Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
55.21 MB
2010-02-22 11:39:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
483
5654
Rövid leírás | Teljes leírás (1.66 MB)

Zalai Közlöny 1925. 049-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 48. szám
Nagykanizsa, 1925 március 1, vasárnap
Ara 2000 korona
POLITIKAI NAPILAP
Sierkeiittes éa kUdóhfvatil Kú-ut 4 IfliUBitMO-TeJrloa 78, OJTMKU 117. uita
Felelés szerkesztő: Kempelen Bela
c ótUeieii ára: lígy bfa 5- .0 y ko-ou H\'jota bír» ......... 9U0» kuuiu
LEÉPÍTENI...
Irla: Kelemen Ferenc
A magyar gazdasági élet komoly időket él. Hónapok óla súlyos válságban van a kereskedelem, nehéz gondokkal küz-ködik az Ipar s napról-napra (okozódnak a mezőgazdaság bajai. Az egész ország tele van panasszal s mindenfele egy még sötétebb jövő rémképe kisérl. A lelkeket megszállta a bizonytalanság nyomisztó érzése s ez a depresszió ólomsullyal nehezedik ma már minden társadalmi rétegre. Az ember a tömeghan-gulatok akaratnélküli eszköze, rabja. Ma tömeghangulat: a gazdasági pesszimizmus s ez alól alig tudják magukat kivonni még a legjobban megalapozott vállalatok is. Mindenki a maga keservesen megteremtett egzlsz-" lenciáját a bukástól félti. Az emberekbal ntlniha kiveszett volna az önbizalom, pedig komoly időket végzetes összeomlások nélkül végigróni csak önbizalommal lehel. Dőreség volna c nehéz napokban hamis próléta » gyanánt a megijedi emberiségnek optimizmust hirdetni, de parancsoló kötelessége mindenkinek, akit a gazdasági kétségbeesés tömeghangulata meg nem lertózöll, hogy uljál állja a lelkek további elkedvellenedésé-nek. a gyilkos pesszimizmusnak A magyar gazdasági élet válságban van. Ez a súlyos válság azonban nem váratlanul jötl. Sói talán egy kissé elkésve is érkezett. Amikor azon az emlékezetes szomorú napon Trianon történelmi falai közöli szétdarabolták ezt az ezeréves gazdasági egységet, a magyar gazdasági élet sorsi megpecsételtetett. A gazdasági válság ettől a végzete ólától kezdve mindig esedékes volt. De jött a gazdasági összeomlás előhírnöke gyanánt a korona zürichi kálváriája Jol tok a likliv érlékemelKedések. eljött az átértékelés mániája, ezzel kapcsolatban a tőzsdei konjunktúra fellángolása, a könnyű meggazdagodások őiük\'le, a könnyelmű költekezések,\' a lo-gyaszlóképesség hihetetlen megnövekedése, mulatság, jólét s mindaz a mámor, mely a vesztét
érző országot magával ragadta, Akik azt hitték, hogy Trianon után az ország azonnal elpusztul, már-már csalódlak, a következmények ép az. ellenkezőjét látták bizonyítani. Mindenki jól élt, csak az ország gerince, a lix-lizetésesek légiói, a magyar középosztály roskadozott a romló korona nyomán egyre csökkenő jövedelmei melleit.
De azlán eljött a mgy kijózanodás !
A mámor szines órái után a szürke felébredés. A koronaromlás megálil Megalakult a Magyar Nemzeti Bank. Megérkezel! a külföldi kölcsön s megkezdődött a nagy mü, melyei egy divatba jölt kifejezéssel ,,szanálásának ismer a világ. A csillogó szemekről lehull a lályol s előliünk feküdi a megcsonkult ország a maga szomorú elszegényedésében, lehelellenségében, életképtelenségében. A „nagy" papirvagyonok percek alatt elégtek s ami még megmaradt, aranyra átszámilva csak kijidusszegéuységcl jelentett. A küszöbön álló aranymérleg rendelet csak még jobban leleplezi majd nyomorúságunkat, pusztulásunkat. A sölét kép egyszerre öntudatra ébresztett bennünket.
Megismertük a saját végtelen szegénységünket s miután a koronaromlás gazdag konjunktúrái további lehetőségeket már nem nyújtottak, egy csapásra megszOntünk fogyasztók lenni, nem consumállunk, meri nem voli miből Beállt a válságok válsága: a fogyasztőképcssefi válsága. Olt pidig, ahol a io-gyaszlóképesseg megszűnik, megáll a gazdasági élet, mert ez csak a fogyasztásból táplálkozik. Az üzletek üresek, a pultok melleit csend A műhelyekben szünetel a munka s a ler-melés lázas lüktetéséi a várako-! zás csendes tespedése váltotta I lel. A nagv kijózanodás megtörtént. Csonkám igyarország szegénységének Öntudatára éb-i redi. Ez a válság elkerülhetetlen voll, ennek most már okvetlenül be kellett következnie.
De vájjon ez a kijózanodás, tényleges helyzetünk megismerése, uj gazdasági leiadataink objektív megítélése ok-e a kétségbeesésre ?
Nem 1
Ennek a nemzetnek, mely ezeréve ilt él a Kárpálok gazdag medencéjében, melyet tatár-török osztrák viharok és évezredes véres harcok nem tudlak elsöpörni a honi rögről, — nem sz ib.id kétségbeesnie. A mi történelmi tradícióink, őseinkről szent hagyományként ránkmaradt hazaszeretetünk mást parancsolnák nekünk. Ezt a földet, ezt az otthont szeretnünk keil. S ez a szerelel kötelességünkké leszi, hogy a szebb jövő érdekében a súlyos jelen gondjaival emelt fővel. Oniudatos büszke lélekkel megküzdjünk. Ma az országot elsősorban azzal szolgáljuk, ha nehéz gazdasági életünkéi a leijes pusztulástól megmentjük De ezt csak pesszimizmustól meg nem ferlőzötl
tiszta, de önérzetes, mindenre elszánt lélekkel leheljük. Nem kell megijednünk a nehézségek-lói I Válság van! Súlyos gazdasági válság! Tulajdonképen csak általános leszegényedés, melyet Trianon végzete szabadított ránk Alkalmazkodjunk ehhez a szegénységhez Építsük le a kon-junktura mézeshelciból me^ma-r.idl cifra kereteket s rendezkedjünk egy uj komoly életre, mely a mi mostani szomorú gazdasági helyzetünkhöz, inélló. Tanuljunk a matyóktól, akik a napokban máglyákon égették el a „ragyogósl."
Leépíteni! Ez legyen a jelszónk! Leépíteni mindent, ami a lezajlott mámoros korszak bűnös napjaira,emlékeztet. Leépíteni . . s aztán a teljesen leépített szerény keretek között kezdjük el újból felépíteni lassú, nehéz munkával mindaz, i mit egy szerencsétlenül végződólt világháború elrabolt tőlünk, de reméljük, — nem örökre!...
Ebért birodalmi elnök halála
A volt bajor trónörököst jelölik utódjául Belpolitikai harcok előtt áll Németország — A német birodalmi gyűlést feloszlatják
Berlin, (.hiúit 20 ,,/t biroílülmi elnök délelőtt 10 óra 15 perekor csendesen etaenderűll, anélkül, hogv evm. lelet visszanyerte volna. /I haldokló ügydnúl olt voll felesége, gyermekei és veje. Jenitzke tlr., ionlbbd Meissner Jr iltlaaititkilr."
Ezt a jelentést adta ki szombatul! délelőtt n Wolfí-iroda.
Éber! birodalmi cirok halála nem érte ugyan teljesen ctPkisznlcllcnfll at ország és í:lir\'*>p.i népit, mert hiszen a legutóbb isjia végrehajtott íulyos termeszein vakbél iperáció. az M év.s férfiú testi ipsénél teljesen megrendítette.
Ebeit elírok halnia óriási izgalmat kelteti lőtcg p,.lilikai kérőkben A jobboldali páiti\'k elhatározták. hogy let|es erővel folves-ik a választási küzdelmet olyan jelölt érdekében, aki inögmt az ei;ész birodalom jobboldali pártállása s>avazőii egyesíteni tudják, EcélhAt máris érintkezést kerestek Bajon..szag és WUrttcmbcrg vezető politikai kí,leivel is.
A halálhírt tudunk a Doomban élő II. Vilmo. excsászárral is.
München, telru.r 28. A inonnr-chisla vezetők a parlament néhány vezető politikusával együtt ma dél-előtt konferenciát tartottak, amel.cn
az elnökválasztásról tanácskoztak. A bajor jobboldal országos propagandát indít Rupprecht volt bajor trőn-OrOkOs jelöltsége érdekében.
Herlin, február 28. hbert halála iligliancm u|ból éles belpolitikai harcokat fog fölidézni a birodalomban. A jobboldali pállok, amelyek a legutóbbi . parlamenti választásokbői ugyis megerősödve keiultek ki, mindent el lógnak követni, hogy a birodalmi elnökiért elragadják a szo-clilistáktöl. A birodalmi kormány kompromisszumos kísérleteket lesz ugyan, de ezeknek úgyszólván sctnmi kilátásuk sincs a :íketie. Az agitáció máris megliuliill, kétségtelen, hogy a temetés után teljes hevességgel tog kitömi.
Valószínű, hogy a választásnál csak két jelSIt, vgy Jobboldali és egy jcocAJMcm.jJIm/ü jog egynnlual szembenállón!.
Az uj elnök megválasztásáig a biiod.,1 .in Ügyeit Luther dl. kilicel-lái vereti.
A birodalmi gyűlési a legközelebbi napokban feloszloljM és uj választásokat írnak ki.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 március 11.
PhA laiíia 65J -ÍÜQSS53 Élt
A meghurcolt hnhótl esperes — A királyi ügyészség a papi tekintély megóvásáról - A kir. tőrvényszék elítélte a rágalmazót
Nagyknnl/M, tcbruir M Egy régóta húzódó pereskedés nyert legntp befejezést a nagykanizsai torvényszók előtt, amely .1 legteljesebb elégtétel! szolgáltatta egy igaztalanul meghurcolt katolikus papnak. Az egész ugy esy csekélységből keletkezett, amely a intek lavináját gOrdileltc meg — niig azulán közel két és léi év mulva, sok izgalom és tárgyalás uláu végre tegnap végleg lezárult Az Ogv érdekességénél fogva érdemes arra. trogy bő-vebben loglalkozmrk vele, ugy, ahogy az egész történt.
Preoludliim ... .Még 1922-ben ICiléut, hogy Rák Endre lialtóii cspercsplebános g.irda-asszonya Charley 1-rzséliel — egy angol rtó — a csendőrségen feljc-Icnlette Kulcsár István keszthelyi órást, hogy 3 neki ja\\itás végeit átadóit ékszerből eltulajdonított. Az ügy akkor a bíróság elé került, amely Charley panaszára és a kihallgatott tanuk vallomás alapján Kulcsár órás-meslert bűnösnek mondolla ki és őt háromheti fogházra itélle. Kulcsár azonban ncrn uyugodott Iwle az alsóbiróság iléletebe. KcllebtKzelt a kir. táblához, amely tényleg Kulcsár Istvánt felmentette a váj i\'s következményei utót.
Az elsó felvonás Nemsokára rá tOiiéut, hogy Kulcsár István órásmester keresetei adolt be a keszthelyi járásbírósághoz, melyben Mi* Endre liahóti esperes-plehánost 2000 K órajavitási dij mi.ill beperelte.
A kérdéses tárgyaláson Rák esperes a hiróság elölt kijelentene, hogy 6 sohasem hívta ki Kutcsárt magához az órajavitáshoz. Több tanú kihallgatása urán Rák esperes azt vallotta, hogy igaz nz, hogy cgv izben Kulcsár órás kijött hozzá, diákkor egy bizonyos ügyben intervencióját kérte. Ékkor történt, hogy egy ibreszló órát ad>>it át neki vilás végetl, amit Kulcsár magaval
is vili Keszlhelyrc .és |avitoltan vissiaszállitótla.
Kulcsár ezzel szemben azt álli-tolla, hogy az esperes egy ingaórát küldöil be (avitás végeit Ötletébe, amely javításért azul.-.n 2000 K-t követeli.
Miután a kihallgató!! lanuk egy-réS7e és az csp.rcs c.-ku alul! vallották, hogy Kulcsár sosem javított ingaórát, a bíróság az órásmestert keresetével elulaiiiolla.
A meghurcolt esperes Kulcsár lslváu, aki a Charley-csct-ből kifolyólag egy bizonyos anla-goniimussa* viselteiéit a paplak ellen,
elutasítása illán 1923 március 13 áll feljelentene líák esp.-tesi, hogy tuitea valótlant állilotl a bíróság elült, meri az ingaórát az esperes maga vitte t« hozzá Keszthelyre javítás végeit.
Azért hamiscskO és liamls-eskllrc való rábírás miatt vádolta az esperest. Ágoston tanítót pedig hamis tanuzás miatt.
Ébresztőóra - ingaóra A nyomozás és kihallgatás folyamán nyilvánvalóvá leti, hogy Kulcsár István tévedésben van. Mert lény, hogy az esperes adolt neki a plébánián cg. órát javításra, de a egy svájci ébresztőóra vall, arnil Knlcs.tr kijavított Mig az esperes ingaóráját igaz. hogy bevitték javilás végeit Keszthelyre, de nem Kulcsárhoz, hanem Ud\'vardi órásmesterhez, aki el is végezte a javítást.
Megszüntetett nyomozás A nagykanizsai kir. 0gvé>zség akk.\'t Rák Hr.dte esperes ellen a további nyomozási azonnal be is szüntette, mivelliebizónyitotttuk vélte, hogy a Kulc-áthoz vitt óia nem inga. — de ébresztőóra voll.
A.botnak két vége van A sokai meghurcolt esperes, akinek mint kilol.kus papnak rendkívül kelleme.len voll az ügy. mert oly Siilvos váddal illenék, melyet katolikus papról még csak gondolatban sem lehet K-lutelezni és a papi tekintély aláásására blkalmas — a rága/mazi1 órásmestert hamisvád miatt a kir. ügy Csignil /eljelentette.
Az ügyészség az Ujtyet Áttette a keszllu\'l.i k r. járásbírósághoz, amely a iauu«.i!loinások \' ipjin, meri kclló tények és alap nélkül vádolta meg
a hahóli esperest, Kulcsár IslvJnl kit Ml fogházra is 200.000 korona pénzbüntetésre ítélte.
Kulcsár megfcllefficzte az i életet a törvényszékhez, am.-ljn.-k fcllcbo-vitelt tanácsa legnap foglalkozott az üggyel KencJi Imre dr. táblabíró elnöklele aWJP"^ . , „ . ,,
A kih.illgmijlf.\'Witiuk eskü alatt vallották, hogy ingaóra sohasem voll Kulcsárnál, tgyizben Udvardt
A°bMsíg Vikássy Károly órás-mester, hites törvényszéki szak.ttol hallgatta kl ezulán több szakkérdésben aki elmondotta, hogy nem lehel azt\' megállapítani, hogy a gyáron kívül más ótás kezében is volt az óra.
A papi tekintély megóvása
Szabó Lajos dr. főügyész vádbeszédében ulal arra. Itogy jelen cselben a közérdek sérelme késztette arra, hogy a vádit átvegye. Egy nagy támadást iát a becslllel ellen. Az égisz ügy azt a meggrfzótlist kcllelle benne, hogy egy szövetkezés az egyházmegye egyik legkiválóbb /lapja tekintélyinek aláásására. teljesen ro szhiszenlll, alaptalan, körmönfont hajsza volt — amit a vádlóit elkövetett. Beszél a papi tekintély inegóvásáról.Fel setn szabad tételezni, hogy egy ilyen idős, tekintélyes egyházi férfiú egy egész közönséges bagatell ügyben hamis esküt legyen. Megfontol mdó — mondja vájjon a hamis vád büntelle nem forog-e lenn. Ragaszkodik legalább a járásbíróság Ítéletének helybenhagyásához.
A nagykanizsai törvényszék a keszthelyi kir. járásbíróságnak a vádlottat bűnösnek kim mtló Ítéletét he!)■• benhagyta. ile a büntetési megvál-lozlalla Kulcsár Istvánt keltó millió korona fő, egy millió korona mellek pénzbüntetésre is a felmerüli összes költségek meg fizetésére itélle.
Lázadás az angorai tőrök kormány ellen. Konstantinápolyi jelen-les érkezett arról, hogy az angorai kormány öt évfolyamot, azokkal a tartalékos tisztekkel együtt, akik a függetlenségi harcokban részt vetlek, behívott. A felkelő kurdok megszállották Malagia és Millluiel Azir községeket és kerületüket. Beavatott lu\'lyról szerzett információk szerint Izuitd basa miniszterelnök veszi át a kormánycsaptitok főparancsnokságát.
A Havai-i zene*)
IlU: Kovács Jöz«ct
Ez a szigetcsoport egy nagyobb és tobb apróbb szigetből áll a Csendes Óceánban, L^zakamerikától délnyugati s japántól délkeleti irányban az egyenlítőtől északra nem is valami nagy távolságban. Régi idő óla az Északamerikai EgyesOll Államok gyarmata.
Korábban csak Japánnal érmlke-zeil mely cserekereskedést folytatott az akkor\' még félvad bennszülöttekkel. Japánok telepedtek meg a szigeteken, ahol különböző vállalatokat létesítettek és megtanították a liavaii-akat a földművelésre. Ma már élénk kereskedelmi összeköttetési tartanak fenn Ausztráliával és a hozzá tartozó Szatnoa és Ujzeland szigetekkel is.
A nép ké tfajnak látszik. Egyrésze a lisztaverü havail bennszülött, másik rcszc pedig japán és bennszu-Ion-keverék. Ez a lakosságnak kul-lurállabb eleme. Böiflk sárgásbarna, kozépternictüek, hajuk koromfekete és fénücs. Nagyon ügyes, mozgékony nép. Legnagyobb részUk az angol nyelvet beszéli, mert Amerika a gyarmatosítás után gondoskodott a nép műveléséről. Mindenütt iskolákat álli-loll fel, melyekben csak angolul oktatnak s a hivatalos nyelv is az angol.
A szigetek fővárosa és kikötője, valamint kereskedelmi gócpontja Honolnia, melyei fekvése és exotikus szépsége miatt .csudavárosnak" is neveznek.
Havai egyike a világ leggyönyörűbb vidékének; valóságos paradicsomkert. A léi olt ismeretlen. Állandóan napsütésben pompáznaka kaktuszok óriásai, a pálmák sokféle fajai, a narancs-, citrom-, füge-, datolya-, banán- és rózsaluerdők. A sokféle délszaki növények és virágok állandóan illatossá teszik a levegőt, ami idegennek szinte kellemetlen, amíg meg nem szokja az erfts illatot. — Termelnek a szigeteken rizsi, dohányt, kávét, csemegeszóilöt és nagy mennyiségben ananászt. Cukor és gununifák is egész erdőségeket ké-
•> A Havai-i zene eredeti hwiRMtrcktn bcnuUtlsra kttul a Zalai Közlönynek mire. M-iki Sajlt^stttytn. Előzetes Unwrletoül kú/iMjak c aktát. melya«k wcrzá|c. Icinja loitiik az estély egyik müsorszl-utat tKtóllcnt.
Az ének legendája
Ilii. I inta Sándor 3
Abc! megvonta magát a hajlékban is énekli imádsággal szólt az Úrhoz. áldozatot Ígérvén legszebb juhai kózfil. És ai Ég villáma elcsitult. A íclhók sötét tikúrújj íú!-szak3dt és kimusolygott alóla a mennyei kékség selyme. ÁKI énekkel adott h.Mát :\\t Urnák é^ iitte jfittek a/ ó cIs/éledt juli.ii s ^yámol-talan bAránykái kűiiiluyf.\'mduzt tk és nem látszott bennük semmi kár.
Káin földjét pedijj elmosta a/, .ir és termését elveré a jé>«. lebbenve eszmélt az Ur .haragra és a föld K>\'ibnOtcséIiúl ajindék\'it vitt ei^esz-telésíil Neki. Ábel is veti a/ ó ny.\'i-j.inak széjvWl és liáJ.t Idozatot mulatott Istennek és miKasztalá az ő Urát és az «\'• Menedékének ne-vezé ól. Az Ur ór.\'nnest teki .tett .Ábelre es a? ö ajándékaira, de Káintól elfordította arcát, mivel az meg-át.-tkodr.tt v.-ta s.\'ivébei:.
K.-.in pedijj meji ^villftlködöbl>cn K^julolt r>cesérc és iiij»y haragjában Kcku umj.j is. 4fallania kellett Ábel hantiját szülei hajléka kórlll.
aho] ü imlen nic^vidánvnlott. Akkor clhatáiozla. In.^y megöli öt. Kihívta tehát öccsét- a vihartéptc szántó-földre, ho^y segitenc néki munkálkodni és ott életét vette.
Az. Ur b.intctése jelet tett Káinra, lui^y beszédéről megismerjék és senki meg ne ölje kinzó bujdosisa alatt. Ádám pedig kereste a gonosz testvért, de nem találta ót. Éva gyötrődve, sirvd vergődött Ábel sírján és imádkozott. Mikor pedig elapadt a könnye és szivét nyotJTta a ki.nundhatathn veszteség szomjúsága. az Ur ixlakllldte hozzá az Ének angyalát, aki megillette ajkát leheletével, hogy megnyíljék a szive árvasága és gyásszal emlékezzék fiáról. Adám pedig Jött tébolyodott fájdalommal és haját tépdesi a sírnál. likkor l:va fölemele szavát és anyai fájdalom éneke fölsírt a szivéből és édes busongással emlegette, milyen jó volt, milyen kedves, milyen szelíd és alázatos, milyen engedelmes és csendes a/, elköltözött. Az angyal ott állt mögötte. És Ó az Úrhoz cmclé hangját és föl-cntelődött Adám tekintete is és meg-nyugodának az Ur rendelésén.
Isten pedig megáldotta őket fiakkal és leányokkal. Az Ének angyala
velük maraiit és dalokkal írzé bölcsőiket, hadd tanulják meg a gyermekek a/, anyai szót, amely édesebb a méznél és lágyabb a nyáresti levegőnél.
Az öidög ott settenkedett Káin nyomában és mardosá ót a keserűség dalaival, amelyek lépik a szivet, mint a tüske és emésztik, mint a tüz.
És multak idők az emberek fiai felett, akik elsokasoJtak és elszéledtek a földön. Az Ének angyala so-k ikat az Ur dicséretére tanított, a Sátán pedig a szivekbe oltá a tivornyák szomját
És lön sok század sirja már a földön. Regösök ajkán esendült föl az ének régi dicsőségről. Anyák szivéből duruzsolt a hang és kisdedek gügyögésén iKintogatta szárnyait a szó. Ifjú lányok édes ajkán csendült meg az elet millió reménye és vitézek lelke vonta dalba a messzi otthon boldogságát. A munka mellett ének szárnyalt, mint a szívnek ifjúsága és az aggok mélabuján dalba zs.vigott minden emlék tünt időknek szépségéről. Halottaknak siratásán elbusong a méla gyászdal, mint az esők suhogása, mint a szelek zokogása ; tudtul adja .-puszta por vagy és kincseiddel puszta j>or lész, csak
a lelked száll az Égből s tér az Égbe. mint a nap kél hajnalonkint s tűnik el az élet estién.
A. Sálán pedig jár a tívornyákon, italok mérgébe rejtf nótáit, mert irigyli az ének áldásait, az otthon örömét, a szülők szeretetét, gyermekek háláját, ifjak szerelmének verő-fényéi, boldog örömök csillámlását, aggok merengését, holtak méltatását és nógatja az ingó lelket telhetetlen vágyak szárnyán viharos vergődésre. Ott riong, hol panaszkodnak; olt kiáit hol zug a lárma és ott harsog a forradalmak indulóin és a hangja nem tud szállni...
Ellappang a lomha porban, gőzölög a piros vérben, megbúvik a szegénységien s ugy támad fel korszakonként, mintha a nagy nyomorúság :zava volna. Itt kesereg, amott dőzsöl, emitt gúnyol, amott vádol, lázas gyönyör álmát adja. majd keserűn ránt az élet szakadékos méiységébc, ahonnan mt. menekvés sehova.
Az Ének angyala pétiig tovább csókolja a gyermekek ajkát és ott szárnyal, ahol mindig több a megsebzett s/.iv, megtört lélek és fölemeli szegénységük gyarlóságát az irgalmas Űr elé. (V^O

1925 március 1.
peznek. ipara jelentéktelen s csak a belszükséglet fedezésére szorítkozik.
A Havaiba érkező idegen elé egy feledhetetlen csudás kép tárul. A madarak elképzelhető minden tarkaságban találhatók a szigeteken. Fehér és zöld papagályok százai díszítik a banán-, narancs-, citrom- és fügefákat, a délszaki virágok közül pedig a kis hosszú csőrű kolibrik darazsak módjára zsonganak. A természet minden szépsége megvan a szigeteken. Talán sehol a világon nincsenek oly gyönyörű holdvilágos éjszakák, mint ott. A hold fénye kékesfehér és nagyon erős s bevilágítva a havaii pálmákat, az éjeket szinte hűvösekké teszi.
A nép vidám, jókedvű s a nemtörődömség, gondtalanság a jellemvonásaik. Szeretik az éneket, a zenét, s a táncot. Darabjaik vigak; a bus nótát nem ismerik. Első nemzeti hangszerük az ukulele volt, de ma már van ujabb hangszerük is: a havaii gitár és mandolin, melyeken kettesben játszanak. Hangjuk csodás, muzsikájuk utánozhatatlan és szinte hozzáülik e havaii exotikus környezethez. Ezt a két hangszert a jobb. osztályú nép játsza. Az ttkuléje egy a tamburáiioz hasonló nagyságú, négy bélhurral ellátott lapos testű hangszer, de nagyon primitív, hangja zörgésszerü, de hangszerükhöz a havaiiak még ma is szeretettel ragaszkodnak.
A gondtalan élet és a természet pazar káprázata jótékonyan éieztetik hatásukat a bennszülöttek lelkivilágára is. A havaiiak vidám hangulatúak. Annyira érzik a természet szépségének a hatását, hogy énekeik is mind a fákról, folyókról, holdas éjekről, virágokról és a városok szépségeiről szólnak. Mimién bennszülött dalköltő s az ananászíöldek művelése és banár.szcdés közben készülnek a legszebb exotikus melódiáik. Az ukulélét munkájukra is maguk- I kai viszik. Pihenés idején dalolnak j és a dalt ukutélével kisérik. Hallásuk i és zenei érzékük kitflnŐ.
A havaii házaspár gyermekét ma- I gával viszi az ananász\' földekre és két közeli pálma árnyékában az azokra felszerelt s gyékényből fonott hintaágyba fekteti s ha a kis sárga csöppség felébred és sir, abbahagyva munkájukat, duettben énekelnek, ukulélével kisérik az éneküket s addig koncerteznek a baba körül, amíg az újból el nem alszik. Nem csoda tehát a havaiiaknak zeneszeretete, hisz úgyszólván születésüktől fogva zenét hallanak s azzal foglalkoznak.
Felejthetetlenek az idegennek azok az élvezetek, melyeket a gyönyörű -■holdvilágos estéken a pálmák árnyékában összeülő havaiiak énekduett és kvartettjei s a távolról hallható liavaii gitár és mandolin kettes szerenádja! nyújtanak.
A havaiiaknak nemzeti tánca a hala-hala tánc, melyet különösen a nók szólóban szoktak lejteni. Nagy előkészület kell hozzá a havaii -nőnek. Haját, melyet leeresztve hord, kifésüli, illatos olajjal bekeni s a virágokból készített k >szoruval díszíti. Nyakára szines papírból készi-\'«lt, barkásra bemetélt és kötélsze-rílCn gömbölyített ékességet körit, amely drága gyöngy nyakék mód-P/a mellére csüng. Ugyan ilyen d\'szt tesz lábszáraira és térdig érő rövid szoknyája fölé, raffiához hason, ó fahánesból rojtozott övet vesz
melynek rojtjai a szoknyával jyento hosszúak s azt köröskörül í?,?zen befödik. Teste a szilk és "•sthezálló szines mellénykén felül megmarad a maga meztelenségében \' \' és arcát pirosra festi s iev
ZA1.A1 KÖZLÖNY
all ki a porondra, ahol a havaii gitár és mandolin bájos zenéjére fáradhatatlanul mezítláb lejii a nemzeti luila-hulát. Más táncuk nincs is.
A hula-hula tánc egyterű, a törzs ritmikus m. zgatásábó! és az onestep-nez hasonló lépésekliől áll. Tánc-közben a száraz rojtos faháncsdisz zörög a nőn. A férfiak kört alkotnak és átszellemüli arccal gyönyörködnek a kör közepén tánc>10 havaii szépségben.
Mint a világhírű Pinkertoii detektív vállalat alkalmazottja lettem ki-küldvc Sanfranciscóból Havaiba, hol családommal együtt éveket töltöttem el. Ezen idő alatt Icám ómmal egyíitt megtanultunk játszani a havaii hangszereken és még ma is végtelen szeretettel játszuk a gyönyörű exotikus melódiákat a magunkkal hozott eredeti hangszereken. A havaii zenét Európában még nem ismerik, sót még Amerikában is cs .k Havaiból odakerülő bennszülött művészek színpadon játszva ismertetik ezt az ö bájos zenéjüket.
A havaii gitár és mandolin-kettes egy teljes zenekart produkál s a hangszerek csudás ak!<".dj;:iuak nyomában utánozhaiatlanui -/ép lágy női hanghullámok hallhatók. A legmélyebb érzelmek megs/ö!..! a legnagyobb mértékben alkalmasak.
A havaii hangszerek édes muzsikáját a Zalai Közlöny áljai március M-én este rendezendő Sajtó-e íi-lyeu l>efogjuk mutatni a közönségnek «!s meg vagyunk győződve róla, hogy a magunkkal hozott bűbájos melódiák s a hangszereknek az érzelmeket lenyűgöző, valamint csodás lágysága visszhangra fog majd találni a hallgatóság lelkében;
Mámorító zene a havaii muzsika s hangszereiken olyan szívhez szólóan hangzik a magyar nóta is, mint még a hegedüli sem.
A városháza a katonatemetőért
68 sirkövet jegyeztek a városháza tisztviselői és alkalmazottai
Nagy kant/5a, február 24 A régebben történt, be nem űzetett előjegyzéseket kérjük mielőbb befizetni, hogy azt kamatoztatás végett a takarékbetéthez csatolhassuk.
Mivel bizonyára vannak; akik megfeledkeztek régebben töitént jegyzéseikről,, a be nem fizetett, de bejeién-tett sirkő-jcgyzésekel (noveinbjr, de cember, január havi jegyzéseket) a napokban le fogjuk ehelyütt közölni.
Az áldozatkészségnek gyűjtésünk eddigi folyamán nem tapasztalt inegnyllvánulásái juttatta hozzánk a városháza tisztviselőinek és alkalmazottainak gyűjtő-ive. A városháza tisztviselői és alkalmazottai 66 sirl< »vil járultak hozzá a Zalai Közlöny szerkesztősége által a katonatemető sírjainak einlék-kövelckel való megjelölésére indított és vezetett akcióhoz.
Ez az áldozatkészség legelsővé emelte az eddigi csoportos hozzájárulások között a városházát, mely aránylag kicsiny létszáma mellett is ilyen hatalmas megmozdulással s ilyen minden várakozást felülmúló eredménnyel juttatta előbbre, közelebb a közeledő befejezéshez akciónkat.
A városi gazdasági hivatal beosztott alkalmazottai 5, Radnay Sándor •1, dr. Suliján Gyula 2. dr. Krátky István 2, dr. Práck I tván z, Hem-mert Károly 2. Király Sándor 2. dr. Kaa/man Lajos 2, Maitz József, Wagner Jánosné, Czulek László, Horosi László, /ászai Lajos, Tornyos Ferenc, Hetesi János. Ktapper Miklós, dr. Novai Imre, Szónyi Sándor, dr. Potlyandy József, Erdtíyl lános, Madara íz József, flardv óyula, Orbán József, dr. Wol/f Sándor, Schmidt Zsigmond, (jráhár Lajos né, Herényi Géza. Szemző István, Polay József. Horváth István. Kerecsényi József. Vojkovics János, VÖ/ftí Gábor, Moh! Béla, Pollermann János, lírán-ner Gusztáv, Haivax Gyula, Tóth László, ilr. GoJa LipM* dr. Rátz Kálmán, Dezső Józs-f, l.eho. zky Uj .s, Kengyel Gyula. Voss J.-riö, Ofetxbeek Ferenc," S.hlechta Jenő, Plichta J\'>zseí, Schiller János. Szmo-dics József, üeckert L-ijos. í-olkmeyer Jenő. Si/ws József, Váradi Lajos I—1 sitkövet jegyeztek. (A 66 közül 14 darab lejegvzését már régebben, esetenként is nyugtáztuk.)
A váiostiáziakon kívül érke/elt hozzájárulás: Simon István (Ki;-kanizsa) egy sirkövet jegyzett.
A városháza tisztviselői és alkalmazottai a következőkben szerfcpel-arcát "pirosra festi "s igy J nek a gyfljtőiven :

Budapest, (cbnt.1f 28 Óriási tömegek készülnek a világ minden tájától Őszentsége XI. Piusz pápa hivó szózatára Kómába, hogy elzarándokoljanak azokhoz a szent helyekhez, hol apostolok és vértanuk éltek és hősi halált haltak az egy igaz hitért, a római katolikus vallásért. Az egész vil^g katolikusainak ünnepe ez a szent év, melynek minden ceyes napja egy kegyelmi nap és minden egyes peice a bűntől való tisztulást jelenti és éppeii ezért a bűnbánók sokasága vonul ez év elejétől kezdve Szent Péter sírjához, hogy a Szent Péter templom hatalmas kupolája alatt kön>örgön imára kulcsolt kézzel adjon hálát az Egek Urának, hogy megengedte nekik érni az 1926-ös örömeszlendőt. Mi magyarok szegénységünk és megcsonkításunk dacára is több százan, illetve ezren óhajtunk elzarándokolni a vértanuk városába, ahhoz a kősziklához, amelyre Jézus Krisztus az Anyaszentegyházat építette. Az Országos Katolikus Szövetséghez a csonkaország majdnem minden egyes falujából jött értesítés, hogy a hívek sokasága akar elzarándokolni Rómába. De nem csak tőlünk, hanem a világ minden tájáról mennek nagyobb zarándokcsapatok Rómába és ez tette szükségessé azt, hogy most február 26-án Velencében vasutügyi konferenciát hívjon egybe Olaszország. amelyre Európa keleti országai elkülték a maguk képviselőiket. Magyarországról a zarándoklatokat előkészítő nemzeti bizottság megbízásából az Or.-zágos Katolikus Szövet-ség\\ kiküldöttje utazott le erre a konferenciára. A velencei konferencián tárgyalták le a zarándokvonatok forgalmának lebonyolítását Ezzel kapcsolatosan közli az Országos Katolikus Szövetség, hogy az I. országos nemzeti zarándoklás, melyet Mikes János gróf szombathelyi megyés püspök vezet és amely március 23-án indul Budapestről, illetve Szombathelyről külön vonaton Rómába a részvételi jelentkezéseket lezárta és már csak az áprilisi, júni-
usi. szeptemberi és októberi zarán-doklasokra fogad el ujabb jelentkezéseket A II. országos nagy zarándoklás április 21-én, illetve a II. csoport ápiilis 23-án indul Rómába, amelyet Csernoch János dr. bíboros ! Magyarország hercegprímása vezet s amellyel a magyar püspöki kar tagjai közül a kővetkezők kisérik el a hercegprímást útjára: Glatt/elder Gyula dr. csanádi püspök, Rótt Nándor dr. veszprémi püspttk és Ha-nauer A. István váci püspök. A III. országos nemzeti zarándoklás júniusban a tanuló ifjúság részvételével az iskolai vizsgák lezajlása után indul az örök-városba, Zichy Gyula gróf picsi püspök, kalocsai érsek adminisztrátor vezeti A IV. országos nemzeti zarándoklás Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári püspök vezetésével szeptember 10 és 15-ike között indul Rómába és ebbe a zárán-do\'/dásba kapcsolódik a Szociális Misszió Társulat és a Katolikus Tanítók Országos Szövetségének nagy csapatai. Az V. országos nemzeti zarándoklás október 14-én indul. | Ezt a zaiándoklást Szmrecsányi Lajos egri érsek vezeti és vele utazik Zadravecz P. István táboii püspök is. Ebben a zarándoklásban a Szent Ferenc rend III. rendje nagyobb csoporttal vesz részt. A zarándokiások rendezősége ezúton is közli 3z ország katolikusaival, hogy a zárán-j doklásokra minél előbb jelentkezzenek, mert a nagy érdeklődésre való i tokinlettel a rendezőség kénytelen lesz a meghatározott jelentkezési haláridő előtt lezárni a részvételi lehe-I tőséget. Az összes zarándoklatok résztvevőinek sem útlevél, sem vi-zum nem szükséges. A zarándoklatokra jelentkezni az Országos Katolikus Szövet? éi irodájában Budapest, IV. Ferenciek-tere 7. I. em. 8. lehet.
BELFÖLD! HÍREK
öngyilkos lett a Márffy-pör
koronatanúja. Kiss Ferenc,a Márffy pör koronaianuja ebéli minősége miatt a legutolsó napokig sok üldöztetésnek, titkos fenyegetésnek volt kitéve. Ez. annyira elkeserítette, hogy tegnap délelőtt Budapesten, miut.in értesítette a sajtóirodát szándékáról, az egyik kávéházban, épen mikor az újságírók a kávéház elé értek, mell-bclóíte magát. Lcvelél»cn Márffyt és társait teszi felelőssé haláláért. Eszméletét a kórházban sem nyerte vissza. Állapota reménytelen.
A balatoni játékbank. A földmüvelésügyi minisztériumban tartott tegnapi értekezleten Spnr István elnökletével résztvettek a balatonvidéki érdekeltségek s állástfoglaltak a játékbank felállítása melleit s ilyenirányú felterjesztést intéznek a kormányhoz.
harisnyák
elszakithatatlanok
Mindenütt kapható.
ZALAI KÖZLŐN\'V
lí)5>5 március t.
NAPSREN9
Március I, vasárnap
Kánul katolikus. InvflfMdt. Piüles\'-lnj- j Albin. UmcIIU: Adu Ii«» 5.
N»p ke! if«ce! 0 Zu 4;\' percko», nyi-g- j szik Jíluiin & 41 petv*oc |
A Melrorolrtfil.il Intézőt !<»tn\'é>< • szcilnt I«\\ií.ui í.ihós, enyhe M > wWli.il" i
jok jiclylUt estivel
A Központi cicml Iskola \' \' :
pilye d-JM.\'-it V i.fV.c r. •
Országos blrkózóverscny -i i - W\'l j llkvit lo mlriittciioi jkííIJv.iI szcmk"zl> * dí\'.ntiit 3 öt-skot. t
A Kiskanlzsai Kercskedük is lr-- | rosok Körinek j • :
Sl.iwvfcle vin.lí^. l\'cn dtlut i.: I • r \' • Cercle de Danse .» Caitf.il ■utcri-iln J
helyisedben délUlill I likor.
OíszAros Kamara Színház. IVt nvi j 4 foli kezdettel: ViU% "Un. 1..\'..->:. S EitcStol kezdett s-l: Annuw\\ vljfjjtík.i A Budapesti Múvévliüz U/..1.-HI • Uu .i Kou\'ii.1 ki*.Jt« M%u-i |
Nyitva epSz r»j\\
Mozi. Uitinit- Gerovévj. 4 %ztn\\x- • déuk asszonya. I »m.iitl<K Ismcit regénye : nyomin. ÜJumogt Htm. Világ: Z»t« Oi: lluiu küzdelme * Imi ^lUnnv-d. vij{- j |átek lilóadMok 3. S, 7 i» <» <>t or f
IYIárciti^-2, liétfö
N> kvl rcm;-......
szik dvliiüu .» i\'f.i 4\' A Budapesti MtV tis* » KmofU Uv Nyitva e>józ i J,*>-
OrszAgos K.i-i.u ímI Kc/dellel: T.sl(iii
SzinhAz. e<e ín :
Mozi. Í V. lelolviviti
Kezdete <»:■
■ l\'.iger Ui\':n.i zdawat n*gy
iránt egvre nagyobb s ne hány napon fa lul ciőrcfoihatólag minden y<W vlke! az előadásra, s akik nem jutnak majd hozzá a: eslélyhez, utólag sajnálni fogják.
Mint már emiitettük, a: estélyen kltlon programra fogja a műsort felölelni s a-\' Apotheozist és ailego-i iát magyarázni
/l színpad maga is látványosság lesz s »• hó 10-étvl kezdve t(jjel-nappal dolgozni fognak rajta a legkülönbözőbb iparosok, hogy méltó ke-idiil szolgáljon azokhoz a mesei* illó, 3 részből álló, szakiatokkal és énekekkel élei kitett élőképekhez, melyek rajta lejátszódni fognak.
KÜLTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
s Miivé*
Március 5- A Zrínyi Irodalmi 0
X r li.eális előadása (Sufiinyi vijuj A cnJgv.M nem/ct l-nénelmi liiv.úisi III.) a K.1S/ÍM - n.vytvfii cbeii e>tolél 7 .\'.mV-r.
M.\'ircl-js 8: A Zriuvi Irodalmi v> Muví-»ict< Kör HcoáIU clúailisa (Mihltf hde tH\'.etemi tfliür: Tid-Ankh-Aiiu-n es k..ia) a Ka>zi5» nagyteimében cíte Iíl9 órafcor.
Március 12: Z«»iii Irodalmi ó .Mtlvé-s\'eli K .r lice.Vits el-M.l.i^ (>\' Karoly di. A ItalatoiinM) a Kas/m.i na^ytcrmclwn cm.\' ti-l 7 .-r.ik.ir,
Mírc:i>«. 14: .Sajtó-e>t>.Mv.* A .Zalai Kőz: •• s/erke>.-t\'.^aé«cfc r;;ft^r..s e-;-um,c .1 1\'.. -mii ósszcs ci.ieleti helyi-
Svlteli»eii. Kc/.jelc csk í« i\'u.ikor.
A Ztinvi Inxlalmi Milv«J-^ 11»-í»:í cmlWInaojH-Iye. A .
— Jókai-ünnepély az eleim Iskolákban. Az ftsszes elönti i>Ko!ak-lun ma. vi^ir.mp tartják a krt/^iiscg hcvutt.isaval Jóküi Mór ceiilom.triu-ntAl. A ki»zponli elemi iskola a diákmise ulán 9 órakor a inrna-csaittokban tartja a7. Ünnepélyt, melynek >j>rretKljc: I. Himnusz. 2. Jókat: (ivtild Ji.ík, szavalja Wagner Zsuzsi k.\'Zponti IV. leányoszt. tanuló. 3. I.ikji Ou tc. beszéd, mondja Horváth József áll. laiiitó. -I jWondj mesét, Jókai. Irta ifjú Wtassies Gyula, szavalja Kosiéin Teréz Teleki-uit l\\-leányoszt. tanuló. :"> Hiszékeny. Az ünnepélyre az érdeklődő szíllöket és tantijjybarAtok.it ezúton is megliivja a i igazgatóság.
Rabszolgaklrálynö: a tengeren való átkelés filmtechnikai csoda.
— Katonasirok exhtimá-lása. Megírtuk, hogy szerkesz-tősétiiiuk kérvényt nyújtóit l>e n városhoz a két st>r kntonasir tervbevett átlielyezésének n sírkövek lehelyfzésc clrttt vnló
— Borvizsgálat Nagykanizsa itulméréseibcn. Három napon keresztül tartózkodott Nagykanizsán a pécsi borászati kerület főfelügyelője s a rendőrséggel karöltve ellenőrző szemlét tartott a város ilalmérésciben. Három nap alatt több korcsmát Iá-lógattak meg, minden fajta és több bordó borából mintát vettek. Néhány helyen meg nem engedett idegen anyagokat találtak a borban, leggyakoribb eset volt a vizezés. A mintákat tegnap továbbították vcgyvizsgálalra, ahol ha a hamisítást megállapítják vegyi ulon is, akkor megindul a minták tulajdonosai ellen a kihágási eljárás, melynek büntetése pénzbirságon és a bor elkobzásán kívül G hónapig terjedhető elzárás. Ha időközben a kifogásol! bormeny-nyiséget vagy annak cgv részét kimérték, akkor annak árát kell megfizetni elkobzás helyett. A főfelügyelő tegnap utazott vissza Pécsre.
Rabszolgakirálynó: Beregi Oszkárral és Korda Máriával.
— Adományok a felsőtemplom harangjaira. Flórencz István 100000
MArclus 13
A\'! Kör iii-rv Mürrivs 19
i • : i. iw\\-Vk.»„ a ti- ; K, Benkó Barnáné 50.000. özv. Fer-
kivitele tárgyában A városi ta- ^ | 6rincn(i 50000( FiIák Anna
nacs legutóbbi uStsén fi\'ginlko- l05ü0 darai Ferenc 10.000, Tóth
z/itl a szerkesztőség kérelmével 1 Anna 3.000 K-t. A templomot meg-
I <; ugv határozott, hojjy a temető- i ajándékozták: Németh József könyv-
í repíkvés alkalmával" megbolv- 1 t-«rtóval. Csordás István fehérnemű
Ctn.uíO 25-30 Sírt n Zalai I ^\'^al, özv. B .gem.eder Józsefné
•!öad i Ml a K
M ircl
7<li Iv\'.i
l«Va,
: A Z«.
ilr-
niRjur-Md-
.fiknuJi c ív: 7
> Milvi-
uMK-ly
Közlöny sirkö-a\'/ciójának kivi- i telezésóig exhumáltaija. A 25 30 kopnrsöhoz Szükséges anya-got a város fogji odni A ta? ii\'cs egyúttal össziköitotv^be lép az .■Úiomásp;;r.inc$n|oksdggaf, hogy sírok áihelvezéschez szükséges munkaerőt a katonaság l»t:c$á<sa rendelkezésre. Ismerve ii^ á\'il.unásparancinokság
ti
A Sajtó-Estéíy
A „Zalai Közlöny" Sajtó l:i(!élye iránt oly nagy az érdel.tüdés, hogy tcg!w[Klóit és tegnap már .••:ám> unt jegyeztették elő nuignka\' i : 11 uidásia. /I szerkes: tőség, hogy r,i>\'-,fat nyújtson u középosztálynak az frlelyer, \\v!ó rés- vételre, a hclyárakat — tekintettel az előadással összekötött nagy mervü kiadások:a — igen mérsékelten állapította meg. Az első lict; 45.00<>.» a másodiké :i5.(HX), a módiké pedg 25,000 koron, személye* páholy ők ára 2~>0<K< földszinti állóhelyeké 15.\'>00, t. r-zoti állóhelyeknek az ára 10.000 korona.
A szerkeszlősi\'g a S-ijtó l-\'stéi\\t részben a József főherceg Szar. . -ritim Egyesület nagykanizsai intézete javára rendezi.
A meghívókat a jövő hét rlső napjaiban k:i!di szét a rendező!\':-zottság. de már most felkéri mindazokat. kik orra igényt tartanak, hogy ebbeli igényüket a szerkesztőségnek mielőbb bejelenteni s a meghívóktól függetlened jegyeiket előjegyez let ni szíveskedjenek.
A jegyek szerdától kezdve lapunk kiadóhivatalában már átv helők lesznek.
/t.\' Estély műsorát illetőleg a szerkesztőség még mindig nem áru! el többel, mint amennyit eddig már közölt. A rendezőség annyi meglepetést tarl fenn a közönség részére, hogy nem győzzük eléggé figyelmébe ajánlani a jegyeknek mielőbbi -meg-.váltását, mert az érdeklődés az Estély
Aptllls 2: A Ztinvi lr. .\'a!ir.t Mmc-fjth\'.i t l:«> .. )
Lífili? él^Á^\'íK; I ezöRJ-bcn s akciónk:
i.i) j Kivi>......icvitiiiK-ii™ ««» : k:il kapcsolatban is tanúsított
^A^ii^ii.MW. « ióivMMi sokszor t;..i I..-. :!::iel-\'»a«l.i>a {Hitemen l\\r« •!•.) ; UVlljtott SffgltŐ kcZÓt, bizton a K,.s/iuó luinylefmC-ben «t< lel 7 örakt.r. . |lKlj||í<( |l0gy a SÍlok cVetlde-
Z\'. se kér .\'liinmknek megíelelőleg ív g elintézést találni. SAJTÓ-ESTfel.Y március 14. | _ — Anyakönyvi hírek. Nagyka-, niz^\'tu született az elmúlt hiten 12 j gyermek, ez« k kő/dl 7 fai c> 5 l -ány. 1 Halálozás 10 történt a heten EUt d-I t.tk: özv. Kovács GvOrgyné Tamás \' l-.v-t 1\\) éves, végelgyengülés; (iái ^ Józ ifné Hotvátlt JultáVtu t 33 éves, véiuicrgczés; Horváth Józ ef nap-I számos 59 éves. hólyagrák; Vinc/ek 1 J\'v.sef ács-segéd 52 éves. bárzsing ! rák; HorvátlM\'euvia 45 éves. bél-gUmők\'r: HotváUt Ar.njt 24 éves.
Nagyböjti szentbeszédek. \\ kl ótemplon:t» n a nagyit jt nmtdt-n j v ifc nitapj.at cí\'c 6 órakor Pintér i József hitoktató íoiozaios szenlbc-s/édei mond. A délutáni lilania el- J maiad.
Halálozás. Ötvcgy l\'iedter ( A\'n.tinó, a ,S0 és ÍK) er, években köz- ) ismén és a régi posia^átd)ban, j-.-.iális és h.tmoto. tiJ.iiérl últ..h-
in kedveli Fiedler Atslai j>..si,i és I v. f\' is/l özvegye, il.!téikk 74 éves k<ii..btn cllumyi. Temetése március ho 1-étt, azaz ina vasárnap délnlnu •t óiakor lo; z a r \'-in! k.ntolikus Ic-m i ben. Engesztelő szentmise áldozat 2-Au, hélfön dMelóit tél 0 ónkor.
— Konferencia-beszédek. A i
lis első napiéiban a fels\'i mjfo.t.tvns a fé:ii iiiteüigeucia számára tartaiuló id\'ttfcrencia-bes/.édckrc :-tUe«lli. megnyerni Szentíványi Kátoíy prápos!, országos hirü szónokol.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskata K ,!;•>-A-tebbi hatom próbáját a Kait n.i-s/inlik játékidénye alatt a kegyes-rendi reálgimnázium zenetermében tartja a rendes időben. Bejárai az intézet rácsosVapuj n. Legközelebbi próba olt hétfőn, mátcius 2-án fél órakor lesz, S akáll Gyula elnr.k.
Purlm-estély. it\'ollák Jenő Kaziitczy-utcai vendéglős máreius 9 én nagysiketflnek igétkező parim-eitéfyl rendez, melynek liszia jövedelme a Zali.i Közlöny katonasirok akcióját szolgálja.
Í In: !őgytd l ,vlás; 1 lodics Isjvá | mester\'62 éves, vérmérgi
cs Isiván fazekas-
1.^/16 szobfifeslő-segéd 25 éves* l Uld\'güniökór; Slllc György napszá-i m«i.s 36 éves, szivbiltectyühaj; Sifter Ferenc fóldmüve.s 23 éves, ver mér-• gezés. Házasságot kötött 2 pár: | Lakatos István népzenész Ncituvüi | Máriával, Barát Ferenc asztalod
segéd Szolár Mártával. ! « Cercle de Panse Jazz-Bandi — Csecsemők orvosi rendelése. | A Stefánia Anya- és Csecscmővédó | Szövetség nagykanizsai intézete a I csecsemők számára március 1-töl I minden hétfőn, kedden, csütörtökön és pinteken délután 2-től \\ ig tart orvosi rendelést.
A kxi |obb ctyauella popiros a
. tni tóval, özv.
I két remek obárteritövel, Zsigmond Frzsi kézimunkákkal. B:rgmann An-dotné prágai kis Jézus szobrával. Fogadják a nemess/ivü adakozók c/.titon is há\'ás köszönetemet s egyben kérem a jó hívőket, hogy mielőtt bármii is vennének vagy csinálnának a templom céljaira, szíveskedjenek velem azl meglHíszélni.(/flZ<to£ Ferenc püspöki biztos.
r= Cercle de Danse ma délután tartja tizedik 5 órai táncteáját a Központ-szálló souterrain helyiségé-ben. A zenét Von\'w Jazz-Band szolgállatja. Asztalok délután 2 órától foglalhatók 1c.
— Felö\'fizetések. A Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület múlt va^tnapi előadásán felülfizeltck: 1). Vargha I*. Teodorich plébános 8í».000, dr. Pikler P. Emil főiskolai tanár 20.000, Béres János igazgató. Kovács Illés tanító, Lencz Gyula kántor, Baa György cipész 10.000— 10.000 koronát.
= Cercle de Danse tizedik táncteája — Jazz-Band 1
— Megérkezett az uj fertótle-i:itó-gép. Ismeretes, hogy a városi tisztiorvosi hivatal a szükséges fertőtlenítéseket a kőt háztól kölcsönkért géppel eszközölte. A város feitőtlc-tiitó-készüléke ugyanis már egy-két éve elromlott és azóta még nem került ki a javító- műhelyből. Most aztán, minthogy a kórház s a város egy géppel a munkát nem tudjak elvégezni, a vátos 17 millió koronáéit uj gépet rendelt Budapestről, amely tegnap meg is érkezeti Nagykanizsára. A kórház az eddig használatban volt gépet kapla vissza.
— Készülő szabályrendeletek.
Nagykanizsa városának hiányzó szabályrendeletei közül az utcalnnko-lási már - csak közgyűlésre vár; j közrendészeli is rövidesen tanács cli
kerül. Ezeken a szabályrendeleteken
kívül a tanács rövid időn belül e| fogja készíttetni a személfuvarowsi és a köztisztasági szabáiyrendclcte-
— A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán, értesiti t. rís*\' vényeseit, hogy az uj kibocsát^ részvények elkészültek s azok a* ideiglenes elismervények elleneoc az üzleti órák alatt átvehetők.
IQ25 március I.
/.AKAI KÖZLÖNY"
— Ktlzigazg.itíis és a tuberkulózis elleni védekezés. Nagykanizsa város meghívót kapott Újpest polgármesteritől az újpesti városháza üiszlermébe március 8-ra nsz-szehivott orvos-kongresszusra, mely á Magyar Orvosok Friedmann l\'ár-saságának nagy-gyűlése lesz. A bőséges tárgysorozat egyik ponlji, a közigazgatás szerepe a tuberkulózis ellen való védekezés terén.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14. _ A központi iskola uj padokat kapott. Nagy az öröm a kis elemisták között, liogy a régi, célszerűtlen iskolapadokat 25 millió korona költséggel egész uj rendszeril záhn-féle 2 üléses padokkal cseiel-ték ki. Egyelőre a központi iskola, a Tcleki-uli és fémipari iskolában elhelyezett osztályok közül egy-egy részesült e szerencsében. A csinos, praktikus padok Muzikár Vince, Oanes Kálmán és Martinescvies Imre asztalosmesterek műhelyében készüllek, Ezzel egyidejűleg a barakk-iskolát is rendes iskolapadokkal szerelték fel az eddigi katona-legénységi lóeák és asztalok helyett, me-. lyekel a honvéd és köziendészeli kórház-parancsnokság csupán szívességből bocsátolt a barakk-iskola rendelkezésére.
- Esti rajz- és esti akt-tanfolyam. Mint értesülünk, Sass Ferenc festőművész, Itógy azoknak is hozzáférhetővé tegye a rajztan való fejlődést, kik nappal egyéb elfoglaltságuk miatt nem érnek ra, március elsejétől kezdve egy esti rajz tanfolyamot létesít. A tanfolyam tan dija. oly minimális összeg (havonta 100.000 K), hogy azt hisszük, igen sjkan lesznek, kik örömmel r.,gad-jik meg az alkalmat, liogy oly kitűnő tanítómestertől, mint Sí;s\\v festőművész, útbaigazítást nyelhessenek. Ezenkívül teivbe vett a mester egy esti akt-tanfolyamot is, melyei szabad-iskola formájában korrektúra nélkül a helybeli művészek és rajz-tanárok részére óhajt létc.-itcni. Jelentkezések naponta délelőtt II 1. délután 3—5 óráig a festőiskola helyiségében (Sugár- ul.)
— A „Transdanubia Sport Egyesület" Nagykanizsán niáic.us 8-an délután 4 órakor taiij.i saját helyiségében (Zrínyi Miklós-Utcai zenede) egyesülete alapilói arcképének leleplezési ünnepélyév-l kape ..i-latban II. évi rendes közgyűlései. Az arcképleleptezési-ilnncpély az egyesület zenekarinak közieiiuikö-désével a tárgysorozat előtt lesz.
— Nem lesz vasárnapi dobo-lás Nagykanizsán. Ujváry üíza még a nyáron az erdő legelő bizolt Ság ülésének határozatából kifolyólag azt a kérést terjesztette a v.irosi tanács elé, hogy mint faluhelyen, Nagykanizsán is vasárnap délelőttönként a városháza erkélyéről hirdessék ki a közérdekű hivatalos dolgokat. A városi tanács a helyi sajtót, utcai hirdetéseket, városházi hirdeti-táblákat elegendőnek vélte a közérdekű dolgok publikálására s visszafejlődésnek minősítve a vasárnapi ilyen kihirdetési módot, a javaslatol elutasította. Ujváry akkor kérle a javaslatnak a közgyűlés elé terjesz lését, melyet ilyenformán kiadlak ; jogügyi bizottságnak. A jogügyi bi zoliság véleményezése tegnap beérkezett a tanácshoz, azonban ez is elutasító. Az ügy most a közgyűlés elé kertit, ezek után azonban vajmi kevés eshetőséggel.
= Lányos mamák! Kelengyedolgok, kosztűmszovetek és minden-, nemű röfösáruk a legolcsóbbak a .Tulipán Áruházban."
— Betegségek és fertőtlenítések februárban. Február llónap folyamán a városi tisztiorvosi líivata! Á kanyarót, 3 tífuszt, 2 difteritiszt, I vérhast, ezeken kiéül egy-egy bá-i.\'iiiyhinilőt, hökliurutol stb, összesen 14 megbetegedést lati nyilván. La-kásfertótlcnitést a hónap folyamán 10 esetben végeztek.
— Cigányverekedés. Horváth József és líaranyai János cigányok a bocskai határban Összeszólalkoztak. Érveiket hatalmas husángokkal támogatták, úgyannyira, li. :y végtére mindketten bekerültek a ingykrini-zsai közkőiházba. A rendőrkapitányság kihallgatásuk után áttette az ügyet az illetékes csendijrőrshöz.
Jazz-Banil a Cercle de Dansc 5 órai teáján!
— Szakorvos. A vármegye alispánja dr. Italla János nagykanizsai nőgyógyász szakoivosi elméneklia-./,-nálalál megengedte és megerősilciti:.
— Brutális támadó. Egy för-Iiénchegyi napszámos-pár tegnapelőtt bejiitt Nagykanizsára és orvosi l.it-tolrt alapján feljelentette Ors:úg György kiskanizsai lakost, hogy kis leánygyermekük ellen durva mvréuv-letet kísérelt meg. A nagykanizsai cseudőrörs az tlgjbeil a nyomozást i niegindilotla.
Rabszolgakirálynő, monumentális film a zsidók egyiptomi fogságáról.
SAltÓ-ESTÉLY március 14.
— Áthelyezés. A f i!dinivc!ésU»yi miniszter Tilwrcz Elemér járási giz-dasáe,i felügyelői u fejérvái megyei gazdasági felügyelőséghez helyezte A
—- Átadták a zalaegerszegi uj postapalotát. A most elkészült u; zalaegerszegi postapalotát m»sl adták át Inv-talosan Sanits Sándor posta-f,-.ie;B.;ycái, postafönökuek. Az aktushoz Z,\'il.v.: :r.-zcgre érkezett Budjl-ívstről llieib.mer István tnttsriki fj-■/. -a;o és Schmmer Jen", posst->v nök, l\'ecsiól pfllig a pécsi \'ü.t igazgatója dr. Mayer József ;azg::tó. .Miután Uicrlwuer foigaz-ló átvette az Iparosoktól az épil ■ lelet, 1.7.1 átadta Mnyer I igazgatónak, aki viszont Saults posialonök-uek adta ál E^tc láisasvai" uia volt Baross féle vendégében. — Az országos s/.iiieszcgye-siilet köszönete Zalaegerszegnek. Az országos szinészegyesülel nieleg-haugit levéli) \'it kös/o. elét fejezte ki ZalaVgerszeg város t náesának a-zeil a meleg fog dlatásí.-l, melyben Halmai igazgatói és láisnlatát részesítették és támogatják.
--- Nikotinmérgezés! Sajnos a mindennapi életben állandóan találkozunk sulyos esetekkel, inett a dohányzólömegek-nem sziveük meg az oivások tanácsát. Kétségtelen, hogy a nikotinmérgezési legjobban ugy ke-rülhetjok el, ha csakis elsőrendű
ci ;arcltapapirnsba sodorjuk a dohányt, vagv pedig nikotinfogóval ellátott szi-varkaliüvelyeket használunk a cigaretta töltéshez. Egyszeri próba által is mindenki azonnal meggyőződést szerezhet, liogy a világhírű „Tabu" eigarettapapirosok és cigareltahüvc-Ivek használata állal a legteljesebb mértékben óvja egészségéi, mert a „Tabu" eigaretlapapirosok a legcl-söhhrcudii békeminőségben készülnek és a „Tabu1* cigarettahűvclyek kitűnő iiiko\'.infogóval felszerelve hozatnak forgalomba,\' melyek elsőrendű anyaguknál fogva minden más gyád-mányt felillmtilnak.
Ültessünk gyümölcsfát I Lltigh-Viio\' József faiskolája Cegléd. Buda-i pesti irodája VI.. Andrássy-ut öli. telefon: lt>2—72. Kérjen át jegyzékei!
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. FtUpp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-llórzokuik 35.000, női harisnyák I>. M. C. anyagból 25 000, kötött kebátok és szvetterek S00.KX), kötött mellények 195.000 koronáira kerülnek.
= Elveszett a Sas-vendéglőtől tii.nb is mészárosig egy pénztárca. | Becsületes megtaláló -a pénz meg- • l.ntási ellenében adj.i le a kiadóba.
Milyen lesz az. idei tavasz ? A leghíresebb meteorológusok megállapítása szerint Közép:uiópiban 50 viztend\') óia nem volt olvan hosszú t vasz. mint amilyen az idén tesz. I:z a körülmény természetesen nagy bef. Ivással van a tavaszi divat kialakulására is. A fővárosban általános meglepetést kellettek s ug);-sz\'.lván szenzációként hatottuk a világ-verte ismeil SemlerJ cég Bécsi-utca 7. és Koronaherceg-utca 9. alatti üzleteinek liiakatal, amelyek elölt a közönség tömegekbe vei.\' ilve gyö-nvörködik az ott kiátliiolt s.chbnél-s/. bti tavaszi féifí és női angol iuha-:./ ivet küii.nleg.- . é-ekl .\'il. A kehnek páratlanul príma miliő/gél és szolid árait a cég 75 esztendős fennállása \'.■arainál} t.° A londoni Semler cég óriási forgalma folylán felgyltleml -II k\'ltötibözö méretű maradékai áltau-O.Oan nagy mennyiségbeu érkeznek Bir.l ipesire, hol a legjulányosabb alkalmi árakon állmuk a vevő közönség rendelkezésére.
,= Kódlik, torna és swirtfclsze-releiek Thermns. öngyújtók olcsón kaphatók vadászfegyverek, töltények nagy raktára Szabó Autal fegyver-keieskedésébetl. _
Irodalom és művészet
Candlda. Tegnap este kezelte meg tíznapos turnéját Nagykanizsán az Alapi Nándor igazgatása alatt álló Országos Kamaraszínház. Előadásra került Bemard Shaw nak egyik legszebb darabja, a Candida. Szerzője „misztériumának nevezi s valóban az ujabb irodalomban kevés olyan iró is van, mint Shaw, ki csodás meglátással és bámulatos paradox beállításokban világit rá napjaink erkölcsi problémáinak nyitjára. Egy asszonyi lélek finom rajza a darab, mélyet szerzője helycsen nevez színmű helyett „misztériumának, mert tényleg a*konzervativ karaktereknek a modern felfogásokkal való összeütközéséből származó bonyodalmak megoldása miszticizmussal telítik meg darabjának légkörét. A szereplök közül első helyen kell megemlítenünk Mágori Mária mesteri alakítását Can-ili,iának rokonszenves jellemrajzában, Alapi Nándornak játékát a lelkész magasztos gondolkodásában s Eu-gene szerepében Radány Dezsőt, Az előadást 8 óra után néhány perccel, egész helyesen, megkezdte a társulat s fél 9-re vagy 40-en végig is nézték azt. Akik jelen voltak élvezték a gördülékeny, szépen átgondolt, művészi együttest, —mp—
SZÍNHÁZ
i Március I.. vasimap délután : Válás után j (botiAzat); este i ,\\nnusk<r (einj.) Március 2., Iiéltr,; Ttujim (dráma) Március 3., kcja: Tttrlujjc ő\'ni ) Március -U s/enta: Kern (s/innltl) Március 5.,-^törtök: Síír/Wilr bcrbély. Március 0.. péiilei:: Vcrci MÍOVI\'ű. Március 7., s/oiiibal: Váljunk rí. Március s.. vasimapUéliitáiii/tniiMstu; este: S.ufrÍJi nái- rtabtdsa.
.Március S., liéltú (Bucsuclöattás) : Ar-
MOZI
ÜBLD JÓZSEF
épülclfa-, tícsíka-, mis/.-, cement- is termény-kereskedése

A Nagykanizsai Izr. Szcnt-e.\'vlet 1 hő 5-ig bezárólag vesz fel tagokat. Az cgylellw Ivlépni óhajtók a hitközség irodájában jelentkezzenek.
Elsőrangú művészek eredeti festményei, léstleljUetesn is Szerbnél Csengcty-ulca G.
= Sclrwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
iitcgK\'i\'O ............
GYCM£S ÉSVIOA UrrlonOV- Ka«.oc,-u.ea. O.totéb.,. A,^,!.^ ■■■^
Nagijkaniarsrí, Kírály-u. 4.
Tctetűil 120. szám 31
Uránia, 3, 5, 7, 9 órakor: Genovéva. a szenvedések asszonya, Oaunti\'iit film, rendezte l.con P.áticr.
Világ, 3, 5, 7. 9 órakor: Zoro és Hant küzdelme a házisárkánnyal.
Hétfőn 8 órakor Unger UUmann Bek felolvasása: Vadászélmények: a szerző nagyobbrészt szibériai [eljegyzéseinek tömérdek bajjal megmentet! kincsesládájából vett hangulatos képek. A felolvasás után Mi. Johnson expedíciójának történetét vetítik 6felvonásos filmben. Martin Johnson expedíciója 2 évig tar-Mi és fáradságos útja alatt vakmerő bátorsággal olvaii nagyszerű mozgó-fényképfelvételeket készített az eddig síiúte lefotografilliatlan fenevadakról, amellyel nemcsak a vadászoknak. de a tudományos világnak is elsőrangú szolgálatokat teli.
Kedd -szerdán az Uránia mesteri német filmet mutat be: a Pénzimádókat (tömött erszény, üres szív), melyben Werner Krauss nyújt elsőrangú alakítást. _
Hölgyek figyelmébe!

Ititulus is IIcicjc^ l>ud»p«tl Václ utcflí halap azalon legújabb r«\'si tav.tizi ii nyíri moJcIljtlt íolyó líd 2. is 3 bcmttlalj.1 » Kö/.jx»nl szállóban
Sodorjon „J
A" papirt.
ZAI.A1 KÖZLÖNY
1»25 március |.
SPORTÉLET
Az NTE országos birkózó-versenye
Megérkeztek az ősszeg benevezettek
A N.iyykaiiizsai Tornaegylet mai biikózóversciiyc iránt óriási érdeklődte nyilvánul inog. A fóvá/os cs viück clsö klasszisai birkózóinak indulási kétségkívül jó sportot Jigcr s megérdemli az érdeklődést.
Olvasóinknak mintegy programmot nyújtandó, súlycsoportok szerint közöljük az indulókat és egyesületeiket.
Légsúly 58 kg.-ig. Indulnak: Magyar Annáiul BAK, Klinger Lás/ló UTE, Fehér András K Máv. TE, Bök tinire K Máv. TE, Szckfii Liszló K Turul, Szalu\'/ József PSC, l.ehoczky és Manlttano NTE. 8 induló.
Pehelysúly 62 kg.-ig. Imlulttnk: Molnár László Törekvés, Sehrankó Árpád BAK, Nagy Ferenc S/DVE, Gersics László BSC, Schennunn, Fenyvesi és Simon NTE. 7 induló.
Könnyűsúly 67 és fél kg.-ig. Indulnak:\' Szalay Imre MTI\'. Farkas Károly Vasas, Gyórffy Ant i! K Máv. TE, üera Gyula K Turul, Nóvák István PSC. Farkas J.inos BSC, Klinger II. NTE. 7 induló.
Nagyközépsúly 82 és f«ll kg.-ig. Indulnak: Janó Károly MAC, /r-renezy Rudolf Máv. gépgyár. Ró:sás Márton MTK, Tiltlö NTL. 4 induló.
Összesen tcliát 14 egvesdlct birkózói indulnak é. red\'g a Budapesti Atlétikai Klub, Ujjusli Tornaegylet, Budapesti Tó: ok vés Sport Egylet. Budapesti Máv. Gépgyári Sportkor, Magyar Atlétikai Cub, Munkás Testedző Egyesüld, Budapesti Vasas Sport Egylet, Magyar reslgyak\'.jlók Kör«\\ Kaposvári Máv. Torna Egyesület, KaposvAii Turul Sport Egylet, Szőkc.*fcMrvifi l)V Elóre, Bécsi Sport Club, Barcsi Sport Club és a Nagykanizsai Tornaegylet birkózói.
Végigtekintve az indulók névsorán, Magyarország, Budapent székesfőváros és Dunáidul bajnokainak egész Borát találjuk közte. És amikor különösen a Magyar—Klinger, Klinger— Szekíii cs Szalay—Győrffy mérkőzésre hívjuk fel a figyelmet, nein azért tessztik ezt. mintha a többiek nem érdemelném k hasonló érdeklődési, hanem «i/éit, mert ezek bizonyos sportpikautéiiával biruak. Magyar Aruiaud, a sokszoros magyar bajnok, az olimpiai 5. helyezett, mait vasárnap csak pontozással tudta legyőzni Budapest csapatbajnoki viadalán Klingert, aki nagyszerű" szereplésével egyszerre magára vonta a birkózó S7akkörök figyelmét. Mérkőzésük tehát reváns jelleggel bír. — Szekfü a januári nviregyházi versenyen „Magyarország legjobb vidéki birkózója" cimct nyerte, de Klinger nem indult ezen a vcser.ycn, mert ekkor állott átigazolás alatt az NTE-ből ax UTE-be. A Szalay-GyŐrffy mérkőzésnél pedig az az érdekes, hogy mindkettő egyeduralkodója a kiskörép súlynak, Szilay a pesti, Oyőrffy pedig a vidéki versenyeken, egymással azonban még sohasem mérkőztek. Küzdelmük tcliát eldönti, melyikük Magyarország legjobb kis-középsulyu birkózója.
A verseny délután .\'i érakor kezdődik a polgári iskolai tornateremben, (a postapalotával szemközt), délelőtt 10 órától fél I óráig pedig » selejtező mérkőzéseket tartják meg.
divatárucikkekben
Ittfjrtn pröbaválirlátt Bzomolányi Gyula
CBengery-ut 2. itim nlntti
— <» IUdcji mellett) HitcMben. —
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Déli magánforgalom
Az iránvzat Üzletiden, a liangulat külföldi ösztönzés Isiiajáb.vi tart<\'uk"d". Angol-Magm JM. Ho/ai Hi/iositó 11\'.\'. .M i-gvar Hitel -102. 0:w.tiák Hitel Iiíl. Injj.-ill.-.i.
Kereskedelmi Br.nk 1103, íluda;v,i Fővárosi 72. Általános Takarók ll-J. IV.-; Hitel 2600, Első Magyar Bfzt >s;l • [V.rsvKl-Misk.ilci 208, Pesti liö/n:a1«ni Viktória 270, Raucit 42*>. Cement 7.r». Kuli.. 315. Mngnesil li»20, Kőszén 2935, Snl. • 528. l.\'rikánvi Athcncuin 75. Palin:, tus. Kotiari 39. (ian/damibius 2óO\\ Villamos 1135. l.ipcák 24, Motor 32. Ri"i.» 145; Sch\'.iJc 38. Vőriicr II. (iultmanu Oía 470. Nasici ItMÖ. Lcvantc 135. 0 : 175. Déli M, Nova Ittl, AlMl.in- s Va> 410. Cifkor 21S5, (icruia £<>. Mo.ol:.-l»vcsi llll. 1//.<\'« HM, Wszvény s--r Gsch\'.vindt l\'Xt. Szegedi Kender 401. Sjv■•• diutu <Kj. Huuirária .Műtrágya 110,- leli.:-HKH, Ijumrr.i 210, Majjvar-Néincl l-l.\'. Östcriiicíú 215, Hangya Ipar 19. Brassói m
A Magyar Nemzeti Barik hivatalos árfolyamai
Dini
i UK\'.
DcHii M4l»»JI I
JISíW •JIW
s.v; í«i hí>. i#xt
L«l 3\' 1
u<i
U\'.-i rM
E> t> Inuk JÍ-VÍ "<M
Ottif kM l\'liyiw?5 Oia »«f. IÍ7U I.34J Sil.il Ifin* l«;i\' i9)H ttii kft. I9»4 I 421 Honig k«. t Jiii I01.4 Mirk< i;ox>i;i}«
Ki tutit P<> ItoW IIU»> LoivJtro
>llUoo 2f.t)»tó
Stmja>k .\'2««i ftili ÍIÍ7 MSI
jur !.}! 2S IMÍ ) I 6!l IfJIn !IJ7S
f.if.
Síüfii StOklu.\'m
ZRrichl zárlat
PtiU 2680\' . Lon Jon 2I7S—. N«wvmV 520*50, BlJ^icl —. Maiimul ÍMaV—. Hol\'.nnO 20S25 Ueilin 124.—. Wi;n 73 45 Sotl»37750.PrsK« 1545" . 72- ,
Vmó 10125. tíukmoc 255. Bc^ri.l Kí5~.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezüst ecykoron6150-«.VJ, Áé:l*oro:iA> 12400 15.700. lodiitM 16IM 1. 000, o:-korona* 31.6\'Jl) 326UO. *íin.«4ny 41>.<XK»-49 500. Arsny huuko/<rW.« :í;50UÖ aiÖOOÖ. pUtlne 2IÖ.Ó00 22o
Terménytőzsde
A mai tciménytá\'HK-n az Iriny/.il Imzá b.*n is iritgerilien vahmlvcl 5zilÁ:üatib,vul(. E.ti> .\'0 clkitk laiiyliln tcndiltak. A l um és tci.y.ri /5O0 kotoinv.\'l üri^uit liiicl umi-lien a ijü 26W. * kH<» MX0. a>. írpatélék 1Ü.COJ koro\'ii.jil olcsót>f>oüta\'<. A (.jrgaloin Igen mérnkeit volt.
6uí» iltuv, 7o k-^-oi 580 00«» 5«2 5"0, ktf-o» .%7 500 690.< 0i. c*v«> vtú. 71. ki .-4 5f7.5->» 580 000.78kg• o»585 CX>\'> 58^50;, rou 470tOJ - 475.C00. s.VA.-pft 460.0GU -480.000, Uküimíiiy 390WW 410.000. uj tejeit 2Ö-)000- 265 030, költs 280.000 - 290 000, korp. 23-^000 -237 50". ub 425.000 --435.000. tttfernn 220.000 24 ><Va).
Szerkesztői üzenetek
— br— Nem minden niej>illetódés i;ílk .1 olvastuk levelét. De mi mé;.:is ik-hiíIi^ niíisképeii itélji)5; n:e^ a licKvclet cí- > tv\'il uuy ére/./iik ki. ti.j^y íetft)g:isá!>:iu i;-rn sok eiiKx\'innaliüí, telki vilúnúnnk moziiik-szeiiiscjíc vagy, tia jotiban tetszik: részekre honthaio r.sszelevCxtóttséfíe nyilatkozik uie^. Tis/tcle;tcl hajlunk uicy (uk<u<niat h ::iér-tékhen n.cgnyitvánulö er/«!ini impulzivilasa elíitt.itca inaúutik részéről épen az 0,1 érdekéién kiv:\'nat >snnk tartanök, Iwjy akarat-c 1 e■ érc ez a Körülmény más ir.^nyi<an gvn-koroljon, befolyást. Mert ln>:yif »í nekji.k, a nöi lélek rejleluieiliez larto/ik .1/ akaraterőnek alftrendellséjje is a íérfi nelie-zeljb fjj*ulyu érzelmi rezonanciája alá.
K. B. Az elhikai kulluiál elsőnek 1875-ben Félix Ailler alppituila New-Yorkban. Németországban 1892. keletkezett s alapi-töja W. t\'örsler berlini csiraj W.
KUJó: Zrínyi Nyomdaipar is Könyv-keraikedés KT. Na^-kunizú
és imú
ditfaiinagyúi\'uháza
az
kassá^sán
Tavaszi
újdonságok
lApr-óhirdeiések
iprúMiiSctti Jl)« 10 iíí lg 500O K. A «tmuA ,
.-.•-!j,.i VívIlíJlilt\' b<iüWI illanó kíl ,ii!llK 11Jml*
■„.., Minden IOSJT.M ..■/. J.IJ roo K. A hicd.i.j 4iJ XA.e li>«:r»J& » * •or^ilml h^ííit/lau^jjJ
Imtoiözotl ízoba ifiembernek kiadó Cini a l,la(!öliival.>lüaii. gjj
6 k:»tr.&.trulis hold prlina ioU\\ („y i el idó a város közelében, Sztgrlsu ii g:i\'l»ii(orgalnil tro<la, Pö-ut 8.
llázassáQokMt diszkréten kozveüt f>.iki> jobb kérőkben a Átposvi:! tláza%sjij. kőzvetl ő Iroda, Kaposvár, tirzsébet szMIodj. Vál4S£béiyc>> Cé^nélkdlt levelezés. S1^
| tladó egy dlsznóöl kerítéssel és kiiVo-I ricadaMlö Koivös-ter 24. 021
| Ceő iok kazánok és vízvezetékek rezére
| v.itainlnl t-ár r^-ly célra, bármilyen mennyi-\' s.j 11. y/eisor yéptjyiir, Naeykanlz«i | Sugár-ut 16. Telefon 9. 93
i Sittüisltuláltaii (Su^ir ut 9.) lepedő
I \\m-joii. lö.iilt.o/ó, potiárruba keszletet juu-
I nyos.vtviu kliruviipk miiulcnnap a iU\'1-jtiat
! Or.\'.kb.T».
EreíJeli ncitjo! férfiöltöny és kabátszövcíCk. Fekete és sötétkék noi- és férfiketniék. Covelcott, Bourberry, wipp Cord, Camgaiti, Cocsnieii, Crepp, Eolin, Marokin, Ripsz divatkeiniék!
iétii Homespon üsi 90 OQQ tol
ti.
HÉiltt. .111
Mmi stiíoo üÉiie vászon
J ti.nló O\'JV wendciglH sznbadkéz-
j bit az Oiszes berendezésekkel és me\'.lek\' . helyiségekkel együtt. Klsksnizsa, Ors/áij. ut 23, Ó.6
M:niS«M>?«-lc íeliérnemQ himzést, tűbe-lint jii <nyo>aii vállatok Cim a kladotan. üi7
Szúntó V tmos O. F. B. engedé-tyes iii(|atlni)toraaltrti iroda fingy-kanizsuf "eak-tűr 4. Telefon 3-22 olailüsi mcybixátainak hirdetései Uj üzletház soin-»gyi::cj>ycl IaIuímh. ég*, edu i íizlet, azon.ia! bs*köilOzliető i«k4s-s». é> átadó üztcitet. Az üzlet esetleg U-k»í>a t»erhe Is velict<\\
32 magjar holdas bírtok Somogy, m: gy. wn e,:y épülettel. 8 hold őszi vetéssel, lu hat. hold piiuta somogyi blilok,
3 >/ob;í< modem lakással és inlndcn m<l-IckepUlf tlrl.
kat. hold prima somogyi blilok (soicdlakásokkal, n.igy istállóval.
Ka]>osvár legszebb és legnagyobb nyári mulató vcmtégló-e tc^-s bereiidezissrl, azonnal átvehető.
Fonyódon 2A15 öl területen l«vá lakóház un iléktfclylsc\'gekkel.
A Bataion pauján xisebb nagyobb villát Magykanizsai hózak i Emelete* Inkóház vams belterületén 250 milliix LmctetcQ üzletház a Fóu\'.on 450 millió. Családi ház modero 3 szobás, szép hc-ls>-n 80 millió Családi ház A szobás,
4 ő.zob.i. veranda loOmilHó. Családi háx b ko:iiiz!ie:ó 3 szobás modem, kerttel, t vsios hcluii.letéo 203 millió. Nagy lakéház ii,.«y keittel, tolib modern najfyobb l.i ..tssal 3Ó0 millió, lúenkivül mimlen »t-e.l\'i.Mi iobb beköltözhető ház meglepő olcsó árban. 5W
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon!
S C Iá V O \\ l-SCfl i f f OllO V, JV1 y és HoIfeiJ rumburgi vásznak, ReffcnSiardt és Ra^niansi daniasztárukbóí
óriási rafiiár. ^OíHJL^
WG
Szőnyeeek
választékban!
I\'yy chódlö kredenc, pltiss garnl-
(uia. u;1, di»«.TSzUI. nagy szentkép, luszttr, r^v ti| r<.\\lil k. les/ilinfo? zongora és lööb doigo-. .\'.tcgickiHllietók Tóth Béla filszer-keteskvd\'i urn.il, Sugir- és Rákóezt-u. sírok.
Kiskanizoári vendéglő bérbeadó májúi el>e<é«e. Fettételek uiegbiJhatókSzt.-Flóilsn-lér •). wa
Sz\'p ^yümölceöakcrt n város kOií-pén azo:mal tiérle.uló, ugyanolt egy J<i\'«*r-ban levő favázas szivaityuskut eladó. Bővebbet .Magyar-utca 33. szám megluJ-Ili ló. 641
Elodó sertésól Magyar utca 155. 650
Állást keres bércsgazda, 40 évei, 18 évi gyakoriattal, jő bizonyítványokkal rendelkezik Molnár Lajos, Bagót, p. CkIj«.
Hérhe k i\'usek 2-3 s/obás culídl bá a!. gazdjsá^l udvarrá (.süiló, pajta stl>.) , lehe.\'ól-< a Teleki utón, vaj>y ehet kOzet kfekvő ísb-íkba. esetleg elcserélném 2 konyhás szép lakásommal vitéz Szőcs 1\'eieiK Kosmj ti tér ti. LVyar.oU egy igen Jők3it>sn le.ő köim-,0 eredeti Kdlter gyidmányu j egész olajtengelyü fekete fedeles lilnló oN i csóii eladó. \'
Sürgős eladás. Használt. «5c Jókar-ban levő vasgerendák olcsón eti<lók. Kl»\'«;«\' nizsa. Kisrác utca H.
Csurgón a t.\':éren egy Jóíorgalmii m«-gvar szol ló üzlet, lakással egyUtt belcgíéí mia\'t azonnal kiad<v. Cim a kiadóban. 659 5-1
! Házasságok e!őift>yezve lfg«g>\'"*! fübiitűl legelőkelőbbig, ö-.v. Roser.di>riin<»*j
Kaposvár, Berzsenyi u. 40.
1150 ezer koronáért gyönyörű selyem kalapokat adunk • héten. 3-1
Kocsis kis családu, kl lovagolni és hajtani tud, konvencióra Szentgyű^?; ( napra felvétetik. Cim a kiadóban. «iJ
1925 március 1.
Legújabb b o Püíjcgyzík, mely ugy minőségben, valamin! olcso árainál
utolérhetetlen. I ]t Bruncslcifétc bikavéi 20 W. 111. fehér
bérel 20.000. 1 It. príma v#rös 16.000, .1 II.
rcima (oher 16.000.1II. rir.tli*K :2.00U. III. cl-éi 8000 ö 10.000. I It. Siller 8000 cs 10.000 korona.
DRUNCSICS JÓZSEF
(lw«r-.(untjeiuloml-clVltck k«t«ifcc4MtHn Sugár-ut 53. Ö Toleíon 210.
szabadalmat
nmitifi, <íiixe ftilndcn Illáméin
ÁRON ÉS MOLNÁR
BUDAPEST. Vlir.. JÓZSrF-KÖKUT 9. SZAM
1925-ös typusu 5 24 IIP
MAGOM OBIL-SÜIÖK
BALLON-GUW1MIKKAL
legújabb Bosch-bercndezéssel I évi gyári garancia.
Magyar Általános Gépgyár Rt.
clitilásl k5*ponlj« Budapest, Liszt Fcrcnc-tér 9.
Telefon: 5-27. llclyl képviselőt keresünk! «S
MAYER KLOTILD im>t)A
VARGA NÁNDOR
ru.Hafnlí, «egytlszlll6, córciotó vMUIaU Kazinczy-u. 8. Hunyadi-u. 19.
Vegytisztitást, mindennemű rubafestést, gouvre- és plissiro/.ást gyönyörű kivitelben vá lal. Külön gallér és kézelő osztály Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. is
SALAN
TOILETTE
fcilóileniió és sz igtala nlló szert használnak. — Cilii, tisztit. szagtalanít. Itt lő zéstöl megóv, lluof nl\'.iusit megszüntet!
SALAN-HAJV1Z
szájvíz, ferlóilciiitő gyógyszapp.tn ti fogkrém, antiscplikus kozmetikumok.
I! Mindenütt kapható !!
Magántanfolyam
(Walter Szeminárium) »2 Budapest, VIIL, Rákóczi ut 51. szám.
Elf kóiilini^n»lí»i{«Vii.<t«ll»íl:lro Vldíkklut l».

SÖ\'vh. 925.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszi, lioyy .1 nagykanizsai kir. másl,íróság 503 925. számú végzésívd Mcrsils Béla felperesnek Mersits Itóza és t. alperesek elleni ingóságok közösségének megszüntetése céljából elrendelt árverést március hó 9-én 2 órakor Nagykanizsán, Kinizsí-■\'.. szánt alatt az alililii ingóik lógnak általam a legtöbbet \'#fviiek készpénz lefizetése mellett eladatni. Korcsmai felszerelések, asz-"luk. székek, poharak, egyéb edények, bő* ékszer stb.
u-vii tartozik a megvett ingóságot fwnnal a helyszínről eltávolítani és = vételáron felül a vélcli illetékei is viselni,
Nagykanizsán, 1925. febr. 26.
, Maán Gyula
klr. blr. végrchljtó.
ZA1.A1 KÖZLÖNY
IFsgyeiiem!!
Női, férfi és gyer-mek-haris-nyák!
Frakk-, pique-és szines férfiingek
Női ruhadiszek!

Nagy szállítmány elsőrangú heiga
tenyész-apamén
érkezett különbüzö árakban.
Megtekinthető
- VEHQFC1I
Sain"éffm™ szalmakalap
uidoitságainkai és meg l<>g győződni azok szépségéről és olcsóságáról. — Átvariások és vasalások divatos formákra a legszebb kivitelben készülnek
Totofa és Pacsirszky kalapos mestereknél
Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. szám.
REIN1TZ BÉLÁNÉí
ké/imunkaii/leiében
Deák-túr t. (volt Váry-cukraszhclyiség) mindennemű Icgdlv.ilOs.iMi és legszebb kézimunkák n:.gy választékban bámulatom olcsón kaphatók cs megrendelhetők
Előnyomtatások í;";: SV":
ntttiUikal rendkívül cinnyűg Aitir.n. .:>• u-i.u klWI«IK\'U, iillvi:.\'. voiltlJjI <» I- ■><I«mii\'*5
Kézimunka kclí&kck és anyagok ló -r-v-iG
Szoycdcn, a város szívében, rövid (dón bel:II átvehető, mely áll két UzletholyiscuUöl fca 150 négyzetméter faiáussxal ki.-alu.ti munkateremből, az emeleten 5 azobóa elfoglalható inkásea! és több mellékhelyiséggel, a híz alápiiKé/ve, miudrzeti ob|c\\lmiiok egyedoii v.tlla-laté.Örökáron K I.200.000.C0H oladó. AJJnlalok RUDOLF MOSSJ: hirdető-jélie SZtGHD. Aradi utca S. szám _KL-At.lS VÉTELÁR llOS* Jeligére kérek. Ci i
Alkalmazkodva1 viszonyokhoz. V— I I I I III II szobáink írat 30-\'K\'.(KK) koronára szállllollitk le. Utazóknak kedvezmény. Hotel Orient s/Alloda Budapest. VII., Doh&iiy-ulca 40. mí
L-.Javiu rendezés, egy támlás divány, I sezlon kél fotellel és más különféle tárgyak, fiarak kórház 3. szám.
Ha cséplőgarniturát
vagy bárminemű
mezőgazdasági gépet
akar
venni v»S)- eladni, iordtil|oii bizalommal
NŐSZ FERENC
Nagykanizsa, Eötvös-tér 23. Fekete Sas vendéglő.
Hitelképes egyéneknek kedvező lizctési feltételek. mí
Magántanulók^
Összevont vizsgákra és éretlségirc teljes anyagi L-IcIósm\'HKcI kés/il eló vidéki tanulókat a BOROSS-ÜÁRDOS tanintézet Budapest, VIIL. RiUóczi-ut 57 o. •• Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény Kiváló Jegyzetek 1 íji
Angol és francia
szépirodalmi lap.jk; The Sphere - The Sketch The Tatler - The Graphic Jellow La Vie Parisienne Le Suurire k.phjl\'k
FÍSCHKL FÜLÖP Flftl
kOnyvkcreiLedéitbea "
Nád, gyékény, sás és fiizvessző
minden mennyiségben megvétetik.
Deák Sándor, Pécs
(Postafiók)
Kérek árajánlatokat az eladandó mennyiség megemlítésével.
39 192.S. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bltósJgl végrehajtó az tSSt. évi l.X. t.-c. 102. §-a éneimében ezennel közhírré teszi. Itoyy a nagykanizsai klr. jlrAs-bíróságnak lí>2.\\ évi Pk. 2SG9. számú vég-zésc következtében I)r. Beck Dezső Ügyvéd állal képviseli Király Fal budapesti lakos javára 19.600.ÜŰ0 K s jár. erejéig 1925. évi január hó 29 én fot;anatositott kielégítési végrctníjlás uljin lc- cs fclillfoslall é« 4.600 000 kor. bccsiilt következő Ingóságok, u. in : egy széjjcUzcdelt vastengelyU kocsi, 60 mm. szalma és 1 drb. serlésól nyilvános árvetésen cladnlnak.
.Mely árverésnek a nagykanizsai klr. |árá$-bíróság I9»5 lk évi Fk sz^mu végzése folvlán 19,600 IXK) kur. lókeV,.,vetélés, ennek 19\'I. évi november hó 9. napjától jiió havi ll*>o kamaini. 1/\'/, váltód!) és eddig összesen 2,101 COO kot. Utóikig már megal\'.,ipllotl költségek ttejélg. Sr-tmis községben 151. sz a. leendő mcgtaitásáu 1925. évi március hő -1-ik napjánttk délutáni 3 órúju halAridötil kitüzclik és althoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881 évi l.X. I.c. 10/ és 108. § ai értelmében készpénzfizetés mellen, a legtöbbel igér\'mek. szükség esetén becsáton alul 1$ cl lógnak adatni.
Amennyiben az cürvt-rezendó ingóságokat mások l> k és (clOlfoglallJtlik és azokta kielégítést Jogot nőitek volna, ezen árverés az l«t|. evi l.X c. FA\\ érlel-ntében czck javára is ciiendeltctik
Kelt Xagyxaiil&iri. 1925. évi február hó
20 Haátl Gyula s. k..
klr. jbirosági végrehajtó.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÚSÚR
f925
APR1I.1S 18 25-10
Rcnt]t;zi u
BUDAPLSTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
rc!vt!if..u!lH kaplntö: Nagykanizsán, t-isclicl Kiilöp piai könyv-kereskedésében, tovibbt 1 Icndcz^sé^iK\'t
BUDAFEST. V., SXEMF.RE-UTCA 6.
Kedvezményes utazás is visum.
Lakáskiututás. 51\'
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
7AI.AI KÖZLÖNY
1925 márciusr 1.
Az ország legnagyobb faiskolája
UNGHVÁRY LÁSZLÓ
faiskola
SzölS- Borgazdasági Rt
Cegléd
Budapesten kizárólag i
|l/„ FERENCIEK-TERE 3.
félemelet 14. Telefon: József 152 07.
SZOMBATHELYI m** HERÉNY
Erzsébet-tér I. Telelőn: 212.
Kérjen árjegyzéket!_
Családitláz eladó . .
aktját" I \'-\'i\' \'K«" !
Vt«4 •1(»Cf<lb|1l íltlltí »•
Ulini »«•■<\'. ... .
PánzkÖlc»»nkőzvctitéa
|lt£«tU*IJ b«k«b*l(l<M(l wi> W I u kcl<l«* incllcM
Házcladó.l
i ... »•«. h ......... ""\'\'•.\'\' :\'.\'í:
«:|UK«.IIHt6 i noW» HKtftin M« •■>\'
m.lit.\'-\'ft. >1(o«UIIU\'A » • " • » ,, ,! ,
• Vi.^l WHíictxn »<•> \'\' • •
noM. Mt [■\'«< »•"■">»»
IM DIUIiWII. üzletház o\'iiií nii.yi " 1 \' ktUrltfcn. m*|U« l ic \' • \' \'•\',"\'.,\'
I»U. U»!»lh«f>i«».- " •
komluktrr nrll»h«pi«\'• • • ,,
10 holUM llil-A •« l\'^j-^j\'J "\'
SZIGR1SZT LÁSZLÓ
O.F.B. C»|£ÍJÍIJÍ» ImalUnkfríalmlkoMJ" Fő-ut 8. sx. Telelőn 150
A cipőkrémek
Mindenütt kapható.
m\\nns IiUXühtiiutoi
Budapest, VII. DollAny-utca 84. Telefon: JA/scI 124-17.
ElúkOsiii poÍK-iri- és közíplskolai magáiivizsgSIalra.ércllsígire
vidékiekéi is.
Skabosan-kenöcs
.■.imSKABOFORM r ;ii.pw»
Bfcutalitl i viszketeyseget,
Skaboforni-puder
K<n- t* V.ll\'i\'imlJ*ri"n-
Tyukszeniet("\'ÍSVí«w.,Vi,b^ C AKMAEiN
Kél vagon mísddosilályu karlutlai
deszka anyag
míg a készlet tart. jóval a napi áron alul eladó, ugyancsak a hites valódi ETERNIT pala
minden méretben, valamint minden-nemit száraz keményfa kapható
Eppinger I. és Fia
deszka, épftletfa és építkezést anyag kereskedésében.
—I. . . varrógép-. kerékpár-, autójavl-tist. nlkkclezést, galvanizálást, autogénticgesítésl, zománcozásl, vulka-nlzáiásl. hó- és sár cipó javítási, dombornyomást, csiszolást, esztergálj-o xást, accamulákwtöltést slb. a tegtoké-Iclcscbbcn eszközöl:
mü»zcrüzcm és Irógépvállalat (SZAKATS GYULA) NAGYKANIZSA, Kisfaludy S.-u.2.
Telefon 40. J;.\\
SZAKÁTS
Szövőszék
n IhUwkn.-k íh oiaf.>n«ioVn»k m»zHH««étl
nyúlt * Dobos fcn«J»»crfi Mll**<!v«Sl<k.
C^vclö o-kkil. l«Uí1\'"\'i1lvinyi. moit\'IUi. bor-Jikit v.tílúk<1. »í*lnvU»U»»m»kcl. nyfc.l-rij.a\' - T.titjUiul!. V\'r i-.n ro«ll<« VltiiA-
!»« «v>vdCI k<ti>t c» SJilvíldckcl bcffOdcl:
Dohos István szftvóvék é* s«ovészcllflkk készlló. Budapest. VIII.. Prátcr-utca 33. SzOWSstík Szemben tiicgrcklnlhcta. J\'O
Eladó egy jókarban Iev6
szódagép
500 darab üveggel. , , Ciin a kiadóliivalalban megtudható.
VACUUM ÖIL COHPAHT R. I.
gyártmányai Elsórcmtil Sunflower Snlon Petroleum kastélyok és lakások vlliRÍtására, (rakloiűk és molorok tiajtására.
Autó és Motor Benzin Benzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésérc „GargoyleMEtnaHeavy Médium spec. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére,
továbbá mindennemű Oépolaj, gépxsir. kocsikenő uszó. Carbolineum, kátrány megreliilcl-lictó mindenkori IcRolcsébb napi i;on
Strem és Klein
főetárusitóknál íj;
NAGYKANIZSÁN.
Megérkeztek
az uj nyári férfiruha és női Costümkelmék,
továbbá
dhfatosBurberyésCovercoüszövetekben
valamint finom szSiniyöS12®4^®^ n;lPonta érkeznek ujabb és ujabb küldemények.
Mindenféle tavaszi ujdonságokfíaE?, valamint ruhakelmékben óriási választék.
(
Szolid és pontos kiszolgálás! ^m
KIR
divai-
Városházával ssembest.
áruházában
TeüefoBi: 2-43. szám. j
Nvomatoit a Zrínyi Nyomdaipai ii KOnyvknicskedés ft. T.-nil, NnRykiniisan. (Nyumilavciiií: Olenbeck Károly).
84. évfolyam, 50. szám
Nagykanizsa, 1925 március 3, kedd
Ára 1809 koronát
BailB k
POLITIKAI HAPILilP
SKtitelztftég íi kUidöhlvalat l\'ó ul 5 UHtui^n Telelőn 78. nyomda 117. uim
Fdclös szerkesztő: Kempelen Bi !a
KKSiUctts! tla: Eyj hó« 3C.000 korona Hw> Mrt............... M.OCO korom
A fizetésképieSesiségek és csődlak megakasüáSyozása
A llét végén tartják meg a pénzügyminisztériumban a kereskedelem válsága ügyeben összehívott ankétot Ebben az évben közel háromszáz csődön kívüli kényszeregyezséget jelentettek be — Solt a hamis hír
Budnpcst, március 1 A csődönkivüli kényszcregyczségek és csődök elszaporodása mi:; m,-, is változatlanul fait. Napról-nap .i növekednek a kétiyszcregyezsígtk. A törvényszéken, ahol az eljárásokban intézkednek, alig győzik a tok munkát : van olyan nap, amelyen liz. kényszeregyezséget is bejelentenek és öl-hal egyezség ügyében tartanak tárgyalást.
A kényszcregyczségekkcl egytltt szaporodnak a csődök is. amelyek legnagyobbrészt sikertelen kényszer-egyezségekből keletkeznek, libben iu évben január és február hónapban köze! háromszáz csődönkivüli kény-szeregyezségei jelentellek be a tör-Wnyszéken. Ebből körtlllieliil száz egyezség január hónapjára esik, közel kétszáz pedig februárra. Érdekes, hogy a kényszeregyezségek jórészc a vidékre esik, több mint száz kényszeregyezséget bonyolítottak le ugyanis vidéken.
A kényszeregyezségek növekedésével nemcsak a visszaélések növekszenek a kényszeregyezségi eljárások körül, hanem a legkülönbözőbb és legfantasztikusabb hamis hírek kei Ilinek forgalomba nap-nap után a kényszeregyezségi eljárásokról. I egelőke-líbb és legrégibb cégekről terjesztenek olyan híreket, amelyek terjesztik az insolvencia hirét, hatalmas gyár-vállalatok fizetésképtelenségéről suttognak. Mindezekből a hírekből természetesen semmi sem igaz.
A csődeljárások is egyre nagyobb méretű szaporodást mutatnak, noha jóval kevesebb csődöt jelenteitek be ebben az évben, mint amennyi fizetésképtelenség voll. Összesen 22 esőd voll januárban és februárban és ebből a 21 csődeljárásból Ili a február lió napra esik.
i\\i érdekképviseletek álláspontját már a mull héten kifejtettéka kereskedelmi minisztériumban összehívott ankéten, mára pedig íind János dr. pénzügyminiszter hívott egybe ankétul. Mini illetékes helyről értesülünk, a kora délutáni órákban ugy határoztak, hogy rí mai ankét elmarad ís azl csak c hét végén fogják megtartani.
Információnk szerint rövidesen olyan intézkedések [ognak napvilágot láini, amelyek hivatva lesznek gátat vélni az egyre szaporodó kényszer-egyezségeknek és csődiiknek, hivatva lesznek megakadályozni az egyre szaporodó visszaéléseket is.
Ami a kereskedelmi érdekképviseletek álláspontját illeti, az érdekképviseletek azt hangsúlyozzák, hogy
Icgels&bben a hitelkeretek kibővítésére, a súlyos közterhek mérséklésével kell segíteni ,-z ip": és kereskedelem válságos liely. \'. a hitele-ín* érdekéhen p.dig :\'■> ■; kell való-sitani azokat az ii1\' / -.>\' ■.■\'<■ l. amelyekről a legutóbbi ankéteken szó volt, igy leg IsőbUn a minimális kvóta meghatározását kívánjak az i érdekképviseletek.
A Kereskedelmi és Iparkamarát a kereskedelem körében lapaszlali 10-megcs bukások elhárításának megvitatásán Szegő Ernő dr. és Kemény Dezső dr. titkai.,k fogják képviselni az értekezleten. Az értekezleten a kar- ara kepvise-: i kifogják fejteni hogy a kereskedelem válságát első-sorban a fogyasztóképességnek letrcl-kivUl nagy mértékben bekövetkezett csökkenése idézte elő. Sitlyos.nl sújtják a kereskedelmei a közter-hek is és egyik legelső teendő a forgalmiadó leformjának mielőbbi lelő alá hozatala volna. Szükségesnek tarljuk továbbá a kereskedelmi hitelek jelenlegi kereteinek kibővítéséi, hogy a kereskedők ne legyenek kénytelenek uzsorakamat nielleli liite-leket igénybevenni.
Szükséges, liogy kereskedőink bel-és külföldi iclációkban szabadon dolgozhassanak. Erre vona\'kozőan sürgősen meg kell oldani a k. reske■ áelmi Szerz&icsek problémáját és ezzel biztosítani a külfölddel, ktiiö-nösen az utóJalloinokk-d szemben szabad mozgásukat. Ezzel fogg össze a (orgahniadó reformja, amely .megvédené iparunknak jj küllőiddel való versenyképességé:, mert ezt ma hátrányosán befolyásolja a külf.Ah forgalmiadénak csekélyebb százaléka. A külfölddel való élénkebb érintkezés magától éitctőJóen maga liláit vonja tij munkaalkalmak megterem -léséi. . ,
Itt jutottunk el a gazdát ,gi va.sag megszüntetésének második posztu-lálúmához, rr maukanélkáiiel: nagy számának csH\'keaésélie\'. hímek \' téréséhez nemes ik az épí otp ir. hanem számos más iparág fellendítése is szükséges. Az egész g irdasági e.et tatpraáliásánsk alapfeltétele a teljes konszolidáció, a tőkének és a munkának teljes bi\'.lottsága. Magyarország mindig tőkeszegény volt és ezé\'n idegen tökékel kelleti h; hozni. A külföldi lőke mseaye azutall macával hozza az alae e.nvabb kamatlábat. A külföldi tőkének nálunk való elhelyezkedése elsősorban a bizalom kérdése. Ha a külföld azt latj.i, hogy teljes igyekezettel belekapcsolódunk a nemzetközi forga-
lomba, akkor\'ucmcsak nagyobb tőkével, hanem olcsóbb kamattat is áll az ország közgazdaságának rendelkezésére.
A mapylr közgazdaságnak nem pénz kei!, amit a\'Maevar Kenzeti Rank esctieii infláció utján is adhatna, hanem lökére van s?.üksé;,c és ezt c:.,l: a külföldtől várhatjuk.
A legsürgősebb teendő ejé-r adó-rends\'erilttk áldolgouísa is, amint azt a Kereskedelmi és tp.rk\'.mara már több izb.u kifejtette, meit ha a ni -staui sele-is ad\'terhekkel kény t.teu a liiiít d hlel lelvíunia versem t, kor már e-.ve clveszl\'lle azl
5£L.FÖ!LD_5 HmEK
A Lclrcr-gyilkosság eredménytelen nyomozása, t.eiier Amália meggyilkolásának szenzációs lnln-ligye, amely már kél hónap óta lázas izgalomban tartja az c.iész országot. egyelőre még mindig, kiderítetlen. Ehelyett csak egy másik eredménye van eddig a bilutlgynek : a sikertelen rendőri nyomozóit a főkapitányságon o: iigyben érdekeit egyes n iiiiőrlisztvisclők áthelyezése kivette. Értesülésünk szerint az eddigi eredménytelen rendőri eljir.is folyamányaként még több személyi változás is várható a icud.\'rségeii. A kihallgatásokat szakadatlanul folytatják; az ügyben nyomozó IűO detektív éjjel iiapprl talpon vau. A rendőrség még mindig folytul bizonyos Irányokban nyomozást, ,!e a jetek szeriol kevés szerencsével és jelenleg alig van kilátás arra. hogy a Terí/.-köroti giilkosl egyhamar kézre tudják keiiteni.
A kormányzó részvét-távirata a német kormányhoz. I.berl birodalmi elnök lialála alkalmából a kormányzó még szombaton részvét-táviratot intézeti a birodalmi elnöki teendőket ellátó kancellárhoz és ugyancsak szombaton dcliilán szárnysegédje ttljiu tolmácsoltam részvétét az itteni német követségen.
Tanácskozás a gazda-hitet tixyébcn. A iniiiis/lereln\'lksvgcu
tegnap délelőtt fontos értekezlel voll a mezőgazdasági hitel végleges ren-1 dezcsérol, melyb: bevontak a petiz-I tígymiulszlcil is. Mivel n Intelkéidés a földreform ügyivel is összefügg, a miniszterein k tegnap détcloll ai Ol-n. elnökségével is tanácskozott I Kiss Ferenc nyomorban Olt. ! Megírtuk, légy Ki.\'s F-renc. az cr zsébetvárosi merényiéi bünpöréucK koronatanúin, bne-nlcvele szerint a 1 „vérbíróság" akaintu ! lytln (mely I már öl fiatalembert küldött lia onlő I módon a másvi\'.i ;r,t ebliöl az. tlgv-I bői kifolyólag) mellbe\'ötte magát, i Kiss Eereucei, mint értesülünk az ót ! ért fenyegetéseken kívül a nyomor is hajszolta az öngyilkosság felé. ! Kiss Eerenc míg nem halt Illeg/de I állapota válságos.
Szellemi tájékoztató hivatal. A
magyar külügyi társasága báró fíer-zeviczy Albert elnöklete alatt tartott legutóbbi fiiéiért foglalkozott a nemzetközi szellemi együttműködés magyar bizottságának átiratával, amelyben a I itsaságot kéri az állandó szellemi tájékoztató hivatalnak saját körében való megalakítására. Az igazgatóság a gondolatot egyhangúlag rokonszenvvel fogatba, á szervezéssel és vezetéssel megbízta dr. . Horváth Jenő egyetemi tanárt, a j társaság igazgalójai. Különös fon-: tosságg.il bii eilnck az intézntény-| nck megalakulása Magyarországra nézve, melynek tudományos élele a békekötés következtében súlyos hcly-| zcibe kei Ilit és nem nélkülözheti a külföldi szakkörök támogatását.
A Keresztényszocialista Szövetség gyűjtési engedélye. A belügyminiszter megengedte, hogy a Kérészien)szocia Szövetség Országos Egyesülete (Budapest, IV. Kossuth Lajos utca I.) az általa létesítendő Országos Otllion építéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzése céljából ináicius l-től számított egy évi időtartamon át gyüjtőivekkel az egész ország területén kizárólag a szövetséget\' alkotó egyesületek és szervezetek páitolői körében pénz-tdományokat gyűjthessen.
Kaposváriak sérelme egy újság közleményben. Tallián Andor so-moe\'y megyei alispán, a kaposvári Kalliolikus Kör elnöke, a következő sorok közlését kéri: Az Az Újság cimtt lap egyik szánra bőségesen foglalkozott a kaposvári viszonyokkal. A riport kritikát gyakorol! előkelő társadalmi állású személyek fölön. míg pétiig olyan tendenciózus beállításban, amely a valóságnak nem felel meg. A város lakossága megütközései vette ezeket tudomásul. Különösen fájl a város kalholikttssá-gának az a kritika, amelyet dr. Iloss Józsel apátplébánosról irt Az Újság. A kalliolikus hívek nem hagyhatták ezt a kiilikát válasz nélkül és a Kalliolikus Kör rendkívüli választ-mányi ülésén foglalkozván az esettel, cgvh.otpul.i-; visszautasította és elítélte a lap eljárását s egyben ciha-t.\'irozu. h"pv egyházi elnökéi kül-dötiség uljáii t. gt.l szeretetéről és lisztelctéiól biztosítani.
Megvizsgálják Lédererné elmeállapotát. A vizsgálóbíró befejezte 1 édererné kihallgatását. Ezen és a jövő héten tanukat hallgat ki. közben elrendeli Lédererné elmeállapotának megvizsgálását is.
Ügyvédek forgalmiadója. A budapesti ügyvédi kamaraelnöksége tegnap tárgvalásokatfolytatott Vargha Imre dr. pénzügyi államiilkáiral, aki hozzájárult a jövedelmi és vagyonadó bevallás határidejének rneghosz-szabbitisálioz. Kélték, hogy mint vidéken iii;vanazon rendszer szerint fizethessék a !o: ^almiadó-átalányt. Az államtitkár ehhez is hozzájárult.
ZALAI KÖZLÖNY,
1025 március 3.
A Budai Polgári Községi Pártszövetség március 8-án délután fél 6 órakor a budai Vigadó termében nagygyűlést tart, melyen a kormány részéről megjelennek grőf Bethlen István miniszterelnök, a Budai Polgári Községi\' Pártszövetségnek diszeln^ke, továbbá a párthoz csatlakozó és Budán lakó miniszterek, nevezeteden Rakovszky István Szcitovszky Tibor, Csákv Károly és Walkó Lajos.
A földrengés sújtottjainak gyűjtési engedélye. A földrengés által sújtott Ostoros. Kispálya. Andorlak, Novaly községek képviselőtestületi tagjából alakult közös segélybizottságnak megengedte a belügyminiszter, hogy a földrengés által nagy-mértékban károsult lakosság ideiglenes felsegélyezéséhez szükséges anyagi eszközök megszerzése céljából március 1-től számított 6 havi időtartamon át gyüjtöiver. az egész ország területén természetbeli és pénzbeli adományokat gyűjthessen.
Épöl a soproni pénzügyi palota. Szeptember l-re készen kell állnia a hatalmas soproni pénzügyi palotának. A tél folyamán a tető alá jutott épületbe:t szünetelt a munka, március közepén azonban 80—100 munkásnak ad keresetet.
A soproni szállodásod, vendéglősök és kávésok ipartestülete az idén ünnepli 35 éves jubileumát s az Országos Vendéglős Szövetség ezévben erre való tekintettel Sopronban fogja tartani valószínűleg szeptember tx, 7., 8-án 3 napos országos vendéglős-kongresszusát, melyre 400 vendéglőst várnak családjaikkal.
Elektromérnök! fakultás a soproni főiskolán. A kormány komolyan foglalkozik azzal, hogy a soproni bányászati és erdészeti főiskolán elektrotechnikai fakultást létesít. Az uj fakultás felállítása belekapcsolódnék a soproni főiskolának már hosszabb ideje folyó átszervezési folyamatába, mely végre is a főiskolának műegyetemi rangra való emeléséhez, a bányász-, erdészdoktorátus engedélyezéséhez fog vezetni.
Szombathely l\'.\'a milliárd kölcsönt kapott. Szombathely város másfél milliárd korona kölcsönt kapott a Pénzintézeti Központtól. Az összeget a munkanélküliség enyhítésére: közmunkákra fordítják.
• Árvíz fenyegeti Szegedet. Szegedről jelentik: Az összegyűjtött jelentésekből megállapítható, hogy a Tisza áradása évről-évre emelkedő tendenciát mutat ugy, hogy alig egy-két év múlva a tiszai töltések már nem védik meg a várost. Az évről-évre emelkedő vízállásnak-az a magyarázata, hogy sem a románok, senVa szerbek nem kotortatják a Tisza medret és az iszaplernkódás emeli a Tisza vízfelületét. A város hatósága sürgős feliratot fog felterjeszteni a kormányhoz, amelyben kérni fogja a diplomáciai közbelépést abban az irányban, hogy a Tisza felsőfolyásánál a románok s az alsófolyásiiál a szerbek azonnal fogjanak hozzá a kotrások megkezdéséhez.
Fásitanak, parkíroznak Győrben. Győr város tanácsa ugy készíti a tavasz elé, hogy reudbchoz3tja gondos körültekintéssel a város patkjait,\'utcai fasorait, uj parkírozásokra és régiek rendezésére 98 milliót költ a város. Ezenkívül sok uj fát ülteinek az utcákon, a nem megfelelőket kicserélik, 150 uj padul és széket helyeznek el a tereken és korzón. 80 millióval gyermekjátszótereket építtet a város. Ér-e i;ycn tavaszt Nagykanizsa, amikor i:\\esmire is jut pénzb\'I és gondoskodásból!?
óíezcr lakásépítés egymilliós részjegyekkel. tezer lakást akar épiieni Ithmka Mihály András békéscsabai vállalkozó. Amerikai gyorsasággal egyszerre 5 városban kezdené meg áz építkezést. Egymilliós részjegyek ellenében sorsolnák A / n lakosokat. A tervező szerint az építkezést 5 városban lehetne megkezdeni és Budapesten azonnal 7000 lakást építene, Békéscsabán \'200, Pécsett 250, Zolaegerszegen és Győrött 200-20;) lakás készülné el. Egyelőre ezekben a városokban óhajtja megkezdeni az építkezéseket, mert ezekben a városokban legnagyobb a lakásnyomor. A tervező csak azt köti ki, hogy az építkezés keresztül vitelére ő kapjon megbízatást, az adminisztrációnál pedig B-listás tisztviselőket és nyug. katonatiszteket alkalmazzanak. A népjóléti minisztérium rokonszenvvel fogadta a békéscsabai vállalkozó terveit és azt nyomban kiadta az illetékes szakbizottságnak, amelytől a legrövidebb időn belül véleményt kér.
KÜLFÖLD! HSR,EK
Millcrand helyteleníti a Vatikánnal való szakítást. Miüeraml Marseillesben a Vatikánnal való diplomáciai kapcsolat megszakítását helytelennek és jogosulatlannak mondotta annál is inkább, mivel a kapcsolat megszakítása előzetes tárgyalás nélkül történt meg.
Csütörtökön lesz Ebért temetése. Ebért birodalmi elnök holttestét éjszaka nagy pompával és óriási részvét mellett vitték a szanatóriumból a gyászházba. A nagy gyász pompával csütörtökön történő temetés költségeit az állam viseli. A kormány szerdán délután tartja gyász-ünnepélyét a birodalmi elnöki palotában, ahol dr. Luther birodalmi kancellár mond emtékbeszédet. A birodalmi gyűlés nevében annak elnöke l.oebc búcsúztatja a nagy halottat. mikor azt- a potsdami pályaudvarra szállítják. A temetés Meidel-bergben lesz.
földrengés Ncwvorkban. Szombaton éjfél tájban É.szakamerikában földrengést észlellek \'-\'a—2 perc tartammal\'. Ehhez hasonló erejű földrengést 1755 óta ezen a vidéken nem észleltek. Newyorkban nagy pánik tört ki, a felhőkarcolók megremegtek.
Dinamit robbanás rombadön-tött egy várost. Rio de Janeiroból érkező jelentések szerint Caju szigetén Njctheroy városban egy olajos tank égése következtében 3000 láda dinamit a levegőbe repült. A 86.000 lakott város teljesen romokban fekszik. Eddig -10 halottat, 601) nál több sebesültet húztak ki a rontok alól. Közel 300 az eltűntek száma. Az anyagi kár több millió font sterling.
A török felkelőket visszaszorították. Angoroi jelentések szerint a ko; máuycs-jpatok visszaszorították a felkelő bandákat, melyeket repülőgépről bombáztak. Sikerült két sejket elfogni.
Végetért az oláh főiskolások sztrájkja. A bukaresti diáksztrájk véget éit. Az ifjúság alávetette magát a tanári kar határozatának. A katonaságot néhány nap múlva visszavonják az egyetem épületéből.
Mussolini állapota válságos.
Mussolini állapotáról a legkülönfélébb riasztó hírek keringenek. Igy egyik verzió szerint Mussolinit szívszélhűdés érte, más hírek pedig azt mondják, hogy revolverlövésekkel meg van sebesítve. Tény, hogy Mussolini állapota súlyos és hogy titkárján kivül senkit sem fogad villájában.
Meghalt a svájci szövetségi kancellár. Sleiger Adolf, Svájc szövetségi kancellárja hétfőn reggel 6ti éves korában hirtelen elhunyt.
Szétvert véres kommunista tüntetés. Kölnből véres kommunista tüntetést jelez a táviró. A fekete-vörös-arany szervezet gyűlésén, a melyen Mörsing szász kormányéinak beszédet mondott, a kommunisták tüntetést rendeztek, amelyből verekedés támadt. Mintegy pár száz főnyi tömeg székekkel és botokkal egymásra támadt, míg a rendőrség széjjel nem szórta a tüntetőket.
Gyorsírók Fabró-emlékünne-pélye. A nyíregyházai gyorsírók egyesülete március 3-án a legnagyobb magyar gyorsíró, néhai dr. I\'iibró 1 lentik emlékére ünnepélyt tart. Az ünnepi beszédet dr. VikAr Béla, az Országos Magyar Gyorsíró Egyesület tiszteletbeli elnöke mondja.
Az angol közvélemény Magyarország problémáiról. Az angol sajtó mind sűrűbben foglalkozik a magyarországi problémákkal. Igy a Manchester Quardian vasárnapi vezércikkében arra a következtetésre jut, hogy a magyar kormánynak sikerült azokat a reménységeket beváltania, amelyeket a Népszövetség eszméjének barátai hozzáfűztek, amennyiben az állami pénzügyeket rendezte, de ez távolról sem jelenti azt, hogy Magyarország gazdasági és politikai problémái is kivétel nélkül megvannak oldva. Magyarország gazdasági problémája ugyanaz, mint az utódállamoké. Mindannyian azalatt nyögnek, hogy noha gazdaságilag mindig egymásra voltak utalva ezek az országrészek, most vámok hatalmas
Háborús történet
Irta: Girgaschné Sommer Boris
Megesett az Urnák 101 fi. esztendejében. pár hónappal a brest-litowski békekötés előtt.
És pedig egy öreg népfölkelóvel, egy alföldi magyar parasztemberrel, akit a harctérre vittek.
Ahogy akkor mondtuk, vitték is, meg nem is ...
Emlékek, melyek sohasem homályosulhatnak el, borzalmak, melyek ma is megrázok, veszteségek, melyek örökre pótolhatatlanok ... Erkölcsi, fizikai erők tragikus, eredménytelen megsemmisülése; csak talán századok, ezredek múlva feltámadó vagy születő eszmék csiráit rejtő nagy mártíromsága milliók életének...
Lakóhelyünk ugy 30 kilométernyire feküdt a lengyel határszéltől: kies, felvidéki városka fenyvesekkel koszorúzott hegyek alatt a Tarca völgyében. Első gyűjtő- és kői házállomása az északi harctérnek és a magyar jótékony vendégszeretetnek.
Békevilágban kedves, szelíden regényes táj. De a háború kitörésekor
nagyjelentőségű vonala a támadó és védekező hadműveleteknek, az ország minden részéből odatorkoló forgalom.
láttuk a virágos katonavonatokat; jöttek ausztiiaiak, morvák, stájerok, tiroliak; jöttek a délceg magyar ifjak a/ Alföldről, Délvidékről, Dunámul-rul: mint bőségszaruból ömlött ki a sok fiatal élet, melyeket elnyelt a lengyel homokos síkság, el Limauowa, Krasznik — a rokitnói mocsarak... el a nagy orosz föld belseje, Pettsa, Krasnojarszk, Szibéria fogolytáborai...
t-s jöttek visszafelé, kezdetben még tiszta csukaszürke ruhájukban az első sebesültek. Majd mind fáradtabb és fáradtabb csapat: kimerült testű, bekötözött fejű, karu, elfagyott lábu, szomorú szemű, lassú emberkék a vonatok gőzös büzü belsejéből... gyógyulást keresni, uj izomerőt a további harcra, vagy — csen-dess nyugvóhelyet a kereszt tövében ...
Jött a szivet, lelket rázó, félelmes, zord hangulat, veszedelmet rejtő tompa sejtelem, ellenségváró, rettegő készülődés, az otthonát, tahiját féltő, szorongó nyugtalanság . . . Jött a nagy visszavonulás... a I napokig, hetekig tárló kisvárosi lát-
ványosság ... \'I rének, sebesültek, muníció, gyalogosok, tüzérek, huszárok ...
Galíciai menekülő alattvalók, trén-s/.crü bevándorlása: ágynemük, puk-rócok között gunnyasztó, didergő, szomorú, éhes kicsi gyermekek...
Jött a kárpáli ágyubömbölés, melyet a sejtelmesen zugó hegyek százszoros visszhangban vei tek visz-sza... . Jött a nagy menekülés, a kiki féltett holmijának biztos helyre vélt szállítása, pincébe falazása . . . Ivgö falvak, szétlőtt városok, pusztuló állat- és élelmiszerkészletek, nieiie-küícís jisjvíEsckcIcsttoJ har.gosr zsúfolt, éjszakai\'sötét vonatok, melyeket orosz golyók lőttek már uíjokban...
Az emlékezetben kavargó, váltakozó tarka képek, mint a kaleidoszkóp színes, soha nem egyforma alakzatai . ..
Te áldott Dunántúl, te drága Alföld, ettől megkímélt a sors, azért adott népednek az Isten a menekültek irányában oly megértő, segítő szivet!. ..
Már, mondom, harmadik évét járta a világkatasztrófa dúlása. Ismét otthon lehettünk/ de a háborít Furiája
már tort ünnepelt: leikünkön ott ült az elvesztett kedveseink miatti sötét bánat, kedélyünkön a mindennapi élet szürke, ólmos gondja, a csüggedő reményvesztettség, a háborús nyomorúság súlya... Az önkéntes ápolónők csapata a járványos betegségek miatt rég feloszlott városunkban, csak szakképzett, katonai kezelés alatt állottak a kórházak. Azt azonban nem akadályozhatták meg, hogy átutazó, vagy érkező sebesülteket a közönség meg ne vendégeljen.
Egy ilyen alkalommal történt, hogy hideg őszi napon, "öreg nép-fölkelők vonata érkezett az Alföldről s a sebesült-vonattal párhuzamos, szomszéd vágányon állt meg.
Többnyire komoran, gondolkodó arccal ültek a padokon vagy kilógó lábakkal a kocsik alján. Napbarnított arcukat sötétvörösre csipkedte a hegyi szellő, csontos, bütykös kezük elárulta a nagy gazdasági munka befejezését, mely mcgtelitette otthon a csűröket, a magtárt, a padlásokat, a borospincéket — és a szivöket megnyugvással, hogy övéiket talán nyomorogni nem tudják majd. Az emberi lélek mélyén rejlő reménységgel, hogy mire ismét meg-
, { Tv
1925 március 1.
ZA1.A1 KÖZLÖNY
fala választja el őket egymástól. Magyarország gazdasági stabilitása nem érhető cl addig, mig vezetö-tényezök olyan „álmokkal" kecsegtetik magukat, hogy visszaszerzik az elvesztett tartományokat. A magyar honvédelmi miniszter legutóbb azt mondotta, hogy Magyarország teljesítette a leszerelés kötelezettségeit, de az utódállamok nem.
Ez a tétel nagyon dicsérendő, — írja a Manchester Quardian — ha az általános leszerelés kiinduló pontja akar lenni — nern pedig arra, hogy Magyarország a hadsereg létszámának felemelését követelje. Mert ha Magyarország arra a szerencsétlen gondolatra jutna, hogy mindazt az energiát, amelyet talpraállitására kellene fordítania, ilyen akció tervére javasolja — akkor az a veszedelem fenyegetné, hogy eljátszaná azokat az előnyöket, amelyeket a Népszövetség védőszárnyai alatt elért. Remélhetőleg a tekintélyes Manchester Quardian szép cikke kinyitja sokaknak a szemét, akik „ Anglia magyar-barátságától" várják a magyar igazság diadalát.
Megalakult a kiskanizsai kereskedők és iparosok kőre
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
= Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 25.000, kötölt kebátok és sevetterek 890.000, kötött mellények I95:QOO koronába kerülnek.
=> Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
~ Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papirt.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
divatárucikkckben
tc;jcn pribavátArlAM AX
Szomolányi Gyula
Csengory-ut 2. axáni alatti
(• Hangya mellett) Citctfbcn.
ujul a természet örök körforgásán a szunnyadó föld: talán újra otthon lesznek.
Végig néztük a kocsisori, beszédbe is ereszkedtünk némelyikkel. Az igazat megvallva, a bihariak között ismerőst is kerestem, mert magam is onnan származtam fel a hegyvidékre.
Nagy meglepetésemre egy bácsiban Nagy Jánost ismertem fel, otthoni szölósszomszcdunkat. A kocsi lépcsőjén állott s ugy látszott, mintha egy kis bátorságot is öntött volna fel magába az útra ...
Sokat nem beszélhettem vele, csak feleségéhez irt lapját vettem át kérésére, feladás végett.
Közben jelt adtak a pályatest elhagyására, a vonatok indítására s a közönség megindult lassan a város felé.
Gépiesen futottam át szememmel a lap verébfej betűit: Kívánom, hogy ezen pár sor irásom a legjobb egészségben találjon benneteket, én is egészséges vagyok — most megyünk a harctérre.
Ismerős bekezdés — mintha már olvastam volna valahol . . . azután bedomtam az állomás postaszek-rényébe. (Vége köv.)
Nagykanizsa, március 2
A kiskanizsai kereskedő és iparostársadalom körében régóta mozgalom indult meg, hogy a Polgári Olvasókö-lön kivul tümói üljenek és megalakítsák a maguk külön egyest!letét, mig végre vasárnap élénk részvétel mellett a Simon-féle vendéglőben összejöttek, hogy megtartsák alakuló közgyűlésüket.
A közgyűlésen a hatóságot Lázár Kornél államrendőrségi fogalmazó képviselte. Nagykanizsáról kimentek Bazsó József ipartestületi elnök, Ba-kos Gc/a dr. ügyvéd, Maiikár Vince, Ofenbcck Vilmos és többen, akik a nagykanizsai iparostársadalmat képviselték.
Baticza Józstf kádármester szólalt fel elsőnek. Utalt arra, hogy a Polgári Olvasókör tagjai felkeresték és hangsúlyoztak elölte, hogy feleslegesnek tartanak egy ujabb alakítást, mert a Polgáii Olvasókör magában foglalja ugy a földműves, mint a kereskedő és iparostársadalmat. Mindegyik megtalálja az Olvasókörben a maga osztályát. Azért felveti a kérdést, gondolják és beszéljék meg előbb, hogy vájjon szílkséges-n tartják-e egyáitalán ezt az ujabb tömörülést.
Bakos Géza dr. figyelmezteti az egybegyűlteket, hogy mindenekéi Mt (ártsák be a formalitásokat Alakuló-gyűlésről lévén szó — kell, hogy először korelnököt válasszanak és csak azután határozhatnak, szükségesnek tartják-e az ujabb alakulást vagy sem.
Erre egyhangúlag Fcrk Ferencet elnöknek, Kartovits Jánost pedig jegyzőnek választották.
fark elfoglalván az elnöki széket, rámutat arra. hogy szükséges egy megfe-eiő otthon alapítása, ahol a kiskatiizsai kereskedők és iparosok összejönnek, ügyeiket elintézik és otthon érzik magukat.
Berke György azt mondja, hogy a kiskanizsai iparosság és munkásság kívánsága az — hogy megalakuljon egy külön iparoskör, inert nem érzik magukat jól a túlnyomóiig föld-mivestagok között, akik mintha éreztetnék velök, hogy nem hozzájuk valók. Kulturális és szórakoztató egyesület akar leírni az uj alakulat, amely a politikát a inaga kebeléből teljesen kizárja.
Baticza kijelenti, hogy az clőértc-kezleten a munkásság nem képviselte magát.
Bazsó József ipartestületi elnök szólalt fel ezután.
Sziyesai jölt ki KiskanizSára, — mondotta Bazsó — hogy használjon és segítségére legyen iparostársainak. Abban a gondolatban jöttek ki, hogy megalakítják a kiskanizsai kereskedők és iparosok körét. Végtelen örömöt okoz ez a gondolkodás, hogy az iparosság szabad idejét, ne a korcsmaasztal mellett töltse. De nem tudja megérteni, miért kclijen ezért széltagozcdnia és szétforgácsolódnia a kiskanizsai társadalomnak, amikor sokkal helvesebb és célravezetőbb — ha a már meglevő I\'olgíri Olvasókörben fonódnék össze. Hiszen az egész iparososztály túlnyomóan kiskanizsai születésű. Miért ne érezné magát tehát jól ott és miért ne találná fel magát, — ahol a saját faj-fájlbelieket, apját és testvérét találja ? Az iparosság keil, hogy megadja az értékét szellemi fölényével annak a Polgári Olvasókörnek. Ha az iparosság bevonul az Olvasókörbe a maga felsöbbségével — kell, hogy
az iparosság ott a vezctíszcrcphez jussur, kell, hogy tekintélyt szerezzen magának.
Azt mondja, gondolják meg jól, hogy megcsináljAk-e ezt az uj tömörülést, nteil nagyon szomorú jelenségnek találja azt, hogy a már meglevő alakulattal szemben megalakítsák a külön alakulatot. Nem tartja az iparosság érdekében valónak ezt az alakulási. Igen, az iparosig igyekezzék nwg.lnak egy szép pozíciót kivívni — de ne a szülők, testvérek és társaikon kivtll.
Mimikét fél eszméjét tiszteletben tartja, de mint az iparosság jelenlegi vezetője, szükségesnek tartotta e/.l az. ö egyéni véleményét kifejezésre jut-ti.hii. Határozzanak tehát afelett, hogy megalakilandónak vélik-e az ujabb köri, vagy sem.
Baticza ezután az önálló iparosokhoz intézi szavait: maradjanak meg a Polgári Olvasókör mellett. Ha az ipari munkásság külön akar tömörülni, ám tömörüljön külön.
Bazsó József az ipari munkásság érdekében szólal fel. Nagyon jól esett neki — mondja, hogy az ipari munkáság is az iparosokkal akar együtt tömörülni. Hiszen semmifele érdekellentét nitvs az ipari munkásság és a kisiparosok között. Kiskatii-zsátnk oly kevésszámú polgársága van, hogy mindenkire szükség van, hogy a társaséletbe bevegyük. Igen, módot kell nyújtani és találni arra, hogy az ipari munkásságot is bele-vigvük abba a társadalmi életbe, ahol az iparosság van. Figyelmébe és oltalmába ajánlja, az iparostársada-lomnak a munkásságot, amely test az ó testükből, vér az ő vétőkből.
Bakos Géza dr. szavazás alá ki-vánfa bocsátani a kérdést — megalakítják- e a külön tömörítést, vagy sem.
Több hang főleg a szervezett munkásság soraiban, erre erélyesen közbekiált :
Mi megfogjak alakítani! Aki akar az velünk jön. aki nem akar az nem jön! A szenvedélyes hangvegyületbe és egyes kitakadásokra Bazsó József ipartestületi elnök határozott hangon felszólal: Az iparosok egységét megakarja óvni. Az ilyen eljárást, terrornak minősiti
Baticz erre felteszi most már a kérdést a közgyűlésnek, akarják-e megalakítani a kiskanizsai kereskedők és iparosok körét, vagy sem.
Ofenbcck Vilmos magyarázó felvilágosításai után fzavazas alá bo-csájtiák a kérdést, mely időre a közgyűlést felfüggesztik.
A jelenlevők között azután szavazólapokat osztanak ki.
Félóra múlva kihirdették a szavazás eredményét.
A leadott 45 jogos szavazatból 3-1 a megalakulás mellett, 11 pedig ellene döntött.
Elnök erre megalakultnak nyilvánítja a Kiskanizsai Kereskedők és Iparosok körét.
Bakos dr. indítványára ezután 3 tagu bizottságot küldtek ki az alapszabály kidolgozására. Tagjai Horváth Ferenc, Lőrinc József, és Bakos Géza dr. leltek. Majd az ideiglenes vezefőzéget választották meg.
Elnök lett Lórincz József (kőműves iparos), alelnök Katlovits János (kereskedő), titkár Koszom József (kereskedő), pénztárnok Horváth József kovács iparos). A tizenkéítagu választmány tagjai: Baticza József, Kelemen József, Mészáros János, Hegedűs Lajos, Berke György, Ma-
gasházi Sándor. Németh József, Strukla Jó/.ssf, Flumboit József, Szo-kol Vendel, Antal István és Jáger
Sándor.
A Kör ügyészi teendőinek elvégzésére Bakos Géza dr.-t kérték fel.
Kartovics János azután buzdító beszédet intézett a kör alapitóihoz. Lórincz József elfoglalja az elnöki széket. Majd Bazsó József emelkedik szólásra.
— Az urak abban a gondolatban jöttek össze, hogy megalakítsák a Kiskanizsai Kereskedők és Iparosok Körét, mely azt a célt szolgálná, hogy a napi munka után összejöjjenek és megtaláljak azt a családi kört, amelyben jói érzik magukat. Ö ugyan egy másik gondolatot helyesebbnek talált, de amikor most ez az uj alakulás megtörtént, a nagykanizsai Ipartestület nevében üdvözli az uj Kört.
A közgyűlés este 7 óra után ért véget.
Öniíli asszony a kapitányságon
Akinek a fülébe rádió-
állomási kapcsoltak
Nagykanizsa, március 2
Tizenegy óra lehetett. A rendőrkapitányságon ilyenkor legtöbb a munka. Az emberek egymásnak adják a kilincsel. Különösen vasárnap után — hétfőn. A lépcsőházban ott áll az őrszem a megszokott helyen, ahol emberemlékezet óta teljesít szolgálatot egy-egy rendőr, hogy az embereket útbaigazítsa. Mi is felmegyünk, hogy szokásosan az előforduló események iránt érdeklődjünk, amikor egy uriasan öltözött asszony jön utánunk fel a lépcsőn, hangos megjegyzéseket téve a lakáshivatalra. Mikor meglát bennünket, mosolyog reánk: Igei), a vizsgálóbíró ur. No, végre segítségre lesz, hogy letartóztassanak engemet. Mert tudja, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös. Tartóztassanak le engemet. Tovább akarunk menni, abban a gondolatban, hogy a jókedvű hölgy bizonyára összetéveszt egy ismerősével, amikor a lépcsőn felfelé jön egy rendőrfelügyelő.
Az asszony rendőrcgyentuha láttán odamegy a rendőrtiszthez és-kérdi tőle:
— Hol a főkapitány ur? Kérem, én a főkapitány úrral szeretnék beszélni, tessék engem bejelenteni.
A rendőrtiszt indignálódva a szokatlan megkeresés felett, oda szólítja az -"rezemet, mutassa meg a hölgynek a kapitányság vezetőjének az irodáját.
A nő azonban, alighogy egy lépcsőt felmegy, visszanéz a rendőrtisztre :
— Igen, én vagyok az, akit keresnek. En követtem cl a legnagyobb bűnt.
Csodálkozva néz a rendőrtiszt a nőre, aki tovább folytalja. hol hozzánk, hol a rendőrtiszthez szólva:
— Lehetetlen, hogy mit csinál ez a lakáshivatal. Belekapcsolja a rádiót a fülembe. Adjanak nekem két rendőrt, hogy megmondjam a lakáshivatalnak, hogy szereljék le a rádió állomást a fülemről .. .
A rendőrtiszt, aki persze azonnal tisztában volt a nővel, erre elinti a rendőrt mellőle és barátságosan odaszól neki:
— Ja ugy, önnek panasza van? No, ehhez nem kell önnek a főkapitány ur. Tessék velem jönni a panaszirodába. ott megmondani a panaszát és akkor szívesen segítségére vannak.
ZALAI KÖZLÖNY,
1025 március 3.
És elvezeti a nőt a panaszirodába, ahol Lázár Kornél államrendőrség! fogalmazó a vezetőliszt. A párbeszed, illetve a nő hangos viselkedése hamar csődületet okozott, akik szánakozva, mosolyogva figyelik szavait.
Lázár fogalmazónak is elég volt egy intés, egy szemrebbenés és tisztában volt az „esettel", mielőtt a nfl csak egy szót is szólj volna. Udvariasan helyet kinált neki. A nő azonban idegesen járt fel-le Lázár fogalmazó asztala előtt:
— Adjanak nekem sürgősen két rendőrt, hogy a lakásomon leszereljék a rádió-allomást. ami a fülemben van. Ez már bosszantó, amit a lakáshivatal csinál velem. A rádió állomás a fülemben ...
Benyitunk mi a panasz-irodába.
— Jaj, itt a vizsgálóbíró ur! No, de most már segítsenek aztán.
És Lázár fogalmazó „segit." Mit csináljon mást. Megkérdezi, hogy hívják. Kluger Edéné — volt a felelet. Többet nem lehetett.kivenni belőle. Megmaradt továbbra is fix ideája mellett: a rádió-állomás, amely a fülében van. Lázár fogalmazó aztán rendőrt adott melléje, hogy az majd otthon kikapcsolja a füléből a rádióállomást.
A rendőr a szerencsétlen asszonyt persze tapintatosan lakására kísérte.
A művésznő titkos imádója
Érdekes megvesztegetési pör a nagykanizsai törvényszéken
Nagykanizsa, mirclrjs 2 Annak idején már részletesen megemlékeztünk arról a fiatalemberről, aki egy budapesti szanatóriumban meglátta Miller Irént, a kiváló fővárosi művésznői, aki rövid idei gyógykezeltetés végett a Fasor<szanatórium-ban tartózkodott és annyira szerelmes lelt a művésznőbe — persze annak tudta nélkül — hogy amikor az Abbáziába üdülésre utazott, fogta magát és minden útlevél, vízum vagy igazolóiratok nélkül felüli a budapesti délivasut egy vonatára és Nagykanizsáig eljutott. Az volt a terve, hogy Nagykanizsáról majd autón átmegy a határon és outiét aztán könnyen tovább Abbáziába.
Az egzaltált fiatalember, Czeizler András banktisztviselő, egy gazdag ujdombóvári polgár fia, néhány százezer koronával a zsebében elindult Budapestről. Már a vonaton is feltűnést keltett ideges viselkedésével. Amikor Nagykanizsára ért és látta, hogy nem mehet tovább, az állomáson egy autó tulajdonosával alkudozott, hogy mennyiért viszi el a murakereszturi határig. A fiatal Czeizler ép felakart lépni az autó lépcsőjére, amikor még egyszer idegesen odaszólt a soffórnek: De aztán olyan gyorsan hajtson, amennyire csak lehetséges.
Az állomáson szolgálatot teljesítő, egyik államrendőrségi delcktivnek, aki szem és fűltanuja volt Czeizler alkudozásának, Czeizler sürgető kijelentése gyanúsnak tűnt fel és abban a feltevésben, hogy valószínűleg egy a határon átszökni akaró bűnöző — Odament hozzá és igazolásra szólította fel. A megijedt fiatalember persze nem tudta magát igazolni. Erre a detektív leszállította az autóról,^ hogy előállítsa a kapitányságra.
Czeizler András — a művésznő titkos imádója — erre könyörgésre fogta a dolgot. Engedje cl a detektív. Az természetesen hajthatatlan maradt.
. Czeizler erre kOO.OGO koronát igén a detektivnek, ha szabadon engedi. A detektív erre válaszul bevitte a
kapitányságra, ahol hosszabb faggatás után őszintén megvallott mindent. Hogy mi késztette ót az u.\'ra.
Nyomban telefonáltak a fiatalember hozzátartozóinak, akik csak akkor értesültek arról, mi járatban volt az egzaltált lelkű fiuk. Igazoltak ót és egyik ügyvéd hozz tartozójukat elküldték érte Nagykanizsára, aki visszavitte Ót szüleihez.
A rendőrség azonban feljelentette a fiatalembert a kir. Ügyészségen megvesztegetés miatt.
Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvénv-. széken, melyre a vádlott Czeizler András banktisztviselő és védőügyvédje Szőltőssy Zsigmond dr. ujdombóvári ügyvéd megjelentek.
A vádirat szerint a kir. ügyészség a Btk. 470. §ába ütköző megvesz-tegetéi vétsége címén emeli ellene vádat.
Kenedi Imre dr. táblabíró kérdéseire Czeizler őszintén beismeri, hogy felajánlott a detektivnek 200.000 koronát, ha szabadon engedi.
Kenedi dr. kérdi tőle: Mit akart maga itt Nagvkanizsán?
— Egy művésznővel akartam itt találkozni — feleli megszeppenve az ifjonc.
— Hol ismerkedett meg maga azzal a művésznővel? - kérdi tovább dr. Kenedi.
— A Fasor-szanatóriumban láttam meg — válaszolja szemlesülve.
Kenedi dr. megállapítja, hogy a vádlott több izben idegszanatóriumban kezeltetett.
Fritz államrendőrségi detektív, akit ezután a törvényszék kihalgat, nem emlékszik már határozottan az ügyre, amely a mult évben történt, de a jegyzőkönyvben foglalt vallomását fenntartja és kész erre esküt tenni. Mikor Kenedi dr. felolvassa vallomását, visszaemlékezik, és elmondja nagyban a történteket, miket a vádlott is\' beismer?.
Metz kir. ügyész fenntartja a vádat C/cizIcrrel szemben.
Szőllőssy Zzigmond dr. védő ulal arra, hogy a fiatalember nem egészen normális. Egzaltált fiu, aki egy budapesti szanatóriumban meglátott egy \'országos nevű művésznőt — és halálosan belészeretett. Amikor a művésznő Abbáziába ment üdülni, a fiu utána akart menni. A vonaton leszállítottak, ekkor újból felugrott a vonatra — és így ért Nagykanizsáig. Nem tudta, hogy mit csinál. Vitaija azt, hogy jelen esetben megvesztegetésről lenne szó. Ö nem volt bűnös, nem követettel büncseickmén>t, tehát nem is akarta a detektívet kötelességének megszegésére bírni. Ezért bűncselekmény hiányában kéri védence felmentését.
A biióság rövid tanácskozás után kihiidette Ítéletét.
Bűnösnek mondotta ki Czeizler András bpcsti banktisztviselőt a Btk. 470. §-ának 1 tételébe ütköző megvesztegetés vétségében és ezért a fennforgó nyomatékos enyhítő körülmények figyelembevételével mindössze egy millió K fő és 503000 K mellék pénzbüntetésre és az összes felmerülő költségek megfizetésére ítélte.
Indokolásában kimondotta a bírósági hogy noha a cselekmény a megvesztegetés összes kritériumait kimeríti, tekintettel vádlott idegállapotára, a fogházbüntetés alkalmazását luiszigorunak találta és ezért csak pénzbüntetésre ítélte.
Miután a kir. ügyész és vádlott megnyugodtak az ítéletben, az ítélet jogerőssé vált.
. . . És a művésznő titkos imádója boldog mosollyal sictett Ügyvédjével a tárgyalóteremből az állomásra.
napirend
Március 3, kedd
Rómnl k.>1ollkus: Kunigunda. Proícs-•tns: Kornélia. IxraeHti: Adar hó 7.
r:»(k kel revpeí 6 óra 3S retek<Y, nyuj; ui\'x délután 5 óm 48 perekor.
A X<*tcort»lnRlid Intézet |elenlé»r szerint liőstllycdésícl, keletről csapnak várható.
Országos Kamara Szinliáz. c&tc 8 Jxal kezdettel: Tartuífc, veitek.
A Nagykunlzsal Kaszinó v-ifc Imiik-vcKcityc. A cn. kir. Operaház e^yultc->é»iek opciaelfadiss a Kaszinó nagyit.-miben e»tc órakor.
Mozi. Vránlíi: Pcnilmádók (tömfltt erj/énv. üres .s/iv), Wcrner Krauss lő-szereplésével. Elóadasok 7 é* í> órakor.
Megtörtént
vasárnap délután Nagykanizsán, hogy a •/ árára hirdetett előadást nem lehetett megtartani, mert arra mindössze I jegy fogyott el s a jegyszedőnőkkel, tűzoltókkal és rendőrökkel együtt néni voltunk többen, mint tizenketten a nézőtéren. F.z pedig történt azokban a napokban, amikor egyre hangosabban sirunk kőszinház és kultúrpalota után, s szinházépitó-egyesiilet alakul egy modern színház építésére.
Az esti előadás után pedig, melyen szintén nem voltunk többen mint negyvenen, elmentünk a Cen-trálba, hol asztalt alig leheteti kapni, mert a Jazz-Uandnak volt bemutatkozó estéje.
Szomorít jelenség ez, mely mellett nem tudunk szótlanul elhaladni. Mi megtudjuk érteni azokat, kik gyönyörűségüket találják ebben a bizar muzsikában, de ha a színház nem vonz száz embert se a nézőtérre\' akkor — tisztelettel kérdjük — minek az a nagy lelkesedés egy uj színházépület után?!
Vagy nem lenne jobb. ha a színházépítő- és kultúregyesület sebtében, még nrielőtt alapszabályait jóváhagyja a belügyminiszter, — átalakulna kabarérendező bizottsággá vagy jazz-band impresszárióvá ?
Igaz, hogy \'-Vzzel nem teremt kultúrát, de jövedelmező vállalkozásra szánná rá magát s minek egy olyan városban színház, melyben komoly, tartalmas daraboknak negyven nézője akad....!
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Március 5: A Ztínyi Irodalmi és Művészeti Kflr liceális előadása (Suftlnyi Gyula A magyar nemzet történelmi hivatása III.) a Kaszinó nagytermében este léi 7 órakor.
Március 8: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór liceális előadása (Mahler*-.IMc egyetemi tanár: Tut-Ankli-Amen és kora) a Kaszinó nagytermében este fél í) órakor.
Március 12: Zrínyi Irodaliyt és Művészeti Kör liceális előadása (S;i^eli Károly dr. A Bjlatonról) a Kaszinó nagytermében este tél 7 órakor.
Márcluft 14: .Sajtó-estély." A .Zalai Közlöny" szerkesztődének \' műsoros estély* a IVltiári Egylet összes cr.ieicti helyiségeiben* Kezdete este 9 óra:«,r.
Március 15: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kiír március l!>-iki emlékünnepélye.
-Március 19: A Zrinvl Irodalmi és Mll-v. -.zctl Kór liceális előadása (SzakállGyula történelmi előadása) a Kaszinó nagytermében este léi 7 órakor.
Március 25: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kí.r liceális előadása (dr. Lukinich Imre) a Kaszinó nagytermében este léi 7 órakor.
Március 2"J : A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai emlékünnepélye.
Április 2: A Zrinyi Irodalmi és Művé. szeti Kíir liceális előadása (Dómján Lajosdr) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor\'
Április 16: A Zrinyi Irodalmi és Művé-szeli Kör liceális eladása (dr. Tholw,iy Zsigmond) a Kaszinó nagytermében e,(t fél 7 órakor.
Április 23: A Zrinyi Irodalmi és Művé-szeti Kór liceális előadása {Kelemen Ferenc) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
— Az összeíró küldöttségek munkába állnak. Nagykanizsa nemzetgyűlési választó jogosultjait összeíró küldöttségek március 10-én kezdik meg munkájukat. Március 4-én délután a 11 nagykanizsai választókerület négytagú küldöttsége értekezletre jön össze a városháza tanácstermébe, aliol Krátky István dr. főjegyző ismertetni fogja teljes részletességgel az összeíró küldöttségek tennivalóit. Utána a küldöttségek 44 tagja leteszi az esküt a polgármester vagy helyettese kezébe.
— Az uj segédkántor. Nagy-kanizsa város tanácsa Lengyel Gyula volt budapesti tiszlviselötelepi kántornak segédkántorrá való kinevezéséhez hozzájárult.
— A Zrinyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör március 4-én délután 6 órakor a postapalotában igazgatótanács-Ülést fart. Megbeszélésre kerül a március 21-én a kul-turház javára tartandó ünnepély és a vármegyei dalosverseny ügye.
- Adomány. Raft Istvánné 100 ezer koronát adományozott a városi szegényháznak özv. Fiedler Antalné sírjára szántkoszorumegváltása címén.
— Állatorvosok harmincéves találkozója. Az 1895-ben abszolvált állatorvosok az Országos Állatorvos Egyesillet vasárnap Budapesten tartott kongresszusa c!ő\\L szombaton este tartották 30 éves találkozójukat. Zalamegyéből Kukuljevicz József dr.. keszthelyi gazdasági akadémiai iánár és Fodor Vilmos Idényei járási főállatorvos végeztek lBífe-ben, kik mindketten résztvettek a találkozón. Az Országos Állatorvos Egyesület vasárnapi kongresszusán Zalamegyéből a két jubilánson kivül résztvettek Nagykanizsáról dr. Wol/f Lajws városi állatorvos, Zalaegerszegről dr. Keilész Lipót törvényhatósági állatorvos, Szekeres Vince keszthelyi járási állatorvos, Lacher József pacsai állatorvos és Koch Béla zalaszentgróti állatorvos.
Eljegyzés. Wirth János vendéglős eljegyezte tev. Leiner István-nét Nagyatádról. Minden külön értesítés helyett.
— A közkórház februári élelmezési számlája. A nagykanizsai közkórház február havi élelmezési számláját tegnap terjesztette be a városhoz a kórház vezetősége. Eszerint a közkórliázbau ápolt betegek multhavi élelmezése fejenként és naponként 10.000 koronát számitva 85/X56.950 koronába került. Az ápolási napok száma 729l\\ napi átlagban, tehát 260 beteget ápoltak a közkórházban február folyamán.
= Rabs/olgaklrálynö: Beregi Oszkárral és Korda Máriával.
— A budapesti Filharmonikusok rnonstre-hangversenye. Ku-moly zenei eseménye lesz március 23-án Nagykanizsa közönségének. A budapest Hlhshítoniai Társaság tagu zenekara hangversenyez, Tutit Bernát karnagy vezetésével és Szcat-györgyi László hegedűművész közreműködésével. Jegyek a mai naptól Szerb Ernő üzleíében kaphatók.
— Orvosok társasvacsorája. A
nagykanizsai orvosok szokásos társas-vacsorájukat csütörtökön este Öórafíor a Kaszinóban fogják megtartani.
I0» március 3.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Az elemi iskolák Jókai-Dnnepélye. A középiskolák után most vasárnap az Összes nagykani-l53l elemi iskolák tartoliák meg lókai-ünnepélyüket a központi elemi iskola tornacsarnokában, melyre a kedvezőtlen ido dacára nagyszámú szülő és érdeklődő közönség jeleni meg. Az ünnepély a diák-mise után vette kezdetét, melyet az ifjúság .friss hangit Himnusszá nyitóit meg. — H\'űiW Zsuzsika a központ elemi iskola IV. oszt. tanulója kedvesen és értelmesen szavalta el Jókai Gyalu diák cimll költeményét. Wwv.fl/1 József állami tanitó tluncpi beszédében fejtette ki — ki nekünk Jókai Mór. Maj.l Koslein Teréz IV. oszt. tanuló szavalta el Jókainak .Mondj mesél\' cintü költeményét. A kedves iskolaünnepség a Hiszekegy hangjai melleit ért végcL
=, Rabszolgaklrálynő: Beregi Oszkárral és Korda Máriával.
— Hegedlls György dr. — Wolff Károly ügyvédje. Woljf Károly dr. a fdudvamagyi biróság elnöke Ircperelte a Népszavát egy cikke miatt. Wolff dr. jogi képviselőjéül Hegedlls György drt, lapunk és vállalatunk ügyészét kérte fel.
— Jóváhagyott városi határozatok. Tegnap érkezeit meg a törvényhatóság által jóváhagyóit. Nagykanizsa város képviselőtestülete állal a legutóbbi közgyűlésen hozott határozat; az egyik az, épitési szabályrendelet módosítása, a másik a vigalmiadó szabályrendeleten eszközölt módosítás. A módosítások mind* egyike csak technikai természetű.
— Jókai ünnepély Kiskanizsán. A kiskanizsai elemi iskolában március l-én a szentmise után szépen sikerűit ünnepélyt rendezett a tantestület. Az ünnepélyen a szülők is nagy számmal vettek részt. Az ünnepély műsora a kővetkező volt: I. Hiszek egy Istenben stb. ének. 2. Jókai-Havas Istvántól, fcafvalta: Ma-lalics Ilonka VI. oszt. tanuló. 3. Hajnalodik ének. Jókai élete, beszéd, mondta Filö Ferenc igazgató. 5. Nem veszhet el Magyarország sohasem és Csapj fel pajtás énekek. 0. Jókai irta Gyula diák. szavalta Bortól V. oszt. tanuló. 7. Himnusz.
— UJ harangok Hahóton. Hahóiról Írja a Zalai Közlöny tudósítja: Uj harangok lesznek a hahőti plébánia templomban. Gerstner Béla pliDános kezdeményezésére a községi elöljáróság és az iskolaszék taglalnak buzgólkodásával megmozdult a falu áldozatkész népe és adományaival biztosította, hogy az elnémult te r.iyok rövid időn belül újra hirdethessék Isten dicsőségét. A hitközség négy uj harangot rendelt a Seltenhofcr Frigyes Fiai soproni harangöntö cégnél, amely junius elejére leszállítja az uj harangokat. A nagyharang Sltlya 560 kg. lesz, felszerelésük Szentháromság vasárnap történik.
— Farsangi statisztika Kaposvárról. Kaposvárott a farsangon 5t> táncmulatságot rendeztek, Ez alatt a kél hónap alatt a város 1420 hektoliter bort fogyasztót!, ami 2U.tXK) koronás ár alapul vételével 2 milliárd 840 millió\' koronát jelent.
, — Uj B-llsta Kaposvárott. A Kaposvári városi létszánicsökkeiuó bizottság a napokban tartott ülésén ujabb 3 napidíjas! és 4 szolgai állási szüntetett meg.
, — Lakásépítés Kaposvárott.
Kaposvár város vezetősége tervbe-vettc 20—24 egyszobás lakás építtetéséi is két utca csatornázását. Mindkét munkára cliétcn kiírják a pályázatot.
~ Rabszolgaklrálynő: Beregi Oszkárral és Korda Máriával.
Friss ásványvizek érkeztek: Gicssltüblcr, Salvator, Selters, Karls-badi, Margit és Ágnes. Legolcsóbb árban kapható: Teulsch Gusztáv drogériájában, Városház épület.
Polgár Ilonka nóidivat-szalon Fő-ut 10.
= A Rabszolgaesászárnó monumentális kiállítása a múlt idők legnagyobb filmjeire emlékeztet. A bibliai történetük egyplomi hét csapás, Mózes megjelenése — a tenger szétválása, összecsapódása, Fáraó pusztulása meglepően nagyszerű.
TÖRVÉNYSZÉK
Elrendelték Kolozsvári Ödön elmeállapotának megvizsgálását
Budapest, mírclut 2
Kolozsvári ÖJön ellen 1022-ben Nagykanizsán a tötvényszék egy rágalmazási OgybŐl kifolyóan marasztaló ihletei hozott és Kolozsvárit, három havi fogházbüntetésre ítélte* A tábla az ítéletet helybenhagyta, de felfolyamodás folytán Kúriádé ke:ült íii. Ugy. Közben Kolozsvári Üdön. bjváry Géza, a keriikt volt nemzetgyűlési képviselőjének felhatalmazására kivatkozva, levelet iit Magyai István dr. kúriai bírónak, a rágalmazási per referensének. A levélben utal arra. liogy őt, hatvankét éves ember létére, pusztán azért, mert keresztény, itéllc el a biróság. Ilyen marasztaló itélelct pedig csak az a biróság. illetőleg ügyé>«ég hozhatott, amelynek tagjai kikeresztelkedett zsidók.
Hivatalból üldözendő két rendbeli rágalmazás vétsége cimén indult meg ellene ar. eljárás és az elsőfokú biróság a levelében használt kifejező-sekért kéthavi fogházbüntetésre. 400 ezer korona pénzbüntetésre Ítélte.
Felkbbezés folytán ma tárgyalta ezt az Itgyet a királyi táblán l)egré Miklós dr. táblai másodelnök tanácsa. Ulain Fcienc dr. a vádlott védője, kérte a bizonyítás kiegészítéséi és két tanú kihallgatását arra nézve, hogy a levél panaszolt passzusának a levélben hivatkozott Ujváry volt nemzetgyűlési képviselő \\alóban felhatalmazást adott-e. A tábla a bizonyítás kiegészítése iránti kérelemnek nem adolt helyt, ellenben elrendelte hivatalból a vádlott elmeállapotnak megvizsgálását azzal a megokolással, hogy ezt az intézkedést a tanuképen kihallgatott Kenedl torvényszéki tanácselnök vallomása is indokolttá teszi. A tárgyalást a vádlott elmeállapotának megvizsgálása céljából az itélótauács elnapolta.
Amikor az öccse a bátya lakásába tör. Magánlakséité-s büntette miatt került tegnap a nagykanizsai törvényszék elé Paká Lajos lialiöli lakos, mett egyik éjjelen diuva utódon beakait hatolni bátya Pako István lakásába és fejszével az ajtót bevágta. A tegnapi tárgyaláson a sértett KikA István kijelentette a biróság előtt, hogy Öccse bocsánatot kért tőle és kimagyarázta magát, liogy ittas állapotában nem bátyjához, de feleségéhez akart bcmeni. hogy őt felelősségre vonja. Miután a tárgyaláson bebizonyítást nyert, hogy l\'akó Lajos ittasságában nem tudta, hogy melyik ajtót vágta be -a biróság elfogadta védekezései és nem akarván a két fivér ko/.ölt a viszonyt elmérgesitcui — a vádlottat felmentette.
irodalom és művészet
Annuska. Gárdonyi Gézának kedves vígjátéka igen gondos előadásban kerillt vasárnap este színre. A címszerepben Mágori Mária keresetlen, közvetlen, meleg és bájos Annuska volt; partnere. Alapi Nándor szépen színezte ki szerepét; igen jók voltak Markoviin Piri és dr. Miklós Marcel s az összevágó előadást előnyösen segítették elő Adorján Erzsi és Kovács Karoly. Az előadás telt házat érdemelt volna.
Talfun. Lengyel Menyhértnek legsikerültebb és legmaradandóbb értékű darabjának a Taifunt tarlják. Mi e tekintetben s főleg ezen a helyen nem kívánunk szembeszállni ezzel a felfogással s a drámának csak tegnap esti előadásával óhajtunk foglalkozni. Ez az előadás pedig kifogástalan volt. A szereplők közül első helyen kell megemlékeznünk Alapi Nándort (Tokeramo), aki nagy gonddal színezte ki szerepének jellemvonásait s ha azt egészen nem is tudia előttünk rokkonszeuvessé tenni, ebben nem eljátszási képességének fogyatékosságát, hanem a szerzőnek túlságosan kiélezett beállítását kell látnunk. Nagyon jó volt Mágori Mária (Ilona); második felvonásbeli nagy drámai jelenetében nagyon szépen oldotta meg. Jál játszott Kovács Károly (az iró) s kisebb szerepben jó volt Ivanovics Hermin is. Közönség kis számban.
SZÍNHÁZ
Március 3., kedd: Tartuffe (vigj.)
Március 1., szerda: Sora (winmii)
Mireius 5.. ciütöftók: Suilttui betbity.
Március 6,. pintek: Vtra M írteva.
Március 7., szombat: Váljunk <t
Március 8., vaidniap déluüu: Annuska; este: S:aNn nM etrabtdsa.
Március 9., Mlíó (Bucsuet^adás): Ki-sirUtek.
M02«
Uránia. Kedd—szerda 7 is 9 órakor: l\'émimátők. (Tömöltersziny, tires szív) nagyszabású Imtfelvonásos kiállitásos íitm, a mai kornak szellemes és érdekes rajza. A főszerepei Werner Krauss játsza, valóságos kabinetalakifásl nyújtva a felcseperedett bankár alakjában.
Külön meg kell említenünk a lilm pazar kiállítását, melynél dusabbat táisadaiini drámánál még nem láttuuk.
velük szemben meg-megnyilvánuló szimpátiája. Az NTb fiatal birkózói is szépen szerepeltek és különösen a pehelysúlyú Fenyvesi nagy igéiét a jövőre nézve.
A verseny részletes eredménye a következő: Légsúly : I. Soós Törekvés. 2. Fcltér K Máv. 3. Maiiluauó NTE—Mantuanó harmadik helye Klinger UTE és Tarabó NTE előtt nagy meglepetés.
Pehelysúly: 1. Szalay PSC, 2. Mattan Törekvés, 3. Nagy SzDVE. Ez az egyetlen súlycsoport, hol a lehetséges pécsi birkózó el tudta hódítani a pestiektől az elsőséget.
Könnyűsúly: 1. Incze Máv Gép-gvár, 2. Schrankó BAK. 3. Vadász SzDVE. — Itt indult a legtöbb versenyző. Incze igazolta nagyszerű pesti eredményeit.
Kisközép suly: I. Farkas Vasas, 2. OyOiffy K Máv, 3. Tóth SzDVE.
Nagyközép suly: I. Ferenczy MÁV Gépgyár, 2. Tüttő NTE. <
A versenyen 9 pesti, 2 kaposvári, 1 pécsi, 3 fehérvári, 3 barcsi és 6 kanizsai tiirkózó indult s bár hosszú ideig, délulán 3aórától este 10 óráig (artolt, a közönség mindvégig a legnagyobb érdeklődéssel kisérte a mérkőzésekel.
SPORTÉLET
Az NTE birkózóversenyc
Talpalatnyi hely nem maradt Üresen a polgári iskolai tornateremben, oly nagy érdeklődés kisérje az NTIi vasárnapi birkózóversvnyét. De a versenynek nemcsak anyagi sikere volt teljes, hanem az erkölcsi is; egy versenyző nemcsak a laikusokat, lianetn a szakértőket is teljes mértekben kielégítő, Itcvcs és izgalmas mérkőzésekben bővelkedő, gyönyörű versenyt produkált.
Különösen szép volt a Fehér K Máv—Klinger UTE -Mantuanó NTE. Győrtíy K Máv-Tóth SzDVF. mérkőzés, mely utóbbiban azonban érdeinetlcnlll pontozták le a tetict-ségi fehérvári birkózói. Általában kellemes meglepetése volt a verseny nek a fehérvári birkózók sok és szorgalmas tréningre valló kiilluó szereplése. Ennek és szolid, nri sclkedésüknek szólt a közönségnek
KÖZGAZDASÁG
Márciusi adónaptár
Az adózóknak március hónap folyamán a következő határidőkre kell figyelemmel lcnniök;
Március 14-ig kell befizetniük az értékpapír-forgalmiadót azoknak, kiknek engedélyük van ennek készpénzben való lizetésére.
Március 15-ig kell befizetni a jövedelemadó utolsó, harmadik részletét. melyet az 1923. éri öiszjöve-delem után vetettek ki a múlt évre.
Ugyancsak március 15-ig kell az czévi februári forgalom utan a fény-űzési adót befizetni.
Március 15. az általános kereseti adó befizetésének határideje is, amennyiben a munkaadó e napig tartozik azt befizetni alkalmazottainak februári illetményei után. Szorzószám 17.000.
Március 2l-ig a megállapított havi részletet kell befizetniük azoknak, kik az általános forgalmiadói készpénzben róják le. Azok a lelek, akiknél a kivetési időszak a naptári negyedév, amennyiben annak idején a bejelentést ugy tették meg. hogy a havi részletfizetés fejében állandóan annyit rónak le. mint amennyi adó a kivetési időszak utolsó hónapjára jár, márciusban annyit kötelesek befizetni, mint amennyi forgalmi adó 1924. decemberre járt. Azok az adózók pedig, akik a bejelentés alkalmával ugy nyilatkoztak, hogy a részletfizetést mindenkor az elóző hónap adóösszege alapján teljesitik, most márciusban annyit kötelesek beszolgáltatni, mint amennyi adó 1925. februárra járt.
TŐZSDE
Barátságos hangulatban nyitott a mai értéktőzsde. Az tlzletidó későbbi folyamán külföldi jelentésekre szilár-dulás kezdődött meg, mely megszakítás nélkül zárlatig eltartott, ugv. hogy a zárlati árfolyamok a legtöbb esetben a napi legmagasabb nivón alakultak. Kuliszban a Magyar Hitel 11 i !o, a Salgó 2í>\'o javulási tudott elérni. Rima változatlan árakon cserélt gazdát. A közlekedési papírok piacán nagyobb árcltolódás nem történt. Nagyjából változatlan a bánya-
ZALAI KÖZLÖNY,
1025 március 3.
piac is. A Pesti Hazaiban a kifejlődött élénk üzlet nem hozott árváltozást. Az Általános Takarékpénztár elhanyagolt volt. Zárlatkor az irányzat barátságos volt.
Utótőzsde
Angol Magyar 3ó. Hazai Bank 113. Agrár Bank 50. Amerik.il 0-7. Síigó 513, Kimi 1465, Halkctcskcdehnl 161. Déllvasut 51, Nova 191\'5. Danubius 257 50, Villamos 1190, Fegvver 850. Gazd.igépgvár 175. Mcchani-kai 58. Klslarcsal 48. Kóúén 2950. Georgia 302, Kereskedelmi Bank 1140.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.68225 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Anjtol fool JI40<0 147000 Caeh ko«>oa 2137-21.V Diait 1149 1171
DcUU 7I92D-HUO rus<U U. 37U-3749 Mc\'.\'jeíl hl. 2M73 2N-I9 LH 45*-Kí
U»| SIÍWI
u<Í »:■> tur
B«lg« Inak 26IS3Ü7
Oixü. ko<. I9IMIMM
Ólakor. 1773a 1370
S»i;d titok IMI2 livit
SvM ko/. I»n0-lt421 Noo4f kor. I079S-K9CI
Mlrke 17010-17174
Aculerdan
B«!|(.iJ
8n1lis
Bukartit
BIDmmI
Koptnhlfé
KtlW.llnli
ÍIW7»I<9 11(9 1177 ITJIC-17J14 liMSI Mtó J«7 IJW liCIO imt iio«4
K««J?íl piiii i\',... Sídlll Sl-xkUJ Wltn Zjrich
7J370
5SÍ
t;zi iUi simsiíi ; ji
IMIO
lOliiWCIiS lí/12 1 &X
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
Aoj^l\'Mígy. Míitl
Llovd tiak
y.*ty. int.
WillM LtuJralt. 01 M. biak OnU. MIC 8aokwreta
Hoiv. uL |. b
íííciíh !?»«!■.
Ktf!MH«I M«nr*r-N<n*t Ki ip J.iilloj Vl.\'cil tiok Mrieui
Ni ji. b O !ik K«it»k. U.
BcWiioit tp. LfoMvJctil rívl.ci I
KAblnyal m. AlUL T«k. Moktlf
IIjiji tiii
C.\'wJ M Blil.
FuucUrf
M*«vFi«<U
.Mklr.iok
BOÍI.M.
Cousocdh
BtktKiibat
Vlkiocu
réffikw.nl.ü Tf. Daaisbia
SlllKill
Kohd
Kíb. 01 iL
K6h f-ílit K</:.»l.li C>ín kOivínriGi ;
Oi(t>«rlr.dl
StAlloJik RdwIlxltM
Uiíunjrt
N501r.1t Ak
Pállal Rlnl
SKphacegm UJllgdl«>
VaamOnk
B«Jűi HÍ 1
KtSw* Oí.j.Oipi/, r*ei\\a 1
Ojot-ixn ::
K iho
kII
Zürichi zárlat Párls 2675 London 2-57950. Newyork 520 25, Biüísel 2620 —, Malland 2100.—. Holland 208-25. Berlin 123\'\' Wien 73 35, Solla 377 5U, P/aga 1515- . Budapest 72- , Vaisó 100 50, Bukarest 255, Beigiad 830—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
I»íu»P m< legei? ma
Bécs ...............978019820 9760 1 9740
Berlin...............57&1 58<X> 5/50 5770
Prága ............... 4731 473\' 1 470601 17150
Newyorkban 14
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai Ezüst egykoronás 6150-6350. kélkoronái I2^(X) 12.700, forintos 16.500-17.000. ot-koronás 31.500 -32.500, színarany 49.C00— 49.500. arany huszko;otiás 315.000--3I6.090l platina 2l0.Ó00-22ű.CXX\\
k Terménytőzsde Irányzat szilárduló. Buta és rozs 2500, tengeri 5000 koronával drágult. Korpa 2500 koronával olcsóbb
Buza llízav. 76 kg-os 582 500 585 000, 73 kg-os 590 000-592.505. egyéb vid. 76 kg-o; 5S0.C0O -582.500.78 kg osS87 51-0 -590.005, rezs 472.500-477 500, sOfiipa 460.000 480.050, takarmány árpa 390.000 - 410000, uj tengeri 265000-270 000, k(.:es 280.000 - 290.W0, koipa 232.500 235.000. z.tb 425.CKX) -435.000, lucerna \'210.000—220.00).
Sertésvásár
felhajlás 33CO, melvoól eladatlanul vissza-maradt ICOO tlrb. Elsőrendű 21.500 22COO \' 1 ;rl. amcljrc a tagok nlapszalúlyok 19. szedett 21.050 21,500, szedett k.>/«!p \'\'ü ooú §,a írtclmoben mcgliiv.itnak.
—21.000. kOnnyll 18.000- I\'IOOO, elvacndU Oreg 20.000 - 21.000, másodrendű 1SÓ00-19.000, angol slildó 200!iŰ-23.000, sí.nlonria nagyban20.500 -21.005.zsír 2.Í000.- 2550J leliuzolt h«s 28.1 lOO -2J.000. szalonnás fél sertés íoOOO-26.000. A vásár cicik volt.
Llj-uk Ml(
l\'t\'ri icm
Uinpa
MÍ.IÍÍ
V.jylpjf
Vajongyli
R\'raj
RMiiín.n
S-.hlick
• 1!
11*0:31
Nfiautt li 4
or« 4
RíiMoy.l
Sil«>6i iu 1
Nj.ici 17;
Viki. bJIM
KOtlckcdf*
Adih I0:
Albnilkj :
Vírtil 43
lU\'.iviial II
A.la.nvokl 4IH
Ttail 130
Oli< jVoi V/i
Cjkorípu S\'.Vl
0«.i«U XO
Mtjáh. cukoi I 0 Stuuício
í\'.lelialxcrck
Cilaocr — íSí.linl
Pi.plkt 71
21
Ot>. VllUmct
tcy ii\'v VI
Juil Ilid I
OU]0k
oujlpif
MJ.-cii
Painbltpar 19/
SídvAXdta 3J
Vejölp»f
S?Mlum 1(0
Hl>n£. mtliJ;,4 110
Sukfj i) 72
K«:«U Aluliryl
í««.:k 37-30
r"-
S\'.tilklia
IV: E G H I V O.
A Nagykanizsai Bőripari Szövetkezet, mint az Iparosok Országos Kozponll S/ó. | velktzctc tagja 1925. évi március Itó 22-cit d. u. 3 ír.ilior, határozatképtelenség csetin 1925. máicius lió 2í> cii d. u, 3 ("rakor nz Ipartestület helyiségében
I RENDES KÖZGYŰLÉST
Szerkesztői üzenetek
B. M. Még nem jelent meg. Mihelyt kikerül a sajt > ,1101. azonnal híradásul leszünk.
T. A. Nem ériünk egyet fellogísAval. Lgyébként is tévcdéstKn van. A s/erkcsz-tör u/enctcknck mindig van alapjuk s válavul szolgálnak hozzánk inlé/eti kénlé-sekre. Ml minden kérdésre válaszolunk.
Kaposvári dőflzctft. Nem érdeklődünk a kora utan. K célból tessék más vatnkihez lordulni. ki közelebb áll hozzA, mint mi
> IJCI
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv- Teljes kTcskcdé:. ur. Nagykanizsa I vldéM
fl* laasegotósúg.
NAPIRENDI
1. Mull évi üxlttcredménvról szó|4 lekn-tisek tárgyalása.
2 Zánz.imad.isok megvizsgálása ét a tel-nicntvén/ megadás.?.
3. Mérleg megállapítása.
4. Ti szia jövedelemről való intézkedés.
5. Az alapszabályok ossxes szakaszainak módosítása az 192-C évi XVItt. t. c.-nek meg-felelően.
ű. A kitépő 4 igazgatósági tagnak és 3 póttagnak 3 évre választása.
7. 3 felügyelő bizottsági tagnak és 1 póttagnak választása.
8. Hivatalos lapok kijelölése.
9. Nctánl indítványok.
Bangó ianiniézei
Budapest, Rúdny-u. 14.
anyagi garantla mellett kíszit elő magántanulókat is. - Jelzetek.
Sppóhiedeiések
A» «pcMitfdít<» dija IOii6:k K. A clir.iid » t"lndír \\«UMt.ti bflONil <!lö««6 kíl »n-n«K »*tmU-l.i.V y.lr.dc* lotAM>l dlj« 500 K. A hlrd»t»»l dl| f!í:« lixtcnJA i • íorcjtml add hoilJ»fl«nltlaltk
ISO ezer koronáért gyönyöiU selyem kalapokat adunk o hóten. Klein Józsel és Testvére. 608
6 katnsxtrália hold prlina f«M<l egy tagban eladó a város közeliben. Szlgriszt ingatlanforgalmi Iroda. Fő-ut 8. 391
Mindenféle fchérnemU hímzést, gobelint jutányosán vállalok. Cim a kiadóban. 637
tiázassánok előiegyezve legegysze-
rnbbtól legelőkelőbbig, özv. Rosendornnénál Kaposvár, Berzsenyl-u. 4U. 6V5
Csurnón a főtéren egy főforgalmú magvar szobó Ozlet, lakással egvUtt betegség miatt azonnal kladé. Cim a kiadóban. 659 5-2 " 4 középiskolát végzett, fiatal vas-ke rcskedósegéd azonnali belépésre kereste-uy. Cim a kiadóban. 693
Kir.kanir.nnn vendéglő bérbeadó niijul elteiére. Fellctelck megtudhatók Szt.-Flórlán-tér 6. _f__________696
Szőlőiskolában iSmjir ut 9.) lepedővászon. lOrlilköző, pohánuha készletet julá-nvos árban kiárusítják mindennap a délulánl
órákban. __653
Ozlctholyiség teljes tKfinilezéssel. egy szobás lakással. Jronyhiv.il és mellékhelyiségekkel cgviUl jutányos irón azonnal átadó. Ugyanott kcm>tiabutorok ís. egyúttal filszer-kiárusltás. Cini a kiadóba. __ 685
Szabadhcciycn eladó egy ház 2-150 négvzetftl telekkel és gvilmnlcsfKsel. tégla. Isláílő és sertésólakkal. Ekker József. 680
KltDn-\' házikoszt kapható CsányILász\'ó-ttlea 25. sz. Majomé. _ 678
Ajánl kozikurlhá/hoz szoptatósnak (|nbb csalidból) március 15-éic. Nagykanizsa, Közkórház. " 691
Itiajorosgazdát keresek Zalaszenlbalázs. Musset.
felvételre. 686
Arpád-utca 46. számú ház szabadkézből eladó. Bővebbet ugyanott. 640
Wciss Ödön, Ferenc, Anna, Róza, mint az elhunytnak gyermekei, menyei, vejei, ur.okál fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy szereteti édesanyjuk, nagyanyjuk és anyós
özv.Wei ss György né
szül. Szekeres Anna
folyó évi március hó l-én este 10 órakor 8? éves koriban hosszas szem edé* és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Útban csendesen elhunyt.
Megboldogult kedves Halottunkat tojyó évi március hó 3án \'d. u. »/?5 órakor a temető halottasháziból fogjuk a róni. katli. anyaszenlegyhiz szertartásai szerint beazenteltetnl és ugyanott orok nyujjaloinia helyeztetni.
Az cngeszletó szentmiseildozat az vlhn-syt li-lkllidvéért f. évi miieius -l-én rrg^el 9 óukor a szeitilerencreiullek ril.-báiilatemploniában fog a Mlnden-lislónak beinutatt.itoi.
Nagykanizsa, 1925. március 2-án.
Emléked örökké él bennünk!
500 darab Üveggel. Cim a kiadóhivatalban megtudható.
Párisi nök iS\'n.íÖ^1\'^
TCÍLETTE
Icrtőljcultö és szigtataultó-szert liasz-iii.na-i. - L ilit. tisztit, szagtalanít, fertő-zestol megóv, Ihiot .Mbust megszüntet!
SALAFJ-HAJV2Z
szájvíz, fetlőllciiiló gyógyszappan és fogkrém, antlseptikus kozmetikumok.
• - Mindenüit kapható !!
Alulírottak, valamint az összes rokonság nevében megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen nagybácsi, nevelő apa és nagyapa
Kállovits László
a Délxslal Takarékpénztárnak 42 év«n át voll, jelenleg nyugalmazott hivatal, szolgája folyó hó l-én reggel 4 órakor 78 éves korában a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után az Urnák visszaadta lelkét.
A megboldogult földi maradványait l. hó 3 áu d. u. 4 Órakor a tóm. kalit, temető halottasházából kísérjük örök nyugvó helyére. \' Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 3-án d. c. 9 órakoj a izeptlerencren-dlek templomiban fog az* tgek Urának bcmutattatnl. Nagykanizsa, 1925. március 2-áu.
Emlékét kegyelettől őrizzük 1
Bcnctlk Jö/sct vAjt n«\'« uOI. ItorvAlh KAtlovIli KÓ/ji nevelt lelnjia. Bcnciiu LAiiIö ii Rdzilkt unokái.
MM MZ il
Szegeden, a város szivében, rövid időu belül átvehető, mely áll két üzlethetyieégböl cea 150 négyzetméter lalánsszal kirakott munkateremből, .íz emeleten 5 szobás elfo(jlalható lakással és löbíi mellékhelyiséggel, a ház alápincézve, mludezen objektumok egyedüli vállalaté. Örök áron K l.200.00u.000 eladó. Ajánlatok RUDOLF MOSSF. hirdetőjébe SZEGED. Aradi-utca 8. szám .Rl-AUS VÉTELÁR 1108* jeligére kérek.
Angol és francia
szépirodalmi lapuk: The Sphcre - The Sketch The Tatler - The Graphic Jellow La Vie Parisierme Le Sourire
FISCHEL FÜLÖP FIAI
k5ajYk«r**kedés<b«a II
Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 50% kedvezménnyel a
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
régi póslával szemközt a Távirali Irodánál
Telefon 338-383. szánt.
Nvumatult a Zrmyi Nyomdai^ és Könyvkereskedés R. T.-nál..Nagykanizsa,, (Nyomdával; Qtabeú"
Károly).
64. évfolyam, 51. szám _
Nagykanizsa, 1925 március 4, szerda
Ára 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
SMifccutfoég te küdóhivMsI t-\'ó-ut S la:uuibtn-Telc!on 78, nyomd, 117. ,téin
Fciclőa íztikeizlö: Kempelen Béla
EtlltjiUil In: Fgf Un 30.003 kaaai Hlrom hót,............... ÚÜÜCŰ koioiu
A ROKKANT-ÜGY RENDEZÉSE
Irta: Csák Boldizsár
„A rokkantügy problémája adóssági ügye a nemzetnek és ennek az adósságnak még a kamatait sem fizettük meg, annál kevésbbé a tőkéjét" — mondotta Vass József dr. népjóléti miniszter az egyik parlamenti btszéde keretében. Mi rokkantak már évek óta, a szövetség megalakulásától kezdve állandóan szorgalmazzuk a kérdés végleges és törvényhozási uton való megoldását, azonban csaknem minden törekvésünk különféle okok következtében hajótörést szenvedett. A hadigondozási ügyet minden józan gondolkodó szerint nem lelt volna szabad ily soká rendezetlenül hagyni a mindenkori kormányhatalmaknak, mert ez nyílt seb a nemzet testén, amit csak egészséges gyógymóddal, törvényhozással íchet gyógyítani.
Néhány héttel ezelőtt a népjóléti miniszter a belügyminiszterrel cgy-öntetüleg, rendeletileg eltiltotta\' a hadirokkantak utcai koldulását, hivatkozván arra, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb számban láthatók különösen a főváros utcáin azok a rokkantak, akik a világháborúban szenvedett fogyatkozásukat fitogtatva igyekeznek a közönség részvétét fölkelteni és a maguk számára gyümölcsözővé tenni... A kormány ebeli intézkedését csak helyeselni lehet, mert hiszen az utcán megjelenő kolduló hfsök állal*összegyűjtött fillérek különben sem mozdították elő a hadigondozottak nagy táborának megélhetését, de ugyanekkor gondoskodni kellett volna arról, hogy az illetményeiket a inai nehéz megélhetési viszonyokhoz mérten felemeljék addig is, mig a készülő javaslat törvényerőre emelkedik és véglegesen __rendez
laszthatatlan probléma megoldása vár az elkészítendő törvénytervezetre. Amit esetleg netán a javaslat nem ölelne fel, ugy a törvényhozási testület, a nemzetgyűlés lesz hivatva ezt véglegesen rendezni. A hadigondozottak türelmetlenül várják ügyük végleges intézését. Reméljük, a törvényhozás tagjai politikai pártokra való tagozódás néikül ezen a téren csak egyet
akarnak, intenciójuk csak egy lehet s ez az, hogy ennek a megcsonkított, romokban heverő szerencsétlen országnak egykori vitéz s hős fiai ne legyenek a jövőben az utca koldusai.
Nemcsak ók várnak és ók remélnek, de figyeli a kérdés megoldását az egész. magyar közvélemény és figyeli az az uj generáció is, amelyre — nekünk az az érzésünk — ennek a megcsonkított hazának minden békeszándékunk mellett is szüksége lehet.
A romániai magyar kisebbségek ügye a Iriáz élőit \\
A külügyminiszter a Népszövetséghez fordul a magyar kisebbségek védelméért — Szcitovszky Tibor válasza Duca külügyminiszternek — A nemzetgyűlés ülése
Budapest, máictuí 3 A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed tizenegy órakor nyitotta meg Szaioizzky Bíla eínök, aki bejelenti, hogy a-nemzetgyűlés mély megilletődéssel vette tudomásul azt a gyászhírt, amely Ebcrt birodalmi elnök elhalálozásáról szóit.
Szcitovszky elnök bejelenti, hogy a H íz elnöksége részvét táviratot fcul-dött a birodalmi páriáméul elnökségéhez, amely ugyancsak távirati utón válaszolt a magyar törvényhozásnak.
Több elnöki bejelentés után Zsilinszky !u:dre napirend elöiti felszólalásában szóvá teszi ruca román k\'llilgymiuiszUr nyilatkozatát, amelyben a-t kívánta, hogy az erdélyi magyaiok ván.íorolj.intk ki.
Román politikai körökben a magyarokat állandőat „idegen elemeknek" nevezik, akiknek a számára Braziliában ügynökök tuj\'-it kivándor-régen vajúdó ügyei. Az j lási, illetve elhelyezkedési lehetősé-
S. IVfcV.ll VWjllUW .... ......
állítólagosán tervbe vett végkielégítés get keresnek.
nem nevezhető üdvösnek, sőt azt csak helyteleníteni lehet, mert például egy végkielégitctt 25%-os hadirokkant — teszem fel, akinek tűdólö-vése van — azon esetben, ha munkaképességének csökkenése emelkednék, már nem számithatna többé sem erkölcsi, sem anyagi támogatásra, már pedig erre minden hadirokkant előállott veszteségei rekom-penzációja fejűben bármikor joggal számíthat.
A törvényjavaslatot, amelynek ki-dolgozásihoz a minisztérium törvény előkészítő osztálya tudomásunk szerint míg hozzá som fogott, igen nagy figyelemmel várja a hadigondozottak nagy tábora. Hiszen körülbelül egy negyedmillió lélekről van szó, melyek közül 75.000 rokkant. 07.000 hadiözvegy és 9-1.000 pedig hadiárva. Ezek sorsáról és jövőjén"! van szó, akik a legnagyobb izgalom-mai és türelmetlenséggel várják, hogy a törvényjavaslat meghozza-e a régen várt eredményi. Suk üdvös és mu-
Páratlan a világtörténetemben az. hogy egy állam polgárainak százezreit deportálja >&cri terűiébe. Ezek a kivándorlások tigy történtek, hogy megjegyzett utlevelekzcl killJ-ték ki Okét "Braziliába s ez azt jelentene, liogv ott már nem részesülhetlek védelemben a román kormány részéről. Ez semmi egyéb, mint rabszolgakereskedés! Amikor a lápok a legerélvcsebbcn tiltakoztak az o!ál: kormány eljárás* ellen, a Neues Pester Journal ugvanaznap Dúcától egy liizeikedö interjút közölt s.azóta is közli azokat a cikkeket, amelyekkel innen .-. kisantant ha\'al-mát akarják erősíteni. Fölhívja a közvéleményt, hogy a lap ellen indítsa meg a bojkottot s a kormányt, hogy szüntesse bű a lapot. Kérdi a külügyminisztert, mit óhajt lenni az erdélyi magyarság igazának megvédésére.
Szcitovszky Tibor külügyminiszter azonnal válaszol Zsilinszky Endre felszólalására."
A román kormány oly kfoádortdsl propagandát inaugurált, melynek célja tisztán a magyar kisebbséghez tartozó állampolgárainak a kívádor-lásra való csábítása azon bevallott szándékkal, hogy a magyar kisebbségi elemektől megszabaduljon! A propagandának áldozatni esett ;ma-gyarság Brazíliában, ahová a kivándorlás, irányittatott, oly nehéz helyzetbe került, amely a román kormánynak ezen kérdésben való eljárásai súlyos beszámítás alá vonja.-Különösen kihívja a bírálatot a. román kormány azon eljárása, liogy a bajba kerüli magyar anyanyelvit kivándorlótokkal szemben megtagad minden közösséget és segítséget azon indokolással. hogy a kivándorlás tényével román állampolgárságukat elveszettnek tekinti.
A román kormánynak ezen magatartása élesen elleniéiben áll azokkal a \'kötelezettségekkel, amelyeket a romín kot Hiány a kisebbségek egyenlő elbánása tekintetében nemzetközi alapon vállalt.
A román kamarában elhangzott hivatalos kijelentések szerint azért kell Romániának a kivándorlási propaganda eszközeivelmagyar kisebbségektől megszabadulni, mert a magyarság elégedetlen N.igvromániával, a magyarságnak .1 tatárokon átható és a Népszövetség fórumát is állandóan ostromló panaszai pedig arról szólnak, hogy a román kormány tevékenysége és politikája arra irányul, hogy ezen elégedetlenséget felkeltse é; állandóan ébren tartsa.
A magyar kormány máris kDtclcs-séfének ismerte, hogv " román kamarában lefolyt események alapján a Népszövetségnél a kellő lépésekéi megtegye és a magyar kisebbségek ügyét ezen incidens kapcsán is legmesszebbmenő gondozásba vegye.
A Ház harmadszori olvasásban elfogadja az A/\'ponyi-kOnyvlárrólszóló javaslatot.
Mózer Ernő előadó ismerteti a külállamokkal kötött különböző egyez-
ményeket és kéri a Házal, hogy a külforgalomnak ideiglenes rendezéséről szóló javaslatot elfogadja.
A Ház a javaslatot hozzászólás nélkül fogadja el.
Ugyancsak .Mózer Ernő előadó ismerteti a munkallgyi hivatal létesítéséről szóló javaslatot.
Csík József szól a javaslathoz: Nem fogadja el a javaslatot, mint ahogy nem fogadja el a trianoni szerződést sem. A békeszerződés és maga a népszövetség is csak arra való, hogy a győzők hatalmát biztosítsa, a Nemzetközi munkaügyi-hivatalt pedig marxista szellem hatja át.
Ma az a helyzet, hogy a munka, mint a termelés íótéiiyczője, messze mögötte marad a tökének, holott azzal egy színvonalon kellene lennie. Erkölcsi szempontból az államnak kötelessége, hogy megadja polgárainak a lehetőséget az cxisztenciához, a kuliurához. Nálunk nincs meg ez a lehetőség s az államnak törekednie kell arra, hogy biztosilsa legalább azt, hogy a munkás munkájából meg tudjon élni. Miután mégis hala-dist lát a javaslatban, azt elfogadja.
A Ház elfogadja a javaslatot.
A dunai államok műszaki személyzetének működéséről szóló javaslatot vita nélkül elfogadta a nemzetgyűlés.
Napirend szerint következett a jugoszláv királysággal, a belga-luxemburgi gazdasági unióval s a román királysággal való kereskedelem-politikai viszonyunk ideiglenes rendezéséről sz iló külügyminiszteri jelentés tárgyalása.
A Ház a jelentési vita nélkül elfogadta.
A magyar királyság és az osztrák köztársaság közt kötött Nyugat-Magyarországtól Ausztriához csatolt területen volt alkalmazottakkal követendő eljárás tárgyában kötött állami szerződés becikkelyezéséről a pénzügyminiszter jelentését vita nélkül elfogadták.
A német birodalommal 1923. november 20-ún kötött adóügyi szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot a nemzetgyűlés vita
Ezután elfogadták az osztrák köztársasággal 192-1 november 8-átt kötött adóügy-rendezés becikkelyezésről szóló törvényjavaslatot.
Tamássy József előadása után a Ház elfogadja a statisztikai hivatal 1924—25. évi munkatervét is.
Héjj Imre előadó ezután ismerteti az igazságügy-miniszternek a polgári törvénykönyv kiegészilésérOl szóló javaslatát, melynek célja, hogy a felek számára gyorsabbá és olcsóbbá tegye a peres eljárási.
Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz. amely szerint a Ház holnap délelőtt tartja legközelebbi üléséi, amelyen a polgári perrendtartásról szóló\'javaslatot tárgyalják.
Az Illés délután kél órakor éri véget.
ÜAI.A1 KÖZLÖNY
)j>2ö március .(.
belföldi hírek
őrizetbe vették Lclrcr Amália apját. Hétfőn a késő éjszakai őrák-l.an őrizetbe vette a rendőrség Uirer Lőrincet, a meggyilkolt leány apját, akire kezdettől fogva a gyilkosság erős gyanúja hárult. Leircr Lőrincet azőta is minden lépésében figyelték. Kiderlllt, hogy már békében is sexuá-lis vonatkozású rendőri ügyei, vesztegetési, csalási pőréi voltak. Annyi máris bizonyos, liogy leányát szerelmi ajánlatokkal többször ostromolta. Házkutatást is tartottak a gazdag ember lakásán, azonban nem sok credmény-nyel.
A-belűgymlnlszter négy kártya-klubot föloszlatott. Rakovszky Iván belügyminiszter leiratban értesitelte Slpicz polgármestert, hogy ujabb -1 kártyázásra alakul! klub végleges feloszlatására tegye meg a szükséges törvényes intézkedéseket. Ezek a kártya-klubok a kővetkezők: Vivő és Atlétikai Klub, Budapesti Atlétikai Klub. Terézvárosi Tornaklub, Zttglői Atlétikai Klub. Kiemeli a miniszter, hogy nem engedheti meg, tiogy a sport cégére alatt kártyabailangokat létesítsenek.
külföldi hírek
E hó végén lesz a német elnökválasztás. A német birodalmi gyűlés pártvezérei megállapodtak abban, hogy a birodalmi elnök-választás március 29-én legyen. Abszolút többség hiánya esetén az ujabb választás április 26-án lenne. — Az elhunyt birodalmi elnök emlékére rendezendő gyászünnepség miatt a berlini tőzsdét a tözsdeelnökség határozata folytán szerdán zárva tartják. A temetés napjón délelőtt 11 órától xM2-lg az egész ország területén minden munka megáll.
A Paslcs-kormány lemondása.
Pasiés miniszterelnök holnapra rendkívüli minisztertanácsot hívott Össze. Politikai körökben azt hiszik, hogy ezen a minisztertanácson elhatározzák a kormánynak még a skupstina március 7-iki összeillése előtt történendő lerflondását.
Letartóztatták az „Adria"-cég csalóit
Kaszás József és Pillinger István ujabb esetei - Pillinger István mint „főnök ur" - Kaszás József mint „üzletszerző" - Az „eredményes üzletkötés" titkaiból - Hamisbélyegzők és fiktív megrendelések - A Petőfi-utca 30 szám alatti „gyüjtőtelep" - A „Zalai Közlöny" elkke hozzájárult a bűnszövetkezet leleplezéséhez - A konjunkturális karrlér vége: a vádlottak padja
mazta havi fix fizetés és jutalék mellett. A bőbeszédű és ügyes fellépésű, bőrkabátos Pillinger a céget szép reményekkel biztatta, mivel széles ismeretséggel rendelkezett. Azonban Pillinger, aki a faüzletek-nél is mint fakereskedő és főnök ur tctszclgctt — most is a főnököt akarta játszani, azért mint üzletszerzőt akceptálta régi fegyver- és bajtársát Összes „üzleteiben" — Kaszás István „fa-kereskedő" volt, akivel azután hozzáláttak az „üzletszerzéséhez.
Működnek az „üzletszerzők"
Fölösleges részletezni, hogy az uj ágban ugyancsak a fa-szakma szerinti séma szerint „dolgoztak". Pedig szorgalommal és becsülettel boldogulhattak volna.
Kaszás József valóságos lázas buzgalommal nekifeküdt uj tevékenységének. Az „Adria"-cég cikkeit a legnagyobb előzékenységgel tizennégy nap: hitelre kínálta megvételre. Végigjárta Nagykanizsán a honvédlaktanyái, a métnelepei, az altiszti továbbképzőt, a fináncokat, a legtöbb köz és magánhivatalt; Zalaegerszegen, Letenyén, Rédic&n és az egész vidéket keresztül-kasul beutazta és gyűjtötte a rendeléseket.
Miután nem kellett azonnal fizetni, akadtak szép. számú rendelők. Pillinger első ilyen rendelése kitett körülbelül 45 millió koronái. És egyre-másra mentek a rendelések a budapesti „Adriá"-nak. És a cég nagyon megörült a — tevékeny üzletszerzőknek.
Kaszás, hogy a cég bizalmát még jobban meg tudja nyerni, hamis bélyegzőket készített és azokat a megrendelő blankettákra rányomta. Igy a lendva-kccskési vámőr szakasz, a nagykanizsai méittelep, a zalaegerszegi altiszti tovább képző, a
Nagykanlzan, március 3
Február 24-i számunk törvényszéki rovatában hosszabban foglalkoztunk két kétes egzisztencia csalásaival. Rámutattunk arra, hová vezet a minden szaktudás és kereskedelmi előképzettség nélküli konjunkturális „kereskedelem\'*, mely a kedvező alkalmat minden intelligencia, hozzáértés nélkül ki akarja használni, a maga számára kamatoztatni, míg előbb vagy utóbb utóléri a nemezis és börtönbe kerül. Ez a két ember Kaszás József nagykanizsai és Pillinger István kőbányai foglalkozás nélküli egyének, akik a gödöllői járásbíróságnak 10 vagon fát adtak el. a pénzt .felvették, a szállításból pedig csak egy bizonyos csekély részt effektuáltak, a többit, „még mindig szállítják". A nagykanizsai törvényszék dr. KíTKvtf-büntetÖtanácsa akkor kétrendbeli csalás bűntettéért mindkettőt két-két évi fegyházra és öt-öt évi hivatalvesztésre ítélte.
Dr. Szabó Lajos kir. főügyész akkor mindkettő azonnali letartóztatását kérte, de a két csaló annyira hangoztatta családjának siralmas helyzetét, hogy a birőság családjukra való tekintettel mégis szabadlábra helyezésük mellett döntött.
Alig hangzott cl az ítélet, amikor ujabb feljelentések érkeztek a földmi-vcslegényből „fakereskedő"-vé avanzsált Kaszás József nagykanizsai „magántisztviselő" és Pillinger István „fatermelő" ellen.
A régi társak
Ugyanis Pillinger Istvánt, aki valamikor az Első Magyar Általános Biztosító akvizitórje volt és mint ilyen bizonyos rábcszélóképcsségie és svádára szert tett — a budapesti „Adria" tápszerművek és kereskedelmi r. t. mint üzletszerzőt alkal-
rédicsi vámőrség, a nagykanizsai honvédezred, stb. stb. hamisított hivatalos bélyegzőit. A megtettde. lésnél azután az egyes megrendelők által megrendelt áruknál sokkalta több árut irt össze és adott fel a budapesti cégnek.
Petőfi-utca 30 szám
A megrendeléseket lmind a Petöfi-utca 30. számú házba címeztette, ahol Kaszás felesége egyszerű takarítónőként működött.
Amikor például Nagy János méntelepi alkalmazott, vagy pedig a ré-dicsi vámőrség számára megrendelte az árukat, a csomagot a megrendelő nevére, azonban az ő feleségének takritó-helyére cimeztette, ahol az asszony átvette az egyszerű csomagokat és áthordta Petőfi-utca 19. sz. alá, ahol Pillinger lakott, Kaszás József úgynevezett „főnöke"". ~ Az „Adria" azt hitte, tekintettel a sok katonai címzésre, hogy a Petőfiutca 30. sz. alatt valószínűleg laktanya van, hogy a legtöbb árut oda címeztetik.
Maguknak Is rendeltek
Voltak azután esetek, amikor tényleg a rendelőknek címeztették és küldötték el direkt cimükre a megrendelt árut. Azonban itt is meglepetés érte az embereket. Akik például 1 millió korona értékű árut rendeltek, annak 4—5 millió korona értékű árut küldettek. Itt a két bűntárs a megrendelt többletet a Petőfiutca 30 vagy 19 szám alatti „gylijtő-telepükre" szállította.
Persze, ezeket az árukat értékesíteni akarták.
A Zalai Közlöny clkko
Szépen, vigan ment volna tovább az üzlet, minden feltűnés nélkül, ha egyik honvédőrmesterei nem olvassa a Zalai Közlöny február 24-iki számának törvényszéki rovatát, amely a két előzékeny dzsentlménről lerántotta az álarcot. Az őrmester, aki maga is vett a két csalótól és utóbb már gyanút fogott reájuk egyik-másik kétes szinü cselekménye miatt, a Zalai Közlöny cikkét beküldte a budapesti „Adria"-cégnek, amely a
Háborús történet
ItU: GIrgaschné Sommer Boris
De váratlanul támadt hangzavar, sürgés-forgás, a vonatok ujabb megállása elárulta, hogy valami történt.
Oda nem mehettünk, de még aznap estefelé borzalmas sebesültet szállítottak be a kórházba. Nagy János volt, az öreg népfölkelő.
A vonat indulásakor bukott arccal előre a lépcsőről a két ellenkező irányija el mozgó kocsisor közé.
Napokig eszméletlenül feküdt s I mikor magához tért, bambán, értei- \' metlenül bámult bekötözött keze-lábára: csak akkor magyarázhatták meg neki, hogy két keze és két lába fejét vágta el a vonatkerék ...
Semmire sem emlékezett, a legközelebbi mult elmosódott a lelkében. Csak azt látta, hogy ó, aki egész életében a földet tutta az alföldi ember földszomjával, természetimádó lelkével: csonkán, nyomorultan. — koldussá lett.
Szomorú szeméből nagysokára nehéz könny buggyant elö s keservesen zokogni kezdett. .. Már elesett fiát, beteges feleségét, elárvult családját emlegette.
Rettentő fájdalmakat kellett kiálla-nia, csaknem folyton jajveszékelt.
Azonkívül panaszkodott, hogy nagyon fázik (akkor már csak gyengén voltak fűtve a kórházak).
Végre egy jószivü asszony nagy csíkos huzatu dunnát küldött neki, ami láthatólag enyhített a sorsán.
Különben is az „egész város közönsége magáénak tekintette a különös beteget és felváltva látták el élelemmel, mert cukorbetegsége miatt csak szigorú diéta szerint táplálkozhatott. — És sebe mégsem aRart hegedni, már két Ízben kellett újra
amputálni. / *

Egy napon szomorú magyar asz-szony „óvakodott" be illemtudó köszöntéssel a kórterembe és félénken jártatta végig szemeit a betegeken — Csak figyelmeztetésre ismerte fel végre hites-ura megkínzott vonásait.
És vagy három napig mindennap ott ült mellette zokogva, majd sirva, vagy csendesen sóhajtozva, vagy embere arcáról törölgetve a verejtéket, a könnyet — azután ismét eltűnt az alakja onnan. Mint egy darab élő bánat vonszolta ki fáradt tagjait az állomásra, hogy még re-menytelenebbül menjen, mint ahogy jött.
.. . Közben sebesültek gyógyulva mentek, — ujak jöttek és „János bácsi" csak feküdt egykedvűen, re-
ménytelenül, régi helyén, a sarokágyon ...
És egy napon mégis megértük azt, hogy legalább az orosz kolosszus engedte le erőtlenül a karját ... 1
A csapatok most már felülről mentek lefelé — az olasz harctérre.
A gyűjtő kórház is fölöslegessé vált városunkban, a sebesülteket az ország belseje felé szállították: a kaszárnyába kis sereget kellett elhelyezni.
Tervszerűen, katonád szabályossággal oszlott fel minden — a megüresedett városi kaszárnya átadása megtörténhetett.
A városgazda sorra járta a bizottsággal az összes termeket, átvette | leltár szerint az ingóságokat.
És most váft emlékezetessé az eset! Egyszerre különös visszhangot zengett az egyik folyosó: . . . Rekedt, fáradt kiállások, tompa jajszavak, fájdalmas nyögések .. . talán kísértetek járnak olt?
Megindultak a hangok irányában.
Es egek! — valami kideríthetetlen tévedés vagy mulasztás folytán — senki sem vállalta később a felelősséget érte — az egyik nagy üres teremben, egy katonai ágyon feküdt — János bácsi csonka teste jajgatva, dideregve, kékre fázva, a sok kiabálástól egészen kimerülve ...
És a legnagyobb baj az volt, hogy nagy csíkos dunnája nem volt vele I A kérdezősködésre csak annyit tudott kinyögni, hogy a cseh szani-léceknek (kikkel akkor el voltak árasztva a kórházak) ínég a reggel érte kellett volna fordulniok, de — csend lett és nem jött érte senkii A szállítmány már délben elment Rögtön kii szobába vitették a iól befűtött kályha közelébe. Megetették, megitatták, azután kimerülten aludt cl.
De álma lázas volt, nyugtalan, elesett fiával, családjával beszélgetett ... otthon járt a lelke. •
Közben telefonváltás, rendelkezés, hogy a legközelebbi szerelvénnyel
szállítsák a többiek után E.—re. -Olt egyedül nem maradhatott.
Közeledett utolsó stációja kálváriájának . ..
Kivitték az állomásra s már éppen be akarták helyezni a kocsiba, mjK« az egyik „wíUter* rápillantva hirtelen megjegyzi: AlA „Fuicsán néz ki az ipsze, "WD meghal az uton.„ ^ A másik is megnézi és szakértően állapítja meg: „Hiszen már halott is\' Igaz volt. . ugyanazon a helyen, azon a s» páron lehelte ki megkínzott W\' melyen lebukott a vonatról..\'
1925 március 4.
ZALAI KÖZLÖNY
legközelebbi gyorsvon.itl.il lekűldötte Ügyvezető igazgatóját, Helvey Gyulát, aki a legnagyobb titokban több napon át megfigyelte a két „üzletszerzőt" és a nála feljegyzett megrendelőknél érdeklődött a mikénti üzletlebonyolitás felől.
A feljelentés
Halvay igazgató napokon keresztül valóságos detektivmunkát vég. zelt. Amikor azután a kellő adatuk kezei között voltak, feljelentést tett a nagykanizsai rendőrkapitányságon a cég két bútelen sáfárja ellen. Az államrendőrség detektivjei azután a kapott adatok alapján, néhány napi izgalmas nyomozás után a legtöbb esetet kiderítették, a Petőfi-utcai lakásban pedig rengeteg mennyiségű árut, amit a „szállító" „üzletszerző-inak értékesíteni akartak — lefoglalták és két kocsin beszállították a kapitányságra. A lefoglalt és :gy a cég részére megmentett áruk értéke megközelíti az ötvenmillió koronát. Azonkívül lefoglalták és zár alá vették a talált összes készpénzt, levelezést és feljegyzéseket, nemkülönben a bűnjelként szereplő, hamis bélyegzőül ellátott megrendelő-blankettákat.
Kaszás a kapitányságon
A detektívek egyidejűleg behozták Petőfi-utcai lakásáról Kaszás Józsűr-fel. a zalai falu permekéből világvárosi stilü szélhámossá lett konjunkturális „fakereskedót- és kihallgatása után azonnal őrizetbe vették.
PHinger jutalékáért akar menni
És míg Nagykanizsán a rendőrség a legnagyobb apparátussal nyomozott a két szélhámos bűncselekményei után és Kaszás József a rendőrségi fogda lakója lett, a kapitányság a vonatellenőrzó nagykanizsai detektiveket táviratilag utasította Pillinger István őrizetbevételére.
Pillinger István Százados-utcai lakásán épen öltözkCdött. El akart menni Budapestre az „Adria"-cég irodájába, hogy felvegye jutalékát a kotőtt üzletek után. Amikor egyszerre a nagykanizsai rendőrség detektivjei kinyitották az ajtót és barátságosan meghívták egy kis utazásra, az általa jól ismert Nagykanizsára. A de-
Kezét-lábát szétroncsolta a szörnyű vasóriás, csonka teste pedig ott pihen a K ... ni katonatemetöbcu a hősök során. És ha emberi gyengébe előkészítette is a tragédiáját, hős volt ö is. már csak azon rettentő szenvedése jogán, melyet oly heroikus erővel átélt, elviseit.1.. .
És azóta rég elolt a harci zaj a kis város erdőkoszoruzta hegyei fölött...
Magyar lakosságának n3gy része is uj otthont keresni indult...
Az ott fekvö csendes hösök pciliií tudják-e vájjon, liogy sirtiombjuk felett idegen légiik lába dobog?...
Nem tudják, nem tudhatják! Mert kfllOnben kikelnének a sírjukból és elűznék a jogbitorlókat — Rikcfczi földjéríl!
■ .. A Tarea vize pedig hozzj. hozza a kárpáti források ereit. . . Ne mintha csobogása szomorúbb lenne, mint régen ; mert beléje lopakodott az idegen uralom alatt hu-Mllá magyar testvérek sóliajos bá-luta és száll, száll a Tisza-Duna \'i-> leié, ahol — fekete keszkenőt V|sel azóta sok-sok bus magyar asszony ... éí bánatos felhőket ker-a szél a — magyar égen!...
(Ví£e)
leklivek a legközelebbi gyoHvonat-
tal hozták iiswt.i j .í nrk urai", ahol „alkalmazottjával" szembesítenék.
finálé az ügyészségen
A rendórsé;; a napokon át Ijrtá I lázas nyomó,-;,.,t Ls kihallgatásokat ina befejezi és mindkét szélliánvist, Kaszás j.vsefet és Púlinger Istvánt valószínűleg ínég a mai nap folyamán a lefoglalt ói iási anyaggal együtt átsdja a kir. ügyészségnek.
Érdekes, hogy .1 fcljeleui\'i Adria-cég csak a ttapcVbr.ii kuhlfilt nagyobb Összeget l\'illingcr Bécsben betegen fekvő feleségének.
Kaszás József és Piiiiuger István most egyhamar nem kerülnek ismét szabadlábra.
A Scijtó-Estély
„Zalai Közlöny* szetkesz tősége óllal folyó hó l-l-,\'/) rendez-ndő Sajtó-Estély iránt a társadalom minden rétegében nagy a: crdeklőilés. /t jegyekre állandó az elójegyzé: s figyelmeztetjük a közönséget, hogy mielőbb biztosítsa is helyét. mintán e hét végén — az előjelek alán Ítélve — jobb hely már nem les.z kapható. A meghívók kibocsátása nem célozza azt. hogy az estélyen csak olyanok vehetnek részt, kik meghívót kaptak, ha-néni csak az érte irésnek egy nemét vannak hivatva pótolni. Az öles plakátok különben ma kikerülnek az utcára is s magukra fogják vonni a figyelmüket azoknak is. kik máskor hasonló reklámlapok mellett közömbösen mennek cl.
A Sajtó-Estély teljes műsorát csak az azt megelőző napok egyikén fogjuk közölni. Programszámaihi>1 mégis megemlítjük, hogy az Estélyen fel fognak lépni Domány Sári és Ho/fer Hilda is.
Dománv Sári cs-jk hétfőn fért visz-sza Karcagról és A\'agyvúradről Nagykanizsára. Négy hangverseny-esélyen vett részt s az ottani lapok a legnagyobb elismerés hangján szólnak énekludáuiről. A Sajtó-Estélyen a Pillangó kisasszony nagy áriáját fogja énekelni.
Haffer Hilda talán kevésbbé innétt művésznő Nagykanizsán, mint mások. Kevesen tudjál: róla, hogy külföldön tanult balletlet s ebben a művészetben olyat produkál, minői városunkban még nem látott a közönség. Szerkesztőségünknek sikerül közreműködésre őt is megnyernie.
. A sajtószabadság apotheozisa s a jövő álma" című élőkép a látványosságnak egész sorozatát fogja felölelni. A második részben Haróti Szabó István fogja elszavalni zenekíséret mellett ,.Székelyország álma" cimil melodrámáját.
Barőti Szabó István ismert nevű erdélyi költő, akinek mE.dá\'i ba levelei" cim alatt megjelent költeményei egy egész csomó irredenta verset tartalmaz. Miattok az oláhok haditörvényszék elé állították s a fogarusi várban hat és fél hónopig volt elzárva. Ugyanő irta az Apotheozishoz az egyes versszakokat is.
A műsor minden száma magas irodalmi és művészeti eseményszámba megy s a színpadi előkészületek és elektrotechnikai előmunkálatok a legserényebben folynak eayelőre a Polgári Egylet helyiségein — kívül.
A közönséget mégegyszer felhívjuk, hogy jegyeinek megváltásáról mielőbb gondoskodjék. .4 jegyek — áruknak \'lefizetése ellenében — a mai naptól ,1 Zalai Közlöny kiadóhivatalában átvehetők.
KAP2REND
Március 4, szerda
j<:»ml Ktzrm\'r PiolcsUr.s:
Kiz iík !rr».ei:U: Adar hó 8.
kft ic>;; 6 dia 36 perek©*, iijug-\\ú\\ Mtu.An 5 óra 41) [\'Ck\'-.oí.
A Meteorológiai Intenél jelenttM uerir.t lényegtelen kóvall«i» ét helyen-Mai. f5l«g nyugatról, <»ó válható.
Ors.Mgos Knmcrn Színház, e.tc 8 órai kczilettel: Nci.i.
Mozi. i/„,:■„. Pénzlmádá* (t&nötl íu»cnv. uict »zuj. Wcrner Kmum (-5-szet<;-!é><.el Etí-adiiok i ci 9 órsVor.
iíU LTU Ft ESTÉLY EK ÉS MULATSÁGOK
MArcii.s 5: A Zrinyi Irodalmi é* Művésze li Kor llccAtis előadása (Suránvt (5vu!a A magyar nemzet történelmi hivatása III.) a K.isíinó nagytermében otc fel 7 ónkor.
Március b: A Zrinyi Irodalmi és Művészet. K«\'ií licc.Mis elóadásj (Mahler lüte cgyclcsni tanár: Tut-Artkh-Amcn és k»ra) ,t Kaszinó nagytermében edte (él \'J órakor.
Március 12: Zrínyi Irodalmi és Müvé-•<ii K\'if luxatis i\'. \'aOAva {Szi^tU Kir-úy »tr A IVi\'atonró!) a Kaszinó nagytermében este kl 7 órakor.
Március 14: .Sa|ló.estély." A .Zalai K"/!\'im" szerkesztőségének műsor. >s es-tclyc a ÍVgWi Ügylet • cn:elcti hety.-ív^eibtn. Kezdete* cr.te órakor.
Mftrcllia 15: A Zrnvi Ir-ilalini és Mftvó-s/ett Kór mArclus If»«íki emlékünnepélye.
MArclus IÍ»: A Zrinyi troilalml é« Mfl-vé .\'eti Kút liccálts d&uUxa (SzakállGyula túri.i.vtini eh\\vlic«) a Ka>/i:ió najcylcr-mében «»tc lót 7 órákor.
MArci-is 25: A Zrmyl Irodalmi f-\'. Mti-vC-sxe\'.i K\'-r lii.i\'.1lis cU».nl.»s.i (dr. l.ukinkh Itnrv) a Ka-i/inó na^vtermóben otc (él 7 órakor.
Máreiu* ?>: A V.;inyi Irodalmié* Művészeti Kór J"k.ii entlékü\'iiiejnílye.
ApriSis 2: A Zrlnvi Irodalmi és Mtlvé-j/oit K\'.ir liccAI* < elóaiiása {[hunján UJos itr.) a Kajunó lunvlennéltcn e»lc fel 7 órakor.
Aprili!. 16: A Ztinvi Ir.Oalmi é<.V.dv< .kii K;>r IíccAíi^ clúa»S.ivt (tlr. Ttwlvn, Zsijiiii\'mil) a Kj ./im.j na^ylermébcu est< (él \'7 órakor.
Április ZS: A Zrínyi Ir-dJ.i.i t» MUvé-ftcti Kt-r liecAliselóaiíira {Ktlsr.vu l erenc) a Kasrinö iay:yleiiiiélKn e>ie (cl 7 órakor.
DOBRAVERT
vagyonok szerié hulló roncsai közt járunk. A hivatalos lap minden száma silrü, apróbelüs, fekete sorokban százszá n hozza az árverések, kény-szeregyi zségek .\'ideg. boml.idozó ember-sorsokat rejtő híradásait.
A la már az egész ország riadtan figyeli a kereskedelmi élet lázát és sokan sietnek vészharangokat kongatni, hogy abból maguk részére eh hiy őket !>i: tősits a na V.
Az árverések tömkelegében, mintha valami hatalmas kiegyenlítő áramlat indult wlna meg, amely nivellálni igyekszik a hálom s az azt követő idők által előidézett tömeges sors-fordulós szeszélyes görbéit.
Van azonban az árveréseknek egy másik faja is, mely ott huzóitik m<g, ott ijyülik halomra a városháza hirdető tábláján s egyebütt üveg alá, dről-rúes alá rejtelt hirdető-szekrényekben és tudtul adja mindeneknek, akiket illet, hogy ennyi és ennyi tinót, ökröt, ennyi és ennyi takarmányt, bútort, ágyneműt, gabonát ekkor és ekkor be nem fizetett köztartozások értékében\' iturvereznek.
Falun, •{■ároson, szerteszét az egész országban megperdül a dob s a szanálás áldozataivá váll emberek köny-nyei kisérik a verejtéken szerzett vagyonka kálváriáját, melynek végén telhetetlen torokkal ásít a végzetesre
fordult magyar sors: az idegen erőszak reánk szabadított trianoni átka.
A hatalmas adók rigorózus kegyetlenséggel behajtásra váró, számos: topni kíméletet nem ismerő súllyal nehezednek az ország vállaira s mig az államot szanálják velük, az államot alkotó egyedek százezreinek portóján szólal árverésre a dob, mert nem birják a reájuk rótt terheket.
Szomorú jelensége ez a mai időknek, amit szeretünk reménykedve átmenetnek minősíteni, hogy a pillanat keserűségeit takaró szó mögött maradjon egyetlen biztosnak hitt pontja a mának s adjon kitartást, erőt, hitet s adjon egy pillanatnyi kapasz-koitót azon a lejtőn, amin görcsös (kófeszitéseink közt a magyar sors iitja még mindig keserű áldozatok árán fölfelé ivei. (bl)
— A megyéspüspök Nagykanizsán. Rolt Nándor dr. megyéspüspök tegnap reggel Nagykanizsára érkezett, honnét este 8 ór;ikor tovább uta/ult. Utjának célja néhány hetes ablüziai üdülés gégeMntaliminak kezeltetése végett. Városunkban Gazdag Ferenc püspöki biztosnál szállt meg. Látogatásokat nem teli, csak este vacsora után beszélgetett rövidebb ideig a polgármesterrel.
—• A Sajtó-Estély rendezősége felkért a Sajtószabadság apotheozisábaii közreműködésre felkért nőket és urakat, hogy holnap, csütörtök délután -/ órakor a Zalai Közlöny szerkesztőségében okvetlenül megjelenni szíveskedjenek, hogy szerepeik részletesen inegbeszélhelók legyenek.
— A város februári egí««égűgyl adatni. A városi tis.-li >rvoji hivatal tegnap beterjesztett jelenléte s/erint Nagykanizsa teruícléii az ehmilt (ebruár hónapban a kC^e^észséKÖgvl állapotok fclnúttcknól is, gyermekeknél is kedvezóck voltak. Le«-inkább liumt"» i\\ tobas légrósrervi rr.eg-betcgtdéíík furdaltak elo, azonban ai esetek le^nngYobli részében kedvező !«• folyással. A (eliiOtttk halálo/Jisi aránya csekély volt; legtObb halálesetet Idült szervi betegségek okoztak. Gyermekek kózt kevés halálozás íordult «!ö. I ertójőbeteg-seg 12. súlyos testisértés J. halalozás 2»\'» esetben (urduit elő. A hatálozáv>k kózdl ül tll.lóbctcRségek, 4 végelgyengülés. 3 rak. a tubbí egyéb betegségek k«vetk<x-ménye vott. Hjlvaszületett 3 fiuniagzat.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Nagykanizsa multliavi közvilágítása. Nagyk inizsi város utcáinak vitágitás.i az elmúlt február hónapban kerek 8 millió koronába keiílll.
« A tűzoltóság éjjeli telefont és létszámemelést kér. Nagykanizsa varos tikoltósága kérvénnyel f \'rdult a váro-si laniohoz, melyben f-.-ls^rolja mindazokat a liiányokat, melyeknek p itlása a város tüzbíz-■ton-ága érdekében feltétlenül szük-fégc*nek mutatkozik. Igy kéri a lílzoltóság az éjsjakai telefon szolgálatot életbJéptelni isetleg a már icgebbcn Invasolt körtelefon utján. Kérik továbbá a hivatásos tűzoltók tGbbizben tedukáU létszámának fcl-emclcsét; a motoros fecskendőhöz ] bcn/iu-tartá!y beszerzését és a tűzoltóság szubvenciójának felemelését.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
EilliLB JÓZSEF
épöletfa-, deszka-, mész-, ccn-.cnl- és tcrmcny-kcrokcdésj
Nagykanizsa, KirAly-u. 4.
Telelőn 120. n
ZALAI KÖZLÖNY
1925 március 11.
= Eljegyzés. Plánder József eljegyezte Mezei Etuskáf. (Minden külön éitesités helyett.)
— Műszereket kérnek a mentők A nagykanizsai mentők kérvényben fordullak a városi tanácshoz\'néhártv. működésükhöz feltétlen . szükséges orvo-i műszer beszerzése I érdekében. A kérvény legközelebb a tanács elé kerül, mely bizonyára nem fog elzárkózni, liogy a kötelességüket mindig kifogástalanul végző mentőknek nehéz munkájukhoz szükséges felszerelését rendelkezésükre állítsa.
— Határjelek lerakása és kijavítása.
Nagykanizsa város polgármestere felhívást intézett a/ összes birtokosokhoz hogy birtokaik északi és kelet. o ;WAn.ik sarkán. valamint a vármegyei illetve közséijj határt képező, továbbá az utak mellett fekvő hírt okok déli és nyuRUi sarkán n napon belől határjeleket állítsanak.ameny-nyiben pediR a/ok megvannak, csak megrongálódtak, azokat mryaneddig a határidőig javíttassák ki. A határidő letelte után a hiányokat a városi tanács a birtokosok költségére fogja pőtoltatni.
— Verekedés. Halász József szerelő és Ssisska Károly lakatossegéd a korcsmában összeverekedtek. A rendőrség kihá?ási osztályának vezeti.jc Halászt 4, Sziszkát 8 napi elzárással büntette.
— Az árverési hirdető tábláról. A nagykanizsai városháza elő-csarnokaban a hirdető táblák árverési hirdetményekkel teltek meg. Az adóhátralékok fejében lefoglalt ingóságok, melyeket ezek az árverési hirdetmények felsorolnak, összesen 725 millió korona értéket képviselnek s nem rilka az olyan adóalany ellen kitűzött árverés sem, akinél adótartozásai fejében százmilliókra menő foglalást eszközöltek.
= Találtak egy Wcrlhcim- szekrénykulcsot. Tulajdonosa jelentkezzék a szerkesztőségben.
— FőJegyzővAlaaztás Kaposvárott. Sípos Géza kaposvári városi főjegyző nyugalomba vonulásával s időközben történt elhalálozásával, minthogy a belügyminiszter az állás betöltéséhez hozzájárult, Tatltín Andor alispán a f.\'>jeevzői állásra március 12. határidővel pályázatot irt ki. A választás március 16-án lesz a képviselőtestület rendkívüli közgyűlésén. Hivatalos jelölt Lehotzkv Bruno pénzügyi tanácsos. H/ideig több {elölt nincs is. Helyérc Izsák Lajos főszámvevő, ennek helyére pedig Horváth László számvevő kerül. Választanak még 2 számtisztrt és 8 kültanácsost.
— A rendőrség elfogta Ország Györgyöt. Ország György kiskanizsai lakatosmeslert tudvalevőleg brutális merénylet mialt a nagykanizsai rendőrségnél feljelentették. A durva támadót nem sikerült lakásán megtalálni. Tegnap véletlenül a megbántott lányka édesapja a járásbíróság folyósóján felismerte Orszíg Györgyöt, aki mint tanú volt a járásbíróságra idézve. Az apa azonnal figyelmeztette a közelben tartózkodó rendőrt Országra, aki a járásbíróság folyósóján Országot lefogta és bekísérte a kapitányságra. A letartóztatás! jelenetnek számos nézője akadt.
— Pályázat. A vonyarcvashegyi katolikus iskolaszék férfi\'anitói állásra pályázatot hirdet. Választás március 7-én lesz.
Elemisták betőróbandája. Nemrég megittuk, ho-^y soproni gyerekek halálfejes betörőbandát * szerveztek. Hasonló eset nyomára jt\'.U nemrégen a kaposvári rendőrség. A rendőrségnek ugyanis a télen át sok betörés\' jekntcUck. melyek tetteseit nem siktriilt kinyomozni, Legutóbb egy cscmcgckcreskedcsbe történt betörés alkalmával aztán nvomukra jutottak és lefülelték a szervezett betörőbandát, melynek legidősebb tagja II éves, a legfiatalabb 7 éves volt.
— Iparostanonclskolal mulasztások. A városi rendőri büutetőbiró tegnap húszegynéhány iparostanonc-iskolai óramulaszfás ügyében ho/la meg Ítéletét, mely 50-!(X).000 korona pénzbírságot ró ki a mulasztók mindegyikére. _
- Méhészeti eszközök, miilép, keretléc, kap!á:ak olcsón kaphatók, méhviaszt vásárol Szabó Antal fegy-ve rkere skedö Nagy ka nizsa.
r= Állatorvosi hir. Serényi István a m. kir. honvédség volt tényleges állatorvosa állatorvosi rendelését megkezdte (Erzsébet-tér 13. sz.).
Elveszett egy fekete bőrtáska. Tartalom: I darab 100.CXX)koronás, I darab 10.000 koronás, apró ezer és százkotonis, e£y aranv-keretű zwíkkcr. vadász-jegy és egy fegyvertartási engedély. A b.icsütetes megtaláló szíveskedjék Schreiber Ferenc nyug. fófegyvermesternek (Kossuth-tér 2/. szám alatt) Riadni.
-- Tisztelettel tudatom a mélyen tisztelt közönséggel, hogy sikerült Balogh Károly hites cigányprímás zenekarát megszereznem. Kérem a t. közönség szíves pártfogását, Kiss Ernő Korona-szjliodás.
= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hirneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Friss ásványvizek érkeztek: Giessiüibler, Salvator, Sclters, Karls-hadi, Margit és Ágnes. Legolcsóbb árban kapható: Teutsch Gusztáv drogériájában, Városház épület.
Polgár Ilonka nöidivat-szalon Fő-ut 10.
Mindenkinek fontos, hogy mi.iél olcsóbban szerezze be szükségleteit. l-\'illpp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű .ingol-flórzoknik 35.CXX), női harisnyák D. M. C. anyagból 23.000, kötőtl kebátok és szvetterek 890.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek.
" Schwarcz Dezső cégnél itri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Sodorjon
„JANINA"
papirt.
f*\'^ divaiárucikkekben
tegyen pr6t»;,v4»4rU»t X*
Sxomolányí Gyula
Caentje.-y-ut S. rx.V.i alatti
- (á IUr. <ya uaeKctl) üzletiben. —
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ru&ateatf. vecyiU/tlló. Kőimoid vállalata Kazinczy-u. 8. Ilunyadi-u. 10.
Vegytisztltást, mindennemű ruhafestést, gouvre- és plissirozást gyönyörű kivitelben vállal. Külön gallér és kézelő osztály Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek, w
ÍRE1NITZ BÉLÁNÉ
kézlmunk&üzletóbcn Deák-tér t. (volt Váry-cukrászlietylség) tnlndenncmil legdivatosabb és legszebb kézimunkák n..gy választékban bámulatos olcsón kaphatók es megrendelhetők
Előnypmtatások í;";:
• i-Vi..\' rendkívül tlűnjís irban. «:»ítanxii khluibvii, kűljníi Ronddíl (i llryclcmmcl kfw\'.Iiuk.
^Kézimunka kellékek és anyagok! f -
Irodalom és művészet
Visszhang. Huhn Gyula szépirodalmi és művészeti hetilapja, a Visszhang eheti •Máma megjelent. Az uj szám változatos tartalmánál iogva méltán tarthat számol az iránta eddig is tapasztalt nagy érdeklődésre. A Visszhangnak ez a száma részletesen emlékezik meg a naf-ykanizsa farsangi műkedvelő előadásokról, balokról. elMtúsokról. A nagykanizsai irók közül Kempetcn Bélának, a /a!at Közlöny felelős szerkesztőjének egy zenei tanulmánya fogjál helyet e szántban.
Ibsen előadás a Kamaraszínházban. Alapi Nándor staggiónéja ma szerdán Ibsen legnépszerűbb drámáját, a Nórát mutatja be Mámort Máriával a címszerepben. A fiatal nülvésznó, aki eddigi alakításaival is megnyerte közönségünk tetszését; ebben a darabban érte cl az eddigi városokban legszebb sikerét. A több; főszereplők Kovács Károly (Hclmer), dr. Miklós Marcel .dr ííank). Ivánovics liermin (Lindené) és liftért István (Krogstad). A Nóra előadása iránt nagy az érdeklődés.
Tortuffe. Moliére ötfclvonásos vígjátéka. Az álszcnteskcdés kiméletlen ostoro/ása. A/ előadó művészek az iró maró gúnyját a legfinomabb árnyolatokig pompásan adták vissza és gvönyörtien érvényre juttatlak intencióit. Az előadás gőrdülékenv, minden jelenetében csupa miivészt tökéletesség, az emberábrázolás és jellemrajz vidéken ritkán látott szépségében. Kár. hogy a fővárosi Operaház vcndégelőadasa
megosztotta a közönséget........
A szereplők közül a fejedelmi alakú Mxigori Mária Elmira szerepében finom művészetének pazar ragyogásával, AJor-j,in Ernő közvetlen játék-modorával, Mar-koviis Piri természetes és közvetlen alakításával méltán rászolgáltak arra a sok tapsra, nicívben részük volt. A ciitiszcre-pet Alapi Kándor igazgató játszotta oly mcstcralatótással. melvbe egész cnyéni-ségét belevitte. Méltóak v..lt«k hozzá liperi István, Raihiny Dezső, Miklós Marcel dr., Kovács Károly, akik miivészelük legjavát nvujlotiák. hvnnvics Hcrmin. Rónai Imre és végül l\'ekele László kisebb szerepükben is tökéletes és szép színészi játékot produkáltak. Kosztümök szépek, korhiiek, rendezés kifogástalan volt. Az előadás való, hamisítatlan művészet. (B. R.)
A Casino hangversenye. Tegnap este tartotta meg a Nagykanizsai Casino idei V. hangversenyét, melyen a m. kir. Operaháznak együttese másodízben lépett fel. A megnvitó-szám a Bajazzo prológusa volt, melyet dr. Dalnoky Viktor énekelt. Utána Li^zky Bélának Columhina halála c. cgy-ívi vonásos operája került előadásra, melyben Kfisiefihy Teréz és dr. Dalnoky Vik-t.;r inúk\'^dtek közre. Az opera zenéjéről semmi külflnós feljegyezni valónk n:ncs; nem találtunk benne semmi eredetiséget s az invenciónak semmi nyomát sc;n. Bority Bella pillangótánca nagy tetszést aratott s könnyed fordulataival méltán érdemelte ki a kniV-U tapsokat. Utána Í\\i6 Inuéné énekelt néhány dalt. Alt hariíjja szépen érvényesült az olasz melódiákban, cllentK-ri ke-vésbbé tudta kifejezésre juttatni a magyar dalnak inezzo-sopránra alapitott fájdalmasabb tónusát. Kőszc^hy Teréz a Pillangókisasszony nagy áriáját s a Bohéméletből Muscttc kcringöjél szépen énekelte s főleg a/ utóbbinak modulációja jobban simult hozzá hangjának ha jlékonyságához is. Egy né-há:ivszépstaccatój-i, mezza voceja, trillája s általában hangjának üdesége és melegsége szépen érvényesültek énekszámaiban. Wolf Ferrari, a, .Susannc titka" cimü egyfelvonásos o|K/ájában is végtelenül kedvesen játszult s a kis operának csupa melódiára alapított hangulatfcstésciben énekművészeiét a maga teljességében ragyogtathatta. Ugyanebben a dalműben elismerést érdemelt dr. Dalnok)\' Viktornak temperamentumos játéka is. A zongórakiséretet Pető Imre, az Operaház karnagya látta cl. ~mp—
MOZI
Uránia. 7 és 9 órakor: Pénzimá-dók Worner Krauss és Lee Parry gyönjöiü kiállítású filmje.
Csütörtök-p\'ntek 5, 7 és 9 órakor: Rabszotgakirálynö Vajda Imre, és Kertész Mihály monumentális filmje, főszerepbe Korda Mária és Beregi Oszkár.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A inai értéktőzsde eseménytelen volt. Nyitáskor az árfolyamok egy árnyalattal a tegnapi nívó alatt állottak, azonban barál-ságos hangulat következtében kisebb mérvű árjavulás indult meg és az árfolyamok zárlatig mintegy l°/o, a papírok egy kis részénél többel is emelkedtek. A kutisz piacon mozgalmasabb üzlet volt Magyar Hitelben és szilárdabb a Salgó is. A bánya piac szilárdabb volt. A közlekedési vállalatok, továbbá a Takarékok piaca tartott maradt. Kereskedelmi Bankban élénk üzletet bonyolítottak le emelkedő árfolyamok mellett.
Utótőzsde
Irányzat üzletiden. Georgia 308, Mező-hegycsi 134, Stummer 1875, Cukor 2350, Kereskedelmi Bank 1175, Nova 197, Salgó 550, Rima 146, Magyar Hitel 411, Jelzálog 48, Danubius 2645, Kőszén 3045.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 1168225 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Aacut fonl HWC0.30000 Cnh lorooi 2DO-2UO |)| a U IMfllU
Dolli/ 71WO-J3MO riiocl. fr. 3*70 SOT4 Hollandi lil 2UW.7Í8ÍÍ L«1 3*<
t»y» ÍI7S2S
Ll>> ZÍÍSW13
S<:K* !««■* >»\'••*» OmIí. kor. IUZ(5I0J«5 Din •«•>». IJ7IM2«r Svljcl li««k IJ42Ö IJ9W S<M kor. 1W»5 IMI3 nofiz *o«. icao ucoj M\'.iWi 170)0 WIS«
Am.Uidia
e.iiiid
6«IUi
Kop«ehix* KiidtUol* Loodoa Ml Unj
Pária Pflf* S.Wl.
SICKkhol™
WUn
Z«rkb
HM ll.\'i I73W-KÍM Ml 3(4 M2I MU
IW.7 IJT/7 llftií IIWJ
»tsooc^3<rc«
71<W-ÍJi;0 3«.\'0 M-l J1JO-1I42
I»«i5 IKIl IW(SIW6S I3VZ4 I<010
A legdivatosabb noi siralma- es feher filc-kalapok őrlásl választékban meglepő o\'.csó árban kaphatók. Sz.il:nakn!a|H>k átvarrási. feití>e.%^jolás.í a legjutányosabb árban
Férfi kalapok nagy választékban GYENES ÉS VIDA kalapgyár Kaxincy-utcai üzletében Altemplommal szemben
Zürichi zárlat Pérls 2635 — London 2477 —, Newyork 520 25. B.-üssel 2607 50, Matland 207750. Holland 207 50 Berlin 123u/it, Wien 73 35, Sofla 377-50. Pr/iga 1545-—. Budapeil 72- , Varsó 100 25. Bukaretl 255. Belgrád 835
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAl.UTA
ttgoip m« Ugnip m
B tcs ...............982019750 9740197W
Berlin...............580J 5750 5/70 5790
Prága ............ 473*.i |4/150 4715U|t73,.»
Newyorkban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezilit egykoronií 0150-6350, kétkoionii 12.300 12.700, forintos 16.500 17.000. öt-korvná. 31,500 32.500, szlnaranv 49.000-49.500, arany huszkoronis 315.000--316000, p\'.aUna 210.ÖOO—220.000.
Terménytőzsde
A mai terménytőzsde Irányzata lanyha volL A tengerentúli piacok lanyhaslga az htent spekulációt eladásra késztette, ennek következtében a buza és rozs 10.000 koronával olcsóbbodott.
Buza llazav. 76 kg-os 572 500 575.000. 78 kg-os 580 000 - 582.500, egvéb vld. 76 kc^oi 570.000 - 572.500.78 kg-os 577.500-580000. rozs 462 500-467 SOO. aöráipa 460.0<»--470.000, takarmány árpa 100.000 - 410-<W, uj tengeri 257.500 -262 500, köles 2/0.000 -280.5)0. korpa 230 0X) -232^00, 425.000 - 449000. lucerna 2I0.000-220.0W-
Sertésvásár
Felhajtás 1106. melvból eladatlanul \'!»»»• maradt 2-iO drb. Elsőrendű 220W-27SWf szedett 21.000 -21.500. szedeti közép 20uw —21 000, könnyű 18.000-19000. eiiőren<ja öreg 20.000 -21.000, másodrendű 18.5W-" 19.000, angol süldő 20.000 -23 000. szalonna nagyban 20 500 -21.000. zstr 25 000,-25 lehúzott hus 28.000 -29.000. szalonnás lei sertés 25.000 -26 000. A vásár élénk
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa KÖnyv-kereskecSés RT. Nagykanlr.aa
IM3 március
ZALAI KÖZLÖNY
KISFALUD! ÉS KRAUSZ
divainagyái\'uháza
az Arany Kakas hoz
Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok Olcsó árak!
Eredeti angol férfiöltöny és kabátszövetek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Bourberry, wlpp Cord, Camgarn, Cocstnen, Crepp, Eolin, Marokin, Ripsz cllvatkelmék I
fi Mm. üst Ml
WÉIÉSiStss 30.000..
Pepita ízövef . . . . llSÉilÉI. . 25.Ü,. 45.1 „
I3Ö i. SÉVifll! Kelengye SEhiffon .. 88.0 jO „ 17.1 „
Kelengye vászon .. tatok, jó minőséi 16.1., 22.11..
ieiós angln .. Hl Él . . . . 13.1,. 17.1 „
FejkKndQk darabja. m „
Nagy maradékvásár
igen olcsó árakon 1
A budapAMti tőxod zAróArfolyamai
Bankok
ftaiot-Muy. IUIII
ll.jsl biuk
Mi|», HU. Jlllllor UlliuílL Ol.-M. biak Oi»t/. HIL
Ffildliltilb. Htiati HWT. ÍIL |. b
W-Citi Iptrb. Fotellal Kir. Iliül Mig/ir-Nlnil Kői?. Jcli(!c( Vitoil bisk
Ni»i. b. éi Uk 8.
I.lpvIVIíOll rívlrcil Kőbtr.Til T»k. Alul. Tik. Moktlr MimI «!i4
e:.4 M. 8ul. I
Miij.fdütU
.MaluiOk
»«i M. Coe\'otdli ■ Ulicubil 1. dlplltl
KM£hÍ
SchroIl-schiffonok, May é® Holfold rumburgi vásznak, Regenhardt és Raymann damasztárukból óriási raktár.
Szőnyegek, butor-rípsz és bútorszövetek
nagy választékban!
ffir
Stotllnl II
ÍJ»BII4J.
Siliittlrt Kohó
Köb. O61I. v MlfKlII I
Alt^WiSo 3
N*iartiltoit)l UrÜi&yl
NjOmdik A*hvti«ro föviről I ejr, fflukl.n
Piüu
Kivit
Su;-Ui*<um U|>4g0/cu
Ol»d. Oépíf
Üiei Din.
Onu Virl.
Hofherr
KOhtit
Lánc
UpUk
Miz
Misy" «*\' IttV \'«=>
Utr.pi
V«*yi|\'« VIJOcati Rlmi
Ronitnniin
Schtick
W6r»«f
o délután I órai a kövotUozöki
ftr"- f«
Ouittninn IX> K&Sibiuytl <
U|Dum Jf-íO
Kliblnyíl
SilníinU |
Nultl UJ
Viki. Vutor
K6xl<ke<34«
Adrii Atlinllkj
LIVISII |
Cskorcjrtrak
Dilcukoc 4)
Cokorípir i\'i
Sialáal
PóipJM 24
ToliJI bor 30
llilkttiik 21
Oit. VIIIAUIOi
tn 81*
Jatl Ilii a Alt. fii
Au.r llXW
PhCSui II
Olajok
OU;lpir 73
Mnotl ptU. Ti
Sflr t> tuti
Póviioil itt 3<
Királyid v ?(
Kíb iSr -
MetivKli Cc-jo. li ROiWayitr
Oi(h»ladt 301
Szállodák
StOilll\'tlIlA l?t
luU I\'
Oyipjninoió i
Oul-Jbirgír 1.
Pi.iutlpu e
SlívíMW 3
Vexí\'P»\'
S p^ilaim l
Hunt mfllrJicyi I
Síit ii
Doki
KtUH M iián/l TMk
Különfélék
D^tofl
Oamml !
leUirexIn
Telién II
Öilcrtr.i\'l 1
Biidl
BAnl
Bimól <
Oyirl bfc


PipIllpM
Legújabb b O r-árjcgyzék, mely ugy minőségben, valamin! olcoó iralnil
utolérlictctlcn. 1 It. Hruncslcs féle bikavér 20.000.1 lt. fehér becel 20.000. I lt. príma vörös 16.000, 1 II. pilnit fehér 16.000.1 II. rizling 12.000, IIL lehér &000 és 10.000. I II. iWer 8000 és 10.000 korona.
BRUKCSICS JÓZSEF
fOiiif-. cumije- 4i k»lon»l-«lkk«k ki;«ikeaéi<b«i»
SugAr-ut 53. O Tolcfon 210.
i i.
gyArtmönyal Blwicr.Jil Sunllowop Sálon Petroleum k.ílílyok is likisok vMfiltia™. tMktotok it motorok hajliwri. Autó és Motor Benzin Benzlnod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Oargoyle" henger olaj autók,
motorok ís traktorok kenésére „Gargoyle" EtnaHeavy Médium spee. gépolaj gőígépek ís mindennemű motorok részire,
további mindennemű nópolai, o\'pfif, koc.lkonS uslí. Carbolineum, kátrány mtgrtoítl-ticló mindenkori legolcsóbb n.pt iron
Strem és Kiéin
^elárusítóknál or
NAGYKANIZSÁN.
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
Eladó cséplő-garniturák.
6 MP. Killjy b.mln motor ... 31 rllf. Ilolíet üíik.iíu 6 légk.
10 HP. Máv. benzinmotor ......
J ltl>. tloíler e6i 6 lisk. J HP. ttoffer í;6i 15 tves ... 16 HP. M4v. beníln............
5 HP. p.lrbanks Motre ......
6 HP. Killay benitnniotor ... 16 HP. Ciinx kit hengeres ... 10 HP. Kétl.y benzinmotor
800, 8M. 930, 1000, . 1000, . 1070. . 720, . 720. . J00. 000.
DrOizter ára .........
Holtel körülgyurfls ...
Hív. golyói.........
Hotter liirom ével ... Itoller gyüius ... ... Mív. golyós
16 HP. (li\'.<Sm illó Hengeres m.gán|iró 1200.
Mív. gOlj\'L
Sehulltewort dupl hliuw. &5
Hollét gyürüs ............115
M«gy. g.zó....................295
Hotler gyorís ............180
Mív. vurimi. ............230
165 mm. buzi 185 . . 265 . . U0 . .
250 . . 265
. 8 HP. Usrell kizln < tígkűrm ...... ........................... W .
Egy OsHer tarísztelep öntött linóval, 18 [urísztappal. 1 vaskocsi, 2 dib. Ir.nsmtssztó, teljes sztretíkkel, alkalmi íron sürgősen eladó, kedveaó riazletllicléal. ti.
Penl nevezett gépeket hitelképes egyéneknek 2 évi részlellizetisre. Valamint uj cséplő-garnlluríkal Magyarország legelismertebb gyíltminyu Elmö Magyar Cuzda.áai Gépgyár caéplűkészlelclt. A keresetből törlesztendő 3 évi részletllzetésre, aranykorona éltékben, a legkedvezőbb leltélelek mellen, cséplés megkezdéséig kamatmentes. Minden készpénzfizetés irélkut megrendelhetők
&IÓSZ FERENC SÍVntf.V.Vr\'oii.
NAGYKANIZSA, Eötuön-tér 23. (Fekete Sas)
Apréhirdetések
Ai i; ívMiJtléi dija 10 uől{ S000 K. A élmi«4 •
minden vnUgibb btlöb^l ái:« nó tét izőnik iilmll-Ullk MSnd«o további ixő tíl\'i M K. A Mrdrtul C\'\\ (ISrt fli(Ucú4 i i fc.\'gilmi idó Iteiitiiimltutik
150 uzer koronáét! gyöiijörű selyem kalapoknl Atlttnk « liétan. Klein Józsel és Tcslvérc. Ugynnol! tanulók felvétetnek. 6GS
CaCvok kaiAnok és vliveietékek lésréie, valíimlnl »>Acmely célra, Utmllycn mennyi-sédben. Wciaer oópgynr, Nagykanizsa SugAr 16. Telefon 9._M
Cr.ur,)ón a fútéreii egy jóforgalmu ina-gyar szabó Uilel, Ukíswl egylitt belcgség niiaU azonnal kiadó. Gm a kiadóban.
6.54
Eladó egy vendéglő axabadkéx-
böl AZ összes berendezésekkel és mellék-lielslségekkel együll. Klskan^. Ország-u l Í3.__646
HázasaAgok elhegyezve le^egysze-flibbtól legelókelóbblg. ö^v. Uosendornnénál Kaposvir, Hcrzscnyl u. 10.
FOrdökAdak, ülökAdak eladók.
Praktikus, lartós, a jósi^ért garanlüok. UJ-ialtfl, nilam készült, üaksa bádogos, Klnlzsy-utca 21. _710
üzlethelyiség teljes berendezéssel, egy szo\'iis lakással, konyhával és melléklielyl-ségckkel együll Jutányos áron azonnal átadó. Ugyanott konyhabútorok Is, egytiltal Itlszer-klárusllás. Clm a kiadóba. _685
ArpAd<utca -16. szimu biz szabadkézből eladó, üővebbel ugyanolt. 640
SxAntó Vllmoa O. F. B. ongadá-lyea ingatlanforgalmi iroda Nagy-kanizaa, DaAk-tér 4. Telefon 3-22 eladAel megbixAaainak hirdatAaal Uj UxlethAx somogyinegyel faluban, egyedüli üzlet, azonnal beküllózhetö lakással és átadó üzlettel. Az üzlet esetleg lakással bérbe Is velictó.
32 magyar holdas birtok Somogy-megyében egy épülettel, Sbotd ószl vatéssaU 10 kat. hold psltna somogyi birtok, 3 szobás modern lakással és minden melléképülettel.
44 kot. hold príma somogyi birtok cselédlakásokkal, nagy Istállóval.
Kaposvár legszebb és legnagyobb nyArl mulató vendéglójc teljes berendezésicl, azonnal átvehető.
Fonyódon \'2815 -01 területen levő lakóház mellékhelyiségekkel.
A Balaton pjrljAn kisebb-nagyobb villák. Nagykanizsai hAxak i Emslataa lakóhax város belterületén 250 millió. Emelotea UxlethAx a Főúton 450 millió. CaalAdi hAx modern 3 szobás, szép helyen 80 millió. CsalAdi hAx I szobás, előszoba, veranda 160 millió. CanlAdi hAx beköltözhető 3 szobás modem, kerttel, a város belterületén 200 millió. Nagy lakó-hAz nagy kerttel, I6bb motlern nagyobb lakással 3Ó0 millió. Ezenkívül minden ul-cában több beköllözhető háx meglepő olcsó árban. ___ 593
Egy különbcjAratu bulofozolt szoba kiadó. Ugyanott egy szép íróasztal, tel|esen u| férfi öltönyök, építkezéshez szükséges vasak, létrák, lölgyfák, lakalos szerszámok stb. cladők Klsfaludy-ulca 33. az. 704 F.gy világos drapp fclőltó eladó József fóhérccg-ui 61. sz, l. cm. 709
ElvAllalok liAzakr.il férfiruha készítést, fordítást, Javítást, női- és gyermekruhákat Jutányos áron. Petőfl ut 51. Czlglemc. 706
A bolvArosban egy nagy gyümölcaöa és zöldséges kert kiadó. Balthyány-utca 22.
Urasági innonak ajánlkozik hasonló állásban már működött, kltünó bizonyit-vAnnyal rendelkező nőtlon egyén. Clm
,1 kiadóban.__707
Ax ungjakabfai gazdasAgban ll
drb. góbüly eladó. _702
Varrónő ajánlkozik házakha?. Clm: Mayerné, I-ötv0s l<ir 29. szám._705
Eladó egy jókarban levő
szódagép
500 darab üveggel. sis Cini a kiadóhivatalban megtudható.
Kél vagon másodosztályú karlntlal
deszka anyag
mig a késztet tart, jóval a napi áron alul eladó, ugyancsak a hircs valódi ETERNIT pala
minden méretben, valamint mindennemű száraz keményfa kapható
Eppinger I. és Fia
deszka, épflletfa ós építkezési anyag kereskedésében.
Angol és francia
szépirodalmi lapok:
The Sphere - The Sketch The Tatler - The Graphic Jellow La Vle Parislenrte Le Sourlre
kaphatók ^, -
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kflnj-vkcrciktdíMben M
ZAI.AI KÖZLÖNY
1925 március J
II Iratainál Banhegyesillet és Délzslai lakarékpénztár liszvÉiitíriiiii
1925. évi március hó 14-én délután 3 órakor Kazinczy-ucca 2. sz. alatti helyiségében la,Íja
54. évi rendes\' közgyűlését,
Nagykanizsa, 1925. március 3-án.
melyre a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
-k-i --
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
az>lgazgatóság.
a) Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés. U Az 1924. évi mérleg feletti határozat. c) Az intézel hivatalos közlönyének kijelölése,
d) Igazgatósági tagok és felUgyelőbizottság választása. c) Egyéb alapszabályszerllleg bejelentett indítványok tárgyalása.
toki I. riurfnyeiek. akik a MzgyMísen mvszatl Jogukat írvínyesltent «ln|l|ik felhívatnak, hogy az alapízabályok 12. §11k>z lípcst még le nem |írl azelv&ytilaj elMlott líttvínyetket a közgyutíst leg-ilibb 5 nappal megelőzőleg ji lnlízet pítutiriiiil léteibe helyezzék.
VAGYON
itflÉRLEGSZÁIWLA
TEHER
Pénzkészlet ..............
Pénzintézeteknél elhelyezve .....
Külföldi pénznemek és követelések
Értékpapír készlet ...........
Váltótárca ... ...............
Adósok folyószámlán ......
kezességi számlán
Jelzálogkölcsönök .........
Pénzintézeti Központ üzletrész Intézeti ház ...............
2.0S9. 207.
530,044 .000,000 107.753
296.031,588 172.225,004 147.288,267 154.356,226 6,634.200,463
2,357.237,797 2.523,600 200.1X0
9,701.122.;i45
Részvénytőke: 50,000 tlrb. részvény á
Tartalékalap* ......
Adótartalék.........
Külön tartalék ......
Nyugdijalap** ......
Különféle alapok Belétek könyvecskékre folyószámlára
Hitelezők .........
Vállalt kezességek ... Visszleszántitolt váltók Eel nem vett osztalék Almcneti \'kamatok ... Nyereség átliozat 1923 1924. évi nyereség
évről
61.223,401 ÖOíTl 84.292
•\\i nlrl ,!i.OmiiV,I 3WiCC0.hi. W;.,nJfi Ing <in,!\\,Jnl
"Al Idei ilolác lúi jl ViClX,í., . jroiii,! log ti-tlt-.JnI
Nagykanizsa. 1924. december 31. ■ Jelen Mérlegszámlál mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
K
112.000,000
I
198.000,000 j 20.000,000 139,350
I
4,576.917,776 551.831,320 267.000,000 2,077.403.098 1 2.020,023 \' 388.203,085 \'
969.407,693 j
9 764.122,945
A felligyclőblzottság.
Megérkeztek
az uj nyári férfiruha és női Costümkelmék,
továbbá
dhratosBurberyésCovercott szövetekben
valamint finom szőnyegekben naponta érkeznek ujabb és ujabb küldemények. Mindenféle tavaszi újdonságokban, valamint ruhakelmékben óriási választék.
Szolid és pontos kiszolgálás!
KIRSCHNER MÓR
diwai-
H Városházával szemben.
áruházában
Te!efom: 2-43. szám
(Nyomdavezető: Olenbeck Károly).
64. évfolyam, 52. szám
Nagykanizsa, 1925 március 5, csütörtök
Ára korona
SlCfjtenl&íg éj l.iaddhlv.iul l\'ö-ul S IiltnjrbanTti\'lon 78, nyomcíi 117. síám
Felelős szerkeszti: Kempelen Béla
„MAGYARBARÁTSÁG"
A magyar belpolitika szőnyegen levő kérdéseit sőt gazdasági életünk ezerféle szomorti jelenségeit egy pillanatra hátiérbe szorítja az angol sajtónak a mull napúkban történt feltűnést keltő állásfoglalása a magyar kérdésben. amely mindennél jobban dokumentálja, mit várhatunk a „jóindulatu külföld", igy a ..magyarbarát" angol politikai tényezőktől és vezetőegyéniségektől a magyar jövő szempontjából.
A Zalai Közlöny józan és helyes következetességgel évek óta leszögezte a maga álláspontját: ne tévesszen meg bennünket néhány globetrolter lord konvencionális bókja, udvarias mosolya, amely talán melegebb vonási kölcsönöz a szögletes és fagyos angol dzsenllmének arcának, de amely reánk nézve teljesen közömbös és semmitmondó.
Aminthogy nem szabad, hogy megtévesszen az angol lökének a magyar piacon való érdeklődése sem. melyből csak végtelen optimizmus és szíik látókör magyarázhat magának magyar-barátságot, segítésre való készséget.
Az angol tőke — csal; ugy, mint az amerikai — elhelyezési keres. Piacot, összeköttetést, gazdasági kapcsolatot a legtávolabbi országokkal is. Neki ez nem más. mint egy egyszerű üzlet. Egy hitelművelet, egy Iraujak-ció, melyre a legbiztosabb és legmegbízhatóbb garanciákat kapja.
Aliogv az Egyesült Államok
i!£11 fiOSÉ MMllM M áf- i
zetmességel, ugy az angoloknál is csak íj. üzlet a mérvadó Oly mindegy ezeknek, hogy millió és millió idegen megszállás alatt nyögő magyar naponta sirja vissza a magyar impériumol, mint Franciaországnak, aki a német revánstól való leleplezet-len félelmében a legégbekiállóbb cselekedetekre ragadtatja magát.
Nem lehet tebál magyarbarátságról beszélni. Sehol, semmi nyomát nem látjuk a niagyar-harálságnak. Üzlet, gazdasági érdekek — ez a jelszó minden-"•I. l.egltljebb annyit ismerünk el, li\'igy élelmes, jól számító, i
körüllekinlő és előrelátó üzletember az angol. Udvarias és előzékeny, mosolya mellett még egy-egy vállveregésl is juttat a magyar félnek. Ó hídja hogy megveszi ennek is a kamatát. Nincsen még oly számító és rideg üzletember, mint az angol.
F-s így vagyunk a többi jóindulatu magyarbarátokkal is. Százezerméleres filmet pereglel-nek le elöltünk a magvar í.ij nagyrahivatottságíiról, eljövendő nagy missziójáról, a fényes magyar jövőről. Mi tudjuk\' menynyire értékelhetjük mindezeket.
Nem ugy lesznek, mint az orvos, aki reménytelen betegét nap-nap mellett vigasztalja és biztatja mielőbbi felgyógyulásával, nolia tudja, hogy \'már csak a halál gyógyítja meg szenvedéseitől. de ugy, ahogy a róka éi a sajtról szóló mesében olvassuk. Bókjuk bálterében olt látjuk gubbasztani Sájloknl, a. ven uzsorást.
Nagy csalódást hozóit a magyar politika ango|batálaí:.ak az angol sajló ismeretes állásfoglalása a magyar kérdésben, amely hideg zuhanyként hatott rájuk és amely bizonyára egészséges kiábrándulást fog maga utáu vonni még ott is, ahol bizonyos diplomáciai pur p.irlek talán indokolttá tették a magyar rózsás-látást, az augolfitvorizálást.
Mit is mond az angol sajtó? Nem kevesebbel, minthogy „mi-gyön szívesen látja Magyarországot" addig, untig a jelenlegi területi tíllujitflol igapekltiljg 0<
Ú Ml. M001 IfcmUW--
szágál: fájdalmasan sajgó sz. n-védésében és tehetetlen vergődésében) ; amedd g engedelmes, szófogadó, fegyveruélttüli, tisztulásába beletörődő, minden au-tantparancsra kész áltlozníi bá rány lesz „l)e ha cs:ik gondolatban is merne azzal a tervvel foglalkozni, hogy visszaszerezze valaha a tőle elrabolt teiületet. vagy ha merné a Népszövetség-tói a magyar haderő létszámának felemelését kérni: etjútszaná a szövetségesek „jóindulatát."
Világosabban,érthetőbben már néin lehet beszélni.
Magyarország csak addig szá-
EUIbctbl íis: Mii iO.WO korotii
Htl»ei h<5:«............. 9O.OC0 kctciu
mitliat az ..igazságos", „demokratikus". a „népjogokat tiszteletben tarló", liberális Anglia „jóindulatára", amig beletörődik abba. hogy a nemzetek tehetetlen gunytárgya legyen. Amig megengedi, hogy rác-csch-oláh az ő beleiben vájkáljon. Amig nincsen tiltakozó szava ahhoz, hogy a nemzeti kisebbségi jogokat a szövetségesek az adott esetekben saját képmásukra és hasonlatosságukra formálják. - -Amig nem igyekszik összekötözött kezeit a béklyókból kiszabadítani Amig uem mer tudatára jönni annak,"hogy a világ legnagyobb igazságtalanságát vele szemben követték cl. Amig rá nem eszmét arra, hogy neki bírói székben, a nemzetek areo págjában kellene helyét foglalnia, nem pedig a vádlottak ketrecében.
^Abtana|yE!am!tban^3kor
igazságért kiáltana, amikor" lekötött karjainak izmai megfeszülnének, vége a „magyarbarátok" „jóindulatának." Az udvarias álarc leesik és előttünk áll a kegyetlen Aíi/íA-.azirgalomnélküli ellenség, a legridegebb egoista.
Vagyis a magyarbarátok jóindulata csak odáig terjed, ameddig beletörődünk a lassú ébha-lálra ítéltek sorsába. Ha tiltakozni merünk, kiesünk „bará-laink kegyéből.
Fi re csakugyan ráillik a régi szállómondal: Ments meg Uram .,\' rátáimtól" — az ellenségeim-ni. majd csak valahogyan elvégzem . . .
Ubből a magyarbarátságból mi nem kérünk, lirre a magyar-barátságra semmi szükségünk.
fi. R.
fl Beáiay kereskedők üzelmei st nemzetgyűlés előli
Megdöbbentő jelentések a fehér rabszolga kereskedelemről — A mai helyzet tetíe szükségessé az egyes birói intézmény behozását - A nemzetgyűlés mai ülése
életnek. A mai depressziót nem a szanálás, hanem a mull esztendei katasztrofális termés rovására irja. Megállapítható, hugy egyetlen gazdaság sem tudta nníg saját szükségletét sein biztosítani terméséből s ez must aztán érezteti hatását a kereskedelemnél és iparnál is. Megszűnik azonban ez, lia a mezégazdaságot tatpraállitják. Mujtl kitér n foitlliiiiok lOrvínyre. Résztele;en isineileli a tégieliajtás esetén Icrvbevelt eljárás egyes részei!, majd a megváltás alá kciülO l\'i■*.;■ !\'. i. -l Ihlyj-JtV-i SZÓJ-
ín <Mi. a aeg.Jüi tid ia& birtokukra is engedélyezheti a tiitct (elvéletét A liit.i búr-kosa kérelem-lili:l íoidulliat az. OI:U hez, hogy mái a táigyatáson nyilatkozzék, mekkora részt akar megváltani. Ili egész gyoisan intézkedhetik az OFB.
A Ház a lí\'-i vény javaslatot általánosságban elfogadja.
A részletes tárgyalás során az egyes szakaszon módosít} indítványt terjesztenek Sic.
Eltogadja a nemzetgyűlés a per-rendtartás kiegészítéséről szóló javaslatot általánosságban és lészleteiben. A Ház ezután áttért n nö cs gyer-
mt\'kkeri\'Skah\'icmüzyMvn kotöU i-agai nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló javastat tárgyalására.
AMzcr t-n:ó: tVngyaiwrszágon cz-zel a kérdéssel a larsadalom is igen
Hudapcsl, tutiéiul I
Scitovszky Bála elnók a nemzetgyűlés inai ülésöl háromnegyed tizenegy órakor nyitotta meg. Temei-Vtiry Imre beteljesíti a pénztljyi bizottság jelentését az ap.opriáeios törvényjavaslattól, S/aliókv Jenő pétiig a lűldmivcléslleyi, penzdgyi és vízügyi bizottság jelentését.
A nemzetgyűlés ezután megkezdte a polgári Itiivényknnyv kíenísziKHé-tól szóié javaslat nllnhims vitáját.
Ostör József: A mai kurta uuvet-l.tk tipikus korszakának tartja. Kt-/i\'tt.\'is\'i\'lji, í.- vy l .;ii>.. -\'..ii tueg-e i.i.)-.\'. i e . cgf**fii&sigotíi rettj-szeresitenek.
Mcg.iytli;vá s;.ltr,!li,|. "li. szakasz rei.de itezése, . m.\'ty a llir/őii.rzila-sági hiíelkéidéstieil jiar;y kilnnyiié-seket jelent.
Miután tohlt szónok nem jelentkezett. az elnOk a vitát bezárta.
Pesthy Pál lgiz.-iá»ü\':yiniitisíler szólali tel ezníjtt. A kormánynak a inai lielyzcltn.il -- niondotta — el kellett magái liatároztiia az egyes Itirói intézmény brtlnzás \'it.i, A tiálio-rus itlOklieu lelszapoioitott peres Ügyek tették elsósodtao szükségessé ezt a lentiszett. ^
Magyarország közgazdasági alapja szerinte a magyar inezégaztláság. l\'.z az a szerv, mely a közgazdasági 1 életet .-. szükséges vénei citálja. Iv. j a mozgatója az. egész közgazda: ági .
ZALAI KÖZLÖNY
2
kismértékben foglalkozik. De igy volt ez a nyugati államokban is. Az 1895. évi párisi kongresszus tárgyalta ezt a kérdési s pár évvel később nemzetközi egyezményt létesítettek a leánykereskedelemre vonatkozólag. Az utóbbi tiz év alatt visz-szaesés tapasztalható. Még mindig nagy számmal vannak külföldi bün-tanyák, ahová magyar nők kerülnek. Egy világjáró hazánkfia, aki tanulmányozta a vengerkák életét, levelet irt, amelyből szomorú dolgokat lehet megtudni. Meg lehet állapítani, hogy az olasz városok szfík sikátoraitól kezdve Argentínáig magyar leányokat lehel találni. Készleteket olvastam a levélből, mely szerint Triesztben magyar leányokkal találkozott, akik közt nemcsak paraszt-leányok és cselédleányok voltak, hanem varróleányok és táncosnők is, sőt akadt közöttük egy vidéki kereskedő elvált felesége is.
Ezek a nők egy Mtlller, Nikovai, Fehér és Bárány nevü ügynököket emlegetnek, mint akik kicsalták őket. Rettenetes, mondotta tovább az előadó, hogy nap-nap után megtörténhetik, hogy fiatal leányokat lelketlen kufárok összevásárolják és kiviszik a határon túlra, hogy eladják őket. Egy jelentés beszámol arról, hogy Hongkongban és Sanghaiban 8—10 ezer fehér nő él különböző éjjeli mulatókban, kiket ezek a leány kereskedők szállítottak oda. Sajnos, sem hivatalosan, sem társadalmi uton nem teszünk semmit a leány-kereskedelem megakadályozására. Ig3z, hogy keveset is tudnánk tenni, mert ehhez előbb nagy nemzetközi organizációt kellette teremteni, amihez Magyarország most nagyon szegény. Ezért kell örömmel fogadni a javaslatot, mely szerint 25 állam fogott össze a leánykereskedelem ellen. Kéri a javaslat elfogadását.
A Ház a javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadja.
Ezután a házasságok érvényessége és a kiskorúak gyámsága tárgyában kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása kezdődött. A törvényjavaslatot általánosságban elfogadták.
Ugyancsak vita nélkül elfogadták a polgári eljárás tárgyában kötött
nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot. Nemes Bertalan előadó előterjesztése után Az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézetéről szőlő törvény egyes rendelkezéseit módosító törvényjavaslat tárgyalása következett ezután. Nemes Bertalan előadó rámutatott az alaptörvény nagy fontosságára, amely a hatezer tagot számláló ügyvédi társadalom gyám- és nyugdíjintézetének alapjait biztosította.
Majd több jelentés előterjesztése utáu \' áttértek az interpellációkra, melynél Homonnay Tivadar a cse-csemökórház ügyében és Csik József a tatabányai sztrájk tárgyában interpellált. Vass népjóléti miniszter megnyugtató válasza után az ülést délután 3 óra után bezárják. A Rote Hilfe pénze és a magyar szociáldemokrnták Politikai körökben élénk szóbeszéd tárgya a szociáldemokrata pártnak a Rote llilfe közvetítésével Moszkvából kapott pénzsegélyének ügye. A kérdéssel kapcsolatban általában az a szóbeszéd alakult ki, hogy c bonyolult kérdésnek minden részletét a legszigorúbb vizsgálat tárgyává kell ienni, mert lehetetlennek tartják, hogy egy magyarországi politikai pártnak a szovjettel való összeköttetése minden konzekvencia nélkül maradjon. Az egységespárt értekezlete Az egységes kormányzópárt tegnap este értekezletet tartott, amelyen a kormány tagjai és Bethlen miniszterelnök is megjelent. Szóbi kerültek a vidéken előforduló adóztatási panaszok. Majd áttértek a választói jog kérdésérc is, azonban a miniszterelnök jelentése után elhatározták, hogy azt a keddi pártéitckczlctcn fogják részletesen megvitatni a főrendiházi javaslattal együtt.
A kisebbségek jogai Sok szó esett a Ház folyosóján a nemzetgyűlés ülésének megnyitása előtt Szcitovszky Tibor külügyminiszternek tegnap elhangzott energikus beszédjéről,amelyben Zsilinszky Endre interpellációjára válaszolva, pellengére állította Duka cselt külügyminiszternek az erdélyi kisebbségek
sorsára vonatkozó állításait. Politikai körökben egyébként érdeklődéssel tekintenek a Népszövetséggel e tárgyban teendő lépések elé, mert szinte erkölcsi lehetetlenségnek tartjak, hogy a Népszövetség, mint a kisebbségek védelmezője, ezután is süket fülekkel .fógaíja" a magyar kormány tillakozáMaz oláh kormány eljárása ellen.
BELFÖLDI HÍREK
A volt földmivclésiigyl miniszter emlékműve. A belügyminiszter a Nagyatádi emlékbizottság végrehajtó bizottságának megengedte, hogy nagyatádi Szijbó István emlékművének felállításához szükséges anyagi eszközök megszerzése céljából 1924. évi december 20-tól számított egy <Svi időtartamon át gyüjtőivekkcl Magyarország egész területén pénzbeli adományokat gyűjthessen.
Országos gyűjtés a Gyermek-szanatórium javára. A belügyminiszter megengedte, hogy a Zsófia Országos Gyermekszanatórium Egyesület a szcgénysorsti. beteg gyermekek gyógykezelésére létesítendő intézet fenntartásához szükséges anyagi eszközök megszerzése céljából folyó évi április hó 15-től számitolt egy évi időtartamon át gyüjtőivekkcl az egész ország területéit pénzadományokat gyűjthessen.
l.eirer Lőrinc előzetes letartóztatásban. Leircr Lőrinc leánya meggyilkolásával vádolt budapesti háztulajdonos, kit a rendőrség őrizetben tart, ma reggel n rendőrségen azt a kérelmet terjesztette elő, hogy hívjanak papot, mert gyónni akar. Ennek a kérésnek teljesítését azonban elutasították, mert azt akar-jik, hogy törjön meg és ezérl nem akarják, hogy gvónással könnyítsen a lelkiismeretén. Egyébként az ügyészségről ma átjött az ügyész a rendőrségre, akivel megfogják beszélni Leirer fogvatartása ügyében teendő intézkedéseket.
Tegnap este nyolc óra után egy rendőr felkísérte az öreg Leirert dr. Katona állatmcudőrségi főtanácsos szobájába, ahová Soóky kir. ügyész is eljött, aki Leirer előtt kihirdette
Í925 március 5.
az előzeles letartóztatásáról szóló határozatai. Leircr fclfolyamodással élt a letartóztalási határozat ellen. Majd odafordult az ott tartózkodó dr. Sándor védőjéhez és emelkedett hangon azt mondotta neki: Esküszöm az élő Istenre, hogy ártatlan vagyok!
A nyugatinagyarországl közalkalmazottak illetményei. Magyarország és Ausztria közt tudvalevően egyezmény jött léire arra vonatkozólag, hogy a trianoni békeszerződés által elcsatolt Nyugat-Magyaroiszágon lakó állami alkalmazottak, nyugdíjasok, özvegyek és árvák illetményeit a jövőben Ausztria fogja folyósítani. E rendelkezésről szóló törvényjavaslatot a nemzetgyűlés tegnapi ülésén egyhangúlag elfogadták és mint éilesülünk, az osztrák nemzetgyűlés már ratifikálta február 23-án tartott ülésén. Ezzel már elhárult minden akadály annak útjából, hogy az Ausztriához csatolt Nyugat-Magyarországon élő magyar állam alkalmazottak és nyugdijasok jogos illetményeikhez hozzájuthassanak.
Katolikus nap Hódmezővásárhelyen. A Délvidéki Katolikus Népszövetségi Csoport a hódmezővásárhelyi osztály vezetésével Hódmezővásárhelyen katolikus napot rendez, amelyen a központból Huszár Károly a nemzetgyűlés elnöke, lirnsl Sándor prelátus, Cetter Jenő és Frtihwirt A\\átyás nemzetgyűlési képviselők vesznek részt. A hódmezővásárhelyi katolikus liapon nemcsak Hódmezővásárhely katolikusai, hanem a Dél-Tiszántulnak katolikus szervezetei is részt fognak venni.
Elitélték Wolff Károly rágalmazóját. A budapesti büntetőtörvényszéken tegnap tárgyalták a „Népszava" egy sajtópörét. Pfeiffer József kéményseprősegéd (!) ugyanis egy „cikkben" Wolffot ugy aposztrofálta, mint „a lista hamisítási botrány főhősét". A tárgyalási elnök több kérdést intézett a vádlotthoz, hogy megállapítsa, vájjon tényleg ő-e a cikk „irója." A biróság végül Pfeiffer Józsefet rágalmazás vétségében mondotta ki bűnösnek és ezCrt 3 hónapi fogházra és 10 millió korona pénzbüntetésre itélte.
Egy diákelőadás története
Irta: Nagy Lajos
A mult század nyolcvanas év< nek legelején történt. Az akkori „ Hosszu-utca", most Jókai Mór utcában a mizeriek kórházival nzem-ben feküdt egy fehérre mesze családi ház. Nagy-tiszteletű Váli . ocuc preparandiai igazgató ur tulajdona volt. A diákság csak „Váli bácsi"-nak nevezte. Ritkaságszámba menő áldott lélek volt az üreg ur. Olyan diákszerelő szivet aligha produkál többé a pápai almamáter!
Az udvar felső részén levő épületben Váli bácsi lakott a feleségével és özvegy Peti Józsefné nevű leányával. Az öreg Váli Ferencné meg hát szintén nem lehetett valami házsártos matróna, hiszen a legszelídebb lelkű és Icgkcdélyescbb érzelmű magyar költőnek: Jókai Mórnak volt a testvérnénje Jókai Eszter.
A keskeny udvar legalsó részén állott egy kisded, egyszerű ház, egészen a Tapolca folyócska partján. Abban a kis házban húzódott meg hat diákgyerek és Vajda Pál, a házmester, aki mint állandóan leendő intcllektuelekkel érintkező egyén, a szUcsmcsterségével nagyon is ösz-
szeférő, irodalmat rendkívül szerette.
Én is abban a házban laktam, mint első éves „prepa." Negyed-magammal az egyik szobát foglaltuk el/ Vajdáéknál pedig a családdal együtt két más diák lakott.
A kis ház utcafelöli oldalán terpeszkedett egy hatalmas szedafa, mely különösen a szederéi és idején állandó taitózkodási hely volt a Vali bác i diákjainak. Sót a Gózon Kálmán a nagy „magoló" Isiiében álló lakótárs legtöbbször az eperfa egyik izmos ágának lombjai között, könyvvel a kezében ropogtatta a latin versel:
„Dies irae, dies illa, Solvet sacclum ct favilla!"
Az öreg Váli bácsi Ic-lcsétált körülnézni a discipulusok között; ilyenkor gyakran hallotta, (persze csak nyári időben) ahogy .egyikegyik szorgalmasabb diákja a sze-derfán kétségbeesett elszántsággal deklinálta; „Jupiter, Jovem, Jovis, Jovc..."
A másik ágon meg egy ökölnyi nebuló a conjugátió nehéz szabályaival viaskodott s ugy összetörte az „amare" igét, hogy a latin\' nyelvtanárának óráján másnap délelőtt a legklasszikusabb szekundára felelt le belőle.
Hit amikor a diákgycrckitek egy
Váli bácsi a házigazdája, meg egy irodalomért rajongó szűcsmester a közvetlen földi gondviselője, lehet-e azon csodálkozni, hogy a diákazilum valahány lakója azon töii a fejét, miképen lehetne nyélbeütni valamelyes jól sikerült diák-mükedvclö előadást ?
Igen ám! Csakhogy egy volt a bibi! Még abban az esztendőben a kis vörös gyerek, Lampértli Géza csak szintaxista volt a pápai kollégiumban 1 Embrióban se élt benne az a sok ifjúsági színdarab, amit azóta a nemzete irodalmának ajándékozott.
Nem volt még akkoriban ifjúsági szinmü irodalom.
Egy este Jakab Pali társunk azzal a javaslattal állott elő, hogy a Kápolna téren, nagytiszteletü Jády tanár ur diákjai előadták „Cornéliát". Hüh I Milyen szép volt az! Ó végignézte, öt krajcár belépődíj lefizetése ellenében. Az indítvány odakonkhidáll, hogy adjuk elő mi is a Cornéliát!
A vén „Kaki", igazi nevén Szűcs Dani, aki velem együtt hallgatta a pedagógiai sludiumokat, egy nagvot Szívott a longissimája kapadohányá-nak füstjéből és megfontolás tárgyává kívánta tenni a Pali indit-ványát, ami annyit tesz, hogv aludjunk tá egyet!
Másnap újra considerátió tárgyává tettük az irodalmi kérdést. Mert Jakab Pali nem engedte levenni a tárgyalás napirendjéről. És egy nagyon erős, mindnyájunk nialériális érzékét érintő érvvel támogatta azt. — Tudniillik a „Kápolna téri" előadás hat forint és hetvenhárom krajcárt jövedelmezett. De már ennek fele se Iréfa! Ennyi pénz! Hisz egy középszerű legació a pátriában aligha hoz többet 1
Ezzel az érveléssel mind a hatunkat megnyerte a javaslatának.
— No jól £n szerzek egy színdarabot, amelyet előadhatunk.
Mindenki rám nézett.
— Igazán?
— Itt a kezem! De egy kikötés ellenében. Ha megszerzitek egyik szereplőnek Johannidesz Dénest. Jakab Pali vállalta a megbízatást.
Az a Johannidesz Dénes pedig nem volt valami ismert hirü színművész, hanem a gimnázium negyedik osztályú tanulója. Ugy 14—15 éves leheteti, — de csodaszép lányos arccal. És\'nekcm ő reá szükségem volt!
Estefelé elbaktattam a Wajdils-féle papirkercskedésbc és megvettem vagy öt árkus papirost. A másnapi „markó" pénzemet áldoztam érte. (Ez a markó
1925 március 11.
ZALAI KÖZLÖNY
A Glowworm visszatért Budapestre. A Glowworm angol cirkáld, amelynek fedélzetéről indult az októberi puccs után száműzetésbe néhai Károly király, ina délben újból Budapestre érkezett és szokott helyén, a budai oldalon, az Erzsébct-liid és Lánchíd között vetett horgonyt. Füstokádó, kurta sárga kéményei, mint mindig, most is számos bámulót vonzottak a partra. Ismeretes, hogy az angol cirkáló parancsnoka engedélyt kért az ősszel a magyar kormánytól, hogy itt telelhessen át az óbudai téli kikötőben, de a magyar kormány udvarias átiratban arról értesítette a parancsnokot, hogy a kívánság nem egyezik meg a békeszerződésekkel és igy nem látja teljesíthetőnek. A Glowworm azután a cseheknél Pozsonyban telelt át és csak nn tér\' vissza Budapestre.
külföldi hírek
Hogy fizetik az európai államok nagyköveteiket? Az Echo de Paris a francia diplom.\'.di nyomorúságáról ír s példákat hoz fel arra vonatkozólag, hogy milyen rosszul fizetik a francia külképviseleti személyzetet. Igy a brüsszeli francia nagykövet 210.000 frankot kap, amikor az olasz követ 38-1.000 frankot, a japán 432.OCK), az angol nagykövet 490.000 és a brazilliai 528.000-et. A cikk azonban minket jobban érdeklő példákat is felhoz. Így megemlíti, hogy Budapesten az angol követ 300.0CX) frankot kap. inig a francia csak 100.000 et. Szegény francia követ! Magyar koronákba átszámítva ő ugyanis csak 375 millió koronát kap évenként, inig az angol követ 1 milliárd és 125 milliót, vagyis naponként több mint 3 milliót. A római francia nagykövet 265.000 frankot, mig az obsz nagykövet Párizsban 537.000 frankot kap évenként. Az Echo de Paris cikke ezt az állapotot tarthatatlannak találja, mert a francia követetlek személyzetei nyomorban kénytelenek élni. Mi feltételezzük, hogy a magyar követségek tagjai hajlandók lennének ezt a „nyomort" elvállalni!
pedig nem egyéb, mint egy régi zsemlyenagyságu, kitűnő iztl rozske-nyér, mellyel a pápai diákgyerek a napközijén elfogyott „szalyit" pótolta. S a szatyi? Az volt a kerekvilág legjobb izü diákkenyere! Olyan kenyeret nem produkál a pékmüvé-szet! Mert a szatyi előállítása a pápai pékipar müvész.etszámba menő produktuma volt abban az időben.)
Aztán hazamentem. Mikor a lakótársak minden csillagrugatási kísérleteken tul voltak és csendesen el-szeiKlerültek, én meg nekifogtam a .színdarab" megirásának. Hajnalodon, hogy ágybadőltem. (Volt* is "agyinét léklt szurkolás, hogy másnap valamelyik szemből olvasni tudó professzorom felhi feleletre! Egy Petüre se készültem. Semmiféle diakisten segítő szelleme se mentett volna meg a legideálisabb .ötöstől".)
Másnap estefelé előállottam az uj "darabbal". Hát persze,"liogy tetszett a hallgatóságnak!
Mikor a vége felé jártam a felolvasásával, csak beröppen mint egy mesebeli tündér, a szobánkba egy Kyonyöru szökehaju leány. Ismertük ! £ inul nyája n, — az egy szintaxislát Mvcve, - ö róla szoktunk álmodozni _ titokban.
(Vi-gc kűv.)
Hogy készül Románia a katonai leszerelésre ? Bukarestből jelenik : A lapok beszámolnak Cu/isto/i-S" kereskedelemügyi miniszter külföldi utjának eredményéről, mely Rornaniának Angolország felé való orientációját igazolja. Az angolországl tárgyalások eredményeként Románia a legközelebbi jövőben három igen jelentékeny üzemet hiv életre az angol toké segítségével. Az e\'.ső egy nagyszabású vasgyár, mely háboiu esetén lövegeket fog készíteni, a második gyár lőfegyvereket, a harmadik repülőgép és tankgyár lesz. A miniszter kijelentette, hogy a megállapodások folytán tárgytalanokká váltak a Skodáékkal való tárgyalások.
Németországban járadékmárka Hitelintézetet alapítanak. Berlinből jelentik: A Birodalom gazdasági reszortjainak miniszterei Járadékmárka Hitelintézet alapításáról terjesztettek elő törvényjavaslatot a Birodalmi Tanács elé.\' A bank feladata elsősorban az lesz. hogy a német mezőgazdaságnak hitelt nyújtson. A szocialista Votwaerls támadja a tervezetet, mert a nagyagrárius érdekek támogatását lálja benne.
Chicagóban lesz a nemzetközi Eucharisztikus kongresszus. A Szentatya a Rómában tartózkodó Mundlein chicagói bíborossal hosz-szabb tanácskozást folytatott, amelyen elhatározta a legközelebbi kongresszusnak Chicagóban való megtartását. A kongresszus 1926. évi junius 19-én kezdődik és mint mindig, rendkívül nagyszabásúnak ígérkezik.
Lelőtték Albánia pénzügyminiszterét. Samala albán kereskedő Bariban egy vendéglőben lelőtte Gurokuki tanárt, Albánia volt pénz-ügyminiszlerét. A gyilkos a tett után elmenekült, de sikerült ói elfogni, Gurokuki igen tekintélyes politikus hirében volt.
Ostromállapot Chilében. Valpa-raisoi jelentés szerint a kormány összeesküvést fedezett fel és ezért Santjago, Valparaiso és Aconcagua tartományokban kihirdette az ostromállapotot. A mozgalom vezetőit letartóztatták.
Coolidge elnök hlvatalbalépése. Washingtoni jelentések szerint Coolidge elnök ma lépett ünnepélyes keretek között hivatalába.
Belgrádban letartóztatják, akik a Rote Hilfe segélyében részesültek. Belgrádból jelentik, hogy az elsőfokú biróság megerősítette a rendőrségnek azt a felfogásai, hogy a „Rote Hilfe" komnumis\'a szervezet, A bíró ennélfogva megbízta a rendőrséget, hogy mindazokat a személyeket, akik ezt a segélyt igénybevették, tartóztassa le. C-üpui Belgrádról, Zágrá\'Jbjl. L\'iibachlvil. Nis-bői és Skopljebó! négy: zázhetven nyugtat és postautalványi elismervényt sikerült felkutatni.
A porosz kormányalakítás nehézségei. A Vonván* irja •\' Severing egészségi okokról azt óhajtja, hogy porosz belügyminiszteri állásától mentsék fel. A centrum és a demokraták koalíciója, amely Severínget mint szakminisztert küldené újból a parlamenti harcba, ilyen módon ugy-látszik, nem jöhet léire. A lap valószínűnek tartja, hogy a miniszter-elnökválasztást, amit mireius 10 érc tűztek ki, későbbre halasztják.
Luther elnök — Stresernanu kancellárjelölt. Abban az esetben, ha Luther birodalmi kancellárt birodalmi elnökké választják, Strcsemann dr. külügyminiszteri, volt birodalmi kancellárt választják meg a kormánytöbbséget alkotó partok kancellárrá.
A Scijtó-Estély
Az a páratlan érdeklődés, amely nemcsak Nagykanizsán, hanem az egész váimegyében is a „Zalai Közlöny" március 14-iki Sajtó-Estélye iránt megnyilatkozik, késztet bennünket arra, h.»gy az estnek műsorából egyes, eddig féltve őrzött titkokat eláruljunk.
A műsor első száma Székelyné Sólymos Bea fcstómflvésznő- és írónő, a Divat Sálon szerkesztőjének felolvasása lesz „A divat történetéről Semirámistól a mai párisi asszonyig" címen. Utána
Kovács József és leánya fogják eredeti haw«ii-i hangszereken a végtelenül melodikus fhmti-i zenét bemutatni.
Ezt követi Fábiánné Pásztor Irma zongoraművésznőnek zongorajátéka. Az általa előadandó darab címét meglepetésnek tartja a szerkesztőség.
Batóti Szabó István költő elszavalja kél alkalmi ódáját. Ezekéit — mint már említettük — az oláhok részéről várfogságot szenvedett.
Domány Sári elénekelni fogja Puccini Pillangó kisasszonyának nagy áriáját. A művésznő énektudását sokkal jobban ismeri olvasóközönségünk, semhogy róla dicséretet kellene mondán unlc
Utána Hoffer Hilda fog előadni egy klasszikus baUeltet, aminőhöz foghatót még nem látóit a nagykanizsai közönség, legalább nem — Nagykanizsán. V
Ezekkel a számokkal _ lezárul az Estély műsorának első részeS\\
A második részt a sajtó felszabó--dulásának opotheozisa s a jövő álma című allegorikus élőkép tölti be. Ez az apotheozis és allegória 3 részből fog állani s az első részben stilizált alakok fogják szimbolizálni a sajtónak egyes ágazatait s valamennyi szavalatban fogja elmondani programját. A második képben Baráti Szabó Istvánnak egy irredenta meie-drániáját mondja el a szerző, mig a harmadik képben Hungária dicsői-lése történik a Hymnns s a Hiszekegy eléneklése mellett.
Ennek az élőképnek időtartama 30 perc; a most elmondott részletek tehát annak csak keretét képezik, melyen belül történnek a látásos színpadi effektusokkal kapcsolatos tömegmozgósitás\' >k.
Az Estélynek műsoros előadását a Polgári Egylet emeleti helyiségeiben megtartandó vacsora fejezi be.
A zalaegerszegi második templom
Szentferencreudick Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, mireius 4 Többször megemlékezett már a Zalai Közlöny arról a Zalavánnegye hitéletére nagy horderejű kérdésről, hogy Zalaegerszegen, az ottani 18.000 katolikus hívőt magába foglaló plébánia eddig egyetlen katolikus temploma mellé, egy második templomot szándékoznak építeni.
Az erre vonatkozó tervek ma már nagyon kedvezően haladnak a megvalósulás felé, amit annyival is nagyobb figyelemmel kisér a város, mert ha a Máv. forgalma élénkítésével a város áldozatai ellenében tett ígéreteit beváltja, akkor Zalaegerszegnek és megnövekedett vidékének nagyon szüksége lesz erre a megyeszékhelyi két templomra. Hogy a Máv mikor leszabban a helyzetben,
Rarálvoj boteqi^cknél nélkülfchetatlcn i
hogy igéretét valóra váltsa, az egyelőre még bizonytalan; a ,város hitéletét azonban ennek az időnek nem szabad készületlenül találnia.
A zalaegerszegi templom-építő bizottság egyik vezető tagjának nyilatkozata szerint a második templommegvalósulása sokkal közelebb van, mintsem az emberek gondolják.
A bizottság élén dr. T,irányi Ferenc főispán, Bődv Zoltán alispán, Czoltor Mátyás polgármester, Pehm József apátplébános. Thassy Lajos hitközségi elnök, Fangler Béla v. nemzetgyűlési képviselő állnak.
A bizottság eddig kifejtett lankadatlan munkája bizonyíték arra. hogy a második temlom flgvét rövidesen eljuttatják az alapkő-letételig.
A zalaegerszegi nők októberben 200 milliót gyűjtetek erre a célra. Ebből az összegivói velte a bizottság a fél lovardát, ebből fedezi a pályázat költségeit s még nagyobb anyagvásárlásra is marad belőle.
A zalaegerszegi katolikus társadalom áldozatkészsége is egyik jelentős faktora a megvalósításhoz fűzött reményeknek. Esy úriasszony 12 személves ezűstkészletet. ecv család aranygyűrűi!, másik a homok-szükséglet felét, épitö-iparosok munkát ajánlanak fel, mig a gazdák inár 100 szekér követ hordtak a táborból a templom telkére. A belügyminisztérium ugyanis 100 vagon követ adott a feloszló tárór anyagából a templomépítés ^éljaira.
A farsangi célra rendezett jótékony egyesületi mulatságok jövedelmeivel együtt egy milliárdon\' felül van a lémplomépitésre szánt eddig összegyűjtött vagyon.
Az eszmének legelső macénása Batthyány Pál grófné s maga a hivatalos város is résztvesz az áldozathozatalban.
I:z a templom 2:iOi) lélek befogadására, Jézus Szive tiszteletére, IV. Károly király emlékére épül.
Az országos len-pályázat február 25-én jelent meg április 20. határidővel. A zsűri hét tagból áll, ezek: a megyéspüspök megbízottja, fővárosi szakértők, a plébános, a pol-gármesler, a városi főmérnök s a gimnázium egy tanára. A három pályadíj 45 millió korona összeget képvisel.
A templom stíljét a tervezőre biz-ták. öl oltár lesz benn: Jézus Szive, Mária, szent József, szent Ferenc és szent Antal oltárok.
A templom telkipásztorai szentfe-reru rendüek lesznek, kik a templommal kapcsolatos záidában laknak. Egyelőre 3 felszentelt atya és 2 világi testvér, később több szerzetes is érkezik ahogyan azt a lelkipásztori munka megkívánja.
A szentferencrendüeknek a zárdán és hozzá tartozó kerten kívül egyéb ingatlanuk nem lesz. Szerény állandó javadalmazásukon felül kéregetésből tartják fenn magukat.
A renddel a megegyezés február 5-én jött létre, most már csak a római generális engedélyét várják, aini biztosítottnak vei ető.
SAJTÓ-ESTÍ-LY március 14.
ZALAI KÖZLÖNY,
1025 március 3.
A fűtőház a katonate^ietőért
Nagykanizsa, inlrdui 4 A régebben történi, be nem fizetett előjegyzéseket kérjük mielőbb befizetni, hogy azt kamatoztatás végett a takarékbetéthez csatolhassuk.
Mivel bizonyára vannak, akik megfeledkeztek régebben történt jegyzéseikről, a be nem fizetett, de bejelenten sirkö-jegyzéseket (november, december, január havi jegyzéseket) a
napokban le fogjuk ehelyütt közölni. *
A nagykanizsai déllvasuti állomás fűtőház és fiókmühcly főnöksége 1,610.000 koronát juttatott hozzánk 23 sírkő felállítására. Ezt a jelentékeny összeget a fűtőház személyzete adta össze s ezzel a nagykanizsai vasutasok összessége az egyes hozzájárulásokkal egyiltt 120 sirkövet jegyzett le, vagyis az összes felállítandó sírkövek 10 százalékát.
A vasutasságnak ez a nagyarányú hozzájárulása most már messze túlszárnyalja minden hivatal, testület és egyesület gyűjtését, amit nem csak a vasutasság aránylag legnagyobb számának, hanem a bennük minden időben buzogott és tettekben is megnyilvánult hazafias lelkesedésnek eredményeként könyvelünk el ehelyütt, ahol egymásután volt alkalmunk meggyőződni a város társadalmi minden részének áldozatkészségéről, ami mindenűnittfh sietett akciónk segítségére s a katonatemető ügyének, mindnyájunk ügyének mielőbbi tető alá juttatására. *
A Délivasuti Hűtőházi Kézművesek önképző és Segélyegycsülete 15, a Délivasul fiitóházi irodaszemélyzete 5, a Délivasut fütóházi munkásai 3, Dobrovits Milán 5, Lukács Vilmos gyógyszerész I, Boa György (Kis-kanizsa) 1 sirkövet jegyeztek.
A telekkönyv egy évi statisztikája
A nagykanizsai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 1924-ben foganatosított tulajdonjog bekebelezésekről és részleteidarabolásokról a következő kimutatást készítette, melyet a bpcsti központi statisztikai hivatalnak felküldött:
A járásbíróság visszterhes jogügylet alapján 651 esetben a vételár összesen 14.337,621.410 koronát tett ki.
Intjyenes jogügylet alapján 215, árverés alapján 1, öröklés vagy hagyomány alapján 329, clbiitoklás, kiigazítás vagy kisajátítás alapján 86 esetben történt tulajdonjog bekebelezés.
Kidarabollak 92 bírói határozat alapján 248 telekkönyvi részletet 298 kat. hold 175 négyszögöl összterülettel 587 darabra.
A bekebelezett terhek:
Biztosítéki jelzálog bekebelezés váltóhitel biztosítására 146 ecetben 3 788.341.140 K összeg erejéig.
Egyéb hitelek (kötelezettség) biz-tositására 190 esetben 2.104.699.300 K összeg erejéig. 83 esetben pedig törlés 126.007.110 K összeg erejéig.
Forgalmi jelzálog bekebelezése jogügylet alapján különbözik követelések tekintetében 23 esetben 452.633.500 K összeg erejéig, törlés 177 esetben 161.274.665 K összeg erejéig.
Végrehajtási jelzálogjog bekebelezése 93 esetben 573.596.123 K összeg erejéig és törlés 51 esetben 91.231.431 K erejéig.
NAPI HÍREK
NAP5REND
Március 5, csütörtök
Rilmal katolikus öttíb. ProtcHiru Adorján. líMclItu: Adar hó \'J.
Nip kel reggel 6 óra 31 pcrefco\', nyujj ulk délután J> óra perckor.
A Meteorológiai Intézet íele.-.!.^. izcfíiit v/tltozci.ony Idő virhntó ItÓMilyc-dessrl, helyenként csapadéVk il.
Országos Kanunra Színház, e?tc x ■ír.il kezdettel: Szcvlll.ii Uwbély.
A Zrínyi Irodalmi és Miivéiueti\'lcör liccális cMmUu (Surányi Oyuta: A iim ^yv nemzet IftMérelmt hivattat III) a kaszinó nagy lentiében e»k- 1:".) írtkor
Mozi. i\'niniit: Rabszcilu.jkli.il> uú, ló-vzercplók Kord.» M*rla és Beregi Oízkii Előadások este 5, 7 és 9 tfrakor.
Kathreiner
Kneipp Maláta Kávé
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Március 3: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kór liccális cl0.id.-lsa (Mif;kr Kde cgvctciui tanár: Tut Ankli-Aincii és kora) a Kaszinó nagytermében este fél 9 órakor.
Március 12: Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liccális előadása (Szigeti Károly dr. A Balatonról) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 14: „Sajtó-tstély." A „Zalai Közlöny* szerkesztőségének műsoros cs-télyc a Polgári tijrylct összes emeleti helyiségetben. Kezdete este 9 órakor.
Március 15: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kór március t.Viki emlékünnepélye.
Március 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór liccális előadása (SzakállGyula történelmi előadása) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 25: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liccális előadása (dr. Lttkinich Imre) a Kaszinó nagytermében este tél 7 órakor.
Március 2"i : A Zrínyi Irodalmi és .\'művészeti Kör Jókai emlékünnepélye.
Április 2: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór liccális előadása (Doniján Lajos dr.) a Kaszinó nagytermében este léi 7 órakor.
Április 16: A Zrínyi Irodalmi é> Művészeti Kör liccális előadása (dr. Tliolway Zsigmond) a Kaszinó nagytermében este tét 7 órakor.
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liccális előadása (Kdaucit Pcienc) a Kaszinó nagytermében este tel 7 órakör.
— A Sajtó-Esté y élőképében
közreműködő hölgyek és urak ma, csütörtökön délután -I órakor a Zalai Közlöny szerkesztőségébe megbeszélésre kéretnek.
— A Magyar Városok Országos Kongresszusa március 10-én Budapesten választmányi ülést tait. Az eric szóló meghívó Nagykanizsára is megérkezett, honnét Sabján Gyula dr. polgármester fog fölutazni az ülésre.
— Halálozás. Borsay Ödön, a Magyar Gazdák Biztosító Szövetkezete nagykanizsai kirendeltségének volt vezetője, 32 éves korában Budapesten hirtelenül elhalálozott.
— Leventék vizsgálata. A városi tiszti orvosok ma reggel 9 órakor kezdik meg a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban az iskolánkivüli testgyakorlásra kötelezett ifjak orvosi szemléjét. Minden leventének a ne vére szóló felhívás alapján szigoiu büntetés terhe mellett kötelessége a vizsgálaton pontosan megjelenni.
— Kultur-ünnep. Szabó István és Herboiy Alajos igazgatóknak a tényleges szolgálatbél való kiválásuk alkalmából miniszteri elismerő okmányainak átadási ünnepélye, mint lapunkban jelezve volt, ma csütörtök délelőtt 11 órakor a városház közgyűlési termében lesz megtartva. Ezen ünnepélyre a testületek, hatóságok, társadalmi egyesületek és szülők az áll. iskolák gondnoksága részéről rautaiu-is tisztelettel meghivatnak. I
Bámulatosan o!csó,
ízletes és kiadós
Eljegyzés. Dobrovifs Milán v. országgyűlési képviselő eljegyezte Mantlelló Magda urleányt Budapestről.
— Az összeíró küldöttségek eskütétele. A nemzetgyűlési választójoggal bírók összeíró küldöttségeit tegnap délután 6 órára hívták össze értekezletre a városháza tanácstermébe. A lapunkban megválasztásuk idején névszerint közölt 44 összeíró küldöttségi tag czalkalommal lette le az előirt esküt, majd Krátky István dr. főjegyző pontról-pontra elmagyarázta a küldöttségek tennivalóit, a legcélszerűbb munkabeosztást. Eszerint először végig fognak menni a régi névjegyzéken s abból kitörlik az elhaltakat, elköltözőiteket, kizáró okok miatt választójoggal nem bírókat. Majd elbírálják a január első felében benyújtott számlálólapokat, melyeknek adatai szintén bekerülnek a névjegyzékbe., összeállítják a kihagyottak jegyzékét is, majd hivatalból veszik be a hatáskörükbe eső szavazókörből az arra illetékes kimaradlakat. A főjegyző átadta egyúttal az összeíró küldöttségek tagjainak a munkájukhoz szükséges nyomtatványokat s bejelentelte, hogy mind a tizenegy küldöttség mellé egy városi alkalmazottat is rendeltek ki.
— Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
— Pünkösdkor lesz a vármegyei dalosverseny Nagykanizsán. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör tegnap délután 6 órakor igazgatótanácsi Ülést tartott a postapalotában. Miután Szakáll Gyula elnök az ülést megnyitotta, dr. Rot-schild Samuné, az Izraelita Jótékony Nőegylet eluöknőjének indítványára az igazgatótanács elhatározta, hogy az Izraelita Jótékony Nöegvlettel karöltve, a Zrínyi Irodalmi Kör kultúrház morgaíina céljaira március 21-ére tervezett előadást egyéb összetorlódott előadásuk miatt elhalásztja. A/, igazgatótanács egyhangú lelkesedéssel tette magáévá a Zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeueegycsületnek az aiispáni hivataltól érkezett ismeretes átiratát az erkölcstelen táncok ellen való védekezés érdekében. Elnök meleg szavakban parcntálta el Eperjes)\' Gábort, a Kfir elhunyt választmányi tagját, ki a Körről még halálában, végrendelete u ján is megemlékezett. Elhatározta az igazgatótanács, hogy a második vármegyei dalosversenyt a Faluszövetség itt rendezendő kiállításával egyidöben, pünkösdkor az Irodalmi Kör fogja megrendezni, inert a vármegyei dalosszövetség alapszabályai még nincsenek jóváhagyva. A versenyen külön csoportban a helyi dalárdák is résztvesznek a város által a „legjobb nagykanizsai férfikarnak" tavaly adományozott vándordíjért.
Szerencse a
Kávéscsészében
_ A küzkórltáz mUlthavl forgalma. A nagykanizsai közkórházba . február h^nap folyamán 278 uj beteget véllek fel, napi állagban tehát 10 volt a felvételezés. Gyógyultan távozott .65, meghalt 18, összes fogyaték tehát 283, vagyis a hónap elejéhez képest a beteglétszám öttel csökkent. Naponta állagban 260 beteget ápoltak. Legmagasabb beteg-létszám volt 274, legkisebb 241. Olyan nap nem volt februárban, hogy ne vettek volna fel beteget. Volt nap, amikor 21 beteget s néhány olyan nap is volt, mikor csak
4—6 beteget veitek fel.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Erkölcsrendészeti razzia. Az államrendőrség nagykanizsai kapitánysága tegnapra virradó éjszaka az egész város területére, szállókra, kávéházakra slb. kiterjedő erkölcs-rendészeti razziát tartott.
— Jótékonysági egyletek és nemcsszivP emberek figyelmébe! Kiskanizsáről tegnapelőtt temették Gerócs Györgyöt Országul 108. sz. alatti egyetlen nyomorult szobából álló lakásáról. Ugyanekkor felesége a közkórházban súlyos operáció után élet-halál közöli lebeg. Öl önálló keresetre jjiég képtelen gyermek maradt az elárvult lakásban, kik közül a legidősebb 15, a legkisebb 3 esztendős. A városházán kaptak tegnap 100.000 korona segélyt s most lapunk utján hívjuk fel városunk nemeseit érző, tehetős polgárait s az összes jótékonysági egyesületeket, siessenek adományaikkal a Istentől nagyon meglátogatott szerencsétlen árvák segítségére.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— A szerdal hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 2500-3500, mák 10.000, dió
5-6000 korona literenként; vöröshagyma 1500—2500, foghagynia 2000—3000, sárgarépa2000, zöldség 2000 korona csomónkéul; fejeská-poszta4—5000, kelkáposzta 3—4000 korona fejenként; burgonya 1500— 2500, savanyukáposzta 41X10, sava-nyurépa 3000, kartiol 20.0;)0 korona kilogrammonként, kalarábé darabja 1000 korona. Tejpiac: lej 1000-4500, tejfel 14—15.000 korona lile-renként; luró 12—14.000, vaj 50-60.000 korona kilogrammonként; tojás 1100—1200 korona. Gyümölcspiac: alma 6—10.000 korona kilogrammonként, narancs darabja 2— 4000 korona. Ilnspiac: marha eleje 16-20, hátulja 20-24, borjú eleje 28, hátulja 32, serlés30, birka 16—20,zsir 38, háj 36, zsirszalonna 32, füstöli sertéshús 50, kolbászfélék 50—60 ezer korona kilogrammonként. Termény-piac: lutza 480-500, rozs 400—420, tengeri szentes 280—300 ezer korona inétermázsáukénL liaramjipiac: egy lyuk 35—40, egy pulyka 100—140, pár csirke 50—90, pár sovány kacsa 80-100, egy sovány liba 80-100, egy Itizótt kacsa 80—100, egy hízóit liba 180-240, szopós malac (50—120 ezer korona. Takarmány-piac: széna 45—70, alomszalma 30, zsuppszalma 45, lucerna 85, ló-Iter 65—75 ezer korona mélermá-zsánként.
Elveszett 1 fülbevaló Király-utcától dr. I\'lihál házáig. Becsületes megtaláló illő jutalom ellenében adja le a kiadóban.
IM5 mArcitis 5.
P »
A kézmiiiparosok és piaci Jrusok 1925. évi forgalmiádó átalánya tárgyában a zalaegerszegi in. II,, |ié;uiigyigazgatóság utján ma a m^iiv. kir. pénzügyminisztériumnak 180179 102-4. szánni következő k ;-rendelete érkezett a lielylieli for-.almiadó hivatalhoz. „Az 1921. évi _SXiX. t.-c. 58. §-ának 3. bekezdésében íoglait felhatalmazás alapján az álalányozásoknál az adóalap tneg-Jllapitására vonatkozólag 1925. jan. M6I uj eljárási szabályokat kívánok élclbeliplctni. Tekintettel arra, h >gy a: átalányoknak az uj szabályok atoján való alapos megállapítása „a,!)! munkát és több időt igényel, elrendelem, hogy az átalányozotlak az átalányoknak . az. uj szabáTyok szerint való megállapilásáig továbbra is a pénzükre eddig vagyis 1924. évre megállapított átalányösszegeket fessék illetve rójják le. Az ekként leiéit Összegeket az uj 1925. január 1-től annak idején megáliapitotl átalányösszegekbe be kell tuiliii.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Menetdíj-kedvezmény a bécsi nemzetközi vásárra. A városi me-nctjegyiioda közli, hogy a bécsi nemzetközi vásárra utazók f, hó 5-tól bezárólag (. hó 16-ig a déli vasút magyar vonalain a gyors és személyvonatok alsóbb koqsiosztályu egész menetjegy villása mellett a közvetlen magasabb kocsiosztályban a gyorsvonat lll-ik osztályában pedig cgv személyvonatot II. osztályú egész jeggyel utazhatnak. Az osztrák vasúton személyvonata jeggyel a megfelelő kocsiosztályu gyorsvonat használható. Személyvonaton egy és fél jeggyel lehet oda és visszautazni. A kedvezmény csak akkor igényelhető, ha vásári igazolványt mulat fel az illető utas. Vásári igazolvány valamint beutazási vizűm a vásári mc-uetjegyirodában váltható meg 45.003 korona, illetve 15 schillingéit.
— A kultuszminiszter megígérte a sporttörvény javaslat revízióját. Klehelsberg Ktinó gróf kultuszminiszter ma délben fogadia a sportszövetség küldöttségét, amely az uj sporttörvény ügyében kereste fel. A küldöttség nevében Osclwiiull Elilő nemzetgyűlési képviselő kifejtette, hogy a mai gazdasági krizis mellett a tervezett adó elviselhetetlen azokra a sportokra, amelyek tömegeket vonzanak. Klebclsberg kultuszminiszter válaszában megemlékezel! a testnevelési főiskola és a nemzeti stadion ügyéről és végül kijelentette, fcogy hajlandó a sporttOrvényjavas-latot még egyszer revízió alá venni és az illetékes tényezőkkel megbeszélni.
— Schwarcz Dezső cégnél uri « noi divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Cigarettázik Ön ? Sodorjon Janina papirt.
Friss ásványvizek érkeztek:
wsslutbler, Salvator, Selters, Karls-MJI, Margit c-s Ágnes. Legolcsóbb Jwn kapható: Teutscll Gusztáv drogériájában, Városház éplllet.
... Polgár Ilonka nöidival-szalolt Fo-ut 10.
Mindenkinek fontos, hogy mnél olcsóbban szerezze l>e sztik-*Kteteit. ftiipp Itűtsttdrugyiirdbaa Mmhilhclyen a saját gyártmányú n* angol-flórzoknik 35.00), 25mSí"yák D\' c- anyagból l^ kW\'Itt kebátok és szvetterek kötött mellények 195.000 W\'wiaba kerülnek,
ZALAI KÖZLÖNY
Irodalom és művészet
Nora. Az Alapi-iárstilatnakeddigi előadásai után értlielő kíváncsisággal néztünk Ib-cnit\'.\'k erősen realisztikus irányú szinmövo, a Nora előadása elé. íi* várakozásunkat az Összes szereplők ugy egyenként, mint összevéve a legteljesebb mértékben kielégítették. Mágori Mária remekül játszotia meg Korának fá-rasztó, nehéz szerepét s hogy játékába mennyi igazságot és melegséget vitt be, legjobban hi/.onyitják azok a könny.ck, melyek a kírmadik \'felvonás fináléjában a hallgatók szemeiben ráfogtak. V.tlólian kifogás-talan Norarvolt. Igeit szépen játszott partnete, Kovács Károly, Ránk doktor szerepében íh.Miklő; Máicel. Liudené szerepében Ivunavics llermin s az ügyvéd szerepében tCpcri István. A tegnapi est valamennyinek sikerét ujabb babérral növelte, —mp—
SZÍNHÁZ
Március 5., c--ü:-.ri\' \'«: SuvÜhu bflrMy.
Március 0., péHtvfc: V. ; .\'.* ., ,:■„•.
Március 7., sw<»nrtut : V.. i\'. cl.
.Március t>., \\.ix1t:i i|iilclut.Mi./1fj/riwAvf este: $jal>tn Huk etratmsn.
Március 9., héttő (Uiksactúailás): A7-sértekk. __
Gazdasági egyszerű számtor-tás, különös tekintettel az arany-mérlegre. Irta: Ormándy János kamarai igazgató. II. átdolgozott kiadás. A 204 oldalas munka elméleti és gyakorlati részre oszlik. Az elméleti rész könnyeit értlielö modorban fejtegeti a mezőgazdasági egyszerű számtartás szabályait. A gyakorlati rész egy 1000 hold ts gazdaság egész évi számtartását tárja elibénk és példákban mutatja bc azt, amit az elméleti rés/, szabályként rendszerbe állit. Különös jelentőséget ad e munkának az, hogy részletes útbaigazítást nyújt a gazdaságok számadásainak aranyértékben való lezárására. A szerző különösen hangsúlyozza azt, hogy az aranyértékhen készített mérleg azért nyújt biztos tájékoztatást a gazdáknak, mivel a háború előtti vagyon és jövedelemmel való összehasonlításra teljesen alkalmas. A munkát az Országos Magyar Gazdasági Egyesület adta ki. Kapható a „Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T.-nál Budapest. IX.. Üllói-ut 25. (Köztelek), ára 12Ö.000 K. Megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján is.
Uj Idők. Hetczeg Ferenc képes szép irodalmi hetilapja fennállásának 30. évfordulója alkalmából 100 millió koronát sorsol ki olvasói kö-zött. ílík számában folytatódnak Csathó Kálmán \'és Ludwig Wollí érdekes regényei. Közli n lap azonkívül Rákosi Jenő cikkét. Nyáry Andor, IIly János és Roda-Roda elbeszéléseit, VarságIt János versfordi-tását, Miihlbeck Káioly elmés fejléceit, számos művészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatát, a szerkesztői üzeruteket és a szépségápolást. Az Uj Ki ik előfizetési áia negyedévre &>.< vO korona. Mutatványszámot kivátiatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI, Andrássy-ut 16.
TÖRVÉNYSZÉK
Bizományi árit vagy szoros eladás?
Sikkasztás bűntettével vádoltan áliott tegnap a nagykanizsai kir. törvényszék e^yes bírája Makáry Vilmos bitó elölt Szakács Gyula helybeli műszerész.
A kir. ügyészség — vádirata szerint — Szakács Gyula 21 <éves nagykanizsai |.:kósl azzal vádolja, hogy a Btk. 355. §-ába ütköző sikkasztást követett el. mert a mult év december ű-án a „Hadirokkantak irógépjavitó műhelyéből" bizományba vett egy kijavított Royal-tipusu írógépet éj ?.n Szigriszt László nagykanizsai lakóssnl szemben fennállott tartozására fordította.
A tárgyalásra lejött az üzem egyik tulajdonosa Németh László is.
Szakács Gyula azzal védekezett az izgalmas lefolyású tárgyaláson, — hogy az irógép nem volt bizományi áru, hiszen bizományi árut nem szokás törlesztéses alapon eladni. ü a gépet a budapesti cég-iöl megvette — mondja.
Németh László a sértett cég társ-lulnj-Jonosa Szakács védekezésével szemben azt adja elő, hogy a köt-kvél tanúsága szerint is az irógép bizományi áru volt, amit, hogy Szakíts könnyebben tudja eladni — 66 dollárért, háromszori lefizetés mellett szállította neki. Szakács egy bizonyos szerény összeget fizetett is. Elmondja, hogy Szakács elvitte üzletéin, ahol megmutatta milyen nagy raktára van és elmondotta, milyen jól megy neki és igy megtévesztette. Németh vallomásául hajlandó esküt letenni.
Szakács vádiolt itt odaszól Némethez : Akkor maga hamisan esküszik !
Makót y. bitó erre erélyesen rászól a vádlottra és rendreutasítja, hogy vádlott léttére így viselkedik a feljelentő cégtulajdonossal szemben.
Makáry bíró azután megkérdezi Szakácsot, mikor akarja a tartozást a gépért kifizetni.
Szakács erre habozik, nem tud választ adni. Később mégis azt feleli, hogyha egyezkedési ügye .rendbe jön, kifizeli NémethcL
Melz kir. ügyész fontosnak tartja a cég másik tulajdonosának Kucsera Győzőitek kihallgatását annak tisztázására, hogy bizományi vagy szoros áru volt-e a gép.
Németh az írógépet visszakéri a bíróságtól.
Szigriszt nem hajlandó visszaadni, mert jóhiszeműen megvette Szakácstól.
Fried dr. védő a körlevél vagy másolata bemutatását kéri elrendelni.
Makáry törvényszéki bíró ezután kihirdeti határozatát: Elrendeli Kucsera kihallgattatását és a tárgyalást elnapolja, hogy igy Szakács Gyulának módot és időt adjon arra, hogy a céggel szemben fennálló tartozását az írógépért rendezhesse. Azt, hogy követett-e cl bűncselekményt Szakács — mondotta Makáry bíró, az nincs még megállapítva.
MOZI
Uránia. Csütörtök—péntek 5, 7 és 9 órakor: Rabszolgakirátynö, Rider Haggárd igénye nyomán irta Vajda László; rendezte Kertész Mihály; főszerepben: Korda Mária, Beregi Oszkár. A j\'lvó hét nagy filmje: Hetcna és Trója pusztulása.
KÖZGAZDASÁG
Hamar lesz nyár az idén
A gyakorlati gazdák állítása szerint az idén az aggályos nyári időjárás hamar be fog következni, mert nincs hó, amelynek olvadása a levegőt lehűtené és a tavaszi időjárást kitolná. A gazdák általában ínséges aratástól félnek, akadnak azonban messze időkre visszaemlékező öreg gazdák, akik figyelmeztetnek, hogy 1882-ben is abszolút száraz volt az ősz és a tél és mégis kiválóan sikerült az aratás, sőt egyes uradalmak rekord terméseket értek el. Az utolsó szót az iii)járással kapcsolatban tehát még j^m szabad kimondani.
A tavaszi vetések országszerte megindultak és egyes uradalmak már a zabot és árpát is elvetették és a biztatóra fordult időjárás a nemrég még sötéten látó gazdákat is reménységre hangolja.
SzQnőfélben van az egér-vesze-delcm. Az egérvcszedelem, amely az utóbbi időben olyan erővel lépett fel és meglehetős károkat okozott a tavaszi vetésekben, a beérkezett jelentések szerint szflnöfélben van és több helyen már meg is szűnt. Pusztulásuk már a havazás és az esős idő előtt kezdődött. Ez csuk elősegítette pusztulásukat, de a köz- " vetlen oka egészen más volt. Amint a szakértek mondják az egerek pusztulásának két oka van. Az egyik az, hogy az egerek között valami egérjárvány ütött ki, amely iizcn megritkította ezeknek a kártékony kis állatoknak sorait. A másik ok, a szakértők szerint az, hogy az egerek szaporodásukban elérték a maximumot, amely után most a rohamos pusztulásuk következik. Az egyes uradalmak naponként figyelik a földeket és vizsgálják, hogy az egérpusztulásnak a mérve milyen nagy. Általános a vélemény az egész környéken, amelyet a szakértői jelentések is megerősítenek, hogy az egereknek több, mint 50 százaléka elpusztult. Szakérlői vélemények szerint az egerek pusztulása a melegebb idő beáltával sem fog megszűnni, sőt biztosra vehető, hogy az ugyanilyen mértékben fog folytatódni.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzata már nyitáskor taitott volt és az árfolyamok változatlanok maradtak a tegnapi zárlati nivóval szemben. Az üzletidő későbbi folyamán a spekuláció eladására és gyengébb bécsi jelentésekre az irányzat ellanyhult, s mintegy 2—2V»° o-os árveszteségek kerültek felszínre. Kuliszban a Magyar Hitel 2o/o, az Osztrák Hitel 1% árveszteséget szenvedett. A közlekedési papírok piacán Államvasút 3°/o-kal olcsóbban került a piacra, míg a kisebb papírok némi árnyereségre tudtak szert tenni. A vegyes papírok szintén gyengék voltak átlagosan 2% árveszteséggel kerültek forgalomba. A Ganz papírok hasonló árveszteséget szenvedtek. A Bank papírokban élénk üzletet bonyolítottak le tegnaphoz képest változatlan árakon. A szénpiacon Kőszén 90.000 koronás árveszteséget szenvedett, mely 3% lanyhulásnak felel meg.
Utótőzsdc
Irányzat továbbra Is lanyha, változatlan. Danubius 2610. Vlll»mos II00, MaRyar Német -101, Salgó 550. Hazai Bank 113*>, Osztrák Itílcl 158, Nova 197, Kószén 2950, Kereskedelmi Bank 1155.
ZAI.AI KÖZLÖNY
1025 március 5.
/íj arany korona mai árfolyama font sterling alapon őladmilva — 14.6SS20 papírkorona.
A Magyar Nemzed Bank hivatalos árfolyamai
Valuták D e v 1 a á k
Aotcl tent JMűCO-JUOCO AmilecJm ■JUU ;í«J
Ci«k kMoiu 2I12-3IS1 Btlgild iisiiiro
Dl ali 1142 Ilit Bulla izzat i;ais
CkJllí Jiwo-mso Bukuul aiKt
Piiscu fr. MS2-37M BtOuill UM UH
HolUadl fit. Kűf i.-.hin IÖU IN.4
Ul Í57S4) KitulUnli II0JJIIW4
Uf< M742S London l*5í<«}-jrí£«M
Ui JiOSÍMÍ Mlliso WOS-ÍKJ
Bilgi Inak NiwjMk 7i)?lVÍ2l«M
Oiitr.-kor. I02C0-10ÍW Pirii JUJ Ji\'C*
Din kor. I1T4S -IZSSS Ptltl JJJ2-2IW
Siljil tnik IMI0JJ9M Síiül $73*2*
Í.IJ kor. 1927J tV4t0 stotkhoia IÜ22-K6W
Ncnii kw. itiwo íreíN Win 103 10 If i tó
Mtikj iTOJiutas Zdritb
Zürichi zárlat Pitit 261250, London 247S—, Ncftrctk 521.1 . Bilissel 2620-—, M.lljnd 2CS0" . Hullja 20750 Ucrlln 123r--. Wkn 73aS. Solü 3X0 -. Pl1511-50. Ilu.l.pc.l 72* , Vtiii 100-25, Sukareil 257 50, Helyia 835.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
Bto Bellin . Práj(« ..
......975019801
......57SO -
... 17150 |<73>i Necyoikbai. l-l.
valuta
97tW 19760 57WI -4ÍJ3.-. U"\'-\'
.iróárfoly.m. . | « >. »» «•
&u>kek ",p*r ; viiu«it.t> b«tI1W1I üld
AB£o!-Mjij. Kiül
lio,i bank
Hity. MII.
J.lri^i
Uuánll
01.-M. bink Ontr. Hit.
K«. lilUI M«i>«<-N4nnl Kiip. Jililkt
Viruil bank
Mittst
Ntui. b <• Uk. Kttiik. II.
Moklit
Ikrfl.-.M.
CoccudlM
B*X«ICill>ll
BuAJfcitl
HcnciiU Kfallyír-\'"
Az .ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
ExUsI «aykoronás 6!50-£350. kétkoronáj 12.300 15.700, forintos 16.500—17.000. 01-koíöhís 31.500 32500. színarany 49.000— 49 500, arany buszkoioaás 3I5.000-3I6.COO. plaitua 210.000—220.000.
^ Terménytőzsde Irányzat továbbra Is tartott változatlan Irak melleti annak ellenére, hogy sí nincttkal határidős piacokon szilárd irányútól Jelentettek. Ugyanis nálunk a spekulációnak nagy készletei vannak, ezek piacra kerüllek és megakadályozták a magasabb *rak kialakulását. Így az árak változatlanok maradlak a rozs kivételével.
Buza llszav. 76 kg-os 572 500 575 000, 78 kg-oj 530 000 582.500, egyéb vld. 76 kg-os 57Ú.CO" -572500.78 kg-os577.500-580.000, rozs 460.000—462 500, sflrárpa 460.000--170.000, takarmány árpa 400000 - 410.000, uj tenged 257.500-262500, köles 270.000 - -2&0.000, korpa 230 030- 232 500, zab 425.000 - 440.COO. lucerna 210000-220.000.
Sertésvásár
Felhaitás 1300, melyből eladatlanul visszamaradt 70 drb. Elsőrendű 22 O30--22.500, szedett 21.000 21 500, szedett kftzép 20.000 —21 000, könnyű 18.000—19.000, elsőrendű öreg 20.000—21.000. másodrendű 18500-19.000, anxol süldő 20.000-23.000. szalonna nagyban 20 500 -21.000. zsír 25 000.-2.V500 lehúzott hus 28.000 -29.000. szalonnás fél-sertés 25 000 - 26.000. A vásár élénk volt.
Szerkesztői üzenetek
Stella. A gyöngédség s a tieyelmesség merőben lelki Jellemvonások. Mennél lágyabb, színesebb, egyensulyozottabb valakinek a lelkivilága, rendszerint annál títbb benne a mások bajai iránti megértés érzete 5 az ebben gyökeredzó gyöngédebb viselkedési mód. Az egyénnek e psycho-lógiai jellemvonása lehet eredeti, veleszületett es leltet származékos. Kgyre-mAsra e tekinteten is igaza van lainc-nek: minél elemibb valamely jellemvonás, unnál kiterjedtebb a hatása s mennél kiterjedtebb a hatása annál Állandóbb. Ezzel szemben paradoxonnak látszik az a megállapítás, hogy szűkre, egy egyénre korlátozódott gyöngédség is lehel állandó, ha annak elvéit feltételei fciiforngnak, mint érvényesülésein k folytonossága, a lélekben való nu-grógzódóllségc és bizonyos rellex-folyamul az érzelmi kapcsolódások közöli.
Sz. I.. Nem ko/ölhelö.
Előfizető fia. Nem váll he. Nem all irodalmi színvonalon.
Vtktotl*
C««ftU
Síiwvill
K«M Kvb. Oi<1 Uui.li\' Mj/ceil!
iȒ>U. AU. X4n4a NirjtitUnjl
ü.isajfi
P4.ii.ul <y.
Puskin
Olbbsi
Pill.i I
Klul
Sup\'siucusa UJUICM-S
VMmflvtk. niínii vi(. KOtuiic Oiij. o<f
O.T\'L :!
Óira Vkl í
HoflMtt Kübrtc it U.ik
Miíyíi *<ti Be;,:« Ua
MMtg VfK>tp«i
VígCflltJM-Rct.lCIDlOB
Scbllck WÍIOM
Oiultniun
KMiMojral
Uguua Nnniill I*
or»
Riibinyíl SlUvúnU Ki. Ifi VUI. buIM
AtUollki Uvaali Mlu-
Viroil fi
DHivnul M
Allímvtiul
Tieit »Jl
CuketaArak
Dilcukor
Cukor.rii
0«::clí
Mt/íll. íllkfcT
Stuatctl W®
Élein. lM««k Cilnair —
SuHtnl
P.ip-l.kl 2«
TvV.li bot MiU«i(ik.
______ iíiib b««aw» - »Jl£, f\'íf";
lilik. Minden lo.iMH tii /•}* K. A \' di| tiítc tUítíoOí • • lvft»l«l »il6 bor/iatoltuia
Uraanrii Inaanak ajánlkozik hasonló állásban már níllködölt. kllltnő bizonyítvánnyal rendelkező nőtlen egyen. Clm
a kiadóban. _____7OT
150 ozer koronáért gyönyörű selyem kalapokai adunk o héten. Klein József és Tcstvúc.UgyanoSHanulálcány lelvélcllk.
Kiakanizaán vendéglő bérbead.\'. m.i ns elteiére. Feltételek megtudhatók Szl. Flórlnn-tér ti. ,-,3r>
Cf.ttrnón •• fi\'tóri\'M f.-v .\'-\'"•,•;• Ir.tr m.v gyár szabó üzlet, lakással epvlttt betegség ml.nl azorin.il l.l.vl \'. Ci:n a ki.itliibvi. ör»4 Eladó epy vondén\'ö szabadkézből az összes berendezésekkel és mellek-, helyiségekkel együll. KMwnizsfl. Országút 23. \' " Gl6
u
0*x. Vlllarnoa íxy. I»«6 Juél Ilii Alt. jti
OI«|ok
Sír í» »»b»z Pfiriioil .:< KU4ly»6i
MW. .Jf
RJ»iWT.ytOf Q»:ii«icJI
SriUodlK »Mt4liU
J\'^\'l, cSivatáriicjkkekbei:
tegyen próbRvAiárlisI W
Sxomolányi Gyula
Camncry-ut 2. ozám alatti — (a Hangya mcllctl) tlilcitten. -•
Uj keményfa hálóaxoba mindrn ellogatllialó áron eladó. KiiAly-ti. 23. /23 Intolliaena német leány.I, esetleg 2 gyermek mellé ajánlkozik. Érdeklődni lehet Urónyn! kalaplizlctben. 717
Eladó sertésól Magyai tilcu 156. 722
Űzlethelyibé<j teljes bcrc:idezct«Í. egy szobás lakáss.il. Uo:iyltáv«l és mcilckhc\'yl-ségekket együll Jutányosától! azonnal .iladó. Ugyanott konyliabiiloiolt is, egyúttal liism-
klauisilás^_Cjin a kiadóba. _<>$5
Árpád-ütést •!(>. számú iiüz Sía\' id-kézbői eladó. Bővebbet ugyanott. «íl0 Elvállalok liáziknál fcifiruha késziléil. lo.dllásl, Javítási, nót- és gvennekmhákat jutányos áron. Felöli ul 51. Ctlglerné. 7\'36
P.Kilili&ll
S:I..4-Kit4
Vtgjlpw SpWmni
ttunr rnil-i»T»
y. ?5 >}
k: o
Pi|i:iipit His^jlpu
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem elhunyta, illetve | temetése alkalmával mély fij- \' dalmamat részvétükkel enyhíteni j szívesek voltak, ezúton tnomkik hálás köszönetet.
özv. Nagy Jánosné. i
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik lelejthetet-Icn jó édesanyánk elhunyta, illetve temetése alkalmával mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Weíss család.
T03LETTE
fcilőtleiillő és sz.igla\'.inltó-szcil hasz-n.rna\'í. — Cdlt. tisztit, s/.^tnlanit, fertő-zc>:\'>! megóv, fluor albn<í meg>zJiitct!
ízájvlz, ferlótlenllő gyógy szappan és lotj-Urétii, autiseptikiiü kozmetikumok.
1! Mindeniiit kapható S!
iVlagántanulók íigyelmébe!
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetett I leti nevelöatyám, illetve a|H\'>som f elhunyta és temetése alkalmá- | val mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, j ezúton mondunk hálás.köszönetet,
Benczik család.
Összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít eló vidéki tanulókat a DOROSS-GÁRDOS tunintézpl Budapest, VIII., R«kóc/i-ut 57 o. •• Tlszlvisclőltnek rcsíM1,zcté:l kedvezmény. Kiváló Jegyzetek l
Eladó
ejíy jókarban levő
Kiadó: Zrínyi Nyomdoipnr és Könyv-kéreakedéa RT. Na^ykunlzM
500 darab üveggel. cu | Cim a kiadóhivatalban megtudható.
Angol és francia
szépirodalmi lapok:
Tlic Splterc - Trl-.c Skitcli The Tatler - Tlic Graphic Jellow l«t Vie Parisienne Le Sr)nrire k.t|.ltj|ók
FISCHEL FÜLÖP Fiai
Szombat este
hurka vacsora-
a Szemere-utcai volt Óliidy-téte;
korcsma helyiségében. j KitiinS fehér és vürös pogány- í vári borok. — Cigányzene.; Szíves iiártfogásl kér
FEKETE LAJOS:
-is korcsmáros. í
Egy jókarban Icvó nagy
jégszekrényt
keresek megvételre. 721
Cim a kiadóhivatalban^
ffll
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések. Irta: dr. Dreher Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné.
Az aranyszőrű bárány. Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életéből. Itta: dr. Czapik Gyula.
A lelkiélet kis könyvei I. Évközi sorozat I Böjti sorozat.
Szent József Imák és elmélkedések. — Öszeállitotta: dr. Haiczl Kálmán.
A fenti könyveken kívül a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kUtliitilvalúIíban Nagykanizsa, Fó-ut 5.
3229 1925.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai városi közkóiliáz-nál rendszeresített s a X, fizetési oszt.Uyilak megfelelő illetményekkel járó bennlakó "alorvos! állasra pályázatot hirdetek.
A pályázati kérvények Zalavár-inegye alispánjához ciinzendok s 1925. március hó 24-én déli 12 óráig Nagykanizsa város iktató-hivatalába nyújtandók, illetve küldendők tw.
A pályázók magyar állampulBár-ságukat. korukat, erkölcsi és politikai megbízhatóságukul az 1883. I. t.-c-9. g-ában és az 187fi. XIV. t.-c 6. g\'-ában előirt képesítésüket. tová!il« rünlgcn kezelésben való jártassáaii-kat és eddigi intlkOdésilkct, okmányokkal Igazolni tartóznak.
Nagykanizsán, 1925. március 3-Sn-
m Polgármester.
765 1925.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város eseincic-kerljC-heu korilllieltil IOS.OOU darai\' killi.ntéle litlvény (sorfa, disz » sövény cserje slb.l folyó évi március \'lió 14-én árverésen eladásra
kerül. -- Venni szándékozóknak a gazdiibágí hivatal válaszW-lycg elle-nétieu lésztetes (elsorolást kiitd.
Nagykanizsán. 1925. március -l-e"-
n, Polgáruiester^
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezrtö: Qlenbrclt Károly).
64. évfolyam, 53. szám
Nagykanizsa, 1925 március 6, péntek
Ara 1800 korona
POLITIKAI HAPILAP
totUL-rban-Teiíloa 78, nyomda 117. jiAra
Felelői szerkesztő: Kempelen Béla
KMItzeKsi ért: Egy hóra 30.000 korona Híioni hóra... ............ 90.000 korona
A MAGYAR KERESKEDELEM TISZTULÁSI FOLYAMATA
í—
A magyar kereskedelem válsága eddig nem julotl nyugvó-pontra. A csődök és kényszeregyezségek száma nemcsak hogy nem csökken, hanem mindinkább szaporodik. A hivatalos statisztika szerint január 1-töl február 15 ig 186 kényszeregyezség volt. Ezzel szemben tavaly az egész év folyamán összesen csak 198 kényszeregyezség jelenletett be, amelyből 68 végződött csőddel. Ez ügyben Bud János pénzügyminiszter március 7-re ankétet is hivott egybe, hogy a tenni valókat 3z érdekképviseletekkel megbeszélje.
A jelenlegi csódök és kény szeregyezsegeknél két, egymástól erüs határvonallal elválasztott kategóriát kell megkülönböztetnünk. Az egyikbe tárfoz-nak azok, melyeknél kétségtelenek bizonyos erőszakos niomen-lumok s ezeknél a jóhiszeműség is kétséges. A másik kategóriába tartoznak azok a fizetésképtelenségek, aiiol minden kétségen felül áll a cégtulajdonosok ab-szolul jóhiszeműsége s az, hogy tőle iüggetlen körülmények sót nagyon sok esetben kereskedői korrektségük okozták átmeneti anyagi zavaraikat Hogy többet ne említsünk, vannak olyan cégek, amelyek a szabályokhoz szigorúan ragaszkodva nem vettek a zugforgalomban devizát s ez a korrektségük okozta nehéz helyzetüket. Ezeknek a régi jól fundált cégeknek a vá\'sága a legsúlyosabb jelensége a mai krízisnek, ezekre nem vonatkozóik a „hulljon a férgese" jelszó. ezeket okvetlenül meg kell menteni az anyagi pusztulástól és talpra kell állítani. Azoknál 3 konjunkturális vállalatoknál pedig, amelyet mint első kategóriát említettük, arra kell törekednünk. hogy a kiegyezési kvóta minél magasabban álla-pittassék meg.
A válság oka különben elég tisztán áll előttünk. A korona stabilizációja következtében bizo-"yos statusok nyilvánvalóvá váltak s igy napfényre kerültek \'gyes vállalatok teljesen passzív volta. A válságot csak fokozza
és a bajt még jobban el mérgesíti az a „pánik"-nak nevezhető jelenség, hogy az emberek most már mindenütt veszedelmet látnak s olyan cégekről is fizetésképtelenségi híreket terjesztenek, amelyeknek helyzete abszolút szilárd. Iizek az alapnélküli gazdasági- rémhírek sokkal súlyosabbak, mint a hasontó politikai hirek, meri mindennél nagyobb károkat okoznak. Ezekkel a vész-hirterjesztíikkel szemben a leg-eréiyesebben kell eljárni. Hiszen a legjobb és legrégibb cégeket is meg lehet rendíteni azzal, ha a hitelezők egyszerre megrohanják.
Mindentől eltekintve azonban kétségtelen, hogy a jelenlegi magyar kereskedelemben bizonyos tisztulási folyamatnak el kellett már jönnie, mert egyes kereskedelmi ágak már !ul voltak terhelve. Voltak olyan szakmák, amelyből háromszor annyi cég
voltCsonkainagyarorszáKon.mint
a békében Nagymagyarországon.
A segítés módja pedig az, hogy az egyes bankok nyújtsanak az eddiginél nagyobb hitelt a bajba jutott kereskedőknek. Fontos továbbá, hogy a magyar mezőgazdaság hitelhez jusson, amennyiben ebben az esetben a faktor jelentkezik s a kereskedelem nelléz helyzetén segit, esetleg még a hitelt is feleslegessé leszi.
A hitelen kivül a segítségnek másik módja az. ha a kis cégek fuzionálnak. Az utóbbi időkben egyes kereskedelmi szakmákban abnormis túltermelés volt. A kisebb cégeknek le kell mondanlok önállóságukról s a szakma ntás cégeivel kell egyesülniük. Ugyanezt telték a bankok is.
A válság egyébként remélhetőleg nem . sokáig fog tartani s az ausztriai krízisnél lényegesebben enyhébb lefolyású lesz Sok függ az idei terméstől Ha jó termésünk lesz. akkor Isién segedelmével kijutunk \' ebből : bajból is!
KüiSpeíSiftiEsai kérdések a BuesTsizetg^üiéseBs
A felhatalmazási törvényjavaslat tárgyalása Hiányzik a diplomáciai tevékenység
Budapest, mífduí 5 lliisziir Károly alelnök a nemzetgyűlés mai Illését háromnegyed II órakor nyitotta míg.
Mózer Ernő a véderő-bizottság jelentéséi nyújtotta he a katonai igazságszolgáltatás kiegészítéséről szóló javaslatról. .
A Ház ezután a harmadszori olvasásban elfogaJja a tegnap lelár-gyall egyezmények becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokat.
Tumássy józsef előadó a kereskedelmi miniszternek hat ki=cbl) javaslatit ismerteti, küzötiiik n nn!< a gyermekek éjjeli munkáltatásáról es a mimkmtlktlttsigril szM egyeznie-nyéket. Az előadó tiltakozik a szocialisták ama beállítása cllc.i, hogy a kormány csak a kirakatba valu egyezményeket lárgyalja.
A Máz hozzászólás nélkül fogad cl több nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló javaslatot.
relrovikz Gyuia előadó ismci cli a bizottság jelentéséi a testiimlM ISmnyjaruslatrM A felnevelés kérdése elsősorban anyagi kérdés s ugy az általános testneveléshez, """legy magyar stadion épiléséhez pénz kell, amihez nem elég biztos alap a tár-
sadalmi adakozás.
Helyesli a javaslat első pontját, amely a mérkőzések bevételeinek elszámolásáról és megadóztatásáról szól. Mindössze S százaléktól 20 százalékig menő adóról van szó.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter: Azt kéri, hogy a píit-szempontok nem befolyásolják a testnevelés kérdését.
A testnevelési alap nem elegendő a kívánalmak teljesítéséhez. Három feladatot kell szem előtt tartani. A mngy-ir stadion létesítését, az olini-piász kérdését és egy testnevelési főiskola kérdéséi. Eló kell készülni az olimpiiszra, hogy ne legyen isméi olyan kapkodás, mint nemrégen volt a párisi olimpiísz alkalmával. Bejelenti, hogy a teímrfil jiiskOr Iái n:eg fogja valósítani.
Gsehwimll Ernő: spOTtszCnipont-bil kritizálj i a javaslatot s kifogasolja, hogy a tömegsportot rendkívül nagy adóval snjtják és a törvénytervezet elkészítése elüti nem hallgatlak mei; az érdekelteket. A Nemzeti Stadion felépítése igen hangzatos, de időszerűtlen kifogás. Budapesten csak 1937 ben lesz olimpiász, tehát ma njég. jiagyon korai erre
gondolni. Ma különben is fontosább célokra kell gyűjtenünk. Az olimpiai kiküldetésekre sem kell már ma elvonni az államnak tetemes összegeket a sport jövedelmekből. A Testnevelési Faiskoláért ő is kész áldozatokat hofni, csak nem olyan nagy mértékben.
BuJay Dezső: A kis egyesületek boldogulása érdekében azt szeretné, ha csak az ezer aranykoronán felüli jövedelmeket adóztatnák meg.
Elnök a vita lezárása után Petro-váez Gynla előadónak adja meg a szólás jogát.
PelruvJczGyula előadó:Gsehwindt Ei nő felszólalására válaszol.
A javaslatot általánosságban elfogadták.
Az I. szakasznál Pflrovácz Gynla előadó módosító indítványt nyújt be.
Gschwimlt Ernő javaslatot terjeszt be, hogy az adózási minimumot 500 arany korona helyett ezer arany koronában állapítsák meg. Ez a kis egyesületek védelmét jelentené. Az ezer koronánál nagyobb, az adólevonások után fennmaradó jövedelmek megadóztatására a következő kulcsot javasolja: 3°/o-ot fizclnek 2«W koronától 3000 koronáig terjedő jövedelem uláit -1000 koronától 5000-ij; 5»A. 5000 koronától 7IXK) koronáig r>0.\'o, 7000 koronától 10 ezer koronáig 8»\'«. 10.000 koronán felüli bevétel !2-°/o-ol adózna.
fíitJay -Dezső hasonló értelemben tesz javaslatot.
A Ház a módosításokat elvetve, az erideli javaslatot részleteiben is elfogad la.
SiaMl.y Jenő a Pestvármegyei Dunavölgyi Lecsapoló és Öntöző Társaság vízmüveinek kiépiléséról szóló javaslatot ismerteti, mely lehetővé teszi, hogy löbb mint 150 kilométernyi területen a belvizekéi levezessék. Erre a célra 5 éven át évenként I millió 140 ezer koronát folyósít a kormány, amelyet kamattal ceytitt fizet vissza a társaság.
/•\'. SzM Géza : Örömmel üdvözli a javaslatot, mert százhatvannyolc-ezer katasztrális hold terülelet adnak vissza rendeltetésének.
A Ház a javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadta.
Az nppropriációs törvényjavaslat tárgyalása
Temesvár)1 Imre ismertette a javaslatot. A javaslathoz elsőnek l-\'rnszt Sándor szólt.
— Az appropriiciós törvénypvas-l il tisztán bizalmi kérdés. A külföldön nem is ugy kezelik, .......
nálunk — mondja. A külföldön a költségvetést megszavazzák, minhogy a költségvetés a nemzet részére készül, de a kormány részére esetleg nem adják meg a felhatalmazási, meri nem bíznak benne. O elfogadja a törvényjavaslatot, mert bizalommal viseltetik a kormánnyal szemben.
Az inflációs, kórsukról beszél. Az infláció korszaka szoros összefog-
ZALAI KÖZLÖNY,
A házszabályrcvizióról szól ezután. Jogunk volt hozzányúlni a házszabályokhoz és senki sem mondhatja, hogy azért tartja magát távol a nemzetgyűléstől. Nekünk kötelességünk volt a házszabályrevizióját keresztül vinni, mert láttuk, hogy erre feltétlenül szükség volt. A képviselők távolmaradására a házszabályrevizió nem lehet ok.
Helyesnek tartja, hogy a miniszter a választójog reformját összekapcsolta a házszabályrevizióval kapcsolta a házszabályrevizió kérdésével. Minden politikus olyan választójogot fogadhat el, amely legjobb meggyőződése szerint megfelel a nemzetgyűlés érdekeinek.
A külpolitikai kérdésekről szól ezután. Külpolitikailag izoláltak vagyunk, sehol sincs barátunk. Bizonyos sikereket mutathat fel külpolitikánk, mint amilyen á velencei konferencia, a soproni kérdés, a népszövetségbe való felvételünk, a külföldi kölcsön megszegése, de a gyürü még mindig meg van körülöltünk.
Beszéde végén az orosz szerződésről szól. Nem tartja helyesnek a szerződés megkötését és figyelmezteti a miniszterelnököt, hogy kár volt siettetni ezt a kérdést, amikor a körülöltünk levő államoknak ez nem volt sürgós. Nem lát okot arra, hogy Magyarország tultegye magát az erkölcsi imposszibilitáson. A javaslatot elfogadja.
Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz. A nemzetgyűlés holnap délelőtt 10 órakor tartja legközelebbi ülését, amelynek napirendjén a ma elfogadott javaslatok harmadszori olvasása, továbbá az apropriációs javaslat vitájának folytatása, a tejtermékek ellenőrzéséről szóló törvényjavaslat és több mentelmi ügy szerepel.
Az ülés d. u. 2 óra után ért végei.
BELFÖLDI! H!5*E&
A külügyminiszter beteg.
Scitovszky Tibor külügyminiszter öccsének, Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnökének társaságában tegnap délután Németországba utazott, hogy német specialistákkal könzultáltassa magát s gyógykezelés céljából Németországban is maradjon. A külügyminisztérium ügyeit ideiglenesen gróf Bethlen István miniszterelnök vezeti.
Lclrer Lőrincet átvitték a Markó-utcába. Tegnap délután szállították át a leánya meggyilkolásával gyanúba fogott Leirer Lőrincet az ügyészség Markó ufcai fogházába, ahol átadták az ügyre vonatkozó összes iratokat, 270 darab jegyzőkönyvet is. Leirer még mindig esküdözve hangoztatja ártatlanságát. Tegnapelőtt, az ügyészség előzetes letartózlatási végzésének felolvasása után, a rendőrség mégis megengedte, hogy egy püspök ismerőse bemehessen cellájába és meggyóntassa. Leirer Lőrinc a gyilkos nyomravezetőjének kitűzött jutalmat 10 millióról 20 millióra emelte fel.
A Lőbl-gyilkosság főtárgyalása. A Dob-utcai Lázár-kávéházban lefolyt halálosvégü verekedés tettesét, Lőbl Józsefet, mint ismeretes, a kir. ügyészség szándékos emberölés bűntettével vádolta meg. Lőbl ügyében a büntető-törvényszék Krayzell-ta-nácsa 16-ra tűzte ki a fótárgyalást.
Az aggteleki cseppkő-barlang megmentése. Putnoky Móric nemzetgyűlési képviselő mozgalmat indított a világhírű, részben megszállt területen fekvő aggteleki cseppkő-barlang pusztuló természeti szépségeinek és csodáinak megmentésére. Klebelsberg Kunó gróf ma délelőttre ezügyben ankétot hívott egybe a kultuszminisztériumba.
_
gésben áll azzal az állapottal, amelyben vagyunk. Mindig helyeselte, hogy a pénzügyi kormányzat elene volt>az inflációnak azonban megérti, ho£y nem tudták megszüntetni az okokat, ámelyek erősebbek, mint az emberek.
— Az államháztartás igen szomorú körülmények közt volt és ezért nem tudtak eredményt elérni a pénzügyminiszterek.
— Egyes országokban az infláció odáig ment, hogy teljes abszurdummá lelt. Az adózásról és az adókategóriákról szólva azt vitaija, hogy egyes társadalmi osztályok a nagy adók következtében igen súlyos viszonyok közé jutottak.
Az a beszéd, amelyet Bethlen István gróf miniszterelnök február I-én tartott, rendkívül jelentős volt. Azt mondotta a miniszterelnök, hogy gazdasági egyensúlyunk nem lesz fenntartható, ha a gazdasági rekonstrukciót nem tudjuk végrehajtani. Ezeken a padokon — mondja tovább Krnszt Sándor — hosszít ideig kíméletesek voltunk a földreform kérdésében.
A jelenlegi körülmények között nem engedhetjük, hogy a tőzsde az aranymérleg kérdésében szabad játékot űzhessen. Több mint tizenöt hónap múlt cl azóta, hogy Németországban az aranymérleg kérdését rendezték, de nálunk még mindig bizonytalanságban vannakaz emberek.
Magyarország birái szeretnék egyszer már azt is tudni, hogy miként állunk a valorizáció kérdésével. Azt látja, hogy az ellenzék egy része távol tartja magát a nemzetgyűléstől és ugy az országban, mint a külföldön igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha lehetetlen volna számára a törvényhozó munka. Leszögezi, hogy egyetlen lelkiismeretes politikus sem fogja átadni ezt az országot a radi-kál Is politikának. A baloldal felől azonban rendkívül türelmetlen politika folyik. Talán sehol az egész világon nincs annyi személyeskedés mint nálunk.
Egy diákelőadás története
Irta: Nagy Lajos
(2)
Jókai Etelka volt, Jókaj Károly leánya, Jókai Mór és Váli \'Fercncné unokahuga. Nyaranként ott szokott tartózkodni az „Eszter néni"-éknél.
Hát hiszen lejött ő hozzánk néha-néha egyébkor is! És miért éppen most? En annyira megzavarodtam a „darabom" olvasása közben, az arcom annyira elpirult, hogy egy tizenhat esztendős kamasz tulélet-piros arcának megfestéséhez bátran modellnek állhattam volna valamelyik festő elé.
Jókai Etelka nem volt még egészen tizenhét esztendős. Ideális szőke női szépség és egész lényén elömlött az a családi szelídség, mi az egész Jókai nemzetséget jellemezte. S hogy a korát jóval túlhaladott irodalmi műveltséggel birt, — ezt se vehetjük nála valamelyes speciális jelenségnek; hiszen az is családi vonás volt a Jókaiaknái.
S eme tulajdonsága rökönyifett meg engem.
Mikor a felolvasást az ő bejövetelével félbeszakítottam, a női kíváncsiság egyenesen odavezette őt hozzám és . . . én engedtem, hogy kezemből kivegye a kéziratot. Ugy reszkettem, mint a nyárfalevél.
Átfutott egy-két lapon a tekintetével. Azt hiszem, azalatt azok a belük is táncoltak, amelyekre szemét vetette.
Aztán elmosolyogta magát.
Micsoda megbocsátó, biztató, életre-támasztó csodamosolygás volt az I
Negyvenhárom esztendő óta kiséri a lelkemet. És megszólalt azon a szépséges ezüstcsen^ésü hangján.
— Színdarabot irt, Lajos?
Csend ...
— Talán elő akarják adni?
Jakab Pali fészkelődik.
— Ln is le fogok jönni az előadásra.
És ha rosszul adnák elő, büntetésből megmondom a Móric bácsinak.
Mosolygott és egyre mosolygott. Ln pedig már-már elpityeredtem. Ó megsimogatta a fejemet. Látta a könnyeimet.
— No csak nem fog sírni, maga nagy Kycrck í Hiszen amint látom, egészen jól sikerült a „dramatizálás". S ki fogja Debora nénit előadni? Hát Esztikét? És Sonkolyi Gergelyt? Ls hogyan csinálják meg egy kis diák-színpadon a farkasverem-jele-netet ?
Aztán leült. Szépen elmagyarázta, hogy ez a szerepkör ilyen előadást, amaz pedig olyan természetű művészetet kiván. Jakab Palinak kiosztotta Debora nénit, Hajdú Jancsinak, aki nyalka viseletű gyerek, a jogászt, Sonkolyi Gergelyt Fábián Jánosnak; Esztike szerepével azonban megakadt. Én azután a félelemtől remegve elárultam neki, hogy arra a szerepre Johannidesz Dénes nevű diáktársunkat fogjuk felkérni, akinél szebb Esztikét még elképzelni sem \'eltelne.
Ismerte.
— No az a fiu csakugyan jó lesz I
Mikor igy nagyjából megállapodtunk a főszerepekre vonatkozólag, a kisasszony felkelt.
— De Lajosi Magának engedélyt kellett volna ám kérni Móric bácsitól a Sonkolyi Gergely ciniü novellájának felhasználásához.
— Nem tudtam kisasszony, hogy ilyen engedély szükséges.
— Oh, nem lesz baji A fő, hogy jól előadják. Megnézem s lejön velem Mari néni is valószínűleg.
Tiszteletteljesen üdvözöltük mindnyájan, mikor eltávozott.
Szavának állott. A két hét alatt betanult s .Esztike" címen előadott, színdarabnak gyúrt Jókai novellát végig nézte Mari nénivel (özv. Peti Józsefnével) együtt.
Hanem mikor az előadás után velem, ki a darabot súgtam, találkozott, tréfásan megfenyegetett és mosolyogva azt mondta, hogy az előadás jövedelmének egy bizonyos részét szerzői tiszteletdíj címén a Móric bácsinak kell ám küldeni I Jakab Pali is hallotta, ó volt a pénztárnok. Elővette a zsebkendőjét és annak ferfalmát, egy csomó tiz-krajcárost és vagy 31) darab négy krajcárost az asztalra öntötte.
Jókai Etelka hangosan felkacagott.
— Maga csac-i! Hiszen nem mondtam komolyan!
Hanem pár hónap múlva volt nagy drukkolás a Váli diáktanyán.
Egy szomorú halálesettel kapcsolatosan. Meghalt Jókai Eszter, a Váli
1025 március 3.
Városi, üzemi tisztviselők és nyugdijasok nem kapnak segélyt.
Budapestről jelentik : A minisztertanács február 20-iki ülésén hozott határozata alapján, a kormány 1925 évi 1400/M. E. szánni rendeletével az állami közigazgatási alkalmazottaknak, valamint a honvédség, vámőrség, folyamőrség havidíjasainak és altisztjeinek, továbbá a csendőrség és rendőrség tagjainak, akik 1925 március 1-én tényleges szolgálatban állottak, ekkori egy hónapi fizetésük 75%-át kitevő segélye két egyenlő részletben kerül kifizetésre. Az első részlet március 15-én, a második május 15-én esedékes. A tármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak szintén részesülnek ilyen segélyben, úgyszintén, csak kisebb mértékben, a fizetős-kiegészítésben részesülő tanszemélyzet.
Mesterkanonok-belktatás. Egerből jelentik: Csütörtökön délelőtt fél 10 órakor iktatták be Nagy János dr. nemzetgyűlési képviselő, kincstári főtanácsost, az egri székesfőkáp-lalan első mesterkanonoki székébe. A beiktatási ünnepélyen megjelentek a káptalan tagjai, Almássy László, az egységespárt ügyvezető alelnöke, Zsitvay Tibor, a Ház alelnöke és még számos képviselő.
Ebért elnök temetése. Nemcsak Heidelberg város, a temetkezés színhelye, az elhunyt Ebért elnök szülővárosa, hanem a birodalom messze tartományainak százezrekre rugó népe kisérte tegnap délelőtt utolsó útjára, a „Deutschland, Deutschland über alles" hangjai és nagy pompa mellett a német birodalom első elnökét. Azok a hírek, melyek szerint az elhunyt birodalmi elnök temetése alkalmából taitott gyászünnepségek során tett rendőri óvintézkedések folyamán több embert megöltek és mintegy ezret megsebesítettek volna, teljesen légből kapottak. Csupán egy haláleset történt, mintegy 12 ember megsebesült, akiket a tömeg feldöntött. Több száz ember elájult, illetve elszédült a tömegben.
bácsi áldott emlékezetű felesége.
Én már csak azokra a szép nagy ezüst tallérokra emlékszem, amikkel a halott szemeit betakarták. Az udvar szűk lévén, a koporsót az utcán állították fel a temetési szertartás alatt.
Olt volt a temetésen a halott bátyja, Jókai Károly komáromi ügyvád, a leánya Etelka kisasszony (aki később Ihász Lajos veszprémmegyei nagybirtokosnak lett a felesége) a halott öccse Jókai Mór és akkor még élő felesége a szoborszép termetű Laborfalvi Róza. Persze, hogy mi is ott voltunk I A diáktanya hat diákja, szolidáris testületként egy helyen szorongva egymás mellett.
Hejh, de hosszúnak tetszett nekem az a szertartás 1 A Papp Gábor püspök imájának és Kiss Gábor pápai pap gyászbeszédénck csak nem akart vége szakadni .. .
Mindig Jókait néztem. S mikor egyszer-egyszer az ő gyermekiesen szelíd tekintete reám vetődött, (dehogy reám! Csak általában tekintgetett a tömegre, mely irányban én is állottam.) folytonosan attól féltem, hogy egyszer elengedi a felesége karját, odalép hozzám és egy egészséges barackot nyom a fejem búbjára.
— Hát te lurkói Ide mertél jönni ? Most mindjárt hátrakötöm a sarkadat I
Megérdemeltem volna tőle. Mert az első színdarabomat az Ő Sonkolyi • Gcgelyéből plagizáltam.
(Vége.)
1925 március 1.
ZA1.A1 KÖZLÖNY
Dívat-revue Nagykanizsán
Bécsi, berlini, budapesti és párisi tollcttek a Sajtó-Estélyen
A március 14-iki sajtóestélynek egyik eseménye lesz a/, a divatrevue, melyet Székely"é Sólymos Bea, a Divat Szalon" felelős szerkesztője rendez a divatlörténetről tartott felolvasása után.
Mintegy 130 legelegánsabb toik-tte kcrfll bemutatásra és pedig 12 bájos nagykanizsai leányon, kik délelőtti, délutáni és estélyi ruhákban, blúzokban, aljakban, kazakokban és felöltőkben fogják a legújabb bécsi, budapesti, berlini és párisi divatot bemutalni.
Mini fentebb már említettük, a diwtrevuet Székelync Sulymos Ben rendezi, aki maga is előkelő festő-mltvészuó, írónő és divattervező.
Tegnap egyébként megjelentek a kirakatokban a Sajtó Estély hatalmas szines plakátjai is a következő szöveggel :
kot is megteremtse, megújított lendülettel folytatta a gyűjtést, most már nem filléres, hanem ezeres alapon. Ha a csábíts. .Aranykönyvbe" ezer ember l-t ezer koronát beír egy millió s ez elég lett volna, ha cz egy bélen bel;ü sikerül. De cg/ évre sikerült s erre az egymillió megint eltOrpttlt, tigy, hogy most már százmillióra lett volna szükség.
A harmadik korszak
SAJTO-ESTÉLY
Rendezi a
Zfllfll KÖZLÖNY szerkeiztíiéae
1925. évi március lió 14-én i P&lgírl fftlit Jíwh • «l«tl hil|ls<9«U»n
Irodalmi £s míívészetl est
.Március t5-énc\'< npotheozisa ■ s a jövő 6 1 in a" =
3 rítiWt M illáikul íl\'Aíp íjjvi\'tlokkal 4» iorkk.l
Az ettély kezdete pont 9 órakor
» dr»kor a ttrciube vczclí ajtók belfliröt
Helyárak: Páholy 6 személyre 250000. I. hely <5000. II. hely 35000. III. hely 25000. földszinti álló 15000. karzati álló 10000 korona.
Itfitk (Ifire vl.thitik ■ J-lil UMa f Ihévi hifiUUbaa (fC ut 5.) 6 r. i 12. 4 u. 3-6 k»z>ii xiU\'y ilultlo Dtútodl kii 6o piozuinl jfcl l-^tji itmcitci\'ii. mclf kiívctlfnúl ti «:\'>«Jj> «lótl ktcil kiowUtra.
m_s
A jegyek előjegyzése serényen folyik s az eddigi jelekből ítélve a jövő liél elejére alig lesz már jegy kapható.
A [lány szoboThízollsáa Zala-megye
.Csak törpe faj felejthet hós elődftket A lelkes eljár ósci sirlakihoz S gyújt régi fénynél új szövétneket."
Gtiroy.
1904-ben kezdődött Csány László szobrára a gyűjtés. 1907-ben megalakult a szoborbizottság Bosnyák Géza földbirtokos elnökletével. 1910-ben a szobor megalkotásának elnyerésére niár 18 derék szobrász versenyzett a nyilt pályázaton. Győzött Istók János szobrászművész. 1914-ben bár filléres gyűjtéssel a kellő költség megvolt, 35 helyett 40 ezer koronában. E pénznek fele négy művészi mcllékszoborban végérvényesen értékesült. A többit az ő pénzalakjában teljesen elértéktelenitelte a háború, ami minden egyéb munkát is megállított.
A háborít és vörös uralom után a szoborbizottság, hogy a bronz fóala-
• • ...................a közvetlen
anyag korszak. Mert a bizottság kétszeri elesés után is fölkelt és megindult. Még a lassúbb vérű Deák Ferenc is szokta mondani : Újra. meg újra! Ha elbuktál, megint kelj fel s újra. meg újra! Igy tett a bizottság is. Látva a pénz haszontalansága!, hozzáfogott a szobor számára közvetlen szükséges anyagnak: bronz, réz, ón daraboknak a megszerzéséhez. Egész megyében összegyűjtjük az ilyen eldobott, vagy egyébként is hasznavehetetlen dolgokat, amelyek egyfelől áldozalnélktlliek, másfelől mégis a célra végérvényesek. A bizottság főképen az iskolákhoz fordult, mert ott élénkebb a buzgóság s a tanuló gyermekek hangyanjódra eredményesebben dolgoznak 3 rézhulladékok összeszedésében. Kél mázsát pénzen vett a bizottság s mintegy három mázsát a közönség és iskolás-gyermekek gyűjtöttek össze hulladékokból. Ha még öt mázsát összeterem-lűnk: nagyon közel állunk a célhoz.
Mig c levélnek tulajdonképpen céljára térek, közben megemlítem tájékozásul, hogy az anyaggyűjtés mellett a pftv/gyüjtés is folyik az Aranykönyvben s most mintegy 10 millió koronánk vau. Sőt ennél nagyobb eredmény az. hogy Go<z-tonyi László bizottsági tag. zalacsám plébános, a Zala völgyében, ahol Csány születelt, több földbirtokostól irolt Ígéreteket szerzet!, hogy egy-két-három mm. búzának az árát fogják adni c célra. Ha ez a módszer és cz a hangulat egész megyé-hen egyszerre elterjedne: célnál volnánk. Igen üdvös is lenne, ha elég jő gondolkozással — s talán most jó termésünk lesz — mondom, ha a földbirtokos urak fölkeresés nélkül is akár GoSztouyi plébános urnái, akár Bosnytik Géza volt főispán, szoborbizottsági elnök ur Omíltó-ságánál, akár dr. Thassy G ibor alelnök urnái, akár alólirott lukárnál Ígéretet tennének készségükről egy-egy mm. buza értékének megajánlására nézve.
És szól tisztelettel ez a levél most elsősorban az iskolák iga/falóihoz és tanítóihoz. A vármegyének mindenik lakosához szól ugyan, de elsősorban mégis a tanítóhoz, azért, jnert tanító volt a szobor-ügynek az indítványozója s tanító a folytatója, a tanítók fogták föl legmelegebben s jöttek segítségül és beszéljünk akármit, hiába! csak a tanitó vállán és homlokán kapaszkodik föl a világ a műveltségnek virágos és gyümölcsös fájára; s amint ciszakad az emlőtől a gyermek, mindjárt a tanító kezd beléje lelket lehelni, hogy legyen országok kormányzója s a liitva.lás-nak. tudománynak és művészetnek zászló hordozója, avagy az erkölcsöknek, nemzet és hazaszeretetnek ön-pusztulásra kész égő fáklyája.
Iskolák tanítói! akik vagytok a megye határain belül s ameddig ez a hírlapi levél eljut, vegyétek nemes érzéssel e hazafias kérő levelünket. Ezer meg ezer egyesület ezer meg ezer költséges ünnepélyt rendez, de mindenik saját köre számára. Az évnek két napja a Csány szobor-ügyet szolgálhatja: március lo és október 6-10, a bitófák napja. Ezen a két napon s most legközelebb március 15-én tartsatok emlék ünnepélyt az
iskolában; ha két-három szóból is áll az s önkéntes adományokból gyűjtsetek valamit Csány miniszter nagy vértanúnak emlékszohrára. Második kérésünk az, hogy a gyermekekkel gyűjtessetek ös>ze a falubvm minden használhatatlan bronz, réz, ón darab hulladékot. Szintén a szobor számára. Elég ennyi címzés: Csány szoborbizottságnak Zalaegerszeg.
Ez emlékszobron át a hős clCd-nek lelke átszáll az ujabb nemzedékbe s igy „régi fénynél gyujtunk uj szövétneket 1"
Uraim! BarátaimI gyertek segítségre, .hogy a huszonkét év óta tartó küzdelmes munka befejeződjék. Isten segítse munkánkat. Zalaegerszeg, 1925. márc. 1. A szoborbizottság nevében Borbély György.
Akik generációkat felneveltek
Szabó István és Herboly Alajos iskolaigazgatók ünneplése
NaKyka,l\'Isa> miictu* 5 Lélekemelő, szép ünnepély folyt le tegnap a városháza nagy közgyűlési termében, melyet a szeretet, tisztelet és nagyrabecsülés rendezett annak a két jeles tanférfíunak méltó ünneplésére, akik egy egész emberöltői töltőitek a magyar kultúra szolgálatában és generációkat neveltek, képeztek, tanítottak a magyar haza, a magyar nemzet számára.
Szabó István és Herboly Alajos igazgatót,initók érdemeit legfelsőbb helyen is értékelték és ezért nyugdíjba vonulásuk alkalmából a közoktatásügyi miniszter dicsérő és elismerő oklevelet küldöli számukra buzgó és fáradhatatlan tevékenységük némi elismeréséül Ezt a legfelsőbb elismerést hiszn.Uta fel Nagykanizsa közönsége és a tanügy minden igaz barátja arra, Imgy méltó keretben tolmácsolja a kél érdemekben gazdag tanférfíunak háláját, köszönetét és nagyrabecsülését azért a fáradságos, göröngyökkel leli magyar kullunniitikáéit — amit 45 éves működésük alatt kifejletlek. Diszes, előkelő közönség töltötte meg ez alkalomból a városháza dísztermét, amely percekig ünnepelte megérkezésükkor a két kitünteteti, jeles férfiul.
A nagyszámú jelenvolt kOzttl sike-\' rüll feljegyeznünk a következőket:
Sabján Gyula dr. polgármester, Szabi Lajos dr. főügyész, Kenedi Imre dr. táblabíró, a szenlferencrendi liiilanárok, a katolikus világi papság, a honvédTisztikar küldöttsége, (hz-dag Ferenc püspöki biztos. Eber-liardl Béla piarista házfőnök, reál-gimnáziumi igazgató, Králky István dr. főjegyző, Villányi Henrik dr. felsőkereskedelmi iskolái igazgató, Lesz-cinszky Szaniszló postaigazgaló, Ta-; más János dr. katolikus hitközségi elnök, Winkler Ernő dr. iörabbi, Bród Tivadar dr. az izr. hitközség elnöke, Zalaváry főtanácsos, B.izsó József ipartestületi elnök. Horvátit Olivér evangélikus vezetőlelkész, Kádár Lajos református lelkész. Wali-gurszky Antal polgári iskolai igazgató, özv. RotSChiid Samuné, M.üan üdöu ovodagondnok, Szabó István dr. igazgatófőorvos, a teljes laniló-és tanítónői leslttlet, az iparos- és kereskedőtársadalom jelesei és nagyszámú liölgyköjsönség. A kir. tan-felügyelőségei dr. Pólya kir. taufel-tlgyelő képviselte.
Fél 12 órakor kezdetét vette az ünnepség. A tanítóságból alakult alkalmi énekkar Oirgasch Dezső vezénylete alatt elénekelte a Magyar Hiszckegy-ct, amelynek fönséges hangjai után
Dr. Pólya kir. tanfelügyelő felolvasta a közoktatásügyi miniszternek a két iskolaigazgatóhoz, nytlgdijba-vonulásuk alkalmából intézett elismerő és dicsérő szavait, melyekben köszönetét fejezi ki buzgó nemzet-nevelő munkájukért.
Melegen üdvözli őket — akik -15 éven keresztül egész generációkat neveltek az államnak, társadalomnak. Nemcsak hivatalos kiküldetéséből kifolyólag, de saját elhatározásából
is tisztelettel hajija meg az elismerés zászlaját a két tanférfiu elölt, hiszen ő is ezen a rögös, nihéz pályán működik. Meleg szavakban ajánlja a tanítóságot a közönség szeretetébe. Majd odafordul a két ünnepelthez és szercncsekivánatai közepette átnyújtja nekik a közoktatásügyi miniszter elismerő oklevelét.
í-berhardl liéla reálgimnázium! igazgató, piarista házfőnök az állami elemi iskolagondnokság nevében üdvözli a két ünnepeli férfiul. Méltatja befutott hosszú, dicsőséges és fáradságos pályájukat. Magyarázza, mit jeleni cz a szó: tanító. Mily rendkívüli figyelem, türelem, tapintat, önmegtagadás, leereszkedés, szeretet szükséges az ifjú lelkek formálásához, a gyermekek neveléséhez. Csak akik ezl felfogni tudják — értik meg: mit jelent az. 45 évig a tanügy és nevelés szolgálatában állani, a tanítói pályán működni. Hálás szívvel gondolnak most sokan öreg tanítóikra, de a szülők közül is, akiknek gyermekeit az életbe való induláshoz segítenék és kezüknél fogva vezették. Majd hosszasan méltatja a két tanférfiu érdemeit a gyermeknevelés terén.
Ilrauner Lajos iskolaigazgató a III. körzetbelí tantestület nevében üdvözli a kitüntetetteket, mint 3 magyar kuliura munkásait. Magasröptű beszéde mély Itatást kelteit. Ezután
Szabó István igazgató meghatottan köszönte Illeg a kartársak és a közönségnek a meleg ünnepeltelést, a közoktatásügyi kormánynak az elismerést. Visszatekint a múltra, mikor pályáját megkezdte és tövises és gyötrelmes ut volt a tanítói pálya utja. Jellemzésül az akkori állapotokra, visszaidézi azt.-) jelenetet, amikor egy grófi uradalom ispánja Osz-szekülönbozik a tanítóval és erre minden további nélkül a szekérre rakta a tanító holmiját és kivitette a halárba, ahol lerakatta. Amikor pedig a tanitó a grófhoz panaszra ment, az akkíp intézte el tanítója sérelmét: intézze el az ügyet ispánjával, mert az intézi el .a cselédek ügyeit*. Foglalkozik az akkori idők siralmas állapotaival. Ilyen viszonyok közölt kezdette meg pályáját, azonban mindezek nem tudták munkakedvét lelolnszlani. Melegen köszöni a kötelességteljesítés mai elismerését.
Herboly Alajos iskolaigazgató állott fel ezután, hogy megköszönje a szcietel megnyilvánulását. Azonban ugy véli, hogy nem öt illeti az ün-nepeltetés, de azl a férfiul, aki őt a hűséges kölelességteljesitésrc nevelte: az ő egvkori mesteréi, a tanítóképezde igazgatóságát. Övé minden elismerés és dicséret. Szavai mély hatást tettek a jelenlevőkre.
Eberhardl Béla igazgató ezután néhány szóval berekesztette a szép ünnepélyt, melynek méltó zárókeretét a lanitói énekkarnak szép .Himnusza- adta.
Este a .Korona" éttermében vacsora volt Szabó István és Hcrlwly Alajos tiszteletére, melyen számos felköszöntő hangzott cl.
• ZALAI KÖZLÖNY
1925 március 6.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Március 6, péntek
ftómal katolikus: Pcrp., F. Protcsláns Ciottllcb. Izraelita: Ad.ii hő 10.
Nap kel segge! 6 dia 32 perckor. nyűg txik déluUn 5 óra 51 perekor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony hűvös nlő várható gyenge éjjeli fagyokkal és sok helyütt csapadékkal
Országos Kamnrn Színház, este 8 órai kezdellcl: Vera Mlrccva.
Mozi. Uránia: Rabszolgakfrálynő. főszereplők Korda Máifa Beregi Oszkár. Előadások este 5, 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Március 8: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör líceátis előadása (Mahler Ede egyetemi tanár: Tut-Ankh-Amcn és kora) a kaszinó nagytermében este fél 9 órakor.
Március 12: Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Szigeti Károty dr. A Balatonról) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 14: .Sajtó-estély.\' A .Zalai Közlöny* szerkesztőségének\'műsoros es-télye a Polgári Egylet Összes emeleti helyiségeiben. Kezdete este 9 órakor.
Március 15: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör március 15-iki emlékünnepélye.
Március 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (SzakállGyula történelmi előadása) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 25: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr. Lukinich Imre) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 29 : A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai emlékünnepélye.
Április 2: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Doniján Lajos dr.) a Kaszinó nagy termében este fél 7 órakor.
Április 16: A Zrínyi frodalmf és Művészeti Kór HTeális előadása (dr. Thoiway Zsigmond) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór liceális előadása (Kelemen Ferenc) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
— Az iparoktatási főigazgató látogatása a fémipari szakiskolában. Vigh Albert dr. miniszter tanácsos, m. kir. iparoktatási főigazgató tegnap hivatalosan\' meglátogatta a fémipari szakiskolát és a legnagyobb megelégedését fejezte ki a tanítás és ügymenet felett.
— Április 12-ig nincs záróra-meghosszabbitás. Az alispán tegnap értesítette a polgármestert, hogy a nagyböjt tartama alatt, tehát április 12-ig semmiféle záróra-meghosszabbítást nem engedélyez s épen ezért hivatalához ilyenirányú felterjesztéseket ne is tegyenek s ne is továbbítsanak.
— A Sajtó-Estély élőképében résztvevő hölgyek tegnap délután beható megbeszélést folytatlak lapunk szerkesztőjével szerepüket illetőleg. A próbák a jövő hét másoüik felé-beji megkezdődnek s folyó hó 13 án este teljes díszletekkel és kosztümök- 1 kel megtariják a főpróbát.
w— Liceális előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadásainak sorozatában tegnap Surányi Gyula tanár tartotta meg harmadik szabadelóadását „A magyar nemzet történeti hivatásáról." Előadásában a legújabb kort tárgyalta s részletesen beszélt a trianoni feldarabolásról várható átalakításokról. A közönség teljesen megtöltötte a Kaszinó nagytermét.
— Polgár Ilonka nőidivat-szalon Fó-ut 10.
— Adományok. Tibold Lajos köteles 50.000 koronát juttatott szerkesztőségünk utján a kiskani/sai Gerrte-családnak (Ország-ut 108). Mint ismeretes, Gerócs a napokban meghalt, mialatt ft lesége súlyos operáció után élet-halál közt lebeg a kórházban s az öt apró gyermek teljesen magára hagyatva néz szeml e a rettentő nyomorra!. — Gurui Magda 50.000 koronát adományozott szerkesztőségünk utján a mentők céljaira.
— A Polgári Egylet lebontása. A nagykanizsai Polgári Egylet \\eze-tősége tegnap terjesztette be kérelmét a városi tanácshoz épület-lebontási engedélyért.
— Tegnap 30 levente nem jelentkezett. A Rozgonyi-ulcai tornacsarnokban tegnap reggel 9 órakor kezdődött meg az iskolánkivüli testgyakorlásra kötelezett ifjak orvosi felülvizsgálata. Tegnap a kiskanizsai 300 leventén volt a sor, kik közül csak 30 nem jelentkezett az értesítőre. A megjelentek közül 14-et részben betegségük miatt 2—3 hónapia, részben alkalmatlanságuk miatt véglegesen felmenteitek a kötelező teslgyakoilás alól. Ma reggel veszi kezdetét a 800-nál több tanonc-levente felülvizsgálata.
— Megszűnt italmérési engedélyek. A zalaegerszegi pénzügy-igazgatóság lemondás folytán töiölte Gál Dezső, Báder Henrik, Katolikus Legényegylet és Deulsch Lajos italmérési engedélyeit. A nagykanizsai italmérések számának tizenöttel való csökkentése ilymódon erőszakos beavatkozás nélkül is megindult.
— A cipészlparl tanfolyam kiállítása. A fémipari szakiskolában rendezett hat hetes cipészipari tanfolyam holnap befejeződik. Ez alkalomról a tanfolyam hallgatói két napos érdekes szakkiállítást rendeznek, amelyet szombat és vasárnapa közönség a fémipari szakiskola I. emeleti termében megtekinthet.
— A lelkiismeret furdalás hatalma. Rumi József karmacsi földműves a minap szakadó esőben, holtra fáradtan érkezett a nagykanizsai rendőrkapitányságra, ahol kétrendbeli okirathamisitásért feljelentette önmagát. Csupán azért jött zuhogó esőben Karmacsról Nagykanizsára, tehát 75 kilométeren keresztül, mert a lelkiismerete nem hagyta nyugton s már nappala, éjjele sem volt a bűntudat mardosásaitól. Elmondta, hogy egyizben meghamisított egy telekkönyvi bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot; másik esetben pedig egy 4 millió koronáról szóló váltót hamisított, mert családja szörnyű nyomorát nem birta nézni és segíteni sem tudott azon. A rendőrség kihallgatása után átkísértette a kir. ügyészségre.
— Köztisztaság elleni kihágások. A városi rendőri büntetőbiró Wortmann Róza Király-utcai boltost 100000, Ritschcr Mór vendéglőst 80.000 korona pénzbírság megfizetésére ítélte köztisztasági és közegészségügyi kihágások miatt. Wortmann Róza piszkos, rozsdás pléh-dobozt használt pohár-mosogatónak italmérésében, Ritschcr Mór néhány az egészségre veszélyes kojiott edényt használt vendéglője konyhájában.
— Harangszentelés. Keszthelyen március 8-án szentelik fel nagy ünnepségek keretében az újonnan szerzett iparos-harangokat. *
— A borvizsgálat anyagát Bu dapestre küldték. Megírtuk, hogy a pécsi kerületi főfelügyelő bormintákat vett hatósági segédlet mellett egyelőre csak 8 nagykanizsai italmérés borairól. Több hordóból és több bor féleségből vettek mindenütt m.\'ntákat s a temérdek lepecsételt üveget tegnap gondosan egy ládába csomagolták s elküldték Budapestre vegyelemzés végett. A szakértői vélemény visszaérkezfe után az arra érdemeket szerzettek ellen megindul a kihágási eljárás.
\' — A textil-üzletek vasárnapi zárórájának megszüntetése. A
nagykanizsai rőfös, rövidáru stb. a textilszakmába vágó üzletek tulajdonosai együttes kérvénnyel fordullak az iparhatósághoz és leérik, hogy üzleteiket vasárnap délelőttönként nyitva tarthassák. Hivatkoznak az élelmiszer-üzleteknek hasonlóképen régebben nyeri engedélyére. A kereskedelmi alkalmazottak természetszerűleg állást foglalnak a főnökök erre vonatkozó terveivel szemben.
— Siófok uj plébánosa. A Siófoki plébániát a kegyúr bemutó levele alapján Wohlmul Imre veszprémi succentor, a Veszprémi Hírlap főszerkesztője nyerte cl.
-- Felmentett halálraítéltek. Megírtuk tavaly júniusban, hogy Nemesvid községben vadállati kegyetlenséggel meggyilkolták Csányi József jómódú gazdát. A gyilkosságról kifolyólag az özvegyet és Varga Jánost a kaposvári törvényszék halálraítélté. A pécsi tábla a napokban a halálraítélt özvegyet bizonyítékok hiányában felmentette a felbujtás vádja alól, Varga János halálos iléletét pedig 13 évi fegyházra ítélte. Az ítélet jogerős.
- Elveszett pénztárca, özv. Bazsika Lászlőné, egy szegény hadiözvegy csütörtökön a József főher ceg-uttól a Petőfi-utcáig 63.500 koronát tartalmazó erszényét elvesztette. Kéri a jószivü megtalálót azt kiadóhivatalunkban leadni.
— Tisztviselők kiküldetési dijainak felemelése. A köztisztviselők kiküldetési napidijait a kormány felemeli. Utoljára 1924 március 26-án rendezték a napidijakat, még pedig papirkoronában. Ezek a napidijak még ma is érvényben vannak, de természetesen alacsonynak bizonyultak és távolról sem fedezik a kiküldetések tényleges szükségletét. Az uj rendezés már aranykoronában történik. A 33-as bizottság a kiküldetési napidijakat a következő skála szerint rendezte: I. fizetési osztály 24 aranykorona, II. 22, III. 20. IV. 18, V. 15, VI. 12. VII. II, VIII. 10. IX. 8, X. 7 és XI. fizetési osztály 6 aranykorona. A pénzügyminiszter azonban ezt a skálát is felemelte 25 százalékkal. Az I. fizetési osztály 30 aranykoronájától a XI. fizetési 7 és fél aranykoronájáig terjednek tehát az uj, felemelt illetmények.
— Erdőtűz. Özv. Széchenyi Pálné grófné ötvöspusztai erdejében két kiskorú .gyermek pajkosságból gyújtogatni kezdte a fiatal facsemetéket. Az éretlen tréfát már csak akkor vejtek észre, mikor hatalmas területen lángokban állolt az erdő. 20 hold területen puhultak el facsemeték. A kár meghaladja a hat millió ko-rónát. A két gyermek ellen, akik közül egyik Í6. a másik 13 éves, megindult az eljárás.
A Ifgdivatosabb női szalma- és fehér filc-kalapok óriási választékban meglepő olcsó árban kapható^ Szalmakalapok átvarrá.a. festése, vasalása a legjutányoSb árbJn Férfi kalapok nagy választékban ^
CVENES ÉS VIDA kalapgyár Kazincy-utcai üzletében AL6tcn,Piomm.i m»b«n
— Az első zarándoklat ntárcíus 23-án elindul Níagykanlzsán át.
A Mikes János gróf megyéspüspök vezetésével induló első rórnai zarándoklat végleges utiterve a következő: Az első zarándoklat indul Szombathelyről március 23-án 17 órakor, Nagykanizsára érkezik 19 óra 50 perckor, onnan indul 20 óra 45 perckor, Kotori állomásra érkezik 21 óra 15 perckor, indul 22 óra 12 perckor. Március 24-én Postumiába érkezik 5 óra 20 perckor, indul 5 óra 45 perckor, Veneziába érkezik
12 órakor. Március 26 án Veneziá-ról indul 13 óra 45 perckor és Rómába érkezik március 27-én 6 órakor Rómából indul április 1-én 22 óra 20 perckor, Veneziába érkezik április 2-án 15 óra 30 perckor, indul 16 órakor, Postumiába érkezik 22 óra 45 perckor, indul 23óra35-kor, április 3-án Kotoriba érkezik 7 óra
13 perckor, indult 7 óra 50 perckor, Nagykanizsára érkezik 8 óra 16-kor. indul 8 óra 45, Szombathelyre érkezik II órakor.
— Pályázatok. Somogyvármegye alispánja pályázatot hirdet Kaposvár városnál a főjegyzői, két számtiszti és nyolc kültanács-ülnöki állásra. Határidő március 12. Pályázatot hirdetnek ezenkívül a somogyhatvani körorvosi állásra március 31-ig.
— Az Uránia hétfőitudományos előadásán Benyt Bergs világhírű madár filmjét: Madárszárnya Afrikában mutatja be.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-étlermében.
= Kerékpárak, alkatrészek, kerékpár külső- és rólsőgummik, motor-kerékpárak olcsón kaphatók Szabó fegyverüzlet Nagykanizsa.
= Elveszett 1 nagy göbedisznó, aki tud felőle, vagy valahol el van zárva, kérem tudomásomra hozni. Tóth László Petőfi- és Rákóczi-utca sarok.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Friss ásványvizek érkeztek: Giesshübler, Salvator, Selters, Karls-badi, Margit és Ágnes." Legolcsóbb árban kapható: Teutsch Gusztáv drogériájában, Városház épület.
— Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 25.000, kötött kebátok és szvclterek 890.000, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek.
iki£zi
Uránia. 5, 7 és 9 órakor: Rab-szolgakirálynő. Szombat—vasárnap Uránia: /I kél obsitos; Világ: Lélekidomár. Hétfőn: Madárszárnyon Afrikába.
hild józsef
épflletía-, deszka-, mész-, cement- é» termény-kereskedése
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telefon 120. szám m
Sodorjon
„JANINA"
papirt.
iW!) március 6.
ZALAI KÖZLÖNY
KISFALUD! IKRAUSZ
ÉS
divatnagyáruhóza
„Arany Kakas ho* Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok Olcsó árak!
Eredeti angol férfiöltöny és kabátszövetek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Bourberry, wlpp Cord, Camgarn, Cocsmen, Crepp, Eolln, Marokin, Ripsz dlvatkelrnék I
M Honon szövet li-íö! ifiaMM^: 3811 „ mniM. . . .25.1,, IMMÉI. 1311 i. Staiotl -t
Kelengye vászon inkánk. Hí angln
16.1,
17.1.
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon!
Schroll-schlffonok, IHay éa Holfeld rumburgi vásznak, Regenhardt és Rayrnann damasztárukból 6ri4»i raktár.
-sfflMIfe*
Szőnyegek, butor-ripsz és bútorszövetek
nagy
választékban!
Irodalom és művészet
Szevlltal borbély, Bedtl marcltais kedves négyfelvonásos vígjátékának tegnap eslí előadásán az előadó színművészek tudásuk legjavát igyekezték ismét nyújtani. Alapi direktor társulatánál megszoktuk ugyan a gondos színművészeti munkát, a törekvést, a közönségnek nemes és tiszta műélvezettel szolgálni, amit még a liáz gyér látogatottsága sein tudott befolyásolni, Az összjáték kifogástalan gördülékenységgcl folyt le, mégis külön ki kell emelnünk Rosina inigszemélyesilőjét Markwtcs Gizit, aki meleg tónusa és eleven játékával jól megérdemelt sikert aratott. Kovács Károly a sokoldalú gróf Alniaviva szerepét, Miklós Marcel dr. a hizarr Barthoto orvost, Raildny Dezső a szcvillai borbélyt, Eperi István az orgonamester! kifogástalanul személyesítették. Vcrztlr Zoltán és Fekete László epizód szerepükben kitűnő figurát adtak. Az előadás játéka zsúfolt házat érdemelt volna. (ti. R.)
SZÍNHÁZ
Március 6., péntek: Vtra Mineva. Március 7., szombat: Vútjunk ct Március 8., vasárnaptlélutin: Annuska; este: S:abin nők clraoldsa.
Március 9., hétté (Hucsuclékitlis): Ki-strtetelfi.. _
„Kacorlak! idillek" címmel két felvonásos vígjátékot irt Nagy Lajos nagykanizsai nyug. áll. tanító és benyújtotta a Pécsi Nemzeti Színházhoz. A színház igazgatója most értesítette a vígjáték szerzőjét, hogy a darabot előadásra elfogadta és ugy Pécsett, mint Nagykanizsán legközelebb tartandó előadásainak műsorába felvette.
Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő lapjának e heti számában két érdekes regény folyik. Az egyik Szedet kényi Anna „Márika" a másik Keleti Márton „Leányvár". E regényeken kivttl mutattató, tanulságos és érdekes olvasmányok szebbnél-szebb képek egész kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyedévre .\'iO.OOO korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Az Én Újságom. Dickens. „Cop-perlield Dávid" a világ egyik legszebb története és Kertész Mihály „Bohóc Pétét- című elbeszélése folytatódik Az ÉI1 Újságom c licit számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levélkék hasznos ismereteket tartalmazó egész garmadája vár- Az En Újságom olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen killd a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
TÖRVÉNYSZÉK
A récsel-országuti rablógyilkos kegyelmet kér
Megemlékeztünk arról a hetyke magatartásról, amit Papp lslvá"- a
récsel-országuti rablógyilkostanusilolt
a bírói eljárás és Ítélethirdetés alkalmával. Mikor Kened! tlr. táblabíró kihirdette előtte a halálos ítéletei és megkérdezte tőle, hogy megér-tettc-c az ítéletet. Papp ls™n emelt fővel egy szemrebbenés nélkül válaszolta: „Megértettem. Nem kérek kegyelmet. Végezzenek ki minél előbb!" A gyilkos brüszk magatartása nemcsak a bíróság, de a nagyszámú hallgatóság körében is erős visszatetszést keltett.
Annál meglepőbb volt azért tegnap, mikor a szokásos csütörtöki bünlctőfőlárgyalásokmegkezdéseelőtt a fogházőrök a lárgyalásvczető elnök dr. Keiwiti Imre táblabíró elé vezették a kir. ügyészség engedelmével Papp Istvánt és töredelmesen és alázatos hangon bocsánatot kért a bíróságtól azért a magaviseletéti és hangért amit a főtárgyalás alkalmával a biróság előtt használt és kegyelmet kért, hogy a halálbüntetést változtassák át szabadságvesztés büntetéssé.
A biróság tudomásul vette Papp bejelentését és Kencdi dr. táblabíró atyai hangon szóiolt a megtévelyedett emberhez, akinek kérését jegyzőkönyvbe foglalták és a periratokkal együtt, átküldik a pécsi kir. táblához.
Papp István egyébként teljesen megváltozott. Megtörte és megviselte őt a fogház. Engedelmes és szelíd telt és semmi sincs benne többé az előbbi fennhéjázó hányt-vetiségből. Papp István megtért. A fogság észre-tériietle. Sajna akkor, amikor már nincs többé alkalma családjával szentben is éreztetni a Sautfordulásf.
galmas volt a Ganzdanubius piaca, mely tegnaphoz viszonyítva 95.000 K-vat magasabban zárt. Villamos változatlan. A vaspiacon Kistarcsai ért el jelentősebb árnyereséget. Fegyver 3%-ot vesztett értékéből. Zárlatkor az irányzat tartóit volt.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
KÖZGAZDASÁG
A nemzetközt postacsekk-
átutalásl forgalom felvétele
A m. kir. postatakarékpénztár folyó évi március hó I-ével Ausztria, Németország és Svájc területén a nemzetközi postacsekkálulalási forgalmat újból felvette. Ezt a forgalmai a postatakarékpénztár Ausztrilban az osztrák postatakarékpénztár, Németországban és Svájcban pétiig az ottani postaesekkliivatalok utján bo-nyoiiija le. Részi vchclnck abban (ellát az említett intézeteknek és a m. kir. postatakarékpénztárnak csekkszámlatulajdonosai. Ha a csckk-számlatulajdonos csekkszámlája terhére valamelyik fentebb cmlilell külföldi intézetnél vezetett csekkszámla javára átutalni kíván, ez esetben csekkszámlája terhére szabálvszertl csekket állit ki vagy magyar korona összegben, vagy a jóváírandó külföldi deviza összegében és a csekkhez esetleg az „Átutalási értesítés"-! is csatolja. A 4,000.000 magyar koronának megfelelő külföldi fizetési eszköz kiutalásánál a kiutalásra vonatkozó igazoló okmányokat nem kell külön bemutatni. Amennyiben a csekk magyar koronára szól, ugy a postatakarékpénztár az ennek megfelelő devizát utalja át, a csekkszámlát pedig az átutalandó összegen kívül még a felmerülő kezelési díj és jutalék beszámításával terheli meg. Ha a csekk devizára szól, ugy az ennek megfelelő magyar korona Osz-szcgével és a szabályszerű kezelési díjjal és jutalékkal terheli nteg a csekkszámlát. A postai giróforga-lomban a postatakarékpénztár a rendes kezelési dijat számítja fel és ezenkívül csupán a nemzetközi jutalék lejében az átutalásra kcrtlló összegnek 1 százalékát, de legalább is 20 aranyfillért igényel a számla-tulajdonostól. _
TŐZSDE
Tartott volt a mai értéktőzsde irányzata és csupán lényegtelen ár-eltolódások történtek. A kulisz piacon Salgó V-Ao árjavulást éri el, A Ma gyár Hitel pedig 3.000 K-val lanyhult. A közlekedési papírok piaca ma ismét barátságos volt. Állam vasút és Nova 3°»-ig terjedő árja villást tudott elérni. A piac többi árainak nagy része változatlan. A cukor piacon szintén nem lordul! elő lényegesebb árellolódás. Moz-
Aarcl Miry. I
ft.Ml II Lfejrtf b-iak
"ír*. HIL «
xíloj 4
Uiilmll. 4
Ol.-M. bisk 3
Outi. Ilit. I!
Iiaknrila II
reuhiuib. ii
nitoii i
rtOfT. ld. |. 7
iBfiUta II
M.-C4ÜI Ipub. I
Porgilnl l Kir. MIUI
MiZT"\'N!ait l KGió. Jdiilo*
Várod btnk -
Kiai. b. <• Uk. 31
MfMk. B. 1IU piitotllók ét Takarítok i
lUlilrod l». 31 T
UriUirotf -
rítlioil ?0
Köblayil Tik. -
Alti), lik. 112
MoXtlr l»
Hml «U5 3S00
ClIÓ M. BliL /too
FoocMr* 121
Mijy.-rímeli 2M
Malmok
Bori.-M. 910
Concotdtt tt
Biklicubd 1C&
Budipritl IW60
Huoglili 117
KUÜvmdoa 24
viktVru\'
binjtk
Biuitt <
Bttxilal IV.
SlIBlllf.
Cl esi fut 7
Situvlil \'»■
Kob6 t
Kit.. Oíit.
Magát itt 17
MlgT. "P&-
JULMutm 25 Nitybittoail
SJIZ-J S
Uniloyl 9
NjocJák
Athroirara ritátoil aj.
rtiakUo Qlobai
Pillii I
R4*ü
SUpSiriiiW UjiigJnta
ValraSick
Sródl «!(. I
tpu. fa —
Oultminn —
Kiríiblujil 4
Ujnom 23
Nirantl la 440
Ofl 445
K\'IMujiI 6)
Sili-.6nU 42
Kaild 1750
Vlkt botot l-t
K0iUk«<K«
Adrti _
Atlanttka 2260
Loaati |U Mit/.
Bur |;t
KOiuU —
viiwi n
Dilimül ir
AlUnruut 413
Tcuil 11)
Cokorgyá/ak
Dlkukor 605
Cukoripar 2)70
0iC4tU 302 Mníh. <ako«
Stanmir 13)6 fclílmliitrek
Sr\'lu-\'t
POipOkl 22
Tokiji bor —
Hilkiriik. n
Oix. Vlllaaoi
E(T- 1X0 \'IS
Juit Uíd 07 Alt. t\'«
Aotr 10SO
Pí)6t>-ji 3039
Olajok
OUJfpír 70
Muoil pitr. 70
S3r (• Htti
rírin-tl lír 32
Klrilytfr 70
K4&. pot«. *fA —
Kiglttkh Coj" 9
HliívlnyiS: 343
Oldtamdl 103
Hlillodlk
R«r«l-iillW -
Srnwotiw (3
lAt i «
I •.\'/lllinlt. I*
Laki Cl 10
r ta
-I)1B.
Oaoi vm.
KObn*
UttK
l.l. uk Mit
v.igyír i(4l U<:£| Hm
nufitg
Vmylpír Vi»oa iyl/ Rima
Kc-t mama
Clw,-,.. : -1-:-
Ooltlbcuir Kirloa
Murj nStrlfya —
Sitin
Daalci 73
KriiU Murlayl 44
TOrtk J" 40
KOldoMUk
Oumml Z60
lal«if«ila 13
Jelcfoa 107
•tirmiU IW
Birdl 13
Bial S9
BniiM ?>3
Ojfirt bfl« v7
Coritn Ilin &
Piplrtpaf 31
Minzrilpu 19
Utótőzsde
Tartott sí irányzat Osn* Danubius 2f»S0, Villamos 1150, fegyver 715. Maiyar Hitel •<02, Nova 20J. Saltfó S52, Haiai Hmk 113, Rima 141, Osttfik Hl\'.cl 159-5, Trust 134, Georgia 300, Kereskedelmi Bank 1155.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták De Vilik
Aarol (out 344000-347000 Anitirdiai 7MCKM
Cii\'t kMOai 2I2SJIU Bi:tríd 1143 1171
Olalr UilIIS4 Bulla I72I5-I73I9
Dcllir 71910-79 3W Bukuiil 35*340
Trióda fr. 3491-3713 BtOiiid 3444 3443
Mollioil fit 24!-30?í«« Kofrnhl^i 19910 1 X\'X)
Ld íií 3*1 KtUilllali II0J4-I1W2
Líra Slt Íi4 Loodoa J4S000447000
Lba 2915-1933 MClioo 2915-2933
Bdn Inak 34li Jitl Niwyork 72340-72790
Oiilr. kor. 1O2W-I02ÍŰ PlrU 34913715
01 a kor. 13740- I23S.J Pilgi 2114-2134
Iiljíl Inak 13315 19949 SlifU 521-525
g.4-1 kor. 19245 IWJ3 &1o<khotia l»515 ll&U
NorvlK kor. ICÍÍ4 1WVJ Wlio 1021© 102 W
Mit ka 17015 17179 ZOrlch I3J15-I Xtsi
\' J
ZALAI KÖZLÖNY,
1025 március 3.
Zürichi záriul f\'iili 2650-, London 2479"—, Newyork 620\'>. BiU.iel 2622 50, Melland 21® . Holland 207 60. Bellin 123: .. W|cn 73 30. Solti 380 -. Piaga 1544- . Budapeat 7Í--, Valld 100-25, Bukareit 257 50, Belgrád 835.
A m.igyar koronit külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI.ÜTA
lt,..p ■■ Ugtap n*
Bfca -.............98001 9790 976019M0
Berlin............... — 5780 - 5JI0
Piasa ............ 473* i [ 47125 471Vt|473Vi
Newyoikban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltisl árfolyamai
tUBil egykoronla 6150-6350. kftkoroni, 12.300 12.700. loclmoi 16500-17000. 01-loroná, 31.500 -32500. lalnar.ny 49.000-49 500. alany huiikoronia 315.000-316-000. plaUna 210.(00-220.000.
Terménytőzsde
Irányzat a: amerikai háUrldda Üzletek beaii Irányeala, valamint a kedveid Id\'.Jiril na Uu atan kedveaölten volt A buea több mint !»• árveuleííget Hcnvcdclt, ujj)\', ho|£y végeredményben 17-500, a iozj pedig 15000 koroaával okldbb.
Buja lliaav. 76 ke-oi 557 5Ű0 560 000.71
kJ oa 562500-565;000. egv(b «ld. 76 kgoa 555 OO >-557.500. !8 kg oa áSOOOO 561.500, 1011 445.000 - 447 50Ö. aiWIipa 460 000-
480000, takarmány atpa 380000 4O0000, u| tengeri 250000 - 260 000, kolea 2/0.000 -280.5)0. kor na 22Í500 - 225.0O3, lab <20.000 - 430000, lucerna 210000 -220.000.
Sertésvásár reltuttla 1625, mtlvMI eladatlanul vltaea-
maradt 200 dib. Elairendu 22500 - 23000, uedetl 21500 - 22000. Medett koríp 20000 -21.000. kOnny 0 18.000—1900). ela&endS Oreg 20 500—21 000. máiodrendu 19000 19500, angol atlldd 30500- 23000. eialonna nagv ben 21 000-21.000. lalr 26 OW. - 26.500 lehuioll tiua 28.010- 29.(00. nalonnáa 1*1-aeitéa 25.000-26000. A vlalr ilínk volt.
Kladü: Zrínyi Nyomdaipar ét Könyy-k.r.ek.dáe RT. Nngyk.nlzaa
Apróhirdetések
Ai »priMidcl<» dl|< 10 i«6J| 5000 K A cl««tA a muitStii «>tiirib:> t-.\'.fifcJI ll\'-ő <!\'•»« "6n;\\ V.J7"; Utlk >U»J«a W.mi .fi ílja 5Ű0 K. K M.dH..I 41] tlhi flulntja • a lofplmí lila hu»il»»»nim«ilk
Csöwok kazánok és vízvezetékek részére, valamlnl bármely célra, bármilyen menn>l-légben. Wcisor gépgyár, Nagykanizsa Sugár-ul lö, Telefon 9.__W
Csurgón a főtéren egy Jóforgalmu magyal uabó üzlet, lakással együtt betCKsé? mlalt azonnal kUdó. Grna kiadóban.
Uj keményfa hálószoba minden elfogadható áron eladó. Klrályu. 28. II3
~~Szántó Vilmos 0. F. B. engedélye a ingatlanforgalmi iroda Nagykanizsa, Ueuk-tér 4. Telefon 3-22 eladási megbízásainak hlrdetéssi
Uj üzletház somogymegycl (alubin, egyedüli uilet, azonnal bekóhözbető lakással éi átadó Üzlettel. Az Üzlet esetleg la-kílnai bélbe Is vehető.
32 magyar holdas birtok Somogy-megyében egy épülettel. 8 hold Aszl vctésstl.
10 kat. hold príma somogyi blitok, 3 szobii modein lakásul é> minden mtl-léképlllettel.
44 kat. hold príma somogyi birtok cselédlakásokkal. nagy Istállóval.
Kaposvár legszebb és legnagyobb nyári mulató vendégbe tetjes berendezéssel, azonnil átvehető.
Fonyódon 2&4Ó ól leiületen Uvö lakóbHz mellékhelyiségekkel.
A Ualnton pa:t>áii kisebb nagvobb villák.
Nagykanizsai házak i Emslstss lakóház váins belterületén 25ü millió. Emoleles üzletház a Főulon tSOinállló Családi ház modem 3 szobás, szép helyen 80 millió Családi ház I szobái, elói/oba, veranda 160 millió. Családi ház beköltözhető 3 szobás modern, kerttel, a város belterületén 200 millió. Nagy lakó-hai n»gv kerttel, tfthb modern nngyobb lakással 3Í0 millió. bzenklvOl minden ul eában több bekoltOzhetó ház meglepó olcsó árban. &93
Elköltözés miatt eladó két szoba, konyha Összes berendezései, aszulosszec-szám és sok egyéb tárgy, továbbá fajser-tések ét az fistzes baromllÉllomlny, ári 1 e> millió kor.ma. Clm a kiadóban 728
Az ungjakabfai gazdaságban 11
drb. gőboly eladó. 702
Egy hülflnbojáratu bulűcoxoll szoba kiadó Ugyanott egy szép íróasztal, leljwen u] létll öltönyök, építkezéshez szUk»éRes vasak, létrák, tölgyfák, Iskatos szerszámok »lb. eladók Klslaludyutca 33 sz. ~ 150 ezer koronáin gyr-nyöiU selyem kalapokat adunk • hétdn. Klein Jómlé* Testvére. Ugyanolt tanutóleány felvétetik. 668
Kovácsszerszám eladó. Klskanlzsa
Flórtan lér 2. ,2b
divatárucikkekben
Ugyta pr6b«»áaArtAil
Szomolányi Gyula
Cssngery-ut 2. szám alatti
. (a IUn<ra mellel!) OzUMtxa. --
üzlethelyiség teljes berendezéssel, egy szobás lakással, konyhával és mellékhelyiségekkel együtt Jutányos áron azonnal átadó. Ugyanott konyhabútorok is, egyúttal fUszcr-
klárusitás. Clm a kiadóba.__C»S
Arpád-utcn ló. «zimu liáz szabad-kéztől eladó. Bővebbet ugyanott. G40
Fürdő-szálloda,
«ökés társai keres
eiierem &o_ioo,ooo
millióval legrégibb, legforgalmasabb közeli gyógyfürdőben 5 éves szerződéssel, w Cim a kiadóhivatalban.
MAVER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
rahatcalA, »rgylliitttö, »4imo»4 (állalata Kszlnczy-u. 8. Hunysdi-u. 19.
Vegytlsztitást, niIndennemQ ruhafeatést, gouvre- és pllsslrozást gyönyörű kivitelben vállal. KDlön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. u
REINITZ BÉLANÉ^
kézimunka üzletében
Deák-téri. (voltVáry-cukrászhelyiség)
mlndennema legdivatosabb é» kgwebt. kézimunkák nr.gy válatatékban bámu\'a-toa olcsón kaphatók és megrendelbetók
Elfinyomtatások T*. n\'""/,\'
mtntlkkil rroilklvtl tlflntöa árban. íUAnijt kUUtilMn. WlftoOa |OBÍJat »--■-tkiÖMk.
i áa \'. •
I \'Kézimunka kellékek it snyagok I iS
Magántanulók figyelmébe 1
nHHHHMBHHHl
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít elő vidéki tanulókat a BOROSS-OÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákócziul 37 a. -- Tisztviselőknek részletflieKi) kedvezmény. KlrAtó Jegyzetek I ui
Angol és francia
szépirodalmi lapok:
The Sphere - The Sketch The Tatler - The Graphic Jellow La Vlc Parlslenne Le Sourlre
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
k(n)vk«rcak(daa4D«a H
Eladó egy jókarban levő
szódagép
500 darab üveggel. tit Clm a kiadóhivatalban megtudható.
Megérkeztek
az uj nyári férfiruha és női Costümkelmék,
továbbá

divatos Burbery ésCovercott szövetekben
valamint finom szőnyegekben naponta érkeznek ujabb és ujabb küldemények. Mindenféle tavaszi újdonságokban, valamint ruhakelmékben óriási választék.
Szolid és pontos kiszolgálás!
KIRSCHNER MOR
JTŐ-UT 3.
divat-
áruházában
Városházával szemben.
Telefon: 2-43. szám.;
54. évfolyam, 54. szám
Nagykanizsa, 1925 március 7, szombat
Ara 1800 korona
nuS^öíi\'iSl\'UJi Feleifis szcrktsjM: Kempelcn Bila ScS ES™
A MAGYAR IPAR ÉS A HITELVÁLSÁG
Itta: Mihályíy Dezső
A magyar ipar válságos napokat él. Ezekből a válságos napokból sajnos a vas- és fémdolgozó ipar is kiveszi a részét. A munkáslétszámnak ilig tgy évet meghaladó idő alatt 50.284 ről 37.447-rc való csökkenése mutatja a legjobban, hogy a gépipar beteg. Ha számbavesszük az üzemi Időredukciót is. amely sok esetben, sajnos, elég jelentékeny, a vas- és fémfeldolgozó ipar redukcióját a legjobb foglalkoztatáshoz viszonyítottan 27.5^-osnak mondhatjuk. Egy olyan redukció, amelynek kihatása még egyel\'" re beláthatatlan.
Érdekes, hogy a redukcióban nem minden ipar és nem minden vállalat osztozik egyformán. Vannak iparágak, amelyek még elég jól bírják a mai nehéz gazdasági viszonyokat is. Vannak vállalatok, amelyek még úgyszólván teljes létszámmal dolgoznak, tót ismerünk olyan 1-^2 vállalatot is, amely munkásokat felvesz. Ez azonban senkit so ejtsen tévedésbe, a fenti számok az egész vas- és fémfeldolgozó iparra vonalkoznúk és mint a lázhőmérö higanya igazolják a betegséget.
Sajnos, ez a betegség nagyobb, mint ahogy azt a hőmérő mutatja. A gyárak nem hajtották végre az üzemi időredukciót abban a mértékben, mint ahogy erre szükség lett volna. Tartanak nevezetesen attól, hogy az alaposabb és a körülményeknek inkább megfelelő redukció folytán elvesztenék munkásanyaguknak azt az értékesebb részét, amelyhez feltétlenül ragaszkodniok kell a jobb jövő reményében.
A válság okai között legelsőnek még mindig a hitelkérdést kell megemlítenünk. Szó sem lehet arról, hogy a magyar ipar eredménnyel versenyezzen a külfölddel akkor, ha a legtöbb esetben 3—4-szer oly magas kamatterhekkel kell számolnia, mint a külföldi konkuirens vállalatoknak.
A drága hitel a termelést drágítja, 7 drágább eladási árak kialakulásra vezet — ezek a rendelések elmaradását vonják maguk után, a ren-jclések csökkenése pedig a termeléshez viszonyítottan a regie-költsé-gek emelkedését vonja maga után, e* pedig ujabb drágulásra vezet.
circulus viciosus, amelynek "« nincsen vége, amelyet ha valahol nem lehet állítani, csak a romlásba vezethet.
A hitelválság ma már annyira tériéül, hogy annak egyes következmé-K már kritikusabban terhelik az \'Pjn, mint maga a kiinduló ok: a iT!. drágasága. Ma az ipari vállasoknak a legtöbb bajuk abból szármáz* hogy n rendelők nem fizet-Emlékműnk vissza, hogy még cm « olyan régen, mihelyt a ko-
rona stabilizálódni kezdett és az üz-leltelenség első nyomai jelentkeztek, az volt a kereskedelmi és ipari körökben a jelszó: visszatérni a hitelezésben a békeállapotokra, a forgalmat ha kell, hitelezés árán is fenntartani! Mindenki boldog volt, ha eladhatott; nem törődött azzal, hogy az eladás rövidi bb-hosszabb lejáratú váltók alapján töiént. Arra pedig, hogy az akkor ínég jó váltókból a rossz gazdasági viszonyok között egyszer még nagyon rossz váltók is khetnek, nem mindenki gondolt. Ma persze az a vállalat, amelynek teg-nap-legti-pclőtli adósai nem fizettek, amely hiába mulatta I* koinmiten-seinck a számlákat és a lejáró vallókat, szintén nehézségek közé kerül, holnap szintén nem fog tudni fizetni. Egy láncolat, amely hova-tovább érinteni fogja a magyar ipar és kereskedelemnek minden tényezőjét.
Ezen a helyzeten csak a hitclkér-
dés megoldása segíthet. — Minden egyéb bajnak a kútforrása a hitel drágasága, minden egyéb baj csak tünet és nem a betegség forrása. A helyzet pedig épen azért súlyos, mert ennek a kérdésnek a megoldása nem egyszerű. A dolog ugy áll, mint a hogy azt a magyar érdekek képviselői Gcnflten kijelentették. Magyarország forgótőkéjét elnyelte a hadi-kölcsön. elnyelte az ország területének egyharmadra történi csonkulása, elnyelte a tőzsde, ugy, hogy ma Oonkatttagyarurszág még viszonylag is sokkal kisebb tőkék felett iendel-kezik, mint valaha.
A külföld bizalma pedig egy-két kivételes esettől eltekintve a legritkább.™ nyerhető meg. Nem is csoda, hiszen Közép-Európa politikai és gazdasági viszonyait Trianon nem rendezte, azokat meg nem oldotta, ezek az államok még folytonos forrástvan vannak, ki tudja, hogy mikor és hogyan áll elő az az egyensulyhelyzet, amely minden zavarra megoldást hoz.
Ezért kell miadtn magyar tényezőnek a hitel megoldására összefogni.
„A mai válság legmélyebb oka
a hitelkrizas"
A Haller István elleni hadjárat a nemzetgyűlés előtt A miniszterelnök beterjesztette a választójogi törvényjavaslatot
Budapest. mltdui 1
Zsitvay Tibor alelnök a nemzetgyűlés mai Ülóét tizenegy óra után nyitotta meg. Az elnöki bejelentések során a Ház tudomására hozza az elnök, hogy Pakots József összefci-hetetlenségi bejelentési lett H.iller István ellen. A bejelentést átteszi az összeférhetetlenségi bizottsághoz.
Csík József napirend elöli s/ólall fel és a keresztényszocialistákat a llallcr-üggyel kapcsolatban éit támadásokról beszélt. Ugy akarják a kérdést byállilani, hogy egy ember hibájáéit a kereszténypártokat állítják pellengére. Haller személyéi választották ki a támadás kiindulásául. Most a fővárosi választások előli tartják alkalmasnak az időpontot arra, hogy támadást intézzenek a kereszténypártok ellen.
Zsirkay: Nem nagy bátorság támadni akkor, amikor az ellenfél nincs jelen.
Pelrováa Gyula: Nem étkezhetik 24 óra alatt cáfolat.
Csík József: Haller diadallal járja Amerikát és ncmsokár.i hazajön és bíróság elé fogja állit-ini rágalmazói!. Ó ezt a sajtóhadjáratot csakis abból a szempontból itéli meg, hogy az a keresztény front megbontását célozza. Beszéde végén a keresztényszocialista pártnak ez ügyben lartott értekezletén hozott határozatát olvasta fel. amelyben elitélik a llallcr elleni támadást. A megtámadott külföldön tarlózkodik
és védekezni nem tud. A politikai cél/atu támadás a keresztény frontot akarja megbontani.
A Ház ezután harmadszori olvasásban elfogadta a tegnap letárgyalt munkaügyi javaslatokat. Ezután folytatták a felhatalmazási javaslat vitáját.
Bcck Lajos örömmel üdvözli a pénzügyminiszter kijelentéseit, amelyek szerint az adókérdésben számos, egészséges reformot szándékozik létrehozni. Államháztartásunkat arra a helytelen maximára épifütük fel, hogy a bevételeket növeljük, de a kiadásokat ne csökkentsük. A kormány Icgnagyohb hibája szerinte, hogy a kölcsön biztosításának percében nem látott hozzá rögtön a kűlfOldrt tlld-gmilö .ikadályok elhárításhoz és i :in indította meg a tárgyalásokat a betuházási kölcsönök elnyerésére.
— A fogyasztási krizis bekövetkeztével a magara Ingyotl keicske-delem fizetésképtelen lesz s egyrésze csődbe kerül leadásul a pénzügyminiszter több intézkedésével még jobban megnehezíti a kereskedelem helyzetéi
— A mai válságnak legmélyebb oka a hitelkrizb. A bunkók elzárkóznak, mert nemcsak tőkéjüket féllik. hanem a kamatláb magasságát is.
— A Nemzeti Bank nincs hivatása magaslalán. Ig3z, első célja a
valuta stabilizálása, de mit ér cl a Nemzeti Hank és mit ér el az ország, ha a pénzérték stabilitásának őrei közben elhagyják pusztulni a magángazdaságot. ami feltétlenül lerontja majd ií valutát is. A Pénzintézeti Központ felhasználandó volna a iogos hiteligények kielégítésére ugy, hogy olcvj kamatra rendelkezésére álljon a legitim hitelszükségletnek, i Az apaállatok vásárlására és a lakásépítésre szolgáló felszabadult össze-\' geket is erre a célra kellene felhasználni rövid időre. A mostani I krizis láttára megállapíthatjuk, hogy i a szanálási ezen az alapon tovább nem forszírozhatjuk.
Lehetetlen egy fejenkénti 125 aranykoronás megterhelés, amikor a szanálási terv egy maximálisan 50 aranykoronás rnegtcrheltctésról beszél.
Részletesen foglalkozik ezután a tisztviselőkérdéssel é< statisztikai adatokkal akaij i igazolni, hogy a kormány hibájából nagy mértékben megvan még ma is a bürokrácia túltengése.
Beszéde végén a bevételek fokozásának forrásairól szól és azt mondja, hogy cne két mód kínálkozik. Az egyik ;iz állam kezélwn rosszul jövedelmező üzemek bérbeadása, a másik 20 000 katasztrális hold vagyon-váltsá; földnek gyümölcsöztetése.
fíethf n István gróf miniszterelnök állott fel ezután szólásra. A maga és a belügyminiszter nevében beterjeszti az országgyűlési képviselők válv ztásáról szóló törvényjavaslatot és k-!u a nemzetgyűlési, hogy a javaslat ttrgyaftsári külön bizottságot küldjön ki. mely 25 lagliól álljon és utasítsa a bizottságot, hogy zátos határidőre, március 31-ig tárgyalja le a javaslatot és tegyen jelentést a nemzetgyűlésnek. Ugyancsak a maga és a belügyminiszter nevélien beterjeszti az országgyűlés felsőházáról szóló javaslatul és kéri a nemzetgyűlési, a javaslatot nyomassák ki és a közjogi és igazságügyi bizottságoknak adják ki azzal, hogy a javaslatot szintén záros határidőre március 31-ig tárgyalják le.
Zsitvay Tibor clnftk fölteszi a kérdési, hogy clfogadja-e a miniszterelnök javaslatát a külön válisztó-jogi bizottság m.-|!válaszlásáról és óiról, hogy a bizottság a törvényjavaslatot záros határidőn belül tárgyalja le.
Ilethlcn miniszterelnök előterjesztését a Ház elfogadta és kimondta a/l is. hogy utasítja a közjogi és igazságügyi bizottságok it, hogy az országgyűlés felsőházáról szőió javaslatot március 31-ig tárgyalják le.
Az elnök ezuián napirendi javaslatot tesz E szerint a nemzetgyűlés legközelebbi üléséi március 10-én, kedden délelőtt tartja.\' amelyen a Hiz mai határozata értelmében először a választójogi bizottság 25 tagját választják meg. azután pedig folytatják az appropriációs javaslat
ZALAI KÖZLÖNY,
1025 március 3.
vitáját, amelyen kivlll meg több javaslat szerepel a napirenden.
Az Illést kit óra után berekesztették,
belföldi hírek
A Keresztényszocialisták seregszemléje. Örömmel látjuk a magyar keresztényszocialisták ujabb és ujabb térfoglalását. Nemrégen Miskolcon, Győrben, majd Salgótarjánban tartottak nagy seregszemléket és alakulásokat, most arról értesülünk, hogy vasárnap az egri keresztényszocialisták tartanak nagy-gyűlést, amelyre a magyar kercsztényszo-ciális mozgalom több vezére leutazik Egerbe. A nagy-gyűlés diszszónoka Székely János v. államtitkár lesz. Nemsokára azután Nagykanizsán fogják megtartani a hatalmas keresztényszocialista seregszemlét.
A Szent István Társulat közgyűlése. A magyar katolicizmus legrégibb kultúrintézménye, a Szent István Társulat március Id én tartja rendes közgyűlését a Társulat Szentkirály-utca 28. szám alatti palotájában. Az elnöki megnyitót az idén is Csernoch János bibornok hercegprímás fogja mondani.
A közalkalmazottak fizetési elólege. A minisztertanács határozata alapján a kormány az állami közigazgatásnál alkalmazott összes tisztviselők és nyugdíjra jogosult állást betöltő egyéb alkalmazottak, valamint a honvédség, vámőrség és folyamőrség havidíjasai és altisztjei, továbbá a csendőrség és rendőrség tagjai, számára akik 1925. március elsején tényleges szolgálatban állottak— előleget engedélyezett. Az előlegnek összege az érdekeltek részére az 1925. március l én járt egyhavi fizetésnek (zsoldnak, havidíjnak) 75 5zázaléka. Az előleg kél egyenlő részletben kerül kifizetésre és pedig az első részlet március 15-én, a második részlet pedig május 15-én. A vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak, az országos munkás-biztosító pénztár alkalmazottai, valamint a fizetéskiegészitő államsegélyben részesülő tanszemélyzet szin-
tén részesül az előlegekben, az utóbbiak azonban csak kisebb ősz-szegben, minthogy az államkincstárt csak egy része terheli az illetékeknek. Nem részesülnek az előlegben a nyugdijasok, özvegyek és árvák, továbbá az állami üzemeknek az alkalmazottai, valamint a községi és városi alkalmazottak.
Véres éjszakai támadás. Frey Béla nevü katonaszökevény tegnap éjjel a budakalászi országúton fel-kérezkedett Csizrnarik Mihály gárdonyi gazda kocsijára. A gazda maga mellé illtette Freyt, aki az efhagyolt koromsötét országi/Ion egyszerre megtámadta a gazdát. Ez azonban nem hagyta magát, dulakodni kezdett a katonával, aki erre puskáját elővette é» a gazdára lőlt. Csizrnarik véres fejjel visszabukott a kocsijába, míglen a lovak a lövéstől megijedve, örült iramban száguldottak be Budafokra, ahol sikerült őket megállásra birni. Frey n robogó kocsiról leesett és szintén megsebesült. A rendőrségnek sikerült a rabló katonaszökevényt egy elhagyatott kunyhóban letartóztatni. Erős a feltevés, hogy ő követte cl az utóbbi idők sorozatos rablásait és lopásait is a budafoki környéken.
Elfogták Reinitz Jakab bűntársát. Kitűnő fogást csinált a nyíregyházi rendőrség. Sikerült neki tegnap elfognia a tömeggyilkos Reinitz Jakab bűntársát, Rcimann Miklóst, aki Reinitz minden titkába be volt avaTva. A rendőrség sokat vár Rei-mann vallomásától.
A Kansz Nyugdíjas özvegyek és Árvák Országos Szakbizottsága március 6-án tartott ülésén egyhangú határozattal kimondta, hogy szomorúan vett tudomást a kormánynak arról az intézkedéséről, mellyel a közszolgálati alkalmazottaknak nyújtandó anyagi segélyezésből a nyugdijasokat, özvegyeket és árvákat kizárja. A Szakbizottság kéri a kormányt, hogy szociális és államkormányzati szempontból ezen intézkedéseket tegye ujabb megfontolás tárgyává és orvosolja azt.
A Nemzetek Szövetségének magyarországi főbiztosa ma, szombaton reggel a keleti expresszel Pá-risból Budapestre érkezik.
A náthaláz szünőben. A tiszti-főorvosi hivatal jelentése szerint a náthaláz erősen szünőben van. A tegnapi és mai nap folyamán uj iskolákat egyáltalán nem zártak be, legutoljára szerdán zártak be három iskolát. A már bezárt iskolák fokozatosan megnyílnak, ugy, hogy legkésőbben hétfőn az összes bezárt iskolákban a tanítás újra megindul. A főváros bakteriológiai intézete megvizsgálta a József líuárvaház nátha-lázas betegeinek nyálkaváladékát, de csak közönséges influenza bacilluso-kat talált, ami azt bizonyítja, hogy a náthaláz nem uj betegség, hanem gyors és könnyű lefolyású influenza. A náthaláz különben a főváros öt kerületében lépett fel, a másik öt kerület teljesen mentesült a járványtól.
Az aggteleki cseppkő-barlang ügyében ma délelőtt ankét volt a parlamentben gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszternél. Azt a kérelmet terjesztették a kultuszminiszter elé, hogy a testnevelési alapból utalványozzon százmillió koronát a barlang és az ulak javítására. A kultuszminiszter hajlandónak mutatkozott a kérés teljesítésére és intézkedett az összeg kiutaiványozása iránt, ugy, hogy a tervbeveit munkálatok azonnal megkezdődhetnek és a tavasz beálltával a barlang már hozzáférhetővé lesz.
A Leirer-figy. Leirer Lőrinc letartóztatása óta egy lépéssol sem haladt előre a nyomozás abban az irányban, hogy Leirer Lőrinc bűnösségére nézve tárgyi bizonyítékokat szolgáltasson. A gyanúsított Leirert Medvés István vizsgálóbíró hétfőn délelőtt fogja kihallgatni.
Nyolc tatai bányászt letartóztattak. A tatai bányász-sztrájkba a csendőrség is kénytelen volt beleavatkozni. 8 munkás ugyanis több munkástársukat, akik a munka felvételét határozták el, erőszakkal arra akarták kényszeríteni, ho|$r tovább sztrájkoljanak. A csendőrség erre a nyolc munkást letartóztatta, ötöt azonban még az este szabadlábra helyezett közülük, hármat azonban éjszakára is őrizetben tartottak. A mai napon azonban a csendőrség beavatkozásának következéseként már a legnagyobb nyugalom uralkodik.
A köztisztviselők betegsegélye-#zése és üdültetése. A népjóléti \'minisztériumban Zsigmondy államtitkár elnöklésével ankét volt, amelyen a köztisztviselők betegsegélyezésének és üdültetésének kérdéséről tanácskoztak. Az értekezleten a Kansz képviseletében Arató Gyula helyettes államtitkár, ügyvezető elnök és Javorniezky Jenő dr. vezértitkár jelentek meg. Részletesen megbeszélték mindazokat a terveket, amelyeknek megvalósításával lehetővé tehetnék a köztisztviselők olcsó, kedvezményes üdültetését, gyógyfürdő/ését. A betegsegélyezés gyors megoldását követelő kérdései is szóbakerültek a tanácskozáson.
■ ■ .ni.yy
KÜLFÖLDI HÍREK
Leégett Tókió egy városnegyede. A csak nemrégen nagy földrengéssel sújtott Tókiót ujabb szerencsétlenség érte. Tegnapelőtt óriási tűzvész ütött ki isinét, amely a város egyik negyedét teljesen elhamvasztotta. Az emberek ezrei lettek hajléktalanokká. A kár sok millió dollárra rug.
A német vasutas-sztrájk. A drezdai pályaudvar alkalmazottai tudvalevőleg tegnapelőltől kezdődő-leg sztrájkban állanak. — A sztrájk azóta tovább terjedi. Most a mozdonyvezetők is beszüntették a munkát.
Helgolandot elnyeli a tenger. Berlinből jelentik: Helgoland szigete lassanként eltűnik a föld színéről. Strandját már úgyszólván teljesen cjnyelte a tenger és tegnap a sziget keleti oldalán a kaszinó közelében háromezer négyzetméternyi terület omlott be a tengerbe.
Anglia Hamburgban öt rotorhajót rendelt. Undonból jelentik: A brit hajástársaságok a hamburgi német hajógyárban öt, egyenként 10.000 tonnás rotorhajót rendeltek meg.
Bécsben Is dühöng a náthaláz.
Prága, Brünn, Olmütz és Budapest után most Bécsben is járványszerüen lépett fel a náthaláz, amelyben több ezer ember megbetegedett.
Hotel Tamaulipas
(Délamerikai emlékeimből) Itta: Péchy-Horváth Rezső
— Charqui, cince minutos! — kiáltott a kalauz, a lehetetlenül, a tömpeorra, szennyes külsejű, szalmakalapos alak, akinek ösztövér testén, lekókadt, petyhüdt zászló módjára csapkodott a lötyögösen bő, piszkos és színes foltokkal kijavított vászon-ruha. Mezítelen két lábát szétterpesztette a sinek közölt és a két öklét rövid, térdigérö nadrágja zsebeibe sülycsztette.
Az állomáson senki sem szállt ki. A vonat elegáns Pullmann-kocsijai elpihenve vesztegeltek az állomás előtt, amelynek .épülete- nem volt egyéb két közepes nagyságú — almafánál, egész közel egymáshoz. A két fa alacsony koronájának megfelelő ágain nyugodott az állomás névtáblája, elnyűtt madzagokkal a fák ágaihoz, erösitetten. Sehol semmi más jele nem volt felfedezhető, hogy vasúti állomás van. Sem épület, de még csak valamiféle bódé sem volt, a dus pampafü sem volt lehengerelve a sínek mellett, perronnak vagy icgyváUó.ihelynek még csak hire-hanwa sem volt. A vonat ott állt meg a mezőség közepén, a két fánál
és az utasok, akik Ypiranga felé akartak utazni -- az arra vezető szárnyvonal Charquinál ágazott ki a fővonalból — azok az elegáns Pull-mann-kocsiból mindjárt a vad pam-pamezöbe léptek ki.
Pár százlépésnyire barátságtalan külsejű, vályogból, deszkákból és szalmából összetákolt nagyon rokon-szenvtelen emeletes ház állott a mezőn. Sem gyalogösvény, sem kocsiút nem vezetett feléje, aminthogy kerítése sem volt a háznak, amelyet abból az irányból közelíthetett meg a vándor, akadály nélkül, amelyből akart. A ház tetején — egy csomó gyanús tisztaságú, száradó fehérnemű által részben eltakarva — vékony fatábla meredezett, ezzel a sokatmondó, tömör, de egyben vigasztalan felírással: Hotel Tamauíípas.
A messzeségben szelíd vonalú hegyóriások halványkék árnyékrajza látszott. Finoman és meleg vonalakkal rajzolódtak fel az egyhangúságig .acélosan szürke ágra, amelyen a hegyek irányában, ott, ahol fekete vonajként szaladtak neki a végtelennek az Vpirangai szárnyvasut sinel, barnás foszlányok úsztak a levegőben, mint őszidőben a sápadt ökör-| nyál. Alig kivehető, csak sejthető Kist eloszló, szerteszilálódott fosz-I lánya volt a/, aki lassan méltóság-
teljesen úszott a messzi kékségek felé.
A két almafa alatt néhány vézna cholo-legény ácsorgott és egy lovas peori nézelődött. Bamba, állatiasan buta szemekkel meredtek a pompás vonat felé.
— Hé — szólítottam meg a kalauzt — nem tudná megmondani, mikor megy Ypirangába a vonat.
Furcsállottam, hogy seholsem látom a szárnyvasut vonatját.
A mocskos kalauz torz vigyurgása húzta szét a száját:
— Holnap ilyenkor — mondta. — Naponta csak egyszer megy arra vonat, délután. A mai már elment, ahol a füstje, nil Ami vonatunk késett és az ypirangai nem várta be...
A füst, amely a messzeségben kavargott, még nem volt olyan messze, lv>gy a vonat eltávozása óta több telhetett volna el öt percnél... És nem várta be mégse a fővonal vonatát? Szép kis rendszer és .szép kis pontosság, amely éppen most üli orgiáját, holott máskor a félnapos késések is enyhe vállrándítást eredményeznének ha valaki a panasz-tevésig vetemedik csak.
A kalauz mondott volna még valamit. De ekkor a vonat - minden jelzés és figyelmeztetés nélkül — hirtelen megmozdult. A kerekek
sustorogva és zúgva kezdtek forogni az acélsíneken, az emeletes Buffalo-gép hördülve és zihálva lökte ki alacsony kéményéből a zajos gép-hangokat és a hosszú kocsisor váratlanul és hirtelen elfutott az „állomás" elől... A rapido legott szédületes száguldásba fogott, a kezdeti sebességből nyomban vágtató robogásba csapott át (mint ez a délainerikai vasutaknál szokásos) és süvítve rohant előre a fényes síneken. Fölényes fűstszippantgatással rohant cl és pár pillanat múlva I ebből a vonatból sem maradt egyéb, mint egy csomó szépia-barna, kó-vályó füstcsomó, jó magasan a mennybolt magaslatán. Csak a vonat erős, morajló zúgása hallatszott még sokáig, akkor is, amikor a rapido már régen belefúrta magát a messze kékség sápadó homályába.
A helyzet világos volt és megdöbbentően egyszerű. A csatlakozást
elszalasztottuk, esteledett, tehát éjjeli szállás után kellett nézni.
Habozás nélkül a különös emeletes ház felé tartottam.
Hotel Tamaulipas... 1 lotel Tamaulipas ... — olvastam le párszor- a furcsa tábláról a pampaszéli szánö hangzatos nevét. Minél közeleDö jutottam a nem nagyon biztató kül-sejü tákolmányhoz, annál jobban
10-25 március 7.
Az osztrák sll Ing bankjegyek Kibocsátása. A Neues Wiener Tag-Mait jelenti: A legközelebb forgalomba hozandó 5, 10, 20 és 100 sillinges bankjegyeket 1025 jnnius elölt nem bocsátják ki. ezeknek a tankjegyeknek a kibocsátása előreláthatóan Össze fog esni a fél és I sillinges iif ezüstérmek forgalomba-hozatalával. Addig az időpontig a moslani 10.000 koronás bankjegyeket „silling" felülbélyegzéssel lálják el és az igy felülbélyegzett bankjegyek április havában kerülnek forgalomba.
A temesvári Arany János társaság uj elnöke. Temesvárról Írják : A Délvidéknek már a béke idején nagy kiillurmunkál végző egyesülete, a: Arany János Társaság mostanában tartotta meg évi közgyűlését Szabolcska Mihály diszelnök elnök-lésével, akinek javaslatára a társasig dr. Szentktáray Jenó nagyprépost személyében még egy diszelnököt . választott s az ekként megüresedett elnöki lisztet Járosy Dezsővel, a jól ismert zeneesztélikussál, Zeneművészeti Főiskolánk volt professzorával töltötte be, aki nemcsak irodalmi munkásságával, hanem a társasúg érdekében kifejtett eredményes működésével is rászolgált erre a kitüntetésre.
Az evangélikus pap tragédiája. Különös dráma színhelye volt Leicestershire grófság Hurigar-ton nevű faluja. A vasárnapi istentisztelet után a falu papja, William Bettison bezárkózott dolgozó szobájába, ahonnan nemsokára a nővére és gazdasszonya revolverdörrenést hallottak. — Berohanlak a szobába és a papot vértócsa közepén, Íróasztalára borulva találták. — A pap nővére kétségbeesetten szaladt a postahivatatba, hogy telefonáljon az orvosnak, aki Hungarton-tól néhány kilométernyire lakik. Amikor visszatért a presbitériumba, bátyja szobájába zárkózott, ahonnan néhány perc múlva ujabb revolver-lövés hallattszott. A pap nővére néhány perc múlva kijött a szobából és kijelentette, hogy megölte bátyját, mert .a sebe halálos volt és rettenetesen szenvedett".
Chamberlain Párlsban. Chamberlain ma délben Párisba érkezett.
"állt el a lelkemből az a kevéske bizalom is, amit iránta éreztem.
Otromba, fogliijjas épület volt M ez a nyomorult karaván-szeráj. A falairól, amennyiben vályogból, vagy vertföldből valók vollak, már réges-régen letöredezett a hámló vakolat, ahol azonban deszkából ™lt ez a fal, olt még az eredeti "reszelésnek sem volt híre-hamva. A deszka-részek gyanúsan emlékeztettek holmi ásványvizes ládák "arabjaira, amit nem volt nehéz megállapítani, mert egyik-másik deszka-szálon még ott díszlett a fekete mázolmány: egy iromba üveg-jel és mellette a még durvább felírás: •vorsicht! Glasl"
A ház mellett hosszú, esetlen vf a kapaszkodott a magasba. •™gviselt és mellbeteg volt ez a £"ma és olyan benyomást tett reám, mintha valami aránytalanul hosszú, \'"regörbülö szőlőkarét látnék, aniely-lelsö Végére kopolt és bomtás-indult seprűi kötöttek volna ... * szegény pálma tövében öreg és i\' j kaktusz lapult meg porosan „„Jf\'Osen. Széles, tenyérhez ha-leveleit sürtlen nőtték be a ™flmas tüskék, mint valami szin-™ buzogányt a tűszerű vastttskék.
(Folyt, köv.)
r,I"™f hoila"<i királynő koszo-
míír \'"fiúsan is megcáfolják azt a h„t, hogy Vilmos <3.
km \'T\'"0*"8 is koszorút
küldött volna Ehert elnök koporsó-iara- A híresztelés onnan származott hogy Vilma holland királyné koszorút küldött, amelynek szalagján egy W betű volt. Kit a koszorút nézték Vilmos császár koszorújának.
Wolff ezredest katonai fegyelmi bíróság elé állítják, Héesből jelentik: Az osztrák hadügyminisztériumban holnap délelólt összeül egy törzsiisiti biróság, liogy Ítélkezzek Wolff ezredes, az osztrák mon-arclusták vezére és a császárhű Sla-alswehr kiadója feleli. Az a vád az ezredes ellen, hogy mint laptulajdonos, a cikkek egész sorozatában vételt az osztrák köztársaság fennállása ellen.
A francia miniszterelnök fele-kezelközi iskola alapítására adott engedélyt. Parisból jelentik : Herrlot miniszterelnök a slrassbiirgí és kol-mari városi képviselőtestületek óhajtásának megfelelően megengedte, hogy felekezetközi iskolákat alapítsanak.
ZALAI KÖZLÖNY
Budapest, március 6
A magyar kereskedelem súlyos válsága, amely óráról-órára nemhogy\' csökkenne, de mind nehezebbé és nehezebbé válik, végre megmozgatta a legilletékesebb tényezőket is. Watko Lajos kereskedelmi miniszter tegnap magához kérette a Hitelezői Véd-egylet igazgatóját, ürueker Jenőt, a Tudakozó ügylet elnökeit Tschőgel Henriket és Kaszab Aladárt, úgyszintén az egylet vezérigazgatóját: Hajdú Miklós dr.-t és a kereskedelmi érdekképviseletek kiküldötteit.
Az urak a miniszter előli feltárták a mai liitclkiizisnek és súlyos válságnak lulajdonképení okait és rámutatlak a helyzet megoldásának egyedüli módjaira.
A képviselők konkrét indítványokat terjesztettek a miniszter elé: 1) a kényszeregyezségek dolgában, 2) az immobil, de aktív cégeknek hitellel való megsegítése ügyében, 3) a kényszerkölcsön lombardirozása és 4) a hitelrontás elleni akció tárgyában.
Watko miniszter a felszólalásokat és előterjesztéseket a legnagyobb figyelemmel kísérte és hallgatta meg és leljes egészükben a bizottsági tárgyalás alapjául elfogadta.
Watko miniszter az érdekképviseletek felvilágosítása után annyira szükségesnek tartotta a magyar kormány segítő közbelépését — főleg azokban a dolgokb.ni, amelyek a hítelkrizis leküzdésével kapcsolatosak, liogy a tárgyalásuk alatt nyomban telefonon érintkezésbe lépett Had János pénzügyminiszterrel, akivei a szükséges tárgyalásokat le fogja folytatni.
Watko Lajos kereskedelmi miniszter ez.ulárr megígérte, hogy nemcsak a hítelkrizis dolgában, hanem a kereskedelem többi előterjesztett kívánságai ügyében is a legrövidebb időn belül a leggyorsabban fog intézkedni, mert maga is elérkezettnek látja az időt arra, hogy a kormány végre ezekben a kérdésekben erélyesen CS a leggyorsabban foglaljon állási és segitő kézzel avatkozzék be az egész vonalon.
A nehéz válságba jutott magyar kereskedelem ezekután bizalommal tekint a magyar kormány beavatkozása elé.
A felsőházról szóló uj törvényjavaslat
Budapest, mjrditt 7
A nemzetgyűlés elé ma benyújtott felsőházi javaslat 45 szakaszból áll. Bethlen miniszterelnök ina az cr?y-ségespárti bizottságban elfogadott módosított szöveget terjesztette elő. Az egységespárt módosításai közül legfontosabb a 6. szakasznak a következő szövegezése:
/I felsőházi tagok válas4lása 10 évre szól, amelyet a választást követő naptári év első napjától kell számítani. Azokat, akiknek tagsági jogi megszűnt, újra meg lehet választani. Az első évben összeülő felsőház választott tagjai működésűket a felsőház megalakulásával kezdik meg, felerészük azonban a választást követő naptári év első napjától számított ötödik év folyamán kisorsolás alapján újból választás alá esik.
A törvényhatóságok állal a felsőházba kiküldendő tagok választásáról a javaslat akként intézkedik, liogy a törvényhatóságok a felsőházba egy tag >l választanak, ha a törvényhatóság I kossága az országgyűlés másik házában négynél nem több képviselőt választ. Ha a törvényhatóság lakossága által az országgyűlés másik házába választott képviselők száma négynek többszöröse, a törvényhatóság a elsöházba minden négy képviselő lulán egy tagol választ. Ha pedig az országgyűlés másik házába választott képviselők száma négynél több, de négynek nem többszöröse, a törvényhatóság a felsőházba minden négy képviselő után egy tagot és azonkívül még egy tagot választ. Budapest székesfőváros, amely 25 képviselőt küld a képviselőházba, a főrendiházba héI tagot fog küldeni. Pest-Pilis-Soll-Kiskunvármegye pedig 32 képviselő után nyolc tagol.
Ismeretes, liogy a felsőházi javaslat bizottsági tárgyalása során a zsidók képviselete tárgyában memorandumot intéztek az igazságügyi bizottsághoz. A memorandum kérését nem teljesítette a bizottság és a vallásfelekezetek képviseletében nem biztosította a zsidóság részére a felsőházi tagságot, ellenben a zsidók képviselői kinevezés címén fognak helyei foglalni a felsőházban. Eszerint:
Kinevezés alapján tagjai a felsőháznak azok, akiket az államfő kiváló érdemes állampolgárok közltl a kormány előterjesztésére élethossziglan. vagy pedig a hiányzó tagok pótlása végett a 11. szakaszban meghatározott időn: felsőházi tagoknl kinevez. Az életfogytiglan kinevezett felsőházi lagok száma a negyvenei meg nem haladhatja. A kinevezéseknél figyelemmel kell lenni, hogy a felsőházban törvényen alapuló országos szervezet hiányában, vajw egyéb okból egyelőre nem képvisel fon-losabb élethivatások és vallásfelekezetek a lehetőség szerint legalább egy-egy taggal képviselve legyenek.
Igen fonlos intézkedést taitalmaz a javaslat 20. szakasza, amely kimondja, liogy a felsőház jogköre ugyanaz, ami a főrendiházé volt.
A törvógykezdc\'ményezés joga a felsőházat is megilleti.
A 37. §. kimondja, hogy a felsőházi tagok összeférhetetlenségét külön törvény szabályozza.
A javaslat eredeti tervezetéből az egységespárti bizottság mellőzte az összeférhetetlenségre vonatkozó részt.
A javaslatot flelhlen István gróf miniszterelnök és Peslhy Pál igaz-ságügyminiszter írták alá.
A Sajtó-Estély szenzációs dlvat-rcvuje — Az élőkép technikai csodái
A .Zalai Közlöny- tegnapi számában már megemlékeztünk arról a divatrevüröl, mely a március 14-iki Sajtó-Estélyen kerül bemutatásra.
Azóla ujabb részletek közöl-lietök erről a szenzációs eseményről.
A nők előtl jól ismeri Paul Poiret-nek a neve. Általánosan „párisi divatcsászár"-nak nevezik s az ő agyában megszületett tervek szerint öltözködik az egész milvelt világ. Az ő akarata uralja a dival birodalmát. , Paul Poiret „császár-nak \\pRiijabb divatkreációi egy hét múlva elérkeznek Párishól Nagykanizsára is s talán már útnak is indították műtermeiből. Mert egészen bizonyos, liogy mához egy hétre, március 14-én nagykanizsai fiatal leányok jognak feszengeni bennök és fogják érthető izgalomba hozni a Sajló-lislély közönségét.
Mert ezeket az eredeti párisi modelleket látni, lehelletszerii omiadékonyságukban szemtől-szemben élő nő-alakon gyönyörködni bennök — igazán netn mindennap kínálkozó ritka alkalom.
Az est műsorából az élőkép is csodás meglepetést fog okozni. Az apotheozis első képe derengő hajnalfénynél indul meg s közepe felé leljes napfény fog széláradni a szinen. Akik a természetben még nem látlak napfelkellét, azok megláthatják ezt a gyönyörű látványt a Sajló-Estélyen
A rendezőség a technikának minden furfangját szolgálatába állítja, hogy felejthetetlen látvány! nyújtson a közönségnek. A színjátéknak minden mozzanata csavarra jár s a kulisszák mögött az elektrotechnikai felszereléseknek egész labirintusa nyer tn.ijd elhelyezést. A háttérben élő fák természetes levelein fognak megtörni a napnak a sugarai s a reflektor számára külön gépház épül, melyben ördöngös berendezés nem színes üvegeken át fogja szórni fényét a színpadra, hanem az átmenet fokozatosságát egészen más eszközök fogják megvalósítani.
A közönségnek tehát lesz miben gyönyörködnie a március 14-iki Sajtó-Estélyen.
A nemzet] kisebbségek „jogai." Anghelescu oláh közoktatásügyi miniszter tegnap az egyházi lanfelügye-lőségekhcz és hatóságokhoz körlevelet intézeti, hogy az összes nem oláh nyelvű kérvények és beadványok ezentul válasz nélkül hagyatnak,
ZALAI KÖZLÖNY
_4__
Értekezlet a munkanélküliség ügyében
A Szakszervezeti Tanács küldöttsége a miniszterelnöknél
Budapest, március 6
Gróf Bethlen István miniszterelnök ma délelőtt 11 órakor fogadta a Szakszervezeti Tanács kiküldötteit annak a memorandumnak részletes megbeszélése ügyében, melyet a Szakszervezeti Tanács küldöttsége a miniszterelnöknek Genfbe utazása előtt nyújtott ál.
Az értekezleten az elnöklő miniszterelnökön kivül részt vett Vass József népjóléti miniszter és Rakovszky Iván belügyminiszter képviseletében Kánya Kálmán rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, továbbá báró Prónay György miniszterelnökségi államtitkár.
A Szakszervezeti Tanács küldöttségét Gaál Benő, a Szakszervezeti Tanács titkára vezette. Gróf Bethlen István miniszterelnök a tárgyalás alapjául a memorandumban négy pontban összefoglalt kívánságokat jelölte meg..Ezek a következők:
1. Intézkedjék a kormány a munkaalkalmak azonnali megszerzése iránt éspedig a városok és községek építkező akciója elősegítése és a helyi munkaalkalmak megszervezése szerint az ipari és kereskedelmi vállalatok sürgős hitelhez juttatása állal.
2. Intézkedjék a kormány a munkaalkalomhoz nem jutó munkanélküli munkások más olyan országokban való elhelyezkedése érdekében, ahol munkaalkalom van.
3. Intézkedés történjék az irányban, hogy a munkanélküli munkások a házbérfizetések tekintetében bérfizetési haladékot kapjanak.
4. Tegyen meg a kormány mindent, hogy a munkanélküliség esetére szóló biztosítás minél előbb intézményesen valóra váljék. Ezzel kapcsolatban a munkanélküliek, mig a törvény hatályba nem lép, pillanatnyi segélyt kapjanak.
Az értekezlet folyamán a kérdéseket behatóan megtárgyallak. Leginkább a.2. pontban foglaltakkal foglalkoztak. A kormány mindent el fog követni abban a tekintetben, hogy a kivándorló munkások elhelyezkedése megkönnyítessék és az esetleges visszatérésbiztositva legyen.
Ezután Vass József népjóléti miniszter kijelentette, hogy a munkanélküliség esetére szóló törvényjavaslat rövidesen elkészül és egy-két héten belül az érdekeltek is megkaphatják tanulmányozás végett.
Az értekezlet végén a Szakszervezeti tanács kiküldöttei szóvá tették, hogy a belügyi hatóságok Békéscsabán nyolc szakszervczeli helyi csoportot felfüggesztettek. Ez/el kapcsolatban kérelmezték, hogy a felfüggesztett csoportok ellen folyamatba tett eljárást minél előbb folytassák le, a tagsági járulékokat megbízottaik által beszedhessék s a munkahiányban szenvedőket segíthessék. Ezután a népjóléti miniszter átvette a Szakszervezeti Tsnács felterjesztését. Ezzel az értekezlet véget ért.
A magyar vasúti részvények aukciója Párisban. Március 13-án a Jóvátételi Bizottság a párisi Astoriában árverésre bocsájt 227.372 drb magyar vasúti részvényt, amit a német kormány ruházott át a versaillesi szerződés értelmében.
A német vasutas-sztrájkhoz éjjeli tetcfonjelentés szerint az összes boroszlói vasutasok és vasúti munkások is csatlakoztak.
Januárban M\\ eiUek az állami Mi
A népszövetségi főbiztos •
kilencedik havi jelentése
Budapest, március 6
Megjelent a Nemzetek Szövetsége magyarországi főbiztosának IX. jelentése az 1925. január 1-tól január 31-ig terjedő időről. Főbb vonás: nan a jelentés a következőket tar talmazza:
A decemberivel szemben a lekötött bevételek januári eredménye 43.000 millió papírkorona, vagyis közel 3 millió papírkorona csökkenést mutál. A bevétel még igy is több. mint amennyit a szanálási terv előirányzott Jelentősebb csökkenés a dohányjövedéknél mutatkozik, aminek oka. az. hogy a decemberi bevételekben 40 milliárd papírkorona szerepelt a Cseh-Szlovákiának és Lengyelországnak eladott dohány ára fejében, ami természetszerűleg nem ismétlődik hónaponként. Megállapítja a jelentés, hogy szakértő szerint a magyar dohányjövedék igazgatása szakszerű és kellőképen erélyesen működik.
Az állam nyers bevételei január hónapbán ismét jelentős emelkedést tüntetnek fel A költségelőirányzattal szemben a tényleges eredmény 15 millió aranykoronával nagyobb. Az egyenes adók hozadéka, bár januárban is emelkedést mutatott, a költségvetési előirányzat alatt maradt, mint előzőleg is minden hónapban. A forgalmi adó, illetékek és fogyasztási adók jövedelme ellenben a költségvetési előirányzatba felvett 105 millió aranykoronával szemben 141 millió aranykoronára rúgott. A szanálási tervben ez a jövedelem csak 82 millió aranykoronával volt felvéve.
A februári költségvetési előirányzat szerint a 1,434.504 aranykorona. Ez a szanálási tervvel kapcsolatosan készült költségvetéssel szemben 11,017.837 korona többletet jelent annak dacára, hogy az előirányzott kiadások 20 százalékkal emelkedtek. A február havi kiadásokat az állami alkalmazottak lakáshérérj kivül 2.1 millió beruházási előirányzat is terhelte, amelyet a csepeli kikötő és kislakások építésére szánlak. Megállapítja a főbiztos, hogy az állami gazdálkodás eddig annyira eredményes volt. hogy az előirányzott hiány helyett végeredményben felesleg mutatkozik.
A Nemzeti Bank heti kimutatásai szerint január folyamán a bankjegy forgalom mintegy másfél százalékkal csökkent. A fedezet tekintetében január folyamán javult a helyzet, ami annál örvendetesebb. mert a kiviteli idény elmultával bizonyos visszaesés volt várható.
Csonka-Magyarország 1924. évi külkereskedelmi forgalma az 1923. évivel összehasonlítva a behozatal terén 66 százalékkal, a kivitel terén 70 százalékkal, a kereskedelmi mérleg passzívuma pedig 50 százalékkal növekedett
A kiskereskedelmi árak indexe január folyamán alig mutat változást. A nagykereskedelmi árak indexe emelkedett, 1924. év végén 60 százalékkal magasabb volt aranyban, mint 1913-ban. A takarékbetétek örvendetes emelkedést mutatnak s a betétek föösszege a december 31 -i 231,397.087 aranykoronáról január 31-ig 246,632.524 aranykoronára emelkedett. Amily örvendetes cz a jelenség, olyan szomorú, hogy a munkanélküliek száma is emelkedést mutat, amely emelkedés január végén decemberrel szemben mintegy 10 százalék.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Március 7, szombat
Római katolikus: A<ju. T. Prole»:án» Tainds. Izraelit*: Adar hó 11-S Th.
Nap kel reggel 6 óra 30 pereken, nyűg txlk délután S óra 53 perckor.
A Meteorológiai Intézet jeleníts* >xcrlnt szeles it többnyire csapadékos idó várható.
Országos Kamara Színház, este 8 r>ral kezdettel: Váljunk cl.
Mozi. Urdniu: A kél obiitos, katona-drima 6 felvonásban Viliig: Lélekidomár. Jókai regénye után Rajnay Gtbor. Ma tvasovszky Ilona és Szórcghy Gyula főszereplése vei. Előadások 7 cs 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Március 8: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Mahler Ede egyetemi tanár: Tut-Ankh-Amen és kora) a Kaszinó nagytermében este fél 9 órakor.
Március 12: Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Szigeti Károly dr. A Balatonról) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 14: .Sajtó-estély.\' A .Zalai Közlöny" szerkesztőségének műsoros es-télye a Polgári Egylet összes emeleti helyiségeiben. Kezdete este 9 órakor.
Március 15: A Zrinyi irodalmi és Művészeti Kör március 15-iki emlékünnepélye.
Március 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (SzakállGyula történelmi előadása) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 25: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr. Luklnich Imre) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 29 : A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai emlékünnepélye.
Április 2: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Dómján Lajos dr.) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 16: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr. Thotway Zsigmond) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 23: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Kelemen Ferenc) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
A MAJOMEMBER
meséje megint kiséri a tudományos világban. Ujabban állítólag Szamaira belsejében reá is találtak s mostanában expedíció is készül a szigetre, hogy ezt a sokat vitatott kérdést lehetőleg véglegesen — tisztázza.
A jel fedezést\' Henvaarden György németalföldi alattvaló tette, aki 1923. év október havában, amikor a palern-bangi kerületben vadászgatott, szemben találta magát a — majomemberrel. A szumalraiak szedopának nevezik őket.
A németalföldi nimród leírása szerint ennek az nállatembcr*-nck a feje valamivel hegyesebb volt, mint a rendes emberfejek, szőr alig fedte az arcát s tekintete is emberi szemre emlékeztette.
A szedapa megijedt emberibb embertársától, megdermedve támaszkodott egy fához, hossza karjait pedig oldalain lelógatta. Henvaarden egy golyóval Icterithefle volna a „huhu" kiáltással jajgutásszertien védekező embert, de nem volt szive hozzá.
A szedapa életét nem bántotta.
Hágai jelentés szerint a holland-kormány legközelebb kiküldi expedícióját Szamaira szigetére a szedapák tanulmányozására.
Mi nem sok hitelt adunk az amerikai újságok e legújabb szenzációs hírének. Mi se hogy sem tudjuk igaznak elfogadni Darwin elméletét és köve-
1925 március 7.
tőiről is az a véleményünk, amit egyik költőnk olyan találóan fejezett ki: némelyik ember téved; az ernber nem származik a majomtól, hanem némelyek csak később lesznek azzá.
__iksz
— A város a felsőtemploni harangjaira. Régebb idő óta folyik a gyűjtés a felsőtemplom harangjainak céljaira Gazdag Ferenc püspöki biztos tegnap kérvényt nyújtott be a városi tanácshoz, melyben az akcióhoz kéri a város anyagi támogatását.
— A járási adófclszólamlásl bizottság dr. Plihál Viktor elnökletével a városháza tanácstermében folytatja munkáját. Az adókivetések körül sok panasz merülhetett fel a nagykanizsai járásban, mert a tanácsterem ajtaja előtt különösen, mint tegnap, hetivásáros napokon, a hivatalos órák utolsó percéig szokatlanul nagy a forgalom s egymásnak adják a kilincset a járás falvainak gazdái, kik mindnyájan enyhítést szeretnének elérni panaszaikkal adó-terheiken.
— Az Iparosdalárda csütörtöki szerepléséről a liceális előadásról irt közleményünkben elfelejtkeztünk megemlékezni. Most e mulasztásunkat annál szivesebben pótoljuk, mert a dalárda Bilchler Mór karnagy vezetése alatt gondos készültséggel adott elő egy egy dalt Sirní/j}1/Gyula tanár előadását megelőzőleg és követőleg.
— A levente-vizsgálat második napja. A városi tisztiorvosok közreműködésével tegnap történt a második nagykanizsai levente-csoport, a 800 főn felüli létszámú tanonc-csoport felülvizsgálata ós igazolványokkal valő ellátása. A reggel 9 órakor kezdődött felülvizsgálaton mindössze 23 iskolánkivüli testgyakorlásra kötelezett ifjú nem jeleni meg s 15 azoknak a száma, kiket betegség miatt 2—3 hónapra vagy véglegesen felmentettek a kötelező testgyakorlás alól. Az előző napi elmaradottak egy részét tegnapra már elővezették. Ma vizsgálják felül a 700-on felüli létszáma utolsó, harmadik levente-csoportot, mely magába foglalja az első két csoporton kivüli bármi foglalkozású nagy-és kiskanizsai levente-köteles ifjakat.
— Iparengedélyek törlése. A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság a nagykanizsai Ipartestület kérésére 7 iparengedélyt törölt, melyeknek tulajdonosai részint elhaltak, részint egyéb okokból iparukat hosszú idők óta nem gyakorolták. Ezenkívül egy iparszüneteltetési és egy uj iparengedély elnyerése iránti kérvény érkezeit tegnap a nagykanizsai iparhatósághoz.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet a farsangi szezonra tervezett nagyarányú előadását az estélyekkeT túlzsúfolt farsang miatt elhalasztotta s azt junius 6-án fogja megtartani. Az előkészületek máris folynak s belőlük arra lehet következtetni, hogy a Keresztény Jótékony Nőegylet valami eddigi sikereihez málló s még azokat is túlszárnyaló produkcióval fogja meglopni a nagykanizsai közönségei.
— A sóforgalom felszabadítása. Április l-töl a halósági sód-látás megszűnik s igy eltól kezdve az élsó ós marhasó árát sem > közigazgatási halóság szabja n\'«8. hanem az a kereskedelmi forgalomban fog kialakulni. Eltól kezdve » só egyik megyéből a másikba « szabadon szállítható. Esellegcs zavarokról és visszaélésekről a polfi?\'\' mesterek tartoznak jelentést lenni Sóelosztó bizottsághoz Budapestre-
lOM március 7.
_ Népművelési előadások segélyezése. Tegnap érkeztek te a Ks- ás közoktatásügyi minlszté-nuiuhil « népaüveléii előadásuk, unlolvamok segélyezésére, valamint „ analfabéta tanfolyamok záróvizsgáira vonatkozó rendeletek.
_ Az erdő-legelő bizottság Illése. Nagykanizsa város képviselőtestületinek erdő-legelő bizottsági annak elnöke Ufváry Géza március g.jn vasárnap délelőtt fél 11 órára hivta össze Illésre a városházára.
— Furfangos tejesasszony. Sil-,Ki Vendehié liszlói tejesasszony icjlell mért a nagykanizsai piacon. Kél és fél decls „bádog\'-Ja olyan rozsdás, piszkos voll, hogy a plac-tettdészeii razzia alkalmával igazo-lásra szólitutták fel, amit azonban u isszony először egyenesen meg-llgadotl, majd jobbnak látta nem wkai okoskodni a rend embereivel s hogy lerázza őket, bemondott nekik egy hamis nevet. A rendőri bfliilclőbiró tegnap vonla felelősségre az asszonyi s összes bánéiért 200 000 koronára büntette.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Ipa rostovábbképző-tan folyamok a fémipari szakiskolában. A fémipari szakiskola helyiségeiben jelenleg négy iparos továhhképző-finfotyamot tartanak. Igy elsősorban az építőipari szaktanfolyamot, amely kómivesmesleri vizára képesít. Előadó tanár KerUsz Lajos nagykanizsai építészmérnök és Frank György fémipariskolai lanár. Oóz-gípkez,tó-tanfolyam, stabil gőzgép-kezelők kiképzésire. Előadók Csizmadia Kálmán igazgató is Czinnt-mmn Ernő tanár. Gdzmotorkezetó-tan/ul)um, melynek Bronsch Lajos l)V. főmérnök az előadó tanáta. E tanfolyamok mind a ltó végével fejeződnek be. A cipisziparitanfo-lyam, m\\y hat hitig tartott, tegnap este nyert befejezist. Szaktanító a kereskedelemügyi minisztérium kiküldötte Balogh Józsel székesfővárosi tekintélyes cipésziparos volt, aki elméletileg éi gyakorlatilag 37 nagykanizsai cipisziparost oktatott és képezett ki a magasabb ipari szaktudásban. Itt említjük meg, hogy Sabján Gyula dr. polgármester tegnap meglátogatta a fémipari szakiskolái és behatóan megtekintene az összes műhelyeket, végtgnézle az elméleti oktatást is a növendékek gyakorlati kiképzését. Sáliján dr. polgármester az elismerés hangján nyilatkozott a látottak lelett az intézet igazgatójának Csizmadia Kálmánnak.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Cipészek szakkiállítása. A
Cipészipari szaktanfolyamot végzett nagykanizsai cipisziparosok a fémipari szakiskola I. emeletén levő 3. >z. termiben szakkiállítást rendeznek, melyei ma esie fél 7 órakor Csizmadia Kálmán igazgató Ünnepélyeién meg fog nyitni. a kiállítás szakkörökben a legnagyobb érdeklődésre tarthat iginyL A kiállítás egész va-tárnap megtekinthetők.
— Országosvásárok. A somogy-MJi oiszágosvásárokat március 14-én, lunius 2-an és október 5-én fogják megtartani.
— A zalaegerszegi tábor uj Igazgatója. A voll internálótábor igazgatását a népjóléli minisztérium-01 a Országos Munkásbiztosiló Pénzűi\' képviseletében Zalaegerszegre ir-««ell llantz számvevőségi iőlaná-"05 vette ál. 0 fogja vezetni a lá-JJ\'oöl alakítandó szanatórium mun-Mlalau, melynek elkészülte után "©ancsak 6 lesz az igazgalója.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
ZAI-AI KOZLÓNY
, — Tanltó-választás. Sllmegcse-Ittbcn Józsa Gyula óliidi osztálytanítót választották meg kSnlurtani-lónak.
— Uj kórházat akarnak építeni Zalaegerszegen. Dávid Mihály tlr. népjóléli minisztériumi osztálytanácsos és Kellet Lajos dr., a Stefánia Szövetség igazgatója Zalaegerszeg város vezetőségével, az alispánnal és megyei tiszti löorvussal helyszíni szemlét tartoltak a zalaegerszegi anya- és csecsemővidó intézet helyiségeiben, melyekből kiakarjiMcjlesz-teni a szülőotthont Is kórházat. A bizottság arra a megállapodásra jutott, hogy ezt a nagyfontosságú kérdést csak u| kórház építésével lehel megoldani. A népjóléli minisztérium több milliárdul helyezeti kilátásba erre a célra. Az építkezéshez a Stefánián kívül, mely a szülö-pavillont rendezné be, hozzájárulnának az összes érdekeltségek. A bizottság ilyen értelemben lesz elő-terjesztést a népjóléli miniszternek. A terv megvalósulása cselén a jelenlegi kórháii épülelekctátalakitva közintézmények, esetleg iskolák céljaira használnák fel.
— Zalaegerszeg Jókai ünnepe. Zalaegerszeg város ma ette 8 órakor tartja Jókai-ünnepélyéi az Arany Bárányban. A megnyitó beszédet Czobor Mátyás polgármester mondja Suszter Ofzkár főgimnáziumi lanár felolvas Jókairól. A Malmi színtársulat előadja Hevest Sándor átdolgozásában Jókai Fekete g)-imántok citnü müvét. Mura János gimnáziumi tanár szaval. Filrsl Bözsi liegedü-*tnüvészuő zeneszáma, az Ének is Zeneegyesület, a Katolikus Legényegylet s a Daloskör dalárdáinak énekszámai egészítik ki a műsort.
— Kitemeletes tűzoltólaktanya épül Kaposvárott. Kaposvárott rövid időn belül befejezik a kétemeletes tűzoltólaktanya építéséi, mely a Dunámul legmodernebb laktanyája lesz. A szertár földszinten, legénység az első emeleten van. A második emeleten tiszti-lakások. Az istálló 30 ló számára készült.
— Somogymegyel kisgazdák nagy-gyűlése. A Kaposvári 48-al Ellenzéki Kisgazda Párt tegnap dil-előtl 10 órakor a Korona-szálló nagylermében nagy-gyűlési tartott. Kiss János, az Erdőcsokonai Kisgazda Párt elnökének megnyílója után JfessJW Zoltán nemzetgyűlési képviselő emelkedett szólásra, aki beszédében különösen hangsúlyozta, hogy szükségesnek tarlja, hogy a kisgazdatársadalomnak saját pártja legyen. Majd kijelentette, hogy az egyenlő és titkos választójog alapján áll. Ulána Rákóczy Ferenc szófalt 101, ki beszédében bírálta az egységes-párt Összetételét. Majd azt bizonyította, hogy az egységespártban a kisgazdákat lassan egészen háttérbe szorították. Az ellenzék passzivilását nem tartja helyesnek. MajJ tiltakozását fejezi ki az országszerte titkon folyó Habsburg propaganda ellen. Eórt-Szabó Dezső élesen bírálja a kormány politikáját, melyet nép-ellenesnek tart. Majd előterjeszti a nagy-gyillés halározati javaslatát, mely szerint u somogymegyei kisgazda nagy-gytltes kimondta csatlakozását a Negyvennyolcas Kisgazda Párthoz. Elvárja továbbá a kormányban helyei loglaló kisgazda képviselőktől, hogy sikra szálljanak az egyenlő és titkos választójog melleit. A határozati javaslatol a nagygyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezulán megválasztották a szervező bizottságot, mely a Somogymegyei -18-as Kisgazda Pártnak Somogymegyében való ujjászervezisit fogja végezni.
— Gyenge volt a keszthelyi
pótvásár. Csütörtökön voll Keszthelyen a pólvásár, melyet azonban mini Keszthelyen majdnem minden alkalommal, nemcsak megzavart, hanem a hirtelen lámadl szélvihar égiszén elrontott. Délfelé kitisztult ugyan s az állalfelhajtás meg is indult a közeli községekből, de akkor már természetesen a vásár kilátásain nem sokat javított. Felhajtottak 1100 lovat, 900 szarvasmarhát. Elkelt mindössze 140 ló és 260 szarvasmarha. Ennek ellenére is forgalmi adóból 60, helypénzből 17 millió korona folyt be. Lpugy, mint a nagykanizsai vásárokon történik, Keszthelyről is olasz és bécsi kereskedők viliik ki az állatokat Exportra került ilyenformán 80 lő és 126 szarvasmarha. Jobbfajta vágóökör páronként 15—Ili lovak darabonként 5—10 millióért cseréllek gazdái.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Jókai emlék-ünnep. A Move főosztálya folyó hó 8-án, vasárnap délelőtt fél 12 órakor a Uránia moz-gószlnházban Jókai emlék-ünnepélyt larl, melyre minden érdeklődőt szívesen vár. Műsor: Zongoraszám előadja Vitéz Nádasdy Józsefné. Em-lékbcszédet mond Kemény János kegyesrendi reálgimnázium! tanár. .Mozdonyok beszélgetnek Aradon" lírügcr Aladár költeménye, szavalja Kumperthné Hellbeck Irén. „Melyiket a kilenc közül" Jókai Mór elbeszélése, színre alkalmazta Sass Ede. Személyek: János mester: Somogyi Ferenc; gyermekei: Tetuska. Szily Mária ; Sándor ka. Gyarmati József; Juliska, Buza Margit; Ferike, Keszler Ferenc: Jánoska, Molnár Elemér; tlmka, Horváth Valy; Palika. Döme Palika; Piriké, Horváth Józsika; Birike. Slagly Klára, Háziúr: Földy János ; Házmesterné: Slagly Mariska. Belépés díjtalan.
— llarangszentelés Gyugyon. Most szcnlette fel Kommandlnger Vilmos lengyeltóti apátplébános a gyugviak 2 uj harangját. A rossz idő dacára nagy közönség verődött össze. A liaranganyal lisziséget Scheide Pálné és Lajos Lajoshé töl-löttik be. Igen sok irdeme van Csorna Mihály kántortanítónak, aki az ügy igen lelkes apostola voll és ez alkalomra igen ügyes énekkart szervezeti és tanított be. A gyűjtés fő laktorai is ő is Lajos Lajos vul-tak, de az egész lakósság - a maga ügyének tekintene is lelkes örömmel adták össze a szükséges 18 milliót. Gróf Niczky Pál 10 milliói, Scheide Pál pedig két milliói adományozott.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
■= Friss ásványvizek érkeztek: Giesshűbler, Salvator, Sellers, Karls-badi, Margit és Ágnes. Legolcsóbb árban kapható: Teulscll Ouiztáv drogériájában, Városház épület.
= Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szük-sigteleil. Filtpp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-üórzoknik 35.000, női harisnyák D M. C. anyagból 25.000, kötött kebálok is szvelterek 890.000, kölöll mellények 195.000 koronába kerülnek.
= Mn és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Cigarettázik ön?, Sodorjon janina papirt.
Irodalom és művészet
Vera Mlrceva. Egy lélektanilag remekül megszerkesztett színjáték került tegnap este előadásra : az orosz Urvankov Leónak „Vera Mirceva" cimű drámája. Alapi színtársulata minden eddigi előadásával bizonyságát adta komoly művészi becsvágyának, de a tegnapi előadás talán valamennyi eddiginil is jobb volt A főszerep Mdgorl Márta kezeibe volt letive s szinte mondanunk is felesleges, hogy az ó nagy színjátszó képessigc is teljes valójában kibontakozott hatalmas drámai ereje köny-nyen birkózol! meg szerepének nehézségeivel. Mert Vera Nikolajovna szerepe minden tekintetben próbára teszi a drámai szende képességeit s mcgjá^lszása nem kis feladatot ró reá. És -Mágori Mária remekül oldotta meg nehéz szerepének lélektani bonyodalmait s egy percre seiu távolodon cl a művészetnek arról az útjáról, mely erősen realisztikus színekkel domborítja ki szercpinek árnyalatait. Mellette dr. Miklós Mar-ccl említendő, aki az ügynök nehéz szerepében brillírozott, de a többiek is mind nagyban hozzájárultak a darab kitűnő előállásához közönség tegnapeligszip számban volt. -mp-
szinhAz
Márctui 7„ »z(iinbjl: l\'iftjuni rt
.\'.Urdui H.. vajirtiap délután: .truiiuJtű; este: Szabin n.\'.k rírabkisa.
Március 9„ tiéltá (Uu.\'iucUjiUa): Ki-tfrttttk. __
Színházi Élet. Csu Csín Csau a Halló Amerika litradala a Szinhlzl Étet uj számának szenzációs kotta-iticlliklelc. Kiss Ferenc cikke Páris-ról, a füzet slágerje. Gyönyörű sport, divat, képzőművészet, szépségápolás rovat teszi változatossá a hetilapot, mely Lengyel Menyhért három fel-| vonásos komédiáját a Waterlooi, csatái adja darabmelliktetül. Egy szám ára 80.10 korona. Negyedivl előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsibct-körut 29.
„Váljunk el 1- Szombaton este Sardon kacagtató és szellemes vígjátékát jálsza az Országos kamaraszínház. A kél főszerepet Mágori Mária is Alapi Nándor já\'tzák. Alapi igazgató ebben a darabban lip utoljára a nagykanizsai közönség elé. Kedves figurát tioz a színpadra Kovács Károly. A löbbi szerepeket Ivanovies, Markovits, Ver zár, Raddny, Adorján, Rónai, Fpert és Fekete játszák.
Uj képes hetilap indul meg a napokban Budapesten. A képes hetilapot, mely a hit legaktuálisabb jeleneteit rögzíti meg, a Magyarság elófizelői minden csütörtöki lappéldányhoz mellikelve ingyen kapják. A Magyarság, Mitotay István dr. szerkesztésében megjelenő, intran-zigens nemzeti irányú napilapra a kiadóhivatalnál (Budapest VII., Miksa utca 8) lehet előfizetni.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva —
I N.654\'— papírkorona.
MOZI
Uránia. Szombat-vasárnap: A két obsitos, katonaűráma 6 felv.
Világ. Szombat—vasárnap: Lélek\' Idomár, Jókay regénye Rajnay Gábor, Matyasovszky Ilona, Szőreghy Gyula. Hétlön: Madárszárnyon Afrikába.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 március 11.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsde ismét eseménytelen volt. Az előfordult kötések nagyrészt a tegnapi zárlati nivón mozogtak. A kuliszban Salgő 4000 K-val javította árfolyamát. A többi értékek tartottak maradlak. A korlátpiacon a nagyfokú üzteltelenség következtében néhány papír ismét vesztett árfolyamából, az árlemorzsolódás azonban 1%-ot csak ritkán haladta meg. A forgalom az egész tözsdeidő alatt igen csendes volt.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapaatl töxodo délután I órai xáróárfolyamal a köv.tkexök i
Baakok
AufO^Xagy.
Malii Lkifii bank Haji. Hit jalafof Uail»l<-01.-M. ÍMuk Ü.IU HlL 3aik«araln FOWtiltalb Kmsu Hoct. nL |. fc. tafalaa M.-Caab lp««>-Fo-fili»l Xar. Wlal MiiyuNtoiI KOap. JaJiiloz Viiotl bask Martar
Ntai. b- <1 lik. Karaak. B
1157 BliUallók «•
UoólvLoal rMrctl KtbluTil Tik.
A-taL Tik. I
Moklái 11
Hm\' alaó 11
elli M. Bi»t. 71
roMUn i
KaCy.-rrai<U 2
Maisok
•ora-M. 3 CoacordU
Bikfecaakal I
Iladapaall i;
Munf irla l
Kliáliatkia VlklöiU J
Tútfkmola.
Tr. DiankU
Dlaják
lliatll I
B*xilol IC
SaanUJr.
C«ID«0l
SíiiiTáii :
Kokó
04 iL
Dianha
Magiaall l<
»«tr "P"
AllKóaaia 7
Ntnt>ttos)l
Sittó
Uitkiojl
Njoadák Atbaiavm M»ároal BT.
Friaklia
Pallaa
Mvat
VUDlHk
Bródl v<(. I Xófcnrg
OJIO. Oi?gj I
ritriti i
Oim-lljs. 71
Oana VlU. II
Palpar.
K^aTbi".!
Naaiili li
KCiutl VI:. DilWaaul AlliauJiol
Ti»»t
1)7
CakO\'Kjírak
Dticakor «M
Cskudpir JJ74
Oaorjrla SOI
Maiik. cakót
Sl-m
II.\'i
Ubi
W< t« lém
Lámpa
Mfil«it
v»n-if>M
Vigoccyli
Rína
»«imni:L
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos, árttolyamal
Valuták
Aatol (oat 3«000 WÍOOO C»«b ko<o«l 2130-3150 pini/ lUf-lKJ
Dolli/ 73100-73730
ruocU h. 3715 373> Hollandi bl JtóM ÍM"
Ul JMJW
51* 524 JÍ57 »75 M90-3M1 lOl-JO-ltríSO
i??;«ijsií
Lara
Ura
Bal*. hl
Ou(r. ko Dia kor.
Irljd fraak IJII51»XÍ
StM kor. IWtS-lWJÍ Norri* kor. I0IÍÍ 1«*S
Mii kj IWMI71U
Devizák Aaa.Kiáam auííicíl B.:£(id IUI 11(9
nislin I7IWI/3M
Sakaraal IM
BrClil.l M»0-}««1 Kopaolilfa I3»?« IJOM KrlaallinU IlMI IIOM Loaáoa 145000447000 &S7-WS
MUtoo
Naarjork
Plifi
t»f«C»
Siótu
Stockholm
Wlaa
Zirlck
7JXW-7JI30 3715 373) 311031(1 521-525 I&515 líMl 10110-102 M
I3915-I3W9
Zürichi zárlat
Kovóccaxerexám eladó. Klskanizsa.
..Flórián-tér 2. 725
Pilis 2656 —, London 2-J79"—. Newvcrk 5191/1 BiU«el 2625 -. Malland 211250, Holland 20775. Berlin 123?/b. Wien 73 25. Solla 3S0 -, Praga 1545" --. Budapest 72-—, Varaó 100-25. Bukaiesl 260 Belgrád 840.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA
Béca . Berlin -Prága
felatmlinrik Cilaur —
SitUral
P8ip<»l 35
Tokaji kor X
Halkarnk. 21
Oái. Villámot E(r. Iaa« «10
Jaal Ilié Alt
Aua> ®7S PbObDi 8250
Olajok
OUIlyar W
Mar Oal palr »
Sör é< mii
raviioal aflr 12
Klrily alt (S
Kfla polf. aflt »\'.0
Ka(li«Kb Cogo. 10
RiaiTiufiSr 150
O.chwIrOl IM
Iikllodák
Rora:-nilV5 17S
Sclivailiar 15
Eflai 41-7
UgaUiaaiL 17
Laai<i 10 5
Ovaplaiaoid Oo\'.dbíit.í
Hunj. milrljfja Silk/a Dinka
Kc\'.cli V.uilajl TOrtk 37 50
Kfllöntílík Doaofl laltirnlni
Tataloa 1
Oilcrmtia I
Bir-Jl I
VAI UTA
......979019780 98301 <>820
......5780 5770 5810 5800
... 47125| 470 473\'.a| 47225 Newyorkban 14.
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai EzUit egykoronás 6150-6350. kétkoronéi 12.300 12.700, forintos 16 500—17.000, ftt-koronás 31.500 -32.500. Jtlnarany 49.000-49 500, arany huszkotonls 3! 5.000 316.000. plallna 210.600-220.000.
Terménytőzsde Irányzat nagyjából változatlan volt. Csupán a 76 kg-os búza, valamint a tenged és u korpa olcsóbbodott 2500 koronával. Buza ttsíav. 76 kg-os 552 000 555 000, /8
BtauAI
Coivia lUm Papíripar
sW
Utótőzsde
Irányzat üzlettelen. A prolongációs dij 05 körül mozog. A Ganz Danubiusban darabhiány miatt a prompt kurzusok ismét magasabbak voltak a prolongáltaknál. Kereskedelmi Bank 1160 (1105). Cukor 2285 (2295), Georgia 300 (3021 l\'esli Hazai 2810, Magnezit 1675 (1685), Urikányi 910 (915), Koszén 2925 (2950), Budapesti Cöz 140, Fegyver 710 (720), Danubius 2660 (2655), Nova 203 (205). N\\agyar Hitel 4<j0 (402), Satgó 557 (S50). Rima 153 (144),
562 500 -565.000. egyéb vld. 76 kg-os XV-552.500,78 kg-os 560.000-562.500, rozs 445.000-417 !H». lörárpa 460 000 -
fe i
480.000, takarmány árpa 380 000 400.000, uj lenged 250.000- 257 500, köles 270.000 —280.000, korpa 222500 -225.003, z.ib 420.000 - 430 000, lucerna 210.000 220.003.
Sertésvásár
Pelhsitás 560. melybó) eladatlanul visszamaradt — drb. Elsőrendű 22 500 - 23.003, szedett 21-500 —22 000. szedett közép 20 030 —21.000, kOnnytl 18.000—19 000. elsóiendU ör<-e 20.500— 21:000. másodrendll 19.000 -19:500, angol süldó 20500-23 000. szalonr.a nagyban 21.000-21.000. zsír 26 000,-26.500 lehúzott hus 29.000 -30.000, szalonnás fél-rtés 25.000- 26000. A vásár élénk voll
Apróhirdetések
A. iprfitlrdcMa dl|a l0.»ót£ KMK. AclBUjl „Min va.l»Z.t.b bclflbil ÍIW a.4 Ut
Jól menő Qxlethclytaéa b1e\'"df; zéssel, 2 szobát elfogulható lakással átadó országntl bejáró utcában. Leiépé. nlnca, esak bér. Szígrlsit IngatUnlorgalml Irt^a.
Fó-ut 8._______
~Uj keményfa hálóexoba minden elloyadliató áron eladó. Klrály u. 28. 723 Miltényi-cip 51 v egyen 11
Elkdltöxés miatt eladó két szoba, konyha összes berendezései, aszlalossxer-szám és sok egyéb tárgy, továbbá fajsertések és az összes baroniliállomány, ara 16 millió korona. Cim a kiadóban. 726
üzletholyiság leljcs bcicndezéíse . egv szobás lakással, konyhával és mellékhelyiségekkel együtt jutányos áron azonnal átadó. Ugyanott konyhabútorok Is, egyúttal tas"\': kiárusltás. Cim a kiadóba. 685
él núi 1
tegyen pr4t)«vA>irUil
Szomolányi Gyula
Ceongery-ut 2. axám alatti
<a llantya melleit) Ötletében. —
Kiakanlxaán vendéglő bérbeadó május elsejére. Feltételek megtudhatók Szt.-Flórlán-
tér 6.______
Eladó Petőfi utca 36. számú üzletház nagy kerttel. Bővebbet ugyanott az udvarban, a. tulajdonosnál.__ . 728
~ Oxletholyiaéa lakással egvütt kiadó. Jsndl QyOjgy Pusztamagyaród. Zalam. 730 Konwoncióo kömüvoat keres a Zala-Igricei Gazdaság. Ajánlatok, a fizetési Igények megjelölésével Zalalgrlcéte (u. p.
Pacsa) küldendők._______731
~ Eladó egy cséplííarnllura. Fcliőtcmető-utca 17. szám.___735
GŐxcBÓplöoarniturn hármas, jutányosán eladó. (Közvetítőt díjazok.) Pélhv,
Tolnamcgye.___736
Eladó sertésül Magyar-utca 155. 738
Fényképészek!!!
míitcremtulajdonosok, utazó és strand fényképészek
saját érdekükben
tudassák cimüket:
RIVOLI FOTOMÜHELY
BUDAPEST, RÁKÓCZI-UT 30.
Szerkesztői üzenetek
Misogyn. Hogy az érzeteknek különböző tónusa mi úton-módon hat lőleg arckifeie- j zésünkre ? — ez a kérdés niíji mindig 1 nincs véglegesen eldöntve. Mi oko/za, liogy a megelégedett, boldog embernek nyugodt az arckifejezése, ellenben az, kinek lelke háborog, arckitejczésében isvisz-sratükrózteti ezt a kettéfybeli állapotot? A lélektan s a biológia nem egyy>rmán magyarázzák ezt. a .tényt,ami pedig Ijiótség-tclenül megvan,/rsak épen nem egyforma eredendő okokra vezetik vissza. Általában arra nézve nincs pozitiv megállapítás, hogy a mikor egy boluog percben megszelídülnek arcvonásaink, miféle erő működik közre, hogy esetleg már a következő pillanatban egy félreértett sző egészért eltorzíthatja azokat. Másik érdeklődésére szintén nehéz pozitiv feleletet adni. A szeretetet, a vonzódást. a vágyat a lélektan az önző (cgo-istikus) érzelmek közé sorozza. Igaz, hogy csak azon feltétel alatt, ha alapjukat az illető egyén saját jóléte vagy baja képezi. Más felfogás szerint azonban ezek az érzések a ronkonérzések csoportjába tartoznak s fejlettebb lelkiéletet tételeznek fel.
O. A.-né. Xanthlppe Sokratcsnck a felesége volt. Nagyon házsártos nő hírében áll, pedig férje — rut alakja dacára — ellenállhatatlan varázsu személyiség volt.
L. M. Köszönjük. Közölni fogjuk, <le egyelőre ne várja a megjelenését, mert hasonló cikkekkel tul vagyunk halmozva.
Kiadó: Zrínyi Nyomdulpar és Könyvkereskedés ÜT. Nagykanizsai
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Dreher Tódor. Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné. Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán. Az angol kath. szocializmus apostola. Példák a szentek életéből. Irta: dr. Czapik Gyula. A lelkiélet kis könyvei >1. Évközi sorozat
I. Böjti sorozat. Szent József Imák és elmélkedések. — öszeállilotta: dr. Haiczl Kálmán. A fenti könyveken kivül a
Szent István könyvek teljes sorozata is raktáron van.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fó-ut 5.
*SAJTŐ-ESTÉLY
Rendezi a
ZALAI KÖZLÖIY szerkeíztösége
1025. évi március hó 14-én a Polgárt Ejylat fluiM •"•Ull balihásalbto
Irodalmi és mtfvészetl est
Március 15-énck apotheoziw s a Jövő álma"
iikui fir"
fcukket
Ax eatóly kexdete pont 9 órakor
I órakor a terembe »ezctó ajtók belütrAI herAratnak l a kilón jötrök a cfliornak c*ak első tiáma utáo nyarnek bcboeaAUil.
Helyárak: Páholy 6 személyre 250000, I. hely 45000. II. hely 35000, III. hely 25000, földszinti álló 15000. karzati álló 10000 korona.
Jifrtk tlSra »ílth»ttt • nülH K«i»«r hl»italábin (F« ut S.) i r. 9 U, 4. u. 3 1 k«ritt
A* eiUlv rhiletei múíorit ku «n projram ftiiíl fc-ria iitnerlelnl. melr *8a*«llan»l ai aKadii alóli karfii kloullira. ,

Angol és francia
szépirodalmi lapok:
The Sphere - The Sketch The Tatler - The Graphic Jellow La Vle Parisienne Le Sourlre
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
köajrrkcrcakcdéaébca «
Eladó egy jókarban levó
szódagép
500 darab Üveggel. ■>■ Cim a kiadóhivatalban megtudható.
Díjtalanul
csupán csak a tarifálls költségek felszámításával
helyez el
az Összes helylrcli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium ál-fal hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 50% kedvezménnyel a
.......írdetO iroda r. í.
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
régi póilával ucniközt a Tivlrali liodinll
Telefon 338-383. széni.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkcreskcdés^R. T.-nál, Nagykanizsán. (NyoniJavezció: Ufenbeck Károly).
64. évfolyam, 55. szám
Nagykanizsa, 1925 március 8, vasárnap
Ara 2000 korona
POLITIKAI NAPILAP
SiwítutóJ\'e ti kiadóhivatal Pó-ut S [ntt/iifban-Telcltm 78. nyomda 117. fzaci
Felelős szeikcsztö: Ktmpelen Béla
P.lűtlKtíel éra: Egy hAtl 50.000 korooa tiáiocl hit*.............. 90.000 korona
AKTUALITÁSOK
Irta: KELEMEN FERENC
Gazdasági közvéleményünket napjaink égető kérdései közül leginkább a hitelválság foglul-kozlatja. A napilapok és a szaksajtó állandóan felszínen tartják ezt a kérdést s napról-napra ujabb és ujabb ölletek és komoly tervek látnak napvilágot, melyek mind gazdasági életünk e stilyos betegségén óhajtanak segíteni. Egy-két korábbi cikkemben — bár egészen röviden - magam is foglalkoztam ezzel a kérdéssel s ismételten is rámutattam arra, hogy a hitelválság legjobb ellenszerei: a külföldi kölcsön s az intenzív töke-képzés. Sajnos, a földbirtok megkötöttsége s bizonyos belpolitikai bizonytalanságok miatt az idegen tőke csak nagyon szerény arányokban szivárog be vérszegény országunkba, az általános depresszió pedig kevés alkalmat nyújt uj tőkék Képződésére. Igv nemsok reményünk van ahhoz, Iwgy ezen az immár krónikussá váll betegségen hamarosan segíthessünk, bár a hitelélet" ki-pfóbáll régi szervei a fővárosi bankok és a vidék takarékpénztárai is mindent elkövetnek, hogy gazdasági életünknek ezt a komoly bajái mérsékeljék. Mert csak a baj mérsékléséről lehet szó. A pénzintézetek ugyanis ma már nem azok a hatalmas tOketényezök, melyek hajdan voltak. Békében egy-egy kis vidéki takarék is a maga üzleti rayonjában nagyhatalmat jelenléti, ma bármely kisgazda vagyona sokkal nagyobb, mint számtalan jobbnak nevezett vi-*"" intézetünké. — Sok vi-
déki -- .,„„ .. déki takarék egész vagyona alig egy-két vagon búza, holott hajdinában a legkisebb falusi pénzintézetnek is volt legalább 15 -20 vagon búza értékii alaptőkéje s emellett saját tökéinek legtöbbször liz-luiszszorosát kezelte olyan betétekben, mélyeknek zöme állandóan a pénzintézetnél maradi s igy azt a takarék akár kölcsön alakjában, akár egyébkén! a gazdasági élet szolgálatóba állíthatta. Ma ezek a
össze, de a papirmilliók fiktiója némileg még takargatja szegénységükéi. ha azonban életbelép a mérlegvalódiságra vonatkozó immár teljesen elkészült rendelet, akkor egy csapásra elibénk tárul a ml vidéki pénzintézeteink legnagyobb részének szánalmas szegénysége. Akkor nyilvánvaló lesz, hogy ezek a devalvált vagyonú, alig pár ezer békebeli koronát reprezentáló kis intézetek tényleg nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel, támogatásukkal envhitsék a hitelválságot, hiszen ezek az intézetek maguk is súlyos válság, a „leleplezés" súlyos válsága előtt állanak. De a jobb intézetek, melyek előrelátó, óvatos üzleti politikával, vagy egy szerencsés ingatlanvétellel, vagv árverésen rajluk maradt objektumokkal békebeli vagyonuk legnagyobb rés/ét megmentenék, sem képese ezek ben\' a nehéz időkben a hitelélet segítését oly mértékben vállalni, mint ahogy ezt hivatásuknál, régi tradícióiknál fogva és saját jól felfogott üzleti érdekükben is tenni szeretnék. M rt ha ezek az intézetek nagy ritkán arany-vagyonuk száz százalékát meg is mentették, nem menthették meg azt, 3mi a takarékpénztári tevékenykedés egyetlen, biztos alapja volt mindenkor: a saját tőkéjüket jóval meghaladó betéteket. tizek a békebeli betétek, a takarékpénztárak tökereservoir-jaiban összegyűli gyümölcsöző pénzek voltak az a hatalom, az a pénzügyi erő. mely az elmúlt század hatvanas évei óta ezt az országol gazdaságilag erőssé, hatalmassá tette. Ezekből a betétekből épültek nagy részben azok a virágzó vállalatok és gyárkémények, melyeknek sötét füstje büszkén gomolygott a főváros egvre épülő palotái felelt, hirdetvén a magyar munka, a magyar vállalkozó kedv, a magyar szorgalom dicsőségét.
Ezek a betétek ma már nincsenek.
A gazdasági életnek ez az őseieje elveszett a_ koronaroinB
békebeli milliók s helyüket vér- ! telen, (ehetetlen papirinillkirdok foglalják el a most nyilvánosságra kerülő mérlegekben. A pénzintézetek ma már maguk is elsősorban hitelekkel dolgoznak, ezekre a sovány és bizonytalan hitelekre azonban komoly konstruktív munkát alapítani nem lehet. Ily körülmények között a pénzintézetek alig enyhíthetik az egész gazdasági életet fojtogató hitelválságot Azonban rájuk ezek ben a nehéz órákban mégis komoly feladat vár. És pedig elsősorban az, hogy azokat a komoly vállalatokat és cégeket, melyeket a gazdasági válság önhibájukon kívül nehézségekbe sodor, megmentsék a meg nem érdemelt összeomlástól. Egyes
cégek valósággal heroikus erőfeszítéssel dolgoznak azon, hogy kereskedelmi becsületüket, jó-hirnevüket, a rájuk szakadó sorozatos nehézségek ellenére is megerősítsék, pedig a gazdasági válságra való hivatkozás olcsó absolutoriumot szerezhetne részükre, ha, mint oly sok más kereskedő a fojtogató gondok elöl a kényelmes fizetésképtelenség rendszeréhez folyamodnának ; — ezek a komoly emberek a mostani gazdasági válságnak e hős frontkatonái, minden támogatást megérdemelnek. A kereskedői társadalomnak ezt a részét meg kell mentenünk, mert ezek a jövő magyar kereskedelemnek értékes, büszke zászlóvivői lesznek.
A külügyminiszteri tárca betöltése
Bethlen Walko Lajosnak ajánlotta fel a kfllflgyminijx-terséget Kállay nem vállalja a penzDgyi tárcát
Eyouok OTkhelyén\' jelentéktelen 1 fertőjében. Eltűntek a halai arany-összegekre -......1 nran
lelenteKieien renoencu. ........... --:-,;-
zsugorodtak \' inas aranyszámok, a tündöklő
UudapCbl, márelui 7
Politikai körökben teljességgel befejezett dolognak tartják azt. hogy Scitovszky Tibor külügyminiszter nem tér vissza hivatalába, hanem ha egészsége helyreáll, elfoglalja a Hitelbank vezérigazgatói állását.
Beavatott fonásból arről értesülünk, hogy Bethlen miniszterelnök máris tárgyalásokat folytat a külügyminiszteri állás betöltéséről. Ideiglenesen tudvalevően Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter helyettesíti Scitov-s/kyt és Bellilctl most végképen WtÚkónak ajánlotta /öl a killilgymi-nlszterségel.
A miniszterelnök további elgondolása az volt, hogy kereskedelemügyi miniszternek Rml Ján.-.sl neveznék ki, aki szívesen venné ezt a tárcacserél, mert a kereskedelmi tárca vezetéséhez lobb kedvet érez, mint a pénzügyminiszterséghez. Pénzügyminiszter Kállay Tibor lenne.
Ez a kombináció azonban egyelőre akadályokba iitközöil: Kállay Tibor nem óhajt visszamenni pénzügyminiszternek.
A miniszterelnök tegnap tárgyalt Kállayval, aki azonban azt a kívánságát fejezte ki, hogy a kereskedelmi tárca vezetéséi bizzák iá és Bud maradjon a pénzügyminiszter.
A tárgyalások tovább folynak, azonban eredmény csak egy-két hét múlva várható, mert Bethlen most egyéb sürgős ügyekkel van elfoglalva, lg)\' többek közölt lefoglalja idejét l! román kérdés. A budapesti román követ ugyanis, aki a nemzetgyűlésen a Duca-ügyben elhangzott beszédek
eredeti szövegét levitte Bukarestbe, visszaérkezett és ma megjelent Beih-len miniszterelnöknél.
A szocialisták továbbra Is
passzivitásban maradnak
A választójogi törvényjavaslatnak a parlament elé terjesztése következtében a passzív ellenzék uj helyzet elé kerüli.
A választójogi törvényjavaslat le-tárgyalására, mint ismeretes, 25 tag-Mi álló külön választójogi bizottságot választ a keddi üléseit a nemzetgyűlés és az egyes parlamenti Háltok felszólalási kaptak, hogy a bizottságba küldendő képviselők nevét hozzák az elnökség tudomására.
Peidt Gyulának a 8 Órai Újságban teli nyilatkozata szerint a szociáldemokrata pari parlamenti frakciója mai ülésén ugy határozóit, hogy nem jelöl a választójogi bizottságba senkit a párt tagjai közül.
Ami a passzivitás feladását je-jenti, nem történt határozat arra nézve, hogy a parlament plénutltá-ban történő tárgyaláson részt vesz-e vagy sem.
Egyébként az egész kérdés a hétfőn tartandó pártválasztmány elé kerül, amely véglegesen dönt a kérdésben.
Sniith főbiztos Budapestre érkezett. Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos ma reggel Budapestre érkezett. Smith, ki több hétig üdüli, igen jó szinbeu van s még ma délelőtt elfoglalta hivatalát.
BELFÖLDI H6SSEK
Hegyeshalmy Lajos meghalt
Hegyeshalmy Lajos nemzetgyűlési képviselő, nyugalmazott kereskedelemügyi miniszter lev\'nap éjjel egy órakor 63 éves korában agyszélhii-dés következté\'uen váratlanul elhunyt. A nemzetgyűlésen Győr város I. kertllelét képviseltééi a Zlehy-Wolff párthoz tartozott, politikailag legközelebb Ernszl Sándorhoz állóit.
Kihallgatásra jelentkezett Leircr Amália vőlegénye. Kerstens Teodor | tegnap reggel Budapestre érkezeit s a rendőrségen kihallgatásra jelent-kezeit. Egy órás kihallgatása alatt semmi olyant nem tudott mondani, amiből dönteni lehetne leirer Lőrinc bűnössége vagy ártatlansága feleli. A főkapitányságon tovább folytatják a nyomozási.
Eger Jókai-ünnepélye. Eger város hivatalos ünnepség keretében ál-dozolt Jókai emlékének. Acchtenná-riumi ünnepségei a város a Gárdonyi Társasággal karöltve a városháza nagytermében rendezte.
a vasutasok memoranduma Kelety elnökigazgatóhoz. A KANSz államvasuli csoportjának elnöki bizottsága utasitolta az elnökséget, hogy sürgősen járjon el a Máv. elnökségénél a tekintetben, hogy a vasntasság részére szükséges fizetésemelés terhére a fizetések arányában ezévi fizetés 15% előlege érdekében azonnal folytasson (árnyalásokat és hogy az elszakított területekről meneküli mintegy I5.(X» vasutas nyugdíjas, mint trianoni teher, az állami kiadások terhére áttiárittassék. A memorandumot Kelety Dénes a Máv elnökéhez juttatták.
Alapítványok fenntartása. A belügyminiszter körrendeletet intézett a vármegyei és törvényhatósági városok és községekhez az alapítványok fenntartása tárgyában. A rendelet utal arra, hogy a vármegyék, városok és községek a kibocsátott rendeleteket az alapok és alapítványok tekintetében többször tévesen értelmezték. — Felhívja a figyelmet arra, hogy azok a rendeletek kizárólag csak alapokra és nem alapítvá-
nyokra vonatkoznak, minélfogva ,az utóbbiaknál az eddigi eljárást ke.l követni. Szabatosan meghatározza a rendelet az alap és alapítvány fogalmát. , ...
Egy orvos öngyilkossága. Levm Ödön dr 51 é.is gyermekorvos a Qronwald féle szanatóriumba tegnap este kétféle méicggel megmérgezte magát. Lévai dr. nemrégen rövid ideig Nagykanizsán is tartózkodott, ahol sokan ismerték a jeles gyer-i^korvost.^^^ ^
Függönyharc a színpadon
öt függöny fogja elválasztani egymástól az élőkép egyes jelenetelt - Transparent-képek a Sajfó-Estélyen - Szökőkutak két méteres szines vízsugarakkal
A március 14-iki Sajló-Eslély rendezöbizottsága kifogyhatatlan a találékonyságban, melylyel annak emlékéi - ugy látszik — hosszú időre akarja felejthetetlenné tenni azok számára, kik abban re-ztvesz :ek.
A Polgári Egylet színpadján keddtől kezdve állandóan folyik majd a munka s szerdán áthurcolják a már kész belső dekorációkat is. Magát a színpadot 5 függöny osztja részekre. Az egész első rész a második függöny előtt zajlik le S a harmadik, negyedik és ötödik függönyökre az előképnél kerül a sor. A kis színpad tehát két részre lesz osztva s a hátsó részben háromszor változik a szin.
A függönyök közölt lesz két traasparmt-Jiiggöny is, melyek nem eliilröl, hanem hátulról kapják megvilágításukat s egy kapcsolásra csodás színjátékot fognak elénk tárni.
A színpad hátsó részében élőfák közelében szökőkutakat
zalai közlöny
állítanak fel. melvekből két mé ler magasra fognak felszökni a szines vízsugarak. Ilyen technikai berendezést sem láttak meg Nagykanizsán.
Az allegória mintegy félóráig tart s alatta háromszor változik a szin s háromszor cserélődik fel ujjal a háttér. Minden kelléknek működése villanykapcsolásra jár, ami kizár működésében minden zavart
Az egyes alakok kosztürniro-zása és nr.szkja szenzációs lesz s állatában mesébe illő lálvány-számba fog jönni az alig néhány négyzetölnyi területen mintegy negyven embernek impozáns csoportosítása.
A terem diszitésc is valami egészen excentrikus lesz.
Jegyek korlátolt számban még kaphatók lapunk kiadóhivatalában.
A katonatemetöért
A hónap folyamán megkezdik a
kivitelezést - Meghosszabbítottuk
a versenytárgyalás határidejét Nagykanizsa, mlrclus S A nagykanizsai katonatemető 1300 sírjának sírkövekkel való ellátási érdekében a Zalai Közlöny szerkesztősége által megindított akció immár odáig jutott, hogy a hiányzó néhány szíz sirkó árának Összegyűjtése után a gyűjtési akciót néhány hét múlva lezárjuk. Ismerve edd\'gi tapasztalatainkból a nagykanizsai közönség áldozatkészségét, hisszük, hogy gyűjtési mozgalmunknak ezen az utolsó fázisán nem fognak hajótörést szenvedni szép terveink s most már biztosra vesszük, hogy az idei Mindenszentek napjára lélekemelő nagy ünnepség színhelyévé válik a nagykanizsai katonatemető s 1300 nagykanizsai földben porladozó hősnek íir-bantján 1300 apró gyertyaláng gyullad kl s mind az 1300 egy-egy sírkőre, egy-egy megörökített, hősi be-
1928 mircim 8.
csűlettel viselt névre fogja vetni a lényét.
A gyűjtésben már odáig jutottunk, hogy a teljes munkát kiadhatjuk az ajánlatot és mintái benyújtott vállalkozók valamelyikének.
A tervpályázaton résztveti vállalkozók közül többen, előttünk teljesen ismeretten okokból, a legutóbbi versenytárgyalási feliéit leinkre, melyekel pedig kikérlek Ultink, — nem válaszoltál:. Épen ezért
a versenytárgyalás határidejét március 16-ánek esti 8
órájáig meghosszabbítottuk abban a reményben, hogy a vállalkozók félre fognak tenni minden kicsinyes szempontot és önzetlenül sietnek ők is támogatásunkra a megindított akció letó alá hozásában, melyhez napról-napra ernyedetlen munkával közeledünk s melynek eredményességét olyan sokan mosolyogták lekicsinylőleg annak megindulásakor.
Mióla akciónkat vezetjük, soha sehol a legparányibb ellenállásra nem találtunk s ennyivel is inkább érthetetlen előttünk, hogy most épen azok egy része nehezíti meg munkánkat, kiknek nagyon könnyen állna módjukban épen olyan erővel elősegíteni bennünket.
Március 16. után a versenytárgyalásra beérkezett ajánlatokat felbontjuk a bizottság s az érdekeltek jelen-léiében s akinek az ajánlata és mintája intenciónknak, a célnak s anyagi erőinknek legmegfelelőbb, az nyomban megkapja a munkát kivitelezésre s a szerződés aláírása ulán megkezdődik azonnal a nagy munka, az
1300 sírkő elkészítése.

A régebben történt, be nem fizetett előjegyzéseket kérjük mielőbb befizetni, hogy azt kamatoztatás végeit a takarékbetéthez csatolhassuk.
Mivel bizonyára vannak, akik megfeledkeztek régebben történt jegyzéseikről. a be nem fizetctl.de bejelenteti silkö-jegyzéseket (november, december. január havi jegyzéseket) a napokban te fogjuk ehelyütt közölni.
,<tz áll. polgári leányiskola Pető/l önképző Köre egy kis farsangi előadásának az alsóbb osztályos növen-
Hotel Tamaulipas
(Détamerikai emlékeimből) lrü : Pichy-Horv.Mll Rezsó (2) Már éppen be akartam hatolni a ház belsejéhc, de ekkor hirtelen kinyílt az ajtó. Öreges, megroggyanó térdű emlier jött ki rajra, ingujjban, elnyűtt sapkában, mezítláb.
— Szállás tetszenék, ugy-c? — kérdezte és nyomban ineg is felelt a saját kérdésére: — Igen ... igen. Hát csak tessék. Erre... Csak ön: után I...
A ház másik oldalára kerültünk és felszaladtunk egy korlátnétküli, lélraszerű falépcsőn, amelynek fokai nyikorogva jajdultak meg a lépteink alalt. Köztien az öregember rnonolo-gizált, amiből szerencsére sikerült megtudnom hogy csaknem minden szobája lele van, egyetlenegy kivételével már valamennyiben laknak. — fiát lássuk azt az egyet! Elszántam léptem be egy rozoga, festetlen ajtón, amelyen csak kívülről volt kilincs.
Törött táblája, piszoktól fényes faasztal állott a parányi szobalyuk közepén. Az asztal háromlábuau, rokkantai] állt, a negyedik lábát egy ócska szék telte ki. Két szék — mindkettő törött lábbal — egy nyomorúságos vaságy, aszkéta egyszerűségű szalmazsákkal, huzat és ágy-
nemű nélkül, egy viseltes lóca, bádoglavórral és feketére öregedett bádogkancsőval, voltak még a szobában. És egy kép. amely a riachue-loi folyami csatát ismertette, a para-guay-i indiánok nevezetes fegyvertényét a brazíliai páncélosokkal, ágyukkal és golyószórókkal szemben.
A bejáratul szemközt ablak volt a falban Az ablaktábla közöli nem láttam reflexeket Odaléptem és átlöktem rajta az öklömet. Nem csalódtam : az ablaktáblákban nem voll Üveg. De nem volt szúnyogháló sem.
De laktam én már különb vityillók-ban is Puirba Arenastól a Sajaig I Sokkal ridegebb, barátságtalanabb és veszedelmesebb helyeken is aludtam, éltem és pihentem, mint ez a zengzetes nevű Hotel Tamaulipas!
— Tulajdonképpen miért nincsen ablak a szobán? — kérdeztem a szálloda érdemes gazdáját.
Az öregember hétrét görnyedt (miközben teljes meztelenségében mutatta meg billiárdgolyő simaságú tarkóját):\'
— O.cszennyor. — mondta alázatosan — itt meleg a klima, jót tesz a huzat éjjel.
— De miért nincs kulcs az ajtóban V Hogy zárjam be az ajtót?
— O, itt nincsenek tolvajok, minden ház nyitva van itt éjjel-nappal... — alázatoskodott az öreg.
Minden ház ... Ezt olyan játszi könnyedséggel és meglepő egyszerűséggel ejtette ki, mintha pont az ablak alatt soiakozott volna fel egy nagyobbacska város sokszáz háza ... és nem a vigasztalan pusztaság közepén leltünk volna, — száz. és száz mértföldnyire minden lakott helytől,..
— Szúnyogháló?
— Ó, azt azonnal hozok I (Végre valami amit kapni lehet).
Kihátrált az ajtón és nagy sietve elment, hogy soha többé ne jöjjön vissza.
Vártam öt percig, vártam liz percig, negyedóráig, talán még tovább is. A szállodás nem jött vissza.
Alaposan körülnéztem a szobában. A padló, amely egész biztosan sohase látóit még surolókefét, idegesen mozgott és recsegett a lépteim alatt, a lörötllálm asztal és a beteg székek ütemesen biccentek meg \'a sétám alatl. . aztán egyszerre hideg iramodott végig a tiálgcriiicemen és hirtelen nagyot toppantottam a lábammá! (az asztal és a lábbajos székek nagyol, ijesztőét biccentettek). És elhatároztam, hogy nem alszom ebben a szobában.
Lerobogtam a lépcsőkön és eloldalogtam a ház közeléből.
A vasulvonal mentén, jó messzire ; a züllött karavánszerájtól, kocsi ha-I ladl. Két ló birkózott derekasan és
lihegve azzal a feladattal, hogy a hozzájuk szíjazott társzekeret maguk után vonszolják.
Akkori helyzetben nem volt más választásom, mint vagy a fogadóban maradni, leküzdve ulílkozásomat cs undoromat az egész szálló, a borzalmas szoba iránt, a piszkos berendezés és a zár hiánya miatt lenye-gető eshetőségek iránt, vagy pedig sürgősen és végleg eltakarodni a közelből és máshol keresni lakod helyet Lélekszakadva, regények színes pillangóit csillogtatva meg a szemeim előtt, loholtam hát a kocsi leli.
Közelebbről a kocsi rengeteg apró ládát cipelő társzekérnek bizonyult. A kicsiny lenyőládikók toronyóra-magasságig sorakoztak egymás íoie. Egyforma, gyalulatlan fadobozok vo -ak amelyeket vékony dról tarlói össze. Drót tartotta meg a ládatomyot is a kocsin. A torony tetején vékony legényke terpeszkedett és porlugalos kiejtéssel nógatta a lovait
Ha nem a hegyek irányában liaia™ volna a társzekér, akkor is megk^ reltem volna, hogy felkérezkcdjem és így lakolt helyre juthassak íis"" kának évadjára. De a kocsi a szarii)-vonal mentén a hegyek kéklő u® cakkos vonalai felé kétszeres ok volt arra, hogy szóm eredjek a lovak korraányossávai.
(Vígé kov.)
nfiő március 8.
zalai közlöny
díKckinl szedeti 1000 koronás be-línli diiaiból részint tagjainak adományaiból két sírkő árát gytljlöl* Össze és juiialta el szerkesztőségünkhöz Hüll Cili ny. óvónő kartársai körében szinlén Osszcgyttjti.lt egy sirkóre 70.000 s egyizben már 25.000
k°Ezeken kivtll Hetboly Alajos ny. á\\l elemi iskolai igazgató taniló 1. 07V Pliemitscher Jánosné 1, Wirtb László a Franz-malom fömolnára 1, Uartilifk Oyula takarékpénzlári tisztelő 1 sirkö felállítását vállalták.
A Balatonmenti gazdák helyzete
Zala- és Sómogyország gyönyörű teng(.re — a Balaton — a nnitt esztendőben elhagyottan élte á: a nyaralási Idényt. Ugy az, mint a szőlőtermelés válsága nehéz helyzetbe hozta a Balatonmentén fekvő községek l?kos<ágál.
Reischl Richárd Keszthely nemzetgyűlési képvisel -je, a Balatonmenti g.izdák súlyos helyzetéről a követ-kíiőleg nyilatkozott:
Az igen súlyos gazdasági helyzet, amely minden vonalon érezteli hálását — tokozott mértékben mutatkozik a Balaton mellékén, ahol nemcsak a mull évi rosz gabonatermés, a szó.őlermést ért katasztrófa, jégverés, peronoszpóra, dcva rosz fürdőidény is hozzájárullak az illapo\'.ok folytonos rosszabbodásához és valóban kétségbeejtő a korábban virágzó és boldog Balaton-vidék általános helyzete.
Nemcsak a gazdák panaszkodjak, akik a nyár óta természetszerűen eladósodtak, mert nemcsak a gabonájukat kellett készpénzért megvásárolniok, hanem még az. adók kifizetésére is kölcsönpénzt kellett szerezniük, de az építkezésnek majdnem teljes hiánya folytán az itteni ipar is pang, a kereskedők helyzetéről még csak nem is szólva.
Az idei ftlrdcévad oly szomorú jelek közölt fog megindulni, amilyen t Balaton partján még alig volt.
Oka ennek elsősorban a sokféle közteher és különböző adó, amely annyira megdrágítja a balatoni nyaralási, hogy a legtöbb nyaraló a külföldi fürdőkre szándékozik menni, bár a villa és szálloda-tulajdonosok is megérdemlik, hogy korholásl kapjanak, mert tulmagas áraikkal nem kis mértékben hozzájárullak ahhoz, hogy a fürdőző magyar sót külföldi közönséget is elijesszék. Azonkívül a nyári élelmiszeripar is szeríölölle drága.
Hévízen az idén strandfürdő épül, amely a maga nemében világ-rpccrtli-lás lesz, mert nemcsak homokban, hanem a világhírű iszapban is módjában lesz a fürdózőknek a napon sütkérezni.
Az épilkezési kedv az egy Balatonmentén teljesen pang.
Keszthelyen nagy építkezés kezdődik a közeli napokban a herceg Festetich Tasziló által a Balatoni muzeum céljaira adományozott óriási építkezési anyagból, közadakozásból és állami hozzájárulással megépül a Balatoni Muzeum székháza.
Azonban itt is akadályok merültek lel. Ugyanis nem sikerüli, hogy a muzeum tulajdonát képező épületeket a kincstár a posta, cscudőrségi és pénzügyőri székház céljaira megvásárolja.
Sőt még a remélt állami hozzájárulás is késik, holott a város már eddig is több mint 300 millió koronát adott e célra.
Az Ipartestület elöl-járóságának multévi munkája
Nagykanizsa, március 7 A nagykanizsai Ipartestület, mint ismeretes, ma, vasárnap délután laitja évi rendes közgyűléséi. Kzt megelőzőleg az elnökség cl\'terjeszti az elmúlt esztendő tevékenyégéről szóló jelentési, melynek tartalmi ismertetését a kővetkezőkben adjuk:
A jelentés elö>zör az általános helyzettel foglalkozik. A multévi rendkívül rossz termés az ipart és kereskedelmet oly mértékben elgyen-gitette, hogy ha ez az idén újból megismétlődnék, katasztrofális hatással lenne nemcsak i.z iparos és kereskedő osztályra, hanem az egész országra. A jó termés cller.hen az emberek vásár lóképességénck emelésével fellendíti ezeket a foglalkozási ágakat, az ipar és kereskedelem minden szakmáját is
Az egyre fokozódó Uzleitelenrég-hez járulnak a szintén egyre fokozódó adóterhek, melyek a legtöbb iparban máris meghaladják a teherbíró képességet.
mfíár mindnyájan ál vagyunk hatva — irja a jelentés — boldogtalan hazánk talpraállilásanak magasztos eszméjétől és tudjuk azt, hogy a trianoni igazságtalan Ítélet következtében az ádázán terén el kell mennünk az áldozatkészség legvégső haláláig, ez azonban nem mehet a határon tat is, odáig, hol már az egyes adófizető polgárok romlása veszi kezdetét."
Az iparosság hive a progresszív adó-rends/.ernck. Kérik a kisiparnak egy törvényileg megállapított minimum határáig tehermentesítését.
A jelentésnek a munkanélküliség kérdésével foglalkozó része megállapítja, hogy Nagykanizsán más városokhoz, főként. Budapesthez hasonlítva nagyobb arányokban nem lépett fel a munkanélküliség. %
Az Ipartestület elöljáróságának 1924. évi január 7-én tartolt ülése foglalkozott a nagykanizsai járás 27 községének az Ipartestület tanoncvizsgáló bizottsági hatásköréi* való utalásával.
A február 14-i előljárósági \'Jlés kiküldöttet delegált a budapesti iparos-kongresszusra, 3 évre tanonc-vizsgáló bizottsági elnököt, alelnököt és tagokat választott, felülvizsgálta az előző évi zárszámadást és elkészítette az 11)24. évi kÖÜsC^velést.
A március 3-i ülés kanoid ló bizottságot küldölt az 1921-1 •.\'.» kisorsolt 10 rendes elölj íróság; helyeit ujak választására.
Március 9-én volt az Ip.utcsüüet évi rendes közgyűlése az Ipw. titkára, UUmann Jákó jelenlétében.
Április 7-én kiegészítették az egyes bizottságokat. A pénzűn..-k b.sn-molója szerint a tavalyi f írs.mp bál 3.282,324 koronát eredménye/ J\'.
Május 5-én a testületi székház és vendéglő tatarozási mu: Wlatai al, uj lak- és üzletbérekkel o l X Május 26-án tárgyalta az elöljáróság a forgalmiadé nehézségeket s a vendéglői \'italmérési engedély sürgős kieszközlését.
június 2-án a latarozási munkálatok végleges h jtárózatán kívül, el-agott iparosoknak rendkívüli segélyt utaltak ki. . , • .a
Jánius 7-én újból a íorgalmiadó-üg vekkel foglalkoztak s az iparostanonc kiállításon kitűnt tanulok jutalmazására 200\'.0()0 koronát utalt ki.
Augusztus 5-én foglalkozott; az elöljáróság a Városépítő 3 milliós adományával az elagott iparosok
menháza céljaira. Ugyanekkor elrendelték a székház ablakjainak festéséi, kiküldötteket küldött a miskolci országos iparoskongresszusra s a pénztári felesleget 1 százalékos kosztkamatra a helyi bőripari szövetkezetnek adták.
Szeptember 1 én az elnök beszámolt a miskolci útról s állást foglaltak a Kézműves Kamara felállítás* ügyében.
Október (i án az ipartestületi jegyző mellé, tekintettel a feltorlódott munkára, segéd munkaerőt rendeltek ki.
November 3-án a kisipari hitel küldésével foglalkoztak, felhatalmazást adtak, hogy a menház-alapra vásárolt 1600 téglát téglakamat ellc-néb.-n kiadják valamely vállalkozónak.
December 1-én kiutalták az évi szokásos segélyeket, az alkalmazottak karácsonyi ajándékát.
Az Ipartestület Kölcscy-utcai házát a menház-alaptól kölcsönvett pénzen vásárolta. Ezen összeget valorizálva fizetik vissza. 25 milliót már megfizetlek, 25 millió ez évre van előirányozva.
Az elfljáróság a tcstQk-ti uj székház felépítése és az iparos nyugdíjellátás ügyében az első kezdő lépé-sc!.\'\',t megtette.
Az elmúlt évben 11 ipartestületi tag hall meg. 1924 végén a tagok szama 1154. Ugyanebben az évben iparjogot nyeri 101, iparát hcszdn-telte 45, iparát szünetelteti 8 iparos. Tanoncszerződést 427-et kötöttek, ebből 116-ot felbontottak. Felszabadult 251 tanonc. Ezek kétharmad része már az uj töt vény szerinti vizsgát telte le. Iktatott és elintézett ügyek számú 657 vo\'.t.
mm hírek
Arany János leánya. Nagyváradról jelentik: Arany János egyetlen leányának, Juliskának földi maradványai a nagyszalontai líákóczy-uli temetőben feküdtek. A tcmelöt évekkel ezelőtt bezárták, ine.-t teljesen megteli. A h.tóság felszólította a temetőben nyugvók hozzátartozóit, hogy halottaikat vigyék át az uj temetőbe. Arany János özvegye e kívánságra elhatározta, hogy Arany Juliska tetemeit, átviteli az uj temetőbe. Nagyszalonta díszsírhelyet adományozott a költőkirály leányának, kinek tetemeit uj kopólsóba lellek, melyet néhány úriasszony ibolyával halmozott cl és áthelyezték az uj tcmrtöbe.
S AJTÓEST ÉLY

Rendezi a
ZALAI KÖZLÖHY szerkesztősége
1925. éui mát-ciuo hó 14-én s Pcljárl Egyltt 0U<« ««ltll htlyllégiibeo
Irodalmi és míívészetl est
..Március 15-ének apotlieoztsa - s a j 8 v ö á I nt a* =
i rí»«WI 1I5Ó »ll«BO«.kut ÍWK^P i«VJU!.>ÍVJÍI <i ítwlVil
A* católy kezdotc pont 9 órakor
9 órakor a terembe ve*ct» ajtók tvciairíl
bcriMlnrt * a VOsín lövök
CMik el*A itiAma tiün nyernek bebocsátást.
Helyárak: Páholy 6személyre 250000. I. hely 45000. II. hely 35000,-Itt. hely 25000, földszinti álló 15000. karzati álló 10000 korona.
ji9Y«k tISra vállhit >< • „latol K«zl»ay" Uadó-hivatalában (M «t 5.) A «. * «
(ugja ItnufUinl. ■■■><:? kC.txrMM >t elóidít «lilt ktrűl kk-uOtra.
NAPIREND
Március 8, vasárnap
Római katolikus: Remin. Protestáns: Zoltán. Izraelita: Sob.it hó I?.
Nap kel reggel 6 óra 28 perckor, nyugszik d.\'lulán 5 óra 54 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint változékony, enyhe Idó vájható, helyenként csővel.
Jókai emlékünnepély délelőtt Vil2 ot.tkor a* Urániában.
A Nagykanizsai Ipartestület évi tciitles kozgyiilése a Városháza dísztermében délután Va3 órakor.
NTB- -Zrínyi tralnlngmérkózés dél-: után > <3 órakor a rhiyi-spoillelepen. A Transdonubla Spoct Egyesület közgyűlése sajat helyiségében (Zilnyl Miklós-utcai zenede) détután 4 órakor. \' Eucharisztikus Gyermekszövetség : tagfelvételi ilnimpséyc a ptebáula-temp-lomban dtlutá-i 4 órakor. Országos Kamara SzinhAz, délután órai kezdettel: Anatol, vígjáték; este órai kezdettel: Szabin tiók elrablása, bohózat.
Cercle de Danse délután 5 órakor a
Central souterralnjében
Clpészipari szakkiállítás a fémipari szakiskola elvftcmeletl 3 szAinu termében. Nyitva egész nap.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör llccálU elóad-isa {Maliltr Ede egyetemi tanár: Tut-AnktiAnien es kora) a Kaszinó nagytermében este Va9 órakor.
Mozi. Uránia: A két obsitos, katona-dráma b k-lvonasban Viliig: Lélekidomár, Jókai rigénye után Kajnay Gábor. Ma-lyasovszky Ilona és Szóreghy Gyula ló-szcrcplésevcl. lilúadátok kezdete délután 3 és 6, este 7 és 9 órakor.
Március 9, hétfő
Római katolikus: Franc. Protestáns: franc. Izraelita: Sebat hó 13.
Nap kel reggel 6 óra 26 perckor, nyugszik délután 5 óra 55 perckor.
Országos Kamara Színház, bucsu-c\'.óadás este 8 órai kezdettel: Kísértetek, Ibsen szinmUvc.
Mozi. Uránia: Tudományos elóadás. Mulár»zárnyon Afiikába. Benyt üergs vllágliliU madárfilmje. Elóadás kezdete este 7 órakor
LEGYENKÉNT
tízezer korona pénzbüntetést kellett fizetnie egyik nagykanizsai vendéglősnek, meri a köztisztasági és közegészségügyi hatósági szemle alkalmával frissen meszelt mosogató-konyhájában a jelentés szerint: .... három darab döglött légy csüngött a falon
Igazán bámulatra méltó a vizsgálatot végző hatósági közegek éleslátásai Még talán honorálni is tudnánk ezt a buzgóságot, ha a döglött legyek háromtagú csoportján kívül még egynéhány köztisztasági és közegészségügyi mulasztásra kilet-jedne az ellenőrző hatóságok nem kevésbbé erélyes figyelme.
Hogy egy valamikor sokat, azonban hiába emlegetett köztisztasági és közegészségügyi hiányosságot :;alit-sek — ott van például az Ördögárok, ami a városon végig nyíltan vezeti le a félváros szennyét, piszkát. Vájjon, ha egy döglött légy tízezer korona, mennyire kellene akkor büntetni a várost ezért a szégyenteljes pár kilométeres árokért ?
A köztisztaságnak és közegészségügynek ennél nagyobb semmibevevése csak Ázsiának a kulturdtól még messze eső városaiban ismeretes, ahöl az utca a szemétdomb s a dögtt-mető is.
zalai közlöny
>025 március 8.
Nagykanizsa városa ezt a bacil-tusoktól hemzsegő, dögletes levegőjű nyitott árkot, mely emberek lakhelyéül szolgáló házak, udvarok k\'izt csörgedez, szemhunyorítás nélkül tűri évek óta s még beláthatatlan időkig • s ugyanekkor három darab döglött légyért, mely a falra ragadva alussza örök álmát, idézéseket irat, tárgyal, ilél és — büntet.
Ezalatt az Ördögárok nyugodtan fertőzi tovább a kutakat, terjeszti a betegségeket, veszélyezteti a közlekedést. szennyes, bűzhödt vize záporok alkalmával kiont az udvarokra, kertekbe és végrgmosdatfü mindazt, ami néhány nup múlva talán az asztalunkra kerül.
Három döglött légyre vasszigorral csap le a városi szabályrendeletek kérlelhetetlen szigora a köztisztaság és közegészségügy nevében s ugyanakkor érdemes intézkedés nélkül tűrik, hogy a minden rothadást magába gyűjtő, nyitott Ördög-árok ugyanezeknek a legyeknek légióit tenyéssze és árassza Nagykanizsára és a kies partjain lakóknak örökös veszedelmeket tartogasson.
Azt hisszük, hasonló, a vendéglő mosogatókonyhájának falára ragadt döglött legyeknél is sürgősebb feladatok másutt tó kínálkoznak a \\.áros közegészségre vigyázó vezetőségének figyelmébe... __(&0
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Március 12: Zrinvi Irodalmi é* Művé-nzcti lk-t liceális előadása (Síigetl Kár«4y dr. A Balatonról) a Kawinó lU^Urmcben este fél 7 órakor.
Március 14: .Sajtó - estély.* A .Zalai Közlöny" sjterkesílöségének mtUoro* es-télyc a l\'-in-.ii Egylet Ohmc* emeleti helyiségeiben. Kc/dctc este 9 óiaV>r.
Március 15: A Zrinyi Ir-OHmi cs Művészeti Kör március 15-iki emlckünnej^.ye.
Március 19: A Zrinji Irndalmi én Mü-ré?zcti KOr liceális előadása (öV<j*<i//ü>iila történelmi előadása) a Kaszinó nagytermében <»te fél 1 órakor.
Március 23: A Zrinyi Torna-Egylet ünnepélye.
Március 25: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti K-*r liceális előadása (ilr. Lukiriieh Imre) a Ka»jir.ó nagytermében e>tc léi 7 órakor. #
Március 29 : A Zrinvi Irodalmi és Művészeti KOr Jókai emlékünnepélye.
Április 2: A Zrinvi ItodalAtl és Művészeti Kör liceális előadása (/> mj-in I. « dr) a Kaszinó nagytereiében este fél 7 omkor.
Április 16: A Zrinyi llodalmi é» Művészeti Kör liceális előadása (dr. Thvhvy Zsigmond) a Kas/inó nagytermében c>te fél 7 órakor.
Április 23: A Zrinyi Irodalmi é» Művészeti K\'ir liceális előadása (Kettnttn t\\:<cnc) a Kaszinó nagytermében este léi 7 órakor.
harisnyák
elszakithatatlanok
Mindenütt kapható.
— Az Eucharisztikus Gyermek-szövetség első tagfelvétele. Ma
délután 4 órakor lesz a szcnlferenc-I rendiek templomában a központi \' elemi iskolák tanulóiból alakitól!
EucharisztikusGyermckszövetségcIsó
ünnepélyes tagfelvétele, melyre a szülőkel és érdeklődőket meghívja -z igazgató. A felavatandó tagúk összlétszáma 120. Ezek közül húszan ingyen kapták meg a 15.000 korona értékű szövetségi érmet és szalagot. A Szövetség igazgatója P. Bakoss J. Ágoston ferences áldozópap.
— Az Ipartestület közgyűlése. A nagykanizsai Ipartestület ma délután fél 3 órai kezdetid tartja évi rendes közgyűlését a városháza dísztermében.
— A felsőtempfom harangjai. Mikor a felsőtcmplom harangjait civil lék, a város kilogrammonként 3 koronái kapott azokért. Az cgvik clrekvirált harang 160, a másik 260. a harmadik 380 kilogrammos volt. Kapóit tehát a város akkoriban kb. 2400 koronát. ,\\ felsőlcmplomnak pe.lig, hololt ebéi; veszteségeit már majdnem minden kis falu is pótolta, mindmáig csak cgv kis csengctyüjc maradt a tornyában. Gazdag Ferenc püspöki biztos összegyűjtőit az uj harangok beszerzésére 20 millió ki .rónát s most kérte a várost, hogy mint kegyúr, gondoskodjék a harangok bcsz<Mé.v\'töl, vagyis az értük kapott mintegy 2403 kormát valorizálja s kamataival, valamint az általa gyűjtött 20 millióval egy ült az clrekvirált harangoknak ujakkal való pólláíára fordítsa.
— Jókai cinfékünnepély. A Movc főosztálya ma délelőtt fél 12 órai kezdettel tartja műsoros Jók.\'i-cmlékünn-.péíyét a? Urániábtn. Be-léptidij nincs. Műsor: Zongoras/ám, előadja Arr.t erger Rudolf karmester. Einlékbeszédet mond Kemény János kegyesrendi rcátgimnáziumi tanár. .Mozdonyok l»eszélgolnek Aradon" KrUg-.r Aladár költeménye, szavalja Kumpcrihné Hcllbeck Irén. ^Melyiket a kilenc közül" Jókai Mór elbeszélése, szinre alkalmazta Sass Ede. Személyek: János mestej: Somogyi Fccnc; gyermekei: Teruska, Szily Márii; Sándotka, Gyarmati József; Juliska, Búza Margit; Ferike, Keszler Fercnc; Jtnoska, Molnár Elemér; Hurka, Horváth Valy; Palika, Üline Palika; Piriké, Horváth Józsika; Biiike, Siagly Klára; Háziúr: Földy János; Házmesterné: Stegly Mariska.
— Üzletek vasáruapj nyitva-tartása. A városi tanács az érdekeltek kérelmére megengedte, hogy a rvf s, rövidáru, textil, vas és kéz-müáru Kereskedések üzlethelyiségei-k t vasárnaponként délelőtt 10 óráig nyitva tarthassák.
— A Snjtó-Estély divat rcvfy-jéhez jó alakit próba-hölgyek kerestetnek. Jelentkezés keddtől kezdve a „Zalai Köz\'öny" szerkesztőségében délelőtt 9 12, délután 5 -6 óra között.
—. Adomán^. A nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet vezetőségének tagjai f. hó 6-án megtartott \'választmányi ülésén elhalt Gerócs György tagtársuk visszamata-l dott 5 árvája részére 200.000 koro-; nát adományozott. | SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
Prágai Nemzetközi Vásár.
A látogatók március 12-étól április 8 áig vizűm nélkül és 33 kedvez? mennyel utazhatnak. — Igazolvány Tinzer Miksánál, Budapest, VII., Akácfa-utca 50.
— A nemzetgyűlési választól névjegyzékek kiigazítása. A központi választmány által a választási névjegyzékek kiigazításával meg-bízoit összeíró küldöttségek március 10 tói március 2l-ig bezárólag hétköznapokon délután 5—7 óráig tartják üléseiket. Az I. szavaz\'-kör összeíró küldöttsége az Arany János-utca 5. számú elemi iskolábui (2. sz. terem), a II. szavazóköré a Rozgo-nyi- utca 25. Sz. elemi iskoláiul! (9 szánni terem), a III. szavazókölé az Arany János-utcai ovodaban, a IV szavazóköri a Rozgonyi- és Hunyadi-utca saikán levő elemi iskolában (3. >z. terem), ai V. szavazóko r a Városilázi I. emelet, 15 ajtó a!al». a VI. szavazóköré a Nádor uicai ovodábnn, a VII. szavazóköté a Tclekvul 15 sz. elemi iskol.tban, a VIII. szavazókölé a Tarhá/ak Hajcsár-ut 6. sz. iroda helyi légében, a IX. szavazóköré a Templom tér 5. sz. elemi iskolában (1. sz. terem), a X. szavazóköré Szent Flórián tér 17 sz. o.\'ódában, a XI. szavaz\'-köré a Kisrác-utca 25. r-z. elemi iskolában ülésezik. A város területének szavazókörökre való beosztását feltűntető kimutatas minden egyes ös>zi iró küldöttség működési boyen megtekinthető. Az összeírás hivatalból .történik, azonban választójogának igazolása végett a küldöttség előtt biiki megjelcnhetik. idézésre pedig mindenki megjelenni és a választási jogosultság; megállapítási-hoz szükséged okiratot felmutatni tario/ik.
Eljegyzés. Kapj!: Mancika Nagykanizsa, Hóbor István Li ténye, jegyesek.
— A Zrinyi Torna Egylet ünnepélye. Már hírt adtunk arról. lu»gy a Zrinyi Torna Egylet megalakulása negyedik évfordulóján, e hó 23 áu este nagyszabású ünnepélyt rendez. A spoii minden ágát egyformán művelő egyesület négy évi crcd-ményteije* működéséről vonzó műsor keretében számol be. Különös érdekességet kölcsönöz a műsornak, ho^y az élő és állóképekből álló programmszámok egy része a Zrinyi T. 7:.-ben tömörült ismert nagykanizsai sportkedvelőket inul tji be a nagyközönségnek. Az érdekes és változatos műsort legközelebb közöljük.
— Ma a Cercle de Dansc teáján Jazz Band játszik!
V- A tűzoltótestület kö/gyülése.
A .nagykanizsai önk. tűzoltótestület . rctidcs évi Wjfcgyülését folyó hó 29 én j délután 3 órakor a városház lanács-i termében tartja meg s e;rc a testület összes tagjait tisztelettel meg-liivja a Választmány. Tárgysorozat:
a) Elnöki és főparancsnok-! jelentés.
b) Zárszámadás és vagyonkimutatás beterjoztése és a feltuegtés megadása. c) 1925. évi költségvetés megállapítása, d) Szolgálali érmek igazolványainak kiadása, e) Elnökség, választmány, számvizsgáló bizottsági tagok és a működő tisztikarnak megválasztása, f) Netáni indítványok.
— Czipészipari szakkiállítás.
A nagykanizsai hat hetes czipész. ipari tanfolyam méltó befejezésekép a tanfolyam hallgatói által készített szakmunkákból és rajzokból szakkiállítást rendeztek, melyet tegnap este 7 órakor a fémipari szakiskola első emeletének 3. sz. termében Csizmadia Kálmán fémipari Szakiskolai igazgató nyitott meg. Csizmadia igazgató megnyitójában hálás elismeréssel adózóit azon törekvő Cipésziparosoknak, akik a mai kor szavát megértve, saját tökéletesítésükre és iparukban való magasabb kiképzésére hat hetes továbbképző tanfolyamra jöttek össze, hogy az ott nyert tapasztalatokat ugy a" Mi.lt mint a nagyközönség hasaiára érvényesítsék. Balogh Jóíscf fővárosi szaktanító a megjelent közönségnek megmagyarázza a szak-ta:>fo!yam mibenktét és gyakorlati hasznát. Pinlaries Márton a cipész-ip.nrosok szakosztályának elnöke a megjelenteket ezután végig kalauzolta a ki/hifáson és szakszemen t.kimagyarázta a nagyszámú érdeklőtöknek azokat a tökéletesítéseket, melyeket a tanfolyam hallgatói clsa-jíiitottak. Bazsó József ipartestületi elnök ezután hosszabb beszédben melegen megköszönte az iparosság nsvében Csizmadia igazgatónak fáradozását az ip-.rosság érdekében, hogy ismét lehetővé lelte nekik az ipari továbbfejlődést. Kéri további támogatását az iparosság s/ántára. Krátky József dr. polgármester-helyettes Nagykanizsa város közönsége nevében elismeréssel adózik az iparosságnak és köszönetet mond C«i*n>adi.t igazgatónak és a tanfolyam vezetőjének Balogh J\'izsef szaktanítónak. A nagyszámban megjelent közönség nuV sokkáig mai.-.dt a teremben és a legnagyobb érdeklődéssel tekintelle meg a kiállítási. A szakkiállítás ma vasárnap egész nap teljesen díjtalanul megtekinthető. A kiál\'itás a nagykanizsai iparosság annale.-fibenaran) lapra tarthat igényt
— Tnt-Ankh-Anicn. A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör ma. vasárnap e*te fél 9 órakor lailia a Kaszinó nagyit rmét>en leRközcIcwi liceális előadását. Ezen alkalommal ■Mahler Edr budapesti egyetemi tanár, a ki.áló történész, nyelvész és egyiptológus fog előadást tartani. Tut-Ankh Amcn sírjának feltalálásáról, illetőleg a sirban felfedezett leletekről. A jeles tudósnak minden tekintetben érdekes és tanulságos eóadására felhívjuk olvasóink figyelmét. Az előadást 4 -5000 év történetébe fog visszaveretni és fog megismertetni bennünket ennek a kornak magas művelődési viszonyaival.
Sajjió-Es^éfly
clivat-revuchox jó alakú prób:ihötf)yek krrcstotnok. \'JolonVkeacni keddtől kexdvc u „ZALAI KÖZLÖNY" »xer-keaxtösí-fjíbcM d. c. 9—I2-Ig» riclutÁn 3-6-lfl- ___
Ateqiobbciyarí.uupcii/.:v.^

11 i\'i
-PURIM-ESTELY
valamint jó
WOLLAIC JENŐ vendéglős.
március (O-én, kedden a Wollák ucndcijlöbcn, hol igen j(M fug mulatni. Elsőrendű pogány vári és balatonmellcki borok, valamint jó purimi ételekről gondoskodva van.
Purim-cstcly Szíves pArttn^St Kir
cigányzenével.
3?
S 1
H í"
is
s
lOM március S.
ZAUI KÖZLÖNY
_ Március 15-iki Ünnepély. A
unvc főosztálya 15-én délelőtt II árakor az Uránia mozgóban hazafias oonepéllyel l«Wol a nagy idók emlékének. Az ünnepély mUsorál legközelebb közölni fogjuk.
s3 Ccrele de Dansc ma délután 5 órakor. Jazz Band zenéje mellett tartia szokásos lánctcáját. Az elmúlt vasárnap technikai akadályok miatt a jazz Band nem játszhatott, azon-
ma (ellítlcn játszik. _ Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán született 10 gyermek az el-llt héten. Ezek közül 7 fin és 3 leány. Házasságot kötött 2 pár: Kápolna György kertész Ugor Teréziával Juhasz József kercsked í Zso-tlái Rozáliával. A halálozások száma 15 volt. Elhaltak : Marion Ferenc 11 nloos bélhurut, özv. Somogyi Hen-rikné Ditrichstein Szeraftu 82 éves geekori végkimerülés, KállovicsLiszló magánzó 78 éves végelgyengülés, ÖZV. Weisz Györgyné 82 éve, aggkon végkimerülés, Geróes György malommunkás 38 éves tüdőgyulladás. Nagy János csizmadia 65 éves szív. billentyű lob, Kovács József 16 napos veleszületett gyengeség, özv. Ko>ács Jánosné Kovács Éva 02 éves tüdőgyulladás, Födő Péter 43 éves városi hivatalszolga tüdővérzés, D-ni József 14 napos ránggörcs. Erményi Jóisefné Kis Rozália 46 ével szervi síivbaj, Koszorú László 19 hónapos torokgyik, özv. I\'álics Jánosné Pap Katalin 76 éves végelgyengülés, Sanyi Pál 59 éves uradalmi béres batzsingrák, Bojtor Borbála 31 éves napszámos méhrák. — Kulturelőadások Kiskanizsán.
Kiskanizsai Katolikus l!ju»\'o;i Egyesület tavaszi Kulltir-clőadásai vasát- és ünnepnap d. u, fél 4 órakor (vagyis litánia után) a templomtéri iskolában. Március 15 én Nemzeti ünnep (a templomtéren népgytl-lésscl), mire. 22-én A magyarnemzet történelmi hivatása, előadó Filö Ferenc igazgató, márc 25 én Buliásunk okai, előadó Béres János igazgató: márc. 29-én Szociáldemokrácia mtiltja és jelene, előadó Bakoss_ P. Ágoston hitoktató; április 5. Védekezés a tüdővész ellen, előadó Kovács IHés tanitó; ápr. 12—13 án A cigány népszínmű Szigligetitől. Előadja az lljusági Egyesület (az udvaron). Mindegyik kulturális előadás alkalmával irredenta ének és szavalat is lesz.
• Ma a Cerclc dc Dansc teáján Jazz Band játszik 1
— Március idusa a Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesületben.
A Ki<kani/sai Katolikus Ifjúsági Egyesület jövő vasárnap, március 15-én az iskola elólli templomtéren délután (litánia végeztével) fél 4 órakor népgyűlés keidében ünnepli a nemzeti ünnepet a kAvctkezó műsorral: 1. Hiszekegy, Énekli Néme:h Jenő tanitó vezetésével a Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület dalköre. 2. Megnyitó beszéd. Tartja Ehrlich I\'. Alajos, az Ifjúsági Egyesület egyházi elnöke. 3. Talpra magyar. Petőfitől. Szavalja Nagy József egye-f.üieti lug. 4. Ünnepi beszéd. Tartja Németh Jenő. az Ifjúsági Egyesület világi elnflke. 5. Március 15-ike. Szavalja Ölvös László egyesületi tag. (». Záró beszéd. Taitja Bakoss P. Ágoston, az ifjusági Egyesület, egyházi alelnöke. 7. Himnusz. Énekli Németh Jenő tanitó vezetésével az Ifjusági Egyesület énekkara.
— Képviselői beszámoló Kaposvárott. Gróf Hoyos Miksa e hó 25-én taitja beszámolóját. A beszámolóra több miniszter és az cgvsé-gespárt számos tagja jön le Kaposvárra.
— Rablógyilkosság. A ingyrá-
— Rádióállomások Zalacsány-bnn. Daithdnyl Pál gróf zalacsányi nagybirtokos és Goazlonyi László zalacsányi p!ét>ános rádiófelvevó készüléket rendeztek be maguknak.
—Tüzeset. A cserfői szőlőhegyen eddig ki nem derített okból kigyu-la dl egy lakóház, amely a gazdasági épületekkel együtt teljesen elhamvad. A gyors tűzoltói beavatkozás elejét vette a iüz tovaterjedésének.
— Tolvajlás az állomáson. Se!>ó József gógánfai gazda zsebéiül a tlltjei állomáson ismeretlen tettes kiemelte a pénztárcáját, mely közel négy millió korona készpénzt tartal-mázott. Az ügyes „rajzoló" az utasok tömkelegében angolosan eltűnt.
— I.azaristaatyák Lakócsán. A zalai közönség alig tudja, hogy a szomszéd Somogymegyében lazarista atyák telepedtek le Budapestről — Lakácsa községben. A budapesti rendházukat átadták a vallásalapnak és ennek fej- ben a vallásalapból >záz hold fóld.t kaptak a lakócsai határban. A rendnek jelenleg öt miséző papja és öt szolgálatot tevő tcstvérje van. A terv szerint Lakócsán ujoncházuk lesz és a szolgátatszámára ipari mü-
- KaoiogyisKossag. a ingyr> ,CV(. leslV(ircl< szin, kosi crdChen hu l d t.laltak,.melynek m.qJj feje két helyen át volt lőve és bor- 1 3 — ......ségés
zalmasan eltorzítva. A csendl \' az r.rvo ;rendőri vizsgálat mcgallipi | totia, hogy a hulla Dénes György I a mull pénteken távozott el hazulról. , És mert biztosítási üzletekkel is fog-i lalkozotl, otthon nem tünt fel távol-i léte, hisz néha egy hétig is távol volt hazulról. Dénes Györgynél na-I gy..bb mennyiségű pénz volt s mi-• vei azt n.-m talá t ik meg nála, biz-I tosr.i veszi a csend jríí^. h >gy rabló-j gyilkosságnak e->e:t áki>z»tul. I — Zalaegerszeg színházat akar építeni. A színház torén Zabe-cr-sze/. tcstváváiosban is ugyaii\'üok ? vis öuyok mint Nagykanizsán. Most erős társadalmi\' mozgalom indult I mrg Zalaegerszegen amely egy állandó kőszinhiz épilését tervezi. Váljon ott is olyan eredménnyel — ! mint Nagykauitzán? i — Pályázat a pécsi ügyészségi elnöki állásra. Az igAzságlL\'.yiui-niszter pályizatot hi\'d .t a p;c<i kir. ügyész égi elnöki állasra. Pcclewi Dénes, a pécsi ügyészség vezetője nyugilmaztatását kérte és mivel a beosztott Ügyészek közül fiatalságuk miatt egyik se pályázik a vezetőállásra — ezért vált szükségessé
Magántanfolyarn
(Walter Szeminárium) «:2 Budapest, VIII., Rákóczi ut 51. »zám.
fittéül* »(£iB>t/iA\'Uia.<ratWtic< *MíU<V<l I\'
divatárucikkekben
tíCTt" P«4>ivi»trt4.t - *
Szomolányi Gyula
Caonucry-ut 2. .íAm stattt
— (i Hsn^jr* mellett) fltltUbtn. --
— Állatorvosi hir. Serényi István a m. kir. honvédség volt tényleges állatorvosa állatorvosi rendelését megkezdte (Erzsébet-tér 13. sz.),
Ma és minden este kaposvári ÜjU\'gh Kir.ily hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
— Schwarcz Dezső cégnél tiri és nöi divatárukban legszolidabb ki-szolg\'lás.
— Elveszett galamb, melynek lábára egy karika van forrasztva, eime megtudható a kiadóhan.
= Filharmonikus hangverseny A Budapesti Filharmóniai Társaság •ló tagiról álló zenek ira a Polgári Egyletben március 23 án tartja hang vetseny-t Tillcl Bernát, a.- Operaház karnagyának vezényletével. Solo számmal a kis SzentgyOigyi l.ic hegcdümtlvész szerepel, teljes zene ka ti kísérettel. Jegyek és műsor Sz-rbnél kaphatók.
Futball és teniszlatHlák, ra keltek, tornafelszerelések, toniahlnlák, rportcikkek olcsón kaphatók Szctfc fegyverüzlet Nagykanizs;
Postás bankrészvénytársa III:
pc,i ügyészségi állásra a ,,\'áiyázat j *ta^meg.
^ Utólagos rokkr.nt-fizctés. \' rendelhető . helyi,li ,»stahlva. Mntdazok a hadirokkanrak, özvegyek | és áivák, kik fcbruáii segélyeiket
hild józsef
ípütetfa-, deszka*, iníii-, cement- í< tcrmény-tccreslredése
Nagykanizsa, Kipály-u. 4.
Tclcton 120. szám J<
ni ég lictn vették fel, hétfőn jelentkezzenek a kö/eyámi hivatalban.
— Kiugrott a vonatból. Kelemen Jánosné kelmlai asszony hazautazott a vonaton, azonban uti\'ar>-nóivJ annyira elmerült a beszélgetésbe. hogy nem vette észre, liogy ki kellene szállnia. Zilacsány fe,é , .haladt már a vonal, amikor tuda- | tára jött, hogy tul jái mar Keliidán Kelemen Jánosné akk..r ku.,:rott a , vonatból, de oly szerencsétlenül, ho,:y ballábát eltörte.
főnöki irodájában,
= Friss ásványvizek érkeztek Giesshübler, Salvator, Selters, Katls-badi, Margit és Ágnes. Legolcsóbb árb-ni kapható: Tciitsch Gusztáv drogériájában, Városház épület.
Mindenkinek fontos, lio^y minél olcsóbban szerezze be szükségétéit. filipp mvtdrilgyjrjt-an Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzokitik 35.ÍXX), női harisnyák D. M. C. anyagtól 25000 kötött kebátok és szvetterek S90.000, kötött mellények 195.\'XX) koronába kerülnek.
CSERKÉSZ HÍREK
Piarista cserkészek közös táborozása. Régen kivitelre váró terv valósul meg az idei nyáron, az ország piarista gimnáziumainak cser-kés? csapatai közös nagy táborozást fognak rendezni. Veszprém, Tata, Sátoraljaújhely, Vác, Nagykanizsa, Debrecen, Magyaróvár, Szeged, Kecskemét és Budapest piarista gimnáziumainak cserkészcsapatai minden valószínűség szerint Nógrád-Verőcén, a váci püspökség birtokán fognak táborozni, az eddigi jelentkezések szerint mintegy négyszázan. A táborozás technikai részét a budapesti piarista f gimnázium cserkészcsapata bonyolítja le. A közös nagytábor főparancsnokáig Sik Sándor dr-t, a rendező csapa| jelenleg Rómában időző parancsnokát választ«Jtták.meg.
Uj magyar cserkészcsapat Amerikában. A Magyar Cserkész Szövetség New-York-i meghízottjának, Meclile József cserkésztisztnck jelentése szerint New York magyar negyedében egy magyar cserkészcsapat alakult — Ez a második magyar cserkészcsapat az Unió területen, ugyanis Porth Amboy-ban a mult évben már alakult egy ntagyar csapat, ugyancsak n Szövetség meg-bizoitj.inak kezdeményezésére és támogatása mellett.
Cserkészek zarándoklása Rómába. \\ Cserkész Szövetség a cser-készíiuk római zarándoklatának elő-segítésére felhívja a zarándoklaton résztvenni óhajtó csapatokat, hogy már most jelentkezzenek a Szövetség kOIOgyi h.vatalánál, hol minden erre vonatkozó éitesitést magkapnak. Parancsnoki cngcdelylyel jelentkező egyes cserkészfiukat a külügyi hivatal tog őrsökbe o»ztani.
Életmentő cserkészflu. Tatáról jelentik: Tobb diak korcsolyázott a napokban az Eszterházy gróf tatai uradalmához tartozó nagy tónak már •lvadozó j.-én. Az egyiK diák alatt a tó középen beszakadt, s a diák a tóba Ciett. Egyik társa megpillantva bará ja szerencsétlenségét, azonnal ^•-itségé v sietett, de — ugy látszik — izgalmában nem tudta kellően áttekinteni a helyzetet s igy ő is pajtása sorsára jutott. A komoly veszélyt az ép akkor érkező Köncey űyuia. a tatai 14b. számú „Révay" cserkészcsapat segédtisztje azonnal észrevette s élete kockáztatásával sok veszély után kimentette diáktársait a már már közel lévő halál 1 torkából Az önfeláldozó cserkész-liiit felterjesztették a cserkész életmentő kitüntetésre.
Az olasz katolikus cserkész szövetség uj fócserkészc. A nemrég elhunyt Maiio di Carpegna gróf olasz főcaerkész utódjául Rospiglioni Giovanni Ballista herceget választották meg, ki Róma egyik legrégibb patrícius családjából származik. Elete legnagyobb részét utazásban és vadászatban töltötte s igy szerzett tapasztalatai nyomán már rég nagy bará\'ja a cscrkészmozgaloinnak, méhben megválasztásával most tevékeny részt is fog venni
szalma* c» fehér filc-kalapok mm viuwtékban
mcgrepoorooarbjn^p^sx^^^g naoy ¥Ó|as:Etikbíin «
GYENES ÉS V.HA k».ap(,y^ Kaxincy-uUni Gőtében
szabadalmat
CI.UIIU. OtUc mUkíin iIUPMII
ÁRON ÉS MOLNÁR
HUOAl»EST. VIII.. JÖZSEF KÖHUT 9. SZXM »F«:ulil«k t\'lmoU(.ii«< Uiji»l«n. ÍM
Sodorjon „JANIN\'A" papirt.
zalai közlöny,
1025 március 3.
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
divatnagyóruháza az Arany Kakas hoz
Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok Olcsó árak!
Ei-eileii angol férfiiiltöny és kabátsziivelek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Bourberry, wlpp Coríl, Camgarn, Cocsnien, Crepp, F.olin, Marokin, Ripsz divafkelmék I
Irodalom és mit vészét
VAlJiink cl I Snritim kiltlnG vig-jáléXa tegnap iíett j<> előadásban kerüli színre. Valamennyi szereplő derekasan hozaijárull az c,t sikeréhez. A főszerepek Mtleori Mária- ís Alapi Nándornál kipróbált kezekben voltak letéve. _
szinhAz
Március 8., vasárnap délután: Amiről; e«f: Szabin JiM tlrabltisa.
Március 9., fiótfű (BuesiiCl&uMs): Ki-
tjrlctil:.
fi
szövet
lila M.... 25.1,
SPORTÉLET
NTE—Zrínyi tralning-mcrkő-zés. A nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet és a Nagykanizsai Torna Egylet folbull csapatai ma. vasárnap délután fél 3 órakor a Ztinyi-sport-pályán. kedvező idő esetén együttes traininget tartanak. Mindkét csapat a bajnoki kampányban szereplő együttesét fogja kipróbálni. Az NTE abban a felállításban áll ki, melyben a Pécsi Alhletikai Club ellen küzdött.
Dunántuli kerékpárverseny. A Budai Kerékpár Egyesület a nyár folyamán országos kerékpárversenyt rendez a Dunántúlon. A rendező egyesület a napokban már pontosan ki is tűzte a kerékpárverseny napját és megállapította a programmot. Az utvonalakat így jelölte ki a rendezőség: jttnius 27-én: Budapest, Szé-I kesfehérvár, Veszprém, Sümeg, Rába-hidány, Szombathely; jttnius 28-án: Kőszeg, Sopron, Csorna, Győr; jttnius 29-én: Győr, Gönyü, Komárom, Budapest.
(dl. Steiöll ■s?- 89.000,
Kelengye Kelengye vászon
aap ..
(15IÚ . . .
FejKendők fal.
Nagy inaradékvásár ii;en olcsó árakon!
Schroll-scltiffonok, Ma; ém lloitelil rumburgi vásznak, Regenlinnlt és Rajmann damaszlánikból óriási raktár.
■^Dfjfeía
«M
Szőnyegek,, butor-ripsz és bútorszövetek
nagy választékban!
HIOJEI
Uránia. A két obsitos, katona dráma 6 felvonásban.
Világ. Lélekidomár, Jókai regénye Rajnai Gábor, Malyasovszky Ilona, Szőreghy Gyula. Hétfőn: Madárszárnyon Afrikába.
KÖZGAZDASÁG
Javulnak a terméskilátások
Az ország minden részéből öiven-detes hirek érkeznek a vetéshely/et javulásáról. Az utóbbi napok kiadós, egyenletes esőzése a laluji teljesen feláztatta és az Őszi vetések fejlődése jelentősen meggyorsult, ugy, hogy a terméskilátáshoz fűzött aggodalmak nem bizonyultak jogosoknak. A tavaszi vetések — az érkezett jelentések szerint — sok helyen mát befejeződtek és itt jelentéktelen hóréteg és megfelelő védelem lesz az esetleg bekövetkezendő fagyokkal szemben. A kilátások azonban a legkedvezőbbek és most már mindenfelé ugy látják a helyzetet, hogy a mezőgazdaság kiállta a legsúlyosabb próbát és most már általános az a vélemény, hogy az idei termés semmi-esetre sem lesz kedvezőtlenebb az eddigieknél.
Különben is hivatalos szakkörökben túlzottaknak tartják a vetés-helyzetről elterjedt legutóbbi Uil-aggasztó híreket, amelyeket a buza-spekuláció köréből terjesztenek, pedig erre semmi ok nincsen, mert a magyar éghajlat mellett a termés mindig a márciusi időjárástól függ. A decemberi, januári és februári idő esetleges pusztítása csak áfmeneli jelentőségű,
mert — mint a\'példa mutatja — a kedvező tél vég minden káit rövid idő alatt helyre tud -hozni.
TŐZSDE
Déli magánforgalom
Iránvzat üzletiden, tartott. Angol-Magvar 3.\',. Házai Bank 115. Magyar Hitel 401, Osztrák Hitel IX). Földhitel 165. Ingatlan liO. Kereskedelmi Bank 1175. Pesti Hitel 2dlX), Concordia 45, Budaptíli Gőzmalom 14(i, Viktória 280. Bnucit 420. Kőszén 2m Salgó 554. Urikányi 020, Athcneum 82. (\'alias 115, Ganzdanuiiius 2025, Villamos 1145. Hofher 100. I.ámra 115. Rima 144, Hazai fa 75, Ofa 475. Nasici 1740, l.evante 145. Nova 2u">. TruM IIU, Cukor 2XO, Georgia 301, Püspöki 25. Izzó «XJ.\'>, Karton 70, Hungária 113. Guuna 280, Magyar-Német mező 142, Bmssőí 297-
Ai arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14 654— papit kamra.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
OiUJt f.i-ifU t Hoí\'.íi.li

Stljj Inak Onlr. koí Ola kor. S«á!«t fi»«k l\'áJ ko».
!!« 73It- rtm i! 3447M JttOliWtl
;si
417 >M ?»<2 V.iO 1(40 M73 tol «0-\'03í0 137» IZI« IJIW • fJbJ :»J4S r.411
lous i:o:<i
i;oc
I71»»
MlUeo Piilt
9x <f«
S«MU Stxkb\'stx
ZArick
WKSttMI |I«1II7I IJ305 «7a0» SWíSZ 1170 ÍW J I3S50 1JOJ0 MO S IIJ01 »t%\'On-J47üOO 3947 VAO
iww ri,:o vst r» in* v:« fii 2t M4M IMII 101 KI IWM 401U
Zürichi zárlat
Apff-éh&rdetéselc
At »íiróWnl«<í« dl|t III i»6Ik 3ft» K. a ctraiiA , ■:>lnil<n >áit«K«l\'t\' fctlfll-41 lllii «6 kél uéiuk lumiL 1-flK Mln-tcn lotlbbl áil. 900 K. A fc:iá,i„, h/e«en46 i • lo«it*lnil jdA Koululoltt,^
Varrógép, ziedell Singer. Wkebtli cci.tf*i:ol>ln. 5 fiókos. sfliyciztAvel, iiig li.\\Mnilt klloK<st3l«n Allflpottiun olcsón t|. adó. .Mf^tekinllietó délülán 1- 4 ófu2 Tcteky-iit 19. _
Jól mond Ozlothelyiség heiendí zé.wl, 2 szobis flío^l.lhító IkkAssal nJ(j,i 4»fs;lijiill be|dró utcAt)*". I.rlépéi nlnci, e»ak iiér. S/lgrlszt liiü^lljiitorg«lii]( üodi\' Fó ut 8. 3-ií
KAili 2600 —. Uitdou 2177 —, Ncw>.uk S19Vi. Bfüvj-rl 2535 -. Malltmd 21I7S0, Hwllflnd 20755 Berlin 123-/*. Wu-n 73 25, Sollí380-. Prajía 1545—. Uudapcít 72* Vsirt 10025. Bukarest Í60 —, Bctgrád 840.
Az ércpénzck és nemesfémek beváltási árfolyamai
ttüst c«vkor«>n.U <3150-6350. kétkoconis 12JJOO 12.700, forintos 16500 17.WO. ól-VoronAt 31.500 32.500. :íln«r«ny 49 000-49.500. arany huitkoronAi 315 00Ö 816.000. platina 2 tO.öúö-220.000.
Terménytőzsde
Az amerikai piacok több mint II cen-te.i Aresóse a budapesti terménytó/sdén is ijjen itajo\' lanvhasÓK\'1! idézett elő. Búzában úgyszólván csak kinAlat volt a piacon, azonban mindössze egy nagyobb tétel cserélt gazdái. A többi cikkek is i^en lanyhák voltak. Buza, rozs, takarmAny árpa 20.000, sörárpa. külcs, tengeri I0.WX) koronával olcsóbbodtak.
BH/A ttscftv. 76 kt:-o.\'. 532 500 535.000. 7* kg-ot 542 500 515.000. egvéh vl,1 76 k)? ut 530.00"> 532 5U0 kj;-ot5IOOOO 542 50 totí 425 000 43)000. tOrlrps 450.000 470000, hk.vuiAny árp« 3S0.000 380.000. uj tengeri 245.000 - 247 500, kí»lt> 260.CKX. -270.<XX). korpa 222 5\'» - 225.00 ). z«l-420.000 130.000. lucerna 2IÚ.CX10 220
Szerkesztői üzenetek
Sz.—y. Tárcáját többszórijátolvasás után lélektanilag nem mindenben találtuk kifogástalannak. A férfialak jellemének megrajzolása lehet a nó szempontjából helyes és t3lán igaz is, de alapjában véve egyoldalú beállitáshan részesült. Kvelin gondolkodásmódja logikusnak látszik ugyan.de dermesztően hideg és túlságosan sok jú-zanság tükröződik benne vissza, ami a mult csalódásainak visszlénycképen tűnik lel. Az elbeszélés befejezése nem megoldás s ha tárcáját néhány nap nmlva újból elolvasná, bizonyára maga sem lenne kibékülve annak végével. Mi mindenesetre eltesszük az írását s nem kételkedünk benne, ho^y a/t legközelebb ujjal fogja kicserélni. Azt hisszük, hogy kiváltsága szerint részletesen foglalkoztunk cikkével.
Fóuti elófizetó. Nem hinnők, hogy célt érne vele. Mindenesetre kérje ki valamelyik ügyvéd tanácsát.
Sxabadhogycn eladó egy hit 2453 négyzetöl telekkel é» gyümöksö%sel. lé^ij. Utllló és »eilésólakkal. Bkker Józsel. 680
Riakrnizsán vendéglő bétbeadó mijm ejseiéie. Feltételek megtudhatok SxL-FlórUn-tér 6._____ __ (W4
Ax im^jjt\'.\'.aíjfai goxdaaágban 11 drb, góWily etidő. 702
Burgondi répa eladó Magyar utca 72.
Epy kUlönhcjórntu bu:o:orott J.la.íO Ugyanott e«y szép Iróajztal, teljeíen u| féllí űlldflyOk. építkezéshez szükségei v«s»<, IC-iráU. tölgyfák, lakatos sternámok s\'.b. eladok Klslat-idyutca 33. sí. 704
Fürdőkádak, OlöKóUak eladók.
Ptjktikas, t.\'itós, a jf.si,;ér( garantálok. Uj-Irtlla, nálam készttli. Baksa bádogot. Ktnizsj ulca 21. TÍ»
Miltónyi-cipÖt vegyenll
ElbűitOzós miatt eladó két szobi, Itonyln Összes tteiemlezésel, aszlabJJiet-szám és sok egyéb tárgy, további fajser-tcfk cs az Összes b.vomllálloinAny, iti 16 millió korona. Clm a kiadóban. 7M
Eladó l\'etóll utca 36. szintű Uztelhii nagy kertlel. Bővebbet ugyanott az udvarban, a tulajdonosnál. 73S ./Ott kiadó, Zatam. ÍM
üxlclhclylaóg lakással egy ndl OjOrgy Pus/iamagyaród, L
kiadó: Zrínyi Nyomdaipar t% Könyv-koraskedéi RT. Nagykanlzaa
Jtndl
Konvenciói kömUyeet keres a Zsl»-láncéi Gazd.tJ.Ag Ajánlatok, a fizetési Igé-nyék megjelölésével Zalaigilcére (u. p.
Facsa) küldendők. _ 731
Eladó egy cséplógarnltura, Pelsőtenietfl-utca 17. IMBI._____
GöaeaépIfigarniUira hitma*, Juti-nyosin eladó. (Közveiltót díjazok.) Pétlif, Kisszékely, Tolnamegye. _ _736
Eladó seilésó! Magyar-utca 155. 73«
Sxántó Vtlmoc O. F. B. engedélye* ingatlanforgalmi iroda flagy-knnlzea, üeak-tér 4. Telefon 3-22 etndóai megbixáaainak hirdetései
Uj üzletház somogymegy el íaluban, egyedi).I üzlet, azonnal beköltözhető lakással és itado UJedel. Az üzlet esetleg lakással bélbe Is vehető.
32 magyar holdaa birtok Somogy-megyében egy épülettel, 8 hold ósil vetéssel
10 kat. hold pilma somogyi bhtok, 3 szobái modern lakással és minden mel-Újépülettel.
44 kot. hold pdma somogyi bhtok cselédlnkiH)kkal. nagy Istállóval.
Kaposvár legszebb és legnagyobb nyári mulató vendéglője teljes berendezéssel, azonnal átvehető.
Fonyódon 2845 -öl területen leső lakóház mellékltei)iségekkel.
A Untaton pattjait kisebb nagvobb villák.
Raqjhanixaai háxak i Emeletes lakóház vm-* belterületén 250 millió. Esnele\'.oa üzletház a Főulon 450mlHI6. Családi ház iiHidera 3 szobás, szép hetven 80 millió Családi h^z 4 sroWi. előszoba, veranda ItO millió. Csalódi ház bfkúltözhető 3 szobás modern, kerttel. • város belterületén 200 millió. Hagy lakóház ns8y kentei, több modem nagyoW) I-kassal 350 milliő. Kzetlklvül intnden ub rábait tobb bekOllOzhető ház meglepő olcw
áljait.
Értesítés i
mélyen tisztelt vevőközönséget, ho«y Erzsóbet-tér 13. »z. alatt levő „Páriái Áruház" cinül rövidáru-Üzletet átvettem s azt mltideiiuemU háztartási cikkekkel kibővítve tovább vezetem. Minthogy Üzletem a legolcsóbb bevásárlási forrás, harisnyákban, csipkék, szalagok, hímzések, varrócérnák, nihadiszek stb. tigystm-tén sajtárok, sziták, placiláikák és egyeo háztartási cikkekben. - K*""1 mélyen tisztelt közönség silves pitllogás-"
FRAMGER JÓZSEF
Erzsébet«tér 13. nr.<u»jnWt»»""6>
«M március 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Az ország legnagyobb faiskolája
UNGHVÁRY LÁSZLÓ
faiskola
Szölö- Borgazdasági Rí
T,,rfo» Cegléd rT"
Budepe»*en kizárólagi
II/., FERENCIEK-TERE 3.
félemelet 14. Telefon: Józsel 152 07.
SZOMBATHELYI» HEHÉHV
Erzlíbet-lér I. Telefon : 212.
Kérjen HrjB0yi«kcl 1
lt!u|.bb b O r.Jt|eK)<ík. n.ely ugy minőségben. valamint olcsó ár.ilull
utolírlielellen. III Btuneaks lile bikavér 20 00a. III. lehfl b<ccl 20 000. 1IL príma vőtós 16.003. I II hhér 16.000.1II. .1.11.-8 1200a 1IL &,« SOOO (• W000. 1 IL siller ÍOOOés 10.000 korona.
BRUKCSICS JÓZSEF
nutf .tMM,*. )> k.U«|.ctkk«k l. \'lW.-
Sufjár-ut 83. ö T.loton 210.
HAfER XLOTIIO UTÓDA
VARGA MÁWDOR
rekateitl, tfűi.Kiltft. Körmöli v4lLnl»T»
bilnoj-a. 0. Hunyadi*"- 19.
Vegytisztítás!, mindennemű ruhafestést, gouvre- és plisslrozást gyönyörű kivitelben vá lat. KQlön gallér és kézelő osztály
Vldíkl megrendelések gyorsan ís pontosan végezlelnek. w
Halló! Halló!
Megkezdődölt kerékpár
kölcsönzés 4t.
Motorkerékpár is, akinek engedélye van, éjjelre karbid lámpával
7» Sáfrán és Feiler cég
Értesiiés i mai naP101 kezdve luxus-sütemónyek
M előállításával is foglalkozunk, melyeket a dél-tiiáni Arákban hozunk forgalomba elárusító helyeinken.
Király-Sörfőzde R. T. y&z«utödéje.
Saií\'éízftg szalmakalap
ujdon ágaink-, t és meg fog győződni azok szépségéről és olcsóságáról. — Átvarrások és vasalások divatos formákra a legszebb kivitelben készülnek
Totola és Pacsirszky kalapos mestereknél
Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. szám.
t«kli<UlllHl
Pénzkölcaönt Ufi!
íadö Siá/yki EllosUibatt o) kíutobl*
r-máoiiíi «IJ«iob», "ép k-.ryh». otc\'.imflft-rtl-i. ^.n>li.k*rl -----------
a n»Mi ra NíB. »*»%!. iWrlirt IW • I !• litl. d« 1 f«« I
Mi r-,r.h»:u»i n •{»
(•■Iliid
O tniUiíérL -
»»,ul M»»JI-: • . i »t 1 «
I\'i) tn.lhó.
........ , ..„................ ■ tx\'.i.\'tottia .40
inUli". Tttb r.*.. b"-1 kí-i.l Mrd ntn fnUdl hír. gji.M.íni ipMcttk. nw. mi\' vd»«». Ií\'íi ntjf n\'i\' kitt. I.trwt lf|»l.io Sw wlulj -------citti, H.-+ TMb »U«»* n»|joV!»
\'rX »: a IUiJ.
10 holrta* birtok ,
Alkalmazkodva "l;\'^>fl;\'f;
szobáink Mit 3J <.\\W0 kvtonára uJ^Uo luk Ir. 1,\'lar.tk. nak kedvezmény. Hotel Ortenl azálloda Budapest. VII., Dohány-uteit 40. ut
Figyelem 11
lnltsl MM ionásl
Níii, férfi és gyer-mek-haris-nyAk I
Uri és nüi divatáruház
Frakk-, plquc-és színes férfiingek
Szövőszék
Ehrenstein | Károly
Nöi, férfi és gyer-niek-kez-tyük
IM\'-neitMd V»i»If«l\\
D. lutlvokniX ét M*(in -tokáik • <f*">*\'f*} nyúlt « Dobos reotltxarü &**«-•*•
Ciévrlú lovkil. MMl.\'.Jtlvin)!. mot\'.UH. bot-iliktl. vdHiltd. »c«ln>Oilii«raek<l, nyfiiöv .•i$x« í. tnlnltkirlyil. »f>lrH Uilr6-
fi/tjXxJU ketiit c»
Dobos István íiövfiuck i* »jöví>/<!iclkk kcjzlid, Budapest, VIII., Pritcr-utca 33.
Szöv4*i<k Qxcmbtn rocíttklnlhetJ. VO

BUDAPESTI
NEMZETKÖZI
VÍSÍR |
1925 v^I
Április is -25-10 t_ J
Rendezi A ^^^^
BUDAPESTI KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA
relviligorhis kapltaló: Nagykanizsán,
Flsehel rűlöp Fial könyv-
kereskedésében,
lovlbbl a vásár rendezőségénél
BUDAPEST, V.. SZEMERE-UTCA í.
kedvezménye* utazás éa vlsum.
Lakáskiutalás. 3311
A SZENT ISTVÁN-TÁRSU I.AT
legújabb klaiivinyM: Iskolai hítelemzósck.
Irta : dr. Drelier Tódor. Assisi Szent Ferenc élct-raj-TO. - Fordította: PAlliy Erzsébet grófné Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán. Az angol kath. szocializmus apostola. Példák a szentek életéből. Itta: dr. Czapik Oyula. A letkielet kis könyvei I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat. Szent József Imák esclinél-kedések. — Oszeállitolta: dr. Halczl Kálmán. A lenti könyveken kivitt a
Szent István könyvek teljes sorozata is rakláron van.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kUdóhlvjlaübin Nagykanizsa, Fö-ut 5.
Eladó gy jókatban levő
szódagóp
500 darab üveggel. m Cim a kiadóhivatalban megtudható.
cREINiTZ BÉLÁNÉ
kéziniunkaüzlctibcn Dc;Sk-tér I. (volt Vífy-CdktiiJielylsíj;) mlndennemi) lcj{d[víto»st>t» <» Ie>{íi<bb k^/lmunkák luijy vituHikUin bámulaton olcsón kaphatók fs iiicgrcntlcJlietők
Előnyomtatások í,u,1 "„"ri\'.\'í.
rtflJhl.li íltari. ,1,,.,,-b... ktMAj, i.\'iJt\' " ttilÜNL
i Kézimunka kellékek anyagokig
Rsj--
Párisi nők
SALAN
TOILETTE
krtóllenl\'.ó í* sMulslmlló sr«»t ha»r niluak. - Üdll. IlMlll. itay.talanlt, Iíüó xíitót niegóv. Iluof «lt>u»t mcguüntet!
SÜLAW-HAJVJZ
uAlvli, (cítótlenlló »:yó^y«appan é» Iűü\' krtm, »ntl»cptikus kozmetikumok.
II Mindenütt kapható !!
Skabosan-kenőcs
..^uSKABOFORM
Uitumnibb ust*»iOnl»ll «
wigzketegseget,
í-t>»n. tnhtnit\'1 Sín pltiklt. IIUUUX lUM-tl 1> M«iua»io.
KVíSsSkaboform-puder
K«o- <» kátr*ny»»«ppa«.
Tyukszeinet,^^«Smu.Vb CAHHABIN

i r.f.-tlt. «i»i
a it.JJát fil«i
Tvtib kl«Vü\'MS7»bb
binok »Utki ■ agybirtokok, malmok iiiMt, béctfliik.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
O.F. B. rttKfXlrea lnt«(l«Ar^fcr>li"l Iro.UJa Fö-ut 8. •*. Tt lefon 150^
1925-ös typu«u 5 2A HP
MAGOMOBIL
BALLOH-GUMMIKKAL
legújabb Boschbeicndezésscl i Évi gyári yarnneia
Magyar Altalános Gépgyár Rt.
(l.Jlil iatp<atla Budapa.t, Lt.xt Forcnc-t4r 9.
Telefon: i-Zl. Ilcljl VtpvlKtat Irrct&skl
Árlejtési hirdetmény.
Orosztony község elöljárósága ax orosztonyi körjegyzői fplllel talaro-zási és átalikiiást munkálataira, tr>-vábbá egy islállő, pajia, szín él faházbői álló melléképület és egy hullaház épitési munkálatainak kivitelére nyilvános Írásbeli árlejtést hirdet. Részletes ajánlatok folyó évi március hó 20-ig az orosztonyi körjegyzői irodához nyújtandók he, hol a kivitelre tervezeti munkálatok részletei is megtudhatók. ra
Orosztony, 1925. március 5-én. Kovács Sándor Szente Józsel körjegyző. koiríiíl tiltó.
S01M.V TlK11\' »llm-
Árverési hirdetmény.
Alulltott lilríjlsl »<4ieln|l« "a IMI. ivl LX t c 1U2 § * ír elmében í«í:iirl köa-hltrí teiil, 1:«T a najykanllsal kii (Irij-tlióíixnii IMS. ivl Bu S3IJ.ÍI ««■ síiniu vígi^ae kúvelkcrltben Ui. It.l.lia Zsluuionil ugyved alt-.l kepvlwll Kölni Sjndur r. t. niRykanlaaal l.\'/nrok !.-v.tr,
\',11 K « l\'t- -"i\'lx 1 \'■>\'■\'•• XI kt-f.«lr
b\'.l Sín fO3íaMt0.lt»-ll klelÍKiltil ve<te-
htlut ull\'a I" \'> lel\'illoielill >• Í..MM0 tor. beolllt kavetkezí InglllÍKnk, .. !;\'.: 14 kocsi. IMtarlni, llíclra . rrlr^ í. tlr.rll bttcndnía tiyllvinor Írvetcwít eLíJst\'-ak, Mely itvet.L.nak ■ nagykaolííal kir. liias-
bl.óíjú l«ó-ik -M fa. J93»- "8-
1Í3C lu\'.yUn 2,VJ0:.II kot I.V.ilo»etrtea, cicntul Itavi ennek l\'jll. ívl n-lve.n-
bet hí. 14. napitól III" Jerember 1" li hell í« l-am.UI. 1\'illMII eJJlj fa.ar«n IA1A0ŰO kvt. b:|ull»g n.lt n.ej. itlapltuit koll.,-Kík etelila. rel-ítajk ia-jíubeii 105. m a. leendő .-iet:li.ltti.a I-J2Ö. ívl március hó 12-tk ntipjánnk tlílelolll 10 órAJa hatlildóllt kltt./ellk íl boa a venni laindíkorók ezennel oly me(.jrt>r4a-Kl hivatnak nt.g. li-.ií a. érinteti l.w-J-sok aa 1881. évi I.X. l. e. Il)í. <t I0K. S al értelmében kéjipénzllaeie* mellett, a ItBlolibel ígérőnek, aruksís eaelí.i Wejltoo alul l> el lógnak adilnl.
Amennyiben al «lárv»r«:..J-kai mirok Is le- é> lelull-ve-il-all" éa aiok.a kltlijltíil logot nyerlek volna, ezen itverí. 1881. évi IX I. e 120. S- éneimében ezek iivata l> eltendellellk.
Kell Nagykanlzain. lMo. évi leb.uit Itó 25. napjtn. Ma4n Gyu|, s. 1,..
J4, kir. ibltó«||l végtehajtő.
zalai közlöny,
1025 március 3.
VACUUM OIL COMPAIET11.
gyártmányai EJjóccndü Sunllowor Sálon Pctro-
loum kailflyok í* lakások világítására, traktorok és motorok hajtására.
Autó és Motor Benzin Benzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „Gargoyle"EtnaHeavy Médium spec. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére,
további mindennemű gépolaj, gcpxair, kocsikcnö USZÓ, Carbolinoum, kátrány megrendelhető mindenkori legolcsóbb napi áron
Stremra és Klein
fóeiáruaitóknál <1/
NAGYKANIZSÁN.
Oózólt
bükkfa hálószobák,
CT&\\raít RyönyörO kivitelben, gyári oZ.CI\\CI\\ jion. csakis nagyban
PLANTA FAÁRUGYÁR R. T.
BUDAPEST. VII., DOB-UTCA 90.
Angol és francia
szépirodalmi lapok: The Sphere - The Sketch The Tatler - The Graphlc Jellow La Vie Parislenne ** Le Sourlre
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kftajrvkerc»kc4<««b«o
URADALMI HEMESITETIIIMITI
kézzel válogatott, vetési és étkeíési célra megbízásból előjegyezhető:
Pollák ML Emii cégnél, Káiiizsy-u. 2/a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefoiielőjcgyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
a legolcsóbb is IcRRaidí-rágósabb szánt, hajt, vontat petróleummal
HALTENBEROER VILMOS
•utorlsillMm »«t.U 8U0APEST, Vl.ker., - 19. — surg"nyvlm• Wllford Uadapcat.
Ford teherautó pótkocsival 3 tonnára. Ai autó i«a 79 millió korona-
Magántanuló^
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel késxit ció Vidéki tanulókat a BOROSS-OÁRDOS tanintézet Budapest, VIII-, Rákóczi-
ut 57 a. •• Ttsztvísctóknek részletfizetés! kedvezmény. Kiváló jegyzetek 1 mi
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
Budapest, VII. Dohány-utca 84. Telefon: József 124-47.
Előkészít polgári- és középiskolai magánvizsgálatra, érettségire vidékieket is. »t
Vidéki túrákra,
tömeges személyszállításra kiválóan alkalmas 45 lóerős teljesen javított ti Üléses
Renault gépkocsi
= eladó. ■
Budapest, Vámház-körut 7. sz.
Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium állal hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vilézcknck. rokkantaknak, tisztviselőknek SffVo kedvezménnyel a
mm HIRDETŐ IRODA E. I.
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
légi póstával szemközt a Távirati Irodánál
Telefon 338-383. szám.
Megérkeztek
az uj nyári férfiruha és női Costümkelmék,
továbbá
divatos BurberyésCovercott szövetekben
valamint finom szőnyegekben naponta érkeznek ujabb és ujabb küldemények.
/
Mindenféle tavaszi újdonságokban, valamint ruliakelmékben óriási választék.
Szolid és pontos kiszolgálás!
KIRSCHNER MOR
F\'Ő-UT 3.
divat-
áruházában
i Városházával szemben.
Telefon: 2-43. szám.i
Nyomatott a Zrínyi Nvumdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavez.MS: Üleuhcck Károly).
64. évfolyam, 56. szám
Nagykanizsa, 1925 március 10, kedd
Ara 1890 korona
POLITIKAI NAPILAP
Sarktulöfc\'R és kudóhlvitítl P.Hnt b liiteiuiban-Tdíloa 78, nyomda 117. uAin
Felelős szerkesztő: Kempelen Bála
sutliclhl Sra: ríftion Mr«...
I\'.f V b\'.rf 30.CQ) kwoiu
,...;..... soooo kofau
DUCA MOSAKSZIK
A kisantant ügynevezett gvöz-les államai a Magyarországra diklát trianoni béke után pár esztendővel érezni kezdik mindazokat a bajokai, amelyek a mohón és igazságtalanul lenyelt mígyar területek meg nem emészthetőségéből származnak. Ugy a románok, mint a szerbek és csehek különféle intézkedésekkel, igazságtalan jogfosztásokkal igyekeznek az államaik területén élő kisebbségektől szabadulni. Európai botrányok okozói voltak azok a módszerek, amelyeket például a szerbek a horvátokkal és magyarokkal, az olá hok pedig erdélyi véreinkkel szemben alkalmaztak. Románia nem elégedett meg azzal, hogy az erdélyi magyar birtokosságot | tönkretette az erőszakos és igazságtalan földreformmal, nem elégedett meg a hirhedt Anghelescu-iéle iskola-javaslatokkal, hanem épen mint nemrégiben kipattant, az oláh állam a rabszolgakereskedés neines mesterségének útjára is lépett s ugy próbált egy sereg erdélyi magyartól megszabadulni. hogy valósággal kiül-dözle őket Braziliába s egyéb szörnyű helyekre.
A botrány kipattant s természetesen Csonka-Magyarorszí-gon nagy izgalmat idézett elő. A parlamentben is interpelláció tárgyát képezte, amelyre a külügyminiszter válaszolt is és elismerte az oláh utlevélpanama megléteiét, egyben pedig igazolta is ezen vádak valódiságát, amiket ebből az alkalomból a magyar sajtó Dttca külügyminiszter ellen emelt.
Természetes azonban, hogy egy olyan állani külügyminisztere, mint Oláhország, nem fog meghajolni az igazság előtt hanem ha másként nem megy, l\'át ferdítéssel próbálkozik magát tisztára mosni. Duca az oláh parlamentben beszédet mondott, amelynek köntörfalazása bennünket meg nem téveszthet, Hiába hangoztatja azt, hogy jóviszony-bau óhajt élni Románia Magyarországgal s hiába heszél a tények célzatos értelmezéséről, ha ezek csak üres szavak s napról-napra arcunkba csap a fájó igazság
ostorávat, hogy erdélyi véreinkkel igenis gyalázatosan bánnak s az oláh állam egyáltalán nem teljesili a kisebbségekre vonatkozó azon cikkelyeket, amelyek betartását, többek közölt Románia is, szavával fogadta. Ő azt reméli, hogy a jövőben magyar oldalról kerülni fo.Miak olyan kijelentéseket, amelyeknek egyedüli hatása csupán a két ország jóviszonyának meggyöngülése lehet, de egyetlen szóval sem tudja magát tisztára mosni az utlevélpanama vádja flól s egyetlen megnyugtató szava sincs a jövőre nézve, hogy az erdélyi magyarság ezután igazságosabb bánásmódban fog részesülni s megkapja azokat a jogokat, ame-
lyek még ha teljesen is érvénybe lépnének, akkor is\'nagvon cse-i élyek lennének. Ha Dúcának annyira igaza vau, akkor miért hivt\'a vissza az. oláh kormány budipjsli követét, ha nem azért, hogy ezzel a követnek orrot adjon, amiért nem tudta megakadályozni Zsilinszky interpei-láciöjátnk elmondását? A mi szemeinkbe nem lehet szép szavakkal port hinteni s hiábavaló is lenne minden, ilyen kísérlet, mert a frázisok ürességével szemben sajnos, nagyon élesen fájó tények mutathatók fel. amelyeket Duca ur ledispulálni nem tud
Az oláh külügyminiszternek az elszenvedett súlyos vereség után egy kötelessége lenne: letuon-I danl! Ez némileg megnyugtatná 1 a felizgatott magyar kedélyeketisl
nemzeti izintézisbe akarjuk összefogni,rakfur a munkát olt kelleti megkezdeni, hogy megadjuk ipimlcn Ur-
Bethlen István a társadalmi és felekezeti kékéről
A demokraták utja a qerotlihex é» tökhöz vezet
A szociáldemokraták becsapták . ™,n:«t«™lndkot fi miniszterelnök nagy beszede a budai Vigadóban
Budapest, mútriu* í
A Budai Községi Polgári Pártok Szövetsége vasárnap tartotta zás■\'»-bontását a buJai Vigadó nagytermében, amelyen flclldcn István gr.if miniszterelnök is megjeleni.
Dr. Kozma Jenő el.:ök megnyitván a nagy-gyütési, mindenekelőtt Bethlen -István grófot, mint a pártszövetség elnökét üdvözölte. Fanatikusan bízom Bethlen István gróf miniszterelnökben - mondotta. Ennek a pártnak a programja: a munka. Meg > teremteni a lelkek békéjét, a vjl\'ási békél jó iskolákat, jő közélelmezési, a tüdőbetegségek elleni küzdelme\', a lakáskérdés megoldásit. \'■>- élvezések megindítását, slh. A polgáriig érezre ál ezen párl programjai, amikor az urnák elé lép.
A megnyitó beszéd után
Bethlen István gróf miniszterelnök állolt 1.1, hogy elkezdje h.-talmas beszédét. .......
- Nem azért lőttem ide, - mondotta — hogv önöknek programút adjak, mert hiszen a varos közönsége tudja legjobban, ln.gy.nire van szüksége a város közönsége tudja legjobban, hogy milyen programot kell kilüznie és hogy milyen fér!i..*r„ kell bíznia azt. amelyet elvégeztetni akar. „„„.a,
- Én azért jöttem, hogy eprpár vonásban kifejtsem azt az össze-függési, amely az országos pobltka
I és a városi, községi politika MM 1 fennáll. Ha jó országos politikát
akarunk csinálni, akkor szükség van arra, hogy Budapesten, a I városban jó községi politika folyjon. Ráakarok mutatni, hogy viszont községi politikát csak akkor lehel teremteni, ha a legfelsőbb polcon álló férfiak megteszik a maguk kötelességét.
-- Az országos politikában ttegy év óta ugyanazt az ir-\'tnyl kivetem. Iliket hirdettem a társadalmi osztályok, a felekezetek és a magyarok közölt, azt hirdettem, hogy produktív munkával kell foglalkoznunk, mert felemelkedésünk nem jels-avak és egymásközti harc ár.iu és segilsé-gével, hanem kizár.\' I .g produktív munkával érhető c-ak cl.
— A forradalmak és az azután bekövetkezel! eseménye\': a nv.gyar lelket legmélyén rágták meg. Társadalmi osz\' .:-.\'i — társadalmi osztály ellen állítottak, szervezlek meg, bevitték a lelkekbe .t gyülölclct. az ellenszenvet a magyar és magyar között, atomizálták, részeire bontónak a m.:;\'yar 1 irsadalm.\'.t. Annak a politikának, amely t:jr.i akar építeni, a telkek gyógyításán és összeforrasz-lásán kell megkezdene a muitk.il.
— Faluhelyen is sikerült a mezőgazdasági munkást Sícmbeáltitani a kisbirtokos\',I. a kisbirtokost a nagybirtokossal, J mezőgazdasággal foglalkozókat a falusi intelligenciával, az iparost a mezőgazdával. Ha ennek a munkának eredméuyeképen szélbomlott társadalmi rétegeket egy ujabb
sadalmi rétegnek a magdél, de ne kockáztassuk azt, ami a nemzeté. Az, hogy faluhelyen a maga méltó képviselőiéhez jullatllik a kisemberek osztályát, részeltetjük a politikai halálomban, hogy a mezőgazdasági munkásnak tanyái és földet aduink és adunk, az ennek a szintézisnek egy elappeja, amely a faluhelyen bizonyára azt fogja eredményezni, hogy a telkek összeforradása etóbb-utóbb bekövetkezik.
— A forradalmak szembeállították a középosztályi a prolctárrétcgekkel. Detronizálták a kflzéposztály vezetőszerepét a városi és politikai téren. A középosztály a forradalmak következtében és az azután bekövetkezett események folytán gazdaságilag is tönkrement. A ml feladatunk az volt, hogy az egyensúlyt a társadalmi osztályok köiött politikai téren újból helyreállítva arra törekedjünk, hogy most már a magyar állam pénzügyeinek szanálásával kapcsolatban a középosztály gazdasági bajainak a szanálását is fokozatosan elérjük.
— Szembeállították végre a forradalmak a felekezeteket olyan formában, hogy gyűlöletet vi.lek be a lelkekbe, amely majdnem lehetetlenné lelte most már éveken keresztül, hogy ugyanazt akaró magyarok egymásra találjanak.
— Három\' évi nitiiika után a falvakban keid visszatérni a nyugalom. De d inlősullyat bír az, hogy most, az utolsó órában a kibékülésnek, a konszolidációnak azl a politikáját, amelyet az imént vázolni bátor voltam meg lehet-e teremteni a városban\' is és elsősorban a főváros lala-ián is. Vannak a magyar közéletben számottevő tényezők, amelyek azt hirdetik, hogy a Világnézleli kerdesek elintézése nélkül, hogy a nagy elvi problémák elintézése nélkül nem lehet eredményes munkál végezni. Mindjárt be íogom bizonyítani, hogy leltet. .....
— Két irány van, amelyik ezt hirdeti. A/, egyik azt mondja, hogy a zsidókérdés világnézeti kérdés, a melynek elintézése nélkül eredményes mwikí.l a (óvárosban végeznie nem leltei. A másik irány pedig azt mondja, hogy a szélső radikális demokráciának megvalósítása nélkül nincs meg az az alap, amelyből kiindulva sikeresen lehessen a főváros ügyeit szanálni.
— fin azt hiszem és azt a tételi állítom fel és bizonyítani kívánom, hogy az első iránynak azért nincs iga-za, mert a zsidókérdés nem világnézeti kérdés.
— Éu nem ismerhetem el azt, hogy az én keresztény világnézetem üldözést parancsoljon bárkivel szem-
I ben. Az én világnézetem azt parancsolja hogy igenis a bünt, a hitvány-Ságot, a gyalázató\', a becstelenséget, 1 az árulást és mindazt, amit rossznak
1
zalai közlöny,
1025 március 3.
nevezünk, üldözzük, bárki kövesse azt etí legyen keresztény, vagy más vallású. Az én keresztény világnézetem csak egyet tilt: azt, hogy érdem nélkül jutalmazzak embereket, hogy felemeljek üresfejű embereket.
— fia zsidók követik cl a bűnöket, meg kell fegyelmezni őket, de nem azért, mert zsidók, hanem azért, mert bűnöket követtek el. És lu keresztények követik el a bűnöket, akkor nem szabad felmenteni óket azért, mert keresztények és semmi egyebek. Ha keresztény felebarátainknak segiteni kivánunk, ha őket erősíteni kívánjuk, — amint kívánom és ezt a politikát követni fogom ezentúl is — ennek tatja nem az, hogy másokat üldözzek, hanem puritán, becsületes munkával igyekezzek hónuk alá nyúlni, igyekezzek mindazt megtenni, amit a keresztény szolidaritás velük szemben nekem clöir.
— De ott van a másik tábor, amely azt mondja, hogy csak radikális demokratikus realizálással, a meglévő intézmények (elforgatásával, az erre vonatkozó világnézlcti kérdések elintézésével lehet megteremteni azt az alapot, amelyen azután eredményes gazdasági munkát lehet folytatni. Hát a politika az nem mindig alkotómunka. Az alkotómunka, az egyúttal mindig helyes politika. A politika lehet eszmei harc, amely eszméket kíván tisztázni, lehel harc, amely azt célozta, hogy elavult s az időknek meg nem felelő intézmé- j nyek megszüntettessenek és leromboltassanak, de csak azérl, hogy felettük más megfelelő intézmények építtessenek fel. Végeredményben ez
a politika építőmunkát is végzett. Azt a politikát, amely kizárólag rombolásra tör, azt politikának nem ismerhetem el, az sem nem épitő, sem nem alkotó, az tisztán és kizárólag rombolás.
— Vannak a történelemben pillanatok, amikor az eszmei harc, az eszméknek a forrongása közepette a pártok közölt az összecsapás nagy, alapvető problémák körül fontos é* a nemzetre nézve kívánatos. Vannak pillanatok, amikor viszont elavult intézmények megszüntetése és lerombolása az egyedüli ut, amely megnyitja a kaput az előrehaladásnak.
Kérdezem azonban, hogy ma ilyen pillanatokat élünk-e? hu azl hiszem, hogy a viszonylagos jólét, a viszonylagos külső és belső béke az az idő, amikor az ilyen politikai harcoknak az ideje következett be. De olyan pillanatokban, amilyeneket ma élünk, amikor romokban hever ebben az országban minden, amit ezcrévcu keresztül őseink alkottak, amikor romokban hevernek ezeréves határaink, amikor romokba hever ezeréves alkolmányunk, amikor tönkrement az állam pénzügyileg, amikor a társadalomnak legfontosabb é> életerős vezető osztályai pusztulnak cl, amikor nincs ennek a nemzetnek pénzügy terén hitele, amikor romokban hever kulturális épületeink, amikor romokban hevernek városaink és házaink, akkor elvi harcot felidézni és kívánni, hogy ,mcddŐ politizálással töltsük az időt, ahelyett, hogy hozzáfogjunk együttes erővel az "építéshez, az nein politika, hanem könnyelmű jájék a nemzet érdekeivel.
— Nekünk nem világnézeti harcokra van most szükségünk,\'hanem alkotó munkára. Azokkal nem haladhatunk együtt egyfelől, akik a keresztény világnézet ürilgyc alatt visszavonást, üldözést, kiirtást hirdetnek. Ezekkel mi nem mehetünk együtt, mert hiszen más céljaik vannak és nem a valódi építőmunka ai, amely őket vezeti. Nem mehetünk együtt azokkal a szélsőbaloldali politikusokkal sem, akik a maguk részéről, amint már azt kifejtettem, olyan szélső jelszavak megvalósítása révén látják a magyar jövőt maguk elölt lehetőnek, amelyeket sein nem osztunk és időszerűnek sem tailunk.
— Mi a magunk részéről világ-nézleti salto mortalékal nem csinálhatunk. Mi a polgári társadalom Ocskay brigadérosaival kezet nem foghatunk.
— Nem foghatunk kezet azzal a párttal sem, amely párt lejtőre került. Amikor annak idején, 1921-ben velük tárgyaltam, megmutattam azt az utat, amelyen haladva ebben az országban hasznos tényezővé válhattak volna. De ennek előfeltétele az volt, hogy szakiísanak a kétértelműségnek azzal a politikájával, amelynek szemtanul voltunk IV19-ben. Ha akartak volna ebben az országban
újból tényezővé tálni, férfiasan és bátran ki kellett volna mondaniok — hogy szakítanak ezzel a kétértelműséggel, de a maguk részéről szakítanak a neinzetiellenséggel is. Szakítanak idebenn a pártban azokkal, akik nem szociáldemokraták, hanem kommunisták, szakítanak az emigránsokkal, szakítanak a forradalmi tendenciákkal, meri a mai időkben Magyarországot forradalino-sitani még kétszeres bün azzal az idővel szemben, amikor ezt tették.
— Ók akkor feltételeimet elfogadták. Becsaptak engem. Nem engem csaplak be egyedül, hanem önmagukat is. Mert ha most vannak nehézségeik a saját pártjukban, az onnan származik, hogy nem voltak férfiak, hogy azokat az elemeket kiközösítsék onnét, akik nem hozzájuk valók és akiket velem szemben megtagadni merlek, a nyilvánosság előtt azonban védőszárnyaik alá vették.
— Mit szóljak polgártársaim ennek a tábornak másik frakciójáról, az októbristáktól? Azt hiszem, ezekkel röviden végezhetek. A természetrajz azt tanítja, hogy ahol a nagy ragadozók vannak, ott paraziták is vannak. A kutatók leírják, hogy ha a Nílus pariján bizonyos apró madarak megjelennek, akkor biztosan lehet következtetni, hogy olt nagy számnnl vaunak kroko.lllusok is, amelyek ott legelvén, a napra ki-feküsznek és a madarak az ételhulla-dékot szedik össze tőlük.
— Van ebben a társaságban egy másik parazita, ez a demokrata párt.
— En már az imént céloztam a polgári társadalom Ocskay briga-dérosaira.
— Én azt hiszem, hogy polgári felfogású ember az 1917. és 1918. évi eseményekbál megtanulhatja a leckét, mit jeleni az egy polgári pártra nézve, ha kezet fog és hatatomra juttatja a szociáldemokrata pártol.
— Én megdöbbenéssel látom, hogy az a férfiú, aki ezzel a gaudi-umi igán keresztül ment, igen hamar elfelejtette a leckét és újból nem veszi észre, hogy a szociál-demokrda pártban ma is meghúzódnak azok az elemek, amelyeknek ha a párt hatalomhoz fog jutni, az első teendőjük lesz, hogy Vázsonyi
Vilmos képviselő urat Svájcba küldjék. Veszedelmes játékot fiz ez a párt a />olgári érdekekkel. Mert mi tudjuk, hogy ez az ut a gersliihez és a tőkhöz vezet, amelyei a polgárság evett meg, amelynek megevését a Genfi-tő partján Vázsonyi Vilmos csak táv-esővel nézte.
— Ezekben voltam bátor röviden vázolni azt a szituációt, amelyet a választások előestéjén Budapesten látok.
— Én bízom abban, hogy a magyar főváros polgársága megőrzi józanságát és követni fogja azt az utat, amelyet becsületes, dolgos férfiak neki mutatnak.
Szűnni nem akaró lelkes ováció követte Bethlen gróf szavait, amely után a kerületek szónokai mondották el l>eszédeiket.
Utolsónak Ripka Ferenc dr. kormánybiztos szólalt fel, aki hangoztatta, hogy le kell rakni a rombolás fegyvereit, hogy kezünkbe vehessük az épdés szerszámait.
A nagy-gyűlés a Himnusz hangjai mellett ért véget.
A nagy nap
A Sajtó-Estélynek eddig Ismerteteti részletei még csak elképzelést sem nyújtanak annak szenzációiról — Közeledik az irodalmi és művészeti est napja
Már csak néhány nap választ el bennünket március M-étól, amikor is a „Zalai Közlöny" megtartja szenzációs
Sajtó-Estélyét.
Az. Estélynek a műsora már véglegesen meg van állapítva s a napokban részletesen közöljük is. Az első részben lesz
divat-revue, párisi, bécsi és berlini divatuj-donságok bemutatásával;
a hawaii zene bemutatása eredeti hawaii hangszereken ;
szavalat, zongorajáték és énekszám.
Hotel Tamaulipas
(Délamerikai emlékeimbőlj IiU : Péchy-HorvAth Rezsó (3)
— Maga bizony Ypírangába megy — kérdeztem reménykedve és ajtóstól rontottam a szobába.
A legény megrántotta a gyeplöszirat, a szekér megállott. A négy-kerék mélyen süppedt bele a selymes, smaragdzöld, friss pampafübe.
Aztán leszólt magasbafuródó ládatrónusról :
— Oda. Honnan tudja?
— Hát csak tudom. De az a kérdés, elvinne-e engem is mayával? Megfizetem.
A legényke egy árnyalattal barátságosabb képet csinált.
— Fizet tizenkét pesot, aztán kapaszkodjék fel oldalt, — mondta.
Ez ugyancsak kurtán beleegyezett De ni csak, tizenkét pesot mondott ? Megdöbbentem. Ez akkora, olyan súlyos összeg volt, amennyit egy egyszerű pcon egész hónapi derékszakajtó, izomzüllesztő, agy bomlasztó baromi munkával tud csak megkeresni.
óvatosan puhatolódzni kezdtem:
— De paraguay-i pesot?
— Azl, azt — vigyorgott a legény.
És egyszerre fcllélckzettem. Hatalmas kő gördült le a szivemről és fullasztó lidércnyomás szabadultán kezdett fujtatni a mellem. Tizenkét paraguayi pesu: az nem egészen negyedrésze tizenkét argentínai peso-nak, amire először gondoltam.
És már másztam is felfelé a kocsira, az apró faládák kiálló fokaira helyezve a lábaimat. Kicsit elfulladva érkeztem meg a toronytetőre, kicsit kellemetlenül imbolygott alattam a keskeny ládatorony, de aztán, hogy megláttam, immár jó messze magunk mögött, a Hotel Tamaulipas rozoga épülettömbjét, egyszerre felvidultam és boldogan adtam át a legénykének a viteldijat.
Jól esett onnan a magasbúi szemlélődni az idegen vidék felett. Köröskörül szemeket fárasztóan ölelte körül a középpontot a lapos pampa-mciő. A hegyek mögött akkor készült lebukni a nap vertarany korongja, amely megnagyobbodva, rőt ragyogással lógott a horizont szélén, mint agg harcos ócska zubbonyán a felcsillámliX sziporkázó vitézségi érem. Amott nicg merev acélsínek vonala szaladt a sötétedő messzeségnek. mint titokzatos, rejtelmes ut, amely idegen \'.ilágok rémségeivel cs csodáival fűz ösfze.
1:1-elnéztem a ládákat is. Arasznyi szélességű, kicsiny skatulyák voltak. Keskeny, vékony fái ól, aranká-rir.-lécekből készültek és ceruzával rótt jelek, Számok és cimek voltak rajtok. Szilárd hittel hittem, hogy üvegek, pezsgős üvegek vannak a ládákban — és nem furakodott elmémbe a kézzelfogható kétség: honnan hoz a szekér a puszta mélyéből ennyi pezsgőt és hová, kinek visz ugyancsak a puszta végtelenjébe száz meg száz láda pnkkantós italt?
Az a hiedelmem, hogy pezsgősüvegek vannak a ládákban, csak megszilárdult akkor, amikor egyszer különös, sustorgó sziszegés-szerű neszt hallottam átszűrődni valamelyik láda keskeny favázán. A sziszegés, zizegés hol elhalkult, hol megerősödve csapott fel. Néha ingerülten hangzott. Arra gondol-tani, hogy talán valamelyik palack dugója táncolt ki a kocsirázás következtében. de mivel a kocsis oda se füttyentett a dolognak, megnyugodtam én is. Ha ö nem izgul az üvegjei vesztén, nekem igazán semmi kö/.öm sincs ahhoz, ha akár az egész utal pezsgővel öntözi végig. Chatipiilól Ypirangáig ...
De a sziszegés s^net nélkül tar-
tott. Mindig erősebb, határozottabb, ingerültebb és ellenszenvesebb lett. Hol itt, hol ott zúgott fel. Hol oldalt sustorgott valami a ládákban, hol alattam harsant fel az indulatos sziszegés.
Ekkor gyanakodni kezdtem. Mégsem lehet az pezsgő, ami ezt az átkozott hangversenyt műveli.
— Hallja-e, mi a csoda van ezekben a skatulyákban? — reccsentet-tem erélyesen a legényre. — Ha pezsgőt visz, akkor alaposan meggyűlik a baja a gazdájával, mert ugy hallom, mind kifolyik az üve-gekl>ó! ...
A legényke egyetlent, de harsányat. szivmélyérŐlfölbugyogót kacagott. A nevetése egészségesen é> vidáman harsant ki a száján, összerázta az egész testét és fényes nedvességet szorított a szemeibe. Ugy kacagott, annyira nevetett, hogy ugy látszott, sohasem tudja abbahagyni.
— Pezsgő! — visongott és kiejtette a kezéből a gyeplőt, mert a térdeire csapkodott a két tenyerével, — Rezső! Van ám ördög, nem pezsgő!... Kígyók vannak itt, csupa mérges kigyó, a kísérleti telepnek, Ypi.v.ngábn,.
£s újra felkacagott, trombitásán és kéjelegve.
1Q25 március 10.
zalai közlöny
A második részt egész\' n már-cius 15 ének
apotheozisa s egy gyönyörű
allegória tölli be, közben szavalatokkal, melodrámával, befejezésül p^dig karénekkel.
Az Esi részletes programj.il s az íipothcozis és allegória ini-gyaráz itát külön progrjin-füzet fogja ismertetni, mely az elő-
adás előtt kerül a közönségnél kiosztásra.
Az irodalmi és művészeti pro grauiszjjnu.k mind magas színvonalon állnak, a tfivat-revue s az apotlwozis és allegória pedig emellett látványosságul is fognak szolgálni.
Jegyek a Zalai Közlöny kiadóhivatalában még iuphítók. Nem sok, de néhány dar.ib még van belőlük.
a nagykanizsai Ipartesi&tfe? évi kS^gyüSése
Ritkán látott a városháza nag/ i nyek viszonyok küzepí\'.tc is erVs közgyűlési terme akkora embertö.ne- i kézzel, egyenes és biztos ulon vezeti get, mint vasárnap délután — az \\ az iparostársadalmát boldogulása Ipartest Illet rendes évi közgyűlésén, j felé. Hisszük, lt-.j^y az a nagy ipi-bizonyságul annak, hogy a nagyka- i rostábor, amely vasárnap részt vett nizsai ipartársadalomból még sem I a közgyűlésen — Icuüitc a kö/g)ű-veszelt ki teljesen az ügyük iránti | lés sok-sok tanulságát, felismerte
érdeklődés.
Mily lialalinBS dolgokat tudna ez az iparosság produkálni, ha összetartana. ha egy-emberként összefogna és a szervezettség és szolid t-ritás erejével magának emberségesebb helyzetet kiküzdeni, megterem-téni és megalapozni tudjuk. N.\'gy t)aj, hogy a kanizsai iparostársadalom nem tart össze, ncin szolidáris egymással, de oldott kéveként szertehull és minden lámasz és véd^ nélkül éli a maga szétforgácsolódott, individuális életét. Sót, amikor a vezetésre hivatott tényezők ember fölötti munkával fáradoznak az össziparosság érdekében, hogy minden tőlük telhető módon könyitsenek a terhén — a legtisztább és legnemesebb szándék félreértésre talál.
Mily egész mások a viszonyok a szomszéd testvérvárosban — Zalaegerszegen, ahol egészen, a legnagyobb bizalommal állnak vezetőségük mögött és valóban elismerésre méltó munkát fejtenek ki vezelőségUkkel egyetemben. Pedig ha vau vezetőség, amelyre az iparostársadalom bizalommal tekinthet, amelynek elévülhetetlen érdemei vannak — njiy a nagykanizsai Ipartestület vezetősége a?, amely a legnehezebb, a Iczp-I-dátlanabb és legmostohább körűimé-
Frappáns összehasonlítást tesz József császár ideje és a inai nehéz idók között. Többet kellett vulna tenni az iparosságé.t — mondj i mintegy ne-hezményezésk;p. Az egész országba) tiltakozó gyűléseket kellett volna tartani az igazságtalan adókivetések ellen. Ne h jszn-jljikkiá „Tiiauon"-i jelszót az ip írós ággal szemben...
fíjzső e\'-nök itt figyelmezteti Ti-bolát, hogy minden nyomorúságunknak igenis Trianon az oka, nem illik tehát azt kihasználó jelszónak mondani.
Tibola elkeseredett hangon tovább folytatja felszólalasál. Meg van győződve az Ipartestület elöljáróságának készségéről —- de a jelenlegi helyzet kilátástalan.
íiazsó elnök reflektál Tibola felszólalására. Ö is tagja azadófelszó-lamlási bizottságnak és ezért megnyugtatja öt, h így-mindent megtesz az iparosság érdekében. Nem érdemli meg ezt a szemrehányó hangot, amit Tibola használt. Vannak sokan, aki meg voltak elégedve működésével. Nyilatkozzanak azok. Ilyen bírálatra nem számított. Ma azonban az ipa osság ugy találja, hogy működés-: nem megfelelő, hogy nincsenek vele megelégedve, ha okosabbat találnak — ugy a legközelebbi közgyűlésen állítsanak mást a/, ö helyébe. Tudja, hogy Tibolából az általános keserűsig és fájdalom tört
reá váró nagy erkölcsi feladatokat és az uj muükaesztcndóvet uj vágányokra tereli iparos életét, szakítva az eddigi nemtörődömséggel és rész • vétlenséggel.
Három óra volt, amikor fíazsó József ipartestületi elnök elfoglalta az elnöki széket, mellette Hajdú Gyula dr. ipaitestületi ügyész, Práger j utal, de mégis, ezt a hangol, amit Ferenc alchiÖk,^ftv/.«Vrfter Jenő jegyző, j Tibola használt, ö nem érdemelte
Bazsó József elnöki megnvitóji- I "ieg. Egész Mejét a köz, az iparosban rátér az iparosság mai\' nagy ! »Ag érdekében tölti el. Más városok problémáira, m.lveknek megold *sa j elönyösebb helyzetben vannak Nagy többé halasztást nem törnek. Szóvá j kámzsánál. Igenis, tegyék bírálat tár-teszi, mi fáj. hol f;j és mi kell a \\ KYítyá * jelentést, de ne ugy, ahogy magyar iparoslársadalomnak. S*ói a j libol.a telte kitűnően bevált bőripari szövetke- \'r,hn\'n
vannak, az építőipar egyenesen öt személlyel. Ez ugy tűnne fel, mintha a két delegált ellenőrizné az elöljáróságot.
S\'olltir hosszabban foglalkozik saját sérelmeivel. Kevés a munkaalkalom. Piacot kell teremteni a magyar ipar produktumai számára.
) Beszél a kontárokról, melyek az iparosok üzleteit és munkjlehetösé-geit elrontják. Orvoslást kér.
liozsó rámutat a folyó év súlyos voltára, ainely sokkalta nehezebb és küzdelmesebb a múlt évnél. Az egész ország iparossága sir és jajgat. Sajna, y ezen a téren alig lehet valamit teríiii. Milliárdos cégek és gyárak nem találnak kiviteli lehetőséget, piacot produktumaik számára. A kontárokkal szemben az ipar törvény intézkedik.
Majd a közgyűlés a\' kandidáló bizottság javaslata alapján a következő elöljárósági tagokat három évre mcgvállasztotta: Antal Jenő, Argent János, Bojtor József, Horváth Lipót, Klein Vilmos, Martincscvics Imre, Ofenbeck Vilmos, Péczelyi János, Szepesi Imre, V*rga Nándor és Vértes Antal. Póttagnak: Schless Ferenc és Bagladi Béla.
Pem tudom, hogyan értein le a fenyegető torony tetejéről, de egyszerre csak a puha füvet éreztem a talpam alall Futottam, jajos félelemmel rohantam el a veszedelmes társzekér közeléből. A lábaim inc.;-megroggyantak, a szivem nekiszilajuiv?^ vad irammal kalapál!, a lélekzeteuí » sípolva tört elő a tüdőm mélyéből./. A hátam mögött kajánul és sértően csattogott a kocsis viharos röhögése ...
Száguldva futottam, lélckzetkisza-kadotlan vágtattam a Hotel Tamau-üpas felé, az édes, drága, becsületes, biztonságos élettel teljes utasfogadó leié, ahol emberek vannak, beszélő, nótázó káromkodó, rosszszagu emberek és biztos fedél, de nincsenek sustorgó, sziszegő, fetrengő kigyók, ludenszemü hidegségek, rémséges
hüllő-csodák...
A pampan arasznyira zsugorodott össze már a kígyós társzekér, amikor elfáradva és agyonhajszolva botlottam be a Tarnaulipas ajtaján. A nyikorgó, nyöszörgő, ódon falépcsőn őyatosan surrantam fel a romok szobájába, de azért egyetlen pillanatra n)égis látnom kellett a szégyenteljes visszavonulásomat élvező öreg fogass kaján, elégedett vigyorgását. ..
(Vége.)
zetről. Szükségesnek ta-tja, hogy az ,
iparosság szakcsoportonként tömörül- ,
jön az Ipartestület kebelében. Olyan j
szakcsoport, amelyben a lelkesedés <
és akarat szegődik munkatársnak — j
mindent meg fog tudni tenni. A 1 menházat Illetőleg — mondja B.»z-ó
elnök — bir nagyon szép dolog, de , még sc.n kívánja iparostársainak,
hogy e^vct\'en is odakerüljön. Mert :
borzasztó dolog az, ha egy iparos, j
egy emberöltőn át való nehéz munka \\ tűmet fel.
jutalmaként — a menházba kerül, i Bazso
Tibola ezután felszólalását ki akarja magyarázni. Nem aka:t személyi éit adni felszólalásának — mondja.
Neusiedkr jegyző ezután a közgyűlésnek beterjeszd a zárszámadást, a bevételeket é; kiadásokat elfogadásra ajánlja.
A közgyűlés vita és hozzászólás nélkül elfogadta. Majd Neusiedler az 1925. évi költségvetési irányzatot terjesztette elő, amely lt>3 és fél millió korona költségelőirányzatot
ílnök
az irodai kérdések hogy az adófel-
Az iparos aggkori ellátását a nyűg- \\ tételénél fcK-.ii\'ili dijprobléma rendezésével gondolja : szóamlás. bizottságban l .tj hogy megoldani. Igaz, - mo.idja - hogy j .a legtöbb .pnros adó elszó.arn-ása az iparossággal sosem törődött senki, az Ipartestületen készült Ezt akadó az is igaz, hogy az iparosság iák továbbra rs: nnndenben seg.tsé-sem törődött s >1. a sorsával. Az egy- gére lenn. az iparosságnak. F ért kori nyugdíj kérdését egy forgalmi- 1 »\'igy<»b«> a.- irodaszék beJli^in-k
adó szerit kivetéssel vé t megold tn- tétele a mi; I évmél. ^ .......
dónak. Kötelező módot kel! kitalálni aria, hogy a fiatal. munka1 író iparosokkal oldják meg ezt a kérdést. Az iparosságnak nehezebb a helyzete az ipari munkásokénál. Mert amikor az iparosság kezéből kics:k a szerszám -- olt van a nyomor, a kétségbeesés. Azért felhívja az iparosok figyelmét a/, ipartestületi be-fegsegélyzöpénztórra, amely orvost, gyógyszert éz táppénzt biztosit betegség esetére és így az iparos családját nem teszi ki a kétségbeesésnek. Ebbe a pénztárba mindenkinek be kell lépnie.
Abban a gondolatban és miben — hogy ezután a^ iparosság is mindent meg fog tenni önönérdekében, a közgyűlést megnyitja.
Neusiedler Jenő ipaiteslületi jegyző ezután felolvassa jelentését az Ipartestület mutt évi működéséről, melyet lapunk vasárnapi számában a maga teljes egészében ismertettünk.
Tibola lózsef a jelentéshez hozzászólva, szóváteszi a forgalmiadót, amit egyenesen ráoktrojálnak az iparosságra. Háború alatt rekviráltak, most meg szanálnák - mondja.
tijzsó elnök szükségesnek tartja az edd gi tagdíjak 100 százalékkal való felem . lését. A költségvetést tárgyalás ah bocsátja.
A közgyűlés azonban egyhangúlag, minden hoz\'á^zólás nélkül elfogadta a kölségvetést
Neusiedler jegyző ezután a vagyonkimutatást terjes\'ii cl5, melyből kitűnik, It^gy az Ipartestületnek 1165 millió ti?zta vagyona van. A menház-alap 70 millión felül áll.
Bazsó elnök itt megjegyzi, hogy szeretné, ha ezt az összeget sikerülne jól felhasználni, hogy lehetne a cilnak megfelelő kertesházat vásárolni. Adott esetben azonnal rendkívüli közgyűlést fog összehívni.
Stern: A közgyűlés adjon felhatalmazást az elöljáróságnak arra. hogy rendkívüli közgyűlés nélkül tárgyalja és perfektuálhassa ezt az ügyet, ezért két épitésztagnak a melléjeadását javasolja.
fíazsó magáévá teszi ugyan Stern indítványát, de nem tarja helyénvalónak, hogy még két külön tagot delegáljanak az elöljáróságba, amelyben az összes szakmák képviselve
A nagykanizsai Move jókai-emlékünnepe
S.gylcanizM. mirclu, t Tartalmában, mint arányaiban és jólrendczettségében a legnívósabb, legsikerültebb és legigazibb Jókai-cmlékütinepély — aniil eddig lefolyni [állunk — a vasárnapi Jókai-cmlék-tlnncpély volt. amit a Move nagykanizsai főosztálya rendezett Nagykanizsa közönsége számára.
Fii tizenkettő volt, amikor a zsúfolt szinhizlereinljen Arnberger Rezső saját vzerzeményíl Magyar ábránd nyitányával kezdetét vetle az ünnepély. Arnberger szerzeményének lágy melódiái s bravuros technikája viharos tapsra késztelte a hallgatóságot.
Kemény János kegyesrendl reál-gimnáziumi tanár kezdte meg ezulán ünnepi cmlékbeszédél, melyben rá-mutdlutt Jókai nagy szerepére, a magyar megalázás és sanyargattalás súlyos perceiben. Amikor szintén süléi és vigasztalan volt a láíhatár és az erőszak orgiáit ülte az elnyomott magyarság fölöli, akkor Jókai volt a magyarság világiló szövétneke, amely irányiló fényxéveként meg-vilá^itoiia a magyar égboltozatot a sötét magyar éjszakában. Mert akkor is éjszaka, kietlen, sötét, vigasztalan és sivár éjszaka uralkoJotl Migyar-or zágon. Ili valakinek érdeme van egy le.ipi\'l nemzettalpr.ii:litás\'iban, megdicsőitésébcn, ugr bizonyára Jó-kain ik va i. Jókai legényei nemcsak elbeszélések, de sujló fénykévék. Az összes regényiióink közölt ő a leg-na-yob!) mesemondó. Jókai, sosem tudoll szab-dului az 18-tS ..-nílékei-bői. Meilwcsaihetcilen értékli kul-tuiál teremteti. Jókai legnagyobb niegörokltöjc a iiugyar léleknek.
Utána Kumperlné Helbeck Irén elszavalta Krilger Aladár dr. szerkesztő i.redenia költeményét: Mozdonyok beszélgetnek Aradon.
Az emlékünnepély méltó befejezése, Jókai Mórnak r,\\lelyiketa kilenc köziil" cimll kedves beszéltének szilien való előadása voll, melyen Somogyi Ferenc. Stagly Mariska, Szily Mária és Földi János nagyon ügyesen személyesiiellék meg a szereplő alakokat. KivUlak még Keszler Ferike Gyarmati József, Buza Margit. Molnár Elemér, Horváth Valy, Döme Pali, Horváth Józsi és Stagly Klári is szerepellek.
zalai kozlonv
1925 március 10.
NAPI HÍREK
napirend
Március ID, kedd
Római katolikus: -lt) veit Protestáns: Olimpia. UrarItta: Sebat hó I I. Pmlirír
N\'.tp kel reggel 6 óin 25 perckor. uyug-szik délután 5 óta i>\'í [terckor.
A Meteorológiai Intézet |rientí%e werltil változékony, *zck» é» igen lillvös Idó várliató, sok ticIyUU csapadékkal (esó, vagy hó.)
RÁDIÓ-HÁBORÚ
tört ki Nagykanizsán.. . Még alig ért ide az aj csoda, még egy tucat készülék sincs ebben a varosban, de panaszok, harcok mór vannak.
.4 világűrben sok ezer rádiókészülék veti szét gyűrűző hullámait. Minden beléjük került hang, mint a vízbe dobott kavics, egyre táguló fodrokba veri fel az évezredek óla ismeretlen aether nyugalmát, hogy a diadalmas ember ujabb ezer és ezer készülékkel messze országokból jött hangokká terelje össze őket.
A tudomány és a technika ezen, ma legnagyobb csodája közkincsévé vált az emberiségnek s jutott belőle egy-két készülék Nagykanizsára is. Nyolc-tiz re tehető a városunk Mii rádió-amatőrök száma. Amilyen arányban emelkedett ez a szám, ugyanolyan ardftyban szenvednek egyre többet tulajdonosaik.
Egyik leggyakorlottabb és legszenvedélyesebb nagykanizsai rádió-ama-tőr keserű kifakadása szerint:
— Agyonizgatják és slivÖlUk a világűrt az uj rádiósok és szárnypróbálgatásaikkal leheletlenné teszik a rádió zavartalan élvezését.
Sokan ugyanis visszacsatolás utján előálló gerjesztéssel kísérleteznek s ha ezt csak egy valaki is gyakorolja, ugy az egész ulros rádiósainak égfelé mered a dühtől minden hajuszáta, mert egy ilyen módon dolgozó készülék elég arra, hogy kilo- I méteres körzetekben ugatás, nyögés, í recsegés nyomja el a rádió-hullámok hátán érkező bűbájos tornai, londoni, berlini, bécsi muzsikát.
Arra azonban nem gondol az ily-módon experimentáló rádiós, hogy a tapasztaltabbak valamelyike, ha egyszer elfogy a türelme, a keretéi addig-addig állítgatja, mig eltalálja az ugatást keltő készülék /wntos irányát s ahol egy városban, mint nálunk. 8-1Ü készülék van, az irányból kitalálja annak gazdáját is. Akkor aztán jaj annak, akit igy elárulnak saját ugató hullámaiAnnak aligha lesz többet nyugodt perce a készülékénél.
Addig legalább is illenék csendben maradni hasonló kísérletekkel, mig a készülékek csak sub rosa működhetnek, tehát mig elnyerik az engedélyezést.
Korai még a rádió-háború, hiszen minden rádió-ház mögött ott fenyeget a mumus: az elkobzás joga s nagyon könnyen megtörténhetik, hogy a háborúnak — inter duos litigantes — a postaigazgatóság vet véget. (bl)
KULTURESTÉLYEK ÉS M U L AT SÁGOK
Március 12: Zr.\'nvi Irodalmi és Müvé-\' szeti KOr liccJ.it előadása (Sebeit Károly dr. A Itala Ionról) a Kaszinó nagyterűiében este léi 7 órakor.
Március 14: .Sajtó-estély- A .Zalai Kó/IÖnv* szetke</lóst.S>éuck műsoros es-télye a Polgári Egylet 6sszes emeleti helyiségeiben. Kezdete este 9 órakor.
Március 15: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kór március 15-áíei emlékünnepélye.
Március 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór Üccális előadása (StukáitGyula j történelmi elóiulása) a Kaszinó nagytermében esle léi 7 órakor.
Március 23: A Zrínyi Torna-Egylet ünnepély*.
Március 25 : A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liccális előadása (dr. Luktntch Imre) a Kaszinó nagytermében esle fél 7 órakor.
Március 2J : A Zrinvl Irodalmi és Művészeti Kör Jókai emlékünnepélye.
Április 2. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Dómján Lajos dr.) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 16: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kt-r liceális előadása (dr. Thotway Zsigmond) a Kaszinó nagytermében este léi 7 urakor.
Április 23: A Zrinvi liotlalini és Művészeti Kor liceális előadása (Ketonén l\'ercnc) a Kaszinó nagytermében wtc fél 7 órakor.
— A polgármester Budapesten. Sabján Oytih dr. polgármester tegnap Budapestre utazott, hogy a Magyai Városok Országos Kongresszusának ma tartandó választmányi illésén Nagykanizsa várost képviselje. Értesülésünk szerint a polgármester vasárnap tor vissza Nagykanizsára.
Az összeíró küldöttségek kiegészítése. Nagykanizsa város központi választmánya szombaton este fél ti órakor a városháza tanácstermében a n- i \' rmester elnökletével laitott ILcíc.i n IV. szavazókörzet összeíró küldöttségének helyettes elnöke, lianekovich János helyett fíeier Vincét, a IX. szavazókörzet Osszciró k(i:d-U\'ségénck Sleszlin Ferenc pö. lógja helyett Dagonyai Györgyöt választották nug.
— Liceális előadás. Vasárnap este tarlotla meg a Kaszinó nagytermében d*. Mahler Kde budaj,esti egyetemi tanár, kiváló történ\'sz, nyelvész és egyiptológus felolvasását Tut—Ankh—Ámen sirleleUirŐI. Az elöadásia lapunknak egyik ®Íegkö zclebbi számában még vissza\'.érilnk. A felolvasás előtt és utln Büchler M. kiirnagy vezénylete alatt a helybeli postásdalárda é.;ckelt cl néhány dalt. A leimet zsúfolásig megtöltötte a közönség.
— Festmény kiállítás. Péezely Béláné születeti Péezely Piroska fcstöinüvésznö s Kelling Ferenc és Noll rajztanárok saját nu\': veikből feslmén>kiállilást .rendezne\': Nagykanizsán a m. kir. fémipari iskola első emeleti nagy termében. .A kiállítás — melynek ünnepélyes megnyitására a művésznő Kempelen Bélát, lapunk felelős szerkesztőjét kér e fel — folyó hó lóén, vasárnap délután 4 órakor nyílik meg. A kiállításra, melyen Péezely Béláné mintegy husz jtortrait állit ki s részi vesz benne két kitűnő piktor-rajztanárunk is. már most felhívjuk olvasóink figyelmét.
— Elítélt csavargó. A rendőrkapitányság kihágási osztályán Tomii Ferenc pincért csavargásért 8 napi elzárásra Ítélték.
— Az Iparosság figyelmébe. Az
ipartestületi tagdíjak f. évi kivetését megelőzőleg felkérjük mindazon ipa-ro. társainkat, kik alkalmazottaiknak nyilvántartását be nem tekintették s így feltehető, hogy a ki- és bejelentess kn él mulasztás törtérd, ü nyilvántartás .endezése céljából az Ipar-testület hivatalos helyiségében f. hó 20 ig annál inkább megjelenjenek, mert később felszólamlások figyelembe vehetők nem lesznek.
Jön: Hentraui Rupcrtl
— Az Izraelita Szent Egylet vasárnip délelőtt tartotta elnökvá-lasztó kö/gyüléséi, amelyen Wetsz Lajos dr.-t választották meg elnök ne!:. Uj választmányi tagok leltek Schiller Vilmos dr. igazgató-szent-t\'.rvos, Rudnai Jenő kereskedő, Güns-beiger Lipót dr. állatorvos, Be tény Arp.\'.d és Ádám Róbert.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Zfinyi részvényesek figyelmébe. A Zrínyi Nyomdaipar cs Könyvkereskedés R. T. részvényeire az elővételi jog gyakorlásának határideje ma lejár, aki ezt később óhajtja eszközölni, 2 százalék késedelmi kamatot tartozik fizetni.
— A Cserkész-szövetség köszönete. A Magyar Cserkész-szövetség III. kerületének elnöksége halas köszönetét nyilvánítja a nagykanizsai „Uránia" mozgószinházn.tk, továbbá mindazoknak, akik jóiiidu-1 .lu l. mog lásukkal a magyar cs:r-készek kopenhágaí győzelmét bemutató fthnelőadássikciétclöinozditották. (
— Fémipari iskolások mente- I siiése a levente-órák alól. \\ \\ nagykanizsai m. kir. fémipari szakiskola igazgatósága- kérelmet terjesz-teli be a város vezetőségéhez, hogy a fémipari szakiskola növendékeit a kötelező iskolánkivilii testgyakorlás alól mentesítsék. A város vezetősége a fciiiipa:i szakiskolásokat, tekintettel arra, hogy az intézetben rendszeres testgyakorlás folyik, a kötelező levente-oktatás alul felmentette.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Alispáni rendeletek. Az alispántól- nugéikczlek dr. Wilwailh János sza&írvosi címének használata; gazdasági, cselédek összeírása; apaállatok beszerzése; virilis névjegyzék ; «>z államrendőrség kiegészítése ügyében kiadott rendeletek.
— Rendőrgycrnickek nyarai-tatása. A budapesti rendőri gyermek-biróöág mellé szervezeti patronázs-egyesUlet felkéri a módosabb nagykanizsai családokat és környéki birtokosokai, hogy ez év folyamán is a nyári vakáció tartamára rendőrgyer-mekekertlyarallalás céljából elfoga.tui szíveskedjenek. Erre vonatkozó szán-déjcultat május végéig keli s:euiclye-sen bejelenteni Nagykanizsán Sipos Zsigmond dr. rendőetanáesoshoz.
= Jön: Hentraui Rupv\'rt!
— Pályadíjnyertes keszthelyi diák. Tánczos László, a keszthelyi premontrei gimnázium VI. o^lályu tanulója t i\'.tlhdis országos iika-fedd- raj/. pályázatán a II, dijat nyerte. A d:íkiv.í!yáa\'tk közt ó az első, mert az első djal f.inőit rajzoló művész vitte el.
- Feiűltizetések. A nagykanizsai Ipar-te«tillet által az elaggott iparosok menháza alapja javára február hó 21-én rendezeti jótékonycélu farsangi mulatságán a következő fcllílfizetésck történtek, melyért ezúton is ujhől hálás köszönetét nyilvá-nitja az Ipartestület. — A nagykanizsai Sörgyár R.-T. 300.000, Frank és Társa, Márkus Károlv. Kiss 6rnö, Garai Testvérek \'J0fi.000 ~200.000, Kötó- zövűxyár. Tárházak R.-T., Varya Lajos Kelemen Károly. (Jntenbcín cég 15D.O(*)-I.Vl.OOO. Ilt.ffmann Henrik. Varga Nándor IW.OOO-120.000. tlr. König József, Ferencrcndi plcbáni.i, Adám Róbert, Néplakarékpénztár R.-T., l-\'isclicr llcnó, Lőhl Béla. Pintarics Márton. Renezc Sándor. Bartha Miksa. Izr. Nőegv-lel, dr. Hajdú Gyula, Biró Tcslvérek, dr. Sabján Gyula. Weiszberger Kálmán. Kulassy Kálmán, Hlek HrnÖ. Szabó l.ajo<t, tlr. Fo«lor Aladár. Bazsó lózsef, Hirsclilcr Sándor. Patria pótkávégyár, Szabó Antal, Pesti Kereskedelmi Bank. Csillan Jenő, Mendlovics lózsef és Márton, Szabó István. V.\'oll I.ipót Borsfa. Grosz. Móricz, l.usztig Dezső. Nagykanizsai K. Kaszinó, Mcgyl-mórecz Tamás, Zerkowilz. György, Zala-megvel Gazdasági Taknrékp.. Polgári Egylet. \\Veisz Ignác. dr. GJrlncr Antal. dr. Fricd Ödön. Fatér Mihály, ttoiváth és Vas, BrillI .Vándor. Kertész Béla. dr. Kahán Imre. Székelv Vilmos. Ivánvi József. Markó Ferenc. Miltényt Gyula. Blankeiiberg Vilmos. Pelries Ferenc,- Petrics György, dr. Takács Zoltán, Klein Vilmos, Fischcr és B.ltler, Miltehnayer Kálmán. Horváth Ist-ván. Wastell Gyiirg\\- és Fia. Nagykanizsai Taknrékp. R.-T.. Hajós József, Babits Imre. Farkas Jő/.sef, Gyenes Lajos, Lőwenstein l-Ztnil P.-Szt.-Péter. BankegycsCIlet és Délzalai lakarékp. \\00 -100.000. UngerUllinaiin, Mágics János. Schnitzer Géza. Mráz. álmán. Szalai Zsigmond, Buffer Viktor, 85.000—85.000, Zollner Jánt»s 80.000, Lickenhaclier Rezsó. dr. Makó Gábor, Kollarics Böske, Dcutsch Ignác. tlr. Bartha István, Dobrovics Milán N. N., Bérénvi Árpád. Kaszler Miksa. Frank Manó. Ratl-nai Sándor. Hoífer Viktor ÖOXJOO-OO.OOO, llirschler Sándnr, Csizmadia Endre, Tóth Lajos jlt>ffmann Izsó. Tibolt Lajos. Frit-schernkMa. Den-allcs lózsef, dr. Diskai Imre, Vékásv Károly, Balogh István. Halász. Sándor, Baglady Béla. Révész Lajos, özv. Szegő Gyuláné, Cseh Lajos, Pintér István, Martlncsevics Imre. Izsák István. V\'elecz Ede. Fischer é* l.eitner. Stern Miksa, Anl.il lózsef, dr. Kovács táblabíró, dr. Orlev közjegyző. Bon György. Ilirseh és Szegő, Grosz Ernő. WinWfer Vilmos. Dcutsch Mór. Wollák Jenő. Ritscher M\'>r. Bluincnschein Mór. Korcin és Stroch. Klapprr Miklós. Klapper Limis, F.berhadt Béla. Eppinger Lajos, Bazsó Lajos. Singcr József és Társa. Horváth József, Zsoldos Gyula, özv. Ifatvax Frigyesné. dr. Simon György Veszprém. Csizmadia Vilma. Pollák József, Adler Miksa. Zweig Imre, Klein Lajos. Knorlzer György, Bűchler Mór, tlr. Brtkl Tivadar. Városi Sándor, Porcdus István. Brónvai I.ajosné. Gáspár József. Muzikár Vince, Müllcr Károly. Sörlei fenö. M-\'-üer Ignác. Opernlca Károly. Vlnczc Gvnla, Bazsó Sándor. Metz József. 50.0(0 --W.000, Porcdus Antal. dr. Szabó Lajos, tlr. Králkv István. Szőllósy Erzsi, N. N.. .jo.axi—40,(*J0, Lidiit Miksa, Weiszleld é* Fischcr. Armuth -Sándor 30.0iX>-3t>.tW». Rajki István :*5.000. Lukács Sátulor ?.WO. S!«,i\\M Antal. Kein Gvula ZVWO-ZVXKi. Beck Béla. Simon Gy^lrgv. Vértes Antal. Gcrő Soma, Bród Ignác. Taschner Rudolf. Németh Fcrc ne, Flcischakcr llgnác, Bclstt Játi\'is 20.UXJ- 20.im Joós István, N. N., N. N„ N. N., N. N.. 10.000-ÍO.WX). -Köszönetet mond ehelyűlt az. Ipartestület .Af.íA-rtv/c.\'A-y Gvula cukrásznak a tortáért, amely 1.050.000 koronát jövedelmezett az elaggott iparosok menház-alapja javára.— valamint a May var Erdóbirtokor.ok Rl.-nak és a Wettner te Társa cégnek a fa ingyen való szállításáért.
Sehwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Cigarettázik ön? Sodorjon lanina papirt.
divnftárucikkekben
tciycn pfdb»váUrll»l
Szomolányi Gyula
C«oii(jcry-ut 2. szám nlntti —" (a iUn,;ja ra«|l«lt) ftztettben.
í" "■5
CJ
E í

Családias PU FUIVI-ESTELY
valamint jó
WOLLÁK JENŐ vendéglős.
március 10-én, kedden a Wol!ák vendéglőben, hol igen jól fog mulatni. Elsőrendű pogányvári és bnlatonmclléki borok, valamint jó purimi ételekről gondoskodva van.
Szíves pártfogást kér
Pur im-estely cigányzenével.
ti
március 10.
_ pályázat. A murakereszluri njm kath. iskolaszék a kollátszegi „lyjli < kántorlauilóí állásra pálya-„lói hirdet. Javadalmazás: lakás, amely 2 szobából, konyhából, dfskaiiiijból és a szükséges yazOa-sici ípülelekliöl, 6 liuld szántóföld ^{tel, 6 öl tűzifa házlioz szállítva ÍS az államsegély. Választás folyó évi március 28-án lesz. Kommün alatli magatartás igazolandó. A kérvények az iskolaszéki elnök címere kDIdendők Murakereszturra.
— Jón: [lentraul Rupert!
— Harangünnepély Keszthelyen. A keszthelyi iparosok maguk liOiJtt összegyűjtöttek egy 450 kilogramm sulyu harang árát. A nagy-liatangot a keszthelyi egész társadalom áldozatkészsége adta össze, ugy, hogy most már a meglévó kettővel együtt négy harangja van a keszthelyi katolikus templomnak. Az újonnan érkezeit harangokat vasárnap helyezték cl ünnepélyes keretek közt a templom tornyában. Reggel fél 9 órakor levonultak az állomásra az összes egyesületek s a harangokat a templom elé szállították, ahol katonaság állolt diszőrséget. Ünnepélyes nagymise után a Iparosda-lirda énekelt-a felvirágozott harangoknál. Ste/aits Alajos apátplébános emelkedett Itangu beszéde után az Iparosdalárda éneke fejezte be az ünnepélyt, mely után a harangokat felhúzták a toronyba.
— Verekedés Zalaszentmiliá-lyon. Zaitiszenlniihályról jelenti tudósítónk: Horváth János Amerikából most visszatért zalaszentmihályí lakos vasárnap este revolverrel megtámadta Horváth János szénkereskedőt. A lövés szerencsére nem lalált, azonban a szénkereskedő kicsavarta lámadója kezéből a revolvert s annak agyával ugy fejbeütölte, hogy azonnal elborította a vér. A verekedés oka állítólag szerelmi féltékenység voll. Az ügyben való nyomozási a csendőrség vellc a kezébe.
— Az 0F8 zalamegyci tárgyalásai. Az Országos l;öldbir\'tok-rendezö Bíróság III. számit tanácsa az elmúlt héten tárgyalta Kcliidi, Barátsziget, Kustány, Gyülevész, zalaszentgróti járási kOzségek, valamint Kllímán és Gclsesziget nagykanizsai járáshoz laitozó községek roltlmegváltási ügyeit.
SAJTÓ-ESTÉLV március 14.
— Uj lóvásártér Keszthelyen.
A fökibirtokrcndezés során Keszthely vásárairól híres lóvásárterét is parcellázták, ugy, hogy a város lóvásár-tér nélkül maradt. Míg az állatbetegségek miatt elrendelt zárlat tartott, « nem is volt olyan nagy baj. Most \'ionban a zárlat felszabadult s Készt I \'ynek ezt a kérdést sürgősen ren-d«m kellett. Herceg Festetich Taszító \'Város mellett levő murvás-gödör "(yen Ismert területet adta e célra,
most (50 munkás dolgozik annak nasználható állapotba való hozatalán.
— Sármellék vásárai. Sármellék Jnsvét előtti és Szent Márton előtti xeddre vásárengedélyt kapott. Az állomástól 300 lépésre eső vásárteret maris bekerítették s a hozzá vezető
kitöltették.
Ma
disznótoros est az Ipartestületben.
Szíves látogatást kér KEIN GYULA vendéglős.
xalai kózi.ÖNY
- Buday László meghalt. Umlay t.asz\'0 dr. műegyetemi rendes nyilvános tanár, a .közgazdasági osztály ezideí dékánja, az Orsz. Statisztikai Hivatal igazgatója, helyettes államtitkár szombaton este hirtelen elhunyt. Temetése kedden délulán 3 órakor a műegyetemi csarnokból fog megtörténni.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.1
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 25.000, kötőit kebálok és szvetleiek 890.000, kötőit mellények 195.000 koronába kerülnek.
Irodalom és mfivószet
Az Alapi-társulat kél utolsóclő-adisa koronája volt a Kamara-szín-ház vendégjátékának. Ugy a vasár-nap esli Schőnttian-bnhózal: Szabin nők elrablása, nihil a hétfői bucsu-jiték, melyen Ibsen Kisértetek cinül színmüve került előadásra, a színművészet és ember-ábrázolás nagyvonalú mesterműve volt, amely meg sokáig élni fog a jelenlevők* lelki szemel előtt, Mdgori Mária, Markovid Piri, lvanovles Hcrmin, Adorján Erzsi, a férfiak kozlil Egri, Kovács, dr Miklós, Vcr/á, Radány és Rónai nemes művészetük legjavával gyönyörködtették a közönséget. Bizton hisszük, hogy még többször lesz alkalmunk Alapiék pompás, ragyogó művészetében gyönyörködni, azért utolsó előadásuk alkalmával nem búcsúzunk el véglegeseit tőlük.
Imakönyvek. A Fisehel Fülöp Fiai nagykanizsai könyvkereskedő-cég a közelmúlt napúkban forgalomb i hozta
Jansen K. ki.\'dásáhan Kcvelaerben megjeleni imakőnyveket: a Hiszek egy Istenben cimü nagyobb s az Őrangyal című egészen kis alakú könyvecskéket. Valamenyinél meglep azoknak diszes kiállítása, remek aranyozása, finom és ízléses kötése s a könyveknek bámulatos olcsósága.
SPORTÉLET
Piarista cserkészek ktlzös táborozása. Régen kivitelre váró lerv valósul meg az idei nyáron. Az otszág piarista gimnáziumainak cserkészcsapatai közös nagy táborozást fognak rendezni. Veszprém, Tata, Sátoraljaújhely, Vác, Nagykanizsa, Debrecen, Magyaróvár, Szeged, Kecskemét és Budapest piarista gimnáziumainak cserkészcsapatai minden valószínűség szerint NógráJ-Verócen, a váci püspökség birtokán fognak táhorozni, az eddigi jelentkezések szerint mintegy négyszázan. A táborozás technikai részéi a budapesti piarista főgimnázium cserkészcsapata bonyolítja le. A közös nagytábor főparancsnokául Sik Sándor dr-l, a rendező csapat jelenleg Rómában idózó parancsnokát választották meg.
TÖRVÉNYSZÉK
Jómódú tolvaj
Egy tekintélyes és jómódú pacsai gazda fia Csősz Tóth Qyula pacsai földműves került tegnap a nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa elé. Az volt ellene a vád, hogy a lopások sorozatát követte el. Igy többek között több izben álkulccsal beliatol! egyik pajtásával Papp Zsigmond pacsai gazda pincéjébe és onnét bort tulajdonított el, míjd udvarából fát lopott. Schreiber Sáu-dorné ólját lefeszítette és kél libát lopott, amit megsütöttek és jóizüen elfogyasztottak. Próbálták még Juk Béla plébános pajtáját is feltörni, de ez már nem sikerült nekik. A lopott dolgokat azután elvitték egy Nagy Teréz nevű pacsai nőhöz, aki emiatt orgazdaság cimén került tegnap szintén a vádlottak padjára.
Csősz Tóth Gyula sírva hangoztatta blliitelenségét. Annyit azonban mégis beismert, hogy háromszor behatolt Papp Zsigmond pincéjébe. A fa és libalopásokról nem akar tudni.
Kenedi Imre dr. táblabíró azzal szemben felolvassa a vizsgálóbíró előtt lelt beismerő vallomást.
Vádlott azt mondja, hogy a esendőtöktől való félelmében vallott vizsgálóbíró előtt.
A\'agy Teréz sem ismeri el bűnösségét! Mindent tagad. Semmi része a vádbeli cselekményben — mondja. Iízután Papp Zsigmond földbirtokost, sértettet hallgalja ki a bíróság, aki inflagranli érte Csősz Tótli Gyulát és pajtását.. amint 11 hegyen levő pincéjében voltak. O akkor csendőrökétt szaladt A csendőrök láttán a két tetteuért tolvaj méné kölni próbált és csak a csendőrök erélyes felszólítására álltak meg. Nem kívánja a vádlóit, megbüntetését, mert Csősz Tóthnak atyja a község egyik köztiszteletnek örvcr.dő polgára.
A törvényszék bűnösnek mondotta ki Szőcs Tóth Gyulát többrendbeli folytatólagos lopás bűntettében és ezért ót az enyhítő körülmények figyelembevételével összbüntetéíül kilenc havi börtönre és három évi hivatalvesztésre itélte, inig Nagy Terézt tulajdon elleni kihágásban mondotta csak ki bűnösnek és ezért tizennégy napi fogházra és 200.000 K pénzbüntetésre itélte.
Az ítélet jogerős.
ítélethirdetés. Váradi Imrét a nagykanizsai törvényszék lopás büntette miatt egy évi börtönre ítélte. Felcbbczés folytán az ügy a pécsi kir. táblához került, amely Váradi büntetését nyolc hónapi börtönbüntetésre leszállította. Miután Váradi megnyugodott az Ítéletben, az jogerőssé vált.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
KÖZGAZDASÁG
mo_ZI
Uránia. Szerda-csütörtök 7-9 Órakor: Heleaa filmeposz 6 felvonásban, klasszikus német film. Pénteken: Karenin Anna, Tolsloj regénye I.ia Marával. Szombaton: Henlraui Rupctl, a Zctldai fogoly folytatása és Mr. Radio német Aiberlini film.
E.U.1 tgykoroi* " £g»"J»
.M00 12.700. tat.Uo. 15 ksraná. 31.500 :2.5O0 JalriK«W O.ÍOO arany huu\'-oionii 315.000 -3tt>.ooo. platina 2l0.fcj 220.000.
SAJTÓ-ESTÉLY div.t-rewueh.x jó ntkku
próbahttlgyek
kerestetnek, Jelentkezni keddtől kc*dv<s/ a „ZALAI KÖZLÖNY" Bxorkosxtőaógé-bon d. o. 9-12-íq, 3-6-ig.
Március 15-ig kell jelentkezni a soproni kiállításra
A soproni iparkiállitás szabályzatát és bejelentőivé* a kiállítás végrehajtó bizottsága a kereskedelmi és iparkamara kerületéhez tartozó Mosón, Sopron, Vas és Zala" vármegyék ipartestületeinek nagyobb számban megküldte és igy a kézmüiparosok a testület elnökségénél a szabályzatot és a bejelentőivet átvehetik. A jyárosok ugyancsak megkapták a ciállitás c tájékoztató kiadványait és igy minden iparos kellő időben bejelentheti a kiállítás igazgatóságának részvételi szándékát.
A bejelentési hktáridő március hó 15-ike. *
Ipari körökben általános az érdeklődés a kiállítás iránt. Magyarázata ennek egyrészt az, hogy az országban már évtizedek óta nem volt nagyobb aránya iparkiállitás és igy egész iparosnemzedék nőtt fel, melynek nem volt alkalma szakképzettségének, tudásának. ízlésének, kiváltságának bizonyítékait ipariárlatoa hemutatni s mert a soproni iparkiállitás lesz az első, mely a magyar önálló vámterületnek legalább egy jelentős része ipari viszonyait az ország közönsége elé tárja, nem mintavásári rendszer alkalmazásával, amely rendszer inkább szakemberek tájékoztatására való, hanem oly szemléltető módon, amely a laikust is alaposan felvilágosítja a tekintetben, hogy mily iparcikkeket készítsenek a hazában, mik tehát azok az áruk, amelyeket nem kell többé a külföldről beszerezni.
A kiállítás az egész augusztus hónapot be fogja tölteni és ez idő alatt országos kongiesszusok, tömeges kirándulások fogják az ország iparosait, kereskedőit s a nagy közönséget Sopronba vonzani.
Megnyílt a bécsi mintavásár. Tegnap nyílt meg Bfcsben a bel-{és külföldi körök nagyarányú részvétele mellett a 8-ik bécsi nemzetközi mintavásár, amely 7 napig tart és márc. 14-én zárul le. A kiállításra olyan sokan jelentkeztek, hogy a kiállítás helyiségeit lényegesen meg kellett bővíteni.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzala ingadozó volt. A mult heti lanyhaság után nyitáskor barátságosabb hangulat kerekedett felül, mely a tőzsde-idő későbbi folyamán határozott szilárdsággá fejlődött ki közvetlen zárlat elölt azonban erős visszaesés, állott be, mely a mai árnyereségek nagyrészét felemésztette, sőt a közép-és kispapírokat a pénteki nivó alá sülyesztette. A keresettebb papírok azonban a vázlat előtti lanyhaság ellenére is még mindig 2—3%-kos árnyereséget tudtak megtartani, sőt egyes kivételes értékek, mint kereskedelmi Bank, Bur, Pallas 5-7 és 9%-kos ár javulást értek el. A forgalom a tózsdeidő alatt elég élénk volt.
Utótőzsde
Irányzat Unzha, Uzlettelen. Hungirln Műtrágya 115—1:6. Cukor 228Ö-2W. Kereskedelmi Bank 1117-1110. Georgia 304 -305. Urlkinyl 920. Kószén 2950. Elsó Budapesti Gőz 139. Kislarcsai »7. Fegyver 725. Danubius 2710, Magyar Hitel 410. Salgó 558, Rintn H5. Hazai Bank 113. Leszámítoló 66. Jelzálog 45. Pcs\'.i Hazat 2760-770. Pallas 122. Népszövetségi Kölcsön 64250-650.000.
zalai közlöny,
1025 március 3.
A M&gyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Devizák
Aarol toat 3WA0 3ÍUKK AmtUfdia 38SCOKO."*
Ciíó k0<0Aa 2l3l-:iSt Balpid IliS 1171
Dluii 1145 IM7 Barlla ITIMI7XO
Dolli/ im>nm Bukiiait tó8 3M
fiaacla tr. mt S7t0 BiSmal ÜI-! -liOS
MolIan.il fit 2WCO Koptnbija H9X> iiOM
Lat iSi HO Kriaaltinla iiowniot
U«a S20-S21 Ixodoa amscoco
Uia ZHt-TWl Mllaoo 2913 17) 1
Ba^a fiaak 3UUUS S*wyC4k m$yivv>
0«U. kot. 10190-103-50 Wili >:M 3;JO
Dia kor. I3720-1ZS90 Piija iist-íüa
S»i,\'<t fiaak IM2J i»r; Sivüa 5J5-523
Síid kor. l»7S-l»«« Sioekborx líSií lt«ll
Koorif kor. t(»» IICOI WUa 101 90-103 50
HUrka 1C99* 1)160 ZírUk l»ÍMWM
Zürichi zárlat
Pária 2697 50. London 2J77SO. Ncwvork 5!9V», Bilissel 2610—, Mailand 2130 —, Holland 207 50. Berlin 123 75. Wien 73 20. Sofla 380\'—, P/aga 1542-50. Budapest 72- , Varsó 100-—, Bukarest ?55 -,Bclgtád 8.35.
A magyar korona kíllföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
Ugsip ma U£R"P ma
Bécs ...............978019820 9820 1 9780
Berlin ..............577Ú -- 5800 --
Prága ............... -1701 47150 47225146950
Newyorkban 14
Terménytőzsde
A szombati nagyarányú áresések után a terménytőzsde ma nyugodtabb volt Ruza íj tengeri az amerikai Jegyzések hatása alatt, további 5000 koronával olcsóbbodott.
Buza ttsxsv. 76 kjj-os .\'.27.500 530.000. 78 kg-os 537 500 540.00). egveb vld. 76 kg oj 525.000— 527.500.78 kg-os $35.000 - 537.500, rozs 425.000- 430000, sörárpa 450.000-470.000, takarmány árpa 360.000 380.090, uj tengeri 210.000-240.000, köles 260.000
2/0.000. korpa 222 500 225.0UJ. rab 410.000 425.000, lucerna 210.000--220.000.
Sertésvásár
Pelhaitás 2500. melyből eladatlanul visszamaradt 250 drb. Elsőrendű 22 000—23.000, szedett 21500 -22.009. szedeti kOzép 20.000 -21.000, kOnnvO 18.000--19 000, elsőrendű öreg 21.000-21-500, máiodrendit 19.500-* 200C0, angol süldő 20.000- 24.000. szalonna nagyban 21.000 -22.000. zsír 26 000.-26.500 lehúzott hus 29.000 -30.000. szalonnás félsertés 25.000 - 26.000. A vásár elénk volt.
Szerkesztői üzenetek
Önképzőkör. Mi minden egyesület munkálkodásának, minden kulturális megmozdulásnak szíves örömmel állunk szolgalatába, dc ha az egyesület, igv az önkép/ökör is. nem ad számunkra életjelt magáriM $ nem értesít bennünket a nála történd dolgokról, ez esetben nincs módttnkbn figyelemmel kísérni munkásságát. Tessék csak minden arra érdemes esetben hozzánk fordulni s mi, mint máskor sem, ez alkalommal $cm /árkóiunk cl az elől, hogy ismertessük a nyilvánossággal valóban fontos és alapvető kulturális munkásságukat s amikor arra szükség van, elö is segítjük azt.
Sz. J. Mlháld. A vadon nőtt dohánypalánlak miatt folyamán tett eljárások azonnali felfüggesztésére vonatkozó pénzügyminiszteri rendelet 1924 október 22-én jelent meg.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. NatQrkanlr.it*
A budapesti tő»«
xAróúríolyanml
Angot-Hagy. Haiil
Lloj J bank
Migy. Hit JlllltOJC L«t<Jul\'> Ol.-M. biok OitU. Hu.
Biukmiln FMdbitiIb.
HW». lo*«.|a
L J. b M?-Ci«i Iptib
MagyirMa Kójp. J«l«Ho* Viicil bank
Nemi. tr. <i lak. K«ua». B
Btlv. tp. Llcótvlioit FIÍTÍIVII KMuttl Tik. A\'iiL Tak. Moklir Ilim «l«6 C\'.iJ M. Bili r.nclín Mny.-ffancli
Malmok Bon -M. Conccid\'i IWWiciahil BudipoK
Muoiirla
Kl.it* " Viki-
id* délután I órai I a kővetkezők i
Fül p*r. Bky*i. la —
Kőil.kcJíi
Adita Alt.nttka
lavaati I
M«r. I
•«r
I*\'»
ItlBltl
B:t*ilnl I
Sifutlir.
Siiuviil
Koí ó * 4b Oóll Dii\'C\'fli
Magéul! I
Migy. #IJ.1I, Ali. K4nJa J N»(>bltOf)l S*l<ó ü ilkJojl
N»oi*dik fíilioil téj.
Rint
Siapbmiu-a (IJiigOicta
Bródl vii. I
1
Kagyver 3
Oio» I)an Vi
Hofliccc I
KDhoa
LáilK
l.l,u.
Mij
Bclga\'íiea"
MMH V.gylpar Va^angyit Rima
K04II(RIIDD
Schllík
Wóruv
Kftiull Virul DÜItmui
AlllBVJI
TIBII
Df\'«u» or
Cuvcipi c r.o OK>rgU Mtiöb. cuko: Slummtr >W
ÍUloiIaictck
ní\'p»i 3
roV«)l bor
llaiktraik. 2
•lllaiv
12-50 4J-W
Oii. Egr. Inó Jutl lti> Alt ci\'
rtöbut
t»-«JoX
OUilpar Marcii pttr
5ftf li imi r^Jioit »«t Ki\'ÜT *fr XA» po.V. "Sí Karltvch Co-li\\ Hinvtu/lil Ou-balr-iit
S\'tlloitil Roya\'-aillló
OyaJi\'uwiMÓ Űolíbtigcf t
r«ioi
P.n-u Un • I Si&tí-Aíló
V«£>l|>af Sj^llum _ l
Ilan2 uiliigya I
Sitin
Daolc
Ktleli Muiic»l Tí«5k
KCISnKUh
Dorogt Ovuiinl tet««iliu
Ítltfoo l
itc\'iirtA i
Bir-il
Qyfiil b«i Coiviii lila Paplrtpai
a-""
3574/1925.
Tárgy: Szolgai állásokbctö.tése.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa városnál megüresedett szolgai állásra pályázatot hirdetek. Kérvények hozzám cimezve f. hó 17-éig\' bezárólag d. c. 9 és 12 óra közütt a városi iktató hivatalban nyújtandók be. A pályázók igazolni tartoznak korukat, iskolai végzettségüket, egészségi állapotukat, erkölcsi és politikai megbízhatóságukat és eddigi alkalmazásaikat.
Nagykanizsa, 1925. március 9-én. __Polgármester.
Apróhirdetések
Varrógép, eredeti Slnger, békebeli centralbobln, 5 fiókos, SQlyeszióvel, alig használt kifogásLilan állapotban olcsón eladó. — Megtekinthető délután I I óráig
Telcky-ut 19.____
Jól monő Uzlcthelyioég berendezéssel. 2 szobás elfoglalható lakással átadó országúti bejáró utcában. Lelépés niiics. csak bér. Szigriszt Ingatlanforgalmi Irod-i, L\'ű-ut ff. 391
Kiskanizsán vendéglő bérbeadó május elsejére. Feltételek megtudhatók Szt.-Flórlan-tér 6. <V«>
Miitényi-cipöt vegyen!!
Elköltözés miatt eladó kél szoba, konyha összes berendezései, asztalosszer-szám és sok egyéb tárgy, továbbá fajser-tések és az összes ba.-omliilloininy, ára
10 millió korona. Clm a kiadóbin._____726
Egy szúlkáKszörtk német vizsla, kan, világos vörös, feliéi foltokkal, keveset levágott larku elveszett. Nyomravezető Illó
jutalomban részesül. Oyár ntea 9._758
Bútorok, asztalok, ágyak, dívány, petróleum lámpák eladók Nádor-utca Két kis fiúgyermek mcllénémct nevelőnő
kerestetik. Üm a kiadóban._762
Konvencióe kőművest keres a Zala-Igricei Űazdaság. Ajánlatok, a fizetési igények megjelölésével Zalalgilcérc (u. p.
P.icsa) küldendők.__7 ; 1
Gözcséplőgarnitura hármas, jutá-nvosait eladó. (Közvetltór díjazok.) Péthv. Kisszékely, Tolnamcgye. - 7.ÍG
értesítés
Értesítjük a nagyérdemű közönséget és L rendelőinket, hogy megérkeztek a
tavaszi szöveíujdonságaink,
melyből mírldk lilán kúszitunk a legújabb dival szciinl kedvező fizetési feltételek mellett url OlllSnyökel.
Becses párfujísukal kíive
L1DITT ÉS JOÓS szabómesterek.
URADALMI NElEliniT BHOIIY!
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
Pollák NI. Emil cégnél, Kinizsy-u. 2fa.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Tclcfoj\',előjegyzési nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Ériesités 1 ÍSTi
mélyen tisztelt vevókúzönséget. hoey az Erzsébet-tér 13. r.x. alatt lewö „Páriái Áruház" clinll rövidiSru-Qzlctct átvettem s azt mindennemű háztartási cikkekkel kibővítve tovább vezetem. Minthogy üzletem n legolcsóbb bevásárlási forrás, harisnyákban, csipkék, szalagok, hímzések. varrócérnák, ruhadlszck stb. úgyszintén sajtárok, sziták, placltáikák és egyéb háztartási cikkekben. -- Ké(em a mélyen tisztelt közönség szives pártfogását
PRAHGER JÓZSEF
Erzsébet-tér I3> i«Crv<nyu4kk<t airmb )
Gazdák kétsTgbet
Tartsátok állandó kéazenlélben a
SALAN
feitőtlenltő izert, hogy megóvjátok magatokat nagy káro\'<tói A .Salait" fertőtlenítő szer embeil és állati sebek kezelésénél, tehenészetekben, pincészetekben, Istállók, ólak fertőtlenítésénél nélkülözhetetlen.
ledob* í» l^otc««bbt KkUonokbKn IsJ Mlndeofitt kaphatót Magyarországi vezérképviselet:
MOLNÁR M. Budapest,
VII., Arónn-ut 68.
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai: iskolai hileiemzések.
Irta: dr. Drcher Tódor. Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordilolla: Pálffy Erzsébet grófné. A* aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán. Az angol katli. szocializmus apostola. Példák a szentek élete-bB!. Itta: dr. Czapik Gyula. A lelkiéiet kis könyvei I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat. Szent József Imák és elmélkedések. — Öszeállitotla: dr. Haiczi Kálmán. A fenti könyveken kivtll a
Szent István könyvek teljes sorozata is raktáron van.
Kapható\'* a
„ZALAI KÖZLÖNY"
klidóhlr.ililtlnii
Nagykanizsa. Fó\'-lil 5.
SAJTÓ-ESTÉLY
Rendezi a
ZALAI KÖZLÖNY szerkesztősége
1925. évi március lió 14-én a Polgári Es>ltt 8«z*j «»iktl hel»Ws»liea
Irodalmi ás mívészetl est
.Múrcius 15-énok apotheozfsH = s a j ö v ó álma" =
J cittKI illó alli-goilkui iríVjUk-kka?
<i <:ickkc5
Az estély kezdete pont 9 órakor
» órakor • l«r«mb« vexetó ajtók belCtról bezáratnak s a kólón Jóvók a műsorunk c«ak\'e1só siAmn MtAn nyernek bebocitiiJl.
Helyárak: Páholy 6 személyre 250900, I. hely 45000. II. hely 35000. III. hely 25000, földszinti álló 15000, karzati álló 10000 korona.
Jtgvtk tlíri filthití» • .Zalai KJilóní" -Ilii-h.ntíUban {Fő ot J.) á r. 9 ÍJ, d. 0. 3-« k»i«l
Ai «»1óljr ríntrtri rafltofit ktl\'ón pioirim-tui focia Umcrtílnl. tnely kóiv<lt<fiQI at «lóid f\'.üll ktrül kloiiUua.
Angol és francia
szépirodalmi lapok:
The Spliere - The Sketch The Tatler - The Graphic Jellow La Vie Parisienne Le Sourire
l(d[>lmók I
FISCilEL FÜLÖP FIAI
kónyvkeretkedósíbea u
Tölgy, dió, cscresnye, bükk, hörsstb.
rönkfákat ü erflffkBf
legjobb Ilon vilitől a
Fuiiigyáí fs KemÉnyfatermilí R.
Budupcil, IX., Csont-utca I. I*
A Magyar-Francia
Biztosító Társaság
liclyi képviseleténél a
pénztárnoki
■ II \' _ betimeiidó. - S>*
ailoS ,||jas(iszlviselők "ti
komolyabb nők az intézel iro#; jábair délelőtt 9-10 őra kö:0«
jelentkezhetnek

Nvomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál, Nai;ykanizsán. (Nyomdavczclő: OJenbeck Károlyi
,g4. évfolyam, 57. szám
Nagykanizsa, 1925 március U. szerda
Ára 1803 korona
POLITIKAI H&P1LAP
cu,ktut6l& HsrMblvíWt Pí-ut ül.lj:Mn-Tílclo:i 78, r.yomiti 117. w
5
szzm
Fek-lös szerkesztő: Kempelen Béla
ElóHulíM w«: Ej> htifi H.000 k«cr.» IlUoa híre............. flO.OOO koto»«
BETHLEN ISTVÁN TÜKRE
Régóta nem hallottunk már olv bátor és férfias politikai megnyilatkozást, mint vasárnap a miniszterelnök ajkáról. A bomlasztó hullámai annyira fenyegetik .i szirtek között ingadozó magyar hajót, az Összpontosított ellenzék fekete viharfelhői any-nyír.t elhomályosítják a magyar politikai horizontot, a különféle kisebb nagyobb politikai érdekeltségek oly chaotikus állapotot teremtettek, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök szükségesnek látta feltárni a magyar helyzetet, luigy tükröt tartson az ország szeme elé, amelyben mindenki megláthatja a magyarság sápadt arcát, v nyadt testét, levegőváltozásra való szükségét, sót az operatív beavatkozás halaszthatatlanságát.
Bethlen István éles szemével meglátta a kormányhajó parancsnoki hídjáról a szirteket, melyek pusztulást jelentenek a még kellőleg nt.g nem edzödött hajótest számára. Bethlen István feltárta azokat a nyitott sebeket, amelyeket ha meg nem gyógyítjuk. az egész magyar testet el borítják és menthetetlenül a vég-romlásba döntik.
Kemény szavak, éles bírálatok, szinte vesszőcsapások hangzottak el, azonban lehet-e csak egyre is ráfogni, hogy alaptalan, igaztalan vagy érdemetlen voü, amit az orsZág miniszterelnöke felelősségének tudatában a fórumon elmondott ? Valóságos vádbeszédet hallottunk, telemrehi-vást láttunk az ország színe előtt, de valljuk be őszintén, hogy minden ugy van, 3hogy elmondotta.
És nemcsak a miniszterelnök ! mondotta a megrázóan sti yos | szavakai, de a nemzetnek túlnyomó része is, amelynek még | köze van ehhez az országhoz, amelynek nem mindegy, hogy vadak dúlják Pannónia kertjét és préda legyen az ősök szent öröksége. Az egész vérző magyarság szólalt meg a miniszterelnök ajkán keresztül, pártállás, "tig és felekezetre való tekintet
né kai.
I\'l"gy az igazság elevenére talált, nteg ludjuk állapítani ab-
ból a hatalmas felzúdulásból, amely a vesszőcsapások nyomán támadt és valóságos nyüzsgő hangyabolyt teremtett a politikai életnek azon az oldalán, amelynek erkölcsi szinvaksága eddig is kirívó volt. Azonban az orvost nem befolyásolj,i betegének láj-dalomkilörése. mikor biztos kézben tartott operatőrkését az eleven húsba mártja: lingy megszabadítsa a szenvedi a befurakodott idejjen testtől.
Mei I Belliién szava az orvos szava volt Bethlen megállapítása! a konzultáló orvos diagnózis megállapítása. Kemény szavai a betegség előidézését tették szóvá és rámutattak a kór okozóira. Erős keze alatt ha felszisszent is a beteg magyar testrész, amikor kórképét a maga teljes stt-Ivosságában és rútságában maga előtt látta, de megkapta a sebész utasításait a gyógyulás elérhe-
tésére. Ha keserű az orvosság, ha erőpróbára leszi a türelmet, ha nagyobb áldozatot kíván: hát nem éri meg ezt a mindenek fölött való gyóeyulás és egészség? Mit lörödik azzal az orvos, ha kegyellennek mondják, amikor a beteg testet a műtőasztalon megkínozza, vágja, fürészeli, ö ludja, hogy mindez a gyógyulásnak elengedhetetlen feltétele.
Hogy szelek és viharok süvöltenek, liogv tiltakozó múfel-háborodás végigrajongja a Te rézváros berkeit, hogy a kis polilikai gnómok kinyitják esernyőiket és a mellőzöttek éjjeli zenével igyekeznek magukat észrevétetni — ki törődik vele?
A magyarság sok mindent meglátott \'abban a tükörben, melyet Bethlen István eléje tárt. A magyarság észrevette a torz-képeket, amif az igazsíg\'ftf re neki megmutatott. A magyarság okult belőle a jövőre nézve.
•fícneitek Rezső
A választójogi bizottság
Hegyeshaímy Lajos emlélic - Kiépítetlen a balatoni körút — A* appropi\'íácioa javaslat tárgyalása
Uuitapest, minin* 30 Nemzetgyűlés
A nemzetgyűlés mai ülését Zsr\'/my Tibor alelnök nyitotta meg. Elparentálta Hrgyesholmy Lajos volt kereskedelmi minisztert, mr.jü indítványozta, hogy a nemzetgyűlés részvétét mai üléséntk jegyzökönyvében
(Vök tse meg.
Utána a Ház megválasztotta a miniszterelnök által indítványozol! választójogi bizottságot.
A választás megejtése ntati loly-latták az appropriáeiós vitát, meiy-hez elsőnek .
CmíI Kaszton széli hozza. Aggodalmasnak tartja a java-latban a kormánynak adott azt a ftlh.vahu -zást, Kogy bizonyos ingatlanokat ci-idegenithéssen illetőleg álrulrazlias-
I sori. A Balaton körüli utak Mlapota I szégyene az országnak. A tnhilrmi I kiimt kiépítéséről van ugyan törvén;\', ! de végrehajtva nincs. Az egyre I sulyosbuló terhek nyomásaalat nagy \' az elkeseredettség a vidéken.
A/ elnök ezután jelentest lesz a választójogi javaslói tárgyalisára ki-killitötl különbizottság mrgnllasztá-sáról. t>5 képviselő volt Jelen a választásnál. az elnök nem szavazott és beadlak Összesen 5!) érvényes szavazatot. ......
Ebből 59 szavazatot kapott gróí
Apponyi Albeil, Bartos János, Csizmadia Andris, Erdélyi Aladár, Ernszt Sándor, Gömbös Gyula, Kállay Tibor, Kenéz Béla. Maday Gyula, Mokcsay Zoltán, Puky Endre, Rassay Károly, Rubinek István. Szabi Jözsei. Sza páry l.ajos gróf, Szilv Tamás, 1 an-kovies János, Ugrón Gáror, Woltf Károly. 58 szavazatot kapott Erdőhegyi Lajos, Mcskó Zollán. Hatacsy Dénes és Vázs.-nyi Vilmos. 5ü szavazató! kapott Platthy György és j Szilágyi Lajos. A lObbí izavazat megoszlott.
! Az elnök ezután a felolvasott kép-\' viselőket az országgyűlési választásról szóló törvény javaslat tárgyalására kiküldött különbizottság megválasztott tagjainak jelenti ki.
St\'rauss Isiváh hclyleleniti azt a felfogást, hogy a számvevőszék csak a számvevőségeket vizsgálhatja Múl. A legutóbbi inditnriil-.s óta ötven milliárdra felemeli tilk.is .-ibp egészen ki vair vonva az ellenőrzés alól. A vitézi telkek adományozásinak jóváhagyására n- /ve ktllön törvényt kellett volna Horni Szól meg a bevételek előirányzatiról, a bitói státusról s a poslól3knrékpcnzlár átszervezéséről, majd pedig kijelelni, hogy a költségvetést általánosságban sem fogadja el.
A kereskedelmi miniszter holnap fog válaszolni Homoanay Tivadarnak
a telefonközpontnál történt elbocsátások s a Máv gépgyárban történt fizetésemelések ügyében előterjeszteti interpellációjára. Az ülés délután 2 órakor ért véget.
A nemzetgyűlés közgazdasági bizottságának Illése
A nemzetgyűlés közgazdasági-, munkaügyi\'- és igazságügyi-bizottsága Egri-Nagy János elnöklete alatt ma dili 12 órakor a képviselőház I. sz. bizottsági termében Illést tartott és Görgey István előadása melleit letárgyalta az ipari és gyári alkalmazottak baleset ellem védelméről és az ipari felügyelőségről szóló 1893. évi 28. t.-c. egyes büntető rendelkezéseinek módosítását célzó törvényjavaslatot. A javaslat azok közé a\' törvényjavaslatok közé tartozik, amelyeket a kormány az lllésszak berekesztésekor visszavont és újra beterjesztett. A bizottság a törvényjavaslatot a már egyszer letárgyalt és elfogadott kidolgozásban fogadta el, csupán az első paragrafust módosította. Az együttes bizottság illése nl?n az igazságügyi bizottság lation illési Nemes Berlalau elnöklete alatt.
A svájci követ n kormányzónál
Magyarország kormányzója k.-dden déli 12 órak. r ünnepélyes magánkihallgatáson fogadta fíaurcart svájci renkivüli követet és meghatalmazott minisztert. Bourcart követ most nyugalomba vorfut és ez alkalommal rncler.hangú beszéd kíséretében adta át visszahívó levelét. Az ünnepélyes fogadtatáson közreműködtek gróf Ambrózy Lajos rendkívüli kövei és meghatalmazott miniszter és Dr. üray István, a kabinet iroda főnök helyettese.
A választójogi javaslat az egységespárl előtt
Az egységespárt Mmisy László elnökletével tartóit ma csit értekezletén foglalkozott a választójogi javaslattal. Miután az elnök elparentálta Hegyeshaímy Laj..s volt kereskedelemügyi minisztert, Pata tnore, a választójogi javaslat előadója ismertette a Javaslatot, az egységespárl ennek tárgya ására kiküldött 20 tagú bizottságának munkáját. A javaslat szerint a 24 évet meghaladott magyar állampolgárok 5fr4" .-áriak lesz s/avazali joga, míg l\'J24.ber. csak 15>y.\'o-nak voli. Jelentós a javulás e téren a Vázsonyi fele választójog-Kai szemben is A szavazati j\'.ggal
biró nők Síáma felül lesz a 800 OöO cn.
A útkosság tekintetében n> rgen nagy a haladás, a váiaszlás tisztaságát biztosító intézkedések pedig határozottan korszakalkolőak.
Belliién István gróf miniszterelnök ismerteti azokat a szempontokat, melyek a kormányt vezették ennek a javaslatnak megaikoiasánál. A választójog - mondotta - nem egyes társadalmi osztályok és rétegek ajáu-
ZALAI KÖZLÖNY
1023 március II.
BELFÖLDI! H\'REÜ
A Népszövetség pénzügyi jelentése. Genjból jelentik: A Népszövetség tanácsának Ausztria és Magyarország újjáépítésével foglakozó albizottsága tudomásul vette a Népszövetség pénzügyi bizottságának jelentését, melyet a mai ülés fog a Népszövetség elé terjeszteni. Ezen az ülésen Ausztri.1t és Magyarországot Bernben székelő követeik fogják képviselni.
Nem lesz ujabb létszámcsökkentés. A Pesti Napló azt irja, hogy május elsején uj létszámcsökkentés lesz. Ez alkalommal a közalkalmazottak össz-Iétszámának 3 százaléka kerül B-listára. Illetékes helyen felhatalmazták az M. T. l.-t annak megállapítására, hogy ezen hir minden alapot nélkülöző valótlanság.
Gazdanap Veszprémben. Veszprémből jelentik: Veszprém vármegye Mezőg.udv sági Bizottsága a Fclsódtmáiituli Mezőgazdasági Kamara, a Vármegyei Mezőgazdasági .Egyesület ós a j.1r.*isi mezőgazdasági bizottságok közreir. üködésé vcl vas.Vn.ip gazdanapin rendezett a gazdatársadalom rendkívül njgy érdeklődése mellett. A gazdanapon a lőldir.ivciéstigyi miniszter is képviseltette nug.it kiküldöttje, dr. Schandl Károly íűUluiivcrésujiyi államtitkár szentélyében. A gazdanap"! megelőzőleg, vasárnap délelőtt í> órakor a Vármegyei Mezőgazdasági Bizottság dr. Magyar KAMy főispán elnöklete aJatt közgyűlést tartott, melyen a gazdákat érdeklő mezőgazdasági szövetkezeti és l»itcliig\\ek kerültek szóba. Ezt kitette a gazdanap, melyen az egész megye gazdutársadalm.1 képviseltette magát kiküldöttjei utján.
Fenntartják Leirer Lőrinc letartóztatását. A vizsgálóbíró tegnap délután négy óránál hosszabb ideig kérdezte ki Leirer Lőrincet a reá irányuló gyilkosság gyanúját illetőleg. A kihallgatás semmiféle eredményi nem hozott. A letartóztatást továbbra is fenntartják, mig a vádtanács el fogja dönteni a tegnapi kihallgatás nyomán, hogy arra a rendőri nyomozás elég alapot nyujt-e. Ujabb és ujabb nyomokat ugyan majd mindennap jelentenek a rendőrséghez, de azokról rövid nyomozás után minden esetben kiderül hamis voltuk.
I A Magyar Városok Országos 1 Kongresszusa tegnap ülést taitott. í A kongresszus állást foglalt a népjóléti minisztérium ama terve ellen, hogy a nyilvános betegápolást költségeket a városokra hárítsa át. A kormányhoz felterjesztést inté/nek, hogy vesse ki újra, mint régebben a betegápolási pótadót, vagy emelje fel a jövedelemadó kulcsát betegápolási célokra, vagy a földadóból fedezze .innak költségeit. Tárgyalták ezután a katonai beszátlásolásnak a városokra sérelmes rendszerét. Hz ügyben küldöttség kereste fel a honvédelmi és pénzügyminisztereket. Végül elhatározták, hogy az egri földrengés sújtottjai érdekében nagyarányú akciót indilanak. Az ülésen Nagykanizsát dr. Sabján Gyula polgármester képviselte.
Emelik a dohánybeváltási árakat. A pénzügyminiszter, hir s>ciii)t, hozzájárult a dohánybevállási árak 30%-os emeléséhez, anélkül azonban, hogy ez maga után vonná a dohánygyártmányok áremelkedését.
A Keresztény Gazdasági Párt jelöltje a győri mandátumra. Megírtuk, hogy Hegyeshalmy L jos Győr város I. körletének nemzetgyűlési képviselője meghalt. Az igy megüresedett mandátumra a Keresztény Gazdasági Párt is jelöltet állított Tnry Béla esztergomi kanonok személyében.
Buday László temetése, fíuday Lászlót, a hirtelen elhunyt kiváló tudóst tegnap délután tcmeiték cl a Műegyetem auláj.hól. A Műegyetem saj.it halottjának tekintette s a gyász-szetlaitásról is az gotdoskodott. Az impozáns temetésen nagy számban jelentek meg a közélet és tudományos világ képviselői.
Gyilkosság Esztergom mellett. Sárisápon Lukovich József szabósegéd Rosenfeld Rózsi 17 éves leányt, mert szerelmét nem viszonozta, a minap este megleste és több revolverlövéssel agyonlőtte. A leány nyomban meghalt. A gyilkost elfogták.
Exhumáltak egy három éve meghalt korcsmárost. A székcs-fehérvári dandárbiróság letartóztatta Ferenczy Sándor tiszthelyettest, aki
feljelentette önmagát a katonai pa. rancsnokságon, hogy anyósa, özvegy Pintér Károiytié és felesége. Pintér Mariska segítségével 1922-ben patkányméreggel megölte apósát. A székesfehérvári rendőrség letartóztatta a tiszthelyettes feleségét is, aki azonban semmit sem akar tudni a gyilkosságról. Az ügyészség elrendelte. hogy az ezerkilencszázhuszon-kettőben eltemetett Pintéit exhumálják. Az exhumálás tegnap délután meg is történt és az orvosi bizottság ugy határozott, hogy a felboncolt hulia | belső részeit Budapestre küldik fel I hogy vegyvizsgálat állapítsa meg\' tényleg patkánymérgezés történt-e.
Alomkór Sopronmegyében. Sopron közelében. Lövő községben álom-köt lépett fel. A betegek napokon, sőt heteken át alusznak megszakítás nélkül s csak a táplálkozás idejére költik fel őket orvosaik, aztán ismét álomba merülnek. Egy falusi legény 3 Ujcs hétig aludt egyhuzamban.
Az első magyar zenei kongresszus. A soproni dalárdisták jub leumi ünnepségével kapcsolatban, mint megírtuk, az országos dalos-versenyt is Sopronban fogják a nyár folyamán megrendezni. Mint mosl értesülünk, a dalosversennycl kapcsolatban megrendezik Sopronban az első magyar zenei kongresszust is.
Április végén lesznek a fővárosi választások. A fővárosi uj választási törvényben és végrehajtási utasításában előirt előmunkálatok már befejeződtek és a névjegyzékek a még eszközlendő utolsó kiigazításodon kivül teljesen készen várják a választás határnapját. A fővárosi választásokat április hónap második felében fogják megtartani.
Elnapolták a Drózdy- Hajdú sajtópört. A budapesti büntetőtőrvényszéken Schadl elnök betegsége miatt a sajtópörök tárgyalásában némi fennakadás állt be. Drózdy Győző nemzetgyűlési képviselő egyik ügye került volna sorra, aki lapjában, a Magyar Ugarban Hajdú Gyula nagykanizsai ügyvédet hitvány rágalmazó, rongy fráter kifejezéssel illette. A tár-gyalas az elnök betegsége miatt elmaradt.
»
déka, harícm a salus rei publicae biztositéka. A választójog nem magánjog, ami vele születik miuden \'emberrel, hanem közjogi fogalom, melynek elnyeréséhez kellő ét telem és erkölcsi bázis kel!. Olyan a választójog, mint valamely képesítés. A nemzetnek határozott érdeke, lu^y minden társadalmi rétegnek módjában álljon szavát hallatnia. Ennek azonban helyes arányok szerint kell történnie. A demokrácia másként kezelendő Magyarországon, mint nyugaton. Nálunk még sem a kulturális, sem a politikai, séma gazdasági fejlődés nem engedi törvényként elfogadni a nyugat demokrata ideológiáját. Nem zárkózhatunk el a modern törekvések elől, de a nemzet létét kockáztatni ezekért nem lehet. Be kell járnia a nemzetnek a fokozatos evolúció útját A tömegeknek előképzettség nélkül, hoz/A-is-kolázotlság nélkül nem lehet szabadon ilyen fontos jogokat megadni.
Majd áttér a miniszterelnök a titkosság kérdésére. Közjog, tehát nyilvánosan kell gyakorolni. Nem any-nyira a felülről jövő befolyásoktól kell félteni a nyiit szavazási, mint a demagógia alulról jövő izgatásaitól a titkosat, amelyek s kkal több kárt okozhatnak a nemzet jövő életéie, mint a sokat emlegetett felülről jövő befolyásokkal kapcsolatban azt eddig is tapasztaltuk. Etéren is a fokozatos fejlődés fog eljuttatni bennünket a teljes titkosságig. Ma meg kell maradni a középút, józan mérséklet és tartózkodás politikája mellett, melyet igazolnak a mostani nemzetgyűlésnek az ország talprasegitése erdekében kivívott eredményei. Kéri a javaslat elfogadását.
Szili Tamás a nők választójoga és a titkosság elten foglal állást.
A miniszterelnök kijelenti, hogy ezt nem tekinti pártkérdésnek, mire Szili a javaslatot elfogadja.
Dabasi-Hahisz Móric az életbevágóan fontos javaslat cfogadása mellé szeretné a nemzetgyűlés másik kamarájának megvalósulását is mielőbb köszönteni.
Csontos Imre a nők választójoga és a titkosság kérdéséhez füz megjegyzéseket.
A sanda varjú
ItU: Burbarits Lajos (I)
Hárman poroszkáltak a kemény göcsörtökbc fagyott országúton, Andris bácsi meg a két lova. Szaporán szedegették a lábukat mindahirman, mert ugyancsak ki kellett lépniük, ha haza akartak érni, mielőtt rájuk szakad a faggyal bélelt, farkas-orditó éjszaka.
A két borzas szőrű lovacska egés< pára-felhőket pipált az orrán s legjobban szeretett volna csak nekiiramodni a messze ködbeborult országútnak. Csakhogy Andris bácsi nem birta a hideget a bakon és zsebredugott kézzel, a hóna alá fogott ostorral, csendesen eregette a füstöt gyalogszerrel a kocsilőcs mellett.
A hatalmas jegenyék meztelen ágai összebújva dideregtek kétfelől az ut mentén. A szürke égről szürke köd ereszkedett a csúcsaikra takarónak. A szekér a fagyott göröngyökön döcögve, felverte álmából a dér-leptc kukoricacsonkokon, vörösre dermedt útszéli kórón, kigazosodott szántásokon megülő csendet és fel-ijesztette a varjufészkek gunnyasztó, lomharöptü lakóit.
Az egyik rojtos-szárnyu, nagy fekete madár épen a két ló orra előtt surrant át a túlsó jegenyesor felé. András bácsi még azt is látta, amint
alattomosan visszanézett a beste lelke, mielőtt ferdére kanyarodva I leült volna a répatábla szélén meredező kilométerkőre. Csakhogy a kis lovacskák — derék, semmivel sem törődő saját nevelés — alig egy gondolatnyit kapták föl a fejüket a szemük előtt átsuhanó feketeségtöl.
Andris bácsi is csak akk<>r figyelt föl a pipacsutota mellől, mikor alig száz lépés múlva ugyanaz a sanda-szeniű, fekete varjú megint akkurát a lovak orra előtt csapott át az utón. Igy ment ez jó egypárszor. Andris bácsi meg is olvasta, pontosan hétszer.
A hetediket azonban már nem/ igen volt ideje számontartani, mert abban a szent pillanatban, amikor az átkozott bestia keresztül suhant az uton, a kis lovacskák eszeveszetten nekiiramodtak és ott hagyták Andris bácsit, hadd törje a fejét, mi a szösz ütött beléjük.
A Füstös-csárdánál érte utol őket az öreg, ott is csak ugy, hogy az eg>ik kányalesre kószáló gyerek nagy kiáltozással elibük állott és elkapta a kantárszárat.
Andris bácsi csak nagyokat hümmögött, mert hát többre nem igen telt a lélegzetből. Szaporán megfuttatta a két nekirugaszkodott állat. A két kese meg csak lógatta a fejét nagy keservesen. Kiizzadtak egy kicsit, aztán most nem volt épen kellemes egy helyben álldogálniuk.
— Hirinye! az apátok ragyogóját I dünnyögött az öreg. — Ezt a szé- I gyentl Ezt a csúfságot!
Talán még végig is vágott volna a megneszült állatokon, ha hirtelenében elő nem bukkanik a csáuíaajtó-ból egy fehérbabos piros keszkenő.
Nem is nézed nagyon arra, csak ugy a szeme sarkából. Mert hát az egész dologból épen az bosszantotta a legigazábban, hogy pont itt a Füstös-csárdánál kellett megállni szekerestül őneki, akinek kiszáradhatott az "ínye, elepedhetett egy korty italért, de-itt soha nem állt meg, inkább \'agyonhajkurászta a lovait hazáig és addig a negyedóráig előszedte az összes szenteket vigasztalónak, siet-tetőnek. Otthon aztán már úgyis könnyen megtalálta a pince-gádort.
Igaz, régen volt, husz éve is lesz már, ha jól összeszámítjuk, betért ide Andris bácsi — csakhogy akkor sui bankó legényke volt még — majd mindennap egy kisitcére. — Aztán mikor asszonyt vitt a házhoz, már csak ritkán nézett cl erre felé. Sietős volt mindig az utja. Feltét babos piros kendőt viselt akkor is a csárdás j Terka lánya és az telte meg vele azt a szégyent, hogy elküldött egy gyereket az ő feleségéhez és kérette annak a másfél liternek az árát, amit — igy üzente szórul-szóta — megivott az Andris, de a jó Isten nem akarja megfizetni.
Még szerencsére az asszonynak volt annyi esze, hogy nem fizette meg, azt mondta, ez az ura dolga, végezzék el vele. De magában azért valahogy egészen másképen gondolta a dolgot ó is, mert veszettül szemrevaló lány volt az a Terka és sokat emlegették együtt az Andrissal, mig legényember volt.
Attól fogva aztán Andris feléje se\' nézett a c árdának. Nem maradt ő még adósa senki emberfiának egy huncut garassal se, hát mit üzengetnek őneki ilyesmiket! Azt is tudta, hogy más adósság fáj a Terkának. De hát az meg épen neki is fájt, csakhogy azon már nem lehetett segíteni. Az egyik elmúlt, a másik megtörtént — a jó Isten a megmondhatója, hol volt megírva, hogy így legyen. Csöndes, dolgos, jó asszony volt a felesége, már csak azért is kerülte a Terkáék házatáját, becsületből.
Azt azonban a felesége sem India, hogy mért nem vette meg neki az Andris az István-napi bucsun azt a ; fehérbabos piros keszkenőt, aitut annyira megkívánt bucsufiának.
Igy történt, hogy Andris bácsi igen nekikeseredetten lömködte a pipáját most is, amikor akarva nem akarva itt kellett megállnia a Hlstos-csárda kapujában.
(Folyt, kov.)
1925 március 11.
külföldi hire3c
Ausztria szanálása a Népszövetség tanácsa előtt. Genfi j j.■„. lés szerint a Nemzetek Szövetségé-nek tanácsa tegnapi ülésén Ausztria pénzügyi falpraállilásá-iak kérdésével foglalkozott. A tan\'csnak ez Ilgylu-1 lett jelentését elfogadták, ötwsulalt C<cl»orszAg és Ausztria közeledéséből keletkező kedvező hely "tre s a kereskedelmi szerződésekre. Az osztrák delegátus köszönetet mondóit a bizottságink é* Benesnek országul ügyének íiketes előmozdításáért.
A beteg Hcrriot. Az Associated Press párisi tudósítója a kővetkező-kel táviratozza Ncwyorkba: Hvrriot egészségi állapota aggodalmat kelt családja és barátai körében. Azok, akik gyakran érintkeznek vele, azt állítják, hogy betegsége nem is any-nvira testi, mint inkább lelki jellegű. Herriot barátai elölt ugy nyilatkozott, hogy nem tudja végrehajtani a programját. ezért szeretné áhdni hcly\'t olyannak, ki a koalíciót egyiJeig egvlltt tudná tartani és le tudná szerelni az ellenzéket.
Tőrök mozgósítás. Konstantinápolyból jelentik: A kormány mozgósítást rendelt cl azokra a vidékekre, melyek szomszédosak a felkelő zónával. Mozgósították azokat a 24 és 32 év közt levő férfiak-.! is, kik c vidékről származnak és most Konstantinápolyban élnek.
Marx lett a birodalmi elnök. A berlini birodalmi gyűlés legnani ülésén elnököt választott. Lo\'adt k 443 szavazatot, ebből I voll é.vény-telen Marx 222, Richter ("é-ret néppárti) lől. Rieck (kommunittá) 42, l.udendorff (közgazda "ági egység párti) 16. Körner (nemzt ti szocialista) 11 szavazatot kaptak.
Merénylet a párisi szovjet.ia;»y-követ ellen. PárhbtU jelentik: A reggeli lapok jelentése szerint Kras-sin szovjelnagykövet ellen állítólag ujabb merényletet kíséreltek meg. Tegnap egy volt orosz tiszt jelent "jeg a nagykövetség épületében és Krassinnal óhajtott beszélni. Amikor megkérdezték tőle, hogy mi (áraiban van. azt mondta, hogy ő TueoJor Sergejev volt kozákliszt és meg akarja ölni a nagykövetet.
Megsemmisítik a Radics-pártI vezérek mandátumát. A beU-rídí minisztertanács este 6 órától fél 10 Míg tartó ülésén hosszú vün után elhatározta, hogy az államvédelmi törvény alapján megsemmisíti a horvát köztársasági parasztpáit képviselői l?/" azoknak a megbizMcv U-it.
ellen bizonyítékok merültek M, J°«y meg nem engedőit kapcsolatit tartottak fenn Moszk.-ával. A JOfvát köztársasági.parasztpárt többi mandátumairól még nem hoztek ha-Mfozatot. Ezek sorsáról a ko»mán/ Vdiftszinfileg a mai nap folyamán dönt. vaiószmU. hogy ezeket a mandátumokat nem semmisiti meg. hanem ^"Pán azokat, amelyek ellen komoly Panaszok merültek fel. A/, ellenzék yehajtó bizottsága is tanácskozást «noti amely alkalommal főkénl azt HP? k\' mil>"cn álláspontot fogjak el a Radics-párti mandátumok "Hpenunisitése esetén. Végleges ha-k<Kot nem h02tak. dc ellenzéki y ben azt állítják, hogy a Radics-I"" ^^dátumok megsemmisítése kG?n".e,nze!í meKc«yezés blokkja
\'J\'e.tn lesz elhagyni a szkupstinát.
AnAP*P* kihallgatáson fogadta Mmal jelentés szeint a csS ?S? f;róí Apponyi Albertet és családját kihallgatáson fogadta,
A földbirtokreform bolgár lap-
hosszabb ctkKl.cn ivaie,teli a magyar
h-1l-i \'\' ":/d \' "\'-"latbán be-hatóan largi-aljri ,, OFrt működés-1 melynek tew-cny ágéról nagy elis-
nyének ,d k.fejezésl, hogy a fíi-ő-» levő ,g,„ylésc:-d if rövid klón bv.MI teljesen rende d fogják. Herriot tárgyalása a leszerelés
t SÁrÓU !>í\'isi u/; ? 1 dlgatáson fogadta
Wulsh labornoko\', a sz.Uelség,sköz« katonai ellenőrző hiüotM* , |.:ökét akivel a Pciii í>arisi,n s,érint leszerelési kerdesekröl tárgyalt.
Osztrák-magyar szerződés a bécsi nemzeti tanács előtt. /*•\',■</ j.. *[lés a nemzeti i máes
ü\'tséii a kormány lu-terjesztcüe az Ausztria és AUyyaror-.zái\' közötti szerződést a belfö\'di és\' külMdi megadóztatás kiegyenüií t. a kenős megadóztatás elkerülése és az adó-ü.:>i jogs -gc;y tirg.álun.
A Nemzetek Szövetsége ellenőrzési joga. Ge.\'ifi j. c ués szerint a Nemzetek Szövetségének litkársaga hivatalos jelentésben ko/ii, ho ,v a jogi és katonai szikériók befejeztek a munkát a Népszövetségnek Német-OiS\'.og, Magyarország. Ausztria és Bulgária ellenőrzési jogát iiídőleg. A javas! ,lot legközelebb terjesztik a Nemzetek Szövetsége tanácsa tíé.
Uj fáraósirt találtak. Kairóból táviratozzák: Amerikai arclnologu-sok, ükik a bostoni Hurvvardo-gyetem által Egyiptomba kiküldött lá>s.v sághoz tartoznak, a guehi ngy pi-rjmisok közeiétien igy sírt nyitottak meg. amelyről azt teszik föl, hogy Setio Peru, a negyedik din is/tii el ő uralkodójának sírja. A hatezer-é.\'is sir egy szép szarkofágot s ig< n sok érdekes tárgy*! tartalmaz. melyek azonban olyannyira rossz állapotban vannak, hogy napfényre hozatniuk s jókarban tartásuk nagy nché;.sé-gekb? fog ütközni
Ném.tország megfelel a lefegyverzés követelményeinek. Londoni jelenlés szerint az alsóházban (\'ham-berliin távollétében tagnap csupán néhány külügyi kérdést vetettek fel. Az egyik képviselő megkérdezte, h ny vájjon Németország (eljesiieltce leljes mértekben azokat a kikötésekéi, .melyeket a vers illeti szerződés a t.-u-geii és légi erők tekintetében meg-áüjpit. A külügyminiszter sávoliéié-b.?n a kérdésre a miniszterül iök válaszolt. Bejelentetté, hogy i szövetséges államok kormányai a n\'tu.t k>rinányt má«- lí)22 áprilisban é,\'-tesitenék, ho^y m^állipi\'.asuk szerint Nó\'neto Síá;: a legi tr • lefegyverzése tekiuteiébsii a követelmények aek teljes mériékb-m i h-^el lelt. A múlt év szeptember !: :vá \'au azután azi i; közöl vk a u.^.el kor-mánnyil, hogy meg.diapitasuk szerint Németország ;« teugiii liíegy-verzésre vonatkozó Itatáiozatoknak is leljes mértékben eleget le t már, hololt a határozatuk vé?<r:iiaii is un\'< h;:lárideje csak novemb.roeu járt volna le.
Anglia állandósítja a nyári időszámítást. Londonból i Kulik: Az akóház egyik tagji javaslatot telt, liogy a jövőben állandó, itsák a nyári idő beosztás. A j ivasl .1 értelmében a nyári időbeosztás áprilistól október végéig tartana. Az alsóh\'tf. ülésén hivatalosan bejelentették, hogy a kormány hajlandó ez" a javasl. lot magáévá lenni, amennyiben a/t második olvasásban megszavazzák.
Bulgária 400t) újonccal növeli haderejét. Szófiai jelentés szerint Cankov miniszterelnök terjedelmes memorandumot nyújtott át a szö-
zalaiközlöny
vetségkö/i katonai ellenőrző bizottságnak, amel) ben azt kéri, engedjék m-g a nagyhitalmak, hojjy Bulgária .{ix» újonccal szaporíthassa hadsereget. Az emlékiratban Cankov míniszterelnuk a«l fejtegeti, hogy a h< dsereg növelésére szüksége van Bulgáriáink a rend fenntartása és a íomiuunUa mozgolódások megfeke-Zíse coljából. A szövetségközi ka-t<»n .i ellen irző bi/ottság az írásos kérést to»..bbitotia a nagykövetek tanácsához.
A szászországi vasutassztrájk. Drezdából jelentik: A birodalmi vas-utigazgatósig a sztiájkhclvzetről a következő jel -nté>t r.d-a ki\': Az éjszaka f \'Ivati\'áu, beérkezett szolgálati jelentések s-erint a drezdai igazgatósági kerül, ib.-n sztrájkoló munká-\' sok száma 5378. A számban egyre UVa»apoiIó munkára jelentkezők védelméről minden tekintetben i\'on-d:>skodás történt. A tegnapi sztrájk-gyűlések é> tüntető fölvonu?ások nyugodtan folytak le. A szeniélvfor-gelmal korlátozás nélkül bonyolítják ic. A teheráruforgaloniban kisegítő nitiiiVások nagynrányu igénybevételével\' és a vonatok átirányításával némi javulást értek cl.
A Sajtó-Estély
Szombaton, folyó hó M M tartja meg a .Zalai Közlöny Sajlő-Estélyit a Polgári Egylet ös-z- s emeleti helyiségeiben. A díszleteket serényen festik, a színpadon pedig nagyban folynak az átalakítási munkálatok. Csütörtökre minden készen lesz s megtartható ihz az aputhcnisból s az élőképből u rendelkező próba, pénteken esle pedig a szig.»win zárt-körii jelmezes főpróba is.\' Tájékozásul nyomatékoson figyelmeztetjük a közön-eget. hogy a pénh ki főpróba nem nyilvános s arra csak az apo-Iheozls szereplőinek legközelebbi hozzá tartozói fonnak beboc áthtni.
Az Est műsora is véglegesen össze van áiiitva s 7. része a következő számok.:! tartalmazza :
1. Siékelyné Sólymos lka: „A divat íörlénete Semirámistól a mai párisi asszonyig". Utána
dieatrevue, a legújabb párisi, bécsi, balinl és budapesti divat újdonságoknak étő alakokon való bemutatása. R\' ttdezi a felolvasóiiő.
2. Kovács Gyula és leánya Lilike : Huwai-i zeneszámok, eredeti funvai i hangszereken bemutalva:
a) Smile the while (you kiss me sad adieu,)
b) lieaulifull Honolulu,
e) Lift le girl.
d) Evtning bells,
e) A hajnal már nem simogat.
3 fi uőti-Szabó István: Totomen-lom. Sza alja a szer:ő.
4. Dr. Eábián Zsigmondné Pásztor Irma zongoraművésznő: Liszt F.
XfL rap\'ZÖdiája.
5. Domány Sári: Puccini „Pillangó kisasszony" nagy áriája. Zongorán kiséri dr. Halász Pál.
A másom \\k a fiz perces szünet utáni második részét topunk legközelebbi számában fogjuk ismertetni.
Újból figyelmeztetjük a közönséget, hogy az előadás pontosan 9 órakor kezdődik, ekkor a terembe vezető összes ajtók belülről b záratnak s a későn jövők a műsornak csak első száma után fognak a Icremlte bebocsáttatni. .4 pr.ntos megjelenés tehát a közönség érdekében fekszik.
Az előjegyzett jein-ek is legkésőbb csütörtök délig *a kfdóhivatalban átveendők, mert az Est rendezőbizottsága azokat tovább nem tarthatja fenn.
Az Est után a Polgári Egylet emeleli termeiben társas vacsora lesz.
Keresztény TlsztvIsélffnSk EgyesOltle
Nagykanizsa, március 10
A régebben történt, be nem fizei-teli előjegyzéseket kérjük mielőbb befizetni, hogy a*i kamatoztatás végett a takarékbetéthez csatolhassuk.
Mivel bizonyára vannak, akik megfeledkeztek légebben történt jegyzéseikről, a be nem fizetett, de bejelentett sir kő-jegyzéseket (november, december, január havi jegyzéseket) a napokban le fogjuk ehelyütt közölni.
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete február 7-én rál»ircos jelmezbált rendezett a Rozgonyi-utcai tornacsarnokain, melynek teljes tis/.ta jövedelmét a Zalai Közlöny szerkesztőségének ka-touasirok akciója javára Irányozta elő.
A mulatság erkölcsileg fényesen sikerült, anyagilag azonban, mint az idei farsung nagykanizsai báljainak 90 százaléka* egyáltalán nem hozott h várakozásnak megfelclőlcg a jótékonyság oltárára.
Igy a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete sem tudott jóakarata szerint résztvenni az akcióban, mert csai. öt sírkővel tudta gazdagítani eddigi eredményeinket. Ez az •"•! sírkő azonban ékesen szóló bi onyltéka az egyesület nemes i i\'p-iciólnak s annak a törekvésneV, hogy magyar honleányokbor méltó áldozatkészséggel kivegyék részüket a társadalmi megmozdulásokból akkor is, mikor azok kötelezettségekkel járnak s terheket rónak az egyesületre.
A Ker. Tisztviselőnők Egyesülete azonban szerény anyagi viszonyai ellenére sem áll meg ennél az öt sírkőnél adakozásában, hanem ki fogja azt egészíteni részint pénztárából, részint tagjai önkéntes adakozásából tízre.
Itt említjük meg, hogy Mázol Lulza ugyancsak a tisztviselőnők emiitett cstélyén 3 sirkő költségeit gyűjtötte össze azzal, hogy cí^ónyasszonvnak öltözve mondott jövendőt és vetett kártyát a megjelenteknek.
Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete 5. Gáspár Józ .ef (Kiskanizsa) 1 sirkő felállításának köbségeit válMlák,
3ÍSLD JÓZSEF
epiitettu-, dcs*ka-, mész-, cement- és tcrméiiy-kercskcüísc

Nagykanizsa, Kiráty-u. 4.
Telet.»n 120. *záífl u
l.cgu]«bb Ü O iMijegy/éli, inely ujjy minőségben, valamint olcsó .Sr.>fn.(l
utolcihctclkn.
III. Biuncitcs léte biJwvíi .\'ti <X>I tr.fehér beccl 20.000, 1 II. prlm.i lu\'XlO. I lL pflina írhér U5.O00. ! ü.tl/ll I2.CO. 1 tt. fehér 8000 is 10.0W). 1 !t. siller fctXK) és 10.000 korona.
BRUNCStCS JÓZSEF
IOir«r-,<Mat*ü«-< WI<uwi-í!M;ck k«»r»k -J#*4&tn Sugár-ut 53. Q Telefon 210.
zalai közlöny
1925 március 11.
NAPI HÍREK
napirend
Március II, szerda
Római katolikus: S»llird Protestáns: Aladár. Izraelita; Scbat lió 14. S Ptirlm.
Nap kel reggel 6 óra 2.3 peickor. nyugszik délután 5 óra 50 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelenté*: szerint változékony, szeles, aránylag hideg Idő várhaló éjjeli faggyal « kevés csapadékkal.
Mozi. Uránia: Heléna, filmeposz 6 felvonásban. Előadások 7 és 0 órakor.
KULTUR ESTÉLY EK ÉS MULATSÁGOK
Március 12: Zrínyi irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Szigeti Károly dr. A Balatonról) a Kaszinó nagytermében este fé! 7 órakor.
Március 14: .Sajtó-estély.\' A .Zalai Közlöny* szerkesztőségének műsoros cs-lélye a Polgári Egylet összes emeleti helyiségeiben. Kezdete este 9 órakor.
. Március 15: A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör hazafias ünnepélye a Polgári Egylet nagytermében délelőtt fél 11 órakor.
Március 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Sza*d//Oyula történelmi előadása) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 23: A Zrinyi Torna-Egylcl Ünnepélye.
Március 25: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr, Lukinich Imre) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 29 : A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai emlékünnepélye.
Április 2: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kór I iccális előadása (Doniján Lajos dr.) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 16: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kór liceális előadása (dr. Tholway Zsigmond) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor. ^ - 1
Április 23: A Zrínyi Iródalmi és Művészeti Kór liceális előadása {Kelemen Ferenc) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
—- Megkezdődött a városháza átalakítása. A városházán a kőművesek megkezdték a ^\'árosi tanács által jóváhagyott tervek szerint az álal: kitási munkálatokat. A második emeleti Szabó- és Janda-félc lakások mcgürültévcl azokat a város hivatalos helyiségekké alakítja át. Ezzel kapcsolatban az első emeleten is többféle átalakítás lOrlénik. Tegnap törtek ajtót a kiadóbil a városi aljegyző hivatali helyiségébe, a régi pénztái-szobába. 11; nyernek elhelyezést ugyanis a gépíró kisasszonyok, hogy őket a leirás sürgős és fontos munkájában a kiadót unos-uutalan felkereső felek ne háborgathassák. A városi aljegyző szobája felkerül a második emeletre. Az elósdók ez átalakítás állal olyan elhelyezést fognak nyerni, hogy eddigi egy hivatali szobájukhoz előszobát is kapnak, ezenkívül elhelyezést nyer a város irattára és egyéb eddig megoldatlan kérdés nyei végleges elintézést.
— Alispáni rendeletek. Az alispántól tegnap rendelet érkezett az egyesületekről vezetett nyilvántartás helyesbítése, valamint a szállodák ellenőrzése tárgyában. A zalamegyei közigazgatási bizottság megküldte a gazdasági továbbképző iskolák óradijainak megállapításáról szóló határozatát.
— Szakorvosi hlr. Az alispán dr. Wctvárlh Dezső gyermekorvosnak a „gyermekbetegségek szakorvosa" cim további használatát engedclyeztc.
— Az Irodalmi Kör hazafias ünnepélye. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör n>á<cius 15-ének emlékére vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Polgári Egylet dísztermében hazafias ünnepélyt rendez a következő műsorral: I. Hiszekegy... Énekli a Kör vegyeskira. 2 Nemzeti dal. Szavalja lVe\'Msch László. 3. Ünnepi beszédet mond dr. Doniján Lajos. -I Magyar siralom 1918 ban. Énekli a vesyc\'-kar. 5. Carth.gői harangok. Melodráma Kozma And -r-tól, zenéjét szerezte Ivánka Zoltán, szavalja Dómján Islván, zongorán kiséri vitéz Náitasy József né 6. Földi, hazamegyünk! Szilágyi Dezsőtől, szavalja özv. Kumpeith Arlhurné. 7. Szózat. Énekli a vt gyeskar. Belépés dijtolan.
— Az erdő lege 6\' bizottság ülése. Nagykanizsa város képviselőtestületének erdó-legelóügyi bizottságának ülés-ín Ujváry Géza, a bizottság elnöke ismertette a határkövek felállításáról legutóbb történt s lapunkban is ismertetett rendelkezést. A bizottság az erre vonatkozó bejelentést tudomásul vette s a mag* hatáskörében megkezdi annak végrehajtását.
— Be kell jelenteni a kerékpárokat. A nagykanizsai rendőrkapitányság elrendelte, hogy a város területén használatlan lévő összes kerékpárokat 10 napon belül tulajdonosaik köti lesek a rendő séghez bejelenteni. Egyúttal minden kerék-pártulajdonos, a balesetek szárná l k csökkentése szempontjából, a rendőrkapitányság rendelkezése folytán köteles gépét fékkel haladéktalanul felszerelni.
— Rokkantak, özvegyek, árvák figyelmébe. A kőzgyámi hivatal szombaton, március 14-én fizeii ki annak ur. 54 hadirokkantnak, özvegynek és árvának segélyeit, kik azt február hóiupra míg nem vették fel.
— Nagykanizsán fogtak el egy ötfelől körözött csalót. A n igy-kanizsai rendőrség letartóztatta Wcil-ner Sándor foglalkozás nélküli egyént, aki számos csalást követelt cl az ország különböző városaiban s ezek miatt már ö;í,-ri. körözték. Nagykanizsán is több cs.ilást követett el s épen egy ujabb .üzletet" kísérelt meg, amikor elfogták. Kihallgatását során Összs eseteit egymás után beismerte. Á rendőrség átadta további eljárás végett az ügyészségnek.
— Tilos plakátot ragasztani a régi posta falaira. A helybeli m. kir. adóhivatal elhelyezésére szolgáló régi posta-épület, melybe a pénzügyőrség költözött, most áll tatarozás alatt. Most festik az utcai részéi, mely eddig mindenféle plakátnak lerakodó helye volt. Eddig ez nem volt hátrányára, mert legalább eltakarta a fal sokrendbéli fogyatékosságát. Most azonban a rendőrség ennek az épületnek plakátokkal való teleragasztását eltiltotta azzal az indokolással, hogy középületek, templomok stb. falaira hirdetéseket tilos felragasztani.
— Gyorsan hajtó gépkocsi. Huba Elemér budapesti bankigazgató Nagykanizsán, a Teleky-uton sajátkezüleg hajtotta autóját. Ezenközben olyan sebesen száguldott, hogy Ágoston Flórián rokkant trafi-kosnak az utközépen heverésző kutyája nem tudott idejében elmenekülni és összetaposta. Feljelentés folytán az ügy a rendőrségre került, ahol Huba Elemért tegnap 6CO.OOO korona pénzbírságra és 550.000 korona kártérítésre itéllék.
= Kellemesen tölti estéit, ha Vörös Ferit -hallgatja a "Központi kávéházban!
— Adomány. Özv. Werner BjI-dizsárné 25.000 koronát adományozóit a nagykanizsai hősök emlékműve céljaira.
_ Nem jelentkezett. Javorek Raimond csehszlovák Mlamoolgar bányamunkás útlevél nélkül tartózkodott Nagykanizsán s jelentkezesi kötelezettséget is elmulasztotta, nu.\'rt a icndőrség kihágási osztályán 10 napi ilzárásra Ítélték.
— Kaposvár minden utcáját aszfaltozzák. K -posváróit az idén is folytatják az aszfaltozási munkálatokat. Két éven belül az összes utcák aszfaltozva lesznek. A csatornázásra és kislakásépitésre beérkezett pályázatokat ma bontják fel.
— Távbeszélő forgalom felvétele. A nagykanizsai posta és távirda hivatal közlése szerint Grosspeters-ilorf és Nagykanizsa között március hó lóával a távbeszélő forgalom felvétetik.
— Országos vásárok. Holnap lesz országos vásár Badacsonytomajon, Csornán, Körmenden. Monosz-lón. Z d.jszentgróton, Rípceszent-györgyön és Vámosderccskén.
Méhészeti eszközök, inülep, keret léc, kaplátak olcsón kaphatók, méhviaszt vásárol Szabó Aulai fegyverkereskedő Nagykanizsa.
Mindenkinek fontos, hogy minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. Filipp kötöttárugyárában Szombathelyen a saját gyártmányú elsőrendű angol-flórzoknik 35.000, női harisnyák D. M. C. anyagból 25.000, kötött kebátok és szvetterek 890.030, kötött mellények 195.000 koronába kerülnek.
Mu és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
mozi
Uránia. Szerda—csütört k 7- 9 órakor: Hetena filmeposz 0 {\'elvonásban, klasszikus német film. J\'Jn: Hentraui Rupert!
TÖRVÉNYSZÉK
Javíthatatlan tolvaj. Megrögzött, javíthatatlan tolvajt hoztak tegnap a pestvidéki tórvényszéktóí Nagykanizsára, hogy a/, illeni bíróság ítéletet mondjon fölötte. A daróc-ruhába öltözött megtévelyedett ember keze-lába erős vasba verve. Ugy volt megva-talva, megláncolva, hogy még a birákn.tk is feltűnt és Ktncdi táblabíró rászólt a kísérő fegyórre. hogy a tárgy-lás tartama alatt vegve le róla a bilincseket. Most a gyűjtőfogházban tölti ki több hónapos büntetését — lopásért.
A javíthatatlan ember Ország János, aki tizenötször volt már büntetve lopáséit. A uralt évben egy kisebb tolvajláíert a nagykanizsai járásbíróság elzárásra ítélte, amely büntetései akkor nyomban itt ki i:. töltötte. Büntetésének kitöltése után tudta csak meg a járásbíróság, hogy megrögzött bünözó, akit már sokszor elitéltek és igy cselekménye nem vétsJg. de bűntetté minősül, miután „legutolsói esete" óta még nem tilt ct ti:noin cv. Igy most loj>4s büntette miau törvény s/ék efé került.
A lór.vny.izék azonban mégis vétségnek minősítene cselekményét és a járásbíróság ítéletét hatályon kívül helyezve, tekintettel a csekély kárra, két havi fogházra cs egy évi hivatalvesztésre itéltc Ország Jánost.

Sodorjon
„JANINA"
papirt.
KÖZGAZDASÁG
tőzsde
A/, irányzat ina gyenge volt .17 értéktózs* <lín és núr a nyilAsi árfolyamok is a legutóbbi zárlati nívó alatt állottak. Később ji UnyhulAí folytatódott és csupán íirlat felé tudotl kisebb méretű Javulás beállani. A kulisz piacon Magyar Illtet Va árvesz* teségcl szenvedett. A többi papírok tóbbé-kevésbb^ változatlanok. A bankok piacán Kereskedelmi Ilank 4\'5 c>-al olcsóbbodott. A cukor részvényak közül Georgia WVal esett vissza. A vaspiacon Danubius 100 koronával lanyhult. A szén és bánya piacon Koszén változatlan volt, nú|{ Megnczit i" n Áresést szenvedett. Kosztpénz Va—Vl
UUSt.lzsde
Irányzat Uzlctteleu és lanyhuló. Magyar Hitel 4Ut. Salgó 549, Hazat Ha.ik 113-75. Nova l\'rí. Rima 134, Danubius 2filfl. Kereskedelmi llank 1160. Georgia 295.
Az arany korona mai árfolyama fonI sterling alapon átszámítva — 14 668 25 papírkorona.
Zürichi zárlat fart. "ajtó— London 2477 -. Newink St<A. brutiel \'MIS\'—. Maltaod 2122.50, Holtaiul 207-50. Berlin 123 5, Wien 73 20 $olla380—, fra^a 1545"—. Budopeil 72- , Varió 9950. Bu.aicsl 2S5 —, Belgrád M5
A magyar koronu klIlfSIcll hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
l.j.l.p Ifi "1.
oee. .........S820l\')800 978011/770
Bellin ........... - 5770 — -
Prign ........... 47tS-)| 169 <69S0| 171
Newjoekbnn 14
Az árupénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
lizüsl egykorúnál btSO e\'3.c,0, kéikoro-ui I-Í300 l?70t). Iwliito. I6SXI- I70OÜ. «t-olon»> 3I 5O0 32.500, szlnmny 49.000-49 5UCI. itany huizkorouis 315000 31b.^ l-tatlnl 210.600 -220.000.
Tcrtnéf iy CAfttüv
IrJtnyzat ma szilárdabb volt. Bnza 5000. rozs 2.W3 koronával drágult A líkatminy-
clíkek kisié gyengébbek vollak _
Duu ttizav ÍS kg-os 532 5» 53-5 000, 11 k ■ os 542500 515.003. egvéb vlrf. 76 kg o» 5Í3001 532 5«l. 78kg-H54)030 542500. m 427.5W 432 50J. •orírt" <5\'J1™ " 470000. I.ikaniiáuy árpa 360000 381.000, uj tenet.t 210.00 1 215 000. kiles 26>00C mm kerpa \'2225\'tO 2S0.0OI. zib 410.000 125000, lucerna 20U00 -210.000.
SertésvdsAr
l\'elba\'U. 617. melyből elad.iltanul vlHia-o<r..dl 250 lib Elsóiendlt 22 000 - 23 U3-J, szedell 21500 22 0--W. szedett koztp 20OJ0 -21 konnytl 18000-19000. el.írcndl őreg 21 0X) 21.500. mlsodrcudll 195W -20.ŐM. angol silldó 20.000 - 24 000. ...lorai. nagyban JI.OOO -23.000. zilr 2SI>J0 27.1XB lebtizoll bus 28000 -.».«». Iiatonuás le -sertés 25.000 26000. A vásir élénk volt.
Szerkesztői üzenetek
Hü olvasó. A kérdéses elbeszélés cint .Kibékülés": irlí Tóth Riza. Tíillt Káhnán, a költőnek nővére. Tudtunkkal könyvkereskedésben nem kapható. Szerzóje irány-regénynek nevezi: egyike a legszebb, [V gyöngédebb, igazi nSl lélekből fakadt iro-Silnii termékeknek. A következő mondás-Yet, thouug l cannot be txloved » lel ine love 1- (S ha engem senki sem szeret, öli I hadd szeressek én!) By">«™ származik, \'
K. I. Nem volt illó s főleg nem vo"
tapintatos eljárás. Igyekezzék valami utón inódon helyrcpótolni a hibát. On enog könnyen meglógja találni az utals ■<""" találással lesz indokaival szemben.
K. Z. Elbeszélése igen ke\'delleges Uj sérlet. A mi követelményeinknek "
sem Iclel meg. libben a kérdésben sin. .nálunk protekció.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar é« Kónyv kereskedés RT. Nanykarilza.
Itra március II.
KISFALUD! és KRftUSZ
divatnagyái-ulisza az Arany Kakas-hoi
Nagykanizsád
ZALAI KÖZLÖNY
Tavaszí újdonságok Olcsó árak?
Eredet! angol férfiiiltiiny és kabátszövetek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Botirberry, wipp Cord, Camgarn, Cocsmen, Crepp, Eolin, Marokin, Ripsz divatkelinék!
ftlfi HOIDBIBOB SZQVSl 98000101
ék. .45.
1 DB.
.. Él . . 16.1 Intai, lo minőség 22.1
tói zelg ... Fíitaffi darabja.. 13.1
Nagy maradékvásár
A Ii1:,li_v., 101,1,1, hoi Sínima- és fehér filc-kalapok írU.i ritnzlékban megtel., oKv.íiO.111 lupluMk. S;.,lmjkil.wl Srvmisi, uai», v.,. ihu , lejjul Jnyoiibb irlun Férfi halapok nagy válaaztckban M
GYE.iES ÉS VIUA kalapgyár Kaxincy-ulcai Üzletében Alifllcraplomm.t siembtn
igen olcsó árakon1
Schroll-schiífotiok, IWay és Holfeld rumburgi vász
nak, Regeiiharcít és Raymann dainasztáriikból óriási raklár.
esffllHlfess
Szőnyegek, butor-repsz és bútorszövetek
nagy választékban!
kézzel válogatott. vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
PalSák N3. Emil cégnél, ECinizsy-u. 2|á.
Vételár kilogrammonként 1 (XX) koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefonclöjegyzést nem fogadok cl, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
Apróhirdetések
Ai iprúNiditéi dija 10 ii4!j 3000 K. A clmud •
nlu\'eti Miti.\'íl\'b U*tfit>5l í\'-lő nA »<: u6iu* nlra\'.t-• -■*. Minden lotibM nó dili 900 K. A hlrd«t«d cl&c liMtcndd • 4 fciíilmi idó liciaiiilntllitlk
Varrógép, eredeti Slnger, békebeli centralbobln, 5 fiókos. sülyesztővei, alig használt kifogástalan állapotban olcsón eladó. \' - .Megtekinthető délután 1-4 óráig
Teleky-ul 19. ______754
Jól menő üzlethelyiség berendezéssel, 2 szobás elfoglalható lakással átadó országúti bejáró utcában. Lelépés nincs, csak bér. Szlgrisst Ingatlanforgalmi Iroda, Pó ut 8. 391
Csóvák kazánok is vízvezetékek részéri, valamin! bármely célra, bármilyen mennyiségben. Weiser gépgyár, Nagykanizsa
lugár-ul 16 Tekfon 9._______M
Kiskanizsán vendéglő bérbeadó májúi elselére. Feltételek megtudliatók Sil.-Flóilin-
térj.___636
Miltényi-cipöi vegyenll
Bútorok, asztalok, ágyak, dívány, petróleum lámpák eladók Nádor-utca 9. 759
Két kis fiúgyermek mellé német nevelőnő kerestetik Cím a kiadóban. 762
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
An.Ml.H.ír-rt iil
ttod Víflk M<zy. 1)11
H.ir. •«!. b Isti tll>
.paib
V«r. tlllíl
\\lttJtt N\'UCl KOI D J\'ilJ.I*
vi cl" \'
M«M
Biztosító ét Takartkok
flilv. tp. \\
U&íorJ 0»l 5
I ■
K«.!n»il Tik- \' A <il r,k. íj
Ht/i. ♦•w t!«í> >t- á ll 1 <■\' fjntllia \'{
M»gy. tfoili " MeUok
Byi M
Concoidía *
•ÍW.íl.hJt U
Buir«u
Hnirlr.i "
öe*1™ *
Ututl. Siíi\'Wil
Koii
OJr.
D<a
K4iWk««és
V.lt t.
KJJiuil VlfOfl . OJlUnut Alti-avjial Truit
A Mugyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai

Mv.\'CC •noV h OO ui
B-Ml vi*. K6t>nrjf
Osi4. 04pk\' Oani-Dao
Hofbiff Kaimi
Mírlej V*|»lpar Vijocnyi" ((Imi
131
Cukor£f»/»»
04>»»0»
Cuv©iip« ms
Meiíh. C«kw \'3J Stum&xc
f".íf ImUicrck
Ktlkffiik. L
Oki. Villám**
Alt <J(
Ací\'
FbCj-i
fívlrcil tflc Ki-au IÍI KA* po\'.\'. »A\'
•i j«ioci3f?ooj <om iiiMin 1149 IKJ /3l5"Ij;*) fi. 3716 Ifrt. :un
mm
SIMtS TM Y>V ■ok >411 tor. I\'.20HM« r. I1T i IZI9t fMW IJ«M?VH »t. itatr i:-u&
ko.- ICMMIKVJ
i7oco t rt««
bii{i<>> Bldla B^kirtil biüiikI
11*0-1 in ITJOO-UJC4 xa
•t>2
IS5MM) 11017 IIIM IIWM1WO V-J9 3)77 Í3JMJ3U0 i7ii
3153 31tl
nvt; v.*» icdtt i». j\'-t w:
Ér4esités! Ltí™\'
mélyen tl*telt vevúközönségel, hogy u. Erxaóbet-tér 13. »*. a\'ott levő „Páriái Áruhár" clmU rövldóru-Qxletot átvettem s azt mindennemű háztartási cikkekkel kibővítve tovább vezetem. Minthogy üxletom a legolcsóbb bevásárlási forrás, harisnyákban, csipkék, szalagok, hímzések. varrócérnák, mludtuek itb. úgyszintén sajtárok, sziták, pladtá\'kák és egjíb háztartási cikkekben. — Kérem a mélyen tisztelt közönség szíves pártfogását
PRASGER JÓZSEF
ErzoébeMér 13. (i&níny«<kui w
1 Vak tükrök tájra boritását jutányoson vállalom
Vojnovics Jenő üvegezés! vállalata Magyar-utca 24.
IC" ™
Hun* afiu\'»a
Coi^lii Mm Pipi.!-,\'"
gyártmányai Elsórcndti Sunflower Solon Pctro leum kastélj ok és lakasok világítására, traktorok és motorok hajtására.
Autó és Motor Benzin Benzined motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoylc" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „Gargoylc" Etna Heavy Médium spec. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére,, továbbá mindennemű gópolaj, gépxsir, kocsikenö úszó, Carbolineum, kátrány megrendelhető mindenkori legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
fóclárusitóknál <27
NAGYKANIZSÁN.
r/\'nnw divatárucikkekben
I"6bnAiirltil U«
Szomolácjri Gyula Cnengery-ut 2. sxám alatti
- (a llancya melltll) QtUttbtn. -»
Szántó Vilmos O. F. B. engedélyen ingntlnnforgalmi iroda Nagykanizsa, Deák.tér 4. Telefon 3-22 eladási megbízásainak hirdetései
UJ Üzletház somogymegyel faluban, egyedüli üzlet, azonnal bekóltözhetó lakással és átadó Üzlettel. Az üzlel esetleg lakással bérbe Is vehető.
32 magyar holdas birtok Somogy-megyében egy ípUleltel. 8 hold ószl vetéssel.
10 kat. hold pilmt somogyi birtok, 3 szobás modern lakással és minden melléképülettel.
44 kot. hold pilma somogyi birtok cselé.llakásoUaJ. nagy Istállóval.
Kaposvár legszebb és legnagyobb nyári mulató vendéglőié teljes berendezéssel, azonnal álveheió.
Fonyódon 2845 -öl teiOleten lev* lakóház mellckhelylségekkel.
A Balaton pirtiin kiiebb-nagj-obb villák.
Hnoykanizsai házak 1 Emslstos Iskóház vái -s belterületén 250 millió. Emelctoa üzletház a Fóuton 450 millió. Családi ház modern 3 szobás, szép helyen 80 mi:iló Családi ház 4 szobás, előszoba, veranda 160 millió. Családi ház bekOUOzhció 3 szobás modern, kerttel, a város belterületén 200 millió Hagy lakóház 11 *gy keiitel, több modern nagyobb l.\'.kássa! 350 millió. EzenklvOl minden ut-cá.ffln lObb bekOltOzlietó ház meglepő olcsó árban. \' 5W
I SAJTÓ-ESTÉLY dlvst-rsvushsz jó alakú
próbahOlgyek
kerostetnek. — Jelentkezni szerdán, csütörtökön és pénteken a ZALAI KÖZLÖNY szerkesztőségében délelőtt
9—12-ig, délután 3-6-ig.
Egy üwogszokrénj éa egy ebédlő-szekrény olcsón eladó. József főherceg u. 78. ~VasuHeló 2 házhely jutányos áron elsdó. Cim a kiadóban. 770
Április l-re 2 elegánsan bútorozott esetleg konyhahasználatul kiadó. Cim a kl-
sdóban.___^
Egy uj elsőrangú rövid keresalliuros három pedálot zongora és több bútorok eladók. Megleklnlheló Tóth Béla fuszerkeies-kedó urnái Sugár-ut és Rákócl-ut aarok 774 Egy pianinót vagy zongorát bérbt
keresek. AJánlaiokat a kiadóba._775
Eladó vendéglő teljes bereadezésKl, bérbe li kiadó. Simon Jótsef KIskanizsa
Ot>zig u- 23._ 773
Háromszobás modern lakást mellék-h lyiségekkel éa lehetőleg kentei azonnalra vagy áprilisi átvételre keresek Ajánlatokat .Villanegyed* Jelige alatt kladóhivataba
kérek.___772
Fiatal gyormektelen házaspár tláa-mesteil állást keres. Cim a kiadóban. 777 Elveszett egy fél briliáns ftllbevaló, becsületes megtaláló adja le Faludy Jóisel veidéglősné. .Klsplpa* vendéglő. T81
Eladó Magyar-u. 5. ta. alatt egy homok-lutó kocsi éi egy pá/ lóixtrszim. 77$
1 REINITZ BÉLÁNÉ1
kézlmunkaüzletébcn
Deák-téi* I. (volt Váry-cukrászhclylség) mindennemű legdivatosabb és legszebb kézimunkák nigy választékban bámulatosolcsón kaphatók ís megrendelhetők
Előnyomtatások Sjuíi ^
Kézimunka kellékek és anyagok

31/192.1. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Aluliról! bírósági végrehajtó az 1851. évi LX. L-e. 102. §ü értelmében ezennel köz-hlné teszi, l>ogy a nagykanizsai klr. járás-bíróságnak 1921. évi Pk. 4190. számu vég-xéte következtében Dr. Schtellfer Imre ügyvéd álUl képviselt Mussel - Prledenlltál és I. nagykaniml tikosok javára ÖIO.-lcO K s jár. erejéig 1925. évi január hó 21 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és Iclülloglall és l.OOO.OÖí) kor. becsült következő Ingóságok, u m : Egy sárgára lejtett 2 ajtós ruliauekrény nyilvános árverésen eladatlk.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1925-ik évi Pk. 2302. számú végzése lolytán 610.40Í) kor. tőkekövetelés, ennek 19M. évi julius hó 1. napjától járó december lOlghcti kamatai, l.í\'/0 víltó-dij és eddig összesen 291 700 kor., ezután havi l\'.VVo, bíróilag már megáliaplloll költségek erejéig. Nagykanizsán Tcleky-utca 4. sz. a. Iccndó megUrtására 1925. évi március hó 17-ik napjának délutáni 3 órája határidőn! kitüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi IX. t.-e. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáton alul Is cl tognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és fclutíogialutiák és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 18S1. évi LX. t. c. 120. értelmében c(avara is elrendeltetik
Kelt Nagykanizsán. 1925. évi március hó 3. napján. Haán Gyula s. k.,
n« kir. jblióságl végrehajtó.
7.ALAÍ KÖZLÖNY
Legolcsóbb bevásárlást! forrás
Szántó Salamon
diwatáruháza
Erzsébet-tér 22, (St^em és Klein há») Telefon 249.
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölne, tekintse meg dúsan felszerelt raktáramat
Férfiszővetekben Nf5i sima éskockásX\' szö\\ Jómiitőségü vásznuk . Agyhiizatok .... Mosódelcuck . , , . Kartonok .... Delén kendők . . .
Kosztüm-kelmékben, valamint olsőrondö zefirok és scliroll-siltbuoklmii óriási választék.
lágy maratlékwásár!!
K 90.OOO-IÖ! otok ,. SO.ooo „ „ l6.aoo „ „ 2a.ooo ,. „ IG.ooo „ „ iS.ooo „ „ l5.ooo „
1925 március 1. ZA1.A1 KÖZLÖNY
Elailó hi\'ixnk t eiloiliiluiik uj kfctieblt .... ighli 11 ">>. \'\' 1 utp kou>h,. iiiíMiv,:.!
konyluV.it 1JŰ inüllúM Ed. .].\'In\',\', 11) Ul«obt» U. li.it iidv.nj! ifi ml im.i: [ if irIiI halú 3 iiubl. .iiií.n\'i.i . 1 ,ul kOulí.
fc<- . k.ntlMknllcl 150 mllllA. íi]f..il.lli.
.1 ,\\,i. (fKj. J. jó Mi * VVJ.UI.H -
ti. uiOltrtly.1, tt»i.7 k«tul ISO nmia, r.ir..c.
Ij\'.jI.\'i I ti.iM. i90..\'r(ii hti b.l.kroibi-. . <n II. \\ T.\'.bb nisyobb UUiul Mi. nii(i ili.i
hij. E.Uitlill .pűlt\'tk. n,ty Un" u ív. i. ..
oj .,-i\'.i kell íili k.. l.g.tlin liti .. iil,„ .la.lml tilcti Írna. tiibb kltcbb, u..vhl oin-in iltűO. 10 holda. birtok virai ir. v ,.,p íp\'it.lekk.l (I.Jii iru>-jnn(l * tn.Mii [.m, ukaiik .rv Ijjjbiii — lubb kiti\'.-n birtok fliiií\' Nagybirtokok, miilmoh ,
SZIGRISZT LÁSZLÓ
0. P. 8. engedélyes InRatUnlorunlml Irodája Fö-ul 8. o*. Tf lefon ISO
MAYER KLOTILD UTÓDA
UííRGA NÁNDOR
ruhafestő, *cjcytlnUlté, £$/mi>*> vtlUluu K.izinczy-u. 8. Ilunyadi-u. 19.
Vegytlsztitást, mindennetiUi ruliafestést, gouvre- és plissirozást gyönyörű kivitelben vá ial. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. m
Angol és francia
szépirodalmi lapok:
The Sphere - The Sketcli The Tatler - The Graphic Jcllow La Vie Parisienne Le Sourire
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kdnyvkereskedlsábca »•
Megérkeztek
az uj nyári férfiruha és női (ostümkelmék,
továbbá
divatos Burbery és Covercott szövetekben
valamint finom szőnyegekben naponta érkeznek ujabb és ujabb küldemények.
Mindenféle tavaszi újdonságokban, valamint ruliakelmékben óriási választék.
/
w Szolid és pontos kiszolgálás!
KIRSCHNER MÓR
fö-ÜT 3.
divat-
áruházában
Városházával szemben.
Telefon: 2-43. szánt.
Nyomatott i Zrínyi Nyomdaipar cs KOnyvkereskcdús R. T.-nSL Nagykanizsán. (Nyr mdavrzi-if.: OlenbecV lUroly)
v—Wk
64. évfolyam, 58. szám
Nagykanizsa, 1925 március 12, csütörtök
Ara 1800 korona
POLITIKA! OAPILaP
S.tíktulfe<« f U"<tó!ll»«t«l l\'3-nl 5 imuiMn-Ttlílon 78. nyomd. 117. utó
sí-i-Keatö. Kempelen Bála
ÜJúllEcliit 4\',: Egy bór. .Í\'.ŰGŰ koicni Hiíom UH............... VO.OOO koiou
Rakovszky belügyminiszter* a szociáldemokratapáHró!
Bomlási folyamat a magyar szociáldemokrata pártban A Rote Hilfe kommunista szervezet — Sándor Pál kritikája a népszövetségi főbiztosról - Király nélkül nincs rendes alkotmányos élet — Lendvai István a szociáldemokratákról, kiket Sándor Pál keblére akar ölelni A nemzetgyűlés ülése
Budnpest, március 11
A kisgazdapárt magatartása
A nemzetgyűlés folyosóján élénk vita tárgya volt az Egységespárt tegnapi értekezlete és a kisgazda képviselőknek v nyílt szavazás int 1-Ictti állásfoglalása. Az ellenzéki sajtó, valamint az ellenzék képviselői az állásfoglalással kapcsolatosan természetesen sietnek annak megállapításával, liogy a kisgazdák cserben hagyták a nagyatádi Szabó-féle programmot, amely a szavazás titkosságát követeli. Az Egységespárt kisgazda képviselői tiltakoznak c beállítás ellen és e kérdéssel kapcsolatban egyik nagyobb szerepet játszó kisgazda képviselő a kővetkezőket mondotta: Egyáltalában nem hagytuk cserbe nagyatádi Szabó István programmját, melynek végrehajtásán a legnagyobb kegyelettel dolgozunk. A népszavazás nem je-lenli nagyatádi Szabó elárulását, mert 20 évvel ezelőtt nagyatádi Szabó csak eszköznek tekintette, liogy a kisgazdatársadalom résztvehessen a törvényhozási munkában és ilyenformán a faluérdekeit védte. A leg-Mgyobb lelkiismerettel mondhatjuk. faogy az állásfoglalás nem eltérés nagyatádi Szabó programinjának alapelveitől. Meg kell jegyeznünk, h°gy gróf Bethlen István miniszterelnök e tekintetben ránk semmiféle befolyást nem gyakorolhat, mert a jyill vagy titkos választás kérdésében mindenkinek szabadkezet adott.
Nemzetgyűlés
Zsitvay Tibor elnök a nemzetgyűlését 11 órakor nyitotta meg. . A mentelmi bizottság előadójának jelentése utát: a Ház folytatja a fel-wuimazási javaslat tárgyalását.
ödfliibr Pálnak az a meggyőzőbe^, hogy ennek az országnak az a mezőgazdaság és ezért pzuasági problémáinkat ebből a «cm,>ontból kell megítélni. Ha nem Pjwiunk ehhez az országhoz erős JS*-akkor végzetes irányba fog ,ü«auini egész gazdasági életünk.
J Polgárság vagyonához nem sza-pá» |?yulni, mert ez megboszuljama-fnL közönség nem képes vásá-■T1- » közönség munkanétkül van J\' nwn tud keresni. Ezeken a kér-mL 1? azonna! segíteni kell, mielőtt más állami feladathoz kezdenénk, titóta P1U a konszolidáció folya-,a- A fogyasztó nem tud fizetni
a kiskereskedőnek, az adós marad a nagykereskedőnek, aki megint nem tud fizetni a gyárosnak és i,;y tovább. Ezzel szemben a külföldön ?z a helyzet, hogy az ipari cikkek és minden más fele, sőt még ennél is nagyobb hányadában olcsóbbak mint minálunk.
Beszél azután a liiiclkéidéstől. A bankok megszoi itotlák a hitelt, kitűnő fizetésképes emberek nem kapnak hitelt. A pénzügyminiszternek meg vau az eszköze arra nézve, hogy a hitelnyújtás terén a bankokra nyomást gyakoroljon. Kifogásolja a 17.000-res szorzószámot, amely ujabb megadóztatását jelenti a polgárságnak. Bizonyítani kivár ja, hogy a földbirlokok aránylag sokkal kevesebb adót fizetnek, mint a fővárosi fogyasztók.
Hoyos gróf iit közbeszól: Ez nem áll. Én bebizonyítottam már, hgy mennyit fizet a fold.
Silndor Pál folytatja: .Magyarország addig nem fog rcgcnerál\'d:«i, amíg teljesen le nem építjük a kör-tisztviselők tömegét. Ezután s/óv. teszi a népszövetségi főbiztos legutolsó jelentősét és erős bírálat tárgyává leszi azt. Nagyon csalódott a népszövetségi biztosban, mert a/ amerikai ügyvéd nem volt elég ge rinces akkor, mikor megengedte, hogy az ország polgárságát kiuzso-rázzék. Kérdezi, Srnitii Jeremiás tett-e valamit az ország megmentése érdekében ? Foglalkozik a hadsereggel. A zsoldos hadsereg óriási költségűi kerül — mondja. Miért nem forszírozták annak a megszünlctéíü és miért nem vitték keresztül az általános hadkötelezettséget ? 1\' ikaié-koskodni kell az egész vonalon, inett az állami bevételek terén is nagy csökkenés fog bcállr.ni.
Bethlen politikájában fokozatos fejlódésl lát a/, élet és vagyonbiztonság terén, addig azonban míg királyunk nincs, lehetetlen a rendes mederbe visszaterelni az alkotmányos életet.
Magyarország lakossága liberális és ha a liberalizmus ellenfeled nézi, látja, hogy ezek sváb neveket viselnek.
Wot/f Károly itt közbeszól: több
magyart, mint magyarositoltat!
Sándor Pál: Nem fogadok el ürítői kioktatást a magyarságban!
Wolff Károly: Hétszáz esztendős ittartózkodásunk adja meg a mi magyarságunkat, nem ötvenkrajcá-ros név!
Sándor Píl: Igaz, hogy én ötven-krajcáros n.vet viselek, így krajcárral sem kevesebb árul, de én nem csókoltam kezet Károlyinak, én n.°m csináltam elaboiáiumot a köztár-saságnak.
Dénes István itt többször közbeszól, miért elnök rendreutasítja.
Sándor Pál ezután foglalkozott még Vass miniszter vasárnapi l»e-szédével, amely szerinte ellentétben áll a miniszterelnök beszédével. — Egyébkent a javaslatot nem fogadj) cl.
fiúd János pénzügyminiszter beterjeszti jelentéséi a buza és rozs vámjának fcljüggeszléiéről, valamint az ezekből előállított liszt és daru vámján,-.k mérsékléséről kiadott pénz- j ügymiuiszler rendeletét.
Wolff Károly visszautasítja S n- \' dor Pálnak icá vonatkozó megjegyzéseit. Sándor Pál mélt dlaiiul vo- | n.dkozlatta reá megjegyzésed.
A ll\';z ezután elfogadja elnök I napirendi javasltát a legközelebbi I ülésnek csütörtökön való megtartó- , sára.
A jegyző felolvassa Walko miniszter válaszát Homonnay Tivadar intcrpcll. •.iójára a p^stadijnokok elbocsátása tárgyában. Walko miniszter az el\'ov- ..tolt dijnokok k."-zül hajlandó meüónyossúgbM visszafogadni. Válaszol H\'mioiinayitak cw másik rflirpcllációjára, hogy az aí-lamvasuli munkások bérét már fel-Ciiiellék,
M \'jd Beck Lajos, Farkas Tibor dr. és Bodó János interpellációját olvassák fel és kiadják a miniszternek.
Lendvai litván a Ház engedélyével a 15 percnél tovább beszél. Sándor Pál — mondja — valóságos d\'C^himnuszokat zengett a szociáldemokratákról. A/t mondotta, hogy a szociáldemokratákat keblünkre kell öletni. Megdöbbentett ez. mert ez a felhívás abban a teremben hangzott el, ahol annak idején a szovjet-kongresszus ülésezett, mely azt hirdette, hogy az ezeréves alkotmányt temették,\' mialatt itt pincében halálra kinoztúk a becsületes magyarokat. Ez a nagykapilalista Sándor Pál azt ajánlja, hogy öleljük keblünkre a szocialistákat, amivel tulaj-donképen azt ajánlja, hogy öleljük kebiiinkte a Szamuely Tiborokat, akik a /Zoltánokat a Dunába dobták.
Lendvai ezután hosszasan foglalkozik ;t szociáMeuiokrdtapárt válságával és bomlásával, a Népszava cikkével és . /óvátes/i, hogy a „Rote HilfeMŐl 7350 dollár (50Ü milliónál több magyar koronában!) érkezett a magyar szociáldemo rátákhoz és ebből a pénzből kért kölcsön a szocialistaj>áit is. Elvárja a Iwlügy-miniszter intézkedésé!.
Rakovszky Iván ^belügyminiszter nyomban válaszol Lcndvfinak: j
— A szociáldemokratáiét t mai | szervezetében nem tiszta szociál- . demokratajnirt, I
ugy politikai mint gazdasági szervezetében (igenis ott ülnek azok, alfknek ideálja
nem a szociálizmus, hanem • a bolsevizmus, a kommün,
ideáljuk az az állapot, amelyet mi megismertünk és éppen azért gyü-lölünk. A bűn, a félrevezetés magában hordja a büntetés csiráját: a szociáldemokratapártban már mutatkoznak bizonyos jelenségek, amelyek azt mulaiják, hogy a szociáldemokrata pártvt zetőség hálamögott túlsúlyra kei ültek az elégedetlen, a szélsőséges elemek. A vezetőség nem tud la a pár téletet megtisztítani azoktól, amelyek ellen mindanyiunknak fel kell lépni. Elmondja Rakovszky, hogy a „Roie Hilfe" akcióa bolsevista bunö>ök segélyezésére alakult moszkvai kezdeményezésre és moszkvai pénzből is keletkezett. Hamisságot lát abban, hogy a szociálistapáit rum kapóit Moszkvából pénzt, a lényeges itt az. hogy Moszkvától kiinduló mozgalomról van szó. A Rote Hilfe veszedelmes bolsevista szervezet, amelynek működésé: a legtöbb államban betiltották.
Ezt a kommunista szervezetet mi sem fogjuk tűrni, jelentkezzék az nkár a humanizmus álarcában Is. A munkásokat mentesíteni kell a szakszervezetek politikai terrorjától. A Rote Hilfe ügyében a nyomozás folyik és eddig megállapították, hogy csak politikai elitéltek családtagjait segélyezték.
Lendvai és a Ház Rakovszky válaszát tudomásul vették.
Több kisebb interpelláció után az ülés fél 6 órakor véget ért.
BELFÖLDI HÍREK
Helybenhagyták Esküdt vizsgálati fogságát. Amikor a törvényszék EsküitI Ujnst öt évi börtönre itélle, tudvalevően elrendelte az Esküdt lakásában található összes ingó-rágok lefoglalását, mivel teljes berendezését a pannamapínzekböl sze-rezle meg. Ugyanakkor kimondták a vizsgálati í.gság megbosszabbi-tásil. A kir. tábla lanáesa tegnap foglalkozott ezzel az Üggyel és teljes egészében helybenhagyta a törvényszék ítéletét.
A népjóléti államtitkár cáfolata. Felkéreltllnk az alábbi nyilatkozat közétételére — A „Magyarság-inai száma politikai tárgyalásokról ad liiii, melyet a kisgazdákkal folytattam volna. A történeti hűség ked-véírl ki kell jelentenem, hogy ilyen tárgyalásokat nem folytattam és nem folytatok. Ennélfogva minden ehhez filzöll további következtetés téves. ISjró /V/rteeww dr. m. kir. népjó-téli és munkaügyi államtitkár.
Korányi Budapesten. Korányi Fiigvcs báró páiisi magyar kövei Budapestre érkezik néhány napi turtiVkodásia.
zalai közlöny,
1025 március 3.
A tanulóifjúság Jókai szobra előtt. A\'. Jókai Centennáriumi Bizottság előterjesztésire gróf Klebelsbcrg Kunó kultuszminiszter elrendelte, hogy a tóvárosi tanulóifjúság március 25-én a lókai szobor ele1 vonuljon. Az egybegyűli ifjak elótt Rákosi Jenő fog beszálni Jókai Mórról.
A szombathelyi tcxtllpanama a győri Ítélőtábla előtt. A győri kir. Ítélőtábla tegnap déli 12 órakor hirdette ki az ítéletet a szombalhclyi textil-panama ügyében. A tábla részben megváltoztatta az alsóbiróság ítéletét, mert Kolba Bélát és VVeisz Henriket felmentette a megvesztegetés többrendbeli vádja elól. Kolba Összes büntetését 2 évi és Itat havi fegyházban, mellékbüntetését pedig 10 évi hivatalvesztésben és politikai jogainak hasontarlamu felfüggesztésében állapitolta meg. A kir. törvényszék Ítéletének többi részét jóváhagyta.
Leirer Lőrinc ellen — noha még mindig tárgyi bizonyítékok nincsenek — mind crősehb és ujabb alapos gyanuokok merülnek fel abban az irányban, hogy a leányi ő ölte meg és ugyancsak ő lehetett az, aki a lakásból hiányzó tárgyakat elvitte.- Sok gyattuok amellett szól, hogy Leirer Lőrincet szexuális motívumok késztették szép leánya megölésére.
Lotz Károly özvegye meghalt. A magyar festészet nagymesterének özvegye, Lotz Kárnlyné nyolcvanhét éves korában meghall. Tegnap Ic-melték el nagy gyászpompával a főváros által adományozott Kerepesi-temetői sírhelyre.
Vasutasok nagy-gyillésc. A keresztényszocialista vasutisok a régi országházban nagy-gyülési larlottak, amelyen a magyar vastilasság sérelmei! tárgyalták. Szóvá telték, hogy a fizetési előleget a kormány még mindig nem terjesztette ki a vasutasok részére, panasz tárgyává tették a fizetésrendezés késedelmét, az üzemi jutalékot, stb. stb. A vasutasok kérelmeiket határozati javaslat alakjában fogja egy vasutasküldötl-ség a kereskedelmi miniszternek átadni.
Jegybankforgalom. A Magyar Nemzeti Bank jegyforgalma a március 7-i kimutatás szerint, a február 28-i állománnyal szemban KÍ3.2 milliárddal csökkeni. A csökkenés az állami girókövetelések 237.7 tni.liáikos emelkedése lévén állt elő, ezzel szemben az egyes girókövetelések tétele 32.9 milliárdos csökkenést mutat, ugy, hogy végeredményben a giróátlomány emelkedése 201.8 milliárd koronát tesz ki. A leszámítolási üzletágban 10.6 milliárd apadás mutatkozik. Az átlami adósság márciusi részlete folyamán az állam 849 millió koronái\' törlesztett. Az egyéb tartozások (étele alatt 4 milliárd befizetés történt, ellenben devizák és valulák vásárlása révén 30 7 milliárd, az egyéb követelések növekedése folytán pedig 2G.6 milliárd pénzjegy kei ült forgalomba. ,
külföld! hírek
Tudomásul vették Smith jelentését. Genfi jelentés szerint a népszövetségi tanács tudomásul vette és elfogadta Smith Jeremiah népszövetségi főbiztos jelentését és annak a reményének adott kifejezést, hogy a magyar kormány ezután is szorosan együtt fog működni a főbiztossal Magyarország talpraállitásán.
Magyar osztrák kereskedelmi tárgyalások. Húsvét után Budapesten folylatódnak a Magyarország és Ausztria közölt megkötendő kereskedelmi szerződések ügyében a tárgyalások.
Fürdő-utazási kedvezmények Cseb-Szlovákiában. A köztársasági Fürdőintézmények Szövetségének köz gyűlésén a kormány képviselője bejelentette, hogy a vasutigazgatóság ugy a belföldi, mint a külföldi fürdő-látogatóknak 33°o mene\'dijkedvcz-ményt ad mind az utazás, mind pedig a hazautazásnál.
Szerb-görőgszerződés. Belgrádból jelentik: Az uj szerb-görög szerződésre vonatkozó előzetes megbeszéléseket Athénben befejezték. A delegációk megállapodtak abban, hogy a legközelebbi tárgyalást március végén Belgrádban kezdik meg.
Nagykanizsa város közterületburkolási szabályrendelete
A háztulajdonosok burkolási, a lakók, bérlők járdajárulékot fizetnek A szabályrendelet a legközelebbi közgyűlés elé kerül elfogadás végett
sitésétől számított 30 nap. A követelést ennek letelte után fellebbe-
\' y Nagykanizsa, mArctus tl
Mp&IrKtk, hogy a városi tanács elkészíttette s a jogügyi bizottság véleményezése mellett a legközelebbi képviselőtestületi közgyűlés elé terjeszti Nagykanizsa város közterületeinek, utainak, tereinek, járdáinak burkolásáról szóló szabályrendeletet.
A város közönségéi, háztulajdonosokat és lakókat egyaránt érdeklő szabályrendelet főbb pontjait a következőkben közöljük:
Az állami és vármegyei kezelésben levő utak kivételével Nagykanizsa területén közterületek burkolása és ezek fenntartása a város kizárólagos joga. A városi tanács engedélyezése nélkül tehát senkinek sem szabad közterületen burkolatot lefektetni, vagy azon változtatásokat eszközölni.
A közterületeken lefektetett burkolat minden esetben a város tulajdonát képezi. E szabályrendelet életbelépte előtt épített járdák anyaga a telek tulajdonosáé, fenntartásuk, mig a város át nem veszi, a ház-, illetve telektulajdonosokat terheli.
Utak, terek, járdák burkolását és ennek módját a város képviselőtestülete határozza cl.
A város által elsőizben eszközölt mindennemű burkolás után — mégpedig kocsiutaknál egy-egy oldalon legfeljebb 4 méter szélességig — a I felmerülő egész burkolási költség a járdaszegély és csatorna költségeivel együtt az illető közterület mentén fekvő ingatlanokot és azok hozadékait terheli és a városnak burkolási járulék cimén megtérítendő. Adómentességet etckinletbeu figyelembe venni nem lehet.
A íburkolási járulékot a tanács a munkálatok befejezésétől 6 hónapon belül kivetni tartozik s ugyanezen határidő alatt kell kibocsátani a fizetési meghagyásokat. A burkolási járulékokat közadók módjára közigazgatási uton hajtják be Fizetési határidő a fizetési meghagyás kézbe-
zésre, panaszra, halasztásra, részletfizetési engedélyre való tekintet nélkül telekkönyvi bekebelezés utján biztosítják s ettől kezdve késedelmi kamatot is kell az összeg után fizetni.
A burkolási járulékokról a városi adóhivatal nyilyántartást vezet, melyet a felek is megtekinthetnek s melyre vonatkozólag ugyanott az érdekeltek szóbeli felvilágosításokat kaphatnak. Ugyanitt 1 aranykoronáért igazolványt kaphat bárki arTÓI, hogy valamely ingatlant terhel-e és mennyi burkolási járulék.
A városi tanács kérelemre méltányos esetekben legfeljebb 2 évre terjedhető fizetési halasztást vagy részletfizetési engedélyt adhat bekebelezés és késedelmi kamat-fizetés kötelezettsége mellett.
A fizetési meghagyás ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fel-lebezni lehet a vármegyei bizottsághoz, innét a közigazgatási bírósághoz.
Az utak, terek, járdák burkolásának elhatározása I. fokon a városi képviselőtestület, 11. fokon a vármegyei törvényhatósági bizottság közgyűlése, III fokon a belügyminiszter hatáskörébe tartozik. A járdafenntar-tási költségeket a város közönsége a járdajárulékokból fedezi. A lakok a járdajárulékot a lakás és egrfb helyiségeknek a házadó szempontjából megállapított bérösszege alapján fizetik.
Üres telkek, kertek, ipartelepek, középületeknél a hozzájárulás alapjSt becslés utján állapítják meg. A becslő bizottság elnöke a városi tanács egy tagja, tagjai: a városi képviselőtestületnek a közgyűlés által évenként kiküldött 2 tagja, a műszaki tanácsos és a főszámvevő. A becsléshez az érdekelt felet is meg kell hivni, aki szakértőt is alkalmazhat. A bi: zotlság véleménye alapján a járulékot a tanács állapítja meg.
A sanda varjü
Irta: Barb.irits Lajos (?)
Igaz, hogy azóta ő is megözvegyült, meg a Terka is férjhez ment. Azt ott is hagyta az ura, elment Amerikába, ahol hamarosan elvitte valami furcsa bogárcsipés. Mégis röstcllcttc nagyon és szidta magában azt a sandaszemü pápista varjut, amelyik addig kerülgette, mig idebabonázta a keséket.
Terka nézte egy darabig, aztán nem állta meg szó nélkül.
— [.ám, lám Andris bácsi, kend is csak szekér után gyalog talál ide mifelénk ... Kerüljön hát beljebb erre a nagy ijedtségre!
Dühösen szipákolta Andris bácsi a pipáját, de csak sehogyan sern akart magához térni az sem. Pedig az utolsó szál gyufáját is rágynj-totta az imént. Aztán, amint ugy oda sandított félszemmel a Terka felé, ugy érezte, hogy meg is szomjult a nagy igyekezetben, ami elhozta idáig. Ki is izzadt, meg is fázott. Meg a tisztesség is ugy hozza magával, hogy be-enézzen a csárdába, ha már egyszer ez a kölyök kapta cl a lovait, hogy ne kelljen utánuk hazáig szaladnia.
Nagyot nyelt Andris bácsi, aztán csak nekiegyengette a lábát és morcosan, jobbra se, balra se nézve, .beballagott az ivóba..
Még a füstös lámpa is ugyanúgy ferdén lógott a mcstcrgerendáróJ, mint régen valamikor, mikor még nem ment el ilyen keményen a Terka melleit, hanem csípett egyet rajt amúgy legényesen, a Terka meg évődve ütött a kezére, mert — mi tagadás! — jólesett neki az Andris kötekedése; jobban, mint akárki másé.
Csakhogy az régen volt.
Ugy ült le mosi Andris bácsi a kemence mellé, mint akit fejbe kólintottak.
— Adj Isten! — ezt is csak ugy bökte oda, mintha többet sem akart volna szólni, mig itt lesz. Ugy látszott, hogy a pipáján kívül nem is érdekli semmi.
Terka szaporán sürgött-forgott a söntésben, meg a konyha "" táján. Bort hozott, olyant, ami a ritka vendégeknek jár csalogatónak. Piros-kockás, frissen vasali teritöt tett a kecskelábú asztalra. Egy-más harapnivalót i- kerített hirtelenében. Aztán nem szólt semmit. Csak odaült az asztal végéhez és nézte, hogyan szürkülnek a kicsiny ablakok, amint lassan vánszorog előre a ka-kukos-óra valamikor aranyos régen lekopott mutatója.
Andris bácsinak határozottan ízlett a harapnivaló. Nem is csoda. Ebédet is csak ugy kutyafuttában evett a tarisznya fenekéről. \'A teritett asztal-
tól is ciszokolt régen. A bortól is. A\\eg attól is, hogy valaki nézze, jól esik-e a falat, kell-e még valami hozzá.
Csak szólni nem akaródzott. Meg valahogyan indulni sem volt már olyan sietős.
Mikor kiürült az üveg, megemelintette s odakoccantotta egy kicsit az asztalra. Ez annyit jelenteti, hogy hozhat még egy pár kortyinlásra valót a Terka. Hozott is szaporán, aztán már közelebb is ült le valamivel az öreghez. Andris bácsi jó-izüt húzott az üvegből, aztán a pipája csutorájával kétfelé igazította a bajszát, meg is törülte egy kicsit a mutatóujja bütykével, egyet-kettőt reszelt a lorkán, mustrálgatta a ma-gasnyakn, szélesszáju üveget, mig azt vette észre, hogy megbicsaklott a\' tekintete és odamaradozott a Terka fehérbabos piros keszkenőjére.
— Régen volt itt, Andris bácsi! kezdte meg elsőnek az asszony, mert sehogyan sem bírta már, hogy vendég mellett csend legyen az ur a csárdában.
— Bizony l —- hagyta rá az Öreg, de olyan kelletlenül jött elő a száján a szó, mintha berozsdásodott volna a torka
Megint hallgattak egy sort. Andris konokul nézett valarnit. a pipája füstjén keresztül. Ki tudja, mi\' min-
dent látott mögötte. Terka meg i köténye sarkán talált valami elgondolkodni valót. Aztán megint csak ő kezdte.
— Igyék! . . . Nem izlik?
Andris bácsi megrándította a vállát, vizsgálódva nézett bele az üvegbe, aztán csak ugy odavetette:
— Hát... jobbat is ittam már.
— Régen volt az! — sietett belekapaszkodni a nehezen kicsikart szóba az asszony. Elszokott tőle Andris bácsi azótatul.
— Lehet...
Ezen aztán megint talált Andns valami sokáig gondolkodni valói. Aztán csak megmarkolta az üveg nyakát, mintha haragudnék reá ; egy darabig csak nézegette, majd nekidurálta magát\' és csak azért sem vette cl a szájától, mig fenékig meg nem felelt neki becsüleltel.
— Egészségére, Andris bácsi l
— Adja Isten! Hanem — nio>t aztán megoldódott az öreg n yelve -bácsi az öregapád. Mióta lettem M annyival vénebb tenálad ? Mert ei-nyüttem egy asszonyt — Isten nyugossza l — meg nem sodrom csiKia* dósra a bajszom ? A csárda 0iw se visszafelé ment a nap azóta.
— Nem ám, Andris! Tizenha éves voltam akkor. Most meg ma föle van a harmincnak is .. • * körül mi újság? (VégeWr.
-.T25 március 12.
X járdajárulék az előbb említett -uo ?!«-átg terjedhet. A kulcsol a wnviselőtestűlel évenként előre az ivi költségvetés során állapítja incg.
A járdajárulékot a lláz, illetve in-„atlanlulajdonosok tartoznak fizetni, tagúkban áll azonban azl azokra át-Uritoni. akik az egyes lakrészeket, ,mb helyiségekel. üres lelkeket, ipur-Utepeket stb. mint bérlők, haszonbérük haszonélvezők tényleg használjak. A \'járdajárulék lakbércegycdenkétll tlére fizetendő. Ez is, mint a burkolási járulék, amit a lláz, lelek tulajdonosa köteles fizetni, közadúk természetével bir, a városi adóhiva-lal veti ki és tartja nyilván, inig az esetleges helyesbítést a városi tanács gyakorolja.
Ha a lakó, I>érl6, a járdajárulék fizetését elmulasztja, ez a lakbéifize-lés elmulasztásának következményeit vonja maga után.
/I járdajárnlék törlésének van helye lebontás vagy elnni csapás folytán megizilnl épnlel ulán áltól a naplói,
ZALAI KÖZLÖNY
mikor az használatlanul maradi ■ 1Hz árvíz, háltoru, földrengés estlén á kár mérvéi,ez képest; rendszeriül bérbeadás mjín énékcsitclt. de (trésen álió vagy évközben megtlrese-deil épületek és épületrészek inán arra az időre, mig azok Üresen áil-lak; lia a bérjövedelem egészben vagy részben igazoltan behajthatai-lan, ugy ennek erejéig.
A törlés iránti kérvényt az arra való igény keletkezésétől IS napon bellii kell beadni a városi tanácsnak cimezve a vám ; adóhivatalhoz.
A jérdajárulék ügyében a közigazgatási biróságmiz lehet felchhezni 15 napon belül. A járdajirulék kérdésében I. fokon a városi lanács, II. fokon a vármegyei közigazgatási bizottság határoz, honnét pánaszn ik van helye a közigazgatási bírósághoz.
Ez a szabályrendelet, amennyiben a legközelebbi váiosi képviselfleií-tülcii közgyűlés elfogadja, a kunnAnv-hatósági jóváhagyás mcgérkczlét-l számítolt 15 nap múlva tép éleibe
Magyarok ajándéka II. Ottó királynak
Budapest, március 12
A leqeitiói száműzött II. Olló királyt hűséges magyar alulival i nép és emlékezetes újévi ajádékkal akarlak meglepni. A megbeszélések során kűlönbözó lervek merüllek fel. Mindenre gondoltak — mig vé-fQI gróf Mailáth és báró Kray ja vaslatát f. gadták el, hogy készítenek egy diszcs kötésű albumot, amely magába foglalja majd a király hűséges magyar alattvalóinak sajátVzü aláírását.
Miután ebben a kérdésben megegyeztek, azonnal hozzá is látlak a kivitelhez. Legelöször is a megvalósításhoz szükséges összegei gvüjtöt-lek össze, ami a legrövidebb idö
legrövidebb alatt sikerült is. Azután értékes
drágaköveket vásárollak össze, közel I eyatnl nagyon s/éixm megköszönte
háromszázmillió magyar korona ér- a magyar küldőiteknek. II. Olllo ki-
vitték el Esztergomba, ahol Dr. Csernoeh János Magyarország bibo-roshcrcegpriniása megáldotta.
A hercegprimási megál.dás utin az ajándékot kél királyiul mtigyar férfi Rómába vitte, ahol a Szer.t-atva is megáldotta. Rómából azután l.eqeilióba utaztak a küldöttek és a kiskirálynál kihallgatásra jelentkeztek.
II. Ott-\', király édesanyja Zita királyné jelenlétében szobájában fogadta a magyar urakat, _;ikik ken;, seilen, egyszerű szavak kíséretében nyújtották át Magyarország ifju királyának félmillió\' magyar alattvaló jának hódoló aláírását.
Az ifju király könycs szemmel, meghatottan vette ál a gyönyörű albumot, megcsókolta s azulán ma
liillió magyar korona é tíkhen és ezekből egy művész tervei szerint kirakták az album fedőlap-jíra a magyar koronát és-\'a magyar cimert. Az ország cimere alatt Máriaüveggel fedett mintegy- őt köbcentiméteres üregbe magyar fö\'del helyeztek,
A remek kivitelű fedőlap elkészítése után lelkes és buzgó férliak megkezdték az aláírások gyűjtését, ami elég könnyen és gyorsan lla-Wt. A legkülönbözőbb társadalmi fflta é- foglalkozású és vagyonú emberek, férliak és uók kezevonásai Minitek így egymás mellé. Törté-Mimi nevű magyar mágnások, népiesek, magas állású egyházi léifiak, "kólák, intézetek, stb. vezetői, t.,-"Srok és laniiók tanítványaikkal egyllti, egész inlernálusok és rend-"«ak, fővárosiak és vidékiek egyaránt örökítenék meg neveiket egy-mís mellen a legfinomabb fehér Papírlapokon. Nent egy olyan oldala van a pi-•14 u"\' ínlekes albumnak, melyen ™pirli magyar férfiak aulogrammja J1™!! szerényen és barátságosan meg egy vidéki napszánios-■""y gyakorlatlan kezeirása.
Mar négyszáznál több aláírás voll PB™!, amikor a gyűjtők elhalároz-r- hogy egy félmillió hűséges ma-ff hódolatát el julialják a kis II.
királyhoz. Minthogy azonban l\'lv "?l\'i3 veszedelmesen közelgeti, *W»dnlUk arról, hogy a remek 7ÍP1 íjévi ajándék legyen. Mire aztán végül összegyűli az 2?^«er aláírás _ a Tíalal.nas
jelentette nekik,-hogy élete végéig mini legs ebb és legdrágább ajándékot logia féltve megőrizni.
Az album átadása a mull napokban történt Leoeilióban.
Tutankhámon és kora
Kivonat Mahler Ede egyetemi liinAriink a folyó hóö-iki liccilis clöaűásonjclolvjsolt laiiulmátiyAböl
Annyi szép és a tudomány szempontjából igen értékes kid ulán, amelyek vállal nemcsak a Kelrt, hanem az osszemberiség kultúrtörténetének a felderítéséhez szolgáló fontos anyag birtokába ketiillünk és soha n.em sejteli módon felvilágosítást nyertünk az emberiség legrégibb lör-téneiéről, hozott nekünk az lí>23. évi ős/, végén a drót ujabb híreket az ókori Egyiptom földjén történt ásatások alkalmával napfényre került leletekről, amclvek nemcsak a szaktudósok körében kelteltek feltűnést, hanem az egész müveit világ figyelmét is nagy mértékl>en vették igénybe. Anélkül azonban, hogy azt, az ar-chaeológia szempontjából kétségkívül igen értékes eredményi lekicsinyelni akarnók, mégsem nyomhatjuk el bámulatunkat az újságírói ügyesség művészete fölött, amellyel épen ezl a leletet világgá kürtölték. Tagadhatatlan, hogy itt igen tekintélyes és becsülésre méltó eredményék kerültek napvilágra; de bármennyire ér tékesek is e/.ek muzeális szempont
bór7"vT aiairas ~ a hatalmas ból, a történeti kutatásra nézve ezen gólokkal ellátott kötetet tokjába | ásatás eddigi eredménye semmiképen ez< így böröndbe tették és ugy i sem tekinlhető korszakalkotónak, mert
ama korszak történetének tudományos • felkutnására (s közelebbi tnegvilá- i giiására az eddigi anvag vajmi cse- i kély támpontokat nyújthat. A törté- | n<t tekinlettl-.cn ma is olt állunk, | ahol eddig voltunk. A kérdés, mely | mindenesetre közeiebbi megfontolást 1 é.demel, az: honnan szerezte ezt a , snk kincset oly n fáraó, aki csak egy p\'Jlotaf.i-rad ilomttak köszönhette Irón j >i és akkor is csak — mint akarat- I nélküli Iváb az Arnonpapság kezében | — ephemer életet tengethetett? Egy \' rövid visszapillantás az uralkodását megelőző események történetére némi világosságot nyújthat itt. Tudjuk, hogy IV. Aiii\'»n«iphis mint az egy istenről szóló tannak hirdetője anv- • nyira elfordul! Ámoi*-istennek és papságának tiszteletétől, hogy mindenütt, ahol az emlékeken az Ámon-név elő-fordult, ezt kivakarlatta és midőn emiatt az cMene érezhető elkeseredés a tetőpontra hágóit, elszánta migát egy ni székváros alapítására ésThéba, az addigi birodalmi főváros elhagyá-sárri. [); tnár el^bb, talán még mint atyjának, III Amonophi<nak !ársural-kodója régi szokás szerint siihelyé-nck aiapilásáról a Théba melletti királysírok völgyében gondoskodha-totl és ezt mindenesetre a szokásos sirkamrákkal és falfestményekkel is látta el. Midőn aztán Théb.it elhagyta és székhelyét a mai El-Amarna területén alapitnti Chut-Áten városába áthelyezte, arról kellett gondoskodnia, hogy elődeiről örököli és nemes ik a királyi palotában, hanem a tliébai Amon-templomban is felhalmozott kincseket biztonságba helyeztesse. Valószínű, sőt bizonyosan nem is vihetett mindent ni3gával az uj székhelyére és így királyi ja.\'ainak jó részét vissza kellett hagynia Hol helyezhette volna ezt cl biztosabban, mint az utolsó nyugvóhelyéül elkészített földalatti sírkamrákban ? Itt helyezte el tehát királyi kincseinek jó részét és nincsen kizárva, hogy ebben hü embereinek egyike, aki úgyis az ó veje volt, azaz á későbbi király Tutankhámon segítségére volt. Amikor ez aztán mint királv Tltéhát választolta székhelyéül és IV. Amo-uophis nem a thébai Biban-elmoluk* ban elkészített sírkamrában, hanem a Tell-el-Amarna-nak, uj székesfő-váiosának közelében épitett sirhclyé-ben cl lett temetve, akkor ő az apusának, IV. Amonophisnak szánt thébai sírkamrát maga számára birtokba vehette s igy a mull évi ásatás alkalmával fcifedszeil kincseknek és művészeti tárgyaknak az eredete ebben lelné természetes magyarázatát.
Ugv Hiszik, hogy ebben az időb n egyáltalában különös állapotok uralkodtak Egyiptomh n, amelyek teljes anarchiához és az állami rendn- k teljes felbomlásához vezettek, mig végre Horcrnhib nek. IV. Amonopliis kírá?y egyik sógorának sikerült a rendel helyreállítani és az ö nevével egy uj dinasztiát életbe léptetni, amelynek uralma alatt Egyiptom újra felvirágzott.
óriási vihar Velencében. Olasz jelentések arró! adnak hírt, hogy felső Itáliában nagv hidegek álltak be. Manhtában erős hóesés volt. D011-modossello mellett egy Itólavina több munkást eltemclctt, teljesen kunyhójával egvülf. Velencéién rettenetes vihar tört ki. Tóbb mint negyeit csónak borult fel a Lidón és csak nehezen lehetett az embereket kimenteni. A haditengerészet egy nagy hangárját a vihar elpusztította.
Jókai-Ünnepély Aradon. Az aradi Kölcsey Egyesület a Kultúrpalota nagytermében Jókai-ünnepélyt rendezett.
NAP! HÍREK
NAPIREND
Március 12, csütörtök
Ro.ii.ii katolikus: <ic«.r>! p. riotcitirit: Gergely. Izraelita: Scwt let Ili.
Nap kel ifH)j<l ti oiji \'21 peukor, nyugszik ilclutici 6 ói.i CO pc.-.\'.ui
a MctturolORiai liucct ifltnlct szerint cgyek>re változékony, hidfg Idű .árh\'tó cvipadéVkal, kétóub aionbin enyhülés
A Zrínyi Irodalmi Művészeti Kör IICCÜIS ílÓAili* (M.gfh Kaiuly <li.. A UiiUtonról) a K4>zltio n«){\\lci(iu-l>cn otc 1:7 ór«kor.
Mozi. Utó tv a: Hetviu, l.\'mcpojz 6 i lvoiu>han. hló.iJá>uk 7 és \'J úrakor.
MÁRCIUSI HÓ
szállingózott ritka, nehezen leszakadt pelyhekben a szürkére komorult ég-i ról. Harmadszor próbálkozott tegnap : a márciusi tél — harmadszor is — | hiába. Az apró. fehér kis hóplhék addig éltek csak, mig a levegőben . kavargatta őket a szél. i Télapó késői kísérlete háromizben maradt meddő, hogy márciusi hóval fesse fehérre az öreg föld rögeit. Pe-, dig asszony, leány, de sok is nézte titkon felujjongó ürömmel azt az égen áüwzó, lógó uszálya, ólom-sziuii néhány felhőt, melyekben megmoshatják rózsás arcukat, hogy még íidébb, még fiatalabb legyen az, mire teljes pompájában beköszönt a tavasz.
,4 nap korai sugarai állal kicsalogatott ibolyák s a fák dúsan fa-1 kadó rilgyei, a langyos levegőbe táruló barkák ezrei ijedten húzták be i fejeeskéiket az utolsó napok közben-; közben, átsuhanó dermesztő szele elől.
A gyöngébbek kózüliik fel sem éb-! redtek reggelre, mire a nap kibékült ! sugarai sietve szerették volna cltaka-! rrtani a koratavaszban belopódzott éjszakai /agy nyomait.
Vájjon elmarod-e a márciusi hó > Vájjon az egész télen át hiámi várt fehér takaró nem fog-e késve isrosz-kor érkezni? A\'em fogja-e visszakergetni a felénk elindult tavaszt, mely ezernyi reménnyel közelgetett felénk ?
Babonások, boszorkánymesék hivői veszedelmeket, jajt, könnyet jósolnak és uzzul mugyatázzák, hogy megfordult a világ tengelye s az évmilliók útja ferdére hajolt az idők terhe alatt. Azt mondják, hogy az ég ve-résétől terhes a jövő képe s csak reszketve lehel gondolni arra, ami kivetkezik az őszbe-maradt tét, télre forduló tavasz, színtelen, vérfelen nyár ulán.
Pedig a tavasz jön!
.4 tavasz feltartóztathatatlanul közelget s ibolyaillatul lenget az alkonyi szél.
A tavasz ébredezik és újra nekünk nyitja minden virága kelyhét.
Csak hinni kelt benne! Csok hívni kell imádsággal, vággyal, hittel, tavasz elé táruló lélekkel.
Csak várni kell és megtalálni az ut mentén minden szál nekünk nyílt virágot, amit életre csókol ezer napsugár, hogy tavaszról meséljen nekünk s az alkotásért-megindutó munka lázát Öntse szét minden fáradt, csüggedt karban, minden vérző, csonka, szomorú ország élettel az életért viaskodó mezőin. (bl)
zalai közlöny,
1025 március 3.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Március 14: .Sajtó-estély.* A .Zalai Közlöuv* szerkesztőségének műsoros es-télye a Polgári Egylet Összes emeleti helyiségeiben. Keadete este 9 órakor.
Március 15: A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör hazafias ünnepéivé a Polgári Egylet nagytermében délelőtt fél 11 órakor.
Március 15: A Nagykanizsai Kegyes-rendi Reálgimnázium március 15-iki ünnepélye az intézel lomaterméhcn délután 5 órakor.
Március 19: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (SzakáitGyula történelmi előadása) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 23: A Zrínyi Torna-Egylet ünnepélye.
Március 25: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr. Litkinieh Imre) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 29 : A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai emlékünnepéi) e.
Április 2: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kór liceális előadása (Dómján Lajos dr.) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 16: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr. Tholway Zsigmond) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór liceális előadása (Kelemen Ferenc) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
— A Sajtó-Estély apotheozisd-ban és élőképében résztvevő hölgyek és urak felkéretnek, hagyma, csütörtökön esle pontosan húromnegyed 9 órakor a Polgári Egylet nagytermében rendelkező próbára megjelenni szíveskedjenek. Ez a próba utcai ruhában történik. Pénteken ugyanebben az időpontban veszi kezdetét a jelmezes főpróba, melyen az egész apotheozls és allegória a hozzátartozó zeneszámokkal együtt előadásra kerül. Mindkét próba szigorúan zártkörű s azokon csak a szereplőknek legközvetlenebb hozzátartozóik s a rendezőség által meghívott vendégek vehetnek részt. A Sajtó-Estén közreműködő összes szereplők szombaton este legkésőbb fél 9 óráig a Polgári Egyletben megjelenni szíveskedjenek.
— A jogügyi bizottság ölése.
Nagykanizsa város képviselőteslülc-tének jogUgyi bizottsága este 6 óra-k<ft a városháza tanácstermében tartott fllésén tárgyalta a vizmüre vonatkozó szerződést. A katonai kincstár a tulajdonát képező vizemelő berendezést, a viztornyot, szivattyúkat és egyéb berendezést ugyanis 1922-ben a város használatába adta. A szerződés feltételeit a kincstár propoziciója alapján megállapították, a szerződést elkészítették s a jogUgyi bizottság azt a városi tanács javaslala alapján lényegtelen módosításokkal elfogadta. A szerződés most a vegyesdand^rparancsnokság-hoz, onnét a honvédelmi minisztériumba kerül s innét a válasz visszaérkező után fog dönteni felette a város képviselőtestülete.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— A Nagykanizsai Izraelita Hitközség folyó hó 22-én, vasárnap délelőtt a hitközségi tanácsteremben tartandó rendes évi közgyűlésére a hitközség tagjait tisztelettel meghívom. Nagykanizsa, 1925. március hó 11. Dr. fíród Tivadar s. k. hitk. elnök. Tárgysorozat: 1. Évi jelenlés. 2. 1924. évi zárszámadások. 3. Három nappal a közgyűlés előtt írásban benyújtott esetleges indítványok.
Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papirt.
— A gimnázium hazafias ünnepélye. A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium március lo én délután 5 órakor az intézet tornatenné ben ünnepli meg a márciusi nagy napol a szülőknek és a tanügy barátjainak meghívásával. Műsor: 1-Himnusz. Énekli a reálgimnázium énekkara. 2. Mozart: Tttus Ouver-lure. Előadja a reálgimnázium zenekara. 3. Ábrányi Emil: Mrcitts 15. Szavalja Osská E. V. o. t. 4. Kurnc-dalok: Rákóczi kesergője, Rákóczi-Bercsényi, Csínom Jankó. Énekli a reálgimnázium énekkara. 5. Beszéd. Mondja Radanits J. VIII. o. t. 6. Halasy—Köveskuli: A vén kuruc. Melodráma, szavalja Halász K. VIII. o. t. Csellón dr. Kerkay J. gimnáziumi tanár, zongorán Kugler S., fuszharmoniumon h\'och S., hegedűn Tóth K. VI. o. t. kiséri. 7. Vályl-Nagy Géza: Sem egy halmol, sem egy völgyet... Szavalja Pék P. Ili. o. t. 8. Szózat. Énekli a reálgimnázium énekkara.
— Az Egyházi Énekkar holnap, pénteken este szintén közreműködik a Sajtó Estély apotheozisának jelmezes főpróbáján, miért is tagjai fel-kéretnek, hogy legkésőbb */«9 órakor a Polgári Egylet nagytermében teljes szómban megjelenni szíveskedjenek.
— Nagykanizsa multévi forgalmiadója. Nagykanizsán az el-mult 1924. év folyamán 9.740,853.791 korona folyt be általános forgalmiadó cimén. Ebből 7.743,189.309 k i-rónát bélyegben toltak le, a többit készpénzben. Januárban 322.7 millió, februárban 415.2 millió, márciusban 457.6 millió, áprilisban 625.(3 millió, májusban lz.4.2 millió, juniu&bau 728.1 millió, juliusban 849.2 millió, augusztusban 798.7 millió, szeptemberben 983 millió, októberben 1330.5 millió, novemberben 1298.8 millió, decemberben 1207.2 millió korona forgalmiadó folyt l>e.
Kevés a hiányzó levente. A tanköteleseket nyilvántartó hivatal tegnap terjesztette be jelentését a levente-ifjak orvosi vizsgálatának eredményeiről. Eszerint a három csoportba osztott 1515 testgyakorlásra kötelezel! tanonc, segéd slb. miden-napi iskolába nem járó levente köteles közül hetvenet mentettek fel, legnagyobbrészt 1—3 hónapra a lest-gyakoriási órákon való részvétel alól. A felhívásra meg nem jelentek száma 65 volt, kiknek egy részét már elővezették, a többit kisebb csoportokban péntekig naponta vezetik eló a tisztiorvosi hivatalba felülvizsgálatra. A leventék közül 831 van a 12—17 életévében, 714 pedig a 18-21 élet évében. Mint ismeretes a levente-oktatás vasárnap megkezdődött s ez első alkalommal mindössze 50 ifjú hiányzott, ami a tavalyi mulasztásokhoz képest, ha tovább is igy tart, örvendetes javulást jelent.
— Az iparostanonclskcla évzáró vizsgái. Az iparostanonciskola téli tanfolyamában a folyó, tanévi évzáród vizsgák március \\2*én és 13-án d. u. •1 órakor tartatnak a központi állami elemi iskolában, melyen a mesterek és-tanügyharátok szívesen láttatnak. Az igazgatóság.
ÉRTESÍTÉS!
— Rajtavesztett a tyúklopáson.
Mésidros Jí.zsef nagykanizsai cipész kedd™ este KI 8 óra tájban belopó/olt a Zöldfa-korcsma udvarába s mintha oll valami dolga leli volna, .1 lyukólhoz lopakodott. Az udvaron nem voll senki, igy nyugodtan végezhette dolgát, ami abból állt. hogy egy tyúkot kiemelt, kalíátja alá rejletté s hazavitte a lakására. Ezen az első sikeren felbuzdulva visszament s most már cgyszeire két nagy sárga tyúkot dugott a kabátja alá. Ekkor azonban a\' kutya ugatni kezdeti. a gazda előjött s a tyuktolvajt lefülelte, bevitte a rendöikapitány-ságra. A tolvaj lakásán tartott házkutatás eredményessége után az ügyet további eljárás végett áttették a járásbírósághoz.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— A szerdai hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakullak : ZOtdségpiuc: hai> 2300—3200, mák 10.000. dió 5—6000 korona literenként; vöröshagyma 1500—2000. foghagyma 4000- 5000, sárgarépa2000, zöidség 2000 korona csomónként; fcjcská-poszta 4—5000, kelkáposzta 3—1000 korona fejenként; burgonya 1500— 2500, savanyukáposzta 4000, sava-nyurcpa 3000, karfiol 20-25.000 K kilogrammonkén!, kalarálwí darabja 1000 korona. Tejpiac: lej -HXX)-4500, tejfel 10—12.000 korona literenként; luró 8-10.000, vaj 50— 60.000 korona kilogrammonként; to-. jás 900—1000 korona. OyűmOla-pitic: alma 6—15.000 korona kilogrammonként, narancs darabja 2— 400Ö korona. Húspiac: növendék-marha 10—20, marha eleje 16—20, hátulja 24—28, borjú etje 24, hátulja 28—30. sertés 30, birka 16-20, zsir 38, háj 36, zsirszalonna 32, füstölt sertéshús 60. kolbászfélék 50—60 ezer korona kilogrammonként. Termény-piac:- buza 480-500, ro/s 400-410, tengeri szemes 250 —270 ezer korona métermázsánként. liaroni/ipiac: egy tyúk 30-40, egy pulyka 100-150, pár csirke 60—80, pár sovány kacsa 70—80, egy sovány liba 80—100, egy hizott kacsa 80—90, egy hízott liiJa. 160—220, szopós malac 60—120 ezer korona. Takarmány-pinc: széna 40—50. atomszalma 20-30. zr-uppszalma 40, luo. rna 85, lóher 50 — 65 ezer korona niélcrrná-z sáliként.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
>-. Fcllílfizetésck. A Nagykanizsai Ipartestület által az elaggott iparosok Menház-alapja javára rendezett mulatság alkalmával történi felülfizetések közül Bojtot József 110.000, Kovács Fcrcnc 100.000 koronája tévedésből kimaradt, mig dr. Hoch Oszkár 100.000 koronája tévedésből dr. Fried Ödön neve alatt lett nyugtázva.
— Negyven éves találkozó. Az 1885 ben Magyaróváron végzett gazdászok pünkösdvasárnap délelőtt tartják 40 éves találkozójukat Budapesten, melyre meghívják az előző és követő évben végzetteket is. Jelentkezés levélben Jeszenszky Pál udvari tanácsos cimére (Budapest, V., Alkolinányn. 29.
Értesítjük a nagyérdemű közönséget és t. rendelőinket, hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonságaink,
■melyből mérték után készítünk a legújabb divat szerint kedvező fizetési feltételek mellett uri öltönyöket.
Becses párfogásukat kérve
LIDITT ÉS JOÓS szabómesterek.
— Allatösszelrás Kiskanlzsái,
Kiskanizsáu tegnap kezdték el J haszonállatok kötelező összeírását
— Kiskani/sa a Gerócs-árvát ért. A nemrég elhunyt üerócs György 5árvája részére Kiskanizsán 3.790.650 koronát gyűjtöttek össze, melyet Nagy József, a gyermekek gondvi-selője kezéhez jutatlak. Az adomá-nyozók ezúton is fogadják nemes-lelküségükért a nyomorúságtól sújtott szerencsétlenek köszönetét s az egész nagykanizsai társadalom elismerését.
— Csabrendekl villanyQzem átadása. Megírtuk már, hogy C$ab-rendeken a villany világítás bevezetésére megindult mozgalom kellő eredménnyal járt Mint értesülünk a teljesen elkészült üzemet ünnepélyes keretek közt már át is adták hivatásának. Az üzembe helyezés után az előkelő vendégek Sümegen társas ebédre jöttek össze.
— A Move hazafias ünnepélye március 15-én délelőtt II órakor lesz az Uránia mozgóban. Az iparos dalárda énekszámain kivül Horválh Etus szavalja Szathmáry Istvánnak „Mi nem feledhetünk" c. költeni*, nyél. Az ünnepi beszédet Kerezsy Géza mondja.
— A révfülöpi biologiai álló-más megnyitása. Megemlékezlilnk már arról, hogy a Balaton mellett a kormány egy biologiai állomást óhajt létesíteni a magyar tenger nő vény és állalvilágának tanulmányozására. Ecélra, mint értesülünk, már bérbe is vették 3 évre a révfülöpi kikötő épületet, hol a biologiai állomás május l-én megnyílik.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Az Uránia jövő hétfői tudományos előadása: .Gépmadár szárnyán Londontól Konstantinápolyig, a Gaumont filmgyár különíts filmje. A filmhez földrajzi. clnografiti és kultúrtörténeti ismertetést füz Kiss Mátlon kegyesrendi reálgimnázium tanár.
r= Találtak egy sertést Kámáncs-pusztán. Tulajdonosa jelentkezzék i kiadóhivatalban.
^ Méhészeti eszközök, műlty kcretléc, kaplárak olcsón kaphatók, méhviaszt vásárol Szabi) Antal fegyverkereskedő Nagykanizsa.
= Mindenkinek fontos, hogj minél olcsóbban szerezze be szükségleteit. niipp kötöttárugyárába Szombathelyen a saját gyánmámJ elsőrendű angol-flórzoknik 35.(Xm női harisnyák D. M C. anyagba 25.000, kötötl kebátok és szvelterd 890.000, kötött mellények I95.QCÍ koronába kerülnek.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekari hangversenyez a Korona-éttermét*11
= Schwarcz Dezső cégnél un és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Hl Ojt I
Uránia 7 és 9 órakor: pénteken csak egy nap 7 és 9 óra™\'\' Karenin Anna Tolstoj regénye. Szombat-vasárnap Világ egy halla l* izgalmas Atbcrtini filmet, az Ut®» Hentzaul Rnpertet iá\'"3-^^.
A legjobb ctgareltapoK05^
|
1025 március 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Irodalom és művészet
Uj Idík. Herczeg Fcrcnc képes irodalmi hetilapjának 10. számában folytatódnak CsalHó Kálmán és Ludwic Wolíí érdekes
. \' Fc>é«z trriedclmcbrii ku/li a l.m
jjirvné Réz Lola cikkeit és Juhász Gyula és Zoltán Vilmos verseit. Negyedévi előfizetési dija 80.000 korona. Mutatványszámot kivánalra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Az Én Újságom. Dickens, Copperficid Dávid a világ legszebb tórténete cs Ker-lész Mihály Bohocz Péter citnü elbeszélése folytatódik c licit számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levélkék, hasznos ismereteket tartalmazó egész garmadája vár Az Én llisá-«Mti olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25(jO0 korona. Mutatványszámot kivánalra jngye« küld a kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő lapjának c heti számában kél érdekes regény folytatódik. Az egyik Szederkényi Anna".Mária", a másik Keleti Márton .Lcányvér". E regényeken kivül mulattató, tanulságos és érdekés olvasmányok, szebbnél szebb képek egész kincseshazát találja meg az olvasó e lapban. Előfizetési ár.i negyedévre 30.000 korkna. Kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut 16. ^
r^a* i \'ivVw^i\'t*\'iJi n *n* i1*\'
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsde rendkívül üzletiden voll, mivel sem a bécsi, sem a prágai piacról semmiféle ösztönzés nem érkezeti. Az arbitrage tevékenysége egyáltalán szünetelt, ugy magyarázható meg az, hogy a tőzsde-idó folyamán nagyon kevés papírban jött Kire kötés. Az árnivó tegnaphoz képest átlagosan l1 a—3%-kal csökkent. Voltak ennél nagyobb áresések is. Így pld. a Ganz papírok 4% árveszteséget szenvedtek.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
, fRy.koroíié, 6200-6300, kélkoronás ŐS20\' ,0,ll,l0i 16-500—17.000. öt-kotonás 000 32.500. színarany 49.000-49 W0. arany huszkoronás 315.000 -3IG 000 P\'-atina 210.000- 220.000.
Terménytőzsde
Irányzat változatlan volt, dacára annak, hogy a tengeren tull határidő*\' piacokon magasabb jegyzések voltak érvényben. Rozs zab és tengeri valamivel szilárdabbak voltak. A piac rendkívül üzlcttelen volt. Búzában egyetlen kötés sein Jött létre. Az eladók az amerikai Jegyzések hatása alatt magasabb árkövetelésekkel léptek föl, az árjegyző bizottság azonban arra való tekintettel, hogy forgalom nem fejlődött kl, az árakat változatlanul hagyta.
Buza llsiav. 76 kg-os 532.500 535 000, 78 kg-os 542500 - 515.000, egyéb vld. 76 kg-os 530.000-552.500.78 kg os 510 OJO-542 50J. rozs 432.500—437 500, söráipa I50.COO 470.000, takarmány árpa 360 000 - 380,000, uj tengeri 212 50^ 247 500. kőlea 260.00S
2-/0.000, korpa 217 500 222.500, irt 410.000 429.000. lucerna 20 ).030 - 210 000.
SertésvAsár
Felhaljá«-f^00. melyből eladatlanul vlma> ■"trmxtir&O drb. Elsőrendű 22 OOO • 22 500. szedett 21.000 21 500. szedett közép 2u 000 —21000. könnyű 18.000-19 000. elsóieitdü öreg 21.000 - 21500. másodrendű I9O00 -20.000, angol slildő 2I.0W) -21000. szalonna nagyban 22 500 -23 000. zslt 26 OoO. -27.000 lehúzott hus 27.000 -ÍO.OOO, szalonnás fít-•ertés 25 000 - 26 000. A vásár lanyha voll.
Utótözsde Irányzat teljesen üzletiden ét gyenge. Angol Magyar 34, Jelzálog 44, Hazai Bank 112. Leszámítoló 75. Magyar Hitel 397, Satgó 511, Osztrák Hitel 155. Rima 137,
Danubius 2520, Villamos 1130, Pcgyvar 700, Kőszén 2961).
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.654"— papitkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták
A«fo4 löal 344(00347000 C„h kcHoa. 2130 2150 DM, II3VIU7
oviit* rx*>?3«) rnacU b. J7Í6 47W Hí-.MIfit 2«M0»8ÍC Ul JSJ
•-«<• 4U SZ4
»74 wl 8«\'l« haak 3Í2Í-*H OtíU. kot. 101 9O-102SO t>í« kor. ii?4« rza;a Svl)ci r<aak 13112 IMI k<k. 192(0 1/421 kcniij ko<. ics40 11004 Ml-ka im7íiji39
Devizák
Awinini TUtO ÍVOM
Brigiid IIWIIU
Bulla I/I7S-I7ÍW
Bukar«it 35I-3S3
BiSiutl IWKM
Kop«ahás« IJ9JSIVI8
XililHáala MOIOIIIOÍ
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
k budapesti törado délután I órai záróárfolyamai a kővetkezők i
Bankok
Anjel-M.ty. i
O;.M ü k
Otílr. HU. Btakimln P4!Jh,;«:t> K«r»«i Hu,, ul. |. b lstl lln M.-Cnb >put
K«r."lf?ul M.t,iiN»rtft
Vá.cil Vj»*
B»:v. Io. » Upi.vl oil F.\\» »ro«l
K6bJii,il T.k -A>l»l. T»k.
Mu.iic lM
Hirii rtií 2 N-S
tt.l * áil. iVM
Szerkesztői üzenetek
( M—a. Gyöngéd figyelme és érdcklódé-I sének közvetlen megnyilatkozása jól cselt.
Mi a magunk utján haladunk tovább s : abban a meggyőződésben ringatjuk magunkat, hogy ez az egyedüli helyes ul, I melyen a magunk ele tűzött célt cf is érjük. Az idealizmusunk leltet sok, de soha-I sem elég ahhoz, hogy teljéiéit ellensúlyozni tudná azokat a tÜMurásokat, melyeket az élet ejt rajtunk. Nagy örömünkre szolgálna, ha sok olyan olvasónk lenne, mint Ön, ki még arra is érdemeseknek talál, hogy rokonszenvének szavakban adjon kifejezést. Még egyszer hálásan köszönjük.
Nyugdíjas tisztviselő. Iga/áu sajnáljuk, hogy éppen olyan valaki vette magára és tekintette kipcllengérczésnck könnyen érthető indokkal Íródott, ártatlan „fenyegetésünket". akit példaképül állíthattunk volna az áldozatkészség terén akciónk mellé. Azt már azonban az előttünk fekvő adatokból mi tudjuk, hogy olyanok i> tannak, sőt többen vannak, kikre még akkor is ráférne ez a fenyegetés, ha valóban kipcllengérezés lenne az s azt be is váltatunk. — Önre és Önhöz hasonlóan gondolkodókra s hasonló anyagi viszonyok közt élőkre jelen fenyegetés ugy sem.szólt, S/ólt ez épen azoknak, kik - mint On írj.t - esetleg nagyobb adományokkal is csak koldus-alamizsnát adlak. Senkit érzékenységében sérteni nem célunk, de viszont az elkezdett akciót be kell fejezni s ez 3 cél sok mindent követel tőlünk is.
Siánvlit
Kfti.i
Kit] 04,i.
.11 KAnta
Nyomdák AtlUMua MyI\',.I ny.
Rl.il
Supb.atua OjUlOim
Vualiik BrMI Vét- >
Kdbuií Oi«v. otpn r«zy>» »
0»ni Dia. 2!
Otm VIII. ti
Hotbcn K\'!!\'n« Un e UpUk M\'Z
M»x«l I
1 Un I
Umpa Míiíti V<zyl?«i
Vitanjcyli
Rim»
.,«null«
KífSíbJc/.l Lltauai N.aitll U
Viki bat«r
KOiIekcdli
AdiU Atl.allk*
Mtu.
KÖiell Vár
DíUviibi A\'U láváiul Trutl
13)
Cnk«\'i(rt\'at>
U«.<J»0t 44S
Cukortoii ííto
OtoíifT i3J Maiíh. takor •!»
Stumutr I
feltlmUKftk
Sialimi
PDip\'U 2
ro»»|> bji
lUlktuts. 2
Ots. Villámot u- I..4 V-
Juit Ilii C
Alt «1» *
Apróhirdetések
Ai <p(£Mfdtt»i dija 10 uölK 5000 K. A clmu6 t Diir.dr.t vaitiKibb t>ilüt>ől ill<> »x6 k<l tiflaik uimlt-Utlk. Mlr.dcn tovibbl ul dlji S00 K. A tiiidcUal dl) «!■\':« Iwí\'.cnáó t a loigilnl ad6 txiiiiiiimiltalik
Jói inonö Üzlethelyiség berendezéssel. 2 szobás elfoglalható lakással átadó oiszágull bejáró utcában. Lelépés nincs, csak bér. Szigriszl ingatlanforgalmi Iroda,
Fő-ul 8.__39l_
Kél kis ilugyermek mcllénémet novolönö kerestetik. Clm a kiadóban. 762
Miltényi-cipöt veyyenll
Egy üvegszekrény ós egy ebédlő-szekrény olcsón eladó. Józscl (őherceg-u. 78.
Vasutfelé 2 házhely jutányos áron eladó. Clm a kiadóban. 770 Két kocsiló és egy sárga hajtókocsl
eladó. Clm a kiadóhlvaUlban._791
Pénteken rcgyel Breucr Izidor lakásán, Csongory-u. 9. pecsenyo bárányok Issznck eladva. 792
Április l-re 2 elegánsan bútorozott eseileg konylnliasználattal kiadó. Cim a kiadóban. ______________ 771
Eladó vendéglő teljes berendezéssel, bérbe is kiadó. .Simon Józscl Klskanizsa
Ország-u. 23. _773
Fiatal gyermektelen hámpár ház-mesteri állási keres. Clm a kiadóban. 777 Eladó Magyar u. 4. sz. alatt egy homokiutó kocsi és egy pár lószerszám._ 779
Vctö és takarmány burgonya Jutányos <11 eladó Himyaily-ulca 18. 785 Fajtiszta Foxtoriör (patkáit)irtó) kutya jutányosán eladó llunyady-u. 18. 786
Jómódú házasságokat diszkréten közvetít Nagykanizsai I lázasságköz ve Illó ltoda, Fő ul 22. Levelezés stblre tetszésszeriut. 789
47 !0 10 0 U74
VCií»lp»f
r.1-" \'5
ltuog. ■Hiánya m

SAJTÓ-ESTÉLY divat-rovuchez jó ilaku
próbahölgyek
korcstetnek. — Jelentkezni
ctiüiöriőVön és pénteken a Zalai Rözlöny szerkesztö-segeben d. c. 9—12, d. u. 3—0.
Magántanulók figyelmébe!
■ —an TTIIW——
összevont vizsgákra ós érettségire teljes anyagi felelősséggel készít elő vidéki tanulókat a UOROSS-üÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákócziul 57 a. - Tisztviselőknek részletfizetési krdvezmény. Kiváló jegy/ctek! ut
paptrlpír Slafti\'w
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyvkereskedés RT. Nogvkanlzs*
MI\'..uo
Pária Piája Siólla Slotkbvl-
Wl«a Ztrtch
twxf^mooi Trí\'.-Wl 722fe>7»90 37» S760 2I40-ÍH2 Ul S25 |>SI0-IS«2S V01ÍC-K\'2 10 I381MJ5Í4
Zürichi zárlat
Pátls 2680—, London 247950. Ncwyork 51950, Bilissel 2625 -, Mailand 2l3r—, Holland 207 45 Berlin 123 *5, Wien - -. Solla380—.Praga 1545-—. Budapest 72-Varsó 9950, Bukarest 255 - Belgrád 840
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
t«f*ap ma Itgeap oaa
Bécs ........:......9800 1 9770 977019820
!«"n...............5770 5770 - -
............... 4691 468 471 | 471
Newy o«kban 14.
Kolovics Lajosné szül. Szekeres Juli fájdalmas sziwel tudatja, hogy szeretett leánya
özv. Kovács Gézáné
folyó Itó 10-én életének 35-ik évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen
C,hUn A drága halott tiült tetemeit folyó hó 1\'2-én délután 4 órakor fogjuk a róni. kath. temető halottasházából örök nyugvó helyére
klSémAz engesztelő szentmise folyó hó 12-én reggel 8 órakor fog az Urnák bemutattatni.
Emlékét kegyelettel őrizzük!
Szekeres Dezső, Mari, Vera, Imre, Géza, Józsi testvérei és összes rokonai.
Nyugodjon békében!
Árverési hirdetmény.
| Közhírre teszem, liogy a Hengermalom részvény társasig Nagykanizsa, \' nagykanizsai bejegyzett cég áílal 1. . 2. 4. 5. 6. 7. 8. \'lü. 11. és 12 1923. számok alatt egyenként 1U00 drb. darabonként 500ü korona névértékű, összesen 1U.OOO darab 50 millió korona névértékű részvényről kiállított ideiglenes részvényelismervények, a melyek a nevezett részvénytársaság \' egész alaptökéjének öthatod (f,.u) ré-j szét képviselik és amelyek Schrciber I). és Fiai Utóda gyön bejegyzett cég ügyfelemnek kereskedelmi kézizálog* képen vannak birtokában, Schwartz Jenő kereskedő, győri lakos terhére I és veszélyére a kereskedelmi törvény 30ö. §-a alapjan 1025. évi március I hó 21. napján délután 3 órakor \' Dr. Hanny Tódor m. kir. kormány-i főtanácsos, győri kir. közjegyző köz-benjöttével annak hivatalos helyisében Oyörött, Arany János-utca 2. szám alatt nyilvános árverésen készj>énz-íizeiés ellenében a legtöbbet ígérőnek eladatni fognak.
Az egy tételben árverés alá bocsátandó lenti ideiglenes részvényelismervények kikiáltási ára 450 millió korona, amelyen alul azok nem adatnak el, árverezők tartoznak 45 millió korona bánatpénzt letenni, a vételi illeték és az értékpapirforgalmiadó vevőt terheli.
Győr, 1925. március hó 9-én.
Dr. Kallós Henrik 743 gyó\'i ogyvéd.
0
zalaiközlöny
1925 március 12.
Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjein, illetve nagybácsink
Egyed Kálmán
földbirtokos életének 70-ik évében f. hó 10-én d. u. 2 órakor Kaczorlakon elhunyt. Temetése folyó hó 12-én d. u. 3 órakor lesz a gyászházból. Kaczorlak, 1925. március 12.
Áldás és béke lengjen drága porai feletti
Egyed Kálmánné sz Nagy Magdolna
Egyed József
unokiOKM
őzv. Mészáros Jánosné Egyed Katica Egyed Vilma ■MkabufaL
J*^ divatárucikkekben
tcoca próbát lsá>IAil A*
Szomolányi Gyula
Ceengcry-ut 2. szám alatti «- (« Hangya mcllell) Ötletében. -»
Angol és francia
szépirodalmi lapok: The Sphere - The Skctch The Tatler - The Graphic Jellow La Vie Parisienne Le Sourlre
tapintók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
k4o)-»k« r«»kedi»íbcn M
(InvriáU nc cssctck
UdZUaK. kétségbe!
Tartsátok illandó készenKlben a
SALAÜ
fertőtlenítőszert, hogy megóvjilok magatokat nagy károktól. A .Salan* fertőtlenítőszer emberi és állati sct>ck kez«lésénél, tehenészetekben, pincészetekben, istállók, óink fertóllenltésénél nélkülözhetetlen. Legjobb C* legoleaolfb t Baltonokban 1)1 Mledeailt kapkató! .Magyarországi vezérképviselet:
MOLNÁR M. Budapest,
VII., Ar4na-ut 68. ao
URADALMI BEHESITETT BURGONYA
kézzel válogatotl, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
Pollák M. Emil cégnél, Kinizsy-u. 2/a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telcfonelójegyzést nem fogadok cl, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Legolcsóbb bevásárlási forrás
Szántó Salamon
divatáruháza
Erzsébet-tér 22. (Strem éa Klein ház) Telefon 249.
- OHHO
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölné, tekintse meg dúsan felszerelt raktáramat
Férfiszóveteklieii
K 90.ooo
Női sima és kockásX\' szövetük „ 30.ooo „
Jóuiimiségü vásznuk . . . „ I6.000 „
Ágyhuzatok........20.ooo „
Mosódelének........I6.000 „
Kartonok ........ I8.000 „
Delén kendők.......15.000 „
Kosztüm-kelmékben, valamint elsőrendű zefirok és schroll-sift\'ouokliaii óriási választék,
Nagy
maradékvásár!!
MEGHÍVÓ.
1 hlinm taiíasáii TakarékDénztár Részvénytársasáo Naoykanízsán
XXVIII, ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1925. március hó 25-én délelőtt II órakor saját helyiségében tartja meg, melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések; az 1024. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti határozathozatal és a felmeiitvéuy megadása.
2. Az alapszabályok 17. §-ár.ak 10. pontja értelmében a társaság hivatalos lapjának kijelölése.
Kelt Nagykanizsán, 1925. március l-én.
3. Az alapszabályok 19. §-a értelmében a sorrend szerint kilépő Blankenbcrg Imre, Frank Jenő, Knortzer György, Somogyi Gyula és dr. Tamás János igazgatósági tagok helyett ujak, vagy ugyanazoknak megválasztása 3 évre és az alapszabályok 27. §-a értelmében a megállapítandó létszámban felügyelő-bizottsági tagok választása 1 évi időtartamra.
Jegyzet: A/ alapszabályok 12. szerint a kőzg)ill«.cn resztvehetnek és szavazhattuk azok a részvényesek, kik legalább 5 nappal a közgyűlés megtartása előtt saját nevükre szoló vagy urcs lorgalminny.il ellátott részvényeket le nem járt szelvényekkel együtt az intézel pénztárinál vagy 1 közgyűlési meghívóban kijelöli helyeken letesznck. A leteti részvényekről kiállított elismervény igazolásul szolgál a közgyűlésen való részvételre.
VAGYON KIÉRLEGSZÁMLA TEHER
Pénzkészlet ......
Magyar Nemzeti Bank Postatakarékpénztár ...
Kefegyár .........
Intézeti ház ......
trtékpapirok ......
Váltók............
Jelzálogkölcsönök ... Adósok fedezet mellett
338152213 52717790
36175178 -I
1093116 85
50000 —
148705664 -
4357926266 —
26284 85
1517229865 -
3
645207M77 ,7C
Részvénytőke ........................
Tartalékalap- ........................
Nyugdijalap*- ........................
O,,,/,.., | takarékpénztári könyvre 1.611.870,628 —
\'"-1"\'" I folyószámlára ...... 1 .lr,5.;)3\'>.!l53-
Hltelezők .............~ ~ ~ ~
Fel nem vett osztalékok..................
Visszleszámítolt váltók ..................
Átmeneti kamatok ÜI2.5. évre...............
Nveresép I ",uU ívi ílllozaí ••■ 14,4.56,637-80 \' b I f. évi tiszta nyereség 412.386.064-10
•A* Utl daliilúvil ÍTOmm koionir, .n.lk.dik " - - l««t«0 .
Nagykanizsa, 1924. december 31-én. Jelen mérleget a bemutatott 15- és metlékkOnyvekkel lejjesen megegyezőnek találtuk.
Az Igazgatóság. A fcltlgyelóblzottság.-
Nyomaton a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavezíió: Ofenbeck Károly).
"C-f-í
54. évfolyam, 59. szám
Nagykanizsa, 1925 március 13, péntek
I8G0 korona
S«íke«t6»ég 6» WUdóhtvaUl Fűül 6 [at«ai:i4n-TeIeíon 78, nyomda 117. szám
Felttős szerkesztő: Kempelen Biia
Elifkítéit Egy bófi 30 003 koioai Hiiom bóH............... 90.000 ko«onj
m ^ aammé, enmmmmm
A TATABÁNYAI MUNKÁSSZTRÁJK
Az üzemszünetelés, az eltxtcsájtá-sok, a munkanélküliség és az ezzel járó inség nap-nap mellett sulyos;b-ban nehezedik az országra. A legtöbb munka és állásnélküli kénytelen szakmájától vagy hivatalától eltérően egészen más, neki idegen és szokatlan munkát és kenyérkeresetet végezni, csak azért, hogy megkereshesse a mindennapi belevő falatját a maga és övéi számára.
Társadalmi állású emberek a legkülönfélébb munkát kénytelenek vállalni, hogy csak a legszükösebben is megélhessenek. Ahová csak szemünk tckinl. mindenült ott látjuk a munkanélküliség fojtogató lémét, az elhelyezkedési nehézségeket, melyek hatalmas kérdőjelekként merednek a magyar társadalom felé, mélyen de-priinálva egész közhangulatunkat.
És mig e^r és tízezer dolgos, egészséges magyar munkáskéz tétlenségre van kárhoztatva, mig a legnagyobb kéiségbeesés küzd elsőbb- | ségi harcol a dolgozni akarással, j addig a tatabányai bányászok már hetek óla önkényesen letelték a csákányt, amely nemcsak finom magyar feketegyémántot hozott napvilágra a magyar államnak, de tisztességes, elégséges és puha fehér kenyeret is adott a föld gyomrában nehéz, verejtékes munkát végző becsületes magyar munkásnak.
Tatabányai magyar munkástestvéreink kérges keze becsületes és állandó jellegű kenyeret szorongatott, amely télen-nyáron egyaránt bi/.tos volt számára. A bányavállalat megbecsülte munkájukat, segítségükre jtaett és felemelte munkabérüket. Méltányos és igazságos munkaadó volt munkásaival szemben. És mégis *gy napon kialudt a sok apró mécses a tárna mélyén, a komolv inun-letették a szcrszámót\\és azt mondották a munkaadónak:: Nem aolgozunk tovább!
Nem azért, minlha a megkeresett «aréj kenyér nagyságát vagy fekete-seget kifogásolták volna, nem azért, mintha a vállalat nyújtotta kedvezményekkel szemben elégedetlenek wlck volna, nem is azérl, mintha barmi panaszuk vagy kifogásuk lett volna a munkaadóval szemben, de azért, mert a szakszervezeti láncmesterek ezt igy rájuk oktrojálták.
Mert a Conti utca egy kapualjából elhangzott a szakszervezeti füttyjel-Munkát beszüntetni!
bányaüzem sok-sok ezer munkása az ellenállás terére lépjen. Semmi másról nincsen szó, mint hogy a vállalat a szokásos és minden üzemnél életben levő munkarend zavartalanságát biztosítandó, ragaszkodott ahhoz, hogy a tárnákban do\'gozó munkásság várja he a felv.íltó munkásság megérkezését, ami léhát semmi egyéb, mint az eddig is fennállóit munkaszabályok betartásához való határozott formájú ragaszkodás, egy cgy-szeiü munkarendi intézkedés, amit a munkásság tudomásul is vett.
Mosts amikor a nyomor erősen kopog a kicsi bányászházak ajtaján, észbekaplak a munkások: hogy a vörös szirénhangoknak felültek, de nem akarván sztrájklörőknek feltűnni, becsületből tovább Igénytelenek menni azon az utón, melyre a szakszervezet táncmeslerei terelték, mind-
zés
j .....\'tnwi i/c.vcu«iit\'cri<:
ts beszüntették a munkát. És kínait lett a nyüzsgő bánya. A vastag-
Stek"108 munkáskczck pcdig ölbc
Az ok pedig, amely miatt sok ezer « ezer munkáskéz akaratlanul szüneteim kénytelen, ami miatt számláin magyar munkáscsalád heteken nélkülöz és éhezik, szinte nevet-2nCS £S semmi körülmények közölt <-k arra, hogy egy olyan nagy
addig, amig egy ügyesen font mézesmadzaggal visszaparancsolják egy debacle-szerü kudarc után. Akik ennél a szégyenteljes visszavonulásnál megint veszítenek, ismét a magyar munkások lesznek.
És az állam? Az állam eddig megbecsülhetetlen értékű, milliárdokra menő kárt szenvedett a ki nem termelt szén miatt.
Vájjon, mikor vet véget a belügyminiszter a szakszervezeti táncmesterek tűrhetetlen gntsszálásainak, mikor védi meg intézményesen minden áron és minden körülmények között a dolgozni akaró munkások szabadságát és mikor intézkedik egy határozott, erélyes kézmozdulattal, hopy a magyar munkásság megszabadit-tassék a szakszervezet hatalmasságaitól, hogy nyugodtan és zaklatás nélkül végezhesse a maga becsületes, országépitó, kenyeretadó munkáját ?
ti. R.
letartóztatását elrendelték. — Pödör Gyula 1894. augusztus 23 án szüléiéit Budapesten, törvénytelen, foglalkozása elektrotechnikus és pincér. Rakovszky Gyula néven volt téboly-dóban és az V. kerületi elöljáróságtól munkakönyve van.
Marcsik Ferenc névre van kiállítva a munkakönyve, mint salgótarjáni illetőségű. Beszél magyarul, németül és állítólag franciául.
A rendőrség elfogatására megtett minden intézkedést.
Leirer Lőrinc ártatlan
\' Az események ilyetén fordulása \' kiderítette Leirer Lőrincnek, a meg-| gyilkolt leány letartóztatásban levő ■ atyjának ártatlanságát is, aki a mai napon ugyan, csupán íechnikai okokból még nem jöhet ki a fogházból, de kiszabadulása már csak órák kérdése.
Egy közveszélyes örült gyilkolta meg Leirer Amáliát
Az elrabolt eziistkészlctet rryigtalálták a Dunában A gyilkos a tébolydábol Csehországba szökött — Két fogságban lévő betörő uczette nyomra a rendőrséget Leirer Lőrinc szabadlábra kerül
Budapest. tutidul 12 Leirer Am.ilia mcg<^> ilko].\'isának kérdésében érdekes fordulat állóit be.
Jelentkezett két letartóztatásban levő betttró, akik azl mondok, hogy egy Iá M:k, aki megszököll, uz követte cl a gyilkosságul, viszonl <Vt meg tudják mulatni az elrabolt ékszerek rejtekhelyéi.
Az újpesti Duuapartoit meg is mutatták a rejtekhelyet, ahol valóban találtak aranyat és ékszereket.
A szenzációs fordulat részicici a következők:
A budapesti kir. ügyészségen többrendbeli bet.\'rés mi dl letartóztatásban volt Sagaly Feieuc és Halta József. Ezek a rovott mullu belöi ók körülbelül 3-4 héttel ezelőtt keiüllek előzetes letartóztatásba, inert lopoll éksierl olvasztónak be a Scheidl-letc fémolvasztóban. Akkor azt vallottak, hogy az ékszereket Csehszlovákiában lopták és onnan liozlák Budi-pestre.
A legutóbbi napokban az lljyvsz-ségen letartóztatásban levő Sagaly Ferenc érlesilésl kapott, hogy feleségének kisgyermeke szüléiéit Sa guly ideiglenes szabadságol kirí, hogy feleségéi meglátogathassa, ezt kérelmét megtagadták, Ekkor, ile érdemeket szerezzen - s igy méltóvá tegye magát a szabadságra, jelentkezel! az ügyésznél és előadta, hogy meg tudja mondani, ki volt Leirer Amália gyilkosa és az elrablott ékszereket is meg tudja mutálni, be-
jelentene egyúttal, hogy Boltii is részes ez ítgyben. A vallomás követ--kéziében a detektívek a betörőkkel tegnap délután kimentek az újpesti rakpartra, ahol mutattak t-gy helyei, hogy az ékszerek olt vannak elrejtve. A nevezett helyen tényleg le volt cövekelve egy spárga, melyet ki lehelen luizni a vízből. A spárga kihúzása után egy Wagner női sapka bukkant elő, melynek szája be volt kötve.
A sapkában csakugyan ezüst-nemiteket találtak, melyek tényleg Leirer Amáliáé voltak.
Rajtuk van a K. R. monogramul is épugy, mini Leirer Amália evőeszközein. Több ezüst- és aranytűd is volt a sapkába bekötve, nyilvánvalóan a beolvasrolt ékszerekből.
Ságuly Ferenc és Holla József la-gatljik, tiojíy résiilk-volt a gyilkosságban és azt ii. oldják, hogy azl másik; társuk követte el, még pedig Rakovszky Gyula, aki december 22-én éjjel felmászott a Ferenc József-Ilid egyik pillérére és onnan
kiáltozta: — Gyilkos vagyok ! Gyilkoltam a Teréz-köruton I
Akkor, mint elnichclcgel téboly-dába vitték, honcél sikerült megszöknie Csehszlovákiába
Leircr Amália meggyilkolásával kapcsolatban ebből kifolyólag gyauu merüli fel egy Pőtór Gyula ncvil egyén ellen, aki szökésben van és
ll tllll 61IÉ0
!í és 150 lemet és eseíí
Magyarország szomorú népesedés! statisztikájából
Nagykanizsa, uutiriu. 12
Csonka hazánk lakosságának száma az elmúlt 1924. esztendőben 50 547 lélekkel gyarapodott. Az előző évben még 74.423 volt ez a szaporodás, tehát ehhez vis\'zonyitva tavaly 32 százalékos csökkenés állott elő. Ennek oka a Statisztikai Havi Közleményeknek az elmúlt évre vonatkozó számadatai szerint abban keresendő, hogy a születési arányszám csökkent, inig a halálozást arányszóm növekedett. Vagyis Ilii\',\' 1923-ban ltXX) lélekre 284 születés cselt, 1924-licit már csak 2IV3. Ezzel szentben 1023-hau IO00 lélcktc I9\'2 halálozás eseti, 1924-ben pedig 201. Az év összes halálozásainak száma 104.371 voll. Naponta állagban 450 temetés volt Magyarországon. A halálozások 25\' ■«! ( II S52) esik a csecsemőhalandóságra, .illírnek arányszáma szintén rosszabbodott. 1923 ban 100 élvesztllctésre IS6halvaszülclés eseti, 1924-ben már 19 5.
Ugyancsak apadt a házasságkötések száma is. Az előző évben 77.023 frigyei kötöttek, 1924-ben már csak 78.-Í53 pár vette magára Hynien sokat emlegetett láncai\'. A házisu-lási kedv különben a háborúi követő egy-két esztendő kivételével állandó csökkenő tendenciát mutat.
Az egész clinult esztendőben 214.918 gyermek születeti, vagyis átlagban majdnem minden napon -588 újszülött láita meg a napvilágot. Ezek közül 03lt), vagyis majdnem 3 százalék halvaszületett. Elszomorító körülmény, hogy a születések számának eiős csökkenése mellen cz utóbbi százalék növekedett.
I
ZALAI KÖZLÖNY
Nagy Emil angliai tapasztalatai
A felhatalmazási törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása Bizottsági ülések
Budapest, márclu* 12
A belügyminiszter beszédének hatása
A nemzetgyűlés mai ülése elö:t a folyosóit sok szó esett Rakovszky Iván belügyminiszter tegnapi beszédéről. melyben válaszolva Lcndval István interpellációjára >ulyos jelentőségű megállapításokat tett a szociáldemokraták magyarországi agitá-ciójával és Moszkvával való összeköttetésükkel kapcsolatban. A legnagyobb határozottsággal figyelmeztette a szociáldemokrata szakszervezetek vezetőségét, hogy ha konkrét adatok fognak rendelkezésére áliani annak bizonyítására, hogy a magyarországi szociáldemokratapárt még mindig nem szakított a kommunizmussal, sőt azt előmozdítja: a magyar kormánynak meg lesz az ereje ahhoz, hogy erős kézzel nyaljon Me a szakszervezetek működésébe.
A belügyminiszter megállapítása és energikus szavai nagy hatást kelteltek a politikai élet minden oldalán. A beszéd folytán legalább is ebben a kérdésben bizonyos közeledés mutatkozik a fijvédők részéről, akik közül többen kijelentették, hogy teljes erejükkel támogatják a belügyminisztert minden olyan állásfoglalásban, amely a szervezkedni kívánó bolsevizmus és más forradalmi törekvések ellen irányul.
Ncmzetgy illés Jk nemzetgyűlés mai ülését tizenegy óra után nyitotta meg Zsitvay Tibor alelnök.
Az appropriációs javaslat folytatólagos vitájához elsőnek Nagy Emil szólalt fel: A kormány iránt — úgymond — a feltétlen tisztelet érzésével viseltetem. Annak indokait óhajlom kifejteni, hogy lelkem mélyén mégsem érzek teljes bizalmat.
— Első kifogásom a kormányzás ellen, hogy teljesen megszüntetett minden szellemi kapcsolatot és a meggyőzés minden fegyverét a kormány és a parlament között. A kor-
mány a maga külön utján jár és sem az ellenzék, sem a kormánypárt részérói semmi befolyást a kormányzásra nem tesz lehetővé. Ennek a rendszernek igen erős böjtje lesz. Élesen kifogásolja, hog^nálunk mindent a végrehajtó hatalom csináL A romló koronából a magyar államnak egy korona haszna sem volt. Magyarország minden aljái helyre leheteti volna állítani a rondó koronákkal s a közmunkákat is végezni lehetett volna vele. Nálunk azonban ezeket a kérdéseket pénzügyi bürokraták irányították, akik azt hitték, hogy a stabil koronával mindent rendbe tudnak hozni.
Hivatkozik Németország példájára. Komló márkában rengeteg befektetést csináltak a németek. Közvetlenül tapasztalatból tudja, hogy Anglia reszket a német versengéstől, mert tudja, hogy micsoda befektetések történtek Németországban. Nálunk azt mondották, hogy a korona stabilizációja esetén beözönlik a külföldi töke. Kérdi: hol van ez a külföldi tőke? Azt mondják, hogy ná-lumt-fóbqj a tulnagy hivatalnoksereg. Nem elegendő, hogy embereket el-bocsássanak, az eljárást kell egyszerűsíteni. Tulsok a kereskedő is. Azokat is le kell építeni.
— Angliában megszavaztattam egy nagy kölcsönt a Hangya részére. A pénzadókuak egyedüli kikötése az, hogy szerezzünk az államtól egy írást, amely szerint, ha kitörne a bolsevizmus, a Hangyáért jótáll az állam. (Derültség.) Angliában vannak óriási magántőkék, amelyek szívesen helyezkednének el Magyarországon. Nálunk nincs semmi üzleti érzék. Tény az, hogy nálunk hallatlan drágaság van.
— A külügyminiszterségnek nálunk ugy látszik kelléke, hogy a külügyminiszter fia vagy veje legyen valamely nagyvállalatnak. Hallom, hogy az uj külügyminiszter veje lesz az egyik nagy bankcégnek. Külföldön propagandát kell indítani az ezeréves Magyarország fogalmának
A sanda varjú
Irta: Barbartts Lajos (3)
— A ház körül? Pusztul minden. Még ez a két gebe . .. csoda, hogy ez is kitart. Az is meddig? Aztán akkor senkim se\' lesz legalább ...
— Asszony kellene, Andris!
— Az ... Vagy ha gyerek volna legalább I
Lassan szürkébe borult a szoba. Az udvaron türelmetlenül kapáltak a kesék. Andris olyanféleké-pen kezdett cihelódni, mint aki haza készülődik. De nem izlett sehogyan. Eszébe jutott a yazvert, romladozó porta, az ürességtől kongó hajlék, a nagy némaság, hetek óta vetetlen ágy, hideg tűzhely. Szót váltani sincs kivel. Pedig jólesik néjia.
— Ne menjen cl, Andris I — marasztalta az asszony.
— Utonér az éjszaka — ellenkezett amaz, de látszott rajt, hogy szívesen hagyta tartóztatni magát.
— Maradjon, Andris! Az anyám talán elkészült már a vacsorával. Jó lesz egy kis meleg étel. Aztán a fiamat se\' látta még. Nagy legény ám az már I
Andris foga közt majd összeroppant a pipacsutora. Emberek .. . család. .. meleg vacsora .. . puha, vetett ágy ..,
Nagyon erősen gondolkodott vala- I min. vendégmaraszlalón nézett rá az asszony, de mintha más valami is csillogott volna a szemében. Még a kezét is megfogta, ugy kérlelte: ne menjen, ug^is olyan régen volt itt és ki tudja, mikor téved be megint a csárdaajtón.
— Eljövök . .. eljövök- én, Terka. Holnap. Meg aztán is. Csak most engedj! Megfáznak a lovak.
— Akad hely azoknak az istállóban. Széna is, abrak is adódik a láda fenekén.
— De nekem . . . nekem hol akad . helyem, ha rámszakad az éjszaki? Nekem nem vet senki sem ágyat. Kivert kutyának árokpart a szállás.
— Majd én vetek kendnek ágyat, Andris. Vagy talán csak most is rágja még a szivet az a régi história? Hamar megbántam én azt. Csak kend nem nézett erre, hogy megmondhattam volna . . . Maradjon már, no! Vendégnek is akad üres ágy a túlsó szobában.
A vége mégis csak az lelt, hogy Andris ott maradt. És nagyon szívesen maradt. Olyan érzése volt. mikor szorgos asszonyi kezet érzett mindenen maga körűi, mint mikor tavasz ideién virítani kezd az akác s az j ember nem tudja, miért dobbanik I nagyobbat a szive és miért jut eszébe
elterjesztése érdekében. Propagandát kell indítani külföldön a trianoni békeszerződés revíziója érdekében is. Ezután a szociáldemokratákkal kap-cíolathan azt fejtegeti, hogy a szociáldemokrácia csak nagyiparos államokban képzelhető el. Nálunk semmi egyéb a szociáldemokrácia, mint a szegény munkás helyzetének felelősség nélkül való kihasználása. A magyar szociáldemokraták lelketlenül visszaélnek azzal, hogy az ország elégedetlen. A javaslatot elfogadja.
— Dénes István: Bethlen nem ugy kormányoz, mint miniszterelnök, hanem mint határszélen levő főszolgabíró. Az ellenzékkel győztes hadvezér hangján és modorában tárgyal, pedig a miniszterelnök is legyőzött és nyomorul! tagja ennek a csonka országnak. Az egész vonalon megbénította a kormányzat a termelést. .íz ipar és a kereskedelem pedig a tönk szélén áll. Mindez a kormányzati csőd következménye.
A bolsevizmus nem a falvakban, hanem a városokban és az ip3ri centrumokban fészkel, olt pedig titkos lesz a választás. Becsapták léhát a kisgazdákat. Szóval az a helyzet, hogy a városban minden kommunista titkosan szavazhat a falu népének pedig, amely józan és konzervatív, nem adják meg ezt a jogot. A vége az lesz, hogy a kisgazdáknak a nemzetgyűlésben most helyei foglaló képviselői is kiszorulnak innen. Azzal a rendelettel, amely most készül az igazságügyminisztériumban. a földreformot akarják koporsóba tenni.
— Pesthy Pál ígazságügyminisz-ter (indulatosan kiáll fel): Ez nem áll!
— Dénes: A hosszúlejáratú gaz-* dasági hitelt arra akarja felhasználni a miniszterelnök ur, hogy kikerülje a földreform végrehajtását. A kormánynak le kell szállnia a magas lóról. Tegye a miniszterelnök lehetővé, hogy az ellenzék visszatérjen a nemzetgyűlésbe. Béküljön ki a miniszterelnök az ellenzékkel. (Mozgás a jobboldalon.) Az egész ellenzék passziv. Passzív Sándor Pál és passzív Nagy Emil is, aki megmondotta, hogy itt csak a puszta falaknak lehet beszélni. A javaslatot nem fogadja cl.
— Farkas Tibor: A Ház engedélyével két órán tul is beszél, azon-
sok minden, mikor a sövénynek I dőlve este egyedül marad.
A melegre fűtött szoljában, alig egyet-kettőt sóhajtott, elaludt. Aludt mélyen, mozdulás nélkül, álomta-lanul.
Hajnaltájban hirtelen felriadt. Valami kósza varjusereg indulhatott korai első útjára a mezők felé. Akkor érkeztek alighanem felülről valahonnét. a hegyeken túlról, ahol korráb-ban érte a vetéseket a csontig, velőkig dermesztő hideg. Nagy lármás károgásuk zsibongva verte fel az álmosan, sáürkén, havaiigérőn ébredező téli éjszakát. Az egyik nagy, lomharöptü. fekete madár épen az Andris ablaka alatt károgta el magát hosszan, rekedten:
— Kár. .. kár... kár.. .
Száz meg száz másik válaszolt rá egyszeriben a szürke magasból.
Andris ijedten meredt az ablakra. A szeme alig akart kinyihfi. Átég álmos zsibbadlság kóválygott a szürkülő sötétben. Nagy fekete, rojtos-szárnyu varjut látott megülni az ablakpárkányon. Nézte, nézte, csak nem mozdult onnét. A csőrével mintha megkopogtatta volna az ablakot és bekiabált a szoba csendjébe •
- Kár... kár... kár...
hs épen olyan sanda szeme volt, mint annak, amelyik az országúton I
_1925 márciui 13.
ban kijelenti, hogy csak nagyon rövid idővel lépi tul ezt a haláridót Általános gazdasági kérdésekkel foglalkozik és azt fejtegeti, hogy Magyarországon a mezőgazdasági cikkek ára eléri, de az ipari cikkek ára meg is haladja az aranyparitást. A javaslatot nem fogadja el. Az ülés vége félhárom után.
A nemzetgyü\'és összeférhetetlenségi állandó bizottsága március 17-én délelőtt ülést fart és ezen Pakots József nemzetgyűlési képviselőnek Haller István ellen telt összeférhetetlenségi ügyében megválasszák az előadót.
A képviselő választási javaslat tárgyalása
A nemzetgyűlésnek az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat tárgyalására kiküldött albizottsága március 13-án ülést tart, melyen a bizotlslg megalakulása uián kezdetét veszi az országgyűlési képviselők választásáról szóló tör-vé ryjavaslat tárgyalása.
A nemzetgyűlés kivándorlástlgyi bizottsága
március 13-án ülést tart, melyen a belügyminiszternek a gőzhajózási társaságok számára a kivándorlók szállítására adott engedélyével, valamint a nemzetközi munkaügyi szervezetlel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. \'
A főrendiházi javaslat az egységcspárt előtt
A Keresztény Kisgazda Földműves és Polgári Párt ma este tartott értekezletén folytatta a főrendiházi javaslat tárgyalását. Palay Tibor megállapította, hogy a törvényjavaslat a jogfolytonosság elvéi szolgálja.
Széchenyi Viktor gróf kifejtette, hogy a csonkaországban 1041 főúri csatád jogosult a 3000 aranykoronás cenzus alapján tagot választani a főrendiházba. Ez a törvényszerinli 38 tag megválasztásához kevés, miért is ajánlja a cenzusnak 2000 aranykoronára leszállítását.
Prőnúy György szerint 150 szavazó család van, tehát felesleges a cenzus leszállítása.
Bethlen István felszólalása után Pesthy Pál kijelenti, hogy a cenzus
megvadította a keséket. Épen ugy pislogott, mint akkor a kilométer-kövön. Nézett be mereven a szobába. Az Andris ágyát nézte.
Andris megborzadt. Nem bírta ennek a boszorkányformáju madárnak ferde, vésztjósló, fekete nézését. Félt ettől a háztól, ahol a sanda-szemű varjú rátalált. Kiugrott az ágyból. Magára hányta a ruháját. Az asztalra odadobott egy csomó pénzt, mind, ami volt nála. Tegnap kereste a fuvarral. Karácsonyra akart rajta venni magának egy pár csizmát ünneplőre. Aztán csendbén kisurrant a házból, ki az istállóba. Befogta a keséket a szin alatt álló szekérbe, aztán közibük vágott és nekihajtatott az alig ideéri szürkületnek, hazafelé.
Az éles, hideg, hajnali levegő egyszeriben helyére zökkentette a fejét. Csodálkozott, hogy most meg egy fia-varjuval sem találkozott a közelben.
— Ne mondja, hogy adósa maradtam l — dörmögte a bajusza alatt, aztán a lovak közé csördített.
Előkotorászta a dolmány belső zsebéből a pipáját és lassan, szakértelemmel tömögetni kezdte. Ebben a pillanatban már ez volt a legnagyobb gondja a világon. (V<g0
k
1025 március 13.
leszállására vonalkázó statisztikai munkálatok már folyn.ik a pénzügyminisztériumban.
Néhány jelentéktelen felszólalás után az egységespárt a főrendiházi javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadta.
Kállay Tamás, Mózer Eri\'A és Csiimailitt András a földreform végrehajtásának lassúságát telték szóvá.
Belliim István és Pésthy Pál megnyugtató válaszalt az értekezlet tudomásul vélte s ezzel az értekezl.t végeiért.
belföldi hírek
A megyéspüspök böjti szózala.
Dr. Roll Nándor .veszprémi megyéspüspök böjti szózattal fordul tií-.ei-hfi és ebben igy ir a tnal r.ói
divatról:
Nemcsak a város jár elől rossz példával, de még falvainkat is elfogta a láz és hajadonaitik kivágott ruhájukkal és illetlen viseletllkkel veszélyeztetik a tisztes erkölcsöket. Kellemes és szép annak a leánynak IrQIseje, aki magát piperézi, csinosítja és festi, de hi szivének szentélyébe akarunk tekinteni, azt látjuk, hogy az nem szentély, mert a bűnök, a ledérségek és élvezetvágyak tanyáznak ott. Keressük teh.it ebben az évben különösen a lelki szépíc-get. A nűi szolidság; és Herényiéi;, <] háziasság és hllto\'g legyenek azok o Jiága kincsek, amelyekért különösen imádkozunk majd. Igazi örömév jubileuma. lesz az idei esztendő, ha letér népünknek minden leánya, asszonya és bajadoua sz erkölcstelen öltözködés útjáról, tisztesen és nemesen ugy öltözködik, mint anyáink lelték, akiknek erkölcsös nemzedékek voltak a sarjadékai.
Korányt hazaérkc/.ctt Parisból. Korányi Frigyes báró párisi magyar ksvel legnn:) reggel Páris-bil néhány napra Budap.\'slre érkezeit. Saját kijelentése szerint haza-Jövetele nincs összelüggésben a tárcák körűi kombinált változásokkal.
Kállay lett a kereskedelmi konferencia magyar csoportjának "nőké. A parlameniközi kereske-nel.ni konlerencia magyar csoportja l«tiap kél illést tat tuti. Első ülésén elparentálta Hegyeshalmy Lajost, volt t\'Mkél. majd a következő, rendes Mstn az uj elnökké Kállay Tilwr Jt- rall pénzügyminiszteri, a nagy-™izsai választókerület nemzctgyü-fet képviselőjét választoltak meg.
Tibor elnöki székfoglalája a római konferencia előkészi-**vcl foglalkoztak. A Rómába itt-««« delegáció vezetőjévé gróf Hoyos ■"\'Kai, a csoport alelnökét kérik fel. , Udcrcrék lakását cl rekvirálják, utü , , ! l-édcrcr-házaspár Tölgyfa-u ? [a,kásai a háztulajdonos peres ™Melmondta. A per a háztulajdo-aS.S?" dö" cl- A annak
^■""parancsnokságnak egy lisztje ,,5ft "\'\'l\'yhez Kudelka lleutcsmcster ""wsa is tartozol).
emlékOnnepe.Sze-
lentik: A szegcdi árvíz ^)«nh,,todik évfordulóján csü-»ön délelölt 10 órakor a foga-™mntemplomban Glatt/elder Gyula ■ oan.Mi megyéspüspök zenés I pontifikált. A misén résztvett
iz ? vd,os\' lanács, valamint
WpS h,?16sáS»k és egyesületek sriwivM tz vo" az első mise, aí írviz emlékére emelt és
zauiközlOny
külföldi hírek
Bezárták az aradi iskolákat.
Aradról jelentik: A fóoivos rcndelc 32 Inlluenza járvány miatt az összes aradi iskolákat bezárták.
Romániában minden magyar könyvet Bukarestbe gyűjtenek. Ajwwrarfrt/Jelentik: \\ kormány-M rendcici érkezel! valamennyi isko-I láliuz, hogy a kön.vláraikban lévő magyar és néinel nyelvű könyveket haladéktalanul küldjék Bukarestbe Ez a rendelet a magyar ifjakat megfossza attól, hogy anyanyelvük irodalmat olvashassák.
Románia aggodalmai a magyar katonai kiadások mintl
Genfből jelentik: A Chikago Tri-1 bűne szciint a magyar albizottság ; tegnapi ülésén a román delegálás j óvási emeli az ellen, hogy Magyar-■ ország a trianoni békeszerződésben Xi.OnO főre korlátozott hadseregére a hadügyi költségvetés keretében kö-rtllbelill háromnegyed részéi költi annak az összegnek, „mibe Romániának a maga 150.000 főnyi hadserege kerill. — Azt a vádat emeli, hogy a budapesti kormány a külföldi pénzsegitségcl, amit a Népszövetségtől kap. titukban katonai szervezel kiépítésére fordítja, liogy alkalomadtán megtámadhassa szomszédait. A bukaresti kormány kifogásolja, liogy a magyar kormány a kiadásokat 668 millió aranykoronában irányozza elő, ami 26 milliárd papír lei-nek felel meg, míg a Magyarországnál háromszor nagyobb Románia kiadási 31 milliárd lei. — Ctenfbót jelentik : A magyar albizottságban elhangzott észrevételekről azt az értesülést szereztük, hogy Románia aggodalmát Magyarország bizonyos katonai kiadásai miatt nem terjesztik a lanács elé. hanem csak az albizottság kebelében tárgyalják meg.
Marx a német eentrumpárt elnök-jelöltje, fierlini jelentés szerint a eentrumpárt Marxot egyhangúlag jelölte a birodalmi elnöki székben F.bert utódjául. Marxol a napokban választolták meg hatalmas többséggel a birodalmi gyűlés elnökévé. Szó van arról is. hogy a polgári pártok közösen Gesslcr hadügyminisztert jelölik.
A tót néppárt az egyház és állam szétválasztása ellen. Prágából jelentik: A lót néppárt cselt lapok jelentése szerint Malaczkán gyűlést tartott, melyen a párttitkár beszámolt a politikai helyzetről. Mindenekelólt a legutóh i jn\'ágai ülésről tett említést és kijelentette, hogy amennyiben a kormány végrehajtja az egyházpolitikai törvényeket, vagy az egyháznak az államtó való elválasztását, cz a körülmény köny-nyen a Felvidéknek a köztársaság többi részétől való elszakítás,ira vezethet Szükséges, hogy a tót néppárt készen álljon a küzdelemre. A tót néppáit ezenkívül még több lót városban tartott gyűlést.
Olosz-oszlrák kapcsolat. Hécs-ból jelentik: A külügyminiszter holnap Rómába utazik, ahol kihallgatásra jelenik meg a pápánál, a királynál és Mussolininél. Utjának célja az olasz-oszlrák kapcsolat szorosabbá tétele.
Pusztító vihar az Adrián. Triesztből jelentik: Az Adrián heves viharok dühöngenck. Több hajó el-sülycdt.
Cseh jegybank az Osztrák-Magyar Bank vagyonából. Prágából jelentik: A nemzetgyűlés beterjesztette a jegyiünkről szóló törvényjavaslatot. Az állam a részvények egyharmadát jegyzi az Osztrák-Magyar Bank likvidálásából eredő pénzből.
A magyar kereskedelmi kamarák küldöttet Bécsben. íléesből jelentik: A bécsi nemzetközi áru-mintavásár mcelckintésérc megérkeztek tegnap a magyar kereskedelmi kamarák küldöttségei, köztük a soproni kamara elnöke is. A magyar kiküldötteket Bécsben nagy ünnepséggel fogadták s tiszteletükre bankettel rendeztek.
A Sajtó-Estély
Lapunk szerdai szántóban már részletesen közöltük a szombati Sajtó-Estély műsorának szünet előtti első részét. Ezúttal ismertetni fogjuk azt az apottieozist és allegóriát, mely az Estélynek befejező számát fogja képezni.
A műsornak ez a része három képlnil áll. Az első képben márvány-padnak kiemelkedő középső emelvényén áll Petőfi Sándor megszemélyesítője s derengő félhomályban elszavalja a Talpra magyart. Körülötte és előtte az újságok egyes főbb ágazatainak stilizált alakjai ülnek. A szavalat végére a szinen teljes nappali fény árad szét s a Petőfit környező alakok versben elmondják a maguk elé tűzött irányelveket.
Második kép. Legördül Magyarország irredenta-téiképe s előtte Ba-róti-Szabó István költő zongora-, hegedű- és tárogató kísérete melle/t elszavalja saját szerzeményű .Székelység álma\' eimü melodrámáját.
A harmadik kép az első rész helyén játszódik le. A háttérben feltűnik Nagy-Magyarország térképe; az emelvényen Hungária megszemélyesítője áll. tőle oldalt két cherub térdel. előtte Petty térdepel s felajánlja kardját Magyarország szimbólumának. A sajtó egyes ágait jelképező alakok az emet\\ényen áhítattal fordulnak Hungária felé. Közben oldalról nép gyűlik Össze s eléneklik a Himnuszt s a Hiszekegy-et.
Az apotheozisnak és az allegóriának ebitől a sovány vázlatából is kitűnik, hogy abban a sajtó felszabadulása minő jellegzetesen van szimbolizálva s az integer Magyarország álma minő szép elgondolásban válásul meg.
Az *polheozisban s az allegóriában résztvevő hölgyek és urak nt veit lapunk legközelebbi számában közöljük.
A közönségei újból a legkomolyabban figyelmezteti a rendezőség, hogy az előadást szombat este pontban 9 órakor feltétlenül megkezdi s annak megkezdésekor a terembe vezető ajtókat belülről az első szám végéig bezáratni fogja, miért is mindenki részéről a legpontosabb megjelenést \'kéri.
NAPI HÍREK
Románia lesz Magyarország kizárólagos sószállitója. Bukaresti lapok jelentése szerint néhány nap óta tárgyalás folyik a román, magyar és bolgár egyedárusági sójövedék képviselői közt. A tárgyalások arra irányulnak, hogy Románia. lássa el sóval a két szomszédos államot. Eszerint Magyarország és Bulgária egyedüli sószállitója Románia lesz. Románia és Jugoszlávia közt már fennáll az ilyen megállapodás.
NAPIREND
Március 13, péntek
Római katolikus: Subln vt. Protestáns: Krímiin Izraelita: Sebat hő 17.
Nap kel reggel 6 őr* 19 perckor, nyűg-itlk délután 6 ói* \\)2 petekor
A Meteorológiai Intézet jelentése ízerlnt változékony Idő várható hetvenként csapadékkal ei lényegtelen hőválto-fással.
Mozi. Uránia: Karenln Anna Tolatoj legénye, lilőadások 7 éa 9 órakor.

KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Március lA .Sajtó-estély.* A .Zalai Közlöny* szerkesztőségének mümros es-télye a Polgári Egylet iVwres emeleti helyiségeiben. Kezdete este 9 órakor.
Március IS: A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör hazafias onneoélye a Polgári Egy let nagytermében délelőtt fél 11 órakor.
A Nagykanizsai Kegye&rendi Reálgimnázium március 15-iki Ünnepélye az intézet tornatermében délután 3 órakor.
Március 19: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadás (SrakdUGyula történelmi előadása) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 23: A Zrinyi Torna-Egylet ünnepélye.
Március 25: A Zrinyi Irodalmi és Ml-részeli Kör Ikeális előadása (dr. LukinJcM Imre) a Kaszinó nagytermében este fél 7
órakor.
Március 29 : A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai emlékünnepélye.
Április 2: A Zrínyi Irodalmi és Művé-szeti Kör liceális előadása (Dómján Lajos dr.) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 16: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (dr. Thoivay Zsigmond) a Kaszinó nagytermében esU fél 7 órakor.
Április 23: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kór liceális előadása (Krlrmrn Ferenc) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
— Az utburkolási szabályrendelet ismertetését tartalmazó tegnapi cikkünk hatodik bekezdéséből egy közbevetett mondata szedés közben kimaradt, miáltal a cikknek a közönségre nézve legfontosabb része értelmében teljesen megváltozott. A bekezdés elsó mondata helyesen, a szabályrendelet szerint a következőképen hangzik: .A város által első-izben eszközölt mindennemű burkolás után — (mégpedig koesiutaknál egy-egy oldalon legfeljebb S méter szélességig) — a burkolás összes költségeinek felerésze; a járdánál — (legfeljebb -i méter szélességig) — a felmerülő egész burkolási költség, a járdaszegély és csatorna költségeivel együtt az illető közterület mentén fekvő ingatlanokat és azok hozadékait terheli és a városnak burkolási járulék címén megtérítendő."
— A Katolikus Legényegylet közgyűlése. A nagykanizsai Katolikus Legényegylet március 22-én délután fél 5 órakor saját helyiségében tartja évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat: Titkári jelentés az 192-í. évről, zárszámadások előerjesztése és felmentvény megadása, világi elnök, alelnökök, választmány és számvizsgáló bizottság választása, alapszabályok módosítása, tagdíj felemelése, indítványok.
— Atestnevelési bizottság ülése. Nagykanizsa város testnevelési bizottsága ma déli 12 őrakor a főjegyző hivatalos helyiségében Krátky István dr. elnökletével ülést tart.
ZALA [KÖZLÖNY
1925 március 13.
— A Sajtó-Estély mii. pénleki főpróbája — az eredeti tervtől elic-röleg — nem lesz jelmezes, miuiáu az Egylet nagyterme ciídig nem fülölt át annyim. hogy a szükséges könnyebb öltözködés a hölgyek egészségit ne veszélyeztetné. z apo-theozisból s az élőképből tehát a főpróba s.\'<9 órakor ulcai ruhában történik. A szereplők pontos megjelenésre kéretnek. Az eddig előjegyzett jegyeket a rendezőség ma estig lartia fenn s a mennyiben azoknak kiváltása délutáni 0 óráig meg nem történnék, az előjegyzéseket — épen az Estély iránti nagy érdeklődésre való tekintettel - törölni kénytelen. Újból figyelmeztetjük a közönséget, hogy az Estély szombaton pontosan 9 órakor kezdődik.
— Szent 1-ászlő cserkészek mentesítése a levente-oktatás alól. A Horváth József parancsnoksága alatt álló 77. Szent László, cserkészcsapat kélte a testnevelési bizottságtól a köteles levente-oktatás alól való felmentését arra való tekintettel, hogy a cserkészcsap..! a maga kebelében a legintenzívebben és állandó testgyakorlást végez.
— Az Egyházi énekkar ma, pénlcken próbát tart a Polgári Egylet nagytermében este 9 órakor. A lagok felkéretnek, hogy Icljcs számban pontosan jelenjenek meg.
— Liccális előadás. A Zrlnvi Miklós Irodalmi és Művészed Kör liceális előadásainak sorozatán tegnap Szigeti Károly dr. tartotta meg előadását a B l.ilonról. Felolvasását lapunkban egész terjedelmében közöljük.
— A vármegyei dalosverseny elhalasztása. Ismeretes, liogy a nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör pünkösdre tűzte ki a vármegyei dalosverseny napiát. A keszthelyi Iparosdalkör évi rendes közgyűlésén kimondotta, hogy a dalosversenynek junius elején való megtartását korainak tartja s elha-
. laszlása ügvében átiratot. intéz a dalostestvérekhez olyan értelemben, hogy a versenyt június végén tartsák meg. SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Körözött okirathamisitót fogtak el Nagykanizsán A nagykanizsai rendőrség tegnapra virradó éjszaka Nagykanizsán elfogta Zságer Viktor cipészt, akit a pestvidéki kir. ügyészség régóla körözött okirat-hamisítás miatt. A rendőrség Zságerl őrizetbe vette s tegnap átadta a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
—Dunántullsütőlparosoknagy-gyillése. A dunántúli sütőiparosok március 29-én Győrben nagygyűlést tartanak, melyen a pékipar vasárnapi munkaszilnetének kérdésével foglalkoznak. A kereskedelemügyi iniuisz-lériinn törvényjavaslat-tervezete szerint ugyanis a pékipari vasárnapi munkaszünet szombat este ti órától hétfő reggel 6 óráig tartana. A pék-iparosok ezt a rendelkezést sérelmesnek lalálják s nagy gi ülésükön állást foglalnak ellene.
- A Faluszövetség fiókja Balatonszárszón. Balatonszárszó községben 80 taggal megalakult a Fa-luszövetség ottani fiókja.
HILD JÓZSEF
épülettn-, deszka-, mész-, cement- és termény-kereskedése
Hnoykanizsn, Király-u. 4.
Telefon 120. szám u
— Szerencsés öngyilkossági kísérlet. Németh Gyula 27 eves
állásnélküli kereskedő-segéd tegnap .......- Szarvas-.-.zaSIO
_ Megégett kisleány. Megrendítő szerencsétlenség történt a minap
Barcson. Kosztiaa Jánosr-é tliosl.-
uHéílek 7S ^a\'íi^Mtí £r km^ Szeren- ^^^^ leánya, amint az ajtónyitás et.rl hátrált, beleesett a foiró moslékba s két napi irlózalos szenvedés ulán égési sebei következtében meghall. Á gondatlan anya ellen megindult az o.járás. Koszticzáéknak nemrégen egy 3 éves kisleányuk mosás közben marólúgot ivott, •! éves kisfiúk pedig az édesapja mellől a kocsiról cselt le.
— Hétszázmilliói sikkasztás.
Sekik József 30 éves banktisztviselő, a Soinogymegvei Takarékpénztár tisztviselője 700 millió koronával eg)MI megszökött Kaposvárról. A leudörség körözi.
ablakából levet.-rte magát, cséré a felülvilágító ablakára eseti, mely az esés erejét felfogta s azon áizuluiiva kisebb zu.-odásokkal eri a földre. Az esetről nyomban értesítették a rendőrségei és a mentőkéi s az életétől megválni készült f ai .1-embert, k.l Nagykanizsán mini műkedvelő szi részi is előnyösen ismerlek beszállították a közkóthizba. Teliének oka állítólag az. liogy hosszn ideje, mióta a Singer Józs i és Tsa cég felmondott neki, nem falált alkalmazást, Nagykanizsán senkije nincs, csík szegény édesapja él Budapesten s így megunta a nyo-moigást ■ és vele az életet is. A fiatalembert a kórházban ápolják. Sérülései egész könnyű természetűek.
SAJTÓ-ESTÉLY március J4.
— A legközelebbi nagykanizsai országosvásár. Nagykanizsán -
A Balaton
= Kellemesen tölti estéit, ha Vörös Ferit hallgatja a Központi kávéházban 1
Mindenkinek fontos, liogy
legközelebbi orsiágtssvásárl április j ^^ 0|cs,\\i,;i.iu szerezze be sz\'.lk-
6 án fogják megtartani. Március Ki.án Kismartonban, 17-énSümegen és Vasváron lesz országosvásár.
— Uj tanító Zalaszentgróton. A Pesihidegkutra helyezeti Mészáros Károly zalaszenlgróii elemi iskohi igazgaló helyett Sctilcchta Károlyi helyezték Zalaszentgrótra.
— Hustolvajt fogtak a piacon. Koesner József délivasuli kalauz, kit különféle üzelmei miatt állásából fegyelmi uton elmozdilotlak, tegnap délelőtt a nagykanizsai piacon a liuspavillon egyik fülkéjéből husi lopott. Kocsiéit, akinek csak nemrég gyűlt meg a laja a rendörséggel gyilkosság kísérlete miatt, előállították a kapitányságon, ahol kihallgatása során még két rendbeli lopá«a derült ki. A re dőrség ölizetbe vette, majd átkísértette a kir. ügyészséghez.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— A megyék balatoni hozzájárulása 5001) aranykorona. So-
mogyváruicgye közigazgatási bizottságának ülésén az alispán jelentésében megemlékezeft a Balaton ügyében a népjóléti minisztériumban folytatott tárgyalásikról. Eszerint lekin-tettel különösen a Balatoni Gőzhajózási R. T. nehéz helyzetére, a balatoni megyék, Somogy, Zala és Veszprém vármegye, egyenként 5000 aranykorona évi hozzájárulást szavaztak meg a Bilaton-kultusz céljaira. Ennek ellenében a Balatoni Gőzhajózási R. T. Somogymegyével szerződést köt, hogy a kavics-szátlitást kedvezményesen eszközli és Tihany és Szántód közt gőzkompot állit tizembe.
SAJTÓ-ESTÉLY március 14.
— Zalamegye mezőgazdasági állapota. A vármegyei gazdasági felügyelőség Zalamegye mezőgazdasági" állapotáról a következő jelentést adta ki: Az időjárás február folyamán enyhe, tavaszias volt, uic-iyet a hónap közepén nagy havazás zavart meg, a hó végén pedig bő esö, mely a mezőgazdasági növények, fökénl az ősziek fejlődésére kiválóan kedvező volt, viszont a sok helyütt megkezdeti tavaszi munkálatokat, különösen a vetési megakadályozta. A tavaszi gabonák vetése megkezdődölt; a rétek, legelők, tisztítása, felülvetése, árkolása folyamaiban van. A hó és későbbi csapadék a még megmaradt egerek nagy részét elpusztította. A tavaszi vetőmag beszerzésére kiutalt 570 millió korona hitel szétosztása megtörténi.
ségleleit. l-\'ilipp kmMrngyárábuh
Szombathelyen a s.,iát gyártmányú eNöiendü angol-flő-zoknik 35.000, rfii harisnyák O. M. C. anyagból 25.000. kölöli kehátok és szvetlcrek 890.000, kölnit mellények 195.000 koronába kerülitek.
Ma és minden este kaposvári Balogh Káruly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Schwarcz De/só cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Cigarettázik Ön? Sodorjon Janina papin.
Kerékpérak. alkatrészek, ke-kpár külső- és belsőgumniik. motor-
Dr. SZIGET! Kiiroiy cMudiha a folyó hó 12-ikl Ucedlls előadáson
Mikor egy lyccalis előadás tartására felkérettem, egy hazafias tény teljesítésére gondoltam és pedig. Csonkamagyarország egyik fökincsét a Halatont ismertessem, mint egy újra felfedezett kincset, hisz a nagy. közönség csak annyit ismer róla, hogy szép vidék ... nagy tó ... § nyáron élvezetes fürdés esik benne;
I de hogy mióta s kik ismeték már régebben, milyen szerepe van nálunk, mi annak keletkezése, története, mi a hegyalakulatok kincses ljáza, mi a fördészeti gyógyértéke? ezt most csak kevesen tudják, hiszen a in. tud. akadémia földrajzi bizottsága, melynek szerény személyemben éu is mint zoologus tagja voltam, egy évtizede, hogy befejezte működését s jelentette meg annak eredményeit.
Az iskolákban a s/okásos földrajzi stylusban ugy tanulják, hogy a Balaton a földrajzi szélesség s hosszúság fokai között fekszik, 80 kilométer hosszú 6 — 135 kilométer széles víz tükör, melyen néha hajók is jár-nak. Itt fogják a fogas nevü halat.
Ezzel pontot tesz az iskolai földrajz iió s végezett a Balatonnal.
De nem érdeme szerint. Mert hl az ember összegesiti mindazt, amit lát. értékeli a látottak szépségeit, akkor elemi erővel tör ki a szépért lelkesülni tudó emberiül a rajongó csudáikozás, hogy „Istenem! mily gyönyöiü alkotásod az egész világ, de mestermunkádat még is itt végezted". Eötvös Károly azt irja, hogy a Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes bus mesék gyűjteménye, különós magyar e:nb:-rek ősi fészke, büszkeség .1 múlttól s racjyogó reménység a jr-vendúrt Öljenek, kedves hallgatóim egysitf
kerékpárak olcsón k.phatók Szabó a Balaton\' partjára s nézzék révedei-fegyverüzlet Nagykanizsa. • - """ 1...... "
MOjZi
Uránia: pénteken csak egv nap 7 és 9 órakor: Karenln Anna. Tolstoj regénye. Szombaton Világ : egy hal-Irri .-itt] izgalmas Alberiini-filrnel; az Uránia Hentzani Ruperiel jaisza.
TÖRVÉNYSZÉK
A Tábla helybenhagyta a vatkcmyíil gyilkosok büntetését. A nagykanizsai túr-ven1, szék Sieiiitr Hermina és Vaxs Kálmán valkonyni lakosokat tninösiknck mondotta 1:1 annak ideién gyilkosság bűntettében, mert rokonukat Seíirelber Islv/trit a mull év március havában megölték reá nic-rt fcjszc-esapásokkal és azért Sumer Herminát 10 évi, V\'uii Kálmánt pedig 5 évi fegyházra itélle.
A pécsi kir. ítélőtábla most fojílnlko/.olt a két tettestárs, fellebbezésével és .mindkettővel sicniben jóváhagyta a kanizsai törvényszék Ítéletét.
Tegnap hirdette ki a kél eliléll elölt Kenetti Imre dr. láhlablró a/. Ítélőtábla Iratároratát. Ugy Stehrcr mini Vasá Hicg-nyngndlak a Tábla ítéletében és igy az jogerőssé váll.
Mindkén t a legközelebbi napokban valószínűleg a soproni fegyházba hívják szállítani büntetésük kitöltése végett.
Németország helyet kap a népszövetségi tanácsban. A Daili Telegral jelenti Genfből: A Nemzetek Szövetségének tanácsa nem nyilvános ülésén megállapodott abban, hogy a német kormánnyal nem hiva-talosau közölni fogja hozzájárulását Németországnak ahhoz a követeléséhez, hogy Németország a népszövetségi tanácsban állindó helyet kapjon.
ve a távolt, meglátják, hogy egyszet-csak valami csod ihatalom kiragadj! Önöket a mindennapi énjükből, elkezdenek ábrándozni, uj érzéseknek nyilának leiel, feledik a hm s minden akaraterejüket lekmi a Balalon mysu-cus végtelensége. Hiszenannyi minden változással találkozik a merengő szeme hogy figyelemmel kísérni az apró phasisokat nem képes, nincs nvtigiv pont a kedélynek egy pill.in.tlra seni csak ragad lova-lova, mini az ár. ón csillámlik a viz végtelennek- láisro tüköré egyszer világoskék, egysK" ezüstfehér, majd smaragd zöld sa haragos zöld s szürke szin vállow-lókban, majd megjelen rajta fef sajátszerű szinvegyütékben i«ü« folt, melyet fehér vonalak lagozn" szél, aszerint mint az ég rm\'y™ színű, felhős vagy derüli, nullá™* a viz vagy nem, avagy csak rezeg látszik a felszíne? Amint E°ll5s mesteri leírásban mondja:
Az ég és a Balalon vize egun sir és együtt nevet, együll <®«j együtl borul, együll mosolyog. eg)J haragszik. Mint a hü szerelőn > t« hitvesek. Ha az egjiknek nézesr szemébe, ludod mi van a másiké® Ugye igy van ez? Hiszen 0« közül már sokan látták ez « lék lelkületükre gyakorolt Iww. ■
Ismerték a lebilincselő sf^L Balatonnak már a rég is a rómaiak s mindenütt « ,
faláljuk őket történelmükben, aiio
természet pompája honoUW »
Sodorjon
„JANINA\'

<o« március 13.
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság
TŐZSDE
A inal írlíWSisdc fl tegnapi liuyliaiig ktdv<tltn liangulalbjn nyllotl. Dílltlt í£b.i> " njjjvilloioll íl loko.
Sun mlndlE mlg«lt>l> m«ga»W) árumul* kerültek ftljílnrc iigyuólvin aj EST pUcokon. Zirisllg « lungulal hali-S„„ U.ikodó voll. Egyel éllíkck, mini IdimMoi, Rlrni ts » bluyapapirok lugy-ríaí I-^o-os irnyercíígre teltek szcit. ÍTillban véve azonban a mai aátlatl írlo-liimok < Itsnapl naphoz kí|*>l alig inu-Ultik ellíríll. A lo.galom üzlcllclcn voll
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti töasdo délután I órai léróirloljramoi a következők i
AljtivA,os.?b>> nöi szalma- és fehér filc-kalapok Mi si választékban 1° oksu i,ban kapliaióV. Szalmakalapok átvairAu, festése. vawWM a legjutinyosabb árban Férfi kalapok nagy választékban at
GYENES ÉS VIDA kalapgyár Kazincy-utcni üzletében Altemplommal sicmbeo
A Magyar Nemzeti Banh hivatalos árfolyamai
H«J»I
birt
mi- HU Jtliittf Lm«»Í\'. Oi. H biftk ouu. rtiu liskTioln CftMblUlb. HM»M
Kon. <iL |. b. tafrln K-Cm* ip«\'b folttal HIÚI Min" N»a«l Kíip. H\'iiiog VLmI biok
«•!». C». Upölvi/Ml 1Wi<*\\ XMi^.il T«k A\'il T»k 1
.Ho»Ui I
Kim «M
tmi M BtiL 7?
K-O-TurCl 2 Malmok
B-XI -H. 3 CoMCriU
SObiubil I
BMjpMtt 1,
Hattfrii I
ViÚ&U 5
T«6Uiclo. Tr. DiaabU
Utaják
Biuili i
B.oaUI K SimiMÍ.
C.I .cl
SíitiTfai :
r.ou s
«éb <MiL D i.cbi l
M«|itilt 14
Auffefciu X MttMfcnl
Ulti I
Ciliin) I |
Njomdik
Albtuaiao
Nviiotl njr.
t\'jUgííím*
Vualrtk
6«<-31 víg |
Mbtui
0»«J-Oípo- l
a.-,,.
*«»*« «4I ?<:Z« Uo Urept
Klrl«t
V«W\\H,
\\\'Í0BOl,
K<ai
HfMtmiaa
S<fcllck
KOt&ibánjr.l Ugorna N.onll f«
KAilckcafe
A<t-1« IKC
AH a\'lki 19
L#vim« I )
Mfir. ISI
Bur IK
Köiutl -
Vlroil Cl
DtliVMot 5\'
AlUartiul 43
Troit IM
culofkj*\'»v D*!<u»or 4 r.
Cukoriptr J3M
0«0»<U JS1
MfiAb. cukor iK Jjlomtntf IK
) feUInltttrck •Sulirai
PöiptH 2;
Tov»J« bo€
Hilku<(b. 2
a»*. vnuoio* trr. Inö í«
Juli 1**4 Cl
SS.,\'" icj
Phöboi »
O\'a|0k 0Uá<pic t
MumI
Sör (■ licit ririroil iflr 3
KHVt iJf Köt po |{. »ir K«íli».«h Cogp. í Rn ivíoyiíi W
Oicb-lmíl IS"
SíiHodlk
Cg Ül
I l{<^ii(aiL
Íulí
O/ipluOMÖ
O«iobtrg<r P.tru.loir
V«olpar
Spö<llam
rl<*4
Huoj£. m4UJty«
Silkri
D««lc
K«:«t! MbiIojI TOiök
Oamml
laltireilia
T«l«loo
Oittrm<Iö
Birdl
B6al
Ovirl bör Cwvln illa Pjplclpa* Hingrilptr Suiujta
utó
\' \\
Utótózsde
„ Az Irányul Javuló, a hangulat bizakodó Kereskedelmi Bank 1145, (leorgia 289. öumml 305. Pesti Hazai 26SO. Urikányl W. Kőszén 310D. Kohó 318. Szászvári 265. fclsó Budípcsti Géz 133, Fegyver 700, Danubius 2bl0. Magyar Hitel 398. Osztrák Hitel 156, Sl\'gó 513, Nova 197. Rima 141.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.640— papírkorona.
Itt? 11(4
IÍÍ&1Í2ÍW
ri s/ai J7W II in Ü»U0 íiV?
ÍSJ4SS IHSU wo r.et
Ifink MlliSU idillt. lOltt-lOMt m. \'ií?;;-iz»:7 ii.uk ixie ior. IMíl
( kc«. K4nilft v ifi)7M;i3«
Devizák
A»ll«ffl»» Qt-StJ^i
B«:K.!4 1162 1170
Slfllrj 17173-17776
Bakuul MVISS
Bibim! W41Í64S Kopmblj* MT7 HÓS?
KrinUIaU ItOUIISO)
IxtCoo HSCCMiTM Mllinw
Pirii7
SiölU Stockhcto
íjjvi ;:MO
3!i1 VST jiío-:h3 Hl S2S hsc-* l»32 llll kó-lf"?45 isis 140cq
A bécsi tőzsde Osztrák Hitel 157 1. Migyar Hitel 389. Al\'nmvasut 1\'6. Díiiv.ijut 503. Klma l ll Salaé 510. Oszliák Holhtrr 2>.5. Magyar Hofhcn 95.1. Dell elsóbbr-ígi 5735.
Zürichi zárlat
K*rl% 2672 50 I vi-íon 2478 75. NewvOik 619-25. Biussel 2618—. .MiiUml 212Í-— HoilfltiJ 207 40 tíetHn I2.V-.-. Wltn -3 25 Sc-Ms 378 —, Prewa 154 . UudapcU 72- , V«i»ó 9950. Rukiresl 255—. Belgríd 83-5.
A magyar korona külföld! hivatalos jegyzései
Apróhirdetések
Ki *priltt«!<W> dl|i 10 >iólr 3000 K. A dali* l r.uím víil.g.bb bclibJI 4116 í«6 Ut tiöiuk aUmll. Mik. MlndfO l«vit.bl n4 dl|» MO K. A fcMrlMl Alj tli«l«n<Sft • M l«t£<lm( <dö tioiiAuioiIltiUk
Eladó hóz azonnal elfoglalható 3 szobás uj szíp ház Jutányos áron. Szigrlszt
ingatlanforgalmi Iroda, hó-ut 8. 3®1
Háromszobás modern Ilkáit mellék-helyiségekkel és lehetőleg kerttel «onn«lra vagy ápiitisl átvételre keresek Ajánlatokat .Villanegyed* Jelige alatt kladóhivataba
kérek. 772
Kel kis iiupyermek mellé német newelOnS ketestetik. Um a kiadóban. 762
Miltényi-cipöt wegyenll
Egy üvegszekrény és egy ebédló-
ízekrény olcsón eladó. Józsel (óherceg-u. 78.
Vasutfclé 2 házhely jutányos áron eladó. Cim a kiadóban. 770
Április 1 ic 2 elegánsan b-.itorozott esetleg konyhahasználattal kiadó. Cim a kiadóban. _________771
Eladó vcndégló teljes hereidezésscl, bérbe is kiadó. Simon Józsel Kiskanizaa Ország ú. 23._ _773
KISFALUDI és KRAUSZ
divatnagyáruháza
az Arany Kakas hoz
Nagykanizsán
Jómódú házasságokat diszkréten köz-vttil Nagykanizsai Hazasságkflzvetltó Iroda, Pó ut 22. Levelezés stblre tetizésizeilnt. 7S9
Beri\'n Prájjs
nr.vizA
........97701 9780
.......5770 5780
....... 46SI
Ne-.vyo4kti.Mi I I
VAi.urA lírfeip mi
982; 19825 - 5808 471 | 47025
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Eziljt egykoiosiáí 6204 -*\'300. kélkoropái 12.IW 12600, forintos 16500-17.000. 0S-tcir.Mias .-20-0 32500. ízhiarem\' 49.0\'W— 49500. arany huszkorouás 3I500Ó--Jl60u0. platina 210.000 \'220 (XX).
Terménytőzsde
Irányzat lanyha volt. Az amerikai piacokon beállott GVo-w áresés a helybeli plafon búzában 12.500 koionás árc.ést Idézett eló. Egyéb cikkek szintén áresést szenvedtek. A rozs és korpa 2501\'. a zab 500Í koronával lett o\'.csóbb. A torgalom butában és rozsban aránylag elég élénk volt.
B\'iza ilvjav. 76 k?-os 520.000 522 500. 7* kf-oj 530000 M2.500. egyéb vld. /o \'.^ ot 517.500 - 52U.0O0. U Kg-os ő2J 5W 5oU.000. rozs 432.5W I35.C00, söiárpa 45^000 -470000. UkBimány aipa 360.000 381XXX) sí tengeti 212.50!)-- 247 500, köles 26;).0CÍ --270.000, :soíPa 2l5t»0-220.0(X). «b 405X00 420.000, lucerna 2ÍW.000 210.000.
Serlésvásár
pclhaitá< ViiOO, melyből eladatlanul vissza maradt ><-0 • d.b. ElsórendU 21 500 - 2200^ szedett 20<a>0 21.000, szedell Közép 19.000 —20 00J. könnyű 17.500-18500. elsó-endO öreí 20.51K3- 21.000. másodie::dU 19.0-0-20.0^0, aiigol sUUló 20 000-21 000. »«\'0"n« nagyban 25 500 -23.000. zsír 2tí 000.-27.0W lehúzott hus 27.000 28.000, szalonnas fél-lertés 25 010 2>500. A váor lanyha vo.1.
Kiadó: Zrínyi Nyonidnipnr és Könyv-ltcrcHkedés RT. Nagy&aiitww
i\'^í, divatárucikkekben
letycn prOtiavAaáflisI 03*
Szomolányi Gyula
Csengcry-ut 2. azátn alatti
P (a llaaKya mcllcil) flileubca. O
Vctö és takarmány burgonya Jutányosán eladó Hunyady-ntca 18. 785 Eladó Magyar u. 4. sz. alatt egy homokfutó kocsi és egy pár lószerszám. 779 Fajtiszta Foxtoriör (patkány Irtó) kutya jutányosán eladó Hunyady-u. 18. 786
Pogányvár! saját termésQ bo-
i-aimaS elsőrangú minőségű. 55 litertől kezdődő mennyiségben llterenklnt 12.000 koronAéit házhoz szállítva eladom. Leltner
Slmonné, Csengery utca 3<>j_790
Pivári-uTcu fi sz. alatt levő lakáxo mat elcserélnem Kanizsán ugyanolyan lakással. Bővebbet Felkér Lajosnál, Pivárl u. fl.
Tavaszi újdonságok Olcsó árak!
Eredeti angol férfiöltöny és kabátszövetek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Bourberry, wlpp Cord, Camgarn, Cocsmen, Crepp, Eolin, Marokin, Ripsz divatkelmék!
li Honon szövet 9810-1
. 25.1.. . 45.000 „
Szántó Vilmos O. F. B. ennedé lyos ingatlanforgalmi iroda Nagykanizsa, Doák>tor 4. Telefon 3-22 eladási megbízásainak hirdetés4>l
Uj üzletház somogymegyei laluban, cgyedllll üzlet, azonnal beköltözhető lakással és átadó üzlettel. Az üilet esetleg lakással bélbe is vehető.
32 magyar holdas birtok Somogy megyében egy épülettel. 8 hold őszi vetéssel.
10 kat. hold pilina somogyi, bittok, 3 szobás modern lakással és minden melléképülettel.
44 kot. hold príma somogyi birtok csclédlakásokkal, nagy Istállóval.
Kaposvár legszebb és legnagyobb nyári mulató vendéglője teljes berendezéssel, azonnal átvehető.
Fonyódon 28 ló -öl területen levő lakóház mellékhelyiségekkel.
A Balaton pariján kisebb-nagyobb villák.
Nagykanizsai házaki Emeletes lakóház város belterületén 250 millió. Emeletet üzletház a Főúton 450millió. Családi ház modern 3 szobás, szép helyen 80 millió. Családi ház 4 szobás, előszoba, veranda 160 millió. Családi ház beköltözhető 3 szobás modem, kerttel, ; város belterületén 200 millió. Hagy lakó ház nagy kerttel, tobb modem nagyobb lakással 350 mllüó. Ezenkívül minden utcában több beköltözhető ház meglepó olcsó árban. 593
URADALMI NEMESÍTETT HM
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra mcgDizísból elíjcgyezhclft:
Poliák M. Emil céBnéi, Kinizsy-u. 2ja.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telcfonclöjegyzést nem fogadok cl, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem. >y
NŐSÉÉ.....15.1,
vasion és sün.. 16.500,
is aw
Fejül írtja.
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon!
Schroll-schiffonok, Hlay és Holfeld rumburgi vásznak, Regenhardt és Raymann daniasztárukbói óriási raktár.
M
Szőnyegek, butor-ripsz és bútorszövetek
nagy választékban!
% ZALAI KÖZLÖNY
1925 március 14.
ElsöreadO Jróscr mMii
20—24.000
Elsőrendű borjúhús 24-21.000 32.000 (szelel)
kapható rit
Singen Izidor
piaoi huaesarnokiban.
9000 és IC.OJO körönéért
kllüié ítbír (i siller
asztali borok
llifrcnklni kaphatok SOMOGYI TESTVÉREKNÉL
Masjrax-otca lg. 7«0 Tílcloa »t.
PénzkOlcsfint icgaiunra bckcbaiufual Eladó házak i Elfoglalhat.* u| kCuoUi
mjfir.hif t.\'fwoba, utp koojrliá. ■fll*kk«ty|.
•<<«». konjrhilcis 120 millióin. Elfoglalhat* uj WtifotJa kii hit udvarul 00 miUI&rL -Elfoglalhat J iioMi iniganhii vjmt koitU* ban. koovhak.rtUI 150 •Ull<> Elfoglalható i •lobja rfcl. <]« 14 hu a piac k«jrWb<n I no-bii mOlMilytl. nagy keitlrl IJO mtlKA. KlJog-(alható « ttobii modem hit balviiethan VW millió. Tút-b nagyobb lakJttal bírd rulldl hi». gaídMigi ípűiitck, nagy tigaa udvar. Igen nagy «<4p k»rl. <:(flc« iagjtlan AM mtllUl alkalmi oloó lton. Több klatbb, nagyobb hix okain
10 holdas birtok viroa mrllcll. iríp *pat«irkk«l da.W Ugyanott i hcldai pri.ua bírtok ~ Több kflcbt>*n*Oc,tie>
Nagybirtokok, malmok eladók. Wtbtidók.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
0. P. B. tng«d«ly<a Ingatlanforgalmi Irodája FÖ-ut 8. sz. Telefon 150
Vak tükrök uju boritését
jutányosán vállalom
Vojnovles Jenő Uvegex&i vilUUu Magyar-utca 24.

Legolcsóbb bevásárlási forrás
Szánté Salamon
divatáruháza
Erzsébet-tér 22. (Strem és Klein hái) Telefon 249.
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölné, tekintse mecj dúsan felszerelt raktáramat
Férfiszövetekben .... Női sima és kockásSV szövetek Jóinindségü vásznak . .
Ag.v huzatok.....
Mosód elén ok.....
Kartonok .....
Delén kendők ....
K 90.ooo-től „ 30.ooo ,, S6.000 „ 20.ooo „ I6.000 „ Ifí.aoo „ IS.ooo Kosztüm-kelmékben, valamint elsőrendű zefirek és scliroll-siftbnóklmii óriási választék.
Nagy maradékvásár!!
REINITZ BÉLÁNÉ
kézlinunkaűzlctében Deák-tér I. (volt Viry-cukflszhetylség) mindennemű Icgdlvato&fibb 6s legszebb kézimunkák iugy választékban bámulatos olcsón kaphatók és megrendelhetők
Előnyonitatások
mlnükkal rendkívül elinyis árban, tiaóranít! klvllalbaa. kCkltaóa (onJJiI 4, flgytUnm.l ktiiOlnak. tzz
f Kézimunka kellékek és anyagok 11\' --
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
rufaafcatíl, vcgyllntlló, fóxmoaó vállalata Kazinczy-u. 8. Hunyadl-u. 19.
Vegytlsztitást, mindennemű ruhafeslést, gouvre- és pHssirozást gyönyörű kivitelben vállal. Külön gallér és kézelő osztály
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan végeztetnek. u
Angol és francia
szépirodalmi lapok: The Sphere - The Sketch The Tatler - The Graphlc Jellow La Vie Parlsienne Le Sourlre
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kanjnrkarMkcdtMbaa M
Megérkeztek
az uj nyári férfiruha és női Costümkelmék,
továbbá
divatos Burbery ésCovercott szövetekben
valamint finom szőnyegekben naponta érkeznek ujabb és ujabb küldemények. Mindenféle tavaszi újdonságokban, valamint ruhakelmékben óriási választék.
w Szolid és pontos kiszolgálás!
KIRSCHNER MÓR
FÖ-UT
\\ Városházával szemben.
divat- ~
áruházában
Telefon: 2-43. szám. I
Nyomatott , Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-ntU. Nagykani^r. (Nyomdává: Ofcnbeck Károly).
t

64. évfolyam, 60. szám
Nagykanizsa, 1925 március 14, szombat
Ara 1800 korona
POLITIKAI HAPI Li,A P
SKfkcsttfMg é* klidóhlvtul Pő-at 5 bürexosn-TcJeíon 78, nyomda ! 17. iuo
A SZIRÉNEK ÉNEKE
Felelős szerkesztő: líempelen Béla
c:sii,%iíti ér.: m™ joocc koiom Háfcm hiti...---------- 90.0ŰŰ ItMOul
Mind több és több jel mutatja, liogy Magyarország sorsa a trianoni szerződés aláírásával nincs elintézve. Természetesen, nekünk magyaroknak már eleve ez volt az álláspontunk, de a győzök is kezdik már belátni, hogy az a helyzet, melyei a békeszerződésben lefektetlek, nemcsak ránk nézve siralmas, de bizonyos mértékben rájuk nézve is az. A kisantant államai közül eddig Csehország tudta a legjobban színlelni azt, liogy Magyarország mai helyzetét hajlandó objektíven szemlélni s a színlelésnek ezen az utján egy további lépést jelent az a két nyilatkozat, melyek a Neue Freie Presse hasábjain jutotlak az euró-pai közvélemény elé.
Az egyik nyilatkozat a csehszlovák köztársaság elnökétől, Massaryklól származik. Oly óvatos, amilyen csak lehet. Lehetőleg a legnagyobb általánosságokban mozog, mikor a Duna-konföderáció kérdését érinii, de minden óvatossága mellett is van benne egy elszólás, amelyre tel «ll hívnunk a figyelmet. Mikor ízt mondja, hogy a szóbanforgó államok mindegyikének megvannak a maga rettentő problémái •> mikor kijelenti, hogy a rendetlen viszonyokkal küzdó ™mok egész szövetsége sem jöhetne rendbe hamarabb, mint külön-külön, elismeri azt a tételt, amit a bevezetésünkben hangoztattunk, hogy tudniillik a győzők K a legsúlyosabb problémákkal
V|askpdnak.
De minket az elnök nyilatkozatának nem épen ez a része ? "cm is a többiek érdekelnek, n™ az a kommentár, amelyet a! mterjuoló újságíró, mint benyomást szűrt le a Massarykkal , \'u beszélgetésből. Ebben tu-Wonképen az elnök világnézett szögezi le, amely pacifistának roondható s a leszerelés, a demokrácia, a parlamentáris élet ^anyvonalában halad. Érdekesében azonban mindezt felül-\', »a elnök azon sejthető "\'e88yőződése, hogy a trianoni ,5 S1-germaini békeszerződések-ue" lefektetett területi határoz-
mányok nem mondták ki az utolsó szól ebben a lérdésben!
A másik nyilatkozó Csehszlovákia külügyminisztere, Be-nes, aki nem csekélv diplomáciai ügyességgel védi a kü\'ön-böző konferenciákon országa érdekeit. Most ugy.ncsak egv ügyes, szerényhaiigu nyilatkozatot tesz, amelyben tiltakozik J azon vád ellen, mintha a kisantant elsősorban Magyarország érdekei ellen irányuló szövetkezés lenne. A magyar legitimizmusra vonatkozólag félreérlhe-telleutil leszögezi álláspontját, amely határozott szembefordulás a Habsburgok esetleges restaurációja ellen. A Duna-konföderációt mint vámuniót visszautasítja, de mint kereskedelmi szerződést nem tarlja kizártnak.
Ez a\'két nyilatkozat csatlakozik mindazon homályos és semmi konkrétumot nem tartalmazó nyilatkozatokhoz, amelyekel ugy Benes, mint Massaryk részéről már többször hallotíunk. Valóban a szirének hangjai szállnak felénk, akik biivös szavakkal,
gyönyöröket ígérve a naiv hajósnak, ismeretlen veszedelmek és örvények közé csalják őt, hogy azután könyörtelenül el-puszlitsák. Magyarország szándékai békések s törhetetlen az a meggyőződése, hogy a régi határokat egyedül az igazság győzhetetlen ereje fogja visszaállítani. Bármely szomszédunkkal szívesen tárgyalunk és szívesen járulunk hozzá, hogy a velük összekötő viszony jobbá, bensőbbé legyen. Mi nem kezdeményezhetünk, mert mi vagyunk a vesztesek s ha valakivel igazságtalanságokat kell feledtetni, akkor az mi vagyunk. Sajnos, azonban mindezideig a kisantant államai részéről soha semmiféle olyan megnyilatkozás nem hangzott el, amely a legcsekélyebb támpontot nyújtaná \'függőben levő keserűségek enyhítésére, vagy a szükséges gazdasági közeledés lehetőségére. Amit eddig hallottunk, bizonytalanul szétfolyó szavak konglomerátuma volt, amelyek mindig hagytak lehetőséget arra, hogy később másként lehessen őket magyarázni, mint azt mi eleinte véltük.
A pénzügyminiszter beszéde a felhatalmazási witában
Huszár Károly a királykérdcsrol — A nemzetgyűlés ülése — A választójogi bízottság alakuló ülé3e — Az érdemleges tárgyalást elhalasztották
Budapest, március 13
A nemzetgyűlés mai illését a 11 órakor nyitotta meg Zsilvay Tibor alelnök. Az appropriációs törvényjavaslat tárgyalását folytatják.
Elsőnek Huszár Károly szólal fel. Mintán mint a Ház alelnöke, csak a választójogi vita végén szóldlntna fel, most akarja kifejteni ebben a kérdésben álláspontját.
Szomorúm állapítja meg, liogy sokszor több törvényjavaslatot fogadnak el felszólalás nélkül, mint n bány képviselő a Házban van. A törvényhozó testületnek ez a példaadása a4 nemzet erkölcsi leromlását fogja maga után vonni.
Szót emel az ellen, hogy a királyi család élő tagjairól nem szabad beszélni, de a holt királyra szabad minden mondani.
A magyar nemzetnek kötelessége, liogy holt királyával szemben is megfelelő tisztelettel viseltessen.
Ugy érzi, hogy a magyarság nagy erkölcsi válságban van. Ezi bízó-nyitják az ujabban íürüen megismétlődő bűncselekmények. A mi itt folyik az nem a keresztény kutfura csődje, hanem annak hiánya és a modern pogányságaak a veszélye.
Kijelenti, liogy nekünk első kötelességünk, hogy Magyarország helyzetéről tájékoztassuk a külföldet. A kisebbségi kérdést fel kell vetni a Népszövetség előtt. Gazdasági kérdésekkel foglalkozik ezután. Arra kéri a pénzügyminisztert, hogy változtassa meg a szorzószámot és eJ)\'hitse a forgalmiadót. Majd a munkáskérdésscl foglalkozik. Beszéde után szünetet rendel cl az elnök.
Szünet után Kiss Menyhért szólal fel. Hosszasan foglalkozik Huszár Károly beszédjével. Csatlakozik Huszár Károlynak a munkáskérdésről és a választójogról való felfogásához, majd a földreform és annak végrehajtásával foglalkozik. Sürgeti
a biztosilási dijak valorizálását. Majd a királykérdésről szólva kijelenti, hogy csak ugy tudja a királyságot elképzelni, ha nem kell egyetlen magyar katonának sem vérét áldoznia az osztrák császárság helyreállításáért. Ezután Bud János pénzügyminiszter szólal fel.
Bud János pénzügyminiszter beszéde elején Nagy Emil felszólalására reflektálva kijelenti, hogy többeknek közjogi aggodalmaik merültek föl az appropriációs javaslattal szemben. Sokan kifogásolják, hogy a javaslatban oly intézkedések is vannak, melyek nem valók oda. Ez igaz, de különleges helyzetben vagyunk. Az illetékek leszállításának, a mérlegek valódiságának és a tőzsde reformjának kérdését sürgősen kell rendezni. Kijelenti, hogy minden erejével azon lesz, hogy a legközelebbi költségvetési javaslat csak a költségvetést tartalmazza. Strausz István felszólalására reflektálva kijelenti, hogy a számvevőségek működési körét megóvták. A takarékosságot az állami élet egész vonalán meg kell valósi-taui, az adminisztrációt pedig egy-szerüsiteni. A vámbevételek addig, lesznek ily magasak, mig a kereskedelmi szerződést meg nem kötik. A forgalmiadó a mai keretek közölt fenn nem tartható. A magángazdaság válsága átmeneti jellegű. Majd a hitelkérdéssel foglalkozva kijelenti, hogy nem felelnek meg a valóságnak azok a hirek, mintha hitelmegvonások volnának. A gazdasági és termelő erők összefogása a legcélravezetőbb. A kényszerkölesönről szólva kijelenti, hogy a kötvények rövidesen lombardiroziiatók lesznek. A gazdasági élet céljait nem segíthetik elő a különböző szorzószámok. A korona stabilizációjával nincs értelme, hogy külön szorzószámot használjunk. A jövő évi költségvetést már papirkoronákban szándékozik összeállítani. Az aranymérleg ügyében is elkészült a tervezet. Kéri az appropriációs javaslat elfogadását.
A Ház ilyen értelemben határozott.
Ezután Mokcsay József a kivándorlásügyi bizottság jelentését terjesztette be.
Elnök n pirendi javaslatára a Ház kimondja, liogy a legközelebbi ülés kedden délelőtt lesz a mai napirenddel.
Az ülés délután 3 órakor ért véget.
Kállay a képviselőválasztás! javaslat bizottságának elnöke
A nemzetgyűlésnek az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat tárgyalására kiküldött külön bizottsága ma délelőtt 11 órakor alakuló ülést tartott a képviselőház I. számú bizottsági termében. A bizottság Kállay Tibort választotta meg elnökévé. Előadóul Puky Endrét, helyettes előadóul Rubinek Istvánt választották meg. A bizottság elhatározta, hogy qléSciri gyo.-sirót fog alkalmazni, majd megkezdte a javaslat tárgyalását. A bizottság tár-
%
ZALAI KÖZLÖNY
1925 március 14.
a külföldi gócpontokra, ahol csak gondolható, hogy Pölör Gyula — az állítólagos tettes — esetleg megfordult.
Az államrendőrség nagyon bizik Pötör Gyula mielőbbi kézrekeritésé-ben és a nyomozás uj fordulatát váija attól is, hogy nemsokára Bolla József is megtörik és feltárja azt a rettenetes titkol, amelynek minden valószínűség szerint ö is a részese.
A Leirer ügy más fordulatával egyidejűleg rnár többen jelentkeztek a kapitányságon, akik a gyilkosok kézrekeritésére kitűzött 20 millió korona jutalomdijra igényt tartanak. Persze, mindaddig, atnig a rendőrség előtt az egész ügy tisztázva nincs, szó sem lehel a jutalomdíj odaítéléséről.
Éjféli tát fon jelentés Budapestről: A főkapitányságon kihallgatták Pö-tör Gyula két nővérét azonkívül egyik bizalmas nöismerösét is. Mind a három nő kihallgatása alkalmával határozottan kijelentette, hogy az egész ügyről semmit sem tudnak és az elrab:ott tárgyakat nem is látták.
A rendőrség külön futárokat küldött Bécsbe és a számbavehető gócpontokba a nyomozólevelekkcl. Lőcsérői és Kassáról, ahol a gyilkossággal gyanúsított Pölör barátai után érdeklődtek, az a válasz érkezett, hogy nem sikerült őket megtalálni.
A detektívek egyébként mégegy-szer részletesen kihallgatták a Teréz-körút 6. sz. ház összes lakóit.
Kiderült, hogy Pölör egy barátjának eldicsekedett, hogy milyen jómódú és szép ismerősre telt szeri a Teréz-kirut 0. sz. alatt.
A nyomozás eddigi eredményéről a főkapitányság ma este hivatalos jelentést adott ki, amely mindazt magában foglalja, amit fent megirtunk.
Sikkasztással vádolt ügyvéd öngyilkossági kísérlete. A fővárosban a detektívek tegnap letartóztatták Mándoki Lajos dr. ügyvédet, akit szönyegsikkasztás cimén feljelentettek. Amik r a detektívek leakarták fogni, Mándoki kitépte magát a dotektivek karjaiból, előrántotta revolverét és homlokához szorította. De elsütni már nem volt ideje, mert megakadályozták benne. Mándokit a főkapitányságra vitték, ahol előzetes letartóztatásba helyezték.
BELFÖLDI HÍREK
Húszas honvédek összejövetele. Reischl Richárd nemzetgyűlési képviselő felkéri a volt 20 honvédgyalogezred tagjait, hogy folyó hó 31-én este 9 órakor Budapesten a Sziv-ulcai Tóth-féle vendéglőben tartandó összejövetelen annál is inkább megjelenni szíveskedjenek, mert ez alkalommal választják meg a Nagykanizsán felállítandó emlékmű bi-zottságdt.
Az OMKE jubiláris díszközgyűlése. Husz éves fennállása alkalmából az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés március 22 én délelőtt 10 órakor a fővárosi Vigadó nagytermében jubiláris díszközgyűlést tart, amelyen a magyar közélet kitűnőségei és a kereskedelem vezető fér fiai méltatják az egyesület két évtizedes munkásságát.
A kivándorlási bizottság ülése. A nemzetgyűlés kivándorlásügyi bizottsága Barthos Andor elnökletével tegnap délután ülést tartott a képviselőház I. számú bizottsági termében. A bizottság a napirend első pontjaként Mokcsay Zoltán eladásában a belügyminiszter többrendbeli intézkedését tárgyalta, amelyekkel a belügyminiszter 14 hajóstársaság részére a kivándorlás szállítására adott engedélyeket meghosszabbítja. A bizottság a belügyminiszter jelentéseit tudomásul vette és elhatározta, hogy a nemzetgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A bizottság ezután a nemzetek Szövetsége mellé rendelt nemzetközi munkaügyi szervezetének azzal a javaslatával foglalkozol!, hogy a ki-, he-, vissza- és átvándorlásra vonatkozó adatokat a kormány a nemzetközi munkaügyi hivatallal ko-.zölje. A bizottság tudomásul vette a javaslatot és javasolni fogja a nemzetgyűlésnek!\' hogy hatalmazza fel a kormányt arra, hogy ezeket 5z adatokat a Nemzetek Szövetségéhez megküldje.
Egy bárói pályafutás vége. Gróf Degcnfcld linréné feljelentést lett a kapitányságon, hogy pincéjéből nagyobb mennyiségű fát loplak. A nyomozás kiderilclle, hogy a tol-vajiásl Slrahlcnberg Gvula báró köveire el, aki a grófnő iakásá\'ja a fái és szenei szokla naponta felvinni.
A báró ugyanis feleségül vette a ház viceházmesternőjél. A züllött bárót a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte.
Benlczkyt felmentették a titoktartás a\'ól. Az ismeretes Somogyi-Bacsó ügyben a belügyminiszter megadta Beniczky Ödönnek a hivatalos titoktartás alóli felmentési.
Raimannt szembesítették bűntársaival. Tegnap történt meg Rei-nilz Jakab lörneggyilkos bünlársának, Raimann Miklósnak szembesítése a miskolci fogházban a Zajlhi-fivérek-kel, akiket szintén bűnrészességgel vádolnak a Rcinilz ügyekben. Azonban a szembesítés nem hozta meg a kívánt eredményt. Reinilz Jakab bűntársai nem akarták egymást ismerni.
Lakodalmas menetbe gázolt egy autó. Tegnap délben az egyik budapesti templomból a Villányimon egy lakodalmas menet jött ki. Amikor a Fehérváry-ulon átakaitak haladni az úttesten, egy személyautó őrült száguldozással nekiment a nászmenetnek és a menyasszony anyját elütötte. A menyasszony segítségére sietett édesanyjának, de az is a kerekek alá került és még egy harmadik emberi is elütött az auió. A menyasszony és édesanyja oly súlyos sérüléseket szenvedlek, hogy a Rókus-kórházba kelleti szállítani őket. Lapunk zártakor arról értesülünk, hogy a menyasszony, Kovács Rntilia állapota válságosra fordult. Az autó száma Bp. 23086. volt.
Przentysl emlékének megünneplése. Március 22-én lesz tizedik évlordulója, amikor Przentysl várának romjait veretlen védörsége az összes védelmi eszközök megsemmisítése ulán kénytelen volt feladni. A vár örségét, mely hal hónapon ál tartolta magái, dicsőség és nimbusz övezte és még ellenségeink is elismerték e hü katonák emberfeletti teljesítményét. Az itt eleseit bajtársak emlékének rendez a przemysli emlékünnep rendezősége méltó ünnepet 1925. máicius21-én Budapesten. Az ünnepély sorrendje: Délelőtt fél 10 órakor mise a Ferencrendick belvárosi templomában. Délután 6 órakor ünnepi előadás az Országos Tiszti Kaszinó nagytermében.
gyalásán a kormány részéről jelen voll gróf Bethltm István miniszterelnök és Rakovxky Iván belügyminiszter. Az ülésen Pttky Endre előadó ismertette a javaslatot.
b áiiiitlaii Leirer lolt iap a; imM losMzat
Pötör Gyula fényképét sokszorosítva megküldték minden városba Bolla József és Saguly Ferenc kihallgatása
Budapest, mirclus 13
(Sóját tudósítónk UhfonjtUnltst)
A budapesti törvényszék vádtanácsa ma délelőtt tartott tízperces ülésén megváltoztatta a vizsgálóbíró Leirer Lőrincnek elózetes letartóztatásáról szóló végzését és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését.
Leirer Lőrincet óriási néptömeg várta a fogház Markó-utcai kapuja előtt, ahol délután fél 2-kor autóba ült védőjével, Sándor László dr.-ral és hazafelé robogott.
Bolla Józsefet ma ismételten felvezették a nyomozást végző de\'ek-livfelűgyelöhöz, azonban Bolla állhatatosan tagad. Nem akar tudni semmiről. Azt mondja, hogy amikor Pötörtől átvette az ezüstöket, nem tudta, hogy azok honnan származnak. Csak akkor volt neki az egész dolog gyanús, amikor hallott Leirer Amália meggyilkolásáról. Hiába faggatnak, hiába tették tönkre az éjszakámat, hiába vigyáztak reám és hiába figyeltek, én az egész dologról nem tudok semmi többet mondani — mondotta Bolla.
Pajtása Saguly Ferenc azonban nagyon megtört a fogdában. Az éjszaka sírt és amikor a vezető rendőrtiszt elé vitték, sirógörcsök fogták el. Saguly Ferenc nem kelti a szemlélőben a megrögzött gonosztevő képmását, inkább a javulás felé törekvő megtévedt embert. A nyomozók — ismerve Saguly ragaszkodását családjához — biztatták, hogy mondjon meg őszintén mindent, ahoyg történt.
Pötör Gyula fényképét és ujjlenyomatát a főkapitányságon sok ezer példányban sokszorositatták és nyomban megküldötték az összes vidéki városokba, a megszállott területekre,
Bál után
Irta: Németh Böske
Későn ébredt; a függönyökközötl már sárga napfény szökött be szobájába és ott táncolt a falon, az ágya melleit.
Még félálomban nézte meg zsebóráján, mely az éjjeli szekrényen állott, hogy mennyi az idő. Félkilencet mutatóit. Hű! — gondolta magában, elkéstem. De aztán egykedvűen visz-szahajtotla fejét a párnákra; végeredményben nem okvetlenül kell ma utaznia I Jó lesz jövő vasárnap is. Aztán csak ugy fektéből a cigarettatárcájáért nyúlt, mely szintén a zsebóra melleit volt; meg az öngyújtóért s rágyújtott. Gondolatai most már ébren lartolták s újra az elmúlt báléj mozzanatait hozták elébe élénk színekkel. Fülében is otl zsongott még a zene hangja, még liallolla a fiuk jókedvű rikkautásait.
Még látta a kis kövér mérnököt tetszelegve, flörtölve; az öreg felügyelő három leányát — Istenein be csúnyák szegénykék, kl veszi el óket? — gondolta még utána. Aztán Fejess Laci jutott eszébe: Jó fin, becsületes komoly gyerek, véle táti
tudnék szorosabb barátságot is kölni. Hanem az a hencegő Szebcnyit ezt nem bírnám sokáig anélkül, hogy össze ne kapaszkodjak vele valahogy!
Akkor azlátt egyszerre eszébe fitlöll a leány I Giza . .. Szép, kedves, üdén fiatal, olyan mini egy cseresznyefa tavaszi virágzáskor. Minden fehér, minden kacagó rajta s a szája, a szép bársonyos, piros, fiatal szája! Hirtelen érezte keresztül futni a forróságot minden porcikájáu. A foga összecsikordult önkéntelenül is, ha erre a szájra gondolt. Aztán liallolla a leány kedves, bársonyos hangját, amint kérdezte tőle: Holnap mit csinál ? Ha ideje lesz, jöjjön fel hozzánk délután. Persze, hogy megígérte. De vájjon Szebenyi is nem lesz-e ott ? Akkor igazán megbánná, hogy felment, mert azt a frátert nem állhalja I
De a lány valóban nagyon szép, kedves teremtés. Ugy cl. India nézni, amint egyszerű, finom kis fehérruhájában ott röpködött a bálterem sima parkettjén. O maga nem táncos, de igazán gyönyörködött benne, ahogy karcsú dereka hajlongott, mini a liliomok a szélben — gondolta.
Aztán, Iliikor reggel lelt, valamelyik ostoba rendezőnek cszébejulott ki-nyitani a fatábtákat és elcsavarni a
villanyt. Istenem, be szomorú egy kép voll a láncban kifáradt, pelyliüdő vonású arcuk, gyüröll gallérok, el-romlott frizurák. S a kifestett arcok bánatos öregsége! Brr!
Még most is megrázkódott, ha rájuk gondol. .
Künn szürke nyárspolgári reggel volt. Az asszonyok tejeskannákat cipellek a piac felé s a pékinasok vígan fütyörészve szállították a süteményt öblös kosarakban a hátukon.
Giza is szegényke, milyen szomorú és fázósan kedvetlen voll oll az előcsarnokban, míg a kocsijuk előállott. Altatábanvéve mintha az egész vígság, szépség, kedvesség, áz egész táncos forgatag, a díszes bálterem, minden, minden csak Ízetlen komédia leli volna, ugy liint fel elölte, ebben a hűvös, kijózanító, munkának induló reggelben. Csak röviden búcsúzott a lánytól; sieielt haza.
Félhél, gondolta magában, legalább egy-Kít óiál alszom, mégis aztilán lemegyek a kilencóraival Fenyőspusz-tára a bátyámékhoz. De aztán, hogy későn ébredt, letelt erről a tervről Ráér egy héttel később is.
Tehát mégis csak fel kell mennem ahogy megígértem, — gondolta — |iedig ugy valójában egy kissé ke-
sernyés volt a kedve és igazán nem látogatásra hangolt. Tulajdonképen miért is menjek el? Igaz, hogy a lány szép, kedves, — lüzte tovább a gondolatait — de hisz még csak most ismerkedtem meg vele. Most gúnyosan elmosolyodott, mikor arra terelődlek gondolatai, hogy a lány egyik fiatalasszony barátnője már otl a bálteremben milyen finom gyengéd célzásokkal adta Indiára, hogy ebböl lehelne később komoly dolog is. Persze a Itázasságol értette ez alatt. Na ja! házasság! Ha az csakúgy mennelOlyan könnyen, ahogy az asszonyok kieszelik magukban.
Aztán megbékülve gondolta lányra, Terikére, mit tehet ő arról, ha a barátnője igy beszél ? Azért ma délután fellátogat tiozzájuk, meg is igérlc, meg aztán nem kötelez a házasságra egy ilyen bálutáni láto-galás. Csak egy kicsit folytatják a tegnap megkezdett diskurzust, ennyi lesz az egész. Ebböl még a legnagyobb fantáziával sem lehel komoly szándékot kimagyarázni.
Aztán mikor igy megnyugtatta magát, egészen megkönnyebbülve ugrott ki az ágyból és fütyörészve kezdett mosakodni és öltözködni, mint akinek rendben van a szénája.
1025 március 14.
Egy leány gyilkosait elérte ijpelOk. A mull nyáron tOilénl. W «Sy somogyi kirán-
julS társaság a Somogykélliely melletti ügynevezett „Zsiváriylyuk" bar-üigtnn emberi csontvázra bukkanl. Acwnlváz melleit női rultadaralxi-iii és beszáradt vérfoltokat találtak. A nyomban megindult csendőri nyo-wiás kiderilettc, hogy a csontváz Ittícs Margit nevű leány maradva-nii. Lukács .Margit még 1922-ben-taanl az oltani környékről. Lukács Hirgilot kél ismerőse, Pálfl Antal is farkos József Onódy Géza nevű il-ullill állati kegyetlenséggel meggyilkolták és leiemét a „Zsivány-\'tukba\' rejtették. Lukács Margit ,\'jf/í Antal jómódú gazdalcgény ked-rwevűlt, aki Farkassal és Onódivul loinjtundat alakított. Pálli félt, hogy i leány elárulja őket és ezért tcllék tl lib alól. Pálfi Aulait siketUII el-Itgni Farkas Józseffel együll. de a gíttos Onódy a itulatonba fulladt. A haramia-gyilkos Pát/i Antul Iclar-liiloliisn után mindkét szemére meg-nkatt. Az egyik gyilkos elveltc bü\'n-kitiét - a vizbe fulladt. A másik tójáén megfakult. A kéiliclyiek vár-jík, mi lesz most a harmadikkal ?
KÜLFÖLDI HÍREK
zalai kOzlOny Zaglnl basa kisebbségben
h«ű«ní, P^tlnnctili ví-
akadályozta a„ .-, kísérletet, alexaudi,,, vámügyedben tank,ÍM re- d.zzvnek. S.\'iky i„.a |K|u\' ; „i
"iszlerl újból megválasztották R .
vé tyhozáM választ isi eredmények
u? CV\'* 214 """.ttluni közül
14/mandátum sorsa ismeretes. "I basa híveire a 147 mandátum-hól fij mandátum esik.
Havazás Nápolyban. Rómából jtkntik: Minthogy a Ve/uv c-ucsát str néhány napja belepte a hó, Ná-
ate\'Si": A lapok értesülése
Anglia és Franciaország ver-senyfegyverkezése. Londonból jelentik: Varjson vezérőrnagy az als házban különböző javaslatokat telt Gibraltár. Malta és a Suezi-csatorna védelmére. Ammon muuk s p.írh képviselő kifogásolta Franciaország magatartását. A franci lt lu-lalnias légiőrséget építenek ki azon a pénzen, amellyel Angliának tartoznak. Anglia most azon igyekezik hogy ugyanilyen légiiről teie.ntíeii meg a francia légierővel szemben lturrttg kijelentette, gondoskodni keii ártól, hogy korona-gyarmatok érezzék a maguk biztonsága dolgáhm az anyaállam gondoskodását, mert különhen más oldalra forduluánuk. Waigewivd Ben munkáspárti képviselő kijelentette, hogy sem Angiin, sem Franciaország nem engedheti meg magának a kölcsönös fegyverkezési versenyt.
A rontán néppárt és konzervatív párt fúziója, Ilukarestból je-
JWító. Az ég ma-reggel újból ! \'\' " „T* smM
fcVílM. j kll-zőbön áll az Avarescu tábornok
Idegenforgalmi és turisztikai vc«tése álalt álló néppártnak a
nemzetközi konferencia. A párisi ! Murghiloman Sándor vezetése alatt
jemzttköii idegenforgalmi és lurisz- ] álló konzcivativ haladó párttal való
Xf™* » áll.,m kapóit fúziója. Margbiloman. aki hosszabb
atgH.vísl. A magyar államot Tas- \'
jdy-Szücs Andor államtitkár, a MÁV "elnök-igazgatója képviselte, részi Jll míg Magyarországból a Királyi •War Automobil C ub vezértilkára \'1 tanácskozás alá kerüli közle-Wísi vámeljárási, útlevél és vizum-Bíklsen megegyezés jött létre. Megtolt a.Nemzetközi Turisztikai Köz-MiTanics, elnöke Peystral frau-»lözmunkaagyi miniszter leli. Az «ttntékes banketten a konferencia t e,s4|wlt Anglia, másoihk-^ widfclctt szívélyes hangon Ma-képviselőjét köszöntötte \' * magyar állam képviselőit ália-wi véve feltűnő szivélycsséggel *k a konferencián. ÍSJ"\' kapitány Magyaror-K1- \'""\'"I kapitány, az angol beszédet mondóit, rámutatott arra, liogy a -^ monarchia feldarabolása óta X ^ hclVzíl« tarthatatlan, r vl n)\'e\'s anyagától megfosztot-!tiklcPU$"a ágrárállamniá szo-
\'"gorai kormány ismét
SSaa|a dipl0mádai vi"°">"
«űtó"Srák követségi vasutak ont kölcsöne. Bécsből itríkGa",h" Qynryy, az ■Sí "S\'eMgi vasutak elnöke
j/, —"vctbcgl V<
^tartózkodik és a legközelebbi ^"valószínűleg tondonba UWnak az a célja, hogy »Ujékoziatö megbeszéléseket
. .1 SZÖVfOeZni , ,-,..1-1.1,
tojj ^szövetségi vasutaknak A kölcsön tekinte-
K." Kölcsönt 5 millió font ster-Jjwszegbcn tervezik és arra "ÍUzi! sv a legközelebbi évek i^5r\'.,5;zi\'kséglctéi. nevezetesen ^ ■\'Mills, munkálatok folytatá-■Mjoi | Wszerelés feljavításának
ideig tartó betegsége után tl.llllés céljából külföldön tartózkodik, a jövő hét folyamin Bukarestbe érkezik s akkor pár napon belül ratifikálják a konzervatív páti és a néppárt fúzióját.
Románia uj kivándorlási törvénye. Rukarestböl jelentik: Egyik legutóbbi minisztertanács hozzájáiitll a be- és kivándorlási törvénytervezethez. A tervezet szerint az országba való bevándorlás és kivándorlás teljesen szabad lesz, azonban néhány szükséges megszólítást mégis foglal magában. A kivándorlók külön e célra kiadott .kivándorlási- útlevelet kapnak. A törvény szabályozza .1 hajóstársaságok működési engedélyének kiadását Is. Az Ügynökségeknek legalább 2IXX) aranylei biztosítékot kell letcimiök. A törvény szigo.u intézkedését tartalmaz azok ellen, akik a törvény rendelkezéseit áthágják.
Finnország szaporítja a hadiflottáját. llelsingforsi jelentés szerint a parlament kedvezően fogadta a floltajavaslatot, mely kél ágyúnaszád, négy tengeralattjáró, egy iskolahajó és négy torpedóromboló építését öleli fel. Ez uj építkezések költsége 375 millió finn márka.
Erdélyben megszüntetik a kény-szcregyezségl eljárást. Rukarestböl jelentik: A minisztertanács határozatot hozott, mellyel Erdélyben megszünteti a csődönkivüli kényszer-egyezségi eljárást, amelyet 1916-ban a magyar kormány léptetett életbe. A csődönkivüli kényszcrcgyezségi eljárási egyszerien hatályon kivül helyezik. A minisztertanács elvetette továbbá az üzletbérlcti szerződések meghosszabbítását, majd hozzájárult a módosított nyugdijtörvényjavas-lathoz "
Szenzációs OSvatB\'ewue
Mcq.cl.ct3k a párisi és I\'crlini diu.Hujdonaágok A Sujto-Estcly kulisszatitkai
KagyUntzs*. miictui tl A mai Sajtó-Estélynck legújabb szenzációja, l.ogy a divatrevucn bemutatásra kerülő párisi, berlini divatujdonságok minden da-robjn az estéli pénztárnál készpénzfizetés ellenében meg- és azonnal átvehetők lesznek. E célból a bemutatásra kerliló ruhák számum! vannak ellátva, a szám alapján áruk n pénztárnál meg-ludhutók, a kiválasztottuk megvehetők és elvihetők.
Előbb azonban egy szűkebb bizottság 4 darab kosztümöt log kiválasztani n dlvatrevue bemutatott újdonságai közül s azokkal szenzációs tervel vannak a rendezőségnek, melynek titkát azonban csak az utolsó percben fogju elárulni.
A legújabb divatujdonságok egy része exprcss-ktildernényké-pen tegnap már megérkezett s volt alkalmunk azokat megszemlélhetni. Valóban keresni kellene a szavakat, hogy dicséretüket érdemük szerint végezzük. Ma este majd elkápráznak töltik az asszonyi szemek, no meg a férfiak sem fognak elfordulni tőlük.
Mindezekre bővebb felvilágosítást a nini naptól kezdve a kirakatokban elhelyezett ujabb plakátok nyújtanak.
Az apotlicozlsból és allegóriából tegnap este megtartott főpróba kitűnően sikerült. *A színpad illa délre teljes pompájában várja az esti előadást. Egész hátsó része tijonnau vau felépítve s fényes dekoráltsága pazar látványt tár a szemlélő elé.
Jegyek inár csak igen korlátolt számban kaphatók n „Zalai Közlöny" kiadóhivatalában és esle 8 órától kezdve a pénztárnál.
A még át nem vett, de előjegyzett jegyek legkésőbb délig átveendők.
Az Estnek idegen vendégei közül Baróti-Szabó István tegnap délután már megérkezett, Kovács József és leánya délelőtt érkeznek, Székelyné Solyinos Bea pedig a déli gyorvonattal érkezik Nagykanizsára.
Áz előadás pontosan 9 órakor kezdődik.
A Sajló-Estélyen közreműködnek:
I. Székelyné Solyrnos lka.
\'.I Kovács lózsef és leánya Ulike, 3. ftaróti Szabó István. ■! F.-né Pásztor Irma, 5. Domány Sári.
II. Az apolheozisbau és allegóriában :
Nagy Győző, Somogyi Pál, Gellért Bandi, Ha/m László, Fischer Manci, Földi János, Pilizer Aranka, Itackler János, Libay Vali, Dómján István, Deáky Manci, Dezső László, Rácz János, lloffer Hilda, Cioroí Magda, Horváth Juliska s a Nagykanizsai I-gyházi Énekkar.
A rendőrség sürgeti a hirdető oszlopok felátlitását
Jogerős n képviselőtestület határozata a hirdetési jog bérbe-ndására — Két éven belül 12 llirdctőoszlop és 40 tábla fog állni.Nagykanizsa utcáin
Nagykanizsa, mirdui 13 Az államrendőrség nagykanizsai kapitánysága több oldalról felmerült panasz következtében megkereste a város polgármesterét, hogy a város területén minél sürgősebben hirdető oszlopokat állíttasson fel s ezáltal a hatóságok mentsék meg Nagykanizsa utcáit attól a nem éppen esztétikus látványtól, amit a plakátokkal, hirdetményekkel leliragaszti.il falak és kerítések nyújtanak.
Nagykanizsa egyik-másik ..Icája valóban a szivárvány minden színében larkállik a farsang alatt felszaporodott plakátok rikító színeitől. Lépten-nyomon a figyelmet mindenképen magukra irányító, egymást túllicitáló hirdetményekbe botlik az emberek tekintete. Mindez azonban magában véve nem mondható rossz jelnek a város életére vonatkozólag, mert hiszen épen annak élénkségét bizonyítja.
A kifogásolni való mindössze csak az, hogy sokszor a plakátok olyan helyekre kerülnek, ahol tulajdonjogot és egyéb érdekeket sértenek. nem is beszélve az esztétikai szcmponlliól felmerülő jogos kifogások számtalan esetéről. Ereken ki-vlll még a plakátok védelme áll kü-lönösképcn gyenge lábon Nagykanizsán. Gyakori a panasz amiatt, hogy az egyik nap kiragasztott, anyagi áldozatokba került hirdetményeket másnapra más (Hakátokkal Icragasz-szák. Ennél is gyakrahlwn látható . az utcákon, hogy csíntalan ulca-I gyerekek, gycrekésszel a világol járó felnőttek lehasogatják a plakátokat. Ezzel nemcsak a falakat csúfítják cl, hanem sok embertársuk érdekeit is sértik.
Nagyjában ezek a szempontok indították a rendőrhatóságot, l.ogy étinlkezésf keressen a város vezetőségével az etéren tapasztalható rendellenségek megszüntetése érdekében.
Nagykanizsa város vezetősége 1908-b.m. tehát 16 évvel czclöll készítette el hirdetési szabályrendeletét, azonban az csak 1924 ben uyeM végleges jóváhagyást a belügyminisztériumban. A jóváhagyás leérkezte után a város nyomban pályázatot hirdetett a hirdetési jog bérbeadására, minek eredményéi az 1924. év végén taili.lt egyik városi képviselőtestületi küzgyülés jóvá is hagyta.
A hirdetési vállalkozó, aki Nagykanizsa területére a hirdetési jogot clnye.te, a várossal kötött szerződé* élteimében 1931 március 3l-ig tulajdonosa a hirdetési jognak. Köteles azonban 1927 március 31-ig 12 meghatározott méreti! hirdető oszlopot és ■10 hirdető táblái a város utcáin fel-áítitani.
A képviselőtestületnek erre vonatkozó határozata már jogeiős, tehát a szerződés életbelépése és megvalósítása már csak adminisztráció kérdése, ami most már semmi esetre sem fog hosszú időt igénybe venni.
Az államrendőrség kapitányságának ezügyben érkezeit sürgető átirata tehát érdemi intézkc.L st nem fog maga után vonni. Mind. nesetre üdvös volna, ha cz az átirat elérne annyit legalább, hogy a jogerős határozat végrehajtása" ne késsék már sokáig az adminisztráció még bejáratiad utjain.

7AI-AI KÖZLÖNY
1925 március 14.
NAPI HÍREK
napirend
Március 14, szombat
Rióul kalollkui:km-iiio r>"t««»»-
Matild. IzraellU: StSU hd IS s. M i
nip kd IIKS\'I 6 " írtkor. »»»«■
.lik díluttn 0 «1< W perekor A Meteorológiai lnié/«l
aieilni <«)<«" "<>■• >f l,IJ\'« \'\' "\' ,ui, taJolí Idó vírluld.
.Sajtá-Eatély." A .Zalai Wg utrktifUWuíiirk tnutor-,. elUlye \\ ISI Egylet <»»"" hcl>l«i<«ÜH:B
Kezdete elte 9 fr.km Moll. LWnrá\' Itentr.ut B»p»rt. > ."dal lo«oly lolll.ti" WU*:M; AlbcfllatWlal* HM\' í"\'
vuiuk lowillnl. UMiiok 7 ei\'.lóeako.
——- I itihnn van a városi B-tlsta
_ A polgári fiúiskola szabad- - uwan t,elogyminisztérium-
ságünnepe. A nagykanizsai állam Jvá\'iagyi"-|e ZhI fRCr.
noSrári fiúiskola fanulólljusága « | .a.r|,„.ÍL.ini Nairvkanizsára a 1848. évi szabadságharc legeszmé
s«ecn \'ítcíészlüi Nagykanizsára 8 tis"viscl6l és alkalmazola.
1848. ívi szabadsagnarc legcbzi.iv i ti,£lvÍK»i ís alkalmazó iái
n«W) napját március 15-é vasár,»p vána «sm»e d,w„,b«r 31-én esz-
délelőtt 9órako. l..gi» mf«n™clc\'"v kk \' ü; „m-rcdukcióra votulkozó
Ai ünnepély nílltora a köv eke , kW I tfihi.lirou,,„Kly vagy
|Mt:7.C,H.nmü;i\'í«ltll az: i>M« tiekkar.a 2 Mofuy.lóbcsiídJ^ Nfmeth Mihály igazgató 3 Magya; ének 1919 ben. Szavalja M\'tn«"> Irtván IV. o. I. 4. Talpra magyar.
Énekli az iskola énekkara 5. ünnep,
bes/éd. Tar\'ja Manmvles Alajos tanár. 6. Szabadsághoz. Költemény. Szavalja Oollrtlch Tibor IV. o. i. 7. Já.|al„k be... Énekli az ilgste énekkar.8. Kovács Lajos dr.: Petői színjáték I. Hvonása. 9. S:oiat-Énekli az iskolai énekkar.
_ A Katolikus Legényegylet
március 28-án eslc 8 órakor fogja megalakítani rcndcző-bizottságái.
kulturestéltek és mulatságok
Mirciua IS: A Zrinyi MiklAn Irodalmi fc, MOvésKtl KOr tiaraliM ""nff^1}\' * Polgiri Kgyld nagy termében délelótt lel 11 úrikor.
A Nagykanizsai Kcgywendl Reilglmni-ilom március t.S-,ki ünnepélye az inteeet tornatermében délulln 5 inkor.
Mirciua 18: A Zrínyi IraWmt véueti KOr liccain elóadlsl (SzilfaMüyuU történelmi elóadi.J) a Kaarinó nagytermében elte tél 7 órakor.
Március 23: A Zrinyi Torna-Egylet ünnepélye.
Máreiua 25: A Zrínyi Irodalmi H M0-vélieU KM llcelll. clóadisa (dr. Iliiül** Imre) a Kaiiinó nagytermében <»te léi 7 érakor.
Mirciua 29 : A Zrinyi Irodalmi é» MQvé-lieli KOr Jóiul emlékünnepélye.
Aprllla 2: A Zrinyi Irodalmi él Mllví-a/ellKor licellia elOadiu (»>m;Jo lj|r»dr) a KasrinA nagy leimében este tél 7 irakor.
Aprilla 16: A Zrinv, liodalml él MOvé-aieliKOr iKeilia eliadiu (Jr. Triol*jy Zaiamondl a Kanlnii nai£ytenoébeo "" léi 7 órakor.
Április 23: A Zrinyi Irodalmi é» Muvé-azcli Kör liceália elöadiM (AV/emen Ict.rK) a Kasiinó najiytermébcn elte léi 7 Órakor.
— Hivatalos Istentisztelet március Idusán. Március 15-ín vasárnap dílelfltt pont léi 11 órakor hivatalos Istentisztelet lesz a plébánia templomban, melyre az összes polgári és katonai hatóságuk, a hivatalok és testületek vezetői ezúton tisztelettel meghívatnak. Az istentiszteletet Vargha I\'. Teodo-rich dr. plébános, szcnllerehc-rendi házfőnök tartja.
— Zadravecz tábori pDspBk Nagykanizsán Zi/drawcz István tábort puspok március 19-én este Nagykaniz-ára étkezik és másnap utazik tovább. A tábori pdspok fogadására az állomáson incg fognak |elenni a katonaság, város képviselői s a város katolikus társadalmának vezető tagjai.
— Egyed Kálmán temetése. CsUIOrlOkOn délután kisérlék utulsú útjára kacorlaki szalmafedeles alacsony kúriájából a vidék liétszllva-tás ösnemcs urainak egyikét: Egyed Kálmánt, akinek ravatala korlll Összegyűlt a falu egész népe és Nagykanizsa előkelőségének nagy tésre. A puritán, egész Petótit kívülről tudó r,icg ur 70 esztendős kólában hunyla szemét ftrók álomra.
Pontosan kilenckor kezdődik > mai Sajtó-Estély.
Kathreiner
Kneipp Maláta Kávé
•_ - :a
_ A Pálos-rend jubileuma. A
nt^oyar Pálos-rend az Idén (Ili kim. állásának liélsrázéves jubilcumál. minthogy Bertalan pécsi püspök 1225-ben alapította az első l\'alus-rendházat a Mccsck-hegy egyik ki-cinclkcdó pontján, melyet azól.i a szent Jakab tisztel,"téré épült templomáról Jakab-hegynek neveznek. A magyar kalolikuiság országos ünnep kcretélien lógja megünnepelni a magyar Pálos-rend alapításának 703-ik évlordulójdt.
Pontosan kilenckor kezdődik t mai Sajtó-Estély.
- Nagykanizsán is keresték Leirer Amália gyilkosát. A budapesti fókap l nysag értesítése nyomán az ország minden városába megérkezett Leirer Amália gyilkosának siemélyleirása. Tegnapra viriadó éjszaka a nagykanizsai rendőrkapitányság IS általános razziát tarlóit a város területén.
— Hazafias ünnepély az Urániában. Move főosztálya 15-én delelőn II Órakor beléplldii nélklllt hazalias ünnepélyt rendez Az ünnepély műsora: Magvar hiszekegy, énekli az iparos dslárda. .Mi nem felcdh\'lünkvS/atlimáry Istváíl költeménye. szavalja Horváth Elus. Ünnepi beszédet mond Kerezsy Qéza. Szőzat, énekli az iparos dalárda.
— A polgári leányiskola hazalias ünnepélye. A polgári leányiskola március 15-én délelőli tél 11 órakor sz iskola tornatermében a kővetkező műsorral larlja hazalias ünnepélyét: I. Himnusz. Énekli a leányiskola énekkara. 2. Imádság Tábori l» -lói.Szavalja Kcrc:a K. IV. I). o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondja dr. Horváth T.-né tanár. 4. Nemzcli dal Petőfi Sándortól. Szavalj! Itor■ ntlh E. III. b. o. I. 5. Rákóczi kesergóje. Székely vagyok. EneVli a leányiskola énekkara. 8. Tavaszvárás Tábori P.-tól. Szavalja Holczer F. III. a. o. L 1. Inedenla ének. Énekli a leányiskola énekkara 8. Magyar ének 1919 ben Sa|ó S.-tól. Siavalja Veszely I. IV. b. o. t. 9. Napnyugta. Alkalmi itiusági színmű egy felvonásban. 10. Hiszekegy. Énekli a polg. leányiskola énekkara. A karénekekel Miinliioná Mária tanárnő, a srava-latokal és a síindarab leánysierep-lőit ozv. Vajda Sándomé, a leányiskolái önképzőkör vezetője, a liu szereplőkéi pedig Marinovtcs Ala|os tanár, a liusknlai ónképzőkőr ve;e tője tanította be.
K, \'Z* II le. ">\'< >>-■.*-------------------
l.elüymiiiinle.lhitá-o^mclyvaCT
tiváhaiiyja a város utolsó B hstá|á „gy pótlásokat és lielyesblléscket rendel cl
Bámulatosan olcsó,
Ízletes és kiadós
_ Festménykiállítás. Vasárnap
I nyilak meg a fémipari srakUkolaelső-emeleti 4 számú lermében FVczety Belliié, szül Peezely Piioska les ő-művéizuó, Kelting Ferenc, és Noll rajztanárok egvMIcs festiiiény-kiálli-taU. Péczely Piroska mintegy h»«
portiét állit ki. azonkívül IcgslkciOI-
teiit) művel kOzltl néhányai, melyek mar budapesti tállalokon is Mkcrc-seu szerepellek^ A tártaira kfl On meghívó is meni ki, de a kiállító ti\'üv.\'siek ezúton is megblv|ák Nagy-kanizsa közönségéi a bizonytalan tjéig nyitva maradó kiállilásra. A festmények között néhány eladó is les- A kiállillst vasárnap délután 4 órakor uyiiji meg Kemgekn Béla, lapunk Iclelős szerkesztője.
— A városháza átalakítása. A
városháza átalakítási munkálatai serényeit folynak. Tegnap már megkezdték a második emeleti folyosó közfaláttak áltöiését ugy. hogy ez a folyosó is. mint az első emeleti, a Kazinczy-utcára loR végződni. Ez a folyosó-nieghosszabbilás a városháza eddigi részei! Összekapcsolja a volt Szabó- és Janda-féle lakásokkal, melyekből az átalakítás I ilytán hivatali helyiségek lesznek.
_ A testnevelési bizottság Illése. Nagykanizsa város testnevelési bizottsága tegnap délliett dr. Králky István polgármesterhcljctics lolcgyzó elnökletével a városházán ülést tartott. A bizottiág a levente-oktatás alóli felmentéit nrgadia a fémipari szakiskola növendékeinek, kik külön torna- és jálékórákat tartanak, valamint a 77. Szent László cserkészcsapat lagjainak is, kiknek killőn levente-csoportjuk van saját kebelükben.
Pontosan kilenckor kezdődik a inal Sajtó-Estély.
Szerencse a
Kávéscsészében
— A levente sport tér ügye.
Mint megírtuk, a varos a Teleky-ul végén lévő. az Ökör korcsma mel-letti telket szánta a nagykanizsai leventék sport- és játszó-teréül, melynek létesítését a testnevelési tötvény is előírja. A város a katonaságtól kétt munkaerőt az eddig mezőgazdaságilag használt területnek levente sport-térré való álalakitásáia Az állontísparancsnokság tegnap áliil a város vezetőségéhez s értesitetle, hogy annyi munkaerőt, amennyi annak a területnek álalakllásáltoz szükséges, nem tud rendelkezésre bocsátani, ellenben javasolja, hogy a sport-teret ezzel a területtel szemközti részen két parcella igénybevételével létesítsék, ami sokkal kevesebb munkaerői igényelne III ebben az évben csak futó-|iályil épilcnének ki. mert a törvény is azt a megoldási lehetőséget állítja Ml, liogy a levente spotl tereket t"k„a-tosan építsék ki lel|cs, minden célra megfelelő pályákká.
Pontosan kilenckor kezdődik a mai Sajtó-Estély.
— McgrSgzüit tolvaj cseléd-leány. A nagykanizsai tendórkapi-Anyság üt izeibe- velte Pohit Máiid kiskanizsai szárntazáiu, Nagykanizsán szoloáló cselédleányt. ki egyik munkaadójától 800, másiktól 500 ezer korona készpénzt illupoti. Mikor ezek szatka természete miatt kidoblak, uj helyén a gazdája luilta nélkül annak nevére egy pár cipőt veit magának liilclkc. Mikor az csel kitudódott, innét is elküldték. A rendőrség tegnap őrizetbe velte s kihallgatása Iliin álkiséitctte a kii. ügyészségre.
— Bérautók viteldíjának sza bályozasa. Az államrendőrség nagykanizsai kapitánysága átiratban liivla lel a város vezetőségét, hogy a liér-aulók viteldíját a város területére kihaló érvénnyel hatóságilag szabályozzák. Ezldeig ugyanis az a helyzet, hogy a hérautók tetszés szerinti viteldíjat számíthatnak. A várost tanács az átiratot legközelebb tárgyalja a hérautó-engedélyek kiadásának szabályozásával együtt.
„ Értesítés I A mai naptól kérdve a kcr.yétárakat kilogramtuonkini iO komijával les/állllolluk Kiraly-Sir-jözde R. T. Gőzsütodéje.
_ A Budapesti Filharmóniai Táisaság 45 tagból álló zenekart-Itak hangversenye március .\'.tán \' Polgári Egyletben Titlcl Bernii vc-zénylclével. Szólista SzeniRyőrgyt László. Jegyek Szerb Ernőnél
_ Ingyenes sBrkóstolól .RrtomT elnevezés alatt forgalomba tiov* sölétszinü idéuysörünkből f. ho IMn vasárnap délelőtt iOtkóitolol len-dezunk a következő helyeken
mumenschcin Már (Csengery-tí) Kardos Vilmos (Vaskapu) Kein Oyulu (Ipartestületi veiidegIS Kelemen Károly (Polgárt Egytó) Kiss Emi (Korona étterem) Kumin Ferenc (Amerika) Pelrics Ferenc (Király-utca) Ritscr Már (Kis sörház) Simon József (Kiskánizsa) Özv. IWu Lajosní (Kaziiiay-a-l Wirth János (Rózsa) WoÜőí Jenő (Kazinczy-utca)
Király-Sörfőzde Résivénylársúsk
Mentor Biztosító Részvény-társaság. Magyar élei és bizlosiló intézet kartclen kivtil dijak. 25 éves intézel. Pacsai. w ti alsólcndvai járásra ag.lts selőt keres. Ajánlatok La aege^ Vczérügynökség címre küldendói
Mindenkinek fontos, minél olcsóbban
ségletelt. FUipp Szombathelyen a saját elsőrendű angol-lló.zoknik ^ női harisnyák D. M. C. « k t 25.000, kötött kabátok és í0íi 890.000, kötött mellényes koronátva kerülnek.
Ma és minden este Wjg
Balogh Károly |lir"""ílt r,„«K> hangversenyez a Korona élte
= Schwarcx Be«l „ 4s női divatárukban legszol"\'"" 1
Kl8*c!t.rettázlk ön 1 ^
Janina papirt.
\'A.

íywmárcius 14.
ZALAI KO/.LONY
A Balaton
Mii SZIOET1IY Kónly <>\'■ rltoMM
M W (2)
Bizonyára csak kevesen tudják, J- a Balaton, a^magyar tenger,
aír rég 4ta
n\'iinden féle nemzet
kedveltebb nyárt larlózkodási he-ín A legnagyobb hírre letl Rómaik*. akik a forró S hónapokban Aiuiqincuniból.Sca-még Kómából is ide ffhozy itt néhány belet töltsenek. Sstus császár és\' udvara, később ff^nem egy esztendőben töllölt Hl néhány hónapot és a tó ennél La mint Petronius a római udvar hadvezére és kedveltje beszéli, nyaló 3 római patríciusok találkozó Mve volt. A somogyi oldala lakatra, maradt, i« csupán vizi \'"abrakra rendezlek vadászatot, mig az „í„ Btai oldalt Keszthelytől Balatonfüredig viliik és kéjlakok lepték :l Keszthely körül a Fenék állomáson levő mocsarakat kiszántották, rabszolgák egyengették az utakat és pusztították ki a vadat. A legrövidebb illó alalt keletkezett Fenéken kis colónia, mely állandóan letele-Mdett és földműveléssel és állal-lenyísztéssel foglalkozott. A páduai lakolxi Alessió írásos feljegyzései szerint a Balaton partján Augusltis császár alatt több mint 20 ezer ember lakott, akik Aquincumból, Scirabanllából, Aituileából és Kómából jöttek. Különös előszeretettel laklak a római palriciusok a mai Badacsonyban, mely hely Néró alatt a legrettenetesebb orgiák és bacha-náliák színhelye volt. A Balaton Augustus császár halála után, ki Fenéken még egy circust is épillc-teti, melynek romjait csak röviddel ezelőtt ásták ki, a római hadvezérek, méltóságok és senátorok ttdilló-kertje marad. Ha valaki nyáron neliány hetet egy barámfi társaságban zavarlalanol akart eltölteni, ugy a Balatonhoz utazóit. Nstó alalt a Badacsony jött divatba, mely-helyet Buleának hívtak. Neró ki vagy 3-szor tartózkodott a Balaloii mellett, egy kaslélyl épittctell magának, egy diszbárkán kisebb-nagyolib utakat telt a Balatonon és a Bakony Erdejében vaddisznókra vadászott. Búiéiban gyilkollatta meg Neró nagyanyját Meneninál, mert életmódja miatt heves szemrehányásokat telt n«ki. Bulca valamivel később tűzvésznek esett áldozatul s többé nem épült tel. Aquincum és Scarabatilia hanyatlásival a rómaiak épitette helyiségek is elhagyottak lellek. A népvándorlás idejében és midőn a szlávok telepedtek le a Dunántúlon, a Balatont ismét felfedezték. A rómaiak tartózkodásáról a Balaton partján számos lelet tesz tanúságot.
A fenéki, badacsonyi és györöki ásatások nap-napután több .kincset és ereklyét" hoznak napfényre. Így találtak paraszt gyerekek ásás köz-ben egy római villa alapfalaira és számos tárgyra, mii a keszthelyi tnuzeuniban helyeztek el. Badacsony-tál is sok elásott tárgyra akadtak, különösen érmekre és urnákra. Néhány héttel ezelőtt Ferrera Ferenc tanár vezetése alalt a mülörténeti múzeum egy küldöttsége érkezeit Kómából a Balatonra, hogy a helyszínén gytljtsön benyomásokat tanulmányaik számára.
Na most, mélyen tisztelt hallgatóim, a Balaton, kullurtiVtéuelnií-Wn sok-sok éven ál itt pontok leendők, mig végre a magyar kultúra fejlődésével ujra felfedezzük a Bala-
tonunkat. — Iliinek csábos varázsa megkezdi hódító útját az irodalomban, zenében s az odazarándokolni vágyásra a Uniósok kutatásaira s mindenre ami etóre viheti érdeme szerint kincseit hazánknak, költői ihletű fiuk nevelkednek szépségeinek lelki varázsának hatása alatl.
A Veszprémben szüleien Ányos Pál családja badacsonyi származású, ő is sokat járt itt, s itt pendítette meg lantját, az itt nyeri lelki behatások között fejlődőit ki ctegicus hangulata, mely kifejezést nyer gyönyört! verséhen.
KÖZGAZDASÁG
Szomorú csillagzat mely bus íti&Srukkal Játs/ol a cscmlcscn cscrgó patakokkal! Csak le vagy még ébren h.ihl-.-uta\'.ui; ikk.il. Miknek szivek viszik. s küzkC.dik bajukkal. (Folyt k<>v.\'
TÖRVÉNYSZÉK
Ujabb feljelentések Gömbös Rezső ellen. A volt pacsai jegyző Gömbös Rezső elleni bUutlyyben — melyei már részletesen ismcitettünk, ujabb és ujabb feljelentések érkeznek a községből olyanok részéiül. akiknek befizetett illetékeit elsíkkasztoita. Gömbös ögye tnindjobban dagad és óriási munkát okoz a vízsgálúiiirő-nak, aki a sok károsultat és tanukat-kiliallgatja. A törvényszék vizígáló-birája tegnap ujliól telhozalla a (>>g-házból Oömbüs Rezsőt és hosszabban kihallgatta.
A gyermekgyilkos npa főtár-gyatdsa. Ismeretes Kráaifz J pclri-ventei földműves bllntlgye, aki r./r<-anyjának Mclmi\'re kell leánykája! egy esapással lehlMe. A biulaiis gyermekgyilkos bütiiigyének fitár-gyalását héttőn tartja a nagykanizsai törvényszék Kenedi hülllctó-tanácsa. Az izgalmas főtárgyalás iráur élénk érdeklődés mutatkozik.
Olcsó anyagbeszerzés. Riulány József bognarmester a iniirgáupuszlai uradalom alkalmazottja, tiával itju Ríldány Józseffel együtt különféle bognármunkákat, kerekeket, síi), Készítetlek. Ezekhez a munkákhoz az uradalom tulajdonit képező fái használták fel. Az ilyetén módon „elc.rn" szerzeit anyagbél készüli bognár-késziimétiyckei cladiák Balazs J .zset ujudvari gazdának. A dolog azonban kitudódott és az uradalom LVien-letie alkalmazottját, aki tegnap fiával együtt sikkasztás mi .11 került Mal-scncnbaelier Edvín dr. firvényszekl egyesbiró elé, de vádlottként sz.?re-pt-ft Balázs Jőzsel is, aki a más fájából készült dolgokat megvette.
A törvényszék a bizonyítási e.j iras befejezése után Kudiny JOzsctet es Hát sikkasztás vétsége mi itt inoin-llárom lieli fogházra. Józsefe
pedig tulajdon elle n ki ugas imáit 8ÜO.UÜJ K pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős
MOZI
Uránia szombat-vasárnap :Hent zaui Rapcrt, a Zenibi í->goly folytatása Világ: Mr. Rádió Albcrluu leg-! ujabb filmje szédületes bravúrok sorozatával. Vasárnap kor hazafias onnepély- Hétfőn » 1 órakor: Kiss Marton eh-v.iisa
Magyarország multévi kül kereskedelmi forgalma
Mit hoztuk hc és mit vittek kl tavaly Magyarországból ?
u„\'var kereskedelem külforgalma a <cilc!uii szerződésekre irányuló kor-niá:iy-lcveken>ség kóvctUczlébcíi az 19M \'v folyamán jc:it6sen emelkedett. 1
Ausztriáki\'i bch-./lunk paimitszüvetekiS 29. gyapjúszöveteket IH. pamutfonalat 15. Kya^ju!->:;ahl 7. p.ipir-árut és kikészített b\'nM lo nnllin aranykorona Sitiikben. Ausztriáid kis/viliit ittunk lisztet 45. kenyérmajj-vakat 3 és fcJ, takarmány-babonát 11 millió nranyk. roiu ertekben, lizek természetesen a kivitt ct Ixliozott tóbtí Árucikkek, ezeken kiviil a/.iiiK.tr. •..^j \'állat es baronili-exportuak teRnap>otil> részét i^ Ausztria vette fel. Kivitelünk több, mint 50 százaléka lisí.tre és ^ahonnra jutott.
a l>eliozatal. Inként szövet — nic^lialailja Ausztriával való import-forgalaiuitkal. A behozatalból Hl millió puinuls/óvctrc, 2.1 millió papjuszövclekrc, 12 lel millió patuutlonalakra. (> millió uvapjulonal3kro eseti.
\' A fu.impi.il Romániából J7, Csehízlo-v/iki.Mx\'il 27 millió aranykoronát tett ki. Cm\'U .rs.-A.Jv\'tl ezeken kivUl főként kóíze-nct, \\aservd, kikészilelt bórt. liveg- és vasárukat, gépeket h>>ztak be.
A Cseli .rszAn K-lé irányuló kivitel is ter mészetesen lóként gatjona és liszt, 93 millió aranykorona értekben. F.bból 47 millió esik livtrc, a tóbbi kenyér magvakra. Üzen-ktvUl k-\'-zel lo millió aranykorona ertekben \\ illek kt Mjnyaroíizigból Clíhországba v,i|;ó- és IgAsálíatot.
Uo:.iáni.il^l lát és ásványolajat importál tünk. iin^ kivitelre cukor, vasáruk, sepek, "óvetek kcrü\'.tck.
Ju;..sziaviaiH.t la. vasérc, kemter, moz .. iwok. vaiiiti kocsik s órléái célokra bu/a érkezeit, i vp^utra kerillt vas. ncmc»1em .•Illa:i:n-.>igi lolwártmányok.
Neiuct-.rsiáglíol s/\'.vct, selyem. Olasz orszáclH.l textil, ik\'li^yüiuólc?, rizs, nyetr.-Imr. Len.iyel..rszágtx.I szén és ásványolaj ét kezeli, mig u^vaiK/ekbe «iz országokba cukrot, babot, vágómarhát, müselyinet. i\'v.ipiul. villanurssáKÍ cikkeket atltunk el.
AngolorszánbM szftvet, nyers kaucsuk, rraiuiaors/ásból automobil ók, szövetek. Hollnr.tliálxM oiratlék, nyer.Mt :h.1nyf kakaó, kávé került iKhozalalra. Ang-lorszigba leolt baromfit, nyers ^vapjul. rran.\'iaor-sx.\'wba juhokat, lolt.it. orokol, Hollailiába •asnii kocsikat, iloliányt, bútorokat, dma-uokat szállítottunk.
5-G százalékkal emelkedtek. A többi piacon Danubius, Beocsini, Magy-ném. Mező és Telefon állottak az érdeklődés előterében és nyereségük óval meghaladja az átlagost. Keresk. 1. továbbra is elhanyagolt. Árvesztesége cca 17.000 korona.
Utótözsde
Az irányzat barálsáRos, de iizlettelen. A prompt és a prolongált árt. közt a IcRtöbb papírnál aliR van különbség. A Danubius prompt árt. a prolongált letelt alakult, sasici 1790 (isrt>), Keresk. B. 1122 (128). Cukor 2240 (260). Georgia 2&> (290). Pesti H. 2700, Urikányi 940 (<«)), S/ászvári270. Kohó 320. Magn. 1720. Kószán 3180(^200), Bcocs. 10 0 (1025). Fc-yver 700 (705). Danubius 2Ó50 (flüO). Nova (?8).Maey.H. 403 (4035.■»)- Kínia I4<> (147). Silgo 5ol ^52),
Telefon 140, Magy-ném. Mczo 119 (120).
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.640— papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
V* uták Dev Isik
Aatol (oal 3»4\'<>> JI\'KC Ani\'.iiim U770-10MÍ
C«lS kom a ll.«2l« 0«lc<i« IIM-llbt
Uloli Uo\'.lll UJ1 IIW Bn\'-la irHt-\'.iiu
rt» or«ro BukOMl 3ÍMS4
],\'<< }7U Btfiattrl M HI456
Mv.:.u4ll 2IW0 28MI K.op«Bkl(t lasoi-iws
Ul JSi-JSt KitiatUala I10IMIIC4
ttcs^t lendoa StSOC04<7000
Líra Mflaoo 2r\'.t SM7
B. i> lo k UOI H» K«»,\'Oti 7»«>7J«70
Outi >.l. 1. IUI li-tuitó rnu J7HWM
(Izi .. p»if« JtiS-HM
s»*;»i I" V i;;v»-!5«2 SlASIt 6Í1-Í25
•.« 01 I;Í:5 SliXkhaiM t»4» l\'ii\'3
Mliaa 1.. U*«J II013 Wl*a IŰI 4Í-IW04
\'t>«t l.\'U4 ZOiUh IMN* i»2
"».. divatárucikkekben
\'" iegreo pr««
FfiU
Sxomolónyi Gyula
S..\', laclltlO
Burgonya - export kedvezmények. Országunkban felhalmozódolt , nagyobb tmrgnnyakíszlelek külföldre I
való szállítását clős\'cgílendö. az Or- , szájos Mezőgazdasági Kamara kérte a kerc.keJelemagyi minisztert, hogy | .1 külföldre irányuló burgonyaszállít-Hiányokat olyan díjkedvezményben részesítse, mint a fővárosban fel-aJutt árukéi. A kereskedelemügyi miniszter a kérési teljesítette.
Vidéki érdekképviseletek nagygyűlése. Az ország vidéki ipari cs kereskedelmi érdekképviseletet márc. 22-én délután 3 órakor a budapesti kereskedelmi és iparkamara nagyter-mében országos nagygyűlést tartanak, amelyen a fogyasztási szövet<ezetek, hatósági üzemek és alkalmi elárusítók tulrengese ellen foglalnak állást. A gylltéi határozati javaslatait memorandumban nyújtják át a kereskedelmi és\'pénzügyminiszternek.
TŐZSDE
, A mai értéktőzsde irányzala nyu-godi Üzletmenet mellett barátságos volt. Már nyitáskor is a tegnapi zártainál magasabb árfolyamuk kerultek felszínre, melyek a külföldi kedvező liirek hatása alatt mindvégig tartották nívójukat. A bécsi szilárd |Cleil-tésekre tólcg a kllli=z és az arbitrage papírok tudtak elérni 1-2 százalékos javulást. A szénpiac továbbra is igen szilárd. Urikányi és Kőszén
Zürichi zártat
l\'li\'i londua \'Z18J\'-. Ntiyork
s; . i ...ti 7S1S-. V.allfi(iO Í102-50. H„. ,. tiflln t\'íi\'óO, Wien .300. S^ll/.. J I-\'IO--. UuJ.pííl 72" . V.ito Itt ,J, Üuk.icll Z55 —. Deklid RiS.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
n.wp m. Ugeip n>
B((l ......i!!0|9a» 98KI9815
BÍra, .......5!S0 S7« 5808 5828
............... 1631 tólSO 170251 (7025
Ncwyorkbaa 14.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezmi íívkoronit 6JOO - 0300. Ulkoronti I3.ÍO0 126A forintos I6.i00--I7.000. 01-ko,»„t. Ó2 0J0 32.500. "lajriny ^OM-Í9MI0 many hu,Zkoioni. 315.000 J16030.
pi.itu aio.ooo -mooo.
Terménytőzsde
i trlnyzal UnyhJ volt. tluzib.m alig néh.lny I v«™\' hdiill eUdlKl, írj 5000 koroniv. cscll. IÍIZ* iúl tartotta mJK*t. filíR 411omísl í.uljan volt kcieslel A I06t>l (i«kck mír-sfktll in^u szenvedtek. Tenserlben ek\'s j éltok vott a foíííloiu. Tenged í> koipa ZÓOJ koronával okiobbodlak
Unu llizav.76kg-oj515OJO 517500,7a | kor.s52jO» 527.5W. egl^b vtd. 76. kj^M I 5Í2ÍJO -515.000. \'8kg 0»522 5.30 —52ajOCW, mi. 430 000 1 35 C03. >tkli|» .SOaXM-470 000, UkarmÉny 4l|>n 360.000 3831»0 ul lengéit 210 003 - 245.000, k0le.2W).OCO •mm korpa 215000 - 217.500. ab <05 000 115.000, tneerna 203,000 210.000.

SertésvásAr
Pelli.lt.a 079. melyből eladatlanul vluie-maradt 450 dil>. F.tó.enJÜ 21^00-22000. lieJeil 20000 21.000. izeOell koiép 15.000 -20 000. konnyU 17.500-18500. elrfreníí Ver 20 500 -21.000. inisotlieiulil 19.000-20 ÓOO angol SUIU5 20.000 -23.000. ""Ionra; íagvta n 25 500 -24.000. «tr 26 000, -27.0M leffi\'ioll Ilus 27.000 -28.000. i.alonnii Hl-KIIÍS 25000 25500. A visir lanyha voll.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar ís Könyv-kcre.kedéj RT. Nagykanlzaa
fa, szombaton és vasárnap
dlT7nóT^7ös vacsora
tesz. cigányzenével a „Kéményseprő- vendéglőben Raffay Fereno vendéglős, Klnlzsy-utca 4,
% ZALAI KÖZLÖNY
1925 március 14.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti töxsdc délután I órai záróárfolyamai a következők 1
lUul Uo>d fc»ok M»gT. HIL JihílOt Lwxlall. Of.-M. b«ok 0»il/. MlL B*okv»r*la röUktUJb. Htrnai MOfv. III. J. b.
M -Ci<b Ipsib.
XKHM
Mifji/Nla*) Kíip. JíUilórf Vl.eii 61 ok
NIDI. b. <1 tik.
Kerub. B I
UpóUÍ.Ml
rfirlioil
X6bin,.l T.k.
A\'UL Tik.
MoktJr
Mi/tl $UB
EI.1 M. Slll I
rcs<ut
M»iy -furili
Malmok
Boii M. Coecoclte 8<»<.(i.b«l Bvjap «ilt Huatl/U Kí\'ilj miltn
VlktAU TOrCkantlra Tr DtoubU
Btn/Ah
Bmttt
BK«III |
Sn oiljf.
C*au«t
SliílVáll
Ko4fl
Oő.t. thucfci
M<{e«iII t;
**tr ••pb. Ali. KUHa r, N»0MI«>)I S*l*4 !
(Julin) I I
Nyomaik
flvÁKMl UJ.
r/«nk.|«
47 U I 0
mto
Rítil
Stipbiatum UjUgCura
Vualrit
Ur. |
Oíid. <MW i
kc
Migyu .{ti 8«tj» Um
Mm*
Vtxyipu
V.toeo*\'
Hlmi
ftotutuiaa
MUfch
W6rq«
l<*W IS 1110
Faipar. E«y«i. li
a»l:m<na Kfl<&it>4ojil
N«niiU li
Ofí
Rliblnyil SIIÍV\'CIÍ
Ntifcl |
Vlkt. bulof
Alinttki I Macit
MfU.
A;\'»I«hiui
Tfail 143
Cakorgytrak
Dttcctor 4«{
Cuk(rl|>«i KH
Oforcli ÍM
Mttíb. <»U* 121 Stuur.tr IIU
£l«lm\'ttCf«k
ünllni —
Püi^\'il 53
To»«)i bvf M
HUkucik. 21
Oki. VlllBBOl
Rt*. I<*4 MO
Jeti HU 0 7
AIL gil IOH
Sí( 4* IMM
Kilml tSr
Kifli,
Vt,b p >
K«tt.» ib Co
tff.Ml.y.í,
UubalpJI
JiíUo.Uk «£•>«\' .lllli | Vt»l!lf«í t(>ll
I l|IIUJUl luki
Tftlll
oÍJALI,
Sií.CYÍU
V4«lf

Haa«. miutgj, S*Jk<« l>i ..
S.kü Mkriajl
XtMaKUk
Do.í-11 |
Oaoual
iatcmuia
Bli.ll Bial Huitll Oyi.l Mi Cc/vla IUm
r<p<jtpii "itt*
Ma este
hurka vacsora
a Szemére-utcai korcsmalielyiségbcn Kitűnő fehér és vörös pogányvár! borok 12.000, 20.000 és
25.000 K litcrcnkint Szivcs látogatást kér
FEKETE LAJOS
korcíinifoj.
Apróhirdetések
Eladó háx .u0nn.1l elfoglalható 3 wo-báj tij szcp h.iz jiilinvoj aioii. Szlgtiszl Ingatlanforgalmi Iroda. I\'ú ui S. 391
Háromszobás modem lakást mellék-helyűitekkel cs Ichctúlcg kentei azonit*!r.i v.iRy áprilisi átvílelrc kcrcick AjlnlatoVnt .Vllí.iricgyed\' Jelibe alatt kiadóhivatal*
kérek.___________771
Jómód li házaHftáyokat dlszkrelen kflz-vctlt N.ijíl!á/.iv$i>;kt)zvcHlő li<d.i, Fő iil 22. f.t\'. clc/.cs ilblte tcu^zeilnt. 78* Apritis I-ic 2 elegánsan hutorozoll szoba eíctlej; konyhaliasziiólattal kiadó. Clm a kiadóban: \' 771
Miltónyi-cipot vegyen!!
Eladó, vendéglő teljea berendextocl, berbe Is ktadó. Simon Józseí Kiikaniír\'ci OfMi^ u. 2a. 773
9000 ék 10.000 koronáórt
klIOoö fthír tt tlltvr
asztali borok
lllerrnklnl tapintok SOMOGYI TESTVÉftEKfí tL
Matr*r-ulca IS. Tíltfon 4«B. ti.
Eladó nippek, dlsiMrgyJk, olajfcJtmé Viyek. könyvek, compcíícrvi\'ce. eiUsicaieHe. háwnil.iUan lcad.ir>nnabiwok. íMrv.nNir-teped\'V hintwiikukaró. u) 3ű luxi\'wip\'i, nötbun\'ij. ruhák t* e^vtbek. Sui-ár ut 27 Oéíutiri 2 • 782
Kcrétik lehetőleg tlínirl nyclvtu-di»»al blrv» kt»a>«on\\t kfl kJs Hu jjyerme-kemUe/ Cim a kljdóhivaUlbaa nic^lud-
haló.______802
Vető c» takarmány bur^oava jutA nyoMii c! idó Mim>adyiilfa 18. \' 785 Pivári-utca 0. st. alatl Icvó hkiso-m.it clrjei- lncin Kunlxtiii ugyano\'v^n hkíi*-Ml. Hívebbet Felkér ü»;o»<,it. I\'ivádu.6.
Vasutfcló 2 házhely jutányos áron olaidó. Cím a kiadóban. 770
Fajtiszta Foxlcrin. kntyj juMuvoMJI cl.id.i Huny.idy u. 18." 78tí
Díjtalanul
csupán csak a tarifális köli^ck felszámításával
helyez el
az Összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a Ixlílnyminisztérium állal hStelcsitve eszközül
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 5U1 o kedvezménnyel a
llüUH li. I.
nagykanizsai liökja KIRÁLY-UTCA 40. SZ. rígi [H\'^Uval ucnikOit r TAvIratl úo-U.iil Telefon 338-3S3. szám.
URADALMI IE1ESUEII BUíiSDSfi
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbizásbtil előjegyezhető:
Pollák M. Emil céB..ii, iCiEiissy.u. 2|a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefonelőjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Legolcsóbls [bevásárlási forrás
Szántó Salamon
divaiáruháza
Erzsébei-tér 22. (Strem és Klein ház)
Telefon 249.
= cyqi
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölné, tekintse meg dúsan felszerelt raktáramat
Ftji\'fiszüvetcklion . . . . K OO.ooo tul
Női sima és.kockás^3; szövetek „ SO.ooo „
Jóiniiioséfcü vásznak i . }i I6.000 „
Agyhuzatok . . . . • . „ 20.ooo „
Mosódeiénck . . , . . . „ I6.000 „
Kaitonok , , , • * » I8.000 „
Delén kendők , . . . . „ l5.ooo „
Koszfiini-kclmékbcn, tilaniint olsőreudü zefirck
is scliroll-siitbiiokbiui óriási választék,
maradékvásár!!
ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük a nagyérdemű közönséget és t. rendelőinket, hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonságaink,
melyből inérlék után készítünk a legújabb divat szerint kedvező fizetési feltétetek mellett uri öltönyöket.
Becses párfogásukat kérve
LiDITT ÉS JOÓS szabómesterek.
Angol és francia
szépirodalmi lapok: The Spliere - The Skefch Tiie Tallér - The Graphic Jellow l.a Vie Parisiemie Le Sottrire k.ph.tdk
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kOíiyvkcr«eie<<íifb<n
Hévéi, teát, kakaót
csakis megbízható, közismert cégnél vásároljon I A Meinl-cég cikkei —-^ közkedveltek és híresek 5, 10, 15 és M kgr.-us postacsomagot bérmentve szállítunk. — Kérjen árjegyzéket 1
ftííeinl Gyula r. t.
Budapest. IX. Dandür-u. 15.
Szenzációs poloskairtás I
ZOdrb Novoii.fycrty. WJ.m. VUrtJ. mit. p.lík.1 E. V11 á 18 * « b & a . 1 o ni. ZKLMANOVtTS DROOBR1A. BUDAPEST
VU.. Wc...lcny[.alc M. 111
gr
SAJTÓ-ESTÉLY
Rendezi a
ZALAI KÖZLÖNY izerkeizlíiége
1925. évi március hó 14-ón a Poljírl Egylet &oz« aaitlill btlfbigciten
Irodalmi és művészeti est
.Március 15-ének apotheozisa - s a jövő ál
Utó allrK04(kui Ili
<i <e<kk«l
Az estély kezdete pont 9 órakor
9 órakor a leiembe vciclö ajtók belOlró) lic/krrilnak s « kísón jövók a mii»orn»k csak cUÓ ő/Ama útin nyernek bct>(K*i(4»l-
Helyörak: Páholy 6 személyre 250000. I. hely 45000. II. hely 35000. III. hely 25000, földszinti álló 15000, karzati álló 10000 korona.
FeiailueUttk _ _______ _________
kvuSnOU! r^tdUlllik j»8>«k «Hr« riltbit i\'« a .Zílal IWzlíny- W»dó-H.\'iljlibin (fő ot 5.) i r. 9 tt, d.o. J-» kOiin eilíly rín\'dci miljorJl kfl\'Oo progum-K"\'\' ismertílal. oely kóivtlUoOl ti tlM*
elvit ktrQI klonliwi.
Nvomatolt a Zrínyi Nyomdaipar éí Könyvkereskedés R. T.
nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezfli:
Ofenbeck Károly),
84. évfolyam, 61. szám
Nagykanizsa, 1925 március 15. vasárnap
2000 korona
S«ritfHt6sé<j és klsdóhlvMal PA-ut 5 [attrntban-Tele Ion 78, nyomda 117. ssAm
Felelés s*erkes*tff ■ Kempelen B<Ma
PMflzr\'étl frt: Egy 30 CfX) Vwúm Hiir.m hrtti..... ..... 90.0C<) koron*
bil1ncstörő március
A magvar ifjúság legnemesebbjei a tavasz pezsdülő vérével ereikben, a magyarság szent is tiszta lángjával szivükben, lelkükben pedig telítve a magyar mull dicsőségével, az fisuk szent hagyományaival, határtalan sza-\'bídságszeretetével — mindenre elszállt tetlrekészséggel a Múzeum kertjében összegyűltek, férfiasodó izmaik megfeszültek és fiatalos elhatározással lefejtették a magyarság kötelékeit és megcsinálták a legnagyszerűbb vértelen forradalmat.
Magunk előtt látjuk a Muzeum lépcsőjén szavaló Pelőfit, halljuk a feltörő magyar szabadság utáni vág)\' szent riadóját, a „Talpra magyar !"-t. melynek pattogó, tüzes, gyújtó szikrái lelkünkbe halóinak, egész bensőnket álal-járják és gyenge testű ifjakból elszánt, bátor oroszlánokat teremtettek.
Látjuk a magyar március tüzétől égő ifjúságunkat, ezt a drága, biztató jövőjű, reményteljes magyar ifjúságot, melyet a mai napon keblünkre ölelünk és akinek büszkeséggel, néma áhítattal a szemeibe nézünk. A mi magyar klénódiumunk márciusi ifjúságunk I
Látjuk a szabadságvágytól remegő embertömeget a régi országház és Muzcum-körulí részen, amin az ifjú magyarság lüzes nj#tvei mcfiszáljják. Aszenttiiz lovaterj fí lobo/i lángra gytil-laszij.i i ■ni\'it\'.y haza minden li# És Jnunk-ínnyek lepik el az arcok;! w \' templomokban felharsan «> hála Te Deuma.
Mert bilii|:stőrő március — 1818 tnárciiR 15-ikel A magyar polgári szabadság, a lenyűgözött gondolat felszabadítása, a magyar saj\'ó szabaddá tételének, a magyar nemzet egységes megmozdulásának pírosbelüs, szép ünnepnapja.
A márciusi ifjú magyarság felrázta a tespedőket, az alvó at, á szunnyadókat, a bátortalanokat. a kisliitüeket és izzó hon-szeretetük uj reménységet, uj bizalmat, uj életet öntött a csüg-gedőkbe és merész elhutSrozá-sokra serkentette az elernyedt,
kábult, szárnyaszegett magyarságot. Petőfi, Jókai. Vasvári ..ifjúsága feltartóztattam)] mag\'-val ragadta a magyar nernzei fiait és a cselekvések mezejére szo ritotta. „Rabok legyünk^agy szabadok — ez a kéi^^wV lasszatok 1"
És a Szabadság. F.uwRóséu és Testvériség niagaszj^kj\'ér szavai alatt szent tcstv^^Mo\'n összeforrott Hungária tWz\'WV keblén a s.inyargaloll htfMtiin den igaz, hú és bcc^^B 111 j német és tói, r.l^^láji. | jobbágy és nemes. Ijdölt a ■ nagy válaszfal ur és ^^tttkö , zött és sehol egv véiáj^Pogv erőszakos cselekedet CHTháh-ima és örömkönnvek^BfclsM. budull niagy.ii leslvM^^Btj in fis csak cpy gomWw. cgv érzés, egy v.igv. egv akar egy eszme hevítette, lelkesítőt, gyújtotta és forrasztotta ö«szJ _ magyarság szívét-lelkét: a Inzi és a hazaszeretet
Am azóta lielvcuhetedszer virradt fel fölöttünk ama nevezetes és örökre felciihcMIcn március 15 ének évfordulója I).\' M mire jutottunk, mivé leltünk, hol van atyáink •-veul öröksége. .unit gvennekeinkn-k lova kellene adnunk? Hová lett a szent főid, a magvar hegyek. Erdélv bércei, a Bánát zsíros földj.-? Ilol van a magyar együttérzés, az eszményi önzetlenség, az igazi honszeretet ?
Koldusok lettünk, kifosztva az országúton, sebekkel boriivá és nem jön irgalmas szamaritánus, ki a megértés olnjkorsój u nyílj-taná nekünk. Vad tesiurháboru dul soraink köz.MI és sokuk
homlokán olt fekelélik az ois;ág-
roniás sötét Kain-bé\'yege. A hazaszeretet mindenekfelett álló magyar erényéi leszoritotia a rítt önzés, elgáncsolta a kapzsiság, uralkodóvá lön a bírvágy es
orgiáit üli a bűn. Vájjon, miladha-
inuk elő mentségül apáink szemre hányó, feddő, ve.-ékis \'™tó vádoló, szomorú tekintetére?
Váljon, jóváteheljük-e még a multat, kiköszörülhetjük-e még a csorbát, elégtételt adhatuhk-e Abel kiontott véreért?
Am lelki szemeink előtt meg- | elevenedik egy ködfálvolns tivoli . kép Mieink .-lőtt látjuk az ifju magyarságot. Egy ujabb Hlincs-lörő március ifjúságát. Ráismo-ít^fe. kiket az 1818-iki .^Biu^^^PtcH\' szellemében.
Iliiében, tiszta erkölcseiben f.ln^rlWnk é« fel-pvullaszt\'.lhik Petőfi
Sánd-r. lókai^^PVasváriPál
izzó hazaszerelét. Ez az ifjuság hozza meg nekünk az uj bilincs-lörfl márciust. A lelkek reneszánszát Ez. leszi jóvá az apák bűneit. Ez szerzi vissza az ősök szent örökségét Ez javítja ki a Irianoni határokat. Ez liizi ki a Kárpálok ormára, a csiki hegyekre az apostoli kereszttel ékesített magyar Szűzmáriás lobogót.
Kedden^Ézdik misq a választójogi javasla^rdemleges tárgyalását
A bizo
nn«nxi
tnrrok
m
tArnvalA* után dönt ellrnzík a Jfrl.-iiünArót — A ríni főrendiházi [hfiszélcne - A győri wálnsztAa
• jK\'lt, ItlArdtlI 11 I (épviselők vá-fnvinv;islat lir-|.vilK»ii HkH\'iHW- tii".llfVg már-ini• 17-ín A\'ak.-\' a Wp-
iW^M blzott-ágl ter-m.\'bcíi lll.\'-l llVlveti "rsvis-[vnlWJkíp l\'eWk vá1.r?rt\'áról szőlő ^^ ,.|nt.,l lárevalfHí.
JWután tehát a nemzet-tÖiaK&\'-.-t^-\'íl W«>ttstg.i megkezdi az ul vát.15Ztő|og érilenite-gr« Hrcv.ll.-Mt A 100 powlu«-[vM <tiő |avn\'t.it vitSji annviv.il is n .gynhb ér>l.-kl.V!(s\'C t.lrtti .t s/ámol, llirrl a pn«siiv rllcníék chlM? a bi-zointáBlM kikiildftli kii tnslán.ik k\'-tentéw nlapján, a vita tH\'fi\'iczfse útin dAnlnirk l"vál>bi niasalsrlá-snlír.\'l s rsolle:; javasolni fu-?iAk a dfm.-krolikiis hl.ikk inlWbi/\'HIrf-pának, li.\'KV a pmwiv ttttutek trr-ji\'u it /\'arliinipnlhr és vcjo\'en
rcs;l a v.1tn«trt;,>Ri jiwl.H pt-nim l.\'.rcv.llásán
belföld! hspíek
;\'ila királyné betc(t. A beled I Zitv királvni orvo -.i tanácsára ideíR- ] Irni-ttn a« I- liWüyck z..ny.il inté-zolólw WlHiik. OycrmeW i lequci-| ti.\'.i kjslclyliin maradnak
Budapesten keresik Leirer Amália gyilkosát. A főkapitányságon tegnap ré fc.ii.ilt Mti\'k Holla
J.\'./.L-ltl és Sagllly l-\'fKiicol A reil-döríég vélemenye sj.-iiut B0II.1 M-létlcnlll tíi/c j;yillB»sai!lwn s art IW 1 el tgvOll k"í ne Tegnap álllMlag l\'-\'.r-ir (3yul.it llmlar^.-ien Cj;y villamos.-!! íclisaiwlék. mire az lougroll és dlUn\'. A r.\'iul^ííépcj-yéb jelekből is inegálljpiiotla. lioi;y nem lehetetlen. Ii.\'^v PölOr Budapesten rejtőzködik, iniírl is 1 nyomozást eziránybaii is meuindilollák.
Allnnii kölcsön n községeknek. A péiuöcj\'niiniszlérium a* OKI I uiján 30 milliárd kamalnicnlea kol-esíinl Iwcsáloll .1 ffildinlvclésllgyi
A bizoltíátr mnnkáját més chlu\'n a hónapban hcfciezl s iny clörelát-hatAing április cM feléhen sor kc-rtllhct .1 javaslat plenáris tárgyalására.
A lígi főrendiház tasiai. klllonílsen akiket még a király n\'vezelt ki, szer-/..-II jogaiknak respektálása ériloké-Iwn március 21-én a főrendiház épületében megbeszélést tartónak, lingy a korniánv ilyen érietemben médo-sitsa a felsőházi javaslatot. A kormány álláspontja az. Iiogv nem a főrendiházat szervezi uiií. hanem uj intézményt kreál,.melynek az országgyűlés felsőháza .1 cimc.
A belügyminiszter március 30— 31-ie tllztc ki a evőri választást, l.-lnllck Németh K/mily polgárpárti, l\'ltrl Ríla. a keresztény pártok köii\'.s jctnlije, Ballhyány Tiv.nt.ir gről és niabban enilogelik Krúdy Hrnöt is demokrata programmal.
minisztérium rendelkezésére, amely nsszoect a minisztérium folyétőkének használ az eeves kn?sé»ck apaállal-ál|ományáii:.k kienésziiésérc. A kot-estin kél félévi réfzlell>en fizetendő vissza.
A kereszténysftocinllsta-pArt és a választó javaslat. A kercsztény-íioci;iiisia-pArt vezel\'ségc tlléíl lar-t.itt,- niflyen megállapította a választási javaslattal szemben a keresztény-szocialisla-párt kOveleléseit. A p\'.rl kimondotta, lio^y az ecész vonalon a litkos Síavazást őliajija. várme-gyénkénti arányos lajstromos szavazással.
Uj nyilvános gimnáziumok A I\'.uUiiszmiuisiter a sickes/ehérvári községi leánygimnázium és a pecst S/cnl-ErJsétict katolikus leánygimnázium I —VII. osztályainak a i:yil-vi.\'.ossági jogot és az érettségi v»í-
.lat tartásának |ogál. további a ka-posváti egycsflleli leányguuiiáziiuii i—vii. osztályainak a nyilvánossági jogát megadta.
% ZALAI KÖZLÖNY
Meggyilkolt földbirtokost. A
Debrecen-környéki Sáriud.ari köz ségben Váradi L:jos gazdasági kocsis vasillival agyonütötte Hágái Imréné földbirtokosnál, akinél alkalmazásban volt. A kocsis ürítője lakásán követte el a gyilkosságul. Rablás nem lörlént.
A tisztviselői segélyek kiutalása. A köztisztviselői rendkívüli segélyek kiut.<\'ása tegnap megkezdődött. A miniszterelnök és pénzügyminiszter a KANS^ ezügybui eljáró képviselőinek kijelentette. liogy a kormánynak nem all utódjában .t segélyt a nyugdíjasokra is kiterjeszteni.
Eger épitési kölcsönt kér. A földrengés sújtotta Eger lakossági-tegnap küldöttség utján ujibb építési kölcsönt kert a népj Mé\'.t- minisZ-tértől. Vass József és 2 pénzügyminiszter megegyezése eseten l\' milliárdot foiyósiianak üz egti kit sul-taknak.
Lederer terlielóen vallolt feleségére. Ledercrék ügyében 1 katonai törvényszék tegn \'P küldte m-g a vi/.sgálóbirónak Leaerer GusMáv vallomási jegyzökönyveit, melvrk a/, asszonyra rendkívül lethelóek. l.ede-rcrné ugy a gyilkosságban, mint a rablásban \\\\iló tevékeny közreműködését, mikor a vizsgálóbíró vele közölte tegii; p lérje % állomását a leghatározottabban tagadta.
külföldi hírek
A világkonfei encián dől el Európa sorsa. Londonból jelentik: A Daily Telegraph yenfi tudósítója szerint jól édesült nC\'p>zövetségi körökben várjak, hogy Európa sorsa a legközelebbi hónapokban eldől, nem a Népszövetség utján, hanem azon a világkonferencián, mely felöleli ugy az Egyesült Államokat, mint Németországot.
Bécsben csökkentek a/, állam-fenntartás költségei. A bécsi paritásos bizottság tegnap azt a szakvéleményt adta ki, hogy az éUtfenn-tartási költségek február közepétől március közepéig 2 %-kal csökkentek.
Amerika a további leszerelés ellen. Washingtoni jelentés szerint a Crolidge elnök által vezetett leszerelési konferencián a szárazföldi leszerelés kérdése is megvitatásra kerül .Minthogy íir tila ia,ál had-seregét már l\'ec ökkenlett ; a legkisebb méitéklg. Aincii-a politikája olyan irányú felhívásban f«.-g kicsúcsosodni, amelyben a további lesze-lelés koi látozás.it fogj.ik követelni.
Romániai volt kö/alkalinazot-tak iigye. Kolozsvári jelentés szerint a Magyar Párt elnöksége a nyugdíjtörvény parlamenti tárgyalása alkalmából felszólította a párt tagjail, hogy a töivétyj •vaslat tárgy.ilá.-a soriíu terjesszék elő a/l az indítványt, liogy a Románia területén tnrtózk\'Kl 1 volt magyar közalkalnu-z:»iial:, vjíaminl állami nyugdíjasok igényeit biztosítsák, valamint ;<z.»!<él is akiket a román nyelv nem tudása, vagy egyéb okokből nyugdíj nélkül elbocsátottak. A Magyar l\'-nt vezetősége egyideiüleg megkezdte a volt in.igyar állami alkalmazottakra vonóik. >zó staii-ztikai adatok gyűjtését. Az adatok beküldés, re v-\':iatkozó Italát idő mig tűm járt le. igény bejelentés már beérkezett.
Magyar-jugoszláv letctiigyi tárgyalások. A magyat és jugoszláv állampolgároknak k. .zpénztárrikban vagy bankokban kezelt letétjei u-jyé-Ih\'ii tudvalevőleg \'. ég feb ru.ir végén titgyalások indullak meg Belg«á !-ban a két ország kiküldöttei kö/Oit. A tárgyalásokat néhány napra elhalasztották abból a célból, bog) a jugoszláv kiküldőitek kormányaiktól ujabb utasításokat szerezhessenek be.
Német kommunisták és a rendőrség összeütközése. Hallt\' a. d. Üaalc-bvI jelentik: Pénteken este 10 órakor a kommunista pártnak a birodalmi elli \'k v..!a .ztására vatő álüi-foglalásuk céljából tarlóit ülésén súlyos összeütközés támadt a re.ulör-ség és a kommunisták közölt. Eddig 6 halottat 25 nehéz és 15 könyebb sebesülési állpitot\'ak meg. Reggelre a halottak száma hétre emelkedett, közülük kettő asszony.
A város
bevétele
1925 március 14.
evételei és az utburkolási szabályrendelet
A 2» U mlíííárd közműn kává Itság hovaforditása
. < .Ifr^ykanlzM, márdu* II
A „Zahikffalö\'iy" március hó 12 én mcgftírcnt f?ámáb 11 kiv.uia-1oS.it közölte a Nagykaírzsa vá-os lanácía által clk \'-szil It közterületek, utak, terek, járdák butkoláíára vonatkozó szabályrendelet tervezőiét.
Örömmel üdvözöljük, hogy a város ve c ige végre noly (irmában
gondol N3gykanizsileiie\'..-iíen u.iiur-V.olási viszonyainak j vitására s belátta, h »gy ennek a tégó.M rendezet le i llgynek megod.Ki: eliihattllan időkig halas/tani nem l-het.
A szabályról lelet terv.zcte tehát elkészült. Á város vc/.cmW.v által kontemplált megoldás nem l-p.tt meg senki;, aki .:/ ütőiéi évikben némi figyelemmel kiséile. horvát gondoskodik a váio. lakóinak jóié léről és boldogulásiról Az azonban már a város sok polgárát ejtette gondolkodóba, hojjy ez a tervezet i-lnyeiie á "•jogügyi bizottság véleményezését.
A e;vezet szerinti megoldás ngvanií az ultest burkolási köilségeiuek leiét az utca mellett lé ő u lcktulaj Ionosokra, a jáida épitési és fenntartási költségeit egészben a híz- és i.lek-Iillajd\'mosókra hárítja, kik viszonl a burkolási és járdajirn!-kokat ic.keik és Itá/aiíc lakóitól, bérlőitől, haszonélvezőitől hajthatják l>e.
A várus ezáltal nein c ekély ujabh teriieket ró a város adófizető pol-gátságára. Kérdés mái 1110M, vájjon nem lehetett v Ina e a város lakos s,Igára nézve kedvezőbb módon megoldani az uttestek burkolásának kér-dését.
Sorok Írójának nézete szeiint lehetett volna kielégítőbb megoldást találni. .
Ugyanis a községi uiak és utcá\'< kiépítésére és fenntartására az I8<0. évi I törvénycikk a községi k »zmunkát b ic-átotta rendelkezésre. A vár-
megye alispánjának rendelkezése alap. ján a közmunka legmagasabb epy-s^geit vették igénybe. Ezt a közmuit-kíl a város teljes egészében meg. vitt >tta, ugy, hogy a vármegye köz-j\'vülés<* által megállapított váltságárt fi .•velőmbe véve. minden egyes fo^at után 8, minden ketlesfogat után Ifi. minden vályogból épült ház után fi, minden földszintes kö vaqy tégla épület után 0, minden emelet után további 3—3 aranykoronát kell fizetni. Idolén ti4zbáu lakő férfi, valamint 18 éven felüli férfi csiládlag után akár öniogu akár nem 11 j aranykoronát kell fizetni.
K\'Vmunkaváltsáe címén a város 1024 ben 4fi5 millió koronát vetett ki Fz a kbz munka váltság 1920 óta (mert ha akkor kisebb összegek sze-r-peltek is. v.lsárlóképességdk megfelel: az 1024-ben kivHeit összejx vásárlókéoess rgének) 2280 millió koronát tesz ki.
Ha ma végignézünk a varos közterein és u\'eáin, ezen a 2 milliárd és 2S0 millió korona nyomait nem igen látjuk. >
Tény. Iioev itt-ott javítgattak az U\'cikon. Például a József főherceg u»c-iba is hot\'dalott a "város koni\'ó-töimcléket, ott hever nn is halmokban az utón. A Szemere-utca felső résxét is meghcngerelték, mielőtt a kormáuvzó mci\'htogalta Kanizsát. A Kisf iludy és Zrínyi Miklós utcáink n Csenger\'-ut és Batlliyány-utca közé eső része is kapoll egv-kél köbméter kavicsot, de nyomát már annak sem találni. Mintegy 200 métert a Csengerv-ut végén is kikövezlek, az uj postapalota melleit is 30-40 métert. Ezeken kivül ki ne emlékeznék vissza azokra a gyermekekből és öreeekböl álló csapatokra, melyek hol ilt, hol olt az uttestén ülve. a szépidót élvezve és az utca forgalmánik képeiben gyö-
A bűvös menyasszonyi fátyol
Irta: BARÓT1 HYA
A lakodalmi ebéd végei étt. A\\iu-denkinek az arcán rajta tilt egy lucullusi lakoma elköltésének kielé-gültsége. A fcrliak arcán kirajzolódtak a mámor rózsái, a vén badacsonyi lesimította a szürke hétköznapoknak apró redőit, nagy stílű emberekké gymva át őket, mintha az élet, apró rongyos kis ügyeihez semmi közük sem volna. Hangos, szellemes valamennyi és — jó iudu-latu.
Az éppen most tósztozó bácsika is az önzetlen baráti szereletet oly megható szavakban festi és annyi meggyőződéssel, a minőt a barátság lélektana a való életben még nem produkált és nem produkál. De azért nem kételkedik abban, most senki. Ki filozofál ezekben a percekben ? Sőt akadnak olyanok is, kik könnytől csillogó, meggyőződéstől lelkesülő arccal hallgatják.
— Arra a barátságra emelem poharam — mondta — amely a szomorúságnak lassan haladó óráiban, a bánat sötét felhős napjaiban vagy az öröm és boldogság kacagó kedves Aráiban — minő a mai is -mimliu ejjytíttérzöen és összetartóan megtalálja egymást... Erre emelem
poharamat. Ez a batáiság — hangsúlyozza a szót: — Eljeit!
— Étjén — zug a helyeslés és cseng a p«ih,ir.
Az uj pár lelhas/uálva az elfogódottság zsibbadt- pillanatát, diszkréten kio^.ifl, hogy készülődéshez lásson az f> órakor induló vonaljukhoz. Nászútra indultak.
Pirikét, a kis koszorúslányt is untatja már az egymást követő tősz-tok végnélküli érzelgőssége Ugy gondolkodott, hogy az ebedalaui ujpárt s az örömszülőkct felköszöni© tósztokat elég illendőséggel liill-gatta végig.
Végre is a vőfélye mellett nem ülhet igy... szótlanul a baráti ömlengések miatt. Mikor olyan kellemes ember az a Zoltán. Hogy ijesztették pedig, hogy mennyire csendes, szófukar...
Hát, igaz, hogy nem beszél sokat, I de nincs is egyetlen fölösleges szava | sem.
I Minden kérdése figyelmes és ud-I varias, bár röviden, <le olyan szépen, | lelkesen beszél mindenről, amihez hozzászól s minden szava csupa • áhítatos tisztelet.
— Egészen más, mint a többi\'— | állapítja meg Piriké. l:s minő különös. Az első perctől kezdve ugy 1 néz reá. mint valami szeutképre s olyan elfogódotlnak és különösnek l látszik ez a Zoltán.
A vőfély mintha csak megérezte volna, hogy koszorús lánya s/ös/.ke fejében valami kivarog. Pirikéhez egészen közel hajolva meg is kérdezte:
— Ugy-e Piriké, unalmas vőfély vagyok? Lássa én ám tudom ezt\' Sokszor irigylem bará\'aimat. kik annyi minden szóvirágot össze tudnak halmozni. Kik el tudnak mulattatni egy olyan kedves kis lányt, minő Maga is. Lássa, ehhez én nem értek. Ma meg különösen elfogódott vagyok ili a közelében. Igazán nem tudom magyarázatát adni hallgatásomnak.
— Talán éppen én V3gyok tinab-inas. — Mondja Piriké és jácintos nagy kék szemeivel gyermekdeden kérdőleg nézett belé a fiu szemeibe.
— Dehogy. Piriké. — mondja zavartan Zoltán — Maija egy nagyon aranyos kis lány. Olyan ebben a ró/sa-zinü ruhában\', mint egy csokor baradívirág... Mint egy tavaszi álom...
— Jaj. miket mond! — ugrott fel zavartan Piriké. - Zoltán én most kimegyek, itt hagyom Magát s ha imgigéri, hogy ilyeneket többet nem mond, visszajövök majd — szólt és magára hagyta az utána tekintő vőfélyét.
A kis menyasszony ezalatt a loilet-tükör előtt ült. S bár egész lényén j lw>ldogság sugárzott, mégis valami
búcsúzkodó rezignációval nézte magát menyasszonyi díszében.
— Anyuskátn, nem segítesz? — szólt hátra, hol a mama sürgölődött. Még egyszer szemlét tarlott az uti bőröndök fölött, hogy minden rend-beiT van-e ?
A mama a tükör felé pillantott, melyből a mirluszkoszorus kis menyasszony lánya mosolyog felé. Erre megint sürgős dolga akadt a bőröndben. Gyanúsan lelnjol fölé, tje a kis menyasszony felszökken átöleli.
— Édes anyuskám, sirsz? Ne..-11c lássalak sírni.. . akkor elszomorodom én is... Lásd anyuskám. hiszen nem visz el Laci örökre.-.
Pár hét csak és visszajövünk .. • Ugy-e, ho^y szeretett Istenke, hogy asszonynak itt lehetek melletted egy városban veled. Meglásd, anyuci, minden délután betoppan mcnyecskc lányod s együtt leszünk, míg « uracskám értem nem jön a hivatalból. Minő boldog és szép is igy ... Miért sirsz tehát, mikor e« olyan boldog vagvok?!
"Piriké ebben a\'pillanatban dugw be az ajtón szöszke kis fejét. Anogy tmókan<",vérét és mamáját átölelve látta, kerekre nyíló szemekkel lassan közeledett hozzájok.
— Jó hogy jössz, Pirikéin, " mondja könyben uszó szemmu mama. - Szedd le. angyali Bözsike fejéről a fátyolt és a
1Ö26 március 15.
ZALAI KÖZLÖNY
nyörködve cserélődték ki nagy kényelmesen ujakkal a kopott es elhasznált kongó-téglákat.
Hogy "hol, merre lehetett ebben a képben gyönyörködni, már nem Imijük felsorolni. Azt azonban tudjuk, hogy a város kellős közepén is, ma is gránát-tölcsérekhez hasonló mélyedéseket találhatunk lépten-nyomon. Ha valaki ma végignézi ezeket a .kijavított" uttesteket, nem hinnők, hogy azokon csak 2 milliárdnak megfelelő javítási munka látszatát is megtalálja.
Pedig a k^znumkaváltság, tehát az említett 2280 millió korona a varosnak az a jövedelme, amely kizárólag utcák építésére, javítására és fenntartására fordítandó.
Vannak ezenkívül a városnak másnemű jelentékeny bevételei is. tizek közül elsösorb n kell említenem az általános keresetiadót. Az 1924. évi kivetés majdnem 2 milliárd, pontosan 1993 millió koionát tett ki. A községi pótadó összege í>77 millió korona. Tekintélyes összeget kv.ll, hogy képviseljen a bor- és húsfogyasztást adó, melyet az állajn átadott a városnak. Nem ismerem a város 1924. évi bor- és hírfogyasztási adóból eredó bevételeit, de nagyon szeiény becslés szerint is ki kell tennie 500 millió koronái. Nem tudom felsorolni mindazokat a kisebb jövedelmi forrásokat sem, melyeket az 1924. évi II. törvénycikk, az úgynevezett szanálási törvény alapján a városnak átengedtek. Minden esetre — legalább kereskedőink, iparosaink és fogyasztóközönségünk panaszai után ítélve — jelentékeny összeg a városnak a forgalmiodóból való részesedése. (Az elmúlt évben forgalmiadó cimén befolyt 9 uiilliarü 741 millió korona. Ennek egy hatod része, tehát 1 milliárd 623\' * millió korona voll a varos részesedése. A szerk.) Számításba veendő még a bérbeadott közellátási üzemek jövedelme, végül a város mezőgazdasági ingatlanainak hozadéka. Ez utóbbira vonatkozólag 1923-ban hallottunk egy adatot a város vezetőségétől, mikor Ujváry Géza képviselőtestületi tag a I város vezetőséget támadta a ISO j
millió jövedelem miatt. Ma ez is megfelel circa 880 milliónak.
Megengedjük, hogy a városnak nagy terhei vannak, Ugy mondják, hogy különösen a varoíháza étvágyát nem sikerüli csillapítani. Mégis szerény nézetünk szerint a Város eme nagyon tekintélyes jövedelmei mellett lehetne talán valami olyan megoldást találni, amely lehetővé teszi, hogy az ulcaburkohhi munkálatokat. ha nem is egyezerre, hanem talán 3—4 eV a Suti, a város eme jövedelmeiből végeitessék el.
A képviselőtestület tagjai a legközelebbi közgyűlésen vegyék maguknak azt a fáradtságot és a város vezetőségével karöltve tanácskozzák meg azokat a módozatokat, amelyei • kel ezt a kérdést el lehetne intézni anélkül, hogy a már úgyis nagyon súlyosan reánk nehezed \' közterheke t szaporítani kelljen.
Egy adófizető polgár.
A Sajtó-Estély
Nauykani/s.., mardos It
Régen sikerüli Nagykanizsán irodalmi és művészeti est oly fényesen, mint a szerkesztőségünk által tegnap rendezett Sajtó-Estély. A magunk ügyéről lévén szó, nem dicsérhetjük annak magas szinvonalat, de elfogultság nélkül megalapíthatjuk róla, hogy még egyetlen egy e^én sem láttuk városunk intelligenciáját annyira együtt, mint tegnap s az est után várakozásában annyira kielé-gültnek, mint az éjjeli.
A mfisor első szama Székelyn£ Solymos fíea, festőmüyésznö e? iióuő, a Div.it Szalon szerkesztője, lapunk kiváló munkatársának felolvasása volt „A divat története Semiramist-i a mai í>áiisi asszonyig" címen. Az elejétől mindvégig élvezetes és tanulságos előadásban kimutatja az irónő, hogy a férfiaknak nem kisebb büriük van a női ruházkodás mai szertelenségében, mint maguknak a — nőknek. Utána 10 perces Divatrevue következelt, melyet — természetesen hölgyeink — érthető
érdeklődéssel kisérték. A legújabb kosztümök legnagyobb részben Eiitst József nagykaniz>ai divatárutlázából kerültek ki.
Kovács József és leánya Lilike, tí\'bb hi.Wrti i zeneszámot adtak v\'ö eredeti húwai-i hangszereken s ráadásul néhány magyar dallal kedveskedtek. A hawai-i muzsika végtelenül finom, dallamos, érzelgős zene. Kovács Józs.-f és leánya nagy rutinnal kezelik az eredeti hr.wai i hwgszercket ^ a maguk közvetlen elóadasi módjukkal nagy tetszést arattak. A nr-g^rr nóta is nagyon szépen hangzik róluk s a közönség bizony szívesen hallgatta volna cl még tovább is. ha lehetett volna.
Haróti-Szabó István ragy hatással szavalta el „Tcstamentom" című hatalmas drámai erőtől duzzadó költeményét. Nagyszerű előadó-képes-\'Jégé minden n. i\'gatót v..lósá;_\'gól elbűvölt s a közön-ég szűnni nem akaró lapsokkal búcsúzott mie, liogy a programnak szilnél utáni másudifc részében találkozzék vele.
/•"•ne Pásitor Irma nagykanizsai közismert zongoraművésznő Liszt Ferencnek XII-ik rrpszédiáját és Chopinnek Botcsódalái nemes .k bámulatosan fejlett technikai készüit-séggel, hanem i -így lésre méltó kifejezést-. Ijesen is adta elő. Bámultuk n.ila minden túlzástól ment s a leg apróbb finomságokat is megértő és érzékeltető nagy zenei készségét s a dinamikai nehézségeknek játszi köny-»ycd>cggel való legyőzését l.iszt rapszódiáját tnüvezi tökéllyel játszóim, Cnopiti gyönyörű lágy bölcsődalát pedig a maga finomságának remekül színezett csipkcszc.ilségével váltotta ki belőlünk a művésznő iráu\'i legnagyobb elismerésünket.
Domány Sáii Puccini „Pillangókisasszony- cinül operájának nagy áriáját énekelte magas színvonalon álló énektudással és gyönyörűen megoldott crescendókkal. Mióia utoljára hallottuk, hangja lágyabb l tt, hajlékonyabbá vall, intonációja biztosabb s orgánuma melegebb szint kapott. A raadasul adott énekszámában nagyon szépek voltak pianis-simói s mindkét darabjával igaz él-
vezetet nyújtott mindazoknak, kik a zenét nemCíúk halljak, hauern értik is.
Az énekszámot 10 perces szünet kövére, melynek végeztével kezdetét vette „Mácius tizenötödikének apö\'heozisa s a jövő álma" cimü 3 részben jclenctezelt életkép. Köny-nyobb megértésére a szerkesztőség külön magyarázatot adott ki hozzá. Az apütheozis és allegória Kempelen Béla. lapunk felelős szerkesztőjének a müve, aki azoknak a jeleneiezését végezte. Eszerint az elsó kép Március 15 ének szimbolizálása volt, melyben Petőfi Sándor személycsi-tójc misztikus derengésben elszavalja a Talpra magyar-t, miközben a szin egyre világosodik. Körülötte ültek a Vezércikk, a Szépirodalom, a Hír, a Művészei, a Közgazdaság, a Sport, az Igazságszolgáltatás s a Nyomda megszemélyesítői, kik néhány verssorban elmondták a követendő irányelveket. A gyönyörűen kiképzett márványszerü emelvény dőlt telefonon beszélgettek egymással egy ol-vasónö s a szerkesztő stilizált személyiségei.
A második képben legördült Magyarország irredenta-térképe, rajta a megszállt területek sötéten rajzolódva be a háttérbe. Elölte Haróti-Szabó István szavalta cl „Székelvország álma" cimü saját szerzeményű melodrámáját, mely ben Lavotta szerelmét zongorán Deáky Manci, hegedűn pedig Dezső László, Rákóczi keser-göjét pedig tárogatón fíácz János játszották. Mondanunk sem kell, hogy a remekbe készült költői mü mely hatást tett a hallgatókra, kik közül nem egynek szemeibe csalt könnyeket ;•/. elveszített hazára való visszaemlékezés keserű érzete.
Az i\' r.\'deitta filggőny fellebbent s az t-lső kép színje mögött felragyog Nagy-Magyarország térképe, rajla az egykor megszállt városokban öröm-tüzek gyúlnak ki s előtte Hungária fogadja a sajtó hódolatát, a cheru-buk imát rebegnek hozzá s Petőfi Sáudor megszemélyesítője kardját ajánlja fel a magyar nemzeti gondolat és ezeréves inult szimbolisztikus alakjának. Oldalról nép gyülcmlik
szorut... Te ügyesebb vagy benne. Nekem más dolgom van és Laci mindjárt itt lesz, Bözsike meg még mindig igy van . . .
— Jaj de jókor jöttem, — lelkendezett lángoló arccal Piriké, mikor az első tűt húzza ki a habfel-hóböl. — Valamit kérni akarok tó-led, Bözsike. — Azt hallottam iiiéjj az intézetben a lanyoktó). hogy ha egy menyasszony koszorujábol < és fátyólából ad egy hajadonnak, az illető még abban az évben férjhez megy.
— De hiszen te gyermek vagy még, Piriké! — kacagott fel Bözsike asszony.
— Csak egy évvel fiatalabb náladnál — mondja indignálódva Piriké. — És nem is azért... csak mert.. . hogy igaz-e vagy csak — babona ?
— Itt van, Pirikém. — mondja a menyasszony és átnyújtotta a fejéről lekerült szimbóliumból egy fátyolkába csavart mirtusz-ágacskát.
— Segítsen a jó Isten, Piriké — mondja s légy olyan baldog. aminő most én vagyok — és megcsókolta az ellágyult Pirikét.
— Hát a vőfélyed hogy tetszik ? — kérdezte öltözködés közben Bözsi asszony.
— Oh, nagyon tetszik — mondja őszintén. Pedig látod, Bözsike, ugy leszóltátok azért, hogy olyan csen-
des ... Szép fin és komoly. Ti nem értettétek meg öl. . .
A Laci férj a másik ajtón dörömböl, hogy kis felesége készen van-e már? Sietniök kell. | Piriké még egyszer átölelte az uj asszonykát s kilibbent, tudva, hogy j az uj pár észrevétlenül szándékozik I elszökni.
[ A talizmánt gyorsan ruhájába sü-jjyesztetle, mely \' lassan-l;: sau csúszott1 le a szivecskéje felé.
Zoltán ekkorra már tövé tett mindent, hogy hová tűnhetett az ó kis koszorús lánya? Kedves duzzogással, csillogó szemmel fogadia a visszatérő Pirikét. Deh\'-^y sejtve, hogy selyem ruhájában .eá leselked > veszedelem rejtőzik.
Piriké meg. mióta az a kis mirtusz-ág a szive körül kaparászott, különös módon merengővé v.i!t. Szemeit lehunyta vagy pedig szótlanul merült cl a távol messzeségbe ...
— Piriké! — sz£litia meleg hangon Zoltán — miért Jkomolyodott ugy cl? Min gondolkodik?
— A leánysorson — sóhajta ábrándosan Piriké.
— Lássa, minő furcsa az — mondja kedves komnlykodással, — hogy most Bözsikét Laci csak ugy egyszerűen elviszi. Hogy sir utánna Rózsi Ka néni s mégis csak viszi magával... Bözsike is sir és mégis megy ... Hát nem furcsa ez, Zoltán ?
— De furcsa — hagyta rá Zoltán minden meggyőződés nélkül. Ugy telt, mintha nem a régen megoldott problémán gondolkodott volna, de valami más gondolat kavargott volna az agyában.
— Its, Piriké. Magácska nem hagyná ott Anyuskáját, ha majd egyszer ... ha valakit majd szerelni fog...?
— De engem nem fog szeretni senki — téri ki a lány ösztönös furfanggal.
— Azt nem tudhatja, Piriké — kötekedett Zoltán.
— De tudom. — makacskodott Piriké.
— I-n meg tudom, — melegedett bele Zoiián, - hogy máris van egy ilyen Valaki .. .
— Kicsoda? — kérdi ártatlanul Piriké. Nem nézett rá Zoltánra, hanem félrahajtott fejecskéjével elnézett felette.
— Egy ... gazdatiszt — mondja remegő hangon Zoltán.
— Künn él egy pusztán s egy édes pöttöm kis feleségről álmado-zik, mint a minő maga Piriké. Odj is liire ment magáink; hogy miliő házias, szorgalmas és még mennyi sok egyéb szép tulajdonsága van. Mindezt az a gazdatiszt már régóta tudja, csak épen még azt nem tudta, hogy sokkal szebb, . sokkal
bajosabb, mint amennyit meséltek magáról.
Piriké izgclt-mozgott. A kebelében kaparászó mirtusz ágacskát babonás félelemnek meg-meglapintgatja. Halálos zavarban van, elmosódik körülötte minden, csak Zoltán nagy kérdő szemét látja s tisztán hallja, mikor ezt kérdezi tőle:
-- f:s ha az a gazdatiszt eljönne Magáért, elmenne vele...? Oda ki a pusztára... ?
- Azt sem tudom, hogy hol van az a pu-zta — próbált kitérni a válasz alól Piriké.
— Ahol én lakom — mondja csendesen Z<-!t.in Mondja, Piriké, ha én eljövök és megkérem kezecskéjét, cljönne-e velem? Mert tudja-e, hogy első pillanat óta, hogy megláttam. kimondhatatlanul megszerettem.
Piriké arca tüzrózsákban égett. A leány velcszülett ösztönével érezte, tudta, hogy ez az a históriai pillanat, a minő az életben csak egyszer adódik...
Valami nagy boldogságtól dobbant meg a s/ive és amikor Zoltán zavart féls/cgséggel felé nyújtotta a kezét, szemeit melyen belé kapcsolta a fin lelkes szemébe, jobb kezét a fiu tenyerébe fektette, a bal kezével pedig magához szorította a szivecskéje alatt diszkréten meglapuló bűvös — fátyolos mirtuszágot...
ZALAI KÖZLÖNY

március ir>.
össze Hungária elölt s cl\' ii--klik a Himnuszt. A függöny ez uí-\'ilítiinL-l!: akKotdjai mellett lassan eicszkedik alá
A gyönyörűen clkipzeil is megszerkeszteti apollteo/is és allegória mély hálást leli a közönségte, mely láthatólag elérzékeiiycdut azo.nak előadása alatt.
Mindkét élőképnek lcclinik..i rendezése Iiiimaszeiilvi.lt A űcki.r ctok minden várakozást felülmúllak s val\'ban tündéri UlvAnyt nyujloll a színpad, melynek bálterében el ■ ak és kaktuszok voltak láthatók. oldalt oediií\'két szűkókul szines vizsuga-rakat lövell fel legalább kél inéier magasságban. A villanyszerelés oly kifogástalanul mükód.ll, minivel ritkán lalálkoztnik s a u-iuiezo tele-ménycssége kifogyhat.Unit volt a legkülönbözőbb ötletek alkalma* iáiban. Az apolheozis és é.oik,-|) len-,le;óic klllönb.-n Majfm-:<y Islv.ul voll, kinél megszólunk, lio;;y átint a kezébe vesz. az mancsa* ktl..v kiállításában impozáns, limeiit az effektiv hatások a maguk teljes cie
illkben érvényesülnek » -íz fff. rendezés mini valami óramll nnii.len fennakadás vagy z\'kkenés nélkül pereg le. A színpadnak in erieur kiképzése is az 6 tz.lc vi dicséri.
De nem hallgathaljuk el hkele László festőnknek éidoneit sem. »i nagy művészi községgel KUCIK meg a három dis/.letel s v*.g«!c a belsft dckor.div munkálatodat
Az apoilieozisiuk és allcgreiliwk óri\'ssí liat 15a voll a iiéz-.-kie. ..»:> ami .k e\'só képe tellilues! >: . .!•.!\'. d-az igazi mély hazJias érzés a iiuga impozáns erejében a második licp- i ben jutott kifejizékre, amc yben ItaiM Stabá litván szavalta cl 111- | i.iinui, drámai er.\'töi i\'. i-\' -\'\' • tnc."* drámái?! s a messze h.ite\'ljci! e. haló,<11 nugszólait 1. v.íia -zerclinc. j
inaid i\'.edii fellőtt a lái.\'i;ai-k .g« .
Hangja. Mely hatást a *,■\'■•>•• ségre a hatmsdik kvp :<. \'\' t V"\'\'! Hungáriának apotlitwisi m\'iiiz.ti imánk eléncklésébeu itj-ci liel.\'jez.si.
Á apothcoiisban < az aüe". litb.in részi vetlek 1\'ci.Mi Sándor: Aagy Gyózö, Vezéteikk (l).-ak Wwtc maszkjában): IMI Hindi. Hu (Anonymus): Hütiin LAszl-., m»!t-szel (á szn.lilz, zen: és Ut:c egyesitett stilizált megszentelje, it-vlt físeDer Manci. Közgtmlasjg (.- iv ttielés): Midi János. Ilietins (1: z-ságszolgáltatás): Pillter Ammiki. Szed/.: IfaeUfl Ji "S. L.y..l.a-a.
Ubay Vall, Szcrkcsz\'ó: OjmJM István, Hungária. ! \' lild;\',
Chcnibok: üurai Magda es /AtiiIíA Juliska. A barivá : k . léi beu a Himnuszt az Egyliiii Énekkar alig
lialllialópiauissiniui.raleti::iip.i":t <k hangon éttekelle /AIrt Ján»> ••««..-. karmesterüknek vezénylete a\',.tt.
Az dfedíst társisvaes , -1 k •\'• l e. mely a késó hajnali órákig tait\'i t.
mm nmm
HAPíREND
Március 15, vasárnap
Komit katolikus. OíuU. l\'ldcsHtu Ktlstií. Tárná > Ixí.Kilui: A.l« lió 13
Kap kii tffcv;«: (\'».u* l.S pockc*. r.ya/. wl* t\'í^tau ti on 05 percWi.
A Meteorológiai !nlé:ct icíentí; >ncMnt liúciiivlkciJ-s. sokhelyütt c«;.v dékkal.
A Polgári Fiúiskola !iara(!ts linnc p<l>c dctctó.t !» ^rákot *t Iskola tofu.J Icrmcbcí.
* A KuknnizMi! Ali. clctul lükola ím-tiailiágllmicpe iltlclótt \'.I Ofakof n temp \'oiulirl :>k<»\'.tb.vi.
A Z.inyi Irodalmi éi.Müviyctl Kfii ti>iC«liat Rniicpét .c n l\'o1, aii I*.;\\fet mgyleimdbcn déiclűtl 1 II "Mkor.
A Polgári I c.\'.nyiüko\'.t IiixjSíh lin itípilyc ilrlelúlt II ólakor ax intcavl
Nemzeti iinnpp Kí>k.\'..;*»Vn "^i1-^yülcysci a Icmplofjit-.icu »l.\'ulán \'.zl órakor.
A No(t>kanIz»ul Kctfycsrcndl Re.\'tl-gimnáziuri itiit.í\'.iv l.\'i i. I u.i\'.f^íl-c ix IntezeJ toin.iie» .i.-b<n de\' m Síifjkt-r
Ccrfic dc Danse a K- -i wiilo-is /Kitci;clii lielyls^ibcn d-iután •• órakff
Póc/cly Uéiir.c, Kvtting l erenc
Noll Ferenc ik inego>ltts3
Mozi. Unlm cmUl íngoly l\'.lytrit. AÜM\'.i.ii legii|aii:> til •ii\'ok vxoMtl»al. lííutin 3 es 5. ejte
;iip*il hl.it

Mc.
Kiipcrt. n ,. .Mi. Ká.üó
MArciuu 15, iiűtfö
tcsiání:
Róinal l^it"\' mii ttc. Li Nap kei\' rck szik délután • A MOVC i,>:.;<iiu.v «: \'mUimíi: .tj.j. i -,lVr \\i/i •5\'ii\'l Ko:.st..i;fiiié|...tvr«- (K gy srrndl tnnirf .i^iriytt i; ór.ikor. | A l\'olgari LvAnyiskola IV\'óli O-.- \\ ptiktócne* s/ibiJi t^ünneiK délután I a .kot xi iskuU Un oa te tőkéién |
\'t-u»: (Icróh jik. I\'i«il i\'ilt.i: Svb>t»lj.\'i ecl\'»Ara 13 perfkor, nyng- j
ÓM U. ^ÍUK.Jf.
lud. ;t in\\.-v (lútiUw ae | >: rimail.tr w/itivAu Lo» | Miitdü i
Uj gép- és hadianyaggyár Erdélyben. Hukarcs\'bví Jelentik: Hif szerint a kormány clhalArozta, Iti-gy a tervezett állami gép-és liadiauyag-gyárat Kiskapuson állítja fel. t\\t épilkezcsi munkáhtok április 5 ín kezdetüket ves/ik. f
A SARKON
áll három (uitohmle:. íugötn né;cm ókét. Valami iciuikiviil komoly és fontos dolgot tát nyalhatnak, mert cgés-cn tljtlcdiii iKk arról, hogy a vat</s egyik kgfutgaltnusabb utcáján ua>\'; a:on a sarkán álllak meg tereferélni, ahol álló nap pillanatnyi szünet nincs a jávés-menestvn.
Vájjon miféle csoda leint a:, ami olyan fontos, hogy néhány oldalbt bóftést, egész csomó gyöngéd és ke-vésbbé gyöngéd lökdusést és vasvilla te! intetek halmazát tönk el inkább, semhogy elmozduljanak onnan, arról az ütközőponttól, ahol ü£ egymásba szögellő fut utca forgalma irányt változtatva kicseréli dik.
\'/alán üzlete! kölnik? Vagy talán a Budapestről hozott legnjabb adoma tartja lekötve figyelmüket ? A múltról meditálna!:, v.n»v a jövőre sző-ínat?
akár másikat esi-) itt. az emberek .\'<\'\'* közepén, miért >•1 ál Inuk meg i■/-
neg. edórája né em I /.v lem. ,-t .másik Aztán n em r a\'.a
kerezett volna a lábuk, ott felejtették I magukat, míg otthon talán takari-taífan volt a \'szoba, a hivatalban egy I szigora arc talán már az órára né-\' zí tl és száz meg száz kisebb-nagyobb kötelesség teljesíti t len ül várta a percek múlását, melyek egyik végüknél fogva ugy látszik mind odaragadtak a járda sarába.
Különös szokása ez az embereknek! Mintha nem látnák, hogy útjában vannak az utcán sodródó tömegnek. dolguk után siető embereknek s nem egyszer karöltw haladó párok kénytelenek szétválva kikerülni az ilyen elfeledkezett álldo-1 gálókat.
, Még egy-két percig gondolkodtam az cmlx\'rcknek ezen az érthetetlen és módfelett tapintatlan, másokra nézve kellemetlen szokásán. ! Ott gondolkodtam a szemközt levő I sarkon. Egy negyed órája figyeltem;
onnét fői láttam őket. I is Imszankoiltam, miért nem szól reájuk a rendőr, hogy mit álldogálnak ott a sarkon! ? (bl)
kulturestélyek és mulatságok
Március 19: A Zrínyi Irodalmi ós MG-vés/rii Kór liciális cl\'"odá;a (S:nk<itlGyula torlóidilli eióndása) n K;ii-/inó nagytermében c»lc tél 7 órjk«x.
Március 22: Kullurclóailás KíAaiiixsán .t tciimtiientéfi isk tlátuil délutániéi -í óra-k"r (/-i:o l\'crcjic: A magyar nemzet történelmi liiv.uáíu.)
Március 23: A Zrínyi Tnnia-Hgylel Ünnepélye.
A budapesti Filkarri- niai T.ir>a>ig liang-wr.venyc a l\'.vlgári KgylcttH-n.
Márcfus 25: Kuiltir»ln.iJás KisVnnizsán ii tcmpWiitén isktilalunuéliil.ln fél -torakor (Üeres János: Bukásunk >»k;ii.)
A Zrinvi Ir-ilalmi .WUiéwcti Krtr lkcAIi> c;óat1Í5j\' (dr. t.ukiakh Imre) a Ka«7iná iiaitylciniíbcn este Ié5 7 órakor.
Márciusi 23: Kulturelóatijs Ki^k.ii:iz.sáu a tcnijilomtéri i>k.>l.ilwii dclutáii (cl 4 órakor (lkiki\\-i I1. Aí.i»t"ii: A s/iK-iáldcmok-rivin mullj.i és jetene.)
A Zriii) i Irodalmi c.s Művészeti KOr Jókai ciiilékiiiiiicpclye.
Április 2: A Ziinyi lr.xhlmi és Mílvé-&xe:>K0rliccáli»clÖ3itá.sa(/Wy.inl.a|»sdr.) a Kasiiuó ragytctiiictxii t>tc lei 7 oiakor.
Április 5: KultuMOiiiliá Kiskani/sán a tciiipl«uiiU-n isko.\'.ilun .l.-luián fél I órakor (AWrs Illés: Véilekc/és. a tudóvés/. clleii.\\ Április 12: A Kiskjuizsai Katolikus If-|u fcgyc-iitct mlikitilwli e!0;.dá.v»(Szig-li^cii: A cigánv) a teu.plomlcri iskola udvarán délután lel 4 ói.:kor. Április 13: A Kiskani/sai Katolikus l(-t-jiserillct rlt\'.atUsinnk.iiicgisniiMlóse (Síigii^cti: A Cigány.) Április 16: A Zrin>i Ir..Ja\':ni ö Mtlvé-K-T Hcrális elúadása (dr. TtioUny Z-. ^montl) a Kas/inó iiagylcriuébcn este
léi 7
•rak\'ji

v l;.r;epra is :: lattant iiy< n opor okát, jerfUJuit , kiknek mint hu oj
ne: lem.
Április 23: A ZrinvJ li.Hl.iImi é^ Mtivi-5<<;i K..r liccaiiscl-M.U\'A rrf.j i\'cickc) a Kas/inó nagytermében t>tc tél 7 órakor.
— Nagykanizsa város véd-szentjének finniNpe. A katolikus anyaszentegyház Iplyó hó 19-én, csuiOrtckrm Szent József ünnepéi !i!i, amely Nagykanizsa város véd-szcnijéntk tinneiK-, de ünnepe a plébánia templomnak és plébániának. í>/trnt József ünnepnapja alkalmából a plébánia templomban a szokásos buesu lesz. Az istentisztelet sorrendje ugyanaz, mint az ünnepnapokon.
— Kinevezés. A Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereső dés T. lí. igaz-gaiósága Szűcs Dezső fókönyvelőt érdemeinek elismeréséül a vállalat lya/gatójává nevezte ki.
a locMobbcigaretta popuxxs a
TAÉV

— Az Irodalmi Kür hazafias Ünnepélye. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Mtivészeli Kör március 15-ének emlékére ma, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Polgári Ügylet dísztermében hazafias ünnepélyt rendez a következő műsorral: 1. Hiszekegy Énekli a Kör vegyeskara. 2. NctnzeÜ dal. Szavalja Welllsch László. 3. Ünnepi bcs/.édet mond dr. Dómján Lajos. \'I. Magyar siralom 1918 bati. Énekli a vegyeskar. 5. Cartliagói harangok. Melodráma Kozma Andortól, zenéjét szerezte Ivánka Zoltán, szavalja Dómján István, zongorán kiséri vitéz Nádasy JAzscfné. 6. Földi, hazamegyünk I Szilágyi Dczsőlö( s/avalja özv. Kamperth Arthnrné. 7. S/ózat. Énekli a Kör vegyeskara. Belépés díjtalan.
= KözgyUlés. A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési hgyesülcl folyó hó 22-én délután 4 órakor tartja évi rendes közgyűlését a Roz-gouyi-utcai tornateremben, melyre ezúton is meghivja tagjait.
— Képkiállítás. Ma délután 3 órakor nyílik meg a fémipari szakiskola I. emeleti 4. számú termében Pécztly Béláné szül. Péczely Piroska, Kelling Ferenc és Noll rajztanárok,
! festőművészek képkiállitása. A rneg-J ttyiió beszédet Kempelen Béla, lapunk i felelős szerkesztője mondja. A kiálll-láson a miivészek képeik legjavát fogják kiállítani.
— Halálozás. Folyó hó 13-án Nagykanizsán elhunyt Masznyák Róza. A meglKildogultban Gabsovics Kornélné és Bereczky Mária nagy-uénjüket gyászolják.
= Eljegyzés. Simon Juliskát eljegyezte Satller László Nagykanizsáról.
— Hivatalvizsgálat a nagykanizsai postahivatalban. A m. kit. pée\'i postji^azgalóság részéről Malr józsef postaigazgató, a pécsi postaigazgatóság vezető helyettese, valamint Plauder József poslatitkár, kc-rílleli biztos és Traubermann Aladár postaszámvevőségi tanácsos a Nagykanizsa I. számú postahivatalban há^om inpig taitó hivatalvizsgálatot tat toltak, mely alkalommal a hivatal vezetését, ellenőrzését és kezelését dicséretes rendben találták.
— A Vármegyei Országos Bizottság nagy gyűlése. A Vármegyei Országos Bi/ottság Budapesten március 21 én délulán 4 órakor Pestvármegye székházának nagytermében oiszagos nagy-gyülést tail A bizottság elnöke felkérte Bődy Zoltán alispánt, hogy a nagy-gyülésic a törvényhatósági bizottság tagjait, valamint a tárgyalás alá kerülő Ügyek iránt érdck\'ődúket meghivja.
— Lcventecgycsillcti gyüjtó-ivek beadása. A testnevelési vezetőség felkéri azokat az egyesületeket, testületeket, hivatalokat, melyeknek vezetői a megalakítandó Levente Egyesület laggyüjtő iveit annak idején kiadták, hogy azokat március 20-ig szolgáltassák be dr. Krátky István főjegyzőhöz.
Olcsóbb lett a buza és a liszt Kelemen Gyula üzletében (Király-utca 39., Vaskapuval szemben). Első rendű nagymalmi li-zt áraim ezen a héten a következők: OOg liszt 9000, Og SSOO, 2 főző 8200, 6 buza kenyér 70CH) korona. Kérem a n. é. vásárló közönséget egy próba vásár lást eszközölni. Mindenki meg fog győződni róla, hogy lisztjeim a legjobbak és áraim a legolcsóbbak.
Magántanfolyam
(Walter Szeminárium) c* Budapest, VIII., Rákóczi ut 51. M^ri\'-
mw.i.i
xm.

I92S március 15.
— A Zrinyi Torna Egylet tiri nepélye. Városunk liatai, agilis sportegylete (ínyes ünnepély keretiben emlékezik meg alakulásinak negyedik évfordulójáról. E lió 23-án az "Urániában bemutatásra kerülő változatos niilsorl az alábbiakban közöljük: 1. Prolog, irta és elmondja A\'agy Győző. 2. llonfitlal, férfikarra átina Ráa János, énekli a Fitt,"házi kézművesek önsegélyző dalkörének férfikara. 3. Előképek : a" Zrinyi Torna Egylet niullja, jelenje és jövője, szii-vegél irla Barbarits Lajos, a) tetini-szezók, b) atléták, c) futbalisták, .1) vívók, c) szabadgyakorlat csoport. 4. Boxolás. 5. Par lerre torna (a kigyóember mutatványai), (j. Birkózás. 7. Magyar népdalok cigánykiíéreticl énekli dr. Kuresy J.-né. 8. Mozgóképek: tennisz, lutbal. úszás, műugrás, korcsolyázás, síkfutás a párisi olimpiászon. 9. Magyar nctxlalok vegyeskarra alkalmazta Rácz János, énekli a Futóházi kézművesek dalkörének vegyeskara.
— A Budapesti Filharmóniai Társaság 45 lágitól álló zemskará-nak hangversenye március 2-t-án a l\'uigáii Egyletben Tittcl Bernát vezényletével. Szólista Szenlgyörgyi László. Jegyek Szerb Ernőnél.
— Anyakönyvi hirek. Nagykanizsán 10 gyermek születeti á; elmúlt héten, tzek közül 7 lm és 3 leány. Házasságkötés nem lóriéul a mull héten. Halálozás 12 toll, elhallak : Szabó József I napos, k„r.i. szlllóltség; özv. Tischlcr Lászlóné Kulcsár Rozália 56 éves, tüdőgyulladás; Bedének József gyári munkás 23 éves, lűdóhutul; özv. Tiszai Jőiseíné Anek Katalin S3 éves. aggkori végelgyengülés; Tini Lás/lóné Wcszely Anna 25 éves, rángg„rcs; ózv. Kovács Óceáné Sneff Erzsébet 35 éves, ludögümókór; Tamás Mi-hályné Horváth Erzsélict 28 éves títtíó és bélgtlmókór; Puritán R„-zália 6 éves, gümös liasli\'utyaluli; Boll Antal 21 napos, lüdólob: Kovács Erzsébet 28 napos, kelcvétty-kór; Masznyák Rozália 75 éves, gyomorfekély; özv. Szekeres Itwéité lüspár Veronika <JO éves. végelgyengülés.
Ingyenes sörkóstoló !„M\'AW(/*\' elnevezés alatl forgalomba hozott Mlétszinlt jdéttysOr linkből a inni r,1pon délelótt \\sórkóslolót rendelünk a következő helyeken: Blumcnschein Mór (Csengcry-ul) Kardos Vilmos (Vaskapu) " Kein üyula (Ipartestületi vendéglő) Kelemen Károly (Polgári Egjlct) Kiss litnő (Korona étterem) Kamin Ferenc (Amerika) Petényi János
Ptirics Ferenc (Király-utca) Rilser Mór (Kis sörház) Simon József (Klskanizsa) Ozc. Vida Lujosné (Kazinczy-u.) Wirlh fános (Rózsa) "ollák Jenő (Kazinczyulca) Király-Sörfőzde Részvénytől savig.
— A zalai csendőrség februári inkája. A Zalavármcgye tc.-aicicit m»5do csendőrség lehruár hónap ™y"mátt is minden elismerést és TOtiiísi megérdemlő munkál vég-
fW cselben leijcsiletl nyomuió aozoft a\'"ib01 csclcl ki">\'ü"
- Az Uránia hazafias linne-£>« ina, vasárnap délelóll nem a Wammban hirdclcll II órakor, ií*„í, htlfclckezctck ístentiszlelcie
KI 12 órakor kezdődik.
ZALAI KÖZLÖNY
Halálozás. Alulírottak ugy a sa;á:. valamim az egész rokonsáp hevében mélységes fájdalommal ln-dat|ilc, hogy az élei és halál Ura a mi Istenünk szent akarj szerint Seregély Dávid nyugalmazol! város-szalónaki lelkészt éleiének 7<i-ik boldogító lelki közösségben álélt házasságának -18 ik évében 1 évi március lió 14-éit délután fél I órakor a földi Iétltöl az ötök hazália magához szólította. Az Istenben boldogult drága halottnak leieméi március hó Ili-áu délután 3 órakor helyezzük földi nyugvó helyére. Antim ő hitte, ugy mi is hisszük, hogy akik Istenbe vetették minden bizalmukat, azokat a halál sem választhatja el "Z 0 szereidétől. Róma, 8.3S és 39. Szépeinek. 1925. március Itó l-l-én. Özv. Seregély Dávidné szili. Ritlcr Henrietté, Seregély BOl.i és felesége Sufflay Melánia és gyermekeik, Seregély István, dr. Seregély Pál és (elesége Klasiia Lcup lUline és gyei-tnekeik, Seregély Lujza, di. Seregély László, dr. Seregély Tivadar.
— Március idusa a Kiskanizsnl Katolikus Ifjúsági Egyesületben. A Kiskatii,:s-ii Katolikus lijusági Egyesület vasárnap, mátcius 15-én az | iskola előtti templomtéren délután (litánia végeztével) fél 4 ódkor népgyűlés ke: délien (luriepli a nemzeti llnncpct a következő műsorral: I. Hiszekegy. Énekli Németh Jenő tanító vezetésével a Ki>kaiiiz~ai Katolikus Hiúsági Egyesület dalköre. 2. Megnyitó beszéd. Tartja F.hrlich I\'. Alajos, az Ifjúsági Egyesüld egyházi elnöke. 3. Talpra magyar. Petőfitől. Szavalja Nagy Józs,r egyesíti. I. tag. 4. Ünnepi beszéd. Tartja Németh Jenő, az Ifjúsági Egyesület világi elnöke. 5. Mucitis 15-ifce. S/.;-v.ilj.l Ötvös l..isdó egyesületi lag. ti. Záró beszéd. Tartja Sakoss |>. Ágoston, áz Ifjúsági Egyesület egyházi alelnöke. 7. Himnusz. É,,ckli Németh Jenő t.initó vezetésevei az Ifjúsági Kyyesíllet énekkara.
Felhívás. Nagykanizsa város közönségének figyelmét felhívjuk, hogy Fárst József cég kirak.it,ail cl ne mulassza megtekinteni, alt 1 ma, vasárnap a legkülönfélébb p-itisi, bé-c-t, berlini modellek kerü ltek ki-ál ,1 ifra.
— Életunt fiatalember. Meg-iittik, i:ogy Németh Gyula állásnéí* kült kereskedős-géd a napokban öngyilkossági szándékkal a S-arvns szálló második emeletéről az udvarra ugróit. Az életunt fiatalember jelentéktelen sérüléseivel a kórházban van. azonban olyan nt.ak.ac- nl ragaszkodik az öngyilkosság gondolatához, hogy saját testi épsége érdekében szigorú felügyelet alatt lattj tk. hogy kátt ne tudjon tenni magában. A sajnálatra mélló fialalc.iibcr lette elkövetésekor eléggé ittas .ill tpolban volt. Már a Szarvas kávéltázban revolvert huzoll s az cl is sült a keiében, ugy, hogy teftd, r velte cl lole a revolvetl. A fiatalcutherakkor boros fővel azl hitte, hogy egy latsát agyonlőtte a lövéssel s emialti félelme is hozzájárult a könyett vég. zelcssé válható ugrás elkövetésihez.
Amerikában első pohár sörllöz mittdeitkinek ingyen cg/ zóna pörköltei szolgálnak ki.
— Jókai emlékezete a Nagykanizsai Kaszinóban. A Nagykanizsai Kaszinó vezetősége hazafias kötelességének akar eleget tenni, amidőn elhatározta, hogy ez évi hangversenyciklus:! keiclchcn Jókai emlékünnepet rendez Hogy az ünnepély Jókai nagyságához és szellc-meuez méltó lesz. azt .a szereplők személye biztosítja. Az emlékb;szé-det dr. Sebestyén Kátolv esztétikus és itó. a Szitun ilvészeli Akadémia láttára latija majd. Tolnay Lona, a Magyar Színház lagia Jókai verseket szaval. Palló Imre. a itt. kit. Operaház tagja pedig magyar dalokat énekel. A hazalias céh szolgáló, ile művészi szcmpoiilhól is sokai igéió emlékünnep máicius 21-én lesz Kezdete eslc 9 ót.,kor. Jegyek Uszló Imre ékszerész Fönti llzleíében előre válthatók.
— Leircr Amália gyilkosa Nagykanizsán volt katona. Pötör-Ra-kovszky Gyula, l.citer Amáliának az angyalföldi léltolydából valószínűleg Csehszlovákiába szókölt gyilkosa hosszabb iJcig volt mint katona Nagykanizsán.
— KitlfurelóadásokKIskanlzsán.
A Kiskauiz:..-.i Katolikus lljusági Egyesület i.ivaszi Kmiur-cluadásai vasár- és ünnepnap d. u. fél 4 órakor (vagyis litdiiia mán), a templomtéri iskolában. .Március 15-cn Nem-zeti ünnep (a templomi, tcil nép-gyűléssel), tnáre, Z! én A magyar tiemzel történelmi hivatása, előadó Hló Ferenc igazgató, mdre. 25-én Bukásunk okai, clóailó Béres János igazgató, rná-c. 29-én Szociáldemokrácia múltja és jelene, etóado Bakoss P. Ágoslou hítoklaló, április 5-én Védekezés1 a lüdővész ellen, előadó Kovács liléi tanító, április 12-Cián A cigány néjiszinmü S.-ig. ligeiitól. Előadja „/. n,usági Egyesit-let (az udvaron). Mindegyik kiiltutá-lis előadás alkalmával irredenta ének és szavalat is lesz.
— ,Március 15. n klskanizsa! iskolában. ISIS március 15-él, szabadslg c magasztos napját .. kiskauizsai áll. el. iskola tuulestllíctc és tanulói a kövclkczó niiKor kére-lében ümicpclle meg vasátuap dél-előli 9 órakor a szentmise ui.in ,-
| tcmjvlouitéri iskolában. i. Hiszek egy Istenben, énekli a tantestület vegycskara. 2. Hazám, irta Kerncr Aulai, szavalja Hoinith János I-oszt. tanuló. 3. Tied vagyok, tied hazám, éneklik az iskola tanulói. 4 Ünnepi beszéd, mondja Filo Ferenc igazgató. 5. Nemzeti dal, irta Pelóli, szavalja Nagy László VI. oszt, tanuló. 7. Mi zaj riad a Tálra ormán V itla Szalhmáry Istv.ln, szavalja Ziegler Józsel IV. oszt. lanuló. 8. Édes anyám, arany pitykés dolmányt síb. éneklik IV—VI. oszl. tanulók. 9. l-.des anyánk Magyarország, itla iMinpérlh Géza. szavalja Bártól Teréz V. oszt. tanuló. 10. Zengjen a dal. Vitézek, legények, éneklik az V—VI. oszl. leányok. II. Mosl és a jövőben, irta Maycr Irén, szavalja Baj György V. oszt. lanttló. 13. Himnusz, éneklik az iskohr tanulói. Felkéri a tunteslülcl a szülőket ezulon is, Itogy tűinél nagyobb számban jelenjenek meg az ünnepélyen.
A l ■:. .•!\'■ nöi szalma* 03 fehér filc-kalapok ,\'■!•.( víl.i»aléktun tacfk vi okiú áibm kaplutátl. SialiniikaUpok 4(vm rlst. IcsUse. va«áUw« tegJoUa^hbbárbia
Ferii kotMpok nnoy vnla*xtékban üs
CVENES ÉS VIOA k.-itapoyár Knxlocy-utcai Oztctóben Ati6lí,nploran,»l tirnhrn
A polgári leányiskola Petőfi Önképzőköre hetión, március Iti-án délután 3 óiakor a polgári iskola tornatermében a márciust szabaság. ünnep évfordulója alkalmából disz-gyülést tan.
— Gyorshajtás. A rendőrség ki-
Itágási osztályán tlerezeg György .fuvarost gyorshajtásért 150.000 koronára megbüntették.
— Fegyházra ítélt gyilkosok. Kaposvártól jeleittik: A kaposvári törvényszék tegnap icggel liiidettc ki az ítéletet a .Zsivanylyukban" meggyilkolt leány bUuperében. A kir. löt vényszék Pá/fi Antalt 12 évi, Farkas Józsefei pedig (i évi fegyházra ítélte. Az Ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a védő cnvhilésért fellebbezett.
— Tyttklolvaj cipész. Felkértek bennünket annak közlésire, hogy a csütörtöki számunkban niegirl tyuk-tolvajlás elkövetője. Mészáros Jó/scl nőtlen cipész Ituszliléri-lakós.
= Kellemesen tölti estéit, ha
Vörös Ferii hallgatja a Központi kávéházban I
= Mentor Biztosító Részvénytársaság. Magyar élet és járadék hi/.tosilo intézet k.-ulelcn kívül. Olcsó dijak. 25 éves intézet. Paesai, novai és _alsó!endvai játasra agilis képviselőt keres. Ajánlatok Zalaegerszegi Vezér Ügynökség címre küldendők.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
\' - Scltwarez Dezső cégnél uri és-női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— - Futball és teniszlahdák, ra-kellek. lotnalcls/cielések. totnahmlák. si*irtcikkek olcsón kaphatók Szabó legyverllzlet Nagykanizsa,
özvegy Végh 1.ászióné lehér-nemt|.vartodájáiiat! (Király-utca 14. az emeleten) ntiiidcntieiiiü Ichérnemtl nagyon olc-őu és szépen készíti. Kézimunka-etöttyomlaláshoz és felsőruhákhoz naeyott szép rajzok étkezlek. — Tanítványok felvétetnek.
Emlékezzék csak vissza, hogy igazán olcsón csakis akkor vásárolt, amikor a legjobb, legfinomabb árut választolta. Természetesen a jó minőség mellett a mérsékeli ár is igen fontos. Selymes muszlinharisnyák rcnlck sziliekben 45. saját gyártású tinóm llórzoknik 35, selyem-gyapjú divalmcllényck 250. hosszú selvclngyapjttkab.\'Uok 320 crer koronáén Filip Oszkárnál (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) kaphatók.
harisnyák
elszakithatatlanok
Mindenütt kapható.
Sodorjon „JANINA" papírt!
ZALAI KÖZLÖNY
l9\'2S március 15.
A Balaton
Óhhli SZ OHTHY litwty *!r. előadása 11 /ö.\'ju ko 12-iki lüwiis WMáson (3)
De hol van Kisfaludy Sándor, a hfditó (schneidig) gárdaiiszl, aki sok-sok alkalommii sok időt töltött szelőjükben Badacsonyban, a leg-dicsöbb szépségű vidék centrumában s ih\'etet ihlet után szerezve iija meg regéit, meleg közvetlenséggel híva olvasóját: „Ü.j mellém a kandallóhoz, Fel van szilva melege Szigligetről, Csobánc/ várról lm hallj d, egy agg rege". Majd pedig elcgicus hangulattal mintegy sóhajtja a „Boldogtalan szerelem" versei között:
Hallottam szép szavának E/.Qst hangját zengeni : Fülemüle panaszának
Hangja ncm oly isirni. A termeszei fi^véhnes voll.
Olvadozni l.\'its/atott A patakviz lassabban folyt,
A fateló hallgatóit. Me/tzUnl minden madár dala, Minden /ephyr fülel vata. Megszűnt minden ínvatom. Mosolygott a fájdalom.
Hát mélyen tisztelt r Hölgyeim és Uraim, kell-e ennél megkipóbb hangulat, nem-e a legméltóbb kitörése az annak a lelki behatásnak,.aminőt { a Balaton btll>ájos eg&ze kelt az emberben.
De koránt sem tessék azt hinni, mélyen tisztelt halig tóim. hogy csak az ott születetlek v.rgy lakók lesznek rabjai e/en hangulatnak, ..kik oda zarándokolnak, azokon is sokszor elemi erővel lAr ki ki az igézet.
Csokonai Vitéz .Mihjlynak is a í költői vén ijába nyi nit belé Tihany szépsége s megzendül lantja.
Ólt Tiiiauyiuk riadó láma SzáKj Ui s.\'i..t kedved Stiftül, Imi Kii 11 s.irs eddijj annyit hánya: Partod clknfben ui.
No és hát még mit mondjunk Jókaitól, aki «iz ó Aiany mn-ov icz löszben a Bal tont i> választotta s olyan iünunénycs leirasokat adott rólj, aminőt csak egy mester ccsajo adhat.
Kedves hallgatóim, nagy és ><i-lárd meggyőződésem ne ,nn az, hogy Önök ko/ott is vau- mm egy, . kit költői ihlet ri|:ad\'itt cl a Balaton Csodás hajainak elve a et\'il. ir.iitt anuyl sok s;z itói, itt (elsorolni csakugyan nem lehet. y.
No de ti.eg a x.eiiekóltés is, .a a füredi fiiroőclet röpítette szet űz országban a 1
Képeddel alszom >1 itcjvaliiol éhtvdik
dalai: \' : :>f: a B.i aton melleit s/i!-lettek v oson Hubei Gyula gvö-nyö: . : _».önyöröbb dalai, a Ciy ii •,;. i. gos selyem kendőm a szán.a i,..;esen som z.ub n ismert egyet) d -.k.k, a Sir a l.i*!,.ny a Bt-latori y Ijaii s:b. iiií:kI olyim-k, olyan ir ;-sak mint a Balatonvidék s hol v.iM .k nié_- a feslömftves/ek ecsetre v tt hangulatai, egy Markó, Telepi, Mészöly ts sok-sok nagy-művész mesteri ecsetvonásai ?!
Magát a Balatont, ha minden részeibe ismertetni akarjuk, el kell kezdeni a Kisb;daton nál, mint a Kanizsáról első sorban elért tészle-téről. Zalavár, Hidvég legelőinél kezdődik egy körös-körül nádassal elzárt circa 3 kilométer hosszú, 2 kilométer széles víztükör 30—40 centiméteres mely vizzel, sokszor megszakítva nádas területekkel s benne az u. n. Dtós szigettel. A maga csendjében, némaságában egy pompás kis hely, eltakarva az egész világtól, távoliól csak a vonatok dü-
börgése, kellő légáram eseten a kes/tiielvi harangszó jut csak ulc a külső élet zajából s a rendkívüli vízimadár tömegek felrcppenese s lármája, a bihic-visoogás az itteni magány zenéje. Többször jáilam itt yadaszni. z< ologizálni a földrajzi Í>izottságl>eli társaimmal; itt látni egy nopíeikelési, hát kérem, az egy pazar kép: a páradús levegő fénytörése a kelő nap * ugaraiból oly színpompa! nyújt, amir.öt ezen kívül még nem láttám. Felettünk még a/ ég kárpitja csillagtniriáiijaivol s kelet felől a nap kibontakozni készülő sugár szit»pomp:»ja,a mélységes csend egyben felejthetetlen benyomást tesznek miniienkire. Ezen vízmedencén kere>/tül folyik a Zala folyó a Bal. -ton nagy medencéjébe.
Irodalom és művészet
Szinhá/i Élet. Megjelent a S/in-li^/i li\'ei t:j s. ina Gj.bnjfliü pre-
m erfeivéteieic. kilimócUke\'-í.iUns/.irnit noveila. tn&.oldalas kottanielíéklcl, teljes d--vUmclléklel. ragy vidék, mozi. auló.-poít, társasig, d:v;.!,kép-zómUvés/ei rovat ksvi valto7r*>s>á Iikvc Sán.I >r nép; e íl h f mélyítek ára SOIX) korona, negyedévi el\' fizetés S0.(K>ri k»to»? Kridóhiva-tal Bud^p"\'"! p-r.si lv t kö ui 29.
0 2 í
Uránia: lh-:du:uiRupcrí; Világ: tor. Rádió. A! ert mm k s pii<> br.i-
vurokk\'l ;■\'.o ft\'mj.». Il- i. -.t $ k< r: Kis M.:;nn kg\\«sr. t<n:imn. tan.ir e \' aI Oépiu.id i szatnyan Loudoiil>>i Ko ist .Mt.\'iapo y •..
TÖRVÉMYSZEH
Mag.iulaksértés. Markó Ferenc h.tjbeii b.wlui.íjduit »S ;ii ig iui ikS-.T-tés bün\\ :tev. I v d !ian ailoit a tör-vény zek elóii. Az volt e\'.euea vád, hogy felment eg:ik lakója UiC i Ferenctíe p:dlas\' a, ajtaj uiii\'; lak .ia; har.ip%\'l«>g\'\'i l leveli.\' w- az ass/.oiiy ingó ág.n: levit e, Ito-y a pad-
l»si e-v N :i.i,til \' evü l.ikouak leii-
tMkrz s- i: . • ni. A tö.véitj-zek a kilial\'g.r-u : •.tm:. vali.\'inaí a ui i: ii a ..\'..-1.1 té.-. b \'tit. telK-ii moi-.iiKia ki t>-ii/s.i k az Mik. ii-.es h ./tti . j-i\'onii.t az •tv.liitő k^rüluwxvelc nf:ye!i- \'m vitele* ive l-U ov/. >eu eyy m:l i > V.n oua pénzbün:etes<e |\\..-;, 10 i pi fogház-a) i e.ie. . Hírtelen kezii kováé1. Pu/nn htván oiis/->.y ki.vác-tne.-tetnél vn\'l s-.-r-é.tk. iit: Ik^pa\'va l\\ i >\'lt ula A mester egy napon ö ssz.-> ói. ko-ou SCgédjeVei es n u\'. tos-.\'i;; li,:n i kalapáccsal a; uak o!y ll:0>t in it az ,-rcába. hogy az su\'yos sérile t szeit vedelt. A/ ügy a k-zilse\'vi j ."<-bi rósAg elé k- ít t. airel j1 dcletn ciméii Dufnei Is \\ nt •elm-u-icite. mert l védik /.ett. hogy segédj • revolvert nkn: 1 reá fogni. A segéd a/onban f.-üi-biiezeit a f-1-mentő itél t ellen a törvény-zékhez. amelynek frlhblwittli lan.-.c-ía leg" p targyalta ezt az ügyet és uj tárgyalás megtartását remlelie < l.
Autó-, motorkerékpár alkatrészek
IcUzci-cIcHck, Micholin pneumntik
Automobil éaPneumntik Rt Budapest, VI., Jókni-tór 5.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Déli magánforgalom #
Az irányzat t»ardtsáRo<. de ii/ttttclcd. ,M.i -\\.ir llitel 403. Ani£fl-Magzar < iriü\'Hitel Kereskedclnii-!«nk 11-10,
,\\ilalá»\' > Takarék ll\'». IJr^-dmiskojc .»|o. Budapesti «i \'/. i.< ». \\\':kt..na M.i"«e>:i 172S. Sa\'.yó 5.V>. Urikányi Atliun u ii Pa.la* !-\'•<. I;e.ewcr 710. I.i.^niiUius 21H\\ Villamos U\'-\'Pijjk rJ; Ki.na l t\'», Ha.-ai l a 71. Dí.i -hO. Nasui j ii>j. I.oanti- 148. IMivasut .V>, Nova -i)o. Cukor (korgia \'J«>l. \\//A !K\\\'». líí\'-zv. S<T J*>s. K.Tl. II r»7. Sif .! imi 100, llmn-ána Miür.i-v i 117. O.unmi3".*>, Feltén ÍM, t\'jsterircló l!»2. P.rassói
A őlagyiir \\einzeil Bank hivatalos Árfolyamai
Aix.UrJá" .H M ms
C«t?i zr l!» / 3t cr.i hm
Ülni. 11 .1 0?7 R-r .ii WIJÍ t í-l
OolUi If/i); .\'it> íikiint •4Ü-VP
flMll fr" il ii 71- H 1 M\\
Mi»-\'»ndl tii
t«t «S "0 ✓ lU/tU-l. • 1- 41-11 »
-.». 1» S/3 1 .0<lC3
uu .2 í-il 1 21 r «i
<tflK« \'■»»» »tl %n>rrt .o)
0>tr. kIi.II • 1 0 " Vif» Pl\'l., V rt-Víl
k. • S <1 t l>i«ÉJ IV 1
í»íltí -.«-« t* M na S««tt»
k . 1 1 0 r.ns 1 t\'S) !>!<$
Sr«v*i1 W-M kjsi 1 ra W\'ra i.^l <0 -i\'J-0
Cí i." •. 1.1 rwtk • » <14 í\' «•
Zürk»:i záriat
i\'Aili "(>T2£0 Lo :.»••:< ■— New.f.i* ÍI.VSO. Hr^.o V-2250 Ma-laiid ?I(\'7\'.V). Hultaáit "JIH t\'> Bettin Wier, 3 -
v.i!::.«77ő\'i. I\'i. i.i I.Sló - HmJ*]»esl 72* • \'mtó 10j Bnknipu "í.ri5 —. Beljjraa *3S*—.
A magyar korona ktiliöldi hivatalos jegj/ései
Q780I-8V0 "S?\'r-S\'.S 5780 57W> Í\'XOR \\F*» .. ni.s -6H5ü 7o2 > | J.Oii
íiepéuzek i\':s nemesfémek be váltási árioiy (írttal
f.*».i>l sjf. :.\'.uma> Ii2u I (" 0J. hrlkc.\'ciiéi .- l.io h . i..:inlos lti.Soo l/.CKk". ót-... \'2 0 <i ví.Mw. >sinmuv 490.nl— »» ti,» ., , , hs-.vikoio ülftüttt 3l6W0t iirnt 211\'t/X VJO ••
KISFALUDI
ÉS KRAUSZ
clivatnayyáriiháza az Ai-any Kakas •hox
Nagykanizsán
esfflQfJfes.
Tavaszi újdonságok Oleső árak!
Eredeti angol férfifiltBny és kabátszövetek. Fekete is sötétkék noi- és féríiltelmék. Coveleotl, Bourberry, wipp Cortl, Camgarn, Cocsmen, Crepp, Eolin, Marokin, Ripsz divatkelmék!
íéifi Homespon szövet 38131
fVn
•\'•/sóé
A lrrmíuv:«íz*de ma trljc<cn tájékozatlan voít, >-z .\'r«ses valt»zailmiul érte a (iia>ot, ti;:>. h«vy /.tiiili^ bu/Ab l cfi>ctlcn kt(t.<t ». \'i j IniMi.k tu- Az fli|e,yzö biz tt>ag tii-ü-k l\'-\')».iu .\'Uioit a.lapoditii mrg. h«-»;y az ,Uik.it aru i alat al.»pj4\'»**A4lapllia meg. I»<V .1 l -i/ i AUiily-iitiál ii S>I.1 r<i/»ct pci\'i^ 2 x. to iv.il <./JH|ioU.i le A lóhtd 1 j: hek in ma . me^lvh-iórii .líi\'sóhbodlitk, • .. ISSt« 4\'J •
. ■ i«.i.íioöj. r, .1.
íS7 • 1 K • -»W-r» • 10\' 0/ ll\'i0.» ■ llr» 0? . iw
17" i.<«. •, • .11) \' :Í>- KK1.
. |f.. .-. \'22>00 23KÓ.Í. . -iSOOOC \'ti-- 11 VtUO-o 215 tX>J. /«♦.
l ■ 0 •■ 0 7V
H1LD JÓZSEF
épfitetfa- des/.kn-. mész-, ecincrit- éh termény-kcreskedéxe
Nagykanizsa, Kiróly-u. 4.
Telefon 120. szám u
tcjijco |>rábavAsárl*il 3J«
Szomolányi Gyula
Cfconyury-ut 2. «xótn alatti Pi (■ lUnüja mellett) Oilcuticn. Q
Nagy maradék\\ásár igen olcsó árakon}
Schroil-scliiffiiiiok, WI3J és ílolfcld rumbnrgi vásznak, Rocjenh.-irdt és Raymann damasztárukMI óriási raktár.
SzönyeieK butor-ripsí és bútor
szövaf nagy
választékban!
1925 március 15.
Apróhirdetések
Húsvéti ajándéknak legszebb ís leg-alkalmasabb Im m.u most rendel, vagy előjegyeztél VíolAtiJil ntliuili. |>éii*i?üái. kazettát és egyéb bőrárui. melynek ízléses >c$ kivitelben Ok&óii kcszLIiak, Magyar utca 14- 811
Eladó ház azoimal elfoglalható 3 </o-bü uj szép ház Jutai.yos jioii Szikriszt" Ingatlanforgalmi iroda. ró ui fi. 3y|
—Háromszobás modem lakost re ék-belyiségekkcl és lehetőleg k<-rilcl «/. .. Ira Vjj| jipiilUi átvétene kilesek Ajánl to al .Villanegyed* Jelige alatt lladóh. ataba
kétek. _l____771
Csövek kazAnok és vízvezetéki l> részére, valamin! bármely célra, lxár>nii> cit nu.nn..
«Weiscr gépgyár, Nagykanizsa Su^ár ul 16. Telefon 9. 93
Jómódú házasságokat .liszktcten köz-velit Nagvkatdz>al Hazassigkózvetilú ltod-, F6 ul 22. Levelezés midre \'e:vz>-s\'«-il 78\'-» Április I IC 2 elegánsan Ixilui.\'/utt szoba esetleg konyhahasznalatlal kiadó. (Ilin a kiadóban. 771
Miliényi-cipöt vegyen!!
Eladó verdégló leljes h> rendezéssel, bérhe is kiadó. Sl.noii Jozsel KisXanizsa OtszAg-u 23. 773
Szántó Vilmos 0. F. B. engedélyes ingatlanforgalmi iroda Nagykanizsa, Dcak-tér 4. Telefon 3-22 eladási megbízásainak Hirdetései Uj üzletház somoijv tvegyel lalnkui. iK>tiluil lltlel. azonnal beköltözhető lakossal és Átadó üzlettel. Az UzUt c»tllrt> la iléibe Is vehető. 32 magyar holdat* birtok Soniogy-megy.\'-bfn egy épülettel, #hold őszi vetéssel 10 kat. hold pibva sotn.inyi bitluk, 3 wobis modern lakAss.il é» minden incl-íéképiilcticl.
44 hat. hold príma somogyi birtok cseledlakásokkal, nagy istállóval,
Kaposvár legszebb és legnagyobb nyári mulató vendéglője teljes berendezéssel, azonnal Átvehető.
Fonyódon 2&IS -01 tenikien levő Ukóhiz mellékhelyiségekkel. A Balaton pirljáu nlscbli nagyobb viluk Nagykanizsai házak i Emeletes lakóba* vi(.» belterületén 2óO millió. Emeletes Üzletház a |-óuloii JőU it-lllló. Családi háx modem 3 %/<>!>;•*, s/ép hc-lym 80 millió Családi ház i szo..ás, előszoba. veranda 160 uillllú. Családi ház beköltözhető 3 sz.-bás modem, kentei, a város belterületén 20Ű tnllllö Nagy lakóház nagy kelttel, lobb modem tugyobb lakAssal 350 millió, lízenktvul minden tit cAban több bvkoltozhelő liAz incglepó olcsó Albán. 5W
9000 és 10.000 koronáért
kllflno fehír 4* (liter
asztali borok
lltcrcnkbit kaphatok SOMOGYI TESTVÉREKNÉL Magyar-álca 18. 7St> Telefon 469. m.
Keresek lehotöicg némít nyelvin dassst bíró kisasszonyt kel kis liu gyerme-Vemhez. Clm a kiadóhivatalban megtud-n«ó. g02
Vctö és takarmány burgonya Jt:tA-nyosaii eladó Hunyad) útra 7H5
Pivári-utca t> sz. alatt ievő takáso-f»t elcserélnem Kanizsán ngywiolvín l.ikA*-"I. Bővebbet Felker Ujosnal, hvárl u. ü.
Vasutlelé 2 házhely jutányos *ron eladó. Cim a kiadóban. 770
Bérbeadnám Pelőh-u. 26 sz. aluli gyuinolcsósflmet és telkemet.
Krtozobás koityhAs kaposvail l.ikáso-mai elcserélném kit. cm-IIck egyszobás kassal lakAséit. Cim a kiadóhivatalnál. 820
Eladó fürdőkádak, Olőkádak. Uksó és jó, praktikus, tarlós, kevés vízzel ^nyclincs íliidés. Bak>a t>Adoi;os. Klnlzsy-
21-_________S23
Gimí u IS. sz^mu hAz azonnal bekOltOz-szat.adkézból eladó.
Kevéo haszon, nagy forgalom I
J-fK^v»tOJ<tbb formákban szalmakalapok r** l35 ezer. Legdiva\'.0Mt>l> gyermek-" le\'nV szalniakalapok c*ak 75 ezer. J készlet tan Klein JóM«l és Testvére
E0y jókarban levő liasniAII kctéüp.w ciajA. Clin a kiadóban. 816
alatt eladó cay
Csengery-ut -16. sz. alatt az ud-,oh. W lé,U íelúltö és többfelé K-rit
- m
7.Aí.AI KÖZLÖNY
[ Telefon 334.
városépítő r. t.
fi\'lliivjn ifii\'11 lisziell vevőinek :i levelinél, h !>y "K. \'IS 1 in m.j. e dtítn I -Vak!; l- l^j-.|.b minísigil
asbest tetőfedő pala
ftiusiiúsál is.
Tudaija cgyutla!. Ii így njhól kiogészüetle raktárai t?s a legolcsóbban áuisil
aszta!osárui, épületfát, meszet, cementet, ceme^itcserepet,
mindenféle cementárut és építési anyagot.
Horváth Paula Os llmika fórjtvelt Sárdy Ció/áné niéJv i;;.;,l:tl.niniul lu-tlat.ák, hojjy fv-le|lhctctle.i jú ólevip-juk, após, nagyapa, leslvér és rokon
Horváth Ferenc
nyug. m. kir. honvéd törzsőrmester
éleiének 78-il: évéhtn Mvó hó H-eii éjjel I órakor a lia!dt>klt\'ik Mentségének ájtatos felvétele után csendesen */ Úrban clhunvt.
A bi.ldoiiultriak hu:t teteme lolyó liő 15-én délután fél 5 órakor í.-j. a r.\'mi. kalli. temető halolta{.liír.Wx>í a róni. katli. szentegyház smt.irMsai szerint inecáldalnl, a/utáu órók nyugalomra elhclyc/teuii.
A/. CiiiCs/telő s/.eiitiiiisé.Udozat a inejíboldngult lelki íidvéért l"lvö lv> 17-éu délelőtt «> ..iákor a szent-(erencreudick iiletünia templomában a/, ligek lirának bemutatlatui. Nagykanizsa. március 14-én.
Emléked rtrókké kó/óttünk él!
Eladó gépek.
7 HP. Langeu és Wolf motor
720 liátullisztitós vcröléccs csópl vei
8 HP. Kovarik motor
6 HP. Iittcmational Harvcstcr motor
Hydralikus olajmalom berendezés uj
4(>—45 HP. kondenzátoros gőzgép 9 légkörös 3<>" kőjárat lót ktKvkkel 3\'.- IIP. motorkerékpár. A Képek töl)b évi résziéire, kedvezményes fizetéssel is chtlók.
Láng BéSa
Gyékényes
;u áiloinástclep.
Szigorúan vAlog.iloit,lvukineiites. leg|obb
sertés- és juhbeleket
szállít legolcsóbb árakon
liiuckciistcln és űlnstxrg ltélna^vkere»-
kedése Bécs, II. Pralerstrasse ób. Képviselő, ki henteseket és kolbász árukészltőkc< IAr.|;al kedvező feltételek mellen felvétetik
Sváiti szüaseiyemgyar
virfckl moínÁiiígntl jól bevezetett
kerületi képviselőket
keres.
CinV agilU c. tffelcrcl4M(.i tcilddke-lú\'. Iijnnuk .S/llasclyern V V.* Jel-l>;í[c Uloeknrr J Iiird<lúlrűilájib.i, ll.nl.;i(M, IV.. Semniclwcls-ii. 4-
mt\'ííhikariljii liöltséjreit
és ilt is vásárol Iliit
eredeti angol
szöveteket,
melyet alálili leirt réfr közvetlen Angolországból kapott.
Óriási választék
férfi és női divat szövetekben
Kirschner Mór
Fö-sst 3.
Telefnn 243.
Vái\'Oftiiáxával szemben.
Vasárnap 10 óráig nyitva.
Kereskedők
szönyegszövődek és kötődék figye!:iiébe
Értesítés.
Vii« .1 .v/íTirséw? i,iif;yirti}.ii f ■:?/•. i felhívni, !:ox\\ u j:«5riv«yi\'v.rf/uA.\'.- .• .«.. . ^e* (íity.iqok ^yui.\'.i ...7 l,it>.ml..\'.\'./« ;•>•«/»-annyin), lu^y ni.: a r.i.; ,u fe-
lett rettihlki em i):iiii.\\iitiaiiu »w>< hcs >;án\\\\yf><Mta.\'.txin.
liy.ylu.i I s.teUlui iikfiíriu, A.^\'v <■ Bajai Posztó- és Takurógyúr R.-T. „Oríenlale" szuny i\'gfuiiál lerakatCit sikerűit tnegs/e-rezucni <\\s így mMomb >n üli et>Ml a: últtiUiii\' .in Ic^iMiieitvbh lia:ai gyilrtmányu Siőnyi ./i>n,ilb~il iifjy nyenen, mint szintien miir.Uii n.,\\i)iyj.\\e^et a/, inul és a ic/jata-nuwbb ihImii snillittmi.
I.\'. .1 rónál ablMti kulíít t ftzlk a töbtit lta»al I .uatiktól, ho.:v Vftiii.ytnége és lénye intatt le, alkalmasabb csotnó/.A>i.i és flsvzetételénél I .k-v.i az összes kvltll loiialaki-al egyenrpiigu.
f-\'eiiUmlitctt Joiutakitii kiiül iillamlSán H\'W n>l.:,<rl tartok külföldi amyrmi es f\\r:\\;;/t)tutiiikbati minden elképzelheti ,\\zin-t>;n, i.:iuii;ir,t niiiulrnjéle felvetőkben, le-S/\\.v»)kcK:i, IcvcróvilIákban és nagyítóit >zőii>e^oiiiitAkban.
I.npci )!.. mint inásilctiiU gyapjú és pániul kezi és gépkojó fonalakban is óriási v.ila ./iéku állandó raktárt tartok.
Orientál bajai fonal nagybani ára 10 kg. iy.y,\'/;. I nyeri 135.000 /v/ kg., szme* 157.000 pt t kg
J\'t lvi:iigo\\ih!st e- vidéki megrendeléseket pi.i)tafonlii!tavai iuUum el. • ,u
Szekeres
honáláruhá/., Budupest, Rukoczi-nt 63.
Ingatlan eladás!
Olcsó árak!
Házak a v.Wos minden részében keittcl és keit nélkül, kózltik beköltözhető Ukás»al. e<«ieletes, magAn és csalAdihAzak. Ozlet házak és vendéglök helyben, valamint vidéken. Birtok kanizsai jirAsban 100, 80 és 20 holdas jő bilink épülettel, szent-györgyvári hegyen 8. .*». 2 éí I lioM birtok épilleltel, Sz.-thadhegyen 2 hold és \'/a hold föld Fui\'liéncen I6U0 . J-öl Jó szőlőbirtok pincével, lelszcreléssel, rét a Magyar ntcai ÍK-lteleklien 2 hold, vAgrt-litduAl l\'/i 1»UI, Balaton somogíl oldalin tább nagyobb kisebb villa, Fonyód főútján\' szép ItzletbAz 1350 J öl belső-\' séggel, fél hold szántó és szőlővel, Somogyban 1(00 liold bérlet átadó, Zalanié-gyében több falusi Uzlethiz olcsó ár mellett eladók. CzM h&Koti raktárral Átadó.
Bővebbet;
DUKÁSZ MIKSA
O. F. B. által eng Ingatlan közvetítő
Nagykanizsa, Rákóczi-u. 29.
Telefon 1-34.
Szegő Mór
nyerstermény kereskedő
Eötvös-tér 2.
Használt, de jó karban levfo
vasáruk: Vasgerendák, vasajtók, vasablakok vaskapcsok, kut kerekek, kutalkatrészek, sz vattyuskutak,kutcsövek kazáncsövek, kazánlemezek, kazánrostélyok, szijj kerekek,
transniissió tengelyek, szalma és törekrázó tengelyek, motorkerekek és tengelyek, csapágy fémek, kócsi tengelyek, kocsialkatrészek, takaréktQzhelyek mézeskannák ló zaboló vályúk (zománcozva), kerti vasasztalok, tizedes mérlegek, ajtózárak, satuk, üllők, géptisztító és polérozórongyok vasrácsok és slrkéritések, szccskavágó és kukorica-daráló gépek.
Veszek
mindenféle ócska gépeket, továbbá sárga és vörös rezet, ólmot és horganyhulladékot, ócskavasat, csontot, mindennemű
állati bőröket a legmagasabb napi áron.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kir. Járásbíróság ezennel közhírré teszi, liogy 120 köbméter bányafának alkalmas erdei fenyő rönk folyó hó 23-án délután 2 órakor a berzencei vasútállomáson nyilvános árverésen cl fog adatni. m
Csurgói kir. Járásbíróság.
zai.ai közlöny
1925 március 15.
Pénxkölcsönt Ififidinr* b«k*M#ahul Eladó háxak i rjfofHJluW uj W<m©W»
V(^>hik«fl r.\'T\' - \'Oi. V.fo.-l.JbjtA v) WHte&Jt kii Mi t^ürrjl (0 mHM*rL -P.Üdr-atílló 3 H M• \\liul
Nfl Uű«m». til-V-V-hítö <
ucNU utI. <Jc )•• hií » fiat Vi\'id-Nt ; »íO\' Ml itiilhtJlvrl. ti«or kerttel IM mllllé. IMuf UlhjM « »»<M» m<J«rn Ml Miíroif.n ítO nl.\'MA. T»6 n»ií>o!+ UVAml blrA n.i*» íu\'.JJI M». : ti»-í»iKÍ. (fii
rtrt uío kot. niil\'jn IV p,\' 5
»r..:roj í.v»á iiun TGMiíímí-*. mjeM" Ni tt«d6.
10 holdas birtok viiot ntUrlt, ntp
«[>3lclrkk<l <l»d.> t,\'«y*\'t>>tt *
IMMA «íty tJ<í>J«. - TObfc klKbS-níKyoM.
wnck
Nagybirtokok, malmok «
SZIGRiSZT 1.ÁSZLÓ
O.f.M. inttátifii lin«lUníori:«litil lro<JáJ« Fő-ut 8. »x. Trlofon 150
Vak tükrök ujn borítását
jutányosán vállalom
Vojnovics Jenő qvck«í»i vállalata Mpgyar-utca 24.
ISOLDDS MflGÁÍiTflllFflLYflM
Budapest, VII. Dohány-utca 81. Tdclon: J.i*-el 124-47.
Előkészít polgári- ís középiskolai
magánvizsgálatra, érettségire
vidékieket is. 35i ar» --
\\REINITZ BÉLÁNÉf
kézlmunkaüzletébcn
Deák-tér I. (\\o!t Vir> caVtJ»xl:clyl$íg>
mindennemű lexdlvatOMbb <» te^zebb kéxlmnrikik nr.gv sAla>MÍkbsn bámulatos olcsón kaphatok megrendelhetők
Előnyomtatások ^ ."JV
mlntJUal rrndklvfil cl6n)d* árban. fli\'uncu llutcIlMB. k61fri>C« KOtidüíl ti Ii£yclcmin«l Wt/Olock.
82
Kézimunka kellékek i$ anyagok!
Angol és francia
szépirodalmi lapok: The Sphere - The Sketch The Tatler - The Graphic Jellow La Vie Parisieime Le Sourirc
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
V6nyiWr«ikc4«*«b<a »«
Olcsón megszánhat Pesten a
mm mrnm
Uariuigos, meleg, UjxU »*obik. Küxpontl lutcs egesx nap. Budapest, VIII. Kenyérmezó-u. 4
Rikócxl.ulnál, Tabailn melleit, r. tiifil«!í» l«lmiiU16j* W » tnj;«0in<3j+«ii
Gazdák jj0^fssé g bc\\
Tartjátok állandó kéixenttlbcp a
SALAH
(crtólicnlló szett, liogy inc^óvJito\'K nueatoli.il nagy károktól A .S>lan* íoitúUenlló sxer emberi e* állati scUk kcxílcsíntl, telieníueuk. brn. i>liuík/,ctekbcn. UtállAk, ÓM lcrtótlcuUéííncI nc!V?tJii«l>ctc1len. L«ieiobti ís lcga>l<*4l>t>! (Ullonukban It Mlnilcnült tapintó I
Migyarotsrágl vcxi«Mpvlt«kt: MOLNÁR M. Budapest, VII., Aréna-ut 68.
LegöScsóSi^ bevásárlási
■forrás
Szántó Salamon
divatáruháza
Erzsébet-tér 22. (Strem és Klein hál) Telefon 249.
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölné, tekintse meg dúsan felszerelt raktáramat
Féifiszövetekben
K 90.oao tői
Női sima és kockásK; szövetek „ SO.ooo „
Jóniiiid.séííü vásznak.....Í6.000 „
Ájr.vliuzatok........2ű.ooo
liosódolének........I6.000 „
Kartonok ........ I8.000 „
l)elén kendők....... 15.000 „
Koszíüm-lí01111 iMí 1 ><í 11, valamint elsőrendű zciirek és scliroll-siltonokliaii óriási válaszlék.
Magy maradéktrásárü

ÉRTESITES!
Éttesitjiik a nagyérdemű közönséget és L rendelőinket, hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonságaink,
mclylül mérték után készítőnk a legújabb divat szetint kedvező flzctvil feltételek mellett url öltönyökéi.
Becses páilogásukat kérve
LIDITT ÉS JOÓS szabómesterek.
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásitól előjegyezhető:
PoUák M. Emil céonéi, SCinizsyxu. 2/a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronátől 1500 koronáig minőség szerint. Tclcfonelőjegyzést nent fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
rnvw
a legolcsóbb i\'t lcgR.iz«ljt.
színt, hajt, vontát petróleummal
HALTENBERGER VILMOS
K t\'uiC rr ii.rrrii.iil N«nynic/f -iiica il».
Ford t e hr-r autó jv*.\'.; «..-íIvj1 3 t< nnirj.
autó ita 7Q millió kwoni
A cipőkrémek
BUDAPESTI NEMZETKÖZI
vtísáR
Í925
ÁPRILIS 18 23-10
Rendezi a
BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Fclvlligosllis kaplutA: NagyknnizsAn, Flschcl Fülöp Fial könyv-kereskedésében, továbbá • vi*Á: rcndexójÍKÍaél BUDAPFST, V.. S/F-MKRE-UTCA 6.
Kedvezményes utazás és vljum.
l.akAíklutalás. a-
MAYEK KIOTILO UTÓDA
VARGA NÁNDOR
rahate»l6, «t0iUtlll4, í6ibm4 vASUUU Knxinoxy-u. 8. Munyadi-u. 19.
Vegytisztitást, inindenuemQ ruhafestést, gouvre- és plissirozást g>önyőrü kivitelben vá lal. Külön gallér és kézelő osztály
Vldíkl megrendelések gyorun
pontown vígextelnek. »
fi.I.
gyártmányai Eltűrcttdll Sunflowcr Sálon Petróleum kastélyuk ís lakások vllJKlIátira. traktorok motorok ha|tá»1ra
Autó és Motor Benzin Benzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „GargoyIeuEtnnHeavy Médium spec. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére, további mindennemű a£polaj,oópxolr,kocsikcnöu»ii5. C.«rbolir.curn, kátrány mesrendel-hetó mindenkori lcRolt>vOb napi iroa
Strem és Klein
fdelárusitökn&l
NAGYKANIZSÁN.
Magán tanulók figyelmébe!
laaKMMumMV
Ös.zevont vizsgákra és érettségire teliét anyajil tflcUMémíel tl5 VIOÍll tanuUkat a BOROSS-üARDOS tanintézet Budapest. VIII.. RJkiell-ut 57/a. -• Tlutvticliknck ríulctfiKtW kedvezmény. Kiváló Jegyzetek I ui
O^talt
bükkfa hálószobák,
PLANTA FAÁRUGYÁR R. T. BUDAPEST. VII.. DOB-UTCA SO.
Skabosan-kenöcs U.im SKABOFORM"\'""1\'
l.t,!rimjijbb rn.gti4nt.il »
wiazketegseget,
W.T.HI. \'-""\'\'\'\'\' j iHJ K« r.-.,ki., ..„U!... " ......
Síír.\'fSSkaboform-puler
KÍB- í, haiíany".?^0\' ,, Tynkszeniet,
CANNABIN
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés R. T -náL Nagykanizsia (Nyomdavez«4: Oíenl<eclt Károly).
Ü

64. évfolyam, 62. szám
Nagykanizsa, 1925 március 17, kedd
Ára I8CO korona
POLITIKAI
Stttkrul&íjZ él MjtdólilvnUl l\'fi-ul 5 idleiurban-Telcioil 78, nyúoicta 117.
Felelős sze/keszlfl: Kempcicn Béia
Március Idusán
A magyar szabadságharc legesz-ményihb napját március 15-ét, a hagyományos*, márciusi szellemmel ülte meg Nagykanizsa közönsége.
A hivatalos istenlisztelet fél 11 órakor vette kezdetét a plébániatemplomban. melyen a várost Krátky István dr. polgármester-helyettes és Kaufman Lajos dr. képvisellek, A katonaság részéről a honvédiisztek, altisztek és disz-szakaszok, az államrendőrség tisztikara Káinay Gyula főtanácsossal élén, a rendőrség egy disz-szakasza, a klr. törvényszéket Kemli Imre ilr táblabíró és \'Fischer József dr. törvényszéki tanácselnök, a kir. ügyészséget Alr/z József ügyészségi alelnök, a postát Lesz-einszk} Szaniszló igazgató és Tholwtiy Zsigmond dr. főfelügyelő képviselték a poslatlszlikar élén. A teinplo-mol zsúfolásig löllölle meg a nagyszámú hivő és ünneplő közönség. A Itilszónoklalot Vargha P. Tcotloiich
igaz magyar éizéssel előadott szerepükkel őszinte dicséretet érd< mellek ki. A kedves iskola-ünnepély a Szózat elénekléíével én végei.
/Iz Irodalmi és Mtlvészeti h\'ör dél-elüll fél 11 órai kezdetid a Polgári Egylel teljesen meglelt nagytermében tarlói la március IS-iki szabad-ságllnnepét, melyet a Kör vegyeskara nyitott mef; a Hiszckepv el-éneklésévet. A Talpra magyart Vet-llsch László szavalta, majd dr. Dómján Lajos mondotta cl iinnepi beszédét. Doniján István vitéz Nádasdy Józsefné znngorakiséiclével Kozma Andor és Ivánka Zoltán mclodrámá-jál, a Kaithagói harangokat szavalta e!. Özvegy Kumperlh Arllluiné Szilágyi Dezső .Földi hazamegyünk" cinül költeményéi szavalta. Az fln-nepélyl a vegyeskar a Százaitól fejezte be.
Az Irodalmi és Művészeti Kör hazafias itnuc-pélye a sok az.nopi tin-
►línuKu in: hön a.oco kctoM Hlrum Mu............... 50.000 korom
. f | / " ....... I J v " •"\'•» • ■ »*|Ilii\'
úr. p/epános, a szenlferencrendi táis- népség közöli egyike vo\'.t U esikc
Iiáz főnöke tartotta, mig az ünnepi szentmisét Molnár P. Arkangyal dr. celebrálta.
Az állami iskolák növendékei az iskolai szentmise után ünnepelték március Idusának emlékezetét. A ftoigonyi- és Arany János-utcai iskolák Rrauner Lajos igazgató és a teljes tanítói és tanítónői kar jelenlétében a Rozgonyi- utcai tornacsar-i nokban adóztak az 1818. március 15. nagy nap cinlékének. Az ünnepi beszédet Ortutuy lanitó tartotta.
A központi elemi iskola iíjtisága és tantestülete Polesinszky Emil igazgató vezetésével ugyancsak a szokásos vasárnapi istentisztelet meghallgatása után a Kazinczy-utcai központi iskolában (ártották meg. !« az emlékbeszédet fWcsinszky \'gazgató tartotta. Itt is az ifjúság éneke és szavalatok egészítették ki az ünnepélyt.
A polgári fiúiskola ifjúsága tanáraival az intézel tornatermében del-tlött 9 órakor áldozolt március Idu-wnak. A Himnusz eléneklése után ünnepi megnyitót Németh Mihály igazgató mondta. Mancsek István IV. * növendék elszavalta „Magyar ének 1919-ben" cimü hazafias költeményt. Majd ifjusági énekkar márciusi Wkcscdéssel elénekelte Petőfi Sándor •1 alpra magyar"- ját. Marinovics Ala-polgári iskolai tanár gyönyörű gonüolatukban gazdag ünnepi beszédben rámutatoít az 1848 már-15 iki eseményekre és méltatta <nap jelentőségét a mai ifjúságra. GMe,ch Tibor IV. a) o. növendék S í\'^ssel szavalta a „Szabad c. költeményt. Mig az Ifju-ulána ismert meg-koi ar,járja,ok kezdelü éne-
tő; acJ!».e\'ö. Kovács Lajos dr. Pe-színjátéka elsó felvonásának elő-
rültebbe fenek. A nemzeti gyásznak és sok-sok siratni valónknak fekete fátyla vonta át a március Idusának ezévi ünneplését.
/I MOV/\'\' hazafias ünnepélye az Uránia-színházban díszes és válog.> Mott közönség el .lt folyt le, amely minden helyet betoiiött. Az ünnepélyt az Ipartestületi Dalárda állal előadott „Magyar Hiszekegy"
Gazdag Ferenc püspöki biztos ünnepi beszedjét hallgalla meg a jelen-volt közönség. Az ünnepi beszéd után Ki>k nizsa két ügyes szavalója adta elö Petőfi két hazafias küllemé-nvét, melyek után ismét az iparos dalkör énekszáma következeit egy lelkesítő kurucnólával. Ezután Nagy Lajos alkalmi beszédje, utána Noqy Győző Szavalata s végül az ipaios dalkör záróéneke hangzott cl.
A kiskanizsai állami elemi iskola délelőtt kilenc órakor a Templomtéri iskolában tartotta nemzeti finné pélyét. A tantestület
valalai alkották a 13 pontból álló műsort, melynek keretében Fitó Ferenc igazgató mondolt ünnepi beszédet.
A Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület délután Va4 órakor a Templom-téri iskolában tartotta ünnepségét nagy népgyűlés keretében. Az Egyesület dalkörének énekszáma után Ehrlich P. Alajos, az Egyesület egyházi elnöke mondóit megnyitó beszédet. A Talpra magyart Nagy József szavalta cl, majd Németh Jenő, az Egyesület világi elnöke mon-, dotta cl ünnepi beszédéi. Ötvös László yeskarának, | szavalata után P. Rakass
nz iskola tanulóinak, fiuk és leányok i az Egyesület egyházi alelnöke mon-karáitak énekszámai. kisk.i-.izsai elem: : dolt záróbeszédét, majd a Himnusz iskolás fiuk és leányok hazafias fza- 1 hangjaival az ünnepség véget érL
Halálos ökölcsapás
Kardos Rózsika tragédiája — Ha a* apa ittas állapotban ter haza A megvert asszony A gyermekek védelmére keitek édesanyjuknak Akit a letjjohban szeretett, azt a gyermekét\' sujlotta agyon — A főtárgyalás megindító részletei
DcoS \\l8F l,atást vá,Mt w az "íin- í elnök áltai iarfotrWfnyiíót, Nagy 1 Közönségből. A szereplők 1 Győző „Talpra .magyar-ját, majd
be. Horváth Etuska magyar M;«Vct-ben szavalta el Szaihmáry Istv; u „Mi nem feledhetünk" cimü Inzafns költeményét. Keiezsy Géza főiiik .r mond /ti.i cl ezután hatalmas ünnepi beszédéi. Kirezsy Géza beszéde u-án az ünnepély a Szózat hangjai mellett ért véget, melyet Rllchler karnagy vezetése meilett az Ipartestületi Dalárda ado!t elő.
A Kegyesrendi Reálgimnázium délután 5 órakor ünnepelte meg a történelmi nagy napol. A Himnusz eléneklése után a reálgimnázium zenekara szabatos ch\'adásban részesítette Mozart: Titus ouverturcjél. Ábrányi Emil alkalmi versét Oszkö lv, Vályi Nagy G. költeményét pedig Pck P. szavalta. Az ünnepi ócsz.\' Ji l Padanits ) mondta el. A vén ktinjc - cimü melodrámát Halász K. szavalt.\'.; kíséretet dr. Kei ha\' J. tanár, Kurier S. Koch S, és Toih K. lálük el. Az Ünnepély a* Szózat c\'énckiésivel fejeződött be.
Kiskanizsén
is több Ünnepség keretében ünnepelték meg március 15-ikét.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör saját helyiségeiben nagyon szépen lefolyt \'ünnepéllyel áldozott a nap emlékének. Az ünnepély vasárnap este fel 7 órakor kezdődött a nagykanizsai Iparosdalárda állal előállott „Magyar Hiszekegy* eléiiek\'é-sével. A PÍánder György olvasókori
Nagykanizsa, nt.lrclus lií Beszámoltunk arról a bestiális tettről, melyet egy a\', .ipa nnq s.Cms nevére méltatlan ember Kránicz Ferenc pétiiverdei lak\'s elkövetett saját leánykájával szemben. Amikor az itlas ember hazajött és tettleg bántalmazta a vele közös háztartásban elő Kardos Máriát, tizenkét cve> Rozika leánykájuk védelmére kelt í megütött édesanyjának és eközben történt, hogy a borgőztöl megvadult ember olyat sújtott 1\'is leánya fejére, hogy ?.? rövid időn beliil meghalt. Tegnap volt ebben az ügyí.en a főtárgyalás, amelyre lapuik hir.disa nyomán a terem padsorai teljesen megtellek érdeklődőkkel.
f-\'őtárgyulási elnök Kt/iedi Imre dr. táblabíró, szavazóbirál: Mokáry \\\'ii-mos és Almássy Gyula ilr. törvényszéki bírók, jegyzőkönyvvezető Amon J nos főtiszt, a vádhatóság képvise Kje Szabó Lajos dr. kir. főügyész, orvosszakértők — miután az ujil b perreadlaitás két orvi:5- zakértót r.n-del el — Schwartz Kár.-ly dr. kir. löivéuyszéki orvos és Ország Lajos dr. helyettes törvényszéki orvos. A vádlóit véd\'-je Hegitlüs Gö.gy dr.
Kcnedi dr. főtárgyalás elnök meg-nyitván a f ilái^yaláii, s?uronyos fosházőr ki éri be a ter mbe a kopott egyenruhás köpeny\'\'c bujt, elég vézna kinézésű vádlollaf Kránicz Fe-rencet. A terem közönsége érdeklődéssel fixirozza a januái (5-tól leiar-tóztatá.sban levő banális embert, akinek nyugudt, norm.Vi> és békés vonalú ábrázat.ín n.-m i tszott meg, mily rettenetes bün m.ialossa aj>úi lelkiismeretét.
A padokban pedig felsír gyermek ...
Szemét egy pillanatra felveti a hallgatóság padsoiai felé, ahol valószínűleg hozzátartozóit sejti, majd
cgy
mint egy megvert eb összehúzza magát és szemlesütvc áll a fogházőr élőit. A padokban pedig egy fiátal gyerek felsir és zokog vigasztalanul: a vádlott 11 éves fiacskáját annyira meghatotta\' a zord és komor fogházőr mellett mintegy teljesen összetörten magába mélyedt „apa" nézése.
Elnök ezután a korlát elé szólítja a vádlottat és felveszi a szokásos személyazonosságot. Kránicz Ferenc elmondja, hogy 1880 ban született, petríventei lakós, földműves, közös háztartásban él Kardo3 Máriával, 3 gyermek atyja.
Elnök felolvassa a kir. ügyészség vadiratát, amely szerint a Btk. 306.
jzeriul minői Ülő halált okozó súlyos testi sértés bűntettével vádolja, meri tizenkét éves Rózsi uevü leánygyermekét ugy fejen ütötte, hogy koponyája beszakadt és még az éjjel sérülésébe belehall.
Vádlott elismeri bűnösségét. De a kislány bűnösebb mint ó — mondja, miért jöit közénk ... Elfogult hangún elmondja, hogv tizenöt év óta él Kardos Máriával „Vö/Os háztartás" ban. Évekkel ezelőtt Amerikában volt, ott törvényes házasságot kötött egy nővel, és mivel nem akart kettősházasságot elkövetni, ntm esküdött meg az illetővel Ebből a törvénytelen viszonyból három gyermekük szüietett. Kardos Máriával mindig a legjobb és legbékésebb életet élte. A kérdéses napon szénát akait behozni Nagykanizsára, hagy a piacon eladja, dc társa, Kardos Mária ellenezte ezt. Ó engedte magát lebeszélni, lerakta a szénát a kocsiról, de mérges volt, hogy az asszony szavára hallgatott és engedte magát lebeszélni. Hogy a szekérfu-varja ne menjen veszendőbe, a nő az egyik gyerekkel fáért ment az erdőbe, ó aztán elébük ment. hogy esclícg valami baj nc érje őket. Ut-
ZALAI KÓ2LÓNY
közben azonban betért a hegven egyik ismerősének borpincéjébe, ahol még ketten mulatlak. Ismerősei marasztalták és igy ő ott maradt és annyira teleitta magát, hogy a késő délután már alig tudott a lábán állani. Estefelé ezután hazamentek. Ismerősei hazakisérték. Amikor lakására ért, asszonyától vacsorát kért, ez azonban, látva ittas állapotát, azt felelte neki vissza, hogy az az ember nem érdemli tneg a vacsorát, aki munka helyett a hegyre megy mulatni. Ó erre kétszer arculütölic az asszonyt. K közben történt — folytatja Kránicz vontatottan és zavarodottan — hogy .meglegyintettem" a kislányt...
Elnök: Csak vallja be ugy. ahogy azt a vizsgálóbíró előtt mondotta, hogy amikor harmadízben megakarta ütni az asszonyt, és a kislány védelmére kelt édesanyjának, maga öklével a fejérc csapott..
Az asszonya helyett a gyermeket találta .. .
Vádlott erre azt feleli, hogy maga se tudja, hogyan történt, csak azt látta egyszer, hogy a Rózsika a földön hevert.. .
Elnök erre felolvassa a vádlottnak a vizsgálóbíró előtt telt vallomását. .Amikor Kardos Máriát megakarta Ütni, a közzéjük jótl Rózsikat találta fejen".
Vádlott erre azt feleli, hogy nem tagadja lettét, de nem tudja mi történt, iicin ludja hogyan eset a dolog, ami történt. . .
Elnök erre tovább olvassa vádlott vallomását, hogy amikor öklével leütött és az asszony kimenekült a lakásból, a megütött leányka jajgatott és kiáltva sietett anyja után, jajveszékelve, hogy a fejére ütőitek. Erre észretért. Magához vette a Rózsikát, dédelgette, de az hányni kezdett, majd inindcrőscbben rosszul lett és hajnal fele meghalt. Ó csak másnap jelentette azután a halálesetet. — Szerette maga ezt a kis leányt?
Vádlott zokogva: Hogyne szerettem volna, hiszen az egyetlen leányom volt, a töhbi fiúgyermek. Sosem verekedett otthon — mondja. Az ujját sem mozgatta soha senki ellen — zokogja fuldoklóan.
Kardos Mária tebermentesitcnl igyekszik urát
Kránicz Ferenc „magyarországi feleségé"-! hallgatja ki ezután a bíróság. Ismét anyai örömök előtt áll. Sosem vólt veszekedése az urával — mondja. Azonban a kérdéses napon ittas állapotban jött haza, amiért nem akart neki vacsorát adni. Kránicz akkor megütötte öt. Harmadszor is megakarta ütni, amikor a gyerekek körülfogták öt, hogy a férfi ne bánthassa. Nem tud tiszta képet nyújtani az esettől. .Nem látott semmit" — mondja. Vallomása erősen mentesíteni igyekszik Kránicot.
A vádlott fiacskája
ElnSk ezután a vádlott tizenegy éves fiacskáját szólítja a bírói kúriát elé.
— Akarsz-e vallani fiacskám? — kérdi tőle az elnök.
A kis fiu erre hangos sírásra fakadt. Sokan a hallgatóság között elérzékenyednek. Sirás közben aztán kiböki, hogy vallani akar.
Mondja, hogy apja a kérdéses alkalommal őt nem ütötte meg. Mivel a bíróság látja, hogy a kis fiu érthetően elfogult, eltekint kihallgatásától.
A többi tanuk
kihallgatására kerül ezután a ?or. Elnök a vádlóit édesanyját, Kránicz Györgynél hallgatja ki. Az öreg, töpörödött asszony elmondja, hogy fia 15 év óta él együtt Kardos Máriával. Az „esetet" és előzményeit ugy adja elő, ahogy a vádlott elő-adú> „Fiam kicsikét megverte az asszonyi" — mondja horvátos kiejtéssel. Ekkor a Rózsika kérleiic az apját, hogy ne bántsa az anyját Utána kiment a kislány és elesett...
Szünet alatt...
Amikor a bíróság tagjai tiz percnyi szünetre kivonultak a teremből, a vádlott kisfia, aki apja mellé oda ült a vádlottak padjára, egyszerre csak görcsös zokogással oda veti fejét az édesapja ölébe. Kránicz Ferenc erre hangosan felsír, de zokog Kardos Mária asszony is És a könnyek átragadnak a megérzéke-nyedett nóhallgatóságra. Előkerülnek a zsebkendők és a szánalom érzése járja át a jelenlevőket. Kránicz szenvedélyesen magához öleli kisfiát, majd fejét simogatja. A komor né-
zésű fogházőr azonban egy határozott, cllenmondást nem tűrő intése — mint a szélzavart verébcsaládot — széjjelválasztja őket.
Szünet után a vádiolt közvetlen szomszédját Kránicz Józsefnét hallgatják ki. Hallotta amint a gyermekek kérték az apát, hogy ne bántsa anyjukat. A vádlott erre azl felelte nekik, hogy őket nem bántja, csak az anyjukat. Utána Kránicz Ilona kiszaladt a szobából és azt mondta, hogy a férfi megverte a leánykát. A férfi is kiszaladt és azt kiáltotta nő társa felé, hogyha a gyermeknek baja lesz akkor öt üti agyon. Hallotta, hogy a kis Róz-sika jajveszékelve hívta az öreg anyját, azzal, hogy jaj, végem van! Nagyon meg van ütve a fejem.
Krániczné itt akadozik, nem tudja magát teljesen magyaiul kifejezni, pedig a legfontosabb kérdésről van szó: mit mondott a leányka, hogy megvan ütve, megütöllc-e az apja, vagy hogy megütötte magát.
Elnök erre Kolba nevű horvát tolmács behívását rendeli el. Mig az megérkezik az orvosszakértőket hívja fel jelentésük megtételére:
Az orvosszakértók megiwllgatása után következett a v\'ád és védbeszéd.
Szabó Lajos dr. kir. főügyész vádat emel a Btk. 301. § ába ütköző és a 306. §. szerint minősülő szándékos emberölés büntette miatt.
Hegedils György dr. védő szerint az ütés az asszonynak volt szánva, de a gyermeket érte, igy szándékon kiviil történt az eset. Védence felmentését kéri a bíróságtól.
A bíróság azután ítélethozatalra vissza vonul.
Es mig a biróság tanácskozik a hozandó itélet felett, addig Szabó dr. az aranyszívű főügyész megengedi a vádlottnak, ho^y hozzátartozóival beszélgessen, hs akkor megismétlődik a megható jelenetek sora. Sirás és zokogás között öleli egymást át a kis család. £s velük sir a nő-közönség. Izgalmas percek, feszült negyedórák, mig a biróság bevonul. Kcnedi dr. táblabíró, fotárgyalási elnök kitihdeti a törvényszék ítéletét, amely a fennforgó nyomatékos enyhítői Körülmények figyelembevétele mellett Kránicz Ferencet halált okozó súlyos teslisértés bűntettében mondja
Feleségemnek
Irta; MEZAHTHIM
A mi lelkünk, in édes társain A\'«f/ ixiiil<W a: őserdőbe. Suli tnddi j/ . jyműtf öleliv, Stút gondolatiul összenöve.
Ejiy rezdülése «i ütmednek Többet elmond, mint mások ajka, $ *\'n minden b.imat eimaélent Keked e^y JeltOrö néhaiba.
Menetijük, Atére;:űk e^ynuht, Cnik ryy közös lélekben • lünk. Te: én i.íjcyok » "Ky-e te: .n vu^v ? Különválva — mi lenne velünk ?
Az ezüst sirály
ltU: Karóii Ryn
. Az exotikus zenétől lelkesedő publikum agysejtjeiben bizonyára még oll bujkál a Sajtó-Esiélyen hallott hawai-i zenének lágyan zümmögő bus, méla muzsikája.
A nagy teremhez talán nagyon is lágy volt, sőt a távolabbi sorokban talán már nem is hallották bus zümmögését, mely közelről ugy hatolt, mint egy szorosan lecsukott Májnak lágy dúdolása.
Szinte keresi az ember maga körül azl a titokzatos láthatatlan Vala-.fcit, ki a hangszerek panaszos hang-
jait énekével kiséri. Kedves képet nyújtott az apa és leánykája egy előttünk ismeretlen, csodálatos világból magukkal hozott hangszereikkel a színpadon. Lilike, kivel később megismerkedtem, maga • is csupa exotikum.
Magyar szülök gyermeke, mégis magán viseli egy exotikus égalj idegenszerűségét, mit talán az ott éli) népfajtól gyermeki fogékonysággal sajátított el. A figyelő szeiii ezt rögtön megállapítja róla.
Beszélgetek ezzel a kedves gyermekkel, mialatt lelkes sötét nagy szemeiben is valami Idegenszerűt látok bujkálni . .. De hiszen idegen is ö, nem is tud — mint meséli — itt közöltünk otthonossá válni.
Első pillanatban ez a kijelentése f ijőan hat rám, dc mikor engedett annak a kérésemnek, hogy beszéljen valamit nekünk a hawai-i csodálatos világról, meg tudtam érteni az ó felfogását is.
Olyan szomorú rczignációval emlegeti az elhagyott idegen földet, mint akit paradicsomitól sivár, kietlen sivatagba száműztek.
— Vágyom vissza — mondja el-titkolhatatlan szomorúsággal, már csak azért is. mert nit szerettem ! Magyarországot — igazán. Baba-
koromtól fogva szüleim szüntelen csak az elhagyott hazáról beszéltek. Az én gyermekkori meséim -gzek voltak.
— Magyarország volt nekem a tündérország. A magyar nép benne a jóságos tündérek milliói. A magyarokat később is mint félistenekel képzeltem s erről az egész világgal harcoló vitézségük is meggyőzött. Aztán mindig, mindig csak — hazavágytam.
— Ott, a hawai-i szigeteken talán csak a honvágy volt az egyeticn fellegünk, a visszatérés kilátása legszebb reményünk.
— Aztán visszajöttünk 1920-ban.
Lilike ilt elhallgatott. Én megpróbálom, liogy visszapillantsak erre az évre, de Lilike szomorú szeme megelőz benne.
— Mikor visszatértünk, egy szomorú, feldúlt, kirabolt, megcsúfolt, fenekestől felfordított hazát találtunk ilt — folytatta.
— Mindenkinek meg volt a maga jajszava ; az éhes emberek kígyó-sorai feketéledlek Pest utcáin reggeltől isiig, sokszor épen megfordítva. Egy olyan országba kerültünk, melyen egy gonosz álok ült; mely-b. n csak az értékesebb osztály szenvedeti, a bizonytalan fajsulju társa-
_1925 március 17.
ki bűnösnek és elérI ől másfél évi börtönre ítéli.
Miulán ugy a kir. ügyész mint a a vádlott és védője megnyugodott az ítéletben, az jogerőssé vált.
Péczely Béláné festménykiállítása
Egy korra nézve egészen fiatal, dc már tizenegy éves korában feste-getéssel foglalatoskodott, később Budapesten és Bécsben tanult festő-művésznő, Péczely Béláné született Péczely Piroska állította ki festményeit a helybeli m. kir. fémipari iskola egyik első emeleti termében. Közel negyven festmény díszíti a terem falait, legnagyobbrészt magántulajdont képező portrait kiegészítve Kelting Ferencnek és Németh Mihálynak néhány apróbb tollrajzával és festményeikkel.
A terem világítása — sajnos — nem epen a legkedvezőbb a kiállított képekre nézve. De ennek dacára nemcsak Ízléses elrendezésük réven is eléggé jól érvényesülnek. Valamennyi szép keretbe van foglalva, ami a kiállítás kellemes hatását nagyban emeli.
Ezt a kis tárlatot Péczely Béláné felkérésére vasárnap délután 4 órakor nyitotta meg Kcmpelen Béla, lapunk felelős szerkesztője. A termel már jóval négy óra előtt előkelő közönség töltötte meg, mely figyelmesen nézegette a kiállított képeket.
Kempelen Bél$ megnyitójába* örömmel hangsúlyozta, hogy ebben a teremben minden képen a régebbi iskolák patinája verődik vissza és semmi sincs a művészeteknek már-már hitelét vesztett ujabb stílusából. Beszélt azokról a követelményekről, melyeket az arcképfcstészctnek követnie kell, melyek között első helyen a lélektani jellem visszatükrözésél állította oda a közönség elé. Beszéde végén melegen üdvözölte a festő-művésznőt és sikert kívánt a kiállításhoz.
Szemlét tartva a festmények fölött, megállapítottuk, hogy azok általában magas művészi készségről, jó rajzolási képességről, kiváló anatómiai ismeretekről s gondos ecsetkezelési technikáról tanúskodnak. Picin-air- képei igazolják, hogy ige a
dalml elemek pedig világukat élték. Ez nagyon lesújtott, nagyon kiábrándított.
— Képzeletein tündérországát pozdorjává össze zúzva találtam; a népe idegen volt nekem s lelkemben mesebeli feketeország lelt az én Tündér-Magyarországnak képzelt igazi hazám.
A társaság felkérte, hogy játszék valamit.
Lilike készséggel tett eleget ennek a felhívásnak és átveszi a cigányprímástól a hegedűt s fekete fürtű fejecskéjét félrehajtva, ujai alatt felcsendülnek az érzelmes, bus, idegen melódiák.
Elszoruló lélekkel figyelem, hogy tekintete mint távolodik cl egyre jobban a messzeségbe tőlünk I
Ezüst színű ruhácskájában ugy Jiat mint egy óceáni ezüst sirály, mely a zene lágy szárnyain száll-száll, menekül az óceánon át ebből a Feketcországból.
A misztikus, mélán rezgő hangszeren mintha csak az en lelkem húrjait pengetné. Csendben letörlöm könnyeimet, hogy ne lássa senki őket.
Siratom Lilike összeomlott tündér-országát : az én drága, feketébe öltöztetett, megkorbácsolt és megfeszített mártír — Magyarországomat.
I92S március 17.
ZALAI KÖZLÖNY
íj megfigyeli*! képessége van a vi-jjgilásl illetőleg s a levegő páralar-ulmál is kelló figyelemre tudja méltatni.
A festményeknek jórészc magán-tu\'ajdonl képez. Ezek közölt legelső teljen áll a szintén nem eladó „Ó.-zi napfény" cinlü porlrail. A töhbiek közül igen szépen rajzolódik ki a fájdalom „Magdolna" (33. sz.) arcvonásain ; gondos munka „Az elhagyottak- (27); sikerült a .Hamlet" (21) s a genre-képek közül az 5. számú virágos váza.
Szép a 28. sz. képben kifejezeti gondolat („Finálé"); kár, hogy a vonalak kissé kemények s a küínri Ixn eléggé lágyait megrajzol! báltér-fin túlságosan élesen domborodnak ki az alak korvonalai. Dc ugy tudjuk, hogy cz a festmény régebbi munkája a művésznőnek, mikor még ecset-kezelése nem tudta a konturák átmeneteit ntegszelidileni. Ezt a hibái ujabb alkotásaiban már kiküszöbölve Útjuk.
A kiállításon látható Kelling Ferenc tanárnak 9 kisebb képe és Né-mrt/i Mihály igazgatónak néhány apróbb munkája is. Kelling Ferenc művei közül lollrajzai ragadták meg figyelmünket, melyek gondos munka treJményei; Németh Mihálynak 37. tzámu Szllzmáriája kölölte le érdeklődésünket.
A Péczely—Ketting—Németh-ltk kollektív kiállilás minden tekintetben érdemes a megtekintésre. Az egyes festményeknek árai bámulatosan olcsón vannak megállapítva.
A Sajtó-Estély
meghozta a maga fényes erkölcsi sikerét, anyagi vonatkozása pedig elszámolás alall áll.
A szerkesztőség azonban teljes tudatában van annak, hogy az estély sikerét azoknak köszönheti, kik benne közre működtek, épen ezért tehát kötelességének ismeri, hogy mindazoknak a hölgyeknek és uraknak, kik az Estélybcn tényleg részt vetlek, ezúton is hdlds köszönetét nyíl-vinilsa.
Elsősorban köszönettel kelladóznia Baróli Szabó István költőnek, aki nemcsak egyik ódájának elszavald-fival járult hozzá az Estély programoz, Itanem az apotltcózishoz a verssorokat is irta s előadta egyik melodrámáját. Székelyné Sotymos Bea "mJnck, aki felolvasásán kivlll a uivatrevüt is rendezte, további Deáky ™JC|, Fischer Manci, Oarai Magda, ™W Hilda, Horváth Juliska, Láboy ™t. Pilczer Aranka, nemkülönben f*«<J László, Dómján István, Földi JMM. Gellért Bandi, Haám László, \'[°ctla János, Nagy QyüiCi, Rácz MOS S az Egyházi Énekkar tagjaink, kik az apotheozisban és élőkép-Ke szerepet vállaltak. Ue a legnagyobb elismerés hang-" kell megemlékeznünk Maitinsky »\'™nrtl, aki az Estélynek egész ™«*lik részét rendezte, részben \'"lelte és készítette s az Estély kezdettől fogva önzetlenül s lesnagyobb szeretettel ölelte fel. f,, 8° elismeréssel kell adóznunk í"«e László festőművésznek. Ofen-«« Karoly, a Zrinyi nyomda r. t. fonnia vezetőjének és családjának araknak a sok névtelen munka-mainknak, kik válvetett tevékenybe! áradoztak az Estély sikerén, ciieyen említjük meg, hogy a "■\'"\'\'"yjegyekelholnap, szerda este ,,, 2 kiadóhivatalunk 30.000 ko-™ beváltja, dc ezen határidőn flá , wl\'Mtett összegeket a József tort* £ sza"atórium egyesületnek s." átengedni.
A katonatefnetőért
Nngykunizsn, mirduj 16
A nagykanizsai kafonatemető-ben 1300 elhagyott, majdnem teljesen jeltelen sir sorakozik egymás mellé. Alattuk az anyaföld porává hullik szét a világháború Halálos aratásának 1300 hőse kiknek elnuilását már csak az ország különböző tájain messze szőrt hitves, gyermek és szülő siratja; kiknek nevét már csak a katonatemető sírjairól felfektetett kataszter őrzi, mert az egyszerű kis fakeresztek nagy része kidőlt, elhordták helyükről s amelyik áll is még, régen lemosták róla a nevet az időjárás viszontagságai s az odatcmetésiik óta eltelt esztendők hosszú ideje.
A „Zalai Közlöny" szerkesztősége vette kezébe az egész város kötelességét képező feladat mielőbbi megoldását s az egész társadalomra támaszkodó vállalkozása várakozáson felül visszhangra talált a városban, "J?y. bogy ma már akciónk rövid Időn belül való befejezése biztosítottnak tekinthető.

A m. kir. 6. honvédgyalogezred l. zászlóaljának legénysége az utolsó zsoldfizetés alkalmával újból 210.000 koronát gyűjtött össze s azt 3 katona-sírkő költségeire szerkesztőségünkhöz jultatla. A nemzeti hadsereg nagykanizsai ezredének derék, jó magyar katonái, mióta csak akciónk megindult, mindig ujabb és ujabb gyűjtésük eredményeivel jönnek hozzánk s mindig ujabb tanújelét adjik annak, hogy a porladozó hősöknek méltó utódjai. Az élő bajtársak lelkében ugyanaz a lüz ég, aminek fellobbanása a holtakat hősökké avatta. Ha eljön az idő nagyobb áldozatokra, a mi derék magyar véreink ott is azzal a lelkesedéssel, igaz magyar érzéssel állják helyüket, mivel segítségére sietnek az akciónak, ami a becsület és hazaszeretet mezején elesett hősök emlékének megörökítését tűzte ki céljául.
A Magyar Cigányzenészek Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja a maga körében kél sirkő árát gyűjtötte össze és juttatta hozzánk. A gyűjtést Füredi Gyurka végezte. A nagykanizsai cigányzenészeknek ez a hozzájárulása intő például á Ihatna itt mindazoknak, kik mindmáig elfeledkeztek erről a hazafias és emberi kötelességről, melynek teljesítése senkitől sem kér erején felül, ellenben 1300 jeltelen sir alatt nyugvó hős nevében mond köszön .tel minden, bármily csekély adományéit.
Waligurszky Antal 2, Wolták Gyula vendéglős 2, özv. K. F.-né 1 sirkő költségeit fizették meg. Tomasics és Kovács cementál ttgyár természetben vállalta két sirkő felállítását.
Jókai emlékünnep Kaposvárott
Kaposvárról jelentik: Kaposvár város s a Magyar Nemzeti Szövetség szombaton este 8 órakor rendezték közös ünnepélyüket, amelyen március idusát a nagy magyar mesemondó, Jókai Mór emlékének áldozta. Dr. Ferenczy Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia tagja ismertette Jókai irodalmi nagyságát. Az ünnepségnek gazdag műsora volt. Itt említjük meg, hogy Kaposváron mintegy 15 helyen volt vasárnap márciusi ünuepély.
Pusztulunk, veszünk
Kevesebb a születés, Kevesebb a házasság
Budapest, március lö A legújabb statisztikai adatok szerint a múlt év legutolsó negyedében Csonkainagyarors/ágnn összesen 2-1 e/er 756 pár kötr>u házasságot. Vagyis 785 tel többet, mint rfz előző ev hasonló időszakában. Az év folyamán kötött házasságok száma 73.453 volt, míg az 1023 év folya-. mán 77.023, 1924-ben ezer lélekre 9.0 házasság kötés cselt. tehát már egy árnyalatai alacsonyabb a liáboru-előui arányszámnál.
Közvetlen a háború után feltörő háziisulási hullám e/.zel elsimult, de kérdés, hogy a mai gozd isági viszonyok közt a hanyatlás nem f..g c még alacsonyabbra szállni. Az 1924. év IV. negyedeben a házasságok kó-ztll 4.905 vegyes házasság volt, majdnem 20 százaléka az összes házasságoknak. Keresztény zsidó házasságot e negyedben 260 at kötöttek, még paiig 133 esetben a vőlegény és 127 cselben a menny-asszony volt zsidó. A/, összes házasságra lépő zsidóknak 11.8 százaléka keresztény féllel lépelt házasságra.
Az élveszületések száma az évnegyedben 47.331 volt. ami ezer lé-lekic számítva 32 2 arányszámnak felel meg. Az egész évi eredmény (214.198) messze ;datta maradt az előző évinek (230.374) ti«y, hogy a születési arányszámunk 28.4-ről 26.3 ra esett le egy év alall.
A halvaszülelések száma az év folyamán 6.316 voll. Az emelkedés a mull évvel szemben alig számottevő, dc mégis kedvezőtlen tünet, hogy az élycszületések számának erós csökkenése mellett a halvaszü-letések száma növekedeti.
A halálozás száma a IV. negyedben 35.394 lélek. voll. h"z az eredmény mintegy 1.100 halálesettel kevesebbet mutat ugyan a mull év hasonló évszakában elhaltakénál, az évi eredmények azonban e téren is kedvezőtlenek. Míg az 1923-ban elhaltak száma 15.951 volt, a múlt évben 164.37 l-cn haliak el. Az ezer lélekre számítolt halálozási szám ennélfogva 19.2 ről 20.l-re emelkedett.
A fertőző betegségek közill az 1924. évben a gümökór követelt a legtöbb áldozatot, számszerint 25.758-at (1923 bari 24.265-Jl). A gíiu-.ökór halálozás különösen a Duna-Tisza közén magas ahol ezer lélekre 3.6 güir.Őkór okozta halálozás esett. Itt különösen Budapest eseti latba- szomorú szerepével.
A fővárosban ezer ember közül 40 halt cl a múlt év folyamán gü-ntőkórban és Csonkamagyarorstág gümőkórhahndóságának löbb mim egyhetede Bud i pestre esik.
Nagyobb mértékben pusztított még a hasihagy máz 1363 esettel, vérhas 1926, influenza 857. • <
A kimondottan gyermekbetegségek közül pedig a szamárhurut 750, roncsoló loroklbb 555, vörheny 495 és kanyaró 423. Közegészségügyi viszonyaink mellett tulmagasnak tartjuk a gyermekágyi lázban elhall asszonyok számát (280).
A csecsemöhalandozás 3z utolró évnegyedben figyelembevéve a születések erősen csökkent számát — jóval magasabbnak mutatkozik (9459), a mult év hasonló időszakához képest (9011). Az egéíz 1924. év folyamán számszerint ugyan kevesebb csecsemő (41.852) pusztult el, mint az előző év folyamán (42.785). De a csecsemőhalandóság arányszáma 1924 ben (100 élveszüleiésre) 18.6-ról 19.5-re rosszabbodott.
Ha már most felállítjuk népesedésünk 1924. évi mérlegét, 3?.t lát-j k, hogy 50.547 lélekre menő szaporodás abszolút számban 23.876 iélekkeUmutat kevesebbet — mint
1923-ban és az akk<Ii 9.2-ős szapo-•isi szám az 1924Tév mérlegében
rod
62 re zuhant. Olyan alacsony szám e?. amilyenre az utolsó éviizedek folyamán csak kétszer volt példa.
Pusztulunk, veszünk...
BELFÖLDI HÍREK
Lcirer Amália gyilkosa ügyében lapzáiUg t.eiti]in ujabb fodulat nem állolt be. A kg\'ialváriyabb reménysugár sincs meg aira. hogy l.eirer Antalit állítólagos gyilkosát Pötör Gyulát kéziekaiisék. Holta Józsefet tegnap délután újból kihallgatlak, azonban semmi pozitívumot nem lehetett belőle kivenni. Felvetődött az a fellevés is, nem-e volt valakinek érdeke. hogy Pötflr Gyulát eltegye láb alól. |-s itt Bolíára gondolnak. Jelenleg több mint százötven drieknv hajszolja a tetteit. Éjiéikor telefonálják lapuuknuk Budapestről: Az a rendőri bizottság amely Bollával automobilon Ceglédre utazott megtalálta azt a katonaládát, amelyben Lcirer Amália ezüstncniüi és ékszerei el voltak téve. A pozsonyi rend rség értesítette a főkapitányságot, hogy sikerült megállapítani, hogy február 28-án Pötör Gyulát egy kreol arcú barna liaju nővel látták az utcán. Pötör azonban észre-Vi tte, hogy figyelik és Nagyszombat felé utazott cl.
Megszökött és elfogott kereskedő. Schönbérger B:la soproni kereskedő nagyöbű passzíva hátrahagyásával megszökött Sopronból. Feljelentés folytán köiOzólevelet adtak ki eliene. A brémai rendőrség tegnap értesítette a soproni kapitányságot, hogy Schönbergert letartóztatta. A kiadatási eljárás lefolytatásáig a kereskedő n brémai rendőr-ség foglya marad.
Nagy tiiz Tabon. Tabról jelentik lapunknak: Szombaton délután Tabon óriási tüz volt. A lüz, amely kb. négy milliárdnyi értéket hamvasztott el. délután fél 2 órakor kezdődött a Dunánluli Tégla és Cserép gyár r. I. épületében. Ez az épület áll egy 3, egy 2 és egy l emeletes épületből, amelyek s/orosan egymás melleit állanak. A 3 és a 2 emeletes épület, valamint a szárilók porrá égtek. Tüzelt fogott még 7--8 épület, söl a katasztrófa színhelyétől mintegy 200 iipésre fekvő vasutas mérlegház is, ezeket azonban ntég idejekorán sikerült eloltani. A tüzet emberfeletti munka árán vasárnap reggel 3 órakor a tabi önkéntes tűzoltóságnak sikerült elo\'tani. A csendőrség vizsgálatot i<iJiiott. hogy kit terhel a felelőség. A lüz miatt Kaposváron szombaton délután nagy volt a riadalom, meit a következő távirat érkezeti: „T:ib ég. sürgős segítséget kérünk, főszolgabíró."
Megszűnt a náthaláz. A székesfővárosban a mult hó folyamán rendkívül hevességgel fellépett úgynevezett náthaláz, ma már teljesen megszűnt, ugy hogy az összes iskolákban isméi tanítanak.
Hósök entlékszobra Siófokon. Március 15-én leleplezte le Siófok község nagy ünnepség keretében a világháborúban hősi halált Inlt 115 siófoki hős emlékére eme l emlékoszlop •(. Ezrekre menő tömeg előtt folyt le az ünnepség, amelyen a kormány képviseletében Magyar Károly főispán jelent nug, ezcnkivül Dréher Imre a kerület nemzetgyűlési képviselője.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 március 17.
Az Újságírók Egyesületéből. A Magyarországi Újságírók Egyesülete vasárnap clélulán rendkívüli közgyűlést tarlóit, amelyen az elnökség ellen benyújtott bizalmat lansigi indítványt kél szóiöbbséggel leszavazták.
A hós tűzoltó temetése. Vinne Oyula fővárosi tűzoltót, aki a Teréz-körúti nagy tűzvész alkalmával tanúsított bátor és önfeláldozó mentési munkája közben, a kötelességteljesítés közepette lelte liösi balálát — a fejére szakadó égi letözcl következtében — vasSrnap délelőtt nagy gyászpipmpával temették a tűzoltó laktanyából, a kormány és a ■ hatóságok\' képviselőinek és tizeitekre menő közönség jelenlétében.
külföldi hírek
A kurd-felkelés elnyomására szükséges hadműveletek hosszabb időt fognak igénybe venni. A felíielók Diaibakir területéről visszavonulnak. Ugy látszik az a szándékuk, hogy a török kormánycsapatok támadását a hegyek közt levő támaszpontjaikon várják meg, ahol minden előny az övéké. A nemzetgyűlés a felkelés elnyomására ujabb tiz milliót engedélyezett.
Wassermann tanár halála. Ber-linből jelentik, hogy Wassermann Ágoston professzori, a bires szero-lógus 59 éves korában elhunyt. — Wassermann tanár volt az első, aki a rákot különbözó feslék-anyagokkal kezdte gyógyítani. Világhírét a róla elnevezett Wassermann-reakció-ról nyerte.
Hamis utlevélgyár Bécsben. A bécsi bünügyi rendőrség egy nagyarányt! és messzeágazó szervezetet leleplezett, amely gyárilag előállitolta a hamis útleveleket. A banda vezetője egy Nagy Béla nevű magyar kalandor. A hamisító társaság a legkülönfélébb nemzetek útlevelét gyártotta, mig most sikerült közülük Ritscher László és Weiss Gyula nevű cinkosokat elfogni. Nagy idejében elmenekült.
Bomba a színházban. Barcelonában az egyik színházban előadás közben két bomba robbant fel. Az épület megrongálódott, de emberéletben nem esett kár.
Németellenes tüntetés Lengyelországban. Kattovitzból jelentik : Kattovitzban és Tarnovitzban tegnap nagy németellenes tüntetést tartottak Lengyelország nyugati határának megváltoztatása ellen. A vasúti igazgatóság külön vonatokat indított. Azt követelték, ha szükségessé válik, erőszakkal távolítsák cl Lengyelországból. A tüntető menetben kocsit húzlak, amelyen egy élelnagyságu egyenruhás bábu volt felakasztva. A több ezer főnyi tömeg a németeknek és az angoloknak a Népszövetség tanácsában való magatartását szidalmazta, ezután szétoszlott. Tettlegességre nem került a sor.
Visszaélések a temesvári postánál. A temesvári oláh postaigazgatóság sem akar különb lenni re-galbeli „testvéreidnél. .Mint közvetett uton jelentik, az oláh postaigazgatóságnál nagy mérvű visszaéléseknek jöttek a nyomára és eddig tizenkét tisztviselőt letartóztattak.

Március 17, kedd
Rcinal kakdUus. Patr. |>k. PiolcsUn Gecliud Uracllta: Adu lió 21. -
Nr.p kel reggel r> 11 petekof, nyűg délután 6 07 perckor.
A Meteorokéul Intézet jelcniíxr szerint egyelőre változékony, szeles. hideg Idő virlntó, helyenként havazásai, később csendesebb.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
— Schwarcz Dezső cégnél urí és nöi divatárukban legszolidabb ki-
VIHAROK
söpörnek végig vén Európán. Kezdődtek az angol partokon s ma már Spanyolországból, Németországból, Svájcból, Olaszhonból is puszliló havazásokról és szélviharokról számolnak be a tudósítások. Március közepén Berlinben erősen havazik; Oe-nua utcái fehérlenek a hótól; Magyarországon is néhol 5 centiméter magas hólepel borítja a földet s a higanyoszlop a hőmérőben lesülyedí egészen kilenc fokig a nulla alá.
Nagykanizsán is végigsüvit az orkán. Fákat még nem tépett ki, házakat még nem rombol!, kocsikat sem fordított fel, de egynéhány cégtáblái már levert a házakról, sőt egy hatalmas vas-reklámtábla — kis hija — hogy tegnap agyon nem ülőit egy idősebb urat. Az emberek, főleg a nők, a nagy szélben csak nehezen tudnak járni, a korzó néptelen, a forgatom megcsappant, de csak kinn, benn újból vigan megy a tél megszokott szórakozása: a pletyka.
Hát istenem, igaz is, miről beszéljenek másról, mint — másokról. Egy héttel ezelőtt m \'g olyan meleg volt, hogy az emberek már kezdték felvenni tavaszi ruhájukat s az utcán ujabb témák kerültek a réginek a a helyébe: a tavaszi divat.
De az emberek megint csak kénytelenek bebújni kopott téli ködmö-ncikbe, a társasagok is tehát visszatérnek az ő kedves témájukhoz...
A tisztító szél — sajnos — épen csak kinn fütyül. Sok helyen azonban megrázza az ablakot is, bebocsátást kérve, hogy kissé megtisztítsa azokat is, kikre ez a munka ráférne. De az ablakok nem nyitnak meg s a szegény szélnek csak kívül lehel elvégeznie a maga dolgát, bár épen annyi feladata lenne az emberekben is. iksz
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Március 19: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liccális előadása (SzakaitGyula történelmi előadása) á Kaszinó nagytermében este fél 7 óiakor.
Urlcányok Mária Kongregációjának vallásos cstélyc a Fercucrendi zárda egyesületi termében délután (> órakor.
Március 21 : Ui leányok Mária kongregációjának vallásos cstélyc a .Ferciurendi vár la egyesületi IcrmélKit délután Gorakor.
Március 22: Kulturctőadás Kiskanizsán a templomtéri iskolában délután fél 4 órakor (t\'ifo Ferenc: A magyar nemzet történelmi hivatása.)
Március 23: A Zrinyi Torna-ügylet ünnepélye.
A budapesti Filharmóniai Társaság hangversenye a Polgári Egyletben.
Március 25 : Kulturelóadás Kiskanizsán a templomtéri iskolában délután fél \'tórakor (Ikres János: Bukásunk okai.)
A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liccális előadása vdr. Lnkiitich Imre) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Március 29 : Kullurctőíulás Kiskanlzsáu a templomtéri iskolában délután fél •• "í.i-kor (Bakosa P. Ágoston: A szociáldemokrácia múltja és jelene.)
A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kór Jókai emlékünnepélye.
Április 2: A Zrinyi Iródalmi és Művészeti Kór liccátis előadása(Donijait Lojosdr.) a Kaszinó nagy te miében este fél t óraxor. I Április 5: Kulturelóadás Kiskanizsáii a templomtéri iskolában délután fel -1 órakor (K.n t:« Illés: VédeTrezés a tüdovész eilen.) I Április 12: A Kiskanizsal Katolikus tf-1 iuiági Egyesüld műkedvelő előadása (>/.ig-li-eli: A cigánv) a templomtéri iskola ud-\\ varán délután fel 4 órakor.
Április 13: A Kiskanizsal Katolikus lf-j insági Egyesület előadásának megismétlésé 1 (Szigligeti: A cigány.)
Április Itt: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kór liccális. előadása (Noll lozscl) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 23: A Zrinvi Irodalmi és Müvészeli Kör liccális előadása {Kelemen E ercitc) a Kaszinó nagytermében este fel 7 ónkor.
A megvéspfispök a püspöki konferencián. Roll Nándor • tr., lí csak nemrég utazóit Nagykanizsán keresztül Abbáziába üdülésre, onnét megérkezett s tegnap Buti p.stre utazott, ahol résztvesz a szerdára összehívóit püspöki konferencián.
— A polgármester itthon. Dr. Sabján Gyula p .Igármcsier, aki a Magyar Városok Országos Kongresszusának az elmúlt kedden tartott ülésére Nagykanizsa város képvise-letébm és a városnak egyéb hivatalos ügyei elintézése vegeit Buda-jveslre utazott, vasárnap este vissza-é.kezelt Nagykanizsára és tegnap elfoglalta hivatalát.
— Az állomásparancsnok áthelyezése. Vitéz Bobest Mátyás ezredes, a nagykanizsai állomásparancsnok a legközelebbi betekben eltávozik N igykauizsáról Kaposvárra, ahol a vámőrkerület parancsnokságát veszi át. Ugyanekkor étke ik meg Szegedről az uj állomásparancsnok, vitéz Horváth Gyula ezredes. Vitéz Bobest Mátyásnak városunkból való eltávozása érthctőleg nehezen pó.ol-ható ürl hagy maga után Nagykanizsán nem csak az ezred kebelében, ahol a kiváló kalona osztatlan szeretetnek örvendett, hanem a vá:os társadalmának igen nagy részéb.-n is, ahol általános tisztelet és közmegbecsülés vette körül.
— Liccális előadások. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör altal a tél folyamán minden hét csütörtökjén rendezeti liccális előadások további sorrendjét a Kör vezetősége a következőképen állapított i meg: Március 19 én Szakáll Gyula: Daliás idők a középkorban (Lovagkor); m\'rcius 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján dr. l.ukinich Imre: Rákóczi és a bécsi udvar a szatmári béke után; április 2 dr. Dómján Lajos; április l(j. Noll József; április 23. Kelemen Ferenc előadásai.
Tholway Zsigmond dr. előadását ennek a programnak keretében, még meg nem állapított napon, a postapalotában fogj* megtartani. Az előadások mindenkor es!e fél 7 órakor kezdődnek a Kaszinó nagy leimében, kivéve a Gyür.ölcsol.ó Boldogasszony napi előadást, mely este fél 9 órakor kezd\'dik.
— Vallásos estély. A^JJrleányok Mária Kongregációja az aUotenipIom céljaira március 19-én és 21-én délután hr.t ó.ai kezdettel a helybeli ferencrendi zárda egyesületi termében vallásos estílyt rendez. Jegyek a plebani\'n kaplmők.
— Korcsmárosok és vendéglősök leventekötelcs alkalmazottai. A Testnevelési bizottság megengedte. hogy a korcsmárosok és vendéglősök levente-köteles tanoncai és alkalmazottai kedden délután 3 órakor a „Zrínyi" sportpályán végezhessék gyakorlataikat.
- Cigarettázik ön? Sodorjon i Janina papit t.
— A katonasirkövek munkálatai ak kiadása. A Zalai Közlöny szerkesztőségének ka-tonasirok akciója immár odáig jutott, hogy a gyűjtés eredményei lehetővé teszik a kivitelezés felett való végleges döntést és a munka kiadását valamelyik pályázó vállalkozónak. A beérkezett pályázatok felbontása, valamint a próba sírkövek elbírálása s ezzel a munka kiadása felett való döntés végett szerkesztőségünk összehívta március 19-én délután 4 órára a szerkesztőség helyiségébe az eziigy-ben már régebben is tárgyalt bizottságot, melynek tagjai vitéz Bobest Mátyás eztedes, állomásparancsnok, dr. Krátky István főjegyző, Király Sándor műszaki tanácsos, Szeghalmy Bálint városi mérnök, Ketnpelen Béla felelős szerkesztő és fíar-barits Lajos helyettes szerkesztő. A bizotlság ülésére meg.nvtiik mindazokat a cégeket is, melyek pályázataikat hozzánk eljuttatták.
— A Move tudományos előadá sán a London—Konstantinápolyi légi utial kapcsolatban Kiss Márton ke gyesrendi tanár a repülés kérdéséről történed megvilágításáról, a repüld; technikájáról, fejlődéséről és az azzal kapcsolatos statisztikáról tartolt széleskörű ismeretekre támaszkodó, sok uj megvilágítást nyújtó előadást. A következő ismerettcrjeszlő előadás március 30 án szincs filmfelvétclek-kel kapcsol:- tban Kerezsy Géza sy-badelőadása a divatról.
— Tanitóválasztás. Kollátszeg zalamegyci községben március 28-án tanítóvá! isztás lesz. Pályázatokat ugyaneddig kell beadni a mura-keresztúri iskolaszékhez.
— A vakok Nagykanizsa közönségéhez. A Vakok Országos Menházának gyámoltjai a Zalai Közlöny szerkesztősége utján a következő szózattal fordulnak Nagykanizsa város társadalmához: „Nekünk meghalt a nap világa s azóla mindig temetünk. Csak néma megadással siratjuk amit elvesztettünk és mégis mindig ostoroz a sors. Most a nagy szegénység miatt az intézet fog összeomlani, amely olyan kedves otthoni"" adott. Az örök sötétségből hozzátok szól esedezésünk, kiknek méj az éjszakában is adott világosságot az Isten és az ő irgalmára kérünk, segítsetek élnünk, amig meghalni nem lehet. Küldjetek némi pénzadományt intézetünk címere. Újpest, Gyár-utca 45. A Vakok Országos Menházának gyámol\'jai. Adományokat elfogad, nyugtáz és továbbit a Zalai Közlöny szerkesztősége.
— Pályázat. Sümeg főszolga-birája április 11 határidővel pal}*: zatot hirdet a sümegi rendőrbiztost állásra. A választás napja áp-rhs ID-
— Elzárásra itétt cselédlcá; nyok. A rendőrkapitányság kihágás\' osztályának vezetője Kollarics Marja és Szabó Anna nagykanizsai cse w-leányokat, mert felmondás nélkül elhagyták helyeiket, 5-5 napi elírásra ítélte.
— A zalaegerszegi tüdőbeteg szanatórium. A zalaegerszegi fogoj-tábornak tüdőbcleg-szanatóriummj való átalakítására az előmunkálat* serényen folynak s az uj szanaio ríumol májusban fogják átadni ren deltetésének.

ZALAI KÖZLÖNY
lM5 március \\1._-
r--~ ~
Kávét, teát, kakaót
csakis megbízható, közismert cégnél vásároljon! A Meinl-c^g cikkei közkedveltek és híresek. 5, 10, 15 és 20 kgr.-os postacsomagot bérmentve, szállítunk. — Kérjen árjegyzéket !
Meinl Gyula r. f.
Budapest, IX. Dandár-u. 15.
r*i
— A zalaegerszegi tenyészállatvásár. Szombaton délelőtt volt a Zalavái megyei Gazdasági Egyesület és a Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület állal rendezett tenyészállat-vásárrá! kapcso* latos állatdijazás. A felhajtás t^ind-öss?e 70 lóból, 24 szarvasmarhából és néhány sertésből állott. Az állatok, különösen a bikák és sertések minőségileg is gyengék voltak, legtöbb azonban még a közepes szinvonalat sem éitc el. Épen ezért a zsűri a sertések közül egyet sem, az apaállatok közül is csak két bikát díjazott. Hogy a tenyészállalvásár ilyen rosszul sikerült, részint a kitűzött dijak alacsonyságának és a hideg időjárásnak, nagyobb részben azonban a járhatatlan göcseji utaknak tulajdonitható.
— Oőzgépkezcló tanfolyam Keszthelyen. Sass Gábor gazdasági akadémiai tanár az akadémia hallgatói részére gő/gépkezelői tanfolyamot tartott. A .tanfolyam 40 baí/gatója közül 34 sikeresen levizsgázott.
— A szepetki apagyilkosok ügye. Megírtuk annak idején, hogy Tóth Károly 27 és testvére Tóth Gyula 23 éves áicpclki gazdalegé-nyek öreg apjukat előre megfontolt szándékkal megfojtották s holttestéi a padláson, hogy öngyilkosságnak lássék, felakasztották. Az idősebb fiu anyja bujtogatására egyszer már borotvával elvágta alvó apja nyakát, de a seb nem volt halálos s a fiu eszelősnek teltve magát, a büntetéstől megszabadult. A zalaegerszegi töivényszék a gyilkosságért Károlt kötél általi halálra. Gyulát pedig életfogytiglani fegyházra ítélte. Fellebbezés folytán a győri tábla is letárgyalta az ügyet és pénteken olyan határozatot hozott, hogy az országos igazságügyi orvosi tanács véleményezése alapján dönt a gyilkos be-Jzámithatósága felől.
— Pötör Gyula arcképe a nagykanizsai rendőrségen. A budapesti tendőrfőkapitányság Leirer Amália gyilkosának, Pötör-Rakovszky Gyulának körözőlevelét kétféle fényké-pével együtt megküldte Magyarország összes nyomozó hatóságainak « egész Európa nagyobb városainak. A köröző levél a két fényképpel együtt Nagykanizsára is meg-eikezctt s azt \'közszemlére tették ki « rendőrség clsőemeleti folyosóján.
Emlékezzék csak vissza, "Jgy igazán olcsón csakis akkor vá-fro". amikor a legjobb, legfinomabb ^ut választolta. Természetesen a jó minőség mellett a mérsékelt ár is gen fontos. Selymes muszlinharis-,,vak rcmek színekben 45, saját gyár-finom flórzoknik 35, selyem-
divatmellények 250, hosszú *>\'mKy«Pj»kabátok 320 ezer koro-H S\'JP Oszkárnál (Szombathely,
Wl Kálmán-utca 6.) kaphatók.
^ Balaton
Óhidi SZlGF.rilV Kttroly dr. <h\\uUka a folyó hó H\'-iki Ueeúlii előadáson ií>
árnyékot egy-egy felhő, hogy kis hullámok vannak-e vagy nagyok, vagy tán cppen nyugodt a víztükör.
iKolyf. köv.)
__S
Utótözsde
Az Irányzat üzletiden. Kereskedelmi Bank 1120. Georgia 2SÍ. Cukor 2220. Pesti Hazai 2670, L\'ilkányl 910, Kőszén 3200. Magnezit 1680. Szászvári 2G8. Kohó 316. PJsó Buda-
Kstl üöz 139, Tiusl 147, Danubius 2580. tgyar Hiíct 400, Osztrák Hitel 158, Salgó 546. Rima 149, Nova 197, Égisz 59.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Vatu Iák Devlxák
A*go4 ront IKOCO-34TOOO AaiUfáta
Cuk koiou 2170141 Bt!|tia IIM IISI
Dlair 1140 IIU Btilli nií! 1T2S4
Dollii >i»ij->j4« Buku«l K14&*
fllW.ll ti. VO J7il BrBti\'t!
HolUaU ti« mw ma Kop4Bbi(t m?o IM^
L«l UJ M4 KiUiUInlf 11045 11111
L«n 114 $22 lendoa »«W*M47000
tJu MUWSI MlUoo 2*43-JMI
lil|i Inak UH !I2S K.«jOtk Jlüiv;j4tS
OmU xfcllt. 01 47-102 02 Pirk
Dia *•»:. l:?M IW31 p>ic* 11<4-3154
«»l|d titok HcifU M9-MJ
It44 kcf. Ilin lüJU Slotkkola l»4IS IK3J
Koitlg k»f. ICI4S 110)1 WUa 10) 40 IW02
r.i.u ■•»>! KIIS m.itk IJIM •nn
Zürichi zárlat
Wáilt 2670—. London 2480—. Newyöik 51850. Bilissel 2620—. Malland 2115—, Hollnn.I 207 30. Berlin 123-50. Wien 73 05. Solls 377 50. Praga 1540 —, Budapest 72--. Varsó 9<J 75. Bukarest 250 Belgrád 855\'-.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VAI.UTA
(•(nap ■■ Itgatp
Bécs ...............98Ő0 1 9820 9815 1 9860
Beiíln...............5785 5810 5828 —
Piiga ............ 46830 1 46850 47050 1 47050
New>orkban 14
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
EiUsl egykoronás 6200 -6300, kétkoronáa 12.400 1X600, forintos 16.500- 17.000, Ot-koro.iis 52 OoO 32.500, siliurany 49.000— 49 5C0. arany ImstV.oront* 315 ŰOÖ 316 000, platina 210.ÓOO -220.000.
Terménytőzsde
A nml terménytőzsdén a szombati nagyarányú árzuhanás után a spekuláció továbbra Is nagyfokú I irtözkoüást tanúsítóit Ennek következiében a forgalom a legminimálisabb votl. Kedvezóuli amerikai Jelentések hatása al.-tt az liinyz.it megváltozva buza és rozs 5CCO—7500 koronával, tengeri 5000 koronával drágult. Egyedüli lanyha cikk volt a korpa, mely 2500 koronával lelt olcsóbb.
B-ita tlsi\'av 76 kg-os 492.500 4ító OyO, 78 kg os 502500 5CV5000, egyéb vld. 76 fcgoa 490 000 4926WU8kgos 600 0)0 - 502.500, rozs 415 000 422500. süráipa 450.000-470.000. takarmány árpa 340.000 360.000, aj lengeti 230 000 -23S 000, köles 250.0C0 —7Ö0.&0. koipi 207 500-210.000, zab 390.00C <06000, lucerna 200.000-210.000.
Sertésvásár
Pelha|lás 3000. melyból eladatlanul visszamaradt 700 drb. Elsőrendű 21.000 -21.500, szedett 20000 21.000. szedett közép 19.000 -20.000. könnyU 17.000-18.000. elsőrendű öreg 20,OüO-20.600, másodrendű 19.000-19500, angol süldó 20.000-22.000. szalonna nagyban 22 600- 23 (XX). zsír 27 500.-28.000 lehúzott hus 25.500 -.26.000, szalonnás félsertés 24.000 - 25.000. A vásár lanylu volt.
Szerkesztői üzenetek
B. I. A .parancs* szóra való „engedelmeskedik" nem mindig jelenti egyéniségünknek megalázását. Igen sok esetben szivesebben engedelmeskedünk a „parancsnak", mint egyesek legalázatosabb kérelmének vagy „esdcklésének" is. Mindig az a kérdés, hogy kilói jón a parancs * hogyan van az kifejezve? Az adott esetben — levele szerint — a parancs igen szélit! formában, kérés formájában történt az „O* részéről. Egészen nyugodtan teljesítheti tehát ezt a parancsot s valószínű, hogy ó is épen olyan szivesen venné a Maga parancsát, ha « tekintetben kölcsönösség uralkodik Maguk közölt.
Sz. S. B. Köszönjük; közölni fogjuk.
N. L. Meg íog jelenni.
Kiadó: Zrinyi Nyomdaipar és Könyv* kcr«*kedéc RT. Nagykanizsa
Maga a Balaton 80 kilométer hosszú, átlagszélessége 8 kilométer s tgy felszíne 6-10 kilométer. No de ehhez a hatalmas víztükörhöz milyen elenyésző csekély a mélysége, mely legnagyobb átlagmély-ségében nem haladja tul a -i-4\'.\'a métert, csak egy helyen, a tihanv-szántódi révnél 11 méteres a mélysége. mert itt a Sió felé áramló víz kisodorta a fenék homokját s iszapját, illetve itt ez a sodró erő nem lür meg lerakodást. Ez az átlagszélesség s a 4 méteres mélység gra-fieus^ jelben oly arány,v miut egy 1 méteres vonal, melynek vastagsága fél milliméter. Erre az első gondolatban megalakul a vélemény, hogy akkor hát az a viz megromlott bűzös lehet. Nem, mélyeit tisztelt hallgatóim, teljesen üde oxygén dus, hiszen <>10 kilométer felületen érintkezik a levegővel és pedig pormentes levegővel, amely a nagy vízfelület állandó pár..lgasiv.il kapcsolatban ozondussá vált légréteggel mintegy bontott. Egyebekként a viz üdén maradásához ugyanolyan fon-\'tos tényezőként szerepel az, hogy az a víztömeg egészében soha sem áll, ha egy-két kilométer távolban tükörsimáuak látszik, ennél távolabb már mozog, apró kis hullámok bontják meg felszínét s amint a levegő naptól felmelegedése, vagy a parti talajrétegek esti lehűlése megkezdődik, vagyis a hőmérsék relatíve ingadozást kezd, rögtön megmozdul a viz. Elsőbben mii tegy rezeg a tiikre, majd a kis hullámok 1—2 centiméternyi magasakká vállnak, sőt ha érezhetővé válik a légnyomás vagy szél támad, a hullámok mind nagyobbakká lesznek, előbb suttogó hangneszét utánozva, majd zugássá. moiajlássá, csattogássá válik s oly\' fi^s hanggal tölti meg a levegőt, hjogy hangos beszédet sem lehet meghallani mellette, ezért a halászok mind kiabáló beszédet szoknak meg. 30 -40 centiméter magas hullámok majd mindennaposak a somogyi parton s mivel alattuk a mélység 150 -200 lépésnyire a parttól, bent 40—50 centiméteresek, a szél által tolt hullám nem tud akadálytalanul tova haladni, a fenék vizével súrlódik s itt elmarad, fent pedig tova haladni akar, tehát átfordul s fehér tarajos lesz s hosszu-hoszzti csikókban rohannak ezen tarajok egymásután a part felé. nem csekély örömére a fürdözóknek, beljebn, hol a viz mélysége I méteren feldl van, már mind kevesebb a luiliámfelszin átfordulása, illetve tarajozódása, itt már a mely vizek hullámálfordttlása van, mikor a mély hullámvölgybe a szél hetcfoulitja a hullámhegy tetejét.
Ezek a vizszin mozgások, a mélységhez arányosan óriási vízfelület, biztosítják a víznek oxygendus üdítő minőségét s a hullámverés minden-napossága pedig azt, hogy növényi maradékok állandóan leraktározódnak a partok mentén; a szél s hullám lesöpri a víztükrét.
A viz felszínének különböző, előbbre leirt mozgásai, hullámrázá-sai, a felszínnel érintkező légréteg páratcltsége, amint már emiitettem, okozzák azokat a fénytörési viszonyo- ; kat. melyektől- mintegy varázlatos szinpompát nyer a Balaton, hol világoskék, hol smaragdzöld, hol szürke, hol mosolygós, hol haragos, aszerint hogy mily beesési síkja van a napsugaraknak, vagy merre vet
Irodalom és művészet
Zalaországbati. Ilyen cimcn tegnap korüli ki nyomdánkból N. Szabó Gyulának soiozalos füzetek alakjában megjelenő könyvének első füzete, mely 54 oldalon színesen megírt zalai, göcseji képeket tartalmaz. A zalai fold szeretetétől áthatott irások olyan eleven, sokaktól nem látott képét tárják elénk ennek a földnek, hogy méltán tarthatnak s^ámot Zala-megye minden lakójának érdeklődésére. A megjelent első füzet 8000 koronáért (utánvéttel 10.000 koronáért) megrendelhető a Zalai Közlöny kiadóhivatala utján.
Nagykanizsai szerző operettbemutatója. E hó 18-án és 19-én kerül bemutatásra lluhn Gyulának első színdarabja, a Rözsanyilás cimü 3 felvonásos operett Sümegen Szalui Gyula színigazgató színtársulatánál. Az első sümegi premiert olyan nagy érdeklődés előzi meg, hogy mindkét előadásra az összes jegyek elővételben elkeltek. Az operett zenéjét Gruber Emil irta, a ícnekiséretet a Sümegi Egyházi Ének és Zcnegye-stllet zenekara látja cl.
mjdzi
Uránia. Kedden nincs előadás. Szerdán—csütörtökön 7 és 9 órakor \'hója pusztulása lilmeposz 6 felv. Jön Bimbula.
KÖZGAZDASÁG
A munkapiac. A m. kir. állami-munkaközveiiió hivatalnak a kereskedelemügyi miniszterhez tett jelentése szerint március 11 - ón a munkapiac helyzete igen kedvezőtlen, az előző hétlel szemben rosszabbodott. Főbb foglalkozású ágak szetint tekintve, a munkapiac helyzete csak a tanoncoknál volt kedvező a többi foglakozásit főágaknál pedig igen kedvezőtlen. Intézetek szerint tekintve a munkapiac helyzete különösen a budapesti főintézclnél és a miskolci körzetben igen kedvezőtlen.
TŐZSDE
Az irányzat nem vglt egységes. Nyitáskor a hangulat barátságosnak mutatkozott és ugylátszott, hogy a sz nibati magánforgalomban megindult kedvező megítélés folytatódik a mai hivatalos forgalomban is. Dél felé azonban az érdeklődés ellanyhult és az árfolyamok lassan lemorzsolódtak. Ezáltal a mai árnyeresé-ségek veszendőbe mentek, sót a legtöbb érték kisebb árveszteséget is szenvedett. A vezető papírok köziit különösen a Danubius, Kereskedelmi Bank és Pesti Hazai volt gyenge. A kulisz piac a kedvetlenség ellenére is elég jól tartotta magát, sftt Magyar Hitel és Rima meg is javit<itták árfolyamukat. Nagyobb érdeklődés nyilvánult nteg néhány kozéppapir iránt, melyek a spekulációs vásárlások következtében igen jelentősárnyereségre tettek szert. Ezek voltak Égisz, Magyar Német Mező, Phöbus és TrusL
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — / 4. öUS — papírkorona.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 mireius 17.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti töaudo délután I órai záróArfolyamai a követkexök i
HUJI Lk>)<! b>ck HJU. Mit
Willof LUIIBII. OI.-M. bilik Ot<U. HU. BtakvtMln WWhlt.lb. M«n»»« Honr. «»L |. b. IBJ1 Uo M.-Ci»h ipub roijiint K«r. Hitel M«tr«»-N*nut Jeliiu* Vi-Ml btok Mtrcui
Nini. b. <i uk. Ku*i>. 8.
Llp4l<iioal
rfeiioel
Kéblnj.l Tak.
A\'liL Tik
MokUr Hitai Ilid EU6 M. 9\'H.
Magy.-rrancl*
Malmok
Bori-M. Concocdli
EíWmiVil
BoJiruii
Hunlila Kliil.ouloa ViktOr la
BíDják
Riull 4
II.•xilol SiiotlSf. Caottnl
Silm/il 1
Kok 6 i
K&b Ofllt.
Diticbt I
«ij»wlt
Mao- «»Ph
Ali. X3M*B «
KtgiVUot)!
Saltó 5
Uilklajl 1
Njorafllk Mheaieum M»Jft»l ar. rriakila 04\' ut
Pl Hal I
KM
Stefiim 1 m
UjU|tKn
VunlTlt 8(441 va( I
Oaid. Olpfjr
Otui Dio \'a
Oaas V1U l: Hofbtrr Mhoe

üí?" Mliru acu Belji Ka
MMq Viíy\'.par Vagoojorif Rlroa
Curti. fi
Outiixiita S:
Kötfriblayil llj-ouo. J
Neaiell U 41
Oh *r
RtibJsyil
S»U«*aU «
Nettel 17*
Vlkt. butw i
K0il«k«dta
Ad. la
Alliallka K
l»veale
Mtti. I»
Bar
KOXB\'I
eirotl «
CMii«i»ut 9
AlUnvnul Tn»C K
CakorcjAzak DSJeutoi Cvkcdpti OeCftli
Otonu Meiáb
pkot
ClilDlutrtk
Siatímt
poip-ii a
lokaji tx>< J
Halkertik. 2
Ü*i. Villanó•
Ej*.
Juit illó AH. gi«
07
1050
PhJbai M
Oajob
Olallpai M-W
Mucii S><" —
Súr <« Kfli
PívJroil lií M
Ki\' ily iSr —
K4k po*. eOr —
K«iti«» Ctrga. 10 ÍJ4
OKbwladl l»7
3a AllodAk
fiojra\' <i4114 173
S<bwa(ll«f —
Erin 33
I IgallaiBll. 13
t.uiio — T«»ill
laU
fl)ip|uao<4 M
OfltSbtr iti 113
*«rt0.i •(
P.BU.Imi »<l
Sií»ö-A4l3 31
V*ÉTlp»\'
SpAdlsm 101
Hót* <0
Huag. nAtrigya Ili
Silkia ti
Da»lc# 73
KeUtl Muilajl 40
Tftfök JT
K«ld»MI«k
luUimlia
TiUSoa
Oitrrmel6
B4r.ll
B4nl
Oieitöl
Cijt il b4« Corvin Ilim Papldpar Hanírilpai SUflilm
BUDAPESTI NEMZETKÖZI
vúsAR
3925
ÁPRILIS 18-25-10
Rendezi a
BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
I:clviligosltAs kapható: Nagykanizsán, Flschel Fülöp Fial könyv-kcrcskcdésébcn további a vivir tcr.dczöségcníl BUDAPEST, V.. SZEMERE-UTCA
Apróhirdetések
A« .p(í!.Ud.U. díj. 10 KM * A ílo.ií • mlBjtn vtiligiM t.t6b4: n4 «i4nak uí.ml-Ülik. Mlodco tovlbbl ««4 dij« iro K A liiídcWll dij tlOre ftiílaaJJ a « fcagUml ídi hei*ÍM*»l\'.UIIk
Eladó ház azonnal elfonlalliató 3 SíO-b4f uj szép hir Jutányos íron. Szlgrlszt Ingallanf\'irgalml Üoda. Fó ut 8. d^*
Háromszobás modern likisl mellék-helyiségekkel cs lelietóleg kerttel azonn.dra vaiív ApttIKI álvétclre keresek Ajánlalo!:at .Villanegyed- |ellge alatt klidóhivíUba kérek. 111
Pooánywárl saját tcrméoO boraimat elsórangu mlnóségO. SS litertől kezdódó mennylíégbcn lllerenklnt l?.<.»0ü korongért házhoz szállítva eladom. I.cltner Slmonné. (^engery ulea 36. Ugyanott disznóól eUdó.________790
Keresek lehetőleg német nyelvin-dáiíal bíró kisasszonyt két kis llu gyerne-kémhez. Cfm n kiadóhivatalban megtud-ható. _ ______802
Jómódú házaaaágokat diszkréten közvetít Nagykanizsai liázasj.igk<vzvetltö Iroda, Pó u