Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.85 MB
2010-02-22 09:08:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1661
5747
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1925. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 1. szám \\<
L^ 7
Nagykanizsa, 1925 jan\'
(iY&vn V/tAX. r I, csütörtök Ara 2000 korona
POLITIKAI 3APILAP
| >-« iii\'öi Wrfa»Miiyrtai
19
Siakt«l5iíg (s Madáhlv.ul Pó-ul S Intenutun-Teleton 78, nyomd, 117. uim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
. Újév
Mire e sorok megjelennek, benne vagyunk az uj évben. Az elmultat néhány órával ezelőtt eltemettük s uj lapokat nyitunk a történelem évkönyveiben a jövevény számára. Nincs okunk rá, hogy az elmúlt évet megsirassuk; a legtöbb ember részére több küzdelmet és harcot jelentett a létéri, mint a mennyi örömet hozott. A gazdasági élet épen csak a legutolsó hónapokban kezdett némi nyugvópontra jutni, de a jövedelmek s a megélhetési viszonyok kö-i zött az ellentétek egyre élesebben domborodnak ki. Kezdünk már mindenről lemondani, . amit még csak nem régiben is j hihetetlennek tartottunk s az *•\' élet komolysága mind ridegebbé teszi gondolkodásunkat és lelkünket. A pőlititöban sem látunk valami sorsdöntő eseményt s a nehéz életviszonyokba inkább rezignáltán nyugszunk már bele, mintsem a jövőtől is valami sok jót remélnénk.
A jövő...? Ez az a kérdés, mely talán sohasem nyomult annyira érdeklődésünknek a homlokterébe, mint ma és épen újév napján. A múltban sem törhette át egész bizonyossággal szemünk azt a ködös derengést, melybe a jövő tekintetünk előtt burkolva volt, de ma stlrü fellegek takarják el előttünk a legközelebbi idők horizontját.
Az életet bizonyos egykedvűséggel járjuk és már a reménység is kezd elhagyni bennünket a tekintetben, hogy felvirrad n\'íg egy jobb, boldogabb jövőnek hajnalhasadása. A multak fájó emlékei után mit várhatunk n,ég a jövőtől
Es mégis, félre kell tennünk minden kishitüséget s törhetetlen bizalommal nézni annak az évnek eredményei elé, melynek Küszöbéi ma átléptük. Hasson at bennünket az a tudat, hogy «ak vállvetett közös munkával dolgozhatunk a Haza felvirágoztatásán s diadalmaskodjék érzéseink felett az a meggyőző dés, hogy a szenvedéseknek nem gyengíteni, de fokozni kell a tetterői.
Eiailitléii in: Egy hí™ 30.000 koconl Hirom hifi............... 90000 korom
Fogjunk össze mindnyájan az épitő munkában, kikben él a hit lángja s a hazaszeretet melege, mert minden porszem, melyei az uj épülethez hordunk, hozzájárul sorsunk jobhrafordu-lásához.
Az isteni Gondviselés adjon mindnyájunknak erőt ehhez a munkához.
BELFÖLDI HÍREK
Megnyíltak a vámsorompók.
Tiz hosszú esztendő után végre a mai nappal megnyíltak a magyar vámsorumpók. A kormány rendelete szabaddá leszi a behozatalt és kiviteli, amelyei hosszú esztendőkön keresztül tilalmak korlátoztak és csak egyes egészségügyi, rendészeti, hadügyi és állatni egyedárusitási szemponttal elrendelt korlátozások maradnak fenn.
A Pálosok 700 éves jubileuma.
Az eredetileg magyar alapítású és ujabban Magyarországra visszatelepített Pálos-rend a jövő évben üli fennállásának 700. évfordulóját. A Pécsett levő egyedüli magyar rendház tagjai nagyban készülnek a jubiláris évfordulónak a megünneplésére. Az ünnepségeket 1925 január 10-én, Szent l\'ál remete ünnepén kisebb ájtatosság vezeli be, míg a jubileumi fóünnepséget jutius 25-én, Szent Jakab napján akarják megtartani azon a helyen, ahol a Pálosok első kolostora állott. Ez a hely a Pécs melletti Szent Jakab-hegy, ahol az ünnep alkalmából tábori misét tartanak. Valószínű, hogy a jubileum alkalmából a pécsi székesegyházban három napos ájtatosság lesz, amelyen a pécsi egyetem is résztvesz, A bu-dapesli Szent Domonkos-rendház legkiválóbb szónokai fogják a jubileumi szentbeszédcket és ájlatosságokat végezni. Itt említjük meg. hogy a jubiláló szerzet pécsi házfőnökéhez Rakovszky Iván belügymi...