Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
52.83 MB
2010-02-22 10:49:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
943
6621
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1925. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 26. szám
Nagykanizsa, 1&25 február 1, vasárnap
Ara 2000 koroBM
POLITIKAI I3&PÜ.AP
j<«ikiiitMC <» WlicWhlvilíl Fő-ul 5 jA[exart>»n.Telcton 78, nyocndi 117. iiím
Felelős szerkesztő: Kémpelen Béla
ei<IUct<SI in: S[y hón 80.000 korou Hlrom IK.............. 80.000 koroM
A „KOSZT" KRACH
Irta: K. F.
Beteg gazdasági életünk meg-fertőzöll szervezetébe a zürichi kálvária s a tőzsdei konjunktura országos virágzása idején bele-fészkelte magát egy gyilkos kór, mely immár évek óta pusziit a haldokló organizmus sejtjei között s amelynek bacillusait mindeddig egyetlen pénzügyi professzorunk széruma sem tudta megölni: a koszlkamat. Most ugy látszik, hogy ez is elérkezett dicstelen egzisztenciájának utolsó óráihoz. A lélekharangot hiteléletünk és egész ujabb gaz dasági rendszerünk ez átkos parazitája felett azok a keserves tapasztalatok húzzák meg, melyek az egyre szaporodó fizetésképtelenségek során a „kosztol-látók" kárvallott táborát érik. A kosztkamat bölcsője a zürichi koronabukás kiinduló állomásánál ringott, erflsebb tempóban azonban csak akkor kezdett fejlődni, amikor a fantasztikus nve-rtségekkel kecsegtető s az „átértékelés" jelszavába bujtatott vad tőzsdei játék mániája ördögi bűvölettel megszállta a lelkeket. A tüneményes gyorsasággal felfelé szökő árfolyamok nyomán Izmosodó hasznok léha könnyelműséggel fizethették a néha szinte fantasztikus magasságokba emelkedő (heti 14 -18 százalék) kosztkainatokat. A tőzsdei élet labirintusában járatlan közönség inkább az egyszerű számtani műveletté degradált, heti kosz-tollalás rendszeréhez csatlakozóit s a gyakran ugyan a tőzsdei alkalmi nyereségeknél jóval ki sebb. de mégis biztosabb heti kosztbaadásban kereste egyre romló pénzvagyonának részbeni megmentését. A papirok ário-lyimképzódésének hullámzása szerint aztán idöközönkiiit a hivatásos tőzsdei elém és a heti pénzellátás rendszerére tért á! s megkezdődött a tőzsdei játék s a kosztüzlet izgalmas mérkőzése, melynek vége: it tőzsde véglo-letörése s a kosztoltatás diadalmas fen.iioradqsS volt. Atnény-\'tyiro érthető, hogy a pénz el ertektelenedése ellen védekező közönség nem nagyon váloga-az eszközökben s gondol-
kodás és lelkiismeretfurdalás nélkül csatlakozott ahhoz a rendszerhez, melyet az abnormális idők logikai szükségszetflsége-megteremtett, épannyira sajnálatos a nagy nehézségekkel küzdő ország gazdasági lalpraállitása szempontjából az, hogy a hiteléletnek ezt a beteg elfajulását a mindenkori konjunktúrák élelmes kihasználói belevitték a legszélesebb néprétegekbe s valósával rendszeresítették a heti koszlltamatban való hitelezést liz a rendszer már-már olyan mély gyökereket vert, hogy annak végzetes megmaradásától kellett félnünk. Ekkor a gazdasági megújhodás, a pénz stabilizálásának és a lisztu\'labb hiteléletnek jelszavait hirdető Nemzeti Bank megkezdte a pttrifi-cálió nagy müvét — a pénzintézeteknél. Bankok és takarékpénztárak örömmel csatlakozlak a Jegybank törekvéseihez, mert bár a hetüiauiat-rendszer számukra ugyancsak jelentékeny nyereségeket jelentett, a hitelélet purifikálása, a normális viszonyok előkészítése egy jobb gazdasági éra érdekében nekik is egzisztenciális fontosságú kérdés volt.
Magánosoknál azonban továbbra is élősködött a kamat-uzsora, a heti egy-két szá:alék bűvölete lenyűgözve tartotta a felesleges pénzekkel rendelkező közönséget, níigneiti most a gazdasági válsájj e komoly óráiban s az egyre növekedő fizetésképtelenségekkel kapcsolatban szerzett fájdalmas tapasztal it \'k nyomán, Ugy tótszik elérkeziünx beteg hiteléletünk egy örvendetes es.-ménvéhez: i) kosztkrach-huz. ■ A karvallott hi\'detök sietve mentik még megmaradt tőkéiket s azokat a kisebb. (le biztosabb kamatozási igérö pénzintézeteknél helyezik cl. Megkezdődött végre a felesleges tőkék inváziója a bankokba. Hűnek a jelenségnek azonban két meröb-Ni ellent ?lcs követ-kezméuve van. Az egyik maga az az örvendetes tény. hogy a pvütnOlcsözö betétek hosszú eltévelyedés után isinél oda keríti-
nek vissza, ahol azok az ország gazdasági életét a leghatékonyabban szolgálhatják, nevezetesen a pénzintézetek trésorjaiba, a másik kevésbbé örvendetes lény azonban az, hogy a megijedt zugforgalmi hitelezők tömegesen mondják fel a koszikamatra elhelyezett tőkéket, miáltal nagyon sok egyébként teljesen aktiv, komoly kereskedőt is a legsúlyosabb fizetési nehézségek elé állítanak, sőt sok esetben egyenesen a fizetésképtelenség karjaiba kergetik. Nem törünk pálcát a kosztkamat\'al dolgozó kereskedők\' fölölt, meit jól tudjuk, hogy csak a lehetetlen hitelviszonyok miatt voitak kénytelenek legtöbbször ehhez a modern uzsorakölcsönhöz folyamodni, nem Ítéljük el mindenesetbon a most nyugtalankodó magánhitelezőket sem, méri megmagyarázhatnak látszik, hogy az oly sokat vérzett inobiltőke nagy vérveszteségét va\'amilyen módon pótolni akarta, de a nagyobb megrázkódtatások elkerülése érdekében arra kérjük a kereskedőket: építsék le mennél előbb Összes kosz/pénztartozá-
saikat, mert a kölcsönnek ez a niódja gyilkos fegyver, melynek csöve állandóan a kereskedő szivének van irányítva; a koszt-pénz hitelezőket pedig saját érdekükben figyelmeztetjük, hogy ne Üljenek fel a riasztó híreknek s ha egy-két gyengébb cég össze is roskadt a terítek alatt, az egész kereskedői látsadalom kevés kivétellel biztos alapokon nyugszik. Ne rohanják meg a nehéz gondokkal küzkodö adósokat, mert ha időt engedünk nekik, lassan-lassan kilábalnak a krízisből, ha azonban tömítésen megrohanják őket, még a legjobbak is megrendülhetnek.
Az utóbbi idők szomorú tapasztalatai megmutatták, amit különben már régen emlegettünk: az egészségesebb gazdasági és hitetéíel érdekében végleg szakítani kell a romló korona gazdálkodás utolsó káros emlékével : a hetipénz uzsorával. De miután ez az uzsora sajnos, nem szórványos jelenség, hanem egy mély gyökeret vert rendszer, azt ujabb gazdasági megrendülés nélkül csak sttccesive lehet és szabad „leépiteni "
Munkanélküliek küldöttségei a minssztee*eln3knél
A passzivitásban lévő képviselők is felvették f izetésQket
Budapest, Jsiiuír 3t |
ürúf íkihlrn István miniszterelnök ( ma délelőtt fogadta a szakszervezeti tanács kiküldötteit, akik átnyújtották a munkanélküliség llgycbeu késziklt memorandumot.
A miniszterelnök válaszában kijelentette, hogy a kormány állandóan foglalkozik o kérdéssel, a legnagyobb lelkiismcrctességKel tanjl.ainyozu a helyzetet és igyekszik ezt a problémát :ne ;u\'.,í,;iii. MiaJ..zt, ami a szanálási program keretein betűt megvalósítható, kész a kormány meg-valósi\'aní.
Kertész MikiésM-:jiűiiiif:tv:xtök SzöveU -jertek titkára ráinuutíott az állásnélküli -.zellerni munkások nehéz helyzetére.
A miniszterelnök válaszában kitej-tette, hogy bír konkréttimhil nem mondhat, annyit megígérhet, hogy a szakminiszterekkel együtt behatóan tog tárgyalni c kéutéstöi.
A kaiitüttsigj fc\'5<afliiet(el vette a miniszterelnök válaszát tudomásul.
4f
Széltéhen élénk feltűnést kelte t, hogy a passzivitásban levő demo-
kratikus ellenzék tagjai február havi fizetésük felvitelére pon osan jelentkeztek a nemzetgyűlés pénztáránál, holott a nemzetgyűlés munkájában már régóla nem vesznek részt, fcacl kapcsolatosan Sziltigyi Ujosuak nyilatkozata jeleni meg. melyben azt mundja, hogy a passzivitásban levő képvleslóknek joguk volt a tizelíst felvenni, inert rtnhibájtikon kívül kénytelenek voltak a nemzetgyűlés lIlésM! távolai,a.-aJui és hogy ezjel a i.ivolmaraJássat még kítetességet is tcIj-.-sitenek,
Politikai kOiO\'shcn és jniuJcuOtt. l.-gf\'.képeu azon cso.Ulkozr.ak, hogy ..z ellenzék .kStélesjégot vél teljesi-teni, amikor passzivitásban van, holott azért küldték éket a p:\'.i!amci.tiit,li\'jgy érdekeket.képviselje:ik, nem pedig, hagy csupán fizetéitl\',ért járjanak be a p.iríamentfie,
Smilh Jeremiás, a Nemzetek Szövetségének niagyariirszági töbUt\'isa /■:■ helyettese Mr. Tjftcr ma délután Olaszoiszágou kereszti!! Genfbe utaztak a Nemzetek Szövetsége péiiz-llgyi tiizoltságinak íebruár 6-án kezdíktú ülésére.
ZALAI KÖZLÖNY
Földrengések Magyarországon
Hét perces földrengés Budapest környékén — Egerben rongálódott meg a legtöbb ház — Miskolcról, Debrecenből, Gyöngyösről, Sátoraljaújhelyről Is erős földrengéseket jelentenek
Tegnap reggel 8 órakor 7 percig tartó földrengést észlellek fíudán 22 mm. legnagyobb kilengéssel.
Tegnapelőtt este\'és teenap reggel 8 órakor Egerben és Hevesmegve keleti részein érezlek heves földlökéseket.
Miskolcon a földlökés öt másodpercig tartolt, károkat nem okozott. Földrergést észlellek Sátoraljaújhelyen és Szikszón is, de ott sem történt különös kár.
Egerben délelölt 8 óra 2-1 perckor Hevesmegyének a Mátrától keletre eső részén heves lelonikus eredetű földrengést érezlek. A heves egymásutánban jelentkező földrengések a lakosságot rendkívül megijesztették. Az emberek tömegestül futatlak ki az utcára. Az egri hivatalokban azonnal megszűnt a munka, az iskolákban nyomban beszüntették a tanítást és a gyermekeket hazaküldték. A földrengés sok tűzfalat ledöntött, számos tetőt beszakított és a falak sok helyen megrepedtek. A minoriták templomiinak egyik tornya elferdült, a ciszterciták templomában
a főoltár megrongálódott, azonkívül megsérült a gimnázium és a főreáliskola épülete is. Egerben a kár egy milliárdot lesz ki. Eger környékén Andorlakon, Kislálva és Vorpelélen még nagyobb a kár. A földrengés Egerben <9 őra 35 perckor újra meg-ismétlődőt!, de akkor már sokkal enyhébb lefolyású volt.
A mezőkövesdi szolgabírói hiva-laltól veti értesülés szerint a mai földrengés következtében több kémény bedőlt. Emberéletben azonban nem esett kár. Oslorosd községben úgyszólván nem maradt ház, amely meg ne rongálódott volna. A lakós-ság körében, amely a további földrengéstől fél, nagv az izgalom.
Sátoraljaújhelyen. Gyöngyösön, Munkácson. Szerencsen és Szikszón is hevesen jelentkezett a földrengés. A lakósságon nagv pánik vell erőt. A földrengés fészke Kristállyá volt.
Debrecenben reggel 8 óra 12 perckor három földlökést éreztek. Ugyanebben az időpontban Balmazújvároson is földlökést érezlek, melyet a földalatt morajlás kisért.
Mit csinál a nagyrécsei-országuti rablógyilkos a fogházban?
A nagy főtárgyalás elölt
Nagykanizsa, ]*nuír 31 Igen a „nagy" főtárgyalás előtt. Mert élet vagy halál fölölt dönt a nagykanizsai törvényszék büntető-tanácsa. -Nagy", mert hetek óla foglalkoztatja a zalai közvéleményt, a sajtót, a nagyközönséget egyaránt. Szinte szállószó lett a Zalai Közlöny híradása nyomán a „récsei országúti eset", vagy „Papp István" neve. Ahol többen összejönnek, foltétlenül a récsei-országuli rablógyilkosságról és annak szomoni hírnévre szert telt tetteséről beszélnek. Mintha egy or-
szágos eseményről lenne szó. Nem hisszük, hogy a drágaság letörésére irányuló kormányintézkedés annyi érdeklődési tudna felkelteni a tömegekben, mint az a liir. hogy február 5-én fogja a hiróság letárgyalni Papp István rablógyilkossági bllnpörét. Mintha az embereket nem is érdekelné a szerencsétlen áldozat és annak szánalomraméltó családja, akiket Pap^ István, ez a minden emberi érzésbőrkivelkőzött fenevad, megfosztott a kcnyérkeresőlől és családapától. A legnagyobb gouosztettet
követte el Papp István, amit ember csak elkövethetett. Munkabíró, egészséges ember létére, előre megfontolt szándékkal ütölte le egyik embertársát, hogy annak keserves és nehéz munkával kereseti szerzeményét elrabolja és igy komoly munka nélkül pénzhez jusson, hagy azt a miháld! korcsmában orgiák közöli elverje, inig családja otthon nyomorog.
Mert az a védekezése, hogy azért indult el rablási útjára, hogy családjának pénzt szerezeti, nem állhal fenn többé. A iniháldi korcsmában eltöltött duhaj mulatozása az ellenkezőt bizonyítja. Az az ember, akinek szemei előtt a családja lebeg, az nem rabol, legkevésbé gyilkol. Kérő szóval fordul embertársaihoz, de éppen családja miatt nem tér le soha a törvény és a tisztesség útjáról. De tegyük fel, amint azonban el nem fogadhalunk, hogy valaki odáig ér, hogy tényleg családja érdekében bllnre vetemedik, feltehető-e arról, hogy a btlnös pénzen minden útjába akadt embernek italt fizet, mikor tudja, hogy övéi nélkülöznek. Papp István védekezése nagyon gyenge és átlátszó. És arnig eleinte őszintén bevalotla, hogy azzal az eltökéli és megfontolt szándékkal jött be a nagykanizsai piacra, hogy mindenáron fog pénzt szerezni, addig utóbb már odamódositolla kijelentését, luigy áldozatát nem akarta megölni, csak védtelenné akarla tenni. A nyomozóhatóságok és a bíróság tehát nagy feladat előtt állottak és állanak, noha a cselekmény teljesen tisztázódott, cl kell birálniok, vájjon tényleg az előre megfontolt szándékkal elkövetelt rablógyilkossággal állanak-e szemben, amelyre a magyar fíünte-tőtörvé/iykönyv halálbüntetést ir elő.
A február 5-iki főtárgyalás iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg nemcsak a nagykanizsai közönség kórében, de a messzi vidékről is bejönnek a rendkívül izgalmasnak ígérkező főtárgyalás meghallgatására, ugy, hogy a fötárgyalási terem szűknek fog bizonyulni csütörtökön. A vádlottat éppen a rendkívüli nagy tömegre való tekintettel, a főlárgya-lásra a múltkorinál erősebb fedezet mellett hozzák fel a fogházból a
A jukker-leány
Irti: Péchy-Horváth Rezsi
A kora reggeli gvönge, bátortalan fényű napsugárban imbolygó párázat táncolt künn a város alatti hímes réten. A mcg-megbólogaló, üdezöld fűszálakon és virágokon még rajta ragyogóit a hajnali harmatcsepp. Meg-megvillant, mint a brilliáns-szemecske, amellyel pajkos napsugarak játszadoznak. Ugy látszott, mintha olvasztott ezüst ömlött volná végig a mezőn és az utón, befé-nyezve annak minden egyes fűszálát. göröngyét.
A dűlőúton egv lovas poroszkált-egv nő. Világoskék lovagló ruha simult lesléhez. A lenge reggeli szellő néha-néha meg-meglibbcntelle a ruhát, mint valami lobogót. Egyenes tartással, keményen ült a lány a szép. tizenhatmarkos félvér pejménen. Elméi-zva tekinlgctett el a zöldeló mezőkön. Mint valami ügyesen l.v vagló. lóhátratermett férfi, délcegen ült a nyereghen. Biztossággal kormányozta a loval.
Amint közelebb ért a kereszlulhoz, alakját is mind iobban és jobban lehetett kivenni. Amolyan tizenhat-tizenhét év körüli leányka volt kifejlődésének még csak a legkézdc-tén. Rövid lábai s ugyanilyen kezei
vollak. Utóbbiak világosan elárulták azt, hogy tulajdonosuk igen nagy I gondot fordit rájuk. Jól vollak ápolva. •— Általában amolyan közönségesen egyszerű arcú leány volt, amilyen sok szál van minden városban, bár nem lehet azt mondani rájuk, hogy minden szépség, báj és kellem nélküliek,
A lovasnőn azonban volt valami, ami az idegenszerűség hatását keltette. Olyasvalami a testén, ami félig-meddig visszariasztó kontrasztot képezett arcának kellemes, üde leányos vonásaival. A haja, haja, amely olyan sárga volt — nem is szőke: sárga — mint az érett kalásztenger, vagy mint a vert arany. Hogy természetes volt-e ez a hajszin, vagy nem, azt nem lehet tudni. A nők budoár-titkaiba behatolni sem nem lehet, sem nem illik. , Amint a kereszlulhoz ért, a tekintete hirtelen ráesett egy férfire.
Egy valóságos, eleven férfire, aki ott állott. Nekitámaszkodott egy sudár akácfának. Addig meg sem lehetett látni őt, amig hozzája nem ért a közeledő.
Közönséges arcú, ábrándos tekintető fiatal ember voll. Lehetett vagy huszonkét éves. Elm.élázöan tekintett végig a nagy mezőségen. Az előtte feltáruló kép, ugy látszik, igen kellemes érzésekre hangolta, mert arcán derűs kifejezés játszado-
zott. A cipője szinle egészen fehér volt az országút porától. Ez amel- I lett bizonyított, hogy már kora reggel kellett kijönnie a városból, hogy azt a nagy darab földet megjárhassa, amelynek pora a cipőjén nyugodott.
Annyira elmerült a természet imá-dását>a, hogy észre sem vette, meg sem hallotta, amikor a lovagló leány elléptetett mellette. Sem a közeledéséről, sem a távozásáról nem vett tudomást. Annál az igen egyszerű oknát fogva, hogy túlságosan elmerült a fönséges természeti kép szemlélésébe.
De a leány ezzel nem érte bc. Öncki az. nem volt elég, hogy a féili áll elölte az utón. S ez a férfi nemcsak ismeretlen, sőt soha nem látott. Hanem meg akarta látialni magát vele, hogy felrázza az elmélyedéséből, elragadtatásából és asz-szony-közönyösségéből, amelyet a természeti képek szemlélése okoz a férfiban.
Asszony volt és hogy is mondja az asszonyokról Shakespeare: „Frailly, thy name i- wonianl" (Hiúság, asszony a neved I)
Pattintott egyet á lovagló-ostorával. Aztán átugratta az árKot, amely mögött a férfi állott.
A nemes állat halk nyerítéssel ugrotta át a keskeny, száraz vizár-kot. Azután a leánynak egy alig hallható szavára csöndes galoppba
_1923. Február I
törvényszéki épületbe. Az útvonalon rendőrkordon fog állni a rend fenn. tartására. Tekintettel a nagy tömeg,, amely a főlárgyalási terembe való bebocsájtását fogja kérni, a 10%. gyalási elnök KeneJi Imre dr. tábla, bíró akként intézkedett, hogy csak bizonyos, meghatározott számú belé. pőjegyeket fognak crie az alkalom kiadni. Aki léhát a tárgyalás iráni érdeklődik, gondoskodjék kellő időben belépti jegyekről, melyekéi mir most meglehet kapui a törvényszék elnöki irodájában. A főtárgyalás tl-nöke Kencdi Imre dr„ szavazóbirák Makáry Vilmos és Almdssy Gyulad,. törvényszéki birók^a jegyzőkönyvvezető Révfjy Zoltán dr. joggyak.\'mok.
A rablógyilkos Papp Istvánba pedig — ugvlátszik mégis felülkerekedett az életösztön. A mull héten kit Ízben is a szívbajost játszotta j fogházőrök elölt, azonban oly esetlenül és kezdetlegesen, hogy hurj ís belátta, hogy ezzel az avult trík-kel a régi vágású fogházőrök eláll nem ér célt. Más cselhez folyamodott tehát. Az őrültet szimulálta és tobzódni kezdett cellájában. Persze — az őrök már tul vannak az ilyen őrülési eseteken — és így tnrlént, hogy mihamar észretérltették Horváth gyilkosát. Két veder Jó friss vizzel öntötték le az ipséi — mire nyomban megjött \\/t esze. Azóta szörnyen haragszik a fogházőrökre, hogy ily gyöngédtelen kezekkel meghiúsították terveit. A törvényszék azonban mindezek dacára orvosokkal megvizsgáltatta elmebeli állapotát ts Szigelhy Károly dr. és Ország Lajos dr. törvényszéki orvosokat megbízta Papp rendszeres megfigyelésével.
Hogy sem a .szívbetegség" sem az „őrültség jelei" nem sikerültek Pappnak — egy ujabb módszerhez folyamodott. Beszédszlrájkot rendel. Egyetlen embernek sem ad választ, aki beszélni akar vele. Az őrök hiába szólnak hozzája — egyetlen hang sem hagyja el torkát. Ugylát-szik, most némának teleti magát. Hogy mit akar ezzel elérni — ki tudná\'ezt megmondani.
Most, hogy a .ó^gyalás napja közeledik — muSKk rajta a fokozódó izgalom^^pscn tisztában
kezdett. Ritmikusan ügetett az árok partján lova. Örült a friss földszagnak és a jó meleg tavaszi napsugárnak.
De nem sokáig jutottak. A leánynak ismét eszébe jutott valami. Ncrn azért volt leány, hogy azonnal észre ne vette volna, hogy a férfi meglátta öt. De éppen csak egy pillanatig fordult feléje, hogy megnézze: vájjon ki az, aki háborgatja őt merengésében. Aztán tovább bámulta a ködpárás, harmatos mezőt.
Ezt észrevette. Bántolta a hiúságát. Elhatározta magában, hogy bosz-szut áll érte a flegmatikus ismeretlenen.
Megállította hát a lovát. Merően visszanézett a férfi felé. Az most már követte őt a tekintetével. Szemeinek tüze hirtelen összevillant, találkozott a szőke csuda szemeinek villámával. A koralavasz szinte megremegett etVBl a buja, egybefonódod, hosszas pillantástól. A mezőn terjengő kövér, \'erős illatok szinte bágyasztőan hatoltak.
Hosszan néztek igy egymás szemébe. Ó, a jukker-leány, a bántó szőkeség és a másik, a természel imádó ■ idegen férfi. Nem lehetett tudni,\' melyik unja meg előbb a veszedelmes farkasseemet-nézést. De a lány erősen föltette, hogy ö állja ki legtovább. A dac volt legerősebb kicsiny fejében. (Vígé hov.)
ih* fcbruir ).
ZALAI KÖZLÖNY
S,eS^amod.k ilyen esetben ükökhöz, mint a lentiek. Arca Kehit olykor égiszen megremeg 5 szeme, az a két különös £ Szeles «em tükrözi vissza ,i a lelki harcot ami bensejében üf.i Érthető, hiszen néhány nap i\'L meg togja Hallani birái ítéletét: a Magyar Állam nevében I...
AD1$$E
| ClOAHeTTAPAPlQ ES HtlVEÜ^J
vi \\i\\Mm
Tűzoltók a katonatemetőért
Nagykanizsa, -[..[\'..:ll 31 , nflí.vkanizsai hivatásos tűzoltók még akciónk megindultakor Wt sírkő jegyzésével siettek meghozni a maguk áldozatát Nagyon
kevesen vannak a hivatásos tűzoltók és nagyon szerény a Javadalmazásuk, mégsem inarmlhat-íak kl azok közül, kiknek óér-•tse kötelességgé tette, hogy tALQk telhetőleg a nagyon kevés garasból is megadják a maguk
^Mos\'t az önkéntes tűzoltók körében Indult meg a gyiijtés akciónk céljaira s az ujabb három sírkövei növelte eddigi eredmé-
n)A munkáját hatáskörében mindig híven, veszedelmek árán is tehesiM tűzoltóság a társadalmi élet megmozdulásaiban Is vele él vele érez azzal n társadalommal, melynek biztonsága felett órködik. Akik az életüket sem féltik, mikor menteni kell nzt, ami másé, azok bizonyságot tettek, hogy az áldozattól sem riadnak vissza, mikor azt a halott hősök emléke, az egész társadalom nagy kötelessége követeli tőlük.

Megható és eddig egyedülálló példáját szolgáltatta az akciónk által keltett visszhangnak Szabó Imre villanyszerelő, aki a napokban Ünnepelt ezüstlakodalma alkalmából a nála együttíévő vendégkoszoru körében gyojicit össze a maga adományával együtt 70.000 koronát egy katona-lirkő költségeire.
Orosz Ferenc bérlő (Felsösónc) 3, Neumann Aladár gyógyszerész 2, Önkéntes tűzoltásiig 3, Szabó Imre villanyszerelő l,id. Fabick Tivadar v. lökertész I sirkó felállítását vállalták.
flmMfm
Téli UdUlő-
is
sporttelep
Kodein Ulott jiilloJak Bal atont téli sportok:
vüwli, síin. Mutyiiii, koií*>l)H. rMII
□ élután: As esti tánc
T«>\'i« ST^miPa ponxió
I "api 120.Ou- koronától
Nagykanizsa, jíituAr 30 Töbh ízben behatóan foglalkoztunk a nagykanizsai állami fémipari szakiskolával. Rámutatunk arra, hogy 14 állandó növendék és néhánv ipari továbbképző szaktanfolyam miatt az állam egy oly hatalmas épületkomplexumot foglal le magának, amelynek egyes termei teljesen használaton kivtll állanak, holott számos, rendkívül fontos intézmény nem tud létesülni épen megfelelő helyiség hiányában.
Kifejtetttik, hogy az^áldozat, melyet a magyar állam hoz ezért a néhány iparosnövendékéit és esti tanfolyam látogatóért — lulmagas azokhoz az eredményekhez képest, amit a fémipari szakiskola produkál. Mert a szakiskolát abszolvált növendékek csupán segédi munkakönyv vállasára nyernek jogosítványt, vagyis c?ak egyszerű iparossegédek lehelnek, nem pedig gyár- vagy üzemvezetők, amint azt sok szülő gondolja. Vagyis a hároméves tanfolyam után olt állanak, mintha három évig egy mesternél tauonckodtak volna. AÍég az a hátrányuk is megvan a mesternél a műhelyben kiképzett tanonccal szemben, hogy míg ez teljesen a gyakorlati életie nevelődött, az iskolában végzett tanoncnak még bele kell magát élnie és beletörődnie a mester műhelyébe, a gyakorlatibb életre, munkára.
A .Zalai Közlöny" cikke — higgad\'. tárgyilagosságánál fogva is — általános visszhangra talált ugy az iparosság, mint a gyárak s a többi érdekeitek körében, akik annak idején melegen felkarolták a fémipari szakiskola létesítésének eszméjét. Persze mindenki abban a tudatban, hogy a szakiskola bizonyos magasabb szakképzést igénylő ipari vezető-állásra jogosít. Holott a fémipari szakiskola célja a fémiparban szakképzett intelligens i/iarosok nevelése és a magyar fémipar fejlesztése, vagyis a növendéknek azokat az elméleti és gyakorlati szakismereteket akarja nyújtani, melyekre a fémipar terén működő művelt Iparosnak szüksége van.
A .Zalai Közlöny- cikkével felsőbb helyen is foglalkoztak, ahol szintén szükségesnek ismerték cl a fémipari szakiskolának továbbfejlesztését.
Ugy vagvunk értesülve, Ivgy a kereskedelemügyi miniszter az i-k.\'la továbbfejlesztése terén minden áldó-zatra hajlandó. Igy elsősorban a fémipari szakiskolának oly tökéetes és teljesen modern felszerelésén <on tcmplálja, amely a nagykanizsai szakiskolát az ország első i\'ilv/elévé avatja. Aztán jön az intcmálussal való kibővítés.
Az internátust azonban <..-..h a«-kor lehet felállítani, ha megfelelő számú alapítványok létesíttetlek, vagy pedig, ha az érdekeltségek v.illalpk Qy-cgy növendéknek pénzben vagy naturáliákban való teljes ellátását Eey szűkebb körll bizottság most épen azon fáradozik, h>gy az inlcr-Esi növendék* ellátását alapdr hozzájárultok re-
Ha az internátus, a faipari szakiskola felállítást nyert — aránylag már kisebb áldozatokkal lesz lehetséges fclsöipariskolává való kifejlesztése.
A .Zalai Közlöny" cikke nyomán a fémipari szakiskola helyi felügyelő bizottsága is foglalkozott a felsőipariskola ügyével és azt mindenben magáévá tette. — Főképen pedig a nagykanizsai iparostársadalom vé-zctője, Iiazsó József ipartestületi elnök karolta fel melegen a gondolatot és igyekszik az eszmét megvalósítani.
A felsőipariskola — valóságos áldást jelentene nekünk. Nemcsak Nagykanizsa, nemcsak Zalavármcgye
— de egész Dunántul számára. A felsőipariskola — ipari vezető-egyénekel képez. A mostani egyetemi és középiskolai túltengés mellett a kormánynak úgyis előbb-utóbb foglalkoznia kell egy felsőipariskola felállításával, amely mindazokat felszívja, kik az ország két intézetében
— Budapcsien és Szegeden — nem nyertek felvételt. De egyébként a magyar jövő, az elhelyezkedések szempontjából (a töhbi túlzsúfolt pá- 1 lyák mellett) a felsőipariskola kell hogy
a magyar ifjúság szeme előtt legyen.
Hány ezer magyar ifjú nyerhetne boldogulást ipari pályán, — akik a jelenlegi Csonkamagyarországon nem képesek elhelyezkedni.
A fémipari szakiskola fejlesztésével adva van a lehetőség, hogy Nagykanizsán az ország legnagyobb fclsó-ipariskoiája felállíttassák. A kereskedelmi miniszter ezen a téren — tudomásunk szerint — nagy áldozatokra is hajlandó. Alost csak azon múlik, hogy ez a fejlesztési processzus mennél előbb befejeződjék. A hivatalos város, a városi és megyei érdekeltségek, az ipartestületek és iparkamara kell, hogy közös munkával sorompóba lépjenek a dunántuli felső-ipariskola érdekében.
Kérdést intéztünk ebben az ügyben Bazsó József ipartestületi elnökhöz, aki álláspontját a következőkben fejtette ki előttünk:
— A képviselőválasztás idején a nagykanizsai\' iparosság azért csatlakozott Kállay Tibor dr. akkori pénz-
\'«!vai<04iu**: Budapest, V, Nádor-
"to« 16 Tt^foo 190-88«»BalatontöMviron
nátusi növe ványok vagy más
vén\'biztosítsa. Tehát minden lehetőség megvan arra. hogy az internátus a jövő iskolai évadra íelalht-
taAfiinternátus ulán fdállitani szándékoznak a faipari szakiskolát is. tz azonban a folyó évben, ^y1 a fémipari szakiskola ,;cm-lel)es -még lehetetlen.
ügyminiszter zászlajához és támogatta képviselővé választásában, meri Kállay révén elérhetőnek vélte egy olyan ipari vezetőket képző intézetnek Nagykanizsán való felállítását, mint a felsőipariskola. Akkor többen is fordultak a miniszterhez ebben az ügyben és a miniszter-képviselő jóindulattal támogatta óhajunkat, hogy nemsokára lejöttek a minisztérium kiküldöttei, kik a hivatalos tényezőkkel és az ipari érdekeltségekkel tárgyalásokat folytattak.
— A minisztérium kiküldöttei akkor <i fémipari szakiskolát javasolták a f\'elsőipariskolával szemben, miután a felsőipariskola amolyan „félmérnököket" nevel. Azt mondták, hogy az ó bevált gyakorlatuk alapján a fémipari szakiskolát célravezetőbbnek la-látják.
— Mivel a szegcdi felsőipariskola is igy alakult, hogy először fémipari, majd faipari szakiskola volt és igy fokozatos fejlődéssel lelt felsőipariskola, megnyugodott az előadottakban. D.- most Útja, hagy nem i\'dcmll meg a fémipari szakiskola azt a nagy áldozatot, amit érte hozlak, azért, hogy egy hároméves tanfolyam után a növendék munkakönyvet kapjon — mint munkás. Tehát minden erővel arra kell törekednünk, hogy bármily áldozatok árán. de fclsöipariskolává kell fejlesztenünk a nagykanizsai fémipari szakiskolát
A cserkészolimpiász filmen
A magyar cserkészek fényes diadala Dániában — Bemutatásra kerül Nagykanizsán a magyar cserkészek diadalútja
A magyar cserkészetnek az elmúlt évben nagy ünnepe s egyben fényes diadala is volt. Tiz évig kellett várnia, mig az intézménynek országos nagy jelentősége beleőrlődött a közfelfogásba s egy évtized fáradságos * munkája érdemszerinti jutalmát elnyerhette. A trianoni végzettel meg-: tört magyarság fellélekzett s a sötét | éjszakában megjelent az első biztató : napsugár, a magyar cserkészek, a l magyar ifjúság — győzelme A ma-\' gyarsáií elnyomatásán kesergő lelkekben is felcsillant az önbizalom, mert előttünk áll a jövő nemzedéknek olyan teljesítménye, mely dicsőségére váll volna bármely állam fiai- \' nak is.
A magyar cserkészek fényes diadalt arattak a cserkészolimpiászon I Nagy nehézségek árán jutottak ki Dániába és sok más nemzet szinei között fennen lobogtatták meg a magyar trikolort. Harminchárom nemzet között Amerika és Anglia ulán a harmadik, a kontinens államai közölt pedig az első helyen vívták ki a dicsőséget.
A Magyar Cserkészszövetség filmfelvételeket készíttetett a nagy eseményekről. Az 1000 méter hosszú filmen felvonulnak majd elöltünk Dánia legszebb vidékei; a hajón való utazás; dán típusok; különböző nemzetiségű cserkészek; egyes versenyszámok, köztük a sátorverési verseny, a kenyérsütés nyárson, líisszóvclés, főzés, stb. A filmeket kiegészíti a felolvasás kíséretében bemutatandó 67 állókép, melyek a magyar versenyző csapatok ottani életéből vannak véve elindulásuktól kezdve visszaérkezésükig. Kiegészítésükül szolgál még a „Cserkész-iclitl- s a „Regnum-csapat vizi-ün-pélyé\'-ről készüli felvételek. A Magyar Cserkészszövetség III. kerülete már folyó évi január 12-én bemutatni akarta ezeket a filmeket, de közbejölt akadályok akkor ebben meggátolták. A kerület elnöke és intézőbizottságának egyik tagja a közelmúlt napokban felkeresték a „Zalai Közlöny" szerkesztőségét és általunk kérik a közönség elnézését, hog)\' annak idején Ígéretüknek nem tehettek eleget,
folyó hó 23-án
délelőtt és este azonban feltétlenül bemutatni fogják Nagykanizsán az Urániában. Meg vagyunk győződve róla, hogy ..............\' \'sak
Nagykanizsa közönsége — már csak cserkészfiaink iránt táplált rokonérzéséből kifolyólag is — a legnagyobb várakozással néz ezen film-előadás elé és hazafias büszkeséggel fog gyönyörködni a magyar ifjúságnak külföldön aratott fényes győzelmében.
A cserkészek bebizonyították, hogy a trianoni végzettel sújtott magyarság él és élni is akar ; mi pedig legalább a film utján osztozni fogunk az. ó örömükben s tanújelét lógjuk adni büszkeségünknek, mely-lyel cserkészcsapatainkkal szemben viseltetünk.
Az előadásra még visszatérünk.
Özvegy Végli Lászlóné fehér-nemü-varrodájában (Király-utca 14. az emeleten) mindennemű fehérnemű nagyon olcsón és szépen készül. Kéziniunka-clőnyomtatáshoz és felsőruhákhoz nagyon szép rajzok érkeztek. — Tanítványok felvételnek.
2alaí közlónv
1íi25. február 1.
SiíiiK)!
NAPI HÍREK
1f:v; NAPIREND
V. I
Február 1, vasárnap j
Római katullkut: Ijnáe ví, Proies\'.Arti: ] I^nk IsracllU: Seb.il hó 7.
Nap kel regxd 7 óra 27 perek*. nyn«- í ulk (UlaUn S óca 00 perckot
A Meteorológiai Intézet jelentbe • szerint változékony Idó várható. kevés : csapadékkal és lényegtelen liöcmclkc- ; désiel. j
Mételyfilm at Urániában. Ingyenes : ettadi* déie!ót( 10 ólakor
A* Országos Biról ésCg/észI Egye- í sillet nagykanizsai osztulyAnnk mé-c : déletólt 11) órakor a tűtvé«i> stik Urgya- : IíjI termében.
Ccrcle 0c Danse a Centrát jouW- \\ rahijíbtn déluUu S fankor
A\'Zrínyi Tornaegylet teneitélye aj Keresztény Olllioiib.ui este 8 órakor. s Az Ipartestületi Dalárda nertcgiv*. t iám a Korona élteimében este 9 órakor.: Mozi. Uránki: l.eáuyaxemek, Midi { Chrljíl.in társadalmi liln:|e egy szo:nom { szép szempárról. Wtóg; Utazás a f.vd : körül 40 nap alatt 11. é> Buter Kei- • too 7 lelvoiUso* vlgjitéka »lj Stikrfk : liolreci. Előadások 3, 5. 7 és 9 órakor. :
- Balázs-áldás. Ságot líalázs scoastci püspöknek emlékünnepét üli meg a római katolikus egyház kedden. A püsp,)K annyira szerette tz, állalókat, tobgy azok barnngja köré
csoportosultak és áldását-" várták. Tiszteletére könyörgés keretében
Nagykanizsán szomorú a félévi eredmény: igen nagy azoknak a
diákoknak a száma, kik bukott érte- - .,,r(/nll,-A7 ^im.omi
fí - sSte -lá,8ak
a .... -..... /..i: ....... .„,; t,A_ i niMi.il/ IixiI/KvaIp
.\'He né re sem testi vagy szellemi ké- ( pességgcl a harcot, amit minden diák- , gyerek vív, hogy megszerezze magának az általános műveltséget s ezzel legtöbb esetben a könnyebb bol- . dogu/ás lehetőségét is.
Akik nemcsak jól, hanem eredményesen is sáfárkodtak, azokhoz ke- \' vés a szavunk. Ók tudják kötelessé- ! geikel és haladnak dicséreted útjukon.
A\'okhoz szólunk sokkal inkább, akik bukdácsolnak az uton, ami ró- \\ gös és nehéz ut lett ma már.
Akinek oz értesítő mos! azért okozott szomorúságot, mert nem tudja j értékelni szülői áldozatát, szerető !
— Lapunk legközelebbi száma a kettős ünnepre való tekintettel szerdán reggel a rendes időben jelenik meg.
— Serlcgavatás. A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór által múltév nyarán rendezett vármegyei dalosvcrseity elsfi vándordíját, egy ezüst serleget a Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda nyerte meg. A dalárda a serleget február l én este í) órai kezdettel rendezett ünnepség keretében avatja fel a Korona éttermében. Belépődíj nincs.
— A Református Nőegylet alap-
gondoskodását, tanárai fáradozását i szabi p;n megtette a bel tgymimsz-- azok előtt még nyitva a kapu, Mai k.vánt változtatásokat és
hoiVtt az ut: év végéig minden mut \\ benyújtotta a polgármesterhez jóvá-• lankadatlan munkául j hagyás végett való fellerjesztésre.
lusztásukat lant
Február 2, hétfő
Római katolikus: Gye-jyasxcnt. PtnJes láw; Karolln. izraelita: S:l»at li» 8.
Nap kel reggel 7 óra 26 perekor, nyugszik délután 4 óra 51 perckor
A Po!g&/i Egylet közgyűlése déteiJtt V»lt órakor helyiségében.
A Nagykanizsai Kcre5«cíéj:y Szocia-HslnpArt felölvasó\'déluWnja R.^Miyi-utca 7 írim al.illl helyiségében dobit in 4 faaker.
Ccrcle de Dnnse a Central soulcr-• \'.Ittjébdi délután [> órakor.
Mozi. Uránul: Fehér város réme 7 feWouisban. Vilóg: Aki elteméit\': tn.igAL Elíadisok kezdene 3. 5,7 1% 0 órakot.
nkáyfl |
jóvá te hetik. F.zck azonban, míg be \\ nem bizonyítják az ellenkezőjét, nem \\ érdemlik /\'neg a derék, becsületes ma- j • I SYar fi" nevet. A la a munka, i küz- \\ : delem időit éljük; ma a szülők ne- i \\ | hezen keresik a pénz\'.; ma szükség,, van talpig becsületes, kötelességtudó, munkás ifjú magyarokra, ujgenerációra. melynek nem szabad naplopókat tűrnie tagjai között.
Akinek pedig mindezekből a kellékekbőt semmi sem hiányzik, aki szorgalmas, munkás, kötelességtudó diák, de akinek csak a fogékonysága kisebb, csak körülményei mostohábbak, az ne csüggedjen I az már a benne
Február 3, kedd
Római katollkuí: BalAzs p. Protestáns: Balázs. Izraelita: Sebat hó 9.
Nap kel reggel 6 óra 5: perekor, uytig-•zlk déíuiin \'5 óra 37 perckor,
A budapesti ftenaissacce Színház vínóévJitéka (Szeretol...) a PotgM Egyletben. v
Mozi. UráA/ii: KI a gettóból, fósec-repbí ^ Hcnay Poaten és J.jkph Tledtke. Ejóídisok kezdete W és 9 órakor.
Értesitő-osztÁs
szorongva várt, féliv, remélve várt napja volt tegnap. A mostani kél Ünnepre kiderült a tél szürkesége s a napsugarak közé szétszórta sokak örömét, boldog büszkeségé^ és szétszórta közéjük — sajnos, az idén szokatlanul nagy mértékben — árnyéknak, sokak szomorúságát, az élet felé kinéző reménytelenségé\'.
Lezárult az iskolák első féléve s elhangzott az itéJet, ki hogyan sáfárkodott öt hóna/K>n keresztül a lehet-ségj!,\\\'cl, idejével, szorgalmával és — szülei nehéz gondok közt előteremtett pénzével.
— Adományok a felsöteniplom harangjaira. A\'fti/Ay György 100.000, Kalesics Jánosné, Eezetes Jőzsefné 50—50.000, Horváth Islvánné 15.000, Horváth Józsefné 12.000, Melzné, özv. Salanwnné 10—10.000, Simon János 5000 korona. Templomi ruhákra dr. K. J. 500.000 koiona.
— A vi/vezet ékes házigazdák panasza.. A nagykanizsai háttulajdonosok, mintegy 35—40-en, kiknek házaikba be van kapcsolva a vízvezeték, sérelmesnek látják azt, hogy a törvény betűihez ragaszkodva nem kapnak több közüzemi pStlékot lakóiktól, mint a vi/.vczetékkcl nem
rejlő akaróinál fogva is értékes haj- ■»■ " *r ■ rVJ»C
tása az uj magyar sarjnak, az el- ,u!3Jd?nnS3j:
tásn az uj magyar sarjnak, következendő Magyarországnak. Az ilyen diákok ne álljanak meg tanácstalanul, bizakodásukat vesztve, hanem harcoljanak tovább. Harcuk eredményes lesz, mert bárhova vesse
háztulajdonosoknak ugyanis nem csak a vízvezeték bevezetése, hanem annak fenntartása is tetemes költséget jelent, azonkívül 10 koronát fizetnek a vízóra szciint elfogyasztott minden őket a sors, rendíthetetlen atomjai \\ üter vix^rí. Ily rnódem érthető, ha W/,,.1- vn*-,,i\',>r„i,,i-t,ni a- „„c.c^r. ezek a házigazdák teljes inéllányos-
lesznek vas-ukarutukkaI és vus-szor-galmukkal az újraépülő magyar hazának, mely az övékhez hasonló rögös uton indult el a feltámadás felé. (bl)
— Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz holnap a katolikus egyháznak, az elsőszülött fiúgyermeknek a jeruzsálemi templomban köteles bemutatásának emlékünnepe. A szertartás gyertyaszenteléssel kezdődik, majd körmenetben folytatódik, amely alatt mindenki gyertyát visz a kezében. Az ünnep eredete a X századba nyúlik vissza s először Német- és Franciaországban találjuk meg. A XII. században már általánossá válik. Általában a ; boldogságos szűz Mária ünnepinek j tartják, bár a liturgia szerint inkább az Urnák az ünnepe. Tárgya a kis Jézus bemutatása a templomban és találkozása az agg Simeonnal és Annával.
F= Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
sácgal kívánják lakóiktól a reájuk cső vízvezeték használati kéltségek megtérítését, vagy, habár Nagykanizsa hivatalosan nincs fölvévc a vízvezetékkel biró városok közé, olyan közílzemf pótlék fizetését, mint aminőt fizetnek inás városokban, ahol a vízvezeték használata általános. Habár erre .nincs törvényes rendelkezés, ezt a vizvezetékes házak lakói is kell, liogy honorálják s az élvezett kényeleméit békés megegyezés s az igazság alapján ellenértéket fizessenek.
HILD JÓZSEF
t*ptilclfii-, dcsika-, niósz-, cement- ér. tcrmíuy-kcrthlicdése
Nagyk&nizsa, Kirá!y-u. 4.
Telefon 120. szúm 34
— Anyalífinyvi hlrck. Az elmúlt hiten sHllflcll Nagykanizsán is gyermek, 10 liu és 6 leány. Házas. s,igol {öl/lltck: Ivaneczky Vincit kercsk. alkalmazol! Ciarzó Juliannával, Pál Oyula nyomdász-segéd\' Mestcrics Juliannával, Zigrl Jó«cf fftkimOvcs Divlüovics Juliannával, Ooiliuck László fnldmüves Bcncdk Annával, HJÍs Mihály kocsis Kolongya Annival. F-lllollak: özv. Flumbort l.ajosní Takiícs !W2íTá SO\' íves, végelgyengülés; Jámbor Jfosef nyűg, dv. futó 62, agylágyulás; JOzv. I)i-vidovics Jív.R\'lnt fö/ük Anna 78 éves, vígelgyengniés;\' -Hbtil István 2 éves, béjhurul; Nagy Katalin 75 éves. aggfeori végkimeríllés; Kocsit Katalin napszámos 32 íves, vese-gyuladás; Mcrtz János 6 na\']«s, velt-szillelelt gyengeség; Tantsits Mária 22 éves, tildocsucflíürul; Onullcs Tamásní Prlmóslcs Borbála 26 éves," szivbillcntylllcij; Zollner Jánosné Koch Mária 63 éves, cpéköj; Kálmán Péter napszámos 33 évés, tíasízurás; Pintér József vincellér 22 éves, lild.1-enhtSk.ír; Ozv. Tuboly Jizselné Pct.V F.v.i 80 é«s, végelgyengülés; Németh Ilona napszámos 56 éves, bfl-gllmökór.
— A Nagykanizsai Kaszinó IV. Itongvérsenyc. A NagykanUsai . Kaszinó áUlozalkészségénck és hang-vei senyrendczfl-bízqttsííg* agililási-mk köszöftielö, hogy városunk ko-zflnségének e napokban íendkivüli műélvezetben lehet isméi része. Fcbruir 6 i!n tartja ugyanis a Nagy-kanizsai Kaszinóban az egész kontinensen ünnepelt, kiváló képességű hegedűművész, Szigeti József hangversenyél. E rendkívüli zenei eseményt ielentö estére jegyek Szerb tiinoné! (Cseugery-ntc.O kaphatók. A hangverseny pontosan este 9 órakor kezdődik, ^-\'"-^-./áll.ji vL,;:i um
— Rokkanttlzetés. A ríagy.^, nizsán tartózkodó hadirokkantak január havi illetményeit február 4. 5-én, a hadiözvegyekét és hadiir-v.ikét február 6. és 7-én :fogják kl-fizelni a városházán a közgyámi hivatalban (II. cm. 32. ajtó).
— Tudományos elóadís az Urániában. Az Uránia legközelebbi ludonianyos előadása fobcuár 9-éu Munkiicsi -M it Ionnak spines eleven leirása a finn sportviszonyokriM, az előadónak Finnországban, készített nagyszerű felvételéivel. Az efíadás premierje február 2-án van Budapesten a Royat Apollóban.
— A gazdája kontójár* része-eeskedó takarítónő. JMi Ferenaié szüftícfi Gulyás Miiia bejárósasszony gj\'áJcorta változtatta a helyét. Egyik gazdát a másik után\' cserélté. Gazdái legnagyobb részének nevével azonban visszaélt, mert ahol csak tehette üzletekben, korcsmákban, nap-nap után ivQtt, de mindejüiol.csak, iizíl fizetíli.íiiit^jr íjBclfiljtMkj wgy annak « gazil Íjának Inej\'te.i Tegnap feljelentéi Mytáll tfrtMjisi^rc
lakása nem volt, letartóztatták 4»-áikisérték a kir. ügyéazségro.
— Cercle dc Danié vaiárnnp és hétfőn „5 órai teát" tart.
Mauthner Ödön Magkiviteli és Behozatali R. T. Szombathelyi Fiók
Sürgönyeim : Wagudwnr.
kirendeltsége
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 22. SZÁM.
. Ugtktíbb napi áron «J1lit wját telepi» lUxtitoil. ilJjinUag úlomiárolt. fehér és vörös bírcával elli toll arankamentes
lóhere- és lucennawiagot, lakapmányrépa«iiat|tfaka*,
nemkülöiibcn mtn^enncroU
gazdasági magvakat és vetőárpái.
.Ott, február
V.
A cserkészek tcadélutánja.
.i iii\'m 7-t. „Törekvés" cseikesz-í->-S«Kt!WP. samilwrtestc tartotta
"In if
SÍ\'mtlsoiSs t\'eadélulánjátaz intézet r^atcrrti-itien.-A \'niüsor élénk és Xil& voll. Kaáványi Kálmán
ZALAI KÖZ1.ÖNV
í\'Xóeiát BiUera ü. szavalta cl iKr .Akard\'-ját, valaminl Sünt-J ,DcákinduJ6 -jál Kerkay József T\'r tajlát vezénylete alall a rcálgim-nálium énekkara kitiluö helatmlt-Oíban acllá elő. A\' dalárda programja kivül,
vdkijlíH a közönségnek. Ol részben előaJott egy.futurista zenemüvet, miviitk egyesített előadása ali.mg-f^ccetlclKtcllen egyvelegível élénk Jutást váltott ki a közönségből. Sík S-írdüC: Jelenet Zrínyi tragédiájából dl Urániáját OszhI E. ts Hegedűs B \'gondos alakítóiban adták elú s különítsen ki kell emelnünk Oszkó f \'(Zrínyi) drámai erejét. Tóth K. naiv reményekre jogosító előadó-képes-éggel adta elö Kugler S. zon-Mjokiséielc mellett Block Magyar ábrándját. A cserkész bohózailvin \'(Mimi J.. Polgár L. és Golenszky J. ügyeskedtek. A nvolc fiu által (■otílos betanításban előadott székei-magyar tánc után Fiirali Dezső huawros szavalata következett, majd pötgdr, L-nek Rubini II. crSmutal-viay-paródiája tartotta állandó derültségben »• közönséget. Orabanl J. h Jierjavecz S. „lípioan 3 Ftllliai-mánikás" cimít humoros kettóstlk-tieá aratlak sikert. A tornatermet !s|olásíg megtöltötte a kózönsíg, mcjynek. soraiban ott láliuk Sabján Gyűl* de. polgármestert. Krátky Isitüit dr. főjegyző!, Éberhard! Béla dr.; reálgíiiinázíúmi igazgatót, vitéz Brf.il >látyás ezredest, Szabj Lajos nnészségi elnököt, Keaedi Imre és Koíich Gyula táblabirákat s a váro-suík—elOhkotöségíiiek" még számos mis-tseját^-A- -mtlsort 8- óra után Icai s tnána tánc fejezte be.
i - Cercle de Danse vasárnap éslhétfón „5 órai teát" tart.
- A DV. fűtőház! kózmtivesck »zlniló\'«aáiíiT7rNaiivl<anizai FM8: M;í Ki\'fiiuiwipli flllképzó ..líS.Dal-kofc RuW/i(„Károly fiitóllázi főnök vé-lnökSi^j*i^Uiit tegnap este mtiked-veti előadással egybekötölt, sikerOtt lánt^yji (Mdízett. a Polgári Egylet termeibe\'H, a közönség élénk réskvfícle ínHlttt. ElSaffisri kertlll Betaik Árpád népszínműve, Pjra<zlkisfitszűayr melynek szépsé-llrit a iniikedvctök nagy.igyekezettel kidomborították. A szereplők mind-t^yiko.tudásának legjavát nyújtotta. Kolúnt&en ki keU einelntlnk Jakab MSicikát, aki\'Jolán szerepéi oly lájos. tűzről pattant magyarsággal siaiiélyesitetle meg, Itogy egyes jeleneteit többször meg kellett ismételnie. Törő József rokonszenves alakítást nyújtott, ugyancsak dicsérelés jálékot produkáltak Simon Mariska, Szakálos Boriska, Dani Fcrjene, Németh Ernő, Kudicli István, SzL|kálps ■ László, Horváth Lajos, PayelíJáítos,1 Gangler Gyula. Heim J\'éíke. Junker Mariska, üanglcr Mi és Halasz Mancika. A rendezési kifogástalan volt. Az énekszámokat Mez főkántor lanitotta be, aki zongorán kísérte az énekszániü\' kat. A ,közönség sokit tapsa\': £ szereplőknek; Az előadás utáni tánc ,c8gelig-tartott.
— Cerclé de Danse vasárnap és .hétfőn „5 órai teát" fart.
Esküvő. hvaelzky Vince és ütino Juliska ma déluian -I ö:akot tartják esküvőjüket a Szent Fcrcnc-reudll plébánia lemplomban.
— A niultévi nagykanizsai vásárok állatforgalma. Az elmúlt 192-t. évhen a nagykanizsai marha-levélkezelőség 12.664 marhalevelet adott ki. Átruházás 19.792, irányítás 2509. lejegyzés 1371 esetben történi. Allalforgalmi adóban vásáron kivitt beszedett a niarhalevélkezelőséi! 500,875.535 koronát közel 6000 léteiben.
— A Nótáskapitány negyedik előadását, mint értesülünk, néni unják meg. Ehclyetl a Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülőié sokkal nagyobb intenzitással látott neki a február 7-én tartandó álarcos jelmezbál előkészületeihez.
— A korlátlan Italmérések csíikkentése. A zalaegerszegi pénz-ögyigazgatóság a Nagykanizsán levő korlailan italmérések számát 60-ra akarja redukálni. Eztlgyben tegnap elkezelt álirat az iparhatósághoz, melyben kérik ennek megoldására vonatkozólag a városi tanács javaslalit.
— A nagykanizsai vadász-társaság a varossal fennálló szerződéses kötelezettsége értelmében tegnap és tegnapelőtt vadakat eresztett ki vadászterületeire. A Felső-erdőbe
21 fácánt és 16 nyulat, az Alsó erdőbe 20 fácánt, az Alsónyiresbe
22 fácánt eresztettek.
— A rendőrség kihágás! osztályéról. A rendőrkapitányság kih.i gási osztályán Szűkíts P. I kiík.ini zs :i lakost gyorshajtásért és liotó ságsértéséit 400.000, Cioziián József nagykanizsai lakosi botrányos részeg-
ségerl2C»0.000koionáranirgbUntttték.
— A keszthelyi gazdasági aV;n-(lénii-t Mária-kőtigregációja febr. 2-.ii tartja tagfelvevő ünnepségét, mely alkalommal a gazdasági főiskolások közül tizenhármán lépnek \'be uj1 tagokként a kongregáclólia. Az ünnepélyes aktust műsoros díszközgyűlés követi.
— A zalaegerszegi pénzügyi pnlota éoitése. Zalaegerszeg város a főispán utján felterjesztést intézett a pénzügyminisztériumhoz, melyben kérik, hogy a zalaegerszegi ;*énzílgyi palota építését még a tavasszal kezdjék meg a jövő félévi állami költségvetés terhére. A város egyúttal a kultusz és népjóléti minisztert Is kéite ügyének párloláaira.
— Sok u betörés a zalaegerszegi járásban. Az utóbbi időben a zalaegerszegi járásban több pince-és lakásbetörés történi. Bi\'iMn egy h\'.zból 100 kilogramm lisztft. zsírt és liust. Telekcsen több liázbil nagyobb mennyiségű élelmiszert loplak cl: a nagykutasi lieíjcn pedig feltörtek 5 pincét, azonban ezek mindegyike — üres v.4t.
- Illtsznun tuilnivolOk. A s-;kal \'\'intetett leltári ««« clailjs\'.knnl iotmii-met kell hós)\' tövünk iíw< íru»\'Jk !«r-t,\',s«jd.-a. ar.iiii.ik ,»e, r r tó! Mell »»*«»"• \' \',\' kctUieStaWIjuk a
csiilfaben álló Semkr ]. M a■ v«-
s..\'itíi> rrentalitlja mi«ila#l. \'\';\'»
Vitelhez art..;ik, A Sem.V/-.«nfl. li.ii a-
p«l. Bécsi-utca 7. Sió n aü\'U l> « ÍV; CulctK-lvaV
tetl
mcl kell iK\'íy lóssácára. arainak mM tó! Urtcli ÍMlnlO.e-lni. \' »•\'. kel mestalátjuk a vil.«-atc, l-\'Z\'i««bc-csillésben álló Semkr J. eíeael. ti.\'l .1 S.Jirió
Ki.........
lk\\\\-űrlctcfl>cii a IciíifW\' «"" lír i- é* n^i \'.íftvet kiil\'^i*;1
r.-ikalából. Upancs-ak ezen MvUkfen Ke ,111 kiárusltasra most •\' /S
lúbh cjer minden ineielu lespr »i.w 1 tcrti is nóííebíe a lew.la&onyal>batkaln„ iron.
k.-t b -•ndi <<c/Z\\<*;ic, ..-, i-ikczuk .1 c^:
= Apró filnihirck. Peggy, az aj>ró Íilmcsllíagok kt>zöU is a legkisebb, bár híre-neve Jackidval vetekszik. Kantzsa cddi£ nein isnierte, j(»vő hiten azonban a legnagyobbaknak, Emil Jannítigsnak, Cvnrad Vei-ditnek, Werner Krausnak árnyékában bemutatkozik Peggy gyémántbabája c. 6 felvonásos darábjában. A ver-seny egyenlőtlen lesz, mégis Pcggy győzni fog.
Emil Jannings, Werner Krauss,. különösen pedig Conrad Vt\'idt a filmjátsíás klass2iticását jelentik. A Panoptikum az egyetlen film, melyen ezzel a három névvel együtt találkozunk.
Ütegen filmcímek. Az utolsó időkben idegen cimek, kabalisztikus nevek merednek a plakátokról a mozi-közönség felé. Valójában hóbort ez külföldieskcdés, a filmembcrek mégis ragaszkoiinak a nagy filmek idegen neveihez, mert ezeken a neveken járták meg e filmek a világhírnév útját, pl. Covcreö Wagon (csukott kocsi), Scaramouche (egy szinész álneve).
— liKyríszt a vnsuti tarifa íotytoa növekvő drájíasága, másrósüt a/. I^ás fuvarozás kfiUsíjícs voJla kíSvctkCitilKn mindinkább tett foglal nilunk a tcJicraut6-fuva-ro/Ás. inelv ina már kQlfOklv-n, a nyugati államokban olyannvira elterjedt, hogy uíty-szólván á* tges/. fuvarozás teher-autókra van alapítva. Hz Orthctö is, mert a teher-autA csak akkor frászt anyagot, hogyha hasmos munkát vvgez és ezenkívül elkerülhető a sokszor fel- és kirakás kétsége, mert hiszen amíg egy cikk v.-wuton rendeltetési Sielyirc érkezik, fel kelt rakni közúti fuvarr.i. átrakni vasúti vagonba, onnít megint kilökni vasúti íuv.ura stb., ami rcn.lki.ü] drágitő. — Hazánkban teher- ! autó gyártás terén a Magyar Vagon- és Gépgyár r. t. Gyűr. Icgeijó helyen áll és az olt gvártot: „iíÁBA" teherautók a leg-r ■■■ssznljtí utn\'.wfnvnk kr./rttt Is kilQniVn mc-.MIjjk het.ukct cs áraik nemcsak a külíóltfi W v3Í mai árához. tuniMi a békc-paritá9Hi»z. kép^sl is jóx-al <iK"\'\'ib\'oak.
Nagyobb mennyiségű lisztet olc?ón kiárusít .íz Allalános Po^>\'as2-♦ási Szövetkc/oi Erzsébet Királynétér 17. sz. Mindennemű fűszeráru legolcsóbb árban. Szolid, pontos kiszolgálás.
- Mindenkinek fontos, ho.iy minél olcsóbban szerezze bc szük-sé\'jleteit. rilipp kötöttárugyárában Szombathelyen a síiját gyáttmányu elsőrendű ango!-flóuoknik 35.(X)0. női h irisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebátok és szvetterek 290.000, kötött mellények 11)5.000 koronába kerülnek,
Felkérem m. t. rendelőimet, hogy átalakítási (fordítási) inunkúla-taikat már most eszközöltessék, hogy a íóidény alatt a hosszas várakozást elkerüljek. Legújabb modellek és divatiapjk rendelkezésre állanak. — Tisztelet tol: Kroutil József nöi-szabó.
Ródlik, torna és sportfelszerelések Thermos, öngyújtók olcsón^ kaphatók vadászfegyverek, töltények nagy raktára Szabó Ajital fegyver-kereskedésében.
R0YAL fiflOYSZfiLLöOa
BUDAPEST «
S/obáink városi éa interurbán tú\'bfctiboi\'ondczéso elkészüli.
Irodalom és müvészyt
A ..Znlaországban- lesz a cime Ndrai Szalw Gyula tartalmas kötetének, amely már $ .napokban elhagyja a sajtrtt. Nárai Szabó Gyula, testvérlapunk, a Zalamegyei Újság s. szerkesztője, az ízléses kötetben kedves képeket közöl a göcseji életből. Rendkívül színesen ir a bucsu-v.entlászlói kolostorról, Csobáncról, Szigligetről, Badacsonyról, a Balatonról, Sümegről, Himtyről és Bacsá-nyiról, az elfeledett zalai költőről. A kötet végén ismét Göcsejjel foglalkozik az ó zamatos, egyéni stílusával, amellyel már nagy olvasótábort teremtett magának. A kötet, amely élvezetes estéket nyújt a közönségnek, a Zalai Közlöny utján is megrendelhető.
í\\fijí_ZI
Uránia. Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor : Leányszemek M.ldy Chrisliansal.
Világ. 3, 5, 7, 9 órakor: Buster Keaíon 7 felvonásos vígjátéka: ifj. Serloch Hohncs; Verne: Utazás a föld körül II. rész.
Hétfón, febr. 2-án Uránia 3. 5, 7 és 9 órakor: Fehér város réme, 7 felvonásos Pathé film. Világ 3, 5, 7X és 9 órakor: Aki eltemette magát, amerikai történet.
Uránia. Kedd-szerda fél 7 és 9 órakor: Ki n gettóból mesteri tökéletességű német film, főszerepben Henny Portén és Jákob Tíedtke.
A Panoptikum és Peggy bemutatkozása egyszerre jönnek.
Fürdőszobás, hideg-melegvizes és szerényebb olcsóbb szobák.
SPORTÉLET

Az M. L, Sz. nagykanizsai alelnökül V!tlK9zt. A Magyar Labdarugók Szövetségének délnyugati, pé-csi kerülde felirudr 15-i-n tátija lisztujifó\'titüjjyüléi\'éí Pécseit. A kc-iill.1 elii^fcége kízOltc a Nagykani-zjai T^ü.l Egylettel és a Zrínyi Sportegylettel, liogy a kerület liszti-karália" egy nagykanizsai alelnököt is ijltajl választani; felhívta ennélfogva a kit nagykanizsai sportegyesületet, hogy egyezzenek meg egy delegált alelnök személyére vonatkozólag.
A finn sport mint utolérhetetlen álomkép áll ma előttünk, amikor Nurmi AiHerikálian egyre javítgatja rekordjait s veri Amerika verhetet-lenjeit. Az egészséges nemzedék-nevelés milyen ideális magaslatán áll ez a nép, amely számra kisebb, névre ismeretlenebb, mint mi s ma a világ érdeklődésének homlokterében áll, rJative pedig nagyobb, mint az angolszász kolosszusok. Ennek á népnek ismerete a nagyratörés helyes utjának ismerete.
Munkácsi Márton, a sportlapok fotoriportere, aki hosszabb időt töltőit karácsonytájt Finnországban s színes, eleven riportjaival mar eddig is sok érdekességet közölt a finnekről február 2-áit Budapesten, február 9-in Xiigykanizsdn számol be erről az tilről, előadását szines felvitelekkel szemléltetve.
= Ha fáj a feje és szédOl, ha mellszorulist és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi
l\'erencz József kcserilvizet.
Sodorjon „JANINA" papirt.
6
ZALAI KÖZLÖNY
1925. Februir 1
Az amerikai honfoglalás filmje
A prairie égése — Cowboyok és indiánok harca == Bemutatja az Uránia február 10-11-én
z amerikai étel supcrlalivusokkal dolgozik. ] malosok elfoglalják .1 belső kulturáltan lerülclckcl az amerikai konlincnscrrT iizepclle cl sem Imijük kipzeliii, milyen I Mtg kellcll itl kűzdciiiök

Az amerikai reklám és az Mi, kicsinyes viszonyaink közepette hatalmas arányokban folyik az amerikai reklám1. De még ez a hatalmas \' reklám sem .érte ntól azt, amit egy év óta New-Yorkban és ma már egész Amerikában produkálnak a Cóvered Wagon cimü filmmel kapcsolatban.
Alighogy a film elkészült, műsorra tűzte New-York legnagyobb filmszínháza, a Capitol és hatvan hétig játszotta egyfolytiban megszakítás nélkül. Azt, hogy a filmet New-York minden lakosi látta, aki csak mozogni tud és nincs ágyhoz kötve, azt ez az egy adat eléggé bizonyítja. És egy éven keresztül, ha idegen érkezett New-Yorkba, a benszülöttek nemcsak a hiulsoni szabadságszobrot, nemcsak az ötödik avennet és a BrouíVnyt mutálták meg az érkezőnek, ntint nevezetességet, hanem elvitték iji Capitolba is, hogy megnéz/e á Covered Wagont.
De ez a film meg is érdemli azt a grandio/.is reklámot, amit számára Amerika csinált. A Para-moun;-fiim;>yár ezt a filmet olyan hatalmas apparátussal készítette el, amilyent eddig még filmen nem láttunk. Valósággal hihetetlen re-kordízám«>kk;:l dulgozott itt azame* likai gyar. A filmben húszezer ember játszik, indiánok, cowboyok, gyermekek és nfik vegyesen. Vau egy hatalmas ütközet benne, mikor az Indiátok meg lámád ják n cowboyok táborát, ebben az ütközetben több mint tízezer ember vesz részt. Amint az indiánok hatalmas serege rátör a co\\yj>oyi>k táborára a piairiekcn keresztül, mintha viharsebesen haladó felhő bontana el az eget.
A film témája az czernyolcszáz-negyv. iwiyolc.is időből az a kalandos korszak, amidőn az amerikai gyar-
Jelenet a Cóvered Wagon cimü filmattrakcióból.
a vad bölényekkel és az amerikai prairiek ezernyi más veszedelmével. Ez a karaván, amely az amerikai steppen végigvonul, a legszebb látványok egyike, amelyben a közönséget valaha a film részesítette.
Hatezer lovat és kétezer kocsit mozgatott ezen a filmen a rendező, hogy az élethűség, a komolyság ne veszítsen és valóban reálisan megörökíthesse azokat a végeláthatatlan karavánokat, amelyek abban az időben Amerika ősföídjén végigvonultak.
A filmet James Cruzc rendezte, aki nemcsak az élő tömegekben nyújtott grandiózusai, hanem a steppék és prairiek elemi csapásaival, az elemek nehézségeivel is megismerteti a publikumot. Ismeretes, hogy valóságos végveszc-deleinmel fenyeget embert és állatot egyaránt, ha a prairie száraz ftlve a nap melegétől, vagy inás k^lső beavatkozástól meggyullad, mert a tűz rohamosan terjed és nincs semmiféle meghatározott iránya, amely elől menekülni lehetne. — James Cruze egy valódi, félelmetes és borzalmasságában fenséges praírietilzet is felhasznált a képben, de nem bclcapplikálva, hanem ilyen tűz alkalmával játszatott le néhány jelenetet vakmerő színészeivel.
Az amerikai filmgyártás ennél a filmnél valóban bebizonyította, hogy utolérhetetlen és az Uránia mozgónak a szinte hetenkint megújuló nagy filmjei között is (Szaramouche, Helena, Trója, A esuta, Niebelungok) a Covered Wagon méreteiben a legemlékezetesebb lesz.
S
KÖZGAZDASÁG
Adófizetés februárban
Február hónap folyamán a következő adok bd\'zitése válik az alábbi határidőkkel esedékessé:
Február 14-ig kell az erre vonatkozó lajstrom beteijesztése melleit az értékforgalmi adót azoknak befizetniük, kik ennek készpénzben való fizetésére engedélyt nyertek.
Február 15-ig a kt rcsetiadót kell befizetni az alkalmazottak január havi illetményei után. s
Február Ifiig kell befizetni a fényűzési adut az 1925. évi január havi fu;gj|oin után.
Február 15-ig keil az 1925. év:e járó jövedelem- és vagyonadóra, ál-talanos kereseti adóra az első negyedévi befizetést olyan átalányban teljesíteni, amely megfelel ezeknek az adóknak 1921-re ;\'töttént kivetésének.
Február 16-ig bezárólag esedékes az 1925. év első negyedére járó egyencsadó és kincstári házhaszon-reszesedés.
Február 21-ig a forgalmiadó-elő-leget kelt befizetni.
Február 31-ig kell beadni az 1925 évi keresetiadó, valamint az 1925 évi jövedelem és vagyonadó kivetésére szolgáló bevallást.
250 millió aranykorona az ország betétállománya. A Központi Statisztikai I livatal összeállítása szerint az ország összes pénzintézetei alig 250 millió aranykoronányi betétet kezelnek, ■ vagyis a betétállomány a békebelinek 10 százalékára zsugorodott össze.
Az amerikai buza-ajánlatok napról-napra szaporodnak. Amerikai buzakötésekben nagy üzlet fejlődött ki már a budapesti tőzsdén. Ausztráliából is jött ajánlat, mely megfelel az argentinjai búzaárnak, \' minőség tekintetében azonban nem kielégítő, ugy hogy az ajánlat nem keltett nagyobb érdeklődést.
TŐZSDE Déli magánforgalom
Irányzat ttrleltetcnfll tartott. H.iz-il Bink 128. Magyar HucJ 4 >2. OsztrAk lllul tvr>. Földhitel 215. Mijjy.t Német l».m\'< 2 . V.c-(okttklwt ll.wik 11)95. Ü^ycsüit 1\'űv.irosl Takarék 85. Altiliiios T*kaiék 125, Poll H«rtl ;:0>0. Uorsod-mUkold 2>l Bu-hpoti üűtmalom VÍV, lUmgátl.i malom 138. v\'ik-kVrl.i 2 9. Koliri 365. Kvízén 3IC0. S.il^ 53 J, UrlkAnyl 9Jó. Atliencum 85 i alU>8i, Darmbln* 2910, Villámot 132>». Hoflh.r 115, KUtmc 32. Limpa 13Ű. Rima 151. Scblhk 47, Hazai (a 90. Zfbolai 19, Bur TI, Tru>t t IS .Nova 2\'MJ, Magyar cukor 23?5, G.o;-ula 351. Kó-zvOny" sftr 355;. li^i-z S0, Oyapjiur.ov.\'i ;0. Ooltlbt r^er 121. Sjwtiuui 118, Guuimi 231, M»gy«r-Néuict metó ltü-3.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Zürichi zárlat
PAtlí 2811 -. London 2-184 50 Ncwvoik 518-50, Üftissd 2HS7 &0. Mall^nd 216.V—, Hollin.l 20880 ttcilln I233.», Wien 73—, Soíla 375 —. 1\'iaj-k 1537 50. Budapest 72—, Vsrjö ICO. Butoiest 2&750. Rdgidd 842 50.
Terménytőzsde
l:4nyzat az amcrlk.il tözxdík taitolt jegyzésinek \'liatAva alatt viliozMlan volt. tígycdül zab áca emelkedett 5000 koronával A korpa a Hagy kínálatul 2500 koronával olcsóbbodott. A forgalom szűk kcrclck közt mozgot\'.
buza il»«iv. 76 k*-o» 625 0!X> 627 500, ib kg-os 635000 637.500, cgy<b vld. 76 kg-os 623.00*\' 625 000.78kg 632510 635000, r.-.-i 53\'HHX) 535 000. sfttáipa lyi.ooo-5IS v»u. Mkarminv iip.t 4»-0*.Hj0 420.000 u- tecgrri 315,0 U 32i)t!0ü. fc-\'U . T95.ÜOC 3M50M), korjia 255 O.Kj 257*0). «t 425?£i> 430000. luanu 23AOOO 230 000, a lubb! változatlan.
Valuták
AojpI lant JÍVXrt ^«7rtW C««»> Vtoni 2114 )131 Dlali Ilii 1171
OoilSi 71 no Puiiel. Ir. 3XO.V-.aj HolUpditci ya/ttjwrz
L*1
i.l
L«v» S ? SIR
Un Zrt2J\'.IJ
B<>(a hank M0ÍÍ7U Ouli. kot. 101 40-101 SO
Din k<x. IJ616 I27«
$»ijcl litnk IJM iJí-a
S»M koí. 18131 : iVU Nooíi koí. IC*8-I(9:0
Miika ltV»i;o;2
ilOiml
fopiUilX"
KiUllUnl.
MlUao N««yo«k
riiu
pilisi Sí Ml* Sl.W1.otm WUo ZOikh
MCH 3)173 IUI-H7;
iriMiiatí
?C9 371 hm
,7i.V, 1ÍJÜ 11.05 IK70 IUMt4»00(i 300Í .1016 ttUt ;ímo 3ÍM&20 7131 :uc, 517-519
Szerkesztői üzenetek
Spiritiszta. Az okkul(i:,nus az emberi szt\':.-:u rejtélyes iviensé^ciról s/ólú tan. A \'.a.Uiiiiáiiyos okkultixmuü tuJonuiiiyoá kísérleti ;i!aj>nn vi/sj;.ilja nz isme:, tt\'rnié-sztli vrök .il.ipi\'ui nujjíejtlietctkrinck !:iiszó tüiu\'ményekct.inijí a spiijli.mus a megliát-L>k >/elle:i!cvcl mag)\'.i«zza azokat. Ijjen s- k ki-uvv idciit meg rúta. Legjobban aján\'juk Wolkcnhern Alajos »lr. miiveit.
K: (iy. Beküldött két költeménye ncift nekünk való. Szíves figyelmét mindazon-álír.l kiis/\'íiijük.
N. L Elismeréssel vágjunk „diAklelkV-nck sz.\'iruypn5i)álgntá«ii4-val szemben, »lc verse iné;: S\'.kkal kezdctlcgesehb, semliocv kü/őlhcttiftk. \'
l. J. „A maradi bíró csele" című tárcája ijieu kedves kis dolgozat, de a benne clo-fordiiió tréfa miatt mi nem közölhetjük. MAs lap bi/.onyAra szívesen venné.
S/.. I. A ..kiiiíóldi hullámok a BelvAros-1>>\'I". „Péter, a gyámoltalan" s a „t)c nem ... J" nem kdzöllietök. A „Blanka férlicz megy" cimQ tárca, némi simítással jói-iii tog.
hinni él vendéglőt htlyb«n. viUmlot rl-.Uk«n előnyős teltételek m«l!«ll é»JoUnyo« árban vtbef. - Bávíbbíl
DUKASZ MIKSA NnaykanlzsAn,
RAk6«l-ntca 29. «zám Blatt. 341
KUdö: Zrínyi Nyomdaipar ös Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
„Triumph"
a magyar országutakra legjobban bevált
motorkerékpár
kaphatók gyárilog szerelt villany-világitással teljes garancia mellett.
Kezelésre és vezetésre ingyene^ ta nitás angol Triumph .motorkerékpárok magyarországi* vezérképvistíeténél
Syiajláth Mihály
Budapest,
VI., Hunyadi-tér (2.
ZSOLDOS MSÍIIIilMllli
Budapest, VII. Dohány-utca 84.
Telefon: Jözset 124-47.
Előkészít polgári- és középiskolai magánvizsgálatra, érettségire vidékieket is. (
1025. február 1.
Apróhirdetések
n .{.idhlidtl** dija 10 5000 K- A «
ií Ji* v»iUfiM> b«IBbAI ÍIW »ió kit wín.V iiln.ll.
■ {a mIÍS.a ni <511. 5CO K. A MM,!, \'
c:»}»» » » ^ bculi.-ioütiM
Clvcsxott. Kazinczy ull ícMuyon S-*fr.fn peienc elveszített szombaton délután 1 d<h jQiUQQ koronái. Kérem megtalálót mivel ütuk. bogv H volt. adja le vagy küld-e U flxbtt é» BJder céghez. 315
Álarcokat hölgyök ér. urak rí
uüc íisiU. Viola, Magfrar u. H. 350
Blrtokbérlotet keresek *00-to>
boMuat Nagykanizsa vidékén szo*;n.ili it-vételi*. Instrukciót megvozerr. Megbízotti m Szlgrlizt Ingatlanforgalmi Irodj, f\'ő ut 8.
Csóvák kszánok éj vízvezetékek részére. Tiümlnl bármely célra. bármilyen rncnnjl-»égben. Wcisor gépgyár, Nagvlunlm Sugir ut 16. Telefon 9. 03 3\'M»
LejoJ»bb b O n-irjegy/ék, mely ugy nlnőségben, valamint olcsó árainál
utolérhetetlen. | II. fehér 10.000. I II. siller I0.00<). I K. rizling 12.000, I It prlinnfchcr 16.000, I II príma vörös 16.000. I II. fehér beocl 20X00, I II Bruncslcs blka.ér 20,000 kor.
BRUMCSICS JÓZSEF
ífliitf..ckoiwk«t»B»lKlkk,V kca-iVedf»<lxn 3ugir-ut 53. O Telefon 210.
Egy millió korona jutatom ann»k. .»kl men-felcló raktérnoki vagy irodaszolgni
állást szerez óvadekképes egyénnek. Bővebbet VIdi Lijosnil. Kazinczy utca 13.
Fürdőkádak, Qlökédnk eladók.
Kévét vízzel kényelmei fordé* Tartós. puk-Ilkui, a JósáRáért garandit vállalok. Bakta bádogos. Klnlzsl-utca 41. 276
Kgy gyermek : utca 46.
sportkocsi eladó p<tóíl
28?
R<S.p|pf • várói tuUribm 30IWI.I. rpni.t.
WCS ICl 1,1 WitHJiJ,v J/, fíl holJ ),■..,.\'„!.-, katc-nilfiiMlo <JPK.t*n <)»<JÍ, R*t M-.)-w,-ul<«l
UKtickUn 2 beU. v4(v>hld ntt\'.VM l ii r«o«>J
fc^i t\'.tii. _ Ktartt* NiWN^Ifl \\tttiO NttbM:
DUKASZ MIKSA Nagykanizsón,
R*k6o|.utm jf. nim Miatt. mj
Prv szép P.»terházyféle ola|oi lenKelva futókocsi eladó. Újhelyi Nándor kool-fényező, Eötvös-tér 2. »z. 360
Balatonmagyaródon TaroAs Testvérek gőzmalma szabadkéz, bői sürgősen eladó. 2S4 105
férfi velúr kalapok
Uwatlilott l/A00 kiph»t6k Gysnes és Vidn kalapgyAr
Vendéglőben alkalmas konyh.v
bútorok. howu asztalok. puli é\\ éléskamra állványok Jutányosán eladók. — Bővebbet Kazloczyutca 8. j^j 3.2
*onnora, kötőgépek, luvnUt férll
«» női kabátok és cipők eladói*. Clm a kiadóban, 337 2-1
Batthyány-Mtoa 22. u. alall 2 ró"-scdronyb«!é!lel. I »xeWény. szekrény és 1 asztal eladó. 309 3 1
. .A*,on"»l beköltözhető cmUiII liáz itbruír 2 in d u. 2 órakor öokénfet irve-, \'°JÍ \'datnl kedvező fizetési
• oltételokkol. Cur. Sjk\'ffor-u
. 20, .durob 50 lllCfC* tejeskann.1
"J. eladó. Árpid-uica 3. 339
divatárué
t.xjrea pritoivl
Szomolány í*\' i^Ti I a C.enaepy-ut 2. axi.n álattl
- I. H..XJ. la.ll.ii) aiuittxj. -
zalaiközlöny
1.1 ? í"nh* ÍCB>\' P1\' 26-os u| Tílki) J|. í , t Vb*" "x!". BoonirmUltcIr-i\'ÍV* 0 Mll>"<«. Bojlo: KlIuiJn. IV.ÜII-
JóJláilkoutluptuM llanyjjl-ulci K
Uj, f.kd, |„j,4 kocsi eladó 1 .us.uMmii fcitima 310
líSí mlnd.neslAny tl J
,íí\'h\'* \'» Jionr.m btlípójc lati-
lilik. Cím , k|,döbln 3.3
.■Si,?. kíl??b"\'4r«««1 bulcuoioll siobi
gSj^
JfUKltm birb. ndó lek ii^tlTOTfi
S kliOÖ4in> " ■ Tin"1
7
. .-..J-.W.L\'- i^f^fflSfl
Ifi

WTzt BjW^WWw^,
g! 17/)

I^JgS


W/Ww! ÉBs

/* : / \'\' ;
fVtvMm
MKJ
///V. nT/Á

vm W&T/Wt,
\'ffy}
ü&mwaA
z&Sít
ÖS 923.
Bocsku kö/M\'g elöljáróéi fiától.
BiKska \\\\\'rscnyl;irg)\'.ilás! hir-
det I lantcrcrnhQ] cs megfelelő niellíJílielyiségból álló
állami elemi iskola felépítésére.
iipitiSi feltételek a Ixtcskai állami iskola yimdnok. sálánál tudhatók nieg. Építési terv és részletezett ár-ajánl.it zárt borítékban nr. iskolai gondokságnál 1925. március 1-lg nyújtandók be.
Az odaítélés felelt a nagyméltóságú ni. kir. Vallás* és Közoktatásügyi Miniszter ur fog dönteni. Bocska, 1925. január 25.
3543 1924. szám.
Árverési hirdetmény,
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. évi t.-c. 56- M. g-ai értelmében
cszkózlendó nyilvános elárvercléséről.
A végrehajtást szenvedó neve: Pougiácz Sándor.
l-ak.isa: Nagykanizsa (major). Kannczy-utca 18.
Az els-\'» árverés helye: Nagy!< :uizsa. Kiziuczy-u. 18.
Az elsó árverés ideje (na|i és óra): 1925. február 10-éii d. e. 9 óra és 12-én d. e. 9 óra.
A más^ >dikárverés helye: Nagykanizsa, Kazínczy-ti. 18
A második árverés ideje (nap és óia): 1925. február 23-án d. c. 9 és 24-én d. e. 9 óra. A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
1. Irodaberendczés l,\'J95.(X». 2. Háló- és ebídW-szobabútorok, ké|K-k. dísztárgyak 23,4S0.<X», 3. 10 drb ló és pedig « drb. igás, 2 darab paiádés (jt).iXIO.OOO, t. 2titlrb fejőstehén 122,(*X).«X). 5. 13 dm (fél évestől 1 évesig) borjú 13,000.000. 6. 2 d:h (1 darab 2 éves, 1 drb i1 , éves) bika U.UOO.OOO. 7. 2í dar.,b I éves fehér gillw 24,500.(*10, S. I drb fekete kan 1,500.000, 9. 103 drb 4 hónapos malac 27,000.000, 10. Gazdasági felszerelés (holt leltár) kocsik, lószerszám. gazdasAgi gé|H.\'k 72,330.000, II. Termények és pedig 050 q széna és 30o lépa 48,500.00*1 korona becsértekben.
Jegyzet. Az. árverésre kerilló s fent sommásan feltüntetett tárgyak részletes jegyzéke vagy a városi vagy a m. kir. adóhivatalban betekinthető.
Árverési feltételek:
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor lógnak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. K második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is a legtöbbet ígérőitek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő.
4. A vételi illetéket, állatforgahni adót és az esetleges féuyilzési forgalmi adót szintén a vevó azonnal tartozik lefizetni.
Kelt Nagykanizsa, 1925. janu r hó 19. napján.
Lehoczky Lajos s. k.,
vitotl Wg[clia]ta.
Gyutay István s. k., k<»Jtc;<6.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó leányom, illetve testvérünk elhunyta és-temetése alkalmával mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet. „
Ozv. Tantsitsne és gyermeke!.
Czlnki János s. k„
kOziétíWtó- \'
m a jm
Fínyképi>ag¥>l/«so!<
Mimltjen Wni\'kép :> : I\' ■\'-■iMcliVn. jzwjtoíiiswJl \'■
dunk. kípvtxUkct i "U Fijyolicn a cinu-e í
„BflFflEI." Sffl\'í
MJDAPIST. RAKÓCZI-IT :i. szAx. »
Bü-tokbéi-l.tc t kc-rt-LCk
V.\'JIIJI x.coi ■\'
P6nJEktStca5nkt;=»«tití
Ictciüiiu. t.l."ti \'
mtll<li.
• - \' >* ,\' , . , .... .■ ; h>, J-<
"ifiS?\'.- A> ■ <••\'"■
i&wzxszi\'>■>■■•■■» k
SZtGRiSZT LÁSZLÓ
o F B ,.z.JII|<. Fö-ut 0. »*• Telefon HO
t Wnirt
a legoífíóbb H lejjtcazda-5áxov.il>b szánt, hajt, vontut petróleummal
HfiLTENBERGER VILMOS
A r*.!-jTÍ/ik tatorulM klffiMkt*: ttOAPtST. Vl.lw, U. - VCr<<:a»<ln WIKOfJ UdJt^lL
TtUton: W-IJ.
Ford teherautó pótkocfival 3 tonnára. Az autó Am 79 millió korona.
Juhok és szarvasmarhák méteSykórja ellen
DISTOL
Egyszerű a kezelés! Biztos a gyógyulás!
Nc várjon addig, míg állatjai leromlanak, elgyöngülnek.
Sertések bélférgessége ellen
KEBAL
Biztosan előli és elhajtja az összes bélférgeket
Vi— 1 kg. élő állatsuly értékével meggyógyíthatja állatját
CHINOI^
gyógysz. és vegy. term. gyára r. t. |1 "« UJPES
Megrendelésnél meg kell adni az állatok
.... .... ■ iT.
: sí.lyát.
ZALAI KÖZLÖNY
Budapesti 7fszv2nytársaság az itteni\' helyen fióküzletet óhajt létesíteni. E colból j<í.li«lyen fcv6
bolthelyiség
azonnali átvételre kerestcíik. Részletes ajánlatok „Forgalmas hely 6747" jeligére Haasenstein és Vogler r.t. hirdetőjébe, Budapest, V, Dorottyautca 11. szám alá kéretnek.
A vasúti fuvarozásnál olcsóbb a teherautó.
Kirjcn ajínlltot
Automobil Kereskedelmi rt.
Budapest, V., Vörösmarty- (Oizclla) tér 3. szám, 3W
RÁBA tthtranWk vezílképvticlölétAI
TSUSSK/Sí <3vE>i3\\rE> QvsrarEs csveqvei óvásira a®Q®Q®
| A világhírű Első Budapesti í
| GŐZItiatom Részvénytársaság lisztje | ® kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkeres- |
| kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már g
i mindenki tudja, h«gy ezen liszté) | - szinre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. r= g
C2A23C2/VS3 C2AS3C3A23 CT/>aDC3AE>
Murakereszturon egy tij
hajósmalom
(l!-cs henger- és 2 kőre járó) eladó. m
Bősze PáE.
MAYKK KLOTILD UTÓDA
VARGA NANOOR
ruhafcitó, vegylliitlló, gőimoio vállalata Kazinczy-u. 8. Hunyadi-u. 19.
Vegytisztitást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és plisslrozást gyiínyörü kivitelben vá lal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. ss
Bangó tanintézet
nci Budapest, Ráday-u. 14.
Teljes anyagi garantla mellett készít elő vidéki nuvgánUnulókat Is. ,—- Jegyzetek.
Értesítés.
Értesíteni a nagyérdca-.il hOlgykOzttn* ségel, bogy a raktáromon (évó legszebb, legdivatosabb selyem kalapokat 200.000 koronától feljebb árusítom. -Eredeti bécsi modellok 360-400.000 K-tói A tavaszi salionra azalmnkalapok {(vasalását és átvarrását már most cl-fc*ado,n- Tisztelettel
337 Róth Laura.
Báli feldlszek, arany és ezüst rózsák olcsó és nagy választékban kaphatók.
Kakasfesték I
Az asszonyok addig lestél;, Mig megjött u Kakasfesték 1 Kérdezz meg csak minden boltot Tarlós, tiszta, nem hagy foltot És vetekszik minden Árral, Szine nteg a napsugárral 1
Kapható io
STAIWPF ZSIGMOND
fthzcr- és csemege üzletben Nagykanizsa, Bazár épQlet.
Ugyanott t kg perg. akácméz 25.000 K
Megbízható
üzietszerzőkst
és 13. listás tisztviselőket azonnali belépésre felveszünk.
HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ Csengery-u. I.
£it«ktrnl lcti«: 9—12-ljf. 3-S-lg. 2><«
Rílár most
szerezze be
Rézgálic
Raffia Kénpor
szükségletéi. Legolcsóbban cl só rend ti mlnóségbcn kapható
Hirsch és Szegő
Chiléi 2W
Nagykanizsán.
MRVERES
evMén sem szerezhet be olcsóbban varrógépet,
5)
mintha a vlMglilia kivitó német g y i t t in i n y u
STOEWER"
családi és iparos varrógépeket veszi incg,
SZAKÁTS
műszerüzem és irógépvállalat
(céglulajd.: SzaMts Gyula)
NAGYKANIZSA
Kisfaludy Sándor-utca 2. szóm
TELEFOHt 40. J
Alkatrészek óa kellékek. Bor Javítások.
Ha ruhája cipiszkult vagy megfakult, küldje
MAYER KÁROLY
ruhafestő és vegytlazlitó gyárába
NAGYKANIZSÁN @
üyár: Kőlcsey-ut 19. Üzlet: Fó-tér.
Ma mindenki a világhírű ÍJ6}
varrógépet használja, meil minden tnás varrógépet felillmul I
OKAÍiDL SfiüBOil i\\ FID, DÉ-Íéí 2.
íte\'Jvo::ö réezlotfixctési feltétetek!
1925. Wirul. i.
Farsangi
mulatságokra
Confetti, Serpentin, Cotillon, Papirtányérok, PítpIrszalvO!)\' Álarcok,
Crepp-papir szines és minUzqu Kaphatók FISCHEL FÜLÖP FIAI
k-5nj->-k«r»ikíiíi»íb»)i M
Érlesltem az uradalmakat és a gazdikat.
Sgjjj, belga mének
érkeztek, amelyek a legkedvezőbb Ití
tételek melleit I«zneii\'.xUdvi._ Ugyanott eladó egy 10.HP bonxln->tor egy 900 »t UiwáIU c*ápl6v«|, teljes (elszerelétiel »o
Pfoiffer András
NagyrahaosQlt rm
Hölgyeim és Uraim! Caak az udvarban
Az olcsó maradékvásárban
Budapest, VI.-, Ktráty-utcn 32.
mély tisztelettel ajánljuk óriási menyf.«ét-ben beszerzett olánt felsorolt dkkeJnkeT:
■ tr.ciotliiiépdupliiiD&t gy*(>Jukt:<n« u. m.: BírtfAt «rí»nok. írlítirta tttrrltl*. WrtlMiftk, butulok. itly«qtMo?Q flfttl. kinívlu, «»lir«k. IkÜiiIchirron. r«£l] ívt^ui 4t nftt ko»ílflnik«lni<k fl^Jdf|«t& JfWu
Kérjük tekintse msy raktárunkat— vizsgálja mag árainkat.
Skabosan-kenöcs
•icku SKABCFOftM|t«V.^.i*
Lígli-i.iarabt) mtjuflnlell a ,.
visxkeicgséget,
iSnivit, dtvatt, lOlituétct.
■ vcui pluk.it. wijU\'.ío, it
"í*/."íi\'íSkaboform-puder
Kén- ót kAtrányczappan.
Tyúkszemet, Saffl^li^ D/.fkl<h-f*ie CAMMABIW
Kip»i»W (Kiadta
McCORMICK MOTOREKE
Ráépített regulátor - Fordulat önműködően szabályozva Szijtárcsa a motoron - Levehető kapaszkodók 28 golyóscsapágy — Magasfeszültségű niágnes - Motor-hengei ek kicserélhetők - Lég-tisztitóberendezés - Működő részek portó! teljesen megvédve
INTERNATIONAL HARVEST13R COMPANY Mc CORMÍCK & DEERÍNü CHiCAöO
VEZER1ÍÉPV1SELET
OÉÜES B. »
GÓÜ- ÉS MOTOREKE OSZTÁLY BUDAPEST, V. VÁDI-UT 98.
LcvOcIm: BUDAPEST.5$. I IÓKÜÉRLÓ. Telefon: 139-15 és KM3. Sfiricínyclm: .DtBEKT UUDAI>EST- - ALAPÍTVA 1885.
Nyomaton a Zrirtyi Nyomdaipar ea Könyvkereskedés R. T.-ni|, Nagykanizsln. (Nyomdavartfi: Ofcnlxxk Kirolv),
»
64. évfolyam, 27. szám Nagykanizsa. 1925 február 4, szerda Ára 1800 korona
]aat\'«aaat<Sa<g & kiadóhivatal KS-al S |nlrrarban-T«l«lon 78, nyomda 117. iáim
Felelfls szerkesztő: Kempelen Béla
EMÍUdfjl <n: Kty Mra 30.000 korona Hitora htira............... 90.000 korona
Végéhez közeledik a költségvetés általános vitája
A nemzetgyűlés ülése — A miniszterelnök ma utnzilc el Genfbe — Ma jár le a nemzetgyűlési kizárások ideje
Biiilaptit. lehiuíi 3
A nemzetgyűlés Illéséi \' ill árakor nyitotta meg Szcitovstky Hé la elnök. Az Illésen folylatlák a költségvetés vitáját.
Marschall Ferenc rámutat az egyenes és fogyasztási adók közt fenn-álló.diszparitásra. Hibáztatja az állami haszonrészesedések fokozódó rendszeréi. A drágaság másik oka a forgalmiadórendszer. A mezőgazdaság Magyarországon már rokkant termelési ág. A vámtarifa ügyének tárgyalása után rátér a kiadások tételére. Elsősorban a közigazgatásban kellene takarékoskodni, /i közigazgatás! decentralizálni kell és fövrsabbá tenni az adminisztrációt. A költségvetést elfogadja.
Eekhardt Tibor külpolitikai vonatkozásban mérlegeli a kommunizmustól ináig eltelt időt. Az elmulasztott lehetőségek korszaka volt ez az idő. 1910-ben félelemmel tekintettek ránk mindenütt, mig fejet nem hajtottunk a trianoni kényszer előli, melynek részünkre biztositolt jogait a kormány ním szorgalmazta, csak a kötelességeket tcljcsileilllk. A Milleraud-féle kísérőlevél alapján visszaszcrezhcl-IIliik volna területeket. Megvolt a khetöség hadsereg szervezésére is Mindezeket a kormány elmulasztotta. A katonai ellenőrzés rendszere ellenkezik a népszövetség szellemével. Határozati javaslatot nyujl be, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a kormányt az ellenőrzési költségek fedezésének beszüntetésére. Határozati javaslatban kéri, hogy az elszakított magyar kisebbségek erőszakos elnyomása es a kisebbségi szerződések betartásának elmulasztása miatt a nemzetgyűlés jelentse be a néps/övel-síg\'iíl ünnepélyes tiltakozását s eredménytelenség esetén a Nérszövetség-M való kilépésünkéi. Határozati javaslatot nyujl be, hogy utasítsa a nemzetgyűlés a kormányt a Szovjel-oroszorszdggat kötött szerződés legsürgősebb hatálytalanításául. Altér "uján a külkereskedelem bírálatára. A drágaság okai az igények megtuV vc<«lése, a munkateljesítmények Csökkenése, a bürokratizmus túltelítse, a túlzott vámvédelem.
Neubauer Ferenc az ellenzék pasz-szivnásával foglalkozik. Az ellenzéknek minden koncessió nélkül köte-!» »e\' \'"W visszajöjjön a parlamentbe, vagy pedig le kell vonni a. konzekvenciái és le kell tenni a mandátumát. Majd áttér a költség-Z ;„srei Sa,r8(;li » vagyon váltság tör-Ivé«rc "ajtását. Ilyen irányban határozati avaslatot nyújt be.
aki hosszabb bfszMbcn>lal a szociáldemokraták féktelen* terrorján. Ki k rll szabadítani a munkásokat a szociáldemokraták igájából, mondja. A numerus claiisusnak a középisko-lákr.i való kitérjesztését kéri.
Homonnay Tivadar a szociáldemokraták által történt iistahamisitAsi
ügyben interpellálja meg minisztert.
Huszár Károly alelnök indítványa után ?z ülés ért véget.
i belügy-
napirendi G órakor
Bethlen lslvfn gróf miniszterelnök ma, szerdán Genfbe utazik, hogy részt vegyen a Nemzetek Szövetsége pénzügyi bizottságának ott megkezdődő tanácskozásain. A mi-
niszterelnököt Siabóky Alajos pénzügyi áll,;uilitkír fogja clkisémi.-Részt. vesz a tárgyaláson báró Korányi Frigyes p\'trisi magva- kővel is A miniszterelnök előreláthatólag 5—6 napig tu;; tartózkodni Genfben és távolléte alatt Miss jőzsef népjóléti miniszter helyettesíti.
A költségvetés általános vitáin eddig II n.ipot mit Igénybe a nemzetgyűlésen és szerdán végelér Fgv-e^y nagyobb l.\'irc. részletes vitája\' egy napot fog igé-ivbe venni, Így a knlné::vetiís vitlja előreláthatólag a
jövő hét elejéig végetér.

A kizárások ideje ma szerdán tejár s igy a blokk l.igjai csütörtöktől kezdve rendesen látogailiatník a Házal, melynek ülésein az amnesztia dacára sem vettek részt. F.zidősze-rinl azonban nincs iá remény, hogy a passzivista ellenzék tagjai közt folyó tárgyalások csütörtökig megegyezésre vezessenek.
A nagykanizsai birák és ügyészek állásfoglalása a köztisztviselői segély tár>gyáhan
Az Országos Birói és Ügyészi Egyesület nagykanizsai osztályának ülés* - - Dr. Kenődi táblabíró a,,segé!yezés(( mai formáját ltom tartja összeegyeztetönok a birói állás tekintélyével — A nagykanizsai osztály csatlakozott a gyulai osztály határozatához
Naiíykíiö-sfl. hbiaii 3
Részletesen ijinertellilk az Országos Bírói és Ü :vészi Egyesület gyulai osztályának hatá\'ozil.11 az ugy-nevezett köztisztviselői .segély" tárgyában, melyei megkllidtek a nagykanizsai osztálynak is állásfoglalás, illetve határozathozatal végett.
Vasárnap délelőtt ült össze ebben a.! ügyben a nagykanizsai szak\'-s;-tály a törvényszék iri tárgyalótermében Eóry-Szabó ji-nő dr. kúriai bíró, törvényszéki elnök elnöklete mellett.
Eőry-Szabó Jenő dr. rövid szavakban elmondott"!, mi t He szükségessé az illés összehívását.
Almássy Gyula dr. líik.lr feMv issa a gyulai-osztály határozatát. melyei a mull héten egész terjedelmében közüliünk. Ulán.i ho-szilii) és élink vita indult meg.
Kencdi Imre dr. helyesli.* fanja a gyulai osztály lutírozatót, mert csak igy lehet .; kikrjioallv^ctöség-gel szemben egy mcgMclö form ijii nyomást gyakorol.ii.
Haogsul\' --//.:. ái■ helyről nyer: értesül dapcsti bir.\'.k na;; kaplak, csak a vidéki hagyták ki. Mege ni go\'k is perlrakt.-iltik, li- gj miniszter elismerte, hogy
mrgbizh ttó -e inl a hu* . tószegeket :m-lló/lékés i.;v az ujsi-egyik Igenis
. —...,_,.„. . történtek .segélyezések" Budapes-
""kay János a következő szónok, ten, amikor aztán a vidékre került
volna sor, a rendelkezésre állö pénz mir kifogyott.
Majd hozzátette, hogy ne ilyen segélyezésekben rést< sititék a bíróságot. amely nem jer össze a birói állás tekintélyével, hanem megfelelő fizetésemeléssel köuyitseuek a nehéz megélhetési viszonyokon, vagv pedig találjanak ki az illetékes tényezők egv olyan svgélyezési mótlol, amelyben minden .iliutiii alkalmazott ré szeslll.
Szabady Lőrinc dr. azon véleményének ad kifrjezést, hogy a ha-szonber-felernelési ügyekből (lefolyt összegeket kellem.- működési pótlékként folyósítani, .iun.11 is inkább, mivel a li-iszöiibár-fek-inelísi ügyek alig. ftir.liil.i.ik t-iő Budapesten, jobbára mi,ni a vidéki bíróságoknál. Méltányos lenne leliát, ha a vidéki biróság"knak is ebliól juttatnának.
Metz J .zscf ellene vau a központi [ vezetőséggel szembvti használandó \'erélyesciil) hangnak.
Szabó l.\'ijos dr. csatlakozik a gyulai Ital.íioi itlloz. \' Szul l.i: l. \'i i \' <!\' jel-il\'i eznláii. hogy • ki)\'p"d a !■ í-\'j\'kai évi 2 aranykoronára emelte.
Az illés végül liatározatilag kimondotta, hogy mindenben csatlakozik a gyulai osztály átiratához, amely nz Országos Birói és Ügyészi Egyesület központi vezetőséginek a vidéki
osztály tagjai érdekében a karácsonyi segélyek klutulványozása körliljkifcjteít sikertelen munkáját elkeseredéssel veszi tudomásul és amennyiben az Országos Birói és Ügyészi Egyesület a jövőben is az eddigihez hasonló eredménytelen működést tudna csak kifejteni, az osztály megfontolás tárgyává fogja lenni, hogy van-e célja az. Országos Egyesülettel való továbbmükö-désriek.
Kimondotta továbbá az osztály-ülés. hogy mindazt magáévá teszi amit Kenedl Imre dr. táblabíró és Szabady Lőrinc dr. törvényszéki tanácselnök elmondott és előterjesztett és azt kütou hangsúlyozza és átiratban értesíti erről ugy a gyulai osztályt, mint a központi vezetőséget.
A határozató! Almássy Gyula dr. törvényszéki birrt holnap küldi cl a két rendeltetési helyre.
Megvagyunk róla győződve, hogy az. ország első te.,Kiléte erélyes fellépésének meg lesz. a kívánt hatása ugy az igazságügyi kormányzatnál, mint a Bírói és 0 jyészi Egyesület központi vezetőségénél.
1 Dalárda seríes-wM inpéíye
N tgykanizsa, fclmiir 3
Nem mindennapi kerclben, meghitt, meleg hangulatban zajlott le vasárnap este a Korona éttermében a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda sorlc^avató ünnepélye. A vátosi ta-nács Által adományozott finom mdvll eztbtscrlc^et a múlt év nyar.ln a Zrinyi .Niiklós Irmialmi és Művészeti K\'»r által rendezett dalosversenycn mint elsú vándorüijjt nyerte meg az Ipartestületi Dalárda.
A/, iis! v.-pílyca megjelent Stibjűn Gyula dr. polgármester élén a városi tanács, a testvérdalárdák vezetői és karnagyai, az Ipartestület elnöksége, gyáf.-k, vállalatok, kereskedők és az ip.jru n legtekintélyesebb kéj>-viscl\'i és n:i.:ys/ánui küzOiiség, mely a Korona mindkét termét teljesen mettíJlíötíc.
Kilenc óra uíáa litusd József ipar-tesitt\'.eli ihjOk nyitotta meg az Ünnepélyt. A dal ünnepét tlljttk — mondotta — a magyar dalét, amely minden szépre és nemesre megtanít. A magyar dalét, a nely\' szeretni tanit, de };yülölni soha. A knics^itös tneg-bccsütés jegyében tahink ezt a mai ünnepély, amelyen a dal e/t a szép ürsaságot együtt fogja tartani \\irra-dafig. A mai nap a cint szépségének Ünnepe, libben a gondolatban üdvözli a dal barátait, ;t helybeli és vidéki közönséget.
— A nuilt évben a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör által rendezett dalos versenyen a városi tanács vándordíját nyerte el az ipartestületi
zalai közlöny
Dalárda, egy ezüst serleget. Ezt akarjuk ma felavatni. Ebből a serlegből áradjon ki az a honszeretet, amely a dalárda minden egyes tagját megtanítja dolgozni, munkálkodni és a hazát mindenekfölött sze. Jtni. A mai serlegavatás a hűségnek, a megértésnek az eszméje akar lenni. Ebben a gondolatban mélységes szeretettel Üdvözli a városi tanácsot. Azzal üríti ki a serleget: Éljen a magyarI
Hatalmas éljenzés követte Bazsi elnök szavait és összecsendüllek a poharak: Éljen a magyar 1
És az Ipartestületi Dalárda rázendített Szabados Béla „Hiszekegyéére, melyet Büchler Mór, a dalárda karnagya vezényelt. És a .Hiszekegy" meghozta a közönségnek a hangulatot. Intim, ünnepi hangulat ereszkedett le a terembe és igazi benső-ségteljes érzés. A dalárda ennek a hatása alatt énekelte cl a műsor második számát, Révfy Oéza: Sir a nóta . . . kezdetű dall, amit lelkesen megtapsoltak.
Sabján Oyula dr. polgármester emelkedett ezután szólásra:
— Amikor a város ezt a serleget adományozia, — mondotta a polgármester — azt óhajtolta, hogy áldozva a dal kulluszának — egy nemes versenyt indítson meg a nagykanizsai dalosegyletek között. Örül, hogy ezt a serleget az Iparos Dalárda nyerte cl. Örül annak, hogy az iparosság nyefíe el, mert ezen a réven is látja, hogy az iparossigol a helyes ulon vezetik. Sok sikert érjen ez a dalárda
— éltesse az Isten I
A polgármester szavait nagy tetszés követte.
A dalárda elénekelte Ivánfi Orci-czinger Iván kuruc-nótáit.
Szakáll Oyula piarista reálgimnáziumi tanár, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnöke beszélt ezután. Aki a dalt szereti, — mondotta
— rossz ember nem lehet. A dal csak a szeretet hangja lehet. A dal gyűlöli a gyűlöletei. Ezt tartja az Ipartestületi Dalárda is. — Szívből óhajtja, hogy ez a serleg ne vándoroljon, de állandó tulajdona legyen az Ipanc5tülcli Dalárdának. Vegyen részt a további versenyeken és azokon ismét az Ipartestületi Dalárda nyerje el az első dijat. Azután ki-emeli Büchler Mór karnagy érdemeit,
A jukker-leány
IlUi Péehy-llorvith Reztó (Jj
A térti tekintetében volt valami abból a bizonyos sajnálkozásból, amelyet igen sok nézésből nem lehet félremagyarázni. ügy télig meddig ismerte a leányt. De sohasem volt felőle i olyan jó véleménnyel, mint esetleg egyéb leányok felől. Korlátoltnak, deliráltnak tartotta. Sokszor megfigyelte a leányt úgynevezett .sétalovaglásai" közben, a mikor a város főutcáján végiglovagolt. Hol egyedül, hol pedig apja vagy más valaki hozzátartozója társaságában. S ió mcgfigyelőkepcsségü szemeivel k.,.,y-nyen észrevette, hogy a leánynak nincs valami nagyon Ínyére a .sétalovaglás- vagy egyáltalában a juk-ker-lányság. Kényszeredetten üli a lovon mindig. S ez hófehér aretról szinte lerítt.
A férfinek ez is hirtelenében eszébe jutott. Önkéntelenül nagyot kacagott. Egyetlenegyet.
Mesés kacagás volt, mondhatom. Még a nyugodtan álló ménlóismeg-horkant a hallatára. A farkasszemel nézó leány pedig összerezzent. De csak egy pillanatig. A másik pilla-■natban pedig halavány arcát hirte-
akinck egészségére és további működésére emeli poharát.
Majd Bazsii József iparteslülcti elnök méltatja Bűehler Mór karnagy fáradhatatlan tevékenységéi és elévülhetetlen érdemeit az Ipartestületi Dalárda körül. Az általános szereiét megnyilatkozásának egyik jele, hogy a dalárda tagjai aranybaberkoszoru-val körűivel! datárjetvényt készítetlek számára, ami! neki ezennel átad. Isten áldásál kéri reá és családjára és a dalárjelvénnyel egyült átadja neki a művészi rajzú elismerő oklevelet. A serleget Bűehler Mór tiszteletére üríti ki.
Ulána meghatóan szép jelenet következik. Ahogy Bazsó József ipartestületi elnök Büchler mellére tűzi fel a datárjetvényt és beszédet intéz hozzá, egyszerre csak clérzékenykc-dik, megcsuklik a hangja és a meghatottságtól nem hír tovább szólni. Könnyek szöknek Bazsó szemébe — és megindul Büchler is — és a meghatottságtól egy pillanatra némán, könnytelt szemmel néz egymásra a két érett férfi ... Az ünnepelt karnagy és az iparostársadalom vezére.
És az Ipartestületi Dalárda tagjainak ajkain felharsog: .Éljen — éljen — éljen sokáI" Bilehler karnagyot a két terem közönsége hatalmas ovációban részesiti. SáJ/án Ferenc pedig egy pompás virágkoszoi ut nyújtott át az ünnepelt Bilehler Mór nejének, amit a közönség is lelkesen niegéljenzett.
utzciaszky Szanis/ló postaigaz-gató a Postát Dalárda üdvözletéi tolmácsolja a leslvérdalároknak. „Fi-gyelmezlcti" az Ipartestületi Dalárdái —*hogy ne bízzák cl magukat, mert a díjra a postások is aspirálnak. Az ipartestületi Dalárdát éi elnökét illeti.
Majd Ernáni .Bordalát" énekelte az Iparos Dalárda.
Bilehler Mór meghatottan köszönte meg az ünncpeltelésl. Ismerteti a dalárda múltját, fejlődését, történe-tél. Kegyelettel, adózik a harctéren a höiök halálával kimúlt Rálkay dalot-lestvérnek. Kiemeli Bazsó József ipar-teslűleli elnök érdemeit a dalárda fejlesztése körül és kéri további jóindulatát. Bazsó elnököt élteti.
Majd felhívja azttt tizenkél dalosl, névszerint Argent János, Bilik Fe-
renc, Fabick Tivadar, Fitos Oyula, Klapper Gusztáv, Kumanovics Pál, Martincsevics Imre, Mcgyimorec Tamás, Munkácsy József, Sáfrán Ferenc, Szakácsiét Károly ésWoschilz Antal — akik 14 év óla tagjai a dalegvletnek. Mindegyik egy ezüst babérkoszorúval szegélyezeti dalosjelvényt és díszes oklevelet kapigll. A remek jelvényekéi a nagykanizsai Schnitier és Göndör eig készítette teljesen ingyen.
lltum elnök üdvözli a kilüntetle-ket és mindegyikkel kezet szorít.
A dalárda Petőfinek: Falu végén kurta korcsma c. dalát énekli, ami nagy hatást váltolt ki a közönségből.
honiján Lajos dr. mondott ezután hatalmas felköszöntőt. Felhivla a Je-tenvotlak figyelmét a Zalai Közlöny sirkó-akciójara. Gyújtó szavainak hatása alatt nyomban gyűjtés indult meg, amely 8 hősi halottnak szerzeit sírkövet.
A műsor utolsó száma Gounod: Kaionakar a Faustból — amit a dalárda nagy precizitással adott eló.
A nagyszámú közönség még sokáig maradt együtt — míg csak a záróra véget nem vetett a kedvet, hangulatos ünnepségnek.
A Polgári Egylet közgyűlése
E hó 2-án, hétfón délelőtt tartotta meg a Polgári Egylet 89-ik évi rendes közgyűlését, melynek érdekességét erősen növelte a tisztikarában időközben beállott változások. Ugyanis Füics Lajos elnök s Vellák János titkár a közgyűlés előtt lemondottak, Eperjesy Oábor ét dr. Szabó Zsigmond pedig elhaláloztak. Elnöknek egyhangúlag Knortzer Györgyöt, alelnöknek dr. Sabján Oyulát és titkárnak Nagy Tivadar! választották meg. Uj választmányi tagul dr. Benlzik József, Bogenrleder Frigyes és dr. Králky István kerüllek be.
Az uj elnök keresetlen szavakkal vázolta az Egylet történetét, melyből mint kuriozumot tárta fel, hogy az egyesülcinek ma már egy fillér adóssága sínci és mérlege már évek óta akliv, pedig egykor ugyancsak hatalmas terhek nehezedtek vállaira. Kijelentette, hogy amikor a rég mull
_1925. február 1
időkben az akkor is igen súlyos feltételű hitelhez nyúllak, teltek ezt azért, hogy tagjaik számára kényelmes otthont és szórakozásra eló-nyösebb alkalmakat/szerezzenek. Ez időre esik és e^-tíiteiből épiictlék meg a mai báltermet it. Ha ugy hozza a sors, ma sem riadunk vissza attól — mondá emelkedettebb hangon az ul elnök — hogy alkalmasint egy hasonló hitelhez nyúljunk mert a vezetőséget a haladás szelleme és tagjainak jól felfogott érdeke vezeti. Bizalmat kért személye és tisztikara számára. A közkedveltségnek örvendó joviális uj elnököt percekig tapsollák.
Ugyanctak kijutott a tüntetésből dr. Králky István és Nagy Tivadar újonnan megválasztott „stabsoffizit-reknek" is.
A közgyűlést este száz terítékes ünnepi vacsora követte, melyen számos fclköszüntó hangzóit el az egyesület illusztris vezetőségére.
A teljes tisztikar ekképen alakult meg: Elnök: Knortzer Oyörgy, a], elnök: dr. Sabján Oyula, litkár: Nagy Tivadar, háznagy: dr. Matek László, pénztárnok: Ijínyl László, ellenőr: Golenszky János, ügyész: dr. Etlényl Géza. gondnok: PinUr Nándor, könyvtárnok: OrtutayQyuli. Választmány: Bazsó József, Bogén-rieder Frigyes, itj. dr. Benlzik Ferenc, Dants Kálmán, Eberhardt Béla, Fatér Mihály, dr. Haidu Gyula, Halva* Gyula, Harsay György, dr. Ke-nedi Imre, Leslyinszky Szaniszló, Maschter István, Millenyi Sándor, dr. Mutschcnbacher Edvin, Ötvös Emil, dr. Prack István, dr. Szabé Lajos, Szabó István, Schwarz Gusztáv, Vellák János,Jtoiczely Zolián, Vidos József, \\UgK-rgcr Kálmán, dr. Králky Is^^Kzámvizsgálók: Irmler József, raWR Ferenc, Riedl-mayer Károly, Surgóth Miksa, Zala-váry Józtef.
A közgyűlés Falcs Lajos volt elnököt érdemei elismeréséül tiszteletbeli elnökké választotta meg s arc-képét az Egylet részére megfesteti. A tagdíjakat pedig az eddigi 24.000 koronáról 120 ezer koronára emelte lel.
■ Emit Jannings, Conrad Weldt, Werncr Krausz és Peggy egy műsoron 1
tart-e, vagy pedig tűrhető nézcleket valló embernek.
A leány részéről egy türelmetlen mozdulat volt a felelet. Egyelőre. De aztán hamar rátalált a helyes szóra. Komolyan kérdezte:
— Szólhatok önnel őszintén?
— Csakis ugy.
— Ugy hál, kérem, hallgasson meg. Csak egy pillanatig is. Bár nem ismerem önt és így nem fair dolog olyasmiket közölni önnel, amiknek tulajdonképpen ctak a családi falakon belül van helyük, de én az On őszinte tekintetében nagyon megbízom. Hallja tehát a védelmemet. Amit ön rólam hisz vagy gondol, annak még talán a telesem lehel igaz. ön jukier-leánysággal vádol meg engem. De ugyanakkor elfelejti, hogy vannak bizonyos vis mairok, amelyek ellen nincsen apel-tátum. Ilyen az én cselem is. Én nem szívesen teszem mindazt, amit lennem kell, de a szülői akarat bástyáin mindenféle argumentum-hadseregem halomra dől. Anélkül, hogy vajmi eredménye is lenne a fölvonul\' tatásuknak. Fanyar vagyok mindig, akár lovaglom, akár teniszezem, akár az uszássportban gyakorlom magamat. Túlságosan nőies vagyok és így lelkem mélyéből utálok minden
len, mint ahogy az izzó láva lefut a hegymeredélyen, elöntötte a pirosság. Ez haragot — hirtelen, nehezen eloltható haragot — jelenlelt. Összeszorított fogakkal, dühösen ugrott a félti elé.
Ez még mindig jóizűen kacagott.
— Rajtam nevet ? I — kérdezte a csöppség szikrázó szemekkel. Vad tekintettel meredi a uevetókedvü férti arcába,
— Nos, — igen . . . önt 1 --mondta a férfi. Ugy tett, minlha észre sem venné azt. hogy a leány a lovaglóustora nyeléhez kapott.
— Szégyelje magát — egy nőt kinevetni 1
A férfi ajkáról eltűnt a mosoly. Udvariasan, elegánsan meghajolt a felbőszült leány előli. És igy szólt:
— Pardon, kisasszony, hogy félbe merem szakítani, de ön tévedésben leledzik. Meri ami a szégyenkezést illeti, talán ön ...
— Kérem, ne folytassa további — kiáltott rá a leány. Látszott az arcán, hogy végtelenül jól eseti volna neki az, ha ehhez a fölkiállásához egy nagyot toppanthatott volna a lábával. De nyeregbe lehetetten toppin-tani. — Ne merjen sértegetni még tovább is, mert bizony Isten ...
És nagyot suhintott az ostorával.
— Amint parancsolni méltóztatik — felelt rá a férfi, rá sem hederítve az ostor-célzásra. Pedig igen nagy kedvem tellett volna abban, ha megmagyarázhattam volna önkéntelen nevetésem okát, amely - r őszintén szólva — nincsen minden célzatosság nélkül.
A leány ideges mozdulatot tett.
— Akkor hát beszéljen — mondta bár ludom, hogy ez a helyzet és ez az idő nem alkalmas arra, hogy magyarázatokat fogadjak et. C-íak röviden kérem.
— Tehát, tiszlflt kisasszony, én kegyedet neveltem ki az imént. Még pedig azon egyszerű oknál fogva, mert sehogyse "tudom összeegyeztetni azzal a férfiak által imádott és fölmagasztalt nőiességgel a jukker-ságol. Ezt — mivel nézetem szerint az előbbi fogalommal homlokegyenest ellenkezik — nevetségesnek találom. Természetes, hogy cl is Ítélem. Próbáljon ön a háziasszony szerepére vállalkozni. Tanuljon meg főzni — ugye, közönséges ez a szó ? — é, legyen olyan leány, akire ráillik ez a szó; .házias" — és bizony mondom, több haszna lesz abból. — Oizintén felettem önnek, kisasszony s most már nem bánom, bármit gondol felőlem: szamárnak
IMS. Pebruái 4.
Vasutasok a katonatemetőért
NagykanlZM, februit 3 A katonatemető 1300 hősének sírkövet állítani — ezzel a céllal Indult el mult év novembere közepén szerkesztőségünknek akciója. Sok nagy megmozdulás csat\'akozott hozzánk, majdnem minden társadalmi egyesülés és foglalkozások szerint alakult csoport bekapcsolódott mozgalmunkba.
Az áldozatkészségnek azonban akkora tanúbizonyságát, mint a vasutasok hozzájárulása, eddig nem tapasztaltuk. Hatvan sírkövet fizetett ki a nagykanizsai vasútállomás forgalmi személyzete szerkesztőségünkben s ezzel a legelső lett az eddigi adakozások terén. Ezenkívül Is a vasutasok egyéb csoportjai és egyénenkénti hozzájárulások Is gyarapítják ezt a számot, ami ezekkel cgyütf közel 100 sírkőre tehető.
Nagykanizsa vasútállomás forgalmi személyzete 60, Iparosdalárda serlegavatási ünnepségének közönsége 8. Baranyay Iza ujabb 2 (összesen 4), Vegek Károly gimnáziumi tanár 2, Sdfráa Ferenc keresk. alk. 1, özv. dr. Tuholy Oyulání 1, Hofrlehter Emma 1, Sánta Jánosné csendőr-törzsőrmester neje f, Takács jenő malomtulaidonos (Aliga) 1 sirkő felállítását vállalták egyenként 70.000
korona lefizetésével.
*
A Délivasul osztálymérnöksége felkért bennünket annak közlésérc, hogy az egyik utóbbi számunkban nyugtázott, az osztálymérnökség által beküldött 12 sirkő felállítására szolgáló összeget nemcsak az oszlálymérnök-tég tisztikara adta össze, hanem ehhez 28 pályaőr is hozzájárult adományaival.
Ezt a közlést annyival is szive-tebben tesszük meg, mert a pálya-trok adományai erkölcsileg megbecsülhetetlen tőkét jelentenek akciónk
(záraára és élénk bizonyságul szol-Iáinak arra, hogy jóakarattal és áldozatkészséggel a legszerényebb kö-
élmények közt élők is -lendíthetnek Ügyünkön, mindnyájunk ügyén.
fizikai erőt igénylő munkát és aportol. De — ugyan hagyjon nekem d>bcn igazat! — mit tegyek, ha a "Öleim mindezekre kényszerítenek ? Nem tehet ellentmondanom, mert a mi családunkban nem ismerik ezt a szót: ,nem\\\' — hogy fáj az a sok leiheló tekintet, amelyei a férfiak kisírnekjovaglásaim alkalmával, — Pedig/írdenietlcnül itélel valamennyi.
Es mert ismét csak nő volt, si-\'ással akart könnyíteni magány
De csak akart. Hirtelenében eszébe jutott azooh^jgMi:
— De őszinte voltam Jaböz, anélt^^lfcgy ismerném, "jem, mondja meg legalább a nevét. En Kapós Inci vagyok... .
— Pogácsa Lajos.
— Az író?
— Az.
Nagyo! horkant a pejmén a leány ostorának egy hatalmas suliintása Mit. Hirlelen fölszökkent az árok-Parton. Merész ugrással szökött át Elölte és aztán szilaj vágtatással \'fiyektzett tulleni azon a ponton, JW a férfi maradt. Álmélkodó, cso-danjozó tekintettel.
Dühében keményen szorította össze \'t a leány; - de nem nézett (Vígé)
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
napirend
Február 4, szerda
D ÜW k4l?llku\' K- And\'- P\'OtMlini Ráhel Izraelita: Sebat hó 10.
Nap kel reggel 7 óta 73 pereken nvus ulk délután 5 óra OS perckor
A Meteorológiai Intézet leieméit izerlnt uáraz Idó várható a izélek cvtn-g liléiével éa éjjeli laggyfl. "
Zrínyi Irodalmi Kór tagjainak ba-ráUágos teaeitélye cite 9 órakor a Polgári Egyletben. *
Mozi. Uránia: KI a gettóból, tóize-repbrn Menny Poiten éi Jákob Tledtke Elóadáiok kezdele \',»7 éi 9 órakor
A telepátia csődje
(Egy szegény ifjú keserves kudarcai)
Olvastam a telepátiáról, hogy az milyen nagyszert dolog s az emberek nem is tudják, hogy milyen titokzatos tulajdonsággal rendelkeznek. Hej-haj, gondoltam, ez valami oly mféle lesz, mint az egyszeri kisasszony, aki arra\'a kérdésre: . tud-e zongorázni\', azt felelte: ,talán tudok; még nem próbáltam\'. Igy voltam én is a telepátiáiul, amikor olvastam a cikket s reméltem, hogy talán bennem is megvan ez a kitűnő tulajdonság, mely-lyel .megérzem más embernek a gondolatát, minden közvetítő eszköz segítsége nélkül is". Igy állt szórólszóra az újságban. Ejnye, gondoltam, kísérletet teszek magam is, vájjon értik-e majd az én gondolataimat Is, minden közvetítés nélkül? A gondolatot tett követte s először is a — szerkesztőségbe indultam.
Utam egy gyönyörű sáros udvaron vezetett keresztül, melynek pocsolyái .méla holdfény szelíd mosolya képében\' tettek rám benyomást. Az udvaron egy szolgaféle ember állt és újságot olvasott. Gondoltam, csináljunk egy próbakisérletet telcpáti-kusan : azt gondoltam, hogy ez az ember eUisztithatná ezeket u tócsákat. Rá is néztem, de ő meg sem mozdult; csak tovább olvasott.
Bekopogtatok a szerkeszt > irodába. A főszerkesztő fehérre meszelt bu-doirjában, gomolygó füstfelhőbe burkolózva ült trónusánál az íróasztala előtt.
Köszöntöttem. O kegyes mosollyal fogadta s a kéziratot, melyet a helyzethez illően, szerény gesztussal nyújtottam át neki, átvette. Olvasni kezdett, miközben én túkön álltam és arra gondoltam, hogy bizonyára megint kifogást fog találni benne, mert a szerkesztők igen szigorúak szoktak lenni mások kézirataival szemben.
— Mi ez? Jól hallok? .Maga irta ezt?"
— De kérem, — felelem indignálódva, szerénytelen gesztussal — hát persze...
— Csak azért, mert nagyon jó és közölni is fogom — igy ő. Furcsa, hogy én telepátikusan ozt gondoltam, hogy vissza fogja utasítani. iám-Iám, ez a telepátia sehogysem akar beválni.
Hamarosan mást gondoltam: — felkínálhatna nekem a szerkesztő ur egy kis tiszteletdijat s csakugyan, ajka szóra nyílik és: .tessék kérem helyei foglalni és — elolvasni a
cserepéldányokat *.
Na tessék — megint nem az lett, amit gondoltam. Megköszöntem a helyet, mellyel megkínált, (dehogy is
ülök bele óbba a rosszrugóju, rozzant ripszfotelbe), dolgom is volt, majd máskor, gondoltam s ezzel a telepátia sikertelenségén nekibúsulva, félszeg mozdulatokkal távoztam.
— Gyerünk a szabóhoz — tgy magamban. Van ugyanis egy szövetem, melyet nagyapámtól örököltem, vájjon ki fogja-e találni (t. i. a szabó), hogy én azt hitelbe szeretném megvarratni.
Benyitok... — szolgája, Mester — igy üdvözöltem a nagy férfiút, ki külső szépségünket van hivatva előmozdítani.
— Nézze, kedves Mester, látja ezt a ruhát rajtam ?
— Látom, látom. — le van szakadva róla a gomb.
— Jani, te — ordítja a sarok felé az inasgyereknek, — készen van az a kabát?
— Igenis, készen!
— Hát vidd haza a Kiss urnák (legjobb tetű barátom) és mondd meg neki, hogy fizessen, ha pedig nem fizet, hozd vissza a kabátot. Ott ne hagyd, mert kitépem a füledet! Mit gondolnak ezek az urak, miből éljen a szegény iparos. Itt a sok adó, meg házbér... /V többit már nem hallottam. Szó nélkül, kalapomat lengetve, kiléptem a sáros utcára.
Ó sem érezte meg telepátikus kívánságomat, de én — megértettem őt.
H. C.
— Az uj vegyesdandárparancsnok Nagykanizsán. Kovács Aladár altábornagy, az uj vegyesdaudárpa-raticsnok Szombathelyről tegnap délután városunkba érkezett. Fogadtatására dísz század ós tiszti-küldöttség vonult ki az állomásra. A altábornagy nagykanizsai tartózkodása alatl, mely értesülésünk szerint csak egy napra terjed, -megszemléli dandárjának Nagykanizsán állomásozó ezredét.
— Az Urleányok Mária Kongregációjának ünnepélye. Vasárnap, e hó 8-án este 8 órakor tartja meg a Nagykanizsai Urleányok Mária Kongregációja a Katolikus Férfiligá-val karöltve rendezett ünnepélyét a Polgári Egylet nagytermében. Álmásy Gyula dr. üdvözlése után Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök tartja meg beszédét. Utána Faust József dr.-nak „Keresztben az üdvösség" cimü 5 felvonásos drámáját adja elö a Kongregációnak műkedvelő-gárdája dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök rendezésében. Az előadást élőkép fejezi be. A közönséget újból felkéri a rendezőség, hogy az ünnepélyen pontosan jelenjék meg, mert a püspök beszéde alatt az ajtók zátva lesznek s a terembe senkit sem fognak bebocsájtani. Az ünnepélyre külön meghívók nem adatnak ki.
— Halálozás. Si/rn Géza, Kaposvár város nyugalmazott főjegyzője a napokban elhunyt. — Szmodiss Pál nemcsvidi postamester életének 78. évében tegnap elhalálozott. Tetemét holnap helyezik el a nemcsvidi családi sírboltban. Szmodiss Pál halálával egy a köznek szentelt munkás és áldásos élet nyert befejezést Halálát kiterjedt és előkelő rokonság gyászolja.
= Emll lannlngs, Conrad Veldt, Werner Krauss ós Pcggy egy mUsoron!
— Uj tanár a polgári fiúiskolában. Parti Lajos békéscsabai áll. polgári iskolai tanárt már .múltév októberében a nagykanizsai áll. polgári fiúiskolához helyezték át, azonban lakáshiány miatt állását csak tegnap foglalta el, ugy azonban, hogy feleség.*, kit szintén ide helyeztek. eredeti állomás-helyén marad mindaddig, mig az idehelyezett ta-nár-házaspárlakásügye valami módon megoldást nem talál.
— Visszahelyezett káplán. A veszprémi püspök ifj. \'Kovács József káplánnak Merenyére való disposi-cióját hatályon kívül helyezte, igy továbbra is Pacsán marad.
— A csütörtöki llceális előadás. A legközelebbi liccális előadás február 5 én este pont fii 7 órakor kezdődik a Kaszinó nagytermében. Ezalkalommal dr. Kiss Márton kegycsrendi tanár tartja meg mindenkit különösképen érdeklő előadását a dohányzásról és dohányzókról.
— A hősök emlékalapjára a legutóbb tattolt postái-mulatság jövedelméből városunk postásai egy millió koronát juttattak a hősi emlékmű-bizottsághoz. Az estély jövedelmének további részét is jótékonysági célokra fordították, amire legközelebbi számunkban még visszatérünk.
— Két színtársulat akar jönni Nagykanizsára. Megírtuk már, hogy Alapi Nándornak Nagykanizsán előnyösen ismert színtársulata 10 napoi vendégszereplésre kért engedélyt a városi tanácstól. Mint most értesülünk. ugyanilyen irányú kérelmet nyújtott be Asszonyi László is, Nagykanizsa kedvenc társulatának, a Pécsi Nemzeti Színháznak igazgatója, aki ehónap közepén szándékozik átjönni városunkba társulatának legelsó-rendübb erőivel.
— Az Irodalmi Kör teaestélye. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör ma este 9 órakor a Polgári Egylet nagytermében a vegyes-kar énekpróbája után barátságos tea-estélyt tart tagjai részére.
— A Jókai-bélyegek Nagykanizsán. A Jókai-centennárium alkalmából, mint megírtuk, a m. kir. posta Jókai-emlékbélyegeket bocsátott ki. A bélyegek tegnap megérkeztek Nagykanizsára. A sorozat 3 lagból áll: 1000, 2000 és 2500 koronás értékl>ől. Felirata Magyarország és 1825—1925. Mindhárom bélyegen Jókai arcképe látható. A bélyegek nagysága 29X35 m/m. Az I. számú postahivatal ezt a soroza\'ot február végéig árusítja s addig birnik bérmentesítő értékkel is. Minden vásárló legfeljebb 5 sorozatot vásárolhat.
— Nagykanizsa egy óvi for-galiniadója. Nagykanizsa város területén 1924. év folyamán 9 milliárd -735 millió 88 ezer 475 korona folyt be forgalmiadóból, amely összegből a város részesedése 1 milliá:d 622 millió 514 ezer 745 korona volt. Ezekből az adatokból könnyű kiszámítani, hogy Nagykanizsán az elmúlt évben 321\'4 milliárdon felül volt a bruttó forgalom. A december hónapi forgalmiadó-bevétel I milliárd 204 millió 364 ezer 613 korona volt.
— Forgalmiadó-naplók bemutatása. A forgalmiadó naplóknak a hónap I. és 6. közt kötelező, leszámolás végett való bemutatása e/.cnlul nem a tanácsteremben, hanem a
árosháza • második emeletének 5. számú helyiségében, a volt Janda-féle lakásban történik délelőttönként 8—12, délután 2.-6 óra közt.
ZALAI KÖZLÖNY
1925. Február 4.
— Murgács estély Pacsán. A
pacsai járás jegyzői kara a „Jegyzők Országos Arvaháza" javára február. 7-én Pacsán az Otthon termeikben magyar nóta-estélyt rendez. A nóta estély fénye Murgács Kálmán száma lesz..
= Tulipánnóta. Fentieket bizonyltja különben az is, hogy városunk ■ egy népdal-költője mindezt dalbi foglalta s közlésre átengedte a lapnak, mely azt más helyen teljes egészében hozza.
— A Cercle de Danse immár hatodik táncteáját rendezte, melyek mindegyike a legnagyobb siker jegyében zajlott le. Ritkaság, hogy Nagykanizsán sikerült volna valaha is huzamosabb időre hasonló vállalkozást meghonosítani, de még nehezebb volt azt eredeti nivóján meg is tartani. A táncteák rendezőségének, mely a kanizsai aranyifjuságból áll, ezt mégis sikerült elérnie azzal, hogy a táncteák közvetlensége és feszélyezetlen eleganciája, valamint a táncrendezés ötletessége, mindvégig jó hangulatban tartja a táncoló párokat, sőt a nem táncoló szemlélőket is. A táncrendezés ötletessége abban áll, hogy a táncok rövid, legfeljebb 5 perces menettlek, mig a táncok közötti szünetek 1 percet is alig haladják meg, táncközben átkérni nem lehet. A rövid időtartam alatt, vagyis két óra alatt 20 tánc kerül parketre, de a táncoló párokon a fáradtság jelei sem mutatkoznak. A „táncmánia4\', mely az egész világot uralja, már városunk közönségén is erőt vett, de nem is csoda, mert a szórakozást szomja-zóknak nagyon kevés alkalom adódik városunkban, igazán kellemes s amellett kevésbbé költséges szórakozáshoz jutni.
— A mételyfilm bemutatása vasárnap délelölt az Uránia-mozgóban igen nagy érdeklődés mellett folyt le. A mozgó zsúfolásig megtelt helybeli és környékbeli földbirtokosokkal és gazdákkal Az érdeklődők között láttuk a járási gazdasági felügyelőt, a szombathelyi gazdasági szakiskola vezetőjét és az összes nagykanizsai állatorvosokat stb. A film bemutatása előtt Kertész Lipót dr. városi állatorvos\'részletesen ismertette a mételykór okozóját, annak fejlődését s a fertőzés mikénti módját, valamint a betegség ellen való védekezésről és a gyógykezelésről is tartott szakszerű magyarázatot. A film két részből áll. Az első részben egy vagyonos, de maradi és egy szegény, de haladó gazdát mutatott be. A maradi gazda, annak dacára, hogy állatjai mételykórban pusztulnak s bár azokhoz állatorvost is hivott, mégsem kezeli beteg állatjait, mert sajnálja a gyógyszer árát. A szegény, de haladó, gazda nem sajnálja a gyógykezelés költségeit és igy annak állatjai meggyógyulnak, szaporodnak, a gazda vagyonosodik. Ellenben a maradi, fösvény gazda egész állatállománya elpusztul és a gazda anyagilag tönkremegy. A film második része bemutatja a májmételyt s annak petéit és további életműködését. Igen érdekesen szemléltette, hogy miképpen veszi fel az állat a vizzel és takarmánnyal a esi-
C kikerült mételylárvát. Végül , hogy miként kell a métely-kór ellen nagyon jó sikerrel használt Distolt a beteg állatnak beadni. Ezt a filmet a vidéki városok közül legelőször Nagykanizsán mulatták be és amint halljuk ezután Kaposvárott kerül bemutatásra.
= Emir |annlngs, Conrad Veldt, Werner Krauss és Peggy egy műsoron 1
A Színházi Éíet nagy müvészestélye Nagykanizsán a Polgári Egyletben február 10-én
Nagykanizst, február 3
A mai kora reggeli vórákban hatalmas plakátok jelentek meg Nagykanizsa utcáin. Amily méreti! a plakát, épp oly nagy méretű lesz és a kanizsai közönség számára különleges és nagy értékű az az előadás, melyet az országszerte közismert budapesti lapkollégánk rendez. A Színházi Élet előfizetőinek minden nagyobb vidéki városban kedveskedik ilyen nagyméretű és ily jfésze-állitásbaii még a fővárosban sem látható a legmagasabb nivón álló müvészelőadásokkal. Nem kisebb neveket látunk a plakáton szerepelni, mint a Góth-pár a Vígszínházból, Németh Juliska a Reitaissanceból, Csillag Erzsi az Operából, D\'Arriggó
— Álarcos jelmezbál. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületének nagykanizsai csoporlja könyvtára és üdülőtelepe javára február 7-én este 8 órai kezdettel a Centrál kávéházi helyiségében zártkörű álarcos és jelmezes estélyt rendez 20.WX) koronás belépőjegyek mellett. I háromszemélyes családjegv 50.000 korona. A tánchoz Horváth Rezső muzsikál.
= Lányos mamáknak és mindenkinek saját érdeke, hogy ne dobja ki a pénzét és mielőtt vásárolni indul, előbb tekintse meg a nagy árleszállitásos vászon és kelengyeáru vásárt Krámer Zoltán üzletében. hol más rőfösáru is olcsóbb és jobb mint bárhol.
— Anyakönyvi Iratok kiállításának dija. Az alispán tegnap küldte meg a nagykanizsai anyakönyvvezetői hivatalnak T* belügyminiszter rendeletét, mely szerint anyakönyvi kivonatok kiállítási dija 2, családi értesítőké 5, ezek záradékolásáért I aranykorona. Községi, városi, vagy bármi cimen szedni szokott pót-itletékck az uj díjszabással nem szedhetők.
— Mit fogyasztott a pacsai járás 1924-ben. Az elmúlt évben a pacsai járásban levágtak 243 szarvasmarhát, 213 juhot, 32 bárányt, 14 kecskét, 792 sertést, 5 malacot; elszállítottak 1335 drb. borjut.
— Gazdasági előadás Pacsán. Pacsai tudósítónk jelenti: A pacsai népművelési bizottság kérésére a földművelési minisztérium kiküldötte Mursitz Géza szombathelyi gazdasági tanárt Pacsára. Szomlnton délelőtti és esti előadáson a község gazdaközönsége nagy számban jelent meg, kik élénk érdeklődéssel és nagy figyelemmel hallgatták négy órán áf az élvezetes és tanulságos elŐ3dást.
Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
== Műsoros estély. Az Élelmezési Munkások csoportja február hó 7-én (szombaton) a Polgári Egyletben tartandó műsoros estélyének már úgyis gazdag és kitűnő hangulatot keltő műsorát egy számmal kibővítette, hogy ezzel is dokumentálja a n. é. közönség iránt tanúsított figyelmét A csatolt szám énekszámokból áll: Énekli Gaál Jolánka. Jegyek Sclmitzer és Göndör ékszerésznél válthatók és az előadás napján 7 órakor a pénztárnál. Az előadás este 8 órakor kezdődik. Az előadás után tánc, világposta, confetti és szer-pyitin csata.
Kornél a Városiból, Gaál Franciska a Vigböl, Kolbay Ildikó a Városi primadonnája, Tamás Benő és Lrcz-kövy László a Városi kiváló komikusai, Farkas Imre zeneszerző, a Nótás kapitány szerzője, Karinthy Frigyes híres író, Kurucz János dalköltó és ami nincs a plakáton a kis Lantos Ica, az 5 éves gyermekprimadonna a Teréz-köruti színpadról. Egy 80.000 koronás negyedévi előfizetés után a Szinhá/i Életen felül még jegyet kap az előfizető." Van ennél jobb bolt ma a világon ? Siessen mindenki, aVi ily páratlan összeállítású műsort akar élvezni, a Fischel könyvkereskedésbe és fizessen elő a Színházi Életre. A jegyeket a jelentkezés sorrendjében- adják ki.
Elveszett egy kisebb fehér-fekete tarka foxlerier kutya, orrán sebforradással. A becsületes megtaláló jutalomban részesül Breuer Vilmosnál Nagykanizsa, Sugár-ut 6.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebátok és szvetterok 200.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek,
— Varrógépek 650.000 koronától, Centralbobin sülyes/tős 3 millió, Cipészgép 3.(300,000 korona Szabó Antal fegyverkereskedőnél.
= Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papirt.
lenetre nőtt Sia második felvonás drámai fordulatánál s a harmadik felvonás utolsó-:jelenetében érte el tetőpontját. __—mp—
Napkelet. Tormay Cecil folyóiratának február havi száma gazdag szépirodalmi rovata mellett Komis Gyula szakavatott tollából folytatólag közli a „Nők az egyetemen" cimü tanulmányt. Első sorban a női lélekkel s a nő lelki életének a férfiétól különböző voltát a nő fokozottabb emoncionalitásában falálja meg. Foglalkozik a női érzelem és akarattal, gondolkodásukkal és intelligenciájuk kérdésével s a nfkkel, mint tanár-, orvos-, jogász- és mérnök nővel. Néhány zenei és színházi szemle egészíti ki a februári füzet gazdag tartalmátí
Irodalom és művészet
Simonyi Mária Nagykanizsán. A Budapesti Renaissance Színház tegnapesti vendégjátéka aikalmából színre került Paul Geraldynak Szeretni ... cimü 3 felvonásos színmüve. Az előadást megelőzőleg dr. Bárdos Artúr, a Renaissancc Színház igazgatója olvasta fel Paul Geraldyról irl tanulmányát, melyben az írót lélektani és estétikai alapon ismertette és méltatta. Az előadásnak központja Simonyi Mária, a Budapesti Renais-sance Színház művésznője volt, aki a darabnak egyetlen női szerepét művészi tökéllyel játszotta meg. — Jjátékában .a női lélek finomsága, még az eltévelyedésben is meleg lüktetése s a tetőpontra felcsigázott asszonyi érzelmeknek fokozatos lehiggad.ása bámulatra méltó tehetséget tükröztettek vissza. Egy igazi asszonyt annyi melegséggel, annyi érzéssel, szenvedésében annyi igazsággal testesített meg, hogy alig akadhat még valaki, ki ezt a nehéz, fárasztó és idegromboló szerepet nagyobb tökéllyel játs?hatná meg, mint ő. Hogy a darab cselekménye az asszonynak férjéhez való visszatérésével nincs megoldva s az utolsó jelenet után még mint kérdőjel, ott áll előttünk a jövője, — ez nem művészetének\' rovására írandó, hanem Paul Geraldy írói sajátsága, aki darabjait bizonyos hevégzetlenségben hagyja félben. Mellette jó volt a f^rj szerepében Somlyó István, kevésbbé igaz Gergely Andor, de mindketten mégis nagyban hozzájárultak a kitűnő előadáshoz. A közönség lelkesen ünnepelte a vendégművészekéi, főleg természetesen Simonyi Máriát, kinek művészete szinte jelenctről-je-
Góthné Kertész Ella Németh Juliska Gaál Franciska Kolbay Ildikó Csillag Erzsi Góth Sándor D\'Arrigó Kornél Tamás Benő Érczkövy László Karinthy Frigyes Farkas Imre Kurucz János Lantos Ica
szerepelnek a budapesti
egyetlen estélyén
febr. 10-én, kedden
a
Polgári Egylet disz termében
Jegyeket teljesen ingyen
cs^k azok kaphatnak, akik a Fischel könyvkereskedésben előfizetnek a Színházi Életre.
Negyedéves előfizető egy darab, féléves előfizető két darab, egy éves előfizető négy drb földszinti ülőhelyet kap
teljesen ingyen.
Előfizetés negyedévre 80.000 korona.
Jegyek jelentkezés sorrendjében ma reggeltől kaphatók.
IM5. I*ebruir 4.
zalai közlöny
MOZI
Uránia. Szerdán Ml 7 és 9 órakor óriási siker mellellj KI a gettóból.
CiUtOitOk-pántek: Emil Jaunings, Conrád Vcidl, Wcrner Krauss fan-usilikus filmje: Panoptikum. Baby peggy álllalános sikerű képe: I\'eggy
Pe® gyér
mánt babája.
TÖRVÉNYSZÉK
Holnap lesz » rablógyilkos Papp
István Ojyében a főtárgyalás
A nagykanizsai törvényszéken Ke-nedi Imre dr. (áblabiró-liílntctóia-nácsa holnap, csütörtökön délelőtt 9 órakor kezdi meg a récsei országúti rablógyilkos, Papp István bűnügyében a fötárgyalásl. Miután vasárnapi számunkban jeleztük, hogy a törvényszék erre az alkalomra az óriási érdeklődésre való tekintettet külön belépőjegyeket bocsSjt ki, a közönség tegnap valósággal megostromolta az elnöki irodát, ugy, hogy néhány perc alatt a korlátolt számban kibocsátott jegyek teljesen elfogytak.
Eőry-SzaM Jenő dr. kúriai bitó, törvényszéki elnök egyébként tegnap megtette a szükséges intézkedéseket a rend fenntartása érdekében, hogy az előre látható rendkívüli tolongás kikerültessék. Hír szerint a fogház kapujától az igazságügyi palotáig rendőrkordon fogja biztosítani a járdán a vádlott és a kísérő fog-házóiök menetét.
A szenzációs bünpör részletes beszámolója lapunk pénteki számában jelenik meg.
Megalakult Kaposváron a Ke-rcszlény Községi Párt. E/.1 megelőzőleg kíizséspolitikíi tanfolyamok voltak, amelyre mint előadók Krüh-wirlh Mátyás, Pctrovácz Gyula, Wolff Karoly, I operczcr Ákosné és Csitléry András jöttek le. A községpoliiikai tanfolyamok ülése Itélfön II órakor volt a Turul cxigytemiéhcn. Csitléry beszédében kieucltc, liogy mindent meg kell térnünk, |la azt aka.juk, hogy a kézségekbe magyar kultúra térjen, vissza és lerázhassuk az o la betolakodott idegen szellemet Lovass Kivin a .Somogyi Újság" felelős szerkesztőjének szavai zárták be a gyűlést, aki kimondta a Keresztény Községi Párt megalakulását, amit a jelenlevők lelkesedéssel fogadtak.
Egyenlórccsak végrcltajtdliiz* itisígot választottak, melynek négy hét alatt kell befejezni a tervezési munkát.
A gyűlés a Himnusz hangjaival ért véget.
HILD JÓZSEF
ípülcJfa-. deszka-, mész-, cement- ós termény-kereskedése
Nagykanizsa, Kiróly-ti. 4.
Telefon 120. szám u
Legújabb b O !•■ árjegyzék, mely ugy minőségben. valamint olosó árainál
utolérhetetlen. Ili Bruncslcs-íéle bikavér 20000.1 lt. fehér becel 20.000, 1 lt. príma vörös 16.000, l lt. príma fehér 16.000,1 lt. rizling 12.000, l lt. lehét ] 0.000, 1 lt. siller 10.000 korona.
BRUNCSICS JÓZSEF
niiM*. dta«(«- 4i iat«Mkak<k k«tik«:<it^i Sugár-ui 93. Ö Telefon 210.
Narancs, citrom
kó/.vctkn behozatal
Nemes vérnarancs 200-as is
ltX)-as ládákban Vérbólll narancs 200-as 160 as
ládákban Édes szines narancs 20D-ds és
300-as ládákban Citrom 300-as ládákban Mandarin cca 10 kg. rekeszekben
állandóin kapható
SÁRKÁNY MÓR-nál
Nagykanizsád, Király u. 40
a \\-o!t közellátási helyitek u, a r é g i postává\', szemben.
flidíj íf«detl ládákban és kiolvasva. C»al< viszont«lacílóknak.
Jiír.Us r-íík\'l tliiaitfi W.l csseiftsUlíls Ki Telefon 3C0. szái.i.
18 ezer koronéri i, vaP!iat jt, árut a Tulipán Áruházban
Kolengyo-dolgok, u.m. vászon, sllíon, kjmvász. betw huzatok. Jgygarüituiá*. szőnyegek. cslpkifüggöny és mindennemű rúíósiruk mélyen leszállított lton! TULIPÁN-NÓTA. Mindenki olvaeon c*t cl aojAt úrdokrtbonl
Kirt Wnl Unjon. lacoJi IZ.CÍ mltn
[Oli tl^-J >
TiUn atfCMlt i u<ft{-:. rifT Mkit eíki£j<Mt > ■a abj liayo ». m MoetorkcdJ. mtgj-\'a a t« v!*-(•igOO.
Ha aa«jJ«£yi«4 macidnak J0I cit i nagy Igatilipl.
A .Tulipán* puttMJa Ittu«W» N«. rsi;. hi I-f.nli f.if-r- v. »:.«:•
©Jal — h» ott xíllít. 1(M • M
KI 3<ta Ott vall. a (inptom*!!) fc\'vy
N
i J.f.íur
i .Tul!;>i

it>!.«ja.
S«»f«xat klar SiSalbrn N.<«. h-K Kat.» "iffeti Bii;.i Ilii [_•. aimlrttua otl-.»J
Hl .Taltpla Arublxban* vi*Jjto4 * tufcidii.
,1 Víllr.tf,
KRÁMER ZOLTÁN divatáruháza a „TULIPÁNHOZ"
Erzsébet-tér 2. ,14111. a yyünlGIchpínecM szemben._
KÖZGAZDASÁQ
fóZSDE
A mai részvénypiacon az irányzat egyenetlen volí. Néhány favorit érték kivételével a piac barátságtalannak mutatkozott és az értékek túlnyomó részében 2—3% áresés állott be. Különösen fcltUnö volt a Bur és Allamvaiutnak árvesztesége, azonban ezzel szemben Rima, Salgó és Nova ismét igen élénk keresletnek örvendtek és 2—3% árnyereségre is tudtak szert tenni, ugyancsak barátságosan tendált a bányapiacon a Kőszén, Uri-kányi. továbbá az Izzó. A felsorolt értékektől eltekintve, a forgalom igen szük keretek közt mozgott.
A budapesti tóxod x4ró£rfolyamai
(tankok A-.^VHi D.
Mu«l
••JonJ int Kirr Mn UUÍAt t.«llltnt. \'..4 Vi. bili Oi/tr. Ilit £•>> x.-ria rMUtlk. Ilif 1 lt lto:r. itl. I- k IciltlM
ru. i\'tfi l\'.-.il i.Nía.t
ri,f W?»kg VII\'.it i\'iB*
Blilt>Ui<*k la Ttliftk^
ríívJri
T.V
|1. 111.
AIU\'
y.^itif
tinit <\'.u s
f.ri BliL ?
Mij(y.-Piin<lj
Milraok
Dv<i-.V
íntKirtii
UjJiytitl
MuniflHa
KlflitmiWa
Viu\'-ll
Tt. Ui\'i\'.u fiuilt
OiiXlIul t
Simult. Ci^ft
MllMllt
KUt
O-íiL
Mi*o»Ul I
npli
Ml K\'-sila í
U[fi ClUUjI
N\'yoM.Uk Mlt«m«itin í\'6vitMl ny.
..
(tlltl
Sl.pb.tMU™
U|ii(ú/tia
K<Az it Ouii üifo
Om.
Dm
Kll
o»m vm
iik.n.11 rtiM
Ü/»»V Mi«
Matyii n.\\i l«m
V«(>!?u Vl|MD«
R-xiiitniaa
SdtUck KC4DH
a d«luUn I órai a kOvitkazflk i r&lpar
K?<:.víi,II
nS"" fi
örí
Kliblnyil Salat J-nU Sllhl
vut.

kMtpil
vo
Ol.w«la
MHAII. r„V
Sluntniti X\'IS
f.lf Inliicffk
Cilaett Jt SiaMnl
poip^in a
Toka|l bo( U
ltilk«c«<k. 70
Oii. VIIUa»l
C(f IIIS l-J
/-it In4 OS
AIL yii 1I *C
Olajok
ou\'irn -Hifotl ;tu SOr la PAvitMl l\'t K.ll|!,.tí >;«•. t ^i m
<>ja Rliii/-)i"<
II)
JkLwi\'li JttUiMm
Juta
OotBiai
Pinatlpar
S^dlua
^t ui0*
M.»t • Si.ifl l)ri!<#
Kdftl Mu/i.i/l TC»0k
Utótőzsde
Iiányzal Ozleltelen. Sal»ó S<8. Magyar Hitel 439. Hizal Btnk 126 p.. Nova 20?. Oinz Danubius 2S23. KtiUreul 50, Elió Budapesti O6z 110, Hungária 141. Magyar Német 185, Oumml 253, K«re»kedelml Bank 1075. Nftslei 1900. OeorKlA 341, Kószén 3100.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos Árfolyamai
Valuták
Aatol ÍMI JtnOMtW) c««k i«mi í:c> 3i?> Olttii U«7-1IC7
IX.HI/ JI$U-)3IM
rnotU b. ?AX>)\'Á> litfusai bt ü;.\': :titt Lai j;tj.-«
Un SlSSU
Un »7;~JCO;
• «!xi (fink MVJ J7JS Oaitf kof 101 U> IC9C0 ou k«. i:uí
Sri;«l t/i«k IlkXIHU
Svld kof. tiISVI»)l«
Norvll kw. IC41I ICM2
Ktika tSSSMrilt
Bi\'(ri4
Birtln BtiVauiI
XitatUlaáa
MUano Nawyoik Pihi Pi itt
SiVta fec<k;.oim WUu ZBiUk
>WI»(S< III7IIÍJ
17l57.t7JJI 374-Í7S S7Z7-S7<S lUtl :í/»J ll-KSIIUS JÜ0004Í7000 ?»7JblJ 734M WüJ/W Jiíi í:«t
sis a))
1X15 IMI) 101 £010300 I2VM W7I
Zürichi zárlat
Párli 2303 London 24S2 Ncwy.xk 5I8«:». Britnél 2680 . .Mitlland 2ISÍ , Holland 208 75. Brilln 123-50. Wien 73-—. Soíla 375 50. Pra£« 1530 -ttudajKJÍ 72- , Vutó ICO. Bakaicst 268 75. Be^ti-1 837 50.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
t*l*\'P fi ujtij m
B<<! ...............98-5019800 ySOO|9flrV)
Berlin............... - 5790 5810 5830
Prifin ............... 473 1 472.00 47001 47«<50
Kewyorkban 14
Az ércpénzck és nemesfémek beváltási árfolyamai
lizQti c^ykoronás C150-f.vV>. kétkoronás 12-30Í I2.7O0, lodntos 16500- 17.000. Ot-VoronU 3lAXí 32500, színarany 49.000 -49500. auny huíikoronás 315000 -3töo00. platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde A inal terminytőisde Irányzata gyengébb amerikai Jc^yzísekrc lanyha volt. Búzát rnHr nyíláskor 700J koronával olcaóbban kínál-tik a legutolsó zárlatnál. Mivel vevő nem jelentkezeti, a kls/ItUulajdonosok leniül-tötlik SiVOvcteUtelket é» v^dl a Djm 15.00^K vál Otcsóbb lett. A rozs ts ten>;<ri 5000. s korpa 2500 K-val olcsóbbodott.
Huta y«*v. 76 liu-O! 610 000 612 500. k>: oi ól) O0J 62i SX>. ejcj (i*.vld. 76 kx o» 6ü7S^> 610 78 kjj-o»617 5\'JO- 620ÚCk>. tot* 525 0Ű0 - - 630.000, vóiit p.» 49.» »X)0 -515.000, bikiuinány irpo 4:H).000 420.000, uj tengeii 310000 315.ÜOÜ, kOlea 295.000 305.0)0. kotpa 252 5jü 255.00J. zab 425.000 435 a0. lu.erna 23X^0 2ÍO.COO.
Sertésvásár
l\'elhajlái 2441, meiyböl cladttlanul vU>i«-ciaradt 80 drb titórenda 225<X>—23.5-0. izedetl 22000 27500. szedett kdzép 2t 0.0 —22.000, kónnyll 19.000-2>) 00"). ei^ren.Jű Ofey 21.500 -22 000. másodrendű 20.000 -20 500, angol suldó 21.000 -23.000, szalonna nagyban 23590 24.WJ.zHr 28000 - 285.0, lehúzott hus 250.0-26000. szalonnál ttl-uiUt 260)0-2$000. Irányzat lanyha volt.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. N\'agykaniz**
HKJI Kiül B/niM Ojifl W< Cv<»ri raa Pipiiipar
itt*"
M.gbtxh.tó
Uzletszerzőkat
íi D. tliU, ([„tvlKlöktl iMnnsli bctfpiuc ti, fctveuűntr.
>[\' > HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ Cunlery-u. I.
IS ! éil.k.iiil t.h.t 9—]2\'(f, 1-51,. 2\'.
Mauthner Ödön Nagkiviteli és Behozatali R. T. Szombathelyi Fiók
Sürgönyeim i M.gudva r- k í r C !.;l e 11 S e íj C TELEFOW, 876. Kin,.
NAGYKANIZSA, FÓ-UT 22. SZAM.
1 ((tolc^bb n.nl sron «áltlt MJ« Utcpín BallMU. ™»<"«»S ítomzárott. lebír í: v«t>, bSrclv,! ctUt.ll .r,nh,m»tu
lóhere- és lucernamagot, iakarmanyrépamag»akat,
....................... gazdasági magvakat és vetőárpá*._:
Balatonmagyaródon Tamás Testvérek gőzmalma szabadkéz. bOl sQrgö—n eladó. 254 10-5 Battliyányutca ??. sz. alatt 2 politúrozott így sodronybetéltel. I szekrény. I háló szekrény és I aszUl eladó. 309 3-1 figv szép Esterházy-léle olajos tengelyű futókocsi eladó.\' Újhelyi Nándor kocsi-fényező. Eötvös-tér. _360
^\'il, divatárucikkekben
tegyen próbaváslrlátt W*
Szomolányi Gyula
Csengery-ut 2. szám alatti
^ (« Hangya mellett) üzletiben. -»
összes vezérmQvekrÖl levizsgázott és jó bizonyítványokkal rendelkező lUt.il gépészkováe* bármineinU gőzgépek vagy motorok kezelői, állást keres. Gin a kiadóban._376
zalai közlöny
GVE>£3VS C3VSC3VZQC8\\fEiGMS} CSVSC5V£> C5>/E>C3VOC5\\«j>
A világhiril EBső Budapesti
Gőzmalom Részvénytársaság üsxlje kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkeres- 9
0
kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már ^ .mindenki tudja, hogy ezen SisztS § —- szinre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. =
SAS^C^IS) OtSGJO ca^caAS?
Falini 27. síz. íiáz
mellíképiilötekkel, 2 ós fél hold tülökkel nyilvános árverésen tt lofítöi)li(*t i(j(.\'ifinek oliulntik február 8-án délután 1 órakor.
ARlfERES
esetén sem szerezhet bc olcsóbban varrógépet, mintlia a világhírű kiváló német gyártmányú
it
STOEWER
családi és lparx>S( varrógépeket veszi meg,\'
SZAKÁTS
mQszerDzeni is Irógépvállalat
(cégtulájil.: SisMls Oyula)
NAGYKANIZSA
Kisfaludy Sándor>utca 2. szám
TELEFONI 40.
Alkatrészek és kellékek. Javítások.
Ha rttliája elplszkult vagy megfakult, küldje
MAYER KÁROLY
ruhafestő és wgytisztiló gyárába
NAGYKANIZSÁN
Oyár: Kölcsey-ut 19. Czlel: Fú-tór.
Birtoktaérintet keresek
holJiul Nigykinijia \\nl«..»« non-mit ll\\<l»ii». Intiruke út n »••<»\'«<"• PénzkÖlcsCnkű.Tvetités l0£<tlinia b*k«!<!tr4>i«l v«iy viltóu Vtitick
mellett. Házeladás I
KU.16 •Uoglilhti/} : i/ohii ■•) lilt MminióéiL elloilillutö >c b-t uj hli kmul I H mtítóén. elfoflilhitA < i/ohii modem ««él> kii «■\'< imüKéil. elíogUlhi\'ó 3 urMi eulMI liiz • vuut k-Vr«l«benrniilMtil, ctfngtithitA 3 nutiii hl< plic n»\'!fll 0«le<háir.«k ilktl.ini 170 mIMAíti, Mh«t*tt|«té < M*M» hl* mühely-W*l.p*IMvil, kerttel ipUrkúieMben 1(^(011116411. EliJJ btreqdrtlitfl |íferí»li»u Dileitili »0 M 111164(1
N\'igyibb )3i«i1e!mil ll/!ellilf IV.vi-cibin (UJJ,
SZIGRISZT LÁSZLÓ
t).P.O. engedélye* tncattanforgalmlIrodája FÖ-ut 0. sz. Tr lefon 150
Fizetési nahézségekhe}
küldj k«r*tk«d3k Íuíduljiiuk billiómnál
FopgAci é» Társa
kei. »jy«z\'.ító lro41]lhúi Budapest, V., Erzsébet-térX szám, tétoractet. Teletöm M-7«.
_1925. február i
MAYER KbbTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruh«fc»tA, veicyilsitltó, göicno»o vill»i«u Kazincxy-u. 8. Hunyadi-u. 19,
Vegytisztltást, mindennemű ruhafestést, gouvre- ét plissirozást gyönyörű kivitelben vá\'lal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan ái pontosan végeztetnek. u
Olcsó szőnyeg
szönyegszcRŐ
Redönyvászon Redőnyhuzó Kofferhuzat Matra cgrádli Bélésfélék
cipészeknek és szabóknak Eredeti gyári árban kapható
Hirsch és Szegő
cégnél mi
Nagykanizsán.
Farsangi mulatságokra
Confetti, Serpenlin, Cotillon, Papirtányérok, Papírszalvéta, Álarcok,
Crcpp-papi^^ines és mintázott
JKk
FI8CH|5WÜLÖP FIAI
k6nyvk«r»«k+44a4b*a M
ftiNíltem az uiadalmakat és
íiX belga —
érkeztek, amelyek a legkedvezőbb feltételek melleit lesznek eladva. Ugyanott — ,n -----\'—
motor —............—------
teljes felszereléssel h>
Pfeiffer András V.T^:
McCORMICK MOTOREKE
!
Ráépített regulátor — Fordulat önműködően szabályozva Szijtárcsa a motoron - Levehető kapaszkodók 28 golyóscsapágy — Magasfeszültségű mágnes Motorhengerek kicserélhetők — Lég-tisztitóberendezés — Működő részek portól teljesen megvédve
INTERNATIONAL HARVRSTER COMPANY Me CORMICK & ÜEERlNCi CHICAGO
VEZERKÉPVISELET
DÉNES B. rtiZŰVc
GŐZ- ÉS MOTOREKE OSZTÁLY
&UDAPESV, y. VÁCI - UT 98.
Levélcím: BUDAPEST J«. HÓKHÉKLÓ. Telefon: I3S-1& t* T0-a-
Sürliftnyelto: .DtBERT HUDAPEST* \'ALAPÍTVA l««3.
Al Idíny etiiftulidottui.-a mLilt gyünyCrQ Idei dlvatformákban
férfi velúr kalapok
IrirJllllott árikon kiphitók Gyenes és Vida kalapgyár
eUiutltO UilcMben 171
mlniltn mit k»l»|xiklnii óiUtl vilatilék
Egy kOlönbejáratu bútorozott szoba
kiadó Árpád-utca 26___3t»2
Elemista és polgárista tanulók Instruálásit vállalja okleveles tanitónö.
Clm a kiadóban. 371
Kakasfesték I
Az asszonyok addig lestók, Mig megjött a Kakasfesték I Kérdezz meg csak minden boltot Tartós, tiszta, nem hagy foltot És vetekszik minden árral, Szine meg a napsugárral!
Kapható io
STAMPF ZSIGMOND
fűszer- és csemege Üzletében Nagykanizsa, Bazár épQlut.
Ugyanott I kg perg. akácméz 25.000 K
Apróhirdetések
Ax »prihliJ*lí« dljí 10 iidic 5000 K. A <lmuó • minden viitigjbb b«IOWI áL\'6 »ió két »i6ník siámlt-Utlk. Mlndrn tovlbbi ti4 dili 500 K. A hl.-dettil
dj^ «lói* llirt«od« • ■ fixjilial »dó horiiwÁJnltUlik
Birtokbérletet keresek S00-^C0 holdasat Nagykanizsa vidékén azonnali átvételre. Instrukciót megveszeir. Megbízottam SzlRriszt Ingatlanforgalmi Iroda. Fő nt ft.
Csövek kazánok és vízvezetékek részére, valamint bármely célra, bármilyen mennyiségben. Woiser gépgyár, Nagykanizsa Sugár ul 16- Telefon 9. 93 30-9
10-12 és M m\\ korona
1 liter kltflnŐ zamatu aranyhegyi bor Sáfrán József füszerkereskedésében. Győződjön meg bárki 1 It. bor vitelével boraim Jóságáról. mj
SÁFRÁN JÓZSEF
Magyar-utca 74. - Telefon 335.
MUszerész tanonc azonnal (elvétetik Donát Ferencnél, Magyar-utca 2. 261
varrógépet használja, meri m i n d c n más vat t ógépet felülmúl I
BHAilDL S&IIBOX Ü flfl, Deák-íér 2.
KeiWezö césslotfizetési feltételek I
AlkHnsc raktári SpcctAII* JavItO mOlielyt
Eióiivltcll li«.cnCez<sck tyirl Cxcmekinek I
Nvouutott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K. T.-nál, Nagykanizsán. (NyomdavozWé: OfcnbecV Károly).
64. évfolyam, 28. szám
Nagykanizsa, 1925 február 5, csütörtök
Ara 1800 korona

POLITIKAI SAPSLAP
Siír\'««tőíég é« kiadóhivatal P6-IU 5 leleruiiwut-Teleion 78, nyomda 117. iwin
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
A búzatermelés nemzetközi fontossága
Irta: Bernát István i Magyar GazdauSvetiég rtnoke, a Magyar N\'eáueti Kan\'* aldnUít
tiUltastíal Ki) hóra 30.000 korosa Hatom hóra............... 90.000 kenu
Az emberiség legfontosabb kultúrnövénye a búza, mely évezredek történetében rendkívül fontos szerepet jálszik a nemzeteknek életében. A régi Hellas bámult kultúrája a mai Déloroszországnak búzája nélkül leltetellen lett volna, inert a görögök csak ezen az uton tudták magukat kellően élelmezni. Róma, főleg amióta sikerűit világuralmát megalapítania, a külföld olcsó búzája nélkül nem tudta volna hódításait végrehajtani, inert hiszen nem tudta volna élelmezni a világ minden táján hadakozó légióit De később ez segítette elő a nagy birodalom bukását is, mert belföldi termelése tönkrement, proletár népessége felszaporodott, ami a folytonos belső lázongásokat idézte fel. A későbbi századokban főleg a .Hanza", a német kereskedő városok szövetségének szerepe nagyon érdekes, mert ez a szövetség hatalmái és nagy politikai befolyását annak köszönhette, hogy az európai északi államok búzaszükségletét ő látta el s ennek folytán ő tartotta kezében az Északi és Keleti tenger egész kereskedelmét. Hollandia letűnt nagysága, fénye és világtörténélmi jelentősége szintért\' a gabonakereskedelmen alajíilt. A hanyatlás akkor kezdődött, amikor ennek szálait mások riadták ki kezéből
A bujjHftgggi kellemetlen ís meg^flPiPfemelkedésének oka a muli "lví rossz termés mellett a jövő termést illető \'ossz kilátások. Remélni leltet azonban, hogy aratásig ezek a kilátások mégis csak meg fog-n;|k javulni és akkor bizonyos árcsökkenésre számiihatunk. Az » kérdés, vájjon ez az árcsökkenés nagymérvű és állandó \'ész-e? Ebben a tekintetben "lalnom kell arra, hogy a mostani helyzet sok mulasztásnak
gabonapolitika. Nálunk különösen nem fordítottak kelló figyelmei a termelés emelésére. u;;y, hogy míg az iparcikkeknél 1840-töl 1895-ig a termelés emelkedése körülbelül 300 . a búzánál mindössze 110, a Iwsnál pedig csak 60
A helyzet ma az, hogy Oroszország, mely 1909-ben több mint 7 millió tonnát exportált, a legutóbbi hivatalos becslés szerint közel 300.000 tonna vetőmagot kénytelen importálni. Románia mint exportáló állam, nem jöhet figyelembe. Argentínának termése az idén rosszabb volt mint tavaly. Anglia belső termelése n szükségletnek alig egy ötödét fedezi. Franciaország még mindig igen tetemes bevitelre szorul. Az egyetlen tartomány, melynek fejlődése e tekintetben bámulatos Kanada, ahol 1900 ban 2 és fél millió acre volt búzával bevelve. mig 1921-ben 222 millió acre, vagyis a busz év előttinek majdnem tízszerese. I logy ennek a fejlődésnek igazi amerikai m rlékéről fogalmunk legyen, nvg kell állapítanunk, hogy a 22 2 millió acre 15 5 millió kai. holdnak felel meg, vagyis körülbelül egész Csonkamagyarország területének.
Kanada búzatermelésének fokozása, szemben a többi búzatermelő államok e tekintetbeni visszamaradásának, nem képes a világ búzaszükségletét fedezni s ilyen körülmények közölt a búzapiacoknak bővebb ellátása egyelőre alaposan nem igen remélhető.
A gazdák nemcsak nálunk, de világszerte panaszkodnak, hogy rájuk nézve a hitelkérdés kielégítően megoldva nincs. Sok helyen súlyosak az adók és a nagy birtokok, amelyeken a felesleges búzát termellek, megszűnnek. Ahhoz, hogy a gazda
__.....................olcsón termelhessen, olcsó ipar-
eredménye. Azt lehet mondani i cikkekre, gépekre és uu\'tlrágyár.i « ebben a tekintetben jófor- ! van szüksége, ezek pedig nem "iSn az egész világ bűnös, állnak rendelkezésre. Nálunk. "»gy sehol sem- volt megfelelő \' amint Smith a Népszövetség
és elhibázott rendszabálynak
főmegbizottja rámutatott, az iparcikkek elég megokolallanul drágábbak. mint Nyugaton. A nagybirtok nemcsak többet, de jobban is termel. Most ebben a tekintetben is hanyatlás állott be Ha nem tudjuk megadni
mezőgazdaságunknak azokat a feltételeket, amelyektől a termelés fokozása függ, lehetetlen, hogy élelmezés tekintetében a mainál sokkal jobb viszonyokba kerüljünk, inkább ellenkező lehetőség fenyeget.
Befejezték a költségvetés általános vitáját
A szanálás kedvezően folyik — Bud János pénzügyminiszter beszéde — Bizottsági ülések
Ciitiapflt, tebruár I
A nemzetgyűlés mai ülésén folytatlak a költségvetés vitáját. Az első szónok
Mattlott Nándor báró: Beszéde elején rámutat arra, hogy a nagy felfordulások után Bethlen István teremtette tneg nálunk a konszolidációt, de ennek érdekében mindenkinek nagy álduzatot kell hoznia. A szőlészet mai állapota katasztrófális. Elvesztettük külföldi piacunkat s magas botárainkkal amúgy sem tudunk versenyképesek lenni. Szükséges, hogy a\' mezőgazdasági hitelkérdés keretében biztosítsanak a szólótulajdonosok részére is hitelt. Kén a pénzügyminisztert, hogy az elődje áital biztosított kölcsönök ügyét ő is vegye pártfogásába. Felhívja a Nemzeti Bank vezetőségét, hogy a szőlőtulajdonosoknak hathónapi váttóhitelt nyújtson. Kéri a pénzügyminisztert, hogy a bor luxus-adóját szállítsa le. A Hefyalja elveszítette piacait és Lengyelországba a kereskedelmi szerződések hiánya folytán nem exportálhatunk. Mért Tokaj-Hegyalján most olcsóbbak a borok, mint bármely más borvídé-ken. Sok ezer munkás marad kto nyír nélkül, ha a bortermelók hitelkénlését kapcsolatosan a mezőgazdasági hitelkérdéssel nem oldják meg sürgősen. Oly elismeréssel, megértéssel beszéltek a külföldiek a miniszterelnökről, hogy büszkének vallja magát a Bethlen-párthoz tartozónak. A költségvetést elfogadja.
Farkas Tibor az állami adminisztrációt bírálja. A legfontosabb tárcának a földmivelésUgyit I.irtja és annak költségvetésst részletesen tárgyalja. A 80.395 hold enl&MI s»k az állami erdő, ezek pedig egyáltalán nem rentábilisak. A földművelésügyi lárca 3 milliót irányoz el"> a magyar lótenyésztésre. Mezőgazdasági szakoktatásunk hibás, mert itt is túlteng a fői >!ás lipus, amely pedig csak szellemi proletárokat képesít, de gyakorlati gazdákat nem nevei.
Az államvasutak kérdése annyira bonyolult, hugy azzal egyetlen felszólalással végezni nem is lehet. Szerelné, ha .i/ ál .mvasutakat is egy szakbizottság ellenőrizni, mull
ahogy azt az összes állami üzemeknél él kellene rendelni. A személyi kiadások teszik elviselhetetlenné a közoktatásügyi tárca költségeit is, elsősorban a\'z egyetemek tételeinél.
Magyarországon ma egy mérsékelt, ele határozott konzervatív irány uralkodik. Az ö véleménye szerint a konzervatizmus a józan mérsékelt fejlődést jelenti és nem z&rja ki a liberális gondolatot sem.
Amikor lörvényhorásilag állapítják tneg a közfunkeionáriusok számát, arra is ügyelni kell, hogy a jövő országgyűlés tagjainak számát is redukálják, mert ebben is nagy luzusl űzünk.
Mdndy Samu elsősorban az állami birtokok gazdálkodásáról szól. Gödöllőről nem szólhatok — mondja — hiszen olt rossz a föld és mas a gazdálkodás. A főiskolákról szól. Megállapítja, hogy a főiskolákban túltengés van nálunk. Nem az egyetemek beszüntetését javasolja, hanem helyesnek tartaná, ha a működési kört egy-egy fakultással leszállítanák.
Sajnálja, hogy a községi adókivetési bizottságok működését megszűntették, mert a vidéken ettől a pillanattól ingott tneg az adómorál. Kéri a kormányt, hogy ebljől a szempontból áititsa vissza ezeket a bizottságokat, mert nem talál elfogadható okol azok megszüntetésére.
A hitetkéntés némi pesszimizmusra ad okot a mezőgazdasági élet jövőjét illet it-n. Magyarországon a mezőgazdasági hitei kérdése már ötven év óta aktuális. Már negyven évvel ezelőtt is ez volt egyik legfőbb gondunk és ma a gazdasági egyetemen is egvik legintenzívebben tárgyalt kérdés a hitel elmélete s 1919 beimbe-kebelezett hitel 181-1 millióra rúgott. Csonka-Magyarországon hiányzik ebből 900 millió aranykorona. Magyarországon régente is a főváros és a váró ik vették leginkább igénybe a h.telt. A Nemzeti Bank a régi tekintélyes hitellel szemben csupán I400«rai*-ltoronát nyújt. Egyik leg nagyobb -fajunk az. hogy a külföldi hitel .elé számos akadály tornyosul. Ma is olyan rendkívüli helyzet előtt állunk, amikor az államnak a magángazdaság életét-e bele kell nyúlnia.
A fölilbiilokrelornnual kapcsolatos
ZALAI KÓZLÓNY
hilelkérdésekkel foglalkozik ezután.
A huta árának nagy emelkedését a világkonjunktura okozza, de a <i0 százalékos legutóbbi emelkedés tényleg túlzott. A vámok felfüggesztését r.cm tartja indokoltnak és azt hiszi, hogy behozatalra nem fogunk szorulni. A vámok felfüggesztésének ezéit nem is lesz meg a kellő hatása.
A haszonbérlök panaszaira tér rá. Elismeri, hogy az idén a bérlőknek kedvezőtlen a helyzetük.
A dohánytermeléssel foglalkozva statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy a termelés átlag 6!) százalékkal csökkent.
Legszívesebben a kétkamarás parlamentre bizná a választójog kentéének rendezését. De ha már idehoz-zák, kéri a kormányt, ne csak * nemzetgyűlési, hanem a törvény\'M-tőságokat is hallgassa meg, mert a választók álláspontja ott kOzvet! lebben nyilatkozik meg. A harc /j\'C-láthatóan a titkosság kortll zajlik le. Két nagv csoport van, a konzervatív gondolkozásnak a nyílt szavazást tartják jobbnak, a radikálisuk viszont a titkosság mellett kardoskodnak. Elismeri, hogy nyilt szavazás mellett a választók egyrésze bizonyos lefolyás alatt van, de az igy előálló hátrány sokkal kisebb annál a kárnál, amely nagyobb tömegeknél a titkosság mellett az izgatás és féktelen demagógia révén jelentkezik.
Bethlen István gróf miniszterelnök legutóbb ugy nyilatkozott, hogy a választások tisztaságát intézményesen kívánja biztosítani s ezért megfelelő biztosítékokat veit fei a javaslatba. Nagyon helyesen teszi a kormány, hogy intézményesen gondoskodik a választások tisztaságáról. Ennek azonban nem kritériuma a titkosság.
A javaslatot elfogadja.
Neubauer Ferenc hangsúlyozza, hogy a pénzügyminiszter kiemelte annak a fontosságát, hogy végre reális bázisú költségvetéssel jöhetett a nemzetgyűlés elé, Részletesen foglalkozol! ezután az egyes tárcák költségvetésével és főleg azokat a tételeket emeli ki, amelyek azt bizonyítják, hogy a szanálás kedvezően folyik. Rámutat arra, hogy eddig 40
millió aranykoronái takarítottak meg abt)ól az összegből, amelyet a külföldi kölcsön révén az államháztartás szanálására igénybe akartunk venni.
A trianoni Magyarország feladatai természetszerűleg adva vannak s ezeket a feladatokat mindenki ismeri. Az állami kiadások elbírálásánál ebitől a szempontból kell kiindulni. Megdöbbenve látja a honvédelmi j lárca dologi kiadásainak nagy csök-, kenését. A takarékossági elv leghely-telencbb alkalmazását látja ebben a redukcióban és errenézve kimerítő felvilágosítást kér a kormánytól.
A tisztviselőkérdésről szólta, hangsúlyozza, hogy az államnak meg kell adnia minden teljesített munkáéit a teljes ellenértéket. A mai helyzetben a személyi kiadások végösszegét ugy sem emelhetik, nem jelent tehát lényeges megterhelést, ha a fizetéseket méltányosan megnagyobbítják, /t létszámcsökkentés nem jelent megtakarítást. A magántisztviselők helyzetéi is könnyíteni kellene.
A takarékossági bizottságtól nem sok eredményt vár. Az ügymenet egyszerűsítésén inkább ugy segíthetünk, lia minden miniszter a maga minisztériumában tanulmányozza a kérdési és az elaggott elv szerint rendezi l>c hivatali apparátusát.
Bárány Sándor felszólalásában foglalkozik a tiszlviselőkérdéssel. Az ország nehéz anyagi helyzete az oka, hogy a kormány nem tudja e problémát ugy megoldani, ahogy mindenki szerelné. Legalább a vármegyei tisztviselők fizetéseik javítását kell sürgősen megvalósítani. Helyteleníti a tisztviselői létszámcsökkentést. Kívánatosnak tartja a a jövedelmi adó igazságos kivetését, a forgalmi adó reformját. Sürgeti a földreform gyors és végleges végre-hajtását. Kéri a kormányt, találjon módot, hogy a házhelyhez jutottak építkezési kölcsönt kapjanak. Majd részletesen lieszél a gazdasági felügyelőségek és a közmuukaszolgálta-tás kérdéséről. A köllségvelést elfogadja.
Elnök ezután sorra szólítja a következő szónokokat, kik ktlztll egy sem volt jelen. Miután több szónok
nem jelentkezett a vitát bezárja és az ülést 5 percre felfüggeszti.
Egy negyed óra múlva nyitotta meg újból az ülést Huszár Károly alelnök.
Buci János pénzügyminiszter válaszol a vita során elhangzóit felszólalásokra. Örömmel állapítja meg, hogy a költségvetés alapos munkát váltolt ki. Sajnálja, hogy az ellenzék távol tartotta magát a tárgyalásoktól, pedig kötelessége lett volna megjelenni. Ezután Strausz István kifogására reflektál, mely szciinl a kormány az év közepén nyújtotta be a költségvetést. Ennek az oka az az óriási munka és felelősség, melybe a költségvetés összeállítása került. Többen kifogás tárgyává tették az egyes tárcák ellátását. A gazdasági tárcák nagyobb segítése cl fog következni. A földművelésügyi tárcánál az állattenyésztés állítólag igen cl van hanyagolva. Éppen ezért a költségvetés fiOO.OOŰ K-t a földművelésügyi miniszter rendelkezésére bo-csájtoit. A népjóléti tárca gyenge dotációját is szóvá tették, fudja, hogy nagyobb dotációra van szükség. A népjóléti kérdés megoldása megfelelő vagyoni erővel lehelséges. Figyelemmel kell lenni e tekintetben az ország gazdasági helyzetére is.
Kállay Tibor szavaira reflektál ezután, aki a beruházások kérdéséi lette szóvá. Nem tudja osztani Kállay felfogását. Azt tartja, hogy vannak beruházások, amelyeket minden körülmények közölt meg kell valósítani.
Huszár Károly alelnök ezután szavazás alá bocsájlotla a költségvetést, amit a nemzetgyűlés a részletes tárgyalás alapjául elfogadott.
Elnök ezután napirendi javaslatot tesz.
Farkas Tibor dr. és Szabó József a házszabályokhoz kérnek szót. Majd áttérnek az interpellációkra.
Homonnay Tivadar ineginterpel-lálja a belügyminisztert, hogy van-e tudomása arról, hogy a Xll. választókerületben a szociáldemokraták meghamisították a választói névjegyzéket. Hajlandó-e Intézkedni, hogy a hamisítást elkövető bizottsági tag felelősségre vonassék ?
I&5. február f,
Rakovszky belügyminiszter kijelenti, hogy teljesen bizoll abban hogy a pártok absolut korrektséggel fognak eljárni. A szociáldemokrata párttal szemben csalódoll ebben a feltevésben. A XX. választókerület-ben egy fcgyliázvisell ember volt a bizollság tagja. Ezt sietett hamar felmenteni tisztétől. Amit Homonnay emiitett azt Weisz Lipót követte el aki olyan büntetendő cselekményi követelt el, amiért két évi fegyház is jár. Az ügyet átadta a kir ügyész-ségnek. A Ház a választ tudomásul
veszi. Az ülés 1 <8 órakor ért véget. *
A nemzetgyűlés közgazdasági ét numkástlgyl bizottsága nta déli 12 órakor a képviselőház I. sz. bizottsági termében ülést tartott. A közgazdasági és mimkásOgvi bizottság ülését követte a közgazdasági mun-kásügyi és igazságügyi bizottság, majd a munkásOgyi és földművelésügyi bizottság tartott együttes ülést. Mindhárom együttes ülésen Graefll Jenő elnököli, előadók pedig dr. Tamássy József és Görgey István vollak. A bizottság ülésén a kormány részéről IVatká Lajos kereskedelemügyi miniszter vett részi.
Az együttes bizottságok a kereskedelemügyi miniszternek a munkás viszonyokra vonatkozó több jelentését tárgyalták, valamint a békeszerződés alapján a nemzetközi munkaügyi szervezet állal az első három egyetemes értekczleleii elfogadott, ezeknek az egyezménysoro-zaloknak becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatukat, amelyeket Magvarország szintén elfogadott a maga részéről. A bizottság a kereskedelemügyi miniszter jelentéseit és az említett törvényjavaslatokat változatlanul elfogadta.
Az előadó indítványára és a kereskedelemügyi miniszter hozzájárulása után a közgazdasági él munkásügyi bizottság kimondta, i kormány eredeti álláspontján tul-menőleg, hogy a hcli pihenési időnek az ipari üzemekben való érvényesítéséről szóló genfi értekezlet állal elfogadott egyezmény-tervezetet szintén elfogadásra ajánja a nemzetgyűlésnek.
REINKARNÁCIÓ
Irta: MEZAKTI1I.M
Éltünk ml sokszor már c /üláön. Emtikezem, tudom: Ketten mindig egy emberöltőn Éi mirutlg rgy utón.
Barlang hílstn, őserdő árnyán. Trnger vad sligcten A le öled ívtt nyugvópárnam. Arcod hajolt /Mm.
Együtt írt Utó máglya Uszken A vértanú halál És vetem jólhl bálrtln, bűsrken »t gillotin alá —
S fogok míg tini büntetésül Hl vagy más csillagait, Meri lelkem, bár javulni kiszBt, De esenáó nagyon.
Te Is jössz, hogy jóvá tedd százszor, -Mit lelkem vt\'lkezik. Párom: világok hajnalától Világok regéig.
Visszatérés
Irta: Németh Böske
Az öreg ur szivarozgatva olvasta az újságot, benn a fűtött, tágas ebédlőben. A felesége künn a konyhán dirigálta a cselédeket s tnozsárlOrés, habverés nesze hallatszott be a szobába.
Az öreg ur néha felkelt helyér"! odaállott az ablakhoz s eliiézclt messze-messze, a havas országidon végig, mert onnét vártak valakit, akit
a szomszéd városka állomásáról rö-pit a szán hazafelé. A leányuk Eta jön, aki Pestre ment férjhez s most másfél évi házasság után özvegyen maradt.
Hej I nem is akarták ők ezt a házasságot. Szegény Józsi jó gyerek volt, kedves enilícr, de nem az ö JAnyiik mellé való. A városban egy "rolón ismerkedett meg: Józsi pesti újságíró, vézna, betegesszinü, de sok szépei tudott mondani mindenről, drága halk hangon beszelt és élesen kinit egyénisége a duhajkodó, nagyhangú kisvárosi gavallérok közöl. Eta pedig halálosan szerelmes lett belé s nem lehetett lebeszélni arról, hogy nüül menjen hozzá.
Most in a vege; alig másfél évi házasság után meghalt a vőjük s Eta bucsut mondott a fővárosnak. Mint özvegy jött haza. Ezért nem is volt érdemes elmennie szegénynek.
Az öreg ur türelmetlenül nézegette hol a falon tik-lakoló ingaórát, hol a zsebóráját, öt perc különbséggel, mindegyik négy órát mutatott, negyedötre pedig már itt kell lenni a szánnak, mert féluégy-kor ér be a vonat az állomásra, onnét pedig a két sztirke három-negyedóra alatt megteszi az utal odáig.
Künn a konyhán is elhallgatott már a mozsárcsengés, a habverés lármája, a tészlák ugylátszik már a
sütőbe kerültek; az öregasszony is beszabadult egy kissé a szobába; rendbe tette magát s odaült az ablakhoz megszokott helyére. Ö is kinézett a messze havas országntra, melyen fekete kányák jártak ide-oda, majd valami ismeretlen messze felrepüllek a puszta fák ágaira s pár pillanat múlva már ismét a fehér havon szedegettek. Lassan szürkülni kezdelt a levegő, s valahonnan a hegyek távoli csttcsáról, hidegen, feketén elindult az este...
Az öregasszony egyszerre felvillanó örömmel szóll a férjének:
— Alighanem jön a lányunk, — öreg. — Az öreg ur letette újságját, odament az ablakhoz és nézett kifelé. Csakugyan valahol a végtelen fehérségeit egy folyton közeledő szánt vettek észre. Már hallatszott elhaló hangon a csengők csilinge-lése is.
A két szürke sebcsen röpítette be az udvarra Etát, aki meleg bundákba bugyolálva éppen csak a tornácot látta, mely előtt a szürkék prüszkölve megállónak.
Az édesapja segítette kihámoz-galnl a sok ruhától, majd fenn az anyja ölelő karjai tárullak elébe Bent a kedves ismert ebédlőben lekerült róla aztán a felső kabát is — és kissé megfogyva, meghalványodva ott .-lllolt előttük Eta, fekete gyászruhájában.
Mikor az anyja igy meglátta, nem tudta visszafojtani a sirást. Eta ii halkan, fájdalmasan zokogod — csak az öreg ur tartotta magát keményen, katonásan, bár az ő torkát is fojtogatta valami bánat. De mégis ő szólalt meg először. Megsimogatta Eta fejét és mondta:
— Ne sirj. kis lányom, itthon továbbra is jó helyed lesz nálunk. S az idő beforrasztja a legvérzöbb sebekéi is.
Az édesanyja odavezette a pamlaghoz, leültette maga mellé és sirós hangon duruzsolt neki:
— Lálod, édes gyerekem, nem i« kelleti volna elmenned, abba a nagy, bűnös városba, melyben ennyi bánat ért; legjobb neked \'csak itt, miköz-tűnk, a magunkhoz való emberek közölt. Még fiatal vagy, szép vagy; majd ád az Isten szegény első urad helyett másilgt, akivel eltöllheted az életet; mert erős, egészségei falusi levegőn tovább tartanak az emberek, mint a füstös, poros, levegőtlen nagyvárosban ...
Eta szótlanul, fásultan hallgatta a vigasztaló szavakat. Könnyei végig gördüllek halvány orcáján s fekete
ruháján csillogtak, mintvalamigyöngy-szemek.
Künn pedig ezalatt teljesen beesteledett s elkezdelt lassan szállingózni a hó ...
1025. Február 5.
ZALAI KÖZLÖNY
belföldi hírek
Magyar—cseh tárgyalások. A
magyar—cseh delegáció tegnap délben ktzdtc meg tanácskozásait, amelynek főcélja a kereskedelmi szerződés létrehozása Magyarország és a C»ch-köztársaság között. A tanácskozás elölt előzetes konferencia volt, amelyen Walkó Lajos kereskedelmi miniszter és Szcitovszky Tibor külügyminiszter is részt vett. Ezen az előzetes konferencián a magyar delegáció tagjai megállapodlak a tárgyalások során követendő irányelvek dolgában. A magyar delegációban részt vesznek az összes szakminisztérium képviselői. A tárgyalásokra vonatkozólag Wodiánet Rudolf báró rendkívüli követ kijelentene, hogy a tegnapi tárgyaláson albizottságot alakitoltak, amely az anyagot elsősorban tárgyalja. Egyelőre ez az albizottság fog tárgyalni. A tárgyalást holnap folytatják az albizottságban.
Tizenkét óra a Fertő-tó jegén. Kinnartonbaii a polgári iskola végzetes kirándulást rendezeti a minap. A Fertő-tó jegén keresztül akarlak átmenni a szomszédos Okka és Ne-zsider községbe. A nezsideriek meg is érkeztek, azonban az Okkára igyekvők, mintegy nyolcan, fiu és leány, két tanítónő vezetésével ott ragadtak a tó közepén. — Hirtelen olyan stlrü köd ereszkedett le a tóra, hogy nem tudtak tájékozódni. Délután 4-től reggel 4-ig tartott a rettenetes helyzet, amikor a katonaság és tűzoltóság kimentették az összes gyermekeket. Szerencsére halálos be-leg nincs közttlk, de sok gyermek komolyan betegedett meg. A vizsgálat megindult ánnak megállapítására, hogy kit terhel a felelősség ezérl a kirándulásért.
Hébelt botránya a soproni határon. Hébell Ede nemzetgyűlési képviselő több Ízben hozott be magával bécsi utazásaiból több kitiltott sajtópéldányt és kormáiiyhatiságilag eltiltott egyes nyomtatványokat, könyveket. A határszéli kirendeltségek mindég különös előzékenységgel kezelték Hébelt Edét és egyszerű figyelmeztetések után nála hagyták a kitiltott sajtóterméket. Folyó hó 2-án este történt, hogy Hébelt Ede Bécsből Sopronija utaztában ismét magával hozott több eltiltóit sajtóterméket. — A határszéli rendőrség illó hangon történt felszólítására He-beit nem volt hajlandó a kitiltott sajtóterméket áüdni, hanem kijelen-letle, hogy csak az erőszaknak cn-„ ged. A rendőrség erre kénytelen volt a tiltott sajtóterméket két detektív által tőle elvétetni, mire Hébell Ede — a magyar parlament tagja — kvalitikálhatatlan szavakkal szidla a kormányt, kardot és revolvert követelt, hogy ezután azzal szegülhessen ellen a kormány igazságainak" és ■erőszakosságainak".
Az erdélyi magyarság gyásza. A megszállott Erdélynek nagy gyásza van. Hegedűs Sándor, Szilágysomlyó nyugalmazod főjegyzője, előzőleg Marosvásárhely rendőrkapitánya — 64 éves korában Szilágysomlyón elhunyt. Hegedűs Sándor markáns alakja volt az erdélyi magyarságnak, az ottani köz- és irodalmi életnek, akinek szava döntő súllyal esett latba évtizedeken keresztül. Halála nagy veszteséget jelent az oláh uralom alatl nyögő erdélyi magyarságnak.
külföldi hírek a balatoni kérdés
A szerb királyi pár londoni utja. Belgrádi jelentés szerint a Szerb királyi pár a nyár folyamán hivatalos látogatást fog tenni Londonban.
Dunai konföderáció? Külföldi jelentések liirt adnak arról, hogy az antant uj formában visszaakarja állítani a .Monarctrtó! és hogy Ausztria válsága az utódállamok gazdasági egységbe való kapcsolását vonhatja maga után. Erre vonatkozólag gról AdrJssy Gyula tegnap nyilatkozott a Ház folyosóján, ahol kijelentette, hogy ez a terv semmi más. mint európai szükségből eredő próbálgatás, amely abból áll, hogy itt nagyobb egységes vámterület legyen a Duna mentén, továbbá hogy egyrészt a Balkán, másrészt Németország között rendezeti állapotok uralkodjanak és erősebb hatalmi tényező keletkezzék. Más kérdés, hogy azaz ut, amelyet választani akarnak — jó-e? Maga a gondolat európai szükségből ered és valamilyen alakban meg is fog valósulni. A magyarok feladata ezt ugy megvalósítani, hogy ne legyünk utolsó rabszolgák, hanem tartsuk meg azt az irányító befolyást, amelyet természetes és általános tényezők indokolnak.
Vezérkari tanfolyam az oláh hadseregben. Bukarestből jelentik: A „Románia" beszámol arról, hogy az oláh hadügyminisztérium vezérkari tanfolyam felállítását rendelte el Vezérkari tiszt ezentúl csak az lehet aki ezt a tanfolyamot sikeresen vé gighallgatta.
Magyar—román egyezmény. A m. kir. kormány a/. 1924. évi dec. hó 2-án tartott illésén a trianoni békeszerződés alapján megállapított, határ által megoszlott vármegyék, városok és községek vagyonanak feloszlása tárgyában kötött magyar-román egyezmény végrehajtásával kapcsolatosan tennivalókra, valamint az egyezményfajták átmenetileg a belügyminisztérium rendelkezésére bocsátott vagyontömegek kezelésénél és elosztására vonatkozó előterjesztések megtételére Csaldry Béla dr. belügyminisztériumi miniszteri tanácsost kormánybiztosi, Ernyei István dr. belügyminisztériumi miniszteri titkárt pedig helyettes kormánybiztosi minőségben megbízta.
Botrányos Blés az osztrák Nemzeti Tanácsban. A Nemzeti Tanács tegnapi ülésén botrányos jelenetek játszódtak le. A vita csendesen indult az állami ellátási törvényjavaslat fölött, amikor Rauseber szociáldemokrata képviselőnő szólalt fel és panaszolta hogy a grünbachi letartóztatott bányamunkásokkal kegyetlenül bánnak a bécsújhelyi törvényszéki fogházban. Az elfogott bányászok bérkövetelések miatt szembe kerültek Olt bányaigazgatóval és jogos felháborodásukban tettleg bántalmazták, most pedig ugy bánnak velük, mint közönséges gyilkosokkal. A keresztényszocialisták pártján ekkor valamit közbekiáltottak a szociáldemokraták felé, mire ezek óriási zajban törlek ki és megfenyegették a keresztényszocialistákat.
Többen nekimentek Aagerer kére ztényszociálistának, azonban akkor odaugrott a rendkívüli erejű és hatalmas testalkatú Heint keresztény-szocialista és a maga testével védte meg testvéreit. A botrányba fulladt ülésen a vihar ezután még sokáig tartott.
Vecsera Mária bárónő halátn.
A Bécs melletti Badcnben Vecsera Mária bárónő 78 éves korában meghall. A bárónő anyja volt annak a Vecsera bárónőnek, aki Rudolf trónörökössel együtt a meyerhngi tragédia áldozata lelt.
Ilid: Dr. Neumann Henrik
A Zalai Közlöny azon törekvésével, hogy a balatoni kérdést állandóan szőnyegen tartja, (ontot hivatást teljesít. A január 31-én e lapban megjelent hozzászólás is igen értékes eszmékkel járult a balatoni probléma megoldásához. Azon körülményből, hogy nem igen volt eddig foganatja a .Zalai Közlöny" azon felhívásának, melyben a szerkesztőség a közönség hozzászólását kérte, még nem következik a közérdeklődés hiánya. A legjobb próbaköve lenne az érdeklődés felkeltésének egy mennél szélesebb körű értekezlet össze-Jiivása, melynek hivatását képezné olyan gyakorlati akciók megindítása, mely oda irányulna, hogy a balatoni fürdők jótéteményeiben Nagykanizsa város közönségének minél szélesebb rétegét részesítse.
Csendes megnyugvással viselte eddig a város közönsége azt a tudatot, hogy a Balaton nem az övé, kivéve a pénzben és időben bövel-kedőknek azon kisded csapatát, melynek volt érzéke előnybe helyezni a ■magyar tengert" az Adria-, vagy az Északi tenger partjaival szemben, illetve akiket nem űzött külföldre a balatoni fürdók közismert sajátos helyzete és bizony — sajnos, valljuk be — nem épen mindenütt mintaszerű kényelmi és közlekedésügyi helyzete, utoljára hagyva drága vol lukat.
Nevezzük a megindítandó balatoni mozgalmat „nyaraltatásnak" vagy „kirándulások megszervezésének" — az elnevezés a dolog lényegén nem változtat, a fődolog érdeklődni, lelkesedni az ügyért, hogy ne mondjam szenvedélyesen felkarolni a balatoni ügyet!
Mert a Balatont szenvedélyesen szerelni kell, hogy kegyeibe befogadjon, hogy hullámai hozzánk simuljanak, körülöleljenek.
A balatoni kérdés igen sokoldalú és annak csak egyik oldalát tárgyalta a január 31-iki, különben igen értékes cikk: .A kirándulásokai a Balatonhoz\' s ennek kapcsán a menedékház stb. létesítését.
Én azonban addig is, amig az ehhez a célhoz szükséges pénz összegyűlik, helyesnek tartanám a már meglevő lehetőségeket kiaknázni. Tehát az olcsó menetjegyeket, a legközelebbi balatoni fürdőkhöz a jó vasúti összeköttetést a nyári idény alalt már 1925. nyarára is kívánatosnak tartom.
Egyáltalában a részletkérdések akkor lennének jobban kiíojthetók, ha maga « balatoni mozgalom minél szélesebb körben, mennél különbözőbb lehetőségek és érdekek szem előtt tartásával nyélhcüthctő volna. Meri hisz a különböző érdekek és célok összekapcsolásával egyik a másikat mozdíthatná elő, támogathatná.
Ezéil nem akarok én most részletkérdésekkel behatóbban foglalkozni és előre terveket kovácsolni. Elég, ha egyelőre nagy vonásokban előttünk van a tél: A Balaton meghódítása Nagykanizsa részére. Minek csináljunk élihez már most haditerveket, ha még nincs meg az a had. sereg — a Balaton iránti érdeklő-lődők\' lelkes serege — mellyel a hódítást eszközölni lehet.
Tehát teremtsük meg előbb ezt a feltételt- biztosítsuk a Balatonban fürdeni akarók tömeges részvételét ts érdeklődéséi, mert a legszebb tervek is hajótörést szenvednek, a legjobb eszmék is hiábavalók, ha nincs, aki azokal végrehajtsa.
Postások a katonatemetőért
NaRyhnnfzna. teliméi 4
A régebben történt, be nem fizetett előjegyzéseket kérjük a lehetőség szerint mielőbb befizetni szerkesztőségünkbe, hogy azt kamatoztatás végett a katona-sirok-akció takarékbetétjének eddig 37 milliós összegéhez csatolhassuk.
*
A nagykanizsai I. sz. postahivatal már régebben összegyűjtött egymillió koronát, mellyel hozzájárult szerkesztőségünknek a katonasirok sírkövekkel való ellátása érdekében indított akciójához.
A nemrégen lezajlott postásbál jövedelméből ismét 2.100.001) koronát juttattak cl hozzánk városunk postásai, mely összeget felerészben a II. sz. postahivatal és mozgópostafőnökség, felerészben a postások ének- és kultnregyc-sfl\'etc adományaképen nyugtá-. zunk. — Postásaink ezekkel az adományaikkal a vasutasok után első helyen állnak gyűjtésünk elkönyvelt eredményei között. A hivatalos város 100 s a vasutasok összesen mintegy 80 sirköve után a postások hozzájárulása következik 45 darab sírkővel. Az ezután következő legnagyobb hozzájárulás már csak 15 sírkő.
Igy gyűlnek napról-napra a sírkövek s míg közönségünknek támogatása Ilyen példákat állit, mlg minden egves ember megértése mellénk áll és áldozatra nyitogatja a szivekot, addig örömmel, semmi fáradságot nem kímélve haladunk a kitűzött cél felé. Amig Ilyen lelkes támogatói akadnak az ügynek, addig bizton hisszük, hogy a hátralévő sírkövek is mihamar összegyűlnek s az 1300 katonaslr nem fogja csupaszon, korhadt, kidőlt fakeresztekkel, jeltelenül megérni a következő halottaknapi ünnepet.
Nagyon sokan vannak, akiknél síiket fülekre talál kérő szavunk. Nagyon sokan vannak, kik csak
puszta nemtörődömségből maradnak távol akciónktól. - Mintha Nagykanizsán közel 32.00!) ember között nem lenne olyan 1301), aki nélkülözni tud különös megerőltetés nélkül 70.000 koronát. Van
— sokkal több van Ilyen. Csak sziv van kevés.
Mégsem csüggedünk, tddigi eredményeink biztosítják a sikert
s ina már nem kétséges, hogy — bár nehezen, sok könyörgéssel
— együtt lesz lassanként az ösz-Jzeg s nem lesz többé egyetlen jeltelen sir sem a nagykanizsai
katonatemetőben.

A //. számi postahivatal és mozgóposta főnökség 15. postások ének-és kultúregyesülete 15, dr. L-né 1. Tri-pammer Jenöné sz. Szentkirályi Rózsi I Fatér Zsuzsika I. Bonc.\'. Editli I sírkő felállításának egyenként 70.000 koronás költségeit vállalták és fizették be szerkesztőségünkben._
= Mindenkinek fonlos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. FiUpp kötölldragyilrában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000 kötiitt kebátok és szvetterek 290.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1925. Február 5.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 5, csütörtök
Római katolikus: Ágota. Protestáns: Ágota. Izraelita: Sebat hó 11.
Nap kel cetfgel 7 óra 72 percko*. nyűg szik délután 5 óia 07 pitekor.
A Meteorológiai Intézet Jelentési szerint változékony, enyhe Idő várható kévét csapadékkal és gyenge éjjeli (aggyal. -
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Hceálls előadása <dr. Kiss Márton kegyes-rendi tanár: A dohányzásról s a dohányzókról) a Kaszinó nagytermében este V»7 órakor.
Mozi. Uránia: Panoptikum, lantasztl-kus lilm. Főszerepben Emil Jannlngv Conrad Weldt és werner Krausz. Pe#g\\ gyémánt babája. Előadások >.»7, 0 órakor
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOKi
Február 6: A Casino hangversenye (SzyírWJózset hegedűművész) este 9 órakor.
Február 7: A Kereskedelmi Alkalmazottak álarcos jelmezbálja a Cenlrál-han este 8 úrikor.
Aí Élelmezési Munkások Csoportjának műsoros ejtélye a Holjtárí Egyletben este 8 órakor.
Február 8: Az Urteánynk Mária Kongregációjának ünnepélye á Polgári Egyletben eale 8 órakor. ^
Flbruár 9: A Move tudományos előadása (A tiim spoilnagyság titka) az Urániában este fél 7 H II órakor.
Február 10: A ..Színházi Élet" reléivé a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Február 12: A Zrinyl Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr. Wlnklcr Emóné: Költemények és Barbtírlts Lajos: Novellák) á Casino nagytermében este fél 7 órakor.
Február 14: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet láncelöadásos cslélye a Polgári Egyletben.
Február 15: A Nagykanizsai Izr. jótékony Nóegytet táneeffadásos eMélve a Polgári Egyletben.
Feltűnő,
hogy zsurokon, utcán és más egyéb helyeken az emberek mennyi idegen szót használnak beszéd közben. Csuk ugy dobdiódnak angol, francia, latin szavakkal és idézésekkel. Tagadhatatlan, van abban miami előkelőség, mikor .eelatiins" példákat emlegetnek, .elegáns dámák fantasztikus toalettjeit kritizálják Cercle de dans-ról, Fhv-o\'clock lea-ról bestéinek és igy tovább. PillaAatnyitag magasabb műveltségükre gondolunk, mikor halljuk tank ezeket az idegen szavakai és kifejezéseket. Némelyik ember szinte agy tűnik fel előliünk, mint egy megelevenedett „Idegen szavak szótára.\'
Nagyvn sokan vannak, kik eleinte csak feltűnési vágyból beszélnek igy, később aztán agy megszokják, hogy nem is tudják magukul már másképen kifejezni
Sokkal előkelőbbnek, okosabbnak képzelik magukul, hogyha beszédjüket 2—3 nyelvvel keverik össze és teszik érthetetlenné. Beszélgetésükben nem gondolnak arra, hogy ez a beszédmodor anyanyelvünk rovására történik és hogy ezzel a bábeli nyelvvel nem árulnak el semmivel sem több okosságot és műveltséget, hanem csak dokumentálják, hogy még anyanyelvünkéi sem beszélik tökéle-
tesen hibátlanul. Lebecsülése ez a nyelvünknek, meri a magyar nyelv szókincse eléggé gazdug ahhoz, hogy a társadalmi érintkezésben kevés idegen szóra vagyunk feltétlenül rá-uíalva. Csak az emberek lusták ahhoz. hogy gondolkozzanak a megfelelő magyar kifejezésen, no meg elég hiúak is ahhoz, hogy nagy műveltséggel ámítsák magukul és igyekezzenek ámlluni másokat.
De minden felesleges idegen szó használóidnak végei kell vélni, meri különben nyelvűnk rövid idő múlva még az esperanto nyelv-keveréket is felülmúlja s nagyon könnyen eljöhel az uz idő, mikor betűiünkéi külföldön nem magyar nyelvünkről ismernek meg. hanem uz idegen szavaknak többé-kevésbbé helytelen és fület liántó kifejezéséről. Sz. M.
— A megyei állandó választmány ülése. Zalavármcgye államló" választmánya kedden délelőtt tartotta a február 9-iki megyegyűlési előkészítő ülését Bődy Zoltán alispán elnöklésével.
— A város január havi Ugy- , forgalma. A nagykanizsai városházára január hónap 25 munkanapja alatt 1831 akta futott he. ami naponta 73 tijunan érkezett ügydarabot jelent.
— Egészségügyi vizsgálat a piaeon. A tegnapi hetivásár alkalmával az államrendőrség a nagykanizsai zöldséges-piacon általános egészségügyi razziái tartott. Az eléren már korábban tanúsított szigorúságnak köszönhető, hogy ezalkalommal nagyobb arányú szabálytalanságot a razziát végző hatósági közegek nem találtak.
— Óvoda felügyelő-bizottsági ülés. Nagykanizsa város óvoda felügyelő-bizottsága tegnap délután adminisztrációs ovodai ügyek elintézésére a városháza tanácstermében Illési tartolt.
— Tej-razzia. Tegnap reggel 7 órakor, a nagykanizsai helivásáros forgalom megindulásakor isinél tejrazzia lepte meg ezúttal a kiskani-zsai tejesasszonyokat. A Birány-udvatban tartott vizsgálat eredménye-képen 5 gyanúsnak talált tejből vetlek mintát, melyeket elküldtek a magyaróvári vegyvizsgáló állomáshoz
— Gazdasági csclédkönyv-kl-adás Nagykanizsán. Nagykanizsa város 1922. évben 7. 1923. évben -t, 1924. évben 4 gazdasági cselédnek adott ki csclédkönyvet.
— Liceális előadás. Ma, csütörtökön este léi 7 órakor a Zrínyi Miklós Irodalmi és Siüvészcti Kor liceális előadásának sorozatán dr. Kiss Márton kegyesrendi tanár fog . előadást tartani a dohányzásról és a dohányzókról. A dohányzás cgyik^ lévén a legfontosabb egészségi kérdéseknek. az előadásra felhívjuk olvasóink figyelmét.
— Halálozás. Szilágyi József magánzó, tólszenimárloni lakos vasárnap. f. hő l én 76 éves korában meghall. Az elhunytban a lótszentmár-toni körjegyző édesatyját gyászolja.
:- A kereskedelmi alkalmazottak szombati álarcosbálján jclmez-és hölgyszépségverseny is lesz. A győztesek fényképét a Színházi Élet jövő heli száma közli.
_ A szerdai hetipiac árai. A
szerdai hetivásáron a piaci árak a
következőképen alakullak: Zöldségpiac : bal. 3 - 4000, mák \'0—,2-°9?-dió t>000 korona literenként; vöröshagyma 1-2000, fogl\'agyuia 1500-250Ö sárgarépa 2000, zOldség 2000 korona csomónként; fejeskáposzta 3-5000, kelkáposzta 2-3000 korona fejenként; burgonya 1500 -2o«). sav.\'.nyufcáposzta 4000. savanyurépa 3000 karfiol 30.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 4500-5000. tejfel 12—14.000 korona literenként; luró 10-12.000, vaj 50-60.000 korona kilogrammonként; tojás 1300-1400 korona. Gyümölcspiac: alma 4—10.000 korona kilogrammonként. Húspiac: marha eleje 20 24, hátulja 24—28, borjú eleje 32, hátulja 36, serlés 32. zsir -14. háj 42. zsirszalonna 36, füsiöll sertéshús 60, kolbászfélék 50 -60 ezer korona. Terménypiac: buza 570— (iOO. rozs 500—510. tengeti szemes 32(1 -340 ezer korona métermazsán-kénl. Baromfipiac: egy t)iik30— 40, egy pulyka 100-1-10, pár csirke 40-80, pár sovány kacsa 80—I0Í), egy sovány liba 80-100. egy hízott kacsa 80-100, egy hízott liba 160-240, szopós malac 60-140 ezer korona. Tukurmánypiac: Széna 65— 80, bükköny 65-70, szalma 35- 36, zsuppszalma 60—70 ezer korona inétei mázsánként.
— Pályázatok. A lemondás folytán megüresedett berzcncci (Somogy m.) adóügyi jegyzői állásra felnuár 20-ig, a szigetvári (Somogy nt.) körjegyzőségi Írnoki állásra február végéig, a szombathelyi adóügyi jegyzői állásra február lő-ig, a ttlrjei anyá egyházhoz tartozó szulapai kántor-tanítói állásra februir 16-ig, a lentii katolikus iskola II tanítói (tanítónői) állásra február 12-ig. a káptalanfai katolikus iskolánál újonnan szervezel! III. férfi tanítói állásra február 12-ig, a vajaskéri (Somogy m.) katolikus iskolaszéknél lemondás folytán megüresedett kántortailitói állásra február 14-ig, a somogycsurgói katolikus iskolánál osztálytanítói ál-lásra február 15-ig pályázatot hirdetnek.
— Az utreudőri szabályrendelet. A kereskedelemügyi miniszter Nagykanizsa városnak régebben elkészített és jóváhagyás végett felter-jesztelt utreudőri szabályrendelet-tervezetét visszaküldte azzal, hogy az úttörvények átdolgozása folyamaiban van s.igy a tervezel elkészítésekor szükségesnek mutatkozott szabályrendeletet a kérdésnek törvényileg való rendezése feleslegessé teszi.
— Szomorú lakodalom. Zala-apátiból jelenti tudósítónk: Kedden temették cl Tüllő. János 65 év$s somogyi juhászt/aki egészségesén, jókedvűen ment ál lakodalomra Zalaapátiba, de még a lakodalom előtt holtan találták meg a pincékből a falu felé vezető utón. A kiszállt bizottság szívszélhűdés! állapított meg.
Kigyulladt a balatoni nagyberek. A mull hét egyik szeles estéjén hatalmas tüz szemlélésében volt részük a Balaton melletti nagyberek környékén elterülő községeknek. Égett a berek I Ismeretlen télies ugyanis meggyújtotta a nádat, amitől aztán tűzelfogott a learatott és még a lábán álló nád. Több száz kéve nád hamvadt cl. A tüz továbbterjedésének csak a lecsapoló árak állta útját. A csendőrség kcre\'si a tetteseket.
— Az Uránia legközelebbi tudományos előadása liéifóu fél ^
jif 9 órakor: Munkácsy Márton előadása a finn sportnagyságról.
— Finnek a Balatonnál. Balatonalmádiból jelenli tudósítónk: Négy finn 1,\'stvérnemzetbcli voll vendége Almádiban Horváth János igazgató-tanítónak. A finnek a Balaton meg. tekintésére jöttek le Pesnól, hol kettő közülük, kél mérnök a Gans-Danubius gyárban végzell kél év óla tanulmányokat. Az egyik közülük tanár, aki a magyar nyelv tanulmányozására iölt le a magas Északról s két hét múlva Törökországba megy ugyanazon célból hosz-szabb iilóre. Almádiból kellemes impressziókkal utaztak tovább Füredre, Tihanyba és Badacsonyba.
— Tavasszal indul meg a gyűjtés a liósl emlékmű javára. A nagykanizsai hősi emlékmű-bizottság megkeresést intézett az Összes helybeli nftegyesületekhez, melyben felhívja őket a hősök monumentuma érdekében indított akcióba való bekapcsolódéra. A gyűjtés a legutóbbi bizotlsági értekezlet hálárazala értelmében ntost nem folyik rendszeresen, mert a kedvezőtlen gazdasági viszonyok, az aligmull ünnepek sorozata, az egymást érő bálok, _ mulatságok, estélyck, melyeket majdnem minden egyesület saját céljaira igyekszik megrendezni, — mindezek hátráltatnák egy egyöntetű, nagyarányú gyűjtés lefolytatását. Épen ezért a gyűjtés csak a báli szezon lezajlása utóit, március, április hónapokban
" teljes intenzitással megindulni. ■ A Rozgonyi-utcal tornáin bútorzatának átadása. A Tkörzeti állami elemi népiskola igazgatósága a Rozgonyi-ulcai tornaterem bútorzatát, székeket, asztalö-kal, logasokat lellár mellett állandó használatra átadta a reálgimnáziumnak.
— Vízvezeték, csatornázás és vágóhld-építés Zalaegerszegen. A zalaegerszegi városházán most vannak folyamatban a vízvezeték és csatornázási építkezések előmunkálatai. Ha a város maga nem tudná az építkezés költségeit fedezni, ugy azt vállalatba adja s akkor a közüzemi dijakat bizonyos ideig a vállalkozók kapnák meg. Ha kölcsönt sikerül szerezni, a vágóhíd-építést még ebben az évben megkezdődik. A tűzoltólaktanya építését a tavasz-szal fogják megkezdeni.
— A keszthelyi reálgimnázium zencegylcte. A keszthelyi reálgimnázium kebelében fennálló zene-egylet erőteljesen halad előre a maga elé lüzölt uton. Alig nebány éve áll fenn az Egyesület s mái is 35 lagu teljes szimfonikus zenekara van. Az egyházi zene művelésére külön szakosztály létesült, mely va- i sárnaponként a diákmisén Haydn,-* HSndel, Mozart müveiből ad elő részleteket. A zenekarral párhuzamosan diákbanda is alakult. Az Egyesületnek csaknem minden kes/.t-hélyi lakós alapitótagja (tagsági díj
3 aranykorona) ezzel is hozzájárulván a katonai zenekarok mintájára szervezett fuvós-banda felállításához. Az ifjúságnak művészi nevelése egyik fontos tényezője lévén Nagy-
Magyarország visszaszerzéséneköröm mei üdvözöljük a keszthelyieknek a Zeuccgylct irányában tanúsított meleg érdeklődésüket és támogatásukat.
= Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papírt.
Hideg és meleg ételek
650.000 IC.
Kitűnő tájborok. Pontos kiszolgálás.
szíves pártfogasat Raffay Ferenc vendéglős
1025. Február 6.
ZALAI KÖZLÖNY
5
Megszűnt a nagykanizsai korzó
Hova tDntek a korzó népei?
Nagykanizsa, február 4
Ma reggel, hetivásár napján kivetődtem 11 óra felé a korzóra. Valahogyan furcsán éreztem magam. Nem tudtam egy pár percig ennek az okát megtalálni, de midőn másodszor mentem végig a Korzónak nevezett utca részen, már tudtam mi hiányzik. Nincsenek itt a szokásos korzó népei.
De csodálatos I Ezek összebeszéltek! Egy sincs itt közülük. Se a hölgyek, se az udvarlók.
Haiti Egy fecske. A váró ház kapuja elé értem már, mikor látom, hogy a Fischel könyvkereskedésből egy csapat kacagó, nevető napsugarat magukkal hozó fiatal leány jött ki. Pár szót ellestem tőlük s utólagosan bocsánatot kérve tőlük — követtem is őket.
— Te Manci! Tudod.hogy nagyszerű ötlet volt ez a Színházi Élettől, hogy Kanizsán is rendez egy ilyen müvész-estélyt.
— Te milyen érdekes lesz. A Polgári Egyletben fogunk ülni és közben mégis hat budapesti színház legelső művészében gyönyörködünk.
— Hogy-hogy?
Hát idefigyelj! A Oóth pár,.G<í<f/ Franci a Vígszínházból, Csillagh Erzsi az Operából, Németh Juliska a Renaissanceból, D\'Arrigo Kornél

Kolbay Ildikó, Érczkövy László, Tamás Benő a Városiból és a csöppnyi Lantos Ica a Terézkörutiból. Irodalmi csemege is lesz. Karinthy Frigyes, ki az estélyt konferálja, na és végre személyesen is megismerjük a Tul a nagy Krivánon, Iglói diákok, Debrecenbe kéne menni és a Nótás kapitány szerzőjét, Farkas Imrét is.
— És nagyon okosan csinálják. Képzeld cl, mily óriási kedvezmény. 8000 koronáért negyedévig kapom a lapot is, meg most egy kitűnő jegyet. A harmadik sorba.
— Te a harmadik sorban kaptál helyet ? Hogyan, hiszen csak tegnap jegyeztél elő?! hu most jegyeztettem elő és már csak a tizenkettedikbe kaptam.
— Hja — ki előbb megy a malomba, előbb őröl. Nekem szerencsém volt. El is kelt. Tegnap a Simonyi Mária előadását a tizenhetedik sorból néztem végig és hidd el épp oly jól láttam, mint az elsőben. Hallani meg többet is hallottam, mint kellett volna. Hátam mögött állt a Gyuri és előadás közben odahajol hozzám és azt súgja a fülembe...
(Ilt a szónok is sug, különben is nagy a kocsi zörgés. A többi pár j ellesett szóért felelősséget nem vállalunk.)
f
— A zalaapitll villanyvilágítás.
Zalaupátibál jelenti tudósítónk: Zala-apáti közság körülbelül 200 liáza közül eddig 20 házba vezették l>e a villanyt s míg 54-be fogják bevezetni. A község villanyvilágítását Mosonyi Arlltur zalaapátii bérlőnek köszöni, kinek gőzmalma és fűrésztelepe segítségével sikerült a jelentős nyitási a községben megvalósítani. Az első próba-gyujtás szombaton lesz, hogy a levente-egyesület céljaira vasárnap a nagyvendéglőben rendezendő előadást már villanyfény mellett nézhesse végig zalaapáti közönsége.
— Lányos mamáknak és mindenkinek saját érdeke, hogy ne dobja ki a pénzét és mielőtt vásárolni indul, előbb tekintse meg a nagy árleszállilásos vászon és kelengyeáru vásárt Krámer Zoltán Üzletében, hol más rőfösáru is olcsóbb és jobb mint bárhol.
— Tulipánnóta. Fentieket bizonyltja ktllönben az is, hogy városunk egy népdal-költője mindezt dalba foglalta s közlésre átengedte a lapnak. mely azt más helyen teljes egészében hozza.
— Csendőr mulatság. A Zala-vármegye területén elhelyezcll csendőr alakulatok altiizti kara, a vár-negyei csendőr „sportalap" javára február hó 7-én Zalaegerszegen, az •Arajy Bárány- szálloda összes helyiségeiben zártkörű láncmulatsá-801 rendez, melyhez a zenél a budapesti csendőr zenekar és cigányzenekar szolgáltatja.
. — Visszavont áthelyezés. Meg-nluk, hogy az igazságügyminiszler v°rga Pál nagykanizsai kir. törvényszéki iroiiafőtísztet a pécsi lör-Wnyszékhcz helyezte át. Az igazság-"pmmiszter Varga lötiszt áthelyezését most visszavonta, illetve hatálytalanította.
Gondnokság alá helyezés. A
nagykanizsai törvényszék Pampor Péter egregyi lakósl gondnokság alá helyezte.
— Az OFB ítélete herceg Festetics blitokfelosztísl ügyében. Az Országos Fűldbírtokrendező Bíróság most hozta meg ítéletet Festetics Tasziló herceg keszthelyi birtokrendezése Ügyében. Festetics Tasziló herceg — akitől a földosztás folyamán nagyterjedelmil iöldeket veitek el, hosszú beadvánnyal fordult a bírósághoz, amelyben kérle, hogy Keszthely körüli birtokait leg-alabb némileg mentesítsék a feloszlás alól, amennyiben olt nagy lelivér iótenyészclc van és az országnak is nagy kára volna abból, ha a birtok-feloszlás folyamányaképpcn ezt a lótenyésztést nem luilná tovább folytatni. Az OFB Festetics Tasziló herceg kifogásait olykép honorálta, Iwgy a cserszegtomaji, kiskeszthelyi és keszthelyi birtokaiból — amelyek kl>. 4700 holdra terjednek — mindössze 25 százalékot hasilolt ki birtokrendezés, illetve leioszlás céljára. Ebben a, 25 százalékban benne van egy 290 holdas legelóbérlet is, ame-i Ivei Festetics Tasziló \'25 évre ingyen adott ál a magyar államkincstárnak.
Tarsan néhány év előtt szenzációja volt a filmvilágnak,\'mert az őserdők misztikus éleiét Rmlyard Kipling fantáziájával mulatta bc. Az első Tarsan-film sikerét főszereplőié Elmo Linkoln óriás alakjának és bölényi erejének köszönhette. Most újra \'megjelent Rudyard Kipling gyönyörű meséinek egy filmfeldol-gozása, ugyancsak Elmo Linkolnnal a főszerepben. A Vitótf-mozgó szombat—vasárnap mulatja lic.
A Községi Tisztviselők Országos Szövetsége elnökségének megbízásából felkérem az összes községi irodatiszt, végrehajtó, írnok, iktató slb. kartársaimai, hogy belépési szándékukat, illetve ciniilkel velem sürgősen közöljék, hogy Szövetségünk vármegyei, illetvejárási szer-veinek megalapítása cel|áből veHlk érintkezésbe léphessek. Aladár községi irodatiszl BocíOlde.
H Csendes tini parijáról
A Zalai KOitöny számira IrU: Halvax Sándor I.
Nehéz feladat érdemleges levelet írni ebből a világból, mely olyany-nyira különbözik Európától, Magyarországtól és attól a kis világtól, mely a térképen Nagykanizsa néven van megjelölve, az én kis városkámba. Mert ha innen ebből a távoli országból, amely területénél fogva bátran nevezhető egy világrésznek, a népfajáról írok, ami tulajdonképen nincs, mert a világ minden népe itt ugy össze van keverve, mint a magyar tejfölösbab-galuskás leves; gazdagságáról vagy aranyáról, ami több mint az egész világé együttvéve; gazdagságával kapcsolatban pénzügyi szakértőiről, kik nemcsak az itteni felsőosztályt, hanem egyúttal az intelligenciát is képezik; bankrablókról, kik az újságokban és mozikban a nemzeti hős szerepét játszák (természetesen, ha ezek nem volnának, miről imának az amerikai újságok?); a legújabb találmányokról a kivégzés terén (Californiában minden napra esik egy kivégzés); arról a 18 millió autójáról, melyeknek évenként szintén 50 ezer áldozata van; a jazz-mániáról s a rövid hajú bakfisokról, akiknek arcán any-nyi a festék és púder, hogy mellettük egy párisi nő elszégyelhetné magát; a politikáról, amihez az amerikaiak 90%-a csak annyit ért, mint Görc O.\'iborbiró ur; a politikai pártokról, aminők szintén - nincsenek, csak ketttö; vagy ismételjem, hogy a politikában Henry Fordon kívül csak az asszonyoknak van több befolyásuk, természetesen csak a szép asszonyoknak, vagy inkább a gazdagoknak ; vagy írjam le, hogyan alapította meg Billy Sunday, egy volt football-trainer a 668-ik vallást; vagy hogy néhány vallási istentisztelet a mozi és más előadásokon kívül most már táncosnői produkciókból is áll; vagy hogy Pola Negri évenként több mint egymillió dollárt kap fizetésül; kritizáljam a mozidarabokat, melyekben sok európai szerző a magáéra kell, hogy ismerjen, ha a darabnak egy kis nívója van, — azaz plagi-zált — ha nincs, akkor „amerikai gyártmány"; munkásszervezetekról, melyeknek egész programját össze lehet foglalni igy: „tíz dollár egy nap" ; sportról, ami Jack Dempsy-ból és a baseball-ból áll; hogy Amerikában több a herceg, báró és gróf, mint bármelyik európai országban; vagy azokról a lovagokról, akik Európában egy-két iskolaév eltöltése után jogot formálnak maguknak ahhoz, hogy dr.-nak tituláltassák magukat, bár a titulusokra itt a bagoly sem hegyezi a fülét; hogy Californiában 1924-ben kétszer annyi volt a válás, mint a házasság; hogy mik azok a Ku-Klux-Klan-ok, akik Colombustól is megtagadnák az útlevelet; vagy talán bejósoljam, hogy a következő világháborút Japán és Amerika fogja kezdeni, elvevén a pálmát Oroszországtól és Romániától, melyek ilyen távlatban nekem legjobban fickándozni látszanak — mindezekre jó honfitársaim azt fogják mondani, hogy humbug, amerikai humbug.
Ne vegye zokon az olvasó az előző hosszú mondatot, de igy kellett elmondanom egy szuszra, ámbár csak egy kis töredéke annak a, elmosnak, melyet Amerikai Egyesült Államoknak neveznek. Az itt élő embernek utat kell találnia ebben a chaosban. Jelenleg még én is azon a nagy országúton járok, melyet az előttem járó kivándorlók milliói tapostak kőkeményre. Ez az ut nagyon sokszor
elágazik. Mellékutak ezrei futnak a nagy országúton keresztül-kasul. — Fáradtan sokszor meg-megállok és habozva kérdezem magamtól, vájjon melyiket válasszam? Melyik uton és hol találom meg azt a helyet, ahonnét nincs tovább? Hol van a „Cél?-Azok számára, akik még nálamnál hátrább vannak a nagy uton, itt számolok bc tapasztalataimról, melyeket útközben szereztem, .folyt köv.)
Góthné Kertész Ella Németh Juliska Gaál Franciska KoFbay Ildikó Csillag Erzsi Góth Sándor D\'Arrigó Kornél laraás Benő Érczkövy László Karinthy Frigyes Farkas Imre Kurucz János Lantos Ica
szerepelnek a budapesti
egyetlen estéiy é n
febr. 10-én, kedden
a
Polgári Egylet disz termében
Jegyeket teljesen ingyen
csuk azok kaphatnak, akik a Fischel könyvkereskedésben előfizetnek a Színházi Életre. Negyedéves előfizető egy darab, féléves előfizető két. darab, egy éves előfizető négy drb földszinti ülőhelyet kap
teljesen ingyen.
Előfizetés negyedévre 80.000 korona.
Jegyeket a jelentkezés sorrendjében adják ki.
Irodalom és művészet
Uj Idők. Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapja fennállásának 30. évfordulója alkalmából 100 millió koronát sorsol ki olvasói közölt. Az 5. számban folytatódnak Csallió Kálmán és Ludwig Wollf érdekes regényei. Közli a lap azonkívül Rákosi Jenő cikkét, Krúdy Gyula, Falu
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Február 5.
Tamás, Sas Ede és Camillc Mauclair fényképét, számos mtlvészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és « szépségápolást Az Uj\' Idők előfizetési ára negyedévre 80 ezer korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest, VI. Andrássy-ut 16. elbeszéléseit, Juhász Gyula verséi. Mühlbeck Károly elmés fejléceit, a •tO millió koronás első nyeremény
MOZI
Uránia. Csütörtökön és pénteken a nagysikerű Ki a gettóból után egy nem kisebb értékű német filmet mutat he. a Panoptikumot, amelynek külön érdekessége, hogy az első futurista felfogású kép, nagy ériéke pedig, hogy a leghíresebb német filmszínészek cgytlll szerepelnek benne; Emil Jannings Harun al Rasidot, Conrad Veidt Rettenetes Ivánt, Werncr Krausz Jack hasmet-szöt alakítva. A fantasztikus film 6 felvonás.
A német legjobbak együttes szereplését felhasználja, az Uránia, hogy a kis Peggy Babvt bevezesse közönsége szeretetébe. Pcggy kisebb, mint Jacki Coogan, de előnye Jacki fölött, hogy hölgy s mint ilyen ennivalóan bájos. Peggy filmje ugyancsak 6 felvonás, a cinie: Peggy gyémánt babája.
KÖZGAZDASÁG
Nem kell a balatoni bor
Általános a balalonparti szőlősgazdák panasza, hogy senki seveszi a torukat. Van gazda, akinek három évi termése érintetlen a vásár-láslól. Mások is csak gyenge\' és kis (ételekben adogatnak cl. A nagy termelők ennek nem örülnek, mert az árak alacsonysága a kész költséget sem fedezi.
A munkapiac helyzete. A m. kir. AH. Munkaközvetítő Hivatalnak az ipari és kereskedelmi munkapiacról a kereskedelemügyi miniszterhez tett jelentése szerint január 28-án a budapesti és hét vidéki hatósági munkaközvetítő férfi és női munkások részére összesen 574 munkahelyet, továbbá 5536 munkakeresőt tartott nyilván. Tehát 100 helyre 96-1 munkakercső jutott. A munkapiac helyzete tehát igen kedvezőtlen.
A felső Balaton-vidéken sincs csapadék. Esőtlen a tél és havat-lan a felső Balaton mellékén. Az egerek, pockok sok kárt okoznak. A terméskilátás rossz.
K-ás árnyereségre lelt szert. Az előbbi papírokban még mindig élénk az üzlet. Egyébként a forgalom rendes.
Az arany korona mai árfolyama fonI sterling alapon átszámítva — 14.724-50 papírkorona.
Utótózirfe
hínyrit barililcoi. Naalct 1975, Kerea-kedetml Bilik IHS. Stumnier 207.5. Cukor ?3(S Oumtnl 270. Hungirti Mutrigya 1 Inó 890. Georgia US. VíiII Ital 2935. ■MagiieiU 1SO0. Sziiivirt 290. Kómíii 3120. Urtkinyl 960, Budaptill Cf\'u MG. Hungáiia Maira 131. Pegyver 9(0, Danubius 2870, Nove\'211. Salgó 561. Rima 159.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Devlaák
Aej.i rost ííví»J4ÍOCO ámlidia
C««b koro«i 2101 3121 Belfiii ll«MI«7
Dlnii IMI tISI Bettin 171(0-1.2-4
Dollii 7l»/-7MO; Bukiretl 373S7S
PllOílí W. BrSiKel J72CHU
HUUt4t Itt. IX/fííKCO Kobakig* 1 VXi 1NU
L4l J7ÍJ7S KiUilUnlj HCIOllvtS
L.v. 51 r-sa LooJon 44SC0O34T000
Un 2479 *CC9 Milc.n 2W2.W1S
B<>(« Inak Neayotk J2017 72<J7
Oiitr. koe. 01 Jó 10200 Pirii
Dia lef liun im Pti|» ÍI2I JIM
SvIJ.I r,,n\'. IMCIIWl Slvlll yti
S«H >of. SllXkllvt\'n l!M17 IW2>
N<-rvtg ku» ica.9 !(♦« WUa ioi m no oo
Mlrki tuuii;ii( ZDd.k líWI.\'/ll
Zürichi zárlat
Plili 2805 . London 2(81 50. Newvoik 518-25. Bilinél 2680 . Mnlland 215625. Holland 20880. Berlin 123-75. Wien 13--. Sotla 375 -.Praga 1528-75. Bud.pzü 72- , Vartó 1W), Bckareil 2Ó7Ó0. tklgrid 83750.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
lt|*-\'P na Ifi"),
Utca ...............9SOT19780 9S60|9&«
Berlin...............5790 - 58-30
Príga ............ 472501 -172 (71501 (73
1 Nevyolkban It.
Terménytőzsde
Ar. amerikai piacok lovAlibl gyenge li.iny-zaUnik IiiIJm alatt a lanyhul): a Oiulapi\'lll terménytózsdén Ii íotoalódotl. A Inna 7.VW. ion 1O.G00, kiwpa 2500 koroniv.it otcjAb* Unton. Egyediili izlUrd elkk a kutca, mely 10.000 koronával dri^nll A tuígaluin ina Igen ízlik keretek kúit luoigoll.
Bju Univ. 7<5 kg-oi 602.500 G050W.78 kg oi 612400 - 615.000. egyeli vld. 76 kJ oi JjOO.OO"-602.500. 78k? m 610.000 612.\'MO, lo/a .515.000 -620 000. iűríí|ia (90 000 515.000. takarmány iipa «l« 000 (20 000. uj lengeil 310 000 - 315.000, kOlei 310 OOC\'
315000. korpi 250IÍW 252500. zab (25.000 -135.000. lucerna 2M.OCO MO.OCO.
Sertésvásár
Pelln|lli 1600. melybál eladatlanul vlnta naradl 1050 drb. Elttfrendu 23.000 21 000. •zedell 72.000 22.500. lícdell k<laí|> 21.0CÖ • —22.000. konnyll 19.000 - 2.J.000. eUfiríndlI \'• oieg 21.500-22 000, mliodiendli 20.000 ■ 20 590, angol toldó 20.«)0-23 CX», szalonna I nagyban 23i00-2t.000.zilr 27.500 - 2SOOO, ; ktiuzoll hul 26000 -27.000, iiatonnAi lel lerlíi 26.000 - 28000. Irányzat lanyha voll.
TŐZSDE

A részvénypiac egyenlőtlen áralakulással indult meg. A keresetebb papírok azonban a tegnapi zárlati nivő felelt nyitottak. A többi értékek lanyhán tendállak. Az egyenetlen irányzat a tőzsdeidő második felében általános szilárdságba csapolt ál. mely a favorit értékeknél még jobban növelte az áinyerességet, a többinél pedig behozta a veszteséget. Az állalános árnyereség 2-3^/o-ot lesz ki. Kinin, Salgó, Nova iránt továbbra is élénk kereslet mutatkozott. Ugyancsak javult a Magyar Hitel is. közlekedési értékek közül Biir és Államvasút 4—5%-al javította meg árfolyamát. Kereskedelmi Bank 700.000 K-val ugróit előre. A Gambrinusnak 120 ezer K-ás áringadozása volt, végül is 100.000
Szerkesztői üzenetek
Előfizető leánya. A kérdéses magyar Un Inak leveliben közölt második verssúka után csak naxy nehezen találtuk mi*: annak első versszakát, ntetyet alább közlünk. Szerzőjét azonban nem sikerült kinyomoznunk.
Csendes, hosszú éjszakákon Könnyes lesz a párnám, Busufok. hogy így elhagytál, oly egyedül, árván ... Sirok érted éjjel-nappal. Nincsen, aki megvigasztal, b\'ny gyötör a bánat, Mindenütt csak té^cd látlak. Mindig visszavárlak.
Sóhai. Költeménye nagyon hosszú ahtto/.. hogy sóhajnak lenne mondhatő. A sóhaj ugyanis rövid s ha mily Is, nem tarthat tiz percig, mint a meddig a versének elmondása taft. Ajánljuk, li<»^y máskor rövidítse meg sóhajtásait s több mélységet öntsön beléjük, mert a beküldött vers túlontúl hosszú, tartalma pedig nem gyökeredzik a szivében.
TULIPÁN

NOTA!
Miit pliyccetn IWr.l t»r«>wit. rntwiJJ
St i!rj Ub,o . o* wowxtodi. mffjCm IU meg|«*yz«d magadnak |ít eit * mgy I*;•««&*:
C«> iie.re majd WJ "Cfí\'rwwn tUnad IU .Tulipán AraMabaa* W.J.te-J a tuoid»>.
A „Tulipán* porlíkJja Wguebb <« ■ Ut«U6. N: in lukul mrif. Iia lugoriik • liiUtám veit „ 5l(H 0(j4! hl Ott VfMcl. IcKUcbb It11 a |(
t\'khM.
Kt ikoj clt Mtt. l \'.ínptombíB Wty ii(mpi(| [o*i m«J4 114.
Sfin dkfíifin » .Tulipánt", dic«<rt ■ iuhl|»,
i\\>»íc«iiv. UitiV. VI odijAr, hu t«u ujj. bibili,
Nem bibcítu f-in linr«m. MlntluU viVUir-KiclxUn i.Tulipánban* fUidiit jár 11 <J(tiUg.
Kinek k«v4. p«n« vío cuk.il* uíp ruhí k«tlco«. y.cnjft. flik i .Twllpánhoi*. b»ikl tnll m<«d
UIott\\n>.ntm binjí mtR.írt raonJJi »i lic»»«*e-Kficier Zoltán b^JtJlMn v»u JA áru M«k»teájp
P. H. R. Megkapluk^A^kö/lcndők közé tettük. *
Feminizmus. .Csak rövidítve lesz kozöl-hetó, rniulln egész tcrjedetmélwn nagyon hosszú nekünk. Bakfisálinoí:. Nem Illik. C. II. Kéljük,látogasson nic>* bennünket ^zerkesztöséfplukbcn este 5-S között.
E0O. U II
Ou\'.t^i .a
Kieí«iJí|il 4
Llgaam 31
WO
or» 5«i
K*. :-Jn, «l 65
Si:iví"ii» 6«J0
W)
Vttt b«Ux 16
Kíjlekedíe
AtliU
Aluank. Í3S0
l«i
MÍU, 721
B=r IM
Kóiatl 47
Vlrotl Sl
Dilivtiul St
AIU .nvíiul
Tiuit 141
51 i
Cukoripar 13 UJ
OaOIJtll 34S
M-ivSi, cukor ISI
StB»>r<«r 50 0
Élelnluertk
O\'naer 31
SctUml
Pbptkl »
Tc.V«;i bot
Helknetk IWM
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-V«resksdés RT. Nagvkanlzwi
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapaati töxotle délután I órai jrúróArfolyamni a kövotkezök i
A»tO*-Mic7-Kiul U4>d b<Dk Mjfy. HtL
Ltuiinil O! -M. bank Ont/. Itti.
IlUtMIi
r«.\'«ihil<;b.
Hntoo H««v. dl. b tcra\'lio M.-C«ili l|>ub rcf.alnl Krf. II l»l K>l/i;Slait Ktiö Jilii\'oj Vároil bűik
K.:viio>l tp. UpólvliMl l\'ívllMl Ki:in,»i l»v \\:ui. T»k. Moktir Hiút tUi Sl»J M. UUt.
Misy.-funcU
COBCMÓU
Bd»4«<«itíl
Sn<3»p*t(l
Mun^fU
Kl\'ltynidoai
Vutorti
.Mq*
Ti. 1
8<-IXIIHI
r.millíf
Oo«ol
Slluvilt
XoM
X ftb. OJit
Orjitb*
.Migaeill
Mtjy, n?U.
AiL KAtrén
KiuHltMyi
Nyomdák
PUftk\'.ln
í(*V«t
M<ph*n<um ;Jllt*Gr»ia
Va»mB«ek tHWI vi|. I
O11O. iWptjf P«iyvcf l
Óm/ Din
Oint VIII IV
lloltied I
Kttat
I
UMlk >Ut
MH7" I
B«lK« KB> I
Liinpt 1
««r:.f
V«<o«»yi« ki**
Apróhirdetések
Ai jpfihlr<í«U» difi 10 nólj S000 K. A <J*u4 i mlnJtn vnt«|Iibb OclúbAI 1114 itt> k«t (KÍotk uimlt-Ullk. Minden további Ili íll» SCO K. A hiidetetl ál| elöfe !l/elend6 • ■ locxalenf tdó holiiiilmnuilk
Ozlethelyisóg főútvonalon szabó, d-pész, síb. li.»$on!ő mkniaak «Ikalm»», azonnal kiadó. Cím kiadóban. 3&4
Bii-tokbórtotot körösek S00 -W0
ho!d.-,$al Nagykanizsa vidékén MOnníll átvételre. Instrukciót m\'Kveszem. Megbízót* tűm SzlgiUzt Ingatlanforgalmi Iroda, ró-ut 8.
^í, divatárucikkekben
tegyen próbavátárláat Ui
Szomolányi Gyula
C»ena«ry*ut 2* alatti
— (a Hangya mellett) üzletiben.
Lakáo kiadói két szoba, elóuobi. konyha Bővebbet József fóherceg-ut 67. ia
férfi velúr kalapok
Iciiltlitott árakon kiph«t6k Gyenes és Vlda katapgyár
eliiuittó (Illettben l\'S
cilnJen m<» k»l«|K\'-kb«n 6rli»l vál»«*l<k.
Balatonmagyaródon Tamác Tostvórek gőzmalma saeabadkóz. höl nüryőnen eladó. 2M 104
Oáf. Villan»i
tij Ui4 tw
Jml lnó C
A\'.t. gil I
A-jri I0V
l\'Mbut |
Olajok
Ot«Jlp«i
M»»o«l p«U. H Sír e« tzeit
Píviio
•ri
Klilly »Cf
[K- t %f/t
K«i««i:h Coga OechvliiJi
S/ftllodAk Roy»l MiUO

ff"
Has* m\'.trlr/,
StlkH
(>\'ik«
Keleti iMuiAnyl Téetk
Telttm
Otlmnetó
Itii.il
B\'al
G>ifl tnjr Ovrvl.i ||],n f\'pirlpír
Ózv. Hordós Víncéné szül. Sulyok Ferencné, valamint gyermekei Vince, Aladár, József, István ét az Osvzes rokonság nevében lijdalotnlól mez-lórt izlvvel tudatja, hogy a legjobb férj, apa él rokon
Hordós Vince
életének 66 Ik évében, folyó évi február hó 3-án az Úrban elhunyt.
HUH tetemeit folyó hó 5-én délután \\iA órakor fogjuk a róm. kath. temető haloltailiáziból utolsó utjira kísérni Az engesztelő szentmtse-ildozal a megboldogult lelkludvéért folyó hó 6 in délelőtt 8 órakor lesz az Untak bemutatva.
Nyugodjék bókében 1
Hj. Hordó* Vlncíné uOt. Blebl Anna. Horri-M Atadárnt uDI. Oomonkoi Ztófla i% Hordót Józtetot trin Koefaanck Berta me«y*L
Értcíitem az uradalmakat éi a gudikát.
ujabb belga mének
Ííkcilek, anielyeii a lcgketlv«41>b l«t-
lítelck mcltetl lennek eladva. Ugyanon elaiW ejv 10 HP b.n.tn-molor tgy 900-n ümiílli o.*pl«**\'i leijei telneretíiMl B
Pfeiffer André»W^l
Nvonutott a Zrinyi Nyomd»ipn és Konyvliereaikaltó K. T.-nál. Naj.ykani<s4n. (Nvomdevttftó: ultnbctk Károly)
84. évfolyam, 29. szám
Nagykanizsa, 1925 február 6, péntek
\'ra 1800 korona
Kíupí"""1 bíímcntcjllve
Alispáni hivatal
^ - Zala
íáá*Umm
Zalaegerszeg
POLITIKAI &APILAP
l,uk.Kií<ég ktaiMhlvaUt Fíut 5
[flleroíblo-Tmloa 78, nyoradi 117. uim
Felelős szerkesztő: Kempelcn Béla
ElMlulíit in; ct, hifi 30.000 k«ou Hírora Mr«............... 90.000 korom
Kötél általi halálra Ítélték a récsei - országúti rablógyilkost
Előre megfontolt szándékkal követte el cselakményét — A biróság egyetlen enyhítő körülményt sem talált Papp István melleit - A gyilkos megnyugodott a halálos Ítéletben — Kivégzését kérte a bíróságtól — Papp latvánné vallomása — Horváth Ferencné, az áldozat özvegye nem kivánt kártérítést a családfő elvesztéseért — A biróság kegyelmi tanáccsá alakult — A főtárgyalás részletei
Nagykanizsa, febniir 5
A Nagykanizsát és egész Délzalát * hetek óta izgalomban tartó récsei-országuli r.iblógyilkosság ügyében ma délelőtt tartotta meg a főtárgyalás! a nagykanizsai kir. törvényszék bllntctótanácsa. A tárgyalásra — amint előre volt látható — óriási embertömeg jóit össze, amely iniml jelen akart lenni az izgalmasnak Ígérkező tárgyaláson, azonban a kir. törvényszéki elnök, Eöry-SzaM Jenő kúriai bíró intézkedésére csupán 150 (egyet bocsájtotlak a nagyközönség rendelkezésére. Mindazonáltal voltak olyan „szerencsések" is, akik a nagy tolongásban [egy nélkül is beosonlak, ugy, hogy a hallgatóság száma a teljesen megtelt főlárgyalási teremben kétszáz (őre tehető. Az utvonalat a fogháztól végig a törvényszéki palotáig, a kapubejárattól a folyosókon végig a tárgyalóterem ajtajáig rendőrkordon szállta meg.
A Zalai Közlöny jelentése nyomán a közönség, dacára, hogy a főtárgyalás megkezdése 9 órára volt kitűzve, mflr 7 óra után gyülekezett az Erzsébet-tér törvényszéki részén.
Hozzák a vádlottat
Háromnegyed kilenc óra. A rendőrök a közönség azon részét, amely a belépőjegyeket felmutatta, felengedte az emeletre. A legnagyobb tokra felcsigázott feszültség erre engedett kissé a tömegben. A „szercn-csések" igyekeztek maguknak Ülőhelyei biztosítani. A főlárgyalási terem P««k alatt szorongásig megteli a kíváncsi hallgatósággal, túlnyomóan nagyközönséggel. Az esküdtszék paujat |s te|vc isnlcrt kanizsai íl0]_ gyekkel. A szélén a rendőrségi parancsnok, mellette Ftkele László festő-művész aki a Zalai Közlöny közönsége számára rövid időn belül nicg-raijola azokat a csoportképeket, r. . 1 ISrs>\';,l4s uttn nyomban a .untrSI kirakatába függesztettünk. « csküdtszéki padok elölt egy kis S* lle|y\' Mi<« számára. A hall-Wifeig padjai között mozogni sem l-.mber-cmbcr hátán áll és várja a- árnyalás mcmivltásái.
Ez íatt
■ megnyitását, megnyílik a fogház ncliéz
H"um fogllázőrtől körül-osj.i. bilincsbe verve megjelenik az a récsei-oiszáguti rablógyilkos
végigfixírozza a tömeget, majd földre süti szemét és igy halad ütemszerü léptekkel őrei közölt. Nyomukban egy rendőr. Papp Istvánon az izgalomnak semmi jele. Akárcsak ha a miháldi korcsmába bába menne ismét. Feltűnően összeszedte magát. Arcának fogház-sápadtsága is eltűnt. Ugyanaz a sportsapka van a fején, mit a gyilkosság napján viselt és amit az áldozat 14 éves fiacskája a személyleirásnál külön hangsúlyozott. Egy normális mezőgazdasági munkás benyomását kehi. Szemének vad nézése is enyhült. De vau valami benne a Vandcriics Géza típusából. A kri-minalista és pszichológus szeme meg tudja állapi Inni benne a gyilkosságra ké|>es, erkölcsileg teljesen lezüllött ember lélekrajzát.
Papp István asszonya ...
A rendőrök szabaddá teszik a törvényszék kapuját. Amikor a menet a lépcsőn felér az első emeletre, ahol Papp Istvánm\' több falujabeli asz-szonnyal áll és beszélget, a szerencsétlen asszony észreveszi a fogház-örök közöli lépkedő, vasravert férjét. És az asszony, akii Papp István egyszer szijjal egy fához kötött és ugy ütlegelt, mikor meglátja gyermekeinek atyját a szuronyok között, felhördül fájdalmában, felsikolt és ki-táija karjait férje felé és hangosan felzokog. A logbázórök tovább viszik Papp .Istvánt, a szerencsétlen hitves pedig összetörve hullaija könnyeit a kötényébe . . .
Bevonul n biróság
A teremben a védői emelvény elé állítják Papp Istvánt. Jobbról és balról egy szuronyos őr vigyáz reá. A háta mögött Dámján Lajos dr., a biróság által kirendelt védőügyvéd, mellette a két törvényszéki orvos, orvosszakértő Szlgelhy Károly dr.és Országit Lajos dr. Mozgás támadta folyosón. Bevonulnak a bírák. Először Szabó Lajos dr. ki:, főügyész, a vádhatóság képviselője, később Keneüi Imre dr. táblabíró, a főtárgyalás elnöke, majd Almássy Gyula dr. és Makáry Vilmos dr, törvényszéki szavazóbirák, vígul Amon János kir. törvényszéki írodafőiiszl, jegyzőkönyvvezető. A tanácskozóterembe vonulnak.
Megkezdődik a tárgyalás
Kilenc óra 5 perc. A terem közönsége elcsendesül. Kened! táblabíró élén bevonul a biróság. Az egész hallgatóság felállással tiszteli a bíróságot. Kenedí Imre dr. elnök meg-ryilja a tárgyalást. Papp Istvánt a hiról emelvény elé állítják, hála mö* gölt a két fogházör.
EluSk figyelmezteti a közönséget, ;.i.igy tartózkodjék mindennemű rendetlenségtől, különben kénytelen lesz a termet kiüríteni. Maga elé szólítja a vádlottat és felveszi uacionáléját, aki január 4-től előzetes letartóztatásban van. Majd a tanukat figyelmezteti az eskü szentségére. A tanuk kivonulnak, míg be lesznek szólítva.
Elnök felolvassa a kir. ügyészség vádiratál, amely Papp István gáspárhegyi lakost a Btk. 278. íj-ália ütköző gyilkosság büntette és a Btk. 344. S-ába ütköző rablás bűntettével vádolja, mert a nagyrécsei országúton Horváth Ferenc csapii gazdálkodót egy karóval leütötte és amikor a földre esett, még három ütést mért a fejére, hogy ennek következtében néhány napra rá a nagykanizsai kórházban meghalt. Az eleseit tehetetlen ember belső ruhájából ki-lopta Ili millió korona készpénzét és azzal Miliáldra menekült.
A rablógyilkos vallomása
Elnök vádlotthoz: Elismeri bűnösségét ?
Vádlott elismeri bűnösségét. Elmondja. hogy rosszul éltek otthon, feleségének szüleivel. Mindég szeüi-rozta 61, — mondja — hogy „a fiatalok nem tudnak szerezni."
Elnök: Mert nem akarnak dolgozni ! Miért bántotta maga a feleségéi? Miért szíjazta és űtőllemeg?
Vádlott: Én ncni bántottam a feleségemet.
Elnök ezután kéidezi a vádlottal, hogy hol szolgált és milyen minőségben. .
Vádlott elmondja szolgálati helyeit. Legutóbb Zatasz -h irón volt Durkó Gábor nevű gazdánál. Ali i-t keresett maginak hogy családját is magával vihesse, linpv ne kelljen n ki ktllön élnie. Azért j"lt be Nagykaniz ir.i, hogy a Franck-kávégyárbau alkalmazás Illán nézzen. De ott clutasitolták.
Ellök: Figyelmeztetem, légy u töredelmes vallomást, könnyítsen lelki-
ismeretén, mert a biróság enyhítő körülménynek tudja be beismerő vallomását. Mondja meg. miért jött be Nagykanizsán, miért ment ki az állatvásártérre?
Pénzt minden áron
Vádlott: Azért jött be a városba, mert a családját nagyon szerette, hogy itt munkát keressen. Aztán elment a piacra, „hogy egy kis pénzhez jusson."
Elnök: Hogyan gondolta azt, hogy „egy kis pénzhez jusson?"
Vádlott: Azzal a szándékkal meni el a vásártérre, hogy minden áron pénzt szerez, akár lopás utján, akár azzal, hogy „megver" valakit és igy „elveszi" tőle a pénzt.
Elnök: Miért nem mondja meg őszintén itt is azt, amit a kir. ügyész, majd a vizsgálóbíró ur előtt mondott, hogy azzal a szándékkal ment le a piacra, hogy esetleg valakit leüt.
Vádlott: Ncn^jpékszik rá. Nem akait senkii loj^^B
Elnök: MilflB a vásártéren?
Vádlott: A r^^Rkst néztem...
Elnök: Mit nézte maga a marhákat? Miért érdekelték magát a marhák? Maga áldozol irtán nézett\', akitől a pénzt el fogja vermit — mondja emelkedettebb lungon a vádiolt felé.
Vádlott: Igen. — Elmondja aztán, hogy éjK\'it akkor jötl a piacra Horváth Ferenc, aki ökrökre alkudott. Megfigyelte öt, hozzája ment és azt mondotta neki, ne vegyen most marhát, mert később úgyis olcsóbb lesz az ára . . .
Elnök\'. . . . azzal a szándékkal, hogy? . . .
Vádlóit: . . . hogyha megmarad nála a pénz, azt elveszi tőle. Horvátit tizenegy milliót ajánlott fel az ökrökért. 0 figyelemmel kísérte beszédéi, ténykedéséi és amikor Horváth abbahagyta az alkudozást és eltávozott a vásárról — ő utána ment. Majd betért a Rózsa-vendéglőbe reggelizni. Mikor kijött a vendéglőből, a Szentháromság-szobor •élőit várta Horvátból és lizennégy-éics fiát. Amikor végre arra jöttek, ők bemernek a Cigány-utcában egy üzletbe. Ö mindenütt a nyomukban. A Cigány-utcában betért egy vendéglőbe és onnét teste áldozatait. Amikor megjöttek, nyomukba szegődött. Az uton avval a gondolattal foglalkozott, hogy éjjeli szállást log kérni Horváthnál és éjjel „elveszi" a pénzt tőle, vagy pedig az uton „megveri" őt és ugy veszi cl a pénzt . . .
Elnök: Mondja csak meg őszintén és töredelmesen, hogy le akarta iltni ...
Vádlóit: Igen I — A kisrécsei malomnál visszamaradt, majd az erdő-szélí-o ment és olt ismét gondol-ko.\'utt, hosy elkövesse-e „azt" — vagy sem . . . Ekkor az C\'dö szélén meglátott egy fát, azt felvette és rövidebbre vágla . . ■
Elnök az asztalra léted a corpus
4 ZALAI KÖZLÖNY
2
delictit — a karót, amellyel Papp áldozatát leütötte.
Vádlott: Majd utánuk ment Hor-váthnak és fiának, elébük került és csatlakozott hozzájuk. Beszédbe elegyedett az idős Horváthtal, akivel Nóvák leányáról és birtokáról beszélt. Majd, hogy —
Elnök: Nos & mit kérdezett maga még Horváthtól? Ugye azt,- hogy hová való? És miért kérdezte ezt?
Vádlott .-Azért, hogy ne. legyen tévedés, hogy tényleg azok-e, akiket kiszemelt magának.
A gyilkosság . . . Elnök: És akkor init csinált? Vádlott: Lesújtottam a karóval hátulról a fejére mért csapással, ó leesett a gyalogjáróról a sze-kérutra, fel akart kelni, de még háromszor egymásután erős csapást mértem a fejére . . .
Elnök: És a gyerek nem szólt semmit ? Vádlott: Nem.
Elnök: Aztán mi történt még? Vádlott: Elvette tőle az erszényt és magához vette a pénzel. Majd Mihálara vette útját, ahol éppen bá! volt a Szép-féle korcsmában. Bement oda.
Elnök figyelmezteti a Szép-féle korcsma-mulatság egyes jeleneteid, amikor felpántlikázott tűzoltó c .kovai zeneszó mellett mulatott.
Vádlott elmondja ezután, hogy a miháldi nagy mulatság után elment feleségéhez, hogy jöjjön be vele Nagykanizsára a gyerekeknek ruhát venni. De az asszony nem akart és nem is jött vele. Erre Ő visszament Szabarra, szolgálati helyére. Ott fogták el a csendőrök.
A pénzért ölti Elnök ezután kérdezi a teljes nyugodtsággal előtte álló vádlottól: És miért követte el ezt a borzalmas bűncselekményt?
Vádlott: Mert a családján akart segíteni.
Elnök: Hát akkor miért dáridózta el a pénzt?
Vádlott: Akkor már azt sem tudta, hogy mit cselekszik.
Elnök: Mondja meg, miért Ölte meg ezt az embert?
Vádlott: A pénzéért! De nem volt szándékom ót megölni.
Elnök: Maga katona volt, hát mondja meg, ha magát négyszer egymásután ezzel a karóval fejbe kólintanák — csak meghalna?
Főügyész rámutatott arra, hogy az ütések oly erősek voltak, hogy a karó háncsa lejött.
Elnök : Amikor tehát a karót kivágta, azzal az eltökélt szándékkal tette, hogy leüsse azt az embert? Vádlott nem emlékszik reá. Elnök : Mit csinált még a cselekménye előtt? Ugye, körülnézett, hogy nem látja-e valaki és akkor ütötte le. Vádlott: Igen.
Elnök ezután leülteti a vádlottat. Majd az áldozat nejét szólítja be.
Az áldozat özvegye özv. Horváth Ferencné született Kovács Rozália 53 éves asszony.
Vontatott, megtört hangon elmondja, hogy a gyilkosság napján korán reggel férje bejött Kanizsára, hogy marhákat vegyen. Tizenhat millió korona volt nála. Csak annyit tud mondani, hogy délután a kisfia szaladt be ijedten hozzája, hogy. egy ember leütötte az édesapját, j erre kiszaladt és ekkor látta, hogy emberek segítik fel és hozzák bc férjét, aki már nem tudott szólni. Behozták a nagykanizsai kórházba, ahol aztán rövidesen meghalt.
Elnök: Volt-e anyagi kára „az eser-bűl? Milyen költségeket számit fel?
Horváthné: A temetés 3.200.000 K-ba került, a fuvar Nagykanizsára 400.000 K, a kórházat még nem fizette ki.
Elnök: Azért, hogy maga az urát, a kenyérkeresójét, gyermekeinek apját elveszítette, számit-c fel ezért valamit ?
Horváthné száját erre egy fájdalmassikoly hagyja el, amelyben benne van minden asszonyi és anyai fájdalma és hangosan felsír:
Mit számítsak én azért, hogy két gyermekemnek az apját megölték!?
A hallgatóság soraiban előkerülnek a zsebkendők. Meghatottság vesz mindenkin erőt az asszony fájdalma láttára.
Horváthné zokogása közepette, mintegy fenyegetőleg felemeli. kezét a gyilkos felé és ugy kiáltja oda:
,.Hogy az Isten sose segítsen meg I"
Ügyész és védő sem kívánja meg-esketését.
Az árva vallomása
Elnök ezután az áldozat 14 esztendős fiát Horváth Antalt szólítja, magához inti az emelvényre és biztatja, hogy ne féljen semmit, a bíróság esik kérdezni fog tőle.
Horváth Antal elmondja, hogy ökröket vásárolni jöttek bc Nagykanizsára. Édesapjánál 15.800,(»0 K volt. A vásáron csatlakozott hozzájuk egy ember, aki lebeszélte apját a vásárlásról.
Elnök: Meg tudnád-e nekem mutatni, hogy ki volt az az ember?
Horváth Antal erre a fogházőrök között ülő Pappra mutat. Ez volt az az emberi Majd elmondja a már ismert részleteket. Amikor az erdőn kiérve tovahaladtak, látta, hogy édes-apja a gyalogúiról leesett a kocsi útra. Ó még figyelmeztette édesaty-ját, hogy miért nem vigyáz jobban magára, hogy leesik — de akkor Papp odaugrott és háromszor fejbevágta a földön fekvő édesapját. Ö ezt látva — futásnak eredt. A íiu határozottan azt állította, hogy Papp mindig a nyomukban volt.
Elnök szembesiti az árvát édesapja gyilkosával.
Vádlott\'&ii állítja, hogy az áldozat előtt haladt. De a fiu határozottan megmaradt előbbi vallomása mellett.
Makáry bíró: Hozzád nem szólt ez az ember? Tanú: Nem.
A bíróság a fiút tizennégy éves korára való tekintettel nem bocsátja esküre.
Durgó Gábor szabari gazda vallomását olvassa fel a biróság. A?t mondja, hogy amíg Papp nála szolgált, addig rendesen viselkedett.
özv. Faragó Dávidné elmondja, hogy a gyilkosság napján Horváthék náluk reggeliztek. Semmi gyanúsat nem vett észre. Pappot nem látta.
Papp István asszonya Papp István feleségét hallgatja ki ezután a biróság.
Elnök figyelmezteti, hogy nem köteles vallani, de az asszony hajlandó vallomástételre. Elmondja, hogy nem a legjobb életet élték "Jegy (itt, férje iszákos volt. Két évig volt vele szolgálatban, de akkor a féríi lopása miatt kellett nekik ott hagyniok az állást. A gyerekekhez jó volt, de vele nem bánt jól. Ha ittas volt — ütötte, verte őt. Egy izben,
amikor férje lakodalomba ment, őt szíjjal egy fához kötötte és ugy ütötte. I Figyelmeztette ót, hogyha helyet
keres és megbecsüli magát, hajlandó ismét vele lenni.
Elnök mellőzi az asszony szembesítését férjével.
Almássy dr. biró Pappnéhoz: A maga szüleivel rosszul bánt?
Pappné: Nem bánt rosszul.
Almássy dr. A gyerekeket szerette?
Pappné: Igen.
Elnök: De magát meg akarta szúrni egyszer?
Pappné: Ez igaz.
Almássy dr. Igaz-e az, hogy Papp egyszer ugy nyilatkozott, hogy ki akarja magát végeznj szüleivel együtt?
Pappné: Ezt mondotta.
Elnök ezután Bogaros József és Döbörhegyi Ferenc és Szili István tanukat hallgatja ki. Szili terhelően vall Papp ellen.
A miháldi korcsmáros
Szép József miháldi korcsmáros a következő tanu. Elmondja, hogy dcc. 31-én este beállított hozzája Papp István és arra kérte őt, hogy küldjön el rokonáért. Ó a kisbirót clkül-dötte érte, de ez nem jött cl. Később eljött Duics István, Papp régi ismerőse. Papp István akkor egész éjjel és másnap mulatott. Azt mondotta neki, hogy két tehenet adott el és azoknak az árából mulat. Kettő és fél millió koronát költött nála.
A miháldi korcsmáros árai
Elnök: Mondja, hogyan lehet a miháldi korcsmában két és fél miliió koronát elkölteni?
Maga egy debreceni kolbászért 150.000 K-t, 12 teáért 240.000 K-t, 5 liter forralt borért 200.000 K-t, 80 liter borért 1.440,000 koronát számított fel Pappnak; 10.000 K-ás belépti dijat pedig Papp 50.000 K-val fclülfizette. Magának is itt volna a helye a vádlottak padján 1
Aztán hova lett a többi pénz?
Szép: Amit Papp nálam költött azt mind visszafizetem a kir. ügyészségnek. Papp István a 10.000 K-ás belépti dijat 40.000 K-val gavallériából felülfizette. Én nem kértem tőle többet.
Elnök: No, majd jön még a fekete leves.
A biróság nem esketteti meg Szépet.
Fél millió borravaló Nándor miháldi kereskedő, aki Szép korcsmárosnál kisegítő pincér volt, elmondja, hogy ő szolgálta ki Papp Istvánt, aki 500.000 korona borravalót adott neki.
Az orvosszakértők jelentése
Országh Lajos dr. kir. törvényszéki orvos olvassa fel azután a bonc-jegyzőkönyvet. Az áldozat koponyája teljesen be volt törve és összeroncsolva. Négy sérülése közül három feltétlenül halálos volt. Az áldozat egészséges ember volt. A halál a koponyatörések összeségéből eredő agynyomásból állott elő. Az első ütés egymaga halálos volt.
Szigethy Károly dr. mindenben csatlakozik Ország dr. véleményéhez.
Szigethy dr. és Országh dr. a fogházban megfigyelték Papp elmeállapotát. Erre vonatkozólag
Országh Lajos dr. előadja, hogy Papp István teljesen ép és egészséges eszű ember. Teljes öntudatában és szabadakaratának birtokában volt a gyilkosság napján és idején. Semmiféle abnormitást nem észleltek rajta. Elmondja, amit különben a Zalai Közlöny már megirt, hogy Papp a fogházban az e .kórost színlelte ,és. .ránggörcsöket produkált, majd óvaíjsan leesett, mintha szédülése lenne.
Szigethy dr. teljesen csatlakozik Országh dr. szakvéleményéhez.
1925. Február 6.
Főügyész kérésére felolvassák a kaposvári ügyészség vádiratát, amely Pappot burgonyalopással vádolja.
Elnök ezután 10 percnyi szünetet rendel el.
A főügyész vádbeszéde
11 órakor ismét bevonul a biróság
Elnök felkéri a vádhatóság kép-viselőjét vádbeszédének a megtartására. A terembensiri csend, amikor Szabó Lajos dr. kir. főügyész emelkedik szólásra, hogy elmondja vádbeszédét.
— Egy angol biró egy tárgyalás alkalmával azt mondotta — kezdi beszédét dr. Szabó, — hogy az izgalmak korát éljük. Ha az izgalmak okát keressük, azt mondhatjuk, hogy megváltozott az élet, megváltoztak az idők. Pedig mi vagyunk az élet, mi vagyunk az idő. Nem az időben, hanem az emberekben keressük a baj kutforrását. Az emberek, külünösen a dolgozók uj jelszavat választottak maguknak: komoly munka helyett a féktelen ön-•szeretetet, az önzést.
Ez inditja őket arra, hogy raboljanak. Ha végignézünk az utóbbi h:tek nagy bűnösein, mindenütt azt az indító okot fogjuk találni, hogy munkanélküli, könnyű életet biztosítsanak a maguk számára.
Haarmann azért gyilkolt, hogy áldozatainak ruháit, Dcnke azért, hogy a meggyilkoltak húsát adja el, Lédereréket szintén ez a motívum vezette cselekményük elkövetésében, Papp István esete egy jó szilveszteri estért, egy kelleme-; éjért történt. Sok tanulságot lehet ebből az ügyből menteni. Okulást, hogy mily szükség van ma az államhatalom sújtó kezére, hogy ezeket a bűneseteket megtorolja és lesújtson a bűnösökre.
Majd elmondja, hogy egy csapi kicsi fehérre meszelt házból reggel kiindult egy becsületes magyar ember, hogy gazdaságába ökröket vásároljon, (itt özvegy Horváth Ferencné hangosan felsír). De ugyanakkor Szabarról elindul egy haramia, hogy egy olyan embert keressen, akitől bármi módon, annak halála árán is megszerezze a pénzét. Majd kitér a cselekmény részleteire.
Hogy mit gondolt Papp István a récsei országúton, azt elmondotta neki, meg a vizsgálóbírónak is.
Kérdi, hogy egy olyan ember, aki 3—4 ilyen erős ütést mér áldozata fejére, melyek közül három feltétlenül halálos és aki elég raffinált élettapasztalattal rendelkezik, nem nagyon jól tudta-e azt, hogy halál lesz a vége, amint meg is mondotta, hogyha ezért úgyis felakasztják, hát haljon meg a másik is.
Az előre megfontolt szándék Iskolapéldája ez az eset.
Reggelfőt egész délutánig viaskodott magában. Nagyon jól tudta, hogy ettől az embertől a pénzt csak halála árán lehet elvenni. Os.szcs ténye, az, hogy kilométerekre követte áldozatát, mind azt bizonyítja. Tisztán áll a szándék, tisztán az elhatározás, mint a cselekedet. Aki ilyet cselekszik mint Papp István, az nem érdemel kegyelmet.
Ebben a pillanatban mindenki a bíróságtól várja a megsértett jogrend kiengesztelődését és a társadalom megnyugvását. Szigorúságot, elrettentő példát kiván a magyar társadalom. Sem a hazának, sem a társadalomnak ilyen emberekre nincsen szüksége.
A védbeszéd
Ezután Dómján Lajos dr. védő mondotta el általános figyelem közepette gondosán felépített védbe-szédét.O is a vádhatótág álláspont-
Február 6.
zalai közlöny
SajSifftausftis
2f5T« a gyilkos (megbékéli «&l) alkalmat keres arra, 10® I,.k fi ezt a gyilkosságot el fogja mAz emberölésre Sózó nyugodt megfontoltságot „Mília elfogadni míg akkor sem, SfnS^ ^i Papp kijelentését am „áfáira i üaw megéreti az akasztófára. siti csend a I
H0™ pénzt csak gyilkosság utján ..........
lehessen elvenni egy olyan egyszeitl embertől, mint amilyen votHorváh Verme Ml vitatja. Horváthtóf szop Sei, szép szóval is lehetett vo na \'a pénzéi és tőle kicsalni.

15 év mellett foglal állást. De nyílik a tanács-szoba ajtaja és ismét bevonul a bíróság. Kened! dr. kihirdeti a törvényszék iiéletét, amely
Papp Istvánt azért, mert előre megfontolt szándékkal megülte és kirabolta Horváth Ferencet, bűnösnek mondotta ki a Btk. 278 íj ába ütköző gyilkosság bűntettében és a Btk, 344 §-ál>a tiiköző rablás bűntettében és ezért öi összblintetéstil kötél ítéli.
teremben. A hallgatóság között a legtöbb ember egy-egy sóhajt hallalt. Majd dr Kened! folytatja: — Indokolásában? kimon-dolta a bíróság, l.ogy a.tSrvéiiyszék teljesen a2 Ügyészség álláspontjára helyezkedett és az. előre megfontuk-Védercének\' nem volt szándékában ] ságot állapította meg. A bíróság áldozatát meggyilkolni,\' hiszen, ami- i egyetlen enyhítő köilllményt nem t korátdozatát követte, vacillált, hogyan (a;;iit Papp István melleit, hanem ; bru: c keritse kézre a pénzt. 0 csak a vé- , csupán a súlyosbító körülmények j 2í7»v delemre tehetetlen állapotba akarta j Cí!ísz halmazát. lís így a töivéuy í hozni Horvátból. Le akarta ütni, de \' „cin gvilkolni. lizl vitatja és boncolja a vád pontjait nagyszerű jogi érvelésekkel. Védence azt a régi közmondást tartotta szeme elolt : Csak a leiét, hogy nieg ne sánfuljon1
igazságos és méltányos ítéletet kér a bíróságtól.
Majd SzaM l-ajos dr. válaszol Domjánnak.
Dómján dr. rellektal ugyancsak a fóilgvísz replikájára.
12 Óra. A biróság visszavonul tanácskozásra, hogy ítéletét meg-liozza.
Az ítélet
Rövid negyedóráig tartott a bíróság tanácskozása. A teremben a hallgatóság kíváncsian találgatja, kötéi lesz-e vagy életfogytiglani fegyház, esetleg csak 15 év. Söt fogadások is hangzanak el. Legtöbbjük persze
P.,1
gizságiigymiiiisztcr j uiMwsik hcáhitis ellen, hogv ; az 0. i:. B. adatai megbízhatatlanok. ; Kijelenti, váll.!ja ezekért az I
adatokért felelősséget. Majd az j 0. I\'. B. működéséről szól. mely j lelkiismeretesen teljesíti a feladatát, j A mezőgazdasági iiitel megoldását.! \' történtek intézkedések.
Eziitáii nemzetgyűlés a minisz-tereinökségi tárca és\' az ezzel kancsó!:,tus tárcák költségvetését általánosságban elfogadja.
O\'/hei Imre, Strauss István, Farki(S Tibi* határozati javaslatait a Ház elveti, majd részleteiben is elfogadja változtatás nélkül a tárcákat:
Ezután ártérnek az igazságügyi láicr költségvetésinek tárgyalására, melyet Hárffy Imre ismertet.
Peslhy Pa) igazságiig miniszter ismerteti a bíróság helyzetét ahá-l\'it és alatt. /I fíábota Ükjén bíró volt. ma IJlít, halait ^ .. _ l-l\'/d-ia lenne szükség, azonban
teljes\' szigorát kellett alkalmaznia, j a szanálási törvény nehkengedi meg Elnök ezután oda fordul Pápphoz: | a hirói \'kai létszámcsökkentését, csak Hallotta az Ítéletet, amely magát j a megürült állásoka. jiem szabad kötél általi halálra ítéli? Megnyug- betölteni. Azelöit 125—176 Ítélet szik vágy \'fellebbez az itéiet ellen? j esett évenként egy bíróra, 1923-ban Hallottam az Ítéletet, ! IBI. a teljesítmény tehát ugyanaz maradi
béli) és Zsirxay János (3 rendbeli) mentelmi ügyében a mentelmi jog felfilggesítését fogja javaslatba hozni.
Ik\'jj Imre dr. mentelmi ügyének tá...y.il.\'v:á: a bizottság elhalasztotta.
IJj katonai perrendtartás
A Y^/^/e., vétlen* és igazságügyi bizoilsága Karaffiáth Jenő elnöklete at.iit ma déli 12 órakor ülést tartott a képviselőházban. A bizottság Afózer Einő előadásában letárgyalta a honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról szóló törvényjavaslatot. A bizottsági tár-; gvaláson a kormány részéről részt : vélt Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter. Szabó Sándor és Erdélyi Aladár felszólalása után a honvédelmi miniszter bejelentette, hogy az uj katonai perrendtartásról szóló törvényjavaslatot a nemzetgyűlés elé teijes^i, közölte továbbá, tiogy a katonai beesületilgyi javaslat is át-szövegezés alatt áll. A bizottság a törvényjavaslatot tigv általánosságban, mint részleteiben módosítás nélkül elfogadta.
Vádlóit
megnyugszom benne, nem fellebbezem meg. Kérem a bíróságot, hogy végezzenek ki. Nem kérek kegyelmet.
Doniján dr. ekkor feláll és fellebbezést jeleni be. Kéri a bíróságot, hogy ajánlja a vádlottat kegyelemre.
A bíróság ezután kegyelmi tanáccsá alakult.
Papp Istvánt a törvényszék természetesen tovább is fogva tartja.
A főtárgyalás 1 órakor ért véget.
És a közönség hagyta el a ítélt a bíróság:...
l\'i:t jiislitíu — Pereid nutmltt:
■1 stahis-lörvéiiy életben-1 muinilástíkoz állásúi keli, annak le-j építésébe nem hajlandó beleegyezni I s kahmet-kérdésnek tekinti a külön j bíró; status élethemnaradását. Az ! iigyvéai kar helyzetéről beszélve | elmondj.!, hogy 1701) ügyvéddel van ! lobit, mint területarány szerint a j légi létszámhoz képest keilene tenni. ; Az ügyvédjelöltek gyakorlati éveinek i leszállításához nem járul hozzá. Nem 1 \'ugatni: hanem elriasztani kell
íte államfő raga©2Í«©dii« ^ költségvetés kereteilie^
R kormányzóság s a nemzetgyűlés kiadásai kisebb, mint a királyi udvariarínsé s a képviselőházé uoli Az arany-nyugdijak nagymérvű emelkedése — Kiadják Jókai Mórnak képviselőházi heszédeií
Brulnpcit, február 5 A nemzetgyűlés mai ülésén a költségvetés részletes vitáját az általános vita során benyújtott határozni javaslatok tárgyalása előzte meg. Bui János, l\'eslliy Pál, Klebetsberg Kunó gróf, Csrity Károly gióf, Voss József, Mayer János és Watkó Lajos több határozati javaslatát fogadiák el, dc a Ház néhány javaslatot el is vetett. A részleges vitát a miniszterelnökségi és vele kapcsolatos kis tárcák költségvetésével kezdték meg. Az előadó Orífy Imre volt. A kormányzóság költségei épen csak egy tizedét teszik ki a régi királyi udvartartás költségeinek. A nemzetgyűlés mai kiadásai 1,900.000 arany-icoronit tesznek ki, ami sokkal kevesebb, mint a korábbi képviselőház költségei voltak. Ellenben az aranynyugdijak 2 százalékról\' 8 százalékra szöktek fel. Az állam kül-löldi tartozásai 13.3 milliói lesznek Jegybanknál pedig mintegy
ki,
i!»0 millió korona a tartozásunk. A békeszerződésből folyó terhek évi 7 millió koronára ragnak. A csepeli Kikötő költségei 1 és fél millió korona emelkedést mulatnak.
Strauss István kifogásolja, hogy J "irályi palotának s a gödöllői Kasteiy fenntartása az állam "terhét «l»n. A pénzügyi kérdések nyilvánosságot követelnek s érihetetlen, \'\'"gy a királyi vadászati jogot* ki-
megnyugodva j ifjúságot az ügyvédi pályától. Ismer-
törvényszék épületet: | tette még az igazságügyi kormány i ! jogalkotó tevékenységéi, az elkészült I és készülő törvényeket. Kéri a tárca
i költségvetésének elfogadását,
i ll\'u/.y Károly ürömmel üdvözli az
f igazságügymiiiiszler kijelentéseit a
1 bírói ka::á vonatkozólag és .kéri a
! status-tör .\'étiynek. a lakbér tekinteté-
í tieii való kiegészítését.
• //<vi-z«í--BéIá" hasonló értelemben ■ szólal fei s helyeslését fejezi ki a
birói kar fnggetlenségéuek mcgóvÁ-
. sára irányiifö állásfoglalás felett.
; Szabó Sándor is ilyen értelemben
I foglal állásL Beszél á büntető tivr-
i vény reformjától és a kereskedelmi
• joggal kapcsolatban a nemzetközi ! jogi viszonylatok felvételét sürgeti. S fifnök ezután az általános vitát \' bezárja. A nemzetgyűlés az igazság-: ügyi tárca költségvetését általános-; ságbsii," majd vita néíklii részleteihcii
is elfogadja.
! Az egyes bizottságok elriadó: cz-
| után előterjesztették legutóbbi iile-
I síikről szóló jeleiitéseikcí s ezzel a Ház Illése kevéssel 15 óra után végeiért.
vonták a kormányzói háztartás köréből. Erre vonatkozólag határozati javaslatot nyújt be.
Bui János pénzügyminiszter leszögezni kívánja, hogy a vadászati jog kivonása nem a kormányzóság kezdeményezésére, hanem a kormány részéről történt.
Dréhr I.nrc a következő szónok. Az államadósságok költségvetése -mondja — legkevesebb bbet&eget ilvujt a viíaia. A francia egyezményekből kifolyólag nem látja a magánosokéit leijesuctt fizetésekkel szemben a megiéritést előirányozva. Ugyanez az csel az Olaszországgal létcsitett megállapodásnál is. Mtiilan a külföldi kölcsön törlesztése csa.< 1928 február l-én veszi kezdetét, a tőketöi leszfésltl felvett 4 millió aranykorona csak tartalékolható.
Az államadósságoknak általános valorizációjára képtelenség gondolni, a gyámoítak s az árváknak Inlajd .-nát képező alfami járadékok részbeni valorizálására határozati javaslatot nyújt be.
Lukács Gvörgy iiulitváuyozra. hogy a nemzetgyűlés adja ki Jókai Mórnak képviselőházi beszédeit.
Voss József szerctettei karolja fel Lukács Gvörgv indítványát. Kijelenti, hogy az állam/ó mereven ragaszkodik ír költségvetés megszokott kereteihez.
1-elfiiggcsztett mentelmi jogok
A nemzetgyűlés menieimi bizottsága Fay Ovula elnöklete alatt ma délelőtt 12 órakor a képviselőházban ülést tartott. A bizottság dabosi Halász Móric előadása mellett letárgyalta az előtte fekvő mentelmi ügyeket.
Benárd Ágoston és Csilléry András nemzetgyűlési képviselők mentelmi ügyében ugv határozott a bizottság, hogy a mentelmi jog felfüggesztését nem iiozza javaslatba, inig Dénes István Eckltardt Tibor, Gömbös Gyula. Gvőrky Imre, llébelt Ede, Hegedős György, Horváth Zoltán, Ijiikovics-Bésán Endre, Kiss Menyhért Lendvaí István, Nagy Vince, Peycr Károly, Pichler Emii (kélremi-beli) Kassai Károlv, Salv l-.ndrc. Szahóky Jeuö, Szeder I\'eienc, Ulaiu Ferenc, Zsilinszky Endre (kétrend-
Az I/.r. Hitközség a katonatemetőért
Nagykanizsa, Itbrutr 5
A nagykanizsai Izraelita Hitközség elöljárósága a maga és Szeiiiegylete nevében tíz sírkő költségeit küldte be hozzánk azzal, hogy a nagykanizsai katonatemető sírköveire indított gyűjtés érdekében minden lehetőt a legnagyobb készséggel tesz meg továbbra is saját hatáskörében s még előreláthatólag szépszámú hozzájárulással fogják gyarapítani eddigi eredményeinket a hitközség egyes tagjai is.
Az Izraelita Hitközség adománya azért esik nagy súllyal akciónk mérlegébe, mert ebben bizonyság nyilvánul meg arra nézve, hogy a katonatemető iigye, valamennyiünk Ugye s annak rendbehozatala, sírkövekkel való ellátása mindnyájunk kötelessége. Ez a kötelesség nem ismer különbséget az emberek közt vallás, nyelv, társadalmi elkülönülés szempontjából. Ez a kötelesség csak szegényt és gazdagot, nemesen érzőt és kérges szívűt ismer.
Az az 1300, az enyészetnek átadóit katona egyformán halt meg hazája minden hilli, minden érzelmli, minden társadalmi osztályhoz tartozó emberéért. Annak az 1300 porladozó hősnek emléke egyformán őrködik valamennyiünk felett s kiontott vérük örök imádság azért a földért, amely mindannyiunknak kenyeret, életet ad.
Sikerült megszereznünk azoknak a helybelieknek névsorai, kiknek rokonaik. hozzátartozóik fekűsznek ii nagykanizsai kaloitalemetóbeu. Mindezek figyelmét felhívjak, hagy jegyezzenek hozzátartozóik sirhahnára sírköveket, meri nem kívánhatják, hogy családjukba tartozók emlékein k meg-örökitéséérlmások hozzanak áldozatot.
Izraelita Hitközség elöljáróssga o, Izraelita Szentegylet 5, l\'ilák Anna testvéije sirjára I, A\'owiekf J-ajos csizniadianiesíer 1, Király l erettc ■ közkatona 1 sirkő felállításának köít-i ségeit(izeitekbeszerkesztőségünkhöz.
4
zalai közlöny
1925. Február 6.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 6, péntek
Római katolikus: Dorottya vt. Protc« Uns: Dorottya. Izraelita: Sebat hó 12.
Nap kel reggel 7 óra 20 percko<, nyugszik délután 5 óra 09 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentij* szerint változékony, túlnyomóan száraz Idó várható helyenként éjjeli faggyal.
A Kaszinó hangversenye (Szigiti Jó zsef hegedűművész) este 9 órakor.
Mozi. Uránia: Panoptikum, fantasztikus Ilim. Főszerepben Emil Jannlngs, Conrad WeJdt és Werner Krausz. Pcggy gyémánt babája, lilőadasok 1 »7, 9 órakor
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 7: A Kereskedelmi Alkalmazottak álarcos Jelmezbálja a Ccntrál-ban este 8 órakor.
Az Élelmezési Munkások Csoportjának műsoros cstélyc a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Február 8: Az Urleányok Mária Kongregációjának ünnepélye á Polgári Egyletben este 8 órakor.
Fubruár 9: A Move tudományos előadása (A finn sport nagyság titka) az Urániában este fél 7 és 9 órakor.
Február 10: A „Színházi Élet" cstélyc a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Február 12: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr. Winkter Ernőné: Költemények és Barbarils Lajos : Novellák) a Casino nagytermében este fél 7 órakor.
Február 14: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncéloadásos cstélyc a Polgári Egyletben.
Február 15: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet tánccfóadásos cstélyc a Polgári Egyletben.
Az áldozatok
A ma lefolytatott tárgyalás személyeiről elmélkedve, önkénytelenül is felvetődik bennünk a kérdés, hogy a szereplők közül ki a sajnáiatra-méltóbb, a meggyilkolt-e vagy a családja ? Természetesen, emberi érzésünkből kifolyólag, a gyilkos iránt is szánalommai vagyunk, mert embertársunk, de vájjon megérdemli-e az ember nevet az, aki ilyen bestiális kegyetlenséggel sujt le embertársa életére 7 Elveszi egy apa életét az, aki maga is apa s aki talán egykor maga is szeretettel dédelgette újszülött gyermekét... Neki is vannak gyermekei, kik kénytelen lesznek - tűrni, hogy valaki majd egyszer szemükre veti: a gyilkos fiai vagy lányai vagytok. S itt van ebben a pör-ben az élők között talán a legszá-nandőbb, az áldozat fia — 12 éves gyermek, aki talán örömmel, nagy várakozással indult a vásárra, talán igért is az édesapja neki valamit s hazafelé menet hozzájuk csatlakozik a gonoszlevő és — agyonüli az édesapját. A tizenkétéves gyermek látja ezt, segítségért szalad s amikorra visszajön, vége — már segíteni nem lehet az apján.
Szegény f iu! Vájjon nem-e ő a legsajnálatraméitőbb ? Gyermeki fogékony lelkében gyökeret vert és örökké élni fog annak a rettenetes pillanatnak az emléke, amikor látta, hogy hogyan rogy össze az édesapja.
Akárhogy is alakul majd a sorsa az idők folyamán, jóra vagy rosszra, ennek az esetnek az emléke mindig fájón fogja végigkísérni az egész életén. Otthon talán a legszebb családi életet élték s ime egy idegen ember gyilkos keze megfosztja az
édesqpjátói Ha a tettest ilyenkor visszatartaná valami láthatatlan kéz és fülébe súgná: ne üsd meg, kire felemelted a karodat, mert meglátja valaki, talán egy gyermek, talán épen a te gyermeked, akinek szinte fogékony a lelke s tiszteli és becsüli a szülőit, akkor észretérne még a leg-megátalkodoltabb ember is, mert apa és gyermeke van. De ez a láthatatlan kéz sokszor hiányzik, vagy gyenge ahhoz, hogy az ütésre felemelt kezet lelankassza s az emberi érzésen győzelmet ülnek a fékevesztett indulatok.
A szörnyű gyilkosság két család gyermekeinek jövendő boldogságát forgatta ki sarkaiból. A gyilkosnak gyermekei nem áldhatják apjuk emlékét, az áldozat fiának pintig egész életen át ott fog lappangani édes-apja haláltusájának szörnyű emléke.
És lelkükben ezzel a borzasztó emlékkel indulnak neki az életküzdelemnek ... h. c.
— A megyei aljegyző-választás.
A hétfői megyegyülés fogja megválasztani az uj vármegyei aljegyzői. A pályázók közül legtöbb eséllyel indul a választás elé Hertelendy Ferenc nagykanizsai tb. szolgabíró, mini legrangidösebb s működésében is erre legmegfelelőbb közigazgatási tisztviselő.
— MegszDnt a megyei erdőfelügyelőség. Február elsejétől a zalaegfrrszegi megyei erdőfel ügyelő-ség megszűnt s teendőit ezután az újonnan szervezett erdőigazgatós.tg végzi. Az országban 13 erdőfelilgyc-lőség szflnt meg, melyek munkáját ezentúl 6 erdőíg.tzgatóság látja cl.
— Alispáni rendeletek. Tegnap érkezett a városhoz az alispán rendelete a barakk-földek csereszerződésének jóváhagyására, közszolgáltatások megosztási kulcsának megállapítására, a gazdasági munkáspénztárak által 1925. évre eszköz-lendő biztositások összeírása, közegészségügyi statisztikai adatok szolgáltatása tárgyában.
— Nem fogadták el az uj se-
Í;édkántort. Megírtuk, hogy Rácz ános kántor mellé Törőcsik Kálmánt február 1-től segédkántornak alkalmazták. A városi tanács Törőcsik alkalmaztatásához nem járult hozzá, hanem tárgyalásokat kezdett az állásnak mással való betöltésére.
— Kórház-ügyek rendezése. Takács Zoltán dr., a nagykanizsai közkórház igazgató-főorvosa a kórház többrendbeli adminisztrációs, Röntgen és személyzeti ügyeinek elintézése végett Budapestre utazott.
— Községi választások Nagykanizsán. Nagykanizsa város tanácsa előterjesztési tett a vármegye alispánjához, hogy rendelje el a községi választások megejtését, lehetőleg olyan időben, amikor a tavaszi munkálatok megindulása az emberek nagy részét nem akadályozza meg a választásokon való részvételben. Nagykanizsán 1912 óta nem volt községi választás. Az ulolsó választás iratai a kommunizmus alatt elvesztek, ugy. hogy a képviselőtestületnek százról időközben 79 re leapadt létszámát a póttagok behívásával sem lehetett kiegészíteni. Ez az állapot pedig (eltekintve attól, hogy a képviselőtestület tagjainak megbízatása régen lejárt) a községi törvény ama impe-rativ rendelkezéseinek sem felel meg, hogy a képviselőtestület felerészben virilis, felerészben választott képviselőkből álljon. A tanács előterjesztése szerinti választás hivatása lesz, hogy a választolt képviselőtestületi tagoknak törvény által is előiit kiegészítését foganatosítsa.
Seregszemle
Mikor egy bakfis kérdez
Nagykanizsa, február 5
Elgondolkozva, sétálok az utcán, mikor hirtelen egy kedves, csengő hang megállásra kényszerit.
— Hová siet? Talán várna egy kicsit? Mi lesz? Kik jönnek? Mikor jötyiek? Mit játszanak? stb., stb. —■ és csak ugy szakadnak nyakam közé a kérdések a kis szőke
I baba jóvoltából.
— Lassan! Lassabban I Ennyi [ kérdésre egyszerre nem felelhetek! : Hát mire kíváncsi?
i — Ne tetesse magát! A Színházi Élet c télyéről beszélek. Kik- jönnek ?
— Hát nem olvasta a plakátot ? Jönnek...
— Azt tudom, hogy kik jönnek. Miben játszanak most Budapesten?
— Hát kérem! A GcWi-pár a Víg-ben játszik a Tolvaj-ban, D\'Arrigo a Krizantém-ben, Kolbay, Tamás és
! Érckövy a Kriván-ban, Gaál Franci, í a kis Ájem Piri...
— Kanizsán ugy-C Radó Marcsa játszotta?
— Igen ő. Németh Juliska, Csil-lagh Erzsi, Kurucz János ...
Mondja, ki az a Lantos Ica?
— A Terézköruli gyermek-primadonnája. Nagy zavait fog okozni az — elemisták és gimnázisták között. Még csak 5 éves, de ahogyan az táncol és énekel I...
— Mit csinál Karinthy ?
— Konferál. Jelenleg egy nagy müvén dolgozik.
— Hát Farkas Imre?
— ó hétfőn beül a Városiba is szombatig ki sem jön. Folyton az ő darabjai mennek. Különben a Nótás kapitány fáradalmait piheni.
— Szerez nekem tőlük auto-grammot?
— Igen, igen ... Kézit csókolom. Sietek, mert rengeteg dolgom van még.
Rohanok tovább, hogy az esetleges kérdés-özön elől megmeneküljek s a kis bakfis hangja utánam cseng:
— Az autogrammokról meg ne feledkezzék 1

— Liceális előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadásainak sorozatán\' tegnap dr. Kiss Márton kegycsrendi tanár tartotta meg előadását a dohányzásról és a dohányzókról. Az előadó vonzó és mindvégig érdekfeszítő előadásban ismertette a dohánytermesztés történetét, a dohányzás eredetét, annak egészségi hatását, majd részletesen foglalkozott a szivargyártással, a pipák eredetével s a burnót-tal. Igen értékes ismereteket merítettünk előadásából. Megtudtuk tőle, hogy a dohányzás először Spanyolországban terjedt cl a kontinensen; megismerkedtünk a dohány vegyi összetételével s alkotó mérgeinek a szervezetre ható káros következményeivel ; a dohányzás különböző nemeivel s az e téren tapasztalható szokásokkal; a pipák történetével, melynek keretén belül megtudtuk, hogy a híres selmeci pipát nem Selmecbányán, hanem Körmöcbányán gyártották s hogy a mull század derekát megelőző időkben mennyire általános volt a burnótozás szokása. Végül néhány statisztikai adatot olvasott fel a dohánytermesztés gazdasági és pénzügyi eredményeiről.
— A Rozgonyi-uti ovoda még egy termet kap. A Szigethy Károly dr. elnöklésével megtartott ovoda-felügyeló-bizottsági ülésen rendezték a dadák illetményeit. Elhatároz\'ák továbbá, hogy a Rozgonyi- és Hunyadi-utcák sarkán levő elemi iskolában megüresedett tantermek egyikét, addig is, mig a tantermek felszereléséről a kultuszkormány, illetve az iskolagondnokságintézkedik, ideiglenes használatra kérik átengedni az ovoda céljaira. Az ovodában ugyanis százon felül vau a gyermekek létszáma, kik valamennyien egyetlen
teremben vannak összezsúfolva. f,
WCtr.ARETY •jztssu v*1 —■
— Készül a városrendezési tervezet. Ismeretes, hogy még az ehnult évben a város Varga István nyug. fővárosi műszaki tanácsosi, a neves városrendezési szakértőt bízta meg Nagykanizsa városrendezési terveinek elkészítésével. Varga István, ki személyesen is itt járt annak idején városunkban helyszíni előtanulmányok- végzésére s nagy vonalakban kialakult terveiről a Zalai Köz-löny-nek is nyilatkozott, tegnap küldte meg terveit a gazdasági iskola elhelyezésére^ és a katonaréti utcákra vonatkoz«ag.
— Apró filmhírek. Március-minden érdeklődést megérdemlő nagy filmjei: Cowered Wagon és Scara-mouche. Az első méreteiben a legnagyobb, a Scaramouche a legszebb.
— Az Irodalmi Kör vegycska-rának teaestélye. Félreértések elkerülés® végett utólag közöljük, hogy a Polgári Egyletben szerdán esle tartott teacstély nem az egész Irodalmi és Művészeti Kör, hanem csak a Kör vegyeskarának teaestélye volt, igy tehát arra meghívókat sem bocsátottak ki, inert hiszen a vegyeskar tagjai a vele kapcsolatos próbán úgyis együtt voltak. Legközelebb azonban maga az Irodalmi Kör is rendez ilyen barátságos összejövetelt, melyre természetesen a Kör összes tagjai hivatalosak lesznek. A szerJaí teaest záróráig tartott a legvidámabb hangulatban. A vegycskar hölgyei ugyancsak kitettek magukért, hogy az asztalokon semmiben se legyen hiány. A vegycskar férfi-tagjai sem maradtak el kötelességteljesítés dolgában a sok jó elfogyasztása, bor, nóta, tánc, muzsika körül.
— A hatóságok az erkölcstelen táncok ellen. Részletesen ismét tettük annak idején a Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesületnek a vármegye törvényhatóságához intézett felhívását, melyben kérte, hogy a hatóságok is vegyék fel a harcot a ma mindjobban elharapódzó erkölcstelen táncok ellen. Az alispán tegnap küldte meg a felhívást Nagykanizsa város tanácsának, melynek kapcsán utasítja a város hatóságait, hogy hatáskörükben igyekezzenek a felhívás értelmében elősegíteni az Egyesületnek az idegenből jött, erkölcstelen lángok ellen indított nemes küzdelmét.
IMD. Február ,6.___
_ a kereskedelmi alkalmazottal, szombati álarcosbálján jelmez-
ís bölgyszépságversenv is. lesz. A „Mesék fényképét a Színházi Étet Evő heti száma közli.
Tőmeglakások fertőtlenítése. Nagykanizsán január hónap fotamán
S álból 10 tömeglakásl fertődéin-Mtek Az összes fertőtlenítések száma elniult hónapban 22 volt. Kanya-*«3 difterítiszt 7, vörheny! 2, tífuszt 3, trachomát 1 esetben jelentetlek.
— Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
_ A csurgói ref. reálgimnázium .Csokonai" önképzőköre feb-niir 8-án a Nemzeti Szálló termeiben iótékonycélu hangversenyt rendez tánccal egybekötve. A hangver-,tny iránt a környéken is élénk érdeklődés nyilvánul meg.
= Hangya üzletben Csengeri-ul 2. röfös áruk mélyen leszállított árban kaphatók.
= Ügyes borbélysegéd felvétetik. Piíi Kálmán Kazinczy-utca 2.
«= írógép használ! 2,900.000 K. Ui Reminglon eredeti gyári áron, kedvezi részletfizetés, díjtalan .bemutatás Szabó Antal fegyverüzlet, Remington képviselete.
= Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szük-kiégictcil. Filipp kiitSMragyárában Szombathelyen a sajál gyártmányú elsőrendű angol-flórzokmk 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebátok és szvctlerek 390.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek,
Műsoros estély. Az Élelmezési Munkások csoportja február lló 7-én (szombaton) a Polgári. Egyletben tartandó műsoros estélyének már úgyis gazdag és kitűnő hangulatot keltő műsorát egy számmal kibővítette, hogy ezzel is dokumentálja a □. é. közönség iránt tanúsítói! figyelmét A csatolt szám énekszámokból áll: Énekli Oaál Jolánka. Jegyek Sclinitzer és Göndör ékszerésznél válthatók és az előadás napján 7 órakor i pénztárnál. Az előadás este 8 órakor kezdődik. Az előadás után lánc, világposta, confetti és szerpentin csata.
ZALAI KÖZLÖNY
mozi
Uránia. Pénteken \'/j7 és 9 órakor: Panoptikum (Jannings, Conrad Wcidl, Wemer Krauss) és Peggy.
Szombat és vasárnap: Tarsan. ,
A jövő héten óriási méreti! és óriási sikerű kép: Coiimi Wagon, Amc-tika nemzeli filmje.
hild józsef
ípuletfa-, deszka-, mész-, cement- és termóny-kereskedóso
Naaykani*««, Király-u. 4.
Telefon 120. ezám 3«
Irodalom és művészet
Az Én Újságom. Dickens: Copperfield Dávid, a világ egyik legszebb története és Kertész Mihály: Bohócz Péter cimQ elbeszélése folytatódik Az -Hu Újságom c heti számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levélkék, hasznos ismereteket tartalmazó egész garmadája vár Az lí\'n Újságom olvasóira. Hlöfizetési ára negyedévre 25.000 korona. Budapest, VI. Andrissy-ut 16.
Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő lapjának e heti számában két érdeket regény folytatódik. Az egyik Szederkényi Anna „Mária", a másik Keleti Márton: „Leányvár". E regényeken kivllt mulattató, tanulságos és érdekes olvasmányok szebbnél szebb képek egész kincsesházát találja meg o/. olvasó c lapban. Elöli/ctési ára negyedévre 90.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
. Sodorjon
JANINA"
papirt.
Góthné Kertész Ella Németh Juliska Gaál Franciska Kolbay Ildikó Csillag Erzsi Góth Sándor D\'Arrigó Kornél Tamás Benő Érczkövy László Kaiinthy Frigyes Farkas Imre Kurucz János Lantos Ica
szerepelnek a budapesti
■ eg^etlesí estélyén
febr. 10-én, kedden
3
P©§<gás*5 EgyleS düsztepméfoeai
Jegyskei ieijesen ingyen
csak azok kaphatnak, akik a Fischel\' könyvkereskedésben előfizetnek a Színházi Életre. Negyedéves előfizelő egy darab, féléves előfizető kél darab, egy éves előfizető négy drb földszinti ülőhelyei kap
Előfizetés negyedévre 80.000 korona.
Jegyeket a jelentkezés sorrendjében adják ki.
AZ.,ül Közlik,y számi,a Iru. llalvax Sándor II.
Régóta nem olvastam már magyar újságot. A napokban véletlenül került kezembe a „Budapesti Hitlap" egyik régi száma, melyben Nagy fcmil egy londoni levelét olvaslam. Szívesen aláírnám nézetét, ha nem venné zokon, hogy külföldön egész máskép látjuk és iléljuk meg a magyarországi dolgokat, mint otthon. Anu nagy és fontos volt számunkra odahaza, kicsivé töpörödik össze külföldön és víszonl a kis dolgok, melyekkel odahaza nem törődtünk, naggyá és nemessé válnak az idegenben. Amily fontosnak tartottam valamikor a pártviszonyokat, programok,".! és Bcncs ur beszédeit Prágában, oly kicsinységeknek látszanak ma, amikor itl Amerikában és az európai országokban látnom kelleti, hogy nem Bcncs ur, hanem a pém uralja a politikát, de nem a mi és nem a csehek pénze, hanem az angol és főkép az amerikai bankároké. Igaza van Mussolininck, amikor azt mondja, hogy nemcsak az ország belsejében keli tennünk különbségei proletár és kapitalista kőzött, hanem az országon kivíil is. Igy szerinte Anglia és Amerika kapitalista országok és velük szemben az egész világ országai proletárok: lassan de biztosan a Népszövetség helyett a newyorki Wall Street kerül uralomra az egész világ népei fölött. Ilyen perspektívák mellel! elképzelheti\'), hogy mily kicsinek, látszik a kormánypárt, kisgazda vagy szociálist;! pártoknak egymás közötti veszekedése.
Az olthoni események a gyermek „kisded játékai", amelyből csak akkor eszmélünk fel erre a tudatra, ha külföldre megyünk és látjuk a kezeket, riielyck ollhoni jálékainka! irányították. Azonban ezek a kezek csak maguk felé hajlanak, mint minden szentnek a keze és a játékban csak annyira vannak érdekelve, — amennyire a saját céljuknak megfelel.
Ezek után .nagyon sokan, akik jól ismernek, azt kérdezhetik, hogy mi a nemzetközi felfogásom?
Erre a következőket felelhetném. Gyakorlat és tapasztalatok módosítják a felfogás!. Gyakorlatban voltam a nemzetek közöli, azonban mindig csak közöttük. A valóságban egy nemzet eleiébe, lelkébe sem tudtam beleélni magam és felfogásom szerint ez lehetetlen is. „Itt élned halnod kell" — mondja Vörösmarty, ami nekem azl jelenti, hogy nem a föld a fontos, ahol élek és halok, hanem a nemzet, az ő költői, irói, művészei, nyelve, tradíciói, a rokonok, ióbarátok és ismerősök, akiket elfelejteni soha sem lehet. Hogyan^ liúiním elfelejteni a magyar paraiz-1 61, akinek párját sem Európában, sem Amerikában nem találtam? — Nemzetközinek lenni csak egy helyen lehetséges: kinek-kinek a saját hazájában. Igy ha haza kerülnék, ismét nemzetközi volnék, itt külföldön azonban magyar vagyok és az is maradok. Annál is inkább, mert nem találom érdemesnek más nemzetbe-liuck lenni. Az emberek mindenhol egyformák; történelem és politika valójában mindig ugyanaz,^csak a név és a képek változnak.
Megvallom, Amerika legíökép azért vonzott, mert a világ legdemokratikusabb államának gondoltam. Az igazi célom az volt, hogy itt mint paraszt telepszem le. Azonban paraszt helyett mindenütt csak cow-boyokat találtam. (Folyt. kov.>
közgazdaság
TŐZSDE
Az értéktőzsdeforgalom mindvégig tartott irányzat melleit folyt le. Az árfolyamok a legutóbbi papírokban az egész jdő alall a tegnapi zárlati kurzusok nívóján mozoglak. Az el-hanyagoltabb értékekben zárlatig átlag 1% áresés állott be. Nagyobb áreséseket szenvedlek Első Magyar Biztosító, Nasici, Fegyver és Hazai Fa. Áremelkedések is előfordultak. Igy Nova további 5°/o-kal javította meg árfolyamát. A kuliszban még Salgó és Rima vollak barátságosak. Árnyereségük mintegy 2—3000 K-ra rug. A malompiacon kedvezőbb irányzat jutott kifejezésre. A bányapiacon pedig a nagy papírok áresésével izemben néhffliy középérték árjavu-lást ért el. A forgalom a jelenlegi papírokban vol! élénk, egyébkén! gyenge.
Utótőzsde
Irányzat tartott. Magyar Hllcl 445. Osztrák Hitel 167. földhitel 205, Angol Magyar 36.5, Salgó 565, Hlnia 160. Nova 220, fiiü Hazat 2ÍW5, Kereskedelmi Bank 1140, Kő-saén SOM, Ganz Danubius 2920, Cukor 2330, Georgia 319, Magyar Német merő 186, Őstermelő 220.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták DcvUák
Anjvl font 3«OCO-3(70CC AtatUtdiM »on»i*i
C(«ll kvioai 2103 2153 Bt^ltJ UM-nts
Diait 113) 11 Vi Btt\'alO 17139 imi
Dolliig 7iison;*o Bukmil 372-374
Pr»a<U fr. JSCJ^Ml B\'Ounl Í7JJ-37S2
Hollindl fiL a/li-JiMl^ mSí-IWíJ
Ut U>;..lllril. I10IS HOJl
UN sídnjj Hjhidon j rcco
Ut« »J0-«|B (Pnlioo ÍC00 30U
8t\':i (link 3KQ 37Í2 N\'twyOrk 7XW-72<10
Otílr. kor. 101-4^-101 -95 Pisi. ÍS09 3MI
Oia kor. 1Í«7I27» PÍÍJJ 3)23 2I3S
Svijd ínui I37M 13JU $i4!U msu
$r4J 19152 l»>3l S\'ockholna 1»«00 1M31
Scntf IC3ISI0MI Wlífl 101 45 101 -M
-VUík« IS93>-i;09S rfldcb ián mit
ZQHcIii zárlat
Parti 2607 50, Lonjon 248250. Newyofk StS\' t Bcllssct 2665 - . Matland 215750. Holland 206 ,5. íleilln 123-50, Wien 73 —. Solla377*50, Prsga 1530-50, Budapest 72\'—, Yarső 100, Bukarest 267 50, Belgrád 835-.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI.UTA
Itgiup mi l.fD.p o>.
Dics ...............976019770 9655I9Í50
Berlin............... — 5790 — -
Prága ............... 472 I 472 4731 47350
Newyorkban 14.
Terménytőzsde
A mai terménytőzsde Irányzata a néhány napos lanyhaság után Isme! sxllárd volt. Iluza és tors magasabb amerikai jegyzések hatása alatt 7500 és 10,000 koronával drágít!. Szilárd még a köles Is, melynek árát 5000 koronával emelték lel. A korpa valamivel lanyhább, atső árát 2500 koronával szállították te. Egyéb elkkek tartották. A forgalom tengeriben elég élénk volt.
Buja Hszav. 76 kg-oa 610.000 - 612.500, 78 kg-os 620000 - 622.500, egyéb vld. 76 kg-os 607.000 - 610.000.76 kg-os 617.500-620.0W, iozs 525.000—530.000, soráipa 490.000-515.000, takarmány árpa 400.000- 420.000, ui tengeri 310.000—315.000, köles 315.000 • \'320.&0. korpa 247.5®-252.500. «b 425.000-435.000, lucerna 251000—270.000,
Sertésvásár
felhajtás 1660, melyből eladatlanul vlssxa-maradl 1360 dib. Elsőrendű 23.000-23.500. szedeti 21-500 —22.000, szedeti közép 20.000 —21.000, könnyű 18.000—19.000. elsőrendű öreg 21.ŰOO—22.000, másodrendű 19.000— 20.500. angol süldő 20.000—23.000, szalonna nagyban 24.000 -24.500. zsír 27.500 -2Í 000, lehúzott hus 26.0W-27.000. szalonnás tél-sertés 26,000- 26.000. Irányzat lanyha volt.
Ktádő: Zrínyi Nyomdaipar ős KJnyv-kere«fcodé« RT. NnzykanlzM
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Február 6.
divatárucikkekben
(ífc-ycn prAb.vi.irlAit
Szomolányi Gyula Caongory-ut 2. ixám alatti — It IlkDKjA mellttt) íirlttfbcn.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapattl iSxtd\' sáróárfolyamai
délutén I órai a kővetkezők i
Aajol-Magy. Kaiai
Lloyd bt ok Kanr. Hit ÜUltot
Lt.lln.il
Oi-M. t.-.i Otítr. Hit lulnw*l> rodfaitdb. Hnmí
Honr. Ml. 1- h
bqraOao K.-Ca«h tparb.
KKNW
Hatyar-NJmal
K0>p. Jatiitoj VIímI baak
K«as. b. 4a Uk Karaik. B.
s.niíchi ip.
roviioti k6bio»4l t»k. Alul. Tik. MokUf Hual di} D*6 x. bl«l roocife*
Malmok
Sora.-m. Concordla
Baiipti\'.l HoaflrU
Vl.-lljin
vikiáu
Ba.ilt 1
b.-ck.iui ii
Silutirl 3
Kohí,
Kíb. OÍML Draacba
Magotill ii
1SVSS& .
NanMtloayl UdÜnyl
Nyomóik Albtnitua P6vixoal ny. Pmo kilo 0 lobul Pallai Ríval
UltitBxn
Ond. <mpn Oaai-Daa.
flsluruna 7
Kiröibányal
N«ni«ll f« «
Olt S
Riabinyal
SiUkíiiU
NMICI IS"
Viki. b.loi
Kőilck««14a Adri* 10
AlUnllU
LtVJBlt I1
Mílf. 2
Bur I
Köautl í
Vircil l
(MUvjiuI i Atlamv Tia.t
IU
J3Í5
Cukorgyárak
Délcukor Cukoripar
Otorela ■>»»
Mtxon. <ukor Hl Stummcr WO
Élclnlix«r«k
31
I Iní Llptlk
Mk Min" ««*\'
Balga hm
Máila g Vagylpar Vagor.gylr KlBl
958?\'."
WSrn «
Sullml —
P0ap«kl » Tokaji bor
Halkartik. 20
Ott. Villámot
Egy- I.«6 MO
Juit Irió C
Ali. gia 13
Autr IMO
Phöbm tO
Olajok
Olajipar 77
Marcii p»l«. 7i
SBr (i mim
Mvlroil ifr 41
Klríly»5r -
K6b. polg. iSr — Ktg\'tvtch Cogo. «■
a<.i.i.ij.6t jm
Oachwlcdt 310
M
LÍy!,,.
Oyaplumoió i Ooldbtigar
Karton í
Pamutlpar 3J
SíivftKíli 1
V«iylpar
SpóUtum i:
rwTa «
Huc£. múliljya I Silkra l
Daol<»
Kt\'.ili Murányi Török
Kúlflntíltk
Dotoxl
Ouinml 3
tatairól™ I
S«l«to« I
•UrintÜ 3
Bárdi Bónl
Br»u M 3
Oyfcl Wr CoivIn Ilim Papíripar llanf/alpar Starffl-
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, illetve édesatyánk elhunyta és temetése alkalmával megjelenésükkel inély fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
*>-, Hordós család.
Legújabb b O r-árjegy;ék. mely ugy minőségben, valamint olcsó árainál
utolérhetetlen.
I lu Bruncsicsíílc bikavér 20.000,1II. ícliér becel 20.000. t ll. príma vörös lö.OOO, 1 It. príma fehér 16.000.1 lt. riillng 12.000, I It. teliét 10.000, 1 It. siller 10.1)00 korona. BRUNCSICS JÓZSEF
(Ou«r-, t«»mtgc- él katonai-cikkek krrcik<d<Ubtn
Sugár-ut 53. Pl Telefon 210.
Apróhirdetések
Az apróhlrdcWa <JIJa 10 níig XC0 K. A clon6 i minden va.lawbb bclütil -116 w4 kit»jónak uiralt-Ullk. .Minden tovibbl »«ó dija 503 K. A hlrdfic.l dl) «Ürt (liílíodö a a loigalmi aJ6 hozziuAmlUatik
üilethclyioécj Wulvonalon Siabó, cl-péiz, slb. lin.toiiló szakmlnak alkalmit, azonnal kiadó. Cim kiadóban, 384
Birtok béri etet keresek 300-400 holdasat Nagykanizsa vidékén azonnali Átvételre. instrukciót megveszem. Mcgbliot-tain Szlgriszl Ingatlanforgalmi iroda, Fó-ut 8.
Miltériyi-cipőt wogyenü
Caflvék kazánok és vízvezetékek részére, valamint bármely célra, bármilyen mennyiségben. Weiser gépgyár, Nagykanizsa Sugár-ut 16. Telefon 9. 93
10—ÍZ és U ezer korona
1 liter kltUnó z.imnlii aranyhegyi bor Sáfrán József füszerkereskedósében. Gyózódjön meg bárki 1 ll. bor vitelével boraim jóságáiól. 3*t
SÁFRÁN JÓZSEF
Magyar.utca 74. - Telefon 335.
Eladó vendéglő. Kiskanlzsin, Országút 23. sz. alatti vendéglő berendezéssel, hordókkal, nagy kerthelyiséggel szabadkézből eladó, vagy esetleg bérbe is kiadó. Bővebbel ugyanott a tulajdonosnál. 386
férfi velúr kalapok
Icwillltoll írakort kaphatók Gyenee éa Vida kalapgyAr
tUruiltó Balettben 175
rolívdan inii kalapokban órittl illmUk.
Balatonmagyaród on Tamás Testvérek gőzmalma szabadkéz. bSI sürgősen eladó. 2^1 10-5
Uradalomba asztaloamester ajánlkozik teljes ÍÖlszereléiscl konvencióra. Cini a kiadóban. 389 3-1
özv. Hordós Vlncéné szül. Sulyok Terézia, valamint gyermekei Vince, Aladár, József, István és Gyula, valamint ai összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy a legjobb (érj, apa. és rokon
Hordós Mince
életének 66 ik évében\', folyó évi február hó 3-án az Úrban elhunyt.
Holt tetemeit iolyó hó 5-én délután »/»4 órakor kísértük a róm. kath. temető halottasházából utolsó útjára.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvééti Iolyó hó 6-án délelőtt 8 órakor lesz az Urnák bemutatva.
Nyugodjék békében I
llj. Kordói Vincin* »a6l. Blebl Ama. Hordva Ala<l6rn* stOl Domonkos ZiOlla <i Hord** JOzacín* aaQI. Kochanek Berta
Narancsaitiom
ktizvellen behozatal
Nemes véruaranes 200-as és
160-as ládákban Vérbélíi narancs 200-asís 1130-as
ládákban Édes színes narancs 200-as és
300-as ládákban Citrom 300-as ládákban Mandarin cea 10 kg. rekeszekben
állandóan kanható
SÁRKÁNY MÓR-nál
Nagykanizsán, Király u. 40
a volt közellátási helyiségben, n régi
postával szemben.. Ebdis eredeti ládákban és kíoívawa," Csak viszonteladóknak. .fíUHSs vtóiku klvinitr* Uli csomiiolásbaa 375 Telefon 360. azám.
CF?rS3C5\\rZi 3VE> CSVEJG^,^ (3\\fE)C3\\rE> CSVSí3\\/0 CBVOOVEJCS^
| A világhirU Első Budapesti"
| Gőzmalom Részvénytársaság lisztje
s kizárólag csak Balaton Testwérek lisztkeres- | | kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már J
I mindenki tudja, i>ogy ezen liszt i
@ __ színre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. == !
c2/IEJCSAfflC3J\\E3 CÍE/I£>C2;>0 C2/UDC3KS3
MAVER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
rtiH.lc.tA, v.() iltitlió, uíxinoíö yill.lH" Kaxinoxy-U. 8. Hunyndi-u. 18.
Vcgytlsztltást, mindennemű ruliafestést, so"vrc-pllssirozást gyönyörű kivitelben villái. Külön gallér és kézelő osztály
VldíW mcarendelísek gyorun íi jionloMii víjjedelnek. u
Pafiini 27. sz. ház
melléképületekkel, 2 és fél liokl telekkel nyilvános árverésen ii legtöbbet Ígérőnek elndntik február 8-án délután 1 órakor.
Éiletllem
ililtnftkll .1 i gazdfktt.
Il^b belga mének
érkeztek, amelyek a legkedvezőbb letételek melleit lesznek eladva. Ugyanott eladó egv 10 HP benzinmotor egy 900-as Umráth oséplővsl, teljes felszeraléascl ki
Pfeiffer András
1731921. végrh. szám. Árverési hirdetmény.
Alulírott blrósflgl végrehajtó az 1881. évi LX l. e. 102. §-a értelmében ezennel köz-hirré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1924. évi Pk. -1827. számú végzése következtében Dr. Hoch Oszkár Qgvvéd áltjl képviselt Ueutsch Ede javára 678.000 K s jár. erejéig 1924. évi október hó 17-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és fclUlfoglalt és 1,500.000 kor. bcciült következő Ingóságok, u. m.: Egy 2 ajlós szekrény és 1 takör nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1924-ik évi Pk. 4827. számú végzése folytán 1378.000 kor. tőkekövetelés, ennek 1924. évi szeptember hó 1. napjától járó december 10-lg lictl 2% kamatai, \'Vo váltód!) is eddig összesen 417.000 kor. bitóikig már megállapított költségek ercjél)!, Kiíkaulzsin. Hunyadi-tér 21. sz. a. leendő megtartására li>2j. évi február hó 12-ik iMpjúnitk délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinlelt ingóságok az 1881. évi LX. ».-c. 107. és 108. §-al érlclmébcn készpénzfizetés melleit, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mísok k ic- és fclülfoglallatták és azokra kiclégilcsi jogot nyertek volna, ezen án\'crés .iz 1881. évi LX. ».c, 120. §. érlel-mé\'iM-n ezek javára is clrcmteltetlk.
Kelt Nagykaui/.siíti. 1925. évi január hó 30. napján.
Haán Gyula s. k.,
klr. JMróságl végrehajtó.
AR1IERES
esetén sem izirczhtt ba olcsóbban varrógépet, mintha a világhírű kiváló német gyártmányú
fi
STOEWER"
családi és Iparos
varrógépeket veizl meg,
SZAKÁTS
műszerUzein és irógépvállalat
(céglutajd.: Szakád Gyula)
NAGYKANIZSA
Kisfaludy Sándor-uto. 2. ..ám
TELEFONI 40.
Alk.tré.z.k *m k.llik.k, tm- i.wltá.ok.
Kakasfesték!
Az asszonyok addig leaték, Mig megjött a Kakasfesték 1
Kérdezz meg csak minden boltot Tartós, tiszta, nem hagy foltot Es vetekszik minden árral, Színe meg a napsugárral I
Kapható 10
STAMPF ZSIGMOND
fütxer- éi csemege-üzletében
Nagykanizsa, BazáréPout
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 25.000 K
Fizetési nehézségekkel
kfli<6 k»raik*46k íorduljaaak kUaloanil
Forgács és Társa
kar. «fy(itató (rodijihoi Budaptll, V., P.riaíbat-t4r S. a tán, filamtUt. Talafoa • H-74.
Már most
szerezze be
Rézgálic
Raffia K é n p o r
szükségletét. Legolcsóbban elsőrendű minőségben kapható
Hirsch és Szegő
cégnél w
Nagykanizsán.
Hangjegyujdonságok i
In a Covered wagon. Connais-tu le pays ?
Chansonette. The song of songs.
Madonna. Ja miJssen denn beim Trcu-scin zwei seln? (dal és 8lue<) Maybe. Memory lawe (Valse)
Teddy Bear (Blues) lunc nlKht. Honolulu. Sunday Mary (Foi-To-i;. Rio de Janeiro-Tcllo- Mlo-Caprl«o tranx-
Zum 5 Uhr Toe (Band III.)
FISCHEL FÜLÖP FIAI
paplráruhix&ban.
Nvomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomd»vocft6: Oíeabeck Károly).
84. évfolyam, 30. szám
Nagykanizsa, 1925 február 7, szombat
Ára S800 korona
,„,v,„tíi<2 t» kUdóhivátal s ES Stta 78. nyomd, .117. aim
-Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EBIIiclí>l in: Ejy bín 30.000 lototu Három hórs............... 90.000 kotona
A VÁLASZTÓJOG
Már a régi Magyarország parlamenti harcainak is. egyik ütközési pontja volt az általános, egyenlő és titkos választói jog, napjainkban pedig ujra fellángolnak a választói jognak ilyetén niódon való törvénybe iktatásának óhajai.
Akik azonban egyre sürgetőbben követelik a választói jognak általánosságát és titkosságát, elfelejtik a közelmúlt végzetszerű eseményeit s a nemzeti gondolat, ellen intéznek támadást propaganda tevékenységükkel. Nem lehet minden embert egyforma jogokkal felruházni, mert a szabadsággal élni is kell tudni. Hazánkban a nemzeti öntudat még nem vette be magát any-nyira- a lélk«kbe> -hogy a- nemzeti gondolat kockáztatása nélkül nyugodt lelkiismerettel tudnók a választói jogot az ország minden polgárára egyformán kiterjeszteni.
Az általános, egyenlő és titkos választói jog törvénybe iktatása súlyos veszedelmeket rejtene méhében, mert általa megint sikamlós lejtőre kerülne az ország, mely egyszer már lecsu* szotl rajta a mélybe, Minden erőnket össze kell fognunk, hogy a konszolidáció ulján eljussunk gazdasági és társadalmi állapo tainknak nyugvópontjára.
Mi tehát az általános, egyenlő és titkos választói jogra ma még nem látjuk elérkezettnek az időt. Ellenben követeljük a választás tisztaságát s a választás feletti bíráskodásnak minden politikai elfogultságtól mentes bíróságra való álruházását.
A választói jogosultság lelkiismeretes megállapítása, az ajánlási |v pontos alakszerűsége, a választási eljárásnak objektív tárgyilagossága s végül a választás feletti bíráskodásnak a független bíróságra való átruházása, — ezek azok a követelményeink, melyeket a választói jognak gyakorlati érvényesülésében és eredményében megkívánunk.
Követeljük, hogy akinek törvény szerint választói jogosultsága van, az minden befolyás és kényszer nélkül lelkiismerete szerint gyakorolhassa is ebbeli
jogát s hogy a választásnál minden terror és mindenféle visszaélés lehetősége végképen kik.ü-szöböltessék.
A választói jognak szélesebb alapokra való fektetése annsk a jövőnek képezi majd feladatát, melyben az állam minden tagját a nemzeti gondolat magasztos és egyedül boldogító eszméje fogja betölteni s a lelkiismeret
szavát s a hazafias érzést nem lógják elfojtani Ihcoretikus doktrínáknak megtévesztő következményei\'. ^
Az idő tehát nem érkezett el a választói jognak sem általános kiterjesztésére, sem pedig a titkosságnak minden helyen való megvalósítására. Ellenben a rendszer javításra s a.választói jogosultság szabadabb, függetlenebb érvényesülésre szorítkozik.
Elfogadták rés^Befeifesst Is a klálügfS tárca kiliség^etését
fi külügyminiszter expozéja — Megkezdték a belügyi tárca tárgyalását — Í4 iakaréfcosEági bizottság ülese A parlamenti bií:oítoágofc ülései — Bethlen Istuán grof miniszterelnök a genfi ülésen
zoll erővel twSkés szándékait nyilvánítja. A Népszövetség felügyeleti működése a kisebbségi kérdésben Magyarországon nagy csalódást és kiábrándulást okozott. A magyar kormány tudja e tekintetben kötelességét s elszakított testvéreinkért meghoz -minden tőte telhető áldozatot. A Népszövetség munkájáról s/.ólva kifejti a külügyminiszter, hogy annak keretén belül mindenki számára egyforma jogokat és kötelességeket követelünk. Az utódállamok közül Ausztriával 10, Csehszlovákiával 18, Romániával 15, Jugoszláviával 4 egyezményt kötöttünk s a jóvátételi kérdéssel kapcsolatban 9 egyezmény van folyamatbán Az ezi-kkcl való érintkezés megkönnyítése szükségessé leszi az uüevélkérdés revízióját. Ktllön emlékezik meg arról a jó viszonyról, melyben a Szentszékkel vagyunk s melyet a Szentatya itteni képviselője utján karitatív téren, laiiusit irántunk.
A külügyminiszter expozéja ulán fíeck Lajos szólal lel. Nem leliet — mondotta — hibáztatni a kormányt a határozol! orientáció hiányáért, hisz a nagy államok sem tudják, merre oriaitálódjnnak. Majd ismerteti az általános külpolitikai helyzetet. A mi jelentőségünk abban áll, liogy az északi és délszlávok kőié ékelve megakadályozzuk a francia—szláv gondolat megvalósítását. Ezt ki kell használnunk, meg kell erősödnünk gazdaságilag. Határozóit kijelentést kér a szovjet-szerződés elejtésére vonatkozólag. A költségvetést nem fogadja el. .
liogya János az olasz orientációt sürgeti.
Farkas Tibor után Haszár Károly szólal fúl. Bizalommal van a külügyminiszter személye íiái\'it. Helyes lenne, ba a kormánya fontos külpolitikai kérdésekről tájé-
Budapest, február 6
A nemzclgyülés mai ülésén a költségvetés részletes vitája során a ktllttgyi tárca költségvetését tárgyal Iák.
Hoyos Miksa grOf előadó ismerteti a külügyminisztérium történetéi, szervezetét, külképviseletei!. Jelenleg 18 követségünk, ■ 14 konzulátusunk és 37 lísztelelbeli konzulátusunk van. Ismerteti a költségvetés tételeit s kéri elfogadását.
Utána Szcitovszky Tibor külügy-.miniszter emelkedett szólásra. A háboru tanulságait — mondotta — javunkra fordítottuk. Régebben Bécs csinálta a magyar külpolitikái, a magyarság érzékét is elvesztette külpolitikai kérdései iránt. Ezért volt hiába Tisza István tiltakozása a miniszterelnöki székből a háború elten. Nem voltak magyar diplomaták s Magyarország eltitnl Ausztria cégere alatt Ma ez a helyzet az örvendetes javulás képét mulatja. A magyar ifjúság legkiválóbbjait válassza a diplomáciai pályákra. Diplomatáink fizetése külföldi és magyar pénz viszonylatában nem hogy nagy lenne, hanem alacsony. A nemzet összes erőit a külpolitika szolgálalába kell állítani és helyreállítani, amil a múltban elrontottunk és elmulasztoUunk, A nemzetközi életben még mindig az az állapot áll filmi, hogy ugyanazok a nemzetek állnak egymással szemben, mint a bábom előtt. Az Egyesült Államok magalartasa ma is döntő súllyal nehezedik a nemzetközi élet kialakulására. Általános tendencia, hogy az uj hatalmi Helyzeteket állandósítsák, csak nagyon csekély mértékben, gazdasági lírai tapasztalható némi mérséklés, fcgész
Európát véd- és dac-szövetsegckkci
hálózzák be a győztes ailamok. Mind megemlékeznek a trianoni Magyarországról, mely nem leirt más!, min! hogy állandóan cs loko-
kozlatná a közvélemény!. A dunai konföderáció kérdése megérdemelné, hogy foglalkozzunk vele. A szovjet-szerződéssé! szemben a legsúlyosabb aggodalmai vannak. Nem lud hozzájárulni ahhoz, hogy az orosz szovjetnek valamely követsége jöjjön Budapestre. Ez erkölcsileg teljesen lehetetlen. A költségvetést elfogadja.
Pintér László csatlakozik Huszár fejtegetéseihez, l>ár nem látja oly sölélnek a belpolitikai helyzetet. A békeszerződés revíziójának figyelemmel tartását sürgeti. Majd a határforgalom köiülí auomáliáka! teszi szóvá. A költségvetést elfogadja.
Zsitvay Tjbor alelnök ezután a vitát bezárja és szavazásra leszi fel a kérdést.
Petrovácz .Gyula a határozatképesség megállapítását kéri.
Elnök megállapítja, \' hogy a Ház határozatképtelen is ezért az ülés! 10 percre felfüggeszti.
Szünet után Petrovácz Oyula újból kéri a határozatképesség megállapításai, mivel mindössze 22 képviselő van jelen. Elnök elrendeli a névsor olvasást. (Helyeslés.) A névsorolvasás után elnök arra való tekintettel, hogy a Ház még mindig nem határozatképes. az ülést ujbói felfüggeszti.
Szilnél ulán elnök a külügyi tárca költségvetésének vitáját bezárja, mely után a nemzetgyűlés a külügyi íárca költségvetését általánosságban és részleteiben elfogadta.
Ezután áttérlek a belügyi, lárca költségvetésének tárgyalására. Neu-limtcr Ferenc előadó kijelenti, hogy a belügyi tárcánál teljes mértékben érvényesült a takarékosság, különösen most, a jelenlegi belügyminiszter alatt a legerélyesebben folyik a létszámcsökkentés.
Nenbauer Ferenc ismerteti a belügyi lárca költségvetését.
Zsitvay Tibor elnök jelenti, hogy a névsorolvasásnál távol volt képviselők neveit legközelebb fel fogja a Ház elölt olvasni.
Rakovszky Iván belügyminiszter szólal fel azután. A rendőrséggel foglalkozik. A költségvetésben felvett kiadások hatalmas tételei rendészeti természetűek. Mig 1920-ban 16.124 főből állott a rendőrség személvzete segédszemélyzettel, jelenleg 31 \'OöO-rc apasztotiák. Ez magában véve bizonyítja a csökkentési tendenciái. Vannak feladatok, melyeket régente más szervek végeztek s me-lyckct mo I a redukált létszám mellett is a rendőrségnek kell végeznie. A hadsereg létszámának csökkentése folytán inas intézményeket bellelt felállítani, ilyen p. o. a folyammér-nökség. Majd bőséges statisztikai adatokkal dokumentálja az államrendőrség nagy munkáját. A magyar icmtörség igen fontos munkát végez az állani életében. Evekig tartó munkát ad az állampolgárság üwc. Nemkülönben nagy feladatot ró a kivan-Sotó i P\'ówíma. Majd a kiskorúak \'vagyonának védelméről és valorizá-
4 zalai közlöny
1925. Február 7.
lásiról beszél. Védelmére kel bürokratizmusnak, mint amelyik szükséges, noha nem tagad;, a közigazgatási reform Szükségességéi. Kitér és bírálja a szociáldemokrata paktumot.
Kéri annak a megállapítását, hogy az országban most igenis rend van. (Élénk éljenzés!)
Elnök kegyetette! emlékezik meg az elhunyt Ullmann báróról.
Legközelebbi ülés kedden délelőtt lesz, amelyen folytatják a költségvetés tárgyalását. Az ülés V.7 órakor ért véget.
Az Igazságügy! bizottság ülése A nemzetgyűlés igazságügyi bizottsága Platthy György elnöklete alatt ma délelőtt ülést tartott. Héjj Imre előadásában letárgyalta a polgári eljárás és az igazságügyi szervezet módosításáról szóló törvényjavaslat függőben maradt szakaszait. A bizottság ülésén a kormány részérói Pesthy Pál igazságügyminiszter vett részt, aki a törvényjavaslat 18. és 19. szakasza helyett uj szakaszokai terjesztett bc.
A pénzügyi bizottság ülése A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága ma délben 12 órakor Kenéz Béla elnöklete alatt ülést tartott. A kormány részéről Biid János pénzügyminiszter vett részt.az illésen. A bizottság az osztrák köztársasága valamint a német birodalommal kötött adóügyi szerződések becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot tárgyalta. Eörffy ímre előadó ismertetése után egyhangúlag elfogadta, majd utasította az előadót, hogy a bizottság jelentésétje vegye fel, miszerint a bizottság kívánatosnak tartja lehetőleg minden állammal adóügyi szerződés kötését.
A takarékossági bizottság ma délelőtt tartotta alakuló üléséi a parlamentben. Hivatása, az állami háztartás kiadásait arányosítani a teherbiróképességgel, vagyis minden felesleges intézményt, kiadást meg-
szüntetni. A bizottság elnöke Vér-tessy Sándor előadója Bárczi Dezső volt pénzügyi h. államtitkár.
Az elnök megnyitójában ismertette a bizottság programját, majd Vnss Józsel dr. helyettes miniszterelnök szólalt fel. A kormány — mondotta — a nagy tisztviselői tábor leépítésén dolgozik. Kis státus legyen, de jól fizetett.
Buti János pénzügyminiszter szavai szerint a kormány szerelné, ha a bizottság az állami élet minden megnyilvánulásival, állami üzemek felülvizsgálatával is foglalkoznék.
Teleszky János volt pénzügyminiszter, Szterényi József báró, Bud János felszólalásai után megvitatták az ügyrendet, ezt azonban bizalmasnak deklarálták s Igy arról információt nem adtak a sajtó részére.
A miniszterelnök a genfi illésen
Genfi távirali jelentés szerint a Nemzetek Szövetsége Tanácsának pénzügyi bizottsága tegnap délután tartotla első ülését, amelyen Belliién István gróf miniszterelnök és kísérete megjelent. A miniszterelnök Magyarország pénzügyi újjáépítéséről tartott előadást.
BELF05JOS KS53EIS
A tatabányai bányász-sztrájk.
A bányamunkások sztrájkja következtében a bánya üzemi működése szünetel. A munkások egy része dolgozni akart, de a sztrájkolok a munka megkezdésében megakadályozták őket. A sztrájk oka nem béremelés, hanem a felváltás kérdése. A munkaadók azt kívánják", hogy a felváltás a föld alatt, a munkások pedig azt, hogy a föld feleli történjék. A mai nap folyamán Budapestről egy kiküldöttet várnak, aki a megkezdődő tárgyalásokat vezetni fogja.
Erdészeti államvizsgák. Az 1 <>25. évi tavaszi erdészeti állanivizsgála-tok április 20-án és a rákövetkező
napokban lesznek. Ez év tavaszán erdészeti államvizsgálatot tenni óhajtók felbélyegzett kérvényeiket február végéig a faldmivelésitgyi minisztérium erdészeti főosztályánál (Budapest, Országház-tér II) nyújthatják be. Az államvizsga alkalmából fizetendő vizsgálati díj 15 aranykorona.
Építőiparosok és magínmér-nökök küldöttsége a parlamentben. Dr. Hermann Miksa a Magyar Építőiparosok Szövetsége, a Magán-mérnökök Orsz. Szövetsége és a Baross Szövetség együttes küldöttségét vezette ma a parlamentbe Itas József népjóléti minisztereié. Az együttes küldöttség nevében Farkas Elek két kérést terjesztett a miniszter elé, aki válaszában kijelentelte, hogy ismeri az épitőipar. súlyos helyzetét, hozzájárul ahhoz, tiogy a nyár folyamán hajtsák bc az előlegként fizetendő épitő baleseti járulékokat, előlegeket. Az Általános Országos Munkásbiztositó számára megvásárolták a zalaegerszegi fogolytábort. Maga is lehetetlennek tartja a nnin-kásbiztositó pénztárnak házi kezelésben való építkezését.
A Hitelbank elnökének temetése. Néhai báró Ullmann Adolf főrendiházi tag, a Magyar Általános Hitelbank elnökének temetése vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Hitelbank központi székházából. Ez alkalomból l\'ass József népjóléti miniszter Iiclhten István gróf miniszterelnök helyettese küldött részvéttáviratot a Hitelbank igazgatóságához.
Veszprémi főiskolások ünnepe. Veszprémből irja a Zalai Közlöny tudósítója: Vasárnap alakult meg a kiterjedt Foetleratio Emericana nevü főiskolai szervezet VIII. Corporatiója Veszprémben „Herautia" cinien. Az líítnepségck két napon át folylak, melynek főbb pontjai: Szombaton ünnepélyes megérkezés és fogadtatás, lampionos „ballagás", Veni Sancte és az pörek urak" avatása. Vasárnap reggel a székesegyházban ünnepélyes mise, melyen a piarista főgimnázium énekkara énekelt. Ezután
volt a főgimnázium dísztermében igen előkelő közönség jelenlétében ünnepélyes ősmagyar jelleggel Roll Nándor dr. megyéspüspöknek pro-tektorrá való avatása. Az avatási Bittér Illés c. főigazgató, a Foederalio elnöke vezette, Este a színházban műsoros táncestély volt, melyen Bitióy Zóra, Szende Ferenc és Karácsonyi István operaházi tagok is szerepeltek. A nagy külső fényességgel lefolyt ünnepségen megjelentek az egyesület s a kultuszminisztérium képviselői s nagyobb -számban a cisztercilarend tagjai is.
jegybankforgfllom. A Magyar Nemzeti Bank jegyforgalma a január 31-iki állománnyal szemben 524.3 milliárddal emelkedett. Az emelkedés egyrészt az állami háztartás költségeinek fedezésére, az állam saját számlára\'kiállított összegből ered, másrészt arra vezethető vissza, liogy -a bankkal szemben támasztott hírei-igények az ultimőval és a lakbér-negyeddel kapcsolatosan igen nagyok voltak. Az állami számlára 310.9 milliárd, egyéb számlára pedig 65.4 milliárd folyósittatott. Ennélfogva a giró-állományösszesen376.3 milliárddal csökkent. Váltóleszámítolásokra 89.8, devizák és valuták vásárlása folytán 17, egyéb követelések révén 63.8 milliárd pénzjegy került forgalomba. Ezzel szemben az egyéb tartozások emelkedése folytán 22.7 milliárd pénzjegy folyt be.
Kiállítás hősi emlékművekből. A Képzőművészek és Iparművészek Országos Gazdasági Szövetsége Ligeti Miklós elnöklésével szobrász-gyűlést tartott, amelyen a belügyminiszter képviselője is megjelent. A gyűlés elhatározta, hogy a hősi-cmlék-ügy végre kielégítő- művészi megoldása céljból pályaterveket készíttet, amelyek a nagyobb városokban neiiBf anyagból kerülnének kivitelre. k pályanyertes müveket ki is állítják és a városok rendelkezésére bocsátják. A Szövetség erre vonatkozó javaslatát a városok legközelebbi kongresszusa elé terjeszti.
Aranykanálkák
Irta: Huta Sándor
Tartalékos tisztekkel jöttem össze a minap egy kis kvaterkára. Szidtuk ezt a poshatag világot, amelyben előbb-utóbb megáporodik az ember munkakedve.
— Mégis csak jobb volt a bábomban 1 — keseregte az egyik. — Az ellenségről tudtuk, hogy nem jóbarát; a jóbarátról meg tudtuk, hogy testvér, aki együtt gürcöl, együtt szenved velünk a lövészárkok földi poklában. De most... ?
— Az volt az igazi testvériség! — sóhajtja a másik. — Még a pucéromat is ugy szerettem, mint az édes öcsémet, pedig nagy csirkefogó volt egyébiránt.
— A pucérok? — nevet fül egy harmadik. — Akadt olyan tisztiszolga is, amelyik a legáidottabb szivü asszonyuál is jobban gondozta az emberfiát.
— Pedig volt köztük mindenféle ivadék! — hangzik az ujabb közbeszólás. — Az enyém például pesti strici volt. Valami ligeti naplopó. Meg nem lopott volna soha. Inkább ő zabrált ennivalót az én számomra is éhes napok idején.
— Zabrált? — szólal meg a mellettem ülő fiatal hadnagy. — \'■\'•>, az én tisztiszolgám inkább levágatta volna tőből a kezét, minthogy /.ab-ráljon. Azt hajtogatta egyre--v,?$ra előttem: — Zászlós ur, alá?: vsan
jelentem, a zabiálás is lopás, hiszen azt harácsoljuk cl, ami a másé.
— De mikor az ellenségét vesz-szük el? — rivaltam rá.
Az is csak felebarátunk. Nem muszáj rabónunk is tőle I — papolt vissza.
— De mikor az se kiméi minket?
— Maj eléri az Isten verése, akárcsak minket az örök gyulalom I — oktatott tovább kenetesen.
— Miféle szerzet volt a jámbor? — kérdezték egyszerre ketten is.
— A hadnagy beszédbe melegedett :
— Komárommegyei földmivcs ember. Lehetett ugy negyvenötéves. Megviselt, sovány teste akár az aszkétáké. Lötyögött rajta a katonaruha. Ó volt a Icgcsőndesebb lélek egész századunkban. Ezért is választottam emberemül. Olyan szépen mosott, varrt, főzött rám, hogy sokszor az anyám áldott kezét éreztem
1 magam körül. Kérdeztem is tőle, 1 honnan \\vetíc sokféle tudományát?
— Alázatosan jelentem zászlós uram, sokat betegeskedett otthon az asszony. Ahányszor ágynak esett, én lettem a mindenes a háznál, a gyerekek meg az állatok körül.
A társaságnak nevethelnékje támadt, de a hadnagyra pillantva, Icfanyarodott az arcokról a mosoly. !„ — Jó templomos ember lehetett - jegyezte meg később valaki.
— No, nem mindig volt az! — felelte a hadnagy. — Nagy sora van annak. Tetszhalál, miegymás.
— Tyüh, a teremburáját, hisz
egész érdekes embered lehetett I — lelkendezett valaki.
— Hát bizony az volt. Érdekes ember. Eleinte azt hittem róla, hogy amolyan bibliás, istenes lélek, amilyenné öregségében válik az elárvult magyar. De aztán észrevehettem, hogy nagyon komoly lelki esemény hatásáról van •ifálá\'szó. Olyan fogadalom-féle tartatja vele tiszteletben a másét s ez a fogadalom tiltja cl az italtól, sőt még dohánytól is.
— Nem is bagózolt? Pedig ez szenvedélyes szokás volt az ilyen-, forma hallgatag parasztkatonákuál! •— mondta valaki. .
— Ha megkínáltam vékonykosztu napokban egy kis szivarvéggel, csak elhárította a kezével, hogy ne is lássa.
— Megkövetem alázatosan a zászlós urat, de ez a szenvedély is csak rosszra vezérli az embert.
— Dc hát mi lelte magát, hogy se nem zabrál, se nem iszik, se nem pipál, csak tesz-vesz, huz-von, meg imádkozik. Milyen katona maga?
— Amilyenné a jó Isten mindenható akarata nevelte az én szerencsétlen, bűnös fejemet! — tört föl a szó az.én Mártonomból. — Vótam én más is. Százszor komiszabb is. Aki előtt nem vót semmi" szentsig, csak a maga haszna; semmi öröm, csak a mások kára. Aztán gyüft a halál.. Ej, alázatosan jelentem a zászlós urnák, jobb nem is rágon-dóni már.
Megsajnáltam.
— Szegény, Márton, hát akkor sokai-tapasztalt?
— Sokat szenvedtem, alázatosan jelentem.
És hallgatagon varrta tovább szakadt ingeimet. Estefelé erős tüzet kaptunk. Irgalmatlanul vezette terepünket a digó. A Piave-parton egy beton-hid alatt volt a tábori őrsünk tartaléka. Sokszor megvizsgáltam őrszemeimet, nem mutatkozik-e ellenséges mozgolódás a sok ágban szertefutó viz felöl.
— Hadd menjek a áászlós úrral! — esengett Márton. — Nehéz az éccaka. Ki tuggya, mi lesz velünk?
Engedtem szó nélkül. Meghatott a hűsége. A szakadékos parton sokáig elmászkáltunk; őrszemtől-őrszemig. Néha ránkcsapott karvalyként a fényszóró. Pőrén mutattuk magunkat az ellenség szeme felé. Itt-ott gránáttól nyögött föl a part. Gépfegyver, Hez-dett dadogni a viz felöl és végigszórta vonalunkat, mint a hirtelen jégverés.
Lehuzódiunk egy árokba, Márton nekitámaszkodott velem szemben az árokpartnak. A fényszóró újra ránktalált és sokáig állott pillantása Márton mellén. Sápadt volt és végtelenül szomorú.
— Mi baj, Márton?
Csak az emlékezés, alázatosan jelentem.
— Micsoda emlékek?
— Hát az orosz front, meg a többi sok. (Vége köv.)
1925. Február 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Elkobozták a Népszavát. A
budapesti törvényszék vizsgálóbíró-iának intézkedésére a rendőrség a Népszava tegnapi számát elkobozta, mert két közleményével a magyar állam megbecsülése ellen irányuló vétséget követelt el.
Helyszíni szemle Lédereréknél Csepelen. A vizsgálóbíró tegnap folylllta Lédercrné kihallgatását. A iovö héten tartják meg Csepelen azt a ujabb helyszíni szemlét amelyen a gyilkos házaspár és Léderer Sándor is jelen lesz. Ezt a helyszíni szemlét a polgári és katonai hatóságok együttesen tartják meg.
Molnár László halála. Molnár László a Nemzeti Színház tagja tegnap este hetvenhét esztendős korában elhunyt.
Tilos a hadirokkantaknak koldulni. Az országos főkapitány a népjóléti miniszterrel egyetértően elrendeli. hogy a hadirokkantak részérc ezentúl könyöradomány gyűjtési engedély ki nem adható. Megtiltja a rendelet a hadirokkantaknak a koldulást. A 75 százalékos és súlyosabb hadirokkantak, amennyiben gondozásuk hozzátartozóik körében nincs kellőképpen biztosítva és anyagi helyzetük miatt is rá vannak utalva, elhelyezést nyerhetnek a m. kir. Hadirokkant Otthonban, ahol mindennemű életszükségletük kielégítéséről gondoskodás történik. A koldulásra, mondja a rendelet, ennélfogva egy hadirokkant sincs ráutalva.
László Lászlót négy hónapra elítélték. Uszló Lászlót, a libazsíros vattával kapcsolatban sokat emlegetett spiritisztát a budapesti töc*. vényszék tegnap 4 hónapi fogházra Ítélte, mert Krizs Mária viruló szépségű 18 éves leány az ő szuggesztív hatása alatt öngyilkos lett.
Bizonyítás kiegészítése a csongrádi merénylet ügyében. A budapesti kir. ítélőtábla a napokban befejezte a csongrádi bombaper iratainak tanulmányozását és eredménye az a végzés, amelyet tegnapelőtt küldött Te a szolnoki büntetőlör-vényszékhez és amely váratlan fordulatul jelent a bűnügyben. A Tábla végzése ugyanis hat pontban a tanu-bizonyitás kiegészítését rendelte el a csongrádi bombaügyben és annak loganalositásával Folkusházy szolnoki törvényszéki birót, a Fuchs-tanács egyik tagját bizta meg. Itt említjük meg, hogy Fuchs Gyula szolnoki tanácselnököt az ellene indult felügyeleti vizsgálat teljesen tisztázta, éppen igy tisztázta Dió-szegliy miniszteri tanácsost, is az ellene megindult fegyelmi vizsgálat.
Katasztrófálls vízhiány Vas-megyében. Szentgotthárdról jelentik: A hosszú, száraz időjárás következtében Szentgotthárd vidékén katasztrófáin vízhiány mutatkozik. A szentgotthárdi kaszagyár a vízhiány miatt üzemét 40 százalékkal kénytelen volt csökkenteni. Igen sok kútból eltűnt a viz. Különösen súlyos az eset Zalafőii, ahol a gazdák marhájuk nagyobbrészét kénytelenek voltak eladni, mert ncin tudták itatni.
Ma,
szombaton este
disznótoros vacsora
a Mnrkó vendéglőben
KÜLFÖLDI HÍREK
A római zarándoklat emlékérme. Rómából irják: A szent évek elrendelésével csaknem egyidejű szokás, hogy a pápák a jubileumi esztendők alkalmából emlékérmeket veretnek. Az idei jubileumi esztendőre XI. Pius pápa kétféle emlékérmet készíttet. F.zek egyike korlátolt számban készül és .példányait annakidején a befalazandó szent kapukban fogják elhelyezni. A másik emlékérem a jubileumi esztendőben a római zarándoklatokon résztvevő ösz-szes zarándokok számára készül. Hz utóbbinak tervezetét most készítette el Corrado Mezzana kiváló olasz szobrászművész.
A hannoveri tömeggyllkos és társának kivégzése. Hannoveri jelentés szerint Grausnak, a Haarmanu-pAr egyik vádlottjának a halálos ítélet ellen beterjesztett felebbezését elvetették. Az Ítélet ezzel jogerőssé vált és a Haarinann ellen hozott halálos ítélettel egyetemben rövid időn belül végrehajtásra fog kerülni.
Apponyl párisi nyilatkozata a Habsburgok jogairól. Pdrisból jelentik : A Qaulois budapesti munkatársa felkereste Apponyi Albert grófot, aki nyilatkozott előtte külpolitikát kérdésekről. Hangoztatta, hogy Magyarország mindenkor lojálisán alkalmazkodik az általa aláirt szerződés kereteihez. Csupán azt kívánja, hogy a szerződésnek ránézve kedvező határozatait hasonló szigoru-sággal hajtsák végre. Nyilatkozata további folyamán megjegyezte, hogy a Habsburgok négyszázévcs uralkodása megszentelte törvényes jogaikat a magyar trónra.
jíH Misin
Nagykanizsa, Itbríur 6.
Nagykanizsa város tanácsa legutóbbi ülésén ugy határozott, hogy Alapi Nándor színigazgató Országos Kamara Színházának december hónapban beadott kérelmére az általa kért időre: február 28-tól március ÍJ-ig terjeiM 10 napra a játszási engedélyt megadja, Asszonyi Lászlónak, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatójának kérelme már ennek a határozatnak meghozatala utált érkeze;!, tehát ugyanerre az időre nem volt figyelembe vehető.
Alapi Nándor színtársulata, mely tavaly\' márciusban ulyan felejthetetlen tiz estél szerzett Nagykanizsa ki), zötiségéilek, február 28-án tartja első előadását városunkban a Polgári Egylet nagytermében.
A tíznapos sziniszezon műsorán a következő darabok szerepelnek: Ker-zer: Morfium, Gárdonyi: Annuska, Bernhard Schaw: Candída, Urvaji-cod: Vera Mireeva, Lengyel Meny-bért: Taifun, Tolstoj-Savoire: Krcul-zer-szonáta. Beaumarchais: Sevillai borbély, Molierc: Tartuffe. Ibsen: Nóra, Scllöntau: Szabin nők elrab- | lása, Géczy István: Gyiill-menl. Ibsen: Rosmersholm.
A részben alakult művészgárda a következő tagokból áll: Mágosi Mária, Ivanovits Hermin, Adorján Erzsi. Markovils Piroska, Ivanovits Irma, Szegedy Lia, Takács Teréz. Alapi Nándor, Verzár Zoltán, dr. Miklós Marcell, Kaváts Károlv. Radány Dezső, Rónai Imre, Fekete László és Epery István.
Addig is, míg ftartos Ernő titkár megérkezik, bérletelőjegyzést elfogad a Zalai Közlöny kiadóhivatala.
ikui Msíi
— A Zala! Közlöny sajút luJósltijátil -biidnpost, tebíuir 3
A Szentévi országos és hivatalos nemzeti zarándoklatok rendezője, az Országos. Katolikus Szövetség elnöksége az illetékes halóságokkal történt megállapodása után a m. kir. belügyminiszter rendeletben közölte az Útlevél kiállító hatóságokkal, hogy azok a katolikus hívek, akik a Szenlév alkalmával tervezett hivatalos zarándoklatokban (amelyeket az Országos Katolikus Szövetség rendez) részt vesznek útlevél és vizűm nélkül utazhatnak. Ezzel kapcsolatban az Országos Katolikus Szövetség elnökségétől a következő felvilágosítást kaptuk: Azok részére, akik az Országos Katolikus Szövetség nemzeti zarán-doklásaiban tömegesen vesznek részt, sem útlevél, sem vízum nem kell. Azoknak, akik nem tudnak csatlakozni a hirdetett nemzeti zarándok-lásokhoz, hanem mint külön utazó óhajtanak Rómába jutni, azoknak csakis magyar útlevélre van szükségük, melyhez az olasz vízumot helyettesítő arcképes zaiáudokigazol-ványt és egyéb igazolványokat is az Országos Katolikus Szövetség adja ki. Kötelességünknek tartjuk ezzer kapcsolatban néhány szót az egész világot behálózó nemzetközi szabadkőműves maifiának szentelni, amely "oda tendál, hogy hamis hitekkel és
gyernrekmesébe illó különböző trükkökkel akarják a világ katolikusait elriasztani a Szentév alatt a Kómába való zarándoklásoktól.
Az első álhírek már a Szenlév megnyílása előli láttak napvilágot, amikor egy állítólagos amerikai mérnököt szólaltattak meg, aki oda nyilatkozott, hogy bedőlés veszélye fenyegeti a Szent Péter-templom hatalmas kupoláját. A hír megjelenése után ugy a Szentszék, mint a hivatalos olasz hatóságok utáuna nézlek a dolognak és ekkor megállapítást nyert, hogy ez hír minden alapot nélkülöz, meri a Szent Péter-templom kupolája, mini.a hivatalos szakértők megállapították, belátható időn belül még a szabadkőműves mesterkedésekre sem fog összedőlni és azt is megállapították, hogy ilyen uevű mérnök, kinek neve alatt ez a hír kolportálva lelt, sem Amerikában, sem Európában nem létezik. Szóval az egész szabadkőműves hazugság volt. Ez után még több hasonló liir látott napvilágot, azonban legérdekesebb volt mind között az, amely arról szólt, hogy a Szentkapu megnyitásakor annyi idegen lódult, az Örökvárosba, hogy több ezer ember a lakáshiány miatt a Colosszeum romjai kőzött, a szabad jiff alatt töltötte az éjszakái. Majd azt kol-porlálták, hogy a millió embert váró Róma nen) tud kellően gondoskodni a zarándokok élelmezéséről. A fenti kél hir szintén szemenszedett hazugság, mert a Szentév megnyitása alkalmával senki sem töltötte a szabad ég alatt az éjszakát, másodszor pedig az olasz kormánv kellő élelmezésről már a múlt évben gondoskodott.
A hivatalos zarándoklatok sima zavartalan lebonyolítására alakult Rómában a Comitato Ceutralc. melynek hivatalos magyar szerve az Országos Katolikus Szövetség, mely által vezetett országos zarándokiások élelmezéséről, elszállásolásáról a fenti központi szerv vállal felelősé-
get, Igy tehát kisebb csoportokban vagy zarándoklás cini alatt utazó nagyobb csoportok elszállásolásáért és élelmezéséért a Comitato Cenlrale nem vállal ilelóséget. tehát épen ezért ,\'tjántátos mindenkinek, aki a Szentév alatt Rómába akar utazni az Országos Katolikus Szövetség Ot za-rándoklása közül valamelyikkel menjen. A zarándoklásokra jelentkezni az Országos Katolikus Szövetség központi irodájában (IV., Ferenciek-tere 7. III. lépcső I. emelet 8.) Budapesten lehel.
Fogházőrök a katonatemetőért
NuKykunlzsa, [,\'bruir ti
A régebben történt, be nem fizetett előjegyzéseket kérjük a lehetőség szerint mielőbb befizetni -szerkesztőségünkbe, hogy azt kamatoztatás végett a katona-sirok-akcló takarékbetétjének eddig 48 milliós összegéhez csatolhassuk . .
Talán különösnek tetszik, hogy egyetlenegy slrkő-adoniányt, — egyetlen 70.000 koronás hozzájárulást külön méltatunk ezen a helyen, de meg kell tennünk ezt, mert az n kis csoport, umelyik összeadta, a kislétszáimi, más-félmllliós fizetésű, családos emberekből álló fogházórség ezzel az egyetlen sírkő vállalással épen olyan tanújelét adta nemes érzésének, mint a sokkal nagyobb és vagyonilag kedvezőbben alátámasztott egyesületek, testületek. csoportok, melyek szintén anyagi erőjüiez mérten Igyekeztek kivi -\'.észiiket az akciónkkal k^AKtos áldozatokból, i^^aei tűzoltók
Meg kell emlékeznünk ezenkívül a gclsel önkéntes tűzoltóság szintén egy sírkövet jelentő adományáról, mely azt bizonyltja, hogy n nagykanizsai Járás túlsó sarkába Is eljutott kérő szavunk s ott Is visszhangra talált egykét jólelkű ember kicsiny körében.
KiakanizsárAI a tanítótestület 10 és bárom elemi osztály 3 sírkövén kivül nem érkezik hozzánk sernnil adomány. Mintha Klskanlzsát nem is érdekelné a katonatemető ügye, mintha Kiskanlzsa különálló, nagyon messze, teljesen Idegen lenne Nagykanizsától. Csak most Zieg-ler György küldött be Kisknnl-zsáról 70.000 koronát, amit nbbiin a reményben nyugtázunk, hogy példájának nkadnak követői s akad ott is Jóérzésű ember, aki kezébe veszi az ügyet, felrázza a klskanlzsalak közönyét s mint Idebenn is városszerte, ugy ott Is megnyílnak a becsületes magyar szivek, hogv leróják n maguk adóit azokért, kik érllilt is haltak meg a vérvirágos harctereken. *
A nagykanizsai ügyészségi fogház őrszemélyzete I. a gelsei önkéntes tűzoltóság 1, tiegler György vendéglős 1 özvegy Venczet Rezsóné I sírkő felállításának költségeit (kellék le szerkesztőségünkben,
Athénben husz kommunistát letartóztattak. Athénben busz kommunistát <! csapatoknak polgárháborúra való lázilása és szepaialisztikus eszmék érdekében űzött propaganda
1 miatt letartóztattak. A kommunisták j ellen hazaárulás miatt indult meg a I bűnvádi eljárás.
4 zalai közlöny
1925. Február 7.
NAPI HIRE&
NAPIREND
Február 7, szombat
Római kitollkui: Romuald ap. Protes-Unt: Tódor. Izraelita: Sebat 13. S. Ues.
Nap kel reitgcl 7 óra 19 percko», nyugtaik déluUn S óra 10 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelmtíte szerint részben lelhós. túlnyomóan száraz és enyhe Idó várható.
A Kereskedelmi Alkalmazottak álarcos jelmezbálja a Központ kávéházban este 8 órakor.
Az Élelmezési Munkások Csoport-Iának moíoíot cstélyc a Polgári Egyletben este 8 órakor
Mozi. Uránia: Meghall, meri szeretett. Paramounl Mm. Főszerepben Bet* Daniels és Lewls Stone. Világ: Tarsan I. ré«z. Rudyard Kipling világhírű dzsungel meséiének u| feldolgozása Előadások kezdete este W és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 8: At Urteányok Mária Kongregációjának (innepélye a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Február 9: A Movc tudományos előadása (A finn sportnagyság titka)\' az Urániában este fél 7 és 9 órakor.
Február 10: A ..Színházi Élet" cstélyc\' a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Februárit: Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának Ica-cstélyc a Rozeonyí-utcai Keresztény Otthonban este 7 órakor.
Február 12: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór liceális elóadávi (dr. WinkUr cmone: Költemények es Horkants Lajos: Novellák) a Casino nagytermében este fél 7 órakor.
Február 14: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncclőadásos cstélyc a Polgári Egyletben.
Február 15: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegvlct tánccfóadásos cstélyc a Polgári Egyletben.
Február 16: A Move tudományos előadása (Regős-hangverseny) az Urániában este fél 7 és 9 órakor.
Február 18: A kereskedelmi iskola Jókai-ünnepélye a Casinoban.
Február 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása. (Surányi Gyula: A magyar nemzet történelmi hivatása I.) a Casinoban este fél 7 órakor.
Február 23: A cserkész olimpiáü/ról készült filmek bemutatása az Urániában.
Rádió-láz
tombol a vén föld időtlen időket látott hegyei, völgyei, síkjai, vizei felett. Rádió-láz remegteti az idők mindig uj embereinek eleven egységgé összetalálkozott atomjait és ezernyi titkot ígér és végtelen lehetőségek perspektíváit nyitogatja.
Az ember bepillant a természet műhelyének egy örökidőktől idáig sötétben maradt szögletébe. Még kábítja a fény, még vakítják az uj látások, még ösztönös kíváncsiság bizsergeti a lelkét, hogy néhány év, néhány évtized talán uj csodákkal lepje meg és közömbösen menjen el a rádió mellett, mint ahogyan ma már csak futó pillantást vet a levegőég magas kékjében berregő repülőgép után.
Ezernyi gazdasági béklyóba vert csonka országunk halárait akkor lépte már át a rádió-láz, mikor a diadalmas nyugat, a technikát maga alá gyűrt, bámulatos clőrc-rohanástí-ban gátakat nem ismerő uj kontinens már teljesen mindennapi élete
jármába törte a rádió minden tulajdonságát.
Ha késve Is, mégis csak eljutott mihozzánk is a rádió láza; áldásainak azonban csak árnyéka jut nálunk az embere1: százezreinek. Az állami apparátus szövevényes paragrafusai megnyirbálták a hullámok mindent keresztültörő rohanását.
Mégis — mégis, ha csak alig több is a semminél a messze országokhoz képest, nálunk is ébredezik, vérszegényen, guzsbakölötten a rádió-kultura. A városok egyik a másik után mozgatnak meg mindent, hogy arra illetékesekkel karöltve, áldozatokat sem sajnálva, rádió-állomást állítsanak fel faluik között.
Hosszú lenne felsorolni mindazokat a magyar községeket, ahol van és ahol megindult a mozgatom a nyilvánosság céljait szolgáló rádió-állomás felállítására. Ebben a sorban azonban, mint egyéb ehhez hasonló vonatkozású felsorolásban is, Nagykanizsát hiába keressük.
Zalaegerszeg, Keszthely, Kaposvár érzi a rádió szükségességét, hasznosságát és fontosnak találja, hogy lépést tartson a kultura fejlőilésével s ha a rádió-kultura terén sok mérföldre clmaradotlan is, de utána tipegjen más nemzetek városai példájának, ahol már nem újság és nem titokzatos valami a rádió. Nagykanizsát nyugodtan hagyja a benne, fáiölte. rajta keresztül láthatatlanul cikátó hullámok kifogyhatatlan mondanivalója. Nagykanizsa nem is próbálkozik bekapcsolódni ebbe az egész világol átölelő hultám-zajláslM.
Azt várjuk talán, hogy rajiunk bizonyosodjék be a lassan járj. tovább érsz\' aranyigazság, melynél többet aztán nem is hall Nagykanizsa közönsége a rádió csodálatos muzsikájából. (bl)
— A központi választmány Ülése.
Nagykanizsa város központi választmánya tegnap délután fi óraker tartotta ülését a városháza tanácstermében Sabján Gyula dr. polgármester elnöklése alatt. Az Illés tárgysorozatának legfontosabb pontja az összeíró küldöttségek megalakítása volt.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációja rövid néhány éves megalakulása óta a szegényügy. az áldásos jótékonyság terén az elsők közé került hasonló nemescélu egyesületeink között. Évről-évre súlyos milliókkal siet szenvedő embertársaink segítségére. Tagjainak számi örvendetesen gyarapodik és minden módon azon igyekszik, hogy minél jobban megerősödjék. Abban a tudatban, hogy a szervezeti összet3rtas-ban van az igazi erő, városunk keresztény intelligenciájának tagjai, családjai és jóbarátai részére barátságos és szórakoztató összejöveteleket tart. A jótékonysági alap növelése mellett egyik első célja az is, hogy méltó zászlót szerezzen be, hogy ez alatt sorakozva és kivonulva a nyilvánosság előtt is megmutathassa szervezettségét és erejét. Legközelebb folyó hó 11-én, szerdán este 7 órakor tart a Rozgonyi-utcai Keresztény Otthon helyisigeiben barát ságos teaestélyl, amelyen egy meglepő, aktuális és szemkápráztató látnivalóval fog kedveskedni a közönségnek. Magától éltetődik, hogy a tea mellé a Kongregáció hölgyei gazdag és finom büf férői is gondoskodnak.
— Az Irodalmi Kör választmányi Ölése. A nagykanizsai Zrínyi M\'klős Irodalmi és Művészeti Kör választmánya február 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a postapalota szokott helyiségében ülést tart. A megbeszélésre kerülő fontos ügyekre való tekintettel az elnökség kéri a választmányi tagok teljes számban való pontos megjelenését.
— Adomány. A Nagykanizsai Első Temetkezési Egyesület február 2-án tartott rendes évi közgyűlésén fennállásának negyedszázados évfordulója Alkalmából 250000 koronát szavazott meg a nagykanizsai hősök létesítendő emlékműve céljaira. Az összeget szerkesztőségünköz juttatták a hősi emlékmü-bizotlság által kezelt eddig összegyűjtött összeghez való csatolás végett.
— Harangszentelés. * Pacsáról jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A pacsai római katolikus hitközség hívei és jótevői áldozatkészségéből két ui harangot rendelt. A harangok pénteken megérkeztek, felszentelésük vasárnap, 8-án lesz. a szertartást Juk Béla plébános fogja végezni.
— Zalamegye szegényházai. Zalavármegyei területén összesen öt szegényház van; Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Tapolcán és Balatonfüreden. Ha ezek mindegyike olyan mostoha és szűkös viszonyok közt végzi emberfeletti erővel emberbaráti kötelessége teljesítését, mint a nagykanizsai, akkor bizton megállapíthatjuk, hogy öt szegényház nem elég mindazok befogadására, akik szegényházi ápolásra vannak utalva. Ehhez járul még az is. hogy a keszthelyi szegényház jóidejc becsukta kapuit s csak az ottani társadalom néhány jószívű vezető tagja vetette fel ujabban az eszmél, hogy a keszthelyi szegényházat bővítsék ki és adják át újra rendeltetésének.
— Zalavármegye közgyűlése. Folyó hó 9-én, hétfőn délelőtt 10 órakor tartja Zalavármegye törvényhatósági bizottsága ezidci első (tavaszi) közgyűlését Tarányi Ferenc dr. főispán elnöklete alatt. A több mint Ilfi tárgysorozati ponton szerepelnek Nauvkanizsa város legutolsó közgyűlésének határozatai.
— Pályázat. A balatonfüredi járáshoz tartozó nemespécelyi körjegyzőségben megüresedett irnoki állásra pályázatot hirdet a balatonfüredi főszolgabíró. Kérvények február 16-ig adhatók be.
— Vadászati jog bérbeadása. Zalamerenye község vadászati jogát 1925. augusztus 1-től kezdődöhat évre nyilvános árverésen február 28-án l>érbe adják. — Feltételek a gara-bonci körjegyzőnél tudhatók meg. Ugyancsak bérbe adja Oarabonc község is vadászati jogát.
— Füszerkereskedők figyelmébe! A kiskereskedelem részére 1925. február 6-től érvényes irányárak átvehetők Rosenfeld Adolf Fiai füszerkereskedésében, Főut.
— Népművelés. Tótszentmárton-bői jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: 1924. november 9-töl 1925. március 31-ig 70 népművelési előadást tartanak a tótszeutmártoni Levente- és Ifjúsági Egyesület részére. Előadók: Hermunn FlAris káplán, Albcck Gyula tanító. Szilágyi Lajos és Kámán Endre jegyzők.
— Cigarettázik Ön? Sodorjon Janina papirt.
= A kereskedelmi alkalmazottak szombati álarcosbálján jelmez-és hölgyszépségverseny is lesz. A győztesek fényképet a Stinházi Élet jövő heti száma közli.
— Covered Wagon keddi előadásának jövedelme felerészben a József Szanatórium Egyesület nagykanizsai gondozójáé.
— Az Élelmező Ipari Munkások cstélye rendkívül gazdag műsort*. Igy az estélyi a munkások dalárdájának éneke nyitja tneg egy népdalegyveleggel. A 2. szám Kiss József Tűsek című költeményének szavalata. 3. A modern othelló című egyfelvonásos bohózat. 4. Énekszám az „Árvácska" című operettből. 5. Apacstár.c 6. Tiniké és Tónika című vígjáték. 7. Kuplék. 8. Pieró és Pierctt — tánc. 9. Ámor mint végrehajtó című dialógus. 10. Fátvoltánc. II. Dórit szülésznő lesz. Bohózat egy felvonásban.- 12. Dalár-élet induló. Műsor után tánc, világposla, szerpentincsata stb. Az estély 8 órakor kezdődik és a Polgári Egylet összes termeiben lesz megtartva. A rendezőség által leadott kommünikében Gál Jolán száma tévedés folytán szerepel.
— Pásztorjáték Pacsán. Pacsáról jelenti a Zalai Kö.zlöny tudósítója: Az iskolának járványos betegség miatti bezárása folytán csak most tarthatták meg a karácsonyra szánt pásztorjátékot. Már háromízben előadták és közkívánatra 8-án, vasárnap negyedszer is megismétlik. Ai előadás eredménye ugy anyagilag, mint erkölcsileg kitűnően sikerült. A tiszta jövedelmet vetítőgép beszerzésére fordítják. A pásztorjátékot Landt Ferenc tanította be.
—• A kaposvári templom-épités. A kaposvári Pécsi-utcai katolikus templom építésére a bizottság három tervet fogadott el a beérkezettek közül, melyeket Vélek Oyörgy dr. polgármester és dr. Hoss József apátplébános felvittek Budapestre egy templomépitő-bizottság által való felülvizsgálás végett.
— A film sport nagyságairól tart hétfőn fél 7 és 9 órakor Munkácsi Márton, a Színházi Élet belső munkatársa élvezetes előadást; belépti díj 5.000 korona.
— Szűnik Zalamegyében a kanyaró. A kanyarójárvány, mely az ősz folyamán hirtelen vehemenciával lépett fel Zalavármegye területén, ugy hogy az iskolákat sorra be keltett csukni miatta hosszabb-rövidebb időre, a tél folyamán már csak szórványosan jelentkezett. — Nagykanizsán az utolsó hónapban már csak három esetben fordult eló ez a betegség s a pacsai járásban is mostanában szabadult fel egyszerre három a kanyaró miatt lezárt iskola. Értesülésünk szerint a vármegye egész területén szűnóben van a járvány. A tél folyamán az egyéb járványos betegségek terén is nagymérvű javulás volt észlelhető.
Covered Wagon hihetetlen nagy méretű film; tömegeinek és briliánsán rendezett jeleneteinek láttán a meglepetés moraja zug fel a nézők arcán, (a prairi égése, a vándorlók harca bölénycsordákkal, indiánokkal ; átkelés a Missouri végtelen deltáján). A darab tipikusan filmszerű, képek és események hul-lámzanak benne.
Hideg £b t/ieleg ételek. Kitünö fajborok. Pontos kiszolgálás. Havi abona Kérem a t. közönség p» £e r? ^ „
szíves pártfogását Raffay Ferenc vendéglős
65G.00G K.

^mn Február 7.
ZALAI KOZtONY
a januári drágulás. A lliva-~ statisztika kimutatása szerint
Líélltelés indexszáma )anuár \' íf-éig bezárólag 6,388 századi drágult. Ez évben koronánk
S." százalékkal javult a vásár ó-
5 k pedig 0.623 százalékkal csök-í. Fívnullií Í»P\'< koronáért ma hntl, I?vásárolni, mint háború koronáért, január l-e óta L, 20 5 a liszt 14.4, a cukor ^a kenyér pedig 5.4 százalékkal
d-"zalai kisgazdák résztvettek
, tenyészállatvásáron. A Zalavár-
Gazdasági Egyesület az OMűE óhajához híven felhívja Zala-vimtegye állattenyésztéssé ts foglat-S \' kisgazdáit «z 1924 március
te, 23-ig Budapesten tartandó rszlgos tenyészállatvásáron szarvas-irháikkal való részvéteire A kis-Szdák jól értékesíthetik is állataikat ,c„ a vásáron, az esetleg cl nem adott állatok szállilási költségeinek fedezéséhez periig az Alsódunántuli Mezógazdasági Kamara is hozzájárul A kistenyésztőknek elsősorban teheneket, ha lehel borjaikkal, hasas és növendék Úszókét kellene inkább kiillilanuk, mint bikákat, mert altiatokkal sikeresebb értékesítés is érhető el. A kiállítani szándékozók a toposvári Mezógazdasági Kamarához vagy a Zalavármegyci Gazdasági egyesülethez jelentsék ebeli szándékukat az állatok megnevezésével, leírásával és darabszámával. Ugyaninnét további felvilágosítás is nyerhető.
- Uj rendszerű számológép.
SmW Sándor kéthclyi gyógynövény-termelú uj rendszerű számológépet talált fel az elemi iskolák első osztályainak használatára. Az uj gép, az eddigi orosz 1GO golyós rendszerrel szemben egy függőleges len^.. gelyre karokon forgathatólag felszerelt, egymás felelt álló 20—30 fekete kockából áll, melyek mindegyik oldalán fehér, a tizesek piros számjegyekkel vannak felírva. Ezzel a géppel a tanuló a legszemléltetőbb módon tanulhatja meg a számtani alapmüveleteket. Kisebb alakban házi, nagyobb alakban iskolai használatra szolgál. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium Mosdós/ Imre miniszteri tanácsos, székesfővárosi tanfelügyelő és mások véleményezése alapján a szabadalom iskolai értékesítéséi engedélyezle.
Mindenkinek fontos, \' hogy minél olcsóbban szerezze be szűkületeit Filipp kötöttórugyáróban Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000,
SflSry" D- M- C. anyagból foooo, kötött kebátok és szvetterek 195.000
Kotott kebátok és : «Htt), kötött mellények Koronába kerülnek
MOZI
Szombat fél 7, 9, vasár-2 3, 5, 7 és 9 órakor.- Meghall, Paramoui il-film, fö-*™j»cn: Bébe Daniels és Lewis
li!,\'!Í?,\' liudya\'d Kipling {világhírű Sf uj feldolgozása:
-inkoln \' f6szerePb<:» El"10
i iilí!5" M»"ktey Márton előadása joojj"^\'nagyságokról, bcléptidij
ro»w5r;f,zerda 1,árom előadásban lVagon, óriási amerikai film.
A Zalai Kftztony színiéin Irta: Hatvax Sándor III.
Nem vagyok éppen romantikus, de az itteni farmok „idilltclenségc" igazán csak a japánoknak való, akik a californiai farmunkások 45\' .-át képezik. A farmokat inkább gyáraknak nevezném, mint gazdaságoknak. Intenziven termelnek, ez igaz, de mindig csak egyfélét. Ha valamelyik farmon paradicsomot termelnek, akkor zöldségzöidjéért száz mértföldre kell menni. A lakhely pedig áll egy fából sajátkézzel összetákolt ytskő-ból, villamosviiágitással, lele;onnal, rádióval és egy Ford-autóval.
Ha ezt nevezik demokráciának, ami itt van, akkor szívesebben veszek egy kis jófajta magyar „reakciót." Nincs még egy ország, a hot;, nagyobb volna a faji türelmetlenség, ahol akkora volna a különbség a\' társadalmi osztályok között, mint itt. A pénzes arisztokráciát a munkásosztálytól egy kínai fal (választja cl, amely megtörhetetlen. Lp a napokban olvastam, hogy New-Yorkban valami „Sociely RcgisIcrM adnak ki. amelybe felveit neveknek a tulajdonosai az ügynevezett „társaságba" tartoznak, akik rajtuk kivit] esnek, pedig kivül esik az intelligens amerikaiak nagyobb része, azok egyáltalán seholsetn számítanak.
Az amerikai jobban gyűlöli a japánt, mint a cseh a magyart, a Klu-Klux-Klailok ugy szeretik a a katolikust és a\' zsidót, mint az ébredő magyarok az izraelitát, nem is beszélve az általános vallási gyűlöletről, ami itt annál is nagyobb, mert profitért megy. (Billy Stinday egy-egy prédikációjáért százezreket kap.)
Ebben a demokrata országban sokkal szigorúbb censura van, mint volt Magyarországon. Pl. ma, főképp a demokratikus újságokban, teljesen lehetetlen volna egy olyan cikket irni, amely a Népszövetséget védené ; vagy egy másikat, amelyben valakinek az a véleménye volna, hogy a japánok nem készülnek háborúra az Egyes. Államok ellen. Nem ugyan a hivatalos ceilsor, mert ilyen nincs, hanem azok az ujságkirályok, akiknek egyenként pár ezer lapjuk van a különböző városokban, gyakorolják a censori jogot. Ámbár a censura az alkotmányba is be van foglalva.
Az Egyesült Államok alkotmánya a világnak talán egyik legszebb és legideálisabb müve, azonban akinek pénze van, ugy magyarázhatja, mint Marxot a különféle pártok, vagy a bibliát a különféle vallások. Pl. a bibliát itt legtöblwn Mary Baker Eddy magyarázata szerint fogadják el, akinek mint Mohamednek egy látomása volt és igy megalapította a „Chrislian Science Churcli"-ot. l ó-lényege abban áll, hogy minden szellemi is csak képzelt. A betegség is csak képzelödés. A doktorok, akik ezen metódus szerint gyógyítanak, azt mondják a páciensnek, hogy ne képzelődjék, hanem fizessen kel dollárt, menjen haza és aludjék, ha ez nem használt, jöjjön cl még ecy-szer és ismét fizessen kél dollárt; és igy tovább.
Miért ne nevetne az egész világ jóízűen, Amerikával együtt a szesz-tilalmi törvényen? Ha valamikor a világ legviccesebb emberének szobrot emelnek, Mr. Volslead lesz az első. aki ennek a törvénynek létrehozásá-I ban bűnös; az utókor bizonyára tömeghünre csábításban fogja elmarasztalni. (Vége köv.,
Irodalom és művészet
Szigeti József hangversenye
Szigeti József a legkiválóbb magyar hegedűművészek közé tartozik. Márhuszonegy évvel ezelőtt, 1903 jul. harmincadikán mint liz éves gyermek nyilvánosan fellépett Glciclienberg-ben egy nyári hangversenyen, melyen tieriot IX. Concertjének Adagio-ját és Rondo-jál s Huber Károly Magyar ábrándját játszotta. A kis művész már ekkor megvetette pályafutásának alapját s azóta bejárta egész Európát, hogy dicsőségei hozzon a magyar névre. Tegnapi előadásáról nem lehet bírálatot irni; meri aki a virtuozitásnak már azon a magaslatán ál], mint Szigeti József, annál cl kell hallgatnia a kritikának s csak annak a kérdésnek megbeszéléséről lehet szó, hogy mennyit ad bele előadásába saját művészi lelkének ihlcleltségéből s azt menynyire tudja összhangba hozni a zeneműben, kifejezett gondolattal. Mi tigy találtuk, hogy Szigeti József azok közé a lehiggadt hegedűművészek közé tartozik, kik saját énjükből keveset öntenek bele előadásukba s csak elvétve csilláinlik meg valami derengés saját egyéniségéből.
Bravúros technikája minden dicséreten felül áll, de előadásában van valami hidegség, valami gépies-ség, ami Burmcslerrc emlékeztet. Műsorának első két száma nem tudta felmelegíteni a művészt. Haen-del l)-dur szonátája és Bach G-moll szonátája, bár ez utóbbinak különösen Fugáját mesteri kézzel játszotta meg, nem is értek el mélyebb hatást. l.nlo: Simphonie Espagnole előadásában azonban már neki melegedett s minden részlete lelkes visszhangra talált a közönségben. A második részben három kisebb darab szerepelt a műsoron: Veracini: Largoja, Francoeur—Kreisler: Sici-licnne—Rigaudon-ja és Dvorak— Kreisler: Slavisclic Tanzweisen-íc. Végül Paganini Caprice No. XXIV. zárta be a műsort. Szigeti — ugy látszik — a forróbb lüktetésű daraboknak mesteribb interpretátora, mint a klasszikusoknak. A három kisebb apróságot sok közvetlenséggel és lágyabb tónussal játszotta, Paganini Caprice-jában pedig teljes fényében ragyogtatta művészi tökélyre fejlesztett technikáját és könnyed, előkelő clöadás-módját. Ahogyan Pagininil játszotta, az már bűvészkedés volt s valami csodálatos biztonság nralla liegcdüvonóját. Intonálása tökéletesen biztos, sehol egy árnyalalbcli eltérés az abszolút tiszta hangoktól, a technikai nehézségeknek játszi könnyedséggel való legyőzése s a játékában első pillanatra felfedezhető nyugodtság jellemzik művészeiét. Néhol egyes hangjai ugyan szinte a húrokra fagynak, a melegebb érzelmek azonban visszhangra találnak benne s itt-ott még magukkal is ragadják. Nagyon szépek a staccálói, a Ichcllctszerü finomságra letompított pianissimói, abszolút kris tályliszta űveghangjai s a zenei fordulatoknak hatásos szinezése.
Előadása élvezetes estét szerzett a közönségnek, mely lelkesen ünnepelte a jeles művészt, aki Nagykanizsáról holnap már Varsóba utazik, hogy folytassa művészi körútját.
Kempeka ftéta
SPORTÉLET
Cserkész-album. A dán cserkészszövetség a kopenhágai cserkész-olimpiász emlékére nagy és díszes albumot bocsátolt ki, amely a jelenvolt 33 nemzet cserkészeinek tábori életéi s a nemzetközi versenyek lefolyását örökili meg nagy, mélynyomást! képekben. A Icrjcdclmes album, mely az olimpiászon résztvett nemzetek cserkészei számára készüli, jelentős részt szentel a magyaroknak is és magyarnyelvű cikkben foglalkozik verscnycsapatunkkal.
Kaposvári birkózók a nyíregyházi versenyen. A birkózószövetség Nyíregyházán megtartóit bajnoki versenye a kaposvári kerület teljes gárdájával indult; 10 versenyzője hét dijat: 2 első, 4 második és 2 .harmadikat szerzett meg.
Góthné Kertész Ella Németh Juliska Gaál Franciska Kolbay Ildikó Csillag Erzsi Góth Sándor D\'Arrigó Kornél Tamás Benő Érczkövy László Karinthy Frigyes Farkas Imre Kurucz János Lantos Ica
szerepelnek a budapesti
egyetlen estélyén
febr. 10-én, kedden
a
Polgári Egylet dísztermében
Jegyeket teljesen ingyen
csak azok kaphatnak, akik a Fischel könyvkereskedésben előfizetnek a Színházi Életre. Negyedéves előfizető egy darab, féléves előfizető két darab, egy éves előfizető négy drb földszinti ülőhelyet kap
teljesen ingyen.
Előfizetés negyedévre 80.000 korona.
Jegyeket a jelentkezés sorrendjében adják ki.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Február 7.
KÖZGAZDASÁG
A kisipari hitel
Aekisipari hitelt az országban any-nyian veszik igénybe, hogy az előirányzott tizenöt milliárd koronából nem is tudják a jogos igényeket ki-elégíteni.
A határok felszabadításával — a védvámok dacára — a magyar iparosság a lehető legrosszabb helyzetbe került A magyar ipar versenyképességét a külföldi iparral szemben erősen gyengíti az a magas kamatláb, amellyel a magyar iparosság megküzdeni kénytelen.
Amig a külföldi iparos 6—10 százalékra kap hitelt, addig a magyar iparos 26—40, sőt vannak esetek, amikor ennél magasabb százalékot kénytelen fizetni. Ezen a helyzeten feltétlenül változtatni kell, ha nem akarjuk azt, hogy a magyar iparosság a hazai piacot elveszítse. A kormány eddig 15 milliárd kisipari hitelt folyósított, azonban ez nagyon kevésnek bizonyult. Hibája ennek a hitelakciónak azonkívül még az is, hogy a folyósítás rendkívül hosszan történik. Hetek múlnak el, amig a jogos hiteligénylő a hitelhez hozzájuthat.
A mai rendszer mellett a hitelkérők bonitását két bizottság bírálja felül. Az egyik az IOKSz-nál működik, a másik pedig az Anker-bizto-sitónál. Ugyanis, ha az lOKSz bizottsága az igénylő bonitását már felülvizsgálta, akkor a hitelkérés átmegy az Ankcr-bizottsághoz, amely ismét teljesen elölről kezdi a hitelkérő és kezesei által nyújtott fedezetek felülvizsgálását. Az Anker ^azért tartotta fenn magának ezt a jogot; mert a Pénzintézeti Központtal szemben az Anker vállalja a szavatosságot. Ezért 4 százalék szavatossági járulékot számithat fel.
A kölcsönnek ez a négy százalékkal való megdrágítása teljesen felesleges, mert az IOKSz kezes nélkül csak jelzáloghitelt ad, vagy kezesekkel váltóhitelt. Azonkívül a legerősebb fedezetre is csak minimális hitelt nyújt, ugy, hogy egy biztosító vállalat belekapcsolása teljesen felesleges és csak a kölcsön megdrágítására vezet.
Ezeken a bajokon feltétlenül segíteni kell, ha azt akarjuk, hogy iparunk megmaradhasson és cl ne pusztuljon.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde egyenetlen áringadozással nyitott. Az első árfolyamok azonban nagyjából a tegnapi zárlati nivón mozogtak. A tőzsdeidó későbbi folyamán kedvezőtlen külföldi jelentésekre az irányzat kissé elgyengült, ugy, ltogy zárlatig a tegnapihoz képest 1—2®/o árveszteséget szenvedett a legtöbb papir. Az egyes kivételes értékek, mint pl. az Első Biztositó és Ganz Villamos mintegy 2% árjavulást tudtak elérni. A közlekedési értékek, valamint a bányapiac közép papírjai barátságosan tendáltak. A kuliszban csak Közúti és Nova volt szilárd. A Salgó, mely egy hét óta állandóan emelkedett, ma visszaesett 10.000 koronával. Rimában az állandó emelkedés is megállott. Forgalom csak a fóbb papírokban, a kisebb értékek közül Hazai fában volt élénk. Egyébként igen csendes volt.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.72450 papírkorona.
Utótőzsde
Ajjrányzat Qzlettelen. a prolongádó simán folyt le. A nagvobb papírokban a prolongádó dija 5 10.000, a közip-papírokban pedig 1—5000 korona volt. Kereskedelmi Bank 1110 («20). Cukor 2370 (80). Izzó 830 (85), Georgia 343 (45). Pesll Hazai 2910 (920), Kőszén 3025 (35). lilsó Budapesti Gőz 145 (146.5), Viktória 28-1 (8b). Fegyver 915 (25). Villamos 1300 (310). Ganz Danubius 2875 (885). Nova 220 (221.5 . Salgó 553, Magyar Hitel 437 (38). Rima 148 (49).
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Devizák
Angol lOfil J44000-34TCC0 Atnalatdaa 1904SJWJ2
Cath kocoaa 21M-ÍI2I BalKrid UHUM
Dinár II4MIM DarKn I7ISM;2<0
Dotlir 7t(4t?2M4 dukareal 373375
Prtixtt ír. BrOuzal 37ÍÍ-3743
Hollandi fit 2aM8-»02a KopenbAga 124(9 I2-Í47
U1 J7Í-3TÍ Krltillinla I1W5 IKft3
Lava 515-521 l.ondon Í4500W4."«<I
Ura 2S.74-JC04 Milano 3954 3010
•alja frank HW3722 Ncvyork »209« -72111
Oailr. kor. 0t£i>-102 00 Pilla jm .vo;
Oin kor. IK49 12*07 Pil|i 21242140
Svijd traak IWI0IM2 SiMla 1
Svad kor. 19177-19143 Stockholm I9427-I9543
No<Ȓj ko<. IC82S-1MM Wien 101-50102(0
Mirki :ít«-WI20 ZUj.cb 13910
Zürichi zárlat
Bécs . Berlin .. Prága ..
Párta 2792 50, l.ondon 2480—. Newy^ik 518-25. Bilissel 2675" -. Malland 2152 50. Holland 208 33. Berlin 123-50. Wien 73 —. Soffa 377-50. Praga 1530 - Budapest 72-- , Varsó 100. Bukarest 270"-, Belgráa 837 50
A magyar korona kUlföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
V tegnap taa trgoip o>«
.......977019850 985019790
.......5790 5825 — 157\'.*)
....... 4721 47350 47350 | 172
Newycikbnn 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezllsl eeykoronás 6!50—£3-50, kftkoronii 12.300 12.700. loilntos 16.500-17.000, öt-koronás 31.500 32.500, színarany 49.000-49 500, arany huszkoro.iás 315.000 -316 000. platina 210.030 —220.000.
Terménytőzsde
A mai terménytőzsdén az Irányzat Igen lanyha volt. Bum gyengébb amerikai Jelentésekre már tegnaphoz arányítva 20 000 koronával olcsóbban nyitóit, később azonban kis javulás mutatkozott, végeredményben 15.000 koronával olcsóbbodott. Rozs szintén 15.000, köles és korpa 5000 koronával esett. Egyedíll zab volt szilárd, 5000-rel emelkedett.
Búza ttszav. 76 kg-os 595 000 597 500, 78 kg-os 605000—G07.500, egyéb vld. 76 kg-os 592 500— 595.000, 78 kg-os602.500 605.000, rozs 510.000—515.OO0. söráipa 490.000-515.000, takarmány árpa JiJO.OOO 420.000, uj tengeri 310 000- 312 500, köles 310.000 •315.000, korpa 242.500 -245.000, zab 430.000 - 440.000, lucerna 250.000 -270.000.
Sertésvásár
Pelhajtás 776. melyből eladatlanul vlssia-maradt 350 drb. Elsőrendű 23.000—23,500, szedett 21500-22.000. szedett közép 20.000 —21.000, könnyű 18.000-19 000. elsőrendű Öreg 21.000—22.000. másodrendű 19.000-20.500, angol süldő 20 000 - 23 000. szalonna nagyban 24.030 -24JAX). zsír 27.500 -28 000. lehúzott hus 26.000 -27.000. szalonnás félsertés 26.000 -27.000. Irányzat lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
A. Antal. Abban a pillanatom!, amikor egy bármilyen nemzetiségű katon.it letettek a nagykanizsai katonatemető földibe, a/ már nem „idegen", hanem hősi halott, aki tülünk épugy megérdemli a kegyeletet, mint miéink, kik idegen földben nyugosz-nak. Hogy miéinket messze országokban gondozza-c valaki vagy sem. cr nem befolyásolhatja a mi kötelességeink teljesítését. Különben gondoskodás fog történni a sirok rcndbentartásáról is. A díszes emlék-szobor leállítása is csak idő kérdése, melyre vonatkozólag szintén megvannak a terveink s a liclv is:. a katonatemető közepén levő köröiid. Első feladat azonban — és o/ természetes is, törvényes rendelkezés is így irja elő — az egyes sirok megjelölése a/, alattuk pihenők neveivel. — Ami az Iskolák terén kifejteti panaszait illeti, saj-
nos, mindnyájan tudjuk 3zokat, irtunk is róla már sokat, de ennek az állapotnak megváltoztatásához nem belük kellenek, hanem — pénz. Ennek megszerzést pedig hatáskörünkön kívül esik. A kérdésre alkalomadtán visszatérünk.
KőltőbarÁt. Alanyi költő a versírásnak olyan művelője, ki témáit sohasem vagy csak nagy ritkán veszi általános, minden ember által megérezhető és minden emberre érvényes érzelmek köréből. Alanyi költő — talán igy mondhatnánk Icgmcgközelitőb-ben — aki önmaga egész költészetének alanya, akinek lantján kifejezésre kerülő hangulatai teljesen, sokszor annyira az egyén lelkivilágának sajátos mozzanatait vetítik ki, hogy mások, más lelki összeté-tclüek számára csak nehezen, néha sehogyan sem érthetők. Nincs két lélek, amely egyformán res^nálna a külső hatásokra, de az alanyi költő az ihlet pillanatában elfeledkezik erről s ugy örökíti meg a benne támadt gondolatokat, hangulatokat, ahoevan csak ó. a többiektől különböző egyen érezte azokat. Azt mondhatnók, hogy az alanyi költő abban a hitben ir, hogy minden" ember alanya lehet zjl ö ér/elmeinek, aki pedig nem tud belehelyezkedni költeménye hangulatába, azzal az alanyi költő nem törődik. Megelégszik azzal, ha önmagára nézve meglalajta a legjobb, neki legtetszóbb megoldást, üt nem hangolják a nagy. általános érvényű emberi érzelmek, dc gondolkodás nélkül tárja fel legbelsőbb, egyéni világát ugy, ahogyan az kikívánkozik belőle.
Apróhirdetések
A« apt&ilideMt dljt 10 iiólg 3000 V í ,!„..< minden va.lagabb b*IQbíl illó . Wt aió£v tallk. Mlnd«o további dili 500 K. A hlrdV^i dl) elH/eleodö » * forgalmi .dó hoiUulmiu;^
üzlethelyiség főútvonalon szabó ct. pész. stb. hasonló szakmának alkalmit azonnal kiadó. Clm kiadóban. 354\'
Birtokbériotet keissselTlibd^Öö
holdasat Nagykanizsa vidékén azonnali vételre. Instrukciót megveszem. MecWzot-tam Szlgrlszt Ingatlanforgalmi Iroda. Fóutí
Eladó Körmenden a Nsmzetl kávé. hóz 6a szálloda, a vasút közeliben teljea berendezéssel és lakással. Bővebb felvilágosítás a tulajdonosnál. ^
Miliényi-cipőt vcgyonll
Eladó vendégló. Klskanlzsán, Osszát-ut 23. sz. alatti vendéglő berendezéssel hordókkal, nagy kerthelyiséggel szabad!^ bői eladó, vagy esetleg hérbe Is kLicto. Bővebbet ugyanott a tulajdonosnál.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-, karonkedés RT. Nagykanlzaa
Af ld4oy clÖKhalidotlfiga nlill gytnyíríl ld«| dtvatformAkban
férfi velúr kalapok
leiiillttott Irakon kaphilók Gyenes és Vldo kalapgyár
tliruillá OileMben ]T(
minden cni« kal.pokban dfi\'til vitán!\'*
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
Lioyd tank Min- MII. J«i/í:v<
Ot.-M bank-Ouli. M.l. Sankvcrtla f6ldbilc\'>b. H-irsc. Hmv. axl. J. b
M Cxli Ipaib. rotálni Kar. IIIUI Ma^yar-Nímel K&rp. JeliJlog Víroi! ba jk
Ximx. b. <1 lak Ktrcak. ti.
Bel«£r»sl Ip. Up4lv»ro«l ; -v... .1 Kőbányai Tak. Állal. Tak. Moktár
iiiui «ua CU5 M. Blal.
Marr- P/aiKl.
8<K. M.
Concexdla
IMkituabal
8u<3ip«itl
HungliU
Kliilymalotn
VlklírU
reril-Jr-nta
Tr. Dar,. .la
IHnr*k
Bauill
Sa«aU6r.
Sx Isi várt KoM Köt>. o:«t
Dianlie Magreill
M»ey-
AH. Kinin Kí^jrbiltcttjl Salró Uilliiiiyl
Nyomdák
Palló giril
SCtpbaiitur U|«lgBjea
OaiJ. 0<p«y F«icyv«r Oaci I)an
t.lpük Magyar .ct,
i tim
Un?.
S\\t,\\tg
Vtgyipai
VaK^nityií
Rima
Roc.i
Síblrík
Oullcnatn
K(ifi>bin>al
Lifautn
KCuull Víioil
Dehnn. Alltaitai Tiuit
Balatonmagyaródon Tamái Testvérek gőzmalma szabadkéz. bSI sQrgfiscn eladó. 254
Uradalomba aaztaloameater ijip.1. kőzik teljes fölszereléssel konvenció;.!. Clm a kiadóban. 389 3 2
a\',!;, divatárucikkekben
tegyen próbavlairliat M
Szomolányi Gyula
Csengory-ut 2. szári alatti
>- (> HanRya mellett) CiTetíben. —
írógépet vennék k0lcs0n 8 Gin a kiadóban. 411
~ Jó házikoazt kapható Hunyadl-u, 25
141
Cukorgyárak
Dikukot $10
Cakortpai nüi
Oeoíiíla 345
Mt/ub. tűkor 147 Sluncncr 1990
Élclntlaicrek Calontr au
Siallrnl —
P0»p."AI 28
Tokaji boi
Halktrtak. 20
üái." Villámot tfj. Illó WO
Jml luó 06
A1L íi. It
Olftttih
OU\'lpai Maioil patr.
Sör «• a itt rí.Jro.l .-r
Klr Jl> aC-r Köb. pol*. K«^l«vlfli Cofn R*4r{u>i6< Oiehwlcdt
LlV.lwa, Uki<(
Oyapjuuiwó OoMbcrger
Pamatlpar Siflri Kfls\'ó
Vegyipar
Sp&llain FÍUt
K-mjc mdlilgya
Do:oj>l Ouinrni lütriitllrt
i.lerr-nlö
BifJI
B4nl
Rraudl
Oyíil bii
Coivlii lilm
Papiflpil
llanryalpar
Sí.rílfm
Hangjegyujdonsáyok i
In a Covcrcd wagon. Connais-tu le pays ?
Chansonetts. The song of songa.
Madonna. Ja müssen denn beim Treu-sein zwel $in? (dal és Blues) Muybc. Memory lave (Valit) Teddy Bear (Blues) Jaoc ntr.ht. Honolulu. Snaday Mary(Poi Troip Rio dc Janeiro- Telt©- Mto- Capftceo 1 rasjo) Zum 5 Uhr Tee (Band III.)
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papirárukiriban. 44
VÁGÓ VIKTOR hölgyfodrász Budapest, VIII., Rákóczl-ut 57. sz. Elsőrangú liaimunkák • Kozmetika. Tarlós oncioláció • lllatszertir.
Éflísllcm az urídslm.lul ii ■
belga mének
kikellek, nmelyek a legkedvítóbb feltétetek mellett lesznek eladv,. Ugyanott eladí egy 10 HP boniln-motor egy SOO is Űmiálll cm.pl."1!
teljes lelsieielíssel "
Pfeiffer András
Egy jókarban levő hasznill naff
vaskályha
eladó.
Cini a kiadóhivatalban.
Nvomalolt a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavezeta: Olenbeck Károly).
54. évfolyam, 31. szám
Nagykanizsa, 1925 február 8, vasárnap
Ára 2^00 korona
Ktsipínwt\' Mfoicnlcjltve Alispáni hivatal
Zalaegerszeg
SKikc.tíXí f WadótitvaUI Pí-ut 5 foHmban-Teltlon 78, nyomd, 117. uim
POLITIKAI EflPILílB
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
PROHÁSZKA
Iria: Molnár P. Arkangyal tlieológiai lanár
Se hízelgés, se dicsére! nem vezeli tollamat, mikor Prohászka püspök névé! leírva azt teszem uláita. hogy neve ma .1 vallásos élei terén, az Istent kereső lelkek előli valóságos program, egy uj. a jelenben nagyon is üdvös a már régen óhajtóit providenciális irányzat.
Ha a kailioliciznius történeté! tekintjük, mii állapíthatunk meg? Azt, hogy az isteni gondviselés a maga idejében, a válságos, Ínséges napokban mindig küldött, adoli nagy embereket, kik Irányt szabtak, utal mulattak, melyre lépve eredményesebben szolgálta az emberiség az Isten földi országának az ügyét. Gondoljuk csak Assisi nagy szénijének, Szt.-Ferencnek — Prohászka lelkét is sokszor megillető — életére és történelmi szereplésére. Nem volt évallásujitó, mint Luther Márton. Hem forgatta tel az egyház tanait, uj dogmákat sc gyártott s mégis mint Moutalamber róla megállapította: „Szt.-Ferenc kordájával kötötte meg a XIII. század szociális forradalmának a szekerét"; oly változást, átalakulást idézett elő fellépte, hogy Rcnan szerint: „A kereszténység alapítása mellett Szt.-Ferenc ellépte, a franciskánus actio liozla legjobban mozgásba az emberiségei." Mivel érte ezt el Szl.-Fcrenc ? A lelkiszegénység és a felebaráti szeretet meg-Mdveltelésével, e krisztusi tanoknak saját és fiai életével való bemutatásával.
. Mi már mosI az az uj, pro-wilciiciális-szerü irányzat, mi per eminenciam a mi Prohász-Wnk nevéhez füzödil:? Az, ""Ky az "tóbbi századnak az exikl, posiliv, főképp a leriné-SMIudományokért rajongó sze-rétesével szemben az e»yik oldaton __ M öntudat,Mi, a subHcIlv s legújabban az okkult dolgokat kutató, ezeket Ittl-wcsttlö törekvésekkel szemben a luasik oldalon, reá mutatót! 1 ,S megjelenő müveivel, ál-■andoan hangsúlyozza beszédei-„ ,\'"\'• hoü)\' az ember, főképp a keresztény ember leikel bol-
dogító, az életei is széppé tevő élethivatása nem tehet más, mint a krisztusi étetnek magunkban való kialakítása. Ó a vallásos, a hiléletet elsősorban az evangeliumi igazságok, elvek átélésében látja.
Ezzel nem kicsinyli ő le, sein a kultúrál, sem a civilizáció vívmányait 1 érzékeny, minden szépre reagáló lelke észreveszi a természet, a teremlett világ szépségeit is, de mindez előtte csak az eszköz, a lépcső szerepével bir, akárcsak Szl.-Ferenc-nét, hogy ezek által annál közelebb jusson Teremtőjéhez, * Halljuk csak bevezető sorait idevonatkozóiig az Elmélkedések könyvéből: „A természet nagy tény; csillagai, erdói, óceánjai, pálmái, fiiszálai titokzatos szép valóságok. Titokzatosak, mert telítve vannak gondolattal; szépek, mert a ritmus ünnepel színeikben, vonalaikban ; sőt fölényeseknek is mondhatnám, mert- végte is elemez-hetetlen valóságnak adatai; elém-állnak, injponálnak, lelkembe nyúlnak s belém öntik tartat roukat; édes formáikon slilizáló-dik belső világom . . .; ez az erdős, csillagos s hullámos világ, cz a szuverén megtestesülése az isteni gondolatnak fölemel s nevel engem."
Krisztus az ó vallásos éleiének centruma. Mikor magát es másokat neveli, tökéletesíti, szeme állandóan azon függ, ki "magát e szavakkal állította elénk: „ Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, ti is h&j\' cselekedjetek.Én vagyok fii ut, éle! és az igazság.\' IX-halljuk ezt Prohászka ajkától: „Krisztus maga az Isién emberi alakban s nekem imádnom és élveznem kei: ót... Ajkán függ lelkem, Ö az én orákulu uotn.... kezei közé hajtom le fejem s neki adom át szivemet; 0 lévén az orgánuma az Istennek, Ö majd stilizál s harmo\\iizál engem. E hitre hizlalok, e liftre sürgetek mindenkit.... Gondolatot emberek is közöltek; Sokrak s, Plátó, Flötin gondolkozó lejek voltak, de életet nem
ülílLietíii irt: Ejy Mra SO.OOO koreu Három hóra............... 90.000 korona
adlak a világnak. Árnyékok voltak, fényes árnyékok, de nem volt vérük, sem édes tejük. — Krisztussal nem iy vagyunk." (Elmélkedések 5. ol.)
Mi kedveltesse meg velilnk is e krisztusi irányzatot 7 Saját jól felfogott érdekünk. Szabadítsuk iel lelkünket ez élvezelre: „Hisz ép sz a baja, hogy a földi érzés, a "kevélység s érzékiség sziki \'ilioz van láncolva s a vágyak viharja tépi kehlét; kívánja, keresi a jobbal; keresi nyugalmát, mely a lélek hazája, dr- nem találja. Rá kell segítenünk a hazavezető nyomra, az fs\'lcn nyomaira." (Elmélkedések 4. oldal.)
Itue, röviden vázolva s saját szavaival bemutatva ez Prohászka pfispök apostolt tevékenységének célja; ez szerinte a kereszténység célkitűzése. Ezt sürgeti, ezt akarja megkedveltetni gyönyörű, mélyen szántó rítori érvéivel, melyek a templo-\' mok szószékeiről, a konferencia asztalok mellől hangzanak el; ez! lopja lelkünkbe költői szépségekben gazdag müveivel, milyenek : A diadalmas világnézet. A magasságok felé. Világosság a sötétségben és a leg-sikerültebb: Elmélkedések az Evangéliumról.
Ki az, kinek e minden kincsnél drágább, becsesebb miivek
olvasása ne szerzett volna annyi kellemes órát. ki e könyveket újra és újra átlapozva, átmeditálva nejwpott volna dicséretes impulzusokat, önönmagának jobbá, szebbé való átalakilására?
Voltak, akik sokszor megvádolták az Egyházat, a katolicizmust az?al. hogy elhanyagolja a benső, a lélek átalakilását, hogy a fősúlyt nem az élet alakítására, formálására, hanem a dogmákra, a ceremóniákra fekteti. No, ez igy rágalom! Igaz, az Egyház féltékeny gonddal őrzi az apostoloktól kapott de-posilum fideit. a hitletétet, mely gyökere, forrása az erényes és vallásos életnek, de a fő és végcél, azaz a. gyümölcs, a termés, \'az Egyház szerint sem állhat másban, becsületes, tisz-
tessét\'esJagHfr.lusi elvek szerint beronde^^^ éleiben. Ez volt Krisztus fölíirejötténekcélja: .Én jöttem, hogy életük legyen és bővebben legyen.\'
Ezt a szent célt szolgálja ma nálunk Prohászka püspök olyan rátermettséggel, annyi ügybuz-gósággal és odaadással, hogy méltán képezi Ö ma a magyar katolicizmus büszkeségét, kinek az eiőadó asztaloknál megjelenő alakja önkéntelenül is a leglelkesebb óvációra, ünneplésre szokta késztetni a megértő hallgatóságot.
fí tfáresidiilháa: reform-tervezete
ilótfőn rendkívüli minisztertanács fejezi be a tervezet tárgyalását — Ugyanekkor- foglalkoznak a választójogi javaslattal is — A Ház 2-3 hetes szünete
ják, az ipar és kereskedelem képvi-selöitva kereskedelmi és iparkama-
Budapeat, fcbruír_7 I Az elteli minisztertanácson • sző-; nyegrn kertül a főrendiház reformja-\' :ó! szóló törvényjavaslat is, melyet ; ot szakasz .kivitelivel le is tárgyallak. E/.I az öt szakaszt hétfőn rend-! kívüli minisztertanács fogja tárgyalni, j A javaslat\'ugyanolyan számu fű-rendet kontemplál, nunt a képviselőház, tehát 243-al. Születési jogon \' csak a királyi csalid c,:yre nagykora férfitagj-ii foglalnak helyet a főrendiházban, a rígi jogosultak pedig 36 tagot v.\':l-iszla:-.a!<, k*núl a
■ birtok ut,in fizetem!-; ívi 6000 kor. 1 adóhalírt 3000 koronára szállítják le.
zl megyei, törvényhatóságok össze-
■ sen 36 togot delegálnak s valószinü-1 leg 4 hely jut a fővárosnak.
A gazdatársadalom képviselőit a \' mezőgazdasági kamarákban választ-
rákbaif. Az egyházak képviselete nagyjában a regi marad. Képviselethez jut a hitelélet is.\'
A vezető tíirői funkcionáriusol* .köztit a Kúria és a közigazgatási bíróság elnöke és másodelnöke, az ítélőtábla elnökeyi.z OFB elnöke és másodelnöke iesz főrend. Az--akadémia, az egyetemek és más tudományos intézetek külön képviselethez jutnak.
Valószínű, hogy a törvényhatóságok részéről küldendő főrendeket már az. uj törvényhatósági választójog alapján alakult törvényhatóságok fogják kijelölni, hogy ezzel a törvényhatóságok főrendiházi képviselete körül fölmerült aggodalmakat eloszlassák.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Február 8.
Ugyancsak a hétfői minisztertanács tárgyalja le a választói jog kérdését is. Utána az egységespárt megvitatja, majd átteszik a nemzetgyűlés elé a főrendiházi javaslattal együtt. Ha a két javaslat bizottsági tárgyalásai nem fejeződlek be, mig a\' Ház a költségvetés után kisebb programjára vett ügyeket letárgyal, akkor a nemzetgyűlés üléseit 2—3 hétre elnapoljak.
A minisztertanács az egri földrengés sújtottjainak 300 millió segélyt
szavazott meg, mint állami kölcsönt. *
Az összeférhetetlenségi állandó hi-zottság febr. 11-én délelőtt fé) 12 órakor ülést tart. Tárgy: Eckhardt Tibor összeférhetetlenségi ügyében az előadó megválasztása.
BELFÖLDI HÍREM
Magyarország helyzetéről tárgyalnak Genfben. A Nemzetek Szövetségének pénzügyi bizottsága tegnap egybegyűlt. Az ülésszak napirendjének kérdései közül a kővetkezők érdemelnek megemlítést: Ausztria és Magyarország pénzügyi helyreállításának előrehaladása, továbbá az albizottság és a kormányszakértők jelentése a kettős megadóztatásról. A pénzügyi bizollstíg mór megkezdte Magyarország helyzetének tanulmányozását. Az ülésen ez alkalommal jelenvolt gróf Bethlen miniszterelnök és Smith népszövetségi főbiztos is.
Helyén marad a KANSz vezetősége. A magyúr tisztviselői kar nagy izgalommal várja a miniszterelnök genfi tárgyalásainak eredményét, melyek során a tisztviselőkér-dés is tisztázásra kerül. A fizetésrendezést a szorzószám megállapításával együtt fogják elintézni. A KANSz vezetősége ugy látja a helyzetet, hogy a miniszterelnök végleges megoldással tér vissza Genfből. A vezetőség különben, mely már hetekkel előbb bejelentette lemondását, elhatározta, hogy helyén marad továbbra is. A genfi tárgyalások azt a reményt teszik jogossá, hogy a fizetéseket már februárra visszamenő-\' leg 20 százalékkal felemelik.
Megszűnt a forgalniladó-blr-ságok jutaléka. A pénzügyminisz-
ter a forgalmi, fényűzési és állat-fo.\'galini.idó csalások és visszaélések felfedezőinek és tetlenérőinek eddig érvényben volt jutalék-rendszerét rendelet utján megszüntette.
A földrengés negyedszer is jelentkezett Egeiben. Tegnap dél-I előtt fél 11 óra tájban Egerben és I kornyékén most már negyedszer ujabb földlökés volt észlelhető, ami I nagy félelmet keheit a város lakói | közt. Ezek az egyte gyengülő utó-rezgések periodikusan, 6—12 óránként térnek vissza.
Megnyílik a drágakő és nemesfém tőzsde. Budapesten február 22-én nyílik meg hivatalosan a drágakő és nemesfém tőzsde. Tagjainak száma addig. előreláthatólag 1500-ra emelkedik.
Revízió alá veszik az 1924 évi adókivetést. A pénzügyminiszter elrendelte az 1924. évi adókivetés revízióját, miről átiratban értesítették a Kereskedelmi és Iparkamarát. A pénzügyminiszternek az a szándéka, hogy a jövő adókivetési munkálatokba belevonja a kereskedelmi érdekképviseleteket is.
Frorelch ErnÓ elmeállapota. Frorcich Ernőn n fogházban oly tünetek észleltettek, melyek arra engedtek következtetni, hogy az apósgyilkos elméje elborult. Ezért a soproni kir. ügyészség orvosa megfigyelés alt helyezte Froreichet Hosszabb beható megfigyelés és vizsgálat után az orvosszakértők b;-\' zonyos rendellenességeket állapítottak meg Froreich lelkiállapotában. Ha a további vizsgalat és felülvizsgálat ezt igazolják, akkor Froreich Ernőt szanatóriumba viszik, mely esetben a főtárgValásl hosszabb időre elnapolják. Ha pedig a vizsgálat azt bizonyítaná, hogy Froreich már a gyilkosság elkövetésekor beszámíthatatlan állapotban volt, akkor büntetőtörvényünk értelmében nem vonható bünügyi felelősségre és a büntetéstől megszabadul.
A nagykanizsai összeiró küldöttségek névsora
Nagykunl2sat ícbrulr 7
Megírtuk, hogy Nagykanizsa város központi választmánya pénteken este a váiosháza tanácstermében tartott ülésére a nemzetgyűlési képviselő-választói jogosultsággal birókat összeiró küldöttségek kinevezése végett jött össze.
Az ülés elnöke Sabján Gyula dr. polgármester, jegyzője Kaufmann Lajos dr. vcílt. A választmány tagjai közül jelenvoltak: Krátky István dr., Hajdú Gyula dr., Rubint Károly, Dedovácz Béla, Lasky Pál, Mdek László dr., Práger Ferenc és Plihál Viktor dr.
A nagykanizsai 11 *zavazókömek megfelelőleg az összeiró küldöttségek a következőképen alakulnak:
/. szavazó körzet: Turck Géza elnök, Szuknay Lajos helyettes eluök, Tóth István szabómester tag és Kovács Ferenc póttag. A küldöttség hivatalos helyisége az Arany János-utcai elemi iskola.
II. szavazó körzet: Lányi László elnök, Szántó Lajos helyettes elnök, B uuc.iics József tag, Martincsevics Iliire póttag. Helyiség: Rozgonyi-utca 25., elemi iskola.
III. szavazó körzet: Bogenrieder Frigyes elnök, A dám Róbert helyettes elnök, Szabó Kálmán tag, Hajdú József póttag. Helyiség: Arany János-utcai ovoda.
IV. szavazó körzet: Viola József elnök, Banekovich János h. elnök, ifj. Orbán János tag, Billik Ferenc póttag. Helyiség: Rozgonyi- és Hunyadi-utca sarki elemi iskola.
V. szavazó körzet: Radnai .Jenő elnök, Ofenbeck Vilmos h. elnök, Irmler József tag, Kostein Ferenc póttag. Helyiség: Városháza l. emelet, 15. szoba.
VI. szavazó körzet: Szabó István elnök, Rosenberg Oszkár h. elnök, Diósy Béla tag, Szaváry Sándor póttag. Helyiség: Nádor-utcai ovoda.
VII. szavazó körzet: Matán Ödön elnök, Töltösy Péter h. elnök, Or-tutay Gyula tag, Sásváry János póttag. Helyiség: Teleky-utcai ilemi iskola.
VIII. szavazó körzet: Plichta Béla elnök, Thury Ernő h. elnök, Ansorg* Antal tag, Kolovici Ferenc póttag Helyiség: Tárházak, Hajcsár-utca 6
IX. szavazó körzet: Hajdú József elnök. Sneff László h. elnök, Gros-tyán István tag, Steszlin Ferenc pót-tag. Helyiség: Templomtér 5. sz elemi iskola.
X. szavazó körzet: Major József (tököly) elnök, Knausz-Kolccz Gyftrtv h. elnök, Kovács Illés tag, Dolmányos Antal póttag. Helyiség: Szentflórián-tér 17. sz. ovoda.
XI. szavazó körzet: Bunczom József elnök, Kailovics László h. elnök, Béres János tag, Bolf Iván György póttag. Helyiség: Kisrác-utcai elemi Iskola.
Rendőrök a katonatemetőért
Nagykanizsa, febtiur 7 Az államrendőrség nagykanizsai kapitányságának őrszemélyzeti rend-őrlegénysége 10 sírkő költségeit gyűjtötte össze a maga körében s azt elhozta hozzánk az eddigi eredményekhez való csatolás végett.
A rendőrlegénységnek, amely — mindnyájan tudjuk — az állam nem legbusásabb kenyeréért teljesiti nehéz szolgálatát, ez a megmozdulása kérő szavunkra azt jelenti nekünk, hogy a társadalom minden egyes részének vannak kötelességei shogy azt legtöbben érzik is és igyekeznek erőikhez mérten teljesíteni, — jelenti azonban azt is, hogy amikor az anyagiak terén legkevésbbé rózsásan ellátottak is egymásután hoznak áldozatokat, akkor nem szabadna Nagykanizsán senkinek sem maradni, aki kivonja magát az egész városra kiterjedő akcióból.
Sajnos, azt látjuk még mindig, hogy épen ahonnét legtöbbet vártunk, mert legtöbbet várhattunk volna, onnét nem kapunk úgyszólván semmit. Kisemberek, hivatalnokok, egyesületek és iskolák hozzák kérés nélkül hozzájárulásaikat, ugy, hogy sokszor szinte meglepődve állunk az áldozatkészség hatalmas megnyilvánulása előtt. Ezzel szemben a társadalomnak az a része, mely anya-
Aranykanálkák
Ixta: Finta Sándor (2)
A fényszóró másfelé tekintgetett. Újra felmásztunk a partra s néztük a fekete mélységet, ahol zúgva tör-ték-marták egymást a folyó habjai.
— Teccik tudni, én szanitée vó-tam akkor — szólt váratlanul Márton.
Feléje fordultam kíváncsian:
— Szanitée ? Hisz akkor jó dolga volt?
— Jó... De nekem nem vót ölig. Többet akartam. Mienk vót az egész hadtápterület. Ment a zabrá-lás. Vittük, amit tudtunk. Eccer egy kastélyba vetődtünk. A pincében megtaláláltuk a kincseket. Egy kutya őrözte. Én vágtam kupán, hogy beüébb gyussunk. Vót, aki ezílst tálot vitt el. Nekem tizenkét kis araiikanálka gyutott. örlttem szörnyen. Hogy niz majd otthon az asszony? Bevarrtam a bekecsem allábo, hogy biztos helyen tuggyam.
— Ez még nem rablás, Márton. Ha maguk nem viszik, viszi más! — vigasztaltam katonaszivvcl.
—. Bár vitte vóna! Nekem nem hágott nyugtot. Még többet akar-tam. Pedig annak a leütött kutyáitok az ábrázottya is sokszor elémbc kerül. De hát izgatott a vétel. Az annyuk azt irta, hogy sok főd cse-
rél gazdát Igmándon. Kerestem én aztán mindenhol a pézt. A hótiakat se kíméltem. Megnéztem, mit hagynak örökségül a szegény sírásónak. Akadt óra, gyűrű, magyar péz, ezüst rubel, mindenféle. Bankóra cserétem mindnyáját egy tincsesfülü zsidónál, Lembergben. összegyűlt vagy ötven hód ára az arankanálkákon\' kívül. Csak azt vártom, hgy kórházba mehessek, aztán haza.>zab.idujjak husszu szabaccságro. Aszonták, a dohány maj segít benne. Hát én még dohányt is ettem. No, össze is estem egypárszor. Sokszor munka közben, a sebesütíek közölt. Ez vót a vesztem, de talán inkább a főtámadásom!
— Kezdem érteni, Márton.
— Hát bizony itt kezdődik a/, én kálváriám, alázatosan jelentem! Egyszer csak hótlan talátak a többi halott között. Ezt már másoklul tudom, összeszedtek velük együtt. Kocsira raktak, mint a vágott Tát, aztán vittek a meszesgAdör felé. l*n csak akkor gyűltem létre, amikor lehúztak a kocsirul, aztán lehuppantam a gödörbe, a többiek mellé!
— Istenem, Atyám, mi vau velem 1 — néztem körül a hullák között. Avvval mozdítom a kezemet, hogy ntegdörgfijem a szememet. Nem káprádzik-e? Föl akarok üni. Akkor kátoz valaki fölfirúl.
— Ni csak, valaki iledezik olt!
— Hadd a fenébe! — ripakodik rá valaki. — Ha eccer meghót, hát maraggyon hóinak!
Avval öntik a meszet. Erre már észbe kaptam. Föltápászkodtam s megfenyegettem üket!
— Nem addig van, testvér I — Én is ember vagyok!
— És másztom kifelé a gödörbül. Mire fölirtem, minden szanitée elfutott. Persze, megrémütek tülem. Nekem köllött elfődclnem a hóttakat. Megtettem szívesen.
— Csakhogy nem vagyok közlük! — örvendeztem.
— Későbbgondutam csakazotthun-valókra, meg a fődre, meg a kincseimre.
— Hej, ha meghaatam vóna, de ágrul szakadtak maradtak vóna!
— Keresem is a bukszát... Nincs! Tapogatom a zsebgyeimet... Mind üres\' Ijedten kapok a bekecsem allára.
— Szent Isten, azt is fömeccetik! Oda a tizenkét arankanál!
— Ekkor újra niegszédütcm, aztán csak a kórházba ébredten öntudatra.
^ Aszonták. élet-halál közt vótam. — Mikiig a pizemet kerestem, meg az arankanalakat. Rettenetesen szigvel-• tem! Csak nem árutam el a bűnö-
met? Akkor rimlett az eszembe, hogy mennyi tenger lopás, rablás szárod a lölkömön. Ez vitt a sirba is, mer ha nem visz az ördög a harácsulás után, akkor nem gyut eszembe a dohányevis, meg a föd-vitel.
— Hej, de nehéz napty; i n vótak akkoriban, zászlós url
— Elhiszem, Márton.
— Megfogadtam a jó Istennek, hogy soha nem nyúlok italhoz, nem kívánom még a dohánynak a füstyit se, a máséra meg ugy tekintek, mint az ótár kincseire gyerekkoromban. csak fölgyógyujjak s uc kerüjek mégecer a meszes gödörbe a hullák közé.
Márton összerázkódott:
— Borzasztóak vótak, alázatosan jelentem. Most is látom a meredt szemüket. Érzem a rettenetes szagot, ami a sebeikbül árodt felém.
— Ne gondoljon rá!
— De gondulok! Mindig azon imádkozoifi, hogy a jó Isten bocsássa meg, amit ellene, meg az embertársaim ellen vétettem! Nem kirek se pizl, se fődet, cSak a megváltozott szivemet vihessein haza a családom körit»e, aztán ott dobgyák koporsómra a" göröngyöt szánó, sajnálkozással az igmándi temetőben.
(Vége.)
|HW február 8.
ZALAI KOZLUNY
sokkal kevésbé vagy egyállalan p 8 temeti a kötöttséget, mmlha st sem vell volna akciónkról, ^tareáTuk nem is jutott ■ volna ®\'„,iábWI az áldozatból, amit ^nk hoztak értünk, akiknek emléke-
^ nevében megindult akció,rk. "" & megteli?* kötelességemeta . 7«r«i — mondotta valaki, mikor
Szállunk kérni lóle 70.0C*
%öanazon a napon egy 75 szájas keresetképpen rokkant a
Sdiából hozta hozzánK egy sírkő ff pdr nappal utóbb egy névte-Sl maradt tüdőbeteg, szintén a Ku áldozata, kéthavi r szletben ^sírkövet jegyzett sze.kesztősé-Sikbcn és az iskolásgyermckeküiz-E kapott zsebpéitzecskéjükböl „SilOltek Össze egy sukőre valót. WEzek után nem hiniiók, hogy kom-rnenlár kellene a kérésünket megtanító, anyagilag jól szituált valaki megjegyzéséhez és büszkén cmlcge-,;lt korclességteljesiléséhcz. Lcgfcl-itbb annyit cmlitlietünk meg, hogy „i is ott voltunk, otl harcoltunk, ihol ő s a vasutasok, postások, ren-dérök s a többiek nagy része ép-ügy nem innét hazulról nézte a háború borzalmait,
Ezeket julialja eszünkbe a rendőrség nemes példája, amely ha eljutna iz eddig hiába döngetett szivek kőkapujáig, megnyitná azokat és segítségünkre lenne akciónk befeje-zésftxii.
A 6. h. gy. ezred árkászai
A ni. kir. 6. honvéd gyalogezred egy.árkász-osztagok legénysége minden felszólítás vagy erre való ösz-ISnzés nélkül, csupán saját jó magyar érzésüktől vezetve szerény zsoldjaikból 420 ezer koronát gyűjtöttek össze 6 sirkő felállítására s jzt eljuttatták szerkesztőségünkbe. A katonaság különben állandó és eredményes támogatásban részesili gyűjtési akciónkat, mire egyik legközelebbi alkalommal részletesebben visz-szatérflnk.
A Nagykanizsai Első Temetkezési Egylet
február 2-án tartotta évi rendes közgyűléséi, mely alkalommal egyúttal fennállásának negyedszázados évfordulóját is ünnepelte. A közgyűlés egyhangúlag 3 katonasirkövet szavazott meg az évforduló emlékéül s egyben, mint azt már nyugtáztuk, 250.000 koronát adott a nagykanizsai hősök emlékszobra céljaira. A Temetkezési Egyesület ezzel az adományával tanújelét adta annak, hogy emberbaráti kölclességtcljesitésének magaslatán állva nem feledkezik meg a régen elpiheni hősi hatoltak emlékezetért! sem.
Nyugtázás
Az államrendőrség nagykanizsai kapitányságának őrszemélyzetI remlör-legénysége 10, a 6. honvéd gyalogezred egy árkászosztagok legénysége 2 a, ySgykanizsai Első Temetkezési Bgytl 3, dr. KáUay Tilwr nemzet-BWa képviselő 3, dr. Örley György «r kozicgyzö 3, Rubini Károly DV.
BMWS 3\' dr- Kmách °yuia S&« a gyobgaral
tZ.J"?miJa 3\' nagykanizsai imbképzj II. osztálya növendékei z. Hemz Ferenc gazdálkodó (Uzs-iV,.6\' honvéd gyalogezred ásSzá!adai 1 s\'\'kS \'dálli-
SSSeöCzÍ,iUUal,ák d SMr"
NAPI HIRI&

NAPIREND
Február 3, vasárnap
Róronl katolikus: D. Hetv. vas. Proles-tánc Aranka. Iziaclita: Sebat 14.
Nap kel reggel 7 óra 18 perckor, nyugszik délután 5 óra tt perekor.
A Meteorológiai Intézet jeler.lése szerint csapadékos idő várható hősülye-déssel, később megélénkülő északnyugati szelekkel.
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör választmányi ülése ypostapalotában délelőtt 10 órakor, xj
Az Urleányok Mária KongrcgAeió-jának ünnepélye a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Mozi. Uránia: Meghalt, mert szeretett, P.iramount film. Főszerepben Hebe Daniels és Lewis Slone. Vitöy: Taisan I. rész. Rudyard Kipling világhírű dzsungel meséjének uj feldolgozása lilóadások kezdete este V*7 és 9 ómkor.
Február 9, hétfő :
Római katolikus: Alex. Cirill. Protestáns: Abigail. Izraelita: Sí-bal hó 15.
Nap kel reggel 7 óra 16 perckor, nyugszik délután 5 óra 13 perckor.
A Move tudományo» előadása (A finn ] nporlnngyság titka) mz Urálibban este • Vt7 és 9 órakor.
KÜLTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 10: A „Színházi Klet" estélyi a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Február II: Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának tea-estélye a Ro/gonyi-utcai Keresztény Otthonban este 7 órakor.
Február 12: A Zrínyi Irodalmi és .Művészeti Kör liceális előadása (dr. Winkkr Ernöné: Költemények és Rnrtxirits Lajos: Novellák) a Casino nagytermében este fél 7 órakor.
Február 14: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncelóadásos estétye a Polgári Egyletben.
Február 15: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncelóadásos estélye a Polgári Egyletben.
Tebruár 16: A Move tudományos előadása (Regős-hangverseny) az Urániában este fél 7 és 9 órakor.
Február 18: A kereskedelmi iskola Jókai-ünnepélye a Casinoban.
Február 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadás*. (Surányi Gyula: A magyar nem/et történelmi hivatása I.) a Casinoban este fél 7 órakor.
Február 23: A cserkész olimpiászról készült filmek bemutatása az Urániában.
— Prohászka Ottokár Nagykanizsán. Székesfehérvár pihpnke, Prohászka Ottokár dr. a budapesti gyorsvonattal ina délben I óra 30 perckor érkezik titkára kíséretében Nagykanizsára, hogy az Urleányok Mária Kongregációja és a Katolikus Férfiliga által közösen megrendezed mai Katolikus estélyen előadását megtartsa. Prohászka Ottokárt az állomáson ünnepélyesen fogadja a hivatalos város, a katolikus plébánia, a katolikus hitközség, a szemfercitc-rendi szerzetesek, a kegyesrendi tanárok, az Urleányok és Úrasszonyok Mária Kongregációja, a Katolikus Félfiiiga, a Katolikus Legényegylet, a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete, a keresztényszocialisták, a különböző közhivatalok és hatóságok képviselői és Nagykanizsa város katolikus társadalma. Üdvöz-
lés után a püspök kíséretével a város diszhinl .ján a fcrcncreudick társításába hajtat, ahol nagykanizsai tartózkodási alatt meg f.,g szállni. I A Katolikus estély pontban S órakor kezdődik a Polgári ügylet diszler-j méhen és az előadás alatt az ajtók j le lesznek zárva, ugy hogy a kés -n érkezők nem nyernek bebocsátást az előadásra. Prohászka Ottokár dr. ! hétfőn visszautazik székhelyére. — Alrnásy Gyula dr. kir. törvényszéki bíró a családjában hirtelen előfordult sulyos betegség folytán aka dályozva lévén az üdvözlő beszéd elmondásában, azt helyette Hegedűs -György dr. nemzetgyűlési képviselő tartja.
— Kinevezések. A kormányzó Windiseh Richárd dr. és Fáber Sándor keszthelyi gazd. akadémiai tanárukat a szabályszerű illetmények és a méltóságos cim egyidojü adományozása mellett az V. fizetési osztályba, Palotay Dénes\'dr. Schtir-ger János dr., Juhos Lajos és Pesthy Béla gazd. akad. hutátokat pedig a VI. fizetési osztályba nevezte ki. A keszthelyi- gazd. akadémiát érte ama legnagyobb kitüntetés, hygy tanárai elsőnek keiühck be az V.\' fizetési osztályba.
— A megyei választás. A hétfői vármegyei közgyűlésen betöltés alá kei ülő aljegyzői állás ügyében dr. Plihál Viktor m. kir. kormányfő-tanácsos és dr. Kreisler József ügyvéd a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár heljiségébe ma, vasárnap délelölt fél 12 órájára bizalmas megbeszélésre hivlák meg a törvényhatóságnak nagykanizsai és környékbeli tagjait.
— A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsa városi választmánya folyó hó 7-én tartotta meg évi rendes közgyűlését. A közgyűlés a lemondó dr. Plihdt Viktor elnök helyébe elnökül dr. Szabó Lajos ügyészségi elnököt választotta meg. Alelnök Eberhardt Béla gimnáziumi igazgató, titkár pedig Fischer Jenő lett. A választmány Pongor Henrik, dr. Krátky István, ujnépi Elek Ernöné és dr. Szigethy Károlynéval egészült ki. egyben a közgyűlés elhatározta, hogy a nemes intézmény megerősítése érdekében a társadalom érdeklődését állandóan ébrentartja s felkéri tagjait a tagsági dijak pontos befizetésére. 1925. évre a tagsági dijat 10.000 K-ban állapították meg.
— A keszthelyi Katolikus Legényegylet közgyűlése. A keszthelyi Katolikus Legényegylet tagjd-nak élénk részvéte mellett tartolta meg évi rendes közgyűlését, amelyen Felker Lőrinc egyesületi elnök beszámolt az elmúlt év működéséről. Az uj tisztikar a következőkép alakult: egyházi elnök Felker Lőrinc, másodelnök Gosztolya János, világi elnök Durzsa Sándor, örökös elnök Szalay Ignác, pénztáros Pusztai Péter, dékán Berkes Géza, másoddékán Süle István, könyvtárosok Nagy Gyula és Szita Dezső, háznagy Klug Lajos.
— A Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör ma délelölt 10 órakor a postapalota szokott helyiségében választmányi ülést tart. , ,
— Alapi társulata Keszthelyen. Az Alapi igazgatása alatt működő Országos Kamara Szinház holnap kezdi meg Keszthelyen a tíz napra tervezett előadásait a Hungária nagytermében.
— Anyakönyvi hirck. Nagykanizsán született az elmúlt héten 16 gyermek, ebből 11 fiu és 5 leány. Elhaltak: özv. Andri Vilmosné Kovács Katalin 76 éves, tüdőlob; Marosi Tibor 13 éves, tüdöhurut; Bedenek Erzsébet 3 éves, torokgyik utáni bénulás; Weisingcr Antalné Bedctiek Mária 40 éves, emlőrák; Hordós Vince pincér 66 éves, agy-szélhüdés; Szecső Károlyué Nemes Ágnes 63 éves, veselob; Bokor György magánzó 61 éves, tüdöhurut; özv. Kovács Lászlóné Resch Katalin 60 éves, szívizom elfajulás; Muczer Erzsébet 3 hónapos, tüdőhurut; Wéber Samu piaci árus 66 éves, szívizom elfijulás; Herskovits Károly szabó-segéd 42 éves, gyomorfekély; Kincses István hércs 30 éves, vér-mérgezés ; özv. Varga Józsefné Varga Erzsébet 69 éves, végelgyengülés. Házasságot kötöttek: Horváth János kovács-mester Bunczom Ilonával, Ritecz íerenc déli vasúti teher kalauz Kiss Katalinnal, Kluger Miksa szatócs Deutsch Gizellával, Horváth József pincér Kis Erzsébettel, Bedenek József földműves Ács Máriával, Sneff Ferenc földműves Mikó Máriával, Ács Lőrinc napszámos Herczeg Máriával.
— A Zalai Közlöny rajzai a bíróság tárgyalótermében. Hogy a főtárgyalásról kiszorult nagyközönségnek szemlélhetövé tegyük a Papp István-féle bünpör főtárgyalá-sáttak egyes jeleneteit — jeles ftstő-és rajzmüvészűnk, Fekete Lászlóval több sikerült csoj>ortrajzot készíttettünk, melyeket a „Centrál" kirakatába kifüggesztenünk. Így a biróság és a vádhatóság csoportképét, a vádlottal, amint őrei között a biróság előtt áll, az áldozat nejét és fiacskáját, Papp István asszonyát, a védő és az orvosszakértőket, valamint a hallgatóig egy csoportját. A sikerült rajzok annyira megnyerték a bírák tetszését, hogy Fekete László rajzmüvész megbízást kapott arra, hogy ugyanezen rajzokat készítse el a törvényszéki tárgyalási terem számára, ahová bekeretezve ki fogják függeszteni. Fekete László értesülésünk szerint dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspökről is készít rajzot előadása alatt, amely Szabó Antal fegyverkereskedő kirakatában lesz hétfőn megtekinthető.
— Uj harangok Szepetneken. Pénteken vitték Nagykanizsán keresztül a szepetneki uj harangokat. A harangot vivő szekér előtt lovas-bandérium haladt. A két harang gyönyörűen fel volt díszítve s utánuk a szekerek hosszú sora következett, ünneplő diszbe öltözött szepetneki polgársággal, akik a harangot kisérték.
— Megkerült hulla, örvényesnél a Balaton jege alatt arccal az iszapba fúródva egy férfihullát találtak, amely fél év óta" lehetett a viz alatt. A hul-latalálás hírére Tótvázsonyból özv. Szalay Lajosné és fia jelentkeztek a hatóságnál, akik a hullában a nyáron eltűnt családfőjüket, Szalay Lajost ismerték fel.
— Színielőadás. A felsőszeme-menyei Levente-Egyesület f. hó 2-án előadta Szigeti József ,A vén bakancsos és fia, a huszár" c. népszínművét. Az előadás nagyon jól sikerült, ami Szökvén^s Ilona tanítónő és Küronya Jenő kántortanító sok fáradozásának érdeme.
Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
Sodorjon „JANINA" papirt.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1925. Február 8.
— Kulturmunka Lengyeltótiban. A lengyeltóti! Olvasókör sikerült népelőadást rendezett, amelyen Horváth káplán a földmunkások nehéz helyzetéről és a drágaság igazi okairól beszélt. Reizer Péter az állattenyésztésről tartott előadást. Krek-ker János költeményeket adott elő. Az előadásokat rendszeresíteni fogják.
— Hirtelen halál. Gát József mikéi gazda felszállt a vonatra, hogy Kaposváron vásárlásait eszközölje. Amikor az állomáson kiszállt — hirtelen rosszul lett, összeesett és mire a mentők kivonultak — meghalt. Bélcsavarodás okozta halálát.
— Az nlsópáhoki dalárda Szigligeti Ede: Cigány cimü színdarabját adta elő jól sikerült műkedvelői előadáson.
— A Faluszővetség értekezlete Zalaszentgróton. A „Falu" Ors;á gos Szövetség Zalaszentgróton értekezletet tartott, amelyen jelenvoltak a közigazgatás összes tisztviselői, a járás tanitói s a községeket képviselő birók. Balogh Gyula ismertette a Falu Országos Szövetség célját és • szervezkedésre hívta fel a falu népét. Rámutat arra, hogy a szervezett maroknyi munkásság njily könnyű szerrel megvédi jogait a szervezetlen milliókkal — a falu népével szemben. Felkérte a falu intelligenciáját, hogy világosítsa fel és tömörítse a népet egy táborba. Utána Szekeres László dr. főtitkára tobbteimelésről beszélt. A magyar földmivestársadal-mat szembeállította Hullandia és Dánia földmivelő népével s rámutatott a magyar nép egyoldalú gazdálkodására.
— Klshaszonbérletck befizetése. Az úgynevezett Kanizsai-major területéből kihasított kishaszon-bérletck bérét nem dr. Fried Ödön ügyvédhez, hanem Pongrácz Sándor bérlőhöz (Kazinczy-utca 18. szám) kell befizetni.
— Felültlzetések. A Nagykanizsai Hűtőházi Kézművesek Önképző és Dalköre ál-t.il rendezett mulatságon íelUlfi/dtek: Gordon Róbert vezérigazgató 200.000, Rubint Károly főfelügyelő 200.000, Tuboly Gyula 150.003, Pogány Sándor igazgató, dr. Plihál Viktor, Kövess Jenő. Klek Ernő. dr. Fodor Aladár, dr. Ney Hugó, Kloos
Íános, Bogenrieder Frigyes, Markó Ferenc, ierkowitz György, Ungar Sándor, Hufter Viktor, Horváth és Hcriavecz ÍOO-ICÖ.OOO K-t, Pörzse Oyörgy 80.000, Gold Ignác 60.000, özv. Somogyi Gyuláné, Somogyi Gyula, Molnár József igazgató, dr. Kovács Gyula, dr. Fábián Zsigmond, Bartal Béla, Weisz Ödön. Friihwirth Károly, Pázmándi János. Barta Pál, Bronts Lajos, Nagykanizsai Takarékpénztár, llolczlieim Károly, Kohn Lipót, Kohn Ferenc, Kiss Ernő,
Wollák Jenő, Vida Lajos, Friesz Jenő, Gutenberg nyomda, Hankovszky Gyula, Panrer Rudolf, Harangozó József, Babits Lajos, Androsils János, Nagy János, Wolf N., Blunicn&chein Mór 5tl.000-50.00u), Barcza Ignác, Bogáthy Mária, Oswald Jánosnó 40.000—W.000, Parrag József. Németh József, Hochol/cr János 35-&.000. Lőrincz Imre, Gödinek József 30.000, Fülöp Jenó, Károssy József. Androsek Ernő, Loser Józsefné, Tibolt Kálmán, Rcich Szilveszter, Sommer Ignác, Sommer Alajos, Görög Károly, Károvits János 25—25.000, Klein Ignác, N. N., Müllcr N., Martinék Antal, Pokony Ferenc, Talafausz János. N. N\'., Ruprecht Lajos 20—20,000, Fiiszár Ferenc, N. N. I5.IXX). N. N., Horváth János, N. N.. Karmondi Béla, Andlovics Ferenc 10-10.000, N. N„ N. N., Férst László, Göllesz Ferenc, Németh Lajos, Schey Gottlieb, Allcsch Mátyás, N. N. 5-5.000 koronát. — A f. hó l-én megjelent számba a vasutas mulatságra vonatkozó közlésbe sajtóhiba esett, mert a — zongorán az énekszámokat nem Rátz kántor ur, hanem Taál Mancika urleány kisérte.
= Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebátok és szvetterek 290.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek,
Páratlan az érdeklődés a Színházi Élet müvészestélye iránt
Nagykanizsa, február 7
Alig kezdték meg a Fischl-könyvkereskedésben a budapesti Színházi Élet 10-iki nagy müvészestélyére a belépőjegyek kiadását, máris olt tartanak, hogy alig pár darab jegy kapható. Előrelátható volt ez a páratlan érdeklődés, ami — mint a többi városokban, ugy Nagykanizsán is kiséri ezt a vállalkozást, amely a főváros művész- és Írógárdájának legjobbjait egyetlen műsor keretében mutatja bc városunk közönségének.
Egész nap cseng a telefon a Hschl-könyvkereskedésben és mindenki a Színházi Élet eslélye iránt érdeklődik. Mindenki azon csodálkozik, hogy ingyen adják a mtlvészestély
— Regős-est Murakereszturon.
Murakereszturi tudósítónk jelenti: Szilágyi Béla ny. főhadnagy zeneszerző vezetésével Székely Regős Csoport járja Somogyvármegye falvait, ahol kitartásra buzdítják a csüggedő magyar sziveket. Az irredentizmus lelkes apostolai gyönyörű munkát végeznek. Ahol megjelennek, a lelkesedés szent tüzét élesztik. — Folyó hó 5-én Murakereszturra is elmentek a derék székelyek, hogy a demarkációs vonal mentén fekvő kis falucska lakóiban fejlesszék az édes lazánk iránti szeretetet. A falu iskolájában megismertették a kis gyermekekkel 1 liánon átkos intézkedéseit, székely és többi elszakadt lestj véreink szenvedéseit. Elszavallak :;\'é-hány versel, elénekellek több szebbnél-szebb irredenta éneket.— Az .énekek nagy hatással voltak a fogékony gyermeki lc\'kckre és örömmel tanultak meg egy kedves éneket a székely bácsitól. Eredményes munkájukat folytatták este a vasúti vendéglőben egy nivós, hazafias inű-sorral, melyet szépszámú kíuönség hallgatott végig. Murakereszturon való szereplésük az előre megálla-* pitotl-munkatervükön kivül történt, mert engedve a meghívásnak, a szünnapjukat áldozták fel csak azért, hogy minél szélesebb körben élesz-szék minden derék magyar ember szivében a Nagymagyarország gondolalát. Nagyon üdvös volna, ha e derék székelyeknek megadódnék az alkalom, hogy minél több zalai községijen ellátogathatnának.
— Leventcbirságok behajtása.
Mig a levente-órák elmulasztásáért csak egyre-másra kirótták a bírságokat, addig könnyen vették a dolgot az iskolánkívüli testgyakorlásra kötelezettek szülői és munkaadói. Most azonban, mikor a fellebbezések legnagyobb részét az alispán elutasította s a város megkezdte a bitságok behajtását, sokan csóválják nekikeseredetten a fejüket, .hogy mégis csak jobb lett volna gondot fordítani a gondjaikra bizottaknak a testnevelési órákon való megjelenésére. Zalaegerszegről nap-nap után tucatjával érkeznek a jóváhagyott bírságok s akinek felszaporodtak a mulasztott órái, most egyösszegben kénytelen befizetni a bírságokat.
— Utólagos rokkantfizetés. A
közgyámi hivatal a hét folyamán eszközölt rokkantfízetések alkalmával bármi okból visszamaradtak illetményeit hétfőn a hivatalos órák alatt még kifizeti. (Városháza I. emelet 32. ajtó.)
«-- Hangya üzletben Csengeri-ut 2. rőfös áruk mélyen leszállított árban kaphatók.
belépőjegyeit, csak a Színházi Életre kell előfizetni s nyolcvanezer koronáért egy negyed évig kapják a Színházi Eletet és ingyen egy jegyet a müvészestélyre, amely emlékezetes kulturcseményc marad városunknak.
A müvészest műsorának összeállítása olyan, amilyent csak a Színházi Élet produkálhat Tizenkét fővárosi művész- és író szerepel egy műsoron. A kitűnő Gólh-pÁr egy kiváló egyfelvonásos darabban, óaát Franciska, Németh Juliska, Csillag Erzsi, Kolbay Ildikó, D\'Arrigo Kornél, Tamás Benő, Karinthy Frigyes, Érckövy László, Farkas Imre és Kurucz János a legnagyszerűbb duettekkel és magánszámokkal szerepelnek a műsoron.
— Cserkész-teaestély. A nagykanizsai 77. Szent László cserkészcsapat február 15-én este 8 órai kezdettel a Rozgonyi-utcai tornateremben műsoros teaestélyt rendez. Helyárak ülóhely 15, álló 5 ezer K.
A nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet f. évi február 15-én délután 4 órakor a Rozgonyi-utca 7 szám alatt évi közgyűlést tart, melyre tagjait ezennel meghívja a Vezetőség.
— Csonkamagyarország helységnévtára. A kereskedelemügyi miniszter támogatásával most készítik elő Csoukainagyarország pontos helységnévtárának kiadását. A pécsi postaigazgatóság utasította a nagykanizsai pustafönökséget a nagykanizsai kézbesítési kerületbe tartozó helyek távolságainak összeírására. A poslafónökség ezügyben a városi műszaki hivatalt kereste meg, amely a Icmérésckct az ott felfektetett térképek alapján eszközli.
— Leveuték céllövészet! gyakorlatai. Az iskolánkívüli testgyakorlás programjába tartozik a céllövésben való jártasság elsajátítása is. Ennek a sportágnak felkarolása és gyakojlása céljáből a városok az Országos Testnevelési Tanácstól úgynevezett miniatűr-puskákat kapnak, melyekkel téli időben fedett helyiségben, tornateremben gyakorlatoznak. Nagykanizsa * leventéi részére a kis gyakorló-puska tegnap érkezett meg.
— Iparleinondások. Február hónap az eddigi jelek szérinf termékeny lesz iparlemondásokban. Alig van nap, hogy 3—4 ipar-szüneteltetés, iparengedélyről való lemondás jelentése ne érkeznék az iparhatósághoz. Ezzel szemben az uj engedélyt kérők száma sokkal kevesebb, amit kérnek is, legtöbb házalóipar.
— Egyrészt a vasutf tarifa folyton növekvő drágasága, másrészt az igás fuvar* -zás költséges volta következtében mindinkább tért foglal nálunk a teherautó-fuvarozás, mely ma már külföldön, a nyugatf államokban olyannyira elterjedt, hogy úgyszólván az egész fuvarozás teher autókra van alapítva. Ez érthető is, mert a loíier-autó csak akkor fogyaszt anyagot, hogyha hasznos munkát végez és ezenkívül elkerülhető a sokszor fel- é* kirakás költsége, inert hiszen amig egy cikk vasutou rendeltetési helyére érkezik, fel kell rakni közúti fuvarra, átrakni vasúti vagonba, onnét megint kirakni vasúti fuvarra stb., ami rendkívül drágifó. — Hazánkban teherautó gyártás terén a Magyar Vagon- és Gépgyár r. t. Győr. legelső helyen £11 és az ott gyártolt „RABA" teherautók a legrosszabb útviszonyok között is kitűnően megállják helyüket és áraik nemcsak a külföldi kocsi mai árához, hanem a béke-paritáshoz képeit is jóval olcsóbbak.
— Leventék a harang-alap javára. A kerkaszentmiklósi Levente-Egyesület febr. l-én színielőadást rendezett. A szépen befolyt jövedelmet a harang-alap javára fordítják.
— Felülfizctések. A folyó évi január hó 3-án tartott ni. kir. 6 honvéd gyalogezred altiszti kara által rendezett táncestély alkalmáMl az akkor már közölteken kivíil még az alábbi felülfizetések érkeztek he-Nóvák János földbirtokos200.000, Vc-lecz Ede és Wagner István 50 000 Zala Nelli 30.000 és Wagner Jenő 5000 korona. A felülfizetéseket kö-szönellel nyugtázza a rendezőség.
— A kaposvári Szociális Misz-sziótársulat sajtóestélye. A kaposvári Szociális Missziótársulat folyó hó 28-án a városi színházban hangversennyel egybekötött sajtócstélyt rendez, amelyen Marschall Imre dr,, a Szent Imre kollégium igazgatná előadást tart a magyar szépirodalomról és megalakítja a Pázmány Fi»y<>- , sülét fiókját.
ROYflL WflGYSZALLODA
BUDAPEST #
Szobáink városi Ab interurbán
tclefcnbcrendcxéae elkészult. *
Fürdőszobás, hideg-melegvizes és szerényebb olcsóbb szobák.
IICUOH OIL CGMPftÍ1Y l. i.
gyártmányai Elsőrendű Sunftowcr Sálon Pwtro-
leuin kastélyok és lakások vllágitiur*, tnktoiiA ét motorok Itnjtásár/i.
Autó és Motor Benzin Benzinod motorok hajtására Gáz*tfagy nyersolaj „Gargoyltr* henger olaj aulők,
motorok és traktorok kenésére „G«rgoyle"Etua Heavy Médium spee. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére,
továbbá mindennemű gépolaj, uépa:«i(\'i koostkenO uszó, Cftrholinrtim, kátrány megrendelhető mindenkori legolcsóbb napi ima
Strem és Klein
liolámsllóknál ur
NAGYKANIZSÁN.
£
REINITZ BÉLÁNÉ
kézlmunkndzletében
Ooák-tér f. (volt Viry-cukrászlielylség)
mindennemű legdivatosabb és legszebb kézimunkák m.gy vátmtékbau bámulatos olcsón kaphatók és megrendelhetők
Előnyomta tá sok J;";: ÍJV\'.\'Í:
írli:likkal rcnJktfül elónyűs ira»n. •HftMOgu kivltrlbea, kQI4o6i gonddal «• keitOiiKk.
Kézimunka kellékek és anyagok Il --^
Legújabb b O r-árjegyzék, mely ugy minőségben, valamint olC»6 árainál
utolérhetetlen. I It. Bruncslcs-féle bikavér 20.0W. I ll. fehér bccci 20.000, 1 It, príma vörös 16.000, 1 >L priina fehér 16.000, 1II. rizling I2.ŰO0. I fehér 10.000, 1 ^t. »lller 10.000 korons.
BRUNCSSCS JÓZSEF
iaiier.><i<in<ge-{» kalooaUIkkík V«r#ikíííWt«o Su[)ár-ut 53. Q Telefon 210-
SZABADALMAT
oipimi. íitíkaait ralndaa államba*
ARON ÉS MOLNÁR .MbiJilöl^ BUDAPEST, VIII. JÓZSKF-KÖROT 9. .r«luuMk útmutatója. iguuoHi.
iO?r> február
zalai közlöny
_ A finn \'SPort az el5ret6rís nemzetek ideálja. Az, hogy finn >"-
lm nólt ki minden idők legnagyobb
JlMja S rajta kivttl még * világ-bajnokuk és rekorderek egész sora: mindennél hatalmasabb bizonyítéka lesti kultúrájúk, nagyszerű tréning-rendszerük fejlettségé,ick. Munkácsy Márton, a sportújságok fotoriportere karácsonykor hosszabb idői töltött a finneknél, megfigyelte életüket, munkáinkat, Nemcsak a sportvilágot, de „ c"ész magyar közvéleményt érdeklő tapasztalatait hétfőn fogja két előadásban Kanizsa közönsége elolt elmondani. Megfigyelései és megállapításai egyenesen szcnzáciősak. Tömérdek álló és mozgóképe, csc-vegésszerü előadása a laikus figyelmét is teljesen leköti.
_ Sütők bálja. Szép szánni közönség jelenlétében tartották meg tegnap este a Polgári Egylet összes termeiben a nagykanizsai Élelmező loari Munkások tánccal egybekötött műsoros estélyüket, amely minden tekintetben sikerült. A nívós műsort tlr Angyal Armand .Amerre én járok- c. népdal-egyvelegének clének-lésévíl a Mtmkásdalárda nyitotta meg, melyet Surányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár dirigált. DM Győigy érzéssel és lendülettel szavalta el Kiss József „Tüzek" c. »> költeményét. Suchy Árpád egyfelvonásos bohózatát .A modern Othello"-t Mieheller József, fíokány Margit, Kálmán Ármin és Slagl Manci nagy igyekezettel adták elö. Marat Dezső énekszám az „Árvácska" operetttiő! Mink tetszést\' keltett. Tillli Ilus .és II,irányai Rudolf apacslánca sok tapsot kapott. S-.imlay Károly egyfelvonásos vígjátékában Stágl Mariska, Koranyai Rudolf, Futdcsi Gyula (■s Uiktks. Imre szerepellek elismerésre érdemes buzgósággal. Sol; lapsut kapott Koezor Inite sikerült kupiéival. Szép sikert aratlak Tótli Hu*, Borzók Ánnes, Gusmies Pál és Ha-ranyai Rudolf ,1\'ierő és Picrelt" táncukkal. Az „Ámor mint végrehajtó* ciniil dialógot Borzák Ágnes és Mieheller József adták elő. Neumann Anni fátyolláncával Utat ki. Sok kacagást kelteit a „Dorrit szi-nésznó lesz" cimü bohózat, melyben Simon Juliska. Fiirst Alajos, Sulller László és Joó Ferenc szerepeltek. A helyes: iisszeléleltl mllsort Ziegler „Dalár élet induló"-ja fejezte he, melyet Surányi tanár vezénylete mellett a Mtmkásdalárda énekelt. Rövid szilnél, után megkezdődött a tánc, amely reggelig tarlóit. Sikerüli kotiferenciért adott Baranyai Rudolf. Az estély rendezője Kálmán Ármin, a láncokat Bágyoni Szabó B^udi tanította be, mig az ének és táncszámokat Bágyoni Szabó Ödönné kisérlc zongorán.
— A Cowcred Wagon keddi1 előadásának jövedelme felerészben a tüdőbeteg gondozó Intézeté. Meséje 1848-nak, a magyarság megújhodásának nagy tavaszán játszódik le Amerika földjén. Történelmi keretbe van öltöztetve; északamerika úttörői hatolnak tűzön-vízen s vad nyugatra, hogy fajuk kultúráját előbbre vigyék. A film meséje azonban valójaban nem történelmi, hanem e nagy keretben Molly és Kent idillikus szerelnie.
—■ Ródltk, torna és sportfelszerelések Thermos, öngyújtók olcsón kaphatók vadászfegyverek, töltények nagy raktára Szabó Antal fegyver; kereskedésében.
CSERKÉSZ HÍREK
Cser-készek száma. A londoni Nemzetközi Cserkész Iroda kimutatása szerint jelenleg mintegy két millió cserkész!iu él a világon. Ebből 305 600 cserkészliszt, 15.820 öreg-cserkész, 1,600.300 cserkész és 18.000 a farkaskölyök (12 éven aluli cserkész). A Nemzetközi Cserkész Iroda negyven állani cserkészszövetségét egyesíti s a „Magyar Cserkész Szövetséget" 1920-ban vették fel az ifjúság, e „Népszövetségébe."
A szegénysorai cserkészfiuk felruházása. A kormányzó felesége, Horthy Miklósné őfőméltósága, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségén keresztül 700 méter ruhaanyagot ajándékozott a Cserkész Szövetségnek. A szövet-ég az adományt a szegénysorsu cserkészfiuk felruházására fordítja.
Cserkész becsületbíróság alakult. A Cserkész Szövetség a cserkészek, ijlclve cserkész-tisztek felmerülő becsületügyeinek elintézéséie becsületbirőságokat alakit az egyes cserkészkcrülctekbcu. — A központi becsillelbiióság elnökéül dr. Gabona Lajos kir. kúriai bírót, másodelnökéül i ilr. Korpátly Zoltán kir. Ítélőtáblai j bírót Választották meg, kik a napokban tették le a cserkészbirói esket Kimen-Hédciváry Károly gróf fő- i cselkész kezébe.
Az Alpok hó nélkül. A szokat- . hu teli időjárás nemcsak itthon gör- | ditett akadályokat a sí-versenyek elé. i de még Svájcban is, hol a nemzet- ; közi cseikész sí-versenyeket szokták \' évcukint megtartani.
A cserkészek ós az espernntó. A/pCspirantó, mint könnyen t.imil-h ;ió semleges világnyelv, a csetké-szek számára ideális eszköznek bi- ; zonyuit külföldi táborozásaik s .* ; külföldi cserkészfiukkal való érint- | kezéscik alkalmával. A Cseikísz1 j Szövetig ezért a cserkészpróbák ! közé, mini tolmács-kiilőnpróbát, r.z j az espcríuitó nyelvet is felvette. |
Tizennégy óves fin, mint hatszoros életmentő. Kerek István tanuló, a 138. sz. „Rákóczi" cserkészcsapat tagja a cserkészjóu-tt v-:gzés\'.\' terén ickonlot áliitolt K1. A fejlett, izmos fin eddig li.it fuldoklót mentett ki a Dunából Dunavecsén, amikor hidegjével és lélekjclen-létével a felnőttek számára is követendő példával szolgált. Legutóbb egyszerre két úszni nem tudó l.-uu-l-.Vvik mentette meg az életét, mely alkalommal a parton állók már-már azt hitték, hogy kettős tcihével nem tud majd az Oivényből kivcrg\'idni. A bálorlelktl cserkés-zfiut előterjesztették a cserkész életmentő kitüntetésre, melyet gróf Khucn-Héderváry Károlv fécseikész sajátkezilleg fog feltűzni a kötelességét hiven telje-sitii fin mellére. ^^
A megszállt Nyugnt.uagyaror-szág katolikus tanítói a bécsi blborosérscknél. Bécsi jelentés szerint az Ausztriától megszállt nyugatmagyarországi tctülelék katolikus néptanítók egyesülete tegnap küldöttségileg kereste fel Piff dr. bihoros-ir eket. A Küldöttség tagjai hangsúlyoztál: hogy a katolikus níptant\'ó-cgvesiiUt szigorúan ragaszkodik a felekezeti iskolához, a felvezeti iskola és a színvonal emelése é«lc«c-lieti azonban bizonyos újításokat jelöltek meg, mint amelyeket szükségeseknek tartottak. Pilft biboros-érsek megígérte, hogy minden erejével támogatni fogja a tanítótestület mindamaz óhajtásait, amelyeknek teljesítése a felekezeti iskola jellegét ma korlátozza.
I [síé! t«[ mm
AZ«lal Közlöny scinijra klo: tlalvftx Sándor
Nem akarok túlozni, de ezt a törvényt csak talán épen Mr. Volstead maga egyedül nem szegte meg. Ez a jő vicc Amerikának évente annyi milliójába kerül, mint amennyit az állam az iskolák számára juttat.
Milyen nagy a különbség elmélet és gyakorlat között! Még pár évvel előbb magam is híve voltam elméletben az atitialkoholízinusiiak. Amerikába kelleti jönnöm, hogy az elmélet gyakorlati kivihetetlenségérői meggyőződjem. Sőt arra a meggyőződésre jutottam, liogy az antialkoho-liznius — amerikai minta szerint — egyenesen ártalmas a társadalomra. Ugyanezen, a véleményen vannak a legkiválóbb amerikai pszichológusok és bűnügyi szakértők is.
Mindezek a dolgok odahaza talán sokaknak érthetetleneknek vagy tul-i otínak látszanak. Az európaiak Amerikáról rendszerint csak annyit tudnak, hogy Unclc Samnak sok dollárja van. A legtöbben csak ilyen és hasonló írásokból ismerik Amerikát, mint amilyen jelen\' levelem is. Aduban erről az országról területénél és heterogén összetételénél fogva helyes kéjict alkotni teljesen lehetetlen" még akkor is, ha valaki olyan nagy államférfiú, mint Uoyd George. Tizenöt-húsz város meglátogatása után l.loyd George hazament azzal a imh\'t.il, hogy már isnrcri Amerikát. Amerikáról írott cikkei becsesek, mint !,h,yd George felfogása, értéke azon- I b.-ní csak\' annyi, niiilt egy szép regé- !
Igv vau cz mindnyájunkkal és í a tübb\'i * Julitis Ceasarokkal is, akik 1 rövid tartózkodás után visszamennek 1 litirópába és elkezdenek írni: „Jöttem, j láttam, győztem." Pedig ebben az I országban az ember évekig élhet és j még mindig csak az elindulásnál ; tart: az ember (ágra nyitott szemek- i kel nézhet, <le európai felfogása miatt I nem lát és ahhoz, hogy az ember : Amerikát legyőzze, lelkét megértse, i egy cmbeioltó sem elégséges. j
Isise! Zangwitl „The mcüing pol"- . nak nevezi darabjában Amerikát. Es nagyon helvesen, mert cz valóban | egy cmbeik\'allan, amely még mindig j forr és még nem éíle el forrási tető- j pontját. Majd csak hosszú évtizedek j m-ilva fogja magát teljesen kiforrni.
Néhány tényt irtain le az én benyomásaim szerint. Kritizáltam,.mint a tanár a rossz magaviseletű diákot, azonban azzal a tudattal, hogy mint minden rossz magaviseletű kamasz diák Amerika is nagy jövőnek néz elébe. Gyermeki lélckWI, életerőről és még durva, meg nem finomodott természetről lesz tanúságot Amerika. Még csak homályos körvonalait lehet látni cgv kialakulóban levő uj életfelfogásnak, amely teljesen különbözik az európailó). , • / Dolgoztam különböző gyáraiban, bejártain jó egy néhány californiai farmot, lakiam a newyorki és sati-fr.inciscói ghettókban, ismerek ,gen suk munkást, farmert, kereskedőt, színésznőt, tanárt, papot, polilKUSt, : „kágirót és egyetemi tanárt; jelenleg ■ cSy milliomos negyedben lakom s alkalmain volt egy-két milliomost
sokat sajnált magyar köztisztviselő hajlékában, vagy mondjuk akár a kurtakorcsmában is több boldogságot láttam, mint amennyiről itt, a dollárok hazájában bármelyik amerikai álmodni tudna. Aziamcrikai, aki nem ismeri a boldog$got, megvan nélküle is. Nekünk azonban, akik ismerjük és tudjuk, hogy mi az igazi élet, könny a a választás e kettő között: Dollár vagy Boldogság.
, megismerni és lelkükbe látni a saját ! otthonukban a családi tűzhely incl-: lett - tehát véleményem irányadó le-het\'annak az ifjúságnak afszámára, amely tekintetével Amerika felé néz.
Íme ilt összefoglalom: A legszegényebb amszterdami vagy genuai ohettóban. Bécsben a szegény egyetemi hallgató hideg szobájában, a
Góthné Kertész Ella Németh Juliska Gaál Franciska Kolbay Ildikó Csillag Erzsi Góth Sándor D\'Arwgó Kornél Tamás Benő Érczkövy László Karinthy Frigyes Farkas Imre Kurucz János Lantos Ica
szerepelnek a budapesti
es-SéSy é ^
íebr. 10-én, kedden
a
IPsslgáí\'5 EgySet d i s 2 lí: e i" bsi á is e íí
.legyekéi ieljosan Ingyen
csík azok kaphatnak, akik a Fischel könyvkereskedésben elő-
fizctlick a Színházi Életre. Negyedéves előfizető egy darab, féléves előfizető két darab, egy éves előfizető négy drb földszinti ülőhelyet kap
teljesen ingyen,
Elővízetés negyedévre 80.000 korona.
Jegyeket a jelentkezés sorrendjében adják ki.
H1LD JÓZSEF
époutlft-, deszka-, mé«z-, c«mcnt-
termény-kereskedést
Nnyykanizea, Király-u. 4.
Telefon 120. szám «
4 zalai közlöny
1925. Február 8.
MO_ZI
Uránia. Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor: Meghalt, mert szeretett, főszerepben Bebe Daniels.
Világ. Vasárnap 3,5,7,9 Órakor: Tarsan.
Hétfőn fél 7 és 9 órakor: Munkácsy Mártonnak veiileit képekkel és filmmel szemléltetett előadása, a finn spoitviszonyokról; belépti dij 5000 korona.
Kedd-Szerda: Covcrcd Wagon hősköltemény 10 fejezetben, rendezte James Cruse; szereplők: Tiiomas ; Wood, a karaván parancsnoka, Márta j a felesége, Molly leányuk, Wiliaitl t Keut az udvarló, l.ews ISrown a ; vetélytárs.
Covcrcd Wagon Amerika nem- [ zeti filmje: keretéin a fehérek elő- , törése szolgál. Északamerika Step-péin végeláthaltan karavánok »és inegdöbbentö kOzdehnek változatos ! kéjici. Tartalma egy kedves szerelmi idill a honfoglalók rengeteg kHz- ; delmc közepette. Rendezése, az óriási tömegek mozgatása annyira zseniális, hogy James Cruse neve ezzel a filmmel a legelsők közé emelkedett.
KÖZGAZDASÁG
Azállatbetegségek ellen való sikeres védekezés
Wétolyhó", bcifórgeseeg
Magyarország álladcnyésztésc az utolsó 3 évtizedben számottevő gazdasági tényező lelt Európában. Bár a rettenetes világégés nagy pusztítást végzett e téren, de csakhamar föloosudva a" lesújtó katasztrófából, ismét hozzáláttunk állattenyésztésünk rekonstruálásához. Csonkamagyarország állatállományát ma 733,526.483 aranykoronára becsülik; ez a?. Összes ! nemzeti ingóvagyonnak a 16.4%-át teszi, Ennek az értéknek továbbfejlesztése, a meglevő állatállománynak a veszedelemtől való -megóvása, elsőrendű közgazdasági feladat.
M< H nagy veszedelem fenyegeti állatállományunk »t a minden oldalról leselkedő jáiványokban és betegségekben. Szerencsére itt áll az állattenyésztés támogatására európai Imii állatorvosi főiskolánk az ó világliirtl professzoraival és olyan állatorvosi gárdánk van, mely a modem tudomány fegyvereivel kílzd a veszedelmek elleu. Nagy és kOzépbittokosaink is a haladás szettemében nevelődtek és ha a tudást, a hygiéniát terjesztve, ezt közkinccsé teszik, a védekezés lehetőségét és módját népünkkel, a kisga/da társadatommal megélt tjük, fölbecsülhctctlen értékeket mentünk meg a pusztulástól.
Kél állatbetegségről akarunk itt megemlékezni, amelyek ellen való küzdelem éppen most időszerű és mát tilost előre megmondjuk, biztos sikerrel jár.
Minden juhtarló gazdának rettegett réme a métely kór, Nedves legelőkön szedi fel az állat a mételypetéket s c/.ek azután belsejében levélalaku férgekké fejlödnek és szívják a/, állat vérét. Gyakran több száz métely van az állat májában, epéjében Amint az istállózás kezdetét veszi, az állatok szemlátomást romlanak, daganal keletkezik nyakukon, elpusztulnak. 1912-ben pl. hozónkban, de különösen Erdélyben S\'T\'o-a pusztult cl a mételyes juhoknak és talán fele a szarvasmarhák-
nak. Mert a szarvasmarha máját, szervezetét épugy tönkreteszi a métely.
Stikáig tehetetlenül állott a tudomány a mételykórral szemben. Marék professzor érdeme, hogy ez a rettenetes betegség ma már nem aggasztja a gazdái. Az ó találmánya a üistol, a mételykórnak absolut biztos gyógyszere, mely azóta már a világ legtávolabb országaiban is ismeretes. Az \'angol földművelésügyi minisz-téiium már évekkel ezelőtt szakértőivel kipróbáltatta és az elért lOOVo-os eredmények alapján az angol gyarmatokon csak ugy ismerik és használják tn.lr a Distoit. mint nálunk. Hollandia, Dánia, Németország, a Balká-nállamok, sőt Délamerika és Ausztráliában évenként sok százezer állatul ment meg a Distol a pusztulástól. Az angu! kormány a mull hetekben ezer elefánt részére rendelt Disiolt, mert még ezeket a hatalmas állatokat is a mételykór megtámadja. örvendetes jelenség, bog)* a magyar tudományos kutatás ily absolut megbízható gyógyszert produkált, de még örvendett: sebb volna az, ha Magyarországon minden gazda tudomást szerezne ezen biztos hatású gyógyszerről. Akkor nem fordulhatna elő ez a sajnálatos eset, pl. Baja környékén közel 600 szarvasmarha került kényszervágást a és pusztult cl méte!ykórl>an, míg tudomást szc rezve a Dlstolról, sikerült a veszedelmet megállítani.
Figyelmeztetjük tehát gazdáinkat, ne kótya-vctyéljék el jószágukat. F.i az esztendő ugyanis szintén mételyes év $ a megijedt gazda leromló állatjait ijedtében potom áron a mészáros kezére adji, ahelyett, hogy gyógyítaná.
A második nagy Iwtegség a malacokat fenyegeti. Ez a bclférgesség. 20 - 30 cm. hosszú giliszták vannak a malacok beleibon, gyakran oly számban és oly sűrűen összecsomósodva, hogy a bél is megreped tőlük. Ezek a giliszták elszívják az állat tápláló anyagait, gyakran felsértik a bél nyálkahártyáját, mérgező anyagot választanak ki, ami aztán együttvéve csökkenti az állat ellen-állóképességét, sőt elhullást is okoz.\' Ha a* ilyen bélférges falkában aztán járvány íép fel, ami pedig a inald-coknáí ritkán elkerülhető, még a széiiimos ojtás mellett is 70—80° o elpusztulhat. Külön lapra tartozik az a nagy takarmánypocsékolás, ami a bélférges állatoknál előfordul. Többet eszik az egészségesnél és nem gyarapszik, sőt sok esetben elhull
Eddig tehetetlenül állott a gazda a bélférgcsséggel szemben, nem is igen védekezett, meit nem volt megbízható gyógyszere. A járvány uko/la elhullásokhoz a bélíérge>ség veszteségét is hozzávetve ezt is kockázatába számította.
Végre itt is sikerült sok évi kísérlet után cgv föltétlenül megbizlntó gyógyszert feltalálni. Ez a Kebal. Biztosan elöli és elhajfja a bélférgeket anélkül, hogy a malacoknak egyébként ártalmas volna.
A Kebal lieadása nagyon egyszerű és a hatása szembetűnő. Már egykét nap múlva eltávoznak a férgek az állatból, a malacok meggyógyulnak és szemlátomást gvarapod:tak
Az idén különösen a Dunáutulról jönnek tömeges elhullásokról jelentések. Egy-egy falkából naponta gyakran 20—40 darab is elpusztul, a boncolás pedig majd mindenül! bélférgekre mulat. Elgondolható tehát, milyen nagy veszteségektől fogja a Kebal az állaltarló gazdákat megóvni. Ezen gyógyszer által sokkal rentahilisabbá lesz a sertésneve-lés, a rizikó csökkenésével olcsóbban adhatja a gazda malacait, ver-
senyképessé válik és a közfogyasztás is érezni f..gja ennek jótékony
hatását.
Sz. L.
TŐZSDE
Déli magánforgalom
li.invz.il teljesen Bzlettelcn. A z lt folyamok leiMUKVobb tészt névlegesek. Magvat Hitel 430. 0«lr.»k Hitel 1*5. l\'ö.dUltel 703. Magyar Német Ji, Kereskedelmi Bi\':^ 1120. Általános Takarék 115. Pesti tlaz.»l 2930, Boísod MlskoVI 221. B-Jtlr pesti Gőz IHI. Viktória 2-16. Cement 83. Kohó 367, Kőszén 30.10. Salgú 557, Urikinyl 911, Allicnaciim 80 } alias 5. 0<nr Danubius 2*80. Villamos Lámpa 141. Rlsn-t 154, Sehtfek 47. Hazai Fa 86. Szlavónia 65. Si*kl 2810, ,\'alKJai 20. H u 167. Nova 718. Ttuil 145. Cukor 221-0. 0.orgia 315. luó 880. Rév.-vény -Mit 367. Gyaptmnosó -0. Goldbcrger 112, Spddium J "i. Gumiul 285, Brassói 345.
A Magyar Nemzeti Bunk hivatalos árfolyamai
Apróhirdetések
Coövek kazánok és vízvezetékek részére, valamlnl bármely eélra, bármilyen mennyi-»égben. Woisci* oópgyár, Nagykanlzu
Sugár-ut 16. Telefonj*.___93
íYliltényi-cipöt vegyenll
Birtokbór-lctot kcicock 300-400 bold-sat Nagykanizsa vidékén aromull át-vélelie. Instrukciót megveszem. Megbízottam Szlgrlszt ingatlanforgalmi Iroda, Fó-ut 8.
C«r>i ko.finj ZlOtVIÍt DloK IMUIM
KWTÖl
•»:« Wtt ioi «c-tAj a> i:-»o i.;w
tr}M r/i?4 l\'Uti 1IMI i«-</>i/iy»
N< »jork Pia ía P.lfa
Si«la StcxVUilw Wl»n ZDtkk
»?«3 I;M 1)72
1717517379 J73.174 >779
mii i?»s
IIOlS III\' I Msoecjuoft
Y04 /t.-M 7Í4I0
:i;» jiw
s?.! I Mii l>.UC UlWieJtt
l$«t I4TUI
10-12 és 14 6/81 korona
I liter kitúnO zamatu aranyhegyi hor SAft án József fflti/crkeriukcdOtében.
Oyó,óJ,on meg bárki t ll. I^r vitelével boraim JósAgirót. 3*1
SÁFRÁNJÓZSEF
Maoyar-utoa 74. - Telefon 3S5.
üxtcltiulyi&ág (óulvonalon szabó, el-
pés/. Mb. liasonló szakmának alkalmas, aioflual kiadó. Clm kiadóban. 384
Eladó vendéglO. ftskanluln. Otuig-ut 23. »z. alitU vendégtó betendezíssel, hotdókkul, nagy kcitllclylségget s/abudkéz-ból el*dó. vagy eselteg bérbe Is kiadó. Bóvebbct ugyanott a tulajdonosnál. 386
Uradalomba aaxtaloamoatar a]Jnl-
közli: teljes (útszcrclésscl konvencióra. Clm a kiadóban. 389 3-2
Zürichi zárlat
Pátit 2793 i.omton 2477 55. Newvoth b\'fi-í0. Btu<»<l 2^6250. iV.alUnd 2l4o\' . HolMnd 2087-> Bellin !23-:0, V/ien 73—.
5.1. Przga l.\'-3<h . Ú t lapéit 71-75, V-iia* ICO Bukaiett 267 50. Belgrád 835--.
Az ércpénzck és nemesfémek beváltási árfolyamai
tUtld eg)k.Konis 6150-f3.\'A), kétkoronái I2.:vX» 12.700, loili.tus 16 500-17 000, Ot-tirronás 3I.5CK) 32 500, síinatanv 49.000-49 5k). arany liuszkotonás 315 000 316 000. pIMIna 210.000 2?OCOO.
Terménytó/sde
A mai terniéuytózsdc az amcii^ai piacok további latiyhaMgárak lialáw aUtt Ismét laitylia volt. Buza 7500, rozt, sOrárp-i és Itngeil \\Q.QX). a k<rp» 250<J koronával c-!c»ót\'bodoU.
•.ti.M Ur.z.tv. 76 kg-cs 587 500 5«0OM. .• 597500 ÖOOOjo. ejfvéb sld. 7b kg o» .xv»,oOo .S87^UO. 78 kg .». 6% 0 HJ - 597 50). f.. 500000 Í05C-00. siwcrpa ,80.000-y>\'.\'.O0. Ukumány i:pa 4-.0 000 <7000), uj te.igsil 300OW 305 000, kójes 310 000
315000. korpi 740 0 O 212 50:\\ zab .V..O00 41)000, luarua 25.J.OÍ.O- 270.iX)0.
férfi velúr kalapok
Uaiillltoll Irakon kaphatok
Gyenea óo Vlda kalapgyár
eUimltj uil«ttt<n |7&
mlniaa mli ki-»pc.kt-an ^nlal viUaaUk.
I Id\'-sebb Ügyes ládakéaxitft aki sablon után kor III résszel dolgozni tud felvitetik i Citn a kiadóban. 418
Eladó egy szép csempékkel kirakott lábon álló tQxhely 800000 koíomáíil. Teulsch Giiutáv. Bajza u:ca 2. 421
; Podeoreéa viula kMykökre még 1 2 ! elOjegyzéít elfogadok. Mriz Csengeti ul 65.
I Kiakaanizoán Ország ut 22. Itáz kerttel, melléképületekkel eladó, grdeklódnl PUnder tanítónál. 403
Eladó Körmenden a Nenixeti kávé-háx «ia axálloda, a vasul kózelében, < teljes berendezéssel és lakással. Bóvebb I felvilágosítás a tulajdonosnál. 402
i% nSI ■
teQrea próbavásárlást 3M
Szomolányi Gyula
Ceengory-ut 2. axám alatti
<» lUncya raellcll) OtlcUbea. —\'
Szerkesztői üzenetek
Ggy clófizvló. Köszönjük ílgyetmcztclí-$ét. de már csak ina-kunknak tartjuk fenn .i/t, lio^y miféle cikkeket közlünk. Minden olvasónk kivjnsAgának lehctcllen eleget tvnni, mert amit az egyik helyesel benne, ugyanazt egy núsik súlyosan iichézmé-nye/i. Mi teljesen elfogulatlanok vagyunk niindcnkivcl és minden eseménnyel szemben s erről az ultinkról nem tudnak leté-rilcni bennünket kicsinyesmcllé»:lckinlctek. A/, ön észrevétele még önmagban véve sem helytálló. H.» beküldött cikke kiállta v..Ir.i kritikánkat, közöttük volna, dc még Onképzökőn dolgozatnak is gyönge. Hogy e miatt neheztel ránk, emberileg meg tudjuk érteni ;\'mi haragosainkkal szemben is megőrizzük nyugodtságunkat. Rendes, át-l.indó munkaürsakkaf pedig kellően el vagyunk látva.
ó — S:fn:ititis magyarul annyi mint érzékeny, fogékony. Bizonyos lelki "dispo-/iciót értenek akVtta, melyben énünk az átlagosnál könnyebben reagál a reánk ható benyomásokra. A sz<nzuali:mus az az isnierettani elmélet, mely szerint ismereteink érzéki benyomásokból erednek s a/oknak magasabb fokai csak ezen benyomásoknak az eredményei. Jól megkülón-Iwtetendó az érzékiségtól, melyet erotika néven neveznek.
KUdóT^ri7jc\\n$N yo^m^dolpnfJ tiKbnyv-kereskedés RT. Nagykanlzaa
ügy flalatenibcr részétc bútorozott szoba kiadó. Csengeti ut 65. ax< ax udvarban. 420
Ház i Királyi Pál utcában eladó. Tájé-koztatást ad Szarnék, Budapest, I.. Krisztlna-körut 165._334
Fürdőkádak, Ulökádak eladók. Kevés vízzel kényelme* fürdés, praktikus, tartós a jóságért garantálok. Baku, Kinizsiül 21.______423
Legújabb selyem kalapok már 200 •xer koronáért kaphatók nagy választékban. Klein JOzsef és Testvére. Ugyanott egy
tanulólány felvétetik.__426 3-1
Oxlothelylaég cipész, szabó, vagy más hasonló célra, esetleg lakáénak ko.iyhával és mellékhelyiséggel kiadó. — Utfvanotl egy Itlvtcrbcrcr.dezés mérleggel áudó. Clm a kiadóban. 425
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen fiunk, illetve keresztfiunk Tibor elhunyta és temetése alkalmával megjelenésükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szívesek volt.ik, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Marosy és FirtI 417 család.
Fizetési nehézségekkel
Midi k«r«tk<4&k tordaljaajk Mial«io«ul
Forgács éa Társa
ktr. rcy>ittt& Irodájihoi Budapttt, V.. Erz»<brl-tir 3. a iára, HUbiM.
Tala(«ai W-74. »*
zalaiközlöny
----Gvss® GSWDcnraa si /asira ®/as.e Effisao^
A világhírű EBs@ Budapesti 1
| GŐZmaSoaí) Részvénytársaság 8 i Sy.t j e
@ kizárólag csak OaJaíOn Testvér ek lisztkeres- S g kedésében ^Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már ® \'mindenki tudja, hogy ezen liszt*
| = szinre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. == I ravsewiD guisooejcbvej QJvsrans Biaraia BBQS QOSOGEVJ
A folyó évi február hó 10-ére és kővetkező tápokra kitűzött Pong\'rácz Sá ndor-téle árverés nem lesz megtartva.
Nagykanizsa, 1925. február 7-én.
1925 február 8.
1925-09 typuBu 5/24 HP
MAGOMOBIL-il
BALLOK-GUIVIMIKKAL
legújabb Bosch-berendezésscl
I évi gyári garancia.
Magyar Általános Gépgyár Rt.
cUdlri lűíp.nlja Budapest, Liszt F.ronc-tir 9.
Telefon: 5-72.
H.ljl képviselői k.ft.Qnkl HB
ÉltuttCM rz uMitalmalut <1 fl gaidik.t,
belga mének
érkeztek, amelyek a legkedvezőbb feltételek mellett lesznek eladva. Ugyanott eladó egy 10 HP bunzin-mótor cg) 900-as Unirálh osóplövel, teljes felszereléssel to
Pfeiffer András
Or. IHtich-HU
Skabosan-kenőcs
utiftn SKABOFORMuti k.ptuu
t.«thimaf«bb n«giinnt«tl a
vitzkeiegaégei,
•JnW. Atvírt. rtibctUfcL Sjai plukfi, ujf ulio, iu?j>«t li kuiollhiU.
SS\'."?!íiSkaboforni-puder
Kín- ci Utránytzappaa.
Tyúkszemet, SSCS.&. CANNABIN
KiphtlA ml.Je. íyóíyiurtátbu.
, . ISM
A
ZENEI MŰÉLVEZET
Irta s a Zilnyl Mlkós Irodalmi és Művészeti Kor liccáiis elő- • adásán f. évi jan. tán felolvasta
KEMPELEN BÉLA
a .Zalai Közlöny* felelős szerkesztője
• — Különlenyomat —
Ara 5000 kor.
Kiható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában

Narancs citrom
közvetlen behozatal
Nemes vérnarancs 200 as és
160-as ládákban Vérbélü narancs 200-asés 160-as
ládákban Édes színes narancs 200-as és
303-as ládákban Citrom 300-as ládákban Mandarin cca 10 kg. rekeszekben
állandóan kapható
SÁRKÁNY MÓR-nál
Nagykanizsán, Király u. 40
a volt közellátási helybégben, a régi postával szentben.
lladás, eredeti ládákban és kiolvasva. Csak viszonteladóknak.
s;ílll1ás (Idákra kívánatra UII cwmijolísban 37$ Tolefon 360. szám.
Hirdetmény.
Hévíz-Szentandráson közvetlen a fürdő parkja mellett újonnan épült Abbázia szálló azonnal bérbeadandó több évre.
Magába foglal 8- nagy, 8 közép nagyságú szolját.
Tágas konyha, pince, kamra, folyosó. Szabad előtér szép kilátással.
Csakis anyagi garantiával rendelkezők ajánlatát fogaduin.
NÉMETH ZSIGMONDIÉ
tulajdonos.
«0i ALS0K, Soinogy-Cstugó mcUcll.
Egy jókarban levő használt n.tgy
vaskályha
eladó.
Cini a k iadólii va la Iban.
Lehoczky Lajos
városi végrehajtó.
án verés]
eseten sem szerezhet be olcsóbbat) varrógépet, mhith.t a világhírű kiváló német gyártmányú
„STÖEWEfft"
családi és Iparos varrógépeket veszi meg,
SZft&ÁTS
múszertizem és irőgépvállalat
(ccgtulajd.: Szakáts Gyula)
NAGYKAhUZSA
Kisfaludy Sándor-utca 2. szám
TELEFON: 40.
Alkatrészek és kollékok. •T Javítások.
\'-\'IÁ
MAY EK KLOTILD UTÓDA
vargjü ^ágaooR
ruhaíolí, vcjjtlaültó, gözn:os<> villnUtc Kazincxy-a. 8. Hunyadi-u. 19.
Vegytisztítást, mindennemű ruliafestést, gouvre- és plissiro/ást gyönyörű kiviteibcíi \\á l-l. Küiön gallér és kézelő osztály
Vid.-ki iiK-g;ci\'di-Sésck jjyorsia és pontos *ii végeztetnek. ü
mim icnira
Budapest, VII. Dohány-utca 84.
Telefon: József 124-1/.
Előkészít polgári- és középiskolai magánvizsgálatra, érettségire vidékieket is. 391
T
KÖNYVVÁSÁR
. .m ia> i.\'.n -iiotBí
A
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában
minden könyv megrendelhető, az alábbi könyvek pedig raktáron vannak:
a Szent István könyvek,
Dumas Sándor: Óról MonteChristo; Dumas Sándor: Három testőr; Kunos Ignác: Hellán ttlndlbiro-ualiua;
Turóczi József: Magyar Szimpll-
cissimus; Turóczi József: Magyar Robinzouok; Levray M.: Rosélian gróf öröksége; Levray M.: Pille t>árókisasszouy ; Fodor László: A zugligeti varázsló; Webster J.: Nyakig-láb apó; Kunos Ignác: Nipponfötdi mondavilág;
Mauks Cornélia : A borzvári kastély titkai.
Ezenkívül több regény és tudományos munka.
Nagykanizsa, Fü-ut 5.
[Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybe li, vidéki, budapesti, külföldi lapokba é» szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő rekíAm
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium álla! hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek J/0\'\' o kedvez in é n ti y e I a
MAGVAS DKDEfO IRODA l í.
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
régi pósláva! aaemkoat a Távirati Irodánál
Telefon 338-3S3. szám.
__Mi
Olcsó szőnyeg
KŐ nycRjIcgö
Redőnyvászon Redfinyhuzó Kofferhuzat Mairacgrádli Bélésfélék
cipészeknek és szabóknak Eredeti gyári árban kapható
Hirsch és Szegő
cégnél íím
Nagykanizsán.
Mauthner Ödön Magkiviteli és Behozatali R. T. Szombathelyi Fiók
Stirganycim ■ Magudvar. kílfeilVldeiltsége YELEFOM. I7S. azl.;:.
tMlGYK/VNIZSfl, FtS-irr S2. SZ/tH.
Lcgolcattb lupl irűa uillll jajil telepen llsítllnlt, ilümll.is ítonirfralt. Miír íi vW& WiíAvnl ellátott aunkjmtiiltí
jóhere- és lucernamacjot, ^^nSSJ^SUSi tattarmányrépamaggaha^ nemkoionbcíi mindcnncma gazdasági magvakat és vetőárpát.
BlVtokbórlotot korosok
*•-*» ho!4iiit Xi£»Vi\'.l».i vidékéa non-aill étv4l*\'.j». Iutrukc<6t ■•i\'víinm. P6nxk0lca6nk*xv«tlt4»
li|i\'.Um M< miíii» riigr tÜI^ti V4iii>t
HáxcladAa I
ítiíA •Ifof\'iiln\'.í 1 Iicbii uj Mi U m\'Iliiért,\' • fvflíIluti 1 .iMi uj Mi V• 111*1 150 mlüAért, altpflllkltó 4 notii rao4ift> Iilf kii >« nu&éit. «ifi.s:.:M-« 1 IIOMI ««!I41 Mi I unt kJi«:4".«.-. lírt mtCJMit. ilfojUIfcjt* 3 ucWl hii \' iltIMir.it i lilrni
l.\'O mUllWtt, *:()(lilhit4 « iigMi hlinüíilf. \'■/•J.pljtlnl. tiiltil i p!i:kói«4»l\'in IflralUIMíl á:i<6 bi\'icdtjíimI jjlc.\'filt.u C.l.tMl 10 alUIMrt
Nijriib <4>*4i\'.ia0 CiIdMi t iMtciMn tiíf. tlti\'nl v4:«l Birtokok k\'i«» "íj> IW koltfit
bérlit IU44. Maiatok tildét. bérbtidék.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O. r. B. • lB£alUPlor|alrallrotíiJa
Fö-ut 8. U. T - tolón 130
a legolcsóbb U leggudi ságosahb »ránt, hajt, vontat petróleummal HALTEMBERGER VILMOS
A rord-nrérak latoriiilt kéovUai***: BUDAPEST, VI. k«r N\'ajr»5»n*-itca It. — SOfKÖnwtni WlIforJ Bióapti!.
Taltfva : 11 — 11, JU
Ford teherautó pótkocsival 3 tonnára. Az autó ára 79 millió korom
Hringjcgyujdonságok i
In a Covcrcd wagon. Connaía-tu lo pwya 1
Chanaonetto. The aonu of aongs.
Madonna. Ja műssen denn beim Trcu-scln zwcl scln? (dal és Blues) Maybe. Mor.iory Inve (Valii) Teddy Bear (Blues)
Zum 5 Uhr Tee (Band III.)
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papl/imbiiAban. <«
Ma mindenki (^ST® STKTíSS
a világhír a JJS BT flH 0
varrógépet használja, mert minden m á s varrógépet\' felülmúl!
MAIL SÍPOS íl FIII, mm l
Kcrív.xö róaxlattizetéal fo!Ut*l«kl
Alkalríéi raktár! SptcIMis Javító rnflticlrt
L\'rőitvlltll brrtnúciáiak líyirl Crcmfkatk I 57é2
A vasúti fuvarozásnál olcsóbb a teherautó.
Kftjtn ajjntitot
Automobil Kereskedelmi rt.
Bud.pc.t, V., VírOimartj- (Olzclli) tér 3. rzini. u
RÁBA telit fejtik wi(ik<p>tiíli>|i!ÍJ
í~i\\>ári ni valimtnt kevext hi,i Vjyctll UJ, „m vtlágmárkAf
zongorák pianinó k
tf|[otcsóbb trg inegblzhtiebb bí\\t sJtIJit tcuáu
„LYRA"
hangszerkereíkc-
dclnil r. t BUDAPEST,
VII.. Eraaétxl-kJrut W TaUfo* J4m«I III 87. Vidékre szakszerű csomagolás, rv
McCORMICK MOTOREKE
Ráépített regulátor — Fordulat önműködően szabályozva Szijtárcsa a motoron - Levehető kapaszkodók 28 golyóscsapágy — Magasfeszültségű mágnes — Motor-hengerek kicserélhetők — Lég-tisztitóberendezés — Működő részek portól teljesen megvédve
INTERNATIONAL HARVE$TER COMPANY Mc C0RMICK & DEERING CHICAGO
VEZERKÉPVISELET
DÉHES 83.
GÖ2- ÉS MOTOREKE OSZTÁLY BUDAPEST, V. VÁCI-UT 95-
UtíIcIcd: BUDAPEST K. HÓKBtKLŐ. T«l«fo»: 13S.I> ás ÍM> SSrgínjcici: .DÉBERT BUDAPEST* — ALAPÍTVA I*
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nil Nagykanizsán. (Nyomd.- verei*: Üfenboik Károly),
Kakasfesték!
Az asszonyok addig lesték, Mig megfőtt a KakaefeaUkt
Kérdezz meg csak minden boltot artós, tiszta, nem hagy foltot s vetekszik minden árral, Szine meg A napsugárral I
Kapható to
STAMPF ZSIGMOND
lllszcr- és csemege-Üzletében Nagykanizsa, Baxár «lPai<»t.
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 25.000 K
Ha ruhája e I p i s z k u 11 vagy megfakult, küldje
MAYER KÁROLY
ruhatsstó és vcgytlsztitó gyárába
NAGYKANIZSÁN ®
Oylr: Kök\'i.y-ut 19. Üzlet: ró-tér.
___|£I
ZALAI KÖZLÖNY_1025 lebruir 8.
Juhok és szarvasmarhák" mételykórja ellen
DISTOL
Egyszerű a ítezelé®! Biztos a gyógyulás!
Ne várjon addig, mlg állatjai leromlanak, elgyöngülnek.
Sertések bélf érgesség* ellen
KEBAL
Biztosan elöli és elhajtja az összes bélférgeket.
"i— Ifckg. élö\'átlatsuly éttékével meggyógyitliatja ,-illatját
CHINOIN
gyógysz. és vegy. term. gyára r. t.
újpest.
Megrendelésnél meg kell adni az állatok súlyát.
64. évfolyam, 33. szám
Nagykanizsa, >925 február II, szerda
Ára 1800 korona
K&Xpénuel bérmentesítve Alispáni hivatal
24 Zalaegerszeg
POLITIKAI afiPI?.i4(»
Sicke..lW« « Hi«Mv«Ul KO ot 5 jnle/uibín-Telelon 78, nyomd. 117. uim
Felelős szerkesztő: Kompéiért Béla
Eiíttielíjt it«: t|ty hdM 30000 koron, Hírom l><t«............... 90.000 koeon.
A HITELVÁLSÁG
Irta: Kelemen Ferenc
E súlyos gondokkal küzdő gazdasági idők egyik legfontosabb kérdése: a hitelválság. Eltol visszhangzik ma az egész gazdasági élei. Hilel nélkül nincs termelő munka, nem lehet komoly kereskedelem s lehetetlen egy célludatos inlenziv agrár kultúra. Hitel azonban nem létezik tőke nélkül. A lőke pedig elpusztult — a tőzsdeösszeomlásával s az állampapírok teljes devalválásával. Uj tőkeképződés pedig alig van, mert a gazdasági lehetőségek kora lejárt s a napról-napra fokozódó nehézségek nemcsak hogy nem nyújtanak alkalmat ujabb „tőkék" keletkezésére, de gyilkos kórkénf rágódnak a legerősebb intézmények, vállalatok gyökerein is. Ily körülmények között kevés reményűnk van ahhoz, hogy a súlyos teherként ránk nehezedő hitelválság kérdését egy-kettőre megoldjuk . .. Komoly, kitartó munkára van szükségünk, hogy e téren némi eredményt elérhessünk. A segítségnek kél lehetősége van: a külföldi tőke béözönlése és a belföldi tőke (inkább átmeneti pénzfeleslegek 1) megszervezése.
A külföld az utóbbi időben tényleg jelentékeny ftszegil tőkéket bocsátott rendelkezésünkre és pedig elsősorban nagyobb iparvállalatainknak, valamint budapesti háztulajdonosoknak, de részesüllek e tőkében .kisebb mértékben egyéb gazdasági ágak »■ Mindamellett ez a segítség a majdnem mérhetetlennek mondható hiteligénylésekkel szemben egészen minimálisnak mondható. Egymagában a mezőgazdaság, mely a földtulajdon megkötöttsége, a főldbirlokreformmal ösz-szelüggő nyomasztó blzonyta-anság folytán alig részesült a külföldi kölcsönökben, a bevándorolt összes tőkék többszörösét igényli; hal vannak aztán a ""\'Wn nagy hitelhiányban szenvedő középipari vállalatok s leg-\'oképen a mindig hilel után vágyódó kereskedelem. Pénzügyi kormányunk a helyzet helyes Megítélése mellett minden rendelkezésre álló eszközzel ipar-
kodik a hitelélet e zsilipjeit vérszegény országunk felé vezetni, azonban sajnos, minden diplomáciai és agitacionális tevékenységünk ellenére komoly, az egész gazdasági életet lelsegilő nagy és rendszeres külföldi hitelszolgáltatásra mindaddig nem számíthatunk, amig gazdasági, de legfőképen politikai életünkben még önérzetünk és egyéniségünk megtagadásával is meg nem teremtjük a konszolidációnak azt az atmoszféráját, mely egyedül képes az oroszországi tapasztalatokon okult, óvatos külföldi hitelező bizalmának felkellésére és megszilárdítására. Minden hitelművelet alapja: a bizalom. Ennek mértékétől- függ a hitelezés aránya és a nyújtóit hitel feltételei. Az eddig befolyt külföldi tőkék összege, de legfőképen a horribilis kamattételek sajnos, egyelőre még nem nagy bizalomról tesznek tanúságot. Ami\'már most a belföldi lőkék megszervezését illeti, itt mindenekelőtt rá kell mutálnunk arra. hogy Magyarországon produktív munkából előálló többlet u. n. tulájdonképeni „tőke" alig van, inkább átmeneti pétizfelcs-legekröl lehet csak szó, melyek a termelő munkában vagy valamilyen birtokrészben való végleges elhelyezkedés előtt, mint a „napi" hitelélet apró halacskát úszkálnak a gazdasági élet megfertőzött vizein. Ezek a „zug-forgalom"-ban kézról-kézre járó pénzfeleslegek tereinlelték meg a „koszihitelezés" hírhedt rendszerét, mely már-már a különben is beteg hitelélet teljes elfajulásához vezetett. Ezeket a megtévedt „pénzeket" vissza kell vezelnünk a hitelélet kipróbált szerveinek trésorjaiba, össze kell gyűjtenünk a pénzintézetek kasszáiban, hogy onnan mint egy centrumból egyenletesen áradjanak ki a beteg gazdasági élet vérleien szerveibe.
Uj éleire kell keltenünk- a takarékbetétek Intézményéi, mely hajdan hiteléletünk legtöbb forrása voll.
Ennek a kérdésnek nagy fontosságát felismerte .1 pénzügy-
miniszter is s egyik legutóbbi beszédétien kilátásba helyezte, hogy a belétképződés érdekében eltörli a tökekamatadót. A pénzintézetek nagy agilitással, nemes versenyzéssel foglalkoznak a takarékbetétek gyűjtésével most már csak a közönségen a sor. hogy régi hiteléielünknek ez a bevált erőssége uj életre ébredjen! Minden házban, minden családban legyen legalább egy betétkönyv! S ha egyelőre csak apró. az első pillanatban egészen jelentéktelennek látszó ösz-szegek kerülnek is a könyvecskékbe. az ne vegye el a kedvünket! Romokban hever az egész ország. Kemény, uj építő munkát kell vállalnunk! Rakjuk össze a filléreket (ezer koronásokat?!) Az uj pénzügyi föllá-"
tnadás atomjai azok, A „legális" hitelélet ma még majdnem kizárólag a Nemzeti Bankból táplálkozik. De pénzügyi ételünk ez a, legfőbb szerve magasabb hitelpolitikai okoknál fogva nem törhet el az alapszabályaiban1 szigorúan megjelölt feladatoktól s igy csak elenyészően csekély részben tudja gazdasági életünk mérhetetlen hileligényeit kielégíteni. I la a takarékbetétek megizmosodása folytán a vidéki pénzintézetek ismét önálló hitel-iénvezőkké lesznek, fog hiteléletünkben helyreállni az az egyensúly, melyet a romló korona szomorú gazdasági korszaka boritott fel s csak akkor f g megszűnni gondterhes napjainknak sötét problémája: a hitelválság.
A ftupert-iigy a
\'Haz
előtt
Letárgyalták a belügyi és kereskedelmi tároák költségvetését — Holnap fárgyalják a honvédelmi tárcát
Budapest, február 10
A mai illési V«12 órakor nyitotta meg Szdlovszky Béla elnök. Bemutatja a legutóbbi névsor olvasás alkalmával távol volt képviselők névjegyzékét. Bejelenti, hogy a február l-én esedékes illetmény visszatartása iránt nem törten t intézkedés. Mindazok a képviselők, akik nem vették fel, a pénztárnál felvehetik.
Pesfhy Pál igazságügyminiszter szólal fel ezután. A büntető novella beterjesztésére kéri a határidőnek március 20 ig való kitolását. A Ház igy határoz. Ezután áttérnek a belügyi tárca költségvetésének tárgyalására.
Sz. Szabó Géza foglalkozik a belügyminiszter expozéjával. A maga részéről az autonóm közigazgatás kérdésével kiyán foglalkozni. A •varmegyék ősi tradícióit mindenkor tiszteletben kell tartani. Majd a közigazgatási tisztviselők anyagi bfelyzctéról szól. A tisztviselői státus kiegészítését követeli. Egyszerűsítést kiván az egész vonalon. Igen nagy súlyt fektét a községi adminisztrációra. A községi jegyzői knr nívóját emelni kell. Ellene van á jegyzők államosításának. Bizalommal van a belügyminiszter iránt. A költségvetést elfogadja.
Ézután Strans: István szóialt fel. Az egész adminisztráció átalakítását tartaná szükségednek. Elsősorban szakitani kellene a bürokratizmussal cs magát a központi igazgatást egyszerűsíteni kellene. Megállapítja, hogy a belügyminiszter a maga feladatkörét a legnagyobb lelkiismeretességgel látja cl, azonban nem mindenben ért egyet a belügyminiszter expo-
zéjával. — A költségvetést nem fogadja cl.
Pelrovdcz Gyula a székesfővárosi ügyekkel foglalkozik.Sürgeti az állami anyakönyvvezetés reformját. A kormány. iránt bizalommal van, a költségvetést elfogadja.
Kiss Menyhért hibáztatja, hogy a belügyminiszter nem tett expozéjában említést a közigazgatás egyszerűsítéséről. A községi közigazgatás reformja tovább nem halasztható. A költségvetést nem fogadja el.
Varga Gábor felszólalásában a tűzrendészet kérdésével foglalkozik, amit a legnagyobb mértékben elhanyagoltak.
Szabó József a szervezkedési szabadságot sürgeti, kijelenti, hogy csakis a keresztény nemzeti irányú szervezkedéssel lehet ellensúlyozni a szociáldemokrata szervezkedést. Ezután a vármegyei tisztviselők helyzetére hívja" fel a belügyminiszter figyelmét. Sürgeti a statusrendezést. Nem fogadja cl a belügyi tárca költségvetését. %
Mohácsi Zoltán a törvényhatóságok szerepével foglalkozik. A törvényhatóságokban^ a zsidóság oly számarányt képvisel, mely aggodalomra ad okot és kellő beavatkozást tesz szükségessé. A költségvetést elfogadja.
Csiky József a gyülekezési-jog és a munkaszabadság kérdésével foglalkozik. E tárgyban határozati javaslatot nyújt be. A költségvetést nem fogadja cl.
A nemzetgyűlés ezután a belügyi tárca költségvetését ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta.
64. évfolyam, 33. szám
Nagykanizsa, 1925 február 11, szerda
Ára 1800 korona
K&Xpéfllzel bínnenle! II ve
Alispáni hivatal
24 Zalaegerszeg
POLITIKAI HfiPIJ.íip
Sic/kmlWg « kUdomvaUI rö-ut & ble/uibin-Telelon 78, nyomd. 117. uim
Felelős szerkesztő: Kcmpelen Béla
Elíltitlí,! it«: Cjty 30000 kocwu Hírom bitf«............... 90.000 koron.
A HITELVÁLSÁG
Irta: Kelemen Ferenc
E súlyos gondokkal küzdő gazdasági idők egyik legfontosabb kérdése: a hitelválság. Ettől visszhangzik ma az egész gazdasági élei. Hilel nélkül nincs termelő munka, nem lehet komoly kereskedelem s lehetetlen egy célludatos intenzív agrár kuliura. Hitel azonban nem létezik tőke nélkül. A lőke pedig elpusztult — a tőzsdeösszeomlásával s az állampapírok teljes devalválásával. Uj tőkeképződés pedig alig van, mert a gazdasági lehetőségek kora lejárt s a napról-napra fokozódó nehézségek nemcsak hogy nem nyújtanak alkalmat ujabb „tőkék" keletkezésére, de gyilkos kórkénf rágódnak a legerősebb intézmények, vállalatok gyökerein is. Ily körülmények között kevés reményűnk van ahhoz, hogy a súlyos teherként ránk nehezedő hitelválság kérdését egy-kettőre megoldjuk . .. Komoly, kitartó munkára van szükségünk, hogy e léren némi eredményt elérhessünk. A segítségnek kél lehetősége van: a külföldi tőke béözönlése és a belföldi tőke (inkább átmeneti pénzfeleslegek I) megszervezése.
A külföld az utóbbi időben tényleg jelentékeny ftszegil tőkéket bocsátott rendelkezésünkre és pedig elsősorban nagyobb iparvállalatainknak, valamint budapesti háztulajdonosoknak, de részesüllek e tőkében .kisebb mértékben egyéb gazdasági ágak »■ Mindamellett ez a segítség a majdnem mérhetetlennek mondható hiteligénylésekkel szemben egészen minimálisnak mondható. Egymagában a mezőgazdaság, mely a földtulajdon megkötöttsége, a fóldbirlokreforminal ösz-szefiiggfl nyomasztó blzonyta-anság folytán alig részesült a külföldi kölcsönökben, a bevándorolt összes tőkék többszörösét igényli; ha! vannak aztán a ""\'Wn nagy hitelhiányban szenvedő középipari vállalatok s leg-loképen a mindig hilel után vágyódó kereskedelem. Pénzügyi kormányunk a helyzet helyes Wélése mellett minden rendelkezésre álló eszközzel ipar-
kodik a hitelélet e zsilipjeit vérszegény országunk felé vezetni, azonban sajnos, minden diplomáciai és agitacionális tevékenységünk ellenére komoly, az egész gazdasági életet felsegítő nagy és rendszeres külföldi hitelszol-gáltalásra mindaddig nem számíthatunk, amig gazdasági, de legfőképen politikai életünkben még önérzetünk és egyéniségünk megtagadásával is nieg nem teremtjük a konszolidációnak azt az atmoszféráját, mely egyedül képes az oroszországi tapasztalatokon okult, óvatos külföldi hitelező bizalmának felkellésére és megszilárdítására. Minden hitelművelet alapja: a bizalom. Ennek mértékétől- fügK a hitelezés aránya és a nyújtott hitel feltételei. Az eddig befolyt külföldi lőkék összege, de legfőképen a horribilis kamattételek sajnos, egyelőre még nem nagy bizalomról tesznek tanúságot. Ami\'már most a belföldi lőkék megszervezését illeti, itt mindenekelőtt rá kell mutatnunk arra, hogy Magyarországon produktív munkából előálló többlet u. n. tulájdonképeni „tőke" alig van, inkább átmeneti pénzfelcs-legekröl lehet csak szó. melyek a termelő munkában vagy valamilyen birtokrészben való végleges elhelyezkedés előli, mint a „napi" hitelélet apró halacskái úszkálnak a gazdasági élet megfertőzött vizein. Ezek a „zug-forgalom"-ban kézröl-kézre járó pénzfeleslegek teremtelték meg a „koszthilelezés" hírhedt rendszerét, mely már-már a különben is beteg hitelélet teljes elfajulásához vezetett. Ezeket a megtévedt „pénzeket" vissza kell vezelnünk a hitelélet kipróbált szerveinek trésorjaiba, össze kell gyűjtenünk a pénzintézetek kasszáiban, hogy onnan mint egy centrumból egyenletesen áradjanak ki a beteg gazdasági élet vértelen szerveibe.
Uj éleire kell keltenünk- a takarékbetétek intézményéi, mely hajdan hiteléletünk legfőbb forrása volt.
Ennek a kérdésnek nagy fontosságát felismerte .1 pénzügy-
miniszter is s egyik legutóbbi beszédétien kilátásba helyezte, hogy a belétképződés érdekében eltörli a tökekamatadót. A pénzintézetek nagy agilitással, nemes versenyzéssel foglalkoznak a takarékbetétek gyűjtésével most már csak a közönségen a sor. hogy régi hiteléletünknek ez a bevált erőssége uj életre ébredjen! Minden házban, minden csatáxtban légyen legalább egy betétkönyv! S ha egyelőre csak apró. az első pillanatban egészen jelentéktelennek látszó ösz-szegek kerülnek is a könyvecskékbe. az ne vegye el a kedvünket! Romokban hever az egész ország. Kemény, uj épitő munkát kell vállalnunk! Rakjuk össze a filléreket (ezer koronásokat?!) Az uj pénzügyi föltá-"
tnadás atomjai azok. A „legális" hitelélet ma még majdnem kizárólag a Nemzeti Bankból táplálkozik. De pénzügyi életünk ez a, legfőbb szerve magasabb hitelpolitikai okoknál fogva nem térhet el az alapszabályaiban1 szigorúan megjelölt feladatoktól s igy csak elenyészően csekély részben tudja gazdasági életünk mérhetetlen hiteligényeit kielégíteni. I la a takarékbetétek megizmosodása folytán a vidéki pénzintézetek Ismét önálló l-iitel— tényezőkké lesznek, fog hiteléletünkben helyreállni az az egyensúly, melyet a romló korona szomorú gazdasági korszaka borított fel s csak akkor f g megszűnni gondterhes napjainknak sötét problémája: a hitelválság.
A ftupert-ügy a
\'Haz
előtt
Letárgyalták a belügyi és kereskedelmi tároák költségvetését — Holnap fárgyalják a honvédelmi tárcát
Budapest, február 10
A mai illési Vél2 órakor nyitotta meg Szdlovszky Béla elnök. Bemutatja a legutóbbi névsor olvasás alkalmával távol volt képviselők névjegyzékét. Bejelenti, hogy a február l-én esedékes illetmény visszatartása iránt nem történt intézkedés. Mindazok a képviselők, akik nem vették fel, a pénztárnál felvehetik.
Peslhy Pál igazságligyminiszter szólal fel ezután. A büntető novella beterjesztésére kéri a határidőnek március 20-ig való kitolását. A Ház igy határoz. Ezután áttérnek a belügyi tárca költségvetésének tárgyalására.
Sz. Szabó Géza foglalkozik a belügyminiszter expozéjával. A maga részéről az autonóm közigazgatás kérdésével kiyán foglalkozni. A ^ár-megyék ősi tradícióit mindenkor tisz-teleiben kell tartani. Majd a közigazgatási tisztviselők anyagi bkly/ctéről szól. A tisztviselői státus kiegészítését követeli. Egyszerűsítést kíván az egész vonalon. Igen nagy súlyt fektéi a községi adminisztrációra. A községi jegv^\'i kar nívóját emelni kell. Ellene van á jegyzők államosításának. Bizalommal van a belügyminiszter iránt. A költségvetést elfogadja.
Ézután Straus: István szóialt fel. Az egész adminisztráció átalakítását tartaná szükségednek. Klsősorban szakitani kellene a bfjíokratizinussal c; magát a közpoi:li igazgatást egyszerűsíteni kellene. Megállapítja, hogy a belügyminiszter a maga feladatkörét a legnagyobb lelkiismeretességgel látja cl, azonban nem mindenben ért egyet a belügyminiszter expo-
zéjával. — A költségvetést nem fogadja cl.
Pelrovácz Gyula a székesfővárosi ügyekkel foglalkozik.Sürgeti az állami anyakönyvvezetés reformját. A kormány. iránt bizalommal van, a költségvetést elfogadja.
Kiss Menyhért hibáztatja, hogy a belügyminiszter nem tett expozéjában említést a közigazgatás egyszerűsítéséről. A községi közigazgatás reformja tovább nem halasztható. A költségvetést nem fogadja el.
Varga Gábor felszólalásában a tűzrendészet kérdésével foglalkozik, amit a legnagyobb mértékben elhanyagoltak.
Szabó József a szervezkedési szabadságot sürgeti, kijelenti, hogy csakis a keresztény nemzeti irányú szervezkedéssel lehet ellensúlyozni a szociáldemokrata szervezkedést. Ezutáu a vármegyei tisztviselők helyzetére hívja\' fel a belügyminiszter figyelmét. Sürgeti a statusrendezést. Nem fogadja cl a belügyi tárca költségvetését. %
Mohácsi Zoltán a törvényhatóságok szerepével foglalkozik. A törvényhatóságokban, a zsidóság oly számarányt képvisel, mely aggodalomra ad okot és kellő beavatkozást tesz szükségessé. A költségvetést elfogadja.
Csiky Józ>ef a gyülekezési-jog és a munkaszabadság kérdésével foglalkozik. E tárgyban határozati javaslatot nyújt be. A költségvetést nem fogadja cl.
A nemzetgyűlés ezután a belügyi tárca költségvetését ugy általánosságban. mint részleteiben elfogadta.
zalai kózlónv
Ezután áttérnek a kereskedelemügyi tárca költségvetésének tárgyalására, melyet Hermann Miksa ismertet. Előadó bejelenti, hogy a tárca keretében elmentek a takarékosság legvégső határáig. Ismerteti az államvasutak problémáját, beszél az állami üzemekről, végül kéri a költségvetésnek általánosságban és részleteiben való elfogadását.
Walko Lajos kereskedelmi miniszter az ipar, kereskedelem és a forgalom kérdésével foglalkozik. Az iparnál különbséget kell tenni a fogyasztási ipar és az invesztiós ipar között — mondja. Kiemeli a textilipar fejlődését, • melyben az utóbbi időben rombolás állott be. A középipar is oly nehezen küzd, mint a nagyipar. Különösen nehéz azonban a kisipar helyzete. Minél több kereskedelmi szerződést kell megkötnünk. Igyekeznünk kell, hogy kereskedelmi életünk olyan legyen, amely a mai nehéz időkben győzelmeién tud kikerülni a küzdelemből.
Fokozni kell az exportot. A postánál nagy befektetésekre, beruházásokra lenne szükség. Február elsejével sikerült a postánál békebeli állapotot elérnünk. Az Áltamvaun forgalmát el akarja érni a DV fer-
Íjalmára. Hosszabban beszél a kut-öldi tőke bejövetelének előnyéről A költségvetést elfogadásra ajánlja.
Huszár Károly alelnöi. előadja « Rupert-csetel, melyről lapunk más helyén részletesen beszámoltunk. Majd jelenti, hogy intervenció tör/ént ebben az Ügyben Pcsthy Pál igaz-ságügyminiszternél, aki azonnal intézkedett Rupert Rezsó szabadlábrahelyezést iránt. Rupert el is hagyta a törvényszék épületét.
Mózer Ernő a honvédelmi tárca költségvetését terjeszt be.
Az elnök napirendi indítványt tesz az ülésszak holnapi folytatására, amelyen a honvédelmi tárca költségvetését fogják tárgyalni.
Az ülés este fél 7 órakor ért véget.
Rupert Rezső nemzetgyűlési képviselőt Schadl törvényszéki tárgyalási elnök letartóztatta
Rupert tiszteletlenül viselkedett a biróság előtt
Budapett, február 10
A budapesti büntetótőrvényszék Schadl-tanácsa ma tárgyalta azt a sajtópert, amelyet Farkas Zoltán a „Szózat" szerkesztője indított Doross László az .Esti Kurír" szerkesztője ellen. Az Esti Kurír ugyanis a mult év egyik novemberi számában foglalkozott a Márffy-féle üggyel és ezzel kapcsolatban a Szózatot ugy állította be, mint a bombások védőjét és pátronusát.
Boross László a vádbeszéd után az utolsó szó jogán felszólalt és néhány támadó szót mondott a Szózat ellen, mire az elnök kötelességéhez hiven felhívta, hogy ne térjen cl a tárgytól, ne támadjon másokat, hanem védje saját magát.
Shadl főtárgyalási elnöknek ezen kijelentésére a nagyszámú hallgatóság soraiból valaki félhangon megjegyzést tett.
— Ki volt az? — kérdezte az elnök. Jelentkezzék, aki a megjegyzést tettel
Erre mindenki hátranézett. Mire
az utolsó padsorokból felemelkedett Rupert Rezső nemzetgyűlési képviselő és gvors léptekkel az elnöki emelvény felé sictett.
— Igenis — kiáltotta — én voltam a közbeszóló és megismétlem, hogy nincs joga senkinek a védőbeszédet félbeszakítani.\'
— önt nyolc napra letartóztatom I — szólt rá az elnök. »,
— Engem nem lehel 1 — válaszolt Rupert.
— Nemzetgyűlési képviselői kiáltották erre többen a teremben.
— Ez tettenérési csattant fel erre Schadl elnök. Igenis, Iefogotr tartóztatni I
Rupert erre visszament helyére.
Schadl elnök ezután intett Bo-rossnak, beszédének folytatására. Majd a biróság tanácskozásra vonult vissza. Szünet alatt az elnök intézkedett, hogy egy fogházőr jelenjék meg a tárgyalási teremben.
Amikor a bjróság ismét bevonult, az elnök megszólalt:
— Szíveskedjék annak az urnák
Az én első szerelmes levelem
liU: Baróti Rya
Lehettem ugy kilcnc-tiz éves, mikor falunkban egy fényes esküvőre készültek, amelyre engem is meghívtak kis koszorús-lánynak. Ez a meghívás igen imponálhatott szüleimnek, amit abból a körülményből következtetek, hogy ez az esemény gyermek-gardróbomra nagy szenzációt hozott. A kis koszoruslányi ruhát városi varrónő készítette s erre az alkalomra kaptam az első lakk cipőcskét is.
Mit jelentett ez akkor 1
Csakhogy ez a lakodalom nekem épen olyan sokára jött cl, mint a karácsonyestéje szokott elérkezni. Minden nap számlálgattam, hogy hányat is alszom még addig?Ilyenkor lehunytam a szememet s láttam közeledni a fiákkert, melybe bele fogok ülni csokorral a kezemben a szép ruhámban. Hogy fognak majd nézni s Jenő, az idősebb testvérem, nem fog többé békának nevezni.
Egy napon aztán csakugyan a j házunk elé robogott életem második nevezetes fiákkerje (az elsőn keresztelni vittek).
Az örökké kócos hajamat hárman is igyekeztek koszorúslány-fejjé alakítani. Ez volt a legnehezebb feladat rajtam, mig végre is radikális módon, egy szallaggal szorították le fegyelmezetlennek mutatkozott hajamat.
— Jaj de gyönyörű vagyok — állapítottam meg boldogan magamról, mikor a tükör elé állítottak.
— Magdika, vigyázz a ruhádra I a hajadra 1 szépen menj a menetben! nehogy nevess szokásod szerint! — hangzottak felém a figyel-mezteté-ck kórusban, i
Én már sem nem láttam, sem nem hallottam, mig végre bclccsű-csülhettcm a fiákkerbe, melyben egy csirkefogó képű kis gimnazista ült, a vőfélyem. Borzasztó utálattal méregetett végig. Tudniillik kézzellábbal tiltakozott a vőfélysége ellen,t de egy-két nyakleves kiutalásával csokrot nyomlak a kezébe és fiák-keren elküldték értem.
idejönni, aki beleszólt a tárgyalásba.
Rupert előjön és meghajtja magát a bíróság «-;őtt.
— Rupert Rezső nemzetgyűlési képviselő vagyok, mondja.
—- Tessék leülni I szól hozzá az elnök, majd a teremC-r felé fordulva mondja
— Kérem, hívja be a fogházőrt I Amikor a fogházőr azdtán bejön
— leül Rupert mellé.
Ebben a pillanatban Rupert Rezső feláll és azt mondja az elnök felé:
— Tisztelettel tiltakozom az ellen az intézkedés ellen. Ez mentelmi jogomnak a...
Elnök közbevág: ön az előbb, amikor azt mondottam, hogy 1c fogom tartóztatni, azt kiáltotta, hogy nem fogom letartóztatni. Ezért történt a letartóztatásai
Rupert azután toválíb tiltakozott és indulata ugy elragadta, hogy Schadl elnök
Rupertet fegyelmi büntetéssel is sújtotta, vagyis fogsága alatt minden második napot böjttel szigorítják.
Rupert tovább heveskedik, a terem közönsége is beleszól, mire Schadl dr. erélyesen rászól:
— Vigyázzon, nein engedem, hogy sárbatiporják a biróság tekintélyéti
Ezután kihirdette Boross ügyében az Ítéletet, amely Boross Lászlót rágalmazásért hat heti fogházzal és 5 \'millió korona pénzbüntetéssel sújtja.
íjjcli telefonértesülésünk szerint a budapesti törvényszék az igazság-ügyrniniszter intézkedésére Rupert Rezsőt szabadlábra helyezte.
BELFÖLDI HÍREK
Nagy Ernőt felszólítják mandátumának lemondására. Miután a kir. tábla és a kúria megállapította, hogy Nagy Ernő nemzetgyűlési képviselő megtagadta a nemzeti érzést, politikai körökben Nagy Ernőnek a mandátumáról való lemondását várták. Mivel Nagy Ernő ezt eddig nem tette még meg, képviselői és politikai körökben felmerült a gondolat, hogy Nagy Ernőt pártkülö/ibség nélkül szólitsiik fel mandátumának letételére.
Amikor elindultunk, az az érzésem volt, mintha ringclspiten ülnék. Any-nyira szédületesen szép volt.
Láttam, hogy az utcal>click megbámultak s az iskoláslányok földbe-gyökeredző lábakkal néztek utánam (láttam, mert visszanézegettem). Az a meggyőződésem, hogy ez volt az első — és azt hiszem — az utolsó diadalútja az életemnek . . .
Az esküvői menetben a menyasz-szony és a vőlegény után állítottak bennünket. A vőfélyemnek kellett a hosszú sleppet vinnie.
Amint így haladtunk a templomban, a vőfélyem oldalba lökött. Felé fordultam és láttam, hogy a menyasszony sleppjévcl ugy tett, mint a kocsis a gyeplővel, sót még diszkréten csettcntett is hozzá a nyelvével, mire én hangos haholára fakadtam.
— Magdika! — súgta anyuskám felém s szeme fenyegetően villant rám.
Én azonnal ráeszméltem komoly hivatásomra és szemrehányó tekintetei vetettem rakoncátlan vőfélyemre.
A lakodalmi ebéd után az udvaron megkezdődött a tánc. A velem
_1925 február 11.
A közalkalmazottak flzetésren-dezése. Bethlen Isfván gróf miniszterelnök holnap érkezik haza Genfből, ahol többek között előterjesztette a közalkalmazottak fizetésrendezését is a Népszövetség pénzügyi bizottságának Ülésén és az eddig beérkezett hírek szerint a miniszterelnök akciója teljes sikerrel járt. A miniszterelnök a pénteki minisztertanácson számol be genfi utjának eredményéről.
A szénbányász sztrájk tovább
áll. bp egy hete, hogy a Magyar Altalános Kőszénbánya Társulat fel-sögallai és tatabányai tárnáiban ötezernél több munkás sztrájkba lépett, "gy. Iwgy az ország egyik legnagyobb bányájában naponta 750 uyj-gonnal kevesebbet termelnek ezért. Miután ugy a munkaadó vállalat, mint a munkásság mereven ragaszkodik álláspontjukhoz, a sztrájk ezért tovább áll és megbecsülhetetlen károkat okoz ennek az amúgy is súlyosan beteg országnak.
örel közül elmenekült cseh kém. Egy kémgyanus Hladis Do-bernik József nevű cseh embert katonai Őrök a Markó-utcai törvényszékről visszaakarták kisérni a Mar-git-köruti fogházba, amikor az Akadémia-utcán kiszakította magát ét felszaladt a cseh követségre, hogy terűlctkivüliség alá helyezze magát. A katonák szuronyt szegezve utána szaladtak, azonban a követség személyzete kiutasította a honvédeket az épületből, hivatkozva a terület-kívüliségre. Most polgári ruhás rendőrök őrzik a követségi palotát, a mennyiben Hladis Dobernik kijönne, hogy letartóztassák. A cseh követség megfelelő diplomáciai lépések után valószínűleg kifogja adni Hladist a magyar hatóságoknak.
Marx lesz a porosz miniszterelnök. Berlini jelentés szerint teljesen elintézett dolog áz, hogy Marx volt kancellárt fogják porosz miniszterelnökké megválasztani. A volt kancellár hosszas tárgyalások után egyezett bele abba, hogy a weimari koalició pártjai őt jelöljék, minthogy a centrumnak más alkalmas jelöltje nem volt. 9
egykorú jegyzőlányokkal, kikkel a legmeghittebb barátság fűzött egybe, nézegettük a nagyok táncát. Szerettünk volna mi is részt venni benne.
A vőfélyem rám sem hederített, noha a mamája veréssel fenyegette meg, anyuskám meg kedve* rábeszéléssel biztatta őt a táncra, de minden eredmény nélkül,
Amint remény nélkül álldogáltam és süteményt majszolgattam, a helybeli segédjegyző közeledett felém.
— Szabad kémem, Magdika? — szólt. Meghajtotta magát előttem éí táncra kért fel.
Szép magas barna fiu volt, álmatag nagy szemekkel; a bátyáim barátja volt.
Járt a házunkhoz minden nap, de az egész érdeklődése személyemet illetőleg csupán csak annyira terjedt ki, mint mezei sétáján — mondjuk — egy ugribugri tücsök.
Felláttam a táncra (a csárdást és gyorspolkát már precízül tudtam; annakidején ezeket a falusi gyermek a maga emberségéből tanulta meg)
(Polyt. Mv.)
1925 (ebruAi II.
ZALAI KÖZLÖNY
ZAlacgcrizeK. tctwuíi 10 (Saját tudósitink ttlt/onjettnUic)
Zalavárniegye törvényhatósági bizottsága közgyűlésének másdik napút 9 órakor nyitotta meg az elnöklő Tarányi Ferenc dr. főispán. A köz-cvülés hosszabban foglalkozol! a si-íilmas zalai vasúti viszonyokkal. Felolvasták a kereskedelmi minisz-lt, válaszát a törvényhatóság feliratára - hogy a jelenlegi viszonyok közölt nincs módjában segíteni a szóvátett állapotokon.
Malalinszky Ferenc azt indítványozza. hogy a közgyűlés feliratban kérie i kereskedelmi minisztert, hogy sinautókat szerezzen be Zala vasúti vonalaira, hogy a mizériák legalább némileg cnyhittessciiek.
Czoíwr Mátyás polgármester hozzájárul Malatinszky indítványához. Felemlíti, hogy annak idején 6 kéri közvetlen vasúti összeköttetést Zalaegerszeg— Székesfehérvár és Budapest közöli, azonban a vasuligazgatóság nem tette lehetővé tervéi.
Hozzájárult a közgyűlés ahhoz, hogy a fószolgabirák és szolgabirák reprezentációs költségeket kapjanak. És pedig a főszolgabíróknak 5—600 aranykorona, a szolgabiróknak 250— 300 aranykorona reprezentációs költsége lesz, amit az tesz szükségessé, hogy a községeket havonta kell bejárnia.
A kéményseprési díjakat a törvényhatóság a békebeli dijak 75 százalékban állapította meg.
Megengedte továbbá, hogy dr.Jobst keszthelyi orvos magánkórházat állítson fel Keszthelyen és dr. liarlos Óriszenlandrásoti egy szanatóriumot.
Nagykanizsa képviselőtestülete állal hozott közgyűlési határozatokat a vármegye törvényhatósága mind elfogadta.
NAPI HÍREK
Épül a nagykanizsai kőszinház
Emiitettük már, hogy a nagykanizsai kultur-bizottság elhatározta Nagykanizsán egy kőszinház építését. Annak idején már irtunk arról is, hogy az előmunkálatokra egy ötös bizottság küldetett ki, mely első iilését néhány héttel ezelőtt meg is tartotta. Időközben elkészült a színházépítő és kultúregyesület alapszabálya is, mely jelen \'eg hatósági felülvizsgálat alatt áll.
Az alakuló közgyűlést dr. Sabján Gyula polgármester /. hó 15-ének d. e. 11 órájára a városháza kis tanácstermébe összehívta $ igy a színházépítés ügye döntő stádiumba került.
Városszerte s Nagykanizsa egész környékén a legnagyobb érdeklődés mutatkozik az uj kőszinház iránt. Ez az érdeklődés már anyagi hozzájáruláson is kifejezést nyert, amenyi-nn a Dunántuli Szesz/inomitó Részvénytársaság máris 25 millió koronát ajánlott fel a színházépítés céljaira.
A? előjelekből ítélve meg von mmden reményünk arra, ,\'jogy a legközelebbi sziniszezon om már modern uj épületben Józhatnak Nagykanizsán szi-
NAPIREND
Február II, szerda
Róma! katolikus: M. lufdl. Protestáns: Bertold. Izraelita: Sebat 17.
Nap kel reggel 7 óta 13 perckor, nyűg szik délután 5 óra 16 perckor.
A Meteorológiai Intézet |elenlé»e szerint változékony, túlnyomóan száraz és enyhe Idó várható.
Az Úrasszonyok Mária KonRrefcA-clójának lea estélye a Rozgonyl utcai Keresztény Otthonban esle 7 órakor.
Mozi. Uránia: Covsred Wagon hós költemény 10 felvefiásban. Rendezte James Gute. Hóadfcfcok kezdete délután 5. este 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS 1 MULATSÁGOK
Február 12: A Zrínyi Irodalmi és .Művészeti Kör liceális előadása (dr. Winkl/r Ernóné: Költemények és Barbarits Lajos: Novellák) a Casino nagytermében este (él 7 órakor.
Február 14: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncelőadásos estélye a Polgári Egyletben.
A keresztény tisztviselőnők tánccal egybekötött álarcos tea-cstélve Nádor-utcai saját helyiségében este 8 órakor.
Február 15: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncelőadásos estélye a Polgári Egyletben.
A nagykanizsai 77. Szent László Cserkészcsapat műsoros teaestéivé a Rozgonyi-utcal tornateremben este 8 órakor.
Február 16: A Move tudományos előadása (Regős-hangverseny) az Urániában este fél 7 és 9 órakor.
Február 18: A kereskedelmi iskola Jókai-ünnepélye a Casinoban este 6 órakor.
Február 19: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása. (Surányi Gyula: A magyar nemzet történelmi hivatása I.) a Casinoban esle fél 7 órakor.
Február 23: A cserkész olimpiászról készült filmek bemutatása az Urániában.
FÉRFILÉT
Az Élet buja. duzzadö kalász, Sztmeíii belőle lázadó magot, dm mikor az élved legnagyobb — a pelyva közi tgy szemnyit sem találsz.
A Szived perzsely: öblös és nehéz; egy-két rézpénzt e/t belé a Sors, e rézgaratért gyilkolsz és rabolsz s mikor kiszednéd — rozsdát már e pénz.
A Szerelmünk egy nöi-kéz-kötött: sir. hol lelkünk tesped szüntelen; egy sir, amelyben sok-sok btin terem is a nói kéz ször ránk rögöt.
Nagykanizsa, 1925 február 9
MUNKÁCSY MARTON 1
TILOS
kolduhiiok ezután a hadirokkantaknak. Tilos könyörgő szóval embertársaik szánalmáért esedezniök, hogy tegyen tatán csak száraz kenyérre valójuk.
/tz országos f őkapitány és a nép-Jóléti ügyek minisztere meghányták-vetették a háború áldozatainak sorsál és arra a bites belátásra jutottak, hogy a hadirokkantaknak nincs szükségük többé könyöradomány-gyüjtési engedélyre. Aki 75 százaléknál súlyosabb rokkant, az bemehet a Hadirokkant-Otthonba, aki pedig munkaereje, tesli épsége kevesebb százalékát veszítette el a háborúban, az éljen a nyugdijából és dolgozzék
Hiszen tagadhatatlan, sok minden szól amellett, hogy meg kellett hozni ezt a rendeletet. De talán mégsem ilt kellett volna kezdeni a rokkant-Qgy rendezését.
Sok ezer azoknak a száma, kik testileg, lelkileg romként térlek vissza
a harcterek borzalmai közül; kik munkás, eleven sejljei voltak a társadalomnak s ma összetöri testilket átkos mementóként vonszolják közöltünk. Kihullott kezükből a szerszám ajkukon meghall a szó, szemükre örök éjszaka borult.
Kinek kell gondoskodni róluk, ha nem az államnak, mely áldozatul kerté tőlük egyetlen kincsüket, egészséges, munkás kedvű életüket s nem hagyott belőle egyebei, csak a folytonos kínzó tudatot, hogy terhére vannak az újra induló éleinek, melyből nekik csak a könyörület veti oda morzstíit.
Az állam i< rokkantja a nagy világégésnek. A; állam is idegen, uj forrásokból támasztja alá életéi. Nem gyiljt könyöradományt. csak kölcsönt vesz gazdag országoktól, csak adók halmazait rója minden egyes polgárára. hogy bizlosilani tudja a nagy-nehezen helyére zökkenő gépezet nagyobb megrázkódtatások nélkül való -, körforgásai!.
S ebben a nagy küzdelemben az állam nem tudja jobban ellátni az érte, hivő szavára, kötelességük teljesítése közben megrokkantakat, mint ahogyan az maJörténik. \\em bir nagyobb meglerheltetést a költségvetés, mely úgyis szűkre szabva tátja el a helyrevergődés utján r.ehezen, de minden reménnyel elindult állami háztartást.
A rokkantak lassan bekapcsolódnak a mindennapi élet robotjába, elhelyezkednek, ahol erre alkalmuk nyílik s ahol megmaradt erőiket, képességeikéi kenyérre vállhatják.
De ezer és ezer azoknak a száma, kiknek nem maradt erejük munkára semmi, kiknek nem maradt egyebük, csak kél kopogó mankó, csikorgó miiláb, örök sötétséget takaró fekete szemüveg, kiknek csak csonka karjuk lendül tehetetlen gesztussal a mellettük rohanó élet felé, kikel gyilkos kór pusziit napról-napra. Ezek közül kerüli kl sok, akt koldulni állt ki az utcára, könyöradományokat gyűjteni járt házról-házta. Sokan vissza is éltek a társadalom jó szivével s ez Is egyik oka volt a most megjelent tiltó rendeletnek.
Csakhogy ezzel a rendelettel a rokkantak sorsa még nincs elintézve. Velük szemben meg kötelességei van-nak az állomnak és a társadalomnak. Mig a háború egy nyomorékjának is könnyet sajtol szemébe az elhagyatottság, a nélkülözés, a hiányzó falat kenyér, addig nagyobb szégyene az államnak és a társadalomnak ez a rendelkezés, mint a jólétben élük ajtain kopogtató, könyöradományt kérő rokkant katona, (bt)
— Uj esperesek. A megyéspüspök Steiner József iharosi plébánost az esperesi teendők alól saját kérelmére felmentette. Berkovlcs Imre alcsperesl, zákányi plébánost a csurgói kerület esperesévé nevezte ki. Kreutzer Dezső alesperes, gelsei plébános nagykanizsai esperes lelt. Prácser Albert tanfelügyelői leendői alól felmentést nyert és helyébe Holvagner Pál ajkarendekí plébános lett a városlődi kerület alesperese és tanfelügyelője.
— A kórházi alapszabályok. A népjóléti miniszter lelliivla a városi tanácsol, hogy a kóiház alapszabályait terjessze fel hozzá.
— Tóth János plébános jubileuma. Tóth János c. kanonok, Le-lenye esperes-plebáiiosa, most üli kerületi espeiességének 25 éves évfordulóját. Jubileuma alkalmából a kerüld papsága meleg ünneplésben részesiti a Nagykanizsán is legjobban ismert, köztiszteletben álló lelcnyei plébánost.
— Az Igazsigügyinlnlszter elismerése. Pesthy Pál m. kir. igazság-ügyminiszter a zalaegerszegi törvényszék elnökinek és biráinak legteljesebb elismerését fejezte ki ügy-buzgó és crcdménylcljes működésűkén abból az alkalomból, hogy a törvényszék mull évi működésének adatait terjesztenék fel hozzá.
— Harangszentelés Pacsán. Vasárnap két uj harangot szenteltek fel Pacsán. A község apraja-nagyja, de meg a környék falvaiból is tömegesen jöttek az ünnepségre. A püspöki felhatalmazás folytán a szentelési szertartást Juk Béla plébános végezte, ki a szertartás után a hívőkhöz intézett beszédében ecsetelte a harang és a nap jelentőségét. Majd felolvasta dr. Roll Nándor megyés-püspöknek Csizmadia József és neje Szente Annához intézett elismerő es köszönő sorait, kik az egyik harangot öntették. A szenlelés után felvontatták a harangokat a toronyba s délre már az uj harangok hirdették az Isten dicsőségét.
— Az adófelszólnmlásl bizottság megkezdi működését. Az 1924. évi jövedelmi-, vagyon- és általános kereseti adók kivetése ellen beadott fellebbezések tárgyalását az adófel-szólamlási bizottságok Zalaegerszegen folyó hó 16-án, a vármegye többi helyén pedig e lió 17-én megkezdik működésüket.
— A Színházi Élet estélye. Tegnap este tartotta meg a Színházi Élet műsoros estéivé! a Polgári Egylet dísztermében. Az estélyen a már közölt tóvárosi vendégművészek léptek fel, kiket Karinthy Frigyes konferált be. Valamennyi szereplő sok tapsot kapott s a válogatói! műsor élvezetes estét szerzett a termet zsúfolásig megtöltött közönségnek. Előadás közben sajnálatos incidens is történi. A karzatra több nézőt engedlek fel, mint amennyire az engedély szólt, mire a tűzoltóparancsnok az előadást megakasztotta s a rendőrség segítségéi vette igénybe a karzat kiürítésére. A rendőrök szorítani kezdték a karzali közönségei, ami a földszint közönségében meglehetős visszatetszést váltolt ki. Végre dr. Sabján Oyula polgármester felszólt a karzatra, hogy annak férfi közönsége jöjjön le a földszintre s foglalja el a hátulsó helyeket. A fírtiak szó nélkül levonullak a karzatról s ezzel a kínos jelenet véget ért.
— Az orvosi vacsora csütörtökön este tél 9 órakor a Kaszinóban lesz megtartva.
— Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
— Elfogták Tarányl főispán tolvaját. Megírtuk, hogy Tarányi Ferenc dr. főispán nyirlaki kastélyába Dömötör István oláh cigány tobb társával betört és különböző dolgokat eltulajdonítottak. A csendőrség most a tolvajokat elfogta és az ügyészségnek átadta.
— Uj körállatorvos. Bánokszentgyörgy község lakóssága Bendly Ernő állatorvost körállatorvossá választotta.
— Szakorvosi hlr. Dr. Berger Géza szakorvos, rötilgcuologus, lakását Zrinyi Miklós-utca 51). sz.alól Sugár-u! 7. szám alá helyezte ái. Röntgen- és oivoschemiai laboratórium. Szegényeknek kezelés ét Röntgen ingyen d. e. 8—9-ig.
— A Túrán regós-csoport két év előtt járt nálunk. Azok az érzések, melyeket akkor lelkűnkbe Írlak, — ma is élénken élnek bennünk. Jövő héten ujra itt lesznek a legszebb regős-énekekkel és iirciicnta dalokkal.
ZALAI KÖZLÖNY .
1925 február II.
— A kereskedelmi IskolaJókal-emlékünncpélye. A nagykanizsai fetsőkereskcd dini iskola ifjúsága íolv-\'» hó 18-án Jókai Mór születésének 100-ik évfordulójának emlékezetére a nagykanizsai Kaszinó diszlermé-bcn esle 6 órakor ünnepély! larf. Az ünrjepély műsora: 1. Hiszek egy Istenben, 2. Himnusz, énekli az intézel vegyeskara- 3. Oda, irta Ko-mócsy József, szavalja Faléi Klára, a női tanfolyam növendéke. 4. Dalra fel, szerz. ifj. Buchner, énekli az intézet vegyeskara. 5. Emlékbeszéd, tartja Dornány Ármin tanár. 6. Jókai Mórhoz, irta Petőfi Sándor, szavalja Bencze László, IV. évf. növ. 7. Magyar népdalok, énekli az intézet vegyeskara. 8. Utca szélén tll a csonka hös, irla Jókai.Mór, szavalja Bory Ferenc III. évf. növ. 9. Tavaszi dal, énekli az intézet vegyeskarj. tO. Jókai Nagykanizsán, irta és felolvassa dr. Villányi Henrik igazgató. II. Szózat, énekli az inlézct vegyeskara. Az énekkart Surányi Oyula tanár tanitolta és vezényli.
— Vendéglősök Egyesületének évi közgyűlése. Tegnap délután tartották meg rendes évi közgyűlésüket a Ipartestület termében a nagykanizsai vendéglősök, szállodások, kávésok és mészárosok Berger Ignác elnöklete alatt. A közgyűlésen a tagok nagy szántmai jelenlek meg. Reiger Ignác elnöki megnyitója után bejelentette, hogy rendkívüli elfoglaltsága miatt nem tudja töhbé az elnöki tisztet vállalni. Banckovich János jegyző felolvasta ezután a mult közgyűlés jegyzőkönyvét és az egyesület mull évi működéséről szóló részletes jelentését, melyből megtudjuk, hogy az egyesület a mull évben is tagjai étitekében mindent elköveted és szép sikerrel működött. A zárszámadás és pénztári jelentés felolvasása után a közgyűlés a pénztárnoknak és a számvizsgálóknak a felmentvényt megadta. Majd Bane-kovícli jegyző beterjesztette a jövő évi köllségvetést, amit egyhangúlag minden hozzászólás nélkül elfogadtak. Azután lemondott a régi liszli-kar. Szavazás utján megválasztattak elnöknek Kiss Ernő, alelnöknek Hajas József, pénztárnoknak Kardos Vilmos, ellenőröknek Farkas István és Kami Antal, számvizsgálóknak Berger Ignác, Wollák Ernő, Loos József és egy tizenhat tagu választmány. Hosszú vita fejlődőit ki a tagdijak megállapítása körül, mig a közgyűlés határozatilag kimondotta, hogy ugy a főnökök, min! az alkalmazottak havi (3000 korona tagsági dijat kötelesek fizelni. A közgyűlés az uj rokonszenves elnök, Kiss Ernő élénk éltetésével 6 órakor ért végei.
— Győzelmi emléklap felavatása Sormáson. A sormási Levente Egyesület az Énekkar és a Fúvószenekar közreműködésével folyó hó 15-én esle 8 órai kezdettel a sormási nagyvendéglő összes termeiben a saját zászlóalapja javára lánccal egybekötött zártkörű műsoros estélyt rendez. Milsor: Karének, szólóének, felolvasás, szavalat, énekesmonológ stb. slb. Ugyanekkor lesz az egyesület által Nagykanizsán a megyei dalosversenyen nyert Győzelmi Emléklap ünnepélyes felavatása is. Bc-léptidij: Ülőhely 20.000 K, állóhely 10.000 K.
— Elveszett tegnap délután a Fö-ulon a Sugár-ut sarok környékén egy borítékba zárva 60 drb. 5000 koronás okmánybélyeg. Kéretik a becsületes megtaláló, hogy a bélyegeket, melyeket egy szegény, özvegy kistrafikosné vesztet cl, adja le a lap kiadóhivatalába.
— Murgáes dalestélye Pacsin.
Szombaton esle nagy eseménye volt Pacsának. Murgáes Kálmán, a hír-nevcs\'dalkollőuk tiszletle meg szereplésével, hogy a Jegyzák Orsi. Árvaháza" jav.lra daloljon, muzsikáljon. Az .Otthon" c. célra feldí-szitelt nagy termében összegyűlt az egész járás tiszlviselő kara s előkelősége. Felgördül a nagyierem színpadának függönye, kezében hegedűjével és olt áll Murgá:s a maga közvelten, megnyerő egyszerűségével ... Muzsikál.. lágyan szól a muzsikája, egybeforr a hangja vele, az igaz magyar szól belőle. Oly létekbemarkolón tudja elsírni a magyar fájdalmat, a magyar keservei! Benne van az édes, az elrabol! fiazai rög szeretete, izzik a gyűlölet a rablók ellen, magával ragadja közönségei, vele sir, vele nevet, vele örül, vele remél mindenki. Egy pillanatra meg-megáll, könnyek csillognak szemében: sűrű szűnni nem akaró lapsvihar az együttérzés a szent megnyilvánulása a jutalma. A lángra-gyulladt pacsai magyar szivekben is ölök emléket állított Murgáes magának. A mindvégig emelkedett hangulatban lefolyt dalestélyt tánc követte. A jól sikerült rendezés a járás főbirájának Kölesei Kende Péternek érdeme.
— A „44-es Bál\'M elhalasztották. A „44-es Bajtársi Szövetség Kaposvárról közli velünk, hogy ófen-ségcik kívánságára a „44-es Bál-nem í hó 21-én, hanem február 22-én vasárnap esle lesz megtartva.
— Előfizetési felhívás. Az utolsó tíz esztendő véres zivatarában, a legtöbbet vesztenek a hadirokkantak, özvegyek és árvák. A magyar társadalomra hárul az a feladat, hogy erejéhez mérten áldozatot hozzon akik a legdrágább kincsüket áldoz-lák fői érettünk. Ettől a gondolattól vezéreltetve, dr. Simon Mihály (Szom-balltely) elhatározta, hogy verseit, melyek a megszállott Felvidék magyar lapjaiban megjelentek, könyvlte gyűjtse össze és kiadja, ugy, hogy a liszta jövedelem fele a Hadirokkantak, Özvegyek és Árvák Egyesületéé lesz. A könyv komolyságára, nemzeti és vallásos irányára garancia dr. Tóth József pápai ptelátus, apáikanonok előszava. A vers-kötet cime; „Levelek a magyar bánatfáról", ára pedig 2 arany korona. Előjegyzéseket lapunk kiadóhivatala is cllogad.
— Adomány. Mctz Józsefné a Keresztény Jótékony Nőegylet céljaira 50.000 koronát adományozott szerkesztőségünk utján.
— Mae Murray az idén a zeni-len ragyogó csillag. Az Uránia egymásután két ragyogó képét mutatja be, 13-án Csőkos Sevillát, 14-15-éu a Divalcsászárnöt.
— Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Fitipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzokmk 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kölölt kebálok és szvellerek 2<J0.000, kölölt "mellények 195.000 koronába kerülnek,
— Varrógépek 650.000 koronától, Centralbobin sOlyeszlős 3 millió, Cipészgép 3.600,000 korona Szabó
\\ Antal fegyverkereskedőnél.
M,gyar-némcl-francfaUu«lez6, könyveld, gépíró áltájt keres. Óramunkát is váltat.
Megkere,£,eket .Munkakedv* Jellgíre kladöbi kél. ui
Nem kell útlevél Rómába
Belflgynilntazler! körrendelet a zarándoklatban résztvevőknek az tillcvé! kötelezettsége alól való felmentéao tárgyában
A in. kir. belügyminiszter ?4I3S2\'I£I25. v kővetkező körrendeletet intézte valamennyi ültetél kiállitö hatósághoz :
A Szentév alkalmából Magvarorazágból is több ezer zarándok készül Rómába a Szentév! kegyelmek elnyerése céljából. A magyarországi római katolikus püspöki kar érintkezésbe lépvén a szentévi zarándoklatok ügyeit intéző és Rómába székeli központi bizottsággal (Comitale Centrale) elhatározta, hogy az OsszesRónlábl zarándokló magyarokat CKyellen központból irá-nvilia E célból minden egyházmegyéből képviseleteket küldött ki és ezek összes-e.L-.t\'vM r.-fnííti tuzotthiffot alakított, mely-
ségéből nemzeti bizottságot alakított, melynek véKrehajtója az Országos KatoliScus Szövetség, mely a pílspöki kar határozata
értelmében egyedül és kizárólagos joggal vezetheti a magyar zarándokokat Kómába. A zarándokoknak az olasz királyság terü-
letére való belépését megkönnyítendő az olasz kormány nevezetteket az ül telezettsége alól (elmentette és csupán azt
kivánja meg. hogy a zarándoklatokban résztvevők nevei, aláírásai és személyleirá-sai egy collektiv Jegyzékbe (tessera collec-tiva) vétessenek íel. mely jegyzéket legalól az Országos Katolikus Szövetségnek a zarándoklat vezetésével megbízott tagja ír alá és l.it cl a Szövetség pecsétjével.
Az olasz kormánynak ezen zarándokainkkal szemben viseltetett előzékenységét le-hetóvé óhajtván tenni, tudomás és miheztartás végett értesítem Méltóságodat (Kapitány urat), hogy a folyó 1925. év folyamán tartandó és egyes katolikus egyházfők kíséretében az Országos Katolikus Szövetség csetró!-e*ctr< kijelölt megbízottjának vezetése alatt induló tömeges zarándoklatokban résztvevőket a m.kir. minisztérium 1922. évi 8720 M. F.. számú rendeletével elrendeli útlevél kötelezettség alól felmentem és megengedem, hogy ax c/.en zarándoklatokban résztvevők a fentebb ismertetett az Országos Katolikus Szövetség által összeállított és a zarándoklatot vezető megbízottjának aláírásával és pecsétjével ellátott collectiv jegyzéket (tessere ccllectiva) használhassák útlevelet pótló okmány gyanánt. Miután azonban esetleg megtörténhetik, hogy a társas zarándoklatban résztvevők egyike vagy másika a többi zarándoktól elmarad, vagy igazolásra szőlitUtik fel oly aflaiomnul midőn a collektiv jegyzéket őrző zarán-
" \' J<......
doklat vezető nincs jelen, igy felhívom Méltóságodat (Kapitány urat) nyomatékosan figyelmeztesse a zarándoklatokban
résztvenni óhajtókat, hogy a saját érdeleikben lássák el magukat valamely személyazonosságuk igazolására alkalmas Okmánnyal.
Végül értesítem Méltóságodat (kapitány urat) hogy az útlevél kötelezettség alól csakis az Országos Katolikus Szövetség által rendezett tömeges zarándoklatok valamelyikében résztvevők vannak felmentve, mindazok ellenben, kik talán zarándoklás! cél/állal, de egyedül vagy csoportosan, de nem a fcntemlitctt zarándoklathoz tartozóan utaznak, szabályszerű útlevél váltására vannak kötelezve. A zarándokiások időpontjára és azok módozataira [ vonatkozólag bővebbf felvilágosítást az Országos Katolikus Szövetség nyújt.
Hudapcst. 1925. évi január hó A
miniszter helyeit: Dr. Kossó István s. k., államtitkár.
Ujabb nemzetközi értekezlet Londonban. Herriot francia miniszterelnöknek márciusi londoni látogatásával kapcsolatban beavatott politikai körökben azt tartják, hogy Londonban ismét nemzetközi értekezlet ül össze. Ezen a konferencián Franciaország biztonságának és a nemzetközi politika valamennyi többi függő kérdését fogják tárgyalni. A tárgyalásra kerülő európai problémák között szerepel az osztrák probléma és egy újonnan felvetődött probléma, amelynek az a lényege, hogy Németország keleti határai uj szabályozást nyerjenek.
Szerb komitácsik bulgár területre törtek be. Több mint száz komitácsi szerb területről bulgár területre tört bc és fosztogatni kezdett. Csendőrség vonult ki, amely órákig tartó harc után visszaszorította a támadókat.
NH1ZI
Uránia. Szerdán óriási siker mellett Cowcrcd wagon. Csütörtök-péntek Mac Murraynak, a legünnepeltebb és legszebb, amint mondják klasszikus termetű amerikai filmstar-nak tüneményes képe : Fascinalion, (Csókos Sevilla).
TANÜGY
A közoktatásügyi miniszter rendelete
1. A közoktatásügyi minisztérium elrendelte, hogy a középiskolai magántanulók a hiltanár vezetésével kötelesek tanulni és vizsgálat elől! igazolni iartoznak, hogy vallásbeli kötelességüknek eleget tellek.
2. A közoktatásügyi miniszter rendeletben hivta tel a vezetése alati álló középiskolák igazgatóit, liogv a magántanulók első jelentkezésénél azonnal vegyék jegyzékbe a magántanító nevét is. Ha a bcjeleiHéselből kitűnnék, hogy egyesek háromnál löbb magántanulót készítenek elő, hivatalosan szólítsák fel az illetőt a miniszter engedélyének bemutatására vagy ha engedélye még nem volna, utasítsák őt arra, hogy az engedélyért haladéktalanul folyamodjék.
AlTeS 1 E
ClA^nCTTAPAPta tSHOVELVjjJ
HILD JÓZSEF
épületla-, deszka-, mélz-, cement- il lennény-kereakcdéao
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telefon 120. azáni «
Legújabb b O r ái|egyzék. mely ugy minőségben, valamint oloSO íratnál
utolérhetetlen. 11L Brunolci-téle bika vét 70.000.1II. lebír bccet J0.O00, 111. pflma vöröi I6.W0. 1IL príma lehél 16.000.1II. rizling 17«». 1IL tehér 10.000, I II. allkr 10.000 kotorj.
BRUHCSICS JÓZSEF
tame. íMnifse- <• lulMlMkkak SuQ&r-ut 83. » T.loton 210.
Alulírottak fájdalommal jelentik, hogy szeretett édes apa illetve após
FISCHL ANTAL
1925. február 10-én d. c. 9 órakor életének 71 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemei folyó hó 12-én, csülörtökon délután 4 őrikor fog a róm. katli. temető halottas házából örök nyugalomra helyeztetni.
Migics János és neje szül. Flschl Anna.
i«"i február II.___
TÖRVÉNYSZÉK
Aliik a fináncokat mcgtámad-
iákWvVní .János ís felesíye, ugy-
ÍI1 fia - zalaszabari lakosok — Srfg élleni erőszak és hivatalból Kulinárisra üldözendő -rágalma-iVvétsége miatt kerítitek a nagy-uniSfc\'ínyszík elé. A Vajdai-Bálid ellen ugyanis az volt a vad. Sct amikor a múlt évben a pénz-Srok tettenérték Va dait, hogy Seí ében engedély nélkül pálinkát L látáinadt ásy Antal szcmlészrc b kap.it emelt ellene, majd gyalázó kifejezésekkel illette a kötelességét Wjiitó pénzügyőrökéi. Később pedig 3 községházán felesége ís fia gyalázták a pénzítgyórséget és fenye-setőleg viselkedtek velők szemben. A tárgyaláson Vajdai azzal védekezett hogy a szemlész, illetve a oénzilgyórök összeverték őtet. A &ság a tamikiiiallgatások után bűnösöknek mondotta ki mind a hlróin vádlottat a terhükre rőt cselekménybe" ís czétt Vajdai Jánosi hat keti fogházra és 1.000.000 K pénzbüntetésre, feleségét négy heti fogházra és 500.000 l< -pénzbüntetésre, a fiút pedig szintén négy heti fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.
Horváth Ferenc gyujtogatásl btintigyét a nagykanizsai törvény-szik Kened i-bUntetőlanÁcsa holnap, csütörtökön fogja letárgyalni.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az i ráng/at m:i nyitáskor-egyenetlen vo!i. A törsdeidó késónbi folyamán bécsi kedve/Ó jelentésekre a kulisz pucbCl és különösen a Magyar Hitel piacából kiindulva &zil^r<tu)Asi\' folyamat kezdő-dótl. melynek során Magyar I lilel az elózó naphoz viszonyítva lO.Ow koronánál nagyobb, leliát mintegy 2% áremelkedést tudott elérni. A tóbb> kulisz értékek is jó keresletnek örvendtek. A bányapiacon nem fejlődött számottevő á (eltolódás* a papírok nagyrészt az előző napi nívón zárultak. A nemrég még favorizált Rima ma in-látó áruban mutatkozott, Árfolyama azon-bui tartani tudta magát. A közlekedési értékek közül Államvasút 20.000 koronával javult. Novábau változatlan árakon nagy üzletit bonyolítottak lc.
Utótőzsde
Irányzat barátságos nagyfokú lulcttclcníég melleti. Magyar 1 fllel -138. Leszámítoló 69, 160. Osztrák Hitel 166. Hazai Bank }*\'■ Silgó 559. Államvasút 452. Nova 211. üMubtos 2,65. Villamos 1260. Fegyver 880. Kőszén 2950. Festi Hazai 2935, Oeorgla 350, Kereskedelmi Dank 1148.
Zürichi zárlat
WH. 27$) London 2481*-, -Newycrk wfiO, Brosséi 2650- M.illand 2148 —. m%nú 208*95. Berlin 123-50. Wien 73 -, Solls 377 50. Prága 1530--. Budanht 72--, 1W. Bukarest 267 50. Belgrád 847 50.
2\'ALAl KÖZLÖNY
Sodorjon


papirt.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták
Anjjol tonl 3HOOO-5í7<VDO Cteh feoteni 2107-2127 Olair I1Í.S-11W
Doillr 11130 tnn
hiDiU ti. 3U\',-3ÜS9 Mo\'.ltnJt tít. 2I7M-3ÖOW
Lel 371-37*
Ltva S:Ci2<
L\'/« &«;•»»
Ina* J*.%S*J7 Ou!f, kor. 10: <5-1(0 OS
Oilt Uct. 12441-12,\'9I
SWJd fűnk IJMI-I39SS
SvM kor. SVIW101 S Nctrég kor. 1CÍ« !G>71
•MJ.-VJ IC0Í0 I71t<
Am»:<{Ja» ÍPOS1-99219 B<:Kiid II7S1ISS 8rttia 17160 t!ZSt
h.-\\.„: ilUT*
BiCinc: e«ssaro7 KvptiiMja IJSJt I2S3I Kiluliátiia 11(051 lt"l MS000-3I7000 ÍXCJOOS
;20«;2st0
MÍ5 3353 2127-2139 $21-525 IflJOlttW 101 » 1(0(3 IttOt-CKU
tauJon
Milioo
Nt»jcilt
Miia
P ligt
$iW»
Wfcs ZCrfcb
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.738 61 papírkorona.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
VAI.UT A
Bécs ... Berlin ... Prága ...
DEVIZA tcjtolp ni
........$81019860
........5815 5825
..... 47375 I 47-150
Ncv/yoikbnn 14.
9750 [ 9S<X) 5S>-0 5790 472 47350
Terménytőzsde Irányzat taclott volt. Búzában alig fejlődött ki forgalom. A hivatalos árfolyamokat változatlanul hagyta az árjegyző bizottság.
Ujm tlszav. 76 kg-os 697.500 600 000. 78 kg-os 607 500 -610.090. egvéb vld. 76 kg os 595.000-597.500.78 fcg-os öOj.OOO - 697.509, (0»s 500.009— 50S.C0O, söráips 489.0CO--505.090. lakaimány árpa 4C0.G00 420.000. uj tenged 300.000- 305009. köles 310.ÖÖD 315000. korpa 2400)0-242500. zab 430.000 419.000. lucerna 250.000 - 270.000,
Sertésvásár
Felhajtás 2124. melybúi eladatlanul visszamaradt 1200 dtb. Elsőrendű 21.090-22.000. szedett 20OOO--21.090. szedett kOzép 19.CC0 —21.000, künnyii KiOOO-LS.OOO. cUótcndit öre« 20^00-21.000, másodrendll 18.000-19.590, an^ol sUldő 19000 -20.009, szalonna Mgybaii 23.000—23.509.27.090-27 5\'X), leliuzotl Ír.:* 24.i>X» 260Ü0, sialormás. félsertés 210)0-26000. Irányzat lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
„Szókimondó asszonyság", érdeklődéssel olvastuk levéléi, sot — ha terünk lenne rá — mások okulására egész terjedelmében kiVreadn »k. Tökéletesen igaza van s teljes mértékben osztjuk azt a felfogását, hogy a pletykákkal semmit sem törődik s ha vannak „Jóakarói", kik igyekeznek Önnek kellemetlenségeket szere/ni, t(ls2urás"»ikr.f nem reagál s megjegyzése:; ket egyszerűen nem veszi figyelembe. .AVie der Scltolm denkt, so is* er" — mondja a német közmondás. A tapasztalat szerint semmi sém bántja ji>hl>:ui ;u embereket, mintha feHllemelkedÜnk pletykáikon és egyáltalán nem túródOnk velük. ,.Ue:n rci-nen ist alles rein". Igazán nem érdeiitc.<ek az ön „liarátjai és barátnői", kik pletykálkodásokkal kellemcllcnkednek Önnek, orra. Ito^y miattuk keserű perceket szerezzen n«agá:iak. Legjobb észre sem venni őket. Az arai) azt mondja, hogy ..1 kutya u^at, a karaván halad". Ha l.ttm Í\' ^í \'.n. hogy Önl nem sikerül „kikezdeniük", majd megunják kisded játékaikat. Legjobb orvosság ellene a nemtörődömség.
tí. S. B. Köszönjük: meg f<>^ jelenni, de idOjvuitot nem mondhatunk.
N. B. Sümeg. Megkaptuk. Még nem volt időnk átolvasni. ,
K. J. A fenti il/enet Önnek is s/.óJ.^-S. t\'. Karcag. A kivánt levelezés Qgyé-ben levél meni.
ftVVVWVVWANWAWAWWWWWVWVWWWW
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. NngykonlMfl
SÖRGÖÉaYs
Szalmakalapok átdolgozása a legdivatosabb bécsi és párisi formákra saját műhelyemben legszebben és legolcsóbban lesznek átcsi-nálva. - Ugyanott gyönyörű farfikalnpok és nc>i se-■yemkalapok már 150.000 koronáért kaphatók.
Szíves pártfogást kér
SflÓMYfll LAJOSNÉ
Kaxincxjr«utca 6.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tózodc délután I órai xúróúi\'folyamai a kövotkcxők i
»»
H*i<( 172
IS
M«Ky. HÜ. l»

6050
01.-.V bink 20
OI«:I. Mis. HS
Biskvirris IM
rMh\'.t\'.x 3 M
Mutr.it
Ifoiv. ul |

M.-Cifh IpitS. 11M
roir.ii.ii
K«. n;u: 20
y*í<.tSla,l 2í.*0
Ki:p liltilit l«
VlK.i fcJOi 5

VtiO
KCM\'C. b.
N«tn>tll h
0!i !
Ríihlnjil
$>liv6nli
Kuhl II
Viki,
K^ilckedet
A1I1U ACtnilka
t-Vvá.o.i .
.SíVÍMltl Tik. Alul itv. SUi.it I
{la<!>p«>1i
Birt/ák
Bjuilt
Ucooiiil II
Ce entat Síitivid KoM KW. Ov«t íjra..:-.-
Mj^nciíl i;
Mjry. atpli. A\'l. Kúkiin 2 Si£ybi:toa>l
Urtklojl
Nyomdák
fövirotl njr. ficikllo Olo>Bl PÍIii
W*ai
Suph.aíuiti
Uae Ll; tik
Mftltj Vc<yip»» V»fcvcj>lt RiM>
Koeiicttiioa
Sv\'hlUk W.Muft
K«Hll VJiotl Dflivaiul AlUinvaiul Tíuil
Cukorgyárak
0*l<u\'»vf —
Cjkorlyjf
Otc-tfla i\'i
.\'•\'.fi.\'li, cukor Ui Siummtr IWÍ
ÜlelmUzerck Cilsztr 27
Snll«t
POtpWI ti
ItiVijl bor IWkícciV.
IM
21
Otx. Villamos Kit- liO 5\'
JjiI l/iO I
Ali. I
Ascr 101
wasu. ;
Olajok
OUJípir Mi/v«l
Sír is »*«»*
Fiviioi! itt a
K.0l\'yiM 7
K6b poif. >3t Kít!(*lt:i C<-za. R<uWiyi:r SS Oi<S«l:tJt
L^\'.i.ai LukKi
0)4t>|UUIO>& OilJt\'tflCM
Pjuutlf-ir SjvvJ-KC.4
•»I«C£. ciíltl^yi 121
SjIVH l*
Díil</ W
XtUii Motinyl W
TflrWt W
JtUriittA/ 111:11
HC:il Itr.^C!
Oj^tt bs\'-J
Itía pjyirlpjr HínitpIfM Stitülui
Apróhirdetések
At ípfWíJísa 41 i* 10 IXOÍ* 5000 K. A <l=u4 • m:cí<a víiUb<ia«l UW lló k<( »límk ulmlt-Utik. .V.|n.J<n további tió áija JÖO K. hirdetni oij cl.Iic litfitaéó i i rou<!mí td6 hoiritiimlUnlik
Eladó \'mag;/íhóx azonml elfoglal-1«16 uj hii, két szobis lakás. elO-szobi. iJgas konyha, melléképület, kút, konyhakert 130 miniéért, melyből 30 millió azonnal, többi később fizetendő, megbízott. Szlgriszt Ingatlanforgalmi hods, Fő-ut 8.
Coövok kazánok és vízvezetékek részére, valamint bármely, célra, bármilyen mennyiségben. Wclscr Qópgyár, Napykanlisa Sugá^id 16. Telefon 9. 93
Fniltónyi-cip5i vegyen!!
Kondenzátoros stabllgópész állást keres bármely Üzemhez. 5 évig villany-telepen volt alkalmazva. Salamon Károly
S.\'pisz Zalaegerszeg, Cimény-utca I. szám, oliin>:íiz»de. 440
Három, négy, úriembert kosztra elfogadok. Clm a kiadóba. 442
10—12- és 11 ezer koTona
l liter klUltió zamntu oranyhogyí bor Sátrán József íüszerkereskedésében. Győződjön meg bárki 1 lt. bor vitelével boialm jóságáról.
SÁFRÁN JÓZSEF
Magyar-utca 74. - Tolcfon 335.
Egy borbélysegéd azonnill belépésre felvételik Péll Kálmán üzletébe._446
Szenlgyörgyváti elsőhegyháton 16C0 □ ölével három hold és 80O Q-01 birtok, éphlettel eladó. Kiadóba megtudható. 435
Egy szobs- és konyha-but>r lakással azonnal átadó Szlgrlizlné, Fő-ut 8. 452
Eladó disznóól, 10 hónapos sUdő, kukorica, burgoadt-répa, liotvos-tér 24. 450
Egy szép Esztsrházy-fólo olajos tengelyű futó kocsi, egy hiszter-Wmpa, egy ablaktok rámákkal 140 cm. magas eladó, Magya r - ti tca^áfö * M
Írucikkekben
pr0t>.\\v&sária>t
Szomo liinyi Gyula
Cscngcry-ut 2. szám alntti
«- (r. lianO\'< \'".ellett) -j/l<retten. -»
Eladó vondóglö. Kiskanlzsán, Országút 23. sz. alnlll vendéglő berendezéssel, ltordókkal, nagy kcithelylségRcl szabadkézből eladó, vagy esetleg bérbe Is kiadó. Bővebbet ugyanott a tulajdonosnál. 3$6
Egy ozabadi-ondolkozós alatt álló lakás \'2 szoba, konyha, éléskamra, víz és villany bevezetve, azonnal kiadó. Clm a kiadóban._ <55
Eladó Körmenden a Nemzeti kávé* ház ós szálloda, a vasút közelében, teljes berendezéssel es lakással. Bővebb felvilágosítás a tulajdonosnál. 402
Ai titey %\'.-jfttili4>ll*Í£t cnüll tyvorira Idei dlvalfornikfeaa
férfi velúr kalapok
l»t41HI0\'.t JfJ^oti kjplut^k
Gyoncs ós Virin knlapgyúr
<UhjiII6 ililf.tbtn IT4
nif.jta r>l> kil>^V{v>n Oilltl vll»n;<k.
üzlethelyiség cipész, szabó, vagv más hasonló célra, esetleg lakásnak konyhával és mellékhelyiséggel kiadó. — Ugyanott egy füszetberendezés mérleggel áudó. Clm a kiadóban._425
I.etenyén, a Főutcán egy modem url ház eladó, bármily Üzletnek alkalmas; utcára van 3 szob3, 1 cseléd szob3, konyha, kamra, folyosó és előszoba, az udvarban 2 szobi, faház, tégla hidas, nagy pajta és jégverem, kut az udvarban, nagy kert, az egész ká* alatt pince. Cim a kiadóban. 433
Hauthner Ödön Magkiviteli és Behozatali R.T. Szombathelyi Fitt
c.i —... — .. .-ÍJ!--tgg ----
iZAM.
(ehír ís vörös Wrcivat elütött ai.inkamentcs jl ^akaü^mányrépamagvakat,
Sürgönyeim ! Wagudvar.
kirendeltsége
NARYKANIZSA. FŐ-UT 22. SZÁM.
Legolcsóbb i,,pl ím, sM.ll. ««
lágere- és Imeersgamraagiaft
>aazdasá(tii nia«|iwaka* és vetőárpát,
nemkülönben mindennemű
ZALAI közlöny
1925 február 12.
H
ÁRVERÉS
esetén sem szerezhet be olcsóbban varrógépet, mintha a világhírű kiváló német gyártmányú
STOEWER"
családi és Iparos varrógépeket veszt meg,
SZAKÁTS
műszerüzeni és Irógépvállalat
(cígtull)d.: Szikin Gyula)
NAGYKANIZSA
Kisfaludy Sándor-utca 2. uám
TELEFONI 40.
Javitáaok.
Ha ruhája e 1 p i s z k 1111 vagy megfakult, küldje
MAYER KÁROLY
ruhaftitó és vegytisztitó gyárába
NAGYKANIZSÁN
Oyár: Kölcs«y-ut 19. Czlet: Fó-tér.
Nyugalmazott és B-listás tisztviselők, katonák, jegyzők, tanítók, vasutasok, postások, pénzügyőrök, stb.
alkalmazást nyerhetnek.
Beoktatást- és betanítási vállaljuk, írásbeli megkereséseket „Biztos megélhetés 73—91" jeligére a kiadóba kérünk. w
tr>-«-sv
•REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunkaiizlctében
Deák-tér I. (volt Váry-cukrászhelylség)
mindennemű legdivatosabb és legszebb kézimunkák nugy választékban bámulatos olcsón kaphatók és megrendelhetők
mtatlkkíl rendklrűl elönyö* árbtn, «lt^rin.-u klvlklkta, kiilinöí r on.J.J»l «t r>£r«kmra«l kíiiMnek. 422
^Kézimunka kellékek és anyagok !l\'| -
KERESKEDŐK FIGYELMÉBE
Enyvezett csomagzárócimkék, enyvezett ragasztószalagok,
pénzragasztók, áru-tüző és függőeimkék a legjutányosabb árakon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. épületének Csengery-uti részén egy üzlethelyiség kiadó. — Felvilágosítás az intézet pénztáránál nyerhető. Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság.
MA VER Kl-OTILl) UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhafeitó, vciorlliztitö, gózmosó vállalata Kazinczy-u. 8. Hunyndi-u. 19.
Vegytisztitást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és pllssirozást gyönyörű kivitelben vá:ial. Külön gallér és kézelő osztály Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. «
Ma mindenki |fip^ a világhírű 55" ■ if
varrógépet használja, mert minden más varrógépet felülmúl!
MIM SÁNDOR íl FII, Hit l.
Xodvczö rÓBxloHixctúai feltételűid
G3\\fElG»V2D C3VE3G3VS1 C3VZDG3VO GíVZDGSVEl CcTífEGsVQQvj-j
| A világhírű Első Budapesti |
1 Gőzmalom Részvénytársaság lisztje l
0 kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkeres- !
n kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már
S mindenki tudja, hogy ezen liszt |
| - szinre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. i
VACDUM DR COMPAHT R. í.
gyártmányai BlsórendU Sunffower Sálon Petro-loum katléiyok ís lakások világításira, traktorok és motorok hajtására.
Autó és Motor Benzin Bcnzinod mdtorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „Gargoyle"Etna Heavy Médium spec. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére,
továbbá mimlcjmciull Oépolaj, népxo(r(kocaikon6 uszó, Carbotinuum, kátrány megrendel-
lieló mindenkori legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
„fóctárusítóhnál 42;
NAGYKANIZSÁN.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. járásbíróság PK. 4416/924. számú végzésével 7.800 C00 koronára becsült ingóságok u. m.: ruhanemű és üzleti berendezés 1925. február 17 én d. c. 10 órakor Nagykanizsán, Deák-tér 3. sz. alatt a legtöbbet ígérőnek szűkség esetén becsáron alul is elfognak adatni.
Nagykanizsán, 1925. február 9.
Haán Gyula
kir. blr. végrehajtó.
ICakasfesfék I
Az asszonyok addig Jesték, Mig megjött a KakaofcatékI Kérdezz meg csak minden boltot Tarlós, tiszta, nem hagy foltot És vetekszik minden árral, Színe meg a napsugárral 1
Kapható jo
STAMPF ZSIGMOND
íuszer- és csemege-üzletében Nagykanizsa, Bazárépület.
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 25.000 K
ö*,elti|lá* «U<* n.^fofKilmu ukib.c,
Miílíben. .rAju, l-re elfoKUIlntó I uobli
Liklt 0»lrlhclyl»*r. berezelt Ip.rvilUbV konyhákén. neltfklpUetek, AJO mllliMtt.
PénzkSlcaönk6zvetitáa
Sr b*kel«lM(u«l vt|y váltón kcutk Házcladáa I
Eli<16 elfo»lilh»t4 I líobii uj hii M m.Illóért HlOftl\'ltUtó I nobJj uj Mi XertUI 1» miliőn\' tlfogUlhiti « iiobái raoJrrn ,tip hit Kii tt*\\\\fA:\\. cliogUlhcd J noMi a.lidl há< i vnot közeliben 190 mllllMrt, íHogt,Ihi\'* 1 izobii !tiz piac mrM.lt Dtlclbltnak ilktlaii IÍ0 m^iMért. HljtJÓ b«(tn<lcz4ii«l .líloínitmu Ozletfciz 10 inilIKMrt. 1 w,|1"mu
Nzjjrobb Jivcdcliaü Ozleihlz belváio»bin »IjM tlkolnsl vílcl. •
Birtokok eUrlók kliebb-ngyobtwk. 100 holdi, bérlet AUdó. Malmok eUddk. Wrbtidi*
SZIGRISZT LÁSZLÓ
0. F. 8. en,:citlyej Ingatlanforgalmi Irodija
Fő-ut 8. az. Telefon 130 ______________
Már most
szerezze be
Rézgálic
Raffia K é n p o r
szükségletét. Legolcsóbban elsórendü minőségben kapható
Hirsch és Szegő "
cégnél jioj
Nagykanizsán.
Hirdetmény.
HévIz-Szentandráson közvetlen a fürdő parkja mellett újonnan épült Abbázia szálló azonnal berbe-adandó több évre.
.Magába foglal 8 nagy, 8 közép nagyságú szobát.
Tágas konyha, pince, kamra, folyosó. Szabad előtér szép kilátással.
Csakis anyagi garantiával rendelkezők ajánlatát fogadom.
NÉMETH ZSIGMONDNÉ
tulajdonos. <01 ALSÓK, Somogy-Csurgó mellett.
McCORMICK MOTOREKE
Ráépített regulátor - Fordulat önműködően szabályozva Szijtárcsa a motoron - Levehető kapaszkodók 28 golyóscsapágy — Magasfeszültségű mágnes — Motorhengerek kicserélhetők — Lég-tisztitóberendezés — Működő részek portól teljesen megvédve
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANV Me CORM1CK & DEERINO CHICAGO VEZERKÚPVISELET
DÉNES B. ?HfXÉrG-
GŐZ- ÉS MOTOREKE OSZTÁLY BUDAPEST, V. WÁCI-UT 98.
Levélcím : BUDAPEST 56. FIÓKBÉRLÖ. Telefon: 1S»-IJ <» 70-O. Sürgönyeim: .DÉ8KRT BUDAPEST- - ALAPÍTVA IM3.
Nyomatott a Zrüiyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly).
Ara 1800 korona
ÖNT
64. évfolyam, 34. szám Nagykanizsa, 1925 februér 12, csütörtök
KÉBptnuel btimeMwltve Alispáni hivatal 24
Zalaegerszeg
POLITIKAI NAPILAP
Sicíkuitís<í ti kUASbtvaU! Fí-ul 6 Stmbin-Tdefon 78, nyomda 117. azim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
B15llztlí>l árt: Egy M>a 30.000 korona Hiiom h6is............... 90.C0Q korona
A törvényhozó tekintélytisztelete
Magyar ember mindenkor törvénytisztelő. Meghajol a törvény tekintélye előtt. Tiszteli a fel-sőbbségel, az auktoritást. A magyar ember törvénytiszteletében gyökerezik a falusi polgárnak az a még ma is divó szokása, hogy kalapot emel a falujában járó nadrágos ember előtt, akiben az ő egyszerű gondolkodásával nem a városi urat, de a városban székelő törvény emberét, vagy más hivatalos funkcionárius! lát és azért megsüvegeli.
Különösen szent és sértetlen fogalom a magyar ember előtt a magyar bíróság. Tekintély, amely előtt némán meghajol még legszilajabb indulatosságában is. „Törvény" — mondja, mikor valami megdöntfwtétllnt, meg-másithalallant. megfelebbezhetet-lenl akar kifejezésre juttalni, ezzel is azt akarván mondani, hogy szent, mint a jogerős törvény, amely ellen nincsen apellátum.
A magyar ember egyik legfőbb jellemvonása — mélységes törvényiiszlelele. És ahogyan még a legjobb viszonyok közölt levő magyar — természeténél fogva — irtózik az adófizetéslől és nehezen szívleli a kisüst zöld-hajtúkás ellenőrzőit, olyan szent tisztelettel tekint a magyar bíróság felé.
És igy van ez rendjén. Az állami épület fundamentumának <Wk legszilárdabb alapköve a mggellen magyar bíróság, amely "mle a vallásosságig határoló szent és sérthetetlen fogalom kell hogy legyen — minden magyar ember előtt.
Mennyivel inkább kellene azonban a tekintély és törvényeiéiből jó példát statuálni a törvényhozói testület lik Elűl kelle"e neki járni
®ban hügy mé 320knál
. >M a tekintély és törvény-í? \' meglazult, ahol a nyúlós szellem megbomlasztotta ® erkölcsöket és lepattantotta a Mlurzománcol - az auktoritás
ben í\'V "laSa lelÍes hLÍ \'lsztas^ában-helyreállit-Arra kellene törekednie, Sreni f.2 3 liszte,cl mélylttessék, ^öntessék, megerősíttessék.
Ezzel szemben mi törlént?
Az, hogy a magyar törvényhozói testületnek egyik tagja, egy törvényszéki büntetőtárgyaláson a főtárgyalási elnökre — félhangos, de céltudatos, a szomszédhoz pro forma intézett, de a bíróság elnökéhez adresszált megjegyzést tett, amely nemcsak a főtárgyalás vezetőjét sértette, de zavarta a tárgyalás menetét, veszélyeztette komoly tónusát, arculcsapta a bírói tekintélyt és alkalmas volt arra, hogy 3z igazságügy terméből az indulatok izzó kohója, egy börze-vila színhely. egy komolytalan ülésterem váljék, amelyben amúgy budapesti módra, szellemi narancshéjakkal dobálózni lehet.
Amikor pedig a biróság elnöke a törvényszék tekintélyét megóvandó, tiltakozott az eddig itt teljesen szokatlan, ellenzéki blokk jogrendellenes hangkitörés ellen, meri ilt ezek a magas feszültségű vulkanikus ellenzéki erők kereslek maguknak utal és érvényesülési, az utca közönségének megszakszervezett tapsaira szomjazva, a magyar törvényhozó, aki mini csendes szemlélő veit részt az ő számára teljesen érdektelen tárgyaláson, szembe szállt a tanács elnökével és olyan szenvedelmes kritikát gyakorolt a biróság ténykedése fölölt, amilyenre eddig még példa nem volt a magyar biróság joggyakorlatában. Amit egyetlen védőügyvéd sem engedett volna meg magának; amilyen hangot még a proletárok „törvényszéke" sem tűrt volna meg maga előtt, mert egyenesen megleckéztesse volt ez a magyar bíróságnak egy oly egyén /észéről, akinek semmi köze sem volt az egész tárgyaláshoz, de azonnal törvényhozói voltát emlegette, amikor a fő-tárgyalási elnök a perrendtartási szabályok adta jogával élve: a terézvárosi hang emberét megrendszabályozta.
A való igazság léhát az, hogy egy magyar törvényhozó provokálta a magyar bíróságot hivatásának gyakorlása közben. Ezt a tényt semmiféle jogrendes rabuliszlikával, ellenzékiblokkos sajtógimnasztikával, avagy teréz-
városi nyelvöltögetéssel elferdíteni, kiforgatni, átalakítani, meggyúrni, vagy pláne túlkiabálni — nem lehet. /
Schadl Ernő dr. törvényszéki tanácselnök ugy járt el, ahogy korrekt tárgyalásvezető csak eljárhatott. Súlyos mulasztási kö-veíeti volna el.* ha nem cseie-keiett volna ugy, ahogyan cselekedett. Schadl tanácselnök büntető intézkedései a renitens elemekkel szemben szolgáljon egy-
ben precedensül a vidéki bíróságok tárgyalási elnökeinek is, hpgy a magyar igazságügy és íörvény termében még a törvényhozó sem követhet el megtorlatlanul tiszteletlenséget és sértést a bírósággal szemben.
Meri ott állunk már, hogy a nemzeti sajtónak kell megvédenie a magyar bíróságot bizonyos turbulens elemek rupertinenciá-jával szemben.
Benedek Rezsó

A kereskedelmi tárca
költségvetésének vitája
A nemzetgyűlés bizottságának ülései — A miniszterelnök Genfből való visszaérkezése — A passziv ellenzéki képviselők személyes igazolása
Budapest, február II A nemzetgyűlés mai ülésén folytatták a költségvetés tárgyalását, melynek során a kereskedelmi tárca költségvetésének folytatólagos vitájához Beck Lajos volt az első felszólaló. Helyes kereskedelmi szerződések megkötését, vámtarifa-szeiződé-sek létesítését kívánja a serdülő magyar ipar fellendítésére. A dunai konföderáció és az orosz-magyar szerződéssel foglalkozva kijelenti, liogy az orosz forgalom lebonyolításával foglalkozó két osztrák cég eddig ll/< millió dollárt vitt be Oroszországba és 750.000 dollár értékű nyersanyagot hozott ki. Oroszország vásárló-képessége annyira leromlott, hogy a világpiacok nagy kínálatára nem Ind elég erősen reagálni.
Petrovácz Gyula az iparoktatásról, az épitő-ipar mai helyzetéről és a rádió-kérdés rendezetlenségéről beszél. Nemcsak a rádiót, hanem az alkatrész-készítést is monopolizálnia kell az államnak.
Szabó József munkakamara felállítását sürgeti. Sok magyar gyárban idegen, cseh, lengyel munkásokat, tisztviselőket alkalmaznak, míg más országokban magyar munkást nem engednek elhelyezkedni. A tavasz közeledtével még fokozódik a munkanélküliség, M\'/s millió folyik bc kincstári nyereségadóból, aminek kifejezett rendeltetése a lakásínség enyhítése ; mégis csak-2\'. * milliót irányozlak elő építkezésekre. Nem a spekuláció, hanem a kisipar részére kell hosszúlejáratú hitelt biztosítani. A költségvetést nem fogadja el.
Forgács Miklós a kisbirtokosok panaszait sorolja fel.
Farkas Tibor a mezőgazdasági érdekek védelmét sürgeti a minisztériumtól. ^
Perlaky György a kisipar védelmében szólal fel. Amíg a magyar ipar magasabb kamatlábbal kényte-
len dolgozni és kalkulálni, mint a külföldi ipar, addig nem lehet versenyképes. A magyar ipar versenyképességének fokozására mindent el kell követni. A versenyképesség legnagyobb akadálya a forgalmiadórendszerben van. Elitéi minden olyan politikai törekvést is, amely diszkreditálni igyekszik a magyar politikai élet konszolidációját. Épen ezért csodálkozik, hogy a munkásság képviselői külföldre mennek bizonyos ügyeket megtárgyalni, mert ez a körülmény is hozzájárul, hogy a külföldi tőke idegenkedik az országban való elhelyezkedéstől. A javaslatot elfogadja.
Knhne Lajos részletesen foglalkozik a gazdasági válság okaival, leginkább a behozatali tilalmak felfüggesztésével.
Hedri Lőrinc sajnálattal látja, hogy a kereskedelmi tárca bevételeiből a közutak fejlesztésére és karbantartására csekély összeget biztosit. Foglalkozik a közmunka kérdésével. A költségvetést elfogadja.
Szuhányi Ferenc az utak kérdésével foglalkozik. A költségvetést elfogadja.
Urbanies Kálmán felszólalásában kijelenti, hogy a többtermelést semmi sem szolgálja jobban, mint a jó közlekedés, e célból minél nagyobb számban kell építeni mezőgazdasági keskeny vágányu vasutakat. A kormány iránt bizalommal van, a költségvetést elfogadja.
Barla Szabó József kijelenti, hogy a inai közgazdasági válságot valahogy meg kell oldani. Majd áltér a kisipari hitel kérdésére. A költségvetést elfogadja.
Ezután sokorópátkai Szabó István szólaMöl, ki a kölü- ég vetést elfogadja.
Csizmadia András kifogásolja a magas vizitársulati attól. Sürgeti a kisipari hitel problémájának mielőbbi megoldását. A köllségvelésl elfogadja.
2
ZALAI KÓZLÓNV
1925 február 12.
Nem sértették meg Rupert Rezsfi mentelmi jogát
Rupert Rezső ügye a mentelmi bizottság elÖtt
Budapest, lebruár 11
A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága Fáy Gyula elnöklete alatt ma déli 12 órakor kezdte meg Rupert Rezsó ismeretes mentelmi ügyének tárgyalását. A bizottság előadójául Rubinek István nemzetgyűlési képviselőt választották meg, aki ismertette a nemzetgyűlés elnökének mentelmi bejelentését és indítványozta, hogy a mentelmi bejelentést Beck Lajosnak ugyancsak e tárgyban tett bejelentésével egyidöbcn tárgyalja a bizottság. A bizottság hozzájárult.
Több felszólalás után a bizottság ugy döntött, hogy a mentelmi ügyben kihallgatja Schadl tanácselnököt is és őt délután 4 órára meg is hívta. Amennyiben Schadl tanácselnök és Rupert kihallgatása nem mutatkozna elégségesnek, a bizottság elhatározta, hogy több tanút fog még kihallgatni. A bizottság ülését délután 4 óráig, Schadl tanácselnök megérkezéséig, felfüggesztette.
(Éjjel telefonon jelenti (óvárosi tudósítónk) A mentelmi bizottság délután 4 órakor folytatta Rupert ügyének tárgyalását, mikorra Schadl Ernő dr. törvényszéki tanácselnököt is beidézték.
Schadl dr. kijelentette, hogy a törvényszéki főtárgyalás jegyzőkönyvét c»ak pénteken tudja rendelkezésre bocsájtani. Erre a bizottság elállt a jegyzőkönyv beterjesztésétől.
Schadl dr. ezután részletesen előadta a bizottság előtt az esetet, ugy ahogy történt és ahogy azt a Zalai Közlöny tegnap teljes egészében közölte. Igaz — mondja Schadl dr., hogy Rupertet letartóztatással fenyegette. Ha az incidens után Rupert bocsánatot kért volna, az eset nem történt volna meg, de Rupert oly kihívóan viselkedett és a bíróságot per maga aposztrofálta. Elmondja ugy, ahogy minden történt.
Kovács nem látja a mentelmi jog megsértését.
Lendvay István felemlíti az Ulain-esetet. Nem látja ő sem a mentelmi jog megsértését fenforogni.
Vargha Oyula szerint az elnök nem járt el rosszhiszeműen.
A bizottság elnöke előtt a végén három egymással szemben álló vélemény állolt. A bizottság végül is ugy határozott, hogy Rupert Rezső mentelmi jogának megsértését nem látja fenforogni.
Strausz István beszéde folyamán tiltakozik az ellen, hogy az államvasutak kezelését kivették a nemzetgyűlés ellenőrzési jogköre alól.
Pintér László a vasárnapi munkaszünet szigorú végrehajtását követeli minden vonalon és ily értelmű határozati javaslatot terjeszt a nemzetgyűlés elé. Ugyancsak határozati javaslatot nyújt be aziránt, hogy a vagonlakók részére lakások építtessenek.
Walkó Lajos kereskedelmi miniszter szólal fel ezután. Az iparoktatásnál emelni fogja az egyes mostani tételeket. A kormány az iparfelügyeló-ségeket ki akarja építeni. A kisipari hitelre vonatkozó panaszokat megfontolás tárgyává fogja tenni.
Az ülés a kereskedelmi tárca költ-•égvetését általánosságban elfogadta.
Az elnök napirendi indítványt terjeszt elő.
Héjj Imre és Tamássy József bizottsági jelentéseket terjesztenek elő. Majd áttérnek az interpellációkra.
Eöri-Szabó az attalai és merenyei földbirtokrendezés ügyében - interpellál. Mayer miniszter megnyugtatja, a gyanúsításokat azonban visszautasítja. Ugyancsak Peslhy igazságügy-miniszter védelmére kel az OFB bíróságnak.
Eóri-Szabó azután Pawelka OFB bíró lassú eljárását teszi szóvá. Gyorsabb intézkedésre kéri szorítani.
Pesthy igazságügy miniszter megállapítja, hogy Pawelka bíró tényleg késedelmesen járt cl.
Kiss Menyhért Kunágota községnek földbirtokreform ügyében interpellál.
Pesthy Pál megígéri, hogy orvoslásról gondoskodni fog.
Kiss azután a földeáki földreform befejezését sürgeti.
Az ülés este 8/*8 órakor ért véget.
A földművelésügyi bizottság ülése
A nemzetgyűlés földmüvelésügyi és közgazdasági bizottsága Grützl Jenő elnöklete alatt ma déli 12 órakor együttes ülést tartott a képviselőház első számú bizottsági termében. A bizottság Szili Tamás előadásában letárgyalta a sáska elleni védekezés szervezése végett 1920. évi október hó 31-én Rómában kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot és azt általánosságban és részleteiben változatlanul elfogadta. A tejtermékek állami ellenőrző jeggyel való ellátásáról szóló törvényjavaslatot, melyet a kormány annak ide-
jén az uj ülésszak megkezdése alkalmából visszavont, a mai gyűlésen ugyanazon módosítással fogadta el a bizottság, mint az első tárgyalás alkalmából. A napirenden szereplő többi kérdés tárgyalását elhalasztották.
Az összeférhetetlenségi bizottság ülése A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi állandó bizottsága ma délelőtt 11 órakor gróf Széchenyi Viktor elnökletével ülést tartott, melyen Eck-hardt Tibor nemzetgyűlési képviselő ismeretes mentelmi bejelentésében Erdélyi Aladárt választotta meg előadóul. A bizottság a mentelmi bejelentés érdemi tárgyalását a legközelebbi ülésén kezdi meg. A passzív ellenzékiek igazolása A nemzetgyűlés első számú bíráló bizottsága Puky Endre elnöklésével ma délben tárgyalta\' volna le Nagy Vince mandátumának ügyét, a bizottság tagjai azonban nem gyűltek össze határozatképes számban és igy az elnök kénytelen volt a bizottság későbbi összehívása iránt intézkedni.
Az elmaradt bizottsági ülés után ezek a képviselők felvonultak Szcl-tovszky Béla elnökhöz és személyesen újra bejelentették igazolásukat a nemzetgyűlés üléseiről való távolmaradásukért.
A már korábban megtett írásbeli bejelentésen kívül ugyanis szükségessé vált a képviselők személyes jelentkezése is, mert az elnök az írásos jelentkezést igazolásul nem fogadta el.
Szcitovszky Béla elnök a jelentkezők igazolását elfogadta és egyúttal közölte a megjelent képviselőkkel, hogy a maga részéről az írásos beje-intést is elfogadta volna, azonban házszabályok értelmében ragaszkodnia kellett a szenvedélyes jelentkezéshez. A passzivisták napidijainak kérdése ilyenformán végleg elintézést nyeit é> az illetmények felvétele elé semmiféle akadály sem* gördül.
A miniszterelnök érkezése Genfből
Az egységespárt csütörtök este pártértekezletet tart, melyet pártvacsora követ. Az értekezleten előreláthatólag megjelenik Bethlen István gróf miniszterelnök is, aki Vass József dr kijelentése szerint a csütörtöki nap folyamán megérkezik a Genfben lefolytatott tárgyalásokról.
BELFÖLDI HÍREK
Löbl fogságban marad. A kir. tábla ugy döntött, hogy Löbl továbbra is fogságban maradjon, az iratok most visszakerültek a büntető-törvényszékre, ahol nemsokára kitűzik a büntetópör nyilvános főtár-gyalását.
A vallás és tanulmányi alapokat ellenőrző bizottság ülése. A
katolikus vallás és tanulmányi alapokat ellenőrző bizottság Csemoch János dr. bibornok hercegprímás elnökletével kedden délután 4 órakor ülést tartott a Földhitelintézet Bál-vány-utcai székházánakdisztermében. A bizottság tagjai közül megjelentek a gyűlésen Szmrecsányi Lajos egri érsek, Radnai Farkas c. érsek, dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári és gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök. A folyó ügyeket Almásy László referens előterjesztésében tárgyalta le a bizottság.
Ankét a csődönklvüll kényszer-egyezségek ügyében. Az egyre nagyobb mértékben növekvő csődön-kívüli kényszeregyezségek ügyében Walkó Lajos kereskedelmi miniszter szombatra ankétet hív egybe, hogy az összes érdekelt tényezőket meghallgassa. Az ankéten a Hitelezői Védegylet is képviselve lesz.
Inségadó^a fővárosban. Budapest székesfőváros tanácsa február 18-án tartandó ülésének napirendjén 120 tárgy közt szerepel a fővárosi inségadónak 1925. évre szóló felújítása. Kuriózumként említjük meg. hogy ugyanitt javaslat szerepel Blaha Lujza kegydijának havi 300.000 koronáról egy millióra, Lotz Károlyné kegydijának havi 150.000 koronáról 300.000 koronára való felemelésére vonatkozólag.
Köztisztviselők kölcsöne. Tavaly indult meg az akció a köztisztviselőknek kölcsönnel való ellátására, melybe legutóbb a megyei tiszlvi-
Az én első szerelmes levelem
Irta: Barótl Ryn (?)
Körülbelül a mellénye legalsó gombjáig érhettem és a könyöke alatt diadalmasan kandikáltam ki a petrezselymet áruló jegyzőlányok felé.
Láttam anyuskám boldog tekintetét, hogy vékonyka lábaimat mily ügyesen rakom tempóba.
— Szégyeld magad l Fiatalemberrel táncolni — mondta maró gúnnyal Izuska, mikor a táncosom lecsücsül-tetett.
— Hiszen én... koszorúslány vagyok — mondtam mentegetődzve.
— De ó a mi segédjegyzónk — vetette felém megvetéssel Marika.
Ez komoly érv volt. A kínos feszültségnek az újból felénk közeledő segédjegyzó vetett véget, aki most Jzuskát, majd meg Marikát kérte táncra. Rajta a többi táncosok is annyira felbuzdultak, hogy egyenként vittek bennünket, apróságokat láncba.
Ez a lakodalom felejthetetlen nyo-»mot hagyott gyermek-lelkűnkben. .
A segédjegyző, ez a szép barna fin, aki kirepített bennünket az élet parkettjére, melyen az első nyilvános leány táncunkat lejtettük el, a lakodalom után egy uj Valaki lett előttünk, akiről áhítat hangján beszéltünk.
Végre megállapodtunk abban, hogy mind a hárman szerelmesek vagyunk belé.
A bábuinkat elhanyagoltuk, a főzőcske sem érdekelt már bennünket, egyedül csak — ó.
összebujtunk s a boldog emlékű lakodalomról, s a segédjcgyzőról beszélgettünk, kit egyformán szerettünk mindhárman.
A rivális érzés, a rivalitás emésztő érzése — ugy látszik — még szuny-nyadolt bennünk.
De egyszer aztán búcsúzni jött hozzánk. Sopronba vonult be önkéntesnek.
Amikor anynskámtól és a bátyámtól melegen már-elbucsuzott, hozzám is szokatlan nielegséggel igy szólt:
— Kisztihand, Magdika; nőjjön nagyra és gondoljon rám ...
Ez a szó: „Kisztihand" végkép elintézett engem.
Egyszerre elválasztott a földönjáróktól s magasabb szférába lendített fel.
Hogy elment, üres lett nekünk a falu — nélküle. Vasárnap délután összejöttünk hárman a tanácsteremben. Ez a falusi községháza tanácsterme volt gyermekjátékunk fő-fő terepe.
Egy vasárnap délután ismét összeültünk ezen a stílszerű helyen és tanácskoztunk. Változatlan hűséggel gondoltunk eltűnt lovagunkra és nem szűnő szerelemmel állapítottuk meg, hogy olyan segédjegyzó nemwvoltés nem lesz soha többé, mint Ö volt.
— Irt anyuskámnak Sopronból.— újságoltam a lányoknak.
— Nekünk is irt — jegyezte meg Marika. >
— Kellene neki imi — vélte Izuska.
— Szerelmes levelet -- egészítettem ki én.
— Az ám, szerelmes levelet... — gyulladt ki Marika arca.
•— Én nem írok —■ duzzogott Izuska — mert nekem az utolsó napon azt mondta, hogy „szemtelen kölyök".
— Nem akarattal tette, — védelmeztem. —• Tudod, hogy milyen finom volL
— írjunk szerelmes levelet — indítványozta újból Marika.
— Titokban — tettem hozzá én, kinek némi tájékozottságom volt bátyám levelezésén keresztül, melyből ugy félfüllel hallottam néha.
— De hogy tudjuk meg, hogy megkapta ? — kérdezte naivan Izusl.a.
— Hát... hát... — gondolkodtam — írjuk meg, hogy — írja meg.
— De akkor megtudják, — te kicsi buti —\'mondotta Izuska.
— A bélyeg alatt — kiáltottam diadalmasan, eszembe jutva, hogy a képeslapokon a fiuk a bélyeg alatt írnak a lányoknak.
— Te, Magdika. te mennyit tudsz I — mondta elismerőleg Marika.
Papirt, tentát kerítettünk, hogy megírjuk az első szerelmes levelet — I trióban. Azt mondták, hogy én kexd*
1906 ftbruár 12.
ZALAI közlöny
sefoket, katonatiszteket é« rendőrsé-sei is bekapcsolták. A Pénzintézeti Központ kibővített osztályán köz<J 100 tisztviselő dolgozik ezdgybcn, ugy hogy ina már minden folyamodó hét héten belül megkapja a kölcsönt, amely, mint ismeretes, nős közalkalmazottak számára kél, nőtleneknél egy havi íizetést tesz ki, előbbieknél 3, utóbbiaknál 2 évi törlesztésre. A két év előlli 27°.o-os kamatláb ma már csak l7*/o, azonban a pénzügyminisztériumban tárgyalások folynak ennek leszállítására. Eddig 45.000 kozalkalmazoll kapott összesen 85 milliárd kölcsönt.
A KANSz régi elnöksége Ismét elfoglalta helyét. A Közalkalma-zollák Nemzeti Szövetsége tegnap bizottsági Illést tartott, amelyből küldöttség kereste fel a régi vezetőségei hogy régi helyének elfoglalására Felkérje. A régi elnökség erre újból elfoglalta előbbi állását. A vezetőség innak a reményének adott kifejezést, hogy a kormány hajlandó lesz a magyar köztisztviselők égető problémáit reájuk nézve kedvező módon megoldani.
A szentévi k0lönvon«tok. A német vasuligazgatóság kezdeményelésére az elmúlt napokban nemzetközi vasulügyi értekezlet volt Belülien, amelyen a szenlév zarándokai lészére indilaiidő különvonatok menetrendjét és összeállítását tárgyalták meg. Az értekezletről hivatalos jelentést nem adtak ki és csak néhány ailat került nyilvánosságra a konferencián résztvevő információja alapján. Igy tudtuk meg, hogy Németország 70. Ausztria 12, Lengyelország 15, Csehszlovákia 12, Svájc 2, Dánia 1 különvonalot ludiL A többi országokból induló különvonatokról még nincsenek biztos értesüléseink. A zarándokvonatok legnagyobb része márciusban, áprilisban, májusban és szeptemberben indul.
KÜLFÖLDI HÍREK
A magyar-szerb vasúti tárgyalások. Belgrádból jelenlik: A magyar és szerb kormányok delegátusai közt már hosszabb idö óla megkezdett vasúti tarifális tárgyalások rendesen folynak. A Déli vasultársaság Ügyeinek megbeszélése miatt a tárgyalásokban egy hónapi szünet követke-xett be. A tárgyalásokat kedden ismét folytatták s biztosnak látszik, hogy a legrövidebb idón belül befejeződnek.
Az SHS választások borzalmaiból. A jugoszláv választások most bontakoznak ki teljes mivoltukban. Krapina községben a csendőrség megakarta akadályozni a parasztokat abban, hogy szavazzanak, mire a felháborodott Radics-párti tömeg rárohant a négy csendőrből álló őrsre és azt a szó szoros érteimében agyonverte. — Brosziljevo helységben a válaszfások annyira elfajultak, hogy a véres tüntetések és verekedések közepette csendőrségi atrocitások miatt maga a választási elnök kényszerült a szavazás felfüggesztésére. — Veliko-Trgoviste helységben a radikálisok az urna őrét távozásra szólitollák fel és amikor az nem engcdehneskedelt a felszólításnak — a radikálisok rárohantak és agyon vei lék. Az ezt követő tumultusban két csendőr halálát lelte. — A Zágrábban fogva tartott Radics-párti vezéreket még mindig nem bocsátották szabadon, noha megválasztották őket. A főispán elhatározta, hogy a szkupstina üsszeüléséig fogva farija őket. — Kratina községben a csendérség a parasztokat megakarta akadályozni, hogy a szavazóhelyiségbe bejussanak. Ennek folytán harc fejlődön ki a csendőrség és parasztság közt és négy csendőr halálát lelte. — Frans-feld községben sortűzzel kergették vissza a szomszéd falvak lakosságát, akik szavazni jöttek. — Pár-dúnyban a németek és felelőtlen elemek között véres harc tört ki, amelynek folyamán sokan súlyosan megsebesültek — Szabadkán is állandóak az összeütközések.
Óriási szélvihar Hollandiában. Amsterdami jelentés szerint az a délnyugati szélvész, amely az elmúlt éjjel dühöngött, egyike volt a leg súlyosabbaknak, amelyek az utóbbi időkben Hollandia felett elszáguldottak. A szél ereje másodpercenként 31 méter volt, mig a legutóbbi husz év alatt a legerősebb szélvihar is másodpercenként 31 métert ért el.
Az ország minden részéből nagy anyagi káit jelentem-k. Az eddigi jelentések szerint a viharnak Öt haloltja van. Az ország különböző részein a szél letépte a házak tetejét. Különösen nagy, károkat okozott a szélvész a Maasnak Rotterdam körüli szakaszán, ahol számos hajót elszakított és ezáltal valóságos káosz keletkezeit. A Németországgal, Belgiummal és Franciaországgal való táviró-forgalomban zavarok állottak elő.
\' inioL *vnt e,,cnörzőbizottság ( jelentése. A nemzetközi ellenőrzó-
bizu tság zárójelentése a következó-ket laitaliiiazza: A német Reichswehr ^ a rendőri tartalékállománya meghaladja megállapított határokat. A Keichswehr részére törvénytelen mó-, diákokat toborozott. A német kormánynak ti:kos fegyver és mu-mciótelepci vannak, A muníció és legyvvrgyárakat nem szerelték le, n men) még ma is abban a helyzetben v,innak, hogy hadianyagokat állíthatunk elő, különösen nehéz lövegeket. A Reichswehr szervezete olyan hogy szükség esetén hirtelen felállítható hatalmas hadsereg kerete lehet. A jelentéi végül tiltakozik ven Seeckt tábornok egyik legutóbbi beszéde ellen, amelyet katonáihoz intézeti. Ebben a tábornok arra figyelmeztette a katonákat, hogy a Reichswehr csak ugy tud hivatásának megölelni, ha mindig azokra a fegyvere gondol, amelyeket a németektől elvettek.
Kivégzések és éhenhaltak száma Szovjet-Oroszországban. A
moszkvai szovjet-tanács irattárából összeállított statisztika szerint 11)18 és 1919 ben az orosz forradalmi törvényszékek és csekák 11.891 embert végeztek ki. Ennyit ugyanis hivatalos formák közt; felelőtlenül azonban ennél sokizorla többet, különösen az úgynevezett portyázó büntető expedíciók. Egy becslés szerint a terror-ciapatok is megöltek mintegy 20.000 embert. Az ellenforradalmak letörése 400.003 ember életébe került. Az éhínség a városokban 500.000. 1921 és 1922-ben pedig, mikor a Volga mentén, Ukrajnában és a Don-vidéken is pusztított, 1 llt millió, Összesen tehát a szovjet kimutatásai szerint 2 millió ember hall éhhalált a szovjet területén. — A pétervári és moszkvai temetőkben névtelen, óriási iAm> gsirok, --sak „darabszámmal" ellátva, takarják a borzasztó éhínségnek az utcákon összeszedett áldozatait.
A prágai kommunisták tüntetése. Prágából jelentik: A kommunista tüntetőknek a rendőrséggel való tegnapi véres sortűzzel kapcsolatos összeütközéséről jelentik, hogy összesen harminc személyt tartóztattak le, akik közül hatot igazoltatás utái;, szabadon bocsátottak, a többit pedig az éjjel folyamán kihallgatták. A rendőr-ég részéről harmincnyolc ember sebesült meg, a tüntetők közül nyolc nagyon súlyosan.
Sajtó-estély
A Zalai Közlöny fényes ünnepség keretiben üli meg március tizenötödikét s fennállásának ötvenegyedik évfordulóját
A „Zalai Közlöny" szerkesztősége a folyó hó 14-ére tervezelt s időközben április 18-ára elhalasztott szerkesztőségi bál helyett március 14-tn este a Polgári Egylet összes emeleti Helyiségeiben
sajtó cstélyt
rendez, meiynek keretében megün-nepli a sajtó felszabadulásinak hetvenhetedik s a Zalai Közlöny fennállásának ötvenegyedik évfordulóját.
Az estély programja már össze van állítva, annak részleteit azonban a szerkesztőség ma még nem hozza nyilvánosságra. Egyei számai közül ffi£gis felemlíti a következőket.
Bemutatásra kerül a havaii-szige-teknek eredeti hangszereiken előadott exotikus zenéje két olyan egyén részéről, kik 12 évet töltöltek a szigeteken s az ottani zenét teljesen elsajátították és művészi tökélyre fejlesztették
A havaii-zene végtelenül dallamos muzsika s az onnan magukkal hozott hangszerek annyira zengzetesek, mint egyetlen európai hangszer sem. Érdekessége ezeknek a hangszereknek az a tulajdonságuk is, hogy mellék-zöngésük olyan, mintha egy lágy női hang énekkel kisérné.
Gyönyörűen, még a hegedű mélabús hangjánál is szívhez szólóbban hangzanak ezeken a hangszereken a szomorú magyar nóták is.
Mimtoi képzeletet felülmúló pazar kiáUj^Kín kerül bemutatásra a sajtó tfd^^Msu. Ebből az allegórikus kUflP^n még csak annyit árulunk el, lh)gy olyan tálványosságszdmba
fog menni, nKl^ixli *.iiiK!kc/.»!oZt
hosszú ideig meg fogják őrizni azok, kik tanúi lesznek. A tervek már a megrajzolás stádiumában vannak.
Tekintettel arra a körülményre, hogy az estély böjtben lesz megtartva, az előadást nem tánc, hanem társasvacsora követi.\'
Lövöldözés a török parlamentben. A török nemzetgyűlésen Hátid basa képviselő Ali bej kéviselót re-volvcrlövéssel könnyen megsebesítette. Halid basa maga ismeretlen kéztől eredő lövés folytán komolyabban megsebesült.
jem meg (t. i. mindig én kezdtem mindent).
Teljes biztonsággal Jccsflcsültem a tanácsterem komor íróasztalához sa tollszár végét a számba fogva, szememet az ablakon át a református templom tornyára szegezve, néhány másodpercnyi gondolkodás után tolómat tintába mártva, leirtani a megszólítást :
„Kedves W... m ur!"
„Mi nagyon sokat emlegetjük magit, nem bírjuk elfeledni többé... ("ói hajlamaimnak— ugy látszik — " volt az első fellobbanó megnyilatkozása.) Mindig a lakodalomra gondolunk, melyen jól mulattunk és nagyon szerelmesek vagyunk. Izuska nem annyira, de én és Marika bor-f Ja A,dÍa mcK az Isten mind ? m kezével, hogy megtáncoltatott finnünket és tessék a bélyeg alá csétlcn 0zcn5zcr Puszizza a szercu-
Magdika."
Isten
Ez a kifejezés: „Áldja meg az
mind a két kezével" tetszett
_ , ---- - I».I nv.(tvt;i ivódni
nekem a legjobban. Nagyon hatásosnak látszott; a magyar olvasóköny-
vem egyik versében volt és igen sokatmondóan véltem elhelyezni szerelmes levelemben. A „szerencsétlen" szót meg Pista irta egy lánynak s az is nagyon tetszett uekem.
Utánam Marika irt és végül Izuska, aki „szemtelen kölök" aláírással fejezte ki mély megbántődottságát.
Marika küldte cl a poslátf, aztán ugy négy-öt nap múlva a válasz mindhármunknak egy soproni képeslapon megérkezett.
Auyiiskám kezébe adta a postás. Amint anyuskám olvasta, egyszer csak élénken szemügyre vette a li-pot s egy pontra mutatva meglepődött hangon kérdezte:
— Hát ide mi van írva?
Oda pillantottam és szinte megdermedtem. A soproni pályaudvar sínpárjának egy homályos árnyékában diszkréten meglapulva gubbasztott ez a szó: „Megkaptam."
— Mit kapott meg a W ... m ? — kérdezte anyuskám szigorúan.
— A ... a... levelünket... — leheltem clhalóan. .
— Miféle leveleteket... ? — nézett nagy szép szentével szemembe.
— A ... szerelmes levelünket... — adtam Ml megadással kicsike szivemnek ciső nagy titkát, az én hazudni nem ludí egyenessígemmel.
III már a szerelmi csalódásom fináléja következett, melyet nem a csalódás fájdalma tett felejthetetlenné, hanem azok az éles kukoricaszcmck, melyeket anyai szigorból helyeztek cl a térdccskéim alá.
Rég volt ez már nagyon ... Sok nyár. sok tét mull cl azóta, sőt utolsó szerelmes levelem megírása óta is. Azonban gyermekenilékeimből mint legkedvesebbet őriztem ineg ezt és most a sors különös véletlenéből cz az emlék újból felelevenedett bennem.
Az idei farsang egyik bálján, annyi sok idő multán, újra összetalálkoztam W... m tanácsossal. O volt az egvkori fehérpikésapkás se-gédjegyző, akinek a fenn leirt ominózus levelet megírtam.
Boldogan lepődött meg. mikor felfedeztem előtte magam, hogy az egykori kócos Magdiki áll előtte, friss, élénk memóriával és vegyes érzelmű visszaemlékezésekkel vittük egymást vissza a illessze múltba., melyben egy-két pillanatig gyermekként sütkéreztünk.
Végigjártuk még egyszer .1 falut, a községházát, a szederfás patak partját s azután visszajöttünk _ a — jelenbe.
Megnéztük egymást. Az ó feje a vadgalamb színét vette fel, a/, én 111a is kócos hajamra szintén ráhullott az őszi dér... A pajzán Magdikából mélázó Magdolna lelt.
Eldicsekedtünk legényke fiainkkal, szépszemű leánykáinkkal, a cigány pedig beszélgetésünket régi nótákkal kisérte ...
Kár, hogy a tanácsos urnák nem jutott eszébe, hogy láncra kérjen fel; idö- és stílszerű lelt volna az ó karján kilépni még egyszer a parkettre s eltáncolni az — utolsó magyar csárdást... tvíse)
zalai közlöny
1925 febnitr 12
mm raM tíest.
NaRykanlzsa, lebtuir II A régebben történt, b\'e nem fizetett előjegyzéseket kérjük n lehetőség szerint mielőbb befizetni szerkesztőségünkbe, hogy 1 azt kamatoztatás végett a katona-slrok-nkcló takarékbetétjének eddig 48 milliós ősszegéhez csatolhassuk.

„... Ama mozgalom elől, melyet aZalnl Közlöny szerkesztősége megindított, hogy az ott nyugovó hősök sírjai maradandó emlék-kövekkel jelöltessenek meg, — mi sem zárkózhatunk el: Szakosztályunk minden tagjn tudatában vau annak, hogy nemcsak emberi és társadalmi, hanem hazafias kötelességet Is teljesítünk akkor, midőn azok emlékének, kik érettünk s az utánunk jövőkért véreztek el. némi kegyelettel adózunk s egyúttal követendő példát Is statuálunk az utánunk következő generációnak, hogy mindig meg tudja becsülni azokat, kik éleinkkel áldoztak hazájukért, melynek hivó szava a csaták mezejére szólította őket s azt követette tóink áldozatul, ami a legféltettebb, egyetlen kincsük volt talán: — az életüket."
A nagykanizsai Ipartestület ven-dég\'őseinek szakosztálya intézte hozzánk azt a levelet, melyből ez a részlet legékesebben szóló bizonyítéka tagjai nemeslclkiisé-génck, hazafias gondolkodásának és áldozatkészségének.
Az a tlz sírkő, amit a vendéglős szaxosziaiy n/cteu KI. kiegészül még a Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Sfigélyegvletének három sírkövével, hogy bizonyságot tegyen egyúttal a szakosztály és segélvegvlet vezetőségeinek agilitásáról Is. mellyel az iránvitásuk alatt működő társadalmi csoportosulásnak minden tagját bekapcsolták mozgalmunkba.
Az iparostársadalom köréből érkezett ezt a hozzájárulást annyival Is nagyobb örömmel nyugtázzuk, mert hisszük, hogy ez megmozdulásra készteti az ipa-rostársadatom minden részét, csoportonként, még inkább azonban egyénenként s mindnyájan cl fognak jönni a maguk áldó zatával, hogy megvalósulhasson mielőbb a terv, ami megszöle-sett a szerkesztőség kicsiny kö réhen s néhány hét alatt szét-gyürüztek hullámai az egész, nagykanizsai társadalomban.
Az Ipartestület Vend/Klós Szakosztálya 10, a nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok és Pincérek Segélyegylete 3, Magyar Cserkészszövetség 111. kerülete (Szombathely) 1, Koszorú József (Ktskanizsa) I sirkö költségeit fizették le szerkesztőségünkben.
Kotovics Lajos asztalos tanuzásért kapott 50 000 kor. napidiját akcióink céljaira adományozta.
A szerb kormány parlamenti többsége. Belgrádi jelentés szeriiil, a jugoszláv minisztertanács megállapította, hogy a kormánynak megvan a parlamenti kormányzáshoz szükséges többsége.
Február 12, -sfll-irtSjfc
, 11.^ Szetv r. I\'iotestiiu: Llill*. IfUttlU: Sítvil IS
Ns[> ket 7 <r4 II pereko.. nyag Mik dílut*fl S Úti 18 l\'ílíZM.
A Meteorológiát Intézet jelentése szeilnt nyufialrőt növekedő felhőzettel Igen enyhe ItW vJiluló.
A hősök emlékszobrAnnk felállítását előkészítő bizottság ntése a vS.O, h.tzi larieilcimét cn esle 6 érakor.
A Keresztény- Tisztviselőnők Egyelőidének Izcéilekezlele este 6 őf.-k« a NídcMiIoal e.«lio;>U»n
A Zrínyi Irodalmi és Müvélzetl Kör llc-all. vlőailAsa (dr. Wlnkltr Einői.i: j Költemények és ön/teriVa I.-1üs : Növel-* tív) a Kaszinó nagyteiroébea esle w érakor.
Mozi. Uránia: Pasetnallon (Csókos Sevilla.) Címszerepben M« Muiray, lett-webh íí legkedveltebb amerikai fllnular lilüad.-íok elte "i? éj 0 ónkor.
. of Ahol a közmüvei Wsi miniszlé- j iha tnak az államtitkára.
F.urét> i többi útlamniban a kg- ■ nagy. \'b pez:ciót a közéletben Mme íVina Hang tölti be. aki u din-kabinetben közművelődési és szépmtlvé-■ szeli miniszter.
Amerikában részesülnek a nők a
legnagyobb szabadságban, a legtöbb tiszteletben s a legszélesebb körű védelemben. Ennek a körülménynek az egyik oka. hogy Amerikában 2 millióulI több a férfi, mint a nö (Európában többen vannak a nők, mint a félfiuk) s ott helyzetük is sokkal jobb mint a kontinensen. Reájuk nem nehezedik oly nagy súllyal a megélhetés, a kényéiért való küzdelem s a férjhezmenés gondja, mint Európában.
Legkevesebb a joguk Francia- és Ohnzors-ágban.
Magyarországán a nőmozgalom-mik \'egyik vezére Bédi Schwimmer Róza. a Károlyi-kormány svájci követe volt, aki a mait évben a u■as-hingtoni nemzetközi nőkongresszus-nak egyik vezetőjeként szerepeli. A feminizmus azonban hazánkban csuk lassan halad előre s a női tábor ve-zelőil inkább a nő női hivatásának szelleme lengi át. mint a-politikai hivat dlság törekvései. =
KULTURESTÉLVEK ÉS MULATSÁGOK
Febni.\'r I.: A Nagykanizsai Izr. Jőté- - A nagykanizsai ngyészl tl.zt-
k-.ny Nőegylet táneefőadtoos estítye a : ség. Zalavármcgye alispánja Nigy-
Potgári Egyletben. kauizsa város ügyészi teendőinek
A keresztény tisztviselőnők tinecal eey: j ellátásival dr. Fábián Zsigmond vár-
.........., IQ.IX... . __ ___________
bcWHGn álarcos tei-eMély* Nádor-utcai I nicgyei tiszti ügyészt, Ib. váimegvci í főügyészt bizla meg az 1866. évi
saját kclyfségakbcn esle 8 Órakor. Február 15: A Nagykanizsai Izr. Jórő- ; iHv Nőegylet táncelőadásw eslélye a 1 Polgári Egyletben. j
A nat;.. ■■ 77. Szent t-ivlé Cserkészcsapat műsoros teaestélve a Roigonyi- • utcai tornateremben este S orakor.
Febmir tti: A ,V.-,vc lüitomSnyna elő- j adí-sa (Regős-hungvereetiy) az Urániában
2l.~l.-c. 68. szakasza alapján. Dr. l-\'.Unán Zsigmond már jelentkezett is .1 városházán szolgálattételre.
— Liceális előadás. A Zrinyi Miklós liodalini és Művészeti Kör mai, csütörtöki liceális előadásán
este fél 7 és \'.I órakor.
Február IS: A kereskedelmi
haí-Onn.p^lye n CnsiiclKin este tí Orok-zr.
A leánypolgári lókat emlék-ünnepe délután 4 órakor a líozgoityl-ulcal tornacsarnokban.
Február 19: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása, tptirilnjl Gvuln: A magyar nemzel történelmi hivatása I.) a Casinolsan este fél 7 órakor.
Február 23: A cserkész olimpiászoM készült filmek bemutatása az Uraniába*.
Március 14: .Sajtó-estély." A .Zalai Közlöny" szerkesztőségének műsoros cs-tétye a Polgári F.fíy\'lct iWzes emeleti helyiségeiben. Kezdete este i> órakor,
A suffragettek
élükön Mrs. Pankhursllal nagy vívmányokat eszközöllek ki Angliában a nők számára. E\'.tekintve ipari egyesületeiktől, klubjaiktól és köziwnll szervezeteiktől, az utolsó hufz rí\' alatt igen sok olyan törvény kös-iin-heti létrejöttét a nőt agilácirján ik, melyek mind közelebb hozzák őket a férfiakkal való teljev egyenjogúságukhoz. Így már 1920-ban hoztak egy törvényt, mely magasabb eltartási dijat ad az etwlt nőnek és kiskora gyermekeinek; 1918. óta törvény köveleli meg a szülésznők regisztrálását és bejelentési kötelezettséget ró rájuk; 1919-ben elrendelték a képzett ápolónők lajstromozását, 1922-ben pitiig szigora törvényt hozlak a 17. éven alóli leányok_ clcsábHóira s ez alól ncrn ké/iez mentségei a nő korának nem tudása, hacsak a férfi maga is nincs 23 éven alól.
Angolországban politikai téren is erkölcsi szerephez jutottak a nők. A Mac Donald-féle munkáskormány alatt ü nő volt a parlamentben s Margaret liondfield államtitkár volt a munkaügyi minisztériumban. Legújabban csak 3 taggal vannak kép-viselve az angol parlamentben s a kormány egyetlen nőlagja, Dtiches
I dr. \' Winkler Ernóné és Barbarits iskola j Lijos működnek közre. Dr. Winkler Urnóná előnyösen ismert költőn-\', saját verseiből fog néhányai felolvasni, mig Barbarits Lajos, a „Zalai Közlöny" helyettes szerkesztője két novelláját olvassa fel. A felolvasás a Kaszinó dísztermében esle fél 7 órakor kezdődik.
— A klskanlzsal elemi Iskolai igazgatói állás. Béres János kls-kanizsai elemi iskolaigazgatót Nagykanizsára helyezték át. Utóda Filő Pcrenc,. aki hivatalát szombaton foglalja cl.
— A hősi emlékmű-bizottság Ölése. A nagykanizsai Itősök közös emlékművének fclállitását előkészítő bizottság ma délujin 6 órakor tartja ülését a városháza tanácstermében.
— A leánypolgári Jókai ünnepe. A nagykanizsai állami polgári leányiskola febiuár 18-án délután 4 órakor a felnőttek részére Jókai emlékünnepélyt rendez a Rozgonyf-utcai torna-csarnokban. Az ünnepélyre az iskola igazgatósága ezúton liivja meg a szülőket és az iskola barátait. B.lépődij: ülőhely 10.000, állóhely 5000 korona. Előző nap délután az ünnepély! az iskola növendékei részére tartják meg.
— A Tisztviselőnők Egyesületének tag-értekezlete. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete tna este 6 órakor Nádor-utcai otthonában tag-értekezletet tart a szombati álarcos jelmezbál megbeszélésére. A tagok minél nagyobb számban való megjelenéséi kéri az elnökség.
— Adóügyi jegyző-választás. Csopakon lolyó hó 7-én adóügyi jegyző-választás volt. A községek képviselői a balatonfüredi járás fő-szolgahirájának ajánlatára 23 pályázó közül egyhangúlag Saós Gyula balatonfüredi segéd Jegyzőt választolták meg adóügyi jegyzővé.
Sajtóestély március 14-én. Rendezi a „Zalai Közlöny" szerkesztősége.
— Kaszinó-bál Keszthelyen. A
Keszthelyi Társaskör herceg Festetics Tasziló fővédnöksége alatt február 10 én rendezte farsangi hangversenyét. Az estélyi a keszthelyi és környéki keresztény uri társadalom ritkán tapasztalt érdeklődése előzte meg. A Kaszinó sok helyiségből álló hatalmas otthona zsúfolásig telt meg a város társadalmának legelőkelőbb reprezentánsaival. A műsort dr. Gárdonyi Lajos nyitotta meg prológusával. A prológus, l>ár költője tollforgató jobbkezét otthagyta a hazáért vívott küzdelemben, újból tanúbizonyságot telt írójának a toll és lant mOvcIésérevalóhivalotlságáról.Pzara Gitta zongoraművésznő zongoraszámait virágözön és uj meg u] ráadást kérő tapsorkán követte. Mátray Vica Porzsolt Kálmánnak egy monológjával tartolla dertlllségbcn a közönséget. Sz. Szalay Ilonka, az Operaház tagja énekelt ezután néhány operaária-részlelct Szeless Jánosné zongorakiséretével. A művésznő min-den számát lelkes ünneplés követte. A műsor utolsó száma volt dr. Gárdonyi Lajos: Szerelem és zongoraszó cimü vidéki életképének bemn-latója. Az egyfelvonásos darab a vidéki élet egészséges, jó magyar őstclcvény-talajából fakadt humorával. gondos kidolgozásával, lánc. ének, zenebetéljel folytán lűkleió elevenségével a legmelegebb sikert aralta s a kacagás orkánját váltotta ki a szerzői lelkesen tapsoló közönségből. A darab szereposzlása is egyik érdekessége volt az cstéjiek, amennyiben a szerepeket a keszthelyi közélet ismert, tekintélyes alakjai játszották. Dr. Berzsenyi László kir. közjegyző, dr. Gárdonyi Lajos, a darab szerzőié és rendezője, dr. Hanny Andoratlgyvéd és Korcsmáros János gimnftiumi tanár játszották a léifi és Fejér Mici a női szerepekel. Az összes szereplők egyenlő mértékben járullak hozzá a darab jól megérdemelt sikeréhez s belét-jcicncleikel gyakorta kellett megismételniük. A keszthelyi rossz farsangban is kitűnően sikerült táncmulatság, mely az estélyi követte, világos reggelig tartott.
~ Házasság. Neumann Margit és Fehér Márk f. hő 15-én délelőtt II órakor a nagykanizsai izr. templomban házasságot kötnek. (Minden külön értesítés -helyett.)
— Az Úrasszonyok Márlakongre-
gáclójának estélye. Meghitt, intim családi körtl estélyt rendezeti tegnap este az Úrasszonyok Máriakongregációja a Keresztény Otthon öss2« helyiségeiben, amelyen a naíp-kani-zsai keresztény társadalom szinejaw megjelent. A háziasszonyi tisztel betöltő hölgyek kedves szercrelclrcmél-lósággal teát és süteményt szolgált" fel a megjelent nagyszámú vendégeknek. Majd Molnár P. Arkangyal dr. teológiai lanár felolvasást tartott Rómáról és Lourdesról. A felolvasáshoz Kcre&y Géza az ereden felvételű fényképeket vetítette. Ulána tái* következett, melyet számos pár lelteit. A közönség a legjobb hangulatban záróráig együtt maradt.
— y arcszerü lövészet A nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred csapatai a városi Tölgyes-erdő környéKi
katonai lőtéren február 20-án. 21-W. 27-én és 28-áu reggel 6 órától tárté harcszerű lövészeti gyakorlatokat tartanak. mikor is a téren és környékén való. legeltetés, járás-kelés életveszélyes. A katonaság ezidóre gondoskodik a terep lezárásáról.
Itw február 12.
zalai közlöny
_ Ai Izraelita Jótékony Nőegylet szombati és vasárnapi tánceló-Sdásos cstélye Iránt rég nem tapasz-M érdeklódés nyilvánult meg. Az
e "KS jegyek" már az els5 ,l.„wJliXk u(rv hogy ma már csak ^eti\'gyet váltani korlátolt számban. Ezt a nagy és általános érdeklődést igaiolja a
„Ss0r tartalmas eseményszámba
volta - Tcrpsychore birodalma, a lánc-Svészet históriája. A kerete az előadásnak, hogy Tcrpsychore, k.t avval sértettek, hogy a tánc nem művészet be kivánja bizonyítani ennek „ állításnak a valótlanságát s c cél-Mi (elvonultatja a táncok és táncosok hosszú sorát. Egyiptom, jelenettel kezdődik az előadás, aztán egy üdrog nő következik, majd Sulamith < a hindu nó tánca jönnek sorra. Aztán az ujabb táncok: menuctte-empirc-bicdermeier, kankan, majd a tinc históriájának reprezentánsai:
Elsster Fanny, Miss Saharet, Isidora Duncan s aztán a modernek és bezárja a sort a táncok-lánca — a körmagyar. Ezt a sok villanó, csillámló fényt és ékességei, ami végigvonul majd a színpadon (mely a modern iparművészeinek valóságos remeke) csillogóan keresztezi be a múzsák bájos csoportja.
.\'egyek a II. előadásra még a mai mp d. e. 10—12 közt válthatók a Polgári Egyletben.
- FelUlfizetések. A nagykanizsai postatisztviselők ének- és kullur-tgyesillelének 1925. január hő 17-én megtartóit műsoros estélyén feltll-lizeltek: Valkó Ágoston 500.001), Városépítő r. t. <00.000, Löwcnstein Emil, Kaiser Ernő sörgyári igazgató, Nóvák János, Rcisz és Meskó, -Szabó Antal 200 -200.000, -Bogen-rieder Frigyes, Sipos Andor 150— 150.000, Posta, Dombóvár 115 (XX), Adám Róbert, Bazsó József, vitéz Bobest Mátyás ezredes, Dunántuli Közgazdasági r. t., Fehér Vilmos és Társa, Gazdasági Takarékpénztár Klein Oszkár (Rigyácz), Martincse-vics Imre, Marton és Polgár, Miltényi Gyula, Muzikár Vince, Pilczer Albert, Pogány F. Béla dr., Postaallisztck helyi csoportja, Rosenfeld A. Fiai, Ujlaky és Hahn, Zerkowitz György KXI-100.000, Unger üllmann Elek Sö.000, Singer Pal 70.000, Posta, Ujdombóvár, N. N. 60-60.000, Amsich István, Büchler Mór, Csele József, Dómján Lajos dr., Fisclter ts Bader, üaray. Orosz és Társa, Gutenberg nyomda, Gyömörcy István, Hudy József, Kisfaludi és Krausz, Konn Samu, Ko^aktárak, Lázár Soma, Muzikár Ferenc, N. N„ Reicli-ner ütione, Scheuker és Társa, Sebless Testvérek, Sándotfy Viktor, bartoiy Oszkár Ulóda, Simon György dr., Soós Jenő, Szabó Sándor, Szántó Salamon, Vclecz Ede, Vik-lualia R. T, Weiszberger Kalman, WollAk Jetid 50-50.000, Oster-letclier Samu 40.000, Adler Miksa, Blumenschein Vilmos, Klapper Mikis, László Dávid, Mauthner Ödön, ííSü?"" Viktor, Ricdlmaycr Károly f 5®-30.003, Fleischacker Ignác AOOQ Pállfy Zsigmond, Kiss Ödön •"J-20.000 kor., mely adományokért nsl4s köszönetet mond a Rendezőség.
- Előadások a földliözjutta-mttaknak. Zalamegyébcn a kcszt-"«»\' gazdasági akadémia kapott Wgbizást, hogy a földhözjultalot-laknak és kisgazdáknak Keszthelyen « környékén előadásokat tartson. Az oisrág területén 44 intézmény vagy "ak-közeg kapott ilyen megbízási.
Sajtóestély március 14-én. Ren-lösége "Za\'al Ka2l0ny" szerkesz-
— A szerdal hetipiac árai. A
szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 2-3000, mák 10-11.000, dió 6000 korona literenként; vöröi-liagyma 1500-3000. fogliagynia 3-4000, sárgarépa 2000, zöldség 2500 korona csomónként; fejeská-poszla 4—5000, kelkáposzta 2—3000 korona fejenként; burgonya 1500— 2500, savanyukáposzta 4000, sava-iiyulépa 3000, karfiol 30.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 4500— 5Ö00, tejfel 14—15.000 korona literenként; túró 10—12.000, vaj 50— (30.000 korona kilogrammonként; tojás 1200—1300 korona. Gyümölcspiac: alma 6—10.000 korona kilogrammonként. Húspiac: marha eleje 20—24, hátulja 24—28, borjú eleje 32, hátulja 36, sertés 32, zsir 44, háj 42, zsirszalonna 38, füstölt sertéshús 60, kolbászfélék 50—60 ezer korona kilogrammonként. Terménypiac: buza 560, rozs 480—490, tengeri szemes 320—340 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy lyuk 35—40, egy pulyka 100—140, pár csirke 60—90, pár sovány kacsa 80-100, egy sovány liba 80-100, egy liizolt kacsa 800—100, egy hízott liba 180—240, szopós malac 60—140 ezer korona. Takarmánypiac: Széna 55—70, alomszalma 30, zsuppszalma 40—50 ezer korona méterniázsáiiként.
— Turul bajtársi szövetség naptára. A „Turul" bajtársi szövetség a szegénysorsu főiskolai hallgatók felsegélyezésére napiárat adott ki, melyet az egész ország területén belügyminiszteri engedéllyel árusítalak. A naptár árát kiki anyagi tehetsége szerint fizeti, hogy a nemes-szívü társadalom minél nagyobb ösz-szeggel járulhasson hozzá a szegény főiskolások gondjainak enyhítéséhez. Búzás Miklós budapesti kiküldött Nagykanizsán jár a naptárral s rendőrhatósági engedéllyel árusítja azokat. Felhívjuk városunk jóérzésű közönségét, hogy a „Turul" bajtársi szövetség kiküldöttjét szívesen fogadják és kiki tőle telhetőleg hozza meg áldozatát a jövö magyar generáció érdekében.
— Cigány-nyírás a nagykanizsai határban. A nagykanizsai városi tiszti orvosi hivatal jelentése szerint az Újmajor közelében, Sza-badhegy felelt 10 cigánycsalád telepedett le. Ellnek a 70 egynéhány lagból álló karavánnak piszkos sár-kunyhók képezik a lakásait. A cigányasszonyok naponta bejárnak Nagykanizsára, végighazalják az utcákat s igy félő, hogy különféle ragályos betegségeket, különösen li-fuszt és férgeket terjesztenek. A városi tiszti orvos kéri a cigányputrik alapos fertőtlenítésének elrendelését, ami természetesen lakóik megko-pasztásával jár s az egész karavánnak a város halárából valá cllfc volitásál. Az eltávolítás nem fog nagy gondot okozni a hatóságoknak, mert az eddigi tapasztalatok szerint, lia egy karavánt megnyírnak, az magától is kereket old és szégyenében messze bujdosik a határból, ahol ilyen, csak hosszú idők múlva helyrehozható csúfság érte.
— A megyei mezőgazdasági blzottságülése. Zalavárniegye mezőgazdasági bizottsága Malalinszky |-c-renc gazdasági főtanácsos elnöklé-sévcl tartott ülésén meghatározta a bizottság 1925 évre szóló munkatervét. Határozatilag kimondották a hulla-feldolgozó készülékek felállítását, a Zala-folyó és a Principális-csatorna mellett elterülő, lépfenével fertőzőit rétek megtisztítását.
Sajtóestély március 14-én. Rendezi a „Zalai Közlöny" szerkesztősége.
— Országos vásárok. Zalaegerszegen február 14-én országosvásár lesz. Keszthelyen március 5-én lesz a pótvásár.
— Az egyesülés megünneplése Keszthelyen. Keszthely és Kiskeszt-hely csatlakozásának örömére a Füsti-féle vendéglő termében fényesen sikerült bankett volt, melyen a város e^ész társadalma képviselve volt a hivatalok vezetőivel együtt. Gadácsi Lajos képviselőtestületi tag városfejlődési szempontból való jelentőségét hangsúlyozta a két község egyesülésének. Reisehl Richárd nemzetgyűlési képviselő Keszthely jövőjéről, Fáy Elemér őrnagy a civilek és katonák együltniunkálkodásáról beszélt, Imrik János dr. ügyvéd a csatlakozás történetét adta elí), Malalinszky Ferenc pedig kiemelte felszólalásában, hogy minden lépést meg kell tenni Keszthelynek rendezeti tanácsú várossá való fejlesztése ügyében.
— A vigyázatlan kőfejtés áldozata. A kemendi várhegyen Katona József kcmcndollári lakós 14 éves fiával dolgozgatolt, mikor az oltani rendszertelenül, óvintézkedések betar-tása nélkül folytatott kőfejtés következtében a föld leszakadt s a fiút belcmelle, egy félmázsás kő pedig a fejét összezúzta. Az apa már csak fia holtlestét ásta ki a föld alól.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-llórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebátok és szvelterck 290.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek,
= Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papirt.
Irodalom és művészet
UJ Idők. Hcrczeg Ferenc képes Irodalmi hetilapja, a; Uj IdúK, fennállásinak harmadik évfordulója alkalmával IŰO millió kuninál sorsot Ki olvasót közöli. Az Líl Idók 6. számában folytatódnak Csattió Kálmán ós Ludwig Wotf érdekes regényei. Közli a lap azonkívül Kosáryné Réz. Rola, Pásztor Jó/scl, Illés Endre és Föld F.rnö elbeszéléseit. Rákosi Jenő cikkéi. Juliász Gyula, tlangav Sándor ós TerescsényiCyörgy ver-i seil, számos művészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői Üzeneteket és szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80-IXX) korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal.
Az Én Újságom. Dickens: „Copperfield Dávid" a világ egyik legszebb törtenete, és Kertész Mihály „llohóc Féter" cimü elbeszélése folytatódik Az Én Újságom -e heti számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levél\'hasznos isinereteket tartalmazó garmadája vár a Én Újságom olvasóira. Az előfizetési ára negyedévre 25.000 korona. Mutatványszámot kívánatra-ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ul 16.
Magyar lányok. Ttilsek Anna kitűnő lapjának e heti számában kél érdekes récém folyik. Az egyik Szederkényi Anna Marika", a másik Kelcli Márton „Leányvásár1. E regényeken kívül mulattató, tanulságos és érdekes olvasmányok szebbnél szebb képek egész kincsesházát találja meg az olvasó a lapban, blólizctési ira negyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut Ib.
MM kW jelenlegi állása
Oajbonysl dr. Miller Imre v. kórházi fóorvos.
nlkllnlka orvosa
Budapest, február II
I.
Olvastam a „Zalai Közlöny- balatoni kérdést taglaló közleményeit és ha most én is hozzászólok a tárgyhoz, azt több okból kivánom tenni. Mint hazafi, a nemzeti kultusz egyik büszkeségét látom a Balatonban, mint orvos a gyógy-igé-nyeket és gyógyulási lehetőségek balatoni therapiáját óhajtom pontosabban körvonalazni és mint ember, kit családi kapocs íúz Zalához, kedves kötelességet teljesítek, hogy ott vélek csiholni, hol igaz gyémánt rejtőzik.
Nem fogok kirándulási társaság vagy egyesület kedves eszméjével foglalkozni és azzal sem, hogy lokális elónyök érdekében kopogtassak be vezetó körökhöz, hanem — é* itt elnézést kérek a Zalai Közlönytől, hogy tul lépem a határt — bemutatom az egész balatoni kérdés komplexumát, kidomborítva azt, hogy ötletszerűen virágot fakasztani nem lehet, ehhez egy állandó melegség, akarnivágyás, akarat és munka kell. Hasonlattal élve igyekezni fogok azt a néhány fokos látószöget, amely Nagykanizsától a Balatonig nyilik, kitágítani, ugv, hogy a két szár közé Keszthelytől Kenéséig minden beleessék. Egy tükör-szilánk helyett egy totális refractiót mutató tükröt akarok adni, melyen a résx helyzete azért látszik tisztának, mert benne az egész visszatükröződik.
A Balatoj^Mgye igen régi közügye vokfl^fcrarországnak; sokat tanácskt^HB1 tanakodtak fenn és lenn, hog^^ff lehetne tenni és hogy kinek kellene ezt a valamit megtenni. Az ankétek és bankettek ta-ralyos ékesszólásainak visszhangját elnyelte a közöny, a jól ismert nemtörődömség, azaz a bürokratizmus, mely más főosztályba sorozta a Balaton hullámait, a parti villákat, ismét másba azt a néhány idegen fürdővendéget, másba a tó közlekedését és másba a tó közegészségügyét. Hiányzott a kapocs, mely az élet sok megnyilvánulását összefűzte volna, hiányzott az egységes intenció, az egységes akarat, a/, egységes munka. Szétforgácsolódott minden, sok célirányos munka keresztezte egymást és egymást hatálytalanítva maradt minden az ősi, a természetes állapotban. Pedig dicséretére legyen mondva, igen sokan ismerték fel a Balaton jelentőségét, és reform-tervezeteket is dolgoztak ki. Maga Kossuth Ferenc mint kereskedelemügyi miniszter, igen sokat tett a vasúthálózat kiépítése által.
Azóta husz év telt el. Amit Nagymagyarországban el lehetett hanyagolni, azt a Csonkamagyarországon nem lehet; nincsenek gyógyfürdőink, ugy a salinák, mint a thermá-lok elvesztek. Amint a mineráliák^-ugy a klimatikus gyógyhelyek i« majdnem teljesen eltűntek, mert csonka hazánkban immár nincsenek vadregényes havasok és nincsenek bérceink. Ezzel szemben megmaradt egészében a Balaton, mint nemzeti vagyon. Neki- kell mindent pótolni és fejlődésével a korszerű igényeket kielégíteni. A fennebb vázolt általános adminisztrációs nehézségek, tartózkodóvá tették a magántőkét és a vállalkozás hiánya, a versenynélküliség a parti lakosságot automatice egyedárusokká tette, anélkül, hogy erre a kulturális fokuk vagy hozzáértésük alkalmas is lenne.
(Folyt, kör.)
ZALAI KÖZLÖNY
1925 február 12.
MOZI
Uránia. Csütörtök—péntek Mae Murraynak, a legünnepeltebb és legszebb, amint mondják klasszikus termetű amerikai filmstarnak tüneményes képe: Fascination, (Csókos Sevilla). Csak felnőlcknek.
TÖRVÉNYSZÉK
A Kutassy-cégnél történt lopások epilógusa
Annak idején megemlékeztünk a Kuta^y-féle vaskereskedésnél történt lopásokról, miket Millter Sándor vaskereskedősegéd, a cég egyik alkalmazottja követett cl. A cég főnöke megbocsátott hűtlen alkalmazottjának és igy nem került az ügy főtárgyalás illetve itélet alá. Lung Jenő nagykanizsai lakós azonban, aki, noha tudta, hogy a vasáruk jogtalan módon kerültek Müller birtokába, azokat mégis megvette tőle — mint orgazda került a vádlottak padjára. A törvényszék vizsgálóbirája Lungot előzetes letartóztatásba helyezte. Tegnap tárgyalta ezt az Ügyet dr. Kenedi Imre táblabíró, mint törvényszéki egyesbiró. Lung részben beismerte cselekményét. A törvényszék kihallgatta a Kutassy-cég akkori személyzetét, úgyszintén a Kutassy-cég főnökét. A bizonyítási eljárás befejeztével a kir. ügyész bűnösnek kérte kimondani Lungot. A törvényszék Lung Jenőt bűnösnek mondotta ki orgazdaság vétségében és ezért őt 6 heti fogházra, egy évi hivatalvesztésre és politikai jogainak ezen időtartam alatt való felfüggesztésére itéltc. A törvényszék a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette a büntetést és Lungot azonnal szabadlábra helyezte. Az itélet jogerős.
A tőzsdeidő második felében kedvezőtlen külföldi jelentésekre hirtelen lanyha irányzat kerekedett felül, mely az árakat lemorzsolta és az árnyereségeket felemésztette. A kulisz piac jól tartott, jól tartott még Villamos és Nova, de a többi közlekedési értékekben is barátságos irányzat jutott kifejezésre. Szilárd volt a Mag-nesit. Az összes értékpapírokban az áresés nem haladja meg a lii°lo-o\\. Zárlatkor az árfolyamok a tegnapi nívón állanak. A forgalom, mely kezdetben elég élénk volt.
Utótőzsde
Az irányzat üílcttclcn. gyenge és lanyha. Kereskedelmi Bank I155, Ci:kor 2250, Le-vante 156 5. Mezőhcgycsl Cukor 150, Georgia 328. Pcsii Hazai 2920. Uriklnyl 915. Magnesit 1800, Szászvári 2 5. Kohó 372. Kőszén 2965. Goldbcrgcr 127 5. Budapesti Gőz 144, Villamos 1240, Ganz Danubius 2740, Fegyver 890, .Magyar Hitel 438, Rima 162, Osztrák Hitet 167, Saigő 557, Nova 219-5.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon dtszámitva — 14.541 35 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták
Angol loal 344000-347000 C«ch kixont 2110-3130 Diai/ II6I-IIW
Dolli/ 717(0 íttüO fitecl* ir. 33*7-3391 Koltiadl írt 2a;6S-I»«l J70-37J L4f 517-523
2*6/W3 Bt!(« tr.sk 3»í<-a6?S Outr. kor. IOIÍOIWÍO Dio kof. IM15 I273S Svijcllfiok I3SM-I397S S>M kot. 19190 I9AS3 NoíWj kor. KSOUtOH) Mlik* 1(975-17130
AmiLíd.m
Bilziid
B«rlin
Bakucit
Bf3m«l
Kop.Btilj.
KrUtliinii
LcnCoa
mltioo
N.vyoik
Cilit
Ptig.
JK4S7/I1 IU4-IIW
1717517379 370-373 vxmka lísts líilS ItlOl11170
«<.wo..m<co
72710 7Í6<0 3ÍÍ7SS9I 3130 31(1 Í21-Í29 IÍII0 1MÍ8 IC1<OI<<220 IJWt !*»:<J
KÖZGAZDASÁG
Csökkent a jegyforgalom
A Magyar Nemzeti Bank február 7-i kimutatása szerint a jegyforgalom a január 31 -i állománnyal szenv ben 1839 milliárddal csökkent. A girókövetelések ellenben 272 4 milliárddal növekedtek. A február hó első üzleti hetében a jegyforgalom csökkenése, valamint a váltótárca állomány apadására vezethető vissza, míg a jegyforgalom a giróbefizeté-sek révén — állami 2606, egyéb 11 8 összesen — 272-4 milliárddal, a váltótárca állomány csökkenése folytán 6r6 milliárddal, az állami adósságok február havi törlesztése folytán befolyt 07 milliárddal csökkent, addig a devizák és valuták vásárlása révén 41 6 milliárd, lombard kölcsönből 06 milliárd és egyéb követelések növekedése révén 1131 milliárd és egyéb tartozások apadása révén 1*5 milliárd pénzjegy került forgalomba.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde barátságos irányzattal indult. Az Uzletidö későbbi folyamán elgyengült, mig a középárfolyamok az összes értékekben a tegnapi zárlati nívó felett mozogtak és délig ujabb árjavulást értek el.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután I órai rá ró árfolyamai a kővetkezők I
Antot Migy. Hu<l Uo>d t«nk Mm, Hit
Ltttimil. OL-M. bitik Outr. Hit BinkvtKlo P<MdUU«>by
Hotv. Ml. |. b
M--C«í5i lp«ib-roej.imi Ktt. Hitel Mijcy«r-N<ni«t Kötp. Jdiilox VIroit biak
K.rcik it\'
Uk
fUWirotl tp. Lteótváioal táv írni KfiWü»Jl Tik. Altil. TjV. MoVIJr HjuI thi Eiiö M. B!«t PootiHc
CotKOrdU BHÓKUÍII Osd.polt HunriíU
Viktttit
Kol>6 K4:< 05it r>r«Kh«
M.gy »•;\'■> A1L Kíi.ín
fiu.yblllotv
Uflkínyl
Ríibiny.l
Sitiv^M *
Niikl 13
Viki. fijtor
Kiiitkedit
Adri.
AlUnllk. 2
l.«v*nt« II
Mit/. 2
Eur 3
Ktiutt VilMl
D\'llviiut í
Mlamv.tut Truit
Apróhirdetések
Ai »p:.Mi:.d«l<» dija 10 tióff SŰOO K. A clmaié i minden vailagabb b*:0bfil ilW nó Wt ufaik Mimit-ütik. MlndfO torlbtl tzó dUi 500 K. A Midcttil dij rl&re «itlcod4 ■ i foruílinl adó hOMJulmUt.\'lk
Eladó manónház azonnal elfoglal, ható u| ház, szép két szobás lakás, el.y szoba. tágas konyha, melléképület, kut. konyhakert 130 millióért, melyből 50 millió azonnal, többi később llzelendő, megbízott. Szigriszt Ingatlanforgalmi iroda, Fő-ut 8.
Eladó vendéglő. Kiskanlzsán. Ország-ut 23. sz. alatti vendéglő berendezéssel, hordókkal, nagy kcrthelylséggel szabadkézből eladó, vagy csetteg bérbe is kiadó. Bővebbet -ugyanott a tulajdonosnál. 3-Sö
134
r.\'W
Zürichi zárlat Piris 2788 —, London 217750. New\\ork 518-75, BrOssel 26-17.10. Malland 2147 50, Holland 20S-7Ó. Berlin 123-50. Wien 73--. Solla377 50, hnga 1531-25,-Budapest 72*-, Varsó 100, Bukarest 267-S0, Belgrád 850 -.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI-UTA
tegnap mi tfxmp ma
Bécs ...............98601 9850 98001 9770
Berlin...............5825 .5820 5790 5790
Prága ............ 474501 47 ISO 473501 47350
Newyorkban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Eztlst egy koronás 6l50-f&50. kélkoronás 12.300- 12.700, forintos 16 500 -17.000, öt-koronás 31.500 —32.500. színarany 49.000--49.500, arany huszkoronás 3l5.O0ó-316<XX) platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Irányzat az amerikai lanyha jelentések hatása alatt a budapesti tőzsdén is ij-cn lanyha volt. Buza és rozs 15.000. kötés, zab cs tengeri 5000 koronával olcsóbb. A btiza Ismét 600.000 korona alá esett AllaláUan a kínálat voll túlsúlyban, a forgalom minden cikkben csekély volt, vevők hiányában.
Buza lki.iv. 76 kg-ov 58 2 5tX> 5Bó OuO, 7t kg-os 592 500 - 59o.000, egvéb vld. 7fi Ve 58000\')-582.500.78kg-os590OUO- 592 50) rozs 495.000 -500.00Ö. sörárp* 485 (^0 -505.000, takarmány árpa 400,000 120.00) uj leiiiicrt 295 000- 3COOOO, köles 310.W., —315.000, korpa 2400)0 245.G-30 ish 430.000 -440.000. lucerna 250.000 270.000,
Sertésvásár
Felhajtás 19C0. melyből eladatlanul vbjes maradt Í000 drb. Elsőrendű 21 030--22 000 szedett 20.000 21.000, szedett k\'.zép ld.CK.Mj —21.000. könnyű 16.000-18 000. elsőrendű öreg 20.500—21.000, másodrendű 18.000 19.500, ongol süldő I9 0DO-ÜOOOO. szalonna nagyban 23.000—23^00, zsir 26.000 -2<> 50oí lehúzott hus 24.000 - 24.000. szalonnás fér sertés 24.000 26 COO. Irányzat lanvltij volt.
Kiadó: Zriiiyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. N\'aRykanlzM
Atlustfum P6v*ro»l oy. Prisktia OV.\' .« Pí.lbi
m-.ti
St*pb»t:«uia U|>l{ni«m
Oinz Daa. Oitu VIO. HolCrlI Kúhce
Lin)
I
I.tp-.ii.
Mij; Míjejii .i4l Bvlgi Un,
Mífl«< Vtgylpw V-K00i{yár Rlrst
Ror.:r.tn» Wú\'róVr
Cukorgyáruk
Dtictikcr Cukoripar Otorrf* MciÁn. <ukof l«» S«IIHM«/ :t»o
.tUKiiUtoíík
C«lun«f 2«
SxjlJ.nl
POipiM 23
Tok.JI boi <2
llalkttrik. 22
O&t. Villámot
tk*. iiió 373
Jvjit l.iO C«
AW üli II
Olajok
OUJIp.f
Miroil p«!f.
Sflr «t *(«»
ririio.1 tCl Kl(il>i!r K6t> p-^t K<<lci\'.iü Cot" W»r»ényi()f O.íbwmdl
SzAllodAk Ko> i! uill ) SriiVMliii
Ibrirn
.Uliíl
Textil
JuU
Oy*plituioi3
CVi-IJb<f|{«f
K«luA
P*fllUll?íf
Siív6-K3U>
fiSn .
Huag. mSliify*
SiIVii
Dintu
K<-Vti MurJoyl lö-ök
"r^rot
lnt<i«ilm T«l«ton öiKir-.eW Bir-\'l
Biul
Oyíil b4f Coivía lilm P«plil?*r
llj-.KYJlpar
Gyártási engedéllyel, bizonyos százalék mellett kiadnám saját szabadalmazott
asztal tattai
mely versenyképes bármelyik ktll-és belföldi tűzhelyekkel." Csakis motorikus erővel berendezett lakatosmühelyt respektálok. Cini a kiadóhivatalban. <«.<
Kakasfesték!
A/, asszonyok addig lesték, Mi« inc^jölt iv Knkaofcstók! Kérdezz irtcjí CSftk minden boltot Tartós, tiszta, nem hngy foltot Ék vetekszik minden árral, Szinc meg a napstigúrrcl 1
Kapható jg
STAItlPF 7S!GW!OfiC
tilszer- és escmcge-flztétében Nagykctniz&a, Bazárépület.
Ugyanott l kg-t»crg. nkAcmóz 25.000 K
Magyar-német-francia levelező, könyvelő, gépíró állást keres. Óramunkát I* vállal.
Citnc a kiadóhivatalban megtudható.
Egy szép Eezterházy-féle olnjoi tengelyű futó kocsi, egy luszter-lámpa, egy ablaktok* rámákkal 140 cm. magas eladó. Magyar-utca. 4. 449
Miltényi-oipöt vegyen!!
Lctcnyén, a Főutcán egy modern url ház eladó, bármily üzletnek alkalmas; utcán win 3 szoba. I cseléd szoba, konyha, kamra, folyosó és előszoba, az udvarban 2 szoba, faház, tégla hidas, nagy pajta és jégverem, kut az udvarban, nagv kert, az egész ház atatt pince. Cim a kiadóban, 411
Rövid zongorát, vagv pianinót bérelnék. Priváttól Is, inagas díjazással. Clm a kiadót un. 459
(i oCi 1
tCQren prAbavátárláit 33
Szomolányí Gyuh
Csengcry-ut 2. szám alatti
v. (n Hamura mellett) 5/tetíbon. -*
Eladó Körmenden * Homzeti kávéház éa szálloda, a vasút közelében, teljes berendczéisscl és lakással. Bővebb felvilágosítás n tulajdonosnál. 402
Legújabb selyem kalapok már 200 ozor koronáért kaphatók nagy választékban. Klein József és Testvére. Ugyanott egy tanulólány felvétetik. 426 3-1
üzlethelyiség cipész, szabó, vagy más Insonló célra, esetleg lakásnak konyhával és mellékhelyiséggel kiadó. — Ugyanott egy fUszerbcrendezés mérlegnél átadó. Cim a kiadóban. 425
férfi velúr kalapok
leuJIlltott lukon kiphatík Gyenes és Vida knlapgyár
Egy borbélysegéd azonnali belépésre
felvétetik Péll Kálmán üzletébe._446
Három, négy, úriembert kosztra
elfogadok. Cim a kiadóba. 442
Egy szabadrendelkezés alall illó lakás 2 szoba, konyha, étóskamra, víz éi villany bevezetve, azonnal kiadó. Cint a kiadóban. ^
Irodaberendezések
NAGY ÉS VÉRTES R. T.
BUDAPEST. V., ARANV JÁNOS-U. ».
KERESKEDŐK FIGYELMÉBE!
Enyvezett csomagzárócimkék, enyvezett ragasztószalagok,
pénz ragasztók, áru-tüző és függőcimkék a legjutányosabb árakon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN. ,
Fizetési nehézségekkel
kűidi k*reik<d6k tooiulj.Mk binlommtl
Forgács és Társa
kvr. «K>eil<tA Irodijlboi Budapest, V., Erxsíbet-Wr3. síim, fálcmelc\'-T.UIofl ■ M-74. I\'\'1
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly).
64. évfolyam, 33. szám Nagykanizsa, 1925 február 13, péntek Ara 1800 korona
Kíszpíniiel bérmentesítve Alispáni hivatal 24
Zalaegerszeg
POLITIKAI NAPILAP
J,t,ktiil6i<g kUdóhlviUl Pí-ot J Inlerurbin-Teleton 78, nyomda 117. Mim
. Felelős szerkesztő: Kenipelen Béla
EMIIielí.1 In: C8y hói* 30.000 korom Híiom hórá............... 90.000 koronj
A miniszterelnök genfi útjáról
A földmivelésügyi tárca költségvetése —- Agrárállam vagyunk s fel kell lendíteni a mezőgazdasági ipart Elkészült a választójogi és a főrendiházi törvényjavaslat
Budapest, február 12
A genfi tárgyalás
Tegnap este befejezték azokat a tárgyalásokat, amelyeket gróf Bethlen István miniszterelnök vezetése alatt a magyar delegáció Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos jelenlétében már több napja folylatotl, A nép-izövetségi főtitkárral és a népszövetségi pénzügyi bizottsággal a magyar ddcgáeió csütörtökön utazott vissza Budapestre.
Bethlen István gróf a genfi tárgyalásokról
Gróí Bethlen István miniszterelnök az M. T. I. gcnli tudósítója előtt a genli tárgyalásokról a következőket mondotta:
A tisztviselő kérdésben a Népszövetség pénzügyi bizottsága nem fogadta el a magyar kormány képviselőinek ama javaslatát, hogy a tisztviselők fizetéseinek rendezése már most véglegesen elintéződjék. Nézetük szerint ugyanis a végleges megoldás arra az időpontra lialasz-tandó, amikor a folyó költségvetési év péjzllgyi eredménye már1 véglegesen megállapítható lesz. A bízottig belátja azonban, hogy a lisztvi-lelók nehéz helyzetben vannak, ezért a népszövetségi főbiztosra bizza, hogy átmenetileg a magyar kormánnyal egyeterlően megfelelő módozatokat tálaljanak arra, hogy a tisztviselőknek rögtöni segélyt nyújtsanak olyan arányban, amellyel a szanálási programot nem veszélyeztelik, Ehhez képest a kormány a főbiztossal egyetértően intézkedni fog, hogy február ,,, végéig az aktiv tisztviselők,(Üzemi alkalmazottak kivételé-™) fizetésének javítására megfelelő összeg vétessék igénybe.
NÍP»övetség pénzügyi bizotí-"e behatóan foglalkozott annak
MOWecsség^ |]ügy az állam.
la,ti Wsutyának szem előtt
Mása mellett a szanálási időszakra hC,yZC,C ÍS
A gazdasági élet megerősítése nSl x • haszn<>s beruházásokkal, ZSSu •pedl\'S a mezőgazdasági S5ÍÍ5 intcnziv fokozásával bit-os ható Ép ezért a bizottság hozzá-5 Í50*- h°gy a jövő évi költ-E .Sbcn a \'"agyar kormány a E:0!?1 egyetértve a szanálási fezeiben előirányzott összegnél a» i « Osszegtt vehessen föl abban vl£ ha a rc"des évi költség-ami? k,sebb deficittel zárul, mint A " a.S2a»ólási tervezet megenged. ? kn?ö?azdasálíi termelés fokozását Kormány a Népszövetség pénz-
flgyi bizottságával történt érintkezése után ugy látja átmenetileg biztosítottnak, hogy mindaddig, míg a záloglevelek külföldön elhelyezhetők nem lesznek s ezúton a mezőgazdaság hosszúlejáratú külföldi kölcsönhöz nem jut, a magyar állam a rendelkezésére álló költségvetésen kívül álló korlátolt összeggel már most lehetővé teszi a záloglevelek kibocsátását.
A nemzetgyűlés
A nemzetgyűlés inai ülésén a kereskedelmi tárca költségvetésének részletes letárgyalása után áttérlek a földmivelésügyi tárca s a vele kapcsolatos állami üzemek költségvetésének tárgyalására.
A költségvetést Erdélyi Aladár előadó ismertette. Védelmébe veszi az agrártársadalmat az őt ért sok támadásért ; tiltakozik a bérleti összegek valorizálása ellen; azon nézetének ad kifejezést, hogy hazánkban a termelési politikát kell jobb alapokra fektetni; javít ni kell a \'közlekedési utakat is. Ezután áttér a költségvetés részleteire.
Utána Mayer János földmivelésügyi miniszter tartotta meg nagyszabású beszédet. Magyarországon a mezőgazdaság céltudatos fejlesztésével párhuzamosan kell haladnia az ipari élet fejlődésének — mondja. Azután beszél a földreformról s kívánatosnak tartja, hogy az mieiöÖb végrehajtassák. Fontosnak taitja a házhely-kérdés pontos rendezését s e célból szövetkezeteket óhajt létesíteni. Készül az állategészségügyi törvénynek a reformja is.
A többtermelés alapja a szakoktatás fejlesztése. Nagy mezőgazdasági szakoktatási ankétet fog összehívni, hogy a szükséges terveket megbeszélhesse az arra illetékes tényezőkkel. Nagy súlyt helyez a mezőgazdasági ipar fellendítésére. Az állami birtokok ügyvitele iránt a képviselőknek megadják a minisztériumban a kívánt információkat. Nagyon örülne neki, ha az ő háta mögött is olyan egységes és összetartó társadalom állna, mint a kereskedelmi miniszter háta mögött.
A földmivelésügyi minisztert expozéja után megtapsolják.
Csiky Gergely szólal fel. Nem helyesli, hogy a kisgazdaképviseKk a földmivelésügyi miniszter expozéja alkalmából nem jelentek meg a Házban. Ezt annak tudja be, hogy a kisgazdaképviselők egy része nincs teljes bizalommal a földmivelésügyi kormányzat iránt. A földreformmal foglalkozik. A földmivelésügyi miniszter figyelmébe ajánlja a mező-
gazdasági munkások nagy problémáját, melynek megoldására mindért lehetői meg\'kcll tenni. Ugyancsak a cukorrépa termelők sérelmeit teszi szóvá. A költségvetést néni fogadja cl.
Grüffl Jenő szólal fel. Foglalkozik a mezőgazdasági kamarák kérdésével. Véleménye szerint épen elegendő volna a mai négy mezőgazdasági kamara helyett egy mezőgazdasági kamara. Majd a lótenyésztés problémájával foglalkozik. A kormány iránt bizalommal viseltetik, a költségvetést elfogadja.
óaál Gaszlon szóld fel. Foglalkozik a jövedelem és vagyonadó kérdésével. Azt kívánja, hogy azokban a vármegyékben, amelyekben rossz termés volt, a jövedelmi adó illetékeket engedjék el mindaddig, míg erre a/ évre szóló adófizetések meg nem történtek. A földadó leszállítást sürgeti az elemi csapások által sújtotta vármegyékben. A szőlőtermelés válságát teszi szóvá. A dohánytermelés terén az adminisztrációban látja a hibát. Ha az állam bérbe adná a dohánymonopóliumot, a mostani bevételek kétszeresét kapná. A mezőgazdasági kamarák fenntartása liz milliárdjába keríll a g.izdaközönség-nek. Kéri a kormányt, hogv szüntesse meg ez intézményeket. Apasztani kell a gazdasági főiskolák számát. A költségvetési elfogadja.
Dréhr Imre felolvassa a földbérlők egyesületének felhívását, melyben a leghatározottabban tiltakozik a buzavaluta megváltoztatása ellen. Az aranyvalutára való áttérés legfeljebb a kisbérlöknél volna méltányos. Kéri a földmivelésügyi\'minisztert, kezelje a legnagyobb óvatossággal ezt a kérdést.
Szabóky Jenő foglalkozik a műszaki és gazdasági tisztviselők súlyos helyzetével. Kevésnek találja a víz-ügyekre előirányzott összeget. A Ouna nehezen hajózható részeinek hajózhatóvá tételét kéri és a vízügyi társulatok hathatós támogatását, ré- j szűkre 10 milliárd kölcsön kiutalását. A költségvetést elfogadja.
Reischt Richárd beszédének elhalasztását kéri, melynek megadása után elnök a vitát megszakítja.
Rubinck • István bejelenti a mentelmi bizottságnak a Rupert-flgybcn hozott határozatát s hogy a Kassai és társai kisebbségi ellenvéleményt jelentettek be.
Farkas Tibor kérte a jelentés sürgős, következő Ülés napirendje előtt való tárgyalási, melyhez a Ház Pesthy Pál igazságügy-miniszter felszólalása után nem járult hozzá.
Ezzel az ülés este fi óra után végetért.
A közoktatásügyi bizottság ülése
A nemzetgyűlés közoktatásügyi bizottsága Pékár Gyula elnöklete alatt ma déli 12 órakór ülést tartott és letárgyalta gtóf Apponyi Sándor fcönvvtáráról szőlő, törvényjavaslatot. A bizottság ülésén a kormány részé-
ről Klebelsberg Kunó kultuszminiszter vett részt, aki Vasadi-Balogh Györgv felszólalására adott válaszában kijelentette, hogy a görög nyelvtanítást a harmadik gimnáziumban nem tartja kivihetőnek. A gimnáziumok létszámának szaporítását feles-lenesnek tartja. Mindent meg fog tenni a tanárok nvugdij-ellátása körül tapasztalt sérelmek orvoslására. Az F.hrenfcld kódex aukciója kap-c án kijelentette, hogy azt a lehetőség szerint a Ház könyvtára javára megvásárolják, nehogy magyar kézből idegen tulajdonba kerüljön a ritka műemlék.
Az egységespárt értekezlete
Az egységespárt a kormány tagjainak inevszámu jelenlétével értekezletet tartott. Huszár Dezső napi-rciul előtt az állatszállifási nevekben srófolt fel Mayer János földművelésügyi miniszter válaszában kijelentette, hogy annak könnyítésére mindent megtesz, ha a kereskedelemügyi miniszter vasulforgalmi szempontból hozzájárul.
A Ház naplója ügyében felvetett kérdésre Szeitovszky Béla válaszol.
Patacsy Dénes baranyamegyei közbirtokossági sérelmeket panaszol.
Görgey István jelentést tesz a nyugdíjas pénzintézeti tisztviselők s ugyancsak a nyugdíjas gazdasági tisztviselőknek a párthoz érkezett memorandumairól, melyeket a pénzügyminiszterhez juttattak.
Rakovszky Iván bejelenti, hogy a választójogi törvényjavaslat elkészült, a napokban kinyomatják. Az egységespírt Kenéz Béla elnökletével bizottságot küldött ki előzetes letárgyaltára.
Pesthy Pál bejelenti, hogy a főrendiházi javaslat elkészült. Ennek tárgyalását az cgységespártnak gróf Ráday Gedeon elnökletével kiküldölt bizottsága végzi.
Ezzel az értekezlet végetért. Utána pártvacsora volt.
BELFÖLDI HÍREK
Kállay Tibor az államközi kereskedelmi kamara elnöke. A
Magyarországon működő államközi kereskedelmi kamara a főrendiházban tegnap ülést tartott. Elhatározták, hogy az eddigi szindikátus forma helyett átalakulnak alapszabályokkal rendelkező jogi testületté. Elnökül egyhangú lelkesedéssel Kállay Tibor dr.-t, a nagykanizsai kerület nemzetgyűlési képviselőjét, társelnökké Vignaieili di Montecarlo herceget választották. Kállay Tibor székfoglalója után elhatározták, hogy a mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari érdekeltségek és a városok bevonásával a közeljövőben a külföldi hitelszerzés lehetőségeinek megbeszélésére értekezletet tartanak.
zalai közlöny
1925 február 12.
Az Országos Magyar Főtdbérlő Egyesület tegnap tartolta rendkívüli közgyűlését Budapesten a régi országházban igen nagy látogatottság mellett, Bolllik József elnöklésével, a kormány tagjainak nagyszámú jelenlétében. A gyűlés letárgyalta a bérlök panaszait, a buzabérek lehetetlenségét, ami sok magyar bérlő egzisztenciáját tncgingalta, hiszen a buza világpiaci ára duplája a béke-paritásnak. A kormány beavatkozását kélték a földbérleti összegek valorizálására, földbírlök adóséielmeinek orvoslását. Határozati javaslatot fogadtak cl a földmivclésllgyi miniszterhez való terjesztés végeit, hogy a terményériékben kötött kötelezettségeiket a földbérlök a békebeli átlagos aranykoronás árfolyamon teljesíthessék, kivéve a mezőgazdasági munkások béreit. Az idei rossz esztendőre október l-ig fizetési haladékul adjanak. Kishaszonbérlök (100 holdon alul) a kataszteri liszla-jövedelein minden koronája után maximálisan 4 aranykorona bért fizessenek.
KÜLFÖLDI HÍREK
Nagy bánya-szerencsétlenség.
Dortmundból jelentik: Tegnap este a Stcin miniszterről elnevezett bányában a második és harmadik számú tárna közti légaknában légrohbanás történt. A robbanás a dolgozó munkások közül 130-at eltemeteti s csak 8 ludott megmenekülni. Eddig 90 holttestet találtak, melyek közill még csak 7 l-ct tudtak kiszabadítani a romok közül. Semmi kétség, h.igy mind a 130 halálát lelte a beomlott föld alatt. A megmenekült 8 köztll egy meghalt, a többi állapota gázmérgezés miatt életveszélyes.
Országos diák-sztrájk készül Oláhországban. A tegnapi nap folyamán Bukarestbe étkezlek a kolozsvári, czernovilzi, jassyi egyetemek kiküldöttei, kik titkos tárgyalásokat folytattak a bukaresti főiskolásokkal azirányban, hogy Angelcscu kultuszminisztert birják rá, hogy a legutóbbi zavargások miatt elrendelt kitiltásokat ne hagyja jóvá, mert ellenkező esetben az egész ország diáksága általános sztrájkot kezd.
Keszthelyi kulturkép
A napokban lerakják a kultúr-palola alapjait — Megoldást nyert a Balatoni Muzeum és keszthelyi színház Ugye — Építkezések Keszthelyen — A rendezett tanácsú várossá való átalakulás
Keszthely, február 12
Sokat mondogatják illetékes és illetéktelen helyeken, hogy, ha a Balaton más ország kincse lenne, akkor egymaga elegendő lenne ahhoz, hogy kibányásszák belőle a veszles háliorii minden adóját és helyrebillentsék vele a veszedelmesen megingott gaz-dasági és pénzügyi mérleget.
Nálunk a Balálon jóformán parlagon heverő kincs és egyetlen parlt-menti váiosa, Keszthely is csak nagyközség, hololt fekvésénél és Hévízzel való kapcsolatánál fogva a Balaton fővárosa címre és szerepre lenne hivatott.
Azt mondják, a leányzó csak alszik. Igen ám, de az az alvás már századok óla tart s álmoknál egyebet eddig alig produkált.
Most az első nagyobbszabásu álom mégis csak eljutott a megvalósulásig. Épül a keszthelyi kullurpalola. A városka főutcájának végében, az utolsó, szélszórt villák közöli, a herceg állal adományozott térségen már csak az építkezés megkezdésére vár a kulturpatotaösszchalmozottanyaga: rengeteg mennyiségű tégla, épilőfa, hatalmas vas-traverzek,\'\' óriási alapkövek.
A hercegi palota udvarán álló, eddig menekült vasutas-családoknak uri lakást nyújtott, emeletes fuió-ís-tálló lebontása ezen a héten befejc-ződött. Ennek összes anyagát adla a herceg a kultúrpalota céljaira. Há rom kétkocsis teherautó hordta naphosszat heteken keresztül a lebontod gyönyörű épület anyagát a kullurpalola lelkére, hogy a«föuri pompa és gazdagság céljait szolgáló épületből az egész város kulturális haladását szolgáló palota legyen.
Csak azt kötötte ki a herceg, hogy a főutca utolsó, tehát a kultúrpalotával szomszédságba kerülő, földszintes, rozzant, hosszú sarokházát, a régi, faluvégi „Utolsógaras" csárda, késóbb istálló, majd raktár céljait szolgáló, a szép villák közepette
egyetlen kopott, romladozó, oda nem illő épületei a város cinclelcs, csinos formájú házzá építtesse. Ez az építkezés azonban nem megy a kullurpalola rovására, mert ehhez meg az anyagól a htiszárlaklanya évek óla bedőli letőzctü fedeles lovardája szol-\' gáltatja.
Keszthelyen ezeken kívül is meglepően sok építkezés törlént az ősz folyamán. Természetesen ucin any-nyira kis lakóházak, mini inkább villák és szanatórium céljail szolgáló ni épületek emelkednek részben még félig készen a város szélein, különösen pedig a Balaton felöli részen.
Mintha egy kis élet költözött volna be Keszthely fala! közé. Már rendőrök is vannak azulcán ésfigyelmez-lelö lábláklaz ulfordulóknál autók és kocsik számára. Általában véve jólesik egy-két év után körülnézni Keszthely ulcáin, ahova minlha a rend szelleme költözött volna be első kísérletezésre.
Épül a kultúrpalota. Színháza lesz benne Keszthelynek és otthona a rendkívül gazdag, sok-sok kincset rejtegető Balatoni Muzeumnak.
A kullurpalola lállán talán majd a kulturális élet is nekilendül ebben az alsó városkában, annak tipikus vidéki lelhargiájában.
Meri tudni kell, hogy a nagyközönség kultúrájáért nem történik voltaképen semmi sem Keszthelyen. Hacsak egy-két elázolt praxi — mint az nemrégen törlént — reggel 8 órakor fel nem mászik ablakpárkányokon, fal-diszitésekeu a Hungária erkélyére s ingujjra vetkőzve nem tart előadási a piacra, hivatalokba induló embereknek, kik kacagva, és botránkozva nézik, hogy szórja le ruháit, hogy rúgja le elegáns fél lakk-cipőit a tömeg közé, míg imi-lató-pajtása az egyik mellékutcába bujt a kíváncsi szemek elől, lévén ő fogadásból csak háló-alkalmatosságban, de belülről annál alaposabban befötve.
Ilyen és ehhez hasonló jeleneteket nap-nap után produkál a jókedvű jövő generáció, mely a gazdasági akadémia falai közölt a magyar agrikulturáért folytatott tudományos nevelés köbben ilymódon piheni ki a főiskolai élet fáradalmait.
A fejlődés útjára lépett Keszthelynek nagyközség voltából való kibon
lakozása felé az első lépés eredményes volt: Keszthely és Kiskeszlhely egyesültek. Vollaképen már régen egy volt a két község a valóságban hiszen annyira összeépültek, hogy van olyan ház, melynek udvara Kis-keszthely, maga az épület Keszthely területéhez tartozott. Éz az egyesülés az első lépés Keszlhelynek rendezett/ tanácsú várossá való átalakulása felé/
Az ez iránt tanúsított érdeklődés legnagyobbrészt még csak abban nyilvánul meg, hogy az úgyis tagozódott keszthelyi társadalom ujabb pártokra bomlott, melyek mindegyikének van külön polgármester-jelöltje.
Ez sem lenne baj, mert hiszen mindez csak annak a jele, hogy Keszthely valóban él és a város fejlődése még kiaknázatlan lehetőségek felé orientálódik, melyek megvalósulásuk eselén hatalniasNépéssel viszik közelebb Keszthelyt a Balaton fővárosa címhez, amire hivatott s nem csak a Balaton-kultuszt fogják beállítani a város, közvetve az ország talpraállltásáért folytatott küzdelembe, hanem Zalaország kullur-élelének is jelentős tényezői lesznek.
Annyi máris bizonyos, hogy Zala-megye városai közt Keszthely nagyközség az első, melynek kincsetéró, igazi muzeuma van s hogy Keszlhely nagyközség építi már a vármegyében első kullur-palolál. (bl)
Mapiloiták a Polski Egylet
400 személy részére van hely További rendészeti Intézkedéseket kérünk
Amire már régóta várunk, a keddi incidensből kifolyólag végre meglör-f&nt: mint értesülünk, a rendőrség és tűzoltóság közös egyetértéssel megállapította a Polgári Egyket nagytermének befogadóképességét.
A két szerv állapította meg a földszinten, a karzaton s a páholyokban a férőhelyek számát. Eszerint a földszinten van 240 ülőhely és legfeljebb 60 állóhely. A karzaton az állóhelyek száma legfeljebb 90, mig a 4 páholynak nézőközönsége nem haladhatja meg páholyonként a 6 személyt.
Mi a magunk részéről örömmel üdvözöljük az uj rendet. A néaótér
Költemények
Irta s a .Zrínyi Miklós Irodalmi é* .Művészeti Kör* llceáll* előadásán folyó lió 12-én felolvasta :
dr. Winklcr Ernőné Munkácsi Noémi
Csillogó víz tükrén ...
I.
Csillogó viz tükrén Táncol a napsugár, Izzó, fehér virág ■Aranyos ködben áll. Uj színek, uj hangok, Minden újra tied. Csillogó viz tükrén Mosolyog az Elvit
Bennem az ifjúság Afirnten tüze, vágya: Veted most elégni Itt a napsugárba\'!
II.
Alkony a viz tükrén, Búcsúzik a nap már, Hervadó virágról A csillogás elszáll , . , Színek egybefolynak. Halkabb lesz az ének . . . Alkony a víz (ükrén, Búcsúzik az Llet. Szeretnék kedvesem Veted kéz a kézbe. Elindulni némán Az Est sötétjébe . . .
Virágok a temetőben
Virágok nyitnak a temető kertjében. Tavaszi virágok.
Elsuhan egy szelíd . . . hallgatom zenéjét, Amint köztük járok.
Ember volt egykoron, bűnös vágyó lélek, Szeme könnyel telve . . . Uj tavaszról zeng már odafönn a légben Pacsirta éneke.
Neni múlik el mtnden, a halál völgyében Újra élet támad.
Besüppedt sírokon festenek a bimbók Virágok fwmpáznak.
itt béke van, mély csend. Zengő madár ének Száll a messzeségbe . . . És ugy érzem, mintha minden, ami itt van Ménről beszélne.
Emlékjárás
Itta s a .Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör" liccálls előadásán folyó hó 12-én felolvasta:
Barbarits Lajos
Hajnalodott.
A sok jelmezes, szikrázó kedvű pár még" a cigány körül gyűrte, tiporta a csárdást.
A prímás mellett, a cimbalomnak támaszkodva deresedő fejű férfi újrázta szakadatlan. A monoklija néha leesett a szentéről s olyankor szaba-
don maradt az arcán vajami kesernyés, fáradt vonás.
Nem táncolt. Karbafont kézzel állt ott, mióta vége lett a szünórátiak. Néha a prímásnak a fülébe súgott valamit. Olyankor pár pillanat múlva fékevesztett iramban kapott uj erőre a tánc.
Arcán az éjszakázók unott mosolya ült. A szeme emberről-emberre járt; körüljárta, simogatta, vetkőztette őket: kereste bennük az embert. Szétszedte a kacagásukat, boncolta a viharzó, korlátokat romboló jókedvüket és apró részekre bontott minden mozdulatot, amit összesimuló, egymás szemébe merült párok testéből kiváltott á kacskaringókkal cifrázott, izzadtságszagu báli muzsika.
Neki nem volt senkije a táncolók közt. Csak örült, ha szótlan, elhagyatott agglegényi életéből egy-egy éjszakát el tudott lopni a mások mulatozása árán. .Minden bálon ott volt. Minden mulatságon és előadáson volt valamilyen rendezői szerepe. Finom, szomorkás, szellemes meséit szívesen hallgatták a társaság asszonyai; a férfiak meg uri gavallériája miatt szerették és mert tudott velük inni akár reggelig anélkül, hogy
használhatatlanná vált volna a vidám kompániában.
Legjobban így szeretett mulatni: bor nélkül, egyedül a kavargó sokaságban; a prímás mellett, a cimbalomnak dőlve nézni az egymás közelségébe részegedett embereket.
Most már, hajnaltájban, unatkozott kissé. Elhatározta, hogy hazamegy. Csak még előbb visszaadja azt a legyezőt, amit éjfélkor, mikor az álarcokat letették, egy kis szőke, jótáncos baba ejtett le épen az ö lábához. Évődött vele, hogy nem adja vissza; váltsa ki. A lány azt mondta akkor, hogy maja hölgyválaszban kiváltja egy tánccal. De aztán nem jött el érte Olt maradt a zsebében a kis legyező. Mosi ajt nézegette, mielőtt mégis csa* megkeresi távozás előtt a kis szőkeséget és visszaadja neki.
Most vette csak észre, hogy JJJ lyen szép, ezüsthimes, világoszöw szalag volt rajt. A szalagon sölétzöia apró számokból egy dátum: CU régi, husz egynéhány év előtti teii nap. v
Csak nézte, nézte, hogy lesznw a parányi öltésekből mázsás pörölyök, amik évtizedek kriptaajlap döngelik a homloka falán. Nyitogatta
IMB frbruár 13
zalai KÖZLÖNY
túlzsúfoltsága a teremnek meglehetősen tűzveszélyes volta miatt valóban nem engedhető meg s helyeselni tudink ugy a rendőrségnek, mint a tűzoltóságnak intézkedését, hogy erre az erélyes lépésre elhatározták magukat. Felelősségük érzetének tartóztak vele.
Ezzel kapcsolatosan azonban e helyen is szóválesszük azt a kérdési: nem rendelhetné-e el az itteni rend-Örsig is. épen ugy mint Budapesten van (íz előadások megkezdéstkor a tetembe vezeti ajtóknak lezárását?
S a tűzbiztonság fokozása céljából felvetjük azl a kérdést is: nem lehetne-e a földszinti ülőhelyek egy részének számára a Polgári Egylet telső ruhatárát átengedni s a nagyterem megközelítését a két közbeeső helyiségen át lehetővé tenni?
Mindezek a kérdések újból és újból csak időszerűvé teszik a Polgári Egyletnek Vigadóvá való álépilésének szükségét s az önálló színház mielőbbi felállítását.
Hisszük, hogy a legrövidebb idő alatt mind a kettő meglesz.
Nagykanizsa, febrnit 12
A nagykanizsai „Hangya" tisztviselői kora 36 sírkő árát gyűjtötte össze saját körében ós küldte be szerkesztőségünkbe.
A»„Hangyáu-nak ez a hozzájárulása példa nélkül áll gyűjtésünk eddigi folyamán az üzletek, üzemek, pénzintézetek és hasonlók között, mert azok tisztikaiíi. ha Itt-ott jegyeztek Is egyet-egyet, azonban ezt a teljes, minden tagra külön Is kiterjedő áldozatkészséget, ami a „Hangya" kebelében 36 sirkő felállításához szükséges összeget hozta össze, ezldelg sehol sem tapasztaltuk.
A nagykanizsai „Hangya" 24 tisztviselője mind bekapcsolódott a saját maga jegyzésével is akciónkba s ezzel olyan példát állított a még hátralévő nagykanizsaiak elé, amely méltán érdemel meg minden elismerést s bizonyságot tesz arról, hogy a „Hangya" tisztviselői kara a merkantil szel-
lem, a rideg számoszlopok közt nem veszítette el jó magyar érzületét, hanem külön könyörgés nélkül is siet eleget tenni azoknak az emberi és hazafias kötelességeknek, melyek az egész magyar társadalomra hárulnak s melyekből a „Hangya" aránytalanul nagyobb részt kért magának, mint egyéb hasonló vállalatok.
A murakereszturi
vámhivatal
személyzete Is elküldte hozzánk adományát. Őszintén szólva, nem is jutott eszünkbe, hogy tőlük is kérjünk és kérés nélkül Is várjunk. hiszen városunk közvetlenül érdekelt lakossága körébeit Is nagyon sok a hiába pazarolt kérő szó, hogyan számíthattunk volna tehát arra, hogy Murake-resztur vámhivatalának is legyenek megérzett kötelességei ? Az ö három sírkövük nyugtázása álljon Itt szemrehányásul mindazoknak, kik közvetlenül itt, a város falai közt, a katonatemető 1300 sírjának szomszédságában nem jöttek még rá arra, hogy feléjük Is száll kérő szavunk.
Nyugtázás
A .Hangya" nagykanizsai kirendeltsége 5, a BHangya" tisztviselői: Preszku Géza 3, Makó Gábor dr. ujabb 2 (összesen 3), vitéz Szőes Ferenc 2, lldvardy János 2. Kubinyi Sándor 2, Szabó Károly 2, Junker Berta I, Groszek Ilona 1. Ekler József 1, Zapletál Gyula 1. Verbanchich Gyula I, Zsidegh Josetine I, fíernáth Lajos 1, fíernáth Jenő 1, fíernáth Zoltán 1, Lehőczky Ferenc 1, tiohár István 1, Buday Lajos I, Oskola István 1, Gáspár István I, Németh József I, Gazdán János I. Göncöl János 1, Péter János I sirkő felállítására fizettek be egyenként 70.000 koronát.
Egyéb hozzájárulások: Vámhivatal (Murakereszlur) 3, Kaán Irina ny. áll. isk. igazgatónő I, Uj/atusy Mihály egy székely fiu sírjára 1 sirkövet állíttatnak.
NAPI HÍREK
napirend
Február 13, péntek
ÍWfnM !u!o!lkuí. K, Katalin, Protestál. bl.«. fit.ieilU: Sebat hó 19.
N«f» kel léggel 7 óra 10 pereké, nyuc-szik rfeluUn 5 óm 19 perckor.
A MetcorolóRial Intczcl jeltntfcjc { szerint változékony, egyelőre enyhe klói virható ii) upallói széllel és csapadékkal.
Mozi. Uránia: PasdnMion (Csókos j Sevilla.* Címszerepben Mae Miirray, lentebb es legkedveltebb amcilk«l Ílímslar liióadisok este 7 és 9 órakor.
meg újra becsukta, forgatta a kis legyezőt.
Égy régi téli napnak havas, hideg illatát verte feléje az emlékezés. Az a nap most — még nem tudja, de tudnia kell, hogyan — felkavart a lelkében mindent, fenékig. Ugy érezte, hogy a forró, báléjs/akás, ciRányhcgcdüs hajnal ezer apró szilánkra töivc kering korftlötte s a szemébe néha belcvillanik e«y-egy darabjának mások, ismeretlenek, köd-emberek arcáról visszavert fénye.
Tapogatózva, a lelkében örvénylő, ™Wen támadt viharral küzdve ke-
4,e az utat odáig, visszafelé, húszegynéhány éve mult téli nap felé s onnét vissza a máig, az álarcosbáli szőke kislány elejtett, zálogban ma- \' radt legyezőjéig.
A fényesen, hivalkodón ragyogó literemben ugy indult el megkelni a kis szőkeséget, mint mikor teiiholdas este hirtelen fekete felhő R>\'un maga alá a holdat s színtelen árnyékok táncolják körül az éjszaka vándorának tapogatódzó lépteit s " m l,dja. mikor ütközik beléjük. «ia, mikor cikázik át az első vakító villám a nagy feketeségen.
Ment lassan, bizonytalanul az emberek között. A hangjuk, a ka-
cagásuk, a parketton surranó tánclépések ritmikus muzsikája nagyon messziről zajlott csak a füléig. Ment fáradtan; évtizedek sok magányos éjszakájának terhét húzta maga után. A szeme lázasan, dacosan íurta keresztül a lámpák békésen összesimul.* fényszónyegét, ami aláonv.uU a mennyezcJrúi, a zöldgaly.is, gir-lantos falakról és incselkedve bámult ki a fekete ablakon, hogy szemébe kacagj m az éjszakának.
Minden lépés után ujabb kilométerek fáradtságát érezte zsibbadni a lábában. A szeme elótt eszevesz t: chaoszban gomolygott minden. Csak egyet látott tisztán az egész nagy kavarodásból: egy szőke frizurát, amelyről a kis !egyez.\'» világosad szalagjának a párja integetett feléje.
Látta, h.jgy táncol a kislány. Még az üvegcsengők játékától lopott kaea-ga>át is meghallotta a körülötte örvénylő ezernyi hangból. Nagyon sj-kára ért el odáig. Ugy érezte, hogy már csak vánszorogva v.>uszul;a magát és csodálkozva nézi a sok ismerős, hogy mi is történhetett hirtelenében vele. Azzal sem törődött. Bánta is már, akármit gondolnak. Higyjék azt, hogy .gyszer neki is megártott a bori (Fotyi. kov.)
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 14: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncelóadásos estélye a j Polliin t-j-yletbeii.
Február 15: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncelóadásos estélye a Polgári Ejryletben.
A nagykanizsai 77. Szent László Cser-kéí/c<.ij\\»t műsoros teaestéivé a Rozgmvi-utcai tornateremben este 8 órakor.
Február 16: A Move tudománvos előadás <Rcj;ós-hani^crscny) az Lírániában este tol 7 és 9 órakor.
Fcbr. 17: A tisztviselőnők tánccal e«y-bekötott álarcos tca-estilyc a Rozgonyi-ulca tornacsarnokában este 3 órakor.
Február 18: A kereskedelmi iskola Jókai-ünnepélye a Casinobait este 6 órakor.
A leánypolgári Jókai emlék-ünnepe délután 4 órakor a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban.
Február 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kúr liceális előadása. (Surányt Gyula: A magyar nemzet történelmi hiva-tasa 1.) a Casinoban este tél 7 órakor.
Február 23: A cserkész olimniászrót kés/011 filmek bemutatása az Urániában.
Március 14: .Sajtó-estély." A .Zalai Kózlöny" szerkesztőségének műsoros estélye a Polgári Egylet Összes emeleti helyiségeiben. Kezdete este 9 órakor.
A KÉSŐI
szinházbajáráson Budapesten ugy segítettek, hogy az előadás megkezdésekor lezárjak a nézőtérre vezető ajtókat s akik megkésve jönnek, azoknak meg kc\'l vámiok a — felvonás • végét.
Napjainkban — nyilván a pontossághoz nem szokott közönség köréből — aztán mozgalom indult meg ennek a rendőri intézkedésnek megszüntetésire nézve.
Egésze:: bizonyosra vesszük, hogy a budapesti rendőrség nem fog engedni abból az -álláspontjából, hogy az előadás menetét s annak élvezetét nem zavar/iatják meg uzok a színházlátogatók, kik akár eleganciából, akár pedig kényelemszeretetből, későn jönnek az előadásra s nem átdlnak öt vagy tíz embert is megzavarni, hogy helyüket c\'.foglalhu&ók. A pénzéért mindenkinek joga van a teljes műélvezethez és hogyan jut ahhoz bármelyik színházlátogató, hogy előadás alatt fel kelljen állnia, hogy helyet qdjon a későn jövőknek, ni láthassa az előadásnak egy töredékét is, mert az előtte levő széksorban négyen-öten is elvonulnak és éivezetét megzavarják az elhelyezkedést megelőző megbeszélések és szék-csapkodúsok.
Akárminő szempontból is nézzük a dolgot, nagy tapiniatla.iság a késői színházba (hangversenyre való) járás. Az elkésésnek semmi elfogadható oka nem lehet. A vasul is pontosan elindul és nem vár rám, ha mindjárt jegyemet a menetjegy-irodában előzőleg meg is váltottam.
De van a budapesti közönségnek
— rendőr hatósági intézkedéssel nehezebben kiküszöbölhető — még egy másik rosez szokása is: megzavarja az előadmt annak befejezése előtt is, hogy cf ruhatárba siessen.
Nagykanizsán ez a szokás ke-vésbbé van divatban, mert itt a közönség egy része az utolsó felvonásközben gondoskodik felső ruháiról és szépen magára veszi vagy térdén elhelyezi.
Hogy ez az állapot sincs tendjén
— mondanunk sem kell,
Közeledik a tíz napos sziniszezon.
Majd meglátjuk, mennyi foganatja lesz jelen Írásunknak s nem-e kell egyre hangosabban követelnünk szin-igazgatótól s a rendőrségtől, hogy kövesse a budapesti rendelkezéseket. Mert az még sem illik intelligens közönséghez, hogy sem hangverseny, sem színház nem kezdhet? meg a kitüjött időpontban. Tessék valahogyan mégis csak alkalmazkodni a rendhez, ha ez mindjárt némi áldozattal Is jár I . iksx
— Zalavármcgye uj aljegyzője,
Kelemen János dr. február 15-én foglalja el hivatalát. Helyére a zalaegerszegi fószolgabirósághoz vitéz Hunyadi László dr. tb. szolgabírót helyezték.
— A Nagykanizsai Keresztényszocialista Párt múltév őszén történt megalakulása alkalmával megalakulását bejelentette az alispáni hivatalhoz, honnét a bejelentés azzal az utasítással jött vissza, hogy csatolják az alakuló gyűlés teljes jegyzőkönyvét. A Nagykanizsai Keresztényszocialista Párt alakuló jegyzőkönyvét tegnap terjesztette fel a város utján azjákspáni hivatalhoz a bel-UjpmifÉ^Rri jóváhagyás elnyerése
vég^B\'
—^W^kanlzsa közrendészeti szabályrendelete. Nagykanizsa város közrendészeti szabályrendelete most van elkészítés alatt. A szabályrendelet tervezet a jövő hétre annyira elkészül, hogy a jogügyi bizottság elé kerülhet letárgyalás végett.
— A Keresztény Tisztviselőnők álarcos estélye előre nem látott közbejött akadályok miatt február 14-ról február 17-re, keddre halasztódott el, amikor is a Rozgonyi-utcai tornateremben este 8 óiakor fogják megtartani. A szebbnél-szebb jelmezek nagyszabású látványosságot ígérnek és az előjelek u\'án ítélve, a Keresztény Tisztviselőnők álarcos estélye a farsangi évad egyik legsikerültebb estélye lesz.
— A megye januári közbiztonsága. Vármegyénk csendórsége januárban 350 nyomozási esetben dolgozott, ezek közül 334 esetet kideríteti. A nagykanizsai államrendőrség 64 eset közül 54-el, a zalaegerszegi 22 esetből 20 esetet nyomozott ki.
— Januári tüzesetek Zalame-gyében. Zalavármegye területén január hónapban 7 tüzeset fordult elő, melyek összesen 113 és fél millió korona kárt okoztak. LWből biztosítás utján 12 millió térült meg.
jlétfön
m
hangversenye.
zalai közlöny
1925 február 12.
— Meghívó. A Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T. 1925. február 22-én — határozatképtelenség esetén március l-én — vasárnap délelőtt II órakor a zalaegerszegi Kath. Ház helyiségében rendkiviili közgyűlést tart. melyre az intézet t. részvényeseit .\'tisztelettel meghívja. Zalaegerszeg, 1925. február 10. az Igazgatóság. Tárgysorozat: I. Az igazgatóság bejelentése az 1924. julius 10-én elhatározott alaptöke felemelés keresztülviteléről. 2. Az alapszahályok módosítása. 3. Az igazgatóság indítványa, az alaptőkének ujahb emelése iránt. 4. Igazgatósági tag választás. 5. Netáni indítványok. Kivonat az alapszabályokból: 10. §. Szavazati joggal csak azon részvényesek birnak, akik részvényeiket e közgyűlés megtartása előtt legalább 3 nappal a pénztárnál, a Zolamegyei Újság kiadóhivatalában elismervény ellenében letétbe helyezik. 19. §. 9. pontja. Minden indítvány a közgyűlés előtt 3 nappal az igazgatósághoz benyújtandó.
— A cserkész ollmplász-film Nagykanizsán. A Magyar Cserkész Szövetség III. kerülete Szombathely tudatja, hogy folyó hó 23-án este 7 és 9 órai kezdettel az Uránia moz-gószinházban 2 előadás kerctélien bemutatásra kerül a dániai cserkéíz-olimpiász, melyen 33 nemzet között Amerika és Anglia után a Triar.on által sújtott nemzetünk ifjúsága foglalta el a harmadik, illetve a kontinensen az első helyet. Abban a határozott meggyőződésben, hogy ez a fényes győzelem minden igaz magyar lelkét örömmel tölti el, az elnökség a nagyközönséget a filmbemutatóra oly felkéréssel hívja meg, hogy az etőadáson — nemes célunk előmozdítása végett is — okvetlenül megjelenni szíveskedjék. Mindkét előadásra szóló jegyek a mozgó-szinház pénztáránál kaphatók, illetőleg ott már a mai naplói kezdve előjegyezhclők. Felülfizetéseket a kerületi cserkész székház építési alapjára köszönettel fogadnak.
— A tegnapi liccálls előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek liceális elóadás-soroza-lán tegnap dr. Wtnkler Ernőné Munkácsi Noémi és Borbarils Lajos szerepeltek. Barbarits Lajos két elbeszélését olvasta fel (az egyiknek közléséi lapunk mai számában kezdjük meg), mig dr. Winkier Ernőné Munkácsi Noémi költeményei közül hat verset olvasott fel. A versek közül kettőt lapunk tárcarovatába felvettünk. A Kaszinó nagytermét teljesen megtöltötte a közönség és elismerő tapsaiban részesítette a felolvasókat.
— Szurkálás a cserfői hegyen. Kedden este a cserfői hegyen iddogáltak jámbor József, Au\'er József és több társuk. Jámbor és Auer, mikor már kellőképen végig kóstolgatták az ismerős pincék borait, jókedvükben egész barátságosan birkózni kezdtek. Ezenközben összeszólalkoztak, még borosűvegeket is hajigáltak egymáshoz, ntigncm Auer kést rámolt (saját vallomása szerint közönséges bugylibicska volt) s azzal Jámbort mellbeszurta s mint aki jól végezte dolgát, ott künn a hegyen elaludt s csak másnap költölte fel álmából a hegypásztor. A megszúrt legényt lakásán ápolják, állapota súlyos. Auer maga is hetei; lelt s jelenleg a nagykanizsai közkórházban őrizet alatl ápolják.
ISALVATOR SÖR I • 11 A KORONÁBAN \'
— A temetési menet közé hajtott Sneff László kiskanizsai. földműves nemrégiben egy nagyobb le-rnctés alkalmával Nagykanizsa főutcáján szekerével figyelmeztetés ellenére belehajtott a gyászmenelbe, miért a rendőrségen 200.000 korona pénzbírságra Ítélték. -- Itállovics József kiskanizsai gazdát sebeshajtásért 200.000 korona pénzbírságra ítélték.
— Tejhamisitók büntetése. A
nagykanizsai piacim tartott tej-vizsgálat eredményeképen a városi rendőri büntetőbiró Horváth Antalné kiskanizsai lakost vizezett tej árusításáéi! 100.000 korona, Bakán Pátné bagolai asszonyt és Andri Juli bacó-naki lakosi Iclölözött lej árusításáért 50—50.000 korona, Nögy Györgyné kiskanizsai asszonyt vizezett és lefölözöl! tej árusításáért 300.000 korona pénzbírságra Ítélte. Ezenfelül mindegyiknek meg kell fizetnie a 194.000 korona vegyvi£sgálati dijat. Az egyik tejtiamisitó asszony ügyében nem lehetett ítéletet hozni, mert a razzia alkalmával hamis nevet és hamis címet mondolt be. A büntető bíróság megtelte az intézkedéseket az asszony kitétetlek megállapítására. . ■» A regőscsoport programi?; Kobzos ének; Szépen keklö Baranyában; Rózsa, rótsa, rózsa szál; Vadvirágos Mecsek alján; Végigvégig síéit Magyarországon; Vigasz; Szittya nóta; Turán himnusz; Vitézek, legények.
— Kocsi-karambol a Magyarutcán. A magyar utca végén, a kocsi-balesetek szokásszerintí helyén történt, hogv Damina János uju\'l-vari és Szmodics György kiskanizsai lakósok szekereikkel a szó szoros értelmében egymásba rohantak. Do-mina lépésben hajlatolt s épen egy másik koesi előzte, igy nem tudott kerülni Szmodics vágtában vele szemben közeledő kocsijának. Emberéletben kár nem esett, Domina lova azonban sebesülésébe valószínűleg helepusztul s a szekerek is alapo-an összetörtek. Szmodics saját beismerése szerint ittas állapotban, rendkívül gyorsan, minden elővigyázat nélkül hajlott s önként hajlandó Dominállak kártérítést fizetni. Az ügynek a rendőrségen lesz folytatása.
— Diák-koncert Keszthelyen. A keszthelyi premontrei rendi reálgimnázium segitöegyesülcte javára február 22-én rendezi Jókai Mór emlékének szenteli hangversenyét. Emlékbeszédet Lakatos Vince dr. gimn. tanár mond. Szavalatok, a gimnázium ének- és zenekarának számai, melodráma és Jókai: „A szigetvári vértanuk" egy jelenetének előadása alkotják a gazdagon ftszeálli-tolt müsort.l
— A népművelési kiadások fedezése. Zalavármegye közgyűlése 200 aranykoronái ajánlott fel népművelési célokra. A községekel felhívja, hogv költségvetéseikbe, almi a póladó 50 százaléknál kevesebb állítsanak be adóalanyonként 5 arany-fillért népművelési költségek fedezésére. Az 50 százalékosnál nagyobb pótadóval bíró községek hizonvos kulcs alapján a költségvetésen kívül tartoznak erről gondoskodni.
— Petriventel Ifjúsági Egyesület Molnár Ferenc tanító renlc-zésével erkölcsileg, mint "Ryiff/í.: szépen sikerüli mÜkedveM elójdást tartóit. Színre került kétszer Csép rtghy Ferencnek .Piros bugyelláris\' c. színdarabja, melyet a többnyire hoivát ajkú szereplök oly művészi tökéllyel játszottak el, hogy r z előadás * mindenkinek igazi élvezetet nyújtott. A siker előmozdításából nagy érdeme van a falu föl.ksuiá-nak: Dr. Kovács Scbeslér.y Tibor földbirtokosnak, ki mindenben lelkes támogatója az Egyesülelnek. Az ő áldozatkészségének köszönhető 1 szép színpad is, amellyel emelőit másfél éve ajándékozta meg az Egyesületet.
— Javúli a vármegye illategészségügye. Zalaváruiegjc állat egészségügye január hónapban lényeges javulást mutat. Fertőzőn kö/:-;-gek száina 48-ról 30-ta áp.\'.dt Serlésvész 18, száj- és körön iáj.v 3 veszettség 3, lépfene 1 kí ségi,jn fordult elő.
= Ma és minden ^ste orosz zenekar haugve^cll),cz a Koronában.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kMttáragyátában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű ongol-flórzokiiik 35.000, női Harisnyák D. M. C. anyagból Sd.000, kötött kebálok és szvelterek 290.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek,
= írógép használl i,900.000 K, Uj Remington eredeti gyári áron. kedvező részletfizetés, díjtalan bemutatás Szabó Antal fegyverüzlet, Remington képviseleté.
ülés
A hannoveri tömeggylIkoS ártatlannak mondja clrtkosát
Berlinhői jelentik : A huszonnégy-szeresen halálraítélt hannoveri tömeg-gyilkosnak, Haarmarmak, titokzatos módon sikerült kicsempésznie egy levelet a siralomházból. A levél a szintén halálraítélt Graus apjához szól és benne Haarmann kereken, visszavonja mindazokat a kijelentéseket, amelyeket Grans í\'ilen lett. A levélben Haarmann egyebek kőzi a kővetkezőket irja: Gransuak fogalma sem volt arról, hogy én gyilkoltam, sohasem látott semmit. A rendőrség erőszakkal kényszerítene hamis vallomásra. A levél alapján Graus védője a pör ujraielvételél kéri
Zürichi zárlat
VMi 57S3-, London I-Í81-- Ntvrvoik S1S-7S. Biu.xl JMO M.l S
V.iai H»o0, Bükiül 2t>5, Bd^J 841 25,
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
VAtOTA l«injp n.
9770 I 9840 ^,<„1 579015780
*<«0|47350 «3S0[<74!7 Newyoikbári u.
Az árcPé"ffk ís nemesfémek beváltási árfolyamat
•Jm Wm"\',\'1", 6\'S»-fMO. Mikoroné,
Berlin ......
......
, deviza
-98.VI I 9^90 ..S820 _
Értesítem a mélye ismét beszereztem
OaJtkMiyjl dr. Miiller Imre v. kóihíil lőorvoi, a tülkünlki orvm
Budapest, tcbiuir 12
II.
Kialakult bennük az a helyzet önző kiaknázására irányuló törekvés. S ha véletlenül idegen osztozni óhajtott velük a Balaton vizén vagy levegőjével, ezl sebtében igyekeztek megkoppasztani.
Majd jött a háború és az ézl ki-\' vető évek; ciek a maguk borzalmaikon kívül tanító hatást gyakoroltak az emberiségre.
Bár a faji és nemzeti gondolkodás az irányadó a legtöbb elhatározásunkban, mégis túlhaladott álláspont az, hegy versenyen kivül fizessünk gyengébb hazaiért többet, mint jobb és olcsóbb külföldiért. Mig a mult-ban a támogatás volt a gyengébb nek a saikalásaj mdst a szabad ver-senyüCR kell annak lennie, ami a hazait átlagos nivóra felemelj. Ma már mindenki a pénzéért a legjobban akar bevásárolni. Nézzük tehát, melyek azok a tényezők, amelyek a ml Balatonunkat versenyképessé, jobbá és helyzeténél fogva olcsóbbá tehetnék. ...
Á természeti fekvésen kivül, egy Viiléknek a lakossága adja meg i jellegét, karakteris/tiío.lniit. Muiaeit kikötő más, liiert minden kikötő lakosságánál más jellemvonások dominálnak. Ha mi a Balaton k^rnvéM lakosságot mint fünföVetidégéx nézzük) ezt vesszük észre, hogy nála merkantil érzék mellett a tapintatlanság, a nyerészség uralkodik. Nem társulat és közművelési egyestllé\' kell ide, hanem tipilltát és jó modor. Lássák be, hogy ők a lütüó-vendégekből élnek és egy helyzeti energiájuk van az életben. Mig más irodában, bányában vagy betegágy felett görnyed, nekik az év egy negyedében kell valamit dolgozniok s a megélhelés biztosítva ván tészükre. Mi, kik nem lakúnk a Balaton habjai mellett, izi kívánjuk, hogy mig mi ólt nyaralunk, a barmokat ne iiajtsák a járdán, a kutyák ne szaladgáljanak szabadon, a kerti asztalunk ne legyen tyúkól, ne kelljen a malacokkal ököl-harcot folytalni és végül a szenny és piszok megfeleli helyre kerüljenek. Nem akarunk J parti lakosság kezeiben Ady-brevlá-riumot lám! és nem aka\'juk öktt magas és szép programmu sulyol tagdlju vitorlás és jacht egyletekben tömöríteni, de igen is Murájáról tenne tanuságol, ha reggelciikint nem a legválasztékosabb káromkodással hajtaná ki barmál és ha nehezére is esik, de egy évben három hónapig az idegent válaszra méltatná és büszkeségéi a saját kuna|i rendességében elégítené ki.
A parii lakók kedves jó modora állal a Balaton közkinccsé lesz, az ő saját kincsük materiális hasIM pedig csak gyarapodnék. Tompitót a hangos házi szokásra. És még > kondás is legyen büszke arra, hogy egy fürdőhelynek az alkalmazottja, kinek a köz iránt kötelességei vannak.
Egy következő doloe, a már meglevő lakhilási lehetőségek számontartása még pedig ugy, hogy ez ne kerüljön semmibe sem. A hatósagi nyilvántartás költséges lenne, még hiányozván benne az üzleti szellem, nem lenne kellően simulékony " helyzethez. (Folyt. fcWi)
S&S1S8* &V ^\'^alvator sTt Kt«"-f,\'VeS "ártf°gást kérVe
KISS Em,ő KoPdna vondéalB,
18«5 február 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Irodalojm és művészet
Árvaság. (Versek. Irta Boross Sándor). Tánc cimtt kötetének nagy sikere után is, melyet Herceg Ferenc adatolt ki s szerzőjéről állalánosan feltűnést keltő hangon nyilatkozott, ez a második versgyűjtemény nagy haladás a fiatal költő pályáján. Tősgyökeres magyar tehetsége, ereje, magas szárnyalása, bőven áradó s mélyen örvénylő gondolatai s érzései, minden olvasójára erős és maradandó hatással vannak, tioross Sándor c kötetével kétségkívül legkiválóbb lírikusaink közé emelkedett. A kOlcl Singer és Wolfner könyvkereskedőnél kapható Budapesten, Andrásy-ut 16. sz. Ara 25.000 korona.
MOZI
Uránia. Péntek 7 és 9 órakor: Csókos Sevilla Mae Murray-val (csak felnőtteknek). Szombaton és vasárnap: Divatcsászárnó Mae Murray-val. Hétfőn, febr. 16-án 7 és 9 órakor a Túrán regős csoport hangversenye Fai kas Dezső vezetésével. Az országszerte meleg rokonszenvvel és lelkesedéssel fogadott regöseink részben tavalyi repertoárjuk javával, részben uj vitézi énekekkel, irredenta nótákkal jönnek. A hangverseny belépti dija 10.000 kor.
TÖRVÉNYSZÉK
A várföldei gyujtogatók
Ahol a községi elöljáróság fél a falu legényeitől — A várföldel falurosszák A biró nem mert vallani a bosszútól való lélelem miatt — A fiatalság nz egész községet terrorizálja — Bosszúból gyújtogattak
Nagykanizsa, februir 12
Saját tudósilónktól
Érdekes főtárgyalás! folytatott le tegnap a nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa Kenedi Imre dr. táblabíró elnöklete alatt. Horváth Géczi Ferenc és Balázs Lüdők Ferenc várföldei fiatal földműves legények 1923-ban Tóth István várföldei gazda bánokszentgyörgyi pincéjét bosszúból felgyújtották. Az egyik a pince, egyik a másik a túlsó végét gyújtotta fel egyszerre, amely teljesen leégett. Szerencsére nagyobb kárt akkor nem okoztak. 1924-ben ugyancsak ennek a Tóth Istvánnak pajtáját gyújtotta fel, Balázs Gergely Jiatal földműves. A pajta leégett, ami gazdasági felszerelés benne volt,
cXTuf"\' de ,ü2et a szom-szea háza is, akinek nagymennyiségű «énáJa és szalmája elégett s csak a gondviselés kezénekköszönhető, hogy , 2!,mLas lángok nem terjedtek át ?„ÍX 1 h.,1zra is- A bűncselekmény indító oka ismét a falusi suhanc Hra*- A rendőrségnek rend-favül nehéz munkája volt, mig a K?,nizsai CS€ndőrök segítségével
\' .,cl(eseket kinyomozni és le adózta n. |gy kerültek a nagy-kam sa, ügyészség fogházába Horváth
b0,L A \' Ba,ázs Lüdök Fcrcnc-
aunht ergdy\' ve,ök egyidejűleg láínc nu mint b"npártolók Balázs lHo"út* Gergely és Horváth &lJárf?.,dei\' \'"etve kámánházai 2 za í\' hV Balázs Gergely ff r könnyebben férkőzhessék lak nislv,án. Pajtájához, szállást ad-
esekSény\'ét^ e,ömozdito«ák bün"
idéHÖlárgvy,a,ásra sokan voltak be-séSLf Nagykanizsa melletti közegekből, ugy, hogy a jia(|gatóság
padjait a tanuk teljesen lefoglalták. A tárgyalás reggel 9 órától délután 5 óráig tartott. Szavazóbirák dr. Fischer János törvényszéki tanácselnök és dr. Horváth Tivadar biró, mig a vádhatóságot Szabó Lajos kir. főügyész képviselte.
Szuronyos börtönőrök kisérik fel a megvasalt h<»t. foglyot. Mind amolyan tipikus falurosszák, akiknek arcáról lerí a duhaj legénység és fékvesztett indulatosság. A két elsőrendű vádlott egyenesen lenin-fiu kinézésű, kiknek fejéről csak a szovjet-sipka hiányzik.
Az összes vádlottak mind tagadták a terhükre rótt bűncselekményt. Egyik sem érzi magát bűnösnek. Azonban dr. Kenedi Irfirc táblabíró felolvassa előttük a Rendőrség előtt tett beismerő vallomásokat, melyet ugy a vizsgálóbíró mint a kir. ügyészség előtt fenntartottak és megerősítettek.
Érdekes volt, hogy a nyomozás alkalmával egy csendőr és egy esküdt elbújtak egy szekrénybe, hogy az éjszakán át kihallgassák a letartóztatott vádlottak beszédét. El is érték céljukat, mert az egyik azt mondotta a másikának : „most már úgyis kitudódott minden, be fogjuk vallani a törvényszéken, hat hónapot kapunk — és akkor mégis megbosszultuk magunkat".
A nyomozás megállapította azt is, hogy valóságos albániai állapotok vannak Várfölde községben. A falu fiatalsága erősen szolidáris egymással, főleg a gyújtogatás miatt letartóztatott vádlottak — és teljesen terrorizálják a község lakosságát. Jellemző, hogy maga <\\ községi elöljáróság ugy fél a faiu legényeitől, hogy olykor határozatait titokban hozta, nehogy a legények bosszújának esetleg áldozatul essék. Valóságos hatalmat gyakorollak a faluban és nem volt ember, aki velők szembe mert s/állani. Maga a sértett és a falu lakossága, mely állandóan szenved a garázda legények terrorja alatt — nem merte a gyújtogató legényeket feljelenteni a bosszútól való félelem miatt. Csak egy év múlva az első gyújtogatás után, amikor másodízben gyújtották fel Tóth István tulajdonát — kerültek cscndőrkézre a várföldei lenin-fiuk. Itt is nagy érdemeket szerzett a nyomozás körül a nagykanizsai csendőrség. Persze — Várföldén nincsen csendöiség. A legközelebbi őrs BJhokszentgyörgyön van. Nincs szurony, mely a bőrébe férni nem tudó garázda legényeket meg tudná fékezni.
Jellemző eset történt a tárgyaláson. Amikor Kenedi Imre dr. táblabíró a község volt bíróját, egy tekintélyes vagyonos gazdát, mint tanút maga elé szólítja, hogy a vádlottakra nézve kihallgassa, az erős, nagy ember nem mer vallani, mert ott vannak a vádlottak, noha a vizsgálóbíró előtt súlyosan terhelő vallomást tett ellenük, felemlítve azt is, mily terror alatt áll az egész község népe. Kenedi táblabíró hosz-szabban kell, hogy kapacitálja és megnyugtassa, hogy ne féljen, nincs mitől tartania, mert a törvényszék jó időre ártalmatlanná teszi őket, mig végre engedett és megismételte terhelő vallomását.
A tanuk halmaza, az eljáró csendörök, mind súlyosan terhelő vallomást tesznek eskü alatt a vádlottak ellen, akik állandóan konokul tagadnak még a szembesítések alkalmával is.
A második eset gyujtogatója Balázs Gergely is tagadja bűnösségét. Azt mondja, hogy Tóth Pál őt fejbeverte, mire ó hazament aludni.
Kéne li Innc dr. azonban szemébe
mondja, hogy látták a tüzeset alkal-maval a tűz fényénél, amikor Tóth portájáról menekült.
A bíróság azután 15 tanút eskü alá bocsát.
Kenedi dr. táblabíró a főtárgyalás! délután 1 órától délután 3 órák\' felfüggeszti. s
( A délutáni ülésen Szabó Lajos dr. «/\' mondotta el vádbeszé-
det. Nincs olyan bűncselekmény — mondotta Szabó dr. — amely olyan nehéz feladat elé állítja a nyomozó hatóságokat, \'mint a gyújtogatás. I argyi bizonyíték nem segiti a csendőröket. Sokszor megesik, hogy az ilyen bűncselekmény kiderítetlen marad. Ami területünkön elég gyakori eset a gyújtogatás, különösen Le-tenye körül. Kiterjeszkedik a várföldi eseményekre, ahol valóságos albániai állapotokat teremtettek a falu legényei és egy egész községet rettegésben tartottak. Az összes vádlottaknál bebizonyítást nyert a vádbeli cselekmény, azért kéri őket bűnösöknek kimondani és példásan megbüntetni.
Hegedűs György dr. a sértett képviselője 200,000.000 K kártérítést kér fele számára megítélni.
Hoch Oszkár dr. védő hosszabban vitatja a vád pontjait és gyújtogatás helyeit csupán vagyonrongálást lát fennforogni
A bíróság 4 órakor Ítélethozatalra vonult vissza.
Fel órai tanácskozás után ismét bevonul és Kenedi Imre dr. fótár-gyalási elnök kihirdeti a bíróság itélelét.
A nagykanizsai törvényszék mint büntetőbíróság bűnösnek mondja ki Horváth Géci Ferenc, Balázs Lüdök Ferenc és Balázs Gergely vr.rföldi lakosokat s Btk 422. §-ának 1., illetve 2. pontjába ütközö gyújtogatás bűntettében és ezért Hor váth Ferencet 5 évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre és politikai jogainak ezen időre való felfüggesztésére, Balázs Ferencet 3 évi fegyházra, Balázs Gergelyt 4 évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre és politikai jogainak ezen időre való felfüggesztésére, Balázs János, Horváth Gergely és Horváth Ferenc várföídi földműveseket pedig mint bűnpártolókat egyenkint és fejenkint 9—9 havi börtönie és 3—3 évi hivatalvesztésre és politikai jogaiknak ezen időre való felfüggesztésére és egyetemlegesen az összes felmerült költségek megfizetésére ítélte. A sértettet kárigényével a polgári bírósághoz utasítja.
A kir. ügyész súlyosbításért fellebbezett, dc fellebbeztek az összes vádlottak — védőikkel együtt.
A bíróság az előzetes letartóztatást tovább is fenntartotta a vádlottakkal szemben.
A főtárgyalás 5 óra után ért véget.
HILD JÓZSEF
épületfa-, deszka-, mész-, cement- és termény-kereskedése
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telefon 120. szám 3«
Legújabb b O P-árjegyzék, mely ugy minőségben, valamint OlcSO árainál
utolérhetetlen.
I It. Bruncslcs féle bikavér 20.000.1 It. icliér becei 20.000. 1 It. príma vörös 16.000, I lr. príma fehér 16.000. 1 It. rizling 12.000. III. fehér IU.000. I II. siller 10.0X) korona.
BRUNCSICS JÓZSEF
IdazM-. fttmfgt-ii kalonal-clkk<k kcmkciMWbni Sugár-ut 53. Ki Telefon 210.
KÖZGAZDASÁG
Zalamegye tavaszi vetőmag-hitele. A zalamcgyei gazdasági felügyelőség 550 millió koronát kapott a földmüvelésügyi minisztériumtól a tavaszi vetómaghitel-akció rendelkezésére. Ebből 400 milliót a 100 holdon aluli gazdák kapnak, a többit az ezen felüliek.
TŐZSDE
Irányzat már nyitáskor gyenge volt a mai értéktőzsdén és később további lanyhulások állottak be. Az üzletmenet csak közvetlenül zárlat előtt élénkült meg, a spekulációs vásárlások következtében ugyanakkor kis Javulás állóit be. A kulisz-pia-con Magyar Hitel szenvedte a legnagyobb árveszteséget, értékének 35 százaléka morzsolódott le. Osztrák Hitel szintén alig tartotta árfolyamát. A közlekedési vállalatok" az elózö napokhoz viszonyítva elhanyagollak voltak. A szénpiac lanyha volt. A vaspiacon a Ganzdanubiust erősen kínálták, ami miatt értékének kb. 5*5 százalékát veszítette cl és ina a piacnak legelhanyagoltabb papirja voll. Jelentós mértékben olcsóbbodott a Ganz-villamos is. Zárlatkor az irányzat gyenge.
Utótőzsde
Irányzat kissé gyengébb. Ganz Danubius 2610. Nova 2t3 5. Magyar Hitel 526. Rima 161-5, Osztrák Hitel 173. Salgő 552, Déli-vasút 56-5, Pesll Haxal 140. Kőszén 2900, Mezőhegyes! 139. Kereskedelmi Bank 1115. Hungária Műtrágya 117.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.654 06 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Vat utak De vlzák
Angol Icai M*eO JITKO AmiUMm
Ci.J koio« ziimsi ttflpífl IISI-IIV;
Dlilt IUI-IIM Bellin I7ISII7J58
tWII/ ;i6«o TJITO BnkiiMt 3**470
fiitxli h. HÍOIIKI 36M-)7»7
HcJtandJ 1(1 7*73 > 2KOI Xopaahlga I28!tirm
lAl MIJTO KriajlUnla 11019 II04S
L«va s: í Sil l.ondon ItXCÖ-JCtXO
Lift 2069-XXI Milano J9W3Cu:
8-l«a Irtai Ktv/ork 73G0Q-72SX)
Ond kor 1016,-1 02 tt Pirit M70»90
Din k©f. IMlMVrl Vilt, JIM ÍH»
Srijcl Iraak IMII) 13(41 Slóíla MSA22
SvM kof. l»IW l?J« StOCkho)* líOO IKHS
K&<v*4 koi icai> IISM Wita IÚI6S IM24
Kii ka • WM KII! ZírlcSi I3VX-1JWI
Terménytőzsde
A mai terménytőzsde Irányzata amerikai behatásra lanyha volt. Uuzá 10000. rozs 15 000 koronával oKsóbbod.tl.
tfu*« ilstav. 76 kg-os 572 500 575 000. 78 kg-os 582 500 585.000, egvéb vid. 76 kg-oi 570.00\' 572.500.78 kgos580 000 - 582.500. rozs -180000 485.000, sörárpa 480.000-500.000, takarmány árpa 400 000 420.000, uj tengeri 285 000 - 290 000. köles 305.000 —310.000, korpa 242 500 245.000. zab 425.000 - 435.000, lucerna 250.000 -270.000.
Sertésvásár Felhajtás 18C0. melyből eladatlanul visszamaradt 500 drb. ElsótendU 21.000 -22.000. szedett 20000 21.000, szedett közép 19.0C0 —21.00). könnyII 16.000-18 000. elsőrendű Öreg 20.500-21.000. másodrendű 18.000-19.500, angol süldő 19000 -20.000, szalonna nagyban 25.000-23.500, zsír 26 000 -26.500, lehúzott hus 24.000 24.000. szalonnás félsertés 24.000 -26 000. Irányzat lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
B. R. Fenntartjuk magunknak a szerencsét, hogy a bírálatot szóval mondjuk meg. Ugyan c helyen is megtehetnók. dc érdeme szerint kissé behatóbban óhajtunk írásával foglalkozni.
N. B. A tárcát a közlendők közé tettük; a költeményeket illetőleg levél ment.
Nem közölhetők : Lélekkufár, Ködvárak, Pletykafészek, A Lidó nimfája, Kecskekör-tnÖk, Honvágy.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éi Könyvkereskedés RT. NagykanlzM
zalai közlöny
1985 február 1.1
lfl-12 és H ezer korona
1 liter kltUnö zarnatu aranyhegyi bor Sátrán József füszcrkcrcskcdéscbcn. Győződjön meg bárki 1 It. bor vitelével boraim Jóságáról. m
SÁFRÁN JÓZSEF
Magyar-utca 74. - Telefon 335.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tSzsde délután I órai záróárfolyamal a kővetkezők i
Aafol-M«o HAIJI Uoyd bank
JaU?Íi»
ÜJof iiialt.
Ot -M. b 0«j(». Kit. Biakvertla
r«MhlUIV
ItOf*. ul ). k.
(anüia
M. Ciefc Ipirfc.
K«?*ll!ui Mipu-N\'i"\' Mip. Jeliilog Vlccil biok H«<u/
Ktüi. b. (t lik K«(Mk. B.
Bllilroil tp.
LlpóWllOll
Povtro*! KÓOloyit Tik Altit. Tik. MokUf Hint «U4 E)*A M. Blit
Pcsellii
Malmok
Boea.-M.
COOtOtdll
BíWicilblI
Bud»p«itl
lluaglrta
Klil\'.ytsilua
Vlktorti
TMUsaala.
Biuill
Baocilcl
Si«atl6r.
Ctacot
3.4....r
Kohó
Kfib. Oíil
Mignull «i|». npk Alt. KCulo Kitybittonjl
Uríklaj
kloyl 9
Nyomdák
Atb«Bl(BBI
íirlioil ny. Pllnk\'.lr. 0 .. PilUi R4»il
uiugaiiai
Vasmfitek
BröJI va«. I
Kiiott
0«iá. Olpgy. I
Tigyvcf 1
Oioi-Dic.
Oaoi vra. II
Hotberr I
KBfcot
UM
Uptlk
Mif
Mieyir .<41
Bflgi fim
UHM Mértig
V«*ylp«
Vigoagyli
Rlaa
Rc-íinnuau
faipar
tgjn ti
Outlmina »
K&Siblnyil
Lignin*
KeraHtl (i <
0(1 4
Rlibinjil SiUrícIi
Nn\'il 17
VUtt. butM
KOiIckcdéi Ad<U 10.
AtlaaUka ;
Lerintt II
Mru. ii
Bur !<
Cukor^yliak
D4kuko>
Cukorlpír Jll
OMttU 31
M.iíS. <uko< t^ Slemmn 197
tlelmlaiarah Cilucer Sullml
POipOkl V
Toki|l bot i
Halkunk. 7
Oiz. Vlllamoi
Egy. Iiió K
Juit Inó t
AIL gil I
Olajok
OUJIpn Mucii pcli,
SJr ía aicax PSvlfMl t(r 3»J0
K6b. polg. $90
Kcglcrlcb Coga. — R4i>v4ayidr
76
0»th»lodt
Szállodák Rofil-iiilló
»4
Suta
QyapJutnotO OotjbtrgM
SsOrt-^Mft
Vegyipar
SpjWIuia |
Huag. niAldgy. 1
Sitkra
Daak*
Keleti Mu/lnyl Török
KOlflalílík
Doiogl
Oocnml 3
Inttirciloi
Telefon I
Oi\'<rm«I6 ;
Blldl
Cooln Illír. Piplrlpír Haoryilpír SUrfUn
özv. Babics Józscfné mély fájdalommal tudatja, hogy ftlejthctellen szeretett férje
Babics József
áll. rendőr
életének 38-lk. házasságának 9 ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után Budapesten elhunyt.
Temetése f. hó 9-én volt a Rákos-keresztúri temetőben. A drága halott lelklüdvéért az engesztelő szentmise-áldozat ma reggel V»8 órakor lesz a szcntferencrendi plébánia templomban. Aidám ét béke longjcn 0 drága hamvai feletti »
Apróhirdetések
Af apfóbtrdcM* dl|i 10 »dlg 5000 K. A cl»«6 • minden vatlagibb tflObíl áltö kft iiónik ulralt-Utlk. -Wadeii lovlbbl 116 <3l(i XO K. A blidílíil dlj dóit rii«(ud& s a lotgilml idó liouiwlinUlitlk
Két éwee gleditechia és ákác csemeték ezrenként 120.000 koronáért, berekfa csemeték százanként 3000 koronAért eladók dr. Plihál Viktor klllmánl (u p. Gelse) gazdaságában. — Ugyanott eladó 3 darab magas félvér alcmenthall tenyéozbika. 471
Eladó magánház azonnal elfoglalható uj ház, szép két szobás lakás, előszoba, tágas konyha, melléképület, kut, konyhakert 130 millióéit, melyből 50 millió azonnal, tobbl késó\'ób fizetendő, megbízott. Szigiiszt ingatlanforgalmi iroda, Fó-ut 8.
<3\\/SX3VE> C3V23C3VE3 C3VESC3VZ3 C3VEX3VE1 £3VSC3\\MQ C3\\MX»i/®cíya}
| A világhirtl Első Budapesti |
I Gőzmalom Részvénytársaság lisztje i
@ kizárólag csak Balaton Testvérek lisztkerej- B § kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már ? 3 mindenki tudja, hogy ezen liszté @ - színre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. -8
\'.M\' H
C.fiv.k kazánok ís vlzvczelíkek részére, v.lantlril birmely célra, blrrallycn mcrtnyl-stgben. Wei.cV Q^payár, N.iyklnlzu Sujíi ul 16. Telefon 9. 93
P3
Eladó egy szép csempékkel kirakott lábon álló tűzhely 800 000 koronáéit. Teutsch Gusztáv. Bajza-utca 2. 473
Eladó vendéglS. Klskanlzsán. Ország- , ul 23. sz. alatti vendéglő berendezéssel, hordókkal, nagy keilhelylséggel szabadkéz- . bői eladó, vagy esetleg bérbe is kiadó. ■ Bővebbet ugyanolt a tulajdonosnál. 386
^ divatárucikkekben
legyen próbavásárlást 334
Szomolányi Gyula
Caengory-ut 2. szám alntti
«- (« Hangya mellett) Cxtetébcn.
Elsőrendű llsztekot másodkézből. Jelentékenyen a malmok árain alul kózvetit és árusít (csak egéiz zsákos tételekben) Toch Miksa, Klnlwl-utca 18. sz. 16^
Budapest színházi szenzációja
HALLÓ, AMERIKA!
a Fővárosi Qperettszinház nagy revüje.
Egy szép Esztcrházy-félc olajos tengelyi futó kocsi, egy luszter-lámpa, egy 1 ablaktok rámákkal 110 cm. magas eladó, Magyar-utca. 4. 449 1
Miitényi-cipöt vegyen!!


Eladó KOrinrnden a Nemzeti kávéház éa szálloda, a vasút közelében, • teljes berendezéssel és lakással. Bővebb i felvilágosítás a tulajdonosnál. 402 ;
Ai (dloy elórtbilidolUiKi mlill gyónyótU Idei dlvatformákban
férfi velúr kalapok
iMilllilolt lukon kaplutók Gyones éa Vida kalapgyár
tUtuilIó Őrletében l"i
mlnder. mit k.lipokbio ó<llil vllitilék.
üzlethelyiség cipész, szabó, vagy más hasonló célra, esetleg lakásnak konyhával és mellékhelyiséggel kiadó. — Ugyanott egy fuszerberendezés mérleggel átadó. Cim a kiadóban. 426
Rövid zongorát, vagy pianinót bérelnék. Priváttól Is, inagas díjazással. Clm a kiadóban. 459
Egy jókarban levő kovácsszerszám azonnal eladó Zalaujlakon. 465
Kakasfesték!
Az asszonyok addig lesték, Mig megfőtt a KakaafcstékI Kérdezz meg csak minden boltot Tartós, tiszta, nem hagy foltot És vetekszik minden Árral, Színe meg a napsugárral 1
Kapható io
STAMPF ZSIGMOND
fűszer- és csemege-Üzletében Nagykanizsa, Bazár épület.
Ugyanott I kg perg. akácméz 25.000 K
Olcsó szőnyeg
szönycjiszcgó
Redőnyvászon Redőnyhuzó Kofferhuzat Matracgrádli Bélésfélék
cipészeknek és szabóknak Eredeti gyári árban kapható
Hirsch és Szegő
cégnél uca
Nagykanizsán.
Építkezők
figyelmébe!
Tetők ujra- és átfedését, valamint javítását a legolcsóbban vállalóin. Világhirü tetőfedő pala nálam
megrendelhető. Költségvetéssel személyesen vagy levélben díjtalanul szolgálok. A vállalt fedésekért több évig szavatolok.
F1LÁK GYÖRGY
cserép- és palafcdó-mcstcr Nagykanizsa, Nagyrác-u. 61.
REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunkaüzletében • Deák-tér I. (volt Váry-cukrászhelyiség) mindennemű legdivatosabb és legszebb kézimunkák m.gy választékban bámulatos olcsón kaphatók és megrendelhetők
órilil vllmtiki uj í« modern mintákkal rendkívül előny".j árban, <U£«angu ktvIUlbea, kütóuó. j-onddal ti rigyíleramel
ölnek. 422
Kézimunka kellékek és anyagok

Budapest, Attila-utca 53.
(Déli Vasúttal szemben, a Vérmező túlsó oldalán) A Keleti pályaudvartól 17-es 6s 35-0s, Nyugati pályaudvartól 15-ös, 33-as, 51-es,
Kelenföldről 51-es villamosokkal. Melegvízfűtés. Mérsékeltárak. Hosszabb tartózkodásnál lényeges engedmény.
Vendéglő- és b á r U z e m.
Bérlője: Raposa.
A régi kitüntf konyha.
Polgári árak.
MAY EK KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhafeató, vegytlsxtltó. góunoaó vállalati Kazinczy-u. 8. Hunyadi-u. 19. Vegytisztitást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és plissirozást gyönyörű kivitelben vállal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendülések gyorsan és pontosan végeztetnek. u
KERESKEDŐK FIGYELMÉBE
Enyvezett csomagzárócimkék, enyvezett ragasztószalagok,
pénzragasztók, áru-tüző és függőcimkék a legjutányosabb árakon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
19
ARVERES
esetén sem szerezhet be olcsóbban varrógépet, mintha a világhírű kiváló német gyártmányú
STOEWER"
családi és Iparos varrógépeket veszi meg,
SZAKÁTS
műszerQzcm és írógépvállalat
(cíglulajd.: SzlUU Gyula)
NAGYKANIZSA
KI.falud, Sándor-utc. 2. axáin
TELEFON. 40.
Javitá.ok.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál Nagykanizsán. (Nyomdavezfta: Ofcobeck Károly).
64. évfolyam, 36. szám
Nagykanizsa, 1925 február 14, szombat
Ar. 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
Sitikcutötíg ti kiadóhivatal F6 uí 5 lalítu/bin Tclclon 78, nyomda 117. uaa
A jugoszláviai választások
Felelős szerkesztő: Kempelen Bíla
Elálizcltsi in: T.g< S\'v. 30.0)0 korooa HIIC.O Mn..._.......... SOOCO k«ooa
A magyar nemzet közvéleményét közelről érdekli a jugoszláviai választásuk eredménye. Nemcsak azért, mert magy.tr fajleslvéreinknek első megmozdulása próbálkozott most mandátumszerzés tévén részt kérni a délszláv állam belső politikájának törvényhozási intézéséből, hanctn azért is. meri az SHS királyságnak négy év alatt ez a harmadik választása, mely hovatovább bizonyságot és jóslatot szolgáltat arra. ami előreláthatólag a közeljövőben bekövetkezik, az egységesnek hirdetett és összeforrasztom próbált Jugoszlávia szétbomlására.
Hogy a magyar párt teljességgel elbukott, egyetlen kép-
fajiestvériség humbugját, holott a horvátok épannyira nacionalisták, mint a nagyszerb álmodozók. És mégis ép nacionalizmu sttk választja őket ketté s teszi őket egymás leggyiilöltebb ellenségeivé. A horvátokra előreláthatólag még jóidéig elnyomás vár. melyet ha már l\'asics folytatni nem lud, folytat majd helyette egy katonai diklalura, mely valóban próbája lesz Jugoszlávia államéletének szilárdságara nézve. I\'asícs mostani pillanatnyi győzelme egy ujabb lépés a horvát parasztok s az egész horvát nép fokozottabb provokálására. egyben a többi nemzeti kisebbségeknek. magyaroknak, németeknek, tótoknak, mohamedánoknak
viselőt sem tudott bejuttatni a I tanulság arra, hója; áiljm-
..........- ■ - — \' ban szóhoz jutni nem fognak,
mert jól tudják ennek az államnak vezető politikusai, hogy a kisebbségek alkotmányos szóhoz jullatása legjobb esetben is egy
szkuplsinába, nem kell benrrffnk meglepetést, hiszen a kormány-terrornak sehol a világon nem ismert hallatlan erőszakoskodásai már eleve kizárják a népkisebbségek befolyásmentes akaratnyilvánítását. De jellemző és nagyjelentőségű esemény, hogy Pa-slcs alig egy-két fővel nyert számottevő többséget az ellen
konföderntiv államhoz vezethet, nem szólva arról, atn még kézenfekvőbb. hogy a délszláv állnm mielíbb szélesik.
Pár szavazattöbbséggel fog kbrmányozni az agg Pasics, hogy balkinpolitikáját tovább vihesse, tnignem a változékony szerencse és az érdekek természcles elosz-tozása napfényre derili, h\'gy elvégre nctn \'leltet az ország lakosainak véleményét elnyomni az emigrált oroszo és bulgátiai macedónok szavazásra való felvonultatásával.
A magyar közvélemény ezeket a jelenségeket bizonyos elég-télellcl láijn és eltekintve elszakított véreinek szabadságjogoktól való megfosztásától és Üldözésétől. liizó hittel szemléli e rendszer végzetes hibáit és az Jltajx\'á jog >;l|cn elkövetett sér-léseit, amelyek fiüropii Tialalmái" nak szemét is fel fogják végre nyílni és beláthatják velük ezeknek az állapotoknak tarthatatlanságát.
A Balaton problémája - a Ház előtt
zéknél s igy pártjának és kor--\' A földmiveléaiicjyi tárca költségvetésének folytatólagos Hiányának helyzete bármely pil- tárgyalása — Bethlen István miniszterelnök Bécsben
lanalban meginoghat.
A nagyszerb államférfíunak magas életkorát megcsúfoló fiatalos energiája az egységes lm-perialisztikus délszláv ország fenntartása érdekében nem riad vissza a törvénysértések szakadatlan sorától, hogy egész politikai pályafutásának a békekötésekkel megvalósult nagy álmát fenntartsa és abból á kiábrándító valóságra fel ne ébredjen.
Elismerjük, hogy Pasics-saját hazája sorsát nemzetének ideáljáért tette kockára s most is választási erőszakoskodásaival Nagyszerbia eszméjét akarja szolgálni, miközben összeütközik ujan alkotott hazájának legkul-turáltabb népkisebbségével, a horvátokkal, kiket a szláv testvériség és egyenjogúság meséjével narkotizáltak és csábítottak be a kétes jövőjű államalakulat alkotó tényezői közé.
Radicsék keserű tapasztalatokkal ismerték meg a szerb horvát
Budapest, febiuir 13
Nemzetgyűlés
A nemzetgyűlés mai ülését ti.i-tomnegyed 11 órakor nyitotta meg Szcitovszky Béli elnök.
Reischl Richárd elv nek szólalt fel a fölgmivelésilgyi tárca költségvetésének részletes vitájában. II ta-rozati javaslatot nyújt l>c oly törvényjavaslat készítésére, mely a vadászati jognak a revízióját célozná. Bírálja a járási gazdasági felügyelőségek tevékenységét. Felpanaszolja, hogy a kíséileti állomások nem állanak hivatásuk magaslatán. Ilosz-szabban foglalkozik
u Mulatón promlemdjdval.
Azt kérdezi a földmivelésO^yi minisztertől, döntsék el végre, hogy tulajdoiiképen melyik minisztérium elé tartozik a Balaton kérdése, mert eddig még nem lehetett eldönteni és legközelebb az érdekeltek kénytelenek lesznek .apasági keresete!" indítani. Van kormánybiztosa, de nincs komoly munka. Nem tesznek semmit a Balatonért s az emberek a külföldre mennek nyar.ilni, ami több száz milliárd korona kárt jelont az országnak. Az is baj, hogy nem tudott egységes közigazgatás kifejlődni.
A balatoni hjjóközlekedé> í* teljesen el van hanyagolva. A Sió-csatorna hajózhatóvá tétele csak hiszékeny emberek ötlete lehet és ezért nagyon csodálkozik, hogy erről még a költ-ségvetés indokolásában is szó van. Az adminisztráció megakadályozza még a parti bli tokosok érdekeinek helyes védelmét is. A badacsonyi partot tönkreteszik a bazalt-binyá-szással s hiába járnak a küldöttségek — nincsen mentség. Felhívja a kormány figyelmét, hogv a tőzeg termelésnél a mostam kiteimelés mellett nagy összeget fognak ráfizetni. meit nem fogadták el Rtjda mérnök tervet, aki a bankóknak akarta bérbeadatni, látváiy a Veszélyt, A tavalyi esztendő azutan igazolta is őt, mert két milliárdnál többet fizettek .rá. A kormánnyal szemben bizalommal viseltetik és ezért a költségvetést elfogadja.
Mesicó Zoltán a fóIJrcl rintörvény hibáit sotolja fel. Azt mov.dja, hogy e hibák csak a demagógiának jclen-ienek hasznot. A föld kiosztása nem történik a kellő módon. A \'un intézik a kijelölés! megértéssel és szeretettel és ez a nemzetközi szociálisiák karini közé kergeti a kimaradtakat. Majd figyelmezteti a kormányt arra
a ténykedésre, melyet a szociálisták folytatnak a vidéken, Kéri a miniszteri, hogy fordítson gondot a kisemberek igényeinek kielégítésére. Lehetővé kell tenni, hogy a kisha-szonbérlctekct a bérlők megválthassák. A földmflvelésílgyi miniszter működése elé nagy várakozással tekint.
I \'ér László igazat ad sokban Mcs ..nak. A vörös agitációnak kg-jobb ellenszere a helyes szociálpolitika. A halárszéli kisgazdák számára na y sérelem az áltatkivitcl körűi támasztott sok akadály.
fíeck Ijjos helytelenili, hogy a mezőgazdaságot annyira megterhelték és nem rendezték még a hitel kérdését. A gazdák elvesztették az erejüket amikor pénzüket felélték s nem tudják megszerezni a szükséges folyó tőkét, ha pedig kapnak — uzsorakamatot kénytelenek fizetni. De hiába nyujtunk alacsony kamat melleit hitelt, ha nem teremtünk nyugodt állapotokat a btrtokcsere terén is, mert csak ugy lehet elősegíteni a többtermelést.
Kártndn" István megnyugvással magáévá J^m a földművelésügyi minisztr^SBipi expozéját. A mezó-gazdas,vBB>ktat.isu.\'il a kormány mindent TrtJgresz a helyzet javítására és e téren erős fejlődés is tapasztalható.
Farkas Tibor a mezőgazdasági probléma megoldását a küiföldi hiteltől várja. A bérlők mozgalmával kapcsolatban kijelenti, hogy a megkötött szerződésekbe nem lehel beavatkozni, a szerződéseket nem lehet megváltoztatni. Majd szól a mezőgazdasági szakoktatásról. Kéii a kormányt, hogy ne hanyagolja el a lótenyésztést. A költségvetést nem fogadja el.
Bozies Pál kéri a földművelésügyi minisztert, hogy a belügyi tárcánál túltengő Adminisztrációs és rendészeti költségeket produktív tárcák dotálására fordítsak. Hosszasan foglalkozik a szőlőtermelés válságos helyzetével, kéri a miniszter támogatását. A költségvetést elfogadja.
Kiss Menyhért a földreform végrehajtását sürgeti. A földművelésügyi miniszter jóindulatáról meg van győződve, a miniszterelnök politikája iránt azonban bizalmatlan. A költségvetést nem fogadja el.
Gubicza Ferenc a lótenyésztés kérdésével foglalkozik. Védelmébe veszi a mezőgazdasági kamarákat és kéri, hogy számukra minél nagyobb hatáskört biztosítsanak. t %
Förster lilék rövid felszólalásában a háziipar mellett foglal állást és hatékony támogatásra ajánlja.
Marxitól -Ferenc kijelenti, hogy az utóbbi öt év alatt nagy lépéseket tettünk a mezőgazdaság* terén. Az állattenyésztés tamogatását .különös figyelmébe ajánlja a földművelésügyi miniszternek.
Elnök a vitát ezután bezárja.
2ALAI KÓ2LÓNY
1925 február U
Ház a költségvetést általánosság-ban elfogadja.
A legközelebbi ttlés íolyó hó 17-0(1, kedden délelőtt lesz, amelyen folytatják a költségvetési vitát.
Az ttlés d. u. 6 órakor véget ért. Bethlen István gróf Budapestre érkezett Éjjel jelenti telefonon fővárosi tudósítónk: Bethlen István gróf miniszterelnök az esti gyorsvonattal Budapestre visszaérkezett.
Qróf Bethlen István miniszterelnök ma délelőtt 10 óra 20 perekor Sza-bóky Alajos államtitkár kíséretében Bécsbe érkezett. Az állomáson Mas-sirevich Iván bécsi magyar követ és fia ifj. gróf Bethlen István váriák a miniszterelnököt. A miniszterelnök az állomásról a követségi épületbe meni és még a délelőtt folyamán tárgyalást folytatott Ramck szövetségi kancellárral. Rupcrt Rezső mentelmi Ogye Mint beavatott helyről értesülünk, február 25-én lüzik napirendre Ruperl Rezső mentelmi ügyét.
Polónyi Dezsői
■ajtó utján elkövetett rágalmazásért kéthónapi fogházra és tízmillió korona pénzbüntetésre itélte im bíróság
Budapest, február 13
Ma volt annak a sajiópörnek a főtárgyalása a budapesti büntetőtörvényszéken, melyet Sehandl Károly indttolt Polónyi Dezső ellen rágalmazás cimen. mert egyik hírlapi nyilatkozatában azt állította róla. hogy a pártkassza pénzével nyerte cl csongrádi mandátumát.
Ebben az ügyben a tárgyalást a Töreky-tanács ma kezdte meg s Ítélettel be is fejezte.
A tárgyalást Sehandl Károly föld-mlvelésügyi államtitkár kihallgatása nyitotta meg. Részletesen elmondotta csongrádi megválasztatásának körülményeit. Elmondotta, hogy valóságos rágalomhadjárat folyik ellene, azzal
vádolták, hogy 1800 hold földbirtokot szerzett magának két éves államtitkári működése alatt, majd azt a hirt terjesztették róla, hogy elcsapták államtitkári méltóságából. Pártkasszáról nem lud. onnan semmiféle pénzt fel nem vett. Nagyatádi egy alkalommal kijelentette előtte, hogy pártkassza nincs. Két helyen is megválasztották, a választásának költségei 30.000 koronából kerültek ki, ennek az összegnek egy részéi 6 maga fedezte. A bandériumokra és traktákra a lelkesedésből tellett.
Sehandl államtitkár kihallgatása után a kél csongrádi választó-tanút hallgatta ki a bíróság, ezek azonban esztendőkkel a választás után semmiféle felvilágosítást sem tudlak adni a választás körülményeiről.
Ezután Polónyi Dezső állolt fel a vádlottak padjáról és azzal kezdte előterjesztését, hogy igenis bizonyítani tudja, hogy vau pártkassza.
Polónyinak erre a kijelentésére nagy mozgolódás fámadt a tárgyalóterem zsúfolt padsoraiban, amelyek egyikében olt ült Szabó Sándor nemzetgyűlési képviselő is, aki az Esküdtperben a Nagyatadi-családot képviselte.
Töreky elnök Polónyi e\'ső szavaira megjegyezte, hogy ennek bizonyítását elutasítja a hiróíág.
Polónyi: Igenis bizonyítani tudom, hogy nagyatádi Szabó tudott arról, hogy pdttcehkra pénzt gyűjtöttek. Mayer János maga mcgmo:idja, hogy volt pártkassza. Cáfolni akarom az Esküdt-perben hozott ítéletet és annak megállapításait. Ha azl a törvényszék nekem meg nem engedi, akkor ez a törvény éneimében semmiségi ok.
Az elnök: Az Esküdt-perben hozott ítéletre vonatkozóan akar nyilatkozni ?
Polónyi: Igenis, azt akarom cáídlni. Észrevételeket akarok tenni az Esküdt-per ítéletére, cáfolni akarom m \'gát az Ítéletet és annak megállapítását. Azt óhajtom kimutatni, hogy a bíróság az ilélcl meghozásánál tévedésben volt. Bizonyítani akarom azl, hogy az Esküdt-perben kizárattak azok a momentumok, amelyek más megvilágításba állították volna nagy-
atádi Szabó Istvánnak és Esküdt Lajosnak ténykedéseit. A törvény értelmében a bíróságnak számomra módol kell adnia arra, hogy védekezhessen!. Az én védekezésem pedig az Esküdt-per ítéletének cáfolásában áll. Épen ezért észrevételeket akarok tenni az ítéletre. Védelmem érdekében cselekszem ezt. mert bizonyítani akarom Sehandl államtitkárral szemben, hogy igenis volt pártkassza és az államtitkar urat is a pártkassza pénzcinek segítségével választották meg Csongrádon.
Az elnök: önnek joga van észrevételeket tenni, terjessze előbizonyi-tékáit, de azf, hogy háromhetes tárgyalás anyagát itt újból boncolgassa, azl privát megjegyzéseivel kísérje, azt nem engedhetem meg.
Polónyi: Engedje meg akkor nekem a bíróság, hogy cáfolhassam az ítéletet. *
Az elnök: Cáfolni akar?
Polónyi: Cáfolni és ezzel védekezni és bizonyítani. Ehhez a törvény szerint jogom van.
Az elnök: Ezl pedig nem lehet. Ezt nem engedem meg. Tessék ezt tudomásul venni.
Polónyi: Semmiségi panaszt jelentek be.
Az elnök: Magát az ítéletet megjegyzésekkel illetni nem engedem. Terjesszen elő ujabb bizonyítási indítván)!. Disztingválnia kell önnek.
Polónyi: Én nagyon jól tudok disztingválni. Méltóztassék a következőket jegyzőkönyvbe foglalni: A büntető perrendtartás 331. paragrafusa értelmében kérem a következő nyilatkozatok jegyzőkönyvbe vételét. A perrendtartás által nekem megadott jogom értelmében akaiom érvényesíteni védelmemet az ellenem felhozott bizonyítékokat akarom cáfolni, a* Ítéletet tévesen hozták meg.
A/ elnök: Tessék ezt is jegyzőkönyvbe venni, jegyző ur! Mi a tévedés ?
Polónyi: Rögtön megmondom. 1921. juniusában cs juliusaban történt ...
Polónyi nem folytathatta szavait, mert az elnök éles hangon szakitolta félbe.
dem meg. .....
Polónyi: Semmiségi okot Jelentek be, további védekezésemtől r* dig ezennel elállók, mert a birósá* állal gátolva vagyok védekezik előterjesztésében.
Polónyi ezzel meghajtja magái éi leül.
Polónyi védője. Király Aladár dr nyug. főispán azzal kezdi beszédét hogy amit a bíróság a bizonyítás] vita során elrendeli, azt Polónyi nem kérte, amit pedig Polónyi leért azt a biróság nem rendelte el.
Rengeteg összegbe került a cv>n-grádi választás. Sehandl, mint nt. gény ember, ezt a igáéból nem fedezhette.
A vádat képviselő Moróctu Dtncs királyi ügyész ellenzi az üj bizonyítás elrendelését és kéri a bizonyítási indítvány elutasítását.
Ezután Töreky elnök bírótársaival együtt tanácskozásra vonult vissza. Félórás tanácskozás után a bíróság kihirdette a végzést, amely szerint az előterjesztett\'bizonyítási indítványokat elutasította. A védelemnek azt az indítványát, amely szerint a pártkassza léiét akarja igazolni, a birósag feleslegesnek tartja. A védelem által bejelenten tanuk kihallgatása is felesleges.
Polónyi Dezső a végzés ellen semmiségi panaszt jelentett be.
Ezután Moróeza Dénes kir. ügyész tartotta meg vádbeszédét. Résztcsen fejtegeti, hogy minden államban minden pártnak van pártkasszája, amit tagdijakból és adományokból gyűjtenek össze. Az Esküdt-per nagy csalódást hozott mindazoknak, akik miniszterbuktatást vártak ettől a pertől, ami nem volt más, mint reklámpolitikai bünpör egy nagystilQ kalandor zsarolási manőverének a bűnügye. Kéri Polónyi elitélését.
Király Aladár dr. nyugalmazott főispán, Polónyi védője szerint azt kell itt eldönteni, hogy Sehandl választásánál felhasznállak-e panamapénzeket vagy sem.
Elsősorban azt kell eldönteni, hogj volt-e pártkasszája a kisgazdapártnak és ha volt, az honnnan került eló.
Emlékjárás
Irts s a .Zrínyi Mlklfo Irodalmi í» MOvéazetl Kor* liceálls el&adlián folyó hó 12-tn felolvasta:
Barbarits Lajos (2)
Mikor odaért, összeütötte a bokáját és elkérte a kislányt a táncosától. Nem tudta mit, nem erezte, hogyan, csak láncoll vele. Repült karján a kis szőkeség. Valamit kérdezett is, de ó nem felelt, hisz a torkában zakatolt a szive s a szeme mögött, mint parányi, éles film játéka, egy régi léli nap meséjét pörgette a lelkcrv szabadult emlékezés.
Akkor ébredt magára, mikor végére értek a fordulónak. A kislány a másik terem felé vezette, ahol az idősebbek fehér asztaloknál a maguk módja szerint (izték a fiatalság táncos kedvéWI nekik jutóit hajnali várakozás újra és újra megtoldott negyedóráit.
— Maradjon itt, kislány I— próbáit meg könyörögni, mert félt áltól, ami elkövetkezik. — Jöjjön, üli
le itt a bálteremben. Nézze a k c-zójét is odaadom, de engedje iveg ennek a bácsinak, hogy kérjen ti te valamit.
— Tessék! — hagyta rá a kislány, de csudálkozva nézett a nemrég betyáros jókedvű bácsr.a, aki most ijedten kereste a szavakat vele. a kis csitri leánnyal szemben.
Leültek, nem mentek át a másik
terembe. Mikor először igazában végignézett a kislányon, a szőkeségen is tul, akkor dobbant meg csak nagyot a szive. Divatjamúlt, öreg ruha volt a jelmeze, ami azon a regi téli vasárnap estén volt azon a lányon, aki egyetlen volt az ó őszbehajló. azóta is társtalanul maradt életében.
— A dátum... a dátum — tépdeste eszelősen magában a szót és már sejtette, hogyan került ma útjába a régi téli vasárnap.
— A legyezőért... mondja, kié ez a régi divatú, fakuló ruha... És miért ebben jön maga a mai bálra?
— Ez a ruha? Az én anyuskámé volt még leánykorában. Valami emlék fűzheti hozzá, mert néha láttam, mikor rendezgetett az öreg sublat mély fiókjaiban, ezt a ruhát mindig megnézegette. Még meg is simogatta. Azlén mondta, hogy ebben fogok táncolni az első bálomon. — Mert én még eddig nem is voltam bálban. — Csak tavasz óta vagyunk itt a >/<»mszéd falu mellett egy kis pusztán. Olt intéző az én édesapám. Mikor felvettem a ruh.il, azt mondta anyuska, hogy legyek én mindig olyan vidám és boldog, mint amilyen ő volt ebben a ruhában, mig egy napon el nem telte örökre a szekrény fenekére. Látja ez a legyező is a mamámé volt. Ez volt vele az utolsó lánykori bálján, aztán többet nem is ment mufata]/ soha-
sem. Most is sirl, mikor engem öltöztetett ... Jöjjön, bemutatom az anyuskamnak!
Ideje sem maradt gondolkodni, a kislány már indult keringőző párok között, keresztül a termen a büffé felé. A szava még a fülében csengeti. apró kis kezében látta még a világoszöld szalagos legyezőt. A lelkén apró tüzes pontok vibráltak, mint aki a napba nézett s a szeme előtt, bármerre néz, színes apró karikák táncolnak. Ezek a kis pontok fájtak, églek, szét akarták robbantani a szívéi, hogy a darabjain járhassák a táncot ezen a rövid hajnalon, ami bátra van még az éjszakából. Ezek a kis pontok tüzes vonalakká verődtek s egy dátum izzott belőlük... sok ragyogó szem annak a fényét verte vissza. . . sok villanykörte pazar játéka azt rajzolta káprázó szeme elé... A kislány távolodó alakja pillanat alatt beleveszett a zűrzavarba.
Hirtelen felállt, mint akinek nagy bűn terheli a lelkét; senkire sem nézve a ruhatárba surrant, vette a kabátját, a kalapját és otthagyott cigányt, táncot, a második négyest, cimborákat, mindent.
Csak az emlékek mentek vele ..,
Körültáncolták árva, magányos ágyát. Tivornyás, kusza álomra visszaidézték a messze multat. Zúzmarás, régi téli nap közepéből halványzöld ruhás kicsi tündér libbent
eló . .. odaült az ágya szélére éi mesélt. .. mesélt.
— Hogy annyi év után eljöttem hozzád végigsimítani álmodó szemeden — ne zavaija az éjszakádat. Igen. én vagyok. Lásd, öregszem én is. De néha hívlak, hogy lásd: azt a napol glóriába vontán őrzöm én is.
— Akkor játszottam veled, mig megperzseltem a szárnyamat. Azon a napon remegett az ajkam és forrón lüzell felém a tiéd. Egyetlen csók a kincsünk, semmi több. És akkor este nem bírtam tovább. És akkor este megtudtad, hogy menyasszony vagyok — a másé.
— Elmentél. Nagyon szomorú voltál. És olyan soká jött az a más. Mentem vele, parancsszóra, sziv nélkül. Az idő eljárt azóta nagyon...
— Most itt vagyok. Tündérsrár-nyon repültem. Ide bújok hozzád.. -Az ajkadat... az ajkadat keresem. -Add ... add nekem ma az ajkadat I
Kábultan, szédülten felriadt álmából és görcsösen tárta karjait a szobája szürke csendjébe.
Künn kakasok felelgettek egymái-nak messze udvarokból.
Az ablaka alatt vidám társaság tartott zajosan, meg-megállva hazafelé. Köztük csicsergett a szőke kisleány pajkos kacagása. Meleg, szomorúság fátyolozta asszonyi hang szűrődött be az ablakon és babonás csendet szitált a gyűrött ágy fölé. lV*ge).
1925 február 14.
A miniszterelnök — folytatja a védő — többször figyelmeztette Nagyatádi Szabó Istvánt Eskadl Lajos panamáira. Nagyatádi távollété-, ben történt aztán a házkutatás Esküdt fajosnál. Ezekből a tényekből más következtetést levonni nem tudok, minthogy volt pártkassza, amely pa-namázás utján gyflit össze. Hogy ez a pártkassza választási célokra felhasználtatott és hogy ez a pénz Schandl választásánál is szerepelt, az bizonyos. Nagyatádi Szabó István a kiviteli engedélyekért politikai és egyéb felelősséget vállalt.
Polónyi Dezső múltjában is üldözött minden panamát, most is ezt teszi. Miután igazat irt, fel mentését kéri.
Az ügyész szavai után Polónyi Dezső állolt a biróság elé és a következő kijelentéseket tette: — Ünnepélyesen, felelőségem súlyának tudatában állitom és bizonyítani kívánom, hogy a Nagyatádi környezetében gyűjtött pénzek gyalázatos harácsolásból erednek és hogy ez a harácsolás a leggyalázatosabb visszaélés volt, semmi egyéb, mint erkölcsileg és jogilag abszolúte megrovandó visszaélés. Méltóztassék tudomásul venni, — fordul Polónyi az ügyészhez, — hogy módot és alkalmat fogok keresni a legnagyobb nyilvánosság előtt, hogy állításomat még jobban konkretizálva a nyilvánosság tudomására hozzam és módot fogok adni a vádhatóságnak, hogy az esetet kikutassa. De nem ugy. hogy araikor bizonyítékokkal fogok előállni, akkor a vádhatóság ellenezze a valódiság bizonyítását.
A biróság ezután ítélethozatalra vonult vissza.
Egyórás tanácskozás utáu délután háromnegyedhárom órakor hirdette ki Töreky elnök a biróság Ítéletét. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Polónyi Dezsőt sajtó alján elkövetett rágalmazás vétségében és ezért kéthónapl fogházra és tízmillió korona pénzbüntetésre ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért fellebbezett, Polónyi és védője fellebbezett a bűnösség kimondása miatt.
zalai kqzi.qny
BELFÖLDI HÍREK
A MANSz nagygyűlése. A Keresztény Magyar Asszonyok Nemzeti Szöv. tegnapelőtt nagygyűlést tartott a Wencl ;heiál-palotában. A gyűlésen a keresztény jx>littkai és társadalmi élet igen sok kiválósága jelent meg. Toptrtzer Agostonné megnyitójában üdvözölte a szövetség tngjail és Ígéretet :tett, hogy a magyar közélet újjáépítésében hatalmas segitőtábor lesznek a férfiak oldalán.
l-rtedrich István étes hangon bírálta Ripka kormánybiztost, akit Ri;\'ka Mózesnek nevezett arra való hivatkozással, hogy Mózest a nílusi nádasban, Ripkát pedig a balatoni nádasban találták.
Tormay Ceclle felszólalásában kijelentette, hogy a Magyar Asszonyok nem akarnak a közétet terén a férfiak előtt Járni, hanem hűségesen követik óket.
Gömbös Gyula a határozott intran-zigens keresztény politika melleit való kitartásra buzdította a hallgatóságot, mert küzdelmük nem ismer középutat, csak jobb és baloldalt.
Sipőcz Jenő polgármester köszönetet mondott a keresztény magyar asszonyoknak eddigi munkájukért és további támogatásukat kérte.
Dollinger professzor lemondott elnöki állásáról. A székesfővárosi orvostársadalom körében néhány nap óta nagy érdeklődéssel tárgyalják,
hogy Doltinger Gyula dr. egyetemi tanárt, az O.-szágos Orvosszövetség elnökét és a központi igazgatóságot egy jelentós gazdasági kérdésben a közgyűlés leszavazta. A leszavazás következményckép a professzor lemondotta elnöki állásáról és vele azonosítva magát lemondott Flesch Nándor dr. alelnök is.
Kállay Tibor dr. az államközi kereskedelmi kamarák elnöke. A Magyarországon működő államközi kereskedelmi kamarák jogi testületté alakultak, amelynek elnökévé Kállay Tibor drt, Nagykanizsa nemzetgyűlési képviseltjét választották.
Uj postabélyeg. A posta legközelebb 10.000 koronás „Magyarország Védasszonya" raizu postabélyeget hoz forgalomba. Az uj bélyeg színe keretben sötétibolya, a belsőkép azúrkék.
A Szent István Társulat elnöke. A Szent István Társulat igazgató választmánya ülést tartott, amelyen a fövédó beleegyezésével egyhangú halászattal Zichy Aladár gróf v. b. t. t.-t jelölte és akinek megválasztása a közgyűlésen történik.
Az apagyilkos Frorelch Ernőn az őrültség mutatkozik. A soproni fogház lakóján Froreich Ernőn egyre erősebben jelentkeznek a megbomlott agy tünetei. Teljesen lesoványodott, csupa csont és bőr. Nem szól napokig egy szót sem, csak fel és alá járkál a cellájában és a gyilkosság részleteit morogja maga előtt. Környezetét nem ismeri meg. Veszekedik hangosan önmagával. A mult napokban fejével a falnak rohant és minden keze ügyéhe eső tárgyat összetöit, hogy négy fogházór sem birt vele. Most megfigyelik — nem-e szimulál Frorelch s ha nem, oly sulyos-e a betegsége, hogy a biróság előtt sem tud felelni bűneiért.
— A pápa koronázási évfordulója. Tegnap volt három éve, hogy Ratti Achille kardinális. Mil.mo bi-borosérseke fejére rátették a pápai tiarát, melyet XI. Pius néven visel. A Szentatyát az évforduló alkalmával az egész világ katolíkusságának hódolata és szeretete veszi körül. A római Szent Péter bazilikában a római nép és zarándokok ezrei előtt a Szentatya ünnepélyes pápai misét mondott, melyen a vútikáni diplomáciai követségek teljes számban megjelentek. Budapesten a pápai követ fogadóestét rendezett, amelyen dr Csernoch hercegprímáson é* az egyházi dignitáriusokon kívül a királyi ház tagjai, az ország közjogi méltóságai, a kormány, a diplomáciai testület tagjai és a magyar katolikus társadalom kitűnőségei hivatalosak voltak, akikszereucsekivánaiaikat tolmácsolták a pápának koronázási évfordulója alkalmával. A Szent István Társulat igazgató választmánya díszülésen hódolatát tolmácsolta a Szentatyának. Csernoch János dr. bibor-nok hercegprímás a pápakoronázás évfordulóján hálaadó istentiszteletet pontifikált.
Az Esti Kurír szerkesztőjét az ügyészségre Idézték. Boros László az Esti Kurir szerkesztője, aki a választások alatt annak idején Nagykanizsán is járt és kit a biróság rágalmazás miatt fogház és pénzbüntetésre ítélt, elitéltetése után lapjában olyan cikket intézett a biróság elnökéhez, amely a magyar zsurnalisztikában eddig példátlanul áll és méltó pendantja a Rupert-incidens-nek. A biróság elnökét rendkívül súlyosan érintő cikk miatt a budapesti kir. ügyészség idézést küldött Borosnak azzal, hogyha egy órán belül nem jelentkezik az ügyészsé-
gen, lefogják tartóztatni. Boros erre megjelent az ügyészségen, ahol a soros kir. ügyész közölte vele, hogy cikke midtl, melyben Schadl elnököt és a bíróságot támadta, eljárást indítanak ellene.
Bezárták oz Operaházat. Budapesti tudósítónk telefonjelentése szerint tegnap délben az Operaház fekete táblájára kiírták, hogy .az Operaház a zenekari tagok szerződésszegése miatt további intézkedésig nem tait előadást." Wlassits főigazgató kijelentette, hogy a zenekar szerződésszegő tagjaival szemben teljes szabad utat enged a színházi törvények rendelkezésének.
KÜLFÖLDI HÍREK
Selpel látogatása Bethlen gróf--nál. Bécsből\'jelentik nekünk: Seljtel volt szövetségi kancellár a magyar követségen mtglátogatta Bethlen litván gróf miniszterelnököt.
Báró Korányi Genfből Párlsba érkezett. Párisi jelentés szerint báró Korányi Frigyes párisi magyar követ tegnap Genfből visszaérkezett és átvette hivatala vezetését.
Ausztria részvéte a dortmundl áldozatoknak. Bécsből jelentik: A nemzetgyűlés elnöke tegnap meleg és részvétteljes szavakkal megemlékezett a dortmundi bányaszerencsétlenség áldozatairól. Indítványára a nemzetgyűlés táviratilag részvétét fejezte ki a német birodalmi ülés elnökének.
A nagyváradi premontreiek házát rekvirálták. Kovács Kandid dr., a nagyváradi premontreiek rendfőnöke tegnap megjelent a prefektusnál és lihakozo.\'t az ellen, hogy el-rekvirálják a rendnek a jogakadémiával összefüggő részét.
Az olasz-Jugoszláv tárgyalások. Belgrádi híradás szerint az olasz-jugoszláv tárgyalások február 16-án Velence helyett Firenzében lesznek megtartva.
Elhalasztották a kisantant konferenciáját.. Bukaresti diplomáciai körökben arról beszélnek, hogy a kisantant bukaresti konferenciáját bizonyos differenciák miatt ismét elhalasztották.
Görögország harcra készül. Anthénbil jelentik: A határmenti katonai hatóságok jelentették a Mi-haloszkopusz kormánynak, hogy a törökök Drinápolyl kiürítették és az 1920., 21. é< 22-iki évjáratokat mozgósították. A belügyminiszter lapja azt irja, hogy lord Curzon n3gyon csalódik, ha azt hiszi, hogy Törökország és Görögország között egyezség jöhet létre. Ez merő calódás. A nagyhatalmaknak kell Törökországot rákényszeríteniök arra, hogy szerződéses kötelezettségeiket tartsa be.
„Az ellenségnek teljesített áruszállítás-. Brürszeli jelentés szerint Coppee belga nagyiparost azért, mert a megszállás alatt árut szállított a németeknek, illetve „üzletj érintkezést tartott fenn az ellenséggel" — a biróság húszmillió frank kártérítés fizetésére kötelezte.
Uj buzafaj. Párisi jelentések szerint Braliiighcm a pasteur intézet tudósa a közönséges vad buza keresztezésével ij buzafajt produkált, mely rendkívül kiadós és a mezőgazdasági minisztérium egész Franciaországban megakarja honosítani az uj buzafajt, lehetőleg ínég ebben az évben, mert Bralinghcm egyik előadásában azt hangoztatta, hogy az uj buza termésének eredményével rövid időn belül r.élkülözhctóvé válik a külföldi buza behozatal.
Zalamegyei gazdák gyiilése
Zalaegertzeg, február 12
Csütörtökön délelőtt tartotta a Zalavármcgyci Gazdasági Egyesület gazdagyülését Zalaegerszegen a vármegyeháza nagytermében dr. Ta-rányi Ferenc főispán a ZG* elnökének elnökletével. A gyűlésen jelen volt Budapestről Czettler Jenő dr. egyetemi tanár, ncmzcIgyUlési képviselő, a Gazdaszövetség elnöke.
A megnyitó utáu Szűcs Andor szólalt fel a mezőgazdasági hitel ügyében. A hitelkérdést szerinte kis- és nagybiitoknál szét kell választani. A földbirtok-forgalmat kolátozó rendelkezéseket, főkép az árverési tilalmat meg kell szüntetni. Nyújtson a Nemzeti Bank közvetlen hitelt. A föld-hözjutiatoitak hitelszükségletét is ki kell elégíteni. Határozati javaslatot terjeszt bc, hogy a kérdés sürgős megoldását kérjék a kormánytól s ehhez a Gazdaszövetség támogatását.
Nowik János módosítást ajánl, hogy a kereskedelmi hitel megszorítása utján is részesítsék hitelben a mezőgazdaságot, három évtizede úgyis mindig csak az ipart és kereskedelmet támogatják. A buzadrágaság oka nem a Gazda-társadalom, hanem a malmok és kereskedők. Követeli az iparcikkek vámjának felfüggesztését, mint az a búzánál történt.
Czobor Mátyás, polgármester községi gabonaraktárak felállítására vonatkozólag nyújt bc javaslatot.
A gyűlés Szűcs Andor javaslatát c két módosítással elfogadta.
Thassy Imre a rossz adóicndszer kapcsán az igazságtalan teherviselésről beszél, mely összeroppantja a gazda-társadalmat. Határozati javaslatot nyújt bc, hogy agyülés felirattal forduljon a kormányhoz, melyben a rossz termésre és nagy meg-tcrheltctésre való tekintettel kérjék a jövedelem és vagyonadó fizetésére évi maximális 12 százalékos kamat mellett az év végéig terfedő haladék megadását.
Horváth Ocrgely ezzel kapcsolatban javasolja, kérjék a kataszteri birtoklevclek alapján az adók egységesítését.
Bosnyák Géza az aranykorona valódi értékének megfelelő szorzószám megállapítását sürgeti.
A gyűlés a javaslatot ezekkel a módosításokkal elfogadta.
Bareza László a Dunáutul és Zala-megyi* gazdáinak különösen fontos bortermelés és állattenyésztés válságával foglalkozik. Az állattenyésztés vál<ágba jutott, a gazdák nem tudják eladni állataikul. Ugyanez a helyzet a borpiacon a kivitel hiánya miatt. Javasolja, hogy az Ausztriával és Csehországgal kötendő kereskedelmi szerződések kipcsán a bor-és áll.ü-kivitel kérdését is rendezzék.
A gyűlés a Javaslatot elfogadta.
Tölg)*s Géza dr„ aGizdaszövet-ség titkára a szövetség gazda-Ifjú-sági csereakcióját ismertette. A szövetség ezidén 100 ifjút akar féléves tanulmányútra küldeni Németországba s habár a létszámot már tuljegyez-tek, mégis néhány zalai ifjút még be akarnak vonni az akcióba.
Bosnyák Géza hevesen támadta a Mezőgazdasági Kamara intézményét, mely 2 évi fennállás után teljés 2 százalék adójával csak növeli a gazdák terheit. Indítványozza, kérjék a kormányt az intézmény revíziójára.
Nóvák János a kamarák megszüntetését kéri. Az értekezlet a javaslatot elfogadja.
Kustán János a göcseji útviszonyok kapcsán javasolja, kérjék az államot az utak központi kezelésére.
zalai közlöny
1925 február 12.
Bődy Zoltán alispán ellenezte ezt. Göcsejben állami utak nincsenek. Az idén már megkezdték a göcseji utak építését.
Horváth Gergely szervezkedésre hívja fel a gazdaiársadaimat.
Czettler Jenő dr. a Magyar Gazdaszövetségben való tömörülést ajánlja. A gazdatársadalmat, az ország alapkövét romlás fenyegeti. A gazdának nincs búzája, bort, állatot nem tud eladni, lassan a bérlő-osztály is tönkremegy a 40 koronás alapú buzabér folytán. Félős, hogy a búzaárak a gazdák hibáján kivül elérik a milliót. Égetően sürgős a hitelkér-dés megoldása, a kormány keze viszont kötve van, pedig hitel nélkül márciusban nem lehet megkezdeni a munkát. Az eladósodás hihetetlen mértékben megindult. A hitelszövetkezetüknek nincs tőkéjük. A Gazdaszövetség eredménnyel kecsegtető hitelszerzési akciója politikai okokból mindig az utolsó pillanatban hiusult meg. jogos a gazdák adó-haladék követelése, hisz a pénzügyminiszter is megfellebbezte adó-kivetését, ami eléggé bizonyítja az ctéren uralkodó lehetetlen állapotokat. Az aranykorona valóságos értékének megállapítása folyamatban van.
A kölcsön voltakép azon a 30.000 emberen hiusult meg, kiknek nem érdeke az iparcikkek vámjának felfüggesztése. A kamarákról elhangzott felszólalásokat a kormány és^nem-zetgyülés előtt fogja értékesíteni. Elismeréssel emlékezett meg a zalai kis-, közép- és nagybirtokosok szép összhangjáról.
Tarányi Ferenc dr. zárószavai után a gyűlés fél 12 órakor végétért.
A fémipari szakiskola a katonatemetőért
Nagykanizsa, február 13
A nagykanizsai m. kir, fémipari szakiskola tantestülete éstanulól három sirkövet jegyeztek szerkesztőségünknek a katonatemető 1300 sírjának sírkövekkel való ellátása érdekében indított akciója kapcsán.
Az iskolák egymásután történt hozzájárulása után jóleső örömmel nyugtázzuk a fémipari szakiskolának ezt az adakozását, mert hiszen városunk sok iskolája közül már majdnem valamennyi hozott áldozatot a katonatemető céljaira- A nagykanizsai és kiskanizsai iskolák egyaránt jegyeztek több-kevesebb sirkövet s ezt a sort most a fémipari szakiskola a maga adományával bővítette.
Az Iskolák közül még az iparostanonc iskolában folyik nagyobb arányú gyűjtés. Azután már alig van iskola, ahol nem történt volna semmi megmozdulás. Lehetetlennek is tartjuk, hogy amikor minden iskola az elemistáktól kezdve tudott hofcnl áldozatokat, akkor maradhatna egy, amelyik elzárkózik minden kérő szó elől.
A m. kir. fémipari szakiskola tantestülete 1, a fémipari szakiskola /. évfolyamának tanulói 1, a //. évfolyam tanulói 1, Metz József királyi ügyészségi alelnök 1, Papp Péter ny. DV kalauz 1, Matolics György pénzügyőri fővigyázó 1 sirkő felállításának egyenként 70.000 koronás költségeit fizették be szerkesztőségünkhöz. — Legutóbbi nyugtázásunkba a Hangya-tisztviselők nevei közé Presz-ler Géza neve sajtóhibával került be, mit ezennel helyreigazítunk.
NAPI HÍREK
napirend
Február 14, szombat
Wm«l katolikus: Bálint vl. Protestáns-Bálint. Izraelita: Sebat lió 20. S. Jlth.
Nap kel reggel 7 óra 09 perekor,, nyűg ulk délután 5 óra 21 {.erekor.
A Meteorológiai Intézet Jelenléti szerint továbbra It enyhe, jobbára felhő* ét csóré hajló idő várható.
A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet tánccIóadAsos estélye a Polgári Eefcyktben este \'/«9 órakor.
Mozi. Uránia: Fasclnallon (Csókos Sevilla.) Címszerepben Mac Murray, leg-»zeb és legkedveltebb amerikai íllmstar Elóadások kezdete este 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 15: A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nóegvlet táncelóadásos estélye a Polgári Egyletben este \'/tí órakor.
A nagykanizsai 77. Szent László Cserkészcsapat műsoros teaestéivé a Rozgonyi-utcai tornateremben este 8 órakor.
Február 16: A Move tudományos elő- j adása (Regős-hangverseny) az Urániában este fél 7 és 9 órakor.
Február 17: A tisztviselőnők tánccal egybekötött álarcos tea-cstélyc a Rozgonyi-utca tornacsarnokában este 8 órakor.
Február IS: A kereskedelmi iskola Jókai-Ünnepélye a Casinoban este 6 órakor.
A leánypolgári Jókai emlékünnepe dél- j után 4 órakor a Rozgonyj>utcai torna- . csarnokban.
Február 19: A Zrínyi Irodalmi és MQ- I vészeti Kör liceális előadása. (Surányt j Gyula: A magyar nemzet történelmi hivatása I.) a Casinoban este fél 7 órakor.
Február 23: A cserkész olimpiászról ; készüli filmek bemutatása az Urániában, j
Március 14: .Sajtó - estély.* A .Zalai Közlöny" szerkesztőségének műsoros es- i tétye a Polgári Egylet összes emeleti helyi- I ségelben. Kezdete este 9 órakor.
A TÁNC
történetének egyes jelentősebb állo- j másai kerülnek ma este bemutatásra. \' Terpsychore „birodalmaamint nyolc muzsatársával trónusán ül s néhány szóval bekonferálja azt a huszonegy táncot, melyet a mai táncelóadásos estélyen ifjú hölgyek és urak előt- ■ tünk ellejteni fognak.
A tegnap esti jelmeznélküli főpró- j bán volt alkalmunk gyönyörködni abban a ritka látványosságban, melyet a táncok nyújtani fognak. Hát j még minő hatást fognak kelteni a korhű kosztümök!
A táncok közül az ókor négy s az újkor 17 tánccal van képviselve, köztük 3 magyar tánc szerepel. Valamennyi gondos betanulásban és finom, diszkrét előadásban részesült. Sehol semmi kivetni való, dekadencia, erotika vagy bármi néven nevezendő kifogásolható.
Valamennyi tökéletes Uluzlót kelts a színpadot művésziesen alakították át a mai estre.
A közönségnek még oly nagy várakozását is felül fogja szárnyalni a mai táncelőadásnak igéző varázsa.
— A főispán Budapesten. Dr.
Tarányi Ferenc főispán hivatalos ügyekben Budapestre utazott.
— Balatoni slnautók. A DV.
igazgatósága tárgyalásokat folytat a MÁV. igazgatóságával az egész Balaton mentén való sitiautók járatása ügyében. H? a kérdés megoldást talál — a Balatonnak hozzáférhetővé tétele egészségügyi okokból rászoruló nagyközönség számára — egy hatalmas lökéssel előbbre jutott.
— A nagykanizsaihadiemlékmü bizottság legutóbb a nőegyletek kiküldötteinek részvételével tartott értekezletén elhatározta, hogy mihelyt arra az idő alkalmas lesz, március vagy április hónap elején megindítja az első nagy gyűjtési akciót. A gyűjtést egy-egy tartalékos tisztből és hölgyekből álló csoportok fogják végezni. A csoportok Összeállítására az értekezlet szűkebb körű bizottságot delegált.
— A Szent László cserkészcsapat műsoros teaestélye. Már több ízben volt alkalmunk rámutatni arra a buzgó tevékenységre, melyet Mátés P. Hilár szentferencrendi hit-tanár igazgatása alatt működő Keresztény Munkásifjak Egyesületének tagjaiból rekrutálódolt Szent László cserkészcsapat Horváth József parancsnoksága alatt kifejt. Ez a cserkészcsapat holnap, vasárnap este 8 órakor a Rozgonyi-utcai tornateremben műsoros teaestélyt rendez. A nivós és gondosan összcállitotfestély fénypontja Radványi Káhnán „Ge-lcncci fényjelek" cimü érdekfeszítő irredenta színmüvének előadása lesz. A teaestély iránt oly nagy az érdeklődés, hogy a jegyek túlnyomó része már elővételben elkelt. Aki még nem váltott jegyet, az vasárnap délelőtt a Ro7gonyi-utcai tornateremben 9— I2 ig és 3—5-ig még megválthatja. Felülfizetések hiríapilag nyugtáztatnak.
— Pásztor főtanácsos felmentése. Pásztor Károly pénzügyi főtanácsost Vasvármegye közigazgatási bizottságának fegyelmi választmánya az ellene emelt vádak alól felmentette, aminek folytán visszatartott illetményeit is folyósitották. Pásztor főtanácsosnak saját kérelmére ítélkezett fegyelmi ügyében Vasmegye
— Harangszentelés Leíenyén. Letenye katolikus hitközsége egy négy és fél mázsás harangot szerzett be a letenyei, egyedutai, béci és zajki hivek áldozatkészségéből. A harangot most szentelték fel nagy egyházi ünnepség keretében. A hivek már az egyedutai határban várták a feldiszitett harangot, melyet diadalkapukon keresztül Letenyére vittek. A szentelést Tóth János kanonok-plébános végezte, mig az ünnepi szentbeszédet Meszlényi M. fővárosi hittanár tartotta.
— A Nagykanizsai Kultúregyesület megalakulása. A Nagykanizsai Kultúregyesület, melynek legfőbb célja egyéb kulturális feladatok megvalósítása mellett, a nagykanizsai szinház-kérdés megoldása lesz, február 15-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja alakuló értekezletét a városháza tanácstermében. Az értekezlet tárgya az alapszabályok megállapítása, tisztikar, választmány és számvizsgáló bizottság megválasztása. A tisztikar 7 tagból áll: elnök, társelnök, alelnök, titkár, pénztáros, ellenőr és ügyész. A választmány 50 tagból és 10 póttagból áll. A számvizsgáló bizottságnak 3 rendes és 1 póttagja lesz.
— Eger és Szeged gyűjtése Nagykanizsán. Eger város tanácsa kérelemmel fordult Nagykanizsa város tanácsához is, melyben kéri, hogy a város járuljon hozzá adományaival az egri földrengés által sújtottak felsegélyezéséhez. Ugyancsak gyüjtőiv érkezett a szegedi főispántól is, aki Nemzeti Megújhodás Emlékmű-bizottság elnökeként kér Nagykanizsa várostól és annak társadalmától adományokat a Szegeden felállítandó monumentális emlékmű céljaira.-
— Befejezéshez közeledik a leventék összeírása. A tankotelesek nyilvántartó hivatala egy héten belül teljesen elkészül az iskolánkivüli testgyakorlásra kötelezettek összeírásával, annak pontos feltüntetésével, hogy melyik leventéért ki felelős\' szülő-e, munkaadó-e, vagy más valaki Ezzel a jövőben kikerülhető lesz az a tavaly sokszor ismétlődött esett, hogy a leventc-birságok, vagy egyéb ügyek elintézésénél a szülő a munkaadóra és viszont hántolták a felelősséget. A kiskanizsai leventecsoport mintegy 360, a nagykanizsai tanoncok levente-csoportja több mint 700 tagot számlál, ugy, hogy a segédek, napszámosok slb. együttes, harmadik csoportjával együtt Kis- és Nagykanizsa leventéinek száma 1400 körül jár.
— A katona sírkövek árajánlatai és mintái. A katonatemető sírjainak sírkövekkel való ellátására szerkesztőségünk által vezetett akció kapcsán a vállalkozók árajánlat és minta beküldési határideje 16-án, hétfőn este 8 órakor lejár. A pályázók zárt, lepecsételt árajánlataikat és a természetes nagyságban elkészített mintákat, tehát eddig az időpontig juttassák el szerkesztőségünkbe. Eddig csak a Sartory-utóda cég küldött be árajánlatot és 3 féle mintát, melyeket az érdeklődök bármikor megtekinthetnek lapunk nyomdájában.
— Az Izraelita Jótékony Nőegylet rtfai táncelőadásos estélye pontosan fél 9 órakor kezdődik. A rondezőség ezután kéri a közönséget aJOontos megjelenésre. Egyben tudomásul adja, hogy a fehér-jegyek a mai, azaz a szombati, a pirosjegyek pedig a holnapi, azaz vasárnapi előadásra érvenyesek. A mai előadásra minden jegy elkelt, ellenben a holnapi előadásra még pár jegy a pénztárnál váltható.
— Béres Igazgató búcsúztatása. A kiskanizsai iskolás gyermekek f. hó 12-én délután az előadások befejeztével összegyűltek az iskola udvarán, hogy bucsut mondjanak közülük távozó igazgatójuknak. Steszlin Nanica VI. o. tanuló, mondta a búcsúbeszédet, majd átnyújtotta a gyermekek ajándékát, egy értékes virágcsokrot. Béres igazgató könnyes szemmel mondott Isten-nozzádot tanítványainak s buzdította őket továbbra is nemes munkára, Isten félelmére és hazaszeretetre. — Este a tantestület barátságos összejövetelt tartott, melyen Dr. Vargha plébános méltatta a búcsúzó igazgató érdemeit, mig Faludi tanitó a kollégák háláját és elismerését tolmácsolta. Béres igazgató válaszában ígérte, hogy mint egyszerű munkás ezután is az eddigi nyomokon halad a nevelő munka utján.
— Gyenesdlás kibővítése. Értesülésünk szerint egy érdekeltség tervbe velte, hogy a gyenesdiási fürdót kibőviti. Fürdőkabinokat és csónakdát fognak felépíteni és a fürdő bejáróját kavicsból és kőből beépíteni. A terv mindenesetre igen életrevaló.
Hétfőn
hangversenyez
1&25 február U.
zalai közlöny
S
— Sokan Jelentkeznek Nagykanizsán katonának. A nagykanizsai tanköteleseket, leventéket stb. törzskönyvező hivatalban az utóbbi hetekben lapunkban is megjelent toborzási felhívásra naponta 5—6 nagykanizsai és kiskanizsaí jelentkező is megfordul az előirt 17—25 év korhatárba tartozók közül, kik mindannyian felvételt szeretnének nyerni az önkéntes jelentkezés utján toborzott zsoldos nemzeti hadseregbe. Mindnyájuknak felvétele természetesen nem eszközölhető, hjsz a szomorú trianoni parancs megszabja hadseregünk állományának maximumát. a törzskönyvezö hivatal hatósági bizonyítvánnyal látja el a jelentkezők közül azokat, kik a toborzás feltételeinek megfelelnek s igy kerülnek aztán avatásra. Tüzérekhez, huszárokhoz, egyetemi zászlóaljhoz történik a legtöbb jelentkezés. Sokan valósággal könyörögnek felvételükért, ami mind a nagyfokú s egyre súlyosbodó munkanélküliségre vezethető vissza.
— A piaci mérleg-razzia eredménye. a városi rendőri büntető-biró a nemrég tartott piaci mérleg-razzia következtében 22 piaci árust nem hitelesített űrmérték használatárt fejenként 50.000 koronára büntetett. Ugyancsak egyenként 50.000 koronára büntettek 6 vendéglőst vasárnapi záróra túllépéséért és 9 darab 50—75.000 koronás büntetöpa-rar.es ment ki köztisztasági kihágások miatt.
— Argentínába .sábitják a zsil-völgyl bányászokat. Petrozsényből jelentik: A Zsilvölgy vidékét az utóbbi időben kivándorlási ügynökök lepték el, akik Argentínába csalogatják a bányavidék munkásait. Az egyre fokozódó megélhetési nehézségek miatt az ügynökök agitációia egyre nagyobb eredménnyel jár, bár a hatóságok igyekeznek elejét venni a kivándorlásra való csábitásnak.
— T.flz Zalaszcntivánon. Zalaszentivánon tegnapelőtt tüz ütött ki, amely szerencsére csak Salamon Zoltán DV. főellenőr faházát és hidasát elhamvasztotta.
— Brutális flu. Vázsonyi György zalaapáti földműves egy csekélység miatt összeszólalkozott édesapjával a 61 éves Vázsonyi Ferenccel, akit a vita hevében a hálátlan fiu ugy földhöz vágott, hogy napokig tartó sérülést ejtett rajta. A brutális fiút a saját édesapja jelentette fel a csendőrségen.
= A regősesoport programja: Kobzos ének; Szépen kéklő Baranyában; Rózsa, rózsa, rózsa szál; Vadvirágos Mecsek alján; Végigvégig szép Magyorországon; Vigasz; Szittya nóta; Túrán himnusz; Vitézek, legények.
r« A klskanlzsai Iparosok és kereskedők folyó évi február hó 15-én 8 órai kezdettel, zenével egybekötött táncmulatságot rendez a Simon-
Oajbony.il dr. MUller Imre v. kórházi fóorvos, a lulkllnlka orvosa
Budapest, február 13
fele vendéglőben, melyre a nagyér-— Letartóztatott tolvaj. Major (jCmü közönséget tisztelettel meghívja Boldizsár nagykanizsai lakos gabo
nát lopott Andris Magyar-utcai cipész-mestertől. Majort a károsult a rendőrségen feljelentette, amely a tolvajt őrizetbe vette, majd átadta az ügyészségnek.
— Toboroznak a folyamőrség számára. A belügyminiszter a folyamőrség létszámának kiegészítését
a rendezós. -- Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb ki szolgátás.
i Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Ptlipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú Httj-oJ^órzoknik 35.0CX),
rendelte el. Felvételi feltételek a „m harisnyák D. M. C. anyagból
következők: magyar honosság, vagy az optálás megtörténtének igazolása; feddhetetlen erkölcsi magaviselet és a nemzeti szempontból való megbízhatóság, betöltött 18 életév, dc 30 évnél nem magasabb életkor, az elemi iskola 4-ik osztályának elvégzése, legalább is irni olvasni tudás, a magyar nyelvben megfelelő jártasság, általában nőtlenség, dc kivételes esetekben a családos jelentkezőket is felveszik, akik mint családfenntartók is számításba jönnek, a felvételből ki vannak zárva. A toborzásnál okvetlenül felmutatandók a következő okmányok: A magyar honosságot, vagy optálást igazoló, az erkölcsi, születési, iskolai bizonyítvány, kiskorúaknál a hatóságilag hitelesített szülői, vagy gyámi beleegyezés. A jelentkezők hat évi szolgálatra kötelezik magukat, amelybe a volt hadseregben eltöltött szolgálati idő, legfeljebb három év beszá-\\mit. Illetmény a törvényekben ctői»t pénzilletmény, étkezés, ruházat és lakás. Jelentkezési idő február 16-ától március 14-ig Budapesten, a folyamőrség parancsnokságnál,Horthy
Miklós-laktanya. Végleges felvétel minden hét hétfőjén, szerdáján és szombatján 9 órától 14 óráig. Útiköltség cinién semmiféle követelés nem támasztható. Ki vádképen szakemberek, lakatosok stb. jelentkezése kívánatos.
. — Szakorvosi hlr. Dr. Berger Géza szakorvos, röntgenologus, lakását Zrínyi Miklós-utca 56. sz. alól Sugár-ut 7. szám alá helyezte át. Röntgen- és orvos-chemiai laboratórium. Szegényeknek kezelés és Röntgen ingyen d. e. 8—O-ig.
85.000, kötött kebátok és szvetterek 290.000, kötf.tt mellények\' 195.000 Koronába kerülitek,
Cigarettázik Ön? Sodorjon Janina papirt,
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamnál
F-ztiit egykosonis 6l50-t360. kítkoronás I2JOO 12.700, forintos 16 500 I7.00Ö. öt-.500 32
500. színarany 49.000— 49 500. arany hnukoronís 315.000-316000.
n:ás 31.5
íny hu i 210.000
«HOZI
Uránia. Szombaton és vasjrnap Divatesászárnó Mac Muiray-val. Hollón, febr. 16-án 7 és (I órakor a Tui/ln regós csoport hangversenye Karkas Dezső vezetésével. Az ország-szeite meleg rokonszenvvel és lelke sedésse! fogadott regöseink részben tavalyi repeiloárjuk javával, részben ni vitéji énekekkel, irredenta nótákkal jönnek. A hangverseny belépti dija lO.\'CWOkor "N-
sv^vwvw^W^vww^w^
AlIESÍE
kélÉ iÉÉ|i M
lrodaberendezések
nagy és vértus r. t.
BUDAPEST. V., ARANV jtóOS-U. ...
\' lill\'.ll III
Meg bármily egyszerűen is lenne kiépítve, több fürdőigazgatóra és aligazgató, fő- és altitkarra és segédszemélyzetre lenne szüksége. Egyszerűen és mégis a helyzetnek megfelelően ugy lehetne a lakás nyilvántartást megoldani, hogy Balatont az öt forgalmasabb szállodája sze-riír keszthelyi, füredi, almádii, siófoki és földvári szakaszra osztanák. •\'zen szállodák minimális közvetítési díjért a szobákat egy levelező lapon való bejelentés után a tőlük elhelyezést kérő feleslegnek átadnák. Igy a szálloda összeköttetésben maradna a vendéggel, a haszna is meglenne, a vendég is a lehető legjobban el lenne látva anyagi körülményeinek megfe-iclólcg: a villatulajdojtosnak pedig nem állana üresen a szobája. Semmi néven nevezendő Ickötelezenség egyik fél részéről sem szerepelhet, mert nein kényszer, hanem okosság és önérdeke a vezető motívum mind a két részről.
A harmadik tényező lenne a közlekedés, a vasút, a vízi ut és a kocsi ut.
Legyünk igazságosak : a vasút kitűnő, pláne a deli vasút: á" hajó forgalmai a fellendülés maid szintén gyarapítani fog|a, de az uiak, ezek igen gyengék. Mindezekre még rá íogok térni.
A part három vasút társulat birtokában per tangentem jól van beépítve s hogy a circuláris forgalom :<is hiányzik ebb A a körül menyből\'még nem következés, ininlha a közlekedés rossz lenne. A D.-ii Vasút közlekedése nem hagy semmi ki-valót maga mogult; középen rópai gyors (o.galmat bonyolít le a Balaton melleit. Csak éppen az érintett három város idényéhez kellene jobban alkalmazkodni s a siker bizonyára rövid néhány napon belől meglenne. Igy Székesfehérvár, Nagykanizsa és Budapest" igényét a fürdő-szezon alatt a következőkben látn.i.n clómozditva. Budapest és a Balatoni állomások között olcsóbb tértijegye-ket kellene kiadni és az egy órás Székesfehéiváii tartózkodást néhány percre kellene redukálni. Kelenföld és Balaioualiga igy mintegy 3 <Va lenne elérhető. De oda-vissza maid-nem egv órát vár a személyvonat Székesféhcrvárot és minte-y százezer korona a térti 11. os/ta\'-y.
Ezen segíteni kell! Székesfehérvárról rengetegen mennének ki, de nyáron tolongani kell. mert még ritka a szentélyvonatjárás. Mindkettőn egy csapással lehelne segíteni. Ugyanis Földvár és Székesfehérvar közön ugy a személy, mint a tehervonatok hoz ..Forda" kocsit kellene kapcsolni, a forgalomhoz vis/onyitva 3—4-ot és így a kényelemnek is elég lenne téve. Ami iv.ég a pénzügyi részt illeti, csak tehervonat jegy kezelésről lenne szó. amit a vonatkísérő személyzet ellenőrizne. Nagykanizsa és Keszthely s Nagykanizsa és Fonyód között is kellene ily „Forda" kocsikat járatni, minden vonaton o\'.csó urii jeggyel; esetleg próba járatokat kellene bcVezetm. melyeket csak abban az esetben állandósítanának, ha megfelelnek várakozásnak. • . .
Ami a Máv. vonatát illett, itt már kis befektetést kellene kérni
(Poíyi. köv.)
Irodalom és művészet
Színházi Élet. A legújabb szám a nagy amerikai revüt ismerteti 60 szebbnél-szebb képben és Szép Emö, Szász Zoltán és Kálmán Jenő cikkeiben. Ezenkívül az Idegen és a Juhászlegény, szegény juhászlegény premierjeiről talál az olvasó érdekes képeket és cikkeket az uj számban, melyben Sztrokay Kálmán irt novellát. Érdekes cikkek, tartalmas zene. vidék, sportv autó és divatrovat élénkíti a lapot. A mozirovatban Váró Andor irt szenzációs cikket Jack HaskelI és Murray tizenöt év előtti együttműködéséről. Ezenkivlll folytatódik F. Marics Crawford „Fehér apáca" cimü gyönyörűen illusztrált regénye, kottamelléklet és a Szegény juhászlegény teljes szövege egesziti
ki a Színházi Élet uj számát, melv-nek ára 8000 korona. Negyedévi előfizetés 80,000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körűt 29.
Színházi Újság indult meg Zalaegerszegen, mely az ottant sziniévad alatt hetenként egyszer fog megjelenni. Szerkeszti Pesthy Pál dr., a Zalamegyei Újság felelős szerkesztője. Az első szám közli a heti műsor szinlapjait, tartalmazza Angyal Dezső színházi titkár prológját, van benne egy színesen megirt riport s címlapját H. Szalma Terus arcképe dis/iti. Ara 2000 korona.
TÖRVÉNYSZÉK
Nagykanizsai egyesbiróság tárgyalásai Keszthelyen
A nagykanizsai törvényszék egyes-bírósága Keszthelyen » következő (Igvckben Ítélkezett -
\'Cscpregi Jánosné egy Osszeszólal-kozás közepette segítségére sietett férjének és „bizonyítékainak súlyát" egy kapát ugy vágott Tóth Gyula ■ fejéhez, liogy az húsznapos séifllést szenucdctt a hareias amazon .érvei1--tői. A\' biróság a hllséges psszonyl-, aki férjének ily módon védelmire kell 1.200.000 koronára itíllc.
Hegyi József a gazdáját Kupeaky Gábori lopta meg. Miután a lopás a vádlotira reábizonyull, a biróság Hegyit hat hcli fogíiázra Ítélte jog-erósen.
Kotor Ferencné is súlyos lesii-sérlés büntette miau keriili a biróság elé. Az volt ellene a vád, hogy Horváth l.ajost megverte. Miután bebizonyítást nyert, hogy Kaior Ferencné önvédelemből követle el cselekményéi, a biróííg felmentette a vád és következményei alól,
egy
SPORTÉLET
Rendet teremtenek a labdarugó pályákon. A belügyminiszter már a múlt esztendőben szigorú kötelességévé tette az államrendörségnek, hogy a labdarugó sportban a footbal-mérkózések alkalmával előforduló reiutcUenkedésefcct és erőszakoskodásokat erélyes\'en akadályozza meg. Az egész; országban igen \'jó hatást tett az, hogy a rendőrség figyelemmel volt a durva játékra és közbelépésével igyekezett a játék elfajulását megakadályozni. Az idén újra nagy gondot fognak fordítani a labdarugó mérkőzések rendjére és az államrendőrség az egész országban), külön utasítással látja el az ügyeleteseket és a rendőri készenlétet különösen arra, hogy milyen esetekben avatkozhatik be a játék menetébe.
zalai közlöny
1925 február 14.
KÖZGAZDASÁG
A bécsi nemzetközi tavaszi vásár
A Bécsi Vásár rendező bizottság nagykanizsai képviselőinek közlése szerint a legközelebbi VIII. bécsi nemzetközi tavaszi vásárt 1925 március 8-14 közölii időben fogják megtartani. A vásárra utazó nem köteles beutazási vizurnot szerezni elegendő, ha az itteni képviselőknél (Schenker és Társai nagykanizsai fióktelepe Erzsébet-tér 1.) egy vásár-igazolványt beszerez, mely igazolvány 45.COO koronás árban egyszersmind belépő jegyül is szolgál és a következő kedvezmények igénybevételére jogosit fel:
1. A rendes vizűm illeték körülbelül 80 százalékos mérséklése, ha itt szerzi be a vizumbélyeget, melynek 15.000 osztrák korona az ára és ezt az útlevélbe beragaszthatja. Ez a bélyeg f. évi február 15-től március 31-ig a rendes vizumot pótolja.
2. Menetdíj mérséklések ugy a magyar, mint az osztrák vasutaknál.
3. A vásár vezetősége gondoskodik | szállásokról, ugy fogadókban, mint \\ magánlakásokba, Egyéb szükséges I felvilágosítással "a helyi képviselet , szolgál. . "^V
A budapesti nemzetközi vásár 1 rendezősége közli, hogy a jugo- i szláv vasutak április 18—27-ig ter- i iedő időközben a budapesti nemzet- ( kőzi vásárra szándékozókat vasutai- • kon 60 százalék díjkedvezményben , részesitik. Értesülésünk szerint a ! többi szomszédos államok vasutai • is hasonló engedélyt helyeztek ki- j látásba.
A Magyar Köztisztviselők Szö- ! vetkezeténck jelentése. A napok- | ban kaptuk meg a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetének 1920 szept. 20-tól 1924 dec. 31-ig teijedö időre vonatkozó jelentését. A 30 éves szövetkezetnek kedvezményes ellátás lebonyolítására az állammal kötött szerződése annak idején sok szóbeszéd tárgyát képezte. A jelentés kimerítően ismerteti ennek a szerződésnek részleteit. A tagok 1914-tól a mult év végéig ii3gyméivü szaporodást mutatnak. A mig 1914-ben mindössze 6.259 volt a számuk, a mult év végén meghaladta 31.000-et kik őszesen több mint 246 ezer üzletrésszel vannak képviselve. A jelentés fílg-gelékképen közli dr. Kuncz Ödön egyetemi tanárnak jogi véleményét arról a kérdésről, hogy ^árusithat-e jelenlegi joguk szerint a fogyasztási szövetkezet nem tagoknak is?- Az öt ivnyi terjedelmű jelentést Schnetzer Ferenc nyugalmazott hadügyminiszter a szövetkezet elnöke iita.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzata mindvégig lanyha. volt és már nyitáskor is kedvezőtlen hangulat mellett az árfolyamok a tegnapi zárlali nívó alatt állottak. A tOzsdeidó későbbi folyamán kedvezőtlenebb külföldi jelentésekre még további áresés állott be. ugy, hogy a mai záróarfolyamok átlag 2—3° o-kal állanak a tegnapi át nívó alatt. A gyenge irányzat kialakulásához nagyban hozz.ijjrult a mai icndczési nap is, ami igen sok árut hozott a piacra. Feltűnő árveszteséget szenvedett Cinner szalámi, mely tegnapi 26.000 koronás vázlata után 16.000 koronára cselt vissza. Igen gyenge volt még Fegyver, Uri-
kányi és Cukor is, melyek árvesztesége 4—6%-nnk felel meg. A ku-liszban Leszámítoló és jelzálog az általános lanyhaság ellenére szilárdan tendált. A forgalom csendes volt.
Utótőzsde
Irányzat Ozlctteleo. a p.-o!oni;iíi.\\ simán bonyolódott lr. Mzén 2-ViO (870). LMkíiijI 872 5. MagnoUI I6\'A> (1700). Pesti tlatal 2806 (810). Georgia 311 (312.. Cukor Kereskedelmi Bank 1103 <109). Vlllamo* 1100 (170). Fegyver 785 »79J. Ganz Danubius 2>10 5!5>. Nova 2u7 i2-*). Magvar Iliiéi 416 (ti6). Salgó 440 (142), Hazat ha 74, Burvasut 203 (206).
Az arany kototia mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.65406 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Aojol fool 3<«CO-HKOO Cuh k<x0>a 1II>JI» Olsli liStII7S
tX-;\'4# 7i7»
ruciU ti. MIOÍIM Hviunji (rí a;:: j»m
Ul
8« f\' \'
Í7IJ7J $i« M4 ztt-xro M\\Mii oi:O;JJ oi> k«f. mio w;w
SȒ|<l Irtok IMIHX4
S>\'d kor. IWtO |f*il
KNWI UÍHIU.J
Xlíka IfctVIMÍÍ
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti líztdo délután I órai záró árfolyamai a következők i
y.i0*>- N<»H
Kí«J> U.ittof VJioM Saak
Brfli.i.l
Kopaalilga
P.i*a
Sífllta Sl«ckS<»l»
TMJ-Mii ,
n:«iut
ir-.tíwx* « >7147}
mu-msó 1
ijsw i» o 1
11026 :IMI { tist\'x íi:ooc-
síf-4
.-2I.-0 |
tan*tr i
31^9-7151 I
Ml-ttS !
itr&MM \'.
icirvirau ;
IBIS-I ///) I
Zürichi zárlat Pátit 7765—, I.ondon 247950, Newsoik 518\'" «. Btüssel 2610 . Msiland 2146 . IMland 209- . BeiHn J23"\' •. Wten 73 15. \' Solla377óO. PraKa 1531" Budapest 72—, i Vauó 100 25, Bukarest 265. Helgrád 84:»-.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
tagnap ni tegnap na
Béca ...............9; 9019810 9M0|y790
Berlin ............... - 5818 5790 5780
Prága ............ 47350 1 47450 17450 1 47250
N\'ewyorkban 14.
Terménytőzsde
Irányul buzib.ni tartott volt. Rozs. zab. ó tenged és köles valamivel gyengébb, j Bura változatlan maradt, az utóbbi cikkek | u pedig 5—5 ezer koionával olcsóbbodtak. A I Liptlk lorgalom Igen szerény keretek közt mozgott uji* u>mv. 7o\'«<-os 572 575 Ocv. < 8 kg ot 582 500 - 5S>CkX). egvéb vld. 76 kg 0$ 570 0Q> • 572.500.7H kg os 530 OCO - SS2.5W, rozs 470500- 4SŰ000. söráipa 480.000 -500.000, tskarn-.any áipa 400.000 420.000. u) tengeri 280 OJO- 2&SOOO. kf!es 300.00C 30SOOO, i.o<p« 240OX) 245.COD. wb 425000 430COÓ. lucerna 250.000 -270.000.
Sertésvásár
PclhajUs 490, melyből eUdalIanut vlm«- \'
marad; 2>» drb. ElvírendQ 2l.O.X)-2l 500. j
szedett 20000 - 21 000. szedett közíp 19.000 , —20.000, könnyű 16.000—18.000, elsóícmlO
öreg 19 500 -20 000, máso«lrendU 19.000- i
19.500. angol SJldö IS 000-20000. szalonna ] nagytan 23 OöO 2 t.OOD. zsír 26 5^.0.-27.000 i
lehúzott hus 7J.CC0 -2».0ü0. sz.ilonnis IH- |
tettes 23.0Ű0 21000. Irányzat lanyha volt. I
»«:.1im1 19
ro<iioii kwiujii Tik
V\\ja FUMII
»U!««k
Coucoi£U HtknuaMl e.ti^n H;ajl/>a
Silt. ,irl
Kobó
Ki* Oi»l 0;a«t» y.«f-.«... y.,tJ.
all k0»ji.1
SjlrJ U\'KI-) I
Atk«u;.« rAvltcil »f. Fraaklla
PaUii U-.U^iKO
I va*. Kit^J.i
OnJ 0»?ir 1 Ftgfuti
Oiai-Ota i;
Oasi Via. II
Kofhcn 1
KChe. U«|
Hi,tln/il SllívduU SjiiI Víkl. Vtto<
Mumnnr
CA(. Villámot
én- »\'-\'\'
Oltlok
Oljjift\' s
Sir (I «!«•«
ri«i.-o»i »r» ♦
k<i<:»>s( K«t> (x;lt. KfiUrU\'c Co(U
()•;!>«.t>£i K
5l>llo4*k
Apróhirdetések
Ai ifiúhl:<i«U« Vllja 10 atdlf 3000 K. A (I0-.116 • tnlnilcn vatla^bb btlOMI álSA aló kit it6s«k iiámü. tatlk. >M»dto tovibbl 116 tflia S00 K. A hudtUil £ \\ fii«!»a^4 a a ft«£atal a ti txmltUn\'iitmi
Szombat, vnaárnap azogndl hnlitxlé én lurótctutza ,.Kéményseprő" vendéglőbon, Kinizsi, utca 4. Raffay Fcreno vendéglős.
Eladó magánház azonnal elfcgUI. ható uj liáz. szép kel szoMt lakás, elö-szoba, Ugas konvha. mclIéVípOlel, kut, konyliakert 13Ó millióéit, mely Ml 50.millió azonnal, többi később llielendö. tnegblxoil. Szlgdszt Ingatlanforgalmi Iroda. PA-ut 8
Miltényi-oipöt wcgyonll
Eladó egv széo csempékkel kltakoll iliboi álló tűzhely 800000 koconáé.-t. Teutsch Gusztáv. Bajza utca 2. 473
Eladó vendéglő. Klskanlöán, Ország, ut 23. sz. alatti vendég\'ő berendezéssel, hordókkal, nagy Vcriliflylséggel szabídkéz-ból eladó, vagy CKtleg bérbe Is kiadó. Bővebbel ugyanott a tulajdonosnál. 386
divatárucikkekben
legyen pr«bavi»*rlAit S*
Szomolányi Gyula
Cscngeryut 2. szám alatti
^ (a Kaaityt mellell) AileUben.
El\'órendfl tiszteket máKKJkézbfii. Jelen-tékenyen a malmok átaln alul kőzvetit és árusit (csak egész zsákos tételekben) Toch Miksa, Kinizsi utca 18. sz. 469
üzlethelyiség cipész, szabó, vag» más hasonló célra, eselleg lakásnak konyhával és n-ellékhelyiségjtel kiadó. Ugvanott egy (Oszerbetendezés mérleggel átadó. Om n kiadóban. 425
Ai liíoy tltr«b»ijdoll»lca «r>latl *jí.nj(kCi Idei dlvtKornakbit
férfi velúr kalapok
UuillKott irrtoa kaybal6k Qyenos ós Vida kalapgyór
<!iiwil<A riilcObm KS
mlnJco mii t«lipr.V»nn A-\'lil vilintfk
Spenót (friss szedés), zöldség, savanyu paprika állandóan kapható F.ötvös tér 6. 484
Fórfi öltönyök, kabátok, cipók eladók Deák-tér 2. I, emelet. 488
MII
Han"
Be-ii fin
Lámpa M<tl«f
v«trip»«á
VaKOBiyií
gloa
Rcxiataaat
Sefetick KCtff
Hupk. miiiígf 110
síim at
Dfil<#
K*l«U MkiJajI U
Tflttk 3S
l»lni«iim ^t\'-t\'c.j ^
BírJl
frinl
tl\'«llvl
Ojiii k-lr C<-rvl™ Illa l\'i plrl par
1 I
Szerkesztői üzenetek
A Golgotha. Túlhajtott pesszimizmus lüktet cikkében. Mi meg tudjuk érteni „kitöréseit", de olvasóinknak nagy része nem éitene vele együtt. Ez az oka. hogy kulOnbco ugves (ormija dacau sem kó-zóltük.
K. P. I.. Köízönellcl megkaptuk > vasárnapi számunkra félrelctlilk. Az ilyen cikkek mindenkor igaz örömünkre szolgálnak. Nemcsak sok, de még csak cleg ymes belőlük.
r — Az átdolgozást várjuk és illetékes helyére továbbítani fogjuk.
Kandlda. A lexikon szerint 1880-liari s/úlctett; K. h\'. 1870-ben, /{. /„ pe<Ug iN\'O-ben.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkeretkodét RT. Nagvknnl7.iui
HEílESKEDÖK FIGYELMÉBE 1
Enyvezett csomagzárócimkék, enyvezett ragasztószalagok,
pénzragasztók, áru-tüzö és függőcimkék a legjutányosabb árakon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Kakasfesték!
Az asszonyok addig lesték, Mig megjött n Kakaofestékl Kérdezz meg ctak minden boltot
Jartós, tiszta, nem hagy foltot s vetekszik minden árral, Szine meg a napsugárral I
Kapható 10
STAMPF ZSIGMOND
fűszer- és csemege üzletében Nagykanizsa, Bazárópaut.
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 25.000 K
Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő rakiám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 60% kedvezménnyel a
üli 118DETÖ IRODA S. I.
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
régi póstával szemközt a Távirati Irodánál
Telefon 338-383. szám.
Fizetési nehézségekkel
kUiW kmtk*46k tofdul|«tak bUaJotinul
Forgács és Társa
kff. (gytildó Ifivtijlboa llodapeal. V., Erwíbet-Kr 3. »xa«. Mlcmtlct.
T«l»t«o> &4~74. ™
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. ^Nyomdavezető: Ofenbcck Károly).
M. évfolyam, 37. szám
Nagykanizsa, 1925 február 15, vasárnap
Ara 2000 korona
Kíízpínxzel bérmentesítve
T. P.
Alispáni hivatal
24 Za^ I
politikai NAPILAP
RESTAURÁCIÓ
Irta: KözépgulácsI Péczely László
A politika, a tudomány berkei vissz hangzanak ettől a szótól. Az emberiséi pedig mankóra támaszkodva jíi|a az Élet ösvényeit. Milliók ajakáról lör fel a segélykiállás, de — mindhiába. A vészharang pedig közben kong szüntelen.
Amott végelgyengülésben kiszenvedett meddő politikusok vesznek cl a feledés és megsemmisülés örvényében, emitt durva keztt és szívtelen lelkit alakok ássák a pusztuló lömegáldozatok számára a sírok végtelen sorozatát. Gondolni nem gondolnak semmit. Sót örülnek annak, ami toloil mások zokognak. Nekik a halál ad kenyerei.
ügykor régen Gordios mondai liigiai parasztkirály összekuszálta a róla elnevezett gordiusi csomót, amelyei hosszú idökön ál nem tudóit szélbogozni senki. Nagy Sándor Makedónia kiidlya igen egyszerűen oldotla meg a kérdést: kardiával keltívágla "
Azóta évezredek rztfiníriája font és kötőit a huszadik S2,izad cmbcíi-síge számára egy ujabb gordiusi csomói. Ezt azonban kaiddal megoldani nem lehet. Ez a csomó húsból és vérből íll S ál meg ál van szőve életerekkel, szaturálva véredé-nyekkel, amikhez nyúlni élcsie fent késsel vagy szablyával nem tanácsos.
Megoldani azonban mégis meg kell! Ebben a törekvésben azonban 2K-J £>li,\'il,um. a tudomány eddig alkalmazóit eszközei, meddőnek bizonyullak,
A politika fegyverei inficiálva voltak, nemzeteket fertőzlek meg, békés országokat szabdaltak széjjel s a kulturvilágot a fejdeleiére állllollák. Müve: lömeganarchia 1
Közvetve a tudomány sem mentes t?i í, szom»™ következmények ólldézfeében. Nem pedig azérl, mert a hipo hezisek tömkelege a bázisa, ftltívfs fogalmát még ma is Négeli \'Silán elméleti lantételével magyarázza.,Magát az Életet chemice és mikroskopicc határozza meg s csak I, SS\' 4 lc,enségeket ismeri el. nme-segítségével szemléllelni " fölfogni képes. Még ha meg is köveznek, kimondom bilran, hogy « az Élet és nem az igazság. r,,/-lcl áz anyag: értelemre, ér/é-Ktísre öntudatra kelésének nagy "Wvánulása. amely szellemi lének ír i"1 Je amely-", k"y>\'ge elölt rezignáltán áll meg \'s a tudomány. Nein fejtegetem c köletckcl igénvló ™ra>ii, azonban föniartom az előbhi ht>gy az Éleiről teljesen \'\\T \'"W\'maínk vannak. De nem-Jz™ " blelre vonatkozik ez az alli "»\'i«. hanem részben magára az
áhíT-f? i8\' HJW létele elí11
. " ■« es torpanunk meg lapa\'Szta-Még Vircltow Mjtelmélelc, !
eltekintve szerkezeti részétül sem tekinthető élettanilag befejezett lénynek. Miszeni, hogy közel van az idő, amikor arra liivalolt elme és reászll-leletlség fölfedi az ember-, állat- és növényvilág lestél fölépítő és alkotó miriád parány,-inak — mikroorganizmusának — a belső élettani titkát, ami a mikrokosmo; kétucmUségén épül fel.
Az Élei nagy és titkos könyíébnl elsősorban is meg kell ismernünk Istent s alkotásának, a természetnek csalhatatlan törvényeit és nem haladhatunk tovább az emberi elme állát megformulázolt s gondolatvilágunkhoz alkalmazott tévlanokltoz. Lássunk erre nézve néhány argumentumot. Hivatkozom előbbi: „Az emberiség a tragédia utján" cimll ekkem állításaira. Ebben statisztikai alapon regisztráltam a tényt, hogy száz uj-szülött gyermek közlll Mién halva .születik, vagy_jövid.idl\'n belül elpusztul. Huszonöt pedig nyomorék stb. tehát csak egynegyed resze, en- I nek ís csak egy része éri cl a felnőtt kort.
Nem-e döbbenetes lény ez VI Az így megmaradt cmbcrlőrnielékre azután rejszabadut az idő e\' -it pusztító betegségek egész soro/3ia: a tlldővész, a véibajok, a fertőző cpi-demiák, ujabban a mindinkább növekedőben levő rákbetegség és a többiek. És mindez a tudomány asz-szisztenciája mellett.
A tudomány asszisztenciája mellett? Akkor itt valahol bajnak kell lenni. Van is! A tévesen értelmezett élettanban. Eredmény: 2l\'/i állag emberi kor és degeneráció!
Ahol az emberiség pusztulása időelőtti és általános, ott az azt előidéző okoknak is általánosnak kell lenniök. A nők 98°/ű-a szervi beteg. Épéit ezért a hisztéria első. másod és harmadlagos stádiumában löniegbetcg-ség, a meddőség pedig körltind.
Délvidék, tenger, Kárpálok, ilavos, szanatóriumok, higiénikus életrend, oltások stb. d3C.ira a tuberkulózis megfékezheletlen és leküzdhetetlen réme az enroeriségnek. A virgyógy-Intézelek képtelenek befogadni az idegbetegek áradatát. Elmegyógyintézeteink zsúfolva vannak élőhalottakkal. Nem is szólok azoknak a nagy számáról, akik még kitanítunk szabadon fámak-kelnek, de akik csupán ] abban különböznek a már bolond.* házában sjnylőitó társaiktól, hogy , omig azok a szerciKséllcnek mór képtelenek goudoljiaik.it reitdvzcrbe foglalni, addig ezek még tobhé-ke-vésbé rendszerbe foglalják. haiv.rezt a rendszeri fuiu\' i/inusnik, kubi/uiu:>-
bó- kivonni azon i egyszerű afapon „egy bolond százat csinál." i
E testi ener váltságokhoz csatoljuk még lioz/ \\ a lelkienerváthágot is. Akkor eljutunk a jelen cikkem ciméül használt : restauráció Jgcló s/üksé-geSsSégéhez. Ennek a restaurációnak n/ónban testben és lé\'ckben kell mcg-lörténni, mert mind a kotló beteg, — nagyon beteg.
Szinte nehéz eldönteni, hogy a kc!t" közül melyik szorul gyorsabb segítségre? ín a lelkek orvoslását tc.rtom előbbrevalőnak, mert atr.ig az átlag életkor egy évvel leesik, ahhoz .századok igényelteinek, A lelki segélynyújtás azonban rapid beavatkozásra szorul A hitetlenség és vallástalansás fallyubaitása: az erkölcstelenség tombol a társadalmak kehelében s m\'nt a fát megórlfi szú fölemészti azt. Ennek befolyása alatt vált a kultura egyszárnyú madárrá, amely s/Sn.yaiian oldalával a föld porát horzsolja.
Igényeket, -külsőségeket támaszt, de\' a lelkek kultúráját j^fépnél ]\'jy,y)3. Pedig én azt a J^Bnt lu-dom csáV magasra éi^^^BS\'ppil köszönteni, amely szolgálja, mégis a lelket emeli túlsúlyra !
Nem tartom szükségesnek a lelkek dekadenciáját bővebben fejtegetni és megvilágítani. Sötétlik az magától is. Sötéllik a mulatóhelyek, báltermek pazar fényében, a paloták termeiben, a falusi bogárhátú hajlékok kisded szobáiban, a korcsmák szurtos levegőjében és legtöbb falu ünnep- és vasárnap félig-meddig Üres templo-
/\'.WkCéai ára: EXy bóra 30.000 koroiu tliiom jióm............... 90.000 korona
maiban. Sybatita ma a legtöbb ember! Mégis megdobban a szivem, mert hazámat, nemzetemet imádva! szeretem. És amikor szempillámróll azt a pár csepp igazgyöngyöt, amelyl fátyolba vonta, letörlöm, a távol kö-^ dén át fölcsillan a remény s lelkem- \' bői ícltötő hangja a fülembe cseng: lesz még hatalmas a magyar és nagy a haza! Ti prdig papjaink, akik áldatok, legyetek áldottak, ha a magyar ember lelkét megtérítitek és a magyarok Istenének és hazának visszaadjátok!
A lelkek restaurációja mindenek előtt!
Ami a tudományt illeti, a fölfedezések nagyszerű korát éljük. Egy pillanatig sem kételkedhetünk tehát abban, hogy itt is eljön az az id«\\ amelyben világosság derül a sötétségre. Az intuíció jövő szelleme hatalmas reflektorokkal világit majd belé a mélységek titkos rejtekeibe és a hipothézisek helyébe lényeket emel ki az emberiség számára, javára, boldogulására és a szenvedésektől való megváltásira. A megértés nagy mflvc az lesz, ha a hit és a tudomány összefog, a testben lélekben befeg emberiségnek mindkét oldalon a hóna alá nyul és vállvetve kivezeti a pusztulás mocsarából oda. ahol Üde-balzsamos a levegő és a láptafaj nem fenyegeti elmeríüéssel azt. aki rajta jár. Aztán együtt vezclik be abba a virágos kertbe, ahol a vallás színpompás virágai nyiladoznak és illatoznak, ezer gyönyörűséggel és egészséggel árasztva cl a restauráció nagy művét: a jövő emberét.
itak, dadaizmusnak, vagv imp:csszio-nizmusnak nevezik is. Pedig bizony, ha elegendő hely volna, jó lenne ezek kőiül is többeket a társadalom-
Csütörtökön számol be a miniszterelnök genfi útjáról
A juliusi végleqcs íizceiésrendcarcsig 15-20 százalékos segélyt kapnak a köztisztviselők
itak, hogy a külföldi tőke magán-jelzaloghitcl formájában jöjjön az országba, igv természetesen az állam garanciája nélkül.
A betuházások és tiszMSelői fize-tésreridczés kérdését a E50 milliós kolcs\'.n még meglévő összegéből otdjijk meg az állam bevételeinek és kiadásainak viszonyát figyei véve, ami csak a köhségvcif végén, juniusfyan fog kitűnni. _ leges fizct&i ewlezés ilyenfo mavP csak juliusra vtirlui1^. Alidig a köz-slkalmazollak 15—20%-os rendkívüli segélyt kapnak.
Ezekre vonatkozólag a minisztériumok Iiethlen István gr.;f és Jeremiás Smitli főbiztos tárgyalásai alapján tervezetet dolgoíR sk ki. Minthogy S\'niüt csak egy két hé! múlva érkezik vissza Bud ipestre, e tanácskozások is csnk ttklior lesznek esedékesek.
Folytatják a magyar-osztrák
gazdasági tárgyolásokak Bécsi jelentés szerint gróf Bethlen
Uiulapest, ítbiuAr 11
Bethlen István gróf miniszterelnök pénteken este megérkezvén Genfben folytatott tanácskozásokról Budapestre, sjwmbatun délben átvette rrívs Józ>efdr. miniszterelnök luMyet-kstől hivatalát. Nyomban ezttiitt a kuhuyztiTiniszlcrrol, i^ajd a külligy-ininiszterrel tanácskozott. Korm.uiy-párti körök értesülése s/eiint a csütörtöki minisrlcrtat\' icsoit fog beszámolni a nyllráno s.i- számára Kcr.fi nljának eredméitvtiról. Ezzel szemben több ellenzéki képviselő már a szerd. i interpolációs napon iti?g r kaija interpellálni a miniszterelnököt.
A genfi lanieskorá ok főként há-tom pontra irátiyulí.ik: mezőgazda-sági.\'íiit.l, beu;báju*«»k k-Wüszt-vií-élók f.zi lét-rcml\'.•»«.\'■. e. A Nóps^ú-vetség pénzügyi bizottsága -4ílvb;n lioz/tij.iiuli e fontos kérdések megoldásihoz. de csak a szanálás pro-gramiának keretein belül.
A mezőgazdasági hitelre vu tárgyalások olyan értelcmbcu foly-
zalai közlöny
István miniszerelnök tegnapi bécsi látogatásával kapcsolatosan az Ex\'ia Blatt azt irja, hogy a magyar miniszterelnök tegnapi bécsi tartózkodása alatt megbcszcHést folytatott Ramek Szilárd szövetségi kancellárral. A két miniszterelnök közti tárgyalások, ha nem is folytak kimagasló jelentőségű politikai kérdé>ek felett, mégis túlhaladják a szokásos diplomáciai látogatás udvariassági kereteit.
Eine megbeszélés alkalmából fő-ként az Ausztria és Magyarország közti gazdasági tárgyalások újból való megkezdéséről volt szó, amely tudvalevően néhány héttel ezelőtt Massirevich bécsi magyar követ és báró Wodianer meghatalmazott miniszter és osztrák részről SchulUr osztályfőnök között folytak és amelyet annak idején félbeszakítottak, minthogy Schuller osztályfőnöknek külföldi tanácskozásokon kellett részt vennie. Ezeket a gazdasági tárgyalásokat a legbarátságosabb megértés alapján fogják befejezni.
A rádió-ügy rendezése
A rádió-rendelet rövid időn belül tervezett kiadása elé ismét akadályok gördültek annak magánjogi vonatkozásai miatt. A kormány egyes tagjainak álláspontja szerint ezért törvényhozásiig kell a kérdést szabályozni, mert a táviratról és telefonról szóló törvény is kimondja, hogy minden külföldi kiszolgáltatás ügye törvényileg rendezendő.
Bethlen István miniszterelnök és Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter Pesthy Pál igazságügyi miniszterrel a napokban fognak ez ügyben tanácskozni. Valószínűleg rövidesen egyszakaszos törvényjavaslat kerül a Ház elé a rádióról.
BELFÖLDI HÍREK \' KÜLFÖLDI HÍREK
Nem adtak utasítást a tanár-ságnaka tulszigoru osztályozásra.
A napokban hirc terjedt annak, hogy a középiskolai tanárok utasítást kaptak arra, hogy az eddigieknél nagyobb szigorral bírálják cl a tanuló ifjúság szellemi teljesítményét. Ez a szigorúság — a hírek szerint — a félévi bizonyítványokban már kifejezésre jutott\', mivel óriási számmal buktattak a középiskolákban. Illetékes helyen ezzel szemben kijelentették. hogy a tanárok semmiféle utasítást nem kaptak s a félévi bukások száma nem volt nagyobb az idén sem, mint máskor.
Eltogták a Dunántúl városainak betörőjét. Az ország minden nagyobb városában jó ideje garázdálkodó uri-beutő, aki legutóbb egy vasárnap délután több nagykanizsai háznál is tiszteletét telte és sok millió értékű ékszert elrabol!, Budapesten végre léprekerült Somogyi Jenő rendkívül elegáns, állás nélküli fiatalember személyében, amikor épen értékesíteni akarta több | százmillió értékű ékszer-készletét. \' Somogyi többszörösen büntetett előéletű. Eddig körülbelül -tO esetet ; ismert Ih\\ közlük a nagykanlz ait is.
A Márfy-Ügy Iratai a Táblán. A büntetóiörvenyszék elnöksége tegnap délelölt átküldte az erzsébetvárosi bombamerénylet bünpörének összes aktáit az ítélőtáblához. Az aktacsonió súlya 25 és fél kilognyn. A fótárgyalási jegyzőkönyv 555, az ítélet 118 gépírásos oldal. A tárgyalást még a nyári szünet elölt megtartják.
Kegyelmet kaptak a vasmegyei lisztpauama bűnösei. A kormányzó a vasmegyei lisztpanama ügyében \' kisebb-nagyobb fogházbüntetésre itélt ! összes bűnösöknek megkegyelmezett j pénzbirságra való átváltoztatás mellett, i Lédcrerné kihallgatása. Uderer , Gusztávnc kihallgatása immár luto-; d k napja tarl. A vizsgálóbíró eddig \' ÍK) ívre terjedó jegyzökönyvet vett j fel. Lédeier vallomása teljesen ellen-i tétes a feleségéével. ! AzOperaház bezárásának ügye. Mint megírtuk, .i in. kir. Operahazat a zenészek sztrájkja következtében bezárták. Az ujabb értesülések szerint nem lehetetlen, hogy az Operaház a jö\\ó évad végéig zárva marad, mely esetben az államnak joga. van az összes művészek szerződését azonnal felbontani. Az a hír i> elterjedt, hi>j;y ilj. Wlassics Gyula báró, az Operaház főigazgatója lemond állásáról. Klcbetsbcrg Kuno gróf kultuszminiszter fel is kérte Bánffy Miklós grófot a főigazgatóság vállalására, aki azonban csak nagyobb töke rendelkezésre bocsátása esetén hajlandó erre. , A magyar ellenőrző-bizottság elnöke. A nemzetek szövetségének ülésén a magyar ellenőrző-bizottság elnökévé Kirke angol őrnagyot nevezte ki egy évi időtartamra.
1925 február 15
Megerősítették Haarmann halálos ítéletét. Haarmann és Graus holiilos ítéletét a legfelsőbb fórum megerősítette. A kivégzésre azonban nem kerül "sor, inert Ha irmant tanúként kell kihallgatni Witzkowszky perében, akit gyilkossággal vádolt. A kivégzés március első napjaiban lesz.
Portugália forradalom előtt. Lisszaboni jelentések szerint tartani lehet, hogy a. szélsőséges köztársaságiak és kommunisták forradalmat kiséielnek meg. Az a feltevés — hogy a monarchisták keze is benne van a nyugtalanság felidézésében — téves, mert Mantiel exkirály már régebben kijelentette, hogy soha és semmi körülmények között nem hajlandó ismét a portugál trónra ülni.
A német-román helyzet kiélc-sltése. A Cuvantul jelentése szerint ! a berlini román követet viszahivják ■ abban az esetben, ha arnémet kor- 1 mány nem ad kielégítő választ aira a jegyzékre, amelyet a román kormány a román jóvátételi követelése ügyében Németországhoz intéz. A . Németországhoz intézendő jegyzék kijelenti, hogy Románia követeié- j uiie a Dawes-tervezct nem semmi- , Mtettc^ meg.
Politikai gyilkosság Szófiában. Mik ff tanár kormánypárti képviselőt este 8 órakor az utcán három ent- J ber közvetlen közelről agyonlőtte. A gyilkosokat még nem sikerült latar- ; tórtatni. Azt hiszik, hogy a tettesek bolsevista ügynökök. Mileff ugyanis harcot hirdetett a bolsevizmus ellen.
fiz Izr.
„Terpsychore birodalma" i
A Nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet által tegnap este aPolgáii Egylet nagytermében rendezett táncelóadásos estély sikere messze felül- j mult minden várakozást. A rendező- • ség a legnehezebb feladatok egyikére vállalkozott akkor, mikor a tánc . történetének bemutatására határozta cl magát, inert a táncok „fejlődésében" nem ismerhetők fel kapcsolatok j és valami szervi átfonódottság, me-
lyek az egyes táncokat akár ritmikaiing, akár pedig érzelmileg C£Y. mással bármi lazán is összekötné
Azt tartják, hogy a tánc a legősibb
művészet, mert a művészetek vala-mennyi más ágánál mélyebben gyökeredzik az ember természetében Hogy ijjen szoros vonatkozásban áli az egyen vér mérséklésével és hangulatával, ez kétségtelen tény s Va-lóban innen magyarázható a táncnak valamennyi művészet közölt W. könyebben megérthetősége révén legszélesebb elterjedetlsége. Az ókori táncok például ma is élvezhetők bár évezredek választanak el tőlük, a jó öreg francia Menuette-et ma i» megcsodáljuk s a Biedermeier stil ma is elbájol a maga finomságával bár egy rég letűnt világ csipkeszerfl behálózoltsága és valami raffinált könnyedséggel telített lengcsége tükröződnek rajtuk vissza.
Ha mégis keressük azokat a fcQ. lönbségeket, melyek az ó-kori és az ujabb láncok között a legszembeötlőbbek, azokat ugyanazokban ai eltérésekben találjuk meg, melyek a két kor zenéjét is egymástól elválasztják.
Igaz ugyan, hogy a művelődéstörténeti kutatások e tekintetben kevés eredményt produkáltak s az a néhány töredék, mely napfényre került, nem épen elegendő ahhoz, hogy belőlük az ó-kori népek zenéje és tánca a maguk biztos eredetiségükben rekonstruálható lenne. Bizonyos azonban, hogy az ö társadalmaik már rendezett ritmikájuk és periodizált-ságuk által fokozták a kollektív erőkifejtést s a zenének és táncnak már hatalmas szerepe volt a társadalmi rend fentartásában.
Nehéz lenne eldönteni azt a kérdést, hogy az orgiasztikus eleinek az ókori táncokban voltak-e nagyobb túlsúlyban vagy ma közelitik meg a végletegeket s mennyiben minősíthetők a táncok tisztán szublimált zene kisérő jelenségének? Annyi azonban bizonyos, hogy a bemulatott egyiptomi tánc, a Sulamithból vett zsidónő lánca, az ó-görög tánc s az industánc rekonstruált alakjaiban összhangban voltak a középkor népeiről szerzett ismereteinkkel s « korhüség patinája ütközött ki mindegyikükből.
Ez után a négy tánc után tgf hatalmas szökkenéssel elvehetett ben-
A szerenád
IrU: Péchy-ltorvAth Rezsó 1.
A poharak összecsendültek.
— Fiuk — kiáltott föl Dénes Dezső, a segédjegyző, akit búcsúztatni jöttünk a kis falu „nagyvendéglő" -iébe — én nem vagyok szomorú. Sőt örülök. Fiuk, amikor arra gondolok, hogy itthagyom ezt a sár-fészket, semmi sem bánt. semmi sem nehezedik ólomsullyal a szivemre, — mert örömmel megyek cl innét... De mégis ... mégis ... mintha talán valami rajtafeküdnék a lelkemen, valami, aminek már csak szánakozás a neve, valami, ami...
— Hallgass, Dezső, — kiáltott rája hevesen a kis Hajdú lános, az ügyvédi irnok, — ne beszelj erről a témáról! Hagyd el már! Hiszen tudod, hogy a vége mindig csak az, hogy elerzékenvedel és gyermek-módra sirsz. Az pedig nem illik már tehozzád, hiszen már hosszu-bajuszu jegyző ur vagy!
— Igazad volna, Jani, ha igazad volna — mondta -Dénes szomorúan s hosszan meredt maga elé! —
Hallgatnom kellene arról, amitől hallgatni nem tudok! Nem, fiuk,ezt nem leltet elhallgatni! Mielőtt elmegyek ismét, érzem, valami olyat teszek, ami örökre emlékezetes lesz — annak a leánynak az életében, de talán még az enyémben is! Különös előérzetem van, fiuk! Pedig az én előérzetem eddig még sohasem csalt meg.
A járásbirósági kezelőtiszt, a kocavadász Simonyi Lajos, mosolyogva ütött a vállára:
— No hallod, Dezső, csak nem akarod meggyilkolni Ozoróczy Te-ruskát, meri...
— Mit „mert-? -- kiáltott föl Dénes. — Semmi „mert"! Nekem van itt igazam, ebben a bonyolult kérdésben, ebben a lehetetlen álla-P->tban! Én vagyok itt a megcsúfolt fél, akit kinevettek, akit elutasítottak, mert rajongón szerettem !...
De újra kocintottak és egy ideig ismét csend lett. A poharak össze-csörrentck és a litik hatalmas kortyokban nyelték a jó homokit. ízlelt nekik.
... Ktlnn a hajnal nSzsapirja látszott. Az égeri csillogva ragyogott az ékes csillagmilliárd s meg-
megbóbiskoltak az apró gyertyácskák. A hajnalcsillag élénk ezüstje csaknem összeolvadt a holdvilág sápadt, bátortalanfcnyü színével s a derengő földet széles, aranyossárga sávval öntötte el. A harmat élénk csillo-gásu gyöngyszemei bevilágítottak a sötét pirkadásba s visszaverték a h..ld és csillagoknak sugarait.
Ékes ruhát vett magára az ébredező természet és amikor a dombi nyúlványok mögül hirtelen kiemelkedett a nap vörös korongja, cgy-s/.erre áradt cl ezerle az éltető világosság.
Az ég meghasadt és a sárga sugarak ráestek a földre, annak minden részét, minden szegét-zugát bevilágítva, ékesen, hivalkodón...
2.
Illatos, langymeleg, gyönyörű szép nyári estén ismerte meg Dénes Dezső Ozoróczy Tcruskát.
Benn vollak mindketten a megyei székhelyen, a kedves, tipikus kis vidéki városban, ahol a sétatéren a városi ismerősökkel sétálgattak. Olt volt az egész aranyifjúság.
Dénes akkor még csak a közigazgatási tanfolyamot végezte, az utolsót s barátainak nagy csapatával
pajkos mulatozás közben haladt át a ropogós kaviccsal fölhintett sétatéren.
A levegőben zsongó, andalító hársfaillatok terjengtek s mindenki melegséget érzett a szive körül. Az crós illat elárasztott mindent, ami a föld hátán élt, mozgott, lüktetett és ai emberek kábult fejjel jártak a hűs árnyat adó vadgesztenyefák és hársak alatt.
A leányt akkor még nem látta Dénes. Egy fordulónál szembe került vele ; ecy pillanatra összevillant a két pár kék szem tekintete. — tán Dénes Dezső már nem létezett többé a társaságának...
Az az egy pillanat, amely összehozta őket, az az egy szempillantás, amely fölforralta Dénes vérét: elég volt éppen, hogy megszeresse azt a kislányt, akinek gyönyörű kék szemei megigézték ót. Nem tagadhatta: szerelmes lett belé. Pedig még csak először látta, akkor még csak a nevét sem tudta, csak azt: ki, mi - • •
Még azon az estén megismerte Tcruskát. Egy újságíró jóbarátja véletlenül ismerte a leányt s félór3 nem telt bele, már együtt sétáltak a zizegő, illatot kilehelő bokrok s a
10M február 15.
ZALA! KOZL.ONY
nilnkeí a rendezőség Pompadour «VIII század közepe) asszonyon \'« a Menüettek korába, az empire-fe biedermeier-korba és a legújabb évszázadba. .
A történelmi középkorban valóban nehéz is lett volna találni egyetlen Krv láncot, melyet a mtlsor kerelébe ^illeszteni lehetett volna. Valami fecvvtriáncol ugyan lehetett volna találni, de e felelt bátran térhetett napirendre a rendezőség.
A mtlsor végén már egészen modern táncok és a mezőkövesdi tánc, a körmagyar s a magyar toborzó bemutatására került a sor.
Hogy az előadott táncok köztll melyik volt a legszebb, Icginllvészie-sebb s esztétikai értelemben legérlé/ ktsebb? — erre néíve bajos határozol! feleletet adni. Az ókori tártakban a hosszú peplonok legtöbb helyen kellően elnyujloüak voliak s » vonalak merevségét szelídítették a lesti ritmikák hullám-mozgásai. Az újkori táncokban volt kecs, báj, plasztika, temperamentum, hangulat, érzés s általában mindazon tényezők és feltételek, melyek a különböző láncok érvényesülésénél szóba jönnek. Mint tánemílvésznőt első helyen kell említenünk Holczer Ellyt, aki valóságos balletiet produkált; utána Antal Jucit, aki egy spanyol táncban csupa kígyóvonalakban hullámzott, Hirschter Pannit (zsidónő), Schwarez Bözsi! (indus-tánc), fíereny Zsuzsát (Cleo de Merode), Hatezer Rózsii (Ciw-toy-tinc). Oarai Editet és Schwarcz Ellát (magyar toborzó) s általában valamennyit, kik a mfiso-ron csak szerepeltek.
Feltűnést kellettek a pazarnál pa-zarabb toilettek, a diszletezés s a rendezés összhangja és gördíllékeny-tége. Holczer Ellynek (Elssler Fanni) s Serényi Magdának és Hermáiéin Bözsinek Hollandi táncát megismételtette a közönség.
Közkívánatra hétfőn este fél 6 órakor harmadszor is megismétlik az előadást s erre az előadásra a jegyek árát 30-20-10.000 koronára szállították le.
A tánccíőadásos estély sikere igaz őrömmel (öltheti cl az Izr. Jótékony Nőegyeiílletet és az est rendezőségét.
— mp —
Kiskanizsaiak a katonatemetőért
Nagykanizsa, február l-l Alig hangzott cl c helyen a panasz, hogy Kiskanizsa népe részvét len séggel viseltetik a Zalai Közlöny szerkesztőségének a katonatemető 1300 sirjának sírkövekkel való ellátására indított mozgalma iránt, máris több kis-kanizsal hozzájárulást van módunkban nyugtázni.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör volt az első, melynek körében a felbivás visszhangra talált, amint erről következő soraik is tanúskodnak:
„A nagykanizsai katonateinetŐ-ben porladozó liösök sírjainak emlékkővel való ellátása tárgyában a „Zalai Közlöny"-b\'cn nap-n3p után megjelenő felhívások a „Kiskanizsai Polgári Olvasókör"-beú sem hangzottak el a pusztában kiálltnak szavaként. Megihlette leikünket s felsírt nyomán a mélységes magyar fájdalom. Körünk "választmánya ő sirkő felállítását határozta el s bárha érezzük, liogy csekély hozzájárulásunk csak atomnyi ir lehet a nemes magyar nemzet sajgó sebeinek enyhítésére, mégis clkalmasnak véljük arra, hogy körünk tagjaiban a hagyományos nemzeti érzés vesta-tüzét éleszteni fogja.
A Kiskanizstii Po!%iirl Olvasókör V{it<iszlmán)xt".
Alig érkezett be hozzánk a Kiskanizsai Polgári Olvasókör adománya, máris a kiskanizsai lelkészség buzgólkodása folytán a hatáskörükbe tartozó társulások és egyesületektől uiabb hat sírkő árát juttatták el \'hozzánk Kiskanizsáról, amint azt alább nyugtázzuk.
Szavunk ugy látszik a nehezen megközelithető kiskanizsai szivekben is kezd megfoganni s habár most még csak jogi személyek neveire könyvelhetünk is el adományokat, reméljük, hogy Ogyünk eddigi jóakarói ezután is munkálkodni fognak, hogy a kiskanizsai polgárság is kivegye részét a kátonatemetőért még hozandó áldozatokból.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör 5, k-.SKamzsai lelkészség Kiskanizsai Kazsq/itzcr Társulat j, kiskanizsai Szentantal Pénztár I, kiskanizsai Katolikus Hitközség i kiska-WMi Katolikus Ifjúsági Egyesület 1, kiskanizsai Hitelszövetkezet vezetősége t sí:kővel vetlek részi egyenként. 70.000 koronával gyűjtési ak-Ciönkban.
Keresztényszocialista
párt népgyiilése
A múlt év októberében alakult meg Nagykanizsán a keresziény-szoaahstapárt, amelynek tagjai a társadalom minden rétegéből kerülnek ki. Megalakulása óta azután csendes, zajtalan, de céltudatos munkával mind nagyobb lérl hódí-
tott; ugy, hogy rövid néhány hónapi fennállása tör tekintélyes* táborra • lett szeri. Tagjainak legnagyobb -. része, választópolgárokból áll, akik j honpolgári jogaikat. a kercsztény-: gondolat érdekében is érvényesíteni fogják.
A keresztényszocialislapárt választmánya tegnap délután Hermáim János állam rendőrségi segédhivatali igazgató, pártelnök elnöklete alatt ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy február 22-én vasárnap dél-| előtt nyilvános népgyűlést tartanak i Nagykanizsán, a melyre az országos } központból lehívják tsik I. nemzeí-- gyűlési képviselői, Krtiger Aladár f dr. szerkesztőt és Töbler János v.
felvidéki képviselőt, akik a inai hely-I zeiröl és a keresztényszocialisták tő-I rexvéseiröl fognak beszélni. Délután kimennek Kiskanizsára, ahol a kis-gazdaproblemákat fogják fejtegetni.
Nagykanizsa keresztény, társadalma, amely eddig is a legnagyobb figyelemmel kisérte a keresztény-szocialisták térhódítását, óriási érdeklődéssel néz a vasárnapi népgyűlés elé, amely a nagykanizsai keresztény-szocialisták első nagyarányú megmozdulása lesz.
A vasárnapi népgyűlés különös érdekessége, hogy olyan aktuális kérdések kerülnek tárgyalás alá, a melyekkel eddig egyetlen keresztény szervezel nem foglalkozott, de amely-lycl szemben állástfoglalni a nagykanizsai kercsztény-szociálisiák a mai időben honpolgári kötelességüknek tartják.
Regős-est
Első Napoleon egyszer arra kérte a conventot: vagy hadsereget küldjetek, vagy nyomassátok ki millió számra a Marsailleisct,-
Ez lehetne a regősök egy-egy ujjának mottója, hiszen nyomukban ami keserűség, elszánt dec, ütni akarás lappang a lelkekben : mind felviharzik hallgatóikban s amit szónoklatok, rábeszélés, az ész meggyőző szava nem tudna megtenni, megtennék azt a regösök: megmozdítanák a magyarságot az elkeseredett élet-halál harcra. Emlékezzünk két év előtti szereplésükre, az egész országot bejáró utjukra, amelynek nyomán elementáris erővel tört elő milliónyi hallgatójukban a hazaszeretet legszentebb érzése
Akkor a cseh sajtó és diplomácia telelármázta a világot, hogy Magyarország a regösök lantjával akar mozgósítani, s a regősöknek egy időre el kelleti hallgatniok.
Most ime újra útnak indultak, hogy a tűz ne aludjon ki a lelkekben. hogy magyar bánatból, remény-Imi és törhetetlen akaratból szőtt dalaikkal az ősi koboz húrjainak pengetésével és a tárogató búgó hangjával könnyeket csalva, kedvet fakasztva hirdessék Magyarország feltámadásának gondolatát.
Az Urániában hétfőn 7 és 0 órakor tartanak hangversenyt. Programjuk részben Farkas Dezső uj regős énekeiből, részben a legujabb irredenta nótákból áll.
Nemrégen Pesten a zeneakadémia hangverseny termében szerepeltek ugyanezzel a programmal. Közönségük a 48-as megújhodás mámoros tömegére emlékeztet; szebb jövőt remélő öregek s szebb jövőn dolgozó fiatalok magyar arcai. Mi is azokat várjuk hétfői szereplésükre, akik a szebb jövőt imádkozva várják, verejtékezve dolgozzák s ha kell ; vérrel hozzák meg.
Egy aranykorona értéke a vámpénznél. A pénzügyminiszter az aranypénz hivatalos középárfolyamánál elrendelte, hogy február 15-től
28 ig bezárólag a vámpénzek, ameny-nyíben a fizetés nem aranykoronában, hanem más törvényes fizetési eszközzel történik, egy aranykorona 14.800 papirkoronának számitassék.
sejtelmes susogással bólintgató fák kőzött. 5
Dezsőt elbűvölte, megkapta a leány kedves egyénisége, bájos közvetlensége- és az a társalgási modor, amelyet egy leánynál sem észlelt, valósággal elragadta.
Egész estére lefoglalta a maga számára Teruska társaságát s mikor wgfe, ugy tiz óra felé, a leány eltávozott ismerőseivel, hosszú, forró Kézszorítással, de még hosszabb sóhajjal búcsúzott el tőle.
És a következő hónapban, amikor a teruska falujabeli körjegyző segéd-jegyzőt keresett egyik helyi lap hirdetése utján, Dénes Dezső már utazott.
Nem ment volna el, ha nem tudja, fogy a leány is szerelemre gyuladt >ránta. De erről bizonyossága volt, íisze" Teruska halványlila levéléből, amelyeket Dénes nagy diájaital mutogatott meg, ha közöttük von, bizony nagyon is kiérzett a
v\'szonszerclemnek lángja, ó is meg-
hnCr€Ux De*söt\' ami ^t bizonyította, ppenséggel ncm vo,t rossz
3.
oenkisem tudta, honnan kerítette
elő Dénes Dezső másnap éjjel a cigányokat. (A faluban egy szál sem lakolt.) Csak akkor lepődött meg mindenki, amikor felcsendült a Teruska.nótája az ablakuk alatt.
Csillagos, holdfénynélküii, gyönyörű nyári éjjel volt. A sok ezernyi csillag sápadtan szórta le fényét s sűrűen pislákoltak meg apró égi mécsek. A Göncöl szekere .éppen a falu fölölt ragyogott s teljes pompájában tündökölt, élénken világítva be a sötétséget.
A tarló felől ékes, vontatott muzsika hangzóit belé az éj-*ak.U>a: az ezernyi tarlódallok; a fcketelLitu tücskök egyhangii, unalmas, megszokott danája, estéli hangversenye.
A közeli berekből a faluig hallatszolt a békák esti mulatsága, a monoton n..., n..v amely színié bántón, fületsértőn hangzott, de némi harmóniát mégis képezett a tücsökmuzsikával.
A falu apró, bogárhátú házai sötéten, álniosan meredtek beié az estbe s a le-zálló harmatban csillogtak a nádtetők.
Csönd volt mindenfelé. Kihalt, nesztelen volt minden, semmifele hang sem hallatszolt, amely az alvó,
álmodó természetet megzavarhatta volna nyugovásában, pihenésében...
Szinte kivillogolt a sötétből az Ozsróczy-ház. Mint ha tudomást sem vettek volna róla a benne lakók, hogy cigányzene csendült föl az ablakuk,alatt, oly sötét volt.
A leány apja, a rövidszavu adóhivatali pénztáros, a „kaszinódban lehetett; — szerencséjére Dénesnek, mert máskülömben a kurla botját ugyan rámérte volna a hátára.
A leány utcára néző ablaka egy kicsiny viiágosságot ömlesztett a sötétségbe. Az egyedüli világos ablak áz "Negész házban. Bizonyára akkor is \\ „Színes álmok" című iiovellakötelét olvasta, amelyet a könyv szerzője, egy helyi alak, lett le „hódolata jeléül" — a lábaihoz.
£s talán összerezzent, amikor a sötét éjszakában fölcsendült a kedvenc nótája:
Megállok a keresztútnál,
Ahol nyáron annyi fehér virág van.
Visszahúz a szivem ide,
Mindhiába járok kilón a világban.
Vándorvlarvak biicsuznak fenn,
Dér csillog a Ieveten.
Dérütötte avar között
Parányi kU Jábad.nyomátkeresem...
Dénes becsületesen kitett magáért. A nehéz éneket elejétől végig disszo-náncia nélkül énekelte, — de a hangjában ott vibrált mindvégig a reménytelen szerelmesnek minden kínja, minden fájdalma és szenvedése...
Mindnyájan megértettük a szive fájdalmát... Csak Ozsróczy Teruska nem. Ugy kellett lenni, mert az ének végén a világosság hirtelen kialudt és a kis szobára sötétség borult...
4.
Semmit senr hagyott hátra Dénes, amivel öngyilkosságát megindokolhatta volna.
A lecsukott kék szemek éppen olyan némán hallgattak, mint a hideg, örökre elnémult ajkak...
Csak feküdt, feküdt Dezső, hidegen, mereven, a kis szobájában, ahova hazajárt álmodni, ahol eszményekről álmodozott, ahol elfutotta szivét a keserűség, amikor megrázta azt kíméletlenül a reménytelen szerelem fájó gondolata...
Nem beszélt..., de annál többet mondott, többet regélt az a két szál kis kék virág, amelyet egyszer Te-ruskától kapott s amelyet tárcájában találtunk, gondosan lepréselt állapotban, eltéve egy kicsi borítékban....
ZALAI KÓ2LÖNV
1&5 icbniir n
NAPI HIRIK
napirend
Február 15, vasárnap
Róroal katolikus: Hatvan v. Poteslins: Piimün. Izraelita: Sebat hó 21.
Nap kel reggel 7 óra 07 petekor, qyug-ulk délután 5 óra 23 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelenléte szerint változékony enyhe Idó várható. (MII szelekkel is helyenként csővel.
A Színházépítő és Kultúregyesület alakuló kOzgyutése a vir»>lia< Ijnáes tűmében déielóll II órakor.
A Nagykanizsai 77. S/ent László Cserkészcsapat mll soros teaestélye a Rozgonyi utcai lofnatenvnben este 8 órakor.
A Nagykanizsai l/r. Jótékony Nő egylet uncelóadiios estélye a Polliit ügyletben este \' i9 ójakor.
Mozi. Urdniü: DlvatcsiwJrnő. .Mie Mutray-val a címszerepben. Amerika Icjj-szebb és legkedveltebb dlmstaiji. ViMg: Tanait II. tilt. Hlójd.tvok kezdete dél-uti.i 3. 5 éi este 7 és 0 órakor.
Február 16, hétfő
Római katolikus: Jullann* Protestáns: Julianna. Izraelita: Srbat M 22.
Nap kel reggel 7 óta (A perckor, nyugatik délután o óra 21 perckor.
A Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet táncelóadásos esiélye a Polgáii Egyletben. Kezdete détulán fel t» órakor.
More tudonUnvos előidist az t\'rá-nlában este 7 és 9 órakor: Regös h.inK-verseny, Patkas Dez*ó vezetésivel.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 17: A tisztviselőnők tánccal egy-bekötótt álarcos tea-estélye a Rozgonyi-■tea tornacsarnokában este 8 órakor.
Február 18: A leánypolgári Jókai emlék-ünnepe délután 4 órakor a Ro/goriyi-■tcai tornacsarnokban.
A kegyesrendi reálgimnázium Jókai-ünnepélye az intézet tornatermében délután 9 órakor.
A kereskedelmi iskola Jókal-Unnepélye a Casinobau este ü órakor.
Február 19: A Zrínyi Irodalmi 4* Művészeti Kör liceális előadási. (SurJnyi Oyula: A magyar nemzet történelmi híva-*ása I.) a Casinoban este fel 7 órak-.r.
Február 21: A nagykanizsai Ipartestület aártkörü tánccstélye a Polgári Egyletben este 9 órakor.
Február 23: A cserkész olirnpiáuró) készült filmek bemutatása az Urániában.
Március 14: .Sajtó-estély.\' A .Zalai Közlöny* szerkesztőségének müs*>r«* estélye a Polgári Egylet ővszes emeleti helyiségeiben. Kezdete este 0 ónkor.
LEVENTÉK
tásxlóbonlásáról hoz hirt innét is, onnét is szinte naponként a posta.
A vármegyénk legtávolabbi zugából beérkező tudósítások s az ország különböző vidékeinek lapjai egymásután számolnak be a helyi leventeegyesületeknek nemcsak megalakulásáról, hanem néhol bizony nagyon tredményes és fáradhatatlan munkásságáról is.
Nagykanizsán a Uvente-egyesüle-tek megalakítását előiró rendelet megjelenést• óta még mindig csak a ter-vezgetéseknél tartunk s még a legeisi eredményről, a megalakulásról sem számolhatunk be.
Nem az intéző körök jóakaratán midik a dolog — hisz jóakarót van tlegendó. Csak a nagykanizsai kö-
zönséget nehéz felrázni a levente-ügy iránt\' tanúsított közönyéből s nehéz megé/tetni a legszélesebb rétegekkel azt, hogy levente-oktatás nem nyűgnek szánt valami a magyar ifjúság s ve!ilk a szülők, munkaadók részére, hanem magasztos céllal elindult kötelességteljesítés a jövő magyar nemzedék testi és szellemi egészséges nevelése érdekében.
levente-egyesületekbe ugyanis nem csak a levente-köteles ifjakat kelt tömöríteni, hanem erkölcsi és anyagi bázist kell számukra teremtenie az egész hazafias érzésű társadalomnak azzal, hogy osztatlanul siet a levente-Ügy háromszínű zászlaja alá s erkölcsi és anyagi súlyával biztosi/ja unnak életerejét.
A magyar hazának, az elrabolt, de fel nem adott reménnyel visszavárt szép magyar hazának nemcsak magyar érzésű, lélekben szilárd generációra van szüksége, hanem testben is edzet/, egészséges fiatalságra, melynek minden egyes tagja munkabírásával, életerejével ugy kapcsolódjék be az újra\' ébredő ország nagy erőfeszítésébe, hogy ki ne hulljon a •sorból derékba roppanton, kár lm veszett ambíciókkal egy se, hanem valamennyi segítsen a nagy, a legnagyobb építkezésben.
Ennek a szentelt célnak megváló-sitáuira, testben erős, edzett, lélekben az utolsó ssepp vérig, az utolsó rejtett g.mdolatig magyar fia!aIságnak nevelésén dolgoznak a levente-egyesületek. Ebhez a munkához van szükségük az egész magyar társadalomra, legelsősorban is annak megértésére.
Meg kell mozdulnia végre a nagykanizsai társadalomnak is és felkelt sorako znia a leventék lobogói alá. A levente-egyesület alakításának munkálatai addig nem nyerhetnek befejezést, déren úgyis az utolsók közé maradt városunkban, mig mindenki, (fRi magyar vért érez csörgedezni ereiben, oda nem sorakozik a leventemozgalom céljait erősbitó egyesület tagjai közé s közvetlen munkájával vngy kőzve ett utón, erkölcsi támogatásival ki nem veszi rés ét abból a harcból, amit a mai jóformán még gyermek-magyarék nevetésével kell kifejtenünk a szebb, boldogabb, uj életre támadó Magyarországért (bl)
— Tavaszi bérmálás az egyházmegyében. Roll Nándor dr. megyéspüspök tavasszal a sümegi, enyingi, karádi. ősszel a balatonfüredi és veszprémi esperesi kerületben bérmáló körutat tart.
— Alispáni rendeletek. Tegnap érkezett a városhoz az alispánnak az italméréseknél követendő egészségügyi rendszabályokra; vásárra hajion áliatok marhalevelének kiállítására; az esetleges tavaszi árvizek ellen való védekezésre vonatkozó rendeletei.
— Schwarez Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Dunántúli Katolikus Nagy gyűlés Rott megyéspüspök vezetésével. Zala, Somogy és Veszprém katolikus társadalma Rott Nándor dr. megyéspüspök vezetése melleit Du-nántuli Katolikus Nagy-gyűlést tart Veszprémben a tavasszal, amikor a Katolikus Férfiegyesület zászlaját felszentelik, i amelynél a zászlóanyai tisztet Auguszta főhercegasszony vállalta. A Dunántúli Katolikus Nagygyűlés fővédnökei József K\'he/ceg, Vass József dr. népjóléti miniszter, Rott Nándor dr. megyéspüspök, Huszár Károly, Wolff Károly és Frühwirth Mátyás.
— Hegedűs György dr. Baján. Hegedűs György dr. nemzetgyűlési képviselő tegnap Bajára utazott, hogy az ott ma lefolytatandó Katolikus Napon a Katolikus Népszövetség nevében az ünnepi beszédet mondja.
— Nagykanizsa város tisztviselőinek pótléka. Mint megírtuk, Nagykanizsa város képviselőtestülete a városi tisztviselők részére megszavazott rendes fizetésükhöz 25°/o-os kiegészítő pótlékot mindaddig, mig fizetéseik cl nem étik a béke-paiitásl. A képviselőtestületnek ezt a szociális határozatát, melyet a vidéki lapok is örömmel üdvözöltek, — mint ismeretes — a vármegye is jóváhagyta. Az erre vonatkozó határozat tegnap érkezett meg Nagykanizsára s a folyósítás előmunkálatai már meg is történtek.
— A Nagykanizsai Kulturcgy-let megalakulása. A szinházkérdés megoldása érdekében létesítendő Nagykanizsai Kulturegylet előkészítő bizottsága nevében Sabján Gyula dr. polgármester és Szabó Lajos dr. ügyészségi elnök ma délclőit 11 órára hívták össze az érdekeieket a városháza tanácstermében tartandó értekezletre megalakulás, alapszabály-megalkotása, tisztikar és számvizsgáló bizottság választása végett.
= Esküvő. Práger Ferenc és neje tisztelettel tudatjuk, hogy hnguk, Neumann Margit és Fehér Márk folyó hő 15-én délelőtt II órakor I irtják esküvőjüket az izr. nagytemplomban. (Minden külön értesítés helyett.)
— &zámv/zsgálat a városi hivataloknál és üzemeknél. Zarubay Andor, a vármegyei számvevőség főnöke tegnap Zalaegerszegről Nagykanizsára érkezeit s két n3pra tervezett itt tartózkodása alait vizsgálatot tart a városházán és ha ideje engedi, a város üzemeinél.
— A/. Ipartestületi Dalárda tagjait ezúton kéri fel a karnagy, hogy ma, vasárnap délután fél 5 óráig az Ipartestület helyiségében gyülekezni szíveskedjenek, miután háromnegyed 5 órakor mára kocsik indulni fognak Sormásra, hogy ott a Levente egyesületnek este 8 órakor rendezendő műsoros estélyen, a Győzelmi Emléklap ünnepélyes felavatásán jelen legyenek.
Saját érdekétien _»_,_■ ^^ a n
nézze meg szalmakalap
újdonságainkat és meg fog győződni azok szépségéről és olcsóságáról. - Atvarrások és vasalások divatos formákra a legszebb kivitelben készülnek
Totola és Pacsirszky kalapos mesureknfl Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. sxátn.
Jókai-ciklus az Urániában A filmvilágban legelőször a mi niozt^ színházaink igazgatósága sürgctie azt a gondolatot, hogy Jókai szelle-mének hódolandó: vagy uj Jókai-filmeket kellene gyártamok filmgyál rainknak, vagy a Corvin régi és külföldön is elismert Jókai képeit kellene uj példányban a mozgószínhá-zak rendelkezésére bocsátani. — \\ gondolatot a Corvin filmgyár oly. képen oldotta meg. hogy Jókai film-jeinek Németországban levő nega-tivját haza hozatva, háromból lelje, sen uj példányt készített. Az Uránia mint a gondolat felvetője, természe\' lesen magának kivánta a játék elsőbbségét. Ma még a filmek feliratain dolgozik a gyár — a jövő héten azonban az Uri tnia már megkezdi a Jókai ciklusát a Névtelen várral.
— Értekezlet az elektromos áram-szolgáltatás ügyében. Tegnap érkezeit Nagykanizsára Budapestről Hollós József nyug. pisla-vezérigazgató, államtitkár, a város villamossági ügyeinek szakértője. A Transdanubiával a városnak fennálló szerződését az utolsó közgyűlés határozatának mcgfelelőleg módosiiani fogják. Az erre vonatkozó tárgyalások Budapesten dr. Sabján Gyula polgármester ott taitózkoJá^a idején dr. Prack István városi tanácsos éi a nagykanizsai szakértők felulaxásá-val — mint megírtuk — már megindullak s most végre egész komoly formát öltöttek. Tegnap délután a városi műszaki hivatalban az államtitkár részvételével a polgármester elnöklete mellett kezdődtek meg a beható, nagyfontosságú tanácskozások az ügy mielőbbi, végleges rendezését e.
-- A kegyesrendi gimnázium Jókal-flnnnepélye. A Nagykanizsai Kegyesrendi Reálgimnázium folyó* h \\ -18-án délulán 5 órakor az intézet tornatermében ünnepli meg Jókai Mór születésének 100-ik évfordulóját. Műsor: 1. Hiszfckcgy. Énekli a reál-
Íimnázium énekkara. 2. Havas István: ókai. Pró.\'ógus századik szüleiébe napjára. Szavalja Lung László V. o. t. 3. Albga: Befújta az utat a hó, Cserebogár, sárga cserebogár. Ha elmegyek... 4. Kemény János kc-gyesr. tanár: Megemlékezés Jókairól. 5. A holt költő szerelme. Irta: J«\'kai Mór, melodrámai zenéjét szerezte Liszt Ferenc. Szavalja Radanits János VIII. o. !., zongorán kiséri Koch S. VI. o. t. 6. Szávay Gy.: .Jókai". Szavalja Osskó Endre VI. o. t. 7. Szózat. Énekli a reálgimnázium énekkara. Belépő-díj nincs, de szíves adományok az Önképzőkör céljaira elfogadtatnak.
— A Cercle de Dansc mai tánc-teáját nem tartja meg. Jövő vasárnap azonban a rendes időben megtartja.
— Iparosok táncestélye. A Nagykanizsai Ipartestület 1925. évi február hó 21-én a Polgári Egylet összes termeiben a megrokkant iparosok menliázalapja javára zártkörű tánc-.estélyt rendez. Kezdete este 9 órakor. Belépődíj személyenkint 40.000 K, esaládjegy (3 személyre) 100.000 K, karzati Ülőhely — mely táncra is érvényes — 40.000 korona. Felül-fizetések tekintettet a nemes célra köszönenél fogadtatnak.
— Gyomor-, bél-, méj- és epe-betegek valamint sárgaságban szenvedők a természetes Ferent József keserüvizet nagyszerű eredménnyel használják.
Sodorjon „JANINA" papírt.
Í025jcbruárl5_
ZALAI KÖZLÖNY
— Anyakönyvi hirek. Nagykanizsán született ai elmúlt héten 9 gyermek, ezek közül 3 volt fiu és 6 leány. Házasságot kötött 2 pár: Fiszler János napszámos Szőke Eszterrel, Horváth József földműves Tiszai Katalinnal. Elhaltak kilencen: Kálcsis Istvánné Ihász Rozália 30 éves, lüdögümökór; Koma János urasági inas 30 éves, szivbénulás; özv. Steincr Simonné Müllcr Babetta 82 éves, aggkori végkimerülés; Orsós Katalin 4 hónapos, hörghurut; Gerencsér Andrásné Prelecz Mária 21 éves, hasihagymáz; Fischl Antal 71 éves, végelgyengülés; Horváth Istvánné Kovács Terézia 30 éves, tüdóvész; Izsán Erzsébet 4 napos, veleszületett gyengeség; Berke György 62 éves, tüdöhurut. . \'
— Megnyílik a festőiskola. Sassék festő- és iparművészeti tanfolyama most már végérvényesen az állami Fémipari Iskola épületében (a Sugár-uli régi gimnáziumban) nyílik meg. Jelentkezések (I. emelet jobbra, 9. sz. ajtó) naponta délelőtt U-I, délután 3—5 óra között még elfogadtatnak.
— A kiskanlzsal ifjúság táncmulatsága. A Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület a templom-téri iskola hátsó termében kabaréelö-adással egybekötött táncmulatságot rendez este 8 órai kezdettel.
— Felszerelték a hiányzó utcai villanylámpákat. Nagy- és Kiska-nizsa közvilágítását 500 darab 40 gyertyafényü és 24 darab 980 gyer-ty a fényű villanykörte szolgálja szerteszét a város utcáin. Ezek közül 120 darab 40 gyertyafényü köite részint kiégve, részint eltörve mindenre jó volt, épen csak világosság terjesztésére nem. A Transdanttbia a napokban az egész város területét bejáratta szerelőivel s a 120 hiányzó lámpát felszereltette. Ilyenformán je lenleg Nagykanizsán minden utcában megszűntek a villanykörték hiánya miatt elhangzott panaszok.
— Ródlik, torna és sportfelszerelések Thermos, öngyújtók olcsón kaphírtók vadász.egyverek, töltények nagy raktára Szabó Antal fegyver-kereskedésében.
RQYAL nftfiYSZALLBDA
BUDAPEST *
Szobiluk városi és interurbnn
tslafonberendezéss elkészült.
*
Fürdőizobáa, hideg-melegvizes is •zerényebb olcsóbb szobák.
— Nincs több cigány Újmajor területén. Megírtuk, hogy a nagykanizsai városi tisztiorvosi hivatal erélyes és kíméletlen harcot indított a kóbor cigányok ellen, kiknek igen nagy része van a fertőző betegségek széthurcolásában. Tegnap Uj-majorban összeszedték az összes cigányokat, szám szerint 34-ct és valamennyit megnyírták, fertőtlenítették és kitoloncolták a város területéről. Nagykanizsa ujmajori határ-részében ilyenformán nem maradt egyetlen kóbor-cigány sem.
— A keszthelyi pótvásár. Zalavármegye alispánja az elmaradt keszthelyi vásárok helyett a nagy gazdasági szükséglet kielégítése végeit március 5-ére teljes országos pótvásárt evgedéljfczett.
A Hangya fogy. szövetkezet tagjait felkéri az igazgatóság, hogy vásárlási könyvecskéiket 8 napon belül az üzletben a visszatérítendő összeg megállapitásn végeit szíveskedjenek leadni. — Később leadott könyvek nem vehetők figyelembe.
—- Egyrészt a vasúti tarifa folyton növekvő drágasága. másreszt a/ igás fuvarozás költséges volta következtében mindinkább téri foglal nálunk a teherautó-fuvarozás, mely ina már külföldön, a nyugati államokban olyannyira elterjedt. hogy úgyszólván az egész fuvarozás teher-:.utókra van alapítva, Ez érthető is, mert a teherautó csak akkor fogyaszt anyagot, hogyha has/nos munkát vége* és ezenkívül elkerülhető a soks/or fel- és kirakás költsége, mert hiszen ainfg egy cikk vasúton rendelteiéin. helyére érkezik, fel kell rakni kttzuti fuvarra, átrakni vasúti vagonba, onnét megint kirakni vasúti fuvarra seb., ami rendkívül drágító. — Hazánkban teherautó gyártás terén a Magyar Vagon- és Gépgyár r. t. Győr. legelső helyen áll és a/ ott gyártott „RAliA" teherautók a legrosszabb útviszonyok k-V.őtl is kitűnően megállják helyüket és áraik nemcsak a klllfoldi kocsi mai áráho/. hanem a békc-paritáslioz képest is jóval olcsóbbak.
A nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet f. évi február 15-én délután 4 órakor a Rozgonyi-ulca 7 szám alatt évi közgyűlést tart, melyre tagjail ezennel meghívja a Vezetőség.
Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
= Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szeiczze be szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyáitmányu elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000, kötött kebátok és szvelterek 290.000, kötött mellények 195.000 kormába kerülnek,
= Szakorvosi hir. Dr. Berger Géza szakorvos, röntgenologus, lakását Zrínyi Miklós-utca 50. sz.alól Sugár-ut 7. szám alá helyezte át. Röntgen- és oivos-chemiai laboratórium. Szegényeknek kezelés és Röntgen ingjen d. e. 8—9-ig.
~ A kiskanizsai iparosok és kereskedők folyó évi február hó 15-én 8 órai kezdettel, zenével egybekötött táncmulatságot rendez a Simon-féle vendéglőben, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelelte! meghívja a rendezőség.
harisnyák
elszakithatatlanok Mindenütt kapható.
HILD JÓZSEF
épületia-. deszka-, mész-, cement- és termény-kereskedése
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telefon 120. szám a*
Gajbonyat dr. Múller Imre v. kóihizl főorvos, a lulkllnlka orvosa
Budapest, februir M IV.
ís pedig a Szigligeti mintegy 7 kilométeres vonalnak kiépítése lenne szükséges, ami állal Keszthely és környéke direkt összeköttetést nyerne Budapesttel, a távoli lehetőségek közt pedig a Keszthely—Zalaegerszegi mintegy 40 kilométeres vonat kiépítése szerepel, ami a zalai Balatonra nagy hatást gyakorolna. Ilyen fontos lenne a Kcszthely-Kcnesci direkt gőzhajó közlekedés is, de kérdéses a rentabilitása.
Már közelebbről érinti a Balaton fellendülését az Aliga-Kenes-Világos közötti csavargőzös forgalom, amely akár mint külön társulat működhetnék, akár pedig a már meglevő társulat kibővítéseként csak gyarapítaná az üzleti forgalmat és bevételt.
A B.-Szentgyörgy és Keszthely közötti kis hálózat az, amivel valamit kellene tenni. Sin autó nem elégséges és drága. Villamos vas-uitá való átalakítására jelenleg nem lehet gondolni. Egyedüli megoldás nyáron a hosszabb vonatoknak a feldarabolása, miáltal a közlekedés gyorsabb lehetne és minden vonathoz azonnali csatlakozást lehetne létesíteni.
Ami végül a Balaton környéki utakat illeti, ezeken segíteni kell. az olyan segítség, amely a községit kinevezi járásivá, a járásit előlépteti megyeivé és ebből ha egy miniszter autója elakad rajta, állami utat csinál, nem vezet célhoz az útnak bár-j milyen legyen a cim vagy rangja, I jónak kell lennie és nem szabad rajta állandó vizrétegnek feküdnie, mintegy konkurrenciát csinálva a Balatonnak. Pénz kell és ha erre nincs az illetékeseknek, ugy cl kell fogadni azl. ami erre leginkább alkalmas megoldás.
Egy játék-kaszinó néhány évi jövedelme igen könnyen fedezné ezt. El kell kezdeni mielőbb, ugy Keszthely mint Kencse felöl és ha az útépítés olyan gyorsan menne, mint a roulet-golyó pergése, mihamarább makadám uton sétálhatnánk a Balaton mellékén.
Ezt mindenki akarj3 és még min dig nincs semmi sem belőle!
De mindenki tegye meg magáét. A magyar orvosok és Természetbarátok ne osszák ki a szerepeket és maguk csak nézzék, hogy miképpen alakul ki a Balatonból egy datab Középeurópa, hanem mindenkinek a magáét meg kell tennie. A magyar orvos ismerje meg a Balaton fekvését. vizét, éghajlati viszonyát; legyen tudatában annak, hogy mit, hol és hogyan lehet kezelni. Ajánljuk és rendeljük a Balatont annak, kinek tényleg kell. akinek a bajára ennek természeti kincsei specifcumok. Tartsuk távol azokat a betegeket, kik nem odavalók; a helytelen indikaíio árt a betegnek, mely nagy anyagi áldozat dacára sem nyer gyógyulást, árt a fürdőnek, inert a sikertelen kísérletezés nem növeli jóhirnevét és népszerűségét és ront saját reputációnkon is. Ulcggycngcség, kimerültség, vérszegénység és hurutos bántalmak, esetleg szívbajok ellen kitűnő hatású lehet a Balalon.
(Vége kóv.)
TÖRVÉNYSZÉK
Az „Árvácska" a biróság előtt
Huber Miksa karmester feljelentette Zerkovitz Bélát azon a cimen, hogy az .Árvácskát" nem Zerkovitz, hanem Huber mint társszerző komponálta és neki a megígért honoráriumot nem fizették ki. Most tárgyalták ezt az ilgyet a budapesti . törvényszék előtt. Huber Miksa jogi képviselője szakértők kihallgatását kérfe arra vonatkozólag, hogy Zer-kovitznak sem zenei képessége, sem műveltsége nincs — ami őt képessé tudná tenni arra, hogy operettet komponáljon. Zerkovitz \' Béla az „Árvácskához" egy tollvonást sem irt. A törvényszék a bizonyítás kiegészítése végett a tárgyalást elnapolta.
SPORTÉLET *
Az NTE országos birkózó versenye
A nagykanizsai Torna Egylet március 1-i országos propaganda birkózóversenye nagyszámú indulót fog összegyűjteni. Az MBBOSz már biztosította az NTE-t arról, hogy 8 fővárosi versenyzőt fog kiküldeni s rövidesen közli ezek névsorát is.
Kaposváit is élénken érdekli a verseny s a KMÁVTF. Bókot, Fehért, a tavalyi ifjúsági bajnokot, Vörösst és Győrffyt, az idei „legjobb vidéki bitkózór nevezte be, a Székesfehé-vári DV pedig 6 versenyzőjét, köztük Endrédyt, a Svédországot is megjárt volt Husipatos birkózót.
Kétségtelen, hogy be fog futni még a Kaposvári Turul és Levente, a Pécsi SC és a Szombalhelyi Máv nevezése i>, hisz a verseny feltételek, miket az NTE e héten küldött szét, nagyon kedvezőek: az összes vidéki bíikózóknak élelmezést és szállást ad az NTE. a győzteseket pedig tiszteletdíjjal jutalmazza.
A verseny nevezési zárlata február 23-án van, amikor súlycsoportok szeiint beosztva közölni fogjuk az összes indulók névsorát.
MOZI
Uránia. Vasárnap 3, 5. í és órakor : Divalcsdszörno Mae Murrayval.
Világ. 3, 5, 7 és 9 órakor Tarscm it. része.
Hílión 7 és 9 órakor Uránia: Timin regös esi. Belépti dij 10.000 korona.
Kedd—szerdán Uránia: Kél katica-bogiirka, az amerikai Metró filmgyár igen jó képe. A Metró a tiszta művészetnek egyik amerikai művelője. A legjava képek (Zendai fogoly, Scaramouclie, Hentraili Rupcrl) a Metró márkát viselik. A kél katicabogárka stílusos és művészi alkotása a Metrónak. Megható, linóm és lágy témája, meleg hangulata megfogja a nézők lelkét s a könnyeket torolgetó kendik alig kerülnek a zsebekbe vissza.
_ _Ji„ _ Értesítem a milyen tisztelt közönséget, Imgy a világhírű SALVATOR sört
I Sitlfit 3 y«sj«iUr& iatí<u», gárttcMjásl kérva
• ti A KORONÁBAN :s > \' \' —- *,ss tHNÖ *0™>"« «•»**»»•
ZALA! KÖZLÖNY
lawiwiuat 13,
KÖZGAZDASÁG
Zalai molnárok Vass József miniszternél
A zalai, somogyi, vasi és veszprémi molnáruk szövetsége fliwass István ilr. szövetségi ügyész vezetése alatt kllldOltsígcl mene>ztel( a kor-mányltoz hogy a molnárokat súlyosan éiii.tö leszámolások, loválibá a forgalmi adóit.ik és a esuvározás-nak kéidésében oivoslást keijen. A küldöttséget Liiigititcr Albin ueni.et-gytllési képviselő vezette fuss József dr. miniszter elé és ugyanő ismtr-merlcttc a molnárokat éri sérelmeket is. . ,
V.ISS József dr. miniszter behatóan megmagyaiáztalta magána \' az egyes iratokat és megígérte, hogy i bmi. legközelebb isméi a ininisztcilanács elé viszi a molnárok ügyeit és oll a séiclmek orvoslása ügyében nyomatékosan (el f"g szólalni.
A molnárok küldótlségél teljesen megnyugtatta Vass miniszternek ez a kijelentése.
Vass József dr. utána az nnal telefonon érintkezésbe lépeti flrltf pénz; og) miniszleirel és a közélelmezési minisztérium felszámolását vezető államtitkárral. Vass dr. kieszközölte náluk, hogy mindkettő azonnal elrendelte. In igy az Illetékes tényezők a személyes láigva\'ásokal a inoluá-rokkoldötlségévcljz\'jnnal megkezdjék
Kiadós cső volt az egész or- ] szágban. Szombatra vitadó éjjel kiadós esó volt oiszágszerle, külö- | nösen a Dunánltilon. A kedvező iilö-
Attaiinos T«k«rík i is,Apróhirdetések
Eltó m. t>. »«\'. PannéM .5™*■ .........—
210. IWW«*.la 113. p«i <>»\'«»-E ™ l\'ts Viktória \'.\'/.<. IVinuil
SwS* *»•*«■>«* 1660. Kö-
SK5 2S.V, Salgö 53S, llriklnvi S72, Alllt-Sum SO. V.lt» W. ">«\'» **«* «"•
ftSvíVlBO. ItonK"* »I5- C. villamos ÍÍÍ, Li,u.lk 21. »(™ Acél 103. l.in.N 12» Kiil n.- 194 Lictllíl! 15, Worocr l.\\
aS m NMJÍ ibtö. W rns. u«»<
42. N.»> iií. Cuko\'r 20SP. Georsta 310.
Két éve* 0led$l»chia és >1kíc esetnélek ezrenként I20.UW koronácrl. ler.kla oemelék szazanként ko ómért eladók
dr. INili.il Viklor klIlirJnl -u p Gtfse) ».a« dt-sasban. — Ugyanott iladó 3 «lmagas felver slcincntnall tenyészbika. -571
(ii»uuku<«.....■ o• - "ma i Eladó marsaiiin«a« atu m«i »..>•«■».
d.tai & lirf■ M0. „„"h" ,{„ ,c sioMs LUs. «».
ttlAwinlI M>. Autr »W. toMbew 1 lo ,(h>. nulltUpMcl. kol.
arjánhá
azo inal elfoglal-
MZGumin"í\'270, Magyar-Ncmet 175. őstermelő 204. Brassói 285, Hangyaipar 2»). Gyapjú mosó
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
konyhakert..........
azonnal, Iflbbi késól-b fizetendő, megbízott. Szikriszt Ingatlanfoigalnil l:o<t*. I\'\'ó-u> 8,
Miltényi-cipót vegyen!!
v. gazda Ut Hivat »2? 20<vcs) allid keres uradalomba, (\'.lm a Mail. bm. 483
.«!*»
j\'.rwt
M\'> J»it 101 fc-. -l> :-3 íS i1ü4 tz.m Ut 0 1*4 Ittll W-40
Figyelem I BŐrrellkQlOk, péntlfidv ltat:a>kák é» estélyi retlktil állandóan ra\'*! látón, javítások csálaUMlAsok eilog\'dutnik. V.o *. Magyai-n. 14._ SCJ
Fgy $xíp Iii»*terh4*y (é!e 0la|ot1tn. ^c»>ú lulA koCN\', luiZlct-Umpa egy altU\'j. tok rátiiAkkal 140 cm. maga* elatlö. Manyit-utca 4.______613
Nádozék b«fon*»At o\'cioíft <IrJttT-lom. Kovács htván haditokkant, IluovíJ. ttK-a tSZ.%____474
SC>tét MUtke kosztüm eladó. Ilunyidl.r. 16 vz. ,oWna. ajté 7. iW ? í
Jókaiban levő kii Slnj^er varrógán elaitó. rideklődnl lehet Nagy Vendtl bt^. »á>;l kézbesítőnél.
kov-U Kazinczy utca í
I
WI«o
JWOMJi
i n;« iisi
1j|jj-i\'7.\'* It .41 tA
:l MIV.(.tl
it. i?»M
I*i. nau ii\'AS i idttMIIM MiMI ,» ;3Ul) KtV)
JUl ?!.\'4 «
!»««.• tWíű >1 v> 11325 iw.ű i 0 4
12 él 11 ezer korona
I liter kiui ió -.1,1 arany »«crjy« bor Súfr«it Jó/%«l lu.<zerkertf*krtlcsebcn. üyó/Ailiwn incK \' lo\' ^kelével boiaiin jú^igáiúl. V.t
SÁFRÁN JÓZSEF
Marjyar-utca 74. - Teleion 335.
HiUKOitiH répa, C»a .10 q t > »zét»a <lad(i
Zürichi zárlat
P*il» 270!) —, London 2478 -
Newyotk
SUi\'/a, Dilivel 2d00 , M.alland 2132 —, Holland 2.8 75 Berlin Wien 71 15,
Solla 377 I\'tiga 1537 50. Budapeil 72- -, V»r«4 100 , 8uk*re»l \'26S. Belgrád 817 00
Csövek Ka».»iio» rt vlzvcze\'ékek rc^zcie, valamlnl biímclv c«lf», ÍMt.»i«\\e\'i mennyi-lígbeu. Woiscr gepgyái-, Nagykaini>a Sugár ut Iti Telefon 9. 93
Eladó fgy >zcp escitip^kkel kirakott lihoi nilo tűzhely SÖOOW koionicil. Truuch Ouutiv, B-tj/a u:<a 473
FUrdókódak, ttlökádnk eladók. .
Keve» vízzel U\'iiyelmet íurdes. praktlkut, ^
latló* a jóságéit garantálok. B.tUi. KlitUil- ,
u} 2\'. 512 j
HA _ „ S »iflll4l <• l6l<tblrtok«L J*"\'! ualatonl vlllkl, 4jIm. hitul V9>d*xl6t lKt>t*n. ».!.-. »•, dfun «16n>\'m fciutflek ra«Uf.t í«|.ié.,w kil ta »«!i«L - MviMtl DUKASZ MIKSA Nagykanizsán, Rúk<Wil-ut<« 29. *(ám alatt. >v(
HéhAny fiatat smbomek IrlticW* ló h».-l kosztot adok JuUnyosar. Il«r<tt>di{ Sugár ü. 18. __5.7
Alkalmi vótol. I\'gy igen jó katbin levő, kOnnyU, eredeti KOIbu gyátlmánvu. egész olaitcugcly.es, ledeltí. (ckete hlnt-J cUdo. Vliét Szócs Fereneníl Nigykiniiu. KoMutli tír 6. SM
Terménytőzsde
Ax amerikai piacok irányzatának változása a budapesti tózsdín is megállította az
iárás napról-napra javítja a vetéseket. 4rcs^t. \\ májust buzinak Ncwyorkban és
\\>_____1.....•.. .!.. .1 1/.... ,il,..U.nn I ^iiS. , ,. . ....................._______
Nagykonhstiii 4, Keszthelyen I, Siófokon 3. Pccsctl 3, Egeiben 4, Sal-gótarjánban 2, az Alföldön néhol 4—5 milliméteres voH a csapadék.
A mélclykúr pusztitása » Dunántulon.
Az Atsn/dunáiituh Mczősazdás^gi Kamtrá-hfi K-nx^cicn hcc»ke/ó jelentcsek alapján (elliivjuk Unwwi kerület nkhóz Xylr>/<\\ g.v.tla».<>/iin-scgiiiik ligvclmol a mctclykiif nagyiitétvü pu*/t.l.isara. Ezen beteg^ggcl kxpcs^al-\'san ivérhetellcn károsodás éri a j»a/.liko^nMÍT;ct ié«/ben az allatoknak cluull.v, rcjzlxn a kcu»>zcr .e!adai kapcsán. K.rn.u.ii cr»e«;t."i>ik a .Dunánluli SzAntóvctó" több számában (elhívtuk már a gazdaWuitség ligytlmél arra, hogy eme bcie^sv-gtd szemben egy teljes hatékony- • ságu orvosszer.a líiMol— i<nilelkezé>únkre • áll. Hopy e.iie halisos py<yymil gazda* • kózónsc^iink kellőleg megismerhesse, érint- . kezésbe Icptúnk a Chinnín üyögvsjcr és | vcgvéswti teraiékek OvAra lí. T.-.-.1 Ujpe»l, \' lágy mozi (>!<■• kis-éitiébcn rl-"VadáS"ktcn . itmeitoíc cs : .1 ga/dak-k/MiixgüukU! a j mételykor txicgség le(.A..Út «& l-.\' <r- I tesjc ;i 1>:M li m.nt «vi<*/:-^zcft. Ilv.n , Isinercttcrjc.s/ió etóadist 1 il-\'-tt ir.^kcre-sésOitiac nnv. lt «/v.\'.r S/\'-.ctvár^U és Nagvkani/Kiii. An tm..- ".n ol\\ var.»sokl»ti v*gv k"z«cvchúci». l.-\'l iiíúucKmUs ren-dczhclö c« a púlatiaüii^ eme lanul-»ájjos, nkt.iii\'i tilmct megismerni, megte-kiiilcni 1 i i,t.in.i, kamaránk kő/bejáráyirn mvc/v\'.; ;:\\.ir a/;l tcl.eícn díjtalanul ké:.z-síVvO iH.iml.iija. /4c AUt\'tJundnlüU Mao-guiúu^i /.\'i.v/jii/j igaigatáióga.
TŐZSDE
A márciusi tőzsdei fizetési napok
A tó/Mtrtanács február hó 14-én Végh Kát- Iv elnöklete alatt ülést tartott, melyen ine^állapiti-il.t az érukil/lell elszámolás ni.1rv.-ius havi beosztását, nuly szerint a lizetcsi nap k mindenkor CSŰIórtökOn lesznek. \\ Cinner é> l\'ar-a S/alámigyár RT kérésére íebru.ir lt>-tól kezdve a nevezett társaság részvényének tó/sdei hivatalos Iwrgalmát és árjegyzését tellUggcszlette.
Déli magánforgalom
Irányzat U/Ietttlen, tailott Angol Migyar 31. Ita/ji 117. IV.KI. HiM l\'Ő, M.tgyar Hitel 414, Lcs/án.in>ló Osztrák 159. Ingatlan 214. M^y.tt-Német 21. Kerc^kc-Utluii Boi.k 1110, l ^ycsült Fővárosi ö0,
Csikágóhan bckóvetkezctt négy centes áremelkedése nálunk is maga ulán vonta a bu/a drigulásál, 10.000 koronával jegyezték magasabban a búzát, de a rozs igen élénk kereslete ennél is nagyobb mértékben, 15.000 koronával emelkedett. Aru azonban alig volt benne a piacon.^Megdrágult a zab is 5COO koronával. Tengeri azonban az amerikai gyengébb jelentésekre itt is lanyha volt és 5000 K-t vesztett árfolyamából. A forgalom minden cikkben csekély volt. Állatában a kereslet volt túlsúlyban.
UU/A iMav.76k|t-Oi 581500 5MOOO. 78 kg os 592 500 59 , 0>J. e^ éb vld. 78 ka os 580 00 • .\',82 500.7X kg o\\ 590 0 W 592.50). ro:s 4900 » 4*5000. WMitpa 480 000-50Ö-.00. UVarmany ífo« 4\'OÚOO 420O00. aj lengfil 275000 280000, k.Mes 3^0000
30>0W. korp» 7400 O 245.00". z.ib «2r»\'VVrt IMI>W lu.--i.ii 250OW 27oiWv.
I KU<W: Zrínyi Nyomtid:par és Kónyv-i k^roskeilé* PT. Nazvk-nl>v«
J,;,^ divatárucikkekben
tcijrcn prüiviiadtil J *
Szomolányi Gyula
Cscngeiy-ut 2. szám alatti • - (a lUftgya mellein trlitrMa.
t;l úicndu lisztokot ii.ímhI\'..c/1-iV, jelen-tckexytn a malmok ái.iln alul közvetít <s úi-usit (<»i!. c^éti zvákos tetelckl>eu) Tocii Miksa, hlulzsl utca 18. sz.
FŐ-ut 8. II. em. 9. egy ulcal és udvari szoba, csak fcili részére, azonnsl kiadó. 506
RE1NITZ BÉLÁNÉ
kczimtinkaOz leiében
Deák-tér I. (volt Vity cuVráwhelylség) nilmlennema Icgdlva\'osabb és lex«z«bb kézimunkák ni.gv választékban bámulatos olcsón kaphatók megrendelhetők
Elönyomtatrisok ;
iiiinltkV.I rcnJktvül «li>nyű» •
VUit«ib<a, kaijoii k«• i»il«1 aI kí.iWiirk.

______________(Kézimunka kellékek és anyagok
Kondenzátoros stahilgépéb* al-
Iáit keres bármely üzemhez. 5 é»lg villany- --—--
telepen volt alkalmazva. Salamon Káioly gépész Zalaegc szeg. Cr.ncny utca l. szíiii, Oohánv lözade. 4U>
ú
Szei.lgyórgyvitl elsólienyluton I61X) Ölével barom hold és ol birtok,
épüli Kel eladó. Kiadóba megtudható.. -187
Al h!<0>\' lkSlll|tfil«i:g||l I..I, , ^(e.iy.\'tUi Iklel
férfi veiur kalapok
U«4liii»i| iiakos hipMimk Gyonss 6 * Vida kalapgyár
(Uiimiú 0JUIÍII<H ^
Legújabb b o r-ár)egyzék, mely ugy mlnóségben, vaUmlnt olcsó árainál
ulok\'ilKlcthn. I It Biunolcs (é.\'e biVa.er 20 W». 11\'.fehér becet 20.000. 1 ll. príma v<«ő» l\'ii>;o. I It. prima l.hér 16.000. I n.tlzlh\'g -20O0. I It. fehér 10.000, I It. siller 10 0CK1 kwona.
BRUNCSICS JÓZSEF
5unár-ut 53. n Telefon 210.
Spouot (fihs »z dí»). lóMseg. savanyu paprika a laudó n kaplut.. Ivotv0> let 6. 481
Férfi öltönyük, 1-ab.ltok, cipók el/il»k Deák lér-2. 1. emelet. IS8
Fgy szabadrandelkozés Alatt álló lakás 2 szobi, konyha, eitsáamra, víz és villany bevezetve, azomul kiadó. Cim a kiadóban. 495
Családiház eladó

.,ti\'-ft. likK, f*>t* 3 iioMi cKm/íüicU «Mil»f kUcí-twl la. Oka» aV la\'Ml vf.tL Pénzkölcsönközvetités lit^alUnia t*k«b«Ul<ttt! 1 víitiea k«nu» ■■elleti. Házeladás I EUtW «lloíi»\'liiiA 1 110M1 uj híi Wm.fllMrt. rlfc.£> Ih.to t 11 I. • vj lii« kwIUMK\'nB^ «lf<*UllulS * nctvii raoe<\'« m bWii. elíojUtti* • .kW. a va««t k«icWb««i IW mllti«ft. 11.,tx. Iiii piac •tellett uiScihJmak alkalmu i;0 mtlil4«ft. üzletház elad A naKylori!«l«riu uUiban. p|i« kMtUbtii. r »Ju. .-ic *
Uklt Ci^ibct)
kw»>h, ■
(KitU.Ml. a viroa haUiatua ^
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O. r. M. rascdeiyct lacatlAnlorcalml lfi«l*J« Fö-ut 8. sx. Ta-lsfon 150
j<i»n ipináiiiUt.
Keresők nérjy évos kislányom mellé egy Intelligens kias^zonyl, «!.l perfekt beszél néinclul Je lentkezni lehel d c 10 12 lg Teuücli dr. géilibaa. 510 3 1
Mauánvízooára |Ulin>osan c\'ókcazf-cleuitstakat Rendes tanulókat korrepetálok. Cim a kiadóban. 391
I Fö-uton egy modern nagy llztetlielylség
1 nagy Lirak^lial es suteraln helylv.^^) nias vállalkozás miatt. bercud.zéss\\cl vagy anél-"\' .......\' """ 500
Eladó
15 öl jó bükk ós gyertyán hasáb
tűzifa
akár egyben, akár kicsinyben, i jó kaiban ioó székeket megvétehe j —•
KUl azonnal áudó.
Egy szoba
Csengcil u. G0.
konyha bútor
eladó. 475
SÜRGÖNYI
Szalmakalapok átdolgozása a legdivatosabb b ó c » 1 f párisi formákra saját műhelyemben legszebben és legolcsóbban lesznek átcsi-nálva. — Ugyanott gyönyörű férfikalapok és nöi ■«• lyemkalapok már 150.000 koronáért kaphatók.
Szives pártfogást kér BRÓNYAI LAJOSNÉ
Kazlnozyutca 6.
Bővebbet és meglckinlhclő bármikor
Simon Istvánnál
Kiskanizsán <w V&razsdi-utca 3 C. szám.
! keresek, nagyobb mennyiségben Is. Üm : kiadóban. 492
| Egy plOes garnitúra, egy et édló \' kredenc, xencautomala és lObb oolgok el- ! adók. BóycUkI Tóili B<la fiiszerkcrcskc-| dónél Sugár ul (Rákóczi ut sarok ) 499
| Szörény mindsnss szakácsné, esetleg gyermekkel kerestetik falura, kl hnonifl-tenyésztésben jiitas Batihyány-utba l-f. 514
Tölíty, dió, cscrcsnye, bükk, hársstfc.
\\M\\M él erdőkei
legjobb á/on vásárol a
Fwaírgyár és Kemáayfat«nail5 l *
Budapest, IX., Csont-utca I. ^
1925 február 15.
zalai közlöny 3
Budapest színházi szenzációja
HALLÓ, AMERIKA!
a Fővárosi Operettszínház nagy reviije.
Budapest, VII. Dohány-utca 84. Telefon: József 124-47.
Előkészít polgári- és középiskolai magánvizsgálatra, érettségire
vidékieket is. n<
A vasúti fuvarozásnál olcsóbb a teherautó.
Kérjen ajánlatot
Automobil Kereskedelmi rt.
Budapest. V.. Vörösmarty- (Gizella) tér 3. szám. &
RÁBA teherautók vezérképviseltétől
gyártmányai nis&cmlU Sunflowcr Sálon Potro-
Itum ki»tél>ok és laUv-k tllJgilására. traktorod és mo:orok hajtására.
" Autó és Motor Benzin Bcnzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle* henger olaj autók,
motorok é< traktorok kenésére BGargoyle"EtnQHcavy Médium spcc. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részérc, továbbá mindennemű a4|>ol»j, gépx«lr. kocsikén* uizó. curbolineum, kátrány megrendelhető mlndenkoil legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
üclarusltmcnftl or
NAGYKANIZSÁN.
Zalai Közlönyben
Férfiöltönyök,
kabátok, cipők eladók Deák-tér 2. I. emelet.
Magántanfolyam
(Walter Szeminárium) o Budapest, VIII., Rákóczi ut 51. szám.
mi<iihDi(t«l<i|»ri.(r(>u<(irnWtMMb
SZABADALMAT
nrtnr(«. éiUtt n.u!*a i!in:«i
ÁRON ÉS MOLNÁR
hudai\'kst. viii.. józstl -xorut szam •r«|-.tlUAk UtmutnAJt« dljUUa
Szr.badhegyen
Sxentnrörgywárl j.rry<n JK-\'í Wifrt nli t. „iurtí!. <5.v«:-«i. k.ío.\'ímí\'J tfSW
111 -«<>«- bvO rvj j3!i6,4» nMt
MvtbMI;
OUKÁSZ MIKSA Nagykantxsán.
Rtfcteil-atf ÍX
Megérkeztek
az uj nyári férfiruha és női Costümkelmék,
továbbá
divatosBurfoeryésCoveitottszövetekben
valamint finom szőnyegekben naponta érkeznek ujabb és ujabb küldemények. Mindenféle tavaszi újdonságokban, valamint ruhakelmékben óriási választék.
Szolid és pontos kiszolgálás!
KIRSCHNER MOR
divat-
I Városházával szemben.
áruházában
UT 3.
Telefoni 2-43. szám.;
ZALAI KÖZLÖNY
1925 február IS.
Értesítési
Értesítem » n. é. hölgykozön-séget, hogy uj ■ely.mkala-
pok a legdivatosabb formákra készülnek nálam, valamint átalakításokat é« azalmakalapok át varrását, vasalását (a már megérkezett bécsi modellek szerint) a legjulányosabb és legkényesebb Ízlésnek megfelelten készítek. — Szíves pártfogási kér Vinczéné Golub Anna
u«lkiup n.lo. <W
Ca.ng.ryut 7. szám.
A világhiril Első Budapesti 0
Gőzmalom Részvénytársaság 11 szij e ,
8 kizárólag cs.k Balaton Testvérek lisztkeres- | § kedésében Nagykanizsán kapható olcsó árban. Most már g
S mindenki tudja, hogy ezen Ijsxt |
b- színre, kiadósságra a legkitűnőbb gyártmány. ==J qwskbiscsas SAS®® r^ssra
Dr. rWKh-MU
Skabosan-kenőcs
..Mi SK ABOFORM kaphaw
I íihtmiubb roctiiOntcU ( vitzkeiegtégei,
»0a6it. ítvMÍ. iOb«Méc*L __ , Stm pluklt. UífUUo. oj?P»1 la MaiaáJbatA.
Skaboform-puder
Kín- *a kátriayaMppao.
Tyúkszemet, ^\'űgííStfS «tiivoiiti« ■ CANNABIN
Dr.rinih-Mlc ^ M 11 11 D * " Kipkatö m;ndtn nrótyueiUrban.
1925-ös typusu 5 24 HP
MAGOM OBI L-AUIlK
BALLON-GUMHIIKKAL
legújabb Bosch-berendezésscl
I évi gyári garancia.
Magyar Általános Gépgyár Rt.
eladási kOspoutJa Budapest, Llsxt Ferenc-tér 9.
Telefon: 5-72. 11*1,1 kípt1»tlöt krroonkl
OömbölyU
dughagyma
kisebb és nagyobb mennyiségben
és németországi kertimagvak,
quedllnbuigl
takarmányrépa magvak,
valamint .Danlca* gyártmányú műtrágya vagontételben éa zsákszámta kaplutó
Ország és Widder
Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130. ha
a legolcsóbb é* leggaida-ságosabb szánt, hajt, vontat petróleummal
HALTENBERGER VILMOS
a FofJ-/>*\'»* •utorlaált kípvIwUte• budapest. vi. ■•«. na»m?x«-ui« 19. -&rt0g<tm : wllford badap^l
u t ó pótkocsival 3 :on:ilia. At anló ára 79 millió korona
,PFAFF"
Ma mindenki a világhirU
varrógépet használja, mert minden más varrógépet felülmúlI
BílftfiDL SÁttDDR Ü FIS, DMl l
Kedvező résxlstfixetésl leltélelek I
Alkatrtaa raktár 1 Speciális l«vll6 mflb«lr !
fc\'róáultcll l -r«ndn4»«k gyári flsttnakatk I
Kakasfesték!
Az asszonyok addig leslék, Mig megjött n Kakasfcotékl Kérdezz meg csak minden boltot Tartós, tlsztn. nem hagy foltot És vetekszik minden árral, Színe meg a napsugárral I
Kapható to
STAMPF ZSIGMOND
lüszer- ti csemcge-üzletében Nagykanizsa, Bazár épület.
Ugyanott 1 kg perg. akácméz 25.000 K
KERESKEDOKIMELMM\'
Enyvezett csomagzárócimkék, enyvezett ragasztószalagok,
pénzragasztók. áru-tQzö és függőcimkék a legjulányosabb árakon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
• cégnél
NAGYKANIZSÁN.
ETIrairlfl^ a szentgyörgy vári begy E-BcaUtUf elején egy 5 holdas szőlő, szántó és rétből állló birtok bevetve. Kiskanizsán egy üzletnek is alkalmas ház forgalmas helyen és egy polgári ház istállóval, pajtával és nagy kerttel. A városréten aluli dűlőben 1 hold szántó és rét, ebből V» hold is kapható. Bővebbet: Aczél Ignác* pénzkölcsön és ingatlanforgalmi irodája Fó-ut 3. szám alatt, ahol pénzkölcsönök bekebelezésre, kezességre vagy kézi-zálogra minden összegben kaphatók
mayer klotild utóda
VARGA NÁNDOR
ruhafestő, »c£jtUiilió, góimoió vállalata Kaxinoxy-u. 8. Hunyadi-u. IS. Vegytlsztltást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és plissirozást gyönyörű kivitelben vá lal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és
pontosan végeztetnek. i&
RtliHUlSiÉMllTlMa
Budapest, Attila-utca 53.
<Oőll Vasúttal szemben, a Véimeió túlsó oldalin) A Keleti pályaudvartól 17 ea é» M-fa. Nyugati pilyaudvarlól 15 öa, 33 ai, 51-ea.
Kelenföldtől 51-ea villamosokkal. ■ olcgvizfütée. Mérsékelt árak. Hosszabb tartózkodásnál lényeges engedmény. Vendéglő- és bárOiie.
Bérlője: Raposa.
A régi kltQnö konyha.
Polgári árak. ui
ARVERES
cselén sem szerezhet b« olcsóbban varrógépet, mintha a világhírű kiváló német gyártmányú
11
STOEWER"
családi és iparos varrógépeket veszi meg.
SZAKÁTS
müszcrOiem és Irógépvállal.t
(cégtuUjd.: SuiMti Óyuli)
NAGYKANIZSA
Kisfaludy Sándor-utca 3. szám
TELEFONi 40.
Atkatrá.x.k *• koll\'k.k. ■V Javítások.
2235\'1925.
Árverési hirdetmény.
F. évi február hó 18-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági híva-tallwn tartandó árverésen körülbelül 100 q. makkbukkónyt, 1.20 q. kendermagot, 0.85 q. lenmagot, 9.l4q. kenderszahnát, 5.35 q. lenszalmái. 1.50 q. 11. oszt. 1924. évi előszénát, 350 q. I. oszt. régi előszénát. 400 q. tavalyi buzaszalm.it, 400 q. idei buza és rozsszalmát, továbbá 200 q. idei buzaszalmát fogunk kulon-kíilOn tételekben eladni. Uóvebb felvilágosítás a városi gazdasági hivatalban kapható.
Nagykanizsán, 1925. évi tehruár lió 12-én. Polgármester.
McCORMICK MOTOREKE
Ráépített regulátor — Fordulat önműködően szabályozva Szijtárcsa a motoron — Levehető kapaszkodók 28 golyóscsapágy — Magasfeszültségű mágnes — Motorhengerek kicserélhetők — Lég-íisztitóberendezés — Működő részek portól teljesen megvédve
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY Mc CORMICK & DEJERING CHICAGO VEZÉRKÉPVISELET
DÉNES B.
GÖZ- ÉS MOTOREKE OSZTÁLY BUDAPEST, V. VÁCI - UT 98.
Lctélcliii l UUDAPtST l*. nÓKII^RLÓ. T.ltlcu: t>
SarKöiijclm: .DtüEHT WUDAPEST" - ALAPÍTVA IWl
Nvomalotl a Zrinyi Nyomdaiéit és Könyvkereskedés K. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdaiezeló: Olcnbeck Károly).
Nagykanizsa, 1925 február 17, kedd
Ara t800 korona

POLITIKAI NAPILAP
Sxtikeolíi4s é, kunfalviul Pó-at 5 UtemUa-Tcleion 78, njoedi 117. uia
Pelelús szerkesztő- Kempelen Béla
ElCI(K«ítl Arc: Egy hfrl 30.«0 k««u Wro - hl:i............... 90.030 k«oa*
a kulturá;ért
Irta: KELEMEN FERENC
A városháza tanácstermében vasárnap délelőtt illusztris publikum jelenlétében megalakult a , Nagykanizsai Kiilluregylet\', amelynek must kibontott lobogójára a művelődés, a lanilás. a felsőbbrendű szórakozás sok nemes igéjén kivül ragyogó bellikkel ez a két szóba síltilell varázslatos program van beleszőve: nagykanizsai szinház. A lelkeken üunepélyés -hangulat uralkodott s a sok .csillogó szempár nagy események kristálytiszta lelkesedését sugározta ki magából. A kultúráért lelkese-dók diszes táborából kiéreztlik a pillanat nagyszerűségét: Nagykanizsa város fejlődésének ujabb fejezetéhez közeledik.
A szinház ma városunk legégetőbb problémája. Azok a sorozatos előadások, melyekben hétről-hétre részünk van újból és újból dokumentálják azt, hogy a harmincezer lakosú város a kuliurának valósággal melegágya Nagykanizsának ezrekre menő kulturszomjas publikuma van, melynek csak alig egy csekély töredékét lehel elhelyezni a nyilvános előadások és mulatságok céljaira egyedül alkalmas Egyleti nagyteremben. A sikerültebb előadásokat meg kell ismételni, hogy a publikum szélesebb rétegei is részesülhessenek az élet ezer gondjai közölt a felsőbbrendű szórakozás műélvezetében s még igy is hány és hány embernek kell tisztán megfelelő terein hiányában lemondania arról, hogy magába fogadhassa a magyar kulturána\'i azt a töredéké!, melyet még egy olyan jobb vidéki város is. mint Nagykanizsa nyújthat. I\'edig a közművelődés általános színvonlának emelése szempontjából a vidéki városok .házi kultúrájának egyre nagyobb fontossága lesz. A gazdasági helyzet fokozatos leromlása, az a sivár jövő, mely Csonkamagyar-ország életképtelen szervezetére vár, a magángazdaságok pusztulása szinte lehelellenné teszik, hogy a kuliura után vágyódó tömegek egy-két boldog halandó kivételével — a kuliura igazi
forrásaiból, a főváros és a külföld művészi cenlruiraihó! kaphassák lelkük számára a szükséges mindennapi táplálékot. Ezekkel a centrumokkal való közvetlen kapcsolat napról-napra lazul, mert az élet egyre fokozódó nehézségei mellett ma már szinte luxus-számba megy például egy pesti ulazás is. melyet pedig ezelőtt minden „intelligens" ember a kultura legújabb eseményeivel való állandó kontaktus érdekében minden különösebb megerőltetés nélkül kultiválhatott.
A vidéki intelligencia e?yre jobban és jobban rá lesz utalva kultúrájának saját belsó erejére. a városok meg lógják teremteni saját eeyéui^uilturkiiipiinll-űV.iL melyek á város lakúinak nemesért lelkesedő emberi iei-sőbbrendüségél.hogy ugy mond juk, házilag irányítani, nevelni fogják. E vidéki központok lesznek a letört magyar nemzet nagy egyetemes kultúrájának a véd-bástyái. Ezekben log uj apostolokra találni az az izzó magyar kulturszeretel, mely évszázadok szakadatlan létharcai között is megteremtette nemzeti feltámadásunk biztos zálogát s szomorú megaláztatásunk megnyug- l taló vigasztalását: a magyar fa] 1 évezredes munkával megszerzett, elvilathatlan kultiir/őlényet lehetetlen csonka-országunkra ránehezedő irigy ellenségeink felett. Egy ilven fontos központnak kell lennie Nagykanizsa városá- ( nak is. Erre predesztinálja öl , határmenti fekvése s túlzás nélkül állithaljuk, eddigi. Önerejéből megteremtett kulmrája is. A kiil-túrában is beszélhetünk akliv és passzív kultúráról. S ha az országszerte isméit műkedvelői szerepléseken és kisebb költői termékeken kivül az alkotó. a (ereinló, tehát az akliv kultura terén Nagykanizsa nem is produkált csodákat, a befogadó képes, megértő. megtermékenyülni tudó és akaió passzív kuiiti: .nuk alig van , a vidéki városok közölfhálásabb i talaja, mint nálunk. Céltudatos. | tervszerű munkával ki kell egé-: sziteni ezt a passzív kultúrát az \'
alkotó lntllura áldásaival-^ akkor ez a város lesz szegény országunk egyik legnagyobb vidéki közművelődési gócpontja.
Ehhez azonban elengedhetetlenül szükség van: egy kulíur-ottlionra, egy állandó színházra.
A vasárnapi értekezlet volt az első komoly lépés azon a hosz-szu, nehéz ulon, melynek végén ott tündöklik a nagykanizsai kullurches publikum s\'ines álmainak tárgya: a szinház. A kulturegylel megalakult s ezzel az egész nagyfontosságú kérdés a tapogatódzások, a kombinációk bizonytalan légköréből a megvalósítás gyakorlati talajár.i keriilt ál. A komoly munka tehát megkezdődött. Elérkezett a pillanat, amikor ennek a városnak ős\'inte lanuságol kell tennie arról, hogy kell-e neki kul-turcyagy Csak fires Srázis-e
knlitirsz.-íclet, vagy pedig a». intelligens lélek természetes szükségessége. Akarjtlk-e-Jiál a művelődés. a nemesebb szórakozás, a művészet szent lemplomál. vagy a kulturszeretel mázába bujtatott üres lelkünk csak felszínes szórakozások után vágyik.
Ha, mint hinni szeretnők, komoly a rajongásunk a kultura iránt s vele egybeforrni és áldásait élvezni lényünk parancsoló kívánsága, akkor nem szabad visszariadnunk a feladat nehézségeitől, nem szabad megijednünk az-áldozatok nagyságatói.
hanem fel kell tárnunk szivünket. ki kell nyitnunk tárcánkat s minden ihabozás nélkül már most azonnal le \'.kell raknunk a kultúra oltárára mindazokat az erkölcsi és anyagi áldozatokat. melyeket (estünk-lelkűnk megfeszítésével magunkból kiizzadni tudunk. Minden osztály, felekezet, népréteg hozza meg a maga nagy áldozatait.
Mert nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek Is áldozunk vele, nemcsak magunkért, hanem a jövő. nagy dolgokra elhivatott nemzedékért is fáradozunk, nemcsak Nagykanizsának, de az egész magyar kuliurának teszünk vele halhatatlan szolgálatot; annak a kultúrának, melyre ma Trianon gyászos napjai után több vár, mint a béke zavartalan éveiben,-mert a kultura lesz a mi legnagyobb fegyverünk az integer Magyarország uj honfoglalásában.
A szúitaázaf lehat okvetlenül fei\'kell qmeni, e legszükségesebb anyagi eszközöket nfsr most elő kell tereinteni s egyáltalában bele kell nevelnünk a közönség legszélesebb rétegeibe a szinház-épités szükségességének mentalitását. Ez a kérdés most már nem kerülhet ki az érdeklődés köréből, ezt felszínen kell tartanunk mindaddig, amíg az első csákány bele nem vágódik abba a földbe, amelynek ezeréves talajából kell éleire kelnie a magyar kultura nagykanizsai felszentelt templomának.
H tétess fessfejesik a iiisSiség-wetés iárg^aiásái
tt miniszterelnöknek bemutatták a főrendiházi ós a választójogi tervezetet
; szintén kcrcsztO! ntenl választójogi tervezetet.
Az egységesíti választójogi bizottsága ezt a tervezetet csütörtökön kezdi tárgyalni Kenéz Béla elnök-leiével.
A pénteken fíüwszakitolt nemzet-gvIllés kedden folyatja a költségvetés tárgyalját. Elsőnek valószínűleg ir.indj.til az üKs elején .Ifdjvr János ífililn-.Uve\'.ésligyi miniszter szó-tal fii s ulí.na következik a [ÖM-n:ilvelésfígyi tárca részletes tárgya-I tusa. , .
Komiánypárii W,tökben ugy litd-.! jSk, hogy a iöldaili.cléíOgyi ttíea költségvetéseinek részlete* vitája so-
JíudjpíSt. fcbtvlt
A miniszteitanáes Iklltlen tstiáu gróf miniszterelnök Gciiíi>etl való tartózkodása aiatt letárgyalta a bel-piliiikai élet lioint \'iiieríben álló választójogi és fóremtikáii törvényjavaslataiul. A niiiiiszt\'.\'rlauíes i\'.ltal elfogadott ezekie von.dkozó teivc-zetet most nimal}.\'.* a minisztet-cliröknek.
A íórcildirlá.\'- ►.\'nii.\'ta vonatkozó le.vezelei A\'.íiie i\'í.l igazság-flgyminiszter tegn.-.p a minl.-.zlertl-nökségen telt Uloga\'áM tlkalmival mutatta tw Bethlen István grófnak. Ugyancsak bemiinua Ke.kovszky tv.in belügyminiszter a iniiiisztertaiiáesun
Zalai KŐ2löny
ÍÖ25jebruár 1?.
rán ki fognak terjeszkedni azokra a támodásokra, melyek a földmüvelésügyi minisztert értek s melyek szerint nem képviselte kellő eréllyel a kisgazdáknak az ismeretes 16 pontba foglalt követeléseit.
A nemzetgyűlésnek ugyanezen az ülésén sorra kerül a népjóléti tárca költségvetésének vitája is, melyet Vass József dr. népjóléti miniszter beszéde fog bevezetni. Vass József dr. ugyanekkor fog nyilatkozni az építkezések, a rokkantkérdés és munkanélküliség Ügyéről is.
A költségvetés tárgyalása lassan a befejezéshez közeledik. A népjóléti tárca után még két tárca, a honvédelmi és az igazságügyi tárca költségvetése következik, ugy, hogy a költségverés tárgyalása minden valószínűség szerint e hét vegével teljesen befejeződik.
*
A nemzetgyűlés harmadik számú biráló bizottsága február 18-áit d. e. 11 órakor a képviselőház 2. számú bizottsági termében ülést tart, melyen Peidl Gyula nemzetgyűlési képviselő panasszal megtámadott megbízó levelét tárgyalják.
BELFÖLDI HÍREK
Oreskovics Bogumilné bünpöre
A budapesti büntetötörvényszékőii Krayzel Miklós táblabíró elnöklésével tegnap kezdték meg Oreskovits Bogumilné bünpörének főtárgyalását. A kir. ügyészség az asszonyt rablással párosult gyilkosság büntetével vádolja. A nyomozás és a vizsgálat kiderítette, hogy Oreskovits Bogumilné, aki közös háztartásban élt Raffersberg Irmával, tavaly, március 22-én, amikor a két szoba albérlői hazatértek és elaludtak, a két asszony is nyugovóra tért a konyhában elhelyezett ágyban. Raffersberg Irma mélyen aludt már, amikor Orcsko-vitsné fölkelt és kinyitotta a konyhában levő gázcsapot. A kiömlő gáz az alvó Irmát megölte. Kora reggel, mielőtt az albérlők még felébredlek volna — Oreskovitsné beágyazta Irma holttestét a konyhabeli agyba és napokig együtt aludt a hullával. Közben elrabolta Raffersberg Irma ékszereit és készpénzét. Március 25-én Oreskritsné egy borotvál lopott
és feldarabolta Irma holttestét. A tetemet azután összehajtva, begyö-möszölte egy kosárba és ugy tartatta, hogy a dűnába dobja. De ez nem sikerült neki. Több napi bujkálás után a Lukácsfürdő szobájában letartóztatták őt. A tegnapi főtárgyaláson rendkívül sokan vettek részt. A vádlott, amely tagadja bűnösségét, azzal védekezik, hogy a rendőrségen kicsikarták tőle a beismerő vallomást. Azonban az elnök felolvassa vallomását, ahol elmondta, hogyan ölte meg Raffersberg Irmái. Majd a tanuk kihallgatására kerül a sor. Az orvosszakértő megállapítja, hogy a vádlotinő degenerált, hisztériás egyén. A tárgyalást szerdán reggel folytatják.
Magyar-lengyel kereskedelmi szerződés. A magyar-lengyel kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló tárgyalást a lengyel delegáció és a magyar kiküldöttek közt eredményesen haladnak előre. — A szerződés-tervezet általános gazda-ságpoltikai része, .amely különleges vasúti rendelkezéseket tartalmaz, elkészült. A szerződés-tervezet úgynevezett tarifális részének megbeszélése mellett a felek különös kívánságára elsősorban a borexport, lengyel részről pedig égyes textiláruk és nafta-termékekre vonatkozó kiv.\'mságokra nézve kell megegyezést létesíteni. Minden jel arra mulat, hogy rövid időn belül megegyezés fog létrejönni a két állam kiküldöttei között.
Elsejétől papirkoronában számítják a vasúti tarifát. Minthogy a korona stabilitása immár biztosítottnak tekinthető, a koimány ugy intézkedett, hogy a vasúti díjszabásokat március 1-től papirkoronában állapítsák meg. Az aranykoionás díjtételeket az annak idején alapul veit 17.000 szorzószámmal változtatják papirkoronára.
A takarékossági biztosok megkezdték működésűket. Hndapest-ről jelentik: A takarékossági bizottság vizsgáló-biztosai hétfőn délelőtt kimentek az egyes minisztériumokba és megkezdték ellenőrző tevékenységüket. A biztosok munkája hosz-szabb időtt vesz igénybe. Annak befejeztével a bizottság főtitkárához tesz-nek jelentést, melyet az plenáris ülésen referál el a. bizottságnak.
Ekkor dől el, melyik minisztériumokban van szükség további létszámredukcióra vagy kiadás-csökkentésre.
Kiadták a cseh követségre menekült kémet. Megirluk, hogy Hladis-Dobernig József, a kémgyanus cseh sikkasztó megszökött katonai őrei elől és felmenekült az Akadémiautcai cseh követség épületébe, ahol, mint aki n3gyon ismerős az épületben, egyenesen a követség katonai osztályára menekült. A magyar hatóság kiadatási eljárást indítottak, melynek credményekép a cseh köztársaság budapesti követe nem gördített akadályokat az elé, hogy a követség épületében a magyar hatóságok újra elfogják Hladis-Dobernig Józsefet. Amikor az eljáró rendőr-főtiszt benyitott a követségen abba a szobába, ahol Hladis-Dobernig József tartózkodott, az felugrott s mikor megtudta, hogy letartóztatják dühöngeni, rúgni, harapni kezdett. Erre összcszijjazták és levezették a lépcsőn, mert minduntalan ki akarta magát szabadítani a detektívek közül, több ízben a földre vetette magát s állandóan csehül segítség után kiáltozott. Beszállították a Margit-köruti fogházba, ahol sikkasztás miatt kirótt 2 hónapját letölti s azután tárgyalják le kémkedési ügyét.
Nem várnak a tisztviselő-segélyek megállapításával. Az ország köztisztviselői kara érthető érdeklődéssel várja a kormányintézkedését, hogy milyen mértékben és mikor folyósítják a február 1-től esedékes segélyt, amit julius l-ig, a végleges fizetésrendezésig havonként adnak a tisztviselőknek. Mint értesülünk, a kormány az ügy sürgősségére való tekintettel nem várja mc£ J. Smith visszaél kezését, hanem mar ezt megelőzőleg megállapítja a rendkívüli segély összegét.
ÍVeltner Jakab fótárgyalásának eltialaszlása. A lázadással vádolt Weltner Jakab védője, Vámbéry Rusz-tem kérvényt adolt be a Töreky-tanácshoz, hogy mivel védence l>ete-gen fekszik Bécsben, a február 25-re kitűzött főtárgyalás! napolják el.
Hatezer felszólalás a fővárosi választói névjegyzék ellen. A fővárosi községi választói névjegyzékből történt kihagyás miatf 14.480 választó-jogosult közül 6000 adolt be felszólalást.A fellebbezésekről március 4-ig döntenek.
A Nagykanizsai Kulturegylet alakuló közgyűlése
Nagykanizsa, fcbrulr l«J Vasárnap délelőtt tartotta meg dr. Sabján Gyula polgármester elnöklete alait a Nagykanizsai Kulturegylet alakuló közgyűlését a városháza tanácstermében. A közgyűlésen megjelentek: Ádáin Róbert, Balogh Dezső, Barcza Ignácz, dr. Bartha István, Bazsó József, dr. Balázs Zsigmond, Bartha Miksa, Badcr József, Bojtor József, Bogenrieder Frigyes, Büchler Mór, Blankenberg Imre, Csillag Jenő Dobrovics Milán, Eberhardt Béla, dr. EŐry-Szabó Jenő, Fatér Mihály, Fischl Lajos, Fischer Károly, dr. Gartner Antal, Horváth Lipót, Hudi József, Irmler József, Kaiser Ernő, dr. Kaufman Lajos, Kálmán Leó, Kádár Lajos, Kelemen Ferenc, Kem-pelen Béla, Király Sándor, Kiss Ernő, Kisfaludy Gyula, Kelting Ferenc Knortzer György, Kleinfeld Ignác, dr. Kovács Gyula, Lestyinszky Sza-niszló, Mandelló Miklós, dr. Mut-schenbacherEdvin, dr. örlev György, Pintér Nándor, Ötvös Emil, Pongor Henrik, dr. Prack István, dr. Rapoch Aladár, dr. Sabján Gyula, Sipos Andor, dr. Schleiffer Imre, Schwarz Ottó, Szakáll Gyul3, dr. Szabó Lajos, Szcpessy Imre, Székely Nándor, dr. Szigcthy Károly, dr. Tholway Zsigmond, Tripammcr Jenő, dr. Vargha P. Teodorich, Záborszky Zoltán.
Az alakuló közgyűlésen dr. Kaufman Lajos városi aljegyző olvasta fel a Kultúregyesület alapszabálytervezetét, melyet az alakuló közgyűlés egyhangúlag elfogadott, az évi tagdijak összegét több hozzászólás után 12 aranykoronában állapítván meg.
Az alapszabályokhoz Szakáll Gyula, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnöke szólt hozzá, aki a már fennálló Kör s a most létesített Kultúregyesület működésében ugyanazt a célt látja s kételyeinek eloszlatását kéri az elnöklő polgármestertől.
Sabján Gyula dr. polgármester válaszában kijelenti, hogy az alapszabályokba be kellett venni az Egylet kulturális feladatait is, dc ez nem fogja érinteni a Zrinyi Miklós
Én és az erdő
Irta: MEZARTHIM
Hunyó napban járom a: erdőt, Besüpped alattam a: 6szi avar. Mindkettőnknek idője eljött: Elszárad az ág, ellankad a km.
Rügyező vágyak zsendütésit Bevonja mohával a tel, a halai. Kik álmainkat e.\'regétlék: Elnémul a dal s a rigó tovaszáll.
Bus elmúlásban tudsz-e róla: Csókos tavasz ajkán hogy ujai a léi? Vadméh — szerelmek híradója — Majd hozza nagy erdők üzenetit.
Miljó rügved mind, mind kipattan Himport hoz a szél, — a halál eloson, S tan épp abban a pillanatban Gyújtják meg a gyertyát ravatalomon.
Árnyékom
Irta: MEZARTHIM
Ki eddig lopva utánam osontál. Te fekete árny, miért vágsz elibém Mint éjjeli rabló utcasaroknál ? — Jöjj, rajta I Kivédem csaposaid én.
Nem jő, nem támad. Csak surran előliem, Utambát a fényt fürgén cseni cl. RáÓtmerek. ö a múlás az Időben, Az ős finytotvaj, árnyunk: Lucifer.
A vonat
irU^Némctli böske
A hideg, ködös, januári éjszakában indulásra készen állolt a vonat. Mint felkantározott nemes paripa, türelmetlenül várla, hogy mikor száll fel rá a felette hatalmaskodó Ember.
Bent az állomásépület irodájában álmos vasutasok cigarettát sodortak és megkezdődölt a jegykiadás.
Szinvay János ott állt a tömegben, szerényen meghúzódva — és éppen azon gondolkodott, vájjon milyen célok vezetik ezt a száz-százhúsz embert, kik véle együtt indulnak neki a hideg téli éjnek? Öröm, bánat, száraz üzleti érdekek, betegség? ... Ot magát az olthatatlan vágy vitte: a vágy, a siker után ... Itt hagyja a kisvárost, neki megy a nagy ismeretlenségnek, mely hívja, csalja, csábítja s minden jói igér...
Művész- ember volt, aki tudta, hogy igaz a művészete; jobban mondva: tudta, hogy művészet a művészete.
Erős akarattal, harcos kedvvel indult fel Pestre; bár nem sokára tervezte az oltmaradást, nyugtalan lelke tovább vágyott, cl, ki a nagy-
világba. De most egyelőre csak annyi történik véle, hogy itt van, indul. Már sok ilyen vonat elszaladt előtte, most azonban e/t az egyet elkapja, felszáll és elindul rajta ... Jó vagy rossz felé, mindegy ...
Az utasok szaladgáltak körülötte idegeskedve, csomagjaikat kapkodva, hozzátartozóiktól búcsúzva . .. Öt nem kísérte ki senki, ő nem hagy itt senkit, semmit, legfeljebb egy-két ifjúkori álmot, melyeket itt álmodott az Erzsébet-liget árnyas fái alatt, felejthetetlen nyári éjeken ...
Beszállásra esengettek . .. Mint egy megzavart hangyaboly ugy szaladtak ide-oda az emberek, még egy csomag, még egy utolsó csók — aztán futólépésben a vonathoz, mely ott állott vörös tűzszemeivel a fekete éjszakában; a kupék ablakaiból pedig barátságos sárga fény áradt ki, szinte hívogatva az utasokat.
Szinvay János is felszállt. Keresett magának egy üres félfülkét és amikor mindenki elhelyezkedett, örömmel és megnyugvással konstatálta, hogy — egyedül maradt. Kinézett az ablakon. Künn sötét árnyalakok sieirck a kijárat felé, az elutazók kísérői. A perronon • csak a vasuta-
sok imbolyogtak apró olajlámpásaikkal különböző irányok felé. Az iroda homállyal befutott ablakai mögött is mozgó árnyak, emberek jöttek és mentek.
Szinvay János leeresztette az ablakon a sárga szövetfüggönyt, cigarettára gyújtott; fejét hátrahajtotta az ülés támlájára és újra gondolataiba merült.
Most egyelőre mi jön?
Várakozás... várakozás ... Ez az egyedüli, amely most szilárd támpontot jelenthet életében... Ez az a hid, amelyen megállhat egyelőre. Várakozás... türelem... Ezeket kell beidegeznie önmagába. Aztán majd jönnek egyebek... de most csak ennyi...
A kalauz éles sípja hallatszott... s a vonat lassú, egyenletes mozgással elindult vele ...
Szinvay János összes figyelmét a kerekek csattogására összpontosította; hallgatta a zakatoló lármát, mely minden csattanással, minden kerék-gördülésscl közelebb viszi őt a jövőhöz, mely titokzatos sűrű fátyo-lába burkoltan várja őt valahol messze, mint egy szerelmes menyasx-szony a maga szerelmesét...
|z^M>ruár 17.
ZALAI KÖZLÖNY
j.mí és Művészeti Kör tevékeny-Kuliur-egyesűlel kuliuiálls Ili át fognak „siklani az Iro-^Körre. (E ítiji\'lenlés reánk 2S abszolúte nem megnyugtató, i iz elfogadott alapszabályoknak ^SL hifiivel ellenkezik, kél iroűatn-.i íwick P=<«g Nagykanizsán semmi cinre — A s?rr>: i
gárda tagja, Radványi Kálmán dr. itt — hazafias és irredenta latla\':-mánál fogva különösen alkalmas volt az előadásra, mert nemcsak a nagyszámú közönségnek szerzett egy kedves estét, de a cserkészifjuság is sokat tanulhatott belőle. Megtanul
^ -
A megejtett választási cljarus^.n .1rSkké közfelkiáltással dr. Sabján fi.űla polgármester választatott, mi;; rfiulösok ckképen töltettek be: \'Slnök^Kpi Eick EnuV Ál-.„.o. Pongor Hcnnk. Titkár: Kelemen Ferenc, Pénztáros: Miklós Gyula. EJIenör: dr. Barlha István.
Választmány: Ádám Róbert, dr. MIa János. Bazsó József Berényi atojj Blankenberg Imre. Bogenm-
Frigyes, dr. Bród Tivadar. Cm!-Sí Jen", dr. Darázs László. dr. Éóri Szabó Jenő, Elek Géza, Farkas pjl dr Fábián Zsigmond, hschcr Kárélv. F\'?nk Jenő, Frank Manó. d, Fiied Ödön. Grósz Ferenc, dr. Haíilii Gyula, Hirschler Sándor, Kai-SK dr. Kahán Imre, dr. Kálim Gvula, dr. Kcnedi Imre, Kcmpc-|{„ Béla, Kisfaludy Gyula. Kiss ErnO. Knorlzer György, dr. Kőmg lóisef dr. Králky István, dr. Kreis-kr József. Kutassy\' Kálmán, I-öbl Jenő, dr. Órley Györgv. dr. Plihál Viktor, Práger Ferenc, Radnay Jenő dr Rotschilü Jakab, özv. Rotsclnld Sjmuné Rubini Károly. Sipus A::dor, Scliwarz Gusztáv, Slern Sándor, dr. Szabó Lajos. Szakáll Gyula, dr. la-mls János. Tuboly Gyuláné. Weiscr János, Weisz Ernő, Wcisz 1 ivadar. rentleslagok. c
Dr. Balázs Zsigmond. > Bartlu-S Gyula Dobrovícs Milán, Eberhardt Béla. Fisclil Lajos, Kálmán l.eó. Király Sándor, Mandelló Miklós, dt. Prack István, Teutsch Guszláv pól-lagok.
Számvizsgáló bizottság: Hmty József, Kleinfeld Ignác, Uugcr Ullman Elek Póttag: Grosz Ernó.
Ezzel az alakuló közgyűlés dili fél 1 órakor véget éri.
halta a haza ízer.i fogalmát, amely mindenek fölött drága és szent ■■
JmM
Nagykanizsa, február 16 Páratlan érdeklődés mellett folyt le vasárnap este a Rozgonyiu\'.csi iskola tornatermében a Szent Lázló cserkészcsapat szinclóadásos tea-eslélye, ugy, hogy a közönség zsúfolásig töltötte meg a nagy termet. A közönség soraiban ott láttuk dr. Sabján Gyula polgármestert. Scodnik Rezső miniszteri tanácsost, Vargha Teodor ch dr. plébánost, Eberhardt Béla gimnáziumi igazgató!. Gazdag Ferenc pflspöki biztost. Finta József honvédszázados\', a Szcntferencrcndi társház papságát, fíazsó Józsej ipartestületi elnököt és a kereskedő és iparosvilág kitűnőségeit családtagjaikkal.
A vasárnapi előadás megmutathatta Nagykanizsa város közönségnek, ho^y milyen nevelómunkát fejt ki a Keresztény Munkásifjak Egyesületéből kihajtott .Szent László cserkészcsapat\'\' parancsnoksága a kereskedő és iparosifjuság között, hogy a nehéz munkában kifáradt ifjúság mit képes produkálni és eloszlatta azok utolsó aggályait is. akik ifjúmunkásaikat bármi okokból távoltartani igyekeztek a cserkészettől. A derék cserkészifjak mindegyike minden elismerésre méltó szép munkát produkált és becsülést és tiszteletet szerzett a liliomos cserkész-zászlónak.
Az előadott színdarab — amit a i kitűnő ifjúsági iró, a „Zászlónk"- 1
magyar ifjúságnak, akinek kezében nyugszik Magyarország jövője és integritása. Megtanulhatta belőle, hogy nemcsak tőg a haza, de a szülői otthon, a családi ház, az édesapa, a teslvérek, mind a haza fogalmát jelentik. A színdarab, amelyen végig vonul a magyar hazaszeretet, a ni3gyar élniakarás, a magyar hősiesség — kiválóan alkalmas a nemzeti érzés, a nemzeti ideál, a keresztény gondolat élesztősére, mélyítésére, galvanizálására és kétszeres missziót teljesít annál az ifjúságnál, amely leginkább ki van téve az internacionalista hydra csábításának. Az előadás gondosan meg volt rendezve, betanítva, előkészítve, hogy élvezetes gördülé\'<enységgcl pergett le, egy felejthetetlen, kedves csíládi körű est benyomásait hátrahagyva.
A Qelencel fényjelek szereplői közül, noha mindegyik\'láthatóan igyekezett feladatának megfelelni — különösen ki kell emelnünk az áruló oláhkém Tóth János megszemélyesítőjét Schwartz Istvánt, aki rendkívül otthonosan mozgott a színpadon és sikerült játékával nagyban hozzájárult az előadás sikeréhez, öccse Tóth Matyi megszemélyesítőjét Pintér Istvánt, aki nemcsak érzést, de lelket is vitt bele játékába és alakját lélektanilag is szépen megrajzolta. Hermánn Ferenc mint Majori esc u oláh százados figyelemreméltó. átgondolt játékot produkált, mig Szántó Bandi mint Jenci ezredes fia kedves diákalakitásával, Szabados József mint a nyomorgó hivatalszolga, Ágh István mint oláhhadaagy, Hraz-d\'ina Géza mint diák -különös intelligens fellépésével tünt ki. Jók voltak azonban a többi kisebb szereplők is. kiket helyszűke miatt mind nem sorolhatjuk fel névszerint.
A közönség a szép játékot nyílt színen is sokszor megtapsolta. Érdemes lenne a sziuelóadást az ifjúság és a nagyközönség számáta még-cgy.-zer megismételni.
A rendezés és betanítás érdeme Horváth József cserkíszparancsnoké, aki a Szent László cserkészcsapat megszervezése és kiépítése körül elévülhetetlen érdemeket szerzett. Előadás után megkezdődött a tea
estély, amelyei: ........
ták ki a vendé
A táncelőadás második és harmadik napja
Lapunk vasárnapi számában némi tánctörténeti ismeretek előrebocsátása után csak röviden emlékeztünk
meg a nagykanizsai izr. Jótékony Nőegylet cliő táncelőadásáról. A
NAPI HÍREK
léstl és icndkivUl olcsó liuflé külö nősen gizdag volt. A: ulá:n kövel-kezó lánc röggel négy "fia larlolt
vasárnapi második s a Itélfói harmadik előadások\'után azonban még visszakell lérntlnk egyes bemutatott táncokra és szereplőikre.
Az egész táncelőadás egy ókori stílben épalt bolthajtásos színpadon ment végl-c, melynek mélyében trónusán ült Terpsychore (Garai Magda) s meleite a 8 ínuzsa: Pauk Magda. Lackenbacher Rózsi és Bözsi. Rosen-felt! Bertus, Fonyó Annus, tterger Rózsi, Pllczer Aranka ís Tuusz Annuska.
Az egves számokat rövid versso. rokban Garat Magda konferálta be-Elsőnek az egyiptomi tánc került bemutatásra. Fischer Manci (táncosnő) széles peptonjai helyesen és elképzelt történeti hőséggel rekonstruálták az egyiptomi láncot. Szabados-KMÓ a hercegnő szerepében impozáns megjelenés volt d s pazar rultája látványosságszámba ment A rabszolganők tánca (Kasait Manci. Szegi Olga, Rosenberg Juci és Schwarez Klári) (igyelmet kellett.
Hirschler Panni (zsidónő tánca) és Koszteticz Bözsi (ó-görőg tánc) plasztikusan láncoltak.
A negyedik, indusláncban Schwarez Bözsi kigyóvonalai mágikus erőt adtak "táncának, inig Hreaer lllv mint Pompadour remek toillelejével kelteit feltűnési. Nagyon bájosan táncolták a menüettet llerény Zsuzsa Deutsch Rózsi. Havas Ilus és Weln berger Erzsi; az cmpire-táncot Recsci Manci és Rózsi. Székely Lili és Eichner Lili s a Biedermeier-táncot Klager Rózsi és Aranka.
A Kánkán-táncban Diód Manci brillírozott; Elssler Fanr.y szerepében Hokzer Elly klasszikus művészetet produkált, Hoffmann Edii Dwican szcmélyesitője, széles pilonjaival váltotta ki elismerésünket-, llerény Zsuzsa (Cleo de Merode) elsőrangú táncosnőnek niulalkózoll. Bájosak vollak a Hollandi táncban llerény Magda és Herrastein Bözsi.
A XV. sztmban, egy Pantomune-ben Böhm Manci és Koszteliez Bözsi plasztikus táncukkal érdemelték ki a lapsokat. A groleszklánclian Brelner ! llly nvujlolt iidekes alakitásl. > ,,,„„,,„ I A Cowboy táncban Holczer Rózsi JmZ l \'»\'•« " m^lern láncokat
\'- A sih? S- Garai Edit d.szkrét finomsággal lep
...... \' narlncrével.
"" •\' \\
Szétzavart kommunista tüntetés. Prágából jelenül*: Tegnap a kora délelőtti óráklvm seregestö özönlöttek az cmbeiek a \\ence lérre de a rendőrség ntin látott okol a beavatkozásra Később mintegy 10 óra tájban több ezer főnyi tömeg sorakozott kommunista tonie-téste szembe a muzeuianl ti s mikor a menet felvonull Vencel lerre a lovas és gyalogos rer.iUség kardba és feltűzött szuronnyal közbclépell és félórán belül a tömeget visszaszorította a mellékutcákba.
A rendőrség nem használta fegyveréi, csak néhány mellékutcában es kisebb tér-n került lövésre a sor. ahol a helyzet fcnjegc.ővé alakuX Összesen 20 cinben tailózlallak le.
tette el partnerével.
A körmagyarban 8-an vetlek részt, i ,.,„., • a befejező magy.ir lob «ól Schvarcz \' o I Ella tűzzel és magyarosan ropta " | Az utols<S lánc után lejött emelvényéről Terpsychore s átadta az elismerés pálmaágát a magyar toborzó táncosnőjének.
Nem fejezhetjük be ismertetésünket anélkül. Iiogy a legteljesebb elismeréssel ne emlékezzünk meg azokról, kik az eslélyl rendezték, a táncokat betanították s annak feuves sikerében közreműködtek. A kiállítás s a kosztümök külön látványosságot képezlek s káprázatos fényi árasztottak maguk körül.
Minden nap, de főleg szombaton kijutott a szereplő hölgyeknek virágokból is s fáradozásuk elismeréséül szolgáljanak azok a zajos lapsok, melyekkel a közönség az egyes közreműködőket elhalmozta. Valamennyien, egyenkint és ö szevéve büszkék lehetnek teljesítményükre.
Szombaton reggel <> óráig laitotl tánc fejezte be az előadást.
NAPIREND
Február 17, kodd
Utollkus: D.\'ilt p Piolel\'ini: Donit. IllKli!.: Scbil !\'.\'• ?J
N.p kel íckücI 7 6ia Cl owcktn, nyug-ulk liílJiAn 6 óra 25 pctckM.
A MeteoroliSRl.l Intézvt |elcntt»« szerttil ei;\\eW*e envhe ItSA. nvucJüöl enlvel. Wsi: b Wia:>edéí viifit 16.
A Nagykanizsai Keresztény Tl.zt-viselűnék Kjtyesütete lím-ejl eeybe-koiötl Jtiicin ica-eilélyc j Ro^onyl utca twfueMtiiokiban e.le 8 étakof.
Mozi. Uránia: Két Vtlfat>.-gJika. -. amcflkat M-Ko lllmRyit temek hinnie tliaJiwk kezdete elte 7 ii 9 Afako-
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 18: A leánypolgári JiSkai em-lék-ilnncpe dílutin 4 Arakor a Rn/nonyi-utcai toriuesar^okbin.
A kcK>csrendi reáhtimnáiium JAkai-ün-nepélye az Intézet tornatermében délután ő órakor.
A kereskedelmi iskola Jókai-Ünnepélye a Casinotm esle G órakor.
Február 19: A Zrínyi Irodalmi és .Művészet] KOr Ikeálls elóadisa. (Surdnyl Gyula: A magyar nemzet történelmi hivatása I.) a Casinoban eate fél 7 órakor.
Február 21: A nagykanizsai Ipartestötet zánklitű láncescéiye a Polgári li^ltlben este Í1 órakor.
Február 23: A cserkész olimniászról készült filmek bemutatása az Urániában.
Március U: .Sa|tó-ejtély.- A .Zalai Közlöny* szerkesztőségének műsotoj estélye a Polgári Egvlet összes cmeteli hel>i-ségeitien. Kezdele cstc 9 órakor.
ÁLLATKÍNZÓK
Nagykanizsa félreesőbb utcáin, különösen hetivásáros, nagy forgalma napokon, nem épen szokatlan jelenség. hogy egy-egy minden jóérzéséből kivetkőzött kocsis, igen sokszor maga a gazda közmegbotránkozást okoz állatai durva illés-verésével, amit azián még ráadásul, hogy teljes tegyen a járókelők százainak nem valami épületes látványossága, a teg-szemenszedettebb zalai káromkodásokkal is fűszerez.
Néha bizony egy-két humánusabb gondolkodása ember rájuk is szól s megkis ill meggyőzni a gazdát, hogy talán ő maga a hibás, tatán túlságos a nyomorult párák megterhelése, talán a rossz szerszámnak van m-lami hib lja, az bántja az állatot, talán okos, szép bánásmóddal tehetne megindítani vagy megfékezni illés, verés, rugdosás helyett az állatot. Az ilyen ember azonban, ha bele mer avatkozni tiltakozó szavával a barbár műveletbe, hamarosan ugyancsakmegkapja a magáét.
Hál hiszen, szó se tóla, elismeri mindenki a magántulajdon felelt való szabad rendelkezési jogot. Elismeri mindenki azt Is. hogy az emberi türelem irges valami, sőt az utóbbi esztendők holltatós mun.Uit fejtettek és fejtenek/ki atéren, hogy az a türelem fonalának nevezeit valami az emberben minél könnyebben és minél gyorsabban elszakadjon.
Mindazonáltal egy több?-k< i csibe az eszével is élő, józan értelemmel, belátással, tahin elkérgesedelt. de dobogó szívvel rendelkező embernek, q teremtés biiszke koronájának megsem szabadna lealacsonyodnia odáig, hogy neki majdnem, sál legtöbbször teljesen védtelenül kiszolgált áltatok felelt mulassa ki mérhetetlen hatalmát s ennek eszközéül ostort, vasviltát,
zalai közlöny
1925 február 17.
szegesbotot, patkós csizmasarkot, koponyáiét és egyéb hasonlókat használjon.
Zalamegyében — azt mondják, kik messze vidékről jöttek — különös előszeretettet gyakorolják az emberi hatalmasság ilymódon való fitogta-tásdt.
állatok barbármódon való kínzóival szemben a társadalomnak nem elég hathatós eszköze a megvetés és a láttukra érzett utátkozás. Ezért hoztak már évtizedek előtt törvényt a magyar nemzetgyűlésen az ilyen emberi fenevadak ellen.
A törvény ma Is ált, sőt talán szigorító ujabb rendelkezések is járultak hozzá azóta. Betartására pedig a rendőrségnek kell őrködnie, minden rendőrőrszemnek, aki ott végzi szolgálatát mindenre figyelve az utcák zűrzavarában. S\'em elég figyelni, az autók soff őr jel kitartják-e keresztezésnél a karjukat s van-e lámpa, csengő a kocsikon, hanem meg kell flgveinl, hogyan bánnak a bakon ülők a rájuk bízott, vagy akár tulai-donukat képező állatokkal s ha szükség wn arra, a hatóság minden szigorával kell fellénnl azok ellen, kik mindenki szemeláttára kínozzák állataikat akár ütéssel, akár rugdo-sdssal. akár túlontúl való megerőltetéssel.
Ezt nem csak az állatvédelem kívánja igy, hanem az utcán járók ezret, kiknek nem csak esetleg gyengébb Idegzete, hanem humánus gondolkodása és jobbérzése is tiltakozik a hasonló brutalitások ellen.
A nagykanizsai rendőrség megindította a harcot az állatkínzók ellen s őrszemei feljelentik a tapasztalt Ilynemű eteteket, hogv a lelketlen emberek elvegyék büntetésüket. i\\é-hány példás ítélet talán meg fogja szüntetni vidékünknek azt a rossz hírét, mely szerint az állatokkal való bánásmód terén a zalalak feltűnően kevés emberséges érzéssel s még kevesebb — az is kell hozzá — Intelligenciával rendelkeznek. (öl)
— A Kulturegvlet választmányi Ölése. Sabján Gyula dr. polgármester a vasárnap megalakult Nagykanizsai Kultúregyesület választmányát szerdán este fél 6 órára hívta össze a városháza tanácstermébe, ahol ezalkalommal a színházépítés előkészítő munkálatainak megbeszélése történik.
— Halálozás. Zwerina Frigyes városi dijnok. ki Szilveszter éjszaka. B-listára való helyezése napján lábát törte, ugy, hogy amputálni kellett, vasárnap a nagykanizsai közkórházban meghalt. — Kánián Lajos nyug. körjegyző február 14 én 62 éves korában Tótszentmártonlvan évtizedekig közmegbecsülés mellett teljesített közigazgatási szolgálat után meghalt
— Az adófelszólamlásl bizottság. Zalavármegye alispánjától tegnap rendelet érkezett a jövedelmi és» vagyonadó felszólamlás városi és
Kírási bizottságok működésének meg-ezdésére vonatkozólag. A felszólam-lásí bizottság dr. Tilt Károly pénz-Ügyi tanácsos vezetésével a városháza második emeletén tegnap délután meg is kezdte működéséi.
= Jön: A Scaramouche.
— Tizenöt italmérésscl lesz kevesebb Nagykanizsán. A zalaegerszegi pénzügyígazgatőság megkereste a nagykanizsai rendőrhatóságot, hogy tegyen javaslatot, menynyire és miként lehelne csökkenteni a nagykanizsai italmérések számát. Mint értesülünk, városunkban 15 italmérés megszüntetését tervezik.
— Álarcosbál a katonaslrkövek céljaira. A Keresztény Tisztviselőnők Eg>esületc ma cs\'e rendezi álarcos jelmez-estéivé! a Ro/gonyi-ulcaf\'tornacsarnokban. A farsang egyik legkellemesebb mulatságának ígérkező álarcosbál teljes tiszta jövedelmét az egye-ülol a katona-
i temető sírjainak siikövekkel való
\' ellátására megindul! akció összegéhez adománvozza. Akik a büf/éhez hozzájárulnak, ma délulán 2 és 5 óra közt juttassák cl adományaikat a Rozgonyi-uleai tornacsarnokba. Az álarcosok cslc 8 órakor pontosan jelenjenek meg. hogy mindannyian részt vehessenek a pompásnak ígérkező felvonulásban.
— Hajdú Dezső körjegyző az ügyészség fogházában. Annak idején részletesen foglalkoztunk Hajdú Dersö bilalonmagyaródi körjegyző bnnügvével. aki különböző hivatali sikkasztások miatt a községből megszökött és Pozsonyba menekült, ahol azonban a rendőrségnél önként jelentkezel!. A nagykanizsai kir. ügyészség ezután diplomáciai ulon az igazságllgynvnisztérium révén kiadatási eljárási indított a cseh hatóságoknál, amelynek most — három hónap múlva -- az lett az eredménye. hogy a c^fh rendőrség Hajdú Dezső! Oroszváron áladla a magyar államrendőrség kiküldöttének, aki a sikkaszt* jegyzőt beszállította 1 győri ügyésztég foghá/ábv A győri kir. ügyészség fegházóre legnap kisérle le Nagykanizsára Hajdú Dezső\', akit az i\'lelékes nagykanizsai kir. ügyész ségnek átadót! A nagykanizsai tör-vényszék virsgálóbirája legnap hallgatta ki Hajdú Dezsőt.
— Hangverseny Sormáson. Vasárnap este a -orni.Ui Levente Egyesület a zászlóalap javára szépen sikerült műsoios estélyt adolt. Az előadásit pár énekszámmal a Nagykanizsai Iparteslöleli Dalárda i< szerepelt. A sorolási dalárda Kovács Ferenc tanító vezetésével nagyon szép számokat adoll elö. Az estély műsorából kicmelendők Somogvi Feri, aki mókáival állandó dciült-ségben tartotta a közönséget, Ke\'c Islván és Vajda l.a|os, akik meglep5 rátcrmell véggel szavaltak és Tardi István, aki eg\'y monológot adott elö. A zenekar ezen alkalommal avaüa fel a megyei dalosverscnyen nyert ezüsl küriöt. Antmann Sándor körjegyző mondta az ünnepi beszédei. A műsort lánc követte.
— Vasutasok \'figyelmébe. Az üzletigazgatóság az eddig megrendeli szénmennyiségen felül még 10 q szén vételezését engedélyezte. A szénfajták és árakra vonatkozó bővebb felvilágosítást az állomás főnökség ad. ahol az igényelt mennyivégre az előjegyzés folyó hó 21-ig clfogadlatik.
— Harminckét pályázó a kaposvári leánygimnázium építésére. A kaposvári leánygimnázium építéséi e a pályázat határideje lejárt. Az építésre 32 pályázat érkezett be. Ezek közül 8 kaposvári, a többi Miskolc. Pécs.\'Nagykanizsa, Nyíregyháza, ózd és Budapest közi oszlik meg.
— A kiskanizsai kereskedők és iparosok mulatsága. A kiskanizsai kereskedők és iparosok vasárnap este tartották farsangi mulatságukat a Simon-vendéglőben. A mulatság sikerültére legbizonyitóbb adat. hogy hélfón délben még hangos jókedv uralkodott a vendéglőben.

— Letartóztatták Kocsncr József vasutast. Evy nagykanizsai leány feljelentette a helybeli illám-rendőrségen Kocsner józsef volt DV kalauzt gyilkosság kísértete miatt, inert az ker.dcrzhirtccgel meg akarta ót fo,iaui. A rendőrség az adatuk stopján őrizetbe vette Kocsnert és megbilincselve áladla a kir. ügyészségnek. A törvényszék vizsgálóbiráji Mutschenbacher Edvin dr. tegnap hallgat!? ki a letart\'z la tolt embert, aki ellen más Ogvból kifolyólag is folyik eljárás és Kowier József további fogvatartását rendelte cl.
= Jön: A Scaramouche.
— A részegség büntetése. A rcndőríég kihágási osztályának vezetője fámbor György és Biczó Györgv kiskanizsai legényeket most vonta felelősségre, mert karáciony-kor részegen mentek az éjféli misére. Az egyiket 5 napi elzárásra, a másikat 500.000 korona pénzbüntetésre ítélték.
— TDz Fltyeházán és Mura kereszturon. Murakereszturról jelenti tudósítónk: Vasárnap délulán 2 órakor Filyeházán kigyulladt Horváth Islván gazdaember szalmakazla. Nyomban kivonul! a fityeházai és munfcereszluri tűzoltóság s igy a lü.- tovaterjedését sikerült megakadályozni. A tüz\'ct valószínűleg gyermekek játéka okoz tv Alig egy órává1, hogy Fitycházáiól a tüzel jelezték, délután 3 órakor Murakercs/.lu-ron is lüz-riadalom keletkezett. Iit Hulek Jó/sel pajtája égett le. a lüz clh.vapódrását azonban itt is sikc-rillt meggátolni.
— A keszthelyi Georglkon nznk- j ülése. A keszthelyi m. kir. gazda- J Sági akadémia G\'org^on Gazda- 1 sági Kö:«- febtuár 18-án este fél 9 órakor torija a Bocskii vendéglő nagytermében V. szakülésé!. Tárgysorozat: I. Kovásznay Islván II. é. h. fcíolvaváta: . A mezőhegyest m. kir. állami ménesbirtok ismertetést\'. 2. Szaval: Csókásy Béla III. é. h. „A cenki Árpád szobor" Kis Menyhérttől. 3. .Praxi banda." 4. Sándor Islván III. é. h.. a Kör főjegyzője beszámol a M. F. F. H. 0. Sz. VI. országos diákkongress/usáról. 5. Tói!) De/só III. é. h.. a Kör főtitkára ismerteti a M. E F. H. 0. Sz. kanadai akciöj.rt 6. Vitakérdés: Mi-képen fokozzuk gabona terméseink átlagát. Bevezeti: Prigly Béla III.é. h.
-- Cigarettázik ön? Sodorjon janina papirt.
— A zalnnpátii Iparoskör febr. 21-én rendezi müvészesléllyel egybe-kötöit zártkörű láncmulalságát az Iparoskör könyviára. felerészben az egri földrengés által sújtottak felsegélyezésére.
— Tflz. Tótszentmártoní ludóni-tónk jelenti: Pénteken délutAi fél 5 órakor ar egyik semjénházaí ház udvarának gazdasági épületei közi eddig fel nem derilelt okból lüz ütött ki Az ugyanakkor dühöngő szélviharban is sikerült a tüzet ony-n-,ira megfékezni, hogy mindössze három pajta és egy istálló leégett.
— A regősök előadása az Urániában. A magyar irredentizmus lánglelku. ékcsszavu papjai, akikel a felsólcmnloin felszentelése alkalmával ismertünk meg elsőizbcn Nagykanizsán, tegnap este ismét hallatlak magyar szivet gyönyörködtető, lelket megmarkolókobzukat. hogy hatalmas lánggá gyullaszák fel ben-uünk a hazaszeretet szent tűzét. Az Uránia szinházat mindkét előadás alkalmával megtöltötte a hazafias közönség, amely sokat és melegen lapsolt n kiváló művészi teljesítményű regősöknek.
I Ké/fertOtlcnitvsnóI nélkülözhetetlen 4

— Megbüntetett fuvaros. Tóth Ferenc fuvarost a rendőrség kihágás osztályán 150.000 korona pénzbirságra iíélték, inert 25 métermázsát felrakva kocsijára lovaival a megengedettnél gyorsabban hajtatott.ami-vei nem csak közbiztonsági szempontból követeli el kihágási, hanem állatait is kinozla.
— öt évre ítélt gyilkosasszony. Kaposvárról jelentik: Petcrdi Jánosné ihárosi lakos anyósát, mivel az tőle egy melence liszté! lopott, baltával agyonverte. A kaposvári ügyészség szándékos emberölés bűntettével vádolta Petcrdi Jánosnét. Az ügyet tegnap tárgyalta a törvényszék, a vád-lotlat bűnösnek mondotta ki és Őt 5 évi fegyházbüntetéssel tujtolta. Az elitéit fellebbezett.
— Jön: A Scaramouche.
— Falufcjlcsztésl kiállítás Szl-getvárott. * Szigetvár elöljárósága elhatározla, hogy május 21. 22. 23 és 24-én falufcjlesztési kiállítást rendez.
Elveszett Az Izr. nőegylet vasárnapi estélyén egy ti-zta fekele. fehér rojtos marókain nyaksál. Kéretik a becsületes megtaláló a Polgári Egyletben leadni.
— Rádió Keszthelyen. Keszthelyen a Boc<kai.vcndég!őben készül az első- rádió felvevő állomás.
Az Ipnrtestniet mulatságára rendezőkül megválasztott Iparosok és iparosifjak 13-dn. ■■ :<rddn este 8 órakor okvette<n jitcnjenek meg az ipartestület helyiségében. Az elnökség.
— Vízvezeték Sümegen. A sümegi katasztrofális vizhiány arra in-ditölta a város képviselőtestületét, hogy fokozol! erővel lásson hozzá a vízvezeték épüéséhez. A városbíró vezctéttvel máris végzik a fúrásokat a források felkutatására. Négyméteres próbafúrásnál még nem akadtak vizre. Mihelyt vizet érnek, megkezdik a csövek lefektetéséi.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségletei!. Fillpp kötöttárugyárában Szombathelyen a sajál gyárlmánvu elsőrendű angol-flórzoknik 35.000. női harisnyák D. M C. anyagból 85.000. kötött kebátok és szvelterek 290.000. kötött mellények 195.000 koronába kerülnek.
— Schworcz Dezső cégnél uri és nő: divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Viharokél Ms\' Eurőpa szerte
Berni jelentés szerint a Svájcban dühöngő viharok az ország különböző részein különösen Appcnzell Kantonban tekintélyes károkat okoznak. Appenzcllbcn a vihar háztetőket sodort le. Kéményeket tucat szám rombolt le és a szél kövestől csavarta ki a fákat. Pessinből özönvíz- szerű csapadékot jelentenek, a melyei nagy vihar és jégverés kisér. j Egész Franciaországban viharokat ; és havazást jelentenek. A Földközi 1 tengeren heves hullámzás van. ugy, ! hogy a hajóknak nagy nehézségekkel I kell küzdentök. Rohn vízállása 48 \' óra alatt 4 métert emelkedett.
j^ebruirji.
2ALA1 KÖZLÖKY
Ubtoii Mis jtolífli állása
Oi|WJ\'l
dr.Müllertmrev.kórliíit főorvos, . JvilkUnlka oivom
Budapest, [cbiuár 16 V.
Bc ne küldjük ide azokat az ■nvaecsere zavarban szenvedőket, likét ki kell lúgozni, ne a gümőkó-rosokat, kiknek magas hegy és nem „oros homok vagy szél kell. Kénje, adie 3 Balatonnak nincs, tehát görvélykoros, csúzos bujakóros beteg nem ide valói
Ezen a helyen ki kell térnem egy sainslatos körülményre, amin scgi-leni kell. Amig a főváros környékén gomba módra szaporodnak a Sicszla, pihenő és Nyugvó szanatóriumok, ideeö\'ógyintézetek, addig a Balaton Nílffn olt, ahol igazán szükség lenne erre, nincs semmi és ha arról van szó, hogy egy beteget, ki beteg-jégében rejlő gyengeségénél lógva ebedül nem merünk elengedni és szeretnők, hogy állandó oivosi felügyelet alatt maradjon, hosszú meg-gondolás után tudunk csak Füredet kivéve valamely helyen neki ajálani. Ez nem maradhat igy s ha az állani nem épilhet mert nincs hozzá pénze és a magántőke nem jelentkezik, men fél az állam a terhektől, akkor csak ugy lehet a helyzeten segiteni, hogy ha az állam koncessziót ad, adómentességet engedélyez olcsó lelket biztosit, tarifális kedvezményt helyez kilátásba, néhány helyet fenntartva \'magának és ezekért az alapítványi összeget előre befizeti. Igy aztán fellendül a vállalkozási szellem és kedv.
Végezetül a balatoni problémák , legtonlosabbját a Balaton lieépitüsél is tárgyalni óhajtanám. Négy pont kínálkozik legalkalmasabb erre és pedig Fonyód, Földvár, Kencse és Keszthely környéke. A cél az lenne, hogy ezekre a helyekre állandó ter- ; meló lakosságot telepítsünk, kiknél i a Balaton magasztos közelsége kölcsönhatást váltanának ki, kik egyéni kullurájukkal előmozdítanák a Balatonnak tényleges középeurópai [ üdülőteleppé való kifejlesztéséi. Ide lennének letelepitendők a hónukat i vesztett meneküllek, nyugdíjazott, a ; városokban lézengóimproduktiv tisztviselők, a nyugdíjazott katona tisztek, a természeti impulzust kereső irék és művészek, az alanyi intuíciót feldolgozó költők a maradandót alkotni akaró művész emberek stb.
Ezen letelepedési eljárást igen könnyen lehelne megvalósítani. Egyedüli kikötés az lehelne, hogy a letelepedés állandó legyen és az illető másutt éves lakást ne Urlhasson fenn. Nem kellene mást tenni, mint csak az említett négy helyen a ház-hetyrendezést újból inegejleni és liz évi törlesztésre a fcnlebb emlitetU-k- i nek házhelyeket adni kellene. Ma körülbelül 400 ma méter területízeken a helyeken 1000 koronát reprezentál, ami mintegy egymillió papír korona évi részletnek felelne meg \'\'» éven át. Ennyit mindenki szivein megfizetne s kérdezzük, bog/ ■tol bál a nehézség s miért nem nyüzsög a Balaton parija mérnöki tiáromszögclöktől ? Három testület vezetőségének kellene ebbe az irányban lépést lenni az Országos Föld-fntokrendező bizottságnál és a siker nem maradna cl. A Kansznak, a köztisztviselők egyesületének s a "yukosznak, a nyugdíjas katonák egyesületének kellene a Pátriával, az és hírlapírók egyesületével coo-fwalm azaz csak mutálni a szerve-«"segct és erőt s a siker máris 4dva lenne.
Ami a felépítést illeti, erre az 1026. évi teljes aranyparitást! házbér bőven elegendő lenne és lia addig nem is. de akkora a töke jelzáloghitel alakjában örvendeni log, ha építkezhet, pláne olt. hol ez könnyű és olcsó.
Ezek lennének igen könnyen kivihető terveim a Balatoni kultusz kiépítésére s fokozására, azaz a Balaton kihasználására és előmozdítására.
Mindenki tegye meg a magáéi és vegye ki belőle a maga használ, előnyét és őrömét. Igy a haza, melynek tagjai vagyunk, a mi munkánk, a mi sikerünk állal gazdagodik, gazdagodása pedig ismét visszaszáll azokra, kik az ó munkás li.ti. (Véne.)
8VI 0_£3
Uránia. Kedd—szerda 7 és 9 órakor: Két kallcabogáika (két talált gyermek története) Metró film.
Csülöitök—péntek 7 és 0 órakor: Karneval gyermeke, Mosiotikinc és Sonja Lisenko csodálatos szépségű filmjének reprize.
Jövö héten jön a Scaramouche, az amerikai filmgyártásnak 10,000 dollárral kitüntetett remeke.
Jövő héten £
O £
c
estét szerzett a nagykanizsai publikumnak — pécsi értesülésünk szerint folyó hó 25-én a pécsi nemzeti színházban egy estén át vendégszerepelni fog Kürthy Györgyei, a volt pécsi társigazgatóval együtt egy nagyszabású müvészcst keretében, mikor a Pillangókisasszony c. egy felvonásos drámában a címszerepet fogja játszani, míg a művésznő férje Miklóssy Aladár kispesti színigazgató Scharplés konzult személyesíti meg. Kilrthy György, a Nagykanizsán oly fényes sikert aratott társdirektor saját egyfelvonásos drámájának a Vissz-liang-nak főszerepét fogja játszani.
TÖRVÉNYSZÉK
Ítélethirdetések. A nagykanizsai tőrvényszék Istiván Jenőt 3 évi fegyházra és 5 évi hivatalvesztésre, Horváth Gábort 1 évi és 6 havi fegyházra és 3 évi hivatalvesztésre, Horváth Pált egy évi fegyházra és 3 évi hivatalvesztésre ítélte. A büntetést ugy a tábla mint a Kúria helyben-hagyta.
Vajda Józsefet a nagykanizsai törvényszék 7 hónapi börtönre, Simon Máriát pedig 6 hónapi börtönre ítélte. A tábla Vajda büntetését helyben hagyta, Simon Máriáét pedig 7 hónapi börtönre emelte föl.
Szekér Júlia egy hónapi fogházal kapót, amit a tábla is helybenhagy* ilt. Az elitéit nő a bűnösség megállapítása miatt a Kúriához feleb-bezcit.
Elitélt merénylő. A nagykanizsai törvényszék bünletőtanácsa\' Horváth József pitriventii lakóst a Blk. 237 §-ába ütköző merénylet kísérlete miatt nyolc hónapi .börtönre ítélte.
Rex Ingra ni rendezése. Főszerepben
aflice te pb Ramon N©var©
Irodalom és művészet
Molnár Aranka férjével vendégszerepel Pécsett
A nagykanizsai színházlátogató közönség előtt régi. ismerős név Molnár Aranka neve. Molnár Aranka színművésznő, az Asszonyi-társulat dédelgetett szubrettprlmadonnAja, axi annyi felejthetetlenül kedves és szép
SPORTÉLET
Sportmatiné. A Zrínyi Torna Egylet az általánosan nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel ez évben nem rendezi meg a s/.okásos farsangi táncmulatságát, lianctn helyette március 23-án nagyszabású sporimaliaévul lepi meg a nagyközönséget. A matiné keretében az egyesület összes aktív sportolói szerepelni fognak.
A vasárnapi tréningek. A szokatlanul enyhe időjárás a sportolók nagy tömegét csalta k: vasárnap a szabadba s már a kora délutáni órákban élénk tevékenység folyt a szép Zrinyi sporttelepen.
A folballsták az atlétákkal egyetemben — Markóval és Popoviccsal az élükön mezei futótréninget vetlek, majd mikor a Récsei erdőiül vissza-étkezlek, rövid pihenő után, Varga Sándor szakavatott irányítása mellett a pályán trenírozlak. Már erősen esteledett, mikor az erőtől, egészségtől duzzadó, piros a\'rcu sportolók víg lármája a Józsctfóhcrccg-uli sporttelepen clllll és ók a város felé szétoszlottak.
Mint értesültünk, a legközelebbi nagy tréning jövő vasárnap 22-én lesz.
Birkózó verseny Kaposvárott.
A Magyar Birkózók és Boxolók Országos Szövetségének délnyugati kerülete február 22-én Kaposvárolt birkózóversenyt rendez, melyre leérkezik az olimpiászon küzdött birkózó-gárda több tagja. A rendezőség beadványában a városi színházat kérte a verseny megtartásának helyéül. azonban a város azl megtagadta azzal az indokolással, hogy a verseny mutatványos s igy a színházban helye nincs.
KÖZGAZDASÁG
Felvétel akisbéri tejmunkásképző iskolába A kisbéri nt. kir. tejmunkásképző iskola 1925. évi május hó l-én kezdődő egy éves tanfolyamára 10 tanulói fog felvenni.
A tanulók lakást és ellátást ingyen kapnak, azonban tekintettel az élelmiszerek drágaságára és az állam teherbiróképességének csökkenésére, a felvételnél előnyben részesülnek azok, kik kötelezettséget vállalnak, havonkint 89 kg. buza, illetve annak ellenértéke lefizetésére. A felvétel ietlélelci a következők: a) a betöltőn 17 éves éleikor, b) erős, egészséges testalkat, amelyet orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni, c) elemi iskolai bizonyítvány, d) kiskorúság esetén írásbeli nyilatkozat a szülők-löt, esetleg gyámtól arról, liogy a folyamodó felvételébe beleegyezik és a tanulóért az iskolábali teljesítendő fizetéseket magára vállalja, e) magyar nyelv bírása, f) kifogástalan előélet, mely hatósági erkölcsi bizonyítvány által igazolandó, g) himlő-oltási bizonyítvány, h) minden tanuló, kit a tanfolyamra felvesznek, köteles munka és ünneplő ruházaton kívül 6 törülközőt, 6 melligérő vászonkötényt, 12 zsebkendőt, 6 lábravalót, 6 inget, G pár kapcát, ágyneműi és evócszközt magával hozni.
A felvételnél kiszolgált katonák, továbbá akik tehenészetben, esetleg tejgazdaságban már alkalmazva voltak, előnyben részesülnek.
Akik magukat ezen tanfolyamra felvételűi kívánják, szabályszerű bélyeggel ellátott és a felvételi feltételekben említett\' bizonyítványokkal felszerelt sajátkezüleg irt s a kisbéri m. kir. ménesbirtok igazgatóságához címzett folyamodásukat legkésőbb 1925. évi március hó 15-ig az alul-iit iskolai vezetőséghez nyújtsák bc. Kisbér, 1925. évi február hó 15-én. A kisbiri m. kir. tejmunkásképzi iskola vezetősége.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén nyitáskor az irányzat gyengén tartott volt. A tózsdeidó további folyamán lanyhulás állott be, mely csak zárlat felé, kedvezőbb bécsi jelentésekre adott helyet egy szilárdulási folyamatnak, inig az előző naphoz viszonyítva I és fél sok cse:t>en 2 százalékig terjedő árnyereségek állottak be. A kutiszban Magyar Hitel 7ÜOO K-val 422.000 K-ra javította meg árfolyamát. Salgóban azonban nem fejlődött ki üzlet és zárlat felé is elhanyagolt maradi. A többi kulisz pa-pirok is tartoltak voltak, lényegesebb árváltozás nélkül. A vaspiacon gyen-géhő volt Gdanubius, mely a spekulációs kínálatra 50.000 K-val ment vissza. A piac többi papírjaiban nem volt egységes az irányzat. A spekuláció inkább a kisebb értekeket favo-rizálla és kisebb-nagyobb árnyereségre tudlak szert tenni. A vegyes piac általában tartóit maradi, jól keresték a Magyar cukrot és Stummert. A bánya piacon Kohóban nagyobb üzletet bonyolítottak le, néhány ezer koronás áremelkedés melleit, jelentősebb árváltozások a piacon nem fordullak elő. Ugyancsak ez áll a takarékpénztárak papírjaira is, hol az alapirányzat barátságosabb volt.
ZALAI közlöny
1925 február 17.
Utótőzsde
Irányul barátságos. Magyar Mltcl 125. Nova 127, Osztrák Hitel 162. Rima 157. Salgó 542. Hazai Bank 126. Angol .Magyar 35. Ganz Danubius 2530, Fegyver 805. kőszén 2885, Uríkányi 865, Pesti Hazat 2800, Cukoripar 2125, Kereskedelmi Bank 1120, nijici 1750, Georgia 315.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.68225 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Altot .\'ont HVXfriVCOQ C»«h kcxooi 2153 JM} Diai/ I IMIIM
DotUr 7U»rj<ÍO PiiMti U. J7U4M0 HolUaOI hl. t»749 29ÖIS Ui 370472
Uri SICS24
Uri 29S< »U
ö. j. Inak\' »\'<\',-. Outr. kor. lOISS-IMtS Dio »«. I2S70 13810 Svájd frank IMII l»/2 SfM kor. líltt >».\'«
Sortéi ke*. ICJTt IW-M
káiu issssino
Amiln.\'m
B«l(rJd
Bulin
Bukartit
Kop«nbl(i
KtUilllalt LonJcn
MlUao
PX/ti Pilf
S«4Ri Stockfeolu Wlta ZOrfch
IIM 1191
i?iui;»9 370 i7i J474.WA 13870 l?,-S0 llűít Utat J4JWO-3I7U50 »N-»JÍ 7>}7»);9700 3745 5W 2ID2ISS S2I :2A IMlS IÍSM 101 M-IM « l»ISl (ti
Zürichi zárlat
Párls 2715 —, London 2178—. Ncwyork 51*50, Brllssel 2630 -, Malland 2135" Holland 208-75. Berlin 123*1, Wien 73 20, SoQa37750, Praga 1510 —. Budapest 72\'-, Varsó lOO-—. Bukarest 265, Belgrád 830 .
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
Ic^eap cna Ugat? aa
Bécs ...............98101 9"80 9790 1 9k30
BerHn ..............5818 5800 5780 5817
Prága ............ 474 so | 47250 472501 47350
Newyorkban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
EzQst egykoronás 6150- 6350, kétkoronái 12.300 12.700. forintos 16.500- 17.000. öt-koronás 31.500 32.500, színarany 49.000-49 .500. arany huszkoronAs 31S.000 - 3I6 C00. platina 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Irányzat amerikai kedvező jelentések hatása alatt szilárd volt Búza 10.000, rozs 15.000, zab és tengeri 5000 koronával drágult Forgalom az előző napokhoz képest valamivel élénkebb volt.
Bum tlszav. 76 kg-os 59? 500 595 000, 7« kg-os 602500 -6OÍ000, egyéb vtd. 76 kg-os 590.000 - 592.560.78 ke-os 600030 - 602 500, rozs 505.000- 510.000, sOrárpa 480.000-500.000. takarmány Árpa 400 000 120.000 uj tengeti 280 000 -285000, köles 300.000 -305.000, korpa 240000 - 245.000. zab 430.000 - 440.000, lucerna 250.000—270.000.
Sertésvásár
PelhailAs 2653, melyből eladatlanul visszamaradt 700 drb. Elsőrendű 21.000-22000, szedett 20000 - 21 000, szedett közép I90ü0 —20.000. könnyít 16.000-18 000. elsőrendű öreg 19500 -20 000. másodrendű 19.000-19500. angol süldő 18 000-70 000. szalonna nagyban 22.500-23.000. xslr 26 500.—27 000 lehúzol! hus 24.000-25.000, szílonuás félsertés 21.000 - 25 000. Irányzat lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
M-a. Az Ígért tárcát még nem kaptuk meg. Vá/latat nagyon jőnak és nagyon szépnek találtuk, de érdeklődéssel várjuk végleges kidolgozásában. Sorsa iránt kívánságának megfelelően fogunk liatározni. A lárvát tehát várjuk és szeretnők mielőbb kézhez venni.
Sz. T. T. Budapest. A könyvel megkaptuk cs átolvasása után majd irni fogunk róla.
Sürgős. Legközelebb fekvő leány árvaház a kaposvári (Mária Valéria árvalcány-há*). Második kérdésére nem tudunk válaszolni. Méltóztassék közvetlenül a nevezett intézet igazgatóságához fordulni
Egy előfizető. A köztisztviselők 15—20 százalékos gyors segélyéről lapunknak épen vasárnapi számában irtunk. Többet nem tudunk erről a kérdésről;
Vitatkozók. Ilomilctika a teológia egyik ága; a predikáláíhoz ad tudományos bevezetést.
^ K -n F. Sorait, örülve az fgy iránt tanulóit érdeklődésnek, megkaptuk. Alkalomadtán szívesen foglalkozunk inditvánvá-val. Egyelőre azonban a sírkövek mellett maradunk, mert árok felállítását miniszteri rendelet is előírja. Ha ini nem csináljuk meg, meg kell csinálnia akkor is másnak. Ami a kivitelezést illeti, azt bizottság fogja előszabni és ellenőrizni. A minták nagyon telszctősek, tessék megtekintem ókel nyomdánkban. Mindössze csak arról lehet s/ó. hogy kevés lesz a 70.CX.0 ko-roiia. Az esetben is találnunk kell ntódot a töblet megszerzésére.
K. J. Orosztony. Harmadik hete múlt eseményekről nem áll módunkban megemlékezni. A jövőben kérjük mindjárt valamely közéleti, kulturális, vagy bármi-némü esemény megtörténte utan tudósítását beküldeni, mely esetben köszönettel vesszük azt.
Nem közölhetők. Asszonysors, Tekla vőlegénye, Tavasszal (vers), Homokóra, Kakas szó.
KUOó: Zrínyi Nyomdaipar éi Könyvkereskedés RT. NagvkanlzM
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőxod jráróárfolyamai
e délután I órai a kővetkezők i
Áúfil Mtny. Hual l.l.)J biok MI/T. HU. Jau/ioj ItaiJolL Cl. M. bauk
0«lU. Ilit. Aank.orlu
m. c.«» rp»i».
Pofiilml Kft. Il.lal
Mtjjyaf-NVm«t
Klip. J«:«ito» Víioil baak
Utat. b. <a Uk
AIU>, Tik.
Mai.t d«i ;
Cili M. 8!al. <
Hafy.Kiai.rta
Malraok Bota ..M.
CoiCvtJil
8tk«ioabil
B:d;ptiU
Kuafliu
Kiiibmilom
oáítmirn
KífC.Mnyal Ujnuin
IKibinyal SillvónU S\'aiUt VlkU b*loi
Ki/11; m.l. V.Uwla rirftkiurmn. Tr. Daoobta

Kii,. ..pJi, Ali. KJaiín Najrj bi\'.toi.yl
UrtÜ ojrl 8
NjoroUk Alhaaatuia
r6vlK«l cy.
Franklin Olotai Pa\'. !ii Rival
Stiyimuum UJür.ilKin
Viliaíid
Kttiaa Un* Llt\'.»k Ml|
Majyai a(» líra
M*?lfi
VaRúojyij Rlaa
Rui nainaR
S<hll(k
KiiI.icKa
Kúijll 1.
Vitel k
l>i Ivalul S Aibmvltul
Trutl l>
Cukor(]rAr*k
Dt Icakor <0
C\'.korlpar 210
Oíorjfli 31
Maiob. <uko« lí
Slamnxr IS\'
Étetmlaicrek síiWin\'l
P0»f-6kl Z Toka II b«
Halkor.k, \'Ji
OAz. Villamos
Efy. iji& íi
Juvl l/a5 C
Alt. Kii 1
Olajok
O\'ajlpar Maioil p«ti.
Sír lt«tx rOvIroiI «fr Klrilyi-Sr K4I>. palg. aBf K«xlivl<h Cogn Rlt«;ny>.K 0
ŰKhwInlI
SxilloJ&k Rogal aiilld ! ml \'
Llí<:nanaL Lukíca
Tealll
Juli
Oyapjv.ni. OoldbMg\'
Ő>!«t.r..!4
BiiJi Bösl BranH
Oyífl b\'i Coatln lilm
fabtáuai
üpróhifdetések
Ai ipríhWtlít dl|i I0.«íl|{ »» K. A <lm«ió • I-Inwf" \\u-K-l-b bflibSI iMA •a; kit uOnak iiíml.-lali\'a MioJtn lo,)t>M dl;» MlO K. A hirdetőt
t\'.íit I.»«!and5 » J id& hor<iwimi1U.l«
Üzlethelyiség főnlvonalon szabő, cl-pí$/. stb. hasonló szakmának alkalmas, azonnal olcsón kiadó. Cim kiadóban. 381
Két éves glcdltacliln és ákác csemeték ezrenként 120.000 koronáéit, berekfa cfcmeték százanként 300<) koronáért eladók <1r. Plihál Viktor killmánt (u p. Gelse) gazda-sAgában. — Ugyanott eladó 3 darab magas félvér ílcmenthall tenyészbika. 471
Eladó magánház azonnal elfoglal- j ható uj ház. szép két szob.ls lakás, elö- 1 szoba, tágas konvlia. mcllékíplllet. kul. konyhakert 130 mllllóérl. melyből 50 millió azonnal, többi később fizetendő, megbízott. Szlgtiszt Ingatlanforgalmi Iroda, Fő-ut 8.
Miltényi-cipöt vegyen!!
Elveszett egy májfoltos 8 hetes német vizslakölyök Nyomravezető Illó Jutalomban részesiil, jelentse a kiadóban. 532
Sugir-ut 31} szám alatt egy rövid fekote zongora eladó. f 533
Irodaberendezések
NAGY ÉS VÉRTES R. T.
BUDAPEST, V, ARANY jANOS-U. 28.
leU\'en próbavAtArlAtt Mi
Szomolányi Gyula
Cseiujery-ut 2. szám alatti
<a ll»agy» mtlltll) Cil^l^bcn.
KERESKEDŐK FIGYELMÉBE í
Enyvezett csomagzárócimkék, enyvezett ragasztószalagok, pénzragasztók, áru-tüzŐ és függőcimkék a legjutányosabb árakon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Ehőrenda liszteket másodkézből. Jelentékenyen a malmok árain alul közvetít ís árusít (cs-ik egész zsákos tételekben) Tocli Miksa. Kinizsi utca 18. sz. 469
Eladó l fúrógép, gyalupad és gycmiek-kocsl Kazinczy uiea 57. szám. 516
Sötét sztirke kosztüm eladó. Hunyadl-u. 16 sz. jobbra, ajló 7. 505 2-2
Korcsok négy évea kislányom mellé . egv Intelligens klasszonyl. aki perfekt be-szv\'l németül. Jelentkezni lehet d. e. 10 I2ig 1 Ttuhoh drogériában. 511 j
képviseletet
keresek Zalaegerszeg város részére szegedi paprika készítményeim eladásához. — Clm a kiadóhivatalban.
Bangó tanintézet
IKl Budapest, Ráday-u. 14.
Teljes anyagi garantla mellett készit elő vidéki magántauutókat Is. —— Jegyzetek.
,\\i ICtiiy cliifliala>l\'-Htlx* •">01 Rjinivii Idei dlraironnikixn
férfi velui* kalapok
ktritliloll iiakon ka^lial^k Gyonet és Vida kalnpgyár
c!irutll4 ll/\'*Ubtn l.\'S
ml\'i.U.I mii k<lapokta-i úi.t.t vi\'i./Kk
Egy szép Esztcrházy-fcle olajos-lenge l>u futó kocsi, luszter lAmpa és egy ablaktok i.Vn.1lili.il 140 cm. magas eladó, Magyar-utca. i. 513
Elveszett a vasárnap esti előadáson a Polgári Egyletben egy fekete tarsoly. A beciltletes megtaláló Illő Jutalom ellenében adja le a kiadóban._631
Egy ház 3 szobás lakással, gépjavító mtlhcly. gépház, darálómalom, 36 colos kövekkel, faház, konyhakerttel, azonnal beköltözhető. Máv. szlvógáz magánjáró -58 colos körülgolyós cséplővel, gépjavltómülicly berendezéssel, 260D csucstávolságu esz-tcrgapiddal, rögtön eladó részletenklnt is. Valusck József Cs-.ifgó. Somogym. 624
8 lócsrös . benzinmotor, főszlj, mázsa, emelő, továbbá komplett acéllemezredóny 286X1W. üveges ajtókkal sürgősen eladó részletre Is. Deák Ferenc Csörnyeföld, posta Felsószcmcnyc. 525
Kakasfesték I
Az asszonyok addig lestek, Mlg megjött a Kakasfestékl Kérdezz meg csak minden boltot Tartós, tiszta, nem hagy foltot E$ vetekszik minden árral, Színe meg a napsugárral I
Kapható io
STAMPF ZSIGMONU
fűszer- és csemege-üzletében Nagykanizsa) Bazárépület.
Ugyanott I kg per^. akácméz 25.000 K
Nős gépész, £;d„on
eke é$ vziuógázmotorvüágitás
kezelésében teljesen jártas, 1925. ápri-lio l-rc kerestetik. Ajánlatok a llze-lc>i Igény megjelölésével Gróf Oeym János jószáglgazgatőságo. Lesencc-tomaj Zalamegyc küldendők.
Bel-evue SzaJioda Részvénytársaság
Budapest, Attila-utca 53.
(Déli Vasúttal szemben,
a Vérmező túlsó oldalán) A Keleti pályaudvartól 17-es és 35-ös, Nyugati pályaudvartól 15-ós, 33-as, 51 cs, Kelenföldről 51-es villamosokkal.
Hosszabb tartózkodásnál lényeges engedmény. Vondéglft- bárQzem
Bérlője: Raposa.
A régi kltünö konyha
Polgári árak. c
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető:
161925. végth. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1925. évi Pk. 2544. számú végzése következtében Dr. Gartner Antal ügyvéd által képviselt Ferencz Jánosné murakeresztuil lakos Javára 720.403 K s Jár. erejéig 1925. évi január hó 15-én foganatosított klelég-tésl végrehajtás utján le- és felQlfoglall és 5.000,000 kor. becsült következő ingóság, u. m.: Egy drb. tarka tehén nyilvános árverésen eladatlk.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1925-ik évi Pk. 2544. számú végzése fplytán 720.400 kor. tőkekövetelés, Wo váltódíj és eddig összesen 543.200 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig, a netin fizetett összeg levonása mc lett Murakcrcszturon, a vasúti áüosnis melletti őrháznál leendő megtartására 1925. évi február hó 24-ik napjának délutáni 4 órája határidőül kitüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és l&S. §-ai értelmében készpénzfizetés melkti, a icgtöbbcl ígérőnek, szükség esetén bccsáron alul is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő IngósJgo-kat mások is le- és lellllloglaltaíták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. ». c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1925. évi február hó 8. napján.
Haán Gyula s. k.,
km kir. jblróságl végrehajló.
Fizetési nehézségekkel
kOidft kcrraktdtt forduljanak blutonunil
Forgács és Társa
k«f. csyeilttS Irodijltioi Budapest, V., Eruibet-ttr 3. aUrn, «U«el«\'-T«l«fon • M-7«. «»
OfcDbeck Károly).
64. évfolyam, 39. szám
Nagykanizsa, 1925 február 18, szerda
Ára 1800 koronái
POLITIKAI NAPILAP
Siakeiltósíg t* kiadóhivatal Pd-ut & [nlefutban-Telelon 78, nyomda 117.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElúlUclíiI áia: Egy bóra 30.000 korona tíüom hdra............... 90.000 korona
Gazdasági válság
Akik az államélet ütőerén tartják a kezüket, bizonyára mindenkinél jobban megvannak bizonyosodva arról, hogy egész közgazdasági életünk beteg. A gyógyulás folyamata — ha egyáltalán beszélhetünk róla — any-nyira lassú, hogy alig vesszük észre s a lelkek sehogysem tudnak felszabadulni attól az aggodalomtól, hogy a jövő még súlyos nehézségeket és kiszámíthatatlan eshetőségeket reit méhében. Ami mögöttünk van, mindaz mint romhalmaz éfcmlékczclünk-ben, ami pedig ínég előttünk áll, arra ólomsulyként nehezedik reá a bizonytalanság szürke leple s félve libbent-jűk meg még gondolatban is egy-egy szögletét, hogy megpróbáljunk bepillantani annak a műhelynek titkos rejtekébe, melyben Hazánk számára jövendő sorsunkat kovácsolják.
Mert az egyre nyomasztóbb gazdasági helyzet kétszeres súllyal nehezedik lelkünkre, ha agrár államiságunkra gondolunk. Ebben az országban minden jó- és balszerencse egyetlen egy lapra van feltéve: a mezőgazdasági termelés eredményére. Ha jó a termés, megkönnyebbedés következik ránk, ha rossz, kiszámit-hatatlan gazdasági következményei lehetnek.
Minden agrár-államban ez a helyzet, bár általában szeretik hangoztatni, hogy földmivelő állam köny-nyebben heveri ki a gazdasági válságokat, mint az ipari államok. De ez a megállapítás csak azokra az országokra érvényes, melyekben a termelésnek más elemei legalább is oly mértékben állanak fenn, mint a minő súllyal esnek latba a természet tényezői. Ahol a nagy termésátlagok tudatos és tervszerű gazdáik odási tevékenységnek az eredményei, ahol a földnek kellő megmunkálása nagy részben ellensúlyozhatja a kedvezőtlen természeti körülményeket s ahol a termelés ethikája bele van plántálva a termelőknek a lelkébe.
Isten óvjon attól a következményeiben végzetesnek jósolható csapástól, hogy az idei termés alatta maradjon még a tavalyi silány eredménynek is. Pedig félő, nagyon félő, hogy a csapadékszegény tél utáu nem lesz olyan a termés, mint szeretnők s a súlyos adók és közterhek alapjában fogják megrázkódtatni őstermelésre fektetett egész gazdasági életűnket.
Évtizedek óta hiába sürgettük az egészséges birtokreformot, a gazdasági szakoktatás reformját, a többtermelés feltételeinek megvalósítását, a mezőgazdaság indusztriálását stb. A birtokreform végrehajtására nkkor került a sor, mikor a föld instruá-lasához sem tőke, sem hitel- nincs, a gazdasági tömegoktatás ere-Jmé-J]yci messze mögötte maradnak a "ózott áldozatoknak s a magyar
agrár-ipari állam kiépítésének még alapfalait sem tudtuk eddig lerakni. Mi sem természetesebb, hogy ilyen sivár gazdasági helyzetben a kereskedelem válsággal kilzd. Erőforrásának a mezőgazdaságnak kellene lennie, de a gazdatársadalom ma sokkal szegényebb, semhogy a kereskedelmet vásárlásaival fellendíteni tudná. Egyszerűen mondva: nincs pénze ahhoz, hogy vegyen, hiszen legtöbbje néhány millióért könyörög a takarékpénztárak igazgatói szobáiban, hogy fenn tudja tartani magát. Tczaurált pénze elértéktelenedett s ma, a gazdagnak tartott kisgazda hitelért futkos a bankokba.
Mit szóljunk a középosztályról?! Ez a nyomorúságban sínylődő osztály míg az okvetlen nélkülözhetetlen szükségleteit sem tudja már kielégíteni s 2 és 3 millió koronás fizetésekből tengeti a maga és családja keserves életét.
Hol van tehát az az osztály; mely
a kereskedelemre nézve mint vásárló közönség jön számba? Hol vannak az egykor minden jóban dúskált földbirtokosok ?
Mindezek a körülmények súlyos problémát jelentenek azokra nézve, kiknek kezeibe az ország sorsa letéve van. A „szanálás" a maga előírásos módja szerint „folyik", de hol vannak azok a gazdasági erők, melyek egyre gyarapodnak, testesednek, izmosodnak, hogy majd a hónuk alá nyuljanak azoknak, kiknek támaszra lesz szükségük, ha a mentőakció véget ér.
Mi tehát telve aggodalmakkal a jövőt illetőleg, a gazdasági életet sokkal súlyosabbnak látjuk, semhogy rózsás reményeket táplálnának a legközelebbi jövőt illetőleg. Az idei termés még sokat enyhíthet nyomorúságunkon, de ettől se várjuk sorsunk jobbrafordulását, mert minden, amitől eddig valamit reméltünk, cserben hagyott bennünket s az örr.k természet is ellenünk esküdölt. kik itt még élni kényszerítve vagyunk.
K. li.
Rosszabbodás az ország egészségügye terén
Minden ezer főre 33 élveszületés Szomorú statisztika Száz gyermekből husz elhal egy éven alul — Pusztít a tüdővész A lakásvisyonyok — A földmivelésügyi tárca költségvetés tárgyalása befejeződött
Utidapcat, trl,:(lAr 17
A nemzetgyűlés mai Illésén Szci-tovszky Béla elnökölt. A költség-vetés folytatólagos tárgyalásin Mayer János földművelésügyi miniszter szólalt fel elsőnek:
— A költségvetés tárgyalása során felvetettek sok olyan eszmét, amelyek megvalósításán a földművelésügyi kormány Slllyl helyei, noha anyagi okok miatt nem lehel-séges azok megvalósítása. Kormányzati téren mindent el kell követni a közgazdaság és a nemzeti élet egy fonlos szerepet betöltő társadalmi osztályáért — a mezőgazdasági munkásokért — mert ez az osztály nem szállíthatja le életstamlardját, hiszen az eddig is a legalacsonyabb -volt. Ha bármilyen sérelmük van — hozzák azt a minisztérium elé, amely segítségükre lesz jogaik megvé-désében.
— A házlielytuiajdonosok szervezése terén ujabb lépés lörlént Kél milliárd korona alaptőkével kislakSs-épitőszövetkezel alakult, amely segítségére lesz azoknak, akik most jutottak házhelyekhez.
— Visszautasítja azt a feltevést, mintha a kisgazdák politikai uralomra tömének. Nagyatádi Szálló Istvánnak sem az volt a célja, neki sem célja és nem célja a külön kisgazda-frakciónak sem. Ez osztályuralom lenne, melyet kárhoztatnak.
— A kormány mindent megtesz, hogy a falu és a földmOveslársada-lom érdekeit védje.
Ezután beszéli még a mezőgazdasági kamaránk kérdéséről és az agrárhitelről.
Strausz István egyszerűsítési kíván a földművelésügyi minisztérium adminisztrációjában.
Bethlen István miniszterelnök szólalt fel ezután. Szóvá teszi a csepeli ki-kötő építését. Az összeomlás utáu — mondja Bethlen — fonlos kéidés lelt, hogy Budapestet jelentős kikötő számára alkalmassá tegyék, megelőzve más tényezőket, amelyek hasonló eélia törekszenek. Éppen azérl a minisztertanácsban a magam részérói azt a kijelentést lettem, hogy kormánybiztosra kelj.bízni a kikötő építését, aki egységesen vezeti az ügyeket. Zsilinszky Szilárdol kérttik fel léhát a kormánybiztosság vezetésére és igy a kérdés a kezekbe kerüli. Ez volt az oka, hogy a so-roksáii Dunaágban keresztülvezető egyéb munkálatokat is eélszeril volt a kormánybiztosság hnláskörébe utalni
ErSdi-ltarraeh Tihamér a tisza-főldvári parlbiztositásérdekében szólalt fel.
Mayer János miniszter válaszol Erődinek. A mostani költségvetésből nem tudják végrehajtani a kérelmet, csak a jövő évben történhetik erről gondoskodás.
Ezután a költségvetés számos tételéi vita nélkül elfogadják.
Slrtius2 István a löldreform végrehajtásánál ugy látja, hogy a biróság igen nagy jóindulattal és pártatlansággal intézi az ügyeket.
Mayer János őrömét fejezi ki afölött, hogy Strausz az ellenzéki padról ösz-szefog vele a földreform védelmében.
Majd áttérnek a népjóléti lárca költségvetésének tárgyalására.
Ernszt Sándor dr. ismerteti a költségvetést.
Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter emelkedik fel ezután szólásra. Rámutat arra, hogy a népjóléti fiárcának a többi tárcák mellett egy kiegyenlítő szerepe van, amely a ncr - 1 érdekeit szolgálja. A népjóléti ea helyesen szociális minisztériumnak volna nevezhető. A közegészségügy szociális vonatkozását fejtegeti.
Magyarországon az egészségügy terén a háború óla rosszabbodás mutatkozik, főleg a szQtctéseknél. Minden ezer főre élve születés esett. 1923-ban 29, 1924-ben pedig már csak 27. F csökkent születési eredmény mellett még az egy éven aluli csecsemők halandósága is emelkedett. Mig Norvégiában 2% ezen a téren a halandóság, addig Magyarországon 20 százalék. Ami annyit jelent, hogy Magyarországa:! 100 gyermek közill 21) elhal egy íren alul.
A halálozások* legnagyobb részéi a tulierkulolikus elhalálozások teszik. 1000 lakosra 3-1 tulierkulolikus esik. A fertőző betegségeknél ugyancsak russzabbodás állolt be. ami a iosz-szabb táplálkozástól erredö csökkenő ellcnállóképcsségben leli magyarázatát. A betegség okait súlyosbítja a lakáshiány, mely nemcsak a városban, de a faluban is mutatkozik. Minden erővel arra kell törekedni, hogy ezek az állapotok megszűnjenek. Nem szabad megengedni, — mondja — hogy a születések apadjanak, milliárd és milliárd éitékü munkáskéz elvesztését jelenti ez az országnak.
Foglalkozik ezután a kórházkér. déssel.
25000 ágy áll az egész országban a beteg emberek rendelkezésére.
A kórház :k továbbra is megkap-ják a szükséges hitelösszeget a betegek költségeinek előlegezésére. Majd az orvosi kar problémájával foglalkozik. Magyarországon most 5000 orvos van, ebből 2000 orvos egyedül Budapesten. Szól a lüdővész és veneriás betegségek leküzdéséről. A lakáskérdés dzsungcljélwn rendet f.,g teremteni. A bajok orvoslása mindeneseire a szabadforgalom lenne, azonban hogy ez keresztűlvihctó legyen szükséges, hogy a pénzügyminiszter legalább 2 millió aranykoronát bocsásson rendelkezésre 20 ezer kislakás építésére. Majd a rok-kanlkéidésről és a gyermekvédelemről beszél.
zalai közlöny
1925 február 17.
Bartoss János határozati javaslatot terjeszt be a pénztári orvosok államosítása, a hadirokkantak revíziója és más népjóléti ügyek érdekében.
A legközelebbi Ülés hplnap délelőtt folytatódik.
Majd felolvassák az intcrpellációs könyvet.
Az ülés 6 órakor ért véget.
BELFÖLDI HÍREK
Katolikus nap Baján. A Katolikus Népszövetség baj3i szervezete impozáns keretek közölt „Katolikus nap"-ot rendezett, amelyre Vass József miniszter, Ernszt Sándor prelátus, Hegedűs György dr., Láng János és Frilhwlrth Mátyás képviselők leutaztak. Az ünnepi szentmise után nagy díszközgyűlés volt a polgármester részvételével. Frilhwlrth Mátyás a terjedő libcrálizmusról beszélt. Kimutatta —- hogy minél jobban eltértünk a katolicizmustól, annál súlyosabb lett az ország helyzete. Hegedűs György dr. nemzetgyűlési képviselő a katolikusok hivatását fejtegette a trianoni Magyarországgal szemben. A katolicizmusul össze van kötve a legmélyebb •<■//»-zeli érzés. És amint egy ezrí ;en át a katolicizmus volt Magyarország állami életének egyik legfontosabb talapzala — akként kell a jövőben is a katolicizmusnak kivezetnie a magyarságot a mai khaoszból Nagymagyarország felé.
Vűtt miniszter ünnepi beszédében többek között.azt mondta: Mint az országutak mentén az égbe nyúló jegenyefák, ugy kell nekünk is őrt államink a katolikus világnézet mellett. A domináló szerepet a katolikusok részére követelem, mert a magyar szenvedésből, a magyar nyomorúságból 67 százalék nyomja a katolikusok vállát.
A diszgyülés után közös ebéd volt.
Apponyl gróf cikke a Pester Lloydban. Apponyi Albert gróf feltűnést keltett cikket irt a Pester Lloydba, melyből a következőket ki kell emelnünk:
— A magyarországi antidemokratikus hangulat attnak a csőcselék-uralomnak a visszahatása, ami már az októberi forradalommal kezdődött és a kommunizmus alatt érte cl tetőfokát. Ennek az antidemokratikus hangulatnak fokozatos megszűnése
elé semmi sem gördit nagyobb nehézséget, mint az októberi vezetőknek és kiséretOknék a láthatáron való fejtünése. Aki nálunk komolyan a demokráciáért akar dolgozni. annak meg kell szakítania minden összeköttetést ezzel az iránnyal. Különösen a magyar szociáldemokrata pártnak kellene kerülnie a visszaesés legkisebb látszatát is, hogy a Ocmokratikus és szociális haladás állandó tényezője legyen.
Jogerős Rupert rendbűntetése.
| Mint ismeretes, Rupert Rezsői a törvényszéki tárgyalás elnöke nyolc napi elzárásra itéltc. Rupert fclfolya-modást jelentett be. Tegnap zárt ülésen tárgyalta a budapesti kir. ítélőtábla a bejelentett felfolyamo-dást és azt visszautasította. Igy Rujicrl Rezsó kiszabott nyolc napi fogházbüntetése jogerőssé vált. A feifolyamodás visszautasítása azzal a megokolással történt, hogy az cineknek a főtárgyalás alkalmával hozott közbeszóló határozatával szemben semmiféle jogorvoslatnak helye nincs.
Vasvármegye az általános titkos választói jog ellen. Szombathelyről jelentik: Vasvármegye törvényhatósági bizottsága rendes közgyűlésén a házszabályrevízió sikeres megalkotása alkalmából üdvözölte a kormányt és a miniszterelnököt. Köszönetét fejezte ki továbbá a belügyminiszternek a konszolidáció érdekében kifejtett munkájáért. A törvényhatósági bizottság felirattal fordult a .kormányhoz, melyben kifejtette, hopy a választójognak radikális kiterjesztése nemzeti szempontból veszedelmes. Az általános és titkos választójog bevezetése nem kívánatos azért, nehogy a jól megszervezeit, de politikailag éretlen tömeget fanatizálja a féktelen és lelkiismeretlen demagó-gjj^és felidézze az 1919. eseményeket.
Nyugdijasok az egységespárt elnökénél. A Közalkalmazottak Nemzeti Szövetségének küldöttsége járt ma Nemény Imre nyug. államtitkár vezetésével Almássy László, az cgy-ségcspárt ügyvezető alelnökénél s a nyugdijasok számára ugyanazoknak a segélyeknek a kicszközlését kérte, mint aminőt az aktív közalkalmazottak élveznek. Almássy László a párt részéről a legmelegebb támogatást helyezte kilátásba, mit a küldöttség megnyugodva és köszönettel vett tudomásul.
A cserkészolimpiász Nagykanizsán
Megemlékeztünk már lapunk hasábjain a múlt évi cserkészolim-piászről felvett filmnek Nagykanizsán leendő bemiitotásárói. Ez mint annak idején/már- jeleztük, folyó hó 23-án, liéifón\\ety>v1fty? megtörténni az Urá-niában w-pfdig este 7 és 9 órakor kezdődő két előadás keretében.
Az előadások programja a következő : Felolvasás állóképekkel; szavalat ; a koppenhágai cscrkészolim-piászról felvcjt 3 felvonásos filmnek bemutatása; cscrkészidil (I folv.) és cserkészviziünuepély (I felv.)
A helyárak ugyanazok, mint rendes mozi előadásoknál. Jegyek mindkét előadásra az Uránia pénztáránál kaphatók, Illetőleg már a mai naptól kezdve clőjegyczhetök.
Még élénk emlékezetűnkben van a magyar cserkészeknek a cserkész-olimpiászon aratott fényes győzelme. Harminchárom nemzet között Amerika és Anglia után a harmadik, a kontinens államai között pedig az első helyen vivták ki a dicsőséget magyar cscrkéízeink.
Most, hogy az olimpiászról felvett film Nagykanizsán is bemutatásra keiül s azt kiegészíti egy 67 állóképpel kisért előadás és két kisebb film, felhívjuk a közönség figyelmét az előadásra és bizton reméljük, hogy érdeklődésével kétségtelen tanújelét is fogja adui a cserkészet iránt táplált rokonszenvének és elismerésének.
Kereseti, jövedelem-és vagyonadóbevallás
Nagykanizsa, február 17
A zalaegerszegi pénzügyigazgató-ság közlése szerint az 1925. évre szóló általános kereseti, továbbá a jövedelem- és vagyonadóbevallásokat még február hónap folyamán be kell adni. Az ccélra szolgáló kétféle hivatalos nyomtatvány a jövő hét folyamán valószínűleg megérkezik Nagykanizsára is a városi adóhivatalhoz, amit minden adózónak ott kell beszereznie a nyomtatvány előállítási költségeinek megtérítése mellett. Ugyanitt a kitöltésre vonatk<^ zólag is felvilágosításokat adnak.
JÓKAI MÓR
IrU: Barbartts Lajos Nem ment el közülünk, csak csodálatos álmokat rejtő szemét csukta le örökre, csak az ajkán apadt ki a a mesék már-már azt hittük kifogyhatatlan forrása.
ó maga, egész világot felölelő lelke, minden, amit jóságos, mosolygó szemével látott, minden rög, amit bámulatos fantáziája bejárt,\'az élet minden mélye és szédítő magassága, amit bcszárnyalt és fcltéve»ne-künk — az mind itt él, itt maradt örök örökségül.
És mindez, és ő is, nekünk maradt itt: magyaroknak és rajtunk keresztül az egész világ irodalmának.
Ha az egész Magyarország nem lett volna több, csak az ő kúriája; ha az egész magyar nép csak az ó házanépe lett volna, az ó mesemondó költészete nyomán a magyar nevet akkor is szárnyára kapta volna a dicsőség a Parnaszus lépcsőin akkor is a világ legnagyobb nemzeteivel lett volna egyenrangú a magyar Írás művészete.
1925. február 18 . ..
Születése óta századszor fordult cz a nap Magyarország felett. Mind
a száz hozott valamit, dc a magyar regényírásnak ragyogóbb, bőségesebb, szebbszavu mesélőt nem hoztak azóta sem az idők.
Csillagok százai keringenek körülötte. Egyik-másiknak talán erósehb, meglepőbb, cikkázóbb a fénye, dc az a fény sokszor ugy csap a szemünkbe, hogy nem látjuk miatta, mire veti szét sugarai özönét. Egyikmásik talán magasabbra iveit a gondolatok mérthetetlen messzeségeibe, de az a magasság nagyon soknak maradt idegen, megközelíthetetlen a magyar milliók közül. 1
Jókai minden magyarnak irt. Az ő elképzeléseivel vele tudott élni paloták és kunyhók lakója, férfi, asz-szony, leány egyaránt. Csodálatos fantáziája eleven élettel sugározta körül, örökéletű alakokkal szépítette be a magyar Mid minden rögét, és mindén elmúlt és még messze időket. Termékenységében egyedülálló, neme kimagasló alkotó láza a csüggedi, nehéz években bekalnndozta a tér, az idő, az akkor még s nagyrészt ma is megoldatlan lehetőségek végtelenségeit és odaszegődött a mostoha magyar sors mellé, hogy művészetével minden háznak adjon
Keresetladó-bevallás
Bevallást kell adni H az ország területén folytatott ipari és kereskedelmi üzletről, bányaművelésekről, 2) bármilyen szellemi és hasznothajtó foglalkozásról, ha az a szolgálati viszonnyal nem kapcsolatos, 3) járadékokról, 4) törvényen, birói íié-lcten, szerződésen alapuló, de nem szolgálati viszonyból eredő járadék-szerű visszatérő szolgáltatásokról, 5) találmányok, szabadalmak használatáról, örökösökre szállt szerzői jogról, 6) gyógyszertárak, iparüzlclek, egyéb föld- vagy házadó alá nem cső tárgyak haszonbéréről, szolgalmak haszonvételeiről,17) örökbérből és megváltás esetén a vállságtőke kamatából, stb. származó jövedelemről, 9) külföldi munkaadótól származó illetményről, bérről, ha itt fizetik azt ki.
Nem kell bevallást adni általános kereseti adóra a társulati adót fizető jogi személyeknek; sem azoknak a kisiparosoknak, kik 1924. évben háromnál több segédmunkacrőt (tanoncot is beleértve) egyszer sem alkalmaztak; sem pedig állandó üzlethelyiség nélkül működő utcai, piaci árusoknak.
A bevallást a városi adóhivatalban kell beadni, illetőleg annál a községi elöljáróságnál, melyben az adózó foglalkozását űzi. Helyhez nem kötött foglalkozás esetén a lakóhelyen kell beadni a vallomást.
Minden biztosító intézet vagy egyéb vállalat ugyancsak február végéig köteles kipnitatni az előző évben kifizetett ügynöki dijakat, melyekről kereseti adót nem fizettek, az Ügynök nevének és címének pontos megjelölésével.
Jövedelem- és vagyonadó bevallás
A jövedelem- és vagyonadó kivetése céljára bevallást kötelesek adni a természetes személyek, ha adómentességben nem. részűlnck, úgyszintén a jövedelem- és vagyonadó alá tartozó jogi személyek.
Jövedelemadóra nem tartoznak bevallást adni: a) akiknek 1924-ben nem volt adóköteles jövedelmük, b) kiknek az 1924. évben szerzett összes adőköteles és adómentes jövedelmük együttvéve nem volt több 800 arany, illetve 12 millió papirkoronánáí; vagy ha több volt is együtt, de ebből az adóköteles jövedelem nem
egy-két órát, amikor messze futnak a keserűség, a gondok, a nap-nap utáni megaláztatások árnyékai.
Évtizedeken át az ő buja vegetá-cióju lelke volt biztonsági szelepe a szomorú idők csak titkon forrongó, átkos, levegőjének visszagyurt indulatainak. Az ö mosolyának derűje volt az egyetlen fény, ami végigáradt az országon.
Az ezeregyéjszaka mcsélője a maga életéért szőtte ezeregy éjszakán keresztül bübájo> meséit, — Jókai egy ország szenvedéseit csitítgatta, kezét ott tartotta a nagy beteg ütőerét és aggódva figyelte, mindig eltalálja,\' mire van szüksége narkotikumnak: csendesen babusgató, simogató, gondűző, bufelejtctő, sokszor bizony álomba ringató \' vagy elkápráztató mesére, még kitelik az ezeregy éjszaka és fcívirad a hajnal és nem lesz többet mit takargatni, visszafojtani, nem lesz mit szincs mesékbe rejteni, hanem szétárad a nap eleven fénye s a zsarnok együtt tűnik ct az árnyékok seregével.
Soha nem íchctett volna nagyobb szüksége Magyarországnak Jókaira, az ő tollának mindig magával ragadó frissesegére, merész fantázi-
ájára, kaleidoszkopikus csapongá-sára, mint épen az ó idejében. £s Jókai végig állta rendületlenül a harcot, melyről az egész művelt világ babérjával koszoruzottan volt még ideje kifutni nyugodtabb vizekre is és látni a tavaszt, aminek 6 is egyik magvetője volt.
Mire a máig elértünk, mire kitüz-hettük az ünnepi zászlókat, mire születésének százados fordulóján minden magyarok hódolatából hatalmas, büszke diadalivet verhettünk a napnak, melyhez hasonló hozta cl őt egy évszázada nekünk — mire idáig ériünk, a tavaszból még szürkébb, szomorúbb, vigasztalanabb tél lett, mint amilyenben ő járt és hintegette optimizmusa aranyos levegőjében született, egy egész nemzet álmait illatával belengő virágait.
Akik voltak gáncsolói — meri hiszen van-e fény, amelyik nyomában ne settenkedjék árnyék? nézzenek ma körül ebben az elárvult országban és a ma szomorú tükrében szeressék meg a hozzá vezető emlékezést, aztán mondják meg, a regényíró bűnéül felrótt, keresve talált, vagy akár önként adódó kifogások is, lchetnek-csulyo ak annyira
1925 február 18.
érle cl az 500 arany, illetve 7 és fél millió papirkoronát. c) Csupán lakóhelyükön 50 katasztrális holdnál nem nagyobb birtokkal rendelkező kisbirtokosok, ha más községben sem ingó sem ingatlan vagyonuk nincs, sem egyéb jövedelmi forrással ncin tcndelk«znek. d) Házbirtokosok az esetben, ha csupán lakóhelyükön lévó házukon és 50 kat. holdat meg nem haladó földbirtokon s eseileg szolgálati viszonyon kivül más jö-vtdehnük nincs, e) Általános kereseti adó bevallása aló felmenteit kisiparosok, utcai, piaci árusok. í) Azok az egyházi javadalmasok és magán-alkalmazónak, kiknek 1924. évi min-\' dennemU szolgálati járandóságuk a 2400 arany, illetve 36 millió papirkoronát nem haladta meg s egyéb jövedelmük az 500 arany, ill.lve 7 és fél millió papirkoronát nem haladta meg. g) Az állami, törvényhatósági, községi alkalmazottak, kiknek egyéb jövedelmük 500 arany, illetve 7 és fél millió papirkoronáitál nem volt több.
Vagyonadóra nem kötelesek bevallást adni: a) Kiknek Í924. év utolsó napján adóköteles vagyontárgyuk nem volt, b) akiknek volt ugyan, dc.,4000 arany, illetve 68 millió papírkorona ériéket nem haladta meg. c) Az előző c) d) c) ponlok alá csók, ha az említett birtokon, felszerelésén, üzemtőkéjén kivtll összes adóköteles tiszta vagyonuk 1924. december 31-én nem volt több 4000 arany, illetve 68 •millió papírkorona értéknél.
A férjjel közös háztartásban étó feleség, gyermek s egyéb családtag jövedelmét is be kell vallani. Gyermekek és családtagok 500 arany, illetve 7Va millió papirkoronánál kevesebb keresetéi nem kell bejelenteni, úgyszintén ezek olyan jövedelmét sem, mely nem kereti a családfő rendelkezése alá. Ez utóbbiakról természetesen az illető családtag külón bevallást tartozik adni.
A bevalláspapirkoronában történik.
Havonként . részletezett bevallás esetén kérni lehet a havonként különböző aranykorona-kulcs használatát a pénzügyi hatóság állal történendő átszámításnál. Ez a kulcs a következő: januárban 6500, februárban 7000, márciusban 13.000, áprilisban 16.000, májusban 16.000. ju-musban 18.000, juliusban 17.600, augusztustól kezdve pedig 17.000
papírkorona. Átlagosótszániilási kulcs to.iXJO papírkorona.
A bevallás alapját az 1924 decctti-oer Jl-Ikt forgalmi érték képezi.
A munkaadók
mindnyájan kötelesek azokról az alkalmazottakról. kiknek 1924. évi illet-ménye 2-100 arany, illetve 36 millió papirkoronánál nem volt több névéi illelményjegyzékel február \'28-ig beterjeszteni. Itt lakbért, pótlekokat külön munkadíjai, tiszteletdíjat síb. IS be kell vallani, úgyszintén a megnevezett természetbeni járandóságokat is a kiszolgáltatás idejében volt forgalmi értéknek, kedvezményes ellátás. étkezés stb. árkülönbözetének feltüntetésével. E téren történt mulasztás és valótlan bevallás 100 aranykoronáig terjedhető rendbírságot von maga után.
A valótlan adatok bevallását az általános kereseti adónál adócsalásként, a jövedelem- és vagyonadónál jövedéki kihágásként büntetik.
A bevallás beadásának elntulasz-lását vagy késedelmes beadását, hiányok pótlásának elmulasztását 10— ítr/o-ig terjedő birsaggal büntelik.
ZALAI kqzlony
Kérelem a társulatok és egyesületekhez I
Nagykanizsa, lebruir 17
A nagykanizsai hósök emlékszobrának felállítását előkészítő bizottság már a mult évi november 12-én tartott értekezletének határozata atupján felkérte annak idején az egyesületek és társulatok vezetóségeil az iránt, hogy az általak rendezett nyilvános műsoros előadások tiszta jövedelméből jaltassiik el adományaikat a nagykanizsai hósök emlékszobrának felállítására alakult bizottsághoz.
Eme felhívás eredményeként a Gárdonyi műkedvelő-társaság az „Elnémult harangok\' című irredenta tárgyú színmű előadásának liszla jövedelmét, 1/.000.000 koronái, a nagykanizsai postások dal- és kultúregyesülete 1.000,000 koronát, a helybeli tonvédezied altiszliszlikara az állata rendezel/estély jóvedetméb II3.000,000 koronát s végül a rádió-előadások rendezése közel 19.000,000 koronái, mint bevételének tiszta jövedelmét a szobor-bizottság rendelkezésére bocsátotta. Amikor eme tényeket regisz-
a magyar nemzet irodalmának mérlegén, mini amekkora súllyal estek ennek a nemzetnek életébe az 6 tüneményes egymásutánban születeti írásai?
Nem csak hazája közönsége ilélt már Jókai irodalmának éneke és nevének halhatatlansága felelt, hanem a müveit ktllfold, az istenített nyugat is elfogadta őt legnagyobbjai társaságába. A magyar irodalom épen Jókai nevével és épen akkor dobbant bele a rólunk elfeledkezett vi-lágba, amikor legnagyobb szükségünk volt arra, hugy belesikoilsuk a vén Európa nyugodalmas csendjébe, hogy élünk és nem hagyjuk élve eltemetni magunkat, mert ini is valakik vagyunk, kulturánk, művésze-Ilink, nemzeti Öntudatunk van, Aranyunk, Vörösmartynk, Madáchunk, Petőfink volt és van Jókaink, van Olyan mcsélőnk, akit méltán megirigyelhetnek tőlünk akármelyik részén a világnak.
Ma hiába nézünk körol irodalmink lassan szövevényes, tuskés, ingoványos bozóttá változó berkeiben. Sok benn a Virág — de sok, amelyiknek kábitó, mérges az illata, ook a szivárvány, ami feltűnik — de legtöbbje rövid életű. Sok a pengő
lant és zengő gitár — (le kevés éli tul az azt pengető kezet
Ezen a napon ezer és ezer magyar szivében, sok-sok város és falu házai között, szerteszét egé..z a régi határokig, a/okon tul is néhol kigyúlnak az ünneplő tüzek. Jókai emléke járközottünk s mindannyiunkra rátalál, hiszen Mindannyiunknak, öregnek, fiatalnak kedves ismerős, ma épugy, mint a mullszázad szomorú éveiben. Hiszen ina is szomorúak, az ó idejénél is szomorúbbak az idők, amiknek nehéz árnyéka még most huz keresztül az életünkön. Ha ma jönne el és derűt sugárzó szemével belenézne a ma khaotikus ködéhe, a szikkadó vér, a felszáradó könnyek, ítfl, percre sem szunnyadó magyar j íjok közé — ezeregyéjszaka meséinek szárnyain repülhetnénk újra feledni but, bajt, szomorúságot s észre sem vennők, hogyan ömlik át a vérünkbe lassan a hit, az akarat, a győzhetetlen erő, mig ökölbe szorulna a kezünk a mi sok régi és kevés megmaradt kincsünk láttán ami a legnagyobb magyar mesemondó regényeiből ragyog felénk fájó, szüntelen imádsággal visszavárt örökség gyanánt.
tráljuk, egyben bálás köszönetet mondánk ilt a nyilvánosság előtt is azoknak. kik a szobor-bizottságot kitűzőit céljainak elérésében eddig támogatni kegyesek i-ollak. Ugyancsak a fentebb elősorolt összegekhez csatolta a bizottság a helybeli 6. honvédezred tisztikarának 6.000,000 koronás adományát, valamint a .Zalai Közlöny\' szerkesztőségétől a hősök szobrának költségeihez csatolt és különböző egyének (iskolák stb.) állal adományozott 4.625,150 koronái, mely adományokéri a bizottság az illetőknek színién hálás köszönetei mond. Van tehát ezidőszerint a bizottságnak 39335,1.10 koronája a felállítandó hősi szobor-alapra.
Tekintettel arra a körülményre, hogy a bizottság jóformán munkájának kezdetén áll és hogy az általá-nos gyűjtést csak a legközelebbi jövőben indítja meg, az eddigi anyagi eredmény is kedvezőnek mondható. De nem szabad felednünk, hogy minimális számi/ássál legalább 250— 300 millió kell ahhoz, hogy Nagykanizsa váras egy a hőseihez méltó szobrot vagy emlékművet állíthasson.
Nagyon kéri tehát a szobor-bizolt-ság mindazon egyesületeket és társulatokat, melyek a közelmúltban előadások révén liszlajjvedelmekkel rendelkeznek, névszerinl u Keresztény Jótékony Nőegylet, a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Köri, a Kereskedelmi Alkalmazottak Társulatát. az izraelita Nőegyletet, a Transdanubiát, a Kath. Legényegylet vezetőségét, a Vasúti Alkalmazónak elnökségét és a Szabónők Társala-tál, hogy a jövedelmeikből nélkülözhető szíves adományösszegeket juttassák el az emlékszobor bizottság kezeihez. Városháza, jjr. Králky István városi főjegyző eimére.
A SZOBOR-BIZOTTSÁG
Jövő héten £
* C
o
£ 3
Re* Ingram rendezése. Főszerepben
Alice Terry, Ramon Novaro
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 18, szerda
Római katolikus: Simon p. Protesláns: Konrád. UrocllU: Sebat ]»ó 21.
Nap kel reggel 7 óra 02 pereko», nyugszik délután 5 óra 27 perek*.
A Meteorológiai Inthet Jelentése
szerint változékony Idő várható lassú hőslilyedéssel és helyenkénti esővel.
A nagykanizsai polgári fiúiskola Jókai-Ünnepélye az Iskola tornatermében délelőtt (éi 10 órakor.
A nagykanizsai polgári leányiskola Jókai emlék ünnepe délután 4 órakor a Rozgunyl utcai toinacMrnokban,
A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium Jókai-ünnepélye az Intézet tornatermében délután 5 órakor.
A Nagykanizsai Kultúregyesület Választmányának ülése a váiosljáza tanácstermében este \'/*> ónkor.
A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola Jókal-ünnepélve a Kaszinóban este 6 órakor.
Mozi. Uránia: Kél katlcab"gjrk» (két talált gyermek történetei ,iz amerikai Metró lllin)(y.ir remek lllmUve. Előadások ■icxdete este 7 és 9 órako\\
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 19: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liccális előadás-i. (Sardnyl Gyula: A magyar nemzet történelmi hivatása I.) a Casinoban este tél 7 órakor.
A Szent Liszlő cserkészcsapat előadása a Roxgonyi-utca iskola tornatermében eata 8 órakor.
Február 2t: A nagykanizsai Ipartestület zártkörű tAncestélyc a Polgári Egyletben este 9 órakor.
Február 23: A cserkész olimniászról készült filmek bemutatása az Urániában.
Március 14: .Sajtó-estély.* A .Zalai Közlöny* szerkesztőségének műsoro* e»-tétye a Polgári Egylet összes emeleti helyiségeibon. Kezdete este 9 órakor.
— A katolikus hitközségi választmány ülése. A római katolikus hitközség választmánya folyó hó 19-én, holnap csütörtök délután 5 órakor ülést tart a plébánia lanács-tennében, melyre a választmány tagjait tisztelettel meghívja és teljes számú, pontos megjelenésüket kéri dr. Vargha plébános, egyházi elnök.
— Alispáni rendeletek. Zalavár-megyc alispárifátólv rendelet érkezett a gyümölcsfák betegségei elten való védekezés; méhészeti statisztika ösz-szcállitása és a kézizálog ellenőrzés tárgyában.
— Áthelyezések. A belügyminiszter Licdemunn Hugó re r. dúr tanácsost, a nagykanizsai kapitányság helyettes vezetőjét Kiskunhalasra helyezte át kapitányság-vezetői minőségben; Kisfaludy Zoltán felügyelőt Szombathelyről Nagykanizsára, Rtitlkay Aladár felügyelőt Nagykanizsáról Szombathelyre kölcsönösen áthelyezte.
— Beosztás-változás a rendőrségen. A rendőrkapitányság vezetője Sipos Zsigmond dr. rendórta-nácsost az elnöki és közigazgatási osztály vezetésével megbi/.la; Lázár Kornél fogalmazót március l-tól a közigazgatási, Nagy Jcnö dr. segéd-fogalmazót a bünügyi osztályhoz osztotta be.
— Az OFB. zalai tárgyalásai. Az Országos Pöldbirtokfcndczö Bíróság III. számú tanácsa február 18-án Zalaszentbalázs, Alsóhahót. Felső-hahót és FeJsófakos, február 20-án Sármellék községek megváltási ügyeit tárgyalja.
zalai közlöny
1925 február 17.
— Az első harang. Körülbelül egy éve, hogy a felső (Ifjúsági) templom harangjainak beszerzésére gyűjtési akció indult meg Nagykanizsán, hogy a „hadba vonult" szép négy harang helyébe legalább három ujat lehessen beszerezni. Azóta lassan és apránként gyűltek az adományok, a munkások szerény koronái és a bibliai özvegyek fillérti és a kis összegekből összegyűlt az első harangra való. Azonban a katolikus hivők nem állhatnak meg az első harangnál, kell, hogy az első után a második és harmadik harang vételdija is összeadassék, hogy a haza oltárán feláldozott harangok helyett az áldoza\'készség harangjai hirdessék a felső (ifjúsági) templomból az érchangu Sursum cordát. További adományok Gazdag Ferenc püspöki biztoshoz küldendők. Minden beküldött adományt a Zalai Közlöny nyugtáz.
— Tisztasági és mérték razziák. Nagykanizsán egyre-másra történnek a piacon, italmérésekbcn, boltokban a közegészségügyi, tisztasági, mérték stb. vizsgálatok. Alig van hét, hogy egy-két eredményes körút ne történnék a nagyközönség érdekeinek védelmére. Tegnap például a piacrendészeti altisztek az egyik italmérésből egy kívül-belül rozsdás, piszkos pléh cukorkásdobozt hoztak be, melyet az üzlettulajdonos az előírásnak megfelelőleg rögtönzött csappal látott el s ennek a ránézvé is utálatot keltő edénynek a rozsdától teljesen vörös, rozsdaiszapos vizét használta poharak használatközbeni öblítésére. Behoztak egy poharat is tőle, el lehel képzelni, milyen lehetett az. Az ilyen vizsgálatok tartásának gyakorisága örvendetes jelenség a nagyközönségre nézve s a hatóságok éber figyelme s a szigorú büntetések idővel talán egészen meg fogják tudni szüntetni azokat a lehetetlen egészségügyi és tisztasági viszonyokat, melyekről még ma is híres egyik másik nagykanizsai mellékutcákba rejlett csapszék és vegyeskereskedés.
— A Szent László cserkészcsapat csütörtökön megismétli előadását. Arra a nagy érdeklődésre való tekintettel, mely a Szent László cserkész-csapatnak vasárnapi estélye iránt megnyilvánult/a rendezőség elhatározta, hogy az estélyi holnap, csütörtökön este 8 órakor a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében 5 és 10 ezer koronás beléplidijak mellett megismétli.
— A polgári fiúiskola Jókaiünnepélye. A polgári fiúiskola ma délelőtt fél 10 órakor Jókai-ünnepélyt tart a polgári iskola tornatermében, melyre az intézet igazgatósága és tanári kara szívesen látja az ifjúság szülőit, hozzátartozóit és a tanügy barátait.
— Elemi iskolák és ovodák pótadója. A zalaegerszegi királyi tanfelügyelőség tegnap küldte meg értesítését a nagykanizsai elemi iskolák és ovodák 5®/o és 3°/o, összesen 8% pótadójának fizetésére vonatkozólag.
= Ma és minden este orosz zenekar hangversenyez a Koronában.
Sodorjon
„JANINA"
papirí.
— Ügyvédi vizsga. Novay Imre dr. városi aljegyző tegnap tette le Budapesten sikerrel az ügyvédi vizsgát.
>— Kisfalud! és Krausz cég
arinak a közlésére kért fel bennünket, hogy tudomására adjuk a „Zalai Közlöny" szives olvasóinak, miszerint a tegnap kiadott röpcéduláknak a lapokba történt beosztása alkalmából tévedésből belecsúszott egypár régi röpcédula is. ahol a mai helv-zetnek meg nem felelő árak vannak feltüntetve.
— A Keresztény tisztviselőnők álarcos teaestélye. Tegnap este rendezte meg a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete a Rozgonyi utcai iskola tornacsarnokában ez idei álarcos tea-estélyét. Az estélv 9 órakor velte kezdetét, amikor felvonultak a jelmezes és álarcos hölgyek, majd rövid körsétájuk után kezdetét vette a tánc. A jelmezesek között voltak gésák, kártyavető cigányasszony, kofa, rikkancs, újságíró stb. A szépen sikerült mulatság záróráig tartott.
— A kiskanizsai Ifjúság mulatsága. A Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület vasárnap este 8 órakor szinelőadással egybekötött táncmulatságot rendez, amelyre a közönség figyelmét már előre is felhívjuk.
=i Találtak a Keresztény Otthonban egy üres női kéziltáskát. Tulajdonosa jelentkezzék kiadóhivatalunkban.
— A vigyázatlan hajcsár büntetése. Plander Lajos hajcsár a minap egy bikát hajtott a vasút felé. Útközben a vezetŐláncot felcsavarta az állat szarvára s szabadon menni hagyta. Az uton egy somogyszent-miklósi gazdaember\' két szekérbe fogott ökröt vezetett. A bika nekiment az ökröknek, azok fellökték gazdájukai, aki a kocsi alá került s csak a véletlenen mult, hogy súlyosabb kimeneteld balesel nem történt. A vigyázatlan hajcsárt 8 napi elzárásra és 200.000 korona pénzbüntetésre Ítélték.
— Jogtalan határátlépés. A rendőrkapitányság kihágási osztályának vezetője Dodek Torna bosnyák fiatalembert jogtalan határátlépésért 10 napi elzárásra ítélte.
— „Gclencei fényjelek". A 77. Szent László cserkészcsapat fényesen sikerült estélyéböl a „Gelencei fényjelekkel szerdán délután fél 7 órakor az ifjúság számára .3000, csütörtökön este 8 órakor a nagyközönség számára 5000 korona belépti-díj mellett megismétli.
Egy nagyon szegény napszámos asszony Fö-uttól Sikátorutcán keresztül Rákóci-utca sarokig elveszített kölcsönkért 280.000 koro-nát. Kéretik a becsületes megtaláló adja le a kiadóhivatalban.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Tüzeset Semjénházán. Sem-jénházai tudósítónk jelenti: Szombaton délután 5 óra körül hatalmas füst és láng csapott fel Semjénháza (azelőtt Erdő;fa) községben, melyet a szomszédos községekből is nagyon jól lehetett látni. Alig egy fé óra telt el, megjelentek Molnáriból a I.evente Egyesület tűzoltó-csapata és Tólszentmártonból a tűzoltók fecskendőikkel s hozzáláttak az oltáshoz. A 3 pajta, ól és^ istállókat azonban már nem leheteti megmenteni. Borzasztó erőfeszítésbe került, míg a szélben a továbbterjedését megtudták akadályozni. Ebben az érdem legfóképen a molnáriakat illeti, kik közül Pádár K. áll. tanító és Stejer I. bíró a legveszedelmesebb helyeken végezték a tűzoltást. A leventék tűzoltóparancsnoka Hevesi Sándor VI. gimnazista. Jellemző, hogy maguk a semjénházaiak vettek részt legkevésbé a tűzoltási munkában. Alig tudtak egy 2 lovas \'fuvarost a vizhordáshoz előteremteni. A tüz oka eddig még ismeretlen.
= Az Ipartestület mulatságára rendezőklll megválasztott iparosok és iparoslfjak 13-dn, szerdán este 8 órakor okvetlen jelenjenek meg oz Ipartestillet helyiségében. Az elnökség.
^ A kiskanizsai Iparosok és kereskedők felhivatnak, hogy február 18-án este 7 órakor Simon József vendéglőjében a kör megalakítására vonatkozólag minél többen megjelenni szíveskedjenek. Az elnökség ugyanakkor meg lesz választva.
= A szepetnekl Kath. Legényegylet február 21, 22. 24-én előadja Gárdonyi „Bor" c. színmüvét, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
Fuvarlevél felülvizsgáló Iroda. Keszthelyen Erzsébetkirályné-ut 13 szám alatt „Fuvarlevél felülvizsgáló iroda nyilt meg", melynek célja a vasutakon szállított áruknak viteldiját felülvizsgálni — mérsékelt díjszabás melleit — és a fizetett szállítási többletet visszatéritetni. Ugyanezen helyiségben létesült „a Mentor biztosító rt." keszthelyi fóügynöksége élet, tüz és jégkár, betörés stb. ellenr biztosítás végett. Az igazgatóság.
— Varrógépek 650.000 koroffá-tól, Centralbobin sülyesztős 3 millió. Cipészgép 3.600,000 korona Szabó Antal fegyverkereskedőnél.
= Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze bc szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 85.000. kötött kebátok és szvetterek 290.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek,
\'té^cg szalmakalap
újdonságainkat és meg fog győződni azok szépségéről és olcsóságáról. — Atvarrások és vasalások divatos formákra a legszebb kivitelben készülnek
Totola és Pacsirazky kalapos mestereknél
Nagykanizsa, Eötv8s-tér 25. szám.
MOJZI
Uránia. Szerda 7 és 9 órakor: Két katicabogárka (két talált gyermek története) Metró film.
Csütörtök—pénlek 7 és 8 órakor: Karnevál gyermeke. Mosioukine és Sonja l.isenko csodálatos szépségű filmjének reprize.
SPORTÉLET
SzSE - NTE barátságos mérkőzés. Az
Országos Tcstnfcvelésl Tanács Ismert határozata folytán, inely a nvári fulball tilalomra vonatkozik, a\' vidéki kerületeknek is korábban kelt kezdeniük a bajnoki év-tavaszi fordulóját. Március 15-én játsza első bajnoki mérkőzését az NTE a PAC-cal s a korai kezdés arra indította vezetőségét, hogy eddÍR is a csapat mcRÍelclő foglalkoztatásáról gondoskodjék. Február22-re, vasárnapra lekötötte a Szombathely SzSE csapatát. Az SzSE a Nyugati kerület bajnokságában előkelő szerepet játszik s a bajnoki tabella második helyén fekszik egyenlő pontszámmal, de valamivel rosz-szább golaránnval a SzAK mögött. Az SzSE játéka tehát sportízempontból Is érdekes és értékes lesz. de érdekes lesz azért is. mert az NTE uj összeállításban játszik. A mérkőzést a szougyár melletti pályán tartják meg és délután fél 3 órakor kezdődik.
A bajnokság sorsolása. Március 22. DVAC-NTE. Április 5 TBTC-NTE-Levente—Zrinyi. Április 10 PSC-NTE. Április 26 NTE—PAC. Máius 10 Zrinyi— KMAV. Május 17 Zrinyi—Turul. Május 24 NTE-PVSK. Az elől álló egyesületek a pályaválasztók. Az NTE az őszről elmaradt mérkőzéseit a kerület határozata szerint a szezon elején tartozik lejátszani. Meg is állapodott már az érdekelt egyesületekkel 8 igv bővül ezelapon a sorsolás: Március 15 PAC-NTE. Márc. 29 NTE-PSC.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az előző naphoz viszonyítva egész jelentéktelen áreltolódás állott elő. Nyitás után tartottnak vott mondható a tőzsde, később bécsi jelentésekre kissé ellanyhult az irányzat. Közvetlen a zárlat előtt a spekuláció fedezésére, azonban javulás állott be, az árfolyamok visszanyerték veszteségüket és újból az előző napi nívóra emelkedtek. A kulisz piacon Rima az előző naphoz viszonyítva 40o árveszteséget szenvedett és a spckuláció eladásai oly helyzetet teremtettek, hogy a Rima egyideig csak nehezen volt elhelyezhető. A vaspiacon a Danubiusban volt forgalom, ingadozó árak mellett. A cukorpa-pirok piacán az irányzat alÍR tartott. Egyébként a piac teljesen elhanyagolt maradt.
Utótőzsde
Irányzat tartott. Altalános Takarék 113, Pesti Hazai 2820, Első Magyar Biztosító 6900. JéR 80. Borsód Miskolci 210, Con-cordia 44, Budapesti Gőz 139, Hungária 120. Cukor 2100. Georgia 311, Urikányi 865. Szászvári 262. Kőszén 2850. Magncsit 1715, Villamos 1160. Magyar Hitel 420, Osztrák Hitel 163. Rima 151. Salgó 532, Angol Magyar 31, Hazai Bank 114.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.682 25 papírkorona.
HILD JÓZSEF
épületta-, deszka-, mész-, cement- it \' termény-kereskedése
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telefon 120. szám m
ISALVATOR SÖR I M s: A KORONÁBAN :: i
Értesítem a mélyen tisztelt közönséget, hogy a világhírű SALVATOR sört ismét beszereztem s állandóan csapolva tartom. :: Szíves pártfogást kérve
- KISS ERNŐ Korona vendéglőn.
i$25 lebruir 18
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos irfolye-nal
Vst utált Dev fxák
A.jot loal Aaitwtfir. Í50«2»2II
Cxk kevu 2IW JIO \\ fli.\'lilfl 117*-II14
Dl sár HM 1171 JSarlfo I7IW-I7JÍ4
Dí-Tlx 7111072440 \' Bukirul ííl-3\'1
f/IOtll f». 3ÍUSUA/ BrOnztl W] 3tM
2$742-a90IV K«íx«>i£t 1X41 I7Í4J
LW WI47J Krliiűlofi HWi 11092
Lart H4-M4\' Loadoa JtS00CKl«?«O
Ura MtUuo frtaqtSrt »77í»S
B< £i biak Mi]-N44
Ont/. ko». lOISS-IOIiS Pilla 37H
Dia kor. 124(9 I2M» Piif« 2I4S-JIM
S.ijcl fciak IMlS)Kt» Sxí\'U MI-42S
ív Iá kor. liriii l(><ll SlOclLhoJ- IMtS iwi.1
Keívif kw. ICtM IW/7 Wien lOianwti
Miit! ICMO-I7I24 Züíleh l»<5-IK»2
ZOrichI zárlat
Pirii 2715— London 247950. Newyoik S19 50. ürllisel 263250. M.tlamd 213750 Holland 20875. Berlin 12350. Wien 73-26 Soft* 37750. Piaga 1535\'-. Budspeit 72--, Vilid 100 -, Bukareil 2&5. BeljjUd Sóo .
A magyar korona kDlfSId! hivatalos jegyzései
DZVIZA VALUTA
ll imp mi I »,;n i - mi
..............9.8019801 1W3019*25
..............5800 5SŰ0 5817 —
. 47250 47250 47350 47275
bili Bellin Pllga
Newyoikban 14
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Elült cgykoroni* 6150-6350, kélkoionái I2JOO 12.700, lorlntoi 16.500-17.000 01-koionli 31.500 32.500, izlnaiauy 40.000— 49.500. arany huszkoronii 315.000 31ÓCCO plillna 210.000—220.000.
zalai k02l0ny
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
Terménytőzsde
Irinyit Lanyha volt. Az imerlk.il határ-Idős piacok gyengébb hatása alatt. Búza 7500. roa SOJO koronával olcsóbbodott.
Baza tlnev. 76 kg-os 585 000 SS7 500, 78 k^oj 595 000—597.500. egyéb vld. 76 kg-os 582.500 - 585.000,78 kg-os 592500 - -5!C,.CO) roxs 500.000- 505000. sőíárpa 48U.OOO-500.000, Ukarraány á/p» 400.000 420.000 o) tengeri 280 000 -285 000, kMes 300.000 -305.000. korpa 240000-245.000. zab 430.000-4-10.000. lucerna 250.000 -270.000.
Sertésvásár
Pelhaltás 1050. melyből eladatlanul vlsaza-mitídl 300 drb. Elsőrendű 20.000 - 21000. ucdett 20000-20.500. szedett közép I9.0(X) r201^; JM8 16000-18.000. elsőrendű Cttz 19,500—20.000, másodrendű 18.000-19.000. angol süldő 18.000 -50.000. szalonna jugyban 25 500-23.000. zsír 26.500,-27 000 Itbiuotl hus 24.000 -26.000, szalonnás fél-Krtés 24,000 - 25,000. Irányzat lanyha volt
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar is Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
Bankok A«£ol-Mítjr. HutI Uc>a biok h;l
ÍSbí
Outi. Hit. &»nkvmlo
N«hll«ib,
HíOr. ni. I ft l«(lDl« H.-OtS IJ>I,».
Pc*r«.\'ml Kii. Hfttl Mt^yir-Nientl JflíllOt Vl.o.i bmk
Hlitoilldk <« Takarékok
K&biaiil rik
Alti\'. fit Mokl ti
ll.xl tlij ;
EJ»i M. Blil « r. .1.1\'r, Mijjt. FIIKII
Main ok
B<KI..M CotlC.nJ\'l
Ikníi/U
r&fiiuit.t-j.
Tr. D.usbU
M»n>Ok
04BIII
Suittir.
StJuvlil Kohó Köb. tr.it 0/i«h< i »Ujii«.:I i:
M/Zf. i.ik
Alt 7
fii, jblltva, I Satrft (
Ullkiayl ^
Nyomjak AtbmMua firlíotl FtiakUa
Plllii |
Kivit
Sl«|i.\'i»n«ur» OJiJ/Sna
Vaintli tk
BfMI var Kí-buií
OáítJ. Oípj7 1 r«57v«r • «
O.niDiB Jl
OIBI Vil |l
Heíktrt |
KOhac
Lánc
uoiik ;
Ml t
Mijy»i t<H It\'-Vi Ita |
Urapi |
KMN I
Vagongyii
Rima |«
£«>••. Ii
Oultnur.il KifíiMojiI
«<ibJtsril
N\'i.fíl Viki. buloi
Aím
Atliatiki
Apróhirdetések
A. iprtlIrjM, 41J, »,ia,j JMOK. , „ ,
V „»W« I^.SM lió ílj. MIK Jl t;,.,.,,,
Oxlothctyja40 fúulvonitün jiabd cl-pejj. llb. ti.uonló szakmának alkalmai azonnal ctoun kiadd. Cin kladdban. JSI
r.lailó magdnhjix aronnat ellw-láí haló n| hí., „íp k4, „oMl |jki "c|(>. •zoba, tinas konyha, mcllíkínűld, kot. konyhakert 130 milll.léit. mrlylül 50 millió azonnal, lobbi kitóbt, ll/etcndd, mesblzoll Szlgitul Ingatlanforgalmi Iroda, Pd-ui S.
Millényi-cipöt vegyenfl
Sugir.ut 3llizim alatt egy lOvtj íckoto zongora eladd. 533
riirdökiidnk, Olökiüak claiidk! , S.\' !" kényelmes Midit, Praktlkul, laildi. a JdiSgín garantálok, liakia, Klntzjl.
!" _______515
GycrmoklAiiyt nígv ln\'.napaí ívet-inea mcllí lelvcizek. - KailntíVulea II. II. emelet. ^ i^j
Kbaljtb K4.
Muv.nyi.yi
teí... I üVu.
0ÓldSll£M
SiOiröXCti
1
mn
»||.«<. mtutni I SUkra f/l.--
Küili Muiiatl 1<AÍl
Kfilí-nff lik
Jcl.fon ^ Bt r Jl
IStel
1/ es \\\\ ezQr.......
1 IlKr Kitűnő /jtn.>!u nt-anyhogyi bor S.itrán József lüszcrkcrc5.ke<l»Jsébcn. UywzóJjön meg bárki I li. |,or vitelével bomltn Jóságból. yn
SÁFRÁN JÓZSEF
Manyar-utoa 74. - Telefon 335.
l{iifk-.;ii,h rö,,.,. cc., t| j.i 5/cna eladó.
Hgy tscrlon és többldc ágynemű linóm Ittdloílil eladó. Zirdt utca 2.
lil-őren.lű lisxtcket másodkézből, leien* tcfcenyen .i nulmok árain altit kőz-^otit és ;«ruf,it (f<tk egéüz leletekben)
Todi Miksa, Kinizsi utca 18. >*.
Caövck kazánok és vízvezetékek részére! valamin! bátnicly célia. báimltven mrnnvi* Jégben. Wciaor 0«iP0y^r, Nagykanizsa bugár-ul 16. Telefon 9. 93
Korosok né0y óvce kísiányom mellé egy l .ieliigcns ktiiizonyt. aki perfekt beszel németül. Jelentkezni lehet d. e. 10-12 lg TculvcSi drogériában. 511
£ Vigyázat
melleit nem lorduthal cld, hogy ouzetoeik kcríkplija Kantzia ro»z utcjln, e«k akkor erhítl ez a baleael, lia az irletontdan olcjd
kontárok
-íavlljik\' azl tieziiteztelkerlllendd;euk a gyakorlat emberit — a izakembert — keiciic tel, aki minik iiertnt eredeti él garantJlt anyagbdl Mszlll és aktnít ntm
rontják
el gépeiket s aki azl a legmodernebb felszerelés mellet! nikkelezi, zo-mincoiza, aligalvanlailja, autogénnel hegeiztl s vulkanizál, cilszol,
városunkban
fKyedUI tart kaiban lidgépekct. iavllla aoty.. líd., varrd-, számold-, automata-
gépeiket
s autókat és keiékplrakat s bármilyen iniiszerl Szakíts Mnszeiilzeni él líd-gépvitlalal (Szakin Oyula) Nagykanizsa Kisfaludy Slndor utca 2. . Teleion 40! Alkatrészek és kellékek rakUia H kéizltést
Jöni A Soapamouohe.
Eladó dlsznidl kertiénél és kukorica-danld Edtvör tér 24.
!\',\'K< divatárucikkckben
lC£j«o pró^arAiárliii 33t
Szomolányi Gyula
Caongory-ut 2. •xárn alatti ■ (a llan^a :acll«tt) Íiiletíücit.
bgy szép E«st«rházy-.\'éle olajos-ien-gelyD futó kocsi, luwtcz tampa és egv ^blak-tok rámákkal 140 ctn. magas ehJó, Mayvn-
•«•___________^513
Eladó I furógíp. gy.ilupad és gyermek, kocsi Kazinczy utca 07. szám. sit>
Oxlctltelyioéo lakáénak konylavál és mellckhelylíégcKkcl kiadX Ugyanott íil-szerberendezés és .tru kiárusítva legolcsóbb álban. Clm a kiadóban. 515
Csaludihaz oladó . , i^u
•t.ijib.a I >,*.„ Ií<0 V^„7.niIfT
kllml^cí C " »\'•
PótizkölcBÖnközvotitós
Sífiití"" t*\'AÍ*,!t*4"<l
Házeladás I
Uidft J ./obi. tj hii tóniKWrt.
r. ot • hitu J uoWi w| lii! k.rtl.t UOnlll^rt. iM. /lillui.\'z i uotii, rimlcrti tU;< hli 2(0 m.llKVrt. clf<.gljlh4-^ J ncbli ttltljl bii « v..ui köiíuun l«0 miuií^ii. clf^uiiuw 3
írOBcíiVfL11\'\' BUa<" 0,:<lh-"nji UkalaMS üzletház <ikjí nifjlwzüo.u kltibm. f^K cAlcIrbcn. l-r« l.\'Wt.m.IÓ i Iiobll
IIV.1% Hil«llicl)l«íff. UníMcKtt IpiivilUUt. ,A\'"ti"kv"; "OMkípOlít.k, 4» nilln\'éil 10 holdai litilok U4p JrV.11,1. I.tiltóv.l, "tltiílttl. I >iIO« KjtUibiri olítóo lliJö.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O.F.II. ínstáílyM InxallantorKalol Irodája Fő-ut 8. ez. Telefon ISO
Jön x A Scaramouche.
Alig használt modern coapletl hálószoba Jó matracokkal, elegáns fcliér leánv-szoba kél Scliobcrllvcl. szőnyeggel eladó Rozgonyl-utca lOi\'a. 444
Két vagon másodosztályii karintlai
deszka anyag
mig a készlel lart, jdval a napi áron a I ti I eladó, ugyancsak a hites valódi ETERNIT pala
minden méretben, valamint mindennemű száraz keményfa kapható
Eppinger I. és Fia
dcszkA, cpülctfn ís épitlfc**-ztl-sl anyag kereskedésiben.
McCORMICK MOTOREKE
Ráépitett regulátor - Fordulat önműködően szabályozva Szijtárcsa a motoron - Levehető kapaszkodók 28 golyóscsapágy — Magasfeszültségű mágnes — Motor-hengerek kicserélhetők — Lég-tisztitóberendezés — Működő részek portól teljesen megvédve
INTERNATIONAL HARVESTER CO.MPANY Mc CORMICK & DEERING CHICAGO VEZERKÉPVISELET
DÉNES B. SÍtlŰK
GŐZ- ÉS MOTOREKE OSZTÁLY BUDAPEST, V. VÁCI- UT 98.
Lavíielm : BUDAPEST S6. HÓKHf RLÓ. Taltfoa: é* SfiiCÖBycIm: .DfcBtRT BUDAPEST- - ALAPÍTVA
zalai közlöny
1925 február IS.
Legujsbb b O r-árjegyzék, mely ugy minőségben, valamint OICOO árainál
utolérhetetlen. IIL Bruncslosléle bikavér 20.000.1II. fehér becel 20.000. 1 lt priraa vörös 16.000. I II. príma fehér 16.000. I II. rizling 12.000, 111. fehér 10.000. 1 lt. siller 10.000 korona.
BRUNCSICS JÓZSEF
fa>ii!-.<MRit£C-tft k»tooil-<ikk«k keiokfJísífcci Sugór-ut SS. O Tolefon 210.
Építkezők
figyelmébe I
Tetők uj befedését és átfedéséi, vagy javítását a legolcsóbban vállalom. Világhírű tetőfedő Eternit
pala nálam megrendelhető. Költségvetéssel személyesen vagy levélben díjtalanul szolgálok. A vállalt fedésekért tobb évig szavatolok.
SNEFF JÓZSEF
cserép- é. palaíedö-mester Nagykanizsa, Klsrác-utca 22.
Pl-J|n a szentgyőrgy vári hegy elején egy 5 holdas szőlő, szántó és rétből állló birtok bevetve. Kiakanizain egy üzletnek is alkalmas liá\'z forgalmas helyen és egy polgári ház istállóval, pajtával és nagy kerttel. A viróaréten aluli dlilAben 1 hold szántó és rét, ebMI » hold is kapható. Bővebbet: m i
ACZÉL IGNÁC péllzkólcsilll és ingatlanforgalmi irodája Fő-ut szám alatt, ahol pénzkölcsönök bekebelezésre, kezességre vagy kézi-zálogra minden összegben kaphatók
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
gyártmányát EMiendü Sunllowei- Snlon Potro-tcum kaitflyok íl lakájok vlUultflir., Iraktoiok és motorok It.jLUítJ. Autó és Motor Benzin Bcnzlnod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoylc" henger olaj autók.
motorok és traktorok kenésére „Gargoylc" Etna IleavyMediunl spec. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére, lovitibA mindennemű ni polaj, yépxoir, hoc.ikontt Carbolincum, kili-io, megrendel-lietii mindenkori kgokíítib napi »ron
Strem és Klein
tüeliriisitókiinl - UI
NAGYKANIZSÁN.
Nős gépész, Fordson
eke éí ®*lwóaá*motor¥iláo«ti»
kezelésében teljesen jártas. 1925. április l-re korestetik. Ajánlatok a flze-lésl Igény megjelölésével Gróf Deym János Jószágigazgatóiig.-*. Losonoe-tomaj Zalatncgye küldendők. 677
•REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunkaüzlctében Deák-tér I. (volt Virycukrászhelylség) mindennemű legdivatosabb és legszebb kézimunkák nugy választékban bdmuln-tos olcsón kaphatók és megrendelhetők
Elönyomtatások \'"XT*
minUkkjl rendkívül etóarfts Árban, rh.Viniiu
.........l ko n■!d ) I t* llgyrUramtt
kriiblurk.
(Ki,
Kézimunka kellékek és anyagok

.PFAFF"
Ma mindenki . a világhírű J J
varrógépet használja, mert minden más varrógépet felülmúl I
IMIIIDL SAHDOR ÍS Fii, Deák-tér 2.
Kodvoxö részletfizetési feltételek I
Építkezők
figyelmébe!
Tetők újra- és átfedését, valamint javítását a legolcsóbban vállalom. Világhírű tetőfedő pala nálam
megrendelhető. Költségvetéssel személyesen vagy levélben díjtalanul szolgálok. A vállalt fedésekért több évig szavatolok.
FILÁK GYÖRGY
cserép- és palafedő-mester Nagykanizsa, Nagyrác-u. 61.
KERESKEDŐK HHELIft!
Enyvezett csomagzárócimkék, enyvezett ragasztószalagok, pénzragasztók, áru-tUző és függőeitnkék a legjutányosabb árakon
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
MAYKR KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ru!ialc»t6, vcorUiillló, cöimoaé vállalata Kaxlnczy-ia. 8. Hunyadl-n. IS. Vegytisztitást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és plissirozást gyönyörű kivitelben vá\'lal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan éa
pontosan végeztetnek. w
Megérkeztek
az uj nyári férfiruha és női Costiimkelmék,
továbbá
divatos Burbery ésCovercott szövetekben
valamint finom szőnyegekben naponta érkeznek ujabb és ujabb küldemények. Mindenféle tavaszi újdonságokban, valamint ruhakelmékben óriási választék.
Szolid és pontos kiszolgálás!
KIRSCHNER MÓR
divat-
áruházában
ÜT 3.
í Városházával szemben.
Telefon: 2-43. szám. j
Nvomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofeobedi Károly).
évfolyam, 40. szám
Nagykanizsa, 1925 február 19, csütörtök
Ara 1800 korona

politikai napilap
Srf/ke»xtő»íj? é» kiadóhivatal Pfl-ut 5 Internrban-Telefon 78, nyomda 117. »zim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EMIIzeKU Ara: Egy bóra 30.000 korona Három bóra............... 90.000 korona
A miniszterelnök beszéde genfi útjával kapcsolatban
Sem ui külföldi kölcsönről, lem kényszerkölcsönröl nem lehet szó — A tisztviselők átmeneti seqélyezése Elfogadták a népjóléti tárca költséqvetésc-t - A nemzetgyűlés és bizottságainak ülései
Budapest, íehruftr 18
A nemzetgyűlés mai Ülésén Szci-tovszky Béla elnökölt.
Marschall Ferenc Bethlen István gráf miniszterelnökben a szétdarabolt nemzet nagy feladatainak megoldására hivatott férfiút lát. A legfontosabb teendő három pontban foglalható össze: a mezőgazdaság talpra-állitása. az állami beruházások ügye s a tisztviselői kérdés. A többterme-\' lés külföldi tőke nélkül nem kezdhető meg. A lisztviselőkérdést minél előhb rendezni kell.
Bethlen István gróf miniszterelnök: Marschall Ferenc három kérdést vetett fel interpelláció formájában, melyekre válaszát kérte. Részletes válaszát este fogja megadni.
A népjóléti tárca költségvetésinek vitájához elsőnek Szabó József (budapesti) szólalt fel. Foglalkozik a miniszter által tegnap felhozott statisztikai "adatokkal. A tndövésszel kapcsolatosan követeli a bílzös tömeglakások megszüntetését. A lakások szabadforgalmáról mindaddig nem lehet beszélni, mig fölös lakások nincsenek. Beszél az alkohol pusztításáról a határozati javaslatot •erjeszt be. mely szerint vasárnaponként mindenféle szeszárusifást rendeletileg tiltsanak be.
Petrovácz Ovula a munkanélküliség egyik fóokát a lakástermclés szünetelésében látja. Kifogásolja, hogy a lakásépítő miniszteri biztosság szemita alapon van megszervezve. Mellőzik a versenytárgyalásokat is.
Beck Lajos a gyermekvédelemről beszél. Elismeréssel adózik az Országos Gyermekvédő Ligának s az Országos Stefánia Egyesületnek. A népegészség-ügynek erőteljesebb kifejlesztését kívánja.
Ehn Kálmán sajnálja, hogy az ellenzék nincs jelen, mert a népjóléti wrea költségvetésénél alkalma lett volna a magát szociáldemokratapárt-nak nevező csoportnak szociális kri-tikát gyakorolni. Majd közegészségei kérdésekkel foglalkozik. Határozati javaslatot nyújt be azirányban, H\'y a gazdasági munkás és cselédlakások átalakítására vonatkozó 1906. évi belügyminiszteri rendeletet hajl-végre. Követeli, hogy hajtsák végrc az 1908-ban kiadott miniszteri ^eletet, mely elrendeli, hogy az 5000.n<;.| több lakosú községben ön-orvosi állást kell szervezni. Ha-jarozaii javaslatot nyújt be oly érteimben, hogy utasítsa a nemzetgyü-a népjóléti minisztert, hogy a közegészségügy államosításáról szóló törvényjavaslatot, amint az állam
pénzügyi helyzete megengedi, terjessze a nemzetgyűlés elé. A költségvetést elfogadja.
Kiss Menyhért a rokkant-ügy rendezését és ezzel kapcsolatban az illetmények emelését sürgeti. A költségvetést nem fogadja el.
Oberhemmer Antal foglalkozik a faltisi közegészségügyi viszonyokkal. Kijelenti, hogy e tekintetben nagyon sok a hiány. A falusi embernek nem igen van érzéke az egészségügy iránt, dc ha volna is, nem tud orvoshoz iutní, mert még 30 kilométert is kell mennie, mig orvoshoz juthat. Szóvá teszi a külföldi gyermeküdültetési akciót. A lakások" felszabadításában nem lát veszedelmet, «őt ellenkezőleg, ebben találja lakás-probléma egyedüli megoldását. A miniszterelnök iránt teljes bizalommal viseltetik, a költségvetést elfogadja.
Barla-Szabó József kijelenti, hogy a kórházi-ápolási dijak nem íedc:i\'< a kórházak kiadásait. Majd kijelenti, hogy megdöbbentően szomorú viszonyok uralkodnak a vidéki kórházakban.
Mátéfy Viktor silrgeli a betegápolást dijak felemelését és a tarifa engedmények revízióját. A költségvetést elfogadja.
Elnök a vitái félbeszakítja, majd Vass József dr. népjóléti miniszter válaszol a belegsegélyző kérdésére. A tisztviselő osztály szomorú anyagi helyzete miatt eiré az intézményre szükség van s annak javulásával, mire azonban egyenlőre nincs remény, megszűntetik. Köszöni a tárca költségvetése sorSn megnyilvánult bizalmat és kér további támogatási, hogy a kormány szociális programját meg valósi I hassa.
A Ház a népjóléti tárca költségvetését elfogadta.
Ezután döntött a Ház a benyújtott határozati javaslatok felett, Martos Jánosnak a lakásépítési hitelekre vonatkozó javaslatát elvetették, de a népjóléti miniszter kijelentette, hogy igyekezni fog a kérdés megoldására. Elfogadták a társadalomnak a szociális munkába való bevonásául és a rokkantilletményekuck a postatakarék utján való fizetésére vonatkozó javaslatát.
Elfogadták Szabó József határozati javaslatát a vasárnapi szeszesital-árusítási tilalomnak törvény tüj in való szabályozására, a munkanélküli és aggkori "biztosításra. . ,
Napirendi javaslat után Pallavtctni György Őrgróf személves kérdésben hosszasan polemizál Vass József dr.
miniszterrel az állami autókra tett kijelentések kapcsán.
Ezután előterjesztették\' az interpellációkat. Homnnnay Tividar a nyugdijasok segélve, a telefonköz-ponti tömeges elbocsátások. a Máv. munkások bér-felemelése. Beck Lajos az agrár-hitel ügyében interpellál.
A miniszterelnök beszéde
Bethlen István gróf cáfolja, genfi útja kapcsán felmerült kombinációkat. Ujabb külföldi kölcsön szerzéséről nem volt szó. Az országban ennek előfeltételei nincsenek meg s momentán szükség sincs reá. A szanálási törvény szerint erre csak később kerül sor. Most csak azért járt Genfben, hogy fenntarts! az érintkezést a Nemzetek Szövetsége pénz-Ügyi bizottságával, ismertesse ott a szanálás eredményeit és a szanálás állal okozott nehézségeket és kivezető utat keressen velük együtt a gazdasági helyzet megjavítására. Nem szabad minden ilyen úttól eredményeket. vívmányokat várni. Canossát nem járt ezesetben a kormány, mert hiszen a pénzügyi bi/.oltság nem politikai, hanem szakértői testület, mely a Nemzetek Szövetsége tagjainak rendelkezésére áll. Ferde beállításokkal nem szabad veszélyeztelnünk az irántunk tanúsított jóindulatot.
A szanálási törvény értelmében 12 billió fordítható beruházásokra. Ennél azonbau sokkal több kellene. A magánhasználatra engedélyezett dohánytermelést, ezt a háborús rendszabályt. minthogy a dohlny jövedelmek kölcsön-szolgállatásokra vannak lekötve, a pénzügyi bizottság követelésére meg kell szüntetni.
A tisztviselő-oszlály nyomasztó helyzetére is rámutatott Genfben. A k rona julius óta javul s az árak némileg mégis emelkednek. A kormány végleges megoldást óhajtott, dc ennek .-leküzdhetetlen akadályai vannak, merr-1025—26. éviköliség-ves még nincs s így a megtakarítások. vagy deficit ismeretlenek. így csak ideiglenes rendezést vagyunk kénytelenek elfogadni, amihez a Nemzetek Szövetsége is hozzájárult. — Eszerint csak az aktív köztisztviselők (kivéve az üzemi nlkalmazotta-kat) február 1-lői julius l-ig terjedő időre előleg jellegi!, március és május közepitr, tehát kél részleiben esedékes segélyt kapnak, mely negyedrészével kisebb egyhavi fizetésüknél. Ez végclemzésben 15 százalékos fizetésemelésnek felel meg. Ez a csupán átmeneti megoldást jelentő segély nyugdíjasokra nem vonatkozik.
A gazdasági rekonstrukcióval kapcsolatban a hosszú lejáratú hitel kérdéséről beszélt a miniszterelnök. Erre elsősorban a mezőgazdaságnak, aztán városoknak, községeknek vau szüksége. A külföldi tökét be kell vonni közgazdasági életűnkbe: erre irányul a kormány törekvése. Etéren csak a londoni és amerikai piac
jöhet számításba. Csonkamagyar-ország békebeli jelzáloghitel-szükséglete 132 millió aranykorona volt. ma ennél sokkal több. Első feladat a földreform finanszírozása, a házhelyhez juttatottaknak építési hitcIlQ) való ellátása. Genfben kérte, hozzá is járultak, hogy addig is, mig a függő ügyek rendeződnek, az állam már most megkezdhesse belföldi piacokon záloglevelek vásárlását.
Ujabb kényszerkölcsönről szóló minden hirt határozottan megcáfol. A 8 százalékon felüli kamatszedési tilalom és a bekebelezési illetékek ügyének rendezése törvény, illetve rendelet utján történik.
A beruházások kérdésében kijelenti. hogy a költségvetési év második felében várható megtakarítások ilyen célokra fordíttatnak. \' Bethlen István gróf miniszterelnök felszólalását az interpelláló képviselők és a Ház egyhangú helyesléssel tudomásul vették.
Ezzel az ülés véget ért.
Peldl mandátumát Igazoltók
A nemzetgyűlés 3. sz. bizottsága ma délelőtt 11 órakor Nemes Bertalan elnöklete alatt Ülést tartott. A bizottság Héjj Imre előadása mellett tárgyalás alá vette Peidl Gyula nemzetgyűlési képviselő panasszal megtámadott megbízólevelét. A bizottság a panaszt, mint alaptalant elutasította és Peidl Gyulát végleg igazolt képviselőnek jelentette ki.
Képviselők mentelmi figyel
• A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága folvó hó 19-én déli 12 órakor a képviselőház II. sz bizottsági termében Ülést tart. A bizottság Bozics Pál kétrendbeli, Eckhardt Tibor. Peyer Károly, Szabó József, Vanczák János tizenegy rendbeli és Zsirkay János mentelmi ügyeit tárgyalja.
A szanálási bizottság Q!ése
A nemzetgyűlésnek a szanálási törvényeket ellenőrző bizottsága február 19-én délelőtt 11 órakor a képviselőház I. sz. bizottsági termében ülést t. rt. A bizottság az állami tisztviselők és egyéb közszolgálati alkalmazónak által a hivatalos kiküldetés és átköltözködés alkalmából felszámítható illetmény szabályozás tárgyában kiadandó rendeletet tárgyalja.
Amerika nem ismeri el a szovjetet. Washingtoni jelentés szerint mindenféle híresztelések keringtek arról, hogy Amerika m.tg fogja változtatni magatartását Oroszországgal szemben. Coolidge clnók véget akart vetni ezeknek a híreszteléseknek és ezért most kijelent-íte, hogy semmi jelt nem lát, ami Szovjetoroszország elismerése mel\'ett szólna. Nézete szerint nem lehet arra következtetni. | ho:*y Hughes kilépése a kormányból valami Változást vonna maga ulán | abban a politikában, amelyet Amerika eddig követett.
zalai közlónv
1&5 február 19.
BELFÖLDI HÍREK
Jókai emlék érmek. A m. kir. állami pénzverde a pénzügyminisztérium jóváhagyásával elhatározta hogy a Jókai ccntennárium alkalmiból a nagy regényíró arcképével emlékérmeket veret s azok jövedelmét Jókai sírjának felépítésére fogják fordítani. Az értnek a pénzverdénél (Budapest, V., Akadémia-utca 3) kaphatók.
A postán kapni ezentúl oktnány-bélyeget. Március 1-lói az okmány, forgalmiadó bélyeget és vállóürlapot . a kormány rendelete értelmében a posla árusítja. A vidéki bélyegárusok részére kiadott árusítási engedélyek március 1-én hatályukat vesztik. A bélyegárusilási engedélyeket egyelőre mcghosszabbilják. Ilyen engedélyeket ezentúl a postaigazgatóság ad ki.
Az Operaház válsága. Gróf Kte-belsberg Kunó kultuszminiszter fogadta az Operaház zenekarának küldöttségét. Felkereste ót azonkívül a zene több vezető személyisége, kikkel lárgyalást folytatott a válság megoldására nézve. Wltusics Gyula báró távozása a főigazgatói állásból ma már biztosra vehető. Ránffy Miklós grófnak felajánlották hír szerint ezt a tisztséget, azonban még nem döntölt elfogadásáról. Egyes hírek s<e-rínl a főigazgalói állási megszii telnék s az állami színházak igazg.itói közvcllünlll a kultuszminisztérium hatásköre és ellenőrzése alá tar-toznának.
Othó ékszerész gyilkosainak fő-tárgyalása. Tegnap kezdle meg a budapesti törvényszék az Olbí Lajos budai ékszerész meggyilkolásával vádolt Bedó Józsel magánhivatalnok és Dulai József nyug. Máv. lisztviselő bűnügyének főlárgyalásál, 1923. juliusában, mig egyik őrkö-döll, másik rohamkéssel elvágta az ékszerész nyakát, rablásra azonban nem került sor, mert megzavarták őket. Ezenkívül is többrendbeli büntetendő cselekmény terheli őket mikért felelniük kell. Bedő vallomásában elmondja, mint akarták megbuktatni egy tervbeveit szervezet segítségével a Bethlen-kormányt. Politikai összeesküvőknek igyekeznek feltüntetni magukat és a rendőrsé-
gen tetl vallomásukat visszavonják, mindent tagadnak a gyilkossággal kapcsolatban. A kihallgatott lanok nem ismerték fel bennük a gyilkosokat. A főtárgyalás! pénteken délelőtt folytalják.
Harmadik hete tart a tatai bányász-sztrájk. Már több mint két hete, hogy megírtuk a Tatabányán kitört bányász-sztrájkot. A sztrájk azóta is változatlanul tart. 10.000 munkás telte le a szerszámot, ami naponta 3 milliárd korona kárt jelent a bányának, illetve az országnak. Egyelőre a közeledés legcsekélyebb jelei sem mutatkoznak.
A főbiztos IX. jelentése. A genli ülések mán, melyeken J. imitt a miniszterelnökkel együtt részivel), a fóbizlos egészsége helyreállítására Svájcba utazott. Ott tartózkodása alall előkészül legújabb, IX. jelentéséi, mely egy héten belül már meg is jelenik.
Oreskovlcsné bünpőre. A budapesti bünletőlorvényszék tegnap folytatta Raffersberg Irma gyilkosának, Oreskovles Bogumílnénak bűnügyében a főtárgyalás!. Több lauu kihallgatásával a bizonyítási eljárás befe-eződötl. Az ügyész vádbeszéde és a védő védelme után a főtárgyalás véjtet éri. Ítélethirdetés pénteken dcl-elütt D órakor tesz.
KÜLFÖLDI HÍREK
Az osztrák posta a sclillling-számításra tért át. Illetékes helyről közlik, hogy az oszlrák postaigazgatóság folyó évi március hó 1-től kezdve összes számadásaiban a schilling pénzrendszerre tér ál. Számításainál egységül egy schillingéi vesz alapul, mely 10.000 oszlrák K-val egyenlő. Egy Schillingben lOOgroschen van, I grosehen 100 oszlrák koronával egyenlő. A jelzet! időponttól kezdve az Ausztriába szóló postautalványokat schillingben és groschenben kell kiállítani; a grosehen lőrt részeit utalványozni nem lehel.
Halálos Influenza-Járvány Angliában. Angliában naponta átlag 50 ember hal meg az influenza járvány következtében, mellyel szemben az orvosok tehetetlenek. A járvány rendkívül gyorsan terjed.
Politikai bűncselekmények sorozata Szófiában. Szófiában a politikai bűncselekmények sorozata folytatódik. Tegnap este meggyilkolták Straehimirov kommunista képviselőt. A gyilkosokat nem tudták elfogni. Filipopoban meggyilkolták a polgármester titkárát és megsebesítették a titkosrendőrség elnökét.
Cáfolják a titkos orosz-japán-klnai szerződést. A kínai külügyi hivatal nyomatékosan kijelenti, hogy valótlan az a hír, mintha Oroszország, Kiria és Japán titkos szerződési kötött votna egymással.
Hategynegyed millió font Jóvátétel. A londoni alsóházban Chur-ehilt az egyik képviselő kérdésére válaszolva, kijelentene, hogy az 1924 —25. pénzügyi évben az első Dawes-törlesztések ulán 6 és negyed millió font slerlingnyi jóvátételt vár.
Gummlbotos, boxeres politikai tüntetés Tokióban. Az egyik sajtóügynökség tokiói jelentése szerint guinnubotokkal és/boxerekkel felfegyverzett liberális tüntetőknek tegnap sikerült dr. Kilohuro Ichiki a Genrok tanácsának alelnöke lakásába behatolni azzal a szándékkal hogy meggyilkolják. Dr. Kítohuró Icltikinek sikerült egy titkos ajtón megmenekülnie.
Repülőgépek szállítottak aranyat Párlsba. Párisból jelentik-Tegnap érdekes küldemény érkezeti légi ulon Londoniról Párisba Négy repülőgép összesen 2000 kilogramm sulyu aranyat hozod a párisi Svájci Bank számára. A repülőgépek minden baj nélkül tették meg értékes terhükkel a kockázatos légim,u és menetrendszerű pontossággal szálltak le tegnap délután a bourireli repülőtelepen.
Románia rendszabályokkal fe-nyegetődzik németországi követelései ügyében. Bukaresti hivatalos körönben hangoztatják,hogy Románia mindeddig Németországgal szemben igen békülékenynek mutatkozott mert őszinte kívánsága volt, hogy a német birodalommal ismét normális gazdasági viszsnyba lépjen.
A legutóbbi napokban azonban a berlini kormány magatartásában nyilvánul.! Németországnak az a szilárd elhatározása, hogy Romániával szemben fennálló kötelezettségeit nem akarja teljesíteni.
Ilyen körülmények közöli a román kormány arTa gondol, hogy élicn azokkal a rendszabályokkal, melyek jogainak és érdekeinek megvédésére szükségesek.
\'"*1 1 ............... ,mj>i_ i
Mikor
Irta: Szigeti László
— Láttad? Már megint vele megy, ez hallatlan I Ezt nem lehel tovább tűrni I Ez megőrjítő t
Ezeket a kétségbeesett szavakat egy magas szőke fiit mondta egy szép tavaszi napon Aranyosvár főutcáján osztálytársának, Füredi Zoltánnak.
Zoltán a hozzá intézett szavak hatásától lehorgasztolta a lejéi és látszott rajta, hogy teljes busulás-nak adta magát.
— Hiába, nem tudunk lenni sémit sem. O az erősebb, ő győzi Bözsikének mi már nem kellünk I Szegény nyolcadik I)., neked ugyan lealkonyult I
Ennek a beszélgetésnek a kővetkező előzménye volt:
Aranyosvár legszebb leányai közé tartozott: Kádár Böske. Nem rég jött ebbe a városba, de ez a rövid idő, amil itt töltött, elegendő volt arra, hogy Aranyosvár aranyifjnsá-gát, akik alatt leginkább a hetedik és nyolcadik gímnázislákat kell érteni, magába bolondítsa. Denique ■az ifjúság szerelmes, sőt, nagyun
szerelmes leli a csodaszép vörösbarna tündérkébe, az isteni Böskébe.
Ha Böske az utcán végig ment mindegyik diák rajta felejtette a szemét és ha másnap szekundát fogott biztosan Böskérc gondolt, mikor á helyére ment. Igy aztán könnyebb volt a vértanúságot elszenvedni az iskolában és otthon a szigorú papánál. Az iskola növendékei napról-napra szerelmesebbek lettek Böskébe Szinte virtusnak tartották, hogy melyik tud nagyobb szerelmi dicsőségei aratni szekundával tarkítva.
Azonban ezt a dicsőséget mégis csak a nyolcadik B. vitte cl, lefőzve valamennyi Irigykedő osztályt.
A nyolcadik B. ugyanis jólékony-célú hangversenyt rendezett, melv-nek közreműködésére a bájos Bos-két is felkérték. Válogatott hat tagi. küldöttség, ünneplőbe öltözve, járultak Böske magas színe elé A szónok Füredi Zoltán voll aki kél hé ten keresztül tanulta mondókáját Ámbátor jó lanuló voll Füredi az istennő előtt mégis csütörtököt mondott a memóriája. Annyit dadorrotl de annyit, hogy végre Böske ma-\' mája megszánta és leültette ól is meg az egész váltogatott küldöttségei azzal, hogy foglaljanak helyei és
Jókai emlékünnepélyek
Jókai Mór szülelésének századik évfordulóját valamennyi középiskola megünnepelte legnap, hogy méltó módon áldozzon a halhatatlan köliö emlékének.
Részletes tudósításunk az egyes ünnepségekről a kövelkező:
A polgári fiúiskolában
Szép ünnepély volt a polgári fiúiskola Jókai-Ünnepélye, amit az ifjúság és a lanári kar az iskola tornatermében délelőtt 10 órakor larlolt.
A Himnusz eléneklése után Németh Mihály polgári fiúiskolái megbízott igazgató szép szavakkal adózva a nagy szellemóriásnak, az ünnepély! megnyitotta s a megjeleni szülőket és vendégeket üdvözölte.
Krausz Jenő (IV. o. I.) „Anna keserve• című költeményt korát felülmúló érettséggel és szabatossággal szavalta el. Majd az intézel énekkara Kelting tanár vezelése mellett énekszámot adott elő. Sulek József (III. b. o. t.) fiatalos hévvel elszavalta ,Egy fiatal Íróhoz" c. költeményt. Deák István tanár ünnepi beszédben méltatta Jókait, az emberi, a hazafi!, az írói. A rendkívül tartalmas és tanulságos előadási a közönség lelkesen megtapsolta. _ Ulána Steiner Káioly (V. o. t.) szavalata .Régi dal" következett, melyei érzéssel és helyes hangsúly-hordozással adott elő. Különösen szép volt a Kelting-tanár dirigálta ifjúsági ének: Járjátok be.. . amely frenetikus lapsot váltott ki és az intézeti énekkar legszebb teljesítménye voll. Tóth József (III. o. I.) kedves igyekezettel szavalta el ezután egy Petőfi és Jókairól szóló rendeleti!. Az ünnepély a Szózat hangjai mellett ért véget.
Az elismerésre mélló, hangulatos és kedves Jókai-ünnepély egy ujabb
mondják el igy ülve, szépen, nyugodtan hogy mi járatban vannak. A sok bátorítástól végre Füredi elmondta, hogy mi az óhajuk. A válasz nem késeli sokáig. A mama a modern mamák hiúságával kapott az alkalmon, hogy leánya a nyilvánosság előli szerepeljen, hamarosan — igent mondott- lís ezzel Böske meg voll nyerve a nagy és szent ügynek. A küldöttség pedig ürömtől ragyogó arccal ujságolla még aznap este a többieknek, hogy Böske bc-liődoll és Igy teljes a siker.
Eltol a naplói kezdve az esti korzóm sorban bemutatkozott a nyolcadik B. az isteni Böskének. A diákság boldog volt, a mama lelkét dagasztotta a büszkeség, a leány pedig láthatóan örült, hogy ennvi fiatal legény hódol neki egyszerre.
Eljött a hangverseny napja és a dicsőség, boldogság, öröm, a lelő-ponlra hágott. Böske hangverseny száma ulán valóságos lapsorkánt rendezett az ügybuzgó rendezőség és végül egy gyönyörű virágkosarai nyújtottak ál Böskének, melynek szallagjáit ez a felírás díszelgett.
— Mi adhatunk, — csak Te ne adj nemink kosarai! A hálás nyolcadik B. osztály 1
A hangverseny ulán tánc következei! és akkor ugyancsak kitelt magáért a nyolcadik B. Ugy megtáncoltatták Böskél, hogy reggel felé már alig állt a lábán. Kocsin is vitték haza, természetesen színién a nyolcadik B. költségén.
Mi voll akkor a pénz, tanulás, tanár? Semmi I Akkor mindenki csak Böskére gondolt és ő rőla álmodozott. (Mindenki alatt azonban csak a nyolcadik B.-t tessék gondolni). Azonban a nóta is azt mondja: mindenféle szerelemnek vége szokott lenni... ha nem előbb, hát később, de vége szokott lenni. ..
Egy szép reggelen az igazgató ur, a nyolcadik B-be egy fiatalemberrel jelent meg és a fiatalembert bemutatta, mint dr. Czukor Imrét, a matematika tanárát. Amilyen édes volt a neve, kesernyés, mondhatni keserű kijelentéseket tett.
Először is figyelmeztette a fiukat, hogy hagyjanak abba minden nevetséges dolgot és hozzá még a szerelemmel is, mert amint értesült, az osztály nagy része szerelmes valami — .Isteni Böskébe". Már pedig az érettségi előtl nem szabad szerelmesnek lenni, mert az ember könnyen meg talál bukni, amit aztán le nem
1025 február 19
dokumentuma annak a céltudatos nemezeti és kulturmunkának, amit a polgári iskola tanára az ifjú magyarság között kifejt. >
A polgári leányiskola ünnepélye
A nagykanizsai polgári leányiskola délután 4 órakor tartotta meg Jókai-emlékünnepélyét a Rozgonyi-utcai iskolatermében. Az ünnepséget a Himnusz vezette be, mely után Hen-csics Krisztina ProlÓg-szavalataJu/i-z$a Mária szavalása. Deák Istvánné ünnepi beszéde, Helmer Erzsi szavalala s Kovács Piroska, Szoltler Irma (közvetlen előadásáért különös elismerést érdemelt), Radics Ilona, pusovszky Ella, Sáfrány Ilus és Zrim Ilus együttes szavalata következtek. A további műsort szavalat (Bölcs-földy Sári) és Jókainak egy megszemélyesített elbeszélése (szereplök: pauk Annié. Miazsovszky Olga, Kereö Róza, Goldfinger Ilus, Brunner Erzsébet és Balta Klári) s néhány énekszám töltötte ki.
Valamennyi szereplő az iskola öntudatos munkájáról tett tanúságot s a legteljesebb elismerésre voltak érdemesek.
A kegyesrendi reálgimnázium ünnepélye
A kegyesrendi reálgimnázium Jókai Mór születésének 100-ik évfordulóját a nagy író emlékéhez méltó keretek közölt ülte meg.
A Hiszekegy eléneklése után Lung László szépen szavalta cl Havas Istvánnak Jókai cimü prológusát, majd Kerkay József dr. tanár vezénylete mellett az énekkar énekelt néhány magyar dalt.
Az ünnepség fénypontja Kemény János kegyesrendi tanárnak Megemlékezés Jókairól cimü tanulmánya volt, melyben szerző széles kultúrtörténeti alapon fejtegette a nagy meseíró regényeit, irodalmi és társadalmi jelentőségét s méltatta Jókait, mint ideálokkal telt örökké ifjút, ki a lelkekből csak megelégedettséget és gyönyöröket vált ki. A gondosan megírt tanulmányt a közönség zajosan megtapsolta.
Szép volt Jókai—Liszt: A holt költő szerelme cimü melodrámájának előadása, melyben a szavalatot Rada-nits János, a zongorakiséretet pedig Köch S. látta cl.
Nagyon szépen szavalta Szávay
mos semmiféle Böske, még ha anyira is — Isteni I
Az osztály hümmögött, ámult, bámult és sehogy sem tudta megérteni, hogy mi köze a tanulásnak a szerelemhez és hozzá meg mi köze a tanár urnák az osztály privát ügyeihez. Azonban a tanár ur nem olyan ember volt, aki ösmerte volna a tréfát. Hogy szavainak nagyobb nyomaiékot adjon, megtiltotta a fiuknak utcán a lányokkal való sétálási. A diákoknál a elkeseredés leírhatatlan volL Bosszút forraltak Cukor tenár ellen, szörnyű bosszút, amilyent csak a megbántott szerelmes forralhat. Azonban még mielőtt a boszut végrehajthatták volna, olyan esemény Jött közbe, ami teljesen lesújtotta a diákokat.
Egy napsugaras tavaszi vasárnap, mikor a gyönyörű napfényben a város szépei mutogatták magukat és s*ép toilettjüket a főutcán, a nyolcadik B. osztály néhány tanulója, hihetetlennek és lehetetlennek gondolt ookignak jött a nyomára.
K\' hitte volna? Pedig hát ugy történt I hogy Böskévcl, a nyolcadik B. osztály szemefényével, a város szépéit Czukor, a matematika tanára sétált. Böske oly kedvesen és szeretetre
zalai közlöny
, Jókai cimü költeményét ■ c > , r,drC; szava\'atában a maga tisztaságában tükröződött vissza a költőnek Jokmra vonatkoztatott ideá-
gása °,k0dá3ána!< minde" ra8>\'°"
A felsőkereskedelmi iskola
tanári kara és ifjúsága délután 6 órakor tartotta meg Jókai-tinnepélvét a Kaszinó dísztermében, melyet\' a nagykanizsai uritársadalom zsufolásig megtöltölt. A terem magyar nemzeti zászlókkal és magyar enblemák-kal ízlésesen fel volt díszítve. Az ünnepélyt az intézel vegyeskara a Hiszekegy és a Himnusz éneklésével nyitotta meg. Az intézet vegyeskarát Surányi Gyula tanár vezényelte A magyar imádságok eléneklése után Fatér Klára a női tanfolyam növendéke szavalta el Komóscy József ódáját, amely szavalatból a magyar leány hazafias lelkülete ragyogott felénk finom bájjal és érett előadóké-pességével, zengzetes magyar kiejtésével a hallgatóságot viharos tapsra késztette. Majd Buchner.- „Dalra fel" kezdetű énekét adta elő az intézet vegyeskara. Domány Ármin tanár ezután emlékbcszédét olvasta fel Jókairól, hosszabban méltatva a magyar irodalom büszkeségét. Az értékes előadást lelkesen megéljenezték. Bencze László IV. évfolyamú növendék Petőfi Sándor versét Jókai Mórhoz nagy lendülettel szavalta cl. Feltűnést keltett Bory Ferenc III, évf. növendék valóságos művészi dekla-mációba menő szavalata Az útszéli csonka hősről (Jókai Mór mély érzésű köiteménye). Hangsúlyozása, elő-adóképessége minden dicséretet megérdemel. A hallgatóság tapsorkánnal jutalmazta. Az ünnepély fénypontja dr. Villányi Henrik igazgató tanulmánya: Jókai Mór Nagykanizsán, amit Villányi igazgató olvasott fel. Villányi igazgató a nála megszokott derüstónusban irta meg azt az érdekes választói harcot, ami a szabadelvűek és az ellenzék között annak idején lefolyt, amikor Jókai Mór, mint a kormánypárt képviselője lépett fel és bukott meg Nagykanizsán. A rendkívül érdekes és irodalmi értékű tanulmányát a közönség rendkívül rokonszenvesen fogadta.
A magas színvonalú ünnepély fél 8 órakora Szózat hangjai mellett ért véget.
méltóan mosolygott rá, hogy a szerelmes fiukban egyszerre meghűli a vér. A szenzációs hír futótűzként terjedt és villám gyorsan tudta meg az egész nyolcadik B., hogy Böske hütclen lelt hozzájuk, a konkurrens pedig nem más, mint Czukor, a matematika száraz tanára.
— Hát ezért tiltotta meg nekünk a lányokkal való sétálást, hogy^neki szabad keze legyen ? .. . Ilyen piszkos konkurrencia! — igy fakadtak ki az elkeseredett diákok.
Este aztán jött a végső tőrdöfés. A fiuk a színházi páholyban együtt látták Czukor tanárt a szép Böské-vel. Ezzel vége volt a dicsőségnek, a múltnak, mindennek. Győzött a konkurrencia. Istenem, hány diák töltötte akkor álmatlanul az éjszakát Aranyos váron! ...
Másnap reggel épen Czukor tanárnak volt az első órája a nyolcadik B.-ben. Színház utáni, álmodozó hangulatban, fejét tenyerébe hajlva, merengő, szórakozott hangon szólalt meg a tanár ur:
— Ki hiányzik?
És a szerelem mámorából felocsúdott diákok mintegy varázsütésre, kórusban kiáltották:
— Bözsikc!...
A sajtó-estély
.4 „Zalai Közlöny" szerkesztősége által folyó év március 14-én rendezendő Sajtó-estély előkészületei megindultak. A műsort illetőleg már megemlékeztünk annak egyik ritka érdekességéről : a hawai zenének eredeti hangszereken való bemutatásáról. Öt zenedarab kerül bemutatásra, köztük a „Smite the wile you kiss me sad adieu (mosolyogj, ha bucsucsókot ad&z) a „Beautifull Honolulu" (a gyönyörű Honolulu) s az ,Evening telis" (estharangok) cimü hawai dalok. Legközelebb külön cikkben fogjuk ismertetni a hawai zene sajátságait is.
Az estélyen való közreműködését megígérte Székelyné Solymos Bea festőművésznő és írónő, a Divat Sálon felelős szerkesztője, lapunknak is kiváló lárcairónője, aki WA divat története Sémirámistól a mai párisi asszonyig" címen tart félórás felolvasást.
A férfiaknak nincs mit megijedniük a felolvasás tárgyától, mert írója kimutatja, hogy a mai divatszélsőségekben van annyi bűne az ¥erősebb" nemnek is, mint maguknak a nőknek. A férfiaknak ez a tetemrehivása azonban nem lesz olyan tragikus, hogy sokan esetleg máris megijedjenek tőle.
A műsor többi szárnál még nem áruljuk el. Ezek közül csak annyit említünk meg, hogy annak befejező allegóriája minden képzeletet felül szárnyaló megrendezésben fogja szimbolizálni >.« sajtó felszabadulásának világtörténeti jelentőségű eseményét.
A meghívók a jövő hét végén kerülnek kibocsátásra s a jegyeket Uwunk kiadóhivatala március 2-ától kezdve fogja áiusitani.
A Kultúregyesület választmányi ülése
Nagykanizsa, február 18
A Nagykanizsai Kultúregyesület 50 tagu választmánya mintegy 20 tag jelenlétében délután Va6 órakor a városháza tanácstermében ülést tartott.
Sabján Gyula dr. elnök kérte, hogy mivel az 50 tagu választmány működése, gyakori összehívása nehézkessé teszi az előkészitő munkálatok gyors lebonyolítását, a választmány kebeléből 12 tagu szükebbkörü végrehajtóbizottságot küldjenek ki, mely az egyes ügyeket előkészítve vigye azután a plenáris ülés elé.
A válasitmány a polgármester indítványát egyhangúlag elfogadta s egyben a végrehajtóbizottságot a tisztikar tagjain kívül a következőkben választotta meg:
Ádám Róbert, Bazsó József, Blan-kenberg Imre, Csillag )cnó, Hirschler Sándor, Kaiser Ernő, dr. Kálnay Gyula, Knortzer György, dr. Plihál Viktor, dr. Szabó Lajos, Szakáll Gyula, Weisz Tivadar.
Ez a végrehajtóbizoitság első ülését 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja a városháza tanácstermében, amikor tagsági ügyek és a kötvény-kibocsátás kérdése kerül megvitatásra.
Sabján Gyula dr. leszögezte, hogy a Kultúregyesület színházépítő akciója kapcsán szó sem lehet aréna-épités-ről. A Kulturegylet célja előreláthatólag 2 milliárd költséggel 30—35 évre szóló kőszinházat építeni, amely ha idők multán sikerülne felépíteni Nagykanizsa teljesen modern, monumentális kőszinházát, más kulturális célokra lenne felhasználható.
(Ez a terv egy kissé túlságosan .előrelátó*. Az Egyesület nc \'azzal a gondolattal
fogjon hozzá színházépítési munkálataihoz, hogy harminc év múlva majd úgyis uj színház kell Kanizsának, hanem építsen fel ac Erzsébet-téren egy 000 személy befogadására alkalmas végleges színházat. Ha arra s/ámit a .kuliura", hogy harminc év múlva beköllözhetik a most építendő s/inházba, akkor igen szomorú kilátásai vannak a lövőt illetőleg. Bizonyos, hogy kulturegy-letet hamarább lehet létesíteni, mint kultúrpalotát, de legalább reméljük, hogy 30 éven belül, az ép:lcndó üzinház mctlrit is meg lesz a kulturliázt — A szerk.)
A város, képviselőtestületének régebbi határozatából kifolyólag 20% erejéig, tehát mintegy 400 millióval résztvesz az építkezési költségekben s a Polgári Egylet mellett lévő sétány területét ellenszo!gáltutás nélkül az akció céljaira bocsátja.
A taggyüjtés máris megindul! s a választmány ez alkalommal ujabb taggyüjtő iveket bocsátott ki, Tagdíj évi 12 aranykorona 15.000 szeres szorzószámmal papirkoronára átszámítva.
A kötvényeken ugyancsak aranykoronában jegyzett összegeket idővel kiki visszakapja, tehát voltaképen csak kamatveszteséget szenved. A város hozzájárulásának kötvénye utolsónak maradhat a beváltásnál.
A taggyüjtésí és kölvényjegyzési akcióba a vidéket is bc fogják vonni, melynek szintén kulturális igénye, hogy Nagykanizsának színháza legyen. Ez egyúttal emelni fogja a város idegenforgalmát és ezáltal fel fogja lendíteni bizonyos mértékben Nagykanizsa iparát és kereskedelmét is.
Megérkezett a kórházi Röntgen-készülék
Takács kórházigazgató budapesti utfának eredménye
Nagykanizsa, tebruár IS
Megírtuk, hogy Takács Zoltán dr. kórházigazgató Budapestre utazott, hogy a Röntgen-készülék leszállítását személyesen megsürgesse. Az igazgató budapesti útja eredménnyel járt, amennyiben a Röntgen-készülék első részét a lámpákkal a németországi* gyár budapesti képviselője tegnapelőtt leszállította, míg másik része tegnap érkezett a nagykanizsai állomásra, honnan még délelőtt beszállították a kórházgondnoksági irodába. A készülék felszerelését illetve a Röntgen-laboratórium felállítását a német gyár fővárosi képviselőjének mérnöke fogja végezni, ugy, hogy tizennégy nap múlva már használatra készen várja a betegeket a köz-kórház Röntgen laboratóriuma, amely a ravatalozó helyiségben nyert elhelyezést.
A Röntgen-laboratoriumot külön szaktudásu orvos fogja kezelni, akinek e téren már hosszú gyakorlata van. Evégből a közkórháznál a város vezetősége egy másik kóiházi-alor-vosi állást szervezett, mely orvos a kórházorvosi tendökön kívül a Röntgen-laboratóriumot fogja vezetni. — Takács Zoltán dr. fővárosi útjában ebben az ügyben eljárt a népjóléti minisztériumban is, hogy a megszavazott orvosi állásra az egészségügyi tanács hozzájárulását megkapja, ami sikerült is. A legközelebbi napokban kiírják a a pályázatot erre az orvosi állásra.
A Röntgen-készülék maga a legmodernebb tipusu és legtökéletesebb készülék, amit eddig ezen a téren produkáltak. Ára kettőszázmillió magyar koronánál többe keiül.
A Röntgen-laboratórium elsősorban a közkórház betegei számára áll rendelkezésre, azonban egy bizonyos, a városi tanács által meg-i állapítandó kulcs szerény díjszabás-
ZALAI KÖZLÖNY
1925 február 17.
éri rendelkezésre áll bárkinek, akinek Röntgen-fel vételre vagy átvilágításokra szüksége van. A\'Rönlgen-laboratóriummal a nagykanizsai közkórháznak a modern orvosi tudomány egy hatalmas segítőeszközét sikerüli megszerezni — amely nélkül ma modern kórházat elképzelni sem lehet.
Most azután testet Mlhet a kórház-bövités sokat vajúdó, de többé el nem halasztható problémája.
Érdekesfelemliteni, hogy legfeljebb a jövö ItÓ folyamán érkezik meg a Nagykanizsai József Főherceg Szanatórium-Egyesület tfldőbcteg-gon-dozó intézetének Röntgen-készüléke is, amelyei a szegénysorsu tüdőbetegek szolgálatába fognak állítani. Kezelésére az egyik helybeli nrvost fogja a Szanatórium-Egyesület elnöksége felkérni. Ilyenformán mindenki. még a legszegényebb beleg is részesülhet a már nélkillrtzhelct-lenné váll Röntgen-mcgvilágitások, vizsgálatok vagy felvételekben, melyekből az orvos kétségkívül meg tudia állapítani a kór\', a baj előrehaladottságát, az igegen test tartózkodását és igy a helyes diagnózist megállapítva — a beteget a gyógyulás útjára ludja vezetni, neki az egészséget és a munkabírást visszaadni.
A Szent Atya örömmel fiija flMt napijait
Róma, februir 15
(A Zalai Közlöny alkalmi levelezőjétől.) Lassanként kialakul már a szent év képe abban az értelemben, hogy minő tömegekre számithat az Örök város a zarándokcsoporlokból. Az a nagyszabású szervező munka, melyei a római középponti bizottság az egyes nemzeti bizottságokkal együtt végzell, lehetővé lelte, hogy szinte menetrendszerűen van biztosítva az egyes zarándoklatoknak Rómába való felvonulása. Ez nagyszerűen látszott meg a szent év első nagy ünnepics megnyilvánulásánál: a Szent Atya koronázási évfordulójánál, mely február 12-ére esoll, amelyre Olaszország különféle vidékein kivül már a külföld is elkfll-dötte képviselőit. Az olaszok közül a legnagyobb esoporff.il a milánóiak, a pápa egykori egyházmegyéjének hivti voltak képviselve, külföldről pedig a távoli Chile küldötte el fiait nagvobb számban.
A rends7eres nemzefi zarándoklatok sorozatát — az. olaszokon kivül — a németek nyílják meg. akiknek első nagy csoportja február harmadik hetében érkezik. Ettől az időpontlől kezdve Németországból minden 10-ik napban cgy-egv zarándokvonat indul cl és viszi a hivők tömegeit.
Itt Rómában nagv érdeklődéssel várják a magyar zarándokokat akiknek tavalv impozáns megjelenései ínég élénk emiékezeiben vannak. Beavatott helyről vett értesülés szerint már a Szent Alya is kifejezte örömét, hogy a magvar zarándokiások olyan nagyszabásuaknak ígérkeznek és hogy a nagy magyar nemzeti zarándoklatok mindegyikéi a magyar egyházfejedelmck \' kiválóságai vezelik.
Az első nemzeti zarándoklat má-ciusi vezetésében Szombathely pi);-pöke Mikes János gróf buzgólkodik, az áprilisit maga a biboros hercegprímás vezeti és vele megy a Vác püspöke Hanauer A Islván. A harmadikat, az ifjúságit Zichy Gyula gróf pécsi püspök vezeti, a ne.iyc-diknek szeptemberben Prohászka
püspök lesz a lelki vezére, végül az ötödiket októberben az egri főegyházmegye főpászforn Szmrecsányl Lajos érsek vetle szctclő gondjaiba.
Mindenesetre a magyar /aráiul. k
bizottságnak a római tagjai a legnagyobb megelégedéssel hallgatják azokat a dicséreteket, melyeket a római középponti bizottságiul a cuinilato centraletól kapnak a zarándoklatok pompás előkészítéséért és nzáit a nagyszerű technikai szervező munkáén. melyeket a zarándoklatok előkészítésében az Országos Katolikus Szövetség végez. Ha a kis Magyarország nem is lud akkora tömegeket megmozdítani, mint a német katolicizmus a maga harminc milliójával, de szervezettség ér. fegyelem tekintetében egy cseppet sem állunk mögöttük és az illetékes körök ezt a két nemzetei emlegetik példa gyanánt.
Ili Rómában remélik, hogy az egyes magyar zarándofccsoportuk teljes létszámmal fognak a szent Atya előtt megjeleni, akt már előre örül annak, hogy ismét fogadhatja magyar hívének hódolatát, akik iránt különös szeretettel viseltetik.
Ez/cl kapcsolatosan budapesti tu-pósitónk a következőket jelenti: A második országos nemzeti zárán doklásban való részvételre, amelynek egyik csoportja április 21-én, a második csoportja pedig április 23-án indul, február 28-áig lehel jelentkezni. Áz Országos Katolikus Szövetség ezúton is felhívja Csonkaoiszág összes katolikus magyarjait, hogy a zarándoklatokban minél nagyobb számban vegyenek részi. Jelentkezni: az Országos Katolikus Szövetség központi irodájában Budapest, IV. Ferenciek tere 7 , III. lépcső I. cm. 8. lehet.
Jövő héten
o
Rcx Ingram rendezése. Főszerepben
Aiice TTerry, Káinon Norarc
mm hírek
napirend
Fcbcuár 19, csütörtök
Római kfllollkuv Konrád. Protestáns: Zs-:jz<nni. Izraelita: Scb.it lió 25.
Nap kel reggel 7 óra 00 pereké, nyug-ulk délután 5 a 28 pereiről.
A Meteorológia Intézet Jelenliac szerint enyhe é* tnlnyo-vósn szára* Idó várbnló. hebénként gyenge éjlell fagyokkal.
Katolikus Hitközség választ mányinak Illése délután 5 ójakor a plébánia tanács-leimében.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór
Hcctlli rl*adl<ft iSurMvi Ovula: A ma gvar nrmxel Mlrténelml hivatása I * Kaszinóban csle >/»7 órakor.
A Szent László cserkészcsapat elö adása a Ro/go.-iyl utca Iskola tornatermében csle 8 írakor.
Mozi. Uránia: Karnevál gyermeke. Moslouklite és Sonja Llsonko Hatos szépségd fllmlének reprl/r. nifaddwk kezdele este 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Február 21: A nagykanizsai Ipartestület /.-Wlk-\'tril lAnceslélye a Polgári Egyletben es\'e 0 órakor.
Február 23: A cserkéss olimniílszról készüli ütmek bemutatása az Urániában.
Február 2S: A Nagykanizsai Kaszinó ótódik mOvészeslélyc a Kaszinó nagytermében.
Március 14: „Sajtó - estély.\' A .Zalai Kózlöny" szerkesztőségének műsoros es-télye a Polcári Egylet összes emeleti helyiségeiben. Kezdete este 0 órakor.
— Liceális előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör állal a Kaszinó dísztermében rendezett liceális előadás-sorozatban ma február 19 én este pontosan fél 7 órakor tartja előadását Surányi Gyula kereskedelmi Í3ko\'ai • tanár .A magyar nemzet történelmi hivatásá"-r<>\\. Ez a felolvasás bevezető része lesz etcy három liceális előadásból álló sorozatnak, melyek folyIától;;gofan következnek utána a következő két csütörtökön.
— Alapszabály-felterjesztés. A Nagykanizsai Kuliurcgyc^ület alapszabály-tervezete elkészült s azt teg-n?p terjesztenék fél a hivatalos fórumokon keresztül jóváhagyás végeit.
— Adományok nyugtázása. A szegényház részére ajándékoztak: az U. leányok Mária Kongregációja 500 ezer koronát, Vida Lujos füszérke-rcskedő fél kiló vajat. A kórházi kápolna tatarozása céljaira Hilll Cili 30000 koronát juttatott kiadóhivatalunk utján.
— Késedelmes adózók figyelmébe. A városi adóhivatal felszó-litja mindazokat, kik az adófŐk\'Snyv-ben előirt és az 1923. évi VII. t.-cV 19. §. értelmében esedékes adótartozásaikat február 15-ig bc. nem fizelték, hogy azokat járulékaikkal és a kincstári házhaszonrészescdés-scl együtt február 25-ig fizessék le a városi adóhivatalnál, mert ellenkező cselben megindítják ellenük a végrehajtási ^eljárást.
— A leventék orvosi vizsgálata. A nagykanizsai városi testnevelési felügyelő március 8 ra tervezi a levenlcoklatás tavaszi megkezdéséi. Ezügyben előterjesztéssel fordult a város vezetőségéhez és kéri ezt megelőzőleg a leventék orvosilag való incgvizsgállalásánnk elrendelésit és a leventék részére igazolványok kiadását.
— Szurkáló clpászsegéd. Oergál Sándor nagykanizsai cipészscgéd összeszólalkozott özvegy Poor Jó-zscfnévcl Eötvös-léri lakásán, miköz-b.n felkapott egy kczeilgyébe cső dikicset és azzal az asszqhyt jobb kezén és oldalán megszúrta. Az asszonyt a kórházban ápolják; a cipészsegéd ellen megindult az eljárás.
— Napellenzőkkel látják cl a husárus-pavlllont. A nagykanizsai Ipartestület husiparos szakosztálya elhatározta, hogy az Erzsébet-téri husárusiló pavillont napellenző ernyőkkel fogja ellálni. A szakosztály elnöksége máris meglelte a szükséges lépéseket a városnál a terve-zelt célszerű ujitás mielőbbi kivitelezésének engedélyezése végett.
— A Nagykanizsai Kaszinó ötödik mflvészestélye. A Nagykanizsai Kaszinó hangversenyeit látogatóközönségnek valószínűleg élénk emlékezetében él még az a nem mindennapi művészi esemény, amelyben a in. kir. Operaház együttesének december 3-iki estéjén része voll. Az említett estnek nagy művészi és erkölcsi sikere arra ösztönözte a Kaszinó hangversenyrendező-bizott-ságál, hogy ez évi hangverseny-ciklusa keretében mégegyszer alkalmat adjon közönségének, hogy az Operaház egy másik együttesének művészetét élvezhesse. Az elsőnél is változatosabb müsoru operaelőadás február 28-dn lesz. Szinre kerül l.aszky Béla: „Columbina halála- 1 felvonásos zenés játék és Wolf Ferrari: „Susanne tilka" 1 felvonásos opera. A két daljáték között hangverseny és tánc. Fellépnek: dr. Oalnoky Viktor, Kőszeghy Teréz és Hajdú Ella a m. kir. Operaház tagjai. Karnagy : Pető Imre, a m. kir. Operaház karmestere. Jegyek László l«ire ékszcéz Fő ittí üzletében előre válthalók.
— Telefonforgalom Nagymarton nal. A nagykanizsai posta- és távirdaluvatal közli, hogy Nagykanizsának Mattcrsburggal (Nagymarton) való távbeszélő forgalmát a postavezérigazgatóság február hó 21-ével megnyitja. •
— Házasság. Néhai Csigaházy városi erdötanácsos leánya, Csigaházy Edilh és Meregaglia Rinaldo gyáros házasságot kötöttek Milanóban.
— Fertőtlenítő-gépet vesz a város. Nagykanizsa városnak van egy sok viharos napot látott, rozzant ferlötlénitö gépe, mely állandóan javítás alatt, s teljes kijavítása majdnem ugyanannyiba kerülne, mint egy uj készülék beszerzése. A város épen czérl elhatározta egy uj fertőt-lenitő-gép beszerzését. Az uj gép, melyet ajánlanak, 18 millió koronába kerülne.
— Országos vásárok. Kedden lesz Letcnye nagy forgalomnak Ígérkező Mátyás-napi országos vására. Ugyancsak nagy érdeklődés előzi meg a Becsehelyen március 19-én tartandó József-napi vásárt. Zalaapáti március .21-én tartja legközelebbi vásárát. \'
— Tüzeset Polán. Utenyéröl jelenti tudósítónk: Kedden este Polán lüz ütött ki, melynek következtében egymáshoz közeleső gazdasági udvarok nyolc gazdasági melléképülete, pajták, ólak, stb. elhamvadt. A tüzet valószínűleg kóbor<Hgányok okozták, kik észrevétlenül a pajták valamelyikében ütötték föl éjszakára szállásukat.
I tfg IcbniAr 19.
_ Harminckét népoktatási előadás Keszthelyen. hvsils Gyula keszthelyi elemi iskolai igazgató-tanító 32 vasárnaponként az iskolában (adandó ingyenes népoktatási előadás larlására kért és kapoll engedélyi.
_ A Petriventei Ifjúsági Egyesület működése. Petriventíről írja tudósítónk: Pelriventén, a Nagykanizsától nyugalra, 80 házacskával, 620 lélekkel rendelkező kis muia\'mcnti liorválajku községben, 1023. decemberében megalakították az Ifjúsági Egyesületei, melynek első legnagyobb nyilvános szereplése tavaly a Sárga csikó volt, ahol a szereplők, min! akkor megírtuk, ugy megálllák a helyüket, hogy a legtisztább magyar faluban sem leltet különb játékot lální. Azóta rendeztek több színdarabot, míg e hónapban a Piros bugyellárisI adták elő, ezt az igazán nehéz, valódi magyar népszínművel, három előadásban. A szereplők átérezték, felfogták szerepük jelentőségéi) s habár egy pár férfiszereplő kivételével — akik venlepusztai cselédek — mind horvát anyanyelvűek, - mégis tökéletes játékot produkáltak. Különösen szépen jálszotla nagy és telette nehéz szerepét Kosentsy Ilonka, aki Zsófii alakitolta. Talán József, a manipuláns iiuszárőrmesler. Szíjártó János, a huszárkáplár, Horváth litván\' Kósza Gyurka szerepében. Az előadás bevétele 2 és 5 ezer koronás bcléplijcgyekbít 2.260.000 korona volt. A tiszta bevételen egy szép nagy carbid generátort csináltattak színpad megvilágítására.
— Leánytanonc-Iskola Tapolcán. Tapolcán az elemi iskola helyiségéiben megkezdődik az irgalmas nővérek vezetésével a leány-tanoncok oktatása. ,
— Járási kórház Sümegen. A sümegi járás liszli értekezletén elhatároztak, hogy a Sümegen lévő nyilvános jellegű kórházat járási kórházzá fejlesztik annak kibővítésével kapcsolatban, minek költségeihez a jlras és a város is hozzájárulna. A
zalai KOaONV
M T i \'^"elterjesztő előadás
S\'t Molnáriból Írja Zt közit\' ^ \'\'.^""enli horvát iSl, < ? ek\'n,i i^\'^nak tan-
alf„a,As, nmnkAjábót. Ugyanis a II)ár folyamán magalaki.lt .Levetne Egyesület" kebelében az gazraló yezelése alatt megkezdték afS
F,STlo előadásokat.
Edd,g /9 előadási tartoltak meg, melybó egyet Szilágyi Ujos l4,: szentmárton, körjegyző, a tanügy iránt melegen érző, abban sokszór nunl aktív szereplő s idéző egyén ártott. Igazgató felkérésére ugy a lólszcnlntártoni inteligcncia mint a lólszerdahelyí körjegyzőség ígérte meg vendég előadások lailá-át Nagyon fontosak az ily előadások különösen a végeken, meri hiszsztik s bízunk benne, hogy a Murán tuti testvéreinkhez is áthallik a .magyar nóta", a magyar kultúra szava.
— Gummiabronccsal kell ellátni a teherautókat. A kereskedelemügyi miniszter rendelete szerint a közterületeken közlekedő gépjármüvek és pótkocsijaik kerekeit, tehát teherautókéi is, gummiabronccsal kell ellátni.
— A volt Internálótábor tolvajai. A zalaegerszegi voll internálótáborban nyolc olt dolgozó munkás különféle épület, vízvezeték és egyéb alkatrészeket ellopott. A lopott holmit aztán elásták és biztos időben apránként elhordozták értékesítés végeit. Mind a nyolc ellen megindult az eljárás.
— Lelőtt csendőrőrmcstor. A Siófok melletti Mágoes községben több parasztlegény haladt végig tegnapelőtt este a falu főutcáján ven-dégliivogató vőfénynólát énekelve, mikor három csendőrrel találkoztak, akik csendre intették ( kel. A fiatal hetyke parasztlcgények erre vitába elegyedtek a csendőrökkel, majd a szóváltásból teli leli. A legények és csendőrök összeverekedtek, amikor
sümegi kereskcdőbál jövedelméből a 1 egyszerre fegyverdörrenés hallatszott
rendezőség 20 millió koronái adott a kórliáz-berendezés fejlesztésére.
— A Scaramouche kabalisztikus név; egyelőre csak annyit, hogy egy lilm világsikerének a neve. Kenderje Rex Ingram, szereplői Alice Icrry és Ramon Novarro, — mindhárman ismerősök a Zendai fogolyból, — pedig a Zendai fogoly csak közel jár a Scaramouchehoz. Hállerc a francia forradalom, amelynek olyan rajzát látjuk, amilyent film még nem nyújtott; (elég bizonyság erre, hogy a belügyminiszter erős realizmusa miatt betiltotta.) Páratlan jelenete az spa és fin párbaja.
\'■Az Élolmezéil Munkások február ■ín tartóit mulatságán fclülflzetrck:
■Márkul Klroly 350.ÍXX), Türk Gyula 300.000, gárdonyi N. 250-000, Andrusev Audrás, e«h Lajos 200-200.01X1 Király Soriadé «--T„ Kitin Vilmos, Zapletál Simon. "J-150.000, Fischcr Benó, Mittermayer {Milán, Kluger Jórnl, Csillag Jenő, Stern í""!)1, Holezer Gyula, Mandler Géza, £a)>er sörgyári igazgató, Salí István, jurányi Gyula, Nyomdászok csoportja, Dalkör, Ferenczy Qyózó 100-Ft,,\' Sclinitzcr és Göndör 9O.0O0, llcrz-J il Lipít SO.OOO, Lodner Ferenc 70.000. 5«skovlt« István. N. N. 60 -60.000, Péntek Vendel Ubl Béla, Deutsch Gizella, Stei-SV" János, liiehner Vilmos, Vugrincslcs wimiu Wollák Jenő, Fehér Vilmos és "sa. Pd,isc György, Épiii Munkások h»P»Nja, Lindauer Károly, Romaesek F.» -í\'-W-OdO. Fóliák József, Mudrák M. í\\ .oli Lajos 30-30.0CO, Nagy Isl-,\\SJ• \'\' Sa,,lu\' OcrJ Soma, Sattlcr Jenő, Dr v lcs >- N»íy Ma. Oyirgy.
25 ÍÍS5* lm