Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
55.82 MB
2010-02-22 09:09:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
807
6853
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1925. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 1. szám \\<
L^ 7
Nagykanizsa, 1925 jan\'
(iY&vn V/tAX. r I, csütörtök Ara 2000 korona
POLITIKAI 3APILAP
| >-« iii\'öi Wrfa»Miiyrtai
19
Siakt«l5iíg (s Madáhlv.ul Pó-ul S Intenutun-Teleton 78, nyomd, 117. uim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
. Újév
Mire e sorok megjelennek, benne vagyunk az uj évben. Az elmultat néhány órával ezelőtt eltemettük s uj lapokat nyitunk a történelem évkönyveiben a jövevény számára. Nincs okunk rá, hogy az elmúlt évet megsirassuk; a legtöbb ember részére több küzdelmet és harcot jelentett a létéri, mint a mennyi örömet hozott. A gazdasági élet épen csak a legutolsó hónapokban kezdett némi nyugvópontra jutni, de a jövedelmek s a megélhetési viszonyok kö-i zött az ellentétek egyre élesebben domborodnak ki. Kezdünk már mindenről lemondani, . amit még csak nem régiben is j hihetetlennek tartottunk s az *•\' élet komolysága mind ridegebbé teszi gondolkodásunkat és lelkünket. A pőlititöban sem látunk valami sorsdöntő eseményt s a nehéz életviszonyokba inkább rezignáltán nyugszunk már bele, mintsem a jövőtől is valami sok jót remélnénk.
A jövő...? Ez az a kérdés, mely talán sohasem nyomult annyira érdeklődésünknek a homlokterébe, mint ma és épen újév napján. A múltban sem törhette át egész bizonyossággal szemünk azt a ködös derengést, melybe a jövő tekintetünk előtt burkolva volt, de ma stlrü fellegek takarják el előttünk a legközelebbi idők horizontját.
Az életet bizonyos egykedvűséggel járjuk és már a reménység is kezd elhagyni bennünket a tekintetben, hogy felvirrad n\'íg egy jobb, boldogabb jövőnek hajnalhasadása. A multak fájó emlékei után mit várhatunk n,ég a jövőtől
Es mégis, félre kell tennünk minden kishitüséget s törhetetlen bizalommal nézni annak az évnek eredményei elé, melynek Küszöbéi ma átléptük. Hasson at bennünket az a tudat, hogy «ak vállvetett közös munkával dolgozhatunk a Haza felvirágoztatásán s diadalmaskodjék érzéseink felett az a meggyőző dés, hogy a szenvedéseknek nem gyengíteni, de fokozni kell a tetterői.
Eiailitléii in: Egy hí™ 30.000 koconl Hirom hifi............... 90000 korom
Fogjunk össze mindnyájan az épitő munkában, kikben él a hit lángja s a hazaszeretet melege, mert minden porszem, melyei az uj épülethez hordunk, hozzájárul sorsunk jobhrafordu-lásához.
Az isteni Gondviselés adjon mindnyájunknak erőt ehhez a munkához.
BELFÖLDI HÍREK
Megnyíltak a vámsorompók.
Tiz hosszú esztendő után végre a mai nappal megnyíltak a magyar vámsorumpók. A kormány rendelete szabaddá leszi a behozatalt és kiviteli, amelyei hosszú esztendőkön keresztül tilalmak korlátoztak és csak egyes egészségügyi, rendészeti, hadügyi és állatni egyedárusitási szemponttal elrendelt korlátozások maradnak fenn.
A Pálosok 700 éves jubileuma.
Az eredetileg magyar alapítású és ujabban Magyarországra visszatelepített Pálos-rend a jövő évben üli fennállásának 700. évfordulóját. A Pécsett levő egyedüli magyar rendház tagjai nagyban készülnek a jubiláris évfordulónak a megünneplésére. Az ünnepségeket 1925 január 10-én, Szent l\'ál remete ünnepén kisebb ájtatosság vezeli be, míg a jubileumi fóünnepséget jutius 25-én, Szent Jakab napján akarják megtartani azon a helyen, ahol a Pálosok első kolostora állott. Ez a hely a Pécs melletti Szent Jakab-hegy, ahol az ünnep alkalmából tábori misét tartanak. Valószínű, hogy a jubileum alkalmából a pécsi székesegyházban három napos ájtatosság lesz, amelyen a pécsi egyetem is résztvesz, A bu-dapesli Szent Domonkos-rendház legkiválóbb szónokai fogják a jubileumi szentbeszédcket és ájlatosságokat végezni. Itt említjük meg. hogy a jubiláló szerzet pécsi házfőnökéhez Rakovszky Iván belügyminiszter meleghangú levelet intézett és ebben támogatásáról biztositolta a visszatelepített, de még nagy nehézségekkel ktlzdő magyar szerzetesrendet.
Gyűjtések szabályozása. A szanálási törvény szerint az egyesületek nem kaphatják meg azokat az Összegeket. amelyeket azelóttszoktak kapni támogatás címén. Az egyesületek, hogy fenntarthassák magukat és minden zökkenö nélkül tovább tudjanak működni, a hiányzó összeget kénytelenek gyűjtés utján pótolni. Különösen a nagyobb ünnepek elüli lehet észrevenni a gyűjtések megnövekedését. Igen érdekes tünet, hogy az ilyen gyűjtésekben csupán csak a polgári, a kereskedő és az iparos osztály vesz részt, mig a falusiak, akik talán a legjobban megtehetnék.
hogy egy kis pénzt adjanak, a legtöbb cselben kicsúsznak a gyűjtések alól, mert több gyüjtóiv nem érkezik ki a falukra, vagy pedig a városi gyűjtők m-m igen akarnak a falukra kimenni. Amint értesülünk, ezt a gyűjtési ügyel különösen a falukia és kisebb községekre nézve egyöntetűen fogják szabályozni; még pedig ugy, hogy az egyes polgároktól az elöljáróság egy igen csekély dijat fog évenként beszedni, amelyet azután az alkalmakként előforduló gyűjtésekre fordítanak.
Megreformálják az Ipartestületeket. Az iparosok egyrésze tudvalevően mozgalmat indított a kézmü-veskamara létesítése érdekében. A mozgalomnak az Ipartestületek Országos Szövetsége állott a hátterében. A kereskedelmi miniszter ankétra hivta össze az érdekelteket ebben az ügyben. Az ankéton kifejtenék a kereskedelmi és iparkamarák képviselői. hogy mindenekelőtt az ipartestületek reformjóra van szaksty. A miniszter magiévá lelte az ankét többségének ozt az álláspontját Cs !, vHclenlette, hogy a reform alapél-• wriuek kidolgozására hat tagu i>i-\' zoliságot kíván kiküldeni. Ezt a bizottságot Walkó miniszter most nevezte ki. A bizottság felhívást intézett, melyben megjelölte azokat a kereteket, melyek között a bizottság működik. Eszerint a bizottság feladata tulajdonképen az ipartestületi reform kidolgozása, azonfelül állásfoglalás abban a pontban, miként létesítsenek központi szervet. A bizottság január első napjaiban fogja megkezdeni működését.
KÜLFÖLD9 HÍREK
A szerb királyi pór Párisban. A szero királyi pár Párisba érkezett. Fogadásukra megjelent a köztársasági elnök képviselője és a szerb követség. A királyi pár inkognitóban tartózkodik Párisban.
Nagy viharok Angliában. Nagy-británia partvidékein ujabb vihar dllhöng. A Temse elöntötte a házakat, kerteket és utcáit. A Franciaországgal való postaö\'sszeköttetés is szünetel.
A felvidéki piispökük pásztor-levele. A felvidéki püspökök karácsonykor együttes pásztorlevelet adtak ki. amelyben határozottan állást foglaltak a katolikus hivők egyházellenes irányú egyletekben való megmaradása ellen. A katolikus hivek csupán ama szervezetnek lehetnek tagjai, amelyek az egyház vagy a vallás ellen semmit sem tettek. Azokat a híveket, akik bármilyen szocialista, kommunista, anarchista, vagy nihilista politikai pártban vagy egyesületben, vagy a szabadkőműves páholyokban továbbra is megmaradnak — szigorúan lilos bármely szentségben részesíteni, nekik gyónás alkal-
mával a feloldozást megadni, vagy őket egyházi segédlettel eltemetni. Radikális és szociálista körökben e püspöki pásztorlevél, amely a katolikusoknál egész természetes és magától értetődő valami — nagy sirámokat váltott ki és azt követelik, hogy az állam szüntesse be a Vatikánnal a diplomáciai kapcsolatot. A kormány most ugy akarja magát megbosszulni a felvidéki katolikus püspökök pásztorlevele miatt — hogy bűnvádi eljárást indít mindazon papok ellen, akik a pásztorlevelet a szószékről a híveknek kihirdették.
B-lista a városházán
Nagykunizu, december 31
A Nagykanizsa város képviselőtestülete által a keddi rendkívüli közgyűlésen megválasztott létszámcsökkentési bizottság szerdán délelőtt ült össze tanácskozásra a városházán. A tanácskozás, amelyen dr. Sabján Gyula polgármester elnökölt, délelőtt 11 Oraiöl délután tél 2 óráig tartott. A délután folyamán leírták a vé$*cM.kct éj kikézoesueiick az érdekelteknek.
A bizottság határo/ataképen 16 városi alkalmazott került B-listára.
Hegedűs György. Karlovlcs József és Plander György kültanácsosok állását megszüntették. Az adóhivataltól elbocsátották Pintér Gyula, Vérhas Gusztáv és Zverina Frigyes dijnokokat; a forgalmiadó-hivatal személyzetéből Deckert I.ajos, Sipos József ellenőröket, Nizner Viktor jövedelmi ellenőrt, Hornig András forgalmi piaci ellenőrt, a gazdasági hivatalból Schmidt Zsigmondné, Horváth Magda napidijast, a tűzoltóságtól Snidár Antal rajvezetőt és Rozionies József szertári szolgát, Vojkovics József erdőőrt. A\'agy György és Németh János napibéres szolgákat.
Novai Imre dr. aljegyzőnek B-listára helyezése iránt beadott kérel- \' mét a bizottság nem találta teljesíthetőnek azzal az iryjokolással, hogy a városi adminisyífráció zavartalan lebonyolítása szempontjából második aljegyzői állásra feltétlen szükség van; már pedig dr. Novai elbocsátásával az áll.ist is meg kellene szüntetni, ami súlyos zavarokat okozna a város ügyforgalmának lebonyolításában.
Szomorú kötelességnek tett eleget a város az 1924. esztendő utolsó aktusaként. A törvény szigora parancsoló kényszerűséggel nvult bele sok munkásember boldog ujeszten-dejébe s a szanálás nevében áldozatokat követelt kicsiny Magyarország minden városától, sok-sok hivatalától. A törvény szigora még tovább is megv és az uj esztendő reményei köze odaállította kikerülhetetlen árnyéknak ai 1925.\' évbeii elkövetkező két ujabb létszám-redukciót.
ZALAI KÖZLÖNY
MagykanizsB m Évi anyakönyvi tíUMi
Nagykanizsa, decembei 31
Az elmull 1924. éviién a születések, házasságok és halálo/;i>ok száma csökkeni, csak az elválások száma emelkedett több mint három-■ szorosra. ■ 2ltger Ferenc állami anyakönyvvezető helyettes szíves készsége folytán máris módunkban áll közreadni az elmúlt év anyakönyvi statisztikáját.
Születés
A kimutatás szerint 1924-ben 592 gyermek született, 66-tal kevesebb, mint tavaly. A legérdekesebb, hogy 1924-ben pontosan ugyanannyi leány született, mint fiu, mindegyikből 29j.
Az Újszülöttek közül 543 katolikus (270 fiu és 273 leány), 6 ág. Iiilv. evang. (3 fiu és 3 ledny). 8 református (7 fiu és 1 leány), 35 izraelita (14 fiu és 21 leány), I mohamedán (fiu). Halvaszületett 6 fiu és 11 leány.
IkerszUlés 8 esetben, II fiu és 5 leány. Házasságon kivüli születés 52 esetben volt, 21 fiu és 31 leány.
A születések száma januárban volt a legnagyobb: 67, decemberben a legkisebb : 37, februárban 55, márciusban 53, áprilisban 40, májusban 44, juniusban 40. júliusban 43. augusztusban 55, szeptemberben 55, októberben 58, novemberberben 47 gyermek született.
Házasság, válás
A házasságok száma 245 volt, 16-tat kevesebb, mini tavaly. Ebből 2U4 kalvlikua, 7 Ág. Vi. ov., 6 ri\'íor. mátus és 28 izraelita.
A házassági kedv legnagyobb, he-* lyescbben legeredményesebb volt februárban, amikor 30, legkisebb a kánikulában, juliusban, amikor 8 esetben kötöttek városunkban házasságot. A hónapok sorrendjében 24, 30, 21, 12, 22, 24, 8, 16, 23, 21, 27, 17 házasságot kötöttek.
Az elválások száma 1924-ben 34 volt a tavalyi II-gyei szemben, ami több, mint háromszoros emelkedését jelenti 1923-hoz képest a válópö-röknek.
Halálozás
Az elmúlt évben 631 halálozás történt városunkban, 314 férfi és 317 nő költözött el az élők sorából. Az elhallak köíül 569 katolikus, 17 evangélikus, 5 református, 39 izraelita és I mohamedán, /t halálesetek száma 34-gyel több, mint tavaly.
A halál legsűrűbben februárban aratott, amikor 29 nap alall 70 temetés volt. Legkevesebb temetés volt juniusban: 42. A hónapok sorrendjében 57, 50, 70, 58, 45, 42. 43, 55, 55, 54, 50, 52 volt a halálesetek száma.
Egy éves korig elhallak száma I3f (fiu 84, leány 53). Ezt a megdöbbentően nagy számot főképen Kis-kanizsa csecsemőhalandósága növeli. Hétéves korig meghall 27, tizéves korig meghalt 5 gyermek.
A születések és halálozások számit összevetve, kitűnik, hogy Nagykanizsa város lakossága az elmull 1921. esztendőben 39-cel kevesebb lett.
A nagykanizsai legtöbb adót fizetők névsora
Nagykanizsa, december 31
A városi közgyűlés elfogadta és egész terjedelmében jóváhagyta a nagykanizsai legtöbb adót fizetők névsorát, amely a következő 120 nevet tartalmazza, feltüntetve, kiki mennyi állami egyenes adót fizet aranykoronában:
1. Herceg Batthyány Strattmami László dr. I9.562\'6S, 2. Slern Sándor 3398 96,3. Weiser János3242-20, 4. Singcr Sándor 2500, 5. dr. Pli-liál Viktor 2100 48, 6. Kaiser Jó-zsel 2100, 7. Stracccr József 2100, 8. Pongrácz Sándor 205060,Wl. Kirschner Mór 161106, 10: KiSS-ludi Aladár I5I6\'83, II. Kisfaludi Gyula 1516 83, 12. Reichcnfeld Gyula 138212, 13. dr. Örley György 1371-42, 14. Rajki István 1340. 15. Zerkovilz Lajos 1300 95, 16. Grosz Mór 1171 -43,17. Sipos Andor 11 -Ki-Sí, 18. Wcisz Ernő 113960. 19. Grosz Ferenc 1.I38H8. 20. Frank Jenő 1106-24, 21. Lobi Jenő 1100, 22. Steiubach Lajos 107+86, 23. Fischer Károly 1000, 24. BUder József 1000, 25. Hoffmann Bernát 97989, 26.
Frank Manó 979 89, 27. Dr. Hoch Oszkár 938-89, 28. Guth Arnold 88571.29. Schwartz Gusztáv 842 59, 30. Petrics György 833-22. 31. Dukasz Dávid 810 08. 32. Blanken-berg Iliire \'807-54, 33. dr. Darás László ^800, 34. Windisch József 798-48. SS.1 Antal Jenő 797-56, 36. Pollák JiSzsef 795 18. 37. Récsei Samu 785-71, 38. dr. Kreisler József 761-30. 39. Kutassv Kálmán 754-39,
40. dr. Fábián Zsigmond 75190,
41. Mechner Ede 724 41, 42. Zweig Imre 720 51, 43. Deutsch Alfréd 717-82, 44. Beck Henrik- 714 29, 45. Ádám Róbert 698\'ö8, 46. Strem Károly 659 41,47. Grosz Eruó651-53, 48. Szabados Mályás 648 23, 49. GrUnberger Sándor 642-85, 50. Babod™ György 642-33, 51. dr. Hajdú Gyula 61804, 52. Schwanz Dezső 601 30, 53. dr. Schleiffer Imre «00, 54. Bana Miksa 600, 55. dr. Országh Lajos 579-14, 56. Bo-genrieder Frigyes 570-42, 57. dr. Merkly Bclus József 563-10, 5S. Pollák Adolf 550-84, 59. Teulsch Gusztáv 595-66, 60. Pongor Henrik 529-40. 61. Falér Mihály 53332, 62. dr. Balla János 530, 63. Wcisz Tivadar 524 58, 64. Országh József 521-79, 65. Ftlrst József 51479, 66. dr. Kőnig József 506 36, 67. Kauf-mann Manó 501 77. 68, Szántó Salamon 501-43, 69. Kaufmann Károly 501-42, 70. dr. Balázs Zsigmond 500, 71. Steril Ignác 500, 72. Licht-scheindl Pál 500, 73. Widder Sándor 500, 74. Schönberger Aladár 500, 75. Deutsch Mór 500, 76. Vajda Aladár 500, 77. dr. Szigcthy Károly 494 56, 78. özv. Dobrovits Dömötömé 493-24. 79. Gyenes Lajos 491-50, 80. dr. Fried Ödön 485-70, 81. Pollák Ernő 985-22, 82. Szakó Antal 47653, 83. Délzalai Takarékpénztár, Nagykanizsai Bank-egyesület 472 12, 84. Neumann Aladár 467-62, 85. Dukász Lljos 460 59, 86. Frank Vilmos 456-27, 87. Koréin Jenő 452-42, 88. Strodi Pál 452-42, 89. Szabó Sándor 450,
90. özvegy Strem Mórné 446 06,
91. Steinberger Samu 44581, 92. Deutsch Ede 433-63, 93. Kiss Ernő 425-53, 94. Bayer Vince 418-82, 95. Nagykanizsai Takarékpénztár 417-65, 96. Rosenfeld József 41712, 97. Prager Ferenc 41571, 98. dr. Tamás János 410, 99. dr. Sartory
Az assisii öregasszony
liU: Bárót! Rya
Október vége felé volt már, de mindeneseire mindenki emlékszik még arra a tizennyolc koporsóra, melyeke! Itália földjéből szedtek ki, hogy hazahozzák az anyaföldl>e.
Ez a tizennyolc koporsó jött vissza abból a sok százezrekből mintegy képviseletül.. .
Egy parányi atom a nagy egészből . . . egy porszem az idegenben levő nagy temetőinkből.
Itt vitték cl városunk mellett, mi is mélyen levettük előttük kalapjainkat s rájuk hintettük őszi virágainkat.
Volt a tizennyolc között egy Varga István közlegény, egy fehérmegyei egyszerű polgárember fia.
Ezt a Varga Istvánt az ő édes anyja a szó és a fájdalom teljes értelmében a keze tiz ujjával — egy egyszerű asszonyban el sem képzelhető fanatizmussal, az anyai szeretet törhetetlen energiájával — kaparta ki, hogy hazahozhassa kis faluja csendes temetőjébe.
Mert hát ő ezl a „Pistájának" megigérte. Ezl hajtogatta makacsul minden lórum előli. ívekig kilincseli, rimánkodott, könyörgött.
Járta a minisztériumoknak külön-
féle labirintját, az olasz konzulátust, magasrangu urak fényes küszöbjei!, de mindenütt kevés reménnyel kecseg-lellék, sőt legtöbbször megfosztották minden ebbeli reményétől.
Néha lecsüggedve, reményvesztetten. összezsugorodva vánszorgott haza, de megint csak uj erőre kapott s folytatta kálváriás misszióját.
Batthyány Lajos gróf, Fiume egykori kormányzója, Polgárdi grófja vette aztán kezébe ügyét: azőolaszországi összeköttetései révén sikerült, hogy egy szegény anyai álom valóra váljon s Assisi városától — hol a fiu feküdi — megszerezte az erre való engedélyt.
Mikor ezt az öregasszonnyal közölték, kijelentette a mindenkit megdöbbentő és meglepő elhatározását, hogy elutazik Assisibe.
Megpróbálták merész szándékától eltéríteni mindenféle lebeszéléssel, különféle riaszlgalásokkal, de liasz-lalan volt. Ragaszkodott makacsul, megtántoriihatallanul hozzá.
Hát hogy is ne I hogyö ue lássa, hogy az ő Pistája-e csakugyan ? Hogy 6 esetleg más fiit siratgassa, más fia sirhalmára ulletgesscn virágot és fonogasson koszorút?
De hiszen ugy sem ismerné már meg! mondogatták, vagy nem is láthatja.
Hogy ő nem ismerné meg ? Az ő gyermekét? Ha másról nem, az apró gyöngysor fogairól; olyan (egy legénynek sem volt a faluban. Meg másról is . .. tudja ő, hogy miről...
Hasztalan volt minden sző, ettől az elhatározásától csak nem tágított-Annak idején tényleg gyorsvonatra ult, hogy elmenjen porladó fiáért.
A falu plébánosa adott neki egy latin nyelvű levelet, hogy az assisii Szent Ferenc-rendü zárda főnökének adja át.
Ebben a levélben a plébános ismerteti az asszony nemes célját s kéri paptársait, hogy vegyenek oltalmukba egy gyermekéért akkora áldozattal vándorló védtelen magyar., anyát.
Még egy másik latin levelet is küldői! postán a gondos jó plébános jelezve az asszony pontos érkezési idejét, melyet a menetrendből kutatott ki és kérte benne a pátereket, hogy valaki várja az állomáson s ismertető jelül kendőt lobogtassanak.
A gyorsvonat tehát elindull, vitt egy járatlan és csak a saját nemzete nyelvét beszélő, de az anyai rajongástól fanatizált anyát egy idegen ország felé ...
_1925. Január 1.
Zsigmond 40776, 100. Steinberger Ignác 495, 101. Artner Sándor 403. 102. Kelemen Rezső 403. 103. Szegő Pál 402-12, l«. dr. Malek László 400, 105. dr. Hegedős György 400, 106, Guttmann Viktor 400, 107. Hirscli Oszkár 400, 108. Steinberger Sándor 400, 109. Fischcl Lajos 400. 110. Fischcl Ernő 400, III. Melczcr Jakab 392-20, 112. Hirschler Ferenc 378-63. 113. dr. Knausz László 376-72, 114 Unger Ullmann Elek 372:78, 115. dr. Berger Géza 360-04, 116. Schwartz Ottó 360, 117. Leitner Aladár 358-20, 118. Szepesi Imre 357-13, 119. Beck Béla 350, 120. Luszlig Ödön 34101.
Szilveszternapja és a mentők\'
Az 192-1. évben a mentők kivonullak 398 esetben, első segélyt nyújtottak legnagyobbrészt mentöorvosok segítségével 99 esetben, betegszállítás céljából 299-szer, ebből fertizö beteg volt 19.
• * •
Szilveszter napján tartják hagyományos gyűjtésüket a mentők. Alig van még egy olyan intézményünk, melyre a közönség olyan szívesen áldozna, mini ez. Igaz, hogy egész évben szerények, hangjuk sem hallik, csak a rászorultak érzik, hogy léteznek. Csak akiknek szükségük volt rájuk, tudják, hogy jönnek első szóra s nem várnak ismételi kérésekre. És jönnek gyorsan felkészülten, udvariasságai. Látszik minden mozdulatukon, hogy mindez vérükben van. Minden lépésüket az emberi szenvedések meleg megértése iráf nyitja. Mennyi gondot és munkát ad nekik csak a fertőző betegekkel való elbánás. Az ilyen betegek szállítása után pedig a kocsik fertőtlenítése is nagy feladat elé állítja ezt az intézményünkéi. A betegruhák, ágynemüek slb, minderre pénz kell.
Ez a célja a gyűjtésnek s meg vagyunk győződve róla, hogy közönségünk teljes megértéssel viseltetik a mentők hivatása Iránt s mindenki ki fogja venni a maga részét a gyűjtésből, hogy annak eredményei mennél teljesebben szolgálják ennek az intézménynek célját és áldásos működéséi
Az „assisii öreg asszony" meséje lulajdonképcn itt kezdődik.
Ezen a cimen foglalkozott vele Baráti Szabó István író is a Magyarság cimU lap hasábjain.
E sorok írójának pedig pár héttel ezelőtt alkalma volt magával ezzel az egyszerű, de heroikus lelkfl anyával beszélni.
Leirom a kálváriáját az ó saját egyszerű szavai nyomán; vigasztalásul szánom azoknak a magyar anyáknak vagy hitveseknek, kiknek az a sebük, hogy szeretteik ottnyu-gosznak az idegenben.
Egy egyszerű polgárasszony elbeszélése nyomán leszűrtem azt a megnyugtató tényt, hogy Olaszország temetőiben minő kegyeletesen gondozott sírok alatt nyugszanak drága hőseink.
»
Szerencsém volt — kezdette mesélni Vargáné — az uton egy jólelkű úrral ismerkedtem meg s ő vett gondjaiba. Vele utaztam Triesztig. Triesztben fellett egy másik gőzösre s még azt is megmondta, hogy hány órára érek abba a városba, ahol a Pistám fekszik. (A város neve nem jött a nyelvére scliogyscm.)
(Folyt, kov.)
1925. január
NAPI HÍREK
zalai közlöny
3
NAPIREND
Január 1, csütörtök
Római katolikus: Ulév. Protestáns: UJév. Izraelita: Tíbelh lió 5.
Nap kel reggel 1 <>•• 48 pe\'ck°\'\' szik délulán 4 ón 20 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint fagypontkörtUi hőmérséklet semmi vagy kevés csapadékkal.
Az Oltáregylet sziniclöadása a plébánián délután 4 és 7 órakor.
Mozi. Uránia: Holnap kezdódik »z étet Rákosi Viktor .Utrethtl diákok\' e mi regénye nyomán. Világ: Brldgeporll „ev.d.k II. rész. Elóadlsok kezdete délután 3 és 5, ezte 7 és 9 órakor.
január 2, péntek
Római katolikus: Makár. Protestáns; Ábel. Izraelita: Tebelh lió 6.
Nap kel reggel 7 óra 48 perckor, nyugszik délután 4 óra 2t perckor.
Mozi. Uránia: Holnap kezdídlk íz élet Rákosi Viktor „Utrcchli diákok" dmil regénye nyomán. Világ: Brtdgeporll fenevadak II. rész. Elóadások kezdete este Vl7 és Va9 órakor.
Este felé
Irta: MEZARTHIM
Ring, leng eltemnek bus ladikja Dalos v\'aek felett — Vitorlámat már nem taszítja Bősz orkán, vad szelek.
Bevontam rég az evezőket, Fáradt a két karom, Sas-szemem már révedező lett... A vizet hallgatom.
Hullámritmusbál halkan cseng ki Az enyészet dala — Nincs is világ, nincs is már semmi, Csak viz és éjszaka.
— Boldog újévet kíván a .Zalai Közlöny" szerkesztősége valamennyi olvasójának.
— Lapunk legközelebbi száma a mai ünnepre való tekintettel szombaton reggel a rendes időben jelenik meg.
— Hálaadó istentisztelet Szilveszter napján. A plébánia templomban tegnap délulán 6 órakor hálaadó istentisztelet volt az elmúlt esztendő alkalmából, amit Király P Lötinc ferences lelkész tartott, mig az tlnnepi szónoklatot Vargha P. Teodorich dr. plébános mondotta. Az istentiszteletet ünnepélyes Te Deum fejezte be.
— Megyebizottsági tagválasztás Pallnban. Palinban hétfőn töltötték be választás utján a megüresedett törvényhatósági bizottsági tagságot. Pereszteghy Lajos zalasárszegi birtokossal cs Bognár József szépet-neki kereskedő és bérlővel szemben szótöbbséggel megválasztották Zoltán Boldizsár birtokost. Bakónak község biráját.
— A kulturház-blzoüság ülése. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör által szervezett kulturház-bizottság, melybe a nagykanizsai társadalomnak sok, a nemzeti kultúra iránt állandó érdeklődést tanusitó
. tagját beválasztották, január 4-én délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében értekezletet tart, melyre minden választott tag megjelenését kéri az elnökség.
— Az újesztendő ünnepel. Az
újesztendő uralkodó bolygója a Mars. Január 24-én teljes napfogyatkozás lesz. A farsang Vízkereszt napjától február 24-ig tart. A Húsvét és Pünkösd kettős ünnepén kivlil dupla ünnep lesz még a hét-főre eső Gyertyaszentelő (Február 1-én és 2-án), az ugyancsak hétfőre csö Péter és Pál (Junius 28. és 29.), a szombatra cső Nagyboldogasszony (Aug. 15. és 16.), a Karácsony pedig hármasünnep, mert a szent este csütörtökre esvén péntek Nagykarácsony, szombat Szent István első vértanú ünnepe, amelyet nyomon követ a vasárnap. Hétköznapra eső ünnepek ez évben a Vízkereszt (Jan. 6.), amely keddre. Gyümölcsoltó Boldogasszony (Márc. 25.), amely szerdára, Áldozócsütörtök (Május 2.) és Űrnapja (Junius II.) melyek csütörtöki napra, Szent István király (augusztus 20.)ugyancsak csütörtökre, Kisasszony napja (Szept. 8.) pedig keddre esik. Mindenszentek ünnepe (Nov. 1.) vasárnapra esvén —.nem képez külön ünnepel.
— Harangszentelés. Oroszlonyi tudósítónk jelenti: Oroszlonyban vasárnap fényes ünnepségek keretében harangszentelés volt. A szcntelés alkalmával Sóber Miklós zalamcre-nyei plébános szép beszédet mondott, a helybeli dalárda harang-énekeket énekelt, az ifjúság több tagja szavalt. Sok ezerre menő közönség volt jelen az ünnepi aktusnál. A 170 kg.-mos Rozália harang az Ecclcsia készítménye, kellemes, csengő hangjával mindenkit meglepett. A harang beszerzésében a hitközség sokat köszönhet Bilczögó József miskolci vendéglősnek és Stodler helybeli uraságnak, akik több milliós adományukkal ezt lehetővé telték.
— Eljegyzés. Orosz Iván hírlapíró. a Zalamegyei Újság kiadóhivatalának vezetője és munkatársa eljegyezte Pável Irénkét Szarvasról.
— Uj plébános Hahóton. A herceg Festetics Tasziló kegyurasága alá tartozó hahóti plébánia javadalmat Gerstner Béla keszthelyi káplán nyerte el, aki ma foglalja el uj hivatalát. Helyébe a megyéspüspök Keszthelyre Gosztolya János csurgói káplánt nevezte ki.
— Jóváhagyott városi határozatok. A törvényhatóság jóváhagyta Nagykanizsa város képviselőtestületének 1) a hadikórház lakható részének elkerítéséhez szükséges ösz-szegek kiutalására, 2) a Magyar Városok Gazdasági Központba R. 1. 5 darab egyenként egymilliós részvényének jegyzésérc, 3) a Irans-danubia elővételi joggyakorlására kiutalt összegre, 4) a segédkantor részére megállapított pótjayadalma-zásra, 5) a Városi Központi Szeszfőzde szeszadó-hitel, kulcsiári haszonrészesedés készfuetésiklele-zettségéért a város által vállal kezességre vonatkozó határozatait.
_ A katolikus plébánia statisztikája. A/, elmúlt 1924 evben
%kL.izsai I— P"
= Esküvő. Ungár Rózsi és Földes Dezső ma tartják esküvőjüket a helybeli izr. templomban fél 3 órakor. (Minden külön értesítés helyett.)
A kamara-társulat szezonja egy-két héttel megint elhúzódik. Alapi Nándor, a staggione igazgatója a városhoz benyújtott kérvényére a tanács határozatából kifolyólag azt a választ kapta, hogy jelentse be, mint ez hasonló kérvényeknél szokás, a társulat névsorát és a szinre-hozandó darabok címét, valamin! igazolja, hogy helyiség a 10 napos vendégjáték tartamára biztosítva van.
— A Szentes-családnak. Eichner Vilmosné a kiskanizsai (Pivári-u. 6.) Szentes-családnak egy pár cipőt hozott be szerkesztőségünkbe.
— Zrlnyi-bál. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör január 10-én a Polgári Egylet nagytermében tánccal egybekötött hangversenyt rendez, melyre a rendezőség ezúton hívja meg a tagokat és a Kör barátait. A hangversenyen közreműködik Jakobi Antal operaénekes, továbbá a Saiiermann fivérek. Jegyek a Leit-ner-drogériában és a Krátky-trafik-ban már holnaptól kezdve elöje-gyezhetök. Helyárak 45, 40, 30 és 25 ezer korona.
— Honvédaltlsztek táncestélye. Szombaton, január 3-án rendezi háziezredünk altisztikara műsorral egybekötött táncestélyét. A rövid, de ni-vós műsort a rendezőség a legnagyobb gonddal állította össze;
Együtt van félezer katona-sirkő
Hét hete indult meg szerkesztőségünknek akciója a nagyka- j kereplők tudásuk legjavát fogják nlzsai katonatemetőnek sírkövek- nyújtani s igy megvan minden rc-kcl való ellátására. Hogy moz- , galmunkba mennyire belekap- I csolódott a város majdnem egész társadalma,azt misem bizonyítja . jobban, mint az a körülmény, hogy máig egy-kettő hiányával 500 sirkövet, illetőleg azoknak egyenként 70.000 koronás költségeit jegyezték le szerkesztőségünkben.
Még mindig 800 sirkőre van szükség, hogy akciónk teljes befejezéséig Jusson, de az eddigi eredmények Jogossá teszik azt a reményünket, hogy Nagykanizsa társadalma, melynek igen nagy része nem jelentette be még részvételét, nem fog megállni az áldozatkészségben addig, mig 1925 Mindenszentek estéjén nem gyúlhat gyertya az 1300 hős mindegyikének sírköve tövében.
Köszönettel kell adóznunk ehelyütt a város vezetőségének és képviselőtestületének, amely odáig ment mozgalmunk pártolásában, hogy az általunk kért összeg kétszeresét szavazta meg a hivatalos város hozzájárulása-képen s 7 millió koronával segítette eló gyűjtésünk sikerét,
■ut keresztelés. 191 házasságkötés, 595 íemetés, s\'áttérís és 1 kitérés történt.
_ Adományok a felsőteinplom harangjaira- Hol«zné, . 1^1L-né,
10000. özv. Tomasits Janosné 5000 korona.
Az ujabban beérkezel! adományokat a következőkben nyugtázzuk:
Nagykanizsa város 100, Sargoth Miksáné 6, ÜMKE 5, Radnay Sándor 4, dr. Eöry-Szabó Jenő 3, D. l., Makoviczky Gyula, Ali//)\' Jolán, „Visszhang" szépirodalmi folyóirat szerkesztősége I —I sirkő felállításának költségeit vállalták, illetve fizették be a Gazdasági Takarékpénztárban lévő takarék-betétünk javára.
. ,im-I.-, -i -ii-.-,- - ■ * * ■ ■ -■—
— Az Oltáregylet szlnielöadása.
A nagykanizsai Oltáregylet ma délután két színielőadást rendez a plébánia kougregációs termében. Az első előadás 4, a másik 7 órakor lesz, rendezi Mátés P. Hilár oltár-egyesületi igazgató.
— Az Evangélikus Jótékony Nőegylet január 5-én este fél kilenc órai kezdettel megtartandó tea-estélyére az összes előkészületek megtörténtek. A Nőegylet agilis hölgyei már hetek óta fáradoznak városszerte. hogy összehordjanak mindent, ami az estély előrelátható sikeréhez szükséges. Ugyancsak nagy készülődés folyik a közönség körében is erre az cstélyre, amely már tradicionálisan a legjobban sikerült mulatságok egyike szokott lenni. A 40.000 koronás belépődíjban a tea ára is bennfoglaltalik; asztalok január 3-ig lefogta/hatók a Krátky-tőzsdében.
niény arra, hogy az estély a legszebb siker jegyében fog lefolyni. A ,Nc csüggedj magyar!\' cimü hazafias jelenet, amelyet egy élőkép tesz hatásossá, a magyaroknak a nehéz küzdelmek árán megszerzett hazának minden rögéhez, minden talpalatnyi földjéhez való ragaszkodását szimbolizálja. Az estély legkiemelkedőbb része Nyári Andor — .Egy karácsonyest a nagy magyar télben" cimü egyfelvonásos darabja lesz, amelyben a megszállott területen lakó rabmagyarok karácsonyestiét, azok bizakodását, reménykedését fejezi ki meggyőző erővel a szerző. Egy szavalat és a soproni honvédzenekar játéka fejezi be a szép műsort. A tánchoz katona és cigányzene játszik, a terem fűtéséről kellő gondoskodás fog történni, jó és olcsó lesz a buf-fet is és igy minden fettétele meglesz annak, hogy a közönség jól érezze magát.
— Ifjúsági előadás Bagola-sáncon. A bagolasánci ifjúság vasárnap este az iskolában előadást rendezett. Előadták a „Béke" cimü 2 felvonásos pásztorjátékot Steinhart István kántortanító rendezésében. A fél millió korona tiszta jövedelmet jótékony célra fordították.
— A csabrendekl iparoskör karácsonymásnapján nagysikerű táncmulatsággal egybekötött műkedvelő előadást rendezett. Szinrekerűlt a „Szép asszony kocsisa" cimü színdarab. Az 5 millió korona liszla jövedelmet az elaggott iparosok segélyezésére fordították.
— A szerdal hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakullak. Zöldségpiac : bab 3 -4000, mák 10.000, dió 5—6000 korona literenként; foghagyma 2-4000, sárgarépa 2000, vöröshagyma 1000—2500, zöldség 2000 korona csomónként; fejeskáposzta 3—5000, kelkáposzta 2— 4000 korona fejenként; burgonya 2—3000, savanyukáposzta 5—6000, savanyurépa 3000, karfiol 20.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 3—3500, lejfel 10—12000 korona literenként; turó 8—10.000, vaj 50—60000 korona kilogrammonként; tojás 1800—2000 korona. Gyümölcspiac: alma 3-8000, körte 6—10.000 korona kilogrammonként. Húspiac: változatlan. Terménypiac: buza500, rozs 430, tengeri szemes 300 ezer korona métermázsánként. Baromft-piac: egy lyuk 25—30, egy pulyka 60-100, pár csirke 30—60, pár sovány kacsa 60—80, egy hizott kacsa 80—100, egy sovány liba 80-100, egy hizott liba 180-250, szopós malac 50—150 ezer korona,
ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január I.
— Tüzelőfát lopott. Horváth Józsefné Sitn. Szabó Julia tüzclfilát lopott Viola orvostól. Az asszonyt feljelentették, mire a ^rendőrség őrizetbe vette és átkísérte az ügyészséghez.
— Szurkálás Letenyén. Oláh János Ictcnycí zenész a János-nap megünneplése közben Összeszólalkozott vejével. Czenner Antallal. Szóváltás közben előkerüllek a bicskák, minek ai leli a következménye, hogy Czennert három szúrt sebbel beszállították a nagykanizsai közkórházba.
— Zalaegerszeg város közgyűlése. Keddcnd.u.larlotla Zalaegerszeg város utolsó évi rendes közgyűléséi. Az 1925. évi költségvetés tárgyalását január 8-ra halasztották. Az ut-kaparók részére I —I pár csizmát, a városgazda részére a város erdó- és mezőgazdasági jövedelmének 1922-rc visszamenőleg valorizált I százalékát szavazták meg. A közgyűlés 5 vagon lüzifát előlegezett az iskoláknak, meri a kultuszkorinány még mindig nem hagyta jóvá az iskolák költségvetését s igy nem luilnak III-zelőt beszerezni. A közigazgatási bizottság ezügyben felír a kultuszminiszterhez. A tűzoltók költségvetésében mulalkozó 7055 aranykorona hiányt a képviselőtestület megszavazta, azonkívül I —I aranykoronái szavazott meg az éjjeli szolgálatot teljesítő két tüzolló részére.
— A Többtermelési Liga hatósági támogatása. A belügyminiszter rendeletet intézett Az összes törvényhatóságokhoz az Országos Több-termelési Liga működésének a hatóságok által történendő legszélesebb körű előmozdítására vonatkozólag. A rendeletet az alispán tegnap megküldte Nagykanizsa város vezetőségének is. A Liga a tél folyamán gazdasági és háziipari tanfolyamokat fog szervezni a vidéken, azonkívül összehasonlító gazdasági minta-tele-pekel fog helyenként létesíteni.
— Dlewock Julia értesíti a t. szülőket, bgy január 2-án a kisgyermekek oktatását újból megkezdi.
— Elitélt rágalmazó címeit a törvényszéki rovatunkban megjelent hírre vonatkozólag közöljük, hogy az elítéli nem Nemes, hanem Nemecz Ferenc volt.
— Vásári tolvaj. Gyergyák Pál Rozgonyi-ulcai börkeicskedö sátorából a tegnapi hetivásár alkalmával Landi Tamás alsóhahóll í>4 éves napszámos két pár cipőre való talpat ellopott. A sokszorosan büntetett előéletű tolvajt a rendőr elfogta és bekísérte a kapitányságra, ahol megindult ellene az eljárás.
— Eredményes volt a vendéglősök zalaegerszegi utja. Tegnapi számunkban már jeleztük a nagykanizsai vendéglősök zalaegerszegi útját az ifalniéiési illeték leszállítása érdekében. Örömmel értesülünk arról, hogy a bizottság utja nem volt meddő, amennyiben a pénzügyigazgatóság méltányolta a vendéglősök kérelmét és a kivetett ilalniérési illetékekéi 30-5«Vkal leszállította.
= Az Uránia-mozgó jövő héten feleleveníti Porzsolt Kálmán gyönyört! irredenta nloziszkcccsét: Ha megfújják a trombitát.
-= Varrógépek G50.000 koronától. Centralbobin sülycsztős 3 millió. Cipészgép 3.600,000 korona - Szabó Antal fegyverkereskedőnél.
— Nőiszabómesterek állal felkért hölgyeket és urakat kérjük, ltugy a szere|)ek kiosztása végen ina, csütörtökön este ti órakor az Ipartcstü-
. let helyiségében okvetlen megjelenni szíveskedjenek. A rendezőség.
= Orvosi hír. Dr. Strém Sándor fogorvosi rendelőjét január hó l-én a Bazár-épületből, Király-utca 34. sz. I. em. (Kálmán-féle ház, a régi postával szemben) helyezi át. Rendelési órák d. e. 8— 12-ig, d. u. 2—6-ig.
= Merényletet követett el Filipp kötöttárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy kölölt kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjas-mellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vételkényszcr nélkül, amíg a készlet larl.
Versenytárgyalás
A nagykanizsai hősi-temetőnek sírkövekkel való ellátasa érdekében a „Zalai Közlöny" szerkesztősége iltal meginditottakció any-nyira előrehaladt stádiumban van, hogy a kivitelezést illetőleg versenytárgyalást irunk ki.
Egy-egy sirkő név-bevéséssel, felállítással, de a kiszállítás költségei nélkül 70.000 koronába kerülhet. Ebben a keretben kérjfik a vállalkozókat, hogy a mintegy 1300 sírkő elkészítésére vonatkozó, a sirkő pontos rajzát és méreteit, valaminuartóssági és egyéb garanciákat tartalmazó ajánlataikat pontos költségvetéssel egyetemben január hó 10-én esti 8 óráig juttassák el személyesen, vagy postán, de minden esetben írásban lefektetve szerkesztőségünkbe (Nagykanizsa, Fö-ut 5 szám}.
a ZALAI KÖZLÖNY
szerkesztősége.
= Ha megfújják a trombitát.
(A Pesti Hírlap méltatása.) „A cselekmény S- evvel együtt a mű nagy célja egy szerelmi történet dióhéjába vau szorítva, de ebből a maroknyi fészekből minduntalan nagy ragyogással, széles szárnycsapással bomlik ki a nemzeti fájdalom, reménység, erő gyönyörű fohásza. Minden fordulatában egy nemes író szellemének varázsa él és minden mondatán kicsap a magyarság ezer sebének meghaló sajgása".
— Cigarettázik Ön ? Sodorjon Janlna papin.
: Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Sehwara Dezső cégnél, Fő-ut 5.
= Dugulás, aranyeres bántalmak és derékfájás ellen a természetadta Ferenc József keserűvíz biztos segítségei nyújt.
Gyermek-cipők minden Jyvitelben a legolcsóbban Sclivara Dezső cégnél szerezhetők be.
Irodalom és művészet
A .Visszhang\' szépirodalmi hetitan valóban értékes írásokat tartalmazó, változatos és vaskos karácsonyi száma után, a január 4-rc Jelzett szám megjelenését annak szerkesztősége egy héttel elhalasztotta. hogy január ll-én egy kettős számmal, még elevenebb tartalommal és uj rovatokkal kibővítve kerüljön Dunámul irodalom- és művészetbarátainak kezébe. Az elhalasztást olyan okok tették szükségessé, melyek a lap még nívósabb és még tetszetősebb formában, még gazdagabban való megjelenését fogják lehetővé tenni.
Színházi Élet. t-\'arkas Imre beszámol \' a Nótás kapitány vidéki előadásairól. A vonaton hipnotizáltak egy színésznőt stb. cikkek teszik változatossá a Színházi,^ Élet vi léki rovatát, az Országos Színházi Életet. A Színházi Klet újévi szenzációs tartalmából kiemelkedik a karácsonyi számban elkezdett l.icbetöckl regény A nagy énekesnő folytatása. Szenes Béta Ádám és Éva vígjátéka, Fodor László illusztrált novellája. A Tükörfolyosó, A postás Katica, A bűvös \'"bábu képei premierbeszámolói. Nagy és r érdekes filmrovat, melynek keretében V0S Andor a film kis névtelenjeiről ir érdekes cikket, Itevesi ündre mozicenzura vicclapja, majd tartalmas divat, sport, autó, : zene. kottamelléklet és Szini Gyula, Forró Pát Náva című színdarabjának teljes szü-j vege, mint darabmelléktet képezi lucze Sándor kitűnő hetilapjának tartalmát. Égy szám ára SÜOO korona. Negyedévi előfizetés ÖÖ.OOO korona. Kia.óhivatal: Budapest, Erzsébet-kórul 29.
Követendő példa. A kereskedőknek és fogyasztóknak a mai ncliéz gazdasági viszonyok melleit meg kell értciuök egymást. Példával szolgál erre versenyen kívüli olcsó áraival a Fuchs József és Társa cég Budapest, IV., Károly-körut 4., mely cégnek nagy nehézségek árán sikerült oly összeköttetésekre szert tenni, melyek állal ugy minőség, mint ár tekintetében a külföldi gyárosokkal szemben versenyképessé vált. Nagy raktárt lati fenn elsőrendű minőségű 16 s és 20/a gyapjufonalakbau kői-szövőgyárak részére, Imperial és perzsa-fonalakban szőnyegszövődék részére, azonkívül az összes kézimunka-anyagokban, valamint francia és német horgoló, hímző, irlandi, perié, twist, slb. fonalakban. A következő cégek magyarországi vezérképviseleteit és gyáriTerakatail bírja: Maitriee Frings O Cie, l\'aris (hímző, horgoló, irlandi és az összes pamut-fonalak), l.ion, Winnen & Co (torn. Gebr. Maas) Frankfurt a. M (hímző, horgoló fonalak, előhúzott kézimunkák és hozzávaló anyagok), F.d. Nathe. Wien (Gumpoldskircheni kölő-pamutok), C. G. Grossmann (1 m. t>. II. Grossröhrcmlorf i. S. (kézimunka alapanyagok, úgymint: kongré, kanava, függöny és froltier anyagok.) Kívánatra árajánlattal és mintákkal szolgálnak.
MOZÜ1IREK
Ahol annyira fejlett ízlésű és intelligens a.ntpzi törzsközönsége, mint Nagykanizsán és ahol egy-egy film nézőtere a legszebb színházi esték képét mutatja: oll nehéz a szezon műsorát összeállítani, mert a sok nagyreklámu film közölt valójában keves az értékes kép s a filmgyárak ma még legnagyobbrészt az állag-közönségnek dolgoznak. S ha mozgo-szinliázaink jövő évi műsora végig magasabb szinvonalat tud tartani, ezért ismét Nagykanizsa mozilátogató közönségét illeti a dicséret, mert lehetővé leszi a legjobb képeknek — mindeneseire költségesebb össze-válogalását.
A jövő félév olyan címeket és neveket sorakoztat fel, amelyekre Budapest ítélete már ráütötte a siker márkáját. Az csak természetes, hogy a szezon súlypontja a január-májusi félévre esik; most jönnek az amerikai Metró nagyszabású képei, a Bálna, Searamouche, Hentzaui Rupert, amely képek uj mozinagyságokat hozlak a közönség elé.-A mull szezon csillagai Blazko-Ibanez és Rudolf Valeu-Imo, mintha eltűntek volna s uj nevek emelkedtek fel a divat szeszélyén : Rex Ingram, a Metró nagyszerű rendezője;
Ramon Novaro,
aki szebb Valentinonál — a hölgyek tudják — és
Alice Terry,
szebb minden elődénél és versenytársánál, aminek viszont a férfiak a megmondhatói; egy bizonyos, hogy darabjaik minden kritikái megbírnak és őszinte műélvezetet nyújtanak^ Egyik filmük — sorban az első\'^ mindjárt január elején jön: A zendai fogoly.
Egyébiránt minden hónapnak lesz két-három forró sikerű képe, melyek az átlagból igen messze kiemelkednek. Január a Bálnd-val, Notreda-mei toronyór-rel. Velencei pékfiu-val (a sóhajok hídjához hasonió velencei kép) fog moziforradalmat csinálni. Az igazságnak szolgálunk azzal, ha a Notrcdamei toronyőrről megírjuk, hogy nemcsak január műsorából emelkedik ki, de az egész évnek s talán visszamenőleg óveknek legkomolyabb értékű gyönyörű darabja. A művészi értékű filmről alkotott fogalmainkat ez a kép teljesen fedi.
Február a
Panoptikummal
fog nagy meglepetést hozni egy német képpel, melyben Emil Jannings, Conrad Veidt és Werner Krauss fog verhetetlen együttesi nyújtani. OK van azonban február többi képe is: Ki a Gettóból (Henny Portén); Mac Murrai (a legszebb lába van az egészfilni-stargalériábanI) két képe: Csókos Sevilla, Divatcsászárnő; Ossy Osvalda: Colibri; Karenin Anna.
Március, április hozza a történelmi képek kolosszusait: Homeros életrevált zsenijét,
Helenát és Trója pusztulását)
óriási néntel filmek, melyeknek értékéről fogalmat alkothatunk, ismerve a németek áldozatkészségét, pontosságát s a történelmi képek lerén felülmulhatlan hozzáértését;
A csatát,
Claude Farrere világhírű regényét francia feldolgozásban, főszerepben Sessue Hayakawa és Tsuni Aoki-val, a két japánnal. Kuriozumképen említjük meg, hogy A csata felvételeihez Franciaország egész földközi-tengeri flottáját rendelkezésre bocsátotta. A
Száguldó kerók-et
(Ábel Gance — Severin Mars). És végül — last, not least — a
Niebelungok-at,
egy német óriásfilmet, a germán nagyság himnuszát, amely előtt mindenki hódolattal fog adózni.
A későbbiekről korai volna még beszélni.
A kalandosabb fantázia is meg fogja találni minden hónapban a maga képeit; január egy kedves Verne regényt hoz; februárban újra éled a sok izgalmat kiváltott Tarsan első nagysikerű alakitójával, Elmo Linkolnnal; jön Albertini és jön a gyermekfantázia hőse: Hariy Piel, bár a mozgószinliázak vezetőségének határozott programja, hogy az alacsonyabb ösztönök hőseit mind ritkábban vonultassa fel s lassan teljesen kiszorítsa a mozgók programjáról.
Nem véletlenszert, hogy minden hónap vígjátékkal kezdődik. Február Busler Keatonnal. Aki nem látta az Isten hozta-í, határozottan veszített, annyi újszerűség, eddig nem látott ötlet és ellenállhatlan humor volt benne. Második képe, az .ifj. Serlock Holmes• fokozása az első humorának. Ugy mondják: legnagyobb jót
1025. JanuAr
ZAI.A1 KÖZLONy
az tesz velünk, aki megnevettet; Buster Keatonon mindenki nevet, — bár ít senki sem látta még elmosolyodni sem filmjein. Március Zoro-Huru-va\\ kczdSdik; április Zigoto-v al.
lanuár elsején nincs vígjáték; — janUár az év kezdete s az esztendő Trianon óta a szomorú vágyak jc-evében áll. Ezért kezdjük az évet Kakosi Viktor lélekbemarkoló regényével az Utrechti diákokkal. A mesz-sze idegenben vergődft székely fiuk sorsa, hazatérése, a magyar sors szimbóluma; a darab címe pedig: ■Holnap kezdődik az élet: a feltárna-
dáMéíf egy darabjával hódol az Uránia a szomorú vágyakkal induló ma-evar ujesztendónek. Január 13—14-én felújítja Porzsolt Kálmán lebilincselő irredenta moziszkeccsét: Ha megfújják a trombitái 1 A darab értékét mindenki ismeri. Az Uránia 1922-ben megbecsülendő elhatározással ezzel zárta kapuit. Akkor leirhatlan volt a sikere; még az országgyilkoló béke atmoszférájában állottunk s a darab tragikuma, mint korbács suhogott felettünk. Ma sem lesz kisebb a hatása; a régi teljes és boldog Magyarország elvonuló képei a felkorbácsolt tenger boszu-álló viharát ébresztik lelkünkben. Ez a darab nem üzlet lesz, hanem misszió.
Uránia. Január l-én 3, 5, 7 és 9 órakor; 2-án fél 7 és fél 9 órakor: Holnap kezdődik az élei, való történet Rákosi Viktor .Utrechti diákok" c. regénye után. Szereplők: Szarvas Soma, Verebes Ernő, Kilrthy Teréz, Harmath Hilda, Kompótliy Gyula, Korda Máry, LázárGida, Mihó László, Bende László.
Világ. Január l-én 3, 5, 7 és 9 órakor, 2-án fél 7 és fél 9 órakor; Uridgeportl fenevadak II. rész.
Szombat—vasárnap: Zendai fogoly, Rex Ingram rendezése, Ramon Nu-varo és Alice Tény főszerepével.
TÖRVÉNYSZÉK
Az uj tárgyalások. 1925-ben az első törvényszéki btlntetőtanácsi főtárgyalás január 12-én, a vádtanács első tárgyalása pedig január 10-én lesz. ^
alatt állanak, kiknek száma 400 mie a segédtiszteké 450. Az örsveietők létszáma, kik egy-egy csapat keretén belli 7-8 ia;;u őrsökben vezetik fiatalabb társaikat, 1800-2000 fő között van.
A Cserkész Szövetség munkájának illusztrálás,lkép feljegyzi a kimutatás hógy a Szövetség hivatalain a múlt év folyamán 3070 ilgydarab ment keresztül, melyek közt nem kisebb tételek szerepelnek, mint a kopenhágai cserkészolimpiász mely a yerscnycsap.it minden adminisztrációjával egy ügydarabot képezett. A Szövetség a táborozó csapatok számára rengeteg sátrai bocsát állandóan rendelkezésre s a kiulall kedvezményes élelmiszerek értéke a mull évben a 6~,0() milliói is meghalad/ó.
A londoni Nemzetközi Cserkész-iroda kopenhágai vcrsenycsapalunk vezetőségét: dr. flermann Gyözö parancsnokot, Sztrillch Pál másodparancsnokot, He.<z István és Uhlitz Ágoston segédtiszteket, valamint lloil Albert őrsvezetőt, az éjjeli nyom-keresés első helyezettjét ezüst éremmel tüntette ki.
A Cserkész Szövetség január 25-én orszdgoscserkéstsiversenyltcndez Budapesten. A versenyek a Honvédelmi Minisztérium és Khuen-Hédcrváry Károly gróf fncserkész értékes vándordíjaiért fognak lefolyni.
SPORTÉLET
A magyar cserkészet szám-\' adatokban
A Cserkész Szövelség évenként kimutatást szokott közrebocsátani, mely adatokkal számol be egy év cserkészmunkásságáról. Az idei kimutatás nemcsak cserkészetünknek gyors fejlődéséről tesz bizonyságot, de világot vet arra is, hogy e legnagyobb és legszebb ifjúsági mozgalmunk mily eszközökkel és mily szervezettséggel dolgozik a jövő magyar generáció boldogulásáért.
Az ezidei kimutatás szerint 350 cserkészcsapat működik szerte országban. E csapatok túlnyomó többségben iskolaiak, de a cserkészet most uj területet kezd meghódítani. Egymásután keletkeznek ugyanis a munkás- és tanoncfiukból álló cserkészcsapatok, melyekből már mintegy 60 működik az országban, sőt ujabban földműves fiukból álló csapatok is vannak alakulóban. A csapatok létszáma átlag 30—l\'OO fő között váltakozik s a cserkészek teljes létszáma az egész országban kereken húszezer. A csapatok képzett, felnőtt cser^sztisztek vezetése
A
L l<
1 11
l
Németország katonai ellenőrzése. A Daily Telegraph diplomáciai tudósilója szerint a német kormány hoz a katonai ellenőrzés és a köíni zóna kiürítése tekintetéhen intézendő jegyzék előzetes szövegét tegnap Londonban a külügyi és hadügyi minisztériumban mérlegelték. A parlamentben a tervezet-jegyzék feltűnően rövid. Ebből arra lehet következtetni, hogy azt a javallatot, mely szerint Németország leszerelési kötelezettségének nem felelt meg, teljesen feladták.
Törökország közadóssága. Népszövetségi Tanács F.ngen Borellt (Svájc) felkérte, hogy az Ottoman közadósságának vitás kérdésében fogadja el a döntőbírói tisztet. tJorell közölte, hogy január 15-ikével elfogadja a döntőbírói megbízást.
KÖZGAZDASÁG
Almafáink védelme
Csonka hazánk gyümölcstermő vidékein az almafa állományban óriási károkat okoz egy kis rovar, amelyet közönségesen vértellinek szoktak nevezni. A vcrtetü könnyen felismerhető, mert azokon a helyeken, abol megtámadja a fái, a fa sebeit finortf viasz-szerű fehér moholy fedi. Ha ezt a fehér moliolyt kezünkkel cldörzsöljük, ujjunk piros lesz, mintha vörös tintába mártottuk volna. - A vírtclil igen kártékpny, mert nemcsak hogy megakadályozza a fa fejlődéséi, hanem lassankint el is pusztítja. Csaknem kizárólag alniafáu él és csak ritkán vándorol ál a körte, vagy a birsalmafákra >s. Az almafának leginkább a derekán, a vastag ágain és a galyam, továbbá az éves hajtásokon es a gyökér-sarjakon telepszik meg, olyan helyekéi! ahol a fán valami sérülés esett, A szivási sebek rákfenés daganatokhoz hasonló csúnya sebek, amelyek
A lTESSE
szélükön ugyan be-bchegetkznek, azonban belsejük fekclves, A rákos marad. * \'
A földművelésügyi minisztérium 1890. évi 9679. számú körrendelete értelmében minden birtokos köteles birtokán az almafákat figyelemmel kisérni s ha a vértetü előfordulásálak gyanúja fennforog, azt a községi elöljáróságnak jelenteni, hogy annak utasítása szerint végezhesse a vértetü irtását.
A vértetüt lombhullástól március •égéig lehet a legjobban irtani. Az almafán lévő összes sebeket, tekintet nélkül arra, hogy vértetüvel fertőződtek-e vagy sem, éles késsel ugy kell kivágni, hogy a szélük sima legyen. Az igy kivágott sebeket bekenjük vértetükátránnyal még pedig ugy, hogy a kátrány necsak a sebet, hanem a seb szélén tul to egy ujjnyira betakarja a fát. Ha a gyümölcsösben vértetüre akadtunk, ugy nem szabad a fákon egyetlen egy nyitott sebet sem megtűrni, mirt a be nem kent sebek ujabb vértertl megtelepedésre adnak alkalmat. Ugyanis a vértetü hihetetlen gyorsan szaporodik. Évente 8—10 ivadéka van s egynek évente több millió utóda lehet. Igy megérthető, hogy fellépése milyen veszélyt rejt magában és az ellene való védekezés mennyire megokolt.
Az olyan galyakat és ágakat, amelyek vértetüvel majdnem végig cl vannak borítva a legjobb egészen levágni és rögtön elégetni. Úgyszintén gondosan összegyüjíendők és elégetendök a fa sebhelyeinek lemet-szésekor lehullott forgácsok is.
Néha a vértetü ugy ellepi a fát, hogy a fák koronája, mintha hó-pehelyekkel volna megrakva, egészen fehéresnek látszik. Az ilyen fát már nem lehet megmenteni, a legjobb, ha kivágjuk, elégetjük és helyébe életerős fiatal fát ültetünk.
Magánosan álló fáknál igengyak ran előfordul, hogy a gyökereket is ellepi a vértetü. Ez esetben a Rovartani Állomás utmutatása szerint ~ következőképen járunk cl:
A fa gyökerét egészen feltakarjuk s azt előbb gyümölcsfa-karbolineuui-nak 6—8-szor annyi vizzel hígított keverékével jól lemossuk s az igy lemosott gyökereket oltatlan mész-porral körülbelül egy ujjnyira behintjük s azután a gyökereket megint
betakarjuk.
A vértetü-irtás alkalmával igen ajánlatos a fák törzsét és a vastagabb ágakat 15 százalékos gyü-mölcsfa-karbolineummal végigmosni, vagy Itóven megpermetezui, hogy az otl rejtőzködő különböző pajzstetvek elpusztuljanak*.
Az irtás- után egy-két hét múlva ujbój meg kell vizsgálnunk vértetves fáinkat s ha valahol uj fertőzést észlelünk, ugy kell eljárnunk, mint az első esetben. Ha ezt az eljárást egy évig néhányszor megismételjük, ugy kis munka és kevés költség árán lövidesen teljesen megszabadulunk almafáink legnagyobb ellenségeitől. _
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzata gyengébb volt. A tözsdeidö későbbi folyamán azonban kedvezőbb bécsi és prágai jelentésekre a hangulat barátságosabbá alakult és az árfolyamok a legutóbbi zárlati nivó fölé emelkedtek. Az áremelkedések azonban " o-ban kifejezve csak egészen jelentéktelenek. A bányapapirok a kedvezőbb hangulat ellenére is kissé elhanyagoltak voltak. A vaspapirok jól tartottak. A forgalom a mai napon sem volt élénk.
Utótőzsde
Az Irányzat tartott. Salgó 570, Hazai Bank 144, Jelzálog 71, Leszámítoló 71. Angol Ma-Kyzr 40. Osztrák Hitel 170 Olasz Magyar Bank 20. Államvasút 465. Magyar Hitel 517, Ganz Danubius 3600, Kőszén 3400, Urt-kányl 975, OeorgU 417.
Az arany korona mai árfolyama , hivatalos dollárkurzuson álszdmitva 14.75986 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták
Angol Iont 3UXQ-U7C00 C»th koroai 2130.2X0 1109 112) Dolli/ 72S5O-73130 PmoíU fi. 39Í2J972 Ht>ilin<SI ftl. 2ÓMO-2W0O 378-380 527-533 3062 30W Hdgí Inuk 36OT-3630 Onlr. ko». IIXÍ SS-KVHO Din Voi. 12725 12855 SvJ|<l frink HIOS tttiS S»M kor IW20IW70
Norvíj kot. l«üS.|094S Maüt 17150-17300
Devizák
AnulMdim
B.lffiJ 112*1 135
Bftlln 17310-17440
Bukutil J7Í-3SO
Bini.nl 3*37 3*50 Kofxnhág. 12925-12996
KrUilUoU MOÖ51IOW
London 345000-347000
Mlljrx) X47 30)1
Htwjotk /3000 73390
Piri. P(«K*
Siófu
SliXkholia
Wko
ZOikh
3452 3072 2200-2212 532434 19Í70-16770 102 50-10300 UXtS-14275
Zürichi zárlat
Párti 278250, London 2430 —, Newyork 514.—, BrUssel 2557*50. Malland 217fr—. Holland 208 —. Berlin 122-40, Wien 72 25, Solla 375 - . Prnga 1552*-, Budapest 70*25, Varsó 99 . Bukarest 265. Belgrád 790-—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
Wgnip mt Itfotp na
Bécs ...............958019730 9750 1 9550
Berlin...............5735 5770 5700 5700
Prága ............ 4661 46725 4651465
Newyockban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezüsl egykoronás 6150—f350, kélkoronás 12.303 12.700, forintos 16.500-17.000, öt-koronás 31.150 —32550, színarany 50.000— 50.500. arany liuszkoroitás 333.000-335.000, platina 210.000—220.000.
Terménytőzsde
Buza llszav. 76 kg-os 517.500 - 520 000, 78 kg-os 527 500 - 530.000, egyéb vld. 76 kg-o« 515.00" 517.500,78 kg-os 525.000-527.500, rozs 430.000 -435.000. sörárpa 470.000-500.000, takarmány árpa 400.000 420.000, uj tengeri 255.000-260000. köles 260.000 -270.Ű00, korpa 225.000 -230.000. zab 410.000 - 420.00Ö, repce 660.000 -690.000.
Irányzat lanyha volL Buza 12.500, rozs 5000 koronával olcsóbbodott A forgalom Igen csekély volt. Búzában alig néhánv kötés jött létre. Rozsban egyetlen kötés sem kc-itllt nyilvánosságra. A piac erósen reagált az amerikai tőzsde lauyhaságára.
Sertésvá&íT*
Felhajtás 600, melyből eladatlanul visszamaradt 200 drb. Elsőrendű 26.500-27.500, szedett 25-000 - 26.000, szedett közép 24.000 —26.000, könnyU 23.000—24 500, elsőrendű öreg 24.000-25.000, másodrendű 23.000-24.OŰ0, angol sUldó 26.000—28.000, szalonna nagyban 26.500 -27.000. zsír 32.000-32 500, lehúzott hus 34.000-36.000, szalonnás félsertés 31.000 - 32.000. Irányzat vontatott.
Szerkesztői üzenetek
Hócipő. A kérdést egészen egyént szempontból fogia ícl. A hócipőt azért hordja, inert — meleg. AlatLi pedig papírvékony Uilpu topánkát visel. Nem lenne-e célszerűbb, ha ez utóbbit magasszáni cipővel váltaná fel s a topánkát cltcnné nyárra, amikor annak saisonja vpn.
J. L. Költeménye nem közölhető\' Szives felajánlását egyébként köszönjük. 1
Nem közölhetők: Oroszlán-sziv, Leány-hűség. Anyámhoz (vers). Kötekedők. Szivem (vers), A múltnak árnya, Omladékok, Emlékezés (vers), Katonasor, Bakfisálmok, S/ercncsccsillag.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv- \' kereskedés RT, Nagykanizsa
ZALAI KOZI.ONV
1825. Január I.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
Aac«IMif7. Null
UoyJ Mik M»«. MII J«bilof L««il- ■■ 01 M bink Outr. Ilit. Btnktcrtla
r&ibiu:*
IN. ...
Hoir. ul. J. b
taridia
M.-C*»:i
P0C|«lal Ktr. Iliid Kinu-Mmi Kői? :• c Viioil bink Hti«i
Ncei b. fi lik. Ktrcik 8.
Köbi»Til Tik
Hl ul (!i4
EU4 M. Itlil. ro«cu<« H*U-Titetlt
Bwi -M
GwkoíJÍJ
MMioibil
itu.Jjj.iiil
Haa^liU
Kiiilyinalcm
VlklMU
TfrCkiirotoi
Tr. üi«ui u
BmiíI
•«««M I
Susttóf.
Oliclil
Silnvlil KoM
K6b. Ovit
*Ú|Mlll r
Mijt. np-h Alt. K«w4n 3 Nl£jbíttOrijl
Urlfinjrl i
Njomdík Alhínic.M |
Mvlroil o». F/ioklIa
mST
Rívil
S-.cp.lHMu m UMtKfa
ValnCvtk
BfíJI »(. |
K«btfi|(
Ond. 0<pK7 j f*nv« ii
0*ai Ilin. y
Oiai Vnl. IJ Hofbcrr l
Kbho* UeUk Míg
Mífyír J
B«lgi l/m |
Uoif«i I
MírUí
V»t)rlrif
V»tc«cylf
Rlmi ,
RMiMouna
K *it liyil
Ntaitll h t>
Ofi &
k\'ibiafil \'
X.liróntl 7
Solti JV Viki. Utót
Kfiilf k(.tf i
Adrii
Aüintfkl 4
Kfliull ü
Vlioil M
IXII.Iinl M
AtUm.llsl CO
Tiuil 141 C\'wliorti*\'*k
0<k«k« MJ
C.ikoíipii WA
0«o\'i[U 430
M«i». <.ke« IÍ7
Sitimmel Kii
Élflmltzfrfk
CllMtt 10 SuU.nl
POipákl »
TokiJI bo« (0
Hilkimk Z«30
Oáf. Villámot
EfT. I«i4 ($0
)mt Ind IK
Ali cii IS
Aw.f 1110 f.Hbai
Olajok
OUjtpu I0S
Mif«l p(tr. 110
Sír C» »««ti
M.Jimi .fc <i K<tJ<yi«i K4b. p^l*. •«<
Kíckrifh í>t* II
[(tiitéajivi &7
Ouhw\'nJI IIJ
SiillodAk
Rottl U4II4 IM
SÍIIWHIiíi A3
ti*"\', i 4\'M
10
Texlll
<>)jpJuiH->i6 Oi-:dbtit«í l Kirtoa I
Pimqllair :
Siövi KM
Vtcylpar
SfrWium l
riifi
IIIÜI nililni I
Dinlc* 1
K«l«tl Mu.Jnyl TtcíV
KOI«nlé!«k
Oocovl
Oumoil í
thtriirilm :
Kltlna I
!ctn«i4 5
Difii I tiinl
llmifl 4
0>« bi«, Coivlu film l\'iplrlpii
llii.-ja>(-jl
Marilla
Essteregnyén,
Ruzsics Ferencnél
eladó egy levizsgázott
bika.
Olcsó szőnyeg
»íönycgjx«j?ó
Redönjrvászon Redőnyhuzó PCofferhuzat Matracgpódli Sélésféfék
dpéjioknek szabóknak eredeti k y á r I Aibnii kapliató
Hirsch és Szegő
cígníl
Nagykanizsán.
Apróhirdetések
Konvenciói gépétx-kovácsot lna«nl i$ konvcnclós muuká«-»iert<«xt ^etes a homokkomiioml fazdailg. Jclcntketéi
Nagyk-inlnin. Kliíaludl utcj 27._
Kisebb hácat kcfííck mrgvítclrc, kelttel 110 millióig, lehetőleg a vAioí dili feliben, lakás nem kell — MegbizolUm Szikriszt lng»tlanfofR«lml limtija, l\'ó-ut 8.
KAUFMAKW KÁROLY
uri és nól divatAruhám a lonolcsóbb bowáaárlási (orrá* a Dunántulon
- Telefon 372. siám. -Kérem a c Imre n g v e I n I.
Hgy szalag- és ecy körfűrész eladó. Tubofy Imre aulatos, Szentlisiló. g. p. Puszta-
magyarod._
Libahús és olvasztott zsír kapható Márkus, Kirily-utca 6.__2527
Gyalupadok gfcóíl MkkÜból kapiiKók Wollák és Pileilenllulii.1l. Fö nt I. ?5<l
Forgalmas helyen Uxlethclyisóg b«-rondexéssel egyutl átadv. Gin a Ki-
adóhivatalban.__2^8
Bútorozott jzoWi konyliival. vagy konylialiaszniiaiinl kereslink. Clm: Stern-btíjjer (Ívnia iTársa fcMc«keic\\kedése.
Hintó, IrÓAsiUI. írógép, borok eljdú. Remeiénél. SugAr-ut t>.____
PtebJnlira egyszeift gaxdassxony kerestetik. Clm a kiadóitan. Irodai sxolga felvétetik a sftgyirtan.
Kényelmes bútorozott küMn tcJAratu szobit \'eresek. (!im » kiadóban.
üres Indr.k eladók .Mh>/cl és Fridenlli.il céünél. Ugyanolt egy használt (ílrdókád megvételre kerestetik.
i\'Ma »«b<í Bő.dNI
OUKÁSZ MIKSA Nagykanixsán,
RikOcil.alea ». tiAm alall.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VilSiÍR
{925
ÁPKII.IS IS -25-10
Rendezi □
BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
FcIvIUkojHíj kiphaló: Nagyboulz.dn, Fiscltcl Fülüp l-\'iai kdityv-kcrcvkcdésébcn,
lov^lilii a yjIsi: rcndcz^s^góni\'l
BUDAPEST. V.. SZEMERE-UTCA 6.
Kedvezményes utazás és vlsnm. LakAskíulalAs.
Szenzációs ár0eszá 393^ás
Halász Sándor
műtermében, Kazinczy-u. II.
Értesíteni a mélyen lisztéit rendelőimel, hogy műtermem
vasár- é! ünnepnspoioii is
egész nap nyitva van és az ilyen napon készüli fényképfelvételeket a napi árnál
25°|0-kai
jutínyosabban készítem. - A inúterein egész télen ál jól flltve van, igy a legkényesebb gyermekképek is készíthetők. Nyitva reggel 8-MI este 7-lg Bejelentés esetén később is Este villanyfény mellett. Teások árajánlatot kérni A pontos címre kérem ügyelni.
Tárgy: A nemzetgyűlési választól névjegyzék kiigazítása.
20117,1924.
Kíi\'dlelniény,
A nemzetgyűlés tagjainak válasz tásáról szóig 2200.1922. M. E. számú rendelet 26. és 27. §-.ií élteimében mindenki, aki a választók érvényben levő névjegyzékébe felvéve nincsen, magát azonban válaszlójogo-sultnak tartja, a névjegyzékbe való felvételét kérelmezheti.
A kérelem előterjesztésére a városi tanácsnál, hivatalos számláiótapuk állanak rendelkezésére.
A számlálólapok kfiznapokon a hivatalos órák alatt, ünnepnap pedig d. e. 9—11 óráig a v. ikialóhiva-talban adatnak ki és beszolgáltatásuk is ugyanolt történik.
Felhívja a kflzponli választmány mindazokat, akik ezen jogukkal élni akarnak, hogy vallomásukat a városi tanácstól beszerezendő számlálólapon 1925. január hó 10-éig szolgáltassák be.
A számlálólapot sajálkeztlleg magyar nyelven kell kitölteni és a vallomás helyességét sajátkezű aláírással kell megenisiteni.
Azok helyett, akik a számtáló-lapol lesti fogyatkozás vagy más okból sajátkezilleg kitölteni cs aláírni nem képesek, valamint távol levók helyett is, a számlálólapot az Illető egyén viszonyait ismerő hozzátartozója, munkaadója, alkalmazottja vagy szomszédja is kitöltheti. Ez esetben azonban a száinlálólaimt aláírni és az illető egyénhez való viszonyát, valamint a számlálólap sajátkezű kitöltésének és aláírásának akadályai feltüntetni tartozik.
Aki a vallomásban akár a saját személyére, akár másra nézve tudva valótlan adatol szolgáltat, az erre nézve fennálló külön rendelkezések szerint büntetendő.
Kell .-, Központi Választmánynak Nagykanizsán, 1924. évi dec hó 29-én tartott ülésében.
Dr. Sabján Gyula s. k.,
polgármester.
.i kuftlcsMt) és legiíazda-siROMbb szAnt, hajt,
-- vontat petróleummal
HílLTENUERGER VILMOS
A fofj-íxfrik lutUM.aWptiMUtc BUDAPEST VI v..
Szilveszteriéi újévi
ünnepeket csak Brunosics József jó is olcsó, kltünó zamatu boraival tóilhetl el kellemesen. Literenklnt ugy siller mint fehér 10.000 koronától. Bikavér vörösbora nélkülözhetetlen
BRUKCSICS JÓZSEF
lOiitr.. (temnte éi ktlonil-cikktk k»c«»ktdéic Sugói—ut 53. Telofon 210.
Kakasfesték I
Színes, tiszta, foltja nincsen I Rámondhatod: legszebb kincsem! Háztartások bc rég lesték: Itt a Kakasruhafesték I
Kapható
STAKIPF ZSIGMOND
füsier- é* csemege-Üzletében Nagykanizsa, Bazár épület.
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 25.000 K
8925.
Naptáraki
Heti előjegyzési naptár Napi tömb naptár Zsebnaptár Lap-naptár Íróaljzat naptárak Határidő és előjegyzési naplók Újévi üdvözlő- és képes-lapok naf.y választékban kaphatok
FISCMEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Minden háziasszony kizárólag
Haidekker-féle
„Holló" ós „Házi"
szappant használjon,
mert
ezen szappanok jó-minőségét és tisztaságát a gyár 80 éves jóhire garantálja I
iit úvja meg
Mii üzletben kaphatói!
O^QVBk kazánok és vízvezetékek Weiser GéPgyár, Nagykanizsa
részete, valamin, bármely célra, bármilyen mennyiségben * Sugár-ut 16. Telefon 9,
1925. lamiár
ZALAI KÖZLÖNY
7 •
Pontos, lelkiismeretes,
mérlegképes könyvelő
ajánlkozik restanciák feldolgozására, livi zárlat elkészítésére. Nagyobb cégnél állandó alkalmazást keres.
Címe megtudható a kiadóhivatalban.
Akik ezt a hirdetést kivágják, elteszik és a vásárlásnál előmutatják, azok 2% engedményben részesülnek.
HERCZEO FODOR
BUDAPEST,
VII., ThökSIyut 24.
A Keleti pályaudvar mellett!
A legolcsóbb bevásárlási forrás 11
A karácsonyi nagy occasioból visszamaradt maradékok minden eddiginél bámulatosan olcsóbb árban I
A legfinomabb divatcikkektől kezdve a mindennapi használatra szánt olcsó, de azért tartós árukig!
Férfi és nöi szövetek, posztók, vásznak, kanavásznak, selymek,
mosó- és kölölt-áruk, kész fehérneműek, ágytfritftk, szőnyegek, paplanok, függönyök, menyasszonyi kelengyék, slb.
nagy választékban !!
«p<EC3\\ro ÖWEGio QVBQIflD GlESraGP.CTGMEl dliseaesríasn
1 Mindenki tudja, --®
§ hogy Balaton Testvérek a legrégibb és leg- 0 Q nagyobb lisitkercskcdók Nagykanizsán. Az Első Budapesti 0 ^ Gőzmalom Rószv.-Társ. most küldött Budapestről 120 zsák 0 a finom tisztei, melynek minősége a legkitűnőbb. ~ a legfehérebb és a legkiadósabb. Ezen lisztet t vevőinknek | g nayyon mérsékeli árban az ünepekre eladjuk. fi 6 Balaton Testvérek Nagykanizsán. |
Fizessen elő
: a -
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilapra
Előfizetési ára: egy hóra 30.000 korona, — negyed évre 90.000 korona. —
uri.es n o í
divatáruháza
legolcsóbb bevásárlási forrás
Csengery-ut 6.
Malmoknál pi bcvcxctcii műszaki cikkekkel k««k«w cégek
elsuungu
maloinberendezőgyár vidéki képviseletére
kerestetnek. Aiinlnok „Malomgépek 2 v." |tiisíi< Blockncr J.
Iilidetó Irodliibi, Budapest, IV.. Scmmetwct»*u. 4. kcrítncK.
míssze^ü^em és ipőgépváilalat
(Cégtulajdonos: SZA1ÍÁTS GYULA) Nagykanizsa, Kisfaludi Sándor-utca 2. szám. Telefon =40. ™v. bc^cég. fllapit»a 1919.
Gyárt, átalakít, javit:
írógépeket, sokszorosítókat, ellenőrző pénztárakat, varró-, kötő- es szövőgépeket, kerékpárokat, motorkerékpárokat, személy- és teherautókat, motorokat, villamoskeszu-lékeket és műszereket, tömegcikkeket, teslegyenészeti gépeket és készülékeket, orvosi műszereket, kórházi berendezéseket, mozigépeket, röntgeneket, rádiókat slb.
Autogarage.
Nikkelezés, galvanizálás minden szinte, mágnesezés, akkuimilator-töltés zseblámpák, rádiók és autók részére, esztergályozis, csiszolás és polírozás. vulkanizálás,
autogénliegesztés és vágás, zomincozás, fim önt és, marás,
akkumulátorok formálása, köszörülés, kovácsolás, fempácolás.
Junker & Ruh
varrógépek gyári lernkata,
sehol nem létező olcsó árban.
Alkatrészek és kellékek minden géphez.
írógépszalagok és karboupapirok. K Írógép karbantartás.
--_ r~. B__„ csak ugy lesz fényes és uj
KSr JÜZ Ugeva en csillárja és dísztárgy.I, ha
SLuam Hir"íja, savaztatia, nikkelezte.! és galvanizálta,,
Wlár most
sxocxzc bc
Rézgálic
Raffia K é n p o r
ílUksÍRtctít.
UíölctAbbin eliötcndu minősében Hphitó
Hirsch és Szegő
cégnél
Nagykanizsán.
Varga Oyörgy porrogi lakosnál (Jomogym.) egy darab
pej-mén,
tcnyészigazolvániiyal ellátva, el-\' adó. Érdeklődni lehel a tulajdonosnál
Újévi vásár
Szerb Ernőnél
Cscngcry-ut 6.
Játék óriási választékban
Edényáruk » •
Háztartási cikkek
Kosarak • •
Üveg, porcellán • «
Legolcsóbb bevásárlási forrás.
220. vh. 924.
Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó közhitre teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság Pk. 5761/924. száinu végzése tolylán a I)r. Schleiffer Imre nagykanizsai Ügyvéd álul képv. Klein Oszkár és Qünslwrger József közas tulajdonát képező egy 2047, sz. 5 és \',\'j légkö(nyomásu a m. kir. államvasutak gépgyárában készült lokomobit és egy A) 2323. sz. 1510 dobbal bíró ugyancsak a m. kir. államvasutak gépgyárában készült teljes szíjazat és felszereléssel ellátott cséplő szekrény a gami-turához tartozó, egy elevátor szíjjal, ei\'y gépszekrény szerszámokkal, egy nagy és 2 drb kis géplétra, egy fecskendő a gőzgéphez tartozó tűzi szerszámok, egy vizes kad, 2 olajos kanna, egy drb 10 in. 80 cm. bosszú főszij és í emelő vinla, vagyis egy komplett cséplőgép garnitúra és annak felszerelései együttesen egy tétel alatt 1925. évi január hó 8-án d. c. 10 órakor Rigyác községben az uradalmi majorban készpénz lefizetése mellett a vágjon közösség megszűntetése végett eladatni fog.
Kikiáltási ár 60,000.000 korona és hogy az elárverezendő ingósjgok a becsáron alul is el fognak adatni.
Árverezni kívánók tartoznak az árverés megkezdésekor a becsár 10%-át készpénzben a kiküldött kezéhez bánatpénzül letenni és a külön feltételeket aláírni.
A vételi illetékeket és forgalmi adót vevő köteles viselni
Vevő köteles a vételárat, vételi illetéket és forgalmi adót a kiküldött kezére nyomlwn lelizelni. a vételárban a bánatpénz beszámitlatik.
Nagykanizsa, 1924. december 17.
Haán Gyula kit. blr. vík.rthljl&
ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 1.
Boldog uj ével kiván t. vendégeinek és jóbarátainak
Horváth Ferenc
Vigadó vendéglős — Teleki ül 43.
Boldog uj évet kívánunk tisztelt vevőinknek és jóbarálainknak
Somogyi Testvérek
fltszer- ti esemegc-kercskedők
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és jóbarálainak
Dervallcs József
az Alany Szarvas kivéhir tulajdonosa
Boldog uj évet kiván t. vevőinek
Krausz Nándor
luszerkercskcdő
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és jóbarálainak
Kein Gyula
Ipartestületi vendéglős
Boldog uj ével kívánnak t. rendelőiknek és jóbarálaiknak
Májon Testvérek
múkőszőrDsök
Boldog uj ével kiván üzletfeleinek
Qulttner Arthur
villanyszerelő Kölcaey-utca 17. szám
Az évforduló alkalmával sok szerencsét kiván az igen tisztelt vendégeknek
Olátv János
a „Központ" kávéház lőplncére
Boldog uj évet kívánnak t. üzletfeleiknek és jóbarálaiknak
Schless Testvérek
kOnyv- és papírkereskedő*
Boldog uj évet kiván t. vevőinek
Fürst József
.Kékcslllag- dtvatáruhiz
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek
Szabó István
Ull és (lói loJtiíZ
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és ismerőseinek
Kelemen Károly
a Polgári ügylet vendéglőse
Boldog uj ével kiván mélyen t. vevőinek és összes ismerőseinek
Petrles György
mészáros és hentes
Boldog uj évet kiván t. vevőinek és jóbarálainak
Práger Ferenc
hentes is mészáros
Boldog uj évet kiván üzletfeleinek és jóbarálainak
Stern J. Kálmán
üveges
Boldog uj évet kiván t. vevőinek, jóbarálainak és iparostársainak
Adler mksa
mészáros\'és hentes
Boldog uj évet -kiván t. vendégeinek és jóbarátainak
Wollák Jenő
vendéglős
Boldog uj évet kiván igen tisztelt előfizetőinek
a Magyar Távirati iroda ri.
nagykanizsai kirendeltsége
B. u.
é.
k.
L
Y
Boldog uj évet kiván vevőinek
Miliényi Sándor és Fia
cipőáruháza
Boldogabb uj évet kiván t. rendelőinek és jóbarátainak
Reisz festő
Kaxinczy-utca S.
Az igen tisztelt vevőinek boldog uj évet kiván
Stampf Zsigmond
tllszer-és csemege kereskedő
Az évforduló alkalmával sok szerencsét kiván az igen tisztelt vendégeknek és ismerősöknek
Varga Ferenc
3 Polgári Egylet lőplncére
Boldog uj évet kívánok összes ismerőseimnek és igen tisztelt vendégeimnek
„Amerika" vendéglő
tulajdonosa
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és összes jóbarátainak
Kállovlts János
fodrász
Boldog uj évet kiván I. vendégeinek és összes ismerőseinek
Kozma Mária
.Tátosiéle- vendéglő ^
Boldog uj évet kiván üzletfeleinek, pártolóinak, jóbarálainak és ismerőseinek
Horváth József
köksonkonyvtáros és hlrlapárudás
Boldog uj évet kiván a t. vendégeknek és összes ismerősöknek
Antauer József
Kaszinó vendéglős
Az évforduló alkalmával kedves vcv&iknck boldog uj evet kívánnak a „Harang" divatáruhoz cégtulajdonosai
Harmat és Herrnstein
Sarok úzlet. Telelőn 338.
Boldog uj évet kívánnak t. vevőiknek és jóbarálaiknak
Unger Ullmann és Tóth
vaskereskedők
Boldog uj évet kiván t. rendelőinek és jóbarátainak
Kovács Antal
angol nólszabó
Boldog uj évet kívánnak t. vendégeiknek és összes ismerőseiknek
Garai Testvérek
iKüzpont szálloda)
Boldog uj évet kívánnak a m. t. vendégeknek
Szever J., Potocsnyek F.
az „Arany Korona" kávéház és étterem tópincérel
Boldog uj évet kíván
nagyrabecsült vevőinek és jóbarátainak
cégtulajdonos Kutassy Kálmán
Boldog uj évet kívánnak t. rendelőiknek és jóbarálaiknak
Liditt és Joós
léttiszabók
Boldog uj évet kívánnak igen tisztelt Üzletfeleiknek és jóbarátaiknak
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedők
Boldog uj évet kiván igen lisztéit vendégeinek
ECollarits Géza
borbély és fodrász
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar te Könyvkereskedés R. T.-nát, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly).
64. évfolyam, 2. szám
Nagykanizsa, 1925 január 3, szombat
Ara 1800 koron.
Zalaegerszeg
Ml
POLITIKAI NAPILAP
Szerkeaxtőaé* í> kiadóhivatal Fóut 5 lattruíbin-Tekktn 7S, nyomda 117. uia
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElMUelfil In: Egy hóra 30.000 korom Három hóra.............. 90.000 korwia
BELPOLITIKA
Minisztertanács — Az elemi iskolák nyolcéves reformja - Tárgyalások a parlamenti béke helyreállitására Újévi ildv&zlcsek
Budapcal, Január 2
A kormány tagjai pinteken este teljes számban miniszter-tanácsra gyűllek össze, melyre Ktebclsberg Kuno gróf és Peslhy Pál is megszakították szabadságukat, liabár lényegesebb javaslata egyik tárcának sein szerepelt az értekezleten. A földművelésügyi tárca csupán adminisztratív kérdéseket tárgyaltatott a minisztertanácson.

Klebelsberg Kunó gróf a kultusztárca legközelebbi programjára vonatkozólag kijelentette, liofgy három sürgős javaslat kerül még januárban a nemzetgyűlés elé: a nőnevelés reformjáról, az elemi oktatás 8 évre való kiterjesztéséről s az uj elemi iskolák és tanyai iskolák létesítéséről. A javaslatok egyike teljesen készenvan, a\' másik keltő még néhány
tanácskozást igényel.
*
Szcilovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke a parlamenti béke biztosítása céljából pártközi értekezletet óhajl összehívni. Az ellenzék nem sok reményi fűz a kísérlethez, mert tudja, hogy Bethlen politikai engedményekre nem lesz hajlandó, ők pedig titkos választójog nélkül nem térnek vissza a parlamentbe. Az sem lehetetlen, hogy Zsitwy Tibor, a Ház alelnöke fogja a békéitelő
tárgyalásokat közvetíteni.
*
Horthy Miklós kormányzó újév napján délelőtt fél 12 órakor fogadta a diplomáciai testület tagjait, akik szerencsekivánalaikat fejezték ki az államfőnek. A fogadás a hagyomá-nyos.külsőségek és keretek között •Otént, ugy, mint egy nagykövet ünnepélyen bemutató- kihallgatása. A királyi várpalota udvarán a lakosztály bejáratával szemben gyalog-álsmázad állott, az előcsarnokban, * lépcsőházban és a folyosókon pedig díszbe öltözött Icstőrségck és a korbtiaőrség állottak sorfalat.
A diplomáciai kar nevében Schloppa. Lőrinc pápai nuncius üdvözölte francia nyelven a kormányzót. Örömmel emlékezett meg arról, hogy Magyarország mind nagyobb clöhaladásl mulal a gazdasági talproállás munkában, mely értékes záloga annak, nogy az uj évben Magyarország és mindazok a nemzetek, amelyek az emberiség nagy családját alkotják, kétségkívül ujabb elhaladást fognak tenni nemcsupáu az anyagi javak, hanem mindenek felett az erkölcsiek megszerzésében, mely utóbbiak c népeknek erőt, nagyságot és biztonságot adnak.
A kormányzó ugyancsak francia nyelven köszönte meg az üdvözlést.
Magyarország — mondotta — az isteni Gondviselésbe vetett bizalommal és azzal a szilárd elhatározással, hogy ezeréves kultúrájának eredményeit megőrzi, továbbra is folytatja békés munkáját és abbeli törekvéseit, hogy az ország pénzügyi talpra-állitását megvalósítsa. Az ország örül, hogy ehhez a munkához sikerült megnyernie a Nemzetek Szövetségének és az államok legnagyobb részének támogatását.
A kormányzó ezután cerclet tartóit, mely negyed 1 órakor ért véget.
A diplomáciai kar üdvözletét megelőzőleg \'/a 11 órakor a kormányzó a kormány tagjait logadta, akiknek nevében a távollevő miniszterelnök helyett gróf Klebelsberg Kuni vallás- . , és közoktatásügyi mirilfiter teleitta" ki újévi szerencsekivánatait. Háromnegyed 11 órakor Scilovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke a nemzetgyűlés, 11 órakor pedig Janky Kocsárd. ImiI-vig György és Taft Gábor altabor-nagyok a honvédség üdvözletét tolmácsolták.
A diplomáciai kar fogadása után \',\'jl órakor /?musz László református püspök és Némelhy Károly v. t>, 1.1. világi fógondnok a református egyház nevében üdvözölte az államfői
BELFÖLDI HÍREK
B-llsta a városoknál. Debrecenben 32 tisztviselőt helyeztek B-lislára december 31-én, köztük a város főjegyzőjét, a polgármester helyettesét Ts. Miskolcon 12 állást szüntettek meg, amivel II tisztviselői bocsátottak cl. Szombathelyen 12 elbocsátás történt: 1 lisztviselő, 6 napidíjas ét 5 szolga került a B-listára.
Katolikus nap Kiskunhalason. Halas katolikus népe január 18-án nagyszabású katolikus napol rendez, melyre Huszár Károly volt miniszterelnök is leutazik.
Schloppa pápai ntmclus terv szerint január 5-én utazik Zircre, ahol másnap. Vízkereszt ünnepén az egész konvent jelenlétében nyújtja át Werncr Adoll zirci apáinak a pápa ajándékát, a lilaszinü püspöki süveget.
Schandl államtitkár kitüntetése. Schandl Károly államtitkári a kormányzó az I. oszt. polgári érdemkereszttel lüntetle ki.
Az ország felajánlása Jézus Szivének. Ebben az évben hármas jubileuma van Jézus Szive kulluszí-nak Os ebből az alkalomból a fővá-
tos katolikus egyesülelei külön disz-gyűlést rendeztek tijév délután öt órakor a régi országházban. A gyű-\'ts diszelnöke József Ferenc királyi herceg volt. Elsőnek P. taczkó Ferenc jézus-társasági atya méllalla a hármas jubileum jelentőségét, majd Csőmssy Elemér tartományfőnök mondoll nagyol b beszédet. Huszár Károly, a nemzetgyűlés alelnöke a katolicizmus hivatásáról szólott és azt a gyakran ismétlődő ráfogátl cáfolta, hogy a magyar katolikusok nem eléggé magyarok és nem eléggé keresztények. Környey Paula szavalala és Bíró Ferenc S. J. lelszóla-lása után József Ferenc főherceg mondott záróbeszédéi, amelyben arra buzdította a hallgatóságot, hogy Jézus Szivébe veteti bizalommal higyjen és reméljen a jövöben.
Dolgozik n magyar pénzjegynyomda. Már dolgoznak az uj magyar pénzjegynyomdában. Február l-élől már teljes üzemben megindul a munka. Félmillió svájci Irank alaptőkével indult meg a pénzjegy nyomda 200 munkással és a legtökéletesebb gépekkel.
A pécsi főkapitányság megkezdte a felszámolást. A szanálás következtében feloszlatásra ítélt pécsi rcndörfőkapilányság érdekében a törvényhatóság fellépése sem vezetelt eredményre. A kerület lisztviselői kara és számvevősége ugyan még együtt maradt, de január elsejével megkezdte a felszámolást. A kerület beolvad a székesfehérvári kerületbe. A feloszlatással 65 család kerül el Pécsről, kiknek elhelyezése nagyon súlyos gondokat okoz.
A fővárosi választási bizottságok esküje. A belügyminiszter által kinevezett fővárosi válaszlási bizottságok 176 uj tagja ma délben leszi le a hivatalos esküt dr. Ripka Ferenc kormánybiztos kezébe. A 6 éve helybenlakók kiválogalását és a választói névjegyzék kiigazítását még januárban befejezik. A felszólamlisi határidő február 15-től március l-ig tart. A választóik előreláthatólag májusban lesznek.
B^llsla a büntetőbíróságoknál. A budapesti bűnletőtörvényszéknél és bontetólárásbirósácnál is több tisztviselőt helyezlek B-llstára, ugy, kogy december hónapban c kél bíróságnál 35 kczelötisztviselőt bocsátónak el. Természetes, hogy B-lis-tára való helyezés a bírói karjioz tartozó egyéneket a fennálló különleges törvénynél fogva nem érintheti ugy. hogy az elbocsátottak csak a kezelői karhoz tartózlak.
llj adóhivatalok. A pénzügyminisztérium elhatározta, hogy a for-galmiadó kezelése és könnyebb ellenőrzése céljából az ország nagyobb helyiségeiben körzeti forgalmi adó-hivalalt állit lel. A kaposvári pénzügyigazgatóság az első. amely megkezd! szervezést.
Kettős gyilkosság az erdőben. Kaposvárról jelentik: A veszprémi püspökség Ságvár és Kilili községek halárában lévő erdejélren halva találták Qlaser Gyula vadőrt is Juhász Tasi Gyula ságváii lakost. Mindkettő lőtt seb következtében halt meg. Glaser mellett a fegyvere is ott feküdt. Juhász Tasi puskáját valamivel távolabb találták meg. A csendőrség nyomoz.
A kamara és R forgalmiadó. A kereskedelmi és ipari érdekeltségek kérelmére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara legutóbb fídatiny Aithur elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a kamara igen erélyesen állást foglalt a forgalmiadó reformja és az osztrák rendszer bevezetése mellett A kamara erélyes állásfoglalását nagy megelégedéssel fogadták ipari és kereskedelmi körökben, de annál nagyobb megdöbbenést keltett, hogy a kereskedelmi miniszternél legutóbb tartott forgalmiadó ankéten a kamara képviselője nem tartolt ki a kamarai gyűlés határozata mellett, hanem olyan javaslatokat tett, amelyek az osztrák rendszerű reformról való lemondást és a pénzügyminiszteri állásponttal való megalkuvást jelentenék. A kereskedők körében emiatt felmerült az a terv, hogy a kamara legközelebbi ülésén tiltakozni fognak a kamarai határozattal ellentétes állásfoglalás miatt.
Polgári Iskolai tanárok gyűlése. Csonka-Magyarország minden részéről nagy számban jöttek össze a tanárok országos egyesületük karácsonyi választmányi gyűlésére, mely hétfőn, a Tanítók-házában folyt le. Reölhy Vladimír elnöki megnyitójában üdvözölte Oyertyánffy Istvánt, mint az egyesület tb. elnökét 90-ik születésnapja alkalmából. Ezután jelentést tett az utolsó miniszteri tisztelgésről, amikor is az Otódéves kar-pótlék visszaállítását kérték s az anyagi sérelmek zömét tárták fel a miniszter előtt. Bár a miniszter a sérelmeket sorra elismerte, de teljesen reménytelen választ adott. A tanárképzés ügyét Bön-.ér/l Oéza bicskei polg. isk. igazgató adla elő. A választmány a tanárképzés nép évre emeléséi kívánja, teljes főiskolai szervezettel. Lehelellennek látják, hogy a mai iljuság heti 40—42 órában becsületesen készülhessen jövendő magasztos hivatására. Ugyancsak a színvonal emelése érdekében kívánják az állami országos polgári iskolai tanárvizsgáló bizottsá/; felállítását, hogy a jövőben bármely tanárképzőben végzettek is csak c bizottságoktól nyerhessenek államér-vényes tanári oklevelei. H. Fekete Péter a felsőmezőgazdasági iskolák ügyében interpellált. Különösen a tanfelügyelői hatáskör kiterjesztése ellen tiltakoztak. Heves kifakadáso-kat okozott az úgynevezett karácsonyi ajándékozás ügye is, mert a tanárságról most is teljesen rnegfc-iegkezlek.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 3.
KÜLFÖLDI HÍREK
Elfogták Csernyák Imrét A
hamburgi rendőrség értesítése szerint ott letartóztatták a forradalmi szerepléséről hírhedt Csernyák Imre volt századost.
Túri Béla a pápánál. Tart Béla kanonokot, a Nemzeti Újság főszerkesztőjét a pápa külön kihallgatáson fogadta.
A kölni zóna. Párisból jelentik: A kölni zóna ianuár 10-iki kiöntésének elhalasztására vonatkozó határozatban az Echo de Paris alkuszerü megegyezést lát. A jegyzék, melyben közlik Németországgal, hogy a kölni zónát nem ürítik ki, megállapítja, hogy Németország nem tett eleget katonai kötelezettségének, ugy, hogy a január 10-iki rövid határidő előtt nem tud a békeszerződéseknek megfelelni. A tervezetnek ez a része a francia szempontoknak kedvez. A jegyzéknek a kiürítésre vonatkozó része, mely az angol álláspontot tartja szem előtt, kijelenti, hogy januárban elhalasztják a kiürítést, mert a szövetségesek csak a határozat beterjesztése után döntenek arról, hogy Németországnak mit kell még teljesítenie, amivel az első megszállási zóna kiürítését lehetővé teszik.
Letartóztatások Zágrábban. Politikai körökben azt hiszik, hogy Zágrábban megkezdődnek a letartóztatások. Elsősorban Macsek Rcdavec, a két Kossutits testvér és Krijevics párttitkár letartóztatását várják. Ellenzéki körökben azt állítják, hogy a szélsőséges ellenzéki blokk vezérei rövidesen ülést tartanak, melyen megállapítják a szükséges lépéseket.
A szerb parasztpárt, Belgrádból jelentik: A belügyminiszter tegnap este 10 óra után átadta a hírlapíróknak a horvát köztársasági parasztpárt feloszlatásáról intézkedő határozat szövegét. A határozat hosszas indokolása mindenekelőtt megállapítja, hogy Radics Kossutits párttitkár társaságában külföldön megengedhetetlen propagandát fejtett ki az SHS állam ellen. Majd Moszkvába ment, ahol csatlakozott az orosz paraszt internacionáléhoz, bár tudta, hogy ez
a tervezet az orosz kommunista inter-
nacionale terméke és terve. A horvát köztársasági parasztpárt képviselői a csatlakozást május 1-én helyeslőleg tudomásul vették és a moszkvai kommunista parasztpárt julius 27-én fel is vette kebelébe.
Ausztria megszünteti a hadügyi és földmivelésQgyl minisztériumokat. Az osztrák parlament legsürgősebb feladata az uj esztendőben egy uj takarékossági törvény létesítése, a hivatalok szánjának csökkentése, a munkaidő intenzivebb kihasználása. Egyes hivatalokat riiár a legközelebbi időben megszüntetnek. A kormány teljesen meg akarja szüntetni a szövetségi hadügyminisztériumot és földmivelésügyi minisztériumot — mint önálló központokat és be fogják olvasztani a szövetségi kancellári hivatalba.
Bécsben leszámították a kenyér órát. A bécsi pékek ianuár 5-től 300 koronával leszállították a kenyér árát.
Hegyomlás elzárta az adcls-bergi vasutvonalat. Az adelsbergi vasúti vonalon hegyomlás történt, amely a vonalat teljesen használhatatlanná tette. A Svájc felé inditott expressz-vonatokat Dél-Németországon keresztül irányitiák, mig a személyvonatokat egyelőre beszüntették.
összeroppant a porosz állami bank. Berlinből jelentik: A Kutlscher-ügy olyan szenzációvá dagadt, amely az egész Németország gazdasági életének érdeklődését felcsigázza. A vizsgálat megállapította, hogy a porosz állami bank egész részvénytőkéje elveszett. Az ügybe magasállásu hivatalnokok vannak belekeverve, de bele vannak keverve a Bernát-testvérek is, akik egy negyven vállalatból álló óriási konzern tulajdonosai. A négy Bernát-testvért letartóztatták.
A feszült amerikai-francia viszony. A washingtoni francia nagykövetnek az a nyilatkozata, amely szerint Franciaországnak nincsen szándékában, hogy amerikai adósságait el ne ismerje — nem enyhítette azt a feszültséget, amely Washington és Páris között fennáll. A francia nagykövet nyilatkozatában a francia kormány hivatalos megerősí-
tése nélkül nem bixnak. Shipstead
szenátor kijelentette a szenátusban tartott beszédében, hogy Franciaország európai szövetségeseinek hadicélokra pénzt kölcsönöz. Franciaország — a szenátor szerint — a kisantantnak 200 millió font sterlinget kölcsönzött, amit fegyverkezésre fordítottak.
Egy cápa fölfalt egy színésznőt. A mexikói partvidéken egy hatalmas cápát sikerült elejtem. Amikor felkoncolták, a gyomrában ritka becsű női ékszereket találtak. Az eset magyarázata, hogy ott, ahol a cápát elfogták, azon a helyen néhány nappal előbb egy szinésznő a tengerbe fúlt, akit a legszorgosabb buvárkutatások mellett sem sikerült feltalálni. Valószínű tehát ezcktitán a feltevés, hogy a cápa felfalta a színésznő hulláját.
Laehne leánya Amerikába szökött. Hamburgból vett távirati értesítés szerint Liehne Hugó volt magyar államtitkár leányának — a hamburgi rendőrség minden intézkedése dacára — sikerült hamis név alatt a Hamburg-Amerikai vonal egyik hajóján Hamburgot elhagynia. A hajó január 3-áu érkezik New-Yorkba. A rendőrség értesítette a budapesti főkapitányságot, hogy intézkedjék. hogy az amerikai rendőrség a leányt |)artraszálláskor pártfogásába vegye.
Rablógyilkosság
a nagyrécsei országúton
NagykanlzjA, J«nuif 2 Szilveszter napján délután fél A órakor a nagyrécsei országúton vak-. . . „ , , , , . merő rablótámadás történt. Horváth A letartóztatás bombaként hatott__62,-íves csapi gazda 12 éves
fiával bejött a nagykanizsai hetivásárra, ahol ökröket akart vásárolni. Az állatvásártéren hozzácsatlakozott egy 28—30 év körüli fiatalember, érdeklődött a gazda tervei iránt s mikor megtudta, hogy 12 millióra alkuszik, mindenképen igyekezett lebeszélni a vásárlásról azzal, hogy újesztendő után sokkal olcsóbban lehet állatot vásárolni.
Horváth Ferenc hajlott a szóra s nem is yásárolt semmit. Délután kisfiával elindult hazafelé a Nagy-récse felé vezető országúton. A gyermek egyszercsak észrevette, hogy a vásáron látott fiatalember nyomon követi Őket. Semmi rosszra sem gondolva fogadták közeledését s hamarosan beszélgetésbe elegyedve, együtt rótták az utat.
A fiatalember elmondta, hogy ihá-rosberényből való, ismeri is ott Nóvák képviselő leányát. Jó darabig haladtak igy beszélgetve, mikor az ismeretlen egyszer csak az addig bot gyanánt használt karóval hátulról ugy fejbevágta az előtte gyanútlanul bandukoló Horváth Ferencet, hogy az egyetlen kiáltással összerogyott és eszméletét vesztette.
A kisfiú segítségért kiáltozott, azonban a környéken járókelők közül senki sem jött segítségre. Egy teheneket hajtó polgárt a fiu meg is szólított, de az azzal tért ki, hogy nem hagyhatja szabadjára a teheneit.
A rablógyilkos ezalatt kikutatta eszméletlenül fekvő áldozata zseb-jeit és belőlük — Horváth Ferencné későbbi vallomásából megállapitható-lag — körülbelül 15 millió koronát magához vett, majd a kisfiú után vetette magát, aki azonban futva menekült előle és a csapi csárdához érve embereket hívott apja segítségére. Az ismeretlen fiatalember ezalatt nyomtalanul eltűnt.
Horváth Ferencet beszállították a nagykanizsai közkórházba, eszméletét azonban mindezideig egy pillanatra sem nyerte vissza, igy kihallgatni som lehetett. Életben maradásához kevés a remény.
Az áldozat fiának vallomása szerint az ismeretlen 28—30 éves lehetett, télikabátja nem volt, barnás, kopottas zakó-öltönyt, sport-sapkát és bakancsot viselt, magas termete volt és kis barna bajusza.
A rendőrség ezúton is felhív mindenkit, hogy aki a tettesre nézve a leirás vagy hallomás utján bárminemű felvilágosítást tudna adni, adatait közölje a rendőrkapitánysággal, amely a kiskomároini és nagykanizsai cscndórórssel karöltve folytatja a nyomozást a vakmerő rablótámadás ügyében.
Az assisii öregasszony
Irta: Baróti Rya l?)
— Meg is érkeztem ugy alkouyat íelé. Ki is szállok; nézcgclódöm merről lobogtatnak felém, de sehol sem látom. En csak egyre lobogtattam az enyémet Sokan néztek rám, megbámultak, egyik másik ki is nevetett; volt olyan is, ki szólt hozzám taliá-nul. Dehát. nem magyarázhattam meg, hogy miért lobogtatom én a keszkenőmet.
— Megnémultam. Teremtő Jézusom, a plébános ur levele biztosan nem ért ide. Persze... Én gyorssal jöttem .... mi lesz már most velem? Mi lesz most énvelem, ha leszáll az éjszaka^ebben a furcsa idegen városban? Hová menjek? Kit kérdezzek? Kihez szóljak?
— Leültem az állomás mellett a batyumra és sírtam hangosan. Volt, aki megállt, szólt hozzám, de nem értettem. Én is szóltam, de engem sem értettek meg.
Csak mutogattam a plébános ur levelét. Meg is nézték, de nem értették és a fejüket csóválva tovább mentek. .
— Egyre jobban sötétedett. Mi lesz velem, Istenem!? A szivem vad rémületét csak az az egy gondolat csillapította egy-egy pillanatra le,
hogy a Pistám itt van a közelemben. Az én gyermekem itt fekszik valahol ennek a városnak a temetőjében. Egy ur jött egyszerre felém s hogy annyira sirlam, ó is megállt.
— Szó és remény nélkül nyújtottam feíéje a latin levelet. Láttam a formáján, ho^y egyszerre kiértette belőle, hogy miről is van szó. Fölsegített a batyumról s intett, hogy kövessem.
— Mentünk furcsa keskeny utcákon keresztül. Az ur rám-rám nézett; kilátszott a szeméből, hogy jó ember.
Egy nagy ház elé értünk, nagy kapuja volL Az ur megrántotta a csengőt s a nagy kapu lassan kinyílt és majdnem felsikoltottam örömömben, mikor megpillantottam, hogy egy barát nyitotta azt ki.
— Jó helyen járok, én Istenem?! s megragadtam annak az urnák a kezét és megcsókoltam..
— Bekísértek. Papok jöttek felém, a plébános ur levelét elolvasták és hol engem, hol a levelet nézegették.
— Beszéltek is hozzám a nyelvükön. Egyik megveregette a vállamat. Kínáltak étcllcl-itallal, szállásról is gondoskodtak s igy megnyugodva hajlottam álomra a szememet, hogy most már igaz emberek pártfogásában vagyok.
— Másnap szerettem volna a Pistám keresésére indulni, de hát, hogy is mondjam . .\'. egy szomoru szemű fiatal barát valahányszor elment mellettem, mindig szolt hozzám ; nem értettem ugyan, dt> mindig azt éreztem, mintha biztatott votna valamivel.
— Harmadnap ez a barát csak-ugyan hozzám lépett és intett, hogy menjek vele.
— Mennybéli atyám I talán a temetőbe megyünk?
— És csakugyan odavezetett. — Csodálatos szép temető volt, annyi gyönyörű „küemlék" volt olt, mint nálunk a fakereszt és mennyi virág még a legegyszerűbb sírhalmok is parádésak, mint nálunk a gazdagoké.
— Egyszer csak odaértünk, ahol minden sir egyforma volt. A barát szomorúan mutatott végig az egyforma sírokon, mondott is valamit, amit én nem értettem, de magamlói kitaláltam, hogy katonasirok, hogy itt hősök fefcüsznck. s\'
— De hogyan feküsznek!
— A Sirjuk csupa Virág; olyan mmt egy gondozott virágoskert • egyforma valamennyi. Mindenik sírra egy fa van ültetve s mindegyiknek márványtábla jelzi a nevét.
— Egy helyen megállt a barát és szomorúan intett nekem.
! — Oda néztem. Az én Pistám nevét láttam. Hangos kiáltás szakadt ki belőlem és odarogytam a gyermekem sírjára.
— Arra eszméltem fel, hogy a barát vigasztal a maga nyeltén és mikor én a síron nyíló virágokat s nevének aranybelüit csókolgattam, könnyek peregtek le szemeimből.
— Hanem aztán nehéz napok következtek. Nem tudtam elgondolni, hogy mi lesz vritlnlL Velem és a Pistámmal (következetesen ugy beszélt róla, mint egy élőről.)
— Beszéltek hozzám néha valamit. Meg szereltek volna valamit értetni velem, látva hogy mindig sírok. De nem értettem őket. Igen jók is voltak hozzám, de engem a kétségek minden gyötrelme kínzott, hogy már néhány nap eltelt és én még mindig semmit sem tudok.
— Egy nap egy hosszú esztendőnek tant fel. Remélni nem tudtam, csak sírtam, mindig csak sírtam. Ilyenkor a barátok mindig élénken beszéltek valamit.
— Egy napon aztán ismét az a szomorú, jószivll barát hívóit és én reménykedve köveltem. Egy szép nagy házba nyitottunk be, igen gyönyörű szobákon vezetett keresztül.
(Folyt, köv.)
1925. Január 3.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 3, szombat
Római katolikus: Genovéva. PioteaUns: Benjlmlu. Ixraellta: Tebcth Ii4 7.
Nap kel teggel 7 óra 48 pcrckc. nyng-sxfk déluttn -í óta 22 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelentése seerlnl helyenként csapadék virható, fagypont feletti hőmérséklettel.
A Katolikus Fértlllga értekezlete este 7 órakor a plcbinlin.
Honvéd altisítek műsoros tincestélye a Polgirl Egyletben eate 8 órakor.
Müvéazcstéty a Kaszinóban, Síelne,\' Ferenc ksmaraénekes dalestélye este 0 ólakor.
Mozi. Uránia; Zendat Ictfoty. Világ: Uetoréa a (oghizbs. Elósdisok kezdete este \'.37 és V»9 órakor.
A legújabb
divat a nőknél a finom selyemharisnyák fútt húzott, lehajtott, röviíl második harisnya. Hogy ez a legújabb találmány mennyire Ízléses, ennek a kérdésnek elbírálását azokra az esz-lélikasokra hízzuk, kik a divattal, mint kulturfelenséggel szakszemen foglalkoznak. Hogy aztán gyakorlatitag von-e értelme, erről aztán mellelte és ellene is lehel érvekel felsorakoztatni
A legfőbb érv mindeneseire az, hogy ez a kellős harisnyaviselet meleg, léhát feltétlenül jogosultsággal bír. EH a eéll azonban el lehel 0ni másféleképen is, egyszerilen melegebb harisnyaviseletfel Is. Már maga az a körülmény, hogy a hölgyek télen világos teslszinil harisnyákat hordanak, semmi esetre sem Ízléses viselet. Világos ruhában és \' világos harisnyában, no meg világűr, pezsgószintl topánkában télen csak bálterembe mennek a nők. Qqeza viselet semmi szín alatt sem való az utcára. Téten csak sötét színek híVdhalők; a világos öltözékek és tartozékaik nyárra valók.
De hogy pezsgőszinll harisnyára húzott rövid szárú második harisnya s felette szőrmével szegélyezett hócipő elegáns lenne, ezt már abból uz okból is kereten tagadjuk? mert nem szép s a hölgyekre épen- nem előnyös.
Dehót akkor — tisztelettel kérdjük — miért hódit ez a szertelenség any-nyira, mini tapasztaljuk?
Igen egyszerű erre is a felelel. Mert divat s ennek hóbortjai ulal törnek maguknak még a hiúsági kérdéseken & iksz
— Nagykanizsa decemberi egészségügye. Rácz Kálmán dr.
városi tisztiorvos jelentése szerint Nagykanizsán december hónapban a kedvező időjárási viszonyok melleit a felnőttek közegészségügyi állapotai elég kedvezőek voltak, gyermekeknél is inkább csak légzőszervi huru-los megbetegedések fordullak elő többnyije kedvező lefolyással. A kanyaró megszűnt, az iskolák ennek következtében megnyíltak. Fertőzőbetegség 27 esetben fordult elő: 15 kanyaró, 3 tífusz, I vörheny, 4 hők-nnrul. 4 difleritisz és torokgyik. Külső rendőri hullaszemle egy eseten volt Vlosics József 79 éves magánzó szívszélhűdés következtében beállott hirtelen halálakor. Véletlen szerencsétlenség csak egy történt, amely azonban a Pivári-utcai Szentes-család 2 kis gyermekének eletébe került. Halálozás 31 esetben Jordult elő. Ezek közül 10 tüdőbetegségek. 7 végelgyengülés következtében állt be.
— A városháza múltév! ügyforgalma. 1924. év folyamán a városházán 21.445 aktát osztottak ki az 1923. évben kiosztott 22.48ti aktával szemben. Januárban 1707, februárban 1498, márciusban 1820. áprilisban 1957, májusban 2109, juniusban 1847, juliusban 1701, augusztusiján 1789, szeptemberben 1804, októberben 1825, novemberben 1465, decemberben 1823 aktát osztottak ki a városházán..
— Hálaadás Kiskanizsán. Szilveszter este a kiskanizsaí templomban tartott hálaadáson P. Ehrlich Alajos szentbeszéddel ""zárta l>c az ó-esztendőt. Ostorozta a mult botlásait, a kiskanizsaí gyermekhalandóság s a születések csökkenésének, halálozások növekedésének okait. Kiskanizsán 1924-ben 20 gyermekkel kevesebb született és 40 emberrel több halt meg, mint az előző esztendőben. Szüleien összesen 192 gyermek, ebből 14 halvaszülelés. Meghall 179, ebből 87 felnőtt és 9i csecsemő. Házasságot kötőit 62 pár. Beteglátogatás 228 esetben történt. Hirtelenhalál 4, öngyilkosság 1 esetben fordult elő.
— Kiskanizsaí küldöttség a helypénz ügyében. Dolmányos Antal és Győri László vezetésével tegnap küldöttség járt Sabján Gyula dr. polgármesternél Kiskanizsáról. A küldöttség a kiskanizsaiaknak a hely-pénzzel kapcsolatos panaszait adta elő a polgármesternek, aki a küldöttségnek megnyugtató választ adolt. A kiskanizsaiak, mint ismeretes, a legújabb helypénz-szabályrcndelet-nek főképen azt a rendelkezését tartják magukra nézve sérelmesnek, hogy a nagykanizsai vásártérre felhajtott állataik után nekik is helypénzt kell fizetniük.
— A forgalmiadó-leszámolás. A fcrgalmiadó-naplók leszámolása ezentúl tietn a városháza tanácstermében, hanem a forgalmiadó-hivatal helyiségeiben történik.
— Végzetes baleset Zverina Frigyes 70 éves. Szilveszter-napján B-hstára került nagykanizsai adóhivatali díjnok Szilveszter-éjszaka 2 óra tájban kissé illumináll állapotban botorkált hazafelé. Szerencsésen eljutott hazáig, azonban lakása udvarán olyan szerencsétlenül csúszott cl, hogy cllörte a libát. Megpróbált felkelni, de a csonlvég átszúrta az izmokat és eszméletlenül esett össze. Beszállították á közkórtiázba, ahol, mire eszméletre tért, elfört lábát térdben amp\'ulállák. "
— Orvosok és ügyvédek for-galmiadójn. Az .orvosok általános forgalmiadójának kötelező átalányo-zása tárgyában a zalaegerszegi pénz-ügyigazgatóságtőf a helybeli forgalmi-adóhivatalhoz 3 napra szóló sürgős rendelet érkezett. Ennek folytán az egyénenkénti adatfelvételek már folyamatban vannak. A forgalmiadó-hivatallól vett értesülés szerint a kivetésnél az orvosok saját kebelükből delegált szűkebb bizottsággal vehetnek tészt. Ugyanilyen sürgős rendelet érkezett az ügyvédek 1925. évi forgalmiadó-átalányinak kivetésére nézve. Javaslat-tétellel a forgalmi-adóhivatal bízatott meg.
= Halálozás. Nagy István helybeli Cscngcri-uti vendéglős édesatyja elhunyt. Temetése a róm. kath. temető halottasházából ma délután három
órakor lesz. Az egyleti tagtársak megjelenése kéretik.
— Szilveszter-est A Kereskedelmi Alkalmazottak Szilveszter-estje a Polgári Egyletben telt nézőtér melleit folyt le. A láncot gondosan megrendezett műsor előzte meg, amelyet Darbarlts Lajosnak erre az alkalomra irt prológja vezetett be Szilágyi Margit előadásában. Garam-völgyi Iván több szavalatot adolt elő. A kis Herrnslein Bözsikc könnyed láncol lejtelt Goldschmied Károlyné zongorakisérete mellett. Kremsier Islvánné énekszámai után Pléh Mancika, Bágyoni Bandi és Koszlelicz Bözsikc tánctriója következeit. Dómján István énekszámait Pléh Mancika táncszólója kövelle. A műsoros előadást táncmulatság fejezte be.
Az Ipartestületben a nagykanizsai iparosok gyűltek össze, hogy elbúcsúzzanak a lefolyt esztendőtől. Tizenkettőkor egy percre elsötétedtek a helyiségek és Bazsó József ipartestületi eln^k köszöntölte a felvirradt uj esztendőt.
,t keresztény szocialisták párthelyi-ségében ugyancsak meghitt családi körben tartották meg a Sziivcszter-estélyt.
— Zene-engedélyek. A rendőrkapitányság közli, hogy a belügyminiszter rendelete szerint bármely zenés mulatság (hangverseny, bál, kabaré stb) rendezősége, a zenéltetni óhajtó kávéház-, étterem- és vendéglő-tulajdonosok, mozik stb., sót hangjegyek nélkül játszó zenekarok (cigányzenekarok) is kötelesek,az általuk előadott darabok előadási jogát megváltani. Mosott-, Sopron-, Vas-és Zalamegyék területén a megváltáséit Gyulay Imre kulturcgyesoieli igazgató Szombathely. Kultúrpalota cimre kell írni. Válaszbélyeget és a legmagasabb beléptidij tízszeresét 3"ín forgalmiadóval, mmt engedély-dijat mellékelni kell. Állandóan zenéltelók (kávéház stb) félévre előre áta^ lány-egyezséget köthetnek, amit lát ható helyen ki kell függeszteniük helyiségeikben. A rendőrség előadási jog megszerzése nélkül semmiféle zenés előadáshoz engedélyt nem ad.
— A Katolikus Férfiliga ma este 7 órakor fontos Ügyben értekezletet tart. A tagok pontos megjelenése kéretik.
— Az uj postai díjszabás. Újévi ajándékképen a kereskedelemügyi miniszter felemelte a postatarifát. Az uj tarifa már Újév napján életbe is lépett, de január 6-áig a régi tarifa szerint bérmentesített leveleket sem bírságolja meg a posla. — Az uj postadijszabás egyes tételei a következők. Ixvél: lieiylwn 20 grammig 1000, minden további 20 grammon-kint még 500, vidékre 2000. további 20 gr.-érl 1000, Ausztriába, Csehszlovákiába, Lengyelországba, Németországba, Olaszországba. Romániába 4000, egyéb külföldre 5000, 20 grammon tul 2500 K. Levelezőlap: helyben 600, vidéken 10U0, Ausztriáid és a fönt említett külföldi államokba 2400, egyéb külföldre 3000 korona. Nyomtatvány: 10 grammig 200, 50 gr-onként 400, külföldre 1000 korona. Áruminta: 50 grammonként 400-800, vidékre IÖ00--2000 korona. Ajánlási dij: helyben 1500, vidékre 2500. külföldre 5000 korona. Ulalványdij: belföldre 300 ezer K-ig 3000. 500.000 K-ig 5000, 1,000.000 K-ig 8000, ezenfelül 1,000.000 K-ként még 4000 korona. Egy utalvánnyal 15,000000 K küldhető. Exnressdlj: belföldre 6000. a belföld \'külső kézbesítő kerületin: 20,000 korona. Külföldre: a levélpostai küldeményekért, postautalványokén. értéklevelekért és értékdobozokért 10,000 csomagokért 9000 korona.
— Matyóbál a Polgári Egyletben. A nagykanizsai Ipartestület női szabó szakosztálya folyó hó II-én vasárnap este 8 órakor a Polgári Egylet nagytermében matyóbált rendez, melyen 30 leány. 20 asszony és 60 férfi eredeti matyó-öltözetben fog résztvenni és matyótincot lejteni. Az estély különös érdekessége lesz a matyólakodalom.
— Zalai és vasi gyógyszerészek gyűlése. A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület Vas-zalai kerülete 1925 január 8-án fél 10 órakor Zalaegerszegen a Kaszinó olvasótermében. ugyanaznap délután háromnegyed 5 órakor pedig Szombathelyen a Herceg-szállóban rendes közgyűlést tart, amelyen a gyógyszerészeket érdeklő nagyfontosságú ügyek kerülnek tárgyal tsra.
— Misszió. Zalaegerszeg egyik filiálisáhan, Ebergényben P. Sul-picius szombathelyi franciskánus atya 8 napos fényes sikerű missziót tartott.
— Újesztendő Kiskanizsán. Az
újesztendő első napjának istentisztelete alkalmával P. Alajos szent-beszédben fejtette ki a nap jelentőségét, különös figyelemmel a most kezdődölt Szentévre. Mise után fél 12 órakor a főpásztor óhaja szerint egész Kiskanizsa felajánlotta magát Jézus Szivének s ünnepélyesen megnyitották a Szentével.
— Kanyaró-járvány a pacsal járásban. Pocsárót jelenti tudósítónk: Enyhe lefolyású kanyaró-járvány lépett fel a pacsai járásban, minek következtében az alispán rendelelévclapacsai.zalaszenlmihályi, pölöskei és az orosztonyi iskolákat bezárta.
— Batyubál az orosztonyi mentőszekrény javára. Orosztonyi tudósítónk irja: Kovács Sándor, a község agilis jegyzője, az ifjúsági mentőegyesület megszervezője és vezetője december 31-én eleven mü-soru Szilveszter-estélyi rendezett az egyesület beszerzendő mentőszek-rénye javára Az estély és annak ötletcsenösszeállitott program-pontjai batyubál jellegűek voltak, amennyiben vízen kivíll a Icához is mindent magukkal \' kellett vinniük a nagyszámban megjelent vendégeknek. A műsor társas vacsorából, közüs Icából, szabad színpadból, rádió-poslá-ból, tombolából, szerencsemalacfogásból és szcrencsecsillag-liullás-ból állt.
— Fizetésképtelenség. Fodor Imre keszthelyi textil cég fizetésképtelenséget jelenteit be.
— A Szentes-családnak. Kttmin Ferenc, az Amerika vendéglőse egy üveg likőrt adott elárverezésre a vendéglőjében tartott Szilvcszler-cslély alkalmával. Az árverés 123.000 korona eredményét a Szentes-család részére szerkesztőségünkbe juttatták.
— Cscndőrőrs-fcloszlatás. A kerületi esendőrparancsnokság a zalaszentmihályi csendörörs-paraucsnok-ságot — míg alkalmas lakás nem lesz számára — ideiglenesen feloszlatta.
— Keszthely és Kiskeszthcly egyesülése. Keszthely és Kiskeszthcly községek csatlakozási kérelmét a belügyminiszter jóváhagyta.
— Vásárok Zalában. Január5-én Nagykapornak m, 8 án Keszthelyen, 10-én Zalalövön, 14-én Balatonfüreden, 19-én Cscsztrcgcn, 21-én Zalaszentlászlón (uj vásárjog), 26-án Nagykanizsán, 27-én Nentessándor-házán országos állal- és k\\rakodó-vásátok lesznek.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 3.
— A Szir.há/i Élet nagykanizsai meghízottja és tudósilója, Dómján István, a napokban történt vissza-étósekból kifolyólag felkéri a közönséget, hogy minden, a lapot érdckló llgyben kizárólag és közvetlenül hozzá forduljanak (Bajza-u. 8.).
— Magánvizsgák uj dija a polgári iskolákban. A kultuszminiszter a polgári iskolák vizsgadíját a következőképen szabályozta: Felvételi és különbözeti vizsgálati dij 2 aranykorona s ezenkívül osztályonként 4 aranykorona elnöki dij. Közszolgálati alkalmazottak, hadiözvegyek, rokkantak s ezek gyermekei szegénységük igazolása esetén tantárgyanként 0-50, magánvizsgálati diiban tantárgyanként 1 aranykoronát fizetnek és elnöki dij cimén 2—2 aranykoronát.
— Vitézségi érmek valorizált illetékei. A katonai vitézségi érmek tulajdonosait fájdalmasan érinti, hogy érmeik után nem valorizálva fizetik az illetéket. Az érmek illetékei olyan alacsonyak a mai leromlott papirko-ronás világban, hogy az ércmtulaj-donosoknak járó összegeknél többe kerül ezeknek a kezelése és kifizetése. Az arany vitézségi érem után például 30, a nagyezüst után 15, a kiseztlst után 7-5 papirkoronát fizetnek még most is havonta. A pénzügyminiszter épen azért ugy intézkedett, hogy a vitézségi érmek illetékét a jogosultaknak ezentúl évenként fizessék. Persze ez a megoldás sem volt megoldás, legalábbis nem az ércmtulajdonosok részére. A kormány most azonban elhatározta, hogy a vitézségi érmek után járó illetékeket aranyparitásra emeli, de egyben szó van arról, hogy az érem-illetményeket egyúttal végkielégítéssel megváltja.
— Orvosi hir. Dr. Strém Sándor fogorvosi rendelőjét január hó 1-én a Bazár-épületből, Király-utca 34. sz. I. cm. (Kálmán-féle ház, a régi postával szemben) helyezi át. Rendelési órák d. e 8-12-ig, d. u. 2—6-ig.
— Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
— Cigarettázik ön ? Sodorjon Janlna papírt.
= Merényletet követett cl Filipp kötöttárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy Kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjasmellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vétclkényszer nélkül, amig a készlet tart.
= Url- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz DezsÓ cégnél, F6-ut 5.
Irodalom és művészet
Gazdaasaionyok lappi. Második évfolyamába lépett a .Gatdaas&xonyok Lapja* című háztartási H szépirodalmi hetilap. Ax idei első szám igen élénk tartalommal Jelent meg. Van benne néhány háztartási recept, kézimunka-, gazdasági-, orvosi-, togi rovat a Ráskai Ferencnek regény folytatása.
MJDZI
Uránia. Szombat V»7 és \'/«9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Zen-dal fogoly (Fogoly király), Metró-Goldwin világattrakciója, rendezte Rcx Ingram, főszerepben Alicc Terry és Raimon Novaro.
Világ. Szombat 1 .-7 és 1 ,9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Betörés a fegyházba, ötfelvonásos Imrlcszkslá-ger. Amerika pazar öllotü burleszk színészeivel: Hx-Fox-al.
közgazdaság
TŐZSDE
A mai értéktőzsde már nyitáskor gyenge volt és az árfolyamok kezdetben mintegy százalékkal állottak a legutóbbi zárlati ...vó alatt. Az üzletidó to%\'ábbi folyamán javulás állott be, zárlat felé azonban az árfolyamok ismét veszendőbe mentek és a tőzsde nacy Átlagban a nyitási nivón zárt. Nagyobb forgalom alakult ki Ganz Danubiusban, mely eleinte szilárduld, később lanyhább árfolyamon cserélt gazdát. A Kőszén az iránta megnyilvánult jő"\\ereslet ellenére sem tudott ellenállni a lanyhább irányzatnak. Egyébként a piac tartózkodó és űzlettelen maradt.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai;
A budapesti tóxmdo délután I órai
záróárfolyam*! Bankok
AarolMirj. Hi ul Coj4 Wak Mirr. HU >«UMog UnimlL OL-M. Unk OuU. Hit (itkmtli r«4ktttt>.
Morr. wL J. b
lOfátlíB
M.-Ort lp«b. Porg tini K«r. MIM
VjOiiNlwl
Kfiip Jtiiltoc Vlrotl Ixtk
Mmt
Nmi. b. U lik. Kartik. b.
MlMft UpMtánH revéfoti
KtMaTil
AlUL Tik. MoVUr
Hllll itui 1
Vti M. Biil f oixkrc Maty.-Piia<U
Malmok Soru-M.
UKwuM ->.. B«dJp«tU
KlriWmtloa
VBOérta
T6r&kixaia.
fti.ilt Boocda!
SunllAr. CtStal StUirtrí Kot*
Ki*. OitL Ontth* Mi;..,.:. Min. i»pk. AVI. X6»«4a
tMíl*,t
PraakUa OV>bui
ujujiu««
ViMh
BrMI ««(. Ite.tr
Ooí. futa-
r«cpr«
o»m vin. MkM
w
Mi&i/ KM
Mja
Uapa
MW«|
V*firtpM
V.co n0ii
kövotkoxök i
Faipar
K4ibinjril Sili viili
Naakl VttL bolo<
Ad/íi Aílaotlki
UviaU 1
Mflr.
B»» I
Kílull
Vl/oal
DVIUllu!
AlUiuiitut •
Tivil I
CitMOink
rwk.vix
Cukcrljnt >1
Orotfia Mtick cukor Slummil
1IM fcltlroli;t««k
Sulim! POtpOll TokiJI bot Hilktink.
Cct- l\'ié Jul Itt4 Ali. (ii
Olajok
OUJipu 10C
Maroal p«tr. ii
Mr «a uhi
PivífOll Ul «
KWilyi&r fi
Köb. pol* & m KtfUvtck Cet*.
BUiréwrrii «
ÖMk»to4t ]|<
Sjállo-Jü
ÓripJa»Ol6 4»S0
OcUbtfiti 1Í7
Karton 107
Paarattoaf no Utri-KKA -
V«c Ipar
ar-
Hwet. nfttrlna 144 Silkra U
D*«fcl 104
K«UU Maria,! K-SO TOrt* M
KülönWttk
Dorojl |«
Our-r.l a? latnmla J2
T«i«fo« tO
ö«l«(m«U >30 Birdl |0 S6nl n
Bi n*6l 4is OfM bit t6 CMIII .\'lln c
í\'.; : C
a
Utótözsdc Irinyut ürtoll. Migvar Hitel M2-f.l8, Osilrák Hittl 170-lfi, SalgA NiO-565, Rim« 141 — 143. Hazai Ránk I4H-4ÍI. Nova I70JS0—71J0. Danuluus 35S1-.W05. Villa-m.>s 1620—1635, Kítíín 3350-3:i75. Ptsli Hajai :MKr>-3505. (jtorcia 4I5-41Í!. K<-reskcdflmi 1212—1220. Naajd 2300-2325.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkarzuson átszámítva 14.713-25 papírkorona.
Bécsi tőzsde
Osztrák Hitel 167. Allamvasul 455, Déli Vasul 56.4, Rima 138. SalBÓ 549. Osrtlik HcJlKír 385, .Magyar Holhcrr 125. Aüsyar Hitel 4\'.», Krupp Koburg 47 5. zMpeal 373, Dili elsóbbsisi 525.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valu Iák Dev Ixák
AncoJ fonl JMOOO-S47WO Amitrfdim JW4OJW0
Ciik ko<o«i tl74-}IM B<iCiii ll»tltt
[Xair IIW-IIM Brrlla 17)10-17400
OoUir m»? 3 CO BitUitil
Ftindi fr. &SI-M/* BtCiiirl JWI^OO
Hollanill fit »1»-M»40 Ko^rnhlfa 17S3*. l?.OS
Ul Í7HÍ$ KrtulUali noifriiofí
Uta SÍ7SU Looáoa J4SOOM47CIOO
Un XH* JO;» Müiao X4SXM4
B«l(i funk JÍ11J6Í0 02 I^TOíO Ntayoik 777TO-73IIO
OaiU. kor. Pitit 3UA39H
Dia kor. IW&SI77U Friga 319IJJOO
Srtyi tnek I«OM M73S Siótlt sasa
SíM kor. I4JOOIWIO $l«IMa I96IO-IV7IO
K«r» *t kW. io«js-ioe;j WUo l»IOICO»
Mii la 17110-17X0 ZilKll I4IÜ-142J6
Zürichi zárlat Párti 2FSS-—. London 2433—, Ntwrwk 513.-. BcOuel 2562-50. Malland 2165—. Holland 2O7-90. Berlin 122-25, Wien 72 —, Solla 375"—, Pragfl 1545- . Budapeil 70-50, Vaixi Buktieil 265 BelglM 792-50.
A magyar korona kQKOIdl hivatalos jegyzései
\' DEVIZA VALUTA-\'
lt(.ip n. Itfo.p mi
Bta ...............9730 1 9560 955019770
Bellin...............5770 5740 5700 5785
Priga ............ 467251 46750 4651469
Newyorkban 14.
Az ércpénzck és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezuat egykoionlr 6150- 6350, kílkoronáa 12JOO-12.700, (oilnloi 16.500-17.000, M-kotonii 31.150 - 32550. ralnirany 50.000-S0A00. arány huukoronáa 353000 —335.000,
platina 210000^220.000.
Terménytőzsde Buaa üizav. 76 te-oi 522^9- 525000. 78 kg-oa 532.500-535:000. egyíb vld. 76 kg oa 5j0.000-522.500.78 kg-oa Í30.000 - 532Í00, roii 430.000 -435.000. ujiáipa 470.000-500.000, lakáiminy árpa 400.000--420.000. o| lengert 245000-260000, koto 260.0C0 -270.000, korpa 225.000 -730.000, zab 410.000 - 420.006, repce 660000-690000.
Irányzat ai amerikai hatáildls Qzlelek megszilárdulásának hatása alatl szilárd volL Búza 5000 koronával drágulL A I5bbl cikkek U barátságosan tendáltak.
Sertésvásár felhajtás 1476, mclyból eladatlanul vluza. maradt 400 drb. Els&endü 26.000— J7.C00. aaedett 24400 - 25.000. síedell küzép 23.000 -24.000, konnya 21.000-22.000. elsdrenda IXer 24.000-26.000, másodrendű 23.000-24.ŐOO, angol SIIIM 24.000-26.000. Slalonna nagyban 26.000—26^00, zsír 32.000—37500 lehuzoll bus 30.000—34.000, szalonnás (ti-* serlis 30.000- 32 000. Irányzat vonlalolL
Kladi: Zrínyi Nyomd.lp.r é, KSnyv-keresknlti RT, Nigybutizu
Apróhirdetések
Ai •rr44)l>M«a í.>a 10 >i«4( 9000 K. A tlaui tuUji» brtőbil Uü n4 k« uteak uiaM Utlk. Mto4«a l—UM u6 diu 900 X. A kh««<i«l 4IJ dflra 0i*U*44 « a (orjiJ.! kW kouiaalalltaUk
Gy«lup»dok gőzölt bükkiéből kaphatók Woüák H Prledenthalnál, Fő-ut 1. 2M1
Árva arllcány feltétlen uricsatidnál otthont keres. Mindenhez írt. Cím a kiadóhivatalban. 2602 2-1
KAUFMANN KAROLY
nrí és nöl dlvalánzháza m lanoloaóbb b««lnlHási forrás m OunAntulon
- Telelőn 372. azim. -Kérem a elmre lu;yelnl
\' Intelligensebb ápolónő házakhoz ajánl-kőzik. Pcifnyl, KOlcsey-uI 1. 2603 2-1
Gyünyüra modern lömor keményla lirilónzobjik 1.500.000 koionlíll llulor-raklir. Király-utca 28. 2605 5-1
Minden háziasszony kizárólag
Haidekker-féle
„Holló" és „Házi"
szappant használjon,
mert
ezen szappanok jó-minőségét és tisztaságát a gyár 80 éves jóhire garantálja I
Utíiia fÉMiil ívja 19 kW!
Minden üzletben kapbatú i!
KÖNYVVÁSÁR
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában
minden könyv megrendelhető, az alábbi könyvek pedig raktáron vannak:
a Szent litván k&oyvek,
Dumas Sándor: GrőfMonteChristo; Dumas Sándor: Három testőr; Kunos Ignác: Hellán tUndérblro-dllmi;
Turőctl József: Magyar Szimpli-
dssimus; TaróczI József: Magyar Roblnzonok; Levriy M.: Rosélian grőf öröksége; Levray M.: Pille bárőkisasszony; Fodor László: A zugligeti varázsló; Webster J.: Nyakig láb apó; Kunos Ignác: Nlpponfoldi mondavilág;
Mauks Cornélia: A borzviri kastély titkai.
Ezenkívül több regény és tudományos munka.
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Nvnmatott a Zrinvi Nyomdaipar és Könvvkercskedés R. T.-nál. Nagvkanizsáa (Nyomdavezelfl:
Ofenbeck Kirolv).
64. évfolyam, 3. szám
Nagykanizsa, 1925 január 4, vasárnap
Ara 1800 korona
piv IV
hííxaíiz.\'1 \'
T. P.
Készáruid bérmentejllve . ^
Alispáni hivatal
24 Zalaegerszeg
-jptji diuli?!-.
,.kM«ilv«til Kő-ul 5 fon 78. nyomda 117. síim
Felelős szerkesztő; Kempelen Béla
ElMiidí.1 ár«; Egy hír. 3 Három háo.............„ 9
í\'fcSEÍ1
:teim ?íivrfl^vín invli- ; • v. ••\'
A kölni zóna
problémája mosl az a kérdés, artjélyFíart\'etobrszágot mindenekfelett izgatja és minden politikusát foglalkoztatja. Csak Franciaországot, mert szövetségeseinek semmi \'érdeke sem fűződik a kötni #y"kérdéééhez és nekik igázán ihindegy, vájjon a meg sz»tó«hl<jt terlllelel kiiirilik-e a fratterá1\'^íoiré fényében sütkérező ttafdrták\' vágy tovább sanyargatják a német lakosságot, mí^Sfíasíítvátt\'á Wmel gazdasági kibontakozást, ipari fejlődését. A győzelmi mámorban tobzódó franciák szövetségesei ni-gyon jól tudják, hogy az, amit Franciaország a kölni zóna megszállásának meghosszabbításával cselekedett, nem; más, mint egy ujabb jpglalansüg, ai igazságnak így. ujabb arculcsapása, de a szöv^lségi,. viszony szolidaritájra \'ís-egyetértésre készleti őket. Az Igazságtalanságnak szentesítésére. " Hozzá vannak ők szökva a győző jOj^án való igazságtalansághoz, noha a nemzetek
swmk^Mmto-.
Egy jogtalansággal több, igázán nejn számit nálúk. Elkönyvelik a többiek mellé.
Anti Franciaországot a szerződésszegésre birla, nem csupán a győző diadalitlassága, a lábainál- tehetetlenül vergődő és a szövetségesek szuronyerdeje mellett neki kiszolgáltatott, lefegyverezett Németországgal szemben, amely behemóli gyűlölettel vájkál Germánia beleiben és élő húsát marcangolj;!, de az az érzeté is, amit az orgazda érez a jogtalanul \' birtokába került idegen jószág miatt, mikor az
Igazságszolgáltatás sújtó keze Mije kuzeledik. A leszámolástól való félelem érzete. Az, hogy Németország hatalmas élniaka-rása Végre is utat tör niiiidc torlaszon, akadályon és lekötöttségen és a télgázolt nép minden visszafojtott elkeseredésével kiszabadítja kezét a vasbéklyóból.
Az a mérhetetlen megaláztatás, az a tengernyi szenvedés, melyet a boszutól lihegő francia nemzet a germán óriásnak okozott, csak még keményebbre Wélositja a germán önérzetei.
Jaj, ha a germán óriás egyszer visszaüt. Ez az idő pedig előbb következik be, minisem
gondolnák. A kölni zóna kalonai kiürítésének elhalasztása csak sietteti ezt az időt. fi. r.

BELPOLITIKA
Felbomlik az ellenzék egysege — Az egységespárt értekezletet tart — A pénzügyi bizottság tárgyalásai
Budapest, jsnuir 3
A passzivitás ügyében ujabb, érdekes fordulat történi. Szeitovszky Béla házelnök tervezett piriközi értekezletének ntég elmaradása esetén is, csupán mint tervnek, olyan hatása volt az ellenzékre, hogy politikai körökben komolyan számítanak az amúgy is ingatag ellenzéki egység felbomlására.
A házelnök akciója tudvalevően azért nem jutott el a konferencia összehívásáig, mert az ellenzék hi-vatalosan a legcsekélyebb közeledést sem mulatta, egyáltalán nem adta jelét annak, hogy ö is törekednék a parlamenti helyzet konszolidálására. A házelnök erre kijelentette, hogy egyelőre nem hivja össze az értekezletet, hanem újra megfontolja az jegész tervel.
A démokralikus ellenzéki szövetségben az értekezlet tervének elei-Itése izgalmat keltett. Az ellenzék mérsékeltebb szárnya ugyanis szívesen ragadta volna meg a házelnöknek, mint pártok felett álló fórumnak a kezdeményezéséi arra, hogy a íneddö és nagyon népszerűtlen pasz-szivilásból valahogyan kilábaljon., Mikor az ellenzéki szövetségnek ilyen felfogású tagjai lálták, hogy — túlnyomóan szociáldemokrata befolyásra — ez az akció is zátonyra jutott és tovább kell vergődniök a tétlenségben, lovábbia sem juthatnak szóhoz, egy csoportba álllak össze és magában a demokratikus ellenzéki szövetségben nyíltan mozgalmat indítottak a passzivitás fetadosáru.
A párlközi értekezletről egyébként az egységes pártban az a felfogás alakul ki, hogy a párt az eszme pártolásával kívánta honorálni Apponyi Aliiért grófnak azt a kívánságát, hogy a többségnek kell a békülést
kezdeményt/uie.
Ennek meghiúsultával a felelősség
teljesen az ellenzékre hárul. •
A Keresztény Kisgazda Földműves és Polgári Párt folyó évi •január hó I2-én párlértekezletet UI. Tárgysorozat: ElnOk részvélnyiblkozatokat olvas fel, melyek nagyatádi Szobi István elhunyta alkalmaból étkezlek. Elnök ezjilán felolvassa Hódmezővásárhely pártvezetőségének üdvözlő táviratát az újév alkalmából az egy-ségcspárthoz. A tárgysorozat utolsó pontjaként a költségvetés targyalása szerepel, melynek elóadói előreláthatólag a következők lesznek: miniszterelnökségi és igazságügyi tárca
ör/y Imre, pénzügyminiszteri lárca Temesvári Imre, kereskedelemügyi tárca Hermann Miksa, földmivclésügy
Erdélyi Aladár, külügy Mózer Ernő. *
A részletes, lárcánkénli költségvetési füzetek kézbesítését tegnap kezdte meg a pénzügyminisztérium. A füzeteket elsősorban a pénzügyi bizottság tagjai kapják meg.
Ha a pénzügyi bizottság január 7-iki ülésén megkezdik a költségvetés tárgyalását, akkor minimálisan egy hétre van" szükség a bizottsági tárgyalás befejezéséhez. Január 13, 14-re a köllségvelést általánosság--.wn és\'türcánkéfit Is-tetárSyalják. A bizottsági jelentés benyújtása után kérni fogják a sürgősséget és azonnal megkezdik a plénumban való tárgyalást. A január 12-iki formális megnyitó ülés tiláu hosszabb szünet céltalan lenne. Mindössze 13-án nem lesz ülés, 14-én pedig csak néhány kisetkb javaslatot fognak letárgyalni.
A pénzügyminiszter kívánságára a bizottság délelötl és délulán is ülésezik, hogy mielőbb átmenjen az anyagon. A plenáris tárgyalást az uj házszabályok értelmében S órás üléseken folytatják.
BELFÖLDI HÜftEK
Az országos munkapiac állása. A in. kir. állami Munkaközvetítő Hivatal jelentése szcrinl az elmúlt héten a budapesli és 7 vidéki halósági munkaközvetítő férli és nőiniin-kások részérc 455 munkahelyei és 3660 munkakeresőt tartott nyilván. 100 munkákclyrc tehát S IS munka-kereső jutott. Az intézetek tanoncok részére -425 niunklbclyet, ezzel szemben 70 muukakereső tanoneot tartottak nyilván, 100 munkahelyié tchál lö muukakereső jutóit. A munkapiac állása tehát, bár az előző béllel szemben javulást mulat, mégis igen kedvezőtlen. Intézetek szerint mindenütt, de különösen Debrecen, Miskolc és Budapest körzetében igen kedvezőtlen.
Rádióklub Pécsett. A rádió iránt Pécseit is megnyilatkozó érdeklődésre való tekintettel valószínűleg még e hónapban rádió-klub alakul, sót mozgalom indult meg. hogy Pécsett mielőbb rádió leadóállomás is létesüljön. A rádió használatáért fizetendő dij havi egy aranykorona lesz.
— Beiratkozások a közgazdasági egyetemen. Az 1924/25. tanév II. félévre a beiratkozások 1925. január 12-élól január 24-ig bezárólag tartanak A tandíjmentesség iránti kérvények január 12—18-ig, uj hallgatók részéről 2 l-ig bezárólag nyújtandók be. Akik az 1. évfolyamon esetleg megüresedő helyeire magukat felvétetni óhajtják, születési érettségi, erkölcsi, továbbá közhálósági bizonyítvánnyal felszerelt kérvényüket nvujtEák be a dékáni hivatalnál (IV., Szetb-ulca 23.) A.korlátolt létszám miatl a kérelmek idejében való benyújtása ajánlatos.
Telkes vitézek gazdasági vtzí-gájo. A napokban tartolláka sombgy-szcnlimrei m. kir. löldmlveslskölánil a lelkes vilézek részére rendezett gazdasági tanfolyam vizsgáját. A vizsgán résztveti Gállos Aladár kir. országos tanfelügyelő, Markóczy Antal tábornok, Hcgyessy-lgmándy Oéza lestóralezredes, Hinvátnjenő, az a! sódunántuli mezőgazdasági kam— igazgatója, Prcusberger Karr\'" " ifasági egyesületi titkár, a gazdái, gazdaköri kiküldöttei. A v.„t_ Fodor Jenő igazgató beszámolójával vette kezdetéi. A telkes vitézeket a mezőgazdaság és kertgazdaság minden ágából kikérdezlek és várakozáson felüli feleleteket adlak, megmutatták a vizsgabizottságnak, hogy valóban érdemesek a vitézi adományra.
Akció Jugoszláviában lévő má-emlékelnk áthozatalára. Mint értesülünk, a bajai törvényhatósági bi\' zottság egy indítványra feliratot intéz a magyar Irományhoz, amelyben felkéri, hogy lépjen érintkezésbe diplomáciai uton a jugoszláv kormánnyal azon műemlékek niegszerzése\'érte-\' kében, melyek a megszállott Bácskában a szerb államnak szemet szúr-, tak. A zombori Schwcidl és a Rákóczi szobrot Baján kérik felállítani, ha a magyar kormány diplomáciai összeköttetése sikerrel jár.
Berzevlczy Albert n Károlyi rezsim ellen. A székesfővárosi Tisza István társaskör diszgyülésón Berzevlczy Albert bcszédébetrlöbbek közölt azt mondotta: hfgy Tiszt István híveinek is könyű volna meg-változlalni az engesztelő hangot és a nemzetet arra figyelmeztetni, hogy az 1918-iki október 31-ének alkonyi óráiban itt Budapesten elkövetett gyalázatos merényletnek, amely a hazát legjobb fiától foszlottá meg, felelősséget nemcsak az abban részes és sajnos mindezideig büntetlenül, sőt clitéletlenlll maradt cinkosok viselik, de viselik bizonyos tekintetben azok is, akik akkor a hatalmai kezükben tartva, azt a könnyen előrelátható merényletet meg nem akadályozták, elkövetőinek üldözését elmulasztották s szervezett terrorral soká megakadályozták azt, hogy a nemzet közvéleménye a lelt [fölölti, felháborodását nyilváníthassa Ml""" megtorlását erélyesen követelhesse.
ZALAI KÖZLÖNY
1925. január 15.
A pécsi színház deficitje. A
pécsi színház októberi és novemberi deficitje 272 millió 229 ezer korona.
A színigazgató kérte a várostól ennek
teljes mértékben való fedezését. A pénzügyi bizottság hármas bizottságot küldött ki a szanálás módozatainak megállapítása céljából.
Az állatorvosi főiskola nyári féléve. A m. kir. állatorvosi főiskolánál a nyári félévre január 10—17-ig lesznek a szabályszerű beiralások. Az előadások pedig az ezután következő héten kezdődnek.
Szerdára halasztották a forgalmi adóankétot A forgalmiadő reformjának ügyében, mint ismeretes a pénzügyminiszter ankétre hívta össze az érdekeltségeket. Az ankétot eredeti terv szerint tegnap délelőtt tartották volna meg a pénzügyminisztériumban, közbejött akadályok miatt azonban e hónap 7-ére, szerdán délután 5 órára halasztották.
Glattfclder püspök átvette csonka egyházmegyéjének kormányzását. Dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök ezidei I. számú körlevelében bejelenti, hogy ideiglenes székhelye Szegeden elkészüli és újév napjától kezdödöleg minden hivatalos irat ide küldendő.
A forgalmiadó-ellenőrök fizetésrendezést kérnek. A fővárosi forgalmiadó-ellenőrök többoldalas memorandumot juttatlak el Bad pénzügyminiszterhez, feltárva jelenlegi súlyos helyzetüket. Az adóellenőrök elkeseredését az okozza, hogy javadalmazásuk nem történik ama pénzügyminiszteri rendelet előírása szerint, amely 1924 tavaszán egyenesen fizetésrendezésllk ügyében intézkedett. Az adótisztek kérését nagyon megnehezíti az, hogy általában a közönség hangulata ellenük van, mivel hivatásuk a felek ellenszenvét hivja ki. Pedig az ellenőrzés ellátása hallatlan fizikai megtcrhcltetést jelent. Az adóellenörök csőben, fagyban járják az utcákat, pincehelyiségekből ötödik emeleti lakisokba és ezért formálisan „éhbér" a jutalmuk. Mindazonáltal remélik, hogy a pénzügyminiszterhez beadott memorandumuknak hatása lesz és fizetésüket január 15-ig méltányosan rendezni fogják.
külföldi hírek
Az erdélyi szabad királyi városok visszakapták autonómiájukat Bukarestből jelentik: A kormány rendeletet adott ki, amely szerint az erdélyi szabad királyi városok immár közvetlenül a belügyminisztérium alá tartoznak mindennemű ügyeikben. A vármegyei prefektura ezentúl már nem működhetik mint közvetítő szerv a városok vezetősége és a minisztérium között. A belügyminiszter ily irányú rendelkezése hét erdélyi városra vonatkozik: Arad, Temesvár, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó és Nagyszeben.
Petőfi és Jókai ünnepségek olasz fö.dön. Rómából jelentik: Székely Gyula, a Giornale d\'ltalia magyarországi (udósilöja a kultuszminisztérium és a Pelöíi-lársaság megbízásából nagysikerű Petőfi-ünnepségeket rendezett Olaszország legnagyobb városaiban. Sok helyről most meghívást kapott, hogy ezeket az ünnepségeket ismételje meg. Székely Gyula ez alkalommal Petőfi mellett Jókai Mórt is be fogja mutatni az olasz közönségnek. Első ilyen irányú estélyét Rómában fogja megtartani.
Óriási viharok Angliában és Franciaországban. Egész Nagy-británia és a La Manche csatorna felett újból heves vihar dühöng. A Londonból induló légi forgalom Isméi szünetel. A fnemse kilépett medréből. Néhány helyiség cl vau rekesztve a külvilágtól.
Páris területén tegnap lievesorkán dühöngött, mely elérte óránként 100 km. sebességet. A francia tengerpartok, a La-Manch csatorna és az atlanti Óceán mentéről jelentik, hogy a tengeren heves viharok dúlnak, melyek lehetetlenné teszik a hajózást.
Mexikói jelentések szerint a Pa-menlipas gózös 220 utassal, valamint 5kisebb hajó, melyek december 23-án hagytak cl Vcracruse kikötőt, eltűntek. Attól tartanak, hogy a hajók a legutóbbi napok heves viharaiban elsülyedtek.
Egy szerkesztőséget feldúltak a fasclsták. Pisában a fascisták
betörtek a Messagero Toscano szerkesztőségébe, a popo ári párt lapjának szerkesztőségét feldúlták és a gépházat szélrombolták.
Megdrágult az utazás Ausztriában. Január elsejétől kezdve az osztrák vasutakon mintegy 30-50 százalékos szcniélydiiszabás-emeies történt. Igy a közönség utazása minden viszonylatban átlag 40 százalékkal drágult meg. Ezzel szemben az uj díjszabásnak megfelelően olcsóbbodás fog beállani az államosított osztrák délivasul vonalain.
A tavalyi Nóbel-békedljat nem adják ki. Párisból jelentik: A Nobei-dij bizottság elhatározta, hogy az 1924 évi békedijat nem adják ki, hanem a jövő évi díjhoz csaiolják.
Azosztrákok51 milliárdot fizettek rá egy év alatt Nyugat-Ma-r\'yarorszagra. Az elszakított nyugati csonka megyékben nem terem annyi élelmiszer, amennyi az ottani lakosság élelmezésére elegendő volna és igy az osztrák államnak eddig sok pénzébe került az uj tartomány. Mini most a kiadott statisztikai adatokból kiderül, Ausztria az 1923-as költségvetési evben ötvenegy milliárdot fizetett rá Nyugat-Magyarországra.
Marx kancellár ujabb megbízatása. A német birodalom miniszterei tanácskozásra ültek össze, mely tanácskozás eredményéről a birodalmi elnöknek jelentés tétetett. Erre Ebért elnök megbízta Marx birodalmi kancellárt, lépjen újra összeköttetésbe a birodalmi gyűlési partok vezetőivel, utaljon előlluk a politikai helyzet komolyságára való tekintettel annak sürgős szükségességére, hogy munkaképes parlamenti többségen alapuló birodalmi kormányt kell azonnal alakítani és ajánlja nekik, fiogy haladéktalanul vegyek revízió ala pártjaiknak a kormányalakításra vonatkozó eddigi határozatát. Marx kancellár tehát megbízást kapott ismét egy pártok fölötti kormány alakításra.
Francia jelentés német fegyverkezésről. A Berliner Zeitung am Mittag jelentése szerint Royer francia tábornuk, a Németországban működő katonai ellenőrző bizottság tagja ujabb jelentést küld arról, hogy a Reictis-
wchr titkos toborzóirodákat tartott fenn és egy titkos reguláris csapatról szóló listája volt és hogy minden három hónapban húszezer önkéntest képezeit kl.
Felülvizsgálják a bécsi császári Javak elkobzását A bécsi keresztényszocialisták elhatározták, hogy bizottságot alakítanak, amely a császári háznak 1919 április 3-án és október 30-án hozott törvények alapján lefoglalt javait meg fogja vizsgálni. A bizottság legközelebb megkezdi tevékenységét
A szövetséges pénzügyminiszterek párisi értekezletére korlátolt hatáskörrel történt meghivás miatt tárgyalások indultak meg Bukarest, Belgrád és Lisszabon közölt, hogy az ügyben közösen tiltakozzanak.. Ezek a tárgyalások nem vezettek eredményre, hanem az egyes államok külön-külön jegyzékben tiltakoztak. Megállapodás jölt azonban létre, hogy a tiitakozást a három állam egyidö-ben nyújtja be. A román kormány jegyzékében tiltakozik az ellen a rendszer ellen, hogy a kishalalmakat mellőzik azokon a konferenciákon, amelyeken ezek vitális érdekei kerülnek szóba.
Románia megtiltotta a buza kivitelét. A bukaresti minisztertanács a búzát elsőrangú élelmicikknek jelentette ki és elhatározta, hogy a buza, valamint mindenféle buzater-mék kivitelét eltiltja. A belső fogyasztásban a buza maximális árát vago-nonkint90.000leiben állapították meg.
Bécsben csökkent a munkanélküliek száma. Bécsi jelentés szerint az egyes munkaközvetítő he-
HILD JÓZSEF
épületfa-, deszka-, méaz-, cement- ét termény-kereskedése
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telefon 120. szára
Az assisii öregasszony
IrU: Barótl Rya (3>
Egy gyönyörű terembe tértünk bc; a barát előre, én meg utána.
Egy karosszékből egy papfor-máju nagy ur szólt hozzám.
— Isten hozta, jó magyar asszony I mondja jóságos hangon.
Magyar szó! Először ezekben a végnélküli honvágytól sanyargatott napokban I itt az idegenben.
Hozzárohantam, letérdeltem eléie s habfehér kezére borulva sirtam és zokogtam.
Nem hagyott el a jó Isten — mondogattam.
— Mikor megcsendesedtem, elkezdett hozzám beszélni a püspök ur.
(Egy magyar származású püspök él Assisiben s valamiképen tudomására jutván a kolostorban sírdogáló magyar asszony, rögtön intézkedett, hogy vezessék hozzá.)
— Megsimogatott — meséli — hogy ne sirjak. Most már majd ő lesz mellettem mindenben. A férjedet is még ma értesítem — mondotta — hogy ne aggódjék miattad jó helyen vagy. Az exhumáló bízott ság majd csak napok múlva ér ide, addig türelemmel kell lenned; itt maradsz addig nálam, elbeszélgetünk magyarul.
— óh, nem volt nálam boldogabb teremtés ebben a pillanatban az egész talián városban.
— Amikor aztán már jobban mertem a püspök úrral beszélni, megkérdeztem, hogy ha az én Pistámat fölveszik, megnézhetem-e? és esetleg szebb, díszesebb koporsóba szeretném tenni.
— Hoztam én, kérem, költséget mindenre — mondtam, mert hogy csudálkozva nézett rám.
— Azt nem lehet, nem engedik meg — felelt kétkedően a püspök.
- Pedig kérem szépen,- hiszen én azért tettem meg ezt a nagy utat! Nékem látni muszáj a fiamat Nem birnék különben megnyugodni. Az uram meg én hat év hosszú téli álmatlan éjszakáin mindig csak erről dödörögtünk. Hat évig én csak erről gondolkoztam, ezt tervezgettem, nem lehet az másként; meg aztán a Pistám még halála előtt pár nappal is azt irta a kórházból, hogy kedves édes anyám, vitessen el haza, ne hagyjon itt. Sok volt akkor kérem a halott, aztán meg egy közlegény ... a szürke mundérban egyik olyan mint a másik, a sirásó is kicserélheti; magyar magyar ... jaj nem lehet az, tessék kieszközölni, hogy a gyermekemet
láthassam ... rá ismerek én, tudom én miről . ..
Itt is célt ért a makacs akaraterejével.
Mikor a bizottság megérkezett, megengedték neki, hogy az exhu-málásnál jelen lehessen, miután a püspök megigértette vele, hogy erős lesz.
Mikor fölemelték a koporsó födelét ... itt az emlékek borzalmától megállt egy pillanatra — bizony nem olyannak gondoltam én itthon... folytatta remegő hangon. De azért rá ismertem. Megismertem az apró egér fogairól, aztán meg a testén még épen maradt a katonaruháia. Belenyúltam a zsebébe s csak néztek a katonák . . . hát csakugyan benne volt az imádságos könyve.
— Haza is hoztam, meg a sapkarózsáját is a sapkájáról — emlékbe.
— Szép koporsóba tetettem a régivel együtt — hála Istennek — teszi hozzá az egyszerű emberek megnyugvásának kifejezésével.
— A kegyes jó magyar püspök beszentelte Pistámat s másnap a koporsóval s kisérő katonákkal útnak indultunk.
— Ugy az éjféli órákban értünk egy városba. Láttam, amint a fiam koporsóját emelik le és valami nagy
házba vitték bc. Teremtő Isten, mit akarhatnak? csak nem gondoltak mást és eltemetik itt?
— Kinos kétségek emésztettek, beszélni nem tudtam, csak szorosan a fiam koporsója mellé álltam.
— Hiába küldtek el, nem mozdultam mellőle el.
Egy terembe vitték, ahol már 6 koporsó volt és tele voltak virággal.
- Ott töltöttem az éjszakát a koporsók között a Pistám mellett; gubbaszkodtam, őriztem .. .
— Másnap sok nép jött és mind •irágot hozott. Néztek engem, szóltak is hozzám, barátságos, finom népek,-weg kell nekik hagyni,.
Itt töltöttem két napot és két éjszakát a koporsók között, mivel a fiam koporsóját nem mertem otthagyni egy pillanatra sem.
— Az utolsó napokban mindig sirtam, nem tudva, hogy mire várunk, miért nem megyünk, hátha nem is engedik... Csak sirtam, sirtam, ezzel legjobban meg tudtam értetni magam, mert láttam, hogy a katonák is élénken beszélnek rólam valamit.
— Egyszer, amint sírdogálok, egy kövér ur rám nézett és valamit olaszul kérdezett a katonáktól. Azok élénken hadonászva magyaráztak rólam, mire a kövér ur elsietett,
1923. Január 4.
ZALAI KÖZLÖNY
lyeken az elmúlt napokban a munkaadók részéről nagyobb keresletet lehetett észlelni, inig a munkanélküliek jelentkezése ismét csökkent.
Az albán forradalom hátteréből. A Chicago Tribüné jejentése szerint Achmed Zogul bej, Albánia jelenlegi miniszterelnöke bécsi tartózkodása alatt kijelentette, hogy Paslcs szerb miniszterelnök biztosította őt, hogy FanNoli elleni expedíciója részére rendelkezésére bo-csájtja Wranggel hadseregének Jugoszláviában levő csapatait. Ezeket a csapatokat azután albán katonáknak öltöztették, fekete-vörös sapkákat adtak nekik és igy vonultak aztán Albánia felé Fan Noli ellen. Zogul" bej vállalkozását Pasics finanszírozta is, aki 30 millió dinárt adott neki és ehhez a hiányzó összeget olasz szubvenciók pótolták.
Nyugdijasok a katonatemetőért
Nagykanizsa, Janulr 3 A nagykanizsai délivasutl nyugdíjas mozdonyvezetők a hazafias és emberi érzéstől áthatott áldozatkészségnek szép és követésre méltó példáját állították a nagykanizsai közönség elé.
Sok, szebbnél-szebb pé\'da áll már előttünk, mióta szerkesztőségünk megindította az akciót, hogy Nagykanizsa sírkövet állítson a temetőjében porladozó hősöknek. A sok példa közül anyagilag talán hasonlíthatatlanul ts nagyobbakkal találkozunk. A nyugdíjas mozdonyvezetők példája azonban egy vonalnyit sem marad el ezek mögött, mert hiszen ők szerény nyugdijukból aránylag Igen nagy áldozatot hoztak, amikor összegyűjtött köztük egyik lelkes kartársuk 3 ka-tonaslrra 210.000 koronát. Az áldozatkészségnek ez a megnyilvánulása uj erőt önt mozgalmunkba s bizton hisszük, hogy városunk társadalmának minden rétege, hivatalok, testületek,egyesületek, jogi személyek csak ugy, mint az egyesek különbség nélkül hozzák meg a maguk áldo-
zatát, hogy a szépen megalapozott tervek mielőbb eljussanak a teljes megvalósulásig és Mindszentek napján a gyász ünnepébe a teljesített kötelesség ilröme fog vegyülni, amikorra ünnepélyes felszentelését szeretnők megérni a sírkövekkel ellátott nagykanizsai hősi temetőnek, *
Ujabban beérkezelt adományok: a nagykanizsai délivasuti nyugdíjas mozdonyvezetők 3, Rácz István pályamester 1, Pelrik Dezső DV főmérnök 1 sírkő egyenként 70.000 \'koronás költségeit lizelték l« szerkesztőségünkbe.
Máglyára vitték az első csipkeverőket
Nagykanizsa, január 3
A csipke-készítés első, határozott nyomait 1561-ben Annbergben találjuk. Ekkor azonban a csipke Jcé-szitési módja és szépsége annyira földöntúli varázslatnak látszott a középkor emberei szemében, hogy a csipke-készitéssel foglalkozók közül többet, igy a csipkeverés állítólagos feltalálóját, a német Uttmaim Barbara asszonyt, mint ördögükkel cimboráló boszorkányt, elégették.
A vert csipke ennek ellenére is ma már külön diszitő-müvészeti ággá fejlődött. A balatonendrédi csipke gyártásával már 32 telep foglalkozik hazánkban, melyek rengeteg hazai és külföldi, főkép amerikai megrendelést bonyolítanak le, amivel nemzetgazdasági hasznot is hajtanak.
A környék több községében, igy Kiskanizsán, Bálványoson, Bánok-szentgyörgyön Balatonendréd egyik ieles nagykanizsai tanítványa, Kiss Manci tartott ilyen tanfolyamokat. Kiss Manci Nagykanizsán Kinizsiutca 40. szóm alatt fog csipke verő-tanfolyamot tartani, melyre már most lehet jelentkezni. A vert csipke nemcsak művészi és olcsó disze az otthonnak, hanem biztos megélhetési forrás is, amennyiben a balatonendrédi telep a tanfolyamot végzettek munkáit elhelyezi és részükre megrendeléseket ad ki.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 4, vasárnap
Hómul katolikus: Jézus sz. n. Protes-táns: Leona. Izraelita: Tebelh bó 8.
Nap kel reggel 7 óra 48 perckor, nyugszik délután 1 óra 23 perekor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint Jobbára felhój, enyhe idó várható kisebb lecsapódásokkal.
Kulturház-blzottság Illése a város-háza lanicslennébsn délelóll 10 órakor.
Rubini előadása a Polgári Egyletben délután 3 és este 8 órakor.
Ccrcle dc Dansc a Central souterraln-jebtn űélulán 5 órákor.
Mozi. Uránia* 2en<lal fogoly. Világ: Elszállt a mámorés Betörés a fogházü*. Elóadisok kezdete 3,5, 7 és 9 órakor.
Január 5, hétfő
Rómni katolikus: Tcleszfoí. Protestáns: Simon, Izraelita: Tebetli M 9.
Nap kel reggel 7 óra 49 perckor, nyug. szik délután 4 óra 13 perekor.
Evangélikus Nőegylet teaeatélyc a Polgári Egyletben este >/*9 órakor.
Rubini előadása a Koronában, felerészben j hőiök sírkövei javára.
Epilógus Anda könyvéből
Irta: Sz. Solymos Bea
Szebbek azok az emberek, kik elmentek tőlem — bucsuzva-e, vagy bucsuzatlanul — de elmentek, hogy ne jöjjenek többé vissza hozzám.
Szebbek és jobbak ők a leplezgető, takargató messzeségben, a távolság tisztító atmoszféráján keresztül. Az élek, a szögletek, a rikitó színek lekopnak s előttem vibrál egy harmonikus kép, egy régi freskó, egy elmosódó dallam, egy zümmögő akkord.
A sértő, a bántó, a diszonáns kihullik a múltból s egy előnyösen stílszerű relief domborul elém emlékezetem kristályprizmáján, mig a vágyak gyöngyszinü álomba zsibbadnak.
Ti fiuk, férfiak és Öreg emberek, akik megálltatok egy pihenő állomásra előttem s megláttatok, hogy meglássalak, ti is egy friezzé alakultatok lelkem felületén, melyből művészi ih-lettséggel egy örökharmonikus, szép csoportot alkottam, egy egészet, messze elhullámzót egy bágyadtan rezonáló, elmosódó akkordot.
S tl igy, együtt menve, elfelé — szépek vagytok, jók vagytok.
— Lemondott városi ügyész.
Faics Lajos dr. városi tiszti ügyész január elsejével lemondott állásáról.
— Visszahelyezés. Mikó György végelbánás alá vont kir. járásbiró-sági irodafőtisztet az igazságügyminiszter visszahelyezte állásába.
— Megyegyülés. A nagykanizsai városi képviselőtestületnek a napokban tartolt közgyűlésén hozott határozatokat a februárban tartandó törvényhatósági közgyűlés fogja jóváhagyni.
— Halálozás. Január hó 1-én délután 3 órakor nagy részvét mellett temették Pozsogár Gyula zalavégi ny. igazgató-tanítót, aki 54 évi buzgó tanítói működése után 74 éves korában halt meg. Az elhunytban nagy veszteség érte a Keszthely—zalaszentgróti róm. kath. Tanítóegyesületet, melynek korábban aktív világi elnöke s legutóbb disz-elnöke volt Régebben tagja volt Zalavármegye törvényhatósági bizottságának, világi alelnöke a Vesz-prémegyházmegye róm. kath. Tanítóegyesületnek.
— Az Evangélikus Jótékony Nőegylet holnap, hétfőn este a Polgári Egylet összes termeiben fél kilenc órai kezdettel megtartandó tea-estélyén, a közönséget gyönyörűen díszített, jól fűtött terem, gazdagon felszerelt büffé és Horváth Rezső zenekara várja. A rendezőség kéri mindazokat, kik a büfféhez természetbeni hozzájárulást felajánlani szivesek voltak, hogy adományaikat szíveskedjenek holnap, hétfőn délig a Polgári Egyletbe fel-küldeni.
nemsokára azonban visszajött egy szép kövér asszonnyal. Az asszony felém tartott és igy. szólt magyarul: -.Miért sir, magyar" nénike?" Fölugrottam. Ráborultam, csókolgattam ott, ahol értem.
— óh édes lelkem, jó nagyságám, a jó Isten áldja meg .. . messzire való vagyok, a fiamat viszem .. . haza ... és nem tudom, hogy miért kell annyit várni már. . . kellene már hazamenni .. . régen ejöttem . .. aztán meg hátha még sem engedik haza elvinni a fiamat.. .
— Oh dehogy! nyugtatott meg. üt van a gyűjtő állomás, itt gyűjtik őket össze, hogy azután induljanak hazafelé... Én is magyar vagyok, idekészültem, vendéglőnk van. Most ^viszem, jöjjön csak nyugodtan, az elindulásukig az én vendégem lesz.
— A két borzasztó éjszakától s a sok sírástól és nyugtalanságtól kimerülten ismét egy magyar házban találtam oltalmat.
— Ej. a jó magyar asszony az elinduláskor eljött velem Oörzig, ott aztán tolmácsolták, hogy csak nyugodtan üljek gyorsvonatra és induljak útnak hazafelé. A koporsók majd jönnek utánam egyenesen Buda-Pestre. H
— Elmondhatom, hogy mindenütt °yan jól bántak velem, csak hát
értekezni nem tudtunk; jó nép az olasz nép, meglátszik az a katona-sírokon; — fejezte be mély meggyőződés hangján az asszony.
— Másnap este már itt szálltam ki Lepsényben, mivelhogy ott áll meg a gyors; onnét meg gyalog jöttem haza.
— Gyalog Lepsényből? Ekkora ut után — hűltem el. Hiszen csak 10 kilométer; nem olyan messzi van, csak az a márványtábla, amelyet elhoztam — az ugyan megnyomott hazáig...
Eltűnődöm a természetes szívósságán, mire nem képes egy ilyen asszony, egy anya ...
— A pesti nagy parádé után — folytatja — aztán hazahozattuk.
— Mindenszentek előtti napon volt a temetése. De igen-igen szép volt, még a méltóságos grófék ts ott voltak, meg sok nép még más faluból is. Dc hát én nem tudtam, kérem, $irni, ahogy dukál temetésen; nem én. \'Mindenki sírt, csak éppen én nem; még azóta sem... Én csak azt érzem, hogy az én fiam itthon van. Nem hiába készült el a szép kriptája, megvetettem én az ágyat neki itthon az anyaföldben... lefektettem...
— Hála legyen az Istennek I — ezzel fejezte be a történetet, jelezve
zaklatot lelkének megnyugvását, egyetlen reményének valósulását, egyszerű voltának fényes sikerét.
Elmélyedt lélekkel, fájó emlékezésekkel járok kis falum csendes temetőjében.
A decemberi hideg dérrel vont be mindent, mintha az egész temetőre habfehér csipkeszemfcdő borult volna.
A fák fehér zúzmara prétnbe burkolóztak, olyan titokzatosak, olyan meseszerűek...
Minden fehér, merev és — mozdulatlan. Mintha a halál országában járnék... ,
Amerre nézek, mind-mind ismerős sir... amott az a fehér márvány kereszt, oh mennyire ismerős...
Két kialudt drága élet, melyeknek folytatása én vagyok s az cnyémé a csillagszemű kis lányom.
Kialudt életek, elfakuló drága, szomorú emlékek ...
Mintha a halál országában járnék... az egyetlen élő itt, én vagyok. Valahogy lábujjhegyen lépdelek, ne hogy zajt üssek ...
Egy koszorús sirhalom mellett visz el az utam; megilletődve állok meg előtte. Egy nagy kőlapba beékelt márványtábla előtt, rajta a felírás:
Varga István.
Hidegben ragyog felém cz a tizenegy aranybetfl s önkénytelenül a márványlap súlyát latolgatom.
Itt alszol tehát te drága kis katona, kit az édesanyád nagy anyai szeretete emelt ki idegen sírodból, hogy lefektessen mint kis gyermeket a hazai földben „megvetett" ágyadba.
Megint csak a márványtáblát nézem, melyet egy hőslelkü anya a szive alatt cipelt kilométereken át... egy lobogó, vértől csepegő édes-anyai szivet kellene rcávésni.
A koravén alkonyat sötét árnyékokat rajzol. Fölrezzenek, körül nézek ... sötétedik.
Energikus léptekkel sietek ki a temetőből, ki a kis falumba, ki a való életbe, hol annyi minden kötelesség várakozik rám ... A lábam alatt megreccsen a fagyos kavics, lépteim neszétől hangos károgással felröppen egy bóbiskoló varjú s a megrezdült ágról a fagyos dér szaporán hull rám ...
Visszatekintek bucsuzásul a kedves sírjaimra s látom, hogy egészen reám alkonyodott.
Csakugyan reám alkonyodott...
(Vége)
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 4.
— Meghalt írnagyrécsel rablótámadás áldozata. Horváth Ferenc, a nagyrécsei országúton rablógyilkos merényletnek áldozatul esett gazda tegnap a nagykanizsai közkórházban faeghalt. A tettes kézrekeritésére a legszélescbbkörü intézkedések történtek s a nyomozás jelenlegi állásából következtetve, a gyilkos kéz-rekeritése már csak órák kérdése. A gyilkosság áldozatát holnap fogja felboncolni Országh Lajos dr. törvényszéki orvos.
— A B-lista felterjesztése. Nagykanizsa városnak más városokhoz képest elég szigorú B-listáját tegnap küldték el a vármegyéhez, honnét január 15-ig fogják felterjeszteni jóváhagyás vagy uj intézkedés végett a belügyminiszterhez.
— Gyilkos apa. Egy petríventei Kardoss nevű gazda tegnap összeszólalkozott a feleségével és tettlegességre vetemedett vele szemben. Tizenkét éves Teréz leánya védelmére kelt édesanyjának, ami a brutális embert annyira fcldühösitette, hogy egy kezeügyébe cső doronggal a leány fejére sújtott, hogy az holtan rogyott össze. A nagykanizsai törvényszék vizsgálóbírója, Mutschen-bacher Edvin dr. és Ország Lajos dr. délután kiszáltak a tett színhelyére. A brutális embert a rigyáci csendőrök azonnal letartóztatták.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán született az elmúlt héten 11 gyermek, 4 fiu és 7 leány. Házasságot kötöttek: Kis Imre nyug. déli vasúti kalauz Tornai Arankával, Ro-senheim Sándor kereskedő-segéd Spiegel Gizellával, Takács István szabó-segéd Herzl Szerénnel, Modor János földműves Nagy Annával, Sneff László földműves Plánder Ag-nessal, Földes Dezső füszerkereskedó Ungár Rózsával, Riedl Alajos mészáros-segéd Horváth Teréziával, Rózsa Sándor kocsis Polgár Máriával. Elhaltak: Hajdinás lózsefné Takács Terézia 32 éves, vérmérgezés; Spirk Rókusné 46 éves, gyomordaganat; Ács István 2 napos, veleszületett gyengeség; Rajkovics Anna napszámos 34 éves, tüdővész; Kálovics László 1 napos, veleszületett gyengeség; Dani László földműves 73 éves, végelgyengülés; Nagy József mezőőr 51 éves, szövetközti májlob; Sándor Ferenc 66 éves nvug. városi rendőr, tüdőtágulás; Czamccz Erzsébet 87 éves, végelgyengülés; özv. Pintér Jánosné 80 éves, aggkori végkimerülés; Nagy Lajos szabómester 83 éves, végelgyengülés ; özv. Krisztián Józsefné Mujzer Anna 67 éves, tüdőhurut.
— Valamennyi polgári és elemi Iskola vezetőségének ! Felhívom a vármegyében levő valamennyi polgári és elemi iskola igazgatóját, vezetőjét illetőleg tanítóját, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter mult év november hó 18-án kelt 107.975-924. sz. rendelete értelmében a folyó tanévben használt tankönyvekre vonatkozó adatokat folyó hó 10-ig okvetlenül küldjék be és pedig az állami, községi, izr. iskolák hivatalomhoz, a hitfclckezcti iskolák pedig saját egyházi főhatóságaikhoz. Zalaegerszeg, 1924. december 31. Szirmai Miksa s. k. Zalavármegye kir. tanfelügyelője.
— A Szentes-családnak. F.ichin-ger Márton 10.000 koronát hozott szerkesztőségünkbe a Pivári-utcai Szentes-család részére.
AlTEOE
| CIGARETTAPAPÍR (■; H0VC.lV\'j
— Jakobi Antal hangversenye az Irodalmi Körben. A nagykanizsai Irodalmi <Ss Művészeti KOr január 10-lkén lánccal egybekötött hangverseny! rendez Jakobi Antalnak. az ismertnevü operaénekesnek közreműködésével. A műsort több értékes programmszám egészíti ki. Jegyek a /frdftj\'-trafikban és a Leitner-drogériában 45, 40. 30 és 25 ezer koronáért már kaphatók. A hangverseny tiszta jövedelmét a rendezőség a kultúrház alapja javára fogja forditani.
— Ipar\'emondások. Tegnap délelőtt 6 Iparlemondás iránt beadott kérvényt iktattak el a városházán. Ez alkalommal többnyire piaci árusok jelentik be iparuk megszüntetését.
Versenytárgyalás
A nagykanizsai hősi-temetőnek sírkövekkel való ellátása érdekében a „Zalai Közlöny" szerkesztősége által meginditottakció any-nyira előrehaladt stádiumban van, hogy a kivitelezést illetőleg versenytárgyalást irunk ki.
Egy-egy sírkő név-be-véséssel, felállítással, de a kiszállítás költségei nélkül 70.000 koronába kerülhet. Ebben a. keretben kérjük a vállalkozókat, hogy a mintegy 1300 sirkő elkészítésére vonatkozó, a sirkő pontos rajzát és méreteit, valamint tartóssági és egyéb garanciákat tartalmazó ajánlataikat pontos költségvetéssel egyetemben január hó 10-én esti 8 óráig juttassák el személyesen, vagy postán, de minden esetben írásban lefektetve szerkesztőségünkbe (Nagykanizsa, Fő-ut 5 szám).
a ZALAI KÖZLÖNY
szerkesztősége.
— A közkórház decemberi forgalma. A nagykanizsai közkórházba december hónap folyamán 248 beteget vettek fel, napi átlagban a szaporulat S. Gyógyultan távozott 247, meghalt 17, összes togyalék 254. létszámapadás tehát 16. Hónapvégi beteglétszám 223. A decemberi ápolási napok összes száma 6929 volt. Legnagyobb napi belcglélszáin volt 232, legkisebb 207. összesen 479 embert kezeltek decemberben a kórházban, kiknek közel 52°/o-a gyógyultan távozott, mig a halálozás 3W/o voll.
— Rubini Nagykanizsán. Rubini, a világhírű erőművész sorrajárva Zalamegye városait ma tartja bemutatkozó előadását Nagykanizsán a Polgári Egylel nagytermében. 24 számával mint átváltozó, sport, alléla, mülövő és indiai fakir mutatványok-kai ejti bámulatba a közönséget. Ma dél illán 3 és este 8 órakor. hét/6n a Koronában a jövedelem 50>!e-áig a hősi sir/cövek javára, kedden 3 és 8 órakor ismét a Polgári Egyletben, szerdán délután ugyanon az iskolák és katonaság részére tartanak előadást minden esetben zenekíséret melleit, fűtött (eremben.
= Dr. Könlg fogorvos (Deák-tér 7., a [első templom mellett) szabadságra utazott. Január 19-éu ujbOI rendel.
— A kiskanizsal Polgári Olvasóegylet folyó hó 6-án, kedden délután 6 órakor saját helyiségében tisztújító közgyűlést tart.
— Megyeblzottsigi tagválasztás. Tilrjéről jelenti tudósítónk: Tőrjén a napokban tartott megyebizottsági tagválasztáson \' 114 szavazattal 2 szavazat ellenében Hatmos József türjei körjegyzőt választották meg törvényhatósági bizotlsági taggá.
= Orvosi hir. Dr. Strém Sándor logorvosi rendelőjét január hó l-én a Bazár-épületből, Király-utca 34. sz. I. em. (Kálmán-féle ház, a régi postával szemben) helyezi át.. Rendelési órák d. e. 8—12-ig, d. u. 2—6-ig.
— A Jókal-centennárlum Kaposvárott. Jókai Mór születésének százéves évfordulója alkalmából a Jókai emlékbizottság elnöke, Rákosi Jenő megkeresést intézett a kaposvári városi tanácshoz c ccnlennárium megünneplése ügyében. A városi tanács foglalkozott az átirattal s ugy határozott, hogy február hó folyamán a színházban nagyszabásu kid* lur ünnepséget rendez s annak keretében lógja Jókai születésének százéves évfordulóját megünnepelni. Az impozánsnak Ígérkező ünnepély clO-készitése tárgyában dr. Vétek György polgármester rövidesen értekezletet fog egybehívni.
— A kaposvári pénzögyigaz-gatóság megszüntetése. Az a hire jár, hogy megszüntetik a kaposvári péiizügyigazgatóságot. Ennek bekövetkezte esetén Szekszárd lenne So-mogy-, Tolna- és Baranyavármegyék pénzügyi központja.
— Somogyvármcgye 314 községe az 1925. évben 328.966 aranykoronát fizet hozzájárulás cii^n.
— Ax Alsóduuántuli Mezőgazdasági Kamara, komolyan gondol arra, hogy székházat épít Kaposváron. Hogy eddig még nem történt meg, annak oka a rossz termés volt. Az építkezéshez külföldi kölcsönt vesznek fel.
— Zalaegerszeg népesedési statisztikája. Zalaegerszegen az I923.évi31l-gyel szemben 1924-ben csak 275 gyermek született, 145 fiu és 130 leány. Közülük halvaszületelt 15, később meghall 24, tehát csak 236 maradt életben. Házasságkötés 1923-ban 105, az elmúlt évben 90 voll. Halálozás 1923-ban 503. mig 1924-ben 243 (132 férfi és III nő) esetben történt. Zalaegerszeg lakossága 1924-ben 32 lélekkel szaporodott. A halálesetek közül 65 okozója tüdőbetegség voll. Gyilkosság és öngyilkosság I —1 esetben okoztak halált.
— Népművelési előadások. Kerkaszentmihályról jelenti tudósítónk : Kerkaszenlkirályon január elsejével megkezdődtek a népművelési előadások. Előadók: t\'erenczy Gyula plébános, Horváth Etelka és Silamek Ida tanilónők.
— Talált tárgyak. Talállak egy papircsoinagban egy női zsebkendőt s egy kötöll fekete kesztyűi. Igazolt tulajdonosa átveheti lapunk kiadó-hivataláén.
= Jön: Ha megfújják a trombitát ...
= A Keresztény Szocialista Párt
ma, vasárnap este 8 órai kezdettel Rozgonyi-utca 7. szám alatti párlhclyi-ségben közös láncgyakorlatot tart.
= Uri- és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut 5.
— Honvédaltisztek bálja. Díszes és előkelő közönség részvétele mellett t irtották meg tegnap este a Polgári Egylet Összes termeiben a nagykanizsai honvédaltisztek idei báljukat, melyet a magyar katona szelleméhez méltó, magas színvonalú műsor vezetett he. A műsor első pontjajcéui Ne csüggedj magyar című hazafias szinmü szerepelt Mázol Lulu és Hartmann Béla előadásában, litána Sprung Károly szavalta el Radványi Kálmán Magyar hatoltak c. megrázó erejű költeményét. A szombathelyi honvédzenekar több zenedarabot adott elő. Utolsó számként Nyiry Andor irredenta karácsonyi színjátéka: Egy karácsonyest a nagy magyar télben került előadásra, melyben a szereplők a darab izzó magyar szellemét igyekeztek gyönyörűen érvénvre-juttalní. Minden szereplő tudásának legjavát vilte játékába, ugy hogy a közönség tapsviharral jutalmazta. A darabot Mázol Gyula fő«zámvivö rendezte. Műsor után tánc következett, mely pompás hangulatban a reggeli órákig tartott.
— Hctvenöteszíendő gyümölcse.
Az 1925. évben ünnepli háza fennállásának 75-ík évét a világhírnévnek örvendő Scmter J. cég. Az elmúlt \'U évszázad alatt köztudattá vált az a felfogás, hogy akik |ól akarnak vásárolni, szükségleteiket ezen közmegbecsülésben állo cégnél szerzik be, mert két emberöltőn át alkalmuk volt meggyőződni ezen cég üzletének feltétlen szolidságáról, áruinak kiválóságáról és árainak méltányos voltáról. Az elmúlt 75 év alatt a cég neve világszerte közismert lett és híres márkáit a londoni Semtcr J. cég (London 14., Golden Golden Squarc) a világ minden részében exportálja. A cég Budapest, V. Bécsi-utca 7. alatti fő és IV. Koronaherceg-utca 9. szám alatti fióküzletében nagy leltár előtti occa-sió eladás van folyamatban, melynek keretein belül a legfinomabb minőségű angol férfi és női szövet különlegességek és ezek maradékai kerülnek mélyen leszállított áron eladásra.
•= írógép használt 2,900.000 K. Uj Remington eredeti gyári áron, kedvező részletfizetés, díjtalan bemutatás Szabi Antal fegyverüzlet, Remington képviselete.
=■ Idegfájásoknál) reumánál, köszvénynél, clhájasodásnál, cukorbetegségnél a Ferenc József keserűvíz rendkívül jóhatásu hashajtónak bizonyul.
— Qyermck-clpők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhelők be.
= Merényletet követett el Filipp ;n a drá-
250 ezer koronáért, gyapjú ujjasmellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vételkényszer nélkül, amig a készlet tart.
Kakasfesték I
Színes, tiszta, tottja nincsen t Rámondhatod: legszebb kincsem! Háztartások bc rég lestek: Itt a Kakasruhaf oaték 1
Kspbatt
STAMPF ZSIGMOND
Mixer. é» esemegc-azIcKben Nagykanizsa, ápQi.t.
Ugysootl t kg pcig. akácait 25.000 K
JS25. január 4.
zalai közlöny
Irodalom és művészet
. - Stelncr Ferenc dalestélye. A Nagykanizsai Casino tegnap, szombat este tartotta meg az idei évadnak harmadik hangversenyét. Ezúttal Stflntr Ferenc kamara-énekes töltötte ki az egész «stét Schubert, Lo*we és Strauss dalaival. Enektudása minden elismerésen felül áll; hangja az érzelmek legszincsebbárnyékolásában benső közvetlenséggel Jut kifejezésre s nehéz volna mcgillapiUni, hogy a három dal-költö közül melyiknek dalaiban érvényesült a legjobban. Mi ugy éreztük, hogy hang-simulékonysiga is közelebb áll Schubert "ronuntidzmusához, mint Straussnak kc-vésbbé érzelgős költészetéhez, ellenben Loewe erőteljesebb dinamikai ereje főleg a szenvedélyesebb kitörésekben juttatta érvényre Steiner Ferenc énekműveszetét. Például Tom der Reiner cimü ő-skót bal-• lada előadásában bámulatos drámai erő lüktetett, mégis Schubertnek örökbecsű poezisében szebben érvényesült hangjának bámulatos lágysága s Ichcllctszcrü pianis-sinvói csodálatra érdemesek. A zongora-Idséretet Mittler Ferenc látta cl. Méltó partnere volt Stcincmek. Ujjai alatt a hangok nemcsak zengzetesek voltak, hanem visszaverődött a billentyűkön Schubertnek örökéletű lelke is. A közönség zajosan ünnepelte mindkettőjüket. —mp—
TÖRVÉNYSZÉK
A törvényszék uj beosztása 1925-re
NagykanlZM, Januir 3 A nagykanizsai tőrvényszék elnöke, köry-Szabó Jenő dr. kúriai hirA, I92ó-rc a törvényszéki ügymenetet a következőkép osztotta be : Polgári fellebbviteli tanács. Elnök: ür. Eöri-Szabó Jenő kúriai birő, kir. tszéki einök. A tanács ügyköre :
1. Fellebbvitt polgári peres ügyek.
2. Régi eljárás szerint lefolytatandó fellebbvitt polgári peres ügyek.
Polgári fellebbviteli lanács. Elnök : Dr Fischer József kir. tszéki tanácselnök. A tanács ügyköre : 1. Fellebb-vilt polgári peres ügyek. 2. Régi eljárás szerint lefolytatandó fellebbvitt polgári peres ügyek. 3. Fellebbvitt polgári nem peres ügyek.
Kerületi gazdasági bíróság. Elnök: Dr. Szabady Lőrinc kir. tszéki tanácselnök, helyettes elnöke: Makit* Vilmos kir. tszéki biró.
Hinteti főtárgyalás! tanács. Elnök: Dr. Kenedi Imre kir. tszéki tanácselnök. •
Bünteti fellebbviteli tanács. Elnök: Dr. Kenedi Imre kir. tszéki tanácselnök.
Vddlanács.- Elnök. Dr. Kenedi ln>« kir. tszéki tanácselnök.
Fiatalkorúak törvényszéki tanácsa. Elnök: Dr. Kenedi Imre kir. tszéki tanácselnök.
A rögtöni/éli bírósági tanács. El-i™: Dr. Kenedi Imre kir. tszéki tanácselnök.
Az uzsorabiriság. Elnök. Dr. Kenedi Imre kir. tszéki tanácselnök. Helyettes elnök: Dr. Mutschcnbacher "v.n kir. tszéki tanácselnök.
Polgári egyes bírák: Dr. Fischer Jtaef kir. tszéki tanácselnök, dr. autody Lőrinc kir. tszéki tanácsnok, Székács Pál tanácselnök c. kir. tszéki biró, Podolay Jusztin tszéki biró. A mezőgazdasági haszonbérletekre « minden egyéb a kir. törvényszék-™ alokitandi vegyes bíróság eijá-V" fw lartoző Ügyekben a vegyes mrtság elnöke: Dr. Szabady Lőrinc nőit - u tanácselnök, helyettes elbírt.
CsidUgyi biró, csidbiztos és a kényszeregyezségi ügyek előadója: Podolay Jusztin kir. tsiéki biró.
Bilnteti egyes birák: Dr. Mul-schenbacher bdvin kir. tszéki tanácselnök, Makáry Vilmos kir. tszéki biró.
Vizsgálóbíró: Dr. Mutschcnbacher Edvin kir. tszéki tanácselnök.
Helyettes vizsgálóbíró: Podolay Jusztin kir. tszéki biró.
Fiatalkorúak bírája: Dr. Mutschcnbacher Edvin kir. tszéki tanácselnök.
A földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendelkezésekről szóló 1920: XXXVI. l.-e. 41. §-ában emiitett tárgyaló bizottság vezetijéltl az O. F. B-tól kiküldőit birák: Berlin Ágoston kir. tszéki tanácselnök és Kayser Elek tanácselnök c. felr. kir. tszéki biró.
Tanácsülési és egyes biró tárgyalási napok: I. polgári fellebbviteli lanács: csütörtök. II. Polgári felleb-vitcli lanács: péntek. Büntető főlár-
eialási tanács: hétfő, csütörtök.
zsorabiróság ülése: esetenkinl. Büntető fellebbviteli tanács: a hó 1. és
3. szombatja. Vádlanács: a hó 2. és
4. szombatja.
A tárgyaláson kivül előterjesztett szóbeli kérelmeket és nyilatkozatokat dr. Szabady Lőrinc kir. tszéki tanácselnök szerdán és pénteken délelőtt 9 órától 12 óráig,a büntetőfeljelentéseket pedig dr. Mutschcnbacher Edvin tszéki tanácselnök (vizsgálóbíró) bármely köznapon a hivatalos órák alatt foglalja jegyzőkönyvbe.
M OZI
Uránia. 3, 5, 7 és 9 órakor: Zendai fogoly, Rcx Ingram rendezése, főszerepben Alice lerri és Kaimon Novaro.
Világ. 3, 5, 7 és 9 órakor: Elszállt a mámor, Lőtte Neumann film 4 felvonásban és Betörés a fegyházba, Fix-Fox burleszk 5 felv.ban.
Kedden és szerdán az Uránia Pa-ramount-filmet játszik, a Világ csak kedden Honore, de Balzac regényét: Aki másnak asszonyt ad.
közgazdaság
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Bizötísága
A Párisban székelő Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti\' Bizottsága a napokban tartotta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épületében czévi közgyűlését. Popovits Sándor, a bizottság elnöke megnyitó beszédében részletesen körvonalazta azt a nagy jelentőséget, mely á Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kitűzött célok teljesedéséhez fűződik és rámutatott arra a működésre, amelyet a nemzetközi szerv a világgazdasági kapcsolatok újból való helyreállítása és a nemzetek közötti szolidaritás szellemében való kiépítése irányában kifejtett. A Nemzetközi Kamara minden fontos gazdas igi kérdéskomplexum tanulmányozására szakbizottságokat tart fenn, amelyekben minden nemzet, igy a magyar gazdasági élet is kimagasló reprezentánsai által képviseltetik. E bizottságok munkájának igen értékes eredményeit és megoldási tervezeteit az egyes kormányok, vagy a Népszövetség utján igyekszik a Nemzetközi Kamara a megvalósulás stádiumába juttatni.
Az 1925 év nagy eseménye a Kamara junius 21—29 között Brüsz-szelben tartandó nemzetközi kongresszusa lesz, amejynek előkészítő munkálatai most niindeu bizottság működésének központjában állanak. Különösen fontos volna, hogy Magyarország ezen a kongresszuson megfelelően képviselve legyen, mert az ott elhangzó szavak messzire elhatnak.
Gyutuy Tibor dr. a Magyar Nemzeti Bizottság titkára a Bizottság ezévi működéséről számolt be. Részletesen ismertette az ügyforgalmat és rátért minden kérdésre, amelyben a magyar bizottság a párisi központtal érintkezést tartott fenn. Végül kiemeli ennek a fontosságát, hogy minden magyar érdekképviselet, gazdasági szervezet és a kereskedelmi és ipari világnak a külkereskedelmi forgalomban érdekelt képviselői bekapcsolódjanak a Nemzetközi Kamarába, mert ez az a fórum, amelyen keresztül a világ gazdasági éleiébe való intenzív bekapcsolódásunkon szép siker reményével dolgozhatunk.
Végül a Bizottság belsó ügyeket tárgyalt.
A kézműves kamara előkészitő bizottsága. A kézműves kamara felállilása érdekében megtartott legutóbbi ankét azzal fejeződött be, hogy a kereskedelmi miniszter hattagú munkabizottság kinevezését helyezte kilátásba, amely bizottság hivatása lesz részletkérdések tisztázása. A bizottságot, a miniszter most megalakította, elnökévé Buday László h. államtitkárt, műegyetemi ny. r. tanárt nevezte ki. A bizottság tagjai a következők lettek: Biltner János, a budapesti Kamara ipari elnöke, az 1. P. 0. Sz. társelnöke; Pálffy Dániel, az Ipartestületek Országos Szövetkezetének elnöke; Szfc vay Gyula, a Magyar Kamarák Országos Irodájának igazgatója, a Budapesti Kamara főtitkára ; Soltész Adolf dr., az Országos Ipartestület igazgatója; Farkas tlek, a Baross Szövetség igazgatója; Milller Antal,
a Keresztény Iparosok wrszagos Szövetségének főtitkára. A kineve-zettekhez intézett megbízó levelében a miniszter világosan megjelöli a bizottság munkakörét, egyben elhatárolja hatásköréi is, meghatározva, hogy milyen kérdésekre nem terjed ki tevékenysége, mert azokat az ankét már elvileg megoldotta. Többek között a következőket irja a miniszter: „E bizottság feladatává teszem az ipartestületi reform alapelveinek kidolgozását, továbbá állásfoglalást abban a tekintetben, miképpen létesíttessék a kézmüiparosság országos szervezete. Ez utóbbira vonatkozólag tájékoztatólag megjegyzem, hogy az országos szerv elnevezésében a „kamara" jelzés nem foglalna helyet, továbbá hogy annak fenntartása céljából közszolgáltatások nem vehetők kombinációba s hogy végül, magától értetődően az állam sem vállalhat semmit a fenntartás költségeiből." A bizottság nyomban az újévi ünnep után megkezdi munkáját.
TŐZSDE
Déli magánforgalom
IrJnyzat Uzlcttelen. Kühne 39. Limpa 150. Rima U3. Schllck 60. Levante 300. Nasid 2335, Hazai Fa 100, Ofa 514. Déllvasut 59. Nova 170, Cukor 2610, Georgia 415, Ixző 905. Részvény sör 3tt>, Oumml 288. Őstermelő 230. Brassói 418, Hazai Bank 148, Magyar Hitel 514, Osztrák Hitel 169. Cseh Bank 2t. Ingatlan 240. Kereskedelmi Bank 1225, Általános Takarék 13<>. Pesti Hazai 3490, Borsod Miskolci 220. Budapesti Góz 147. Cement 91. Kohó 420. Kószén 3380. Salgó 564. Allicnacum 99 Pallas 90. Fegyver 1100, Danubius 3610, Villamos 1610.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva I4.695i)2 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank
hivatalos árfolyamai
Valuták Aaiot font 3<4\'XO-í<7űOO Citb koroni 2I«-7IM Wnlf 11(4 1124
Doiiii nannuo Francit U. 394I-39ÍI HolUndlbl. miSTMOi L«l 3Í3 376
L«vi tlUXI
Ura 30M-3044
Utlji frank .\'411 36JJ Oíilf. kor. I0Í0&10JM
Dia kor. IWO IJ7ÍO
Svljd htok l*C>70 14210
S*M kor. IWOO-IU4SO Norvég kor. IO<»IOWO
Máik. I7<ft(-I72tt
Amiterdin.
Brigiid
Difiin
B\'fentl
Kcpnklp
KrliilUnU
Ntwyork
Pirii
Piij«
Si4íU SlOsktolm Wlrtl ZOlfch
JWW-ÍWftJ
un-iits
I72SJ-17374 373-37 .VMIJtóí IM30-13890 IŰMOH04Ű MOOMirOCO J075J050 7M80 730*0 3944 30«4 J1M-7X0 Wl-SM IM60-IM80 1M05-1WM I4I70-I4240
Zürichi zárlat
Párls 2784 —. London 2436—. Newyork 513.—. BrU*sel 2570"—. Malland 2173-. Holland 2071)0 Berlin 122 50. Wien 72 25, Sofia 375-—. Praga 1550" . Budapest 70-—, V.r«A <*>50 Ruk»rt«t 26250. Brlgrád 800.
Tiszavidéki liszt
legjutányosabban vásirollutfu-VIU.ÁNY1 ANTAL termény és«rlemény kereskedőnél, lvölvö$-tér 29., a Szent-
háromságszobor átellenében. Ugyanod korpa nagyban és kicsinyben
Terménytőzsde Buza tlsrav. 76 kg-os 522.500 - 525 000, 78 kg-os 532500—535.000, egyéb vld. 76 kg-o« 520.000 -522.500,78 kg-os 530.000-5M.500. rozs 430.000-435.000. söcáipa 470.000-500.000, takarmány árpa 400.000 - 420.000, uj tengeri 255.000 -260000, köles 2-50.000 - 2ÍW.0W. korpa 225.000 -230.000. zab 410.000 -420.00Ó. repce 660.000- 690.000.
Az irányzat rendkívül Ozlettelen volt az amerikai piacok stagnálása következtében.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
Sodorjon „JANINA" papirt.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 4.
Apróhirdetések
Aj apróhirdetés" dl]a 10 «iól| 5000 K. A clmiid ■ mied«B vuUvibb b<tuMI álló ni Wt uóaak sximlt-tátik. Minden torlfcbl aió dija 900 K. A hirdetői dl} slótc tlrctodl • * fogalmi 444 hoiiákrloliutlk
Árva uHUány feltétlen uricsaüdnál otthont keres. Mindenhez írt. Clm a kiadó-hlvalatban. 2602 2-2
Intcillgeaaebb ápolónő házakhoz ajánlkozik. Perényl. Kölcsey uj
2603 2-2
GySnyflrQ modern . háló#xo*4k 4,500.000 koronáért. Bútor-raktár, KMy-utct 28. r "
tömör keményfa "rt. Butor-2605 5-2
Intelligens, becsületes, komoly férfi mint kapu* alkalmaidat nyerhet. írásbeli ajánlatok Pátria pótkávégyárhoz e hó 6 lg
benyújtandók. _^20
Dajka, vagy QjroranBkQondoxónö, ki á ayarmekruha mosást la vállalja, oaak alaftrandU bizonyítványokkal Pestre aaconaalra keres tátik. Clm a kiadóban. 21
"F;
FMrerti azt az úriasszony!, kl a Polgári Egyletben második aaztaluál. második teremben Ült is tévedésből zöld sAJomal civillé magával, szolgáltassa vissza. Kohn Olga. Zárda-utca 5.
KAUFMANN KÁROLY
url és dfil divatáruháza a legolcsóbb bevásárlási forrás ■ Dunántulon
- Telefon 372. szám. - «»
Kérem a üTmrt Ügyelni
Gyermeknevelésben Jártas, lehetőleg német nyelvQ novclönőt keresek azonnali belépósro 4v» és 2 éves leánykáim mellé. Cim a kiadóban. 23 2-1
Családias meleg otthont keresek elsóa. gimnazista fiamnak. Clm a kiadóban.
Egy kiszolgáló leány azonnal felvétetik Rcichenfeid husttslöldéjében. E/zsé-bet-tér. 3
Nagyon Jó háxikosat kapható Január
15-re. Clm a kiadóban.___12
Valódi perzsa kabát karmantyúval és sapkával eladó. Cim a kiadóban. 13
Az olcsó bor ■
még kaphaló llterenklnt 10.000 K-tól I Használja ki ssját érdé- I kében, mig a készlet tart a Bikavér vórósbor [nélkülözhetetlen w
BRUNCSICS JÓZSEF
IHucr-, ÍUHI£(- u katonai-elkktk kereikedtn
Sugár-ut 53. Telefon 210.
Tsjssen uj 20 darab hokedli. I darab 2 méteres vasalóaszlal, 1 darab 2 méteres szabászaszta), 3drb 1 méUres kézimunkaasztal jutányosán eladó. Megtekinthető Király-utca 4. sz. alatt. 16
3000 klg. egészséges hurgondl répi :kben Is eladó " " " J
kisebb tételei renenél, Kossuth-tér 6.
vitéz Szöcs\'f
17
Olosó fuvarozás. Árukat, bútort, szenei, tUziiál, léglát, homokot vagy bármi-nemű kisebb fuvarokat paraszt szekerekké Is bárhova, házhoz vagy háztól azemét kihordást legolcsóbban vállalom. Weisz Lajos. Fó-ut 22. Telefon 63. 18
ZSOLDOS MAGANTANFOLYAM
Budáéit, VII. Dohiay-a.84. Telefon :J. IZMT •IAW"" Msíplakolsl mjgiavljicikrt. írílUírlrt
v i d < k i A«i r..
^alaT
KÖZLÖNY
politikai napilapra
Előfizetési ára: egy hóra 30.000 korona, — negyed évre 90.000 korona.
EBÍSE GMDGVEl GVEIZSv/EJ CBVEJOVSXBVEXSl® SfSSVQQvrS
ÍA világhírű Első Budapestig
1 Gőzmalom Részvénytársaság lisztje §
Q kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkeres- | § kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már ^ 1 mindenki tudja, hogy ezen íisziŐ @ —— szinre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. = s
C2A23C2A2X3AE5 C2/IÖCEA23 <3A2X3/\\S7 C2^\\£X2/»E> C2ASDC2ASJ
a legolcsóbb és leggazdaságosabb szánt, hajt, JI vonlát petróleummal
HALTENBERGER VILMOS
A Ford-ryárak aatoctiáll UyrluWt BUDAPEST,-VI. ker., N.firmcxí-atea lí. - • WUford Bu<J*pe»t.
Teteti: 6Í-1S.
ERZSÉBET Sitt
A téli Idény alatt rendkívüli árengedmény. — Teljes ellátás: szoba, kiszolgálás, négyszeri txj étkezéssel 8 a. K. f. cAzt. fordó 1 a. K. Csonka-Magyarország egyetlen sós
O gyógyfürdóje. Központi gőzfűtéssel. Kiváló gyógyhafásn
női bajoknál, gyomor- cs bólbetegségcknél, rheu-mutikus és cpcbántalmaknél. Cukotbtfosok Kattetadja. Szakszert! orvosi felügyelet mellett vezetett hízó-és fogyó-Budapest-Kelenföld, kúrák. Felvilágosításokat nyújt a filrdői^azgalóság. Ki-
- tünő konyha. ~ Vidékről. feljövök kényelmes lakást
Egész éven át nyitva. kaphatnak. 10 perc villamoson a város központjától.
1925.
Napiára ki
Heti előjegyzési naptár Napi tömb naptár Zsebnaptár Lap-naptár Iróaljzat naptárak Határidő és előjegyzési naplók Ujévl üdvözlő- és képes-lapok nagy választékban kaphatók
FISCHEL FÜLÖP Fiat
kOnyvkcreakedétébon.
Kvo:
TITMí
Minden háziasszony kizárólag
Haidekker-féle
„Holló" és „Házi"
szappant használjon,
mert
ezen szappanok jó-minőségét és tisztaságát a gyár 80 éves jóhire garantálja!
Minden izleueo Mii!
BUDAPESTI
■a §a LU
1925 Oj
ÁPRILIS 18-25-10 "Jj
Rendezi a
BUDAPESTI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA
Felvilágosítás kaphaló: NaRytonlzsán,
Flschel Fülöp Fial könyv-
kereskedésében,
további a vásár rendezőségénél
BUDAPEST, V., SZEMERE-UTCA 6.
Kedvezményes utazás és vlsum.
Lakáskiutalás.
KÖNYVVÁSÁR
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában
minden könyv megrendelhető, az alábbi könyvek pedig raktáron vannak:
a Szent István könyvek,
Dumas Sándor: Oróf Monté Christo; i Dumas Sándor: Három testőr; Kunos Ignác: Hellán tandérbirodalma ;
Turóczl József: Magyar Szimpli-
cissimus; Turóczl József: Magyar Robinzonok; Levray M.: Rosélian gróf öröksége; Lcvray M.: Pille bárókisasszony; Fodor László: A zugligeti varázsló; Webster J.: Nyakig-láb apó; Kunos Ignác: Nipponföldi monda-világ;
Mauks Cornélia: A borzvári kastély titkai. \'
Ezenkívül több regény és tudományos munka.
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
url és nól dlvatárubáza Cgengery-ut 6. agám
Női-, férfi- és gyerinek-harisnyák NŐI és férfi keztyiik
Férfiingek, gallérok, kézelők Selyem és kötött
nyakkendők Zsebkendők Nadrágtartók Selyemsálak Vadász harisnyák Bokavédok Női és férfi ernyők
és az összes rövidárucikkek, női rull&diszck ós divatgombok nagy választékban.
Legolcsóbb be»i»4Há»i forrás 1
Wiár mOiSt
szerezze be
Rézgálic Raffia \' K é n p or
szükségletét. Legolcsóbban elsőrendű minőségben kapható
Hirsch és Szegő
cégnél
Nagykanizsán.
Vidéki
butorvevök figyelmébe!
ENOEL, Budapest, Vili. Nópszlnház-u. 1 i.
alatti biilorirnhJriban olcsón éa jól wáairolhal.
Siakszcrú eiomJjtclái. _
(hikilcsiikiiTitités
Házal megvételre kereí vMfkl vev6 ■ Véroi dri UMtJo »M BilUiW*:. KtKbb hál Witt Vi. k<illít Lakiv cuk IK6. <v vííítc kcU. H&iat mcKvé(0tr« kcrc« ajcrt*»<ni. bflvámlvt
hit Uxy«n. K«tt n*w iíUkiéfM. L«k4» orm k<«. Fi>(l6 hlink : Eltog1»lbiI6 nodern. 4 »J0t«i* pMti Micmxn MA mdlii. b»tó 1 »iobl» tMÜJI hii viiut l«tí ?iö mlll>v. cl(i>x\'.»llutó A tiobis tíix plic köxtltó^n. l1^ lítrxt k ilkitioii 1«J mLlt-J. ílloglíltiMö 2 noblt olnut u) hh kerttel t« wltltó. eUogUI-h.td 1 tiobi* ol bál kl< odv»ir»l 70 tallllé ko-roo«. Ellövii\'tiaiú Q*leth4*ak tüáók. Exjji-ktvOl rUilt » víroi i«lod«o i.\'uíbvn klitUi-lugyokb hJUik Ubbitkilml vHcl-H&ihetyek eladók vauit leli. Malmok kilOolilc nagyágban eladók.
SZIKRISZT LÁSZLÓ
O.P.B. engedélyes Incatlanforgalml Irodája
Fő-ut 8. az. Telefon 150
Összefoglaló tankönyv
a kóiéplskola aHÓ olgy o»itilyinak 1 e t J11 tananvaoga k« kölrtben; Algebra és Geometria a kó/ivUkola Utje*twi; any»Zí otyképen tcldolgoiva, bosy taoir oílkOi l» cicctanulli itó. — McKR»d«lhct6k Zaoldos MacAataaiotaranatl. Budapest. VII., Dohány-tiki W.
Dr. ne»<b !M«
Skabosan-kenőcs
a "\'•úti SKABOFORM«|t-ól kaphat
l>X\',J,nar^bt> mfguCtitttl a
viszketegséget,
aiOil, ótvart. lOliruágcl. Netn pluklt. (Mttlliu, n.i;ipií ts tuamánul*.
SSÍ.11S Skaboform-puder
Kín- ea kAtrinyázappan.
Tyúkszemet, SS^S Df.H«"ht*le CAHKABlil
Kaplutó taladea (yó^ytzertáfbtn.
\'I Nyomaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdával: Olenbeck Károly).
64. évfolyam, 4. szám
Nagykanizsa, 1925 január 6, kedd
1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
SxericcMtóiég éi kiadóhivatal P6-ut 5 Interuiban-Teldon 78, nyomda 117. «zám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Aréna és kulturház
Bennünket senkisem illethet azzal a váddal, hogy tőlünk telhető minden módon nem szolgáljuk a kulturát. Soha senki nem irt és nem beszélt a kultúrpalotáról annyit ebben a városban, mint ml. És senki sem óhajthatja forróbban, hogy a kuliurának felszentelt egy uj épületben találjanak elhelyezési a kultúrintézmények és onnan fejlesszük tovább annak előrehaladását.
A kulturház-mozgalomnak vasárnap tartott értekezletén történt állásfoglalást, mely szerint előbb létesilsük a színházat s csak azután, ha majd az meg lesz, y\'agy • a legjobb esetben azzal "párhuzamosan, egyidejűleg vezessük V kulturház létesítésire irányuló mozgalmat, mégis helyeselnünk kell. És pedig helyeselnünk kell két okból.
Az első ok az a körülmény, hogy a városi muzeum és könyvtár legalább ideiglenesen már elfogadható elhelyezést nyertek s birjuk a polgármester igéretét arra nézve, hogy a legrövidebb idő alatt városi zenedét is felállítani fog. Maradna tehát mint még nyitva levő kérdés a felolvasások tartására alkalmas terem kérdése.
Igaz, hogy ez a követelmény a tervezett aréna felépítésével nincs megoldva, mégis abban a reményben ringaijuk magunkat, hogy a nyári színkör kérdésében elfoglalt állásfoglalás nem végleges s mire a dolog kivitelre kerül, aréna helyeit olyan kószinház fog emelkedni az Eöt-vös téren, mely réstben pótolni fogja a kultúrpalotának épen megfelelő felolvasó-terem hiányában jelentkező égető hiányát is.
Mi nem ludjuk komolyan elhinni, hogy a csak nemrégiben lebontott aréna helyeit ugyanannak a helyébe uj faszerkezetű nyári színkört akarna építeni a Város társadalma. Mi még min-dlg nem adtuk fel a reményt arra, hogy a Polgári Egylet éttér eredeti elhatározásától és épületei műkedvelői előadások tartásra is alkalmas modern viga-®wí s megfelelő vendéglői he-\'ységekké fogja átalakítani és
teljesen kikapcsolja terveiből a mozi gondolatát. A Polgári Egylet társadalmi egyesület, melynek elsősorban az a feladat képezi hivatását, hogy élénkítse a társadalmi életet, de nem. képezheti célját moziengedélyének gyümölcsőzletése. Az Egylet tehát kapcsolja ki a jövőt illetőleg tervbe vett programjából azt a gondolatot, hogy a hivatásos színészetnek és a mozinak hajlékot adjon uj épületében.
Ellenben társadalmi uton igen is meg kell oldani a mozival kapcsolatos színház kérdését és pedig aképen, hogy az uj épületnek egyik szárnyában legyen felolvasásokra is alkalmas megjeleli terem. És ezzel a Polgári Egylet részéről\' a vig&M, ürtfr-sadalom részéről pedig a színház, a mozi s részben a kultúrpalota kérdése is megoldási nyer.
De hogy az uj vigadó hármas célt — táncterem, színház és mozi — szolgáljon s 1 milliárd koronával a régi aréna helyébe
Elííiitléjl <u; Egy mii 30.000 koooa Hlrora Mn............... 90.000 korona
felépilsenek egy uj faszerkezetű nyári Színkört s a felolvasások megint helyiség nélkilt maradjanak, esfetleg irgalomból ilt vagy ott húzzák meg magukat, ezzel az eljárással nem érjük el azokat a célokat, melyeknek a nagy áldozatokkal szemben szemünk előtt kell lebegniük.
Ebben a kérdésben tehát meggondolásra intjük a társadalmat s a kikiildendő végrehajló bizottságot. Félmunkát ne végezzünk, mert könnyen megtörténhetik, hogy lesz Vigadónk és nem fogja kielégíteni tudni a hozzá fűzött igényeket és lesz arénánk, mely tiz hónapon át üresen fog állani, ismeretterjesztő előadásokra pedig megint csak nem lesz megfelelő helyiség.
Vigadó és mozival kapcsolatos kőszinház kell Nagykanizsának \'dé émélfeü á kuliura egyéb eszközeit sem vethetjük száműzetésbe.
Vigadó és aréna mellett pedig egy kulturház létesilése — ne áltassuk magunkat — olyan távoli jövőnek a zenéje, melyről ma jobb nem is beszélni. K. B.
Elfoglak a rácséi rablógyilkost
Egy nagykanizsai csendőr kerítette kézre
Nagykanizsa. Januír j
Szombati számunkban megemlékeztünk arról a kegyetlen vadsággal végrehajtott rahlógyilkosságról, amit ismeretlen tettes Horváth Ferenc csapii gazdával szemben elkövetett, akinek holttestét tegnap délelőtt boncolta fel a kanizsai törvényszéki orvos, a vizsgálóbíró jelenlétében.
Miután a szerencsétlen áldozat meghalt, anélkül, hogy eszméletét csak egy pillanatra is visszanyerte volna és igy nem lehetett kihallgatni a gyilkos személyére vonatkozótag — a nyomozó hatóságok a legnehezebb feladat elölt állottak. Nem maradt más hátra, mint az a gyenge és lialavány nyom — amit a meggyilkolt gazda kis fiacskája mondott be a csendőröknek, de amire nem lehetett építeni, mert a borzasztó cselekmény benyomásai alatt álló, egész testében megremegő fiúcska minden kihallgatása alkalmával máskép mondta cl az esetet. Csak abban maradt meg állhatatosan, hogy a tettes egy szürke, csikós, nyáriruhás féríi, fején sporlsapkával.
Ezen az alapon megindult azután a nagy nyomozás, amelybe a nagykanizsai csendőrségen és a nagykanizsai államrendőrséget] kívül bevonták a széles nagy környék csen-
dür-órseíl, kiknek járőreivel egy hatalmas gyürül alkotlak a tett színhelye és messze vidéke körül. Kél napon és két éjen át tartott a szinte hiábavalónak látszó nyomozás, amikor a nagykanizsai csendőrség egy tagjai Áczét főtörzsőrmester, oly nyomra vezette az eljáró csendőröket, amelynek alapján a tagok vasárnap délután 3 órakor Xalaszabar községben az oroszlonyi csendőrjár-öröknek sikerült elfogni Nyári-Erős-Papp István gáspárhegyi lakos személyében, aki, mikor a feléje meredő villogó csendörszuronyokat látta és azt, hogy itt minden ellenszegülés hiábavaló — megadta magát a csendőröknek az első felszólításra.
Kihallgatása alkalmával bevaltotla borzalmas lettét és elmondotta, hogyan követte cl a rablógyilkosságot. Megmotozása alkalmával mindössze 300.000 korona készpénzt talállak már csak nála a 16 és fél millió korona elrablott pénzből.
A csendőri nyomozás szerint a gyilkos teltének végrehajtása után Miháldra menekült, ahol az. ottani korcsmában annyira mulatod és duhajkodott az elrablóit pénzből, hogy rengeteget költött. A csendőrök most vasraverve Zalaszalrarról Miháldra kisérik és a szomszédos falvakba,
hogy megállapítsák, hová lett a többi pénz és hol, mennyi! költött a mulatós kedvű rablógyilkos.
Az elfogott Nyári Érős-Papp István 32 éves, nős, a Nagyrécse község mellett levő gáspárhegyi lakos két gyermek alyja, akit durvasága és életmódja miatt felesége kénytelen volt otthagyni és gyermekeivel egylilt szolgálatba menni. A gyilkost Erős István néven Nagykanizsán is ismerik _és itt rokonai is laknak.
Értesülésünk szerint a csendőrség a gyilkost Miháldról még a mai nap folyamán a Teleky-uti országút felől behozza a nagykanizsai kir. ügyészségre.
BELFÖLDI HÍREK
A nyomorgó művészeknek. Mm
József népjóléti miniszter százmillió koronát adott a tél nehézségeivel küzdő és arra kétségtelenül rászoruló, nyomorgó magyar képzőművészeknek és szegény müvésznövendékeJc-nek. Az adomány rgy részét megrokkant képzőművészeknek vagy azok családtagjainak juttatják. Tizenkét milliót pedig mint szorgalmi jutalmat osztanak ki a legjobb müvésznö-vendékek között.
Asbóth tábornok — lovassági felügyelő. A kormányzó tóthváradjai Asbóth István tábornokot lovassági felügyelőnek nevezte ki.
Fürdőügyi ankét a népjóléti minisztériumban. A népjóléti minisztérium a közeljövőben a minisztériumok, egyéb hatóságok és az érdekeltek bevonásával ankétot fog összehívni, mely azért is sürgős, mert minden előkészület megtörtént ugy az idegenforgalom fejlesztése, mint a fürdők gazdasági helyzetének javítása érdekében, nehogy ez évben is oly katasztrófális helyzetbe kerüljön a fürdóügy, mint az elmúlt év folyamán. Rendkívül nagy az érdeklődés Bánó Dezső konnányfótaná-csosnak indítványa iránt, mely szerint azok az útlevéllel rendelkező idegenek, kik legalább két hetet Magyarországon szándékoznak tölteni, 50 százalékos, a négy hétig itt tartózkodók pedig 100 százalékos vasúti kedvezményben részesüljenek.
A kormányzóné az Izraelita Nő-egyletek Szövetségének. Horthy Miklósné, a kormányzó felesége karácsony napján 20 millió koronát bocsátott az Izraelita Nőegyletek Országos Szövetségének rendelkezésére, hogy ezt az összeget a sok gyerekes, szegénysorsu családok közt osszák ki. Az adományozott összeg kiosztása tegnapdélelötl vette kezdetét.
Emelkedett a bankjegyforgalom. A Magyar Nemzeli Bank december 31 -íki kimutatása szerint a\' jegyforgalom a december 23-iki állománnyal szemben 362.7 milliárddal emelkedett.
4 zalai közlöny
1925. Január 6.
Aréna épül Nagykanizsán
Előkészítik a kultúrpalota építését
Nagykanizsa, január 5 Tegnapelőtt, vasárnap délelőtt tartotta a városháza tanácstermében értekezletét a kulturház-bizottság Szakái Gyula, a Zrínyi Irodalmi es Művészeti Kör elnökének elnöklete alatt. Az értekezleten igen sokan jelentek meg; jelen volt rajta dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Krátky István főjegyző, dr. Szabó Lajos, a kir. ügyészség elnöke, dr. Pithál Viktor kormányfőtanácsos, dr. Kenedi Imre és dr. Kovács Gyula táblabírák, Kempelen Béla, a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője, az összes társadalmi egyesületek elnökei, illetőleg clnöknői és még igen sokan a társadalom vezető egyénei közül.
Szakái elnöki megnyitója után Kovács Antal kcgyesrencíi tanár fejtette ki egy kulturház szükségességét s elfogadásra ajánlotta a választmánynak javaslatát, mely szerintan-nak megvalósítása tekintetében társadalmi uton minden lehetőt kövessen el az értekezlet.
A vitát a bizottság végleges megalakulása előzte meg. Ennek eredményeképen a nagybizottság a következőképen alakult meg;
diszelnök: dr. Sabján Gyula polgármester ; elnök: dr. Szabó Lajos, főügyész; ügyvezető elnök: dr. Szakái Gyula, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör elnöke;
társelnökök: Hirschler Sándor, Lesczinszky Szaniszló, Krátky István, Bazsó József, Dómján Lajos, Btan-kenberg Imre, Stein Sándor, Farkas Vilma, László Farkas, Kádár Lajosné, Tuboly Gyuláné, Bcrényt Elekné, Peczena Kálmán, Mágot Vilma, dr. Hajdú Gyula, Rothschild Samuné, Viola Ferenc, Ansorge Antal s az összes társadalmi egyesületek elnökei, illetőleg elnöknői, továbbá Ádám Róbert, Kempelen Béla, dr. Kenedi Imre, Kovács Antal és Pongor Henrik.
Az Intéző-bizottság tagjai lettek: Csillag Jenő, dr. Tholway Zsigmond, Kaiser Ernő, Székely Nándor, Elek Ernő, Király Sándor, dr. Prack Ist-
ván, dr. Örley György, dr. Kovács Gyula, dr. Plihál Viktor, dr. Villányi Henrik, Kálmán Leo, Béres János, Fischl Laios, Kctting Ferenc, Bllchler Mór és Seernann Andor.
Titkárokká megválasztattak: Bar-borits Lajos és Majthényi Károly.
Végül kimondta az értekezlet, hogy az elnökség az előmunkálatoknak haladéktalanul l.eendő megindítására 5 tagu végrehajtó-bizottságot fog kiküldeni.
A vitát dr. Sabján Gyula polgármester vezette be. Szükségesnek-tartja a kulturház lélesitését, de ennek költségei csak társadalmi uton teremthetők elő.
Szabó Lajos dr., a kir. ügyészség elnöke szerint a színház elsőrangú szükséglet Nagykanizsán s a mozgalomnak a színház létesítésére kell irányulnia.
Utána Ismét Sabján Gyula dr. polgármester emelkedett szólásra. Nézete szerint csak olyan terv megvalósítására törekedjünk, mely a jelenlegi körülmények között keresztül vihető. A fősuly a színházra s a vele kapcsolatosan megoldható kérdésekre helyezendő.
Székely Nándor városi főmérnök egy nyári szinház s utána a kulturház megépítését tartja szükségesnek.
Kempelen Béla felelős szerkesztő a kulturház felépítését egy későbbi feladatnak tartja; ennél sürgősebb teendő egy megfelelő, 20—30 évre szóló szinháznak létesítése. Egy ilyen, mozival kapcsolatos szinház költségei három milliárdra irányozhatók elő s a szükséges tőke előteremtendő. Az építkezéshez hozzá\' Tehet ■ fogni, ha már 1 milliárd együtt van, mert ha a közönség látni fogja, hogy ez az évtizedek óta húzódó terv végre a megvalósulás^stádiumábajut, még hiányzójtőke meg lesz a hozzá.
Szabó Lajos dr. főügyész szerint szinház és kulturház — mind a kettő nem építhető egyszerre; előbb arénát kell építeni.
Pongor Henrik és Villányi Henrik felszólalásai után
Király Sándor műszaki tanácsos javasolja; hogy az egész kérdés a lehetőség megállapítása végett utal-fassék a végrehajtó bizottsághoz.
Csillag Jenő 50.000 aranykoronás alapon egy nyári színkör létesítését tartja kívánatosnak.
Kálmán Leo szerint egyelőre le kell mondani a kultúrpalota létesítéséről s 1 milliárddal aréna építendő fel.
Ansorge Antal a kultúrpalota szükségessége mellett érvelt; Biichler Mór egy nyári aréna felépítését javasolja, de e mellett fenntartandó a kulturház-mozgalom is.
Sabján Gyula dr. polgármester bejelenti, hogy a kulturház igényét a közeljövőben részben megvalósítani fogja, amennyiben városi zeneiskolát fog létesiteni, a muzeumnak pedig megfelelő helyiséget már is biztosított. A kulturház mozgalmának fenntartása a Kör feladatát képezi s az semmi esetre sem ejtendő cl. Szükség van azonban aréna létesítésére s az még a folyó évben felépítendő s javasolja: mondja ki a bizottság, hogy előkészíti a kulturház megépítésének munkálatait is.
Szakái Gyula dr. elnök. Sabján Gyula dr. polgármester, Ádám Róbert és Szabó Lajos dr. ujabbi felszólalásai után az értekezlet ugy határozott, hogy
tervbe veszi az aréna megépítését s előkészíti a kultúrpalota létesítését is.
Ezzel a délelőtt 10 órától déli 1 óráig tartó értekezlet véget ért.
Radlcsot letartóztatták. Zágrábból érkezeit első hivalalos jelentés szerint Radicsot, a honit köztársasági parasztpárt vezérét tegnap délelőtt letartóztatták. Radicsot sógorának, Kossutitcnak házában találták meg egy kellős fallal elrekesztett titkos helyiségben, ahtft titkos levéltárát is tartotta. RadiEs letartóztatásának hire igen gyorsan terjedt el és kormány-körökben igen nagy megelégedést keltelt, mert remélik, hogy Radics letartóztatása révén a szerbek és horvátok közt a békés megegyezés útjából elhárult a legnagyobb akadály.
Cserkészek a katonatemetőért
Nagykanizsa, Januír 5
A nagykanizsai reálgimnázium cserkész-csapatának két őrse, a IV. és a VII. őrs szép példáját szolgáltatták a hazafiúi- kflteles-ségteljesitésnek. Arányaiban kicsi, de erkölcsi eredménynek hatalmas az ő áldozatrakész megmozdulásuk. Az a két sírkő, amivel ez a két őrs járult hozzá mozgalmunk beteljesedéséhez, példaként állhatna nagyon sokak szeme előtt, kik még egyáltalán, vagy anyagi erőikhez mérten nem járultak hozzá az élőkért életlikkel, vérük hullásával áldozott halottak emlékének szerény megörökítéséhez.
Az őrs cserkészel a kővetkező levél kíséretében juttatták el szerkesztőségünkbe a maguk adóját:
líégen volt az az idő, midőn a napilapok hasábjain olvastuk a hazáért elesettek nevei!. Igen sokan menlek az ütközetbe; de kevesen tértek vissza. Mivel az emberi emlékezet gyárié, egy-egy sírkövei akarjuk neveiket örökké megörökíteni. Ezeknek az emléke a mi talpkövtlnk, amire jövönk uj házát építhetjük. „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért." Csak ezt a hitet adhatjuk a hazáért elesett hösöknek, mely mint soha ki nem alvé örök mécses fényeskedik nekik az örök boldogságban, hirdetvén a hit eyőzcdelmét, hogy az ő haláluk nem volt hiábavaló. Mert él még a ma-. Kvarok Istene, ki nekünk igazságot ttszen Mi hiszünk még abban, hogy a háborúban elesettek a hadak útjára sorakoznak fel és — mint Csaba királyfi népe — jönnek velünk s segilcnek nekünk.
A reálgimnázium egyik cserkésze.
Nincs hozzáfűzni valónk semmi, csak az a kívánság, bár városunk társadalmának minden tagjaérez-né lelkében lobogni azt a lelkesedést, ami e sorokat megíratta a reálgimnázium egyik cserkészével.
*
Tegnap beérkezett hozzájárulások: a reáfgimnázium cserkész-csapatának IV. és VII. őrse 2, özv. Plekl Fe-rencné posfafelügyclőnő, Varga Nándor ruhafestő, N. N. magánhivatal-noknő 1—1 kafona-sirkő költségeit fizették be szerkesztőségünkbe.
Lina néni hagyatéka
(A ml utcánkból)
Irta: Péchy-Horváth Rozsí 1.
Ahol a hepehupás, göröncsös Klimó-ucca, a mi uccánk, összébb szorult és a modernebb házak kiveszőben voltak, uralma kezdődött a szegényebb népek viskóinak, amelyeket messziről joggal lehetett volna félreismerni és kevés helyismerettel nagy rakás deszka- és faltörmelék-net hinni. Mert valójában igen nagy hasonlatosság is volt a. mi uccánk-nak e mostohábbik részében levő háztömkeleg és valami összeroskadt, ősrégi építmény között. Sem kívülről, sem bévülről tán egy ép ablakfát, ajtót, falat nem lelieteít lalálni s ha szél fujt és vigan karikázott lefelé a jó öreg Mecsek hallgatag, csökönyösen rozsdásbarna ormáról, bizony nem egy helyen be is üvöltözött a barátságtalan kis lakásokba.
Nagyon természetes, hogy ezekben a kis földhöz lapuló házacskákban nem laktak urinépek. Sőt. Olyan volt minden egyes lakósuk, mint az útszéli csavargó, a proletárnak is a legprolctárabbja. És az némelyiknél nemcsak a külszín szomorú valósága voll, de odabévül, a sivár, pe-
! nészszagu odúkban is, amelyeket gonoszszivü népszámlálók és ádó-összcirók nagy fényűzési számlájukban „szobák"-nak pellengéreztek ki.
Nem volt azoknak a lyukaknak kérem alássan semmi olyan forrná--juk, amely miatt a tisztességes .szoba" elnevezésre igényt tarthattak volna, sem a inlériéure-jüknél, sem pedig a tartalmuknál fogva. Csomóba húzódva, idegenül lapult meg ez a házcsoport az uecaszükü-lelnél és az apró sokrekeszre osztott, homályos-piszkos ablakaikkal, ijedten, vadidegen tekintettel meredeztek lefelé az ucca lejtőjén, mintha félve lesnek azt a rossz embett, aki egy napon megjelenik majd és a kezében nagy diadallal szorongatván valami érthetetlen cikornyás stílusu írást, kárörvendő arcfintorgatással mondja ki a meg nem apellálható szentenciát, hogy 1,át: halál az ósdi lyukakra 1
Mintha ezeknek az érzéketleneknek tartott, rozoga vályogházaknak IS meg lelt volna a sejtésük a jövö titkaira nézve. Mert csakugyan: egy napon megtörtént az, amilől remegtek a viskók lakói. Megjeleni a város embere és piros-fehér fácskákat nagy igyekezettel tűzdelt le az ucca közepén, egy másik jvedig egy liá-romlábon állő nagy sárga csőbe
kukucskált és mindennek a sok furcsa, kacagtató bohóságnak az lelt a vége, hogy amikor „tele volt a város akácfavirággal": uj tavasz voll, Jöttek a fehérkötényes, csákányos emberek és a hossztl házikótömke-legef halomra döntötték...
Ennek a régi, elmúlt világnak a legbelső életéből mondok el egy jóízű történetet. Még gyermekkoromban hallottam, amikor már bonto-galni kezdték a halványszürkére kent házikókat.
2.
A másik nevére, meg a férje nevére már nem emlékszem, de ezek itt nem is fontosak; még a jó öreg neve sem fontos, de hát az elbeszélés könnyebbsége miatt foglalkoznom kell vele.
Csak . Lina néninek ismerte az utcának vásott, foltosnadrágu aprónépe, akik közül ma már nem egy a saját palotájában lakik és mindennap kalácsot és libasültet es2ik Amúgy jó asszony volt szegény de minket, gyerekeket, nem sziveit valami túlságosan. Sokszor eltángáll bennünket; engem is netn egyszer. Annál jobban szerelte azonban a szomszédasszonyokat, akik minden nap, amtkoron lehűlt a hallvány-fátylu alkonyat és homályos kezét
rátette a csendesbe ringatózó városra, sürün fölkereslék őt. Es sokáig olt susogtak a homályba takarózott szobaban. Érdekes, hogy a vén csontok nemre való tekintet nélkül különösen alkonyszállat idején mág-nes-erövel vonzódnak egymáshoz, hogy egy kis tereferével könnyítsenek immáron megnehezült agyukon. Csodálatos, de rendszeres, egészséges jelenség ez a kivénült, dologból kiöregedett emberek életében.
Lina néni is kiöregedett mér a munkából. Jóval túljárt már a hatvan esztendő súlyos korhatárán, amikor én niég első elemista voltam s ma már régen egyesült azzal, „amelyből véteted." De hagyjuk a borongós képeket.
Általános volt az a hit Lina néni felől, hogy dúsgazdag asszony. Valamikori még fiatal .\'asszony korában, amikor nagyon szép volt (Istenem tnivé leszen a szépség I) Lina néni meg az ura nagy pénzt örököllek valamilyen falusi rokonuk jóvoltából. A nagy pénzen — senki sem tudfa voltakí ípeti szóval kifejezni: mennyi is lehetett az — szépen és csinosan berendezkedtek és a Lina néni ura, a hosszú sovány asztalossegéd, szép műhelyt rendezett be egy forgalmasabb utcában, ahol segédeket is foglalkoztatott.
1925. Január 6.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 6, kedd
Római katolikus: Vízkereszt. Protes. láns: VUkereuL izraelita: Tebelh hó 10.
Nap kd reggel 7 irt perckor, nyűg. uU délutin 3 óia 24 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint túlnyomóin szátsz l<ló várható, [sssu hősulyedíssel.
Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör értekezlete a poslán dílelólt 10 órakor.
Rubint erőművész előadása este 8 órakor a Korona éttermében. (A jövedelem fele a kalonaslrok-aktló cHJait szolgálja.)
Mozi. Uránia: Virág, amely csak egyszer nyílik, Hewsy szigetin lejátszódó exollkus témával. Világ: Balzac regénye nyomán: Aki másnak asszonyi ad. Előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor.
Jsnuár 7, szerda
Rómst katolikus: Lucián vt. Protestáns\' Anita. Izraelita: Tcbelh hó 11.
Nap kel reggel 7 óra á7 perckor. nyug. szik délután < őrs 25 perckor.
Mozi. Uránia: Virág, amely csak egyszer nyílik, Havay szigetén lejátszódó erotikus témával. Előadások kezdele este l/s7 és Vi9 órskor.
Vízkereszt
A mai nappal lezárul a karácsonyi ünnepek sorozata. Keleten vollaképen ezen a napon a Megváltó születésit ünnepeitik az első századok kereszténye!, de a IV. században már nyugaton is megülték a vízkereszt ünnepét.
Lassanként nyugat példájára kelet is karácsonykor ünnepelte meg a Megváltó szüleiisit s a Vízkereszt ünnepe ekkor már csak a Kisded megkereszteltetisinek emlékezetét szolgálta, amihez járullak a nyugatiak állal őrzött hagyományok: a három bölcs királynak, az üstökös áltat Betlehem jászolához vezérelt, ajándik-vtvd keleti mágusoknak eljövetele.
Szent Ágoston is más egyházi Írók nyomán későbben csak ez utóbbi motívuma maradt meg az ünnepnek s tz él a köztudatban voltaképen ma
is. Ebből magyarázható az ünnepnek másik magyar elnevezése, a .Háromkirályok\', valamint az a szokás Is, hogy Vízkereszt reggelén Gáspár, Menyhért, Boldizsár, a három keled király neveinek kezdőbetűit (19 G+ Af-fS 25) felírják a ház valamelyik ajtajának felső részére.
A görögök karácsonykor ünneplik a háromkirályok eljövetelét, mert szerintük e napon, de az Odvözltőszü-letise ulán egy ivre, érkeztek azok Betlehembe.
Nyugaton Vízkereszt napján ünneplik a kánai mermyegző emlékezem, később a csodálatos kenyérszaporitást sőt Lázár feltámasztását is.
A három királyra vonatkozólag Is érdekesnél érdekesebb emlékekel őriz az egyházi Irodalom. Egyes irók szerint kettő, négy, sőt tizenkettő lett volna a számuk az általánosan elfogadott hárommal szemben
Valamikor a Karácsony és Vízkereszt közli időt tartották legveszedelmesebbnek a gonosz szellemek látogatásai szempontjából, azért különösen Ujiv is Vízkereszt éjjelén ördögűző gyanánt nagyon sokai tömjéneztek. Innit kelelkezelt a vizkereszlnapi tömjénszenteles, melyhez a XIV. és XV. században a mlrrha és arany később a lakóházak és krila szente-lise Is Járult. E kél utóbbi németországi eredetű.
Szép népszokás, hogy Vízkereszt napján a családfő egy jókora darabot étkezés előtt .Ez az Isten része!• szavakkal levág a kenyérből s azt egy koldusnuk adják. (bl)
MiMA.i.m?élv£zet- A Zrínyi H"*1® és .Művészeti Kor folyó hó 8-án, csütírtökön esle 6 ÍEa^í. . éa rí Ja i d e tamásod Ik liceális Sfi t" ^i"0 "agytermében. Ezúttal Kempelen Béla, lapunk fele-lós szerkesztője fog előadást tartani a zenei műélvezetről. Felolvasása
ÍSZS?" \'ársyall,i \'°8la a ""ínek
eredetét, annak a lélekre gyakorolt behatásait, ismertetni fof,ja a szine5 hatásnak eddigi eredményes meg-í\'JiP\'^L1\' osztályozza a műélvezet különböző fokait, elemezni fog néhány klasszikus példát a műélvezet szempontjából s vázolni fogja a leg-ujabb zenei irányokat. Az előadásra felhívjuk a zenekedvelő és zeneértő kOzOnség érdeklődését.
— A lakáshlvatal uj vezetősége. A népjóléti miniszter tegnap leérkezett rendeletével hozzájárult Laurenczy Oszkár szolgabíró, tb. vármegyei főjegyzőnek a lakáshivatali elnöki tisztség alól való felmentéséhez. babján Gyula dr. polgármester ennek alapján a felmentést megadta A rendelet a lakáshivalal elnökévé dr. Kaufman Lajos aljegyzőt nevezle ki, aki azonban egyéb elfoglaltsága miatt jelenleg a lakáshivatal vezetését nem veszi át, hanem az összes leendőket a helyébe ideiglenesen kinevezett Szőnyi Sándor árvaszéki ülnök, városi rendőri büntetöbiró végzi. A lakáshivatal ügyeinek vezetője tegnap megkapta a népjóléti miniszteri rendelet alapján a polgár* mester utasítását a lakáshivalalnak a számvevőség egy emberének közbejöttével történő haladéktalan átvételére.
.ói„z ^ re"d«rség klhágásl osztályáról A rendőrkapitányság kihágás, osztályának vezetője így fialal-koru cselédleányl, mert gazdája en-gedélye nélkül kimaradt, 3 napi elzárásra Ítélte. Meiani Egidiot jogtalan határátlépésért 400.000. Nóvák Györgyöt és Mihalics Imrét, ugyanezért 8-8 nápi elzárásra ítélték. r.~ * Szentes-családnak. Aigner Rí," ,PV ,6dlc"6r ís EUir Géza UV ellenőr a kiskanizsai (Pívári-u o. sz.) Szentes-családnak 100—100 ezer koronát adományozlak szerkesztőségünk utján.
— Az evangélikus nők tea-estélye. A nagykanizsai evangclikus nők tegnap esle rendezték meg a Polgári Egylet termeiben tánccal egybekötött jólékonyeélu tea-eslélyü-ket. A Polgáii Egylet lermeit ezuttal nagyon szépen diszilelte ki a női rendezőség élén Berényl Eleknével akt és munkatársai felülmúlhatatlan szeretetreméltósággal és figyelemmel szolgálták ki az eslélyen megjelent előkelő társaságot. Vacsora ulán kezdetét vette a tánc, mely a késő hajnali órákban ért véget. A hangulat mindvégig intim és családias volt.
— Cerclc de Danse a Központban. Vasárnap rendezte a Cercle de Danse rendezősége a Központ szálló éttermében első tea-délutánját. A tánc-teán sokan vettek részt.
- A Zalamegyei Újság uj felelős szerkesztője. Testvérlapunk a Zalamegyei Újság felelős szerkesztését Peslhy Pál dr., az elhunyt felelős szerkesztő öccse, az újságíró gárda régi kipróbált harcosa vette át.
— Tanítók B-llstája. A nagykanizsai tanszemélyzet, melynek köréből a legutóbbi létszámapaszlás alkalmával II tanerőt elbocsátottak, a mostani ujabb B-llsta alkalmával mindössze 2 tanítóval kevesbcdetl meg.
Hogy jól gazdálkodtak, azt mindenki tudta, aki a valódi értékében Lina nénit; a műhely is jól Jövedelmezett, csuda történt-e tehát vagy mi, én nem tudom, de nem ■sJutatom, de elég az hozzá, hogy lESte férjét lekaszálta a "Padt halál, a tüdővész- a műhelyt az asszony bezárta azon a címen,
\'m™,ii0riba? 32 sok mendc-0|,<>i- dc >\'ál a Plety-v nem lcl,ele» kisütni a
Lta ní -vi lunl el 3 sok pénz? Svírf í. T "ÍJmozdulattal sem "SyarfzKo&tt. ken, mondott se volna í "cmct Pedig mondhatta soka,z üzlet ncm m*>\' R
mieS, Ura
wSn ncm sz?" scmmlL
keín„\'fazság oká<rt azonban meg -S^föT\' hogy lelkem Lina roll a úft^ nőknek egyike
*> sze r,80?;, akij«" valaha ismerni Is vSf SÍUfn8é8em- Természe-se" csened h féltvén az éde-sikonnA . „^ és a hivalkodóan ClíraS?St cs"k<Ska,. meg idejé-könvv\' a*a azol<a< a takarékba, a Jíy£n fi\'8, clre telte odahaza az már eítnk0?-k ali öregasszony \'"Sr ekkor Lina néni, közel a
hetvenhez, amikor özvegyi sorba jutott és ez a gyöngéje meg is bocsátható.
Hanem a sors néha megtréfálja a zsugoriakat is és főképpen azt veszi cl tőlük, ami a legkedvesebb a legféltettebb előttük; a kincseiket, Lina néni is ugy járt.
A zsugori öregasszony — akiről csak a rokonok tudták, hogy sok-sok pénze van és hol létezik az, ennélfogva föltűnően dédelgették a jámborok — egy nevezetesebb ünnepnapon megvendégelte az egyik közeláljó rokona Egész nap távol volt a\'jó öreg néni — és amikor estefelé hazabotorkált a kisvárosi ólmos szürkületben, nagy döbbenettel bukkant rá a nyomorult valóra hogy — nincsen ryeg a takarékkönyv. Valami élelmes tolvaj elcmelte.
A szegény zsugorít ez a fölfedezés rettentő súllyal érintette. Agyhoz nyomta és alig hogy kitudott kcc-meregni a bajából, amelybe énnek révén került. És most már akaratlanul is játszania kellett Lina néninek a titkolózó gazdagot, nem fedezte volna föl a világ minden kincséért sem, hogy meglopták. Rettentő módon szégyenlette a dolgot. Végre őszintének kellett lennie önkéntelenül is: addig úgyis csak hazudta a szegényt, a töldhözragadotlat. (Vége köv.)
Orvosok társasvacsorája. A
nagykanizsai orvosok szokásos társasvacsorájukat folyó hó 8-án (csütörtök) fél kilenckor a Kaszinóban tartják.
Halálozás, faberlcs Károlyné vasárnap délután 68 éves korában elhunyt. Temetése ma, kedden délután fél 4 órakor fog végbemenni a temető halottasházából.
— Kihallgatták a gyermekgyilkos mostohaapát Megemlékeztünk a kis Kardoss Teréz 12 éves pelri-venlei leányka megindító haláláról. Mostohaapja, Kránilz József összeveszett Terézke mamijával, tettlegességre vetemedett és a kisleány édesanyja bántalmazásának láttán odasietett, megfogta és átölelte édesanyját, megvédeni igyekezett őt a rabiálus moslohaapa ütlegei elől. Az emberi bőrbe bujt fenevad erre dühbe gurult és öklével olyal sújtott a 12 éves gyermekleányka fejére, hogy koponyatörés! szenvedett és azonnal kiszenvedett. A gonosz mostohaapa igazi lombrozo-tipus, bilincsben várja az igazságszolgáltatás-elé való állittatását. Szabó Lajos dr. kir. főügyész tegnap délelőtt hallgatta Él- a vad gyermekgyilkost.
Az Irodalmi Kör tagjaihoz.
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör a január 20-iki Jakobihangverseny ügyében és más lontos kérdések megbeszélése végett ma délelőtt 10 órakor a postapafotában lagértekczletet tart, melyre a Kör tagjait azzal a kéréssel hívja meg az elnökség, hogy lehetőleg teljes szám-ban megjelenni szivcsKedjenek. — Egytien felkért bennünket az elnökség annak közlésére, hogy a Jakobi-hangverseny előjegyzett jegyei a Krátky-tőzsdében és a Lcilner-dro-gériában már átvehetők.
= Dr. KOnlg fogorvos (Deák-tér 7., a felső templom mellett) szabadságra utazott, január 19-én újból rendel. \'
— Vasutasok [figyelmébe. Az
1924—25. évre engedélyezett tüzelőanyag eloszlás február hó végével befejezést nyer. Felhívatnak azon vasutasok, akiknek megvételezendő tüzelőanyag hátralékuk van, azt január 10-ig az állomásfőnökségnél okvetlen jelentsék be, mert a bejelentés elmulasztása esetén január 10-ike ulán minden tüzelőanyagra vonatkozó igényűket elvesztik.
— Rubini előadásai. Régen láttunk Nagykanizsán olyan bámulat-keltő, kizárólag nyers erőn, hatalmasan, céltudatos munkával kiépített izomzaton alapuló mutatványokat, mint Rubininek a Polgári Egy-lelben tartolt előadásain. A mutatványok közt több olyan is szerepel, melyeket Rubinin kivül a világ legnevesebb crőmüvészci sem tudnak produkálni. Különösen céllövési és erőmutatványaival nyerte meg közönsége osztatlan tetszését, fiidiai-fakir-produkciói már kissé próbára loizik az idegeket. Tegnap este a Korona éttermében tartott Rubini előadást előkelő közönség elölt. Az estély tiszta jövedelmének 50 százalékát felajánlotta u nagykanizsai katonuteme\'ő sírköveinek céljaira. Ma délután 3 és esle 8 órakor az egész előadást uj mutatványokkal kibővítve megismétlik a Polgárijgyletben.
— Nagykanizsa fíiultévl marhalevél-forgalma. A nagykanizsai marhalevél-kezelőség 1924. év folyamán 12.664 uj marhalevelet állított ki. Tulajdonjog átruházás 19.792 cselben történt. Egészségi bizonyítványt 2599 esetben újítottak meg. Lejegyzés 671 történt.
— Elveszett okmányok. Schem-mel Richárd nyug. állami tisztviselő Rubini mester üzletvezetőjének a Polgári Egylet lépcsőházában lévő podgyászai közül egy kis ládikát valaki elvitt. Minthogy a ládikában csak fontos okmányok voltak, tulajdonosuk kéri azokat ju/alfa ellenében bármi ulon eljuttatni a szerkesztőségbe.
— Csütörtökön adják át az Internálótábor!. Folyó lió\' 8-án,\' csütörtökön adják át a zalaegerszegi internálótábor! a népjóléti minisztériumnak, amely tfldöoctcg szanatóriumot fog ott felépíteni.
ZALAI KÖZLÖNY
1925. január 15.
«= Eljegyzés. Berkes Ádám jegyző Szilveszter cstcjén eljegyezte Móroci Zsuzska urleányt Badacsonytomajon.
— Az uj esztendő országos vásárai. Nagykanizsa város tanácsának összeállítása szerint 1925-ben a városban 6 országosvásár lesz. A gyertyaszentelői vásár január 26-án, a nagyheli vásár április 6-án, a pünkösdi vásár május 25-én, a nagyboldogasszonynapi vásár augusztus 10-én, a Teréziavásár október 12-én, a Miklós-vásár december 7-én. Ezek a vásárok szarvasmarha és lóvásárral kapcsolatosak és egy napig tartanak, mig a szarvasmarha és sertésfelhajtás a szerdai hetivásárokra is az eddigi gyakorlat szerint történik.
— Gyűjtési engedély a keszthelyi kulturház céljaira. A belügyminiszter a közoktatásügyi miniszterrel egyetértően megengedte, hogy a Keszthelyen székelő Balatoni Mu-zeum Egyesület a vidékére vonatkozósajátos régészeti, szépművészeti, természeti, tájrajzi és bibliográfiái anyag elhelyezésére alkalmas muzeum és kulturház felépítésének javára január 1-től számított egy évi időtartamon át gyűjtői vekkel valamennyi hatóság és magánintézmény felhívása utján az egész ország területén pénzadományokat gyűjthessen.
— A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyzó és Nyugdljegy-Icte nagykanizsai fiókja november hónapban 71/*, a keszthelyi fiók 2V», a zalaegerszegi l\'/», kaposvári 15 3, csurgói 1, marcalii 1*1, balatonfüredi 08, lengyeltótii 0*5, szombathelyi 5\'4, pécsi 7 millió koronát számolt el a legújabb kimutatás szerint noveml>er hónapra a központnak. A rokkantállományba felvett az egyesület az 1924. év utolsó negyedében 417, az egész elmúlt esztendőben 2406 uj rokkantat, igy a rokkant-folybszám 15.732. Az\'utolsó évnegyedben 72 árvát vettek fel. igy árva-folyószám 4527. Ugyanez alatt az idő alatt végkielégiieltck 65 özvegyet. November hónapban az egyletnek 68 rendes és 20 rokkant tagja halt meg. Az egylet 1893-ban alakult Budapesten, összes tagjainak jelenlegi száma 120.000. Fiókja 209 van, ezenkívül 80 gyári és 120 egyéb tagcsoport működik. Az egyesület 1925 január 1-től özvegyi nyugdijat is fizet. Minden fizetés arany-értékben történik.
— Adomány kérés, özvegy Farsang Istvánné teljesen elaggott, munkaképtelen asszony, katonaréti lakós, nemcsszivü emberek adományait kéri szerkesztőségünkbe vagy lakására.
= Orvosi hlr. Dr. Strém Sándor fogorvosi rendelőjét január hó 1-én a Bazár-épületből, Király-utca 34. sz. I. cm. (Kálmán-féle ház, a régi postával szemben) helyezi át. Rendelési órák d. e. 8-12-ig, d. u. 2—6-ig.
= Elveszett egy barna boa Szc-mcre-utca kefegyártól bécsi átjáróig. Kérem a becsületes megtalálót adja Szemere-utca 7/f szám alá.
= A konkurrencia, minden üzleti élet hajtókereke érdekes ötlettel dühöng két mozgószinházunk az Uránia és a Világ között. A Világ január 10—11 (szombat-vasárnapra) biztosította magának a filmszezon egyik szenzációját: A bálnát. Az Uránia revanjtafoen ugyanezen napokon mindefWátogatójának Öt órai teá-t ad.
•= Felkérjük azon uricsaládokat, kik a Nóiszabók matyólakodalmára tévedésbó -em kaplak meghívót és arra igényt tartanak, Wortmaun Juliska titkirnál azt megkapják. — Vigalmi bizottság.
— A fütőházi kézművesek önképző köre. délivasuit Rubin Károly főfelügyelő fütőházi főnök védnöksége alatt 1925. január hó 31-én tánccal egybekötött műkedvelői előadást rendez. Szinrc kerül Bérezik Árpád .Paraszt kisasszony" cimü népszínműve.
— Közszolgálati alkalmazottak arcképes igazolványai. A közszolgálati alkalmazottak részére ezidő szerint érvényben levő vasúti menet-ke Jvezmény az 1924^5. költségvetési év tartamára vájtozatlanul fenn-tartatik. A kedvezmény mértéke marad a jelenlegi, amely szerint az igényjogosultak a részükre érvényesített arcképes igazolványok alapján, a használt vonatnemnek és kocsiosztálynak megfelelőn utazhatnak. A minden egyes arcképes igazolvány után a magyar kir. államvasutaknak fizetendő tériimény összege 14 aranykorona. Az államkincstár csakis az állami alkalmazottak (ténylegesek és nyugdijasok) és azok családtagjai, valamint előlegképpen a vármegyei tényleges alkalmazottak és azok családtagjai után járó téritmények viselését vállalja. A városi, községi, tanintézeti, közalapítványi stb. alkalmazottak arcképes igazolványait csak abl>an az esetben fogják érvényesíteni. ha az igényjogosultak fel-sőbbsége, a minden egyes arcképes igazolvány után járó 14 aranykoronát a felettes minisztériumtól nyerhető chcquc-lappal előzetesen befizeti s az erről szóló chcque-elis-mervényt az üzletvezetőséghez továbbítja, szabályszerű igazolásokkal ellátott s a kiállítási illetékek lerovására szolgáló m. kir. postaértékje-gyekkel felszerelt kérelmekhez csatolja. A tényleges állami alkalmazottak által uj kinevezések és át-költözködésük alkalmából eddig élvezett 50 százalékos szállítási kedvezmény, továbbá a cselédek utazására ezidószerint még fennálló menet-kedvezmény, egyelőre érvényben maradt. A vasúti arcképes igazolványok érvényesítéséért járó illeték 50 arany fillérben állapittatik meg. Ezt az illetéket továbbra is az érvényesítés iránti kérelemre ragasztandó postaértékjegygyel kell leróni. Az 1925 évre szóló érvényesítés határidejére az 1924 évi december hó 15-tál, 1925 évi február hó 15-ig terjedő idő azzal, hogy az ezen határidőn tul benyújtott kérelmeknél háromszoros kiállítási illetéket kell leróni. Ugyancsak 1.5 aranykorona illeték jár az elveszett vagy bármiokból használhatatlanná vált igazolványok újból való kiállítása esetében is. Az érvényesítési illetéket feltétlenül postabélyegben kell leróni a lehető legmagasabb értékű p:>sta-bélycgekkel.
— Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Merényletet követett cl Filipp kötöttóragyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjas-mellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vételkényszer nélkül, amig a készlet tart.
— Cigarettázik ön ? Sodorjon Janlna papin.
Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
A belügyminiszter feloszlatja a játék-klubokat. A belügyminiszter a legszigorúbb lépéseket tette folyamatba azok ellen a klubok ellen, melyek üzletszerű kártya-vállalkozóknak helyiségükben otthont adtak. Ezeket az egyesületeket kivétel nélkül fel fogják oszlatni.
SPORTÉLET
Országos birkózó-verseny Nagykanizsán
Mint megirtuk, az NTE országos birkózó-verseny rendezésit határozta cl Nagykanizsán. A verseny időpontját a vasárnap tartott választmányi ülés március l-ben állapitolta meg. >\\ verseny sikere biztosítottnak tekinthető, mert a versenyzők élelmezéséi l<s elszállásolásának költségeit az MTE vállalta. A verseny minden győztese tiszteletdíjai kap az egyesülettől. Az Országos Birkózó Szövetség 8—10 országos nevü birkózót. felerészben olimpikonokat ktlld le ezalkalomra Nagykanizsára, január 18-án az NTE házi birkózó
verseny! rendez, melyen kiválogatja azokat, akik az országos versenyen indulni fognak. Az egyesület birkózói
saját kollségtlkön 12 millió koronáéi 7 ■ 7 méteres birkozószőnyeget és Ic-mosó-tust szerezlek be. Esténként 35 birkózó treníroz az egyesület helyiségéhen. Súlycsoportonként 2 versenyző fog indulni a nagykanizsaiak közül, kikkel a kiválogatás után Faragó István, Magyarország kiskőzépsulyu bajnoka fogja végezni a speciális traininget.
Vivás. A Zrínyi Torna Egylet a vívást szerdán 7-én ugy a haladók, mint kezdők részére ismét megkezdi.
MOZI
Uránia. Kedden 3, 5, 7 és 9, szerdán Ví7 és l/»9 órakor: Virág, amely csak egyszer nyilik, Paramount film. Hawjy szigetén lejátszódó exolikus témával, főszerepben Bctly Compson.
Világ. Csak kedden 3, 5. 7 és 9 órakor Balzac elegáns kiállítású regénye: Aki másnak asszonyt ad.
Csütörtökön és pénteken Várkonyi Mihály címszerepével Conan Doyle francia feldolgozásu regénye: A nábob leánya kerül bemutatásra.
AlTeJíe
közgazdaság
Az OFB múlt évi munkája
Az Országos Földbirtokrendező Bíróság. 1921. június 20-án megkezdett működése következtében 1924. december 31-ig keletkezelt 127.4/ I hdihely, törpe is kisbirtokra pedig feloszlott 597.094 katasztrális hold 1107 négyszögöl, ezen felül kishaszonbérletek alakilására átvételen 522 községben 98.450 katasztrális hold 1008 négyszögöl.
Ennek az eredménynek a részletezése a következő.- Kiadatott elkülöníteti házhelyrendezés során házhely 971 községben 35.813 egyén részére 9645 katasztrális hold, 21 négyszögöl területtel.
Foldhozjultatás végeit megváltási eljárás megindítását kérték 3445 községben. A megváltási eljárás lefolytatására az Országos Földbirtok-rendező Bíróság birót küldött ki 3433 községbe. A megváltást kimondanák 1909 községben 512.086 katasztrális hold 1035 négyszögöl terliléire. Kbból alakult 449 közös legelő, 221.438 lörpe- és kisbirtok, 91.658 házhely.
Ezenfelül elővásárlási jogát gyakorolta az Országos Földbirtokrendező Bíróság 184 esetben 14 314 kalasz-trális hold 811 négyszögöl területre, továbbá ingatlant eldarabollak 269 esetben 61.048 kalasztrálls hold 940 négyszögöl területtel. Ebből 31.862 katasztrális hold 1533 négyszögöl eldarabolása folytán földhöz jutott 7675 egyén. Az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz a mai napig összesen 118.596 beadvány érkezett.
Tavaszi vetőmag hitel-akció.
A Mezőgazdasági Kamara november elején felterjesztést intézett a főld-mivelésügyi miniszterhez, hogy a rossz termés miatt nehéz helyzetbe került gazdák részére olcsó tavaszi velőmag hitelt bocsásson rendelkezésre az ószi vetőmagakcióhoz hasonlóan. A felterjesztésre megérkezel! a minisztérium leirata, melyben arról értesíti a kamarát, hogy a jövő év tavaszán különösen árpából és zab-l>ól jelentkező velőmaghiány pótlásáról a lehelőség szerint .gondoskodni kiván és felkérte a mezőgazdasági kamarákat, hogy a megbízható gazdaságokban eladásra kerülő vetőmag céljaira alkalmi árpa és zab tételeket jelentsék be.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde állalában a slag-nálás jegyében folyt le. Rendkívül eseménytelen volt a kuliszpiac, melynek árfolyamai az előző napi árnivón mozogtak. Mozgalmasabb volt valamivel a bányapiac, mely egyenetlen irányzatot tüntetett fel és jo keresletnek örvendett a Kőszén, mely javul! árfolyamok mellel! 50.000 koronás árnyereségre telt szert. Az Uri-kányi 30 ezer kor. áresést szenvedeti. A fapiacon fellünést kellett a Körösbányai árfolyama, mely több mint 100",Vos áremelkedési tunteletl fel. Nagy üzletet bonyolítottak le a vegyes piacon Izzóban, mely körülbelül 5*\'o-kal javult. A takarékok piaca elhanyagolt volt, a tőzsde zárlatkor egyenetlen, a favorit értékekben élén-
cgy. kebl
b üzletmenet mellen.
Utótőzsde
Az frinyut viltoMlUp. Curu DjnuNu, 3611. M,gy«r Iliid 41 I S. Nov. 153. 0>I-rr«k tttul 175, Rím, H6S. tl.ut Bank 2U2, Sfllgó SS4. Köizíii 3390, Cukor 2550, Url-kinyi 955. M>sncilt 2225, Sliuvárl 355. Koti6 <30. Oecitgl. 40S. Kcr(»k«ttlmt B.nk 1203, N.iiíl 225). Irtó WS.
1925. január 10.
zalai közlöny
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.634 23 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták
jUjol iont 34+3XW47000 Cith korona 2I40-JI80 Dtol, I110-H30
Oellir 71MO-miO
ntecU fr. W24JM4 Hollandi Irt- 2904A-2M95 Lal Wl-^73
Ura
U,, XA1-XT2
|d{i ff.ok
Oéil». kor. IOI TO-IOÍ2D
Din ko». IJS70-12700
Srijd Irank 14010 14150
StM k«. IW»-I»70 Sc<vn kor. IW70-1C#30
Klrka 17010-17140
Devizák
AnuUrdaa ÍM45-3MSS
B.lr" II30-UM
Bti\'ln ima-17300
H jkareat 371-373
BiflMitl J419-3437
Kopeoliija 12750 I2M0
Xriiztlinla IQMO-IIOJO LonJoo <45000-347000
Mll.no JW2-3078
Nttryoik
Pátd
Piiga
Szófis
Sióikból™
WUn
ZűrUb
Í39O 737W &HM * . 3110-3191 \' 529-431 1 IM70-1W70 IOITO-IW3D 14110-14110
Zürichi zárlat Pitls 2781 —, London 2446—, Newyork SI3-—. BfUssel 2565"—, Malland 2171--, Holland 208 —. Berlin 122 50. Wien 72 20. Solla 375 —. Praga 1547-50. Budapest 70-75, Vatió 99. Bukarest 262 50. Belgrád 797 50.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
tegaap m» Wjiup oa
Bécs ...............973019560 955019770
Berlin...............5770 5740 57UO 5785
Priga ............ 46725 | 46750 465 | 469
Ncwyorkban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai Ezüst egykoronis 6150—6350, kétkoronás 11300- 12.700. forintos 16.500-17.000, öt-koronás 31.150 32550, színarany 50.000-50 500, arany huszkoronás 333.000 -335.000. platina 210.000-220.000.
Tiszavidéki liszt
legJuUnyosabban vilírolhjló VILLANYI ANTAL termény ÍJ írlemény kereskedőnél, Eötvös rér Ti.. a Sient-
tiáromsigsxobor átellenében. Ugyanott korpa nagyban és kicsinyben
Terménytőzsde B«u Utuv. 76 kg-os 530.000 - 532 500. 78 leos 540000-54Í500, egyéb vtd. 76 kg os 557500 -530.000,78kg-os 537.500 - 510.000, roll 432,500 -435 000. SOrárpa 470.000-500.000, takarmány árpa 390.000 - 410.000. uj tengert 260.000-262.500. köles 2ÓO.OOC —27Ö.W0, korpa 225.000 - 230.000. zab 410.000- 420,000. repít 660000 -690.000.
Irinyiit barátságos volt. Az árjegytő bizottság a bura árát 542.500 koronában illa* ptlolta meg legmagasabban. Egyebekben nern állott be változás. A forgalom csekély.
Sertésvásár Pelhajlás 1000, melyből eladatlanul vlssza-msíadt 2ÍB drb, Els&endll 24.500 - 25.500, szedett 23-000 - 24 000. szedett közép 22.000 -U.OOO, könnyű 20.000—21.000. els6renda öreg 22,000 —23.000, másodrendű 20.000 -21.&0, angol süldő 23.000-24.000. szalonna nagyban 26.000—26.500. islr 31 -500 -32 000, lehúzol! hu, 31.000 -32.000. szalonnás léi-Krtés 31.000 - 32.000. Irányzat vontatott.
Szerkesztői üzenetek
B. R. Nein minden esetben áll, hogy a ártalmas férfiak szükbeszédüek s nem minden kevésszavú ember áll magas szél-Kon színvonalon. .V.indig az a kérdés, komoly tárgyalásról lévén szó, minó aUpossáRKal tud az illető hozzá szólni a kérdéshez. A másik felvetett érdeklődébe röviden csak annyit felelhetünk, hogy • .gondolatokat nem okvetlen szükséges mindenkivel Szemben szavakkal kifejezni, jn«ft sokszor hallgatásból vagy egy tekin-etból is többet lehet kiolvasni, mint órákig ortó diskurzusból
W. i. EJsó olvasásra ugy látjuk, hogy «>zölhetö lesz. Végleges elhatározásunkat W^cbbiszámunkban közöljük.
Kktt: ZrJnyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tŐzi záróárfolyam*
Dankok
AetoC-Mary. 40
Maxii 143
Uotd bank 2-21
Mainr. KII. 510
JeUíkyg 70
UazimlL 70
Ol.-M. bank 20
Oulr. Ifit. 173
Bankvertia 115
FftldbiUlb. 360
llermei 29
Hotv. Ml. J. b. 66
(njfallaa 24.1
M.Cieh Iparb. 18
for£ilml 40
K«. HIÚI 33
Magyar-NJmel 2350
Kfitp. Jelrllo* 32
Vlioil bank 6
Mertur $-35
N»m». b. la lak 29
Kenik. B. 1204
8«!váio»l lt>. t.lp-Jtvlrc-»í F6váro«l Mblnyal Ta». Állal. Tak. MokUr llaial <ltó tU6 M. Bial
!"• .-•!•-te Hai^r. Francia
Malmok 8ota..M. Concordla Sikétoabal BuJapeitl
KUllvni
llvnialoo Vlkloila I
íatakticnlm. rr. Danabla
Binyik
Bauall
B«xil"l V.
Sicntlir.
C*m<al
Síinvlil 5
Kohó •
K6b. Oöal. Oraicbe
Mijirall T.
Maicx. aipli
AH. Kóai«o J
NtK/billonyl !
Sal<4
Unkinjrl
Nyomdák Atbtaaaum Pöviroal bjt. Fcankllo Q\'ob\'ji Pallaa
VoirnOvck
BrMI wij. I
Kóbui*
Oaid. OlpKT ! PeKTver >1
Oant-Daa. 3C
Oam VIII. I(
Ho^tri Kflbu*
X\'
.vUíyar atíl
(klta Un
l.ámpa
Mi»Ug
V««lpar
Vagongylr
Rima
kde délután I órai I a kővetkezők i
Faipar
OuUtninn 825
KórSiblnjral 10
LlKnum 4)
Ncm«ll fa 515
Ofa 560
Ré/bJnyal 06
SilavAtila 7150
NaiUl >330
Viki. bulor 250
Közlekedni
AdrU 1100
Allanllka 20
Uvanl* 197
Mllr. 350
Buf l«0
KOiull 54
Vfrotl 62
Dtllvatul 58
Allaeivaiut 450
Truat 171
Cukorgyárak
IXUukor 645
Cukoripar 3560
Oewíla 408
Cilnner 33
Sulim! —
Pűip^kl 2S
Tokaji bor 41
HalktrrTk. 25!
ü*i. Villamos
Egy. luó 915
Joil lt<5 11
Ali. (1( 15
Auer 1170
Phöbua 75
Olajok
Olallpar 100
Mtroil pelr. —
Sör <s utii
FAviroal af« 43
Klfllyaör Sl
K6b. polg a5r 6/6 Kagttvlch Cojn. 10
R4«ivinyi6r 354
Oacbwlodl 315
Rovti
Roril »«1!I0 S<bwirl««r ERlax
Ll^tliaaaal.
OyapJuir.ofJ \'
OoldbcrK<r I
Kai Ion I
Pamullpar 7
Venylpar
Spódlua I
Flóra
Hung. mótrljya I Srikra
DaaKa I
Krletl Murányi TOrfrk
Kfllönlíltk
Dosozl
Oamml 2
laleirealtn
Írleloa
•termeli 2
Bir.ll B&al
Brjíiil ♦
Oyörl M* Corvin lilia Papíripar
gr
HILD JÓZSEF
épületfa-, deszka-, mész-, cement- és termény-kereskedése
Nagykanizsa, Kiróly-u. 4.
Telefon 120. szám
MAYER KLOTILD ITTÓDA
VARGA NÁNDOR
rahalclfi, Ycsjllulltö, gűiaoti ráUllita Kaxtncxr-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Matyó aljak gouvre- és pllsslro-zása, minüennemD mhatcsMst, vegytisztitást gyilnyörQ kivitelben vállal. KDIfln gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek
Alulírottak a legmélyebb fájdalommal jelentik, hogy a forrón szeretett jó feleség, édesanya, nagyanya, lestvér és rokon
Jaberics Károlyné
szül. Waldhauser Teréz
1925. évi január hó 4-én délután 2 órakor, életének 68-ik, boldog házasságának 40-ik évében, a halotti szentségek felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Kedves halottunk földi maradványai január hó 6-án délután fél 4 órakor fognak a róm. kath. temetó halottasházából a róm. kath. szertartás szerint örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat január hó 7-én délelőtt 9 órakor fog az Egek Urának bemutattatni. Nagykanizsa, 1925. évi január hó 4-én.
Áldás és béke lengjen drága porai felett!
Jabcrlca Kiroljr ífclt Kcrcnc. Rój* MiL 6xv. SjOH Lásxlóní, Kiroly, LaJo». Oíza,
Gizella. Oyola (libl hitill hall) 4a K&lmán 2)-«iir.(k«t Mobtr Juliska, Szisz Juliska. Dómölúrfy Judll U Pcllck .Magdolna intnytí. Szfils Fcreac,
LAszlö. Lajos, Margit, EIIbs, Emmlkc. Jabcrics Imre. Ittika. Jabcrln Géza uookil Röstilcr Jánosai util. Waldhauvcr Mária. Waldhaoscr Lajos leitvfcel. Rflssler Jlnos <i Waldbaascr Lajosáé 11OI. Jállcs Erzsébet sógora. Illetve s^gornójc (■ szimos tokoaal.
Apróhirdetések
dl) alóre l.ieUadt a
Gyönyörű modern tOmOr keményfa hálószobák 4,.500.000 koronáéit Bútor-raktár. Király utca 28._2605 5-3
Gyermeknevelésben jártas, le-hotölca nómet nyelvű nevelönőt korcsuk azonnali belépésre 4\'it és 2 óvob leánykáim mollé. Cim a kiadóban. 23 2-2
KAUFMANN KAROLY
url és nöi divatáruháza a legolcsóbb bevásárlási forrás a Dunántulon
- Telefon 372. szám. -Kérem n címre ügyelni.
Balatonkereszturon eladó uj csinos villa 2 szoba, verandt., mellékhelyiségek, nagy telek, vizjoggal, állomás mellett SCI millióért. Szlgriszt Ingatlanforgalmi Iroda.
Pó-ut 8. _____53
Függő villanylámpa teljesen felszerelve és egy sxalondlvány eladó. Clm a kiadóban 42
Egy kerékpár és egy lekele zsakett
olcsOn eladó. Csengery-atca 12*__48
üzletszerző tisztviselőt keresek fóleg életbiztosllások szerzésére, javadalmazás fix fizetés és Jutalék. Ponctöre Biztosító. Szlgilszt tilkár. Pó-ut 8. 47 5-1
Az olcsó bori
még kapható literenkint 10.000 K-tól I Használja ki sajá« érde- V kében, ni lg a készlet tart A Bikavér vörösbor nélkülözhetetlen
BRUNCSICS JÓZSEF
Iflszer-, etemegí- <a lutOMl-cikkek kere»iied/s« Sugár-ut 53. Telefon 210.
Intelligens nőtlen fiatalember gyakorlattal bíró, irodai vagy raktárkezelői
állást keres. Clm a kiadóban. _45 Z-l
Kathotlkas urlnó. ki hust évig külföldön lartózkodotl, perfektül Unit németül. Cin a kiadóban.
Jóhangu rövid zongorát vagy pianl-nét bérbe keres banktisztviselő. Um a kiadóban. 28
Egy B*oba-konyháe lakást meg\\é-tclrc keresek. Clm a kiadóban. 29
Égy magányos, nőtlen fiatalember részére bútorozott szoba kiadó.
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
Horváth ás Herjavscz tametk. vállalkozók fájdalommal jelentik, hogy etódjUk
Brantin József
hosszas szenvedés után. életének 67. évében csendesen elhunyt.
Temetése f. hó 6-án d. u. I órakor Teleki ül 74. iz. gyászházból lOtténlk. Emlékét kegyelettel
őrizzQk 1 41
Megbízható 10
kifutóleányt keres
László Imre ékszerész, Fóut 3.
Olcsó szőnyeg
sidnyegsicgd
Redőnyvászon Redőnyhuzö Kofferhuzat Maira cgródli Bélésfélék
cipészeknek és siaböknnk Eredeti gvárl árban kapható
Hirsch és Szegő
cégnél
Nagykanizsán.
Fizessen elő == a =
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilapra
Előfizetési ára: egy hóra 30.000 korona, — negyed évre 90.000 korona. «=—
Sodorjon „JANINA" papirt.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 6.
Ehrensiein karoly
uri és női divatáruliáza Cssngery-ut 6. szám
Női-, férfi- és gyermek-harisnyák Nöl és férfi keztyük
Férfiingek, gallérok, kézelők Selyem és kötött
nyakkendők Zsebkendők Nadrágtartók Selyemsálak Vadász harisnyák Bokavédők Nöl és férfi ernyők
és az összes rövidárucikkek, női mliadiszek és divatgombok nagy választékban. Legolcsóbb bevásárlási forrás I
Kakasfesték!
Színes, tiszta, (oltja nincsen ! Rámondhatod: legszebb kincsemI Háztartások be rég lesték: Itt a Kakasruhnfesték!
Kapható )4i7
STAMPF ZSIGMOND
fűszer- és cscmcgc-Uzletében Nagykanizsa, Bazárépület.
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 23.000 K
latool villái, üzlet-
házat t■ vcndéflót h«ljrb«n. v.ljmlat vl-díkto clinyfli feltételek m«IUtl <i JuUnrOi libto vjbcí — Bővebbet
OUKASZ MIKSA Ns0ykanizsán,
Rákóczl-utea ». Mám alatt. SÍ
KÖNYVVÁSÁR
eueevs ®0Gva ffiWDűsvto ffl®ts® csv^svo
1 A világhírű Első Budapesti l
| Gőzmalom Részvénytársaság lisztje g
S kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkena-1 3 kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már g a mindenki tudja, hogy ezen liszt | f = szinre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. == g
CSHEIC3A2JCBVE) WW3JW QJVS3C2AS CSAEICS/VSJ C3ÍM3C3AS3
Hirdetmény.
A kiskoniáromi úrbéres birtokosság tulajdonát képező
Korona nagyvendéglő
örök áron eladó. — Zárt Írásbeli ajánlatok 1925. február hó 2-álg a kiskoniáromi jegyzőnél adandók be. „
Ma mindenki ppj| W7V7Í6
a világhírű jljmn" w\\u S
varrógépet használja, mert minden más-varrógépet felülmúlt
RRMIDL SAllQOR íl FIA. Deák-tér 2.
Kodwoxő részletfizetési feltételek I
19247/1924.
Árverési hirdetmény.
Az alsónyiresi csemetekertben f. évi január hó 10-én d. e. 9 órakor nemes füzvesszöt fogunk eladni.
Bóvebb felvilágosítás a városi gazdasági hivatalban kapható.
Nagykanizsán, 1924. január 2-án. 44 Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában
minden könyv megrendelhető, az alábbi könyvek pedig raktáron vannak:
a Szent István könyvek,
Dumas Sándor: Gróf Monté Chri&o; Dumas Sándor: Három testőr; Kunos Ignác: Hcllán tündérbirodalma ;
Turóczl József: Magyar Szimpli-> cissimus; Turóczl József: Magyar Robinzonok; Levray M.: Rosélian gróf öröksége; Levray M.: Pille bárókisasszony Fodor László: A zugligeti varázsló; Webster J.: Nyakig-láb apó; Kunos Ignác: Nipponföldi mondavilág ;
Mauks Cornélia: A borzvári kastély titkai.
Ezenkivül több regény és tudományos munka.
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Árverési hirdetmény.
4 darab herélt 1925. január hó 11-én délelőtt 10 órakor a ménteleposztály laktanyája előtt cl fog árvereztetni. w
183,1924. végrh. szim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-C. 102. § a értelmében ezennel köz-hírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 192-1. évi Pk. 5212. számú végzése következtében Dr. Wclsz Lajos Ugyvtd által képviselt Stcrnberger Samu nagykanl-zs-.il lakos javára 1.062.500 K s Jár. erejéig 1924. évi november hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül-íoglalt és 2,500.000 kor. becsalt következő Ingóság, u. m.: Szecskavágó, hidas,\'5 mm. csöves kukorica és 1 01 tüzlla nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1924-lk évi Pk. 5212. számú vég. zése folytán 1,062.500 kor. tőkekövetelés VsOo váltódíj és eddig összesen 449.960 kor! bíróilag már megállapított költségek erejéig, a netán fizetett összeg levonása mellett Klskanlzsán, Homokkomároml-utca 42. sz. a. leendő megtartására 1925. évi január hó 10-lk napjának délután 3 órája határ-Idólil klHlzctlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §al éneimében kész-pénzllzetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bccsároti alul Is el fonnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felUlfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1851. évi LX. t.-c. 120. értelmében ezek Javáia Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1921. évi december hó 27. napján.
Haán Gyula s. k.
2<_ klr. jblrósági végrehajtó.
Bangó tanintézet
Budapest, Ráday-u. 14.
Teljes anyagi garantla melleit készít elő vidéki magántanulókat is. — Jegyzetek.
1925.
Naptáraki
Heti előjegyzési naptár Napi tömb naptár Zsebnaptár Lap-naptár Iróaljzat naptárak Határidő és előjegyzési naplók Újévi tidvOzlő- és képes-lapok nagy választékban kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
1821924. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1924. évi Pk. 5214. számú végzése következtében Dr. Welsz Lajos ügyvéd által képviselt Kancslcs István nagykanizsai lakos lavára 1,000.000 K s Jár. erejéig 1924. évi november hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül-foglalt és 3,300.000 kor. becsült következő ingóságok, u. m.: Egy lábas pajta, 20 mm. széna cs egy öl tűzifa nyilvános árverésen eladatnak.
Mely átverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1924-lk évi Pk. 5214. számú vég-zése folytán 1.000.000 kor. tőkekövetelés. >.3»:o váltódíj és eddig összesen 336.200 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig, a nelán űzetett öözég levonása mellett Klskanlzsán, Klsrác-utca 24 sz. a. leendő megtartására 1925. január hó 10-lk napjának délelőtti 10 órája határidőül kl-tüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. I. c 107. és 10*. értelmében készpénzfizetés mellet), a legtöbbet ígérőnek, szükség cselén becsáron alul Is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felulfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1&8I. évi LX. f. c. 120. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1924. évi december hó 27. napján.
Haán Gyula s. k.,
klr. jblrósági végrehajtó.
A nagykanizsai klr. törvényszék.
P. 2279/1924. szám.
Idéző hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Magyar Károly és neje felpereseknek Németh Lajos, Bőröndi Károly és neje és Ács Istvánné alperesek ellen tulajdonközösség megszüntetése és jár. iránt indított percben a perfelvételére határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1925. évi február hó 14. napján délelőtt 9 órakor hivatalos helyiségében (törvényszéki épület I. emelet 19. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Böröndi Károly és neje Kele Anna, valamint Ács Istvánné Németh Ágnes alperesek részére — akik ismeretlen helyen tartózkodnak — ügygondnokul dr. Kuhár Oltó ügyvédet (lakik Nagykanizsán) nevezte ki.
A biróság felhívja az alpereseket, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyettük eljárni.
Nagykanizsa, 1924. évi december hó 22. napján. Podolay s. k., tvszéki bíró.
Bcdenek Ferenc 26 Icodalgazgató.
PénzkOlosSnkttzvetités
U|*IUnrt btktbeUzéutl fyorun é« olcióa Birtokbérietek átadók i
Zillbin ISO boJd««. So»oiyb»n IOCO boldzi, lHrinylbin 70, 140, M0 boMai príma MrUtck. Birtokok eladók i tO boldu Somojjrbin 4pCJcl«kk«l. holdanként 30 q bailért. 10 hoM»» NirykiaUu ra«P.tU ut-j éolleUkk.l, tzólórel 400 millió. 17 hold., u£46birtok P.cu MzcMbte épOl.t.Vkcl, l«l-wcr«K..cl 603 millió, kcdv.zó llntíii feltételek. 100 boldu jó birtok i i.Utferxerl Jiriib«» boldink4nt W q buziért. 160 boldn birtok, aratlyaek niryebbféíz* ulntó. i tftbbl wdS é» rét. Jó 4plUUk. veUrnl •iryOlt boltinként 25 q buziirt, k«dvuó flsctéil fcllitdik. Ijen Jő illulinl vétel. lUuk eladók kftlóaléJe m,,.^... Malmok eladása ktdviió lizctéil felUlalekktl
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O.r.O. enttdélyci laicatlanfort«lu.lIrodája
Fő-ut 8. sz. Telefon 150
„Zalai Közlöny"
politikai napilap
megjelenik 6 és 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
Har>. la hW«pí/odJ|ÍUa IkMcitakHittiO <> S^glr-ut tarok.
KrAtky György
dohínjktlfi.iWg.íííi.k : jíílibaa.
Ifi. Hirschler Miksa
MUariratiJttM.
Görög Károly
feUaiUl4ntf!|i-a* tiatbal llíüyaHlr.
Özv. Palkó Jóxsefné
luloika-1, „tatXilnZilibaa. a rfal pntiaiJ
Özv. Szollárné
lOíuííükio, SifateltUr.
özv. JSgemi
Mlartliindiltta^ ral.U-ol t
Kenessey Margit
feUa*U»Um>ai. Iki i atca U,
Fischer Ignác
MrlariraU. EraUS.1 klrllia<-tí(.
ualamlnt az űsszes utcai árusodnál.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofeabeek Károly).
64. évfolyam, 5. szám
Nagykanizsa, 1925 január 8, csütörtök
8800 borona.
Ili
Alisp :.ii hivatal k-t
Zalaegerszeg
POLITIKAI HAPILAP
SltíkMilöJég ís kiadóhivatal Fó-ut 5 Interurban-Tcleíon 78, nyomda 117. szám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
fclóüzetóíl aia: Kgy hólfl ao.cco korona Hírom húra............... 90.00) korona
Karnevál herceg
Karnevál herceg kedden hivatalosan bevonult a bál- és tánctermekbe, hogy átvegye néhány hétre lelket-vidámító uralmát a lehangolt kedélyek felett.
A csörgősipkás, könnyed taglcjtéstl, bohó herceg régi ismerősünk a magyar politika szinteréről, a magyar nemzetgyűlésből, ahol állandó tanyát és udvart tart fenn és megnevetteti egy egész ország szenvedő népét. Csakhogy olyan nevetés ez, mint a magyar vigasság, amikor az ember nagyon, de nagyon sirni szeretne és fenhangon vigad és duhaj „jókedvében" altatja el lelkiismeretét, hogy elnémítsa fájdalmát és visszafojtsa a szeméből kikívánkozó könnyeket.
Ismerősünk tehát nekünk a bohém herceg. Csakhogy rosszul esik nekünk ót olt látni, ahol Kossuth Lajos, Széchenyi István, Deák Ferenc, Tisza István s a többi komoly politikusok ültek. Bánt bennünket, hogy a magyar népképviselet házában harlekin-mutatványok folynak s a magyar törvényhozás férfiai asszisztálnak hozzá.
Kedves fejedelmünk, meghitt barátunk nekünk a mosolygós arcú, bohém herceg, de nem a magyar politikában, nem a magyar törvényhozás házában, nem a magyar közéletben. Száműzni kell öt mindenünnen, a hová nem való s főleg a parlamentből, mely a munka terme s nem farsangi hangulatoknak területe.
Szeretjük az örökifjú, mosolygó-szemű, kacagó herceget, ilenem akarjuk őt a magyar közéletben látni. Azt akarjuk, hogy legyen hű eredeti hivatásához, * vonuljon ki a magyar parlamentből és szorítkozzék csupán a tánc- és báltermekre, ezekben is csak az ő hivatalos idejének pontosan kimért tartamára.
Igen, hivei vagyunk Karnevál hercegnek. Jól esik nekünk a dermesztő nagy magyar télben a herceg.udvarkarának enyelgéseit és kacagásait hallani.
Nem vagyunk barátai a tettlohasztó, akaratbénitó, temetői hangulatnak. Vigadjunk, örvendezzünk, mosolyoglak, ne lássák ellenségeink minduntalan csak a magyar fájdalom ki-rezgését rajtunk. És ha nem tudunk, ugy erőltessünk magukra kacajt, mosolyt, derűt es napsugarat: bárhogyan sajogjon is bensőnkben a ma-pár fájdalom, bárhogyan vágjon is húsunkba a trianoni rabbilincs.
Feltámadást remélő nemzeten nem szabad úrrá lennie a csüggedésnek, f lehangoltságnak, a temetői hangulatoknak.
Élni akarunk! Ez a jelmondat "ássa át minden tettünket és szol-ftf\'ja ezt a bohém herceg uralma is. V|gadjunk, örvendezzünk magyar tisztességgel, magyar erkölcsökkel, ma-wjr szokásokkal. Takarjuk be vérző sebcmket, de ne feledjük el őket.
Jöjjön hát Karnevál herceg, vidám, kedves kíséretével; vonuljon be a magyar szalonokba, a magyar tánc-és báltermekbe; vidámítsa fel koravén ifjúságunkat, lopjon derűt, csal-
jon mosolyt a magyarok szomorú, gqndterhes arcaiba. Eljövend az idő, amikor derültebb mosollyá fogjuk üüvözöini ót, mint ma tehetjük.
Benedek Rezső
BELPOLITIKA
Az arany-költségvetés bizottsági tárgyalása Bethlen István gróf kijelentése a pénzügyi bizottság állásfoglalásáról
Budapest, január 7 |
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délelőtt 11 órakor az első számú bizottsági teremben Kenéz Béla elnökletével ülést tartott, melyen megkezdték az 1924—25. évi aranyköltségvetés tárgyalását. A bizottsági ülésen a kormány részéről résztvettek Bethlen István gróf miniszterelnök, Bud János pénzügyminiszter és Pesthy Pal igazságügyminiszter. A szakelőadók közül Szabóky Alajos, Varga Imre államtitkárok és Jakab Oszkár miniszteri tanácsos voltak jelen. Az ülés megnyitása után Beck Lajos, Ugrón Gábor, Rassai Károly szólaltak fel. Felszólalásaikban részint a politikai helyzetre, részint pedig arra a körülményre való tekintettel, hogy a képviselők nem kapták meg az egyes tárcák részletes költségvetését, a bizottság tárgyalásának elhalasztását kérték.
Bethlen István gróf válaszolva a felszólalásokra kijelentelte, hogy a maga részéről honorálni tudja azt a kifogást, mely szerint a képviselők nem kapták kézhez az egyes tárcák részletes költségvetését. A maga részéről konkrét indítványt tesz, melynek lényege, hogy csak egy előadót hallgasson meg a bizottság, az általános vitát csak holnap kezdje meg. Az egyes tárcák tárgyalási sorrendjére vonatkozólag a miniszterelnök a következő sorrendet javasolta: 1., pénzügyi, 2., földmivelés-ügyi, 3., kereskedelemügyi, 4., népjóléti, 5., honvédelemügyi, 6., igazságügyi, 7., kultusz, 8., külügyi tárcák, 9., a miniszterelnökség.
Ami a felszólalások másik részét illeti hogy politikai szempontból halasszák el a tárgyalást, erre vonatkozólag a miniszterelnök kijelentette, hogy ezt nem fogadhatja cl, mivel a pénzügyi bizottságnak pem az a feladata, hogy politikai természetű kérdésben állást foglaljon. Ezután egyhangúlag elfogadták a miniszterelnök által indítványozott tárgyalási rendet és megválasztották az egyes tárcák előadóit. Főelőadó és pénzügyi előadó Temesváry Imre, földmivelésügyí előadó Erdélyi Aladár, kereskedelemügyi ffermann Miksa, népjóléti Ernst Sándor, hon-védelemllgyi Rubinek István, pénzügyi Órffy Imre, kultuszü«yi Egri Nagy János, külügyi gróf Hoyos Miksa. A belügyre vonatkozólag
nsm történt döntés, mert a kisze-
uelt előadó megbetegedett. •
Temesváry Imre előadó rámutat a jóvátételi kérdés megoldásának nagy fontosságára. Kiemeli azt a nagy jóindulatot, amelyet a Nemzetek Szövetsége a magyar kérdés megoldásában tanúsított. Ismerteti a költ-segvetési előirányzat egyes részleteit. Kiemeli, hogy "a honvédelemügyi tárca a szanálási törvényben engedélyezett összegnél is jóval kevesebb ö.szcget irányozott elő, ez majdnem millió aranykorona megtakarítást eredményez és bizonyítja az ország békés politikáját. Ismerteti ezután a költségvetés alaki berendezését, majd az üzemek ismertetésére tér át.
Ezután az előadó arra kéri a bizottságot, hogy a költségvetést általánosságban és részleteiben fogadja cl
Bud János pénzügyminiszter felszólalásában felkéri a jelenlevő képviselőket, hogy amennyiben őke-érdekli a ma délután 5 órakor megtartandó forgahniadó ankéten jelent jenek meg.
Ezután elhatározzák, hogy a legközelebbi ülést holnap délelőtt 12 órakor tartják meg, amelyen a költségvetés általános tárgyalását folytatják,
BELFÖLDI HÍREK
Egyetemi beiratkozás. Az Erzsébet Tudományegyetemen a második félévre a beiratkozások január 20 tói 31-ig tartanak.
Meghalt a Világ főszerkesztője. Purjesz Lajos, a „Világ" főszerkesztője 43 éves korában, szívszélhűdés következtében tegnap éjszaka meghalt.
Működik az uzsorabiróság. A
budapesti detektívek a karácsonyi és újévi ünnepek alatt razziát tartottak a budapesti vásárcsarnokokban és több mint 350 kereskedő és piaci árus ellen tettek feljelentést árdrágító visszaélés miatt. Az uzsorabiróság legközelebb fogja ezeket az ügyeket tárgyalás alá venni.
Elfogott szélhámosnő. A budapesti államrendőrség elfogta Frey-berger Szeréna nevü nemzetközi szélhámosnőt, aki Zalamegyében
született és egész Európát végig csalta egy nagyvilági no pazar ruhájában.
Gyilkos festő. Steffert Albin szombathelyi festő egy nagy konyhakéssel leszúrta szerelmesét, Murai Mariska 2. éves szombathelyi leányt, mivel az szakított vele. Steffert a gyilkosság után önként jelentkezett a rendőrségen.
Ankét a forgalmiadó ügyében. Tegnap délután a pénzügyminisztériumban értekezlet volt a forgalmiadó tárgyában Bud János pénzügyminiszter elnöklete alalt, amelyen megjelentek az összes érdekeltségek képviselői. Bud miniszter kijelentette, ho^y ismeri a panaszokat és nem zárkózik el a rendszer megváltoztatásától. A kérdéshoz hozzászólt Szte-rényi József báró a nagykereskedelem képviseletében, Fenyő Miksa a GyOSz nevében, Székács az OMKE, Markó a kereskedők, Marschatt és Mutsclienbacher a magyar gazdák nevében, liud János miniszter a végén összegezte az elhangzottakat, miket még külön tárgyalás alá fog bocsátani az érdekeltek bevonásával.
KÜLFÖLDI HÍREK
Radics és Magyarország. A
Belgrádban megjelenő „Wrene" cimü lap közlése szerint Radics István, a horvát parasztpárt elnökének irattárában egy, az 1923. évben állítólag a magyar kormánnyal kötött olyan szerződésre akadtak volna, amelyben Radics Horvátországnak Jugoszláviától való elszakadásából a magyar kormánynak területi engedményeket helyezett volna kilátásba a Vajdaságban. Az MTI munkatársa előtt illetékes helven kijelentették, hogy a magyar kormány Radicscsal, aki egyébként Magyarországol és a magyar kormányt hírlapi nyilatkozataiban állandóan élesen támadta és Magyarországgal szemben állandóan ellentétes álláspontot foglalt el, soha semmiféle formában tárgyalásokat nem folytatott és igy bármilyen vonatkozásban megállapodás sem jött létre. A magyar kormány és a horvát parasztpárt vezérei közt állítólag folytatott tárgyalásokról vagy megállapodásokról terjesztett híreket kivétel nélkül tendenciózus koholmányoknak kell tekinteni.
Letartóztatták a magyarpárt vezetőségét Szabadkán. Szabadkáról jelentik: Hétfőn reggel letartóztatták a magyarpárt egész vezetőségét, közöttük Sánta György dr. pártelnököt. Kihallgatásuk után egy-részűket elbocsátották, hetet közülük azonban ma az ügyészség fogházába kisértek.
Kirabolták a bécsi Hofburgot A bécsi Hofburgba ismeretlen tettesek besurrantak és az ott elhelyezett irodákból több mint 17 Írógépet, pénzt és ruhanemüeket loptak el.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 8.
A récsei-országyti rablógyilkos a nagykanizsai ügyészség fogházában
A rablógyilkos beismerő vallomása
Nagyknnlzsa, januir 7 Lapunk keddi híradása nyomán. Iiogy a csendörök a Tclcky-ul felői Ii027.ik Nyári-Erős Papp Istvánt, a szomorú hírnévre vergődött récsci-országuti rablógyilkosl. valóságos népvándorlás indult a.Teleky-ut és országul felé, hogy lássák Vandcr-lics Géza második tóndását. A tö-metí hangulata utált ítélve — fellehető volt, — hogy, mini Vanderlics esetében, ugy most is meg fogják támadni a csendőrök állal közrefogott emberi fenevadai, azonban niiill az idő, be is esteledett,-az emberek türelme végre kifogyott és este 8 óta nl.in már csendes és kihalt voll minden.
Hozzák n csendőrők Végre 9 óra elölt a láthatáron feltűnt egy kis csoport, A szuronyok villogása kétségtelenné lette, Iiogy csendőr-járőr közeledik. A kiskoiná-romi csendőrök voltak, kik az erősen megbilincselt gyilkost közrefogva jöttek az országúton. Persze az. utcák közönségéből ti.ár csak kevesen látták a jelenetet. A gyilkos kezei között azt a hatalmas akácfakarói — a b:iujelct — tartotta, mellyel az öreg Horváth Gazdát kivégezte. A csendőrök Papp Istvánt először bevitték a cscndőilaktanyába, majd onnan átadták a kir. ügyészség fogházába. ahol Kránitz fogházfclügyclö vette St. A rablógyilkos személyisége A késői behozatal oka az volt, hogy a csendőrök Pappal végigmentek mindenütt, hogy a hiányzó pénz hovaforditásál kinyomozzák és csak a késői órákban \' fejezték be nyomozásukat. Legutolsó helyük — a lapii csorda volt.
Nyári-Erős Papp István 28 éves, középmagas, sovány, vöröses-r.zőkc. gelsei születésű, gáspárhegyi lakos, akinek egész megjelenésén meglát-
szik a — gonosztevő. Sötét tekintettel mér iH-iiiiünkel végig: persze nem tudja, hogy lixirozásunk az cin-[Kitanulmányozó, lélekbúvár újságíró mindent egy pillanat alatt átfogó és megrögzítő tekintete. Papp István munkakerülő, gonosz ember volt egész életében. Feleségét zavarta, űtőtte-verte, hogy a szegény asszony kénytelen volt ket gyermekével szol-gálaiol vállalni. Hogy férjél behoz-ták — ő is licjölt Nagykanizsára és elmondotta a nyomozóhatóságoknak az ó élete kálváriáját.
Papp István vallomása A gyilkos behozatala még kedden este fiitótflzkénl terjedt el a városban. A fogházfeltlgyclő is azonnal jelentés! lelt a kir..ügyészség vezetőjének, h:<gy Papp Istvánt átveite és különös őrzéséről gondoskodott.
A gyilkos egykedvűen töltötte az egész, éjszakát a fogházban. Semmi megbánás, vagy megindulás nem látszik meg raja. Nem veszi tragikusan az egész dolgot — noha tudja, hogy cselekményére a törvény hatálhiintetést ir elő. Erkölcsileg lel-jesen megromlott, igazi gonosztevó-lipus -- aki mindenre képes.
Vallomásában lelj, sen beismeri leltél, noha tisztában van azzal. Iiogy mit jeleni a büntetés kiszállásánál az előre megfontol! szán lék.
Elmondta, hogy december 17-én \'/utászaim községben Durgő Gábor gazdához, szegődött be cselédnek, meil anyósa házsártos természete iniall nem tudott vele otthon kijönni és mivel családját nem tudta szoT-gálati helyére In,/ni, Szilveszter napján bejött Nagykanizsára azzal a szándékkal, hogy az illeni kávégyár. Imii keressen állási. De ott már minden hely Ik- volt töltve.
Pénzt, minden áron I
Mivel neki okvetlen pénzre volt szüksége, hogy — szerinte — csa-
ládjának enni tudjon adni, azzal az eltökéli szándékkal meni a vásártér felé, hogy oll kiszemel valakit, akinek a pénzét bármily utoil megszerzi.
Mutatkozik az áldozat A vásártéren aztán szemügyre vette Horváth Ferenc csapii idős gazdaembert, akit azelőtt sosem látott életében és kihallgatta beszédéi az egyik falusi emberrel Így megtudta, hogv két tinóra alkuszik és 12 millió koronái ígért érlük. Ebből azt következtette, hogy ennek az embernek sok pénze lehel, ezt szemelte léhát áldozatául.
A gyilkos készülődik tettérc
Közeledett feléje, beszédbe elegyedett vele és lebeszélte öl a vásárlásról azzal, hogy januárban úgyis lAzáll majd a marha ára. A . gya-iiullan jóhiszemű magyar gazda belement a csapdába, amit neki Papp István felállított, elállt a vételtől és otthagyta 12 éves kisfiával együtt az állatvásárlcret.
Papp István egy pillanatra sem hagyta szem elől Horváth Ferencet és fi.il. akik a Petőfi-utcában egy boltba mentek vásárolni, inig ö a Rózsa-korcsmába tért ebédelni. Papp István azután egy Pclöfi-uli korcsmáiul leste. hogy mikor jönnek ki a bollb\'l Hoivathek. Mikor azlán kijöttek — utánuk ment a récsei országúton Csapi felé...
Hogyan Ütötte le Horváthot
Papp mindenütt nyomon követte őket és mindég azon törte fejét, hogy hogyan ludná elrabolni a pénzt, Fogldlkozott azzal a gondolattal is, hogy i-slcrc betér szállásra Horváth-hoz. és ugy lopja el a pénzt, de gondolt arra is, Iiogy leüli.
Igy jutott cl a kisrécsei malomig. Oll megvárta, míg elébe kerülnek és újból beszédbe ereszkedett Horváthtnt.
Kisréesét elhagyva, az erdő szélén kivágni! egy akáckarót, titánná sietett Horváthéknak és amikor körülnézve látta, hogy az országaion senki sem közeledik feléjük, háláiról egy oly nagy Illési méri az öreg llormlh Ferenc fejére, hogy az nyomban összeesett. A földön Papp még kél
erős ütést csapott rá, hogy eszméletlenül elterült. A kis fia csak ránézett és elfutott előle. Mire ö kivette Horváth /lénzlárcájál és Miháltl felé menekült.
Dinom-dánom reggelig
Miháldon belért a Szép-féle korcsmába, ahol reggelig evctt-ivoll és mulatóit, vagy négy millió koronái dá-ridózolt el. Azt hiszi, hogy a korcsmáros és pincére — miközben ittasságában elaludt — pénzt loptakcl tőle.
Papp vallomásának ezen részét most a csendőrség igyekszik tisztázni. Tény, hogy a nagykanizsai csendőrség lud arról, hogv a miliáldi Szép nevű korcsmáros MO.OOO Kl kért Papplól egy kocsonyáért. Ruhát Is vásárolt a lopott pénzből Janiién 2-án Papp reggel hazament Récsére feleségéhez, hogy jöjjön be vele Nagykanizsára ruhát vásárolni a gyerekeknek, de az asszony nem ment vele, mire ő visszament gazdájához Zalaszabarra, ahol Aczél főtörzsőrmester nyomozása folytán sikerüli öt elfogni.
A corpus dclicti Az a hatalmas akáckaró, mellyel Papp áldozatát leülölte, mini biin-tárgy a nagykanizsai ügyészség irodájában fekszik. Másfél méter liosz-szu, gyerniekkaivaslagsácLi és a szakértők szerint alkalmas arra. hogy vele egy emberéletet kioltani lehessen. Az ülés oly hatalmas volt Horváth koponyáján, hogy a karó kérgét lehámlasztotta és néhány milliméternyi bevágást okozott rajta. A megaludt vér még teljesen kivehető rajta. Most ezt a részt bekötötték, Iiogy a fólárgyalásig ne mosódjék cl róla a vérnyom.
Mutseltenbueher Eílvin dr. kir. törvényszéki tanácselnök a törvényszék vizsgálóhirájj ma délelőtt hallgatja ki Papp Istvánt.
Az ukrán parasztok a szovjet ellen. Ukránjában a parasztok erős ellentétbe kerüllek a szovjettel. A parasztoktól elrckvirálták a búzát és élelmiszereket és elvitték éhinséges területre.
Lina néni^ hagyatéka
(A ml utcánkból) IrU: Péchy-KorvAlh RczsG
Egyszer — egyetlenegyszer — én magam is vollam Lina néni lakásán. Hogy kivel és micélból, arra már igazán nem emlékszem pontosan, dc talán ez nem is fontos körülmény a történet keretében.
Még most is a szemem előtt lelicg az a sok szutykos, füstölődölt szentkép, amely olt libegett a meszeli falon és az orromban érzem azl a kesernyésen dohos illatot is, amely a mellét fojtogatta annak, aki a szabad levegőről lépett bc a lakásta.
Bútorzat atig volt a szobában. Egy föstöll. piszkos ágy unatkozott a mocskos fal mellett, amelyen vékony kaparások és bizonytalan szinü mázolások éktelenkedtek, mindmegannyi jelei Lina néni némely nyugtalan álmainak (az aranyak mián !); valami bibor-barna-zold-fckclc-kék szénkeverékkel tündöklő Icritőféle alkalmatosság nyúlt végig a meglehetősen lapos ágyon, amelyen kivül még két recsegó-rotyogó, támlátlan szék, egy ragadós felülcltl asztal és egy foghijjas divány is feszengett a szobában ; ez utóbbiról klllön meg kell emlékeznem. Valaha természetesen jobb, szebb idókci is látott ez
a dívány, meri hiszen nein is olyan sok évvel a szoba olyan leányod lakhelye volt, kiknek sok-sok gyö-nyörteljcs órát fakasztottak kopott párná. Néhai olivzöld szine inkább sötétbarnává változol! ál és a két oldaltámlája egyenlő magasságú volt az. olölelűletiel. Dc ami a legérdekesebb volt a dologban s ami miatt itt ezennel megörökítem az utókor számára ennek a ritka bútordarabnak az emlékét: az az volt, hogy amidőn az ember kéjjel dobta rá magát a divány duzzadó ülőjére: hirtelen prózai valóságba pottyant, helyesebben: néhány istentelen keménységű deszkára, melyek a dívány vázát képezték s amelyekre nettó súllyal zuhant a boldogtalan áldozat.
Lina néni ilyenkor mosolyogni szokott és óva intette a szerencsétlent.
— Utod. édes gyermekem, nem ér a heveskedés semmit. Csak bajt hoz az emberre. Hej, én is ilyen voltam, amíg erős és fiatal voltam — és ezután egész áradata következett a fiatalság elmúlásán való medilá-lásoknak és szinte megesett volna az einl>er szive, látva azl a fiatal, ság Illái: sikongó, halálcljegyzelt öregséget, aszott börtlímegcl, hóri-horgos csonlvázjelóltet.
Es ilyenkor sohasem mulasztotta cl Lina néni a dikció végérc oda-biggyczteni azl a nagyjelentőségű és
sokai mondó kijelentéséi, ráemelve csontos, kiszáradt kezeit a szoba sötétebbik sarkában álló és csak ilyenkor észrevett pohos, duzzadt ágyra, mondván:
— Azér, gyermekem, ha öreg és szegény vagyok is, ha elszólít az Ur Jézus innen a földiü, itt hagyom ezt a gyönyörűséges sok szép ágyi ruhát az én jó rokonaimnak, akik ápolnak, mint akár a tulajdon édesanyjukat.
De ha valamelyik rokona közel meni a kövéren meredező ágyhoz vagy azzal célzott, hogy majd fölfrissítvén, beveti, menten kétségbeesetten védekezett ellene Lina néni-
— Hadd csak, gyermekem, jói van az ugy, ahogy van!
4
Egyszer azlán ágynak esett a zsugoriság megtestesítője. Elérte az öregkor ezernyi-ezer aprólékos, kicsinyes baja, amely azonban mind csak arravaló, hogy a sir felé vivő
Sn!E,«e.r,6i4,,ezmcs-
Vállig kérlelték most Lina nénil a jószívű rokonok, hogy feküdiák a jobbik ágyába és ne szenvedjen azon a vékony, lapos ágyon, de ő
aTaXL.nCmCn6ed,Cb0\'^1"1
„m^i. ,von m\'1,dencm. amit nektek hagyhatok, édes véreim, hagyjátok meg épségben a szemeim
elölt legalább addig, amig gyönyörködhetem bennük.
Igy védekezett a jó öreg és a rokonok egyszerre kitalálták hangtalan ujjongással, hogy miért félli az ágy megbontását l.ina néni! Nem a szép ágyiruhák napvilágrakerülése okozna neki gyötrelmei, hanem az, hogy abba van elrejtve a sok-sok pénz és az ő zsugori lelkének fájna az, ha látnia kellene: mint osztozkodnak a rokonok a pénzein.
Nem bántották tehát többé az ágyai. Felőlük inost mái nyugodtan meredezhetett az tovább is a szoba sarkában, keslicdt levegőjében.
Hanem amikor elkövetkezett a Vég és Lina néni átment a Nagy Semmibe (mini a holnapos-irók mondanák). a rokonok nosza nekiestek a kincstartónak tekintett ágynak I De bizony abban mindent talállak, csak — pénzt nem I
Sőt még a .gyönyörűséges ágyi ruhák" is csak a mesében éllek, amikor a dühökben toporzékoló, örökségben csalatkozott rokonok kibontották azokat: bizony nem lalál-lak egyebet bennok könnyű, illatos szalmánál.
5
És ha igaz az, hogy a másik világban isiálnak, hallanak és éreznek az emberek, ugy bizonyos, hogy Lina néni nagyokat kacaghatott odaát, rokonai megnyúlt ábrázatát látva.
(Vége)
1Q». Január :
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
napirend
Január 8, csütörtök
Római katolikus: Szevcrén. Protestáns: Szörény- Izraelita: Tcbclh »ió 12.
Kap kel reggel 7 óra 47 perekor, nyűgeik délután 4 óra 2<5 perekor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony ld-\\ vóclutó. lultiyo-cnóan száraz é» klssc litdegebb idővel.
Liccilis előadás a Kaszinóban AV/M-peten Bélaszerkesztő: A zenei műélvezet) e»lc tl órakor.
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vigalmi bizottságának Illése a Niüor utcai egyes-ülcll helyiségében.
.Mozi. l\'ránia: Virág, amely c<-ik cgv szer nyílik, liaway szigetei: lejátszódó exoti\'«i* témával. Előadások kezdete este • >7 és \' órakor.
A DIVATTERVEZŐK
mintha kifáradlak volna a nagy munkába:i. Ity i,its:ik. hogy fantáziájuk már non tud ujln alkotni. Ezeréves sírokból kiásott nm-miakcól veszik a mintát. Idegen népek nem-Mi vMetét stiiilál;ák, Javít. ák, talan inkább rontják és londoni és pilrisi divatpiacokon bocsátják áruba ezzel a jelszávai: - Legújabb divat!
És ,i nők hallatára készek móról-holnapra kicserélni a tegnap még oly elegánsnak tartott hosszú bő szoknyát egy ujabb divatú szilk. i rövid, kényelmetlen ruhával. Otláig mennek a hiúságban, hogy már nem is törőditek azzal sem. hogy o divatos ruha elo-nyős-e a termetre vagy sem; avagy nyujt-e tszlétikailai; elfogadhatót s.
A divaihőtgyct délelőtt madaras, vagy ttázó séstt mintája Japán* szabású pongyolában tatáljuk. Déli vagy e%ti korzón .oroszos\' vagy mangol" szabású kosztüm-ben Otthoni ruhája sima egyenes vonalú, vagyis .ing" szobása, mint az apacsoké. Estélyiken, zsurokon elmúlt századok mindenkori divatja képviselve van.
Valósággal megelevenednek előttünk az empire és biedermeier korabeli kedves kis-asszmkák. Szép számban vannak képviselve a Tut-Ankh-Amen ruhák, melyek a legújabb divat szerint olyan szorosak, hogy a formákat nemcsak sejtetik, hanem ki is domborítják. A vállakat, ujjakat takarékosságból „francia" pánttal pótolják.
Egyszóval a ruhákon megtaláljuk az ösz-«« nemzetek jellegzetes szineit, mintáit, a selymekbe szőtt piramisokat, szfinkszeket stb. Csak egyetlen egy ruhaformát keresünk hiába — magyarosat.
Emlékezzünk csak vissza arra az időre, ntikor a magyar mágnásasszo\'nyok a Bécsből hozott gyönyörű selymeket, bársonyokat felcserélték a kezdetleges magyar szövőipar koésbbé szép és finom anyagával.
Nekünk is vannak divattervezőink s ami o legfontosabb, bővelkedünk anyagban, me-lytt még formálni, javítani is lehet.
Magyar asszony, magyar leány ne Japán ", Jrancta* vagy ,oroszos\' ruhát viseljen, hanem keressünk a magunk környezetében, a mi édes. szép magyar földünkön valamit, *ami motívum gyanant szolgálhat a . magyar • divathoz, hogy a sokféle fajta idegen rácki divatja kőzött lássunk már végre valami olyant is, ami .magyar." Sz. M.
{
— A polgármester Budapesten.
Sabján Gyula dr. polgármester kedden délután a város több hivatalos ügyének elintézése végett Budapestre utazott, A fővárosban tárgyalásokat folytat a város által már tervbevett kölcsönnek megszerzésire vonatko-^lag is. A polgármester vasárnap étkezik Vissza is liélfőn foglalja el hivatalát.
— Egyházmegyei hírek. Gye-gmxky Ferenc letenyci káplánt JMesjínos gróf szombathelyi püspök Mgiuniba küldte az olt Üdülő ma-Syar gyermekek lelki gondozása végett. — Kajtár István fclsószcmc-Jyei adminisztrátor Eszterházy Pál Herceg kegyúrtól bemutató levelet nyert a felsöszemenyei plébániára, ■nív^ SMntM-CMládiiak. Bartha Biby r*™ «oronál adott ál szcrkcsztíiségünk-,, Pivári-utcai\' S«n/e4-család részére.
összeget rendeltetési helyérc Juttatjuk.
— Megyebtzottsági tagválasztások. Zalaszentgróton Vajda Lóránt zalaszeiltgróti főszolgabírót, Türjén Halmos József lürjcí körjegyzőt,, Karmacson liödy Zoltán alispánt, Szépeiken Ábrahám József szepelki gazdát, Ukkon iukovich Jenő sümegi járási tisztiorvost és Novan Bán Kálmán barabásszegi birtokost.
— Az l/rleányok Mária Kongregációjának estélye. A nagykanizsai Urleányok Mária Kongregációja nagyszabású estélyre készül, amely messze kimagaslik a farsangi mulatságok szokásos keretéből. Az estély ünnepi szónoka Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári püspök lesz, aki Hegedűs György dr. nemzetgyűlési képviselőhöz intézett levelében határozott formában megígérte lejövete-lél. Előadásra fog kerülni egy Stuart Mária korabeli történelmi dráma, amely rendkívüli érdekességénél fogva a legnagyobbfoku érdeklődésre tarthat számot. Utána táncmulatság következik. Az. estélyi a Polgári Egylet összes termeiben február 8-án fogják megtartani.
— Liccálls előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör ma, csütörtökön este 6 órakor tat tja második (elolvasó délutánját :t Casino nagytermében. Ezúttal Kempeten Béla. lapunk felelős szerkesztője fogja felolvasni „A zenei műélvezetéről irt értekezését.
— Jakoby Antal hangversenye Nagykanizsán. /I Zrínyi Miklós troiülmi és Művészeti Kór 10-én, szombaton este fél 9 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében a nagykanizsai kultúrház javára lánccal egybekötött hangversenyt rendez. A hangverseny Jakoby Antal énektanár, dalénekes cs Szerelnek Annus zongoraművésznő vendégszerepelnek. Jegyek 45. -10. 30 és 25 ezer koronás árban a /Mtfry-lőzsdében és a iei/mv-drogériiban kaphatók. Állóhely 20.000 korona az esti pénztárnál A hangverseny műsora a következő: I. Péter Cornelius: a) „Führe uns niclit in Versuchung" a „Vater unser" ciklusból, b) In der Fente. — II. Eduárd Grieg: a) Ein Schwan, b) Zur Johannisnacht. — III. Chopin: Ges dur etude (zongoraszám ; játsza Szerelnek Annus). - IV. Iluga Wolff: a) Verschwiegene Licbe, b) Über Nacht. - V. Hans Hermann: Drci Wanderer. — 10 perc szünet. _ I Tarnay Lajos: Mi dobog?, Kurucz János : Hervadó rózsák közt.
— II Chopin: As dur Polonaise (zongoraszám). III. Lavotta Rudolf: a) Valahol messze, b) Nem bánat az. Sámy Zoltán: Falu végén kurta korcsma
— A Nagykanizsai Takarékpénztár uj igazgatója. A Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatósága az intézetnél megüresedett .gazgatót állást Kelemen Ferenc, a Magyar-Olasz Bank sátoraljaújhelyi kirendeltségének eddigi igazgatójával töltötte be. Az uj igazgató állasát már elfoglalta. Kelemen Ferenc nemcsak elsőrangú bankember, hanem széles körben ismert közgazdasági író is aki eddig is számtalan cikkben járult hozzá gazdasági viszonyainknak ismertetéséhez.
— A jövedelmiadó leszállítása érdekében. A nagykanizsai férft-szabóiparosok szakosztalya átírató intézett a nagykanizsai iparteslalet többi szakosztályaihoz, h<«y «i magasan kivetett jövedelmi adó leszállítása iránt egységesen foglaljon állást.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete felkéri vigalmi bizottságának tagjait, hogy ma délután ti órakor okvetlen jelenjenek meg a Nádor-utcai egyesületi helyiségben.
— A barakk-telep kincstár! kezelése. Ismeretes, hogy a varos az egész barakk-letL-pc-1 meg akarta szerezni a honvédelmi minisztériumtól. A lakóterületen kivul még ti barakkot kért a viros iskolák, lakások céljaira. Minthogy a honvédelmi minisztérium olyan feltétetekhez kötötte a barakk-telep átadását, melyeket a város ncin vállalhatott. a város vezetősége kérte, hogy ezt a >> barakkot is vegye át kezelésébe a kincstár, amint a többit is az kezeli. A honvédelmi minisztérium tegnap érkezett értesítése szerint a városnak ezt a kétesét teljesítették s így most már a 6 barakk kezelését is ít kincstár végzi.
— Kiskanizsa elégedetlen a B-listával. Mint megírtuk, a szil veszteri B-listán 17 városi alkalma zolt közt szerepel a három kisKani-zsai kültanácsos is, kiknek állását beszün\'fették, A kiskanizsaiak koré-ben sok panaszra ad okol a létszámcsökkentésnek ilyetén formája. Sérelmesnek tartják magukra nézve azt, hogy a kiskauizsai tanácsosok állásának beszüntetésével minden aptó-cseprő ügyesbajos dolgukban be kell járniok ezután a városházára, mert ilyenformán nincs, aki közvetítse az elintézcndőkel Kiskanizsa és a város vezetősége között. A kiskanizsaiak, mint értesülünk, most rendkívüli képviselőtestületi közgyűlés összcliivalásáu fáradoznak, hogy otl is kifejezést adjanak panaszaiknak. Nem tehetetlen, hogy Kiskani-zsáról deputáció megy fel Budapestre s a belügyminisztériumban kísérlik meg a sérelmes határozat reparálását.
Pályázat. A liirjci anvaegyházhoz tartozó .S\'.-o/o/tr tiökegyházbati nregürcsc-ttelt kánlortanitúi állásra pályázatot hirdetnek. Kérvényeket a tíirjci plébániára kell küldeni. Választás Ichmár tli-án.
_ A lakáshivatal átadása. Lau-renczy Oszkár főszolgabíró, Ib. vármegyei főjegyző tegnap délután adta át a lakáshivatal vezetését Szónyi Sándjr árvaszéki ülnöknek.
_* Halálozás. A nagykanizsai iparostársadalom egy régi tagja dőlt ki vasárnap az élők sorából. Keller Mátyás városi képviselő, cipésziparos életének 71-ik évében, hosszabb betegeskedés utáu elhalálozott. Temetése ma délután 3 órakor fog végbe-nienni a Kinizsy-utca 31. számú gyászházból.
— A keszthelyi vegyvizsgáló állomást Pécs város kérelmére oda fogják áthelyezni. Az áthelyezéssel járt! félmilliárd költséget Pécs város magára vállalta.
— Halálos szerencsétlenség. Keszthelyi tudósitónk telefonjclentése szerint január 3-án halálos kimenetelű szerencsétlenség történt a Zala-szántó községhez tartozó Cserhátmajorban. Hegedűs István ottani lakós kutat ásott a portáján, amikor nagyobb mélységben a föld nieg-csuszamlolt és Hegedűs Istvánt maga alá temette. Mire a házbeliek észrevették és segítségére siettek, a szerencsétlen ember megfulladt. A meg-eített vizsgálat és orvosrendön szemle kétség kívül megállapította a szerencsétlenségei, s a nagykanizsai kir. ügyészség a szerencsétlenül jart ember eltemettetésére az engedélyt megadta.
_ Leforrázott gyermek. Zala-vár községből jelenti tudósítónk: Dézsényi János ottani Bf^aember egy éves fiacskája étkezés közben magára öntötte a forró levest és oeihg oly szerencsétlenül, hogy a kisüti a szenvedett égési sérülésekbe nagy kínok között belehall A kis gyermekei óriási nagy részvél mellett temették cl.
A férfiszabók a katonatemetőért
Nagykanizsa, JanuAr 7 A nagykanizsai iparostársadalom egyesülései közül a férfi-szabók szakosztálya volt az első, amely az iparosság közismerten áldozatrakész hazafias gondolkodásának kifejezést adott a szerkesztőségünk katona-sirkővekak-clójában való részvételével. A szakosztály, mint ilyen 5 sírkő felállításának költségeit fizette be szerkesztőségünk utján takarékbetétünk javára.
Mint értesülünk, uz Ipartestület és annak összes szakosztályai (az egyénenkénti hozzájárulásokon kiviil) résztvesznek akciónkban s az egyes szakosztályokon belül máris serényen folyik a gyűjtés, hogy a szép tervek mielőbb tető alá kerülhessenek. .
Ujabb hozzájárulások: Ipirlcslülct jérfisznbó-szakoszlálya 5, Tóth József vaskereskedő 2, Mógies János, a férfi-szabó-szakosztály elnöke 1 sirkö költségeit fizették be. Takarékbetétünk december 31-ig 3 sírkő költségeit hozta meg kamatok alakjában. .
Ehelyütt felkérjük mindazokat, kik régebben történt előjegyzéseik alkalmával a befizetéssel hátralékban maradtak, a lchctő-: ség szerint mielőbb fizessék be \' a vállalt összeget szerkesztőségünkbe.
_ Munkát keret egy árva fiu.
Molnár József nagykanizsai szüle-
1 tésü és illetőségű ISUves, teljesen elhagyott árva a Idgliagyohb nyomornak kitéve, otthontalanul lezeng városunkban. A lerongyolódod fiatalembernek a rendőrség közvetítésével a város juttatott tegnap egy rend ruhát. Ezúton [elkérjük a munkaadókat, hogy amennyiben a jóravaló, munkára kész fiatalembert valamilyen minőségben alkalmazhatnák, lepjenek érintkezésbe Stuller László rendőrségi főfelügyelővel.
— Ftváirta a nyakit Dtaísth Sándorné; szol Wcisz Jnlia tM íves Báthoiy-utcal lakos, tegnap reggel az ágyban az ura be-
maradi, igy remény van életben,narat ásá-hozT A menték beszállították a kOrhá^ba. X kihallgatták de teltének "^ tetól nem adott semmitéle felvilágosítást.
_ Temetés. A Nagykanizsai Emberba-r-ii Temetkezési Egyesület felken tagrait, íi, KMr MiijSn.k ma. csetörtö&n déhrlán 3 árakor lartandO temetésén mennél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
_ B-listások nyugdljelólcge.
A vallás és közoktatásügyi miniszter körrendelete alapján mindazok a B-listás tanerőknek, kikel múlt évi december Itó 31-vel végelbánás alá vonlak, s kiknek nyugdíjügyük és illetményük január l-re nem volt kiutalható, egyelőre nyugdíjba beszámítható fizetésüknek 50 százalékát valamint a családi pullékuk 100 százalékát minden levonás nélkül kiutalják.
— A Kúria teljes Ölése. A magyar kir. Kuri.v ma tartotta teljes üléséi dr. Töri G.itsztáv v. b. I. U a m. kir. Kúria elnökének elnöklete alatt. Az ülés megnyitása után a Kúria elnöke rámutatott na|ij.nnlt nagyfontosságú jogi problémáira, melyeknek megoldásit a nemzet a-törvényhozástól várja.
ZALAI KÖZLÖNY
1925. január 15.
— Az elemi iskolák számadása. Az alispán .1 nagykanizsai állami elemi iskolák 1924—25. évi számadásait jóváhagyva megküldte a város vezetőségének.
— Tanoncvizsgáló-bizottság.
Az alispán rendeletet küldött Nagykanizsa városhoz tanoncvizsgálóbizottságok alakitása tárgyában.
Kereskedősztrájk Zalaegerszegen. A
zalaegerszegi pénzügyfeMgalóság az üzletekben a loigalmbdo blokk-rendszert akarta életbe léptetni. A Zalaegerszegi Kereskedelmi Kór vasárnap tart.ut viharos közgyűlésén egyhangúlag elhatározták, hogy a kereskedők január .Vén nem nyitják ki üzleteiket. Hétfőn újság sem lévén, a közönség nagy meglepődéssel látta a zánra-maradt üzleteiket. A zavart fokozta az i>. hogv hétfő épen hetivásárt* nap. A kereskedők egy bizottsága felkereste a polgármestert. kivel együtt a pénzügyig.vgatőhoz mentek. A pénzügyigazgatő ennek következtében a blokk-rendszer életbeléptetését február l-ig elhalasztotta. A határozati hi-riilvitele után délelőtt 10 órakor az Üzletek kinyitottak.
— Zalaegerszeg költségvetése. Zalaegerszeg város 1925. évi költségelőirányzata 264.727 aranykorona, melyre ueyan-ennvi a fedezet. Személyi Illetmények 793^8, tűzrendészet "055, tűzoltólaktanya kibővítése 7HM. aszfaltozás 25.ÍXÜ, uleps-tés 10.588. téli inség enyhitése 1177. szegényház y292, kó/kut létesítés 1302, nyugdijak 20.4HI, kiküldetések 1200aranykorona.
= Dr. König fogorvos (Deák-tér 7.. a felső templom mellett) szabadságra utazott. Január 19-éti újból rendel.
Vendéglősök, kávésok, mészárosok és pincérek találkozója ma este Horváth Geronh vendéglőjében Teleky-ut 43. szám.
«=. A fütőházi ké/.niiivesck önképző köre. Rubint Károly délivasuti főfelügyelő, fütőházi főnök védnöksége aíatt 1925 január hó 31-én tánccal egybekötött műkedvelő előadást rendez. Szinre kerül Bérezik Árp d „Paraszt kisasszony" cimü népszínműve.
= Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Merényletet követett el Filipp kdtiittiirugyánt Suvmtatfticiyen a dfá: gaság ellen, mert egy jtimper! 38 ezer koronáért, egy kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjasmellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vételkényszer nélkül, amig a késztet tart.
— Cigarettázik ön? Sodorjon Janlna papirt.
Irodalom és művészet
Világkinestár. A napokban küldte szét a Nemzeti Újság s az Uj Nemzedék 1925. évi ajándékát az Elet könyvének III. kötcét a Vilagkincstúri. Az Ízletes kiállítású könyv rendszeres és tudományos feldolgozásban adja az utolsó ötven év politikájának, társadalmi. gazdasági és technikai fejlődésének s a tudományosságnak történetét ugy Magyarországra, mint az egész világra vonatkozóan.
közgazdaság
tőzsde
A mai értéktőzsde barátságos hangulatban nyitott. Az árfolyamok a déli órákban 1—15 százalékig terjedő árnyereségeket érlek cl. Zirlat felé az bfinvzat újból cllanyhull és az értekek legnagyobb része a njllásl nívóra tért vissza, csupán .1 favorit ériékek tudták többí-kevésbbe tártaid árfolv-.muka\'. A kulisz piac csendes volt A bécsi papírok jól tartottnak mutatkoztak és kWuuöscn az Osztrák Hitelt keresték erósebben. mely az elózo naphoz viszonyítva közel 10\'o os javulást el. Sziláidon tendált a Rima. Jó kereslet iát-gvál képezte a Kőszén, mely 100 COO koro-nit javult. A Pesti Hazaiban szintén élénkebb forgalmat bonyolítottak le.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzado délután I <U»al záróár folyamai a következők i
Faipar
AnROl MiZJT\'
Marii
Líoyd bank
Ma«. II lt.
JtliTtoí
UíilmlL
01 M. baok
0»K. HIL
Bjofcverelo
POMhitalb.
IttfKBCf
ttoiv. nL |. b.
Ingatlan
M.-Ca«h Ipaib.
Por*«tml
K«r. Iliid MíjyirNínnt Köip Jeliálog Vlioil bauk
Nemr. b. Ii lak. Xtiok. B.
AIUI. Tat
MöVtár
lluat
11
PJaó .v
BUt.
Pooclhc Majy.-Piancla
Malmok Bora.-M. Coaccedla BUéttufal Budapaall tluatáila
II:: ,11.1 Yfttírla
Bányák
Biaill 4
Btoetlni 12
SicnUöc.
Sl álltáit J
Kf&ó 4
Kíb. OóiL I
Ofixb* I
,v.((a(iit r, Magy. aiph. Alt. Kfeita X Ninbiltoayl s.Irí I
yi.Iinjl
Nyomdák
Alfcíojcum rúvJiMi ojr. frankim Olobui Pallai
IKnl
StcpHioeuai U|il(Ditm
Outtmaan XófJ.bit.jJl
Lljouin <
N.muU r» s:
Oli u
Ráiblnyal 1
Silavóola 7
NdUi n Vlkt, bútor
K0tlckcd4«
Ail.U III
Allamlka ;
l.tvtuU I!
Mltr. I.
Bu( II
Kömtl !
Delimül I Allatomul Tiutl
179
MOZI
Uránia. Csütörtökön és pénteken i/27 4s \'/«9 órakor: A nábob leánya. Conan\' Doyle Irancia teklolgozásu regénye, címszerepben Várkonyi Mihály Paul Richlcr és Orit Hegesa.
ALTESSE
lí\'tiT*
TTAPAPIQ tS HOVEI*"1*
Cukorgyárak
Delcuior MS
Cukoripar íMO
0. ; «0U
Mcvli. cukor IfcS Stuinm.r J4S0
fclelmlnerek
SuU.nl
Pt.jrf.kl 30
Tokaji bot 40
Halkeieik. 24
OAi. Villámot
City. I11O \'M>
Jml liió I
Ali. gái 17
Ami I IfO
(Utat 74
Olajok
Otajlpn «
Maroal pete. —
Mr (i khi
Mvá«Oll »f c «
KliályaOr «
K4b. I«I W
K<i\'«.uh Coga. K
Rixvéuytfif yr.
OKlmtDdt Ji:
BiWI (II. Kéboir On4. o*trr-P«gyv«
Oini VU1.
ttc-fherr
KIMid*
Llptlk
Mif
Mini/ a«4l B«!Xa lén
Mhltg
V.tylpar
Vacoagyv
Rima
RotMtnaoa
Schilck
W6rn«r
RoTal-iralld
S<BW«tl<(
Llgatnanat. Lukica
Pamotlpar 2t
Si4T6-KWÖ i
Vejylpar SpMtam K
riócm
Huot. E>auin> n
Szikra "•Oaeka K«1«U Muiiayt Török
KfllJolélék
Doroft I
Ouciml 2
Intatraxlm
T<l«(on I
Oiliimtld 7
IQrill
H.\'ml
BrattM í
Oy4rl b{« Corvin lUm Papíripar Maa^rilpar
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámdva j-t.646\'39 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Aegol toal J44COO-34?tXO C««b kís-ona 2I02-J1S Dlnir I M> I Itt
Dollár 7J98J72370
l\'undi rr. 5>0« 3921
UolUaUUit. »IC»»J»
Lat 373 M
L,V4 SI9S25
U,a 3037-Í047
Brlfa tuftk M67-ÍVJ7 Ouir. kor. I0IM-IMÍ5
Din kor. I».0-1/730
Svájci riank 14010 14180
SvM kor. 1M»l>4CO
Nocvru kor. I«OOIO«>
Márka I702SI7I7S
Devizák AinkUrdani 25.400-2WS0 íitlgrá\'J JlftS-t 171
Btrlla I7J2S-I7ÍI5 8uka«tt 37J-Í7S
BiOairrl ÍW7^6I5
Kopr.iliiíi »í«CO 12570 KdiitlánU IICÚ) IIOW t.űuíoo 3IMC0447000 5057-3073
Milano
Pirta
Pii*a
Si4!la
Siockliúlm
Wien
Zailcb
7244O-72f0)
síOir^.
2I82-2IW 524 S26 l>WVI5«0 J0I»102 JS 14110-14110
Zürichi zárlat
Pirls 2767-50. t.ondon 2-U650, Newyoik 513.50, BrUssel 2550—. Malland 2165 —. Holland 20840. Berlin 12225. Wien 72 30. So!l«375—. Praga 1517-50. Budapest 70*75, Varsó 99. Bukarest 265 00. Belgrád 830—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
Bécs . Berlin . Prága .
DEVIZA lagaap ma
.......9560 |\'J«X>
.......5740 5785
.... 46750| 471 Newyorkban 14.
VALUTA Ugaap ma
977019820 5785 5805 4691 47150
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai Ezüst egykoronás 6150-6350, kétkoronás 12.300 -12.700, forintos 16.500-17.000, öt-koronás 31.500 32.500, színarany 50.000-50500. arany huszkoronis 316 00Ö—320 000. platina 210.000-220.0"
Az Irányzat tartotL Magyar Hitel 517, Nova 173. Leszámítoló 71, H»zal Bank 141 Jelzálog 70, Rima 160, Ganz Danubius 3700, Kőszén 3-175, Uilkányl 1000 áru. Magnezit 2300, Pesti Hazai 3400. Oeorgla 408.
Tiszavidéki liszt
lcgiuli(iyoubb,ii vásirolliató VllUNYI ANTAl. Itiminv ís óilciníny kerckedóiiíl, Eűlvös-lír 2y„ a S«nt-
liicotnsl^jwboc itcllcníbcn. Ugyanott koi-pa nagyban 6a kicsinyben
Terménytőzsde Bul. nsiav. 76 kR-t» S37.S00 —SíO 000, ÍS kg-os S17 OOO-SSO.OOO. cgyíb vld. 76 kg-os 555.030 - 537.500,78kg-os545.000 - 517.500, iúzs 432.500—ÜVOOO, síl.irpa 470.000-500.000, takarmíny (ipa 390.000 - 410.000, u] lengeti 261500—265 000. kait, 260.000 270.000, korpa 230.000 235.000. *«b 410.000 - 420000. tepcc 660000 - 6\'W.OOO.
Irányzat az ametlkal piacok ítcmelkcdítí-nek hilisa alall ullird volt. A buza 7500
koronival drágult, ugy, ] nis cckocd iifolyamot írt cl Is Inkább szllárdzk volltk.
550.000 koro-Egyíb cikkek
Apróhirdetések
Ai apróhlrdtlía dija 10 ixőt« 5000 K. A clmtió , minden vaitajabb trtQbíl álló tió kit xC-nak iráinit. talik. Minden lovábbl dlia 900 K. A hirdetni iSlj elire riieleodó a a forgalmi adó hoirJtrámittilik
Egy szoba-konyhás lakás berendezéssel együtt jutányos áron eladó és azonnal átvehető. Megtekinthető Magyar-utca 16. szám
alatt d. e. 10 tói d. u. 16 óra kózölL_63
Bnlatoiikoreaxtúron efadó ujTsínoi
villa 2 <zoba, verandi;, mellékhelyiségek,, nagy telek, vlzjoggal, állomás mellett 80 millióért. Szlgriszt Ingatlanforgalmi iroda.
Fő ut 8. v_ ________53
Cipfifelaörészkéaxitd tanonc fize-
téssel felvétetik Oyergyák bőíkereskcdőnél, Rozgonyl utca 2. Ugyanott .
pológép és használt kaptafák eladók.
t egy cipész stop-
Eladó Brchm .Az állatok világa* clm« 10 köteles mű. Qm a kiadóban. 65
GyBnyórU modern tömör keményfa hálószobák 4.500.000 koronáért. Bulor-
raktár. Klráiy utca^_2605 5-4
Ozlotsxcrzö tisztviselőt keresek fóleg életbiztosítások szerzésére, Javadalmazás fix fizetés és Jutalék. PonclCre Biztosító, Szlgrlszl titkár. Pó-ul 8. _47 ^5j2
I nto11 i g o n • nőtlen\' flataíe mber g> aköf-lattal bíró, irodai vagy raktárkezelői állást keres. Clm a kiadóban. 45 2-2 fiatal nő pénxtárnoknfli állási keres. Cin a kiadóban.
Sertésvásár Pelhajlás >000. melyből eladatlanul visszamaradt 1500 drb. Elsőrendű 23 000-24.000, szedett 22000 - 23.000, szedett közép 21.000 —22.000, könnyU 19.000-20.000. elsőrendű öreg 20.000-21.000. másodrendű 19.000
20.".............
nagyba.. --------------------«v.vw—wv,
lehúzott hus 29.000-30.000, szalonnij/tí: lf
I, angol süldő 23.000-24.000. szalonna n 25.000- 26.000. zsír 30.000-31 000,
sertés 30500-3-1 000. Irányzat vontatotlf
Kiadó: Zrinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
mayer klotild utóda
VARGA NÁNDOR
ruhatcatö, vígj-tUitltó, göxmoaó vállalata flftzlnoxy-u. 8. Hunyadi-u. 19.
Matyó aljak gouvre- és pllsslro-zása, mindennemű ruhafestést, vegytisztitást gyönyörű kivitelben vállal. KQIÖn gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és* pontosan végeztetnek. ss
KAUFMANN KÁROLY
uri és női divatáruháza a legolcsóbb bevásárlási forrás a Dunántulon
- Telefon 372. szám. -Kérem a címre n g v e I n I.
Eladó egy nagy kertes ház. azonnal be-Jltözhető. Vörösmarthy utca 9. 70 21-1
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó feleségem, illetve édesanyánk elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat bármi módon enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
Jabcrlcs Károly eo és gyermekei.
Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület mély fájdalommal Jelenti, hogy tevékeny tt htíZgá srA5a*z.>n?i.tj-l
Keller Mátyás..
folyó évi január hó 6-án elhunyt. A megboldogult két évtizeden át
volt egyesületünk Ogybuzgó tagja s benne egyik oszlopos tagját gyászoljuk Nagykanizsa, 1925. január hó 7. Emlékét mindenkor hálás kegyelettel lógjuk megőrizni 1
Felhívom a nagyrabecsült hölgyközön-ség szíves figyelmét, hogy a budapesti technologlán a szabászatot a legnagyobb sikerrel elvégeztem s s hó 15-tOl kexdődőleg tapasztalataim
alapján őnállósitom magamat s Igy a
legszolidabb kiszolgálás mellet! a legkényesebb Igényeket Is ki tudom elégíteni \' tlc.....
Szíves pártfogást kérek
tisztelettel
HEFFER KAROLIN
oki. azaO>iaz Kaxinczy-utca 8.
<2 10-1___
1925.
Naptáraki
Heti előjegyzési naptár Napi tömb naptár Zsebnaptár Lap-naptár Iróaljzat naptárak Határidő és előjegyzési naplók Újévi UdvBzIó- és képes-lapok nagy választékban kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kdnyvkereskedósóben. 20*
Matyóbáli jelmez iényképfelvételek
Nvomatott a Zrinvi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nát Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Otenbedt Károly).
64. évfolyam, 6. szám
Nagykanizsa, 1925 január 9, péntek
Ara 1800 korona
MW** M (szeg
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkesjtfelg él kiadóhivatal Föul 5 Inltrurban-Tclclon 78, nyomda 117. azám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElMUelíai áia: Egy Mia 30.000 luxom Hílom híra............... 90.000 korona
Budapest tűzvonalban
A szövetségesek és pártfogolt-jaik — a bűnben születelt ügynevezett utódállamok, akiknek a revánstól való gondolat egy nyugodt éjszakát sem hagyott eddig, Németország után főleg Magyarországra vélik karvalytekintetüket, mint ahol a legnagyobb igazságtalanságot követték el, amelyért leginkább kell tarlaniok egy nemzet megtorlásától.
Ez megérteti velünk azon állandó törekvéseiket, hogy ugy Németországot, mint Magyarországot különös kalonai ellenőrzés és felügyelet alatt szeretnék tartani és ha csupán tőlük függne, bizonyára sem nekünk, sem a németeknek még mutatóba se engednének katonát tartani.
Leszerelés, lefegyverezés — halljuk kórusban Árpád népét vasgyürfivel körülfogó, jóakaró szomszédainktól. A világbékét propagálják és az örök béke eszméjét hirdetik. Halált kiáltanak a \'„fegyverkező Németországára és tüzet a „katonailag megszervezett" és „lőszereket rejtő" Magyarországra. Figyelemmel kisérik az olajszállító szerelvényeket és magyar tankoknak Írják és jelenlik fel a pestszentlőrinci szemeteskocsikat. Lelkiismeretük megmozdul minden darutoll láttán és intézkedéseiknek határozatlanságában, ingatagságában ott látjuk gondolatukat pregnánsan kifejezve, hogy uralmuk csak bitorlás, királyságuk csak pünkösdi királyság, életük tiszavirág élet.
Azok közül a poroszlók közül, akik az antant zsoldjába szegődtek és igy gazdájuknál is hangosabbak és Magyarország ellenőrzését maguk szerelnék kérlelhetetlenül kezükbe venni, első helyen áll Benes népe, a kéz-fenntartó gimnastika ismeretes kultiváló!,
A cseh állam propagandairodákat tart fenn a különböző nemjetek országaiban, melyeknek feladata rámulatni „arra a nagy veszélyre, amit a felfegyverzett Magyarország a Balkán és Közép-Európa békéjére jeleni." tzek a propaganda-irodák befo-
lyásolják a nemzetek közvéleményét, sajtóját és hangulatot keltenek Magyarország ellen.
Sok ország — sajna — részint tájékozatlanságból, részint közönyösségből, olykor rosszakaratú befolyásolásból hisz a cseh köz-véleménygyárlóknak és Magyarországról még mindig ferde felfogást és nézetet alkol, ami külpolitikailag óriási kihatású.
A sors Iróniája, hogy épen oly részről rántották le a csehek békeálarcát, ahonnan eddig palástot adtak nekik kétszintiségiik befedésére.
Jean Montigny francia képviselő egy francia nyelvű cseh újságban kérkedően megirta, hogy a csehek tűzvonalban tartják a magyar fővárost. Hogy a Felvidékről francia tábornokok ve-
zénylete alatt nehéz ágyukkal rommá ágyúzhatják Budapestet.
És ámul a világ. Tehát nem Magyarország fegyverkezik ? Ntm a magyarok a gyujtogatók ? Esi lehullott az álarc az egész világ előli: a csehek francia segédlel mellett tiiz alatt tarthatják és elpusztultatják a magyar fővárost ?
Montigny cikke hozzájárult ahhoz, hogy a világ végre tisztán lássa a magyar kérdést, amit eddig jobbára csak prágai ingyen szemüvegen át látott és lassan tisztázódjék a helyzet és elosz-lassék az a mesterséges köd, amit a hazugsággyártás boszorkánykonyhájából eregetlek és amellyel körillburkollákaz össze szabdalt Magyarországot.
Hisz\'—Budapest tűzvonalban.
( ■ Í R
BELPOLITIKA
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának ülése — A költségvetés altalános vitája befejeződött — A pénzügyminiszter válasza a felszólalásokra — A passzivitás megszüntetéséről tanácskozik az ellenzék
Budapest, január 8
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délelőtt 11 órakor a képviselőház 1. számú bizottsági termében Kenéz Béla elnökletével ülést tartott, melyen folytatta a költségvetés tárgyalását. A kotmány részéről gróf Bethlen István miniszterelnök és Bud János pénzügyminiszter vettek részt az ülésen.
Az első felszólaló Horánszky Dezső, ki beszéde folyamán a tisztviselőkérdés rendezését, a takarékosságot és az adminisztráció egyszerűsítését sürgeti. A kamattörvény meghozását tartja szükségesnek.
Beck Lajos felszólalásában kijelenti, hogy meggyőződése szerint saját, belső erőfeszítésünkből is rendbe tudtunk volna jönni. A szanálás eddigi eredményében azonban alapot lát a jövőre nézve.
Ugrón Gábor ismerteti a szanálási program eddigi eredményeit. Rendkívül fontosnak tartja, hogy az idegen töke bejöjjön az országba. Követeli az adórendszer megváltoztatását.
Mánál Samu osztja a pénzügyminiszternek azt a felfogását, hogy a mezőgazdaságot tehermentesíteni kell. Csak a legszükségesebb tisztviselőket kell megtartani és meg kell fontolni, hogy a női tisztviselőket továbbra Is alkalmazzák-e. A költ-
Elnök ezután az általános vitát bezárja.
Bud János pénzügyminiszter válaszolva a felszólalásokra, ürömmel állapítja meg, hogy Beck Lajos kivételével mindnyájan helyeselték a szanálás keresztülvitelét. A szanálási program keresztülvitele tervszerűen folyik és most már csak az a kötelessége mindenkinek, hogy a szanálás sikerét előmozdítsa. A külföldi tőke beözönlése tekintetében a kormány minden lehetőt megtett. A jelzálog-hitelek kérdésénél vannak nehézségek, mivel azok az államok, melyek c tekintetben segítségünkre voltak, nagyrészt kikapcsolódtak. A kormány a kamatlábra vonatkozólag is minden lehetőt megtesz, ért is el eredményeket; erről a kénlésről azonban nem nyiiatkozhatik. Egyet azonban konstatálhatunk, hogy lassan és fokozatosan sikerült elérni azt, hogy ma már 20 százalék körlil mozgó hiteleket kaphatnak, holott néhány héttel ezelőtt 40 százalékos hitelek voltak érvényben.
A pénzügyminiszter ezután a költségvetéssel szemben támasztolt egyes aggályokra tér át. Ismételten azt vallja, hogy tényleg minden oldalon meg kell valósítani a takarékosságot. A személyzeti apasztást illetőleg a kormánynak olyan utón kell haladnia, amelyen át lényegtelen rázkódtatások
ségvetést általánosságban elfogadja. I n%kül leltet keresztülvinni
ezt a
folyamatot. A tisztviselői kérdéssel .kapcsolatban még azt akarja megemlíteni, hogy a slalas rendezést keresztül kell vinni. Ha a régi arányokat akarjuk megteremteni, akkor el fognak tűnni a költségvetésből a mostani aránytalanságok.
A szorzószám kérdésében kijelenti, hogy erre a költségvetési évre nem tudja kilátásba helyezni a szorzószám megváltoztatását. Erre nézve a Népszövetséggel is tárgyalásban vagyunk, mert hiszen ezt a kérdést annakidején ott tárgyalták.
Remény van arra, hogy ugy oldják meg a kérdést, hogy ű tisztviselők a szorzószám leszállítása miatt semmi esetre se veszítsenek, sőt az illetmények esetleg emelkedjenek.
A pénzügyminiszter bocsátja a szükséges hiteleket havonként a miniszterek rendelkezésére és ez elég biztosíték arra, hogy túllépések ne for-. dúljanak elő. /
Ezután áttér az adómorál kérdésére, mely a háború után mindenütt megbomlott. Az adómorált feltétlenül ki kell^piteni. fiz adókivetési bizottság helyreállításáról azt mondja, hogy amikor mindenütt egyszerűsítésre törekszünk az adminisztrációban, nem lehet kívánni, hogy más oldalon komplikáljuk azt.
A forgalmiadó tekintetében nyíltan kifejezésre juttatja, hogy a rendszerváltoztatásba csak akkor mehet bele, hogyha minden biztosíték megvan arra nézvet hogy ezzel az államháztartás egyensúlyát nem bolygatják
Ezután kijelenti, hogy az őrlési adójövedelem 10 millió, az állat forgalmiadó kb. 8—10 millió, cukorrépa foigalmiadó szintén I millió korona körül van, összesen 20 millió korona. Olyan adók ezek, amelyeketa világpiaci árak mellett elsősorban a termelőknek kell visclniök.
Ami a vámbevételeket illeti, már az autonóm vámtarifa van érvényben, de érdekünk, hogy minél előbb érvénybe jöhessenek a kereskedelmi szerződések.
Elismeri, hogy a valorizáció kérdését ma sokan spekulációra használják fel. Ezt a kérdést rövidesen meg kell oldani, hogy a spekulációnak elejét vegyük. Ebben a tekintetben már el is készült a törvényjavaslat.
Ami az inflációval a Nemzeti Bankkal szemben fennálló tartozásokat illeti, ezt a kérdést szabályozzák már. 3%-ot fizetünk 2Wt> kamat, V/Vo-ot pedig törlesztés cimén.
A földbirtokot minden tekintetben hitelképessé kell tenni.
A tanácskozás berekesztése után a bizottság a költségvetést általánosságban egyhangúlag elfogadta és ezután a belügyi tárca előadójává Neu-buuer Ferencet választották meg.
Az ülés fél 3 órakor véget ért.
A Demokratikus Szövetség tagjai közt mind többen jutnak arra a fel-
zalai közlöny
1&5. Január 0.
Kortörténelml kiállítás. A Magyar Nemzeti Muzeum az Országos Testnevelési Tanáccsal karöltve ez évben nagyszabású kortörténelmi kiállítást rendez. Tegnap a Muzeum főigazgatójának elnökletével ezügyben értekezletet tartottak.
A magyar vagongyárak nagy jugoszláv megrendelést kaptak. Rendkívüli érdeklődést keltett az a gyáripari körökben elterjedt hir, hogy a magyar vagongyárak 200 millió dinár értékű megrendeléshez jutnak. Az elterjedt hírek szerint egy több mint 200 milliárd magyar korona értékű nagy munkát Jugoszlávia osztott ki a neki állandóan szállító magyar vagonkartell között.
A pápa a fővárosi szegény gyermekekért. Á7. Pius pápa az általa fenntartott három budapesti gyermek-otthon részére ujabb 165 millió koronát juttatott el támogatásként Schioppa Lőrinc budapesti pápai nunciushoz. *
Orosz nagykereskedők Budapesten. Pár nap óta érdekes vendégei vannak a fővárosnak. A mult héten Budapestre érkezett öt oroszországi nagykereskedő, kik diplomáciai uton szereztek útlevelet. A budapesti főkapitányság az orosz nagykereskedőknek kéthetes itt tartózkodási engedélyt adott lóvásárlás céljából. A lókercskedők kivétel nélkül Moszkvából valók és máris nagyobb bevásárlásokat tettek. A magyar hatóságok nem zárkóztak cl attól, hogy az oroszországi kereskedőknek megadják az itt tartózkodási engedélyt annál is inkább, mert ma már Európa legtöbb állama felvette a gazdasági érintkezést az orosz ke-reskedelen.mcí.
OaÉctrák-wagyar kc.ósftv „rt tárgyalások. Azok a megbeszélések, amelyek Bécsben nchány nap óta az Ausztria és Magyarország közötti kereskedelmi szerződési tárgyalások megindítása tekintetében folytak, arra az eredményre vezettek, hogy a két kormány képviselői kormányuknak nagyjában körvonalazott tárgyalási programot tudnak javasolni. A tárgyalások kezdete és helye tekintetében még nem történt döntés.
KÜLFÖLDI HÍREK
Forradalmi hangulat Zágrábban. Radics letartóztatását nyomon követi a horvát paraszlpárt tagjainak kim£lctlcn üldözése. Ezzel kapcsolatban a Horvátországban (10 magyarok sincsenek biztonságban. Eddig közülük negyvenet letartóztattak, köztük a magyar párt minden képviselőjelöltjét. Az események a horvát közvéleményt forradalmi hangulatba kergették. Zágráb valósággal ostromállapotban van és a horvát nép életét a kivételes törvények béklyóiba verték. Az elkeseredés egyre jobban fokozódik Pasics és a jugoszláv kormány ellen. ► Az olasz ellenzék kiáltványa. A római ellenzéki pártok 80 képviselő jelenlétében Cesaro elnökletével ülést tartottak, melyen Cesaro felolvasta az ellenzéknek, állásfoglalása megmagyarázására, az országhoz intézett kiáltványát.
Trocklj száműzetése csak fokozta azt a veszedelmet, ami az orosz szovjetbirodalmat fenyegeti. Moszkvában és Nizsnljnovgorodban napirenden vannak a véres összeütközések a Stalln-párt és Trockii-párt között. TrockiJ száműzetését .Október tanulságai" cimü könyve okozta. Ebben a könyvben Trockij kegyetlenül támadja Lenint és a vérengzésekért is Lenint okolja. Emiatt Trockij! Archangelskojeba internálták, Juszupov herceg kastélyába. Most Stalin az orosz birodalom tényleges ura.
A német kormányválság. A német birodalmi kormányválság megoldását a német néppárt csak az-esetben hajlandó elősegíteni semlegességével, ha a megalakulandó kormány még burkoltan sem lesz középpárti. Marx kancellár fáradozásai, hogy megbízatása értelmében minél előbb kormányt alakítson, tegnap sem jártak eredménnyel.
Bíróság elé kerülnek a román főiskolások. Bukaresti jelentés szerint a jassyi egyelem tanácsa rektor indítványára elhatározta, hogy Cuza egyetemi tanárt és a diákok közül a zavargások értelmi szerzőit bíróság elé állilják.
A porosz országgyűlés uj elnöke. A porosz országgyűlés elnökévé a német nemzeti párti jelölttel szemben Bartels szociáldemokrata képviselőt választották meg.
A bajor országgyűlés az orszá-szágos evengelikus egyházzal kötött konkordátumot és szerződést elfogadta.
Az első uj német hadihajó.
WiHielmshafenben a tengerészeti hajógyárban vizrebocsátották az elsőnek épült Emden nevű cirkáló hadihajót. A vizrebocsátott hajót MOller-nek, az első Emden hősi halállal halt parancsnokának özvegye keresztelte meg.
Kihallgatások a nagy-récsei gyilkosság ügyében
Nagykanizsa. Janóit 8
A récsei országúti rablógyilkosság ügyében a nyomozóhatóságok intézkedése folytán tegnap a kiskomá-romi csendőriárór beszállította az ügyészségre Szép Ferenc miháldi korcsmárost és pincérét Welsz Zoltánt, akik ellen az a gyanú merfllt fel a vizsgálat folyamán, mintha Pap István ittas állapotát kihasználták volna. Azonban ugy Szép Ferenc korcsmáros, mint Welsz Zoltán pincér teljesen tisztázták magukat, ugy, hogy a kir. ügyészség vezetője azonnal haza engedte őket.
A gyilkos ugyanis, amikor Mi-háldra menekült, Szép korcsmájába tévedt, ahol épen táncmulatság volt. Papp, akinél 16 milliónál nagyobb összeg volt, boldog-boldogtalannak fizetett italt, ugy, hogy az ekkép fogyasztott bor 80 literre tehető. Szép ezt a bort fizettette meg Papp Istvánnal. Persze sem a vendégek, sem a korcsmáros nem tudták ki lehet az a gáláns vendéglátó.
Alkalmunk volt tegnap a törvényszéken több gáspárhegyi lakossal beszélni, akik a szerdai hetivásárra bejöttek Nagykanizsára. Mindannyian megerősítik a kegyetlen gonosztevő feleségének előadását és dologtalan, csavargó, családjával mit sem törődő, tág lelkiismeretű embernek mondották Papp Istvánt. Az egész község saj-
fogásra, hogy a passzivitás nagy kárt jelent az ellenzék számára, melytől a közvélemény azt várja, hogy a most következő fontos kérdésekben, igy legkivált a költségvetés után előreláthatólag napirendre kerülő választójog kérdésénél kifejtse a maga álláspontját.
A Szövetség ma, pénteken ülést tart, melyen fd fogják vetni a kérdést, mi módon kezeljék továbbra a passzivitást s hogy vájjon nem lenne-e célszerű megteremteni a lehetőséget a többsMt párttal való érintkezés fctvétetóíéT Ebben az értelemben Dénes István fog felszólalni.
BELFÖLDI HÍREK
A zirci apát kitüntetése. Wer-ner Adolf zirci apátnak Schioppa nuncius vízkereszt napián az előírásos, fényes szertartások közt nyújtotta át a pedagógia és a lelkek gondozása terén szerzett érdemeiért kapott pápai ajándékot: a püspöki föveget.
Rákosi Jenő megvált a Budapesti Hírlaptól. Rákosi Jenő főszerkesztő megvált a Budapesti Hírlaptól, amelynek alapitója és 43 éven át szerkesztője volt. A lap felelős szerkesztője Lándor Tivadar lett.
Altalános bányász-sztrájk Pécsett A pécsi bányamunkások már néhány hete bérmozgalmat indítottak, amely tegnap reggel sztrájk formájában robbant kJ. Egyelőre a munkásságnak csak 35 százaléka szün-J tette be a munkát. Az 1500 sztráj-ikoló munkás rendzavarást nem kö-Sctett cl. Ma délután a sztrájk való-iiúiüleg általánossá válik.
Weltner Jakab bűnügyének főtárgyaiása. Weltner Jakab ellen, aki több évi emigráció után tavaly visszajött Budapestre, az ügyészség lázadás és fcl:»cg»crt£4 címén vádat emelt, mert a kommün alatt aláirta az u. n. egyezségokmányt és izgató beszédeket mondott. A Töreky-tanács február 25-re tűzte ki az Ügy fő-tárgyalását.
. Százötvenezer magyar zarándok megy Rómába. A Szent Év alatt 150.000 magyar zarándok keresi fel Itáliát, kik körülbelül 300 milliárdot fognak ott elkölteni.
A zenei műélvezet
Irta t a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Körnek liceális előadásán folyó évi január S-án felolvasta:
KEMPELEN BÉLA
Az esztétikusok kötetekre menő vitatkozást folytattak már annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy a művészetek közül melyik a legősibb s hogyan fejlődtek ki abból vagy egymás nélkül azoknak egyes ágazatai. Rousseau, Herder, de leginkább Spencer szerint a beszéd volt az első megnyilvánulási formája, amely felfogás a zenére vonatkoztatva — az ének is csak hangzatosabb. érzelmesebb beszéd lévén — annak csak tartalom szerinti változatát jelenti. Velők szemben Wallasch azt a felfogást képviseli, hogy a tánc s a zene egyszerre születtek meg az embernek természetében rejlő ritmikus hajlandóságából, a zenei hang tehát voltaképen nem egyéb, mint szabályos mozgást végző kisérő jelenség. Hogy e két fölfogás között melyiknek van igaza? — nehéz lenne eldönteni s ezúttal elégedjünk meg csak annak a megállapításnak az elismerésével, hogy a zeneesztétikái értékét a hangnak szabályos mozgá-
sában megnyilatkozó tulajdonsága határozza meg. Amint a tánc, ugy a zene is belső izgalmaknak kifejezésére szolgál s a hangulatból folyó érzelmeknek eredménye, illetőleg rajtunk kivűl más személyekre vonatkoztatva, ilyen érzelmek felkeltésének eszköze.
Tárgyam nagy anyagterjedel ménéi fogva nem időzhetem sokáig a hangulatnak lélektani magyarázatánál. Reviczky-nck, a költőnek mindenesetre igaza van akkor, mikor az életet ■ csak hangulatnak nevezi, mert bizony egész érzésvilágunkra nem kis befolyása van kedélyállapotunk többé-kevésbbé változékony hullámzásának vagy állandóságának. Végeredmény-képen pedig a hangulat sem más, mint lelkünk rétegezödöttségé-nek bizonyos laza szerkezete, mely nyugtalan mozgásában nem kérgesedett meg eléggé ahhoz, hogy rajta a belülről ható benyomások a nélkül visszapattanjanak, hogy rövidebb-hosszabb ideig érezhető gyöngébb vagy maradandóbb hullámzásokat elő ne idézzenek rajta.
A művészetek közül valóban egyik sem „játszik" annyira „lelkünk húrjain", mint a — zene.
A zenének a lélekre gyakorolt ez a hatása tehát egy lelki folyamatot
idéz elő, melyet ha elemeire bontunk, igen összetett és igen bonyolult kapcsolódásokat tüntet fel a művész teremtó erejével. És ezzel a megállapítással eljutottunk volna a zenei műélvezet lényegéhez is.
A zene belső izgalmak kifejezésére és érzékeltetésére szolgálván s a gondolatokat érzések kisérvén, a zene élvezeténél a képzeleterő játsza a főszerepet. A műélvezet alatt a hallgató lelkében körülbelül ugyanazok az érzések keletkeznek, melyeket a zeneszerző azokban a percekben érzett, melyekben müvét megalkotta. Az ily értelemben vett műélvezet tehát egy reprodukáló tevékenység s általánosságban abban az eredményben fejezhető ki, hogy a hallgató lelkében illúziókat kelt.
Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogv a lélek működése három alaptevékenységre tagozódik: értelmi tevékenységre, akarásra és érzésre. Az érzések ismét kétfélék: reálisak és képzeletiek, illuzóriusak. Képzeletileg lehet olyan érzésünk, mely a valóságban nincs meg. Ez az illúzió. Az illúzió tehát egy olyan lelki állapot, mely tényleg nem létezik s csak képzelt dolognak a valóságba való behelyezéséből áll. A magasabb műélvezet is tehát illúzió; a zenének
szuggeráló erejéből előálló lelki dk-pozíció. Nagy szerepe van ebben a zenei ízlésnek is.
A zenemű hangulatkeltő hatása legnagyobb részben annak dinamikai szerkezetén alapszik. A*t Önök valamennyien igen jól tudják, hogy a zene hangokból áll, a hang pedig a levegő hullámrezgésének a következménye. Azt is tudják, hogy ugyanaz a magasságú hang sokszor egészen másképen hangzik a hegedűn, mint a csellón, másképpen a fuvolán, mint a fagoton és hogy még nagyobb különbségre mutassak rá: másképen a hárfán, mint például a számykür-tön. A hangszerek hangjainak e pazar gazdagságában szinte hihetetlen mérvű szuggeráló hatás van. Talán már\'eddig is tapasztalták, de ha nem, figyeljék meg, hogy a különböző hangszereknek színárnyalatai menynyire eltérő érzelmeket váltanak ki lelkűkből. Csaknem azt mondhatjuk, hogy minden hangszernek meg van a maga sajátos varázsereje vagy megfordítva: minden érzés kifejezésére megvannak á magunk hangszerei. E tekintetben csak röviden említem meg, hogy a legáthatóbb hangszínük a vonós- és pengető hangszereknek 8 a klarinétnak van, nyers hangszínük van a rézfuvóknak, szin-
1925. január 10.
zalai közlöny
nálja a Jobb sorsra érdemes, (eleségét és ártatlan két gyermekét.
papp István ügyében — noha már kétszeres zár és lakat alatt 01 a kir. ügyészség fogházában — azért a vizsgálat még tobb irányban folyik. Dr. Mutschenbacher Edvin kir törvényszéki tanácselnök, "zsgálóbiró ma délelölt erős fedezet mellett (elkísérteti a fogházból hivatali szobájába, ahol részletesen kt íogia hallgatni A vizsgálóbírói kihallgás valószínűleg sok érdekes momentumot fog még leperegtetni.
Értesülésünk szerint az egész ügy néhány napon belül teljes egészében tisztán áll az igazságügyi hatóságok előtt és misem áll uljában, hogy a vádirat még e hó folyamán elkészüljön. A bűnügy eddigi állása szerűit Papp István ügyében a főtárgyalás! február hó első napjaira fogja kilüzm a íőtárgyalási elnök, KenedyImre dr. táblabíró, akinek tanácsa Vandcrltcs fölött is kimondotta annak idején a halálos Ítéletet.
A megrótt férfiak
— Levél a szerkesztőhöz —
Mélyen tiszteli Szerkeszti Url
Mostanában rossz világ jár a nagykanizsai leányokra, asszonyokra. Igen sokan megszólják őket.
Kezdődött az ügy azon az ominózus bálon I Én nem voltam jelen, hát nem szólhatok hozzá. Azután jott a dorgatórium a hócipők miatt, hogy: nincs hó s a hölgyek mégis hócipőben járkálnak. Ne haragudjék Szerkesztő Ur, de nincs egészen igazai
A hócipőt nem mindenki viseli azért, mert divat, hanem azért — mert fázik a lába. Itt mindjárt magamról beszélek, hogy tavaly a nagy havazásban, (mert makacsságból nem akartam az első hócipősök közt szerepelni), megfagyott a lábam. Ekkor elhatároztam, hogy a legközelebbi télen, divat vagy nem divat, de veszek — hócipőt. Ugy is (eltem; azóta nem fázik a lábam s ha nincs is hó, száraz hidegben bizony hócipőben járok, mert nehéz, téli meleg cipót nem birok viselni. Sokkal kellemesebb egy régi, könnyű cipőre
húzott hócipő, melyet a szobában levethet az ember.
Tehát ebből a szempontból ítélve a hócipőt, biz ez igen hasznos találmány, különösen a háziasszonyokra nézve, kik a piacon sokszor dermesztő hidegben kénytelenek lesni-várni a tejet hozó „sáskáikat.
Hogy nem kecsesek a nők a hócipőben, hát Istenem, Szerkesztő Ur, fontos az, hogy mindig kecsesek legyünk és tessünk ? I... Egyszer az a bajunk, hogy az unszolid ruházatunkkal hívjuk fel á bálozó férfiak figyelmét, máskor meg nem kellünk tetszést, mert — mint a hócipőben — formátlanok vagyunk. Ebből is láthatja kedves Szerkesztő Ur, hogy nem olyan feketék az ördögök (már mint a kanizsai leányok), hogy mindenáron tetszeni vágynának!
Harmadik bün: ,a második harisnya". Ilyet eddig csak egyet láttam. Ez aztán már lisztára hóbort, mert ha valakinek igen fázós a lába húzzon kamásnit, de nem „második* harisnyát, amely van is, nincs is a lábon.
összefoglalom a dolgokat, tehát ezek a bűneink: bálban tul mulatósak vagyunk, hócipőben meg formátlanok és ezért nem tetszünk.
Én nem és valószínűleg sok leány-társam is nem hódítási szándékból, hanem egészségi szempontból viseljük a hócipőt. Hát muszáj mindig tetszeni és éppen a külsőnkkel hódi-tani?! Van nekünk lelkűnk :és más értékes tulajdonságaink is;^zt nem keresik a férfiak?
Hócipőben is doboghat meleg sziv, nemes érzés I
Igaz Szerkesztő Ur, vagy nem?l
Meg kell védelmeznem saját ma> gunkat, mert most igen ránk jár a rud.
Hát a férfiak talán mások?
Önáluk nincs dival? És milyen szertelen ott is. Például nyáron.
Hát miért járnak az urak térdnadrágban és mutogatják világosszinű harisnyákban cingár bokáikat? Ez talán esztétikus? A gazdász és va-dászemberek Járhatnak térdnadrágban, de városi ember, ki becsületes agarat még nem is látott életében, miért szaladgál vadász- vagy sport-kosztümben irodába ? Ez aztán csak az érthetetlen?!
telcn a fuvola hangja, stb. A hangszereknek e gazdag szinhatását a részhangok száma és magassága okozza.
A hangszereknek az a feladatuk, hogy legkifejezőbben jellemezzék, érzékeltessék az emberi érzéseket. A romantikus zeneszerzőké az érdem, hogy a zenekarban képviselt hangszereknek ezt a különböző színárnyalatát felfedezték és alkalmazták. Művészi összekeverésük természetesen még ennél is tovább menő uj hatásokat nyújt s a leggazdagabb képzettársításokat eredményezi. Innen magyarázható a klasszikus zenének nagy masszív egysége mellett is lelki működésünknek számtalan apró egységre való felbontását eredményező hatása.
. Megpróbálták a zenét a szerint ,s demezni, hogy az egyes hangszereknek a hangjai miféle szint "óznak létre képzetünkben. Lavignac "érint a fuvola hangja az azúrkék 5 impresszióját kelti bennünk; y\'azzi a trombita hangjának hallana bíborvörös szint érzett; Lusannu
— wwivoros szint erzen; msunnu Menni a szoprán énekhang világos ~™a- néha vörös szinérzetet kell, .Ugyancsak iMvignac szerint a !™s> hangulatot leghívebben az ^ fejezi ki, mert ennek zöld a
szinhatása. A kürt már sárga szinérzetet ébreszt. A vonós-hangszereknek szordinás hangjai éppen olyan kék szint keltenek, mint a fuvola; a fagoté piszkos szürke, fénytelen, stb.
A szines hallás elmélete azonban még sokkal messzebb van attól a ponttól, semhogy rajla építhetnék fel a műélvezet elméletét. Ellenben egészen határozottan állitható, hogy a zene az összes művészetek között legközelebb áll a festészethez. Közelebb ehhez, mint akár a tánchoz, amelynek pedig sokan ikertestvérének tartják. Egy régebbi megállapítás szerint is a zenésznek ugyanaz a zenekar, minta festőnek a paletta: innen szedi ki azokat a színeket, melyekre a megfelelő érzelmek felkeltésére szüksége van. Sőt vannak zeneesztétikusok, kik annyira mentek a párhuzamban, hogy az egyes hangszereket egyenesen összehasonlították a festészet különböző nemeivel. így állítják, hogy a zongorajáték tisztán színek nélküli grafikus rajz, az orgona olyan, mint az üvegfestészet, a kamarazene akvarell-piktura és igy tovább.
(Folyt, köv.)
Vagy például télen: rövid nadrág, valami stejer-féle harisnya, vékony cipő és világos kaniásni. Hát ez szép? Ha valamelyik férfi azt hiszi, hogy ezzel hódit, nagyon téved! Rövid nadrág csak gyermekeknek és sportembereknek áll jól, de tollforgató embernek, — brr! — minden illúziónk elmegy, amikor ilyent látunk!
Aztán nem veszi észre Szerkesztő Ur kérem, hogy nemcsak a hölgyek, de az urak is, most télen félcipőben járnak s világos, nyilas zoknikat viselnek. Hát ők nem fáznak?
A teremtés urai nem járnak divat után? Csak a szegény nők?Mindig ők a hibásak, ha nincs megértés, megbecsülés és — házasság. Mi lányok is megnézzük a férfit, aki nekünk tetszik. Természetesen a komoly clegánciával öltözött férfi jobban tetszik, mint a rövidnadrágos, hosszuharisnyás .old boy\', de mi elsősorban a feje! nézzük és azt, hogy mi van a fejben I Nem űres-e, vizzel telített?
Szépen kérném tehát a Szerkesztő Urat arra, hogy a divat és hiúsági kérdések tárgyalásakor a férfiakat se hagyja figyelmen kívül és igyekezzék őket is a rendes mederbe téríteni.
Maradtam a mélyen tiszteli Szerkesztő Urnák kész híve:
egy látogatás urleány.
A Pálosok jubileuma
Visszapillantás a Pálosrend 700 éves múltjára (1225—1925)
Az 1225-ik év volt az a nevezetes időpont, melyben a magyar vallásos géniusz egyetlen kisugárzásának első hajtásai, a Pálos-remeték, részint a Mecsek-, részint a Pilishegység rengetegeiből előjöttek.
A mecseki remetéket Bertalan pécsi püspök gyűjti össze a patacsi kolostorba, a pilisieket Özséb esztergomi kanonok keresi fel s építik számukra a szenlkereszti kolostort. Öz-éb maga is hozzájok csatlakozva, közelebb hozza egymáshoz az eddig teljesen külön regula alatt élő szerzeteseket, majd 1250-ben a rend teljesen eggyé lesz és remete szent Pál rendje néven szerzetté alakulva, Özsébet a rend fónökévé választja. Egyideig Pál veszprémi és Lodomér esztergomi püspökök állal készített regula szerint él a kicsirázott szerzet, de a nagynevű főnök, ki egyben alapitója a rendnek, csakhamar lépéseket lesz Rómában acélból, hogy szent Ágoston szabályzatát tehessék élettik alapjává. Az eleinte sikertelennek mutatkozó fáradozások Gesztilis franciskánus kardinális és teljhatalmú pápai követ közbenjárásával meghozzák a várva-várt eredményt: az ágosloni regula alapjára helyezkedve, 1309-ben befejezést nyer a rendi szabályzat s igy teljessé válik a rendi szervezet is.
A magyar nép a legnagyobb szerelettel öleli keblére a törzsökös magyar rendet, hisz\' ez az egyetlen, mely test a testéből és vér a véréből. Királyaink, főuraink, egyház-nagyjaink versenyre kelnek egymással, hogy részükre ujabb és ujabb alapítványokat tegyenek. Egymásután épülnek a szerzetrend házai s egy-két éviized múlva már a nyugati határszéltől a székely-havasokig, a Kárpátok ormától le a kéklő Adriáig, mindenfelé Pálos-kolostorok és templomaik emelkednek. Számuk idők folytán 131-re rug s köztük a Buda-szentlőrinci ház 300 tagot számlál. Templomaikban a lelkek ügyét szolgálják, iskoláikban a tudományoknak készítenek meleg ott-
hont, művészeti remekeikkel pedig a keresztény erkölcsökre halnak jótékonyan. Nem csoda, hogy a magyar családok fiai a legnagyobb örömmel öltik fel a fehér barátok tiszteletreméltó ruháját és lesznek szorgalmas napszámosai a legnehezebb célt saolgáló rendnek.
A mohácsi vész s az azt követő szomorú időszak alatt azonban leáldozó félben van a pilos-csillag. Kolostorainak jórésze áldozatául esik a török veszedelemnek; gazdag kincstáraikat kirabolják s a védtelen atyákat lemészárolják az országszerte pusztító ozmán csordák, ugy, hogy már a rend teljes megsemmisülésétől kell tartani. V. Pál pápa (1605.) azonban nem engedi, hogy kivesz-szon a rend; VJII. Orbán pápa is teljes erejét latba veti a rend fcllá---masztására. Csáky László, Páiffy Pál grófok, Draskovics János nádor és Lippay György prímás pedig uj kolostorok felállítását teszik lehetővé (1640—50.) A rend tehát feleszmél aléltságából s az előbbi buzgósággal veti magát a lelkipászlorkodásra, tanitásra és a tudományok művelésére. — Nagystílű fejlődése még a XVIII. században is folytatódik s eléri a mohácsi vész előtti virágkorát. Részt vesz a nemzeti élet minden megnyilvánulásában. Különös szeretettel karolja fel a nemzeti irodalom ügyét, melynek megemlítésére elég Ányos Pál, Verseghy Ferenc és Vi-rágh Benedek neveit említenünk.
A veszedelem azonban őket sem kerülhette el. Már Mária Terézia tanácsadói is mindenféle gyanúsításokkal vádolják az önzetlen atyákat, fia, II. József pedig a birodalomban levő összes provinciát és kolostort megszünteti.
Ezután már csak a lengyel provincia ápolja a pálos-hagyományokat. DrlSIO-ben valamennyi porosz-lengyelországi házát, 1818-ban pedig 9 oroszlengyelországi házát őis elveszti s 12 kolostorra apad le az egykor 200-nál több kolostort számláló szerzet. De még ill sem állapodik meg a veszedelem. 1864-ben egy cári rendelet már csak a csensz-terhowai és krakói kolostorokra korlátozza a megtépázott rendet.\'
A rend iránt való lorró szeretetei és ragaszkodást azonban semmiféle rendeletekkel sem tudták kiölni a magyar szivekből. Hamarosan megindulnak a visszatelepítési kisérlelek. 1886-ban Scitovszky János primás hívja be és látja cl őket a szükségesekkel; 1902-ben Wenckhcim István gróf és Melisek Adolf nagylé-várdai plébános hívják be őket Nagy-lévárdára; majd 1903-ban Vaszari primás az első páloskolostort építteti lel számukra. De ezek csak pillanatnyi felragyogásai a pálos-csilla-goknak. Magyar rendtagok és kellő anyagi támogatások hiányában a lengyel provincia ismét felszívja a két kis kolostor lakóit.
A vándorfecskék tavaszi visszatérésének örömrehangoló benyomásait keltette bennünk 1922. áprilisában a 3 uj pálosszerzetes hazajövetele, ami Zichy Gyula gróf pécsi és Prohászka Ottokár székesfehérvári püspököknek a rend iránti nagyrabecsülését és szeretetét dicséri.
A 700 éves Jubileumot tehát ismét hazai földön ünnepelheti meg az a rend, mely a magyar középkor annyi szép emlékének volt letéteményese. Szokol László
Az osztrák sorozások. Az osztrák szövetséges hadsereg toborzása befejeződött. Sorozásra főkép munkanélküliek jelentkeztek, összesen négy-ezeret alkalmasnak talállak.
ZALAI KÖZLÖNY
1925. január 15.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 9, péntek
Rrtmai katolikus: Julián VL Protestáns: Mirctl. Iirietlri: Tebelli hó 13.
Nap kel ^ ulk délután 4 ir« 78 perc.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint változékony, túlnyomóin ízÁlát Idd várhitó. éjjeli lagyokkit.
Mozi. Uránia: A nábob leánya. Co nin Doylc ínncli kidolgozású legínye-PJÓidások csle Vrf és l/s9 órakor.
ÉDEN
Irta: MEZAfiTtttM
Köszönitek Ádám. végzetednek társa Ketten bolyongunk: két hajléktalan. Keressük azt a rejtett, titkos örvényt, Mely visszavinne, ámde hasztalan.
Az éden kertje mindörökre tárva, Ssái ut, de mind csak távolabb vezet S lángpallosával egyre dz az angyal A visszasl\'ö bús emlékezet.
DAL
Irta: NÉMETH BÖSKE Almomban furcsa l
Kiszóltam néma ködön ál. És mindenhol is mindenütt. Kerestem kedvesem nyomát. Szép száki kedvesem nyomát.
És fogadott a némaság. A szene hultö síri csend — Keresttm hasztalan nyomát, Mert á akkor már messze járt. Szép kedvesem már messze járt.
S körülfogott a csendes éj,
fzemembot könnyek árja folyt, s felriadva, ébren is Sirattam hűtlen kedvesem, Elvesztett szép szerelmesem.
—\' Alispánok értekezlete. Bödy Zoltán alispán a jövő hét elején Budapestre utazik, hogy 15-én részt-vegyen az alispáni értekezleten, melyen a vármegyei közigazgatás egyszerűsítéséről es a szolgabirák uti átalányáról Is döntenek.
— Tárgyaló és fogadónapok a lakáshlvatalban. A lakáshivatal vezetője minden héttőn, szerdán, pénteken és szombaton délelőtt 11 és 12 óra közölt áll a felek rendelkezésére. A kittlzölt tárgyalásokat hetenként kedden egész délelőtt bonyolítják le. A rendőrbirói kihágás! tárgyalások csütörtökön és szom-rbalon lesznek. Árvaszéki ügyek tárgyalása szerdán délelőttönként történik 11 óráig.
— Keller Mátyás temetése. Tegnap délután kisérték ki utolsó útjára Keller Mátyás tekintélyes iparost, í nagykanizsai polgárság nagy rész-véle mellett. A temetésen képviselve volt Nagykanizsa város, a képviselőtestület, az Ipartestület, a cipésziparosok szakosztálya, a különböző testületek és egyesületek. A gyász-menetet nagyszámú közönség kisérte ki a temetőbe. A gyászszertartást Vargha Teodoricti dr. szcntferenc-rendi házfőnök végezte nagy asszisztenciával.
— Iparosok jótékonysága nagykanizsai Ipartestület íértiszabó szakosztálya által december 28-án rendezett teadélután tiszta jövedelméből az öt katonasirkövön kivül 500.000 koronát az elaggott iparosok menháza javára juttatlak, 4 elaggoll és segítségre szoruló iparosnak pedig fejenként300—300.000 koronát adtak
— Llceálls előadás. A tegnapi liceális előadáson előkelő és nagy-számu közönség jelenlétében Kempelen líéla lapunk felelős szerkesztője olvasta fel a „Zenei műélvezetéről irt tanulmányát. Az értekezletet folytatólagos részletekben lapunk tárcarovatában közöljük.
— A hősök emlékműve alapjához való csatolás végeit Klooi János DV mérnők félmillió koronát adományozott szerkesztőségünk uljan.
— A postásbál. A nagykanizsai postatiszlviselók Ének- és Kullur-egyesülete a pécsi postalisztviselők hasonló egyesületének közreműködésével január 17-én lánccal cgybe-kölötl, jótékonycélu zártkörű műsoros estélyi rendez a Polgári Egylet termeiben. A gazdagon összeállított műsor az idei farsang egyik legsikerültebb báljára enged következtetni.
— Adomány, fancsecz Imre helybeli cipésziparos a Rozgonyi-utcai állami elemi iskola egy szegénysorsu tanulója részére I pár léli lábbeli! adományozott, amelyért a tanítótestület ezúton fejezi ki köszönetéi.
— Pályázat segédkántori állásra. A feltőlemplom segédkánlori állására 60 aranykorona havi fizetéssel és természetbeni lakással január 25. határidővel kiírták a pályázatot.
— Téli Inség-akció. Ismeretes, hogy a városi és a város területén élő egyéb szegények tavaly télen a főispán kezdeményezésére megindul! inségenyhilő-akció keretében pénzbeli és természelbeni adományokban részesüllek Min! értesülünk, az akciót az idén is megindították s. a városi szegények névjegyzékéi már bekérték.
= A Magyar Nemzeti Bank tűzbiztosításai. A Magyar Nemzeti Bank budapesti palotájának és berendezésének, valamint összes vidéki székházainak tűzbiztosítását az Adria Biztosító Társulatnál helyezte cl.
— Második nem sikerült Öngyilkosság. Deutsch Sándor Báthory utcai fuvaros 6-1 éves felesége, amint tegnapi számunkban jeleztük, ágyában öngyilkossági kisérlelel követelt el, borotvával elmetszette a nyakát. A férj segélykiállására összesereglett szomszédok mihamar a mentőkért telefonállak, akik a súlyosan sérült asszonyt beszállították a kórtázba. Takács Zoltán dt. kórház-igazgató azonnal operációt végzett Deutschnén és igy sikertilt öt az éleinek megmenteni. Állapota tegnap annyira óbbra fordull, hogy orvosai fellét-cnül bíznak megmentésében. Deutsch Sándornénak ez nem az első öngyilkossági kísérlete. Újév napján
- A lakáshivatal mu$éyi forgalma. A „agykanizsaKlakáshiva-lalban az 1924. év íolyaman közel 1300 aktát iktallak. Tekintettel arra liocy egy-egy aktához rendszerint 4-5 beadványt is csatolnak, elképzelhető, mekkora volt a múlt esztendőben a lakáshívaiai ügyforgalma.
- Munkások biztosítása. A polgármesteri liivalal felhívja a gazdasági cseléd-tartókat, hogy alkalmazottaikat az Országos Gazdasági Munkásbiztosítópénzlámál leeitdőbiz-
tositás végell január 13-ig jelentsék be a hivatalos órák alatl a városi adóhivatalnál. Az egyévi biztosítási díj 18000 korona. Aki a biztosítást elmulasztja, az esetleges balesel vagy szerencsétlenség következtében kártérítésre lesz kötelezhető.
lakóházában levő udvarának kútjába ugrott. Hosszabb Időt töltölt már í sekély vizű kútban, míg a mulatságukról hazajövő fiatalemberek meghallották az asszony\'nyöszörgését < kutlian és kimentették. Deutschné nak akkor — dacára a hideg nek — semnii baja sem történt. Hozzátartozóinak elbeszélése szerint Dcutschnénak semmi oka nem volt az öngyilkosságra. Abban látják teltének motívumát, hogy az utóbbi időben az idősebb asszony búskomorságba eseti. Valószínű, hogy lettél pillanatnyi elmezavarában követte el.
— A szegényháznak. Az Evangélikus Jótékony Nőegylet január 5-én tartott tea-eslélyérol fennmaradt kél fái húsfélét a rendezőség a szegényház lakóinak juttatta.
A Rozgonyi-uti iskola a katonatemetőért
Nagykanizsa, Január 8 Városunk társadalmának minden Összetevője, magánosok csak ugy, mint egyesületek, Intézmények és testületek egymásután kapcsolódnak be szerkesztőségünk mozgalmába, amely azzal a céllal Indult meg, hogy sírkövekkel lássa el a nagykanizsai katonatemetőben OrOk pihenőre helyezett 1300 hősi halott slr-dombjalt.
Legutóbb a Rozgonyl-utcai állami elemi Iskola tanítótestülete adta tanújelét nemes gondolkodásának s a nemzetek harcában martir-sorsra Jutott embertársaink iránt érzett kegyeletének. A tanítótestület 8 slrkfl költségeit gyűjtötte össze s juttatta el hozzánk. Ezzel nem csak önként vállalt kötelességet teljesítettek, hanem példát állítottak még sokak elé, akik nem riadnak vissza áldozatoktól, hanem ha eddig nem engedték körülményeik, ha eddig cl Is feledkeztek róla, de most már el tognak jOnnl ők Is, hogy segítőkezet nyújtsanak a szépen Induló
akció megvalósításához. •
Ujabb hozzájárulások: Rozgonyi-uteai állami elemi iskola tanítótestülete 8, Kloos János DV. mérnők 3, Preyer L. csendőrszázados 1, nagykanizsai csendórörs legénysége I, D. 1. I sirkö költségeit vállalták
egyenkint 70.000 korona költséggel. *
A régebben történt, be nem fizetett előjegyzéseket kérjük a lehetőség szerint mielőbb beH-zetni- szerkesztőségünkbe, hogy azt kamatoztatás végett a katona-sirpk-akció takarékbetétjének iddlgi 30 milliós Összegéhez csatolhassuk.
— Állategészségügyi hírek. Ko-
márvároson fellépett, egyelőre csak szórványosan, a sertéspestis. Balatonszentgyörgyön a serlésorbáncot megszűntté nyilvánították.
— Levente műkedvelő-előadás Bucsután. Buteutáról irja tudósítónk : A bucsulai leventék a tél folyamán sem pihennek. A szabad sport-terekről a zárt falak közé szorulva megalakították vigalmi gárdájukat, élén Harlmann Anlal tanítóval, Tóth Ferenc kereskedővel és Frledrich Imre gépésszel. Munkájuk ered-ményeképen Vízkereszt napján szép sikerrel adlák elő zsúfolásig meglelt iskolában Szlgllg ti Ede: Házashárom parancs című három-
felvonásos vigjálékál. Az összes szereplők a legdicsérelreméltóbb buzgalommal működtek közre az esi sikerültén, s valamennyien derekasan megállták helyüket. A . betanítás Hartmann Anlal és Tóth Ferenc érdeme.
— A kórház zsúfoltsága. A
nagykanizsai kórház zsufoll^gál mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egyes termekben már alig lehel járni a földre fekteteti szalmazsákoktól, melyek mindegyikén egy-egy beteg fekszik. Van nap amikor 15, 20, sót 25 beteg ember kéri felvételéi. A kórház vezetőségének és orvo-
— Hangverseny a Kaszinóban.
Sándor \'Ervin, a zalaegerszegi irodalmi és művészeti kör volt elnökének fia, Hubay Jenő művészképzőjének utolsó féléves tanítványa, Január 15-én a nagykanizsai Kaszinóban hangversenyt rendez. Műsora: Corelli: La fólia, Tschaikowsky: Hegedűverseny, Hubay: A fonóban, Kreisler Liebesleid, Tartini-Kreisler : Variációk egy Corelli téma fölölt, Kreisler: Caprice Vicnnais, Wienia-wsky: Souvenir de Moscou.
AOIJSE
sainak ez a zsúfoltság nagyon megnehezíti egyébként is súlyos, életmentő munkáját. A várus vezetőségének feltétlenül módot kellene találnia arra, hogy ez a probléma végre rendeztessék, hiszen azokról az ezrekről van szó, akik nincsle-lenségük folytán éppen a munkabírásuk helyreállítsa miatt vannak reászorulva a kórházi ápolásra.
— A szegényházi dijak felemelése. A nagykanizsai szegényház főnöknője beadvánnyal fordull a városi tanácshoz, melyben kéri a szegényházi tartásdíj és a szegényházi szolgaszemélyzet fizetésének felemeléséi.
— A magyar művészet bemutatása vidéken. Darnay Kálmán kormáliyfőlanácsos, a sümegi állami Darnay-uiuzeum igazgatója Dunánlul összes nagyobb városaiban művészi kiállításokat rendez. Az első ilyen kiállilás, melynek célja az igazi magyar művészetnek a vidék számára való bemutatása, Szombathelyen nyílik meg a kullurházban január 14-én és tart tiz napig. A kiállilásnak egyik célja az is, hogy letörje a vidéken a kávéházakban képüzérek állal rendezett kiállításokat, aliol többé-kevésbbé mübecs nélküli selejtes képeket, értéken felül adnak cl a jóhiszemű közönségnek. Holoil elismeri hires mesterektől tetemesen olcsóbban vásároltatnak művészi képeket és szobrokat a közvclitö kereskedők elkerülésével. Erre ad alkalmat Darnay zászlóbontása a Dunántul városaiban rendezendő kiállításokkal. A szombathelyi kiállításon a magyar művészek jelesei közül résztvesznek: Bakoss Tibor, aquarellista, a magyar parasztház udvarok legjelesebb feslője, Beek ö. Fülöp a kiltlnö plakeltista, koronázási s egyébb bronzérmek domborművekkel, Czenez János Vasvármegye szülöttje, kiváló liguralista művész, gyönyört! aki és alakos képsorozattal, Istók János löbb hires szobor megalkotója, kisebb bronz és teracolla szobrokkal, Szlányl Lajos az őszi erdők és léli tájképek híres mestere, választékos sorozattal, Várady Gyula a Balaton lestfii tájait művésziesen megörökített képeivel szerepel. A kiállítást dr. Tarányl Ferenc Zala és Vasvármegye főispánja január 14-én szerdán délelőtt II órakor fogji ünnepélyeséit, megnyitani.
IS25. január 9.
ZALAI KÖZLÖNY
— Értekezlet a balatoni fürdő élet előmozdítása érdekében.
Spur István balatoni kormánybiztos a földmivelésugyi minisztérium kistanácstermébe holnap értekezletre hivta össze az összes balatoni ftlrdO-egyesületeket, a Balatoni Társaságot, a Balatoni Szövetséget, a Balatoni Oazdák Szövetkezetét, úgyszintén az összes Szanatórium és Gyógyintézet tulajdonosokat, hogy megbeszéljék azokat a módozatokat, melyek melleit a balatoni fürdőéletet ebben az évben fellendíteni lehessen. Az értekezleten két tárgypont szerepel. A balatoni társadalmi alakulatok egységes működésére vonatkozó javaslatok tárgyalása, és a rekonstruált Balatoni Oazdák Szövetkezete élelem ellátó programjának ismertetése. — Nagykanizsáról Szigelhy Károly dr. vesz részt a fontos értekezleten.
— Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be. — Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
«= írógép használt 2,900.000 K. Uj Remington eredeti gyári áron, kedvező részletfizetés, díjtalan bemutatás Szabó Anlal fegyverüzlet, Remington képviselete.
= Merényletet követett el FiUpp kötöttárugyára Szombathelyen a drágaság ellen, mert egy jumpert 38 ezer koronáért, egy kötött kabátot 250 ezer koronáért, gyapjú ujjasmellényt 150 ezer koronáért ad. Tessék meggyőződni vételkényszer nélkül, amíg a készlet tart.
Irodalom és művészet
Képes Krónika. Ennek a minden tekintetben kiválóan szerkesztett szépirodalmi; művészeti és társadalmi hetilapnak ez évi első száma gazdag tartalmával ragadja meg figyelmünket. Értékes irodalmi, számos apró érdekes rovat egészíti ki és igen sok kép díszíti a gondosan és ízléssel kiállított füzetet.
Az Én Újságom. Dickens: Cop-Perfield Dávid a világ egyik legszebb története és Kertész Mihály Bohócz Péter című története veszi kezdetéi Az En Újságom e heti számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levélkék, hasznos ismereteket tartalmazó egész garmadája vár Az Én Újságom olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 K. Kiadóhivatal: Budapest, VI., And-rássy-ut 16.
MOZI
Uránia. Ma pénteken fél 7 és fél 9 órakor: A nábob leánya. Conan Doyle trancia feldolgozási! regénye, címszerepben Várkonyi Mihály, Paul Richter és Grit Hegesa.
HILD JÓZSEF
épQletfc-, deszlut-, mész-, cement- és termény-kereskedése
Nagykanizsa, Király-u. A.
Telelőn 120. szám
Sodorjon
.JANINA"
papírt.
KÖZGAZDASÁG
Januári adónaptár
Január 14-ig tartoznak azok az adózók, akik az értékpapirforgalmi adónak készpénzben való lerovására nyerfek engedélyt, az erre vonatkozó lajstrom egyidejű bcterjcszlése mellett az értékpapirforgalmi adót befizetni.
Január 15-ig kötelesek a munkaadók az alkalmazottak 1924 december havi illetményei után járó kereseti adót befizetni.
Január 15-ig kell a fényűzési adót a december havi forgalom után befizetni.
Január 15-ig kötelesek a forgalmi adót készpénzben fizetők az adóvallomást az 1924 október-novem. ber-decemberi kivetési időszakról beterjeszteni és egyidejűleg a teljesített havi részletfizetések levonása után a kincstárnak még járó ösz-szeget beszolgáltatni.
Január 21-ig tartoznak azok, akik az általános forgalmi adót készpénzben róják le, az előirt havi részletfizetést januárra teljesíteni.
A budapesti nemzetközi vásár
A budapesti kereskedelmi és iparkamara által folyó év ápr. 18—27-ike között Budapesten rendezendő Nemzetközi vásár előmunkálatai javában folynak. A vásáron való részvételre vonatkozó tudnivalókat a jelentkezési ivek s a vásári szabályzat ismertetik. A helyek árai 10—18 arany korona között változnak. Nagykanizsai képviselő Fischel Lajos könyvkereskedő, aki az érdekelteknek a szükséges felvilágosításokat megadja. A vásár 18 szakmára tagozódik.
TŐZSDE
Külföldi ösztönzésekre valamivel barátságosabb hangulattal nyitott a mai tőzsde. A későbbi iizletidö folyamán azonban az árfolyamok lemorzsolódlak és az egész délelőtt alig fejlődőit ki forgalom. Az árnivó megfelelt a legnapi kurzusoknak, de egyes értékek a legnapi árnivó alalt zárlak. Nagy üzletel bonyolítottak 1c Rimában külföldi keresletre. Erős forgalom volt az Osztrák Hitelben. Az utóbbi idők favorit-papirja a Ganz Danubius 100.000 K-ás árveszteséget szenvedett. Koszipénz lU—\'/i°/o.
Zürichi zárlat
siS"\' nn5\'"T- L<"",°" 2450-50. Newyork M n\'\\ Si\'Kl 1565\'-. 2170 -
f"\'®-.\' p\'«8« 1547-25, Budapest 71— Bukarest 56500, Uelg.M SI7$3!
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
"í"" - \'CZ«.P ...
JS................«?|SM0 9820 1 9600
KJ?...............5785 5810 5805 5780
Ptí8" ............... 471 | 473 471501 471
Ncwyorkban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
12§ül" ífáSTS 6\'50-MS0. Mlkoront, 12.700, forintos 16.540-17.000. 01-torojás 31.500 -32500, silmranv 50000 -50.500. arany huszkoronás 316.000 320000 plalltta 210.000—220.000.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután I órai záróárfolyamai a kővetkezők i
Terménytőzsde
tftoiyuty. Mim
li-ijá b«nk Miw. Ilii.
JtiKlC*
Ol.-M. bank Oiiir. Ilit. Bankveuii F&dbllt\'.b.
I. j. b
Hna»
Hco. i,
M. Ci«li Ipitb. Fogalmi X<r. Hitel >l«i>í.-N.\'«»| Hvzp Jíliíloij Váioil bank
KmítV\'\' Uk\'
Utótőzsde
Irányzat tartott. Danubius 3600. Államvasút 463, Nova 174 5. Magyar Hitel 610, Osztrák Hitel 182. Rima 150. Hazai Bank 136. Saleó 563, Angol .Magyar 40. Leszámítoló 685. Kereskedelmi Bank 1210, Kohó 430. Levan te 192. Uilkinyi 995, Kőszén 3475. Szászvári 320.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.62612 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták De\\ Izák
Aocol loat 344ú044?00i> Amtlfidam J«»245I0
Ca»h korom 2ISS3I7S Btlgrád im-uss
Dlaér unuta Beilia I7IÍ0 I7.Í0
DolU/ 71890-72170 Bukuot 377474
friixU Ir. ÍXSJ92S BiOaaitt 3CU-3S3I
ifoiiauji rn. 2SOy 23JIO Kopeniiga I2SSO 12970
Ld 372^74 KiUatUnla IIMOItOÍO
Uva SJ9-S2S l.codoo 31SWO-SI70CŰ
Ura Milano X66-X11
Bo\'ji Irank 3&U-361I Newjoik 723W 72720
Onlr. kor. lOt-eO-IOJ 10 Páda 3SOi»28
Ols kor. I2UOI27W Prága 11782100
SváJ<l fiiak I3»ÍS Ml2» Szófia J24 4M
SvM kor. I91M-IM00 Stockholm isy.iyiys.o
Sor/ég kor. IWÍO-IOMO Wka 101ÍO10210
Mitka 1 (.790-17140 ZCiIcb i«oe$-i4i»
Bflviiod Ip.
P^Jui\'0*1 Kftbiovil T»k Altat. T«k. Moktár Hiril tM et*6 M Hiil. FotxMra Ki£y. 1\'rJtcti
Malmok
____-N.
CoocordU BJkétcaabal Budapeill "••itfárll tlv malom ImU
fOrüksKalm.
Tr. UaaubU
liányik
Bitiiil
BfűCklel |
Si*nllíf. Siáuvárl
KoM Kflt>. <MU DukIic
Mi jttetil T,
Majy. aaph Ali. K6utn 3 NagyblHoujI
Urikiuyl
Alfcenae-.un FívJrosi ov.
Praoklla Olobut PIOM Mnl
Stepfimeum UJ.Jrni.nt
VntmBvík
Bcódt vív. | Kíburí
Ond. Oíp/y. íi
K«gjrv«r K(
Oam DJD. i-t
Ojt\'2 Vili. 1&
Holbcn ÍJ
KQhnt 3
Llplik ;
Mig 2
Majryar Kél T
Bt»£« Un ]<
Umpí ÍJ
Míilt* :
Vtgylpír :
VíjúOfyíf t
Rima lí
Rcxíiemma (
Eiyti. f> Oultmjna KjfOibiniil
LlKBum .Semztli U
fféjbloyal
Stlav6t-.il Niild
Atlantlki
Mllí,
ooí ovi- O-IU.WU, 78kg-0
"A 470.0CÖ— öüy.000, Ukarminy árpa 390.000 - 410.000 265.000—267 500, köle. 26O.00á 23.S000-237.500; ab 410.000 420.000. repce 660000- 690.000.
«W«íí volt. Buta árit a bliottsii? emel,c- A kötések
m fitegy 5000 koronival magasabb érnlvón jotíek létre. Ugyanis az árjegy/ó biiottsia a készpénz lizetés ellenében lebonyolított üzleteket legyezte, a mai tózsdéfl aionban fóleg a vállóUzletek drágultak.
Sertésvásár
Pelhajtis 2077, melyből eladatlanul vissza, maradi 1100 drb. Eljórendü 23.000-24 000. "^J?-000 - 23 000- szedett közép 21.000 IÖ-000-20.000. euórenda Sí.^20000-2\'^ niisodrendU 19.000-20.000, angol soldó 22.000-23.000. szalonna nagyban 2.\')500-25.000. zjir 39.000-31000. lehuzou hus 28.000 -33.000. szalonnás fél-sertés 29.000-30.000. Irányul lanyha volt
^-WV^WWWWNAAOalW^V^V
Ototgl
Tiuit ICJ Cukorey Arak
Dékukor 6<0
" Vuripar H*0
X£la <0}
ion, <ukor 184 Stuinmn
Élílnilazcrfk
Ointnf 24
Si j!J I _
POiyökl 2)
Tokaji bof «
Halkmak. 2<ÍO
Okt. Villanó*
Etj. I>i6 SJ0
Juit Itió ID
Alt. gát li
Olajok
Olíjlpn Marosi p«<r.
Szerkesztői üzenetek
B n. A lapunk keddi szimában megi jeleni szerkesztói üzenet nem Önnek szólt, ami különben adott feleletünkből is kitűnik. Kérdfeerc a következőkben válaszolunk: A kérd&ws tárcát szerzője ma este visszakérte, azt tehát nem közölhetjük. Irójt érdeklődésünkre csak annyit árult cl, hogy időközbea megváltoztak a körülmények s a tárcána* közlése sok személyi kapcsolatánál lógva, a benne szereplő egyénekre nézve nem kívánatos. .Mi a magunk részéről sajnáljuk az elhatározását, mert a benne megírt téma végtelenül kedvesen és érdo-kesen van feldolgozva, de elhatározásával szemben lehetetlenek wigyunk.
Locnl patrióta, I. 1.. N. B., Sz. L., R. F., B. R. cikkeiket, illetőleg költeményeiket megkaptuk, dc még nem volt időnk átolvasásukra.
S. E. (Karcai:). Érdeklődésére levélben válaszolunk.
Kiadó: Zrínyi .Nyomdaipar és Könyv-kereskedés RT. Nagykanizsa
Apróhirdetések
-Sűr *t iim:
P^yIioiI »fr Kliilyt6<
Kib. polK tő, i
yétíUnj.Or"11* ; Oichwladl
StailodAk
Eflii Laikica
Vegyipar
ffö\'"" llun^. cifiUJg>l Síiku
Keleti Murán;I T«<6k
Outmnl
luttlKilsa
~«Ufcn >i\'.crtncl6 BárJI
díj elOrc ll/elenJ6 a
Magánház eladó 2 szoba, előszoba, Voiytu, k lllön mosókonyha és kamra, kla keit, igen szép uj ház, azonnal elfoglalható. Szlgrlszt Ingatlanforgalmi Iroda, Tó-ul8. 53 Acquiaitürt keresünk sziialékra. Vallás mellékes- Működési köre Nagykanizsa lenne.
Cini a Kiadóhivatalban._80 3-1
Egy lábzsák és két r.sgy bundái eladó. Csejigery-ut 33. 84
Az olcsó bor ■
még kapható llterenkliit 10.000 K-tól I Használja ki saját trdc- | keiben, mig a készlet tart a Bikavér vörösbor nélkülözhetetlen
BRUNCSICS JÓZSEF
föiicf, cicm<jí<. it kaloailKikktk »cietkcdín Sugár-ut 53. n*) Telefon 210.
Ciptffclsörószkószitő tanonc fixessel felvetetik " ..........
Rozgonyi-utca
Biau6l Ú)iil b6r Corvin Ilim
Pap t.par
Tiszavidéki liszt
legjulányosdbban vásárolható VILLÁNYI ANTAL termény és őrlemény kereskedőnél. Eötvös-tér 29., a SzaiC-
liiromságszobor átellenében. Ugyanolt korpa nagyban és kicsinyben
léssel lelvétctlk Overgyák bőrkcrcskedőnél, Rozgonyi-utca 2. Ugyanott egy cipész stop-
pológép és használt kaptaiák eladók._66
Használt 07 II és 1 literes t>oros Üveget nagyobb mennyiségben vesz Péler Hugó borkereskedő, Cscnger) -ut 31. 83 3-1 Gyönyörű modern tömör keményfa hálószobák 4.5OU.000 koronáért. Butor-
raktár, Király ujcs 28._2605 5-5
üzlctszorzö tisztviselőt keresek főleg életbiztosítások szerzésére, javadalmazás fix fizetés és Jutalék. Fonclérc Biztosító, Szlgrlszt titkár, Fó-ul 8. 47 5-3
KAUFMANN KÁROLY
uri és női divatáruháza a legolcsóbb bevásárlási forrás a Dunántulon
- Telefon 372. szám. - «» Kérem a e Imre tlgye I n I.
Eladó egy nagy kerles ház, azonnal b«-költözhető. Vörösmarihy-utca 9. 70 21-2 Egy szoba-konyhás lakás berendezéssel együtt jutányos áron eladó és azonnal átvehető. Megtekinthető Magyar-utca 16. szám alatt d.-e. lO től d. u, 16 óra közölt. 63 TáblaQveg, tükör, porccilin és füiilló kőedény legolcsóbb beszerzési helye Stern üvegesnél, VasuU-utca 17-19. 2185
4 zalai közlöny
1925. Január 9.
Ehrenstein Karoly
url és nöl dlvatáruháza C..ngery-ut 6. »itm
Nöl-, férfi- és gyermek-
harisnyák
NŐI és férfi
keztyUk
Férfiingek, gallérok, kézelők Selyem és kötött
nyakkendők Zsebkendők Nadrágtartók SelyemsAlak Vadász harisnyák Bokavédők
NŐI és férfi ernyők
éi az Összes rövidárucíkkek, nöl ruhadiszek és divatgombok nagy vilaiztékban.
Legolcsóbb beváaArlé.i forrás I ,.-..
NAYKJt KLOTILD UTŐDA
VARGA NÁNDOR
nO*fc»td, rt£jtl»zt.tó, ciimo*ó vftlUUta Kazinczy-u. 8. Hunyadi-u. 19.
Matyó aljak gouvre- és pllssiro-zása, mindennemű ruhafestést, vcgytlsztitást gyönyörű kivitelben vá.lal. Külön gallér és kézelő osztály Vidéki megrendelések gyorsan is portoson végeztetnek. u
Kakasfesték 1
Színes, tiszta, foltja nincsen! Rámondhatod: legszebb kincsemI Háztartások bc rég lesték :
Itta Kakasruhafesték I
Ksphstó 9*17
STAMPF ZSIGMOND
faszer- és csemege-Üzletében Nagykanizsa, Bazérépout.
Ugysnott 1 kg perg. akácméz 25.000 K
Egy jókarban levö használt nagy
vaskályha
eladó.
Cim a kiadóhivatalban.
Már most
szerezze be
Rézgálic
Raffia K é n p o r
Mükífgletét. Legolctóbban ellóre n d Q mlnójégben kapható
Hirsch és Szegő
eégníl isa,
Nagykanizsán.
3VE3 GvatilíB mEG® GVHtEVS
| A világhírű Első Budapesti » Gőzmalom Részvénytáraság lisztje |
8 kizárólag csak Balaton Testvérek liszikerej- I q kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már „ i mindenki tudja, hogy ezen liszt g @ - színre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. - á
fert£X3AEÍ C3ASOASX2/VS3 CSAEX3AS7 C2/*SOC2AS? C2AS3CSA2J C2/\\*3C2AE3
Ma mindenki ppapp« a világhirtl jjl I" Mii" f"
varrógépet használja, mert minden más varrógépet felülmúl I
SRAM DL mn IS FII. M-IÉI l
KodvoxÖ részletfizetési feltételek I
s?*<uiu javító «in>*ir«
ryirt fininekmck ! 7X3
Q$£ogyari takarítsuk meg
> S>-S R.CO s
3 HisfS 1 ? .s-a i
i a >3 5 |
1 T-i8 is t
1 2 S-3 P g3_c8 SS
lg-"!
ft piMI <nf si
1 a ruhavarratás költségeit!
Vegye meg a
II SZMHNMliS KÖHYVTÍRA-t
1) Hogyan tanulunk szabni-varrni ?
2) Hogyan varrunk gyermekruhát?
3) Hogyan varrunk blust és szoknyát ? Egy-egy kötet ára 36.000 korona
A három kötet egyszerre való megrendelésnél 100.000 K
381 képpel
Kopható a divatos modellek egész sámliidén rozatával. a szabás-varrás kőnyvktrfs- minden kérdésért klterjedó kedésben részletes magyarázattal
Singer
Wol/ner ktaafoat..
Fizessen elő 1 a ===
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilapra
Előfizetési ára: egy hóra 30.000 korona, — negyed évre 90.000 korona. -
HIRDESSEN
a ZALAI KÖZLÖNY-ben
1925.
Naptára ki
Heti előjegyzési naptár Napi tömb naptár Zsebnaptár Lap-naptár Iróaljzat naptárak Határidő és előjegyzési naplók Ujévl üdvözlő- és képes-lapok
nagy viUsztékban kiphitók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében. kos
Finoman őrlött
nagybani eladása
SCHWARZ ÉsTAUBER
gyarmatéru nagykereskedő cégnél
NAGYKANIZSA.
KÖNYVVÁSÁR
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában
minden könyv megrendelheti), az alábbi könyvek pedig raktáron vannak:
a Szent István könyvek,
Dumas Sándor: Gróf Monté Chtisto; Dumas Sándor: Három testőr; Kunos Ignác: Hellán tundérbiro-dalma;
Turóczl József: Magyar Szimpli-
cissimus; Turóczl József: Magyar Robinzonok; Levray M.: Rosélian gróf Öröksége; Levray M.: Pille bárókisasszony; Fodor László: A zugligeti varázsló; Webster J.: Nyaklg-láb apó; Kunos Ignác: Nipponfoldi mondavilág;
Mauks Comélia: A borzvári kastély titkai.
EzenkivUl több regény és tudományos munka.
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Felhívom a nagyrabeesult tiöIgykózOn. lég itlves figyelmét, hogy a budape»tl technolngUn a uaWuutol a legnagyobb sikerrel elvégellem s • hó 15-tfil hc.dődőlog LpaíltaUtalm alapjin öní Mó.itom magamat s Igy a legszolidabb klitolgálil melleit a legki nyejebb Igényeket li kl tudom elégíteni Szlvea pártlogáat kérek
tisztelettel
HEFFER KAROLIN
OU. Idbiil Kaxlncjey-utczi B.
„Zalai Közlöny"
politikai napilap
meglelenih e> ta 8 oldalban. Kapható:
Horváth Jéssef
U.P Is Mífintuit* (MksMbirtfcl H■ (i Snlf-W urat.
Krátky György
bU.itllt.lq.uJHk (nrflKM.
Ifi. Hirschler Miksa Görög Károly
irattat UrüiO-Ur.
Öív. Palkó Józsefné
i| nlUHSniMíita*. a rf«l «tl"«
Öív. Szollárná
Milay\'ItltriCélu. Srfefc-jl Mt.
ö*v. JSgerná
Miuklslrad!|ít... T.1,11.1 I.
Kenessey Margit
4dJartls»n>UU>a.. kki i afca n.
Fischer Ignác
Uri^ieuaíl. biUMt kMni-Wr, ualamint az összes utcai árusoknál.
Matyóbáli jelmez fényképfelvételek
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly).
64. évfolyam, 7. szám
Nagykanizsa, 1925 január 10, szombat
Ára 1800 korona

Zalaegerszeg
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesxtűslg és kiadóhivatal Fő-ut 5 Interurtan-Teleíon 78, nyomda 117. szám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EtófUelétl ára: Egy hóra 30.000 korona Három hóra............... 90.000 kotoru
A második Emden
Figyelemreméltó eseményről ad hirt néhány szűkszavú német távirali Jelenlés, amely elől mi magyarok sem mehetünk el közömbösen, hiszen leghűségesebb volt szövetségesünkről van szó, amely a magyar nemzetnek leg-sulyosabbóráiban nemcsak egyűlt érzett velünk, de teltekben is megmulatta irántunk való igaz szövetségesi hűségét, sót még akkor is, mikor a magyar Ephial-les visszaparancsolta a magyar határokról az eredeli magyar határokől védő honvédseregei, kész volt saját harcosfiaival a magyar főidet a betolakodott mócok ellen megvédeni.
Ez a dicsőséges német nemzet, melyre mi magyarok mindenkor a csodálat és őszinte nagyrabecsülés envic.vi fugM.n. \'
kinteni, noha egyik részt a belpolitikai nehézségek, másrészt a diadalmámoros szövetségesek folytonos megaláztatásai, az örökös vegzálások és gazdasági megbénítások nagy súllyal nehezednek reá, egy pillanatra sem léveszti szem elől kitűzött célját.
A szövetségesek továbbra is összekötik kezeit, alig lud szabadon mozogni, a ,,győzők" engedélye nélkül lélegzethez julni és mégis, fiai egyemberként átérezve a nagy kötelességet, amely minden tagjára háramlik, dolgoznak és küzdenek szünet nélkül tovább. Ók tudják, hogy mfM. Ultimátumot intéznek hozzájuk a versaillesl hatalmasságok, ők tiltakoznak az erőszakosság ellen, de dolgoznak nyugodtan tovább.
Hihetetlen, amit a francia a néniéi néppel elkövet; a német feljajdul, felhördül, de összesző: ritja fogát és küzd és dolgozik. És megy a maga utján előre, egyenesen, céltudatosan Ó tudja, Iiogy miért, 6 tudja, hogy hová.
Es miközben a szövetségesek összeülnek és haditanácsot tartanak, hogy hogyan lehelne í szárnypróbálgató német sasmadár zsenge szárnyál lenyirbálni, addig különös dolgok történnek a német gyárvárosokban.
A germán munkás dolgos wzc alól kikerülnek a modern technika csodás találmányai. Az
orvosi laboratóriumokban ősz tudósok serénykednek és birokra kelnek az emberlizedelő kórokozókkal. A német kereskedők és nagyipar ujabb és ujabb területet hódítanak a germán ipar számára. A német tudomány, művészet, irodalom, mezűgazda-ság, gyáripar versenyre kel egymással. És mindez csendben, zajtalanul, némán, de annál hatásosabban. Ók tudják az okát.
És mialatt, az anlanldiploma-lák megszövegezik a „boche"-oMioz intézendő legújabb jegyzék szövegéi, addig egy néhány szavas willielmshafeni távirat megrezdili a németeknek és a velük érző népeknek a szivét: AH. Emden szerencsésen kifutott a dockból.
magyar égre egyszer rá fog borulni a szivárvány, az elkövetkezendő magyar ünnep előhírnöke, amely tudtul lógja adni, hogy eljött a mi óránk.
hajógyárból tengerre eresztették. A háború utáni idők első német hadihajóját. És minden német szívben feltört a Te Deum hálaszava. Megérték azt, hogy az "jkor első német cirkálóján a német zászlót tengette a Iriss szellő Ugyan arra a névre keresztelték, mint ahogyan azt a hajót nevezték, mely a háboru alatt a legdicsőségteljesebb hadi-lelteket vitte véghez, — Emden nek. A keresztanyai lisztet is az Emden hősi halált halt parancsnokának, Müller-nek özvegye végezte. Ók tudják, hogy miért.
Nem hisszük, hogy akadjon nép a npgy és kis szövetségeseken kivül, amely ne érezné ál azt, amit a lekötött kezli Germánia érzeti, mikor látta a második Emden karcsú testével kettészelni a német folyam hullá-niffie|top"pií\' a""Msmbw,v4lMi» istenének örőmnapját:
az első német hadihajó vizre-bocsájtásítf.
Mei tudjuk, hogy - miért.
B. R.
A II. Emdent a tengerészeti
BELPOLITIKA
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának Ölése - Az Egyesült Polgári Párt értekezlete — Amerikai magyarok képviselete Osztrák-magyar kereskedelmi provizórium
miniszlráció javítására irányuló törekvést, majd felemlili a dohányjö-vedékben mutatkozó többletei. A kiadások nem érik el a bevételek
Budapest, Jaiiuir 9
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délelőtt folytatta az 192-1-25. évi aranyköllségvetés tárgyalását. A bizottság Illésén a kormány részéről Buű János pénzügyminiszter vett részt, azonkívül jclcnvollak Szabóky Alajos, Vargha Imre államtitkárok és Jakab Oszkár miniszteri tanácsos. .
A mai ülésen a pénzügyi tárca költségvetését kezdték tárgyalni. A pénzügyi tárca költségvetéséi Temes-váry Imre főelőadó ismertette.
A szanálási törvényben megállapított ötödfél éves költségvetés sze; rint a pénzügyi tárca 1924-ío. évi személyi kiadások 23,250.W egyéb kiadások pedig nelto 9,000.000, ezzel szemben a beterjesztett költségvetésben a személyi kiadások .nelto ösz-szege 25,122,380 aranykorona az egyéb kiadások pedig ti.7Dl.230 aranykoronái lesznek ki. Az egymás közti különbség tehát 376.380 arany-I korona, ami a megállapított kö sfg-vctéssel összehasonlítva jelentékeny javulást jeleni. Kiemeli a pénzügyi tárcával kapcsolatban a folyó intézkedésekéi. Fontosnak tartja az ad-
50 százalékát. A pénzügyminiszter ez dohánytermelőket jövőben a megjelelő hitelhez fogja juttatni. Nagy súlyt helyez, továbbá a pénzügyminiszter a bányászat fejlesztésére. Bányakutatási célokra a költségvetés 100.000 aranykoronát irányoz elő. Nagyfontosságú egy nagyszabású állami pénzverői,nézet felállítása is, melyre 600.000 aranykoronát irányoztak elő a költségvetésben. Meggyőződése szerint az előirányzott közszolgálali bevételek nemcsak az előterjeszteti mértékben fognak befolyni, hanem jelentékenyen ezenfelül. A közszolgálati bevételek közül legkiadósabb a forgalmiadó. Kívánatos ennek az adónemnek lehető mérséklése.
Ismerteti az egyes kiadási tételeket és a várható bevételekéi. A szanálási kölcsön biztosítására lekölötl jövedelmek előirányzat összege I15.799.S70 aram-korona. Tckintctlel arra. hogy a szanálási kölcsön szükséglete ebben az évben 29.532,190 aranyko-
rona voll, akkor megállapíthatjuk, hogy csaknem négyszeresen biztosítja a bevételeket a kölcsön akkor is, ha a bevételek semmiképpen sem volnának kedvezőbbek, mind ahogyan azt a költségvetés előirányozza.
Végül a pénzügyi tárcához tartozó üzemi részét ismerteti a költségvetésnek.
A javaslatot lészlcleiber, is elfogadásra ajánlja.
^ tieck Lajos, Hermann Miksa, £r/isí Sándor és Temesváry Imre felszólalása után Bud János pénzügyminiszter válaszol a felszólalásokra. Többek között kijelenti, hogy «z aranymérleg kérdését már többen is szóvátctlék. Hnnck a tervezete már megvan. A bányászat kérdését szintén nagy fontosságúnak tartja. Osztja gróf Hoyos Miksa álláspontját a bányahatóságok kiépítése és a kutatások egyszerűsítése tekintetében. Nagy súlyt helyez a Mnydszati és erdészeti főiskola támogatására is, azonban sokkal nehezebb a főiskoláknak egyetemi rangia való emelése. A kisiparosokra kivetett udókat orszá-
---- U1-, | , —--- -■ . I----- - . J., . ,
pedig ki fogja küszöbölni. Ihmezo-gazdastlgi hitet kérdésére aSöldmü-vclésügyi tárca költségvetésének tárgyalásánál fog kitérni. Az Ingó zálog-, hitel kérdését a maga részéről is tncgoldandónak tarija.
A pénzügyminiszter beszédét lelkes Ovációban részesítették. A bizottság a pénzügyi látca költségvetését általánosságban elfogadta, majd áttérlek a részletes tárgyalásra. Óról lloyos Miksa, fliró Pál, Hermann Miksa felszólalása után a bizottság a pénzügyminiszteri tárca költségvetését részleteiben is elfogadta.
Ezután áttértek a pénzügyi tárca fennhatósága alatt álló kőszénbdnyiI-szali üzemek költségvetésének tárgyalására. Gróf Hoyos Miksa, Platlhy György, Temesváry Imre, Mándi Samu felszólalásai után Bud János pénzügyminiszter a kőszénbányászat értékesítésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a maga részéről határozottan ellenzi annak magánkézbe való adását. A bizottság a kőszénbányászati üzemeket költségvetését elfogadja. Ezulán áttérnek a földművelésügyi tárca költségvetésének tárgyalására.
Erdélyi Aladár ismerteti a földmüvelésügyi tárca költségvetéséi és kijelenti, Iiogy a takarékosságot a földművelésügyi kormányzat a Icg-messzcbbincnőlcg kérésziül vitte. Kéri hogy a bizottság a költségvetés előirányzatát általánosságban fogadja cl. \' ,
Elnök az. idő előrehaladottságára
való tekintettel a bizottság tárgyalását megszakítja és javasolja, hogy a legközelebbi ülés szombaton délelőtt 11 órakor legyen, A bizottság ilyen értelemben határoz.
Az Illés délután 2 órakor ért véget.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 10.
A Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Pán Január 12-én délután 6 órakor párt értekezletet tart, melyen résztvesznek a kormány Összes tagjai, az államtitkárok és az egész főispáni kar. Utolsó főpontként a kollségvctés tárgyalása
szerepel. Főelőadó Temesváry Imre. «
A magyar kormány felkérésére az Északamerikai Egyesült Államok kormánya QualcmaTa, Salvador, Nika-ragua és Coslarica államokban a magyar érdekek képviseletét elvállalta és egyben utasította az illető országok diplomáciai és konzuli képviselőit, hogy a magyar érdekek gondozását tevékenységük körébe vegyék föl.
Néhány nap óla a magyar és osztrák kormányok megbízottai közi a kereskedelmi provizórium létesítése érdekében előzetes megbeszélések folytak. A magyar küldöttség vezetői tegnap este Budapestre érkeztek, hogy a kormányt tájékoztassák a tárgyalások eddigi méreteiről és a szükséges instrukciókat kikérjék, melyneK megtörténte után a tárgyalásokat folytatni fogják.
BELFÖLDI HÍREK
Országos szentévf ünnepség Budapesten. A szentévi országos zarándoklatokat előkészítő bizottság január 25-én, vasárnap délután 4 órakor országos megnyitó ünnepséget rendez a székesfővárosi Vigadó-tűn. Az ünnepségen a legkiválóbb egyházi és világi férfiak lógnak szerepelni. A szakorvosi dm. A népióléti
ezentúl a szakorvosi cimet csak azok használhatják majd, akiknek ezt a népjóléti minisztérium engedélyezi.
A pécsi bányásztrájk. A pécsi bányákban tegnap reggel kitört részleges sztrájk a mai napon általánossá vál. Ma reggel csatlakoztak a Somogy és Vas bányák munkásai is. A Mecsek, Szabolcs és Récs bányatelepen dolgozó munkások is a mai napon beszüntették a munkát. A sztrájk oka az, hogy a bányavállalat meg
A zenei műélvezet
\'rt* a a Zrinyi Irodalmi é> MQvfuíH KOr-nek liccllla dijrUsin folyó ívi Január 8-án felolvasta:
KEMPELEN BÉLA
(D
A zenei hangoknak ez a szinha-tása egészen sajátszerű élettani tünemény, merőben lélektani jelenség « eszmetársulásoknak az eredménye Vita tárgyát képezheti azonban az a kérdés, hogy érzésen alapul-c, a (ti-idézett képzetek szinesek-e vagy pe-dig az öntudat szinczi ki a képzeteket ?
Önök, Hölgyeim és Uraim, mán még nem figyelték \' meg magukon ezt az úgynevezett szincs hallási Sok éneket, sok zenedarabot hallgattak már, sőt — előlegezzük ezt a szól is, hogy élveztek, — de sohasem vették észre, hogy a basszus hang fekete, a bariton barna, a tenór gesztenyebarna, a szoprán világosbarna, a hegedű s a fuvola kék az oboa zöld, a fagot szürke szinérzést keltett volna Önökben. Pedig a valóságban - ugy látszik - mégis csak megvan a hangoknak ily szm-hatásuk, legalább Helmhollzós fírtleke eléggé kardoskodnak mellette. Söt a Tardlf-iéle fonokrómon apró villany-
tagadta a munkások kérését és nem akar 15 százalék drágasági pótlékot
fizetni.
l Egy úriasszony tragédiája.
Borzalmas családi dráma folyt le tegnap délelőtt a Dunán az Irányi-utca előtt. Egy elegáns niháju 35 év körüli úriasszony kezén két kis gyermekkel a Dunába vetette magát. A járókelők közül azonnal történtek mentési kísérletek, hogy a habokkal küzdő nőt gyermekeivel kimentsék, azonban a csákányokkal már nem lehetett őket elérni. A legizgalmasabb percekben egy fiatalember kivált a néző tömegből és a fuldokló asszony és gyermekei után vetette magát. Sikerült neki a két gyermeket a balkarjára kapni, majd az asszonyt hajánál megragadva a part felé húzni. Ugy az asszony a gyermekeivel, mini a mcnlö fiatalember ájultan estek össze a Duna kőlépcsőin, mig a mentők megérkeztek, akik a szerencsétlen asszonyt gyermekeivel a Rókus kórházba szállították. Az életmentő Kemény László, a Cementárugyár főtisztviselője, az öngyilkosjelölt Dobos Gyuláné, aki azért akart öngyilkos lenni, mert férje elakart tőle válni és gyermekeit is elakarta tőle venni,
Smith Jeremiás párisi útja. Budapestről jelentik telefonon a Zalai Közlönynek: Smith Jeremiás fómegbizott holnap Párisba utazik, hogy az Ellenőrző-bizottság ülésén jelen legyen és jelentését megtegye Magyarországra vonatkozólag.
Védekezés * kiütéses tífusz ellen. A hivatalos lap tegnapi száma a népjóléti miniszter rendeletét közli, amely a vármegyei és községi halóságokai a kiütéses tífusz elleni legszigorúbb elóvigyázali intézkedések nirMs-v^gtít \'Téiiunrtr\' jjnrarar február hónapokon szokoll feltépni és ha fellépett, könnyen széllel hordható. \'
KÜLFÖMH HÍREK
A pénzügyminiszterek párisi értekezlete. A pénzügyminiszterek tegnapelőtti értekezletén — az Echo de Paris értesülése szerint — a kél román miniszter elégedetlenségének adott kifejezési a föhatalmak magatartása felett. Hralianu és Titulcscu tiltakoztak a szakértők jelenlésének ama része ellen, amely Indítványozza, hogy az értekezlet tartsa fenn továbbra is a spaai egyezményben Románia javára megállapított 1%-os kulcsol és kijelentették, hogy Románia ehhez nem járul hozzá, mert ezt a jóvátételi kulcsol elégtelennek tartja.
Radics fiát Is letartóztatták. Zágrábi jelentés szerint tegnap Hora Strubieán "letartóztatták Radics 20 esztendős fiát is — Radics Hladkót.
Kizárt egyetemi diákok. A jassii diákzavargásokból kifolyólag az egyetemi tanács kizárta a Keresztény Diákok Szövetsége összes lagjail.
A porosz országgyűlés tiltakozása. A porosz orscággyülés tegnapi ülésén óvást emeltek a kölni zóna további megszállása ellen. Az egész országgyűlés állva hallgatta végig a tiltakozást, csak a kommunisták maradtak ülve.
Olasz csapatösszevonások — Egyiptomban. Kairói jelentések szerint az olaszok Egyiptom és Tripo-llsz halárának közelében erős csapatösszevonásokat végezlek. Azt hiszik, hogy az olaszoknak az a céljuk, hogy hirtelen csapatmozdulattal elfoglalják u legfontosabb forgalmi pontot, á Djarabub oázist.
Utcai harcok Dubllnban. Az Írek fővárosában a rendőrség detek-tivjei és polgárok között valóságos ulcai harc támadt a csatorna hídja közelében. A detektívek a házakban kereslek fedezékei, mig a nép szétfutott. Azonban szerencsére haláleset nem történt.
Megállapodás a szövetségközi adósságok ügyében. A britt kormány kezdeményezésére legutóbb az osztrák-magyar monarchia utódállamaiban tárgyalások folytak rekonstrukciós kötvényekről való megállapodás létesítése végeit. Mindezek az államok, Szerbia kivételével, most beleegyeztek kamatok fizelésébc. Egyes államok, például Románia, mely a kötvényekre máris fizetett 300 ezer font sterlinget, többrendbeli engedményeket kaplak, igy pl. a törlesztési időszaknak 15 évről 20 évre való kiterjesztését és az esetleges árfolyamcsökkenés figyelembevételét

Papp István a-vizsgálóbíró előtt
Óriási embertömeg várta a rablógyilkos elővezetését
Kommunisták és fasclsták ösz-szeűtközése. A Nuova Paese jelenti hogy Ivrea közelében kommunisták és fascisták között összeütközésre került a sor, amelynek során löbb kommunistát megöllek. A rendőrség az összeütközésben résztvett összes kommunistákat letartóztatta
lámpácskák képviselik a hangoknak és színeknek ezt az igen élénk és változatos skáláját. A kSzülék hozzá! Illeszthető akármelyik zongorához s a tapasztalat valóban Igazolia h<wv a vtg dallamoknál a vflágofszS
ÍmI.F"1310^1 1 50,41 színek Jutottak szerephez. A színek és a hangok tehát harmonlzálhatók: a készülék azonban még egy Igtn niry fogyatékában szenvSl: nem X
mtSsái.
Ha idők multával majd annyira jut a tudomány, hogy megállapítható lesz a színek és hangok között min. den valószínűség szerint tényleg len-álló vlsssony, a zenei műélvezet is odáig fog tökéletesedni, hogy a mikor zenét hallunk, a gondolatokat színezve fogja átruházni a hangokra vagyis a szinvegyűlékek bizonyos hangképletek- alakiban válnak majd szcmlélhetőkké.
Ezzel kapcsolatban még egy igen érdekes és Önök előtt talán hihetetlennek látszó körülményre kell utalnom.
Hogv a hang rezgés, - ezt lud-juk. Másodpercenként 16 rezcésen alól, s körülbelül -10-50 ezer rez
£m"t \'.el"lí íaTkal a20nba" nem tudunk érzékelni. A hangszerek
Nagykanizsa, Januir 9
Lapunk tegnapi számában Jeleztük, hogy a kir. törvényszék vizs-gálóbirája Mutsehenbaeher Edvin dr. törvényszéki tanácselnök ma reggel
hirhedf gyilkosát,\' Ari-P "Istvánt -
hogy kihallgassa és a felvett jegyzőkönyvet a kir. ügyészséghez áttegye.
Elővezetik Papp Istvánt Hírünkre már reggel 9 órakor nagy néptömeg lepte el az igazságügyi palota előtti teret egésze n a ogházig. Persze - tudósításunk folvtán — mindenki látni szerette volna azt az elvetemült embert, aki hitvány pénzért képes volt egy becsületben megőszült gazdaembert és
között a legmagasabb hang a plkkoló C-je. melynek 4224 a rezgésszáma. De Despretz hegedüvonóval 32 ezer rezgésü hangvillákon is idézett elő zenei hangokat. Ez eddig rendben is van — gondolják Önök, - hiszen a hangterjedelemnek érzékelése tisztán a fül- dolga, - de hogyan magyarázható, hogy hallják a hangokat olyanok is. kiknek hallószer-egyszerűen - nincs. Beethoven teljéén .süket voll, Sehumann-nA és Wagner- nek is igen korlátozott volt a zenei hallásuk, hiszen ez utóbbi zongora nélkül még komponálni sem
Hál Hölgye,m és Uraim, ne feledjék el, hogy Tehet valaki teljesen süket és zenei hallása t^égis van s rendel kezhetünk hallóérzékkel, de még sincs zene, értelemben vett .fülünk" A zene, hallásnak székhelye nem a fül-í™\' hancr" « ogyban, az agyvílő-M oaV,annak Imomsága az agyvelő illető részének természetétől függ.
, * hanghullámok esetleg nem is a fülünkön át jutnak az iUh0z hanem egészen más Uton. P®dáuíszá-mos példa .gazolja, hogy tel e«n süket egyének a Mtukon érzik\'S
t„»°:2U hu»ámokat s enne? felületéről jutok azok az agyba mely ott hangérzésekre változta^ \'
családapát hátulról orvul leülni. A kíváncsiság mihamar kielégülést nyert. Az Erzsébet-téri ügyészségi fogház nehéz fakapuja kinylllott és két szuronyos őr között megjeleni Papp
le*..4n „W. Bilin, - l,i„An«si hi_
mész tömeget látta - tekintetéi a földre szegezte. Igy, lesütött szemmel haladt erősen felfegyverzett, markos örei mellett. Kezel hátra voltak összebilincselve, ugy, hogy minden szökési kísérlet hiábavaló lett volna. A kíváncsiak tömegéből persze hangos megjegyzések röpködlek a megjuhászodott gyilkos felé: Gyilkos I Fel kell őt akasztani I Ugy néz ki, mini a Vanderliat Bántani ion-"V ,M"\'°lta senld. Nem is lelt volna tanácsos, mert az őröknek
A műélvezet tehát mindenkor eev érzésben állapot. Minthogy azonblí,
WIöTm íínCk <rzéstl ólában Igen különbözök s a zenére vonatkoztatva, még egyforma zend kulluráju egyéneknél is igen individuális jelegű, a zenei műélvezet sem egy-°™a valamennyünknél. Mennélki-"fí egyénnek zenei kép-íi \' ^L , Tn™ fejletlenebb általános értelemben vett Ízlése, ugyne-
VC??K műélvezete is ennél felszinte-sebb. A zenél _ ha százan vagyunk ebben a teremben - ketten sem érzik egyformán. Amikor a hallott zanére tehát egyszerűen rámondjuk, hogy az szép-, szóval .tetszett", Ugyan már bizonyos mérvű műélvezetről teszünk tanúságot, de az igazi műélvezettől még mindig igen tívol állunk. Körülbelül olyan távol, mint
- hogy egy már szállóigével éljek
— Makó Jeruzsálemtől. Általában szépnek, élvezetesnek szoktuk mondani azt a zenét, melynek fülbemászó melódiái kellemesen halnak füleinkre, melyeknek dallamszövése behízelgő, hatalmas effektusaik lenyűgözve tartanak, — de mindez a zenének még csak dinamikai hatása. Az ilyen mlí élvezetben még igen kevés a léleknek közreműködése s inkább mint visszhang verődik vissza idegrend-
1925. január 10.
zalai közlöny
erre az esetre meg voll a maguk szigorú utasításuk. Voltak azonban olyanok is — kikben felülkerekedett az ember és Papp Istvánban is az embert látták, ha mindjárt borzasztó cselekedetet is követett el is megszánták az agyonhajszolt, lehajtott fűvel ballagó, révedező tekintetű, ártalmatlanná tett rablógyilkost.
Az ügyészségi Irodában
A menel, a villogó szuronyok — feltűntek a piacon vásárló közönségnek és mindenki sietett, hogy csak egy pillanatra is meglássa Van-derllcs Géza kettót. És ujabb és ujabb nép csatlakozott a kíváncsiakhoz. Mikor a gyilkos kísérőivel már benn volt a törvényszéki épületben — még mindig jöttek emberek és szaporították a kíváncsiak számát. Persze most már azt váriák, mikor hozzák vissza a fogházba. Az igazságügyi palota előtt várakozó tömeg természetesen nagy feltűnést keltett és voltak, kik otthagyták üzletüket, felkeltek íróasztaluk mellől és oda-álltak szintén és várták Papp vissza-hozatalát.
Papp István ez alalt a kir. ügyészség elnöki irodájában tartózkodott, őreivel várta, mikor hivja maga elé Mutschenbacher dr. vizsgálóbíró, aki előtte még más foglyot hallgatott ki. Varga Pálné irodafőtiszttel szemben állt, jobbra és balra a két fogházőr, kezükben készen tartott szuronyos puskával. Az irodatisztek olykor egy-egy pillantást vetnek feléje — 6 azonban kikerüli tekintetüket. A törvényszéken egy pillanat alatt szétfut a hír: az ügyészségi irodában őrzik a récsei-országutí gyilkost — és tisztviselők, ügyvédek és birák bebenéznek egy pillanatra, hogy lássák .öt" — a rablógyilkost.
Leülünk mi is az egvik irodatjszt székére — szemben a bűnössel. Végezzük a maguk cmbertanulmányát, hiszen nap-nap mellett táljuk magunk előtt a bűnösök legkülönbözőbb fajtáját és típusát. Szinte szeretnők, ha tekintetünk áthatolna röntgenszemen, hogy kikutassuk, mi vihette ezt az embert átkos cselekményére, melyet lélektanilag az 6 esetében nem tudunk megmagyarázni, amelyre nem találunk elfogadható magyarázatot, vagy indító okol
Amikor hosszabban nézzük, reánk
szegzi tekintetét, szemünk összetalálkozik és — lesüti tekintetét, amely egy agyonhajszolt vad kétségbeesett, szánalmatébresztő tekintete. Az őrök egy pillanatra sem veszik le róla tekintetüket. Papp István egész testében megremeg, lábai elkezdenek reszketni — mintha idegsokkoslenne, verejték ül, ki alacsony homlokára, arcát halálsápadtság lepi el, pillanatra ugylátszik, mintha ájulás környékezné ... Mi tagadás — ebben a pillanatban megsajnáljuk mi is az embert és enyhitö körülményeket keresünk számára. Hátha nem ismerte az édesanya szeretetének melegéi, hátha nem volt édesapja, aki fiáról gondoskodott, érette dolgozott és mint az etdö vadvirága, melegség, nevelés nélkül nőtt nagyra, mint egy kivert, gazdátlan kuvasz. Bizonyára nem ismerte a hit erejét, a vallás vigaszát és családi körülményei, gyermekkora olyan volt, amely végső eredményben a récsei-országuton kirobbant Hiszen eddig büntetlen előéletű volt...
A törvényszék vlzsgálóblrájánál
Tiz óra. Mutschenbacher Edvin dr. lekísérted az egyik letartóztatottat. Jöhet a másik. Az egyik őr int és Papp Istvánt viszik a vizsgálóbíró elé.
És miközben egész testében reszketve, láthatóan megtörve átlépi a vizsgálóbíró hivatalos helyiségének küszöbét — a törvényszéki palota előtt a várakozó tömeg egy hatalmas embersokasággá dagadt, amely teljesen ellepte az utat, fel egészen a régi postapalotáig.
Amikor Mutschenbacher dr. meglátta a lábán alig állni tudó Pappot, leültette, a fogházőrök körülfogták és megkezdődött a kihallgatás, amelyen a vizsgálóbíró és Varga Pál fő-
Papp István máma már a megbánás jeleivel, megtörve és átgondolva mondatait — mondta cl vallomását, amely teljesen egyezik azokkal az adatokkal — melyeke! mit-lapunk tegnapi számában dióhéjban közöltünk. Elmondotta, hogy cselekménye előtt megfontolt szándékkal ütöte le áldozatát, hogy az meghalt, majd lassan hozzátette, hogy
nem akarta megülni áldozatát, csak tehetetlenné akarta tenni,
szerünknek központi szervén, az agyon, semmint magát a lelket foglalkoztatná. Hatása nem szánt mélyebben, impressziókat nem kelt, a lelket elmélyedésre nem kényszeríti iá, képzeteket nem hoz létre, képzet: társításokat nem eredményez és végeredményében nem más, mint a melódiának az idegeinkbe való zsongitó beszüródése.
A műélvezetnek második, már sokkal magasabb színvonalon álló foka az az állapot, melyben a zene nem dinamikai, hanem e mellett vagy e nélkül lelki hatást eredményez. A zenének ilyen élvezete mellett a lélek szinte kikapcsolódik anyagiasságunkbél, mintegy kiszáll a testből és felszabadulva az anyaggal való kötöttsége alól, összeölelkezik magával a zenével. Ezt az állapotot a zenei lángoknak, mint végeredményében rezgésnek a lélekkel, mint anyagta-™ Szellemiséggel való összefonó-dottsigaként jellemezhetjük. Az ilyen műélvezet alatt a lélek porhüvelyén kivtll, azzal szinte minden kapcsolat fáikul, egészen külön életet él, melyen csak a zene hatalma alatt áll, a pedig a lélektől való ebben az \' hagyatottságában elveszti vagy legalább nem érzi reagálóképességét az érzékszerveire gyakorolt behatások
iránt. Az ilyen műélvezet alatt szinte egy tudat-nélküli lény vagyunk, melyben elakad a gondolkodásunk, nem működnek az érzékszerveink s utána ugy érezzük magunkat, mintha kiesett volna az é elünkből egy darab idő, folytonosságában bizonyos szünet állt volna be s fzinle meg kell találnunk önmagunkat és folytatni az életet ott, ahol az ilyen műélvezet előtt azt elébb félbeszakítottuk.
Könnyen megbocsáthatnók a tévedésüket azoknak, kik ezt az állapotot önkívületi állapotnak, érzclcmvi-lágunknak egy a testiségünkből kilépett külön életének tartanák. Mert ez az állapot valóban spirituális, egy minden földi salaktól megtisztult merőben szellemi idólartam, melyben
a lélek felszabadítva magát az anyagi
test béklyói alól, egy kívülről jövő hatásnak mindent lenyűgözi, egyedül a lelket fogva tartó s azt betöltő erejének hatása alatt áll; röviden a léleknek a zenétől megittasult állapota.
Mi lehet az oka ennek az átszellemült állapotnak? Vájjon minden zene képes-e erre .eredményre
s az olyan zene. mely kiváltja X-böt ezt az állapotot, okvetlen kiváltja-e Y-ból is? (Folyt, kav.)
hogy a nála levő mllllóka tel-vehesse.
Majd részletesen, a legapróra elmondta, hogyan követte el cselekményét. Mentségéül azt hozta lel hogy áldatlan élete voll feleségének szltlei miatt. Apósa megtiltotta neki, hogy még csak házatájékára is menjen. Anyósa feleségéi is ellene izgatta. Azért elhatározta, hogy minden erejével arra törekszik, hogy árendás házat vesz ki Nagykanizsán, ahová családját elhozza. Ez volt az ok arra is, hogy Nagykanizsára jölt és Itt keresett magának gyári alkalmaztatást. Tettét megbánta — de családja érdekében követte el.
Papp ezen vallomásával azonban ellentmond az a tény, hogy a tett elkövetése után Miháld felé való menekülésében betért a Szép-féle korcsmába, ahol épen báli mulatság voll és jókedvében mindenkinek fi-zeletl, aki csak eléje kerüli. Ha Papp családját lartolta volna szem előtt — akkor egyenesen haza sietett volna. De különben is — ha családja sorsa szivén feküdt volna — inkább a jólelkű emberekhez fordult volna kérő szóval, minthogy ily cselekménnyel kitegye egy olyan megrázkódtatásnak, amilyennek most kitette. Ez a védekezése tehát teljesen megdől. A kriminalista különben is tudja — hogy a rablógyilkosság már csak utolsó állomása egy megtévedt lelkű embernek.
Amikor megkérdezték tőle — hogy mondja meg őszintén, mi vitte rá cselekményére, nem tudott választ adni, csak mereven a földre szegezte tekintetét.
Előzetes letartóztatásban
Fél egy óra lehetett, amikor dr. Mutschenbacher Edvin kihirdette előtte ~A Blk. 278. §-dba ütköző gyilkosság és a Blk. 344. §-ába ütköző rablás büntette miatt a Bp. 141. §. 2. pontja alapján elrendeli az előzetes letartóztatását.
Papp megnyugodott a vizsgálóbíró határozatában.
A visszakisérés
Ezalatt az idő alatt oly hatalmas 10-meggénótt a kíváncsiak serege, hogya kir. ügyészségi irodából rendőri karhatalmat kértek a rend fenntartására, mert a nép kezdett már bejönni a törvényszék épületébe, fel az első emeletre, a vizsgálóbíró irodája felé. Egy rendőrfelügyelő vezetése mellett mihamar tizenkét rendőr jelent meg a torvényszék előtti téren, akik néhány perc alatt rendet teremtettek és szabaddá tették a járdát és kiöntették a törvényszék folyosóját.
Nehogy a közönség a szenvedélytől elragadtassa magát és a gyilkost tettleg inzultálja - a kir. ügyészségi elnök intézkedett, hogy egy őrmester vezetése mellett még hat fegyveres fogházőr kisérje vissza Papp Istvánt. Igy történt, hogy Pappot kilenc fogházőr vette körül és emellett az erős, fegyveres kiséret melleit kisérték vissza a fogházba, az emberek ezrei mellett - végig. Papp lesütött szemmel haladt őrei mellett. Kezei — kivételesen — nem voltak most megbilincselve. Nem tudott volna megszökni, még ha akart volna is. ,,
És ismét becsukódott a nehéz faajtó. Az óriási közönség széjjel-oszlott. 1 óra után már újból csendesvolt minden a.törvényszék tájékán.
A fogház egyik elsóemeleti cellájában pedig — nehéz vasban Papp István, a récsei-országutí rablógyilkos várja, hogy birái elé állitassék ...
Csecsemővédő és nap> közi ottbon Kiskanizsán
Kiskanizsa... Ha nagykanizsai ember kiejti e szól, akkor elsősorban az a sár vagy portenger jut az eszébe, mely Nagy- és Kiskanizsát összeköti s mely Kiskanizsa utcáit télen-nyáron megfertőzi.
Hogy miért sárosak és porosak a kiskanizsai utcák ? — nem tudjuk. Talán kevés a jómódú ember, vagy annyira szegény a község, hogy nem birja utcáit jókarba hozatni.
Nem tudjuk. Tény az, hogy Kis-kanizsán sok szegény napszámos és munkás lakik. Sok nagy családos ember, sok gyermekkel, kicsi szűk lakásokban, ahol tanyát üt a nyomor, a nincstelenség, a tüdővész. Halnak az emberek, leginkább pedig a gyermekek. Pusztul a kis magyarság, melytől oly sokat, szépet vár a haza. Legtöbbet vár a gyermekektől, a jövő generációtól.
A kiskanizsai halálozási statisztika megdöbbentő adatokkal szolgát. Az elmúlt évben kllencvenkét 1 éven aluli gyermek halt meg. Miért ? Ki tudja, talán a nyomor, vagy inás baf ölte meg őket.
Ez a kltencvenkettes szám gondolkodóba ejtheti azokat, kik a gyermekek sorsát emberi és nemzeti szempontból szívükön viselik.
Kiskanizsán önálló, helyi csecsemővédőt kellene a városnak felállítania, ezenkívül a sokszor és sokat emlegetett napközi otthon is szükséges volna a munkásszülők számára, kik egész nap távol vannak, gyermekeik pedig ezalatt az utca sarában játszanak, kitéve nagyon sok testi és lelki veszélynek.
Egész Kiskanizsán egy ovoda van, az is a VIII. kerületben, a falu végén; járnak* el, mért messze van.\'
Az ovodákat napközi ollhonnal kapcsolatban kellene megszervezni és azonnal meg volna oldva a fontos követelmény. Attól tartunk azonban, hogy előbb épül fel Nagykanizsán a kultúrpalota, mint Kiskanizsán az ovoda napközi otthonnal.
Érdemes munkát végezne valaki, aki végigjárná Kiskanizsa házad, hogy lássa hányan laknak egy-egy nyomorult viskóban és hogyha halottjuk van, hullaházi ravatalozás hiányában két nap, illetve éjszakán át IS együtt van a hallottal egy szobában az egész család.
Ha kultuiál akarunk a falvakban is, szálljunk le a föld népéhez, segítsünk rajtuk és emeljük fel őket emberi mivoltukhoz méltó, egészséges, nemzetet erősítő életre.
_ i _,,,_, i - . • u ■, - ■, ■ \' "* \' *
Moziban
— Ellesett párbeszédek —
A mozi várótermében két varró-fruska vidám meglepődéssel, széles nevetéssel üdvözli egymást.
Az egyiken megható kis fehér kötött sapka van, a másikon piros. A fehér sapkás az utóbbinál valamivel idősebb, de jóval fölényesebb.
Mindketiő pajkos szemű eleven lány s hangos fesztelen diskurzusukból megállapítható, hogy nem egy varrodában húzogatják a fércet.
— Szervusz! — hát te is itt vagy ? — mondja a fehér sapkás.
Piros sapkás: Itt. Igaz, hogy nagyszerű a film?
Fehér sapkás: Stramm. Meglehet szakadni benne.
Piros sapkás: Sírásban vagy nevelésben? ,
Fehér sapkás (fölényesen): Persze, hogy a sirásban, hiszen Hcnnt Portén játszik.
4 zalai közlöny
1925. Január 10.
Piros sapkás (szentimentálisan): Az igaz; mert az mindig olyan meghatókat játszik.
Fehér sapkás (finomkodva): Es az életből...
Piros sapkás (hclybcnhagyólag): Ja . ..
Mindkelten elhallgatnak és nézegetik a mozi plakátjait.
Piros sapkás (kis vártatva): Hogy megy néktek?
Fehér sapkás : Ojjé I doszlig vagyunk már a kabitokkal. Az idén, hogy a részletfizetés megindult, minden tiszlviselóné kapóit télikabátot. Már éppen nyajjig vagyunk. Hál nálatok?
Piros sapkás: Ez a mi esetünk is. Hanem a báli ruhákkal van nagy muri I Majd megszakadunk . ..
Fehér sapkás: A varrásba???
Piros sapkás: SzépenI — a nevelésbe.
Fehér sapkás (megértöleg): Ja? hát nálatok is...
Piros sapkás: Na — ná — nem I —• Soha ennyit nem neveltünk a kundsaltokon, mióta azok a cikkek az újságban megjelentek; hetekig erről folyt a varrodában a téma. Mérgesek voltak a mamák, a lányok, meg a mi kisasszonyunk is. Csak mi neveltünk sokat rajta. No aztán ez be is adott az idei báli ruháknak.
Fehér sapkás .Hát ez a baj I Az én kisasszonyom is csakhogy meg nem pukkad...
Piros sapkás: Neveltébe?
Fehér sapkás: Dehogy; mérgébe. De hogyisne, a csuda látott ilyen muril? Az én kisasszonyom azt mondja, hogy az idei bál olvan lesz, mint egy bérmálás a fehér ruhás ártatlanságoktól.
Piros sapkás: Ne félj, nálunk is onraijön1 cfcy-iuiví-loila^wegy olyan cukin szabadot, hogy guszta nóci legyek benne"; tavaly mind ezl mondta. Most meg ezzel jön valamennyi :
.Kisasszony, édes, egy végtelenül, egy lehetetlenül szolid ruhái csináljon, de olyant, hogy a mimóza virág vagy egy nebánls virág — tüzes liliomként hasson mellette.
Fehér sapkás: Nálunk is ma egy hölgy, ki mindig azt hajtogatta: .Kisasszony, édes, csak mindennapit
ne----kissé határozoltabbal____
merészebbel; az átlagol gyűlölőm abban nem érvényesülhet a mai nő ..."
Piros sapkás: Nos és??
Fehér sapkás: Ma? — egy fekclc crepede-chíne mhát akar — simái — komolyai. A kisasszony mégis jegyezte, hogy Ián bűnbánó Mag-dolna-jelmezt akar. Majdnem megsértődött. Mi meg betegre neveltük-magunkat; hál nem érdekes??
Piros sapkás: Az én főnöknőm szidja is a kezét annak a .házasulandó fiatal embernek, aki a tollal megragadta", mert a varrónők feje fő most, hogy a bizarr hortcnsiákból miképen csináljanak naiv mezei világokat — igy mondja a kisasszony. , ff10* (fölénnyel): Mire fol? Lásd se a Pápa. sem a világ összes püspökének a rendelete nem ért el annyit, mint egy házasulandó fiatalember újságcikke. Mennyit törik a fejüket a kisasszonyok, hogy ki lehet az illető? Ezt a fiatalembert érdemes lett volna a karácsonyi kirakatba kitenni. Hál nem??
Csöngetnek. A piros meg a fehér-sapkás egymásba karolnak, bemennek a moziba, hol bizonyára Henni Portén százezredik elbukásán kOny-nyeznek vagy az élei ezer bolondságán vihognak, kuncognak tovább.
B-i R-a
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 10, szombat
Római katolikus: Vilmos p. Protestáns: Melánia. liiaeNU: Tcbclll hó U. S.Va|.
Nap kel icggel 7 óra tő perckOf. nyog szik délután 4 óta 28 perckor.
A Meteorológiai intézet lelentésc szerint egyelőre s/áraz Wó válható, ki-sóbb növekvó lelhózclut némi lióemcl-kedés és lecsapódás válható.
Zrlnyi-bál, hangversennyel cgybeko tóit láncestély a Polgárt Egyletben este tél 9 órakor.
Mozi. Uránia: Ot órai tea. Világ: A bálna. Elóadások este Vi7 és I.\'s9 ófáktfr.\'
Az idők
tisztító tüzében a mait mindig szebbnek tűnik fel, mint a jelen. Mennél távolabb estink valamely eseménylöt, annál Inkább lekoptatják róla az évek annak érdességeit s patinával vonják be a történetet.
Igy wgyunk az emberekkel is. /I régen elhall embertársainknak gyarlósága elltlnik a reájuk \\<aló visszaemlékezés melegségében s ugy látjuk, ugy ismerjük őket, mintha jobbak, melegebb szívűek, nemesebben gondolkodók, az embertársaikkal való együttérzésükben őszintébbek, bensőbbek, igazabbak lettek volna, mint a minők napjainkban mi vagyunk.
Sót, ha csak ugy husz-harminc évre, tehát a már emlékezetünk körébe eső időkre gondolunk vissza, tényként
ban: jobban tisztelték, becsülték egymást: gyöngédebbek, figyelmesebbek voltak egymással szemben: a prepo-tens hang nem volt divat köztük s még a parancsokat is olyan formábrn osztogatták, mely uri modort tükrözött vissza.
Azt mondják, hogy Tempóra ma-tantur, el nos mutamur in itlis: az idők változnak s mi velük változunk. Igen ám, de egyre modortalanabbak leszünk, egyre győngéllelenebbekké válunk,- napról-napra jobban ütközik ki belőlünk az ember ősi természete: az önzés, az egyéni érdek, a nyers hatalmi vágy s a kapzsiság.
Nem igaz, hogy az embereknek társadalmi kulturáltságuk ma magasabb fokon ált, mint ezer évvel ezelőtt. Az alsóbb néposztályokra áll az, hogy ma felvilágosullabbak és kulturáltabbak, mint évszázadokkal ezelőtt voltak, de az úgynevezett tn-lelligencia — egymás közti viselkedésében — egyre slllved lefelé a lejtőn, melyre sok-sok Idővel ezelőtt felemelkedett.
Az amerikaiakról mondják, hogy amikor már nagyon terhesnek érzik a nagy egyenjogúságot, New-Orleans-ba rándulnak ál, hogy egy kis ósdi világnak frissítő szele járja át őket.
Nekünk is hasznunkra válnék, ha olykor-olykor, mikor tobzódunk már a modern szellem félszegségeiben visszaidéznők azoknak emlékét, kik az ő világukban üdébb légkört teremtettek maguk körül, leiküknek tiszta kedélyévet bearanyozták hozzátartozóiknak életét, megbecsülték egymást felemelték azt, aki elbukott és szeretetet árasztottak szél maguk körül
Ha ilyen szédületes iramban vágtatunk lefelé a lejtőn, melyre ,eá leptünk, Isten a megmondhalóju houv néhány év múlva hol fogunk megállapodni a lábaink aluli egyre süppedékesebb ulon ...7 iksz .
— Alispáni rendeletek. Az alispán rendeletet intézel! Nagykanizsa város vezetőségéhez a hadirokkanlak, özvegyek és árvák központi nyilvántartására, — a hadikórház vízvezetékére, — a helypénzdijsza-bás bemutatására vonatkozólag.
— A községi választól névjegyzék. A nagykanizsai községi válaszlói névjegyzék Összeállítására delegált bizottság az adóhivatal állal összeállított névjegyzéket letárgyalta. A névjegyzékből kimaradt kél választól felszólamlásaik kövelkezlébcn felvették a választók közé. A választók összes száma 3900.
— Rendelet a szállodák ellenőrzésére. Az alispán rendeletei küldőit a város vezetőségéhez a szállodák és vendégfogadók fokozottabb ellenőrzésére vonatkozólag. Több Ízben panasz tárgyává lelték ugyanis az alispán elölt, hogy a vidéki szállodák erkölcsrendészeli és liszlasági szempontból nem felelnek meg az előirt követelményeknek, igy például a használt ágynemueket nedvesítve lepréselik s újra kiadják, mivel a fertőző betegségeket is lerjeszlik. Az alispán a minisztérium rendeletére hivatkozva a várost utasította rendszeres ellenőrzésre és vizsgálatok tartására és a felmerülő panaszok egyszersmindenkorra való megszüntetésére. A rendelete! közlik a helybeli szálló és fogadó tulajdonosokkal és bérlőkkel is. A rendele! ellen vétőkkel szemben a nyomban megindítandó kihágási eljárás során a legszigorúbban kell eljárni és a városnak tetl intézkedéseiről határidőre
lAli.nlZ.1 Iroll (Annii. .17 »lknánll07.
— A Jakoby-hangverseny. A
nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör ma este fél 9 órai kezdettel rendezi a Polgári Egylet termeiben láncmulatsággal egybekötött nagyszabású hangversenyét a nagykanizsai kulturház-atap céljaira. A hangversenyre sikerült megnyerni a nagykanizsai közönség előtt egyáltalában nem ismeretlen Jakoby Antal énektanárt, a kiváló dalénekes!, akii a fővárosi lapok kritikusai .magyar Sleiner" néven aposzlro-fállak. Jakoby mini pedagógus is elismert nevel vivőit ki magának s neve külföldön sem ismeretlen. Tanulmányai! Németországban végezte, míg később az ő tanítványai vollak Adler Adelina, Pilinszky Zsigmond, Dömötör Ilona, slb. A művészi egyébként Nagykanizsához kiterjedt ismeretségén kívül nyolc diák-esztendO cnléke is füzl, Amennyiben gimnáziumi tanulmányait a kegyesrendiek nagy kanizsaigimnáziumában végezlc Az esi iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánul meg, hogy jegyek már csak korlátolt számban kaphatók a Králky-lőzsdében és a iW/mr-drogériában.
— A kéményseprési dijak. A kereskedelemügyi miniszter a Nagy-kanizsa város képvisclőleslülele állal 2400 koronában megállapított kéményseprési alaptarifát tegnap leér-kezelt rendeletével december l-lól kezdődő hatállyal 2800 koronára emelte fel.
— Adományok. Zwelg Imrérlé a Szentes-családnak és özvegy Far-sangnénak (Barakk) 50-50000 koronát adományozott szerkesztőségünk uhán Keller Mályás Halála alkalmával koszorú-megváltás címén — ,\'f8"aP\' számunkban közöli egy pár léli lábbeli adomány! egy szegény-sorsti iskolás gyermeknek nem Jancsecz, hanem Furmen Imre cipészmester adla.
— Óvókőtelesek pótösszelrása.
Az 1920. szeptember I. és 1921. augusztus31. közt születeti gyermekek szülői óvóköleles gyermekeik pót-összeirása végett jelenlkezzenek január 15-ig a hivatalos órák alall a tanköteleseket törzskönyvező hivatalban (Városháza, II. emelet 32.).
— A mentők gyűjtésének eredménye. A nagykanizsai mentők Szil-vcszler-napi gyűjtése 11.285,027 koronát eredményezett a mentők céljaira.
A Zrínyi Irodalmi Kör a katonatemetőért
Nigykanlzu, |anuái 9
A Nagykanizsán minden kul-tur-mozgaloniban résztvevő és tObb akcióban vezető Zrínyi Miklós irodalmi és Művészeti KOr nem feledkezett meg hazafiul és kegyeletes kötelességéről a ka-tonaslrok sírkövekkel való ellátása érdekében megindított mozgalmunkkal kapesolatban sem.
A KOr, mely IdOt és fáradságot nem kímélve harcol városunk kulturális életének felelevenítéséért, Hz sírkő költségeivel részt kért magának ebből az áldozatból Is s bebizonyította, hogy a kultura lelkes, hivő harcosai az Irodalom és művészet nevével együtt a nemes cselekedetekben megnyilvánuló hazaszeretetet Is zászlajukra írták.
Mert a hősök emlékének ápolása nem csak vallási parancson alapuló kegyelet, hanem — ámbár akadnak, akik tagadják -hazafiul kötelesség. A kiontott tengernyi vér, a néma sírhantok, minden magyar embernek nem csak szomorú emlék, hanem szent fogadalom, uj hit, uj remény a feltámadásban és Intő jel, hogy megbecsüljünk minden talpalatnyi magyar rOgOt, minden, bármi csekély, erkölcsi
vagy anyagi magyar értéket. •
Ujabb hozzájárulások: A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör 10, Makáry Vilmoi törvényszéki biró egy sírkő felállításának költségeit vállalták. •
Itt említjük meg, hogy a „Cserkészek a katonatemetőért" clmD cikkünkben nyugtázott hozzájárulást a 74. sz. Törekvés-csapattól kaptuk. A lejegyzett sírkövek száma 537, szükséges pedig 1300. Egy-egy sírkő 70.000 koronába kerül.

\' A régebben történt, he nem , fizetett előjegyzéseket kérjük a lehetőség szerint mielőbb befl-| zetnl szerkesztőségünkbe, hogy azt kamatoztatás végett a katona-slrok-akció takarékbetétjének eddig 30 milliós összegéhez csatolhassuk.
— A városháza Iktatója az elmúl! évben 20.119 számmal végződött. Hozzászámítva a póliklatót 23.000-en felül van a városházán egy esztendő alall beiktatott Ogyda-rabok száma, vagyis naponta állag 64 aktát iktatlak be a városi iktatóban.
— Hatóságsértés. A rendőrkapitányság kihágási oszlályának vezetője Kohn Ignác Pclőfi-ulcai korcs-márosl halóságsértésért I millió korona pénzbüntetésre ítélte.
1925. Innuár 10.
ZALAI KÖZLÖNY
— Qyógyszerész-gyOlés. A vaszalai gyógyszerészek csütörtökön délelölt Kortesánszky Ottó, az Országos Szövetség ügyvezető igazgatójának részvételével, Kaszter Ödön dr. elnöklésével Zalaegerszegen gyűlést tartottak. Letárgyalták az országos székház építésének ügyét és egyéb ügyeket, majd átutaztak Szombathelyre, ahol ugyancsak értekezletet tartottak.
— Az OFB bagolasíncl és szentmiklósi Ítélete. Az Országos Földbirtokrendezö Bíróság gróf Keg-levtch Béla Somogyszenlmiklós es Bagolasánc községek határában fekvó földbirtokának megváltása.tárgyában az ottani lakosok kérelmére folyamatba lett ügyet az eljárás befejezése után a pénzügyminisztérium kiküldötteinek részvételével Budapesten október 10-én letárgyalta s. az Ítélet tegnap, január 8-án ért ide Nagykanizsára, a város vezetőségéhez. Az ítélet szerint az OFB a Keglevich-birt okból Somogyszentmik-lóson 374 holdat és 1302 négyszögölet megváltás utján megszerez. Megváltanak ezenkívül a Vázsonyi Emil által bérelt területből 91 holdat és 500 négyszegölet. Huszonkét egyenként 600, husz 400 és három 300 négyszögöles házhely vár ilyenformán kiosztásra; egy holdat a község kap gazdasági ismétlő iskolának, 2 holdat temetőnek, 7 holdat pedig a csendór-órs. A megváltásra kerülő terület többi részét szántóföld, rét és legelőnek osztják ki. Bagolasáncon 237\'/> holdat váltanak meg. Ebből a szántóterületen kivül 6 házhelyet hasítanak ki, egy holdat gazdasági ismétlő iskolának, fél holdat temetőnek, 39 holdat vitézi teleknek szántak.
— Qyám és gondnoki elszámolás. Azok a gyámok és gondnokok, kik a kiskorúak és godnokol-tak vagyonáról évi számadásra vannak kötelezve, e hó 25-ig számadásaikat a városi közgyámnál adják bc.
— Városi közgyűlés Zalaegerszegen. Zalaegerszeg város képviselőtestületé csütörtökön tartotta folytatólagos közgyűlését az 1925. évi költségvetés letárgyalására. A közgyűlésen 12 képviselő volt Jelen. A költségvetés kiadásaínak főösszege 296.110, a bevételeké 267.798 aranykorona. Nagy vita keletkezett a polgármester reprezentációs költségei körül. A pénzügyi és jogügyi bizottság 3000 aranykoronát, 77> mázsa gabonát és o öl tűzifát hozott javaslatba. A közgyűlés 2000 aranykoronát és a természetbeni járandóságot szavazta meg. A közgyűlés a költségvetést elfogadta. A hiány fedezésére igen csekély, legfeljebb 5 százalékos pótadó elegendő lesz.
— Rekviem Eszterházy Sándor grófért Marcaltőn elhunyt gróf Eszterházy Sándor lelkiüdvéért pénteken mulatták be az engesztelő szent-miseáldozalot.
— Orvosi hlr. Dr. Vajda Márk fogorvos hosszabb távollét után fogorvosi gyakorlatát újból megkezdi és rendel fogbetegeknek naponkint d. e. 8-12-ig d: u. 2—5-ig a Délzalai Takarékpénztár épületében Fő-ut 8.
— Gyermek-cipők minden kivimben a legolcsóbban Schvara Dezső «gnél szerezhetők be.
^—^Cigarettázik Ön? Sodorion Janlna
= Merényletet követett el Filipp kolöttdrugyóra Szombathelyen a drá-S\'sag ellen, mert egy jumpert 38 koronáért, egy kötött kabátot "" ezer koronáért, gyapjú ujjas-150 ezer kbronáért ad. \'fösék meggyőződni vételkényszer
Irodalom és művészet
Vlszhang. A Huhn Gyula szerkesztésében Nagykanizsán mcífclciiő Viszhang szépirodalmi, művészeti és társadalmi hetilap formában és tartalomban minden számival gazdagabban és Ízlésesebben kerül egész Dunántuton kiterjedt olvasóközönsége asztalára. Képek, rajzok, különféle rovatok teszik élénkebbé a Dunántúlnak eme egyetlen valóban nivós szépirodalmi tagját, a fiatal vidéki irő-gárdá-nak a vidék magyar kultura érdekében fáradhatatlan harcos orgánumát. Előfizetési ára egv hónapra 10.000 korona. Megrendelhető kiadóhivatalunk utján is.
Az UJ fdók. 100 millió koronát sorsol kl Htrmjr Ferenc képes irodalmi hetilapja. az Uj Idők, fennállásának 30. évfordulója alkalmával olvasói között A magyar sajtó történetében példátlan sorsjáték feltételeit tartalmazza azUj Idők újévi száma, amelyben kezdetét veszi Csathi) Kálmán, uj, érdekes regénye, „Leányok, anynk, nagyanyák" cimmel és Ludwig Woljf kalandos regénye, a „Garragan". Közli a lap azonkívül tltrczca Ferenc cikkét Jókairól, Falu Tamás és Nlf/ynt-Outácsy Irén elbeszéléseit. Lyka Károly és Kosárynt Réz Lola cikkeit, Zoltán Vilmos versfordítását, Mílhlbeck Károly elmés fejléceit, számos miivészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre SIOXWÓ korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VI., And-rássy-ut 16.
Magyar Lányok. Tutsck Anna kitűnő lapjának c heti számában két érdekes regény veszi kezdetét. Az egyik: Szederkényi Anna: Marika, a másik: Keleti Mi Leányvár. E regényeken kívül mulattató, tanulságos és érdekes olvasmányok s zebbnéí szebb képek egész kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyedévre! 30.000 k. Kiadóhivatal Dudapest, VI.. Andrássy-ut 16.
Színházi Étet. Hol mulatott Szilveszterkor? megírja & Színházi Elet legújabb száma keretében megjelenő Országos Színházi Elet, mely az összes vidéki városok színházi és társadalmi eseményeivel foglalkozik. Incze Sándor kitűnő hetilapjának gazdag tartalmából kiemeljük l-\'edák Sári nyilt levelét a pesti asszonyokhoz, melyben amerikai tartózkodásáról ir, Szenes Béla illusztrált novellája, Kruily Gyula, Barabás Lóránt cikkei, intim részietek Vajda Ernő uj darabjáról. Az eheti s:ám egész oldalt szánt Nagykanizsának, melyen többek közt hozza az oratórium vegyes-karának jinyktpH ts a Katolikus Uginy-egylet áltat előadott .Megtérés\' /elviteleit. Nagykanizsai kiadóhivatal Bajza-utca a
MOZI
Uránia. Szombat—vasárnap: Öt órai tea. Világ szotnbal—vasárnap: A bálna. A darabokról cl kell mondanunk az igazsághoz hü kon-feránszot:
A bálna Amerikának, Londonnak kétségtelen szenzációja volt. Newyork-ban egy mozgószinházban színházi helyárak mellett negyvenegy hétig futott egyfolytában; Londonban huszonegy hétig. Budapesten viszont csalódást váltott ki. Sikere tehát bizonytalan:
Az öt órai teáról azonban bizonyos, hogy Amerika egyik legbájosabb vígjátéka, amelyben minden ré&wvátltitoiMttop—****^\';
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dotlárkurzuson átszámítva 14.599 78 papírkorona.
Az ércpénzek\' és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezű.t egykoron!. 6150-6350. "iSSI0"^ 1Z300 15.J00, forintos 16.500-\'\'£»•«" koronás 31.500 - 32500. «i™™y 50500 arany huszkoronil 31b.OOO^JAi.uw. platina JIO.OOlí-ttO.MO.
nélkül,
amig a készlet tart.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az irányzat ma már nyitáskor gyengének mutatkozott és a tózsdeídő későbbi folyamán* további árlemorzsolódás állott bc, csak zárlatkor tudott az irányzat kissé megjavulni bécsi számlákra eszközült vásárlásokkal kapcsolatban. A legutóbbi idők favorit papírjában, a Rimában ma is nagy üzletet bonyolítottak le, azonban az árfolyama kissé csökkent. Rendkívül lanyha volt Ganz Danubius, mely a spekulációs kínálat hatása alatt 140.000 koronát veszített tegnapi értékéből. Végeredményben az árnivó 2°:\'o-kal áll a legutóbbi zárlati nívó alatt.
A budapesti töxado délután I órai záróárfolyamát a kővetkezők i
Aotol-Mijjr, LbyJ bink
JtSSk
L«uáiml.
OL-M. bank
Otllr, Hit
Binkvtrila
Fi.iJli.lelb.
Horv. nL J. b. legitim M. Cicli Ipub.
K.ilX Hitel Magyar NJsul Kóip. Jrliálog Vár c-t l bank
\' 8<lváio»l tp.
FfrlllMl I
KÚWutal Tik. Altat. Tik. 1
V. . . ■!
Huol «U4 »
Eki M. Biil. & Ccn<tlf« Mij/.-l\'uncti
Malmok Boo.-M. C00<0<<II1 Sékiuiibil Badtp«tU
Ilucá/U I
Klráiytnaloa VIklórU J"6íök«l«»t=» Tr. DinobU
Bányák
Biuilt \'
B<o<ilni i:
S«<ntlfl<. C*m«at
Siáiivárt J
Kohó \'
Kób. Oóit I
DiiKbt I
V.iineiJt II Mijnr. npfc.
Alt. Kinin i
Nigybálloayl I
Sil<A 2
U.\'tíinyl í
Nyomdák Aibrairtin PAváro«l ny. Fr.nkllo Olofcui Palin
V, Vil
Supb«n«um UIIÍCOkdi
VaimtWík Bród1 »if. I
Kóbar#
O11J. Oípitr 1
Pnorvcf IC
Oani-Dan. 31
Oibj vw. ii
HoDiirr I
r
LlpUk Mig
Miryi/ icíl 5
Brigi lém 1
Mérifg
Vigylpír
ViKOOjjyár
fttai I
Rortucnina
StblKk
leyil
E|{y<i. Ii Ou\'.tminn Kófúi
N<m«ll li &iő
Oíi 540
Kezblnyíl 4«
Sllirónli 70
Naikl J17S
Vlkt. butóf 2-3
KözlcVedéi
Adrii U00
Alltallkt 2iSű
UVIDU IW
Mftr. ISO
Köiult ít
VlíOil ti
Uí\'ivii.l MX
Allímvnot -
Truil —
Cnkorgjárak
l)«t<uk«r HS
Cukoripar 2<CO
0«0<xl«
Meiíh. <uko< ISI
Slumcntc W25
fcl«lml(x«rck
Cilontr X) SitUml
PdtpAkl 21
OAx. Vlllamo*
tty. Üli ÍÍ5
inti lnö 11
Alt. (ii 15
Actr iim
Phóbui 73
Olajok
OUjlpii M
Mirotl pttf. M Sflr (1 nett
ri.jíoii in o
Küiijitx eo
K4b. pot< ifl< —
K«Kl««" Cojn. —
Rétivinyiór Ml
0»<b«lnJI 311 Szállodák
Sör s
iá...........u
Lukács 9
.1,1/1 1 OŐMb«g<r I
Ktdoa
Pimutleír 1
Si«»4-K«6
Vcolpaf
S|>Wlum I
Hang. mAlrljrri • Sitkri
K<l<tl Murányi T6<4k
KOIÖoKKk
leUireilm Tritloa Oilelintló Bárdi H-: :il Briiivl Oyórl bír CŐ«in Iliin Piplflpír
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Utótőzsde
Irinyut Urtotl. A prolongJció jlmán ment. Egyes értékekben * prolongiciój árfolyamok nem 1$ masabbak a prompt kuuusoknAI. A prolongáclós díj egy esetben sem érte el a fél srAtalékot. Rima 1415 (145). Ifaul Bank 135 (140). Salgó 555 (560) Angol Magyar 40 (40.25), Osztrák Hitel 175.(178). Magyar lUlel 501 (502). Nova 175 (178), Danubius 3475 (3495). Kösíén 3375 (3400). Pesti Hazai 3300 (3315). Oeorgla 391 (393), Kereskedelmi Bank 1180 (1190).
Aatol Iont JMOCOMTOOO C«b ko<o«i 2150-3170
Dinár Dolli/
Hollindl l>
I3$4 137«
JS7á~MW 2S0C6WJM 373 37S SI4-S33 5018 3013
U73-3KO Oíitr. ko«. 101 3J-I0I-SS Dia kor. IJ6I0 12710 SrlfcWriak 13900\'14040 Svád kor. I92IO-I9MO NotTÍt ko<. ICHJ.S I0JJS Márki I»»-I709ü
Ur* B<>xi Innk
Devizák
Amitrrdim 39305-394&S
B<lríd IÍ74-IMO
Bulin 17130-17:30
Bakiriit 373-375
BrOitnl 3001-30} Kop<nbi{i IMIO-I3W0
KitkilUr.li 11035-110(5 Londoa 34KCO-3I7CCO
MlUno Noyork Pirii Piili
sȎru
Stockkolm
WKa
Zúricb
3033 Wi4 73310-735M 3Í73 3ÍM 3170-3132 UI-J23 19440-ldSM I01K-I0I 85 I40Ó0-I4Ű70
Zürichi zárlat
Párli 2777 —. London 2465 —. Newyock 514-25. Bilissel 2565-. Malland 2170"-. Holland 209 30. Berlin 122-75. Wien 72 50, Solla375 —. Praga 1552-50. Budapeil 71*25, Varsó 9850. Bukarest 265. Belgrád 915—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
t<tnip mi t<goip mi
Bécs ...............9820 1 9820 960019620
Berlin...............5810 5830 5780 5805
Prága ............... 4721 472 4711 471
Newyorkban 14.
Terménytőzsde
Bum ttsiav. 76 kg-os 542.500 - 545 000, 78 kg-os 550 000—5.52.500, egyéb vld. 76 kg-o» 540.000—542.500.78 kg-os S47.500-550.000, rozs 440.500—142 500. sötáipa 470.000— 500.000, takarmány árpa 390.000 - 410.000. uj tengeri 270.000-272 500. köles 260.000
270.W0. korpa 235.000 -240.000, zab 410.000 420.000, repce 660.000 -690.000.
Irányzat tartott volt. Búzánál csak a gyengébb min&ségüek árát emelte a bizottság, minthogy > tegnapi hivatalos árfolyamok a tényleges árfolyamok mOgött visszamaradtak.
Sertésvásár
felhajtás 1580, melyből eladatlanul visszamaradt 700 drb. ElsórendU 23.000-24.000, szedeti 22-000 23.000. szedett közép 21.000 —22.000. könnyű 19.000-20.000, eWíendQ öreg 20.000 -21.000. másodrendű 19.000-20.000, angol stlldó 22.000-23 000. szalonna nagyban 25^00 - 25.000. zsír 30.000-31000, lehúzott hus 29.000r-32.000, szalonnás léi-sertés 29.000 -30.(gJ. ViliozatUn árak mellet! az Irányzat nagyon lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
N. B. Tárcáját a közlendők közé tettük, de időt kérünk rá, mert igen $ok a niár korábban elfogadott elbeszéléseknek a száma. A cimct azonban megváltoztattuk.
W. í. Költeményt közlésre elfogadtuk. Megjelenésének időpontját azonban naptárilag nem mondhatjuk még meg.
Oy. Z. A sírverset köszönjük s a legközelebbi napokban meg fog jelenni.
R. F. 4. versei közill a Nagy feltámadás Cimü kezdetleges kisérlct. A Remény cimü költeményének első három versszaka elég jó, de a vége már sok kifogás alá esik. Próbálkozzék meg rövidebb lélekzetü versekkel.
I. J. Az Ezer pengő ciniü tárcája igen jó, de lapunkban még sem közölhető. Okát illetőleg bővebb magyarázatra nincs szükség.
Alfa. A Vágy cimü költeménye olyan vers-mértékben van Írva, mely sokkal több könnyedséget igényel, mint «i mennyi annak kifejezéseiben megnyilvánul. Az Alom valamivel jobb, de gördülékenysége itt is sok kifogás alá esik. . öreg halász. Közölni fogjuk.
Nelly. Valaki cimü költeményét\' közlésre elfogadtuk.
N. H. dr. Fricd 1. dr. amerikai orvosnak megállapítása nem a mi lapunkba való.
H. C. Alkalomadtán sorra kerül.
Mezarthlm. Megkaptuk. Csemege-adagokban fogjuk közölni.
I. F. Nem használhatjuk. Egyidejűleg visszaszármaztatjuk.
P. H. R. Ragu/ai levelét — sajnálatunkra — nem közölhetjük.
Sz. (Tótszcntmúrton). .Minthogy az ügy jelenleg a nagykanizsai kir. ügyészségen van, annak eddigi megállapításaival ellenkező helyreigazítást nem adhatunk. Az eljárás befejeztével úgyis kiderül a pontos tényállás s akkor az ügyre még visszatérünk.
Késő. Rengeteg kézirat vár átolvasásra, igy önnek is türelemmel kell lennie pár napig.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar é« Könyv-. kereskedés RT. NagykAfllw*
zalai közlöny
1925. január 15.
NyilMér.*)
Felhívás.
Alulírott felhívok minden keres-kedSI, iparosi, vendéglőst, hogy feleségemnek semminemű hitelt ne nyújtson, miután én azokat kifizetni nem fogom.
Nagykanizsa, 1925. január hó 9. o Miklóssy Sándor.
~~ ") E rovat alatt koilolltkírt a aatr-ktaaWg. itm a kiadóhivatal ntm villa]
felclósséget. ... ............■ ■
Apróhirdetések
Euk Mlr.dtn lovIbN ..4 dlU !»JA WjjWjrt 4SJ IU«l«oá9 • a fo/filml adó bo.ilaaioltlalll
VendéglÖ-szatécaaxlet ház 125
millióért eladó fejérmeayel nagyközségbe telíts (elszereléssel. Alkalmi vétel. Esetleg bérbeadó. Megbízott: Szlgrlszl Ingatlanforgalmi Iroda, rő-ut 8.__53
EJadó egy engedélyezett min. Clm: Kovács Oábor, Szcntllsxló._ 89
Aoqulaltflrt keresőnk százalékra. Vallás mellékes. Működési köre .Nagykanizsa lenne. Om a kiadóhivatalban.__ 80 3-2
űxlotaxerxö tiaxtviaelŐt keresek főleg életbiztosítások szerzésére. [avadal-maxis fix flietés éa Jutalék, Fonclére Blc-tosltó. Szlgrlszt titkár. Fő-ut 8. ^ 47 5 4
KAUFMANN KÁROLY
url és női dlvfttáruháza a lagolcaóbb bevásárlási torrá a a Dunántulon
- Telefon 372. szám. - »«» Kérem a címre ügyelni
Eladó cg)- nagy kertes ház, azonnal beköltözhető. Vőrösmarthyutca 9. 70 21-3
Cipöfclaöréaxkéaxitö tanonc fizetéssel felvétetik Overgyák bórkereskadőnél, Rozgonyl utca 2. Ugyanott egy cipész stop-pológép éa használt kaptaiák eladók. 56 Hasmáit 07 It és I literes boros Qvegct nagyobb mennyiségben vesz Féter Hugó borkereskedő, Csengery-ut 31. 83 3-2
Vörösmarty-utca 39. tlatt 2 pulufa sítek-rény i» 2 ágy eladó.
Finoman őrlött
nagybani eladása
SCHWARZ ÉsTAUBER
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
NAGYKANIZSA.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a testületeknek és ióharátoknak. kik felejthetetlen ió férjem. illetve édesapánk elhunyta és temetése alkalmival mély fájdalmunkat bármi mótitfil enyhileni szivesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
\' Özv. Keller Mátyásné és gyermekei.
Halál-légió szolgálatában
Irta: Truzslnszky István Ára 22.000 K.
Kaphaló a .Zalai Közlöny" kiadóhivatalában.
Egy szoba-konyha
berendezés
jutányos áron eladó és azonnal átvehető.
Megtekinthető: Magyar utca 16. száffl alatt d. e. 10-től d. u. 16 óra között. „
Zalai Közlöny
politikai napilap
meglelenlh 6 éa 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
kinyi- la hiiU,iru3i|lb». (UlcsMknUO re- Is Stijir-.t i.rok.
Krátky György
.ghín,kílSalts»Mf,.k .» !..»-
Ifi. Hlrschter Miksa
do\'iloyíiudíltb...
Görög Ktroly
feMarklibudiii M. lrntt.1 kliUrui Ur.
özv. Palkó Józiafné
(.kort.- ti nlmOklJndJlifca.. I rigt *>[tiaíl
özv. Szollárné
.ohiny lUiudi.ibm. SífchM.t tfc.
özv. JHaernt
Mia,ktairadl|ibaa. Mikiit J. *
Kenessey Margit
fchinyktaíredililMn, Itkáyafca &
Flsther tgnic
StriaííruKil. IriUh.t kkihrtrf-Ur.
ualamlnt az Ú99zea utcai árusoknál.
Farsangi mulatság
lesz
Amerikában
minden
szombat és wasái-nap
tánccal egybekötve, beléptldij nélkül.
Jó ételekről és italokról gondoskodik u a-t
a vendéglős.
lía kasfesték I
Színes, tlizto, tölti" nincsen t Rámondhatod: legszebb klncteml HAztarttisok bc rég lesték: Itt a Kakasruhafesték I
Kapható Jttr
STAMPF ZSIGMOND
fűszer- és csemege-axletébcn Nagykanizsa, Bazár épDist.
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 29.000 K
Római útmutató
a ueoMvt rarindoklók ríuíra. íra 25.000 K
Világlexikon
cfy kMtlbaa, l/a 150.000 K
Mereskovszky
Leonardo da Vinci. tórtíiKfl r«£íny dUrc« kótíabín 8MOO K
Vaszary
A Rcnaissancc mesterei. V\' wB«jlKkl«tUI duro kOté»b«o 100.000 K
<» «yíb könyvujdoaa<{0k álUndó rakUra
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kanyvk«re»k«drtíb.a w
«»cy»a»izsAm, fó-ut.
3>S 13.53
■ lílf 11 5
! * sg I
- ts. ?
S / £ ^ 3 5 K | 3 5 1 í.
:
i ílrin
I Saí*5 =rg rt — wl ^
! Í?S-S|
S PüSH I. Í|?5|
a ruhavarratás költségeit!
Vegye meg a
II SZABÁS VARRÁS HHITlM-l
1) Hogyan tanulunk szabni-varrni ?
2) Hogyan varrunk gyermekruhát?
3) Hogyan varrunk blust és szoknyát ? Egy-egy kötet ára 36.000 korona
A három kőlet egyszerre való megrendtlísnil 100.000 K
> 381 képpel
Kapható a divatos modellek egész $o- Singer
minden rozatávat. a szabás-varrás és
kőnyvkeres- minden kérdésére kiterjedő Wolfncr
kedésben részlete»magyarázattal kiadásai
Egy jókarban. levő használt nag, I
vaskályha
eladó.
Cint a kiadóhivatalban.
r r
KÖNYVVÁSÁR
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában
minden könyv megrendelhető, az alábbi könyvek pedig raktáron vannak:
a Szent István könyvek,
Dumas Sándor: Gróf Monté Christo; Dumas Sándor: Három testőr; Kunos Ignác: Hellán tündérbirodalma ;
Turóczl József: Magyar Slimpll-
cisslmus; Turóczt József: Magyar Robinzonok; Levray M.: Rosélian gróf öröksége; Lcvray M.: Pille bárókisasszony; Fodor László: A zugligeti varázsló; Webster J.: Nyakig-láb apó; Kunos Ignác: Nipponföldi mondavilág ;
Mauks Cornélia: A borzvári kastély titkai.
Ezenkívül több regény és tudományor munka.
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
ftitcallcm ai titadalmakat és a gaidikat.
ÜSS, belga mének
érkeztek, amelyek a legkedvezőbb feltételek mellett lesznek eladva. Ugyanott eladó egy 10 HP benzinmotor egy 900-as Umrátli oséplővel, teljes felszereléssel » ss-i
PfeiHer András Sgjgj
oféíogyan takarítsuk meg 1
i <« viinAvi/Yfv/i^fCo Ir t r matá»lr I
Fizessen elő
a
ZALAI KÖZLÖNY
politikai napilapra
Előfizetési ára: egy hóra 30.000 korona, — negyed évre 90 000 korona. ■
HIRDESSEN
a ZALAI KÖZLÖNY-beti
Matyóbáli jelmez fényképfelvételek
Nvonutott i"Zrínyi Nyomdaipar Cs Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Otenbeck Károly).
04. évfolyam, 8. szám
Nagykanizsa, 1925 Január 11, vasárnap Ara 1800 korona

iyi I
Ssctkeut6*ég és kladóhtv<a»l Fó-ut S Interurbán-Telefon 78, nyomda 117. szim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Elóttzctísi Ara: Három hóra... .
Egy hóra 30.000 korona ........... 90.000 korona
VISSZATÉRNI!
Az ellenzék radikális balszárnya november 28-lka óla távol tartja magát a nemzetgyűlés ülé seiról. Egyik részük kénytelen-kelletlen teszi ezt, mert ki van tillva, a másik része azonban liszlán szolidaritásból vállalta magára a passzív rezisztenciái. Egy hónapja mull léhát, hogy nem vesznek részt a köteles törvényhozói munkában s azt hitték, hogy ezt a magatartásukat jól fogják tudni kamatoztatni politikai előnyök kiharcolására.
Képtelen állapot, hogy ezt a magatartási válassza egy törvényhozói csoport, amikor törvényes eszközök igénybevételével ered-. ményekhez tudna jutni. n ■ AzittObbi napokban junkti-moffiangozlatnak a parlamentbe való visszatérésük és a\'választó-jog között.
Ha e tekintetben a lübbség deferálna akaraluknak, nagyon szomorú precedens következnék a jövőre nézve, mert ha az ellenzék a törvényhozói munka közben céljait elérni nem tudná, isméi azokhoz a fegyverekhez fordulna, amelyektől a jelenlegi radikális ellenzék nem tántorodott vissza: turbulens parlamenti botrányok okozása, melyek ki-kényszerilenék az ülésekről való kitiltást, ezt követné a passziv rezisztencia, ezt pedig az a kikötés, hogy csak akkor térnek vissza a parlamentbe, ha rejtelt vagy nyilt politikai céljaik elérését a kormányzat biztosítja. Ezen az alapon tehát nyilvánvaló, hogy komoly közeledés nem lehel
Ugy látszik, a törvényhozói kötelességét jelenleg nem teljesítő puskaporos ellenzék is rájött erre a képtelen kívánságára, tnerl közülök már egyre többen hangoztatják a parlamentbe való visszatérés szükségességét. Nem tudni, hogy a jobb belátás vagy a lelkiismeret szava ébredt e lel bennük, de tény, hogy visz-szalémi szándékoznak.
Nagyon helyesen mondotta meg annak idején Apponyi Albert gróf ennek a duzzogó ellenzéknek, hogy nehéz feladalot Vállalt magára, mikor elhagyta a parlament épületéi, meri eltávozni onnan mérgesen s a düh-
től toporzékolva könnyű dolog, de nagyon nehéz a visszatérés. A lapasztall ősz államférfi saját politikai múltjából emiitett fel példákat, hogy hasonló esetek mily kínosak voltak számukra. Dénes Islván, a munkáspárt vezére nyilatkozóit a lapo\'.ban, amelyben maga is azon az állásponton van, hegy a kililtási határidő után az ellenzék lérjen vissza a parlamentbe. Ilyenféle indítványt lesz a demokratikus szövetség értekezletén s valószínűnek tartjuk, hogy kapva-kapnak ezen többi társai is. mert végeredményben a jelenlegi állapot a végtelenségig fenn nem tarthaló, meri rá kellett jönniök már eddig is arra, hogy passziv
mai cuuig is <ni», nugy yow.. dötle s a parlamentben harcolja viselkedésüket maga a ljőzvéle-, ,ki törvényes eszközökkel azokat níényls étélyeséif éíiiéite, ezzel\' \'a\'cíipil, amelyeket elérni kíván.
ményeket elérni nem tudnak. Hamarosan aktuálissá válik a választójogi törvény megalkotása s ennek során mód nyílik az ellenzék \'számára is, hogy javaslataival éljen, de óva intjük a kormányt és mindazokat, akik a hatalmai viselik, hogy junkli-ntol teremtsenek jó eleve a választójogi törvény és a parlamentbe való visszatérés között.
Súlyos precedens lenne ez a jövőre nézve s aggódva félünk attól, hogy súlyos politikai kérdéseket a parlamenten kivül politikai kikötések által az engesz-telékenység vagy a merev elzárkózás alapján oldjanak meg.
Fennhangon követeljük az ellenzéktől, hogy térjen vissza oda, illóvá őket az ország népe kiil-
BELPOLITIKA
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának ülése Részleteiben is elfogadták a földművelésügyi tárca költségvetését
Budapest, Jjnuir 10 A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága szombaton délelőtt 11 órakor Kenéz Béla elnökletével ülést lartotl, melyen folylatiák az 1924—25. évi aranyköltsegvetés részletes tárgyalását A bizottság ülésén a kormány ré-részéről Bud János pénzügyminiszter, Mayer János, Watká Lajos miniszterek, Schundl Károly, Mayer Ferenc, Vargha Imre és Szabáky Alajos államtitkárok, Jakab Ödön miniszteri tanácsos voliak jelen. .
A bizottság mai ülésén a földim-velésllgyi tárca költségvetését lát-gyalták. A tárgyalás megkezdése elölt az elnök bejelentette, hojjy Erdélyi Aladár megjelenésében akadályozva van, helyette az előadói tisztet Temesváry Imre tülli be,
AfrfnrfySamufelszólalásában többek között jogosnak tartaná a közvélemény felvilágosítását annak tekintetében Iiogy a földmivclésügyi lárca költségvetése az elmull évtizedben csökkenő tendenciát mutat. Foglalkozik a földreform kérdésével. Fontosnak tartja a földreform finanszírozását. Foglalkozik a mezőgazdasági szeszipar kérdésével. Meg kellene alkotni az uj szeszadó törvényt.
Beck Lajos kérdezi, hány hold vagyonváltság földet adtak át és hány holdat kell még kiadni a kö-telezetteknek. Behatóan foglalkozik a mezőgazdasági ingó jelzálog kérdésével.
Gróf Hoyos Miksa megállapítja, hogy az adócsavar a mezőgazdaságnál a legvégsőig meg vau feszítve. Elsősorban gondoskodni kell a mezőgazdasági hitelről. G tudóskodni kell megfelelő kereskedelmi szerződésről.
Eörffy Imre felhívja a kormány figyelmét az alsót iku gazdasági szakoktatás kérdésének fontosságára.
Hermann Miksa szintéit a gazdasági szakoktatás kérdésében szólal fel.
Horánszky Dezső a háziipar nagy fontosságára hivja fel a kormány figyelmét.
Rubinek István fontosabbnak larlja az alsófoku gazdasági szakoktatást az akadémiai oktatásnál.
Ernszt Sándor felszólalása mán Klebelsberg Kunó gról közoktatásügyi miniszter válaszol a mezőgazdasági szakoktatásra voiiatkozőlsg elhangzóit felszólalásokra. Az. uj tanterv szerint a gazdasági szakoktatást az állami iskolák felsőbb osztályaiba is be fogják vezetni gyakorlatilag.
Búd János pénzügyminiszter válaszol Beck Lajos és Ernszt Sándor felszólalásaira, majd a földmivclésügyi miniszter megbízásából Schandt Károly válaszol a felszólalásokra. Kijelenti, hogy a földmivclésügyi kormányzat lehetőleg mindent meglesz a földhöz juttatott kisemberek támogatására és Iiogy köztük terjesszék a mezőgazdasági isinereteket és gazdasági iilmulatásl nyújtsanak
nekik. Lehetőleg minden faluban legyen egy-két mintagazdaság, mely lehetővé tegye a gyakorlati uton való tanulást.
A bizottság ezután a földművelési tárca költségvetéséi általánosságban elfogadta. -Elfogadta továbbá Mándi Samu indítványát, hogy a többtermelés tekintetében a kontingenst az 1888. és 1908. évi törvényben contemplált alapon kell beállítani.
Ezután áttérlek a földművelésügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalására. melynek során vita nélkül elfogadták az állami erdő és mezőgazdasági üzemek költségvetését is.
Wolfj Károly, Schandt Rároly, Kállay Tibor felszólalása után a bizottság részleteiben is elfogadta a földművelésügyi tárca költségvetését.
A legközelebbi ülés hétfőn délelőtt 11 órakor lesz.
BELFÖLDI HÍREK
Kettős gyilkosság Debrecen
mellett. Deák János debreceni gazdálkodó ebesi tanyáján a 82 esztendős Puska István majorost és 80 íves feleségei a szomszédok az ágyukban hatalmas vértócsában halva találták. Az íkreg Puszta fején hatalmas seb tátogott és feleségének arca is vérrel volt borítva. A vizsgálat adatai szerint szombaton egy ismeretlen ember betért hozzájuk, szállást kért, amit készséggel kapott is. Mikor az idős házaspár elaludt, az ismi-etleii egy hatalmas baltával rájok támadt és agyonütötte őket és aztiiáu minden értéküktől kifosztotta. A csendőrség lázasan kulat a lettes kéz.\'ekeritése iránt.
A pécsi bányász-sztrájk véget ért. A pécsi bányász-sztrájk véget éri. éjfélkor jelentik Pécsről, hogy a bányászok hétfőn ismét megkezdik a munkát.
Gyilkos csendőrfőhadnagy. Borzalmas bűntényt fedezett fel a csepeli rendőrség. Lédcrer Gusztáv, a csepeli esendőiséghez beosztott csen-dőrföhadnagy meggyilkolta Kudelka Ferenc ismertnevü fővárosi nagyvágó!, testét feldarabolta, majd felesége és fivére kíséretében kofferbe gyömöszölve a Dunába akarta sü-lyeszteni. A folyamőrnek gyanús volt a dolog, jelentette hatóságának és ezen a nyomon mihamar felfedezték a borzalmas bűntényt. A főhadnagy osztrák származású felesége azt vallja, hogy ura féltékenységből lőtte le a nagyvágót, aki neki udvarolt. A nyomozó iratóságok előtt az eset azonban nagyon gyanús, azl hiszik, hogy előre megfontolt rablógyilkosságról van szó. Ugy a csen-dőrfőhadnagyot, mint feleségét és fivérét Őrizetbe helyezték. A tett nemcsak Csepelen, de a fővárosban is óriási szenzációt keltett. Esti jelen-
zalai közlöny
Németország egy államot sem fenyeget. A népszövetségi német liga elnöksége nyilatkozatot tett közzé, amelyben a kölni zóna ki nem ürítésének megokolását helytelennek, magát a ki nem ürítést pedig oktalan és jogtalan cselekménynek minősíti. Katonailag Németország egyetlen államot sem fenyegethet, legkevésbé a francia államot, amely uj katonai szervezettel rendelkezik.
Pogány József volt népbiztos megszökött Stockholmból. A .vörös Napokon-, Pogány József volt hadíigyi népbiztos ősz óta Stockholmban bujkált, mindaddig, míg a stockholmi rendőrség tudomására nem jutott, hogy Pogány ott tartózkodik. A vörös népbizto? megneszelte, hogy a rendőrség figyeli és megszökött Stockholmból.
A szentévi egyházmegyei zarándoklat Rómába
Szombathely, JanuJr 10 A Szentatya, XI. Pius pápa az 1925vévre jubileumi bucsut hirdetett. A bucstt a keresztény világ szivében, Rómában nyerhető cl, miért is az uj esztendőben, aki csak teheti, siet az örök városba.
Mikes János gróf megyéspüspök, amint Szilveszter-esti szeutbeszédé-ben híveinek már jelezte, elsőnek vezeti Magyarországból híveinek zarándok sereget a Szentatya elé. A zarándoklat terve a következő: Indulás Szombathelyről 1925. március 13-án déll>en. Csatlakozás a DV főbb állomásain : Vasvárott, Zala-szentivánon és Nagykanizsán.
Velencébe érkezés Jugoszlávián keresztül március 24-én d^után. Ott tartózkodás két teljes napon át. 25-én, Gyümölcsoltóboldogasszony napján, reggel szcnltnise a páduai Szentantal-tcmplomban. Délben vissza Velencébe. 26-án szentmise Gellért püspöknek, a magyarok megtérítő-jének sírjánál a S. Giorgio templomban, 26-án délután továbbindulás Velencéből. Rómába ér a zarándoklat 27-én reggel. Rómában tartózkodik április l-ig, tehát 6 napig. Rómát részletes terv szerint tekinti meg a zarándoklat. Elvégzik rendes ájta-
tosságaikat, sorra látogatják a jubileumi bucsu elnyeréséhez szükséges bazilikákat, miközben ki-ki elvégzi a szent gyónást is. Magyar gyónta lókban nem lesz hiány Közben kihallgatás is lesz a S/.entatyánál.
Rómából visszainduld április elsejéi _s:e - - Szombathelyre érke zik a /.nrártdokiat április 3-án délben.
Részvételi dijak: I. osztályon 5 millió "> e/er, II. osztályon 4 mii!A* ezer, III. osztályon 2 millió 700 ezer korona. Ebben az ősszegben bennfoglallatik a Velencében való kétnapos tartózkodás teljes ellátási költsége, gőzbárka a vasúti állomástól a szállásig és vissza, Rómában ti napig teljes ellátás, a pályaudvartól szállítás és visszaszállítás. Az elszállásolás szállodákban történik. Az 1. és II. oszt. zarándokok két-hármasával, a III. osztálynak halan-heten egy szobában.
Azok a III. osztály ti utasok, akik 12 napra való élelmet, magukkal visznek, tehát vendéglői \'élelmezést nem kívánnak — csak I millió 600 ezer koronát fizetnek vasúti költség és elszállásolás fejében.
Ezenkívül minden résztvevő 30 lirát fizet a zarándok igazolványért Aki a zarándoklaton részt vesz, szabályos útlevélre van szüksége, amelyet a Szombathelyen és Zalaegerszegen lakók az alispánnál, a vidékiek a főszolgabírónál tartoznak kérni. A kiállított útlevélre a szükséges vízumot a zarándoklat vezetősége szerzi meg. tehát az egyes résztvevőknek ez ügyben nem kell fá-radniok.
Jelentkezéseket jau. 19-től kezdve a plébánosok fogadnak cl. A jelentkezések Szombathelyen a Központi Zarándoklatokat Szervező Bizottság irodája utján bonyolittalnak le. Szombathelyen a jelentkezés egyelőre cn-\' nél az irodáfiál történik. Az iroda helye ezidőszerint a püspöki hivatal. Jelentkezni január végéig kell, ekkor fizctendft le a részvételi dij első fele, másik fele legkésőbb március elsején. Ugyanekkor kell beadni a kiállított útleveleket, vízumszerzés céljából. Felvilágosítással a szervezet irodája szolgál. A zarándoklat vezetősége már most figyelmeztet minden résztvevőt, hogy a vizumköltség nincs benn a részvételi díjban, azonban remény van arra, hogy a vízumot igen olcsón sikerül megszc-
2 __
tés szerint Léderer és felesége bevallották, hogy a tettet előre megfontolva, az asszony unszolására követte el a férfi.
A Roboz-testvérek a bíróság előtt. Tegnap kezdődött meg a budapesti törvényszéken a Roboz-testvérek bünperének főtárgyalása. A kir. ügyészség Roboz Imre és Béla ellen lázadás büntette címén emelt vádat. Robozék bizonyítani kivánták — hogy nem éreztek együtt a bolsevistákkal Rohoz Imre különben is az Uj Nemzedék munkatársa volt. Tiltakozott az ellen, hogy ó a vöröseket a jezsuita-rendház ellen uszította volna. Majd élesen kikelt Friedrlch István ellen. Az összes ellene felhozott vádak ellen kívánja magát titótázni. A tárgyalást kedden folytatót.
Odescalchy Artúr herceg halála. OJescalchy Artúr herceg, a magyar történettudomány egyik nesztora tegnap Kőrösbányán elhalálozott.
A tanítók a kedvezményes vasúti jegyek érdekében. Az összes magyar tanítók egyesülései összérte-kezletct tartottak, amelyen egységes álláspontot foglaltak a kedvezményes vasúti jegyek tárgyában.
Tanárok a közoktatásügyi miniszternél. A tanárok egyesülete Magyar Gyula elnök vezetése mellett tisztelegtek Klebersberg közoktatásügyi miniszternél, aki kiemelte, mily heroizmussal látja cl a magyar tanári kar a közoktatásügyi szolgálatát.
kOlföldi hírek
A római konferencia folytatása. A volt osztrák-magyar monarchia utódállamainak római konferenciáját, melyen az alapok és alapítványok Ogye kerül rendezésre, január 12-én Rómában folytatják. A konferencián a magyar kormánvt Hauer Gyula pénzügyminiszteri helyettes államtitkár, Polyák László honvédelemügyi miniszteri tanácsos és Szabó György képviselik.
A letartóztatott horvát politikusok. Zágrábi jelentés szerint a törvényszék épülete körül megkettőztették az őrségeket. A letartóztatott politikusokat és vezéreket — köztük Radics fiát — egyre-másra látogatják. A hölgyek virágcsokrokat küldenek a fogházba.
A zenei műélvezet
trta » a Zrínyi Irodalmi & Mövísieti Klr-n«k liceális előadásán folyó évi január 8-án felolvasta:
KEMPELEN BÉLA >3)
Lehetséges ugyan, hogy az egészen könnyű melódiák is létrehozzák a léleknek ezt a különös állapotát, viszont egészen bizonyos, hogy Beethoven szimfóniái vagy Grieg balladái nem keltenek minden hallgatóban egyforma eredményt. A léleknek ez az elmélyedése, a zeneműben való elmerülő képessége vagy szabatosabban szólva: a zenébe való beleélő hajlamossága ismét egészen egyéni dolog. E tekintetben megint csak a lélek rétegeződöttségének van döntő szerepe.
Az érzékenyebb, finomultabb lelkületű embereknek lelke összehasonlíthatatlanul könnyebben ringatódzik bele a zene által kfjezett gondolatoknak eszmei hullámaiba, mint azok a lelkek, melyeknek rétegeződöttsé-gük halmazállapotukban keményebb, ennélfogva merevebb, tehát kevesebb rugalmasságot is tanúsítanak a külvilágból származó behatások iránt. A zenének a lélekre gyakorolt hatása
tehát annál élénkebb, vagyis a léleknek a zene iránti fogékonysága annál érzékenyebb, mennél sekélyebb annak rétegeződöttsége. Vaunak egyének, kik abszolúte érzéketlenek a zenei hatások iránt, másokban ellenben egy hang már rezgésben hozza lelkűknek hnrj3Íf. A zenében való elmélyedés tehát egészen egyéni sajátosságot mutat s ez is a lélek felfogási képességével áll egyenes aranyban. A könnyebb fajsúlyú zenének mégis rendszerint sokkal kisebb a lélekre gyakorolt elmélyítő hatása, mint az úgynevezett nehéz muzsikának, mely már a dolog természeténél fogva mélyebb elgondolásra s a lelket fokozottabb tevékenységre kényszeríti Az elvontabb zene tehát egyre-másra nemcsak a lélekre gyakorolt nehezebb súlyánál, de a gondolatátvitel nagyobb erejénél fogva is hatékonyabban foglalkoztatja a lelket mint a közönségesen úgynevezett könnyű muzsika, mely a lélek tükrén csak enyeleg a képzetekkel.
De az éremnek a másik oldatán ott áll az ilyen nehezebb zenének epocliális szerkezeiében rejlő miszticizmusa, az elvontabb gondolatok értelmének nehezebb feloldhatósága, értelmezésének fárasztóbb feladata s
általában monumentálisabb jellege szemben a csipkcszcrtlen szőtt modulációkkal és lágyan zsongó, simulékony. összcskalulyázotl zenei hang-szövésekkel.
Ha ezek után szembe akarjuk állítani ezt a kétféle zenét, megállapíthatjuk, hogy a könnyű muzsika nem nyújt elegendő tápot a léleknek arra, hogy benne egészen elmélyedjen, vagyis nem foglalkoztatja egész tevékenységéi, nem köti le egész érdeklődését és figyelmét annyira, hogy c melleit egyéb gondolatokra ne jutna ideje, más szóval: nem szabadulhat fel teljesen az anyaggal való kötöttsége alól, tehát nem foglalja le egészen a maga számára, mig a nehéz, szerkezetében is elmélyített, tátongó bangörvényckkel telített, gondolatokban gazdag, az érzclcmfcstésbcn gondolatkapcsolódásokra kényszerítő tartalmasabb zenemű kimeríti a lélek egész tevékenységének működési körét, egészen betölti annak érzésbeli felfogásbeli képességét s nem enged számára idői és terel arra, hogy ebbeli tevékenysége melleit egyéb, materiális jellegű működést is fejthessen ki.
Hogy a zenének ily módon való élvezete pusztán csak a lélek egyéni sajátosságán alapszik, — ma már
1929. nni - \'1,
rezni, mig a Jugoszláv vizűm ségc csupán 10. dlnát lesz \' utóbbit a bizottság az ui ,n . be a zarándokoktól.
Ajánlatos, hogy mindenki t..:-magával zsebpénzt, az M in clkei hetetlen kiadásokra, villamos, si Zsebpénznek elég lesz 100—r.. líra, vagyis 3—400.000 magyar p: pirkorona, melynek átváltásáról r.zit lén a bizottság gondoskodik. Ide-e valutát ki-ki tetszése szerint \\:\'.u ki, magyar koronát azonban csak I millió koronáig.
A Szombathelyi Püspöki Egyházmegyei Szentévi Zarándoktat Szervező Bizottsága.
Fűrésztelep Nagykanizsán
— Megakadt m ki.va.ul Apltés. --
N.gylunliM, Jinuir 10
Minden város arra törekszik, hogy mennél inkább előmozdítsa iparának fejlesztését. Az ipar nemcsak testi és szellemi munkásoknak ad kenyeret, hanem élénkíti & kereskedelmi forgalmat és fokozza a város, az állam jövedelmét is.
Nagykanizsán aránylag igen kevés az iparvállalat. Dacára annak a körülménynek, hogy a város fővonal melleit fekszik s néhány évvel ezelőtt egy egész nagy vidéknek volt a kereskedelmi gócpontja, az iparfejlődés terén meglehetősen visszamaradt. De — ugy látszik — még ma is, mikor annyi közgazdasági érdek fűződik az iparfejlesztéshez — akadályok tornyosulnak egyes vállalatoknak fejlődése elé.
Ezúttal az Erdőbirtokosok fatelepét tesszük szóvá. A vállalat Csonka-Magyarországnak minden nagyobb erdőbirtokosat egyesiti és benne igen jelentékeny arányban főurak és főpapok vannak képviselve, kiknek minden igyekezetük oda irányul, hogy felvirágoztassák a vállalatot.
A telep szépen fejlődött is, de hogy fejlődésének még nagyobb lendületet adjanak, nemrégiben elhatározták, hogy fűrészteleppel bővítik ki annak üzemét. A cél azoknak a nagy kiterjedésű erdőségeknek kitermelés volt, melyek Lentitől egészen az ország határáig nyúlnak s
eldöntött kérdésnek tekintheti. Hogy a léleknek ebben a munkájában mennyi része van a zeneszerző lelkében élt gondolatnak zenei hangokban történt megtestesilésének, illetőleg ezen hangok utján a gondolatátvitel megrögzitésének ? — ez azlán a lélektan legnehezebb feladatainak egyike.
És ezzel eljutottunk a zenei műélvezetnek harmadik, legmagasabb fokának megbeszéléséhez.
A zenei műélvezet első lépcsőfokául azt az eredményt állapítottuk meg, mikor a zenét éjszerűen kellemesebb, mindennapiasan szólva .szépnek" mondjuk s annak hallása élvezetet kelt bennünk. Ebben az eredményben a lélek még nem jut szerephez s a zene pusztán mint érzék-reflexió jelentkezik. A műélvezetnek második foka melleit már a lélekben talál visszhangra a zene, már annyira a lélekben, hogy ez szinte leioldódik az anyaggal való kötöttsége alól s szabad szárnyalásában a műélvezet alatt a testtől külön életet él. Csak a zene lölli be lényét, az tartja hatalmában.
A műélvezetnek harmadik foka egy hatalmas lépéssel még ennél Is tovább megy. Nemcsak hogy telje-
1925. Január 11.
zalaiközlöny
melyeknek faanyaga Nagykanizsára szállítva, feldolgozható lenne.
A társaság egy fürésztelepen kivül kisvasút épitését is tervbe vette. Ez a kisvasút a telepről indulna ki s Lentiig vezetne. Ezzzel ide terelhető lenne egész Göcsej forgalma; hogy pedig ez az eredmény minő jelentőségű lenne kereskedelmi életünkre, erre kár egy szót is pazarolni.
Amidőn az Erdőbirtokosok tárgyalásokat kezdtek a várossal az általuk magas bérért bérbe vett területnek megvétele iránt, a város elzárkózott az ingatlan eladása elől. Arra is tett ajánlatot a társaság, hogy a szükséges terület helyett megfelelő területet bocsát másutt a város rendelkezésére, a tanács azonban ezt az ajánlatot nem fogadta cl és megszakított minden további tárgyalást. A társaság gépei pedig becsomagolva állanak, az építkezési anyagok a telepen vannak felraktározva, csak éppen a szükséges terület hiányzik, melyen a válfalat a fürész-gyárat felállíthatná.
Mi, kik minden kínálkozó alkalmat megragadunk arra, hogy a város fejlőaését s ipari és kereskedelmi fellendülését gátló akadályokra és körülményekre rámutassunk, elvárjuk a hivatalos várostól, hogy a társasággal a további tárgyalások fonalát mielőbb felvenni fogja és nem fogja elzárni az útját és lehetőségét annak, hogy Nagykanizsán virágzásra hivatott fűrésztelep létesüljön s a város kisvasút utján közvetlen összeköttetésbe kerüljön egy olyan elhagyatott vidékkel, melynek minden érdeke ehhez a városhoz fűződik.
Műtét közben megégett apáca.
A pforzheimi városi kórházban egy súlyos beteg asszonyt operáltak. Miközben a műtétet végző orvos a szomszéd szobába ment kezet mosni, egy nagy üvegedényből borszesz cseppent le a földre, amely hatalmas lánggal égni kezdett. Az orvos segítségért kiáltott, mire Déhner Mária nevű ápolónővér segítségre sietett, aki lepedővel leakarta teríteni az égő borszeszt, azonban a falon függő borszeszes edény is felrobbant és ugy összeégette az irgalmas nővért, hogy még aznap sebeibe belehalt.
4 Mozdonyvezetők Otthona a katonatemetőért
Nagykanizsa, január 10
A nagykanizsai Mozdonyvezetők Otthona tagjai,körében gyűjtést indított meg, hogy kivegye részét a nagykanizsai katona-temetőért a város társadalmának minden rétege által meghozandó áldozatokból.
A mozdonyvezetőknek • ez a megmozdulása annyival is meg-becsűlendőbb és követésre méltóbb példa, mert hiszen az általuk jegyzett 10 sirkő költségeit a társadalomnak olyan tagjai adták össze, kiknek a ma közismerten szegényes tisztviselői fix-fizetésből kell elvonniok azokat az ezerkoronákat, amikből a nagykanizsai mozdonyvezetők 700.000 koronás hozzájárulása összetevődött.
A mozdonyvezetők áldozatkészsége gondolkodóba kell, hogy ejtse azokat a sokakat, kikhez nem talált még el késő szavunk, vagy ha elért is hozzájuk, süket fülekre talált és visszapattant anélkül, hogy felébresztette volna bennük a magyar nemzet mártírjai iránt érzett kegyeletet s a kötelességérzet parancsát, mely mindenkitől áldozatot kér. Ez az áldozat, legyen bár a legcsekélyebb, élő megnyilvánulása a hőseit nem feledő magyar hazafiságnak, a legigazibb irredentizmusnak, mely halott katonái sírjai felett imádkozik a feltámadásért.
Ujabb hozzájárulások: Nagykanizsai Mozdonyvezetők Otthona 10, Barcza Ignác DV főfelügyelő 1, Korngéh Pál nyűg. pénzügyőr I, Szuknay Lajos épitó 1 sírkő költségeit fizették be szerkesztőségünkben.
A Notre Damei toronyőr jön I A Notre Damei toronyőr quasi-modoja :LonChaney. Lon Chaney alakítása példa nélkül áll.
NAPI HÍREK
sen leköti a lelket, nemcsak kiváltja belője annak felszabadultságát a külvilág vagy magának a szervezetnek egyéb behatásaitól, hanem elgondolásra, a költői gondolatok megértésére, azok lelki átérzésére, egyszóval egy a zenével koordinált eszmei kapcsolatra,\'valami különös, kényszeritett tevékenységre készteti. Egy ilyen műélvezet a műélvezeteknek már betetőzése, legmagasabb \'oka, a zenemű minden szépségének eszményi átérzése és átértése.
Előfeltétele az összes zenei ismerteknek, ha nem is tökéletes, mindenesetre azonban nagyfokú ismerete, widegződöttsége. A formatanban való flapos készültség mellett nem nélkülözhetjük azoknak a szabályoknak ismeretét, melyek a költői gondolatnak miképpen való érzékeltetésére vonatkoznak.
A kérdéssel e helyen részletesen "w (fsak abból az okból sem foglalkozhatom, mert ha ezt tenném, Jgen messze kellene vinnem tisztelt hallgatóimat a zcneanalizisnek meglehetősen nehéz és szövevényes ut-JJn s csak órákon át tartó felépítés u«n juthatnánk el a zene-esztétiká-ÍJ** ehhez .a legnehezebb fejezeté-ne*- Erről a kérdésről ezúttal csak
annyit, Jhogy az ily értelemben vett magasabbrendü zenei műélvezet nemcsak igen finom lelki szubtilitást, hanem már kiforrott zenei készültsé get is tételez fel. Olyan finom lelkiállapotot, mely nemcsák a hangszerek különbözőségére, hanem már a különböző színezetű hangokra is különböző módon reagál s az azok tömegesítésében rejlő erő nem intenzitásával, hanem a belőlük kisugárzó árnyalatokkal, mint valami festmény hat reá. Általában igen kevés ember rendelkezik olyan lelki lemez-szerü-séggel, hogy azon a hangszerek egyes hangjainak egymástól színben is elütő különbözősége a megfelelő hatást éreztetni és érzékeltetni tudja. Pedig a zenekarban minden hangszer személyesít valamit s más hangszerrel társulva a belső vagy külső életnek egy-egy kifejezője. Mert hangszerek s róluk a hangok tehát nemcsak beszélnek, hanem festenek, nemcsak érzelmeket keltenek, hanem képzeteket hoznak létre, más szóval: a zenét nemcsak hallani, de az általa felkeltett képzet-lársitások által szőtt világot látnunk is kell.
(Folyt köv.)
napirend
; Január ! 1. vasárnap
| Róir.i Hjgínv. Protestáns:
j A> ! cií.c::i hó t5.
j X•• -1 \' \' •- V 7 ó:a -Í5 petekor, nyűg-! S!.„ ái .-v. ! i « ÓJ perckor, j A Mereoro\'ógfal intézet jelenté* {:: • * v. ts\'nvomfan sii:»t, j »\'«•<> -• " t.:< \\ Ugyokkal. ! Vsi Ibi! a »Vgi:l ügyeiben este 8
j( Mezi. .. j-ua: Ci: <Wi tej. Vldím
^ \' f Mjtif * Hln«.
: t , ;...c j. 5, / t> y éit«o.%
Január 12, hétfő
| Rómát kz\'oÜi-i: Ar<4d. Proteslins: ; Err 6. Izraelig: ícbch f.ó 16. . X.aí. :tigf. \' o:,i 45 perckor, nyufc-: sz;k 4iIuUs , ó;» 32 perckor.
SÍRVERS*)
Irta: GYÓN! GÉZA
Hazai föld az vagy idegen árok, Bús sirom füve, amelyen kihajt, Kopott fejfámon elmosódó irás, Fáradt vándornak ezt hirdesse majd:
, Vándor, ki erre jársz, te érted is Megküzdött és megszenvedett a holt, Véres harcok verték fel a hirét, Pedig csak — a béke katonája volt.
•) A Krasznojarszkban elhalt költő halála előtt körülbelül egy héttel irta a fenti sirversel s rajta van a jeni$seii folyó partján levő hadifogoly temetőben levő síremlékén. Onnét jegyezte le Rajniss Ferenc, a hadifogoly tusz-tisztek vezetője s most GyGrffy Zoltán százados szívességéből közöljük. __A sztrk.
Piros virág
díszeleg legújabban hölgyeink téli kabátjára lü< :e. Mintha bizony azzal a piros bársony szirmokból összetákolt művirággal akarnák jelezni azt, hogy ott, alatta dobog a szivük, mely dacol a téllel és virágoskertet fakaszt a zuzmaralepte világon is maga körül.
Az utcán, a korzón, moziban, kávéházban, amerre nézünk, mindenütt egy szál csináltvirágba botlik u szemünk hölgyeink keblén. És — különös — valamennyi virág piros. A vörös szin skálájának minden változata képviselve van ebben az érthetetlen, hirtelen, a tél közepén fakadt virág-özönben.
Már magát ezt a csináltvirág-kut-tuszt sem értjük. Vagy talán ez a sok művirág azt jelentené, hogy az alattuk dobogó szívből fakadt érzelmek is hozzájuk hasonlítanak? Azt jelentené, hogy asszonyaink, leányaink lelkében, mosolyában, szavában épugy hiába keresünk \\>alóságot, élő, igazi szint, illatot, mint azokban a piros kelmékből összekényszeredett virágokban ? Nem tudjuk, mit jelent. Keresni is kár. Egyetlen magyarázata: divat. De ez aztán megdönthetetlen érv a hölgyek szemében, ami célszerűség, esztétikai szépség nélkül is százával szórja szél a világra, szinte szükségszerűséggé előléptetve a messziről származott, bizarr ötleteket.
A piros virágok most lábrakapott kultusza mellett mégsem mehetünk el szó nélkül. Divat — divat. Úgyis meddő vele szemben a harc. Nem is harcot hirdetünk. Csak annyit kérdezünk mégis, ha már divat az a mesterséges virág, — miért épen a piros és miért kizárólag az ?.
Nem akarunk ennek a színnek ebben az esetben is jetentőséget tulajdonítani. De a piros virág, akárki tűzze ki, mégis csak, önkéntelenül az elmúlt éra vörös páráját lengeti meg emlékezetünk előtt.
Tudjuk, hogy nem szimbolikus jelentőséggel tűzik ki asszonyaink, leányaink a kis vörös művirágokat, de mégis jobb szeretnénk, ha lemondanának róla s akaratlanul sem juttatnák eszünkbe azt a megvadult tavaszt, amikor csupa-csupa vörös virág virított a gomblyukakban, eltévelyedett százezrek lelkében és vörös vérvirág ezrével fakadt azok testéből, kik nem ismerték el tavasznak a vörös tavaszt s nem ismerték el magyarföldből sarjadt virágnak a gomblyukukban, sapkarózsákon virító vörös virágokat.
Ma már a piros virág is csak virág, mint a többi. De ahol kizárólag csak piros virágokkal találkozunk, ott kínzó emlékek ébrednek lelkünkben, olyan emlékek, melyektől legjobban szeretnénk örökre szabadulni.
Ennyit kérünk s ennyit teljes joggal kérünk asszonyainktól és leányainktól.
_ m
— Egyházmegyei hirek. A
szombathelyi megyéspüspök Tihanyi Ödönt Máriabildról Boncodföldre helyezte adminisztrátornak, Pungor György boncodföldei káplánt pedig hasonló minőségben Egervárra helyezte át.
— Kölcsönajánlatok a városnak. A fővárosból egymásután érkeznek a város vezetőségéhez ajánlatok, melyben különféle nevű ügynökök, jobbára uj foglalkozásokra kényszerült tőzsdei ügynökök, külföldi kölcsönök szerzésére tesznek ajánlatokat a • város vezetőségének. Rövid időn belül Láng József tegnapi ajánlata immár a negyedik, amely Nagykanizsa városhoz érkc-zettSwa ugyanis a városok pénzügyi helyzete mindenütt szükségessé teszi kölcsönök felvételét, melyek nélkül a városok legsürgősebb befektetéseiket, igy a Nagykanizsán tervbevett csatornázást, utburkolást sem tudják megvalósítani. A város vezetősége az ügynököktől érkezett ajánlatokkal szemben arra az állásra helyezkedik, hogy bevárja a belügyminiszternek a pénzügyminiszterrel egyetértőiig történő állásfoglalását, melynek értelmében a városok mind egyöntetűen fognak eljárni beruházási köl- \\ csöneik felvételében. A kölcsönfelvétel azonban semmi esetre sem az ügynökök, hanem a Magyar Városok Országos Gazdasági Központja közvetítésével történik. Az ügynökökkel
a város egyáltalán nem is tárgyal.
— Elitélt soffőr. December 19-i számunkban megírtuk, hogy a késő esti órákban a Szarvas-szállóbeli bérautó a Magyar-utca végén összeütközött egy szekérrel s csak a szerencsés véletlennek volt köszönhető, hogy a tetemes kár mellett emberéletben kár nem esett. A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágási osztályának vezetŐie tegnap tárgyalta az ügyet és Boros Dénes sóffőrt 800.000 korona pénzbüntetésr/ ítélte. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a soffőr szabálytalanul, az ut jobb oldalán hajtott, kivilágítva nem volt, nem is tülkölt és a karambol megtörténtekor nem állt meg. A 20 millió korona kárt polgári peres uton fogják behajtani a vigyázatlan soffórön. = Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
M-
ZALAI KÖZLÖNY
m,.ímtr 11^
Miháld h FrL\\tinúnrF%l&:zM Porogszenflcfrátv jegyesek. {Mhulcir külön értesítés helyett).
— Dunántúli husiparosok sW-" vétségé. A Dunámul husiparosai a napokban kongresszust tartottak Győrön, hogy megvalósítsák régi tervüket, a Dunámul husiparosainak s/övetségbe való tömörítését. Szóba került ezen kivül az éjjeli munkát szabályozó reitfie\'et módosításiról, husipari adóügyekről, a vasárnapi munkaszünetről és a növendékmarha vigási dijának csökkentéséről. Magy-kmizsa\'husipaross\'Jgát a népes kongresszuson senki sem képviselte.
— A főgimnázium cserkészcsapatának tea-délutánja. A 74. .Törekvés" cserkészcsapat fobó hó 31-én tartja farsangi tea-déhi\'inját. A gazdag és végig ötletektől cikázó előadás előkészületei máris serényen folynak.
— Gyárhiányok. A kerületi ipar-felügyelőség egy-két hónaponként vizsgálatot szokott tartani nagyüzemekben és a vizsgálat alá tartozó egyéb műhelyekben abból a szempontból. vájjon betartják-e a törvény által előirt védelmi, egészségügyi és egyéb rendelkezéseket. Az iparfcl-ügyelóség azután jelentést tesz a helyi iparhatóságnak, mely köteles ellenőrizni az észlelt hiámtok kiküszöbölését. A felügyelőség épen a napokban négy nagykanizsai üzem gyárhiányairól küldött jelentést az iparhatóságnak.
= A Matyólakodalom táncosait úgyszintén a jelmezben megjelenő hölgyeket felkérjük, hogy ma este tjrfél 9 óra közt a Polgári Egylet billiárd termében megjelenni szíveskedjenek. Rendezőség.
— Szőllősgazdák figyelmébe. A Dunántuli Mezőgazdasági Kamara ujabb értesítéséhez képest felh.vatnak azok a szőllősgazdák, kik m::lt alkalommal rézgálic szükségletüket nem jegyeztették elő, hocy ezt most folyó hó 19-én délig Tóth Istyán gazdakén titkárnál (bugar-ut 23. sz. alat:) a vételár lefizetése mellett rendeljék meg. A rézgál:: ára ab Budapest 10.000 korona, melyhez hozzájön a vasu;i és egyéb kc\'.tség, ami március hóban Iecndó á\'vétcT* kor lesz utáníizctendV A tézgálic Hungária gyártmányú, «8o-os.
A Notre Damei toronyőr jünl A Notre Damei toronyőr quasi-modoja :LonChancv, Lon Chancy Klakltása példa nélkül áll.
— A tanfelügyelő látogatása Keszthelyen. Szirmúi Miksa kir. tanfelügyelő az elemi iskolák és az iparostanonc iskoia meglátogatása céljából Keszthelyre érkezett.
— Uj Lev^ntccgyesületck. Za-latarr.OA. Tófej és Csonkahegyhát községekben Levente-egyesületek alakultak.
Az Uránia-mozgószinház
közli közönségével, hogy 3 mai előadások értékének emeléséhez az őt órai tea mellett bemutatja a Magyar néprajzi társaság rendkívül érdekes tudományos filmjét: A földközi tenger környékét is. A szombat esti előadások igazolt látogatóinak pedig biztoiitja azt a jogot, hogy ma vasárnap a kiegészített \'műsort díjtalanul megnézhessék.
— A hadviselt Magyar Közszolgálati Alkalmazottak Bajtársi Szövetsége pályázatot hirdet szövetségi jelvények tervére.
.tt A postásból műsora. A nagy-kani/siii5%4ibál január 17-én este 8 «raf Ktafettel rendezi műsoros bálját a Polgári Egylet termeiben. • -A • -műsor a • következő\': Hiszekegy. Énekli a péc.tf és nagykanizsai postatisztviselők dalárdája, Büchlcr karnagy vezetésével. 2. Mikes hazajött. Melodráma. Irta Szilagyi Bé1a_ székely főhadnagy. Előadja Honul/H Etus. Zongorán kiséri vitéz Nádasy Józsefné. 3: Dal a dalról. Előidja a pécsi postatisztvisflők datárdíjj. Bóter János pécsi zenetanár, karnagy vezetésével. 4. Végvári Gyula diák. Irredenta költemények. Szavalja Dósa József ícgédcücpőr, a pécsi postatiszlvi?c!ők dalárdájának tagja. 5 Reszket a hókor. Lányitól. Énekli a nagykanízs3 posta-tisztviselők dalárdája. Bllchler karnagy vezetésével. — 10 perc szünet. 6. Utolsó szó. Párisi jelenet. Irta Harsányi. Előadják Dénes Olga és Lánszky Paula pécsi postasegéd-ellenőrnök. 7. Magyar dalok. Soós Jenő postahivatali igazgatótól. Zenésítette dr. Hunfolvy Emil. Előadja dr. Vérffy Aladár postatanácsos, a pécsi postatisztviselők dalárdájának tagja, zongorán kiséri lláter János pécsi zenetanár. 8. őfensége szobája. Vígjáték Vadnay Lászlót 31. Előadják Engelleiter Rezső. Egyedy Mária Valéria és Kufny János. 9. Riadó. Előadja a pécsi és nagykanizsai postatisztviselők dalárdája. Báter János pécsi zenetanár, mint a pécsi postatisztviselók énekegycsülete karnagyának vezetésével. Confcrál: Olaszy Gábor postasegédcllcnör. Rendező: Engelleiter Rezső posta-főellenőr.
— Megszüntetett zalai postahivatalok. A pécsi kerületi postaigazgatóság a zalaszentbalázsi postahivatalt január 20-án, a szentador-jáni postahivatalt pedig január 11-én megszűnteti. J»nulr 21-én Gelsén postaügyr.ökségjt állit fel és Zala-szcntbal\\zs ornét kapja postáját. Szentadorján köziéget január ló-tól a pókóim. kir. postahivatal kerületébe osztja be.
— A balatonfüredi hetivásárok. Balatonfüreden c.\'Jig a hetivásárok vasárnap voltak. A fürdő vallásos közönségét ez a hajAmi korból fenn-maradt vasárnapi vásározás bántotta és kéne a kereskedelemügyi minisztert, hogy a he!;v.\\árt hétköznapra helyezze át. A kereskedelmi mim\'sz-ter méltányolta a bzlatonf.lredi közönség kérőimét és ezí:t a hetivásárt péntekre helyezte át.
A Notre Dan-.c; toronyőr jön I A Notre Damei toronyőr quasi-modoja: Lon Chaney. Lon Chaney alakitája példa nélköl áll.
— Kaposvár a kulturáérL Kaposvár varos a minap tartott köz-gyüléién elhatározta, iiogy a felépítendő leányközépiskola céljaira 1 milliárdot ós szűxscges telket bocsát a rendelkezésére. Ezenkívül a kultura fejleí-ztósére több j»zA milliót fordít
hii.d józsef
épütetfa-, dcszk*-, mész-, cement- és termény-ke. e&kcdése
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telelőn 120. szAm j4
. ss Szentévi zarándok ut. Érte-sflíéselnk szerint sol wazezer zarándok Részül a világ minden tájáról Romába a szent évben. Azodl-utazást egyedül a vonatok túlzsúfoltsága tenné aggályossá s épen ezért j magyar katolikus társadalom érdekében á kogrogációk, melyek a zarándokutak intézését és irányítását végzik, — mint BudapeslrŐI Jelentik megállapodást léteiitettck aCosulich Triesti Tengerhajózási Társaság (VII., Thököly-ut 2.) budapesti igazgató; ságával, hogy a tavaszi olaszországi járataikra Trieszttől Nápolyiira zar.\':i»-dokoknak 25 százalék kedvezményt adnak. Ezáltal a római zarándokúinak nyugalmas és zavartalan lebonyolítás:! biztosítva van annál is inkább, mert a hajóstársaság ezekre az utakra hstalmss óceánjáró luxus gőzöseit tócsáitja rendelkezésre.
„Egy válogatós urihiny"-nak,
a Zalai KöxtOny 9-ik síimában mejyclent nyílt levelére nyíltan:
A\'edits Kisasszony (vagy Nagy id), ahpban oh antant a.z ón betűs levelit s monJhalom, rajta olyan /.\'•/ mutáltam, hogy Jobban tztéti a sordny ebéit.
A múltban pőre ni-vállakon kaptak — ma góepor.tban a hócipő forog — (igy valahogy csak menni jng a lapnak, ha visszhangot kelt sok ilyen dolog!)
De valami, — mint maddrnaKaz ágon, — kedvem szegi s ezt meg is kérdezem : tS\'agystid. nrke.it is van egy ttrdnadnigcrn — mi les: most a:zal édes Istenem I ?
$ pedig oly szép s még olyar. uj a leUcem.\'... Mi\'g lalni rafia a szabi) vasút... Afagysőd, keretit, ne legyen ily\' kegyetlen ti — tonja vissza a: adott szaval!
Mondja, hogy jól áll a nem — sportolónak — s a nem — \\ald<z ..t Whordhatja azt — hisz\' az emberek tr.a oly\' »f.Jrolősak — ... Ha elkel: dobnom—zsebem meghasad...
/.tlísi, én soha ulJJb.i mm tiltom a diainak, sll megvédte :n a nót s mar is. meg cktCber havában
a jeletigemnek egy — hócipői.
SAGY GYŐZŐ
— Orvosi hlr. Dr. Vajda Márk fogorvos i.v/sszabb távollét után fogorvosi gyakorlatát újból megkezdi és icndcl fogbetegeknek naponkint d. c. 8—12-ig d. u. 2—5-ig a Délzalai TakarékpÍJíztár épületében Fő-ut 8.
Gyermek a viharban. A gyermek a fi! \'.\'.rendezőknek mindig kedves téml\'a; hiszen az élet legnagyobb éí.cko, le^iiiztább öröme: a gyei mek; örömén könnyezve örülünk, sorsáért remegve aggódunk, életének minden pon.jin érdekel. E zsánerben a leg-job) filmek egyike: Gyet mek a vi-hailan. Nem kimondottan gyermek-íüm, sőt legnagyobb részét Davos-ban, fenséges környezetben lefolyó sport események képc/ik. E tekintetben hasonlít a mult szezon gyönyörű sport-képeihezV- a Lavinához és Fehér mennyországhoz. Davos elragadó természeti képei és \\ téli sportok az egész képen végigvonuló szépségei a filmnek. Az eseményeknek s egyben a természeti szépségeinek clouja az utolsó felvonás hóvihara, amelyen a kis gyermek egy kutyával keresztül töri magát, hogy anyját megtalálja. Feledhctlen jelenet, melyet minden nézője végig könnyez. A kép külön értéke a mesteri német rendezés és Ottó Gebuhr (Fridericus rcx 1) nagyszerű alakítása.
— Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
^.Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán\'az elmúlt héten^született 13 gt.emuik, 4 fia és 9 leány. Házas-sJgot kötöttek: Piros Dömötörcsend-öriijfthelyettes Horváth Annával, G uímek Laj >s szobafestő-segéd S/ántó Annával. Elhaltak: Kárlovics László földműves 81 éves, tűdőhurut; Jib íricsKároiyné Waldhauser Terézia 6S éves, Hörghurut; Brantin József asztalosmester 67 éves, tüdőtágulás; özv. Borsos G>Örgyné Biró Terézia 70 éves. végelgyengülés; Kelier Mátyás cipéízmester 70 éves, mell-háriyalob; Horváth Ferenc földműves 62 éves, koponyatörés; Hírlándcr Ilona 16 éves, kimerülés; Genyuk Miklós kocsis 20 éves, tüdő- és mdlékvesegümőkór; Szukovics Károly 15 hónapos, tűdőhurut; Popo-vics. Mária 1.7 éves, csontgűmökér.
— A kopenhágai jainboree hétfőn Vi7 és V29 órakor az Urániában
= Elveszett. 1éves göbedisznó ezelőtt 2 nappal lett kimetszve Telekiét 29. szám alól elveszett. Kérjük a nyomravezetőt jelenlie Teleki-ut 29. szám alalt.
— Szenzációs rejtvénypályá-zutot olvashat Huhn Gyula hetilapjának, a Visszhang-iuk inost megjelent számában. A kettős, összevont szám ára 40(X) K. A Visszhang Nagykanizsán kapható Horváth József Görög Károly ujságárudájában és a Magyar-utca 6. szám alatti kístrafUrbau.
Ródlik, torna és sportfelszerelések Thcrmos, öngyújtók olcsón kaphatók vadász:cgyverck, töltények nagy rak;á:a Szabó Antal fegyver-kereskedésében.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükséglete.!. FMpp kötöttárugyárában Szombathelyen a sóját gyártmányú ÍUSrer.du angol-flórzoknik 35.000. nöi harisnyák D. M. C. anyagbél 85.000, kötött kebátok és szvetterek 293000, kötött mellények 193.000 koronába kvrülnck,
Mcgfájásoknál, reumánál, köszvénynoi, elhájasodásnál, cukor-• knél a Ferenc József keserűvíz rcnd.vivül jóhátásu hashajtónak b zonyul.
mozi
Uránia. 3,5. 7 és 9 órakor: Öl óm Ica. vidám filmjáték 6 felvonásban. A fó\'jJ(ö2Í tenger környéke, tudományos tilm 4 felvonásban.
Világ. j. 5, 7 és 9 órakor: -! M/a1
Kedden és szerdin 6, \'IS és 9 órakor: Ha megfújják a trombi\'ái, irredenta inoziszkecs 4 színpadi ti 4 film részben. Szereplók: Borbolya Gyúró, Szalkay Lajos; Hanka Bo.íán, Margit; Misu, Békely Lajos: Gábor . Áron, Ripkay Béla; Miilika, Tóth Irmjf
Farsangi mulatság
_ lesz
Amerikában
minden
szombat és vasárnap
\' \' tánccal egybekötve, beléptldij nélkül. Jó ételckról és italokról gondoskodik m i-\'
a vendéglős.
Sodorjojn „JANINA" papirt.
I<tt5. Január 11.
Zalai közlönV
Irodalom és művészet
Jakoby hangversenye
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Miivészeli Kör tegnap este rendezett hangversenyén Jakoby Ant?l és Szerelne* Annus léplek fel. Jakoby Péter Cornelíustól, Edward Oricgtöl, Hugó Wolftól, Hans Hermanntol s szonct után Tarnaytól, Kuruczlól, Lavottától és Sámy Zoltántól szerzett énekeket adott elfl. Hangja legjobban érvényesüli Oricgnek sejtelmes s a magyar daloknak érzelemteljes előadásában. Dicséretet érdemelnek lágy pianói, néhány mezza voce-jánál alkalmazott tremulái és leglóképen a ráadásul adoll magyar daloknak kifejezésteljes előadása. — Szerelnek Annus szépen kifejleszteti technikával rendelkezik; mint az énekszámok kísérője kellő tompitolt-Ságoal játszott, de Chopin „Ges dur rludc" meghaladta fizikai erejét, „As dur Polonaise"-! pedig elsiette. Ujjai virtuózán peregnek a klaviatúrán, de Chopinnek kesernyés édessége kc-vésbbé talált benne kifogástalan intcr-prelátorra. Végül nem hagyhatjuk szó nélkül azl a körülményt sem, hogy a (él 9-re hirdetett előadás csak negyed tízkor voll megkezdhető, mert a közönség — hiven eddigi, ugylálszik, hagyományos szokásához — csak kilenc óra felé kezdte elfoglalni helyét. Ezt a nagykanizsai szokást már abba hagyhatnák, mert a pontatlanság akadályozza a hangversenyeknek idejekorán való megkezdését és egyáltalán nem mondható előkelőnek sem. A hangversenyt lánc követte.
— mp —
Festészeti és Iparművészeti tanfolyam. A magyar művészet csarnokaiban maguknak immár jó nevet szerzet! nagykanizsai Sass Ferenc és Sassné Farkas Böske január 15-tól városunkban negyedéves festészeti és iparművészeti tanfolyamot rendeznek. A festészeti tanfolyam anyaga rajzolás, festés, akt-, fej-, csendélet-, slb. feslés, iparművészeti rájz, tervezés, műtörténet; az iparművészeti tanfolyamé selyem- és bör-batik tervezése, festése, monlirozása slb. Tandíj festészetre 500, selyem vagy bőr-batik szakra 600 ezer korona. Jelentkezni lehet az összes könyv és papirke-reskedésekben.
KÖZGAZDASÁG
Az állami kölcsön tőzsdei lajstromozása
A tőzsdetanács Végh Károly elnökletével január 10-én tartolt ülésén elvállalta az 1924 évi állami kölcsön tőzsdei lajstromozását és jegyzését, megállapította az érlékllzleli elszámolás beosztását, mely szeriül a fizetési napok csütörtökön lesznek. A tőzsdetanács beszüntette az intézet kérésérc a Belvárosi Takarék Rt-ot, a takarék 5% és 4 5%-os zálogleveleinek lőzsdejegyzését és tudomásul vette a Budapesti Iparbank és a Wörner j. és Társa Gépgyár Rt.-nak azt a jelentéséi, hogy alaptőkéjüket felemelték.
A dinár pontos árfolyama. A
Magyar Távirati irodához ismételt kérdezősködések érkeztek az irányban. hogy a Nemzeti Bank állal ma kiadott 1165—1185 dinár jegyzés és az 1185—1191 belgrádi kifizetési jegyzés helyes-e. A M. T. I. a legpontosabb ellenőrzés utján megállapítja, hogy azárfolyamok helyesek.
TŐZSDE
Déli magánforgalom
A magánforgalom egész délelölt folyamán a legszűkebb keretek k;i/t mozgott. Kötések alig fordullak elő, ennélfogva az árfolyamok inkább névlegeseknek tekinthetők.
Hazat Bank 13\\ Magyar Hitet 500. Ositrlk Hitet 176 földhitel 210. Ing.uhu H.mk 22". Kcieíkedclml Bank 1190. Általános T.ikac.-k 124 J\'oii Hazat 3320, lilsó Maityar Biztosító\' 8100, llursod Mlskohl 2W. Viktória 27ű Cement 8Í Kolid 4]l>. Kúpéit 33SO. Sljó655. Danubius 3161. Vlllamol lötO. Hulherr 129. Acil 217. Lámj" 152. Kinn 116 Hatat 102. Na«d 2193. Z.bolrl 38 levantc 188, Bur 152. Dehvs.ut .k5. Nova 175. Cukor 2450, Georgia 39o. l/ad 900. Részvénysűr 385. Oyap.ü Mosd 12. Magyar-Német Mczó 136, Őstermelő 220.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos áoltárkarzuson átszámítva 14.57.r-i6 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Tiszavidéki liszt
legjutáuyo&tbban vásárolható VILLANYI ANTAL termény és őrlemény kereskedőnél, Eötvrtstér 29., a Szem-
hároniságszobor átellenében. Ugyanon korpa nagyban és kicsinyben
Terménytőzsde
Bun IIS24V. 76 kg-os 555.000 557 500. 7b kg-os 562 500- 565.000. egyéb vld. 76 kR-os 552.50<>-555.000,78 kg os560.0ü0-562.500, rozs 415.000—150 000. sftrirpa 470.000-500.000, takarmány árpa 390.000 4IO.COO, uj tengeti 2"0 WO—275.0O0. köles 260.000 -270.000. korpa 210.000 -2<5.000, zab 410.000 -120.000, repce 660.000 -6W.000.
Irányzat szilárd voll. Buza 12 500. a rozs 7.500 koronával drágult. A forgalom Igen szllk keretek közt mozgott.
Szerkesztői üzenetek
M. L. Az idealizmusnak a fogalmit sokféleképpen magyarázzák. Aristotclcs nyo-ni,\'in sokan ugy értelmezik, hogy az egy olyan tökéletesség, mely felülmúlja a valóságot. A helyesebb felfogás s/erint az idealizmus a valónál nem tftkélctcseob, hanem annál egyszerűbb világot állit eténk. Természetesen nem szabad odáig általánosítania, hogy megfossza alkotásat a valószerünktől. Egyébként bármelyik esztétikai könyvben bőven lehet olvasni erről a kérdésről.
Tiszántúli érdeklődő. Sárbogárdon — lmlluiikk.il — nem jelenik meg újság. A legújabb ujságkatalúgus sem tud róla.
SPORTÉLET
Akopenhágal jamfcoree filmen.
Hétfőn kerül bemutatásra az Urániában a kopenhágai cserkész olim-piász, melyen a magyar cserkészek a harmadik helyre küzdötték fel magukat a világ eserkészei sorában.
Anglia és Amerika, a cserkész-wtfwnény megteremtői tudták le-Ö&zni a magyar ifjakat. Minden "Agyarnak figyelemmel kell kisérnie «mreti feltámadásunknak legtöbb Rményre jogosító mozgalmát. Ezúton 1S felhívjuk a nagyközönség figyelni az összes nemzetek birái előtt lefolyt első cserkészversenyre.
Uj repülési rekord. A London, Amszterdam, Hannover, Berlin utvo-J^on sikerült a repülési rekordot túlszárnyalni, amennyiben ezt az J»t 4 óra 20 perc alatt tették meg repülőgépen.
Valuták Anfol loot Í44OC0-W7COO
Devizák
Amtterdan 2Í1UWS
BtJ£rid IIB-1M1
Bniiti mwtroo
BuUrcit 3MJJ0
BtOiutl JVJO Kopenbigi IMIO >WíO
KilittUnLa I1COUIUW Union Í4SWJ47COO
mlll„ 301l»»
NtwyOik 7S0W
Cilii
Vllf
SiOla
Slcxkiiot
Wien
JSöS SSÍti 2161 2175 •JIJS20 imi0k-510 10140-101» JJ/W-11010
C«eli kOiOM 214»-5»m Dlnlr I IMIIM
Dollir 7164ö-7jmo
Fiaocla ll. 3W»-MW Hollandi Ül. ÍKM0 2SW
36S3rO
L„, 513 $19
7)140021 Belga tr.ck 3M»«« Owlr. kor. 101 40 101 90 i)jd kor. >2710 i\'zs\'o Svi]<ll(iak IJ8«>Í«0 Sv*d kor. isi«»i\'\'3;o
Neonkor. 1CVWIV/SO Mi*. tWIO-JTUU
Zürichi zárlat
Pá,Is 2773 -. London 2475 50 Newyork 5171K Biussel 2575 - Mallaiid 216]-. Holland 209 75. . Beilhi 123\'Wien 72!7o. SHíSs* . l\'wga 155.5;- Budapest 7 -50, Vaiso <»8i0. Bukarest 265. Belgrád 915
Az érepénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
EíUst eevkoronás 6150-f350. kétkoronli iS-SoO. forintos 1^500-17 JOO O^-koronis 31.500 32.500 sx.tmany 50 500. arany huizkoronás 316000-320.000. platina 210.000 -220.000.
A LÍEJSE
Klatló: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
EhrensteinKAroly
uri és nöl divatáruháza Csengery-ut G. szám
Női-, férfi- és gyermek-
ha^isnyák
Női és férfi
keztyük
Férfiingek, gallérok, kézelők Selyem és kötött
nyakkendők Zsebkendők Nadrágtartók Selyemsálak
Vadász harisnyák
Bokavédők
Női és férfi ernyők
és az összes rövidárucikkek, női ruhadiszek és divatgombok
nagy választékban. Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen kis leányunk elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, valamint osztálytársainak, kik koporsójára ko-szorul helyeztek, ezúton is\'liálás köszönetet mondunk. k Hirlündcr család.
Apróhirdetések
At ipr&htrdelM <!IJi \'lO iiólf 5000 K. A clmiié « minden visUcabb Utnbil *ll<* 116 k« ii«n«k tiíall-UH*. .MUden tovttibi iió dili 500 K. A hirdeted dl( e\'.íte lucU&W » < lu>i[«lo»í tói bOJ«i«lteltUtlk
Csővek kazánok és vízvezetékek részére, valamint bármely célra, bármilyen mennyiségben. Weiacr Nagykanizsa Sugár ut ló. Telefon 9. 93 30-1 Förhéncl uj heoyen itAromncgyed holdas príma szőlő, cseréptetős plucévet 60 millióért eladó. Szlgrlszt Ingatlanlorgalml iroda. Pő ut 8. M
qqa. ro ui o- ___
T^rlunia" mosógép UkarektUzliellyel, szobamingorló, kocsi. méhkapUrak. sertés-baromllói eladók. — Pályaudvar, \'Tlszlllak
Heine. _ _|>L2i
Butoroxott szobát keres azonnalra,fla-
talember. Clm a kiadóban._ 108 2-t
Konvenciót kőműves kerestetik április hó 24-iki belépésre hercegi uradalomhoz.
Berzence. ____7I
AcquUitört keresünk" százalékraTVallás mellékes- Működési kóré Nagyksnlzsa lenne.
Clm o kiadóhivatalban. _^
Egy. vagy két nótlerTíiítálember részére bútorozott szoba kiadó. Ütn a kiadóhivatalban. _ V
Bognár kerestetik, asztalos és ácsmunkához ertó a bebespusztal gazdaságba. Ajánl-kozók volt szolgálati helyeiket tudassák Inlormádó vét;ctt. 98
Üzletszerző tisztviselőt keresek
(ÓIcb életbiztosilisok szerzésére, javadalmazás fix fizetés és jutalék, l\'onclérc Biztosító. Szidsz! lilkár. l-V-vt S- ^ 5 5
Az olcsó bor
I
mée kapható lltcrenklnt 10.000 K-tól Használja ki aajót érde-
kóben, mlg a készlet tart v Bikavér vörösbor nélkülözhetetlen
BRUNCSICS JÓZSEF
lOner-, <lemeze- *» kitonal-tlkkek kct«»ktd<»«
Sugár-ut 53. 7uo Telefon 210.
A VILÁGVÉGE
sem Vett akkora cnlcVIöJést. mini a „Vi»»)etiHng"-nak rnosl w Ináuló clöllíetés-RVdllésl akeii|a . .melyben mindenki ríssl vehet is minden ninnka nílkilt konnyll s«r-
icl here.Hct kétmillió koro-
n.it. Rísitelck a ,,Vi..«hona\'
legközelebb megjeleni szamaban,
január 25-én
Eladó egy nagy kettes hiz, azonnal b.-kottbzheló. VínosmarihY ulca 9. 70 21:4
ClptM«l«»r4slkéulU tanonc Ize-léssel lelvétellk Oyergyík bórkeieskedjnfl. Rozgonyt-ulca Z Ugyanolt egy clptsl stop. l>otógép íi lusznilt kaplafik eladík. _56 Ho.an.lt 07 ll ís 1 llletes boros üveget nagyobb mennyiségben vesz Pítet Hue-i borkereskedő. Csengcty-ul 31. 83 3J VöíOsmarty-utea 39. t.latl 2 puliala MM-
rén, ís 2 Agy eladó._ 9S 6 2
\'ÍAda\'ktazltésbcz llatat asztalo. lelvétellk. Qm a kiadóban.____
Jobb leénj kerestetik 6 éves llu mellé. Németek elinyben. Ptlrsl Józset. Klslaludy-
utca 17/c. ___lil
Fothínd begyen 1 hold .«8IB eWÓ. Ktskaniasa. S-leel u 19. Tlsté. Jó\'s*ln«
Wfel éldeklódnt. _!£2
Eladó egy BÖSéndotlet zongora. Bóvcb-bél Ozv. Wlldené. Csengery-itt 67. 103 3-t
Komplett gyalupadok góioll Mkk-lib.ll kaphatok Wollik és Flledenlbalnil Pó ut 1. 105
Matyóbáli jelmez fényképfelvételek
Hirdetmény.
Balatonberényben a községi
üzlethelyiségek
u. 111.: bazár, bolt v. cukrászda és egy borbélyüzlet folyó évi február hó 2-án délelőtt 11 órakor a legtöbbel ígérőnek bérbe íognak adatni.
Az Elöljáróság.
vasárnap CM-én) e.te 9 óríig HALÁSZ műtermében, Ka*inczy-u. II. fold.z.nt
ZALAI KÖZLÖNY
1925: JanuAr I!
Olcsó szőnyeg
izinyegízegő
Redőnyváazon Redőnyhuzó Kofferhuzat Matra cgrádli Béléafelék
cipészeknek 4| szabiknak Eredeti gyirl árban kapható
Hirsch és Szegő
cégnél Wö!
Nagykanizsán.
Hirdetmény.
A „Nagykanizsai Autó-forgalmi R-T. felszámolóinak megbízásából közhírré teszem, hogy a felszámolás eddigi eredményéhez kiipest minden egyes részvényre 5000 korona, szóval ötezer korona további visszafizetési eszközlünk, mely j> Nagykanizsai liankegyesulet pénztáránál a mai naptól kezdve a részvényeket helyettesítő ideiglenes elismervény felmutatása ellenében kifizetésié kérűl.
Nagykanizsa, 1925. január 10.
A felszámolók megbízásából: ,„ Dr. Rothschild Béla s. k
Megnyílt a határ,
ezért Iego!<sóbb»n Qvegezéal. kép-keretezést és zománcedényt stb.
SKOPÁL ANTALNÁL,
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ-TÉR 14. Teleton 1-31. szerezheti be. tu
A Garaboncz és Vidékei Tejszövetkezet folyó évi január 18-án délelőtt 11 órakor tartja
rendes évi közgyűlését
a saját helyiségében.
Tárgy
1. Az évi zárszámadás felolvasása és annak fclmcntvényének megadása.
2. Uj igazgatósági tagok választása.
3. Esetleges indítványok. Garaboncz, 1925. január 10-én.
Tcjszüvetkezet
i« Igazgatósága.
Üzletáthelyezés!
Tisztelettel közlom, hogy
kézimunkaüzletemet és előnyomdámat
Deák-tér 1. szám alá (volt Váry-félc cukrászlielyiségbe) helyeztem át.
Kiváló tisztelettel IM M Relnitz Béláné.
Hirdetmény.
1 darab 3 és fél éves sárga, fehér hajú, fehér farkú prima
tenyészmén
engedély nélkül. 1 drb 5 éves fehér hajú, fehér farkú prima
tenyészmén
engedéllyel jutányosán eladó
Franki Gyulánál,
Lctenyén. „
GJUOCÜWO Gvsao GMD£3lk> m®<3® SVÍDÖirS QUIDŰSViQca®
| A világhírű Első Budapesti« | Gőzmalom Részvényfeaiág lisztje 0
S kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkerei- | g kedésében Nagykinizsán kapható olcsó árban. Most már „ fi mindenki tudja, hogy ezen liszt | @ —- szinre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. ==
OOEJC2AS3 C3AS3t3l\\£DC3/ie3 C3/\\«3ey\\E3 C211S3C3/VSJ GAS?C2/\\E>1
Ma mindenki gypil FITCC
a világhirti JJi ■ ■
varrógépet használja, mert minden más varrógépet felülmúlI
BRftfIDL SÁNDOR ÍS Fii, Diái-léi 2.
Kodvoxó rászletflzstósl feltátelgkl
Atkatrín raktár I ^ . S£5,<2to Jaí,d v".\'^ Erőátviteli bar»nde«í»ek *yárl fliemakmek !75«
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhtfcit®, vceylUztltó, uíimoíó vállalata Kszlnczy-u. 8. Hunysdl-u. 19. Vegytisztitást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és plissirozást gyönyörű kivitelben vá.lal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. 15
Római utmutató
t lutUil ia>fm!okl4k iliihf, 35.000 K
Világlexikon
*Tj kfrittbtn. Irt 150.000 K
Mereskovazky
L<o.nrdo da VIocJ. IC<Mtx(l «t»lrjr d(«m kMttxa SS.COO K
Vasari
A BcaaUaaacc m<ttercl, 3/ DCia«:Mkl<tUl diuti köMitKO 100.000 K <i tjyfb ki-nj»ujdoetjf «k SUindé fiktlra
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könjrYktre»k»d(»4b«n ti
NAGYKANIZSÁN, FŐ-UT.
ZSOLDOS WAGANTANFOLYAÍÉ
Budap»«t. VII. Dohíny-u.M, Telefonj. IW-47 •5ÍU.H1 kOiépUkolál ia»jánviu|4kfá, <«*lUÍ|lt«
* iuaiAii u ?m
BUDAPESTI NEMZETKÖZI UAstíR
1925
Április \'í-25-ig
BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Pclvllágosltis kapható: Nagykanizsán, Fischcl Fülöp Fial könyvkereskedésében, továbbá a vásár rendezőségénél BUDAPEST. V.. SZEMERE-UTCA 6.
Kedvezményes utazás és visum.
Lakáskiutalás. jm
ságosabb szánl, haj — vontat petróleummal
mmmm ^^^
HALTENBERGER VILMOS
l4p.lMt.tf : BUDAPEST. VI. U.„ Suf.-vnjom Wllíord BoJ.pt,t.
ilon: 44-II J4U
A tíll Idény alul KndklvDII iiengcdmény. — Teljes el-|iUs: szotu. ktuobiti., négyszeri M étkezéssel 8 K. I. oszt. ttlriló 1 a. K. Csonka-Magyarország egyetlen sö» gy«sylardíje. Központi gózIGIéssel. KUiló gyógyhlUm nól bnjokníl, gyomor- és bélbctcgségcknél, rheu-rnnllkug ís.epitbAnUlmnknál. Qjkoibalosok Karlsbadja. SzíWiííűOíyoíí lelDp-elel mellett vezelell tilzó-íitogyó-
i/„,„ fxi i iciugyeiet mell
Budapest-Kelenfflld. kufúk.- feMUgosti&kai nyújt, i»tdóig1zg4ióag.\'T(|.
,„,., .... „ !u"f konyha. VldékrSI ieljovík kényelmei lakisi
tgész c.en tt nyltv.. kapliamak. 10 pere villamoson a vjroi ktlzpooljától
^fogyan íaízavitsuíí meg
ffelíü ^ s3 a
p I1
15-1= --Ö sl
n| a ruhavarratás költségeit!
u
Vegye meg a
s SZABAS-TARRAS ROBTfTARA-t
1) Hogyan tanulunk szabni-varrni ?
2) Hogyan varrunk gyermekruhát ?
3) Hogyan varrunk blust és szoknyát ? Egy-egy kötet ára 36.000 korona
A három kótrt egyszerre való megrendelteiéi 100.000 K
381 képpel
Kapható a divatos modellek egísz so- Singer
minden rosotával a szabás-varrás és
köayvkeres- minden ktrdtstre kiterjedi- Wd/ner
részletes magyarázattal kiadásai
Értesítem ax uradalmakat éa a ga«c/.,|,
belga mének
érkeztek, amelyek a legkedveiőbb :t:
tételek melleit lesxnek eladva. Ugyanott eladö «gv 10 HP bsotln. motor egy 900-a* Umráth cséplő.
teljt* fel»ierelé»Kl w >♦.)
Pfeiffer AndrA*
V I á 4 k I
butorvewők figyelmébe!
ENOEL, Budapest, VIII. Népulnhái . 11
•latit b jtoráiuhí»áo«a
olosón ás Jól váa A rolhat
5ukll«f0 (M«>|«ti<. *kj
PánzkfllcsSnkSsvstitás
IngtlUnu b<k«bcl«i4utl r)0f»ia li Birtokbárletek átadók i
Zilibm 190 höMii. So.Tioiyban 1000 hoW«». Itirtnyábin 70. liO. MO hoMn prlat MiV.tl Birtokok elsdók i
$0 boMti Sonvonbío <pOI»t«kk«l. t/MnXk* 30 a t\'Uiáíit. 10 hoMai Nigykittliu dk\'JcU • f«p «p*lr<(kk«l. itíWvtl «0 ollUÓ. 17 i.itóWrtok Pkm kJi«:áb<o «p41f.<kk«!. W iliftUlld £00 millió. k«5v«i6 lluMii MláltUk.
moIBIIBI <j ívj E\\-.l«.
rrulvnek aikyoM>t<ii« irlal«. i l»M rrSÍ * fit. Jó ápalítík, Vtlllltl eK)QU boltbakfM <3 buiáiri. ktdvtió IlitUil ftiuiilrt. Ipi alkalnl T<t(L
HUak fiadók kOWuMl* nigyilgbáa. Malmok eladása ktdvtiö lUtlM l«ltáuwu«t
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O.F.B. «Bftd4lye« taxattajitorcalnUrodi}* F6-ut 6. sz. Telefon 150
Kakasfesték I
Az asszonyok addig lesték, Mig megjött a Kakasfesték! Kérdezz meg csak minden boltot Tartős, tiszta, nem hagy foltot Es vetekszik minden árral, Színe meg a napsugárral I
Kapható Mi*
STAMPF ZSIGMOND
faszer- és csemege-Oiletébea
Nagykanizsa, Bazár ápoiet
Ugyanott 1 kg perg. akiemáz 25.000 K
Felhívom a nagyrabecsOll bölgyWiOú-ség szíves ügyeiméi, hogy a budiptw technologlin a szabászatot i l\'i nagyobb sikerrel elvégeztem s e »■•• 15-töl kexdftdóleo UpautaliU alapján önállósítom magamat sitt\' legszolidabb kiszolgálás melleit a l«g« nyesebb Igényeket l» kl tudom elégít" Szíves pártfogást kérek
tisztelettel
HEFFER ICAROU«
oki. lubáu Kazinozyutca *
IM__—
Összefoglaló tanköny
< ktoápItkoU «Ud ott* otíláljrlnik 111J < • Uojaytegi k«l kfiUtbyo; Algebra <» Ocomctrla a k»i<p4ikoí» tf* • nytgi olyMoen rridolgoivi. b»ur Uaf\'* " •- BtjüouUtíli. - MeptndtibílW
Maxáa la a f o ly a m a 11. I
VTC Dohlajr-oU*
Nyooutott a Zrínyi Nyomdaipar tt Könyvkereskedés R. T.-n41, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbeck Károlyi
Dr. rit*<h-f4l«
Skabosan-kenőcs
...:iu SK«BOFORM<:» >\'l*\'
UgtUBUJlbb rnpiBntrtl •
viszketegséget.
t. ltllM»»<f«I
Kén- és kilrányitappan.
Tyúkszemet, SSSS1,?^ : ÍSi CANNABin -
Ki?íutá ralad«a fj^tTtniMitna.
m*í
94. évfolyam, 9. szám Nagykanizsa, 1925 január 13, kedd Ara 1800
fi • "
■ IV ,*ltml bírrfiei
Mirfieiilcjllví Alispáni hivatal
24
Zalaegerszeg
POLITIKAI NAPILAP
Surkiutfefg (a kiadóhivatal Ki ul 5 lataiurban-Telelon 78, nyomd) 117. izim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Elíllxtlíil lia: Egy Mia 30.000 korona Iliíooi hóra............... 90.000 korona
Délszláv erőszak
Mennél konszolidáltabb egy illám, mennél rendesebb a gazdasági élete, mennél helyesebb a politikája, íagyis mennél szilárdabb egy ország fundamentuma, annál nagyobb polgárainak szabadsága. Példa erre a nagy britt birodalom és az amerikai Egyesüli Államok, melyek a közszabadságok eldorádójának mondhatók, hgy állam szilárdságának fokmérője — polgárainak szabadságjogai. Szabad és független országban csak szabad és független polgár érezheti magát jól. Nézzük meg egy állani közszabadságait — és megmondhatjuk róla biztos Ítéletünket.
Régi, lerntészeles és csalhatatlan zsinórmérték az országok, államok, nemzetek és népek megítélésénél.
Ha olyan államokról hallunk, melyek az állami lét és közbiztonság szempontjából olyan intézkedésekre határozzák el magukat, melyek a polgárok egyéni szabadságát sőt gondolalnyilvá-nitását korlátozzák, a becsületes ellenvéleményt veszélyesnek tartják, a nép vezetőitől rettegnek — ott nem lehet konszolidál! állapotokról, szilárd fundamentumról, egészséges állami életről beszélni. Ott nincs valami rendjén. Ott az állani épülete ingatag talajon áll. Belső szú rágja pilléreit, elégülellcnség nehezedik az egyes társadalmi osztályokra, vagy korrupció ássa alá az auktoritást.
Az „ép testben ép lélek" közmondás nemcsak az ember-egye dekre — de a nemzetek, országok, államok életére is vonatkozik.
Amikor tehát nem is magyar szemmel, csak neulrális elfogulatlansággal és igazságos objektivitással vizsgáljuk a most lezajló délszláv eseményeket, mindjárt megállapíthatjuk a helyes diagnózist: a fiatat délszláv állani emésztési zavarokkal küzd; elrontotta jobb eledelekhez nem szokott gyomrát. A szerb falánkság mohóságával rávetette ni3gát a horvátokra, magyarokra, szlá- i vokra és délszláv sapkát nyo- j mólt a fejtikre.
Evvel a szerb egalizálással i
elintézettnek vélte a nemzeti kisebbségek kérdéséi. Politikai kiskorúságában nem gondolt arra, hogy a horvátok, kik ntár a magyar Impériuinot is nyűgnek tartották és azt lerázni igyekeztek, a „szláv testvér"-nek szorosan nyaktik köré fonódolt vasmarkát is lefejteni igyekeznek. Mert a horvátok elölt egy tiszteletreméltó cél lebeg: az önálló horvát állam kiépítése, melynek első lépcsőfoka az SHS állam alatti önkormányzat.
Hogy hogyan voltak elragadtatva a szláv testvér uralmától — mutatja az az ádáz harc, amely szinte szünet nélkül Zágráb és Belgrád között dttl. Különösen a horvát parasztpárt és vezére Radics István szállt szembe a belgrádi despotákkal, akik hogy megszabaduljanak „a kellemetlen emberektől\'1, a vezért és táborkarát elfogatták, börtönbe vetették, híveiket pedig vadként üldözik. A szerb államférfiak és Pasics a belgrádi konak politikai iskolájába jártak, ahol a kellemetlenkedőket szerb módszerrel szokták elhallgattatni,
Ugy mint Sándor királyt és Draga Masint. vagy Ferenc Ferdinándot és Hohciiberg Zsófiát.
Egyazon iskolának tanítványai vezetik a fiatal SHS állam k\'or-mánykerekét.
A magyarok mindaddig jófiúk vollak. mig „mint legyőzött nemzet fiai" meghajtották fejüket a belgrádi karaifák elölt. Mikor azonban hivatkozással SHS állampolgárságukra polgári jogaikat gyakorolni és magyar szivük mellett tanúbizonyságot akartak lenni, ők is Radicsék sorsára jutottak. Nem mintha eddig Is nem állandó rettegésben, örökös vegzálások között kellett volna élniök, de mégis bizonyos névleges könyöksznbadságot élveztek. Most a horvátokkal együtt a jugoszláv börtönökben elmélkedhetnek a nemzeti kisebbségek jogainak gyakorlatban való értelmezéséről.
Csendőr, börtön és bíró — a nemzeti kisebbségek „jogai." Wilson gyönyörű poliiikai tantételének örök dicsőségére . . .
De ez az erőszak jelzi nekünk a délszláv .illant kibővüli épületének fundamenlumszilárdságál.
Benedek Rezső
BELPOLITIKA
Nemzetgyűlés — A pénzügyi bizottság ülése — Smith Jeremiás főbiztos elhalasztott* párisi utazását — Az egységespárt értekezlete — A kizárások reviziója A párt elfogadta a költségvetést
Budapest, január 12
Közel egy hónapi szünet után ma jött ismét össze a nemzetgyűlés. A gyűlés megnyitása előtt jóformán csak a kormánypárt folyosóján tartózkodtak képviselők. Az ellenzék legnagyobb része hiányzik. Ennek oka az is, hogy a passzivitásban levő képviselők, megállapodásukhoz hiven, távoltartják magukat az ülésteremtől. Kormánypárti körökben nagy bizalommal tekintenek az ülésszak elé és általában azt hangoztatják, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök politikája a legnagyobb nehézségeken tul van, nevezetesen a szanálással kapcsolatos gazdasági és politikai bonyodalmak és az obstruk-ció veszélyén. Az uj házszabályok módot adnak arra, hogy a legközelebb letárgyalandó törvényjavaslatok, melyek határozott befolyással vannak az ország életére, minél előbb tető alá jussanak. A miniszterelnöknek sikerült az év vége felé mutatkozó
, ellentéteket elsimítani, amennyiben a földreform késedelmes végrehajtása miatt nyugtalankodó mezőgazdákat teljesen megnyugtatta, mert megállapította, hogy £zok az intézkedések, melyeket a miniszterelnök az ismeretes 16 ponttal kapcsolatban életbeléptetett, teljes mértékben megszilárdítják a kis^azdatársada-lornnak a kormány politikájába vetett hitét.
Ami a passzivitásba ment ellenzék magatartását illeti, erre nézve a kormánypárt a legnagyobb helyesléssel fogadta a miniszterelnöknek legutóbb tett kijelentéséi, melyben leszögezi, hogy semmi politikai engedményt adni nem hajlandó azért, hogy a passzivitásban maradó ellenzék visz-szatérjeu az ülésterembe.
Érdekes különben, hogy több pasz-szivitásba ment képviselő megjelent a parlament épülete előtt, anélkül azonban, hogy megkísérelte volna a bejutást.
Néhány folyó ügy elintézése után Rassai Károly a kizárások megszüntetése érdekében szólalt fel. Azt a felhívást intézi az elrtökséghez, hogy tegyen indítványt a Ház elé a képviselőket kitiltott nemzetgyűlési határozatnak hatályon kivül helyezésére.
Szeitovszky Béla elnök nincs abban a helyzetben — mondja, hogy Rassai indítványára érdemben válaszoljon. Napirendi indítványt tesz.
Pctrovácz Gyula szerint az ellenzék, ha nem akarja kötelességét teljesíteni, mondjon le szerzett mandátumáról.
Szabó József hozzászólása után
Bethlen István gróf miniszterelnök kijelentette, hogy a többség nem vetheti magát alá az indítványban kifejezett kívánságoknak. Egy ilyen rendszer teljes anarchiába fullasztaná az egész parlamenti rendszert. Indítványozza, hogy a plenáris ülések csak a költségvetésnek bizottsági letárgyalása utáu kezdődjenek meg.
A nemzetgyűlés ily értelemben határozott.
A pénzügyi bizottság ma délelőtt folytatta az aranyköltségvetés tárgyalását. A kormány részéről a tárgyaláson részt vett Valkó Lajos kereskedelemügyi miniszter és V\'rws József népjóléti miniszter. A bizottság ma a kereskedelmi tárca költségvetését tárgyalta. Hermann Miksa előadó mindenekelőtt a kereskedelemügyi minisztériumhoz tartozó vezetőknek mondott köszönetet azért a támogatásért, amellyel az adatok gyűjtésében részesítették, majd áttért a kereskedelmi tárca ismertetésére, mely már az állami üzemektől cl van különítve.
A bevételek levonása után 11.4 millió aranykorona nettó kiadás, vagyis szükséglet marad fenn, ami 4.9 millió aranykoronával jelent többet, mint az 1923—24. évi nettó szükséglet. A kereskedelmi tárca szükséglete a békebeli 51 százalékhoz képest csak 2 8 százalék, ami azt bizonyítja, hogy ennél a tárcánál nagyon érvényesült a takarékosság elve. Mindenütt kereken 2*1 százalékkal többet állit be a kereskedelmi miniszter az utak fenntartása címén, mint az előző költségvetési évben.
Majd a kereskedelmi tárcához tartozó állami üzemek költségvetését ismerteti, kéli a költségvetés elfogadását.
Erdélyi Aladár, Birö Pál, Eórffy Imre, Hoyos Miksa gróf, Wolff Károly, maid Kállay Tibor szólal fel. Kállay Tibor az utak építésének kérdésével {foglalkozik. Rendkívül fontosnak tartja egy uj útügyi törvényjavaslat elkészítését.
Elnök az általános vitát befejc-•zeltiiek nyilvánítja és az idő előre haladottságára v.iló tekintettel az ülés folytatását holnap délelőtt 11 órára tűzte ki. , ,
Az ülés fél 3 órakur ért véget.
ZALAI KÖZLÖNY
1925. január 15.
Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos gyengélkedésére való Ickm-tettel a lervbevett párisi útjáról lemondott. «
A Keresztény Kisgazda Földműves és Polgári Párt hétfő esti értekezletén a nagyszámban megjelent képviselőkön kivíll résztvettek a kormány összes tagjai.
Napirend elölt Bethlen István grul szólalt lel. A kizárások revíziójában a párt állásfoglalását nyílt kérdésnek tekinti. Tudomása van róla, hogy az ellenzéki képviselők közt vannak, akik jóhiszemtlteg maradlak távol az ülésekről s akik azért mentek passzivitásba. meri tul szigorúnak larloliák a rendszabályok erélyes alkalmazását. A párl elérkezettnek tartja az időt, hogy ezek a képviselők a jövőben részi vehessenek a nemzetgyűlés Méseln. . .
Az cgységesjúrt a miniszterelnök állásfoglalását magáévá tette.
A költségvetés tárgyalása során Und János pénzügyminiszter szólalt fel. Hangsúlyozza, hogy a költség-, vetés szűk keretek közt mozog. Az állam tényleges igényeinek meglelek) költségvetést csak a szanálasi idő után, a gazdasági élet megjavulása-val lehet szerkeszteni. A gazdasagl tárcák ellátására a jövőben nagyobb gondot fognak fordítani. Ilyen körülmények közt értliető a köllségec-tésben előirányzott beruházások elégtelen volla. A nemzetgyűlés legközelebbi egyik ülésén két törvényjavaslatot terjeszt be 5 millió aranykorona költségvetéssel nagyobbaránv u Iccsapolási munkálatok megkezdésére vonatkozólag. — Legfontosabb kérdésnek a tisztviselő-fizetések rendezéséi tartja. Kemény van arra, Iiogy a szorzószám leszállításával nem éli veszteség azl az osztályt, melyen az egész társadalom felépül. A bevételek előreláthatólag ugy fognak alakulni, hogy kellő takarékosság melleit ezen az osztályon is segíteni lehel. — A hitel kérdésének hosszas taglalása után a forgalmiadára vonatkozólag kijelentette, hogy a hét ■ folyamán ceruzával a kezében kezdi meg a tárgyalásokat az érdekeltekkel. Bárhogyan oldják is meg ezl a kérdési, az állam előirányzott bevételeit biztosítani kell.
Szabó Sándor és Eörffy Imre felszólalásai uláu a párt a költségvetést
általánosságban és részleteiben elfogadta. A miniszterelnök köszönetét fejezte ki a párt bizalmáért.
Kuna P. Andtás a Dunántulon megindult vetőmag-akciónak az egész országra való kiterjesztése érdekében szólalt fel. Mayer János kijelentette, Iiogy ezzel kapcsolatban máris intézkedések történlek.
A páilértckczlctnek egyéb tárgypontja nem lévén, ezzel végétért.
BELFÖLÜJ H5REK
Baranyamcgyc uj alispánja.
Pécsről jelentik: Tegnap délelőtt 10 órakor voll Pécsett a vármegyeház közgyűlési termében Fischer Ferenc főispán elnöklete mellett az alispán választó közgyűlés, melyen törvényhatósági bizottság a vármegye alispánjává Fischer Béla volt főjegyzőt választotta meg.
A pécsi bányászsztrájk. Pécsről jelentik: A pécsvidéki bányák munkásai tegnap újból megkezdték a munkát.
A szegedi Kaszinó serlegavatása. Szegedről irják: A szegedi Kaszinó a Tudományos Akadémiának 100. évfordulója alkalmából gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar emlékére egy serleget készíttetett, melynek leiavatása vasárnap, folyó hó 11-én történt meg ünnepi vacsora keretében, melyre leutazott Scliandl Károly földmivclésügyi államtitkár.
Uj játékbank Budapesten és a Balaton mellett. Az állam egy, az egész várható hasznot az államkincstárnak biztosító játékbank engedélyezéséi vcilc tervbe. Egy nagy Hímet tőkecsoport részletes ajánlatot nyújtott be erre nézve a pénzügyminisztériumba. Az ajánlat több 100 milliárd korona lökét hajlandó befektetni. Átmenetileg Budapesten s egy. végleges hosszabb koncesszióju játék* kaszinót a Balaton mellett óhajtanak felépiteili Balatonföldvár és Siófok között. Ezzel kapcsolatban az ajánlat* lévők hajlandók kiépíteni a balatoni körutat és megreformálni az autó és
hajóközlekedést. A balatoni hatalmas kaszinó felépítése „tan a Budapesten épített palotát kórháznak vagy egyéb hasonló célokra átadnák a kormány rcmlclklzésérc. Ezért a vállalkozás, bnitto-felelének 40".o-át, minimálisan havi 80.000 dollárt ajánlanak a kincstárnak és a teljes ellenőrzés jogát. Az ajánlatra vonatkozólag döntés még nem történt.
A Roboz-pör. A Koboz lestvérek büiipörében tegnap Roboz Belát hallgatták ki, aki mint bátyja, a vád minden részletére kiterjedő védekezést mondott és igyckczcil mag, tehermentesíteni. Robozék 100-nai több tanú beidézését kívánják a védelem kiegészítésére. Azt akarják bizonyítani, hogy a Fricdnch-kor-mány nem tekinthető törvényes kormánynak. Koboz Béla vallomásában elmondta, hogy őket mindig konzervatív szellemben nevelték s a Pesti Élcl-ct a keresztény gondolat védelmére adták ki. A lap szerkesztőségének letartóztatása alkalmával a románok önként védelmezték meg őket. A tárgyalást az esti órákban keddre halasztották, amikor is megkezdődnek a tanúkihallgatások.
A Zeneakadémia 50 éves jubileuma. A folyó év április havában ünnepli meg az Országos m. kir. Zeneművészeti Főiskola alapításának 50. évfordulóját. A jubileumra nagyszabású ünnepséget tervez a főiskola, mely nemcsak hazánk legelső zene-inlézetc, hanem az egész világon mélló és megérdemelt helyei vivott ki magának. A jubileumi ünnepély fővédnökei llorthv Miklós kormányzó és Józsel kir. herceg, védnökei: Bethlen István gróf miniszterelnök, Csernocli János hercegprímás, A/f-ponyi Albert gróf és Berzeviczy Albert a Tudományos Akadémia elnöke, Klebelsberg Kunó dr. kultuszminiszter. A nagyszabású ünnepély clöké-szilö munkálatait egy 100 lagu bizottság intézi, melynek tagjai zenei és társadalmi életünk kiválóságai.
Jókai-Ünnep az Iskolákban. A
kultuszminiszter elrendelte, liugy Jókai Mór születésének 100 éves fordulóját az összes állami közép-iskolák, kereskedelmi iskolák, tani-lóképző intézetek és polgári iskolák február 18-án iskolai szünetben tartandó emlékünneppel üljék meg. A miniszteri rendelkezés .megengedi, hogy az iskolák belépődijai szed. hessenck és önkéntes adományokat is elfogadhassanak. A kiadások levonása ulán fennmaradó összeg 50 százalékát Jókai síremlékének költ. ségeirc kell fordítani, 50 százalékát pedig a Jókai-ccntenilárium alkalmából kiadandó Jókai-művek egy. egy sorozatának megszerzésére, az iskolai ifjúsági könyvtár számára.
Angolok épilik meg a Duna-Tisza-csatornát. A Duna—Tisza-csatorna megépítésének terve mii esztendők óla foglalkoztatja a magyar gazdasági közvéleményt. A csatorna megépítésével kapcsolatosan legutóbb az a hír látott napvilágot, hogy egy angol pénzcsoport akaiji az építkezést elkészíteni. A liiiek szeiinl Szapáry László gróf, Magyarország volt londoni követe hivtalel az angol löke figyelmét az építkezésre. Az angol vállalkozók már érdeklődlek Is a kormány feltétéin iránt s ha kedvező választ kajuiak, rgy nagyobb budapesti pénzintézet (levonásával esetleg hozzá is kezdenek az építkezéshez.
Sinautó Sopron és Győr közölt. Már régen tervbevetlék Sopron és Győr között sinautó-forgaloin (élesítését. Mint értesülünk, a próbajáratol a napokban sikerrel megtartottak s már csak napok kérdése, hogy a gyorsvonatot pótló sinautó-forgaloin minél előbb meginduljon. Az auló sebessége 70 kilométer.
Budapest kölcsönei. A Times szóváteszi Budapest város kölcsöneinek ügyét. Közli, hogy a nemzetközi vizsgálóbizottság, amely a kötvénytulajdonosok pontos tájékoztatása céljából ez év elején behatóan tanulmányozni fogja Budapest pénzügyi helyzetét és arról részletes jelentést terjeszt elő, a napokban előzetes ülést tartott Baselben. A bizottság e hó végén utazik el Budapestre.
A zenei műélvezet
Irta a a Zrínyi Irodalmi és MOvésictl Körnek liccáli* előadásán tolyó évi január 8-án felolvasta:
KEMPELEN BÉLA "»
Nézzünk néhány példát erre. Edward Grieg Reggeli hangulatában zenei hangokkal érzékelteli a napfelkeltéi, amint a Nap táncoló sugarai a fjordokban a tenger habjaival csókolóznak. Azokból a fuvola-trillákból, melyeket a legnagyobb norvég zeneköltő ebben a darabjában alkalmaz, szinte megelevenednek lelki szemcink elötf a napsugaraknak dévaj enyelgései a haragosan zöld szinü tengernek locsogó hullámaival. Vagy az egyik hegedű-szonátájában,. (op. 8.) az első rész festi az elemeknek egymással való küzdelmét, a második pedig az otthon nyugatinál és élveit.
De néhány pillanatig maradjunk még Gricgnél. Nézzük cselló-szonátáját (op. 36.), melynek clsö része a fjordokban tajtékzó tenger moraját festi, második része egy lágy melódia, a harmadikban pedig a legszélsőségesebb kedély - hullámzások tükröződnek vissza, lévén benne nevelés és sírás s tánc és merengés a múlton.
A zenei műélvezet ezekben az esetekben abban nyilvánul, hogy a zenedarabnak hangjaiból tudatképzésünkben megrajzoljuk magunknak azt a képet, amint a ltuiiámok zúgva verdesik a fjordoknak meredek sziklafalait, telki szemeinkkel elképzeljük, szinte látjuk az elemeknek félelmetes ha:cát egymással, vidám hángulatba ringat a tánc, melyet előttünk látunk pusztán a zene hallatára és elmerengünk annak az alkonypirnak szemléletében, melynek egyre bágyadtabb sugarait zenei hangokkal érzékelleti a zeneköltő.
Tökéletesen igaz,a "zene fogalma--nak az a meghatározása, mely szerint a zene nem más, mint egyes érzelem-típusoknak zenei hangok utján való lehető Icgtermészcthübb utánzása. És ha csak ugy futtában végigsurranunk a zenetörténet fólián-sain, a zenének e hivatása egyre élesebben ütközik ki a zeneköltészet gyöngyeiből. Amikor a kontra-punktikus zene helyét a közéjiosztálynak népszerű dalai foglalják el, az erotikus halasit Madrigalok már érzelem-tipusokat tükröznek vissza.
A zene kilép kötött stílusából és individuális jelleget kezd magára ölteni. Szárnyra kehiek a homofon, lágy, behízelgő dallamok, a kontra-punkt átömlik az uj stílusba s a
dallamkitalálás révén szélesül az invenció köre. A zene kezd érzelmi közelségbe julni a hallgatósággal és egyre több érintkezési ponton találkozik az egyének lelki, belső világával.
Ezzel az eredménnyel kapcsolatosan meg kell említenem még azt a körülményt is, Iiogy az eddig az énekre helyezett zenét mindjobban váltja (cl a hangszereknek kiterjedtebb mértékben való alkalmazása. Az ének a zenének legkevésbbé szimbolikus fajtája s amikor a vonós-hangszerek, mint a szerelmi érzéseknek legpregnánsabb szóvivői fel-lépnek, az érzelmek egyre kifejezőbbek lesznek ezeknek a hangszereknek szinte határtalan nagy árnyaló-képcssége révén.
Sajnos, felolvasásom keretén nem kalauzolhatom Önöket végig a zene történetééi ^és szociológiai kapcsolatán. Bármennyire is kísért a gondolat, hogy vázoljam Önök előtt például az olasz zenének kollektív érzelmek megszólaltatásában gyökeredző: sajátságain felépült, könnyen érthető és tönieglelkcsitö tulajdonságait, szemben a bensőségesebb, szerkezetében sokkal inkább elmélyített, dc egészben véve nyersebb és sajátos intimitásokkal terhelt német 1 vagy az idegenszerűségében is valami
fenséges erőtől duzzadó északi muzsikával, — mindezekre részletesebben nem terjeszkedhetem ki. Ha ellenben csak utalok a forró lüktetésű, energikus rilmusu, a szenvedélyek melegségével álfütölt, részegítő hatású zenének szabadabb formaképzés!!, szélesebb koncepciójú, érdesebh Hangszerelési! és általában elvontabb gondolatoknak niegtestcsitésére irányuló, északias érdességű zenévei való ellentétére, akkor talán máns érthetőbbé lettem azt a körülményt, pogy valamely zenének magasabb értelemben vett művészi élvezi* annál könnyebb, feladat, mennél alkalmasabb az egyéni szenvedélyen éreztetésére s valamely mö a maga érzelmi és szerkezeti felépítésében mennél tökéletesebben közeim az általános emberi érzéseknek kollektív tömeg-anyagát. Innen niaja\'á-rázhaló, hogy a XVII. századtól Scarlatli-nak remek Ívelésű, í<>«° lüktetésű gondolatszárnyalásai a maglik energikus ritmusukban éppa">" nyira élvezhetők ina is, mint a ro-mantikus Mozart mesternek, Beethovennek vagy akár Chopln-nak remekei, mert koruk társadalmi vonj" kozásainak hálását nem érezzük ki alkotásaikból, dc annál jobban tükröződnek- ki belőlük minden idő* embereinek egyetemleges, örök leli-1 sajátságai.
1925. január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
kOlfOldi hírek
A magyar kormány szerződése Radiccsal. Belgrádi jelentések szerint Radics ellen legterhelöbb bizonyíték az a lefoglalt, orosz nyelven irt irat-csomó, melyet letartóztatásakor rejtekhelyén találtak. A torvényszék vádtanácsa a horvát parasztpárt tagjait, alelnökéi és titkárát szabadlábra helyezte, igy most már csak Radics van fogságban. — A tót néppártnak Radiccsal való kapcsolatát Hllnka, a párt vezére koholmánynak jelenletleki. — Radicsndl talállak egy, állítólag a magyar kormánnyal kötött szerződést, mely nagy pori vert fel politikai körökben. Az akta
a belgrádi belügyminisztériumban van és módfelett titokzatosan kezelik. / magyar kormány kijelentette, hogy Radiccsal semmiféle szerződést nem kötöttek. A Pravda szerint a jugoszláv
ellenzéknek bizonyítékai és pontos adatai vannak arra vonatkozólag, hogy a szerződés hamisítvány, amin magyar részről aláírás nincs.
Százötven hallgatót kizártak az oláh egyetemről. A Jassy-i egyetem tanácsa elhatározta, hogy Cuza egyetemi tanáron kivül bíróság elé állítja Sumuleam és Gavanescul egyetemi tanárokat is. Az egyelem tanácsa elhatározta ezenkívül, hogy a december 10-iki diákzavargások miatt a Jassy-i egyetemről 150 egyetemi hallgatót kizárnak.
Keresztény diákok nemzetközi konferenciája. Manchesterből jelentik: Az angol keresztény diákok mozgalmának nemzetközi konferenciáját fényes ünnepségek és nagyszámú közönség jelenlétében nyitották meg. A világ minden nemzetének képviseletében mintegy 1100 delegátus jött össze. Az elsöüdvözlfl beszédet a város nevében a Lord Mayor tartotta. A konferencia 2 napig ülésezett annak a megbeszélése végett, hogy mikép történjék meg cz ívben a középeurópai államok: Magyarország, Németország, Ausztria Jugoszlávia, Oláhorszég és Oroszország diákságának a megsegítése. Magyarországol a MEFHOSz-nak az
európai diáksegitő-akcióintézö-bizott-
sági t gja és Deák Ferenc képviselete.
Az esperanto nyelv a távíró-forgalomban. Zürichből jelentik : A szövetségi postaigazgatás január l-től kezdve megengedte, hogy esperanto nyelven is fel lehessen adni táviratokat és ezzel az espe-rantot a svájci távíró forgalomban nemzetközivé tette.
Jókai szobrok a Mária Terézia szobor roncsaiból. A csehek vandalizmusának áldozatul cselt pozsonyi Mária Terézia szobor romjai még mindig egy sirkőraktárban kallódnak. A pozsonyi magyarság most elhatározta, hogy a szobor romjaiból sok apró Jókai szobrot fog fa-raglalni és azokat a centcnnárium alkalmával forgalomba hozza.
Ismét köd borult Londonra. Londonból Jelentik: A városra sürü köd borul. A városi vasutak forgalmát részben, az automobil és autó-buszforgalmat teljesen beszüntették. A várói több helyén történt automobil- és autóbusz-összeütközés; az összeütközések során több személy könnyebben megsebesült.
Bécsben 15 kenyérgyáros ellen eljárás Indult. Az államügyész 15 bécsi kenyérgyáros ellen eljárási indított, meri a kenyér árát kilónként 200 koronával felemelték. Az Anker kenyérgyár vezérigazgatóját letartóztatták. A felajánlott 50 milliárd óvadékot az államügyészség nem fogadta el. A vezérigazgatót az események annyira megviselték, hogy a rabkórházba kellett szállítani.
A gyilkos Lederer-házaspár
Más rablógyllkosságok elkövetésében Is gyanúsak
-- Á Zalai KOitöny saját ludóMjólál — Budipest, Januír 12
Lederer Gusztáv csendőrfőhadnagy és felesége Schwartz Mária által előre megfontolt szándékkal elkövetett borzalmas rablógyilkossági Ugy csak most kezd kibontakozni a maga rettenetes borzalmasságában.
A vizsgálat eddigi adatai szerint a Ledcrer-házaspár nagy lábon élt, uri passziói voltak, noha társadalmi
életei nem éllek. Pincéjük tele volt pezsgővel és likőrrel. A férfi annak idején a hírhedt Britanniás különítménynek volt tagja. Az asszony szenvedélyes sporllady volt, rendkívül szerette a divatos ruhákat. Pazar berendezésű lakásuk volt.
Ledererék háziura jelentkezett a vizsgálatvezető rendőrkapitánynál és elmondotta, hogy Ledererék lakásán több alkalommal hasonló járkálás, csoszogás és gyanús zaj hallatszott, mely éppen olyan volt, mint Koutlelka meggyilkoltatásának éjszakáján. A főhadnagy már máskor is feltűnt neki a két kézikofferrel, amelyeketa hajnali órákban, vilt ki a házból.
A házi ur, Nóvák István vallomása a szenzáció erejével hatott a rendőrségen, mert világosságot fog deríteni az utóbbi hónapok hasonló kegyetlenséggel elkövetett rablógyilkosságaira, melyeknek ^ettescit a legszorgosabb kutatás dacára nem sikerült kézrekeriteni. Nóvák vallomása nyomán ugyanis a nyomozó hatóságok abban a feltevésben vannak, hogy ezeket is a Lederer-há-zaspár követhette el, mert az áldó- | zatok feldarabolása hasonló séma j szerint történt, minla Koudelka esetnél. Boros István bútorgyáros és Reismann zongoragyáros esetében a holttestet ugyanígy nyitották |fel és szótlák széjjel, mint Koudclkánál.
A rendőrség azt hiszi, hogy Le-deremé férjének tudtával ismeretségeket kötött és ezek az ismeretségek felvezette lakásába, ahol az áldozatokkal valószínűleg végeztek.
A nyomozás valószínűleg még sok borzalmasságot fog kideríteni a rablógyilkos házaspár titokzatos múltjából.
A rendőrségen tegnap kihallgatták Lederernét, aki a legteljesebb részletességgel elmondta a borzalmas gyilkosság lejátszódását. Kiderült, hogy az asszony az ura tudtával volt Jó viszonyban Koudelkával, aki gyakran segítette ki őket pénzzavarukban. A gyilkosságra az asz-szony vallomása szerint már régen készüllek. Koudelkát saját lakásukon álom közben gyilkolták meg. A szétdarabolás! s a nyomok eltüntetését férj és feleség együtt végezték.
A liceális előadások
N\'ftgykanlzu, )inuir 12
Voll idő, mikor áltól féltünk, hogy nem lesznek kulturelőadások Nagykanizsán, ahol minden olyan keservesen megy. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Körnek s a Kaszinónak köszönhető, hogy mégis megindult a kulturesték sorozata. A liceális előadásoknak eddigi látogatottsága azt bizonyítja, hogy ezekre a felolvasó délutánokra valóban szükség vau. Ezek a felolvasások nem is tanítanak teljesen uj dolgokra, de meglevő ismereteinket bővítik, ízlésünket fejlesztik és egyúttal nemesen szórakoztatnak is.
Az idei télen a legkisebb faluban is tartanak kulturelőadásokal, illetve felolvasásokat a nép körében s ha minden kis falu kiveszi részét a kulturmunkából, Nagykanizsának ebben is elől kell járma jópéldával s a közönségnek az előadások látogatásával kell bebizonyítania kultúrapártoló törekvéseit.
A legközelebbi liceális előadás, ezúttal kivételesen pénteken, január 16-án lesz, mely alkalommal dr. Kerkay József kegyesrendi tanár tart előadást Mezopotámiáról a legnagyobb érdeklődésre számithaló megvilágításban. Az előadás pontosan fél 7 órakor kezdődik a Kaszinó nagytermében. Beléplidij nincs, csak a költségek fedezésére önkéntes adakozás.
A további előadások minden csütörtökön esle fél 7-kor ugyanott lesznek.
A nagykanizsai liceális előadások sorozatának műsorát a rendezőség olyan sokoldalúan állította össze, hogy minden kulturális igényi kielégíthetnek. A kulturdélutánok folytatólagos programja a következő:
Január 22-én: Dr. Winkler Ernő főrabbi: (A gyermeknevelés köréből);
Január 29-én: Sipos Zsigmond rendórtanácsos: (Ostörténclmi tanulmányok);
Február 5-t\'n: Dr. Dómján Lajos ügyvéd;
Február 12-én: Dr. Winkler Er-nőné és Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny helyettes szerkesztője: (Versek és novellák);
Bármennyire is szeretném, ezúttal arra a feladatra sem vállalkozhatom, hogy csak futó tekintetet is vessek a klasszikusoknak nevezett örökéletű mesterek legfőbb müveinek csak néhány szóban való ismertetésére is s az ő alkotásaiknak taglalásával kíséreljem meg a műélvezet lényegét közelebb hozni a teljes megértéshez. Néhány egészen közismert ujabb vagy legalább ujabban felelevenített műnek egészen rövidre szabott ismertetése elől azonban még sem zárkózhatom el, mert e nélkül egészen hiányos lenne jelen felolvasásom.
Nézzük például Masco^ní-nak Pa-rasztbecsülete inlermezzóját.
Töredezel! arpaggió-fogásokkal misztikus derengésre letompított hegedűhangok festik a felkelő hajnal ébredését. Elfojtott hangú dallamot lágyan kisér a fuvola és szinle lelki szemeink elölt árasztja szét a felkelő Nap első, még kissé bátortalan sugarait a földre. A hajnal széltépte htborfátyolát, a téren egyre többen sietnek át s a templomból kihallatszik az orgonának nehéz, vallásos áhítatra serjesztő hangja.
Ez a kép magától adódik, ha a színpaddal szemben ülünk. A hajnali pír egyre eI6sbödik, a háttér Világosodik, a hivők közül mind
többen térnek be az Isten házába, hogy imát rebegjenek az orgona hangjai mellett az Urnák.
De képzeljük el a zenét ezek nélkül a tárgyi effektusok nélkül!
Vagy elemezzük egy kissé Haydn-nak A teremtés cimü oratóriumát, melye! éppen nem régiben voll alkalmunk hallani.
A költői remekművet egy csodálatosan hangszerelt bevezetés nyílja meg, mely a chaost szimbolizálja. Erre\' következik a teremtés periódusainak zenei aposztrofálása, melyben Gábriel, Ráfael és Uriel beszélik el a teremtés egyes fázisait és ben-nök szólóénekek viszik előbbre a cselekményt. A második felvonásnak az a része, melyben Gábriel a madarak teremtését énekli cl, részlet-festésével egyike a zenemű legszebb részleteinek. Később Ráfael áriájában és az ezt követö részben Haydn odáig merészeli, hogy a kontrafagottal a legmélyebb hangokat játszatja, ami a leggroteszkebb hatast váltja ki a zenei összjátékból.
Ne gondolják, Hölgyeim és Uraim, hogy Haydn ez! ludalosan, éppen csak az effektus elérése vagy fokozása céljából telte. Ha az oratóriumot behatóan elemezzük, meggyőződünk róla, hogy a nagy zeneköltő
egy belső kényszernek szuggeráló ereje alatt irta munkáját, ö nem azzal a számítással nyúlt a hangszerelésnek szélsőségeihez, hogy hatást keltsen velők, hanem a (eremlés fenséges gondolatának egész lelkét betöltő hatalmának lenyűgöző hatása alatt cselekedett. Egész oratóriumát egy tudat-alatti állapotban irta. Ha már mosl a zenemüvet ugy fogjuk fel, hogy annak a hallgató lelkében ugyanazokat az érzelmeket kell keltenie, melyek szerzőiét az alkotás pillanatában betöltölték, akkor a műélvezetnek odáig kell tökéletesednie, ho«y ugyanazokat a gondolatokat ébressze bennünk, mint a minők Haydnban éltek megihletettségc pillanatában.
E tekintetben, elég ha csak annyi! tudunk az oratóriumról, hogy a teremtést akarja zenei hangokkal meg-lestesitení, a mi szempontunkból te-hál: érzéklteni. Behunyt szemmel is látnunk kell léhát a chaosból a teremtés által előhívott csodát, az alaktalan tömeghalmazból a formailag tökéletes alkotásoknak kibontakozását ; lelki szemeink előtt meg kell rajzolódnia annak a minden képzeletet felülmúló erő érvénycsillésnek mely ebből a chaosból kiszakította a földet és benépesítette élő lényekkel.
Az irodalomban a fogalmaknak, a gondolatoknak a szavak állanak rendelkezésünkre, melyeknek meg-tanultunk értelme! adni. Amikor kimondjuk ezt a szót, hogy .zene", valamely hangszernek vagy hangszereknek megszólalására gondolunk s hangokat képzelünk el. A szeretet, az önzés, a gyűlölet, a barátság, slb. egy elképzelés! eredményeznek bennünk.
A zenének nem szavai, csak hangjai vannak. Azok is csak meglehetősen korlátolt számban, hiszen egy oklávában nem igen tudunk több hangközt érzékelni, mint tizenkettőt s bizonyos számú hangrezgésen alól és leiül nem vagyűnk képesek azt felfogni. Shakespearéről állítják, hogy müveiben negyvenezer különböző szót használ!; minő kevés ehhez képest a zenei hangoknak a száma ! Pedig egy szó nem is egy, de némelyik igen sok hangból áll. Igaz ugyan, hogy a zeneszerzőnek egy egész csomó hangszer áll rendelkezésére, melyek mindegyikének más és más a szinc. az ereje, a kifejezőképessége, de mégis csak hangok, melyek csak a lélek közreműködésével képesek arra, hogy fogalmakat fejezzenek ki.
(folyt, koi})
4 zalai közlöny
1925. Január 13.
Február 19-én, 26-án és március 9-én: Surányi Gyula kereskedelmi iskolai tanár: (A magyar nemzet történelmi hivatása);
Március 10-én: Vegek Károly főgimnáziumi tanár: (Fizikai előadás);
Március 25-én: Dr. Luklnich Imre egyetemi tanár, az Országos Széchenyi Könyvtár igazgatója;
Április 2-án: Nagy Lajos kegyes-rendi tanár;
Ápriis 16-án: Dr. Tholway Zsigmond postafőnök;
Április 23-án: Szakáll Gyula kegyesrendi tanár, az Irodalmi Kör elnöke tart előadást.
Az előadásolr rendezősége semmiféle áldozatot/a közönségtől nem kíván, csak arra kéri városunk társadalmának tagjait, hogy az előadásokat annyi szeretettel és érdeklődéssel látogassa, mint amennyi önzetlen fáradozással dolgozott a Kör azok megvalósításán s az egyes előadók a kulturális igények lehető legpontosabb és legélvezetesebb formában történő kielégítésén.
Magyaros izlés a báli-szezonban
Nagykanizsa, január 12 Nagykanizsára is betette lábát jó Karnevál herceg és néhány hétre feledtetoi igyekszik a hosszú téli szürkeséget, sok szomorúságot, hogy vigságot varázsoljon a gondterhes, robotos napok közé.
Az idén valahogyan nehezen indul meg a farsangi jókedv. Mintha mindenki az Ígérkező, a mindig várt .még jobb" bálokra várna. Jelmezbálokra várnak sokan s az idén nem is egészen hiába.
Ezek a mulatságok ugyanis már látványosságuknál fogva vonzzák a közönséget. Az idei szezon szépszámú, alig-alig sikerült bálja után ezért hozzott össze akkora közönséget a vasárna pi,valóban festői látványt nyújtó matyó-bál is. A pompás, sokszínű matyó-ruhák forgatagában jól esett látni a magyarföldből sarjadt művészet-alkotta ruhákat, a magyar izlés, a magyar divat-tervezés csodáit. Hisszük, hogy a magyar motívumoknak ez a diadala nem volt sporadikus jelenség,- nem csak ezen az egy estén tartott, hanem uralni fogja a farsangot végig s lassan éreztetni fogja hatását a csupa Idegenből hozott mindennapi divatban Is.
A vasárnap esti bálon Játott, csupa magyar divat-ornamentikai elemekből ízléssel tervezett fejdiszek, párták és süvegek Kramer Edith divatszalonjában (Fő-ut 10.) készültek, ugyanott, ahol a tavalyi Kaszinó-bál legsikerültebb maharadzsa-jelmeze.
„Egy válogatós úrilány" viszonválasza
A „Zalai Közlöny" január ll-iki számában hozzám irt versnek szerfelett megörültem. Lám, lám a férfi hiúság! Már házas és mégis tetszeni akar -- másnak! Hát fontos-e az Uram, önnek, hogy nekem nem mindenkin tetszik a térdnadrág. Szavamat már azért sem vonhatnám vissza, mert leirtam és kinyomtatták. Ezek után tehát azt mondjam, hogy igenis: a térdnadrág jól áll s spórolási szempontból azok is hordják, kik nem sportolnak és nem vadásznak.
Megnyugtatásomra azonnal telefonáltam ebben-az ügyben Pestre az egyik udvari szabónak, aki kérdé
semre azt válaszolta, hogy csak huszonhét és félcentivel kell kevesebb szövet a térdnadrághoz, mint a rendes hosszú nadrághoz. Lássa kérem, ezért igazán nem érdemes spórolni.
De hagyjuk a tréfát, Uram! Kezdjük az elején, a hócipőn. Erről is lehetne vitatkozni — pro és contra. Ép ugy a térdnadrágról is. Önnek hasznos, a feleségének is tetszik, nekem csak kivételesen. Valójában azonban csak ugy szép, azaz lehetett valamikor szép, ahogy el tudjuk képzelni .A királyné apródjáM csipkével díszített bársony kabátban, térdnadrágban, amint egy biedermeier szalonban rokoko dámáknak beszél az élet szépségeiről...
De ma az élet nem szép, küzdelmes és nehéz. Széppé csak mi magunk tehetjük etikai és esztétikai zlésünkkeL
A nők sokkal inkább ideálisfák, mint a férfiak s ha ők maguk a divat után mennek is, a férfi mégis csak ugy tetszik nekik, ha a divat nem ront az ideálon.
Erre nézve egy eklatáns példát hallottam. Röviden ennyi: egy kislánynak házasság céljából bemutatnak egy fiatal urat. Az úrfi válogatott eleganciával öltözködve jelent meg a déli viziten. Délutánra is meghitták uzsonára és sétára. És délután megjelent — térdnadrágban és hosszú selyemharisnyával. .Puff! vége volt". Igy mesélte nekem az illető kislány sirva és nevetve, hogy „milyen undok volt abban a drapp-szinü hosszú harisnyában . .. mindjárt kiábrándultam belőle! Én is drappszinű selyemharisnyában, meg az uram is abban, mint egy garnitúra, nem kell és nem kell, pedig — tette hozzá titokzatosan —• az egész família nagyon szerette volna."
Szóval, a térdnadrág miatt széjjel ment a parthie.
Tehát aki térdnagrágot visel és hódító hadjáratra indul, az nézze meg magát előbb hatszor is a tükörben, mielőtt kívülről teszi be az ajtót. Inkább térjen vissza, mint hogy a játszmát elveszítse.
A térdnadrág csak néha és nem mindenkinek áll jól. — de ha divat, kérem, nem lehet ellene semmit sem tenni.
A női ruhák dekoltázsa is olyan ám, hogy egyiken, diszkréten szép, míg a sótartós és a ráncos könyökű hölgyeknek jobb lenne, ha nem követnék a merész divatot.
Miután végül tanácsot kér arra nézve, hogy mi történjék az uj térd-nadrágjával, hát — ha a feleségének akar tetszeni — akkor csak viselje tovább is jó egészséggel, ha azonban nekem is akar tetszeni, (amit nem hiszek), akkor csináltasson belőle a kis fiának sport ruhát; természetesen rövidnadrággal.
Az illemkódex szabályai szerint nem illó, hogy a lányok ismeretlen házas emberrel levelezzenek I Ez az eset azonban kivétel, mert válasza késztetett — viszon-válaszra.
NAPI HÍREK
napirend
Január 13, kedd
Római katolikus: Veronika. Prolwlins: Vidor. Izraelita: Tebeth W 17.
Nap kel reggel 7 óra 46 perckor, nyűg-izlk délulin 4 óra 33 petekor.
A Meteorológiai Intézet jelentése tzerlnt szirjz és csendes Idő vJrható éjjeli fagyokkal.
Mozi. Űrünkr: Ha megfújják a trom-l>IUt, moxlszkecs 4 színpadi és 4 llm (elvonásban, lilóadásofc 6. Vj8,9 órakor.
Ankét a tüdővész leküzdésére.
A legutóbbi tuberkulózis nagy-gyülé-sen a legelőkelőbb orvostanárok foglaltak állást a természetes gyógymód alkalmazása mellett és értesülésünk szerint legközelebb a néj>jóléti minisztériumban ankét lesz, ámenen meg fogják beszélni azokat a módozatokat, amelyek mellett annak Levezetése megtörténhetik.
Hallotta?
.... Hallotta, mit mondott A\'-né Y-ék zsurján Z-ről? tel mondta, hogy..."
Igy születik a pletyka, ami annyi kellemetlenségnek okozója és nem is ritkán álmatlan éjszakákkal ajándékozza meg nemcsak azt, aki elkezdte, hanem azt Is, aki nagyon sokszor ártatlanul került a szóbeszéd központjába.
Mennyi szomorúságot okoz az, hogy sokan nem tudnak a nyelvüknek parancsolni és még inkább nem tudnak a szivükre hallgatni. Hányszor megfogadják: .ez volt az utolsó eset!...\' s ha legközelebb alkalom adódik, mégis csak újra találnak valakiről valahol hallott mondanivalót.
Testvér testvérrel, rokon rokonnal, szerelmes szerelmesével tart haragot mende-mondák miatt, minek csak az elejét kellene keresni, ott kellene a mélyére nézni, hogy mindenki lássa: nem egyéb az egész néha rosszindulatú, legtöbbször azonban csak rosz-szul értelmezett üres fecsegésnél.
A társas élet átka, zsur-kompániák, kávénénikék öröme a pletyka. Míg duruzsol a kályha és száll a finom kávé-illat, nincs más és kedvesebb dolguk, mint megszapulni a jobb és bal szomszédasszonyt és egy-két meggondolatlan szóval csóvát dobni embertársaik nyugodt életébe.
Az öregek elfelejtik, hogy valamikor ők is voltak fiatalok és havas utcákon, virágos réten nekik is jól esett néha egy-egy séta A fiatatok elfelejtik, hogy ók is néztek már mélyebben valakinek a szemébe s talán éppen van is egy ember, kinek kezében ók is szívesen hagyják egy-két másodperccel totább a kezüket, mint ahogyan az etikett szabályai megengednék.
Olyan könnyű magunkról és sok mln tenről megfeledkezni, ha akad egy távollévő médiuma a társaság szapuló-kedvének. Téma mindig találkozik hozzá.
És ha nincs . . . ? Keresnek. Mi sem könnyebb annál.
Egy ártatlanul elejtett szót, ferdén meglátott valamit kell csak nagy fontoskodva feltálalni. . . kerekedik abból olyan pletykaság, hogy ember legyen, aki kibogozza.
A szórakozásnak ez a neme a társadalom minden rétegében divik. Nem is csak asszonyok, leányok kedvtelése, hanem szép számmal vannak férfiak is, kik nagy előszeretettel gyakorolják.
Sok haragnak, torzsalkodásnak és bizony nem egy válópörnek lehetne elejét venni, ha némelyik ember néha kordában tartaná a nyelvét.
Sok kellemetlen, zűrzavaros órától mentenék meg az emberek önmagukat és főként másokat, ha azt az időt, melyet pletykára és az utána \\<aló szimatolásra fordítanak, mondjuk .. . átaludnák. beata
— A polgármester beteg-szabadsága. Sabján Gyula dr. polgármester megérkezett Budapestről, ahol elintézte a városnak egy-két függőben lévő hivatalos ügyét. A napokban, értesülésünk szerint már ma, megrongált egészségére való tekintettel visszautazik Budapestre a Gellért-fürdőben való gyógykezeltetése végett.
— Esküvő. Fényes esküvő folyt le vasárnap délben a nagykanizsai evangelikus templomban. Vöröss Kálmán m. kir. honvédfőhadnagy esküdött örök hűséget Waligurszky Alice-nak, Waligurszky Antal polgári iskolai igazgató leányának. Az eske-tést Horváth Olivér vezetőlelkész végezte.
— Köszönetnyilvánítás. Hozzám-lartozóim és a magam nevében a leghálásabb köszönetemet fejezem ki Szent Ferenc III. rendje, Oltáregyesület, Tantestületek, Szent László cserkészcsapat tagjainak, mindazon ismerőseimnek és hálás tanítványaimnak, kik édesanyám temetése alkalmával megjelenésükkel vagy nagybecsű soraikkal hozzámtartozóim és magam fáidalmát enyhíteni szívesek voltak. Mátés P. Hilár.
— Matyóbál. A téli évad alatt eddig megtartott összes estélyeket és mulatságokat nem látogatta oly embersokaság, mint az Ipartestület nőiszabó szakosztálya által rendezett vasárnap esti matyóbált, amely a Polgári Egylet összes termeit teljesen megtöltötte. Szerencsés gondolat volt a rendezőségtől magyar levegőt és magyar motívumot vinni bele a táncterembe. A mezőkövesdi népviselet szépsége megtette a maga hatását, az újszerűség ingere széles körben keltette fel az érdeklődést s a mulatság és táncestély a legteljesebb siker jegyében folyt Te. A mezőkövesdi magyar népviselet fes-tőilcg érvényesült a nőkön. Nagy sikere volt a mezőkövesdiek legszebb népszokásának, a matyólakodalom eredeti bemutatásának: a vőlegény (Joós J.), maid a menyasszony (Lidiit Mancika) felvonulása a násznéppel, a menyasszony megkérése, a menyasszonytánc, a menyasszonykalács és a sokféle tánc és felvonulás. Sok derűt vittek be a vőfélyek (Somogyi Pál és Földváry János jókedvű mókáikkal. A matyóbál a jótékonyság oltárára jelentékeny összeget eredményezett.
= Lányos mamák figyelmébe ajánlom mindennemű kelengyének való és más elsőrangú rőfösárukkal dúsan felfrissített üzletemet. Egyben szíves tudomására adom a t. vevő-közönségnek, hogy üzletemben, előnyös feltételek mellett részletfizetésre is igen olcsón vásárolhatnak. Tessék a címre vigyázni 1 Mert kizárólag a „Tulipán áruház"-ban lehet a mai nehéz viszonyok mellett is olcsón és jól ruházkodni. Tisztelettel Krámtr Zoltán Tulipán áruháza (Erzsébettér 2. a gyümölcspiaccal szemben).
— A nagykanizsai elemi Iskolák jubileuma. Január 6-án mult huszonöt éve annak, hogy a nagykanizsai községi elemi népiskolák államosittattak. A huszonöt év előtti régi oktatógárdából már csak keltő működik Szalay Dénes és Baneko-vlch Jánosné.
— Az Izraelita hitközség adólajstroma. A nagykanizsai izraelita hitközség 1925. évi adólajstromát a titkári hivatalban közszemlére tették. Fellebbezési határidő 1925. január 26.
— Cigarettázik ön? Sodorjon Janlna papírt.
-1025. lanuár l3.
Zalai kozlonv
—. Kitüntetéses oklevél. Mint értesülünk; városunk szülötte Biack Sándor a sorinoi műegyetemen december 29-én a gépészmérnöki oklevelet kilüntetésscl elnyerte.
— Felolvadt a Balaton jege. A Balatonon is rövid voll a korcsolya-szezon. A nagyobbik baj mégis az, liogy a jégvermeket nagyon siclvc s csak hiányosan Indiák megtölteni. A Balaton felső vidékén az utakat, akárcsak nyáron, vastag por fedi, annyira csapadéktalan az időjárás. A vetéseket tönkretette a pocok- és egérjárás.
A Notre Dame-i toronyőr tökéletesebb, mint amilyennek elképzelhetjük.
— Cigánytemetés. Tegnap, hétfőn voll az öreg Horváth cigányprímás temetése. Egyszerű, dc annál meghatóbb volt a gyászmenet, amely az öreg cigányprímást utolsó útjára kísérte. Egyszerű emberek kisérték, egyszerű volt a papírvirágos koszorú a koporsóján s a zenészek haladlak nyomában zeneszóval. Mintegy harminc zenész szivbctnarkolóan húzta a .Kitették a holttestet az udvarra" kezdetű nótát. Eltörött az öreg prímás hegedűje, nem huz többet sem szomorú, sem víg nótát.
= A Vendéglősök Szakosztálya vezetősége értesíti tagjait, hogy a bortörvényplakátok, melyeket minden bormérő üzlete szembetűnő helyen kifüggeszteni köteles, megérkeztek s azok egyenként 15.000 korona1 ellenében Banckovich János szakosztályi titkárnál átvehetők a mai naplói kezdve naponta délelőtt 11 és 12 óra között. Azok a vendéglősök és kávésok pedig, akik zcnéltetnl kívánnak, a Szombathelyről ideérkező Gyulai Imre kultúrház igazgatóval leendő megegyezés végeit 15-én délelölt 9 órakor a helybeli rendőrségnél I. emelet 4. számú szobában jelenjenek meg.
— FBldblrtokrendezésI Itélet-végrehajtás. A földbittokrendezési tárgyalások folyamán tudvalevőleg a nagykanizsai törvényszék OFB liirái gróf Andrássy Sándor letenyei uradalmából 600 holdat, Kovács Sebes-Ivén becschelyi birtokából 120 holdat, Schmidl Olló és társai polai ingatlanából 50 hold földet hasilollak ki a földigénylők számára. Az eljárás folyamán — mint mindenütt — a lenti községekben is rendkívül sokan jelentkeztek, akik föld- és házhelyekre igényt jelentetlek be, azonban a rendelkezésre álló terület oly csekély volt, hogy sok földígénylfl alig kapott egy hold földnél többet, s mivel sokan a nagyobb területű bérlettől igy elestek, végeredményben a földhöz juttatás nem jelent szamukra kedvezményt. A házhelyekre azonban a legtöbb polgár már ráépítette házacskáját és igy saját otthonhoz jutott. Csak az a kár, hogy a legtöbb ilyen családi ház az egészség modern követelményeinek figyelembevétele nélkül épül és igy nem éri el azt a .célját, amely mialt voltaképpen az egész akció megteremtődön : egészséges otthont nyújtani a magyar családoknak.\' A fenti községekbe tegnap szállt ki Kaiser Elek nagykanizsai törvényszéki tanácselnök, hogy az OtB Ítéleteit végrehajtsa.
— Levente-zenekar. A nagykanizsai testnevelési ügyek vezetősége elhatározta, hogy városunk levente-ifjaiból zenekart fog alakítani. Az erre vonatkozó felhívás a napokban fog hivatalosan is megjelenni, hogy a szervezés munkálatai mielőbb megindulva eredményre is vezes senek.
— Hirtelen halál. Hametmayer Lajos nyug. sóhivatali tiszt vasárnap éjjel szívszélhűdés kövelkeztébcn elhunyt. Temetése ma délután fél 4 órakor fog végbeinenni a temető halottasházából.
— A cserkész ollmpiász „Jam-borcc" film a soproni közönség kérelmére olt maradt s mivel az egész január havára már le van foglalva, csak februárban állhat a nagykanizsaiak rendelkezésére. Kérjük a cserkészet barátait, érdeklődésűket tartsák fenn erre az időre. A cserkészek.
— Egységes eljárás a jótékonyság terén. Megemlékeztünk már arról, hogy a város az idén is folytalja a tavaly a főispán állal kezdeményezett téli inségenyhitó akciót. A jótékonysági egyesületek állal gyakorolt állandó téli segélyezés és adomány-oszlás kövelkezté-hen könnyen megtörténhetnék, hogy egyesek többször is részesülnek támogatásban. A segélyezési eljárás egyöntetűsége és arányosítása végeit szükségesnek mutatkozott a jótékonysági nőegyesülctekkel közös érlckez-lelct tartani. Ezen egyesületek vezetői legnap délután 5 órakor gyűllek össze dr. Králky István főjegyző hivatalában, beterjesztették segélyezésre szoruló szegényeik névsorát, az általuk történő adományozás mérvét és egyéb adataikai, melyek a város léli inség-akciójának leryszerü és lehetőleg igazságos lefolytatásához szükségesek.
A Notre Daine-Í toronyőr tökéletesebb, mint amilyennek elképzelhetjük.
Gyújtogató gyermekek. A rendőrkapitányság egyik dcleklivjc nyomozati ügyben jut Kiskanizsán, mikor észrevette, hogy egy ház közvetlen közelében lévő\' szalmakazal tüzel fogott s ugyanabban a pilla; italban kél kis gyermek szaladt el a kazal tövéből. A deleklív beszaladt a veszélyeztetett ház udvarába, azonnal fellármázta a szomszédokat s egyesűit erővel sikerűit a tüzel hamarosan eloltani s a házat és a kazal egy részét megmenteni* A tüzel a házba tartozó gyermekek okozták, akik a kazal tövében gyulát gyújtogatlak.
— Baleset a sorntási uton. Dara István 18/éves sorntási molnár-inas Nagykanizsáról kocsin ment két társával hazafelé. Útközben az egyik útitárs, Varga Ferenc revolverét nézegették. Dara István elkérte a fegyvert, nézegette, forgatta s miközben ki akarta próbálni a ravaszt, a revolver elsült s a legény saját lábát keresztüllőtte. Beszállították a nagykanizsai közkórházba, ahol ápolás alá vették. Állapota nem nagyon súlyos.
— Cseh tartozások és követelések. A csehszlovák köztársasággal 1923 július 13-án kötött pénz és hilelügyi egyezmény 1925 október 30-án életbe lépeti. A cseh kormány az olt örzött letéteket a magyar igénylők rendelkezésére bocsat|a, azok kivitelét megengedi. Ha az egyezményben körülírt feltételeket igazoljak. Az ilyen irányú kérvényeket a pénz-Ugyigazgatósághoz, vagy a letetlek,,,, kelt benvuilaní. A cseh kor-
helyen kelt benyujiani. A cseh kor-ntáíiy a magyar tulajdonban tevő cseh értékpapírok felülbélyegzést Határidejét 6 hónapban állapította meg.
amit a budapesti csehszlovák követség végez. Ezekben, valamint a csehszlovák-magyar tartozások és követelések ügyében kiadóit rende-let az érdekeltek részére betekinthető a városházán az iktató hivatalim.
A Notre Damcii toronyőr tökéletesebb, mint amilyennek elképzelhetjük.
— Jogtalan határátlépés. A
rendőrkapitányság kiliágási osztályán Pajmann Józsefet jogtalan határátlépésért 8 napi elzárásra ítélték.
= Orvosi hir. Dr. Vajda Márk fogorvos hosszabb távollét után fogorvosi gyakorlatát újból megkezdi és rendel fogbetegeknek naponkint d. e. 8—12-ig d. u. 2—5-ig a Délzalai Takarékpénztár épületében Fő-ul 8.
Apró filmhírek. Bereginek bárom lilnije jelent meg az idén: A tanító (Sylvester), Tilalom földje és a monumentális Rabszolga királynő. Az Uránia szombaton játsza a Syl-vestert.
Az amerikai Löwmctro filmgyár magyarországi képviselője következő táviratot kapta újévkor: Scaramouclie megnyerte 192-1. évre a ÍO.OSO dollár első dijat, mint legjobb gyártmány. Második: Bagdadi tolvaj, harmadik: i Párisi asszony. Lőwetaetro: A Sca-tamnuchol Magyarországon a belügyminiszter betiltotta, később nagyne-\' hezen engedélyezte. Az Uránia februárban mulatja be.
A Nolre Dame-i toronyőr felvételeihez az amerikai filmgyárban a párisi Notre Dante templomot az utolsó szögig újjáépítenék.
= Gyermek-cipók minden kivitelijén a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filtpp kötöttárugyárában Siombutliclyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flótzoknik 35.000, női harisnyák I). M. C. anyagból 85.000. kötött kebátok és szvetlerek 290.000, kötöll mellények 195.000 koronába kerülitek,
A zalai kulturáról
egyik tanügyi lapunk a legutóbbi számában a következőkben számol be: „A legtöbb iskolátlan község van Baranyamegyében: 30. Vasmc-gyében : 57 és Zalanu-gyében : SO. Legtöbb teendő van e téren Zalában, ahol átlagosan elég müveit környezetből több analfabétasziget válik ki.
1 egujabban jutott csak iskolához a határmenti Murarátka, amelynek 118 tankötelese az 5 kilométernyire eső iskolát már zsúfoltsága miatt sem látogathatta, továbbá Szenlmar-gitfalva, amelynek 6 éven felüli lakosságából csak 53 százalék lud imi.
Ugyancsak a járásban van 77 tankötelessel Zajk község, melynek 03 százalék analfabétája elárulja, hogy a rossz uton, 6 kilométernyire esd iskolához való csattogása csak névleges. ,
Ugyanebben a megyében van meg két negyvennél több tankötelessel bíró analfabéta többségű s kél, ötvennél több tankötelessel bíró, a legközelebbi, zsúfolt iskolától 4 kilométernél lábolabb cső iskolátlan község, amely a maga erejéből iskolát állítani nem tud.
Lehet, liogv e községek régebben nem is kértek iskolát; az ilyen kiálló hiányt azonban az illetékeseknek hivatalból kellett volna észlelniük s megszllnletniök annál is inkább, mert a Dunámul magyar részén, csak cz a néhány analfabéta többségű község volt." . , , ,
Ebhez kommentárt fűzni felesleges.
Irodalom és művészet
Gazdasszonyok Lapja. Az ily cirnü háztartási és szépirodalmi heti lapnak folyó évi második számában kél cikk mellell receptek, kézimunka, kozmetika, gazdasági rovatsegyéb apróságok váltakoznak. Előfizetési ára negyedévenként 50 ezer korona. I
TÖRVÉNYSZÉK
A Hirscli és Szegő cég tolvaja
Lackenbacher Endre murakeresz-túri illetőségű kereskedősegéd a nagykanizsai Hirscli és Szegő cégnél vol! alkalmazásban, azonban rutul visszaélt főnökeinek bizalmával. Különböző árukat eltulajdonított és délben, mikor az üzletet bezárták — a lopott holmikat hazavitte, majd átadla Weisz Viktor Eötvös-téri borbélymesternek, aki azokat megfelelő haszon melleit eladta.
Tegnap tárgyalta ezt a bűnpört AUuássy Gyula kir. törvényszéki biró. Lackenbacher töredelmesen beismert mindent. Avval védekezett, hogy Weisz Viktor bujtogatta fel a lüjlás elkövetésére. Az eladóit tárgyak után kb. 900.000 K-t kapott, amit cigarettára és mozira költött. Weisz Viktor ugyancsak bevallotta, hogy ó biztatta Lackenbachert arra, hogy „hozzon valamit" az üzletből. Nyomasztó helyzetével védekezett.
A vádlottak padjára kerültek azonban Starter Mórné, Krausz Arnold, Winhoffer Vilmosné és Láng Péter kanizsai lakósok is tulajdon elleni kihágás miatt, mert az eltulajdonított áruból vásároltak. Avval védekeztek, liogy nem tételezték \'.volna fel Weiszröl, hogy lopott dolgokat árusít.
A törvényszék Lackenbacher Endréi mini lettest egy évi börtönbüntetésre. Weisz Viktort pedig mint jelbújtál nyolc hónapi börtönre és három évi hivatalvesztésre ítélte.
Bűnösnek mondta ki azonban a törvényszék tulajdon elleni kihágásban Slciner Móniéi, Krausz Arnol-dol, Wínholfcr Vilmosnét és Láng Péteri és ezért mindegyikükéi lejenként 800.000 K fő és 200.000 K
mellékbüntetésre ilélle.
A vádlottak fellebbeztek az ilélet ellen. v
A törvényszék Lackenbacher Endre további fogvatartását rendelte el.
A bűntetőtanács tárgyalásai.
A nagykanizsai törvényszék bUnleló-tanáesa folyó hó 15-étől, csütörtöktől kezdődőleg kezdi meg ebben az évben szokásos hétfői és csütörtöki főlárgyatásait, mig a fellebbviteli lu-nács szombaton tartja meg tárgyalásait.
, - , -v 1 ■ " i". * ■ *
MOZI
Uránia. Kedd—szerda 6, fél 8 és 9 órakor: Ha megfújják a trombitát irredenta mozikecs 2 színpadi, 2 filmrészbcn; irta Porzsolt Kálmán, zenéjét szerezte Vinczc Zsigmond. Egy betétdalt irt Murgács Kálmán. Szereplők: Borbolya Gyúró, Szalkay Lajos; Hatika, Misu, gyermeket Bodán Margit, Békcfy Lajos; Gábor Aron székely legény. Ripkay Béla: Málika, húga Tóth Irma. A 6 órás előadásokon rendes helyárak, a fél 8 és 9 órás előadásokon felemelt helyárak. _
Csütörtökön—pénteken az Uránia gyönyörű alpesi felvételeket és még szebb mesével átszőtt német képel mutat be: Gyermek a viharban. A romantikus darabok kedvelőt meglepő játékot fognak lálni a kis fiu szerepében. Davos léli virága a téli sport minden neme, a hóba és zuz-morába burkoll Aljiesek elragadó képei külön élvezetet nyújtanak.
A címszerepet Oltó Gcbuhr (Frt-derikus Rex alakitója) viszi.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Csökkent a bankjegy-forgalom
Az állami jegy forgalom a január 7-i kimutatás szerint a dec. 31-i állománnyal szemben 2372 milliárddal csökkent. A girőkövetelések 218.9 milliárddal növekedtek. Ajcgyfoiga-lorn csökkenése az állami giró befizetésekre, valamint a váltótárcaállomány apadására vezethető vissza. Mig a jegy forgatom a giró befizetések révén támadt 1SS.S egyéb 301, összesen 21S 9 milliárddal, a váltótárcaállomány csökkenése folytán 100 milliárddal, az állami adósság január havi törlesztésérc befolyt 08 és egyéb követelések apadása révén 147*2 milliárddal csökkent, addig devizák és valuták vásárlása révén 107. egyéb tartozások apadása folytán 22M milliárd bankjegy került forgalomba.
TŐZSDE
Nyitáskor gyengén indult 3 mai tózsde és az árfolyamok a legutóbbi tözsdezárlali nivó alatt alakultak ki. Az üzletidó későbbi folyamán a lanyhaság még fokozódott és zárlalig állandóan alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre. Feltűnő volt a Ganz Danubius nagy áresése, mely a legutóbbi 3460 zárlata után 3400-al nyitott, mely kés\'bb 32^0-ig esett vissza. Ez az árveszteség mintegy 6%-nak felel meg. Az árnivó csökkenése 1—2°/o közölt mozog. A lanyhaság jelei legerősebben a kulisz-piacon mutatkoznak. A csökkenő irányzat alól a közlekedési értékek mutatnak kivételt, melyeknek piacán barátságos volt a hangulat, sót Nova irányzata határozottan szilárdan alakult élénk forgalom mellett.
Utótőzsde
Irányzat Laitot\'. Danubius 3230. Magyar Illtet 493. Nova 181, Rima 143. Salgó 5-50. Angol Magyar 10, Olasz Bank 20, Osztrák Hllel 174. Leszámítoló 765. Nasld 2080. Kőszén 3270. Magnezit 2000. Urlkányl 930. Szásrrárt 305. Kereskedelmi Bank 1230. Cukor 2350, Oeoígla 375.
Az arany korona mai árfolyama hh\'atalos dollárkurzuson átszámítva 14.563-30 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Anjvl Iont 344000-3(7000 Cé.h k o;ooa 114MIC3 Dlalr 11131113
DSIUI íi s*>»uo ruxU lr. Mi>-M.~>
Hollandi lil. 2*776-»C» Ul 370372
Un JII-M7
U/i ÍOCO JOJ2
hl|i baak 3M&-3SA3 Oíitf kor. 101 30-101 SO Dia kor. IM60-I2HO Svljrll/aak 137»I3»» SW J kor. IH«1V380 tiontf kot. IWOOICKttO Mii ki m.\'U-KÁU
Amatridaia DtlciéO
B«/lla
SlUlttl
DIOMKI
Kopanhiga
KfiailUala
Loodoa
MiUoo
N«VJ«k
Pilla CriCa
SiólU Sl0<kll0l« WMa XtlKh
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
EzOst egykoronis 6150—1\'350, kétkoronás 12.300 12.700. forintos 16 500-17.000. öt-ioronás 31.500 32500. "I™*™? SOOCH)-50 500 arany huszkoronás 316.000 320 OJO. pJaUna 210.ŐW—220.000.
Terménytőzsde
Búza lluav. 76 kg-os 560.000 562 500. 78 kg os 570 000 575.000. egvéb vld. 76 kjj-os 55750\' 560OŰO. 78kx os 567.500 572 50), rozs 455000 46\') 000. sörárpa 480.000-510 000. takarmány árpa 395000 415000, ul tengeri 270.000 282.500. kfllcs 260.000
270.000. korpa 240.000-245.000. zab 415.000 425 000. repce 660000 -690.000.
Irányzat szl árd volL Az öíszes főbb cikkek megdrágultak. A búza 5-10.000. « rozs. a sörárpa íj a tengeri 40.000. a zab 5000 koronival drágult. A forgalom Igen szük keretek közt mozgott.
Sertésvásár
Pelhajtás 1906. melyból eladatlanul visszamaradt 6-.W Jrb. F.lvöicndU 24 500 - 25.000. szedett 23-000 2.4000. szedett közép 22.CKK) —23000. kOnnyfi 19.000 -21.000. clsórend* öeeg 22.000- 23 000. másodrendű 20.000 -21.UŰÖ, angol süldő 22000 -24.000. szalonna nagyban 2^ 500 - 25.000. zsír 30.000-31 000. lehúzott hus 29.000 - 32.000, szalonnás félserlés 29.000 30 000. Változatlan árak mellett az Irányzat nagyon lanyha volt.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tözoüo délután I órai záró Árfolyamai a kővetkezők i
AiscJMin.
Haiat Llojí b«ok
J«li/tOf Loilinll. 01 M. bank Outi. HIL Baskwitla
rouuutv
Hwv.\'iil. I- t> IngaUan M-Cath Ipnt.
K«?HHU M»n" *<<--«« Kíip. Uliiht Viiotl bank
N«m«, b. ii lak Ktmk U
Ilit.
8«Wlio«l tp. IMtváfOtl f 6-.il. .. Ktbinjil Tak. AttaL Tik. Moklfa
Hilil lUl J
EJ»6 M. Blil. roocife* Ma£jr.-Pua<la
• Malmok Bou.-M.
UklKiitii Bu4apr«tl
tnii. r« i
Otltnin* |
XOrSabiajal l-lfnatn 4
Nroiicll I* U
OU $
Ktibánjral I
Silnóiüi
Niikl »:
VftU b*lv«
K0ilck«J4«
Avlcti AlUnllka
UvaaU I
MII/. 3
(Is/ 1
KSlBtl I
Viiotl i
Dllluiut
Huoriila KUily \'
JWiJWtt IIU IIM 160Í4 IT074 370371 3M1-MI3
m.< IÍ-ho
11000 11(40 34SOM-347030
7X30 73419 346/ 3979 aiCI-1171 &IC41S IWlOIWO 101 30 101 tó I3MO WjO
Vlklorla T»<uui<eiui Tr. DiaaMi
B<v<tliU Sf«alt6r.
Siluviil Kohi KM 06n
Ol4»<k«
Mi|«ilt
.. Zürichi zárlat
Párls 2780 --. London 248650. Newyoik 519—. BrQssel 2585 —. Malland 2180—. Holland 209-50. Beriln \\TP,\\ VVlen 73 Solla 375 -. Praga 1560-—, Budapest 71-73, Varsó 100. Uukarest 265 —, Belgrád 860—.
A magyar korona killföldl hivatalos Jegyzései
DKVIZA VALUTA
Ujiiip int Irjnjp ml
Bécs ...............9S20 1 9720 962019870
Berlin...............5830 5820 &&05 58S0
Prága ............... 4721 47250 4711 474
Newyorkban 14.
AltK4u«n 31.%
Xig)t>itlor.«l v
Sitró U
Unkiajl W
Nyomdák j
Ath«na<iun > FAviioiI ojt.
r/iDklln 3
Ololu« :
, PalUt : 1 RI..1
Sí.ph.a.un UJilKltim
81WI var I
Oüd O4po. |
P«íj»\' i IC Oaai l)an.
Tlatl
Culorcji/ak
Di!<ako< SK
Cukortpai JiSO
Mti&>1 tukoi 1711
Stumtntt 1930
fciclalticrtk
Olsut 34
SfiUial —
Plltpó\'al 2S\'j
Tokaji boy 40
l(alk«c«<k. Ub
Oai. Villamos Ztj. Ind 870
:.u in4 I-G
A1L Kii ISi
Autr 1190
PTiObua 75
Olajok
Olaj Ipa/ 74
Ma/otl p«(/. —
SOr (• iicii
Mvlioil »Cr 44
KUlljrtOl 73 Mt> pott tfi
Ktc\'Ktkh Coca 10
RhiilaiiCi 373
OK&«MI 311
SUllodik
ROYJI wilM |$4 S<n«i
Oam Vl.1.
Ilolbin
KOIia*
ÜC
Mi(|.i M4I
Míiíif Vífylpn Vl£ODg}íl Kímt
Szerkesztői üzenetek
M S. O. Ne haragudjék c/irt a kifeje-dc bizony a cigány is a maga lovat dicAri. Meg tudjuk tehát érteni, amikor riSflniébc veszi a piros ^/. mert ugy tudjuk, épen Ön volt az cW, aki kitűzte a nagykanizsai korzón. Mindamellett fenntartjuk Összes állításainkat, mert hiszen a nók tulaidonképcn nekünk, férfiaknak, a férfiak kedvéért Öltözködnek s így j> kritika i< — a férfiakat illeti. A férfiak pedig Mívesebben álltuk a mi pártunkra, mert asszonyaik, leányaik öltözködésénél illetve öltöztetésénél ókét nem csak a divat szeszélyei és a tetszetősség vezetik, hanem bizony nagyon sok esetben a gazdaságos-sin is. Egy valódi csinált és parfümmel ifóntó/ult piros rózii 50—70.CW koronába kerül s igy elképzelhető, hogy a férfiak Igen nagy rés/e már csak ezért is elengedné ezt a legujabb-csodabogarat.
Nemes. Azonos; munkájából eddig 9 kötet jelent meg s még 3 kötet és 2 pótkötet vár kiadásra. Nem a saját, hanem a Grill-cég kiadása. .
Vérpadon. Bármelyik budapesti szépirodalmi laphoz nehéz lesz. bejutnia. Kísérelje meg. dc nem bízunk az eredményben. A beküldött tárca a mi legkisebb mértékünket sem üti meg.
Főiskola. Az egészet át keltene dolgoz ni. hogy közölhessük, erre pedig nem vállalkozhatunk.
Xwrlwaa Lacira
Oo\'dbii

Sitrtí-:
V«*ylpar
S»MI»ia Fiira
llunt. ir.f.liijy» Sllk/a
DOIOj;!
Osuml Ulctirtla
ö,!<: BirJl
Bra»6l O)\' .-i t-\'-t C«\\ín lila Papóipai
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nttgykánlz«»
Apróhirdetések
díj rl\'rc lii.tcr.JÍ. i a (ofKatml i<S6 hoiliiiimltlallk
I9Z5. Janujr 13
Megnyílt a határ,
azért legolcsóbban avagexéat. Up-kerctaiéit él aománcadényl Mb.
SKOPÁL ANTALNÁL,
ERZSÉBET KIRALYNÉ-TÉR 14. Telefon 1-31. aierexhell be u
Értesítem az uradalmakat és a gaidikit.
ía belga mének
étkeztek, amelyek a legkedveaflbb lei-
tételek mellett lesznek eladva. Ugyanott eladó egy 10 HP bonxla. motor egy 900-aa umráth caóplftval, teljes felszereléssel «o iw
Pfeiffer flndráa jgg
Briccaeaxnadrágoa úriember kéri azon sz<^e hölgyet, akit Centráltút a posta-vilolalg követett. Itogy komoly szándékból smeiclség lehetséges-e? Választ a kiadóba kér: .Tavaszválás\' elmen._125
FOrhónci uj hegyen
holdas príma szóló, 60 millióért eladó. " Iroda, Fő-ut 8.
j hegyen háromnegyed lóló, cseréptetós plucével >. Szlgrlszt Ingatlanforgalinl
Eladó rg\\\' nagy kertes ház, azonnal be-kOUCuhctó. ^wósmarthy-utca 9. 70 21-5
Bútorozott szobát keres azonnalra, fiatalember. Clm a kiadóban._ 108 2-2
£»{>\'. vagy kél nőtlen llatalember részére • bútorozott szoba kiadó. Clm a kiadó-hivatalban.__97 3-2
Vörösmarty-utca 39. blatt 2 puhala axok-róny és 2 igy eladó._____94 6 3
Komplett gyalupadok gőzölt bükkfából kaphatók Wollák és Krtedenlhalnál, Fó-ut I.
Beköltözhető családi Clm n kiadóban.
h*x I
Lokáat keresek, melyért házmesterl, takarítást, kertészeti vagy bármely hasonló munkát elvállalok. Clm Mór János cipész, Teleky ul 55. l?l
Római uimutató
i umH.I ta/laJokltt tU.lta, Irt r.000 í
Világ lexikon
HJ kM»tt«n. l/a 190X00 K
Mereskovuky
da Vtixf. IMii • kft(fefc»a t&JX.
VlMPi
isaaurtl. 37
kO(»aVaa lOO.O
ia I|j(t kflan»|4«*<<r>k <IU*44 rakU/i
FISCHEL FÜLÖP FIAI
NABTKANIZSil, Ffl-UT.
Hirdetmény.
A „Hagykanlzsai Autó-forgalmi R.-T. felizámolóinak mcKbiiásálxSI koihirré tesicm, hogy a (cls7im0lis eddigi eredményihez képest minden egyes résivényrt 5000 korona, sióval ötezer korom további vissraliielést esikoiloni. mely a Nagykanizsai Bankegyelültt pénztáránál a mai naptól kezdve i részvényeket helyettesítő ideiglenei elismervény felmutatása ellenében kifizetésre kerül.
Nagykanizsa, 1925. január 10.
A felszámolók megbizásáMI: ,„ Dr. Rothschild Béla s. k.
Gyárt, átalakít, javit:
lróKéix;kct, sokszorosítókat, ellenőrző pénztárakat, varró-, köló- és szövőgépeket, kerékpárokat, molor-kaékpárokat, személy- és telier-autókat, motorokat, villamoskészQ-lékekel és műszereket, tömegcikkeket, testegyenészeti gépekel és készülékeket, orvosi műszereket, kórházi lerendezéseket, mozigéi>e-: kel, röntgeneket, rádiókat stb.
Alkatrészek és kellékek minden Képhez.
írógépszalagok és karbonpaplrok. írógép karbantartás. ssm
müszerüzemi irógépvállalat
(CégtutajdonrjíisZAKATS GYULA) Nagykanizsa, Kisfaludi Sándor-utca 2. ezi"1-Tctefoni 40._Tflrv. bej. ct^_Alapítva
Autogarage.
Nikkelezés, galvanizálás roin<i» színre, mágnesezés, akknmulatoj-töltés zseblámpák, rádiók « autók részére, eszlergályo"\'-csiszolás és polírozás, vulkaniza1"
autogénllegcsztés és vágás, zománcozás, fém ön lés, ma»!\'
akkumulátorok formálása, köszörülés, kovácsolás, fémpiw^
Junker & R*>h
varrógépek gyári lerakat".
sehol nem létező olcsó árM"_
Nvonutott > Zrínyi Nyomdiipar é> KOnyvkercskedéi R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdiveielő: Oltnbeck Károlyi
64. évfolyam, 11. Mám
Nagykanizsa, 1925 január 15, csütörtök
1800 korona
T. P.
feukoMlfeig fa kiadóhivatal l\'8-ul 5 Interurbán-Telelőn 78, nyomda 117. izém
.laegersi
. uulTIKAl HAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Elíllxetéd Ita: Ejy hdia 30.000 koiona Hitom hóta............... 90.000 kotona
Gazdasági problémák
Irta: Kelemen Ferenc a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatója
Amióta a magyar koront hosszú kálváriája megszűnt s a régi Osztrák-magyar bank szabadságtéri monumentális palotájából a Magyar Nemzeti Bank európai hirü vezetői bölcs előrelátással és óvatos körültekintéssel őrködnek további sorsa felett, azóta a közelmúlt izgalmától megviselt, a bizonytalanság szorongó érzéseitől agyonzaklatott gazdasági közvélemény látszólag mintha egy kissé megnyugodott volna.
De csak látszólag, mert a lelkek mélyén nagy földrengések utolsó lökése gyanánt még mindig meg-megremeg valami, ami a mult sötét képeire emlékeztet.
A drágaság, a háború utáni gazdasági életnek ez a rákfenéje, még mindig fojtogató bizonytalansággal tölti meg a levegőt s amikor az agyonstabilizált korona, a tisztán teorilikus értékű zürichi árfolyamlapon soha nem remélt állhatatossággal kitart a 00071 jegyzés körül s legfeljebb csak felfelé mozdul meg egy-egy árnyalali emelkedéssel magas "protektorának a békebeli ériékelés felé törekvő angol fontnak kegyes jóvoltából, akkor idebent, ebben az ezeréves, büszke ékeitől megfosztott csonka országban, a kenyér, a liszt, a ruha s a köz-•zükségleti cikkek ezernyi „zürichi jegyzésén" a magyar korona vásárló ereje aggasztó tempóban slllyed. Mezőgazdasági államunk irányadó cikke: a buza, békebeli paritását immár 100\'o-al haladia lul, mig a megélhetés kétségbeejtő gondjai kőzött tengődő középosztály, az ujabbkori Magyarország gazdasági és kulturális fejlődésének gerince, a békebelifizetések alig30 - 40\'\'.\'i-a mellett nyomorog. Micsoda disszparitás a régi és ujabb életfeltélelek és életniveau között!
Micsoda szánalmas képe a „stabil" koronának 1
Forradalom utáni pénzügyi politikánk alapvető hibája, melytől a sürün változó pénzügy-

miniszterek és állampénzügyi rendszerek, mint valami lidércnyomástól megszabadulni sohasem ludtak, hogy az ország pénzügyi talpraállitását mindig Zürichben. Schweiznak ebben a kétségtelenül kedves, de számunkra immár végzetes kis városkájában kísérelték meg s több gondot fordítottak a zürichi árfolyamlapra, mint a pusztuló gazdasági élet égető sebeire. A zürichi jegyzés volt a mindenkori pénzügyminiszterek rögeszméje s az osztrák korona, lengyel és légióképpen német márka katasztrófáitól megijesztett közvélemény maga is szinte hipnotikus biivöleltcl és aggódó szorongással Ieste-várta naponkint „Zürich"-t. Pedig jól tudtuk, hogy ez a jegyzés csak liktiv voli. Néha hónapokon át „tartollak" egy bizonyos kurzust, a látszólagos stabilitás érdekében. pei1i(i sajnos, idebent mindnyájan saját magunkon éreztük. hogy a korona menthetetlenül súlyod lefelé|!
Mennyi áldozatot hoztunk ennek az"ujabbkori bálványnak! Mennyi csengő ezüst, mily sok csillogó arany és töméntelen külföldi bankjegy vándorolt ki ebhől a szegény országból hogy Zürich egy bankházának kirakatában az idegen értékek árfolyamlapján a magyar koron,1 mellé egy fiktív értékegységet állithassanak be!
Ha ezekkel a megszámlálhatatlan milliárdokkal a bele/.; gazdasági éiet sebeil takargattuk volna, ha a kiszórt értékekkel uj lehetőségeket, a boldogulásnak uj utjait teremtettük vulna nteg akkor ma nemcsak /.u-richben, de bent az országban is stabil volna a magyar korona
Uzck a mérhetetlen áldozatok nem fognak megtérülni soha.
De lia már le is kell mondanunk arról, hogy a zürichi koronakisérleti telepnek ajándékozott értékes nemzelvagyon
<oy lör-jdékét is viszontláthassuk okuljunk legalább a szomorú ( emlékű kísérletek sorozatán. I
Lássuk be végre, hogy az ország pénzügyi és gazdasági talp-raállitásának nagy kérdéséi nem Zürichben, hanem Magyarországon kell megoldanunk s hogv a korona belföldi vásárló ereje van olyan fontos az ország gazdasági\' életének újjáépítésénél, mint a fiktív zürichi jegyzés.
Ha majd sulyos gazdasági helyzetünkhöz mért nagy koncepciókkal. egészséges hiteléieltel, elviselhető igazságos adó rendszerrel, külföldi kereskedelmi szerződésekkel s a teljes gazdasági szabadság utolsó béklyóinak elvelésével a belföldi koronajegyzést stabilizálni, pénzünk itteni vásárlóerejét a további sülvedéstől megmenteni, sőt tervszerű gazdasági politikával fo-
kozni tudjuk, akkor koronánk külföldi értékelése minden áldozat és mesterséges beavatkozás nélkül is stabil marad s régi álmaink biztató letéteményese, a Magyar Nemzeti Bank trésorjaiban összegyűlő gazdag értékek nem7 fognak a zürichi délibáb után kivándorolni, hanem erejükkel, tartalmukkal megtermékenyítik a közelmúlt mostoha éveiben kimerüli, lesoványodott magyar gazdasági életet.
Pénzügyi és gazdasági programúknak ez legyen legfőbb törekvése. mert csak koronánk belföldi értékelésének stabilitása iogia megnyitni az utat a végleges konszolidációhoz, csak ez adja vissza zaklatott lelkünknek a _ jól megérdemelt nyugalmat.
ESkészüH J. Smitüi nyolcadik jelentése
A uénzüiayi bixottaáu hétfőre befejea-i tanácskozásait A kincstár a vároaokra hárítja ? bc^nápolás. koltsé-geket— A honvédelmi és kult-sztárca kolt.egvetcsének a tárgyalása
MÁr ötödik napja tartanák a nemzetgyűlés pénzügyi bizottságának ütései s még mindig csak né>;y tárca került tárgyalás alá. A bizonytalan időre elnapolt nemzetgyűlést épen ezért ezen a hiten már nem fogják Összehívni. A pénzügyi bizoltság délelőtt és délután ülésezve a lehető leggyorsabb iramban igyekszik befejezni munkáját s igy remény van arra, Iwgy a Ház hit/ón összeüthet és megkezdheti a kötlsigtelés vitáját. Ugyanezen az ülésen a házelnök meg fogja leírni elóterjesztését a békeszakasz alkalmazására vonatkozólag. A kormánypártban jelenleg az a helyzet, hogy erősségük tudatában nem a\'ísiják ellenzéki vita nélkül törvényerőre emelni a költségvetést.
A pénzügyi bizottság ülése
A nemzetgyűlés píuzllsyi bizottsága legttap folytatta tanácskozásait.
A népjóléti tárca költségvetésénél Vuss József népjóléti miniszter szólalt fel és rellAláll az elóz.\'. Üléseit elhangzóit észrevételekre. A közegészségügyi kérdésekkel kapcsolatban a kórházuk mostani helyzetéről beszéli A háborít és a román megszállás következtében kórházaink rendkívül súlyos helyzetbe jutottak, legnagyobbrészt felszerelés nélkül áradtak. 59 kórházunk maradt m ;;
lehelen használható, céljuknak megfelelő állapotba hozni. \' .
Nagv munkát adott a népjóléti kormánynak a vidéki betegek fel-öíSnlcse, amit a vidéki korházakra kellett decentralizálni. /I /óvatos: kórházak mult évi ápolási napjai igy is meghaladják a 2 milliót a klinikák kivételével. Kórházakban még mindig nagy hiány mutatkozik. Az elmegyógyintézetekben nagy a hiány szakképzett orvosokban. Az ország területén szegényjogon évente 5 millió ápolási napot vesznek igénybe.
Leghözelebb kormányrenddel jelenik meg, amely a betegápolást dijat a törvényhatóságokra, illetőleg városokra hárítja az illetőségi kérdés kikapcsolásával. Az utóbb) következtében a népjóléti tárca 1924-ben kiadott 25 milliárdot és visszakapni! öO.OÖO papirkoronál. A kór-hSzak mindegyike köteles lesz felvonni a jelentkező belegekct, akár tudnak lizetnl, akár nem.
A nemzet három nagv betegsége: a tüdőbaj, vérbaj és escesemöhalan-dóság ellen minden eszközzel harcolni fognak. Sajnos azonban, hogy az ideális 9000 helyeit egyes vidékeken 30-50.000, mig némelyik városban IODD lélekre Jut egy-egy orvos. , . .,
A hadmentességi dij lörvéuybeik-tatásával cl fogiak rendelni a rokkantak országos revizióját és felülvizsgálását.
Azután a pénzügyi bizottság a honvédelmi tárca költségvetésének

zalai közlöny
1925. január 15.
védelmi miniszter liosszu beszédben ismerteti megkötöttségünket. Trianon még a védelem lehetőségére is képtelenné tett bennünket — míg a szomszéd államok egyre csak fegyverkeznek. Reméli, hogy akkor nnkor mi a szerződésszerű lelegyverzésnek a legteljesebb mértékben eleget tettunk a többi államokban is végrehajtják ezt. A magyar kormány egyetlen alkalmat sem mulasztott el rámutatni a trianoni szerződés egyoldalúságára, amely esak bennünket köt. Majd beszél a magyar honvédségről, amely ma - beleértve a nyugdijasokat is—70 nnlliőaranykoronába kerül. A tiszti elbocsájtások még mindig \'filynak. Kitér a Világ rosszakaratú -cikkére. Elmondja, hogy az ellenőrzés megszűnik és a Nemzetek Szövetsége veszi át a felügyeletet, de Anglia nehézségeket gördített az ellen, ugy, hogy a trianoni ellenőrzés régi formája még ma is fennáll.
A honvédelmi miniszter elfogadásra ajánlotta a költségvetést. Utána a kultusztárca költségvetésének tárgyalására került a sor, melynek vitáját holnap folytatják.
A főbiztos VIII. Jelentése
Jeremiah Smilh népszövetségi főbiztos VIII. jelentése, mely a decemberi eseményeket öleli fel január 25-ig nyilvánosságra kerül. A jelentés annyival is nagyobb jelentőségű, hogy a jelentés kibocsátása összeesik az 1924-25. költségvetési év első félévének lezáródásával.
A főbiztos VIII. jelentése magában | foglalja az elmúlt pénzügyi félesztendő eseményeit és tanulságait, mindazt, ami a szanálási akcióbői ez ilalt az idő alatt megvalósításra került. Beszámol az államháztartás helyzetéről, a külkereskedelmi mérleg alakulásáról, az árviszonyokról, a mezőgazdaság és ipar helyzetéről a hitelüggyel kapcsolatban, valamint a pénzintézetek helyzetéről.
A főbiztos a jelentést január végén küldi el Genfbe a Népszövetség tanácsához.
Uj népfőiskola. Szeged város alsó területén, a Szent Mihály telken épült uj népfőiskolát tegnap nyitották meg ünnepség keretében.
belföldi huresc
Baranyavármegye a Bleier-féle agitáció ellen. Pécsről jelentik: A vármegye törvényhatósági bizottságának a megye közgyűlésén megjelent több tagja tegnap délután megbeszélést folytatott és felkérte Qbcrhammcr Antalt, a kerület nemzetgyűlési képviselőjét, hogy világosítsa fel az illetékes köröket a Bleier-féle agitációs veszedelemről, mert ennek az agitá-ciónak nyilván politikai szervezkedés a célja és előkészület a jövő választásokra, amelyen külön nemzetiségi programmal fognak érvelni. Elhatározták, hogy ebben az ügyben január 27-én értekezletet tartanak, amelyen a német községek vezetőit felvilágosítják a helyzet veszélyességéről.
A februári házbér. A közeledő februári házbérnegyed a szanálási törvényben előirt módon ismérna-gyobb terhet ró a lakókra. A lakásoknál a békebér 20»/o-át, az üzlethelyiségeknél pedig a békebér 42%-át kell fizetni a megfelelő járulékokon kívül. A 11000-es szorzószám megmarad a házbérfizetésnél is. A bérlő — más megállapodás hiányában — a bért február 5-ig köteles megfizetni. Az albérletbe adott lakásrészéri legfeljebb annyit lehet kérni, amennyi az egész lakásért fizetett tiszta bérből, annak járulékaiból és pótlékaiból aránylagcsan az albérletbe adott lakásrészre esik. A kiszámításnál a mellékhelyiségek nem jönnek tekintetbe. Bútorozott lakásért butorhasz-nálal címen az egyébként esedékes bérösszeg száz százalékát lehet felszámítani.
Utalványforgalom Olaszországgal. A posta vezérigazgatóságának közlése szerint a nemzetközi forgalomban előirt feltételek és dijak mellett február 1 -ével Olaszországgal a mindkét irányú postautalvány-forga-lom megindul. A maximális összeg Olaszországba 100 lira, ellenkező irányból 3 millió magyar korona. Az Olaszországba szóló utalványok pénzösszegeit lírában kell kifejezni.
Gyilkosság egy bőrkabátért. Miskolcról jelentik: Mezőkeresztesen meggyilkolva találták özv. Kmc Já-nosné 62 éves asszonyt. A szeren-esétlen asszony rablógyilkosság ál
dozata lett. A tettest a csendőrség rövidesen kézrckeritctle Kodor Gyula rovottmultu csavargó személyétan, aki baltával verte agyon az öregasszonyt, mert meg akarta szerezni fiának a bőrkabátját. , , .
Rádió-állomások a Dunántulon. A legközelebbi napokban hozzáfognak a dunántuli engedélyezett rádióállomások felállításához. Kaposvár, Pécs, Győr, Esztergom kapott engedélyt rádió-állomás felállítására. Ezek közöli elsőnek a Kaposvárit fogiák átadni rendeltetésének a jövő héten.
I ingauert rágalmazásért elitélték. Kiilózdy Árpád mérnök sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt sajlópört indított Lingauer Albin nemzetgyűlési képviselő ellen. Tegnap tárgyalta a bíróság ezt a pört, amelynek befejeztével Lingaucrt bűnösnek mondották ki és másfél millió korona pénzbüntetésre iiélték, de az ítélet végrehajtását három évre felfüggesztették.
A tanév megrövidítése. A kultuszminiszter a tanév megrövidítésének jogát, melyet eddig kizárólag saját részére tartott fenn, a közigazgatási bizottságra ruházta. Ennek a rendeletnek különösen a falusi iskoláknál van nagy jelentősége, ahol a mezei munkák miatt sokszor kérték a tanév megrövidítését.
A postatakarék hősi halottal. A magyar királyi postatakarékpénztár a háborúban elesett hatvanöt alkalmazottjának emlékét az intézet budapesti székházában felállított márványtáblán örökítette meg.
Elhalasztották az alispánok értekezletét. Megírtuk, hogy január 15-ére értekezletet hívtak össze a belügyminisztériumba, az összes alispánok részvételével a vármegyei és községi közigazgatás egyszerűsítésének megbeszélésére. A belügyminisztérium táviratilag értesítette az alispánokat, hogy az értekezleteket bizonytalan időpontig elhalasztotta.
Üres lakások bejelentése. A lakáshivatal hatáskörét az ujabb rendelkezések alaposan megnyirbálták. Újonnan épült, vagy nem lakás céljaira szolgált helyiségekből alakított lakások a lakáshivatal hatáskörébe nem tartoznak. Régi lakásokat üre sedés esetén 8 nap alatt be kell lakáshivatalnál jelenteni, amikor
háztulajdonos uj lakót is jelölhet meg. Amennyiben 8 nap múlva a háztulajdonos nem jelenti be, hogy a lakást elfoglalják, a lakáshivatal az igénylők közül utalhat oda valakit. Ilyen lakások után kiállított igazolványokért szobánként 20.000 korona fizetendő, mely összegnek ötszöröséi vagy tízszeresét számítják, ha a lakást másnak adják vagy csere történik. Közalkalmazottakra ez nem vonatkozik.
Vitézi telek katonai gyakorlóterekből. A kincstári katonai gyakorlóterek nem okvetlen szükséges részéből, amelyek összesen 502.9 holdat tesznek ki, 3 tiszti és II altiszti vitézi telket fognak alakítani.
Kétszáz szükséglakás épült Budapesten. Budapesten a hét folyamán sikerült az utolsó néhány vagonlakó családot is elhelyezni. A Zita kórháznak 200 szükséglakássá való átalakítása befejeződött. A kislakás-épilő akció kapcsán többezer kérvény fekszik az illető hivatal előtt. Talarozási hitelt 650 esetben 40 milliárd összegben folyósítottak.
Gazdák kOlfBIdl kölcsöne. Ismeretes, hogy a magyar gazdatársadalom körében mozgalom indult meg nagy összegű kölcsön felvételére. Több hazai tőkecsoporttal folytatott tárgyalások meghiúsultak, igy az érdeklődés a külföldi pénzpiac felé fordult. Félig angol, holland és német tőkecsoportok tettek ajánlatokat, kikkel a kormány és a mezőgazdasági érdekképviseletek felvették a tárgyalásokat.
Városok előlege a forgalmiadórészesedésre. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, melyben a városok és községek forgalmiadó-részesedésének visszatartását és leszámolását szabályozza. A rendelet általánosabb érdekű pontjai a következők: Az általános forgalmiadó kezelésével és ellenőrzésével megbízott városok és községek az őket illető részesedés terhére havi előlegként visszatarthatják az ugyanabban a területükön közremüktwésükkel készpénzben befolyt általános forgalmiadóból: a) az ugyanabban a hónapban készpénzben befolyt forgalmiadó egyhalodát; b) a megelőző hónapban bélyegekkel lerótt általános forgalmiadó egyhatod részének megfelelő összegét. Az év
Anyasziv
hu: Floti Sándor (1)
öreg anyóka indult útnak a hegyek közül. Puttony púposodott a hátán bőséges, falusi jókkal megrakottan. Nagy szeme van az ilyesmiknek városhelyen, ahol mostanában annyi ember veri fogához a szűkös garasokat.
Az asszonynéni elbotorkált hát-görbesztő terhével a falubeli utolsó ház előtt is, ahonnét utánakiáltott valaki:
— Csak nem a városba, Orzse néni?
— Oda bizony, lülköm, oda. A fiamhoz. Megnézem üket. Ne legyenek olyan elhagyatottak szegények I
Szaporán lépegetett tovább. Olt fürgélkedett a sáros országúton, ahol alig szárítóit még embernyi helyet a kerékcsapás nyomán futkározó, csélcsap tavaszi szél.
A hegyoldalba rejtell, fatornyos falucska lassan elmaradt a kanyargó ut mögött s öreg Örzse néni még-egyszer eltöprengett rajta, hagyott-e elég eleséget a baromfiaknak, megmagyarázta-e jól az urának, mint melegítse meg aznapi vacsoráját, másnapi ebédjét, esletájon meg már úgyis hazakerül, aztán főz valami frisset,! jót, abbeli nagy örö-
mükre, hogy sokesztendős álmuk mégis csak valósággá érik.
Megtapogatta mellesét s azon is megnyugodott. Ott duzzadt a pénzes zacskó is, meg aztán a levél, akit a plébános tir irt a fiuknak, az ő fiuknak az állás dolgában, hogy hát csak jöjjön haza, legyen már az ő tanító uruk, mert a népnek vezérre van szüksége.
— Bizony ugy irja a plébános ur, hogy vézérölje a szülőföldje elhagyott népit a jobb világ felél — motyogta maga elé örzse néni, mire nagyol szipogott, még mélyebbet fohászkodott s még görnyedtebben haladt előre.
Könnycsepp ült ki a szeme szögletébe nagy busán. Benne csillámlott az elkanyargó hosszú ut ködbevesző végtelenje és csak legördült a fonnyadt arcán, odakivánkozva az otthoni földre nyugalmasan.
A könnycseppet mintha az aggódó bánkódás is elhagyta volna szivét. Édes bizakodás csacska madárkája röppent a helyébe és ott énekelgetett, csivikelt, csattogott boldogan a fárasztó utisár fölött.
— Meglepjük őket — csicseregte vidáman. — Bekukucskálunk az ablakukon. Bekocogunk az ajtón. Kicsi unokák elé toppanunk: — Hopp, itt a nagyanyó ! Kell-e kalács, kakas-
tejjel, varjuvajjal sütött...? Aztán előpöndörödik a pironkodó menyem-asszony is. Éppen a tűzhely mellett sürgölődött. — Nini a nagymama! — kiáltja boldogan és rögtön azt feleli rá: Miért nem Írták meg pár sorban legalább, hadd vártuk volna, hadd készültünk volna... S a nagyanyó annál jobban örvendezik a szive mélyén, hogy ilyen ijedelmet okozott, hiszen ezt mind-mind szerető aggodalmaskodás mondatja majd velük... Hát még Péter, a bajszos, nagy gyerek, a komoly városi tanító ur, akinek annyi a könyve, gondja, munkája, tennivalója, de meg a süvegelője is! — Isten hozta, édesanyám I — mondja ő és kezel csókol, aztán a hervadt anyai arcra is csókokkal borul. — Tessék beljebb 1 Ugy-e, nehéz a terhe? Minek is fárad ilyen hálalmas puttonnyal ? Hiszen az egész Hegyfalu beleférne ! Nini, el is hozta az egész gazdaságot! Hadd lássuk csakl No, de ilyet! Ennyi mindent! Minek is fosztják ki magukat ennyire? — Dehogy, dehogy, ides gyerekeim, dehogy! — mentegetőzik az anyai szó, — Csak élvezzétek, ami a szegénységünkből telik ... És aztán nekiesnek a sokféle jónak a kis apróságok, mint a búzának az éhes galambkák s a boldog eszegetés
során előkerül majd a levél is, az üzenet is, utána meg a reszketeg kérés, a kicsinyeit hivó, anyai szózat: — Gyertek haza, édes gyerekeim !
Jó Örzse néni egyre motyogott magában. Az a bolondos-vig madárka pedig egyre hangosabban csattogott a szivében s ugy verdeste a szárnyát, annyit forgolódott, mintha Örzse nénit repülésre szeretné ösztökélni.
— Szálljunk, repüljünk, hadd örüljenek a kisgyerekek, a pirinyó Kaié és a pöttön Józsika.
És elgondolta, milyen jó soruk lesz majd Hegyfalun, hogyan megtelik majd vékony arcocskájuk, mint virulnák pirospozsgásokká, öreg szülőik féltettt gyümölcsévé. Jó, fölös kávét kapnak reggelenkint, édes tejet este, vajaskenyérkét ozsonnára. Apjuk, anyjuk oda lesz a boldogságtól. Elnézhetik, mint futkároznak a kerti gyöpön,\' akár az ugri-bugri kis gidák.
A nép meg körülveszi ókét szívvel, szeretettel. Gyerekköszöntés dicséri útjaikat. Áldás két nyomukban. Megbecsülés, tisztesség sugárzik a sir felé ballagó öregekre is mögöttük. Nem kívánnak ők előretolakodni. Megférnek ők már a fiatalok élete mögött is.
1925. Január 15.
ZALAI közlöny
utolsó hónapjában bélyegekkel lerótt adóból a községeket illeti) részesedést a következő év január havában készpénzben beszedett adóból visszatartani nem lehet.
Az adóval kapcsolatban kiszabott adópótlékokból,felemelt adóból, pénzbirságból, pénzbüntetésből, rendbírságból a városi, (községet) részesedés nem illeti meg és igy ilyen ci-men előleg sem tartható vissza. A rendelet azután a városok állal beszedett forgalmiadó naplózását, a havi záradékolást és az évvégi leszámolást szabályozza.
ij-ii«_II -i,r -i\'fi- i *,i* • -*- -* »-—■--
KÜLFÖLDI HÍREK
Radicsék felmentése. Belgrádi politikai körökben megállapítják, hogy a zágrábi törvényszék felmentő határozata még nem befejezett tény ugyan, de mégis nagy hatást lett Belgrád összes rétegeire és azt a kormánypárt különösen kedvezőtlenül fogadta. A Vreme jelentése szerint, a belgrádi kormány elhatározta, hogy az államügyészség utján uj vádanyagot fog a bi-róság rendelkezésére bocsájtani és hogy az ügyészség kívánni fogja a bíróságtól, hogy az uj bizonyítékok alapján tovább folytassa az eljárást. Trumbics volt külügyminiszter táviratilag fordult a kormányhoz, hogy adja vissza Radicsék útlevelét, amit a rendőrség elvett tőlük.
Smlth betegsége. Parisból jelentik: A jóvátételi bizottságnak a magyar újjáépítést ellenőrző bizottsága Smith népszövetségi főbiztos betegsége miatt a mára kitűzött ülését elhalasztotta.
Nagy földrengés Törökországban. Angorából jelenti a Török Távirati Iroda: Ardachaniban földrengés következtében 4 falu teljesen rombadölt, 40 faluban pedig jelentékeny károkat okoztak a földlökések. A halottak száma 148, sebesülés 33 esetben fordult elő.
Az olaszországi helyzet. Az olasz nemzeti kormány, amely ma tisztán ; fascista, most már minden habozás . nélkül, kérlelhetetlen szigorúsággal í kezd eljárni. A lapok, amelyek hónapokon keresztül folytatták a hajszát, szigorú rendszabályok alá kerültek és szinte naponta történnek lapelkob-znsok. A köztársasági, szocialista és kommunista egyesületeket szigorú ellenőrzés alá vetik és a gyanús ve-zetők lakásán naponta történnek házkutatások. A mult napokban letartóztattak több olyan egyént, akik a múltban követtek el államellenes cselekedeteket és az uj kormányellenes agitáció intézői voltak. A vidéken csendőr és nemzetőr különítmények járnak. A kormány erőteljes fellépése mindenütt\' nagyon jó hatást ke\'.telt és az egyéni- akciók is megszűntek.
Botrány a pozsonyi városi közgyűlésen. Pozsony város képviselőtestülete ülést tartott, amelyen a bol-sevikick azt az indítványt terjesztették elö, hogy a város uj temetkezési intézetet állítson fel, mivel a püspöki pásztorlcvél következtében a katolikus lelkészek a kommunista és szocialista pártok tagjait nem hajlandók egyházi temetésben részesíteni. A keresztényszocialisták és néppártiak hevesen ellenezték az inditványl, melynek során izgalmas jelenetek támadtak. A kommunisták felugráltak és a keresztényszocialisták felé rohantak és a tettlegességet csak az utolsó pilla- ! natban lehetett megakadályozni. A | hangulat azonban olyan izzó volt, ; hpgy az elnök kénytelen volt a köz- i gyűlést berekeszteni.
A magyar kormány s a Radics-egyezmény. Belgrádból jelentik: A j külügyminisztérium a következő köz- j lemenvt teUe közzé: A magyar követ tegnap megjelent Nincsics külügy- i miniszternél és kijelentette, hogy a , inagyar kormány sohasem kötött j Radiccsal semmiféle egyezményt.
Magyar egyetemi hallgatók j Törökországban. Konstantinápoly- I hói jelentik: Tegnap este 8 órakor érkeztek meg Konstantinápolyid a
Az üdvözlö beszédek a magyar török barátság hangsúlyozásának jegyében folyiakle. A magyar főiskolai hallgatók még a mai nap folyamán látogatást lesznek a konstantinápolyi egyetemen.
Borzalmas vasúti szerencsétlenség. BorzaJir.as vasúti szeren-csétler.svgrö! ad hírt a berlini távíró. A Berlinből Köln felé haladó D. vonat a rajnai szakaszon a hesszeni körzethez tartozó Herne község állomásán majdnem teljes menetsebességgel belerohant az ott veszteglő személyvonatba. A sürü ködben a mozdonyvezető nem vette észre a tilosra állított jelzőkészüléket és neki-vitte a hatalmas mozdonyt a nyugodtan várakozó személyvonatnak és annak több utolsó kocsiját roncsokká zúzta. A gyorsvonat utasainak semmi komolyabb bajuk nem történt, annál rosszabbul jártak azonban a személyvonat utasai. A két utblsó kocsiból senki sem menekült meg. Az összeütközés pillanatában rettenetes zavar támadt, de a borzalmas jajveszékelésben az állomásfőnök nem vesztette cl lélekjelenlétét, mindkét vonatot végigkerestette ötvösökért, mentőket hivatott s néhány pillanat múlva megkezdődött a sebesültek ápolása. Az állomáson az összes vasutasokat csákányokkal és lapátokkal szerelték fel és a vasúti tisztviselők vezetés? mellett azonnal hozzáláttak a romok eltakarításához. Az első félórában tizenöt halottat háziak ki és ugyanennyi sebesültet kölöztek l)e; délre már huszonnégyre emelkedett a hatoltak szama és mire az este beállott, 59 súlyos-és 39 könnyű sebesültei hoztak össze. A legtöbb holttest felismerhetetlenül van összeroncsolva ; a holttestek agnoszkálása tegnap este folyt le. A kocsitörme-lékek oly erősen vannak egymáshoz préselve, hogy csákányokkal és emelőgépekkel is alig lehetett őket egymástól szétfeszíteni.
Bulgária az általános védkötelezettség visszaállítása mellett. Szófiából jelentik : Cankovnak bei-
török tanulmányútra indult magvar ; grádi és bukaresti látogatása kap-egyetemi hallgatók, kiket meleg fo-*, csán a lapok közlik Cankov nyilal-gadtatásban részesítettek. A páiya- j kozatát, melyben rámutat arra a kö-
udvar épületét magyar és török zászlókkal lobogózták föl, a zenekaroka magyar és török himnuszt játszották.
A csacsogó madárének végigdalolta szivében az utbaeső falvak tájékát, csak a város alatt kezdett csöndesedni s amire a nagy házak közé értek, elhallgatott férőnkén, otthontalanul.
örzse néni maga is tétovázó lett. Már nem sietett annyira. Mintha igen elfáradt volna. Feledékenyen keresgélte az ismerős utcát, a sarki boltot, ahonnét csak néhány lépés mir Péterék lakása.
A kapun alig mert benyitni. A lépcsőkön nyomasztóbb volt a lélek-Mlállitó ut, mint a legmeredekebb hegyoldalakon.
Valaki szembejött vele. Komor, toragos tekintetű ur.
— Kit keres? Mit\'akar? — riad! rá hirtelen.
Öreg örzse néninek még a szive dobogása is elállt. Hogy kit keres « mit akar itt ? Hát lehet ezt kér-dezni még?
, Meredten nézett az ismeretlen úrra « reszketve igazitolt a puttonyán.
— Nem tűröm, hogy itt piaci vásárt csapjon 1
Öreg örzse néni cltól igazán meghökkent. Hogy 6 vásárt csap? Már "Wn lehet ilyesmit ráfogni? S "lég annyit se felelt, mint az előbb.
— Hova megy? Hova hittak ? — csattogott tovább az éles kérdés,
amire ügyefogyottan mutatott szegény Örzse néni a lépcsőfordulónál nyitó ajtóra, ahol végre megjelent a szabadító képében a menye kíváncsi arca.
— Szent Isten, mi baj van? — kiáltotta lefelé.
örzse néni csak nezelt ijedten, rimátikodón. az ur meg felelt helyette :
\' — Kioktattam, hogy nem szabad itt piacolni, vásározni 1
— Nem. kérem, nem! — felelt megint a Péter felesége, mialatt kezét nyújtotta Örzse néni felé.
Az ur lefelé kopogott a lépcsőkön. A fiatal asszony pedig suttogva integetett Örzse néninek:
— Siessen, jöjjön, mama!
Alig várta, Hogy belehesse az ajtói.
— Mi baj volt a háziurral? — Mondja! Velilnk is most kiabált a cseléd miatt, hogy az mindig bepiszkítja a lépcsőt.
És zuhogott a sokféle panasz a szegény öreg szívre, mintha csak zápor verné a békés pásztortüzet.
Sóhajtva rakta le puttonyai.
— Hát Péter? — kérdezte boldog reménykedéssel.
— Soká jőn meg, mama. bok dolga van, órákat ad,.mert nehéz a megélhetés.
(Folyt, kűv.)
rülméiivre, hogy a 30.000 főnyi bolgár hadsereg elegendőnek bizonyul a bolsevista veszély elhárítására, ellenben a zsoldos hadsereg fenntartása, mely az államnak egy milliárd lévájába kerfll, rövidcsen tönkreteszi Bulgáriái. Cankov ezért az általános védkötelezettségen alapuló hadsereg visszaállításának szükségességére mulatóit rá. Ez a kívánság a lapok jelentése szerint ugy Belgrádban, mint Bukarestben meghallgatásra is talált s igy remélhető, hogv a kisantant. Bulgária eme kívánságát teljesíteni fogja.
Az oroszok népszavazást követelnek Besszaráblában. Bukarestből jelentik: Az Adverul Jofle bécsi követtel hoz beszélgetést, mely szerint a követ az anlibolscvista balkáni blokkol egy lehetetlenségnek minősíti. A kommunista veszedelem szerinte nemlétezó valami. A besz-szarábiai kérdésben a szovjet már leszögezte a maga álláspontját a bécsi konferencián: ha az oláh kor-minv nem tartja fenn Besszarába annekcióját, hanem hozzájárni egy népszavazáshoz, akkor az oláh-orosz nehézségek elsimulnak és a kedvező szomszédi viszony könnyedén helyreáll.
Bokányit száműzték a Jeges-tenger mellé. Bokányi Dezső, a véreskezű magyarországi népbiztos 3000 dollárt sikkasztott a moszkvai kormánv pénztárából, miért a Jegcs-tcngcrmellé, Arltangelskbe száműzték.
Vasútépítés Szibériában. Páris-ból jelemik: A Standard Oil társaság és a Krupp-cég tárgyalásokat folylat Moszkvában. Közös ajánlatuk szerint 2000 mérföld hosszú vasútvonalat akarnak építeni, amivel Szí-bériártak és Fehér-Oroszországnak hatalmas uj területeit nyitnák meg a világgazdaság számára.
A jóvátételi bizottság több határozatot hozott a versaillesi és trianoni szerződések végrehajtása állal felvetett kérdésekben. A bizottság január 20-án meghallgatja Parker Gilbert jóvátételi fizetési főbiztos jelentését.
Az államok részvétele a világháborúban. A Genfben székelő nemzetközi munkaügyi hivatal statisztikát dolgozott ki a világháborúban résztvett államok szerepéről. A kimutatás szerint legelöl vezet a francia állam, amely egész férfilakosságának 40.8 százalékát mozgósította. Azután következik Németország 39.6. majd Ausztria 24.6 százalékkal. A halottak ét eltűntek számát véve alapul, isméi Franciaország vezet 10.6 százalékkal és utána Németország következik 9.8 százalékkal. Anglia vesztesége csupán 5.1 százalék voit, az Egyesült Államoké pedig 0.2 százalék, ugy, hogy száz megölt vagy eltűnt franciára kél amerikai jut. A hadirokkantak tekintetében is Franciaország vezet 11.2 százalékkal, mig Németországban 7.5 százalék rokkant meg a háborúban.
A német kormányalakítás. Luther valószínűleg még a mai napon teljesen befejezi az uj birodalmi kormány megalakításának munkálatait és holnap már megjelenik az uj kormánnyal a birodalmi gyűlés előtt. Még nincsenek ugyan az östzes nehézségek kiküszöbölve, sem a cent-"rum, sem a német-nemzetiek még nem hozták meg végleges határozataikat, de nincs ok annak feltételezésére, hogy ezek a határozatok az utolsó pillanatban megliiuiilhalják a Luther-kormáw megalakítását. Annak ellenére, hogy Luther állandóan liang-sulvozza, hogy kormányának nem lesz pártpolitikai jellege, mégis bizonyos, hogy a jobboldali pártok kormánya lesz.
A Roboz-testvérek bünpöre
Budapest, j.inuir u
A büntető törvényszék Denk-ta-nácsa ma folytatta Robozék ügyében a főtárgyalás!.
Na!:y Károly dr. főkapitányticlyct-tes elmondotta, hogy sok kellemetlenséget okozlak R«bozék az oláh megszállás alatt a Pesti Bet-tcl. Ezéri, mikor tudomására jutott, hogy az Apostol-nyomda lerombolásában is tiéini szerepe van Rohoz Imrének. előállíttatta és őrizetbe vétette, Iliire a román ccnztirára idéze t kaptak Roboz letartóztatása miatt. Ott Mezei Gyula az oláh cenzúra vezetője rátámadt, hogyan ineite l.tar-tóztatni Koboz Imrét, aki a román hadsereg védelme alall áll.
Erre hivatkozott Roboz kommunista gyanús voltára, amire R.iliozt visszaadták a kapitányságnak, másnap azonban oláh járőr jött Roboz-ért és kiszabadította ót.
Elmondja még Nagy, hogy Robozék állandóan oláhokkal vétették magukat körül. Roboz i\'esii l-.lclc az oláhok hivatalos szócsöve volt.
Bolhár Béla rendőrtanácsos vallja, hogy Robozékat egy szakasz oláh katona kiszabadította.
zala! közlöny
1925. Jtnuár 15.
Az OFB részben megváltoztatta az elsőfokú nagykanizsai ítéletet
búzát, illetve ennek pénzbeni egyenértékét fogják fizetni.
A földjiöz juttatottaknak záros batáridőn be kell jelenteniük, mely területek olyan vizállásosak, hogy mezőgazdaságilag hasznavehetetlenek. Ezeken később bírói szemlét tartanak. esetleg a panaszos terhére szakértő belcvonásával s azután fognak uj itétetet hozni.
Nagykanizsa város a neki juttatott legelő 14\'/a holdnyi része után, melyet a lefolyt gazdasági évben rétnek és szántóföldnek használt, míg ilyen minőségben fogja használni, haszonbérül katasztrális holdanként évenként a kataszteri tiszta jövedelem minden koronája után az első 5 évben JO, azután 42 kg. búzát vagy ennek árát fizeti.
Azokért a házhelyekért, melyekért cserekárpótlási kaptak, a csereterü-let kataszteri tiszta jövedelmének minden koronája után az első 5 évben 10, azután 12 kilogramm búzát fizetnek katasztrális holdanként.
Az elsőfokú Ítélet egyéb részeit az Országos Főldbbirtokrendezó Bíróság jóváhagyta.
Nagykanlisa, JanuAr I I Az Országos Földbirtokrendező Bíróság a nagykanizsai érdekeltek megváltási ügyében a házhelyhez, földhöz és legelőhöz juttatottak és kishaszonbérletben részesítettek által fizetendő évi bért. melyet az első megállapítás alkalmával megfellebbeztek, a napokban leérkezett Ítéletivel megállapította.
Az ügyet annak idején Szabó Győző nagykanizsai járásbiró ági alelnök. mint evégből kiküldött külön bíró tárgyalta le, azonban a földhöz juttatottak választmánya, valamint herceg Batthyány-Strattmann László dr. megváltási szenvedő, azonkívül Tatai Ferenc, Varga Imre, Leláf István, a református és az evangélikus hitközség — megfellebbezték. A fellebbezést december 11-én nyilvános tárgyaláson vizsgálta felül az Országos Földbirtokrendező Bíróság és zárt ülésen hozta meg ítéletét, mellyel az elsőfokú bíróság Ítéletét részben megváltoztatta.
Az itélet szerint a kishaszonbérletben részesítettek katasztrális holdanként évenként 110 kg. 10°/\'
Készül a Léderer-házaspár biinlajstroma
A rendőri nyomozás Pozsonyban is talált bűnjeleket
— A Zalai KMóny saját tudósítójától — Budapest, Jinuir 11 A főkapitányságon ma a legszélesebb körben kiterjesztették a nyomozást annak a megállapítására, hogy volt-e Lédereréknek az utóbbi esztendőkben olyan ismerősük, aki jómódú volt, aki titokban feljárt a lakásukba és aki a Lédercrékkel való ismeretség után hirtelen eltűnt.
Ezért felkutatják most azokat a gazdagoknak bejelentett eltűnteket, akikről a rendőrség és a hozzátartozók semmit sem tudnak. Mert rengeteg olyan adat van a rendőrség kezében, hogy a fixfizctésü Léderer Gusztáv jövedelméhez képest túlzottan költekező életmódot élt.
Poz»ony város rendőrkapitánya ma telefonon felhívta a budapesti főkapitányságot és közölte vele, hogy a Pozsonyban megtartott rendőri nyomozás szenzációs bűnjelek nyomára akadt.
A pozsonyi Lédercrék lakásán nagyon érdekes tartalmú leveleket találtak, néhány gyanús ruhadarabot, egy kétes származású cigarettatárcát, amely minden valószínűség szerint ugyancsak bűnjel. A rendőrség a levelekben kompromittáló mondatokat talált. A bün£leket Szobon keresztül meg is küldték a magyar hatóságoknak. A pozsonyi rendőrség felszólította a pesti rendőrkapitányságot, hogy küldje le Pozsonyba a mága közegeit, akik Pozsonyban nagyon sok érdekes adatot fognak találni a gyilkos házaspár előéletére vonatkozólag.
A pozsonyi kapitányság azt az elefántcsont botnyelet, amelyről azt hiszik, hogy szintén bűntényből származik, — .megküldte Budapestre.
Egyébként nagy apparátussal nyomoznak a Boros István eltűnése esetében. Délután megjelent a kapitányságon egy Nagy Lajos nevű cukrász, aki elmondotta, hogy látta Borost egy bérkocsin a kérdéses időtájban. A bérkocsis még őnála érdeklődött a Tölgyfa-utca iránt. Az esel csak most tűnt fel neki a Lédercr-üggycl kapcsolatban. A lágymányosi gyilkosság ügyében szintén folyik a nyomozás.
A főkapitányság kezében pozitív adatok vannak arra nézve is, hogy Léderer a Dunántúlon sajátkezilleg több akasztást végzett. A rendőrség ismeri már az áldozatok neveit is.
Hirek vannak arról is, hogy Léderer résztvett Somogyi és Bacsó meggyilkolásában.
Léderernét ma rabruhába öltöztették és ezután csak a fogház kosztján élelmezheti magát.
A gyilkos férfi és bűnpártoló fivérének édesanyja holnap Pozsonyból Budapestre utazik, hogy meglátogassa letartóztatott fiait.
A Depositenbank ögyc. Bécsből jelentik: A Depositenbank felügyelő bizottsága a kiegyezési eljárás lefolytatására, tekintettel a hitelezők nagy számára, további kilencvennapos meghosszabbítást nyert. A határidő május közepén jár le és az egyeztető tárgyalást valószinüen április havában ^tarják meg. Legalább harmincezer hitelező fog bejelenteni követelést,* igy a szavalás néhány hetet vesz majd igénybe. Március 31-e, tehát felmondási határidő után csupán az elszámoláshoz szükséges tisztviselőket fogják megtartani.
napi hírek
napirend
Január 15, csütörtök
Rómát katolikus: Pi! rcm. Protestáns: Uránt. IímcIUí: Tcbeth hó 19.
Nap kel regnél 7 óra -íi perckor, nyűg Mik délután 4 óra 33 perckor.
A Meteorológiai Intózct je\'««)|f\'« szerint s:á:ax Idő várható, gyenge éjjeli fagyokkal.
Sándor Ervin licgcdtiJiangvcrsenyc a Kwinóbin este W órakor.
Mozi. Uránia: Gyermek a viturban. Etóadások c>te 1:7 1 órakor.
Moziban
tudtam meg — mialatt könnyeket facsartak szememből a film legmegha-tóbb, csodálatos szép jelenetei, — hogy ismeretlen és bájos távoli szomszédnőm, valamelyik sorban a hátam mögött, faslrozott hust vacsorázott az este.
Ugyanekkor tőle tudtam meg azt is, hogy az előttem ülő fiúnak módfelett érdekes profdja van. Meg azt is, hogy az angolosra nyirt bubi-frizurát ki találta fel Nagykanizsán s hogy viszont a pepita-harispya nem szép.
Ezenközben ugyanilyen módon valakiről kiderült, hogy nem szabadna elengedni moziba és hála Isten, hogy most az egyszer sikerült lerázni őt, mert\' az a rögeszméje, hogy... Szóval, hogy az illetőnél aligha van minden rendben.
Meg nem neveztek sent.it, de any-nyira körülírták, hogy kiderült hamarosan — az y illető\' véletlenül ismerősöm is.
Ennyi, uzt hiszem. ízelítőnek elég abból az egy mozielőadás alatti diskurzusból, ami rajtam keresztül „zajlott" le időnkénti megszakításokkal a mögöttem és előttem levő padsorokban, tehát egymástól elég távot ülő két mozilátogató között.
Ha az olvasónak volt türelme végigolvasni ezt, amihez nekem türelmemnek kellett lermi, hogy végighallgassam, ugy tisztelettel kérdem — mit tartozik mindez reám, meg a többi mellettem, előttem, mögöttem békésen ülő mozilátogatóra, kik azért fizetlek húsz, vagy nem tudom hány ezer koronái, hogy zavartalanul élvezhessék a filmet, annak szépségeit és érdekességét ?
Mit tartozik az reám és másokra, hogy ki mit vacsorázott, milyen finom ruhája készül, kiről mi a véleménye és milyen állást foglal el a pepita-harisnya divatjával szemben ?
Nem ártana, ha kissé elgondolkodnának ezen az előadásodra, koncertekre és egyéb alkalmakra eljáró hölgyeink és férfiúink s igyekeznének ilyen esetben némileg fékezni kikívánkozó gondolataik áradatát, nem zavarnák embertársaik szórakozását és nem tennék próbára a sorokon át
Malmoknál íói bevezetett műszaki cikkekkel kereskedó cégek eitórmgu malomberendezőgyár
vidéki képviseletére
kerestetnek. Alinlatok „Malomgépek 2v." BLOCKNER J. I hlrdetó IrodJjiba. Budapest, IV., Semmelwcrs-u. 4. kéretnek.
való, hangos, cseppet sem feszélye-zelt tereferével környezetük idegeit.
Egyik-másik olvasónk talán találj érzi magát s azt mondja erre, hogy — tán csak nem akarok a nyilvános előadásokra szánt termekre sl-ketnéma-intézet jelleget erőltetni ?
Hát bizony nem I Az előadások közben való beszélgetéseknek, vélemények kicserélésének is megvan a maga ideje: a szünetek, szám- és felvonás-közök. Főként pedig megvan a módja az ilyen diskurzusoknak. Ennek elsajátításához pedig nem kell semmi, csak egy kevés jóizlés, tapintat és figyelmesség azok iráni, kiket bizonyára cseppet sem érdekel a fasiro-zott hus és a pepita-harisnya. (b\\)
— Közigazgatási bizottsági Dlés.
Zalavármegye közigazgatási bizottsága kedden Tarányi Ferenc dr. főispán elnöklésével 1925. évi elsó és egyúttal alakuló ülését tartotta. Brand Sándo* dr. vármegyei főjegyző beszámolója, után. Odor Géza ny. pénzügyigazgató indítványa és Bődy Zoltán alispán válasza értelmében elhatározták, hogy feliratot intéznek a belügyminiszterhez a megszüntetésre itélt, elsősorban a balatonfüredi és Menyei, azonkívül a novai és sümegi csendőr járásparancsnokságok fenntartása érdekében. Az állategészségügyi főfelügyelő és a tiszti főorvos jelentése után Hor\\<áth Vilmos másodfőjegyző ismertette az államvasutaknak a közigazgatási bizottság felirataira adott válaszait, melyek szerint a teher és személyforgalmat szétválasztani nem lehet, azonban a Zalaegerszegről Celldömölkre induló hajnali vonat egy órával korábban fog indulni. A bizottság ujabb felirat küldését határozta el. A szokásos jelentések megtétele után az ülés végetért.
— Alapszabály-jóváhagyás. A belügyminisztériumból az alispán utján tegnao érkeztek meg a Nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Egyesület jóváhagyott alapszabályai.
— A nagykanizsai vendéglők száma. A képviselőtestület a korcsmák, vendéglők számát 1922-ben az addig szabályrendeletben lefektetett 12 helyett 24-ben állapította mec. A szabályrendelet ilyen értelmű módosításának jóváhagyása azóta sem érkezett meg a kereskedelemügyi minisztériumból, miért is a városi tanács azt most megszorgalmazta.
— Szerkesztőségi bál. A
„Zalai Közlöny szerkesztősége február hó 14-én a Polgári Egylet összes emeleli helyiségeiben magas színvonalú műsoros előadással bevezetett bált rendez. A bál előreláthatólag legfényesebb mulatsága lesz ai idei farsangnak, miután a rendezőség mindent elkövet, hogy ugy a teremnek diszitése, mint a közönség hangulata a bálok feledhetetlen emlékeit idézzék majd vissza a résztvevőkben. Az estély műsorát legközelebb közöljük.
— Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
1925. január 24-25. este 8 órakor a Polgári Egyletben
NOTAS KAPITANY
Jegyek kaphatók Ehremtein Károly (Udléruüzletében, Csengery-ut 6.
litts. Január 15.
ZALAI KÖZLÖNY
— Nagykanizsa szabályrende-letgyüjtöménye, clm- és névtára kellő számú előfizetés hiányában nem fog megjelenni, Novai Imre dr. intézkedett, hogy a befizetett összegeket mindenki külön kézbesítővel visszakapja.
— Italmérési fellebbezések. Az italmérési illetékek agyében Nagykanizsáról mintegy másfélszáz fellebbezési nyújtottak be a zalaegerszegi pénztigyigazgalósághoz, honnét az elintézett ügyek tegnap visszaérkeztek. A pénzügyigazgatóság indokolt esetekben jelentős mértékben néhány esetben 50°/o-ig leszállította az illetékeket.
A 77-es cserkészek a katonatemetőért
Nagykanizsa, Január 14
A régebben történt, be nem fizetett előjegyzéseket kérjük a lehetőség szerint mielőbb befizetni szerkesztőségünkbe, hogy azt kamatoztatás végett a katona-sirok-akció takarékbetétjének eddig 30 milliós összegéhez csatolhassuk.

A nagykanizsai 77-es Szent László cserkész-csapat szerény anyagi képességeihez mért megbecsülendő áldozatkészséggel 2 sirkő árát gyűjtötte össze tagjai között, melyet a következő levél kíséretében juttattak el szerkesztőségünkhöz :
Tekintetes Szerkesztőség! Küldjük két sirkő Arit, 140.000 koronát azok részére, kik elntenkk felbokrétázva, nótaszóval, délcegen, büszkén,\' hogy kötelességüket teljesítsék ott is, hol az életet kivár,t tőlük I
Itt hagyták örökségül reánk dicső emléküket s a kis sírhalmot, mely testüket takarja.
Lelkük itt lakik köztünk, megtermékenyíti munkás akaratunkat, hogy résen legyünk és mi résen vagyunk I
Cserkész üdvözlettel: 77-es Szt. László cser kész-csapat
A cserkészek levele helyettünk Is beszél s akiben érző ember
szive dobog, megérti azt. •
Megittuk annak idején, hogy Rubini, a nemrégen városunkban járt erőművész egyik, a Koronában tartott estélyének fele tiszta jövedelmét a hősök temetője érdekében megindított akciónk céljaira ígérte. Ezt az ígéretet kénytelenek vagyunk kihagyni számításainkból, mert Rubini annak beváltása nélkül távozott Nagykanizsáról.
— Sándor Ervin hegedü-estélye. Ma, csütörtökön este pontban fél 9 Órakor tartja a Casino nagytermében Sándor Ervin hegcdű-cstélyét a következő műsorral: Covelli: La fólia, TxfiQikowski: Hegedűverseny (I. MJegro con moto, fi. Andante, 111. J5*&o moderato); szünet után ;wbay: A fonóban, Kreisler: Liebes-Jw, Tartini-Kreisler: Variációk egy J^\'elli téma fölött, Kreisler: Caprice Jiennois, Weber-Burmester: Walzer « Wieniawski: Souvenir de Moscou. * negedujátékot zongorán Veszprémi AIlce Lilly fogja kisérni. (.^Felhlvjuk t. olvasóink szíves í\'SWmét lapunk mai számában meg-Klcnt Ekker József budapesti (Ankcr-
S£r? posz,ókere8kedö cé8 hirde"
— A Kereskedelmi Alkalmazottak szlnielőadása. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja folyó hó 24-én este tánccal egybekötött szigorúan zártkörű s 25-én tánc nélkül színielőadást rendez a Polgári Egylet termében, amely alkalommal színre kerül Farkas Imrének a „Nótás" kapitány" cimű 3 felvonásos operettje.
— Cserkészfogadalom. A Nagykanizsai K. M. 1. 77-es Szent László Cserkész Csapat folyó hó 18-án (vasárnap) délután 3 órakor tartja a Rozgonyi-utcában levő tornateremben újoncaival a fogadalomtételt, melyre cserkészeit, barátait és támogatóit ezúton is meghívja a cserkész-csapat.
— A Prlnclpális-hid ügye. A földbirtokrendezés során megváltásra került a hercegi birtokból a Principális csatorna jobb partján a Cigányberki és Pivári nyugati dűlök környéke. Az uj telektulajdonosok csak az országút hidján, nagy kerülővel tudnak átjutni földjeikre, mert az ezen kívül lévő híd hercegi birtokban van. Ezért az érdekeltek annak idején kérték a várost egy a mezőgazdasági forgalmat lebonyolító híd létesítését. A mérnöki hivatal elkészítette a tervrajzot, a Cigányberki és Pivári nyugati dülő érintkezésével megállapította a hid helyét, majd a szombathelyi kultúrmérnöki hivatalhoz fordultak a hidnyilás és egyéb szerkezeti méretek megállapítása végett. A hivatal tegnap érkezett értesítésében 6 méteres nyílású, 136 25 méter tengerszint-magas hidat javasol. Nem javasolja azonban a rajt átvezető ut feltöltését, hanem az áradásra való tekintettel a csatornameder kimélyitését.
— Elhalasztott ünnepély. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek a Kaszinóval karöltve február 14-rc tervezett Kiss József emlékünnepélyét bizonytalan időre elhalasztották.
— Felülfizetések. Az Evangélikus Jótékony Nőegylet jannár 5-iki estélyin a pénztárnál felülfizettek: 200.000 koronát Ujnénj Elek Ernő; 150.00 koronát: Obernyik Ede; 120.000 koronát: Bogenricder Frigyes, Bruncsics János; 109.000 koronát: Man-dello Miklós, Loós József, Oyencs Lajos, Kutassy Kálmán, Serényi Klekné. Zcrkovitz Albert. Izr. Nőegylet, Szintay Jőzscfné; 80.000 korona: Dobrovits Milán. N. N.. 70.000 koronát: Dr. Hniszcr János; ÖMXX)
koronát: Vitéz Bolxst Mátyás, dr. Kahán Imre. Dobrovics Milán. Klósz János, Hudi József, L\'nger Ulmann Elek; 50/XJ0 koro-nát: Eóri Szabó Jenő, Elschlégcr Elemér,
Frank Manó, dr. Sándor Miklós; 20.000 koronái: Petrik ikzsö. Horváth Olivér, Rcinwald Károly, dr. Plihál Viktor, Szett-halmi Bálint, Schmied Zsigmond, dr. Berlin Ágoston, Koós Ottó, vitéz Zay Ödön. Vi/keletv Ferenc, dr. Vass Zoltán; 15.000 koronái: N. N.; 10.000 koronát: dr. Hajdú Gyula, Livay Endre. N. N.. Prágcr Jó/scf. Ezen fclUlfizetésekért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a Rendezőség.
— A pacsal népművelés két hónapja. Racsáról jelenti tudósilónk: November 16-án kezdődött Pacsán a minden szerdán és szombaton este tartott ismeretterjesztő tanfolyam, valamint a vasátnap délutáni liceális előadások sorozata. Ezenkívül más napokon vetített képes előadások is tartattak. Eddigelé kölcni Kende Péter főszolgabíró -1; Lacher József íőálla!orvos4 : Kovács József káplán 7; dr. Tvarosek László körorvos 2; dr. Hofer Ferenc járásorvos 2; Farkas Kálmán tanuló 1 ; Landi Ferenc kántortanító a tanfolyam vezetője 23 előadást tartottak.
— Gazdasági felügyelő B listán. Falk Andort a pacsai járás gazdasági felügyelőjét saját kérelme folytán B listára helyezték. Hivatalát ideiglenesen Sváby Ernő keszthelyi gazdasági felügyelő látja cl.
— Betörés. Nagykapornakról jelentik a Zalai Közlönynek: A nagy-kapornaki uradalom magtárában betörők jártak, a honnan nyolc zsák búzát elloptak. Az erélyes nyomozás folytán a csendőrség a tettesek nyomában van.
— Husár-lcszállltás. A húspiacnak a nyomasztó gazdasági helyzettel kapcsolatos pangását mi sem jellemzi jobban, mini hogy egyes vidéki lapok jelentései szerint a huszárosok a hus és zsír árát igyekeznek, ha nem is általánosságban, de szórványosa^ leszállítani. Az első fecske a nagykanizsai piacon még csak tegnap jelentkezett, ahol Rein Ernő csarnoki fülkéjéhen a hus és zsir-árakat 20 százalékkal leszállította.
— A szerdai hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak. Zöldség-giac: bab 1500, mák 10.000, dió 5 —6000 korona literenként; vöröshagyma 1—2000, foghagyma 1 — 3000. sárgarépa 1500, zöldség 1500 korona csomónként; fejeskáposzta 3 -5000, kelkápoizta 2-3000 korona fejenként; burgonya 2—3000. savanyukápofzta 4 —4000, savanyurépa 3000. karfiol 25 000 korona kilogrammonként. Tejpiac: fej 4000, tejfel 12.000 korona literenként; túró 10.000, vaj 50-60.000 korona kilogrammonként; tojás 1500—1700 korona. Gyümölcspiac: alma 3— 8000, körte 5-10.000 korona kilogrammonként. Húspiac: marha eleje 24—28, hátulja 28—32, borjú eleje 32, hátulja 26, sertés 36. zsir 44, háj 42—44, zsirszalonna 38—40, füstölt sertéshús 60, kalbászfélék 50—60 ezer korona. Terménypiac: buza 550, rozs 450, tengeri szemes 310 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy tyúk 20—30, egy pulyka 60—100, pár csirke 35—70, pár sovány kacsa 80—100, egy sovány liba 80—100, egy hízott liba 180—250, szopós malac 60— 150 ezer korona.
— Gőzfertőtlenitőt kap a pacsal járás. Racsai tudósítónk jelenti: Népjóléti minisztériumi segéllyel a pacsai járás negyvenmillió költséggel KÖzfertőUenitő gépet kapott. A jarásban előforduló járványok megszüntetése céljából e nélkülözhetetlen eszköz jókor érkezett.
Tüz Vörrüben. VörrfiMI jelentik lapunknak: A napokban este fél nyolc órakor eddig ismeretlen okból kigyuladt a pásztorház, amely porig leégett. Emberéletben kár nem esett.
Cigarettázik ön? Sodoron Janlna
papírt.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze bc szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötölt kebátok és szvetterek 290.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek.
ALTeí 1 E
P ClGAdETTAPAPlö ÉS H ÜVEDOjB
MEGFAGYUNK,
de nem az idén, mert a mostanítél elég enyhe, hanem — jövőre.
Legalább igy jósolják az amerikai csillagvizsgáló tudósok, kiknek számítása szerint, 1926-ban, a Nap felszínén hatalmas foltok fognak megjelenni, miáltal a melegítő ereje jelentékenyen csökkeni fog.
Egy svéd tudós is figyelmeztet bennünket, hogy uj jégkorszak következik 1926-ban.
Kíváncsiak vagyunk, hogy a jó öreg Nap, amely már évezredek óta melegít, derűt és fényt árasztva sivár életünkbe, vájjon a tudósok megállapításával szemben, hogyan fog viselkedni ?
Tényleg képes volna-e bennünket, ezen a nyomorult földgolyóbison ténfergő embereket cserben hagyni? Hisz mi mindig a melegség és vilá-gitó^sugarak után vágyódunk smost egyszeriben hűtlen lenne hozzánk?
Az egyikünknek testi, a másiknak lelki melegségre van szüksége. Az egyik esetleg megtalálja a családi tűzhelynél, a másik ellenben a Naptól várja, amikor a strandon napfürdőzik. Az Ö tüze áthat bennünket és éltető sugaraival életet fakaszt.
Mi lenne, ha egyszer csak megharagudnék ránk? Megfagynánk testileg és lelkileg is. Tavasszal nem hajtana a fagyai, melybe a fülemüle rakja a fészkét s megszűnnék a lombos fa csalogatása is, hogy alatta keressünk forró nyári napon enyhülést tikkasztó heve ellen ...
Ha nem sütne a Nap... akkor talán a pék sütne ? Nem, nem, ne haragítsuk meg a mi jó öreg égitestünket s bizzunk benne, hogy inkább cserben hagy néhány pápaszemes tudóst, mint az érte rajongó, a melegség, fény után sóvárgó, vágyódó emberiséget. H. C
irodalom és művészet
A Színházi Élet Debrecenben mutatták bc az első magyar révül. A szombathelyi szerelmi dráma, a győzi reklámbál képei és még sok riport ís fénykép tarkítja a Színházi Elet gazdag vidéki rovatát. A Színházi Elet ma megjelent ui száma három nagy premier a Délibáb, Monna Vanna, Uj bálvány képeit és kiváló írók tollából értékes beszámolókat közöl. Rendkívül értékes riportok és képek mellett folytatódik a hires Liebstökl Jeritza regény, majd
Kálmán Jenő illusztrált novellája, Békef. László vicclapja, nagy kottamelléklet á Postás Katicából, uj terjedelmes, érdekes képzőművészet rovat, szenzációs divat, sport, auló, zene, szépségápolás stb. rovatok tarkítják a Szinbázi Elet uj számát, mely a Vörös ember teljes szövegét mint darabmelléklclet közli. Incze Sándor népszerű hetilapjának száma ára 8.000 korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest Erzsébet-körut 29.
NIOZI
Uránia csütörtök-péntek fél 7 és fél 9 órakor Gyermek a viharban Dawos gyönyörű panorámájával, — a téli sport szincs képeivel átszőtt romantikus történet. Utolsó felvonásában a vihar jelenete és a kis gyermek s/.erepe nagyhatású.
Szombat-vasárnap az Uránia Beregi Oszkárnak, a bécsi Sacha filmgyárban készült nagyszabású képét, a Sylvestcrt (A tanitó) mutatja be. A világ dupla műsort játszik.
Ma, -
csütörtökön
disznótoros vacsora
a „Korona" éttermében
zalai közlöny
1M3. JanuAr 15
KÖZGAZDASÁG
i\'4 * 11—1 ■ ■
A magyar kölcsön Londonban. Londonból jelentik: A magyar népszövetségi kölcsön árfolyama 95V*-rc emelkedett.
A Magyar Szőllősgazdák Országos Egyesületének igazgató választmánya c hó 19-én iL u. 5 órakor ülést tart az Országos Magyar Gazdasági Egyesület helyiségében, melyen tárgyalásra kerül mindenekelőtt a szőlősgazdáknak sürgősen .folyósítandó üzemi hitel kérdése. Az igazgató választmány többek között ^ foglalkozni fog a l>ehozata!i tilalom félfüggesztésével.
Budapesti tenyészállatvásár. Az OMGE tenyészállatvásár rendező-bizottsága a napokban tartotta Jeszenszky Pál elnöklete alatt ez évi első elókészitö gyűlését, amelyen elhatározták, hogy az idei országos tenyészállatkiállitást és vásárt március 21., 22. és 23-én fogják megtartani a budapesti tenyész- és haszonállatvásár telepen. A tenyésí-. állatvásárra felhozható bármilyen fajú tenyészállat, szarvasmarha, sertés, juh, kecske és barennfi, ló azonban nem. A bejutási határidő 1925 évi február hó 3-ig. Az idei kiállítás és vásár szabályzatát és a bejelentési iveket a bizottság a hét folyamán elküldi mindazoknak a tenyésztőknek, akik az előző vásáron résztvettek. Megkeresés esetén azonban minden érdeklődő gazdának megküldi ezeket a nyomtatványokat
TŐZSDE
A mai árfolyamok a tegnapi zárlati nivó felett alakultak ki. A hangulat barátságos volt és külföldi jelentésekre a déli órákban a javuló irányzat még inkább megerősbödött. Zárlat felé egy árnyalattal visszaesés állott be, azonban az árfolyamok még • igf i* állanak a tegnapi
kurzusok fölött. Magyar Hitel. Salgó és Nova emelkedtek jelentősebben. Az utóbbi igen élénk keresletnek örvendett, mig a többi papírok forgalma ma is csekély maradt. Az általános barátságos irányzattal szemben a fapiac kissé elhanyagolt maradt Kosztpénz 316—715%.
Utótőzsde
Az Irányzat egy árnvalattal gyengébb. Magyar Hitel 498, Ganz Danubius 3330, Nova 188. Rima 147-50, Osztrák Hitel 18*. Salgó 665. Hazai Bank 133. Ar^ot Msgvsr 40. Lk>y<J Bank I\'-i, Klstaresal 67. Fegzver 1045. thó Budapesti Oóz 135. Kósxén 33CO. Peatl Haul 3195, Geoo*t« 382. Kereskedelmi Bank 1135. Levante 185.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.66260 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank "*\' hivatalos árfolyamai
ValuMkf
A*(0i t«kl »4«XO-Stttt> C**k kt-os. 21S!-:i;j Dui/ u»tirs
Dolli/ z»;<>73Wo rnotu ir. 3i»j»w Koiur.ai iii itm-fAV) Ltl J7«V»
U»« 51« KO
U« Z«NU
uti> r..«k ssaiaon
Oiilí k«. I0I-7S-10Í21 Din kot. IÍÍSM2710 S-ii.kl fc.»k ItttöitOtt
trU kW.
IV3WIHO
líWa-UHO
Bées Bei iín Píijja
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
Dr.VI/A VM.UTA
Une«r ml ""
. .97:019703 9SG019800
.....570.\' 5760 SSJO
...... 4711 47CvSO 473| <7150
New>orkt>an 14.
Az ércpénzck és nemesfémek
beváltási árfolyamai Ca<i»t egykoroait 6t50-é3S0. kétkoroftia 12.300 I\'1.700, Illatos 16500-17.000, öl-koronás 31.500 32500. sxinarany 50.000-50500. arany huwkoronás 316 000 - 320.000. Piitlca 210.000—220000.
Terménytőzsde
Buz* tlsxav. 76 k«os 585 Oűö 587 500. 7.1
kg os 5910QÖ-600.030. egvíb vld. 76 ke oj S*25->> :A50tfc«.;Xksos59?S00 597 50? roxs J750M-4M0Ű0. síOrpa 49i»000
t «.\'r»i
e^tii
8<ikM««t
tVfluid
Kc.;\'cnlii(< KfliltiXoU
Mim
Nl«rje<*
CXilt
Pílgí
Si«i»
SUOMa
Wka
Xiiita
»ltO-29MO II79-1I&S
IJ7JG l»!0 liWItttO HWW1.MX
72SOO-7WO JM9 34S* 2I7S-SIS7 Mí-SJl IMCOISW. líl 7S.X3H
Zürichi zárlat £4x1^2270- . tocdoa 2471-. íteuyotk \' tflSTSTBrtUsel 25SS-. Mxlhnd 2I57-. AiHoUaad 205 . Beriin 12343 . Wfen 12 SS.
fiolli 375*-^-, P«xa 1555 —. Budapest 7I»7Ő, • -Vy*6 lOQ. Bu\'tfiol 266 — Het^rAit 810
OjtUn.M K XAf AiMuy.l
UlCRum i
S mull U 41
oi. y
k«itt.,.l ! SIÍ..A.U
NMKI 311
Kf.ilclí
Jkírl.
515.000. ükitirány árpa 4.0100 420 UO uj lenned 285 OoO 2901X0. köks 2Ö0.CU\' 270 000, kocikt 245 WHI 250.000, in* 415IVX) 430 000, leiKC <M.00U 690 iXX> A tnil tum/nvtóxjpe Irányzata ax amerikai pii<o« wl\'c\'jvj^a következtében Uné: lg<n txlUrd voJc.
Sertésvásár PeHiajUi 1400. mdvból cbdMlanul vltszi rr.juúi OXI dit- O^crtOu 24500-250 0. ízeden 23OTO 24 iCO. uedelt köxép 220.^0 —23000. konnyu 20.CC0—2I.C00. eijóífnJI öreg 72.000—2J <XW. inisótliendii 21.00)-22-OüO. a:«Kol \\ül0ó 23000- 25 000. szalonna nagyban 14- 25.0.0. wli 29 5-JO -30 0.0, lehúXy\'.i ííuí 29.000 -32.00), »tik>aaii íd Kdét 25OX)- 30 000. Vívix Unyha volt
A budap«»ti tdxsdo délután I órai xáróérfolyamni ■ következők 1
tUfikok
AltvíHitr «
HmiI I) Llviá b«nk
Mj/v, ll.L Vi
hUÍkf, í
Uulraii. i
CXH titk 2
Ouu, U-t. Ii
bm k»««i« n
rMhn«i». 2J M«ím»»
Mo««. ni. |. t l
ll{lUil Z)
M C»«> lf*rfe I
r««.>\'<U I
Kn. HIUl M.oifN»««l K4i[>. Mif.Oji VlfOll bjn\'í
N\'«m. b >1 Uk 3 Kirnk B • »J
MllIOHlik (I
TaUr4k«k B<!«t«iMl to. I
IMtllW
u<*t i
Kii t-.ji! T.k AXiL Ták, l:
M*kUf I
H.ul t\'.v) U
E1i4 m. Bl>( 7» roMKre 1
MiO^CliMb a
Kllaok aou-M 3
C . 1-. r.\' l MUmiM Uu0.(.«»lk I
Hunrlili I
K»i I\'vi-1 :ib Vl\\Wtl 3
IWkimbi ti. DttiUt
Báajráh B«uilt 1
Btotilnl II
CMNl
>ilil<lrl
K«M
Kit> <Utt
MicrnU J<
y.\'cr
AH >:«tiis .V
NioViílf.jl
UtlKiajI
S^cmJAk
Albin
Szerkesztői üzenetek
Szentév. A római x.KindokUtok^ való ró/vólcl feltételeit
lük r.ür * .1/ ujabb s/ükségejiérto tízeket régben kCixvetlenUl K^miM kapjuk. A !ctixetecd6 kO-ll^gekftex rr.éltóxtisuk roég I millió Jwroua l?rutékpénxl vinni, lehc-t ilck; olasz pénznemben. RómAt i> napaiatt vezetők mellett annyira, mennyire alaposan megtekintheti. M^obb mOtörtéocU tanul-roir.wkra a/.xibin nem tag ráérni. oujxui nem\' kell feltétkoOI tudnia, bir mindea-eseire elónyOí. b.i exen a nyelven is megérlelni tutija inasát. Hogy mennyi idó alatt tanulhat meg olaszol ? - erre lwlos válasz adni. Szcrgalommal néhiny hónap alatt jókat- e.\'oíitithat txlóJe. de ennek nélkü-Wxhetetien elóíettétete az állar.dó gyakorlat. Nem nehéz nyelv.
P. H. R. ..A jukker leány" s a ..Piccola íiendrina" cimü elbozéK-seit a közlendők Wxé tettük. sebforradás" cimO tulsá-coMn friwM nekünk.
B. J. A ..Megszállás alatr- cimü kótte-ménve nem k.W.lhcló. üicséretreméltóha-/aíij\'s érxés nyilatkozik meg benne, de nvíkűiSzi u inr^teleló kóltói formát.
Sx. I. dr. Karácsonyi Márnánkra tnir kés-in ;<Mi. utána pedi^neinaktuális. Félretettük a/ idei Karácsonyra.
II. Ily. Verse nem közölttető.
Perseus. Költeménye lapunknak egyik legközelebbi </.">mában íf« megjelenni.
ffitll.\'lt CJf
Viibto
IUMI
Qiiii Ot}ct ;■«*».«/ 0<«i »io. Óim VikL Honim KUK
U*4ik
hTc
Migyw xll ll»l<» Mm
KítVx VJO^
Sthikk W6fo»r
Kla>2u: Zrínyi NyumOuipar ék Könyv-korcAkvdés RT. NagvkínlZM
Apróhirdetések
4lj »
........... . ■•( K. A
WW Hvft\'k »límlt-
i<.v*»M ni oí;i Ji» K. A M«d«iol
r !i/rl«eJú • • (oi^ilml lioiiinlinliuilk
t Ul
(tkMOlrik
n«u«k<K m
CukuflpM Í*7.S
.W«
M<iA. cw-koc 17J SII.4XI
Cl«talti(«k
CIIIMI U
SuUml
l>0»pfikl aa
7ok.il 3:
lUU.u.k HU
Oki. viiu»«( f«T l»l« *»)
a
M«««i p«t».
Sör (• iicii ri.i.tii 4
y.Ui\'ytl* 7
I
xj.I.<•>.:« M
OMk«\',n<ll M
suitooak
Ro**l tiif.S |t
t c\'.il 4
Förhí\'nci uj heoyen hiromnegyed bo!d>» piiuj *xM. e se tépte tí-s oluecvcl 60 millióéit eladó. Szlgitsat IngatUnfoegalmt
Iroda, l ó ut 8._ ______53
Eladó egy nagy keríts Giz. azonnal Ve-kWlfulKló. VíHövmaiUiy utea 9. 70 21-7 V<rtimaxty-utci 39. itatt 2 pohafi sxok-rény • » 2 Jr> CUJÖ. 9t
Irodai muiikáialokat otthon végeznék. Ciiti a kiadóban. 139-
Eyy (egészen uj) xaukot öltöny lkí>-zép\'.eíraetie) elido Megbixva Nagy Vendel kir. jJrJ»Mfós.^l kéxtxsitó. 143
SxOlOk figyelmóbe I Eiémltli. po\'.-gáilsia, v. alsobboszlályu gimna/ista tanulók koirepel.Misát vállalom otllion V. liéz-
nil. Cln_l ktadóban.____147
Sögíi fodrisjailetében egy borbély-
■cgód azonnil felvételik.____I44
Egy |6kaiban levó kováoamühcly berendezés eladó Parkas Virgilnél, Na^yada
(ZaUmcgyck______145 2-1
Egy kOISnbcióratíi batoíozott udvasl
szoba kiadó Oa a kUdóban._144
Egy borbilyneoéd (elvétetik Cótvös-tér 24.
Qjtf.vnM O^jUfjíf KiiU-i
S1C.0 xau
Vii
Sj^fl.r fCí. }(.1£ t
KGIfr.WUk
ftsccil
5
lnl«i(«tlci Tíl.íod i:
OilumtlS j
nitdi n&»i
Kn%U i
Qyitl bit
Cvf>n Ma III ... »: SUtiilm
Finoman örlött
nagybani eladása
SCHWARZ ÉsTAUBER
gyarmatáru nagykereskedő oégnél
NAGYKANIZSA.
Értcsltein az uradalmakat éa a gazdiUt,
IljSS, belga mének
<rkcilek. .melyele . Ic^.fdvfló:;. !,;.
tííeltk nellelt leunck (liívi. uk>\'.do:1 <gv 10 HP bon.In-
motor egy 900-« Um(Jlh Cplfiv.!, leljri (ehiereléiKl 10 m.i
Pfeiffer András »\'.\'"\'.\',"
ZenemOujdonságoki
Poct*. Kslloa
Klcillím ne add • bialtol Jlrlonk Síroblt Niuv cuetliig. h. aicieleinr.ek t lr\'i Chili-Bom-Oom Cooek \' Doodle Doo mutxl putal t.llo-mlo Oh B.by HuU-Loa
Jede OnWlge,]edele<Jtíel(SílJ..BubUopf tiph.lí.k
FISCHEL FÜLÖP FIAI
k3i;iklfMkldll464i U
Gazdasszonyok Lapja
A legélénkebb é- legvíltozáfoaabb t«rU-lommal megjeleni háztartási és szépirodalmi
hetilap \' A magynr úriasszonyok közlönye
EJÓÍizetéal iia negyedévre 50.000 korosa Megrervdethetö a .Zalai Kózlöny* klidóhlvataUban.
204 1924. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blrósAgl végrehajtó az 1881. W I.X t.-c. 102. §•» értelmében ezennel kóx-hírré teszi, hogy a najnrkanlzaal kir. Jlib-Ulóságnak 1924. éTl Pk. 5600. aUma \\it zéje következtében Dr.KovJci Liszló Cg^: 4Ital képviselt Muth A. éi valamennyi Jof-laltatö Javára 2.000.000 K a Jár. erejétf 1921. évi november Isó 28-án loganatosM , kielégítési végrehajtás utján le- éa ft^!
ÍOKtalt és 16.3&XOCO koc. beesőit Mvettfxi 1 Ingóságok, u. m.: Autó és kerékpár árrészek. gumik. 2 drb. teljesen uj kerék;\' stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kii. Jíris-blróság 1924-lk évi Pk. Í600. számú *éf xése túiytán 2.000000 kc<. tfikekösetek* ennek 1924. évi aagusztua hó 1. aapi*^ járó heti Vlo kamaUI, «.*».o váltódij é» összesen 578.500 kor. bíróilag már pltott költségek erejéig. Nagykanizsán. k!» Uludl Sándor-utea 2. ax. a. leeadó Uriásita 1923. január bó 17-ik eap>-nak délutáni 3 órája liaürtdóal és ahhoz a venni szándékozók ezennil cq megjegyzéssel hivatnak meg. hogy a**1?\' tett icgóságok az 1881. évi UL t.<. W \'1 10*. §-ai éltelmében kéazpénxnx«té» a legtöbbet Igérónek, sxöktég eaetés Jégáron atul Is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő l«P7*Tt kat mások Is le- és lalOllogUlttf* " sxo\'era kielégítési jogot nyertek voSra. árverés az 1881. éri IX. ».e. 120. mében ezek Uvára Is elrendeltedk-
Kelt Nagykanizsán, 1925. éti 5. napján.
ia
Haán Gyula s. kir. jUxósági vigrtbiF
A farsangi szezonrai alkalma
fekete posztókülönlegességek
(crep, chasmir, twill, foulé)
kizárólag visz<
EKKER JÓZSEF
Iszonteladók részére dusun felszerelt raktár
posztó- éa gyapjúszövet gyári raktára a BUDAPEST, VI., Ankorkőx: l..(Anker£aW*)3
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkcre»Ledéi R. T.-nál, Najrykaniuin. (Nyomdavezető: Ofenöeck Károly),
M. évfolyam, 12. szám
71 * \'
Alispáni hivatal A
•fluiauil
Nagykanizsa, 1925 január 16, péntek
K.v. ISDO korona
POLITIKAI WfcPILAP
Sxeikeszt&iéR él kiadóhivatal Pó-ul 5 Intem,bin-Telelon 76, nyomda 117. Mim
Felelős szerkes7.tő: Kempelen Béla
Elötizelésl Ml ÜK)\' hóra 30.000 korona lliiom höra. \' 90.000 k.«oni
GYILKOSOK ARATÁSA
Gyilkosság . . . ordit (elénk majdnem mindennapaz újságok hasábjairól.
Alighogy felocsúdott a tömeg az egyik borzalmas esemény hatása alól, máris bőségesen pcrtraktálják a lapok a másik vérfürdőt.
Mintha abban a nagy mechanizmusban, ami millió és millió egyedből tevődik össze egy társadalommá, valami megbomlott volna, hogy egyes atomjai fenevadakként rohanjanak egymásra és letiporjanak minden gátat, ami eltévesztett utjukat állja.
Vér . .. vér és tengere a borzalmaknak szegi jobbra-balra az utat, melyen az emberiség elindult, hogy maga mögött hagyja a világ legvéresebb háborújának emlékeit. Az emlékek lassan tünedeznek is, de az ember, a háború eldurvult hullahegyeket! gázoló embere még sokáig nem tudja levetkőzni elvadult ösztöneit, miknek — mondhatjuk igy: eszményi talaja az áldatlan béke nyomon fakadt, milliókat kinzó gazdasági helyzet.
Különösen az utóbbi időkben az egyik gyilkosság a szó szoros éneimében a másikat éri. Gondoljunk csak vissza az elmúlt 1923. és 1924. évekre, melyekben valóságos aratása volt nemcsak Magyarországon, hanem talán egész Európában a gyilkosságoknak.
Ugy tűnik fel, mintha pokoli járvány szórta volna szerte fertőző mikrobáit a müveit világra, amely nincs tekintettel lelki magasságokra, kulturemberi, finomult idegekre, rangra, társadalomban betöltött pozícióra, hanem kezébe adja a gyilkoló szerszámot a büntetett előéletű csavargónak csak ugy, mint -- s ma cz a gyakoribb — az intellekluel osztályok, a felső tízezer reprezentánsainak. Pénz és szerelem . . . Erre a kettőre vezethető vissza a gyilkosságok legnagyobb százaléka. Az emberölésnek ez a inai járványa azonban a szerelmei csak ritkán vallhatja indító okának. Ma pénzért, kenyérért, vagyonért, irigyelt fényűzésért támadnak gyilkosok körülöttünk.
Szinte iskolapéldája ennek —\'\'szórnom, megdöbbentő pílda — a Tölgyfa-utcai gyilkosság. Hogy l.édercr, a cscndörföhadnagy meg tudott ölni egy embert, azon szinte már alig is csodálkozunk. Katona volt, fegyverhez, talán vérhez is szokott — férfi.
Ennél a valamennyi közt vandá-labb, iszonyú gyilkosságnál a pszichiáter az asszony alakja előtt áll meg elgondolkodva. Keresi a romlottságnak azt a fokát, amit még el lehet titkolni ugy, hogy viselőjét gyanut-lanul fogadja be az uri társadalom; keresi azt a pontot, ahol a nő kivetkőzve nemcsak nőiességéből, de cm-ben mivoltából is. kezétie tudja k.-ny-
\'ZVC llCIIILhilh. MUl^V-y^\'. >, — -■--
beii mivoltából is, kezél>e ludja kény szeriteni urának a gyilkos szerszámot s az áldozat vérét edénybe ludja felfogni, míg asszonytársainak leg-
nagyobb része nem tud levágni egy csirkét. És teszi ezt csupán pénzért. Lédercrné . . .
Valamikor kis steier falulKin, egyszerű vasúti bakter Maya. Csinos, nyílt szemű, álmodozó leány, aki ugy érzi, túlnőtt a családja proletársorsán s álmai könnyen, de nagy áron elérhető fény, pompa felé terelik.
Ami ezután jön, az sablon, az élet megszokott görbéje, ami hosszú ideig — egészen a gyilkos revolverdürrc-nésig — kávéházi kasszák pezsgős, cigányos éjszakáiban éri el mély pontját.
A szemrevaló kis kasziros leány mohón falja, habzsolja az életet, amiből idáig már úgysem sokkal több öröme marad, csak a „mindent szabad" cinikus nekiduhajkodása és néha — nekibusulása.
Ragyogó, tükrös kasszában, fásult, szomorú éjszakán ismerkedik meg a szemrevaló magyar katonaliszttel, aki I kalandos élete során ott szakit virá-
f\'ot, ahol épen egy perc ideje van. ehajolni hozzá. Ennek az illata elkábítja. Maga sem tudja, miért, visz-sza-visszatér hozzá, míg egyszer arra ébred, hogy eltűnik az éjszaka lánva és helyét elfoglalja a leány, az övé. a menyasszonya. .
A leány érti bogozni a hálót es megy boldogan, amikor odáig juinak, mert ugy éizi, hogy a délceg magyar katonatiszt oldalán valóra válik minden. amit álmodott a kis falu kurjongató legényei, a fényes kávéház.,k gyűrött arcú lovagjai közöli. Ugy érzi, hogy most indul a fény, a pompa, a nagyúri élet felé.
Mikor aztán asszony lesz, tiriasz-szony nagyot fordul a világ s a küzdelemben alul maradnak az álmok. A nagyúri életből csak a nagyúri allűrök maradnak meg s a forradalmas idők keserves hányattatása, a béke nyomorúságos kenyere hossw id\'.kre elszakítja az urától. Már-már csalódik is talán a szerelemben. A vidám szalmaözvcgység hosszú időszakai elhidegilik a\', urától, niigiimi jön a Britannia. Prónay-különitillénv. fiyugalmau-yarország . . - Gazdagok lesznek egy csapásra és ez teszjf vesztük. Beleszédülnek az életbe, amit sietnek kihasználni, míg tort,
"\'taien aztán már csak egyre lefelé ve el az ni, minek rossz szelleme: az asszony. Egy ural ismer : a pénd. Ma nincs, akár önmagái dobja oda csaléteknek és szerez. A lelke érzéketlenné válik minden egyéb iránt. Pénz .. ■ pénz ... és csak elm . . .
Azéuíá ördögi kéjjel szórja a lába elé a mWiókat. Honnét? Senki s,n. kérdi Annál liazáMabb a játék, ami-
M ^r nincs ereje kiesni. De *
van\' ereje, hogy az urának kai be nyomja a revolvert és éj ideién segítsen darabokra szaggal,I, egy még
meleg emberi testet, amely pár órával előbb még élő barálja volt.
A gyenge asszony démoni erejél az őrület extázisáig korbácsolja a pénz fékezhetetlen vágya és nem érzi töblié a vér szagát,\' nem hallja a halálhörgést, nem látja a szivei, amit manikűrözött, fehér ujjaival lép ki a helyéről.
Csak azt ludja, hogy el Ml tűnnie az áldozat minden porcikájának, aztán sietni . . . élni. fetszflrcsölni a gyönyörűségek miiidcn létező cseppjei és kergetni, sz \'irni tovább a pénzt, amiért adnak mindent, ami élet, boldogság, törvény, szerelem és meny-ország . . . ami a steier falucska bak-ter-leanyának minden álma betelje sülése.
Egész Európa sokinillió embere érthetetlenül, csodálattal bámul reá s keresi az érintkezési pontot az asszony és a vérengző fenevad kö-
zölt, aki teázni és egyedül aludni tud áldozata szétmarcangolt teste felett.
Nincs magyarázat, csak hipotízis. És megközelítés.
A steier hegyek leánya, a pozsonyi kávéház minden éjszaka nyíló- virága, az élet mohó vágyával tele matka. az anyagiakban való csalódottsága, sok kinos tengődés miatt Mammon rabságába szédült asszony — sohasem volt anya.
Ki ludja. nem cz volt-e Lédére iné egész asszonysorsának tragédiája? Ki ludja, nem ez tudta-e volna ut visszaadni a józan, csendes, boldog életnek a sok abszintes éjszaka után is!
Késő ...
Lédercrné az akasztófa árnyékában várja megérdemelt sorsát. A pénz eszcveszelt.il járja körforgását az I egész nagy világon s talán már kiszemelte magának a következő áldozatot Barbarils Imjos
Elfogadták a kM0tesztárca köi^sé^we^ését
A kizárások Ügye az Eir.bcri Jogok Ligája el8H Szombaton délelőtt gőzéül a
Hétfőn tárgyalják a¥ arany-kWtseg.clest
Budapest, Jamijr 15
A pénzügyi bizottság mai ülésén folytatták a közoktatásügyi larca költségvetésének tárgyalását Egri-Nagy láuos előadásában. A kultusztárca összes kiadásaiból az állam a maga intézményeinek fenntartás*\'! és ,tcj-leszléséré 47.256,734 arain koionat, állami icgélyekre 21.977.3\'Jo aranykoronát fordít. Az összes kiadások tehát 69.228,130 aranykoronát tesz-
nek ki. ,
Hermám Miksa megállapítja, hogy a békebeli állapothoz ménen ha.a-rozollau tért hódított a kultusztárca. Kiemeli a felsőoktatás jelemoseget. Euvetért a franciákkal, akiknek a főfogása szerint az egyetemre nem ■ szabad több liallg ttöt eti.edin nnn j amennyinek tökéletes tudományos I kiképzést lehet ad,:, Az egyetemnek ne,II diplomagyaitassal \'\'<"«"> » juiriur.i és tudomány ügyével kell
íü AWsW Kunó gr\',f kultuszminiszter válaszol Heru,annak. Ugy láiia hogy a magyar ktilmra terén uj reformkor kezdődik. Legközelebb javaslattal jön a nemzetgyűlés elé -amely biztosítani kívánja egyrészt a középosztály, másrészt a gazdatársadalom gyermekei szamára tanulmányaik befejezését.
Ör/fy Imre a közalapítványok ügyében kértli a minis/lett. mi a szándéka ezekkel a nagy vagyonukkal.
Majd £■\',,\'./)■; Aladár, Imre és Wol/f Károly sz 51aln:,k fel ezllláll. Az általános vita után
Kleltersberg Kunó sróf reflektál az elhangzott beszédekre. Az egyele-
ineu túlterhelés - mondja, csak a jogi karon van. Ez is csak azért mén a felekezetek jogakadémiákat tartanak len.i és ezek csiiwljjk a lulprodukciót. Hel>esibbnek tartaná - ha a felekezetek középiskolái 111-temálusokat tartanának fenn, mert natvoWi eredményeket tudóinál: c -„m. mint az akadémiákkal. A böl-esészili karon nincs tulnepesseg. Kijelenti, hogy a kultusztárca körcbe u\'lozi) intézmények 550l> alKblma-zoti.it bocsátotok cl. A középiskolák reloniljáról szóivá, Örül annak, hogy a községek egyre nagyobb
kivmiik :•. p;4gun iSkolak felil„l.\\>.,.
A kultusztárca költségvetésének több mint felét leszi ki a népiskolai ukta-tásra szállt összeg. | A bizottság teljesen elfogadta a költségvetést, va\'aniint azt a javaslatul, hogy m akadémia taniu :al»-sáta I2.0ÍX) aranykorona loriiiL-a-nak évente. ,. ..
Majd Hoym Miksa gréif eIÖ.,do külügyi rtrea köllségvetés-t ismerteti részletesen. A külügyi taica Imit.-, kiadása 6.092.590 n.ánvkoroilá, levétele ellenben l.\'.tt 8.1) a\'f Verona. A vita sori" t^MMi
István gróf ininiszte/etnok kijelentette, hogy mostan. célunk ,i külföld szimpátiáját maguk iránt K-l-
k0Közipeiirópa mai gayrlosági helyzete fenn nem tartható és keli, hogy összeroppanásra e z.essen -- mondó\'.,a l.-.-.l:.\'" l, "
Bak a c-di UB«yw
teszi szivá.Bctlileiia/o\'osz-.nagya
szerződésről az: niniid|j, ii"« »*
2AI.AI KÖZLONV
csak kereskedelmi megállapodás.
A bizottság a költségvetést elfogadja. A legközelebbi illést pintek délelőtt tartják meg.
Ruperték denunclálása
Politikai körökben nagy hullámokat veri fel az a hir. amely a tegnapi lapokban jeleni meg s mely szerint Nagy Vince, Rupert Rezső, Farkas islván és Propper Sándor képviselők az Embert Jogok Ligájához, ehhez a radikális és forradalmi szellemű intézményhez fordultak, elítélendő denunciálas formájában és hogy külföldi hatalom beavatkozását kérték a magyar kormány ellen a képviselői kivezetések és a passzivitással kapcsolatban.
Maga a lény politikai szempont-bői semmi jelentőséggel sem bír, meri hiszen az Emberi Jogok Ligája nagyobb befolyás nélküli zártkörű intézmény, amelynek megnyilatkozásait nem igen veszik komolyan az egyes kormányok. Azoul>att arra elegendő hatalommal bir, hogy a Magyarországról terjeszteti rágalmak továbbfejlesztését elősegilsc.
Gróf lletblen István miniszterelnök kellő méltatásba részisilclle tegnapi nyilatkozatában az Emberi Jogok Ligájának szerepét és a legélesebb formában utasítóit vissza minden momentumokat, ameiyek Magyarország ügyeibe való beavatkozást jelentenének.
Más elbírálás alá esik a demokrata képviselők eljárása, akik teljesen Károlyi Mihály szellemének megfelelően megfeledkeztek a legparányibb loyalitásról is, amellyel az egyetemes magyar nemzetnek tartoznak és ezt az utal választottak pártpolitikai céljaik előmozdítására.
Kormánypolitikai körökben kialakult vélemény szerint méltán kiérdemelték ezen tettükért az egész nemzet felháborodását.
A Ház összehívása
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága az egyes tárcák költségvetéseinek tárgyalásával immár annyira előrehalad! a délelőtt és délután folytatott üléseken, hogy péntekre már csak a miniszterelnöki tárca költségvetésének vitája marad.
A miniszterelnöki tárca költségve-
tésébe kapcsolódik az Országos Földbirtokrendező Bíróság, a legfőbb állami számvevőség és a kormányzóság költségvetése is. Ezeknjk vitáját a bizottság egy napi ülésein befejezve, a nemzetgyűlés szombatra, való összehívásának mi sem áll útjában.
Temcsváry Imre főelőadó már hozzálátott jelentése elkészítéséhez, amivel péntek eslig teljesen elkészül s igy a pénzügyi bizottság jelentését már a szombaton délelőtt összeülő nemzetgyűlés elé terjesztheti.
Az 192-1-25. évi aranyköltségvc-tés parlamenti tárgyalása hétfőn kezdődik meg.
belfOldi hírek
A magyar föld természeti kincseinek felkutatása. Bud János pénzügyminiszter bejelentette, hogy a kormány a jövőben nagyobb figyelmet fog fordítani az ország területén található bármilyen hasznosítható anydg fölkutatására. Elveszített összes bányatermékeink lehető pótlása valóban kívánatossá tenné minél több olyan . nyagnak felkutatását, melyek ipari vagy bányászati tekintetben alkalmasak a kitermelésre. Erre a célra máris nagyobb összeget, körili-belíll 17 milliárdot irányoztak elő. A nagyszabású munkát a pénzügyminisztérium kutató és bányászati osztályában végzik. E kutatások előterében az alföldi földgáz és olajkutatások állanak, amelyek a közeljövőben erőteljesebb mértékben fognak megindulni.
Szappant főztek egy meggyilkolt holttestéből. A szentesi rendőrség őrizetbe vette Tompái Sztlcs Mária odavaló lakost, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a hozzá gondozásra kiadott 60 éves gyenge-elméjü Tompái Szűcs Sándor gazdálkodót, a holttestet feldarabolta és szappant főzött belőle. Az asszonynak állítólag Szilágyi Péterné személyében bűntársa is volt, aki azonban öngyilkosságot követett el.
Az aranykorona szorzószáma a vámfizetésnél. A pénzügyminiszter rendelete szerint január 15-től
1033. január 1&
bezáróan 31-ig a vámok és mérlegpénzek fizetése alkalmával, amennyiben a fizetés nem aranyban, hanem más törvényes fizetési eszközökben történik, egy aranykoronát 14.ÍKX) papirkoronával kell számítani.
Elítélték a szegedi csempész-i pör két fő vádló ttját. Annak idej&f 200 hamisított engedély alapján Szegedről 82 vagon kölcskáSát és 6000 métermázsa tarhonyát csempésztek ki\'az országból. A törvényszék a hamis engedélyek gyártóit, Máh Lajosnét félévi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre, Faj ka János városi szárntisztet egy évi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre ítélte.
Prónay nem ad elégtételt Ran-zenbergernek. Ismeretes, hogy a Léderer-üggyel kapcsolatban Prónay Pál — Léderer Gusztáv volt zászlóaljparancsnoka — és Ranzenberger Jenő őrnagy, Prónay utódja között affér támadt. Prónay egy uri társaságban rátámadt Ranzenbergerre. Prónay ugyanis egyizben már feljelentette Ledérért különböző szabálytalanságokért, azonban az elintézést
— szerinte — eltussolták. Prónav véleménye szerint azoknak, kik Lé-derert védelmükbe vélték — és itt Ranzenbergerre célzott — nagy részük van abban, hogy Léderer oly vérszemet kapott. Prónay ezen nyilatkozata hivatalos útra terelődött. Ranzenberger őrnagy lovagias elégtételt kért Prónaytól megtámadtatá-sáérti — aki nem hajlandó Ranzen-bergernek lovagias elégtételt adni, de kész fegyveresen kiállani vele a következő feltélelek mellett: háromszori golyóváltás simacsövű nyolcszögletű párbalypisztollyal, huszonöt lépés távolságból, tíz másodpercnyi célzási idővel, rendes töltésű zárt golyóval. Ha sérülés, nem történik
— utána kardpárbaj félolasz karddal, bandázs nélkül, szúrás megengedve
— harcképtelenségig. Ranzenberger megbízottai a fegyveres kiállást elfogadva, tulszigorunak találták a feltételeket s kardot javasoltak, amit Prónayék nem fogadtak cl. Prónay megbízottai visszautasították az ellenfél fegyverbírósági propozicióját is és ragaszkodtak az első feltételhez, hangsúlyozva etégtételadási szándékukat. Az ügynek még folytatása lesz.
öngyilkos budapesti gavallér.
Kollár Oszkár 28 éves fiatalember] ismert budapesti gavallér az olasz tengerparton öngyilkosságot köve-tett el.
A forgalmiadó reformja állandóan foglalkoztatja az érdekelt köröket s a pénteki tanácskozáson folytatják a megbeszéléseket. A helyzet most az, hogy a pénzügyminiszter nem zárkózik cl a reformok elől, ha garanciát kap arra nézve, hogy az uj rendszer nem fogja csökkenteni a forgalmi adóból várható bevételeket. Az érdekeltségek is körülbelül megelégednének már azzal, hogy a beszedési eljárás egyszerüsitessék és a zaklatástól meneküljenek. A lényeges engedményektől az adó nagyságát illetőleg eltekintenek. Igy va-szinüleg hamaros megegyezéssel végződik a megindított mozgalom.
Kirabolt miskolci kereskedő. Krémer Árpád miskolci kereskedő egyedül volt lakásában, amikor két ijesztő külsejű férfi berontott hozzá és revolverrel fenyegetve fölreteperték és összekötözték. Mig Krémer tehetetlenül hevert a földön, a két ismerétlen alak felfeszítette vaskazettáját és abból 35 millió korona készpénzt raboltak el. A két elmenekült rablót a rendőrség nagy aparátussal keresi.
Kereskedők és szabók a csempészés ellen. A konfekciósok, szőrmések, divatkalapkészitők nagy mozgalmat indítottak oly irányban, hogy a vonatokon szakemberekből álló reptllóbizottság ellenőrizze azt, hogy kik azok, akik vámmentesen hoznak be árut. Egyes szakmák kiakarják oktatni a hivatalos tényezőket, hogyan lehetne hatályosabban ellenőrizni az utasok podgyászát és felismerni a trükkök dacára a csempészett uj árut.
Lendvai • Istvánt vád alá helyezték ceglédi beszéde miatt. A
kecskeméti törvényszék vádtanácsa tegnap foglalkozott Lendvai István nemzetgyűlési képviselő ügyével. A kir. ügyészség ugyanis inkriminálta Lendvainak a ceglédi választási küzdelemben mondott egyik beszédét. A vádtanács Lendvait az ügyészi indítvány értelmében becsületsértés és rágalmazás miatt vád alá helyezte.
Anyasziv
liU: Flnta Sándor
(3)
Az öreg sóhajtott szomorúan a fiatal asszony helyett.
— Hát a gyerekek? Kíváncsi vagyok rájuk: mennyit nőttek, okosodtak?
— Lent rosszalkodnak az udvaron. Majd fölhívom Őket.
— Nem, ne, leányom, csak hadd játsszanak 1 Majd elfoglalatoskodom én addig valami segiteni valóval.
— Ugyan, mama, dehogy engedem I Hi&en fáradt. Annyit cipc-lődött.
— ó, drága leányom, megszoktam én a munkát. Az ember csak huz-von egész életében. Pihenésre csak akkor jut, ha majd a temetőbe kerül.
A fiatalasszonyt megdöbbenti ez a komoly életbölcsesség. Csak néz figyelve az öreg arcra, amelyen ott mosolyog szelíden az Istenével számolt lélek csodálatos megnyugvása.
Nem tud felelni. Hallgat zavarodottan. Hol vannak ök még ettől a szelíd békességtől ? ók még a panasznál, zugolódásnál tartanak...
A csöndben az öreg kéz halkan bogozni kezdi a puttonyban levő nagykendó csomóját s előkeríti a szatyrokba rejtett mákot, diót, vajat,
túrót, aszalt gyümölcsöt és sorra adogatja a menyének, akinek arcán kibuggyan az öröm, a néhány napos, jó élet vidám reménysége.
— Ennyi mindent, mama! Ennyi sok jól! Megse tudjuk hálálni szeretetét.
Megcsókolja az öreg arcot. Majd a föltarult jókat kóstolgatja asszonyos kíváncsisággal, leplezetlen torkossággal.
— Milyen finom! Milyen pompásI Jaj dc jó! — hangzik a csiklandott inyü dicséret össze-vissza, mire az öreg csak ennyit jegyez meg:
— Azt akarom, hogy legalább egy pár napra, amíg tart belőle, otthon érezzétek magatokat, Hegyfalun.
— Jó is a mamáéknak! — vallja be a nyalakodó menyecske, mialatt szekrénybe rakosgatja az ajándékot és nem is sejti, hogy az öreg lélekbeír-milyen harc indult a faleletc miatt.
— Hát iszen nektek is lehetne ilyen jó sorotok. Tejben-vajban füröd-hétnétek, ha akarnátok. Mink már régen ezt akarjuk, ezt tervezgetjük.
Az asszonykának ujabb ajándékok, pénzbeli támogatások jutnak az eszébe tó csillámló szemmel mondja ki a vágyát:
— ó, dc jó volna, mama!
Az öreg asszonyt megtéveszti az öröm. Maga is fölvidultan, siető szókkal folytatja:
— Iszen azért gyűttem.
— Igazán ? — csapja össze kezét a menye.
— Azért, azért! Itt a plébános ur levele is.
— Kinek a levele?
— A plébános urunké, aki az állás ügyiben irt.
. — Miért ? — döbben el a fiatalasszony tekintete.
— Hát Péternek, hogy jöjjön haza, vezérölje a népet! Hadd szciessük valamennyien I
A menyecske Vonagló szájjal felel:
— De hisz éz lehctetk-n, Péter ezt nem .ikarhatja, mama."
— Miért nem, ides leányom? Iszen magad is az előbb emlegetted, milyen jó sorunk van! Nektek is az lesz, meglátjátök.
— Jó, jó. Maga nem érti ezt, mama. Eltemetkeznénk ott, az Isten háta mögött.
Most az öregasszony döbben el. Hát i£y is lehet gondolkodni az ő kis fészkükről, ahol Péter is a legboldogabb napjait töltötte. Hallgatja, hallgatja a menyét és minden szavával távolabbnak, idegenebbnek érzi.
— Nem tudnánk ott senkivel barátkozni. Magam se értek a gazda-
sághoz. A gyerekek is eldurvulnának. Egészen elparasztosodnánk.
Az öreg szemek clnyilnak erre a kegyetlen szóra. Rémült eszmélés lobbauik föl bennük.
— El parasztosod nátok? — gondolja el zakatoló aggyal újra és újra. — Elparasztosodnátok ? — jajdul meg a szive is, de csak hallgat, hallgat a tátongó sirüreg.
A fiatalasszony maga is érzi a borzasztó ítéletet, magasabb stílusban igyekszik megmagyarázni uri igényeiket:
— Az embernek vannak, marna, kulturális kötelezettségei is. (
— Igen 1 — motyogják gépiesen az öreg ajkak, de csak azt sikoltozza belül a lelke, hogy elparasz-tosodnának, eldurvulnának miközöt-tünkl Ók is, gyermekeik is?
A menyecske beszél, beszél. Az öreg semmit sem ért már belőle, csak a kegyetlen valóságot érzi. Sejtté ő ezt a szive mélyén, mikor semmi sem ugy kezdődött, ahogyan elképzelte magában boldogan a hosszú ut alatt.
Nagy robajjal ront rájuk a két gyerek.
— Mama, éhes vagyok I — nyafog a nagyobbik.
— Hát a nagymamát meg se látjátok? — mondja nyájaskodón az anyjuk.
ig25. Január 16. __
Smith főbiztos betegsége. Ismeretes, hogy Smlth Jeremiás né[> szövetségi főbiztos testi egészségét, idegeit a közel 1 és fél éves, szakadatlan, hazánk lalpraállása érdekében kifejtett munka megviselte ugy, hogy orvosa tanácsára szanatóriumba kellett vonulnia. Mivel Budapesten hozzátartozója nincs, a Fasor-szanatóriumban pihenteti idegeit. Azok a hirek, hogy állapota súlyos és javulásával megválik főbiztosi tisztétől, nem felelnek meg a valóságnak. Két, legkésőbb három hét múlva pi-fient erővel fogja elhagyni a gyógyintézetet, ahol semmi különös, kezelés alatt nem áll, kizárólag csak pihen.
Megegyezés a koronicsempé-azés ügyében. Ismeretes, hogy tavaly januárban koronarontás cimén letartóztatták Karls Pált, a bécsi Dcpositcnbank igazgatóját és több előkelő bankcég tulajdonosát. Később nagy utánjárásra az utóbbiakat 2-800 milló, Karls Pált 90.000 dollár óvadék ellenében szabadlábra helyezték s az eljárás igy folyt tovább. Közben a vádlottak felajánlották a pénzügyminiszter által kiszabandó birság kifizetését. Hosszú alkudozásuk után a súlyos milliárdokat ki is fizették. Pesthy Pál igaz-ságügyminiszter most utasította az ügyészséget, hogy bűncselekmény hiánya címén a vádlottak ellen az eljárási szűntessék meg. Az óvadékokat a bankemberek visszakapják.
Meggyilkolt* az apját. Bajáról jelentik : Tegnap délután Bajaszentivánon Lógó Sándor huszonhárom éves ember, aki feleségével két hete él együtt, apját, ki házasságát ellenezte, meggyilkolta. A gyilkosság elkövetése után feleségével Jugoszláviába menekült. A nyomozást megindították.
ZALAI KÖZLÖNY
A bécsi kenyérgyárost nem helyezik szabadlábra. Az országos bécsi fótorvényszék foglalkozott az árdrágítás miatt letartóztatott Fried Artúr vezérigazgató beadványával, amelyben szabadonbocsájtá-sát kérte és bejelentette, liogy az Anker kenyérgyár 50 millió korona óvadékot hajlandó érte letétbe helyezni. A főtörvényszék vádtanácsa azonban elutasította Fried kérelmét
KÖLFÖLDI HIREK
Angol tőke Magyarországon.
Londonból jelentik: Az angol lapok az utóbbi időben mind élénkebb figyelemmel kisérik Magyarország gazdasági helyzetét és pontosan beszámolnak az ország gazdasági életében észlelt változásokról. Igy az egyik legtekintélyesebb szaklap, a Financial News, részletcsen beszámol a külkereskedelemről. Hosszasan foglalkozik a brilt tőke magyarországi vállalkozásaival és pontos adatokat közöl azokról a tervekről, melyek szerint villamos müvek építésével akarják Magyarországon bekapcsolni az angol tőkét.
A prágai kormány és a felvidéki püspökök pásztorlevcle. A legutóbbi prágai minisztertanács foglalkozott a felvidéki püspökök pásztorlevelének ügyével és megtette a maga .ellenintézkedéseit".
Sajtószabadság a megszállott területen. A Nagyváradi Friss Újságot azért, mert egyik Magyarországról irott cikkében azt irta, hogy .Csonkamagyarország* — három hónapra betiltották.
Miklós orosz herceg az antl-bolsevizmus vezére. Párisból jelenlik: Az .Echo dc Paris" szerint Miklós orosz nagyherceget a bol-seviki Oroszország elleni akciójában hatalmas politikai szervezet támogatja, amelynek igen sok tagja a vörös hadsereghez tartozik. A szovjetkormány ma már csak a Cseka csapataira számithat. Ebbe az akcióba belekapcsolódott Wrangel tá-I bornok és Kokovcev volt orosz miniszterelnök is.
Az uj német kormány. A berlini lapok értesülése szerint az uj birodalmi kabinet összeállítása valószínűen igy alakul: birodalmi kancellár dr. Luther, külügy dr. Slreseman (néppárt), belügy Schiele (német nemzeti), pénzügy Saemisch (néppárt), gazdasági miniszter Neuhaus nyug. minisztériumi igazgató (német nemzeti), közmunkaügy Braun (centrum), igazságügy- és megszállott területek minisztere Scholien, düsseldorfi fő-törvényszéki elnök (centrum), honvédelem dr. Oessler, poslaügyi Stingl
A gyerekek ujjongva toppanak a reszkető öreg elé s a keze után kapkodnak, csókot ezuppogtatnak illemtudóan.
Az öreg kéz öntudatlanul is keresgél maga körül, most is adhatna a két kis éhesnek, de semmit sem talál. Zavarodottan emeli áldásra a két kezét és megcirógatja mind a keltől lélő szeretettel. Hátha ezt sem szabad már u\'i heíyen ... Pedig a fiúcska szakasztott apja. Akárcsak Péter négyéves korában ...
A gyerekek csalódottan nézik. A nagymama is zavartan pislog a szekrény leié. Ott rejtőzködik már az ó kincsecskéje. Mit adjon most üres kézzel?
— Hej, ez sem ugy kezdődött, ahogyan köllött volna.
A fiatalasszony megérti a helyzetet 5 édeskedve újságolja a várakozó apróságoknak:
— Találjátok el, mit hozott a nagymama?
— Diót! — kiáltja a liu.
— Ammát, vajaszkenejet I — pö-síézi a leányka.
Anyjuk sorra szedegeti a vett jó-kai és csakhamar boldog majszolas-sal leitik meg a konyha.
Csámcsognak, eszegetnek, beszélgetnek mindenről. Az öreget is ki-náló szó éri, de nem tudna lenyelni
egy falatol sem. Csak nézi őket és sóhaj szakad a szivéből.
— Ó, kis galambjaim, ha nálam eddegélhelnélek 1 De jól tartanálak! Ó, de szeretnélek benneteket I
De nem mer semmiről sem beszélni. mintha a nyelvük is idegen volna hozzál Csak magába süpped némán s összeesve néz, néz, mint fogy az étel s mint hamvazza be őket kormával az este.
Lámpát gyújtanak. A tűzhelyen ropog már az aprófa lángja, amikor beállít a konyhába nesztelen léptekkel a fáradlarcu Péter.
Gyermekei vidáman ugrálják köriil s ő beteg, nagy gyerekként roskad anyja mellé :
— Isten hozta, édesanyám! Ugy váriam már. Csakhogy eljött!
— Öreg Örzse néni enyhüli mosolygással tekint nagy liára.
— Ugy-e elfáradt? — kérdi tovább Péter.
— Már el is felejtettem az ulat, ides liam. Csakhogy ideérlem. Aggódtam már értetek. Rosszakat álmodtam már hetek óta. Nincs valami bajod?
— Nincs, édesanyám csak a dolgom sok. Reggeltől eslig tamlok. Még se tudok elég kenyeret keresni. ■
(Vége kov.)
(bajor néppárt), közélelmezési és földmivelésügy gról Kanitz. A közlekedésügyi minisztérium tekintetében a lapok még nem emiilenek jelöltet. Az egyes pártoknak a kabinethez való állásfoglalását illetően a lapok azt jelenlik, hogy a kormány feltétlenül számíthat a némel nemzetiek, a némel néppárt és a bajor néppárt támogatására.
A francia expressz-vonatok ellenőrzése. Párisból jelenlik: A titkos rendőrségen külön osztály alakull a nemzetközi és expresszvonatok megfigyelésére. Több mint 100 detektív fog a vonatokon szolgálatot teljesjlení. Egyenruha helyett rendes utcai öltözetet fognak viselni, hogy észrevétlenül elvegyülhessenek az utasok közt és szemmel tarthassák a vasúti tolvajokat, kik az utóbbi időben mind vakmerőbben garázdálkodnak.
Uj telefonvonalak Budapest és között. Az a hir, hogy Budapest és Bécs között 300 uj telefonvonalat helyeznek üzembe, a bécsi iparosok és kereskedők kőzött nagy őrömet keltett, mert a kereskedelmi és ipari összeköttetés intenzivebbé tételét remélik.
Az olasz liberálisok a kormány ellen. Az ellenzéknek a kamarat üléseken résztvevő tagjai Salandra, Giolitli és Orlando vezetésével elhatározták, hogy általános politikai okokból a kormány választójogi javaslata ellen fognak szavazni. Állásfoglalásukat Orlando kamarai beszédében fogja megindokolni.
A magyar kormány tiltakozása Belgrádban. A szerb külügyminisztérium közli: A magyar követ tegnap megjelent Nincsics külügyminiszternél, akinek kormánya nevében kije-Jentette, hogy a magyar kormány sohasem kötött Radiccsal semmiféle egyezményt.
Letartóztatott magyar kommunista. A budapesti törvényszék megkeresésére a bécsi rendőrség letartóztatta Vidra József géplakatost, aki 1919-hen a magyarországi kommunista párt tagja volt.
A Roboz-pör
A Roboz testvérek bünperétiek mai tárgyalásán Balta Aladárt hallgatták ki, aki nem ludja, hogy milyen szerepe volt Roboznak akkor, m:kor a i románok Friedriehet le akarták tartóztatni. Valótlan, hogy a szegedi kormány a vörös hadsereg ellen a \\ románoknál interveniált volna, inkább a szerbeket igyekezett szembeállítani az oláhokkal. Az voll a benyomása.1 hogv a Pesti Élet rendkívül sokai 1 alkalmatlankodott a Fricdrich-kor-mátiynak és az oláhok rokonszenvét bírta.
Beniczky Ödön nem tud Robozék különösebb befolyásáról a románoknál. Nem tud arról, hogy kommunista puccsot készítettek volna elő Fricdrichék eltávolítására.
Kocsek Ferenc detektív elmondja, hogy a háború alatt Roboz Imrét mint kémgyanusal figyelték. A kommunizmus alatt Roboz Imre feljelentést tett, hogy az Apostol nyomdában nagymennyiségű ezüstöt, aranyat és fontosabb okmányokai rejtegetnek s liogy tudomása van P. Bangha Béla rejtekhelyéről.
Dér István dr. többek között elmondja, hogy Szebenben nyomra akadt egy aktának, amelyen az a kijelentés állott: .Roboz Imre annyiI lelt már a románoknak Magyarországon és Temesvárott is, hogy mindenen felül áll.-
A főtárgyalás! holnap folytatják.
Revolveres verekedés a Főutcán
Nagykanizsa, január 15
Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka 2 órakor két Nagykanizsán időző budapesti magántisztviselő távozott a Korona étterméből. Mindkettőn erősen meglátszott a szeszfogyasztás. Ugyanekkor hagyta el a vendéglőt három- nagykanizsai és egy szentbalázsi fiatalemberből álló, együvé tartozó társasig is.
Az egyik fővárosi vendég és egyi« helybeli fiatalember között mar a Korona kapuja előtt szóváltás támadt, ami borközi állapotban csakhamar tettlegességig fajult, melybe rövidesen a kél társaság összes tagjai belevegyültek s a hat fiatalember között parázs verekedés keletkezett.
A verekedés hevében az egyik budapesti, kinek jobb karja béna, revolvert ránlött é» célzás nélkül támadója felé lőtt. A golyó talált, azonban olyan, szinte hihetetlen szerencsével, hogy az egyik nagykanizsai fiatalembernek az álla alatt a nyakbőrl lólte keresztül, ugy, hogy az a sebéről felvett orvosi látleletet már maga vitte el a rendőrségre.
A lövés elhangzása után annak leadója a Korona udvarának kerítésén kérésziül a Szarvas-udvarba menekült, majd mikor a hideg levegőn kissé magához tért, a revolvert ott hagyta a kerítés falán, visszamászott és elindult hazafelé.
Fkkorra azonban már az összes rendőrórszemek értesítést és szcméiy-leirásos utasítást kaplak, minek alapján az egyik őrszem a kalap nélkül haladó magántisztviselőt felismerte és előállította a kapitányságra. Itt hatósági intézkedésre hatósági orvos megvizsgálta s megállapította, liogy még akkor is ittas volt és alkoholmérgezésben szenved. Nyomban hozzáfogtak kihallgatásához. Ezalatt meg-indull a legszélesebbkörü nvomozás is mely délelőtt befejeződvén a magántisztviselőt előállították > kir. ügyészségre.
Egyben intézkedés történt, hogy az éjszakai verekedők többi szerep-lóil is a megindított kihágási eljárás során a torvények teljes szigora értelmében felelősségre vonják.
A rendőrség erélyes intézkedéseket lelt aziránt is, hogy a nyilvános mulatóhelyek és éttermek tulajdonosai ittas állapotban levő egyéneknek semmiféle szeszes italt ki ne szolgálhassanak.
A két Léderer Dunán-tuli fosztogatásai
— A Zalai KMfay MA" tudteltó/dlól — Budapest, i\'tluár 15 A főkapitányságon ma megjelentek Halthiány Sáídor gróf és Kovács Gyula földbirtokosok, akik elmondották hogy Léderer Gusztáv és Sándor Dunfntuli tartózkodásukul vaudál módon teljesen ki oatolláka Balthiány-kastétyt. A két testvek, már akkor a környék réme voltak, a kastély összes értékes műkincseit, az oltani antik-bútorokat, gobeliné-ket stb. összecsomagolták, autókra és társzekerekre rakták és magukkal vitték Feljelentették az ismeretlen e eseket de a rendőri nyomozás Sludolt az illetők nyomára jönni. Később a gról tudomásara jutott, hofy Léderer járt kastély bati. Teenap fővárosi detektívek Dfl-
lirolba utazlak, hogy WererA ott
tartózkodására vonatkozó adatonai gyűjtsenek.
4
zalai közlöny
1925. Január 16.
A rendőrségen megjelent egy Wesselényi-utcai bútorkereskedő, aki előadta, hogy Lédererék a butorukat még 1924-ben 12 millió koronáért vásárolták . részletre. A gyilkosság előtt néhány napja bejött hozzá Lé-derer és elmondotta, hogy néhány nap múlva a teljes tartozasát kifogja fizetni.
Ebből a vallomásból a rendőrség azt következteti, hogy Lédererék már napokkal ezelőtt készültek a gyilkosságra — tehát előre megfontolt szándékkal követték azt el.
Detektívek mentek ki ma délután a Gelb-féle bútorgyárba, hogy megállapítsák, hogy igaz-e az, hogy a cég meggyilkolt igazgatója Boros István ismerte Lédere: Gusztávnét.
Ha az az állítás igaznak bizonyul, ugy valúszinünek válik az a feltevés, hogy Boros Istvánt ugyancsak a Léderer-házaspár tette el láb alól.
Egyébként ma reggel érkezett meg a budapesti rendőrséghez az a csomag, amelyben a pozsonyi rendőrség bűnjeleket vélt látni a Léderer-gyilkossággal kapcsolatosan.
A csomag, amelynek tartalmát átvizsgálták, olyan adatokat, amelyek Lédereréknél bizonyítékul szolgálhatnának, nem találtak. A csomagban, levél, Léderer eljegyzési kártyája és egy ezüs cigaretta szipka van.
A háború áldozataiért
A pénzügyi bizottság egyik legutóbbi ülésén Ernst Sándor dr. a népjóléti tárca költségvetésnek ismertetése kapcsán ismét felvetette a rokkantkérdést. Rámulatott a háború legtöbbet szenvedett áldozataira, kikről az állam még mindig nem tud ugy gondoskodni, mint ahogy kellene azokkal szemben, akik oda adták fiatal testük épségét, életüket, gyermeküket, aggkoruk vigaszát és támaszát áldozák fel a haza oltárára; elveszítvén az édesapát, a gyámoli-tót, a férjet, a családfőt, legközelebbi hozzátartozóikat.
Immár tizenegy éve lesz, hogy a világháború kitört s a magyar katona vitézségéről visszhangzott kelet, nyugat, dél és észak. A legendás magyar hősök homloka köré szent dicsőség fonódott és áhítattal ejtették ki a magyar honvéd nevét, ahol héroszi tetteiről csak beszéltek. Amikor aztán egyre-másra jöttek a kisebb-nagyobb csoportok haza, melyek csak testük roncsait vonszolták vissza otthonukba, a szent meghatottság vett erőt mindenkin, látva a háború áldozatait, kiknek a Kárpátokban lefagyott a lábuk, világtalanul jöttek vissza az édes szülőföldre és ezernyi szenvedéstől agyongyötörve — haza jöttek. Es mennyi volt azoknak a száma, kik ott maradtak a véres csatamezőkön.
Állam és társadalom siettek a nyomorékok segítségére. Szinte verseny keletkezett köztük. Az állam kedvezményekben, elsőségekben részesítette őket, a társadalom pedig melléjük állt. A vállalatok és megüresedett állásokat a háború áldozataival töltötték bc; mindenki igyekezett segítségükre lenni. A magyar haza nem felejtette cl, hogy mivel tartozik hőseinek!
Ám mullott az idő. Az életért való minderősebb harc és küzdelem lassanként elhomályosította a hősök dicsfényét. Az emberek kezdtek csak
magukkal törődni. Emlékezetükben elmosódott * hála és tiszteletérzet azok iránt, kik a legnagyobb áldozatot hozták a magyar hazáért. A/, emberek kezdtek megfeledkezni a haza szent férfiairól — és! eljött egy nap, amikor az utcasarkokon koldulni láttunk végtagnélküli vagy világtalan katonahősöket. ..
Azóta sokszor hallunk *zót emelni a háfyoru áldozatai érdekében. Hallunk ígéreteket elhangzani, dicsérő elismeréseket pattogtatni, a társadalom figyelmét felhívni, de cselekedeteket. melyek a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák sorsán enyhítenének, nekik elfogadhatóbb életviszonyokat biztositanának, őket kiragadnák a felőrlő nyomorból — n«n láttunk sehol. Állam és társadalom mintha megfrledkeztek volna arról a becsületbeli kötelességükről és tartozásukról, amivel a háború áldozatainak adósai.
Igen. tudjuk: a szanálás. Hát kérdjük, ha a győztes és semleges államok miniszterei és államtitkárai villamoson tudnak járni hivatalukba, miért kelljen a magyar hivatalnokok százainak autón járni, amikor az utca sarkán kintornás rokkant magyar honvéd koldul ? Mert „az államkasz-szában nincs pénz" a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák illetményeinek és kegydijainak végleges és áldozathozatalukhoz méltó rendezéséhez l
A népjóléti tárca 8.415,000 aranykoronát irányzott elő a hadirokkantaknak, özvegyek és árvák illetmény-rendezéséhez, ami egy lépéssel előbbre viszi ugyan a kérdést, de nem jelent mást, mint egy foltozást.
A magyar közvélemény a rokkant-kérdés végleges rendezését szeretné látni és a háború áldozatainak problémáját több jóindulattal, több humanizmussal és több szociális érzéssel kezelve látni. Becsületbeli ügye ez a magyar nemzetnek, amelynek gyökeres rendezéséhez államnak és társadalomnak egyaránt össze kell fognia.
Minden állam jobban és emberségesebben gondoskodott háborús áldozatairól ; csak a magyar állam az, amely ezen a téreí is legutolsónak maradt.
A magyar hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák kérdésének rendezése a magyar állam egyik legfontosabb és legégetőbb kérdése, amely megoldásra vár.
Benedek Rezső
NAPI HÍREK
Sodorjon
„JANINA"
papirt.
HILD JÓZSEF
épületfa-, deszka-, mész-, cement- is termény-kereskedése
Nagykanizsa, Kinály-u. 4.
Telefon 120. szám »,
= írógép használt 2,900.000 K. Uj Reinington eredeti gyári áron, kedvező részletfizetés, díjtalan bemutatás Szabó Antal fegyverüzlet, Remington képviselete.
NAPIREND
Január 16, péntek
Római katolikus: Maré. j>. vt. Protestáns: Gusztáv. Izraelita: TcIkOi hó 20.
Nap kel reggel 7 óra 43 nerckor, nyűgeik délután 4 óra 36 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentt-.e szerint az Idójirásbau lényeges változás nein várható.
Ueeális előadás (Kerkay József dr. Hnár: Mezopotámia) s az Irodalmi Kor énekkarinak feltép* este V»? ómkor.
Mozi. Uránia: Gyermek a viharban. Dawos Rjdnyfrtl pancMniájáyal. - - a téfl sporl színes képeivel áfezőtt romantikus tf.rlénet. l:lóadé<ok este V/7 és l.s9 órakor.
Magyar kultura
Sajnos, hazánkban is, ahol pedig ma mindennel előbbrevaló a nemzeti- és a faji öntudat nevelése és Opolása, azt vesszük észre, hogy nyelvünkön kívül, már alig különböztet meg valami más — más nemzetektől.
/I? igazi fajvédelem szerintünk a nemzeti sajátosságoknak s a nemzeti öntudatnak ápolásán és fejlesztésén alapszik. Mi pedig lassanként egészen átváltoztatjuk életmódunkat és szokásainkat s elhagyjuk belőlük mindazt, ami sajátosan magyar jellemvonásokat tüntet fel.
Az nem volna baj. hogy átvesszük Idegen, nálunknál műveltebb országok kultúráját vagy szokás<iit, de a magyar hagyományok értelmében kell átalakítanunk és fejlesztenünk. Ez nem igazságtalanság más országok kultúrájával szemben, hanem a magyar faj tradícióinak tiszteletben tartását jelenti
Nem szabad nemzetközivé válnunk. A kozmopolitizmus a magyar nemzeti gondolatnak legveszedelmesebb ellensége. Ez a lassan ölő méreg észrevétlenül eszi magát bele mindenfelé. Legyünk résen; ne hagyjuk magunkat idegen jetszóktól, idegen szokásoktól és divattól eltántorítani.
A magyar nemzet jogosan lehet büszke kultúrájára, de ha másoktól is akarunk tanulni, ezzel nem szabad rontani saját érdekeinken.
Ebben a megcsonkított országban mindenkinek feladata, hogy benne minden magyarrá leg)-en.
Mennél magasabb polcon áll va-laki, annál inkább kell ezt vallania, de bármily sorsban is tehet valaki szolgálatot a hazának.
Nem az az igazi magyar, ki szépen lud szavalni és szónokolni és idegenek előtt szégyenli mindazt, ami magyar.
Az igazi magyar nem kicsinyeli le a hazát, ha ez a harminchárom vármegyéből álló ország csak egy falat biztos kenyeret is juttat neki. A jó magyar nem tér szánakozó gyöngéd-séggel napirendre a hazaszeretet felett. mikor ez a kicsi hazi mégis módot nyújt neki arra, hogy itt — megélhessen ! A magyarnak ugy jó idegenek előtt a haza, mint amilyen, mert ha szánakozunk saját magunkon, előtérbe lép a kozmopolitizmus amely pedig gyöngeség és erőtlenség, akár egyeseknek, vagy egész nemzeteknek a bilne is az.
1925. január 24-25. este 8 drakor a Polgári Egyletben
Még mindig igen sokan vannak, kik hóbortnak tartják a sovinizmus!, darabosságnak a magyarságot és túlhaladott dolognak a hazaszeretetet.
Pedig a hazaszeretet csodákat müveit ebben a vérrel szerzett, vérrel öntözölde most nagyrészt idegen járom alatt nyögő országban. Köny-nyelmüek voltunk, mint az egyszeri tékozló fiu. El akartuk vetni mindazt magunktól, amit dicső ősök ránk hagytak örökül. S amikor eldobtunk mindent: ősi hagyomány!, honszeretetet, koronát, minket is elhagyott az a tündöklő szellem, amely egy évezreden át vezetett...
A magyar nép egyedül áll a világon. Ellensége sok, barátja kevés vagy egyse igaz. A hazát csak saját erejéből mentheti meg, de ehhez szükséges, hogy érzésében, gondolatvilágában, szokásaiban, kultúrájában, minden megnyilvánulási módban láng-belükkel felírva ez a mondat lebegjen szemei előtt:
.A haza minden előtt!" HELLA
— Aljegyzőválasztás a megyénél. A betöltésre kerülő vármegyei aljegyzői állásra Hertelendy Ferenc nagykanizsai tb. szolgabíró, Hunyady László dr. és Kelemen János dr. zalaegerszegi tb. szolgabirák pályáztak.
— Volt piarista diákok szövetsége. A volt piarista diákok *zö-vetsége nagykasizsai csoportjának megszervezése folyamatban van. Az alakuló ülést Sabján Gyula dr. polgármester Budapestről való visszaérkezése utáni valamelyik napon tartják meg.
— A zalaegerszegi második templom építésére eddig 150 millió korona gyűlt össze.
— A Szanatórium EfyesOlet segélye. A város régebben évi 500.000 korona segélyt szavazott meg a József kir. Főherceg Szanatórium Egyesület helyi fiókjának. A vármegye a jóváhagyott határozatot tegnap küldte vissza a városhoz.
— A póstásbál. Holnap, szombaton este tartja meg tánccal egybekötött zártkörű műsoros estélyét a Nagykanizsai Posta Tisztviselők Éi:ek-és Kultúregyesülete a Polgári Egylet összes termeiben. Az estély iránt mutatkozó általános érdeklődés biztosítja annak fényes sikerét.
— Tömeglakások, Iskolák orvosi vizsgálata. A népjóléti miniszter még tavaly rendeletet adott ki a kóbor cigányok, kóborló egyének, tömeglakások és iskolásgyermekek időnként fertőtlenítés és letvtclenités céljából történő megvizsgálása tárgyában. Az alispán most újra felhívást intézett a községekhez, hogy ennek a rendeletnek a legpontosabban, egész télen megszakítás nélkül tegyenek eleget különös tekintettel a kiütéses tífusz veszedelmére. A polgármester utasította a tiszti orvosokat a vizsgálatok végrehajtására és 10 napon belül való jelentéstételre.
— Az OFB nyilvános tárgyalásai. Az Országos Földbirtokren-dezö Bíróság III. tanácsa tegnap tárgyalta Balatonkiliti, Siófok és Balatonszabadi községek házhelyrende-zési és földmegyáttási ügyeit. Libic-kozma község haszonbér megállapítása január 20-án kerül az I. tanács elé felülvizsgálatra.
N Ó TÍK KflDITÁMV Jegyek kaphatók Ehremtein Károly I1UIHJ llHrlIHIlI divatáruüzletében, Csengery-ut 6.
lSitt. január lé.
2ALA1 KÖZLÖNY
— Zalamegye Idei útjavítási
programja. Az 1925. évben a zalai törvényhatósági utakra 46.948, a vicinális utakra 10.000, a vasúti hozzájárókra 351, összesen 57.299 köbméler kavicsot hordanak a tavalyi 45.78J köbméterrel szemben. Tervbevették 40 77 km. ut hengcrelését a multévi 2296 km.-el szemben. Az útjavítások összes köllségei 7 milliárd 162,023.000 korona.
— A rokkantkifizetés pénteken és szombaton még tart a városházán a közgyámi hivatalban.
Bagolasánci gyermekek a katonatemetőért
Nagykanizsa, Január 15
Nem sokat hoztak. Mindössze 70.000 koronát, egyetlen sirkő felállításának költségét.
Ne kicsinyelje le senki ezt az adományt és ne kérdezze senki, miért kell erről a bagolasánci gyermekek nevével az élén külön cikkben megemlékeznünk.
A bagolasánci elemi Iskolás gyermekek nagyot, szépet produkáltak. Szebbet, nagyobbat, mint akárki hinné. Karácsonyi pásztorjátékot játszottak a bagolasánci gyermekek és onnét, már Somogy-országból, kis jövedelmükből küldtek el 70.000 koronát a nagykanizsai temetőben porladozó valamelyik hős katona sírkövére.
Ugyanekkor sok ezer azoknak a száma, kik Itt Nagykanizsán nem szereztek még tudomást akciónkról s kiknél minden kérésünk a pusztában kiáltó visszhangtalanul elröppenő szava maradt.
TI sokan, nagykanizsai emberek I — nézzétek a bagolasánci gyermekek aranyos jó szivét, aztán kérdezzétek meg önmagátoktól : nlncs-e tanulni valótok ezektől az apróságoktól...?
*
A bagolasánci Ifjúság pásztorjátékának jövedelméből 1, Sleinharc\'1 kíván bagolasánci tanitó 1, öz.v.\' Kovács Károlyné (Nagykanizsa) 2 sirkő felállítását vállalták.
— Vitézek mezőgazdasági oktatása. Somogyszenlimrén a földműves iskolában négy hetes tanfolyam kezdődött a telkes vitézek mezőgazdasági kioktatására. Ez a második ilynemű tanfolyam február 7-én nyer befejezést.
-- Tüzesetek Zalamegyébcn Zalamegye területén az elmúlt hónapban 6 tüzeset fordult elő 74 millió kárral. Kél cselben gyermekjáték, két esetben gondatlanság, egy esetben gyújtogatás okozta a tüzel, míg egy esetben a lllz oka ismeretlen maradt.
— A zalaegerszegi internálótábor likvidációs bizottsága befejezte három napon át tarlotl tárgyalásait és visszautazott Budapestre. •
— Oyermck-clpők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők be.
ü Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp ■ kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzokuik 35.000, nói harisnyák O. M. C. anyagból 85.000, kötötl kebátok és szveltcrek 290.000, kötötl mellények 195.000 koronába kerülnek, -- Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
— A Principális Lecsapoló Társulat kölcsöne. Ismeretes, Iiogy a képviselőtestület régebben búza-értékben 50 millió korona kölcsönt szavazott meg a Principális Lecsapoló Társulatnak. Tegnap érkezeti meg a határozatnak a vármegye által jóváhagyott, dc már tárgytalan határozata, mert közben a Társulat a megszavazott kölcsönt nem vette lel.
— A nagykanizsai Református Nőegylet alapszabályain a belügyminiszter által kivánt módosítási \'kai megejtette s ismételten felterjesztene jóváhagyás végett.
— Az utolsó hónapi adófizetés a megyében. December hónapban Zalamcgyében együtt könyvelendő adókból befolyt 384.819 aranykorona, liázadó és kincstári részesedésből 568.7 millió, fényűzési adóból 73.3 millió, állalforgalmi adóból 77ii.4 millió, beteg és jogillctékckböl II <=.8 millió, illeték egyenérték 879 millió Papírkorona.
— Állategészségügyi hirek. A lelenyci járás Murarálka községében a veszettséget, a nagykanizsai járás Galambok és Komárváros községeiben a sertéspestist, a keszthelyi járás Vállus községében a járványos serlésvészt megállapították; a lelenyci lirás Maróc és Kiscsehi községeiben a sertéspestis megszűnt.
PANASZKÖNYV
A közönség ás a Himnusz
(Levél a szerkesztőhöz) Igen tiszteli Szerkesztő Ui I Akik a mellettünk lefolyó és körülöltünk történő eseményeket figyelemmel kísérik, bizonyára megfigyelhetlek, hogy a közönség egy nagy része- nem viselkedik azzal a tisztelettel a magyar nemzeti imádság, a magyar Himnysz-szal szemben, mint ahogy azl hazafias magyar emberektől nux- lelieliie követelni. Mintha nem éiezuék, hogy egy iioiha-sujtotl nemzet esdő Imája az a magyarok Urához., melyben a magyar szenvedés, a magyar fájdalom és a magyar remény tör utat a felhők fölé "a magyar ajkról. Így a tcpiup-előtli „Ha megfújjál, a Iromliilál" szép előadása után felhangzót; Himnusz alatt szinte megbotránkoztunk azon a folytonos zajon, heszétgíté-sen, öltözködésen, székek tologatásán, ami a szcnl hangok éneklése közbea zavarólag halott minden jóérzésű magyar emberre. Szinte elmosódott az a hatás, ami; a lélekemelő irrédcnla-mü ébresztett a lelkek benscjélwn.
Még csak nem is olyan régen a vörös hóhér-induló hangjaira f■ -1 kellett állani és azt liszfelctlel végig hallgatni. — Hát nincsen annyi hazafias lelkület egyesekben, hogy azl a komolyságot és érzést, amit a Himnusz minden hazafias ember lelkéből kivált és megkövetel -- nyilvános összejöveteleken tanúsítsák V
Hogyha pedig nincsen annyi magyar érzület egyesekben, akkor majil a rendőrség fogja kioktatni őket, mivel tartoznak a magyar Himnusznak. „ , ,,
Fogadja igen lisztéit Szerkesztő ur tiszteletem nyilvánítását.
Dr. G—K—y
Irodalom és művészet
Sándor Ervin hangversenye
Egy kész fiatal heged Umfiyósz hangversenyezett tegnap este a Ca-sinóban. Minden tekintetben meglátszott rajta, hogy Hubay mesternek a tanitványa. Nagyon szépen fejlett technikája van, intonálása tiszta s előadási képessége máris imponáló. Az előadott darabok közül talán pem egészen tudta visszaadni Corellinek szellemességét, behízelgő, pikáns hangulatát s játékában, a kevésbbé édeskés melódiáknak barokk zsúfoltságában, volt valami szakgatot(ság, de különösen Krcisler meleg érzésű Liebéslied-jében s Oipricc Vicnnois-iában tanúságát adta érzelmes játékbeli készségének is. Tschaikowski Hegedűversenyében teljes elismeréssel kell adóznunk briliáns technikájának, csak az üveghangokat nem találtuk miudenUlt kifogástalanoknak. Burmcster Régi táncában finom staccatöi keltették fel figyelmünket, a ráadásul adott két Schubert-dal pedig végtelenül gyöngíd pointiro-zásával érdemelték ki a közönség legteljesebb elismerését. Wieniawski Souvenir dc Moscou-ját bravúros "virtuozitással játszotta. — Sdndor Ervinről általában megállapíthatjuk, hogy szép készültséggel rendelkezik, melegség is van játékábán s ha Corelli La fóliájába több klasszikus Icszürődöttséget is vitt bele, mint teljes feloldását a melódiák terheltségének, annál megkapóbban juttatta kifejezésre Tschaikowskinak elbűvölő melódiáiban megnyilatkozó szinhatá-s:iit, Krcisler meleg tónusait s llttlnty A fonóban cimü alföldi képéből a ritmikus fordulatokat. Tartásában azonban van némi hanyagság, meg-hajtottság, melynek kiküszöbölését ajánljuk neki. A fiatal művésznek nagy sikere volt s azt méltán megérdemelte. zongorakiséretet Ifo*-préml Alice diszkréten,látta eL
Kempcleá llelu.
; Gazdaasszonyok Lapjar.,p"tck
; a minden tekintetbe^ |ol sTcrkes/-1 tett háztartási és szépirodalmi hetilapnak folyó évi 3-ik szann is szokott élénk tartalommal jelent uieg.
KÖZGAZDASÁG
Áruforgalom a MÁV-on és a Duna-Száva-Adria vasutakon
A MÁV-on és az általa kezelt vasutakon 1924 évi december havábanfeladottáruk mennyisége 118*129 kocsirakományt tett ki, ami az előző havival szemben 13*6 százalék csökkenést jelent, viszont az 1923 év ugyanezen hónapjával szemben 21 százalék csökkenést mutat.
A Duna-Száva-Adriai vasutakon 1924 év december havában feladott áruk mennyisége 10298 kocsirakományt telt ki. Ez a mennyiség az előző hóval szemben 21 9 százalék csökkenést mutat, míg az 1923 év ugyanezen hónapjával szemben, 7\'4 százalék emelkedést mutat.
TÖRVÉNYSZÉK
A járásbíróság köréből. A kir. járásbíróság második büntető biraja Horváth Tivadar dr. a polgári ügyekben nyert beoszlásl. A bllnlelMnró. teendőket ezentúl Horváth Islván járásbiró végzi egyedül.
TŐZSDE
A tegnapi barátságosabb tőzsdenap után az irányzat a.részvénypiacon már nyitáskor is gyeiigébb voll. Már az első árfolyamok a vezető, értékeknél néhány ezer koronával; alacsonyabban állottak a .tegnapi zárlati nívó alatl. A gyengébb irjhyz.lt az egész tőzsdeidő afaft érvdjlyttfült és bár később Bécsből barátságos irányzatot jelenteitek, az árfolyamok mégis lemorzsolódlak. A mai árfolyamok a tegnapihoz képest 1— 2" o-os áresést tüntetnek fel. Egyes értékek, u. m. a vaspapirok, fegyver és a cukor részvény 3\'/j%-os veszteséget szenvedlek. Az általános lanyha irányzat alól kivételt képezeil a Nova és az Osztrák Hitel, melyek kissé megjavítottak árfolyamukat. Élénkebb üzlet csak Navábau és Kisiarcsaibau,volt. 1 Egyébként n forgalom igen\'"szűk keretek közöli mozg.AI.
Utótözsde
ti.iny.jil villoaltaeul gyenge. Ge«g|.i 375 Cukor 2365, Kereskedelmi Bank 1110—112.1. \' Ni.ici 2II»: l\'esll ll.izii 31S5. EAciiill-i BnlWOt lövim-i 91. Kix/ín 3J5MI.XU-* ! poliü\'.r 115, Kist«h-s\'l &VÍ0, I-ckv-, v. r l\'10, Vlllvno. l-t50. Onr tjöuliliu j a;?ö Kova IP!, í.lflgy.v tltlcl 4ÍJ0,.Oszlr.-ílc 1 Hl el I\'M Rima NS. S\'.l^ú 542, ll.nl 135.
A Magyar Nemzeti Bnnk hivatalos árfolyamai
MOZI
Uránia pénteken fél 7 és fél 9 órakor: Gyermek a viharban. <! . ma 6 felv., főszereplőén Ot:ó GebO k.
Szombat-vasárnap az Uiáu a Beregi Oszkár legújabb liliu.il. : a Sylvesterl mutatja be. A. M a Sascha filmgyár pazarul ki.il! . i( sfCii-zációs produkciója.
A Világ 5 felvonásos Fi:;-F.ixnt és egy Paihé képel játszik.
SPORTÉLET
A SitAK ujabb győzelme Portugáliában
A Szombathelyi AK, amely Portugáliában már eddig is kilünő eredményeket ért cl, vasárnap á saba-tclli Viktória elleni revans-mfrkőzé-sen ujra győzőit 2:1 <sfá«yban. A gólokat Kovács és Hottzbauer lőnék. Az előző mérkőzésen ugyancsak a SzAK győzött 4:2 arányban..
V*1v lik Dc l\'iik
Aníftl toBt .Ut\'WiC\'íÓ "l«J«M
C«:< "«cií>U» 21U \'JWI IlM 1172
Olcií ItUItU . Bfiltn o^s o.v-s
Dollir BuitHtl
runtO ti BlUMMl •
llolUnJtlil MMMS Kop»iit;Jx» l»V- IJ
m vi ái<öf IK»*I
L«»» Ml MT 1 v nt-\'in
IJj» • T-WÍ; MIIixj fa-r-t a
B\'V • Ir/nk .•<■:& -r.ji •l»a rj«?u
Oirtt V« Ci v»t\'\'i » Pilll \' •\' &SS) 3s»l
DJti •ff iitü,rt« Piit* \' ÍIWJIM
m-o .wo StillJ .;, , mí-m*
StiKklMm IH9VI0Mr>
Norr*f Mirki KÍMIMÍ50 M\'ltn ZAiUb löl »S 10? 34 tlA*) tliO
Zürichi zárlat HJ,I> 27S3-. I.oniton 2ISC.50. tiwvoik 5I\'P . Brn.vl 2597 . .M.IL.IW 2110 . Hoiau.l 209 711 IM** Wien 73 10.
Sotij 375 - , Í>HK* ISS;\'50, Huda|>e»l 71-75, i 100. Butí..cc«l 26.5---, QcJlir*d,S.TO --.
A magynr korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI.UTA
I.,...; m» USflip
B(c, ..............970019845 9SOO19220
B„lln ...............5760 5S20 5919
wg, :::.........17050U73 «;iso|«7iso
Newyorklisn 14. Az ércpénzok és nemesfémek
beváltási árfolyamai
Kzlltt egykoconli 6I50-MS0. Irt®""""
I2.1WO iSoo, f*int«> i«soo.-i7J»»l«-
50.500, .rwy liuukoronrU 31c.,OÚO-J2U.uw,
50.500. irány l>uukofoi>« -plitlm 21(».000-m000.
ZALAI KÖZLÖNY____ \'925\' \'1.
G^rasvo GWSCMD mraa® ovsauiD g _ .. > i.B-n rr a^™ ■>.. Jinn^n: s>
Az drtl/iy korona mai árfolyama hivatalos dollár kurzuson UszámUva 14.5/5 \'t6 papírkorona.
Terménytőzsde ttou lUuv. 76 kz-ot 57* 500 ISI 000. 7« kg-oi 5S7 J00-5MSM. > W \' K «• 57S.00O - 517.500.7«ke o.58Jk.O W 000.
.01. 475.000—477 500. Wrtvi \'KM 515.000. UUimin) <ipi I OCOO .KHiO •I Kngcil J85SO0 JS7 500. 560 0a -770.SX). korú 215000 550000. Irt 415.000 430.000. rtp« 660 lK0 ■ l»0 000. A többi villoulUn.
Iiinjut buiibín. lOílbin I* Ifcjjtfíbín UnyhJ voll. Egyebekben nem löllínl vil-tft.i. Bum 7500. ion 41 lengell 2500 ko-ronlvil olctóbb leli.
Sertésvásár
PcIhJltii 1600 melyből djditUflul vlw. mindi 600 dib. EnAenJII 341>X>~54 5CO uedeUZMOO-JSSOO. utjtu kOzfp22000 - 55.500. könnyű 19.000-500CO. eViendlI öreg 55000-52500. nilioJrer.d.l 20.00) 2I.5», ingd luliW 23000-?>000. Me\'onu ugyban 54 500 —55 (W0.1»lr 5? \'Átí 5-J5CO Ichuioll hul 29.000-32 000. mloiiiji Itl leilíi 5S.OCO - 30 000. V4Xf Lnybl v»IL
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budopaatl töxado délután I órai xárdárfolyamal a kövotkoxök i
tUakok
km«ct-M*y. Htfi
UCrjt Wti
MJ^HIL
F6Mkll«l>. H«M Kor.. ul| t hpSM M.Ok
4-^.1
Kar. MM
MipuMml K4ip Miilof Várod ktit
Upaotrwf rMw ai «» M
KMiitl T*a. JUUL t»k- Ili
Haul »U4 biKtlil JIM rvoo
ia MO
Boca.-M. •M
IWKHW K>
SL. VftlirU llt V»I0 Hú
IbUuols Tr. Dm>h U M
Mayák
■iiwlil im
Ca«««l Siiaoirl co J07
KoM 400
CO)
J M
(ImMtlttH UriG.yl 101 va M0
fttval
lUffatw
Kófcmt
Om vei
a?*
Vfjfa
V» pmali
MiO
in
*>»
ralpar
u
Outlin>. ii K4fi.bin,.1
RJiMayal aO
SíUvteU (O
Nuld Jlii
Vttt. bulM MJ
A4fU -
AlUallk* ."«
Ltviatt i;«
Mtu. J»
Bur 114
KtasU SZ
Vlrtu1 U
OUI4M4 M
AlUaTuaI —
Ttatl I43
Cik«fot>a
Dék.kor IH
Culo ri;u IM0
OMttu sn
Mtico. (mXcx 110
SUaour T300 ál«lmlai«r*k
CaUaw M
SiaUal — a
Te k... M
lUk«ML »
Olajok
OUJlpti L MmmI
Ml (l •<«•(
riiitMi »*» •
kuu, ta, r
KJ» po(( *tri 70 Kt*!«il<h Cofa
Rt<iv*ay»4< M
OKküladl X
IUIMU
Roiai-tUtU U
S<Í«u1IM I
Üu v
LMIUIL |
lAl<a
Taatll >•!• II
OoMk«f|« |l
PamutlMl J
Vccjl^ar
KtMaMltt
Ox«tl
Owal 1
Ki\'oa |
uixlt ]
fc.íJt
OyW Mf Ox*U Ilim
KUdO: Zrínyi Nyomd.lp.r (a Kóny.-k.ro.ko.14. RT. Narvlunlzu
Ehrenstein Karoly
url és női d!vatáruti4z» Csengary-ut B. «i<m
NŐI-, férfi- és gyerniek-harisnyák NŐI és fírfl keztyük
Férfiingek, gallérok, kézelők Selyem és kötött
nyakkendők Zsebkendők Nadrágtartók Selyemaálak Vadász harisnyák Bokavidok Női és férfi ernyók
és az összes rővidárucikkek, női ruhadiszek és divatgombok nagy választékban. Legolcsóbb bevásárlási forrás 1
A világhírű Első Budapesti
$ Gőzmalom Részvénytársaság lisztjei @ kizárólag cs:ik Balaton Testvérek lisztkws- S
I kedésében Nagyl^nlzsán lopható olcsó árban. Most már
I mindenki tudja, Hogy ezen liszt
@ __ színre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. ^
Q/Ü3Q/VE1 cinSJOA23C3AEl I3ASC2A2) SíOCSnEl C2AE3Cffl\\E3 QAE\'
3
n
lön-/
Fdlilvom a na«yfjbcí»0lt hölgyközön léjj >/lvcs ílgyelmil. lf>Ky * büdap<»il ictlmol tfiiíi » »*nbá**otot a Kg-nagyobb vikattl clvogciícm s o hó 13- töl ko*dödőloQ UpajitalaUIm alapjin dnállóaitom magamat s Igy a legszolidabb kl^íolgális mellett a legké-nyeiebb Igínycket is kl tudom elégíteni.
Szíves pinlogíil kélek
tisztelettel
HEFFER KAROLIN
Oki. (xabtax Kozlnczyutoa 8.
-
j
Apróhirdetések
. _ .li....1. .lf- i. ..11. iwa w 1 .i...a .
dl] tl&tt HuUodi i
C»őv<tk kazánok és vízvezetékek réizíre. valamin! birmtly célra, bármilyen mennyiségben. Wolacr o^pgyAr, Nagykaulzu
Sugár ut 16 Telefoo 9. 93 30-3
Pénxkölc»őnt, ha (el akar venni házára vagy birtokára, keresse lel Sflgrlszt liodálát, Fi-ul 8. (Bazár-udvar). Oyoi* és
szotld közvetítés._63
UHosalAdnál url ellátással ebéd és vacsora kowl havi 800.000 koronáért kapható. Cim a kiadóban._1S8 2 1
AlTeJIE
I CIOAfiCTTAPAPIR ÉS HÜVELV^J
Kakasfesték!
Az asszonyok addig lesték. Mlg megjött a KakaatcstékI Kérdezz meg csak minden boltot
Íartós, tiszta, nem hagy foltot s vetekszik minden Árral, Színe meg a napsugárral t
Kapható mi 7
STAMPF ZSIGMOND
luszer- és csemege üzletében Nagykanizsa, Bazár ópoiat.
Ugyanott I kg perg. akácméz 2S.OOO K
Egv OzUthalylsáfl berendezései. U-kisül, mellékhelyiségekkel ÍOif ■almai utcában elutazás miatt jutányosán átadó. Csen-
■ - — 3.,
gerl ut 60.
Eladó egv nagy kertes ház. azonnal be-
köttöxbetó. VOcósmarthy utca 9.__70 21 8
Vörösmarty utca 39. Uatt 1 puhala szak-ráayjs 2 ágy eladó.___94 6 6
Irodai munkálatokat oiihon végeznék. Cim a kiadóban. 139-
ZenemUujdonságok i
Poatáa Katloa
Kicsikém ne add a bankot Járjunk Sambát Nagy csacslsáx. ha szerelemnek élünk Chlli-Bom-Bom Coock a Doodle Doo Mutzi Putzi Tello-Mio Oh Baby HulaLou
Jedc Gnldlge, Jede ledlge Ulgt •JtaBublkopl kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
ken]nrkcr*«ktdi»4b«D M
Hirdetések felvétetnek
MAYER KLOTILD UTÓDA
varga nándor
mk«fc»l4. v«Qntutll», (őibosö vállalata ILaxInozy-u. 8. Hunyadi-u. 19.
Vegvtlsztltást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és pllssirozást gyönyörű kivitelben vá lal. Külön gallér és kézelő osztály Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. «
Felhívás! 1
Ezennel tudomásába hozom az igen tisztelt közönségnek, hogy ezentúl üzletemben, valamint a piactéren levő 5zv. Palkóné és a Horváih-féle ujságárus-bódélwn minden délután friss luxus és különféle jour
sütemények
kaphatók. — Megrendeléseket elfogadunk. Tisztelettel
Fiseher Benő
(97 aOtómaatar.
Olcsó szőnyeg
Mfayegiicgó
Redő nyvászon Redönyhuzó Kofferhuzat Matracgrádli BélésféEék
clpéaaeknek is :zat óknak Eredeti gyári árban kapható
Hirsch és Szegő
v cígntl a:ci
Nagykanizsán.
Zalavármegye helységnévtára
Szerkesztcttíí: Ángyán János
Zalavirmegye Irodalgazgatója Ara 100.000 kor. Kapható a ZaUI Közlöny kiadóhivatalában
Értesítem az uradalmakat és agaid.iv«i.
5 belga mének
étkezlek, uradyek 3 IcgVedveióbS •
tételek mellen l<«M<k Ugvanoil eiatlo egv io MP lianain* motor c>{> lN.-0-.iv LV\'Mili coóplövi :, ieljís lílw«yfsí\' ✓ . -\'.
Pfeiffer András
Becschelyi körjegyzőség. 45/1925.
Hirdetmény.
Beosehely község vadier:sti joga f. hó l-től számitolt ti évre bérbe adatik a körjegyzői hivatj.
Feltételek a körjegyzői hivat, ;1 .1 megtudhatók. n
Becschcly, 1925. január 12. Horváth László sk. Andorjánossk. kötjegyzó. bW.
Gazdasszonyok Lapja
A Iciíílénkcbb 6 legvállouloubb unj tommil mcK|clcnó háztartási és szépirodalmi hetilap
A magyar úriasszonyok közlönye
EMlUelbl in negyedévit 50.000 kcccoi McgicndeUiclá » .Zalai Kfizldn)\' klaiUlilvaUlábm.
172/vh. 1924. sz.
Árverési hirdetmény.
Alulirl jbir. végrehajtó ezeniK\'l kőzliirré teszi, hogy a leteiiyci K;r. járásbirósignak 1924. évi Pk. -O-\'l sz. végzése folytán Dr. Pozsotí-i: Rezső ügyvéd által képviseli Lelc-nyei Takarékpénzlár R. T. leien) ci bej. cég végrehajtató javára 2,5W\'.eu\' kor. löke, ennek U2-I. évi szeptember hó 2-IÓI iártT heti kamatai, eddig összesen 854.325 koronatian már mcgállapilott és a még lelnie-rtllendő költségek erejéig 1924. tu november hó 8-án foganatosítón ki-elégilési végrehajtás alkalmával lefoglalt és 1,600.000 koroníia liecsuli sertésól, kukoricagóré és pajla-istano Semjénházán a fielysiinén veg\'\'; hajlásl szenvedett lakásánál 1925. é«l január hó 26-án d. e. 10 órakor nyilvános árverés utján a legtöl\'.*! Ígérőnek azonnali készpénzlizel^ melleit, szükség esetén becsáron alu\' is, eladatni fognak.
Letcnye, 1924. december 29-W\' Schmldt János s. k. Vlf. )blr. végiclHlló.
Nromitott i Zrínyi Nyomdaipw éj Könyvkereskedés R. T.-nü. Nigykinizsáa (Nyomdavezelő: Ofanbedt Károly).
64. évfolyam, 13. szám
Nagykanizsa, 1925 január 17, szombat
Ára 1800 korona
POLITIKAI HjAPiLAP
Sieíktjxlöség is kiadóhivatal Pő-ut lnUrurt>*n-Tel€fon 78, nyomda 117. ni
5
izAra
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ANTANTBARÁTOK
ElótUcléd in: Egy hón 30.000 korona Három Mn............... 90.000 korom
Már a tjagy összeomlás előtt nyilt színvallást teltek az öreg francia ligris mellett és egymást túlkiabálva hirdették a szövetséges halalmak felé valö orien-lációt. Készek vollak arra, hogy megtagadják a német szövetségestársat, felbontják a szerződési és beállnak ellenségeink uszályliordozói közé.
És azok vollak az antantba-rátság leghangosabb propagálői, kiket — noha szoros összeköttetést tartottak fenn ?. franciákkal, — mégis elsőnek veitek őrizetbe a — franciák
Amikor pedig később az ország területi épségét nekünk biztosító Diaz tVoornokkal kötött szerződésünk úgyszólván irtür zsebünkben voí; — ismét előjöttek az antanlbarálok és lojalitásuk dokumentálásául Fran-cliet d\' lisperaynek ezüsl tálcán ugy nyújtották oda a megszál-lailan és csorbítatlan Magyarországot, liogy az ellenséges tábornok is felháborodott ilyen indáson, felkinálá.on. Nagy, irtózatos nagy árt fizettünk ezért az anlanlbarálságért. Hazánk harmadát elvesztettük.
A vörös uralom alatl keveset hallottunk az antantbaráto röl. Nagyon el voltak foglalva magukkal. Barátaik — az antant, füle botjukat sem mozgatták meg, mikor a magyarság legjobbjaival leleaggatlák az útszéli Iákat az elvtársak. Hadd pusztuljon csak a — magyar!
Mikor Mosoiu első járőrei leibukkanlak a\' magyar székesfőváros alatt — az antantbará-lok ismét éleire kaptak. Másnap már olt lálluk őket Marda-rescu sátrában, Diamandi előszobájában, az ellenséges állomásparancsnok irodájában, a megszállók sajlócenzura hivatalában. Az — antantbarátokat.
Belekarollak a fűzős, rizsporos Trajánok karjába, kérkedtek " maguk oláh hadnagyával, nem törődlek a testvérek vegzálásá-val, kifosztásával s az oláh atrocitásokkal. Még mosoly is kijutott az oláhoknak. Hisiien ők
— antantbarátok.
Es jöttek az angol, amerikai, francia megbízottak. Sir Clarck,
Trubridge admirális, a rendőrség amerikai ellenőrzője, a missziók, a külképviseletek. Az antantbarátok mindegyiknél kilincseltek, kunyorállak, imponáltak, besúgtak. Az előszobák nyüzsöglek — anlanlbaráloktól.
Az első nemzeti kormány munkáját ezek nehezítették meg. Ók vollak a hírszerzők, a közvetítők, a szóvivők. Belefurakodtak mindenüvé, összeköttetést tartottak fenn mindenkivel; a tapélás ajtóknak nem vollak többé titkai. Bécsben és Párís-ban előbb ludlák meg, liogy mi történik a magyar fővárosban, mit tervez a magyar kormány. mint — Budapest népe.
Mert — antanlbarálok vollak.
Amikor ügyük-bajuk volt — nem a magyar hatóságokhoz fordultak, de az antant képviselőinél interveniáltak, saját országukat lekicsinyelték, népüket becsmérelték, fajtájukat denun-ciálták, nemzetükre nyelvet öl-lögettek. Segédkezel! ebben az a körülmény, hogy a külföld elítélő véleményt alkotott egy Márlirország felett. Az — an-tantbarátok.
Az Emberi Jogok Ligájához forduló, a magyar kormányt de nunciáló, a bécsi szökevényekkel cimboráló, a vörösök érdekében interveniáló, a magyar viszonyokkal szemben Herrich támogatását kérő antanlbarálok.
B. R.
Befejezték a költségvetés bizottsági tárgyalását
A belügyminiszter a létszámcsökkentésről — Bud János pénzügyminiszter a forgalmiadé revíziójáról A nemzetgyűlés legközelebbi ülése
Budapest, laimitr 16
A pénzügyi bizottság ma délelölt folytatta......
tanácskozásait és áttért
belügyi tárca költségvetésére. A bi-f zottság Ülésén a kormány tagjai kö-í zül megjelcrtífc Petiden István gróf l miniszterelnök, Rakovszky Iván bcl-. ügymiuiszter, továbbá Bá,:zy István : dr. és báró Pfőnay Gyöigy államtitkárok, valamint a belü^vminiszté-rium és pénzügyminisztérium szakreferensei.
Kenéz Béla elnök megnyitván az iiiést, Neubauer Ferenc előadó ismertette a belügyi tárca költségvetését. Hangoztatta, liogy a belügyi tárca az a rcszott, amelyen a háború és a háborút követő fonadahnak legjobban éreztetik hatásukat, A központi igazgatás személyi ktadasai a békebeli költségvetésben kW millió koronát tettek ki. má pedig ugyanezek a kiadások az egy millió Koronát sem úrik cl. A központi igazítás személyzetének létszáma a háború elöOW voll, 1921—22-beu 326, 1923 ban 343, inig a mostani költségvetésben 452 személy van felvéve. Éhben a >zátnb.n benne van a közélelmezési minisztériumtól átvett létszám is, ugy. íu:
lajdonképeni létszám csak ál*. A csendőrség létszáma a háború ota eey ideig emelkedett, a mosian. költsé»m:tésbcn azonban a létszám lényeges csökkenése \'mutatkozik. -\' Ugyanez áll az államrcndörség ét-számára is. /I belügyi jarca killtség-vetése 65 millió komál tesz ki ts
három részből áll. Egyharmad esik a csendőrségre, cgyhaimad a rendőrségre, a harmadik rész pedig a törvényhatóságok és községek segítésére, valamint a uyugdij-ellátásokra fordított összeg.
Ugrón Gábnr szólt először a kérdéshez. A költségvetés plenáris tárgyalása alkalmával lesz majd módja
— úgymond — a kérdései foglalkozni. Most nem terjeszkedik ki a közigazgatás reformjára, sem az államrendőrség, csendőrség és folyamőrség\'kérdésére.
A közbiztonsági és közrendészeti szolgálat ügyében kért felvilágosítást a belügyminisztertől néhány kérdésben. \' v
Ugrón Gábor rövid felszólalása ut\'m befoj.iztéy a\'z általfinot vitát és Rakovszky Iván belügyminiszter szólalt fel.
Nagy általánosságban a költségvetés ellen azt a kifogást hozták fel,
— mondotta — hogy az ország területén a hálx>ru cíötti méretekhez képest a lakosság száma jelentékenyen csökkent, ellenben a belügyi költségvetés nem csökkent arányosan a többi tárcák költségvetésével. A helyzet az, hogy épen a belügyi költségvetés mutatja legjobban a trianoni békeszerzőilés hatásait. Békeidőben a monarchia nafiy katonai ea-je-hályédje volt a rendoi i jellegű szerveknek és igy a közigazgatási szervezet a maga intézkedéseinek kikényszerítése terén aránylag cseké;
lyebb rendőri erővel is megelégedhetett.
Ezzel szemben ma a honvédség szintén segítségére siet szükség esetén a rendfenntartó közegeknek, azonban a trianoni békeszerződésben megszabott létszámával, különösen pedig azért, mert cz a csekély létszám aránylag gyenge helyőrségekben van, — segítsége nem lehet olyan lényeges, mint a háború előtt a ka-Uyiaság segítsége volt. Ezért ugy a csendőrségnek, mint a rendőrségnek eröscbbncK kell lennie, mint a béké-ben volt. Figyelembe kell venni a politikai helyzetet is. Olyan politikai szervezkedések, amelyeknek veszedelmét a háború előtt nem ismerték fel, amint látjuk, nagyon is veszedelmesekké válhatnak abban a pillanatban, amint az államhatalom nem lép föl többé eréllyel és csirájukban nem fojtja el azokat.
Azok az államférfiak, akik az 1018. évi forradalom kitörése előtt bizonyos könnyedséggel kezelték az akkor mutatkozott társadalmi jelenségeket, bocsánatot követelhetnek, mert nem lehetett tőlük azt kívánni, hogy személyes tapasztalatok tííján megítélhették volna az akkor még jelentéktelennek mutatkozott szervezkedéseknek és eseményeknek azokat a végső kialakulásait, ahová később jutottak. Mi azonban ezeket végigéltük, tehát nem követelhetjük a történelemtől ezt a bocsánatot, hogyha pillanatnyilag még jelentéktelennek látszó szervezkedésnek esetleg komoly eredménye lenne.
Mindenkinek, aki valóban súlyt helyez arra, hogy ebben az országban a közrend és az államrend többé veszedelembe ne jusson, alá kell irnia azt a tételt, hogy a forradalom és a bolsevizmus tapasztalatai, valamint a trianoni béke után igenis indokolt, hogy az államrendészet szerveinél bizonyos magasabb létszámig menjenek el. Ezzel függ össze az organizációnak szélesebb terekre való kiterjesztése és az élet megfigyeléséből való tökéletesebbé tétele.
De nemcsak a politikai állanmai-dészetről kíván szólni. f-
Nemcsak Európában, dc még Amerikában is a szaklapok közleményei szerint nagymértékben szaporodott az utóbbi időkben a közönséges bűncselekmények száma. A rendőrségnek közönséges rendfenntartó föladatai is szaporodtak. Természetesen cz is azt teszi szükségessé, hogy a rendőri létszám csökkentésél>en óvatosan járjunk el. Amerikában például a legújabb tendencia ugy a szakirodalomban, mint a gyakorlatban az, hogy a rendőri létszámot fül kell emelni. Ezt a kívánságot alapos statisztikával támasztják alá Kimutatták, hogy Amerika az első abban a tekintetben, hogy aránylag a legkevesebb a rendőrsége, viszont csodálatosképen a 10.(X)0 emberre eső gyilko\'sságok arányszáma is épen Amerikában négyszer akkora, mint a statisztikában
fcALÁI KÖZLÖNV
2
utána kővetkező Olaszországban vagy a többi államokban. Ezekben az úgynevezett demokratikus berendezésű államokban Is arra a tudatra ébredtek tehál, hogy a rendőrség fontos intézmény az állambiztonság, a személy-és vagyonbiztonság szempontjából.
a belügyi költségvetésben foglalt létszámokat azonban nem hiost állapították meg, hiszen a békeszerződésben az antant szakértői döntöttek abban a kérdésben, minő létszámot engedélyézzenek és bizonyára gondjuk volt rá, hogy egyetlen fegyveres emberrel se legyen több ebben az országban, mint amennyire okvetlenül szükségűnk van. Nekünk azonban még ezekkel a létszámokkal szemben is engedményeket kellett tennünk pénzügyi szempontból. Az államrendőrség létszámát igen jelentós mértékben csökkentettük.
1920-ban 12.160 főből állott a székesfőváros és vidék illamrendőr-sége, most csak nyolcezer kürül van a tényleges létszám, tehát többezer fővel kevesebb, mint öt évvel ezelőtt. Azt hiszem, ez a számadat elég annak a bizonyítására, hogy a belügyminisztérium és az államrendőrség legfőbb közegei igyekeztek ezerr a téren minden felesleges kiadástól megóvni az államot.
A csendőrségnél majdnem teljesen bc van töltve a trianoni létszám. Ennek azonban az a magyarázata, hogy a csendőrség különösen az az intézmény, amely nemcsak a háború előtü szerepéi tolta be, hanem létszámának körülbelül 50 százaléka hívatva van pótolni azt, amit valamikor a közős hadsereg és a honvédség teljesített a közrendészeti szervek számára mint mcllékszolgá-latol. Ma például a csendőrség látja el azt az őrszemszolgálatot, amelyet a háború előtt és alatt a katonaság. Ez maga néhány ezer csendőrrel többet kiván. A belügyminisztérium költségvetését növeli néhány olyan intézmény is, amely azelőtt valóban
Anyasziv
lila : FlnU Sándor (3)
— Szegény fiam, te 1 — mondja Orzse néni és a pillantása végigsimogatja anyás szeretettel Péter ezüstös halántéka fejét.
Csönd támadt. A fiatalasszony hangja hirtelen fölriasztja őket:
— Képzeld, Péter, mit akar a mama?
Az öregasszony ijedten motyogta:
— Nem én, nem ... Csak a\'plébános ur irja . .. meg a népek kívánsága ...
Micsoda, édesanyám? Mi a kivánságuk ?
— Hogy menj cl közéjük falusi tanítónak I — csattan föl a menyecske.
— Menjünk Hegyfalura, menjünk I
— kiáltozzák az apróságok.
öreganyjuk nézi őket meghatottan. Péter hallgat, mint akire nehéz gond szakadt.
— Jöjjön édesanyám I — mondja később szomorúan — majd a szobában beszélgetünk róla.
— Péter, remélem, lesz eszed?
— sikongja utánuk a menyecske. — Miattam mehetsz, de csak nélkülem I
— Istenein I — tördeli kezét az öreg — csak lélckháboruság ne legyen belőle I Nem ezért jöttem én. Nem ezt akartam.
— Ne aggódjék édesanyám! Üljön le nyugodtan! Beszélgessünk róla! — mondja Péter a szobában.
— Hát eljönnél ? Haza ... I Hozzánk...? — sir föl a boldogságváró, anyai szó.
— Nem, édesanyám I Nem mclic-
nem állott fenn s amelynek létesítését szintén a trianoni békeszerződés, illetve a hadsereg és a honvédség korlátozása tette szükségessé. Ezek közé tartozik egynémelyike azoknak, amelyek iránt Ugrón Gábor érdeklődölt. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezek között is például a belügyi sajtószolgálat létszámát az előző 465-tcl szemben SO-ra apasztották.
Idetartozik az államrendőrségi szervek ellátási üzemeinek télele is.
Ami az államrendészeti szervezet ellálási üzemeit illeti, megjegyzi, hogy ugy a hadseregnek, mint a honvédségnek voltak üzemei, melyek ruházati cikkekkel látták el ezeket, az alakulatokat s végezték a ruhák mosását, lisztitását és konfekcionálását is. Annak idején ezek az (Izeinek látták el a csendőrségés rendőrség szükségletét is. Ezek katonai üzemek voltak, de mellékesen dolgoztak a rendészeti hatóságoknak is.
A másik kérdés, amivel Ugrón Gábor foglalkozott, az általános munkavédelem kérdése. Elismeri a miniszter, hogy az általános munkavédelem szemet szúrt bizonyos köröknek. Igaz az is, amit Ugrón mondott, hogy fenntartunk egy szervezetet, amely csak kivételes esetekben lép funkcióba, ellenben költségbe kerül akkor is, amikor nincs rá szükség. Ezt a kérdést azonban máskép nem tudluk megoldani. Elvégre olyan tapasztalatok felelt is rendelkezünk már, hogy a közüzemek megbénításával, ezek leállításával tényleg presz-sziól lehel gyakorolni a kormányokra, rendszerekre, (le pressziót lehet gyakorolni a polgári társadalomra is, a mely abban a percben, mikor például egy városban megszűnik a vízszolgáltatás, a közvilágítás, általában a közüzemek működése, önkéntelenül is terror alatt érzi magát és ilyenkor még a legkonzervativebb gondolkodású ember is hajlik arra, hogy koncessziókat tegyen a forradalmi irányzatnak.
tek, pedig a szivem haza húzna.
— Tudtam, tudtam én ezt, édes fiam, amikor befordultam az utcátokba. Pedig a plébános ur olyan szépen irja...
— Mutassa, édesanyám!
örzse néni előhúzza melleséitől a féltett- levelet s amig fia a sorokat szemléli elmélyülten, ő meg Péter arcából olvassa az ólmos, fájó borulatot.
A fiu mélyei sóhajt. Az anyasziv reménytelenül bezárul, mint a temető-ajtó, amikor az utolsó látogató is elbúcsúzik tőle.
— Nem lehet, édesanyám. Ideköt már az életem, sorsom, családom. Az emberek is szeretnek, becsülnek. Szegényen élűnk, dc tisztességesen. Olt mindent újra kellene kezdeni. Aztán a gyerekek is nőnek. Nehéz volna iskoláztatásuk. Feleségemnek is nehéz volna. Városi leány. Nem szokta a falusi gazdálkodást. Mindenkije itt van. Azt hinné, tönkreteszem az életét.
— Igaz fiam, igazi — mondja sóhajtva Orzse néni. — Ne is gyere, fiam I Mi csak ugy gondoltuk. Apáti is szerette volna. Maholnap kihull kezünkből a munka. Senkink sem maiad. Olyan elhagyatottak vagyunk.
Péter könnyes tekintettel öleli magához anyja törődött arcát. Szivéből fölsikolt régi gyermeksége és szerelne menekülni mostani éleiéből, komolyságából, gondjaiból, ki a szabad mezőkre, hegyi legelőkre pásztorgyereknek, twldog fiucská-nak, de-rátör a jelen, a két csintalan apróság. Nyakába csimpaszkodnak vidám csacsogással. Oreg-
A nemzeti munkavédelmi szervezet, amelynek Ugrón Gábor nem is kifogásolta a létjogosultságát, valójában egy polgári szervezel, amelynek tagjai nem állami alkalmazottak, hanem olyanok, akik ilyen közüzemi zavarok cselére a polgári társadalomból vállalkoznak munkára. Ezeket az egyéneket hazafias lelkesedésük vezeti akkor, amikor ennek a gyakran súlyos munkának végzésére vállalkoznak. Ez\' a 1(5 ember tisztán nyilvántartó és szervező szolgálatot végez. Nem tesznek egyebet, mint toborozzák azokat az önként vállalkozó polgárokat, akik a nemzeti munkavédelem tagjai akarnak lenni és i nyilvántartják ezeket. A maga részéről teljes lelkiismerettel vállalja a felelősségei ezérl a téléiért, mert ez a 175-ös létszám az egész ország területén elosztva olyan csekély, hogy ennél kevesebbet már nem lehet beállitaui.
A kisérleli nyomda színién arra való, hogy nyomdász-sztrájk esetén a közönségei valamilyen módon mégis tudjuk értesíteni az eseményekről. Hiszen ez már kétiztien munkába is lépett, mindkét esetben becsületesen teljesítette kötelességét és nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a közönség nyugtalansága bizonyos korlátok közé szorittassék.
Marad még a folyamőrség, mint olyan létei, amely teljesen ujonan kerüli a költségvetésbe. Ez is egyszerűen a trianoni békeszerződés következménye. A háború előtt ez az ország olyan Duna mellett feküdt, amely Passautó! Orsováig egységes ellenőrzés és igazgatás alatt állott, ma több, különböző fenható>ág alatt álló szakaszra oszlik. Több helyen a túlsó part nem a mienk és igy csak az egyik parton tudunk vámvédelmi és rendészeli szolgálatot teljesíteni. Ennél a tételnél is hivatkozhatunk azonban arra, hogy a nemzetközi fórumok által a legszigorúbban megállapított létszámmal
anyó mindent megért, semmit sem kérdez már.
— Igazad van, Péler fiam 1 — mondja mégegyszer s most az ó szeme könnyes az árva elmúlás fájdalmától.
A vacsora is olyan árva, hangtalan. A fiatalasszony érzi a szent csendességet a két elkomolyodott lélekben és nem mer szólni, nem meri zavarni némaságukat.
Aludni sem tudnak. Csak az apróságok szenderülnek hamar boldog álomba s fölöttük három lélek virraszt reménytelenül.
Hajnal felé fölkészülödik az öreg.
— Mi baj van, édesanyám I — kérdi Péler.
— Semmi, csak aludjatok, fiam! rölkészíllődöm csöndesen. Aztán indulok is. Ne várjon szegény apátok hiába.
Nem tudják marasztalni. Szótlanul kelnek vele együtt. Nesztelen öltö-zés. Zajtalan búcsúzkodás.
— Ne haragudjanak, édesanyám! — könyörgi Péler.
örzse néni szipogva siránkozik s ugy érzi, ez volt az utolsó utja Péterékhez. Meghalnak ők abban a nagy, nagy elhagyatottságban.
Az ut hosszú, végtelen, de- bárcsak még hosszabb volna. Mit szól otthon majd az ember, aki reménykedve várja, meg a plébános ur?
A déli csöndben ugy lopakodik végig a falun, mint akit szégyen ért valahol. A napos házba árnyékként sompolyog. A konyhában lenni-venni kezd szaporán, mintha az volna legfőbb gondja, hogy rendet teremtsen.
_ISte. január 1?
szemben csekélyebb létszámmal látjuk el ezl a feltétlenül szükséges szolgálatot
A békebeli költségvetéisel szemben uj létei a vidéki rendőrség beállítása a költségvetésbe. Ezt végeredményben akkor is, amikor még városi rendőrség voit, most is, amikor állami rendőrség van, mindenképen a polgárság fizet. A vidéki polgár esetleg azt mondhatná, hogy hogyan jut ő hozzá, hogy a városi rendőrség terheinek viseléséhez hozzájáruljon. Ezzel szemben áll az, hogy ha a városban jó rendőrség van, ez a vidéki lakosságnak is erdeke.
A bizottság a belügyminiszter felszólalása után a tárca költségvetését általánosságban, majd részleteiben is elfogadta.
Eirffy Imre előadó az aranyköltségvetésben előállóit fellüjő változásokról, egyes tételek elmaradásáról ujak felvételéről beszélt. A kormányzósággal összefüggő összes költségek 1.173,000 aranykoronát lesznek ki a régi civillista és kabinetiroda 11 millió aranykoronás költségeivel szemben. A főudvamagyi biróság költségvetése, mint minden közigazgatási ágé 100-120 százalékos emelkedést mutat.
A kisebb költségvetések, legfőbb állami számvevőszék, miniszterelnökség szintén 100 százalékos emelkedést mutatnak. A hazai kisebbségek és amerikai magyar állampolgárok védelme is jelentősebb összeget igényelnek, mini békében. A rendelkezési alap a reprezentációs költségek megnövekedésével szintén emelkedést mulat. Az országos takarékossági bizottság, koronaórség, vitézi rend, kereskedelmi kiköiő-épités, nyugdíjellátás költségeinek ismertetése után kéri a költségvetés eliogadását.
Erdélyi Aladár felszólalása után, több felszólaló nem lévén, elnök a vilát bcrekeszli.
Iiud János pénzügyminiszter Erdélyi Aladár kérdésére megadta a
Az ember beballag. Észre sem yeszi az asszony.
— No? — kérdi gyanút fogva az anyóka mögött
— Mondtam én, ölöget mondtam, dc kcenek hiába beszél az ember. Még idehozná őket elparasztosodni, hogy a sok neveletlen népség mind őket ráncigálja, mikor olyan finom, uri népek veszik körill őket, tisztelik, böcsillik, az utcán süvegelik...
Az emher hümment. Arra ugyan nem emlékszik, mikor mondta mindezeket az asszony, de igaznak igaz, ha ugy van a dolog.
— Pedig a főd végett is jó lett vónal — mondja oldalogva és ballag is már kifelé a tornácra.
— Hogy keed is még többet húzzon, vonjon I Minek az ? Megélünk igy is, ahogyan eddig megsegített az Islen I — pöröli haragosan. — Még a gyerekeknek is jut belőle.
— Jut, hát persze, hogy jutl Ahogy eddig jutott! — morgadozik 6 is mérgesen, mert érzi, hogy haragudnia kellene neki is valakire, ahogy az asszony teszi. El is ballag dohogva az udvar lábjába és tuskókat kezd hasogatni nagy elkeseredéssel.
— Mért ne jutna igy is nekik ? — mondogatja dacoskodva s meg sem áll a munkája esti harangszóig.
Az asszony egyszer sem néz ki feléje. Az ember ballag hát bc vacsoratájon s akkor látja, hogy a tüzhsly hull. Az asszony meg ott kucorog a padkán, kezében olvasó s kókadozó öreg arcán ujabb ráncokat barázdáz a pergő könnyető.
(V<s«).
1923. Január
felvilágosítási. Ezután a bizottság a költségvetési előirányzatot részleteiben is elfogadta.
A bizottság a költségvetés tárgyalására kéri a sürgősség kimondását.
Az ülés délután 2 órakor ért véget.
A forgalmiadó reformja érdekében tegnap értekezlet volt Bud János> pénzügyminiszternél, melyen Vargha Imre és Szabőky Alajos államtitkárok, Szily Tamás nemzetgyűlési képviselő, Mutsehenbacher Emil az OMGE, Fenyő Miksa a QyOSz, Szegő Ernő a Kereskedelmi és Iparkamara s Bodroghy József az OMKE képviseletében veitek részt.
Bitd János elnöki megnyitójában kijelentette, hogy nem zárkózik el a forgalmiadó revíziója elől. ha a 100 milliós forgalmiadót másképen biztosítani tudja. Az uj rendszer kidolgozásánál fontos kérdés az adókulcs megállapítása. Ha az első 6 hónapban megállapítandó kulcs mellett nagyobb jövedelmet eredményez a forgalmiadó, mint amennyi e cimeri előirányozva van, tehát többet mint 50 millió koronát, akkor az év második felében leszállítanák a kulcsot.
Az adókulcs megállapítása további
szaktanácskozásokat tesz szükségessé. *
A nemzetgyűlést hétfőn délelőtt 11 órára Szcilovszky Béla házelnök ma összehívta.
ZALAI KÖZLÖNY
BELFÖLDI HÍREK
Magyarországi horvátok aszerb erőszak ellen. Horvátjárfalu és Dunacsun mosonmegyci községekben Pintér László nemzetgyűlési képviselő beszámolójával kapcsolatosan nagygyűlést tartottak. A nag)\'gyillé-sen a horvátok tiltakoztak a szerb kormány által tőrtént üldözések ellen. A magyarországi horvátok jogaik lábballiprása s a szerbek szerződésszegő eljárása miatt a müveit világ közvéleményéhez apellálnak. A gyűlés megbízta Pintér László nemzetgyűlési képviselőt hogy tegye szóvá a nemzetgyűlésen a szerbek jogtalan erőszakoskodását. A magyarországi horvátok példáját a szomszédos elszakított területek horvátjai is követik, miről a gyűlésen Jelentést is tellek.
A Tapolca-folyó tífusszal fertőzte Pápa városát. Pápáról jelenlik : Az utóbbi időben több tífusz-megbetegedés történt és a járványnak már áldozata is van. A hatóság zár alá helyezte az Öreg- és Kishegyet és néhány malmot. Az a vélemény, hogy a Tapolca vize fertőzött és ettől történtek a megbetegedések. Pápa rt. városban, mely a Tapolca mellett fekszik, a polgármester hirdetményt tett közzé, melyben óvatosságra inti a lakosságot és közli az óvatossági rendszabályokat.
Kápolna IV. Károly király emlékére. Dénesfán, azon a helyen, ahol IV. Károly király utolsó jövetele alkalmával magyar földre szállt. Cziráky Sándor gróf emlék-kápolnái állit fel.
Werckmann könyvétől megvonták a szállítást. A kereskedelmi miniszter Werckmann Károly bárónak „Alis Kaiser Karls Nachlass\' cimü könyvétől a postai szállítás jogát megvonta.
_ Tüz a győri bútorgyárban. Csütörtökön este a győri bútorgyár lágbaborult s csak megfeszített munkával sikerült a tüzet lokalizálni. A lüz keletkezésének oka eddig ismeretlen. Kár épületben 25, gépekben 300 millió korona.
Nem állítják vissza a tisztvise-
híreivel szemben - a legilletékesebb helyről szerzett értesülésünk S" a, ",S2|V«I« kedvezményes ellátásnak bármiféle alakban való Visszaállításáról szó sincsen és szó sem lehel.
Szentévi ünnepség a Vigadóban Az Országos Katolikus Szövetség és a magyar püspöki kar által kinevezett Nemzeti Bizottság január 25-én vasárnap, R0/i NáVor dr. veszprémi megyéspüspök eluöklésé-vc - a Szenlév megnyitása alkalmával — megnyitó-ünnepséget rendez.
Házassági felmentések után fizetendő illetékek. A bíborunk-hercegprímás a házassági dispen-zaciok után fizetendő illetékeket a kővetkezőkben szabályozta: Hirdetések alól 5, (tehetősebbeknél 10), a ktsebbfoku akadályok alól 5 (tehetősebbeknél 10). a nagyobbfoku akadályoknál 10, (tehetősebbeknél 20) a vegyes vallás akadálya alól 5 (á tehetősebbeknél 10) aranykorona\'Az átszámításnál mindenkor a hivatalos szorzószám használandó.
A Roboz-testvérek hazaárulásl pőre. A Roboz-testvérek ismeretes hazaárulási pőrében a bíróság tegnap délelőtt folytatta a tanúkihallgatásokat. DOrgey Viklor nyugalmazott huszárezredes elmondja, hogy a románok, Roboz Imre vezetése alatt betörlek a lovardába s I azon a cimen, hogy ott titkos szer- \' vezkedés folyik, mindenkit letartóztattak. Három voll karhatalmi tisz is ugyanezt vallotta, hozzátéve, hogy a románok ez alkalommal cgv csomó katonai felszerelést is lefoglallak és elvittek. Skultéty Lajos főiskolai tanár a Roboz Béla ellen emelt csalási vád ügyében tett vallomást. Az előrehaladott időre való tekintettel az elnök ezután a tárgyalást hétfőn reggel 9 órára napolta cl, amikor a még hátralevő lanukat hallgatják ki és esetleg sor kerül a bizonyítás kiegészitéve iránti indítványokra is.
Tanítók a VII. rangosztályban. A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége és íz Országos Tanító Egyesület nagyszámú küldöttsége tisztelgett tegnap Almiísy Lászlónál, a egységespárt alelnökénél. Kérték, hogy a tanítók VII. rang-osztályba való bevonását törvényben mondják ki; az állami tanítókat és felekezetieket egyenlő elbánásban részesítsék és a kántori illelményckel tekintsék mellék-keresetnek. Almásy megígérte, hogy a kérelmekel meg- ! beszéli a kultuszminiszterrel s a memorandumot kiadta Erödi-Harraeh I Tihamérnek, aki azt le fogja refe- I rálni a párt legközelebbi értekezletén. I
A hősi halált balt orvosok emléke. A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülele a hősi halált halt orvosok emlékét diszalbummal és emlékművel készül megörökíteni.
KULFOLD3 HÍREK
Amerika \'váltságdíj fejében Ismeri el a szovjetet. Coolidge elnök csak ugy hajlandó elismerni a szov-jelet, ha visszafizeti a töleaKerenszki-kormány alalt felvett kölcsönt, ami ma .250 millió dollár; ha megtéríti az amerikai polgárokat az ipar nacio-nalizálása következtében ért 800 millió dollár kárt; ha a szovjet amerikai területen tartózkodik minden kommunista propagandától.
Az osztrák nemzetgyűlés elfogadta az osztrák köztársaság és a magyar kormány között kötött állami szerződés pótegyezményél, mely a Irianoní és a sainlgcrmaíní szerződésekalapján Magyarországból Ausztriának átengedett területeken élő alkalmazottak, nyugdíjasok, özvegyek és árvákkal szemben való eljárást tartalmazza.
Reakciósnak tartják az uj német kormányt. A pálisi sajtó szinte egyhangúlag állapítja meg Luther kórmánváról annak reakcionárius voltát. Attól félnek, hogy a kormány tagjai a nagyiparosok bizalmi emberei lévén, mind monarchisták s amelyik napon eszükbe jut, trónra ültetik a volt német trónörököst. Különösen fáj a francia sajtónak, hogy mig egyik kormány a másik útin jön, megy, addig Seeckl és Gessler állandóan helyükön vannak. Az egyik ujság odáig megy, hogy a nemzetközi közvélemény nyílt kihívásának tartja a Luther-kormány megalakítását.
Orosz-japán egyezmény. Az uj orosz-japán egyezmény néhány napon bcltll létrejön.
Uj járvány Törőkországban. A
Daily Telegraph konstantinápolyi jelentése szerint ott tüdöpestisjárvány tört ki, amely a lakosság és a halóság körében komoly aggodalmat idéz elő. Eddig öt halálesetet jelenlellek be. A mohamedán menekültek táborában az elmúlt 2 nap alatt 9 személy Italt meg hirtelen. A járvány a fertőzés utáni 36 órán belül halált okoz. A veszélyeztetett terület egész lakősságát beoltják.
Mária Annunclata főhercegnő Bécsben. Mária Amiunciata főhercegnőnek. a meggyilkolt Ferenc Ferdinánd trónörökös nővérének, aki eddig Olaszországban élt — az osztrák kormány megengedte, hogy Bécsben lakhassék.
Az ardakani földrengések. A transkaukázusi Ardakanban a földrengések folytatódnak. Több falu teljesen elpusztult. A halottak száma 140. Több ezer ember hajléktalanná lett.
Londonban emelkedett a magyar kölcsön árfolyama. Londoni szikratávíró jelentés szerint a magyar korona árfolyama Londonban 96-ra emelkedett.
A bécsiek a lakbér emelkedése ellen. A bécsi keresztényszocialista páilnak a lakókat védő törvény megváltoztatására irányuló javaslata szerint a főbérlők házbérének fokozatos emelése 1925. május elsejével kez-dődőlcg félévi időközökbe:: történnék és a béreknek 1927. november l-én el kell érniük a 6000-szcres békebért. Az osztrák bérlő-szövetségek nem hajlandók ehhez a javaslathoz hozzájárulni s ezt hirdetmények és január 25-re rendezendő tömegtüntetés, esetleg a parlament feloszlatásának kierőszakolása utján akarják meghiúsítani."
Francia nagykővet Moszkvában. Uerbelte francia nagykövet tegnap átnyújtotta megbízó levelét Ka-lininnek, a Szovjet Köztársaságok Szövetsége végrehajtó bizottsága elnökének.
Az Egyesült Államok vagyona. A cenzust megállapító állami hivatal 320,803.862.000 dollárra becsüli az Egyesült Államok vagyonát.
Róma idegenforgalma. Aszentév alkalmából Németországból 62. Ausztriából 10, Magyarországból 8, Belgiumból 6, Franciaországból 6, Litvániából 2 különvonat érkezését jelezték. Lengyelországból és Mexikóból is jelentettek be különvonatokat Dánia 40 millió dollár hitele. A ncwyorki National City Bank egy évre szóló 40 millió dollár hitelt nyújtott a dán kormánynak, melynek ez az első lépése a dán valuta sla- -bilizálása felé.
Magyar-jugoszláv tárgyalások.
Belgrádban megkezdődtek a magyar-jugoszláv tárgyalások. A delegátusok tegnap tartották első plenáris ütésüket A tárgyalásokon sorra kerül a vasutak, helyi vasuták, határmenti állomások, export, import, tranzitó egyezmények.
Szabadkán letartóztatják a magyarokat. A szabadkai rendőrség hatósági intézkedésre a magyarpárt ■10 tagját letartóztatta, mtjd néhány óra múlva szabadon bocsátották őket.
Radlcs-pártiak pőrének moszkvai tanuja. Zágrábi jelenlések szerint a moszkvai paraszt iiltemaci-onalc vezető titkára felajánlotta, hogy tanúskodni fog a Radics-pártiak ellen indított pőrben. Erre vonatkozó távirata inát meg is érkezett a zágrábi törvényszékhez.
Olaszországban megnyugtató a helyzet. Egyes olasz, lapok pesz-szimiszlikus jelentéseivel szemben római hivatalos híradás kijelenti, hogy az olasz pénzügyi és politikai helyzet a legmegnyugtatóbb s az ellenkező híresztelések célzatos koholmányok.
Az elszász-totharlnglal közigazgatás újjászervezést. A párisi kamara ügyrendi bizottsága elhatározta, hogy a jövő keddtől kezdve folytatja az eddig még el nem fogadott költségvetési javaslatok vitáját, majd rátér az ctszász-lotharingiai közigazgatási rendszer újjászervezéséről szóló törvény megvitatására.
Az oláhok elveszik a magyar özvegyek földjét. Udvarlielymcgyé-ben az agiár törvények határozott rendelkezése ellenére, mely szerint belsőségek részére a város szélétől 2 kilométer körzeten belül nem sajátít-hat ki ingatlanokat, kisemberek, leginkább magyar özvegyek, öreg, munkaképtelen emberek ingatlanait már másodfokon kisajátították. A magyarpárt elnöke megtette az orvoslás érdekében intézkedéseit.
Amerika nem lép be az európai ügyek érdekkörébe. Washingtoni hivatalos helyen az a felfogás, hogy Amerikának a párisi pénzügyi értekezleten való részvétele nem jelenti azt, mintha a washingtoni kormány európai ügyekbe avatkozott volna, vagy épen mintha ez a körülmény arra kötelezné a washingtoni kormányt, hogy a jövőben részi vegyen az európai érdekli kérdések megoldásában. A hivatalos körök nem értenek egyet a brit és francia sajtóval abban a tekintetben, hogy a párisi értekezlet Amerikának az európai ügyek érdekkörébe való belépését jelenti.
Nagykanizsán, a Szarvasban is volt Lédererné
A vizsgálóbíró kihirdette az előzetes letartóztatás fenntartását
Nagykanizsa, januír 16
Ma tudtuk meg, hogy Léderer Gusztávné, a gyilkosságok történetében eddig páratlanul álló asszonyi fenevad, a háború első éveiben Nagykanizsán is tartózkodott hosz-szabb ideig. A Szarvas-kávéházban mint kaszirnő voll alkalmazásban és az Arany János utcában lakolt kis hónapos szobában Schwarz Mária név . latt.
Azoktól szerzett értesüléseink szerint, kik ismerték fii, Schwarz Mária szép és otthon szomorú leány voll, aki az ő élete tragédiájáról kitalált mesékkel el tudta felejtetni a házbé-
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 24.
liekkel feslett éleiét, sőt sokan akadtak, kik meg is sajnálták a mostoha körülményei miatt rossz útra tévelyedett leányt.
Elmondta szállásadó-nőjének, hogy ő nem erre a pályára született, hiszen előkelő család sarja, szülei Sopronban a felső tízezerhez tartoznak, — de valaki elcsábította őt s ekkor szégyenében és félelmében megszökött szüleitől, kik rövidesen ki is tagadták. Így került ő — saját, akkori elmondása szerint — a kávéházi tükrös, cigányos, pezsgős világba s a sok állomás közül egyik Nagykanizsa volt.
Már ekkor is állandóan arról beszélt, hogy vőlegénye van, aki katonatiszt s háború után megesküsznek.
A házbeliek természetesen készpénznek vették a szép leány meséit s bizony még el is szomorodtak mostoha sorsa felett s meggyőződésük volt, hogy a lejtőre jutott leány jobb sorsra érdemes.
Az a „jobb sors", amire érdemeket szerzett, ma már közel van Schwarz Máriához, a steier vasúti őr és egy cselédleány házasságon kivül született s később törvényesített gyermekéhez.
A letartóztatás! végzés
Budapest, január 16. Dr. Gubics Jenő vizsgálóbíró ma délelőtt maga elé vezettette Léderer Gusztávnét és Léderer Sándort. Kihallgatásuk után a vizsgálóbíró meghozta a határozatot, mely szerint a rendőrség által foganatosított előzetes letartóztatást mindkettőjükkel szemben fenntartja s Léderer Gusztávnét gyilkosság és rablás bűntettére való felbujtás miatt, Léderer Sándort pedig gyilkosság és rablás bűntettében való bünsegédi és bünrészesi cimen tartja fogva.
A vizsgálóbírói határozatot ugy Léderer Gusztávné, mint Léderer Sándor tudomásul vették, igy a vizsgálóbírói végzés jogerős. A vizsgálóbíró az iratokat áttette az ügyészséghez, ahol dr. Makay Jenő ügyészségi alelnök rövideien elkészíti az érdemleges vizsgálati indítványt
A postásbál
A Pécsi Po.tati.xtvi.elök Dalárdája a nagykanizsai htfaökérl
Nagykanizsa, január 17
A hősök emléke iránti kegyeletnek s a dalostestvéri szeretetnek fényes jelét adja a Pécsi Postalisztviselők Dalárdája, amidőn önzetlenül és pusztán a magasztos ügy iránti lelkesedésből, fáradságot és költséget nem kiméivé idejön, hogy a Nagykanizsai Postatisztek Dalárdájával karöltve megrendezze a ma, szombatra hirdetett hangversenyt.
Az elért tiszta -jövedelem legnagyobb részben a nagykanizsai hősök emlékműve, részben a katona sírkövek javára szolgál.
A pécsi dalárda szombaton délután érkezik s fogadtatására kivonul a teljes létszámú helybeli postás dalárda. A város társadalma nevében szeretettel köszöntjük a pécsi dalárdát. Szívből kiváltjuk, hogy a nagykanizsai hangversenyhez fűzött reménye valóra váljék s ez iránt nincs is kétségünk, mert az érdeklődés olyan óriási, hogy a jegyek legnagyobb része már elővételben elkelt A még meglevő csekély mennyiségű jegyek pedig - bizonyára még a délelőtt folyamán elfogynak. Megválthatók á főnöki irodában. Ismerve a nagy körültekintéssel Összeállított műsort, az erkölcsi és az anyagi siker máris biztositottnak tekinthető. A hangversenyen jelen lesznek a
fővárosi, pécsi és környékbeli postai előkelőségek, többek közölt Soás Jenő budapesti postaigazgató, aki a nagykanizsai postásdalárdát a következő saját szerzeményű jeligéjével ajándékozta meg:
Örömünkben vidít a dal, Bánatunkban megvigasztal. A hazáért föllelkesít, Az imával égbe repit.
Az első magyar zarándoklat Rómába
— A ZalaI KúitCny római tudósítójától — Rónia, Január 1)
Amióta a Szent Atya nagy ünnepélyességgel kinyitotta a Szent Kaput, azóta a világ minden részéből sere-gestöl tódulnak az örök város felé. A római bazilikák telve vannak Ájtatos zarándokokkal, kiknek végtelen sorát a németek inditották meg tie-tenkint állandóan váltakozó zarándok-csoportjaikkal. Már eddig is Európa csaknem minden országából érkeztek Rómába. Európa vasutjai zsúfolva érkeznek le az olasz határra, mert érdekes, hogy még a tengerparti országok, igy az angolok is állandóan csak a szárazföldi utat választják, hogy elkerüljék a tavaszi állandó viharok miatt kellemetlen tengeri utazást. A németek minden héten kél zarándokvonatot indítanak, de a [léimet zarándok-bizottság teljesen kikapcsolta a tengeri utal, mert a inult tapasztalatain okulva a kényelmetlen és kicsiny adriai tengeri hajókat ije\'m hajlandók igénybe venni. \'Értesülésem szerint ugyanígy határozott a francia és az angol bizottság is az állandóan viharos Földközi tenger miatt.
Az Országos Katolikus Szövetség, mint a magyar nemzeti zarándokiások kizárólagos rendezője, a magyarok kényelmének biztosítására csakis a szárazföldi utat használja összes zarándoklatain, melyeket már is kibővíteni volt kénytelen azáltal, hogy a márciusi, áprilisi, junius végi és szeptemberi utjain kivül egy uj októberi zarándok-utat is kénytelen volt beállítani. Mint az ideérkezett jelentésből értesültem, az I. Országos Magyar Nemzeti Zarándoklás március 23-án indul cl Budapestről. Az itteni magyar bizottság megtelte a szükséges intézkedéseket a zarándokok fogadtatása, elhelyezése és élelmezése ügyében.
Ezzel kapcsolatosan budapesti tudósítónk a kővetkezőket jelenti - Az Országos Katolikus Szövetség és Rott Nándor dr. veszprémi püspök elnöklete alatt működő magyar nemzeti bizottság ma tette közzé a szombathelyi egyházmegye /) Szentévi Első Országos Magyar Nemzeti Zarándoklás Rómába részletes programját mely szerint az első római zarándoklást Mikes János gróf vezeti és amely március 23-án indul külön vonaton Szombathelyről, illetve Budapestről Nagykanizsa — Posztumia—Trieszt-
Velence—Pádua-Bologna—Firenzén
át Rómába. Az ut tartama 12 nao Reszvételidijak: I. osztályon5.500 000 korona, II. osztályon -1.500.000 kor III. a) osztályon 2,100.000 korona\' III. b) osztályon 1,000.000 korona\' A III. b) osztály abban különbözik a többitől, hogy ezért élelmezés nem jar. A részvételi dijak teljes összege február 28-ig fizetendő le Szombathelyen az Egyházmegyei Bizottság irodájában, vagy Budapesten, IV Ferenciek-tere 7. III. lépcső I. cm é\' az Országos Katolikus Szövetség központi irodájában. Jelentkezési határidő január 31.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 17, szombat
Római katolikus: Antal rem. Protestáns: Antal Izraelita: Tebetli 21. S. Sem.
Nap kel reggel 7 Ara 42 perckor, nyuj; szik délután I ói a 38 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentést szerint az időjárásban lényeges változás nem várható.
Postátbál a Polgári Egyletben. Kezdete este 8 órakor.
Mozi. Uránia: Sylvcszter. Beregi Osz-kárral a fószerepben. Világ: Ketten egy nadrágban, Fix-rox és Kalifornizl llgrls., amerikai töltenek, hlóadások kezdete ette Vi7 é* 9 órakor.
VALAKI. . .
Valaki árva, örökre várva, Miattad, érted szomorít. Valakinek csak sóhaj az étet, Mig léged elkerül a hu. Valaki éjjel tört reménnyel A némaságban jelzokog, Valaki csak miattad szenved És c valaki — én vagyok.
Nelly
DAL
Szeretnék utadra virágokat szórni, Ami csak a legszebb: rózsabimbó kelyhél, Hogy amerre csak lépsz, puha szőnyeg fedje S rózsaerdő nyíljon szirmaik\' helyébe.
Ha lehelne útját átlnám az időnek, Nem illik te hozzád hervadó enyészet; Örökös tavaszra, erre vagy teremtve — Oh, hogy az Isten is nem igy teremtette...
Fogva nem tartnálak, nem élet a rabság, Tudja meg mindenki, hogy killónh vagy
/mint más, Lelked ragyogását más is lássa, nézze, Csak az enyém legyen minden melegsége.
De számomra nem nyit többet már a rózsa, Tavaszhoz nem illik a közelgő tél sem. Ne is vesse fényét rám a napsugár, ha Éltető melegét árasztja csak — másra...
_ PERSEUS
— A megyei számvevőség uj főnöke. A pénzügyminiszter a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség főnökévé Vi-dóczy Pál számvevőségi főtanácsost, volt fónökhelyettest nevezte ki.
— Az Úrasszonyok Kongregációja a szegényeknek. A n3gyka-nizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja által a rendezett mozi-előadások 10 millió koronát jövedelmeztek a város szegényei közt való szétosztásra. Székács Pálué, a kongregáció háznagya közzéteszi, hogy ebből az összegből 5 millió koronát a helybeli plébánián szétosztottak a szegények között, a másik 5 milliót pedig hasonló célból a helybeli jótékonysági egyesületek és iskolák közt osztották fel.
— Szabadon bocsátották az éjszakai lövöldözőt. A budapesti magántisztviselői, aki revolverével éjszaka, borközi állapotban támadt verekedés közben egy nagykanizsai kereskedőt\' revolverlövéssel megsebesített, tegnap délelőtt a vizsgálóbíró kihallgatta és szabadlábra helyezte. A tisztviselő tegnap délben hagyta el a nagykanizsai ügyészségi fogház épületét. *
— A vármegye közgyűlése. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága folyó évi február hó 9-én tartja tavaszi közgyűlését.
— KIskanizsai Katolikus Ifjak Egyesülete. A Kiskanizsai Katolikus Ifjak Egyesülete tegnap terjesztette be alapszabályait a polgármesteri hivatalhoz.
— Az Igazoló választmány Ölése.
A december 29-én történt törvényhatósági bizottsági tngvábsztásokat január 2.-én birálja felül az igazoló választmány ódor Géza nyug. pénzügyigazgató elnöklésével.
— Alispáni rendelet. Az alispán rendeletet küldött Nagykanizsa város vezetőségéhez, melyben arra utasítja, hogy a város, mint az összes városok, egységesen kapcsolódjék be a külföldi kölcsönszerzési akcióba s a belügy- és pénzügyminiszterek előzetes, együttes véleményének kikérése és hozzájárulása nélkül ne vegyenek fel beruházási kölcsönöket és ne tárgyaljanak kölcsön-ajánló ügynökökkel.
A polgári fiúiskola a katonatemetőért
Nagykaitlzia, Január 16 A napokban teljes összeállításban jelenik meg azoknak névsora, kik befizetett és azoké, kik előjegyzett adományaikkal Összeadták az első 600 sírkövet. .
A nagykanizsai m. klr. állami polgári fiúiskola tanárai és növendékei saját körökben gyűjtést rendeztek, melynek eredménye-képen 886.150 koronát juttattak el szerkesztőségünkbe. Az ebből kikerülő 12 darab egyenként 70.000 koronás sírkő árán felül maradó összeget, 46.150 koronát, kívánságuk szerint, a hősi emlékszobor-alaphoz való csatolás végett rendeltetési helyére juttatjuk. m
Amlkof^a polgári fiúiskola tanári testülete és tanitványal közül mindazoknak, kik áldozatkészségüket a nemes ügy szolgálatába állították, adományait ehelyütt nyugtázzuk, annyival is nagyobb Örömmel tcsszUk ezt, mert hisz-szük, hogy az ügyünk Iránt tanúsított buzgóság követésre talál s ennek és a hasonló példák egész sorának nyomán megnyílnak azok a kapuk Is, melyeket mindezidelg hiába ostromoltunk 1300 halott katona emlékezetével.
A polgári fiúiskola tanárai és tanítványai azt irják kísérőlevelükben, hogy azt a tizenkét sírt magukénak akarják vallani s a hősök emlékéből hazaszeretetet merítendő, alkalmas Időben el fognak hozzájuk zarándokolni.
Sokan, nagyon sokan vannak még Nagykanizsán, kik nem érzik ezt a törhetetlen irredentizmust, a magyar rOgöK olthatatlan szeretetét, a feltámadás egy pillanatra sem klalvó reményét, ami felénk csap a most kietlenül, elhagyottan álló hősi sirok alól...
Nem érzik, hogy minden f&ku, minden város nemzeti zarándokhelyének keli lennie a katonák temetőinek, kik akármilyen nyelven elhangzott kommandóra Is, de valamennyien hazájuk vérükkel szentelt földjéért kerültek pihenőre a nagykanizsai temetőbe.
A polgári fiúiskola tanárai és tanítványai 12, Király Sörfőzde Részvénytársaság 5, Bölcsfóldy János épitésí Vállalkozó 2 sirkő felállításának költségeit vállalták.
lj)& január ll
— Kézimunka-tanfolyam bizonyítványok képesítése. A kereskedelemügyi minisztérium értesítette a város iparhatóságát, hogy a pápai „61 kézimunka-tanfolyam végbizonyítványai munkakönyv-váltásra jogosító képesítést jelenlenek, vagyis a tanfolyamot végzettek a tanonc-évek kitöltésére nem kötelesek. Az iparhatóság megkérte a pápai iparostanonc-iskola igazgatóságát, hogy tanulmányozás végeit küldje meg szervezeti és tanulmányi szabályait. A szabályok Pápáról meg is étkezlek s igy rövidesen Nagykanizsán is lesz hasonló képesítést és minősítést nyújtó tanfolyam.
— Liceális előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Krtr-
■ nek tegnap megtartott liceális előadásán Kerkay József dr. kegyesrendi tanár beszélt Mezopotámiáról, illetőleg annak őskori nyelvészeti és műtörténet! emlékeiről. Az igen érdekes előadást a hallgatóság élénk érdeklődéssel kísérte. Előadása előtt a Kör énekkara énekelte cl a Hiszekegyet, utána pedig kél kisebb dallal lépett fel. Jövő csíllöi tökön, február 22-én este léi 7 órakor Winkler Ernő dr. főrabbi fog előadást tartani „A gyermeknevelés köréből" cimcn.
— Községi számadásvizsgáló elnökök. Zalavármegye törvényhatósági bizottsági közgyűlése az 1925. évi községi szamadásvi/sgáló elnökökként az 1831). évi XXII. t.-c. 142. §-a alapján a nagykanizsai járásba a kővelkezőket jelölte ki: Kis-komárom községbe László Zsigmond nagykanizsai; Zalakuros és Gara-twnc községekbe Myazowszky Ákos kiskoniáromi; Galambok, Komárwíros és Bahlonmagyarőtl községekbe Méhes Kálmán kiskomáromi; Zalame-renye és Nagyrécse községekbe Mül-ler Károly, nagybakónaki; Zalaujlak községbe Silber Miklós zalamcrenyei; Nagybakónak és Kisrécse községekbe Bősze Jenő nagyrécsei; Csapi és Zaiaszenljakab községekbe Talabér Lajos zalasárszegi; Zalasárszeg községbe Valkó Ágoston .nagyrécsei; Geise községbe Dervarics Fcienc kilimáni; Gctscsziget és Kilimán községekbe Kreulzer Dezső gelsei; hjudvar és Bocska községekbe Elek Ernő nagykanizsai; BOrzönce. Magyar-ricrdahely és Pölöskefő kö/.«égek!*-Muszet János zalaszentbalázsi; Zalaszentbalázs és Kacorlak községekbe Sebestyén Oéza gelsei; Óbornak és l-\'ilzrtlgy községekbe Lázár Soma lioinokkoniáromi; Hosszúvölgy, llo-mokkomdrom és Magyarszcntmilclós községekbe Somogyi Gvula palini; Korpavár községbe Knortzer György nagykanizsai; Bajcsa és Eszteregnye községekbe Berkovils József szepel-ncki; Murakeresztur községbe Viléz Csótár l^ároly murakereszturi; Fitye-Mza községbe Csóllii Géza mura-keresztúri és Szepetnek, Sormás és Rígyác községekbe Kéri Jenő nagykanizsai lakósokat.
= Elveszett az Uránia mozgóban I. hó 15-én egy pénztárca. Megtaláló kéretik — a pénz megtartása ellenében — azt a kiadóhivatalnál leadni.
— Pályázat. A balatonfüredi járás főszolgabírója a járásához tartozó Szentantalfa községben a lemondás folytán megüresedett Írnoki állásra február 6-iíci határidővel pályázatot hirdet.
— cigarettázik ön ? Swlorlon Jinlra P«plrL
ZALAI KÖZLÖNY
,„llr.A Kereskedelmi Alkalma-no»k1«"i"si csoportja
felkér mindazokat, akik a .Nótás kapdány- bármelyik előadására e-gyekcl jegyeztettek, szíveskedjenek még a mai nap folyamán átvenni threnstem Károly divatáru üzletében C«nRcry.,u 6 sz., mert tovább nem vállal felelősséget a rendezőség.
i/.i7.i^S.z?,kall""z"" "cm lehet Jó éti intézmény tisztviselője. A
belügyminiszternek az alispánhoz intézett leirata szerint közalkalmazott lóié i intézmény (beszerzési csoportok) alkalmazásában sem mint igazgató, ellenőrző, bevásárló sem mint áiu-itó, könyvelő, sem mint munkás, stb. szóval semmiféle cimen és megbízatással nem léphet be és ebben a tekintetben közömbös az, hogy az Illető oll ellenszolgáltatással járó vagy pedig ingyen munkát teljesít.
— Letartóztatott magántisztviselő. Werbőczy Frigyes keszthelyi magánhivatalnok különböző bűncselekményeket követelt el, melyek miall feljelentették. Werbőczy eltávozván Keszthelyről — a nagykanizsai törvényszék köröző levelei bocsájtotl ki ellene. A nyomozólevél alapján Werbőczyt a budapesti államrendőrség letartóztatta és a- pestvidéki ügyészségnek átadta, ahonnan egy
nizsai kii. ügyészség f litották.
S
A lakbéremelések s a lakások felszabadítása
A Lakók Szövetségének jfia Háztulajdonosok Szövetségének állásfoglalása
Budapest, Január 16
Tudvalevő, hogy a szanálási torvény értelmében február hó elsején az 1917. évi lakbérnek aranykoronákban számított 20 -..-át kell a lakóknak fizetniök.
Miután a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, amikor a munkanélküliek száma napról-napra emelkedik s a kereseti lehetőségek csökkenek, ez az összeg különösen a fixlizctéssel birok tömegét rendkívül érzékenyen sújtja. A hikók Szövelsé-gé-nek vezetősége tárgyalásokat folytat arról, hogy milyen lépéseket tegyen és milyen eszközöket vegyen igénybe annak érdekében, hogy a szanálási törvény szerinti lakbéremelések további lehetősége kizárassék. Tekintettel a jelenlegi végtelenül szomorú gazdasági helyzetre, a lakbéreket tovább emelni nem lehet. A lakók részletfizetési kedvezmények megadását és a kincstári haszonré-
, - . ........ -„, szcsedcs eltörlését is kérik, mert «
logházör kísérete mellett a nagyka- egyike a legigazságtalanabb adókflak, fogházába szál- miután ez elsősorbana legnehezebb
sorban élő intelligens városi lakosságot sujija, tekintve, hogy a kincstári haszonrészesedés alól azok az egy- és kétszobás házak, melyekben a háziurak laknak, mentesítve vannak.
Mint halljuk, jövő év májusában akarják az üzlethelyiségek forgalmát (elszabadítani, inig a lakájokét jövő év novemberére. A Lakók Szövetsége
— Református harang-szentc-Iés Kaposvárott. A kaposvári refsr-málus hitközség társadalmi adakozás utján l.\'fO milhó korotíiiért két uj barangol rendélt, melyekéi virágv.- ; sárnap,április 5-én fognak felszentelni. 1
— Tizennégy miliió egy tapolcai bál tiszta jövedelme. A tapol- I cai iparosbál tiszta bevétele 14 mii- j ez ellen minden törvényes eszközzel lió koiona voll, melyet teljes egé- tiltakozni óhajt, az amúgy is súlyos
szében az Ipartestület pénztára javára ..................:l«
fordítottak. Ennek a bálnak a rcn
dezőségét jó lenne meghívni egy hál előkészítése végett Nagykanizsára is, ahol ilyen csoda nem történt s előie-látliatóíag nem is történik az idei farsangon.
— Postakíirzct-beosztásl változás. Pusztiiszcnlpéter. atsólendvai járásbeli községet, niJv eddig a csesztregi postahivatal körzetéhez tartozott, a zalalövői posta körzetéhez csatolták.
— Állatvásár! tilalmak. Ragadós száj-és körömfájás nii.-.tt Gyulakcszi, Karmacs, Keszthely, Köv.igóórs, Tapolca, Zalaapáti és Zalaszihar községek vásárjaira az össze.; hasitolt körmű állatok (elhajlását bctiltollák. Sümeg, Csabrendek, Koveskálla és Monoszló községekben a száj- és körömfájás megszűnt, tehát vásárjaikra liasito:t körmű háziállatok felhajthatók.
Kohn Ignác vendéglőiében (Pelófi-ut 38.) minden eslc Tojka Antal cigányzenekara muzsikál.
= A/. Uránia málól kezdve hétköznapokon X-sle fél 7 és 9 órakor kezdi előadásait.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kátötlinigyitdban Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebátok és szveltcrek 290.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek,
— Gyermek-cipók minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők bc.
1 gazdasági helyzetünkre á\'z idő eíőlti felszabadítás kalasztrófális lenne.
Ezzel szemlxin a Háztulajdonosok Siüvetsége a szanálási törvény megváltoztatása érdekében szintén akciót kezd, mert rendkívül igazságtalannak tartja azt, hogy évekig kell várni arra, hogy a házaikban lévő lakásokért az aranyparitás szerinti bért megkaphassák. Nem lehel lakások felszabadításával tovább várni, mert a jelenlegi lakbérek melleit nem lehet a házakat rendben tartani, a javítási munkálatokat elvégezni és ami a legfontosabb! nem lehel az építkezési megindítani. Mindaddig, mig a mai lehetetlen alacsony bérek vannak érvényben, építkezni senki sem hajlandó. Az épitkezés megindítása pedig közös érdek. De érdeke egész gazdasági életünknek, mert az építőmesterek már kivándorolnak, a munkanélküliek száma pedig növekszik.
A háztulajdonosok szövetsége egyébként teljesen felesleges alakulásnak tarba a Lakók Szövetségét, miután a liaziurak a lakók érdekét is szivükön\'-viselik s--éppen ők követelik a lakók által fizetendő szc-métfuvarozási illetéknek 9 -ról, 3 -ra való leszállítását.
Ma,
szombaton este ,
disznótoros wacsora
a Polgári Egylatbcn
Irodalom és művészet
A zenei műélvezet. Kempelen Béla lelelős szerkesztőnknek ily cím alatt a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek liceális előadásán folyó hó 8-án felolvasott tanulmánya külön lenyomatban megjelent s 5000 koronáért lapunk kiadóhivatalában kapható.
SPORTÉLET
Nemzeti cserkészversenyek. A
Magyar Cserkész Szövetség már régebben foglalkozott azzal a tervvel, hogy a főváros közelében oz ország összes cserkészeinek részvételével nagy közös táborozást és országos cserkész versenyeket rendez. A szövetség legutóbbi ülése e nemzeti táborozás időpontjául a jövő év nyarát tűzte ki.
mozi
Az Uránia málól kezdve hétC^ köznapokon este tél-7-?s 9 órakör kezdi előadásait.
Uránia szombat—vasárnap Beregi Oszkárnak egy pazar kiállítású, nagyszerű rendezésű filmjét: a „Sylvestert" mulatja be. Az előadásokai csak felnőttek nézhetik meg.
Világ szombat-vasárnap dupla műsort játszik. Ketten egy nadrágban, 5 (elv. Fix-Fox; Kaliforniai tigris 6 felv. amerikai történet, a párisi Pathé gyártmánya.
Uránia kedd—szerdán a Notre-damei toronyőr előkészületei miatt nem játszik.
Világ kedd—szerdán fél 7 és tél 9 órakor: Pávatollak, amerikai erkölcsrajz 6 felv., főszerepben Alfréd Fryland és Olga Tschehowa.
KUllöldi Uvlr.tok folytat*..
A Ruhr-megszállás jövedelmei.
Párisbál jelentik : A pénzügyi bizottságnak a Ruhr-vállalkozás mérlegéről szóló jelentésében, amely a Ruhr megszállásnak az 1923-tól 1924 március 31-ig terjedő időben mutatkozó bevételeit és kiadásait tünleli fel, a következő adatok foglaltatnak : A Ruhr-megszállás 2.737.25(1.321 frank tiszta hasznot mutat fel. Franciaország ebből az összegből, ennek a műveletnek az ideje alatt tárgyi szolgálat címén 1.237.701.987 frankot, Belgium pedig ugyancsak a tárgyi szolgálat címén vaiániivcl több mint egy milliárd franlfit vett bc.
Törők-magyar barátság. A Konstantinápolyból érkezett magyar egyetemi ifjak folytatták Konstantinápolv-ban a különböző kulturális intézmények megtekintését. A lapok feltűnő helyen loglalkozuak a magyar diákok látogatásával és a török-magyar barátság hangoztatásával nagyon melegen köszöntik a vendégekéi.
Magán vállalkozás veszi át az olasz távbeszélő vonalakat. Az olasz távbeszélő vonalak magán vállalkozás kezébe való átengedése már befejezett tény, csupán az interurbán vonalak maradnak állami kezelésben.
1925. január 24-25. este 8 órakor a Polgári Egyletben
iinTAC U ADITnM V Jegyek kaPhatók Etinn$t.iln Károly NUIHj IVHrl IHNT divatáruüzletében, Csengery-ut
6.
ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 17.
KÖZGAZDASÁG
A magyar ipar fejlődése 1924-ben
Az elmúlt év ipari fejlődéséről pontos statisztikai felvétel még nem készült el és csak a kereskedelmi minisztérium iparfejlesztési osztályának becslési adatai kerültek eddig nyilvánosságra. Ezek szerint 1924-ben 23 százalékkal emelkedett Magyarország gyáripari üzemeinek a száma, 397 uj üzem alakult, az UzembŐvitések száma pedig 86. Legjelentősebb fejlődésen a vegyi-és textilipar ment át, mert 115 uj vegyiipari gyár alakult az országban az elmúlt évben és 112 textil- és konfekciő üzem, itt az Üzemkiterjesztések száma 25. A fonóiparban 1921-ben még 63.000 volt az orsók száma, ma 197.576, termelőképessége ez iparnak 1921-ben 4.3, ma 11.9 millió kilogramm. — A szövőgépek száma 1921—1925-ig 5143-ról 11.825-re emelkedett és a szövőipar termelőképessége ez idő alatt 42 millióról 96 millió kilogrammra.
^agyarerszág exportja Csehországba. Pozsonyból jelenük: A kormánypárti „SzIovenStky Derűik*--ben Burda Károly a kereskedelmi minisztérium pozsonyi expoziturájá-nak vezetője , Kereskedelmi szerződés Magyarországgal és ami földmüvelésünk\'\' cimü cikkéhen foglalkozva a köztársaság területére való behozatallal, megállapítja, hogy 1924-ben búzában és rozsban Magyarország volt a legnagyobb importőrje a köztársaságnak. A behozott áru értéke 1924. október haváig a legfőbb behozatali cikkekben cseh koronákban a következő volt: paprika 1,300.000, dohánylevél 13.700,000, buza 109 millió, rozs 66.000.000, árpa 5,000.000, kukorica 7,900.000, búzaliszt 236 millió, rozsliszt 11,000.000, nemes gyümölcs 100.000, közöns. gyümölcs 1,500.000, hagyma és foghagyma 3,800.000, különböző magvak 6,900.000, szarvasmarha 13,800.000. sertés 15,900.000, ló 9.700.000. — Ez a néhány számadat Burda szerint eléggé megvilágítja azt, hogy milyen óriási jelentősége van Magyarországra és földmüvelésére nézve a csehszlovák köztársasággal való kereskedelmi szerződésnek. Magyarországnak tudnia kellene, hogy Amerikán és Dánián kivül erős földmüvesállamok kon-kurrálnak vele és pedig Románia és Jugoszlávia. Magyarországnak, mint földműves államnak tudatában kellene lennie küldetésének, hogy a jövőben a szomszédos iparállamok természetes szállítójává váljék.
TŐZSDE
A tegnapi zárlati nivó alatt nyitottak a mai árfolyamok és az üzlet nagyon vontatottan és kedvetlenül induh. Ez a hangulat mindvégig kitartott és a kurzusok a tegnapihoz
532 *33. Nova 189-5-190-5. Danubius 3140—31(50, VImos 1450-1460. Fegyver tOOO-lOIO. K(starttal 63-635. Magnezit 2025, Kohó 395. Szászvári 300, Kőszén 3250 -3260, Pesti Hazai 3145-3170. Georgia 366 -370, Magyar Cukor 3380-3390. Le-vante 175 1777-5. Kereskedelmi Bank 1114—1122, Naslcl 2140-2160.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.587 62 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Val uták Dev Izák
Angol foal 344000-347000 Aiatlardira 29IJ» JW7S
Ci eb korom 2M4-2IM B<i(rid iiiaiioí
IXnJr 11 ISIISS Btrlln 17|45-17:\'35
DoIUi 7I7CO-73JS0 Bjkiml 379 381
Fraa<li b. 3910 3930 OiCunl 3453 3871
HolUadl Irl 2SS2S-3907S Koptnbigi I3S4S lííli
L.I 37V 381 Krliilliiila IIC40 II ICO
Uva 513-518 London 3U000347000
Lka 29I4-W44 MiUno 2«34-2í50
Brigi frink .H23 36SI Ntvyork 7JI40 725W
Oaxtr. kor. IUI-3S.IOJ.iS Pixla 3>10 3MO
Din kor. 12(45-1277$ Prága }|<l-?t79
StJJd Inak 13790 l» 0 Sxdlla 517-519
SrW kor. I9lf0li3«0 SlfKkliOlr* I94M-IP540
Koivég kor I0»4011COO Wka 101-85 102 85
Mii ka I*vt5~t70d5 ZOrlch I3WO-I3MO
Zürich zárlat
Pirls 2815—, London 2485 —, Newyork SIS\'50, őrössel 2630— Malland 2105—, Holland 209 70. Berlin I23»». Wien 73 . Sofla 375\'—. Praga 1560"-, Budapest 71*73, "V««ó - 10Q.25, Bukarest 265, Belgrád 835--.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA .
(rguap in a Ugnap ni v
Béca ...............9845 1 9820 9220 1 9740
Berlin ...............5X20 5825 - 58Í0
Prága ............... 473 [ 173 471501 47150
Newyorkban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Kiüst egy koronás 6150-C310. kétkoronás 12.300 12.700. fnrintos 16 500--17.000. öt-koronás 31.500 32.500. színarany 50.000 -50,500, arany huszkorouás 316 000-320.000. platina 210.000- 220 000.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tözeűo délután I órai xóróárfolyamai a kővetkezők i
Hull 12 t-tord bink
mj»-V. HII. tí> UUilOt
Laiááu. é
Oí.-M. bink 6
OixU. MII. 1«
Bink.tltln 12
Pildbililb. 24\'
IWrnm 3
Horv. ül. J. b. *■
Ibí»I1«O «
M. lJíh Ipaxb. II
Forgilml 3
K»r. HIÚI 3
,M«gjn-.\\\'4m«l 2
KOip Jtlliloj I!
VJioil bink
Mcicm i
Ntoii. b. í> Uk. Ji
Kártik. B III-
Blztoillök ía Takarékok
BtUlroiI lp. 3.
UpölviiOiI S
ríváiotl 90
Kúbluval Tik. I!
Alul. Tik. 12!
Moklir IK
Hitil tlii Jl«
Eiió M BUI. 78U
roi«Kfc ic;
Majy.-Fran<U 2K
Malmok
fcxa.M. V:i
CoDCOtdU 13
Bék/Kiibal «
Budipftii w
Huai\'iili Ili
Klrált niiluoi á
Vlkliili >H
T*t5kixtnloi. 31
Ti. DioubU N
BányAk
ftiuill I 1 Btoetlal
SxtnlMr. 4.1
Cfiiwül 1.1
Síiiitiil 3»0
nubé 390
K&. tifcl. 11%
Oriii he - 155 Magflraíl
MIST. \'•[ II 4.1
Alt, KtiWu 3 •01
NagyblMonyl Kú
Si\'ji Mi
UiIViufl 10 N>on»dftk
Athccarun 87
fwiíruil iiv «•
Priiklln 7i CMoiat
Pillil 7fi
R*«il W
Bródl «riX,
Oaxd. Oípg* F»)t)r«
Terménytőzsde
Buta tiszav. 76 kg-os 577.500 580 000. 78
kg os 587,500 - 590.000. egyéb vld. 76 kp-os _______
575.00 ■-577 500.78 kg-o> 585 000 -587.500 i S"" ft" roas 470.000 -472 500. sörárpa 490.000- i iiotb,« 515.000. takarmány árpa 400.000 420.000 \' Kahnc uj tencerl 282.500 -287 500. köles 260.000 \' ! fn^v
270 W0. korpa 245.000 250.00). v\\b p 415.000 130.000, repce fr\'iO.OOO-690.000.
Irányzat valamivel lanyhább volt. Az ár Jegyző bizottság a 78 kg os buz.i felső értékhatárát 25<X). n rozs Hrál pedig 5000 koronával leszállította. A többi változatlan.
Sertésvásár
Pelliajtá? 1124. melyMI eladatlanul vl«»*a maradi 6)0 drb. F.lsö;cndu 23 500- 24,000, szedett 22-OíW 23 000, szedett közíp 21.000 -22.000. kormvli 18.C00 -20 000. elsórc.idl: [ öreg 21.000 —22.000. ruásudre.idil 20.000 21.ÖJ0. anKol sütdó 22 000- 24 000. szalonja nagyban 24.000-24.500. zslf 29.000-29500 lehúzott Ilus 28 000 -31.000. szalonr.ás fii-tctiéi 28000-29.000. Vásár lanylu volt.
icon
il n
ICO
Mi*
VUíjrir^itíl
Mftíeg
V.^ylpii
Vigoajyir
l<v>nieruao
S<hlxk
Wf.mar
MS
ebt*»- r«
(iutluKiin . (i
KfcftibJayal
Uynuiii
Ncmiill íi 4
Ofi t,
l".i :.r, «l
Silavóala
Nükl 3Ü
Viki. buloí
K»ilek<díi
Adria AltvKIk*
Mftr. 1
Buc l:
Köxutl 1
Vitoil • D^IITÍIUI AlliOITiiUl
Tniil 160 Cukorgyárak
IXkukoi «5
Cukoripar Y34S
Oeorjrli 3(1
M««ili. <uko< 145
:»lums!«r 93CO
Clcluilizertk
Cilmuf MK Suliml
PütpOkl 2i
Tokaji bot 36
Hilkticik. 2350
Oáx. VllUoioa
üzy. Illó 8t;
Juli In6 I S
AU. (ii 13
Au«r ITrtl PMtMIl

Olajok
Oliilpit Mirotl p«lr.
S6r <* •<•) Fój-iroil rfr KlrilytOr Kíb P<.IK t^i Kr,;!fvlch Oj\'i Rcuvíny«&r OKSWIOIII
S<f.arirlrer I ^ilMiUl
Tc*tll
Juli
0..»(>;iim>o«-5
StxMlum
FV.n

F!4ri
Hnng. mSb4«/i V.
Silkn
Diclo
kcivil Muil ii (i
Tflcűk
KBIOnKlék
DmioíI
OM\'.tíiI 2
Sel«(oa I
•UiintM ;
Blr.1l Bval
8f»»«4l i
QyM I4r
Cocvlr. Dlia Piplrlpír
SSStí"
ft\'i^óbipdeiések
Ar ip.-.\'-liífilíUi dija 10 «AI){ 1000 K. A clmiró • mkntfcii . uiagibb bclDbAl il\'í nó kii »iía»k »xinll-l>i!k. .Minden tovlMil >x6 dija S00 K. A blrdcUtl dl) #lvic i;»*l«nJ4 a a rorgilmí idú hvi/iuimlllilik
Szerkesztői üzenetek
Faludi József .Klsplpa* vendéglős Sugár-ut 23. Elsűraugii konyha, hidej; is incVg (telek. Finom asztali ís cscmegc borok. Olcsó és szolid kiszolgálás Kil\'Cn kényelmes helyiségek, slkalml öiszejöveti:-lek és családias jellcjjtl társasvacserák ró-szite. M\'» 2-j
IV u i^Mduiiioz Kérdésére nehéz tanácsot adni. i , P4n*kölc«8nt, ha fel akar venni h.v
képest általában 1-2% veszteséget Olvassa talán Rousseau müveit, melyekben I k.c,es?c Szlgriwi
Flófizető. Bármely lexikonban incgta-titja rá a feleletet. A másik kérdésre: többféle fordításban jelent meg magyarul. A sziv meséi. Sorra kerülnek. Nem közölhetők. Éjjeli álom. Slr&zéléu (vers), Báli emlékek.
favorizált Nova és Osztrák Hitel vesztettek árfolyamukból, a Magyar Hitel azonban változatlanul meg tudla tartani tegnapi nívóját. Néhány vezető érték, mint a Mágnesű, Magyar Cukor, Ganz-Villamos az általános lanyhaság ellenére 25 -30.000 K-ás árnyereségre tettek szert.
A forgalom egyetlenegy értékben sem volt számottevő.
Utótőzsde
Irányzat tartott. Magyar Hitel 490—49? Rima 141—143, Hazai Bank 133-135. Le\' számítoló 665. Angol Magyar 40, Salgó
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykaiiizu
szolid közvetítés.
Hertelrndy Andor- pallnl gazdaságában eladd lábas pajta, tlzflókos. léglauszlopok és tűzfalakban 40 ezer tégla, erős telófáv.il 40 köbméter beépítve, zsupp fedéssel. — Ugyanott 100 q tak. répi és 30 öl száraz hasáb nyárfa eladó. 127 6-2
Irodai inunkki Sokjl otthon Clm n kladób.iri.
végeznék. ________ 139- i
Eladó egy rügy kertes ház. azonnal bc- I kölWzhrló. Vöiftsmarthy utca 9. 70 21 9 1
Egy, v igy két nőtlen fiatalember rewérr \' bútorozott s.-oba kiadó. Cim ji I hdó-líjvaLilbsii. 97 3.3 !
lígy flzlethclyioón berendezéssel, la-kással. iriclteklielylségekkel forgalmas utcá- i ban elutazás miatt Jutányosán átadó. Csen- \' geri-ul 60. |56 3.2
Betörés.
Kárlovits György mészáros és h\'jntesüilctében betörő járt, nem volt más, mintáz olcsósági hullám: I kg.l.r.marhalius24és28ezcrK 1 kg. 11. r. marhahús 10 és 16 ezer K 1 lig. sertéshús 32 ezer korona. Kapható a piaci huspavlllonban, a Bogenriedcr
szemben.
ZENEI MŰÉLVEZET
Irta s a Zrínyi Mlkós Irodalmi és Művészeti Kör llceálls előadásán f. évi jan. 8-án felolvasta
KEMPELEN BÉLA
a .Zalai Közlönv* felelős szerkesztője
— Különleny o m a t — Ára 5000 kor.
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában
Értesítem ac uradalmakat és a gazdákat.
Sgg, belga mének
érkeztek, amelyek a legkedvezőbb feltételek mellett lesznek eladva.
Ugyanolt eladó egy 10 HP benzinmotor egy 900-as Uinráth caéplftve!, teljes felszereléssel eo
Pfeiffer ftndréa g,;;i
Zalavármegye helységnévtára
Szerkesztette:
Ángyán János
Zalavármegye irodalgazgatója Ara 100.000 kor*
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában
Zenemüujdonságok s
Poetéa Katioa
Kicsikém ne add a bankot Járjunk Sambát Nagy csacsisig, ha szerelemnek élünk Cliilt«Bom>fSor7) Coock a Doodle Doo Wut*i Putzi Tciio-Mio Oh Baby Hula-Lou
JedcOn3dlge,jedcledlgetragtd«pBublkopl kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kínyvkcraiVídéíébea V
Nyomatott * Irinyi Nyomd.,par és Könyvkereskedés R. T.-n*l, NiXykani^n. (Nyom^vezető:
Saxtlasszonyok Lapja
A legélénkebb é legváltozatosabb tarta lommal megjelenő háztartási és szépirodalmi hetilap
A magyar úriasszonyok közlönye
Előfizetési ára negyedév/e 50.000 korona Megrendelhető a ,Zalnf Közlöny-kiadóhivatalában.
üfwiDeck Károly).
64. évfolyam, 14. szám
Nagykanizsa, 1925 január 18, vasárnap
Ara 1800 korona
Ssarkssatöség és küidótilVítal Fó-ut 5 Inlarurban-Teleton 78, nyomda 117. uim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Hítlzclisl ára: Egy hóra 30.000 korona Három hőra............... 90.000 korona
■ >
„insolVenciáK;"
Irta: Kelemen Ferenc a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatója
A szanálás nagy müve mindjobban közeleg a teljes kifejlődés felé. Az „agyonszanált" ország gazdasági életének a konjunktúrák mézesheteiből még megmaradt intézményei és egyedei napról napra pusztulnak s szerte az országban meg-meginognak cégek és vállalatok, melyek a zuhanó korona terem-tetle gazdasági mentalitás rabsága alól szabadulni s évtizedek tiizpróbáin megacélosodott ortodox kereskedelmi elvek alapjára ez átmeneti nehéz időkben berendezkedni nem tudtak . . .
A levegő tele van fojtogató bizonytalansággal-, fizetésképtelenségek hirei cirkálnak szájrólszájra. A szaklapok rovatai egyre több és több insolvenciáról számolnak be. Egy-egy vidéki városban egyszerre három-négy becsukott üzlet. S bár mindez nem ért bennünket váratlanul, sót a gazdasági változások logikai menete szinte „mértani1\' pontossággal sejttette előre a bekövetkező szomorú bukásokat, mégis nagy megdöbbenéssel -veszünk hirt gazdasági életiíhk-
nek erről a legújabb megrázkódtatásáról. Jól tudtuk, hogy a korona zürichi kálváriájára támaszkodó alkalmi kereskedelem, mely a konjunktúrák bőségében mohón felhabzsolt minden kereseti lehetőséget s vakmerő, a viszonyok által igazolt s látszólag gyönyörűen honorált „va banque" vállalkozásaival már-már a régi, becsületes elveihez ragaszkodó komoly kereskedelem domináló pozícióját is túlszárnyalta, — a legelső komoly fordulatnál összeroppan, azonban mégis ugy hittük, hogy ez a köztudatba beékelődött bizonyosság. melyről sajtó és élőszó nap-nap után vésztjóslóan megemlékezett, idejében figyelmezteti a „fekete listán" állókat s hogy ezek megtalálják a módot ahhoz, hogy kereskedői reputációjukat megőrizzék, egzisztenciájukat megmentsék.
Nem ugy történt. . ♦ Pedig előttünk volt nagy tanulságul ujabbkor i gazdasági életünk legnagyobb katasztrófája, a tőzsde borzalmas összeomlása. Mily mérhetetlen vagyonok pusz-
tultak el a Szabadság-téri papirvá-sár sitna parkettjén ? Mennyi ifjú óriásnak már-már számottevő tényezővé Jelduzzadt tekintélye semmisült meg egy pár perc alatt! S hány ifjú, vakmerő Tőzsde-Napoleon cserélte fel máról-holnapra a pénzügyi hadvezetés marsallbotját a kolduló szegénylegény vándorbotjával?! A stabil korona\' s az ország megmentését célzó nagy szanálási program dus rendeket vágott a tőzsdei konjunktura pünkösdi királyságot élt lovagjain s ahogy ezek a sorsukat megérdemelt áldozatok a p\'orbahüllottak, nyomukban hangos mementóként szállt a gazdasági élet más területei felé fel-felhangzó sóhajirt; vigyázzatok!
Az értékpapír \'.kereskedelem borzalmas összeomlása beszédes figyelmeztetés volt az árukereskedelem számára. Ezt a néma beszédet meg kellett volna értenünk. De sajnos midez Csak süket fülekre talált. A konjunkturális haszonlesés tébolya s a máról-holnapra való meggazdagodás mániája sokkal erősebben befészkelte magát a lelkekbe, mintsem, hogy attól egy pár perc alatt megszabadulni lehessen.
A tőzsdekrach megdöbbentette
a kereskedelem ifju óriásait, de nem gyógyította ki beteg mentalitásukból ...
A megindult lavinát most már nehéz lesz feltartóztatni. Aki a tőzsdeösszeomlást követő Itosz-szuhónapok alatt nem tudott az uj nehéz helyzetre kellően elkészülni, az ma menthetetlenül el fog veszni. Aki ezt vétkes könyelmílségbol, vagy vak bizakodásbólelmulasztotta, azért nem kár. Tisztuljon meg a kereskedelem is minden konjuk-tura emlékektől s jöjjön el már a szolid, tisztességes, becsületes kereskedelem ideje.
Csak arra vigyázzunk, hogy az a járvány, mely a nehéz gazdasági viszonyokra való mentegető hivatkozással ma az ifjabb kereskedelmi generáció között oly végzetes arányokban pusztít, meg ne fertőzze az ugyancsak elég nehéz helyzetben levő komolyabb kereskedőinket is. Aggódó félelemmel figyeljük az eseményeket, mert ugy látjuk, hogy itt egy ujabbfajta „mentalitás" van kialakulóban: a fizetésképtelenség mentalitása.
Minden komoly kereskedő vigyázzon arra, hogy ez a tfl-ntegpsyhozis meg ne fertőzze, mert ha a tényleges gazdasági nehézségekre való utalás a súlyos
Szürkület
Irta: Bnrbarfts Lajos
Az élet valahogyan kidobta magából. Ö, a Költő, ugy mondta ezt. hogy elszökött előle az Élet és olt hagyta öt egyedül valahol, mint valami árok .szélén. És a Költő hálás volt az életnek ezért, mert igy legalább maga álmodta meg magának az életet is, a halált is, néha bizony a terített asztalt, meleg ételt, vasalt nadrágot is. Egész nígy világot álmodott magának, amilyent akart . ..
Nem volt semmije, jóformán csak a bité önmagában. Meg a szive ezer muzsikával tele rejtekén őrzőit régi. agyonkinzoltan is ragyogó szerelmet, aminek ellene volt mindenki. A Költőre is ferde szemmel nézett a maga nyája, a családja, a barátai, az ismerősei — épen igy volt a Leánnyal is. A Költő részérc a Leányt nem tartotta senki partinak, épen igy a Leány részere a
Költőt.
Ok ketten azonban annál boldogabbak voltak.
Annyival is boldogabbak voltak, mert — épen a család nicsterkedé-sei következtében — nagyon mesz-
szire szakadtak egymástól. A távolság\' pedig tudvalevőleg növeli a szerelmet olyankor, mikor mások akarják az ellenkezőjét.
A Költő kis szobája csendjében, éjszaka, mikor már tanulni is jutott ideje az egész napi robot után, elgondolkodott.
— Voltaképen miért ez az őrült hajsza? . . . Miért unalmas profesz-szorok száraz előadásait hallgatni, mig a szeme kitéved az ablakon a májusi égre és versenyt botorkál a tekintete a ragyogó kékségen táncoló napsugarakkal, messze nyíló vadgesztenyefák Idáig rejlett illatával... ? Miért ?
— Diploma .. - kitüntetés... Érdemes érte ? .
— Érdemes — sugia valami belliiről s a Költő ráhagyta. Belevágta fejét a generációkat kiszolgált jegyzet gyllröttsarku lapja Wk és elhatározta, hogy most már aztán tamil és holnap nekimegy a kollokviumnak.
Mig szeme a sorokat barázdálta, ő maga is rájött, liogy csakugyan érdemes. Neki külsilOscn érdemes. Legalább megmutatja a sok tamás-kodónak, hogy lesz belőle :s valaki. e nber közibük való s hogy nem
olyan mcglM)csáthatatian biln az, ha valaki kócosan, kopottan, sápadt arccal néha farkasszemet néz a holddal és szerelmes szive mélyéről felcsendülő verseket farag.
Mióta nappal dolgoznia kellett, hogy éjjel tanulhasson, azóta a Múzsákkal keveset barátkozott. Inkább előadások alatt, mig a szomszédja izzadva jegyezte gyorsírással az előadó tanár magyarázatait, meg óra-köztien, a botanikus-kert valamelyik elhagyott zugában próbált csak kiverni valamit a lelke lantján; azt is csak inkább azért, hogy meg ne rozsdásodj uak nagyon a hun k. Úgyis csikorogtak már a rímek, mig rájuk talált.
Pedig telhetetlen, mohó vágyat érzett Írni, mindig csak Írni és el nem szalasztaui egyetlen szép gondolatot sem, egyetlen álmot sem, amiből olyan szép, olyan jó világot teremtett maga köré, de amiből most mindig felverte a robot, az emberek, a durva, ösztönös, minden percre kapzsin vigyázó valóság.
Amint idáig jutott a gondolat libán, már megérezte mögöttük az örökös ismétlődést, minden lépése, sóhaja, vágya, jierce értelmét: a Leányt.
Ilosszu ujjai idegesen simították hátra homlokába hulló liaját. A szeme felcsillant, az ajka szögletén a kis kemény barázda egy gondolatnyival mélyebben ágyazódott sok szenvedés vájta helyére. A tekintete a tegnap érkezeti levelet simogatta, ráfonódott a lányos, kalimpáió belükre... Álmodott.
Megpróbálta leírni hamar.
Az első három sor csudálatosan zengő mesél intonált. Már az arca is kipirult. Egyre távolodott a kis szoba négy fala. Sohasem látott szinek omlottak szét az egész világon és sziporkázó csillagokból zápor lepte be az éjszaka útjait... Arra iveit a nagy sötéten át mind, mind, messze, hogy glóriát fonjon valaki szent, valaki drága róla álmodó feje fölé.
Így látta valahogyan a Költő, csak természetesen még százszor szebben és százszor szívesebben. De a harmadik sornál megbicsaklott a tolla és hiába hullott szikrázva tengere a csillagoknak, hiába kaptak táncba a nyűgös élet járma alól kiszabadult látomások... A harmadik sor után a toll megállt. A Költő nem talált rímet. iFoiyt. kőv.)
ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 18.
gondokkal küzkődö kereskedelem részére ily végső elhatározásoknál bizonyos felmentüst is igér, az elért anyagi megkö-nyebblllés sohasem kárpótolhatja azért, amit egy fizetés-
képtelenségnél örökre elveszít: a becsületes kereskedői hírnevet. A kereskedő becsülete: a tiszta lány becsülete. Ha arra folt esik, azt onnan soha többé lemosni nem lehet...
Hatálytalanítják a képviselői kitiltásokat
Nem tárgyalnak az ellenzékkel az uj házszabályok érvényességéről
Budapest, Január 17
a nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága befejezte a költségvetés tárgyalását. Hétfőn újból összeül a nemzetgyűlés, hogy a törvényhozás legfontosabb munkája, a költségvetés letárgyalása megindulhasson. A közvélemény élénk érdeklődéssel várja, hogy most, amikor a nemzetgyűlés minden egyes tagjának fokozott mértékben kell megtennie kötelességét, az ellenzéknek az a része, amely eddig passzivitá bari volt, felveszi-e újból az alkotómunkát, vagy sem.
A Demokratikus Szövetség pénteki ülésén határoztak ugyan a passzivitás további fenntartásáról, azonban a Demokratikus Szövetségnek ez a határozata nem tekinthető az ellenzék részéről utolsó szónak ebben a kérdésben. v
Vdzsonyi beszédében is olyan hangok csendültek meg, amelyek arra engedtek következtetni, liogy a Demokratikus Szövetség vezetőségében mindinkább ugy itelik meg a helyzetet, hogy a közvélemény, amely kezdettől fogva nem rokonszenvezett a passzivitással, nem tartotta helyénvalónak a passzivitást és elitéli az ellenzéknek ezt a magatartását.
A szociájdemokrata képviselők is érzik, hogy a saját táboruk sertí nézi |ó szemmel a most folyó akciókat, hiszen a választók nem azért küldték őket a parlamentbe, hogy olt a sértettet Játszva, távollétükkel tüntessenek, hanem elvárják tőlük, hogy parlamentáris eszközökkel és nem botrányokkal képviseljék ügyüket.
A közvélemény nyomása és az
egyébként is felülkerekedő jobb belátás folytán joggal következtethetünk arra, hogy a jövő hét folyamán, amikor előreláthatóan a passzivitást megindító okok cliniiuállatnak, az ellenzék egy részében olyan elhatározás kerekedik felül, amely lehetővé teszi a parlamenti munka újbóli felvételét az ellenzék számára. A kormány és a Ház elnöksége nem fog ennek útjába akadályt gördíteni, hiszen a miniszterelnök legutolsó felszólalásából megállapítható, hogy Bethlen István, mint kötelességét jelölte meg az ellenzéknek a parlamenti munkában való részvételét és minden valószínűség szerint a Ház elnöksége alkalmaztatni fogja a házszabályoknak azt a szakaszát, amely a kitiltások hatálytalanítására vonatkozik.
Figyelemre méltó, hogy Vdzsonyi beszédében ugy állította az ellenzék jövendő szereplését, mint amely a közel jövőben a parlamentbe való visszatérés után nem merülhet ki botrányok felidézésében és konfliktusok kierőszakolásában. Azzal motiválja ezt a felfogását, hogy ab avo visszautasítja a házszabályokat és az ellenzék visszatérését esak abban az esetben és formában tartja lehetségesnek, ha a miniszterelnök a kormány és a többség képviselői újból leülnének az ellenzékkel tárgyalni és a tárgyalások után ismerné csak el az ellenzék magára nézve kötelezőnek az uj házszabályokat. Bizonyára maga Vázsonyi is tisztában van azzal, hogy ez a kívánság egyáltalán nem tekinthető komolynak.
Kőszinház épül Nagykanizsán
A tökét társadalmi uton, kötvények kibocsátásával fogják megszervezni — Megalakul a Nagykanizsai Szinházépitö és Kultúregyesület
Nagykanizsa, Január IS A nagykanizsai társadalomnak a kulturális mozgalmak iránt mindig érdeklődést tanúsítóé azokban munkaerejükkel is intenziven résztvett tagjaiból megalakult a sok tagot számláló kultúrház-bizottság. A bizottság január 3-án a városháza tanácstermében tartott első értekezletén elhatározta, hogy a nagykanizsai szini-élet megalapozására tervbeveszi aré-na-szinház építését s egyúttal előkészíti a kultúrpalota létesítését is.
Ugyanekkor a bizottság egy őtős végrehajtó bizottságot küldött ki magából az előmunkálatok haladéktalan megindítására.
Az ötös bizottság dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök clnOklésével szombaton délután ült össze a városházán Krátky István dr. főjegyző hivatalában.
A bizottság elhatározta, hogy el-térőleg az eddigi tervektől, nem arénát, hanem köszinházat fog építeni. Az építkezéshez szükséges töket társadalmi uton, kötvények kibocsátásá-
val fogja megszerezni és ecélból Színházépítő és Kultúregyesülete! fog létesíteni. Az egyesület megalakításának előmunkálatait a bizottság halogatás nélkül megindítja és a legcré-lycsebben akcióba lép, liogy a tervbe-veit kőszinház mielőbb megvalósuljon.
Az eddig mutatkozó előjelek ulán Ítélve, minden remény megvan arra, hogy fa-aréna helyett végre állandó, monumentális köszinházat kap Nagykanizsa városa.
A magunk részéről s városunk kultur-igényeire való tekintettel is csak örömmel fogadhatjuk az eredeti tervek ilyctéi).változását, meri hiszen kezdettől fogva az volt az álláspontunk, hogy meg kell mozdulnia az egész város közönségének s a színházépítés évtizedekig halogatóit kérdését ha már egyszer épilllnk valamit, nem ideiglenes, igényiden, deszkaarénával, hanem rendeltetésének évtizedeken át kifogástalanul megfelelő, állandó kőszinház létesítésével kell megoldani.
Kik adtak és kik jegyeztek eddig katona-sirkövet?
Nagykanizsa, januít 17
A Zalai Közlöny szerkesztőségének a katonatemető sírjainak sírkövekkel való ellátása érdekében indítod akciója inost jubilálja a halszázadik megszerzett sírkövét.
Ezalkalombő] belürendbc foglalva közöljük mindazoknak neveit, kik az első 600 sirkövet adományozták.
1.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárban levő 27 s a városi pénztárnál rendelkezésünkre álló 7, ösz-szessn ,y millió korona a következők befizetett hozzájárulásaiból folyl be :
Almássy Gyula törvényszéki bíró t, Ádám Róbert nagykereskedő 2.
Bagolasánci ifjúság I, Bankegye-sülct 5, Baranyay Iza 2, Baranvay János és neje 2, Barcza Ignác Óv. főfelügyelő 1, Baumgarten Ignác I, Bazsó Lajos fűszer és vaskereskedő I, Bedének István 1, Belső János I, Bencze Sándor cipész 1, Bercczky Mária tanítónő I, Berényi Géza városi díjnok I, Bogenrieder Frigyes gyógyszerész 5.
Cziboly Ferenc 3, Csabay Károly Pátria-gyár igazg. 1, Csendőrőrs legénysége I, Cserkészek (74. Törck-vés)2,Cscrkészek(77. Szent László) 2.
Elemi iskola I. körzet 3. Elemi iskola (Rozgonyi-u) 8, Eöry-Szabó Jenő dr. 3.
Farkas Károlyné őzv. 1, Farkas Vilma tanítónő 1, Felsőkereskedelmi iskola 8, Férfiszabó szakosztály 5, F. J. magántisztviselő 1, Fischl János I, Frank Henrik 5, Frank kefe-gyár 3.
Garai Edlth 1, Gellér Andor jo«-hallgaló 1, Gogl Béla főhadnagy*!. Görög Károly rokkant trafikos I, Grábár Lajosné I, Gürtl Bözsi 2, Gycnes Lajos kereskedő 2, Gyö-mörey Lajos főszolgabíró 5.
6. honv. gy. ezred 3,6/1. zlj. törzs 2, 6 1 zlj. legénység 2, 6. h.gy. e. 1. század 2, 6. I>. gy. e. 2. század 2, 6. h. gy. e. 3. század 2, 5. h. gy. e. gp. 2, Havas Béla I, Három öreg cserkéSz 1, Hercegi erdőhivatal 5, flcrmann József 1. Hirschler Sándor bankigazgató 1, Hilzlbergcr Sándor dr. I, Hivatásos tűzoltók 2, Hocli Oszkár dr. Holios János 1.
Iparosdalárda 5.
Kalcit József kantinos 2, Kamat betétünk ulán 3, Katalin-báli asztaltársaság I, Kaufmann Jenő 2, Kádár Lajos lelkész 1, Kein Gyula vendéglős I, Kenedi Aura 1, Kenedi Imre dr. és neje 2, Kenedi Imre főmérnök (Budapest) 2, Kereskedelmi Bank 5, Keresztény Jótékony Nőegylet 15 Király Sörfőzde 5, Kirschner Laci, Kató, Feri 3.
Kiskanizsai V. b) fiúosztály 1, Kiskanizsai V. a) leányosztály 1, Kiskanizsai VI. a) leányosztály 1, Kiskanizsai tanítótestület 10.
Kiss Ernő vendéglős 2, Kloosz János DV. mérnök 3, Knortzer György Ikpt. igazgató 1, Kollay Lajos I, Kurngéh Pál ny. pénzügyőr 1, Kovács Károlyné özvegy 2, Köhlcr Nina 1, Kőnig József dr. fogorvos 2, Kötő-szövőgyár 5, Kiátky István dr. főjegyző 2
Lábbelikészitő Szakosztály 1, László Zsigmond I, tchrmann Ferenc 2 Lilidauer Pál és Ervinke 2, Lipcsei diák 1. \'
Magyar Nemzeti Bank 5,Majthényi Károly főreál isk. lanar I, Mako-Yi«hy Gyula cukrász 1, Mandello Miklós 3, Malyóbál felülfizetése 10
Mázol Luiza 1. Mágics János szabó szakosztály elnöke 1, Mersits Nővérek 2.
Nagy Antal 1, Nagykanizsai Takarék 5, Nagy Lajos ny. isk. igazgató 6, Neuwiilli György tanító 1, Néptakarék 5, N. N. dr. I, N. N. 1, N. N. I, N. Z. I. Nyugdíjas mozdonyvezetők 3. ___-
OMKE 5, Orthoffer Gusztuv I.
Pataky Kornél gyógyszerész 1, Pálfy Jolán 1, Peczena Ilona 1, Pc-rényi Oabriella I, Petrik Dezső DV. főmérnök 1, Pickl Fercncné özvegy poslafelügyclöllö 1, Pintér Nándor magántisztviselő 1. Pliha Mariska 1, Plihál Viktor dr. 3, Polcsinszky Emil ig. tanitó 2, Polgári fiúiskola 12, Polgári fiúiskola önképzőköre év Polgári leányiskola II, Posla 3, Távírda 14, Preycr L. csendőrszázados 1.
Radnay Sándor forg. adó hív. vezetője 4, Rácz István pályamester I, Reisinger Rezsőné 1, Révffy Andor dr. tvsz. jegyző 1, dr. Révffy Zoltánná I.
Slainpf Zsigmond kereskedő 2, Surgolll Miksané 6, Szabó Antal fegyverkereskedő 5, Szabó Győző Járásbirósági alelnök I, Szabó Kálmán postaellcnőr I, özv. Szabó Károlyné kötélgyártó 1, dr. Szabó Lajos kir. ügyészs. elnök 2, Szakáll Gyula kegyesr. lanár I, Szántó Lajos kereskedő 1, Szcemann Andor bizt. int. litkár és neje 2, Szilágyi János vendéglős 1, Szőnyi Sándor árvaszéki ül nők 1, Szuknay Lajos épilő I, Szűcs Dezső (Zalaegerszeg) 1.
Dr. Takács Zoltán ig. főorvos 2, vitéz Tóth Béla kereskedő 2, Tóth József vaskereskedő 2, Transdanubia Sportegylet 2, dr. Tuboly Gyuláné 1.
UJnépi Elek Einő 5, Ujnépi Elek Géza 5, Unger Ullmann Elek 3.
Vargha Lajos és neje 2, Vargha Nándor szobafestő I, Velecz Ede bőrkereskedő 1, Vincze Sándor l,özv. Weber Károlyné I, Weisz Dezső 2.
Zalamegyei Gazd. Takarék 10, Zalamcgyci Szöv. Áruforgalmi 3,
Zerkowltz György 5, Zweig Imre 1. •
Ezeken a befizelell hozzájáruláso-»kon ki vili esik a városnak 100 darab megszavazott sírköve, melyek 7 milliós összege a kivitelezéskor kerül kifizetésre.
II.
A befizelell adományokon kívül Is sokon jelenteitek be hozzájárulásukul, amiül azl már lapunkban esetenként nyugtáztuk. Ezek névsora a kővetkező:
Barbaiits I.ajqs h. szerkesztő 2 Bágyoui Szabó Endre Ikpt. tisztviselő I, Bálint Gjuia vámhiv.liszt 1 Bei tiu Ágoston táblabíró 1, Bertin Gizella laiiilónő I, Bodor Zoltán fa-kereskedó 2, Bojior József kereskedő
2, Bruiincr Gusztáv városi lisztv. 1.
Csiílaglly György kir. ügyész 1.
Faics Lajos l>Falér Mihály építő
3, l ekete Lászlóné 4, Ferencrendi hitoktatók I, Földy József tisztv. 1.
Gráf Bözsi I, GyergyákPál l.dr. Gyulai Béla ügyvéd I.
Hajnal Károly járásb. tisztv. 1 Hardy Gyula közgyám I, Hild József 2, Horváth trnő joghallg 2 Horváth Kató Stef. fóvédöuő 1
Kcmpelen Béla f.\'szcikesztö 2 K. I. bankliszlv. 1, Kramer Endre ma-gántiszlv. 1, Kramer Zoltán kereskedő I, Kreft József kereskedő 2, Kulassy Kálmán vaskereskedő 2.
Lábay József pénzügyőrségi felügyelő I, Lictilsclieindl Pál vaskereskedő 2, Lukáls Jenő csemegcke-reskedö 2.
Madarász József városi alkalma-
1023. Január 18.
zotl 1, Mair Greli 2, Makáry Vilmos tvszéki biróvl, dr. Makó Gábor magánliszlv. 1. dr. Malek László ügyvéd I, Malán Ödön kereskedő 2, Mihályka Mihály pénzügyi bizlos l\' Míltelmayer Kálmán kereskedő 2 Mozdonyvezetők Otthona 10.
Németh Ferenc bognár I.
Ofenbeck Manci 1.
Pénzügyőri szakasz (városi) legénysége 2, dr. Potlyondi József vár. tisztv. I.
Schless testvérek papirkeroskedők 1, Steinhardt István tanító (Bagola-sánc) I, Subics;Lajos magánliszlv. 2,
Takács László Keresk. Alk. elnöke 1, Tésztagyár 2, Tóth József kereskedő 2.
Dr. Valenlényi Mihály I dr Vargha P. Theodorich plébános i Vékássy Károly órás 1, Vida Endre kereskedő I, Vida Lajos kereskedő 1 Virág Mariska 1, .Visszhang" szerkesztősége I.
Zapletál Simon borbélymester I Zrínyi Irodalmi Kör 10.
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
Kihallgatások a Léderer-ügyben
Léderer Gusztáv nem volt csendőrtiszt - Március elejére tflzlk ki a fötárgyatást
Budapest, Január 17 Cseh MíkIós ezredes-hadbíró a oendörfelügyelöség ügyésze ismételten kihallgatta U\'derer Gusztávot akinek újbóli vallomása nem mulai eltérést eddigi vallomásának anyagától. A nyomozó hatóságok véleménye szerint felmerültek bizonyos apró momentumok, melyekből következtetni lehet, hogy Uderernek a kelenföldi gyilkosságban valami része lehetett Tisztázandó körülmény az is hogy vájjon Léderer a csendőrség kötelékébe tartozik-e. Az irányban is folyik a nyomozás, hogy Uderer tényleges beosztása, illetősége és hovatartozan-dósága megállapittassék.
Megállapították ugyanis hivatalosan, hogy Uderer csak a Prónay zászlóaljban szolgált katonai főhadnagyi rangban, innen vezényelték a csendörséghez élelmezési lisztnek, tnnek a kivezénylésnek körülményeit azonban még nem tisztázták A csendőrség létszámában soha nem szerepeli.
A csendőrfelügyelöség megállapítja, hogy a büntető eljárás lefolytatása és a tárgyalás megtartása szempontjából a budapesti és nem a miskolci hatóság Illetékes.
Már eddig is körülbelül bizonyos, iogy njárcius elejére kitűzik a fő-tárgyalást, amelyei a Margit-körúti Katonai törvényszéken tartanak meg.
egyébként Léderer Gusztávnét az Ügyészség fogházából átvitték a főkapitányságra, ahol kihallgatása kapcsán a pozsonyi gyilkosságra vonatkozóan sikerüli teljes alibi! hizonyi-ania. Mikor a rendőrtiszt felvette ni .r.CTévcl a jegyzökönyvet - reá Uh, .,, 3 1,lagábaszállás egy önfe-"<" pil analában azt mondotta neki: ffész élelem hazugságon épilll fel -« « most meg kell bűnhődnöm. r.n 5?raal™s rablógyilkosság szerencsétlen áldozatát, Koudelka Ferencet vasárnap délután temetik a «repesi-uti temetőben.
NAPIREND
Január 18, vasárnap
Itómd kjiollku,: Piroska. PiotoUni-. Piroska. Izraelita: TcW-lli
„ü\'L\'t\'L «W 7 «" 41 petekor, nyuu-d<l"tán 4 óra 3\'J perekor. * "
A Meteorológiai Intízet Jelentése i P™,",! f^\'D4 cserkészcsapat loga
llTŰSi\'fix?"*
ralnféí2,! d° Da"St \' Cc""" .m Her«2«ny Tisztviselőnők Egvc-
saic ínck taggyiijió w„ N1,,„*»„ 14.. u|át helykénben délután 5 órakor Mozi. Uránia: SyWesztet, Beregi 0»<-í\'i ? «"eiepb<n. világ: Kellen egy "adtágban. Flx-Fox (, Kafllornlal llBrls t> felvonásban. amerikai lőtténél. Palhí^ Ilim. előadások kezdele délután 3 éj .5 este 7 és 9 órakor.
Január 19, hétfő
Római katolikus: Kanul k. Protestáns-Sára. IzíaellU: Tcbelli hó 23.
Nap kel reggel 7 óra -10 pciekor. nyűg-szik délután I óra 41 perekor.
Szerkesztőségi bál
van készülőben február tizennegyedikére. A farsangi bálok hosszú sorában egészen különös, ma már nagyon szokatlan, de el nem feledet! hangulatot fog visszaidézni ez a mulatság.
Az a célja vele rendezőségének, hogy egy estére, egy báli éjszakára visszaidézze egy évtizede mult béke-világi bálok uri ízléssel elővarázsolt előkelő patináját s a mai bálok nagyrészben túlságos összevisszasága vagy hangulattalansága közé visszalopja a régi bálok feledhelellenül vidám, disztingvált tónusát.
Az a cél, hogy a nagykanizsai uri közönség mégegyszer érezze ezen a szerkeszlőségi bálon egy rég elmúlt világ mulatságainak levegőjét. Az a cél. hogy telki szórakozásban is, gondtalan mulatozásból is olyant nyújtson a szerkesztőség a nagykanizsai közönségnek, aminek emléke sokáig kisérje még az elkövetkezendő farsangokat is.
A szerkesztőségi bált megelőző műsorból egyelőre csak annyi! árulunk el, hogy Székelyné Solymos Bea, a „Zalai Közlöny\' ismertnevll tárcc-irónője, a Divatszalon szerkesztője, Jestömüvésznő fog előadási tartania női divat fejlődéséről Semirámistól a ma francia asszonyáig.
Ez a téma nemcsak a nagykanizsai hölgytársadalmat, hanem s talán még sokkal inkább a férfiak érdeklődéséi is fel fogja kelleni, mert a világtörténelem női divatjain végig be fogja bizonyítani, hogy minden korok hölgyeinek divatjában az abban -megnyilvánuló tengernyi veszélyességben, szép és kevésbbé szép, mindeneseire azonban fáradhatatlan újításban igen nagy, sőt oroszlánrészük van a —- férfiaknak.
zt műsornak többi számai között olyan meglepetés is lesz, aminőt nemcsak Nagykanizsitn, de messze vidéken, sőt ezideig még a fővárosban sem produkáltak.
A rendezőség semmi fáradságot és köllséget nem kiméivé olyan széppé fogja varázsolni a szerkeszlőségi bálra u Polgári Egylet helyiségeit, hogy a környezet is méltó lesz a mulatság színvonalához. /Iz ötleteket ehhez a társadalom színe-javának bájos leánykáiból s a hozzá legjobban értő fiatalságából összeállított soktagu rendezőség szolgáltatja.
A_ szerkeszlőségi bálnak olyan rendező-gárdája van, hogy ez már maga garantálja a mulalsiignak mindvégig előkelő tónusát. Ezenkívül azonban az az intenció is vezeti a szerkesztőséget báljának megrendezésénél, hogy anyagilag ne okozzon nagy megter-helletést azokra nézvi kik\'részt akarnak venni a farsangnak ezen a régi jó idők báljai után megmintázott mulatságán.
— Központi választmányi Illés.
A központi választmány január 19-én délután 6 órakor Krátky István dr. polgármester-helyettes elnökletével a városháza tanácstermében ülést lart. Az ülés tárgya az 1925-re elkészült nemzetgyűlési választási névjegyzék lezárására.
— Három millió a hősök cm-lékszobrára. A nagykanizsai 6-ik honvédgyalogezred altiszti karaAd/wn millió koronát adott le szerkesztőségünkben a háborúban eleseit hősöknek Nagykanizsán felállítandó emlékműve javára. Ezen összeget a hozzánk e célra korábban beérkezett összegekkel együtt gyümölcsözőiéi kezeljük. 6
— Döntés a hősök sírköveinek tervpályázata felett.
A szerkesztőségünk által megindított és bevezetett akció a katonatemető sírjainak sírkövekkel való ellátása érdekében, any-nyira előrejutott, hogy a sírkő-vek fele már biztosítva van. A kiirt tervpályázatra több ajánlattétel érkezett. A feletlük való döntés alkalmával ki akarván kérni az üggyel érdemben is foglalkozók és szakértők véleményét, a választást hattagú bizottságra bízzuk, melynek tagjai Bobest Mátyás ezredes. Krátky István dr. főjegyző. Király Sándor műszaki tanácsos, Szeghatmy Bálint városi mérnök, Kempelen Béla és Barbarits Lajos lapunk szerkesztői A bizottság szerdán délután 4 órakor jön össze szer-keszjőséglinkben, hogy dflnlsöu a beérkezett pályázatok felett.
— Ittas embereket nem sza-bnd kiszolgálni. Előfordult esetből kifolyólag figyelmezteti a rendőrkapitányság a kávéházak tulajdonosait, vendéglősöket és korcsmáröso-kat, hogy már iltas állapotban lévő egyéneknek italt ne szolgáljanak ki, mert az előforduló s a rendőrség tudomására julolt esetekben az illető italmérés ellen a legszigorúbb eljárási indítják meg és egyúttal intézkedés történik az italmérési jog bevonása iránt is.
— A postásbál. A Nagykanizsai Posla Tisziviselők Ének- és Kultúregyesülete a Pée>i Postalisztviselök Enekegyesülelének közreműködésével tegnap, szombat este tartotta meg zártkörű műsoros estélyél a Polgári Egylet összes tvmeiben. A hangversenyről s az est követő bálról lapunknak keddi szániában fogunk teljes részletességgel beszámolni.\'— A poslásmulalság alkalmával Nagy. kanizsára érkező vidéki postásokat a nagykanizsai postalisztíkar és dalárdája fogadia az állomáson. Lesz-cinszky Szaniszló postahivatali igazgató üdvözölte a vendégeket, igy elsősorban Sás Jenő budapesti m. kir. postahivatali igazgatót. A nagykanizsai postásdalárda jeligéjének eléneklése után a pécsi postatiszt-viselők dalárdája énekelte el jeligéjét. A délutáni vonattal érkeztek Mair József pécsi postaigazgató, Muzikár Ferenc kaposvári igazgató, Sanics Sándor zalaegerszegi főfelügyelő,Nagyistván barcsi főfelügyelő, Várffy Aladár dr., Walland Károly Cseppenitz Arlur éj Wolffram J. pt. tanácsosok és nagyszámú tisztviselői kar. A bevonulás ulán a postapalotában ötórai teával vendégelték meg a kanizsai postások vidéki kollégáikat.
— Nem jogerős Ítélettel kiutalt lakások elfoglalása. A népjóléti miniszter írja legutóbbi rendeletében hogy több eset jutott tudomására] mikor az elsőfokú lakáshalóság határozata ellen panasszal élnek s a népjóléli miniszter az ugy érdemleges felülvizsgálásáig a határozat végrehajtását felfüggeszti, ilyen cselekben azok, kiknek a szóbanforgó lakást kiutalták, a házigazda ellenkezése ellenére erőszakosan, álkulcs-csal behatolnak s a lakást önhatalmúlag elfoglalják. A népjóléli miniszter most elrendelte, hogy ilyen esetekben bármelyik érdekelt fél kérelmére az erőszakosan beköltözőiteket azonnal végrehajtás utján ki kell lakoltalni s a lakást másnak kiutalni még abban az cselben is, ha a jogtalanul, jogerős határozat meghozatala elöli beköltözködötlek Igénye elöbbrevaló lenne. A székesfehérvári kerület lakásügyi miniszteri biztosa a rendelkezést tegnap küldte meg a nagykanizsai lakáshivalal elnökségének.
- A matyóbál felölflzetéMl. A nagykanizsai nóiszabók szakosztálya által ren-dezelt Malvóbályon telüllizellek: FOrst és Holczcr, Kaufniann Károly 300, Sáfár Ödönné, Kisíaludi Gyula 200, Löbl Béla Migics János, Barla Miksa. Varga Latos\' Kirschner Mór, Garai Testvérek 150 Vékásy Károly, Hollmann Henrik. Bazsó József. Singer József, Slem József, Kaut-mann Manó, F.ichner Sándor. Sipos Andor Martinék Fannv. Szabados^fifizsi, Markó Fen, Grosz Mór 100. (Oullmann B. 60, Rácz Juliska, Adler M.. Varga Nándor Meischhackcr Ignác, Goldstein G., Szabó Antal, Schlcss Testvérek, Somogyi Testvérek. Pollik Aitollné, Szabó Sincíor. Tóth József, Vajda Aladár 50, Ehrcnstein Károly Szalai I., Gazdag Ferenc, dr. HaJdu Gvuía 30, Bokor S.. Kollarics Gézáiié, Velecz Ede, Halmos László, Bcncze Sándor, Sattler Gyula, Hcrnstein Mihilyné. Vértes Antal, Schönbcrgcr Zsigmond, Szabados Mátyás, Izsák István, dr. Slrcm Sándor N. N., Baranyai Viktomé. Tibotd József Porcdus Antal. Tibold Lajos. Lindauerné, Deulsch Róbert 25, Kramer Edit 15, Bauer Árpád 10 N. N 5.000 koronát. A szakosztály n teljes fetatflzetésl összeget ,/síben kalonasirokra. nagyobbrészt a munkából k:dólt líraiak stgilyeiisére fordttja. Mindazoknak. kik szereplésükkel, rendei/stlkkel, anyagi támogatásukkal elősegítették a: estély sikerét, e-.uton mond kösrlnelrt a Slakosztály vcrMje.
PÉCSI HORVÁTH ADI ZENEKARA! -
ÉS MINDEN ESTE MUZSIKÁL A POLGÁRI-EGYLET ÉTTERMÉBEN1
Ma vasárnap este nagy DUNAI HAL-VACSORAI
ZALAI KÖZLÖNY
1925. JanuAr 18.
— Zene-engedélyek megvonása. Az ujabban kiadott belügyminiszteri rendelet értelmében minden kávéház, vendéglő és korcsma tulajdonos, általában minden zenét tartó helyiség tulajdonosa köteles a szombathelyi kultúregyesület igazgatójától megállapított dij ellenében a helyiségében előadasra kerülő darabok játszási engedélyét kiváltani. Ennek az engedélynek a kiváltása azonban nem érinti a rendőrhatóságnak azt a jogát, hogy az illető helyiség tulajdonosától a zenélés jogát továbbra is, mint azelőtt, közrendészeti szempontból megvonja.
Mikor is lesz a szerkesztőség bálja ?
— Felülfizetések. A m. kir. 6. honvéd-gyalogezred altiszti karának folyó hó 3-án a Nagykanizsán felállítandó hősi emlékmű javára rendezett műsorral egybekötött zártkörű táncestélye alkalmából a rendezőséghez a következő szíves felülfizetések érkeztek bc: Radoychich Mátyás 500.000 K, N. N., Sintai és neje 200.000 K. Brun-csics János 150.000 K. ..Erdély" ielige, Mittelmayer Kálmán. Bogenricdcr Frigyes. Milténvi Gyula, Halk József. Hemmert Károly. Opernicza Károly, vitéz Szcpcssy András és Lindauer Károlyné 100.000 K. dr. Sabián Gyula, Lukács Jenő, dr. Kálnay Gyula, Államrendőrség, Rendőrkapitányság. Víncze Gyula, Schmldt Frigyes, Krcft József, Antauer József. Bodis József. Sipos Emó, N. N., Schless Testvérek és Stampf Zsigmond 50.000 K, Schlosscr Károly. Tánczenbe rger Laios, Boczor Pál és Kósa József 30.000 K. Kein Gyula ésözv. JSgcrné 25.000 K, Vass József, Németh József. Vörös Kálmán és Forintos József 20.000 K, N. N. 10.000 K. Varga Sándor 5.000 K. Összesen 2,865.000 K. — Természetbeni adományok: Király Sörgyár egy 25 literes hordó sör, Mázol Gyulámé, Sprung Károlyné I—1 torta. A felültizetéseket és természetbeni adományokat ezúton nyugtázva, azokért köszönetet mond a Rendezőség.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ma délután 5 órakor saját helyiségében (Nádor-utca 14.) taggyűlést tart Az elnökség kéri a tagok pontos megjelenését.
Mikor Is lesz a szerkesztőség bálja?
= Apró filmhírek. Verne Gyula fantáziáját legyőzte az Universal filmgyár, amely ugy dolgoztatta át az „Utazás a föld körül 80 nap alatt" c. regényt, hogy annak cselekményéhez csak 18 nap szükséges a föld körül hajózásához. A technika minden uj és legújabb csodája szerepel a film jeleneteiben, amelyek között még olyan is van, amilyennel még egyetlen hasonló zsánerű film sem dicsekedhetett el. (Bemutatja a Világ 24-én.)
Zsidó tárgyú filmek egyre szaporodnak. Amerikában filmgyár alakult - zsidó tárgyú filmek gyártására. Nálunk ezidőszerint három ilyen film van: a Bolygó Ahasvér, ■— a Rabszolga császárnő és Ki a Gettóból. Ez utóbbi főszerepét Henny Portén játsza, a meséje Bécsnek légkörében él, a Burggal van kapcsolatban; a szezon egyik legjobb filmje. (Bemutatja az Uránia február 3—4-én).
Emil Jannings Conrad Veidt, Wer-ner Krauss egy filmben I A Panoptikum c. hatalmas német film, főszereplői ezek a nevek, aligha lesz alkalmunk ennél szebb művész-versenyben gyönyörködni valaha, mint Jannings, Conrad Veidt, Wer-ner Krauss együttes játékában. — (Uránia február 5—6).
— Cigarettázik Ön? Sodorjon Jantna papírt.
— A Sass-festőiskola, melynek megnyitását január 15-re hirdették, helyiséghiány miatt csak február 1-én fog megnyílni.
— Lakások fertőtlenítése. 1925. január elsejétől a várost tisztiorvosi hivatal 8 lakást fertötleniltctett a város területén. Ezek közül csak egy esetben volt szükséges a fertőtlenítés kanyaró, egy esetben vörheny. 4 esetben difteritisz és i esetben egyéb betegségek miatt. _
A nőiszabók a katonatemetőért
Az iparosság részvétele akciónkban
Nagykanizsa, Január 17
A nagykanizsai Ipartestületbe tartozó nőiszabók szakosztálya egy hete rendezett fényes sikerű matyó-báljának felülfizetéseiből 10 katonasirra 700.000 koronát juttatott szerkesztőségünkhöz.
A nőiszabók szakosztályának ez az adománya az első az idei farsangon, amit báli rendezőségtől kaptunk a katonatemető céljaira.
Az Ipartestület szakosztályai egymásután jelentkeznek, hogy résztvegyenek az egész társadalomra kiterjedő akcióból s bebizonyítsák, hogy városunk iparossága mint sohasem, ezúttal sem zárkózik cl az áldozatoktól, mikor a jótékonyság és hazafiság nevében kérik azt tőlük akár az élők anyagi támogatására, akár az értünk elvérzettek emlékének méltó megörökítésére.
Az Ipartestület szakosztályaínak hozzájárulása annyival is megbecsülendőbb jele az iparos-társadalom nemesen gondolkodó lelkületének, mert hiszen ezzel példát állítanak az egész társadalomnak azon tagjai elé, kiknek nem nyílik szivük olyan könnyen a kérő szóra s mlndezidelg csak alig, vagy egyáltalán nem gondoltak az akcióba való bekapcsolódásra.
Az egyes Iparosoknak hozzájárulásain kívül eddig a lábbeli-készítők szakosztálya 1, a férfi-szabók szakosztálya 5 sírkővel
vettek részt mozgalmunkban. *
Az Ipartestület nőiszabó szakosztálya 10, Nagy Luiza 1 sírkő felállításának költségeit juttatták el hozzánk. *
A beérkezett nagyobb adományokat beérkezésük sorrendjében nyugtázzuk lapunk hasábjain, miért is kérjük a ncmeslelkü adakozók szíves türelmét, mert csak így lehetséges, hogy méltó keretben örökitsük meg ehelyütt azok áldozathozatalát, kik adományaik révén arra valamennyien érdemeket szereztek.
=■ A vásárlá* művészete. Sohasem volt olyan fontos mint most — a súlyos gazdasági krízis ideje alatt — hogy mindenki tanuljon meg vásárolni. Bebizonyosodott tény ugyanis, hogy pénzt csak azok takaríthatnak mcc. akik jó vásárt tudnak csinálni A vásárlás művészetét nem nehéz elsajátítani annak, aki elfogadja útbaigazításunkat. I. C/uk meghízható cégnél vásároljunk, aki nem él vissza ösmcretemk hiányával. 2. Közvetten forrásnál vásároljunk". hogy a közvetítés költségeit megtakarítsuk. Például hozhatjuk fel -a világhírű Scmler J. céget, mely 1&W óta vagyis 75 esztendeje a legmegbízhatóbban elégíti ki óriási választékú eredeti angoldivat Kelmékkel a vásárlók ezreit. Minthogy a londoni Scmler J. cég (London 14. Golden Squarc) közvetlenül és elsőnek küldi bc férfi és női szövet különlegességeit a cég Budapesten Bécsi-utca 7. szám alatti fo-és Koronaherceg-u. 9. szám alatt fiók lerakataiba s természetes, hogy az árak ezért rendkívül mérsékeltek. Egyúttal felhívjuk a közönség figyelmét a cégnél jelenleg folyó leltár ocassió eladásra, mclvnek keretein belül a legjobb minőségű férfi én női szövetek, nemkülönben minden méretű maradékok kerülnek a legolcsóbb alkalmi áron való eladásra.
= Notre Damel toronyőr. Hugó Viktor romantikus regényét egy amerikai filmgyár mesteri feldolgozásában látjuk viszont. Kivételes szépségű film. különösebb méltatást érdemel. Ezúttal nem akarunk foglalkozni a film méreteivel, jz előállítás óriási költségével, amelyek maguk is beszélő számok volnának; (az Universal Cityben a maga imponzáns szépségében felépített Notre Dam templom az előtte elterülő. Place dc Parvis térrel egy millió dollárt emésztett fel) csak Quasimodonak kuriozumszámba menő és mindenkinek felejthetetlen élményt jelentő megszemélyesítésére hívjuk fel a moziközönség figyelmét. A regény Quasimodot egy, az életből kitaszított formátlan szörnyalaknak festi. Ennek az alaknak megszemélyesítője Lon Chaney az életben elegáns csinos és délceg fiu. Utolérhetlen masz-kirozásával Quasimodo szerepéhen mint rut, púpos és görbelábú gnóm jelenik tneg. Alakítása a színészi teljesítőképesség legmagasabb fokán áll; játéka megdöbbent és megragad. Egyes jelenetekben, amint a harang peremén csüng, vagy a torony szédületes magasságából kötélen leereszkedik: minden artista mutatványt felülmúl. A darabról általában nyitott kapu döngetés volna dicsérő kritikát írni; a newyorki 6000 személyes Capitol szinház egy évig játszotta egyfolytában telt házak előtt.
Mikor Is lesz a szerkesztőség bálja ?
— Halálozás. Stix Viktorné DV ellenőr fiatal felesége pénteken elhunyt. Ma délután fél 4 órakor temetik a Gyár-utcai gyászházból.
— A cipészipari továbbképző tanfolyam folyó hó 19-én este 7 órakor kezdődik a m. kir. fémipari szakiskola lll-ik számú termében.
Olcsó z násreggeli
Pörkölt. Gulyás. Frankfurti v. szalon
Peischl 4.000 korona. Naponta frissen csapolt Dupla
márciusi sör. Valamint elsőrendű balatonmclléki borok. Este állandá zene. Szives pártfogást kér
Kein Gyula Ul tfwrleituletl vcndíxtós.
= Gyomorbéi Zavaroknál, föl-fuvódásnál.fölbőfSgésiiél, étvágytalanságnál 1—2 pohár Ftrencz József keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztés útjait.
= A Cercle dc Danse értesiti tagjait, hogy ma délután 5 órai kezdettel tartja III. teadélutánját a Cent-ral-souterainban.
= Felhívjuk t. olvasóink szives figyelmét lapunk mai számában megjelent Ekker József budapesti (Anker-köz I) posztókereskedó cég hirdetésére.
—- Szabászat! tanfolyam I Pollák Istvánné nöiszabó mesternél Himyadi-ulca 2 szám. Ugyanott felöltök, kosztümök, utcai és estélyi ruhák szezonon kívüli árban készülnek.
~ Ródlik, torna és sportfelszerelések Thcrmos, öngyújtók olcsón "kaphatók vadászfegyverek, töltények nagy raktára Szabó Antal fegyver-kereskedésében.
- Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
= Ma Cercle de Danse 111. táncteája.
= Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze bc szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebátok és szvellerek 290.000, kötötl mellények 195.000 koronába kerülnek,
= Gyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhetők bc.
NlfIZI
Uránia. Vasárnap Beregi Oszkárnak egy pazar kiállítású, nagyszerű filmjét:a .Sylvestert" mulatja be.
Világ. Vasárnap dupla műsort játszik: Ketten egy nadrágban, 5 felvonásban Fix-Fox; Kaliforniai tigris 6 felvonásban, amerikai történet.
SPORTÉLET
Házi birkózó-verseny. A Nagykanizsai Torna Egylet 30, a Nagykanizsán tartandó országos birkózó versenyre jelentkezett helyi birkózó részvételével január 25-én házi birkózó versenyt rendez az országos versenyen indulók kiválogatására.
TÖRVÉNYSZÉK
Lopásért egy évi börtön. Pápai József molnátsegéd Pácsán a Kohn-féle gőzmalomban volt alkalmazva. A múlt év julius havában lopott kulcs segítségével felnyitotta a segédek szobáját és onnét munkástársainak ruháit és pénzét eltulajdonította.
A nagykanizsai törvényszék a tolvaj molnársegédet egy évi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős.
A nyomor miatt. Dr. Viola Ignác nagykanizsai orvos háztartási alkalmazotta Horváth Jánosné Szabó
1925. január 24-25. este 8 órakor Polgári Egyletben
a
NOTAS KAPITANY
legyek kaphatók Ehramtein Károly divatáruüzletében, Csengery-ut 6.
Sodorjon „JANINA" papirt.
102.1 lanuír 18.
lulia apránkint kb. 2 mázsa fái vitt ",3 anyjának gazdája pincéjéből, Srt dr Viola (eljelentette.
Hurváthné a tegnapi napon meg-lartaitott főtárgyaláson édesanyjának \',„ nyomorával védekezett.
A bíróság Horváth Jánosnét lo-oásért négy hónapi fogházra, anyját Ldig aki a fái elfogadta ésfelhasz-. nilla, orgazdaságért tizennégy napi fogházra Ítélte.
Brutális ember. Rúcz József dióskáli kömllves Nagy Istvánnét ólmosbottal ugy fejbevágla. hogy három hétig tartó sérülést szenvedett.
A torvényszék a brutális kőművest egy hónapi fogliázra Ítélte súlyos tcstisértés vétsége miatt.
KÖZGAZDASÁG
A városházán kell jelentkezni vetőmagért
A nagykanizsai gazdák kőztll azok, kiknek kedvezményes áai tavaszi áru árpa -és zab vetőmagra van szükségük, métermázsánként 300.000 koron* előleg lefizetése mellett jelentkezzenek a városháza I. emeleti 10. számú szobájában. — Ugyanitt lehet vetőmag-hitel iránt is érdeklődni és előjegyzéseket felvétetni.
TŐZSDE Déli magánforgalom
kinyílt Oztettelen. Hli.il Bank 132. Mara: Iliid <90, Osilrák Hitel 183, POIillillel iií, Ingatlan 233, Kereskedelmi Baek 1120. AluUr.es Takarék, 128. Peall Hml 3145, &>tsod Miskolci 203, Budapesti rjói 130, Viltirla 274, Cement 89. Kotló 390. Ma*-neatl 20W, Kószén 3250, Salgó 531, Atlie-nieum 85, Pallas 78, Fegyver 1010. Osnt Danubius 3160. Villamos 1455. KUhne 31, Rlm 141, Schlkk 52, Hazai Pa 93, Ofa 529, Nastet 2025, Uvante 175, Bur 125, Dfllmiit 56. Nova 188, Cukor 2190, liaó «ÓS. üeorgla 370, RíuvínysOr 362, Oyapju Mo>4 43, Karton 120, Spódlum 130.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valu ták Devizák
A«tol loel W4C00-M7000 AmiltrdtDi
Ciefc k«on« 2144-3114 B«l£TÍd 11(0 116C
Dtair 1149-11(9 Bulla 17140 17.40
Ddllr 7IMO-W4ÍO Bukir.it 37Í-3W
r«a<li tr. SJ»l-3»tl BIOMUI 3(22-3(40
B^iodl (rt. 2MS&291U Koptnblgi I2W5I2:-W
LH 378-340 Kriiilli ni* IIC40II1CO
Un ili-SlU 1 .ondon i45COŰ34iOOO
Uri 24ÍM9ÍS iMlUno Í»i3004
Btlli litnk 35W-36ÍO Nojoik 72330 72710
Oiilí. kor. 0190103-40 Piili 3«1 3911
Din kor. 13SM 12*15 Pdt* 31(9-2161
Stljcl fiioi I3»3Ö-I3»70 SiólU 61(620
5»W toi. 19230-I9M0 Stockholm l»4íö-i«H
Nortlj kof. lOWO-llOOO Wien 101 90 102 40
Miiki IIWO-I7I40 Z0it«b lawo- i4cco
ZALAI KOZLÓNV
59
HILD JÓZSEF
épüietfa-, deszka-, mész-, ccmcnt- és termény-kemkedéso
Nagykanizsa, Király-u. A.
Telefon 120. szám 34
°\'a"y f!°r<ma mai árfolyama h\'Tjf\'0L Mumuson iHszamitva 14.62410 papírkorona.
Zörlehl zárlat
2,77 50. Newyork un\'. !600\'- 2I5S--.
B,e;lln lW.a, Wien 73 10 vi 7f™\'Budapest 71-50 Varsó 100\'-. Buksrest 270, Belgrád 835-.
Az érepénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
,-> f?*.™0?1\' S150-^". Mlkoroná. I2J03 12.700, lorlutos 16500-17 000 ot-koronís 31.500 -32.500, s.lnarany 50.000-50.500. arany huazkoronis 316.000 -320 000 platina 210.000-220.000.

Terménytőzsde
Bum tiszav. 76 kg-os SSO.000 582 500 78 kK os 590 000 -592.500. egyéb vld. 76 ke-os 577^00-580.000,78 kg-os SS7 500 - 590.000 ints 470.000 —475.000, sörárpa 490.000 -515.000, takarmány árpa 400.000 420.000, uj lenijei! 282.500 287.500. köles 260.000 —27O.Ö0O, korpa 245.000 -250.000. zab 415.000 - 430.000, repce 660.0CK)- 690.000 a többi változatlan.
Irányzat egy irnyalallal szilárdabb. Az árjegyző bizottság a buza ár.ít 2ÓOO. a rozs elsó árát szintén 2500 koronával emelte. A többi cikk árfolyama változatlan maradt. A titkárságnak búzából egy kötést jelentettek be. Tengeriben a forgalom élénk volt
Szerkesztői üzenetek
Nclly. Miután kívánságának eleget tettünk s ezzel egyutt.nl a birálat kérdését is elintéztük külön vélemény-nyilvánítás nélkül, felkérjük, hogy saját erdekében mielőbb vesse le inkognitóját, hogy a továbbiakra nézve Önnel néhány /ontos dolgot megbeszélhessünk.
Egy előfizető. A kérdéses cikk szerzőjének nevét és foglalkozásit nem árulhatjuk el. Azt sem írliatjilk meg, hogy az illető férli-e vagy nő. Az álnév alail vagy név nélkül megjelenő cikkek Íróinak kiléte szerkesztői titok s mi köteles diszkréciónknál fogva nem nevezzük meg őket. hacsak ők maguk erre nekünk felhatalmazást nem adnak. A jelen ecetben nem is kértük ki c tekintetben engedélyét, mert ugy is tudjuk, hogy kilétét nem óhajtja felfedezni.
K. 0. Pecséttisztitáshoz nem értünk. Tessék talán valamelyik háztartási lap szerkesztőségéhez fordulni.
Szárnypróbálgatás. A jégről irt ódája nagyon oda van s még akkor sem kózöl-nók — ha szigorú tél is lenne. A verseléssel pedig — tanácsoljuk — Hagyjon fel vagy legalább is várja meg vele a tavaszt, mikor a kikelet esetleg kevésbbé beteg verseket fog fakasztani lelkéből. De a be-kiikiült próba után románcaiból sem kérünk.
Anaxagoras. Szép, értékes cikkét a közlendők közé tettük. Az álnevet azonban változtassa meg s inkognitójál fedje fel.
Fruska-dalok. A mutatvány-versek csapni való rosszak. Nem kérünk a folytatásukból.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
NyilMér.*)
Alulírott kijelentem, hogy édes atyám, Pakay József szabómesternek a Zalai Kuzlony lolyó hó l-t-lkl számában megjelent Köszönetnyilvánításában nejéül feltüntetett nő, nem volt törvényes fclesegc. J74 Pákay Mária.
•) E rovat alatt közlőitekén sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal ncin vállal felelősséget.
Apróhirdetések
Ai spróltlrddi. dl|* 10 uólx 5000 K. A <leiu4 i minden vuuje*t>b txlObdl illó nó kii i/óoik uimll-t»lik. .Minden további ni dil* S00 K. A blrdctrtl dl) «tór< li«t«nd& I 1 (ofgjlml »<!\'-\' hOMásClaÚKlUk
Faludi József .Klsplpa* vendéglős Sugár-ut 23. Elsőrangú konyha, hideg es meleg ételek. Finom asztali és csemege borok. Olcsó és szolid kiszolgálás. Küton kényelmes helyiségek, alkalmi összejövetelek és családias jellegű társasvacsorák részére. 140 2-2
Pénzkölcsönt, ha fel akar venni házára vagy birtokára, keresse (el Szlgriszt Irodáját, Fő-ul 8. (Bazár-udvar). Gyors és szolid közvetítés. 53
Férfi ós gyermek kalapok
bámulatos olcsón, órlifl vAlasxItkDan kaphatók eredeti gyári árakon, javlláiok cIvAlfilutnak. U 6 I szalmakalapok íwmiiát ractjktidltk. G y e n e s és Vida kalapgyára
Kailncxy-utca 13. szám. 175
Csövek kazánok és vízvezetékek részére, valamin! bármely célra, bármilyen mennyiségben. Weiser gépgyár, Nagykanizsa Sugár-ut 16. Telefon 9. „ 93 30 -t
Irodai munkálatokat otthon végeznék. Cim a kiadóban. 139-
Eladó egv nagy kertes ház, azonnal beköltözhető. voioswiarthy-utca 9._70 21-10
Egy Üzlethelyiség berendezéssel, lakossal, mellékhelyiségekkel forgalmas utcában elutazás miatt juláiiyosau aiadó. Csenged ut 60. - ■_ 156 3-3
Uricsaládnát url ellátással ebéd és vacsoia koszt Itavl 800.000 koronáért kapható. Cim a kiadóban. 158 2 2
Az olcsó bori
meg kapható lltcrcnktnt 10.000 K-tól I II., innal,:, ki .aját érdé- | kében, mig a kész lel lati f
Bikavér Vtti-ÖBÍJOI- nílkilloilietctlen
BRUHCSICS JÓZSEF
idimt-, im«i«i!<- k»lot\\*l-<ikk«k ktrnkcdtt* Sugár-ut 33. ?is#> Telefon 210.
TáblaQueg, lUkör. porcellán és lüzálló kőedény legolcsóbb beszerzósl helye Stern
Övegesnél, Vasutl-utca 17-19,_2185
Bognár ki a hintó munkát I* érti,"állást keres április 24-lkl belépésre nagyobb ura dalomba. Illés György Nagykanizsa, Rákóczi-
ulca 2. szám._\' 148
Rézágy matracokkal ós obédlő-kredeno eladó. Cim a kiadóban. 170
Február elsején beköltözhető családiház eladó. Cim a kiadóban. 180
Díszei! korcsma lakással, mellékhelyiségekkel, azonkívül mészárszék, konyhakert, rét. országút mellett, fo.-galmas helyen, február 1-én szabadkézből a helyszínén el lesz árverezve. 179
Két szobás, konyhás kaposvári lakást elcserélnék hasonló kanizsai lakással. Cim a kiadóban.
Értesítés.
fcrlesllem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy a raktáromon lévő legszebb, legdivatosabb solyem kalapokat
200.000 koronától feljebb árusllom. — Eredeti bécsi modellok 350—100.000 K-tól A tavaszi saisonra szalmukalapok álvasalását és átvarrását már most elfogadom. Tisztelettel
Rófh Laura.
Báli fejdiszek, arany és ezüst rózsák
olcsó és nagy választékban kaphatók.
Összefoglaló tankönyv
Algebra és Geometria * kóiípl«ko|j teljti ttn-layjga oIyk<p«n ft\'.dűl^oívj. hnzy tir.tr níliOl It ni(|;tiiiulUaló. V.epend<ilttl6k Zsoldot Ma^ántanfolyamuál, Rudjpctl.
VII., Oolilny-ulci Sl. 2134
EhrensteinKAroly
url és női dlvatáruháza Csengery-ut 6. szám
Női-, férfi- és gyermek-harisnyák
Női és férfi keztyük
Férfiingek, gallérok, kézelők Selyem és kötött
nyakkendők Zsebkendők Nadrágtartók Selyemsálak Vadász harisnyák Bokavédők Női és férfi
ernyfik
és az összes rővidárucikkek, női ruhadiszek és divatgombok nagy választékban.
Legolcsóbb bevásárlási forrás I
r
Felhívom a nagyrabecsült l>öIgyközÖn-< ség szíves figyelmét, hogy a budapesti technológián a szabászatot a legnagyobb sikerrel elvégeztem s • hó 15-től kexdődöleg tapasztalataim alapján önállósítom magamat s igy a legszolidabb kiszolgálás mellett a legkényesebb Igényeket is kl tudom elégíteni.
Szíves pártfogást kérek
tisztelettel
MI lö
HEFFER KAROLIN
okt. aiabiu Kazlnczy-utca S. • (
Nagyraheoslklt tea
Hölgyeim és Uraim!
Csak az udvarban Az olcsó maradékvásárban
Budapest, VI., Király-utca 32.
mély tisztelettel ajánljuk óriási menvlség-ben beszerzett alant (elsorolt cikkeinket:
3mlr. kit. IchJiittll p«mtilv4»jon k «jw d b compl«tl K-héiiUlt Upcdó óu>. K IM.IOO mir. divitoi i*0<m •tél.rtitwULizóv. K 1Í5J00 ■ Ir. íioJ»«»ípdupI»ix R jl jy»p;ukelrní I34.&0 . B\'Mfói aniflnvk. tlinUrló kíkletlik.
Kérjük tekintse meg raktárunkat — vizsgálja meg árainkat.
Ha ruhája e I p i s z k u 11 vagy megfakult, küldje
MAYER KÁROLY
ruhafestő és vegytisztltó gyárába
NAGYKANIZSÁN
Oyir: K5lcsey-ut 19. Üzlet: F6-tér.
Mauthner Ödön Magkiviteli és Behozatali R. T. Szombathelyi Fiók
? .B7i . 3 kirendeltsége TELEFONi I7Ü. szám.
Sürgönyeim i Hlagudwor,
kirendeltsége
FŐ-UT 22. SZÁM.
llltr Utál teleoín tlsitilott. illamllag ólomaárolt. leltir ís vOrOs bircival eltitott arankamenles
lóhere- ^ lucernamagot, takarmányrépamagvakat,
nemkülönben mindennemű
gazdasági magvakat és vetőárpát.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1923. Január 18.
McCORMICK MOTOREKE
Ráépített regulátor - Fordulat önműködően szabályozva Szijtárcsa a motoron - Levehető kapaszkodók 28 golyóscsapágy - Magasfeszültségű mágnes - Motor-hengerek kicserélhetők - Lég-tisztitóberendezés - Működő részek portól teljesen megvédve
\'NTERNAT\'0NAI. harvestér company
Mc CORMICK & DEERING CHICAGO VEZÉRKÉPVISELET
dénes b. ^lúll
GOZ- ÉS MOTCREKE OSZTÁLY BUDAPEST, V. VÁCI- UT 98.
—T"---------3ur(!flnyelmi .DEBERT BUDAPEST" -
Nyomatott a Zrínyi I............. | M i ... i i .
S R\' T"náJ- Nwkamuán. (Nyomd.vezelá: Ofanbeck Károlyi
Gyári
lt: valamint keveset hajx-"J* nált világmárkái
zongorák
és
Eiani nó k
iolcsóbb és legmegbízhatóbb bevá-sárliil forrása
„LYRA"
hangszerkereskedelmi r. t budapest,
VIL. Eriaíbet-kSrut 19 T«l«foa: J#iMf líl-87. Vidékre szakazerü csomagolás, iss
5MG3C3VSD C3VE)C3VE> 1 ŰSVSC5VE) C£\\fc2OifOC3\\/«iC»/5DC3\\/SD
@ A világhirll Els6 Budapesti
1 Gőzmalom Részvénytársaság lisztje
8 kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkeres-n kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Mosl már
0 mindenki tudja, hogy ezen liszt
s - szinre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. -
(9 S8S7
C2yiEJC2A£3 C3yiS3C»\\EC3KEJ C3/IH3C2AE) 0123C2/1E3 CSAOGyiS
0
Már most
szerezze be
Rézgálic
Raffia K é n p o r
sMksígleUL ---
Legolcsóbban eliárendQ mlnijíuberi kspható
Hirsch és Szegő
cégnél ím
Nagykanizsán.
zsoldos macAhtamfolyam
RudtpMt, VII. Dotiinj-u.se. T.l.f.a: I. IM-17 ebSkte.II ti.SpíikoUI ra.iin.lMiik/i, fcMui,.:,
* IS 4k I *k « 1 17. ?iii
Kedvezményes utazás és vlsum.
Lakáskiutalás. mi
Értesítem sí uradalmakat fe a gsrdákat,
belga mének
étkeitek, amelyek a legkedvezőbb feltételek mellett lesznek tladva. Ugyanoll eladó egy 10 HP b.nain-motor egy 900-as Ornrilh c.áplO.ol, teljes felszereléssel so .1-1
Pfeiffer Andráa Vg;.;
budipesti nemzetközi y
v4s4r
1925
ÁPRILIS \'8-25-10
Rendezi a BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Peivllágosltás kapható: Nagykanizsán, Fischel Fülöp Fial könyvkereskedésében, továbbá a vásár rendezőségénél BUDAPEST, V., SZEMERE-UTCA 6.
Dr. riM<k-MU
Skabosan-kenőcs
M*i4« SKABOFORM uph.u
Lagtiamarabb raagiiORUll »
vlszketegséget,
tfartrt. ótTirl. rflhc<i«f»t Ktm pJiiktl, Mt|UWn, aap?al li kiainlihatí.
Sun/a\'^isS Skaboform-puder
Kim- él Utrányazappan.
- b&ktniayedli . f radlcsúl lc|himi:ibb
CANNABIN
PénzkélcaOnkAzvetitéa
fogatlanra btketxlníotl cyorijo 4t olciín,
Somogyban eladó birtokoki
It haidn I hold ir*i 4a 1 hold tállal. k4t uoba-kon/kíi lakit, faidalifi 4paiet«t. «lnO pala-UIA««k, *4ro« 16..UW., iladiii ár: X wajgon
UhoÚai uh4pfll<(akkal hoMaaktnl IS atllliért. XI holdaa, ntlyk\'M 10 hald rít. 2 hoU falnGlfl, Wkkl ninló, a-.j.ndi 4c.Q!<tck. 3 tó. 3 marha. 35 ílaa»4. ag/4b ftlufffJí.tk, he!dank*ot r«t-ia«ral4aj(! 17 milliót.
30 koídai. (i«:>kíl IS ill. I «jd4. I ai4W. I3bbl ulaií, IS hoíd kuu 4i fonvttli, 2 hold bíbor, •U*»n<ia 4pll*(ck, koídankl&t IS miliőit. Tor4bbá tu 70 4a atr 80 boldai arfit fix-(4*1 fcKéicíakkrl.
Soesofjfcin m4g tlidó irt tCO kit holdai B,n. NrtoF ka.llllyal. \'
Zalában aladé több kiaabb-nagyobb birtok, kmön&im «Hay6i ár-
b«n 4a rts<t4,[ (c:i4(»!ckk«l Irhtl intgrvtnnl •»* 144 ki. heldai blilokot ü»xykar.ii.» mc:i<ú ♦lidí »fy 10 baldn Iftn ai4p blrlok «»4u 4pí. lelakktl IMI
3ZIGRISZT LÁSZLÓ
O.F. B. cnsedíljrea Ingatlanforgalmi Irodája Fő-ut 8. az. Talafon 150
,. - . • IhJoW niin4«4gJ aaarlkil \'Irrartaiira nól h6«loönek. JjjgPJ aaunkm uttn^vcl Z33 aiíf K
gaMilru i J finom tannJr b4!4»ul
Iataflrtndfl STirlmio/u gyerrackhóílpő ÍTTT"—] pilla j lígí4flbb~WTl7Sr«rt. líílobk 100 ÍST pJj}mi"JY "y*1*" "«• Pipinek
I rSrtlnagyiIgban.....110 «m kor.
Qj«niabtrdp4k .7. ....... C5-TS <
SCHAFCR-cégnól BUDAPEST. IWbf.n. t«-Mr i. aa. Tckfontiim: &7I. - Kc<»»ktd«kn«k enged na. VW4k«« ut4nv4ttcl - Ataplttitotl |S0|.
50 e7er kor ^ 41 " "im" tírfiairclpő
^ kor. 41. 43*. aiiutu Dj[ airelpó
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
robafeita, vegjlliztltó. gíiniosó vállalata Kazinczy-u. 8. Hunyadi-u. 19.
Vegytisztitást, ntlndennemö ruhafestést, gouvre- és plissirozást gyönyörű kivitelben vállal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztelnek. w
Zenemiiujdonságok i
PoatAa Katioa
Klcalkéin ne ndd a bankot Járjunk Samhát Nagy csacsiság. ha szeielemnek élünk Chili -Bom-Bom Coock a Doodle Doo Mutzi Putzi Telio-Mio Oh Baby Hula-Lou
JedeOn<dlge,jedeledlgetrJg(d«nBublkopl kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kanyvkírMkcdéaéban 44
Kakaafeaték I
Az asszonyok addig ie&ték, Mig megjött a KakaafaaUkl
Kérdezz meg csak minden boltot Tartós, tiszta, nem hagy foltot Es vetekszik minden árral, Színe meg a napsugárral I
Kapható HIT
STAMPF ZSIGMOND
flisier- ís csemege Hűidében
Nagykanizsa, Bazár áptll.t.
Ugyanon I kg perg. akácmiz J5.0O0 K
Betörés.
Kárloviia György mészáros és henlesUzlelében betörő járt, nem voll más, mini az olcsósági hullám: 1 kg. I. r. marhahús 24és28ezer K 1 kg. II. r. marhahús 10 és 16 ezer K 1 kg. sertéshús 32 ezer korona. Kaplialó a piaci huspavlllonban, a Bogcnriedcr gyógyszertárral szentben.
A faraangi szezonra alkalmas
fekete posztókülönlegességek
(crep, chasmir, twill, foulé} í
kliirólsg viszonteladók rtszíre ilusan felszerelt raklír
FkkFD l/S7CCC P0!zt\'" <s Kyapjnszflvet gyári raktár. ■
LlMXtK JUfcJCr BUDAPEST, VI., Anh.rkflx I. (Ank«,p.lol.) =
Ma mindenki Qpsjapp//
»viiághirii jja r Ar r
varrógépet használja, meri minden\' ni á s varrógépet felülmúl I
BRAIfDL SfiHDDE ÍS Flfl. Beák-tér 2.
Kedvező r4«x!9tflzetóai foltétalaki
Alkatréaz raktárt Spedilla Javító mlbalvl
LrOitvIHil l)ercndtt<aek crdrl flienekmek 1 Tiit
i
$4. évfolyam, 15. szám
^Nagykanizsa, 1925 január 20, kedd
1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
Szeikeaztóség és kiadóhivatal Pó-ul 5 Interurbán-Telefon 78. nyomda 117. uám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Riófizetéti irt: Egy hóra 30.000 korona HArora hóra............... 90.000 korona
ROBOZÉK
Valahonnan Temesvár vidékéről indullak ki s az ország fővárosában alapították meg egzisztenciájukat .Újságírók\' leltek, mint annyi sok más, kik az újságírást csak hivatalnak, kenyérkereseti forrásnak nézik és nincsenek attól a tudattól áthatva, hogy az újságíró nemcsak a szürke napi eseményeknek egyszerit regisztrálója, nemcsak a történelem krónikása, de a hazaszeretet vesztája, az erkölcs kerubja, a közélet irányi-tója és birája, a közvélemény megteremtője is, egy ország, egy nagy vidék nyilvános életének ütőerén tartván a kezét.
Papi tiszt a magyar újságíró tiszte. A szent magyarság tüze kell, hogy hevítse hensejét, ez telilse lángoló lelkületét, magasan röpködő eszme-körét. A magyar újságíró kezében a toll — toledói penge. Városokat és vidékeket nevei, tanit, formál és átalakít — csendes, zajtalan, de céltudatos munkájával. Amilyen a sajtó szelleme, olyan a társadalom- arculata. Nehéz, komoly és felelősségteljes hivatás ez, mely minden cselekedetéből lelkiismereti kérdést kell, hogy csináljon.
Aki pedig nem ezen a látószögön át nézi a magyar újságírást, akinek nincsen meggyőződése, kitűzött célja, polilikai és világnézeti hivatása, aki csak a tőke bercnee, akinek mindegy — milyen elvek, világnézet és irányzat szolgálatában áll: nem végezhet komoly magyar nemzeti misz-sziót, abból hiányzik az a mély erkölcsi tartalom, ami öt ezrek iráüyi-tójává képesíti és a magyar sajtó munkásává predesztinálja.
Az a kis acél irótoll az avatott újságíró kezében ezrek áldásává lehet, de százezrek ajakára átkot csalhat.
Ez utóbbi fajtához tartozik a két Roboz-flvér.
Talán — a törvényszéki tárgyalás egyes momentumai után ítélve — a legnemesebb akarással indultak útnak sokat igérő pályájukon, mígnem a Róbert OszkSrok, a Lászlók és hasonló társaik iskolájába kerültek, akik lassan átformálták őket a bomlasztó-tátior edzett katonáivá. Elvették tőlük hitüket, kifosztották vallásos meggyőződésükből és csinállak belőlük árulókat. Mert a Roboz-fiuk nem az oláh vezetéssel kezdték. Az Uj Nemzedék redakciója nem nevel oláh ceusorokat, ellenségvezetüket. Onnan kerültek ki, ahonnan nem egy börtönben és egy a bitófán végezte dicstelen pályafutását.
Nagy és súlyos hunök terhelik Robozék lelkiismeretét és szinte pirulunk, hogy magyar újságírók követhetlek cl oly cselekményeket, miket az oláhok védelme alatt a két Roboz-uvér elkövetett.
Ok voltak a magyar „fehér terror" ""lói. Ok gyártották és kürtölték Vll4esá a .fehér terror" rémmeséit.
Ök diszkreditálták a még ezer sebből vérző és az ellenség lábai előtt fetrengő országot. Ok uszították a megszállókat a magyar hatóságokra. Ök igyekeztek elgáncsolni a magyar nemzeti törekvéseket és a megszálló ellenség vezetőivé szegődtek. És amikor a nemzeti sajtó munkásainak élete egy folytonos rettegés volt az oláh önkényeskedés miatt, Robozék szabad menlevelet nyertek és a leg-gyűlöltebb megszálló ellenség védelme és patronátusa alatt állottak. Valóságos orgiáit ülték az árulásoknak, amit a bocskoros oláh fcrnián-nal jutalmazott.
Antikor pedig a megszállás után .barátaikkal" cgylllt eltávoztak a magyarok átkaitól kisérve, Erdélyben
tovább folytatták ephialtcsi munkájukat. Gyalázatos szereplésüket már az ellenség is mcgsokallolta és egy napon az oláhok átdobták nekünk őket a határon.
Robozék most el fogják venni méltó jutalmukat. Az ctlen&gvezetök jutalmát, A magyar sajtó téderer-gusztávjainak jutalmát.
Rolwz Imre és fivére típusa azoknak a sajtó-hiénáknak, akiknek sem erkölcsi, sem hazafias érzésük nincsen, akiknek lelkéből minden nemes idegszál kiveszett.
.. . Nem ujságiróiskolát, nem sajtó-tanfolyamot, de erkölcsi és nemzeti megbízhatóságot és garanciát, hogy aki újságírói tollat hivatásszerűen vesz a kezébe, azt nem fogja tőrnek felhasználni saját édesanyja testébe.
Mint a két Roboz-fiu ...
A buza áremelkedése kormányintézkedésre vezet
A költségvetés a a büntetőjavaslat a Ház előtt
Budapcat, január 19
A nemzetgyűlés mai ülésén Szabó József sürgős interpellációt jelentett be, melyet az elnök nem engedélyezett, de a Ház elmondására az engedélyt megadt .
Szabó József kifejti, hogy a buza egy félév alatt hatszázezerre emelkedett. A mai ár 40 aranykoronának felel meg.
Mayer János földművelésügyi miniszter azonnal válaszolt nz inter-^ pellációra. a biiza árának alakulása — mondja — az importparitással tart lépést; egyetlen mód lenne az
ár letörésére: az árak maximálása. Ha az áralakulásra a köz érdekéből befolyást kell gyakorolnia a kormánynak, javaslatot fog tenni az áraknak szabályozására.
Az illés többi részén Temesváry Imre terjesztette be a pénzügyi bizottság jelentését a költségvetésről, melyet a Ház holnaptól kezdve 8 órás ülésekben fog tárgyalni.
Ma nyújtotta be Pcsthy P.\';l igazságügyminiszter a bllntetójavaslatot is, amelyet kiadtak az igazságügyi bizottságnak.
Az ingyen részvények ügyének tárgyalása
Ulain Ferenc dr. rágalmazás! pöre a bíróság előtt
Kecskemét, Január 10 f/t Zalai Közlöny tudósítójától)
A kecskeméti kir. törvényszéken ma délelőtt 9 órakor kezdődött Ulain pőrének Kitárgyalása. A törvényszék Uhint felhatalmazásra hivatalból üldözendő rágalmazás vétsége miatt vonta felelősségre. A tárgyalás iránt, melyet\' dr. Aág/i Miklós tanácselnök vezetett, nem nagy érdeklődés mutatkozott. A védelmet Ulain saját maga látta cl.
A tárgyalás megnyílása után dr. Bardócz Árpád ügyészségi elnök kéri a főtárgyalás megtartását. Ulain csatlakozik az indítványhoz.
Elnök ismerteti a vádat, mely szerint Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselő 1923. évi julius hó 15 én tartott népgyűlés keretében a nemzetgyűlés, a kormány és a tisztviselő-
karra vonatkozólag többek közt a a következő diffamáló kijelentéseket tette: .
„Csak \'ilyen politika mellett volt lehetséges, hogy a Hitelbank két papírjának, az Interreximnek és a M F. T. R.-nak- a tőzsdére való bevezetése alkalmából közéleti f ét fiak és politikusok közt 300 millió koronát osztottak ki."
Ulain az elnök kérdésérc kijelenti, hogy nem érzi magát bűnösnek. Ismerteti az ü.iy politikai és pénzügypolitikai előzményeit.
A törvényszék elrendelte Ulain vádjainak bizonyítását.
Ezután Weisz Fülöpöt hallgatja ( ki a biróság. Weisz nem tudja, hogy , 300 millió koronát osztottak volna ki. j
Ulain a tmni mege^ketése ellen nem lesz kifogást.
A délutáni tárgyalás fél 4 órakor kezdődőit. — Elsőnek Kánya Kálmán meghatalmazott minisztert hallgatta ki a biróság. Elmondta, hogy 10 Mftr és 50 Interrexiin részvény fejében 280.000 koronával megterhelték. Mivel megbízást vásárlásra senkinek sem adott, kérte storniro-zását. Csak mikor megtudta, hogy Szcitovszky ajánlatára, ki tudta, hogy heverő pénze van, küldték neki a részvényeket, akkor vette meg és fizette ki őket.
Rakovszky Iván belügyminiszter elmondta, hogy nem tud arról, hogy a Hitelbank közéleti férfiak közt 3Ö0 millió értékű részvényt osztott ki. A Dorogi részvényeket fivére vette részére, aki ingó vagyonának kezelője. A részvényeket készpénzben, rendes áron kifizette.
Rakovszky István, a belügyminiszter fivére u\'án Szcitovszky Bélát hallgatták ki. 8 éve üzletfele a Hitelbanknak. A 10 Mfrt és 50 Interrexim részvényt kibocsátási áron vásárolta.
Witil József, a Margitszigeti Gyógyfürdő r. t. igazgatója, Marinovlch Jenő főkapitány, Amlréka Károly főkapitány-helyettes 50—50 részvényt vásároltak kibocsátási áron. Mindhárman a Hitelbank régi ügyfelei.
Ulain Ferenc kérte a bizonyítás kiegészítésének elrendelését és Nagy Emil volt igazságügyminiszter ismeretes nyilatkozatának felolvasását. Az ügyész indítványára a bizonyítás kiegészítését elvetették, miért Ulain semmiségi panaszt jelentett be azonban Nagy Emil nyilatkozatát a biróság felolvastatta.
Elnök ezután a bizonyítási eljárást befejezettnek jelentette ki. Bardócz Árpad kir. ügyészhelyettes mondta cl ezután vádbeszédét. Hangsúlyozta, hogy az ügybe politikumot keverni nem szabad. Ulain jMiiszemüleg, de tévesen tette nyilatkozatait. Senkinek ingyen nem adtak részvényt. Aki kapott, ki kellett fizetnie. Vádlottat hivatalból üldözendő rágalmazás vétségében [kéri bűnösnek kimondani.
Ulain védőbeszédének holnapra halasztásához a biróság nem^járult hozzá, igy kénytelen volt aífclmon-dani. Nem állította, hogy ingyen, hanem kedvezményesen látták el részvényekkel a közéleti funkcionáriusoka\'. Ma egész Magyarorszá-sorsa a nagybankok kezében van. A pörnok igenis van politikai háttere Felmentést kér.
Bardócz Árp.^d dr., majd Ulain Ferenc dr. kölcsönösen reflektállak egymás beszédeire.
Az ítéletet holnap, kedden déiben hirdetik ki.
A Vitézi Rend bálja. Február 7-én tartja Budapesten a Vigadó összes helyiségeiben a Vitézi Rend báliát, mely folyó évben is a tradicionális keretek közt fog lezajlani. A bál előkészületeivel a \'Budapesti Vitézi Szék keretében megalakult bál-bizottság foglalkozik.
j> 2ALAI KÖZLÖNY 1&5. Január 2Ő.
nalizmussal. A városi és a megyei közgyűléseken komoly és tárgyilagos felszólalásai mindig nagy figyelmet Debrecen város polgármestere az ülésen indítványozni fogja, hogy a közalkalmazottakat .megillető kedvezményeket a városi tisztviselőkre is terjessze ki a kormány. Az anyakönyvezetőség a köz-igazgatásvkiegészitő része. A bel-ügyminI^(er>.TOrrendeletet adott ki az állami\'aijjatíönyvi kerületek szer-vezetének^íes^ személyi ügyeinek ujabb ,szabályozásáról. A rendelet szerint az állami anyakönyvvezető hivatal a városokban és községekben a rendes közigazgatás, kiegészítő része. Az állami anyakönyvvezetés ellátására a városok és községek az államtól semmiféle címen hozzájá: rulást nem igényelhetnek. Vasúti tarifa-emelés. A m. kir. államvasutak és a kezelésük alatt álló helyiérdekű vasutakon, valamint a Duna-Száva-Adria, Győr-Sopron-Eberfyr-t vasúton a podgyász és expressáru szállítási diját február 1-tól kezdve mérsékelten felemelik. A hazai vasutak ilyen szállítmányok elveszése esetén fizetendő kártérítési összeget kg.-ként 2 aranykoronáról 5 aranykoronára emcllék fel. Másfélezer horvát politikai menekült Budapesten. Pasics irtó háborúi kezdett mindazok ellen, akik cenlralisztikus cirkulusait zavarni merték. Horvátországban leplezetlenül folyik a politikai üldöztetés. Budapesten eddig mintegy másfélezer politikai mcneküít tartózkodik. A rádió-rendelet. Kél héten belül megjelenik az uj rádió-rendelet, mely részletesen intézkedik az állomások felállításáról, engedélyekről. A rádió-ankét ma délután lesz a kereskedelmi minisztériumban. A rendelet legfontosabb rendelkezése, hogy a koncessziót a posta kezébe adja, tehát onnét lesz nyerhető a rádió-engedély. Az elmúlt hetekben ezernél több engedélyt kértek. A Léderer-ügy. A csendőrfei-ügyelőség ügyészsége megküldte a kir. ügyészségnek Léderer Gusztáv 18 gépírásos oldalas vallomását, mely szerint az asszony állandóan pénzt követelt tőle, mig idegei felmondták a szolgálatot és gyilkolt. A revolvert Koudelka homlokára szorítva sütötte el. A szerdai inter-pellációs napoii Meskó Zoltán a nemzetgyűlés elé viszi az ügyet és a honvédelmi minisztertől kér felvilágosítást Lédercrnek a csendőr-ségliez való felvételéről. jelentkezett a bombapSr egyik vádlottja; Kiss Ferenc, az erzsébetvárosi bombamerénylet egyik vádlottja ki Márffyék fenyegetései elől külföldre szökött és igy a főtárgyaláson sem volt jelen, Budapestre érkezeti, megjelent a rendőrségen és a törvényszéken, hogy vallomást tegyen és megmutassa, hol vannak elrejtve a Markó-utcai fogház cellájának deszkái közt Márffy kompromittáló levelei és okmányai. A fogházban Kiss Ferenc jelenlétében a legszorgosabb kutatás dacára sem találtak semmit. Kiss állilása szerint elvitték onnét a fontos okiratokat és leveleket. Marzsó tábornok temetése. Vitéz verebélyi Marzsó Tibor nyug. tábornokot, a kassai híres vasdandár, a 34-ik gyalogezrednek utolsó paráncs-nokáf szombaton délután temették el Budapesten. Marzsó Tibor tábornok éveken keresztül Nagykanizsán tartózkodott a 48-ik gyalogezred állományában, felesége zalamegyci Hertelendy-leány. Az elhunyt tábornok ismert személyiség volt egész Zalamegyében. Temetése impozáns keretek közölt, a honvédfőparancsnok jelenlétében, katonai gyászpompával ment végbe a farkasréti temetőben. A Roboz-testvérek bönpöre. A Roboz-testvérek hazaárulási pőrében folytatták a főtárgyalás!. A tegnapi napon több fanut hallgatlak ki, akik súlyos vallomásokat tettek Robozék ellen. A tanuk szerint Robozékat kollégáknak tekintették az oláh szigu-ranca emberei és Roboz Imre egy-izben egy oláh transzporttal meneküli Pestről Erdélybe. Roboz tiltakozik a besúgás vádja ellen,
Eperjesy Gábor |
Egy nemes férfi sziv szűnt meg vasárnap dobogni. Egy olyan férfiú költözött el az élők sorából, akiről bátran megírhatjuk, hogy nemcsak Nagykanizsán, dc egész Zalavármegyében osztatlan tiszteletnek és általános nagyrabecsülésnek örvendett. Eperjesy Gábor a Délzalai Takarékpénztár főpénztárosa, a Forgalmi Bank ügyvezető alelnöke, Zalavármegye törvényhatósági bizottságának volt, Nagykanizsa képviselőtestületének és több bizottságának tagja, a Katolikus Legényegylet világi elnöke stb. stb. hosszabb szenvedés után életének 55-ik évében vasárnap délben a köz-kórházban elhunyt. A bir villámgyorsan terjedt el a városban és mindenütt mélységes részvétet keltett. Eperjesy Gábor hosszú idő óta asztmatikus bántalmakban szenvedett, melyek az utóbbi hetekbet) különös vehemenciával lepték meg a folyton derűs kedélyű, jóságos lelkű urat, hogy szombaton gyorsan a kórházba kellett szállítani. Azonban minden orvosi segítség és beavatkozás hiábavalónak bizonyult. Eperjesy Gábor vasárnap délben elhunyt. Amilyen az élete, olyan volt a halála. Csendes, szclid. Szinte észrevétlen költözött el az élők soraiból, ahol annyian szerették. Eperjesy Gábor régi, előkelő patrícius család fia. Halála gyászba ejtette a Benczik és Sanvéber családokat is. Eperjesy Gábor maga volt a megtestesült egyszerűség, puritánság, szivjóság — aki minden társadalmi akcióból kivette tevékeny részét. Mindenütt ott volt, ahol embertársain segiteni kellett. 0 volt a nagykanizsai Katolikus Legényegylet megteremtője, melynek fejlesztése és mai színvonala ugyancsak az ő nevéhez \'Uződik. A városi politikában sehová sem kötötte le magát, mindig csak az igazság mellett küzdött szent fa- deke lebegett szeme előtt. Hosszú éveken keresztül a Polgári Egylet pénztárosa volt és mint ilyen a leg-áldozátkészebb. Mint a katolikus hitközség képviselőtestületi tagja fáradhatatlan munkásságot fejtett ki. Alig van egyesület, intézmény vagy alakulat — amelyben Eperjesy Gábor élénk tevékenységet nem fejtett volna ki. Eperjesy Gábor hosszabb időn át társtulajdonosa volt a Zalai Közlönynek is. Az ideális magyar férfi példaképe volt. Halála súlyos veszteség nemcsak kiterjedt rokonságárá, de a zalai társadalomra is, amely emlékét kegyelettel fogja őrizni. Temetése impozáns lesz. A hivatalos város, a különböző testületek, intézetek, egyesületek részt fognak venni. A temetés ma délután 4 órakor történik a temető halottasházából.
BELFÖLDI HÍREK Egy bankigazgató olasz rendjele. Az olasz király dr. Éber Antalnak a Magyar Olasz Bank vezér* igazgatójának az olasz koronarend nagytiszti keresztjét adományozta. Az olasz követ személyesen nyújtotta át a rendjelet. A magyar városok kongresz-szusa. A magyar városok kongresz-szusának állandó bizottsága ma délelőtt 10 órakor a központi város-háza tanácstermében dr. Sipőcz pol-gármcslcr elnöklete alatt ülést tart, melyen napirenden szerepel a Szent-pály István DÜlálával .megüresedett elnöki tisztség betöltése, továbbá állásfoglalás a városi tisztviselők és egyéb alkalmazottaknak vasúti uta-z isi kedvezménye ügyében. Ugyancsak ezen az ülésen tesznek jelentést a Gazdasági és Központi r. t. kialakulásáról és ezzel kapcsols\'osan a városok kölcsön kérdéséről is.
Szürkület Irta: Barbarits Lajo» Egy ideig még gondolkodott, forgatta igy, forgatta ugy a szépen sorjába rakott szavakat... hiába. Nem tudta mederbe szorítani a lelkéből előzuhogó áradatot anélkül, hogy ne fakultak volna cl a színei, mire a papirra vetődtek. Hiányzik a puszta, sivár csendből az otthon melege — állapította meg magában. A négy falra pingált, elnyomorított cirádák kajánul vigyoroglak a szemébe. A nagy egyedül-\' valóság kínozta, valahányszor végtelen messzeségből megérezte a Leány szive dobogását. Fogta magát és levelet irt. Megírta a Leánynak gyorsan futó sorokban a nagy árvaságát, a sok meddő viaskodás!, ami nem talált formát, hogv kiszakadjon belőle. „Ha itt lennél — igy irta a Leánynak — és velem együtt hallgatnád azt a csendet, ami igy egyedül, ugy érzem, meg akar fojtani engem — akkor ezer dal röpködne a napjaink közt, mint napsugarak aranylavinájában cikázó ezer apró, szines kolibri-madár. . „Ha itt lennél... ha fehér ujjaiddal végigsimítanál álmokat rejtő homlokomon, mind dalba szöknék és lábadhoz raknám őket, hogy végig csilingeljenek, amerre lépsz és hirdessék szerelmünk gyönyörű diadalát és mutassák az utat örökké Őrökké hozzám .. . „Ha itl lennél s megállná! a hátam mögött és néznéd, a fehér papírdarab hogyan lelik meg kusza betűkkel s a vállam fülé hajolva aranyosan megcsillanó hajad egy kósza szála megcsiklandozna, mig az arcod az arcomhoz ér, mig az ajkam az ajkadra forr... „Akkor.. . érzem ... akkor szü-Iclnc meg.a legigazibb dalom: a legszebb rím akkor csendülne meg a most árva lanton. „A termékenység fogja akkor ülni torát lelkem tiindérpalotájában. „És irni fogok akkor.. , Imi... irni és te leszel a Múzsáin, ott leszel mindig mellettem és vezeted a kezemet..." ... Igy irta tovább a Költő, sokáig még a levelet és azon az éjjel mar-garélás réten á Leánnyal álmodott. Elmúlt egy-két év. A margarétás réten álmodott álom is valóra vált. A Köllő mégsem irt. Semmit sem irt. Egyik niese a másik után született. Egyik ragyogóbb volt, mint a másik. De a mézeshetek boldog extázisa nem engedte formába örökíteni egyiket sem. Nem is bánta. Élt az éleiének, az Asszonyának. A boldog, önfeledt napok egymás után szaladtak. Hetek, hónapok lettek belőlük. Ugy gondolta akkor, hogy elteszi mind impressziónak s majd ha csitul a vér, a vágy, a csók, akkor majd előszedegeti őkel és zuhogva indul meg a mesék áradala. Csakhogy az az áradat sehogyan sem akaródzott megindulni. Az alkotásra hívó csend \'sohasem talált el a telke kapujáig. Egyik különösen szép őszi estén, mikor vörösre hasadt az égalján a nagy szürkeség és halódó virágok bólogattak szomorúan az ablak alatt, mégts elhatározta, hogy munkába kezd. Kicsike lakásuk egyetlen szobájának egyik zugába húzódott az asztalához. Csend voll. Az Asszony a kályha mellett egy könyvbe merült. Az apró, csöpp, pár hónapos fiacskája édesdeden, jóllakottan aludt fehér ágyacskájában. A Költő nagy, mindent megérző szeme rebbenés nélkül meredt ki az ablakon, leste, hogyan teritgeti lassan szürke takaróját ezernyi árnyék és hogyan feketül el a vérvörösre sebzett égalján a napsugaraknak a horizont másik feléről odavetíklő jáléka. Még soha nem látolf téma vibrál l az agyában. — Ujjongani szeretelt volna örömében, mikor rátalált. Gyönyörűen keretezte bc az alkony szinte hihcfellen mozdulatlansága hatalmas, áhítatos, talán az egész világot átölelő csendje. A természet mintha az ő elképzeléseihez adta volna díszletnek az egész elpihent hangtalan, csak színekben lobzódü felséges panorámát. Már a tolla hegyén érezte az első mondatot, ami megindította volna gondolatai lavináját. Az Asszony ebben a pillanatban felnézett a könyvből. — Kicsikém, mit jelent az, hogy .pia fraus"? A Köllő megzavarva, kissé idegesen kapta fel a fejét, de szemrehányás nélkül a hangjában kezdte magyarázni Asszonyának a „jószán-déku csalás" fogalmát. Aztán nagynehezen visszakeresgélte az elveszitelt hangulatot és sietett papirra vetni, amennyi megszületett már szavakra is éretten az agyában. — Kicsikém, ne haragudj, ezt muszáj elolvasnom neked — szólt kis vártatva az Asszony. Hallgasd csakl A Költő, szegény, — mit csináljon? — hallgatta. De a végén nem állhatta szó nélkül: — Nézd, kislányom — mert igy hívta még most is.feleségét — maradj csendben és ne zavard uracskádat. Csilingelő, szép mese készül. A tiéd lesz. Neked adom, hajó leszel. Az Asszony huncutkodva bujl el a könyv mögé s most már csakugyan nagyon jól viselte magát. Neki is mindannyiszor örömtől repesett a szive, mikor az emberét alkolni látta. De igy is rövid volt nagyon a csend. Mozgolódni kezdett fehér ágyacskájában a csöppség. Mindaket-ten aggódva figyellek arra. Felébredt s ezt erős, egészséges hangon, a maga módja szerint mindjárt jelentette is. Belefelt jő negyedóra mire minden asszonyi furfang igénybevételével sikerüli annyira megbéki-teni, hogy elhallgatott.
1018. Január 20.
ZALAI KÖZLÖNY
külföldi hírek
a „Matin" szerint a világháborúban Franciaország hozta a legnagyobb áldozatot. A „Matin" legutóbbi számában statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy Franciaország áldozata a világháború alatt sokkal nagyobb volt, mint a többi hadviselő államoké. Franciaország, tekintve férfi lakosságának számát, 40.8%-kal vonult hadba, mig Németország csak 39.6%-kal, Ausztria—Magyarország pedig 34.6°/o-kal. A .Matin" cikke ehhez hasonló statisztikai számadatokkal bizonyítja azt is, hogy az elesettek és sebesültek száma aránylag sokkal nagyobb volt, mini a-1 többi harcos államoké.
Selpel merénylőjének semmiségi panasza. A bécsi legfőbb törvényszék Javorek Károlynak, Seipel merénylőjének semmiségi panaszát elutasította.
Magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások. A cseh kormány tudósítása szerint a magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások folytatására a cseh kormány megbízottai február 2-án Budapestre érkeznek.
Szibériában gazdag aranymezőt fedeztek fel. Kopenhágából jelenlik: Áldana, a Léna folyó egyik mellékfolyója mellett hatalmas arany-mezőt fedeztek fel, amely több mint 500 négyzetkilométerre terjed ki. Az aranyat tartalmazó homokréteg két méter mélyen van a föld alatt. Az aranylelet hirére népvándorlás indult meg az Áldana felé és állítólag már 7000 ember ássa az aranyat az uj aranymezőkőn.
A franci* hadsereg újjászervezése. A francia köztársaság elnökének jelenlétében a testedző és a katonai szolgálatra előkészítő egyesületek szövetsége gyűlést tartott, amelyen Nollet hadügyminiszter az egyesületek vezetőihez beszédet intézett. A fegyveres nemzet eszméjének hosz-szas fejtegetése után a miniszter kijelentelte, hogy a katonai szolgálatra
— No most dolgozhatsz tovább, kicsikém — állt meg az ura melleit az Asszony — de előbb mondd meg nekem, nn lesz az 1
— Nem mondod? Látod, most meg már ideges vagy 1... Hiszen én hagylak dolgozni I De hát... én ... nem kapok érte semmit ?
— ide isi.. . ide is! ... a számra is, hogy ne tudjak annyit beszélni...
A Költő, ha egyáltalán érezte volna izét a csóknak, ugy most az egyszer kissé keserű lett volna a szájaize. Elszántan vette fel a tollat és szántani kezdte a papirost.
Az asszony ott Olt mellette, az asztal sarkánál. Valami kézimunkát varrogatott egész addig, mig az első teleírt papírlapot odébbtette az ura. Ekkor azonban nem bírta már tovább türelemmel. Nézle — nézte csak a sorokai, nyúlt feléjük, meg elkapta a kezét — mig az ura kissé nyersen rá nem szólt:
— Nem tudja bevárni, kislány, míg készen leszek?
Egyszeriben sirásra görbült azaszt
szonyka szája széle. Vollaképen nem is annyira az ura hangja, mint inkább az bántolta, hogy megint, akaratlanul is megzavarta munkájában azt, akinek mindig múzsája akart lenni.
Elhatározta, hogy jóvátesz mindent. Lassan, lábujjhegyen megtette az előkészületeket a vacsorához, aztán csendesen odalopódzott az ura háta mögé, föléje hajolt, \'alig érintette, ahogy egyik karjával átfogta a vállát
való előkészítés előfeltétele a hadsereg reorganizálásának, amelyre vonatkozóan a kormány legközelebb törvényjavaslatot nyújt be. Ez a reform lesz Franciaország biztonságának legfőbb alapja, az az alap, amely csak magától Franciaországtól fog függni és az országra nem fog elviselhetetlen terheket róni.
Husz éven belül bedől a Szent Pál székesegyház kupolája. Londonból jelenlik: Szakértői körökben kijelentették, hogy a Szent Pál székesegyház kupolája husz éven belül okvetlen bedől, ha nagyarányú tata-rozási munkálatokat haladéktalanul meg nem kezdenek. E munkálatok költségei kétmillió font sterlingre rúgnak.
ii M László w\\mm iáméira\'
Nagykanizsa, Januir 19
Az ifjú magyarság egy lelketfel-emelö, gyönyörű ünnepélye folyt le vasárnap a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban nagyszámú közönség jelenlétében. Nemcsak a tanárok, a szülök és hozzátartozók, de az ifjúság és a jövendő nemzedék sok lelkes barátja összejött, hogy lelkesedjenek és gyönyörködjenek a magyar ifjúság előrehaladottságában.
A jobbára kereskedő és iparos-ifjakból álló Szent László cserkészcsapat 65 ifja lette le ünnepélyes fogadalmát Nagykanizsa közönsége előtt, hogy jobb, emberibb, nemesebb akar lenni az átlag-ifjúságnál és hogy részükre a cserkész-szövetségbe való felvétet nemcsak cserkészjelvények viselését jelenti, de köte-lességtudásl, fokozottabb munkát, önnevelést és önfegyelmezési.
A nagy tornaterem erre az alkalomra Ízlésesen fel volt diszitve. Az emelvényen a cserkészjelmondat: Légy résen I fogadta az érkezőket. Az ünnepélyes aktusnál ott voltak a piarista reálgimnázium és az állami
és — mint ahogyan gyötrelmes, boldog, hosszú mátkaságuk alatt ezerszer álmodták, suttogták, irták egymásnak mindketten — csókot lehelt a hajára. Ugy érezte, hogy a lelke, a szerelme, a vére lobogása, minden, ami önmagában szép és tartalom és érték, az mind átömlik a Költő lüktető, lázas, alkotó fantáziájába és segíti röpíteni a tollát.
Ugy érezte, hogy most igazán múzsája lelt s ezentúl mindig igy lesz, mindig a lelkével, az alkotásban is ihletője, társa, múzsája lesz az ö nagy emberének.
A Költő ezalatt kelletlenül, idegesen forgatta a tollat. Irt egy sort, javítgatta, aztán áthúzta az egészet és kezdte előírói. Aztán keserűre biggyedt ajakkal hirtelen összegyűrte az egész elkészült kéziratot s mielőtt az Asszony magához térhetett volna az ijedtségből, behajította a kályha izzó parazsába és sokáig nézte, hogyan kapnak hajba fölölte a lángok.
Az Asszony egyedül maradt az ablaknál és csendesen, keservesen sírt.
Künn eltűntek már az alkonyi színek az égről és szürkébe takarózott az egész világ.
A Költő visszaálmodta azon az éjjelen a legénylakás négy rideg falát, honnét olyan )ó volt álom-szárnyon margarélás rétre járni, .olyan jó volt hinni várni . és olyan szomorú volt felébredni.
(Vte<)
polgári iskola cserkészcsapatai parancsnokaik vezetése alatt.
A Szent László csapat cserkészei katonás rendekben, hangos kürtszóval vonultak fel a városon keresztül a Rozgonyi utcai iskoláig Horváth József parancsnoksága mellett. A teremben az emelvényen elhelyezkedtek és megkezdődött a szép ünnepély.
Horváth József parancsnok beszédet intézett a fogadalmat letenni kívánó ifjakhoz és figyelmeztette őket azokra a kötelességekre, melyek a fogadalmat tett cserkészekre há-ramlanak. A fogadalom mintegy éretté nyilvánítja a cserkésziljat, amely cscrkész-crcnycivel mindenkor elöljár, példát ad és kimagaslik a többi iljak közül. És felhangzott a lelkes kiáltás: Igen, letesszük a fogadalmat. Majd Bazsó József ipartestületi elnök, nagyiparos hosszú beszédben rámutatott a jkötelességteljesités útjára, amelyre az ifiak, a fogadalomtétel révén léptek. Jobbnak, áldozatkészebbnek, nemesebbnek, tisztábbak kell lenniök — ezt jelenti a cser-kész-zászlóhoz való fogadalom.
Egy cserkész ezután felolvasta a cserkész-törvény 10 parancsolatát. Pattogó vezényszavak. Friss, katonás mozdulatok. Horváth József parancsnok imára vezényel, majd felolvassa a cserkész-fogadalom szövegéi, amit az ifjak nagy lelkesedéssel utána mondanak. És felhangzik 65 ifjú ajkán, egy emberként: Fogadjuk I
Hrazdtna Géza tüzesen elszavalt verse után Horváth parancsnok az előirt szép formalitások mellett minden fogadalmat letelt cscrkészifju-nak felteszi a cserkész jelvényeket, a kalapot és megérinti a vállát.
Vigyázz! hangzik a vezényszó. A cserkészek szoborszerű mozdulatlansággal és dicséretes katonás-testtartással tisztelegnek a magyar nemzeti zászló (cserkész-zászló) előtt.
Majd a régi cserkészek nevében üdvözli az egyik cserkész a fogadalmat tett testvéreket.
És felhangzik a Himnusz. Az egész közönség feláll és hatalmasan felhangzik az ég felé: Áldjon vagy verjen sors keze Itt élned és meghalnod kell.
n. ii 11 j ii ii -,in rn i i r— 111- ,, \'ni \'m ~nv
A Keresztény Jótékony Nőegylet a katonatemetőért
Nagykanizsa, január 19
A régebben történt, be nem fizetett előjegyzéseket kérjük a lehetőség szerint mielőbb befizetni szerkesztőségünkbe, hogy azt kamatoztatás végett a katona-slrok-akcló takarékbetétjének eddig 37 milliós összegéhez csatolhassuk.

A Keresztény Jótékony Nőegylet, mely hivatásánál fogva Is mindig előljár a társadalmi adakozáson felépülő mozgalmakban, ezúttal sem volt hűtlen tradícióihoz s a vezetősége és tagjai közt uralkodó áldozatos szellem bizonyságaképen vagyonkájából 1,050.000 koronát küldött szerkesztőségünknek 15 katonaslrkő felállítási költségeire.
Társadalmunk női csoportosulásai hisszük, hogy hasonló szeretettel fogják felkarolni mozgalmunkat. Szükségünk van a női tábor lelkesedésére, ami körükben minden nemes Idea Iránt megnyilvánul. Szükségünk van az ő segítségükre, -melynek nem
ez az első s hisszük, nem is utolsó
megnyilvánulása.

Keresztény Jótékony Nőegylet 15, nagykanizsai Közraktárak R.-T. 3, kövesdi Boér Gusztávné 1, Tibolt Lajos kötélgyártó 1 sirkó felállítását vállalták.
A postásbál
Az eddigi bálok közül egy sem sikerült oly fényesen, mint a Polgári Egylet összes termeiben szombaton éjjel lezajlott postásbál. Az estélyt a Nagykanizsai Postatisztviselők Ének- és Kultúregyesülete rendezte, a műsoros előadásban a Pécsi Postatisztviselők Énekegyesületének közreműködésével.
A műsor a Hiszekegy-gyc\\ kezdődőit, melyei a pécsi és nagykanizsai postatisztviselők együttes dalárdája adott elő Bűehler Mór karnagy vezénylete alatt. Ulánna Szilágyi Béla székelylóhadnagynak .Mikes hazajött" cimü melodrámáját könnyekig telt meghatottsággal Horváth Etus adta elo vitéz Nadasy Józsefné finom zongorajátéka mellett. A pécsi postatisztviselők dalárdája .Dal a dalról" cimü énekkel nagy hálást keltett. Báter János karnagy első rangú dirigens s az énekkar erős fegyelemnek adta tanúságát. Intenzív, lömör tenorja szintén első helyen említendő. Szépen szavalt néhány irredenta-költeményt Dósa József pécsi segédellenőr. Lányinak Reszket a bokor cimü müdalát a nagykanizsai postásdalárda Bllehler karnagy vezetése alatt gondos belanultságban részesítette.
Szünet után az .Utolsó szó" cimü párosjclcnetben Dénes Olga és Lánszky Paula pécsi postascgédel-lenőrnök ügyeskedtek. A következő szám .Magyar dalok" volt; szerzői Soős Jenő postahivatali igazgató és dr. Hunfalvy Emil. Báler János zon-gorakisérete melleit előadta dr. Vérffy Aladár postatanácsos. Szépen énekelt és baritonja hatásosan érvényesüli. Ezt kövelőleg Vadnay Lászlónak egy kedves kis apróságát, az .őfensége szobája" cimü vígjátékot adlák elő Engelleiter Rezső, Egyedy Mária Valéria és Kutny Sándor, állandó derültségben tartva a közönséget.
A hangversenyt a .Riadó" előadása fejezte be, melyet a pécsi és nagykanizsai dalárdák énekellek Báler János pécsi zenetanár vezetése alatt.
Az előadáson s az azt követő bálon előkelő és nagyszámú közönség jelent meg, többek közölt olt láttuk: dr. Králky István főjegyzőt, Délia Győző ezredest, Soős Jenő postahivatali igazgatót (Budapest), dr. Kovách Gyula a járásbíróság elnökét, dr. Eberhardt Bélafőgimn. igazgatót, dr. Kenedi Imre táblabírót, dr. Vargha Theodorik házfőnök plebánosL KH-nay Gyula rendőrfőlauácsost, Vér/fy Aladár dr„ Wállandl Károly és Wolfram Elek posta- és távírda tanácsosokat (Pécs), stb., stb.
A pécsi postaigazgatóság részéről 30-an jöttek fel Nagykanizsára a szombati postásbálra. Dr. Mayer József főigazgatót betegsége akadályozta meg eljövetelében.
A rendezésben Hutler Géza felügyelő, Engelleiter Rezső főellenőr és Varga István ellenőr serénykedtek. Külön említést érdemel még Olaszy Gábor segédellenőr, aki szellemesen és ötletesen konferálta be a .műsor egyes •siámait. gátt
A szombati bálé| \' \'mindenesetre sokáig emlékezetükben fog azoknak maradni, kik rajta részt vettek.
ZALAI KÖZLÖNY
1825. Január 20.
NAPI HÍREK
NAPIREND Január 20, kedd
Róma! kalcllkuf: Pib.. Seb. Proteitinj: Fát... Seb. Iiraellla: Tcbeth bó 54.
Nap kc] reggel 7 óra 39 perekor, nyűg Kik déluUn 4 óra 43 perckor.
A Meteorológiai Inlézet Jelentése szerint az Idójirtiban lényegei villozAs nem virható.
Mozi. Uránia: Nem lart elóadiil VI-láp; Pivatollak. amerikai erkölcsrajz 6 lelvo.nijban. Elóadísok \'.17 ÍJ 9 órakor
Lédererné a „katolikus" nő
Az elmúlt hét legizgalmasabb eseménye a Tötgy/a-utcai rémdráma volt.
Az újságok hasábokon ál foglalkoztak vele, hisz még a legközönségesebb emberek idegeit is fclcsiklan dozta rémületes szenzációjával. A pszichiátertől az utolsó páriáig tűnődésbe sodort mindenkit.
Aki napjában több lapot olvas, megfigyelhette, hogy egyik-másik napilap mennyire ellentétes beállítással kezelte ezt a kiadós szenzációt. Csodálatos is az olvasó publikumnak e téren a hiszékenysége. A legtöbb olvasónak eszébe sem^jut az. hogy az eseményt a riportéra saját külön fanláziája menetéhez alakítja s amit ír, az nagyrészben az ő képzeletének a szüleménye.
Innét von azután az, hogy egyik-másik zsurnaliszta belédob egy ilyen eseménybe mérgezett hatású galacsint is, mit az olvasó minden gondolkodás nélkül lenyel s meg Is emészti. A méreg azonban, bár tudtán kívül — s mégsem téveszti el hálását.
De talán azok közül is kevesen figyelték meg, kik napjában több lapot is olvasnak, hogy egyik nagyobb fővárosi napilapban nagy, kiabáló betűk adták tudtunkra, hogy Lédererné egy csöppet sem iszonyodott a hulla földarabolásától, noha, mini mondja: jó katolikus asszony.
Álljunk meg egy szóra Lédererné-nek ennél az állítólagos kijelentésénél. Igaz, hogy csak egyetlen egy lapban olvastam, de az efféle nyilatkozatokban a vallási érzésnek nagyfokú lekicsinylése rejlik. Hajlandó vagyok ug>an feltételezni, hogy csak a riporter felületessége és hatástkellő törekvése adta Lédererné szájába a fenti szavakat, de az a lehetőség sincs teljesen kizárva, hogy céltudatosan lette.
Ha az utóbbi eset áll fenn, egészen jól számitól! és Ismeri a publikum hiszékenységét. De, hála Islen-nek, az olvasóközönségnek van egy nagy százaléka, amely nemcsak olvas, hanem — gondolkodik is. Aki pedig gondolkozik, az tudja, hogy a jó katolikus, mint aminőnek Uderer né mondta magát, istenfélő is.
De nemcsak a katolikusoknak, hanem minden felekezetnek erős pH-\' lérjei a vallásos érzület, az Isten szeretete s az Istentől való félelem
Hogyan tehető fel az istenfélő embertől akkora bestiaiitás, mint Lédererné cselekménye ? De hiszen minden intelligens és gondolkozó ember tisztában van azzal, hogy Lédererné minden lehetett a világon, le. addig a mély útvesztőig, ameddig
egy jó katolikus asszonynak még a képzelete sem érhet te, csak épen jó katolikus nem volt.
Az illető riporter keveset érthet ehhez a kérdéshez. Látszik rajta, hogy nem otthonos benne s csak laikusan tapogatódzik a mllás mély fogalmában. Egyszerűen csak leirta 1 Jól hangzott, de nem vette magának a fáradságot, hogy érzelmében, jelentőségével is foglalkozzék.
Azonban, amíg az egyik olvasó, mint mohó csuka, bekapja az ilyen állítást, addig a másik fölényesen el-slklik rajta.
Nagy hibája korunknak, hogy nem disztingválják kellő lelkiismeretességgel a fogalmakat: •csak könnyedén odawtnek szavakat, nem gondolkodva rajta, hogy künn az életslrani forgatagában minden behatásra könnyen reagáló tömeg kavarog.
Az inficiálódolt fanláziáknak ba-cillusai szállnak, röpködnek körülöttünk. Kevés azoknak a számuk, kik öntudatában vannak ennek, de — sajnos — nagyon sokan vannak, kik nem törődnek velük.
Szállnak... röpködnek... kavarognak a levegőben s íme rá/apadnak és könnyen kikezdhetik a jó katolikus vallásos asszonyi is.
_ Barótl Rya
— A polgármester érkezése. Sabján Gyula dr. polgármester nyolc napi budapesti tartózkodás után ma este érkezik vissza Nagykanizsára.
— Alispáni rendeletek. Az alispán tegnap küldte meg Zalamegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1925-re összeállítót! névjegyzékéi. Rendelete! küldölt ezenkívül az állatorvosok vásári napidíjának és fuvarköltségeinekmegállapilására, valamin! az anyakönyvezettél! kalonai halálesetek anyakönyvi bejegyzésére vonatkozólag. ,
— A József királyi herceg Szanatórium Egyesület választmánya 21-én délután 5 Arakor a városháza tanácstermében ülés! lart. Külön meghívókat nem bocsátanak ki. Az ügy fontosságára való tekintettel minden választmányi tagot ezúton kér fel az ülésen való megjelenésre űz egyesület vezetősége.
— Hivatalvizsgálat, Bődy Zoltán alispán Zarubay Andor vármegyei számvevőségi főnök kisérelében hlvatalvizsgátatot tartotl a keszthelyi főszolgabírói hivatalban.
— A Katolikus Legényegylet felkéri összes lagjail, liogy szeretett elnökének, Eperjesy Gábornak temetésén minél nagyobb számban vegyenek részi. Gyülekezés ma délután\'fél 4 órakor a Katolikus Legényegylet helyiségében. Mindenki fekete lüllel áthúzott egyesületi jelvénnyel jelenjék meg. Akinek nincs jelvénye, be-szerezheli az egyesülel pénztárosánál. Felkéri egyben az egyesület a kereskedőkéi, iparosokat és hivatalok vezetői!, hogy alkalmazottaikat a temetés idejére engedjék el, hogy a Katolikus Legényegylet testületileg, lehetőleg teljes számban lehessen jelen elhunyt elnöke véglisztességén.
AlTeJJE
TTAPAPIn 1: i HHVf.tS
== Dr. König fogorvos szabadságáról ha/aétkezelt s újból rendel. (Lakik a felsóleinploni és a Ncmzcli jegybank közi. Deák-lér 7.)
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete elnöksége felkéri a vigalmi bizoltság tagjait, hogy 21-én délután 6 órakor a Nádor-utcai helyiségben a legközelebb tarlandő házias jellegű álarcos jelmez-eslély megbeszélése végei! okvetlenül jelenjenek meg.
— Cigarettázik Ön? Sodorjon Janlna papin.
— Halálozás. Halphen Mór városunk legrégibb kereskedője január 18-án élitének 8z. évében elhunyt. Tcmelése 20-án délután 3 órakor lesz.
— A volt 20 as bonvédgyalog-ezred 20-án esle fél 8 órakor Budapesten a Dohány-ulcai Posch-ven-déglöben bajtársi összejövetelt lart, melyre a lényleges, tartalékos és népfölkelő bajtársakat meghívja Reischl Richárd nemzetgyűlési képviselő.
— Járási tiszti értekezlet. A sümegi és zalaszcnlgróli járás jegyzői Zalaszenlgrólon értekezletet tartottak községeik ügyes-bajos dolgainak orvoslása tárgyában.
— A villany telep-szerződés módosítása. Ismereles, hogy a városi képviselöleslülel közgyűlése olyan határozatot hozol!, liogy a Trans-danubiáva! fennálló szerződésen módosításokat fognak eszközölni. A módosilások megbeszélésére Prack István dr., Pongor Henrik a jelenleg Budapesten tarlozkodó dr. Sabján Gyula polgármesterrel és a szakértőkkel egyetemben tegnap kezdték meg a tárgyalásokat Budapesten.
— Razzia. A nagykanizsai államrendőrség vasárnap csteiKáltalános erkölcsrendészeli razziát tartott, a melynek eredményekén 15 nőt álli-lollak elő a kapitányságra.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán szüléiéit az elmúlt hétcif 9 gyermek, ebből 4 fin és 5 leány. Házasságot kötöttek: Veőreös Kálmán honvédföhadnagy Waligurszky Alísszal, Németh József cipészsegíd Boncz Juliannával. Kunics László földműves Zsiga Máriával, Pál Imre földműves Gozdán Katalinnal, Horváth József földműves/ Plánd.er Rozáliával, Mátyás József kárpitossegéd -Szobodics Erzsébettel. Elhaltak: özv. Farkas Józsefné Mihálecz Julianna 68 éves, vcselob; Horváth József népzenész 75 éves, aggkori végkimerítlés; Horváth Jenő 16 hónapos, hörghurut; Kovács Illésné Kovács Katalin 64 éves. tüdöhurut; Takács Jánosné Vízkeleti Mária 38 éves, veselob; Kálmán János napszámos 65 éves, tüdőtágulás, sziv-izoinelfajulás; Horváth István napszámos 19 éves, hasihagymáz; özv. Horváth Mihályné Benkő Anna napszámos 43 éves, fekélyesedés; Oroszi Mária 36 éves, függőszivbillcntyü elégtelenség; Mancsek Györgyné Herczeg Anna 62 éves, vizkór; Hamelmayer Lajos nyug. m. kir. sótárnok 62 éves, agyszélhüdés; Vági Mihályné Pujer Mária 72 évés, vcselob; özv. Gurdon Józsefné Fri-vér! Mária 65 éves, tüdőtágulás; Slix Gézáné Moshammer Stefánia 22 éves, vesegümökór; Ferk Margit 4 hónapos, lüdőhurut.
— Hadirokkant iparosok és kereskedők, ugyszinién az ilyen hadiözvegyek és árvák is a módosítói! zalamegyei vásári rendlarlás\' értelmében a vásárokon, csoportjukban a legelső helyen rakodhatnak le
— Vigyázatlan soffőr. Hegyi József soffőr a minap autójával olyan vtgvázatlanul hajtolt, hogy nekiment a járda szélének s csak a véletlennek köszönhető, hogy fel ném boruli. Az ahlakok betörlek s a szilánkok és ülödés kövclkezlébcn a bennülök megsérültek. A sérülés nem veszedelmes ugyan, de a soffőr -vigyázatlansága folytán könnyen végzetes is lehetett volna. Nagykanizsa utcáin nem ez az egyetlen eset, amikor a járókelők részéről is méltán éri panasz az autó-vezetőket. Hegyi Józsefet 450.000 korona pénzbüntetésre ítélték és liajlási igazolványát elkobozták.
— Iparlemondások. A nagykanizsai iparhalósághoz tegnap ujabb 3 iparszünellelést jelentetlek be egy iparengedély-kérelmezővel szemben.
— A keszthelyi Georgikon Kör szakDIése. A keszthelyi m. királyi gazdasági akadémia Georgikon Gazdasági Köre szerdán este fél 9 órakor tartja IV. szakülését a Bocskai-vendéglőben. Az ülésen Kukuljevicz József dr. akad. tanár lart előadást a tudományos búvárkodás módozatairól ; Császár László III. é. hallgató felolvas a méhészetről, amit bírál a Kör főtitkára Tóth Dezső III. é. hallgató. A praxi-banda zeneszáma ulán a Bérlet vagy házikezelés? című vilakérdést vezeti be Sándor István III. é. hallgató, a Kör főjegyzője.
— Osztrák vlzumklállltás Nagykanizsán. Az osztrák követség az OMKE helyi fiókját feljogosította, hogy tagjai részére Ausztriába való utazáshoz vízumokat állítson ki és az útlevelekbe való beragasztásra szolgáló vizumbélyegekel az OMKE vezetőségének megküldötte. Kiállítási dij egyszeri utazásnál 100.000 magyar korona, többszöri ulazásnál 200.000 korona. Ausztria területén való egyszeri átutazásnál pedig 20 ezer korona.
= Felhívjuk t. olvasóink szíves figyelmét lapunk mai számában megjelent Ekker József budapesti (Anker-köz 1) posztókcrcskedő cég hirdetésére.
= Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Flllpp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C.s anyagból 85.000, kötött kebátok és szvetterek 290.000, kötölt mellények 195.000 koronába kerülitek,
— Gyerinck-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarcz Dezső cégnél szerezhelök be.
M OZI
Világ. Kedd-szerdán fél 7 és fél 9 órakor: Pávalollak, aineriRai erkölcsrajz 6 felv., főszerepben Alfréd Fryland és Olga Tschehowa.
Olcsó zónásreggeli
Pörköli. Gulyás. Frankfurti v. szalon
PeischI 4.000 korona. Naponta frissen csapolt Dupla
márciusi sör. Valamint elsőrendű balatonmellékí borok. Este állandó zóna. Szivei pártfogást kér
Kein Gyula
III_ Ipailejlolell vendíglój.
ShI^: nótás kapitány
Jegyek kaphatók Ehrenstein Károly d vatáruüzletéberi, Csengery-ut 6.
\\tt)f,. lanuár 20.
2ALA1 KÖZLÖNV
közgazdaság
TŐZSDE
Ai irányzat az egész tózsdeidö >h(t lanyha volt Az utolsó zárlathoz Viszonyítva 1 -2°/o-kal alacsonyabb, I nyitási kurzusok a tózsdeidó ké-°xbhi folyamán külföldi Ösztönzés hiián és a helyi spekuláció következtében tovább morzsolódtak, ugy, hoev a mai tőzsde végeredményben péntekhez képest 2-4% átlagos veszteséggel zárult. A kuliszban az Osztrák Hitel, Salgó és Rima tartani tudták árfolyamukat, azonban a Ma-evar Hitel és a legutóbbi napok favoritja a Nova, jelentós árveszteséget szenvedtek. A forgalom csekély volt.
Utótózsde
Aneol Magyar 39. PhObus 94, Klstarcut írt Fcívver 995. Ganz Danubius 3110. VII-Umo» T390. Magyar Hitel 481. Rima 1210, oStrik Kitel 182. Hual Bank 136. Salgó Niilcl 2000, Kereskedelmi Bank 1085. Cukor 2355. Oeorgla 360. Pesti Huzal 3070. Kotió 400. Sziszvári 297. Kőszén 3190. Urlkinyl 930. Budapesti Góz 130, Viktória 375, Levante 166. Irányzat (Ulettelen.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollárkurzuson átszámítva 14.603 83 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták
Ainl foci M4000-M7000 Aw.Ufda.a JÍ1JS «r:»
Citfc ko<oa» 214*3148 Btljtád 1157-118
Dtair 1137-1157 Btitlu 17170-17 (0
Dontr 71710-75*0 Bukitttl 379181
FiukU ff. i BlOtaitl SMS-3483
HoiUadl hl. IMJVJWW Koptnbiga 13900 12970
lat >79-Ml KrUatUnU II ICO-II145
UT. 513-618 London 846000-447000
Un 2W4 3014 MDaao 3004 3037
ki(i rtiak 9CSS-9MI Ntwyorft 7ÍJ30 734-0
Outr. kor. 01 ÍO-lCrJiO Pária 1933 3942
Din kor. 12703-12930 P<l{t 3148-3180
|tl;<l Inak 1J806 13W5 Sxóíla 817-419
SiM kot. I8300-IU50 Stockbol* 18450-19651)
kor. 1ÖX6-11045 Wlan 101 80 103 30
Ktrti H970-I7150 Iflikh l»9C6 I3B76
budapa«ti tSxad zAróárfolyamai
Bankok
Angol M«iy. Huil L\'ojd bink «»Kjr. HIL Jtliálor U.iinlt, 01.-M, b.ak 0»itr. HU. 8*nk«tftlo FWbittlb.
Hot*. ML k.
ÍSSSS ip»ib.
Fotgalal Ktr. Illtal M«t)-.r-N4awl KOip. JíIiíIoí
K«tcik B. IW Blito»ll6k t* Takarékok Stltitoil tp.
Urtlvitoal S
rtTiicxi *
Ktotnjil Tik I.
Alul. rak. I*
Moktií 16
Hí ul akó J0?.
ei«4 M 81 il 750
FoncUrc IS
Maty. Fttotia Vr
Malmok
Bort.-M. »
CoixofdU ii B<k«a<iabal
Budapeül 13
Hungária 10
KUllyiaaloai 2
VftlítU 27
T4rtkaitoln. 3
Tr. DaaubU 6
BinyAk
Bau.ll cl
Baoolal Ul
S«otl4f. 4
Ctmtnl t
S.I...IH 3S
Kohó « K«b. 04ai
DNKIH I
Matanii 10:
Hagy. aipb.
A1L X6ti«n III
NaiyMItoiiyl 11
ZPrlcbl zárlat
Pirii 3805—, London 548150, Newrak SI9".. Bilissel 2610-—, Matland 2167 Hollind 309*50, Berlin 123>,a, Wien 73 20, Soila375-—, Praga 1560-—. Budapest 72—, Vuú 101--. 8ukatealV?l. Belgrád 8t0--.
A magyar korona kMfSIdl hivatalos Jegyzései
DEVIZA VALUTA
Itfn.p mi 1*1".
Btci ...............9820I9S50 974019760
Berlin...............5825 S8I4 5800 5790
PilK» ............... 473 | 47250 47150 1 47150
Newyorkban 14.
Terménytőzsde
"" MU-OW.WU, I.W^WJMJMl-VJI-^v.
rois 475.Ó00—(80.000, sotátpa 490.000-515.000, takarmány árpa 400.000 420.000. »i lengeti 290.000-295.000. kein 265 000 275000. korpa 250.000 -255.000. zab 415.000 - 430.000, tepce 660000 - 690.000.
Mnyzal smitd. A 76 kgos bma 10.000 a 78 kg-os 7.500 koronával dtágull. A bttza Ismtl cléitc a 600.000 koronás áinlvól. Rozs <> korpa 5000. a lenged 7000 koronával dugull. A lobbi dkk változatlan.
Szerkesztői üzenetek
Késő. Megnyilvánul benne iról tehetség, de némi zavarosság van benne, mi közlésre alkalmatlanná teszi.
K. O. Amit a divatról ir, mindenben helyes, dc feldolgozása nélkülözi a kellő irodalmi formát.
M. V. A „Riadó" cimü versében hiányzik a kellő erö; a poétika ellen is sok hiba benne. Nem közölhelö.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar é» Könyv-k«r«ak»dáa RT. Nagykanizaa
Ja délután I órai ■ kövctkoxök i
Faipar
Eíyta. fa
Outlminn Kéríibinyal U|.y Nttnitll la Of.
Kíiblnyal SíUvónla Nulcl Vlkt bútor
770
Salíd Üfiáa,
;l»yl
Nyomdák Áttanítom F6»iro«l ny. Fnaklla Oktfroa Palin Mval
: Mpbaaaum UJKgOum
BtOdl »i| Kóbuir Oaxd. 0<pü F«jy*«
Oam Din. Oaai Vin. Hoüitit
UpUk Mic
Ka(y«/ a<«l
Belga l«ia
Um^a
M4(l«c
Vegylpá\'
VimflN
Rima
Roaiuuiinn
Scklkk
Wö(M>
Közlckeíía
AdiU AlUnllka
Mlti*" }
KOiull
Viiotl i
DOivaiul
AUamtaiul 4
Tiuil i
Cukorgyárak
Dtliukoi bV)
Cukorlpn 3360
Ototíla 910
Mtiob. cukor 175
Stummtr 2225
Élclmluertk
Ctlnatt 33
Sitlaml —
Pflipfikl 2S
Tokaji bot SS
llalk tt tik. 21
Oix. Villamos
CgT Iné 8M
ími Ind |-1
Ali. t>i 10
Autí ||25
l\'hObua M
Olajok
OI*)lpai 80
Marotl pttt. —. Sóf (i »<«•■
rówioii »n ÍO
Klii-yiöi ;o
Köb pol( vOt —
Ktjttvleh Cagn 0
R<iikm)I6I i(0
OKhwIndt iCQ
Sxillod&k
Royal-uiltd —
Scnwailiti ;o
Eglai 40
Llftliianil. —
üikátt t
Taxlll
Juta l«
OyapJutno«4 4C
Ool4btt|[tf I4Í
Karion 8) Pamollpar
Geró Károly és neje Halphen Teréz, dr. Halphen Jenő és neje FUrst^Vlarglt ugy a saját, mint az alulírtak és az egész rokonság\'nevében mélységes fájdalommal tudatják, hogy drága jó édes apjuk
Halphen Mór ur
folyó évi január hó 18-án áldásdus életének 82-ik évében szeretetteinek legnagyobb bánatára elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 20-án délután 3 órakor kisérjük a Csengery-ut 7. szám alatti gyászházból örök pihenő helyére. Nagykanizsa, 1925. évi január 19.
Geró Rózsika Halphen Miklóska
unokil
Stelncr Zsigmond •ögwi
Schloss Gottfriedné sz. Halphen Leopoldlna
J7-S0
Vegyipar
SpMIüoi I2i PWta 70
Hanz. miliigyé IJ5 Silki* « Danlca 03
Ktltll Muriayl 3$-í0
T«<0k -
Kfllönfílík
Dorogi HM
Oamml M Inttiltllia 19
Seltlon 114
llttmttó ÍI2 BA»dl ~ Báni 70
Bi*»6l 34S Oyfit\'. bór »« Corvin tllia Papíripar 34
sSSÍ" 8
Apróhirdetések
ai irtohlrj.tí. .Ii,. 10 .iHk km k. a <I~i4 • mifta.n Y.,t.g,bb Ilit .<» Ul ;
UUk. Mlndm icvlbbí .ii ,»l. KŐ k. A 1 .ÜK IlKlCTda . ■ I<iih.\'iiiI liűirJ.Uffllltillk
PénxkAtcsönt, ha lel akar venni házára vagy bltlokáia. ket«je fel 5zlgrlízt liodiláLFó-ol 8. (Baiár-udvai) Gyon ts izolld kozvelll^a.__f_3
Férfi gyermek kalapok
bámulatot ol<*>». artá.t I\'1""""" kaphatok eredeti S 11 r I at.koa. \' Javttáaok .wálTallatjak. NAI KatmaValapok Hv.iiImI m^-etdtow. Gvcnon é. Vida kal.pzrára / / \' K.ilneiy.ulea U. "»
Elndó ea; nagy kClIOzhelS. Vorösmallhy-ulea 9. 70 21-U "Helyik U\'l Wgy Vállalkoina egy árva ml leány gardlrorasira JeU-nlkeí«k okvet-len korosabb url hclgyek lcKyettek fa egykéi Idegen nyelv bltlokában. Okvetlen aene í\'lí legyen. Jelige: fi.r dc D»m...
Válasz a kladdban.____\'«■
"Egtotges burgondl rép. eladó vllíz
FetellcnéL Ro»mh ItrJ._M?
"sikátor-u. 28. sr. ház elídó. Íídek-
IWnl ugyanon.------
Hu.tüatSlí.t nagyon olc.in vállalok, Józstl IMierceg-i* 6b._____!\'»
"" Cvönyörü modem kemíoyla lOmOi
MlSSSík 4.500.000 ítl tulorukUr,
Király-ut 28.___-fi!
Eladó em háló«»°ba bolor ís mig WWilíle bulordarabok üt.:
gjoba azonnal kiadó. Cim a klóban. 208
A Nagykanizsai Bank-egycsOlet és Délzalal Takarékpénztár R. T. igazgatósága, íelügyelőbizollsága és tisztviselői mély megilletődéssel lu-datják,liogyazinlézelnek30éven át voll lelkiismeretes és tevékeny felQgyelőbizollsági tagja
folyó hó 19-én elhunyt.
Emlékét kegyelettel őrizzük megl
Nagykanizsa, 1925. január 19.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, Illetve édcsatyánk elhunyta és temetése alkalmival mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, c\'zuton mondunk hálás kösző-nelet.
özv. Hametmayer Lajosné és családja. 119
Tölgy, dió, cscrcsnye, bükk, hárs stb.
rönliláliat és erdőket
legjobb áron vásárol a
Foreítgyir fs íemtajIiUrwlí R. I.
Budapest, IX., Csont.utca I. ím
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen íelcségem illetve leányom elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ez ulon mondunk hálás köszönetet
Stlx O. Vlctor és -<ti Moshammer család.
Éitesllem az uradalmakat ís a gaidákal.
belga mének
étkezlek, amelyek a legkedvezőbb teltételek uicllctl lesznek eladva. Ugyanott eladó egv 10 HP benzinmotor egy 900-a* UnuAGi caéplövel, teljes (elszereléssel » 25-9
Pfeiffer András
Árverési hirdetmény.
A Pk. 5419/1924. sz. a. lefoglalt ingók, amely 1 millió koronára becsülteitek, 1925 január 24-én d. u. 3 órakor Kazinczy-utca 53. sz. a. Nagykanizsán elárvereztetnek. Nagykanizsán, 1925. jan. 14-én.
Haán Gyula s. k.
184 klr. blr. végrehajtó.
Zenemüujdonságok i
Poaliis Katica
Kicsiken nc add a bankot Járjunk Sainbit Nagy csacslsA}{. ha szeielemnek élünk Chili-Bom-Bom Coock a DockIIc Doo MuUi Putxi Tollo-Mlo Oh Baby Hula-Lou
JedcOn.1dIge.Jedc ledlge trSgt d«nB<iblkop( kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kfinjrvkercskcdé«<b«ii M
A farsangi szezonra alkalmas
fekete posztókülönlegességek
(crep, chasmir, iwill, foulé)
kizárólag viszonteladók részére dúsan ielszerclt raktár ci/l/cn IA7CCC posztó- és gyapjúszövet gyirí raktára = tlVKCK JUljCi BUDAPEST, VI., Ankerköx l.(Ankerpalota)^
6
ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 20
Alulírottak a maguk, családjaik, valamint az összes rokonság nevében mély szomorúsággal jelentik, hogy felejthetetlen testvér, sógor és rokon
EPERJEST GÁBOR
a D«.4lzalai Takarékpénztár nyug. főpénztárnoka, a Nagykanizsai Forgalmibank ügyvezető alelnöke, a Kai. Legényegylet elnöke, stb.
f. hó 18-án déli 12 órakor életének 55-ik évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele ulán elhunyt.
Temetése f. hó 20-án d. u. 4 órakor le*z a róm. kath. temető halottasházából.
Lelkiiidvéért az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 21-én d. e. 9 órakor fog a szentfereiierend.wk plébánia templomában az egek Urának bemutattatni.
Nagykanizsa, 1925. január 18.
Nyugodjék békében!
Epcrjesy Dezső, dr. Epcrjesy Béla. Eperiesy Jolán férj. Stockcr Anlalné,
Eperjesy Imre, Eperjesy Róza íét}. Sanveber Józseíné testvéiei. Eperjesy Dezsóné jzuI Papp Tekla, dr. Epcrjesy Bélané s«Ul. Szilts Adrienné, özv. tabódi Eperjesy üézáné szül Wcmeé Alex. Eperjesy tnircné szül. Szalay Irma, dr. Bentzik Ferenc, Stocker Antal, Sanvéber József sógornői és sógorai.
A Nagykanizsai Bankegyesölet és Délzalai Takarékpénztár R. T. igazgatósága, felügyelóbizottsága és tisztviselői mély megilletődéssel tudatják, hogy
ny. cégjegyző főpénztárnok
folyó hó 18-án elhunyt.
A megboldogult 34 éven át volt az intézet hűséges, érdemes főtisztviselője és emlékét kegyelettel őrizzük meg. Nagykanizsán, 1925. jan. 19.
A Nagykanizsai Kai. Legényegylet mélyen megszomorodva, de Isten végzésében megnyugodva, fájdalmas szívvel i jelenti, hogy
Eperjesy Gábor
nz Egylet alapítója és 22 éven világi elnöke
f. hó 18-án 55 éves korában, hosszas és keresztény lélekkel viselt betegség után az Úrban elhunyt.
Temetése f. hó 20-án d. u. 4 órakor lesz a temető halottasházából.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét kedden, 20-án reggel fél 8 órakor a felső templomban tartjuk. Nagykanizsa, ID25. január 19.
Élete, munkássága legjavát az Egyletnek szentelte, ezért emlékét mindenkor .kegyelettel őrizzük!
A Dunántuli Közgazdasági R. T.
igazgatósága és felügyelóbizottsága mély fájdalommal tudatja, hogy
Eperjesy Gábor
fclügyoldbizottsági tag ur folyó hó 18-án elhunyt.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg!
Nagykanizsa, 1925. január lí).
A Nagykanizsai Forgalmi Bank Részvénytár- I
saság igazgatósága, feltlgyelöbizoltsága és tisztviselői kara fáj- ■ dalommal jelenti, hogy az intézet egyik alapitója és érdemes alelnöke
Eperjesy Gábor ur
folyó hó 18-án elhunyt.
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni I
Nagykanizsa, 1925. január 20-án. ^
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület mély megilletődéssel tudatja, hogy örökös elnöke
Ertsi Gábor
folyó hó 18-án elhunyt.
Benne oly férfiut vesztettünk el, ki szívvel,- lélekkel fűződött egyesületünkhöz és fáradságot nem ísmeiő, lankadatlan buzgalommal dolgozott érettünk.
Emlékét mindenkor hálás kegyelettel fogjuk megőrizni
Nagykanizsa, 1925. jan. 19.
Elnökség.
A Nagykanizsai Közraktárak R. T. igazgatósága, fel-ügyelöbizottsága és tisztikara fájdalommal telt szívvel jelenti, az intézet felügyelőbizottságá-nak volt érdemdús tagja
nr lí
bekövetkezett elhunytát.
A megboldogult számos éven át, vállalatunk érdekeit mindenkor szivén hordva, működött annak kebelében és emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk megőrizni.
Nagykanizsa, 1925. január 19.
A „Király-Sörfőzde Részvénytársaság" igazgatósága, felügyelóbizottsága és tisztikara mély megilletődéssel jelenti,
hogy
Eperjesy Gábor ur9
az igazgatóság tagja,
aki két évtizeden át odaadó buzgalommal és meleg érdeklődéssel viseltetett a vállalat ügyei iránt, f. hó 18-án elhalt.
Emlékét soha nem muló kegyelettel fogjuk megőrizni I
Nagykanizsa, 1925. január 20. „s

A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői kara fájdalommal jelenti, liogy az intézet fáradhatatlan és tevékeny elnöke:
Eperjesy Gábor ur
továbbá az intézetnek 32 éven át tlgybuzgó felügyelő-bizottsági tagja:
Halphen Mór ur .
folyó hó IS-án elhunytak.
Intézetünk felvirágoztatása körül mindketten fáradhatatlan tevékenységgel buzgólkodtak; emléküket mindenkor hálás keirve lettel fogjuk megőrizni. 61
Nagykanizsa, 1925. január 20-án.
A „Király-Sörfőzde Részvénytársaság" igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői kara őszinte részvéttel jelenti, hogy
a felügyelő-bizottság tagja,
aki ezen lisztét a vállalat alapítása óta a legnagyobb odaadással töltötte be, f.-hó 19-én elhalt.
Emlékét hálás kegyelettel fogjuk megőrizni!
Nagykanizsa, 1925. jan. 20.
Oíeooeck Károly).
M. évfolyam, 16. szám
Nagykanizsa, 1925 január 21, szerda
Ára 1800 koron.
Készpénzzel bérm. ^H I H M
«JjA1 A
POLITIKAI NAPILAP
Szeíkeail&ég fa kladöblvatat fí ul 5 Interurbán-Telefon 78, nyomda 117. Kim
Felelős szerkesztő: Kempelcn Béla
KlSíiielfal Ut: Ejy hói. 30.000 korona Hírűm hóra............... 90.000 korona
A MAGYAR KERESKEDELEM VÁLSÁGA
Irta: Gárdonyi Zoltán dr.
Budapest, január 20
A legutóbbi időkben a magyar kereskedelem egyes jelentős eé gel kénytelenek voltak fizetésű ket beszüntetni és önmagukat a divatossá vált kényszeregyezséggel „szanálni." Ha esetenként vizsgáljuk a fizetési zavarokkal küzdő vállalatokat, megállapíthatjuk, hogy ezek szinte kivétel nélkül o háború utáni idők konjunkturális alakulásai. Üz letvezetésükben nélkülözték < békekereskedelem szolid elveit és csupán a konjunktúrák pillanatnyi esélyeinek kihasználására rendezkedtek be. Most, mikor gazdasági életünk — tagadhatatlanul súlyos operációk után — erősen közeledik a békekereske-delem szintjéhez, ezen cégeknek minden üzleti lehetőségük megszűnt.
Az ilyen konjunkturális vállalkozások jelentékeny része már azzal a célzattal alapíttatott, hogy minél nagyobb hitelt szerezzen, s ekkor fizetésképtelenséget jelentsen A fizetésképtelenség kapcsán a cégek nagy árengedményt csikarnak ki hitelezőiktől és ezzel nagyobb anyagi eredményhez jutnak, mint amennyit évtizedek szorgos és becsületes munkájával elérhettek volna.
Tagadhatatlan azonban, hogy _iz egész magyar kereskedelmi \' elet sulyos óráit eli. Ennek egyik jelentős oka a kereskedelmi hitelek megszorítása. A nagybankok csak a velük állandó ösz-szeköttetésben álló kereskedőknek folyósítanak hitelekel és ezt Km a szükséges mértékben. Igy aztán a kereskedő, hogy fizelési kötelezettségének idejében nicg-wlnessen, áruit kénytelen elzá-l0gosilaui és arra hetipénz formában kölcsönt felvenni. Ily .™don «z elzálogosított árut nem \'"oja eladni, — ami üzletének [negbénulásával jár, de a felvett "olcsón után hosszú időn keresz-"f oly magas heti kamatot fizet, ""l\'yet az áru eladása alkalmául nem tud behozni.
lyezni és a már kihitelezett áru vételárát nem tudja behajtani. Miután igy vagyona áruban és kinnlevőségekben fekszik, előbb-utóbb teljesen inmoblllé válik.
Erősen megnehezíti a kereskedő helyzetét, hogy megrendelését öl-hat hónap előtt adta fel — mert csak igy van a gyárosnak módjában az árut időre szállítani — és az öt-hat hónap előtti viszonyokat vette számítása alapjául. Sajnos, a viszonyok ez idő alatt alaposan megváltoztak s a kereskedő az \'akkor megrendelt mennyiséget ma értékesíteni és az akkor kalkulált árat elérni nem ludja.
A helyzet változását csak az általános gazdasági viszonyok jobbrafordultától várhatjuk. Addig is bizonyos kormányzati intézkedések a kereskedelem nehéz helyzetét jelentékenyen enyhítené. Ilyen lenne főképen a hitelélet szabályozása. A Nemzeti Banknak nemcsak a kisipa-
rosok. de a kereskedők részére is kellene nagyobb és olcsóbb hitelt folyósítani. Közvetlenül, a nagybankok kikapcsolásával. A Nemzeti Banknak feltétlenül betekintést kellene nyernie, hogy a nagybankok a tőle nyert hiteleket miképen helyezik ki. A csődön kiviili kényszeregyezségi eljárás a legrövidebb idő alatt, gyakorlati kereskedők bevonásával novelláris uton volna módosítandó. Az arany vámtélelek bizonyos esetekben módositan-dók lennének, mert bizonyos lételek oly magasak, melyeket a gyakorlati élet nem bir el Végül tető alá lennének hozandók a kereskedelmi szerződések is, mert ezek megkötésének elhúzása fölös izgalomban tart egyes kereskedelmi érdekeltséget.
A sulyos viszonyok ellenére mindenesetre le kell szögeznünk, hogy ,1 legutóbbi fizetésképte lenségek nem érintik a magyar kereskedelem egyetemét és ezek kivétel nélkükkonjunktiirális vállalkozások régen várt és jól megérdemelt végzetét jelentik.
A költségvetés tárgyalása
Hatálytalanították a kizárásokat — Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos december havi jelentése
Budapest, Január 20
A nemzetgyűlés mai ülésén Szei-lovszky Béla elnök nyilatkozott Kassai Károly indítványára. Kijelentette, hogy tgy pártközi konferencia eszméje az ellenzéknél nem talált visszhangra, de mert magasabb érdekekből, hazafias szempontokból minden eszközt ki akar meríteni a nemzet* gyltlés nyugodt és eredményes munkálkodásának biztositására, Javasolja, liogy azon képviselőknek kizárása, kiknek kizárási határideje inéi: nem járt le, a holnapi nappal kezdidőteg hatalyonkivQl helyezzék.
A Máz az elnök indítványát egyhangúlag elfogadta.
Az 1924/25. évi állami költségvetéshez elsőnek Kehchl Richárd szólt hozzá. Bizalommal viseltetik a kormány iránt s a költségvetést részletes tárgyalás alapján] elfogadja.
Erödi Harrach Béta hangsúlyozza a költségvetés fontosságát, a közigazgatás kiépítésének lOrgősségét. Majd áttér a mezőgazdasági helyzet ismertetésére. A költségvetést elfogadja.
A szanálás folytán előállott
a k^J^S\' a!moSzfé,ál,an Ivddl Béla a következő felszóló, mrii .7 árengedmény Foglalkozik a takarékossággal, a
sem ludja aa árut ellte- tisztvisvlókérdéssc-1. Ezzel kapcsolat-
ban kijelenti, hogy az a fizetés, melyet az állam ad. oly kevés, hogy a legszűkebb megélhetésre se elég*. Ezután áttér az egyes tárcák költségvetésének bírálatára.\'Majd a kivándorlás kérdésével kezd foglalkozni. A kivándorlók száma egyre nagyobb. A költségvetést elfogadja.
Szily Tamás a választójog kérdésével foglalkozik. A titkosság a magyar jellemnek nem ■ felel meg, a választás tisztaságát kell biztosítani. Majd a gazdasági liilelkérdését teszi szóvá, végül az adózás kérdésére tér ál. A költségvetési elfogadja.
Lovász János a sulyos adóterhek-ről beszél. Szükségesnek tartja a (isztviscIGilétszámc.ökkcntések végrehajtását. Majd az. adórendszerrel kezd foglalkozni. Remélt, hogy gazdasági élelmik rövid idöl\'l beüli kiegyensúlyozódik. A költségvetést elfogadja.
Herezeg Béla rámutat a mezőgazdasági hitelkérdés sulyos válságára, fizutan az egyes tárcák költségvetését bírálja. Foglalkozik a külpolitikai helyzet nehézségeivel. Kijelenti, hogy nem szabad megfeledkeznünk a tu-iáni gondolatról. Végül az emigránsok külföldi aknamunkájával foglalkozik.
Herezeg Géza beszél ezután, aki elfogadja a költségvetést.
Dréhr Imre megállapítja, hogy a költségvetés nem lépi át a megengedett keretei. Rámuta azokra az eredményekre, amiket i kormány eddig elért és amelyeket lekicsinyleni nem leket. Ez a költségvetés .reális
— mondja. Egy évre előre\' meg tudjuk állapítani államháztartásunkat. amely c nyolc milliós országnál 6<X) millió aranykoiona. Igaz, hogy sok a tisztviselő, főtisztviselő
— de ez a hozzánk menekült tisztviselőkben rejti okát.
Utána az elnök napirendi indítványt tesz, hogy a költségvetés vitáját holnap folytassák.
Szabó József az államvasuti munkások segélyének elmaradása miatt szólal fel. A kereskedelmi miniszter válaszában kijelenti, hogy a vasúti munkások díjazása a napszámbérek szerint igazodik. Ezután felolvassák az interpeilációs könyvel. Az ülés 4 órakor éri véget.
Megjelent Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos S-ik jelentése, mely december hónapról számol be. A jelentés mindenekelőtt megállapítja, Hogy a költségvetési év oly bevételekkel záródott, melyek a kiadásokat . körülbelül 2 millió aranykoronával meghaladták. Az újjáépítési kölcsön biztosításául lekötött bevételek dc-ceinher hónapban a következőkép alakullak:
Vám 137.773, cukoradó 60.588, dohányjövedék Í30.463, sójövedék 28.7(57. tehát összesen 377.590 millió papírkorona, mely aranyalapon átszámítva kitesz 25.3 millió aranyko-rónát, amelyhez járul még 614.600 aranykoronának megfelelő aranypénz. A vámbevételeknél csökkenés tapasz-talható, aminek oka a szorzószám leszállítása. Feltűnő nagy emelkedés van a dohányjövedék, cukor és só-Jövedéknél.
A le nem kötött állami bevételek bár nem érték et a novemberieket, a többi előző hónapokat mind ineg-haladták. Befolyt összesen 517.4 milliárd papírkorona, a lekötött tartozásokkal együtt összesen 894.9 milliárd papírkorona, mely átszámítva 52.6 millió aranykoronának felel meg.
Az állami költségveté i év első felét figyelve megállapítja a főbiztos, hogy a tényleges bevételek 40".\'o, a kiadások pedig IOTo-al haladják meg az újjáépítési tervvel kapcsolatban készült költségvetést.
A januári költségvetési előirányzat szerint a kiadások 34,824,049, a bevétetek 36,647.612 aranykoronát tesznek ki, a felesleg tehát 1,823.612 aranykorona, ez az újjáépítési költségvetéssel szemben 11,466.896 K különbözelet mutat, ami nagyon kedvező eredménynek látszik.
Az újjáépítési kölcsönből eddig 108 milliót költöttünk cl, ugy hogy mintegy 151) ntilli \'i aranykorona maradi még rendelkezésre.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Január 24.
A főbiztos jelentése részletesen foglalkozik az állami alkalmazottak kérdésével. Mégállapilja, hogy 1924. december 31-én 2780 állajni alkalmazottnak mondottak fel, mintegy ezer állást beszüntettek és önként távozott 100 tisztviselő.
Az összes állami bevételeknek közel 60%-át a közalkalmazottak szolgálati és nyugdíj illetményei veszik igénybe. Mégis, a jelenlegi helyzet mellett nagyobb számú elbocsátásokat nem lehet eszközölni és igy a helyzetnek gyors orvoslására nincs kilátás. Oly terveket lát a főbiztos szükségesnek, melyek szerint a fokozatosan megüresedett állások be nem töltésével fog a szükséges létszám-csökkentés bekövetkezni. A kormány most foglalkozik ilyen tervek kidolgozásával. Megállapítja a jelentés, hogy a kormány megszüntette a behozatali és kiviteli korlátozásokat.
A világ többi országaiban kialakult irányzatot követve a nagybani árak terén nálunk is emelkedés tapasztalható. A kiskereskedelmi árak azonban változatlanok. A munkanélküliek száma december havában valamelyest emelkedett.
BELFÖLDI HÍREK
Appunvl Olaszországba utazik.
Apponyi Albert gróf, a Magyar Külügyi Társaság ckiőke hosszabb időre Olaszországba utazik, ezért elnöki minőségében az igazgatóság felkérésére Berzeviczy Albert, a társaság alelnöke fogja helyettesíteni.
Ulaln Ferencet elitéltek. Aágh Miklós törvényszéki tanácselnök a kecskeméti törvényszéken ma délelőtt 12 órakor hirdette ki Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselő ellen a ceglédi beszéd miatt folyamatba tett rágalmazási perben az Ítéletet, mely szerint a biróság Ulain Ferencet bűnösnek mondja ki két rendbeli rágalmazás vétségében és ezért őt két havi fogházra és két millió korona pénzbüntetésre ítélte.
Piccola Signorina
(Egy haditengerész naplójából)
Irt,: Péchy-Horválh Rezsi
I.
A dalmát nap rézsut sugarakat ejtett az antracénszinU tengertUkörrc és millió villódzás ragyogott fel a pajzánul játszó vízfelületen. A nagy vörös bója előtt hirtelen világos színekben mutatkozolt a komorsziilll esetlen páncélgőzös iramba teste, a levegőben pedig poshadt vizszag, tikkasztó melegség és a frissen súrolt deszka édeskés, átható illata terjedt szét.
A motorcsónak erőteljes pöfögés-sel, kecses Ívben vált el a moló fehér köveitől. Víz és villódzó tajték csapott fel az orra előtt, mint száguldó rohanásba kezdett. Mint a finom, elegáns autó a zöld mezőn, kúszott tova a fehér motorcsónak az ultramarin, mélységesen kék vízfelületen, amelyen itt-ott sötétebb kék olajos csillámu toltok színesedtek.
Nyúlánk, fiatal leány állott a csónak magasrameredő orrában. Lángvörös ruháját, amelyből élénk feltűnéssel színesedett ki fehér nyaka, két fehér karja, a rohanás szele ugy csapdosta, mint valami gigászi jelzőzászlót. Rővíd homlokfürtök kígyói láncoltak az arca körül és verdes-
Zárt tárgyalás Robozék ügyében. A hüntetötörvényszék tegnap folytatta a Roboz-testvérek ellen folyó főtárgyalás!. A kir. ügyész indítványára azonban zárt tárgyalást rendeltek el.
Koudelka hozzátartozói bünügyl zárlatot kértek Lédererék vagyonára. Koudelka hozzátartozói a vizsgálóbírótól a bllnügyi zárlat elrendelését kélték Lédererék vagyonára, mivel Koudelka kb. 60 millió korona ajándékot adott Lédereréknek. Lédererék lakásán egyébként ma vegyes-bizotlság fog mégegyszer helyszíni szemlét tartani.
Chorin Ferenc halála. Chorin Ferenc a Gyosz alapilója és elnöke, főrendiházi tag és nemzetgyűlési képviselő 83 éves korában meghall.
A nemzetgyűlés igazságügyi és külügyi bizotlsága január 22-én csütörtökön tartja legközelebbi üléséi.
A Keresztény Kisgazda Párt legnapi értekezletén Csáky gróf honvédelmi miniszter is jelen volt. Atmássy László elnök megköszönte a tagoknak a költségvetés folyamán tanusitott támogatásukat. Széchenyi Viktor a mezőgazdasági hitelt telte szóvá. Szabófíy államiilkár válaszolt Széchenyinek. Ncubatter a gyufaadó tárgyában szólalt fel. Majd több hozzászólás és felszólalás hangzott cl. Később a tanítók küldöttsége tisztelgett a páiteluöknél és a párt támogatását kérte törekvéseikre. — Utána párlvacsora volt.
Hamis ékszerekkel csaló szélhámosoké A főkapitányságra feljelentések érkeztek, hogy több szélhámos hamis ékszerek elzálogosításával becsapott több pénzintézetet. A megtévesztésig hasonló elsőrangú brilliánsköves aranygyűrűket zálogosítottak cl, melyekről csak hosszabb és tüzetesebb vizsgálat ulán lehetett megállapítani, hogy közönséges hamisítványok. A vakmerő csalókat sikerűit (jrün Henrik, űottesmann Károly és Herffig Lipót személyében elfogni, akik százmillió koronát csaltak igy össze hamis ékszerek .elzálogosításával".
Internáltak felülvizsgálása. Tegnap vizsgálták felül az összes régi internáltak ügyét. Egyharmadrészü-
télj a homlokát, az arcának kél puha halma pedig kipirult, mint a pásztor képe a (éli tűz körül.
A következő pillanatban a motorcsónak zurtwlása elhalt, a jármű a hajó alatt paskolta a kék vizet s a motoros szárnyaló íveléssel suhogott a függőlépcső alá. Apró hullámok emelgették, síllyczgellék mosta lépcső mellett, de a pirosruhás leány bátor ugrással rúgta el a lábai alól a csónak paddeszkáját egy pillanat századrészéig álomszerű csipkék hóle-hérsége csillant elő a piros ruha alól, aztán férfias karokkal fogózkodott meg a függőlépcső keskeny, laza drótkötelében.
A fehérruhás, bronzosra sült matrózok ellenséges pillantása a szóbeli jelenlés előtt beszámolt róla: vendégek érkeztek a hajóra, urilányok. Akiket nekik csak messziről szabad nézni.
öt fiatal leány kapaszkodott fel a lépcsőn. Elől a pirosruhás. Bájos, ennivalóan kedves drágaság voll. Nyúlánk, szinte fius termete és szép-metszést! ajkán bujdokló meleg mosolya a dalmát partok tavaszát múlana be eleven kiadásban. Művésziesen megformált, ncmcsmetszésü arcából huncutul tűzött ki kél okos, barna szeme, tele megfejthetetlen, édes és sejtelmes leányvággyal; a
kel rendőri felügyelet alatt elbocsátották és csak a megrögzött bűnösök és munkakerülők maradtak tovább fogva. Husjelkor ujabb felülvizsgálatot tart belügyminisztérium.
A KANSz vezetősége újból elfoglalja hivatalát. A KANSz nagy-választmánya január 28-án összeül, amely illésen a régi elnökséget a közalkalmazottak nevében felfogják kérni, hogy régi helyét ismét foglalja elés ujabb bizalomnyilvánitással fogja dokumentálni ragaszkodását a régi vezetőséghez.
Meghalt a körömfestéktől. Fehérmegyében, Cccén, Horváth Rózsi 18 éves leány, mielőtt bálba ment, ujjait körömfestékkel kilakkozta. A bálban azután arcáról lekapart egy kis pattanást. Nem gondolt semmi rosszra, azonban hirtelen rosszul lett s hazavitték. Az előhívott orvos vérmérgezést állapított meg. Budapestre akarták szállítani, dc útközben nagy kínok között meghall.
Llclltl rendőr gyilkosának a büntetését jóváhagyták. Baucr Ferenc és Novacsek János breiin-liergi bányamunkások a Sopron— győri vasútállomáson Lichll Mihály rendőrt kötelessége teljesítése közben meggyilkolták. A gyilkosok, mint emlékezetes, Ausztriába, Bécsbe menekültek, majd a Bécsújhely melletti Zillingsdorfhan bányatárnákban bujkállak jó ideig, ainig Novacsek meg nem unta a .kutyaéletet". Mikor Novacsek ezt tudtul adta Baucrnak, Baucr felháborodott és pisztolyából, amely Lichll Mihály életét is kiöl-tolla, fejbelőlte Novacsekct, majd egy mély kútba dobta. Mire őt felhúzták, Bauer a kut mellett holtan feküdt, agyonlőlle magái. Felgyógyulása után az osztrákok kiadták Novacseket és a soproni törvényszék, mint lettest 15 évi Jegyházbüntetésre Ítélte április lfctn. Fe-Icbbezés folytán a győri tábla most foglalkozott a gyilkosság ügyével és az ítéletet teljes terjedelmében jóváhagyta.
Az anyakönyvi hivatalok, szabályozása. A belügyminiszter tegnap körrendeletet adott ki az anyakönyvi hivatatok vezetőinek minősítéséről.
kél arcának kármin-szinénél pedig csak a szétnyílt, keskeny, puha szája volt.pirosabb. Kedves, üde és szi-vctníclegitö jelenség volt. Mint egy harmatos, egyszerű, érintetlen virágszirom.
A társnői igazi dalmata szépségek ; kissé vad arckifejezéssel, férfiasan kemény mozdulatokkal, kékes-fekete, drótszerü hajjal és kreolos-cigányos bőrrel. Fehér vászonruhájuk feszesen simult végig fiúsan nyúlánk alakjukon.
2.
A tiszti szalonban már pajtásko-dásra hamvadt cl az első félóra lar-tózkodásos merevsége. Szilágyi fregatthadnagy már mint évtizedes, bizalmas ismerősét kalauzolta odáig a pirosruhásai, akinek feketecsokros illatos copfját vérbizsergető érzéssel nézte, mint az álomjáró a bűvölete -tárgyát, aliogy előtte haladt.
Keskeny folyosókban, alacsony fülkékben, félhomályos hajórekeszek-ben haladtak keresztül nagyszerű közelségben, ugy, hogy folyton éreztek és "beidegzctték az egymás ruhájából kiömlő ózonos lengerszagot A folyosókban a hadihajók pedáns tisztaságának finom illata úszott amely közé érzclgösen uszoll bele a fregatthadnagy könnyű otkolon-felliöjc. Villanylámpák pillogtak fel
KÜLFÖLDI HÍREK
Tolvajfásért letartóztatott archeológus. A külföldi levéltárak igazgatói az utóbbi időben megállapították, hogy történelmi nevezetességű okiratok tűntek cl egyre-másra a legnagyobb gondossággal*\' őrzőit irattárakból. A legszélesebb körű nyomozás megindult és miután ismert műgyűjtők jelentései alapján a szálak Berlinbe vezettek, a berlini rendőrség Hauch Károly dr. európai liirü archeológus személyében letartóztatta a szokatlan bűncselekmény tettesét, aki elfogatásakor részletei beismerő vallomást telt, A házkutatás alkalmával a rendőrség temérdek nagyértékü kéziratot és okiratot talált. A tudós fetisizmússal védekezett.
Elfogott bécsi rablógyilkos. Szombaton délben Bécsben a Karl,-palota egyik bérházában halálra sebesítették egy törszurással Geister Berta hivatalnoknő!, akinél 30 millió korona hivatalos pénz volt. Az ismeretlen tettes elrabolta a pénzt. Vasárnap "este azután sikerült a rablógyilkost Bergmeister Károly 22 éves iparművészeti iskolai tanuló személyében elfogni, aki tettét be is vallotta. Előre elkészített, tervszerű gyilkosságról van szó.
Gyilkosságok Rohoncon. Bor-zalmes rablógyilkosság történt az osztrákok által megszállót! Burgenlandban. Osztrák csendőrök követték el, az áldozat pedig egy 18—20 éves árvaleány, akinek szülei Amerikában elhallak, s aki több száz dollárral nemrégiben hazajölt Amerikából. Miután elfogyott az osztrák pénze ezért 70 dollárt bevitt Rohoncra, hogy ott átváltsa osztrák pénzre. Rolionc felé sűrű erdőségen kellett keresztül haladnia, ott két osztrák csendőrrel találkozott, akik tudakolták, hogy mi járatban van. A leány gyanutlanul elmondott mindent s ez fett a veszte. Visszafelé is hozzácsatlakoztak, az egyik csendőr hátramaradt és a mitsem sejtő leányt hátulról bajoncttjévcl lefejezte. Az esetnek szemtanuja volt egy cseni* |)ész, aki az erdőben volt elbújva. Ez jelentette fel az esetet, a hatóság kutatni kezdett s tényleg meg-
élésen a jöttükre vés hunylak el megint, amikor tovább kopogtak feher cipőikben.
A leány piros ruhája a szalon fehér bútorai között ugy világított, min! egy meggyulladt, tébolyodolt igéret.
— Piccola signorina — mondta egyszerre a fregatthadnagy és a hangja lágyan omlóit cl, mint karcsú vitorlás vásznai, ha hirtelen eláll a szél, — hadd meséljek el magának valamit, amit a maga nyúlánk alakja és a piros ruhája . rajzolt elém az emlékek fekete éjszakájából, apákat és repülőhalakat fényképeztem akkoriban — pár éve már — amikor valamelyik csendesóceáni maláj-sziget melleit gőzöltünk cl. Halálosan untam magamat és valahogy izgalmak, gyötrődések, nagy fájdalmak lobogása után vágyódtam. Egyszerre iramba fakéreg-vitorlás iveit cl a páncélbordáink alatt. A vitorlás orrán magas\', sudár női alak állott piros virágözönbe öltöztetett testtel, a fehér virágokkal ékesített fejét délszak napja bronz ragyogásba szőtte s aranyfényüvé varázsolta vadul csapkodó haját. A vitorlás befutott a kikötőbe s én, akit szivem ütött a vadvirág forró mosoly-üdvözlete, az első voltam, aki a megérkezés után partraszálltam, Kél
ioat. /inuár 2\'-
ttlállák a fejnélküü hullát. Ugyan-csík Roboncon történt a napokban, hogy Holzer Ferenc rohonci mészárost pénteken szóváltás közben hátulról többször megszúrta öccse, Holzer Zsigmond, a kivel hosszabb idö óta rossz viszonyban voll. A halálosan sérült Holzer Ferencet eszméletlen állapotban beszállították i szombathelyi közkórházba, ahol meghalt anélkül, hogy kihallgathatták volna.
Levegőbe repült ház. Grácban > központi villanytelepen egy újonnan épített gőzkazán felrobbant és az épületiéi együtt a levegőbe repült. A jelenlés súlyos sebesülésekről és halálesetekről számol be.
A centralista nagyszerb Ideológia bukása. Zágrábból Jelentik: Az Obzor feltűnést keltő cikkben foglalkozik az SHS állam jövőjével s megállapítja, hogy a nagy szerb államoknak nem várt módon és nem remélt mértékben való megvalósulása idézi elő Dusán cár birodalmának mai
ZALAI KÖZLÖNY
formájában való rövid időn belül bekövetkező széjjelesését. Nyolcmillió nem szerbet nem képes a négymillió szerbség asszimilálni. Annak illusztrálására, hogy a szerb kormány által tüzzel-vassal megindított asszimilálás abszolút semmi eredményt nem tudott felmutatni, a lap reámutat Montenegróra, melynek lakossága, dacára a közös nyelvnek és vallásnak, még most sem szerb, hanem „montenegrói." A harc folyik Crnegóra és Belgrád között és valószínűleg nem Belgrád lesz a győztes. Az unitarizmus teljes kudarcot vallolt ugy Horvátországban, mint Szlovéniában, ezzel szemben a főderasztikus irány téri nyert, — állapítja meg az Obzor. A szerb kormány kénytelen az unitarizmus, a centralizmus és az asszimiláció ideológiája melleit kitartani, mert ezek után már csak az amputáció következhetik.
Az oszakai tűzvész. A Times jelenti Tokióból, hogy az oszakai tűzvész folytán 1200 ember vált hajléktalanná.
Folyóba zuhant vonat. Dijon mellett egy robogó személyvonat az Albana folyóba zuhant, ahol számosan életüket vesztették a hullámokban.
Nákófalvát átengedik a Románoknak. Belgrádból érkezeit éjjeli telefonjelentés szerint híre jár, hogy a jugoszláv és román kormány között a vajdasági határ ujabb kiigazítása végett tovább folynak a tárgyalások. E szerint a tiszta német ajkú lakosságú Nákófalvát átengednék Romániának — ami a nákófal-vaiak között óriási elkeseredést szült.
Herriot fogadta a izovjet követét. Herriot francia miniszterelnök fogadta Krasszint, a szovjelkormány nagykövetét. A miniszterelnök ez alkalommal figyelmeztette Krasszint arra az Ígéretére, hogy nem fog beleavatkozni Franciaország bclücvi politikájába.
Öt magyar nemzeti zarándoklás indul az örök városba
Megjelent a részletes program
Budapest, Január 20
Mint ismeretes az őszi püspöki konferencia megbízta és delegálta Roll Nándor dr. veszprémi püspököt, hogy az Országos Katolikus Szövetség zarándoklást rendező bizottsága mellett működő a szenl évi nemzeti zarándoklásokal rendező elnökségét vállalja, amely bizollság a veszprémi püspök aláírásával a következő felhívást bocsátott ma közre : Magyar Katolikusoki Szentséges Atyánk hív benneteket az örök városba, amelyet az emberiség Megváltója — Jézus Krisztus — egyházának középpontjává és földi helytartójának székhelyévé választott. Jöjjetek minél többen abba a városba, ahonnan felétek a szent tanításnak és az égi kegyelemnek üde és tiszta forrásai folynak, ahol az ősi katakombákat, az apostol fejedelmek sírjait, a dicső mártírok földi maradványait láthatjátok, ahol Szentséges Atyánk várja szeretett magyarjait, hogy áldását adja rátok, mindnyájunkra és összetöri szegény Hazánkra I E felhívással kapcsolatban jelentjük, hogy az Országos Katolikus Szövetség ma tetlc közzé a szent évi nemzeti zárán-dokiások programját, mely szerint:
/. az első országos zarándoklás, a szombathelyi egyházmegye zárán-doklása Mikes János gróf püspök vezetésével március 23-án indul Budapestről, illetve Szombathelyről. A különvonat érinti Velencét, Mjuát, Bolognát, Firenzéi és Rómát. Rómából visszautazás április 1-én. Az utazás időtartama 12 nap. Részvételi dijak: 1. oszt. 5.600.000 K, II. oszt. 4.500.000 K, III a. osztály 2.700.000 K, Ili/b. oszt. 1.600.000 K. Erre a zarándoklatra január 21-ig lehet jelentkezni.
A 11. országos zarándoklás, amelyei Csernoch János dr. bibornok, Magyarország hercegprímása vezet, 2 csoportban utazik Rómába. Az A) csoport április 21-én indul Rómába. A különvonat érinti Velencét, Bolognát, Firenzét, Rómát, Nápolyi, Pompeit, Foegiát, Loretlót, Anconát, Rimínit, Ferrarát, Páduát s Triesztet. Ez a zarándoklat május 4-én érkezik vissza Budapestre.\' Részvételi dijai: I. osztály 8.000.000 K, II. oszt. 6.000.000 K, III. oszt. 3.500.000 K. A B) csoport április 22-én indul el Budapestről. Ez a különvonat közvetlenül indul Rómába Részvételi dijai: I. osztály 5.000.000 K, II. oszt. 4.000.000 K, lll/a 2.500.000 K, lll\'b oszt 1.500.000 K. Ez a két csoport találkozik Rómába az amerikai zarándok csoporttal.
A III. zarándoklásI Zichy Oyula püspök adminisztrátor vezeti junius végén vagy julius elején a tanuló ifjúság részvételével. Útiránya ugyanaz mint az áprilisi A) csoporté. Részvételi dij a tanuló ifjúság részére 3,500.000 korona.
A IV. zarándoklás szeptember 10. és 15-ike között indul el Budapestről. Programja és részvételi dija ugyanaz, mint az áprilisi zarándoklás A) csoportjáé.
Az f. országos zarándoklást Szmrecsányi Lajos egri érsek vezeti. Indulás Budapesről oklóber 14-én Programja és részvételi dija megegyezik az áprilisi A) csoport zarándoklatával. Az összes zarándoklatokra az Országos Katolikus Szövetség Budapest, IV., Ferenciek-tere 7. Ili lépcső. I. emelet 8. lehet jelentkezni, ahol minden érdeklődőnek készséggel adnak felvilágosilást.
gyönyörűséges hét következett ezután, kél mennyei ragyogású, észbontóan káprázatos hét, amely alatt álom-járóként keringtem a szépséges maláj-leány körül, mint kis holdak a nagy égitestek körül. Két hét mtilva a szikratávíró elparancsolt bennünket tovább és még csak búcsúzni sem mehettem a partra abba a gyékénykunyhóba, ahol két hétig Ádámja voltam a, barnabőrü, tökéletes szo-torszépségü Évának.
Csend feküdt a fehér szalonban. A pirosrubás leány fájdalmasan nézle a tisztet, aki összegubbaszkodva ült egy nádszékbe és fehér ruhájából élesen barnállott ki arcának, fedetlen nyakának meleg csokoládészine.
Piccola signoria — hangzott fá-lyolozottan, mintha a falak mögül hangzanék — arra a két hétre gondoltam ma, amikor a fehér motorcsónak orrán lobogni láttam a maga pipacsszin ruháját, mint valami kegyetlen, de mégis drága és áldva áldott fáklya lángját, amely a lelkem sötétségben szunyádé emlékeire világított rá. Akarja, hogy tovább folytatódjék ez a mai konvencionális, muszáj ismeretségünk? Kimenjek holnap ?
A plrosruhás leány copfos feje
lassan hajlott lefelé s hirtelen fel-
emelkedett a fekete szallagcsokor,
mint valami kecses, gigászi pillangó, amely felszállni készül.
Azlán beleegyezett a találkozóba és már mindenben mcgálla(iodtak, amikor a többi leány a kísérői oldalán behaladt a szalonba.
3.
— Ankerslazionen I — hangzott fel kívülről és a tenger csobogásába hirtelen futkosó lépések lármája bomlasztott kontrasztot. Kemény lépések szaladása hangosodon a fedélzeten és a hajódeszkák kopogva dübörögtek meg cgyJucat matróz ide-oda rohanása alatt.
A tisztek búcsúztak. Idegeskedve,
kényszeredett udvariaskodással. kcl-
• lenieden érzésekkel vezették kifelé a I vendégeket, akiknek valami- hirtelen gyakorlat ürügyét hangoztatták magyarázatul.
De a népes fedélzeten, ahol a harci legénység dolgozoll, elkomo-rull a szemük és barázdás lett a homlokuk, hogy a két tömpe ké-mény sűrű, szélesen elterülő barna füstlobogóját meglátták felfelé gomolyogni . . .
A vendégeket most már sietve kalauzolták át a futkosó mezítlábas matrózok közötl s alig hogy elindullak lefelé a himbálózó falépsső-kön rövid és kényszeredett szalulá-
beoszlá-uk
lás után igyekeztek a helyére.
És amikor felüvöltött a páncél gőzös jajongó szirénája, vad száguldásba kezdett a dühös pöföüés sel elzúgó motorcsónak is. A fehér naszád nyílegyenesen rohant a napsütésben fehéren sütkérező kőpart-nak és percek alalt széles vizszalag maradi közte és a fekete hajó között.
A pirosrcíiás leány mint eleven fáklya meredt a végtelen kékségbe a csónak orrán és a copfjába fonott fekete pillangó ugy csapdosott, ugy repdesett, mintha cl akart volna szabadulni, oda akart volna repülni a fehér tiszti- zubbonyra, hogy a fregatthadnagy bronzmellére simuljon, lágyan, engedelmesen, szerelmesen . . .
Dc a péncélgőzös kéményeiből előgomolygó füstlobogó szélesen ömlött el égen és vízen és mint különös, nehéz függöny ereszkedett a két hajó közé. A nyílegyenesen futó motorcsónakot benyelte, eltüntette, eltakarta, elfedte a piszkos-barna füsttenger, miközben a pán-célgőzös hatalmasat dudálva, fúrta bele széles orrát a sustorgó, zúgva surranó, mélykék víztömegek közé — és elindul! más városok, más kikötők, más tengerek felé.
Eperjesy Gábor temetése
Nagykanizsa, Jantiir 10 Tegnap délután kisérték ki utolsó útjára Eperjesy Gábort. A temetés megmutatta, hogy ki volt nekünk az elhunyt. — Valóságos népvándorlás indult a temető, felé, min- • denkl ott akait lenni a temetésen, l hogy megadja az elhunytnak a vég- ■\' tisztességet. A Katolikus Legényegylet ; volt elnökéi a maga" halottjának • tekinlette és 6 rendezte a temetést, i
Négy órakor az emhersokaság teljesen ellepte a temetőt. Amerre a szem láthatóit — mindenütt zsúfolt embertömeg. Vécsey polgármester tetemének átvitele óla nem volt annyi nép a temetőben — mint Eperjesy Gábor temetésén.
Ott volt a hivatalos város képviseletében n városi tanács élén Krátky István dr. polgármester-helyettes, a városi tisztikar, a képviselőtestület, katonalisztikar, a katolikus hitközség, a katolikus plcbániahivatal, a szcntferencrendi társház, a kir. ügyészség, a kir. törvényszék, a kir. vámszaki hivatal, a kórházi bizottság, az apácák, a postahivatalok stb. képviselői, a Katolikus Legényegylet testületileg, a Keresztény Tisztviselőnők. a Munkásbiztositó Pénztár, a József-Szanatórium E?ve-ülcl.azlpar-teslülcl, a Tűzoltó- és Meutőlestolet, a főrabbi, a kórhíz igazgatófőorvosa, a Keresztény Jótékony Nőegylet, a Zalai Közlöny szerkesztősége, az Izraelita Jótékony Nőeevlel. a Zrinyl irodalmi és Művészeti Kftr, a különböző pénzintézetek, vállalatok és gyárak igazgatói és főtisztviselői, melynek az elhunyt vezetőségi tagja vagy főtisztviselője volt, a postás és iparosdalárda, szám >s mis testület és sok ezer ember, akikel a s/eretet és tisztelet hozóit Eperjesy Gábor koporsójához.
4 óra 10 perckor hozták ki a halottasházból á nehéz érckoporsót, amely az elliunvt földi maradványait takarla — a kápolna elé. A ravatal körül a selycmszallagos köszönik. A koporsó végén az elhunyt hozzá-lartozói. És megkezdődött a kalo-likus egyház megindító gyászszertartása, amit a Katolikus Legényegylet egyházi elnöke Eb.rhardl Béla piarista házfőnök, rcál",imná-ziumi igazgató vée\'ctt, Gazd i? Ferenc püspöki biztos és Krizsata Ferenc piarista tan*r papisegé Hetével.
A gyásszertartás után a Postások Dalárdája elénekelte a .Miéit oly borús. ." kezdem gyászdalt. Majd a koporsót a családi sirb \'liba vitték, ahol Dómján Laios dr. megható
gyászbeszédet mondo\'t ...•\'Ihhiiiyl fölött és méeegyszer egyhytíá.tbeszcn-telték. Majd az Iparo\'datáuln búcsúztatta gyászénekkel Eperjesy Gábort.
Még egy tekintet a koporsóra — egy fohász az élet és halál Urához és Eperjesy Gábor lelkének porhüvelye magára maradt a nagy némavárosban.
Emlékét mindenkor mélységes kegyelettel fogja őrizni egész Nagykanizsa.
A sok kondoleáló közölt elsőnek meleghangú részvél táviratot .küldölt a Katolikus Legényegylethez Rott Nándor dr. megyéspüspök, Simon György dr. prelátuskanonok, Wéber Pál dr. püspöki irodaigazgató, Lantos B. barcsi lelkész a Katolikus Legényegylet volt alelnöke stb.
AülJSE
I CIGARETTAPAPÍR fcS t
ZALAI KÖZLÖNY
1828. Janufr 21..
NAPI HÍREK
NAPIJREND Január 21, szerda
Róoul katolikus: Ágnes »z. Protestáns: Ágnes. Izraelita: Tebeth hó 25.
Nap kel reggel 7 óni 36 perckor, nyug-sxlk délután 4 óra 44 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelenté** sxeriot az Időjárásban lényeges víltoüs nem várható.
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület választmányi ülése a város-háza tanácstermében délután 5 órakor.
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vigalmi bizottságának ülése a Nádor utcai helyiségben rste 6 órakor.
Mozi. Uránia: Nem tart előadást Vi-Pávatollak. amerikst erkölcsrajz 6 ooásban. Előadások V»7 és 9 órakor

A kártya
Most valamelyik napon jubilálja négy évszázados évfordulóját annak, hogy Bajorország felöl átlépte a magyar határokat.
A stüssi vadász, a kuoni pásztor, Teli Vilmos és a többi kártyával később összeforrt nevezetesség nem pa-naszkodhatik a magyar vendéglátó szhtsségre, hiszen majdnem minden házban otthonra találtak a valamikor Kárpátok koszorúzta országban s minél többen ütötték őket, annál nagyobb tanúbizonyságát adták, hogy magyarföldön szívesen látott idegenek.
Schiller, a 18. század irodalmának halhatatlanja sem gondolta valamikor, hogy Tett Vilmosának fantá-zlája-szaite alakjai bevonulnak az ördög bibliájának lapjai közi s velük együtt fognak ülni 400 esztendős jubileumot.
Mire azonban eddig az évfordulóig értek, Reding Itel és társainak veszedelmes konkurrenciáfa támadt a tarokk- és francia-kártyákban, melyek bevonulnak az elburjánzott Já-ték-ktubokba, előkelő házakba s a Bajorországból jót! magyar kártya azóta csendesen húzódik meg a szerényebb Játékosok kezében, öregurak kaszinóiban és kártyakompániáiban.
Az ördög bibliájának jubileumán semmivé vált exislcnclák légiója, millió és millió letört nagyság és feldobott senkik tábora zengi a pokoli kórust, aminek keserű átok a refrénje, könnyes, jajokkal tűzdelt sikoltás a melódiája.
Ha felvonulna a jubileumi éjszakán a kártya négy évszázadon át szedett áldozatainak tarka hadserege, vájjon lenne-e Magyarországon egyetlen ház, melynek álmait nem zavarja klsértet-jdrás ?
A négyszáz év előtti kártyajátékosok, igazán csak unaloműző, kedves, mindig uj szórakozása volt a 32 színes lap.
Ezen az éjszakán felébrednek régmúlt korok kártyázó öregurai, besuhannak a mai kártya-barlangok forró levegőjű helyiségeibe, zilált arcú emberei közé. Nézik, hogyan semmisülnek meg vagyonok, családi boldogság, becsület, emberek élete a körbe forgó lapokon ...
Ráismernek-e vajfon az ördög má-konyos levelű bibliájában arra az ártatlan színes lapocskára, ami az ő kezűkből Indult el, hogy elpocsékolt életekből, könnyből, vérből, pusztulásból állítson trofeumot 400 évet jubileumára ? •
— A nagykanizsai hősök emlékművére befolyt a Zalai Közlöny szerkesztőségéhez 4.625.150 korona, mely összeget a tegnapi napon befizettünk az emlékmű-bizottságnak a Bankegyestlletben lévő folyószámlájára, Az összeg lapunkban már esetenként nyugtázott következő adományokból áll: m. kir. 6. honvédgyalogezrei altisztikara 3 millió, m. kir. honvéd\'és közrend/szetl kórház 866.000, dr. Koos János mérnök 500.000, dr. KenedI Imre 100.000. Kenedl Aura 100.000. áll. polgári fiúiskola 46.150 és áll. H5íri \'in-iskola önképzőköre 13.000 korona.
— Koszorú-megváltás. A Nagykanizsai Bankegyesülel 500.000 koronát juttatott a városi szegényeknek az elhunyt Eperjesy Oáhor koszorújának megváltása cimén.
— A Szent László cserkészcsapatot a vasárnapi fogadalom-Ictétell (innen alkalmából az Országos Szövetség meleghangú levélben üdvözölte. A vasárnapi fogadalom-letétel után Sólonyi István piarista reálgimnáziumi tanár, a gimnáziumi cserkészek lelkes főparancsnoka, hosszú beszédet intézett a fogadalmat tett cserkészifjakhoz, melyben a cserkészideálokat tárta szemeik elé.
— Szombaton teljes napfogyatkozás lesz. A csillagászok pontos megfigyelései alapján közöljük, hogy január hó 24-én telies napfogyatkozás lesz, amely délulán 12 óra 41 perckor kezdődik és 5 óra 5 percig tart: a teljes fogyatkozás 3 óra 6 perckor áll b< és az clsötétű-lés két és fél percig tart Február 8-án este 9 óra 26 perckor viszont holdfogyatkozás kezdődik, amelynek azonban nálunk csak a végét lehet lesz észlelni.
— A postásbálon megjelentek között volt tegnapi cikkünkben említetteken kivül Mair József posta-igazgató is, a pécsi postaigazgatóság vezetőjének helyettese, a pécsi dalárda elnöke.
— Közgyűlés. A Nagykanizsai Polgári Egylet 1925. évi február hó 2-án délelőtt fél 11 órakor saját helyiségében tartja meg 89-ik évi rendes évi közgyűlését a következő tárgysorozattal: I. Titkári jelentés az 1924. évről. 2. Telckkiigazilás céljából a déli irányban szomszédos tulajdonostól ca 15 négyszögöl területű Ingatlan megvételére a választmány részére meghatalmazás adása. 3. Zárszámadások, vagyonkimutatás beterjesztése s a felmentvény megadása. 4. Az 19í5. évi költségvetés megszerkesztése és az évi tagsági dij megállapítása. 5. Elnök, alelnök, tisztikar, választmány és számvizsgáló bizottság megválasztása. 6. Esetleges indítványok.
— Fizetésemelést kérnek a helypénzszedők. A nyolc nagykanizsai helypénzszedö együttes kérelemmel fordult a városhoz, melyben kérik havi 520 000 koronás fizetésüknek felemelését.
Sodorjon
„JANINA"
papirt.
■r. Dr. Könlg fogorvos szabadságáról hazaérkezett s újból rendel. (Lakik a\\fclsőtcmp!om és a Nemzeti Jegybank közt. Deák-tér 7.)
— Adomány. Az Alsóörsön építendő katolikus iskola céljaira Molnár Dénes apátkanonok 5 millióikoronát adományozott.
— A rendőri büntetőblró és árvaszék múltév! forgalma. A városi rendőri büntetőbíróság az elmúlt évben 1760 kihágás! ügyben hozott Ítéletet. Ezek közül 1314 büntetéssel végződött és 4 büntetést felfüggesztettek. Az árvaszéken 1924-ben 3025 ügydarabot- intéztek el.
Pénzügyőrök a katonatemetőért
Nagykantzu. Jmioít 20 A régebben történt, bc nem fizetett előjegyzéseket kérjük a lehetőség szerint mielőbb befizetni szerkesztőségünkbe, hogy azt kamatoztatás végett a katona-slrok-akeló takarékbetétjének eddig 37 milliós összegéhez csatolhassuk.

A nagykanizsai városi pénzügyőri szakasz négy sírkővel gazdagította a katonatemető érdekében megindított gyDjtésOnk eredményeit
Kísérő levelükben csekélységnek mlnősltlkadományukat, amely pedig ha belegondolunk a sze-rénypénzögyórségl javadalmazás nyújtotta megélhetésbe és a szakasz legcsekélyebbre redukált létszámát Is figyelembe vesszük, ugy látni fogjuk, hogy ez a négy sírkő nem Is olyan csekély adomány azok teherbírásához képest, akik azt hozzánk Juttatták.
Ha az áldozatkészség minden téren Ilyen arányban gyakorolná megérzett kötelességeit, ugy ma már aligha kellene sírköveket gyűjtenünk, hanem együtt lenne már valamennyi és készülhetnénk városunk nagy és szép ünnepére: az uj köntösbe öltözött katonatemető síremlékeinek felszentelésére.
A szakasz által adományozott sírkövek a következőképen oszlanak meg annak tagjai között: Lábay lózsef pénzügyőri felügyelő 1, MI h á 1 k a Mihály pénzügyőri biztos 1, városi pénzügyőri szakasz altiszti kara 2 sírkő felállítását vállalták magukra. .
Sokan vannak bizonyára városunkban, kiknek rokonai, ismerősei feküsz-nek a nagykanizsai katonotemclőben. Felhívjuk külön is a figyelmet arra. hogy olyan jegyzéseket is elfogadunk, melyben a jegyzést tévő kiköti, hogy melyik sir fölé óhajtja állítani az általa adományozott sirkövet.
= Ezüstlakodalom. Birken Jenő és neje, Uchlensteln Mór Töllös-pusztai bérgazdaság ispánja vasárnap ünnenelte házasságuk 25 éves évfordulóját.
— Mérték-razzia a piacon. A napokban a nagykanizsai piacon tartott mérték-razzia alkalmával 10 liter-mértéket és több sulymértéket koboztak cl, melyeknek tulajdonosai ellen hitelesítetlen mérték használata cimén megindult a kiliágási eljárás.
— Elfogott rablók. A határmentén, a megszállott Muraközben hónapokon keresztül garázdálkodott egy hattagú rablóbanda. A legutóbb történt nagyobb arányú rablás után a lettesek közül kettő Nagykanizsára szökött a határon át. Nóvák György és Mihaiicz Imre rovottmultu egyének személyében a nagykanizsai rendőrség emberei elfogták Őket. A kapitányság átadta mindakettót a határmenti Jugoszláv hatóságoknak.
— A méntelep clhelyezéíe. A földmivelésOgyi minisztérium lótenyésztési osztályának megbízottja járt tegnap Nagykanizsán, hogy a helyszínen megtekintse a város által méntelepnck felajánlott helyet. Ismeretes ugyanis, hogy a jelenlegi mén. telepet a város kórház-bővítés céljaira akarja felhasználni ugy azonban, hogy helyébe gondoskodik a méntelep kellő elhelyezéséről. A megbízott jelentést fog felterjeszteni a város állal ajánlott megoldás megfelelő voltára nézve és megteszi javaslatait a minisztérium által teendő intézkedésekre vonatkozólag.
ao A Király-sörfőzde részvénytársaság összmunkássága f. hó 24-én szombaton, az .Amerikádhoz címzett vendéglőben táncmulatságot rendez.
— Szálloda és vendéglő-razzia. A államrendőrség nagykanizsai kapitánysága fokozott gonddal őrködik a vendéglök, szállodák rendben és tisztántartása felelt. A vasárnap volt razzia alkalmával végigjárták az összes vendéglőket, korcsmákat és szállodákat s ahol az egészségre károsnak vélt, vagy nem elég tisztán tartott edényeket stb. találtak, azokat elkobozták és tulajdonosaik ellen folyamatba tették a kihágási \'i\'árást.
— Körözik Horváth-JudaLászlót. A nagykanizsai rendőrkapitányság knrözvényt bocsátott ki a kiskanizsai ismert iyu\\tlo\\v&\\, Horváth-Juda László ellen, aki ismeretlen helyen tartózkodik, magyarán szólva bűnei tudatában megszökött Nagykanizsáról.
— Hetivásárok Zalalövón és Balatonfüreden. Zalalövő község február 3-án és azontúl minden héten kedden, állatfelhajtással hetivásárt (art. — Ezekre a hetivásárokra lovak, szarvasmarhák, valamint sertések bármily mennyiségben felhajthatók s ezenkívül az összes mező-, erdő-, szőlő-, kert-, baromfi-és egyéb élclmicikkek elárusithatók. A balatonfüredi hetivásárokat a kereskedelmi miniszter csütörtökről és vasárnapról keddre és péntekre helyezte át.
— Tanitó-belktatás. Csonka Ferencet, az újonnan megválasztott vö-rösberényi kántortanítót az esperes vasárnap iktatta be állására. Erre az alkalomra nagyon szép ünneplésben részesítette a hitközsége. — Takács Imre nyugalomba vonuló kántortanítótól Vörösbcrény elöljárósága az almádii elöljárósággal együtt ünne-pies keretek közt vett bucsut. Takács 34 évig szolgálta a köztVörös-berényben.
HILD JÓZSEF
épütetfa-, deszka-, mész-, cement- és termény-kereskedése
Nagykanizsa, Királyia. A.
Telefon 120. szám u
1925. január 24-25. e$te 8 órakor a Polgári Egyletben
NhTflt IfADITrilIV Jegyek kaphatók Ehremtein Károly IIU I H J iXHrilHIlI divatáruüzletében, Csengery-ut 6.
1018. Január 21.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Vöröskö bányászás a Balaton mentén. Vonlatóhajókon szál-ijlják a kibányászott vóröskftvel Almádiból s Örsről a Balaton déli
áHoit fürdőévad Ígérkezik a „várra a Balaton mellett. Tavaly s lováll tavaly előtt megindult a lakás-keresés. Ma még alig hallani csak
érdeklődőkről is.
_ A Balaton hal-állományának felfrissítése. A balatoni halállomány felfrissítésére több vagon halat hozatott a Balatoni Halászrészvénytársaság.
— Az almádli iskolásgyerekek szindarabot adlak elő az igazgató-tanító betanításában. A darab szereplői elsőrendűen szerepellek, való- .\' ságosan alakítottak a hozzáértők, szerint.
_ A nádvágás a gyenge tél miatt félbemaradt. Ha be nem fagy a Balaton, szárán marad a nád, azaz .avas" nád lesz. A jövő évi termést, gazdagítja, de sok-sok pénzt veszil-nek a tulajdonosok az idén, azért csónakról is igyekeznek hozzáférni.
= Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
— Varrógépek 650.000 koronától Centralbobin sülyesztős 3 millió. Cipészgép 3.600,000 korona Szabi Anlal fegyverkereskedőnél.
— Elveszett egy kendermagos fajkakas. Megtaláló illő jutalomban részesül. Kaufmann Károly.
= Mindenkinek tontos, hogy minél olcsóbban szerezze Iw szükségletei!. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, nöi harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebálok és szvelterek ??0.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek,
— Oyermek-cipők minden kivitelben a legolcsóbban Schvarc* Dezső cégnél szerezhetők be.
Irodalom és művészet
Rákosi Jenő, az Uj Idők főmunkatársa. Herczeg Ferenc képes irodalmi hclilapja, az Uj Idők főmunkatársául nyerte meg Rákosi Jenőt, aki a lap minden számiban log cikket irni. A 3-ik számban folytatódnak Csathó Kálmán és Lud-wig Wolff érdekes regényei. Közli a lap azonkívül Herczeg Ferenc és Rákosi Jenő cikkeit, Bónyi Adorján és Bárányi Ferenc elbeszéléseit, Kosáryné Réz Lola levelét, juliász Gyula verséi, számos művészi és időszerű képel és a lap népszerű rovatait. Kiadóhivatal; Budapest, VI., ,Andrássy-ut 16.
Párisi tavaszi divat
újdonságok megérkeztek a
Női Divatszalonba
Szlgrisztné — Schillerné Kazinczy-utoa 15.
MA VER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhafestő, vcgytlaxtltó, gőxmosó vállalata Kaalnoiyni. 8. Hunyadi-u. 19.
Vegytisztltást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és plissfrozást gyönyörű kivitelben vá lal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. 63
masabb volt, a spekuláció újból vásárolta a Novát, mely néhány százalékos árjavulást ért el. A lámpa piac élénk volt, a Kőszén 100.000 koronával javult és az Urikányiban is barátságos volt az irányzat. A takarékok piaca elhanyagolt volt. A vaspiac értéket pedig változatlan árfolyamon jegyezték.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
MOZI
Világ. Ma szerdán »/«7 és 9 órakor: Pávatollak, amerikai erkölcsrajz 6 felvonásban, főszerepben Alfréd Fryland és Olga Tschebowa.
SPORTÉLET
Leventék országos lövőver^e-nye. A magyarországi Icventeegyc-iületek tagjai március 15. és 20. között országos lövöversenyt tartanak Budapesten. A céllövőversenyre az előkészületek már mindenütt megkezdődtek s az ifjak céljövógya-korlatai iránt a vármegyei testnevelési felügyelőségek megtették a szükséges utasításokat.
Automobil-kiállítás Budapesten. A Királyi Magyar Automobil Club ebben az esztendőben ünnepli 25 esztendős fennállását. A jubileum alkalmából nagy sport-programmot készít elő és ennek keretében rendezi meg ötödik nemzetkőzi automo-bilkiállitását a városligeti iparcsarnokban. A kiállítási csarnokban a magyar iparon kivül az angol, amerikai, francia, belga, német és osztrák ipar legjelentősebb munkái lesznek képviselve. A kiállítás május 22-én nyilik meg és junius 2-ig lesz nyitva.
KÖZGAZDASÁG
A Nemzett Bank jegy-forgalma
A január 15-iki kimutatás szerint a január 7-i állománnyal szemben 1048 milliárddal csökkent, ellenben a girókövetelések állománya 41 "9 milliárddal emelkedett. A giróbefize-tések révén az állami számlára 3 9 milliárd, mig egyéb számlákra 3 8 milliárd pénzjegy folyt bc. A váltótárcaállománya 49 4 milliárddal csökkent az egyéb követeléseknél mutattató 2338 milliárd és az egyéb tartozásoknál mutatkozó 220 milliárd csökkenés onnan származik, hogy a Bank Of England által nyújtott előlegre ismét nagyobb összegű befizetés történt. A deviza és valuta be- és kiutalás közti különbség 6 3 milliárd emelkedést mutat az érckészlctnél.
TŐZSDE
A mai üzleti nap eseménytelen volt. A kulisz piacon alig néhány ezer koronás áreltolódások állották elő. A közlekedési papírok piaca mozgal-
Kankok
Ango-\'-Magy, Haial
Lloyd btnk Mag*. I1IL Jcliak-g L««í Imit. OLM. bank On\'r. Hit. 8ar<ki«flo ídUhltclb. Heiniea Kotv. ni. |, b fogatlan M- Cich tpJib. Formaim I Kar. Kitel v,»2f»r.Nlm«t K&ip. Jelillog Vlroil bick
Nemi. b. éi lik. Xeretk. B
Egye a. U OuUtatnn K&Siblnyal l.lgnum Nemed la
or.
Adria AtUntlka
Mltr.
Buf
Kfiull
Vitoal
Díllvaiul
Ailamviiut
Tiuil
BelillOil cp. LI&MvitOll •í-.;-. il Kftbinyil T«k. Alui. Tak. MoV\'ér Ha<ai «1*6 Eli\'i M Plit. Fentiére Hagy.-PiaiicU
Malmok Bori. M. Cfrflcxdla Békéje.abal 8üJ«ptitl Mun/íila
BányAk
Bauiit
Baoolni SientlAi.
Síiiiriil KoM Ktt>. Oi.l Draicbe Magoeill Magy. aipb. Alt kfcién Nagybittonyl
Urtkinyl
Atbtflaeuni
P6viroal ny.
Punklla
O\'.ebui
Palin
Révai
Slcphancai* UJtigOiein
VaaraBvrk Brddi wig i
Kóboií Oa«d. Oépgy Pegy»« i
OJOI Dan. 31
Oana VIII. 11
llofheri KQhue Ling Llplik Mig
Magyar acél
Belga lém
Lámpa
Mérleg
Vegyipar
VagiMigyir
Rima
Roeitcraana
CukorgyArak
Dékukor S3S
C«koHp.r ino
Oeocla 36«
MfiSh. cukor I7&
Stummer 7-30)
tlrl.\'nlaicrek
Cilnaer 30\'!
Sialiml —
i\'üipJVt 2*
rokajt bo< 37
Halketatk. 21
0»x. Villamos
így. IiiA Ufi
luit Ufó 0
Alt. £ii 1«
Auei I17S
l\'bObni 91
Olajok
Otajlpn T.
MjíoiI peti. —
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Diait Dollii Fiancla Ir.
Hollandi li

Fúvlroit i(r
Kir II) l.\'l
Kto. pol* »0t Kegtevich Cogo. Kénvényi^i Ctcbwlndl
Eglia
LU\'ctiiaoat. Lukici
Vegyipar
Spódlum
ilung- aStiigya Silkra
Kel\'etí MwJnyl T6rí.k
loWireitm
le\'.efon
Oitctmeli
BJr.\'l B\'nt tí(..i»JI OyJrl b4r
CoivIn film
Pjplilpar
Hangr.lpai
1144 1169 71770-71350 »U3\'32 irny^xM
3S0 3S2 ■510-516 Lift rr*
Belga traak ttOt-SOtt Ontr. kor. IU1CO-IQ3M Din kor. IM«0 12770 Svijcl Irink I3d» I39CO Svéd kor. líííti l\'.<3£a Norvég kor. ICW 1W»0 Miika ISS80-I7I30
Biúuícl
KopeoMga
KilntUnU
London
Milano
Navyork
Pilla
Piiga
Siólia
Stockholm
Wlaa
Zü.lch
79I3S-79JSS 1169-1174
17180-17770 aaojtz
M3i3tóJ I3S 40-13910 1103011 (40 MSOOO-M7COO
77230-72(00 K124M2 2II7-2I78 S1&-S17 IM-SSlítóS 101 »103 30 IWJ0-IJ990
Utótozsde
Irányzat Lírtntl. Leszámítoló 65 tO. Salgó 537, Mázol Rank 132. Rima 13850. Magyar Hitel 182 pénz. Danubius 3200. Villamos 1405. Fegyver WO. Kószén 3300. Georgia 367, Cukoripar 2430Ö, Nasicl 2050.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos ilollárkurziison átszámítva 14.60180 papírkorona.
Zürichi zárlat Párls 2805 —. London 2479"—. Newyork 518 75. Btussel 2610-—. Mall.ind 2145—, Holland 209 30. Berlin 12315, Wien 73 15, Solla 372 50, Pf«ga 1560-- . Budapest 71*75, Varsó 100. Bukarest 271 25. Belgrád 840"—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
tegnap ma legoap aa
Bécs ...............9850 1 9780 9760 1 9850
Berlin...............5811 5875 5790 5815
Prága ............ 472501 47050 471501472
Ncwyotkban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
EzQst egy koronás 6150-6350, kétkoronás 12.300 12.700. forintos 16.500-17.000, W-kotonás 31500 -32.500. színarany 50.000— 50.500. arany huszkoronás 316000—320.000, platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Buza llszav. 76 kg-os 595 000 597 500. 78 ki? os 602 500 605.000. egyéb vld. 76 kg-os 592 500—595 000. 78 kg os 600.000- 602.500, rozs 485000—490000, sOráipa 490.000— 515.000, Ukatinány árpa 4CO.OOO - 420.000, uj tengert 290 OüO -295.000, kOles 265.000 -275 000, korpa 250.000 -255.000, zab 415.000 430000, tepee 660.000 -690.000. a többi változatlan.
Irányzat szilárdabb volL A buza u]abb 5000. a rozs 10.000 koronával drágult. A sziláidság az amerikai haláridds piacok hatása alatt Jött létre.
Sertésvásár
Pelhajlái 93-3. melyből eladatlanul visszamaradt 500 dil» Elsőrendű 22500-23500, szedett 21.000 22.000, szedett közép 20 000 —21000, kCnnyU 18 000-19 000. elsőrendű öreg 20 0 X) —21 000. másodrendű 19.000-20.CO0. angol süldő 22.000—23 000, szalonna n.igyl.a-123G00-24 000. zsii 28 000 -28 500, lelmzod hus 28 t>Xl -31.000. szalonnás félsertés 27 000 28 000. Vásár lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
Előfizető neje. Barótl Rya álnév alatt egy nagykanizsai úriasszony ir. Inkogni-toját nem árulia cl s igy Igazi nevét nem közölhetjük. Elismerő szavait az ö nevében kös/onjük s illetékes helyére továbbítani fogjuk.
Nclly. Felelős szerkesztőnket legbiztosabban délelőtt 11 — 12 s délután 2—4 óra között találhatja a szerkesztőségben. A későbbi délutáni órákban nem mindig szabad, meri üléseken, előadásokon stb. van elfoglalva.
T. K. Egyelőre cl vagyunk látva tárcákkal. Ha cl is fogadjuk, csak néhány hét múlva kerülhet rá a sor.
Álnév. Adott esetből kifolyólag álnév alatt csak olyan cikkeket (verseket) közlünk, melyeknek szerzői nevüket közlik velünk.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nngykanizsa
Mauthner Ödön Magkiviteli és Behozatali R.T. Szombathelyi Fiók
kirendeltsege -
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 22. SZAM.
Sürgönyeim i IHagudwar.
, < .,.,,„ „ut ts v«0. birciv.l .IUt.lt «n»k.mtnto
Legolcsóbb ..pl 1.0" "dint «|Í1 « M niln(knJm0 ginncHvii takapmánvrépamagvakat,
lóhere- és lucernamagot, dUM« _ " " --1
gazdasági magvakat és vetőárpáf.
nemkülönben mindennemű
ZALAI KÖZLÖNY
Apróhirdetések
G2VEiC3\\/E} £3VEX3\\i® C3VE3C3\\iQ iSVEJGSVEi
1 A világhírű Első Budapesti |
I Gőzmalom Részvénytársaság lisztjei
@ kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkeros- 9 g kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most-már ^ 0 mindenki tudja, iiogy ezen liszt 3 | = színre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. - |
FELHÍVÁS!
Felhívom a nagvrabccsOlt hölgyközön-seg szíves ügyeiméi, hogy a budapes\'.I technológián n szabászatot a legna gyobb sikerrel elvégeztem s • hó 15-töl kezdödöleg tapasztalatain alapján önállósítottam magamat s Igy legszolidabb kiszolgálás mellett ahyjké. nyestbb Igénvcket Is kl ludom ífégltcnl Szíves pártfogást kérek
tlutelettel
HEFFER KAROLIN
oki. szabása w io« Kazlnozy-utca 8.
A> apeóblrdetíi dl Ja 10 Műig 5000 K. A elroizó • ■ Iádén ratlagabb btlOWfáUó ni kit uóiuk uimll-UUk. Minden további isó dlla 500 K. A hUdeletl 41) tJórt flaelaodó • a forgalmi adó hozziizámlttaUk
■agy malom bérbeadó Zalamcgyé. ben eíönyöa feltételekkel. — Megbízottam Sxtgrlszt Ingrtlanforgalmll roda, Fó-ul 8. 53
Caövsk kaslnok és vízvezetékek részére, valamint bármely célra, bármilyen mennyiségben. Welsar gépgyár, Nagykanizsa Sugár-ut 16. Telefon 9._ 93 30-5
Eladó egy nagy kertea ház, azonnal be-költözhetö. VörOsmarthy-utca 9. 70 21-12
HusfOstölést nagyon olcsón vállalok, József (óherceg-ut 66. 176
Pónzkölcsönközvetités
Ingatlinra UkcUír/í-Kl gyorsan éi oUiún. Somogyban eladó birtokoki
II holdat l hold ertó é* I hold réilcl, kit tzobt-konykis Ukíi K-\'JdaUgS epültlek. mind paJa-Utiwrk, VÍIOI Miclíbtn. tladitl ic 7 waggoii
I3ho1dasutp<p0l«tekkel botdankfot 15 miliőit. 37 hotdaa. melyból 10 hold rft, 2 hold fiUz-Mi, tübW íunttj. c\'cgcndfi íptllelek. 3 16. 8 marha. 25 dltinó. «>:ytt> ífl»««telr tk. boldankínt í«l-tmtlhtcl 17 rallilttiL
50 hol<Us melrból 16 rít. 2 «rd6. I szóló. tóbbl izintó, IS hold buta ét roztvclft. 2 hold bíbor, elegendő ípülctek. holdanklnr 15 altlMfl. Tovi!egy 80 holdii tlónyót (Kt-
SomogybJn míg eladil egy 6CO kat. holdat nagy-butok kattíllyaL
Zalában eladó több kisebb-nagyobb birtok, kúióainetietónyCiír-b«n át Nielftl lellíleltkkel lebft megvenni egy 163 kit holdat birtokot. Nigytanloa mellett el-dé «gy lp holdat Igen tzép birtok tzfpípQ-lelekkel. icji
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O.P.B. cngcdtlyca Ingatlanforgalmi Irodája Fö-ut 8. sz. T«lefon 150
Férfi és gyermek kalapok
báaulato* olcsón, órláal választékban kaphatók eredeti gyári árakon. Javítások elválíallatnak. K 0 I axalmakalapok álvjrrltil megkezdtük.
Gyenos és Vlda kalapjára _Kaxlacty-alca U. szán. 175
esetén sem szerezhet bc olcsóbban varrógépet, mintha a világhírű kiváló uémet gyártmányú
Az asszonyok addig lesték, Mig megjött a Kakasfestékl Kérdezz meg csak minden boltot Tartós, tiszta, nem hagy foltot Es vetekszik minden árral, Szine meg a .napsugárral I
\' Kapható mű
STAMPF ZSIGMOND
filszer- és cscraege-Uztclében
Nagykanizsa, Bazárépület.
Ugyanott I kg perg. akácméz 25.000 K
Gyönyörű modern keményfa lömör hálószobák 4,500.000-ért butorraklár. Ktrály-ut 28. _ 198 5-2
Eladó egy hálószoba bútor és még többféle bútordarabok. Cim: Páhn, Zárdául 2. _204 5-2
KQIÖnbejáratu csinosan bútorozott axoba azonnal ktadó. Qm a kiadóban. 208
Hertelendy Andor palinl gazdaságában •ladó lábas pajta, tlzfiókos, téglaoszlopok é« Itlzfalakban 40 ezer tégla, erós letöfával, 40 köbméter beépítve, zsupp fedéssel. — Ugyanott 100 q lak. répa és 30 öl száraz hasáb nyárfa eladó. 127 6-3
Somogymegyei fat községben egy családi ház nagy kerttel, megfelel bármiféle Ipa/, vagy üzletnek eladó. Községliázánál megtudható. 161
családi és Iparos varrógépeket veszi meg.
múszerüzem és irógépvállalat
(cégtulajd.: Szakáts Gyula)
NAGYKANIZSA
Kisfaludy Sándor-utca 2. szám
TELEFONI 40.
Zenemüujdonságok i
Tanagra (Tangó) C a p r i o c o (Tangó)
Loca (Tangó) Tangó d\'amour Havanna (Tungo) Mondnacht in Rio de Janeiro Teddy Bear (ülues)
Postás Katica Chili-Bom-Bom Mutzi-Putzl •
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
k6nyvk.r.t]c.dé«.b«n U
Pi-zemysli „Fliegepost" és „Ballonpost" kártyákat
vesz; Pewny Oyula blzl. Inazg. Budapest, IV., Viioshiz ulc« 14. jir
Olcsó szőnyeg
sxönycgszcgd
Redőnyvászon Redőnyhuzó Kofferhuzat Mátra cgrádli Bélésfélék
dpíízcknek (s szaWknak^J Eicdcli gyirI irb.n ksplian}
Hirsch és Szegő
1X1
Nagykanizsán.
Az olcsé bor ■
min kiph.iló literenklnt 10.000 K-lól I Használja kl sajál érde- |
kében, mlz > k 4 I z I e t Url m Blkavír .örö.bor nélknlozhelellen
BRUNCSICS JÓZSEF
rau«r-. ílíl:... ,1 kilonil-c^krk Ktmkidíie Sugdr-ut 53. :,so Telefon 210.
Ha ruhája e I p i s z k u 11 vagy megfakult, küldje
MAYER KÁROLY
ruhaTestó és vcgytlsztitó gyárába
NAGYKANIZSÁN
Gyir: Kölcsey-út 19. Üzlet: F6-tér.
McCORMICK MOTOREKE
Nyomatott i
Zrínyi Nyomdaipar éj Könyvkereskedés
* T-nU\' Na«kaniaan. (Nyonidavezeia: Ofenlxck Károly)!
64. évfolyam, 17. szám
Nagykanizsa, 1925 január 22, csütörtök
Ára 1800 koron*

POLITIKAI IS API LAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal Pó-ul 5 Interurbán-Telelőn 78, nyomda 117. szám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Elóllzetísl ara: Egy háta 30.000 korona Hálom háta............... 90.000 kotorta
A FÜGGETLENSÉGI JELSZAVAK
Irta: Némethy Béla dr.
Minden kornak és minden időknek meg vannak a maguk jelszavai, melyek tömör rövidséggel a legtalálóbban fejezik ki az adott viszonyok mellett egy nemzet vágyódásait és törekvései!. A jelszavak lényege és az aktualitásoktól elvonatkoztatott belső tartalma legtöbbnyire örök igazságokat hirdetnek és tartanak fenn az utókor számára, de a jelszavakhoz való hozzáfilzé-sek, a jelszavaknak bizonyos korokhoz, helyzetekhez és körülményekhez való alkalmazása már nem lehet örök igazság, mert a korok elmúlnak, a körülmények és a helyzetek pedig megváltoznak.
Ha bármilyen gazdasági vagy politikai kérdésben tisztán akarunk látni, ezt kell elsősorban figyelembe vennünk. A mai időket nem szabad és nem lehet egy rég elmúlt kornak szemüvegével vizsgálnunk, mert azon már nem láthatunk s halálunk: hamisan látunk. Mindazok tehát, kik a régi szemüveget nyújtják felénk, a jelenlegi helyzetek meglátása végett, vagv akik a régi időkből belénk rögződött jelszavakat hangoztatják s ezeVkel akarnak lelkűnktől idegen eszméket belénk diktálni: vagy tapasztalatlanok és elfogultak, vagy pedig rosszhiszemüek. Ezek az álaposlolok a jóhiszeműek egy-figyüségét és tapasztalatlanságát használják ki, tudván és meggyőződvén arról, hogy lelkükben még mindig éiuek és zajlanak a nagy küzdelmekre emlékeztető régi szent jelszavak.
Zrinyi Mik\'.ós gróf. a köllő, hadvezér és politikus annakidején a török veszedelemre és ennek elhárítási módjaira hivta Jel mély meggyőződéssel és megrázó logikával nemzete figyelmét. És nem tartanánk e politikai szédelgőnek azt az embert, aki Zrinyi Miklóssal szemben azzal az okfejtéssel állt volna elő, hogy 1241-ben B.itu mongol kán pusztította el az országot s igy nem a török, hanem a tatár ellen kell harcba menni. Jelszavai Is lőttek volna ennek a „politikusnak" . azok az akkor
igazán idejél mull jeiszavak, melyeket IV. Béla kortársai a mon-golveszedelemmel szemben hangoztattak.
150 évig nyögött Magyarország a török járom alatt s eljött az a változott idő. amikor Zrinyi Miklósnak különben örök igazságú és örök értékii törökellenes jelszavai is a változott helyzet folytán elvesztették ha nem is igazságukat, de időszerűségüket, fcljött az az idő. amikor Oszmán pasának a „plevnal oroszlánnak" kardot vitt Törökországba a magyar iljuság és az egész magyar nemzet közvéleményének tapsai mellett adták azt a kardot át a törők hősnek. És ml lett volna ha akkor előáll egy oroszbarát „hazafi" azzal, hogy a török 150 évig sanyargatott bennünket és 300 év előtti pogánycllenes jelszavakat hangoztatva, az orosz generális üdvözletét javasolja.
A világháború lönkretette Ausztriát és széttörte azt a kapcsolatot, melyben majdnem 400 évig éltünk vele. Tagadhatatlanul sok, nagyon sok fájó emlék maradi vissza ebből a kapcsolatból, de meg kell állapitanunk, hogy egy egész uj világ állt itt
most elő, mely minden józanul gondolkozó ember elölt megvilágította a mai helyzetet s amely az, hogy nia uj ellenségeink vannak. Az emberek leikeiben azonban még olt rajzának a magyarság heroikus küzdelmének régi jelszavai és politikusok, kiknek nem fáj az ország feldarSbolásn, „függetlenségi és 48-as" jelszavakkal és Kossuth nevével akarnak olyan politikát inaugurálni, amely minden, csak nem magyar Kossuth Lajos a magyar függetlenségért és a magyar nemzet önállóságáért küzdött s igy ha ma élne, csak azok ellen kellene a harcot felvennie, akik a magyarságot rabszíjra fűzték ott a Felvidéken, Erdélyben és a Bánságban s itt bent a csonka or szagban pedig azok ellen, akiket hidegen hagy és nem érdekel a megszállott területeken élők szenvedései és üldöztetései s akik most ezekkel a. felfujt hatalmak kai, az integer Magyarország legnagyobb ellenségeivel a „békés megértés" gondolalát pro pagálják.
Tegyék le a mai időknek ezek a „függetlenségi és 48-ns" magyarjai a nekik nagyon rosszul álló sujtásos attilát, ne vegyék ajkukra Kossulh nevel, mert ez a név ma a történelmi, integer Magyarországot jelenti.
Revízió alá kell venni a detronizációs törvényt
Lukács György és Kállay Tibor nagy beszéde a nemzetgyűlés ülésén - A numerus elausus eltörlése - Kállay Tibor sörgeta a valutareformot Interoeiláció a Lédet\'ar-ügyben
Budapest, január 51 jnrfgenitásálól. Mentcsak mi, A uéfnzcIgyOlís mai illését zollak. de a gyözökishasoiíló
órakor nyitotta meg Sxibmzky Béla elnök. Az Illés megnyitása utan loly-tatták az aranykOllségvetés vitáját.
A» első szónok Lgkacs György. A népjóléti tárca szegényesen van dotálva - mondotta. A népegészség-oevi kérdések az utóbbi időkben el voltak hanyagolva. Ugyanígy a legfőbb szociális kérdések, Kycrmcfc-•gészségtleyiés gyermeknevelési kérdések is. Ezen a szomorú helyzeten változtatni kell. .
_ A polgárság tenerbnó képes-síre uaev próbára van téve s ma $ Ssz\'et az olya,, adóztatás omit még elbírhatnak az emberek. A körülmények kényszerítő hatása alatt el kell tekintenünk az adózás ho-
sorompókat el kell tűntetnünk, tehát legelsösorban a földbirtokreformot kell végrehajtani s a különböző megkötöttségeket hatályon kívül helyezni.
— Azokra a megkötöttségekre is gondol, amelyek szellemi téren fenn-állanak s amelyek szintén a konszolidációt akadályozzák. Itt elsősorban a numerus elausus kérdését kell felemlítenie, amely visszaesést mulat a fejlődés terén. A törvénnyel az volt az intenció, hogy a zsidó felekezethez tartozó ifjúságot a főiskoláktól lehetőleg lávottartsa. A törvény azonban a vallás vagy felekezet szól nem tartalmazza. Ehelyett nemzetiségről, illetőleg fajról szól és e kifejezés alá bujtatja rendelkezéseit.
— Nagyon jó( ludjuk, hogy a törvényhozás* intenciója az is voll, hogy a zsidóságot a proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartásáért megbüntesse. Tény az. hogy a bolsevisták vezérkarában túlnyomóan zsidók voltak és hogy a -zsidóságnak cz a része súlyosan vétett hazája ellen. Azonban egyesek dühe miatt az egész zsidóságot felelőssé tenni, nem igazság. Most már ninci szükség rá és megérett arra, hogy rzt a törvényt kitöröljük a magyar törvénytárból. A külföldön gyakrati nagy nehézségekkel állunk szemben, meri jól isinerik a numerus elausus (örvényt
leigá-nagy
terhek alatt szenvednek. Elsősorban arra kell törekednünk, liogy sulyo.. terheinken künnyitsünk. Ehhez pezsgő gazdasági élei kell. A külföldi tőke beözönlése tudná ezt biztosítani, de sajnos cz nar;y mértékben feszefügg a jóvátételi fizetésekkel, Rulir-kérdés-sel s más ÍUeu fontos problémával..
-- A külföldi töke nagyobb kamatozást és liiz\'osllúst követel s ezt nálunk még nem tudják megtalálni. Ili vau például a mezőgazdaság, melynek elsőrendű érdeke a külföldi töke segítő megjelenése. De itl is annyi megkötöttség, annyi kérdőjel van, amelyek mind akadályt jelentenek, hogy így a külföldi tőkék nem is mernek elhelyezkedni. Ezeket a
és fellépésűnk hatályossága gyakran ezen törik meg. Kulturfólényünkct is veszélyezteti, ha a főiskolai sza-
bad tanulást mesterségesen korlátozzuk. Vannak szép törvényeink: a szabad polgári jogegyenlőség, a vallásfelekezetek egyenjogúsága, a vallás szabad gyakorlása és ezeken a szép törvényeken az első rést a numerus elausus ülölle.
Lukács György ezután a jogfolytonosság teljes helyreállításáról szólt. A királykérdésről hallgatólagos megállapodás van. liogy ezt a kérdést ki kell kapcsolni és csakis abból a szempontból foglalkozik vele, liogy továbbra is nyugvóponton kelt tartani.
Erőszak f Ijlán kénytelenek voltunk az aiüantállámok kívánsága elöli meghajolni M\' meghoztuk a
detronizációs türvfnyt.
— /: törvényt meg is tartjuk és a királykérdést el is ejtjük mindaddig amíg teljes szabadságunk ezen a téren nem érvényesülhet. Ila elérkezik az az idő. akkor először Is a detronizációs törvényi kell revízió alá venni.
Elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a törvény a nemzet Igazi akaratát fejezi-e ki, vagy sem ? A királyi méltóság eszméje ébrentartásának nem szabad szünetelnie. A nép leikéiül a köztársasági államforma Hegen és a királyság eszméi van beidegezve. Ha leli volna is talaja a köztársasági eszmének a mull keserű tapasztalatai a forradalmi köztársaság és a bolsevista köztársaság teljesen kiölte azt a lelkcktiől. Ragaszkodásunknak a szent koiona eszméjéhez napról-napra növekednie kell.
ZALAI KÓZLÓNY
>&25. Ianuár zl
Ezulán az országgyűlés kérdéséről szólt Lukács György. A felsőházban a születés\' alapján való előjogokat jelentékenyen korlátozni kell és az uj felsőház zömét a törvényhatóságok, a közélet jeles férfiúi kell, hogy alkossák, akik egyfelől választás, másfelől államfői kinevezés alapján kerülnek a főrendiházba. A választói jognak törvényhozási uton való sürgős szabályozását tartja helyén valónak.
Állér ezulán a külpolitikai kérdések tárgyalására. Rá mutat arra, hogy a csehek tömegesen vonják meg a magyaroktól az állampolgárságukat, a románok üldözéseiket nap-nap után továbbfolytatják. Hasonló üldözések történnek Jugoszláviában it. Tehát nekünk kötelességünk, hogy állandóan követeljük a kisebbségi szerződések betartását. Kél fórumunk van: a Nemzetek Szövetségének Tanácsa és a Nemzetközi Választolt Biróság. De ezek megközelíthetetlenül vannak eltorlaszolva előlünk. Az állandó nemzetközi biróság tagjai elfogultak. Semmi reményünk nincs arra, hogy nemzeti kisebbségek dolgában az igazság ér-\' vényesüljön, mig meg nem reformálják ezt az intézményt.
A költségvetést elfogadja. (Hosz-szantartó tapssal üdvözlik Lukács Györgyöt beszéde befejezése ulán.) Ezután Kállay Tibor szólal fel. — Nekünk azt kell keresnünk a költségvetésben, vájjon a kormány alkalmazkodik-e a szanálási programúihoz. A pénzügyminiszter expozéja szerint ez az előfeltétel megvan. Igaz, hogy jobb szeretné, ha nem a kultusztárcánál találná a 3 millió megtakarítást, hanem a belügyminisztériumnál, vagy más adminisztrációs tételeknél. A kormány programja leljesen megfelel a nép általános óhajának.
Megragadja \'az alkalmat, hogy a költségvetés 10 éves jubileumakor visszapillantást vessen az elmúlt kormányok pénzügyi programjára.
Foglalkozik ezután a költségvetéssel és mégállapilja, hogy a magángazdaságok helyzetére való tekintettel többet előirányozni nem lehetett.
Három kérdéssel kiván foglalkozni még pedig a közigazgatási, valuta-rendezési s a kisbirtokosok kérdésével. Először a lisztviselők illetményei-
nek rendezéséről szól s azt mondja, ez elől nincs módunk kitérni. A dologi kiadások helyett a tisztviselők fizetését kell emelni. Nem azt akarja, hogy az adminisztrációt n