Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
52.83 MB
2010-02-22 10:49:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
901
6543
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1925. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 26. szám
Nagykanizsa, 1&25 február 1, vasárnap
Ara 2000 koroBM
POLITIKAI I3&PÜ.AP
j<«ikiiitMC <» WlicWhlvilíl Fő-ul 5 jA[exart>»n.Telcton 78, nyocndi 117. iiím
Felelős szerkesztő: Kémpelen Béla
ei<IUct<SI in: S[y hón 80.000 korou Hlrom IK.............. 80.000 koroM
A „KOSZT" KRACH
Irta: K. F.
Beteg gazdasági életünk meg-fertőzöll szervezetébe a zürichi kálvária s a tőzsdei konjunktura országos virágzása idején bele-fészkelte magát egy gyilkos kór, mely immár évek óta pusziit a haldokló organizmus sejtjei között s amelynek bacillusait mindeddig egyetlen pénzügyi professzorunk széruma sem tudta megölni: a koszlkamat. Most ugy látszik, hogy ez is elérkezett dicstelen egzisztenciájának utolsó óráihoz. A lélekharangot hiteléletünk és egész ujabb gaz dasági rendszerünk ez átkos parazitája felett azok a keserves tapasztalatok húzzák meg, melyek az egyre szaporodó fizetésképtelenségek során a „kosztol-látók" kárvallott táborát érik. A kosztkamat bölcsője a zürichi koronabukás kiinduló állomásánál ringott, erflsebb tempóban azonban csak akkor kezdett fejlődni, amikor a fantasztikus nve-rtségekkel kecsegtető s az „átértékelés" jelszavába bujtatott vad tőzsdei játék mániája ördögi bűvölettel megszállta a lelkeket. A tüneményes gyorsasággal felfelé szökő árfolyamok nyomán Izmosodó hasznok léha könnyelműséggel fizethették a néha szinte fantasztikus magasságokba emelkedő (heti 14 -18 százalék) kosztkainatokat. A tőzsdei élet labirintusában járatlan közönség inkább az egyszerű számtani műveletté degradált, heti kosz-tollalás rendszeréhez csatlakozóit s a gyakran ugyan a tőzsdei alkalmi nyereségeknél jóval ki sebb. de mégis biztosabb heti kosztbaadásban kereste egyre romló pénzvagyonának részbeni megmentését. A papirok ário-lyimképzódésének hullámzása szerint aztán idöközönkiiit a hivatásos tőzsdei elém és a heti pénzellátás rendszerére tért á! s megkezdődött a tőzsdei játék s a kosztüzlet izgalmas mérkőzése, melynek vége: it tőzsde véglo-letörése s a kosztoltatás diadalmas fen.iioradqsS volt. Atnény-\'tyiro érthető, hogy a pénz el ertektelenedése ellen védekező közönség nem nagyon váloga-az eszközökben s gondol-
kodás és lelkiismeretfurdalás nélkül csatlakozott ahhoz a rendszerhez, melyet az abnormális idők logikai szükségszetflsége-megteremtett, épannyira sajnálatos a nagy nehézségekkel küzdő ország gazdasági lalpraállitása szempontjából az, hogy a hiteléletnek ezt a beteg elfajulását a mindenkori konjunktúrák élelmes kihasználói belevitték a legszélesebb néprétegekbe s valósával rendszeresítették a heti koszlltamatban való hitelezést liz a rendszer már-már olyan mély gyökereket vert, hogy annak végzetes megmaradásától kellett félnünk. Ekkor a gazdasági megújhodás, a pénz stabilizálásának és a lisztu\'labb hiteléletnek jelszavait hirdető Nemzeti Bank megkezdte a pttrifi-cálió nagy müvét — a pénzintézeteknél. Bankok és takarékpénztárak örömmel csatlakozlak a Jegybank törekvéseihez, mert bár a hetüiauiat-rendszer számukra ugyancsak jelentékeny nyereségeket jelentett, a hitelélet purifikálása, a normális viszonyok előkészítése egy jobb gazdasági éra érdekében nekik is egzisztenciális fontosságú kérdés volt.
Magánosoknál azonban továbbra is élősködött a kamat-uzsora, a heti egy-két szá:alék bűvölete lenyűgözve tartotta a felesleges pénzekkel rendelkező közönséget, níigneiti most a gazdasági válsájj e komoly óráiban s az egyre növekedő fizetésképtelenségekkel kapcsolatban szerzett fájdalmas tapasztal it \'k nyomán, Ugy tótszik elérkeziünx beteg hiteléletünk egy örvendetes es.-ménvéhez: i) kosztkrach-huz. ■ A karvallott hi\'detök sietve mentik még megmaradt tőkéiket s azokat a kisebb. (le ...