr. Bartha litván üiyvéd, dr. Berger Gása orvos, Majthénul Károly fŐreáliskolj^anár, dr. Merkll Belát Józief győjrysxe-réar, dr. Novau Imre városi aljegyző és a jelenleg Nagykanizsán tartóz-kodó dr. \\téber Pál püspöki titkár.
— Maradák váaár nagyobb mennyleégü női- és férflszövot maradékokat a leglutányosabb árban Singer József és Társánál vásárolhat.
Nagykanizsa, augusztus U (Saját tudósítónktól)
Hétfőn volt Nagykanizsán a szo kásos B >\'dog»ss70ny hsll orarágos állat- éa kirakodó vásár. A :alal vásárok azokáaoa velejárója, a csen d-», de annál kiadósabb eső ezal ka\'otnmsl sem hiányzott ugyan, de aaért a forgalom tekintetében ez a körülmény alig okozott nagy vál lozást. Különöseu vonatkorlk ez az /Hat-vásárra, amelyre az eső olle nére Is Igen szép számban hsjtot-tak fel eladásra axánt állatokat.
Az anyaglotlldfs miatt a marha-levél-kezelőiég: még nem készülho telt cl a felhajtás pontos adztalnsk összegezésével, mindamellett hozzá vet leges beceléa alapján a szarvaa marha felhsjtáa 500, a ló felhajtás 700 darabra tfbstő. Gazdát cserélt 365 azarvasmarba és 160 ló.
Sikerült megszereznünk a köiel-rnult évek ugyanerre a váaárra vonatkozó állat vásári adatait, melyet a következő kis táblázat segítségé vei hasonlíthatunk összo tgymáissl s ax Idei vásár eredményeivel.
Szarvasmarha Ló
r.SkajUe tujut iM\'jii utu)u\\ tuy.a *uu<u*
017 6 6 317,1921 Ö3Í *W ssáj- és körömfájás 1022 4X2 203 6t*/0 103 11& 43*/, 1023 3 J7 03 80% 530 385 17% >024 70J 160 77%
Ha tekintetbe vesszük, ho/y dé II* alig *g7 két állat cserélt ga>dlt, inert mindenki tarfotta a jószágát, j >bb azerercsfre spekulál*, a vevők meg ugy azámitottak, majd d\'l f lé olcsóbban Is adják — ennek tekintetbe vételével ax állatvéaár-léren elért forgalom ax elöiŐ évek visáraléhox arányítva, nagyon ked verőnek mondható.
Pár sort irt a névjegyére. OJaadta a szobalánynak, hogy ha egy férfi keresné, adja át neki. Hamarosan visszajön, pár percnyi dolga van csak az egyik üzletben.
Aztán elment. Maga sem ludta, n.crre. Ki az utcára, emberek közé, le OKŐre.
Megborzadt a vakmerő gondolattól, ami idehozta az ismerős kis véroska ismeretlen szállodájába. Nagyon megborzadt. Minden idege ■/nkatolva követelte a teljesülés-.
Ugyanekkor mintha két világ Ut Között volna Össze a lelkében. Megdöbbent a nagy csend alatt, ami a nyomában támadt.
Elhatározta, hogy sz esti vonallal ^elutazik hsza.
Kél hat tájban uj vendég érkezeit az Arany-griffbe. Szobát kéri. A bor-viiágtxs orru portás pálinka izü hsn-gon küldto az emeleti húszas szo-\\ b.\'ba. Alig tudott az Istenadta meg f.llni a lábán, mikor igy gyakori néhanapján fenekére nézett a fiaskónak. Az uj vendég fejcsóválva irta be nevét a vendégkönyvbs :
— Fk-riin Dénes, adóhivslalnok.
Hivatalos ügyben jött bo a városba még délelőtt. Aztán ki akarta használni a rövidéletű szalmaözvegység utolsó napját. N-m utazott mindjárt vissz*. Ugy gondolta, noki som árt, ha egy kicsit kirúg a hámból. .Kiér majd a reggeli vonallal. Az asszonyi ug)is ciak az ebiduiánival várta haza.
Még bo sem telte maga mögött az emeleti húszas szoba ajtaját, mi-1 or elébo perdült a szobalány és diszkrét ir.osollysl adott át neki egy) kis cimWtlen b jritékot. Ismerős párfőm ülsiét érezte.rajt. Gondolkodoll. Sihogyan sem értette.\' Talán azéri, mert a szemével meg egyre a csinos szobacicát falla. %
— Az a nagysága küldi, aki alig hanem önre várt. Ntgyon izgaioti voli, mikor elment és azt mondta, mindjárt jön vissza.
— Tyü, a kutyafáját I — gondolta magAban F.órlán Dénes és egyszeribe kihúzta magát — szép asszony áll a házhoz. I^as, hogy nem ériem, do az is bolond, aki sokáig gondolkodik! Msjd kiderül a vállalásnál. Meg aztán, h» lud, legyen kövér. Szalmaözvegy volnék vagy. jni 1
Igy morfondírozott magiban a koptszodó fejü. szürke kis hivatal nok. Nagyon fiatalnak érezte magát ugy hamarjában. És felfedezte, hogy Ingerlőon gömbölyű válla van a lánynak, aki még mindig áll az ajtónál és nyújtja feléje a levelet.
— Hit tudja mit, galambom, — mondla, hangosan, fiatalosan — az a nagysága allghanom tévedés. Mindeneseire jöjjön, cicám, egy kicsit közelébb és hozzuk rendbe a s-Obát.
— Van is eszembo\' I — kacér-kodon a lány — Kendben van az m szoba énnélkülem is. Meg aztán, hogy is volna az rendjén, hogy én segiisem várni az urnák azt a szép nsgyságát?
Do Flórián Dénes nem lürl már ellenkozést.
Mogfogta a lány kezét, mintha csak a levél Után nyúlna és húzta befelé. Okos ember volt. Emlékezed egy régi közmondásra valami túzokról, meg verébről. A szobacica senrr volt épen oktor.dl jószág. Ha-mar ráismert az emberére. Tudta, hogy nem kell tartania meglepetéstől. Hát nem is sokat kérette magát.
I Közben hosszú sorban multak a percek. Egy két negyedóra Is lett belőle. Még mindig nem jölt rendbe a szoba. Flórián Dénos épsn a karját tárta mohón, félszegen a lány felé, mikor belépett a szobába — a felesége.
— Jesszusl — ugrott a szobalány a szoba misik sarkába — Itt a nagystgaI
A szép Flóriánná ciak roegálll, miniha megkövült volna a liba, do nom szólt ogy szót som. Nem tudoü szólni. Nom tudta, mit tud az ura. Csak tanácstalanul nézett körül a szobában.
A szobalány érezte, hogy feleslegessé vált Itt. Markiba nyomla Flórián Dénesnek az egészen elfelejtett lelvélkéi, vlgyizva, nehogy az asszony meglissa, hogy csak most jutott eszébe. Aztin klsom-fordált.
— Dénes 1 — Jutott szóhoz mégis az asszony olőször -— hit mag* ... maga hogyan . .. ? Hát maga nem sülyed a föld ali szégyenletében? Egy szobalinnyal...
(Vége Mr.)
ZALAI KÖZLÖNY
1924. augusztus 15.
— Növényvédelmi előad* ■ok, Vasárnap délelőtt 10 órakor a városi kö*f yQlési teremben Szabó Gyula vej yéssmérnök, növényvédelmi megbízott előadást fog tartani a azőlő, gyűmőlc<fa, burgonya éa gabona beteglégekről éa ai ellene való védokexéaről. As elő adást a vegyészmérnök vasárnap délután 3 órakor a klikanlzaal Olvasókör helyiségében megismétli. Tekintettel az ögy fontosságára, az előadást a gasdáknak melegen figyelmébe ajánljuk és reméljük, hogy érdeklődésOket a nagyszámban való megjelrnésQkkel fogják kimutatni. Belépődíj nincsen.
— Megbízható bevásárlási forrás a 64 év óla fennálló Singer József és Társa divatátuháza Nagykanizsa, Erzséber tér. (Központszálló épület).
— Hadirokkantak kifizetése. A nagykanizsai hadirokkantak Illetményeit hétfőn éa kedden, az özvegyeket és áivákét ciütőrtökön és pénteken fizetik ki s városházán. Kifizetésre kerül 12 millió korona. Most azonban még ciak a rendes illetményeket kapják meg, mert a minisztérium a 100% os emelésnek megfelelő többletet még nem folyósította.
— Tanfelügyelőségek porto-kedvezménye. A vallás és kőz
oklatáiűgyl minisztérium rendelete tegnap érkezett le Kanizsára, mely intézkedik a tanfelügyelői hivatalok és kirendeltségek hivatalos levelei-oak poatabélyeg felragasztása nélkül vsló továbbítását illetőleg.
— Javaslat a testnevelési érákra vonatkozólag. Zala megye alispánja felhívta a főbíró kst és polgármestereket, tegyenek javaslatot, hogy a levente oktatáat az agyaa községekben heti hány órábsn és mikor végezzék. A ja vaslatok a szeptember 9 én tartandó testnevelési bizottsági ülés elé kerülnek.
— „Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcx Dezső cégnél, Fő-Ut i. szám.
— Megszűnt állatbetegségek. A keszthelyi járási állatorvos jelentése azeilat a Sármelléken szórványosan fellépett lépfene megszűnt. A Galambokon fellépett járványos sertéiorbáncot megszűntnek nyilvánították.
— Rokkant villanydacok Kiskanlxsán. A napokban, valószínűleg as Idei nyári viharok kő vetkeztében a Sziget-utcában két villanyoszlop kidőlt. Szerencsére a vezetékek nem szakadtak el, mert a megrokkant dúcokat a drótok lebegő helyzetben ugyan, de megtartották, mig a villanytelep Intés-kedett azok rendbehozataláról
— Útlevél kihágás. Scholl Jóisef 18 év c. muraarerd. helyi méazároitanonc Kerkaazentmlklós-nál ullovél nélkül átlépte • határt A kaaiissl rendőr ke pltányság kihágás! osatályán 7 napi elrárásra ítélték.
— R.genhardt 4a Raym.nn lond.ma.2tok, női éa Férfi zseb kendők, M.y és Holf.ld rumburger vállnak, l.n- és llnóbalisitok, átfonok, aifonbatisztok mértékeit álban Singer dlvaiáruháiában szerezhe-tok be.
— A "U.g.r.x.gl fogház
ff!,lBfr,A\'»l\'e«...«.gl üjyén
\'f . W™ hónapban 54
I n c K>8"5«n elitéit fo
,vo1\'" F" alatt volt 16
zl ,i í °5! f"í0,T l életlen viza-gálati fog.ágb.n |év5k „4m.
^í\' 4" \'"! \'\' őiszeien 80 férfi és 6 nö.|
~ Elj.gyxáa. Székely Lásiló György (Budspist) Hellal B.alrlx (Nigykanlzia) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Ut-vlxagálnt. Az all.pán az áHemépItéizetl hivatal főnőkével Bak, Sőjlőr áa Hahót kőziégek körött ut-vliagálalot tart. Az utak rétiben máris javltáa alatt állnak.
— Gyá.zhlr. Kaufer Simon f. hó 13-án 96 évea korában elhunyt. Temetése f. hó 15 án délután 4 órakor lesz ax Isr. sírkert halottae-házából.
— Hadirokkantak gyermekeinek ás árváinak ö.ztön-dija, A népjóléti minisztérium pályázatot hirdet aa 1924 —25. la
kolal évre hadirokkantak gyermeke és htdlárvák részére, hogy ösitön dljjsl segítse alő azok középiskola éa főlskolil tanulmányalt. Ipari éa kereskedelmi pályákon való klkíp-zéaét. A pályázat ciak nem-hlvsr tásos állományból szármeió stülők gyermekeire terjed kl. Jó magavl leleten és szorgalmon klvüi a vagyontalanságot is Igsrolnl kell. Msgántanulók ciak kivétel es eset ben kaphataak ösztöndíjat. Pályáz hatnak fiu és leány gyermekek, kik másnemű segélyt nem kapnak. Az ösztöndíj ősszegét későbbi recdelet állapítja meg. A kérvényeket de ctmber 15 lg bélyegmentesen ■ népjóléti mlnlaztériumhos kell benyújtani a rokkant vagy árva egyéni lapjának másolatával.
— Téli divat. Par ehetők, double flanellok, Damen-tuchok (16 ssln-brn). női és férfi ruha és köpeny-szövetek nagy választékban, legdlva toaabb színekben érkeztek Singer József és Társa dlvatáruháxába.
— Kiatnaltások. A nagykanizsai rendőrkapitányság, mint sl kslmatlan idegent as ország területéről kiutasította Rehberger József osztrák állampolgár földművest, Orenyák György cscha»lovák alattvaló pincért és Horváth Rudolf jugoszláv állampolgár lakatosaegédet.
— A miskolci Ipari kiállítás és kongresszus folyó hó 14 tői 20 áig tart. Egyik érdekessége less a miskolci ciizmadla ipartársulat 400 éves jubileuma és a kéményseprők országos gyűlése. Mindkettőt ma délután fogják megtartani.
— Esküvő — tíz gyermekkel. Ohfóbell városban, mint sme-rlkal lapok írják, Mika Zubon és Mary Román vadházasságban élő házastársak, miután 10 gyermekük van már, ciak most fogadták meg egymásnak a holtomlglant — törvényéé formák szerint. Még 1909 ben szerezték meg a házaasági engedélyt, de más elfoglaltság miatt a törvényes egybekelést mindig el kellett halasxtaaiok.
Frissen égetett
ÉS
kapható a
Cseogery-nti Stem-fÓlö Uglagyárbin
— Tanévzáró vizsga. A pápai
m. klr. főldmiveslskola tanévzáró vizsgál augusztus hó 24-én, vasárnap délelőtt 8 órától 12 ig lesznek. A vizsgán az Iskola végzett tanulói bssiámolnak mindizon elméleti és gyskorliti Ismeretekről, melyeket az Iskola két áves tanfolyamán elsajátítani módjukbán állott. A vág zatt tanulók legkiválóbbjait altiszti állásokba ax igazgstóság helyezi •1 a as elhelyezettek teljes megbízhatóságáért, szorgalmáért és alapos képzettségéért leljes erkölcsi fele lŐsságet vállal. Kéri ennélfogva ax Igazgatóság, hogy alkalmazás IrénlI megkereséseikkel mielőbb szíveskedjenek hozzáfordulni. Az aján-Iáaba hozhatók kora 23 éven felül vsp. vannak közlük nősek és ki-
szolgált katon/k Is s legnagyobb részük szeptember elsején már elfoglalhatja állását.
— Hass év a gyermekmen tés munkájában. Plcsröl jelen tik : Ax állami gyermekmenhely,\' amely 1903. óta működik Páca városában, as igazgatóság jubiláris kimutatása szerint husz évi működése alatt 14.485 elhsgyott gyermeket fogadott védelmébe s a túlnyomó többségből hazafias érzésű, hass nos polgárokat nevelt a hasának. A gyermekmenhely as arra rásio\'ult érdemes siűlőkat Is segítette gyermekük eltartásában. J«-lanleg a menhely 2591 gyermeket, kőztük 686 hadlárvát lát el.
—- Dr, Halszer fogorvos szabadságáról megérkezett s újból ndsl. *
— Henay Portén, Emil Jan nings, Lublsch Ernő, a német filmszakma legnsgyobb nevei szerepelnek együtt a Világ mozgósalaház vasáraspl műsorán, a mult axezon legderüsebb vígjátékában ax .Előbb a Hannát, ■stán . Pannát* elmü 5 felvonásos házsssigl komédiában. Lubltch . .Tűsek" „Farao hltveee\' ssanlalia randazője a vígjátékban ontja pazar ötleteinek áldását. — Emil Jannlnga . Pária grófnőjében, • humor isánerében felülmulh.ll.n volt ; ugyan Ilyen azarapkőrt tőit be Ha.ná-ban. Hasny Porté, bájoa és jókedvű, mint mindig. A film caak egy mplg marad műsoron.
— A .Koron." k.rth.Iylaé
Íéb.n ma éa minden eatn győri ázárPist.zenokara hangversenyez.
— A világhírt} jó mlnőiégü szövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 ée ezövőclrna 12, 14, 16, 18, 20f 22, 24 aa vaatagságban, továbbá bordó éa vörösfejlő kapható Singer Jó esef éi Társa gyári raktárába. Nagykanlaián.
— Saját gyártmánya gyapjú Jnnspar 38 000 K, psstell aoknt 6500 K, musslln h.risay. 8000 K, selyem njakkandö 15.000 K. Flllpp kötöttáru gyára Sromb.t-hely, Száll Kálmán ulca 6.
— Szabók rászór, t Zeug, Doublage, Peru, Kieztor, Reehant és kellékek nsgy válaeztékban ér-keitek Shter József és Társa áru hiaába, Erzeébet-tér.
— Url áa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fö.ut S.
Már az őszi szezonra is
legújabb divatú níl filc <s velour kalapok IntKnySsebb beszerzési forrása
Gyenes és Vida kalapgyár.
Elvállal mlndannamO nOI- «s firflkalap |avltá«okat.
Vasalások mod.llok után. Oerabazám la gyári árak.
= Kazinczy-utca 13. szám. = ,„,
— Saák.af.hérvár áa Sop ron rágteáf .1. A székesfehérvái
Rádió-telepen a Székesfehérvái Muzeum . napokban áaalásoka kezdett, >a áaatáaok már eddig | eredménnyel Jártak, amen.yibei több középkori alrlaletet elkerül feltárni. As áaatáaokat tovább foly tatják. Sopronban fundam.atum ásás köib.n ép állapotban leve alagutr. bukkantak. Á román illl b.n épült hosszú alagút a 11—12 száladból való éa a Johannlta-lovi ffok zárdájából vezetett kl. Val Sopronban ennél .okkal érdeke aebb éa sokksl régibb lelet b i római vízvezeték, amely Sopron bánfalváról a Kr.IIIng.r féle ker tek felé liutódlk egy áe fél méter mélységben a föld alatt. A vlzv. laték a léglók bélyegével ellátói hatalmaa méretű, . mai téglái terjedelmét háromszorosan mégha ladó római Iszapfogó táglákbó van épltva ; ezek a tágiák az eddi] Magyarorazágon tatált legszebl példányok.
— A világhírű gondolat ol vaaónő Somogyszentmlklóson ke záról.g f. hó 17 ig marad, égés: nap fogad-
— Lópokrócok legelaőbbrendl gyárainak főlerakata: Singer Józset ésTáisa áruháza. Uradalmak rássári gyári árakl
— Tanítót pályázatok, t veszprémi Srékeaxáptalan a Jutás pusztáján nyugdíjasáé folytán mag üraaedett tanítói állásra pályázató hirdet. A pályásat augusztus 20 i| beadandó. — A tapolcai róm. kath fiúiskolánál III. axámu tanítói álláiri augusztus 20 lg pályázatot hlrde\' az Iskolaszék. <— A bakonyszenl királyi róm. kath. kánlortanltól ál láara pályázat hirdettetik. Javad, lom: föld, párbér, fa, atóla, 1< egyaág, . többi államsegély. Határidő 1924. szeptomber 1. — A borszőrcsökt róm. kath. hitközség lakolaazáke osztálytanítói álláara pályázatot hirdet. A vál-sztás Ideji f. év auguszlus 17. — A somosy udvarhelyi róm. kath. Iskolaisék kántortaoltói álláara pályázatot hlr-det. Csak kántori oklevéllel bírók pályázhatnak. Válaastás énekpróbával augusztus 21. — Berzencte róm. kath. hltközaég laltolasiéke féifltanltól álláara augusztus 20 lg pályázatot hirdet.
SZÍNHÁZ.
Kék mazar Stain éa Fenbach
operettjének, a Kék mazwr nak bemutatója volt a tegnap este ssial eseménye. A szemerkélő eső daX cára la tele háxat vonzott ■ bűbájos Lehár muxslkás operett. As előadás tökéletességének ás a zene finomságának találkoxása, ax első estén megpicsételték a Kék mssur kaaizsai pályafutását. Arany Tillát, Molnár Arankát, Jávort és Danist virággal halmozta el a művészi teljesítményeket méltányolni tudó közönség. Kaletl Árpádnak, a Kék Mszur főhősének ax volt egyik legkedvesebb alakítása, legszebbea sikerült a függöny alőttl énekes-jelenete. Vértes Károly és Miklóssy Ferenc a derűs öregek, Torkos Árpád, a rajzoló csnxurája elé kívánkozó szolga alkerült mellékalakja! voltak az elképzelésben, dekoratív megrendezéaben Is sikerre predoil* tlnált operettnek.
HETI MŰSOR i
Péntek este: SÜT A NAP, vígjáték. Szombati KÉK Sl AZÚR, operett. Vasárnap délután: HÁROM GRÁCIA. Vasárnap «st«: SZERELEM VASARA.
1924- augusztua 12.
7.ALAI KÖZLÖNY
Nagy maradék vásár! tbi
férfi és reői siövetekben
# meglepő, igen olcsó árakon e
Kisfalud! és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
BOZGÓFÉITKÉPSZlHtáZ.
Uránia. Péntek 3, 5, 7 é» 9 órakor: Rabszolgavásár, Emil Jtnolngs és Harry Lledtke filmje.
Világ. 3, 5, 7 és 9 órakor: Ma donria rózsái (A modell) Főszerep ben Allan Nazimova.
Uránia. Szombat és vasárnsp: A {élek órása. Fősxerrpben Lóth |la, Vándory, Muranay Btllo. At előadásokat csak felnőttek nézhetik meg.
Világ, Vasárnap: Előbb a Hannái, aztán a Pannit. Főszerepben Hsuny Portén, Emil Jsnnlngs.
SPORTÉLET.
A) válogatott — B) váló gatott. Érdekes mérkőzés Ifsz ma délután 5 órakor a József főher-c-g u\'l „Zflnyl" sporttelepen. Nagy-kanlzua válogatott csapata ellen a B) válogatott fog játszani. A mutatott játék szolgál m»jd alepul aira, hogy a közel jövőben Pécs és Kaposvár városok válogstott-jalval lebonyolítandó mérkőzéseken kik reprezentálják Nagykanizsát.
Az A) csapat felállítása: Junker NTE, — Jimbor NTE, Hordós Zrínyi, — Popovict Zrínyi, lóth Zrínyi, Bohár Zrínyi, — Hej jer NTE, Farkas Zrínyi, Palkó NTE, Dezső NTE, harangozó NTE.
A B) csapat felállítása : Horváth NTE, — Sztankó Zrínyi, Farkas II. Zrínyi, — Radics NTE, Tam -is NTE, Kohn NTE, — Hetmann Zrínyi, Bojt NTE, Hodics Zrínyi, FérhezU Zrínyi, Lovasi Z\'lnyl.
A kanizsai sportegyletek aj kerUletl beosztása. A M« gyar Labdarugó Szövetség központjának vidéki bizottaága a Nagykanizsai Toros Egyletet és Zrínyi Torna Egyletet eddigi beos tásá bó\', s nyugati,, győri kerületből a délnyugati, pécii kerülethez csatolta át. Az uj kerületi becs tás következtében a most meginduló bajnoki mérkőzések során a nagykanizsai két aporttgyesüJet már a
kaposvári, illetve pécsi csapatokkal fog játszani. ZTE-Move ZSE, Ma délután
mérkőzik Zalaegerszegen az ottani ZTE a Move ZSE Csapatával. Elő
azör a második csapatok mérkőznek, aztán az old boy (órag fiuk), végül az első csapatok. A küzde lem egy fotball labdáért folyik,, melyet az a csspat nyer meg, amelyik legyőzi nz old boy caapatot.
KÖZGAZDASÁG.
A* országos eső Jót tett a kukoricának és a szőlőnek.
A legutóbbi, eléggé kiadós orszá gos eső<é« a kapásnövények ter méskllátásiit megjavította. Gsrda-aátfl szakkörökből szerzett értesülésünk szerint az eső országszerte kedvező hatással volt a siő őre és a kukoiic\'rs. A kukoricatermés Magyarorsrágra nézve az idén különösen fontos, mert az állatálh mnny takarmányozásának kérdése sok tekintetben attól függ, hogy mennyi kukoricánk teram. Ar eaő^ a atőlő kifejlődésére kedvező ha tással van, srjooa azonban, a «ok betegség u-án nem érvényesülhet eléggé.
Slrlus szerint szép lesz az ősz. Slrius mester most készítető el a következő félévre s*óló, tőle megszokottan csalhatatlan Időjós lását J.lentéso szerint hosszú 5u ígérkezik, me\'y rovembei 2 lg ked ve.-Ő Időjárással ÍOf Járni. A még hátralévő nyárbói augusztusban még sok s.ép meleg nepban lesz részünk, több hclsen rsSvel, Itt ott zivatarokkal. H>gy hol, — az óva\'o* S\'riua nem mondja meg. Szeptemberben túlnyomóan száraz, meleg Időj rás követkszik, helyen kint sivataros esővel, Időnként azonban 30-35 fokos melagr* van még kilátás. CKtóbrrbon Is lesznek még meleg napok. Ez a hónvp azonban már csapadékos j-llegű nek mondható. Nagy tél ígérkezik. Mindezek után a kelcnes jéaUsok utén Sirlus mester alaposan el vesii kedvűnket az élettől, meg jósolván, hogy biz ettől az évtől
keidve 16 osztendalg nem lesz bő eiztendŐ. Vigasztalóul caak azzal a továnv kilátással keciegtet bea-nünket S\'rlus, hogy nemesek ha-fánkban, hanem Európa több ré.-szébrn, sőt még Amerikában Is 16 Srük esztendő következik.
KitUnő minőségű az Idei liszt. A budtpestl nvgymalmok a n>pokban kezdik meg az. Idei gabona felőrlését, azonban a leg-\'öbb vidéki malom hclek óta l«lj-s üzemmel dolgozik éa Igy megálló pltba ó, hogy az idei liszt igeu kitűnő minőségű. A megszorult azem sikértartalma ugyanis jóval nagyobb, mint tavaly, tehát a mennyiségi ciÖVkenéasel azemben minőségi erednínyaket értünk el óz id\'n.
3 TŐZJOC NSRU.
(Saját tudósítónk telafonjeleotéae) A mai értéktőzsde irányzata igen gyenge volt. Az árnlvó nyltáakor 34/o-al alacionyabb a legutóbbi zárlati árfolyamoknál. A tŐzadeidŐ későbbi ftly&mán már axámottovő eltolódás nem állott br, ugy hogy a legutóbbi érték megtudta tartani sárlati nívóját. A lanyhaaágot elő segítette a Bécsből érkező lanyha h\'rek. Hozzájárult még az is, hogy ma prolongáclóa nap volt, aioofelül a holnap kezdődő három napos tő:sd*sxünet. A forgalom mind-végig ciendes volt.
Utótőxsde. Irányzat tartott. Az üzleti tevékenység Igen csekély.
Amerikai Bank 3 3, Schllck 606 —610, Oiztrák Hitel 195-97, Ma-7T*r Hitel 582-89, Nova 161-62, D*nub:us 3050, ejty sielvény 3075, Kőszén 3150-190, Kohó 475-85, Fővárosi Takarék 1351/, — 137l/„ Pesti Hazai 3800-810, Kereskedelmi 1300-320 G.orgia 478—84, Cukor 2725-750, Óitermolő 224.
Terménytőzsde. Buza tis\'avi dékl 76 kg-os uj 412.500-417.500, 78 kg-os uj 420.000-452.000, egy.^b vidéki 76 kg os uj 410.000-415 000, 78 kg os uj 417 500-422 500. ro>s 355 C00—360.0C0, zab ó 390 000— 400 000, iub uj 360.000-37U.OOO,
takarmány árpa 396.000- 420.000, tengeri 390.000 — 400.000, korpa 250.000-255.000, repce 630.000-650.000 korona. Többi változatlan.
A mai terménytőzsde irányzata gyönge volt. Bu.-a ára 5000, rozs 2500 koronával olcsóbbodott.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai aug. 14 én
1<IOOO-)«ÍOOO
I 1110 ll)S
7 JJ>
Ut,
Ura
Dia Uöf. Ilf 6j-lll\',n 0,iu. >« 10710-10? 3o
l»4|t« ri.uk <4l4S*\'4ISt
M^tftíi ii. tfno itúi)
B.!«. I..nk J^í
S»«J kor. tmyl0ll\\
Nor»<< Vor. ioiio-k(i]
Aai
B.!<T«Í
Bifl.Ml Kof>Kfe»(
Devtzfck
S91IO r;5íl
C40«4* J41-IJI SftCVMU
■oSjo-iot-so iMiic* IIIOM)I;oco
farié P(«fa s.cü.
SlOíkSílT UK.
ZOrkb
?&|<x> ?6}<o
lUUlH
S5S-ISÍ lons iojjj
I4)4VI44«S
Zürichi zárlat t
Párts mi 00, t.ondoo t-iOO 00, Nowyotk 6301,0, Ürussal 27 SUlt.od 238\'J, llolUnd 107\'/,. Uat\'in 1W 00, Wlsn74-75,5>otta 3K7°&0, Pr*K* lt>7-iCO, Budapaat 69-50, Bakaiéit 24000, Belgrád ütíu 00, Varsó Íü2 60. Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamat Ezüst egykoronás 130U—5600, kétkoronás JO iKHí—II 00 \'. forintos M 300—14.730, 0t-koronás 27.30 —.\'3 I-10, színarany 4U0OC— 6J.0y>, arany huszkoionás 33Í-O^ 331.000, platina 21M.UC0— 220.10
Fololós sserkesztó: a főszerkesztő Kiadó: Zrínyi Nyomdaiparés Könyvkereskedés RT, Nafcykantzaa
Soróhlrdetések
I CÍM
A Telekl-ulou ;»\'m»« l>cl,i.íK •■"nn
1 Kák<*i ;oik!moI|.
KÜ.IVJ Jib\'iU/.\'iot^lJ. H3 i »-. ní»t.-»«.f*. uooaalra atr4
1. in»cl\'l*t Ttlíli t
(o<cv«ci(*. —
i>latoiH(M W»«M»lk i
ZRÍNYI NYliiPilTiiWKERESlCEDÉS R.-T.
A. ©■ "JT 3C Sl Bí S ^ S J&l. Telefon 78... 117.
Főút 5. szám.
Elvállal mindenféle nyomtatvány készítést legszebb és legjobb kivitelben a legolcsóbb áron.
Összes jegyzői és iskolai nyomtatványok
-1— Raktár:--
Schless Testvérek
Nagykanizsa, Deák-tér 10
p.plr,- Iró- é» r.jífltcr-kcruskcdií.ObCH -
ZALAI KÖZLÖNY
pollllk.l napilap
szerkesztősége kiadóhivatala.
1924- augusztua 12. 7.ALAI KÖZLÖNY
1924. iuju»ilui 15.
Legolcsóbban, de az olcsó árért is megbízható jó árut ad
SINGER divatáruház
a
Központ-szálloda épület
Angol szövet maradék vásár
Telefon 163. szám.
Ha hdzilag akarla ruhdjdt festeni, használja . a híres
KAKAS" festéket.
Kapható
Stampf Zsigmond
fúu.r, cioüipga koréi.cJéiíb:n
Nagykanizsa, Bazár épület.
KecskemAtl cukoródes
paradicsom
érkezett és kapható a piaczon 2500 köröndért kilogrammankinl.
Eladó
PÍVÍTÍ-UtCA
ház,
azonnal baköltüshetó 2 szoba, konyhs s mellékhelyiséggel, 1 hold telekkel, valamint 3 egy szobás lakás aa összes mellékhelyiségekkel, iiitokeznl lehet:
GflUBE IMNCZE jsses
ElaHÁ CRy K\',ríc}in«f rendszerű 2-V-os feinuv gatteí, egy küríüréss, 200 ím. 7 kf.-os sínekből álló iparvágány apróanyeRK"! és talj.fikkal, a darab 00 cm. nyomtávú plató kocsi, egy hoisávaló foiditukoron^ Mindez kilúnó karban egyenként Is eladó.
Pauck Vilmos oki.mérnök Nagykanizsa
Telefon 154. szftm. lo„
EPPINGER I. ÉS FIA
NAGYKANIZSÁN.
Állandóan raktáron t*rt: mindennemű tejesen száraz kemény (A t: dió, kőrla, körte,
hárs, Jávor, bükk stb, deszka és épftlctfa nnyarokat cementet, kátránypaplrt.
\'ffi&SS „ETERNIT" Sár
megérkeztek a Iegu|abb
őszi divat
lapok nagy udlasztékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkcrcikodéiébcu
Ninykanluín.
A budapesti tőzíde záró árfolyamai
A budapesti tőzsde délutin l órai sfcróérlolyam"! ■ kövatkesók i
Bankok
Aofot\'Mac;
felatleg Leaitrmi. Ol.-M. laok
Oaati
Hit,
Uoyd
Backvetela ■))
Allallooe t 11
8. Azrll 14
PClihfctto. tei
Hmr.(i 41
He*». ni. J. b. 3»
Huc«árl. —
Injafio a*S
M.-Cttb Iraít. I»
Po»galr=l Jj
Ktt. Hitel <7
Uinii-sitfi i<
Kt»p. Jelatlpf J« <
VAioel bank 7-7J
Bauilt bteocilcl llcr. 11 le
Saeniiír,
Neeu.b.dlek. Kcreik. B. i Uolco
Kitin,al Tak I}.}
Állal. Tak. 141
Moklái l-.O
llaaal ele) 17SJ
Kl.i M.Ilin (i)O
KoscUre no -Ptaccla
I\'llria
Malin.. Batk ea.
Bon.-M. CoocoedU Brké.otal
T4r4k.aesta. Gl.ella
Il«e<lr1>
KUitjrnaloa Viktória
ioj
síoo
1 Ma«ocall
M»\'r"»
Alt. K\'a.to Kerlreia M4«» ..éo
Na»Mi(«xl
S.j4lood4l Sal«0
l\'|laH Uole Un,a Crik.n, 1 Csepelt U(.
N/orndA Atbe-ieum Hranklig Olubui
Pállal\'\'
Réral
I Stcphatituia Pirire.! o, Olajosam Wodiluee
TmdiH.i UiOÍI vif. Koborj C»u,
Gaid, ötrci VI. iáa **• Fe^rer 1 Htekereak Pr.ckl
Kltallee
KCbce
L»n k
l.lptlk
ülrlt,
OU.tniruf;, ti
Vefjrlpif
VaxonicySi Koi-I.ijd
Srhli :k Scbollei Teudloí Unliai VuUlQ
Ccr>l»(<(
Ctee<4 Donah.ra.iH Bot. la Koitoiee Gutnunn llaati la llcol la Kd(«aMb,al Krunlírjar
lllttl la As-.eelkai la
Vjfj M. I.kiyd Malom.okj Ntmiitl (a Uctulz Oii
K«.lin,al
Silarftwia
Tbek NaaW Vft. Imi 101 Zabolai Zeclal —
Pataok —
Heiítln 34
Iparb. —
KSilakadta Adila iojo
Atlaotlka
I4«J
l«JO

Uiikokt K4.ii! Vito.1 Oellvaaui
Allunra.ut
Horvil cu
Oceto &ia|éml
0»«. VII K<r. I.ii Imi Iii4 Vaam. tIII.
Alt. (ia Uf ...a
Olajul OUllptl Uaroal pai
KATinxl i4r 10
Királjiie -
PolíW •«« -
. a4c l>
BuOll *•
Ke<lerle>i • C
RíaaTto,»6i jeo
Temeal aa. 171
Oacbwlodi »5*
Ktauaa ..e.. JJ
Si<ciíoe< 4.
SaAllixIAk
Haoclria —
Korai a.1114 —
Sie(. ktoáee UciO IMlll
Si4vJ-Kfii4 W, Teatll OolJUeier Katlua
OjSrl leatU
Sp44lum >5«
Pl4ra 9"
MftlrifM 1,9
S.lkra 4t
Cbleolo
Danit a
t)i.r.a 7-!
Keleti !
Kleto
K <01116 65
lOtdk
Utoe —
KQIOuiel*k Doeocl SS
Goial
TaUIuO Turol dt-1 tlol4 .aiuh Saolooil /a*,vaFSll. Bltdi KUAIja .40 Va.ut Soez-IW.nl HeaaaOl Corvin lila
Papit \\ Harntyalp" Sllflllnl Oatueeli M.W.-Semet Turol Uí<»< Vokebral aok Ojfiít l\'«r
— > m
mindenkinél szebben éa olcsóbban fest
Metz János S4fa?.!0
Nagykanizsán, Telekl-ut 16. szám.
Felülmúlhatatlan szép és |ó munkai Olcsó drl


Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazlnczy-utca 17. szám alatt.
A Smgcr Co. varrógép rési-vénycílrsasíg U ) b 6 1 szállít
SINGER varrógépeket
részletfizetésre
Nagykanizsán csak
UNGER ULLHflNN ELEK ÉS TÓTH
Mionwtnyl raktárából {41
ERZSÉBET-TÉR 2. SZAM.
Ugyanott »aéi»iitfl**tr«k ás löllénysk kaphatók
Eny 5 mir. 70 cm. széles és 2 mtr. 55 cm. msgas lécezctt
válaszfal eladó
Mcglckinlhelő nyonidSnkb.n
Fő-ut 5. szám alatt
Díjtalanul
csupAn csftk c l.rifália költsígekcn
helyez el
«z összes budíp.-stl és vii!»* lapokban eljegyzési, hízassígi, huldlcsetre szóló hirekel s Hlia\'áb.n t>ftnnely von.ikozftsu reklánfl*
hirdetéseket
a Magyar Hirdeti} Iroda nagykanizsai llók|a
K&ut 5. u .ti.lt — Tolofon 33HJ83-(A .Z.UI Kö.ltoy\' kUdúhiv.UliWol
Hirdetmény.
Kiskomdrom- községi
kisvendéglő
4, azaz négy éure folyó évi szeptember 7 én délután 3 órakor
a község tandcslermében a
legtöbbet igérőhnek haszonbérbe kiaőatik. Rz érdeklaöOB a kiskomdroml Blrtoltossag Elnők^pél lelenlkezzenelí.
Hirdetések felvétetnek
Vasutasok figyelmébe!!
„BÉKA" divatáruházban
Udsznakat, chiffonakat, kanaudsznakal és ingzefllreket
Nyomatott a Zrínyi Nyomdiijpar és Könyvkcrebkedís K. T.-nAl, N.gyk.nizsáii (Nyomil«vezc\'.G. Oleobcck Kiroü\')
Külföldi tőke a magyar városok fejlesztésének szolgálatában
A városoknak százmillió aranykoronára van szükségük halaszthatatlan beruházásaikra
A súlyos gszdasági viszonyok kőzött kritikus helyzetbe jutoltak, magyarországi városok Is, aunál la Inkább, mert az állam kénytelen volt támogatását megvonni a városoktól , Illetve annyira lecsökkenteni a városok háztartásához való hozráj^rulásá1, hogy egyes városok helyzete a/inte kritikussá vált. Su\'yosbl\'jw a helyzetet o», hogy Immár tlz esitendeje nem Is gondolhattak a fejlődésben levő magyar városek arra, hogy beru házasokat eszközöljenek. A háború előtt közvetlirül hiv&talos utón megállapították, hogy a városok nak összesen mintegy 500 millió a unykorona értékű beiuházásokat ke Ha ne V\'gCiniÜk, hogy minden város megfelelő \'£ulturnivőt érjen el. A keruházásokra vonstkoiő tervek akkor el is készültek, do végrehíj tásukat megakfdályozta a hábotu. A tiianoni szerződés folytán az oiszág városai kéthum-d részét elvesztette. A megmarrdt és tlz esztendőn át alsposan l.rom ott vározoknsk most már htlssztha-tallan szükségesté vilt a brruhi zások elvégzése. Egés\'en termé szetes, hojy a betuházisokat csak t>bban az eaetben végezhetik el a városok, ha megfelelő Összegű kül földi kö\'ciön áll rardelkezésükrc.
Gudtsági helyzetünk megjavítása érdekében a városok, amelyek
eddig a Városok Országos Kongresi síu.u név alatt voltak azervezkedvc. A kongressius keid< ményezésérc egységes gardaiágl szervezet »l* kltását határozták el Magyar Ys rosok Ca<Jasági Központja elmen. As uj alakulat mátls l-páscket tett a beruházási kö c önök megszer aése érdi kében. A kö\'ciöntárgyn láiok eddigi eredményeire vonat-ko.óan Várhidy L^jos dr. a Váio
sok Országos Kongresszusának Igazgatója a következőket inon dotla munkatársunknak:
Csak külföldi kölcsönről lehet szó
— A magyar városok most igen fontos probléma előtt állanvk, ami nem egyéb, mir.t a városi beruházásokhoz szükséges kölcsönnek \' előteremtése. AM gyar Városok Gl\'-daságl Kö: pontja, melyet épen abból a cílból alapítanak a váró -\'iok, hogy ilyen kÖ-Öséidekü gazdasági kérdésben legyen egy szer vük, ine\'y a városok helyett « a városok képvlsaietébon folyton tár gyal ée f»r*dozlk. Már te\'j\'Senn giival a kezébe vette n köictön megstetjés-t. Természetesen e;ut t»l c akis kőljoldi kölcsönről lehet
szó, mert a hazai pémintéz etek ed dig még icmml jelét nem adták annak, hogy a városok résu\'ie képesek volnának kölcsönt nyújtani.
— A külföldi kölctőrök dolgában a kilátások kedvezőek, ameny-nylbsn arról van is*, hogy effektív kölcsŐLt évi 10 százslékos kamatnál kedvezőbben lehetne kapol 20—30 évi törlesztésre. Miután a külfő\'dltk a magyar városi élettel, a városok háztartásával, a magyar községi kölcsönök sajátos ságával nsm Ismerősek, ennélfogva azoknak a körülményekaek a tisztázása vesz különösen időt Igénybe, ami a külföldi hitelezők megnyug tatására szüks\'g/s.
A városok tiszta jővadalme
— Igy pl- egyik külföldi hlteleiŐ annak a kimutatását kérte a tárgyalás során, hogy mutassa kl az illető vJros, hogy a költségvetési be vétel és kiadás egybevetésével meny nyi az évi tis:ta jövedelme- Természetesen ilyen kívánság mellett figyelmen kivüi hagyják azt, hogy egy város nem nyereségre dolgo zlk, hanem a bevételeihez szabja a klrdlsalt, vagy megfordítva, hs halaszthatatlan klídásal vannak, ak kor emeli a póladót abban a mértékben, amennyi a deficit eltüntetésihez s»ükség« s. Amikor pedig hosizatb IdÖre sno\'gtló bstuházá-sokra van szüksége, ezt sem ál Ii ja be egy évnek a költségveté sébe, hsnem kö\'csönt vesz fel, amelynek több évre closzto\'.t tör
rí.zlewlaek egy részét ál litjs be egy évi költségvetésébe, hogy Igy ■ teher többévi adózó alanyai között könnyebben legyen elviselhető s mert a b\'ruházás, ha pio4ukliv, ugy a létealtés kö\'tségeit is önm>ga törleszt heti.
— A városoktól egymáiután ér kéznek a Városok Gazdasági Köz pontjához az adatok, nemcsak a bmihiz/s\'ikhoz szükséges kölciö nők,hanem az ütemek stámára szükséges kőszén igénylésére Is. A központ nagyon rlŐnyös ajánlatot kspott kitűnő mlnŐtégij porosz kőszénre.
— C-ak az a baj, hogy a váiO-sok még mindig nem tudjtk meg szokni, hogy ezek a kérdések nem közigazgatási ügyek, hanem pént és kereak drlail természetű kérdé sek, amelyek nem tűrik a lassú, késedelme*, büiokralikut eljárást. Ait szeretnénk már egyszer látni, hogy a váioiok az ilyen lerméasetü ügyeiben postafordultával adnának sir. b»tos választ, ami a munkát megkönnyítené. Egyik másik város U»z e\'etreméltó kivétel, de még «ok
város van, amelyek nem tudnak kilépői a megszokott lassúságból. Pedig ez nagy hiba, mett sz Ilyen této váló városok ártanak a többinek Is A tervaxett beruházások — A városok betuházásal, mo lyeket terveznek, a legkülönféléb bak. Igy pl. gázgyár, villanytelep fejlesztése, utak, cistornák építése, épületek emelése, kövezet, ulbur kolás, vágóhíd építés, csatornázás, vlllsnsvasút bővítése, stb. szerepelnek. Több váio», bár felazóllltást ka pott — nem részletezte a bejelen tésben, hogy mily célra kívánja for-d tani a kőlciönt, ciak általában azt i\'js, hogy „beruházásokra". Et azonban nem elég, mert a hitelező súlyt helyez arra, hogy milyen be fektelésre akarja felhasználni a vá rot a kö\'ciönt, mett a létesítmények Jövedelmének a lekötése már maga is garancia a törlesztésre részletek pontos megfizetésére.
— Fo\'yó bó 20 án jár le a Magyar városok Gardssági Központ jának részvényaláirás! Idrje. Egyes városok nem elégszenek meg azzal a minimummal, ami reájuk esik, hanem több részvényt jegyeznek, mert tudják, hogy az kitűnő befektetés és hamarosan a részvények értéke a duplájára emelkedik.
— A magánosok jfgyzését a vezetőlég addig nem is sürgeti, mlg a városok nem biztosították jegy zéselket, mert ait a célt tartják arem előtt, hogy a városok joggal megkövetelhetik, hogy eisősorbin az Ő jegyzéseik honoráltaissnak s cisk a városok jegyzései után fenn-m radó részvénymennyiséget je-gyeihessék a msgácoiok.
— Egyébként most van tárgya lás alatt olyan megoldási mód, melynek alkalmazásával meglesz a lehetősége annak, hogy bármely város teljes garancia mellett köl ciönt vehessen fel hasznos befek tetésak cá\'jilra. Erről aionban cssk ■ tárgyalások bsfejezése u án nyi latkozhatom. _
Németország elfogadja az egyéves kiürítést
Berlin, augusztus 16. A német delegáció vezetői tegnap este át adták Londonban az angol és francia mlnfsttere\'nöknek a német válaart a kiürítés kérdésében. Németország elfogadja "bt egy évi kiürítési időtartamot, ha bizonyos követeléseit teljesítik.
Megtalálták Matteolti holttestét?
Roma, augu.ilua 16 L-pjcIenlé a.k neilDl lonclto é. Mcisltacoh volt képvlielök ■ Sortf.no is C\'atel nuovo dl Poito kőit Viísott holt-l.i\'b n .r.njr m«t»;ífoy«lról fclla meiték Matleottll. A hu\'la aiét volt darabolva ía a fején nem voll h.j.
Nagykanizsa is képviselve volt a miskolczi iparoskongresszuson
Nagykanizsa, augusztus Itt
(Saját tudósítónktól)
A nagykanizsai Iparosság képviseletében dr. Kaujman L*Jos Ipar-biztos, Baisó József ipartcatülatl elnök ás Práger Ferenc utaztak el Miskolczra, hogy résztvegyenek az olt megrendezett Ipari kiállításon és az Ipaionág erszágos kongresx-szusán.
A kanizsai Ipartestület kiküldöttel azerdán este értek Miskolcira a Igy még rásztvehettek a „Vadászkürt" ben c<endesen lezajlóit Ismerkedési estélyen Is.
A meglepően nagyszabású és kitűnően megrendezett kiállítást csütörtökön délelőtt nyitotta meg Wim mersperg Frlgyea báró államtitkár. Különösen a vsa és a faipar klál-lltáaa hatott meglepóleg az orazág más vidákoiről jött iparosokra. A kiállítás óriási anyaga teljesen megtöltötte a katolikus főgimnázium épületét.
Délben megkoszorúzták a Kossuth siobrot, majd társssebéd után délután 4 árakor nyitotta meg az államtitkár a magyar Iparosság országos kongresszusát. Az állsmtlt-kár a megnyitás után rögtön el is utaiott.
A kongresszus tá>gr»lta a kisipari hitel kérdését, a kézműves-kamara ás as Ipartestületek reformja, az iparoa nyugdíj ügy kérdéseit.
E után megstakllolták az üláet és este kirándu\'tak az Avasra, ahol a misko\'c lak több mlot 1000 szől-lőiplncéjs válta az ottani és vendégiparosokat.
Pénteken folytatták a napirendet. Sorra került az Ipsrtörvény hiányai, az állami, köiségl siövetkezetek áa háil üzemek megszűntetése és nagy érdeklődéa mellett a kontár kérdés. Az adókérdések tárgyalásánál az elkeseredés nagy mértékben lett úrrá a kongresaruion. Tömegesen jelentkeztek a felszólalók. .Letárgyalták még a betegeegélyezés és bslesstblitosltái kérdését, a tanonc oktatás idejének rendezését.
Dr. Hodobay Sándor, Miskolci város polgármestere a felállítandó tanonc otthon réizére a város usvé-bm Ingyen lelket és 50 millió korona hozzájárulást ajánlott fel.
A kongressius befejezése után tári estbéd volt. Dé\'u\'án ünnepelte a mlsko\'czl Csizmadia lpsrtársulat
400 évss jubl eu n»t Utána volt a kéményseprők orsságos kongrasz siusa, a fényképészek kerületi értekezlet.-, majd a P.cil Ipsros és Böi gyári C\'ub fotball . mérkőzése * Misko\'c\'l Tomi Egylettel. Este 8 őrskor kö.ös vrctora volt. Tegnap,
63. évfolyam. 188. ixám
SaorkaazlAajj- ia kladöhl.Alal I\'ö-ul a. (nterarban-Tctclon 7«., nyomda 117. az.
Nagykankaa, 1»24. auguaxtua 17. Vaaámap
POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Benedek Rezső.
1500 korona
Bien.«l*«l ara Hcr hOra S7000 korona Uarom hAra K I0»0 kor® a a.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. ■uiuixtusl7.
szombaton társas klráudu\'ás volt Gőrőmbőly-Tspoíca fürdőre és a hámori tóhoz-
A kanizsai kiküldöttek a kongresszus utolsó pontjait már be aem várhatták, mert vonatjuk pénteken ■ kora délutáni őrákbaa indult visatafelé.
A negyvennyolcas ünnep részletes programja
Nagykanlsaa, auguistui 16
Augusztus 24 én, vaaárnap lesx a nagykanizsai volt 48. gyalogezred hőiéinek emléktábls-leleplexésl ünnepsége, mely alkalom találko-zóul fog azolgálnl as orazág minden vidékén élő volt aegyvennyol-caaoknak, az élők é« meghaltak hozzátartozóinak.
Az emléktábla lelsplszéaa kegye lates ünnepély keretében történik, melynek részletea programja:
Auguixtus 23 án este 8 órakor bajtársi őiszejövetel lesz a Korona szálló éttermében.
Auguiztui 24 én délelőtt 7,9 órakor ax üonepaég résztvevői találkoznak a főgimnázium udvarán.
Délelőtt 10 órakor a felsőtemp-lom alŐtt tábori mise lear. Utána veazl kezdetét a leleplezés tulsjdon-képani aktusa. Az Istentisztelet u\'án ugyanis ax öisxes felekezetek papjai imádságszsrü beszéd keretében megáldják a márványtáblát, majd a 48 ss bajtársak egyik s itadja azt a városnak.
Délután 7,1 órakor társisebéd lesz a Polgári Egylet nagytermében.
A részvételt augusztus 20 ig kell bejelenteni Fín\'a JSzssf századosnál (J*I<af Isktanys) vsgy Buda-pisién dr. Szűcs Károly ügyvédnél (VII. E-zsébet körűt 28) Akinek szállátárói Is gondoskodni kell és aki a társssebídm részt óhsjt venni, ugyancsak augusztus 20 lg Fin la századosnál jelentse ezt.
A rendező-bizottság az öiszea hatóságokat, hivatalokat ezutoa Is meghívja as ünnepségre. A város Iskóit pedig kérik, hogy vitéz katonáik, régi szeretteik emléküassepe alkalmából lobogózzák fel házalkat. A testületek lehetőleg mint ilyenek vegyeaek részt a felvonulásban.
A helyőrség tiaztl és altiszti kara teljes létszámmal és egy dlstszázad dal vonul ki.
Az hírlik...
Át hirlik, hogy Asszonyi azért hagyta el a péntek délutáni előad isi mert nem hilte, hogy a „Falu rossza" is jó legyen Nagykanizsának.
A z hírlik, hogy a köteles testgya korlás céljait szolgáló sport terel a marha vásártér mellől az ökör korcsma mellé helyezik át.
Az hírlik, hogy a kanizsai sze gényházban három szegényre jut két ágy. Intézkedés történt, hogy ezután fordítva legyen: két ágyra jusson három szegény.
• i At hírlik, hogg a kanizsai piacon megindult költséges ásatásoknak a husfogyasztó közönség fogja meg Inni a levét.
Az hírlik, hogy a kanizsai kutyák összetévesztik a piaci kosarakat a sarokkövekkel.
At hírlik, hogy Kanizsán sem lehet szárazon megúszni a Vaska pútól Amerikáig.
At hírlik, hogy at idei gaboná bon sok az üszög. Legyen a gat dáknak is tüszögnt valamiérti
At hirlik, hogy az Arany kakas könnyen kikapatja az aranykoronás adókat.
At hírlik, hogy Nagykanizsa és Zalaegerszeg „kölcsön"-ö se n versenyre kellek, melyik tudja jobban elhajítani a sulykot.
Az hírlik, hogy a volt negyvennyolcasok sem engednek a negyvennyolcból.
At hirlik, hogy a moziban a
ventillátor után külön kell fizetni uforgalmi\' adót.

At hírlik, hogy... A jóból is
megárt a sok. (b\')
— Lópokrócok legeisőbbrendü gyái ainak főlerakata : Singer József és Társa áruháza. Uradalmak részére g-lárl árakl
Társadalmi akció a biatorbágyiak érdekében
Nagykanizsa, auguiztui 16
Kát hónapja, juolui 13-án Bia, Paty és Torbágy peatmtgyti községekre rettenetes c spással sújtott la a természet szeszélyes háborgás*: a ciklon és 8 psre alatt rombsdön-tötte évtizedek alkotásait.
H\'vatsfos adatok szerint a három község 1350 Iskóhéza közül 550 dőlt ösita és lett Iskhstatlanná.
A lakosság 40% * ní,kö1
miradt. Öt halott, .70 auWos éa nagyon sok könnyű sebesült, 23 000 kitört gyümölcsfa — a községek egy évi jövede\'mSnek fele — leli port vetések, sxétturt szőllőhsgyek jelzik a vihar útját. A pátyl, 8-10 épületből álló tégWg/ér teljesen eltűnt a főid színéről. Pity község kára 2—S milliárdra tehető. Bián, ahol a pusztulás még borzalmasabb volí, a templomok tornyal is összedőltek. A kár Itt Is eléri a két mll llárd korosát. .
A .Falu" Országos Fö\'dajives Siövetslg most as egész orsz/g társsdalmához fordult segítségért és kéri minden magyar falu, minden magyar vároa lakólt, hogy az emberszeretet, a kö\'csöoösség és kötelességérzet nevében tehetségéhez mértea járuljon hozzá miadenkl a szerencsétlenül jártak, betevő falat nélkül, tűzhely nélkül, fedél nélkül maradtak felsegélyezéséhez.
Ax összes, 12-15 milliárdot kitevő kár mellett elenyészik a nép jóléti mlalsrtériu-n 600 milliós s.gé lye. Ax alispán most felhívta a jegy-zőségek, főszo\'gablrósígok és polgármesterek figyelmét, hogy a meg-iadult gyűjtési akcióra legszélesebb körben hívjik fel a falu éa város népének áldozatkészségét, hogy a felettes hatóságok támogatásávsl ax egész magyar táraadalom bevonásával aegltiéget leheasen nyuj tani azoknak, akiket az elemi csa páa megfoaztott egyetlen vagyonuk tói: hajlékuktól, családi tűzhelyüktől.
Gyüjtőiveket nem bocsátottak kl. Akihez eljut a nyomorgók jajklál tása, kü\'dje bárminemű adomá nyalt a „Falu" O stágoa Fóldeoü vsa Szövetség elmére: Budapest, VIII, Vas utca 19, vagy juttassa el a főispáni, alispáni vsgy jsgyzől hivatalokhoz.
hírek.
fluausztus
17
Vasárnap
R\'imil katolikui: Jieinthv. ProteiUns: Aoajztiz Izraelita Ab h * 17. Meteorológiai Intézet " Uie izerint egyetfra szá-
raz melegebb iJ<5 vájható, kéiább nivekeü\' felhőzettel. Eső valóizlnü.
Hiszünk
(bl) Kilencszáz és huszonhárom esztendeje annak ...
Nagyboldogasszony napján először csillant mc? a drága ereklye, a magyar szentkorona at e\'sö koronás migyar király fején. Magyarok voltunk addig is: pogán ■/, öserös, szittya n-p. Hadak utján közelgő uj életről regöltek fürge hegedősök és fehér lovak vérét érte ontotta lállosok görbe kardja.
Aztán eljött az uj. diadalmos élei Iga\'l magyarok élete Nem hadak-u\'ján, nem csalitok mélyén -fehér kövbn párolgó vérbíl Uj hit, uj tör vény, uj magyar nagyok hozták és additi Istápolták, addig melengették, addig gyúrták, formálták a dacos szittya nemzedéket, míg meglálla a világ és befogadták maguk közé a nagyok, mig á római egyház aranyból drágagyöngyös koronái küldölt a magyarok nagyurának.
Mikor a fénye bcfecsíl/ant az ak kor induló, uj utnkra lépett magyar életbe ■.. mikor kis aranykeresztjén szapora táncba ka-iott a nyárból már kije\'é hailó napok cter kit napsugara ... mikor az első igazi ki rály dűt lürleire simult a szen\'elt szimbólum ... akkor indult el Magyarország az ezredév felé, ami el következeti.
Annak a /.\'nye kísérte... annak a keresztje verette... annak tekintélye óvta egy évezerig F.gész addig, mig az egy éve tered után félteni-golf, meggyalázott, sárbotiport holmi lelt minden, ami szent volt azelőtt.
Gyászos, vérei, fekete ködökön, vöröslő éjszakákon, tenger titkon, rem\'gésen át... csendben, megbújva várakozón arrafelé néztünk akkor is. A koron i felé. ami elölt Nagyboldogasszony napján állt meg először lehajtott fej,el, megdobbanó szívvel sok régi nagy m-igyar.
Ahogy megállunk ma... Nézünk a messze múltba, végig évszázadok hosszú lincán .. .
A szép Flóriánná megbocsát
Irt. : B.rb.rlt. L.Joa
Dénes csakugyan szeretett volna eliülyedni valahova hirtelenében. Mozdulni sem tudott. H ing sem |ött ki ■ torkán. Ugy homályosan átvillant az agyán, hogy ilyenkor fel szokolt ábredni. Látszott a szemén a kételkedés, hogy ..... hátha most Isi?"
Az asszony meg slrnl szeretett volna. Tudta, ismerte jól az Urál, hogy azzal legkönnyebb levenni a lábától. Csakhogy nem ludot\', annyira meg volt Ijedve maga li. Nem tudott airni. Bosszantott., hogy az ura is cssk áll olt bambán nyitv.felejlelt izemmel, szájjal. Mert Klórián Dénes ránézni sem mert az asszonyra, Csak forgatta bulán, gondolattalanul a hála mögött a kezében szorongatott levél-kit. Nem Is merte elővenni hirtelenében
Cssk mikor már elviselhetetlenül hosszú volt a csend, akkor embereit. mag magát. Mintha már kezdett ia volna megérteni egyetmást, ami még szerfelett érlheletlen volt . elölte előbb. Az Ijedtség nyűgös
nckifeledkezése minthá oszladozott volna. Lts an megismert, a levélen az ismerős parföm illalát is. Felszakította a borítékot. Szinte érezte, hogy ezzel a mozdu\'atlal 6 kerül felül. Érezte, ahogyan a tagjairól lassan múlik a zsibbadtlág.
O Vállá... falta mohón, kíváncsian, nekivadullan a levelel, a foleságe betűit. A halántékán fényesre dagadtak az erek, ahogy a szemével rakta egymás ulán a valaki férfinek Iródoll belüket.
Lálstott valahogy a »zeme mögött, amint egy pillanatra átsuhant az agyán lüktetve, sietősen, a gondolat, hogy még most sem késő, hogy még ciak egy pillanatig kell várnia,,, azlán felébred ugyii... lehetetlen, hogyne ébredjen fel. Tehetetlenül, sulán még a kezével Is lódilott egyet, mint álmában néha.
Aztán csak megfordította a névjegyet. Hálhi mégsem...f De szépen-irotl, feketén, nyomtatott belük or dilollak rá a saját névjegyéről. Csak a neve után volt sebtében odavetve haláloi biztonsággal: ,,-né."
Az asszooy — mit la csinálhat ilyenkor az awony? — ledobta
n.agát az ágyra és most már sin.
— Kinek Írtad ezt ? — hördült fel Flóriáo Dénes, mikor mér sehogyan sem sikerűit felébrednie és elfelejtett szalmaözvagységet, SEűbacicil, min danl, cssk agy kalapált a homloké mögött, az, hogy az asizony, a fel:-sége..
A kezében ronggyá morzsolódott a pár sor irás Az sjkin reszketve tajtékzott a düh Minden keserűség, ugy érezte, ott vibrál kitágult pupillái mögöll. D) nem kiabált, nem ordított. Egyszerűin, szürkén, mint a hivatalában az akták közül, csa\'< kérdezett. Éa vért.
— Kinek Irlad, hogy rirod és tudod, hogy eljön idei Kinek írtad, hogy kétség gyötör és vágylól reszket a toltad. . i Kinek >
Csak a hangjából érzeti, az ajka szögielében látszott az ijedtség és a szomorúság.
Az asszony nem mozdult. Csak hiztérikus zokogása közben, mikor már érezle, hogy fölénybe kerül a következő pillanatban, akkor vetette oda Flórián Dínesnek:
— itat magának Írtam, ha tudni akarja I
— Nekem....\'—hüledezel! F.órián Dénes és kopaszodó fején apró veri-lék gyöngyözöl!.
— Uen, magának --- siclell visszavágni az asszony s már ludla, látta az ura swméből, hogy az asszony marad a győztes ebb:n a különös párviída ban.
— M igának Inam — Indult meg nehezen lep\'ezett örömmel az ajkán a szó. — I^en, magának... szép Donjuan I Mm egész véletlenül meg-ludtam, hogy Jön s hogy Itt szokott megszállni. Azért vellom én is itt szobát az esti vonalig. És h?gy három napra messze voltam magé. lói... most mér szégyenlem... de igenis.. hiányzott maga. £s itt hagytam a levele\', hogy várjon és meg magyaráztam, hogy néz ki maga. Ugye, hogy rögtön ráismert az a fruska, .kivel maga nem uzégyenli összeszűrni a level... Mikor én váriam... Mirt ugy éreztem, hogy\' a távoliélben megtaláltam magát... Es... és együtt akartam Itt tölteni magával az éjszak&t és cs.k reggel utazni haza... és visszaálmodni, ami volt két éve majdnem... és reggel vonatra ülni együtt.. nézni a vonat-abl.kból, hogy kel fel a nap...
_^ALAIKOZLONY
^helyhez Juttatottnk "gyeimébe. N-^ykanízsa r. t váró, föidblrtokrendcíési ügyében ooÍ Amcmi°d"°k">\' *k,k » 13298/
Suk- R B\' ,\'7émU Ué!et
k J\'íy há^elyhet jutottak, hogy Nagykanizsán a városhát közgyűlés termében 192\'1 évi ouj-uszlus hó 18 án délután 5 óra kor lehetőleg leljt. számban jelen-
Vo£. imÍ* A az
1924: VII. t c. 12. § ának rendel-kejéííhex képe»t a régi választ-mínyn,k ogyezségköté.re leendő t«>h&»almazása vtgy evégből uj vála.xlmány tlekltása. Szabó Győző kir. járáabíróság\' alelnök, a tárgyaló bizottság vezetője.
— EzBatlakodalom. Molnár rerenc nyűg. tiszthelyettes c Deje ™űl. Krénusz Anna folyó hó 15 én tartatták 25 éves házassági ünne pélyüket szűk családi körbtn.
— Meradék vásár nagyobb mennyi-é^ű női- és férflszövet maradékokat a lejriutányosabb árban Singer József és Társánál vásárolhat.
— Növényvédelmi előadá sok. Ma délelőtt 10 órakor * vároii közgyűlési teremben Szabó Gjula vegyészmérnök, növényvédelmi megbízott előadást fog tartani a szőlő, gyümölcifs, burgonya és gabona botegaégekről és as ellena való védekezésről. Az elő adást a vegyészmérnök vasárnap dé\'u\'/n 3 órakor a kiskanizsal Olvasókör helyiségében megismétli. Tekintettel t>z ügy fontosságára, oz elő)dint a gazdáknak melegen figyelmébe ajánljuk és reméljük, hogy érdeklődésüket a nagyszám-bau való megjelenésükkel fogják kimutatni. Belépődíj nlnccea.
— Három évtizedes muoka Jutfalma. Negyboldogsasrony napján szép ünnep:ég volt Söjtőrön, Dr. Tarányi Farenc főispán akkor nyújtotta At s.-ép beszéd kíséretében Sós József sratógaxdánsk, a Festetics c«nUd 30 éve alkalmazott* jinck a fÖldmiveléaügyl miniszter elis\'- eíő oklevelét. Festetics Síndor gróf köszönte me$r a főiipán beszédét, míjd az előkelőségek jelen létéb:n táncmulztaág következett.
— Hősök emlékünnepe. A Magyar Necoietl S\'övatcég sala-OfcO\'egl csoportja S:entisivin jspjin a zalaegerszegi hősök amlék oszlopa előtt ünnepélyt rendez.
-7* Házasság, Antal Margit Osb.Uüa és Gutmann Károly folyó hó 20 án dé\'után 5 órakor tartják ••kövőjük.t Nzgykanlzsán. (Minden kulon értesítés halyatt.)
— Szop te taborban Szekszárdon lesz katolikus nap. Szekszárdról jelentik: A szekszárdi katollk us egyházközség ás as Or-aiágos Katolikus Szövetség szeptember 7 re ás 8 ra S\'-akazárdon nagyszabású kato\'lkus napot t-rvei, smelynek fővédőségét Zichy Gyula püspök vállalta.
— Rogenhardt éa Raymann lendamasztok, női és férfi zseb kendők, May és Holfeld rumburger vAaznnk, len- és Hnóbatlsztok, slfo-nok, sifonbatlsztok mérsékelt árban Singer divatáruházában szerezhetők be.
— Emil Jaonlnfa, Henny Portén, Ernst Lublacb, a námat filmvilág lagünnepoltebb nevei teszik nagy sikerűvé a Világ-mozgó mtl házassági komédiáját. Lubirch (Farao hitvese, Ivatta) a rendező; Emil Jmnlngs a Pannába szerelmes ravasz Szapsl ; Hanny Portén a Hanslba szerelmes szépséges Kohlhiesel Panna. Ebből a szerelmi háromszögből származik a legbájosabb vígjáték, malynek humorát Emil Jinnlogs művészi arejs aknázza kl felrdhetlenül kedves ala-kitásssl.
— Férfid! v*i, Parchetok, double fíanellok, Dimen tuchok (16 sxln-brn). női és férfi ruha és köpeny-szövetek nagy választékban, legdivatosabb színekben érkeztek Singer József és Társa divat áruházába.
— Lady Hamiltom A tra-falgarl tengeri caata.
— A bakolt felvételi Tlssgá sok la beiratkozhatnak. A nagykanizsai főgimnáziumba és felsőkereskedelmibe as iskolaév megkezdésével olyan tanulók is jelent-kőzhetnek, okik az előzetes fetvé teli vizsgákon elbuktak. A felvételi vizsgák megszüntetése következtében ugyanis a múlt iskolaév végén tartott felvételi vizsgák hatályukat vesztik.
— Szabók részére* Zeug, Doublagc, Peru, Kosztor, Rechant és kellékek nagy választékban ér keitek Singer József és Társa áru hizába, Erzsébet tér.
1924. augusztus 17.
Megdobban a szivünk. Messziről intő fény csillanik a szemünkbe.
Es hisszük azt, ami eljövendő.
— Személyi hlr. Dr Kcnedi Imre kir. törvényszéki tanácselnök ma kezdi meg halhetes azab:dsá g\'t, melyet Budapesten fog eltölteni.
— A vároal közgyűlés elő késxHIetei. Tegnap délben a pol gármesterl hivatalban értekezlet
. volt, melyesi megbeszéllek a várori közgyűlés alé kerülő ügyeket. A tárgysorosat «lőr«láthatól>g rövid les*. L-gfontoasbb pontja lesz a város által kiirt építkezési munká latokra beérkozett ajánla\'ok felett való döntés. A képviselőtestületet értesülésünk szerint kedden dél utánra bivják 6«aze.
— A törvényhatósági bízott aáf közgyűlése. ZsUvármegye törvényhatósági bizottsága a*ep tember 10 én délelőtt 10 órakor tartja rendes kő/gyülését. A tárgy-sorozatot és az alispáni jelentést nem nyomatják kl kü\'ön, hanem meg fog jelenni Zslavármegyn Hivatalos Ltpjának aujuzzlua 23 iki számában.
— Megbízható bevásárlási forrás a 64 év óla fsnnálló Singer József és Társa d!v;.táruháxa N gy-kanlzsa, Erzséber-tér. (Központ szálló ápület).
— Anyakönyvi hirek. Nagy kaalzsán az elmúlt héten szülelelt 11 gyermek. Ezek közül 4 fiu és 7 leány. Házasságot kötöttek : Varga István bádogos-mester Bogár Katalinnal, Horváth Boldizsár téglagyári munkás Magyar Katalinnal, Bányai Lajos államrendőrség! híva talnok Platták Damlnlkíval. Halá lozások: Pap Kálmánná Kovács Veronika 32 ivei, azlvbelhártyalob ; Bornhardt Jinoa 47 éves nnpszá mos, lüdőgyuHad *a ; Mo\'nár József 55. éves napszámos, tüdőhuru\' ; özv. Bauer Ferancné P*uer Terézia 84 évea, aggkori végelgyengülés; Cseh Ilona 18 évea, tüdőgümőkór; Kaufer Simon 96 éves magánzó, végelgyengülés; C upár József 70 évea napszámos, szlvlram elfajulás, májrák; özv Somogyi Józsefné Károly Mária 75 éves, végelgyengülés; Ujj J-Sisef 44 éves dillvK\'ull lakatos, hurutoa tűdőgyull»dó; Varga György 54 évea c«!smad|j, szlvhűdés ; Kunlcs István 13 napos, veleszületett gyengeség.
A azép Flóriánnó maga is elórzó kenyedott. Most aztán Igazán, őszin tón, a szivo legfer/ekéről szűrődött fel egy könnycsepp a szemébe. Aztán csak megvonagiott a válls. Sin, zokogott ós érezte, hogy valami nincs egészen rendjón... hogy nem ia szabadna talán.. A végén mégis caak felvágta a fejót dacosan, azért is, mint aki egy kockára tett mindent:
— Es magát itt találtam egy szobalány karjai között...
Valami nagyot, su\'.yosat akart még mondani, mikor halk, gyors kopogtatás után belépett az ajtón Pál.
Zsvarian körülnézett egy pillanatra. Tekintető találkozott nz asszony ijedt tekintetével, majd Flórián Dénes cgyügyüvó meredt arcával. Az asz-szony meg, hogy megelőzzön min-don baklövést, mindjArt nekiesett:
— Jó, hogy Jön Fali! HAt most mondja meg itt a kedyc$ néhai Í3koia-Ursa előtt, nem maga mondf, mikor találkoztunk dólelőit a drogőiiábiin, hogy l&tta az uramat itt és mega ia akar vele találkozni ? Nem mond tam mindjárt magának is, hogy örülök ennek a véletlennek és nagy terveim vannak?
Az asszony izgelottíágábun, hogy
Pá! elronthat minden\', alig tudott megállni a szóáradatban. Do Pál meg értett minJent. Keserű csalódás ült a torkán. Osszoharapla az ajkál... Hiszen várta ő is ezt a régen igórt déiutAnt. S most beleesett ebbe a különös szorepbe, amiben csak az volt a szerencséje, hogy nem Jöct zavarba 03 széles gesztusokkal sietett üdvözöloi hurhsgyó óta nem látott barátját, aztán, mint a gyerek, aki rossz fát tett a tűzre, nsgyhsngon, szót sem engedve másnak, ismételte, magyarázta végig az asszony kitalál, meséjét a vóieilenrő1, találkozásról, régi jó barátságról. A végén még. mielőtt pontot tett volna, némi kis sóriődésscl a hangjában tette hoz-á:
— Hu tudod, Dén-s, ezt nem hittem volna. Dj nem baji Az ember mindig tanú\'. Niha legjobb barátunk adja a L ekét. Hát istenveled, Dénss I
— Dc Pali! — most jutott elő s:ör szóhoz Flórián Dines. — Nézd, ne vidd ugy I.. hát ón n»m is tud tam.. én azt hittem... Na haragúd jalnk énrám I M.tsra, nem is tudom, mire gondoltam. Aztán az a boioa dos levél... Hu jól van, no I Aztán most ü!j Ír, gyújts rá, cinbora és beszélgessünk egy kicsit nyugodtan.
Mig Flórián Dénea minden zseoét végigtapogatta gyufa után, az asszony és Pál elkapták egymás nehéz lidérc alól szabadult tekintetét. Az aaszony szemében mór birokra kell a kivívott diadal örömtüzo a reszkető vágy perzselő lángjaival.
Szent volt a béke.
Ugy volt, hogy együtt fognak vacsorázni is. Csakhogy előbb Flórián Dénesnek valami dolga akadt a vá rosban, el kellett mennie. Vele akart tartani Pál is.
— U#yan, kérlek — marasztalta Flórián Dénes — egy negyedóra... egy félóra múlva itt vagyok. Ha te most elmégy, nem jössz vissza vacsorára. Pcgig hát a mai napot együt; kell, hogy befejezzük. Menjetek talán sétálni addig. Én sietek nagyon.
Flórián Dénes nyugodtan lelte be az ajtót maga mögött és ahogy mondo ta, siotett. R4 sem mert nézni a kis stobacicára, mikor elment mellette.
Az asszony, meg Pál csak néztek egymásra, hosszan, sokáig, mig a szálloda folyosóján egyro halkultak a harmadik léptoi. Még hallót iák, amint szaporán sietett le a lépcsőn. Aztán a fordulónál elhallgatott
__3_
— Ezűatkoronavadáazat Ka-nlzaán. Bartha Miksa nagykanizsai divatárukaraskedő pénteken este, csiládj* nem lévén itthoD, egyedül ment haza a színházból. Lakása ajtaját, a szobában a szekrények ajtait nyitva és mindent szétszórva talált, frhér nomű, ruhafélék, minden szanaszét hevert a azobában. A betörő ugylátszlk ékszereket keresett, mert minden dobozt felnyitogatott, de csak körülbelül 300 exüstkoronát és agy ezüst órát vitt el vele. A tettes Ismeretlen. — Mejdnsm ugyanígy tőrtént a napokban Zerkovitz Lijos bornagykereskedő lakisié. Mig Ő Budapesten volt, fia pedig az ismsretea párbaj vétség miatt 5 napi bünta-téaét töltölte az itteni ügyéazaégen addig lameretlen tettes bstört a lakáaba éa Zerkovitz György szo-bájibaa feltört két szekrényt. Egyebet es a betörő sem vitt el, csak mintegy 300 darab eiŰilpénst, 4 ezüst cigaretta tárcát éa — nagyon alőregondoló betörő lehetett — egy kulcs-csomót.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 éa azővőcérna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ea vastagságban, továbbá bordó és vörösfejtő kapható Singer József és Társa gyári raktárábaa Nagykanizsán.
— Legelő társulatok alakítása. As Alsóduaánluli Mezőgazdasági Ksmsra átiratkai fordult aa alispánhoz és főszolgabirákhoz, hogy mozdítsák elő a msgye területén legeiőtáraulatok alakítását és ezzel az állattenyésztés fejlődését.
— A „Korona* kertholylsé-gében ma és minden este győri Lázár Pista zenekara hang verseny oz.
— Szilágyi éa Dlskant miskolcit gépgyácos cég kit-Jní konyökszerkezotü, vix nyomású és folyton müködá borsajtóira, valamint legújabb hu ilínioi hengerü suxógípíro felhívjuk as oIvss<5iok figyelőjét. Klemelon-dók kulóndsen a cég álUl feltalált éa készített prés, amely sseniilisen c;:yeiitvo van a modern technika vívmányaival. A aajtók fels<5 xésxe scél, altó. ríi\'so fasxexkexot. Ennélfogva must sehol sem érintkezik vasrészekkel, hanem csak fával, ami a must színét, izét, zamatát nocn befolyásolja. A törkölyt som kell összevagdalni, hanem kisebb darabokban is könnyen kl lehet venni. As 1931. évi t»-mesviii, az lUüX. évi egri és possonyl 11. mozógeixdssAgl, sx 190Ö. évi nagyváradi, az 10 7. évi pécsi orsz. kiállításon axenyérem-mol lettek kitüntetvo A cég Ingyenes árjegyzékét kívánatra minden érdeklődőnek megküldi.
az Is. Aikonyaltájl csönd borult a folyosóra, a kis szobára, ... az ogész világra talán.

Másnap reggel Flórián Dénes boldogan robogott hazafelé a feleségével. Alig egy-két ember lózangetl a kis vicinálison.
— Nézd fiam, — Ós megfogta a felesége kezét — olyan szép igy robogni hazafelé . . . Felejtsd el a tegnapot... és bocsásd meg, hogy azzal a szobacicával .... Igazán cssk tréfa kedvéért történt.
É$ a srép Flóriánnó megbocsátott. Ds lehunyt szeme mögölt százszor, ezerszer, sokáig visszaálmodta a tegnapot. (Vége)
— Schvorcx üozaő cég közli, hogy minden sxloben ismét Raktárra érkeztek : prima minőségű se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin nől-herianyuk, párja 36.000 korona.
— Saját gyártmánya gyapjú jamper 38 000 K, pastell aoksai 6500 K, musslin harisnya 6000 K, selyem nyakkendő 15.000 K, Filipp kötöttáru gyára Szombathely, Széli Kálmán utca 6.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1924. mjuw\'ui 17.
naradék vásár! "W
_____és női szövetekben •
w meglepő, igen olcsó árakon •
Kisfalud! él Krauiz diuatnagyáruháza az arany Kakai-hoz Haevkanlzién. Erzsébet-tér 21
— As egersxegl f ólakoláaok aj klsxálláaa. A ulit|iri»|i
fölskolá\'ok a muH vasárnapi szé-pen alkar ült szrpstkl kiszállás után ma Zslass*ntivánra mennek s ott hasonló előadást fognak tartani.
— Hősök iDláke Paszta axeatláaxlón. Nagyboldogasx-szony nrpján leplozták I* szép ün nopség keretében o pusztasrent-lásslól hősök 5 máler magas emlékoszlopát, amit SlpOS Dezső zala-egerssegi sxobrásx készített. Ax ünnepségan jelenvolt a főispán, alispán, vármegyei főjegyző, árva-axéki elnök, főügyé.z, farkas Tibor namxetgyö\'ésl kápvlsalő, Hegedűs Gyula cs*ndőr*»redes, Festetics Sándor gróf ás neje, valamint a környék aagyon sok földbirtokosa. Ax ünnepség megnyitó beszédét 7arányi Faieac dr. főispán cftoadta. Ax amlékmüvet Hegedűs Gyula cseadörexradea adta át éa a község bírája vatte át rövid beszéd kora táben. Délben a főispán ebédst adott, ami után átvonultak Söjlörre ax aratógasda kitüntetésének ün napélyéra.
— A gyarmakayaraltatásl akció befejeződött. A nyár fo lyamán a Regauaa Marlanum 20—20 főnyi csapatokban fővároal gyermekeket helyezett el nyaralásra. Zalamegyében Kroller Miksa zaia vári apát közvetitéaéval Nagykapor-nakon Bosnyák Gézáné, Picsán Kende Péterné felügyeletével helyes tak el 1—1 csoportot. A gyermekek 4 heti nyaralás után csülőrtö kön visszautaztak Budspeatre. A Rsgnum Marienum elismerő levelet küldött as akció támogatóinak.
— Akinek 12 axál gyufa a havi nyugdija. Deb/eczenben él ax a boldogtalan emberi teremtés, akinek 98 papírkorona a havi nyugdija. Mukk Károiynának hívják a boldogtalant ; férje, mint tényleges huszárőrmester végigszolgálta a boszniai háborút, d* miután a háborúban megvakult, ^nyugdíjazták. Halála óta az özvegye egéazen mostanáig, a milliós számok Idejtn Is 99 paplrkoronát, vagyis 12 szál gyufa árát kapja havi nyugdlju\'. Ebből terméazeteaea tengődni sem tud a félszemére vak, muakára tehetetlen alllsxtl Őz vagy, akinek su gitségéro ax egyik ottani újság gyűjtést Indított.
— Lady Hamllton: Conrad Veldt, Werner Kraua, Llane Hald.
— Kiutalták a hadirokkantak falamalt Illetményeit. A
népjóléti mlnlsstérlum a salai hadirokkantak, özvegyek éa árvák jullusl és augusztusi felemelt Illetményeinek kifizetésére 136 milliót utalt kl s igy a hónapban megkapják még hátralékos Illetményeiket.
— A kormánytanácsosok
száma. 1922 ben 92 tanácsosi éa főtanácsosi kiaevesé* történt. 1923 ban 195. 1924 ben 254, tehát öiz-szesen 441 a kinevezettek száma.
— Össxel njabb oraxágoa klelakáaápltő akció lndal. A munkanélküliaég leküzdésére a kormány nagyszabású építési akcióba fog ax őssxel. Mint értaaülünk, Budapesten ebben ax ügyben ankét volt, melyen részt vettek a vidéki érdekeltségek képvise\'ől Is. A kormány 150 milliárdot szánt a kis lakásépítésekre ás egyáltalán az ápitkexések megindítását előmox ditó kölcsönökre. Ebből ax össseg-ből 75 milliárdot kapna Budapest, 75 milliárdot a vidék.
— Elveszett gőbe. A Telek y-
uti sertéscsordából hazajövet elkóborolt egy nagy göba, melynek bal füle erősen behasított. Akik hollétéről tudnak, Illő jutalom ellenében jslentsék Bazsó József kocsigyárosnál.
— Stoaver Írógépek legújabb modellje megtekinthető Brandl Sándornál, Dsák-tér 2. írógép kellékek raktára. Jsvltó műhely.
— Modern varroda mag-nyltáaa. A köseli napokban egy női varroda és ssabáaxat fog váró-auakbsn megnyílni. A varroda egyik vexetőja: S\'igriszt Lászióaé less, aki rgylk előkelő budapesti dlvatsxalon éa szakiskolában most teszi le szakvizsgáit ugy ax angol, mlat a francia szabászatban éa a legújabb párisi dlvattanulmáayok-kai és gyermekruha modelekkel fogja a varrodát ás szabászatot bevexelni. A másik vezető: Schiller Ferescné lesr, akit alapos és Ízléses muakájáról a közönség már előnyösen Ismer és aki most szintén nagyobb tanulmány utoa van. Mint birlik, a Varrodával kapcsolatosan agy szaksserüen vezetett tanfolyamot is fogaak nyilai, amelyben a hallgatók a lagujsbb divatú női ruhák és spaclálla gyermek ruhák tökéletes megvarrásábaa nyernek gondos és szolid kiképzést. Ett később egy szabászatl tanfolyammal fogják kiegészíteni, ahol ugy a francia, m\'nt angol azabáixatot teljesen modern, egyszerűsített és mindenki által gyorsan megtanul ható rendszerrel oktatják.
MZ6frMPSZINHI(Z.
Uránia. Vasárnap 3, 5, 7 és 9
órakor: A lélek órása (caak felnőtteknek). Főszerepben Lólh Ila, Ván-dory, Muzsnay Bell*.
Világ. Vasárnap 3, 5, 7 é. 9 órakor: Előbb a Hannát, aztán a Pannát, sláger vígjáték. Rendeste Lu-blsch, főszerepben H\'nny Portén, Emil Jsnnlngs, Jikob Frlsdka.
Kedden és szerdán két nagysl kerü repríz képet mutatnak be a morgók, Zoro Huru kétségen felül legötletesebb vígjátékát: Hamlet a hálószobában és a Brams Stockcr, fantaaztlkus regény* után kéazült drakulát. Jón: Lady Hamilton.
SZÍNHÁZ.
Búcsúznak a színészek. Ax
Asszonyi társulat újjászervezése következtében hétfőn megkezdődik ax addig látott, eddig megszeretett tagok bucsu fellépés*. Mindenki búcsúzik, Molnár Arankától a kar-személyzetig. Augusztus 28-án már az uj tagokkal folytatódik a kani zaal azlol-azezon. Kicsit nomoru ia Irnl erről. Hiszen a bucsu>ók között olyanok is vannak, akiktől fáj bu c»uz«i Kanizsa színházlátogató kő xönségének. Mert az ez*rfejü egynek a közönségnek is van érxő, dobogó, meleg szive, amibe bele tudja xárnl azokat, akiket különösképen szeret. S most ki kell tépni azokat Is, hogy csak azép emlékük maradjon.
Hétfőa lesz az első jutalom játék-. Cáth CertUr lép fel a Kisértetek cimü Ibsen-drámában Oi>w*ld saarrpéban. Ex ax alső klasszikus est \'a szezonban. N*m láttunk s valószínű nem Is fogunk több Ibe«n-darabot látni N*gyk«nlzeán.
Kedden Vértes Károly búcsúzik Ax obsitosban. Ez ax én«krs játék egyike l«ax Vértes Igazi, szép si-koréinak, ax utolsónak minálunk/
Frissen égetett
kapható a
Cs«g«ry-iiti
Már az őszi szezonra is
leiujabb divatú nöl filc is velour kalapok leialffnyOsebb beszerzési forrása
Gyenes és Vida kalapgyár.
Elvállal mlndennamQ n.Öi- és férfikalap Javításokat.
Vasalások modellok után. Darabszám is gyári árak.
= Kazinczy-utca 13. szám. =
HITI MŰSOR i
Vasáina? délután: HÁROM GRÁCIA. Vasárnap este: SZERELEM VASARA
Hétfő: KÍSÉRTETEK színmű. Kedd : AZ OBSITOS éneke, játék Ssorda délután: VÉN GAZEMBER. Szerda este: KIS GR\'ZKTT. Csütörtök: KAMÉLlAS HÖLG^f. Dráma. Péntek : POSTÁSÉ U ES IIUGA. Szombat: MÉZESKALÁCS OpercU. Vasárnap délután: MARINKA TÁNCOSNŐ. Vasirn-p este: MÉZESKALÁCS.
SPORTÉLET.
A B) válogatott csapat la győzte as A) válogatottat.
b\'dckes mérkőiés volt vasárnap dé\'u\'án a Z\'lnyl pályán. Nzgy-kanizaa vá\'ogato\'.t csapata játszott a B) válogatottal és m*gárd*melt vereséget szenvedett ettŐ1- 3:0 ra vezetett mSr az A) csapat, amikor • nnok amúgy sem jól működő half-sora összeroppant a a lelkesedéssel játszó B) csspatbsllek különö aen a halfok jó és kitartó játéka révén frontba jutottak éa nemcsak hogy kiagyenlitottek, hsnem a győz« imet Is megszerezték. A mérkőzés nem bővelkedett szépségekben s as első félidőben le, bár 2:0 ra végződött az A) csapat javára a B) csapat játéka, különösen a védelem munkája, jobban totsxett. A csapatok olyan felálll-táabaa játszottak, amint axt vasár napi axámunkbsn közöltük, csupán a B) caapatban jitezott cenlcrhaifot a gyengélkedő Tamás helyett Kohn, ennek helyére padig a balhalfban Verem NTE került.
Fotball kabaré. Ma délután 7,6 órai kezdettel külőnőa sport-eeeménye lesz Nagykanizsának. A az«srgyár melletti sportpályán a Kanizsán jitsxó színtársulat tagjai éa a kanizsai műkedvelők mérik össxe *r«jük*t. A sdnéssak csapatkapitánya Gáspár Iván, a müked velőké Vojnovits Gyula. A kezdö-rugásokat Molnár Aranka éa Gál Annle rúgják. M<rkőzéa alalt cl gányzene hangverseny.
A zalaegerszegi hármaa már kőxéa. Move ZSE II - ZTE II. 4:1 (1:1). Move ZSE old-boy ZTE old-boy 3: 0 (2:0). Ax I. csapatok mérkŐzéséaél is a Move ZSE volt fölényben, de az első félidő végén kapujukat lerúgták, tartalékot a ZTE nem engedett beállítani a lg y a mérkőzést n*m fftysték be.
Hatan Indulnslk a Balatont-átúszó bajnokságban. A Ms gyar Uszó Egyeaület vasárnap rendezi a balatoni távuszást Balaton Jüred és Sió/ok közt. A versenyre Lsbory Károly dr., V.ss Titusz, Pihok István, Wutsklta Deraő, Matyasov.xky és Farkas Sándor neveztek be.
Vízvezeték-szerelések
bircndizt-.Ek és összes tartozékok, szivattyúk bármily klvlttlbin, valamint a szakba végi bármely lavitás
U/eiser gépgyár»
utS,
1924- augusztua 12. 7
.ALAI KÖZLÖNY
legolcsóbban, de az olcsó árért is megbízható jó árut ad ,
SINGER divatáruház
Központ-szálloda épület
Angol szövet maradék vásár [
Telefon 163. szám.
IRODALOM.
Ml van ■ Mara \'(bolygón ?
Nspj.lokbsn • Mara-probléma állandóin ligalja aa emberek fantáziáját. A napilapok Időnkint hosszú cikkeket Ii5i0ln.lt a« állltólsgos marslakókról, a a velük felveeadS érintkezés előkészületeiről. A mos-tini nsgy érdeklődésnek »z a ma-gyarásst., hogy tbb.a al évb.n augasitut 23 ón a Mars olyan közel jut a Földhöz, amennulre a XX izázadban többi nem kerül, . Igy megfigyelésére ebben az évszáisd-ban nem Is fog jobb alkalom kl nálkoml. E< a körülmény Indította as egyik kiváló msgyar szikludóit, a bud.\'peall svábhegyi cilllagvlrs-gáló Intézat adjunktusát,£<rsso«z£,v Károly dr. t „A Mars bolygó\' clmü könyv megírására. E könyvé-bin a szeriö elmond minden fon-tossbbst és érdekesebbet, amit eddi, tudományos kutatások alapján a cslllagá-ssok a Miraról kiderítettek. A ríodklvül érdekes és sok szemlélteti képpel ellátott könyv a Danubla Könyvkiadó R T. kiadása és Piciéit a Dunántul nyoatdában készült. 28.000 papír-korona. Kapható minden könyv* kereskedésben és a kiadónál, (Danubla Könyvkiadó R. T. Pici).
A Tözsoa NMft
(Sa]it l.dóiltóek l.l.fonj.l.atti.)
Magántorgaiom. Már a kor délutáni órákban ai irányzat to vábbrs Is szilárd. A londoni kon-ferencla megegyezésének hírére a hsngulat barátságossá és bizakodóvá vált, aionban ennek ellenére ■ em tudott nagyobb forgalom kl fejlődni. M.gyar Hitel 605 -610, Ositrák Hitel 205 -210, Kereskedelmi Bsak 1340 - 350, Angol Mj-Zysr 55, Hiial Bank 175, Egyesült Fövároil 150, Altalános Tiksrék 160, Rima 130, Déllvasut 66-67, Silgó 615-25, Kő.zán 3300, U.l kányi 1015, Kohó 495, Danubius 3150-175, Villsmos 1650, Hoffh.r 160, Schllck 65, Cukor 2765-800, Müóhogyeii 230, I-ZÓ715, Ofa 560, l-\'chtlg 5\'/,, G.chwlndt 85-90 Borsod M ikold 135—410, Trane-denubla 95, Viktória 255, Nova 165—167>/,.
Terménytőzsde. Bura tlsiavl délet 76 kg-o. uj 417.500-422.500, 78 k, OS uj 425 000-430 000. egyéb vidéki 76 kg os uj 415.000- 420 000, 78 kg os uj 422 500—427.500, rois 360.000 -365 0C0, zab uj 360.000-370.000, takarmány árpa 390.000-420.000, tengeri 390.000—400.000, korpa 257 500-262.500, repce 630 — 640.000 korona.
Irányzat szilárd volt. A buea és rozs 5000 koronával drágult.
A Magyar M.mxotl Bank híva taloa árfolyamai ang, 16 án
Valutáit Oa vizák
4a«Ol lool S«ICOO-|4tOOO AmitMd.m 10)10
C««b •<<1 IIÍ7 B»ltrád 94" (t>
Oloái 1" 14) Blk.lMl J4I-J4I
OolIU JJJOO.JJSAO Brfisul se\'s io»i
FrtocU h. 4«l «»»» Iot»M|< lll)t-IISOO
IM CfUstllLl. lotio-ioW)
Ur. SS7 5J« U«ioo »«JOOO->»70«>
Un H«4 )4lS Milano S4SI-S44)
Ola Vo«. II6JJ-ISI0} Nfwycrt 7l!oojlico
Oiau. »« rsrli 4)|I-4!*S
Ivljcl li.ok I4«j»-t4j» rm> Ilii llSo
Hollandi h. sg<io-«t«;S Ss4IVa »«»»
H.lfs f.sftk SOU\'JS®! Stockbetaa S«SOVSOSU
St«1 kor. IM1J-1CIJJ Béct IOJ\'19-IW\'?*
Norríj l©«|O-ll5S0 Zfiricb 141)0-1446)
Zürichi .írtat t
Pirii 3\'J2\'í 00, Leódon 2S0S00, N.wyork 52S 57, Brin.t 27Ö5, M.ll.ed 2390, HotUnd 207*B.i!Id 125 57, Wl.e7S\'75, Soll. 387 50, Ptí*. IStttCO. Bud«p.«t .9 30, BoUzmI ISO 00, h.lzrid 680 00, Varsó 102 50.
Az órcpánz.k á. n.m.a-fánz.k beváltáéi árfolyamat
Elült .nykoronií 5500—5700, kétkoronii
I0.00u--tl.000. fotintoj 16.300—le.öuO, üt-koton.i 27.30r—30.000, siln.r.ny 49 Oü1— 51.000, ir.ny husikotooii 343.000—345.000, pl.lln. 21U.O00— 220.00\'.
K.hlói sserkessté: a töa.erkeaitő KUdó: Zrínyi Nyomdaiparés Könyv-kcrcakctléa RT, Nagykantzea
12553/1924.
Árverési hirdetmény.
A v. Alsó- éa Folsőerdóben ki termelt 379.678 ra® kereskedelmi röok-fát zárt Írásbeli ejinlet éa nyilvános szóbeli árverésen folyó ávl az.p-t.rnb.r hó 4 án dáll 12 órájakor eladjuk.
Az Írásbeli sjánlatok benyújtásának ugyaneddig meg kell történni.
Óvadék 20,000.000 K.
Bóvebb felvilágosítás a gezdssigl hivatalban kapható. Az árverési feltételeket 10.000 korona beküldése ellenében postafordultával küldjük.
A vároal tanáca.
Nagykanizsa, 1924. aug. 9-én.
Polgármeat.r*
A\'Uliroltak szomorodott szívvel Jelonlik, hogy hőn szer.ieil feleság, édesanya, nagyanya, leslvér és rokon, illetve anyós
Krámer Ignácné
szül. Forsner Irma
áldásos életének 57 ik, boldog házasságának .34 Ik évében folyó hó 10 án dé\'Ulán 6 órakor kinos szenvedés ulín elhunyl.
A megboldogul hült\'títítneii folyó hí. 18 án d. u. \'/,4 órakor fogjuk a Király utca 33. szám alatti gyászházból ötök nyugvó-helyére kisérni.
Emlékad SIlvDnkban őrökké élni fogl
Krámer Ijnác ffrl. Krámer Zoltán, Bűdre. László. Vatírla syeratek.1. Gurai Sándor v.j.. Garat Lllliko uoolij.-Rr.raer t-aloa lígera. Özv. Ördög Mlktóanó, tlr. faragó Jenó lastvéret. _
I
sarnrr varrógépek Ipari is csaldői hcszndlcilra
PFAFf heaueza részletfizetési "phafó^e"e"
"■^ssrtsssüsv" Brandl Sándor
Speciális nrrlgátliilté mQhely I varróflép raktéréban ,„.
Apróhirdetések
Kl.rtran.lO anj-agbAI VisMrx. Uisi/s narist Is. i l«t.rt».»U. MllkCilök. njájv.tu r.sgytá.Vtk. Irt«-lísklk. \'sas.is Is pif..-írtiriJk W.sliUs, k jsvltiark
t^Himuk. Vloti, M.r,«r:Ki 14.
yifU-ia tSt ta«t«Mi rtr^.s fttfi kara* li.msal.b tdrtra
csalidat\' vify nuflnyt . ttiinmrll IsVtit. »tt\\Uc kotilct la. arr.Urt <tr"4>i<itxc>k-1 la »4n« -tttf,\'-»«t«lol Vá\'ssil »All«tt4fl« jtil(((c > /t tl Kfliltny kladflblváUllba. |0, f
Clp
A Talakl\'Ulon kmt rs\'mss h«!>tié( >««nsl ki r. Rls, s JAjMf-^ntl.
Köszönetnyilvánítás.
Köszönetei mondok mind-
I azoknak, akik fe!e/iholellen jó Tórjem elhunyta alkalmá ! val fíJdalma.Tiat onyhiienl szivesok voluk.
Varga Györgyné ém családjai.
BORSAJTOK,
szőlőzuzók, bogyózók
elsőrangú fciuilclben
WEISER GÉPGYÓR
Sugár-ut 16. izém.
Munkások
még feluétetnefc VíSíZŐvftgás és hintoUshoz
vidékre.
Jelentkezni lehet
Feitscher Béla
foaottbulor <> Icos^ifotó villaUtinál Nsaykanlass, Rosgonyl-u. 9
Vasutasok figyelmébe!!
" divatáruházban
meglepő olcsó dron udadrolhatnah a
Udsznakat, chlffonokat, kanaudsznakat és ingzefiireket ~
ERZSÉBET-TÉR 20.
Talnfon: S82. sxém.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. .ujuiklu. 17.
6
Vidékeken,
ahol nincs jó iuóuiz-, a mezei munkáknál, de utazásoknál is, uigye magáual hidegen. uagy melegen
DULSZIT
neuü krislólycukor-ral is é ó e 9 11 e 11 kóué-konseruünket. Várhat, hastífusz
f e I I 6 p 6 s e Igy könnyen megakadályozható. Bydrt|a:
a Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszermiivek R. T.
Elg^Jj J\\ Kirsctinerrerdsioru 2 I"-o» ClCtCc O K.it!«r, eyy köríacécx, 20O fin. 7 kj-os tlnekbólálUi ipirvigíoy sy<róany*KK*l C» (nSpf\'kkal, a dmb 00 ciií. nyomtávú plalokocsl, e&y hoaiávaló íorJilókorong. MinJei li\'Linő k»:L-»n egyenkint ii eladó.
Pauckl/ lmojou.m<rn6k Nagykanizsa
Telefon 184. saim. i0»?
Eladó ház,
itionnal bek<>IUi\'h«t<5 2 ssobe, konyiit s mtUékhelybággel, I hold telekkel, valamint J egy stobis Ukii as össiri mellékhiivisígekkol. itflekeani lehel:
GflUBE l/INCZE
_<Zal««egyc). imo
Zsoldos tanintézet lWX\',2:
Btíi|<s(. VII., Ü^loya. 64. Tt». J. 1S1-47.
Algebra ái geometria
,,t\'1 \'ítl\'Ullttl, 14 mifj stii >\'.!,; -^(tccjtltxtí
Összefoglaló tankönyv
i»l>uuk»n»n,.«, UikíwtUlícntcríoSSbMé. OM.
EPPINGER I. ÉS FIA
WflOVKANIZSrtW.
Allaoddin r.ktüon t.It: ■nlndciincttiQ tc\'Jesen a zárai kcmínyl.t: dió, kórl., kórte
li.rs. Jávor, bítkk ,1b, acaska í, ípOlctl. anyajokat cementet, kátranypipht.
í>»(|»M„IMI CTCDUIT" »ls k<»-MIKHU.HI, „tltKNIT \'„i."
» T. l.r.k.,. km.t.iK.irt.ick f. bo<n.r*iir.,0kk.n
Hirdetmény.
Kiskomdrom községi
kisvendéglő
4, azaz négy éure
folyó évi szectember 7 én délután 3 órakor
a község tanácstermében a legtöbbet Ígérőknek haszonbérbe kiadalik. Rz éröeklöflök a kiskomdromi Birlokos3ág Elnökénél jelentkezzenek.
Díjtalanul
csttpln cssk • tsrirális köllságeken
helyez el
■»z összes j^udap.sti és vidéki apókban eljegyzési, házassigi, Halálesetre szóló hirekcl s általában oármely vonatkozású reklám-
hirdetéseket
a Magyar Hlrdatö Iroda nagykanizsai fiókja
Fí-ut S. ii .1 it — Tíl.far 333-3S3. (A ,7.\\t.i Kviklny* ki.Juliiv.i.Ub.n)
Ho házilag akarla ruháját festeni, használja a híres
„KAKAS festéket.
Kapható
Stampf Zsigmond
íúsxer, csemege kereskedési ben Nagykanizsa, Bazár épfll\'ct.
Schlesinger és Podwinetz
gySrl rövidáru n«iykir«skidŐ czég
keres m:c!óbbl bellpésre ■ s«"k-ólban telje* jútusiggal biró
segédetésutazót
ílx flsotiss.l ís jutalékkal.
Kimerítő sjfolalok í céghez küldendők.
A Singer Co. varrógip részvénytársaság Újból szállt!
SINGER varrógépeket
részletfizetésre
Nagykanizsán cssk
UNGER ULLMRNN ELEK ÉS TÓTH
klxomlay I raktáráVól 641
ÍRHÍBIT-TÉR a- SZAH.
Ugyenott uíiafwrvsk ál WHIéajik kaphatók
megérkeztek a legújabb
őszi divat
lapok nagy udlaszlékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében .
Nagykanizsán.
Jugoszláv bükk és gyertyán
tűzifát,
viliázott száraz darabos
bükkfaszenet,
szivegáz motorok rcszére
apró faszenet,
vagoutételakb n előnyös árakon 8-állit: s6l
BREUERFERENC cég BARCS
12603/1924.
Tárgy i Városi fogyaaztáal adók felemelése.
Hirdetmény.
A magyar bír. pénzügyminiszter 113.158/P. M. 1624. számú rendelete alapján k: zhiíré t.szem, hogy Nagykanizsa r. t. város területén 1924. évi augusztus hó 9-től kczdvdöicg további intézkedésig :
1 Hler bor után ManurlM
1 , bormust ésssőlő-cofre után 10 . ,
1 liter gyümölcsbor után 05 , ,
1 . ágetell szeszes it.l is folyadék után, amely-nek alkohol l.rl.lmá • közönséges sz&zfoku szesz-mácövel meg nem állapit-
ható 11 . .
I hektoliter fok igetelt szeszes ital és folyadék uián, amelynek álkohol tartalma a közönséges száz-fokú szeszmérövel meg-állapítható 14 . .
1 liter sör után 33 . .
1 drb vágó és kisebb rnarh* u. m. ökör, bika, tehén és lévén felüli borjú után 10.50 , .
1 drb egyévon aluli borjú után 2 00 . .1
1 drb Juh, kos, kecske, kecskebak, UrU és birka után 80 . „
1 bárány után 14 ig, gödölyék és milácok 6-ig 50 . .
1 díb malac után 6 kg-tói
20-ig 150 , .
1 drb süldS, asaz serlés után 20-on fölül 70 /g ig 2.00 . .
1 drb sertés 70 en felül 3.00 , .
1 kg. friss hus a vágóit marhának fogyasztásra alkalmas egyes darab j.I, aiután besózott, füstöli, pácolt hus, kolbászfélék, végre sialonna után C4 arany fl lár városi fogyass tási adó ÍUetsndő.
Felhívom ennélfogva a bormérok kivitelivel mindazon egyánckel, .kiknek a fenti napon borból 5 hit, húsból 1 mni.-át meghaladó kfcj-lüüli von, továbbá a bor- és husfogyasz\'ésl adóra nézve átalányban mir klegyeze\'.t zókat, hogy az 1924 év máso dlk felére már befizetett fo gyasztásl adóra az 1924. évi szeptember 1 tői járó külön bözetet 1924. évi szeptember hó 12-ig a fogy. adóátalány fizetési Iv felmutatása mellett annál is inkább flzes6e b« a várost pinztárba, mert a fenti haláridón lul a hátralékos összeg a fclmetü\'o köllsigekkel együtt végr.h.jtáB uljm fog behajtatni.
A fenli városi fogyiszlási adok»l az arany korona értékben fizetendő közszolgáltatásoknál használandók ifl a beti telis hónapjára megállapllojt kulcs szerint átszámitva papirkororn értékben kell bilisein}.
Nagykanizsán, L924. alig. 0 én.
Polgórme.ter h
Ofenteck Károl>)
IH2-1 bwétlill llíllltíf, tfiir: I. dl| dluoktlvtt ít wínyíftm, ISII- buí,p*UI kltlllttion .r.niár.n
1907. évi picjl kiállításon arany érem éi dluokltwél.
L.güj.bb rendnotii, konjok iiack.iotú .Kossuth\', , I Ic.y.lj.\' , . nwfcy.r ber-lerro.lák t.gk.dvelt.bb b«r-s.jtól. t,.](u).l>b t.r.üsi.rü vlinyomá.u hydrau-llku. k.ttö. ko.sru éa folyton működő a.ltök, n«py uifniú pré-se!*iti.s. Sajtóink (fi-elfiny. 1 A n ust ichot ntm érintkeitk v.siíssck-kel I ksMlís 1
Óiltsi oríklííjtís I A tljrkuty egy du.bb.n is kunnyen ktvoltsti I emb.r ittul k^iony.n kesetb.tí t
Szőlőznsiók és bogyózók.
árjegyzék ingyen I
SZILÁGYI ÉS DISKANT
gépgyára, Miskolcon.
1902-lk országos gazdasági kiállítás. Pozsoay: l-s5 díj, aranyáiem.
minóenkinél szebben és Olcsóbban fest
"°ibm8 festő
n)ésol6 es tény.xQ —
Nagykanizsán, Teleki-u* 16. szám.
Felülmúlhatatlan szép és |á i—»kal Olcsó órl ,„
Metz János
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazinczy-utca 17. szám alatt.
Asztalosok, bútorkereskedők éj üvegesek figyelmbe!
Tükör és csiszolt Üvegek Kaolcsúbb bestarzésl forrása I
KILTZ JAKAB ÉS TÁRSA
QvcgcslszoUI. Cs tltkórgyáráoál
Budapest, VIII., Práter-utca 84. (Teleion: Júzsel 34-76)
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedis R. T.-nál. Nagykanizsán. (Njomdtvnelu:
63. évfolyam. 189. axim
N.gyk.olaaa, 1»24. auguaztua 19. Kedd
1500 korona
POLITIKAI NAPILAP

• i»rk«»»(-Ji«£ i a klaJöhl taial H4.nl 5. laterurban-Te lefon 7a., ajroiaJa 117, a a.
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
WlliitUtl arai »iy Mra
llkroiu kiia ll«Mli«rtaa.
Virrad Európa feleit
Nigy, »llágrssxólósn nsgy jelentősége snaak, hogy a londoni konferencia eredménnyel végződött. S bír efybeo m/sban meg tudjuk érteni a németek elütő felfogását, mégis sít tartjuk, hogy elvi tekintetben egy uj törléne\'ml fejeret kezdődött Európa számára Akár hogy, akármerről náazük a londoni konferencián tőiténteket, mégis csak as történt ott, hogy Trianon szellemére halálos csspást mértek. Mégis csak az történt, hogy először ültek fgy íöldasitalhoz a világháború győztesei és legyőzöttel és s megéltés, a meggyőzéi, a komoly belátás hsngján egyeltek meg, ahelyett, hogy a gyűlölet, s boiizu vágy, s megvetés megint egyszerűen rádiktálts volna cézári akaratát
— minden jog és igazaág abszo\'ut megvetéaável — a lenézett éa meg-tiport ellenfélre. Vannak a lezajlott konferenciának n\'ardas/g-l eredményei Is, de ezeknél jóval nrgyobb
— s különösen ránk, magalázott és megkínzott magyarokra nézve vlgssztaló — eredmény as, hogy a londoni konferencián tulajdon-kép Polncaré oktalan, végzetes és konok bosixupqlilikájának ha\'álos ítéletét írták alá és pecsételték meg.
Hatodik ssztendrj* lesz az Ősz síel, hogy s köiponti hatalmak varatlen hadait a bslsŐ destrukció összeomlasztotta, — a ez a hat rsztendŐ a győztea .hatalmak, főképp Fracclaország részéről a gyű lölatnok, vérboizunak olyan politikájával volt telr, amely mélyebb, kegyetlenebb, fájóbb sebeket ütött Európa életén, mint talán m»ga a v!lignáboru. Papiion, naptár szerint a .béka" koisraka kezdődött, pedig valóság szerint a vllághábou prolongálása történt s a lelkek olyan elmérgezése, olyan ansrchlaz-tikus viszonyok megteremtése folyt, ,bogy a komoly gondolkozó csak kétségbeesve gondolhatott Európa elkövetkező évtizedeinek véres bo rus lehetőségei re. Minden európai kultúrának szégyenletes megcsúfolása volt az, ami történt, — s agyben megcsúfolása a legelemibb okosságnak, a helyesen fölfogott önérdeknek.
A londoni konfetencla aonak a bironyaága, hogy a azövetaéges hatalmak szeméről elsiállt a véres köd éa Londonból, a nyirkos köd nek óriási városából ráderengett Európára a megértés, a belátás, aA okosság vlrrsdata. Ennél a londoni fénynél néizük a magyarság aebei\', amelyek a mi lealünkön pirosodnak, uiegazállatlan és megszállt magyarok testén egyaránt a most már hittel hisszük, ho^y nincs messze as Idő, mikor számunkra Is less konferenciája az
Igazságnsk, amely ludja, hogy ceoi nskünk van jóvátenni valónk, hanem van azoknak, akik gonoaiul
— és tegyük hozzá: ostobán — megtiportak bennünket. Mi eet a napot várjuk, hisszük és követeljük.
Smith főbiztos a napokban küldi el harmadik hónapi jelentését
Bethlen nem hivatalos minőségben vesz részt a genfi konferencián — A Népszövetség tanácsa augusztus 29-én kezdi meg üléseit — Salandra olasz delegátus lesz a magyar rekonstrukció előadója
kiutazás mellett döntene, ugy
Budopest, augusztus IS. A politikai élet változatlanul ciőodes. A balatoni üdüléiéből mult hét derekán hazatért miniszterelnök ma Parádra megy, ahonnan majd csak augusztus végén tér vluza Budapestre. Hivatalbslépéss után Magyarország hlvataloi képviselői: Apponyi A\'bert gróf és Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter tár aiaágában kiutazik Genfbe, hogy résztoegyen a Néostővelség tan-icsá-nak augusztus 29 in kezdődő ülé\' SC>n. Eredetileg az volt a terv, hogy Bethlen István gróf fogja hlvatalo-aan képviselni Genfben Magyaror-azágot, ezt a tervet azonban az utóbbi napokban elejtették.
A Népszövetség tauácsa tárgyalni fogja Smith jiremláa főbiztosnak a rekonatruVcióa program végre-hajtáaáról szóló havi jelentését Is. Smith főbiztos a napokban küldi cl harmadik huvi jelentését a Aépszö ic\'ség tori ics ihoz. Megtörténhetik az Is, hogy Saith fŐbRoi ezúttal Is személyesen taijesztl elő jelentését s Népszövetség tsnáciüUséa.
A főbiztos ugyanis foglalkoilk a genfi ut tervével a amennyiben a
augusztus utolsó napjaiban hsgyná el Budapeatat.
Teljes Ulóa tárgyalja a ma gyar újjáépítést és katonai ollouőrzéat
Genf, augusztus 18. A szeptember elsajin ko»d5dŐ népsiövatségi köigyülésen a magyar és osztrák rakonstrukc\'ó kéidésénck elősdójs Salandra olasz delegátus ltsr. E\'ö-aetesen a népszövetségi laoiciülé-sen Smith és Zimmvrniann mutatják be jelentéseiket. E< lesz az oliő alkalom, hogy a Népszövetség lel-j«s ülése a magyar újjáépítéssel fog lalkoznl fog. Magyarországról még a lefegyverzés kérdéaévcl kipcso Istbsn is tárgyalni fognak, mivel a békeszerződés az összes legyőzött államok katonai ellenőrzését a Nép szövetségre ruházza. Nagy érdek-lődésaei várják a nemzetek szelloml együttműködéséről tárgyaló albl zottaág mu>káját. amelynek Berg son az elnöko. Franciaország fölajánlotta, hogy mir.d«n anyagi esz-kőit rendeikezéare boc«át a szellemi együttműködés állandó hivatalénak Párlsban való felállításához.
Megkezdődik a londoni határozatok végrehajtása
A konferencia eredményei - PArlsban c»Utörlökön döl el Herrlot és Polncard külpolitikai vezető szerepe
Németország gazd*aigi éa pénz* ügyi egyiégének helyreállítása október 5 én be fejeződik. A zárójegyzőkönyv tartalmazza lovibbá a német közigazgatási hatatom helyreállítását a megszállott terü loteken, addig a mérvig, amely 1923 január 11 Ike előtt érvényes volt, valamint a Ruhrvldék gyáro Inak és mis vállalkozóinak tu
London, auguiztui 18. A R^u\'er Iroda a következőkben foglalja ösaze a londoni konfsrencia ered ményalt:
^-.konferencián létrejött megállapodásokat a zárójegyzőkönyv fog lalja Őssir, amelynek négy függe léke van. A Ruhr-vidék kiürítésé ről ebben nlnca s«ó. A jóvátételi bizottság éa Németország megállapodtak abban, hogy közreműködnek a azővetaégeaek és Német-ország köiötti. olyan pótlóizerzŐ déiek végrehajtásában, amelyek egyebek kőzött a D<wis tervezet módosítását illető tre^állapodásokra vonatkoznak. A jóvátételi blrott-ság kötelezettséget vállal srra. hogy mindent megtesz a német kő\'c ős e\'őmozdilására. Több eshrtő.ég tekintetében döntőbírósági eljárást teiznek lehetővé.
lajdonukba való vlssxahriyerését. A Diwis-tarvezet ar*lnt létosí-tendő vaiu\'i tá saság szeptember 20 án átvrsil a német vasúti há lózatot, m\'g a francia belga igaz gatáa alatt álló vonalak november 20-án mennek át a társaság keze lésébe. Szankciókat csak mulasz táa esetében fognak alkalmazol. A konferencia egyik határozatában kimondotta, hogy a Dawes tervezet végrehajtásul a vonatkozó megegye
zés a S00 milliós kölcsön sikerétől függővé tan téve
A aiővetségeiek kormányai kői-ponti bsnklntéectalket föl fogj\'k szólítani, hogy biztosítsák a kölcsön elhelyezésit.
Herrlot sPoIncarédöntő harca
Páris, augusztus 18. Herrlot francia miniszterelnök ma délután fél hatkor érkezeit mag klaératével Páiiiba. Este miniaztertanács volt, amelyen Herriot beazámolt a londoni konferenciáról. — A kamara caütői tökön délután tart ülést, ugyanekkor ülésezni fog s szenátus Is. Mértékadó politikai körökben azt tartják, hogy Herrlot a baloldal 310 szavazatára számíthat. Ezért fölöttébb valóailnü, sőt majd-nran bizonyos, hogy a kamara ratifikálni fogja a londoni egyezményt.
A csütörtöki üléa elé egéaz Frsn-citorazág nsgy várakozáaaal taklat, mert ekkor fog aldőlnl, hogy Pöla-carénak siket üle lámát msglhos ragadnia a külpolitika vezetését. Kétségtelen, hogy Harriotnak a Ruhr-vidék klűritéaa kérdéaébaa tanúsított erélyes magatartáaa a nacionalisták jórészét (a kielégítette, de a döntőbírói rendszer elfogadása miatt Polncaré hívei a ratifikálást elleniik és a baloldali kormány megbuktatására törekszenek.
A KÜLFÖLD HÍREI
Prágában agy bank vállalta
a népsxövatségl kölcaön-réaslatet
Prága, auguixtua 18 A népszó-vets\'gl msgyar kölcsönt Prágában a többi államokhoz hasonló feltételekkel bocsátották kl. Nyilvános jegyzésre nem kelült, mert a 83 millió 620 ezer csehkoronát kitevő teljes összeget s Böhmlscho Indus-tilelle und"Lsndw\'.i techaftlichs Bank vette át.
A francia jugoazláv azorxődés
Belgrád, augusztus 18. A francia-jugosiláv seeriődésre vonatkozó megbeszélések véget értek. A axő-vétség, melyet 5 évre kötnek, nagyjában azonos a cseh francia szer-ződéasel. Célja a békesxerződéat garantálni a Balká non éa Közép-, curópábsn.
Franciaország Is kölcscnt karos
Páris, augusztu* 18. Francisor-szág a námet kö\'ciön elintézése után saját függŐadósságaloak rendezésére kölcsönt akar fölvenni. Valósiinü, hogy az amerikai kon-gresstus hozzájárul egy hosszabb lejáratú moratóriumhoz, ami a francia kölcsön sikerét biztossá testi.
C\'
ZALAI KÖZLÖNY
1924. iniuiilui 19.
A bacdnaki garabonciás
Nagykanizsa, augusztus 18
Az elmúlt pénteki ünnepnap alkalmából egy postái rokonommal gombáazó körútra indultam. A tik-kaaztó hőség elől egyik cierfol, Vajda-hegyháti siőlősgazda van dégiátó pincéjénél kerestönk menedéket. Ott már egy kis társaságot találtunk, amelynek tagjai igen komoly tónusban tárgyaltak valamit. Szemügyre vettem Őket, a ők látva, hogy érdekel a beazélgetésük, élűiről kezdték a témát.
A holt bizonyosság érvével adták alő, hogy mintegy három hét óta rettegett lakója van a bacónakl határnak, s hozzájuk is gyakorta ellátogat. Egy kígyó alakú szörnyeteg jár-két a határban, teates ségre egy azénaayomtató rúddal vetekedik. Azok a szerencsések, akik már láthatták, megesküsznek rájs, hogy még pápaszeme, taraja Is van, villódzó szemel pedig félelmetes tüzet töveinek. Jöttéről mégis azonban csak ■ kaszálókon vissza hagyott hullámoa lenyomódáa, a fünsk erős lehsverése inti az embereket, s dehogy menne egyesben akárki Is arra a tájra.
Tudni vélik azt is az emberek, hogy a szörnyeteg megszopja a legelőn a teheneket, azért is egy IdŐ óta nem tőgyelnek, vagy ciak roiszul azok. A pásztor ksntárt Is látott rajta, fényes, csillogó réz-verettel, de£lovasát nem látta, mert ugy mondják, hogy az legtöbbször láthatatlan, a ha mutatkozik Is, mlat koldus kereal fel a tanyai házakat, ahol máat nem fogad el — csak tejet. £s ha fölkap k\'gyó-parlpájára — vannak akik Ilyenkor is látták — világot elborító véazjóalatu felhőkbe burkolózva nyargalja be a levegő eget, s amely vidékek fölött elhalad, olt a vihar és jégeső mindent elsöpör. Elő tanúság az orazág minden vidékéről jaieatatt jégverés.
Ea ez a kárhozatos csodaszörny hét esztendőnként m<g-megjelenlk a éppen Kanizsa környékét választja állomáshelyéül. Eg/lk öregebb ember szerint állandóan Itt tanyázik a felsőerdai tellkutban. £s Igy tovább, ezernyi variálás, színezés . . .
Mosolyogtam Is, bosszankodtam Is. Bosszantott a kulturában való alámaradottság, az egyszorü, pór nép között ma Is uralkodó babonaság. Igyekeztem őket meggyőzni, hogy valótlanság mindaz, amit a a szörnyetegről egymásnak beszélnek. Elmondtam n\'aklk, hogy az én gyermekkoromban ia élt a kanlzaai nép ajkán ez a mese, de aztán agyszerre elhalványult s azóta talán első eset ez a mostani, hogy ismét beszéltet magáról a nem létező szörny.
Meghallgattak, összenéztek az emberek, de szinte lerítt róluk a kétkedés, nem hittek, nem bíztak benntm.
A két jelen volt szőlőpásztor fél Is kelt hirtelenében. Elbúcsúztak, a gazda kikísérte őket a ott a küszöbön kívül sugdolóztak valamit. Ami belőle fülemhez verődött, mindössze annyi volt, hogy: „meglásd, pajtás ml azért kiterítjük a bestia bőrét, ma este lesbe állunk . . ."
Mosolyogtam Ismét a azután egy kla rezlgnáclóval lelkemben rokonommal én la tovább álltam. Meg-köszöntem a gazda szívességét s a vadászathoz — minthogy ő Is részt benne — aok azerencsét kl-
° vántam neki.
(csr)
A rokkant-ügy intézményes rendezése
V/ass József népjóléti miniszter, miniszterelnök-helyettes nyilatkozik a „Zalai Közlöny" tudósítójának a rokkant Ügyről
holnapra moggyógyitani, sz alhanya-golt szociálpolitikát nem lehet egy csapásra megoldani.
— Az aktuális szociális problémák közül első sorban a munkásbiztosi-tás, beiegsegélyezés, balesetbiztosítás tökéletes kiépítése, a közegészségügy, a munkanélküliség elleni küzdelem és a rokkant ügy atok a kérdések, melyek, mint a népjóléti tárca hatáskörébe e 6 ügyek, megoldásra várnak. Legújabban a rokkant ügy foglalkoztatja a kormányt és tervem az, hogy az ide vágó törvénytervezetet még ez év őszén a ház asztalára helyezzem és remélem, hogy a rokkant ügy Intézményes felkarolásával ct a régóta vajúdó probléma Is közmegelégedésre még ez év folyamán nyugvópontra kerül.
Nekttak nem kall klntorna-gyár
— Eszembe jut, hogy amikor régebben Németországban jártam, egy oltani nagynevű szociálpolitikus egy gyárra hivta fel figyelmemet, ahol a háború rokkantjainak „kintornákat gyártottak". Hát nekünk nem kell kintorna gyár, agyszer s mindenkorra elég volt a kintornákból, avagy a legtöbbször Jóindulatu, do egységes irányítás és körültekintés nélkUI működő társadalmi alamizsna osztogatásból. Leszögezem, hogy a magyar rokkantakon nem kintorna, nem alamizsna, hsnem jogosan kiérdemelt kenyér, állami mankó fog segíteni.
— A rokkant-ügyi törvényjavaslat már készülőben van és az Ugy előzetes lelárgyalására kiküldött bizottság elnöke, Oberhammer Antal, Pécs sz. kir. város I kerűleiénak nemzetgyűlési képviselője, v. rendőrfőkapi tány, városi főjegyző lesz, aki hosz-szabb időn keresztUI foglalkozott szociálpolitikai kérdésekkel.
— Ismétlem, minden törekvésem oda irányul, hogy a szociális problémák minél előbb megoldást nyerjenek, hogy végre iu is kifüggeszthessük a várt táblácskái: szanálva I
Ponyód-Bélatelcp, augusztus 18.
(Saját ludjzltónktólj
Lapunk Bslatonfüreden, illetve Veszprémben tartózkodó tudósítójának alkalma volt Fonyód-Bélatelepen időző dr. Van József népjóléti miniszter, miniszlerelnök-helyettissel beszélgetési folytatni. A miniszterelnök helyettes a hozzá intézeti kérdésekre a következő nyilatkozatot tette tudósilónk előtt:
— Ép ebben a pillanatban volt szerencsém gróf Bethlen litván miniszterelnökkel beszélgetést folytatnom. Míg most is a fülemben cseng a miniszterelnök bizakodó mondása : „sranálás az egész vonalon."
Kultnra és helyes szociálpolitika
— Bevallom, az egyszerű, ez sokat Jelentő Jelszó csendült fülembe abban a pillanatban is, amikor a politika előszólított, hogy az ország élére állva, megtegyem kötelességemet. Azóta ez a Jelszó kitörölhetetlenül a szivembe vásődölt és minden ténykedésem oda irányul, hogy az ido-áiis jelszór, a szanálást keresztül-vigyem a iám bizott hivatás minden terén. A magyar politikai élet küz-delemteljes porondjára álltam, hogy munkatársa legyek mindazoknak, akik az ország megmentésére és fölemelésére törekszenek. Es amikora népjóléti minisztérium élére állottam, akkor tisztán láttam a magyar Jöven dől. Rögtön felfogtam azt, hogy a „népjólél" tulajdonképen magát az életet Jelenti és hogy a népjóléti lárca sok Igen fontos problémát rejt magában.
Állilom, hogy mélyen szántó szociálpolitika nélkül nincs termékeny élet és reményem az, hogy a kul-tura és a helyes szociálpolitika fogja nc*ggyá emelni Magyarországot.
— Elmerülve a szociális problémák tanulmányozásába, évtizedes tapsszialatok, töriénések vizsgálása után beláttam azt, hogy Magyarországon, a multak hibája folytán sok szociális probléma várja megoldását ás ameddig én állok a népjóléti és munkaügyi minisztérium élén, min dent el fogók-.követni, hogy a ma gyar szociálpolitika szélsőséges csapágyában elhajolt lenditökercke a helyes mederben, a modern haladás irányában tovább lendüljön. Elhanyagolt betegséget nem
lehet máról holnapra meggyógyítani
— Beláttam azt, hogy szociálpolitikái ugy intézni, mnt ahogy az a múltban történt, nem lehet, mert az elzárkózás előbb-utóbb megbosszulja magát. Tudom azt, hogy e téren nagy feladatok várnak a kormányra és a nemzetgyűlésre, de ismerve a kormány haladó politikáját, meiy a jövő minden eshetőségével számolni óhajt és a minden térre kiterjedő szanálásra Irányuló szellemét, bizva a nemzetgyűlés összességének a szociális kérdések iránt tanusiioit érzékében, merem állítani, hogy rövid időn belül a magyar szociálpolitika is szanálva lesz. A szociális problémák intézményes magoldása nem fog magára sokáig váratni, meri ezeknek a kérdéseknek nyugvópontra Juiása a nemzet egyetemének érdeke.
— Az egyes szélső oldalak túlzásba menő, sokszor forradalmi izü követelőzéséve]; szembon rá kell mutatnom arra, hogy egy elhanyagolt betegséget nom lehet máról
Z\'Adria Mátyás
Nagy
árleszállítás!!
Slffonok, vásznak 2o ezertíl
Mosódalértek 19 „
Karton ... 19 „
Kelengyebatlszt ■ 20 „
Férfi szövetek . 120 „
NŐI szövetek 47 „
Zeflrek..... 21 „
Kész delén ruha 130 „
Grenadln blúzok 130 „
Gyermek kabátok 400 „
NÖI kabátok . . 600 „
TlKtalBn törülköző 40 „
Trikó selyem ruha 450 „
300 d.r.b l.g.l.gini.bb nBl.k.bit érk.xott r.htir.
Fürst József
„Kékcüllag" áruháza
» községi köztisztviselők országos szövels.-nek szerződéses szMIitóJ. KöztlsitvlselSkník 5% engedmény!
Panasz-irodát állítottak fel a kanizsai rendőrségen
Nagykanizsa, auguiztut 18 (Saját tudósítónktól)
A nagykanizsai rendőrkapitányság uj vezetője, dr. Kálnay Zoltán, máris több üdvös ujitást léptetett életbe az ügykezelésben és a közönséggel való érintkezésben.
így felállította az elnöki ügyosztályt, melynek vezetését Lledemann Hugó rendőrtanácioi, ki még ezután érkezik Nagykanizsára, fogja ellátni. A közigazgatási osztály vezetője dr. Sipos Zsigmond reodőr-tanácsos lesz. A bűnügyi és kihágás! osztályok vezetőinek személyére nésve Is megtörtént már a felterjesztés, di ezldcig válasz nem érkezett.
A rendőrség épületének a Ka-ziaczy-u\'cal bejáratánál levő folyosóján utmutató táblát fognak elhelyezni, amely- nagyban meg fogja könnyíteni a közönségnek a két emeletre terjedő hlvatslok közt való tájékozódást.
Tegnaptól kezdve külön panaszirodát állított fel a kapitányság vesetője. Et nemciak a közönség kényelmét szolgálja, hanem as egyes •lŐadók munkáját Is megkönnyíti. Ugyanis a panasz-Irodában történik mindennemű panaas falvétele a onnét osztják aztán szét az egyes felvett ügyeket az illetékes osztályok előadóinak.
Ez az Iroda egyúttal felvilágosító Iroda la lesz, amennyiben a nagyközönségnek minden ügyes-bajos dolgában útmutatással szolgál, felvilágosítást ad, hova, melyik hivatalhoz, járásbírósághoz, városhoz, csendőrséghez. egyebüvé tartozik-e as ügye.
A panasz-irodában reggel 9 órától délután 1 óráig tartanak szolgálatot, azutáni időben az ügyeletes tisztviselő veszi fol a panaazokat.
A panasz-Iroda vezetője Korposs Adám rendőrségi fogalmazó, a pa-nsszok felvételét ptdlg Grábár segédliszt végzi «1. Ez s aiolgálatl bsosztás azonban még nem végleges.
A kereskedők ás iparosok követelik, hogy utólag fizethessék a forgalmiadót
A kereskedelmi és Ipari érd»k-képvlselatek, amint iimeretes, tiltakoztak a kormány lakbérmegálla-pltó rendelate ellen és kérték, hogy a boltbéraket részletben fizethessék m*g. A 33 as parlamenti bizottság élőit a kereskedelemnek ezt a ké-réaét Heinrich F«renc képviselte. Vass helyettea miniszterelnök azonban nem járult hozzá a kereskedők és Iparosok kéréséhez, ellenben megígérte a kereskedelem képviselőinek, hogy e kedvezmény helyett hozzájárulását udja ahhoz, hogy a jövőben a forgalmiadót ne kelljen a kereskedőknek előlegben fizetni, mint ahogy őkot arra egy rendelet kötelezi, hanem a törvény értelmében utólag fizethetik a forgalmi-adót. Vass József beleegyezése után a 33 as parlamenti bizottaág la egyhangúan elfogadta Heinrich Indítványát és határozatban kimondták, hogy a forgalmiadót a kereske-dők és,1 iparosok utólag fizethetik. A napokban azután meglepelésaze rüen megjelent egy rendelet, amely változatlanul továbbra Is előlegbsn követelt a forgalmi adó lerovását és mindössze ait az engedményt adja mrg, hogy augusztus 7 ike helyett augusztus 15 Ikét állapították meg
1924- «utui»lui 19.
»x ad<Vlfilea befltet/.l h.térn pj\'ul. A\'oka t II ke>eskrd6lrt ét lpuio,o kai, akik lugimlui 15 i,em f, .ellék be a foiwn\'ml adóelőleg.I 20 aiíaalékoi blr.íjj,! ■ujlanl A kereakedelml érdtkkép vla.lelek egyhityu n elh-t/troilak, hofr • ko\'ra-ioy ujabb keretked? l.mellcnea Inléikcdése elíró fölvo ■lik ■ lejk.tnény.bb h\'rcol. A-
7.ALAI K0Z1.0XY
érd kWpvl,eletek . n«v<tiui biró S\'lerénvi JS.ief ma I5lktre.l. K >■ •4nyl F.ljy.a pí.i ü yml i.,!«r V \'rjp | nrr éllamil.kin. B u6 S,le réüyl kértn 0 mbl.noíial éa »
al\'.mlltkArtől, bojy lagyinek ele í<-l a kcrcakedrlemnek le l Ijé.e-\'ükn V, »,„t|rc| mlnitile.l o,lla|. koíil fo:májéban b lajtó u jín ii n í ilv ín xmiy i » ho*t»-k.
Közalkalmazottak jövő havi fizetése
Az Illetményeket függetlenítik az aranykorona szorzó-számótól - A nyugdíjfolyósítás uj rendje
A 15 s:o\'gil;tl /itkaloiDroUakr.i állcndósn l/ftloc bin tartja az aranyVo.-ona azorxónzámának kér dé»e. Erre a hónapra tudvalevőleg, a drágaság emelkedés? dscár*, pspirkoronsbaa kevesebb fi. eléli kaptak * julluilnál, mert a korm.it,y
a sxorzóixámot 17.600 ró! 17.000 re
szállította le.
A közalkalmazottak érd-kképvl aclote kérte a sérelmes Intézkedés módosításét, de eredménytelenül, Ax aranykoron* 17.000 ca szorzó száma azooban nencirk a közal kalmazottak érdrkrlt sérti, h<n\'m a kö:tcrhokct vlacló nagy\'« öői sé-gét ia, amely vis>ot>t luluia-^aan.k találja a mesterséges szorzószámot. A szorzósrámmk legalább 16 000 re való leszállítása a jövő hónapban tehát elkerü\'hetetlen. Do ml leaz az álloml alkslmazott Akol, mikor a köiszükaégletj cikkek áia álialá ban fokozatosan, a ra\'ré és liszté prdljf ugrásszerű n rvnelktdik?
A pénvügyl kormány maga |i belá\'js a Helyzet larib tatlanságot a a műikor öly értelemben uyll-.t-koiott, hogy megfontolás tárgyává teázik a közalkalmazottak llletmé Dyét függetlenül aa aranykorona szorzószámától.
Paplrkorondbnn fíx\'rozxók a fizetéseket
llletékca helyi n ebben a kérdésben a következő Inform $ciót ksptuk :
— A pénzügyi kormány tia tá ban van azzal, hogy az oranyko-rona szorzószámát ■ tényleg\'a éi • léknek megfelelően le kell szállítani Ez nemciak az adózók terhei c-ök-kontésének érdekében fonloa, hv nem ettől várják a drágasóg lénye gea enyhülését It. Ac rdók c»ők kentése ét az olcsóbb vasu>i taijfa feltétlenUI befolyásolni fogják «z árakat a fogyaaztók érdekének nvg felelően. Az árc ökkenés aioi ban nem fog máról holnapra brkővet-ke;nl, hanem ctak laa.-u mértékben, fokozatosan várható az árak lemorzsolódása. Erié az átmeneti Időro a körelkai nazottak Illetményeit tcrméazet-sen b hetetlen to vábbra ia csökkenteni. E \'lxt oly irányban folynak n tárgyalások, hogy az illetményeid /üggclfcnitik a szorzószámtól és papír koronában Jixirozzák az augumu^bau folyó-altott paplrkoronáa összegnek mrg felelően, amelyet oz /írc.ökkenéspk kezdetéig esetleg emelnének is A kérdés térgyslss^ra és rr.ind>n Ol daltól való megvi atíaíra blrottad got küldtek ki, amelyik még1 nem fejerte be működését. A m\'jfold^s nam olyan egys\'crü és minden aítcl Jügg, hogy ac aranykőltsé^velésbi n találnak e fedezetet a differenciádra A jeiek e tekintetben blzt-tóiak,
nurt az flranyköl ségvctia egy<« beviteli elölráuyzatát o ténylegra bevételek clőreUthstóan jóval felül fogják inu\'ol. A biiottiig feladtta ■ no is kiterjed, hogy a kifhetéir* k^rü\'ő d.ffcreociákit a vitható bevételi többlettel öis-ihargb* ho*:a. Poiitiv eredmény tehát még nlnc», de •■« t Srgyzlíiok rlé blzalo ntnil lei In\'.h -tnek a kö:A!ka!ms2otl-.k.
Ax lllelmónyfolyósltás uj reudszere
Az il\'ctméoyek folyósításának \'orvbe vett uj rendjére voaxtko\'ózn lll tikes lisrtviselői körökben a kö-ve. kor őket mo.idolt.4k o-uokstir-:unknak:
— Uiy a téoyl grs alkalm«70t tsk, mint a nju^d jísok illetménye nek folyósítását október 1 tói a posta takarékpénztár fogia eszkőzö\'ni A ténylrgca alkái\'maruttakat az uj rend nem ig*r. éilnti, meit ere\'< olőie brnyuj\'Ott konsílgníció alapján ki áil.tott nagyobb össregekre ssóló Ciekkekbcn kapj\'ik ez llletményü krt s a csekkeket 1 én fennakadás nb.kül bevál baják s ollenértékét
izé o5Jth.\'ij k A nyugdíjasoknak azonban a rendetpénzeslevélhordók fogják kéi bes iten i ac sekke bet, illetvo flíetésl utalványokat s kérdés, hogy fogják o bírni a postai alkalmazottak ez órliti teh m többletei ? A zavarokat fokom! fogja még az is, hi<gr a püa-áioknsk az életbftnlétel (•llenórxéao végett meghatalmazott kezéh:* nem srnbad kiadni a nyugdijakat. Az esetleg másutt elfoglalt nyu^dijiaok pedig" n^m 1-•hetik n/po&on kerciitül n postás ti te aAiét ód-haza. A« élctben\'ételt egyébként a számfejlő hivataloknál esentul Ciak félévenként kell iga tolni elő\'járóségi blronyitvánnyal. Az első Ilyen Igazolás szeptember 15—30 kört fog tartatni s ekko kell a nj u^d\'j «sokn-k ait 1> b\'jo lentenl, hogy hová klviejak illet mé.iyük posla utján való eljutta trt.it. A< életbenlétei igazolását a számfejtő hivatalok által szemMjo sen ism it r yugdijss\'jktól nem kl vátiják meg.
•«• Saját vviirtiu.\'.uy u gynpju jumpsr 38 000 K, psateli soWnl 6500 K, mustlin harlanyn 8000 K, oelyrn nyakkendő 15.000 K, Fl ipp kötöttáru gfára S«ocnbat hely, Széli K\'ilmán u\'Ct 6
— ,,Tótra" cxecsemő kelen-
fytík Schwarcz Üezsó cégnél, Fó ui i fs&n.
— S t.tbók rétxét«l Zeu/, D. ubldge, Peru, Kjsxtor, Reclunt és kellékek n»?y választékban ér kertek Singer József és Társa áru h^zábc, Erzsébet tér.
HÍREK.
R<5ffl>i katolikus: Tulusi I.. Protestáns: Huba IzraeliU: Ab lii 10.
.Meteorológiai Intézet jelenléte sierint változékooy, sseks, ataoylíg hüvüs hilyenként kovés c Jövel.
— Üonapélyos lotonllaztolet.
Snnt litván napján délelőtt fél 11 órak or a katonaság részvételivel a felsőtemp\'omban ünnepélyes Istentisztelet lesz, melyre a hstósá<okat e:uton hívja meg Gazdag Ferenc püspöki biztos.
— A nagykanizsai Járáa jegyzőinek értekezlete. 7ill Károly d<*. pémügyl tanácsos érte ke.-letre hívta ötsra teynap délelőttre a nsgykaaiiSEl járás jegy sőit a nsgykanbsai városháza la-n/cstermébe. Az értekezleten a járás 3-1 jegyzője jelent meg. Ti/l Károly dr. clnökléaével letárgyalták
a: 1924-25. évi jövedelmi és va-
gyonodó kivetéséről aióló törvény végrehajtása so án a jegyzői kar egyöntetű eljárásM. Eddig ugyanis ezeket az adókat a péaxügyigsr gatóság vetette ki. A szanálási törvény végrehajtásé kövotkaitében tudvalevőleg megtörtént az uj adófizetési rendszerre való áttérés. Az egyszerűsítéssel |4ró conlra\'-lrácló alepjás az adókötelr: vagyontárgyé becsléiét az adóhivatalok és körjegyz^s^ff\'k végzik. Az össxe-irést e hó 25 lg be la kell fejezni. Az értekezlet fő tárgya volt az rgyöntelü eljirás mejbeszélése, nehogy »z «sye" jegy-Ő»égeV ugran-azon vígyontirg/aknál különbö\'Ő n\'apu becsléseket vegyenek fel áz összeírásba.
— Pályázat a körkórház segédorvosi áliáaára. At aliipún engedélyezte a nagykanizsai közkórház bennlakó segédorvosl állására o pályázat kilósát. A poi gárrr.ester a pályázatot a napokban klirja.
— A Tzíroal közgyüléa tárgysorozatából. A kanizsai városházán serényen folynak a ma dé\'utánrz összehívott képvlielőtes-tületl közgyűlés clőkéssülatel. A tárgysorozat legfontosabb pontj-l a város által kii\'t építkezések; a PtiacipáHsvőIgyl Lecsapoló Tár sulitnsk rdsndó 50 millió koronáa bura kö\'ctön; a lakíshlvatali elnök liszteletd\'jának mrgállapitáss; a katonar/ti uj U\'cik elnevezése; a béikoc I vi eldlj.k fe!»melés<-; n fő gimnáziumi tar.djik ntcgillapltísa.
— Ax nllapnn határozata a Sörgyár és aUtőIpnrok ügyében I maretes, hogy a K\'iály kenyérgyár és a helybeli kis sütő p-rcsok hzren ux sll-.pán elé is felkerült döntésre. A sü\'.Ő!piroiok uiyscls megfolebbezíék a várod t nécsnak azt a hítározstát, hogy j kenyérgyár Ipsrlgazolványa fehér sütemény gyárláiára ii feljogosít. A* alispán behaló vizsgálat tár gyává telte a felebbezést, egy ízben az adatok klegés>itéaét la kérte a váiosl tanácstól. Tegnap érkezett meg az tllspán döntése, mellyel a v.\'rosl tan\'cs hrlá OzstÁt helyben-h\'-vyta. A: erről szóló értesítést már ki Is kézbesítették a kis sütő ipatosoknak.
— A fémipart oxaklakola villany berendezése. Tegaap
bontották fel a városházán a fémipari az.klskola vl\'laay-barendezá-sénckiounkálatBlraboérkerett pályázatok t!.
— A borbélyüzletek szardiD,
Szent litván napján sgéss nap zárva lesznek.
— Közmunka mulasztások. A rendőrség összeállította és beterjesztette a városhoz azok névsorát, akik a kavlcshordátl közmunkákra nem jelentksztek. A lista 36 kÖs-munka-mulasztót sorol fel.
— Megbízható bevásárlási forráa a 64 év óta fennálló Singer József és Társa divatát itháza Nigy-kaoizsa, Erztéber-tér. (Központ-szálló épület)
— Jegyzői értekezlet Lete-nyén, Dr. HU Károly pénzügyi tan/cios tegnap Lotenyéra ment, nhol ma délelőtt a főbírói hivatal ben értekezletre gyűlnek ötaxo a letenyel járáa jegyzői.
—■ Elmulasztotta a jelentkezést. A rendőr kapitány i ág kl-higási otztályán FoUrx Anna osztrák állampolgárt 300.000 korona pinz-bírsággal büntették, mert nem tett eleget az Idegen honotok [elentka-zésl kötelezettségének.
— Állatorvosok gyűlése Siófokon. A Magyar Országos Állatorvos Egyesület dunántull osztálya szeptember 13 án és 14 én tartja szokásoi évi gyűlését Siófokon.
— Maradék vásár nsgyobb mennyliégü női- és férflszövet maradékokat a le?jutányosabb álban Singer Józseféi Tár sónál vásárolhat.
— Tüxrendéazetl klhágáaok özöne Klakanlzaán. A kanizsai rendőrkapitányságra agymáiután érkeznek be ujabb feljelentések kiskaoirsai gazdák tűzrendészet! kihágása mlslt. M ír kétszázon felül van a gazdák száms, akiket 500— 500.000 korona pénzbírsággal sújtottak, amiért gabonájukat nem as ecélra kiielölt közős szérűn csépeltették. Az ítéleteket mind msg-fclcbbexték.
— Sürgetik a közmunkák kiírását. Tegnap érkezett a városhoz az aii\'pin rendelete a munka* ué!kü-iség enyhítésére szolgáló köz-u.unkák kiírására vonatkozólag.
— Url és női divatcikkekben \'ctfszolidabb kiszolgálás Schwarcs Dezső cégnél, Fó-ut S.
— TUz a letenyel Öreghegyen. Pénteken eite 9 óra tájban Ismeretlen okból kigyulladt Bogdán lSxsef letenyel polgárember öreg-h-gyl piocéjo L-ítenyéről kivonult a tűzoltóság, azonban a lángokban álló pincét megmenteni már nem lehetett.
— A keszthelyi harangok a
Soltenhofer gyár legutolsó értesítése szerint szeptember misodlk felében lesxnek ké zen. A hsran- . gok éra — kö\'csön vett pénzzel — kl van fizetve. A még hiányzó 20-25 mil\'iót a vasárnap tartott
népünnepélytől vitják.
— Lovas mérkőzések Szóm-bftthciy.u. Szeptember 14 én Smmbithelyein a Vasmegyei Ur-kccils ca Urlovas Egylet nagy- . aráoyu lovss-mérkőzést tart. Bsne- . verés határideje szeptember 1.
Vasutasok figyeB^ébeü
15SSISA.cc divatáruházban
meglepő olcsó dron vásárolhatnak a
JV
Udsznahat, chitfonohcit, kariaudsznakat
és ingzefiirehet ~------
E«ZSÉBET-TÉR 20.
Telofon: 382. izém.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. iniuiilui 19.
— Ab adriai kikötő épltó •éra azánt hatvan millió dinár elúszott. Siabadkáról jelentik: Klnei feltűnést keltenek azok • leleplezések, amelyek a közlekedés-űjyl minisztériumban uralkodó korrupt állapotokat Ismertetik. As adriai kikötők épltéaére a parlament hatvan millió dinár hitelt azavazott meg, az öaszeget ki la utalták a közlekedésügyi minisztériumnak, do most, amikor hoiszaa sürgetések Után végre hozzá Is kellene fogai az épltéal munkához, kiderült, hogy n hatvan milliárd — egyszerűen •Ifogyott, még pedig a pártkasz-azán keresztül. Pailciék költötték el abban a reményben, hogy Igy talán megtarthatják halalmukat továbbra 1a.
— Rogcnhardt és Raymann lendamasztok, női éa férfi zsebkendők, May és Holfeld rumburger vásznak, len- éa llnóbatlaztok, aifo-nok, slfonbatlsztok mérsékelt árban Slnger divatáruházában szerezhetők be.
— UJságlrónap Balatonftt
radan. Balatonfüredről jelentik : Pénteken, Nagyboldogasszony napján kitűnően sikerült ujságirónapot rendesett a balatonfüredi fürdő* Igazgatóság az Újságírók Kórház és Szanatórium Egyesülete jsvára. As „ujságlrónap" délelőtt tlz órakor vette kezdetét, mikor is ■ ba latonfürcdi előkelőségek elfoglal ták helyeiket a fürdőtelep főbb pontjala felállított 7 gyüj\'öurna mellett. Az urnáknál Kozák Gábor ismert és közkedvalt zenekara ját SSOtt, a perselyekkel pedig Bils-tonfüred szépei szorgoskodtak as újságírók javára készséggel adakozó fürdőközönség sorai között. A gyüjtéc ejy órakor ért véget a több mint ötmillió koronát ered ményezett.
— Országos orvos kongreaz-azas Siófokon. Az Országos Orvosszövetség folyó évi kongrest-siusát szeptember hó 7 éa Slófo kon tartja. Program : Srept. 7 én d. a. 9 órakor a siófoki gyógyte rémben a kongresszus megnvitáss. Déli 1 órakor közös ebéd a fürdőtelepen. D.\'lután 5 órakor a Bsla-ton Ismertetése szabsd előadásban ; előidja dr. Ovárl Perenc a Bsla-loal S\'övetség ügyvezető elnöke. Siept. 8 áa kellő számú jelentkezés esetén d e. 6 órakor kiráidulás Siófokról külön hajóval Balaton füred. Bilatonföldvár, Bsdscsony, Kaszthely, Innen kocsikon Hévls fürdőhelyekre. Ugy Síé fokon, mint
I Keszthelyen az elszállásolásról gon doskodva van.
— Az evangélikusok nagy gyUláae Pácaatt. A vdtfnántull ágostal_ hitvallású avangellkus egy házkerület, mely minden esztendőben más más városban tartja közgyűlését, as ez évit f. hó 28 áa
| Pécsett fogja megtartani.
x • — Hlrtelan halál ■ vonat
I ban. Csonka J*ros nagyrécsei lakós tegnapelőtt két éves kis
j leányával együtt Ostffissszonyfára utazott ottani rokonai meglátoga-
. táaára. Mikor a vonat Slrvár felé közelgett, C onka ross.ul lett és
\' rövid néhány perc múlva meghalt. Az or/oarendőrl vizsgálat megállapította, hogy halálát szívszélhűdés okozta.
— A világhírű jö minőségű szövőpamut 3, 4, 5, 6, 8, 10 és
. azővőcírna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vastagságban, továbbá bóidó éa vörösfejtő kapható Singer Jó zsef és Társa, gyári raktárában Nagykanizsán.
— Vőröa kakas éa harakiri.
KtsithelyrÖl jelentik: A napokban este fél kilenc tájban kigyulladt Fisehl Juliska Bakac»-utc»l istálló
jának teteje. A tető teljesen leégett. Elégett a padláson levŐ préselt azalma. A tűz a tetőben 15 millió, takarmányban 4 millió korona kárt okozott. Biztosítva nem volt. A tűzet gyujtogatáa okozta; Orbano vils Andráa orosz kocais gyújtotta fel az fatállót bosszúból, mert gazdája elküldte. A gyújtogató meg-szököt\'. A megszökött kocsis h*r madnap éjjel éle\'jelt adott magáról, amennyiben megjelent volt azolgálati helyén, az éj leple alatt belopózott a leégett tetejű istállóba és harakirit követett el aa ottlévő két állató*. Felmetssette a hasú kat. Az anyaló életben maradt, a csikó azonban klmu\'t. Az elvete műit orosz után nagy appará\'us aal nyomoz a keszthelyi csend őrség.
Három az lga*> hogy a
Bruncsics Józsi Borai
Jobbak a Jónál, olcsóbbak az olcsónál, mely egyben üói$ és gyógyít Sugár ut 53 * Telefon 210.
— A gyulai katolikus nap.
Gyuláról jelentik: Nagyboldodaaz-a\'ony napján tarto<ták meg as egyházi méltóságok és a környék beli hivők óriási részvétele mellett a katolikus napot. As ünnepié-geket reggel fél 9 órakor ünne pies nagymise és Venl Sancte nyi totta meg, amelyeket Glaitjelder Gyula püspök celebrált fénye: papi aegédlettel. Ugyanebben az időben a Józsefvárosi templomban dr. Llndenberger János prelátus mondatt nagymisét. E\'-után Gömbös Benedek, B:késgyuta volt plébánosa, azületásének 100 éves évfordulóját ünnepelték, mlg dél után a békósgyulai Nagytemplom felszentelésének 100 éves jublleu mát ünnepelték. A gyulai kato liku* nap hirmadik napján meg érkezett Gyulára Schioppa Lőrinc pápai nunclui, okit a vármegyr, viroi, az egyházi és ka\'onal ható ságok képviselői nagy ünnepélyea séggel fogsdtak.
— Gyermeknap Zalaeger azegen. Szent István nrpján a Zslacgerszegl S\'efánla S\'övetség gyermeknapot rendez, amikor is urnákkal áa perselyekkel gyűjtenek a szegény gyermekeknek és csecse mőknek.
— Debreceni csendőrök Za
laapátiban. Egy évvel ezelőtt tőrtént, hogy Tóth Elrmér, a zala epálll apátaágl uradalom Intézője Tokajba költözött saját birtokára, ahol anyósával együtt élt. Néhány heti együttélés után az anyós rejtélyes módon e|:ünt. Most — egy év multán — T\'sza kivetette az aasrony holttestét, mire újból megindult a nyomozás, hogy halálánsk körülményeit megállepltaák. A csendőraégl nyomozás az anyós vejének, Tóth Elemér intézőnek személyére Is klterj\'dt s ezért a debreceni csendőrök Zslaapátiba jöttek, bogy az inté/Őnél egy éve alkalmazásban volt cselédeket az Intéző éa anyósa viszonyára vonat-koiólag kihallgassák. A cselédsk vallomása nem volt kedvező és így a csendőrök - tcihelő adatokkal utaztak D.brecenbr, hogy a vlzs gálatot most már ezen adatok alapján folytassák.
— Tóll divat. Parchotok, doublo flanellok, D«m*n tuchok (16 azln-brn), női és férfi ruha és köpeny •lövetek nagy választékb>n, legdlva tosabb színekben érkeztek Singer József és Társa divatátuhizáb*.
— Vóres verekedés Bakon. N\'gyboldogas\'zony napján B-kon a legények verekedni kezdtek éj srak* id-jén. A kÖ-séy elöljárói választották aiét őket. Mikor már hazaértek a m*jorb», újra ke;d ék a verekedést E-edmény : két súlyos, egy könnyű sebesült, «gy legényt pedig, Rákosa Mihályt, a zalaegerszegi kórházbaszálll\'.ott-k ; állepota válságos.
— Schvarcz Dozaő cég közli, hogy minden silcb:n limit rak tárra érkeztek: ptima minőségű se lyem flór női harisnyák, párj» 50.000 kor., prirna minőségű muszlin női harisnyák;" párj« 36 000 koróna.
— Lőpokrócok Irgelsöbbrendü gyáréinak fŐlerak.ta: Singer József ésTársa áruháza. U\'tdalmak részére gyári árakl
PíOZGŐFŰMTKÍPSZIIIHilZ.
Urán la. K»dd»n 7,8. 9, sterds 3, 5, 7 9 órakor: Hmlel a hálószobában (Zoro Huru 5 felv.)
Világ. S«erd» 3. 5, 7, 9 órakor: Draíula, Brama S\'ockar „Nosfa-ratus" elmü r*gánye 5 felvonásban éa 2 felvonásos burloszk.
A lélek óráa*. As Uránla-sslnhiztól raáz megszoktuk, ho^y csak avatott kézt\'l gondosan válogatott, irodalmi értékű és mély erkölcsi tartalmú filmeket mutat be közónsé-gének és a legnemesebb szándékkal szolgálja a ku\'turát, mert komoly és minden ellime-résre méltó ku\'turrounka, amit az Uránia-stinház végez Kanizsán. Kereisy Césa, as Uránia nagyvonalú, zseniális igazgatója érti
• módját a közönséget lebilincselő szórakozás mellett as essményisig számira fogé konnyá tenni Akkor, amikor a legtöbb mozgótéoykápsslnhlzat csak e*y cél vezérli
— a kassza-siker, a kanlsssé U:ánlábsn csak erkolcii szempontokat, a széles rétegek művelődését — szinte azt mondhatni nemesebbé tételét — tűzte mag* elé. És a közönség — amely mohósággal vetette magát a dzsungel rejtelmeire, a vértói csepegő, IdejiigatO de-tekti. drámákra, stb. — fokozatosan rineve-lődótt a Usztultabb erkölcsi felfogású és Igasi művelődést szolg\'ló film előadásokra. Óriási érdeme ez as Urániának. De maga a nagyközönség — a legkoaapetensebb bíró — mondotta ki véleményét as Urániáról, amikor a szombat\' és vasárnapi megronditó igazságú, hatalmas filmalkotás: , A lélek órása* előadását zsúfolt ház nézte végig Az élet mélységeiből Íródott és napjainkban különös aktuális témájú darab hőse egy fiatal leány, aki nem birja tovább nézni as anyai hás nyomorát és a tizenhét év heve, as ismeretlen utáni vágy arra készteti, hogy otthagyja beteg özvegy édesanyjit és kicsi öcsikéjét és egy oly fiatalember mellett keresse a boldogságát — aki nem csinál m»-gának blkllsrnerctí kérdíst a lo\'-é ett fehér leányvirágok felől. A boldogságra szomjas leány — Lőth l\'a — mihamar megperzseli szárnyait Szomszédságában lakik a bús leánya, aki a míg* nsgy erkölcsi nyomorúságának tudatéban meg akarja menteni a láng körül repdeső fehér pillét, aki azonban
— noha édesanyja haldoklik — nem bir, nem tud sőt nem i< akar mir visszatérni sz elhagyott útra a szegény anyai házba és végleg bstemetl magát a rat.-njrba, hogy háborgó beosejél elaltassa. Nagybátyja, egy a világtól visszavonultan élő férfiú, aki órák javításával foglalkozik — megkísérti a lelny mefinrnlásét — de hi\'ba. Közben édesanyja meghal. A fiatalember — m útin kifosztotta a fiatal fehér virágot: lerázza magáról A loány öngyilkossági kísérletet tesz És akkor ismét eljön az órajavltó — hogy • beteg-lolkű leány lelkét .kijavítsa*. Lélekzetfojtóan lebilincselő és m:steri tollal megirt. bámulatos technikával felépített metestövésben sikerül is a leányt megmenloni és a léha fiatalembert megjavítani, mig végre mi dketten a szenvedések kohójiban minden salaktól meg-tiirtulv* feli\'merik emberi é« lelki életüket é» nemes szerelemben egymásra találnak A pyönyörü elóadist elókeló uriközönsig nézte végig mely egyhamar nem fogja elfelejteni a lelket megkapó, felemelő témájú duabot. [\')
sportélet.
Vasárnap átuszták a Balatont
A gyfctes Mittyisovszky Bt órán belül éft a célba
A M»g»sr Uszó Egyesü\'et a Balatoni Társaság és a Királyi Jecht C\'uH támogatásával két évtizedbe szünet után vasárnap Bila-tonfűred és Siófok kőzött megrendezte a\' „ Balaton átúszó bajnok\' 5<fg*-ot, amelyre hat uszó jelentkezett-
A atart reggel 7 órakor volt B<ls<onfüradei>. A vazelinnel erősen bekent teatü u<zók a faVorlt dr. Laboryval — a Visegrád—Budapest I verseny győitesével — az élen, heves tempóbsn vágtak neki a 14 kilométerre levő siófoki partnak. A versenyzőket valóságos vltoilís flott! 1 a, evezős csónakok rajs és mótorosok kisérték.
A tihanyi hegyfok vonalában még nyíltnak látazott a verseny sorsa. Innen kezdve azonban a legnsgyohb meglepetésre Matlya-sovszky János, a MUE t»»i», úszott a* élre és 4 óra 53 p. 06 mp. es rikordidö alatt ért a siófoki mólóhoz.
Amikor partot ért, ágyúlövés dördült el. A favorit dr. Ltbory 5 óra 28 perces Idővel mtfaodlk-nak úszott be-
Mettyasovszky nagyértékü tlsz leletdijat és aranyérmet nyert.
A Balatont eddig Rőmer Károly, L4ng Reneé, Ejury Károly, Balatoni G-afl Károly (5 óra 13 perc 10 mp.) és Anderle (Béci) usdák át.
NISC-BSC 4 i 4 (2 11). A Nagykanizsai Ifjúsági Sport C ub vasárnap délután Bslatonbogláron játszott a Balatonboglárl Sport G ub csapatával. A kanizsaiak szép játókkal eldöntetlen eredményt értek el kapusuk hibájából, aki olyan gyengén védett, hogy a balatonbogiáriak négy lerohanása ugyanannyi gólt eredményesett. A meci-ciet az erőa azélvlhar is zavarta. A mezőny legjobb embere Simonyl volt.
A kerületi Ifjúsági atlétikai
versenyen a Zrinyl Torna Egylet két jó képssiégü allétájával képviseltette msgá». A két ifjúsági versenyző elért eredménye, tekintettel arra, hogy ez vo\'t második nyilvános szereplésük, kielégítőnek mondható. Helmecry litván a ma-gss ugr/sban 160 cm-el az első, Lakatos Gíza 100 m. illfu>ásban második és rudugrásban 2 20 m el jyolső helyezést árt el. Mindketten a -isposvári Tu:ul S. E. oklevelét nyerték.
Színészek—műkedvelők 9:3 Vssárnap délután a szesrgyár melletti sportpályán nsgy gyerektömeg állt és váit. Egyszer ciak felhangzik az egyik oldalról a kiáltás: „Gyerekek 1 jönnek a színészek T S ciskugyan fél 6 órakor a Háron grácia előadása után három kocsival megérkeztek a pályára a kő zönség kedvencül. Róvl4<íegyedőra mu\'va nagy üdvrivalgás - közben a pályára szaladnak a \'piros fekete dreiszes mü »i.>«lt. Elöl Gáspár, majd Jávor, Vadnay, Asstonyl dl-rilclor. A kSíöoiéf tap.aal fo,adj. 5k«l. Fílhangilk Bágyoni blió <lp jelié... A ca.patolc frlállaak a Molnár Aranka ISI. mcs.iokoll l.mprramaalunníval m«]|keídl kea dSrujiaiv.l a mecciet. N igr A< .1.6 fílldsben volt a
játék: 2 : 2. A cní.odlk lélldSbco a alél a müvéaieknelc k.dv.r, mire . mérkSiéil órU.I fóléooy.l 010, nyerik. A mejőny Ufjobb ember.
1934. aufuntm 19.
Keleti volt. Siépen ját.róttak még Gáspár, Jávor, kik különben min dco lépésükkel éa tettükkel a nevetések orkánját kényszerltették kl a közösségből. Dómján Pista és a kii Asszonyi L«cl, a többiek la mind megmutatták, hogy nomciak a ailnpidon állják mag hslyükct, hanem a fotbsllpá\'.yán la. Nigyon kedvesen lobogtatták a tacciblró láailót Aiszonylné áa Kormot Ica. Mlot értaaülűnk, vaiároap délutánra a mükadvalök revancha-mér közéire kihívták a silnászeket.
közqazoasAq.
JugoaxUvla külkereakadal ml mírlage paaaalv. Seabtd-káról Jel.nllk : Hiv.t.loa .l.ili.lll.
aa.rlnt a. S. H. S. áll.m .« 1923. év folyamán 8.309,635,472 dinár
értékű íruk.t Importált, kivitele
pedig 8.048,843.930 dinár értékű volt. Aa S. H. S. áll.m külkerea-k.d.lml méilrgo .Hallat pi.iilv volt.
A hazai alín ára ceSLkent.
A magyarorazágl arénbáoyák f.l-azabadltáaa, a nénkormányblztoa-i»g megaiünle\'éie már jótékonyan érezteti hatáaát, mert • bányák körött megindult a v.ra.ny a a ler meléanek növ.k.dél. kSvetkeité-b.n a hazai ezénár.k t:ökkcnó tendenciát mutatnak. Aa árciók-kénéit elóiegltl aa a Un) la, hogy > külföldi aién moat n-ár korlátlanul megjelanh.tlk a piacon.
A.x.ptamborl töz.denaptár. A tfizadetanáci legutóbb megálla. pltotta ax értéktö:ade areptembrrl forgalmát, amely egyáltalán nem mu\'at eltéréat ax e havi beoaitáa \' ró), .mennyibea minden héten négy napon éa pedig hétfőn, ked-
ZALA1 KÖZLÖNY
den, at.rdiln él pénteken le,a híva-taloa IS.sdtl forgalom, ciülörtökön pedig knaranap. Eltéréat caak a aiaptember 8 ára eaS ünnep miatt laaa, ugy, hogy • ml.lt a hónip máiodlk hetében caak három tőiide-nap l.ar, A kamanap termlnui. •2T ea.tben aem változik.
SZÍNHÁZ.
Gáth Viktor bacaufellápt*.
A* Atuonyl társulat tagjai közül ellőnek Gáth Viktor bucsusott el a nagykanizsai közönségtől Ibién nagy ixlnmüvében A kísértetekben Minek tagadjuk — megszerettük Gáthot, előkelő müvéaietét, mely-hon mindenkor egéaz egyéniségét nyújtotta. Alving Oszvald alakjábin túllépett a atlnpad azükro szabott tniliiőjén és megdöbbentő közvet-leniéggel, a silnésal ábrázolásnak végtolenül kulturált finomságival kreálta izercpét. A közönség sok szerelsttal fog Githra vlistaem\'.é keznl. Arkossy Vllmosná, Danis Jenő, Gál Annié és Arkossy Vilmos minden árnyslatalban eleven s> inekkel és oly tökéletes müvésil játékkal gszdsgltották sddigl sikereiket, hogy fénnyel ás diciő ■ éggel ötvözték meg alakjaikat. Ma eite Az obsilosban Vértéi Ká roly, a kanltssiak egyik kedvence buciuzlk a publikumtól. Hltsxük, hogy a kenlisai közönség tolt házzal fogja jutalmazni a kiváló mü-váss eddigi játékát.
HKTI MŰSOR:
Kedd : A/. OBSITOS. I-nakes játék.
Szerda délután : VÉN GAZKMBSK.
Szerda este: KIS CK1ZBTT.
Csütörtök: KA.Mlil.tAS IIÓLCY. Dráma.
I\'éntek: l\'OSTÁSK-U ÉS HÚGA.
Siombat: ME/.ESKAI.ÁCS Op»ratt.
Vasárnap délután: MAHtNKA TÁNCOSNŐ.
Vasárn»p este: MÉZESKALÁCS.
Horvátország alkirályt kap
. Belgrád, auguiztui 18. A Politika jelentése azerlnt a Davldovlci kormány hajlandó Horvátországnak teljes autonómiát adni és az orazág réis élére Pál herceget, Stndor k rály öcciét alklrályl minőségben állítani. *
A TOZSOC
(S.JÍI toJÍ-ilióak t.lefeaj.l.até,.)
Sillárdan nyitott a mai érték-tózad., ug, hogy .a utolaó napok aárl.ll nlvájáhoa arányítva átl.go-aan 5\'/, oa árnyaraaéget ári el. A aiombitl magánforgalom kurauiil-hoi arányítva alig volt árnyer.aég, mert a piac exponálta a londoni konfer.ncl. kedveifi híreit. — A I5.id.ld6 elején 1V.-OI áij.vuláa állott be, ml a tSzadeldó máiodlk felében újból veix.ndóbe ment, Téliben realliáláiokra, réaibcn p«-dlg, hogy Béciban la megállt aa árrmtlkedéi. Ax Irinyxat nem volt cgyaégea, mart a kullai piacán aa értékek kerc.ettek, a magánértékak pedig elh.nyagoltak voltak. Koazt-pénz V.-\'/aV.-
Utótö.do. Kóazéa 3250, Peatl H.ral 3950, Egy.aü\'t Fóvároal 140, Kohó 495, S\'áazvárl 400, Urlkányl 1025, Nova 164, Laaiámltoló 83\'/,, Hai.l Bank 170, Danublua 3150, Vlllamoa 1650.
Eitl magánforgalom, l.ány-z.t üilettalen, tartott. Árfolyamok a délutáni nívón moiogt.k, M.gy.r
Hitel 608-610, O.atrák Hitel 204, Salgó 615, Gma Danublua 3150, Kősién 3225, P.atl Hax.l 3920— 3940, Cukor 2825, Kereakedelml
1350-1360 Georgia 495, Rima 125, Angol M.gyar 50, Földhitel 294, H.aal Bmk 168-170, Kohó 495, Mign.alt 2200, Nova 162-164
Kl.át.ttJa nigyaulm!
LISZT:;: KORPA
klctlnybeo és mgybaa vásárolh»t<S
VILLÁNYI ANTAL SíCJSi
Eötvös-tér 39. ixám,
■ Siatithiroaisifl siobor áleiimében. I
Termény tói.de. Buea tltiavl-dékl 76 kg-oa uj 417.500-422.500, 78 kg-oa uj 425.000- 430.000. egyéb vidéki 76 kg oa uj 415.000 - 420.000, .78 kg oa uj 422 500—427.500, roi. 360.000-365.000, aab uj 360 000— 370.000, a.b ó 400.000 - 410.000, t.k.rmány árp. 400.000—430.000, aörárpa 460.000—180.000, tengeri 390.000 -400.000, korp. 257.500— 262 500, repce 630.000- 640.000 K. A többi változatlan.
A mai terménytózad. Irányzata változatlan volt. Árpa 10.000 koronával einoViedott. M. jegyezték elAaxör a aöl-árpát, Ax ó aab jegy-aéaét limét beiktatták, mert as országban még Igen sok áru van. Árfolyama változatlan.
Sartésvásár. Felhajtottak 2200, eladatlanul visszamaradt 400. A vásár élénk volt. I. r. 26500—28000. Kötepes 26000 — 27000. Könnyű 24000-25500. Szalonnál fál.ortés 30000 -32000. Lehúzott hus 30000 —32000 Sózott szalonna 33000 — 34000. Szalonna-. Zilr 36500. a
Az árcpánzak ás nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezüst egykoronás JW>0. kétkoronás
10.60O—II 000. forintos 14 300 -14 760, öt-koronás 2U.140, ssinsrany 49 00C—
&1.000, ar«ny huaxkoronás 331.000—335.000, platina 210.000—120.00
divatnagyáruházába
OSZI ES TELI FÉRFI ES NQI SZÖVETEK
óriási- mennyiségben már raktárra érkeztek
Kisfaludi és Krausz
az „Arany Kakas"-hoz, Nagykanizsán Olcsó árakon eladásra kerülnek
U «| --XuolaL f Gabardin, kamgarn, eolln, marokén, IrlUotln, puplin, voit, velour,
noi aiovctcn X taxin, damentuch é» powtók minőén létező őivat-szindrnyalatban !
. _ Szürke él fekete téli kabát, bunda áthuzat, öizl átmeneti kabát, CAyfl CTAU0I@k I cílzma-nadrág kelme, öltönykajciék a legszebb mlntdkban, fekete e^ISS aawwcswt .ötétkék .zövetek, frakk, zsakett é« imokinz kelmék. ■
Regenhart és Raymann damast áruk, May éj Holfeld rumburger vásznak gyári raktára.
Legszebb mintázatú őoublflanellol!. pargetoh, tenniszflanellok P Legújabb 15Q centiméter széles iricó-selymek, creppőechlneh. ^ Külföldi nagy szőnyegek nagy Készletben!
Nagy maradékvásár női és férfi szövetekben hallatlan olcsó árakon!
mr Áruink jó minősége, áraink olcsósága és választékunk nagysága mindenkor Uzletii elvünk H
ZALAI KÖZLÖNY
1924. iniuiilui 19.
Legolcsóbban, de az olcsó árért is megbízható jó árut ad
SINGER divatáruház
Központ-szálloda épület
Angol szövet maradék vásár
Telefon 163. szám.
fjrar Nemzeti Bánk híva árfolyamai aug. 16 áa
uták
l«icoa-i«tooo i (141*11)0 (t)|44 7j)Cű.?6o6o 4160 4»9« 14l-J4» JJ7 JJI I40O >4)S
io;»»io7 ío 14149-14190 I94JO-IJ70) »»»J!» Itgiosoico IC410-IC6IO
Davlsik
imilMíin I9?}0-l(90)
BalpM Bak ami
Srti.il
<41 Mt
•I44-J47
tsb-jiso IU60
Krtiitlibia loíjo-iott)
IljOOO JI7MO 1410 !4)l
N.wyoek
ridi
fri^i
7lCOO?J4tO 4ltO-4l$4
loijo-lojco I414JM4IO
ZUrlcbl zárlati
Í7Í00, London 1406 00, N.wyori üssél 27ÖŰ, Mall.od Ü365, Holland rlio 1Z6 00, Wl»n 74-75, Solla 887 60, 7í0, Bad»p«it C9-S0, Bukazeit ►Igrád 6Ö0 00, Vuió 102 50.
gyazr korona kQlfSldl vataloa Jegyxéael:
• Deviza Valula
IK»\'» tegnap m«
f\'.. . 935910350 9219160
. . 6SG0 6630 6620 66
. . 4153 (463 440 14-1250 Newyorkban 13
szerkesztő: a íőazcrkcaxtő Inyl Nyomdaipar és Köny v-kedéa RT, Nagykanizsa
óhlrdaléiak
nlO «nx»tb01 kintinek ttuifa utHi !»«. (ttlkSttk. ojdjveiu Mlytl.kU. Ir>|. 1 íi pLoc<ci»clk. Aulakitliok (i J»vlUit>k Vlole, Mi(y ar-utca 14. i,,
■iiyok, akik i varrliban leljcea JStuuk, eletetnek a Mdt éa jy.rmck rul» ibr»n. Jclcnlkeicl Iti^I i_tr.iiij, n-fij| • imíisll (i Rihilleroítll XuiDcyulca 11.
híjbei való kifutó, uictvo yok la felvétetnek. ,0J,
»nö 1 d«luUd OrUii álliit ktfti. Cia i ___icjl*
■-<■\'-\' lun (<»« prOb.kliMaaony fel-t JOaa.f divillrubliltui. ic-li
W*\'1\' klpoIsidllíUo kUetfe r.nd.i.tt
i nin Jelei j.|c<« vei eladO. Wwvlth,Átpt)-\'044
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tözade délután 1 órai séréfcrfoly.amai a követkexök i
Ilankok
ADcol-Vlfv. Hajai
Afiir — Biuill
U>tr Hll. &ia Feoolol felállót nj Bon.
Leuimli. íj í SmoiIJi.
OI.-M. tu) 15.\' Ouu. Ilit.
\'JJ
IJojrd b Biokverelo Alliliooa t 0. Apu PóI-iSlieít. tg; Haeoee jo
Horv. ni. J. b. }í ttoo<liU —
ffSJSt iput.\'!!
K«t.l=l j6
Ke*. HI11I II.}
V1«fX»f.Nímoi Kí.p. ;iiiiiof Vájoil Uel I.) Miikor 11.}
Neroi.Mi tik. 11 k«mk. b. ij6j
Tukurékok
Bllviroil Ip. I? Llf-Jívlfoii 3 K6v4ft.il 141
Kótinyil Tik. 11.) Alul. Tik, is) Moktlí (14
Hual r.is )5JJ Hli4 M.BUl. 10 Ko&cUia 114 V!iZ».rrmtU —
Malmok
Bitk a. 60
Boei.-M. i)6
CODtO«dU )f.)
B4k(i<»bil 71
8udip.ul 140
Tirikneoim.
Olatlli )7
Hucjárli 07
Kliil^mitom )(
VUlOHa iji .
Tr. Duibli (|
79
Éankl n\'o
Síinvlri 40)
KobO —
Iiivin tf(la I)
Kib. ($n. uj
Draitb. 100
Micouli 11)0
Mi tr- »irb. (5
Ali. K\'.uéo j>)i
Kevárnli 7i
Mörl iilo 17
Nl<jttlOD|l 140
SíjOkooMI 9
SilfO Si)
üjiai —
Ualö ble/i Si
Úrik <07! ic i)
CMpeli 14*. 16 N/űBidal.
Prinkllo te
Olotn )0
XubOllf -
péiiu 10)
Revii 50
R\'uUi Si
Stepbioe-za j.7
Pdviioil B7. S
ll|il«Oieai 10.I
Wodlloee —
Vnm ftvek
Uioil «i( IC4
KOboi( jo
C.U, I4.SJ
Ond. Qfrrr- iS)
Fifciis vii 6
Vtgjrtt IJO)
Hímltreik. t)
Frinll in
Ouu\'Du, )i7o
Guu.VIIJ. i6;o
G«p í. v««l 47.J
OjirBj —
lttítxn do Kuitb
Xli«lla« 14
Ml<
MIOK icíl I Bt\'ji l«o •
Mtile*
0lomlro(7Ír 1 Cbiudolr 1 Vtfflfu VttcegyU i\'l\'.il! i
Rima I
Rc-eiureioa
Reuhmtllw
Scbilik
StbuUee
Teudloil
lloltte
VulkU
Corrlcctp . Ali. u "
Cier.5 Duoibiitiiil Etyei. ft Vounlu I
Hoel la I
Kíríi\'.icjil ig
Kroobcfger iS.
Lifnum 6)
Hitel fi ig
Ameiikil fa —
Eídfl 4
M. LIo/í jo
Malcaioky C.
Nin.ieil f> )oj
LIcblLf «.
Of. )8)
KtlblEyll 110
SjUvOali t)
Tb«k —
Naikl S))o
Vlk. fcutoe ).
ZabOtil 101
Ztotil 190
KiMek 4
BrdftbUl. —
K«ilikad(i
Adria IC40 Atlactlka
Leviau 14)
Mftf. —
Miliőid K6.Lt! Vlroal
CukorcT*r.k
Dilcukoe S1J
Hcrvíi c*t. 9V0 Cgkoelpu . ktil)
Gececli 40
Meifrb. ctk. mi
8tbrim44 (s<o Él.lmlai.r.k
Oeern\' I)
Cilo&tr 7J
Sullml ))0
PtipMI a1
Vlil. peii(6 8)
Tokajt —
HiUtítik. II 0*». VllUmoa
KfX. Ui4 710
(raem^rlM. -
Ali. (la 0.7:
L\'XIIIII )40
80r 4e ea.aa
K6vKo«l 161 — Klrl!7a6r —
Pok\'ri lir
Pao. 1
17
TcxUt
6S
li.\'u Uolpír 61
Si««. k»o3e« 4«0
UciO lixlll »
0/ipi<ia>oi0 «)
Si4vdKöt4 Sl
W. Teilll 7
Goldbeu" \'«»
Pamel »J5
Oy.triiMill «i
V««ylp»r
Silkra Vicdei Cblsolo
Diana Keleti M« Kleto KlotlíJ T0r«k
Bnioureiek
Ooeofl II
Dtall lente 4)
relteo I ICO
Klbel —
Osrnl »)5
Telefon 16)
Torol <lfS —
OolO niub. )i
Stolnokl 413
Zizjvipiií. ig
Blrdl —
Kirll)»ot0 3.)
Varat for(. II)
K^lillcb
r(utíd;i6i )ob
Te mail ia. icj I Briuöl
Oichviodt 1)7 ; Ctxvío dia
Kriín tűn )) \' l\'iptf
Si<oK«( 4.) lltocrtlpM
II
Huni
8«*lloJák I o\'.V^16 lö
IliOflrli — Ma(7.-N4n)et 100
Rojral ulllO igo I Torul Bp««t —
ScbwaruM )H j Vcrkchnbaok 70
Sflia )| | Oj e.rl bOr g>
Cipész segédek
és ragasztók felvétetnek
Szabó Sándor és Fiai cégnél
Kazinczy-utca 17. szám alatt.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen I Jó férjem, lltctvo apink elhunyta alkalmával mily fájdalmunkat l>ármi nióJon enyhíteni szívesek voltak, eiuton fogadják hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1924. aug. 18.
Ösv. UJJ iósaefné és lial.
Ha hdzilag akarja ruhájdt festeni, használja a hires
„KAKAS" festéket.
Kapható
Stampf Zsigmond
fiiszer, csemege kereskeJds<bon
Nagykanizsa, Bazár épület.
Szeptember hó 1-én nyílik meg a
varrótanfolyam
a nöl- 6s gyermekruha
divatszalonban.
Gondot is alapos oktitii ralnJ*Dfí[e
níl* és nycrmekruhik vajcáiíban. Tiofolyim külön dílolítt ji kúloo dMután. Jelaalkaioi lehet auguntui 21-t\'l kezdve
Szlgtiszlníníl és Schillomínil Kazlnezy-ulea 15.11. alall.
ÍTlegérkeztetí a Iegu|abb
őszi divat
lapok nagy udlasztékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
RINYI NYOMDAIPAR ES KONYVKERESKEDES R.-T.
5ut 5. szám.
NAGYKANIZSA
Telefon 78. *.117.
állal mindenféle jmtatvány készi-it legszebb és íjobb kivitelben a golcsúbb áron.
Összes jegyzői és iskolai nyomtatványok
--Raktár:-----
Schless Testvérek ii^^t\'n
D.ak*tór 10. Nagykarilia., Tefelon 267.
Niom.iott . Zrínyi NyomcHiiiir 6s KönyvkcitskcdíB R. T.-nSI. Niívk.nluln m..^..
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilap
szerkesztősége
*>
kiadóhivatala.
I ItSrnUtl
63. évfolyam. 190. uám
NasrykanlxM, U24. auguszhu 20. Szerda
1500 korona
Sierkeaatöiíg t» kladöhtralal l»<J.ut a. laterurban-Tclcfon 71., nyomda 117. n,
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
szent istván öröksége
-Ifla: Dr. VARGHA P. THEODORICH
Minden magyar szívben a llpiku aan magyar lüktetést Irdllja meg e kifejezés. A magyar almébvn nrgy történelmi éa geográfiai Hungsrla fénye lobban lángra cz £>| patl náju fogalom megcsendülésére. — Benne van így nemzet ezerével múltja, tikereivel, dicsőségével. lendületével éa hanyatlásával. D.\'ctő ösők frlnglás és páncélos alakjai, mint suhanó árnyak száguldanak . előttünk s csak néhol bukkannak fel ncmzetsorvssztó eplgónok, Kain pecsétes gyászmagyarok, hofy minél hamarabb alsűlycdjenek a síé gyen átkos sirgödrébe.
Képzeletünk szárnyakat ölt e szavak muzsikájára s elaodalog Ve rccike kanyaru\'itilníl, a Kárpitok várakkal megfészkelt ormainál, Er dély kincses mélységeinél s a Bá nát ringó rónáin A fanlá>i« bfvös játékot csinál a msgysr föld szép ségeihől ■ mint Ő»i msgyar lüodér s ökdös hegjről »lkri», magaslatról rónaságra.
Srent István örökiég* I Ml ez? Hova járjunk csodájára ? Mu»«um bsn keressük ? Vagy íégéizektől kérjünk utbsigazltásf, hogy e kép zeletet Izgató talizmánt megtekint aük? Nem lehet c kincs zár alatt. Ha por lepné, ha moha ülné meg, akkor Hungsrla már a sírhantok •latt p\'hmne. Szent István örök sége kifogyhatatlan szellemi tőke; cl nem herdálható, föl nem adható területi egység. E megállapítás hl degen éa mereven Igaz, uiiut valamely számtani képlet. De merev aégével keserű öitudatra Is éb resztl az U nak 1*24 évét élő m* gyaiját. Hol van a klfogyhalallsn azelleml tők. ? Ae ellenmondás ütközőjén zúzódnánk össze, ha a kifogyhatatlan tőkébői semmit sem találnánk.
Az örökség és az örökség jó ke "lése azonban két doIo*. — A* utóbbi phno művészet. Mert van nak hálátlan, hűtlen, balkezü ÖiÖ kösök la. Srent Iilván örökségének Mellétül tőkéje körül Is iok hűt-leniét éa két balkéz nyomai észlelhetők. Az utóbbi néhány emberöltő nemzetietlen liberalizmusa so kat hanyagolt, mellőzött, sőt elslk-kaaitott e téren. S nemzeti álarcá val többet ártott, mint a forrtdil-rnak msztelon durvaságukban mutatkozó dú/adjál. — A nemzeti eszményeket fölváltotta az utolsó évtizedek nemzetietlen kozmopoll-turnusa, a nemzelkőiiség szemkáp ráztató azappaci buborék ja. A puritán keresztény erkölcsök tölgyfa gerendáit fölcserélték a humanizmusnak elnevezett erélytelenség korhadt pilléreivel. A modern ma-gysr kereszténység nem volt többé
miggyő/ődés és élet. Ebben a gondolatvilágban evangélium és erkölcs nem alkotó, összetartó és konzervatív erők már, hanem mellőzhető vagy alkslomizeiüley előrángatható impord»rablllák. Et a ■zenllstvánl gondolat és a modern felfogás szöges ellentéte. Szent litván kereszténységre éi keress-téoyiég által alkot. S ezen alkotás egy évezrednek nem laklcilny-lendő próbáját állta ki. Hs az elvek és Irányzatok ixllárdiágát jo gunk van a azázadok utmutatása és nem a máról holnapra történő ellolódások Igazolása szerlat mérni, akkor a azentistvánl gondolat jó bázison nyugszik; a modtrn liberalizmus p.-dlg máris könnyűnek találtatott a történelem mérlegén. Azért kell visszaásni a régi alapok hoz és az eltolódásokét Őirintc, nyílt és cielekvésben klf\'jtződő ke renténységgel\' kiegyenlíteni.
Hol vugu István király ?... Zerg ma az ének, az ősi dallam. E kérdés, a mu\'tnak o kesergő vissza óhajtása talán soha nem volt any nylra sdvből fakadó, annyira nspi imává felmagasztosult, mint ma. Elménk kutatva jár körül a epedve kereti a szellemi Integritás leszikl tott részeit, amit nem ellenség tépett le, hanem önként velatt cl uifgától a nemzet jó hányid*. A m»i történelmi vajúdás Idején szinte utmu\'ató, harsányan hívogató rltdó a multnsk könnyből f«k»dt éneke: Hol vagy István király?...
Hol van a területi integritás?
Az ellő magyar király bö\'cseiéggel és vé\'rel megszerzett Magyaror azágs? Hogy mennyi érdekünk fűződik az elszakított részekhez, az a nemzetgazdiszok dolga. S hs ciak es volna a hiány, talán lőhetne némileg pótolni okos polltl kával, többtcrmeléssel stb. a v«sz leiéget. Mégli Erdély és a Felvi dék, ■ Bánát és Bicska a magyar embernek mindig pótolhatitlan lesz. S ebben a pótolhatatlanaágbin leg feljebb egyenrangú momentum a gazdasági ás a történelmi múltból klhsjló psilchológlsi érdík. A ma gysr ember először szivében érez keserves rándulást, sajgó űrt, ml kor a Duoa „másik oldalára" néz, mikor a Királyhágónál el kell né múlnia a magyar nóiak. Igy Szent István ntpkor, mikor ünnepel az ofszág, amikor a nemzet, a szó leg nemesebb élteimében vett nemzet országot ünnepet ül, szivünkben a néma fájdítom szinte a kitörésig feszíti a helyzet parancsolta zárakat; arcaokos a lelkesedéi plrjt mellett ott ég az el nem fojlhsló szégyen, moly azt súgja fülünkbe : lilán nem li vagyunk érdemesek az első magyar király nevét ajkunkra venni, S nem volnánk érdimeisk, ha a történelmi szégyenfolt, melyet ránk akaizlo\'t az idő, ki nem váltotta volna bsiőiűnk a hasonlókép tör lénelmi tanu\'iágot, ho/y Szeot István népe ciak őtl földjén, ősi erényeiben boldogul. Szent klrá lyunk ünnepe hallgatag drmonstrá-c\'óji a keresttény álnirkarásnsk. Ünnepélyes dokumentálása annak, hogy nekünk még mindig töke és erőforrás: Sxent István öröksége•
A képviselőtestület jóváhagyta a városi tanács által tervbevett építkezéseket
Közel egy milliárdra rúgnak a munkálatok költségei Elnevezték a katonaréti uj utakat — Szenvedélyes vita a lakáshivatal elnökének tiszteletdíja körQI -
Negyven aranykorona
Nagykanlzaa, augusitas U< Tegnsp délután pontban 4 órakor nyitotta meg dr. Sabfán Gyula po\'gármciter a város képviielőtes tűletének közgyűlését.^\' Nsplrend előtt megemlékezett az elhalálozott Fleischncr Miksa és Pteisz Jenő képviselőtestületi tagokról, kiknek emlékét jegyzőkönyvileg fogják megörökíteni. Helyükbe a virilitti-név sorban következők kerülnek be.
A polgármester Indítványozta, hogy az építkezésekre vonatkozó első 5 pontot együtt tárgyalják. Ax arany koronáa ajánlatok Király Síndor műszaki tanécios (•mertette a tervbevett építkezési munkálatokat és az azokra beér kezett ajánlstokat.
főgimnázium évi tandíja
A városháza és a Kazinczy utcai bérhát mindkét utcai külső front fának tatarozására bcérkezott 5 ajénlat: HorválK, V-s és Szegő 84\'/,. Fatér 64*/i. «róf Zichy Ödön Zákányi Iparművek 819, Horválh Boldizsár 93Yi milliói ajánlata.
A főgimnáziumi konviktusnak szánt épület második emeletének megépítésére Horváth és Vn 451*4, Városépítő 481 55, Zákányi Ipar-művek 505-5, Horváth Boldizsár 4416 milliós ajánlatot tellek.
A várói eleget teendS a keres kedelemügyi mioiizteilummal szemben vállalt szerződéses kötelezettségének, el fogja végeztetni a fém) ipari szakiskola épületén szükséges átalakításokat. Erre vonatkozólag Horválh és Vjs 205Vj, Városépítő
124s/i. Zikányl Iparmüvek 236>/4. BSlcsfö\'di 215Vs, Horváth Boldizsár
194Vt milliós ajánlattál pályáztak.
Eteken a m«gas építkezéseken kívül mély építkezésekre Is Irt kl a város árlejtést. A vízvezeték kiegészítésének burkolási és földmunkáira ajánlatot tettek Vulkán (Bud.p.si) 192, Gróza 115Vs. Ványl (Pécs) 260Vs millióval. A csőfekte-tésl munkálatokra Vulkán 99 \'/*, W.lser 92, Siepesl 161 Kesaler (Budspest) 40, G\'óza 11, Rohelsz 78 millióval A kettőre együttesen Fekete (Budipest) 2897, Városépítő 107\'/, millióval.
Az ajánlatok aranykoronában tör* téntek munkabérdifferenciák teljes kikapcsolásával. Storzótzám a Magyar Nemzeti Bank dollár-árfolyamából érme-paritái szerint psplr-koronára álsiámitva.
Egy milliárd éa fedoxete
A város által ttrvazett építkezések öttzes költsége 986 millió koronát lenne kl. E re fedezetűi szolgál a 44,000 svájci frank (660 mii-Iló), a közellátási Üzemek 160 millió megtakarítása. A városháza tatarozás! munkálatainsk költsége fedezve van a költségvetésben. A Zrínyi utcs utbu kolásl költségeit 50% ban a háztulajdonosok viselik. Ha ezek a munkalatok as előirányzatnál többe kerülnek, ugy a svájci frank kölcsönből, Illetve a város háztartási alapjából egészülnek kl.
A tanács javaslata, hogy a közgyűlés rdjon fnlhalalmazást a legmegfelelőbb ajánlat értelmében való szerződéskötésre s a munkák megkezdésére.
.Elnökválság" a kösgytlléMM
Uiváry Géza (közbekiált): Először szükségesek e etek az építkezések ? Aztán is ráérünk eldönteni, hogy kinek adjuk. Egy mllHárdoe költséget felfújni nem lehet. Ennyi számsdásssl tartozunk as utódainknak.
Dr. Sartory a fémipari szakiskola átalakításával kapcsolatban a Ukáihlényról beazé>.
Villányi Henrik : Szeretném tudni, hány fürdős\'obát rendeznek bc a fémipari srakiskolában.
Uiváry felvesd e tárgysorozatot : Stűkeáges-o a városháza tatarozása? (Egyhsngu: Igent) Szükséges e a vízvezeték kiegészítése ? (Igent) Srükséges e a konvlklus ? (Igen!) Mindenki Igennel szavas?
Dr. Sabján: Köszöaőm, bogy képvltoiő ur volt azlvea átvenni az elnöki tlaztaégot. Hilát U vagyok érte. do . . .
Uiváry. Ciak azért tettem, hogy tliztábm legyünk a helyzetté1.
Dr. WciiS L\'jos indítványára a* épltkeés egyes ponljslt külön-külön tárgyalja a képviselőtestület.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. imuwlui 20.
. A tanács Javaslata szerint ! SntSttek as ajánlatok felett
\' A városháza tatarozásl munká tal\\ névixerlntl szavazás alapján tanáci által javaalatba hozott átér Mihály épltőmeater nyerte al. polfármaatar felhatalmazást nyert sel a szerződés aláírására. A ha-rosat végrehajtható felebbezésre iló tekintet nálkQl. A vlzvszeték-munki la lókat hoaazu ta után mind az 51 jelenlevő (pvlielő IgonlŐ szavazatával a náci által javasolt Városépítő rerte el.
Király műszaki tanácsnok bemu-tja a főgimnázium konviktusának . aeletre átépítésével és átalakllá-val kapcsolatos kőműves és ács uekálatokra beérkezett ajánla-, kat. A városi tanács javaslata, >gy a képviselőtestület adja kl a " uokálatokat a Horváth éa Váas 1 gnek (451.360,000 K-ás ajánlat). 4 közgyűlés dr. Sartory hozzá-■ ólása után megszavazza a tanáci l- vaslatát. Dr. Sabján határozattá C aall.
\' Inek fürdőszoba a fémipari szakiskolában?
* Hosszabb vitát provokált a fém i arl szakiskola átalakítása. Király l aácinok bajalenti, hogy öt aján-i t érkezett a kanizsai vállalkozók-i I. A tanács as átalakítási munká < :okat a Horváth Boldizsár és Pia gnek (194,506.000 koronás aján-:) javasolja kiadni. Dr. Villányi bírálja a fémipari ■klakolát. Megfontolandónak tart-hogy a vároa olyan anyagi ál-isatokat hozzon azért az Intézőiéért, mikor kevesebb költséggel lehetne célt érni. Kifogásolja, »gy fürdőszobát la rendez be a ros az igazgatói lakásbs, amikor kórház felszerelése olyan hiányos. Bazsó József rávilágít a fémipari aklskola céljaira, működésére és delmébe veszi as Intézményt. A ros érdeke, hogy fejlett, batal-as Ipara legyen — ami sajna — s városunkban nincsen, Ezt cé-sza a fémipari szsklskols. A ta-ics javaslatát elfogadja. Dr. Villányi, dr. Sabján, Walser mérnök és Ujváry hozzászólása áa 35 szavazattal elfogadják a □ács javaalatát. Ellene ketten aza-ztak.
A Zrlnyl utca kövezése
A Zrínyi Miklós utca posts mel-ti szakaszának klburkolását tár-\'alták ezután.
Dr. Sarlory a szakaszburkolásnak :éaz a templomig való meghosz^ abbitáaát kéri. Dr. Malek László a templom felé eső rész klbur->lását követeli. Ujváry Géza In-tványozza, hogy est a szakaszt észen a Király utcáig burkolják . Dr. Hoch Oszkár az ottani sza-isznak teljes rendezését kéri, mire hástulsjdonosok nevében a szűk-ges telket Is felslánlja. Franck Király tanácsnok) hozzászólása án dr. Sabján polgármester vá-izol as elhangzottakra éa anyagi empontból nem tartja még az Őt alkalmasnak arra, hogy a felalitett azakaszokon a véglegca ndezés megtörténjék. Goados->dnl kíván srról, hogy a templom-
* Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és rtákesltö Szövetkezeténél
2 éves vágású jugoszláv fát és
sziléziai szenet a legolcsóbb
áron lehet beszerezni.
bajárók részére a házlu\'ajdonosok a járdát rendben tartsák. Több hozzászólás után a közgyűlés elfogadta a városi tanáci javaslatát és a kiburkolásra szükséges össze get megszavaita.
Ötvenmillió buza kSlcsSn a lecsapoló társulatnak
A közgyűlés ezután kimondja, hogy a Városok Gazdasági Központja által klbocsájtandó részvényekből 5 darabot (egyenként egymillió korona) jegyez és a Városok Gazdisági Központja néven megalakítandó intézményt Ily módon Is támogatja.
A Principális-völgyi Leciapoló Társulatnak 50 millió buza-kölciőnt azavazott meg a közgyűlés (292.500 koronás alapon). I t Ujváry Géza felszólalása után dr. Malek László panaszolja a Principális terület siralmas voltát, azonbsn dr. Sabján polgármester megnyugtatja.
Vihar a lakáshlvatal körül
Hemmert városi főszámvevő elő sdja a tanáci azon javaslatát, hogy a íakáahlvatall elnöknek jullus 1 tői kezdődőleg havi egymillió koropa tiszteletdíjat állapltaanak meg,
Dr. Hoch Oszkár felszólításában tiltakozik a javaslat eifogsdáia ellen. A lakáahlvatalnsk lassanként ugy sincs már semmi ügyköre. Miéit flzeisünk többet, mint ameny nyit a rendeletek megizabnak ?
Ekörül a kérdés körül aztán hosz-__u és szenvedélyes vita keletkezett. Mindenki egyszerre beszélt és vitatta, van e, nincs e szükség a lakáihlvatalra. A polgármeater kl jelentette, hogy a lakáshlvatal el nőkét mással helyettesíteni nem tudja. Ha nem akarunk fizetni, adjuk át a lakáshlvatalt a rendőrségnek.
Dr. Hoch Oszkár Indítványát fenntartja. A rendőrséget nem lőhet mumuinak használni. Eanél a pontnál a vita megint elszélesedik.
Végül Is elfogadta a képviselő testület dr. Weisz L»jos Indítványát, mely szerint a város a lakáshlvatal elnökének ez év végéig havi egymillió koronát fizet, azonban ezen Időn belül a tanács a kérdés msgoldására uj javaslatot hoz a képviselőtestület elé.
A katonaréti utcák elnevezése
A katonaréti uj utcák elnevezése következett ezután. A tanács javasolta, hogy a kórház volt főorvosa tiszteletére a kórház mellett lafelé haladó utat Szekeres József utcának, "a herceg Batthyányi család, a tel kek volt tulajdonoaai tiszteletére egyik utcát László herceg utcának, máslkat Máiia utcának, a Rózsautcába nyílót Tavasz utcának, a vasútvonal mellettit Bagolai sornak, a leendő sport tér mellettit Levente utcának nevezzék el. A középső utcs alsó szétágazásánál lévő há romizögű kis teret, melyre a tanáci valamikor kis kápolnát tervez építtetni, Kápolna térnek, a balra ágazó utat Sáncl utcának, a jobbra ágazót őrház-utcának alkalmas el nevezni.
Ujváry Géza csak a, b, c vei akarta az utakat megjelölni, hogy későbbi nagyságokat jutalmazhas son a város utca-elnevezéssel.
Ujváry: Kik voltak azok a mérnökök, akik azt felmérték? Akár milyen közönséges ember jobban kimérte volna I Az ut közepébe ültették a fákat. 27 millió áru cie metét pazalt oda a város. Azért roisz az az Ujváry, mert Ilyeneket meglát I
A képviselőtestület elfogadta a tanáci javaslatát azzal, hogy ■ Scckeres, László herceg és Mírla utcákon kívül a többi elnevezés Idővel megváltoztatható.
A közgyűlési terem ezután már gyorssá elnéptelenedett. A követ-cező pontoknál már ciak mlndÓisze tizenegyen maradtak a közgyűlési teremben.
A tanáci bejelentését a már ér/ényben lévő bérkocsi viteldíjak falemeléséről tudomásul vették. — Ugyanígy a Sárkány Mórral kö tőtt szerződés módosítását, mely szerint a közellátási üzemek volt helyiségét a város évi 400 aranykorona bérért adja Sárkánynak félévi felmondásra.
Tandíj, kántorflzetés
A főgimnázium belratásl diját a tanács javaslata szerint 200.000 koronában állapították meg, melynek közalkalmazottak 25% *t fizetik. A tandíj 40 aranykorona, közalkalmazottak és a Díl\'vaiut alkalmazottal ennek fűiét fizetik. Az Igazgató kezelési Jutaléka 27,%\'
A< 1—V. kerületi katolikus kántor havi 100 aranykorona javadalmához 60 aranykorona havi pótlékot szavaztak meg, hogy abból legédkántort tarthasson s Igy a felsőtcnplom kántorszolgálata Is kellőképen biztosítva legyen.
Ksebb jelentőségű ügyek elintézése után a közgyűlés este l/t9 órakor ért véget.
Az orosz hadifogoly vére? bosszúja
Felakarta gyújtani gazdája Istállóját - Átvágta a ló ás csikó nyakát, majd saját nyakát vágta keresztül — Átmetszett nyakkal bujdosott az erdőben
aa orosz kihallgatása aorán elmondotta, hogy akkor akart öagyilkos lenni, amikor s lovak nyakát keresztül metszette, ő is átvágta a nyakát, azonban már nem volt elég ereje ahhoz, hogy teljesen végezzen magával. Két napig bujdosott éhen szomjan, átvágott nyakkal az erdőben, mlg végül arra
Nagykanizsa, augusztus 10 (Saját tudósítónktól;
Megrendítő drámáról tett jelen tést a keszthelyi csendŐreég. Fiscfil Julla keszthelyi birtokosnál volt alkalmazásban már 8 év óta Ob ránovics Lukács orosz legény, aki mint hadifogoly került annak ide jén a blrtokosnőhöz, aki az oroiz steppek dolgos fiát megkedvelte és mikor a háború véget ért és a hadifoglyokat hazaszállították,Fischl Julla továbbra la gazdaságának szol gálatába fogadta. As orosz hadi fogoly — kivel gazdája embersé-gcaen bánt — egy Idő óta teljéién megváltozott és oly renltena éa fe nyegető msgatartáat tanúsított ke nyéradójával szemben, mely a legnagyobb aggodalomra adott okot. IgF f lyó hó 12 én oly fenyegetőiig viselkedett Fischl Júliával szemben, hogy n« a csendőrőrsre telefonált sürgős srgitségért. Az őrs parancsnok egy járőrrel azonnal a helyszínen termett és miközben Fischl Julla elősdta az őrsparsnes-noknak panaszát — egyszerre csak azt veszik észre, hogy az Istállóból hstalmss lángnyelvek csapnak kl. Az Istálló lángban állott. Fischl Julla blrtokosnŐ és as őrsparanci bok iionnal kiszaladtak és az em berek segítségével eloltották a tű zet — szonV-an a bosszúálló orosznak hűlt helye volt.
A járőr nyomban beportyátta az gész vidéket — de nem tudott a bosszúvágytól lihegő emberro találni. Az orosz azonban aki ugy látszik a községben bujdoiott el — még nem elégedett meg a gyujto-gatási kísérlettel. Boiazuszomjától vezéreltetve 14 én éjjel belopódzott gazdája isiállójához és egy konyha késsel átmetszette egy ló és egy csikó nyakát.
Persze ujabb hajsza ke.dődÖtt az orosz ellen. Azonban a csendőrségnek ez alkalommal sem sikerült őt kézrekeritenl.
Tegnap azután egy véletlen Csendőrkézre hoita a bestiális embert. A keszthelyi kórházban a reggeli órákban felvételro jelentkezett egy súlyos nyakvágással aérült ember, skiben a kórház emberei felismer ték a gyújtogató oroszt. Mikor az orosz észrovette, hogy felfedezték kilétét egy hirtelen ugrással levetette magát a kó.-ház első emeleti ablakából és az utcs köveze tére suhant, ahol alaposan összetörte magát. Sérülései rendkívül aulyoaak — azonban a kórház orvosai bíznak benn\', hogy siketül őt megmenteni.
A csendőrség és a hatóiig emberei kiszálltak ■ kórházba, ahol
szánta rá magát, jen Keszthelyre felvételét kérje.
hogy vlsszsmen-éa a kórházban
értesítés.
Tisztelettel értesítjük a DagyérJeraú közönséget, hogy Föut 10. szám alatt
(Dobrov.ts fé;o hiz, v. Iparművészeti Sza\'on)
hülgyfodrász és manikűr termet
□yitoltunk — Kírjiik a n kötöaijg nivei f A:tío,;».il íi v.gyunk t.tjos ti.xt.l.u.l
Oautich Nővérek.
Schvarcz Daz.5 cég közli. ho,y mindaa lilaben l»m*t r.lc-títr. irkozt.k: prima minőségű se lyem /lár n5l harlinyák, párj. 50.000 kor., prima minőségű muszlin nöi-h.rlinyák, párj. 36 000 korona.
= Saját gyártmányú 2y.pju Jumper 38 000 K, p.itcll .okol 6500 K, mus.lln harl.nya 8000 K, iclycm nyakkendő 15.000 K, Plllpp kötöttáru gyára S omb.t-h.ly, Stéll Kílmán ulc. 6.
Nagy
árleszállítás!!
Slffonok, vásznak 2o ezertől
Mosódelének • • 19 „
Karton ST, . . 19 „
Kelengyebatlszt ■ 20 „
Férfi szövetek • 120 „
Női szövetek 47 „
Zetlrek..........21 „
Kész delén ruha 130 „
Grenadln blúzok 130
Gyermek kabátok 400 „<
Női kabátok - . 600 „
Ti«t.i.n törülköző 40 „
Trikó selyem ruha 450 „
300 darab lagal.ninlabb nőt.kabkt érk.zott raktkrra
Fürst József
„Kékciillas" áruháza
a községi köztisztviselők országos szövets.-nek szerződéses szállítója
Köztisztviselőknek 5% engedmény 1
___itto
1924. augusztus 20.
Ünnepdélutáni életkép a Sugár-uti sétakertben
Nspsütéses hétköznapokon la.de különösön ünnep délutánokon so kan járnak ayaralnl a Sugár ut éa Rozgonyl utca aarkán |évö séta kertnek caufolt véroil kertbe. Oda vlazik levegőzni a* apróaágokat, ott kaaslnóznak öreg nyugdijai bácsi kák és ott éretlenkedik szabad vasárnap délutánjain miadsnféle mes teraégből rakr utálódott Inasok egész aerrge.
N«m lenne mindebben aemml rossz, hisx a vároal kart mindenkié. A rossz csak ott kezdődik, mikor ezek as alig sardütő Inaagyerekek összeverődnek a kert valamelyik kevésbbé forgalmas zugábsn s vasárnapi szórakozásul különféle ha aárdjátékokkal botránkoztatják a jobblzléaü felnőtt járó-kelőket.
A játék tetszetős a a kompániába csakhamar balakerülnek rnáa, ha zulról kiasabadult gyermakek is éa gurulnak a réskrajcárok, repkednek ax ezresek és tízezresek órákon keresztül.
Vonalat húznak a porba, az s „strlch". Mindegyik odadobja a maga egykét krajcárját, amslyiká közelebb eaik, azé ax elsőség, az azadl csomóra a krajcárokat a egy régi nehéz négykrajcárossal szét dobja a csomót. Ahogy a krajcá rok akkor repülnek, az a legfontosabb, do azt csak ők értik és nem áru\'ják al. Hanyag flegmával szórják ax ezreseket, tlzezresaket egy-egy dobásra a n szerencsés dobó zsahrateszl valamennyit. így megy egéaz délután.
Véiaa, Ijedt aicu gyerek — látszik, előaxör van Itt — 40.000 koronáját veaztette el egy óra alatt. Aki magnyerte, dicsekedve meséli, hogy mult vasárnap 160.000 koronát nyert öaaze.
A rendőrkapitányság vezetőjének figyelmét felhívtuk a sétakertnek erro aa ünoepdélutáni Idllljére a máris intézkedések történtek, hogy hasonló jelonségek a jövőben ne Ismétlődhessenek.
_ZALAI KOZLONV
Budaeest, augusztus 19. A nép jóléti mlrlsztérlumban ma délelőtt Vass József népjóléti miniszter el-noklésévtl nagyfontosságú ankét volt. amelyen a háztulajdonosok részére nyújtandó tatarozás! hitel kérdéaét tárgyalták. _ As ankéten a tatarozás! hitel ügyében teljes megállapodás léta-•ült. A 7ÉBE 75 milliárd korona Mell folyásit 15 százalékoa kama tozáa mellett agy, Illetve féléves törleaztásre.
Változás ciupJn annyiban tör tént, hogy az egyesztendős hltel.k folyósítása telekkönyvi bekebelezés mellett történik, amely után négy százalék bekebelezési IlUtékat számítanak fel a bankok.
A bankérdek eltségek képviselői a | vita során ragaszkodtak a bekebe lezéshez, mert taljes garanciát kívánnak nyerni a hitelműveletek tait.ma alatt. I A félesztendős hiteleket a bankok illetékmen\'esen folyósítják. Abban állapodtak meg, hogy négy egyenlő negyedévi részletben történjék a törlesztés. A hitelakciót a TÉBE é.-dekeltaégéhcz tartoió 34 pénzlnté zet bonyolítja Ir. A kölcsönt felvevő azabadon válaazthst, hogy m-ljik banknál akarja a kölcsönt folyóslttatnl. Erős ellenőrzés alá fog esni az, hogy a kölcsönt fel vevő háxtulojdonos valóban tataro zásra fordította e a felvett összeget. Az első váltó lejárata után a ház-tu\'ejdonoanak aa elvégzett tata-roxásl munkálatokat igazolnia kell, a aki a befektetést nem igasolja, attól a hitelt nyomban megvonják. A közmunkák végrehajtását néhány nap múlva magkasdlk
Auguiztus 16 án kellett vo\'na megkezdeni szokat s köimuiks-
Ícllegü azűkaégmunkákat, amelye at a kormány a munkanélküliség enyhítésére akar végeztetni. 16 án azonban még nam kezdődött mag, mert sz e célra rendelkezésre álló 12 millió aranykoronáa Őaiz\'g megosztásáról éa kiutalásának módjá-
a tatarozási hitel kérdésében
i-ól még nem határoztak. A pénteki mlnlszteitanácson azonban erről la megtörténik a döntés éa a különböző útépítő, uijavltó éa hld építő munkákat m\'g ebben a hónapban megkezdik.
Nem hívják 5asx« a nemzetgyűlést
Bieonyoa oldalról Ismét terjesslik a nemzetgyűlés összehívásának a hírét, azzal kapcaolatban, hogy a kő.munkákat alatteasék. Ertesülé aünk srerlnt a nemzetgyűlés ősiia hívásának a terve nem komoly és maguk azok as ellenzéki politikusok aem aürgctlk ezt a dolgot, akiknek tulajdonítják az öiazehlva tis gondolatát. A kormánypártnak az a felfogása, hogy ű genfi tár gyalások idején egyenesen káros volna a nemzetgyűlést összehivatni, mert a nemzetgyűlésen esetleg érvényesülő hang zavaróan hatna éa rossz benyomást kelteno a nép szövetségnél.
Beruházási kölcsönről la tár gyalnak Genfben
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter és Smith Jeremiás főbiztos sugusztus 26 án együtt leutaznak Genfbe A pénzügyminiszter, továbbá a miniszterelnök egéaz azeptemberbon Genfben marsdnak éa csak azeptember utolsó napjaiban jönnek viasza, a parlament ösazcülése előtt.
Apponyi Albert gróf, aki a közgyűlésen Magyarországot képviseli, augusztus utolaó napjsiban utazik le Genfbe.
A miniszterelnök éa a pénzügy miniszter pénzügyi megbeszéléseket óhajtanak folytatni Genjben küllőldi pénzemberekkel és államférfiakkal Szóbakerülnok a ko\'csönök, amelyo ket Magyarorazág as államvasutak sianálására éa más beruhézáiokra azerotna falvonni.
— ,,Tótra" csacaemŐ-kalen-
gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut i. szám.
HÍREK.
Auguaztua
20
Saarda
Római katolikus: Szent litván király. i\'rotostins: István király Izraelita: Ab hi 20. Meteorológiai Iutózet .téio szerint helyedként,
InVá\'-b ctak nyugaton. o»<5, lényegtelen, h<S-vál\'.ozással.
— Szent István napi hivatalos istentisztelet. Szent
István király napján a plébánia templomban az ünnepélyes istentisztelet fél 11 órakor kezdődik. Szent beszédet mond dr. Vargha P. T/ieodorich plébános, utána ünnepélyes szentmise. A hatóságok és egyesületek névre szóló meghívást kaptak.
— Sxamélyi hírek. P. Butykai Ako?, a szentferoncrendiek rendi kormánytanácsosa, Rómából haza-téiőben néhány napig N«gykanl-zain tartózkodik. — Dr. Schwartz Károly törvényszéki orvos állapotú annyira javult, hogy a mai nappal újra megkezdi hlvatáaa gyakorlását.
— Három évtizadaa szolgálati Jubileum, Liedemann Hugó Nsgykanlraára helyezett m. kir. állsmrendőrségi tan\'cios, a szentgotthárdi határszéli kirendeltség volt vezotője tegnap ünnepelte szük családi körben közszolgálati pályafutásának 30 évra jubileumát.
— Balatoni közigazgatási kongresszus. A balatoni köslgaz-gatáal kongresszust szeptember első felében fogják megtartani.
— Adomány. Két kis leány — nem akarták elárulol a nevüket — 25 000 koronát hozott be szerkesztőségünkbe azzal, hogy juttassuk a szegény gyermekeknek.
— Dr. Schwars Károly szabadságáról a msl napon hazaérkezett és orvosi prakszisát holnap megkezdi.
Kinevezés. A Magyar Német-Svéd „Manes" BiztosítóR. T. igazgatósága 5z(^e//lgnáctltkárt a nagykanizsai vczéiűgynökségh\'X kinevezte.
Amikor az őz i-át kiabál
Irta: Ungcr Btek
Vidéki városokban a kávéház, kaszinó, tennisz, kugllz\'s és esetleg a színházon kívül ugyan miféle Szórakozás lehel a férfiak száméra? Különösen mit csináljon egy vidéki állomás tisztikara, mert hisz nom él hétnek minden szabad idejükben a korcsmában, a kávéházban vagy a kaszinóban. Vadásztársaságok alakulnak. Kibérelnek vagy helybeli vagy közel környékbeli térülőiét és az idény beálltával tesleslü lelkestül a vadászai neme; mesterségének hódolnak.
A Dunántol egyik helyőrségében történi. A iliztikar egy közeli község elég nagy és Jó leiülétét bérelte ki
maguk közöli egy kisebb vadásztársaságot alakitól!. A lagok nagyobb részéi a törekvő fiatalság alkotta, csak néhány századossal és kél törzstisztiéi. A társaság szervezését az egyik fiatal liszt vállalta és igy pusz tán a fiatalokkal Jó viszonyban levők kerültek be a társaságba. - A terület, mint a Dunámul majd nem n.inden része, meglehetős hepehupás, dombos; nagy részt Jó lermő földekkel, lu ott némi homokká\', amelyeken mindennemű gabona és eidófajiávfellelhctő. A község erdeje határos egy majoraiusi bir-okkal és Így az onnan elkóborló fácánokbó\', valamint őzekből Jó vadászai esett
néhanapján. A másik oldalon a szomszédos nagybérlő Jó bora, meg a bő apróvad állomány igaz élvozeilé lelték a kis társaság kirándulásait.
Amint már említenem, az öregebb urak közül csupán a fiatalokkal larö lókat vélték bo a társaságba. Voll a hol) őrségben egy őrnagy, aki nagyon szerette a vadpecsenyéi, különösen pedig az őzet, do mint elöljáró nem ált közszeretetben és Igy dacára a vadászai iránii nagy érdoklőJásánek a megalaku ásk< r kimaradt. Az illető bácsi házas ember voll és annál rosszabbul esett neki, hogy nem ehetell vadai, mert a fiatalok a feleslegei inkább az étkezdének sdták, mint a közkedveltségnek nem örvendő öregeknek.
Hosszas piszkálódások után a fiatalok nagynehszen ráálllak az al kalmatlankodó öeeget fölvenni a társaságukba, do ugyanakkor összebeszéllek, hogy rövidesen és elég gyökeres módon, anélkül, hogy\'meg sértenék, kényszerileni fogják, hogy velük többel no vadásszék. v
A vadászterület azon rés:én, ahol az a hitbizományi résszel haláros, többször ejtetlek őzei. Annak a szálasa egy helyen meglehetős mélyen benyuik a községi vadászterülolbe, amely melletl egy sürü faiskola, illetve lölgyftalaloa van móg ritkilat-lan Állapotban. Ennek a folytaláss egy szép fiatal fenyves.
A fiatalok elhatározása a követ-
kező voll: az öregol felbiztatják, hogy a tölgyfialaloiban állandóan vannak őzek, hozzá nagyon szelídek, mert eJdíg kímélték. Nem zavarta ókel senki és oil egy szép bakot lőni nem is oly nehAz.
Igaz, volt őz a fiatalosban, de mikor és meddig? Csak addig, mig a fiatalok észro nem vették, mert olt a hitbizományi uradalomból át váltó vad meg nem melegedhoteil.
Lövetünk az öreggel egy szép állatot — beszéllek össze a fiatalok; amitől azián végkép elmegy majd a kedvo a vadászattól.
E érkezeit a nagy nap. A fősvény öreg nem vett magának kü\'ön szekerei, hanem a fiatalok amúgy is jól megrakotl szekeréro kapaszkodott fel, bár öt vadász, két legény, meg agy kocsis egy szekérre ugyancsak sok, bármily airáfizekir legyen is az.
Vígan, In ult a társaság és jó félóra murva megérkoztek a területre.
Hova megyünk, tanakodtak tetetve a fiatalok. Mindegyik más más helyei javasoli, csupán az erdős részi nem. Az öregnek furla az oldalát a feldicsért erdő az ő szép őzeivel és lassan odasúgta a mellelte levőnek, mutassa meg majd nekem azt a riszt, ahol az őzek vannak 1
Kérem, nagyon szívesen ; felelte a kérdezel!; habár egész biztosan magam sem tudom, de megkereshetjük!
Az öreg u/ annyira örUll, hogy a felkéri fiatal\' ural szokása ellenére
szivarral kínálta meg, aki azt megköszönve azt gondolta: „Megállj öreg, nemsokára nem fogsz leongem holmi ro»sz kubával kínálni."
Lecíhelődiek a szekérről. A két legény alig birla az elemózsiás zsákokat. A társaság nagy része megindult a larlók felé, mig a felszólított hadnagy ki|elente(ie: „Urak én nem tarthatok veletek, én az őrnagy úrral őzet akarok lövetni. A fiatalosba fogunk, menni. Néhány bizalmas szemhunyorítás és a társaság elszéledt.
Mondja öcsém, hogyan megyUak oda? Hova lőjjek majd nz őznek, hogy biztos legyen, — szavakkal fordult az öreg a hadnagyhoz aiig pár lépés után.
Tessék csak velem Jönni, majd rávozetem az őrnagy urat, olyan közel lesr, hogy lapockán lőheii egész könnyen.
A tarlókon már vigan szól a puska, az őrnagy oda se hederít, az mind semmi, ő ma őzet fog lőni.
B:széd közben a fiiialos széléhez érlek, melyen több kisebb ösvény vezeteti befelé. A hadnagyunk cl5re szal dt. Jobbra s balra tekintgetett, mintha valamit keresne, pedig Jól tudta, hogy hol koll bemenni. Végre rövid telotett habozás u\'án ,,tcssók erre jönni" felszólitással megindul, lak bpfelé az egyik Ösvényen.
(Folyt/ Mv.) _
zalai közlöny
1924. augusztus 20.
_ Alispáni r«d«llUl.Tn
n.p érkoselt meg •« állapén delete • házaaaájl klhlrd. tfa v.ló felmentéi dlj\'nak ujabb m-s áll,pilisire, — • poilül érlékclkk.k el.di.1 árára, — • levélpostai kül
drményeknrk munk nasünetes n.po
ken díjtalanul való kl.d\'aita — éa az ős.l v.t-\'m -g-j-gyzé.to vo n.tkozól.g.
— Megbízható bavá.árlá.l forrás a 64 év óta f-nnálló Singer Jóiseí és Társa dlv.táiuhi™ N gy k.nlz.a, Erz.éber-tér. (Körponl azálló épület)
— B.lratáeok • falaők.re. ked.lml lakottba. A n.gykvol ■ aal feleóker.aked.lml Iskola lg" getóság. értealll az éid.kell aiűő ket és tanulókat, hogy « javllé vl.agalilokal rugutz\'.us\' 28-án, a felvételi vizsgálatokat ■ uguszlua 29 én tattja meg, mlcd.tkor 8 órai kerd.tlel. A belratésok a n.gyk.-nlzeel f-laőkere.kedelroi Iskola mind a négy ivfolyemiha a\'eptemb.-r 1 éo éa 2 én dél.lőtt 9-12 lg leaz nak. A DÓI kereskedelmi azakl.n-folyamba pedig azep\'einber 1 én
délután 3-5 lg vea.l fal a mér
j.l.ntk.sctt lanu\'ókat. Flzet.ndő dijak: Tandíj 72 aranykorona, felvételi dlj 6, érteallő d ja 1, t.gaégl dijak 3, öiereson 82 ar.nykoiooe. Akik vagyontalanéig miatt lardlj kedv.sményirt foly.modol óhajtanak, ej Iránt aa lakol.f.nnlartó Izr. hllkőiaég elöljáróságához (Z-lnjl Miklós u\'ca 33. as.) letisscnck kérvényt folyó hó 30 lg.
— A világhírű jó minőségű siövöpamut 3. 4, 5, 6, 8, 10 é. siövőclrna 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 «a vastagságban, továbbá bordó éa vötösfejtő kapható Slngar jó-saef és Táraa gyári raktárába. Naxykanlisán.
Hol vagy István király?...
Kilótoktól Adriiig csonka palinkon által Slxt> panaszt vl»« a síéi. Végea lakó rab-magyai ok I.incokra v«rt teslváreiok Köoyörgó fohisxa kit: Nagy szent király, óh bol valil ? Mártír né, ed epedve vár, Kinox, megöl a jixom, Som orsxigunk, Mm vallásunk, Ostor a mi napi bérünk, S<hol siocsacs oiulooa-Suhog, pattog hiúinkon Koibtcsa a vad pribéknek — Ssivuok szakad miatta, OkCilbe vont karjainknak lxma fanul I ütésre vix . . . Nyögne ollon alatta I Hajh d« nincs, kl Üsxkót volna Hamvadoxó paiassira. Ten«erk nu lelkünknek, (\'jak Te biroál, nagy sxent király I.iagotgyujló hevületet Adni megtört lelkünknek Csillagtalan komor éjünk \'lóbb van nekünk, mint nappalunk — Vtrrantunk ml szüntelen. Kies hasink sxabad foüjít Sóvlrogva kémlelgetjük S miodig fájóbb a jelen ; Könnytó) ixott p» máinkon Alont nem jó sxemeinkre, Bús valóság.klója msr : Nagy sxent király, mi sorsra vir Krós jobbod nélkülözvén Axva néped — • magyar ! Oldott kéve Ímhol néped 1 likét vertek soraiokba Mindenünnen a kopók, Csak axt lesik mozdulunk-e, S kioyre, kedv/e utbsloének Bennünket a vérssopók I Ml esik virunk, fájón tütünk, S usenel ha hozzánk télül: Olt liUx benaunkel ep.y szilig ! S jabsigüzó viadalban Sxép h\'xinkat naggyá tesstuk Sok-sok évstixadoklK 1
Csordás Roraő
— Maredék vi»*r nagyobb
nenaylségG ö«l- fé.H.»6vt maradékokat a ieíiutáoyo.sbb á.ban Singer Jóiscjés Társánál váaárolhat.
— A kanlxaal piac árai. A tr2nrpl piacon hlvataloa fclj.gyié tek aaerlot a kövatkexő ár,k ala kultak kl -.Zöldségpiacon : babi He<je 3000, tök kllónkini 200, foghagynn csomója 1000-1500, vörőiha*»ma 500—1000, paprika darabj« 50-100. ugorka 50-100, c«övesleng*\'I 3-600, fejeakápostta 1500-3000. kelkáposzta 5-600, »6ld>^ csomója 5 - 600, paradlciom kilogrammja 3 -4000, bu\'gonya 2-2500 iorooa-Gyümölcsfélék: kórt. 5-10.000, ba.ack 20-30.000, dliiny- W sxóllő 20-25.000, alma 3-5000
ko.onaklIogr.mmonkéntTeyp/ocon.-
3500-4500, tcjUl 18-22 000, vaj 70- 80 100. luró 12-15.000.
tűi is 1200-1300 korona. Húsárak-: növendék ma. ha 20-24, marha •leje 28, hátulja 32, borjú elejo 24. hátulja 32, aerté»hu» 36, t»lr 44, háj 44, xalra/alonna 40, füatolthus 55 -65 axer korona. Gabonapiacon : busa 360-400, rox. 320-340, leogerl 400 - 420, burgonya 120— 170 axer korona mttermánánként. taromjipiacon: lyuk 30-50, p^r csirke 30-60, hl"ott liba 160-200, •ovány 60-100, hl ott kecsa 80 — 120, sovány párja 30-60 eitr ko róna. Sxénapiacon: néoa 70—90, axalma 25—30 eier kotoní méter máxsáoként.
— Rogenhnrdt éa Rnymann lendamaaztok, női éa férfi ztcb kendők, M»y éa Holfeld rumburgei váaznak, len éa llnóbatlaztok, aifo nok, alfonbatlixtok mérsékelt árban Singer dlvatáruházában axerexhc tők be.
Három ax Igav, hogy a
Bruncsics Józsi Borai
jobbok a |óndl, olcsóbbak az olcsónál, mely egyben üöit és gyógyít Sagjír-ut 53. * T.lefoa 210.
— UJ dl.sruhát kap a nem zetl hadsereg tl.ztlkara. M>,
auguaitus 20 án arízhuaionhét uj hadnagy aikOazlk a Lttdovlkábzn éa ennek ax eskünek az ad különös érdekességet, hogy ök .v.tják fel egyúttal az uj-jpagyar tiszti dlaz-ruhát. As uj magyar tlaztl dlairuba réailot a XVII. azázadbell atillák, réailot Mátyáa fyslogosaloak for marubájához hasonlóan van meg tervezve. Üj rajt* az eddigi díszruhákhoz képeat . haaltáa a kard számára, mely lehetővé trail a kardnak rövid szíjon való vls-lését. A gyalogság tuhájinak zöld Irst a a,[na, a lo-\'iaaági kék, a tüiéraégé kávébarna, a hivatalnokoké, a bls toaoká éa orvotoké fekete.
— Tíll divat. Parchetok, double flanollok, Daman tuchok (16 azlo brn). női éa fé.fl ruha éa kópany szövetek nagy válaazlékbao, l.gdlv.-tosabb siln.kbcn érkeztek Singer Jitseí és Társa dlv.lituhizába.
— Gazdátlan II.xt. Trgn.p délelőtt . Kóthiz utcában Iparkodott egy faluról bejött szekér. A rázás köv.tk.ztében lecsúszott róla tjy zaák. Kiabáltak utána, da nem állt meg. A zsákon egy kla cédula: ,20 kg. kenyerllstl, Szabó István részére.\' Aki Igazolni tudj., hogy ooll a sánták B lisztet, jelentkezzék
az«rk«eztőségünkbeo.
_ FlnlnUrnátoa Sromb.the ly.„ állsndóso felvea. vidékről diákokat. Kíaregl-utca 46.
— A Magyar L.axíialtoloaa
Pén.Táltóbank Budapoat. áru-osztálya B.rc.on llr.nd.lt. ,.t Iá-tealtatt. A klr.nd.lt.ég fo.l.lko.lk mindennemű gabonafélék, őri mé-nyak, m.gv.k és r-\'^aágl termények vételével és eladásával bl.o-mányban é. ..ját azámUjára. Ax
érd.klődSknek yé.z.éggel .d lel világosítást a klrend.ltaég Igaz gatólága.
— Szabók rí»xír«. Zeur, Doublage, Peru, Ksartor Rechant é. kellékek naur válaszokban ér keztek Singer Jázse) es Társa áro
házába, Erzsébet lér.
-Lady Hamllton. A világ legszebb ....onya 1 A legazebb é.
legszabályosabb .te- mely.n v.l.h. a n.p ragyogott. Ejya.eru páaz-torleánykából J.lt a nemzetek aor
alt Irányító L-dyné, Lord N-lson nak Abuklr éa Traf.lgar hősinek aze ralmévé. Ez a tragltul srerelem a film témája, hát\'erében egy egéez történelem. A film ott pereg le, shol L.dy Hsm\'lton élete lepergett • a lordonl ulctk forgatagé, ban és OUazország déli «g« alatt . nápolyi lazs.tonik kíiölt. Az olaaz kormány hosa.as tárgyaiárok után adt. m.g aa engedélyét, hogy
. felvételek Nápolyban, Rómában, Velencében kéazülheaaenek, hogy ■ „Trafalgari csatához" azük.éges h.jókst megépítsék a a azükaége. 10 000 olasz slatlaztát őaazetobo-roizák. E< a jelenet a világ fllm-terraeléaénok egyik legnagyobb je-Icncto marad örőVké. Német azek érlelem és lelkllam.r.teaa\'g reme kalte. Művészei Conrad Veldt (Lord N.leon) Werner Krau.a (Lord Hamllton), L\'ane Hald (L\'dy Hamllton) az abazolut müví.zet magaslatán állausk. Lline Hild . mellalt a l-gs>ebb sssiony, akit láthattunk. — Az Uránia mozgó jővő hét fo\'yanián mulatja be rep rliben a filmet, a két részt egy előadásban.
— Lópokrócok ltgelaőbbrendü gyárainak főterak.la t 5in^er Józie/ és Társa áruháza. Uridelmak réazér. gyári ár.kl
_ Engedély nélkül jr,BJt3tt
kSnyttrAdományokat. Arendőr-k.pltány.ág klhtgásl osztályán teg n.p előállították Bán Józaefet és m.rt kereskedőktől engedély nélkül könyöradományokat gyűjtött, 8 n.pl elzáráara ítélték.
— Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarez Oezaő cétrt.AI, Fó-ut S
sportélet.
Nagykanizsa az MLSi délnyugati kerületében
Röviden tudósítottunk már arról hogy .. MLS.oraz. központi v dék
N tgylranlzsán.k Győrtő é. Tatabányától v.ló nagy távola ga miatt a délnyugati, pécsi kerületbe he-lyeite át.
Az álhelyezé. klért.altése 13 án történt a l|T a kanl.aal agy.s0l.tak ax ugyanaxnsp ..,. Pécs.tt t.r.ott tanácsülésen, m>ly a beoa.láat é. aoraoláat ajtatta meg, nem képviseltethették magukat.
A kor. tanácaüléa az NTE t éa . Z\'lnylt a délnyugati karOU kötelékébe felvette . a b.|no.l beo.z-táa eddigi rendjét a lőv.tk.xőkép
változtatta meg- A ketulel. 1. éa II. osztályra ojztották. Az 1. o.z-tálybrn játaz.S.k Pécs, Kapo.vár, Kanizsa. Bircs é.S Igetvár ca.patal, . II. oaztályban pedig a« u. n. bajai hároma.ög, tebit a b.|al, bác.almial, azeka. rdl, dombóvá, atb. csepa\'ok. A. 1. o. tályt pí»l é. kaposvári alosztályra osztották A péc.l alosztályban jéta.lk a. fit pécsi egyesület, úgymint a n kerület, 22, 23 és 24 évl h-tnoka, . PAC, a PVSK. aPBtC, a DVAC, továbbá .. NTE. A kapós
v(rl aloaztályban játaxanak a kapós
vátl MAV. Turul, L.v.nte, a S.l_ g.tvlrl AC, a Barcsi SC, továbbá
e Zrínyi.
E. a beosztás jövőr. metvá\'to
M.yor Karoly, v.t.mlnttottvé-rti. Mayor l\'erooc máv.snítnvk, Alárla lérj Andó t\'erencné, K.rottn f Vámosi Iatvánité. Klotild «rj Varga Nandorné 1 n Ios (Ajdslomtót m.tttott sslv-vet tuJ.tjik, t-o:y f«rón szeretett ídMapJvk
MflYER FERENC
clpéax\'inaatar
í hó 18 in d. «. 7 órakor 78 éves kofában hosszas szenv/dés is t» halóul szentségek i Utos felv/le\'e után csendesen elhunyt. — Drig» halottunk lótdi marsdvinyalt 1. hó 20-in d u. i órakor fojtjuk a róm. kath temeló halottashiziban beszereltetni ás ölök nyugalomra helyoxni Ax engeszteli szentmise-ildosat í. hó 10 éo d. «. \'/sH árakor a Felsótemplombao fog ax Ursuk bemuUtlatnl.
Nyugodjon békában!
Gyermek*!, v^Jel, unokil ■
lyAsaolO o»»Ud.
Keé.x Terit, a mata, valaraUt a. össs.s rokenztg nevében n.«y fájd.lornWl nj(j;tu:t szívvel tni.tj., bosy fai«)-l>elaU.O iriK. fci.s.ny]. és relen
özv. Keész Józsefné
asül. Kováe.lc. Márta
fetyó hó ttr-ín r.88.l s ír.koi S3-lk éviben hosszú ss.ovriéj utkn csendesen .. BU1 nuMd>Í0J>1 (oly4 h4 díluUn s «r.»or l.g»k
a tía k.tl., sscntepyhia sz.rurtls.l sz.rir.1 te.z.ntell.tnt és a t- ut II. st.mn KV-iszh*zt>61 e ti,m. k.tli tcnictijt-o örök nyuRvóh.tyíre kísértétől.
Al eeg.sstelé s.ealrnl.e-álJns.l (olyö hó 23-in i.ísel » éreker tej « sseotfcrení:end ok plebint. ttmplomábsn a MinJenb.tóoak UnJutelUlol *
N.f.ykiiiilzsu, 172-t. évi .ususztus lié 10-ín.
Aldáa é. béka h.mv.lral
STIINER ÉS EPPINGER DIVATARUHAZABAN
NA<aYKAe<i/.tA, Kit/af.uirr.TCn
l rsnjr inar»\'Ul>r<tsir milyen
IMllliitctt lfsat
Ugyanitt eBy pinslirosn« ís w tifó.
laooac aaornal fstrStstlkl_
Vízvezeték szerelések
btttmtlKé\'.sk is tssiss Urtoiikok, szivattyúk bátmely klvltslbin, valamint . siakba vájó bármily livitis
Weiser gépgyár
1924. augusztus 22.
jl amennyiben az alosztályok io\'lió helyezettjei kiesnek, a 4 és jje\'y-7«ttek ositályoió körmér-£,ást tartanak a a mérkőié.ékből ■ierülő kit utolaó a már kiesett (t ciapattal fojja vázát képezni kirület nyugati oldalán feláll!-„dó II. osztálynak, mig az I osz lybao maradt nyo\'c egyesülethez l\'tocedlkül csatlakozol fog a bajai iromsTŐg II osztályának győztese. A beoiztás nern^ a legkedvezőbb J2ykanlísának. Furcsa pl. ho2y két helyi egyesületet szétszaki Uák amit még kirívóbbá tett a rio\'áa szeszélye. A* NTE nek pl. izei oéfy mérkŐzéao lesz Nagy olzián, a tavasszal pedjg csak egy. A sorsolások a következődet tdményezték :
S.eptembcr 14. PVSK-NTE, Zrínyi—BSC, 21 NTE-PSC, Tu\'uí—Z\' i iyl.28. Zrlnyl-Sz AK. tóber 5. NTE—PIBTC, 5. MÁV IZrlnyl. 12. NTE-DVAC, 19. loyl-Laventc, 26. NTE—PAC. A* elől álló csapatok a pálya lók.
színház.
\\t Obaltoa — Bikonyl népié* roigyar éneke, játékában hullott .1 l\'g^ap e.tc . kanlza.f lómé, tői Vittei Károly kedv.lt 1 véltünk. Vértel Káioly a f.luil ltol alakját oly pompái zamatéi meleg derűvel aaemélyealtette g, hogy t.ljea k.nli..! az.r.p . alatt ez volt a legjobb játéka, tábláa ház aokat tapaoU a bu nó művésznek. AíSzonyi dlrek-clmaz.repnt játszó ob.lto.t óban páratlan mü/éazl játékkal ált*. Sokak azeméból könnyeket ilt kl, Arkossy Vllmoaoé nemxe-
_ ZALAI KÖZLÖNY
l.a asazonyi «g, majysr életraj, volt, amilyent ciak Arkoilyné tud — a lilveklg hatolva — megazs-wm K°"°« Arkoaay
Vllmoa, Jévor Antal é. Keleti Árpád méltóak voltak eddigi alke-r.lkhez. Róza. Ilonka rövid humo-roa j.l.níaéban élénk kaeijt váltott kl. A kar li tökélet.a.n be-llleazked.tt él izép öiizjátékot pro dukált. A d.r.bon meglát.zott Arkolly Vllmoa fírendizö .rsni.á-láaának meaterl keze. — Ma aate Gáapár Iván bucaujátéka a Kla Grlz.ttben. — C.üíörtök eate Ifjabb Ducnta drámájában, a Kamillái hölgy ben a tüneményes drámai hóanfl, Gál Annle buciualk a hálái kanlzi.l közönaégtöl, mig a pénteki •at Igazi aaeményt fog jelenteni a ailüházlátog.tó közönségnek. Akkor tartja buctufellépéaét (jutalom-játéi) oz Asszonyi társulat elsőrangú müveszpárja, Arkossy Vilmos és neje Szabó I^ma a Poslásfiu és huga c. kacagtató énekes-bohózatban.
HETI MŰSOR:
Szerda délután: VÉN GAZEMBER.
Szofda este : KIS GRIZiTT.
Csütörtök: KAMÉLIÁS HÖLGY. Dráma
Péntek: 1\'OSTÁSFiU ÉS HUGA-
Ssombat: MÉZESKALÁCS. Oporctt.
Vasárnap déluUn: MARINKA TÁNCOSNŐ.
Vasárnap este: MÉZESKALÁCS.
«0Z6ÚfŰlITltfPS2IIIHÍÍ2
Uránia. S>erda 3, 5, 7, 9 órakor: Hamlet a hálószobában (Zoro Huru) csavargó vagy genllemann 5 felvonásbau). Kedves öt etes ame rlkal vígjáték.
Világ. Sceida 3, 5, 7, 9 órakor: D/alula, Brams S\'ocker „Nosfe-ratu" cimü regénye 5 felvonásban éa 2 felvonásos burleszk.
• TÖZSOt NHM,
(S.jit iuJúiLtóok Ul.foaJ.l.ntéi.) _ Tartotton Indult a mai értéklöiade üzletmenete. A tegnapi utótözade Irányzatához vlazonyltva kliebb ár-emelkcdéiektöl eltekintve az árnlvót egíiz délolótt folyamán meg tudta tartani. Erö.en befolyáiolták a pia. cot a francia fr.nk váratlan áraaése, valamint a Béciböl érke.6 gyenge hírek. A piac mindvégig üzlettel.n volt éa a forgalom mindvégig ml-nlmálla keretek körött morgott. Aa utólöiadén aem állt be oagyobb
vállozáa. Koaztpénz0 25 - 0 50\'/,.
Utótőxade. Irányzat tartott. K5 a.én 3150, Peatl Hazai 3850, Fő vároil Takarékpénztár 136\'5, M.zö hegyeil 50 áru, Salgó 605, Oaztrák Hitel 198, Magyar Hitel 595 pénz, Nova 160, Fegyver 1475, Villamo. 1570, Dinubhn 3030, G.orgi. 480, Lev.nte 235, All.ntlka 29, Korea-kedelml Bank 1320.
Sartéaváaár. Felhajtottak 840, eladatlanul vluz.maradt 300. A vá-aár közepes volt. I. r. 27500-28000. Közepei 26000—27000. Könnyű 24000—25500. Szalonnái fél.ctéi 31000 -32000. Lehúzott hui 29000 —31000. Sózott azalonna 30004.
A Magyur Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai Bag. 16 án
Valuták
Zofo) Kei I . C«íi loroo. Ili. 11" ,
Dú.Ml fl.otl. La !... L4i.
Jl&W-JÍ<8o
MflO )«■»! 11*1-141; tllll\'ll.ll wn-lrtl.
LISZT KORPtt
kkiioybeo ís nsgyban vásárolható
VILLÁNYI ANTAL SSíAÍSS
Eötvös-tór 29. szám,
a Szentháromság szobor átellenében.
Terménytőzsde. Bura tlszavl díkl 76 kg-os uj 407.500-412.500, 78 kg os uj 415 000-420.000, egyéb vidéki 76 kg os uj 405.000 -410.000, 78 k? os uj 412 500-417.500, ro,s 350.000-355 000, zab uj 355 000-365.000, zab ó 395 000-405.000, takarmány árpa 400.000—430.000, sörárpa 460.000—480.000, tengeri 390.000-400.000, korpa 242 500-245 500, repie 630.000-650.000 K.
Dia tor.
Irtjcl rtLbt
Hollandi h. l9j«o-«97íi
B«lfa Ittak )S4( JS^J
6t« iof. i«$$5-soijo Nor»tf ko». lc<6c-itC»i
DovIjfcW
Aauwías Mio-imt Balfiid HKii
Bikuttl 141-1*7
Brfl«Ml ItjS-jSH
Kop*obl(a sesSS-)S4oo 10660-10710
14JOOO-JIJOCO 14*J-S4JS
Pirii Pláxt
76<0O\'7ftSoo 4i;o-4lfrO
iitciiet
SSS-Slfl IM()-I«}10 io]70.ic9\'jo t4«IO-M4SO
Zürichi zárlat i
Páris 2ö05 00, London 2305 00, Nowyork 630.26, Brüssel 2640, MalUnd 2370, Holland 10710, Berlin 120 00, NVlen74-75, Solla 380 26, Prágs 1585 00, Bud«pest 69-50, Bukarest —•—, Beljzád 655 00, Varsó 102 50.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzéseit
Devlsa Valuta
tHTl«[> EK1 Dl
B^cs .... U35010320 016010125 Berlin .... 653 J 308 65 6480 Prága. . . . 4531453 44250(44250 Newyozkban 13 A."z ércpénzek éa nemes bérnek beváltási árfolyamat
Ezüst egykoronis 6800—5500, kétkozonAs 10.600-11 00D, forintos 14 300—14.760, őt-koronás 27.30:—28.1-10, szlnsrany 40 0J?— 61.000, arany husikoronás 33Í.0X—335.000.
Felelós szeckesstó: s főszerkesztő KUdó: Zrtnyt Nyomdaipar ós Könyv-keroakedé* RT, Na^ykanitaa
OSZI ES TELI FÉRFI ES NOI SZÖVETEK
óriási mennyiségben már raktárra érkeztek
Kisfaludi és Krausz ííss
az „Arany Kakas"-hozf Nagykanizsán Olcsó árakon eladásba kerülnek
lü^CX evaíiLwsiötölf I Gabardin, kamgarn, eolio, marokén, trikotln, puplin, voil, velour, ""I MOVCIClI X kazán, damerttuch és posztók minöeri létező űiuat szindrnyalntban!
_ - Szürke és fekete téli kabát, bunda áthuzat, őszi átmeneti kabát,
Férfi SZÖlfafOH I csizma-nadrág kelnie, öltönykelmék a legszebb mintákban, fekete \' aaWSCSCWá él s5tétUéU „övetek, frakk, zsakett és smokinZ kelmék. =
Regenhart é$ Raymann damajt áruk, May és Holfeld rumburger vásznak gyári raktára.
Legszebb mintázatú doublflanellofc, pargetofc, tenniszflonelloh I Legújabb 150 centiméter széles tricó-selymek, creppöechinek.
Külföldi nagy szőnyegek nagy készletben!
Nagy maradékvátár női és férfi szövetekben hallatlan olcsó árakon!
Áruink jó minősége, áraink olcsósága és választékunk nagysága mindenkor üzleti elvünk!!
1924. augusztus 22. _ ZALAI KÖZLÖNY
1924. »u;u«»im 20.
floréhirdetéfk
K>.6r*o«m »n)>(MI k\'..j:,-<k ItUafe iierta
U, a lt,\'t.ita..ík ictiiGlCk. uj\'ivat*j n»t)tl.\'iík, Ual-AielalUÍK*<aje»iOe<k
VloU. >!»«>if
i 14.
•íl
V.nAHnjok, <11
j4 Ii.-ri/ml r<lv<tcl*ek i
• III HliiHlúubjiD. Jfln
• »i:riafcan u\';!mo jlnauk, Kői i* gj»rmok ruha iranl >kct aufia.l\'ja i<.(ió] iifri.nnínai tl Ná>iUrrn4nl) KaaiiKy.elca IJ. II, f«>»ncii lö hixtOl rtU kifutó, lllctvo Ifcnynk U Itlrítetrtk. ioji
ka. konyha. ki.T-fia Ukial.
Árverés.
6 éues heréli 22én, pénteken d. c. 9 órakor a méntelepen elárvereztetik.
li^í^ua. /ri.-.ji Mik!*
t!a40. Kelenico, Klií.\'j u
;<il»brrrndei<> e
Gabona í. ürméé,aaakmiUa <6tb Iri o«l<r 1 ■.-ró, /»l» <i S. rr>ri;>»J:o«»:>í:.<n jól l<r<j<cctt
Iri.cf. UU.il vCioi.lnl óhajlja. Ke(ketea««Vrt j«l;jlr» a li.í&blrilai lolltll. I07fc*
Kél |ó, |i munkabíró IC9 eladó.
megtekinthető Báthory-u. 22. az. alatt.
„fllrtbjrtok

Rövidáru szakmában
[drtaa
fiatal segéd
azonnali belépésre felvétetik.
Hirschler Testvérek
BORSAJTOK,
szőlőzuzók, bogyózók
elsőrangú kivitelben
WEISER GÉPGYÜR
Sugár-ut 16. szám.
Szeptember hó 1-dn nyilik meg a
varrótanfolyam
a nfil- és gyermekruha
divatszalonban.
Condo* íj* nUpos oktatás mindenféle
tv\':- és gyermekruh*k varxisAban. Tanío\'.ysnj külün délelőtt ás külön délután. Jcleiikosoi lehot augusztus 24-151 kezdve SziRrisztnónAl ís Schiliernénél
Kazlnczy.utca 15. sz. alatt.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai
« budapesti tö»sd« délután 1 órai siróértolyamal • köv-tk.zök,
AnfOl-Micy.
Huil
A*i»r
Uiij HU.
lebsk*
Leexlmit.
Ol.-M. taos
Diiu. Ilit Llojd bask
VS Citi Ipart..
Zw.\'VlTwl
Kóap. Jrliüot Vlxci Uuk MtfV.r i
Nemi l.<auk. Kanak. 8. i] Unleo Amef, t.
Beivlroel ty. 17
r.i;«m»o«i b
Kórlroat tjO
K«Un,al Tak II.j
Alul. Tak. 1 «u
Mukilr no
Haaal <US jBn
KJ.3 M.BIat. gijo
VoaUn ico
M.í/.-Praoda —
l«I KJ
Panooela b. —
PUrla JS
Malmok
tS.vk CB. fii
Bori.-M. i)|
Cooeorfie j9.j Bílímatal
Badapaul tj8
TMIiiNun. ))
0 Itallá JJ
Ktinfirla f)
királynak*! j«.j
VUldrta 140
Ti, DrnubU to
Bt s itt 101 Beocelol
Sacotlfit. ó
Ctmoi Cl
Eaaakl iáié Sil..rl.l
Kobó 4»c
Iitráa i»«U tl
X6b. (Sm. i<1
Uraicbe »M
H.<ceiii »!«
Majy. upb. ti
Ali. KMafc »««<
Kerieia -
Mart n«o >t
nw»bíloo;l is]
Sajókuoióí 1
Sal(4 Col
Újlaki -
Uoiö Wnjra II
Urikíojl 5»o
CMMIÍ t\'< IS
■ NyoMdAk
albcomom iu
Kr.okHo tl
Glotta 11
Kuxmi; 7.
Pal\'ia «9
IMval 50
Rlllo »<
Pfiriroal 0/ 9.1
U|.í«e.«» IC.
WoiiilKt 6 1 VaamQvek
! 1ÍI63I «raf. IC)
I Kdtorc 4}
Cllky 14.
gaid. gtflr. 16}
KstUo TM J-:
Klmknaak, IJ
Praokl ti]
Gasa-Daa. ) 00
Gaaa.VUl. l)}o
Ü<p (a raaal 44
Gj4rffy S>
Hofbor 146
Mfn\'H | Motor
Cbatvcli Vro^P" P.K/jl
Rima
Roeat«m»on
R<XbmQU« 1 SthMck.. SdnlUr T«udl^a
Vatkla WbMT
Wm l|»r
Ali. fa
Catra4 Duoabarai.il Bo«a. ra
Galraato 1 Haaat la Hoal la K«r6abSii) al Kict,:<tíc« Ucacre
Hiul U Amerikai la
M. Ltojí Ualomaokr Semmi la Llcbtl* Ofa
RíitáDjal
Silaraola •mek
N\'nkl I
Vli. Uloe Zabolai Z«aul
Ka... Klaaliot
A illa AtUotika

Trut
CakorBy4rak
Délrakoe JJO Koerli rak
Cakcrtpu s:«> Ownii
Éieluilatorek
Oaio ••
Ci ionét ?S
Saaláml JJO
PCaj^kl <9 VIII. pea.íl ?C
Tokaji —
H.Ucrc.a SJ 0Aa. Vlllamo*
At«- O\' ^
Ü|»ll> J40
Aoee 64a
Pfcit-i 40 Olajok
Olajipai 77
IlUOtl (\'II 110
80r 4a aaeaa
rövtroat tftr 40
KUil;e6r ?l
Polflri ií-t (<0
Pae. itr 17
Bar6ti I.
K«(l«Tlcb -
R<iavt0y>4« jt j
Temeil II. SCO
Gachwtodi >}i
K\'»aa laaaa ,4
S«íak»o«< j. SaAlioOAk
Toatll
K. la teolpai Sl«<. kendet 1 UniO textil G;ap|\'imo*a Sa6TdKfit«
W. Tuti! Goldberitr 1 Karton
Pacasl «
Gydri lettll 1
V«Bylpar
SpOdlora IJ<
Diana 70
Keleti M-i —
K\'.ela 6
Klotild 7J
Tóeék SS
Laboe — K0iauf*l4k
Ooeoci SO
Duli aeiiia —
Pelteo 5?j Kitel 0:ml
Telelcc 1.0
Ts«al -
UoS4 aalob. )•
Siolookl 4.:
Za^fTaplU. 19
Birdl 61
Ki»;i/.\'"« j.
Va.ul io*( II)
BOoi 71
BraaaOI 4(0
Corrle Ilim g.
Pari\' «o
Har^jalpai i«.
Starti tm —
OateriRe\'3 SIO Uaxy.-N«mei i©j
Tunl Bpeal —
Ve.kehral.aoS —
0>4rl b4( 91
R uetőmaguak cadudzdsdhoz használjunk
porzol
szőraz (uiz nélküli) pdeoló anyagot üszögkdr ellen
HiaOSAN
higanytarlalmu általdnas csduázászert az összes gabonabetegség ellen.
Gyártja: „CHINOIN" gyógyszer és vegyltermékek gyára, Újpest Föblzományos: Reichenfeld Gyula, Nagykanizsa
Oeák Ferenc-IAr S. ». „,„
PFflFF
Használt varrógépak magas érőn való baváiliaa I
Speciális varrógép|avltó műhely I
varrógépek Ipari és családi használatra
keaUe26 részletfizetési
Brandl Sándor
varrögOp raktárában ,,„
mindenkinél szebben és olcsóbban Fest
Metz János
Nagykanizsán, Teleki
ex°|bm feStő máaolA 6. tany.xQ
16. szám.
Felülmúlhatatlan szép és [ó i \' ika! Olcsó úri
Bazsó József gyára Nagykanizsa
Készít cs raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
Elvállal mindennemű kocsljavitást, átalakítást, lényeiéit és béllelést. KltUnö munkai JutAnyo* árakl
tnesnes. höi«yk5-.oi.«
kc, hogy nyári s .b.d.Aíiormól és .7. ízi követő l.nu\'mfinyuum
ítx:,ngé. varrodámat
n m«i ncpon uJ^iM me«n\\ii0Ui<m. A isjsisbb őszi moda\'lekkel )zoi$áibstok.
Tisztelettől Wortmann Jultska.
Ha házilag akarja ruháját festeni, használja a hires
91
KAKAS festéket.
Kapható
Stampf Zsigmond
fuMcr, CICIQCR. IcoieikíJéiílion
Nagykanizsa, Bazár épület.
EPPINGER I. ÉS FIA
NAGYKANIZSÁN.
Atlaadósn raktáron tart: mindennemű tejesen száraz kciuéuyMt: dió, kórls, körte,
hara, Jávor, bükk sth, deszka ás ópQlctfa anyagokat,
cementet, kátránypaplrt. I silithlrü valódi CTCDIJIT" P*<* k<P" KAISCHEX féls nL I CKUI I »l»ltts.
A Vcaapríml l\'aln.ir R. T. lerakata rocaó-
EaadaaíKl la 4a a«rtllltc> eax Vflxök br 11, ocalalkalríaxek ta hogiiftranyazokban.
A Singer Co. varrógép róai-vónyiársssóg újból szAllit
SINGER varrógépeket
részletfizetésre
Nagykanizsán esik
UNGER ULLHANN ELEK ÉS TÓTH
bliomáuyl raktárából t«l
ÜRZSÉBET-TÉR 2. SZÁM.
UgyiMtt fsdáufsgyvtrtk tMtáaytk kaphatók
megérkeztek a legújabb
őszi divat
lapok nagy választékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
k&nyvkcrc.kodi86bcn
Nagykaaizián.

Díjtalanul
csup\\n csak ^ tarííális költségeken
helyez el
az összes budsp\'Sli és vidéki lapokban eljegyzési, házassági, halálesetre szóló híreket s állatéban □Armeíy vonatkozású reklám-
hirdetéseket
a Magyar Mlrdetó Iroda \' nagykanlzial fiókja
Kí-ut 6. II. .l\'.tt — T.tefoa 338-313. (A Kő.ldny* kl.dóbiv.t.lib.D j
Vasutasok figyelmébe!!
„BÉKA" divatáruházban ^TZ^Jt
Nyomatott a Zilnyl Nyomd.if.tr és Könyvkereskedés 11. T.-nil. N.gyk.nizsín. (Nyomdavctelö; üícobcck Kiroly)
KIINDULÓ PONT
Irta: Belatlny Arthur, a budapesti kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Magyarország gazdasági életében joggal tekinthető a világháború lezajlása óta legnagyobb fontosságú caeménynek a népszövetségi kői ciön cluyeréaére Irányuló akció sikere, melynek eredményeképen a győző államok Magvarorazág talpra-állltáaa érdekében 20 év tartamára lemondanak a békeszerződés által nekik blito>l<olt claőbbiégl jogaikról éi lehetővé teázik, hogy a magyar kormány az ő phezikon meg felelő kőlciőnt vegyen fel. A há boiuoak tulajdonképen caak ez jelenti a ^befejezését, mert hinen a gyáuoi emjékü békekötés nem ve-tett véget a gazdasági eszközökkel vívott háborúnak, hanem ellenke zőleg keretéül aso\'gált a legyőzött nemzetek gazdzsági lelgázásának éa egyoldalú c\'Őayök kíméletlen kihasználásának. A békeszerződéi uek ezen a tendenclájin hstalmas rést ütött a magjpr jóvátételi fizetéseknek szabályozása és a szanálás azon légkörének megterem lése, mely a Msgyarország gazda sági újjáépítése előtt álló aksdá lyok elhárítására alkalmas. Megállapíthatjuk, hogy amilyen fontos az állami pénzügyek azempontjából a külföldi kö!ca5n, ép oly nagy jelentőségű gazdasági életünkkel szemben megnyilvánuló ez az általános hangulat a magángardsság talpra állltáaa és a termelés meglodu\'ása
szempontjából
Nyomatékosan ^hangsúlyozom azonban, hogy a győző államokat m\'glllető zálogjogok feloldása és a szanálási kölcsön folyósítást, Illetve gaidssáfi téren a blztossbb alepo kon való morgás még távolról sem jílsnll sem az állami pénzügyrk tényleges rendezését, sem ptd g a cormálls gazdasági viszonyok talpra állítását. A sxanálJs csak kiinduló pont, a többit a termelő munkának, a kereskedelmi leleményességnek f» az ipari azorgalomnsk kell meg tennie.
Természetet, hogy a kormány részére sem jelent megállást a kül földi köiciön felvétele, vagy a köz szolgáltatásoknak arany alapokra való fektetése és azoknak tekintet nélkül a lakosság gazdasági hely zetére való behejiás*. Ellenkezőleg o kormányra ax a kötelesség hárul, hogy a magón\'cuékcnység sikerét minden téren biztosítsa, tehát mlg egyrészt a közterhk megállapításánál és behajtásánál tekintettel kell lenni a gazdasági alanyok min deákori állapotára, addig másréizt a gazdasági életet azoktól a béklyók tói mielőbb teljesen fel kell szabadítani, amelyeket a klvételca helyzet következtében Váaytelen volt alkalmazni. E Irányban a kormány már
megtette a kezdő lépéseket, kívánatos azonban, hogy a korlátozá sok folyamatban levő lefaragása mellett sürgősen meginduljanak a külállamokkal kötendő kersakedelml szerződé.ekre Irányuló tárgyalások, melyek Európa gaid>ságl életébe leeudŐ tulajdonképeni bekapcsoló dáiuakat biztosíthatják. — A nlnt
azonban súlyos felsdstok hárulnak az országnak e sorsdöntő Időszakában a kormányra, nem kevésbbé nagyok éa döntő jelentőaágüek a gazdsságl élet egyes téayerőlre, a gazdasági alanyokra háruló kötelességek. Az orazág jelenlegi súlyos gazdasági helyzetéből kivezető ut adva van, rajtunk áll, hogy ezen elinduljunk áa a kitűzött cél elérésén az orss\'ág talpraállltáaa érdo kében vállvetett, komoly, produktív és kitartó munkával dolgosunk.
Bud János szeptember eleién elfoglalja a pénzügyminiszteri tárcfct
Korányi Frigyes báró visszamegy párisi magyar követnek A jövö heti minisztertanács állapítja meg az aranykorona szeptemberi szorzószámát
Budopest, sugusztus 21. Legilletékesebb helyen azt a nyilatkozatot tették, hogy most, amikor báró Korányi Frlgyea pénzügyminiszter nagyjában befejezte munkáját és a kQlfö\'dl kő\'csőo ügye kedvezően elintéződött, a genfi tárgyalásokkal kapcsolatban aktuálissá vált a pénzügyminiszteri tárcs betöltése. Hitelt érdemlő helyen ugy nyilatkoztak, hogy Korányi Frlgves báró vissza-megy Parisba és elfoglalja az ottani magyar követ hivatalát s ezzel ksp-caolatban Bud János szeptember elején átveszi a pénzügyminiszteri tárcs vezetését. Államtitkárja Sza báky Alajos marad. Korányi régi hivatala átvételével a világpolitika ma legfontosabb állomásán, Párls brn feg tovább hsrco\'nl a magyar nemret igazságaiért.
Közmunkák megindítása a mlnlsztertanáca napirendjén Budapest, augusztus 21. A szép tember hónapra érvényes aranykorona átszámítási szorzószámot az augusztus 29 én tartandó mínlsz-tertanács állapítja meg. A holnapi minisztertanács napirendjén folyó-ügyek és a közmunkák megindítása szerepel.
Kinevezték Budapest kormánybiztosát
Budapest, suguiztui 21. Ripka Ferencnek, Budapest székesfőváros uj kormánybistosánsk kinevezését a szombati hivatalos lap köili. As uj kormánybiztos hétfŐa foglalja el hivatalát.
Jugoszláviát polgárháború fenyegeti
A kisantant külügyminiszterei Lalbachban találkoznak
Belgrád, augusztus 11. Napról napra komolyabb méreteket ölt az a verzió, amely a Davidovics kormány hatalonra jutása és Rasics távozásával kapcsolatban fenyegeti Szerbiát. Mlr a kormányválság ki robbanásakor általános vélemény volt, hogy a nagyhatalmú Pat\'ci nem fog egykönnyen belenyugod il a kormányhatalom elvesztésébe, azt /ionban akkor még nem sej tette senki, sőt a helyzetet a leg alaposabban Ismerő faktorok sem számo\'tak azzal a lehetŐség;e*, hogy a távozni kén>szeiült volt kormányfő olyan-faakaciul rtgiss-kod k a hatalomhoz; hogy annak vlsszaazerzés* végett a legvakme rőbb eszközöktől ISO) rl«d vliara.
B.lgrádban tudol vélik, hogy Paslcs mtgasrangu katonatisztekkel tart fenn olyan érintkezést, amelynek c ;lj• nem lehot kétséges azok elő t, akik Itmerlk a volt kormány főnek a U.dsereghez való viszonyát. A szeib hsdseregben legalább száz
olyan tábornok van, aki álneve-zéiét Pasfcsnak kőuönhetl. Mind makacaabbul terjednek olyan hírek, aőt már a részletekig menő poil tlv formában, hogy Paslcs és a még általa kinevezett magssrangu katonatlsitek között titkos meg-besrélések folynak, ami mindinkább növeli az idegességet a bukott kormányfő titokzatos politikájával szemben. Ecek a hirek konkrét tényekkel vagy bizonyítékokkal nem nyertek még ugyan megerősítést, de másrészt az is Igsr, hogy Paslcs sokkal ügyesebb és ravaszabb politikus, mintsem hogy a legkisebb mozdu\'attal ^Is, elárulja tervelt, amelyek mögött a legfontosabb hatalmi érdekek rejlenek.
Annyi bizonyos, hogy a arállongó híreknek, hacsak Igen kla hányada is megfelel a valóságnak, akkor a jugoszláv állam olyan osomények előtt áll, amelyeknek következményei kiszámíthatatlanok, nemcsak bil-, hanem külpolitikai szempont-
ból Is. És akik ezeket a következményeket már előre látják, azok tudják azt Is, hogy az a belháború, amely nézetük azerlnt küszöbön áll, a katonaság és po\'gárság véres összeütközése less az SHS király ság nagyobb dicsőlégéra.
A külügyminiszterek találkozása Belgrád, augusztus 21. Dlplo-máclai körökbea ugy -tudják, hogy Benes, Ducs és Marinkovlcs külügyminiszterek augusztus 27-áa találkoznak Lslbschbsn, hogy Genfbe utazásuk előtt megbeszéljék egyöntetű állá.foglatáeukat.
A KÜLFÖLD HÍREI
Ma délben temetik el Hatteottlt
Róma, augusztus 21 fGiendben, minden tüntetés nálküt vitték Mat-teottl koporsóját Frate Poleslnébc.
A hatóságok száadékosae félrevezették a lakosságot éa többféle időre jelezték a bafottaavooat la-ditáaát, Igy aztán alig volt tanuja a azomoru aktuinak.
Frate Poleslaében ezrével csődült ki a lakosság a kis vasutállomáa-hos, de a gyász Itt Is mint mindenütt néma volt.
A temetés csütörtökön délbea lesz. Az özvegy ntm utazhatott a koporsóval, mert lázaa betegen feküdt, de estére ő la Frate Pole-slnébo érkezett.
A Iondoni határozatok a birodalmi gyQiéaen és a francia kamarában
Berlin, augusztus 21. Holnap délután lesz a birodalmi gyOUs döntő fontosságú ülésa, amelyen a kormány nyilatkozni fog a londoni konferencia határozatairól éa benyújtja a D^W\'S terv «\'spjáa kidolgozott 8 tőrvényjavaslatot. Nlgy n bank és pémügyekre vonatkozik, 2 azól a birodalmi vásutak uj üzemtáraaságáról és egy ai Ipari kötelezettlégeket foglalja magábaa, a nyolcsdik pedig egy keretjavas-lat a londoni határozatok becikkelyezésére.
Párís, auguizlus 21. Ma déiutáa Indul a vita a kamsrábaa a londoni határozatok fölött éa a sajtó egyértelmüleg ugy vélekedik, hogy a törvényhozás ratifikálni fogja, fogja amit a konferencia végzett. A Nemzetek Szövetsége ötödik közgyűlése
Bécs, aurusztus 21. Genjböl lentik: A Nemzetek S Övataégánek ötödik közgyűlését szeptember elsején délelőtt 11 órakor nyitja mag Hymans belga külügyminiszter az ugyanakkor ülésorő Nemiek Szó-vétségé tanácsának elnöke.
63. évfolyam. 191. uám
Nasykani™, 1*24. augusztui 22. Péntsk
1500 korom
Sserkeeicóalg <!• kUilfthUalet Pő-ut S. taterurban-Telelon 78., nyomda 117. ei.
Főszerkesztő: Benedek Razsö.
ZALA! KÖZLÖNY
1924. »utu.ilu. 22.
♦ Ablak kittelést
kl*árólaK Irá.bell 3 évi lótátltaaal vállal
Voinowits Jenő
nvCKta Hafly.r-utca 14. BZ.
fl tanoncoktatás reformját követelik az iparosok
A msgyar Iparotok mint már jeleztük a most folyó napokan or szágos nagygyűlést tartottak Miskolcon, hogy megbeszéljék aa Ipa-roa társadalom legnagyobb problémáit, főképen ■ tanoo coktatáa raformját. Et utóbbira vonatkozóan a magyar Iparosság egyik kiváló szakembere, Müller Antal keres-kedelmi tanácsos a következőket mondta:
— Minden kulturáltam létérdeke, hogy mág áldozatok árán la bizto aitsa aa ipari fejlődést. A fejlődés p«dlg attól függ, hogy tu-duak-e megfelelő uj nemzedéket munkába állítani. Jelenleg as a helyzet, hojy a Jialalság Jigyelme az ipari pályák leié fordult, de most meg ax Iparosök hu zó dóinak a ta noncok Jelvételétől. Békében az inaskodáa iránt való előítélet volt a legnagyobb akadály, ma pedig az, hogy ax Iparoaoknak nem sok előnyt nyújt a tanonctartás. Ennek főképen a tcnoacoktatás mai módja ax oka mert a tanonc a munkaidő negyedrésxét ax Iskolában tölti és Igy keveset lud elérni Ipsrágában. Aa Illető mesternek nem sok hsszna van a tanulóból, másrészt pedig képtelen teljesíteni a szerződésnek azt a pontját, hogy bizonyos határ IdŐn belül kiképzi a tanoncot a mesterségre.
— Az iparosság arra törekszik tehát, hogy a tanuló több időt tölthsssen a műhelyben, ami csak a tanoacoktatás megreformálása utján lehetséges. A reformnak azt az elvet kell megvalósítania, hogy minden tanoncot a mesterségével összefüggő limsretekre tanítsák meg, vsgyls a tanítás minden 1 szakma igényelnek figyelembevételt lével n gyakorlati életet szolgálja. Legmegfelelőbbnek tartjuk, ha a tanoncok hetenkint háromszor délután 5-tŐl 7 lg és vasárnap 3 tói 5 lg látogatják as Iskolát. A vasárnapi Iskolaidő megokolatlsnul kelt megütközést, msrt a tanoncok a vasárnap délutánt úgysem használják fel magfelelően. így legutóbb tudomásunkra jutott, hogy a szociáldemokraták sportkirándulások ürügye alatt összetoborozzák a tanoncokat, azután pedig kint a szabadban egy-egy agitátor M«»x el veivel mérgezi a leiküket. Kívánjuk, hogy a gyakorlati szakoktatást, különösen a rajzot, szakemberek tanítsák s az oktatásba belevonják a kiváló Iparosokat Is. As ilyen gyakorlati oktatás már önmagában Is jogosulttá testi a vasárnapi Iskolaidőt, mart az oktatásra kisze melt Ipsros hétköznap ugy sem hagyhatja el üzlatét, vagy műhelyét. Kívánjuk továbbá, hogy a négy középiskolát végzett tanulókat ment sék Jel teljesen az elméleti oktatás alól és számukra csak a szakrajzot tegyék kötelezővé. Végül követeljük, hogy n tanoacotthonok fel állításának és támogatásának kö telezettsége elsősorban a községeket és az államot terhelje.
Súlyos bajokkal küzd a megszállt területek katolikussága
Állami kezeiéibe vették a Felwldék egyházi birtokalt Egyre pusztulnak a katolikus Iskolák - Huszita ós görög-keleti schlzmatlkus valláspolitikát folytatnak az utódállamok
házi és Iskolapolitikájának. A Bicska éa Bánát katolikus kö-önsége máról holnspra arra ébredt, Hogy elvesztette katolikus középiskoláit. Amit a kalocsai érsekek és csanádi püspökök kétsiáz éve a török hó doltság óta alkottak, tollvonással veszett oda A tizenötezer holdas bácskai érseki uradalom nagyréezé-ben dudva nŐ. A belgrádiak a dob-rovoljácok között osztották k( jó réazét, akik dolgozni lusták s bért nem fizetnek.
Románia épen olyan schlzmatlkus és balkáni, mint Szerbia. A ctanádi püspököt m.ár elűzte székhalyéről, a várzdlt halálba üldötte. A daliás Széchenyi Mikiőst megölte a szomorú szive. A régi egyházmegyék történeti kereteit mindenáron össze szeretné zúzni s erre a Vatikánnal kötendő konkordátumban kerea jogcímet. A katollkua elemi Iskolák azámát négy év alatt már a felére apasztotta le. Oiavannak a régi nagyhirü szat márt, nagyváradi és aradi katolikus gimnáziumok Is. E\'vétetett a vallási éa tanulmányi alapok aok ezer holdja, elvétetett az erdélyi római katolikus státus 25 000 holdaa birtoka, melyből hét középiskolát tartottak fenn. Az egyházlak kezén nincs már vsgyon, melyből a katolikus kultura szükségletelt kielégíthetnék. Az állam a magyar ka tolikus tanítóknak — bár köteles volna — haléve egyetlen Ji\'lér állam :egélyl sem adott, a középiskolai tanároknak pedig az éhenhaláahoz is kevés morzsa jutott. Hiábs a gyulafehérvári határozatok mlnd:n nagyhangú ígérete. SteikeaztőjGk, Manlu Gyula volt az első, aki a nagyazeheni kormányzótanács élén azokat megtspoata. Hiába a klsebb-aégi azerződés, a N \'pazövetaég hanyag ahhoz, hogy betartását ellenőr Izze.
— A maradék ország katolicizmusa minősíthetetlen hanyagságot éa érzéketlenaéget tanúsít Wgbell szorongatott teatvéreivel azemben. Hiányzik Pázmány Píter mindanro kiterjedő figyelme a mlcdínüvé el érő k eze. A külföld katolicizmusa szívesen szolidáris a megszállott területek katolikus hittestvérelvel szemben, ha a Csonkaország katolikus közönség* emberül mígtenné kötelességét s ha kellő propagandával gondoskodik felvilágosításáról. Hollandiától eltekintve ilyen propaganda azonban alig folyik s tisztára magunkra veszünk, ha a háromszázmilliós nagy kato llkua közősség nem mozdul meg a végbeli katolikusok azorongatásá nak enyhítésére.
ÉRTF^ITÉ^ Tisztelettel értés it-
™ VV I 1 C f: W • natcyérdemii kowméget, hogy Föut 10. szám. alatt
(Oobrovllvttie ház, v. Iparművészeti Sia\'on)
hölgyfodrász és manikűr termet
r K<ljuk « » é. közeimig szivei pArttogisM t* vagyunk teljes tisztelettel
Dautich Nővérek.
„Telra" csecsemő-kelen-
gyek Schwarcz Dclsó cégnél. Fő >t« t szám/
A megszállott területeken élő magyar és hozzánk hü nemzetiségi lakosság nehis helyzetében az egyetlen vigasztaló momentum a világ protestáns szervezeteinek, különösen pedig ax angol és amerikai proteatánaoknak impozáman megnyilatkozó agyüttérzéae éa támoga-táaa. Az aa angol éa amerikai bl-xottaág, mely moat járta be Erdélyt, a legnagyobb figyelemmel vizsgálta meg a protestáns msgyar kisebbség összes sérelmeit a neov ciak tényleges anyagi támogatást nyújtott, de ígéretet tett arra nézve is, hogy a legszélesebb körben pro pagandát Indit anyagi felaegélyezé-BÜk érdekében s as üldöztetések magazűntetését ax utódállamok kormányainál nyomatékosan szorgalmazni fogja.
Bár a megszállolt területeken élő katolikusság helyzete ugyanolyan nehéz, mint a protestánsoké, ez a szolidaritás nem érvényesül velük azemben n katolikusság nemzetközi szervezetei részéről. E« a kőiül mény Indított bennünket arra, hogy felkeresaük ezt a kérdéat alapoaan lamerő fgrik magas állású katolikus egyházi tárfiunkat, aki munkatársunk előtt ■ következő nyilatkozatot tette:
— Míg a maradák Magyarország katolicizmusa teljes szabadságot élvez és jórészt pásztorainak huz-gslmán múlik aikera vagy meddő sége, a megszállott területek katolicizmusa súlyos bajokkal kü;d.
A cseh szlovák állam hlvstaloian megtűri ugyan a katolicizmust, de gyakorlatilag teklnté-lyea őiszegekkol pénzeli a huszita törekvéseket és az Erdős Kárpátok vidékén nagyoroiz agitátorok felhasználásával a görög-keleti szaka-dáriágot, Különös sikerének tekintheti, hogy a szakadár mozgalmak legtevékenyebb ellenfelét, dr. Papp Antal munkácil pűipököt négy óvi szívós Iritrikával végre eltávollthatta főpspl izékéből. A történeti Ma-gyarorazágból moat már csak egy főpásztor, a négy tekintélyű kassai püspök maradt meg főpapi székében, Benes bizonyára őt Is régen preskrlbáita, ciak nehéz kikezdenie abazolut teklaté\'yivei. A cseh kormányzat egyház-űldöiéséhea tartozik a felvidéki magyar katolikus középiskolák elpusztítása. A sok katolikus gimnáziumból ötévi tervszerű muaks után már cisk az egyetlen komáromi bencás főgimnázium maradt meg katolikusnak éa magyarnak. A katolikus polgári és elemi iskolák nagy százaléka szintén odaveszett immár. Nihány meredező rom emlékeztet ciupáa a régi gazdag kuliurára. Az egyházi birtokok állami kezeléabe vétettek a hozadékuk jsvarészét cieh tisztviselők és renegát tótok herdálják el.
A jugoszláv állam vezető része, Szerbia schlzmatlkus. A szerencsétlen Horvátország éa Szlavónia katolikus ugyan, de mtrt szekerük rúdját a szerb cilllsghoz kötötték, nyomorult és tétlen szemlélői Ciupán Szerbia balkánt egy-
Vízvezeték szerelések
Legjobban szervezett levente-kerület a kanizsai járás kerülete
Csiki százados, a zalai déli levente kerület főelőadója vármegyénk levente-\'Iszonyairól tett nyilatkozatában kijelentette, hogy a legjobban azervozett levente-kerület a kanizsai járás kerülete, ami a járás főszo\'gjbirájának, Gyömörcy litvánnak érdeme. A keblet szervezete példaként állhat az egész ország leventéi elöli Nagybakóna-kon például, tehát n kanizsai járáal kerületben, levente tűzoltók, Sor-máaon levente ének és xenekar van.
Scépen fejlődik a levente intézmény n la\'enyci járásban is, ahol az Intelligencia lelkes buzgalommal versenyez a Invento ügy felkarolásában éa fgyeksilk aegitaégére lenni a tes\'nevclésl felügyelőnek.
A novai járás li jól megszervezed, de oktatók hiányában rendszeres oktatás nincs.
A lentil járásban nagyon eredményesen folyik az oktatás, az oktatókon kívül a körjegyző Is sokat fáradozik ezügyben.
Legnehezebb a munka az alsó\' lendvai járásban, ahol még pálya is volna, de csak egyetlen egy oktató van.
A icvcnteln\'é/mény láthatólag felkeltette az Ifjusíg és szülök sport szeretetét. A legutóbbi lentii versenyen egy 11 éves süket fiúcska nyerte meg az 1000 méteres alk-fulást. A közönség betódult a pá lyára és ugy lelk;sultek és biztatták gyermekeiket.
József főherceg-utcaiak panasza
Nagybanira., mguizlui 21 Kipluk . követtelő levelet: Igen liixlelí Szcikcsztö Ur ! Megkérjük, hogy alábbi panaaiuokn.k b. [apjában helyet adol \' kegyei-kediík:
M , Jizief főherceg-ulcil háztulajdonosok már ívek óta klllocic-lünk .jtóról-ajtóra a várói migls-trátusánál, hogy utcánkat, melynek jókirban tartáiár. 100. 120, sőt 150 erer koronát [a ai.dnek házanként kötmuokaadó elmén, hoz-zák már egyezer rendbe, de a.jnoa * panaszaink nek ezldtlg édiakevéi, ■ öt aemmi eredménye sem látazlk. P.Daizalnk kőiül ciak egy-kettőt hoiunk fel pé\'dtképen:
A József főherceg uln.k az a réeze, am.ly a M .gy.r utcától a Sug-írut torkolatiig teljed, mág ma [a kövezetlen, holott f.laő rá-szél már jó pár ív. kikövezték. A kövexíahex azükiégea tégla ott fek-azlk ai ülteit mellett és várj. lóriit éa a jobb időket, d» a köveiéiről sző slnci. Ennek terméeze-tes következménye, hojy amikor egy kii eiő van, a lárga agyagba beleragad azakér lováétól, ember mindeneitől, amikor pedig eaő nln-csín, akkor .blikot nyltvahigyal nem szabad, mert egy arra haladó kocil akkora port ver fel, hogy a izobá1an ülő bel.fu\'lld. U cieep-rési, önlözéit csak hli bői limrrjük. Az u cán az árolbzn vllizamaradt ciap. d\'kvlz a nyári melegban pos-ványizerü bü.t terjes-t éa ciak a jó liten ciodáji*. hogy epid.mikua betegsfgek míg nem ütötték fel f.jüket.
berendezések és lisszes tartozékok, szivattyúk bármely klullelben, valamint e szakba vájó bármely liultés
Weker gépgyár sugár-ut e.
1924. augusztus 22.
Exen bajok kiküszöbölése cé\'já ból kiáltunk segítségé\'t; talán b. lapja utján eljutnak j*j«lnk az Illető
tényezőkhöz.
Segítséget kérünk, mert hiszen ti nem lehet, hogy panaszaink egyszer meg ne hzl\'gattaasansk.
A posta épül, előtte az ut la épül, mert valahogy ugy kívánják, de s vároa mellékutcai, azok érezzék magukat Araiéban levőknek, hogy meglegyen a k*pc:olat Azsli ból való származásunkat Illetőleg. Ajánljuk azt a szomorúan aktuális kérdést városstyálok arivea figyel méba l Tisztelettel: Több József Jő haceg u\'cai lakó és háztulajdonos.
_ ZALAI KÖZLÖNY
hírek.
Zalamegye másfélmilliárd vetőmag-hitelt kapott
Tis százalékos kamatot kell fizetni a kölcsön után
A k-taszlrófálls termés következtében az egész Aliódunántulon a gazdáknak nagy gondot oko:ott az Őaxl vetőmag beszerzése. Ennek a gondnak az elosdatására folyósl totta a kormány a vctömsghltelt a gazdák részére.
Az AliódunántuM Mezőgsxda-■ági Kamara területére eső négy vármegye : Somogy, B\'.ranya, Tolna és Zsla öiazesen 5100 millió korons vetőmxghltelt kapott.
A legtöbbet kapta Sonogy: két milliárd koronát. Bsranya és Zsla 1-5-1-5 milliárd. Tolna 100 millió
korona vetŐ^aghltolt kapott.
A ko\'ctöa sxétosztáiára mint közöltük központi bizottságot kell megyénkint alskltanl. A bizottság állspitjs meg azután, mely közsé geV azok, shol vetőmaghltelre van srükiég. A bizottság végzi a szét osztás munkáját Is. A kölc«önt az Országos Kö\'pontl Hitelszövetkezet folyóiltjs 92 napos Isjiratu éi három ixben magujllhttó váltóra, amelyet elfogadói minőtégben a kölcsönt fe\'vcvő, klbociájtó és forgató minőségben két hitelképes egyén Ir alá. A kölcsön után kamat és kereseti költség fejében a leszámítolási kamattételét, jelenleg 10 százalékot kell fizetni.
A megyei központi bizottság a napokban megalakul és megkezdi munkáját, hogy az arra rászorulók minél hamarabb megkaphsasák a kölcsönt, smelynrk réixleteiebb feltételéből mindenki kellő felvll.\'go sltást fog nyerni.
Rómsi katolikus: Ti:uót vt. Protestáns: Menyhért. Izrse-lits Ab hó ÍZ.
Meteorológiai Iutózet Jelentése szerint változékony, hüves és egyelőre még szeles IJJ, az osó szüaésévei
— Eoklivő, Szent Ittván nap jín délután 5 órakor fényei esküvői szartsrtáa keretében áldott meg agy uj frigyet dr. IVinkler EroŐ főrabbi. Gufmann Károly tartotta esküvőjét Antal Margit G\'brlellá-va\', Antal J«nő szálló tulajdoaoi-n«k, városunk köitliztelitbon álló vlrÜls polgárának leányávs\'. Ax esküvői szertartáson jelenvolt Nigy kinlxia társadalmának s\'ioe jtva és gratulációkkal hslmoiták el ax ifjú párt, kik a Centrál éttermében tartott vacsora után nászútra Olasz országba utastik.
— Az Ébredő Magyarok Egyesületének tagjait ezúton kérjük fel, hogy a volt 48. gyalog-exredbeli elesett hősök emléktáblájának f. hó 24 én (vasárnap) tar-tandó leleplezési ünnepélyén teljes számban megjelenni szíveskedjenek. A vezetőség.
— A református egyház se gélye. A keddi véroil közgyűlés a református egyháznak a lelkészlak/s kijavításának költségeihez 125.000 korona 8\'gélyt szavazott meg.
— Nem mind jámbor, aki Jámbor. A rendőrkapitányság kihágás! osztályán a klikanlzaai csép-lésekből folyó lüzrendészetl kihá-gáaok akta ciomója tegpsp ujabb 79 darabbal gyarapodott. A teg napra behlvotlak köxül az egyik polgárember, Jámbor György nem vahml jámboran viselkedett az ügyében Ítélkező rendőrtisztviselő előtt. Mikor azt kérdezték tőle, hány kereszt gabonáját csépelte otthon,valami olyaafélét felelt,hogy:
„H t ha 10 volt, ha 40 volt, mind az enyém volt, mit törődik vele . Az eljáró rendŐrliaxtviaelŐ Jámbor Győrgyöt hivatali tekintélyt aéttő msgavlsalete miatt 100.000 korona pénzbüntetésre ítélte. Ezenkívül persze neki is meg kell flxatnle, amit a kihágás! eljárás alá vont
eddig 300 nál több társának: i
napi elzárásra átváltoztatható 300 ezer korone fŐ- és 200 ezer korona ,ellék büntetést.
— A DélivasuU nyugdíjasok cipőutalványalkat az áltomáafőnök-aégl hivatalban kizárólag a délutáni hivatalos órák alatt sürgősen vegyék át. A cipőkiosztást a Migyar Köztisztviselők Stövitkezete végzi el a \'Sxirvss szálló átellenében, délután 2-4 óra közt.
— Megbízható bevásárlási forrás a 64 év óta fennálló Singer József és Társa d!vatáiuháza N»gy-kanlzsa, Erziéber-tér. (Központ-szálló épület)
— A nagykanizsai Frigyes laktanya második számú altlsxtl épületét a város visszakapja a katon\'aáglól. A* erre vonatkozó vegyesbír óság! tárgyalást még ebben a hóaapbin megtartják.
— Nvukosz tagok figyelmébe. Értesíttetnek a Njukosx-tagok, hogy őket kötélről érdeklő ügyben a Krátky-tőzsdében nyerhetnek felvilágosítást.
— A Magyar Reneszánsz Társaság aukciója. Ma nyílik meg a Kaszlnóbsn a Rentazánsz Társaiig kiállítást. Jtles festő művészek, szobrás:ok és Iparmű vészek vannak képviselve a kiálll táson. A réglek köxött szerepel Székely Bertalan világhírű történelmi festőnk nyolc vázlattal. A modernek között Rudnay Gyula, Madarász, Kssznát, Neogrády, Vermes, Veres Zoltán, Berkes, Torday, Stékely és egyéb kiállító művész. Régi holland és francia festők XVI. sxázsdbell művel. Miniatűrök régi porcelánok, Iparművészeti kézi munkák tarka tömege élénkíti a kiállítást. Bronz plakettek és szob rok, sőt magyar perzsa szőnyeg is van. Az aukciónak vagyonmentő jellege van, miért Is a Reneszánsz Társaság Igazgatósága az aukcióra helybeliektől is elfogad műtárgyakat, melyek vasárnap 10 órától árve-résre kerűlaak.
— Az sgerszegi gyermeknap. A S\'efánla Sxővelség zalaegerszegi cioportja Szent litván napján gyermeknapot r^pjezett. 4 millió korona gyűlt össze a perselyekben éa u-nákbin s azegény gyermekek éa csec«emŐk résxére. A Stövetaég felkérte a vendéglősöket, korcimároiokat éa kereskedőket, hogy egy napi jövedelmük néhány százalékát áldozzák a nemei célra. Valamennyien készséggel tettek eleget a kérelemnek ■ \'már folyik az adományok össze gjöjté
— Munkakönyv forgalom Nagykanizsán. Nagykanizsa város munkakönyv kezelőségésél az
1924. évben addig 193 munkás Je
lentkexett munkakönyvért. Ligtö-megesibben — mintegy 70—80 nő munkás — . kötíaíövőgyárb.o v.ló .Ik.lm.xt.tásuk végett kértek munkakönyvet.
— Orvo.i hlr. Dr. Balta János .I.b.dsigáról h.x.érk.x.lt é. orvo.i readelé.clt ■ mel napon újból rn.gk.7dte.
_ M.radék váaár nagyobb mennyi\' égü női- é. férfl.xőv.l ma-r.dékok.t . lepjutányo«.bb árban Singer Józseféi Társánál vá.árolha>.
— Sok ■ gyUmölc. hulladék a Járdákon. N.m val.ml bűtermő nyár ai Id.l; a gyütnólcs-ss.xon li késve, ax.gányisen ért Id. — a kanixsal utcákon mégis alig van nap, hogy ne láth.taánk aU.nl egy kit gyermeket, aöl f.lnötleket
egy acv uj5iiu»"i| -v. --------
I, a járdán elaiórt gyúmöles kuli. dikokon. Nam mladlg va.i.d.lmei ogy Ilyen m.gcsuixamUi, d. n.m agy eaet adódott már, hogy .mber-61.lat Is követelt éldontul. Hot.klg
tartó In, ltom réndilUat már gyakrabban okorott ax .l.jórt alaia-csutka v.gy dlnoje béj. Ea a piacon nem egy sinony tejfel.. köci5|Je, tojáso. koiar. eaett már áldoxatául egy lly.n .Icauixáso.k. A r.ndör k.pltásyság uj vexetöj. most ail-goru Intéxkedá.ak.t lépt.l él.tbe,
hogy a gyümölcs hull.dákokn.k és
egyéb a járáa k.léit .k.dályoió dolgoknak ax uteán v.ló elaxó.á.át m.j.k.dályoiza és exx.l .Iáját vegy. ax eaetWgea bales.t.ko.k éa n.pont. t.pa.xtalható k.ll.m.tlen-aégekn.k.
— Sikkasztó ügynök. N.gy-ksnlxain I. m.gfordult ax .lmull évb.n Kommcn Emil ut.xó, a Jagy-xflk Oisiágoa Arv.hái Erysülalá-vei magállapodáaban I.v5 Féayké péstell éa Gr.Fik.I Mülp.rl Siív.t-k.xet ügynöke, aki oraxágsiarte megrendeléseket gyűjtött a vllág-háboiuban ré.xtv.tt v.gy .les.lt höaök emléktábláin. A megrendelésekre pÍDxt I. v.tt f.l megr.n-d.lölnél. A budapeatl büot.tö tör-vénysxék vlisgálóblrájs most Irt át ■ város voietőségéa.k, hogy »z ügynök a felsjed.lt pénxt elalkk.ax-tolta, a megrendeléseket nem axál-lltolt. a jelenleg lelartóil.tásban van. Ha Nagykaolxaáo vannak ká- ^ raiullak, jelsntk.ixenek a városházán (I. emelet, 21. ajtó.)
Amikor az őz i-át kiabái
lm: Ungcr Ulek
I.nssan tessék jönni, g.lyrs ne tessék lépni, nehogy ropogjon ; most menjünk szembe a széllel és igy ez öreget körülbelül egy negyedóra hosszat összo vlssza vezcltc.
Nemsokára oll leazünk. Ei elhagyom az örnegy ural. Kellen nem tudunk előre jutni; csak lssian tessék. Száz lípás ulin olt lesz n tisztíts. Ne tessék egészen kimenni a sürüböl. Jól belálni . kis tisztásra, lessék onnan löni. Mindig oll szokott legelni egy szíp b«k. Il< Jól letszik célozni, biztosan letz eredmény. Igy és hasonló jókkal biztatta az amúgy is n.gyon izgatott öreget, a>i még sohasom lött özet.
A Hatat ur «lig ludla nmgát a neveléstől lürlózlelni s Igyekezett visszafelé. A bokrok között jó néhány lépés ulán megállt 6s a szájára nyomta a zsebkonJ6|él, mert hahotában tört kl. .Erigy csak öreg erigy.\' Mondta magában.
jössz ki vdünk többet vsdásjni tudom."
Az öreg Iir lélekzeiít vissza fojtva törtet előre, lábhegyén meg-meg állva figyelve; szinlo remeg kezá ben a puska. Egy sü\'dó keresztezi elölte az Utal, mire egy kissé megáll hogy a nagy Ijedelmét lekOzdje, de nzlán újra nagy hévvel törtet tovább.
Most hlrlelen vállhoz kapja a fegyverét, céloz és lőno is, hs az egymás Után kílszer csütörtököt nem mondana. N.m voll.k felhúzva a kakasok. Idtges kapkodással íeszlll „Kg őkel s aztán mindkét csövét » bokrok közölt jól látható szürke foltra oresztl.
Óh fátum I A meglőtt öa _ tűbb-ször egymás után hangos !■» kát ordit és paláit csakhamar az égne* fordítja. , ,
As öreg clsáppad. Hát nem őzet lőltem ?
A nem egészen ismeretlen hsn-aokra gyorsan meg aksr forduln de egy cigány ugrik eléje és „mlt
tetaz.lt csinányl I lelőtte Szs ur a szamaram.t| gyüjjék a béróhor, ázsért meglltsel ázs ur; egyetlen jóságom, ogyotlen mindenemel lelőne a náccságos ur. Hun a seme 11 náccságos urnák í Nizzsc meg, mire lü. Ne vegy.n a kezsébo puskái, .kinek nem való*.
— Hallgasson, ne lármázzon, ue hozz. a szamarát az erdőbe, nem itt annak a helye. Dörmög visizá egész csendesen az öreg.
— Én hallgassak még, dehogy hallgatok. Gyüjjék a béróhoz, vagy azonnal fizessék a náccságos ur. Itt dógozom a samarammal azs erdőben, hát csak nem megyek ve\'e a városba. Vsn olt kérem ássan elég, tessék flzsetni, vagy a béróhoz gyűljék velem.
_ Jó, Jó, ne lármázzék, meg-
fisetem, csak no lármázzék. Csilitja az öreg a cigányt. Hogy az a szamár ?
— E-istállóm azt csak huaonkét pengőért veltem. Nem kérek se többit, so kevesebbel.
— J.i. Itt a pénz. Temesse el. Ne mutassa senkinek.
A lövési hallva, a párbeszéd irtait; mit, miérl, mi esett sz.v.kk.l ér oda • hadnagy. Vigyük haza a nagyságos asszonynak, örülni fog a szép pecsenyének.
— Az áldóját... képzelje öcsém, _ fordul hozzá az őrnagy hoasau orral — szamarai lőtlom, na azóljon a többieknek.
— Kérem. Igen — nem azőlok, csak valaki meg ne láss.. Később az ur.k áijönnek a tisztáson a kúthoz. £u nem azólok. Ds ők!
— Ha, ha, ha. — Most már Igaaán nem tudta magái a nevetéstől visszatartani. — Ja, kérem nam lehet ludnl, tetszik tudni, vadászhistóriákat nehéz eltitkolni.
— Hallja I Hé cigány I Kiálll a még miítdig a lövés helyén ál ó őrnagy kétsigbeesetl hangon. Hagyja a szamarát, menjen most haz«, megkapta a pénzét, majd holnsp temesse el.
1924. augusztus 22. _ ZALAI KÖZLÖNY
1924, »u|uiilui 22.
— Téli divat Parcbetok. doublc flanellok, Oimro tuckok (16 asln-bro), női éa fii fi ruba és köpeny szövetek asgy választékban, legdlva toaabb aaiaekben érkeztek Singer József éz Társa d\'vatár uházába.
— Zslano|ye útjavítási pro graisja. A kormáuy 135 milliárd hitelt *ofedéljrezatt kö\'muokákra. Ebből 3 milliárdot kér Zalacargya alispánja a megye útjainak javítási munkálataira. Ax összegből a kö vatke>6 munkákat végeznék el : 1 , a Zalabér—Keszthely közti körút rendezése áa a saUszcatgróti Zala-hld mafépltéaa; 2, ugyanezen t atakaszon a Zilabér — Z-l\'arentgrót 7 kilométeres azake.x gyök«rea helyreál Itása; 3, Tőrje ás Z.la azenlgrót közt 3 km. áthalye>és«; 4 , N-gykanliaa- Pzcsa I kőut jelenleg hengerazéa alatt álló 1 7 — 6 8 asakassának .folytatólagosan 12 km. lg való heogerezése ; 5., a Zalaegerszeg—Zalabér kÖztl 1 km ca azakasz két Ztla h\'djáoak végleges szer kerettel való ellátása ; 6 , a Z«la egerszeg, G lJénbáia, Tárnok közli vicinális kö: ut 10 •kilométerénél elsodort hld felépítése ; 7., ugyanott 5 km. meredek ut áthelyezése ; 8., a badacsonyi haj\' kikötőhid helyreállítása. Az alispán felhívta a polgármestereket é> főaio\'gabirókat, hogy írják öaaze aűrgőaeo azokat, akik közmunkára sjorulaak éa akik munkanélkül vannak a a jegyzéket terjeaazék be az alitpáni hivatalhoz.
— Sok as idén a mezei pocok. Az oraság sok vidékéről érkeznek jelentések arról, hogy a mezőkön több év óta nem tapaaz talt mannyiaégben jelentek meg a mesei pockok éa aegitenak elpuas litani s gyange terméanak azt a réasát ia, amit az idei gazdasági év kedvezőtlen időjárása mígklmélt. Egyes vidékeken a pocok járás már valóságos veszedelemmé f/jult. Ksnlzsa határában m/g caak szórványosan léptek fal ezek a kár-tevők, de ha a garda Ilyenkor asemethuny látogatásuk felett, akkor a szapora állatkák hamarosan olyan mennyiségben lepik meg a gazdaságokat, hogy mlndan védekezés hiába lass velők stemben. Ez indította az alispánt aria, hogy már most felhívja a megye gaz dáinak figyelmét a praventlv védő kazéara és elrendelje a mezei pockok mloden essközsel való irtását. A rendelőt tejn»p érkezett meg s város vezetőségéhez.
- Szerencsétlenül járt kép-vlselő a Balatonon, örfy Imre ocmietgTÜleal képviselőt, aki eiidő-szerint Foayódbálatele p-n nyaral, könnyes végzetesei válható baleset érte. Vitorláson Bid csoayba ment és rötid ott tartóz kod \'s után visszatért As utat teljes s\'é\'csend ben tették meg. Visszafelé mintegy ké h*rm«d részére lehettek as ut nak, amikor a Balatonon nem szokatlan és nem ri:ka vihar keletkezett. örfy és táraa jó ld:lg tar tolták magukat a viharral azamban, a csónak azonban felborult éa mindketten a vi be eatek. A pait ról jól látták a kataaztrófát éa azt, hogy erőteljes eiőfesiltést Uaznek, hogy a felszUen tartaák magukat. Jankovich Endra nemzetgyűlési képviselő motorosával Schul\'er szá zadossal együtt azonnal neki vá gott a viharzó Balatoanak. hogy a kritlkui helyzetben levő két embernek aegltaáget nyújtson Nagyaehe-zen alkerült la elérni 0 fjt éa a vitorlás mstrózt. Körülbelül másfél órát tartózkodhattak ezek a vízben, ö-fy még meglehe\'őa jól tartotta magát, azonban a matróz már ful-doklott éa erejének megfeszítésével kapaszkodott a ciónakba. A mo toros azerenciére mindkettőt kimentette. A matróz ekkor már elvesztette eaimélatét áa csak hoaazaa orvosi beavalkorás után sikerűit Ismét életre kaltenl.
— Regenhardt ás Raymann lendamaaztok, női éa férfi zseb kendők, May és H^lfeld rumburger váltnak, lan- és llnóbstlsztok, sifo-nok, sifonbatlsztok mérsékelt árban Singer dlvatáruházában szerezhetők ba.
— Ismét drágább lass a sor.
A bi/Ciapssti sörgyárosok kartellje 20—25 ssázajékkal készül a sör árát falamelni. Az *melés még ezen a héten meg fog történni éa azt a sŐrgyárosok azzal Indokolják, hogy a sörárpa ma már drágább, mint a buta. Igy la teljesen jogosulatlan sio^q es ax áremelés, mert a aőrj^Vrosok uár a májusi árema-láat la épen a sörárpa várható drágulására való hlvatkozáaaal vitték keresztül.
— A világhírű jó minőségű szövőpamut 3, 4, 5, 6. 8, 10 és szővőcárna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ea vastagaágban, továbbá bordó áa vöröafajtő kapható Singer Jó zsaf éa Táras gyári rsktárábaa Nagykanizsán.
— Igen á pénzaem. De á bőréi miit le kell nyúznom, megesik hol nápig á férgek. Azs is pónzs. Négy pengőt ád A zsidó ázsirt.
— Tessék elhagyni, még lármái csap a cigány, aztán iga?Aa észre veszik, tessék Jönni, menjünk a kúthoz.
Megindulna). Az öregei sz esel egészen lehangolta és hozzá még néhány lépis után a tisztás lu\'tó oldalán előbukkannak a többiek, akik Ugyancsak hangosan kérdik, mire lőnek? ml esett? lehet graiu\'álni?
Az öreg nem szól senmit. Megy előre rosszkedvűen, mialatt a fiatalok a cigányhoz érnek, ki a szamarát nyúzza.
— Ml az morc? Mit csinálsz? Ml van a szamaraddal?
— Azs, ázs ur ott. aki megyt izi meglőtte A szegényt. Utca bocsássa meg neki, megüzenő jól. Nagyon vén volt a segény pfctá.
A fiatalok összenevetnek. Na, ezt megcsináltuk. Erre iszunk egyet. Lesz mulatság az étkezdében, ha
megtudják mit lőt ez öreg. Gyerünk, menjünk utánuk. Ne szóljunk neki semmit, c éggé log úgyis az orra.
A kútnál megállanak egy kis h\'di tanácsra. E határozzák, hogy rövid cserkészel után a tarlón keresztül a bérlihóz mennek. Hívják az öreget, aki nagyon kedvellen s ezért igen röviden válaszol: „Köszönöm, nem mehetek. Dilután vendégen, érkezik, haza kell mennem. A kocsit maJJ vissza küldöm. Jbnapol uralmi" és az őrnagy gyors léptekkel távozik a társaságból.
Eilől kezdvo vadászfegyvert soha többet nem veit a kezébe.
Hogy az esetei megvilágítsam, ki kell Jelenlenem, hogy a szamarai előre állították oda, sőt meg is bók* lyózták. A cigány pedig a bórió házi cigánya volt és ezért sikerülhetett oly fényesen a Jól kiesze\'l lerv.
(Vége)
— Zalalovől csendőrök elfogták a dervis-bég küldőttelt.
A zalalövői csendŐraég a napok ban két a ókŐtt jugoazlávot fogolt a határon a caSdel erdőben. Behozták Z.lsexarsiegre és kihallgatták ők«t. As agylk Padlovics János 30 éves susákl kereakedo aegéd, a másik Valenciák József 19 éves atenováctl almegyógylnté zeti ápoló. A»t vallották, hogy dervis-bég Kapilánovics utasította őket Budapestre kommunlata vezetőember fiához, hogy sz o\'t állást szerez nekik. A dervis-bég la le volt csukva kommün után M» gyarorsiágon s csak később azÖkőtt kl Jugoszláviába. A két caavsrgö Zalaagerazegről lényleg felkerül a napokban Budapaatra, do nem a de: vis bég fiáhoj, hanem a tolonc-házba a onsét vlsizs Jugoszláviába.
— Havorda Mária kiszabadult a fegyházból. Most szaba-dult kl a márlanoattral fagyházból Haverds Mária. Ttzennágy évvel ezelőtt es a könnyelmű szép elvált asszony — mint ismeretes — két szeretőjével: J inossyval áa Bajthá-val megölette az őt vagyonából kitagadó édeaanyját. As aaszonyt letartóztatása alatt az agylk ügyész gyakrabban k>rast« fal, mlntaem szabad lelt volna, as egyik bíró ptdlg a vádlottakról cikket Irt, ami miatt mindkettőt áthelyezték. A szegcdi esküdtek a gyilkosokat felmentették Ekkor a budapaatl ea küdtazék elé vitték az ügyet, ahol aztán el Is Ítélték őket. Az egyik tettes, Jánosiy meghalt a fogházban, a másik azerető, Bojtha kl azabadult éa mos\' Bud\'pastan köny velő. A márianoszlra! fegyházból klszabsdult Haverda Mária, a vala mikor szép flstal ás elegáns asszony ma. elhízott, ráncos arcú, ősz asz-azoay lati. Most Budapest közelében, N\'grtétényben nyitott kávé mérést és üilste — jól megy. A valamikor híres aiép aaszony ma la érdekessége a reggeli és délutáni kávéra a kávámérésbe gyűlő kishivatalnokok és szegény munkásoknak, akiknek a tejeskávé, vajaikenyér és „kát tojás pohárban" mellé sokszor szolgál ízelítőül a tulajdonosnő regényes életének egy egy nehéx sóhsjok között elmondott .\'éazletével.
Nagy
árleszállítás!!
Slffonok, vásznak 2o ezertől
Mosódelének .19 „
Karton "StS ... 19 „
Kelengyebatlszt. 20 „
Férfi szövetek . 120 „
Női szövetek -47 „
Zefirek..... 21 „
Kész delén ruha 130 „
Grenadin blúzok 130 ,,
Gyermek kabátok 400 „ Női kabátok . . 600
niitiim törülköző 40 ,,
Trlkő selyem ruha 450 „
300 darab lag.lag.nsabb nSI k.b.l trk.i.tt r.klirr.
Fürit József
..Kékcilltaa" Áruháza
a községi k)ziisztvlse:ők országos szöveis.-nek szerződéses szálliiój« Köztisztviselőknek 5% engedmény I
— Villanyvilágítást kap ot dunántúli város. Szekszárdról jelentik: A Dunántúl déli mrgyéi-ben rendkívüli örömet kelt az a hlr, hogy az Eaitergom-eiászvárl bányatárau\'at nagymányokl bányatelepén vlllanyf\'j\'esztő köapontot létesít. A lervek szerint Dombóvár, M hács. B ja, Stekazárd és Bony hád várotok kapnának villanyvilágítást.
— Szabók ráazéret Zeug, Doublsge, Peru, Kiaztor, Rechant és kellékek nagy választékban ér kőztek Singé/ József és Társa áru házába, Erzsébet tér.
— Elveszett egy 4 hónapos malic a Magyar utcai kanáaz elől. Brciu etas megtaláló kéretik R ikócl u\'ca 3. s\'ám slatt bejelenteni.
— Lópokrócok legelsőbbrendü gyárainak főlerakata: Singer József ésTársa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
— Schvarcz Dezső cég közli, hogy minden ailobsn Ismét raktárra árkaztak : príma minőségű sc tyem flór női harisnyák, párjs SO.OCO kor., prima minőségű muszlin női harisnyák, párja 36 000 korons.
— Saját gyártmányú gyapjú Jumper 38 000 K, pastell sokni 6500 K, musslln harisnya 8000 K, selyem nyakkendő 15.000 K, Flilpp kötöttáru gyára Scombat-h.ly, Scéll Kálmán u\'ca 6-
NOZQÖfíirrtíPSZIMHilZ
Uránia. Szombaton fél 8 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Madárember, vidám történet ; főszerepben Douglss Faltbanks, ötletes, eleven amerikai film 5 felvo násban. Fox éa Trott, kétfclvoaá-sos burleszk. Az acélgyártás, Ismertető 1 felvonásban.
Vlláf. Szombaton fél 8 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 éa 9 óra kor nNaguvdros porontyai" aliger-vlgjáték 6 felvonásban. Főszerep ban Zoro és Huru
sportélet.
NTE-PVSC 2 i 0 (0 i 0)u Stent
István napjára a Pécsi Vasutas SC val volt lakötött mérkőzési az NTE nek, melyet azonban négy nappal előbb lemondott. A lomon-d*st a pécslek állítólag nem kap lak meg és váratlanul megérkez lek. A hirtelenében publikált mérkőzésen Is szépszámú köiönség volt jelen. Az első félidőben egyenlő erők küzdelmét mutatta a játék, a másedik fe\'ldőben azonban as NTE, bár 3 tartalékkal állt föl, állandó fÖlényba került és két góllal a maga javára döntötte el a mérkő zést. Az első félidőben Dezső egy tizenegyesét kivédte a pécsi kapus.
Zalaegerazegl TE-Zrlnyl TE 2 i 1 (1 t 1). Sierd n délu\'án mérkőzött Zslaegerazegen a Zalaeger-aregi TE a nsgykaniraai Zrínyi TE csapatával. A mérkőzés egyenlő allenfelek küzdelme volt, mégis s kanhsai csapat érdemelte volna a ,győzelm«t. Először áz egerszaglek támadtak, majd átvette a azerepet Zrínyi ás csakhamar gólt lőtt. Az eg«razeglek az első fálld* végén egyenlítettek. A második félidőben a kanizsaiak állandó fölényben voltak, de ciatársoruk nem tuiott energikus játékot produkálni a Igy Zalaegerszeg egy 11-ea révén meg-azerezte a győzelmet.
1924. ■uyuixtui .
SZÍNHÁZ.
Gü Annle buc.ufollc\'pte.
Ünnep volt legnap «ata • azinház b»n. A legragyogóbb müvée/at ülte gyónyőiú diadalát. A kanlzasl kő xönséf — mely szeretetének min den jelível halmoita el eddi; U Cál Annla drámel hősnőt — bu Ciufellépt« alkalmával zsúfolásig töltötte meg a néiőteret, hogy még egytzer láaaa a ciodáa alakítóké ptaiégü művésznő játékát. Ei G ál Annlo Ismét kitelt magiért. Mintha ait a sok szeretetet, mellyel a kő xőoség körülvette, viszonozni akarván — Ifjabb D-imas Kaméllás hölgyét, G«uller Margitot oly. káprá xitos művészettel 61 megr.\'.ó erő vei játszotta — hogy nenv maradt szem szárazon. A közönség tombolt a lelkesedSatől éa melegen ünnepelte az Asszonyi táraulat elsőrangú művésznőjét. Méltó paitnere volt Vadnay János. Arkosay Vil-miii, Keleti ArpSd, Gít Viktor, Vértes Káro\'y éa Miklósay Ferenc, alakításai Igazi művészi munka. Kl iebb szerepükben Rizsa Ilonka, Kozma Icua érdemelnek említést.
Ax Arkousy mHváizpár ma este bucaaxlk városunk közön* ■igétől a Postás/iu és huga elmü énekesbohózatban Somogyi Ferenc vend\'gfelléptével és Lchrmann Ferenc zenatanár közre működésével. A: Atkossy mü/észpár »ok felejthetetlen derűs órát szerzett a színházlátogató kö\'önaégnek, nemei müvéé.1 elük megérdemli, hogy telt házzal jutalmaztassanak.
HETI MŰSOR:
I\'intek: l\'ÖVrASIUJ tfS HUGA.
Siaaitxt: MKZKSKAI.ACS. OprreU.
Vivirnap díluUn: MARISKA TÁNCOSXO.
Visirn.p este: Mé/.gSKALACS.
ZALAI KÖZLÖNY
kőzqazdasáq.
Védekezel a növényi kártevők ellen
Nagykanizsa, augusztus 21
Vasárnap délelőtt élénk érdeklődés mellett tartotta meg Szabó Gyu\'a vegyészmérnök előadását a növényvédelemről a nagykanizsai városháza közgyűlési termében. A rövid bevezetőben rámutatott arra, hogy milyen fontos ugy mezőgazdasági, mint politikai okból a helyes növény védelem, amivel nemcsak a több-termelést biztosítjuk, hanem magunkon keresztül az állam gazdasági helyzetéi is javítjuk.
Az eddigi kékgálicos csávAzás helyett a M. Kir. Növényélet és Kór-lani Állomás által kipróbált száraz pácolást ajánlja, amely nemcsak hogy lényegesen egyszerűbb eljárás, hanem a csírázásra serkentő cg hal, ennek következtében a növénynek gyorsabb fejlődési biztosit. Tehit nemesik védi a gabonát az üszők támadása ellen, hanom a növényt ellenállóvá is teszi. A kisérlelek azt muiai|ák, hogy poros csávázát cse. tén a nedves csAvAzással szemben (mert ez a csirakép:sségre kárba ha lássAl van) mintegy 30Ve termés tölb\'.et érhető el.
A többi gibonabetegség ellen: a rozs kite\'clése (h\'penész), sz árpa levél cukoltsága, a bab és borsó ragyája ellen legbiztosabbuk a higanyos védekező anyagok, amilyen pl a Higoian
A gj Umölcsbetegségek esetén, ami lyen a gyümölcs penész, gyümölcs foltosság és amely betegságek az idén a legtöbb kárt okozták, nyiii permetezést ajánlott kénes, Illetőleg
réz vegyülettel. Erre legalkalmasabbak a szőlíbetegségeknél Is ered ményesen használt Sulfarol és Pero san anyagok.
A rovarkártevők, nevezetesen az almamoly és vérietü ellen téli karbe-lineumos és nyári arzén mérges permetezéseket ajánlott, amely nyári permetezési egyesíteni is lehet az ctfbbi kénes és rézvegyüleies perme* tezéssel.
A burgonyavész ellen leghatásosabb a rézvegyülettel való permetezés, vagy a Burgol nevű porozó anyag, amely kb. 25—50*/e termés-többletet idéz elő.
A szőlő levél és fürtperonosporája ellen a Perosanos permetezés bizonyult biztosnak, amely egy Igen lapa ó, mész nélküli rézvegyülei. A liszlharmat ellen a gyümölcsfáknál említőit Su\'farol kén készítményt kell használni, amely a Perosannal eg>üti is permetezhető.
A szőlömoly ellen csakis kitartó munkával lehel célt elérni: egyrészt igen nagy szívóssága mialt, másrészt a gyors szaporodása mialt. Leghelyesebb, h* a vérteiü Irtásához hasonlóan lélen gyümölcsfa karboleum-mai permetezzük meg a tőkét, de egyszersmind a karót és a földet Is. mert az álca mindhárom hslyen lar. tózkodhallk, rügyfakadás után, majd a ra|zás után pedig arzénm6reggel kell permetezői a fürtöket.
Es vázlatosan a közel másfélóráí élőid As tartalma. Nem füzünk hozzá setnmi kommentári, do reméljük, hogy gazdiközönségünk különösön az idei rossz termés után nem fog muadiságból kifolyólag elzárkózni a tanácsok és az esetleges ujitáaok elől. Ha a többtermelés eszméjét ily módon e\'.őbbrevihetjük, nagy lépás scl közeledünk Csonkamagyaroisxág
n>gy cé jainak eléréséhez gardasági erősségünk fo\'.ylán.
RSizüikrői csak tllsmeréssol adóz-hitunk az előtdó vegyészmérnöknek és reméljük, hogy szavai tényleg nem vo\'.tak „kiáltó szó a pusztában"!
II VttlIOft I
(Saját tudóstt&xk Uleloajeleotiae)
Magánforgalom* A kasaiaaap
miatt, másrészről, mart a piac Bécs* bői öaztöasés nélkül maradt, üzlet-talan volt. Később azonban jobb árfolyamok karültak falaxlara. Fegy-
ver 1430, Danublu* 3000-3050, Villamos 1540. Rima 120, Hoffher 145, Georgia 470-75, Szalámi 550, GichwUdt 153. Pamut 250, Hua-(ária Műtrágya 132, (Wmelő 230, Naslcl 2425-450, Ófa 540-545, Trölt 144, Díllvasut 66-68, Mftr. 284, Allantlca 28 -29, Nova 158, Megyar Hital 590-595, Osztrák H tel 190—94. Kereskedelmi Baak 1300—1310, Leszámítoló 82-84, Fővárosi 135, Paatl Hazai 3800-3825, Bud»pe«tl Gőz 136-138, Hungária 94, Viktória 235, Kőszén 3150, S.lgó 600-605.
Eatl magánforgalom. A forgalom te\'.jfsan alciaadeaedett. Kötések nem fordultak alő. M.gyír Hitel 592, Oiztrák H tel 195, Ke-reakedelml Bank 1300=-15. Angol-Megyar 48. Földhitel 280, Hazai Bank 160, Leszámítoló 82, Egyesült Főváro.l 132, Általános Takarék 145-40, Pesti Hazai 3800, Salgó 595. Rima 120, Hofherr 143, G»ea Danubius 3000, ViUamoa 1530, Ling 125. Magyar Acél 255, Kő-azén 3100, Draicht 210, Kohó 475-80, Cukor 2750. Clnnar 72, Huegárla Műtrágya 130.
m FS TÉLI FÉRFI ES NOI SZÖVETEK
óriási mennyiségben már raktárra érkeztek
Kisfaludi és Krausz ffix
az „Arany Kakasához, Nagykanizsán Olcsó árakon eladásra kerülnek
„ .. , Gabardin kamsarn, eollo, marokén, t»lkotl«», puplin, vott, velour,
Noi szövetek! i, mmaen m^ö ö^m^un,
s .irke j fekele téli kabát, bunda áthúzd, ő«l "««»ett J""1\',
Férfi szövetek! ^fe&.ffi^J^\'tt
Regenhart és Raymann damast áruk, May és Holfeld rumburger vásznak gyári raktára.
Leqszebb mintázatú önublflnneltofc. pargetofc tenn.szf anellok! Legufabb 150 centiméter széles tricö-selymek creppőechlnek
Külföldi n.gy szőnyegek nagy készletbenl
Naqv maradék vásár nffi férfi követekben hallatlan olcso árakon!
«r Áruink ió minősége, áraink ol^s^a és választékunk nagysága mindenkor uzieii eivun* w
1924. augusztus 22. _ ZALAI KÖZLÖNY
1924. »ugimlu» 22.
Tarmányt6zsde. Buza tlszavi
dékl 76 kf-OB uj 392.500-397.500, 78 kf.oa uj 400.000- 405 000. egyéb vidéki 76 kg os uj 390.000 —395.000, 78 kg o« uj 397 500—402.500, ro»s 340 C00-345 000, sab uj 355 000-365.000. iab ó 395.000-405.000, takarmány árpa 400.000- 430.000, sőrárpa 480.000—500.000, teogarl 390.000- 400.000, korpa 237.500-240.000, repce 630.000- 650.000 K.
Aa Irányzat lanyha volt. Buza 15, roza 5 ezer koronával >Jcióbbodott. Aa általános lanyhasáf alól as árpa volt klvátel, maly erős kereslet mel-latt 20 ezer koronával emelkedett.
Sertáaváaár. Palhajtottak 2060, •ladatlanul vliszamaradt 300. A vásár áJánk volt. I r. 27500-28000. Kózepei 26000 - 27000. Könnyű 25000-26500. Szalonnás fál.ertée 31000 -32000. Lehúzott hus 30000 —32000 Sózott szalonna 34000— 34500. Szalonna-. Zsír 37000.
A Magyar Nemzeti Bank hiva taloa árfolyamai aug. 16 án
Valuták
ÍJ«oJ uK<oii(<oo Cm& Icrau ii« t|l] Olo*. in ||8
DetUi 7Í470-77C.J©
rn*U k. 41^ |IM
IIO-JJl >«>>«•
ll*e-m<
lllil-IIHt OMW. ke«. io*-|*-i»i te Svitfri liul MWOMIIJ u«om« s. s»j»o-i»7?e u<i \'«•» 1717 jl»7 1T«J hx. SOI4)-tOJO} H<*v*t Vx. IC4(l-K»JO
Zürichi
Un
Dia h>».
rw.i r<n*
Ztrtih
tárlat
D a vizák
l})l>IKN IIINI IIHII ihHli; IH\'J-\'MIJ ic44»ie?c>
I4JCOO-UN-ÍO
-II\'IUM 7<í7e-7?j7e 4>4»-4U» •>■< -esel
"mufi
ICl J»I05 {O I444C.I4JIJ
Plris IS7000, Loodoo M90 00, Newyoik ÖW.OO, Brússel 2650, Malland 2342," Holland 10650, Berlin 127 00, Wleo 76 00. Solla 880 00, Prija ltmt.0, Budapest 69 30, Bukarest 24X60, Betűid 65500, Veasó 103 00.
A magyar korona kBlfSIdl hivatalos Jegyzósai i
Derlss Valuta
<*C*\'I ** m*
Uct ... . V3Í0 19J2 0116 10015 BecHa .... «OS 5MJ0 6430 5450 Prága. . . . <531 I5Ü5 44260 j 431 Newyorkbao IS Az ércpénzek áa nemesfémek beváltási árfolyamai Esvlst egykoronis 6583—5500, kétkoronis 10.600—IJ.000, íoilntos 14 300—14.760, öt-koroait 27.80?—23.140, stlasxsay 40 000— 61.000, srsny hosskoroois 33 i-ojo—335.000, platina 2lu<XO—ÍÍO.COJ.
Felelís sserkesstó: a főszerkesztő KU46: Zrínyi Nyomdaipar és Könyr-kereekedée RT, Nagykanizsa
ftpráhlrdetéaeh
iUiu JIS1M. iaa*l tini >IJfkr*. Cüa a ll»i«»«.
VarrAISnjroV, akik s\'vaniabM 1ílj*««íi Jlnank, J4 ftitifeMl Wnuowk t aól í. <r»rmf W rnJ»» dlinlli«IOBk». JrllMkrml npjiim ll f\'M
kti4<« feMIVirrfr-D Ka»Wtf>Ct.-a l|.
ni - aUll. >» WiÉíí kir»!6, ll.\'et**
Unotó Unjok U fcNíutMk. ■<>•
l\'lsírenJu najiynulml
" vala-
.... - ------
ktc.lnybeo és rugybao vásix^hstó
VILLÁNYI AN FAL
EŐ»wŐs-tér 29. *xáro, a Szenthl/omsia szobor átellenében.
IMWItuua **-«V---
LISZT::. KORPA
i. ja hii. NirtuiriM ;<«»«r
. ..■ ... i.wai.1 v\\.i
I. i. ti lm •\'.(in mi i I,iw3, »a*> Kmiífl IVIMO ;
ixanil.
>:i»<16 rolíjíniíl U
Iiili nliilul. U*o" ""
H UtUofC" 0)TS»
Ha hózilag akarla ruhdjdt festeni, használja a híres
„KAKAS festéket.
Kapható
Stampf Zsigmond
füiifr, ciemfRi kMeíke.tíiíben Nagykanizsa, Bazár épület.
varrótanfolyam
a nöl- és gyermekruha
divatszalonban.
GonJoi ti .\'.[os okl.lái fflloJ.oHI.
n\'l- ti KycrQi«fciuh.k v.iririUn. \'l\'.ofo\'y.m L.ilOn Jilel\'H h küKin úiluliu. JrJ.3lk.roi Tríirt .üeuviiui 24-tél k.idv.
Szijrlsslr.ínil ís Scbilltrníníl Kazlnczy-ulca 15.». alatt.
megérkeztek a legu|abb
öszi divat
lapok nagy választékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
kón)\'Vkcrcsko«14.4bcii
Naiykanizií n,
mindenkinél szebben éa OlCSÓbban fest
Meti János
Nagykanizsán, Teleki-ut 16. szám.
Felülmúlhatatlan szép és |ó munkai Olcsó órl „■
F) uelűmaguatt csduúzdsához haszridliunk
FORZOL
száraz (ulz nélküli) pdcoló anyagot GszögMr ellen
HIOOSAN
higanytarlalmu dllaldnos csdudzószeri az összes gabonabetegség ellen.
Gyárija: „CHINOIN" gyógyszer és vegyltermékek gyára, Újpest. , Fdblzományos: Reichenfeld Gyula, Nagykanizsa
Deák Ferenc-tér S. sz.
Hirdetmény.
A Dunáiituli Közgazdasági Ráax-vénytársaság f évi auRusstus hó I5én mrgtaitctt ríod»l»üli kos»yii!és(nek tistl«. late érte\'aWben aUpl^két esel a k<$v«Uetú( feltétetek rcellett:
A régi klbocsitásu, dtb.-U».t K 42ö. névéttékil és névre szúlA részvényeket 7 \\ arányvan összevooja és Jarabonkirt K 30CK». n(v<it<ku txmutal\'.ra szvl-i xéstvénytkttl cseré:! fel
Mindon Assiovont I drb. részvény u\'in 7 drb. uj réssvény veheti át kö;tséngcl e^útt d»r<bonkint K 3100.— Ufizcttse melleit
Ugy a réssvéoyőiszevooit, mini as «V%
v\'toü ion gyakorlÁSA 192^. augusztus
16—28-lg bozárólag ns Intézet h\'vaülot helyiségében (ErsstbM klrilyoé-tér 20) •.< üsletl órák atstt, a ré&i részvények, illelvs eüimtn-ények felruutatiu rseUstt essk^-
sjr.ető.
r--^
„Zalai Közlöny"
politikai napilap
megletenik 6 és 8 olőalban. Kapható:
Horváth József
Ilin ll HrMrvüüii. (ttksUlinUr) IS- <> fajlr-.l urek.
Görög Károly
<>kf>rMl(rulil<bu. írrliMl klrjlnl Ur.
özv. Palkó Józsefné
cukcrki-1< fftaJmii^iUKo. I rlii paiti.in.
özv. Szollárné
tól>,llrircíi|lbij. Sihtuiillr.
Özv. Jágerné
doh<i)kllíru<l|i»ia. Tiltkl >1 1
Kenessey Margit
Mbrkllir^JSikli. Urí,\'r M II.
Rscher Ignác
h!rl»imuil, IrníMI klrilmi tlr.
ualamlnl az összes utcai órusoknól.
Egy 5 mlr. 70 cm. izélés 4s 2 mlr. 55 cm. m.gas lócezelt
válaszfal el^dó
Mígtekinihíló nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alait
Vasutasok figyelmébe!!
meglepő olcsó dron uó\'sárolhotnak a
))
Udsznakat, chiffonohat, hanaudsznatol ís ingzefilreket —
20.
« divatáruházban
ZRÍNYI NYOMDAIPAR ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
Főút 5. szám.
NAGYKANIZSA
Telefon 78 117.
Elvállal mindenféle nyomtatvány készítést legszebb és legjobb kivitelben a legolcsóbb áron.
Összes jegyzői és iskolai nyomtatványok
- Raktár: ---
Schless Testvérek KfMuU
naSk-tSr 10. Nagykanizia, Teleion 367.
ZALAI KÖZLÖNY
pollllhal napilap
szerkesztősége 6.
kiadóhivatala.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar U KODyvkcictkcdii K. T.-r.ál. N.gik.niuáo. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly).
Lesz-e békerevizió?
Irtn: Dr. Okollcstnyl Lfasxló a gysrors\'ág lakosságának raa nemzedéke sohasem küzdött sabb megélhetési viszonyokkal, amilyenek között ma vergő Ebben ax Iszonju nyomasztó aaigl helyzetben az emberek dva néznek a sötét jövőbe és f«dt«n kérdik, jöhet-e éa hon-ühet egy fordulat, amely jobbafog hozni számunkra? jitanl bajaink, szenvedéseink i a reánk erőszakolt békester-s, amely az orszég széjje\'dara iával megfosztott bennünket ax taéges gaadaságl élet föltéte • Igy az ország mii beteg aiágl állapotának egyetlen igaz após orvoslása csakis a béke-ődés áltat teremtett helyzet /áltozáss, a béke revíziója le-o. Nincs tehát egyetlen egy és sem, amely ma minden ma embert jobban érdekelhet, az a kérdés, hogy lesz-e béke-ló s lehet e józan számítás nt komolyan várni a békefőlek által teremtett helyzet meg tzásál ? óezintán meg kellval-ok azt a nézetünket, hogy na-i kevés reményünk lehalne ha egyedül a magunk erejére ánk utalva.
erencsénkre azonban a helyxet ez. Amint egyrészt a békaföl-ek által teremtett helyzet mrg->ztatáaa nem egyedül a mi atelhatáioxásunklól éa nem dül a mi erőink megfeazltésé ügy, ugy másrészt ez rem Is dül a mi érdekünk, hanem ál iOS curópzl érdek, amelyet a ik ldeg«a nagyhatalmak, még Is, akik ezeket a békefőltétc : reánk kénysxerltették, csak t kezdenek mkdlnkább fölis-af. Éa ezek « nagyhatalmak tok arra, hogy a legyőzött ál >k betegsége áttérj dt a győz íre 1», kereskedelmük akadozik, jk összébb zsugorodik, áiuik találnak piacra, szükségleteik zésére nem jelentkezik mrg 5 kínálat. Ennek f<llsm<-réao Otta elaőaorbf n Angliát arra, r minden lehetőt elkőveistn, t Nétne\'országot — ha kell, áldozatok árán Is, hs kell még Ikivüll eszközök segítségével Is aidaságil»g talpra állitia. A • illési békeokmáoy tehát\' már ladoznl kaid a bUtoara vehet-hogy ujyanex a sora vár a ermaliíi éa a trianoni béke-áDyokta l». Abban azonban ne jk el migunkat, hogy ez az tkulás a mi köiremüködéaünk ül mrglö lénhetlk. Ellenkezőleg, y etfrclíUásael és sok gondd-l kell kéailtcnünk a rmgyai nem-
M\'gyM Nemzeti Szövetség olnoko jön aa a lélektani pillanat, amely ben Európa nagy nemzetei szükségét fogják látni annak, hogy a Duna-Tisza medencéjében Is egészséges gazdasági életet teremtsenek, akkor egy akarattal és szilárd gazdasági alapokon álljon Itt az egész magyar nemzet, hogy kellő erő kifejtéssel kl tudja használni a kínálkozó kedvező alkalmat érdekelnek megvédésére, jogainak kiküldésére.
Céltudatos, okos munkávsl kellene erre most előkészülnünk. Amint Igaz, hogy a mai súlyos viszonyok nagyobbrészt a béke fői tételek kö velkezménycl, ugy bizonyos az Is, hogy Magyarország állimf írflal sohssem állottak szebb és nagjobb föladat előtt, mint amilyen az, hogy adott nchéx helyzetben, minden eszközzel gyarapítsák i nsmzet anyagi és erkölcd erőit. A föladat az. hogy komolyan és hathatósan fokozzuk a termelést a gazdasági élet mindtn terén, mert pénzünket nrm lehet aommi más ssl megjavítani, csakis uj és minél több értéknek a termeléiével.
Tóbbtermelés a meiőgazdisíg banrtöbbtermelés az Iparban, összekötve a kereskedelem -minél nagyobb asabadságával, a forgalom nak minden könnyítésével — több embernek adna megélhetési lehetőséget és gyarupltsná a nemzeti vagyont, atnelyr.ek gyarapodása a pénzérték javulásában s Igy a szük aégletek olcsóbbodásában jutna kl fejeiéire. Minden munkaerőt az országban tartani és a munkaalkalmak szaporításával állandóan foglalkoztatni kall, hogy a munkás kereshessen és keresményéből jól megélhessen. Nsgy közérdak er, mert a munkából keletkeznek uj áriékek, amelyek as általános jól létet fokozzák. Minden ember\', ak-ebben az országbsn valamely tlsz les módban vagyonosodul, szerezni, kere«nl tud, ebben ■ törekvésében minden eszközzel támogatni kellene, hoiy elélhető legyen az a cél. amelyet a mostani pémügymlolsz • ler egy alkalommal ugy jalölt meg, hogy ennek az orazágoak minél több gazdag emberre van szükség\'.
Ha ilyen politikát folytatnánk, akkor biztosak lehetünk abban,hogy a békerevizió namcsak bekövetkeznék rövid Időn belül, hanem teljes sikerrel Is nyerne megoldást. Ehhez azonban elsősorban az kell, bogy kőzgaídssági politikánkban gyöks res Irányváltozás álljon bt.
A nemzet akaratán múlik, hogy „ megtörténjék. Ebben az értelom ben most Is oly«n ponton állunk, rmlkor a nemzet sorsa a saját kezében v»r.
A közmunkák megindítása a legfontosabb politikai kérdés
A harminchármai bizottság összehívása nélkül állapítják meg az aranykorona szeptemberi szorxószámát
nem volna értelme, merfa közmunkák pénzügyi kérdéaében csak Korányi adhatott voloa árdemlegea választ. A közmunkák pénzügyi
Budapest, augusztus 22 A ma délutáni nalnlaztertanácioo még Vass József mlnlszterelnökhalyattes elnököl, aki előreláthatóan holnap utazik le a Balatonra, kogy megkezdje szabadságát. A mlnlmterta náción a folyó ügyeken kívül elsősorban a közmunkák megindításának a kérdése kerül szóbs. — E< most a legfontossbb politikai kér déi, mert a szocialisták a közműn kák ügyének Is politikai jelleget adtsk azáltal, hogy a parlament összehívását akarják kérni a kőz munkákról való határozathozatal és a munkánélkülls\'g orvoslása átdekébsn.
A hslyxit aionbsn a», hogy a képviselők nagyrésze, Igy a Hix elnökségének a tagjai Is távol vannak a fővároiló\' éa így a parlament öiszehlváaa nehézségekbe ütköznék. Korányi Frigyes báró pénz ügyminiszter külőnban Is keddoo, 26 án már elutazik Genfbe éa Ily módon a psrlament Összehívásának
részének ax Intézése a jövőben már Bud János miniszterre marad. A közmunkák megindítására ax Intézkedések már a legközelebb megtörténnek.
Elterjedt ax a hir, hogy a bsr-mlnchármas bizottságot hívják Ősz-sze a szeptemberi szorzószám megállapítása ügyében. Egyelőre nem Urveilk a blioUsíg ősaxehlváaát, mert a szorzószámot enélkÜl la megállapíthatják. A szorzószám problémájának legsíkosabb réssé a köztisztviselői fizetések kérdése. Ebben az Irányban értesülésünk sserlnt módot keresnek a kérdés mego\'dására és a köztisztviselők részéről felmerült már olyan kíván-a ig ís, hogy azt a lü\'önbőzetet, amely a azorxósxám leszállítása révén állana elő, valamilyen formában, esetleg pótlék gyanánt folyósítsák.
Belgium szakítani fog a francia politikával, ha a Ruhr-vidékét a határidő alatt ki nem ürítik
A német néppárt elfogadta a londoni I A Népszövetség rövlde.en tárgyalta a, .iövet»éBes *"a-mok uj védelmi sienödéíét
Paris, auguixtui 22. Herriotnak a kamara tcga.pl üléién tartott benámolójátaiajlóluloyomó rési-ben kedveióen fogadja. Auel . kijeleotéiael kapciolalban, hogr Belgium szakitana a francia poli likával, ha franciaország a Ruhr megszállását meg nem határozott időn keresztül /rnn akarná tartam, . lapok lesiögeilk, hogy 1 heunis legelóaiör kSvotelle . Ruhr vidék k.tonel klürltéaét is mint lllelékea helyi<31 megerSaltik Igen erélyelen lépett (el. hogy . kérdí.t már Londonban megvllaiiék.
A kamara üléaíról ax Ere Nau MÍ/e »>t\'írja, hogy Harrlot n.gr alkart ar.tott.
Ai ellenzék hébe hób. Iilt.kozó köibeaxóláioket engedett meg magának, de nem tudóit érveket aiembeállltanl Herrlol-val. Ax ellen jék egíax érv.léae erre ai "gy ixóra a.orlllo.ott: Nem I A Fg.ro nagyon b.rátaágosan lté|i meg Htr-rlot (ejtegetíaell, mlg . G.ulol. fölényeieo éa megvetítn Ir róla. A níppárt elfogadta a londoni
egyertmínyt
Berlin, auguulue 22. A német néppárt birodalmi gyüléil cioporlj.
lóbb ór.l trwáctkoiáa ulán .gr-haogulag kimondta, hogy . Né-Hte\'oreaágr. rótt terhekkel éa el-lmóriéaiel siemben fennslló m.g-fontoláa ellenére . londoni ért.-kcilet eredményeit elfogadja.
A londoni francia nagjrkSTat írja alá a xírójagyaókSnjiat
Páris, .uguajtue 22. A Matlo
jelentéle aaellnt Herriol nem M«-méljeien utaiik Londoob. aa <r-tekeilet jegyrókSn,vének aláírásra. Erre a. aláráara vagy egy külSn meghatározandó aiemélylaéget vagy a losconl francia nagykóvotet hatalmaira fel. Sieptember 3 án Her-riot Ganfba ulaxlk.
Anglia magardaltt foldköxt tengeri flottáját
London, .uguaxtus 22. A Reuter-Iroda glbraltarl jelentéie axerlnt három caatahajó, egy repülőgép-anyahajó, egy kBnoyQ cirkáló éa egy torpedó romboló flolllla ait ax utaaltáat kapta, hogy aiep\'.ember
19 én Angliából a Fóldköxl tengerre vonuljon ax ottani flotta rnegerS-alléiére.
Nasrykanl*««, M24. auguwlu. 23. Szombat
évfolyam. 192, arám
1500 korona
korosa S1000 korona.
zalai KOZLONV____1924. .u,u.atu. 23._
Még mindig nem kapni kölcsönt ingatlanokra
Caéii Európában nincs felesleg** P*« Jelzálog. kölcaönökre - Belföldön la kevéa a pénz hosszú-
lejératu kölcsönökhöz
r*_
Semmi változás sem látszik a Marson
Ma van a Mara oppozlclója, ami annyit jelent, hogy a bolygó ma jut legközelebb a földhöz, mind* Össze 55 millió kilométerre. E->ből az alkalomból most ■ föld minden obszervatóriumából a Msriot figyelik, sőt a külföldi jelentések szerint a évijei Jungfrau csuciáról állítólag fényjeleket la adnak le a bolygóra.
A svábhegyi állami cslllsgvlis-gáló Intézet Igazgatósága a Marion észleltekről a következő f.lvllágo-altáat adta:
, — A Mara már hetek óta jól megfigyelhető éi a mai oppozíció után Is még hetekig nagyon jól lehet látni a Marsot. Ml Ii figyeltük a Mariot, azonban semmi különös változást nem észleltünk rsjta és semmi sem mutatja azt, hogy a bolygó felületén bármiféle változás végber.^snt volaa a régebbi meg figyelésák és Mero-térképek elkészítése óta.
— A Mars asrkain moit is láthatók azok a bizonyos foltok, amelyeket már régebbi megfigyelések során ás a megelőrő oppozíció slkalmá val Is láttak. Etek a foltok nyáron, Illetve, amikor a Marson nyír van, fogynak éa most Is ilyen a helyzetünk.
— A ciatornáknak nevezett ső tét vonalak foltok alakjában most is láthatók, ezek a vonalak azon ban nem alkotnak összefüggd rend szert, vsgy csatornahálózatot.
— A csatornahálózat Inkább op tlkai tünemény éa erre vall az Ls, hogy csak közepes erősségű távcsövekkel lehet őket éazlelnl, mert gyenge műszerekkel ép ugy nem lehet látni a „csatornákat", mint a legerősebb műszerekkel. A nsgyon erős mŰízerek a csstornákst falbontják alkatrészeikra és csak foltokat mutatnak. A mostani megfigyelések la azt mutatják, hogy összefüggő csatornarendszerről vagy vonalrendszerről nem lehet beszélni és csatornákról semmUsctre sem lehet szó.
Mint Ismeretes, a Marsnsk ezt\'a kedvező helyzeté\' as össiei csillagvizsgálók alaposan ki akarják hasz-nálnl a tudomány gyarapltáaára. A Jungfrau n la figyelni fogják a Maraot ós ha ezek a msgflgyelé , sek asm Is hoznak, mint ahogy nem Is hozhatnak bizonyítékot a maral életre, nagyon sok egyéb, fontos kérdésre világosságot deríthetnek. Igy többek kötött több uj Ismeretet nyújthatnak a Msrs két apró holdjáról Is.
Természetesen mlodezekből nem lehet végérvényesen azt a következtetést levonni, hogy a Marion nincs ssmmlféle szerves élit. Ciak nem szabsd abba a hibába esni, hogy a Marson kifejlődött életet a Földéhez haaonlónak képzeljük el. Föl lehet tételezni, hogy van az életnek olyan formája la, amely a Marsbeli viszonyok között Is kl tudott bontskozni. Kérdés, hogy a csillagászat tudománya eljut-e valaha Is arra a fokra, hogy erre a kérdésre határozott választ tudjon adni. A legmodernebb távcsővel Is a Maraon csak azokat a tárgyakat lehet éazreveanl, amelyeknek át mérője legalább 25 kilométer.
Ha a Mara-lakók ugyenllyen tő kéletességü távciöveken keresztül vizsgálják földünket, akkor sem Budapestet, sem földünk legnagyobb városait nem vahetlk áazre. Különös naivitás kell ahhoz a föltevéshez, hogy a Mars-fakókkal
most bizonyos jelekkel érintkezésbe léphessünk. Mig ugyanis nekünk most sdódlk a legalkalmasabb Idő a Mars megfigyelésére, addig a Msrs lakóinak éppen ez az Időpont lanna lejalkalmstlsnabb földűnk mcjfljy.lí.ír.- Földünk ufyanls éppaa most a Miraról nézve egy vonalban van a nappal, azaz a nappal együtt kel és nyugazlk, a Mars felé pedig sötét árnyékban lévő oldalát fordltja és a körülötte ragyogó nspf.áay a megfigyelését nagyon megnehezíti. v
A KÜLFÖLD HÍREI
Lengyelország nem fogadja el a Varsóba küldött orosz követet
Varsó, augusztus 22 A lengyel kormány bizalmasan értésére adta a szovjet-kormánynak, hogy nem fogadhatja el varsói követül Laza. revlcs Vojkovot, mert Vojkov volt az, aki a cárnak és családjának legyilkolására parancsot adott. Vojkov most már másodszor részesül Ilyen vlsszautasltásbaa: először a kanadai kormány tiltakozott ellene, amikor a mult évben oda akarták kinevezni követül. Japán nj kataaztrófáils fold-zöngéstől tart Tokió, augusztus 22. A j»pán fővárosban és a szigetország több helyén csaknem naponta éreznek mostanában heves földlökéseket. A tokiói öböl bejáratánál a tengerfenék stlne három lábbal sülyedt. Hasonló jelenség mutatkozott ta valy Is, a nsgy földrengés előjeleként. A tengerár Is szokatlan ós rendszertelen hullámzásokat végez. A lakosság körében borzaaztó rettegés uralkodik.
Kommnnlata zavargások
Bécsben Bici, augusztua 22. A kommunisták tegnzp este megpróbálták szétrobbintanl a Dreherparkb in tartott nemzeti azoclallsta gyüléat. A közbelépő rendőrséget kövekkel dobálták meg. fi* rendőrtisztviselő könnyű sérülést szenvedett. Olasz szerb konzuiárU egyezmény Belgrád, augusztus 22. Az o\'ass szerb konzulárls konvenciót tegnap aláírták. \'A szerb delegátusok kl vánságára\' megállapodtak abban, hogy a hztármentéa 50 kilométe rea zónán Idegen állampolgár földet nem vásárolhat. At olasz dole-gácló szombaton délelőtt hazau^a zlk. Ez év őszén a függőbsn maradt kérdések tárgyalására ujabb megbeszéléire jönnek össze Velencébe.
A görög—bolgár határ-vlilongáaok
Athén, augusztua 22 (Athéni távirati iroda.) Staloniki-1 jelentés szerint az 50 főből álló bolgár bandát szerbek üldözik. A banda a demlr-kspul szorost görög terület irányában átlépte. A görög csapatok megkezdték a harcot a bandával. Máa szalonlkl-l jelontés szerint Slcebelu ás Acebelu görög lakosságát a bolgár hstóságoz rémesen üldözik, ugy, hogy a lakosság kl akar vándorolni.
A londoni kereskedelmi kamara az orosz kSlcsön ellen London, augusztus 22. A kereskedelmi kamara egyhangúlag tiltakozást emel az angol-orosz szerző-dáatervezet és különösen az ellen a javaaolt rendelkezéa alleo, hogy Anglia felelősséget vállal az orosz kölcsönért.
Amíg a háborúval kapcsolstos törvényi Intézkedésekkel as Irgst lanokra vonatkozó árverések a legutóbbi Időkig fel voltak függesztve, mindenki azt hitte, hogy ez az ár-verésl tilalom az oka annak, hogy lagstlanokra nem lehst jelzálogos kölcsönt kapni. Mióta azonban az Ingatlanok felsrabsdultsk ezen árverési tilalom aló», a közönség körében érthető feltűnést és erodál kozást keltett ar, hogy a jelzálog-kölciöoök folyósításáról jobbára csak üres hírek kerlogsnek a Ingatlanokra moat Is ép oly kevéssé lehet kapni kölcsönt, mint azelőtt. Ezért megkérdeztük Koós Zoltán dr.-t, a Msgyar Fö\'dhltellatézet vezérigazgatóját ennek a jelenségnek mélyebben fekvő okairól, aki a következőkben Ismertette röviden a kérdésasi összefüggő nehézsége ket és kilátásokat:
— A jelzálogkölcsön forgalom további szünetelésének egész egy szerű oka van: az általános pénz hiány. Csak a laikus közönség körében volt az a tévhl>, hogy az Ingatlan árverési tilalom feloldása után egy cispásra meg fog Indií\'ol a jelzálogkölcsön forgalom; de a kérdés alspos ismerői nsgyon jól tudták, hogy ez semmi számbavehető változást nem fog előidézni. A baj valődl oka az, hogy megfelelő pánz nem áll rendelkezésre sem külföldről származó, sem bel földi tőke. Békében a jelzálogkölcsönök legbővebb forrása volt a külföldi tőke, amely a biztos zálog levelek és kölcsönök ellenében mindig szívesen állott rendelkezésére a hszal kölcsőnkerealetnek. M >st egyrészt külföldön egész Európában sincs Ilyen célra le\'esleges pénz, az a kevés pedig, ami mégis aksd, nem jön mihozzánk, msrt a kül földi tőke velünk szemben még blsslmstlan. Mi a külföld szemében egyelőre pénzügyi szempontból olya nok vagyunk, mint a gyógykezelés alatt- áUó beteg. Azonkívül azt Is nagyon jól tudja a külföld, hogy minden békeokmány ellenére poll tik a I helyzetünk Is lényegében ideig lenes, mert Magyarország gazdaaá gllag Így végkg fenn nem msrad hat. Hogy a külföldnek ezen több forráaból táplálkozó bizalmatlan aága velünk azemben tényleg meg van, annak vllágoe bizonyítéka az,
Tegnap reggel vasúti szerencsét-Ien9ég történt Tapolca és Bslaton-ÍÜrcd között. A személyvonat, amelynek fél 5 órakor kelleti volna ér-keznlo Balatonfüredre, alig hogy elhagyta a tapolcai állomást, a mozdony az esőzéstől alémosott töltésen kisiklott és fölborult. Magával rántotta a hozzácsatolt kocsikat- Is. Hatalmas robaj, deszkák recsegtek, Jajveszé-kelés, Uvegcsörömpölés hangzott és az uiasok egyrésze kétségbeesetten mászott ki az összezúzott kocsikból.
Az egyik kalauz, aki az utolaó kocsin üli, gyorsan a legközelebbi otházba rohant, shonnsn telefonált segélyvonatért. A segélyvonat 25 perc múlva megérkezett, rajta orvo-sokkal. Azonnal a mentéshíz foglak. A romok alól egymás után szedték kl az áldozatokat. Mintegy 30 súlyos
hogy igen sok ajánlatunk van, amely folyósítana kölcsönt Magyarországra, ds csak bécsi bankgarancia mellett. Est pad g szintén nem tudunk kapni.
— Et i helyzet a külföldi töke tekintetében, amelyre tehát nem számíthatunk mindaddig, míg gsz-dasági helyzetünk nemsetközl viszonylatban Is azllárdnak nem tekinthető.
1 Belföldön ugyancsak nincs asámbavehető felesleges tőke. Nincs pzdlg azért, mert a háború alalt és as azt követő IdŐkbsn ugystól ván mindmáig, tehát tlz éven keresztül produktív gazdasági munkát nem végeztünk, pénzforrássink teljesen kiapadtak, ezzel szemben uj forrásokat megnyitni, vagy az elveszetteket pótolni mindeddig nem ludtuV. Ami aránylag kevés pánz vsn belfö!dőn, az hosszú lejáratú j el zálogkölcr önökkel nem köti lé msgát. Egyrészt azért nem, mert a pénz rövid Időre sokkal nagyobb hozadékot biztosító vállalkozásokban könnyen értékesíthető a jelenlegi pénzhiányban, mlot amennyit a jelzálogkölcsönök jövedelmeznének. Misrészt azért, mart mindenki nagyon jól tudja, hogy minden, főleg az értékpapírok erő sen le vannak értékelve és előbb utóbb el kell jönnie ann ik az idő nek, amikor a vissza írtékelés meg-megindul éa akkor a tök i majd nagy árfolyam nyereségeket érhet el, akár ugy, hogy Ilyen célokra busás jövedelem ellenében átengedi msgát. E-en eljövendő alkalmakra a töke készen tartja magát és ezért nem bocsátkozik a hoistu lejáratú és jövedelmezőség tekintetében még kiszámíthatatlan, mert sok minden körülménytől függő jelzálogos kölcsön ügyletekbe.
— A belfödi tőkére teh4t a jel zálogköíciönök tekintetébe nem számíthatunk mindadd g, amíg as értékelést Illetően nyugvópontra nem julu.ik, vagyis amíg minden vissza nem kapjs reált* értékét.
— Erek az okai röviden annak, hogy agyáltalán ssmml, vsgy csak Igen minimális jelzálog kölcón forgalom bonyolódik le még ma Is és hogy ez marad a helyzet mlr d addig, ml, . fentiekben részi.ta* rett változások mint azükaéfképaol .I6f.ltil.lak, b. nem követkainek.
és könnyebben sérültet emellek kl, •kiket • helyszínen bekötöztök is • segélyvonalra raktak.
A kisiklás oka az volt, hogy az esőzés alámosla a töltést is a meglazult sínpár lehajlott, amelyen\'azután a mozdony feborult, — A vizsgálat megindult. A sebesülteket kárhízba szállították. A halottak száma eddig mig ismeretten.
— Saját gyártmányú gyapjú
Jutuper 38 000 K, p.slell .oknl 6500 K, mujslin horl.oyo 8000 K, selyem nyakkendő 15.000 K,
Flllpp kötöttáru gyára S.omb.t-Hely, Sitii Kálmán ulcs 6.
— Lópokrócok legelsöbbreadü írárain.k fölerak.t« : Singer Józsi/ isTársa áruhiis. Urad.imák rtsiére IJfárl árakl
Vasúti katasztrófa Tapolca mellett
Harminc sebesUltat szedtek kl a romok alól — Ax aiSzSa alimosta a íöltést
V;

1924. augusztua 23
Bonyodalom egy kosztba adott tehén körül
Sirgbogárdról l.jik: Gyakran megtörténik faluhelyen, hogy olyan gazdának, akit az I»t«n hozzátrgi lett egy tehénkéhez, nlncien megfelelő rétje, fö\'djr, ahol megteremne a jóizágnak való téli tektimii.y. Az Is előfordul, hogy egy marháéit valaki nem akar vesződi I, goedoi kodni, viszont s>jnál lu\'adnl az állaton. Ilyen eaetekbea szokták a tehénkét t<jh«szonért kiadni. AVI elvállalja tsrtlsrn, az etet], gon do»a, felelős érte s természetcsen feji Is. Addig, amíg tartja az áll* tot, övé a trj, uiikor viiszaadjs tulajdonosának, többé semmi köze hoatá.
Pusztaegresen is ilyet fele egyez séget kötött Vincellér István halész mester Jorányi GAbornéval. Vin cellér yodaadta tartisra a tehenét Toráuj\'-i,í«k örspusztára. Mivel azonban a tehénke az egyezség Idején — rx év februárjában — már anyai Örömök elé nézett, Vincellér csak olyan feltétellel adta az Örspuszta! asszonynak a jóstágot, hogy a születendő borjut választás után vissza kell hogy adja. Ari ól Is sió volt, hogy a borjú h-Ivett 3 métermázsa búzát azálllthu Torá nylné a tulsjdonosnak.
Azóta már vidám bőgé\'ssl örül a kis üsző anyja me\'I itt az életoek, »őt el Is válsaztották, megvonták tőle az anyai táplálékot. A kis te héncsalád gondozója alkalmasint teljesen elfelejtkezett a gardával kötött megéllepodáaról, mert midőn Vincellér uram elment Örspusztára a borjúért, Toránylné hallani lem akart irról, hogy a kedves kis bocikát elvigyék tőle.
— Hogyne 1 Még ml kőnél Kis borjú ?l Abból ugyan nem eszik, ax aa enyém.
— Nono, ellenkezett a halász mester, mi ugy egyeztünk meg, hogy csupán a tejhiszon a magáé.
— Meg a borjú Is, az Is a tehín-bői való, mint a tej; abból nem engedek.
S óról sxóra, m jd sil\'okra. Bl zony pará-a veszekedés támadt az öripusztal asszony és a Vincellér uram között. Mert Toránylné még a borjú megváltási áráról, ama 3 métermázsa búzáról aem akart tudni.
— Nem adok ae\'borjú\', se\'búzát.
Megértette? Most pedig hordja el magát, mart blsony mondom m?g keserüli.
Attól lehetett tartani, hogy meg valósul a h\'rclas asszony fenyegetése, mert a puiztabeliek mind Torányinénak adtak Igazat s már már megrohanni készültek a halászmestert, aki tulajdonképen aíját jóazágát kívánta hazaszállítani Pusz-taegresre. Vincellér uram látván a holyzet komolyságát, iparkodott eltávozni a pusztáról. Egyenesen a csendőrségre ment, ahol följelentést tett Toráoyl Gáborné ellen.
A nspokban bíróság elé kerül az ügy, ahol aidöntlk m»jd a k|s borjú sorsát. Addig azonbsn az üsző a mamája mellett marad Örs puizlán él Toránylné viseli gondját.
— A világhírű Jó mlnőiégú szővőpamut 3, 4. 5, 6, 8, 10 él ezSvőcirna 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24 ee v.it.giág ban, továbbá bordó éi vöröifejtő k.pható Singer Jó >sef éi Társa gyári r.kláríb.n Nagykanizsán.
—• „Talra" ca«aonxő-kelen-(yék Schvjatct Dez»6 cégnél, Fő-ut t. Mám.
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK.
I katolikus: Flenedek
t-ut^p Protestáns; F.tkas Izraelita: Ab hó 23. S. E. Meteorológiai Intézet
--— Jelentése szedni egyeli™ szi-
meleg, do nem allaodó válható.
— Kinevezések a tábornoki karban. A Kormányzó gróf Csáky Károly honvédelmi mlnlsitert a szo\'gáUtonklvüll vlszonv meghijyá sival altábornsggyá, R\'udl Miklós, feitőssenimiklóil Artner Kálmán táhornokokst a\'tábornrgyokVá, sza ko\'csl Sándor Dénes é« ujthórdal vl éz Kováts Béla ezredeieket tá homokokká kinevezte.
— Seypelt bíborossá nova
zlk kl. Blcsl politikai körökben az a hlr terjedt el, hogy Scypel kancellárt novemberben bíborossá fogják kinevezni.
— A jegyzők köréből. Gaál J Inos okleveles jegyzőt S doravároq egyhangúlag segédjegyző.é válási-lőtték.
— Járási tiszti értekezlet
lesi folyó hó 25-én a zalaegerszegi járás főbírói hivatslában, amelyen a zalargerazegl járás összes jegyzői megjelennek. Tárgya a vetőmag-kölcsön.
— Kápolnaszentelés Zala azombatfán. Fényes ünnepségek keretében\'* folyt le litván király napján Z>lation bitfin a köiség kápolnájának a felavatása. A ká-po\'nát a kö\'ség srjst költségén és rrun^ájn áltsl nemes áldozsikésx-sé^gel állíttatta. A megáldáat Haj-szányl Adolf novai esperes Jcrger Ferenc rédlcd plébános segédletével végezte.
— Az evangclikns egyház vezetősége ezúton Is tudatja a hívekkel, hogy holnap, vasárnap a délelőtti istentisztelőt — tekintettel a volt 48. gyalogezred eleaett hŐ aelnek emlékét megörökítő emléktábla leleplezési ünnepélyre — nem 10 órakor, hanem 9 órakor kezdődik.
— Felhívás az iparossághoz. Folyó hó 24 ér, azaz vasárnap lesz n volt 48. gyalogezred elesett hőseinek emléktábla-leleplezése. Fel kérjük összes volt 48 aa Iparos táisalnkat, hogy vaároap reggel 9 (frakor az Ipartestület helyiségé bon toljes azámban gyülekeirenek, honnan zászló alalt fogunk az ünnepély szlshelyére vonulni Elnökség.
— Reálgimnázium lesz a kanizsai főgimnázium. A kultuszminisztérium hivatalos köz.lo nyében megjelent a roi-delet, hogy mely gimnáziumok alakulnak át reálilmnádumokká. Eszerint a nagykanlxs-\'l kegyesrendi, zalaeger azcgl állami éa keazthslyl premontrei főgimnáziumok Is reálgimnáziumokká változnak. Moit szeptem-beiben caak az I. osztályok a esik fokozatosan évről-évre fognak át-alaVulnl a többlek la. AVI megyénkből humanisztikus gimnáziumba akar járni, Sombathe\'yre, PJpára, Vesjprémbe, Győrbe kell beírat-koznla.
— Felhívás. A volt 48. gyalogezred hősi h.lottóinak emléktábláját vasárnap délelőtt 10 óra-ko\' leplezik le. Eien ünnepségre egyesületünket Is mighlvták. Felkérjük tehát a t. tagtársakat, hogy ezen ünnepélyen résztvenni szíveskedjenek. Gyülekezési hely a városi felsötemplom előtt délelőtt három negyed 10 órakor. A Kato\'.lkui Legényegylet elnöksége.
— Mogax-inlk a kosztkamat az árvapénzeknél. A belügyminiszter rendeletet adott kl ax árvaazéknek, hogy az árvák kész-pénzvagyonának kontkamatra való elhelyezáaét szüntessék meg s e helye\'t axoket a pénzeket állandó évi botétkánt kezeltessék. A városi árvaazék ■ rendelet érteimébea megtette a szükségesIntézkedéseket.
— Megbízható bevásárlási forrás a 64 év óta fennálló Singer József és Társa dlvatáiuhása Nsgy-kanlzsa, Erziéber-tér. (Központ-szálló épület).
— Széchenyi óta alig kaladt a balatoni hajóxáa Ugye. A Balatoni Stövataég 2o*án ünnepelte húszéves fönnállását a Siófoki Sdnkörben a gróf Batthyány L«|os elcöklése alatt tartott jubiláris köz gyűlésén, amelyre a Dunántul minden részétől és a fővárosból Is számosan utaztak |«. Gróf Batthyány Lajoa elnöki megnyitó beazáde után dr- Spur István balatoni kor-mányblztoa a kormány nevében üdvözölte a Szövetséget a Bilaton-kultusz terén szerzett érdemiért. Dr. Msgyar Károly főispán, Ó/árl Ferencnek, a Siövatiég ügyveiető alelnökének érdtmeit méltatta. Blbó Károly aliipán Vearprám vármegye, dr. Demeter György főszolgabíró Zilamegye, báró Welienbaeh Iván fŐszolgablió Somogy megye nevében üdvÖiőlle a S«övetságat. Bs-széltok még Siabó László, Grábner Emil, Asztalos Lajos, dr. Fodor Oszkár, dr. Ssbestyéa Károly, kéli Nagy D.zső, dr. Sslklay Jiaő, dr. Mészöly Gyula a sajtó szerepéről beszélt, majd felolvasta báró Wlas-»lch Tibor levelét, melyben ax a Bslatoni Társaság ezávl nagydíját Óvári Firaacnek ítélte od>. A vá-laaztások során egyhangúlag tlax-teleti tagokká választattak: gróf Széchenyi Emil, dr. Vámossy Zoltán, dr- Lovsssy Sándor, dr. Mágócsy-DIetx Sándor és Gordon Róbert. Az ünnepi.közgyűlést bankett követte. — O/ári Ferenc ügyvezető alelnök, s S\'övetség húszéves munkájáról megírt jelontésábsa a Bsls-ton partjának mai fejlődéséről részletes és rendkívül elszomorító képet rajzolt. A kikötői és psrtl építkezések teljesen szünetelnek, msgán-épitkezáa aiocs, a közlekedés rettenetes, a Dilivasut ugyan mindent megtesz a Balaton érdikében, amit tehet, da annál kevésbbé a MÁV. Harminchét éve kéarltik a fürdőtörvényt s az még ms is előkéazi téa alatt áll a népjóléti minisztériumban és Széchenyi István kora óta alig haladt valamit a balatoni hijózáa ügye. Altalánossá kell tenni a balatoni kultuazadót, mert há továbbra is Ilyen közŐanyel, nemtörődömséggel és hoziánem értéssel intézik a Bzlaton érdekelt érintő ügyeket, nem lehet blznl többé a Balaton jövőjében aem. A nagysiámu hallgatóság meg döbbenve állapította meg az ügyvezető alelnök jdontésébŐ\', milyen mostoha aorsra jutott a Balaton caodaazép partja az elmúlt évek éa
a jslen rettentő mulasztásai következtében.
— Maradék vásár nagyobb monnyliégü női- éa férfiszövet ma radékokat^a Iegjutányoaabb árban Singer József és Társánál vásárolhat.
— Érvénytelenek a felvételi vizsgák. A felvételi vizsgák eltörléséről szóló rendelet megjelent »<kullusrmlnlsitérium hivatalos közlönyében h. Eiután semmi kétség, hogy akik elbuktak a mult tanévvégi felvételi vizsgákon, azok is beiratkozhatnak a középiskolába.
— Megnyílt a Reneszánss
kiállítása. A kiállítás első mag-lepatáae ax volt, hogy Kanlxaa régi kedves ismerőse, Helial Jenő, a Bihari színtársulat 18 évas át volt müvéste nyitotta meg. Régi és uj festmények, kanizsaiak is, porcellá-ook, elefántcsontra festett miniatűrök, azőayegek, aiobrok, dísztárgyak, kézimunkák halmaza vár Ízléses elrendezéaben a Kaaslnó két termében látogatóira. Ritka műkincsek halmaza es |a kiállítás — mágls szonoru jele a mai IdŐkaok, mikor előkelő családok kéaytele-nülnek megválni legkedvesebb tárgyaiktól, hogy kiállításra karülve vagyonmentő váaároa elárverezzék őket potom árakon uj gaxdagoknak.
— A „Korona" kerthelylaé-gében ma éa mlsden este győri ZdiúV Pista zenekara hangvarieayez.
— Idejében kall menni bizonyítványokért, A városházán Ilyenkor, behatás közeledtekor meg azokott Indulni a blzoayltváaykéréa szezonja. Lsgtöbb esetben szegénységi bizonyítvány kell tandíj elen-gadáihas. Tarmáizeteaea mindenki ax utolsó napokban slat bizonyítványért a a kiállító hivatalt sokszor lehetetleaságak elé állítja a hirtelen megrohanás. Akla.k tehát valamilyen Iratra vaá siűkséga a b.lrat-koiáiokhor, jól t.sil, ha már nosk goadoikodlk aaok bssxarséaárSl.
— Url 4a a51 divatcikkekben legsiolldabb klszolgálál Schwarcx Ueiaó cégnél, Fó-ut 1.
— R.jenhardt éa Raymfcna lood»matilok, női és fér II aula-kendók, May éa Holfald rumburgar vállnak. Un áa llaóbatlsltok, alfo-nok, i\'.\'oubatlaatok mérsékelt árban Singer dlvatáruháiában aler.lhe-tdk be.
— Az OFB t<r*y«Iáa« Zala-.geri.egeD. Ai Orsságos Föld. blrlokrendeió Bíróság klküldótt bl-rájáeak veiatéláv.l Zilsegerssegen ei.rdán tárgyalások kradüdtak a fötdr.form ügyében.
—. Schvarcx DaiaS cég k5.ll, hogy minden alléban limét raktárra érkeztek : príma minőségű selyem Jlór női h.rl.nyák, párja 50.000 kor., prima minőségű musslin női-harisnyák, párji 36.000 korona.
Nagy
árleszállítás!!
Slffonok, vásznak 2o ezertSI
Mosódalének • • 19 „
Karton SSl ■ . . 19 „
Kelengyebatlszt • 20 „
Férd szövetek . 120 „
NŐI szünetek - 47 „
Zeflrek..... 21 „
Kász delén raha 130 „
Grenadln blúzok 130 „
Gyermek kabátok 400 n
HŐI kabátok . 600 „ Tisztáién törülköző 40 „ Trlkő selyem ruha 450 „
300 darab lafl.l.gán.abb nfil.kabát érkM.tt raktárra
Fürst József
„Kékcflllag" áruháza
a községi közlisztviselők országol szövets.-nck szerződéses uállltóla Kiztl»tvlMl(kngk }\'/, tmiiményl
ZALAI KOZLONY_
— Negyvennyolcasok em
lékünnepe Már több 1 ben megemlékeztünk, hogy a volt 48 ik közöa gyalogezred eleaett hSselnekemlékét az ezred kötelékéb- tartozó tisztek éa legénység emlékláb\'ával fogja meg örökíteni. A s»ép kivitelű már ványtáb\'a megérkezett és a felső-városi templom fal ba Horvá h L\'p^t épllé.x építi b?, aki maga ia tartslékoa főhadnagya volt a vitéz zalai 48 ik ezrednek. Az em\'ék tábla leleplezéae kegyeletes ünnepély kerctéb :n holnap történik, amelyre az orazág minden réazéböl megjönnek a regyvmnyo\'ciaok. At ünnepélyen jílen leez báró Willrrdlng Rezsfi gyilogságl tábornok, a m. klr. honvéd»ég volt fő parancmoka l«, akf egy Időben zászlóalj, majd pedig a háború alatt dandárparancenoka volt a 48 Ik gyalogezrednek. A m-gyel éa vározi halóságok, úgyszintén az egyesületek, hivatalok kü\'dötlségl Izg jelennek meg az üonepon.
— Elmezavarában megölte ■ feleségét éa fiát. Borzalmaa gyilkosság tőrtént a mu\'t este Szakcs közaégben. Id. .Sze&ercjJí* bob jómódú gazda elmezavarában megölte feleségét és nagyobbik fiát. A szerencsétlen ember hoasxu Időn át oroaz fogságban sínylődött. Búskomor, zárkózott kedélyállapotban jött vissza családi tűzhelyéhez. Otthon, felesége, gyermekei környező-tébea sem tudta vliazanyernl régi életkedvét. Naphosszat bezárkózott padláaazobájába és ilyenkor nem engedett magához stnkft. Család jának aok azomorui/g >t okozott ezzel a kü\'Őoöa viselkedésével és félő, hogy valami kárt tesz önma fában, elhatározták, hogy beviszik Szekszárdra megvizsgáltatni. Hogyhogy megtudta ezt a g«zda 1«. Ettől kezdve még zavartabban viselkedett, N«pról nipra nem evett aemmlt, ciak járt kelt reggeltől es tlg szobájában. A traglkui estén fölment hozzá a folesége. hogy va-ciorához blvja. S ekeres János beleegyezett azzal a feltétellel, hogy előbb hozzanak ntkl egy pohár vizet. Mikor az aaazony vlsazatért a vízzel és férjének njujtoHa, ez egy hirtelen moidulattal a kabátja alatt elrejtett kését az aaazony gégéjébe szúrta. Aztán eszelősen a konyhába futott, ahol pedig a fiát aiurta le. A rémes kettőa gyilkosság elkövetése u\'án a kerteken ke resztül rthtnva elbujdosott. Mire az első segélynyújtás megérkezeti, az asszony mir szörnyethalt, a fiatal férfi pedig életveazélyea mell aebével eszméletlenül hevert. Fol épüléséhez nlrc« sok remény. A megháborodott, azerecciétleo gaz dát még a mai népig arm a1kerü!t elfogni. Az a vélemény, hogr a magas kukoricisokban oujdotik.
— Aki 168 évig élt. O. os/ lapok közlik, hogy Polock városban, a litván hatsr közelében meghalt egy 168 éves ember, aki min\'
Hatmillió fonttal tartozunk Angliának, negyvenhét és félmillió frankkal Franciaorszagnak
bar volt a világon. A Matuzsálem-kort éit ember haláláig megőrizte szellemi és lestl erőit. 1755 ben "izületeit, mint katona II. Katalin cárnő, majd később I. Sándor cár alatt aiolgált a réaztvett az suswr Htzl, frldlaedl éa borodlnol ütközetekben. Kilencvenöt éves korában nősült harmadasir u ezzel a feleségével ciaknecn 50 évig élt együtt a e házasságból három fia Is azületett. A litván Matuzsálem egész haláláig a legkitűnőbb teali egészségnek öivendott. Temttés-. alkalmából azépazámu unokái »l-kolták » gyáazklaéretet.
leiében franciaországi hitelezőknek.
\' . • I í _ f* őrrtíVAr., Ért.
A háboruotöttl
A Irl.rool béken«r>5déf ludv.-leiS™ r<.<lole.to íalí.kedlk M«-
2,.ror«>Í2 háboiu cl8lli m.fia-t.rloíjmlock rtod=ií.<\'GI
ill.plij. • törl.nU.r. von.tkoio kü\'6oböj5 módoi.lok.t, A béko n.riödít módot »d «rr», hojr » e.oit.t hitelező államok egyezaé get kösaenek adós államaikkal a hibo^U clŐtll, Illetve a hábo> u alatt lejárt matántartozáaok rendezése tekintetében. Fítnclzorszájgal éa AnglIÍVil már meg la kötötlök évekkel ezelŐ t az úgynevezett kll ring egyezőlényt, amely elrendeli a fraccla, an$ol t» a magyar klltlng hivatalok felállítását, amelyek a hl telező, Illót ve az adós felek érdo kelt képvlaellk és az egymással szemben fennilló üg)letek lebo oyolitását Intézik.
A hitelező állzmoVbzn a hitelező felek a klíring hivatalba jelentik be az adósság öis/ngét, a hivatal az adós állrm klíring hivatalát értesíti a bejelentett öiszegrŐ\', ez a hivatal pedig felszólítja áz adós felet, hogy tartozásának elismerése kérdésében nyilatkozzék.
A hábo:u előtti magántartozásunk ősszegéről és azoknak rendezéséről Illetékes hílyen a következőkben adtak felvilágosítást:
— Etldelg Angliával éi Franci* országgal kötöttük meg a klíring egyezményt éa állapodtunk meg a magántartozások törlesztése dol gában. A magállapodás szerint Magyarország évente 200 erer angol fontot köteles fizetni Angliának. Franciaországgal történt megálla podás értelmében pedig a magyar adóaoknlk évi 16 rh\'llió francia frankot kell leróniok tartozásaik
— Belgiummal éa Görögországgal alr.es m\'g perfektuálva a kH ring egyezség. Ezzel a két állammal szemben fennálló magántarlo zísaink a.ánylag jelentéktelen ösz
JL Árok közöl az államok kőiül, am\'lyek a klíring egyezaéget elfő gadták, citk Angliával éa Francia; országgal azemben rúgnak jelentő aebb összegre a magántartozásaink, amelyeket a kővetkező számadatok világítanak m**g legjobban : Az an
gol kliringhivalal 1923. év végéig 5 millió 592 ezer angol font tökekö vetélést és 533 eier kamatkövetelést jelentett be a magyar hivatalnak. Franciaországgal szemben fennálló magántartozásaink összege 47 és fél millió francia frankra rug Ecenkl vül még hirommlllónégyazázezer magyar aranykorona tartozáat jo lentett be a francia kllrlnghlvital. a Franciiorazággal szemben fenn álló magántartozások legnagyobb része a magyar pénzintézeteket terheli. 42 millió frankot és kŐrülba lül 3 millió aranykoronát tesz kl az az özs\'eg, amely a pénzlntéze tek tartozása, a többi a kereskedő lem, a gyáripar és különböző ma-gáovállaikonátokra esik.
Az Angliával szemben fennálló tartozásokból a nagyobb réaz a yyárak és kereskedők tartozása. Görögországgal sx<mben mindössze ötmillió drrchma a magántartozásunk, ezzel azemben 270 ezer drachma a követeléaünk. (Egy görög drtchma — egy svájci arany frankkal.) A magyar hitelezők kö vetelése Angliával szemben pedig 522 ezer angol font.
1924. augusztus 23^
— Téli divat. Parchelok, double flane lok, Damen tuchok (16 szín-brn), nŐl és férfi rúna és köpeny szövetek nagy választékban, legdiva tosabb színekben érkeztek Singer József és Társa dívaláiuházábe.
— Aranyparitásra emelik a dohánynesmüek árát, A dohány jövedék központi igazgatósága a közeli napokban Ismét meg fogja drágítani a dohánynemüek árát, amennyiben ugy a dohányunk, mint a szivarnak és cigarettának árát aranyparitásra emeli fel. Et a dohányzók szenvedélyének kielégítését Ismét 20—40 százalékkal fogja megdrágítani. A dohSnyjövedék aztal okolja meg az ujabb drágl tást, hogy a dohányjövedék bevé tele elsősorban szo\'gál biztosítékul a külföldi kö\'ctön kamatai-a és törlesztésére. Egyébként pedig a dohányáraknak aranyparitásra helyezése megegyezik azzal a tanden
minden árucikknek
c- . i - \' uu ciáv*l, amely
°eQ bizonnyal a legöregebb em-, fc<r4t #r-nyparItáaoa alapon Igyek-
szik megállapítani.
— Elkészült á- nagy Duna-csatorna tervezete. Elkészült a Hollandia—Fekete-tengeri csatorna tervezete. As építkezés nagyaágára vonatkozólag az osztrák kormány kijelentette, hogy az építési költaé-gok 10 billió koronára rúgnak. A tervezet szerint a csatorna Holtan dián, Németországon, Ausztrián, Magyarországon, Jugoszlávián, Bulgárián éa Románián át érné el a Fekete tengert. Az építkezési tervek szerint a ciatorna 4—5 év alatt készülne el.
— A világ búzatermése. A
világ búzatermése a nemzetközi mezőgazdasági Intézet jelentése sze rlnt az északeurópsl téli vetések visszamaradása kövűtkeztébon általiban nem Ígérkezik nagyon jó nak. Bslglumban éa Lengyelország ban nagy fagyok voltak, Közép és DÜ-Európában kedvezőbb a helyzet, bár ott Is elkésett a vetések fcjlődéae. — A buzaexport-orszá gokban március elején 308 millió q buza állott kivitel céljából rendelkezésre, a behozatalra azoru\'-ó orazágok szükaégleto pedig mír clus 1 tői jullut 31 lg kőrülbslül 143 millió qra tehető. Ez 165
millió q fölösleget jelent, mlg az 1924 Ikl termés mellett auguaztua 1 én a késdet mindössze 71 millió q volt.
— Megtalálták a vlpörama ráa biztos ellenszerét. Párisból jelei;tik : A francia Pasteur-Intézet hosszas kísérlet után olyan szérű mot termelt, amely biztosan útját állja a vlptracilpés halálos mérge zésének, A széiumok kigyóméreg gel beoltott lovak véréből vonják kl. A szérum eddig minden eset ben bevált, amikor a viperától meg mart embert négy órán belül ke zelés alá vették. A szérum alkalmazásánál ügyelni kell a tisztaságra, du sürgős esetekben veszély nélkül bele lehet oltani az üvegose h gfé nek Időrésével a kéz felszíni véná jába. A felfedezésnek különösen Franciaország fogja hasznát venni, mert a középső dombos területek lakói közül a vIperamaráB eddig nap nap utáa áldozatot követelt.
— A szombathelyi tőzsde.
A szombathelyi áru , termény és érlékciamok, hetenként kétszer, kedden és pénteken, délelőtt 11 órától 12 lg a Kereskedők Társulata helyiségében hlvataloi tőzsdét fog tartani.
— Szabók réaaérei Zcug, Doublage, Peru, Kasitor, Rechant és kellékek nagy választékban ér kextak Singer József és Társa áru házába, Erzsébet-tér.
lílsörcndfl kiszolgálás, minden-fele legmodernebb kozmotikai hölgyíodrisz, manikűr és pedlkütbeo, úgyszintén hajfestés!, hajmunkákat a legszebben, leglzlésesobten és jutányosán válla\'unk Fóut 10. szám alatt (Dobrovlcs-félo ház, v. Iparművészeti Szalon) Deutsch Erzsi és Icén.
— A fiaméi határ végleges magállnpltása. Fiúméból jelentik : Folyó hó 15 én kezdte meg üléseit Rómában az ax olaax-jugoszláv bizottság, ameljnrk faladata a jugoszláv olaax határ végleges meg állapítása. — Ujyanex a bizottság fogja tárgyalni a flum<i egyezmény nek egyes, még függőben lévő pontjai*. Legeltősorbsn a fiumei és tengerpsrll határ végleges megállapítását végzi el a bizottság, valamint a jugoszláv-olasx vámvlsxonyt fogja szabályozni. A római tárgyalásokkal párhuzamosan Velencében Is fog ülésezni egy vegyes bizottság, amelyik a szlovéniai jugoszláv-olasx határt fogja véglogesen megállapítani.
— Felnyáraalta magát egy gazdáaz. Végxetea szerencsétlenség érte Kiss Lajos magyaróvári gazdasági akadémiai h\'llgatót Mo-io-»szentj<noson. A húszéves fiatalember felmászott agy magaa gyü mölctfárs, egy vékonyabb ág azonban letörött alatta s a szerencsétlen fiatalember a magasVóI lezuhant egy hegyes szőlőkaróra, mely a szó szoros értelmében felnyársalta. A szerencsétlenül járt akadémiai hallgatót főhercegi autón beazállilol-ttk a magyaróvári kőzkórházba, ahol az orvosok nyomban meg operálták, azonban állapota oly su lyos, hogy felépüléséhez kevés a remény.
színház.
Arkosayék bucsufellépáae.
Arkossy Vilmdls és neje Szabó Irma bucsuestéjét a-közönség hatalmss érdeklődf83 kisérte, csak az a kár, hogy egy oly könnyű sulyu bohózat keretében búcsúztak iTÍfraizssI kö önséglől, mint a Postáaflu és huga, mely egy oly fényee és elő kelő közönséget, mint a tegnap esti, nem elégíti kl. H >gy a publikum mindvégig kitartott, a művész pár iránti nagyrabecsülésének tud haló be. Azért a derabról és az előadásról nem írunk semmit. Nem akarunk ünneprontók lenni. Árkosay Vilmos főrandsző, operaénekes és neje Szabó Irma, nemzetes asszony eddigi színművész! munkájának bírálatánál, kik valahogyan megszoktuk, hogy a vidék szemüvegén átnézzük a vidéki Bzlnházl estéket — bizonyos fokig zavarban vagyunk, mert az Árkossy púhox sehogy*" Bem vágnak a vidéki aziahá\'i refe-rádákban elkoptatott jelzők. Arkossy Vilmos és nejének játéka hamisítatlan, valódi művészet és a legtelje sebb életszerűiig határain megtámaszkodó nagyvonalúság Állandóan nagy éa frenetikua alkerűk volt Kanizsán. Sseretettel fogunk reájuk vlsstagondolni.
HETI MŰSOR s
Siombat: MÉZESKALÁCS. Operett.
Vasárnap délután: MAKINKA TÁNCOSSÁ
Vasáraep esto: MÉZESKA\'.ÁCS.
1924. augusztus 23.
FIOZGdFÉNTKÉPSZlHHifZ
Ur*iulSrombaton fél 8 á« 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 éi 9 órakor Madár ember, vidám történőt • főszerepben Douglas Fj|ib*nka, öt-\' létei, eleven amerikai film 5 felvo násban. Fox és Trott, kétfolvoná-ios burleszk. Az acélgyártás, limer-tető 1 felvonásban.
Viliig. Srombaton f«| 8 éi 9, vasárnap 3, 5, 7 éi 9 órakor: „Na^ifviros porontyai" sláger vígjáték 6 felvonásban. Fjsaerepben Z *ro és Huru.
sportélet.
Ifj. válogatott—NTE Vaslr
nsp dé\'uván a stoazgyár melletti pályán Nsgykaplzsa ifjúsági válogatott csapatával játszik a Nagy-kanizsai Tornaegylet. Akik visszaemlékeznek a tavalyi hisonló mérkőzésre, tudják, hogy mily érdekei volt az éi hogy mily jelentősége volt annak. A tavalyi mérkőzésen négy ifjúsági játékos Is tűnt fel, akik a következő mérkőzéseken már az NTÉ I. csipetében ját siottak, egyik pllhoatról a míslkra szorítván kl első csipstbeli rlváll ■ ilkat. H isooló sorsra az Idén Is el lehet készülve egypSr első csípi tbell játékos, éppei ezért mindkét részről a legamblclózusibb játék várható, ami azéppé éa érdekessé fogja tenni a mérkőcést.
Az elaő bajaoki fatball verseny. Több évi szünet után vasár-nap kezdi meg a két zalasgerazegi csapat d bajnoki mecciek lebo nyolltástt. A aoraoláa ugy hozta, hogy a két rivális mindjárt az első
ffi; t-Ukontt. Igen
•íaél V \'íV01 \' WM "
nkáhh lut<iel"» annál |, mell\' m\'" " 0,P°n d51 «\'■ boJ, J"\'ylk csap,lé . várói ulbah
\' 1.1fo■"o, i<oy"5
közgazdaság.
A™^gazdasági kivitelbffl várható bevétel eléri a bankjegyforgalom egyharmadát
Az uj termésből v.ló Mel|e, tS|. fold értékesítése céljából már meg-kezdődött . I.pog.tó.ás, Auiiltlz t-sehorazág 6, Svájc részéről ér dellódlek edJlj- a magyar termés Iránt, azonban egyes cikkekre, píl dául > babra, még Fiaiciaországbil is étkezlek ajánlatok ■ Vé|l<je, magállapodás míg nem történt . t.rméafelesleg értfke.lté-síről, ugy értesülünk azonban ba avatott h.lyröl, hogy kél három hét mulv. már nsgyohb arányok-b»n Indulhat meg . termée klvlrele.
A kivitel az Idén nem vonhatja mag. után a cikkek további drágu láaál, a5t exportőrök részéről azt . f dvllágoiltáet kaptuk, hogy in
kább olesibbod
isra lehet számila mink. A kivitel ugyanla ctak ugy lehetséges, ha . m.l túlhajtott árakból .engednek éa l.arállanik ■ külföldi árak alacsonyabb srlnvo nalár*.
A gazdik és . kereskedők atlól félnek, hogy m.glnt megkésnek * kivitellel, ha azeptembtr «ls5 filf ben nem Indu\' meg . kiszállítás. Az előző években különösen két évvel ezelőtt stinlén az volt a
ZALAI K02L0NY
halyzet, hogy , mi„,r t,rmé,. fee.leg luliágosso ké.ön került a V lágpl.c-. é. elveizett az az előny, hogy M.gy.ror.zágon v.la-
, korábban érik ba . termé., |nInt a mezőgazdasággal foglalkozó lobbi államok nagy ráazéban.
A közall napokban, mini jelen-trtluk, már estdikes a Máv, ked veimenycs kiviteli la\'ijdinak eleibe tcptetése is í. etz.l az .xporl l.g nagyobb akadály, elhárul. Etz.l megszűnik . mo.lánl l.h.t.tl.o h;ly.et, hogy például egy vagon dinnye luvazdiju Budapesttől Bcesig többe keiül, mint amennyit ai egisi dinnye szállitm íny ér.
A legnagyobb m.n.ylaégb.n . bab kiviteléről lehet Sió, A bab l.rméa ujy.nl. 11 .gía, országban Ig.n jó vo\'t. Amíg tavaly mind-oiaz. 3500 v.gon volt .1 egéiz bsbtermís, .ddlg az Idén a kivi leire kerülő fele.leg la előrelálha-tősn több laaz 3000 vagonnál.
A vetemények közül még borsót éa mákot ak.runk nagyobb meny-nyiaígben sxporláUl. A kivitelből tcki.itélyes valutabavit.le laaz az orizágnak. Egyedi! n babkivi\'e\'bU mintegy 150 milliárd korona értékű valutát váina1!.
A gabonakivitel értéke még na-grobb lesz. C*ak a butából a leg szerényebb számítás szerint, a rossi termés ellenére Is megmarad 2 millió m*termáis» feleal.g, E.n.k as értéle tö->b, mint 8Q0 milliárd ko róna I,y arra azámlranak, hogy a mezőgazdaaágl kivitelből várhaló bevétel eléri a mai bankj.gyfor g.lom egyharmadát.
Ennek hatáa.képen a pénzszűke jelentós enyhülése is várható és a g.id.s-\'gl élatben megindulhat sz egíszsíges :bb víi keringés.
Erdály gazdasági krízis*.
Kolozsváiról jelentik; A valamikor virágzó Erdély ipsra és kereskedelme az utóbbi hón pókban egyre kritikusabb helyzetbe jutott, aminek okát sz olálv. kormány Intézkedéael adják. A kormány ugyanis az ó romániai ipar és kereskedelom fejlesztésének ás védelmének ürügye alatt olyan rendeleteket adott kl, amelyek arra ugyan nem alk.lm.sak, hogy . fejleszteni és védeni szándékolt Ipart és kereskedőmet tényleg felvirágoztassák, ellenben annyi eredményi máris hozlak, hogy Erdély ipsra és kereskedelme válságos helyzetbe Jutóit. Az erdélyi kereskedők és Iparosok körében ezek az Intézkedések nagy elkeaeredést keltenek és olyan Irányú mozgalom Indu\'t az érdekellek körében, hegy Erdély Ip.ra és k.reskedelme részére külön külföldi kölcsönt kíséreljenek meg szerezni.
A TÖHOt MML
(Sa|ál tódultán* I.Moaj.l.eUu) Gyengén nyitott a mai érték-lőrsde. Az árfolyamok kezdetben mintegy 2■/, állottak a le,u óbbl zárlat árnlvöja al.lt, A lí.adeldő további folyamán az árfolyamokb.n újból némi l.mort.olódá. állt be ml a legu\'óbbl e.etb.n mint egy l\'/a n.k f.Wt m,g. Ai egíai délelőtt folyamán nagymérvű üdet-tclenség j.llamezte a piacot, d. a kevé.boé magas értékekben több esetben sokszor t.ljesen megállt az üzlet.
Ulótőxade. Tartott. Tröat 138, prolong. 140, Magyar Hlt.l 58)— 584, P.atl Hazai 3780—770, Nova 153 ~«L55. A,So1 Mlgy.r 46\'/,-47V„«H.zal Bank 161—165. S.lgó
OSZI ES TELI FÉRFI ES NQI SZÖVETEK
óriási mennyiségben már raktárra érkeztek
Kisfaludi és Krausz ttx
az „Arany Kakas^-hoz, Nagykanizsán Olcsó árakon eladásra kerülitek
CZÖVetAk I Gabardin, bamgarn, eolin, marokén, trilcotin, puplio, voil, velour,
MWlBIBM kazán, damentuch éi poaztók minőén létező őii/at 5zindrnyalatban,
r •• III Szürka és fekete téli kabát, bunda áthuzat, őazi átmeneti kabát,
rcClI SZOVetSK I ciizma-nadrág kelme, öltönykelmék a legszebb mintákban, fekete _____—__ ét lötétkék szövetek, frakk, zsakett és smoking kelmék. ==
Regenhart éj Raymann damast áruk, May és Holfeld rumburgér vásznak gyári raktára.
Cegszebb mintdzaiu őoublflanellol?, pargetoN, tenniszflanéiloh! Legu|abb 150 centiméter széles tricó-selymek, creppőechinek. Külföldi nagy szőnyegek nagy készletben!
Nagy maradékvásár női és férfi szövetekben hallatlan olcsó árakon!
ar Áruink jó minősége, áraink olcsósága és választékunk nagysága mindenkor üzleti elvünk!!
ZALAI K0Z1.0NY
1924. .uguiilu. 23.
589—591. Oaatrák Hlt.l 190—192, Rima 125-126, Da.ublua 2885— 2915, Gtorgla 466—469, K.rt.k. dalul 1285-295, K6»é. 3070-100, Egyraült Bud.p.ii Fóvároil 128-130, Vlll.moa 1400-455.
Esti magánforgalom. A for* galom Dilnlmíllf. Aifoly.mok név-l.g.i.k Iréoyzat tarlott. M. hlt.l
580-5, O. H 193, K.ra.k.d, 1280, P. H.x.l 3750, Rima 125, Ganz D. 2925, KSazép 3050. Cukor 2700. Georgia 465, Salgó 585, Nov. 155, Alb.n.um 127, Déllv..ul60, All.m vazut 480, Trapad.oubla 80. Bor\' icd-mlikolcl 122, Izzó 675 Hofb.r 136, Hazai Bznk 165, Klal.rc.al 44 Ma>«cukor 205, Szrg.dlkand.r 395, Schlick 590.
TarmlizytSaada. Buta listavl-dílcl 76 kg-oa uj 392.500-397.500, 78 kfo« uj 400.000-405 000, egylb vidéki 76 kg o. uj 390.000-395 000, 78 kg-oa uj 397 500- 402.500, .o.a 340.C00— 345.000," aab ui 350 000-360.000, nb 6 385 0C0-395.C00, takaimáoy árpa 400.000—430.000, ■Srlrpa 480.0C0—500.000, leog.il 390.000- 400.000, korpa 237.500— 240.000, r«pca 630.000-650.000 K. A többi változatlan.
A piac ma leadkKGI Gzleltalco volt. Egyedül II ái pában mulat-koiott áláokaég, hol az riőiíbb kínálat kSvalk.zléban jelanlőa forgalom alakult kl.
S«rl4a«<a*r. F.lha|tottak 750, •l.d.ll.nul vliazamaradl 50. A vá-zár áléok voll. I. r. 28000—28500. Kóz.pe. 27000 - 27500. Könnyű 26000—275C0. Szalonnaa fál.artéz 31000 -33000. Lahuiolt hu. 31000 —33000 Sózott azaionna 33500-34000. Szalonna-. Zalr 37000.
A Magyar N.mx.tt Bank blva taloa árfolyamai aug. 22 in
Valuták Oawlxék
AacoMou 141000-J46000 Amatariaa •»7JJl»90J
Caeb loTOOa Illo 1 JCI B.^.4J II* Itt
OlcH (II IJ) Bakaml JJ4JJ9
Oofile jtljo* 7*710 Bríiiel |ÍJ8-J|J7
Praecta k 4IJ4 41*4 K0fecí.^• lltívini}
Lat II4-JJI Krlaatliola Io6co-ic4jj
Ura »«OJJt Loo4oo 4JOOO-H70CO
Ura I4CIJ4M UUaao 1401 )«■«
Dia kor. lllto-lllt) Niujoei 786t0-770j0
Oaau. koi IOJ ÍJ ICÍ jj P4ni 4IJ4 4H4
iTkjd traat l«t60-l(«IJ Prt«i ■JOO IJIJ
Hefla^l 14. K«jj«ejoí (aOIU JJJJJt
Halja Irint ttcl-jlj7 Itoekbota •01)Jt04t0
St«J kor. beiij-toilo UKl 107 8J «C! JJ
Nor»tj kor. io<oo-iojSo ZOrleb ■ 4J70-M4«t
Zürichi xártat i
Pirii 2SV000, l-oodoo 1431 00. N.wyoik 633 26, BiuikI 2670, Milliód 3Í31/ Holliud X07 00,BmIIq lü7 00,WI«a7»> „ sólw8ÍK)00, Prtga lO\'.\'O, HuJip.it 6B50, Ruku..l 245 00, btlvíd 802 00, Vw.ú 103 00.
A magyar korona ktllföldl hlvataloa Jegyxl.al i
D.vli. V.lola
1 m. iko, ■■>
B4c, . . . . U2210200 09251 OtwO B.tllo . . . . 5«0 M1050 MIO — Prág. .... 1606144060 431 ] — N.wyotkb.n 13 Ax ércpézzz.k éc namaa-fím.k beváltási árfolyama t
Kzü.t .(tykotonis 1300—5500, kítkorooiz 10,000—11 000, íotioUw 14,300—H.7&0, öt-koiooii 27.30*—28,1-10, z\'zln.rany 40 031\'— 61.000, »t*ny hu.tkorooíi 33l.00p7335.000,
a
pl.lm. 210.000— 220.WJ.
Kalaléa Bz.ik.iztó: a tóazerkcaitó KUJA: Zrínyi Nyomdaipar 4a Könyv-kcrcakcdéa RT. Nagykatttxaa
A budapesti tőxide xáró árfolyamat
Bankok Haaal I
AfT"
Mxr Itta. t ltUIC« l
Lea.lmli }
01.-M. taak Oaio. HU I Uofi lu*
Bank»Mela 1 Alial iaoe t l 8. A*rU
fíUhiuib. u
Horr. ad. J. 6. : l<DO<lrla lojallaa I
M.-Caefa Ij art
Ka. Httal
MatyarS«.-.«l
Kíap. Jelailof Vlroal tani U«k.»
N«ma.l.»atak I
timt. B. M
Balrlrval ip.
UpOttiK*! 6.7
Pírlrcnl 116
KUioyalTak II.J
Állal. Tat. 140
Moktlr l()
Haaal el.5 i\'íj
Xlai M.Hlal s;oj
PootUra icj Wify.-Prascla -
)«€ H
ocla b. ipco
Bora -M
B»kU;aatal
Bacíifenl
Olaaála Hon* Irta KlrUymekoi
vuloiu
Tr. Danolta
HkoyAk
AluelaUxa
Aaalalt •
Bauiti >6:
IWocainl I07i
Bora. aafcj ««!
Siteü\'f -
Él.Hl aa«a
SiiaaviH »"<
Koöö 4»:
Imin l4«la «!
K« fin t«
D7ai(ba ne
Muntall «■!<
Mat, «
Ali. XS»a*0 JCI! Kolrsía a.ta
NajyUiCOfl iii
SaJObooMI 7
tii<« H< Újlaki
tta/a ll
Uikticjl Í7<
Caat-all U«. M
Nyoandik
FÍSrio"" !<; CIo^mi
PalUi 01
Rlral 41
Riglo 71
Sl«rfcao«*m J.
KfiTároiI oj I
t!]il«ta«ra 0.
• BiWi waf 110
I Kólorg —
C.lky Itt
Gaxd. OI;<7 141
KCila Taa 1-7.
Kt*y»er IJfto
ritslnul «4
Kricil • \'0
G.ciD.n l!ío
Oaaa.VIU. il«> Qt; ti Tini \'I
CiySrtfy t)
Itolbcrr »>
Kainb j6
Kl.il.c4 >0
Kthni 4«
l-4ax IH LliUt j. "I
Bc^a térő
UHltf tloicv
Okxstncf*\'
v«yV" Viicec" P«lÜ7t , Rax-L:;-Rleaa
Vslkla t»
SVOroil »•
CorrtscO 6 r»it>»»
Ah. ía
ClUlt >6
Kcr«l la io
Heréli* \'«:
Cuimaac UJJ
Huil fa 110
Hoal (a í
K4r6ifct0;al 10
L<(nam J 4
llliil (• to
AnwUal la 10
y-r *
M. Llojd SJ
yaloroaokj 6
Ntmictl la «»«
LUttií 4-:
Ola J40
R«aUn,al 110
SalarOcJa II
Tbtk 70
Nukl *<71
Vlk. t«IO« j6jO Zabolai
Zaulal —
Katink —
Erd«tlrt. —
Ipart. -
K<Jalak»>««
AMi 101}
AllutlUi <7
Lavar.tl III
Ulu. IJO
Mlalcirl \'í! Llf«4 IXaa. Luk*ei tl
Kiliutl Viroal JO to Toatll
D«llvaiei 61 1"\'. a , IJO
N0»i Allamtaiel tjt 4lO ■ 46 K. <• Wolpai Saef. teodar L\'olO tailU 6| JI3 9.»
Cukorjy* rak Ojaf-,-mo.6 S.6.JK416 10
I>*lci>C« JIO W. TeitB 7
Mrctll cat üoMt erjei IJO

4»4 Pamoi IJO
Uei6&. tok. Of6H laitU lt
St:.t.mi« IJí* Ji^jnd —
£l»luilaier»k
VJ1 SpMiaa Kiír a "4J 67
Siallml JJO UCtii(>« 116
pe.f^n V1U. f^aa|4 Tokaji Halkénak J4 7C 40 Silkra VaaJae Cbtoolo Oaolca Dl isi ■ 6 ICJ 7
OAi. Villa Keleti M"« 17
utó 6íJ? Kiela Kloilll i
Au. (ii IJ T0r6k Let** II
U<.ieia J.o KUlOntétek
Pbttrtl 41 IXMO«l 1>iuU lertte M 47
Olajok Peliea 071
Olajlfil 7\' Kitel Itto
Maioil ree no Qiml w
rtviroal afl» 4>
Klrüjilr 70
Pol<»rl iíi JJO
Pia, ifif 17
BilöCt I
Ki(\'«Tl.-b f.
KíiiTfr.;iöi jcj
TcomiI «a. i Jj
Oacb«1od( •>« Kiaoai mii Jl
$a«Qk<OH 5 BaAlloilftk
1 tsia TiWoo T«ul tip« Uot6 larnfc.
Sxo^okl
Bárdi
KlrlljaltO Va.il IO»f. U4el BiaiaSI Co«tio ni«
PapU
luocralpm
Stailili
OiiaooalS
Turul «p*4» VMk«i»abaak 0)611 böf ,
Aoróhlrdetésak
Klitfremln aojracból k«aifita<k Utn<« uctltt a k«ian4iiií. ullktWk. ojtilritu ca^Uakák. Iral-iktk. kama ;ioc«rt>ictk. AialakiitKk <» jayiUnl bc*4liiaak. Viola, Maw»i<iica U. í»|
VarröUiijrok. aktk i rutiiban lc\';r«n jiitaaik, jó tiicUiact (clv«ctcck a oöl <a gyarmek ruha illtataialonb.in. Jclmttcinl Itfccl a\'j<iaitua 14 Í16I keidre Siitriiitn(ol) ía S<hill«in<eJI Knirtyvica Ij. Ilim a!itt. l\'oau\'.n 10 vj\'O klfulO, lllrtvo
lanulO Uuy.ak •• fi.ttliill M»<utr«k. 1. }l
Tanonc éa na|iaUtiuoariu lelvítetlk. Sic^cel
btJofoa. Zrínyi Mii le una tl. _1011
Htr (t\'jiten uj jl ai barna Mlelpfl úiii. Cim
lllaloallAaban Jftrtae OaUlaaaradkot, tM<( a ooral ktcojll 4i paceal jlrta<kra, fii ÉnUaail li pu(a./-^laUkk>l (elveaa a »Po«<Ui(< A\'.taUo«« BUtc-ailO (8ói;yn ka4<e. Srl|j»UH titklr.__löl
I.akle (« ai
iMi:eV.heljla»<et; k tc-íe. P;.t M.
Kiadó 1 tfy. 1 <jj«lUa«Vr4oy. » ríaxei matrae, nalTiiiaik. t al\'• kf 1.r.óny, 1 Ijylettló, I 04l0mia
etn Jénef, Kailociyoica j. »o>
Raktárhelyiség
bérbe fcereatetifc, paölózott uagy cementezett. — Clm:
Gabona ésírukereskedelmi R.T.
n.yyk.nlz*.! Hókj. Tataion 194. ik» luglr-ut a.
Eladó szőlő,
7290 P-Ol jóktrbto, balitoni fürdővel tó4rUtolop«n, filoxemcaontes. • Cim:
Galgőczy, Kővégőőrs (Zalam)
Fájdalmai xzlwel ludaljuk, hogy fel;] helellcn Jríga jó férjem, apa, após, nagyapa 4a rokon
WEISS GYÖRGY
D. S. A. nyugalmaxott altl.at
t. hó 21 én dilutin 8 órakor életének Stí lk évében a haldoklók szentségének ájl.toí felvétető ulén, ax Úrban csenJcsen elhunyl, A boldogult hOlt letemei «ug. 23 án d. u. </,5 órakor fognak a róm. kaih. temuló haloltajhézánál s róm. kalh. cgyhlz szertarlá.ai szerint btazentellelni éa ugyanott örök nyugalomra helyeztem!.
Az engeazteló szentmise,áldozatot az elhunyt IcIkiUdvéért f. hó 25-én d. e, 9 órakor fogjuk a szerilterenc-rendiek plébánia templo mában az ügek Urának bemutatni. ,
Aidái Aa béka drága hamvaid teleti!
öxv. W«l»« OjrörjTnó 11M. SicVcrei Anna mlM ne;e.
Mária, l\'erenc, Anna, RC>ia, 0«|fVn mint g>emiVil. l\'ohír Kerencné u. MorenRl l.copol.llitc, Walaa OJAnití ai. likbarap Maria retajtl.
Danlmv Krtroly, Niincth J««ict mint »ej»l PlularK\'t Fercncní, Hrankl Klchardpó. Kubta KArolyní, Danlay Uyula, Lavl 4e Zolt mint uookll, PliUarlce l\'crlke, JAial, I.acl \'» Marlaka taSni áM-txiklt. l\'ckoto
Ha házilag akarja ruháját festeni, használja a híres
„KAKAS" festékei.
Kapható
Stampf Zsigmond
(ützer, ctemexo IcereskcJdiébcn Nagykanizsa, Bazár épület.
Hirdetések felvétetnek
a^Í
„Zalai Közíöny
politikai napilap
meglelenih ö éa 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
U>r<- Is HrllpIniUlilM tklIcilakUyiUi) ti- is íujír-ut latok.
Görög Károly
Minkiaralllllu. Erzsiért klrünl-Ki.
Özv. Palkó Józsefné
cukorka- is ngaitksirull|ikaa. a rlli poiliail.
özv. Szollárné
ItáiaykliirudlMlka. SridiMil Ur.
özv. Jágerné
ddiinykUradílibaa. T.latl ut 2.
Kenessey Margit
dohiirklslnxlilibu. Király-utca II.
Hscher Ignác
blriipiniutl. Erz^bat Uráliná-Kr.
ualamlnt az Osgzes utcai drusottntíl. k___
Szeptember hó 1-én nyílik meg u
varrótanfolyam
a női- éa gyarmekruha
divatszalonban.
Gondoz ói alapos oktatás mindenféle
n\'i- és gyermekruhik va/rísiban. Tanfolyam külön dflelítt és külör. délután Jeloatkozoi lebet augusztus 24-tól kezdve
Szigrísztnénál Is SchiliernénAl Kazlnczy-ulca 15. sx. alatt.
megérkeztek a legújabb
őszi divat
lapok nagy választékban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskodóaóben
Nagykanix a á n.
E^y 5 niir. 70 cn. aaélea és 2 mtr. 55 cm. magas lécczcll
válaszfal eladó
Megtekinihciő nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alatt
- a I »a •■ Udszriakat, chiffonohat, kanaudsznahat
Vasutasok ftgyelmebell „,„„.m.™ —=
" divatáruházban
meglepő olcsó áron v á.s á r a l h a t n a k a
w
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar ís Könyvkereskedés II. T.-nál. Nagykanixain. (Nyomdavezető: Otoubcck Károly)
Negyvennyolcasok ünnepére
(bl) Búcsúzd
nyárvégi ünnepen rmlékjárásra Indulty az élet, hogy felkeresse n halált, VöUlban a multat, szomorúságot, fekete gyász mögött fellobbanó aok büszke lángot, hősök porladó hamvai felett drága, kincsei erekljét őrző már-tiromaágot.
Nagykanizsa hőseit idézi ma.
Nrgvkanizaa ünneplőbe öltözött mára. Uj harsona harsant... szebb, égrelörőbb, mesize csengőbb, mint a tlz év előtt] riadó.
Mert riadó ez la 1
A lelkünk mélyéről cssndűl és végig harsonáz uj éa régi határokon. . tul ia azokon, mindenfelé, ahol talán már lo ia aratták a jeltelen airok felett fakadt életet ; ahol valamikor a nagy kaszáa döntötte rendre ŐrjÖago aratálán p\'ros azi vek dobbanását.
\' Riadó csendül végig a szomorú, csonka hazán. Minden faluba «lju\', minden kis temetőben visszhangra kél és költögeti, ébresztgeti, találkozóra hívogatja Zil\'ország szerte-síét szórt nsgy halottait.
Meisre északon dér lepi már a v/g\'alen mezőket... Halkan dudo rászó azél fut végig feleltük.
Olt la negvvennyo\'cuoV alui nsl!
l.-nn a Karazt rideg tíj-.in, huji-zőld olasz völgyekhe*,égnek[meredő arikiák árnyékában., ott Is., ragy vizek psrljaln, épülő romok között visszhangra talika riadó.
Negyvennyolcasok ébrednek. .
Megdcbbin az elfelejtett kis sirok ezreinél megálló Magyarország szive.
És az a dobbanás édes muislka leaz, mire elér a kla alrok lakólho\'.
Porladó s iveken furcia melrg fut át.
Vér... véri Piros, saboUtlan, drága klnci: magyar vér. Amit fel ivott a azerb agyag. Ami pircs a featette a fehér muszka mezőket. Ami rózaát festett a f.k te ol»s« sziklákra. Amit kar csuka fakasztott Szibériában. Amit tengerekig vittek el hideg hnbok.
Vér... Hősök kiontott vére dagad hömpölygő folyammáéajönharafelé.
Ntgyvacnyolcasok vére..
Az fcali bizakodóra, rózsásra uj hajnalokon a messze égalját.
Az csókolja végig hajnali szellő Idején azomot u Kárpátok ormát köröskörül.
Az ömilk végig az Adria ébredő hullámain.
És hirdtti min denült: Kiontott véren, fekete halaion át gyönyörű piros élet közeh g.
...Emlék járásra Indult N jyk.Kl nípe. Uonepie vlrr.dl "Sje len > r>íl etred í\'S é. hol\' f\'.l""k n.yy t.lAlkoMa. v.a
At ciied rígi neve glíiriAb. vonj. ■ kl. mirvínytábUl, •melyen m>
elí..5r ctill.nlk meg a napsugár.
Tiz éve annak, hogy elmentek ők. Tlz év után összejött emlékük örökméciének fé^ye köré mind a rég( bajtárs, aok mártlr-megysmak büszke, azomoru hitvese, gyirmeke, anyja.
Köszöntjük őke>, akiknek csak a leik a jár ma vissza.
Köszömjük őket, akik el tudlak jönoi közülük a már már, árért Is diadalmas máig.
Köszöntjük őket, akik éleire kel tették a soha el nem múlható rm\'ékeket.
Dinibe öltözött, híroro\'rioü lobo góktól ékes. virágot hintő büszke ünnepünk többé nem a gyász, nem a siratás szomoiu hangján Idézi a meaizc multat.
Most már merünk nézni a jÓvőba, ami tengernyi véren, szenvedésen, f\'kelülő romokon keresztül la elindult a beteljesülés felé. Tő. hetetlen hittel állunk meg a azáz meg száz jeltelen slr», kstonstemetők kegyelettel őr.Ott hantjait képviselő már v ^nytábla előtt temp\'omuok falánál. Mert él még . él a magyar
akarás. Vannak még kincseink, amiket nem tudott elvenni átkos hatalmak rontó keze.
Vannak hőicink. Minden fslu, minden város, minden talpilattnyi msgrar röf drága relikviaként őrzi hős kálónál emlékezetét, hogy azok szerteszóródott vérén, azok nagy áldozatán, tonger szenvedésén, özvegyek könnyén, árvák jaián dacos, kemény elhatározássá edződjék az elkövetkezett senyvedő napok megalázott sok szomorúsága.
Nikünk la vannak hőaelnk. — Negyvennyolcasok. Akiket élaőknek ért a nagy kataklizma puiztltó szele és as utolsó kirdvlllsnáslg dicsőséges utón, nehéz, keserves csatákon állták helyüket értünk, akik eljöttünk ma ünnepelni őket.
Emlékük szent marad örökké nem c»ak Nagykanlzaánsk, hanem egéaz Zaliorazágnak... régi, Igazi Zzlaoiazágnak, tul a mai határokon Is.
Em\'ékük biztatás... emlékük hit Ünnepük szent, nsgy fogadalom, amit kf asm mondunk, fe sem Írunk, márványba aem vésünk.
ők megtették kötelességüket. Mi az ő gyermakeik, unokáik vagyunk.
A csütörtöki minisztertanács állapítja meg a szeptemberi szorzószámot
Korányi holnap utazik Bécsen At a genll kőzgyUléire A csehek nem kapnak tagságot a Magyarországot katonailag ellenőrző bizottságban
érdekeltségek a arorzóazámnak
Budapest, iujuszIus 23. Korányi pénzügyminiszter, ki az elmúlt napokat Balalonfö\'dváron töltötte, reggel visszaérkezett a fővárosba és megjelent a pénzügyminisztériumban, de már teljesen kikapcsolódott a pénzügy minis ittrium vezetésének munkájából, őt már kizáróan a Népszövetség szeptemberi közgyűlésé nek tárgysorozata, Illetve a napi rand m«gy»r vonatkozásai érdeklik. Korányi holnap délben Bícsbo uta-xik és ott vérja be a kedden este odsé.kező Smit/i Jeremiás főblztoi\', akivel együtt utaznak majd tovább Gcufbe a népszövetségi kö/gyü ié»re. Bud János iáicsnélkűll pénz-ügyministtar is szsbadiágon van Balatonalmádin. Igy a helyzet az, hogy a pénzügyi tárca ma gazdát lanul áll, az ügyrendi vezetés Sza bóky Alajca pénzügyminiszteri ál lamlltkár hatáskörébe tartozik. Az ő feladata lesz a kormánynak elő terjesztést tenni a azeptemberl szór-zószárn megállapítása tárgyában.
A szorzószámot nem l«het leszállítani A szeptemberi szorzószám meg állapítása körül a legteljesebb Ion ki-ta\'anság uralkodik Mejcllapitasa a 2S án összeülő minisztertanácson történik. Pénzügyi és közgazdasági
15 500 ra való leszállítását kívánják,
ennek az óhajtásnak a teljesítése lehetetlen, főként azért, mert a tisztviselők f.zetését sugusituira a júliusival szemben amúgy is le kellett szállítani a azorzószámnak
17.600 lói 17.000 re való redukálása miatt, a tlszlvlselőkatagórlák tehát azt az ujabb óriási fizetéscsökkentést nem birnák kl. De ra gaszkodnia kell a kormánynak a 17 000 es szorzószámhoz a bevételek kontemplált ősszegének biztosítása miatt Is, mert különben a büdzsé egyensúly felborulna. Magyarország kntonal ellen-őraéae a genfi Ülés előtt A genfi közgyűlés felsdata dönteni Ausztria, Bu\'gárla éa Magyarország katonai ellenőrzése felett, mely a békeazerződés szerint a Népszövetség hstáskőrébe tartozik. Amennyiben ugyanié a leszerelés megtörtént, (ezt Mi-fcyarországon már megállapította a szövetségközi katonai ellenőrző bizottság) az ellenőrzés a Népszövetség hstáskőrébe megy át. A taníciadó bizottság erre vonatkozó tervei még ismeretlenek. Tender.clSius az a híresztelés, hogy csthek Is helyt kapnak az ellenőrző bizottságban. Még az
aem bizonyos, nemcsak kívülről fog-a ellenőrizni a kiküldandŐ bl-zottaág.
Horvátország autonómiát kap
Róma, auiuaztus 23. A római ss|tó értesülése szerint a jugoszláv kormány most már véglegesen el-hstározts, hogy Horvátországnak teljes autonómlát ad. Alklrállyá Karagyorgyevics Pál herceget fogják kinevezni.
Májas elsejéig meghossiab-bltották a német olass kereskedelmi szerződést
Róma, augusztus 23. A Németország éa O\'.aixország közt fenn-áló Ideiglenes kereskedelmi szerződés érvényét, amaly augusztus 28 án járt volna le, a jövő év május 1 élg meghosszabbították.
Javító vizsgák
és beiratkozások
Nagykanlzaa, aagosztus 23 Az állami polgári leányiskolában a javitó vizagálatok f. hó 27 én d. e. 8 órakor kezdődnek. Pótbe-irások szeptember 1. éa 2. napján d. e. 9—12 lf történnek. Fizetendő dijik: beiratási dij 1 aranykorona, tandíj egéaz évre 10 aranykorona, Ifjúsági könyvtári dij 0 50 aranr* korona, tanulmányi kirándulási dij 1 aranykorona, értesítő -dij 0*50 aranykorona, segély- és hásalspdij
1 aranykorona, össreaen 14 aranykorona, A kö\'alkalmazottak, hadi-özvegyik, hadirokkantak, gyeraie-kei éa árvái, hi legalább eiégiégea előmenntelüek és azegényaégüket vagyontalmsági bizonyítvánnyal Iga zolják, a fe\'sorolt dijaknak 25/,*át fizetik. A 111. éa IV. osztályú tanulók önképzőkör! dij elmén fizetik meg a mindenkori tandíj 5\'/o*át. A mull iskolaév végén beirt tanulók után a már befizetőit éa as előbb említett d jak közti különbözet augusztus 30 án d. e.8—12-lg, d. u. 3—6 lg, szept. 1. és 2. napján d. u. 3-6 lg fizetendő be. As iskolaév megnyitása szept. 3\'án less.
A m kir. fémipari szakiskola I-ső évfolyamába belépni szándékozó tanulók beiratás Céljából aujuazlus hó 28 án d. e. 9 órakor jelentkezzenek az intézet -igasgató-ságinál.
A nagykanizsai izr. elemi tsko Iában a pótbelrások .-szeptember 1., 2. és 3-ik napján leazhtk- mindenkor d. e. 9-12 óráig. „\\ tanköteleseket minden testi vagy szellemi fogyatkozásukra, cgészaágl állapotukra való tekintet nélkül és akkor Is bo kell Íratni, ha gondviselőjük azokat házi vagy magánintézet! oktatásban kivánja részesíteni". (V.
K. M. 130,700 VIII »/922. ezámu
rendelet.)
63. évfolyam. 193.
Nasrykanlu., 1*24. auguaitua 24. Vaaárnap
1500 korona
Főszerkesztő: Benedek Rezső.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. auguntui 24.
A polgári leányiskolát áthelyezik a fémipari szakiskola épületébe
Ham a legsikerültebb az Iskolák elhelyezőjének •i a megoldása - Eredetileg a flu-polgárlt akarták áttelepíteni — A tanfelDgyalöiég már al l> rendelte az aikSItOzködétt
as a körülmény l< .gy.bek kólóit, hogy » leánypolgári aokkal népesebb i Igy • jelenlegi 10 tantermé-ben ll nehezen fér meg. Athelye
HIRBK.
*gy>
(Saját tudósítónktól) Ax alsóbbfoku, elemi é» polgári iskolák legmegfelelőbb elhelyezésé nok kérdése sok panaszra adott már okot Nagykanizsán. A pana-■zok leftöbbjének oks ax adott helyzet, amelyen egyelőre változ-tatnl le alig leheti a rendelkezésre álló iskola épületek elégtelensége. Hiába mlndao jóakarat, hiába forgatjuk, csereberéljük össze-vissza a meglévő épületekben iskoláinkat. A bajok gyökeres orvoslása ott kezdődnék, ha a gazdasági általános hslyzat jobbrafordultán a város eleget tudna tenni a jelenben Is fennálló aj Iskolaépítést köteleiéit ségének.
E héten megkezdődnek a behatások. Nem is egy kanlzssl iskola tekint félve elébük: vájjon tud-e helyet adni falai között az Iskola padjáig felnövekedett jövő generációnak.
Most, az utolsó héten került előtérbe az a régóta vajúdó kérdés It, hogyan oldják meg a Kazlac<y és Zrínyi utca sarkán lévő központi elemi Iskola épületéből valamelyik polgári Iskola másutt való elhelye xásét.
Ebben a központi elemi iskolában tudvalevőleg a flu és, leány elomln kívül flu és leány polgári és az Iparostanonclskoia nyert elhelyezést. Viszont az elemi két osztályának a fémipari szakiskola udvari épület-tömbjében adtak a tavalyi iskolsévre helyiségeket.
Az elemi iskola egyes osztályai nak ez a szétszórtsága msrőben egészségtelen állappá lévén, a polgári iskolák fg(igatósága és a város vezetősége es év jullui 31 án megbeszélést folytattak éa a mag* felelőbb elhelyezést Illetőleg megegyezésre is jutottak.
Eiserlnt a fiúpolgárinak kellett volna a központi elemi Iskola épü leiéből átköltöznie a fémipari szak iskolában rendelkezésre álló 6 tanterembe és mellékhelyiségeibe. A polgári mindea osztálya itt sem fért volna el, azonbsn ezeknek a közvetlen siomszéd telken épült Roz-gonyl utcai II. körzeti elemi Iskola lett volna köteles szükség szerint 2—3 termet átadni. Ai Innét éa a fémipariból kiszoruló elemi osztályok aiután a központi elemiben a földszinten helyeződtek volna el. Az iparostanonclskoia továbbra Is addigi hslyén, a központi elemi épületében meredt volna.
A polgári Iskola Igazgatósága két hete meg Is kapta a tanfel-Cgyelőségnek ilyen értelemben hozott határozatát.
Közben a város vezetősége jobbnak látta, hogy ha a leány-polgárit költöztetik át a fémipari szakiskola 6 tantermébe s ezirányu változtatásért előterjesztést tett a tanfelügyelőségnek, melynek válasza ciü* törtökön meg Is érkezett a aszerldt a tanjclügyelőséq hozzájárul a polgármester áltar*kívánt változtatáshoz s elrendeli, hogy a leánypolgári kezdje meg átkötlözködését a fémipari szakiskola udvari épületébe.
A polgári Iskola lgazg«tóeárának felterjesztésére, melyben kéri ax eredeti határozat változatlan fenntartását, eddig válasz nem érkezeit.
A fiú polgári áthelyezése mellett azól — most már ugyan hiába —
lésével ped\'g a Rozgonyl u\'cil elemiben kapott 2—3 pót tanterem mel együtt Is ciak 9 terme lesz. A fiuknsk ugyanekkor 8 tanterem ott is elég lett volna. A leánypolgárinak ugyanla 9 osztálya volt, az Idén azonban a mult Iskolaév ele jén helyiséghiány miatt beszüntetett |(. c) osztályt is újra fel kell áill tani. Míg Igy Is mindegyik II. oaz tályra 40 leány jutna. Sőt nagyon ideje lenne már a III. c) és I. d) osztályokat is párhuzamosan felállítani.
Tavaly 480 taaulója volt a leánypolgárinak. Az Idén ez a szám jóval megnövekedett. Ilyen népes osztályok mellatt a fémipariban biz-tosilott kicsiny tantermekbe 60-60 leányt kell állagban bezsúfolni. Eszel azemben a 8 fiúosztály a 9 taremben kéayilmesen elférne, mlg s leányiskola ugyanolyan kényelmesen megférne mostani helyén, az Igy némileg felszabaduló központi elemi iskola épületében.
A jolenlegl tetvsk nagyon sokak véleménye szerint morális szempontok figyelembe vételével sem állják meg teljesen a helyüket. A fém-Ipariba ma még kevés flu jár, pár év múlva több. O.t van közvetlen mellette a gimnázium. Aki volt valaha gyerek és diák, vsgy akinek ilyen, korban levő gyermekei van nak, megérti aokak abbéli klvánsá gát, hogy mégis csak jobb lenne a fiukat telepíteni át a fémipari szakiskola épületébe. (bl)
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen édes anyám elhunyta és temetése alkalmival mély fájdalmamat bármi módon enyhíteni szívesek voltak, ezúton fogadják hálás köszönetemet.
Nagykanizsa, 1924. agg. 23.
Kaéss Terua.
Női- és gyermekruha
DIVATSZALON
Kazlntzy-utta 15. sz. alatt.
Rngol, francia női- és gyermefcruhák uarrdsa.
Legújabb párlat mod.llek.
Qyora éa pontoa szállítás.
Szolid, mérsékelt ér.k.
^ .
— A Stoew.r Írógépek legújabb modellje megtekinthető ttiandl Sándornál, D.ák tér 2. Réazl.tflz.. tésl feltételek. írógép k.llékek. Je-vltó-mühely.
Saját gyártmányú gyapjú jnmper 38 000 K, p.atell aoknl 6500 K, muszlin harlanya 3000 K, zely.m nyakkendő IS.000 K, Flllpp kötöttáru gyára Siomb.t h.ly, Széli Kálmán utca 6.
— Megbízható beviisárliíal forráa a 64 év óta fennálló Singer József is Társa dlvstáruház. N«gy kenlzsa, Erziéber-tér. (Központ szálló épület).
Rínt.i kalellktli: Bert.Un. Protostiiií: Bert.Un. Ur.elite: Ab Il5 S-t
Meteorológiai Intézet jelentbe >«\'\'"! W\'5™
\' .... ...al . ..\'-Vk,- fit: ll-
Augusztus
24
Vasárnap ...........
később niegélénküTíi ^yuRati Vzelekkel változékony Idő várható hósülyedéwel.
— Személyi hir, Vargha Gyula pénzügyi államtitkár p*r napra Zelaegerazegre érkezett.
— Molnár P. Arkangyal Itthon. Molnár P. Arkangyal a ka-nlzsal ferenceendl teológiai főiskola tanára, a jefcs egyből budapesti útjáról visszaérkezett. Ismeretes, hogy P. Arkangyal az Országoa Katolikus S»övet«ég vezérelnek felkérésére a fővárosi Srent István napi országos ünnepségen az ünnepi szontbeszédet tartotta és IdŐszetü témíjival és megkapó előadásával általános feltűnést keltett. _ » i ■ .
— Nagy férfi-zarándoklat Bucsuazentláazl óra. A kanizsai szentferencrendi atyák szeptember 8 án na.ev férfi zarándoklatol ren de mik Magyarország Védasszonyá nak ősi kegyhelyére, Bucsuszent lászlóra. A férji zarándoklaton több város katolikus férfial, igy többek között a szombathelyiek is részi vesznek. A bucsusientlászlói nag\'j férfi\'Z arándoklát Zalaország, de főleg Nagykanizsa katolikus ferfiai által lervbevett hatalmas őszi meg mozdulásának bevezetése lesz, ahol a katolikusság löbb ismert vezérférfia fog beszélni az Időszerű magyar katolikus problémákról. Minden ön ludatos, hitvaüó katolikus férfi — tekintet nélkül társadalmi állására, foglalkozására — részt vesz ezen a férfi-zarándoklaton. Miután Kanizsáról külön vonat indul á kegy helyre, a zarándoklaton részt venni óhajtó Jér/iak jelentkezzenek a plébánián a hivatalos órák alatt. Vi dékröl levélben is lehel jelentkezni. A nő zarándoklat egy héttel később lesz megtartva.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten Nagykanizsán szülelelt 12 gyermek. Ebből 5 flu éi 7 leány. Házasságkötések: Práger Móric szabómester Rosenthal H;rmlnncl, Gultmann Károly fekereikedő Antal Margittal, Bádlci Károly kereskedő segéd Vallák Máriával, Szélig Antal villanyszerelő s»géd V.lcsek Teréziával, J^d Gjörgy sütő segéd Tompos Máriával. Halálozások: Varga L\'pót 4 éves, hörghurut; Krámer Ignácaé Forsner I ma 56 éves, méhdaganat; Fürdős L«jos 2 hónapos, tüdőhurut; Gottreích György 6 éve», agyhirtyalob; Ekler Magdolna 1 napos, koraszülótlség ; Gunyhó Károly 3 hónspos, ráng-gÖrcz; Horváth Mária 8 hónapos, ránggörcs; Mayer Ferenc 78 éves napszámos,, arcrák; özv. Nagy Lsjosaé Salamon Anna 82 évea, végelgyengülés ; özv. Keész Józsefné Kovácslcs Mária 53 éves; máj daganat ; Mihálecz Boldizsár 7 hó-napo\', bélhurut; özv. Kis Györgyné Marton Katalin 68 éves, szervi szívbaj ; Mankovlts József 28 napos, velesxületatt gyengeség ; Weiss György 86 éves vsautl altiszt, aggkori végklmerüléz ;S:mod!cs László 40 éves napszámos, tüdő- és bél-gümőkór; özv. Gal Liszlóné Sala-mon Anna 45 éves, lugmérgezés utáni nyelőcsőszükület ; Mészáros Andrásné Biliege Rozália 33 éves, tüdőgümőkór.
— A „Korona" kerthelyisé gében ma és minden este győri Lázár Pistazenekara hangversenyez.
_ A budnl Mária kongregáció nyaraltatáai akciójának gyermekei hazautaztak Bala-tonkereazturról. A kormányzóné fővédnöksége alatt álló budai Mária kongregáció napközi gyermekotthona Molnár László prézes, pápai kamaráé vezetése "alatt két-hónapra kiterjedő nyaraltatásl akciót rendezett Bslatonkereszturon. A derék balatonkereszturl lakosság nsgylelkü áldozatkészsége lehetővé tette 75 szegény, frlia levegőre és rendes táplálkozásra szoruló budapesti gyermek egészségének feljavítását. A kösség az iskolában helyezte el a gyermekeket és kísérőiket. Most telt le a két hónap és a pesti bérkaszárnyák 75 gyer meke visszautazott Budapestre. A gyermekek bucsuzása megható látvány volt. E\'u\'azás előtt az állomáson Bárdos Ltjos bányatanácsos mondott köszönetet a meleg vendégszeretetért a gyermekek nevében, mlg az olőljáróság nevében Öveges László főtanltó búcsúzott a p:stl gyermekektől. Hochecktr Ferenc állomásfőnök ■ vasutas szülők, Molnár László prézes a Mária kongregáció nevében mondott köizö netet. A psstl gyermekek éneklése közben indult el a vonat Budapestre. Vitte őket vissza a szűk, egészségtelen bérksszárnyák felé ...
— Maradék váaár nagyobb mennyiségű női- és férflszövet ma-radékoket a legjutányosabb árban Singer József és Társánál vásárolhat.
— Húszéves találkozó. A helybeli főgimnáziumnak 1904-ben érettségizett növendékei 20 éves találkozóra gyűltek össze városunk-bvn. Tegnap este a Polgári E|y-letben társsivaciorán vettek részt, ma délelőtt meglátogatják elhalt tanáraik és osztálytársaik sírját, résztvesznek a 48 Ik gyalogezred hősi halottjainak emléktábla leleplezési ünnepélyén, 12 órakor tlaz-telegnek a főgimnázium Igazgató-■ágánál, utána pedig a Koronában társasebédre gyűlnek össze.
— Url éa n51 divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarci Dezső cégnél, Fó-ut i.
— Az Irodalmi Kor tagjaihoz. Az Irodalmi és Művészeti Kör elnöksége eiu\'cn kéri fel a Kör tsgjalt, hogy a t msi emléktábla* leleplezési ünnepélyen leeadŐ részvétel céljából délelőtt fél 10 órakor a fŐglmnátlun épülete előtt gyülekezni szíveskedjenek. A Körlagjal innen Lajpczig An\'<al társelnök vezetése mellett testületileg vonulnak fel ■ 48 ik gyalogezred hősi halottjainak ömlőkére állitolt márványtábla felszentelésére.
— A Zal imegyel Gazdasági EgyeatUet augusztus 30-án délelőtt 10 órakor tartja rendes közgyűlését Keszthelyen a városháza tanácstermében.
— Regenhardt éa Raymann lendamasztok, női és férfi zsebkendők, M»y és Holfold rumburgar vásznak, len- és linóbstlsztok, slfo-nok, slfonbatlsztok mérsékelt árban Singer dlvatáruházában szerezhetők be.
*—- Egerazegen még csak moat büntetik a levente mulasztásokat. Zalaegerszegen is elkezdték büntetni a mulaaztó leventék szüleit és munkaadóit. Eddig 30—40 büntető eljárás folyik 30— 50 ezer korona büntetés erejéig.
— Országos vásárok. Hétfőn, augusztus 26 én lesz a Lsjos-napi állat- és kirakodó vásár Litenyén, Sümegen, Gieszlregen és Zslaazent* balázson.
1924. augusztus 24.
( — A hadirokkantak, özve-
>fyrV és árvák Illetményeiket hétfőn feltét lenöl vegyék fel, mert a kifizető hivatalnak nem á>l mődjtban az azontúl ia kásedelmezők illetményeit kifizetni.
— Földhöz éa házhelyhez juttatottak figyelmébe l N.gy kxnizaa r. t. váro« fö\'dblrlokren dezéal ügyében felhívom mlrdazo
kat, akik. 13298/1923.0. F. B. .z.
Ítélet alapjén földhöz vagy ház he\'yhez jutottak, hogy NagykanlzaJn a városház közgyűlési termében
1924. évi auguiztue hó 25 én d. u 5 órakor lehetőleg telj\'s számmal jelenjenek meg. A gyűlés láigya az 1924: VII. t. c. 12 § ának ren
delkezéséhez képest a régi választmánynak egyerségkö\'ése leendő felhatalmazása végy ev\'gből uj választmány alakítása, miután az f. hó 18 án az érdekeltek részvét leniéya miatt esxkötőlhelő nem volt. Figyelmeztetem az érdekelte ket, hogy ezultal a megjelenendő érdekeltek számára való tekintet nélkül fogom a választmányt meg alakítani. Szabó Győző klr. járás bírósági alelnök, a tárgyaló bl ott-ság vezetője.
— Téli divat, Psi ehetők, double flanellok, Damen tuchok (16 srln-brn), női és férfi ruha és köpeny szövetek nagy választékben, legdiva tosabb színekben érkeztek Singer József és Társa dlvatáiuháxáb».
— Majdnem halált okozott az elszakadt vlllanydrót. Tegnap esUf\'lé a Magyar utc<n elszakadt egyik helyen a villany vezeték, A drót vége Kovács Ferenc c»i-midla 12 éves kisfia nyakára any nyira rltekeredítt, hogy már már azt hítiék, hogy a gyermek jíldo»aUul esik az erős áramnak, kihivtAk a moritőket is, azonban mire odaér tek Szentgyőrgyi szerelő elvlgta a drótot. A gyermeket srülei lakásári vették ápolás alá.
. 7.ALAI KÖZLÖNY
A volt 48-as nagykanizsai ezred ünnepe
Karstenfelil Pacor J6z,ef altábornagy amlftkbe.zédde. aaia át az «mlók-táblát
Nagykanizsa
HUSZ ESZTENDŐ
(Husz éves találkozónk emlékére) Lelkem, ma ajtót, rblakot kitárunk Hallgatni, amit szép multunk mosél .. Kit cimborám is most jön messze /óidról: Simítsa arcát hűvös, enyhe ssél.
Kii cimborám, akivol kéz & kézben KIVször mentünk a nagy iskolába. .. Aztán ... lehullott I ili orosz meiókon S ina lehet velün>, csak glóriája.
Kis cimborám ... ■ másik ... szóké gyermek, Akiiek ajkán szép tavasz mosolygott S «gy őszi röggel kühn a nagy Doberdón Bus fej fa alján szép emlékbe omlott...
Lelkem, ma ajtót, ablakot kitárunk... Kit szent, szolid pjp van a másvilágon, Korán erótlen karját Ideiárja, Hogy megöleljen a szorot\'n megáldjon
Most hallga, hallga . . kis harang, ha csendül, Gyorsan felöltöm megkopott ruhám S csak Incze István túlról meg ne lássa, Hogy megyünk egy kis barna lány u\'án
Szép szombat este... drága Imre testvér Palinb* hiv s Cserfóro ébredünk Négy hegedűvel — zordon iizikinknsk Kísértő árnya imbolyog velünk.
Pajtás, m, szivünk, lelkünk is kitárjuk, Deres fejünket hadd süsse a jgnult. .. Annál csodásabb, szobb a draga emlék, Tőlünk minél messzebbre alkonyult.
Nekünk már két hu<zosztendő mohival Aranyló napsugár alig torem, l>o izépségoi mesét tud hajnalbkról Az estipir, elalvó teogoren.
Dicsőség, hírnév, minden elmuUnd), Mázványormot Is szürke por takar, (\'vak egy van, ornl él bennem örökkön.. . S 0 y Jó, hogy mindon cseppje szép magyar:
Az ifjú emlék, mely csodás tüzével Folédo»iü megrontott borunk, Mig tört pohárral bágyadt csontkelünkben Odaát újra találkozunk.
Dávid László
. augusztus 23
A nagykanizsai volt 48 ss gy». logezred ünnepe ünnepnapja egész Nagykanizsának, egész Zalának, «Öt azon tul Is az ország bármely részébe vetődött, talán még a h» lárokon Is lulszak»dt volt negyven nyolcasoknak és mindazoknak, akik szerették a mcjhsltakal és szeretik az élőket.
Az emléktábla lelepleiés lélekemelő ünnepségére már szombaloa este a legtöbb vidéki ezredtárs m\'g\'ikezett éa a Korona éltermé ben gyűllek össze — sok közülük "íz év után — bsrátságoo Ismerkedőre.
M« reggel az ünnepségen részt vevők 7s9 Örskor gyülekeznek a főgimnázium udvarán, honnét l/,l0 órakor katonazenekar kíséretében vonulnak fel meghatározott rendben a felsőtemplomhoz. Itt 10 óra kor Csóthl Géra murakeresztu11
apát p\'ebános tábori misét celebrál,
mtjd kezdetét veszi az emléktábla leleplezésének aklusa. Mielőtt még lehullana a lep.l B fdsőtemplom falába épitett Ízléses márvány emléktábláról, a postásd>láida Büchler karnagy vezényletével elénekli a Migyar Hiszekegyet.
Ax ünnepi beszédet karstenjelsi Pacor Jó»sef altáborn agy mondja, melynek keretében átadjs magőr aés végett az emléktáblát a vároa nsk. A város képviselője átveszi ezután rövid beszéddel, amikor Is megkezdődik a koszorúk letétele, amivel az élő bajtársak, testületek, egyesületek hódolnak az elesett hősök örökké élő emlékezetének.
A Himnusz eléneklése u*án a Főtéren át a Korona szálló felé díszmenet lesr. Félegy órakor a Polgári Egylet nagytermében tartandó díszebéd fejezi be a nemzeti érzésből, hőseink iránti kegyeletből fakad*, minden msgyar szlvet-lelket megmozdító ünnepságot.
— Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület Nsgyka-nlzsán Is meg fogja alakítani cso portját mentő, sebészeti és kot szerészeti osztállyal. A csoport helyi vezetője Szakonyi József lesz.
— A világhírű jó minőségű szövőpsmut 3, 4, 5, 6. 8, 10 és szővőcírna 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 es vactagaágban, továbbá bordó és vörösfejtö kapható Slnger Jó zsef és Társa gyári raktárában Nagykanizsán.
— Adomány. Fekete Uszlőné koszorupótló adománya címén 50,000 korona érkezett szerkesztő-w&gunkbe a felsőtemplom harang jai javára.
— Büntetik a sebes hajtást. Dékásl litván helybeli lakóst a rendőr kzpltányság kihágási osztályán sebes hajtásért 2 napi elzárásra és 300.0C0 kor. pénzbüntetésre ité\'ték.
Három az Igaz, hogy a
Bruncsics Józsi Borai
Jobbak a |óndl, olcsóbbak az olcsónál, mely egyben üőit és gyógyít Sugár nt 53 » Telefon 210.
— Szabók réssérei Zeug, Doublage, Peru, K»srtor, Rechent és kellékek nagy válssztékban ér kéziek Singer JózseJ és Társa áru házába, Erfíébet tér.
— Nagyatád szobrot emelt hőset emlékére. N-gyalád nsgy kÖza/g a világháborúban elesett hősei emlékére azobrot omelt, m-lyet 31 én délelőtt 10 órakor fognak ünnepélyeden leleplezni. A szoborbl\'OMaág elnöke Bárány S&n dyr főszolgabíró. Az ünnepségre meghívót kapott Nagykanizsa vá ros vezetősége l».
— Ellopták a temető őr ugorka ját. A katolikus-\' tömető ben hátul, a h5ai sírok mögött van a temető őr kis konyhakertje, aminek terméséből pótolhstjs szercny javadalmazását. Már löbbször vette éizre, hojy felszedik a krumpljU, törik o kuko lcíját. A minap reg gel le eki-rla szedni az ugorka termését, hogy eltegyé télire,do az ugorka iigyon leveleken kivul egyebet n\'m talált. A« Idők szomorú jele, hogy még a temetőket sem kerülik kl az éjszaka tolvajsi.
— A Reneszánaz kiállítás mi egész nap árverezi a kjsilnóbsn a kiállított tárgyakat.
— Elragadták a lovak. Teg nap a kora reggeli órákban Magyar utca monoton csendjét ékt-len lárma zavarta meg. A dolguk után siető járókelők riadt slkoltorá.sal menekültek be a hátakba- A vesre delem Lazsnak irányából közeledett rgy pár fékezhet\'tlen Iramban szá gu\'dó, megvidult ló képiben. A msga ulán vonszolt kocd eiő\'cn sejttelte, hogy a már megfuto\'t u» nem volt éppen akadálymentes. A kerekek, az oldslak széjjel hulló iMlspotban zörgésükkel cink fokozták a robajt. Már az Arany Jinos-ulcal torkolat elé értek a lovak, mikor liliteienében egy szemben jö ő kocsitól mrgrőkönyődve laa-sudnl kérdtek u,jy, hogy rregUhs tett állítani Őket. NsgT sokára megérkezett a gazda !•, Jam^s Iilván uram, aki Alsórajkról Indult el e^y kis gabonarakománnyal, hogy Ka nizsán üzlelet c\'ináljon veie. Ds loval utköiben valamitől megljad tek, a őt kocsistól elragadták. Dacára, hogy a kocsiról lebukoll, könnyebb horzsoláson kívül még sem tÖiténtmás baja. Kára azon ban jelentékeny, mert a gabonája Is elfolyt, kocsija Is tönkrement.
— VfllÓszinU Örült volt a vérengző keszthelyi orozz. Obránovics Luk*ci orosz kocsist, aki gardája fischl Juliska Istállóját Keszthelyen f«l akarta gyuj\'anl, lovát és cdkójáv. megölte, aztán elvágta a saját nyakát — eddig a kesz helyi kórházban ápolták csendőri fedezetlel. Tegnap horták be a ciendőrök a kanizsai ügyészségre. Hatósági orvos fogj» megvizsgálni, mert az Őrűl\'ség arlmplomál mu tatkoznek rajt.
Schvarcz Dezaő-cég közli, hogy minden színben limit rak tárra érkeztek: prima minőségű se lyem flór női harisnyák, párja 50.000 kor., prima minőségű muszlin női harianyák, párja 36.000 korona.
=» Elsőrendű kiszolgálás, minden-filo legmodornobb kozmetikai hólgyíodrásx, manikűr és pedikürben, úgyszintén hajfestést, liajmuakákat a legszebUo, legizléiesebboa és jutányosán vállalok Főút h>. szám alatt (üobrovics-íéle h«z, v. Iparművészeti Szalon) Deutsch Erzsi és Irén.
— Lópokrócok legelsőbbrendü gyárainak főlerak.ta: Singer JózseJ és Társa áruházé. Uradalmak részére gyári árakl
— Egy kovács készüléket talált fel — n szúnyogok kl-paaztltáaára. Sceibla agyca vidékeit az Idén oly roppant tömegekben lepték el a maláriaterjesztő szúnyogok, hogy a védekezés eddigi módjai trljssen cjCdÖt mondtak a a falvak százai a szó szoros értelmében vévo lakhatatlanokká váltak s a lakosság nagy része el Is menekült es elöl a veszedelem elől. Most azonban — mint az egyik belgrádi lap írje — egy ilyen „menekült" kovácsmester oly zseniális srunyojpuiztltó kéaiüléket szerkesztett, amellyel rövidesen képesek lesznek úgyszólván telj«sen kipusztítani a fany^gotett vidékekről ezeket a rettenetes kis férgeket. A találmány lényege egy oly fény-sróró reflektor, amelynél a fény irányában egyben egy hatalmaa szívókészülék is működik, amely a fényforrás felé törekvő szúnyog felhőket ellenállhatatlan erővel szippantja m»gábs, valahogy olyanformán, mint a jól Ismert „vacuutn c\'canet". A szerb kormány a lele-ményea kovács találmányit megvette s a készülék gyártását és kiontását elro»ddte.
„Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, Főút S szám.
SZÍNHÁZ.
I*) .Móicakalács tenn«p esti előadása kárpótlás volt a izerdal és pénteki est pon-Kyolaságalért, mert a nerepló művészek minden igyekezetükkel ason fáradoztak, l;ony feledtessék a közönMf gel a tzerdai pénteki est bántó fogyatékosságalt, ami sikocűtl is. Molnár Aranka, Afny Tilla, Asszonyi l«szló, Javor Aula\', Árkossy Vilu-.osné müvisn játékukkal diadalra vitték a ssép jelonetckben gazdag operettet, mo\'y tátlis hizat érdemel.
O A távozójjiü vészek kozul eddig Arany Tillínak azt^niólioi siker.ilt beszer-ródni, Soroo*s Krzslke a Sebestyén igazpa-táis alatt mükiidó ujpastl színházhoz, \';iUi Vittor a széke^fehírvázi színházhoz, (iái Anolo a fővárosi Keneszán\\ztioz. Keleti Árpád a kisposti síinbázhoz szerződött. Mol-nir Aranka szul-rett a leghosszabb srerzó-dést fogja kütu:: n^ül menj\' 11 k;s; esli síin-hiz lgasg\'tójihos. üiroktorné lesz. Mo;:ír-demli A kaniziaUk mm folejtik el dédei^a-lett kedveociiket A társulat t-ibbi tagjainak
— értesiildsjnk szorint — eddi/ noai sikerült még leszerződni. Misák Magdus « Tátrában nyaral. Többen a megszállt tenilet magyar szinigazgatvlv/l tárgyalnak.
(•; Keleti Árpád mad\'lután búcsúzik a Marinka táncosnőben. Koleti Árpád — a kedves Niokáj, a sikkes ten^e-résztiizt, a kellemeshangu operctt-bonvivaot
— aki értékes sz nmuviszl munkájával nagyban hozz»jirult »z Asszonyi-társulat nngy sikereihez éi egéss egyéniségét és minden Igyekezetét belevitte játékába — a délutáni c\'.óadÁtbun bucmzik szeretőit közCinségétól.. Keleti Árpád mitló arra — hogy juUlomjá-tékát tolt ház nézze végig.
(• Jávor Antal bucsucstélyc az Uránia mozgóképszínházban. Jávor Antal buciuuk llogy rul lett J^vor Anl.il a kanizsai szioházlátog\'tj k>s^niégnok, mu-\' tatj«, amikor Jávor a síinen uieg;olonik. l\'u^stu megjrlenéso — hangos kacajt vált kl a kozomí^bi5l. ilumoios alakításait, Jelo-netoit — szúnetoélküli kacaj, viharos Ups, niOK-inenuJr*sis kíséri. Ami Molnár Aranka a hölgyruu -dszeknél — az Jávor AnUl tán-coskoniikui a férfimi-vészekoél: a kuzónség rajongásig vzeretett kcdvonco Ritkán hódította mej-. stinmüvéss a publikumot ugy — niinl Jávor Antal, akitől Igazán nehezünkre esik nio^válr.i. Molstar Aranka után Jávor Ant ii fölein * szinliázlátogató kózönségoéL A • ura vélt — aki annyi estén át igazi
műélvezetet nyújtott és j onpásan szórakoztatta « k -z^iígot — folyó hó- 28-án csü-tü.tókón cs 2U-én pontokon nz Uránia-mozgói: »ykéfsjinhátb.ui nagyszabású mii véuest keretében bucsuri\'* kózönségétíl A milvéijostcn Jávoron kívül Molnár Aranka, Gál Annié, Árkossy Viimos és Keleti Árpid Is foghsk szerepel Meg vagyunk róla győxódvc, hogy Kaniisn közönsége, moly-nrk Jávor Antal ra;^ogó müvészelo annyi kellemes estet szerzett, utolsó íelléplo alkalmával zsúfolt hász-l fogja honorálni Jávor Antal felsége* művészetét
l\'. Az Asszonyi társulat "J szel 0 hét végén érkeznek Kanizsára. Akinél ki-
ZALAI KÖZLÖNY^
1924. augusztus 24.
•dó stot>* vagy lakát van a művészek ssi-mixa — jelentio sürgésed a sxiohixi irodá-kan díi.íítt 10— IMg.
C) A regi társulni uto\'aó előadásai. Hát/ón Arany TiUa bucsuiik a Diadalmat aissooybao, melyben legjobb txeiepíl: Miiül k>eá)jt. Araoy Tilt operett-piiraidoont, ax Assxoayi-Ursulat Jeles mavésxntynek ex lest utolsó fellépése k\'snixstn. — Kedden Vadnay Jáoos bu suiik SiJrey Gaiilck ha-Ulm«t drámijib-d : .A trónörökös*-ben, n-ig Moloir Araoka sttrdsn a aTókflMg**ban líp fel u\'oljiia Ax uj UrtjUt sxombttoo, aug. 30-An muUlkoxIk bo a ,Bajadéi*-ban Ko-toukay Kóxsi, Páger Aolal ts Asszonyi László tfsxereplásében
Hí TI MŰSOR s
Vasárnap délutánt MARINKA TÁNCOSNŐ.
Vatárwp este: MÉZBSKA ACS.
JÖVÖHETI HŰSORl
iláttó: DIADALMAS «SSZONY, operett*.
Kedd: A TRÓNÖRÖKÖS, dfimai betnuUtó.
Szerda: A TÖKMAG, vájtuk, l\'sutertókün és p\'ntskco az uj társu\'at I emu-
Utó eW.»disaiaak ettkéssületei miatt sxuoet I -
sportélet.
IfJ. válogatott —NTE Ms d l után 5 órakor a axesrgyár melletti pályán N\'gyksnhsa ifjúsági játé kosainak válogatott \'csapata játszik az NTE ellen. A m<rkő ét» sportkörökben élénk érd-klődétsei vár ják, mert szokott o\'ysn meglepetéssel azo\'yálnl, ami egyea játéko soknak az I. csapatból való kleaé-aét eredményezi. Eddi/ uvytnls még minden évben tűnt fel az ifjUjHgiek között két hírom olyan játékos. «li jobb jiiéVot produ kálva, mlot as első csapatban ugyanaxon poszton szereplő játékos, kiszorította az első csapatbeli riválisát. M ndkét réstcől tehát ■ legjobb játékot Igyekeznek majd
mutatni, hisz as első csapéiból való klcaést, illetve az abba való bcjutáat dőnll el e mérkŐzéa.
Kerületközi atlétikai var aenyt rendez »ugu»z«us 31 én Nagykar.lzsín a Magyar Atlétikai S\'övetség. A vertenyen az ésiak nyugati kerület éa a délnyugati kerü\'et allélái cs»pn<k össze, h\'.\'gy a pár hét múlva Győjölt leb.onyo-
lilásra kerö öStelerornáí-Dunán
lul nrm\'etkö/i mérkőzésre kivi-logaaaák Dunáolul reprezentánsai\'. At éazaknyujatl kerület asln-lben G/ír, Székesfehérvár,Sopron, S om b-thely, P\'pa városok atlétái, a délnyugatiéban ped g P\'C-, Kspoa vár és N kaolisa atlétái a\'C«e-pelnek. Miodkét kerület minden aiámban két két legjobb atlét/jst lodi\'js s az ezek versenyéből klke lülŐ két első fogja képviselni Dunán«ult Steieioratág e\'len. Movo ZSE-ZTE. Ms délután
játazik bfjno\'si mérkŐíést a Move ZSE ti a Zn\'aegrrszegl Tornaegylet. A mérkÖ\'éa elé nagy várako-záaial néz Zslaegeraieg apóit köiönaége.
«0Z6dFÍimrfPS2ISflJl2.
Uránia. Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor Madárember, vidám történet ; fősterepben Douglaa F>l.b»nka, őt letea, eleven amerikai film 5 felvo náthán. Fox éa Troli, kétfelvoná-sos burleszk. Az acilgyártáa, Ismertető 1 felvonásban.
Világ. Viairnap 3, 5. 7, 9 órakor: „Nagyváros porontyai" eláger vígjáték 6 felvonásbsn. Fóa>erepben Z ro és H íru.
közgazdaság.
A magyar buza a legolcsóbb a világon
A but. árának lolytooo\' hnyat 14.. löv.lVolébto . m.jy.r malmok tejen bciiünl.lték ujy R-)-mániában, mint Jujo.ilávláh.r . váiáilátt é.\'l,y m.r\'llt .a őrlí.i forgalom Iá. A b\'lr"t UJT.nl. Uíy .lakúit, bogy • malmoknak ma a legolcsóbb, ha magyar burát vásárolnak, mert ennek ára buda pesti paritásban alacsonyabb, mint a román vagy jugoszláv búzáé. — H\'sren hs aa újvidéki tőzsdén ma 360 000 korona Is a bu»a, a Buda pestre való átállítás költsége lőbb mint ■ huí\'p-all és az újvidéki j\'gyzés kü ő-bíra\'e.
Annak pedig, hogy Budapesten állandóan hanyatlik a buta ára, egéazen különös oka van. Ju\'lus elején, amikor az uj buzs forga lomba kerű\'t, joleniékeny tételeket adlak el 230-280.000 koronás áron, amelyek sujusrtus 15—20 lka körűi kerültek szállításra.
Moat tehát a pirc>n nagy meny nylséjrben van o\'csó bu*a, amelyen az akkori vevők körülbelül 10-15 millió koronát nyernek vgonon-kint. Azok tehát, akik a mull hónap elején o!c«ó áron őas evásá\'o\'ták a kínált ujbuzál, olyan sokat nyernek, hogy n\'m já\'silk náluk azere
po», vájjon 400.000, vsgy 380 000 koronáért adják e tovább a bu\'á\'. H-t-nyolc hét alait Igy is busás nyereséget vájnak zsebre etek a epe* ül*ntol, m u\'án a gazdakörön ség nagyrés:e u mezőgazdasági hi telek hiánya miatt kénytelen volt julius. elejt n sok ezer vagon butát minden áron eladni.
A cukorgyárak ax Idén t3b-bet termelnek, mint a múlt évben. A rendkívül kedvező cu korrépstei més a cukorgyárak termelését Is fokozni fogja. Arról értesülünk, hogy a cukorgyárak termelésében olyan tulprodukció fog mutatkozni, amely meghaladj* nemcsak a belföldi szükségletet, de felülmúlja a cukorklvltelnek várható arányalt Is. Da nemcsak M»gy«rországon, hanem a külföl dön Is mindenütt erős túltermelésre számítanak és még azok az államok Is, amelyek cukrot Impor táltat, as Idei kampány befejezté-vei abban á helyzetben leszoek, hogy nem lesz szükségük cukor-behoialalre, ellenkezőleg még ők is exportálni fognak. A fogyasztás szempontjából a cukorgyárak túltermelése azért fontos, mert Igy mégis csak kilátás van arra, hogy a cukorgyárak leszállítják a cukor árát. O\'yan készletek halmozódnak majd fel, amit nem lehet értékesíteni külföldön a igy a felgyülemlett készletek talán mégis arra fogják rábírni a cukorgyárakat, hogy a jelenlegi horribilis árakat csökkenlaék.
Bor. A bor Iránti kereslet az utóbbi napokban erősen ellanyhul1. Ennek oka egyrészt abbsn rejlik, hogy a fogyaaztáa a rendkívül magaa érik miatt megcsappant, másrés.-t abban Is, hogy sok érdekelt síükséglelét meghsladó mér tékben fedezte már előbb magát éa enné\'fogva nem felvovőképes. As árak változatlanok. Mustban csak szórványosan fordultak elő kötések, ugy, hogy az Arak n^g nem alakultak kl.
ŐSZI ÉS TÉLI FÉRFI ÉS NŐI SZÖVETEK
óriási mennyiségben már raktárra érkeztek
Kisfaludi és Krausz
az „Arany Kakas"-hoz, Nagykanizsán Olcsó árakon eladásra kerülnek
Mqs szövetek ! Gabardin> kamgam, eolio, marokén, tiilcotln, puplin, voil, velour,
kazán, damentuch éi posztók mfnőeri létező őiuat színárnyalatban\'
Pi „|j | Szürke és fekete téli kabát, bunda áthuzat, ő«zi átmeneti kabát,
rem SZOVcIcK I C«lzma-nadrág kelme, öltönykelmék a legszebb mintdhban, fekete = és sötétkék szövetek, frakk, zsakett és smoking kelmék. =
Regentiart és Raymann damast áruk, May és Holfeld rumburger vásznak gyári raktára.
^egszebb mintdzatu őoubltlanellok, pargetok, tenniszflanelloh! sCegu|abb ISO centiméter széles tricó-selymek, creppőecbineh. Külföldi nagy szőnyegek nagy készletben!
Hagy maradékvásár női és férfi szövetekben hallatlan olcsó árakon!
Áruink jó minősége, áraink olcsósága és választékunk nagysága mindenkor üzleti elvünk!!
1924. »muii>ui 24.
. ZALAI KÖZLÖNY
Legolcsóbban, de az olcsó árért is megbízható jó ámt ad
SINGER divatáruház
Központ-szálloda épület
A T0SSM
(SajAt tadósltónk Ulefonjelontése)
Magánforgalom. Ax eféaz dél
előtt folyamán nem tudoÜ Gzlot kifejlődni. A piacon sem tem elidók nem jelentkeztek és ||y az áffolyamokbin nagyobb eltolódás nem állott be. A kulisx éa helyi értékekben aem fordultak elő kötések. A kosztpéns piacon Is teljea az üzlettelcnség.
Msfyar Hitel 580, Ojxtrák Hitel 190, Hexal Bmk 165. Pesti Hazai 3770, S.lgó 590, Rima 122-125, Kereskedelmi Bank 1280, Danubius 2875, Schllck 58, Hofíherr 138, Cukor 2700, I<z<S 680, Me*y.r. Német 170, Őjtermslő 235, Gior-gla 460, Kohó 3040, Baocslel 265, Borsod Miskolci 1080, Békéscsabai 65, Athenaeum 128, PallaS 95, Bur vaiut 145, Nova 153, Ófa 545, M ilomsokl 6l/», Erdő 4l/„ Gutt-msnn 1280.
Terménytőzsde. Buxa tlszavi-dékl-76 kg-os uj 390.000-395.000,. 78 kg-os uj 397.500-402 500, egyéb vidéki 76 kg os uj 387.500-392.500, 78 kg-os uj 395 000-400.000. rozs 335.000-340.000, xab uj 350.000-360.000, aab ó 385.000 -395.000, takarmány árpa 400.000-430.000, sörárpa 470.000-500.000, tengeri 390.000—400.000, korpa 237.500-240.000, repce 630.000 -650.000 K.
A Magyar Nemzeti Bank híva t^lo* árfolyamai aug. 23 én
fOM |4l000-|46000 Catb koroM ulj ijot
Uiofa Doni* rttocu b.
Ml-149 ríjoo-7te»o 411} 4UJ »4-5»» JJ9SS1 »Jfc> J4«J uijo-isjSo Ouu. loi-j^-ioa-fo •r<<cl ti.nl 14IU-M440 «ofl»oJ| (,. »B„j.,t7,0 Brtf. Iraak »7Mjl«l SrM kor. Soijo-aojjo Honit kor. io«jo-io6jo
Un
Uío Vof.
Bi<crii &>kuMt Brt«Ml
Niwjort
PíxU
Prl«a
Oavizék
imi\'»Mio
Í4Í «J4 SÍ«-JJ9 Hli-jJn ii.j)-iiji5 10450-1070] »4joco-iijo«o 11»0-]4I0
768 K
4HJ-4I4J
IJOl-IJIJ
J54 J»7 I044>t0)jo lel\'lO-IOZ\'JO I4)9J<I4470
Zürichi sárlat 1
PArU 28Ö000, Dondoo M97 60, Newyork 633.50, Brüaael 2656, MalUod 2366, HoUand W7-00, Berlin 126 60, Wien 75-25. Soila 336 00, Préga 1605, Budapeat 09-30, Bakareat 245-00, Belgrád 655 QP, Varsó 102 50.
Ax ércpénzek éa nemesfémek beváltáal árfolyamat
Ezílf. egykoronü 8850—3750, kétkoroaás 7300—7500. forintos 15.100—15.403, öt-koronái 28.WK)—20.400, színarany 60 000— 61.000, aisny hosakoronás 330.000—335.000, platina 220.000—230.00 J.
Felelős sserkesstó: a főszerkesztő KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
,| Angol szövet maradék vásár
o n 163. szám.
Aoró hirdetések
Kl«ör«n.ln .nyájból W.i".1r*k (eltilt iiuIm • Itstlitíutl) rttlVCilik, uiáiv»li mrvtliklk I... u«klk ...... fiocm.Klk. At.l.litl^i
cUcfJutoak. Vlol.. Uigytt-zlc le. \' gjl
w...0)\'ko,klU S»or*- <a kl Iroiii m>;a
kltt.n jlna«, SIlUl l;tít« v Illek re. Cba ■ U.d6!„n.
V.rrOláuyok, akik a »ini»Un lclj«.ee jbuük J6 tiztUwi] felvíWUxk a 1161 <« Kx«nuck r«ilit <11 v»Umtonbnn. JtUntlool l«b<t aunumt i, t M keidre SiíjtIuibícII S<hill<rT><nil K.iln,y -.i.« ailm aliti, UrjiooU i0 hl.b<»> ».!» kItató, Illót,* Unuló Unjruk ii hiMíiiel felvitelnek. i0Jl
IllatoalU.«l>an JArta* n«l*t,,<,,„•,vrl fMe* 1 ooril. kttnytl (• pacaal ;lrU:.ra, f. IjíihkI <• a«<a» j-iijUUal lilnu ■ ►Pooeitic. Alulioo, |li«!o->il0 MC«irTjika<{«, Silóim (iiUr. |
Két |ó, I Jt munkabíró IO e I a d ú.
ÍDegtehinthelfi Báthory-u. 22. *z. alatt.
öltOnr 4a raglin allf hn.sJ.\'t «Ud« Kai m«nál, Tclckl-st 10. H
I.akl. (» uoba, rOtdV. catUJ-, et«aaelis «a malUkhtiyl^Ktk/ klad«. lMvtU^t Vurm«a <tp*«i Tulr-t<t<a. Kim ij.
Klu.lA i így, I 4]j«IUi<kr4n>, j r/«ici m.ir.o, i iialmaxik, • it!.l.1i<4ny, i ixytcríl^, t ctU.mln KMo JOixf, kuídfiy \'ito. 3. llo;
Klaü6: eWj:»u«Vr«ny. ••italok, ditir.,. kitiulg,. )*íö, «l4«aot>amVr4nr. 4jií»»«kríoy, koo>lu«iíkr»ny. • Mk NllWMfO(l KMti>c»ro. 19. Illj*
Pollik I.UlODt oll-
N«»k4c»uöt kcreiak aicptctcbu !■«. Bftt^xU Mocary-ut so. 111
K.jíU;--tc. B- utmi bás »«»li»ilk<«t6l tlidO.
Vasmegyei Szövetkezeti íruforgalmi R. T. Szombathely
Ajánl:
uradalmak nemesített u e t ő m a g utdntermíséből
szdrmazá szatí9zerüen trierözfltt És osztdlyozott
vetőbúzát, vetőrozsot
mérsékelt felárral szombathelyi raktárából azonnali szállításra IO métermözsds tételtől felfelé. m,
„HUNGARIA"
szállítási ás olviznolásl villát at NagyKanixia, Klnlzsy-u. 5.
Telelőn 3-78.
U1 vállal mludcnnoniü szállltmá-ityozllsl és olvámoláal megblzAst a legszolidabb feltételek mellett.
KépvUelelok:
CAEO & JELIIHEK i fi. WIEH,
Országos Szállítási R. T., Budipest,
Eger et Co., Uílen, Wiwel magy. szállltm. ás lorg. r. t.
Budapest, Koprivnlcaer Ollent.lche Lagerhüuser Koprivnlci. no«
13004/1924.
Tárgy i VetőmngkolcaBn.
Hirdetmény.
A 43143/192-1 F. M. rend. a VClÓTtag kölcsön lárgyában a v közellátási hivatalnál (Király u. 40) betekinthető.
Feihivom a gszdaközönség közül azokai, akik veiő-mg kölcsönben részcsü\'ni kivánnak. h így összeirás vógeit s v. közellátási hivatslban f. hó25-28.bezárólag d.e. 8-12 óra közólt jelentkezzenek. A kölcsön feltótelei ugysnoii megtudhatók.
Nagykanizsán, 1924 sug. 23 án.
Polgármester
Nagy
árleszállítás!!
Siffonok, vásznak 2o ezeriffl
Mosódelének ■ ■ 19 „
Karton ... 19 „
Kelengyebatiszt. 20 „
Férfi szbvelek • 120 „
Női szövetek -47 „
Zeflrek .... 21 „
Kész delén ruha 130 „
Grenadln blúzok 130 „
Gyermek kabátok 400 „
Női kabátok • ■ 600 „
Tiszti len törölköző 40 „
Trikó selyem ruha 450 „
300 tfar.b l«fl.l«a*n>sbb nSI kabtl trkatbli rakitrra
Fürst József
„Kékciillag" áruháza
. köz.égl köztisztvise\'ök orsrAgi>s siövcis.-nek szerződéses azillllój.
KaztlsztvIselSkniK 5•/, inudmínil
♦ Ablak kittelést
klzixólag írásbeli 3 «vl Jótállással vAU«l
Voinovits Jenő
Magyar-utca 24. ss. alatt.
Bizloiilási szakmában jártas ügyes és megbízható
üzletszerzőket,
csellón li\'Us tisztviselőket fix íisotés-sel és logrr.agasabb Jutalékkal felveezünk
Magyar-Német-Svöd Biztosító R.T.
Sugfcr-ul 1. Forgalmi Banknál.
lroőai gyakorlattal, gép-és gyorsírásban, pénztárkezelésben iártas
hivatalnoknő
azonnali belépésre feluétetik.
Cím a kiaűóhiuatalban.
b.i.l .ctidh.lji.n, ..[.mUt yiií-
\'.<o j.l.n.\'M C-t.n t.Iki. ö^rcU.l DUKZtSZ MIKSA NagykanliUn,
R.hóc.l-utca se. ..in. alatt. i?4
~rr
MUNKASNO,
aki gépen uarrni tuő, állandó
alkalmazdst talál
Hirsch és Szegő
cégnél.
12893/1924.
Hirdetmény.
Felhívom azon munkanélkülieket, skik a foganstositandó közmunkákban (útjavítási munkálatokban) rásztvennl szándékoznak, összeirás vágell a városházán (I. em. 20. ajtó) f. hó 25-28 közötti Időben (d. e. 9—12 órakor jelentkezzenek.
Nagykanizsán,. 1924. aug. 23 án.
Polgár meater
Vízvezeték-szerelések
beríndazósek és Összes tartozékok, szivattyúk bírrailí kMtelbm, valamint • szakba vígé bármely lavltís
Weiser gépgyár smM*
ZALAI KÖZLÖNY
1924. lugunlm 24.
FLEISCHMANN ÁRUHÁZ
BUDAPEST, KÚROLY-KÖRUT 24.
Vidéki vevőinek ax utaxii megkönnyítésére
utazási hozzájárulást
nyújt olyképpen, fco*y * vislrott összegből 6 sxixaMkot tétit mag. Gyapjusxövct-oa ztáiy: Strapa féjíl ruhakelme . . IJ.OOI — Férfi dvaüuhakelme, kitűnő
minisé* ......10S.CM —
ói xi fé.rtixöver, lljiis gyipju HJ.OOO--Eredeti angol divaUcekr.e, •■ou és csikói ...... 191.040 —
Kuglin doubleszövet, kitűnő
ininfség......1SS0M — |
VsKJi angol felölt\'kelme,
tiiits gyapja.....III000 —
Csíkos «s kockis dlvitkc!mo ÍJtOO ■ Ti*it« gyap u női ruhskelrne,
110 cmtr., sitnekben . . 126.000 -Costümkelme, tistU gyapjú,
H0 <mtr. széles . . . 154 000 — Marcqain t. gyapjú, 140 cm. ss. 1(1100 -Velour nőt kabítkelmo . . IW.OtO -Vetovr kabítkeíma, elsőr min. 252.000 — S lij.jikl ft.il. r»ií-, f.lWli-. \'»[jiul<«ti». i l»|i]iSk Wiil ||l\'\'nlir, KOiUMMH I Urt«n <41 iIíiuUUm.
Váazonoaztály:
Ágynamüviaxoo, eliőr, min. 21.700.— Lepedőviazon, 150 cm. széles
kitűnő minőségű .... 41500 —
Pap Ja n! ep«dőr iaz on . . . 47.500 —
Batszt síffon Ii. 00cm sié!«s 3\'M00.—
Kooyhatorlő tiistalen 75 7&cm 23.000.—
Cémaieflr Ingekre és igynem. 23 500
logzefirek dlvatmintékbaa 21.000.
i.eodimisit uiUlk , 6 szem 310.000\'
Oisiwt li ItaimDtf. aürictilnitltkiu. llt«l I . "MraUaa, tirMtiUtia. luftiiaÜhWa U lUtll-iialiltit iMtm iiti ilUiittk.
Mosóosztály:
StinUitó leváotin .... Erede\'i jipin creppe, nmek
kiminUsis......
Mosó creppe, georgetto ujd, 110 cm. ax., ólvatninekbcn Costümvisxon L Un, divatsx.
SttUS p apatit. rslatiuiU IrUii
it\'iuMIMa, kuUKin btu.
l\'cliérneiafloaztály: Nsppsli ing himxe\'.t és ajouros 61.000 — Füsővédő kimzatt (Impír) . W.000 — Füzővídő csipkés .I®pcr) . 75 000 Nadrágkomb kixihimx étajour 19J.CI0 — Szoknya komb. kézi himx. s ajour 210 000 — 3iész.g»rn,ing.nsdrág.hiWint: 305.000 —
HiajitUMil k»l««5>/k a ItgruCnUgtiit* Uilltii
Uullu rrtUra Sclycmoaztály: Ruhattlyem minden dlvataxinb. J5 ooo Mosósolyemruhára, fehérneműre IIO.ooa — Liberty divatselyem divatsxiDekb. 112 oao.-Eollen ruliaielycm, 100 cm sz. !62.»oo.— t\'i»i U ckUak (dae <i fúilljiti) 4i ««>»m cJí«*Un» Uuti rsitire.
VWéll rendelések a Isgponloubkao eukliőItelnaV AfsibatmoiMott maradi kokat Igta elesés árojltom
21.500 -31300
72.000 -41100
Gabona és írukereskedelmi R.T.
nagykanizsai fiókja
íalden 154. Urjöaytia G/ÍKER. iroda Süflír-ut 2
Legmagasabb napi áron vásárol gabonancmíleket,
BABOT
és különféle magvakat.
Kinizay-utca 45. izámu
ház
szabad kézből eladó.
Bővebbet ugyanott a háztulajdonosnál.
mindenkinél szebben éa oicsótoban fest
Mefz János -SisaK
Nagykanizsán, Teteki-ut 16. szém.
Felülmúlhatatlan szép és |6 munka I Olcsó ári
Vidékeken,
ahol nincs |ó iuóuiz, a mezei munkáknál, de utazdsakndl is, uigye magóual hidegen, uagy melegen
DULSZIT
neuü kristdlycufcor-ral is éóesitett kdué-konseruünket. Vérhas, hastífusz .
fellépése igy könnyen megakadályozható.
6yárt|a: •>\'
Kőbányai Polgári Serfőző
EPfHNGER I. ÉS FfA
NAGYKANIZSÁN.
Állani óm rakUron tart: mlndennomQ tc\'Jeacn száraz ketnénylat : dió, kőrla, körte,
hara, jávor, bükk stb, deazka éi épületfa anyagokat, cementet, kátrAnypapIrt.
A rftfthlrt rilődl CTCDMIT" pll< k<p\'
MftTSCHEK-féta ,,L I LttH I I viselete.
A Veaapríint PalparR.T. terakata nrní-
Ea«da.aCl fa aiillllö eaakAaökbr n, o«alatka(r4aiek <a bojnSranyazokban.
szőlőzuzók, bogyúrók
elsőrangú kiuilelben
WEISER GÉPMR
SugSr-ut 16. aiSm.
Díjtalanul
csupAri csík \' lirlfélis kWulgeken
helyez el
.z összes bud.prsll és vidéki i.pokb.n eljegyzési, htz.sstgl, h.lálejelre szó hirekel s 4N«Ub»n oérmely von.ikozásu rákiam*
hirdetéseket
u>
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
Fő-ut 5. sz, al\'tt — Telefon 338-383, (A .Zalai KőlHJny* kladőhlvataliban.)
PFflFF
Ha.znéll warrógépok msgai érőn való b.válié.a I
Spéciéül varróséplavltó műhelyI
varrógépek Ipari Í3 családi használatra feltételeh mellett
hefluező reszietTizeiesi haphatók:
Brandl Sándor
varrógép raktárában
J l>02l borámtl kUlliUt. tger: I. ölj dlucklivél ét srsayérera. BJ-I tu4swtl kWUUioa sraayérw
Legújabb renátreiü, könyök szerkezetű .Kossuth\', .Hegyalja* a a magyar bortermelők legkedveltebb borsajtói. Legújabb landszerü víznyomású hydrau-llkua kettfis Mosaru es folyton mtlkSdfi sajtók, nagy uierau préseiéihez. Sajtóink r«. •lónya > A must sehol nem értntkoiik vssrésxek-kell Egyszerű kezelés! Úiláal erőkifejtés I A törköly egy darabban és kunnyen , kivehető I Egy ember által
1907. évi pécsi kiállításon arany érem és díszoklevél. könnyen kox«mető i
Szölőzusók ós bogfyös&ók.
Árjegyzék ingyen t
SZILÁGYI ^ DISKANT
gépgyára, \'Miskolcon.
2 _W021lk Qisiiios aiidisijl Hima;, Panony: l-it «ü »f»n»<rCTi. gflj
Ha házilag aNar|a ruhájút festeni, hasznűl|a □ híres
n KAKAS\' festéket.
Kapható
Stampf Zsigmond
fűszer, csemego korSskedéséhín
Nagykanizsa, Bazár épület.
A Singer Co. varrógép rése-vénytársaság újból szállil
SINGER varrógépeket
részletfizetésre
Nagykanissin csak
UNGER ULLMANN ELEK ÉS TÓTH
bliom.nyt rakt.rAbd] et)
ERZSÉBET-TÉR 2. SZÁM.
URU.lt ildililtfnirtk <1 IMKqtk k.Mnia
Raktárhelyiség
bérbe kerestetik, padlózott uagy cementezett. — Cim:
Gabona ésírukereskedelmi R.T.
nagykanissat fiókja Telefon 154. u«j Swfl*r*ut 2.
Elad 5 szőlő*
7200 Qöl jikartan, balatoni fűrdővil Mirtatalepsn, l\\lox«ram«nUs. • Cim:
Qalgdczy, Kffvágúörs (Zalam.)
Sxep\'ember hó 1-én nyilik mig a
varrótanfolyam
a nfii- Ss flyermekruha
divatszalonban.
Gondos és alapos oktatás mindenféle
n\'i- és gyermakruhik vairisiban. Taofolyam külön délelőtt és külöo délutin. Jolaatkeani lehet augusztus 24-től kezdve
Szigrisztninál és Schillernánál Kaxinczy-ulca 15. sz.ala^t.
Bi-J.jíii. V1L, Dobiar e. I<, Tel. J. 114-47.
k6a*p<atoia ■.\';«• uaaayaxa
itCjrarUatu) iM(Ka3<Si((i
összefoglaló tankönyv ^\'.ÍÍSÍ
buo.jí.l. vu. , u0í.40j-•». 14. 1(1. ].
Algebra és geometria l J
>f)»«s n>«:»tJíllíf. ni(7ailialU] IV
megérkeztek a legulabb
öszi divat
lapok nagy uálasztíkban. Kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkorc.kedé.óbcn
Nagykanizsán.
Uósznakat, chiffonokat, hanauásznakat és ingzefilreket ■
meglepő olcsó úron iaBS|y A M HiU AtárSlH fcftZSéötTTÍ4í
uá\'.sdrolhatnak a J]JUUJíVA* UlVCSbCH UliaSWail Telelőin: 382. »z*m.
Vasutasok figyelmébe!!
Kyom.1011 > Zrínyi Nyomd.ip.r <s Könyvktteskedés R. T.-nél. N.gyk.nlzstn. (Nyomd.verelO; OreMbe\'ck Károly).
63. évfolyam. 194. axám
Nagyítani™, 1424. auguartua 26. Kedd
1500 uavajia
WWWW RVTVIW
POLITIKAI NAPILAP
Sárkányfejek
A pénz amerikai professzorai megtapintották a magyar korona ütőerét, közelröl megtekintették a szanálás terápiájának eddigi eredményeit és megállapították, hogy pénzünknek a forradalmak mocsaraiban szerzett maláriája hála Istennek megszűnt és a magyar korona ereje, megújhodó életképessége, megnyugtató processzusban tér vissza.
E diagnózis, mely a remény szivárványaként Ivei életünk fölött, kell, hogy mindenkiben meg-erősítse azt a tudatot, hogy a korona szanálása sikeresen halad előre és pénzünk máris stabilizált erejében blznl kell. Mégis némi aggodalommal kell megállapítani, hogy a magyar kortsná életerejével még mindig köny-nyelmü játék folyik és a stabilizált pénz külső erejével szemben belső stabilizációját a legfontosabb közszükségleti cikkek ujabb és ujabb drágításával dezavuál-Ják. Ml az értékálló korona meg-kontremlnálását látjuk abban, hogy hol az egyik, hol a másik közszükségleti cikk árát emelik és egyszer a \'zsír, egyszer a kenyér, egyszer a te] árával Izgatják föl Ismét a pénz pulzusát.
Sehol semmiféle financiális támpontja, sehol semmiféle gazdasági alapja nincs ma annak, hogy amikor a korona stabilizációjának eredményeként a kereseti lehetőségek és a muijka kai. kulusal megállapodást, sőt csökkenő tendenciát mutatnak, ugyanakkora létfenntartás legfontosabb cikkel emelkedjenek. Kurlózus példája az értheteüen áremelésnek az a Jellemző példa, hogy miért, miért nem, a folyamátkelés diját Ismét emelték. Nem jelentéktelen kérdés az sem, bár a kenyér, tej, cukor és egyéb életszükségletek kérdésével szemben másodrangú problémának látszik. De egy nagy város forgalmának cirkulációja a legkisebb akadályt és megnehezülést Is visszavetni gazdasági életünkre, tehát érdemes e tünetre Is figyelemmel lenni, mint ami a korona, meg-konlremlnálásának véget nem érő eseteihez tartozik.
De eltekintve attól a példától, csak minduntalan egy-két ponttal előbbre tolt élelmiszer áraink alaptalan elváltozásaira gondolva, Ismét Idején valónak tartjuk fölvetni a kérdést, hogy honnan származnak és meddig folytatódnak még ezek a nem Is je-
lentéktelen merényletek ? Meg kell tudnunk végre, miért drágulnak közszükségleti cikkeink, amikor értékálló pénzünk erejében semmiféle elváltozás nem mutatkozik. Itt az Ideje, hogy ezt a rejtélyt megoldjuk, titkos fészkelt feltárjuk. Nem omolhat
a nap Ive az ősz perspektívájába, nem surranhat ránk ugy »\' tél gondja, hogy pénzünk életerejét védve ne lássuk minden efWe spekulációtól, amely még a stabilizált korona felé Is kinyújtja sárkányfejelt, hogy lerombolja azt, ami felépüli Idáig.
Leleplezték a negyvennyolcas hősök emléktábláját
Katonás rendben vonultak fel a volt negyvennyolcasok az ünnepség színhelyér* Csóthy Gáza murakereszturl apát mondott tábori misét és szentbeszédet — Karatén-felsl Pacor József altábornagy beszédére hullott le a lepel - Koszorúk tömegével halmozták el az emléktáblát — Diszfelvonulás e Korona előtt
Nagykanizsa, augusztus 2&
(Saját tudósi tónktól)
Régen látóit Nsgykanlzsa víroia olyan nag-jazabáiu, hibátlanul meg--j-endezett ünnepséget, mint amilj:en Itc,etében vasárnap történt meg a negj vtsnyolcas hősök emlék táblájának leleplezés*.
A mozgalmas, minden aktuiában lelketemelő ünnepély a legteljesebb harmóniába forrasztotta össze egy délelőttre a város és vidék minden rendű és rangú polgárát s a hol* tak emléke fölött sugárzó glória alatt testvéri kézssorltásban találkozott a mulk aok szenvedése, a jalen szomorúsága és a jövő bizakodása.
A szombati viharos, szrszélyes nap után kéken mosolygó tiszta ég hintette sugarait egész Magyarországra talán, mikor a főgimnázium udvaráa találkozott volt negyvennyolcas bajtársak zászlóaljs és Nagy kanlzsa tgyeiületei, testületei zász-leik alatt, rendezett Borokban katonazenével falvonultak a feliŐ-teaoplom előtti térre.
A tábori oltár kSrttl
A templomkaput őrző egyik ha* talmas gesztenyefa alatt állott a friisen tört gályákból készített, sokszínű virággal ékes tábori oltár. A másik gesztenyefa árnyékában, a templom falán, jobbra a bejárattól, a 20 as honvédek emléktáblájával tgyvonalbau fehér lepellel latakarva örökzölddel, virággal keretezve várt a 48 aa bősök emléktáblája:
Az oltár egyik faién a katona tiszti kar foglalt helyet, élén báró Willcrding Rezső gyalogsági tábornokkal, a m. klr. honvédség volt főparancsnokával, aki egy Időben zászlóalj, majd pedig a háború alatt dandárparancenoka volt a negyvennyolcasoknak. Fertőszentmiklósi vitéz Artncr Kálmán alláboinagyol, a szombathelyi vegyesdandár pa-rarciuokot vitéz Bobest Mátyás eiredes képviselte. A randÖr tisztikar a kapitányság vezetőjével, Kál
nay főtanáciossal vatt részt az ünnepségen.
As oltár másik oldalán gyülekeztek a polgári hatóaágok és a hitközségek képviselői. A főispánt Gyömórey litván főszolgabíró káp viselte. A városháza, törvényszék, ügyészság, szolgablróság, as őssies hivatalok szépszámú képviselői után sorakozott fal aa Ipartestület, postások, Zrínyi Irodslmi Kör, tanító testület stb. egyesületek. Az tcél-sisakos, söldgslyes dlss-századot vitáz Faikas főhadnagy vezényelte. Velük szemben, a tér másik oldalán sorakozott a rendőrség egy azakasza Lengyel Mihály felügyelő vezetésével, a zalamegyel vitézek, a türoltószakaaz Ifj. Knorlzcr György vezetése alatt és a cserkészek csapata.
As oltárral szemben állott as ünnepelt zászlóalj, öregsk, fiatalok, kaloaák, civilek, tlaztek és legénység, egészségesek és rokkantak rang, állás, vallás nem okozott Itt különbséget. Bajtárs a bajtárs melleit, szenvedésével adózott msgyar a magyar mellett, a katasztrófából magmenekült ember az embertáras mellett állott ruhát és nagyságot illetőleg tarka össze visszaságban, do katonás, régi rendben, emelt fővel, dagadó kebellel. As ünnepelt zászlóaljat Zsivkovics Sándor ezredas vezényelte.
A teret betöltötte Nagykanizsa ünneplő népe és áhítatos ciend ült meg a hatalmas tömsgeo, ml kor Csóthy Géza murakereszturl apát teijea egyházi díszben, a tá bori oltár elé lépett és fényes papi segédlottel a katonazenekar ünnepi miséjének halk hangjai mellett megkezdte a szentmisét.
„Odafenn találkozunk" Evangéliumkor az apátur az oltár előtt elhelyezett kis emelvényre léprtt, hogy elmondja az ünnepséghez kapcsolódó szentbeszédet. A beszéd az Iiten és hszs szeretetének mágával ragadó, utánozha-
tatlan költeménye volt. A hatalmas tömeg mintegy megbűvölve hallgatta a költőt vénáról és readH* vüll ssónokLképesaáfrŐl tanúskodó szavakat, atfk tudtak emléket Idézni, ág felé vezetni, buzdítani, dörögni, ostorozni, könnyeket törölni, hogy végső taauságul ezer leröpüljön a parancs: tanuljuk mag hőseinktől a kötelesség teljesítést, ■ munka odaadó axeretetét, hivatásunkból folyó terhek minden áldozattal való vállaláaát, fegyelmezettséget. Örök példakánt ragyogjanak előttünk a hősök, kiknek emlékéiből, a hála rózsáiból fonjunk koszorút a jövő Magyarország, oltára ^ köré. „Apák, anyák, özvegyek, ár- , vák, gyássoló arák 1 Ast üzenik a negyvennyolcas hŐaök : szikkadjon föl a könny, él még a magyar, virulni vágyik és virulni fog a magyar haza. Na sírjatok 1 Oda fenn majd találkozunk 1"
A azeatbeszéd után folytatódott a szentmise. Urfelmutatáskor harsány vesényssavakra imához áll a dlsz-Bzázad, a jubiláns zászlóalj, a rendőrség, tűzoltók, cserkészek aza-kaazal. Feszes vlgyázzban, tisztelegve hódol száa meg száz férfi, az ünnepélyes ciendben megcsendül s csengő és a porba süti tekintetét ezer mag ezer ember as <Mír ron testet öltött Ietene előtt.
A mise befejeztekor újra felhangzott as Imára |ilvó vezényszói dfaz-tüs dördül, a ssertartásnak vége és kezdetét veszi az emléktábla leleplezésének ünnepélyes aktusa.
A leleplezés
A tisztikar éa a hatóságok képviselői elhelyezkedtek a templom lépcsőjén, szemben\' a leleplezésre váró emléktáblával. A bltpUzés aktusát a Magyar Hfszekegy vezette be, melyet Bűchfer karaagy vezetésével a poatásdalárdc énekelt.
Lháaa a tábla elé lépett kttrsttn felsi és hegyaljai Pacor Józaef altábornagy éa elmondta maga* szárnyalású beszédét, amivel as
ZALAI KÖZLÖNY
emléktáblát átadta a nyilvános-, eignek. i ..
— Tegnap tlz íve, — mondotta — hogy Stanynál tüzkeresztségb i vezettem ezt a dicső ezredet azon ■ vérez vaiároapoa, Sik soL cia-tán ezután az ezred mindenütt Iga-tolta régi hírnevét, mindenütt szép-lőtlanül hordozta záizlalt. Messse Idegenben nyugosanak sokan közülünk. Meaaze Idegenben nyugszik az as Ismeretlen 48 ss Is, kinek egyebe sem volt, csak as élete, as tán odaadta ast le, mert ugy parancsolta a kötelesség, a b.ciület. Nagyon sokan maradiak olt koiü lünk a világ" minden Iája falé. Az 8 emláküknak legyen szentelve ez a márványtábla. Ns slr|atok anyák, özvegyek, árvák I Lslkü.kbsn élni fog drága halottallok emlékezete ás virrasztani for felettük a nemzet kegyelete. Habár a babérko-azoru töviskoronává változott, mégis hirdesse es a tábla soha nem szűnő hálánkat, as ezred hőakorát, annak a zászlónak dicsőségét, mely alalt valamikor Petőfi Sándor Is szolgált. Ez lelkesítse Zsla Ifjúságát éa adjon bizodalmat, erőt a jövő ért való kflidslemhea. \' A húszasokéhoz hasonló, vele egyenlő aagyeágu szürke márványtábláról lehullott a lepel. Aranyos batül megcsillantak ■ ■yárdélelőttl üaaepl napsugarakban, amik áttolták magukat a vadgasstenyefa sötét lombjáa ia elaőkaak csókolták, táncolták, simogatták vág lg a aok halott negyvennyolcas emlékének kicsiny márvány oltárát. As emléktáblán röviden, egyszerűen csak aanyl áll aranyos belükkel l A
48-1K KÖZÍ>S GYALOGEZRED IIÓSÍIKEK
EMLÉKÉRE, AKIK A VILÁGHÁBORÚBAN HAZÁJUKÉRT ÉLETÜKET rELALD02TAK, EMELTÉK A RÉGI BAJTÁRSAK Pacot altábornsgy azután átadta aa emléktáblát a városnak megőrzés végett. Ebbea a pillanatban dlsztüz robbant a csendbe, ami kl aérta as ünnapélyea percek feszült várakozását.
„Jnaaon eszünkbe az özvegy, ■a árval"
Dr. Prack István tanácsos a város nevében átvetta a táblát. A város dlazbeöltöxöU hajdúja tartotta mögötte a város gyönyörű bsbérkoszoruját.
-r Nem csak a kötelesság ho-zott ida bennünket, — mondotta Prack tanácsos — hanem elsősorban a hála azok Iránt, akik éla-tüket áldozták a hasáért, akik Itthagytak mindent éa elmentek oda, ahol vérvlrágok teremtek. Ml ka-l gyelattal fogjuk megörlsal emlékű kat éa szeretettel gondolunk hozzá-■ tartozóikra Is. Ahányszor erre a i táblára nézünk, jusson tsxünkbe az özvegy, kt hiába várja férjét, az árva, kt hiába várja édesatyját és a társadalom ne feledkezzék meg azok• ril sem. A bánatot faladtaasa al a 1 büszkeség, amivel erra a táblára 1 tekintünk. A vároa nevében ünnepélyes ígéretet teszek, hogy nem-t csak azt a táblát, haaem hőseink amiékét la örökre megőrizzük.
Utána Horváth Vllníos tb. vármegyei főjegyző,, aa alispán kép < vlasiatében, a m(gye|nevéban rótta | la a kegyelet adóját. A dlaxruháa 1 magyal hajdú nemzeti aaalagoa nagy örökzöld koszorút helyezett az em , < léktábia alí.
A koaxoiuk letétele
Majd vitéz Bobest Mátjáa ezre daa a m. kir. 6. honvédgyalogez
red nevében helyezett koezorut a hősök emléke alá.
_ Bajtársak, — mondotta — a tl utódaltok nem gyáez-ünnepet ülnek ma. Erőt meríteni jöttünk a tl höslasségtekl-ől. Eljöttünk, hogq a tl halhatatlanságtokon keresztül meglássuk a boldogabb magyar jo vöt. Es a tábla őrök memeotóje less Zsla népének: emlékeztető Doberdóra, Gsllclára, Volhynlára, a negyvennyolcssok diadalmas csatálra és dicsőséges temetőire. Ml nsm feledhetjük, mivel tarlósunk emléketeknek. Velünk lesztek akkor is, mikor majd üt az óra és a tl emléketek, a ti hőst halálotok emléke jog majd segíteni minket, hogy visszaszerezzük isit, amiért tl hiába haltatok meg.
Kálnay Gyula rendőr főtanácsos .Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar I" — Jelazóval tette lo a rendőrkapitányság koszorúját.
Dr. Tamás János a római ka tollkus hltkösság elnöke:
— Es s virág elhervad, de a hála, elismerés a tl utódaitok sal-véből, a ml azlvünkből nem fog elenyészni soha.
Mandello Miklós az evangélikus hitközség nevében :
— A teet elporlad, de a lélek él ée bevilágítja a jövő századok útjait.
Nagy Lajos a református egyház nevában:
— Aa ország és a nemzet vértanul emlékének.
Dr. Btid Tivadar Israellta hit közsági elnök :
— A ssidó hitközség nevében kegyelettel tesssük le ezt a koszorút.
, Horváth IV. János felügyelő helyeitea a rendőrlegénység nsváben :
— Bizsunk a magyarok lateaében 1 Ansorge Antal a vasutas dalkör,
Vánkos Jenő as EME, Pacot József altábornagy a 48 Ik gyalogezred tisztikara, dr. Dómján Lajos a Zrl-ayl Irodalmi ás Müvéssetl Kör ko szóraját helyezték el as emléktábla körül.
A postásdalárda eiután eléne kalta a Szózatot, - a kürtös lefújt, megkondultak a harangok a a katonazenekar utolsó akkordkápao alkudta a Himnuszt.
DlaxfcWonuUa ■ Korona
azálló előtt A tömeg szétoszlott, a katonai és polgári előkelőségek felvonultak a Korona alé s ott várták be a pompásan sikerült dlssmenetet, mely méltóképen fejaata be as üa-aepség külsőségeit. — A kaloaa-banda után dlaz-azáaad nyitotta meg a menetet, utána jött a Jubl-lána sászlóalj, amelyet az ulcs túlsó felén felsorakozó nagy tömeg lelkes, meg megujuló éljenzéssel köszöntött. Nagyon sok ember, férfiak, katonák szemében láttunk könnyet csillogni, mikor/ősz, öreg bácsik, felkötött karu, béna lábu rokkantak, clvllbeőllöxölt, katonákkal vegyes százak és százak, hivatalnokok, munkások, Iparosok és kereskedők, mint száz meg száz régi testvár haladtak feasesen a dlszmenetben éa vágták a parádéé maraot a kanizsai utca göcsörtös tégláin, mint valamikor, tla husx, kl tudjs, hány esztendeje, rekruta-korukban.
A jubiláns zászlóalj után a rend őrség, tűzoltók és cserkészek csa. patainak dlss-menete következett;
As ünnepség után a Polgári Egyletben nagyszabású baakettvolt, melyen sok felköszöatö hangiott •t. Báró Willerdlng Rezső a kormányzóra, dr. Prack István polgár-meeterhilyettea a 48. gyalogezredre,
dr. Kása Lajos t. azázadoa aa el-esett 48 asokra, dr. Szűcs Károly I. főhadnagy a rendezőkre, vitéz Bobest Mátyás azredea az ősi tradíciók ápoláaára, dr. Tamás János ■ Jobb magyar jövöre ürítették poharukat. #
A negyvennyolceaok üonepe lezajlott. Egy szemernyi diszharmóniát nem lehetett észrevenni rajt. Egy pillanatnyi bizonytalanéig nem volt a rendtzéaben.
Külaőségelben la, befelé, a lel künk számára Is, káprázatos szépségű volt az as üaaep._
1924. augusztus 26.
Nyomábin felujjong bennünk a vér, a magunk elcsigázott, büszke vére: „Élünk I"
Mert amíg Ilyen ünnepünk lehet, addig élünk, l\'yen ünnep pedig minden nap, minden faluban, városban akad. Csak hőseink mindenütt állított emlékeire nézzünk, ünnep, Ilyen szép, lelkünkben, befelé fogadás less mindennap.
Azon a nyomon járunk ml Is. Amiért ők meghaltak, ml megpró bálunk élni érte, mer! méltók akarunk lenni höselnkh.....hasijukért szivük vérével áldozott negyvennyolcasokhoz. _(bl)
Nemzetközi fórum elé kerülnek ■ középosztály problémái
Al agyesQlés ■ Baross Szövetség ut|án megkeld! nálunk Is az országos zzarvazkadéit - A sxeptembari Ülésen Magyaroraiágot 10—12 delegátus fogla képviselni
osztály mloden rélege, minden foglalkozási ága képviseletet nyerjen,
A világháború és az azt köveló gazdasági krízis viligszerle sulyoa helyzetbe hozla a középosztályhoz tartozókat, akiknek szinte a megélhetésük vált máról holnapra kélsé gessé. A legyőzött államokban a szellemi munkások nagy lömegol Vállak feleslegessé, kenyértelenné, a győztes államokban pedig ugyancsak képtelenek a megélhetésükhöz szükséges összegeket megkeresni.
Egy egész társadalmi réteg — még pedig talán az áilamfenntartás szempontjából legfontosabb réteg — megmentése, átcsoportosítása vált tehát szükségessé. Ez a körülmény vezetett arra, hogy mintegy kél esztendővel ezelőtt az az eszme vetődölt fel, hogy a középosztály nemzetközt szerveidbe tömörüljön, amely szervezet természetesen minden politikai tendencia nélkül kizá rólag társadalmi ser vezet legyen és cáljául a felmerülő társadalmi és gazdasági problomák megvitatását, megoldását lüzzo kl. Az ötlet mindenütt lelkei fogadtatásra is teljea megértésre talált, annyira, hogy az elmúlt esztendőben megtartott olő-készitő értekezleten már minden ország minden a középosztályhoz tartozó rilege képviselteim magát, ■ ez az értekezlet el Is határozta az .Iotornaclonaler Mlilelataods Union" megalakítását. A szervezet első, alakuló nagygyűléséi a folyó évben tartja Bembon.
A felhívásnak Magyarországon Is visszhangja támadt, s a Baross Szövetség tette meg ai első lépéseket olyan Irányban, hogy a moz-
n\'omoa a magyar középosztály is apcsoltassik. A lavalyl előkeszilő konferencián tehát már a magyar köziposz\'.áty Is képviselve volt
A szervezet magyarországi alakú lalának .Magyar Kóziposzlily Országos Egyesülése" lesz a címe, a az alapszabályok Is Jóváhagyattak mir. Az alakulta elnöke Baross Gábor, a Póslatak\'arék pénztár vezérigazgatója, főtitkára pedig farkass Elek, a Baross Szövelség Igazgatója, A szervezet eddigi munkijiról, vala ihint á szeptemberi kongresszus programjáról Farkass Elek a következőket mondotta munkatársunknak: — A Nemzetközi Középosztály Kongresszus szeptember hó 2—5. közölt tartja első kongresszusát Bsrn-ben. A kongresszus tárgyalási anya gát a középosztály — szellemi munkások, tlsztvIseUk, ügyvédek, orvo sok, kereskedők, slt; — legsúlyosabb problémái teszik. Ezen a kon grosszuson Magyarország Is képvl-seltotnl fogja magit 11—12 kikü1 dőltei, akik egy-egy társadalmi egye sülét képviseletében utaznak Bernbe, Su\'yt foklelünk erra, hogy a közép
ezért a kongresszusra meghivást kaplak a K. A.N.Sz., Gazdaszövetség, M. F. H. 0. Sz , Baross Gábor Kör, Síichenyl Szövelség, Biross Szövetség stb.
— A kongresszus után fog megkezdődni a voltaképpeni magyarországi szervezkedés. A nyár elején hagyattak ugyanis csak Jóvá a Magyar Középosztály Országos Ejye-sülés alapszabályai, a ezeknek az alapján fog az alakulás megtörténni. A szervezést egyrészt a Baross Szövetség fogja véget ni vidéki szervei révén, de másrészt belekapcsolód nak mindama erkölcsi és gaida-sági testületek Is, amelyeknek tag jal a középosztály sorából kerülnek ki, a amelyeknek már kiépített vidéki szervezető! vannak.
— A középosztály problémái az egyes államokban mások és mások.
magyar középosztályt főként a fix fizetésesek helyzete, a termelési hitel kérdése irinli. A magyarországi azervezet természetesen elsősorban ezekkel fog fog\'alkoznl.
— A nemzetközi szervezet felépítése különben elsőrendű. A kongresszus maga hat csoportra Oszlik, amelyek egyenkint a mezőgazdasággal, Iparral, kereskedelemmel, saabsd foglalkozási űzőt ügyeivel foglalkoznak és a plenáris ülés elé már csak konkrét a óiorjesztésekkel fordulnak.
A kongresszusnak nincsen meghatározóit hivatalos nyelve. Felszólalások bármilyon nyelven történhetnek, azokat nyomban a felszólalás elhangzása után lefordítják francia, angol és némot nyolvro. Ez természetesen kissé elnyújtja a tárgyalásokéi, de viszont közvetlenebbé leszi az érintkezési.
— A kongresszusnak nagy Jelentő, ségo van már azirt Is, mert ez volt az első olyan nemzetközi alakulás, amelyben minden nemzet réazlveaz és részlvohelotl, mlg az egyéb nemzetközi kongresszusokról, alakulásoktól egész a Jolon pillanatig egy-két nemzet önkénl. vagy kényszerűségből távolmaradt.
— Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz □ozsó cégnél, Fő-ut i.
-- Saját gyártmánya gyapjú (amper 38 000 K, psstell .okul 6500 K, musslln harisnya 8000 K, selyem nyakkendő 15,000 K, Flllpp kötöttára gyára Szombathely, Széli Kálmán ulcs 6.
— Lópokrócok Wgelsőbbreudü gyárainak főlerakata: Singer József ésTátsa áruháza. Uradalmak részére gyári árakl
1924 luiunlui 26.
Titokzatos jelek a Harsról!
Mara.lakók a Földönt
Londonból jílcollV: A drótul,n tivlróa.olgil.i hlv.táioi angol .BIn i\' él ■II\'*l<Sr niűvclől n.jv Mk.aedés.cl érdeklődnek . Mara ■al való érlntkezél llY.re iránt K.nad.l jelenlét aieilnt ma reggej Polot Cray állom/-. oparatőri-l titokzatos jeleket hallottak, amelvc kel semmilile kulccsal sem tudlak megfejteni A dróltilao távíró hsll-galói ai oriiág mái részében I, hallottak külöíö, jcliíseket. 7udo mányos körök azonban nem yen hiszik, hogy a tilok\'zatos jelzések a Mars lakóitól származnának.
A cilllagáizok véleménye iieiinl gyakorlati blzonjlték nlncien arra, hogy a Meraon érteimre élőlények laknáu.k. Az e téren való kutitáit tehát ők Inkább a dróttel.n Iivlió azakértőlnnk engedik át. Slt Olivér Lodge éa Low egyetemi tanár véleménye aierlat, bár a Marii,! való érlotkezéa lehetaégcaaá válh.t, a Marson lévő elet teljesen különbözik a mi csiltagialunk életétől s ennek következtében a Mars lakók aligha fognak válaszolni a földi kezdetni nyezesre L\'w egyeleml te.nár, aki éj,u kánként állandóan azzal ki-ér. letelik, hogy a Mtraról érkező eiellegci jeleket elfogj-, klj.lent.lte, hogy nézet. as.rlnl u lehetős