Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.91 MB
2010-02-22 11:38:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1450
6337
Rövid leírás | Teljes leírás (1.66 MB)

Zalai Közlöny 1925. 049-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 48. szám
Nagykanizsa, 1925 március 1, vasárnap
Ara 2000 korona
POLITIKAI NAPILAP
Sierkeiittes éa kUdóhfvatil Kú-ut 4 IfliUBitMO-TeJrloa 78, OJTMKU 117. uita
Felelés szerkesztő: Kempelen Bela
c ótUeieii ára: lígy bfa 5- .0 y ko-ou H\'jota bír» ......... 9U0» kuuiu
LEÉPÍTENI...
Irla: Kelemen Ferenc
A magyar gazdasági élet komoly időket él. Hónapok óla súlyos válságban van a kereskedelem, nehéz gondokkal küz-ködik az Ipar s napról-napra (okozódnak a mezőgazdaság bajai. Az egész ország tele van panasszal s mindenfele egy még sötétebb jövő rémképe kisérl. A lelkeket megszállta a bizonytalanság nyomisztó érzése s ez a depresszió ólomsullyal nehezedik ma már minden társadalmi rétegre. Az ember a tömeghan-gulatok akaratnélküli eszköze, rabja. Ma tömeghangulat: a gazdasági pesszimizmus s ez alól alig tudják magukat kivonni még a legjobban megalapozott vállalatok is. Mindenki a maga keservesen megteremtett egzlsz-" lenciáját a bukástól félti. Az emberekbal ntlniha kiveszett volna az önbizalom, pedig komoly időket végzetes összeomlások nélkül végigróni csak önbizalommal lehel. Dőreség volna c nehéz napokban hamis próléta » gyanánt a megijedi emberiségnek optimizmust hirdetni, de parancsoló kötelessége mindenkinek, akit a gazdasági kétségbeesés tömeghangulata meg nem lertózöll, hogy uljál állja a lelkek további elkedvellenedésé-nek. a gyilkos pesszimizmusnak A magyar gazdasági élet válságban van. Ez a súlyos válság azonban nem váratlanul jötl. Sói talán egy kissé elkésve is érkezett. Amikor azon az emlékezetes szomorú napon Trianon történelmi falai közöli szétdarabolták ezt az ezeréves gazdasági egységet, a magyar gazdasági élet sorsi megpecsételtetett. A gazdasági válság ettől a végzete ólától kezdve mindig esedékes volt. De jött a gazdasági összeomlás előhírnöke gyanánt a korona zürichi kálváriája Jol tok a likliv érlékemelKedések. eljött az átértékelés mániája, ezzel kapcsolatban a tőzsdei konjunktúra fellángolása, a könnyű meggazdagodások őiük\'le, a könnyelmű költekezések,\' a lo-gyaszlóképesség hihetetlen megnövekedése, mulatság, jólét s mindaz a mámor, mely a vesztét
érző országot magával ragadta, Akik azt hitték, hogy Trianon után az ország azonnal elpusztul, már-már csalódlak, a következmények ép az. ellenkezőjét látták bizonyítani. Mindenki jól élt, csak az ország gerince, a lix-lizetésesek légiói, a magyar középosztály roskadozott a romló korona nyomán egyre csökkenő jövedelmei melleit.
De azlán eljött a mgy kijózanodás !
A mámor szines órái után a szürke felébredés. A koronaromlás megálil Megalakult a Magyar Nemzeti Bank. Megérkezel! a külföldi kölcsön s megkezdődött a nagy mü, melyei egy divatba jölt kifejezéssel ,,szanálásának ismer a világ. A csillogó szemekről lehull a lályol s előliünk feküdi a megcsonkult ország a maga szomorú elszegényedésében, lehelellenségében, életképtelenségében. A „nagy" papirvagyonok percek alatt elégtek s ami még megmaradt, aranyra átszámilva csak kijidusszegéuységcl jelentett. A küszöbön álló aranymérleg rendelet csak még jobban leleplezi majd nyomorúságunkat, pusztulásunkat. A sölét kép egyszerre öntudatra ébresztett bennünket.
Megismertük a saját végtelen szegénységünket s miután a koronaromlás gazdag konjunktúrái további lehetőségeket már nem nyújtottak, egy csapásra megszOntünk fogyasztók lenni, nem consumállunk, meri nem voli miből Beállt a válságok válsága: a fogyasztőképcssefi válsága. Olt pidig, ahol a io-gyaszlóképesseg megszűnik, megáll a gazdasági élet, mert ez csak a fogyasztásból táplálkozik. Az üzletek üresek, a pultok melleit csend A műhelyekben szünetel a munka s a ler-melés lázas lüktetéséi a várako-! zás csendes tespedése váltotta I l...