Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
56.12 MB
2010-02-22 13:07:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
342
4266
Rövid leírás | Teljes leírás (1.61 MB)

Zalai Közlöny 1925. 073-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 73. szám
Nagykanizsa, 1925 április 1. szerda
Á< a 1800 korona
t*? sm
POLITIKAI H fl P I B. fi P
UtrkeirKWí él kll«hl»<Ul Pí-ul 5 laltrurbanTtleton 78, tijohkIj 117. wím
Felelés szerkeszti: Kempclen Béla
■J\' tSXaCERB
iiii-ícríiett áro: h\'fy 30.000 iorj.u rtiíúai b-Jil...... ........ 80.000 knr.KU
KÜZDELEM BUDAPESTÉRT
A székesfőváros népe választásra készülődik. Ncin tudni még, mit határoz a belügyminiszter; még nincs meghatározva a választás időpontja sem, de a két ellenfél egy állóharc minden hadieszközét állitja máris szolgálatába.
A felkészültség után Ítélve elkeseredett, kíméletet nem ismerő, a végsőkig kemény és elszánt küzdelemre van kilátás. Mindkét fél tudja, hogy lenni vagy nem lenni — ez most a jelszó. Rendkívül sok függ ettől a választástól.
Ha a keresztény községi párt kezéből kisiklanék a székesfőváros vezetése, a keresztény nemzeti gondolat végleg száműzetnék a főváros hivatalos életéből, politikájából, ténykedéseiből és a magyar székesfőváros ismét odajutna, ahová a ncpo-tisla törzsfőnöki klikkrendszer juttatta — a bilnös Budapestig Ismét visszaülne az árván maradt zsöllyéjébe a hazajáró liberalizmus és röhögve terpeszkednék az a rendszer, amely ami szépséges magyar fővárosunkból egy olyan Augias-istállót teremtett, amelyet a keresztény és nemzeti rezsim éveken át tartó megfeszített munkával sem tudott teljesen megtisztítani és szagtalanítani.
Ha pedig ismét a keresztény nemzeti gondolat kerül ki győztesen és úrrá lesz a magyar székesfőváros fölött, lassanként megerősödik, megizmosodik az a rendszer, amely az egyenesség utján haladva csakis a polgárság boldogulásáért küzd és bevehetetlen várrá épül a korrupt liberalizmus fölött. Évekre kiható, az egész jövőt átalakító horderejű — a lefolytatandó budapesti választás.
És mert az ország szive szerint igazodik az ország testének többi része, mert tudjuk, hogy a test többi tagjai is csak akkor lehetnek egészségesek, ha a sziv is az, mert tapasztaltuk, hogy a legcsunyább patkány-forradalmat a főváros csinálta, onnét gördült el a lavina, amely maga alá sodorta és összeroppanlotta a magyar test többi részeit, a vidéket, nem lehet a vidéknek közömbös, mi folyik most Budapesten, mit csinál a főváros népe, melyik párt és vele melyik világnézet kerül majd ki győztesen az urnákból.
Az-e, amely évtizedes uralma alatt ugy gazdálkodott, hogy katasztrófális deficitet teremtett, állásokat-állásokra kreált és egy oly hivatali apparátust varrt a polgárság nyakába, mellyel Newyorkot lehetne elközigazgatni és adminisztrálni, amely a dolgozókkal csak temetésük alkalmával törődött és akinél az ember csak a törzsfőnököknél és kapcsolt részeinél kezdődött, vagy az, amely ennek a ne-potista gazdálkodásnak és klikkrend-szernek átkos fatlyuhajlásait, kinövéseit, bűneit, szennyét és bűzét eltüntetni, kisöpörni, kisurulni, kimeszelni,
kifesteni, lisoformozni, jóvátenni és az agyonnyomoritott lakossággal feledtetni igyekezett, rend\'et. igazságot, részrehajthatatlanságot, biztonságot teremtett és a polgárságba vissza-csepegtette a hitet a magyar szikes-fővárosba.
Megindult a sajtókampány is. — Ugyanazok, akik Károlyi Mihálynak dithiramboknt zengtek és csúnya de-faitista játékukkal a nemzet hóhérainak tettek szolgálatot: birákként lépnek fel a keresztény rezsim ellen és mindazt a sok bűnt, azt a temérdek szemetet, ami az ő nevükhöz fűződik, a keresztény rezsim arai ha vág-
ják, mondván: íme, hát így gazdái kodtak a keresztény rezsim emberei I számítva a feledő, gondolkodásra is
rest és a meddő harcban elfásult tömegre, amely agyafúrt praktikájukat nem veszi észre, követ fog és szintén azok felé dobálja, akik csak az ó jólétét és boldogulását akarják. De őszintén és igazán akarják.
Megindult tehát a harc. Valóságos élet-halál küzdelem ez, mely a keresztény vagy liberális Budapestért most folyik/Hogy ki kerül ki győztesen, ki tudná c/t előre megmondani, de az ország népének nem lehet miudcqy, hogy ismét a törzsfőnöki klikkek és a páholyok kreatúrái üljenek a főváros nvakábn és ismét szisztematikusan előkészítsék a régi bűnös Budapestet.
Akarjuk hinni, hogy a magyarság okult a inultból és a választások napján az ádáz tusából ismét a keresztény nemzeti rezsim kerül ki diadalmasan. Benedek Rezső
A választójogi bizottság befejezte az első szakasz tárgyalását
II miniszterelnök CS a belügyminiszter felszólalása az ellenzék kifogásaira — * nemzetgyűlés sürgősen tár-gyalja a mezőgazdasági hitelről s a fővárosi törvényhatóságról szóló javaslatot
Budnpest, március 31
A nemzetgyűlés választójogi bizottsága ma délelőtt Kállay Tibor elnOk -lésével megkezdte a választójogi javaslat részletes tárgyalását.
Elsőnek Szilágyi Lajos szólalt lel. A szövetkezett ellenzék a kormány-nya! szemben emberi és állampolgári Jognak tekinti a választójogot és igy áthidalhatatlan ellentét van a kormány és a szövetkezett ellenzék álláspontja között. A miniszterelnök, amikor az általános választójog veszedelmeit sorolta fel, olyan képeket festett, amelyek nem léteztek. Az általános választójog nein jelentheti a munkásság uralmát a polgárság felett, mert Magyarországon a polgárság van többségben és már ezért sem kell félteni a társadalom rendjét. Nem lehet mondani, hogy nagy számban vannak olyan polgárok, akik nem rendelkeznek még kellő Ítélőképességgel, mert ha vannak is ilyenek, nincsenek olyan nagy számban, hogy ez a sziik választójog elfogadható lenne.
— A miniszterelnök beszédéből — mondotta — megértelle az ellenzék, hogy semmi kilátásuk sincs arra, hogy akár a választójog bizottsági, akár plenáris tárgyalásán valami jelentős indítványukkal célt érjenek. Ennek dacára résztvesznek a választójogi bizottság tárgyalásain és polltról-pontra végigveszik az egész javaslatot.
Bethlen István gróf miniszterelnök: A szocialistapártnak azzal a törekvésével szemben, hogy osztílyharcot hirdet, szükség van aira, hogy Magyarországon az összes osztályok a politikai hatalomban részesüljenek és a polgári társadalom vezető szerepét
megőrizzék. Itt tehát nem politikai pártokról és nein kormányról volt szó és ha ezt igy akarják magyarázni, én ez ellen a leghatározottabban tiltakozom.
A szociáldemokrata párt Magyarországon és mindenütt osztályharcot hirdet és osztályuralomra törekszik.
Ezután megkezdték a javaslat részletes tárgyalását.
Az első szakasznál Szilágyi l.ajos indítványozza: mondja ki a bizottság, hogy országgyűlési képviselő választó minden férfi, aki 24. élet-évét betöltötte, hal éve magyar állam-polgár, fél éve ugyanabban a községben lakik, vagy ugyanannyi ideig lakása vau.
Meskó Zoltán hangsúlyozza, hogy sohase hirdette az általános választójogot, sőt a titkosságnak is csak a háború után lett hive.
Oömbís Gyula: A legutóhbi törvényekhez képest az ebben a javaslatban foghit jogkiterjesztés igen nagy haladást jelent. A magyar faji és nemzeti szempontból helyesli a kélévi Itelyhenlakást. Indítványozza, hogy a külföldiek ne tiz-, Inncm buszévi magyarországi tartózkodás után nyerhessék cl a választói jogosultságot.
Ralacsi Dénes: Osztja üötnbOs Gyula álláspontját. Indítványozza, hogy a Károly csapitkereszles vagy vitézségi érmes volt frontkatonák iskolai vég/ellségük igazolása nélkül is szavazhassanak, úgyszintén a hadseregben altiszti rangot viseli magyar állampolgárok is.
Srabó József: Olyan módosítást indítványoz, hogy választójoga van annak a férfinek és nőnek, aki 24.
életévél bctöllölle. tiz év óta magyar állampolgár írni és olvasni tud.
Vázsonyi Vilmos a szakaszhoz olyan értelmű pótlást javasol, hogy n négy elemi igazolásán felül azt a jogcímet is vegyék fel, hogy .vagy ezzel egyértékll műveltség megszerzését igazolja".
Rassai Károly az imi-olvasnitu-dást kívánja a választójog főkellé-kénck.
Mokesay Zoltán indítványozza, hogy a 24 év betöltését ne kívánják attól, aki az egyetemen előirt tananyagot elvégezte.
Csizmadia András: Minden 24 évet betöltött férfinek legyen választójoga.
Rakovszky Iván belügyminiszter: A négy elemi elvégzése és az Írni-olvasni tudás között lényeges különbség van a polgári intelligencia és műveltség szempontjából. Az iskola elvégzése vallásos, etkölcsös nevelést jeleni, azonkívül a gyermek bizonyos fokú fegyelmezését, amely a későbbi korban is érezteti hatását.
Honorálni kívánja Patacsinak azt az indítványát, hogy a vitézi széki érmeseket és az altiszti fokozatot elért katonákat mentesíteni kell a négy elemi elvégzésének igazolása alól. A helybenlakás elve mindenütt az egész világon cl van fogadva, mert az egy helyben lakó állampolgárok nagyobb értékel képviselnek, mint a vándorló elemek.
Honorálja Vázsonyinak azt a kívánságát, hogy a négy elemi osztálynak megfelelő képzettség elegendő legyen az iskolai végzettség követelményénél. Ez vonatkozik a tanonciskolákra, tanfolyamokra, stb. Gombos Gyulának azt az indítványát, hogy a tiz évi állampolgárság kellékét husz esztendőre emeljék fel, nem fogadhatja el, mert a tíz esztendő nálunk tradíció.
Tényleg igaz, hogy a nók választójoga korlátozva van, de a nők az alkotmányos küzdelemben csak a legutóbbi idők óla vesznek részt és számuk túlsúlyt jelenthetne a régi politikai érzékkel biró férfiakkal szemben.
Ezután a bizottság az eredeti szöveget fogadta el. Vázsonyi Vilmos egyik határozati jazaslatával együtt.
Ezzel az első szakasz tárgyalását beíejezték.
A legközelebbi ülést csütörtökön délelőtt tartják.
A nemzetgyűlés
A nemzetgyűlés ma délben tartott rövid ülésén Eridi Harraeh Tihamér beterjesztette a bizottságok jclenlését a mezőgazdasági hitelről, melyről kimondták a sürgősségei.
I\'alnoki Sándor beterjesztette a fővárosi törvényhatóság kiegészítéséről szóló javaslat bizollsági jelentéséi.
Kilenc képviselő mentelmi jogát felfüggesztették, három ügyben, köz tilk liegedlls Györgyében is, az ilyenirányú kérést elulasitolláV.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 áp.-ilis I
Legközelebbi alés szerdán délelőtt 10 órakor lesz, napirendjén a bizottságok által ina beterjesztett javaslatokkal.
Eckhardt Tibor a szerb atrocitások, Szabó József a tatabányai bányász-sztrájk, Kiss M. az agárdi földosztás, Dénes István a földreform körüli szabálytalanságok ügyében interpelláltak.
Az Ülés déli 12 órakor ért véget.
A magyar-lengyel szerződés becikkelyezése
A nemzetgyűlés közgazdasági és külügyi bizottsága ma délelőtt II órakor Pékár Gyula elnökletével ülést tartott és Mozer Ernő előadásában letárgyalta a Lengyelországgal kötött kereskedelmi szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot. A bizottság ülésén a kormány részéről Walko Lajos kereskedelcm-flgyi miniszter volt jelen.
A főrendiházi javaslat tárgyalása
A nemzetgyűlés közjogi és igazságügyi bizottsága délután 5 órakor ülést tartott, melyen folytatták az országgyűlés felsőházáról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalását.
Az egységes párt értekezlete
Az cgységcspárt ni3i folytatólagos ülésén íiud János, Mayer János és Pesthy Pál miniszterek is jelen voltak. Az előadó ismertette a mezőgazdasági hitelről szóló törvényjavaslatot. Puky Endre elismerőleg szól a törvényjavaslathoz. Bud miniszter kifejti a törvényjavaslat intencióit. Pesthy Pál a földreformtörvény !8. § ának novelláris módosítását tartja kívánatosnak. Hajós felszólalása után az ülés a törvényjavaslatot elfogadta. Mayer miniszter beszélt ezután, aki kifejtette, miért kellett a buzavalutáról az arany-valutára áttérni a kisbérleteknél.
összeül a „burgenlandi" tar-tománygyfllés. A megszállt Nyugat-Magyarország „tartománygyülése" április vége felé összeül, amelyen határozni fognak a főváros felett. Eddig Kismarton és Nagymarton versenyeznek a főváros cimeért.
A tanár ur
Irta: Németh Böske
A tanár urnák azt mondta az idegorvos, hogy „tessék többet járni az •mbcrck közé, társaságba, mert a folytonos egyedüllét még jobban megőrli idegzetét".
A tanár ur hazamenőben folyton az idegorvos szavain rágódott. Igaza van — gondolta magában; tényleg emberek közé kell mennem. De miről beszéljek velük? A mindennapi élet szürke fáradsága, levásitja lelkűkről az érdeklődést magasabb társadalmi és filozofiai kérdések iránt. Szivesebben hallgatnak egy-egy viccet, egy kis pletykát vagy valamely újsághírről vitatkoznak, de a súlyosabb problémák absolute nem izgatják Végre is, tán nekik van igazuk. De ugy van, hogy mégis közibük kell mennem, mert ez jót tesz az idegzetemnek; igy mondta az orvos.
Hazaérve kedvetlenül dobta le kabátját, kalapját. Aztán a könyves-, polchoz ment, hogy onnét egy filozofiai munkát vegyen le, melyet épen a napokban kezdett el tanulmányozni. Kézbefogta a könyvet, leült az Íróasztala mellé és olvasni kezdett. Hideg volt a szobájában s nagy csend, ami máskor oly kedves volt előtte. Hogy egy kissé fázzon, azt .már megszokta rég, de ez a csend
BELFÖLDI HISiEK
Lanyhán folyik a győri szavazás. A szavazás egész délelőtt igen lanyhán folyí. összesen leadlak hétfő reggel óla 2530 szavazatot. Ebbül a mai napra 455 szavazat csík. l:ddíg a szavazó polgároknak kb. 50V.i-a szavazott le. A háztól-házra járó agitáció nagyon erősen folyik mind a három párt részérc. Az eredményt valószínűleg a ma déli órákban hirdetik ki.
Stettncr Vilma holttestét a Dunából fogták ki. A rejtélyes körülmények közölt eltűnt Stetimr Vilma ügyében tegnap fellebbent a rejtély fátyla. A Duna hullámai ki-velették a leány holttestét a partra. Az orvostani intézetben megállapítanák, hogy bűntényről nem lehel szó. mert minden értéktárgyal megtaláltak nála. Igy megmaradt az a feltevés, hogy a 2ü éves leány öngyilkosságot követelt cl.
A budapesti amerikai követ lemondott, Brentano C. az Egyesült Államok budapesti követe az uj elnökválasztás kapcsán formailag lemondott.
Megállapították Froreich be-számithatóságát. A soproni törvényszék mint ismeretes elrendelte Froreich Ernő elmebeli állapotának megvizsgálását, A törvényszéki orvos-szakértók most (erjesztették Iw véleményüket a vizsgálóbíróhoz. A kir. ügyészség ennek alapján megszerkesztene a vádiratot, meri megállapítást nyert, hogv Froreich tetjesség-
fel felelős a teltéért, mert sem a gyil-osság elkövetésekor, sem most nem volt beszámíthatatlan. Ezért a kir. ügyészség Froreich Ernőt elöre megfontolt szándékból elkövetett gyilkossággal vádolja, melyre a fitk. halálbüntetést ir elő. | A késedelmi forgalmi adópótlék csökkentése. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki a forgalmi adónak késedelmes fizetése esetén kiszabható adópóllék megállapítása tárgyában. Azok, akik az 1921: XXXIX. l.-c. rendelkezése szerint adóbeszedés alapján készpénzben fizetik be adójukat megfelelő határ-
idő alatt, (i késedelem minden megkémlelt hónapjára adil/tóilék eimén <iz eddigi m síiiaUk helyeit .7 *af-Tatéiul! ji:etik.
Kiállítás érzékszervlleg hibás gyermekek védelmére. Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriuma, amely március kőzepn kezdte meg ismét működését, május hóban az érzékszervileg fogyatékos gyerm kek védelmeié kiállítást rendez. A kiállítás célja három irányú. Egyfelől a pedagógusoknak s a szülőknek a figyelmét hívja fel arra, hogy a gyen-génlitó, nagyothalló, vagy más érzékszervi fogyatékosságban szenvedő gyermekkel szemben az iskolában vagy a szülői háznál hogyan kell viselkedni. A szakorvosoknak bemutatja a kiállítás a szent- és fülvizsgálat egész mfiszeri berendezéséi Az éizékszerviieg fogyatékos gyermekeket IK\'dig arra tanítja a kiállítás, hogy megmaradt halló- vagy Ütőképességüket miképpen óvhatják meg a romlástól. A kiállítást előadások egészilik ki, amelyeken a szájról tyilíi leolvasást filmfelvételek fogják illusztrálni. A kiállítási anyag egvik csoportja a pályaválasztási ut-mutjtó les/, amely a pályaválasztási tanácsadás problémájának egé. szen önálló ága.
Örült a dollárhamisitó volt detektív. Az ismeretes dollárhami-sitási buiipőrbeii a tábla uj ítélethozatalra utasította a törvényszéket. Az elsőrendű vádlott Horváth János detektív, akit most ön- és közveszélyes őrültség címén az országos megfigyelőbe szállítónak s felgyógyulásáig az eljárást hivatalból felfüggesztenék. A többiek tlgyét külön tovább tárgyalják, ilélclrc e hét végén kerül sor.
Koudclka hulla részei a csepeli Ungár-telepen. Tegnap reggel a csepeli Ungár-tclcp fövényes partján egy halász valószínűleg a feldarabolt Koudelka hullájának két részét, egy bal lábat és bal combot taláil. A hullarészckcl Kenyeres Balázs törvényszéki orvostanárnak adták át, aki azt ma felboncolja s megállapítja, mennyiben felelnek meg a feltevések a valóságnak.
most valahogy lényleg bántotta; valami ismcrcllcn nehézség ereszkedett a szivére, mely majdnem elfojtotta a lélegzetéi. Próbált olvasni, de nem birla figyelemmel kisérni amit olvas. Nem boldogult sehogysem: csakugyan ideges vagyok — gondolta magában — igaza van az orvosnak. Letette a könyvet, kinézett az ablakon, künn a szokott mederben folyt az utca élete: emberek jöttek-mentek, kocsik zörögtek, autók tülköltek, gyerekek kacagtak, játszadozva a friss tavaszi napsütésben.
Tán jó lenne egyel sélálnom — gondolta és öltözni kezdett. De nem egyedül, mert akkor megint csak a magam gondolataival foglalkozom. El kellene mennem Hajló kollegához, ő már többször invitált; aztán velük együtt indulnánk a ligetbe.
S mikor kiéri a kapun,csakugyan a Vértes-utca felé velle útját, melyben a kollegája lakolt.
Hamar ráakadt a házra, mert az egész utca még csak tiz-lizenöl házból állott, ez egy uj része lesz a városnak, mely még cgy-kél év előli csupán sík mező volt.
A léckapun befordulva, éklelcn lárma és sivalkodás fogadta. A kollegája két fia háborúsdit játszol! az egész utca fiaival. Jöttére egy kicsi! lecsendesült a harcizaj, de amint belépett a folyosón ismét újra kez-
dődőit. A konyhából térdig fcltllrölt ruháju, borzas cselédleány jött ki, kezében a vizkiönlővödörrel; barátságtalanul nézett az idegenre, ki csendes hangon érdeklődött hogy; itthonn-vannak-c Hajtó tanár urék? Röviden biccentet! s hüvelykujjával a szobaajtó felé bökölt.
A tanár ur halkan kopogóit. Egy női hang felel! rá — szabad.
Hajtóné fogadta barátságos mosoly-lyal, örvendezve, hogy végül mégis rászánta magát, náluk levizitelni. Az ura egy pillanat múlva ill lesz, éppen készül elmenni hazulról. Ö, az asszony nem mchcl velük sajnos, meri dolga van; s mosolyogva mutat egy kosár elszakadt fehérneműre és harisnyára, amit még ma meg kell javítania. Hja I akinek két ilyen csintalan fia van, azokkal bizony elég a gondja meg a veszőrlsége.
Majd bejött Hajtó kolléga is ő is örvendezett a ritka látogatónak, aztán cgy-kél perc múlva már indultak is a sétára.
Lassú egyenletes léptekkel mentek a hgclbc vezető utón. Hajló kolléga igen tartalmas ember volt aki érdekesen ludla elmondani saját véleményét, saját meglátásait, saját elvett; a tanár ur élvezettel liallgalta mindezeket. Láin, gondolta magában, azt mondják, hogy a házasélet cl-szürkit. az éleslátást, kifakitja az
KÜLFÖLDI HÍREK
Marx birodalmi elnökjelölt. — Marx miniszterelnököt berlini jelen- \' tések szerint ismét jelölni fogják a birodalmi elnökségre.
A porosz országgyűlési elnökválasztás. A porosz országgyűlésen 430 szavazatot adtak le. Kbb 211 Höcker képviselőre, 176 dr. Péterre és 43 a kommunista Pickre eseti. Höcker és Pcter között pótválasztás lesz.
Nagy szerencsétlenség egy német katonai gyakorlaton. A Veld-hcim és Hausberge város közötti Felső-Wescr szakaszon tegrwp reg^l a katonaság tábori gyakorlatot tar \\ amelyen nagyobb gyalogsigj, l,»v;:.>-sági és tüzérségi köteléke!-; vetek részt. Az utászok által a V. .n vert hid épen akkor szakadt Se, mikor nagy csapat-átvonulás V"it lajta. Az áldozatok száma eddigi jeiemJj szerint Hözel 100 és nagy.m s«>k sebesült.
Egy iskolabizo-nyitvány körül
Aki ÖWon kiló nullás liaztot kinill coy véobixonyitwánycrt
Gerencsér Jínos honvéd m - vesztegetés vétségével vádolt.™ Knilt tegnap a nagykanizsai töia- y ek büntetőtanácsa elé, niett mó.::;: uc korában Porcdus Antal ipai : • :ic-iskolai igazgatónak ötven kiió nni s lisztet igért arra az esetre, h 1 <i az iparostanonciskola végbizonyítványát kiadja, hogy felszabUi:!!i,vso:i.
Kencdl Imre dr. táblabíró kérésére a vádlott azt mondja, h-.gy nem érzi magát bUnösmk. Ig.iz, hogy lisztet igert Porcdus igazgatónak, de nem azért, hogy bizonyítványt adjon n:ki, csupán a saját .jószántából".
Az elnök ezután kihallgatja Po-redus igazgatót. Elmondja, hogy Gerencscr még 1921. októberben, t monckorában több ízben felkereste Őt és iskolai végbizonyítványt kért tőle, hogy felszabadulhasson. Miután Gerencsér alig járt iskolába és osztályzatot nem nyert, nem adlic-
érdeklődést minden magasabbremiü dolog iránt. Ime itt a kollegám, mindennek élő cáfolatai
Aztán ugy negyedóra múlva, valahogy a mindennapi élet dolgaiia tértek át beszédjükben. Hajtó kolléga arcára valami kesernyés vonás Ult ki. Panaszba kezdett, hogy mennyi pénz kell a konyhára, a fiuk és a maguk legszükségesebb ruhazkodá-sára. Társadalmi életet hej, dehogy lehetne élnil Színház, estély vagy egyéb szórakozások már csak a ninit-ból ismeretesek előtte. Soks/or szívesen olvasna egy-egy könyvet szabad délutánjain, de olyankor meg jüzelófát fürészel és aprog.it s ct igy megy napról-napra, évről évre minden változatosság nélkül. Végül is tönkre megy az ember lelkileg is, testileg is.
A tanár ur tágranyitott szemekkel hallgatta kollegája beszédét; nem szólt egy szót sem hozzá.
Egyre azon gondolkodott, hogy hát mi jobb mi a helyesebb az életben, az-e, ha az ember megházasodik és küzd, harcol, verekszik a kenyérért, hogy családjának a legszükségesebb meglegyen, vagy helyesebb e, ha egyedül maíád mindenki nélkül és ebben a nagy egyedüllétben őrlődik meg minden idegszála ? S végül igy, vagy ugy, de elrohan az élet felettünk.
1926 április
1.
ZALAI KÖZLÖNY
tott ki neki végbizonyítványt, de atyailag figyelmeztette, hogyha rendesen Járni fog az év végéig iskolába. ugy Kiadja neki. Gerencsér azonban nem jott többet iskolába.
1922-ben Gerencsér újból felkereste 61 — most\'már katona ruha volt rajta — persze hasonló eredménnyel. Gerencsér annyira molesztálta az igazgatót, hogy lakásán is felkereste és ötven kiló nullás lisztet ígért neki, ha bizonyítványt ad. Po.edus igazgató természetesen kiutasította a csökönyös fiatalembert. Később azonban ismét felment hozzá, amikor Ortutay tanító is jelen volt. A kit tanférfiu a legnagyobb jóindulattal magyarázták neki, hogy nem kaphat végbizonyítványt, mert hiszen nincsen osztályzata. Azonban mint katona is pótolhatja a mulasztást. Ha nem akar katona létére a tanonciskolába járni, ugy tanuljon szabid óráiban és ha gondolja, hogy any-nyit már tud, liogv kilehessen <31 kérdezni, akkor jöjjön csak bátran hozzájuk, és ók teljesen díjtalanul levizsgáztatják és akkor semmi sem áll útjában, hogy a kért bizonyítványt megkapja.
Gerencsér erre nem volt hajlandó, hanem elment és jelentkezett kihallgatásra felettes katonai parancsnokánál, akinél azt jtfentette, hogy „Po-redus Antal igazgató nem hajlandó egy tizenkét étre Önként bevonuló katonának bizonyítványt adnl„.
A nagykanizsai katonai parancsnokság. amely persze akkor nein ismerte a való tényállást — az esetet jelentette a szombathelyi katonatörvényszéknek, amely Poredus Antal igazgatót hadsereg ellenes magatartás miatt felelősségre vonta és Szombathelyre tárgyalásra idézte.
Poredus igazgató, akinek emiatt nagyon sok kellemetlensége volt — ott aztán elmondotta a valódi tényállást és mi az igazság. A honvéd-törtfhyszék ekkor Gerencsért egy hónapi szigorított fogházra Ítélte.
A törvényszék bűnösnek mondja ki Gerencsér Jánost megvesztegetés vétségében és azért őt 3 havi fogházra és l millió korona pénzbüntetésre Ítélte.
A kir. ügyész súlyosbításért fellebbezett, de fellebbezett a vádlott is.
A Nagykanizsa-vidéki körorvosi körök átszervezése
Uj körorvosl kör Murake reszt úron Az átszervezést a gyermekhalandóság, tüdővész és trachoma ellen való küzdelem teszi szükségessé
Nagykanizsa, március 31 Már a háború előtt felvetődött a kérdés, hogy mi módon lehetne megváltoztatni a nagykanizsai járás körorvosi beosztását ugy, hogy az minden szempontból megfeleljen a közegészségügyi követelményeknek. A háború természetesen, mint annyi más megoldásra váró kérdést, ezt is lecsökkentette jelentőségében s a felette való döntést elodázta.
Ma, amikor az ország minden erejével keresi a visszautat a régi, normális viszonyok felé s keresi az abbamaradt fejlődés megindításának már bontakozó lehetőségeit — ma ez a kérdés megint felszínre vetődöli A Duna—Száva—Adna Vasúttársaság elevenítette fel a körorvosi beosztás ügyét azzal, hogy beadványban kérte Murakereszturon körorvosi állás szervezését Az alispán erre vonatkozólag jelentést kért a nagykanizsai járás fószolgabirájától s ezzel a kérdés elindult, hogy meg-
járja a hivatalos apparátus útjait.
Gyömörey István főszolgabíró jelentésében a murakereszturi körorvosi állás létesítésének szükségessége mellett foglalt állást.
A jelentés szerint a kiskomáromi köroivosi körön is kellene változtatni. Lilihez tartozik ugyanis a nagybakónaki és nagyrécset dombvidék is, Kiskomáromtól 12—16 kilométerre. Utakban szegény vidék ez; ahol van is ut, csak nagyritkán járható. Uijai egyébként is Nagykanizsa felé kitérő nagy kerülőkkel vezctntk a kör székhelyére: Kiskomáromba. Ez a vidék egyébként is Nagykanizsa felé gravitál s a köiorvoson kívül egyéb nem ffizi Kiskomároinhoz.
Ezzel szemben a Nagykanizsát\'>1 13 és fél kilométerre fekvő Murakeresztur, a 10 kilométerre eső Fityc-háza, Bajcsa községek a nagykanizsai körorvosi körbe tartoznak. E községeknek kiépítetlen vicinális utjai télen csak a legnagyobb nehézségek árán ját hatók, vasútvonalukon pedig kevés a vonatjárat.
Négy esztendővel ezelőtt a nagykanizsai járás főszolgabirájának javaslatára az alispán megbízta öt egy uj kör létesítése iránti lépések megtételével. Az uj kör székhelye Nagy-récse lett volna ti községgel és 17 hegyközséggel. Később ez a megoldási lehetőség oda módosult, hogy a kör székhelye Nagykanizsa legyen.
A minden vonalon életbeléptetett takarékossági elv, a pénzügyi talpra-állitás programja e javaslat keresztülvitelét mindmáig akadályozta. Az érdekelt községek, így elsősorban Nagyrécse nem nyugodtak meg ebben, hanem-egyre kérelmezték a kiskomáromi körből Nagykanizsához való csatolásukat. A községek ügye a megyétől elutasítva most a minisztériumban van.
Nagyrécse, Kisrécseés Nagybakónak községeknek Nagykanizsához való csatolása olyan többletet jelent az itteni köiorvosnak, mely a közegészségügyi szolgálat rendes ellátása mellett feltétlen szükségessé teszi Murakeresztur székhellyel kör-orvoíi kör szeivezcsét. Ez annál is inkább szükséges, mert csak így lehet sikeresen küzdeni atrachoina ellen is, melynek föfészke épen a Muraközzel határos községek.
Nem kis súllyal esik latba e kérdés elbírálásánál az a körülmény sein, hogy Murakeresztur határállomás Jugoszlávia és Olasz«\'rszágfelé. ugy. hogy vesztegzár vagy egyéb közegészségügyi intézkedések foganatosításához kéznél lenne a mura-keresztufi körorvos.
A murakereszturi körhöz átkerülne a nagykanizsaiból Murakeresztur, Fityehaza, Bjjcsa. a letenyei járásból Molnári, Tólszerdahely, Tótszentmár-ton, l\'etrivcnle és Semjénháza.
Az átszervezés ilyen értelmű kivitele esetén a nagykanizsai körhöz 13 község tartoznék 10.474 lakossal, a inurakcreszturihoz 8 község 8198 lakossal, a letenyei körhöz 12 község 10.520 lakossal, a kiskomáromi-hoz 11 község 10.445 lakossal.
Vidékünkön, ahol a gyermekhalandóság évről-évre ijesztő mértékben szaporodik; ahol a tiklövész pusztításának statisztikája állandóan emelkedő tendenciát mutat ; ahol a trachoma is állandóan veszélyezteti községeink népét, ez az átszervezés feltétlenül szükségesnek mutatkozik. Különösen elodázhatatlan pedig ma, amikor az újjáépítő munkához minden dolgos magyar kézre százszoros szüksége van ennek a hazának s amikor minden az életnek megmentett magyar ember egy-egy atomja a feltámadásunk reménységét csillogtató ősmagyar életerőnek.
NAPI HÍREK
HAPSREND
Április I, szerda
RóijmI katolikus: Hhró pk. ProJesliiu: Huxö. l.-;«cllla: Adar hó 7.
Nap kel legfel ■> 40 perckor, nyujj-?2»"k délután 6 óra 29 perekor.
A rtetcorolfyílnl Intézet jelentik stciiitt uAmt idő vlriutó húeniclkcdéwel.
Mozi. Uránia: Á\'om a 1>oldog.«.lRr<JI. Hatry l.tcdtkr, Euteililív Ágnes. Holl*y Kainlili p.iríiUs lilnijc Előadói kezdefe este 7 és 9 ónkur.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Április 2: A Zrinvi Irodalmi és MUvé-S\'.cti K<jr liccáli-t előadása (Dornjiin Lajos de: A modern nők) a Kasziu6 nag> ternié-méberi cslc fél 7 órakor.
A l\'csli Kabaré vendégjátéka a Polgári Egyletben este tél 9 órakor.
Április 5: Kulturclóadás Kiskanizsin a templomtéri iskolában délulán tél 4 órakor (Korúd Illés: Védekezés .1 tUdóvési ellen.)
A nagykanizsai rcf. egyházközség Jókai-Onnepélyc a Városházi dísztermében dél-előli Vsl2 órakor.
Április 12: A Kiskanizsai Katolikus If-Uíági Egyesület mUkedvcSő előadása (Szig-igeti: A cigány) a templomtéri iskola ud-
irán délután lé> 4 órakor.
Április 13: A Kiskanizsai Katolikus If-jnsági Iígyesület előadásának megismétlése (Szigligeti: A cigány.)
Április 16: A Zrinvi Irodalmi és Művészen Kör liceális előadása (S\'otl József)
Kaszinó nagytermében cslc tél 7 órakor.
Április 23: A Zrinvi Irodalmi és Míivé-s \'.eii Kór liceális előadása (Ketomtti Ferenc) a Kjszinó nagytermében este fél 7 órakor.
MEGSZÁMOZZÁK
és lajstromozni fogják a legközelebbi hetekben, feltétlenül a hajóforgalom megindítása előtt-azt a három csatahajót, mely évtizedek óta rója a „magyar tenger"-!. Legalább a legújabb miniszteri rendelet szerint a Balato-non közlekedő „összes" hajókra és vízmüvek"-re ez a magasztos sors vár, A ,Baross" megkapja a No. l-et, a „Helka" a No. 2-Őt és így tovább s ha a hatóságok nagyon komolyan veszik majd a rendeletet, a györöki halász rozoga halászcsónakja lesz az 1001-ik sorszámú és törzskönyvezett balatoni vízi jármű.
Nem tudjuk, hogy vájjon a bala- i toni kultusz fellendítése erdekében adták-e ki ezt az üdvös rendelkezést vagy a nyárra idevárt temérdek idegen fürdővendég szemébe akarnak-e azzal a látszattal port hinteni, hogy minő nagy hajóparkkal rendelkezik a balatoni „tengerészet" 7 — de a rendelet egy kissé komikusan hat. Hogy annak a néhány hajónak törzskönyvelése, melyeket egy kezünk ujjain összeszámolhatunk, mire jó és menynyiben mozdítja elő a balatoni élet fellendítését ? — erre a kérdésre maglik az „illetékes" tényezők is aligha tudnának elfogadható feleletet adni. Már pedig minden csónakot talán csak mégsem \' akarnak állami nyilvántartásba venni!?
De ha már számozni és lajstromozni MH" a balatoni hajókat, célszerű lenne egy „ tengeri kormánybiztost" is kinevezni egyenesen és kizárólag csak a Balaton vizére kiterjedő hatáskörrel s rüiiUán a kormánybiztosi címnek fénye már elho-mályosulóban van, talán balatoni tengernagynak lehetne nevezni a Balaton „megszámozott" és ,lajstromozott" hajói feletti főfelügyelettel megbízott előkelő urat.
De tegyük félre a tr-\'fát. Szomorú jelenség nyilvánul meg ebben a rendelkezésben. Ezt nevezik fenn a magas ■ kormánynál „ szanálás \'-r.ak; azt az igyekezetet, melynek minden gondolata csak oda irányul, hogy mivel lehet a bürokratizmust még nevetségesebbé tenni.
Ugyan, kérjük, hagyják \'ezeket a balatoni hajókat bekében mindaddig, mig csak ellenállnak a Balaton hullám-ostromainak. Ne aggasszanak rá-jak pléh számjegyeket vagy ne Írjanak rájuk fehér festékkel szamokat, hiszen elszégyenlenék magukat annak láttára, hogy minő kevesen vannak...
Vagy fenn a magasban nem tudják, hogy már a háromnál meg kellene állania a törzskönyvezésnek, ha csak a gyermekjátékszerül szolgáló saisonbeli tutajokat és felhúzható kis motorhujócskiikat is nem akarják számba venni.
Ennyire ismerik .fenn\' a Balatont, vagy a szanálás egy uj vízi kormánybiztosi állás kreálását okvetlen szükségessé teszi ? iksz
Requiem IV. Károly királyért. A plébánia templomban ma léggel <J órakor IV. Károly apostoli magyar király elhunytának éviordulója alkalmából ünnepélyes gyászistentiszteletet tartanak, melyen a hivatalos város, katonaság, hivatalok, testületek képviseltetik magukat.
— Személyi lilr. Kolbcnschlag Béla Zalaváryicgye volt főispánja, belügyminiszteri allamtilkáíhclyettes, tegnap Nagykanizsára érkezett.
— A Katolikus FérfIHga lelkigyakorlatai. Csütörtökön, április 2-áa reggel 6 órakor kezdődnek a ►plébánia templomban a Katolikus
Férfi liga lelkigyakorlatai. 2-án, 3-án és 4 én reggel 6 Órakor, este pedig 7 órakor lesznek szeri tbeszédek. Vasárnap reggel félnyolc órakor lesz a befejezés szentmisével, mely alatt a Liga tagjai közösen a szentáldozáshoz járulnak. Aki-a Liga tagjai közül ezen a közös áldozáson elfogadható menlség nélkül részt ne ni vesz, annak nevét a tagok sorából az igazgatóság törli. A lelkigyakorlat nem exkluzív jellegű. Tehát bármely felnőtt férfi osztály-Különbség nélkül résztvehet azon A szentbeszédek idején a templomban c ak férfiak
lehetnek jelen. A l:lkigy..korlat napjain a szokásos korai 0 órás mise fél 6 órakor kezdődik. A szentbcszé-deket dr. Vargha P. Thcodotich plébános fogja moitd i: i.
L rencüü kóser
eleje
84-1 hátulja
mmú k
kapható a piaci husárusitómban
Wecsz JegDŐ
mészáros.
ZALAI KÖZLÖNY
192S április 1.
— Közgyűlés előkészítő bizottsági ülések. A városi közgyűlés előkészdleti\'i állandóan folynak a városházán. A költségvetést tegnap már negyedik Ülésén tárgyalta a pénzügyi bizottság. Azután még a jogügyi bizottság és a nyugdíj-választmány fognak ülésezni, ügy-látszik, kemény dió a költségvetés, mert a pénzügyi bizottság tárgyalásai ugyancsak elliuzó-lnak. Igy a közgyűlés megtartása is már csak a jövő hétre várható.
— A láthatatlan piknik. László Zsigmond 30.000 koronával váltotta meg szerkesztőségünk utján a József kir. herceg Szanatórium Egyesüld által a tüdővész áldozatainak megmentése céljaira rendezeti láthatatlan pikniken való részvételét.
— A Szanatórium Egyesület évi közgyűlése. A J^/Svf kir. herceg Szanatórium Egyesület vasárnap, április 5-én délután 4 órakor fogja megtartani 19. évi rendes közgyűlését, melyre külön meghívókat nem bocsátanak ki, csak ezúton hívják meg az összes tagokat és érdeklődőket.
— A Balatoni Társaság tlszt-ujltása. A Bjlatoni Társaság liszt-ujitó közgyűlésén országos elnökké báró WtaVs Tibort, alelnökké Miákics Károlyt, közjwnli titk-Urá dr. Zelenka Frigyest választották. A védnökök sorába beválasztották Ktánilz Kálmán felszentelt püspököt és dr. Werner Adolf zirci apátot.
— Építkezések bejelentése és balatoni hajózás. A m. kir. ipar-főfelügyelőség kéri a város vezetőségét, hogy a 20 munkásnál többet foglalkoztató építkezéseket hozzá jelentsék be. Nem valószínű, hogy az erről szóló jelentés elkészítése nagy munkát fog okozni Nagykanizsán. — Ehhez hasonló a kereskedelemügyi minisztériumnak az a rendelete, amely a najwkban jelent meg s kimondja\', hogy a Balatonon közlekedő .összes" hajókat, vízmüveket számozzák meg és lajstromozzák.
— Pályázat. A zalaegerszegi főszolgabíró pályázatot hirdet a zala-besenyői körjegyzőségnél újonnan szervezett körjegyzői írnoki állásra. Határidő április 10. Választás április 14-én.
— Nőcsclédck kimaradás! engedélye. A ni. kir. állami rendőrség nagykanizsai kapitányságának 2699 1925. köz. szám alatt kiadott rendelete: Az 1876. évi XIII. t. c. 42. §-ában foglalt rendelkezés szer\'nt a háztartásbeli cselédeknek a gazda tudta és beleegyezése nélkül akár saját ügyükben, akái szórakozás végett a gazda engedélye nélkül kima-
_ A klskanlzsal postahivatal | - A OFB nagyka-dzsa b ró
ügynökséggé való átalakítása, ságának ellenőrzése, ^dara^y
Vasárnap Sfgvkanizsán járt a pécsi j Gár-o: dr az Orsfg. Fö d,,, , ^
postaigazgatóság kiküldöttje, aki a rendező Bnóság tárgyalásait vezeio
kereskedacmügyi miniszter íendele- i birák ellenőrzésével mcgb.zo kmn
tére való hivatkozással tárgyalásokat : b.ró tegnap Nagykamzsára érkezeit,
folytatott a város vezetőségével a hogy a >ngy£ninai OI-B működé-
nagykanizsai III. számú, vagyis a t^T^l
nap iTlekezleí dflulán volt a tor-vtínyszéken, amelyen Madarassydr-oll kívül iVnW Gyfa(>, GornbJr Gyula. Berlin Ágost ís Koistr Elek OFB liiiik részt vettek.
kiskanizsai postahivatal ügyiben, olyan irányban, liogy a vírus kol:- j ségvclése terhére járuljon hozzá a j kiskanizsai postahivatal fedezetien ; költségeihez. A kereskedelemügyi i miniszternek ugyanis az az állás- J pontja, hogy amelyik postahivatalnak t bevételei nem fedezik annak kiadi- | Sjit. azt fOslaügynOkséggé kell visz- ;
szaíejleszteni. Ha tehát a város nem [ .............
hajlandó a felmértül hiányl feilczni, : jt!jlc| piusmtr\'Viktor tornatanár. ugy Kiskanizsán is postaögynökség- | nck kell alakulnia ;\\z eddigi posta- ;
Torna-tanfolyam gyermekeknek. Április 1-én 3 hónapos svéd-és tornatanfolyam nyilik meg gyermekeknek. Bővebbet Siatiá Anl.il sport-Qzletíbcn, ahol beiratkozni is
iek kelt alalulina .v eitoigi |wsra- : — A közegészségügyi blzolt-
rivatal helyébe. Nagykanizsa város ság Ölése. Nagykanizsa város kép-tanácsának ezzel szemben elvi állás- : viselStestaleténck közegészségügyi bt-pontja az, hogy a posta-szolgálat i zollsága tegnap délután 5 órakor ellátása állami feladat, lehat az cbb\'l | illést tartott, melyen a kdihá/i alor-elSáltó deficitet is az államnak ma- , vosi állásra beérkezett pályáztokra gánal: kell viselnie, killönüien ma, vonatkozólag alkolla meg javaslatát amikor a város háztartása ugyS elég i az alkpánhoz való felterjesztés végeit.
— LugkBvct Ivott egy másfél éves gyermek. Sle/tin Lajos nagy. bakónaki lakós az elmúlt csuiflrtökön másféléves kisleányát átvitte 2ala-mernyére a nagyanyjához és olt hagyta azzal a szándékkal, hor»» 29 én, vasárnap elim-gy érte s ismá hazaviszi a gyermeket Nagybakó, nakrű. Március 28 in, szombaton délután 4 órakor a gyermek átment a szomszédos házija s egy óra múlva visszajött kezében egy üveggel, melyben — mint azt rövidesen megállapították — lugkőoldat volt
Amint a gyermek hazaért
nagy.
bajjal ktizd a szanálás miatt. Nagykanizsa város fekvése és kiterjedése olyan, hogy títbb postahivatal fel-állilárát leszi szükségessé, ez az"n- !
— ulcsóbb lesz a nyaralás a Balatonon. Nem hiába Ittljóslaluan jelek előzik meg a tavalyi után az , _ . . . .. . .........; ...., j idei nyaralási tzezont is, de igyc-
, J . ^^H, ví.S a Vi" í kiv-.\'ck is a Balaton-parti üzem- és lezeltségcin miUcin változtat. A va- ! vilfa(u,ajdono3o!( SZCbbnél szebb Ígéretekkel jóclőre reményeket kelleni
radnlók tiltva van. Ennek alapján elrendelem, hogy a város területén este 10 órán tul kimaradó, csatangoló cselédektől a gazda engedélye bckővetelendő, ennek hiányában nevezett cseléd előállítandó és eljárás indítandó. Ezen rendeletem folyó évi április l-én lép életbe, ellene vétők ;i fent hivatkozott törvény 115. §-a értelmében kihágást követnek el, melynek elbírálására a kapitányság illetékes. Nag>kanizsa, 1925. március hó 28-án. Dr. Kálnay rendőifóla-nácsos, a kapitányság vezetője.
= Kellemesen tölti estéit, ha
Vörös Ferit hallgatja a Központi kávéházban 1
rosi tanács ilyen értelemben feltcr jcsziést is intéz a kereskedelemügyi miniszterhez. Nehogy azonban a kiskanizsai postahivatalt megszüntessék s helyette jwslaügynökséget állits.i-nak fel. ami az ottani postaszolgálatot módfelett meglassítaná, a váto<, jogai fenntartása mellett, átmenetileg nem zárkózik cl bizonyos hozzájárulásnak a költségvetésbe való beállításitól.
— A réesel uti rablógyilkos ügyének fellebbviteli tárgyalása. Pap Istvánnak, az emlékezetes n.\'gy-révsei ots/ágmi nblógyilkosság tettesének ügye j fieníeg a pécsi táblánál van, hova a nagykanizsai törvényszék halálos Ítélete után került. A pécsi tábla a fellebbviteli tárgyalás napját junius 15-ben állapította meg.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán tegnap tartotta gróf Batthyány Pul c.. és kir. kamarás, nyug. főispán\'clnök-lete alatt XIX. évi rendes közgyűlését, mely az igazgató: ág által előle jesztett mérleget és nyereségfvl-osztási javaslatot egyhangúlag elfogadta és elhatározta, hogy az elmúlt 1924. üzletévre osztalékjogonJt részvények után daraboukint K 20.000 osztalékot ízet. Az alapszabályok értelmében kilépő igazgatósági tagok újból meg választattak és az igazgatóság uj tagjává nagypéli Sternthal Bernát zalaszciitmihályi földbirtokost, a felügyelőbizottsig uj tagjává pedig báró Kaschnitz Weinberg Rudolfot választották meg.
Az 1924. évi osztalékszelvények mai naptól kezdódólcg az intézet pénztáránál, a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál, Budapesten és annak nagykanizsai fiókjánál válthatók be.
yaralási terveket kovácsoló közönségben. Vasárnap, a Balatoni Szövetség közgyűlésén a Bjlaton-parti üzem tulajdonosok hangoztatták, hogy az idén nem akarnak keresni hanem megclégcsznek csupán any-nyival, ha üzemeiket különösebb megrázkódtatás nélkül fenn ludják tartani. A magyar társadalom jóindulatától függ tehát — mondották — hogy a magyar pénz ne vándoroljon ki idegen fürdőhelyekre. A Balatoni Szövetség a kormánytól is többféle kedvezményi f >g kieszközölni, amikkel előreláthatólag sikeiülni fog az idén hozzáférhetőbbé tenni a Balatont a magyar fürdőközönség számára.
Gyomor és bélbaját a lehető kgjobban kezeltetheti a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumban (Budapest VI., Nagy Jánós u. 47). a i ely a legtökéletesebb speciális diagnoslikai és diétás gyógyintézet. Ilires diétás konyhája országszerte ismeretes. — Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Napidij a magán klinikai osztályon 150.00!) korona.
— Országos vásárok Nagykanizsán április 6-án, Sármelléken április 7-án országos kirakodó vásár lesz, mindkét helyen állatfelhajtással.
KILD JÓZSEF
épülctfa-, detzkn-, mész-, cement- és
tcrmény-kcreskcdéxc
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telefon 120. szám u
A ItRdlvflioubb női szalma- cs fehen Yilokalapok ódáit vAlawiékban mcglcpó olcjú áiban kaphatók. Sntmakalapok átvn-tki Íe>t5;c, vajaUja a tcgjulinyojabb árban Férfi kalapok nagy választókban VA
CYENES ÉS VIDA kalapgyár Kaxincy-utcai Qzlctébon AtíótfmpJoaa.i
szülei házába, összeesett s nem i$ tudták magához térileni. Nyomban átvitték a kiskomáromi körorvoshoz, aki azonban a kisleányon már néni tudotl segiteni. Ekkor visszavitték Nagybakónakra szüleihez, ahol hétfőn hajnalban iszonyú szenvedések után meghalt a marólúg okozta belső égési sérülései következtében. Jelentés folytán az ügy a nagykanizsai kir. ügyészséghez került, mely a fószolgabitóság utján elrendelte az orvosrendőri hullaszemlc meg-j ejtését. A szemlét a körjegyző és dr. Orszdgh Lajos orvos ma déle!őtl tartják meg s annak eredménye után intézkedik az ügyészség a temetési engedély megadása iránt.
— Székesfehérvári inségbélye-gek. Székesfehérvárott a közgyűlés javaslatot fogadolt el, mely szerint magánérdeket szolgáló városi be- és kiadványokra inségbélyeget kell ragasztani a város szegényeinek fel-segelyczésére.
— A kériyszeregyezség minimális kvótája. A m. kir. igazságügy-miniszter március 29-én rendeletet adott ki, ame.\'y szerint a csőilönki-vüli kényszeregyezségi eljárást megindításához az adósnak olyan ajánlata szükséges, hogy az Őt terhelő tartozásoknak legalább negyven százalékát legkésőbben az eljárás bc-fc-. iezetté nyilvánító birói végzésnek közzétételétől számítandó egy év alatt megfizeti. Az igazságügyminiszteri rendelet, amelyet tanácskozások elóz-tek meg, az érdekeltséget ma már nem elégíti ki.. A kereskedelem túlnyomó részének véleménye szerint a negyven százalékos minimális kvóta lelkiismeretlen embereknek módot ad az olcsó túljegyzésre és nem alkalmas mód a kényszeregyezségi eljárás reformjára. A magyar kereskedelem szivesebben vette volna, hogyha az igazságügyminiszter hozzájárult volna ahhoz a javaslathoz, hogy minden kényszercgyczségi bejelentést szakmai bizottságok vizsgáljanak felül. A minimális kvótát az érdekeltség csak félmegoldásnak tekinti és továbbra is kérni fogja a szakmai bizottságok felállítását. A nagykanizsai törvényszéken egyébként a tegnap beérkezett legui*bb kényszeregyezletési ügyet már a fenti miniszteri rendelet alapján fogják kezelni.
— Méhészeti eszközök, mülép, keretléc, kaptárak olcsón kaphatók, méhviaszt vásárol Szabó Antal fegyverkereskedő Nagykanizsa.
^ Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
«= Schwarez Dezső cégnél up és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Többszáz darab maradék kerül olcsó áron eladásra
ízük a
1Ü25
ZALAI KÖZLÖNY
KISFALUDI és KRAUSZ
divatnagyáruháza
az Arany Kakas-hoz Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok Olcsó árakl
Eredeti angol férfiöltöny és kabátszövetek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Boiirberry, wipp Cord, Camgarn, Cocsmen, Ciepp, Eolin, Marokin, Rlpsz divatkelmék I
M Honn növet 111 liÉBSMibr, IBM „ Pia M____25.51 „
I3Q [ffl. iHÍOlt -r-
mm.....15 jl
Mm m. .ML Ürtt id míöQSÉo 22 JH „
iílól 3DQÍB . . UlU 2Í . . .
ftoi m\\Í .
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon!
Schroll-schiffonok, May és Holfeld rumburéi vásznak, Regenhardt és Raymann damasztárukból óriási raktár.
"SSÍUHRsS3
Szőnyegek, butor-ripsz és bútorszövetek
nagy választékban 1
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
A mérnöki hivatal figyelmébe!
Néhány nappal ezelőtt lebontották a Király-utca 26. sz. a. ház melletti Vaskapu sikátornak a Király-utca felöli vaskapuját s egyik oldal téglapillérét. Azóta a kapu lefektetve a fal mellé s c téglarakás még mindig ott áll s különösen éjjel aztán, mikor a sarkon levő villanykörtét is eloltják, komolyan veszélyeztetik az arra járó-kelők testi épségét.
Elvárjuk az illetékes tényezőtől, hogy a kidöntött kaput és tégla törmelékeket mielőbb elhordatni fogja.
K. B.
KÖZGAZDASÁG
Igen kedvezőtlen a munkapiac.
Az állami munkaközvetitö hivata\' jelentése szerint, a budapesti és hét vidéki hatósági munkaközvetitö ösz-szesen 514 munka helyet, továbbá összesen 5641 munkakercsőt tart nyilván. Száz munkahelyre 1097 munkakereső jut. A munkapiac helyzete tehát igen kedvezőtlen. Az előző héttel szemben némi javulás mutatkozik.
TŐZSDE
Gyenge irányzattal indult és nagyfokú üzlcttcienség mellett mindvégig lanyha volt a mai tőzsde. Az áresések sok értékben igen jelentősek .voltak. A kulisx piacon Magyar Hitet 15.000 koronát. Osztrák Hitel 100X100 koronát veszített árfolyamából. Salgó B000 koronával olcsóbbodott. Feltűnő volt a vaspiacon a Ganz Danubius lanyhaság*, mely tttbb mint 100.000 koronás veszteséget szenvedett. Ganz villamos80.0ÚŰ koronával ment vissza.
Utótőzsde
Irányzat Ozlcttclcn. Angol Magyar 315, Hazai Bank I10"5, Altalános Bank 13; Magvar Hitel 382*5—383, Leszámítoló 615. Olasz Bank 20, Osztrák Hitel 14-5, Salgó 527, Ganz üanubius 2360.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.640■— papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos Árfolyamai
Valuták A»«ol \'0"t *«<000-S«TOOO Cxh koron* 2117-11)7 (Maii I1WIIW
Ooiiii 7it« mao itao:u ti. J»?I-J»S
Mo \'iodt hl. U*»W?IS
L»l ÍHUO
U,t SIS-S2J
Ura »J1 3019
B*!ta Inak 37IW747
OuU MhllL 101S7-1M17
Oii I30M-MIU
Siljtl ítiak lí«3f»»77
5>U kor. IWC» !«•\'«
K<kv*k ko>. IICT7 11443
Mirk. IW«IW:J5
De vliik Amltrdi B.lfríd
Otília
a<c...«;
Kopaahltt
KrtutUab
Loeáoa
Milano
Htwytxk
PlrU
Piti \'
S«iru
SlMkkola.
Jt\'ka
za<»«k
7373) JÍ-15 IIM l«« 1714117*5 AM3<0 37453717 132/4 IJ&4 IIU7 Htot MVOOJtíUCO 3001 30!»
7JHOÍJMO
i*7l
11)7-3149 WJ24 I94AS IM;í
I01S7-IW-I7 l»}J 14007
Sodorjon
„JANINA"
papirt!
3í<» . Berlin . Prága .
Zürichi zárlat
Pár Is 2767 50, London 2177 50, Kewyotk hl8*50. Brtlssel 2675*—, Maltand 2150*—, Holland 206*55, Berlin 123 34. Wten 73 C>5. Sofla 377 50, Piíg« 1537*50, Budapest 72\'—, Varsó 100, Bukarest 21250, Belgrád 8-15 —
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
Itlpiap ma Ufoap t««
.....98-325019838 9830 1 9830
........5770 5783 5816 5815
........ 4b7 | 16650 470251 17050
Nevyorkban —.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Eallst cgykoronás 6200-6300, kilkoronás 12.400 12.600, forintos 16 500-17.000, öt-koror.ís 32.000 -32.500, színarany 49.000 -49.500. arany huszkoronás 315.000—316 000. platina 2l0.6c0~220.000.
Terménytőzsde
A tengerentúli piacok erús lanyhasága Itt Is olc$ót>)>odásl vont maga után. A budapesti piac azonban nem követte teljes mértékben az amerikai áreséseket, lluza 15.000, rozs ÍÓ.OCO koronával olcsóbbodott.
Buza tlszav. 76 kg-os 500.000 502 500, 78 kg os 510000 - 512503, egyét. vld. 76 kg-os 497.50) - 500.000,78kg os507 500 -510000, roza 455.000 - 460.000, sorárpa 450.000— 470.000, takarmány átpr 310.000 - 35Ö.OCO, aj tengeri 215000-247.500, köles 250.00G
260.000. korpa 230 000-23250:), zab 38>.ü00 395000, lucerna 190.000 -200.000.
Sertésvásár
Felhajtás 2089, melyből eladatlanul vissza-marad! 12*X> drb. Elsőrendű 19 500 -20..">00, szedett 18-503 19500. szedett közép 17.000 —18.00J. könnyQ 14.000—15.000, elsőrendű öreg 18 000-18.500, máíodtendll 17.000-17.600, angol SUldő 17.000 -21.000. szalonna nagyban 22.000-22.b00. zsír 25 500.- -26 000 lehúzott hus 22.000 -24.000, szalonnás félsertés 22 500 - 23.500. A vásár lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
R—m. A szonett szerelmi dalforma; két
négy és két háromsoros versszakból áll. Főképviselője Pttrarta volt, akinek Laurához irt szerelmi versei minden nyelvre le vannak fordítva. — BóUhe német természettudományi iró. Főérdeme, hogy népszerűsítette a természettudományokat. Említett művéhez elolvasásra ajánljuk Raoul Franst>-nck Das Leben der f\'flanzc című munkáját. Szives üdvözletét hálásan köszönjük.
Hades. Pályaválasztási kérdésben igen nehéz utmutatást adni. Ehhez ismerni kellene hajlamait és egyéni tulajdonságait. Az ipari pályának sem minden ága biztat jövővel. A külföldi viszonyokat nem ismerjük annyira, hogy kérelmének megnyugtatásunkra tudnánk eleget tenni. Esetleg ha felkeres, némi tanácssal szolgálhatunk.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könjr-kereakedés RT. NajCYkanlzm
Legújabb b O iMrjegyzék, mely ugy minőségben, valamint olcsó árainál
utolérhetetlen. 1II. Bruncslcs-féle bikavér 20.000,1H. fehér beeel 20.000. I lt. príma vörös 16.000, 1 IL príma fehér 16.000.11». rizling 12.0W, 1 lt. fehér 8W0 is 10.000. I II. siller 8000 és 10.000 korona.
BRUNCSICS JÓZSEF
[Disrf-. tttmege- U lutoo«l-cUk«k k«c»k<Jíi<b<n Sugár-ut 53. El Tolefon 210.
A cipőkrémek
KIRÁLYA
«•
Mindenütt kapható.
A budapesti tőzsde hivatalos záróárfolyamai:
Aofol-MjQr, H»«t
IJoj il bjak KIL JcIxAlOf LNthlk Ol.-M. St k OuU. MlL
rai^biu.t. Htr-fi Mm». >U J. b IbI«i[io
M.-Ctth Ipub. Porrilml
K.4I. nitt!
Mi||ir>Nli><l XOip. Jtliilo/ Viioil biak
Ntoti. b U lik. Kwuk. B
Btír. (o. tio^rí.oil rirhotl r.íbir.,,1 T»k. A\'UI Tik. MokUr Hitit iU CI.4 M. BUL
r««:U«
ír.n.U Malmöi
8011-M
ContotJU
Ktklxtibal
Bairttu
KlillimiUa Vikt&U TCifikucdta. Tr. Dj;ubU
Oiuill
BK.--.lal Sno líi. C»m«»l SllilTltl Kob4
Kí* <WiL Dí.ti.
Ali. KSiHa N>nMlo«)l
líilkla.l
Ki«ph«iMum i.\'i«Jj0icni
Vualrtt •(Adi v»r. Ktout,
Ooc oiftj ftgyr** O*0i Dia. o»oi vm.
Mofb.tr Kftba*
Lánc
KT
Micyar B.if« lim
M(c*.t( V«orl?»r V«ioaiylt
Rloi.

K^Í.Mnr.l —
Usaua U
NtaitU ti 4IS
Ott Mt Riiblnril <6
SiUrOaU «JiO
K»«I<1 1740 Viki. batoc 1-r Kfl«l«kcm»
A4iU —
Ad.atlU JOJS
L;»««tt 1 j\' so
KOiatl
VilMl
DWITMBI
AUtiartiat
Tniit
<00
Cukor gylrtl
Dilcakoc <M
Cukof<p«r XM
OK<ÍI« JJO
Mtiőb. cskM Id ttonaai IfiCO
ftuiml»i«f«k
Cilaair —
Sitllnl —
PSipCkl V)
To».|l bor II
K(lk«r«a>.

Ol». Villanó*
IX

Alt. tis Pr.íbu.
Olajok
OU|lpn XumI pilr
S«l (I IIHX
rAviioti KMIr »6f K»b po r. »0f
KtjUir.th Cot*.
giaiv\'ayifii j
SiillodAk
lJg«tll>Dit
Ojtp!urao«4
sá^leto
Víülpaf Hudk- alüi^ra
Szikra Daalta
Kalaü Maria?! Török
Ouaral
lalatccxla
Talafon
O.I«r=a*-6
Bái 31
B4al
8miil OvAfl bAf C«.tii rila PapWpai Hanfjrilpar
Mindennemű. és méretű
tölgy parketta
gőzölt dió, gőzölt bQkk, kőris, tölgy és mindennemű keményfa anyag minden méretben, valamint a világhírű valódi ETERHIT pala békebeli minőségben minden méretben kapható wo
Eppinger L és Fia
deszka, épülctfu és építkezési anyag kereskedésében — Deák-tér 5. sz.
Vigyázat! Csak az a valódi Eternit, melyen minden darabon .ETERNIT\' van nyomva
VISSZHANG
a Dunántul irodalmi, művészeti és társadalmi hetilapja
szerkeszti
K-EMPELEN BÉLA
a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője
Megrendelhető és kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Fő-ut 5.
Előfizetési ára negyedévre 50.000, félévre 100.000 korona. Egyes szám ára 50C0 K
ZALAI KO/.IONY
\'925 ipifa |
Apróhirdetések
Ai ipróhlrdeWí dija 10 uilt KOC\' K A <lmnt •
calit.Itr, TitUfttib b«tfit>4l illá tsó kit M«iuk tiiinlt-
lilik. Mlodco további ní dlj« !«\' K A hlfdrUiI dl] »!6r« fUt<»odi ■ i ro(((!ml iái houitíJmlilidk
GySzOdjOn meg róla birki. hony Nij-
SíliftI.il\'«» 10000 K i. bor
SAKKON JÓZSEF M«Q»r-a. 74. • TcltfonSB
HctikUI, pénztárca ét cyyéb ilUtmüinik még előjcgyczíielök huívftra Vlolinll. M/igyarulca 14. Külföldi rotortn bUkkfaixén oonis-
Íolva éi klmétve kapluiíó IMalvI Bodor ollin ínkcteskcdésíben Sügér-, Rákóí/l-ul
utok. Teltfon 157.______M8
Reggelizni is oisa: nix«il legolcsóbban íj legjobban lehet a Makovfczky cukrász-
dábjfK_______»i
Falusi szatócsüzlet (rnfikk.il eladó.
Bóvebbct levélben. Clm a kiadóban._968
Miltényi-cipőt wcgyenll
József föhcrccg-ut 4. sz. alalt egy magánhii mellékhelyiségekkel azonnal bc-kőltőzhctő, szabadkézből eladó. 9±5 Eladó cey Jókaiban tartolt cséplógarnl-tura Klsrác-ulca 21. 9SS
r.\'tóí diwatárucókkekben
ItHjcn p>6b»vltirM»t
Szomolányi Gyula Csengory-ut 2. szám alatti
(3 (• llanftr* etiled) flilcKben. a
Ogyes varró és vasaló lányokat
(elvesz .Stella* kÖtó-UOvtfgyir, Magyar-
utca 19.___987
Jómódú házasságokat diszkréten kói-veIII Nagykanizsai Hixassigközvetlló Iroda, Pó-ul 77. Levelezés slblie letsxésszerliit. 789 Kevés haszon, nagy forgalom I Legdivatosabb formákban szalniakalapok csak 135 ezer. Legdivatosabb gyermek-és leány íialmakaiapok csak 75\'ezer. Mlg J_ké5zlcljar t Kleb^Józsél é* Testvére.
Halastói^ dofóben I hold szántóföld búzával bevetve eladó. Bővebbet Magvar-
utca 39. szám._______937
A délutáni órákra elvállalok magyar-német levelezést, könyvelést, úgyszintén hegedülni Is tanítok. Szíves megkeresést
e Lap kiadóhivatalába kérek.__990
Lakótársul vennék Jobb házból való nól, esetleg ellátásra Is. Clm a kiadóban. 988
8 bútorozott szoba minden kényelemmel és konyhalmználaltal kiadó Csen-gery-ut 33. 996
1000 darab
Forgalmi Bank részvény eladó.
Cini a kiadóhivatalban.
Vas-
asztal lábak és két kisebb vas medence eladó.
Bővebbet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
1389.925.
A m. kir. kincstári jogtlgy-igazga-lóság megbízásából a nagykanizsai lll. kir. adóhivatal közhirré leszi, hogy a m. kir. államkincstár \'/» részbeni tulajdonát képező a nagykanizsai 608. sz. tjkvben A -t- 1 sorsz. (>71 hrsz. a. ingatlan (Rózsa-utcai lelek) folyó évi április hó II-én délelőtt 9 órakor a nagykanizsai m. kir. adóhivatalban (5. sz. szoba) nyilvános árverés utján cl fog adatni.
Az árverési feltélelek a nagykanizsai ni. kir. adóhivatalban betekint-lictók. ml
M. kir. Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1925. március 31-én. P*nes s. k. Zalaváry s. k.
Szolid árak
ÉRTESÍTÉS! Emu.
T:„,.,plf.| írtcMIiuk a n. é. közönséget, hogy a Fö-ut 11. szánt
„tat, íivö OrDnSerg\'er Sándor-fé.c url és nöl dlva.án.nzletet
átveltdk és a raktáron levó árukat mélyen leszállított árban bocsátjuk a közönség rendelkezésére.
Eladásra kerülnek rőfösáruk:
Kartonok, vásznak, sllfo.iok, knnavásznak, paplan és paplan-lepcdó vásznak, zeflirck, sima és hímzett grenad.nok, nS -és férfiszövetek, voll, schewiott és kazánok, abroszok, törül-küzók, szalvéták, glolt és karton kötények, glott alsóruliák.
Uri és női divatáruk:
Férfi és n«l ingek, alsónadrágok, gallérok, kézelők, kötött és selyem nyakkendők, női-, férfi- és gyermekharisnyák, cérna-és bórkeztyiik, zsebkendők, női- és férfiernyők, nadrágtartók, kézikofferck, retiklllök, női kötöttmellények, kötő Jumper és bongyorpamutok és az Összes rövidárucikkck.
Kéljük a n. é. közönség szives pártfogását, maradtunk tisztelettel
Ehrenstein Károly és Társa.
URADALMI liElEIITElT BURGONYA
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
Pollák Ebi. Emil cégnél, ICinizsy-u. 2/a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefonelőjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Legolcsóbb bevásárlási forrás
Szántó Salamon
divatáruháza
Erzsébet-tér 22- (Strem és Klein ház) Telefon 249.
= —tag
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölné, tekintse meg dúsan felszerelt raktáramat
Férfiszövotekbcn . . . . K 90.ooo-től
Női sima és kockás fa?; szövetek „ SO.ooo „
Jóminőségü vásznak . . . „ I6.000 „
Ágyhuzatok........20.000 „
Mosódelének........16.000 „
Kartonok ........18.000 „
Dolén kendők.....„ 15.000
Kosztüm-kelmékben, valamint elsőrendű zefirek és schroll-siffonokbaii óriási választék,
iiagy ám a r a d é k vá sá r !!
Vasárnap délelőtt 10 óráig nyitva.

Hirdessen a Zalai Közlönyben
:\'itja költségeit
és itt is. vásárolhat eredeti angol
szöveteket,
melyet alább leirt cég közvetlen Angolországból kapott.
Óriási választék f érf a és női divat szövetekben
Kirschner Mór
Fő-ut 3.
Telefon 243.
Városházával szemben,
Vasárnap 10 óráig nyitva.
Legfrissebb elsócendü
hegedű hurok
vonók. vonósx\'ócOk, hangfogók, hir.g-sípok, hurlaitó, hegedUkulcs, nyíriek, lábak, álltarlók slb. liangszctkcUikek
legolcsóbb árakon. Zcnekaiokiuk 6s vlszontclirusltóknik kedvezménye* áuk.
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kOnyv- is icncmflkercskedijíbcn
NAGYKANIZSÁN.
Legoküliliaii vMl
nói hifUnyil 10, 25, 30. 35, <0, <5 clcr. Mrflhailuiyit 6. 10. 16, 25, 30. 55 eiti. gyeimtkhutinyik. cámakcilyok. sret-mekmslrdltngck nagyolt olc.ó árban
PRANGER JÓZSEFNÉL
„Párisi Aruhúz", Er«»ébot-tír
. tSrv.sj.l.klc.l Mrmbes.__
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkénedé. R. l,nAi. Nagykanizsán. (Nyomdává
VACUUM 01L [DIPIIIT11
gyártmányai Ellítcnűü Sunllowor Snlon Petroleum kuUlyok ís Ijkísok vlliíllisi". tr.klotűk <1 mólotok tujlÍMtB. Autó és Motor Benzin Bcnzlnod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoylc" lienger olaj 3ut«, motorok és traktorok kenésírc
„Gargoy!eMEínaHeavy Médium
spec. gépolaj gázgépek és mindennemű motorok részére,
további mindennemű aápolaj, oápi.lr, koc.lken»""». Carbolineum, kílriny m<í««» heló mindenkori legokJább n.pl
Sirem és Klein
(Seláninltóknál, "\'
NAOYKANIZSÁN.
Ofaoback Kirolf).
64. évfolyam, 74. szám
Nagykanizsa, 1925 április 2. csütörtök
Ara 1800 korona
POLITIKAI HiiPMiLftP
Stiu.Mn tStton 78. nyomlA
Felelős szerkesztő: Kempelen íjé la
ára: Cgy ; n 30.1X0 tanát Hájc\'jl hí*«............... Ö0.0C0 korona
IV. KÁROLY
A mi száz éves Jókaink Icg-iiirpscbb regényéhen, „Az uj íölJcsur" ban szerepel az az Ankerichntid lovag, akinek Jókai által letestett egyénisége minden magyar ember lelkét megkapta és gondolkozásra kész-telte.
A volt császári generális, aki a magyar szabadságharc hábo-iuí után a? ellenséges magyar nép között teiepízik me£. tószt vosz ennek a ntflttctnok szen-védésében s egy családi tiagé-dia uMll. leáruí.1 lei:-.\'\'.ősén ébr.-d tudatára a nemre! ig:":.itnk • . • s az a hant. inelv leányára borul. ói ökre:\' ideköti ót
trgy lelki átalakulásán kellett keresztül menniok. I:gy liaial szőkehaju királyi gyermek is olt sirt s egy ilyen göröngyöt dubait márlir atyja nyitott sírjába. És az a madeirai hant az, amely öt örökre idekötötte.
IV. Károly királyunk halálának évfordulóján emlékezzünk meg róla, mint az integer Magyarország töviskoszorus mártírjáról, aki koronázási esküjének betartásával a mi felszabadításunkra jött közénk s aki mártír halálával egy félezredév legmagyarabb uralkodójává lelt.
Jókai egy nagy és mély gondilláiul vetélt lei öiökbecsü regé-nyélien: a ij^gpróbáltatások közepette magyarrá lett császári getieiális lelki átalakulásának sok inindeiit megváltozt-itó gondolatát. Mi ugy érezzük, hogy nem-zetiink rettenetes tragédiája megsokszorozta ezeknek az Anker-schmideknek a számát. És ennek a nemzeti tragédiának egyik legszomorúbb momentuma volt az a temetés, melyet ellenségeink rendezlek Trianonban . . Ezt a temetést egy másik követte, mely ott lolyt le az Atlanti ojeán egy csendes kisszigetén, Madeirában.
Három nehéz és kinos év rnult el már azóta, hogy az ellenség kezére jutott magyar királyt, a kisantantnak nevezett társaság örömujjongása közepette egy árbocán idegen színeket viselő fekete dunai hadihajó elvitte tőlünk messze-messze, arra a kis szigetre.
tí 1922 április 1-én Anker-sclimld leányának temetése Jókai regényének lapjáról a magyar história lapjaira került. — mint királyi temetés. A madeirai sírba hullott göröngyök nem voltak az ősi magyar fóldböl valók, de mégis magyarrá tették azokat, azok a magyar könnyek, mely itt a csonka hazában hullottak és ott a messze idegenben megnedvesítették azt a sirt. Az a madeirái királyi hant Nagy-Magyarország egy darabjává lelt. I:.s mindazoknak, akik a koporsót akkor körülállták, Ankerschniid
Elfogták Leirer Amália gyilkosát
Azonban letartóztatása után öngyilkos lett
Budapest, április I. (Éjjel 12 óra.)
Március 31 én a morvaországi Sternbergben sikerült a rendőrségnek Piitör Gyulát, Leirer Amália gyilkosát letartóztatni. Személyazonosságát létségel kizárólag megállapították. Mielőtt azon-Imii megakadályozhatták volna, Pötór Gyula öngyilkosságot köveién el.
i-lgy Dohnál nevií embert, akit l\'ólör Kassán azzal bizolt meg, hogy a Leirer Amáliától elrablott értékeket Sternbergbe hozzá víg ve, a rendőrség őrizetbe vett.
l\'otör Gyulánál több levelet talált a rendőrség, azonban ezek a jelentés szerint — érthetetlenek
- it jeleníts JIUIHI - nmnniuii".
Pötöiról ujjlenyomatot vettek és kélséget kizárólag megállapították, hogy teljesen azonosak l\'ötör budapesti ujjlenyomataival.
Feljegyzéséiben Váczi-ut 74. szám is szerepel. A Váczi-ut 74. alatt a villamostársaság telepe van, így nincs kizárva, hogy a tehp munkásai kőzött egv oly ismerőse van, aki l\'ölörröl részletes felvilágosítást tud adni, vagy mint táisa is szen pel.
A szerb atrocitások a Ház előtt
Eckliardt Tibor a Nc|io.\'.l5vDtséB közbelépését kéri A székesfővárosi törvényhatósági bizotlKari újjászervezése — A mezőgazdasági hitet -- Az állam részéről megindítják 3 jelzáloghiteleket A külföldi tőke érdeklodesc
llutlupctl, IprtlU I A nemzetgyűlés mai ülésén S:ci-tovszky Béla elnökölt, aki bemutatta Abauj-Torna vármcsyc átir..tat. mely a megalkotandó válasniöjogí törvénynél a titkosság teljes elvetését k- ri Majd áltérnek a (óváros törvényhatósági bizottságának újjászervezése tárgyában alkotott ISU4: XXVI. I. c. kiegészítésétől szóló töivényjavastat tárgyalására.
Szabó Géza előadó ismerteti a javaslatot, amely szerint, ha egyes kerületek ncin jelölnek ki képviselőket a törvényhatósági bizottságba — a kormányzó ncvezticti ki ökel.
A\'.ikovszky Iván belllgvniitniztcr röviden megindokolja a < javaslatot.
Amikor az 1924: XXVI. I. c elkészült — mondj-i, senkisem gon-dollialolt arra, liogV azok a kcrille-lek, amelyeknek képviselői nem esnek kormányzói kiiicveréi alá, nem fognak jogukkal élni. A Kereskedelmi és lpatkam.ua valamint a tudományos és irodalmi társaságok is megtagadták a jelölési a túlzott ér-
zékenységből. A vita folyamán elhangzott különböző kifogások folytán azonban kompromisszumot kellelt kölni s igy. aki aria a türvíny ellen kifogást emel, az nem a kormány, hanem a törvényhozás ellen emeli kifogását.
Az a tény, hogy egyes testületek nem éllek a jelölés jogával, ökel a jövőre jogiktól nem fosztja meg. de a törvényhozásnak kölelessége gondoskodni a hiányok entitásáról.
A részletes tárgyalás során Pelro-Víl« Gyula szólalt lel és három módosító indítványt nyújt he, amely szerint a kormányzó esik a Budapesten passzív válasziói joggal rendelkezők közli! nevezhet ki. az általános érdemek helyett a főváros tején szerzett érdemek beiktatását kéri és hogy a belügyminiszter előterjesztése elOtl hallgassa meg a töváios polgármesterét.
Rakovszky Iván belügyminiszter Petrovácz két első indítványához hozzájárul.
A nemzetgyűlés általánosságban,
vita nélkül elfogadta i törvényjavaslatot.
Utána a nwzógazitasági hitelről szóló törvényjavaslatot tárgyalták.
Erődi-Itarrach Tihamér előadó szerint a javastat célja a mezőgazdaság hitelképességének visszaállítása: A javaslatban lefekteteti elvek érvényesítése a mezőgazdaság teljes ujjáépülését fogja jelenteni s ezért a javaslat elfogadását kéri.
Buti János miniszter szólal fel ezután. A inai nehéz helyzetnek nem a magyar föld, nem mi vagyunk az okai — mondja Bud, hanem a lefolyt események.
,1 háborn és a forradalmak károsan befolyásolták a magyar fthl hitetképességéi. Ez bizonyos bizalmatlanságot kelleti, de ez a lörvény éppen azt céloza, hogy megint megteremtsük a magyar fold hitelképességét. A kormánynak nincsen szándékában monopóliumot teremteni, csupán a formát keresi, amely mellett a külföldi töke megint érdeklődne irántunk.
Ausztna. Németország és Svájc leginkább éideklödölt a háboiu előtt, de most ezek az államok is hitelre szorulnak, tehát ult kell érdeklődnünk, a hol a töke források rendelkezésre állanak és alkalmazkodni azokhoz az igényekhez, amelyekéi ezek támasztanak.
— A helyzet az, Imgy meg fogjuk indítani az állam részéről a jelzáloghiteleket. Érdeklődtünk e tekintetben a külföldön, hogy vájjon ott nem-e volnának hajlandók felvenni zálogleveleket. A tárgyalások még folyamaiban vannak és minden remény megvan arra. hogy eredménnyel fognak járni, ha okosabbak teszünk, mint eddig. A kulíMd tényleg érdeklődik tőkekihelyezés tekintetében, amelynek hitelalapja a magyar föld lenne. A külföld részéiól merült fel az a kívánság, hogy legyen egy egységes szervezel, amely a kölcsönt kihelyezi és erre való a szindikátus, melyben benne vannak mindazok a pénzintézetek, amelyek már a háboiu elölt is záloglevelek kibocsájtásával foglalkoztak. Téves tehát az a beállítás. hogy csak altruisztikus pénzintézetek kapnának monopóliumot;
Orteger Miklós hosszú lejáratú és csekély kamatozású kölcsönnel kiván a gazdatársadalmon segíteni. A gazdatársadalom semmi esetre sem lesz oly háladatlau, mint a nagybankok, amelyek pedig óriási haszonhoz jutottak a valorizáta\'lan hitelek révén. Hibáztatja a kormányt abban, hogy abban az. időben, mikor a Jegyinté-zct a bankoknak milliókat előlegezett, az agrártársadatomnak nem juttatott kölcsönt.
Majd áltérnek az interpellációkra.
Az ctsö interpelláló EcharM Tibor: A legutóbbi jugoszláv választásoknak az volt a céljuk, hogy a nemzeti kisebbségeket egészen lelöijék, A magyar pírt eevelleu képviselőt sem tudott beküldeni a szkupsbnába.
HALA! KÖ7.L0NV
1925
A kisebbségek kö?«l esik a nímel pártnak van öl képviselője. A legnagyobb terrorral és számos alro-citással törléntck a választások. A jugoszláv magyar emigráció lagjai Összejátszottak a szerbekkel a magyarok ellen. Károlyi volt híveiből valóságos áraid párt alakult.
— Nem tudom, — fejezi be interpellációját — van-e ereje a Népszövetségnek, de lia még \'.an valami létjogosultsága a Népszövetségnek, akkor ebben az cselben Wllétlenlll van. Nemcsak a magyar, de a német kisebbségek nevében is kérJi a külügyminisztert, hogy hajlandó e ezt az ügyet a Népszövetség teljes súlyával képviselni és a kisebbségek érdekében repariciót sürgetni.
Az interpellációt kiadják a külügyminiszternek.
Majd több kisebb interpelláció után az ülés négy óra előtt véget ért.
BELFÖLDI H\'ííEK
Győrött a keresztény politika Győzött. Győ tt a v í-lr-
ság szinte \'.{intet- eii a k-:i .sztény politika melleit (•. ilt H 1 lUiray Dezső dr. nyugalmi/ pénzügyi államtitkár, a Kcio/iény Nemzeti Gazdasági Piri i<!"\'ti ro n \'•>. Né metre 1428 és Vámb i-ie 1335 szavazatot adlak le. I v BtUc y cs Németh között típfilo 7 cs ,v án pótválasztás les;. Hogy a keu s/tény párt embere keiül ki gy..lesen, ad természetesnek találja mindenki.
Hadirokkantak járandósága. A népjóléti miniszter április lión.ipia az egyes törvényhatóságok ré/éiea hadiiokkantak, hadiözvegyek iiadi-árváknak összeseit Itat és fél milliárdnál többet utalványozott ki.
Léderer Gusztávné Ismét a vizsgálóbíró előtt, fítihiei Jenő vizsgálóbíró tegnap ujl»ól kihallgatta Léderer Gusziávnét, aki cí--tt (elolvasta Léderer rendkívül u-mcIó v.illo-mását ellene, amelyben a férfi ugy tüntette fel feleségét, mint aki felbujtotta öt Koudelka meggyilkolásra.
Míg Bubics vizsgálóbíró ismertette az asszonnyal lérje vallomását, az halálsápadtan ült a h\'ghi./iiök
között majd pepiig idegeseit és teljesen magából kikelve tiltakozott Léderer vallomása ellen:
— Hgy szó sem igaz belőle, amit férjem mondott. Férjem hazudik — kiáltotta. ín nem kívántam férjemtől egyebet, mini azt, hogy szabadítson meg Kondi-lkától, vegye le öl a nyakamról, mert erkölcstelennek tartottam, hogy a hentesmester annyira flldöz engem szerelmével.
liubies vizsgálóbíró igyekezett Lé-derei r.c lelkére beszélni és ót töredelmes vallomásra birni. De Lédé-rerné megmatadt konok tagadása mellett.
Amikor ezután a vizsgálóbíró elvezettette Lédeiernét a fogházórokkel, az asszony az ajtóban ingerülten visszaszólt:
— Hagyjanak nekem békét legalább néhány napot, majd aztán önként jelentkezem és akkor rés/iete-sen elmondok mindent.
Egyébként Kenyeres professzor, tegnap kétségkívül megállapította, hogy a Csepel alatt talált huh ítészek Koudelka tieulcsrneMcr testéhez tartoznak.
KÜLFÖLDI HSHESt
Flclschmatiii Gyulát a csehek szabadlábra engedték, h\'lciseh-nian/i Gyulát, a magyar szocialbia-párt titkáiál, aki! annak idején a kassai ptl-p-.k-ég épületében történt eseményekkel kap solatbnn letartó^ tattak, tegnap százezer cseh korpád letétt)ehelyezése ellenében sz-bad-lábrrf" helyezlek. A törvényes eljárást azonban folytatni fogják ellen.
Radies hivatalos lapja a Slo-bodsi L)o, melyet annak idején beszüntettek. valószínűleg már ma ismét megjelenik. A piti ebben fogja megvédelmezni a.parlamentben tett deklarációjár, taktikájának népszeiüsilé-séért a horvát nemzet kőiében.
Szabadlábra helyezik a Radics párti képviselőket. Zágrábbal jelentik : Az internált Radics párti képviselőket titkos foirásból származó hírek szerint rövid időn bc\'tll szabadlábra helyezik. A rendőrség ugy vélckediV, hogy további internálásra nincs szükség.
Az első magyar zarándoklat a pápánál. A Szentatya tegnap igen kegyesen fogadta az első magyar római zarándok-csnpatot, melyet gróf Mikes Jáiiov-SZPinbathelyi megyés-piispök felett és 360-ndl több tag£f*|zámíált. Mikes püspök a magYar katolikusok hódolatát tolmácsolta a Szentatya előtt és rámutatott arra a meleg viszonyra, amely a pápaság és Mag vat ország között az ^századok folyamán fennállott. Pitis pápa húsz perces beszédében dicsérte Ma-gyaroiszágtutk hűségét a pápasághoz. Majd megáldotta a kőszegi Juiisics cserkészcsapat zászlaját. melyneU zászlóanyja Zita királyné. A Szentatya ezután nieűáldoüa a zarándokokat és atok hozzátartozóit és családtagjait.
Gyászmise Bécsben Karoly ki
jpnlisj.
rályért. A I -
ség Sifi.d irt, »\'i| :i Lovagrend teutp dics« ült IV. Kát-emlékére gy A gyásv.i-1, a bécsi m. Bécsben élö küldöttei és
.i|,v. kir. követ-
l -én a Maltai
itib.n a meg-
ap>.-(oli kiiály
•is j<- •..-( t jrt >tt.
\\n
• k a
,ii. követ- g • h\'Vi^i, a m.igyar egye>n!t rk kt-a bécsi inagy.-.r koKma számos t-gj.ii.
Herriot-kormány bukása előtt. Párisi és londoni jelentések liiit adnak anól a nagy cllcüs/aiviől. amely a Heriiot-ko.m r.,y ellen irányul és a sajtóban i> rendszeres ttiinadá-sok alakjában napvilágot lát. F.ancia-országban ma az az. altaláiu>s érzés, hogy Hei:ioték nem vihetik már sokkáig az o:.- >4 ügyeit. Mac Donald gyors buk.iia után most már kétségtelenül II-rriot bukása vau soron.
A vatikáni követség eltörlése nemcsak a belső béke. de a külpolitikai helyzet szempontj iból is teljesen elhibázott, helyiden cs.\'.ekedet volt. Nemcsak a katolikus államokban, hanem mindenütt ahol erős a vallá-
sos érzés, mint Magyarországon is visszatetszést keltett a2 az egyenesen keresztényellenes viselkedés amit Herriot tanúsít, aki a vatikáni követséget eltörli és ugyanakkor Szovjet-Oroszországot, a vallássza-badság és az emberi jogok eltipró-iát „gazdasági érdekből" elismeri Hz az elismerés a francia tőkések érdekelt gyáriparosok, főleg a szabadkőművesek befolyására történi és Herriot a kardinálisok tiltakozására azt az inzultust vágta az egész kat"likus világ szeme közzé, hogy a mai kereszténység a bankárok keieszlénységc.
Ezek után Herriot egy csöppet sem csodálkozhatik, ha a kormány iránt külföldön is egyre nagyobb az ellenszenv.
A jövő embereként Millerand-ot emlegetik.
Franciaország a leszerelési értekezlet ellen. Mint Washingtonból jelentik, amerikai körökben nagy nyugtalanság uralkodik amiatt a tegnap Páiisból érkező felvilágosítás miatt, mely szerint a francia nagyköve: megbízást kapott, hogy adja értésére az amerikai kormánynak, hogy Franciaország jelenleg nem érdeklődik az ujabb leszerelési értekezlet iránt. Ugyané körökben kijelentették, hogy Franciaországnak ez a magataitása megerősítést nyert és niegm.iHihatatlan. Jgy a leszerelési leivel egy évi idötaitamra fel kellett adni. Ez esetben fáradozni fognak az irányban, hogy Franciaországtél Amerikával szemben fennálló adósságainak megfizetését követeljék.
Petőfi és Jókai ünnepély Szicíliában. Székely Gyula, a magyar kultuszminisztérium, a Petőfi Társaság ésa Jókai centennárium bizottság kiküldölte, aki mártöbbolasz városban rendezett nagysikerű Petőfi- és Jókaiünnepélyt, legutóbb a cataniai városi színházban szerzett lelkes híveket a magyaisígnak. A zsúfolásig megtelt színházban ott volt a város egész előkelősége. A páholyokban az arisztokrácia tagjai foglaltak helyet. Cur-cio egyetemi tanár mutatta be a közönségnek az előadót. Megnyitó beszédében lelkes szavakkal emlékezett meg az olasz-ni3gyar kulturális és történelmi kapcsolatokról.
Vadember a Dolder előtt (I>
Irta: Péchy-Horváth Rezső
„A 1 Am.v n-k\'>iiiu-"\'<: i-oi retten e-, buja ttólai\'in \' ,ii 1 csdrvilái; Viiilunj «1mii íni, kant cvy. a umácot í«.l<\\ lá^ot lá/.is i/n;(t"iiiiun 1.1 csuda: a kccla-knr auik niszlikus állaliiuraitv.Viya
I.
Előhang
A ItipokM.
Akik közelebbröl ismernek engem, azok nagyon jól tudják, hogy természetfeletti és misztikus dolgok nem egykönnyen ejtenek önkívületbe. A spiritizmus, okkultizmus és hasonló társaik engem ridegen, sőt hidegen hagynak, mert ha nem is tartom feltétlenül nevetséges humbugnak valamennyit, olyan tudománynak sem vagyok hajlandó elismerni ezeket, amit megbízhatónak, biztosnak és reálisnak szoktak nevezni. Ez azért van, mert nem hiszek semmiféle „$zellemM-bcn, semmiféle „rejtelmes"-t>cn avagy Jermészclfclclli"-beii. A természetet a maga kifürkészhető és feltárható titkaival a világegyetem legőszintébb és legnyíltabb részének .tartom; csak ismerni kell a gyö-
nyörű költészetét megszólaltató siffra 1 kulcsol, hogy megismerkedjünk vele. | Ami tcli.it ugy jelentkezik, mini meg-I foghatatlan, latlir.?atlan és érzékelhetetlen rejtelmes jelenség, azt egyszer I és mindenkorra vakmerő swrljtán-ságnak tarlóin. Mé>; akkor is, ha nevezetes egyéniségek: megbízható nevü tudósok szava bizonykodik a valódisága mellett. (Sói ebbsn az esetben a leginkább!)
Mindezek előrchocsájlása csupán amaz eset miatt vált szükségessé, amelyet az alábbiakban elmondandó leszek. Mindaz, ami ezekulán következik írásomban, a fentebbi elvekés nézetek leljes fenntartása mellett hangzik cl, mert — noln az eset és részletei a valódiságnak a látszatát nagyon is magukon viselik — régi meggyőződésemet a legkisebb mértékben sem sikerült megingatniok.
Egyébként sem az én saját szavaimmal mondom el az esetet, mert tollam minden olyasmi leírásánál, ami csak kevéssé is magán viseli a szándékos valótlanság bélyegét, különös módon megtagadja a szolgálatot. Tehát egy régi és kitűnő barátom, Albert Tschudy-Lüssy zürichi tanár ur szavaival mesélem el a mondókámat.
Kitűnő barátom szemtanuk és az ezek szájából elsősorban hallani sze-! rencsések elbeszélései alapján infor-
m..lt eng<\'n. Szavahihetőségéi a számtalan fc* moly és tekintélyes tu-dományus folyói .v.ban megjelent cikk c:-. cgvéh irodalmi munkálkodás kövttkvviéiieii készpénz gy?nánl fog..dli;itjük el, de akinek cr. nem lenne ekg, annsk ideioim kitűnő barátom vélemény .1 a -- magyar fővárosról. Egy napi budapesti tartózkodása után i.t^ o ezeket a szavakat, amJyekntk eitíivaíása után most már ncmcs.tk sző, de még csak gondolat sem férhet elfogulatlan és objektív h -.ngja, szavahihetősége és megbizh.dó Ítélőképessége iránt.
„Budapest —irta Albert Tschudy I.űssi, kitűnő barátom — rendkívül kedves és bájos város és ugyanilyenek a lakosai is. Rendkívül lekötelező módon bánnak az idegennel, ezerféle szívességet tesznek neki 6a azt akarják, hogy az jól érezze magát köztük. A magyarok fővárosa most van fejlődése tetőfokán, most kezd világvárossá kialakulni. Mindenféle monumentális paloták emelkednek, a közlekedés zűrzavaros, az emberek máris a világvár. st jellemző rohanó életet éhk. Sajnos, az iinber illúziói rövidesen elszállnak, amint mélyebben nézi az életet. Rájön az ember, hogy a magyarok életében a legnagyobb szerep a kül-
sőségeknek jut. Sehol annyi felű-jclességet, annyi külsőségeken való nyargalást nem láthatni, mint Bu-„ dapcsten. Az ember elcsodálkozó azon, hogy egy olyan magas szellemi nivón álló nép, mint amilyen a magyar is, hogyan tud olyan lelkiismeretlen módon felületes lenni? Az emberek csupán a külső mázra adnak, a köntös kifelé for-ditoti oldalát csinosilgatják, mialatt a belső fele nem minden kívánni való nélkül való. Ilyen a legtöbb magyar intézmény is, mert amilyenek az emberek, az alkotásaik sem lehetnek másfélék." Tschudy-Lüssi objektív ítéletében
és becsületes szavahihetőségében
való megnyugvás al ime, most máf belekezdek Az eset elmondásába, előzőleg azonban ismételve, hogy > magam részéről semmi valószínűség-mázt sem adományozok az egésznek.
II.
A vadember megjelenik A Doldcron, ahol sötét fenyvese\' és szentimentális fehér nyírfái közo" frissen, exkluzív magányossággal álldogál a középkori lovagvár külsőségeivel hivalkodó Grand Hotel Dolder, jókedvű hancurozással egy vioanj \' angol társ?s4g ütötte-pofozta a gyo\'s golf-labdák tucatját.
(Folyt, köv.)
1925 április 2
ZíUAI KÖZLÖNY
A Katolikus Népszövetség jelentése
Nagykanizsa, ápilllí 1
Az ország legnagyobb és leghatalmasabb szervezete,- a Katolikus Népszövetség most adta ki hivatalos jelentését az elmúlt 1924. esztendőben kifejtett munkájáról, sáfárkodá-sáról, amelyből a következőket ragadjuk ki:
A Katolikus Népszövetségre az elmúlt 1924. esztendő neliéz esztendő volt. Nem mintha kisebb lett volna iránta az érdeklődés, sőt ellenkezőleg az érdeklődés igen nagy volt, tágjainak a száma is tetemesen napnap mellett szaporodott, szónokai: is szívesen látták, gyűléseit nagy tömegek látogatták, de nehéz volt a gazdasági, pénzügyi helyzete s küzdelme az anyagi léttel.
A Katolikus Népszövetség tagsági dijainak legnagyobb részét az év elején vagy még az előző év végével szokta összeszedni, így történt a mult évben is és aztán a pénz értéke -egyre hanyatlott, annyira, hogy teljes lehetetlenséggé vált a pénznek érié-két bármi inódori is konzerválni, de a Népszövetség kénytelen volt életét fenntartani, a kipróbált és hosszú évek óta alkalmazott tisztviselőit, titkárait és agitátorait nem bocsáthatta el, mert ha azokat elbocsátotta volna, az egyenlő lelt volna a Népszövetség megsemmisítésével. A Népszövetség gazdasági gondjai az utolsó esztendőben a legsúlyosabbak lettek.
Mindazonáltal a Népszövetség teljes erővel folytatta munkáját s erkölcsi sikerekben az utolsó esztendő nem volt szegényebb, mint az előzők. A katolikus élet alig vette észre a súlyos, gondterhes állapotokat, amelyek a közéletben mutatkoztak. Egyre tartották a nagy- és népgyüíéseket, a néptitkárok egyfolytában útban voltak, egész országrészek vétetlek munkába. A nagygyűlések fénye állandóan növekvőben volt. A központi iroda pontosan és lelkiismeretesen dolgozott, minden hozzáforduló ügyes bajos embernek ügyét igyekezett el-igazitani és rajta segíteni. A Katolikus Népszövetség amire vállalkozott, annak becsüleltei meg is felelt, bármily nehezek voltak is a körülmények és nehezek a/, anyagi gondok és küzdelmek.
Feltűnő volt a katolikus közéletben, hogy ezidőszerint igen s<»k katolikus központ igen nagy tevékenységet fejtett ki. Ez természetesen igen örvendetes jelenség és rendkívül vigasztaló, noha « katolikusslg itt-ott zavarba jön, hogy kihez csatlakozzék, kinek a munkáját karolja fel. De ez csak kis baj és valójában jó, ha sok mindenféle történik a katolikus élet élesztésérc.
Valóban a verseny igen nemes, midín a munkásmozgalmak, a politikai pártok, a társadalmi egyesületek, a hitbu/.galmi társu!aiok minden erejüket megfeszítik, hogy a közönséget meghódítsák, ügyüknek minél több munkatársat szerezzenek.
A jelentés kifejti, hogy nagyobb egység kell a katolikus táborban, erre mindannyiunknak kell komolyan [örekednünk, hogy a kitűzött cél felé haladhassunk.
A közéletben a katolicizmusnak nagyobb befolyásra van szüksége, tzt azonban csak a nagyobb egység, a nagyobb mozgékonyság, a nagyobb munka hozhatja meg.
A magyar közélet forr, ez rendkívül válságos idő, ha valaha, ugy most b}
a katolicizmus rendkívül nagy
tevékenységre van hivatva.
Legyen a magyar katolicizmus m útjához hű és murához méltó — ezt tartja legfőbb hivatásának a Katolikus Népszövetség.
Kiemeli a jelenté.;, hogy a legnagyobb figyelmet és elismerést érdemelnek a katolikus napok. A vidék cgy-egy központja valósággal ünnepli ilyenkor a katolicizmust. \'A hatóságok mégjelennek, a vezetoosztályok ünnepelnek, a nép nagy tömegekben vesz részt a gyűléseken és mindig
a katolicizmus nemzeti hivatását
teszik világossá a jelenlevő tömegek előtt. Rendkívül jó hatással van a vidékre a katolikus nap. Ily „Katolikus nap" volt Jászberényben, Au-docson, Budapesten, Balassagyarmaton, Siófokon, Szekszárdon, Kiskun; halason, Nyíregyházán és Baján. Kaposvárott a papság értekezletén vettek részt. Azonkiyül nagy menetet rendeztek Budapestről Máriaremeiére, majd a máriakálitoki, máriagyüdi, mátraverebélyi nipokat. A főváros vU dékének vezető- férfiai számára nagy vezetöértekezletet tartottak.
A gyűlések szónokai között ott voltak Apponyi Albett gróf, Vass József dr. népjóléti miniszter, Huszár Károly volt miniszterelnök, Czdtlcr Jenő, Wolff Károlv, Ernszt Sándor dr., Hegedűs Sándor dr., \\V..lcken-berg Alajos dr. Frühwirth Mátyás, Heinrieh Ferenc, B^rtos János, Hoss József dr. és a magyar katolicizmus vezérei és országos nevü férfiai.
A központi titkárok a lefolyt 1924-ben összesen 5-J7 nyilvános népgyűlést tartottak az ország különböző városaiban és községeiben. A gazdasági irodában 4525 ügy nyert sikeres elintézést. 8-10 esetben a tagok személyesen keresték fel a központi irodát. A biztosító iroda az elmúlt esztendőben is sikeresen működött. A jogvédő-iroda 1260 ügyet intézett el, amelyből 510 esetben személyesen kelktt eljárni. A mult év pénztári bevétele 1.025.799,415 korona volt, ezzel szemben a kiadás 828.414.797 korona.
A Katolikus Népszövetségnek Nagykanizsán is van szervezete. Most, hogy az egész országban hatalmasan megindul és erősödik a katolikus megmozdulás, a katolikus szervezkedés — a hely. vezetőség is mindent el fog követni, hogy helyi szervezetét erősen kiépítse és fejlessze.
Franciaország elnéptelenedése. Parisból jelentik: Az „Oeuvre3 hosszabb cikkben ismerteti a francia népesedési adatokat és szomorúan konstatálja, hogy inig Franciaországban 1920-ban 159.700 volt. az a szám, amellyel az említett évben több volt a születés mint a haláleset, ez a szám évről évre csökkent, hogy 1924-ben már csak 72210 volt a különbözet a születések és halálesetek között. A lap azzal végzi cikkét, hogy Franciaország az elnéptelenedés felé haladása a mai időknek ez a legnagyobb veszedelme.
A Wesel-folyóba fult katonák. Hannoverből jelentik: Mint ismeretes, tegnap igen sok katona a We-sel folyóba fult. A hatodik eyalog-ezrednél szerzett felvilágosítás szerint, ma reggel háromnegyed négyig a 18. kiképző századink 76 embere, a hatodik kerékpáros osztagnak egy embere és a hatodik hidász zászló- i alj egy embere, összesen 178 ember j tünt el. A halottak számát még nem | állapították meg.
Apa*:iia 2, csütörtök
iikii•\' Paulai F. Prglestl.u: Acoii. teueUii: Adnr hó 8.
\'-ííI <cií}?el 5 ui« 38 |*íffcor, nyag-»zU délután 6 i\'.ra 3t pcicW
A Meteorológiai Intézet leler.téze Mcil.it stinx Idó várhat-i tovilbbl hó-einelkcdisstl,
Konferencia-beszédek a plebJnla lein}>]o:nti.!!i röggel 6 <?s este 7 ólakor
Konfercnci.vhrszédek a feljólemp-lomban e%te 7 nraki»r. . A MOVF közgyiiiésc a Vllig moz-góbin olc 6 órakor.
A Zrínyi Irodalmi és Művészei! Kör llce.kiis elóuUvl {Dómján Lljci dr. A inoJ.rii nűk) a Kaszinó n igyNnacben ! este lz7 órakor.
A Pesti Kabaré vendégjátéka a polgári Egyletben este J/<9 árakor.
IV KÁROLY
a founchali száműzött vértanú halálának negyedik évfordulóján, egész bensőikben m-grendülve álloiUtnk tegnap a templom szentélyében felállított fekete drappériás hunba előtt és felelevenedett előliünk Jóságos lelktl, fiolái királyunk kedves alakja, szelíd area és megindítóul! szomorú, borzalnni i tragédiája.
Magunk előtt láttuk az őriWként tomboló fehér őszirózsás csőcseléket, a tisztijelvényeket leszaggató fogház-tölleléktt, a iindere\'.et, a hoc kokat, Tihanyt, a Glomvormot — és azt az utolsó, leírhatatlan, fájdalmas tekintetei, mellyel Magyarország koronás uralkodója bucsut vett a magyar földtől, hogy azt soha többé viszont ne lássa.
És láttuk magunk előtt a királyi hitvesi, aki nemcsak a fény, pompa és dicsőség napjaiban volt hűséges osztályosa királyi férjének — de a király életének legnehezebb perceiben is, amikor fítidaőrs alatt sivitott a magyar golyó a, magyar király vonata fölött és amikor az ellenség poroszlói számkivetésbe hurcolták a magasan tépdeső sasmadarat.
Egy bűntelen király megrázó tragédiáját, ameiy egy volt országával és kinek szárnyait lemetszették a a nemzetek latorjai. Kinek még pihés fiókáit is elragadták mellőle és aki elődeinek minden bűnét levezekelni kényszerült.
Tekintetűnk (xia siklott a spanyol földön menedéket talált királyi hontalanokhoz, ahol egy bánatos szemű, gyászruhás asszony áldott keze simul egy szőke fürtű fiacska fejére. Tekintetűnk összetalálkozott a sa*ma-dár szőkepihés (iókájánuk tekintetével, egybefonódon és a templom rna-gasivti ablakain beszürőiiő fénysugáron keresztül minden távol<ágot áthidalva — Összekapcsolódó!/.
4 founehali szarkofág elölt fájdalmas gyászban találkozott a száműzött királyi család és a letiport nemzet A fiatal magyar király és az eljövendő, bilincsmentes, szabad Nagymagyarország.
Es a magyar mártír-király koporsója fölött a kegyelet angyalának arcáról egy konycsepp gördüli alá. (D. R.)
— A Move főosztály közgyűlése. A Move főosztálya ma este 6 órakor tartja a Világ mozgóban közgyűlését, melynek tárgyát az Uránia közgyűlésével kapcsolatos ügyek képezik.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Április 5: KulturelfodJs Kiskanizsán a templomtéri iskoláiban délután fél 4 órakor (Kovács illés: Védekezés a tddóvész ellen.)
A nagykanizsai rcf. egyházközség Jókai-ünncpíhc a Városházi dísztermében délelőtt »;*I2 órakor.
Ápr\'Hs 12: A Kiskanlzsai Katolikus If-|u;o>;i Egyesület műkedvelő eltadása (Szigligeti : A cigány) a templomtéri iskola udvarán délután lét 4 órakor.
Április 13: A Kiskanizsal Katolikus tf-jnsági Egyesület előadásának megisinéűcs® , (Szigligeti: A Cigány.)
Április 16: A Zrinvi Irodalmi és Művészeti Kór lieeális előadása {Nőtt József) t a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor. | Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Müvé-I s/eti Kór lieeális előadása (Kelemen Ferenc) \' a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
• — Rtquíern IV. Károlyért. A
megboldogult IV. Károly magyar királyéit a plébánia templomban teg-i nap tartott hivatalos requiemet Süly
• P. Szaléz dr. teológiai tanár mondotta. A szentélyben felállított szarkofág virágokkal gazdagon fel volt díszítve, előtte a megboldogult mártír-király képével. Az oltár-rács előtt a központi elemi iskolák növendékei sorakoztak fel tanítóik vezetésével. A kóruson a gyászénekeket Rácz János főkántor énekelte. A nagyszámú közönség soraiban olt láttuk a város képviseletében Krátky István dr. pol-gármestcrhclyeltest, a honvéd tisztikar küldöttségét uj parancsnoka, vitéz Horváth Gyula ezredes vezetésével, a kir. törvényszéket Kenedi Imre táblabíró, a kir. Ügyészséget Szabó Lajos dr. ügyészségi elnök, az államrendőrséget Kálnay Gyula dr. főtanácsos, a csendőrséget Breyer F. százados, az állampénztárt és adóhivatalt Zalaváry ). főtanácsos, a postát Leszcinszky Szaniszló igazgató és Tholway Zsigmond dr. képviselte. A hivatalok éstestületek fejei, a honvéd legénység egy osztaga, a csendőrség altiszti küldöttsége és még számosan. A meghatóm szép gyászistentisztelet a Himnusz hangjai mellett ért véget. — Ugyancsak requie.m volt a fclsőtentplomban is, ahol a piarista főgimnázium ifjúsága, a Rozgonyi- é> Arany János-utcai iskolák tanulói tanáraik és tanítóik vezetésével részt vettek.
— Modem nők. A Kaszinó dísztermében minden csütörtökön este fél 7 órai kezdettel tartott lieeális előadások egyik legérdekesebbje lesz dr. Doniján Lajosnak, a lieeális-sorozatot rendező Irodalmi és Művészeti Kör ügyészének a modern nőkről ma este tartandó előadása. Az előadó városszerte ismert humora már magában elég biztositéka annak, hegy ez az előadás mindvégig élvezetes lesz annak hallgatóságára nézve.
= Ma este Pesti Kabaré, pénztárnyitás 8 órakor.
— Csak egy érvényes pályázat vau a kórházi alorvosi állásra.
Nagykanizsa város közegészségügyi bizottsága javaslat-tétel végett átvizsgálta a kórházi alorvosi állásra beérkezett -I pályázatot. A pályázók közül az előirt feltételeknek egészükben csak egy felel meg, amennyiben csak egy jártas közülük a Röntgen-kezelésben. Egy elkésett ajánlat, az ötödik, tegnap érkezeit be, ezt a javaslattal együtt felküldik az alispánhoz, aki a kinevezé.t fogja eszközölni.
— Gyógyszertár-vizsgálat. A
polgármesíer az alispán utasítására tegnap délután 3 órára rendelte cl a nagykanizsai gyógyszerárú üzleteknek a népjóléti miniszter rendelete értelmében való felülvizsgálatát. A vizsgálat különösebb hiányok észlelése nélkül zárult.
ZALA! KÖZLÖNY
>925 áprilia 2.
— A vonat elé akart ugrani egy nagykanlzsnl leány. Keiden este a városi sétdkertben egy magányos, jól öltözött leány bolyongott. A rendőrörszemnek ugy tűnt fel a leány bujkálása, min:na^ az valami rosszban töite volna ? fejér. Figyelemmel kisérte tehát s VilO felé, mikor messziről már hallatszott a 9 óra 20 perckor B.idapest felől érkező gyo.\'ivonut dü;>örgése. látta, hogy a leány gyors léptekkel neki indul a vasúti (öltésnek, leereszkedik a meredek bevágás oldalán nyiiván azzal a szándéfck. 1. hogy a vonat elé vesse magát. A rendőr gondolkodás nélkül utána vetette magát. A leány kérte, hogy hagyja ót meghalni, feltett szándéka oz öngyilkosság. A vonat egyre közelebbről dübörgött s igy a rendőrnek nem sok ideje volt beszóígetni, h.inew megragadta az ellenkező leínyt s kihuíta a sinek közöl. Néhány pillánál múlva a gyors átrobogott a vágányokon. A majdnen önkívületi állapotban lévő leányt ekkor a rendőr visszavezette a városba, megtelte jelentését s a leány! ha:ivitték hozzátartozóihoz. A kis varróleány elkeseredett próbálkozásának oka s/crchni bánat volt.
~ Ma este Pesti Kabaré, pénz-tárnyitás 8 órakor.
— Bezárták u leánypolgári iskolát. Az alispán azonnali hatállyal elrendelte a nagykanizsai állami polgári leányiskolának a láthaláz-járvány miatt v.iló bezárását. v
— A vakoknak. A Vakok Országos Menháza és Segélyegyletc emberfeletti munkávjl tud~c<ak megfelelni szomorú emberbaráti kötelességeinek : szemük világát vesztett embertársaink ápolásának. Az állam anyagi erői szegényesek s ha sok minden egyébre jut is, a vakok menháza támogatására majdnem semmi sem került. Ezért fordult az igazgatóság a magyar társadalomhoz s igy lapunk utján Nagykanizsa közönségéhez is, hogy segítséget kérjen a menház fjlai közt ápolt szerencsétlen sorsra kárhoztatott embertársaink részére. Mi ti. IX 25.030 koronás adományát nyugtázzuk.
Helyi vállalat térhódítása a vidéken. A Nagykanizsai Városépítő részvénytársaság, amely a Dunáidul egyik legnagyobb építési válh!ala, legújabban Zilacge-szedre is kiter-je.tti üzeméi, aho! fiókot létesített. A f.ók vezetésévet Ziegler Béla nyűg. kir. főmérnököt bi/ták meg.
— öngyilkossági kísérlet. S<Uxty{n lórsef Jtf éves zalaegerszegi talárt a Vavall. Wa felé vezető utón a hídnál a 7. ilába akart ugrani. Az épen arra Járó csendőröknek a/ utolsó pillanatban sikerűit megmenteniük. Az Öreg ember anvagi és családi bajai mint akarj megválni clctótö!.
— TctcfonforRaloin m egnyü Im. Zala-lövő ^s Zalaegerszeg közt a tclcíoníor^nt-mat április ll-én ü.mcpélycs keretek kőzt megnyitják.
= Ma este Pesti Kabaré, pénz-tárnyitás 8 órakor.
— Megyeszerte gyUjíeuck a győrfls/.egi tű/károsultaknak. —
Megírtuk, hogy Győrfiszeg zalame-j?yei község a napokban -1-5 ház kivételével teljesen tűzvész áldozatául cselt. Az alispán intézkedett, hogy a tü/károsultak legalább pillanatnyi felsegélyezésére a megyében akció induljon. Az erre vonatkozó felhívás tegnap érkezett meg Nagykanizsára.
— Vendéglősök összejövetele.
A nagykanizsai vendéglősök mai barátságos összejövetelüket Afagy István Csengcry-uti vendéglőjében fogják inegiamni.
Ma este Pesti Kabaré, pénztárnyitás 8 órakor.
— A szerdai hetipiac árai. A szerdai heiivá.-v\'iron a piaci árak a következő kéjx\'n a! ;kultak: Zöldségpiac: bab 2000 -3200. mák 10.000, dió 5— ivOOO korona literenként; vöröshagyma 3000-4000, foghngyma 5000^*000, sárgarépa 2030, zöldség 2000 korona csomónként; fejeská-noszla 4—50(00, kelkáposzta 5-o000 korona fejenként; burgonya 1500— 2500, sav«uíyukáposzta -1000, sava-pyurépa 3í>.>:>. karfiol 20-25.000 l< kilogrammonként. Te/piac: tej 4Ö>:) - -4500, tejfel 11-15.000 korona literenként; túró 10-12.000, vaj 60-70.000 korona kilogrammonként; tojás llOO-l\'-\'OO korona. Gyümölcspiac: alma 8—15.000 korona kilogrammonként, narancs darabja 2— 4000 IC. Húspiac: növendékmarha 10-12, marha eleje IG—20, hátulja 20—24, borjú eleje 16, hátulja 20-24, sertés 30.000, zsír 40, háj 38, zsirszalonna 34. füstölt sertéshús 60. kolbászfélék 50 —60 ezer korona kilogrammonként. Termény-piac: buza 470-490, rozs 450—Í70, tengeri szemes 260—270 ezer korona métermázsánként. Barom/ipiac: egy lyuk 35-40, egy pulyka 120-150, pár csirke 60—80, pár sovány kacsi 80 -100, egy sovány liba 90-110, egy hízott kacsa 90—110. egy hízott liba 180-240, szopós malac 50— löO ezer korona. Takarmánypiac: Széna 40-60, lóhcr 70, lucerna 80, a!o;u /.a\'ma 25—28, zsupp-szalma 70—80 ezer korona méter-mázsánként.
« Veszflnk. ajánlott levélben címünkre megküldött, olasz vöröskereszt sorsjegyei á 220.000, sorsoltat á 140.(XX>, nyeremény jegyet á 42.000, szerb sorsjegyet á 80.000, nycrcményjcgyct á 80.000 koronáért. Záloglevelek és állampapírok vétele és cl idás i: Jakoltovits Gyula és Tárna Budipes\', V., Bálvány-itcca 16.
— Megszüntetett postahivatal. A nagylengyel potialiivatalt április elsejével megszüntették.
A zalnvgerszcgl r;azdntágt szakiskola építése. Z »Jar;:eo»ícgen még a nyár folyamán inegúiJ-Uii: a pralerd -ruhj 6n-álló gazdasigi szakiskola felépítése. A tan-felOgyctósíg már mi-^kczdtc a várossal a tirgyalásolat a bMcli szerződésre vonatkozólag. A tervezet szerint a tt é* 161 Holdat 1925. október I-t >1 W évre veszik bérbe ecélra. A/ épületek a szerződés le-\'áriával a jelenlegi tulajdonos, a Farka* )ávid alapítvány tulajdonába mennek át. A kultusztárca c^y métermázsa búzabén fiz/1 holdanként. chbűl azonban 75 kilogrammot visszatart beruházásokra.
Ha nem tudja, hogy mi a betegsége, keresse fel (Budapesten U, Nagy János-u. 47.) a dr. Jakab-féle L»?ei szanatóriumot, amely a legtökéletesebben berenfezett diag-noslikai gyógyintézel. Amerikában az életbiztosító társaságok alapitoltak ilyennemű vizsgálati intézete!, ahol minden jelentkezőt a legalaposabban megvizsgálnak. Az orvosi tudomány bevált öss/es vizsgálati eszközei a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumban az orvosok rendelkezésére á\'lanak. Szabad orvos választás mérsékelt ár.\'.k. Napidíj a magánklinikái osztályon 150.000 korona.
— Zalai tisztiorvosok nem léptek be az országos tisztiorvosi egyesületbe. Megírtuk, hogy Budapesten megalakult Magyarország Tisztiorvosainak Országos Egyesülete. Ehhez Zala és Békés vármegye, valamint Wbb város tisztiorvosai nem csatlakoztak. Agyülésen Zalamegvc tisztiorvosait Halász Miksa dr. képviselte Zalaegerszegről, aki olt ki is fejtette a zalai tisztiorvosok megelőző énekezletén leszögezett állásfoglalásának okait s azt indítványozta, hogy az uj egyesület ne gyöngítse az Orvosszövelség egységét, hanem annak kebelében alakuljon meg, mint annak ,egyik szakosztálya. A többség az alakuló ülésen ehhez az indítván) hoz nem csatlakozóit. Zala;iiegye tisztiorvosai most fel.mak z Orvosszövetséghez s annak véleményétől teszik függővé csatlakozásukat az újonnan alakult tisztiorvosi egyesülethez.
— Ma este Pesti Kabaré, pénz-tárnyitás 8 órakor.
— Egy somogy megyei községben megkövesedett mamut-csontvázat találtak. Pécsről jelentik: A somogy megyei Oszlopán községben egy téglagyár telepén dolgozó munkások három méter mélységien egy mamut megkövesedett csontvázára bukkanlak. Az óriási állat másfélméter hosszú és tizenegy centiméter vastag agyarai egymástól két méier távolságban feküJtek. Az értékes leletet a somogyim-gyei Muzcuui Egyesület szerzi meg.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona -éttermében.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatámkban legszolidabb kiszolgálás.
— Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papírt.
TÖRWÉMYS2ÉK
Fiatal leány a törvényszék
előtt. Egy szerencsétlen fiatal leány keruft legitup vádlottként Makáry Vilmoó törvény-izéki egyesbiró\'elé: Polai Mária 18 éves nagykanizsai leány. Szülei korán elhaltak s mint cseléd keríeste meg sovány darabka kenyerét. A sors azonban mostoha vost hozzája és lerongyolódva bűnre vetcinedelt. Szolgálatsdónőjétől 800 cseh és és 500.000 magyar koronát tulajdonított el, majd elment S^abő cipőkcreskedőhöz és mintha asszonyának engedelmével tenné, cipőt vásárolt nála. Persze csalási fondorlattal. Igy itt is 250.000 K kárt okozott. Feljelenlésre a leányt letartóztatták és az Ügyészségnek átadták.
A tegnapi törvényszéki tárgyaláson a megtévedt leány zokogás közepette töredelmesen bevallotta lettét, amit őszintén megbánt. Nagy nyomorával védekezett. Nem volt ruhája-cipője és hogy íelUiJjon öltözni — a máséhoz nyul.1."
A lör/ényszék a nyomatékos cny-hitö k-.r.rm\'iyeket figyelembe véve Polai Mánál 3 hónapi fogházra és 600.000 K pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős.
irodalom és művészet
UJ Idők. Ke rezeg Ferenc kípes irodalmi hetiíapl;i, az UJ Idok, fennállásának 30. tv. (orduloja alkalmából 100 milliót sorsot ki Olvasói kitaötl. 13. számában folytatódnak C>athó Kálmán ti Ludwig Wolfl érdekes regényel. KOzti a lap azonkívül Hercz<v Ferenc. Rákosi Jcnó cikkeit, Illés Endre és Izsáknt Székely Erzsi elbeszéléseit, In-hász Gyula versét, Zoltán Vilmos mútor-dllását,\' .Mülilbeck Károly elmés lejWve.i. igen v>k művészi és idószerü képet éi a lap rendkivüü népszerű rovatait, a szer-kesztói üzenetekéi és a szépségápolást Hlófl/elési Ara: ne^edévre 80.000 korona. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut l(i
KÖZGAZDASÁG
A soproni iparkiállitás
A soproni iparkiátlitás elúkészitó munkálatai serényen folynak. Március a kiálli-lók bejelentésének hónapja; bejelentések már szép számnul történtek is és bár a nagy vállalatok többjével ;nég íolytuk a tárgyalások a részvétel módozatait illetőleg, már nem kétséges, liogy a soproni iparkiállilás Moson, Sopron, Vas és Zala viUmrxyik iparának teljes képet fogja a sitmüli tU túrni.
A kiállításon gazdag képviselete lesz a vas- t-i fém-, gép-, fa-, textil-, ruházati-, malom-, nyomó-, vegyészeti-, élelmezési-, kó és agyagiparnak. A nyugati határvidék ipara az utolsó tit évben erós fejlódésen meni át és ha a kiáliitá>oak sikerülni fog cz.t a köztudatba átvinni, a nyugati végek gazdasági életére ebból jelentékeny eló-nyók fognak háramolni.
A kereskedelemügyi miniszter már rendeletileg intézkedett e tekintetben, hogy amennyiben a kiállítási Utgyi\'< a kiállítás bcz.lrása után előállításuk nelyére víssza-ftzállitlatnak, <• sidllitds ingyenes legyen s * pénzügyminiszter is kijelentette, hogy a kiállítási tér.lii ikból származó jövedelem a forgalmi i.JMl mentes. (Ez az adó is a kiállítókat terhelte volna.)
A kiállítás végrehajtó bizottsága április elején dónt a kiállítási főcsarnok építkezéseinek kiadása Iránt, mig a második csarnok építtetése ügyében a döntés csak később történhetik meg, mert c csarnok n»é-retei a még ezután megnyilvánuló hely-Igénylések mérvéhez fognak igazodni. A kiállításban résztvenni szándékozó iparvállalatok, ha e szándékukat még nem jelentették be, igyekezzenek bejelentésüket mielőbb megtenni, mert igényeiknek megfelelő elhelyezkedésük a kiállítási csarnokban csak idején való jelentkezés esetéhen válik lehetségessé. A térdljak, mint ezt az érdekelt körök egyértelműen elismerik. Igen mérsékellek $ a fizetési módozatok olyanok, amelyeket szerény erők is megbírnak.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irány/Jt nyitáskor lanyha volt. A tóz«Jeidö későbbi folyamán kedvezőbb spekulációs vásárlásokra megjavult. A kuhsz- és a vaspiac értékei nagv-ré\'it elérték a tegnapi zárlati nivót, sol h--k cselben meg is haladták azt. A többi piacok pipirjai azonban tepnaphor képest alacsonyuk maradtak. A kulisz piacon a legutóbbi zárlathoz viszonyítva alig 1— 20C«) koronás eltolódás állott be, csak a Salgó esett 8000 és Államvasút 10.000 koronával. A vasptacon Villamos 10.000 koronás javulást ért el. A kisebb papírok szintén jobban tendáltak, viszont Danubius 20.1X0 koronával olcsóbbodott, tegnaphoz képest. A bányaplac mindvégig lanyha volt. A Magncsit 25.000. Kőszén 15.000 koronával ment vissza. Feltűnő az. Egyesült Fővárosi árhullámzása, mely ÍO/JOO koronát. >t»i lt»/o-ot veszített árfolyamából. A Pesti Hazai árvesztesége 35.000 korona volt.
Utótözsdc
Irányzal barátságos, űzletteten. Magv.-r Hitel Osztrák Hitel 144 5, Riina ISj. S.iIveő 522, ll izai Bank IU8, Angol Magyar 31-5, Fabauk 4, Danubius 23-15, Fegyver 585, Villamos 1030, Kőszén 3050.
Az arany kofona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.626— papírkorona.
Többszáz darab maradék kerül olcsó áron eladásra
1925
ZALAI KÖZLÖNY
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
V i 111 • * k
.„ol lo.l 3«.)00 347000
üun Iltt-IIM
odHíi mao
r,.«l» lf. J49I-MIS
H»<U<UI Hl MÍ3W-MK4
l(1 323 330
L„. S\'SS"
Uri »\'M»I
B.l|. fxtk Ml
outi (CbllL IOlW-10215
Dia k«. 13112
t,l|<l(rtak IÍSJ3I3WÍ
$,»J k«. IW2í I»1W
K«Wf ko«. MÍ.0I1UÍ
Hi.k. IWSS-ITIII
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budaposti tőcedc délután I órai záróárfolyamai a kővetkezők ■
Zürichi zárlat
Piti* 2715—, l.ondon 2477 50. Newyoík 51850 BiUisel 2615—, .Mailaml 213750 Húllmul 2CoóO BeiHii 123VM, Wle,» 73 05 SolU 37/ 50. I\'rags • U"dape« 72-—,
Varsó 100. Bukarest 210 —, Belgrád 835"—
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
Béo ...............9838 ] 9830
Beilln...............5783 578 >
Prága ............ 4btí;U|<6í
Newye>rk;.-an —
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezüst egy koronás 6200 - c300, kítkoronás 12.400 12.600, forintos 16500- 17.000. öt-kotonas 32.000 32.500, színarany 49.000-49500, arnny huszkorotiAs 315 Oüó- 316.000. platina 210.000- 720.000.
Terménytőzsde
Irányzat klssó barátságosabb voll. Buza 500J kototUv.il javult. A többi cikk változatlan maradt. A rozsot az cxpwtórok vásároltak.
ttuti lUiav. 76 kw -01 505 0jO 507 5v0, 78 kg-os 515000 517.50J. egyeü vld. 76 kg-os 502.50» 505.000,78kg o»5l2 5 H) 515 000, roz* 455000 - 460.000. aörátpa 450.000 -47O.O0ífe takarmány árp* 310.000 350.000, of tengeti 215000 217 500. kó!cs 250.00C
260.000. korpa 230000 232 500, zab 38).000 395 000. lucetna 191000 -203 000.
Sertésvásár
Felhajtás 2200. melyből eladatlanul vUsze-maradi llOOdrb. Elsőrendű 1!) 000- 20 OW, szedell 18CO0 19000. szedeti közép 17.W0 —18000, könnyű 13.000-15.000. elsőrendű Oreg 17.500—I8Q00. másodrendű 16.000-17.000, angol süldő 16000-20 000, szalonna nagyban 21.500 -22.000. zsii 26 500. 26 000 lehúzol! hus 22.000 --£3.500, szalonnás lel sertés 22.500 - 23.500. A vásár lanyha voll.
Szerkesztői üzenetek
É. J. R. Tagadhatatlan, hogy a „vitel-len* nagy szprepet játszik életünkben, ilc ha mindent reábízunk, könny, n fatalistákká válhatunk. A fatalizmus pedig som gondviselést, setn pedig szabadakaratot nem ismer, mar pedig c tényezőknek is csak van valami szerepük az eseményekre. Ne hagyjon tehát mindent a „vcletlcn\'-ie, mely néha ugyan segítségünkre jön. dc az események útját magunknak is egyengetnünk kell.
B. P. (Budapest. P. M-nak ajánlott Felhők c. verse nem közölhető. Méltóztassék közvetlenül a címzetthez juttatni.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nattvkanlzan
Nyilt-tér.*)
A Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda serlegavató ünnepélyén történt botrányból kifolyólag, ugy a dalárda összes tagjaitól, mint a mélyen tisztelt vendégektól, ezúton kérek bocsánatot.
WOSCHITZ ANTAL
(Király-ut<;a 14.)
, *) E tóval alall közlőitekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal idelőuégel.
d) pontja alapján főbüntetésül 10 napi elzárás helyeit az 1879. évi 40. l.-c. 21.§-ának figyelembevételével 100.000 kor. pénzbüntetéssel és 100.000 korona büntetéssel büntetem ; egyben az ítéletet a fél költségére a „Zalai Közlöny" cimü napilapban közzétenni rendelem.
A pénzbüntetések az 1901. évi 20. t. c. 23. §-a alapján felerészben Bajcsa község szegényalapját, felerészben a pénzügyminiszteri tárcát illeti és behajthatatlanság esetén az 53-10 1921. M. E. sz. rend. 8. §-a alapján további cgy napi elzárás büntetés fog alkalmaztatni.
Kötelezem terheltet, hogy az eddig felmerült 172.000 korona és az ezután felmerülendő eljárási költségeket térítse meg.
Ezen ítélet a rendelkező részben megnevezettel azon figyelmeztetéssel közöltetik, hogy a kihirdetést követő naptól számítandó 15 nap alatt az I. fokon eljárt rendőri büntető bíróságnál írásban vagy szóval előterjeszthető felebbezésnek van helye.
Indokolás: stb.
Nagykanizsa, 1923. március 20-án.
Hcrtelendy s. k.,
Apróhirdetések
Győződjön meg róla Miki, hony Htgy-
Kt. IOOOO K-á. bor
SATRAN JŰ/SEF Ma«rar-u. 74. -Telefon 335
Szigriezt ingatlanforgalmi iroda Fö-ut 8. Nagykanizsán JóTorgalmu vendéglő kit hold tőiddel olcsón bérbeadó. — Berendezett fakereskedés jó helyen, Iroda lelép, villany-fűrész jutányosán átadó.
József fölicrcog-ut 4. SJt. alatK egy
magánitáz mellékhelyiségekkel azonnal beköltözhető, szabadkézből eladó. 915
Eladó egy Jókaiban lartolt cséplógarnl-
Inra Klsiác utca 21. 986
A délutáni órákra elvállalok magyar-
német levelezést, könyvelést, úgyszintén hegedülni Is Unitok. Szíves megkeresést e lap kiadóhivatalába kérek. 990
2 bútorozott szoba minden kényelemmel és konyhahaunáUtUl kiadó Csen-
gety-m 33. 996
í,divatárucikkekben
Icíyen próbuvásárláat 33*
S/omolánjii Gyula
Caengcry-ut 2. szám alatti
■A u :ui»n)» itcllelt) CiUKbcn. Q
1925. Kih. II. szám.
Alulirt nagykanizsai járási tb. szolgabíró, mint I. fokú rendőri büntető biró közegészség ellőni kihágással vád. .11 Simon János bajosai lakos kihágása ügyében a Nagykanizsán, 1925. évi máidus hó 17-éi\\. nyilvánosan megtait«»tt tárgyalás alapján, amelyen a vádat ur. Fábián Zsigmond várm. tb. t. főügyész képviselte, a kövcikczökép
i t é I t e ni: Simon János -12 éve?, róni. kath., nős, horvatnádaljii születésű, baicsai lakos, magyar honos, hercegi erdöőr, katona voll. vagyontalan terheltet azért, mivel 1924. évi december hó 23-án a bajosai tejgyüjtő helyre 50%-ban lefölözött tejet szállított be, az 1895. évi 4t>. t.-c. 1. § ütköző közegészségelleni kihágásban mint tet»e«t bűnösnek mondom ki s ezért a hivatkozott t.-c. 3. §-ának
Másolat
Nagykanizsai járás főszolgablrájltól.
1925. Kih. 71. szám.
Alulirt nagykanizsai járási tb. szolgabíró, mint I. fokú rendőri büntető biró közegészség elleni kihágással vádolt Zsoldos Vendel kóci kiskomáromi lakos kihágása ügyében a Nagykanizsán, 1925. évi március hó 17-én nyilvánosan megtartott tárgyalás alapján, amelyen a vádat Dr. Fábián Zsigmond várm. tb. t. főügyész képviselte, a következőkép ítéltem:
Zsoldos Vendel kóci 50 éves, róm. kath., nős, kiskomáromi szülctésü, ugyanottani lakos, magyar honos, földmives, katona volt, vagyona van kb. 40. millió kor., terheltet azért, mivel 1925. évi febxuár hó 4 én a kiskomáromi tejgyüjtő helyre beszál-liiott teje 50%-ban lefölözött tej j volt, az 1895. évi 46. t.-c 1. §-ába I ütköző közegészségelleni kihágásban I mint teltest bűnösnek mondom ki s 1 ezért a hivatkozott t.-c. 3. §-ának d) pontja alapján főbüntetésül 10 napi elzárás helyeit zr 1879. évi 40. t.-c. 21. §-ának figyelembevételével 100.000 kor. pénzbüntetéssel és 100000 korona büntetéssel büntetem ; egyben az ítéletet a fél költségére a „Zalai Közlöny" cimü napilapban közzétenni rendelem.
A pénzbüntetések az 1901. évi 20. t.-c. 23. §-a alapján felerészben Kiskomárom község szegényalapját, felerészben a pénzügyminiszteri tárcát illeti és behajthatatlanság esetén az 53-10 1924. M. E. sz. rend. 8. §-a alapján további cgy napi elzárás büntetés fog alkalmaztatni.
•Kötelezem terheltet, hogy az eddig felmerült 252.000 korona és az ezután felmerülendő eljárási költségeket té-*ritse meg.
Ezen ítélet a rendelkező részben megnevezettel azon figyelmeztetéssel közöltetik, hogy a kihirdetést követő naptól számítandó 15 nap alatt az I. fokon eljárt rendőri büntető bíróságnál írásban vagy szóval clőtcr-; jeszthető felebbezésnek "Jván ellene helye.
Indokok: stb.
Nagykanizsa, 1925. március 20-án.
Hcrtelendy s. k.,
1014 tb. szolgabíró.
Júii\'ódu hózasv.igokat diszkréten közvetít Nagykanizsai iiazasságközvellló Iroda, Fú ut 22 Levelezés stblte tetszésszerint. 789
M ilteny i-cipöt vcgyenll
Egy kOlönbojóratu bútorozott szoba azo.-niit kiadó. Ugyanott jó házikoszt kap-lutó. Kinlzsy-utca 30. 1011
Díszített elegáns nól szalmakalap csak 135 ezer kor . kánykalapok minden színben. diszilvc 85 ezer kor. Klein Józsel és Testvére. 821
Halastói dulóben l hold szántólöld
buzaial bcvitvc eladó. Bővebbet Magyar-u\'.ca 39. szám. 937
Reggelizni és uzsonnázni legolcsóbban és legjobban lehet a Makovlezky cukrász-
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy forrón szeretett
Édesanyánk
özv. Szily Károlyné
életének 61-ik évében április 1-én az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk hült tetemeit folyó hó 3 án délután 4 órakor a Teleky-ut lOtj. sz. gyászházból kisérjük örök nyugalomra. Nagykanizsa, 1925. április 1.
Áldás és béke lengjen porai felett!
Szily Mariska, Gizella (érj. Schödl tózsefné, Szily Károly és Szily KArolyné Török Irma, Schödl Kar-csika és I(j. Szily Karcsikn gyer mekei, menye, vóje és unokái
VISSZHANG
a Dunáulut irodalmi, művészeti és társadalmi hetilapja
szerkeszti KEMPELEN BÉLA
a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője
Megrendelhető és kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Fő-ut 5.
Előfizetési ára negyedévre 50.000, félévre 10U.0Ö0 korona. Egyes szám ára 50C0 K
1925 április 2
75/1925. végrti. szám. Árverési hirdetmény.
Alulliolt bitósági végrehsjió az 1881. évi IX t.-c. 103. $-a értelmében ezennel közhitté teszi, hogy a nag> kanizsai klr. járásbíróságnak 1925. évi Pk. 3129. számú vég-zése következtében Dr. Oartner Antal ügyvéd által képviselt H«psz Cuörgv nagykanizsai lakos javára l.ISO.COO K s jár. ereiéig 1925. évi február hú 17-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és fellilfoglalt és -1.500.000 kor. bccsUlt következő Ingóságok. i>. m.: 2 drb. ló. kocsi és lószerszám nyilvános árverésen eladatnak.
Mely átverésnek a nagvkanlzs.il klr. járásbíróság 1925-lk évi Pk. 3129. számú végzése folvtán 1.150.000 kor. tőkekövetelés ennek 1925. évi február hó 1 napjától járó havi l\'/aöo kamui,il és eddig összesen 620.000 kor. bíróilag már megállapított költségek eicjélg, Nagykanizsán a Barafc-kórliáznál leer.dó megUitávira 1925. évi április hó 9-lk napjának délelőtti 10 órája határidóúl kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly. megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok. az 1881. és I LX. t -c. 107. é« 108. §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Igérónek. szükség esetén becsáion alul is cl fognak adatni.
Amennyiben az cláiverezendó Ingóságokat mások is le- és felltlfoglallatták és azokra kielégítési jogot nvertek volna, ezen árverés az I8S1. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1925. évi március hó 26. napján. Haán Gyu|fl § k
iota kfr. jblróságl végrehajtó.
ezt tegye!
Minden doboz sarkában pörköli szemeskávé van!
ÉRTESÍTÉS! PoBto"
kiszolgálás
TisztcU-itol értesitiük a n é. közönséget, hogy a Fő-ut 11. szóm alatt levő Grünbcrgcr Sándor-féle uri és női divatáruüzletet
átvettük cs .1 raktáron levő áruka! mélyen leszállított árban bocsátjuk a közönség rendelkezésére.
Eladásra kerülnek rőfösáruk:
Kartonok, vásznak, siffonok. kanavásznak, paplan és paplan-lepedő vásznak, zeffirek. sima és hímzett grenadinok, női-és férfiszövetek, voil, schcwiott és kazánok, abroszok, törül-közök, szalvéták, glott és karton kötények, glott alsóruhák.
Uri és női divatáruk:
Férfi és női ingek, alsónadrágok, gallérok, kézelők, kötött és selyem nyakkendők, női-, férfi- és gyermekharisnyák, eérna-és bórkeztyük, zsebkendők, női- és férfiernyők, nadrágtartók, kézikofferek, retikülök, női kötöttmcllények, kötő Jumper és bongyorpamutok és az összes rövidárneikkek.
Kérjük a n. é. közönség szíves pártfogását, maradtunk tisztelettel
Ehrenstein Károly ás Társa.
Szombat este
toros vacsora
a Szemere-utcai korcsmában. Ugyanott vasárnap versenydijas
tekepálya. Mindkét napon cigányzene.
Szives látogatást kér
FEKETE LAJOS
tors korcsmáros.
Köhögés és rekedtségnél
ooovok i\'.Ut ajánlva-
EMS KR&NCHEN
vli - « > piullllj. Mindenütt k^hulo. bS<
Fólerakat: KÖVESS ÉS TÁRSAI R. T.
Itu\'x>\'\':"njx>*cr<»kcdi\'k. BUDAPEST. Vicl-n. 42. T.UIoa: J.M0S. ). 14M>.
Magántanulók figyelmébe! ■——........———
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készit eló . vidéki tanulókat a BOROSS-GARüOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi- j ut 57 a. - Tisztviselőknek részletfizetési ; kedvezmény. Kiváló Jegyzetek!
Egy jól képzett
angol női szabó
társulna
egy olyan szabónöve!, kinek
saját szalonja van.
Cim a kiadóban. ....
1 Vas- |
• asztal lábak és két |
2 kisebb vas in cd e n ce .
eladó. J j
Bővebbel a Zalai Közlöny 1 kiadóhivatalában. z j
•HHtmMMMH >
I.cgfnsícbb clsfircnitü
hegedű hui\'ok
vonók, vonószótok, hangfogók, har.g-s(|>ok, huitaitó, hcgcdtlkulcs, nyergek, libák, áll tartók stb. hangszcrkcllckck IcoolcBÓbb árakon. Zenekaroknak és vlszontelárusltóknak kedvezményes árak.
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv* í« icncmükerokcik jCbcn
NAGYKANIZSÁN.
Legolcsóbb bevásárlási forrás
Szántó Salamon
divatáruháza
Erzsébe4"tér 22. (Strem és Klein házc) Telefon 249.
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölné, tekintse meg dúsan felszerelt raktáramat
Férfiszövetekben . . . . K 90.ooo-től Női sima és kockás szövőtűk „ 30.ooo „ Jóminőséííü vásznak . . . „ IG.ooo „
Aííybuzatok........20.ooo „
Mosódelénok........I6.000 „
Kartonok ........ 18.000 „
Delén kendők...... „ 15.000 „
Kosztüm-kelmékben, valamint elsőrendű zelirek és schroll-siftbnokbaii óriási választék,
Nagy maradékvásárü
£
Vasárnap délelőtt 10 óráig nyitva.
MIILII IfiESIIíilI MilIM
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezheti:
PolBáBc r/a. Emii cégnél, Kinizsy-u. 2/».
Vilelár kilogrammonként 10<X) koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telcfonelöjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Nyomatott . Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomilavcz-W: Ofenbeck Károly).
64. évfolyam, 75. szám
Nagykanizsa, 1S25 április 3. péntek
Ara 1800 korona
POLITl&Ai Ö44PJLAP
S.ttMrlóifí H WldíMvilll Pí.»i S Uít-urhan-Telefon 78, nynmdl 117. liitJ
Fclulíls szerkesztő: Ketnpelen Béla
Elűjfi:líil in: ffg> Wfi jouvű koiOBt Máioa Ha............. MOCO kemu
A MEZŐGAZDASÁGI HITEL
Minden jel arra mulat, hogy a mezőgazdasági hitel ügye rövidesen dűlőre jut. A záloglevelek kibocsáj-tásával hitel- és pénzintézetekből, mint \'agokból álló szindikátus fog foglalkozni, melyek fölé a kormány kormánybiztost fog kinevezni. A mc-z^ia gafági hitelről szóló kormány-javtsht első része pénzügytechnikai us\'.leteket tartalmaz s ezek közül fcv k legfontosabb az, hogy a jel-7^\'o^iiitézelek kölcsönkövetelései két osopoiiba oszíandók:az 1925 január elfejét megelőzőckre és az ezután k\'ui\'íczőkre. Az utóbbiakra vonat-l:. iií épen a nyújtandó hitelek éuKé\'HMt bizonyos rendkívüli intézkedés k lépnek életbe.
A jivsslalnak legfontosabb része sz iii> in a/, amely a ffildbirlokreform ű^ igyekszik összhangba hozni a :c íir.zdasági hitelkérdést Ismeri\' -. hogy min;lezideig a magyar ni- /"gazdaság nagy része azért nem In 1 t megfelelő hitelhez jutni, mert bú ely birtokra elrep.dclhette az OFB a i évváltási eljárás megindítását. A j«"i. eti ebben az esetben az OFB V"\' les lesz a hitelt nyújtó szövet-kc \' \'< ket a megosztási ól, vagy a v k ifizetési szándékáról értesíteni. Ih a hitelező inlézct a megosztást r.. n hajlandó elfogadni, vagyis az uj hí: tulajdonost nem tartja jónak a I - szempontjából, akkor bizonyos f \' lek mellett élhet a felmondás jvával. Ugyancsak intézkedés történik abban az irányban is, hogy ha a kölcsönvevő előbb fizetné vissza a kü!c- invett összeget, mint a záloglevél arról intézkedik, akkor az elvesztett kamatok fejében bizonyos kánérilés jár a hitelnyújtónak. Amikor-jódig árverési eljárás alá kerül egy olyan földbirtok, amely <i főid-reform céljaira igénybcvchetŐ, akkor a hitelező követelését nyolc napon Wül jogában áll a földmivelésügyi miniszternek magához váltani, mikor is természetesen a jelzáloglevelek uj tulajdonosa is a földmiveíésügyi miniszter lesz.
Fontos intézkedés továbbá az is, hogy a földtulajdonos, akinek jelzáloghitele van, a jelzálogjog ranghelyével szabadon rendelkezhetik. — Vagyis ha több intézettől kapott kölcsönt a birtokára, amelyek első, második stb. helyen vannak betáblázva, akkor ha például az első helyen álló követelést rendezte, egy esztendeig az első hely szobádon áll rendelkezésére, tehát igénybe vehet egy u;abb első helyen álló hitelt, mig a \'öobi hitelezők rangsora változatlan marad.
Olyan birtokokra vonatkozólag, Jmclyekrc nézve a megváltási eljárás folyamaiban van, viszont már kői-Jennél vannak terhelve, a javaslat kii ön intézkedik, hogy a birtoktest-
be
mennyi maradjon meg a kölcsönt-
nyujtó kielégítéséi c. A legjobb esetben is a földbirtoknak legfeljebb 70 százaléka mentesíthető, vagyis az állam 30 százalékot mindig igénybe vehet a földreform céljaira.
Reméljük, hogy a törvényjavaslat
a legrövidebb időn beiül töi vény-erőre fog emelkedni s ezzel majd megszűnik a magyar hirtokososztály súlyos helyzete, amelynek egyik fó-oka a mezőgazdasági hitel hiánya volt. Jelentékeny fellendülést várunk az ország többte.melésében, hasznára nemcsak a birtokososztálynak, de egész C^onka-Magyaroi szágnak.
A passzivitás közeli megszűnése várható
A mezőgazdasági hitelről szóló javaslat vitája a parlamentben — A választójogi bizottság folytatólagos ülése
Budapest, ílptlll* 2
A nemzetgj illés1 mai ülésének megnyitása elölt sok szó esett a folyosón azokról a mindjobban élesedő ellentétekről, melyek már nemesük a szociáldemokrata párt egyes szervezetei közölt, hanem a parlament és frakciójának kebelében is jelentkeznek.
Az ellentétnek oka, politikát körökben ugy tu.lják, az az ellentétes álláspont," amelyet egyes szociáldemokrata képviselők a passzivitás kérdésépen elfoglalnak.
Különösen a Demokratikus Szövetség polgári elemeinek nyilatkoznia óta, melyben hangoztatják, ho;\',y egyelőte felhagynak a passzivitással és részt .\'esznek a parlament ülésén, érthetetlen- k ezek az ellentétek a szociáldemokrata pá:t tagjai között. Amig Peyer Károly, Farkas l -t-ván, Propper Sindor és Györky ! nre ragaszkodnak az ülésteremtől val > távolmaradásib a, addig Pikler Fmil és Rolhenslcin Mór személyei körül álló képviselők a passzivitás feladását silrgetig. Ruperték nézetéről olyan hirek szivárognak, hogy c kérdésben annak ellenére, hogy Pcidl ezidős/e-rint még nem tudja, melyik felfogáshoz csatlakozik a két ellentétes oldal felfogása körül. A szociáldemokratapárt közeli érlekezleién döntésre fog kerülni a sor.
Általában azl hiszik, hogy a párt mégis feladja a passzivitást és mi\' előbb visszatér a parlamentbe.
A nemzetgyűlés illése
A nemzetgyűlés mii ülését valamivel tizenegy óra előtt nyitotta meg Scitovszky Béla elnök.
klcbelsberg Kuni gróf kultuszminiszter bejelenti, hogy II. Rák\'czi Ferencnek MányokiÁdán ált; I festett arcképét, amely eddig a szász királyi család birtok ;.b n volt, jánoshalmi Nemes Marcel nugsz.-.-czte a királyi családtól és a Szépművészeti Muzeumnak ajándékozta.
Ezu\'án harmadszori olvasásban elfogadták a fővárosi törvényhatóság
újjáalakításáról szóló löt vény ja vaslatot.
Napirend szerint következett a mezőgazdasági hitélte vonatkozó törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása.
Neubauer Ferenc, az első szónok indokoltnak tartaná, hogy az úgynevezett szövetkezetekben, amelyekben a pénzintézetek a mezőgazdasági hitelakciót lebonyolítják, az altruista intézetek is minél megfelelőbben részesüljenek. Erre nézve határozati javaslatot is nyújt be, Másik határozati javaslata- srről szól, hogy az állami támogatás összegének fele a földreformmal kapcsolato.? pénz-ügyi célokra forditassék.
lieck I.ijos: A mostani adókivetési rendszer csődöt\' mondott. Bizonytalanság uralkodik az egész agrárkérdésben.
A birtokpolitika kérdéséi nyugvópontra kell hozni. A legnagyobb baj Z\'., hi gy szerves gazdasági programot nem kaptunk eddig. A Nemz ti Bank hitelpolitikáját birá\'ji ezután. A jegybanknak agrárhitelekkel is kell foglalkpznia.
Elhangzóit az a vélemény, hogy a jelzáloghitelre elsősorban azoknak a birtokosoknak van szükségük, amelyek a vagyonvállság folytán kárt szenvedtek. Azl hiszi, fokozottabb mérvben van hitelre szükségük a kisgazdáknak. Ma Csonka-Magyar-országöu 300—400 millió aranykoronára volna szükségük, hogy a művelés alatt álló földbirtokok 25 százalék erejéig jelzáloghitelt kapjanak. Egyébként ez a tranzakció olyan, hogy pártkülönbség nélkül üdvözöl-heii miudeuki.
Pallavicini György őrgióf a javaslat egy részét örömmel fogadja, a zálogjog biztosításáról s;óló első paragrafust azonban nem teheti magáévá. Teljes bizalommal viseltetik a pénzügyminiszter személye iránt, de javasolni fogja az első paragrafus törléséi és mindig fel fog szólalni, amikor a kormány a magángazdaság kérdéseibe beleavatkozik. Á hi-cl megszerzését a magángazdaságra kellett volna bi/.ni. A javaslatot elfogadja.
Kiss Menyhért felszólalás után az elnök a vitát megszakítja és napirendi javaslatot lesz.
Következik Görgey Ulván sürgős interpellációja arravonatkozólag, h "»gy a szőlősgazdák az OKH utján megfelelő hiteleket kapjanak.
Mikor a kormány a kamat leszállítására törekszik és amikor a Nemzeti Biiik is legutóbp leszállította a kamatlábat és a bankoknál Budapesten 15 százalékra kölcsön kapható, ugyanakkor a szőlólermelési hitelkamailáp 22 8 százalék.
Bnd János pénzügyminiszter: Min-dig nagy örömmel sietett a kisegzisztenciák és kisgazdák segítségére. Amikor a szőlőbirtokosok vannak a legnehezebb helyzetben, nent ludja megérteni, hogy lehet ilyen olcsó pénzt olyan drágán odaadni a gazdáknak.
Mindeneseire a legmeszebbmenő m\'don fogja érvényesíteni befolyását. hogy rend legyen.
Görgey István és a Ház is tudomásul veszi a választ.
Az ülés 2 óra 25 perckor ért véget.
A nők választójoga
Kállay Tibor dr. elnöklete alatt a választójogi bizottság ma délelóit folytatta Ülését.
Szilágyi Lajos a nők választójogánál ugyanazokból a szempontok-bői indult ki, amelyekből a férfiak választójogának terjedelmét bírálta. Szerinte visszaesést jelent a törvényjavaslat a női választójog terén, mcit a korhalárt 24-ről 30 évre emelték. A Friedrich-féle rendeletben az állampolgárság időtartama bal esztendő, szemben a mostani 10 évvel. Majd a végzettségre vonatkozó intézkedéseket bírálja. Az anyák megkülönböztetését és kedvezményben részesítését valamint az önálló háztartással bíró nők szavazati jogának elbi-rá ását kritizálja. Hangoztatja, hogy a nők választójogát a miniszterelnök fokról fokra visszafejlesztette s neki, a liberális képviselőnek kell megjegyeznie, hogy a nők választójoga a keresztény felfogással egybevág és aki a nők választójogát szilkiti: az a keresztény álláspontot gyöngíti. A javaslat — folytatja Szilagyi — az összes zsidónőknek megadja a választójogot, mig az 1919 óta kiszo-rilolt nők legnagyobb része a keresztény nők közül való. A magyar nök hazafias magatartása a legutóbbi évtizedbeo a legnagyobb elismerést érdemli. Indítványozza, hogy tegyen választójoga minden nőnek, aki 24. esztendejét betöltötte, hat év óia magvar állampolgár, félév óta ugyanabban a községben lakik, van lakása, irui és olvasni tud.
Rakovszky Iván belügyminiszter: A nök választójoga ismeretlen fogalom a Corpus Jurisban. A most tárgyalt javaslat szerint kötülbelül másfélmillió férfivel• szemben áll nyolcszázötvenezer női szavazó.
A "bizottság ezután elfogadta a 2. bekezdéshez benyújtott pótlást, amely szerint a négy elemi sikeres bevégzésnek igazolása helyeit elegendő az ezzel egyenlő értél. íl műveltség igazolása.
A 3. szakaszt változatlanul fogadták cl.
ZALAI KÖZLÖNY
IS2S áp.ili, j
Mokcsay Zoltán kérte, hogy a torvény végrehajtási utasítása intézkedjék sírót, hogy magyar állampolgároknak tekintsék azokat is. akiknek optálása :nég nincs elintézve.
Rakovszky belügyminiszter erre Ígéretet lett.
A 10. szakaszt, mely a képviselői esküről intézkedig, megszavazták.
belföldi hírek
A német kormány üdvözlésen Jókai-ccntennáriuin alkalmából.
tíróf ViUcck János Németország l>u-da|iesti követe levelet intézett gr.\'f Klcbehberg Kuno kultuszminiszterhez, melyben a porosz közoktatásügyi miniszter nevében a nagy Jókai születésének 100 éves évfordulója alkalmiból a porosz köztársasági kormány legmelegebb szercncseki-vánatait tolmácsolta a magyar kormánynak.
Ahadblróság halálra ítélt egy örvezetőt. A debreceni honvéd tótvényszék tegnap tárgyalta Cs. Szabi Sándor és Szabó István huszárok bünügyél, akik Nyíregyházán március 4 én Madár Antal órvezető parancsára (elakasztották Ndhtij Józsel közhuszár!. Madár Antal őrvezető a tárgyaláson elmondotta, hogy Naliaj bolondnak és marhának jelentene ki az!, aki katona. Erre ó megkérdezte tőle, hogy .Hál én is bolond vagyok?" .Ha maga dolgozik, maga is I" — felette. Erre elvesztette eszét — mondja Madár ís elhatározta, hogy végez ezzel az emberrel. Ei-ment a két Szabóhoz, akit a szárad-parancsnok Nehaj szökése miatt ki-költetclC felkeltette óket és megparancsolta nekik, hogy akasszák fel a kommunista Nahajt. Hurokra átadott nekik fegyvertisztogató zsinórt. Majd ó maga felkísérte a padlásra Nahájl, ahol megfogták és felakasz-mák. Reggelre azután jelentkezeti a szakaszp.srancsnokságnSI. akinek megmondotta, hogy Naháj felkötötte magát A másik kél vádlóit előadia, hogy Madár órvezető rájuk parancsolt és terrorizálta őket. hogy végeziék ki Nahájl. Majd a tanukat hallgatja ki a bíróság. A honvédtorvényszék este fél 8 órakor hirdette ki Ítéletét: Madár Antal elsőrendű vádlottat a honvédség kötelékéből való elbocsátásra, lefokozásra és kílélállali halálra, a két Szabit pedig 2—2 évi szigorlton
súlyos torlöm itéile. Madár védője fellebbezett az itéiet ellen. A lion-véJ torvényszék ezután kegyeim-, ta-ná.csá alakult.
Pőtilr Gyula ngnoszkálására a budapesti államrendőrségröl IV>W kapitány és egy dctektivíófeiagyelO Kassara utazott tegnap, akik a gyilkos holttestéi budapesirc fogják s/ál-lilanii A nyomozó hatóságok ugy vélik kogy több körülmény arra vall, mintha a Fecske-utcai gyilkosságai Is Pálőrék követték volna cl.
A szabómunkásság sztrájkja. A fővárosban a női szabórnunkasság tegnap reggel óla sztrájkban áll. Az összcsmOhelyekbcnszünctel a munka.
A munkások 30°/»-os béremelést követcinek.
Artncr Kálmán altábornagy kitüntetése. A kormányzó fertó-szentmiklósi vitéz Artncr Kálmán altábornagynak saját kérelmére tar-lém nyugállományba helyezése alkalmából azokért a kimagaslóan hazafias és eredményes szolgálatáért, amelyet a nemzeti hadsereg megalakulása óla mini vegycsdaiulár gyalogsági parancsnok, majd három éveli át mint vegycsdandár parancsnok a parancsnoksága alall álló csapatok megszervezése, fegyelmének fenntartása és kiképzésének fokozása érdekében, továbbá a nemzeti hadsereg felépítése, valamint a magyar királji honvédség fejlesztése köitll teljesilelt. a magyar érdemkereszt ll. osztályát adományozta a csillaggal.
Karinthy vnllásgyalázási pürc a törvényszéken. Karinthy Frigyes ellen az ügyészség szemérem és vallás elleni vétség címén vádat emelt egy déli lapban „Fekete mise" cím alaft megjelent novellája mialt és igy Karinthy a büntetőtörvény-szék 7VSre*)-tanácsa elé került. A tárgyaláson Karinllív Frigyes kijelentette, hogy az erotikus stílust akarta írásban nevetségessé tenni. A novellában nem a katolikus templomot, Inncm egy jelképes szentélyt szerepeltet, amelyben a Sátán az ur. A bíróság szakértőként kihallgatta llrr-czegh Ferencet, aki c!óadi3, hogy a novella irodalmi értékkel birt, megírási módját azonban tapintatlannak tartja. A bitóság Karinthy Frigyest bűnösnek mondotta ki vallás elleni kihágásban és ezért nyolcnapi fogházra Ítélte. Karinthy fellebbezési jelenteit be.
Gyermekével a kútba 8ltc magát Somogyapátiban Csőiig Ujos földmives felesége, egy har.mnchat-éves asszony hároméves leányával a kútba ölte magát. A lett oka ismeretlen.
Steltner Vilma holttestét lel-boncolták. A törvényszéki orvosiam intézetben Minnich Károly dr. egyetemi tanár boncolta lel Slettncr Vilma holttestéi. A boncolás megállapította, hogy Steltner Vilma halála fulladás következtében, a vizbeugrás után következett be s igy nem áll az, hogy a szerencsétlen leányt holtan dobiák a Dunába.
Sopron emeli nyugdíjasai illetményeit. Soproniul jelenlik: A városi törvényhatósági bizottság ugy határozóit, hogy a tényleges szolgálatban álló tisztviselők részére megszavazott rendkívüli segélyt a nyugdijasoknak is kiutalják. A segítés öt hónapra szól és a márciusi illetmények ötven százaléka lesz
külföldi hírek
Diákzavargások Barcelonában.
Barcelonából jelentik: A jogi kar diákjai tegnap az uj rektor kinevezése ellen tüntetést rendeztek, melynek folyamán szétrombolták a rektori hivatal helyiségeit. A rendőrség közbelépett, mire összeütközésre került a sor, melynek folyamán .több ember megsebesült. Számos diákot letartóztattak. Az orvosi kiron szünetel 3 tanítás.
A szerb kormányalakítás. Belgrádi Jelentés szerint a szerb kormány újjáalakítása ezekben a napokban valószínűleg nem történik meg.
Chamberlain és a Nemzetek Szövetsége. Chamberlain kedden egy magán társaságban tartott beszédéin azt mondja, hogy őszinte hive a Nemzetek Szövetségének és neki nagy bizalma van annak jövőjében.
Fogház jár a Himnuszért. A
pozsonyi tönényszék ujabb Himnusz-pöjt tárgyalt. Eperjesen Öri Júlia több leánylársával Istentisztelet után a templomban a magyar Himnuszt énekelték, amiért a leányokat feljelentették. A pozsonyi törvényszék a magyar leányokat „közcscndhábori-tásért" 14—14 napi fogházra ítélte.
Bulgária Is külföldi kölcsönt keres. Szófiából jelentik: A képvj. sclóház megkezdte az uj pénza^ év költségvetési javaslatinak vitáj& Toilorov pénzügyminiszter bcs/.ámolót mondvMt az ország pínz. ügyi helyzetéről. Mcgállapitotto. hogy a kiadások erős lefaragásával sikerült a költségvetés egyensúlyát b«.\' tosilani. Megemlékezett azoktöl u ciőfcszitésekről, amelyeket a bo|g4r pénz stabilizálása céljából folytattak és megemlítette, hogy a r."cm«ü bankkal szemben fennálló állam-adósság fokozatosan csökken, a sokszoros pénzügyi kötelezettségi miatt a kincstár állandóan nagy ne-\' hézségekkcl áll szemben.
Komáromban elbocsátják magyar munkásokat. A megszállott Komáromból jelentik: A Skoda-Md-vek komáromi hajómühelyébcn elbocsátották a munkások 70\' ?-át éi a gyár, amely három ^jiunkaszakban foglalkoztatta munkásait, most csak nappal van üzemben. Az elb c>átotl munkások létszáma meghaladja e kéisídxat és érdekes, hogy vula-mennyiep magyarok.
!6I
A szenlfcrencrendi plébánia templomban nagyszámú férfih illgatósíg elölt Vargha P. Thcodorich dt. plébános, a kiváló cxciciliuuivezttt tartja konfcrenciabeszévleil.
A hallgatóság itt a társadalom minden rétegéből rekrutálódik. A nemzetgyűlési képviselő melleit «l láttuk a kiskanizsai polgárt, a törvényszéki biió mellen a pályaműn-kásl. Láttunk iparosi, ke;esk;JC4, tisztviselőt és napszámost, akik mind egyek a kereszt árnyékában. Figyelve les.k a jeles egyházi szónok és kipróbált lelklgyakorlatvczető szavjil, amint meggyőző érvvel, a szórjt szívhez szóló és az egész benvU átjáró erejével beszél a blln rulsí-gáról, az embernek Istenhez vaW viszo lyáról, természetfölötti hivatásáról, végcélunkról, a túlvilágról. Mind több és több a férfihallgatósij és betölti a nagy, tágas temploma és a meggyötört lelkeik felszabadul™ keresik fel ismét otthonukat, hiw-tásuk helyéi.
A konferencia beszédek reggel I órakor és csle 7 órakor lailalnJi. Délután egész estig lehel a gyónás
Vadember a Dolder előtt (5)
Irta: Péchy-Horváth Rezsi
A fehér gummigolyóbisok frissen suhantak át a pompás smaragdzöldben hivalkodó rét fölött, a Sonnen-bcrg-kölzli bükk és fenyőkolosszusai felé.
A sötétkék ég tavaszi kárpitján gomolygó bárány.\' \'hők úsztak keresztül, a nap aranyosan csillogó palástjáról az üde mezőre perzselő tüznyilak lövelltek és a levegő végtelenjében buja tavaszi illatok mámora kóválygott.
Távolabbról, a fenyves titokzatos homályosságaiból, világokat hajkurászó gyerekhad vidám kiabálása szűrődött keresztül a frissen kiütközött lombok zsenge sátorán. A táros felül pedig tompa zúgás, mo-rajiás, kalapálás és sustorgás ziliá-lása kúszott fel a hegynek. Mámorosan szép, üde, meleg, verejtékfakasztó tavaszi nap volL
A golfozó angol hölgyek egyike egyszerre riadt döbbenettel torpant meg a helyén. A lábai meredten 4zegczŐdtck a füvek bársonyához, a
kezei pedig erőtlenül szalajtották ki% a görbe golf-botot. Sárgás, vizenyős szeme, mialatt az incselkedő tavaszi napsugár végigcsillant drótszerü, vörhenyeges haján, óriási megbotránkozással meredt előre és egy bizonyos pontra csodálkozott.
Rikácsolva, életlen fürész kínos harcához hatonló hangot kiáltott most egyet:
— Shocking ... ? A többi angol, mintegy erélyes és határozott vezényszóra, erre hirtelen, egyszerre, szintén leeresztette ujjai közöl a golf-ütőt és noha még -emmit sem láttak, legkevésbé pedig azt, ami a vizenyős szemű vörlte-nyegest ugy megbotránkoztatta, mégis mindnyájan igyekeztek ugyanolyan megdöbbent, megrémült és megbotránkozó arckifejezést ölteni.
libben a pillanatban azonban megpillantották a shocking név kihívóját. Ez egy mezítelen fétfi volt. Egy teljesen mezítelen, jól megtermett férfi feküdt a fűben, egy alig. bogy rügyezésnek indult fagyai-bokor tövében. Meredten nézegette a fehér golyóbisokat pofozó hölgyeket és urakat és a szemében állati értelmetlenség tükröződött a heves
mozdulatokkal végzett potya munka láttán. Néha-néha azonban a mező végében, tőle alig r>t hat lépésnyire álló kis deszkabódé felé pislongatott, amelyben a sportolók felsőruháit szokták elhelyezni a játék tartama alatt.
A szemtanuk részben egybehangzó, részben pedig teljesen ellentmondó leírásai után igy lehetett megformálni a hívatlan és váratlan jövevény külsejét :
Erőteljes, nagy d3rab ember volt, rézvörös szinü bőrrel és jókora tagokkal. A fejét bozontos, torzonborz hajzat és sürü szakáll nőtte be saz durva sörte módjára meredezett rajta. A teste ugyancsak dus és vastag szőrzetet viselt mindenütt, amely különösen a mellén volt rendkívül sürü, mert olt a bóréb5l egyetlen centimc nagyságú darabka sem látszott tőle. A koponyája vaskos, nagy darab volt, brutális erős áll a — hatalmas állkapcsokat sejtetve — jelentékenyen előreugrott; a koponya domborulata pedig olyan erőteljes, erős és boltozatom volt, mint egy olasz bazilika remekbe készült kupolája. Ilyen volt a feje, amennyire a rengeteg szakáll és haj iniaif, az alatt a rövid néhány perc alatt, amig
1925 április 3.
ZALAI KÖZLÖNY
szentségéhez járulni. Vasárnap ünnepélyes közös szentáldozás. •
Szerdán este 7 órakor mondotta u fekőtemplomban elsó konferencia beszédet Szent iványi Károly gyula-firátóti prépost, országos hirü tudós és szónok. A nagy számmal összesereglett férfi intelligencia előtt lebilincselő erővel fejtette ki az alkotó Isten mindenhatóságát, amely megnyilatkozik az ó teremtményeiben. Szavai magukkal vitték a hallgató-Hágót a mikroorganizmusok, a kis egysejtű lények világától a csillag-világ óriásaiig. A Cosmos minden lénye a legkisebbtől a Icgnagyobbig, a bennök rejlő vsodás törvényszerűséggel és célszerűséggel a Mindenható létét, örök dicsőítő éneket zengi. A lélek elé állította Isten végtelen szeretetét: hogyan emelkedik ki a matériából, az anyagból, hogyan emelkedik ezek fölé Isten szeretetének szülötte: az ember. Megrázó színekkel, gyönyörű megtörtént esetekkel mulatta ki, hogy a modern szelle.ni betegségek haldokló zsivaját. hogyan harsogja tul az ember nemesebb részeinek: a léleknek kiáltása. Ahhoz, akitől mindent kapott s akitől mindent vár.
Csütörtökön este még nagyobb sokaság előtt mondotta cl Szenlivtlnyi
prépost második konferencia beszédet, amely a lelkiismeret himnusza volt. Amint a khaoszból kialakult a mostani csodás, színpompás világ s rajta helyet foglalt az élet, épen ugy az anyag fölött trónra emelkedik a lélek. Az ember lelkének gyönyörű virága, gondos őre a lelkiismeret. Ideig-órákig elfujlani igen, t!e kiirtani nem lehet. Ismerték minden korban, ismerte minden nép, ismeri a kisgyermektől az öregig minden ember.
A primitív népek istenilettek s ők is félelemmel hódollak meg szava előtt. Benne székelnek a természeti törvények, amelyek becsületes megtartásának köszönik nagyon sokan, i hogy megállhalnak Isten színe elölt. Ott koimányoznak a po/iiiv isteni törvények. A lelkiismeret vádol, büntet, vagy jutalmaz s jön velünk az örökkévalóságba; boldoggá teszi a mennyet, vagy kínossá a poklot.
A gyönyörű gondolatokkal s példákkal\' telt beszédek mély hatást gyakoroltak a hallgatóságia.
A 3 beszéd ma pénteken este szintén 7 órakor lesz.
Itt említjük még. hogy a prépost a szt. gyónást elvégezni akaró híveknek (férfiaknak és nőknek) készségesen áll rendelkezésére a fc\'ső templomban reggel 7 órától és este 8 órától.
NAPI HÍREK
A békeszerződés revizióját
követelje Magyarország!
A Magyar Nemzeti Szövetség határozata — Hatalmasan fellobog ismét a magyar irredentizmus — Az egész ország álljon egységesen talpra
A békeszerződés egész Európát gúzsba kötötte. Felégetie azokat a kereteket, melyek között az egyes államok a maguk nyugodt, normális életét folytathatták, szétrombolta a világ gazdasági kapcsolatait s olyan helyzetet idézett elő minden vonatkozásban, mely ellene lehetetlenné tes,zi Európa rendes vérkeringésének megindulását.
Ma már mindenütt kezdik belátni — hogy a háború következtében keletkezett uj viszonyok között a háború előtti normális élet sem a győztes, sem a legyőzött országokban vissza nem állhat, inig a ver-saillcsi békét gyökeres revízió alá nem veszik.
Európa crócsoportositása a békeszerződés következtében annyira bizonytalanná váll, hogy arra még egy békés évtizedet sem lehet építeni. Es mert az Európai helyzet döntő kihatással van a világpolitika alakulásaira, egyenesen a béke kérdése függ a békeokmány revíziójától.
Annál örvendetesebb, hogy erre a megállapításra épen ellenségeink jöttek rá.
Igy Baldwin nyíltan elismeri — hogy azoknak a politikai és gazdasági bajoknak, melyek között Európa sínylődik — egyedüli oka a békeszerződés. Baldwin kijelentette, hogy Európa békéje akkor szűnt meg. amikor a versaillesi békeszerződést aláírták.
így nyilatkozik Lloyd George, kinek annakidején döntő szava volt a
békeokmány megszerkesztésében, öt
év tapasztalatai alapján ma már lesújtó bírálatot mond a békeszerződésről, azt elhárítottnak mondja és halasait katasztrófádnak jelenti ki. , Ezek a nagy államférfiak elismerik ma már, hogy a békeszerződés revíziója a legsürgősebb általános európai érdek, melyre minden nemzetnek egyaránt törekednie kell.
A békerevizió követelése ma már nem tekinthető békebontó irredentizmusnak.
Súlyos és igaz szavak ezek, amelyek a legilletékesebb ajkakról hangzanak el, noha későn, katasztrofálisan későn.
Ezekre a mértékadó kijelentésekre támaszkodva — a Magyar Nemzeti Szövetség felhívja a magyar kormány és az egész magyar nemzet figyelmét 3rra, hogy a győztes nagyhatalmak elfogulatlanul itéló államférfiúi is már nyíltan beszélik — és bevallják — hogy azoknak a politikai és gazdasági bajoknak, amelyekben egész Európa szenved, okozóját a legyőzöttekro kényszeritett békeszerződésekben látják.
Baldwin angol miniszterelnök szerint Európa békéje akkor szűnt meg, amikor a versaillesi békeszerződést aláírták. Lloyd George pedig lesújtó bírálatot mond a békeszerződés Itatásairól. Enriek követkcztétien a békeszerződések revíziója ina már nem békcbontó irredentizmusnak, hanem egyetemes európai érdeknek tekintendő, amelyre a magyar .nemzet minden tényezőjének egységesen törekednie kell és a magyar nemzet fennmaradásának érdekében a velünk együttér/.ö, valamint a velünk közös érdekű nemzetekkel összefogva követelnünk kell a rajtunk elkövetett jogtalanságok orvoslását a békeszerződés revíziója után.
Ezt a határozatot a Magyar Nemzeti Szövetség valamennyi vármegyei és városi törvényhatósággal, valamennyi vidéki körével és társegye.sü-leiekkel azon kérelemmel közölte, hogy csatlakozásaikat közgyűléseiken kimondani és erre vonatkozó határozataikat a Szövetséggel áprihs hó 20 ig közöljék, hogy az egész ország egységes óhajtását kifejezésre juttató I határozatok mielőbb a nemzetgyűlés és a kormány elé legyenek terjeszthetők.
NAPIREND
Április 3, péntek
Xóiiifll katolikus: I-\'áJJ. »z. Protcstám Kereszt. Izraelita: Adat liő 9.
Nap kel reggel 5 ó:n 3<i pereké, nyug-utk tféluMn 6 ót4 32 perckor
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint lényege* lióvAltozA* nem vAihitó.
Konferencia-bíszéJck a plrblnla templombm reggel 6 és e»te 7 órakor
Konfcrcncia-beszédck a felsótemp-lomban este 7 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Április 5: Kulturelőadi* Kiskanizsin a templomtéri iskolában délután fél 4 órakor (Kovtks Illés: Védekezés a tüdővész ellen.)
A nagykanizsai ref. egyházközség Jókai-tlnncpélve a Városházi dísztermében délelőtt \' jI2 órakor.
Április 12: A Kiskamzsai Katolikus Ifjúsági Egyesület műkedvelő előadása (Szigligeti : A cigány) a templomtéri iskola udvarán délután fél 4 órakor.
Április 13: A Kiskanizvii Katolikus If-jnsá^i Eg.esü\'et előadásinak megismétlés* (Szigligeti: A cigány.)
Április 16: A Zrinyi Iiodalmi és Művészeti Kflr liceális előadása (Nott József) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 23: A Zrinyi Irodalmi H Művészeti Kór liceális előadása (KtUmtn Ferenc) a Kaszi.ió nagytermében este fél 7 órakor.
MATER -DOLOROSA,
a fájdalmuk hétszeres tőrével átaljárt édesanyának emlékezetét üli ma a katolikus egyház. Mielőtt a golgotai világrenditő dráma kezdetét venné — az egyház a fájdalmak anyjának is szentel egy napot, hogy az élvekbe elmerült mai kor asszonyát figyelmeztesse az édesanyának eszményképére a — Mater Dolorosára.
Mert az édesanyának csak a Mater Dolorosa lehet az igazi eseménye. Mennyi áldozatot, lemondást, türelmet, szenvedést jelent ez a zengzetes és szent szó — édesanya. Mennyi tövist, kötelességérzetet és könnyet. Ó, ti édesanyák, tudjátok!
Hogy a mai kor asszonya nem érzi magát jól szük családi körében, hogy a kötelesség — számára csak biiincs, a gyermekek édet gügyö-gése — teher; hogy mindenütt keresi boldogságát ■— csak övéinek boldogitásában van. Hogy a gyermekszoba édes derűje, a c<aládi otthon meghitt csendje számára kellemetlen és — idegen bálványoknak hóitól. Hogy asszonyi arcáról a tiszta nőiesség hímporát az élet durva szele oly könnyen letörli és egy gyönyörű oltárkép-. helyett egy groteszkül modern asszonyalakot formál belőle. Hogy oly nehezen tud beletörődni asszonyi sorsába, mindennapos áldozathozatalába és a tömegek országul ját járja : nem tudott felemelkedni a Mater Do-lorosák csendes, zajtalan, némán tűrő, mindent ésytrjindenkor megbocsátó, minden áldozatra készen álló életéhez . . .
Az édesanyák élete — a Mater Dolorosa élete. Az édesanyák útja — a Mater Dolorosa utja... (fí)
— Alispáni rendeletek. Tegnap érkezett a városhoz az alispánnak a dispenzáció dijának felemelésére és kezelésére, azonkívül a ruhaakcióra vonatkozó rendelete.
— Ma reggel érkezik Nagykanizsára a zarándokvonat. A római szentévi zarándoklat első csoportjának ronala elindult vissza Magyarországra. A vonat ma reggel 8 óra 16 perckor étkezik Nagykanizsa állomásra. honnét rOvid tartózkodás után folytatja útját Budapest felé.
— Rendkívüli niegycgyfilés. Április 14-én délelőtt 10 órára Zala-vármegye törvényhatósági bizottságának tagjait rendkívüli közgyűlésre hivják össze Zalaegerszegre, a vármegyeház nagytermébe. A közgyűlés tárgysorozatán egyetlen ügy szerepel: a törvényhalósági bizottságok újjászervezéséről szóló törvényjavaslat.
— A református egyházközség Jókai-Ünnepe. A nagykanizsai református egyházközség április 5 én, Virágvasárnap délelőtt fél 12 órakor ünnepli meg a városháza dísztermében Jókai Mór születésének századik évfordulóját. A nagyon nívósnak ígérkező ünnepség tnüsota a következő: I. .Magyar hiszekegy." Énekli Büchler Mór karnagy vezetésével a nagykanizsai Postatiszt viselőA Dalárdája. 2. Prológus. Irta és szavalji A\'agy Gyózö. 3. _Ncm, nem, soha" I Tilger Árpádtól. Énekli a Postatiszt-viselők Dalárdája. 4. Jókaihoz. Irta Medgyasszay Vince. Szavalja Szendrei Piroska. 5. Emlékbeszéd. Tartja Surányi Gyula kereskedelmi iskolai tanár. 6. „Haide" Tarnay Alajostól. „A tavasz" Hildachtól. Énekli Jelenek Szilárdné, zongorán kiséri jaeger Istvánné. 7. .Utca szegletéi ül a csonka hős" Jókai Mórtól. Szavalja ifj. Vidos József. 8. Szózat. Énekli a Postatisztviselők Dalárdája. Az ünnepélyre belépt iáij nincsen.
— A Szanatórium Egyesület hölgytagjai eyűjtőivekkcl látogatják végig a héten Nagykanizsa utcáit s kérnek az tny.igi és erkölcsi erőfeszítések árán működő egyesület céljaira. Az egyesület láthatatlan esiélye ez a gyűjtés; azé az egyesületé, mely éven át tüdőbajos anyák és gyermekek százait kezelte ingyen, hogy megmentse őket a nyomor karjai közt támadt halálthozó betegségtől és viísza adja az életnek őket, odaállítsa újra a munkás élet sorompójába azokat, akiket a halál jegyzett el magának. Az egyesület kéri városunk közönségét, fogadja szeretettel, áldozatos lélekkel az adománygyűjtés nehéz feladatára jó szivük sugallatával vállalkozott hölgyeket s adjon kiki tehetsége szerint.
Zalaszentiván állomás melletti vendéglő joggal, szabadkézből eladó. Bővebbel megtudni a tulajdonosnál, Ekhamp József Zalaszentiván.
16-20.000, 24.000 kor.
Tiszteletid
SINGER
mészáros.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 április 3
— A város külföldi kőlcsőné-nek biztosítéka\'. A Magyar
sok Országos Gazdasági Központja a város által igényelt külföldi kölcsön tárgyában megkeresést intézett Nagykanizsa város vezetőségéhez. A külföldi pénzcsopnrtok ugyanis, melyekkel az Összes magyar városok kölcsön-Ugycire vonatkozóiig a Központ a tárg>alásokat folytatja, tudni akarják, hogy a városok a nagy összegű kölcsönöket milyen befektetésekre óhajtják felvenni. A pénzcsoportoknak ugyanis fontos ismerniük a pénzük segítségével eszközölt beruházások jövedelmezőségét, hogy a jövedelmeket a tartozás biztosítására leköthessék. A Központ most kész terveket és pontos költségvetést kér Nagykanizsától is, mely annak idején csatornázásra, útburkolásra, vágóhíd átalakításra szintén nagyobb összegű kClcsön-igényt jelentett be.
— Teleky-uti háztulajdonosok kérvénye. A Telekv-uti háztulajdonosok kérelemmel fordultak a város vezetőségéhez, hogy a katonaréti házhely-rendezés során a telkük végében keletkezett maradvány telekrészeket, vagyis a Szekeres Józsefutca és az ó leiek-végeik közt fennmaradt nyúlványokat .1 várostól szeretnék kölcsönösen kedvező feltételek mellett megvenni. A városi tanács a héten kiküldi az idézéseket a kérvényező háztulajdonosokhoz s a velük való megbeszélés után dönt a telek-részek átengedéie ügyében. Nem tudjuk, milyen eredményre vezetnek az érdekelt háztulajdonosokkal folytatandó tanácskozások, minden esetre azonban nem lenne célszerűtlen kikötés, hogy a háztulajdonosok, kiknek telkei igy két utcára kapnának frontot, ezért az előnyért kötelezzék magukat építkezésekre.
—Húsfeldolgozó üzemek egészségügyi vizsgálata. Goda Lipót dr. városi tiszti orvos tegnap terjesztette be jelentését a városi tanácshoz a kedden megejtett egészségügyi szemléről, mely alkalommal a város területén működő húsfeldolgozó üzemeket vizsgálták felül.
— Botrányos részegség. Horváth Sándor nemescsapi hajcsár a szerdai hetivásár alkalmával, valószínűleg jó üzlet feletti örömében, leitta magát s világos nappal az Erzsébet-téren járókelőket „szórakoztatta" botrányos magaviseletével. A rendőr őrszem bekísérte a kapitányságra, ahol két napi elzárásra itéllék.
— Gyógyszeráru üzletek szerda délutáni egészségügyi vizsgálata alkalmával komoly kifogások nem merültek fel. Az előzőleg erről irt hírünk címébe a gyógyszertár szó tévesen került a drogéria helyett.
— Llceálls előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi Kör által rendezett liceális előadás-sorozaton tegnap dr. Dómján Lajos olvasta fel A modern nőkről irt tanulmányát. Felolvasásának közlését lapunk mai számában megkezdvén, azzal e helyen részletesen nem foglalkozunk, csak megemlítjük, hogy felolvasását a megjelent szépszámú közönség látható érdeklődéssel kallgatla.
=* „A császárnő apródja" bájos melódiáit hallgathatja esténként Vörös Feri zenekarától a Központ-kávéházban I
— A Pesti Kabaré tegnapi von- • dégjátéka kellemes estét szerzett azoknak, kik azon résztvettek. Tábori Sári, Sándor Siefi, Virágh Jenő és Várnai Vilmos mókáikkal és vidám paródiáikkal állandóan derült hangulatban tailották .1 közönséget. A zongorakiséretet tIdényi Heidcl-b-rg Albert zeneszerző látta cl.
— A járási adófelszólamlásl bizottság, mint megírtuk kedden végzett a nagykanizsai járás 38 községének adófelszólamlásaival. Mint értesülünk a novai és letenyei járásban is befejeződött a munka s mindenütt a súlyos gazdasági viszonyokra való tekintette! jelentős kedvezményeket teltek.
— Tapolca közgyűlése. Tapolca képviselőtestülete elutasította a községi alkalmazottak fizetési előleg iránti kérelmét s felhívta az elöl- 1 jár óságot létszámapasjtás terv kidül- 1 gozásara. Mivel a? adók nem folynak | be, a Pénzintézeti Központ meg nem j tud kölesönt adni a községnek, az elöljáróság felhatalmazást kapóit 250 milliós kölcsön bárhol való fölvételére. A Szalay-szinlársulat kérte, hogy szezonja idejét e a mozi előadásait szüntessék be. A képviselőtestület hosszas vita után a kéré-t elutasította. A szinláisulat tehát továbbra is üres házak előtt fog játszani Tapolcán.
— A zalaegerszegi álíamépl-tészeti hivatal uj vezetője. A kereskedelemügyi miniszter a zalaegerszegi államépitészeti hivatal vezetésével s a közlekedési ügyeknek a közigazgatási bizottságban való képviseletével Sándor Zsigmond műszaki tanácsost bízta meg.
— A zalai rokkantak áprilisi .illetménye. Zalamegye hadirokkantjai részére 170, hadiözvegyei és árvái számára 150 millió korona folyt be áptiiis illetmények címén a törvényhatósághoz.
— Javulás a vasúti forgalomban. A Máv. uj menetrendje június 3-án lép életbe. Az uj menetrend — értesülésünk szerint — Zilának is kedvez, mert Zalaegerszeg—Ukk— Tapolcán ál harmadik személyvonat-párt igér. Azt is ígéri a Máv. igazgatósága. hogy Tapolcán át Zala egerszeg és Budipest között bevezeti a közvetlen-koc^iforgalmat.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona éttermében.
™ Schwarcz Dezső cégnél uri és nói divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
«= Veszünk, ajánlott levélben címünkre megküldött, olasz vöröskereszt sorsjegyet á 220.000, sorsoltat á 140.000, nyeremény jegyet á 42.000, szcib sorsjegyet á 80.000, nyercményjcgyct á S0.Ö00 koronáéit. Záloglevelek és állampapírok vétele és el idása: Jakobovits Gyula és Társa Bud .pcst, V., Bálvány-ucca 16.
Sodorjon
JANI NA"
papirl!
a moderw nők
Az Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadásán felolvasta: Dr. DÓMJÁN LAJOS (1) A történelem évezredes tanulsága bizonyítja, hogy a család r.z alapja az emberiség fejlődése során kialakult magasabb emberi közületeknek, mint amilyen a törzs, a nemzetség és nemzet. A családi élet tisztaságával és erkölcseivel a legszorosabb összefüggésben van az. ebből, mint gyökérből fejlődött és az ebből, mint gyökérl>ól táplálkozó törzs, nemzetség és nemzet boldogulása. Az ó-kor népeinek története is igazolja, hogy amíg a családi élet erkölcsei és tisztasága meg nem romlottak, egészséges volt a nemzet erkölcse is. Mig a római családokban a Gracchtisok anyjának erkölcsei uralkodtak, a római nemzet erőben és tekintélyben folyton gyarapodott, úgyannyira, hogy a szerény kis néptörzsből a világot uraló nagy iipnuet lett. Amint azonban a családi erkölcsök eldurvullak, megsemmisültek, vége volt a fejlődésnek, de vége volt az éléit nagyság megtarthatásának is. A világot uraló Róma, melynek császárjától kezdve le a legutolsó cívisig maidnem minden polgára a családi élet tisztaságát és erkölcseit lábbal tiporta, amelynek császárjai között akadt nem egy Nero-erkölcsü, megbukott, elpusztult abban az erkölcsi posványban, amit a családi eiköl- , csök lábbal tiprása teremtett meg. I A családnak egy nemzet életében J elfoglalt ez a fontos pozíciója készteti az egyes nemzetek fiait arra, 1 hogy a családok és a családok erkölcsei felett a legéberebb szemmel őrködjenek.
Amint az egyes nemzetek és népek -erkölcseinek szilárd talaja a családi erkölcs éi tisztaság, ugy a családi erkölcsöknek egyik legelső és legfontosabb oszlopa a hitves, a családanya, akinek erkölcsein és magatartásán épül fel legtöbbször az egész család jó, vogy balsorsa. Arra. hogy egy nőből jó hitves és jó családanya legyen, nevelni kell a nőket. Rá kell őket szoktatni a családi erények megbecsülésére és gyakorlására. A házi tűzhely szeretete, az övéiről való gondolkodás fontossága, legtöbb cselben a lemondás és az önfeláldozás azok az erények, melyek egy nőt kifogástalan hitvessé és elsőrangú családanyává avatnak.
Az egyes nemzetek mindig arra törekedtek, hogy leányaikat és asz-szony úkat a család szereteténél: szellemében neveljék. Csak a mult század második fele, valamint a jelen században változott meg ez az irány azáltal, hogy a nőknek nagyon nagy része nem a családi életre, hanem az önálló kenyérkereseti pályán a családfenntartó férfiakkal való versenyzésre lett kiképezve. Így született meg, illetve fejlödöti ki a nőknek az az osztálya, akiket a mai elnevezés terminológiájával „modern nőknek" nevez a világ, j Annik, hogy a nők nagyrésze az 1 úgynevezett kenyérkereső pályákon | való érvényesülésre képezte ki magát, 1 legler ncs/etesebb következménye lett, hogy mindinkább kevesbbedett azok-j nak a nö!:u:k a száma, akik a családi éleihez szükséges foglalkozási ágakban, házvezetés, főzés, mosás, varrás, gyermeknevelés stb. képezték
ki magukat és igy mindinkább köze-
leden az a veszély, hogy « családi élet harmóniája csaladiasan nevelt leányok hiányában örökre meg fog szűnni. Ez pedig nagy veszedelmet jelentene nemcsak a férfiakra, hanem magukra a kenyérkereső pályákon elhelyezkedett nőkre is, akiknek a kenyérkereső pályán való működéséhez szintén elengedhetetlen kellék az. hogy legyen olyan másik nő, aki helyettük és értük is a házi dolgokat elvégzi. Ezért azután minden alkalmat és módot megragadnak elsősorban és főleg a féifiak aira, hogy a nőket az önálló kenyérkereső pályáktól elriasszák és velük megkedveltessék az úgynevezett családias foglalkozásokat. (Potyi. kdv.)
Irodalom és művészet
Napkelet Tormát Cecile ily cimü folyóiratának ipiilisi színia igen gazdag tartalommal hagyta el a sajtót. Bcvezetó cikke a zeneművészeti főiskola 50 éves jubileuma alkalmából ttubay Jenőnek van szánva. Utána versek, elbeszélések, regény folyta-távok, könyvismertetések zenebirálatok.\' színházi szemle slt>. gazdagítok a fűzet magas színvonalon álló tartalmát.
Az Én Újságom. Dickens: Coppertield Dávid a világ egyik legszebb története és Kertész Mihály Bohóc Péter cimü elbeszélése folytatódik A: Én Ujui£0m e licli számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levélkék, hasznos Ismereteket tartalmazó egész garmadája vár Az tin Újságom■ olvasóira. Előfizetés: ára negyedévre 25.000 korona, kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
Magyar Lányok. Tutsck Anna kitűnő lanjánik e he\'.i számában két érdekes regény folytatódik. Az egyik Szederkényi Anna .MáriVa", a másik Keleti Márton .Leányvár", fi regényeken kivul mulattató, tanulságos és érdekes olvasmányok, szebbnél szebb képek egész kincsesházát találja meg az olvasó c lapban. Minden előfizető, aki 50.0c0 koronával fizet elő egy negyed évre a Magvar Lányokon kívül tiárom kiváló szép kiállítású ifjúsági regényt kap. Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona, kiadóhivatal Budapest, Andrássy-ut 1G.
Színházi Élet. A pesti szinigaigatók örömmel váriák a vidéki színészek vig-szinházi estéjét- A SzinháU Elet most megjelent uj s/ámában a .Császárnő apródja" és a Vége aszép nyárnak" premierbeszámolói és fényképfelvételei. Szász Zoltán. Nádas Sándor cikke. Holtai Jenő gyönyörű novellája, Káimán Jenő vicc-lapja, rengeteg kép és riport sorakozik egymás mellé. A rendkívül gazdag filmrovat a Tízparancsolat regényt folytatja. A társaság, sport, autó, képzőművészet, iparművészei, divat, zene, síb. rovatok egészítik ki a füzet tartalmát. Egyes szám ára SOOO korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Er/sébct-körut 20.
törvényszék
BőrtőnvlrAg. Egy úgynevezett .nehéz fiu" állott tegnap vádlottként a nagykanizsai törvényszék előtt: Draeh Lá/ir. aki alig mult még cl 30 éves és máris hétszer volt büntetve lopásért.
Hogy most 4 törvényszék elé kerüli, annak az az oka, hogy a mult évben a keszthelvi járásbíróság előtt nem vallotta be bücós előéletét, ugv. hogy a járásbíróság mint büntetlen előéletű egyénnek cselekményét vétségnek minősítette és háromhónapi fogházra Ítélte.
A tárgyalás után derült csak ki Drach Lázár rovott múltja. Ezért újból bíróság elé került tegnap, ahol azzal védekezett, hogy öt senki sem kérdezte a tárgyalásnál, hogy volt-e már büntetve, igy nem »s mondhatta meg
A bíróság Drach büntetett előéletére való tekintettet a járásbíróság ítéletét megsemmisítene őt lopás vétsége helyen lopás bCmtettitvn mondotta ki bűnösnek és ezért kilenc hónapi börtönre itttle. Miután Drach megnyugodott az ítéletben, az jogerőssé vált.
Többszáz darab maradék kerii! olcsó áron eladásra
1^25 április 3
ZALAI KÖZLÖNY
KISFALUD! ésKRAUSZ
divatnagyáruháza
■z Arany Kakas hoz Nagykanizsán
Tavaszí újdonságok Olcsó árakt
Eredeti angol férfiflltöny és kabátszfivetek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Bourberry, wlpp Cord, Camgarn, Cocsnien, Crepp, Eolln, Marokin, Ripsz dlvatkelmék!
fi Mim szövei
Iffis 3111 Pepiin SZifEl.... 25.1 [..45.1
.... 15.1 MmtiŰM . . 16.500 k)M\\ú, ió Dinig 22H Hl m . • • 19.51 Cérna m .... ÍM
KÖZGAZDASÁG
Hetedfélszáz milliárd a Hangya multévi forgalma
Budapest, április 2
Ma tartotta n Hangya Szövetkezet 20. évi közgyűlésit. A napirend előtt az újonnan megválasztott elníík Zithy Aladár, gróf, b lemondott elnnk Dtúcwffy Emil gróf érdemeiről emlékezett meg.
A mérleg szerinti 275 milliárd vagyonnal szemben 268 milliárd passzívum áll. A tiszta felesleg 6700 millió, amelyből 6 százalék osztalékot fizetnek. A tartalékalapot 5000 millióval dotálják. A tisztviselők nyugdíjalapja javára az igazgatóság 3000 milliót fordít. Az alaptőke ar. elmúlt év folyamán 30 milliárdra emelkedett, ugy hogy a kimutatott saját tökéje a tartalékalappal együtt 42 milliárdra rng. Ái áruforgalom 54S ntillülrdra, a bankóul,ily forgalma 88 milliárdra rúgott,
TŐZSDE
Jól tartotta magát a mai értéktőzsda Irányzata. Nyitáskor at árfolyamok a tegnapi zárlati nívó felett mozogtak. A tőzsde-idő későbbi folyamán azonban kedvezőtlen külföldi hirckre Ai ánk kissé lemorzsolódtak. A legtöbb érték még igy is meg tudta tartani tegnapi árfolyamát, sót egyes papírokban kis nyereségek mutatkoznak. Általában véve barátságos volt a szén és a cukor piac. A kuliszban Magyar Hitel javult, mig a többi értékek körülbelül a tegnapi nívójukon tártak. A forgalom igen csendes volt.
Utótörsde
Az irányzat üzletiden. Kereskedelmi Bank 1028, Cukor 2045, Georgia 25$, Stummer 1560, Nasici 1810, Gummi 209. Lcvantc 157, Telefon 147, Pesti llwai 2515, Uri-kányi 935. Kőszén 3080, Elsó Budapesti Gőz 1415, Viktória 311, Trust 168, Fegyver 585. Danubius 2351. Majiyar Hitet 392, Salgó 519, Rima 134, Nova 178.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva 14 020 — papírkorona.
A .V-a^ycr Nemzeti Bank hivatalos- árfolyamai
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon!
Schroll-schiffonok, Pflay és Holfeld rumburái vásznak, Regenhardt és Raymann damasztárnkból óriási raktár.
Valuták Dev llák
Aszol lool J«i000-»«<0C«J A<rilc(<ia jisti ■:».»
C>«Ji kn-nr» IJ.lifií 1I57U45
OinU ni; tií» B.iüo UUJIJÍSa
O«::I» 71»7> .\'5K0 HukKUl •VJJU5
r«Mta h mum 3-&ti«il KII J720
rtjüioái (rt US14 t uiii isza
Ul ta m KrliHilaM IM/0 1141*
Ura SI5 S2i UMiin
Un ZMI :í»l Mllio-J W«4-»í J
JMI .>7tVI KlWJMk ÍJI/Ü J:«OŰ
Outi kKIIL 101 W -\'.1 IS fiiii >7iJ oJ 77
Din kof. i;»ll 13121 r.tf >145 3145
Sil|<l frank 1:1^ : v-10 Ii6:ia S30ÍÍ4
S<<4 kor. 11310 IMJI »;uckko!i» IKCO ISS7I
norvlt IIJXi 1I3CS 101 SS 103-IS
MliV« t»H« utas za.\'/b 1IIJí 14(10
Zflrlchl zárlat
Páils 270S- London 2177 —, Newyork 51850. Bilissel 2635" , Midland 213V—, Holland 206-50. Berlin 123?/i«. Wien 73--. Sofl* 377 50. Pi/ign 153V -, B-.idepei! 72- , Varsó 100, Bukarest 240 Belgrád 835--
A magyar Korona kQlföldl hivatalos Jegyzései
ubv1za vaiuta
lijnip 3i tigmp
Oíc* ...............9830(9830 982219825
Berlin...............5785 5785 — 5810
Pi<!ga............... 4681 <68 47075 | 471
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Eiöst egykorúnál 6200-Í300, kétkoconál 12.400 12 600. forintos 1(5 500-17.000. 01-koioitás o2 000 32 500. iitnaran* 49.000--49.500, í\'anj husxkoronái 315.000 —316.000, platina 210.000- 220.000.
Terménytöctde
Irányzat a kenyérmagvak piacin aallárd volt. A takarmány cikkek tartottak marid-tik. Buza 7500, rors 5000 koronával drágult. A forgalom csendes volt.
Buza tlsiav. 76 kg-oi 512,500 515 000, T8 -525.000, etjíb *ld. 76 ki-o* 5TOOO*» -512.500,78 k» o« 520 000 -522.300,
ron 460 000 - 465 OOÖ. iPrárpa 430 000— 470000. takarmány árpa 340000 350.000, uj tengeri 245.000 247 500. kOlei 250.000
260 &0. korpa 230 000 232.500, 38S.OOO 3^5 000. lucerna 190.000--200.000.
Sertésváaár
Pclhsltti 2360, melyből eladatlanul vlma naradt 6*30 drb. Elsőrendű 18.100-19.000, urdílt 17000 1*000. szedett kPiép 16000 —17.0">), VflnuyQ 13000-15000. ebórendB 17 .XX) -18000. mái-Jrer.dfl 16.000-17 (XX) angol inldő Ir\'.OOO 20 000, ualonni ravyben 25.500 22.000. mali 25 500,-26.000 lehusolt hui 21.000—22.500, iialonnái Ul-iftft 22 000 - 23000. A váiír lanyha volt.
Kiadó: Zrínyi Niorrdilpar «• R0ny»-kerctkpdéa RT. N*R>UnttM
L8Q0J[söí3üan (Hal
n« hjilmy.il 10. IS. 30. 35. 45 tUl. Hrillurlnwil 8. 10. 16, 25. 30. 34 <zu, gycimekh.lllwijilc, cdrnakcílyllk, gyet-,ntkm»l,.Slliigtk nagyon olc«ó írtán
PRANGER JÓZSEFdÉL
„Piri.i Ai-uhii", Er*«4t»«t-Wr
. líiiínjtrífc.tl lt.m>fn_0.
HILD JÓZSEF
épületfa-, deszka-, mész-, cement- és tcrinény-kcrcskedésc
Nagykanizsa, Kiróly-u. 4.
Telefon 120. száin i4
Szőnyegek, butor-ripsz és butor-
szövetek
nagy
választékkal!
Fáidalomtól mee\'Ort lékkkel és szomorú szivvcl adom Indiára az egész n>kons ágnak, barátainknak és jóismeróse.nknek, Hogy szcrclclt jö fírjem
sárközi Sárközy Kálmán
IzonB Krt "jla os felvitele útin csendesen jobblílre szendertllt Istenbe, megboldogult férjem kihall Iwnwa. folyó év, ápnls hó 3-ik napiáu délulái. \'tó érakor fognak a róni. kath lemelfi LllashSó beszenlelés ulin örök nyugalomra kísérteim.
Le kiídv é 1 az engeszlcló szenlmiseildo/al folyó év, ápulis bó 4-Uc napiáll délelölt /\'.9 órakor fog az alsóvárosi róni. 4»th. templomban az Urnák bcmutaltalni.
Nagykanizsa, 1025. április lio 2-án.
Béke hamvaira. Áldás emlékére.
. Sárközy KálmAnné Pintér HArla,
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti t6x»de dólután I órai xAróárfolyamoi m kSvotkexOki
n« ni
Uo;4 felnit .n«|T MII
jdi/toi
i k
55\'iiil ipirb
Kar. mm
til}"*\'**!
il Mnk
ni»i. k <i uk
MH Ml T 4\'til Tik.
KokKr
•uur.-fu«<u
U» -M 1
ConcoidU •
StlticuMI Buliputl I
■ ■afiiU t
Klillinijtoni Ylkií.li I
retftkmsia. Tr. Din jkrj
B*a;ák lUuiil 4
Binil-I I
Ititll\'r. Ctraitl
l.l.i.Jrl 1
Kok^. J
*4b CWil O\'Kch* I
fcn»tili IS
WlCT. Iipíl. Ali. X4-.li * KiriMknit UUA t
U\'lklnjrl 1
NjOrMák
Athi-.i.vn
r6«i\'MI ■>,
rríiV.ta
Oóm
Mm
M*«t
Siipkiaauia U|U|9i«a
a-.síi tii.
Ond. Oípn
Oint Dn (Unt ViU Holbw. KSkai
lt»«». u
oitumiao
Kfii0«b<37il
lignin NiBiiti r«
líSiUkct>«
AUmtlki
KCibII -
réio.1 U
Olilxiat Sl\'l
aui bivaiui \' mű
Tr»it ÍM Cak»rg)tAr«k
D*\'-u»o« <»
C vcstpu VM
Oíírjtli 3W
M«iíh. c«ko< 101
4:-oki/ ISW
síl\'i™\' —
Mip\'.l M
To>.|i bor -
H»lk.M««. »
üi*. VlllawAa
ejfr. mö iu
OUIIpat ti
Maiiul pit» a
S5r f iuii
PAWroiI tU * Kbilr
r.t. wií t< A«ií. . ca Coga.
Ril.»>nTlJ« AS
Oukwlodl II
Linr UpUk MIc
Mjztu icll bi\'-í. :•« Unpa
ojriplanimi
<*rl«j
sUrChf.m
sr-
H«0(. mí\'jifyi I
silln
Dmkf
K*!i(i Mailtyl
törtk
K*t«n«Uk
Doíofl
0»nal 3
l-.Ut«ilr>
Ttítloj I
ihtíl.rulv 1
Ml4l BAnl
BuuíJ 1
Oj\'.rl M«
KiníT\'ip" surfua
ZMM KÖZLÖNY
1925 ápdlls 3
Tisztelettel értesitjok a n. é. közönséget, hogy a W-ut l - sz4,i atatt levó Griinbergcr Sándor-féle url és női átvettük is a raktáron levő árukat melyen leszállított a. ban bocsátjuk a közönség rendelkezésire.
Eladásra kerülnek rőfösáruk:
Kartonok, vásznak, slffonok, kanavásznak, paplan és paplan-lepcdő vásznak, zeflirek, sima és hímzett grenadmok, n« -és férflszővetek, voil, sehewiott és kazánok, abro^ok Mr il-kőzők, szalvéták, gtott és karion kötények, gtotl alsóruhák.
Uri ós női divatáruk:
Férfi és nöl Ingek, alsónadrágok, gallérok, kézelők, kötött és selyem nyakkendők, női-, férfi- és gyermekharisnyák, cérna-és bőrkeztyiik, zsebkendők, női- és férflernyők, nadrágtartók, kézikofferek, retiktiiiSk, női kStOtlmcliények, kőtő Jumper és bongyorpamutok ís az összes rövidárucikkek.
Kérjük a n. é. közönség szives pártfogását, maradtunk tisztelettel
Ehrcnstein Károly és Társa.
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
Poliák NI. Emil céBnéi, SCinizsy-u. 2|a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Tclcfonelfijegyzést nem fogadok cl, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
t. ÉAaaMOMMl
\\ Vas-?
• asztal lábak és két | I kisebb vas medence J
eladó. S j 1 Bővebbel a Z.ilai Közlöny | | kiadóhivatalában. | i »»»e«»»»»«»e»»i>»os«»ee»»ot
Apróhirdetések
Ai »p»ttitrd«U« dlU in uf.£ VCO K. A tjm«»4 . nledtn vti\'.iftbb Iwl&bAI iiW »ó kft »»íiuk wlnlt-Ut\'k Mlodtn tovjbbl »»ó dljj KAI. -.\'Cítl dl] li\'.-lt (lMUtJÓ > 1 IttKJtmi <dú li.XiJtlJBlltlUk
Gyözödjői
k«;h»l\'J
sAkwAn józsrr M»*yi
ződiőn mua róla b-iU. s-k/Nw
Í.SJ, 10000 K-áo bor
Tetetor. 335
Szlgrisztir.gatlonforgatmi iroda
Fő-ut O. Nagykanizsán jólorgalmii vendéglő kél hold főiddel o!rj.ón bérbeadó. -Berendezett fakereskedés Jó helyen, Iroda (elep, vil)anyfüré»z Jutányosari átadó: 1012 Prima Pkhtcr kalapok otrsó iltb.in kaphatók Kaufmann Manónál .1 .$zcrec»ci> hez\' Telefon 107.
Reggelizni és czsoimáznl legolcsóbban és leglobban lehet a Makoviczky Cukrászdában. 041 Eladó egy Jókaiban lartoll cséplőgarnl-iura Kisrác utca 21. 986
Miltényi-cipőt wegyc.nll
Hova sietsz Bözsi? Klein Józn-f céghez,"\'\'inert ott olyan gyönyörű és olcsó kalapokat kapni, mint scroI. csak gyózód* Jék meg róla. Leány-kalapok minden s/inben 83 ezer. hófgykalap 16 színben 135 ezer, 200 ezerért modell kalapok. Klein József és Testvére. 821
<•>44
tcgjín próbátfttlflAfl
Szomolánsfi Gy
Cacngcry-ut 2. azá:
la
alatti
(• ílaoo* mellett) Giletítxn. B
Halastói dűlőben i hold szántóföld buzival bevetve eladó. Bővebbet Magyar-
utca 39. szátn.______937
Piatalember Jó írással megfelelő (irodai) állást kcrco. Ajánlatokat ker fizetés meglelöléssel .Sz. 1. 10/ Jeligérc a Rózsa
vendéglőbe.___
2 leánder és cgy sfaapparátus eladó. Klskanlzs.1, Vataisdi-Mtca 3 [023
2 szobai konyha és megtelelő mellék* helyiségekből álló lakásomat cVuréném hasonló lakásért vagy ráfizetéssé! 3 szobás lakásért. Esetleg bérbe Is adnám. Qm a
kiadóban.__1028
Egy jókarban levő elmbrloin eladó. Bővebbet a kiadóban. 1022

Elsőrendű
belga ménlovak
érkeztek, melyek részletfizetésre előnyős foltételek mellett elmJ.Ura kerülnek, — Engedély biztosítva. Lovak megtekinthetők: Récaei Gazdaság, Nagybajom JAkó.
A lefidivalotabb nöi szalma- és fehér filc-kalapok óriási választékban raegle;-ó oicsóárban kaphatók. Szalmakalap* átvairása, festése, vasalása a Icgjutányosabbácban Fórfi kalapok nagy választékban <.56
GYENES ÉS VIDA kalapgyár Kazincy-utcai Üzletében At»ótcmj.iomniat s:embcn
w
Leejo2esófe3® foewásárSási ■forrás
Szántó Salamon
Eraisébet\'-téa* 22. {Strem és Klein hái)
Telefon 249.
ggp
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölné, tekintse meg dúsan felszerelt rak áramat
Férfiszövetekben . , . . K 3G.ooo töl
Női sinia és ktdtás®-szövetek „ SO.coo „
Jóniiikiséjíü vn.sznalf. . . . „ SS.ooo „
Áííjituzíitok........20.000 „
Mosódelének.........ÉS.ooo „
Kartonok ........ÍS.ooo „
Delén kendők........l5.ooo „
Kosztüm-kelmékben, valninint elsőrendű zefirek és scbroll-siffonokbaii óriási választék.
Nagy m a raeS é k »á sá r 11
Eisőrenda
Vasárnap dete\'öit (O óráig nyitva.
Szombat este
toros vacsora
a Szemerc-utcal korcsmái-sn. Ugyanott vasárnap versenydijas
tekepálya. Mindkét napon cigányzene.
Szives látogatást kér
FEKETE LAJOS
rcis korcsniiiroí.
legfrissebb elsőrendű
hegedű hurok
vonók, voiiós/őiíiSt. hat.gK v..>k. hang. sipok, Ituuaitú, h gidiikutcs, mérgek, lábak, álltán üh hangucikcl\'ékck
iRQclcsöiib árakon. Zenekaroknak és vixoritelrtrusllóknak. kedvezményes árak,
FISCHEL FÜLÖP Flfil
k3nfn. <1 ifce:nflt«ií»tedí»eijcn
NAGYKANIZSÁN.
gyümölcsfa
kapható
Petermannjózsefnél
Báthory-iitca 22. - Janda kert
és a péntek délelőtti hetipiacon.
VISSZHANG
a Dunáutul irodalmi, művészeti és társadalmi hetilapja
szerkeszti
KEMPELEN BÉLA
a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője
Megrendelhető és kapható a Zului Közlöny kiadóhivatalában Fő-ut 5.
Előfizetési ára negyedévre 50X100, félévre 100.000 korona. Egyes szám ára 50C0 K
megtakarít ja költségeit és itt is vásárolhat
eredeti angol
szöveteket,
melyet alább leirt céfí közvetlen Angolországból kapott.
Óriási választék f éii\'tf5 és női dswat-sssvetekben
Kirschnor Mór
Fő-ut 3.
Telefon 243. Városházával izenibun.
Vcsárncp 10 óráig
Nyomatott > Zrínyi Nyomdaipar éi Köovvkereskedéí R: T.-nél. Nagykaniaán. (Nyomdjve»<4: Ohnbock Károlyi
64. évfolyam, 76 szám
Nagykanizsa, 1925 április 4 szombat
Ára 1800 korona
POLITIKAI

kUdóhlvaUl Pó-at 5 117. uAm
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Eiőlixetéil Ain: Z&J bórt 30.000 L------
Hiroa bóí«------------- 90-000 kotoat
VIRRADAT
A lörlénelem egyik legcsodálatosabb ténye az, hogy lehetetlen és egészségtelen helyzetek nem maradhatnak fenn huzamosabban. bármilyen erővel is támogatják egyes érdekeltek, ha szemben állnak a joggal és igazsággal. Az emberiség történetének legszörnyűbb monstrumai közé tartoznak azok a békeszerződések, amelyeket a győztes államok a világháború szörnyű mérkőzései után a legyőzöl! államokra kényszeriletlek. A mezők még párologtak a vértől, a kórházak még tömve voltak sebesültekkel, mikor a győztes és legyőzött tábornokok helyét el-ioglallák a diplomaták; nem ugyan azért, hogy kibéküljenek s baráti jobbot nyújtsanak az öldöklés után, hanem azért, hogy a győzők akaratát rákényszerit-sék a legyőzöttekre. Nem volt más választás, mint teje! hajtani | a lorz l övetelések előtt s belehajtani a lejeket azokba az igákba. amelyeket a győztesek jó szorosra fogtak, hogy kiöljék a Icgyőzötlekből még azt a kis lelket is, ami bennük -maradi a háború szenvedései után.
Az erőszak komor öklével szemben nem maradi számunkra más. mint a szó, amely igazságtalanságokról beszéli s .habár szerényen és elfojtotlan is. de rámutatott a diktált békék képtelenségeire. Azóta eltelt pár esztendő s mikor a győzők kezdtek kijózanodni a mámorból r maguk is kezdték érezni az ál táluk teremtett helyzet minden kinos következményét, talán ők is megbánták, hogy* az elragadtatás első hevében nem hallgattak jobban a józan ész tanácsaira. Magyarország egy pillanatig sem szűnt meg a trianoni béke után rászakadt súlyos években hangoztatni igazát s panasz kodni arról a vérlázító igazság talanságról, melye! vele szemben a kisantant államai elkövettek. Sokak előtt e panaszok pusztába kiáltott szavaknak tűnhettek fel, mert egy ideig süket fülekre találtunk az európai nagyhatalmak nál, de ugy látszik, hogy nem frázis az igazság őrök erejéről beszélni, mert mintha virradni
kezdene az utóbbi időben.
Az angol alsóházban az a Uoyd George mondóit beszédet a békeszerződések igazságtalanságairól, aki maga is miniszterelnök volt a háború jó egynéhány esztendeje alalt s minszterelnök volt akkor is, amikor a győztes Franciaország különböző városaiban aláiratlák a mcgalázottak-kal a bukásra ilélt békéket. Ha már Lloyd George is arra a belátásra jutóit, hogy a mai helyzet nem hozlnlja meg Európa nyugalmát, nem adhatja meg a békés együttélés lehetőségeit, akkor a világban tényleg nagy bajoknak kell lenni.
Sajnos, mi magyarok tudjuk, hogy nagy bajok vannak, mer! a békél kövelő hat súlyos esztendő szenvedései lanitollak és tanítanak erre bennünket napnap után ; de ugy látszik, hogy
a nemezis .elérle azokat is, akiknek zászlói előtt nekünk meg kellett hajolni s maguk is szenvednek saját müvük ördögi következményeitől. Lloyd George-nak csak elitélő szavai voltak a kisantant államai számára s nyíltan a szemükbe vágla. hogy . amikor a magyar kérdésről van szó, hamis statisztikákkal dolgoznak, amelyekkel mindent be lehet bizonyítani, de az igazságból egy szemernyit sem lehet ellopni. Mindig hittük, reméfttik, sőt bizonyosak voltunk abban, hogy a velünk lörlént szörnyű méltánytalanság nem maradhat fenn huzamosabban s várva várjuk azt a napol, amely az egyre jobban megnyilatkozó előjelek szerint soká már nem késhetik, fis ez a nap lesz a magyar feltámadás kezdetének a napja, meri az igazság szavát sem fegyverekkel, sem erőszakkal, sem trianoni békékkel elnyomni nem lehet.
VVWVSS
Ernszt Sándor tervezetéi fogadta el a választójogi bizottság
ÁpHHÍKíesx » legKozetebbi ütése
Budapest. ApiHI* 3 A nemzetgyűlés mai (ilísíl Huszár Károly elnök nyitotta «« « elnöki bejelentések után NdnásQ Andor, a zárszámadási bii.olls.1g előadója beterjeszti a bizottság jelentését
Ezután a mezőgazdasági hitelről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása következeit.
Oik Józsel kérle a nemzete-illés
tanácskozóképességének megállapítását. ...... ....
Huszár Károly megállapítja a tlaz
tanácskozóképtelenségét s az í-.-si
felfüggeszti. Szünet után
Csík József hangoztatja, hogy
mindig a kispolgárok erdekeiéit küzdöttek A szocialista munkássággal szemben csak a keresztény és nemzeti alapon álló munkásság tud kellő erővel fellépni. A törvényjavaslatot nem fogadja cl meil ez a javaslat annak a lehetetlen ^enzUg, i politikának a köveikezmW hogy Magyarország ma a vilájj legdrágább országa. Az a gyanúja, hogy az egész törvényjavaslat csak arra való, hogy a bankoknak ujabb üzleteket nyújtson
Hibáztatja a korinat, hogy nem oldotta meg a RKdrelormtutelt, mert
ezt a mostani hitelt csak a nagybirtokosok vehetik igénybe s ez beruházási hitel. De szükségük lenne a laldilöz jutottaknak is üzemi In- i tétre. Határozati javaslatot terjeszt be arra, hogy ulaxitsa a nemzetgyűlés a kor mányi, hogy a földbtrlok-relorm hitelre vonatkozóan sürgősen terjesszen be javaslatot a nemzetgyűlés elé.
A törvényjavaslatot nem fogadja cl. A következő szónok Eekhardt Tibor : Öiömél kell k.fejezuie afelett hogy végre a mezőgazdasági Intel kérdése is a nemzetgyűlés elé kerüli. A gazdaközönség nem tudott konjunkturális hawor.ra szcit lenni s ezért tudlaVz első rossz termes levágni. Ehhez járult még KdUay Tibor pénzügyi politikája^ amely mindig a gazdaközönség érdekei ellen volt.
A javaslatnál csak egy kérdést vizsgál: lesz-ebelőle pénz?
A segítség abban van, ha minél olcsóbb üzemi hitelt nyújtanak gazdáknak. Pillanatnyi segítségre vaj szükség, hogy átsegítse aj; agrár-társadalmat a nehéz időkön. Ne kösse meg tehát a kormány hosszú lejáratú hitelekkel a gazd.-.kal hanem a hivatalos kamalkbnál olesóbb hitelek megszerzésére törekedjék
A javaslatot nem fogadja el. Csizmadia András kimulatja, hogy a gazdák a legszomorúbb helyzetben vaunak. A birtokosság a megélhetését sem tudja biztosítani. Még eladni sem tudják a birtokot, mert mindenki a megélhetéssel küzd. — Határozati javaslatot nyújt be a magas kamatoknak rendeleti uton való megszüntetésére. A javaslat a nagybirtok mellett szól, de mivel a nagybirtok leromlása is az ország katasztrófáját idézi elö, a javaslatot elfogadja.
Elnök a vitát bezárja.
Hm1 Jinos pénzügyminiszter azzal kezdi, hogy nem akceptálja azt a felfogási, mintha a mezőgazdaság a háború alatt konjunkturális haszonra teli volna szert, i A gazdasági életben a 17.000-es i szorzószám fenn nem tartható, annak j meg kell halani.
A tanácskozás befejeztetvén, kő-| vetkezett a szavazás. .
Ezzel általánosságban a javaslat sorsa elintézést nyeri.
A részletes tárgyalásnál Pallamcmi György őrgróf szólalt fel s az első szakasz töilését kérle. Rámutatott arra hogy több lap közölte Sir William Good nyilalkozalát a most tárgyalás alalt levő javaslatról s ezt ó a nemzetközi szokásokkal ellenkezőnek látja, mert ez beavatkozás a törvényhozás munkájába. Ezt konstatálni kivánja. ■
fli/rf János pénzügyminiszter: Nem fogadja el Pallavicini őrgróf indítványa\'. de nem osztja Ueck Lajos aggályait sem. Sir William Good nyilatkozatában nem lát beavatkozási s szerinte Sir William Goodot
7.SSI s szellme -------- -------
nem gáncsolás, csak elismerés érheti azért is, mert eddig is igen sok hasznos munkát lejtett ki.
B-szél a tejszövelkezctek sorvadásáról és a sertéstenyésztés csökkenéséről. S ha a gazdak meg is szabadultak bizonyos terhektől, de más-részről véi;ig szenvedték a háborús maximálás összes terheit. S éppen ezért kell gondoskodnunk a löld-birtok hitelképességéről. Azt hiszem és meg vagyok arról győződve, hogy
a külföldi tőke. ha látja, hogy a hitelalapok megteremtettek, akkor szívesen fog a külföldi tőke itt elhelyezést keresni.
Nekünk akik most benne vagyunk a világpiac forgat igában, most egy kötelességünk lehel, hogy ezt a helyzetei a legelőnyösebben használjuk ki A magas kamattételekkel helyes gazdasági éldel folv\'alni nem lehet és az, hegy ma is 30-40 százalékos kölcsönöket adnak, ami lenn nem tartható. , ,
Ezzel a nemzetgyűlés a mezógaz-dasigl hitelről szóló törv/nyjavasla • tol részleteiben is letárgyalta.
EMit.in Ndmtssy Andor löbb mentelmi ügyet terjeszt elő majd Malw-vényi .Imre, Györki Imre és 15 társa mentelmi- ügyében lerjeszli be a mentelmi bizottság jelentését.
Zalai közlöny
\\m áp;iii» 4
A nemzetgyűlés mind a tizenöt képviselő ügyében elfogadta a mentelmi bizottság jelentését.
Ezután a magyar-lengyel kereskedelmi\' szerződés tárgyalására tért át a Ház.
A tárgyalást nagy érdeklődés kísérte és végighallgatta Belitska Béni varsői magyar követ is Michacwski budapesti lengyel követ társaságában.
Muiltot Nándor báró előadó a szerződés megkötésének előzményeiről szólt és kifejtette, hogy a gazdasági közeledés első feltétele a kereskedelmi és vámszerződések megkötése.
Az elzárkózottság nemcsak gazdaságpolitikai, hanem kultuipolitikai csődjét is jelenti minden egyes nemzetnek. A magyar kormány, amely az első volt a kereskedelmi szabadságokra való áttérésben, minden eszközt megragadott arra, hogy az el-zárkózottságból kilépjen. Az a javaslat, amely most a nemzetgyűlés előtt fekszik, az első szerződés, amely külállamokkal kötünk.
Moser Ernő a jövőre nézve a legjobbakat várja a szerződéstől s a javaslatot elfogadja.
Néhány interpelláció elhangzása után a nemzetgyűlés mai ülése véget ért.
A választójogi bizottság ülése
A nemzetgyűlés választójogi bizottsága ma délelőtt a kerületi beosztások kérdésével foglalkozott a tagok csaknem teljesszámu jelenlétében és Kállay Tibor elnöklésével.
Puky Endre előadó után Tamási József indítványt terjeszt elő, hogy a budapest-környéki mandátumok számát ötről-hatra emeljék.
Ernszt Sándor a 12. szakasz\'he-lyett a Huszár-féle javaslatot ajánlja, mely szerint az országgyűlési képviselők választása részben választókerületenként, részben lajstromo t szavazás utján történnék. Ré.-zlctesen ismerteti javaslatát, amely kis módosításoktól eltekintve megegyezik Huszár Károly javaslalával. Felhívj* a bizottság figyelmét arra, hogy a javaslattal a politikai küzdelmeket enyhíteni. Szerené, ha legalább néhányat megvalósítanának javaslata főbb irányelveiből.
Meskó Zoltán üdvözli Ernszt javaslatát, de jobban szeretné, ha Huszár Károly javaslatát fogadnák el. Szóvátcszi az egyes kerületek lélekszáma között mutatkozó nagy eltéréseket és uj választókerületi beosztást kér nem 240, hanem 150 kerülettel.
Yázsonyi Vilmos szólal fel ezulán. Nem tartja logikusnak, hogy most, amikor úgyis külön törvény fog intézkedni a választókerületek beosztásáról. Budapest és környéke külön kiemeltessék. Az arányos kerületi választás lsive, dc nem híve a lajstromos szavazásnak. Kijelenti, hogy a Huszár-féle javaslat a legnagyobb pártoknak s nem a kisebbségi pái toknak kedvez.
Puky Endre kijelenti, hogy az Ernszt által előterjesztett javasl^t >t teljes terjedelmében elfogadja, mert C/. honorálja a kisebbségi kívánságokat. Kiegészítésül javasolja, hogy a lajstromba pétképviselőként félannyi személyt vegyenek föl. mint ahány képviselői hely az országos lajstromban betöltésre vár.
Szabó József a lajstromos szavazás hive az egész országra nézve.
Szilágyi Lajos: Az uj kerületi beosztások párlpoliiikai szempontokból történtek. Kéri a belügyminisztert, mielőbb terjessze l« a törvényjavaslatot a kerületek bwsztásáról.
Plalthy György elfog idja az Emszt-féle javaslatol, de kevésnek tartja a ti/, kerületet ahhoz, ho^y bekerüljenek a lajstromon a\'ok a p.Vtok, amelyek a jelöléseknél tekintetbe jöttek.
Ernszt Sándor személyes kérdésben kér szót. Miután IVta, hogy a miniszterelnök nem fogadja cl a Huszár féle javaslatot, mert abban kétféle szavazási módszer van, azé<t tette meg javaslatát, amely nem azonos a Huszár f;Ic javaslatfal. Andrássy sohasem lett volna tagja a nemzetgyül-snek lajstromos szavazás nélkül. Ami a nagyobb és kisebb pártokat illeti, bizonyos tekintetben azon van, hogy a pártok kon-xzolidáltassantik. Ezután
fíelhlen Isfván gróf válaszol a vita során elhangzottakra. Tamássy József azt 3z indítványt tette, hogy a vidéki kerület 6 képviselővel dotállassék. Az indítványt nem helyesli. A Budapest és környéki kerületi beosztás kérdését megfontolás tárgyává teszi. Ami azt illeti, hogy a választók száma az országban apadt, ez nem speciális magyar jelenség.
A kerületi beosztást illetőleg arányos leosztásra kell törekedni. A lakosság számában mutatkozó eltolódások automatice történtek. Egy hízonyos történeti szempontot is figyelembe kell venni, bizonyos fokig honorálni kell a netnzeti szempontokat. Bejelenti, hogy a kerületek beosztására, vonatkozó törvény tekintetében a tanulmányok folyamatban vannak. Legkésőbb az őszi ülésszak folyamán ezt a törvényjavaslatot be is fogja nyújtani és tárgyaltntai is kívánj» s mlg ezt a nemzetgyűlés el mm fogadta, a kormány nem óhajt általános választásokat tartani. Azonban odáig l menni, ameddig Vázsoayi inditváttp célzott, nem lehet. Ebben az esetben ;>z exleset ki kell kerülni. Az állandó feloszla-tási joga feltétlen jog, amelyet nem lehet megkötni formulákkal. Már pedig Vázsonyi indítványa az államfő kezének megkötését jelentené.
Megállapítja, hogy az Ernszt-féle javaslat precízebb a formájában c\'s feltétlenül korrektivumot\' jeleni az arány ositas irányában.
Rakovszky Iván belügyminiszter nihány rövid megjegyzése után a hízóitság szavazás utján Ernszt Sándor tervezeti\'t fogatta el. Meskó, Vázsonyi es Szilágyi javaslatait elvetették.
Ai ü!v\\; 2 órakor ért véget.
Vasárnap kezdődik a Ház húsvéti szünete
A nemzetgyü\'és szombaton csupán formális iliést t írt és 5-én m.-g-kezdi huv/éti szünetét. A legközelebbi ülés ápri:í» 21-én lesz. Addigra remé\'hctó, hogy a választójogi bizottság elkészül a választójogi javaslat tárgyalásával, ugy ho,»y az már április 21-én mpirctidre kerülhet.
SELFÖLOS HSÉ\'SEX
Borzalmas öngyilkosság. Szóin-bathelyen az ottani rokonain.11 látogatóban volt egy Emy Margit nevű réíalapi 22 éves leány. Tegnapelölt lement a pincébe, ott deszkáísól ágyat csinált magának és vágott tavai máglyát rakott, majd leöntuüe magát spiritusszal, azután lugköolditol ív.»tt és a máglyát meggyújtotta. Mire észrevették a szerencsétlen teremtés már meghalt.
Rejtélyes öngyilkosság. Piroska Gizella egy nagy budapesti szabócég fiatal szabásznője tegnap a kis-pcsti Zita barakiclepcn levő lakásán öngyilkosságot követett cl. Nyaka köré zsinórt csavart és oly módoij végzett önmagával, hogy két kezének erejével fojtotta meg magát. A rejtélyes öngyilkosság ügyében nyomoz a rendőrség.
A fővárosi választási küzdelem eddig négy pártot foglalkoztat. Ezek a Fővárosi Polgári Párt Ripka Ferenc vezetésével, az Egységes Keres;lény Községi Párt Wolff KA-roly vezetésével, a demokrata, szociáldemokrata és oktobrista Kossuth-párt szövetkezéséből létrejött Demokratikus Blokk és végül a Szab-.d-elvü Pátt. A választások valószínű időp \'ii\'ji május 16.
Meglialt Móricz Zsigmond felesége. Holicsi Hol les Eugénia, Móricz Zsigmond iró 44 éves felesége meginti. Három árva leánykát hagyoti m iga utón. Ma délután temetik Buda-i pesten.
j Sírleletek Székesfehérvárott A
i széke.-fehérvári eg/kori homokbánya területén földmunkák közben uj:b\\ ) a XI -XII. száz.jdbó! való sirlclet kre } bukkantak, melyeket az ottani mu-j zetim fog teljesen feltárni. \' Sopron 14 és fél milliárdos villanytelep átépítési kölcsöne, i Sopron város tanácsa javaslatot ké-J szított egyenáramú vilJanytelepének • íorgóáramavá való átépítésére vo-natxoz-\'dag, mely a környék áram-seükségtetét is f de/né. A szükséges 14 és fel milliárd koronái a város kölculu akarja felvenni. Az áramdíjakét ?.z átépitéss-íl nem en elik fcL
Vadember a Dolder előtt (2)
Irta: Péchy-HorvAth Rezsó A tó túlsó partján, a wollishofeni hajógyártól egészen az Arborétum miniatűr sziklaparljáig végigsimogatta a vidéket csíxlálkozó szemeivel. A cölöpházat kereste a tó szélén, a buji nád, sás és egyéb vízinövények közepében, ahová óriási rudakon lehetett csak begázolni, ijedelmcs óvakod ássál a vérszomjas, iromba milodonok leselkedése elől. De a cölöpházat, ahonnan egyszer egy másik bozontos féri, az eróseb-bik jogával és rettenctességével elűzte őt ösasszonya mellől, seholsem látta. Ores, nádtalan volt a part mindenfelé, ott pedig, ahol annyiszor várta őt ösasszonya dagadó mellel és hintázó csípőkkel, amikor az alkonyat ólrtosan leereszkedő évadján zsákmányát cipelte haza a vállain : ott most valami szegletes, ormótlan, barnára mázolt deszkatákolmány ingott a tó tükrén s ha közelebbről megnézhette volna, szemébe tűnik a felírása: Frauenbad.
III.
A történet megindul.
A golfot játszó angol társisághoz .térünk vissza megint.
Most már magukhoz léitek cl tő megdöbbenésükből és látva, hogy a furcsa és^lletleii jövevény nem mutat irányukban ellenséges magatartást, egyszerre elillant a megremülésflk is. Csupán a fOlháborodásuk maradt meg a magi c.simborassoi magasságában, amiatt, hogy ez a vadidegen ember — akit gyermeki hitükben napkurá/ó külföldinek tartóitok — még mindig olt hevert a hölgyök előtt, nem annyira különös, mint amennyié szokatlan öltözékében, azaz hogy öltözetlcnségében.
Ezé.-t hát az egyik féifi meg-bicsakolta magában a férfiúi illedelmet és lovagiasságot és kemény elhatározással megindult a meleg napsütésben sütkérező mezítelen férfi felé.» Feltette magában, hogy az .őrültei" alapos leckében részesili.
— Szégycije magát! — kiáltott mindenekelőtt és igen ctélyesre és félelmesre igyekezett felfújni magát.
A vadember azonban é.-.zre sem vette őt, hanem szemeivel elbámulva, és bizonyos döbbenetes félelemmel bámulta az Otliberg ormán égnek meredő vas kilátótornyot, amelyen vörös szövcld-trab libeg* tt, közepén egyenlő szárú fehér kereszttel. Azon a helyen abban az időben, amikor i az Otliberg bozótjait bújta zrák-i mányéit, komor és merész földvár
őrködött. S a ciprusok és mammut-fák ágain lajhárkodott a megaterium, lustin kémlelve lappangó macsto-ellemégét, a nnctiair duszt, amint a szágofák rejtelmes homályosságában lesfe gyanútlan áldozatát.
Az angol egészen a közelébe ért a mezítelen embernek és az uj.bl) kiállás, amellyel az ismeretlen szégyen és tisztességérzetéi e akart hatni, amiért ilyen öltözetlenül fényes nappal, hölgyek dóst merí mutatkozni, ai uj bb kiállás < gy ujabb döbbenet következtében n»ég ki sem csus.\'.ha-toll ajkai között. Mert a vadember s/empárja hirtelen reája irányo/.ódott és azokban a furcsa állatias nüán-szokkal megvillanó vad szemekben egy ismeretlen világ lobbant meg elölte, hogy a lelke mélyébe rőt fáklyafény gyanánt tűzzön belé valami féligmegismeré?, Mgmegéttcs. Olyan sejtelem ütötte mellen a rőt angolt, hogy ilt egészen váratlanul és egészen készületlenül e«y ismeretlen és az ö szellemi löptével soha utol nem érhető világ üvegablakán sikerölt bepillantania.
Rémülettől tágranyitvn maradtak a szemei és ebhen • piPasiRtbsn-az ismeretlen világok jövevénye azt tehetett \\olna vele, amit akart. I A xádt-mher n-i/te, nézegette, ké-i nyeimesen, ráérően a götbe Iwtos,
j fehér szvctleres, pemutsapkás, cingár embert A többiek pedig a vadembert nézték, folyton növekedő ijedelemmel.
Hanem ebben a pillanatban váratlan fordulat következeit be, az a bizonyos deus ex machina, amellyel a/, i.od .Imátok oly szívesen ragadtatják ki kátyúba fulladt elbeszélés Lzckereiket.
A Gr . nd Hotel Dolder kacér tor-r.yocsVáju épülete felől valami furcsa idétlen és nyofogó nyávogás siit bele a tavaszi délután ragyogásába. \'Elnyújtott,m, panaszosan, egy-egy Ütemet kihagyva, hangzott ti a nyávogás és a mezítelen férli erre a különös hangra, amely ezúttal tért be legelőször szőrös\' fülkagylóián, meglepetten kapta cl a tekintetét a hórihorgas angol fériiról. A közeledő hangzavar felé kémlelt, dc a kővetkező pillanatban inár megrettenve ugrott talpra. Egyszerre hátat fordi-t<,:t az angoloknak és ijedt megrökönyödéssel lesett ki az útra.
Ebben a pillanatban a szállodába vezető kocsiul kanyarulatánál, közvetlenül a parkot körülölelő magas bástyakerites mellett, megjelent valami furcsa alkotmány, amilyent a vadember m^í* sohasem láthatóit, mert kifejezhetetlen rémülettel meredt reája. (Toiyt. kov.)
1Q25 április 4
ZALAI KÖZLÖNY
Nóerád és Hontmegyc n titkos szavazás ellen. Nowád és Hont-virnirt-ye törvényhatósági bizottsága ndvöziő feliratot intézett a kormány, hoz a főrendi javaslat benyújtása alkalmából s egyben elítéli a főrendek legutóbbi, egyoldalú szemponttól vezetett állásfoglalását. Akoz-pvQlés tiltakozott a titkos választó-r\' i.
&MVJ/ kapcsolatban ugyanez a kö/gyül^ tiltakozott az orosz szovjettel való szetződés ellen.
Oungl bútorgyáros holttestét Kivetette a Duna. Mintegy két hónappal ezelőtt történt, hogy Oungl fivérek bútorgyárának tulajdonosai Gungl János és Gungl Ferenc dr. az újpesti összekötő vasúti hidról a Dunába ugrottak, mert üzletük tönkrement. Tegnap Dunaveae alatt kifogták az egyik Gungl holttestét.
Smith főbiztos X. jelentése. Most jelent meg Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos X. febiuári jelentése, amely az állam jövedelmeinek tetemes és örvendetes növekedéséről számol be. A márciusi költségvetés előirányzat 200 ezer aranykorona felesleggel zárul. Igen kedvező a lekötött jövedelmek februári bevétele, amely 213 millió aranykorona volt. Foglalkozik a jelentés a bankjegyforgalom, a Nemzeti Bank váltótáicájának csökkenésével is és végül beszámol a külkereskedelmi forgalom alakulásáról is.
Döntés a buza-luszonbérck ügyébén. Tegnap délelőtt a miniszterelnökségen tárcaközi értekezlet volt a buzahaszonbérletek Ügyében. Az ankéton jelen voltak a mezőgazdasági, kereskedelmi, ipari és bank-érdekeltségek is. Az értekezlet az Összes kérdésekben mcgáHsj>odásra jutott a buzavalutát illetőleg. Ma elkezdik a kormányrendelet szövegezését, mellyel a földmivelésügyi és igazságügyminiszterck a kérdés-komplexumot szabályozzák. A tervezetet hétfőn mutatják be a földmivelésügyi miniszternek, aki azt pénteken minisztertanács elé terjeszti. Az értekezlet bizalmas jellegű volt.
A szökevény cseh kém a törvényszéken. Hladis-Dobcrnlg József, a kémkedés miatt letartóztatott cseh katona, aki — mint ismeretes — nemrégen őrei elöl a cseh követség épületébe szökött, tegnap került a törvényszék elé csalás és sikkasztás miatt. Tegnap a járásbirósági Ítélet fellebbviteli tárgyalásán megvasalva ült a vádlottak padján. A törvényszék a 2 hónapi fogházbüntetést helybenhagyta.
Frigyes főherceg nyitja meg a soproni iparkiállitást. Sopronbői jelentik: A Sopronban augusztus havában rendezendő ipari kiállítás fővédnökségére egy küldöttség vitéz Simon Elemér főispánnal az élén Frigyes főherceget kérte fel. A főherceg magyaróvári kastélyában fogadta a küldöttséget. Kijelentette, hogy a fővédnöksége! szivesen elvállalja és megígérte, hogy a kiállítás megnyitására okvetlenül megjelenik.
Pödört fogtak Nagybecskcre-ken. A nagybecskereki jugoszláv rendőrség távirati értesítése szerint Nagybecskereken elfogtak egy Pödör Mihály nevű egyént. A budapesti főkapitányság az eddigi adatokból valószínűnek tartja, hogy ez a Pödör Mihály nem azonos Pödör Gyulával. vogl rendőrkapitány különben Csehszlovákiába utazott ázott öngyilkossá lett Pödör ügyének kivizsgálása végett. Kiderüli az is, hogy Pödör és egy Hudaesek nevil ismert szélhámos követték el a Fecske-utcai gyilkosságot is.
behozatala ellen. Zalamegye
Katonák fogják végezni az angyalföldi ásatást. Tegnap a Nemzeti Muzeum igazgatóságának és a közoktatásügyi minisztérium niegbizoltainak bevonásával értekezlet volt az angyalföldi régiségek kutatása ügyében \' Az értekezleten a hatóságok képviselői arra a megállapodásra jutottak, hogy minden valószínűség szerint a honvédelmi minisztert fölkérik, rendeljen ki katonaságot az angyalföldi ásatások elvégzésére.
A pénzügyminiszter szabadságon. Bud János pénzügyminiszter családjával kétheti üdülésre Olasz-országbi utazott.
áiaiitásáia
M
KÜLFÖLDI HÍREK
Leszerelés és az amerikai köl- [ csönök. Washingtoni jelentés szerint megerősítik azt a hírt, hogy a kormány semilyen hivatalos értesítést nem kapott Franciaországtól az uj leszerelési konferencia tekintetében A Fehér Ház semilyen kapcsolatot nem lát a leszerelési konferencián való részvétel kérdése és az európai nemzeteknek adott amerikai kölcsön között.
A cseh munkás-sztrájk. Prágai jelentés szerint a cseh szlovák sztrájk \' mozgalmairól szóló lapjelentésckazt j irják, hogy az osztrau-karvini terüic-I ten czidöszerint kereken 50.000 ; munkás sztrájkol.
} Tarifa-emelés a rontán vasutakon. A román államvasutak május l-től vonalaikon az összes díjszabást 50 százalékkal felemelik.
Braun Ottó porosz miniszterelnök. Berlini jelentés szerint Braun Ottó szociáldemokrata képviselő, kit porosz miniszterelnökké választottak, a választást elfogadta.
A Comedic Francalsc a Burg-theaterban. Bécsi jelentés szerint tárgyalások folynak, hogy a nyári hónapokban a párisi Comedic Frau-caise a Burgthcaterban fog szerepelni.
Megegyezés Marx birodalmi elnökké jelölésére. Mint a Vossische Zeitung jelenti, Marxot valószínűen már a mai napon proklamálják hivatalos köztársasági közös jelöltté a birodalmi elnökválasztás második menetére.
Clcmcntel pénzügyminiszter lemondott. Párisi jelentés szerint Clementel pénzügyminiszter lemondott. A kormány reggel -1 »\'r.i 50 p\'ercig ülésezett, hogy a lemondás következtében támadt helyzetei megvitassa. A pénzügyminiszter állasát De Monzie szenátorral fotják betölteni. — Clcmcntel ésHeriiotközt ugyanis nézeteltérés támadt azz/i kapcsolatban, hogy Clementel a szenátusban bejelentette, hogy a kormány a kereskedelmi szükségletek céljaira uj bankjegveket akar nyomni. Az ülés végén Clementel nyilatkozatát helyesbíteni akarta, mire nagy zajban lemondását követelték. — A kormány már a köztársaság alelnöke elé terjesztette aláírás végett De Monzie szenátornak pénzügyminiszterré való kinevezési okmányát. Doumergue tegnap délelőtt 9 órakor Monzie kinevezését aláirta.
Ausztria ujabb 20.000 tisztviselőt fog elbocsátani. Bécsi jelentés szerint az osztrák nemzeti tanács tegnap tartotta utolsó ülését a húsvéti szünet élőit. Letárgyalták az állami tisztviselők elbocsátásáról szóló törvényjavaslatot, mely szerint az állam 20*000 állami hivatalnokot fog elbocsátani.
A nagykanizsai Polgári Egylet zegzugos, célszciüllen berendezésű épületének modern vigadóvá való átalakítására megindított mozgalom egy lépéssel kö/elclib jutott a megvalósuláshoz. Az átalakítási munkál.)t kra kiirt tervpályázat határideje ugyanis március 20-án lej irt s aduig <V jeligés pályázat érkezett be a Polgári Egylet vezetőségéhez. A terveket a napokban bontották a .pályázat eredményei már injukban szép reményekel engednek fűzni a tervbevett építkezésekhez.
A pályázatok felbontására és elbírálására bizottság alaku\'.l. Elsején érkezett nug Budapestről a Magyar Építész Egyesület kiküldötte ként Scho-dils Lajos < kicve!cs műépítész, a m kir. fclsőépitőipari iskola igazgatója, az építőmester-vizsgáztató bizottság elnöke. A biráló bizottság elnöke, dr. Sabján Gyula polgármester, a Polgári Egylet alelnöke; voll tagjai ezeken kívül dr. Prack lsiván városi tanácv>s a Polgári Egylet választmánya részéről. Király Sándor műszaki tanácsos a váiosi műszaki hívási részéről és Kertész Béla okleveles építész, mint bizottsági jegyző.
A b;zotis4g 43 órai majdnem sza-kadathu tanácskozás közben íelboi:-totta és elbírálta a beérkezett pályázatokat.
Az első dijat, 400 aranykoronát a Dunámul jelige alatt benyújtóit, tökéletes precizitással kidolgozott s a Polgári Egylet intencióit legjobban megközelített, megoldásában is le-mekbe készült pályázat nyerte el, melynek kéözűójc dr. Kocsis Iván építesz, műegyetemi nyilvános rendkívüli tanár Budapestről Ennek költségvetése 276.K)Ü aranykorona és 45 aranyfillér.
A máíodik dijai. 250 aranykorunit a N. P. E. jelige alatt benyújtott pálvázatnak ilélték, mely elgondolásban meglepő hasonlatosságot mulat az első tervhez. Ez a körülmény az egyetlen célszerű és UheiscKe\'S elhelyezkedésnek a jelenlegi építkezési adotttágokhoz való alkalmazkodva-ból következik,"egyúttal bizonyítéka, hogy a tervek c?ak ilyen irányban kereshetnek megoldást. A második dij nyeitcsc Földes Imre budapesti műépítész. -
A harmadik Ka:túra jeíigé*. p lyá-zatot, mivel csak két díj vuit kudzve, a bizottság szintén me«vv:irlrc ajánlotta. Ennek és a többinek jeligés borítékait azonban utii ne.n bovlot-tak fel, igy nem tudni, ki nyújt--"la be azokat.
A mcgtekir.té;>rc__yalóbau érdemes tervek közöl az első 5 pályamunkát a városháza tanácstermében vasárnap délelőtt 10 órától : jI-í*, délután 3— 5-ig, hétfőn, kedden c szerdán délután 3-5 ig közszemlére teszik ki s ott bárki megtekintluti
A tervek a Magyar Mérnek és Epitész Egyesület állal Budapesten :s kiállításra kerülnek.
Borzalmai hitvcsgyilkosság. Borzalmas c.jládi dráma játszódott le Bécsben. Hutterer Ferenc fatelepi munkás összeveszett a feleségével s a vita hevében annyira felindult, hogy előrántott egy éles borotvát és azzal átvágta az asszony nyakát. Mikor felesége összeesett. Hutterer felkapta baltáját és azzal addig ütötte feleségének fejét, amig csak élei volt benne. Rettenetes tette után Hutterer megebédelt egy közeli vendéglőben és azután a rendőrségen feljelentette magát.
A katonatemetőért
Ezer sirkővön felül van a gyűjtés eddigi eredménye
Nagykanizsa. ipnlis 3
A 6. honvéd gyalogezred I. zászlóalja ma ismét egy sirkő órát küldte be szerkesztőségünkbe. A nagykanizsai ezred, mióta csak akciónk megindult, mindig erkölcsi és anyagi támogatásával kiséri a halott bajtársak emlékezetének ügyét s minden téren készséggel áll rendelkezésünkre. csak hogy terveink mielőbb eljuthassanak a teljes megvalósulásig.
A gyűjtés nehezebb részén már tul vagy unk. Az egyezer sírkövet már meghaladtuk Nagykanizsa közönségének áldozatkészségéből. Ami méghátravan az 1300-lg, azt bizton hisszük, összeadja még ez a város, melynek falai közt akció még aligha találkozott ilyen osztatlan, odaadó támogatással a társadalom igen nagy rétegében, j Sajna akiktől legtöbbet vár-[ tünk, ép-Mi azokra vártunk mindeddig hiába s ahol legkevesebb \' volt a reménységünk, ott talál-I köztünk nem csak a legtöbb I megértéssel, hanem a legtöbb áldozatkészséggel Is.
Akik eddig bármi okból távol tartották magukat akciónktól, most újból kérjük mindazokat, a még hátralevő áldozntokból vegyék ki részüket s adjanak abból. amit nékik jó sorsuk adott; segítsék megörökíteni azoknak emlékét, kik értünk, bármiféle különbség nélkül valamennyiünkért Sagvták oda élctüket-^és szeretteiket, hogy eljöjjenek megpihenni örök ólomra Ide, a nagykanizsai katonatemető agyagos földjébe.
Megérdemelnek ők tőlünk any-nylt, hogy nevüket köbe vésve adjuk át az elkövetkező generációknak s sírjaik felett ne csonka, kidőlt fakoresztek meredezzenek, melyekről nevet, számot, mindent lemosott az idő, hanem jusson nekik is legalább emlékezés azért a szó szoros értelmében „minden" ért, amit áldozatul követelt tőlük a haza.
i A leftfpályázatok felett való döntési nlitó számításokat végző j v .. ;•>!,\', púm nos betegsége miatt nem lu i«uk az előre jelzett időpont-j bar, meghozni.
í Mo\'t azonban a számi ások már elkészüllek s igy napok kérdése
• cs;4\\ Sv;y n bizottságot újból egybe-: hívjuk a továbbiak tekintetében való
állásfoglalás végett, i Szeikesztöségünk udvarán homok-i UM megmintáztunk két síi halmot pontos méretekkel s azokon próbáljuk !ti a beérkezett természetes nagyság-j ban elkéí/itctt sírkövek formai hatását, hoyy annyival is könnyebb s alaposabb döntést hozhassunk. | Hogy a döntés munkája lassan
• Inlad előie s alapos megfontolás \' tárgyát képezi a minta-választás formai és célszctflségi szempontból is, ez nem eshetik akciónk rovására; ellenkezőleg annak bizonysága, hogy amit elkezdtünk, azt közmegelégedésre — mír amennyiben ilyen létezik — s a csekély összegekből a lehető legtetszetősebben s legtar-tósábban tudjuk megoldani is.
ZALAI KÖZLÖNY
1025 április 4
NAPIREND Április 4, szombat
Húmtl katullkus: Izidor pk. Prole»iin« Izidor, Izraelita: Adu t<j 10 S. Zav.
Nap kel reggel $ őt* 35 perckor. .íjuk *zik délután 6 órs 33 perekor.
A Meteorológiai Intézet Jelentéi\' szerint hóemclkcdéssel egyelőre derüli, később esőre hajló idő várható.
Konferencia-beszédek a plébánia templomban reggel G és e>tc 7 órakor
Konferencia-beszédek a (elsőtcmp-lomb.ni este / órakor.
A NagykanlzsaiTakarékpénztár RT Jubiláris közgyűlése az Intozet székháziban délután V?5 óial.o;,
KULTUR ESTÉLY EK ÉS MULATSÁGOK
Április 5: Kulturelóadás Kiskanizsán a templomtéri iskolában délután fél 4 órakor (Kovács Illés: Védcke/és a tűdóvész ellen.)
A nagykanizsai ref. egyházközség Jókai-ünnepélye a Városházi dísztermében délelőtt \'.212 órakor.
Április 12: A Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület műkedvelő előadása (Szigligeti: A cigány) a templomtéri iskola udvarán délután íél 4 órakor.
Április 13: A Kiskanizsai Katolikus If-jnsági Egyesület előadásának megismétlése (Szigligeti: A cigány.)
Április 16: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór liceálls előadása [Nőtt JózseO a Kaszinó nagytermében este fél 7 Órakor.
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Ktltmen Ferenc: A világháború kulturális és gazda/ági következményei) a Kaszini nagytermében este (él 7 órakor.
NŐI TÁBORA
is van már a Nemzeti Demokrata Pártnak, melynek tagjai önkéntesen vállalják azt a munkát és azokat a feladatokat, melyekel eddig az alkalmazottak végeztek. És történik ez körülbelül ugyanabban az órában, melyben a Fővárosi Pedagógiai Szemináriumban dr. Nógrády László, a gyermektanulmányi munkáiról ismeri író előadást tart a szülői tekintélyről s az anyát, mint a nevelés legfontosabb tényezőjét állítja oda.
A nőknek politikai agilácionális tevékenysége mindenesetre egy neme a nőemancipációnak. Mert a nőnek természetes hivatása nem a politikai tevékenység, hanem az anyaság, mely súlyosan szenved minden olyan aktivitástól, mely nem függ szorosan össze a nő lényével.
Nem mi, hanem Nógrády László dr., a tudós pedagógus állapította meg, hogy emancipált nőkb 51 emancipált anyák lellek, kik tévesen értelmezik a szülői tekintélyt, mint a gyermeknevelésnek legfőbb erkölcsi alapját, mert azt hitték, hogy elegendő, ha csak anyák.
A politikai aktivitás a nőknél mindenesetre hivatásától való bizonyos eltávolodást\'jelent, ami végeredményében a nevelési kötelességek elmulasztását vagy legalább is meg-lazulását eredményezi. Mi tehát, kik-nem rajonfiunk a nőknek politikai szereplése iránt és sokkal jobban szeretjük, ha legalább azt az amúgy Is nem valami tiszta levegőjű porondot egészen átengedik azoknak a férfiaknak, kik kénytelenek annak mezején működni, nem tartjuk kívánatosnak azt sem hogy po\'Mkai pártot női labor aktív tevékenységgel támogasson munkájában a helyett, hogy fokozottabb mértékben töltenék be a \\ természet állal nekik rendelt — női hivatásukat
— Passió a plébánia templomban. A plébánia templomban 3 szokásos passiót (Kiisztus Urunk kínszenvedésének evangéliumát) holnap, Vitágvasárnap délelőtt 11 órai szentmisén az Egyházi Énekkar Rácz János főkántor betanításával fogja énekelni.
— Adomány. Az Úrasszonyok Mária Kongregációja a nagykanizsai városi szegényház részérc 500.000 koronát adományozott. -
— Szentiványi prépost konferencia-beszéde tegnap is nagyszámú hallgatóságot vonzott a felsótemp-lomba. A ma esti negyedik konferencia-beszéd után s holnap, vasárnap reggel 6 órától kezdve gyóntatás lesz. Holnap, vasárnap reggel 8 órakor a prépost szentmisét celebrál s alatta a férfiak közösen áldoznak.
— A visszatérő zarándokok vonata Nagykanizsán. Tegnap reggel pontosan a menetrendszerinti időben, 8 óra 16 perckor robogott be a vonat a szentévi római zarándoklatról visszatérő zarándokokkal Nagykanizsa vasu(i állomásán. Az állomás perronján a Szentferenc-rendi papság és nagyon kevesen a nagykanizsaiak köztll, várták a 12 n3j>os zarándokúiról visszatérő magyarok csoportját, mely itt vált kétfelé, liogy a Budapest és Szombathely felé igyekvők a maguk vonaljain hazatérjenek. A vonalból elsőnek a zarándoklat vezetője, Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök szállt ki, nyomában az összes zarándokok felsorakoztak az állomás perionján. Döhle Kornél domonkos-rendű házfőnök, ki tovább vezette a budapesti csoportot, itt megköszönte a püspöknek az egész uton tanúsított sze:ctö gondoskodását és minden hívére kiterjedő figyelmét. Majd Mikes püspök válaszolt rövid, szívből jövő szavakkal a házfőnöknek, utána pedig a perron egész közönsége elénekelte a Himnuszt. Szem nem maradt szárazon az ott lévők között. A zarándokok, kik a Piave és Isonzó mellett a magyar hősök emlékét is mvgkoszoruzták, ciután visszatértek részint a budapesti, részint a szombathelyi vonatra s 15 perces tartózkodás után először a pestiek, öt perc tnulva a szombathelyiek ciindultalwissza felejthetetlen impressziókkal telve váto.^aikba. Nagykanizsáról csak egy résztvevője volt ennek az első zarándoklatnak: Vida Endre. — Vasárnapi számunkban részletes rif>ortot közlünk a 12 napos római zarándoklat útjáról és a római tartózkodás részleteiről.
— Peszach ünnepek. Izraelita vallású polgártársaink- peszach ünnepei folyó hó 8-án, szerd.-n este kezdődnek és 16 ig esle bezárólag tartanak. Az április 8 iki istentiszteletet az izraelita templomban délután 6 órakor Winkler Ernő dr. főrabbi fogja tartani.
— A Szanatórium Egyesület közgyűlése. A József kir. herceg Szanati rium Egyesület vasárnap délután 4 órakor farija XIX. évi rendes közgyűlését a városházán, melyre a tagokat és ügybarátokat kizárólag ezúton hívja meg az elnökség.
— Rokkant-illetmények kifizetése. A nagykanizsai hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák március havi illetményei 23 millió korona összegben április 6., 7. és 8-án kerülnek kiosztásra délelőttönként 8 és 1 óra között a városházán a köz-gyámi hivatalban.
— Csavargásért elitéit főpincér. A rendőrkapitányságon előállították Vadlya Attila állásnélküli főpincér! és munkakerülő csavargás miatt 8 napi elzárásra ítélték.
— Nag\'kanizsaiak a Színházi Életben. A Színházi Elet eheti száma nagykanizsai szini eseményekkel is foglalkozik. Közli Domány Sárinak, Nagykanizsa sok reményre jogosító, kedvenc énekesnőjének fényképét, azonkívül a Kereskedelmi Alkalmazottak helyi fiókegycsülctének csoportképét a Nótás kapitány jól>ike-rtilt előadásáról.
— Kihágás! Ítéletek. A rendőrkapitányság kihágási osztályán Németh Ferenc helybeli kereskedősegédet jogtalan fegyvertartásért vonták felelősségre, amiért 150.000 koronára megbüntették, a fegyveit pedic elkobozták. — Bankó Sándor fold mi-vest, mert útlevél nélkül átlépte a jugoszláv határt, 8 napi elzárásra ítélték.
— Szőllőhegyi verekedés. Tegnap reggel behozták a nagykanizsai közkórházba Kollár Ferenc szent-györgyvári hegyőrt. Mellét és Tejét súlyosabb természetű sebek borították s testén egyebütt is ütések nyomai látszottak. Kihallgatása alkalmával elmondta, hogy csütörtökön este a szőllóhegyen, ahol szolgálatot teljesít, szóváltásba keveredett néhány egy társaságot képező, hangos jókedvű, részeg emberrel, kik kö/ül az egyik neki régebbi idő óta haragosa volt. A szóváltás hevében ez a haragosa nekiugrott a hegyőrnek és a kezében lévő kapával agyba főbe verte. A kórházban ápolás alá vetlék. A rendőrség megindította a nyomozást.
— A mult hónap egészségügye. A tisztiorvosi jelentés szerint Nagykanizsa város lakosságának az. elmúlt március hónapi egészségügyi viszonyai kedvezőtlenek voltak. Az időjárás hol enyhe, tavaszias volt, hol erős fagyok és csapadék váltakoztak. A felnőttek körében csak ugy, mint a gyermekeknél leginkább légzőszervi huru-tos és lobos bántalmak voltak észlelhetők, nem egy esetben halálos kimenetellel. A polgári leányiskolát a náthaláz miatt a Járvány tartamára le kellett zárni. Fertőző betegségek 7 esetben fordultak elő: 3 vörheny, I kanyaró, 1 difteritisz, I tifusz, 1 vérhas. Mind a hét esetben a lakástik fertőtlenítését is elvégezték, öngyilkosság, halálos szerencsétlenség, hullaszemle, boncolás nem volt. Halvaszülctés 2 esetben fordult elő. A halálozások számi 34 volt Legtöbb lialál-ok: II esetben tüdőbetegség, 9 esetben végelgyengülés,
— Kitiltás a város területéről.
Farkas Katalin somogyszentmiklósi illetőségű nagykanizsai hajadont, akivel Kocsner József volt vasúti kalauz együtt élt s igy neve annak bűnügyében is előfordult, munka-ketíllö életmódja miatt 8 napi elzárásra ítélték és 3 esztendőre kitiltották Nagykanizsa város területéről.
-- Harangszentelés Zalaszabaron. A napokban szentelték fel ünnepélyes keretek közt Zalaszabar katolikus templomának két uj harangját, melynek költségeit fáradtságot nem ismerő agilitással 1924 ősze óta gyűjtötte össze Simon Lászlóné, a községi bíró felesége. A lovasbandérium által Nagyradáról beszállított harangok első nap egész délután a hősi halottakért szóltak. At ünnepség után bankett volt a bi-róéknál, melyen résztvelt a vidék papsága és intelligenciája.
— Kanyarójárvány. Megírtuk, hogy Sümegen kanyarójárvány lépett fel. A járvány ezen a vidékén egyre terjed Ujabban Ukkról, Csabrendek-től, Sümegprágáról, Nemeskónyból, Bazsiból és Nyirádró! jelentik a járvány felléptét. Bazsin és Nyirádon az isko!ákat is bezárták.
— Műkedvelői előadás Pötré-tén. A pöfrétei róm. kath. Ifjúsági Egyesület folyó hó 13-án, kedvezőtlen időjárás esetén folyó hó 20 án délután 5 órai kezdettel az iskola helyiségében az Ifjúsági Egyesület könyvtára javára műkedvelő-előadást rendez, amely alkalommal színre kerü Csile Károlynak Legényfurfang című 3 felvonásos népszínműve.
— Református egyház harang, szentelése Kaposvárott. Vasárnap szentelik fel Kaposvárott a református egyházközség uj harangjait ^ alkalomra Kaposvárra érkezik Antal Géza dr. Dunántul református püspöke is. A felszentelést megelőzőleg szombaton este nagyszabású hang. verseny lesz a várost színházban.
— A zalaegerszegi kulturelőadások mérlege. Október 26-tól március 23-w tartottak Zalaegerszegen a közművelődési előadások. Ezalatt 22 előadás volt 50-iCn főnyi hallgatóság előtt. Fűtést, világítást » város, termel a felsőkereskedelmi adott. Az alispáni hivatal 500.000 korona diial utalt la, tehát előadásonként 22.727 koro-nát. Az előadók erről a Csány-szobor alap javára lemondanak.
— Kaposvári iskolások németországi tanulmányútja. A taposván felsőkereskedelmi\' iskola 36 lanulója Bécs, Salzburg, München érintésével németországi tanulmányútra indulnak.
Vesebajban, köszvényben, kóros kövérségben szenvedők a legjobb kezelést nyerik a dr. lakab-féle Liget szanatóriumban (Budapest VI., Nagy János-u. 47), amely a legtökéletesebben berendezett diétás és diagnoslikus intézet A legújabb fogyókúrák pontos anyag csere vizsgálatok alapján (Krogh) Szabad orvosválasztás, mérsékelt árak. Napidíj a magán klinikai osztályon 150 000 korona.
— Cigánygyermekek tolvajbandája az Iskolában. A barcsi elemi iskolába bekényszeritelték a tanköteles cigánygyerekeket is. A rajkók valóságos tolvajbandát szerveztek maguk közt; sorra lopkodták társaik zsebeit és táskáit, sőt az iskolai ingóságokat is eltulajdonították. Legutóbb már az iskola kerítését kezdték hazahordani s ekkora gondnokság bizonytalan időre kitiltotta az összes cigánygyerekeket az iskolából.
=3 Elveszett a Sugár-úttól a Teleki uton a Berger gépjavító műhelyig egy id. Vodinák István névre szóló szerződés. Kéretik a becsületes megtaláló, adja le Heimler József urnái.
— özv. Végh Lászlóné fehérnemű varrodája (Király-u 14. sz. az emeleten) mindennemű fehérneműk készítését és előnyomtatását jutányos áron vállalja. Továbbá fehérneműk mint felsőruhák előnyomtatásához nagyon szép rajzok érkeztek. Ugyanott tanítványok felvétetnek.
= Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papirt.
= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárnkban legszolidabb kiszolgálás.
= Zalaszentiván állomás melletti vendéglő joggal, szabadkézből eladó. Bővebbet megtudni a tulajdonosnál, Ekhamp József Zalaszenl-iván.
gyümölcsfa
kapNdíó
Petermannjózsefi#
Báthory-utca 22. - Jartff, kert
is a pintek <j^i6tti
het|P\'fffc"o\'\'- jg
1
ioM atinlis ■
A modern nők
, ,,,.,., ;.MÜvi«cti Kor IMII* ctú-a\\Us4u fclolraaU: . Dr. DOMJAN LAJOS (2) A, elriasztás fegyverei kOlé 1ar-■l M sorban\' az a mondhatnám
l"íy a kenyérkereső pályá-^n inüköSő leányok ríszben
S^Msiss^
ifvduk szemben hatványozott mér-íikteit vannak előnyben azok álcáik, akik a családi életre va ó elő-ESlei tortán házias nevelésben ,£icsullck, lávol tartják magukat *£3m «bto foglalkozástól és ítalkcJésiől és minden cselekede-Xten ;s minden körülmények között mk «tadl életre előkészített nők éHenimi egyebek. Ls hogy ez így vín a férfiak szerint ennek egyedül k kizárólag csak a nők az okai
Amily alaptalan a nőiesség lírányinak a vádja, ép oly valótlan az. ,! áililjs hogy ezeknek az állapodnak, ha azok tényleg rosszak, cgytJiil és kizárólag csak a ník n okai.
Ha Igaz volna, liogy csak az az isazi nó, a nOi erényekben teljes, a nőiességben hibátlanul megmaradt nő aki a kenyérkereső pályákon mliiMO leányoktól eltérőteg «gycd(tl h ciakis kizárólag a házi foglalko-ús.ikban képezte ki magái, akkor el\'töl folynék, hogy mindaz a leány, aki (laálló kenyérkereső pályára lépeti, a nőiesség szempontjából megszűnt szlmoUcvó tényező lenni. Ez azonban tgyik scin igaz. A házias loglaiko-záwkra nevelt leányok közl»is akad Hitit egy, akiből kitör a férfias foglalkozások és szokások után érzett erős vSgy és hajtani és viszont a kenyérkereső pályákon mttködő hölgyek kOztltl számtalanon vannak óik nőiességüket, női tartózkodásukat és szemérmüket még a legfíig-getlencbh állásban sem vetették el maguktól. Az az állilás tehát, bosy vannak foglalkozások, melyek a nő-\' Vet megfosztják nőiességüktől és twgy ezek a foglalkozások a kenyérkereső pályák, igy a maga rideg-S\'aében meg nem áll, legfeljebb annyi igaz, hogy a férfias hajlamokkal rendelkező hölgyek függetlenségre való törekvésének jobban kedveznek.
Jókai Mór egyik szép regényében azt igazolta, hogy a férfi sorsa a nó. Ültet. hogy egyes esetekben ez. ijy van, nagy általánosságban azontúl a valóság az, hogv a nők sorsát kezdettől fogva a férfiak irányl-lulták. A férfiak szabták meg kezdettől fogva, mint hatalmasabbak, a család, a törzs, a nemzetség és a nemzet törvényeit és ezekben a tür-\\éiiyckben az ős időklől kezdve \'sísz a legújabb Korig a féifisk a ni kiöl mindig mostohábban goíulos-koiltak, mint saját magukról. Az ó k\'itb.in és a biblikus időkben a nő rtjjszeill vagyontárgy volt; érték, ntittl a többi ingóság. Jogai a Icg-hsebb körre szorítkoztak. Mikor már 3 Hü a liázasságban jogokat is élvereit, ez már a nöi Jogok kiterjesz-léiének egy olyan előrehaladott stádium, melynek eléréséhez pár ezer esitmdörc volt sztlkség. Ujibb pár *«r esztendő küzdelmeire volt ízUk-lingy a uö a házasságban a erjjel, mint maj.lnem \'egyenrangú árs jelentkezhessek. A gavallér fer-J«k aziiuban a nőknek sohasem K iJ\'?k meg azt a jogot és még a J mai napig sincs meg, hogy a nők I Kittel .:.j\'i beláttok é* elhaláro | \'"\'\'ak z.-ií,li szabadon irányíthassák tPotyt. tíöv.)
ZA1.A1 KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Emelkedett a bankjegyforgalom
Az állami jegyforgalom a márdus 31 -i kimutatás szerint a március 23-i állománnyal szemben 3767 milliárddal emelkedett. A jegyforga-lom emelkedése főképpen a minden hónap végén ismétlődő állarcház-tartási kfl\'tségek fedezéséhez szflk-séges giró-kiutalásokkal függ Össze. Az állami számlára 2675 i milliárd, egyéb számlára ped.g 70 3 milliárd, összesen 338 8 milliárd korona folyó-sittatc.lt. Ezenkívül devizák és valuták vásárlása folytán 22-7 milliárd és egyéb követelések emelkedése icvén 75M milliárd pénzjegy került forgalombrt. A váltótárca állomány 48 milliárddal csökkent. Egyéb tartozások emelkedése folytán pedig 6 milliárd pénzjegy folyt l:e a bank pénztárába. Az elmúlt üzleti héten ia:tott közgyűlésen megállapított mull évi nyereségből az államot megillető 2-5 milliárd részesedés, az állami adósságból letiltott követelések értékéből 0.8 milliárd, épületek és felszerelések alapjából 0 8 milliárd könyveltetetl le és a tartalékalapot 2 5 milliárddal dotálták.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzata mindvégig barátságos volt. A kontremin fedezési vásári A591 következtében a/ iifoly.in-.ok már nyitáskor is a tej-napi zárlati nívó lóié emelkedtek és mivel a külíóld rés/érc történtek vásári A sok, az árfolyamok a mai rendezési napon zárlatig 1 i-\'/Vo-os javu-•■ értek el. A fculi-izban Magyar Ihletés •Aiuitoló volt *zilárd. A f l\'tii papnők közül Fejiyvcr. Stummer, Ge«-rgia és Bur vasút tett szert nagyobb árnyereségre. A forgalom a kedvczübl) hangulat következtében élénkebb volt.
Az ércpénzek és nemesfémek
oeváításl Árfolyamai KzU»l e^ykoroná* t»2Q0—«00. kétkoTonái 12.400 t2.G-.rO, torlutos 16.500 -17.000. 05--oronií 32COO 32500, >zlníuny 49.000-Í9.S00. íinr.y hujzkoioiiíi 31500Ó -316.<XX>. .-latlns 210.000 —220.0W.
Terménytőzsde Irányzat InnyliJt és llzlettelen volt. A búza 15ÁOO, a rozs és tengeri 5000 koron.ival olcsóbb. Buziban cgyetlenkölést;«:m Jelentettek br.
Bum tlsinv. 7ó kp.-oi 497.500 .100 000. 7fl kü os 507 S00 510005. egyéb vM. 76 kg oi J95C\'>< 4975í>0.78kg os505000 507.50D, to/.* 455000- 4150.000, sM:pi 450.000-470.000, tfikírmitnv hipn 310 000 350.000. uj tengeti 210000 242 500, k6!« 250.000 7fiOÖOO. ko:pa 230030 73S.030. r&h 3S5.COO 3W> 000. lueemn 193.000 -200.000.
Scrlésvásár
Kclhul!^ 800, meljWI eUdAtiíi»jl vlssw TUfüdt 3H) drb EJsi\'irer.dQ 185C0 19000. tiedett 17.000-t»0(X>. »zedeU kOzép 16 000 17 000. könnyű 13000 ISOXi. fU^endQ 17.500--18 0W. mlsodrtnda lt>000-.. *ncol sülilő IfiöuO -20.OCO. s/alonrn nngybzn 2l.b00 22.COO.nlr 25 500. -26 000 lehúzott lius 21.000 22.500. »i/tl«>nn4s fél-terlés 22.000-21000. A vásir Unylu volt.
Szerkesztői üzenetek
Utótózsde
: Irányz.it üzkttelcn. A pr<\'tnpt és prolon-Bált ár\':.>lyaniok kf.zr.tl "vakr.oi scnniii kd-Vftnhséí; sincs. Na>ici l^ (870 . Kac<kc-deliui Bank KXV2 (lOW) Cukor mnW, . Stmnnicr 1675 (1680). (jfir^i.i {-<£). Pesti Hazat 254<» (9MÚ). Urikínvi W (\'.W). | Kőszén 3140 (3140). Budapesti Gúz 14,2 (143), Viktória 320 C<22). Trusl 073\'. Dsnubias 231Ö (2395). Ma^r llitcl V0» (4tM, Nova 181 (182). Sal«ó 5.9 Rima 1J2 5 (133), Le>z4mitolO <V4 (<>.»>.
* Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.626papírkor oia.
A Magyar Nemze\'.l Bau!< hivatalos árfolyamai
V.ilutAk I HW1.WJW C .b to\'unj llW 9t4l
Olalr lt«ll«
O JJKJ !![♦>-«& O
f.ia.-U r. WIWJ H •>\'•■« ja1 hl M«/«?*H0 uI Ml WJ
Joscplilnc. Tárcája meglepő írói készségei árul cl. Hlbeázélése gördülékeny f tOrténcle bájos ki:; apróság. Szívesen kiadjuk. ha inkognitójit elárulja s teljes nevét közli velünk. Sót bi/.tarjuk is r;i, hogy ol-.asv.n fa Írjon mennél többet. Ih pedig esetleg egj-ik-misik irása nem sikerül e/1 ős/iníén megmondjuk, c miatt e.iöggcdjcn el. Jelen cikkét a „Visszhangban tVlics névvel .i/cretnók kOzOInl. Cimc elmaradt, de majd adunk neki egyet, mellyel remélhetőleg On ÍJ meg lei? elégedve.
Sz. I- Elbeszélését a .Visr.zhang"-I«n kc/dtilk meg. de még nem nyert Mfeiezést.
Kiótizctó. Mi minden hozzánk tKkiild-U kéziratot elolvasunk s mesözenjük rA válaszunkat \\3. Az On elbeszélése a még elbírálandó cikkek között van s a napokban reá kerül a sor ennek is az elolvasására. Addig nem mondunk itélelet felette. Ila belsó tartalma is olyan jó. mint a minő szépen van Icirva, meg fog jelenni. Kis türelmet kérünk. _
KUdó: Zrínyi NyowdtlpAr ís Kftn?»-Vore«koíí^ HT.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budaposli iCx»d« délután I órai záróárfolyamai a kövotkoxök i
Anrol-M.rjr- «
Htiil 10.\'
Uo>a t»uk c m»i». na
W./loz J\' Um-ii. *
OL-M. ki k 3V
Otí\'f. Hu. 1"
BJ -.kT-ftlo 10C
reidbiur». -
K«im lí
Mo<». HL I. b « ln/j l«n M.-0«k \'pirH
roiti\'ci "
Kii. M1UI M M«){>il-N»n:.l
KCip J«\'i1k>í l<
VliOil ;
Htai. tr tik. 3i
K,r..V. 0. IM
BlttotHOk ti Ta**r«ko»
___Ip. 5
UfV.yl Oil \'
7 \'4ro«l *
Wbl-.y«l Tik. . » A\'UI. T.k. 1
Mcklll
Hin> «l«4 IH CltO BliL «7 ruiKii\'t "
AUlmOh
Bc» - M II
OeexdU
MN4.\'«tkil I
HuXtiiU I
KI. 4l.n«looi
Vlktí.U . r
Tf. n»«iiVl«
i. rendáa kése^
B—SÖ.CB^wj M.O0® kor.
marhahús
18-22.000 K
Tiszteletiéi i
SIKISE^
mésxápoü.
r. «•?\'\'• itMctjl
Oö o.\'-
P>!l.. I
<1
Vilit\' «k
Pr<x!l ff I
■hiá.
\'r ^
o\'ta vni «\'
H.1H.M Xthc
Cct<i. tl
O"!im/oo ÍJ
k\'Íbi™! tt i!
Oti U
K«iklayil
Sittel 1*
V kt l atof
K0it«kcdt«
A4<l( AlUainti
CeVotlpM W
0*ori(U 3
Mfi6b. t»k«i I
StSMOMf II
^Utmltseak Ci\'injc ti*U«l PStpCil Toki)\' bo« Htlkdok.
0»«, VllUmO.
IV
I-U u.v
Ai« r*t
Kuy 10
On.1;*\' SUlMl p*»»
Mr »> »C4«m
t"tT<(U«l »rJl
Kiflii lC<
po z. A* «
«tH> »!•»««« J >:■ z > «tiii4
U-.i UMik MIC
L*Tipi
f.\'.Ví Vcr«lp»i
»
IVÍ
r?t.Ti.«.». ivm
V*ori?«f
SiWM\'ua »\'
rU.** <».A Htlt>( •»««!»«*• IOS- O
Silkii »
Dók* /\'
Tflrfk »» KUtaMIM
Ucrojl \'7
O>rnol
UKftuta
J«>íJI J*
Biil M
Bou6l MO Oy\'.cl b4«
Scjrto ril» *
P/pWptr *
Árverési hirdetmény.
A nélui Sclicrbel Bertalan tuiaj-
donSt kOpcíft s N.isykanitsán, Rfasa-
utca \'1 sz. a. I\'.vö hl« *» »s«e* OrökOsfik mcglii/ásábOl f. I16 9-ín dilutAn fél 4 órakor a helyszínen nyilvAniis árverésen cl f«g adatni. VevC tartozik a beigéit Icgni tgas.ihb vételárnak negyedrészét azonnal lefizetni. a hátralékot pedig 30 nci|> alatt. Érdeklődőknek felvilágosítást nyuitanak Dr [:lck M6r ís Dr. Hoeh Oszkár V^-védek.
\'iil, 011—. |«IM ÍM60 ■ Sts-so IHukI MiO ... M.ll.iiil VII/-0 llutlün.l MÍ7Ő. Bíllltl 123r.lt Wl» S\'.lt«37/ 50 Pi.H\'i 1535-—. lluil.-.rct\' 72-V.rri 1K). BjV.itlI »»-. \'
ÉRTESITES
til P-15 -
A magyar koromi h\'llftUrfl litvatntos jegyzései
M.ijr*
DCV1ZA
I«,9.P -\'
íta ........... MWIHQ
■J-iMn ............ 57t5 578i
>1 (f. ............... «* \'!>«
11*27 Í8I0 5810
K^^ltltnk saját nrövntünk-böl, v.iliiTilnl faxon-
őltönnökot Is.
Í64
Értesítjük a nagyérdemű kfizönséget és t. rendelőinket,
hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonsagaink,
melvből mérték után készítünk a legújabb divat szerint kedvezA fizetési feltételek mellett uri öltönyüket.
Becses firlogásukat kérve
LID1TT ÉS JOÓS szabómesterek.
íüiffi április 26
Zalai közlön y
S
— Frank kávégyár Nagykanizsán fizeti forgalmiadója 45 százalékát. A Frank Henrik Fiai kávégyár nagykanizsai üzeme mindez-ideig Nagykanizsán nern fizetett forgalmiadót, mert azt a budapesti központ rótta le. Az ipartelepek és központjaik között a forgalmiadó lerovás megosztása tárgyában kiadott pénzügyminiszteri rendelet folytán a megosztás mikéntjének meg-beszelésére a héten tárgyalások folytak a pénzügyminisztériumban, melyen Nagykanizsa érdekeit Radnay Sándor, az itteni forgalmiadó-hivatal főnöke képviselte. A propozició az volt, hogy a cég forgalmiadójának 60 százalékát Budapesten, 20 százalékát Nagykanizsán és 20 százalékát a mosonszenljánosi telepen róla le. A minisztérium a tárgyalások eredményeképen ugy döntött, hogy a Frank Henrik Fiai cég forgalmi-adójának 20 százalékát Budapesten, 45 százalékút Nagykanizsán, 35 százalékát Mosonszentjánosban rója le, még pedig 1924. október l lói visszamenőleg. Igy attól az időponttól tegnapig Budapesten befizetett mintegy 771 millió 45 százalékát is már Nagykanizsára utalják át, ami 347 millió koronát jelent a forgalmiadó-hivatalnak s ebből 58 milliót a városnak részesedés cimén. Nagykanizsa városnak ez a megoszlás 150 millió korona évi jövedelemtöbbletet jelent.
«= Felhívjuk a tisztelt vásárló közönség figyelmét Szabó Sándor cég fóutezai kirakataira.
— A lentll körjegyző jubileuma. Hőhn Béla lentii körjegyző megválasztásának harmincadik évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból a község ma díszközgyűlést tarl, amelyen az érdemes körjegyzőt a képviselőttest íi let meleg ünneplésben részesíti
— Hasznos madarak védelme. Az alispán megküldte a polgármestereknek és íószolgabiráknak a földmüvelésügyi miniszter rendeletét a hasznos madarak és fészkeik védelmére vonatkozólag. Az agrár Magyarországon ma kétszeres fontossággal bir a mezőgazdának hasznot hajló madarak védelme, sőt azok munkásságának elősegítése. Ezért az áprilistól juniusig terjedő költési időszakra a legszigotubb intézkedések tiltják ezeknek a madaraknak, fészkeiknek, tojásaiknak bántalmazását és elsze-dését. A rendeletet minden községben kihirdetik, kidobolják; a mezó-és hegyőröket, vadőröket pedig utasítják a körzeteikben c szempontból gyanúsnak talált gyermekek és más egyének figyelemmel kisérésére. Kihágás esetén a legszigorúbb eljárást indítják meg.
— a vidéki gazdaközönség mindjobban modernizálódik. Eddig idegenkedett az osztálysorsjegyektől, most — mint értesülünk — nagyon érdeklődik a legközelebbi osztálysorsjáték iránt és naponta számos megrendelés érkezik az elárusítókhoz. Ugylátszik a földbirtokos osztály is szereti a sok milliós főnyereményeket.
— a lengyel diákok elutaztak Keszthelyről. A lengyel diák-ven-dégek két napi keszthelyi lartózko-dás után,\'mely alatt a keszthelyi lakósság és az Akadémia tanári kara és ifjúsága mindent elkövetett, hogy jól érezzék magukát — tegnap dél-
. előtt tovább utaztak Tapolca felé.
— OFB tárgyalások. Az Országos Földrendező Bíróság folyó hó 28-án Zalamerenye, Zalaujlak és Garabonc, 29-éu Zalagyömörö, Csab-rendek és Felsőnyárád 30-án pedig Eszteregnye megváltási ügyét fogja tárgyalni.
Orvosi hir. Dr. Schiller Vilmos szemorvos jnngérkezeU és rendeléseit ismét megkezdte (Erzsébettér 11. sz.)
— Zsebmetszók a zalai vásárokon. Hirek érkeznek arról, hogy
zalai vásárokon jól szervezett zsebmetszó banda működik, amely falusi polgárok pénztárcájának megkör.yitését tűzte ki céljául. A zalai csendörórsök megtették a kellő intézkedéseket, hogy a banda működési ideje megrövidíttessék.
— Nyolc hónapi bőrtön az Intcr-naclonáléért. Sinka András aszlalos-segédet a székesfehérvári törvényszék azért, mert mulatozás közben a „Fel, fel, tl rabjai a földnek" kezdetű hóhér-dalt énekelte, nyolc hónapi börtönre ítélte.
— Zalavármegye! Orvosszövetség az ezidei rendes évi közgyűlését Keszthelyen fogja megtartani Thassy Gábor dr. vármegyei tiszti-főorvos elnöklete alalt.
— Eljárás a pékek ellen. A zalaegerszegi rendőrkapitányság több ottani péknél a kormányrendeletben előirt mennyiségű súlynál kisebb sulyu péksüteményeket talált, mire a pékek ellen megindította az eljárást és megbüntette őket.
— A nyomdaigazgató balesete. A „Sopronvármegye* nyomdájában a mult éjjel baleset érte Kláber Hugó nyomdaigazgatót, aki a beteg gépmestert helyettesítette. A gép-henger alalt mozgó bctüformákon valami hibát fedezett fel, amit rendben akart hozni és ezért kalapáccsal ráütött a kiálló betűkre; a géphenger azonban elkapta a kalapácsot és vele együtt Kláber kezét is, amelynek három ujját és kezefejét\' összeroncsolta.
Katonai í* egyenruházati cikkekben D már Ismeri legolcsóbb bevísWJsl forrás,
egyedüli szaküzlet OruncsIcG József Sugár ul53.Te\'.?10
Azon egyén, aki szombat este May kripta rácsáról fekete, barna kampós esernyőmet elvitte, adja be a kiadóhivatalba, mert látták ót.
Kerékpárak, alkatrészek, kerékpár killső- és belsőgummik, motor: kerékpárak olcsón kaphatók Szabó fegyverüzlet Nagykanizsa.
-.- Ma éi minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Felemelték az Osztálysors-játék főnyereményéi. A Pénzintézeti Központtól nyert információnk szerint a Pénzügyminiszter beleegyezésével az uj sorsjáték főnyereményét
I milliárd koronára, a jutalmat pedig 2 milliárd koronára emelték fel. A mai számunkhoz egyébként az évek óta közismert „szerencse bankház" Benkft Bank R.-T. (Budapest, Andrássy-uf 60.) egy ajánlatát mellékeljük, amely a sokat ígérő uj sorsjáték teljes tervezetét tartalmazza. — Az ajánlaton egy nagyon eredeti optikai játék van, melyen szerencse-számok is vannak felsorolva. Ajánljuk olvasóinknak, hogy válasszanak a számok közül és az ugyancsak mellékelt rendelőlap felhasználásával sürgősen biztosítsák nyerő jogaikat a XIV. m. kir. Osztálysorsjáték három milliárdos főnyereményéhez.
«= 1, 2, 3 milliárd korona az uj
XIV. osztalysorsjáték főnyereménye, l-.s az első osztály luizását már május 13. és 15-én tartják meg. Mindazon olvasóinknak, akik ezen nyerc-ménycsélyekben oly gazdag sorsjátékra biztosítani akarják nyerőjoga-ikat, ajánljuk,, hogy a közismert Bcukó szerencse Bank-nál, Budapest, VI. Andrássy-ut 60., mielőbb rendeljék meg egy levelezőlapon szerencseszámaikat. Játéktervek kívánatra díjtalanul.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Irodalom és művészet
Ma Este. Az ily cimü képes hetilapnak e heti számá a szokott gazdag tartalommal jelent meg. Részletesen foglalkozik a legújabb színházi eseményekkel, mai hírekkel és sporttal. A füzetet irodalmi rovat egészíti ki. Ara 80U0 korona.
A Balaton cimB folyóiratnak áprilisi száma részletesen foglalkozik a Balatoni Szövetségnek márcidsl közgyűlésével. Utána közli Dr. i ixtor Oszkárnak Építsünk a Ba-tonon cimü cikkét. Néhány apróbb hir egészíti ki a füzetet.
Színházi Élet. Négy színház négy újdonságról hoz részletes beszámolót és gyönyörű képeket a Színházi Élet uj száma. Lakatos László, Lengyel Menyhért, Szép Ernő, Vajda Ernő, Farkas Imre. Balassa József. Kálmán Jenő cikkei, Fodor László illusztrált novellája. Szenes Béla Csuda-s/ép Magda regtyiyfolylatása, szenzációs illusztrált riportok és cikkek serege utol-éihetetlcné teszi a Színházi Életet. Érdekes és változatos mozi, sport, autó, zene, divat, képzőművészet, iparművészet és nyaralás rovatok egészítik ki az uj számot. Egy szám ára NXIU korona, negyedévi előfizetés HU.iXXi korona. Kiadóhivatal Budapest. Erzséüet-körut 29.
sportélet
Országos vlvóverseny Nagyknizsán
Az országos kardcsapat-bajnoki-versenyre benevezett egyesületek tagjai tegnap teljes számban megérkeztek városunkba, sjna össze-mérik pengéiket a főgymnázium tornatermében, hogy eldöntsék, melyik vidéki város vivói a legjobbak ma az országban.
Elérkeztünk végre odáig, hogy Magyarország sportját nem csupán Budapest képviseli.
Hadházy, Marvalils, Molnár legkiválóbb magyar atléták kOzé tartoznak, a Szombathelyi Allélikai Klub Portugáliában szerzett dicsőséget a magyar vidéki fotbalsport-nak, az egri" úszók pedig csak a közelmúltban ragadták bámulalra ~ ó és újvilág sportköreit.
A vivók sem nézték tétlenül sporttársaik előretörését. A szegedi országos versenyen jóhiró budapesti vivókal szorítottak ki a döntőből a szegedi versenyzők, s ugyanakkor vidéki vivő nyerte meg Budapesten a II. osztályú bajnokságot.
A ma lezajló küzdelemben az ország vidéki vívóinak szine-java részt vesz és többen megütik közülök az I. osztályú budapesti vivók mértékét.
A mérkőzések épen ezért méltók lesznek ?. magyar vivösport világhíréhez, s igy azokat városunk közönségének meleg figyelmébe ajánljuk.
27 milliárd 5 millió
kerül kisorsolásra a május 13. 6s 15 én ktzAMŐ o.xtályaor.játóUon.
3 milliárd korona. ; ifj. Hirschler Miksa
dch{n>\'l;ui U Q.itllyiOM.uy fvVniu.^.nlt "1S
PAC —NTE bajnoki mérkőzés
A bajnoki kampány egyik döntő fontosságú mérkőzése kerül lebonyo-lilásra ma délután fél 5 órakor a Zrínyi sporttelepen. Pécs város n3gy-multu csapatát, a Pécsi Atlétikai Clubot látja vendégül az NTE.
A mérkőzés győztese előreláthatólag a kerületi bajnokság győztese is lesz, ugyanis a levont büntetőpontok visszaadásával az NTE a bajnokság élére került s ezzel teljesen nyilt lett a bajnokság sorsa Pécs és Nagykanizsa között. Pécsett a PSC mellett a PAC hatalmasan feljavult csapata az egyik legjogosabb aspiránsa a bajnokságnak s az NTE-vel való küzdelme fogja eldönteni, hogy a két csapat közül melyik tud majd több pontot szerezni. Ugyanis hátralevő összes mérkőzéseinek megnyerésével a PAC pontszámban utóiérheti az NTE-t és a PSC-t is. A mai mérkőzés vesztese tehát mindenképen kicsik a döntőből s ct a körülmény "bizonyára ambicionálni fogja a játékosokat.
Szép és izgalmas mérkőzése van tehát kilátás és az NTE mai jó formáját, a honi pálya előnyét, meg a mérkőzés fontosságát tekintve, ugy hisszük, bcteljesedhetik a tippünk, hogy az NTE szerzi meg a győzelmet, amely esetben nem lehet kétséges az, hogy a bajnokságot is megnyeri, meri a main kivül csak a PVSK-val való mérkőzése van hátra, ez is Nagykanizsán kerül lebonyolításra, a PVSK csapatát pedig, minthogy őszi formájából nagyot veszteti, Nagykanizsán meg kell vernie.
törvényszék
Lőke István gyilkosainak büntetése. A Zalai Közlöny olvasói bizonyára még visszaemlékeznek arra a borzalmas tragédiára, mely 1923-ban Mphlantóliban törlént, ahol Lőke litván ottani földbirtokost saját házában kézszurásokkal megöltek. Az elvetemült gyilkosokat a kir. törvénysiék akkor több évi fegyházbüntetéssel sujlotta. Igy Varga Mihály tizenkét esztendei, idős Kovács Pál nyolc esztendei és ifj. Kovács Pál négy esztendei fegyházra Ítéltetett. Az elítélt vádlottak a törvényszék Ítéletéi mcgfelebbczték a lábiához, amely most foglalkozott a bünügy-gyel és mind a három gyilkosnak büntetését 2—2 évi fegyházzal felemelte.
Onnepl mise Zita királynéért.
Zita királyné névnapja alkalmával holnap, hétfőn délelőtt a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége szent misét mondat az Egyetemi templomban. A szent misét Wolken-berg Alajos dr. apostoli protonotá-rius celebrálja.
A közjegyzői "-intézmény jubileuma. A kir. közjegyzők junius 14-én az újpesti városháza közgyűlési termében megtartandó ünnepélyes naggyülés keretében ünneplik meg a kir. körjegyzői intézmény életbeléptetésének 50-ik évfordulóját A naggyülésen való megjelenését kilátásba helyezte a kormányzó is, akinél a közjegyzői és körjegyző helyettesi kar kiküldöttei tegnap kihallgatáson jelentek meg és átadták a naggyülésre szóló, díszes kiállítású meghívót.
Az árumintavásár befejezése. A budapesti nemzelközi árumintí-vásár holnap, hétfőn este záródik.
64. évfolyam, 77. szám
Nagykanizsa, 1925 április 5 vasárnap
Ára 2000 k<
POLITIKAI WftPILftP
(xeiktutófét ködfliivaul Fó ul A íjje-\'vibío-Tcí\'.\'oa 78, r.>oiwü 1)7. *<A»
Felelős szerkesztő: Kcnspelen Héla
EiMUt r«J in: Egy tón 30000 korot* Hiroffl M«»... .......... flO.OOO korona
Bimes ur élénk figyelemmel kíséri a magyar belügyeket s még olyan dolgokba iff bele akar szólni, amelyekhez tulajdonképen semmi köze. Jobb volna, ha ezek helyeit a Felvidék problémájával foglalkozna s megszüntetné azokat az igazságtalanságokat, amelyek ncmc-vtk a magyarokat, de a csehek testvéreit, a tóto-
TILTAKOZUNK AZ IDEGEN BEAVATKOZÁS ELLEN
Európa egyik legnagyobb izgágáj.i, Htncs Ur. Csch-Szlovákia külügyminisztere a napokban tartotta meg txpoiéjSt a szenátus külügyi bizolt-ligában. Ez az expozé természetesen ,zon problémák körűi csoportosult, amclvck az eredménytelenül szétoszlott gcnli értekezietnek is főtémái voltak. Ezek : a német garancia-szerződés, a békeszerződések állandósítása s ennek kapcsán tiltakozás minden ol^n terv ellen, amely a st.-ger-maini és trianoni szerződések által teremtett helyzeten változtatni akar.
A ravasz doktor, aki mestere a szavak kezelésének, egész expozéiát olyan köntösbe öltöztette, amely álláspontjának szigorú körülhatárolása mellett is 11 andóan a béke jelszavát hangoztatta. Nem volt könnyű dolog egy olyan orthodox álláspont alapján, mint amilyen a Bcnesé is. a bíke-szerződések tárgyában ezt a két szempontot akárcsak látszólagosan is ösz-szeegyeztetni. Mert nyilvánvaló, hogy a jelenleg fennálló békeszerződések s a tényleges, a népek önkénles belenyugvásából fakadó békeállapot egymást kizáró fogalmak. Bármilyen tojásláncot járt tehát Bencs fejtegetéseinek őszinteségében, mindaddig nem hihetünk, amíg be nem látja, hogy a legyőzött államokkal elkövetett igazságtalanságokat előbb-utóbb reparálni kell..
De nemcsak ennyi okunk van arra, hogy Benes őszinte vegében kételkedjünk, de van cgy sokkal nyomósabb tény is: s ez az a kijelentés, amit Benes a magyar felsőházról s a Habsburgok felsőházi tagságáról tett. A cseh-szlovák külügyminiszter nem jelentett ki kevéskét, nrint azt, hogy mihelyt ez a Javaslat tényleges szöveg alapján megvizsgálható lesz s a szövetségesekkel kötött szerződéseknek ellent mond, akkor a megleld", fórum előtt eljár abban az irányban, hogy ezt az ügyel kellőképen oldják meg.
Ime, a béke állítólagos barátja, az Európai Egyesűit Államok fanlazma-górikus tervének megteremtője, a mézes-mázos szavakba burkolódzó örök ellenség igy adja békés szándékainak legdurvább cáfolatát. Mert hogy kiszeli azt Bencs ur, hogy Magyarország hinni fog az ő expozéinak, mikor nem átall a legdurvábban és legnyíltabb.n beleavatkozni olyan ügyekbe, amely tisztára Magyarország belügye. Vissza kell utasitaiunk ezt a kísérletei, amely sajátosan magyar törvényjavaslat szövegére külföldi részről akar befolyást gyakorolni s elö akarja írni azokat a szempontokat, amelyek alapj ín Magyarország meg-
ségi politikát, holott tulajdonképen nekünk kisebbségeink alig vannak s amik vannak, azok is a legnagyobb kulturális szabadságot élvezik. Kérdjük, miféle igazság alapján szór ránk rágalmakat Bencs ur, ntíkor a saját maga /cseh lapja vallja be, hogy a Budapesten fennálló négy csehszlovák egyesület zavartalanul végez igen eredményes kuilurmunkát ? Hogy higyjc cl a müveit világ a cseh külügyminiszter állításait s Magyarországról szóló p inaszait, ha maguk a csehek is ir.eg vannak elégedve azzal
alkossa főrendiházát s ^rejü\'dlkáíni akar a;oknak az intézőiteknek, ■amelyek alspj.in a Habsburgb|ni filsó-hlzban tagsági helyeket nyernek.
kat is oly kegyetlenül sujtjík. Benes I a munkával, amit Budapesten expo-ur egyre kritizálja a magyar kisebb- i ncnseik végeznek.
A Ház bizonyíaBan időrs elnapolta sraagái
Harmadszori olvasásban elfogadták a mezöo»zdo»Agi hitel-javaslaiot — fi tatai bányász-sztrájlc a Ház előtt
Budapest, A}\':llis 4
A nemzetgyűlés mai ülését féllizen-két órakor nyitja meg Scttovszky Béla elnök.
A Ház harni3d.zori olvasásban elfogadta a mezőgazdasági hitel e vonatkozó, valamint a Lengy elországgal kötött kereskedelmi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.
Elnök javasulji, hogy a Hiz a húsvéti Unnep-.kre való tekintettel bizonytalan ídő.e napolja cl magát. Húsvét után a miniszterelnökkel való megállapodás alapján lógja összehívni az első ülé t a további teendők megbeszélése vígett.
Ezután felolvassák Szabó József bejegyzett sürgős ínterpellS.ióját a népjóléti és munkaügyi miniszterhez a tatabányai bánytlszszlrájk ügyében.
Szabi József előadja, hogy Tatabányán kilenc hittet ezelőtt sztrájk kezdódötl. Felfogása szeiint a bányák érdeke, hogy sztrájk legyen. Az ipar szénszükséglefc kevés, ugy, hogy szénfcleslcg állolt lie. Ez leszorítaná a szénárakat s ezért az igazgatóság, hogy Icnlarlhassa az árakat, sztrájkba
kényszeríti a munkásokat.
A munkabérek a békebeli tereknek csak 60 százalékát ét lék el. A bányatársólat tiszta nyeresége II milliárd 151 íhillió.- A , munkabérek, ezzel szemben Csak 32ö millió koronát lettek ki. Az I9;3. évi nyítjy, ség az 1922. Svivel szemben 4-172 százalékos emelkedést mutat. Az igazgatóság leszereltette a munkások tűzhelyeit cs felmondotta a sztrájkoló munkások lakását. A bíróság már ineg is hozta Ítéletét a kítakoltatás iránt s most a munká-sok ennek végrehajtását váijik. Kén a népjóléti minisztert, hogy lepjen közbe a munkások érdekében.
A fennforgó okok miatt nem lett volna szabad sztrájkot kezdeni.
Ami a sztrájkoló munkások kill-• kutatását illeti, kijelenti, hogy a bl-
j rói hatalom független, tollát neki az I ítéletet sem megakasztani, sem meg-
1 semmisítem nem lehet.
Ma reggel a helyzetről azt az értesítést kapta, hogy teljes megegyezés jött létr : a bányát Irsutit és a munkások közőil. \' *.
llét/ón reggelmegkezdődik a munka. Szabó József néhány szóval reflektál a miniszter válaszára. A miniszter válaszát nem veszi tudomásul.
A nemzetgyűlés tudomásul veszi a választ és ezzel az ülés három-negyedegykor véget ért,
Május 6 án hívják össze a Házat A parlament szünete nem jelenti azt, mintha a törvényjavaslatok előkészítő munkája az egész idő alatl szünetelne, miután a választójogi bizottság április 21-ín és a kővetkező napokon ülésezéseit megtartja, hogy a szünet után az alkotmányjogi javaslatokat tárgyalja le a nemzetgyűlés, nevezetesen a választójogi és a felsőházról szóló\' javaslatot. Megbízható helyről vett értesülésünk .szerint májas hatodikán hívják össze legközelebb a Házat.
J.V.f:
A gyórl\'válnsítás D.r. j*tas&Jözsef népjóléti miniszter •a pótvaláSHrS kerülő dr. ílárezy Dezső- ay. államtitkár támogatására vssárnap egész nap Győrött fog tartózkodni. A pótválasztást egyébként nemcsak országos érdeklődés, hanem élénk választási harc folyik az ellenjelölt, Németh Károiy érdeké-biti is. A pótválasztás, mint ismeretes április 1. és S-án Usz. liárczy fajvédő, Németh pártonkívüli liberális programmal harcolnak a mandátuméit.
Vasárnap lleinrieh Ferenc is Győrbe utazik Németh Károly támogatására.
BELFÖLDI HÍREK
Móricz Zsigmondé holttestét felboncolják. Móricz Zsigmond feljelentést "tett a rendőrségen, hogy feleségének valószínűleg kelleténél nagyobb adag veronált adtak be s ez okozta halálát. A boncolást elrendelték, utána szigorú nyomozás indult meg az ügyben.
A lokásfelszabadltások teltétele. Vass József dr. miniszter kijelentette, hogy bizonyos mennyiségű kislakás épilése nélkül nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy a lakások felszabadhassanak és a teljes szabiid forgalomra átterjenek. Azért a legnagyobb mértékben szorgalmazza a pénzügyminiszterrel egyetemben, hogy az építkezési munkálatok minél gyorsabban meginduljanak.
A belügyminiszter aláirta a fővárosi választási rendeletet Ra-kovszky Iván belügyminiszter tegnap délben aláirta a fővárosi választásra vonatkozó rendeleteket. A választás május 14. és 15 én lesz:
Nagy erdőtűz Sopron határában. Sopron határában nagy erdő* tüz volt a város erdejében, mely minlcgv 140 holdnyi területen pusztított. A tüíct a katonaság is a tüz-oilóoág segítségével sikerült lokalizálni. A kár igen ir.gy, még hozzávetőleg sem lehet megállapítani.
PőtSr személyazonossága kétségtelen. A Kassáról Budapestre i küldött ujjlenyomatokat összehaion-litottak és azokat teljesen meiiegyc-j zöuck találták Pótör Gyula uijlenyo-I Illatával, igy tehát egész bizonyos, j hogy az öngyilkossá lelt fér/iu azo-. nos l\'ötür Gyulával. A Kassán nyo-mozó budapcs i rendőrtisztek kinyomozták, hogy Pótör Gyulának való-■ ságos kiterjedi bűnszövetkezete ívit fosztogatásra, rablásra és gyilkosságra. Dohnál, Pölör bűnréíz.sc beismerte, h.-.gy a budzpesli Elektromos Müveknél van egy tisztviselő, aki Leirer Amália ékszer, inek hollétét ludja. A tisztviselő Okoltcsányl László, aki Hudacsek Károllyal tartott szoros barátságot, aki viszont Pölörrcl sok kisebb-nagyobb gaztettel köv.tett el. A icndőrségcn kij-.lcntetiék, hogy Leirer Amália meggyilkolásának bűnügye néhány napon belül véglegesíti megoldódik.
Félszázados cisztercita jubileum. A cisztercita rend székesfehérvári u.algimnáziuma májusban jubileumra készül. Ötven esztendeje ugyanis annak, hogy megalakult az if|iiségi segélj csyesület és ifjúsági zenekar. A jubileum alkalmából a ciszterei\'a diakok ünnepélyt rendeznek május 3-án. Az ünnepi beszédet Gaól Gaszton nemzetgyűlési képviselő. a nemzetgyűlés voll elr.okc fogja mondani.
«* -í
ZALAI KÖZLÖNY
Vasúti szerencsétlenség. Tegnap délelőtt 11 óra 10 perckor a rákosligeti megállóhelyen a Budapest felől közlekedő mozdony egy közúti szekeret elütött. A szekér utasai közül egy idős férfi és egy fiúgyermek meghalt, egy férfi és egy nő súlyosan megsebesült A holttestek személyazonosságát még nem állapították meg.
Husz pályázó Ball Mihály állására. Balt Mihály nyugdíjazása folytán az állami ítéletvégrehajtói állásra 20 pályázat érkezet, köztük egy Amerikából.
A nemzetközi parlamentáris kereskedelmi konferencia magyar csoportja tegnap dr. Kállay Tibor elnöklete alatt ülést tartott. Az ülés tárgya az április 17. és 20 ika közt Rómában tartandó konferencia előkészítése volt. A képviselők előreláthatólag április 14 én indulnak Rómába.
Walkó Ujos a soproni kiállítás elnöke. Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter leiratban értesítette vitéz Simon Elemér soproni főispánt, hogy a soproni jubiláris ipari kiállításnak védnökségét elvállalta. Itt említjük meg, hogy Czobor Mátyást Zalaegerszeg polgármesterét a kiállítás nagybizottságának társelnökévé választották.
külföldi hírek
A Herriot-kormány bukását
várják. Párisi jelentés szerint De Monzie pénzügyminiszter hivatalbalépése alkalmából a politikai válság a pénzügyminiszter változásával még nem oldódott meg, sőt bizonyosra veszik, hogy a Herriot-kormány a jövő héten le fog mondani.
A magyar-szerb tárgyalások szünetelnek. A húsvéti ünnepekre való tekintettel az eddig Belgrádban folytatott magyar-szerb tárgyalásokban egyelőre szünet áll be.
A Radics-pör fótárgyalása. A Radics és társai ellen folyamatban levő vizsgálatot április végére befejezik, ugy, hogy az ügy május második felében főtárgyalásra kerül.
Nagykanlxsa, április -I
Tegnap délután díszközgyűlés keretében ünnepelte meg a Nagykanizsai Takarékpénztár fennállásának nyolcvanharmadik évfordulóját. A díszközgyűlésen ujnépi Elek Ernő elnökölt s röviden vázolván a takarékpénztárak történetét, ismertette a Nagykanizsai Takarékpénztárnak köz- | gazdasági tevékenységét s tagjainak támogatását kéri arra, hogy az intézet hivatását mennél eredményesebben teljesíthesse.
Az igazgatósági jelentést s a fel-ügyelőbizottság jelentését Kelemen Ferenc igazgató olvasta fel. A közgyűlés mindkettőt egyhangúlag elfogadta.
A jelentésekből kiemeljük, hogy az intézet jótékonycélu és közhasznú adományokra százmillió koronát fordít a mull évi 1.111,759.800 korona üzleti eredményéből.
Ugyancsak Kelemen Ferenc igazgató olvasta fel a-z igazgatóságnak az alapszabályok egynémely pontjának módosítására vonatkozó javaslatát is. A közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
Az esedékessé vált választást a közgyűlés a következőleg ejtette meg:
Alelnökök 3 évi időtartamra: dr. Fábián Zsigmond, Valkó Ágoston. Igazgatósági tagok 3 évi időtartamra : Blau Lajos, Bjzsó József, ujnépi Elek 0éz3, Rosenfeld József, Steiner Zsigmond és Weiser János. Felügyelő-bizottsági tagok 1 évi időtartamra: Heimter József, dr. Darás László, dr. Rothschild Béla, Frank Manó, dr. Merkly-Bclus József és László Zsigmond. Választmányi tagok 2 évi időtartamra : Bogenriedcr Károly, Borsos Péter, Fatér Mihály, Ofenbcck Vilmos.
A választás eredményének kihirdetése után ujnépi Elek Ernő elnök köszönetet mondott a megjeleni vendégeknek, közUlk a Pénzintézeti Központ ügyvezető igazgatójának, a Nemzeti Bank igazgatójának, a vidéki és helybeli intézetek kiküldöttjeinek, az alispán üdvözlő táviratá-
nak felolvasása után a jelenvoltak lelkes éljenzése mellett a díszközgyűlést berekesztette. ,
Este 9 órakor a Nagykanizsai Kaszinó dísztermében 120 terítékű fényes bankett volt a Takarékpénztar jubileuma juplékére, melyen számos pohárköszonf^hangzott cl.
Murakeresztur határállomás
egyévi kiviteli és behozatali forgalma állatokban és állati nyersanyagokban
Nagykanizsa, április 4 A murakereszturi határállomás egyike az export és import terén legforgalmasabbakuak. Ezen át bonyolít j\'sk le ugyanis nemcsak a Jugoszlávia, hanem az .Olaszország felé irányuló jelentős külkereskedelmi forgalmat is.
Az elmúlt 1924 évben a kivitel fontosabb tételei Murakereszturon át a következők voltak élőállatokban és állati nyersanyagokban. / Az 1924 évben 1283 darab hidegvérű és 203 félvér lovat vittek ki. A szarvasmarha export 8575 darab volt. juhot 200 darabot szállítottak ki. Mindezeket az élőállatokat 7800 darab baromfival együtt Olaszországba vitték.
Jugoszlávia állattenyésztése nem szorul a magyar exportra, ezért tőlünk oda nem is vittek élőállatot, hanem ellenkezőleg onnét behozatalunk van.
Az állati származású nyersanyagok exportja a következő forgalmat mulatja :
Kivittek Murakereszturon át Csonka-Magyarországból 8308 kg. száraz marhabőr!, 38.400 kg. száraz juh-bőrt, 38.936 kg. száraz vadbőrt. Ló-szőrt 10.465, marhaszór 32.105, szaruliszt 9988, ágytoll 23 457, gyapjú 616.332 kilogramm került kivitelre. Szállítottak ki ezeken kívül Olaszországba 70.522, Ausztriába 10.000. Ju goszláviába 25.346, összesen 105 868 kik-gramm rongyot. 102.455 kg. szalmát és 99.002 kg. szénát. Ez utóbbiak nagy részét (38.275 kg.
Vadember a Dolder I előtt w
Irta: Péchy-Horváth Rezső Élénk píros színű, házformáju alkotmány volt ez, amely holmi fényes, földön heverő szallagon gurult lefelé a hegyről. A tetején hosszú, fekete . rud emelkedett ferdén a magasba és • ott valami felfüggesztett nadrágfélét f súrolt. A házacska oldalain, elején és hátulion vizszinü, átlátszó táblák csillogtak olyanféle fényekre emlékeztetve a vadembert, mint a kora hajnal üde harmatcseppje, amely valami árva fűszálon vagy erdei virá-gocska kelyhén vidáman és frissen csillámlik meg a felserkenő nap első sugaraiban.
A csikorgás és nyőfogó nyávogás a furcsa alkotmánnyal együtt közeledett és mennél közelebb ért a vademberhez, annál élesebben, határozottabban és félelmetesebben hagzolt.
A vadember elrémülve meredt rája, mint valami együgyű, jámbor kis állal, amely értelmetlenül és félelem-mcl, gyanakodva nézeget valamely emberi alkotást. Milyen szemekkel nézhetik például az egyes állatok az emberi értelem alkotásait? A technikai, építészeti és egyéb vívmányokat? Milyennek láthatják a világot, az emberek külsejét, az egyes tár-
gyakat a különböző állatok: az ökör, a macska, a kígyó, a teguk és a többi ? És vajion mit gondolnak magukban azok felől? Es amit borzalmasnak és ijesztőnek tart a lyuk, fél-e ugyanattól a macska vagy a bika? És megfordítva.
És nem volt-e, nem lehetett-e állati kifejezés és állati csodálkozás a szemeiben ennek az ősi primitívséghez szokott ősembernek a modern ember fölényes technikai alkotásnak megpillantásakor? Hiszen az neki éppen olyan érthetetlen, megfoghatatlan és utolérhetetlen volt, mint például a mai ember gondolkodása és érzésvilága. És nem volt-e bizonyos tekintetben állatias vagy talán egyenesen állat ez a bozontos szőr-, zetü. mezítelenül szaladgáló ősember, általi ijedelmével, áljatias együgyü-ségével és állatias mezítelenségével.
Megvallom, ennél a kérdés-tömkelegnél óriást vágyat érzek a vitatkozás zsilipjeinek megnyitására, noha azóta mindezekre számtalan akadémia és egyéb tudóstársaság kiapadhatatlan bőségü viták keretében igyekezett némi világosságot deríteni. Éppúgy, mint magára az ősemberre.
De térjünk vissza a Dolder előtti mezőre, ahol a helyzet most a következőképen állott.
Hátul, a vadember háta mögött, állottak és zsibogtak agobfozóangol
misszek és miszterek, akik lassanként visszanyerték a szigetország lakóinak egyik hírhedt jellemző tulajdonságát: az arroganciát (de amit ók más szóval bátorságnak és hidegvérnek szeretnek nevezni) és folyton közelebb és közelebb hatoltak a megmeredfen álló vademberhez. Szerelték volna nagyon, ha megfoghatják, mert igy az övék lett volna a dicsőség, hogy az első eleven ősembert megfogták -és ez bizonyára
rtezlctezésscl benne lett volna a Ddily. Express-ben, a Manchester Ouirdian ban és a, többiben. Hanem azért a lábaik inát megfeszítetten lartolták, készen az esetleg bekövetkezhető futásra, a vadember részéről való neialáni támadás esetében.
Elől a píros, házformáju alkotmány mozgűfr, mindjobban zörögve, nyávogva, nyafogva és-morogj. Most már egészen közel ért az utkanya-rulat miatt és ebben a pillanatban a tetejéről felnyúló rud végéből hirtelen zöldes feny lobbant ki, vérvörös sziporkák záporozlak alá, sercenések zajlottak a napfényben.
A mezítelen férfi most elvesztette a fejét és miután egy gyors pillantással észrevette a hozzája egészen közel jutott angolokat is, egyetlen, öles ugrással átvetette magát az ut szélén meredező földhányáson. Most észrevették, hogy milyen borzalma-
__1925 áprllltx
szalmát és 89.352 kg. szénát) Ausz, tria vette fel.
A behozatal képe, ami Murák*, reszluron át nyert levezetést, má, sokkal változatosabb.
Élőállat behozatalunk Jugoszláviá. ból 6 vasúti kocsi rakományt tesz ki. Olaszországból 5 versenylovat Jugoszláviából 46 lovat hoztak be"
Ugyané két országból 46 vasúti kocsi rakomány nyersárut impöf. táltunk. Disznózsír (legnagyobb részt ameiikai) 718.031, fagyasztott marha-has Déiamerikából 179.985, Ausztráliából 383.199 kg. került Magyarországon elfogyasztásra. Olvasztott faggyúban is nagy volt a behozatal Északamerikából 641.927, Délameril kából 48.000, Indiából 9900, Ausz-tráliából 32.000 kilogramm olvasztott faggyút hoztak be.
Sózott és száraz marhabört Olaszországból 300.000. Hollandiából 130 ezer, Indiából 200.000, Északamerikából 50.000, Délamerikából 70.000, angol gyarmatokról 7.000, Ausztráliából 21.000 kilogrammot hoztak be feldolgozás végett Murakereszturon át Magyarországba, különösen a pécsi bőripar részére.
Még nagyobb mennyiségben hoztak be hozzánk marhafaggyút: Dél-amcrikából 179.985, Ausztráliából 383.199 kilogrammot.
Ezeken kívül kisebb tételekben, egy-két kocsi-rakományonként hoztak be egyéb állati származású nyersanyagokat is, igy kiváltképpen bél, hólyag, csonlzsir, borjú-, IÓ-, szamár-, öszvér-, juh-, báiány-, kecske-, gicTabőr, lószőr, csont kerültek behozatalra.
Franciaországból Magyarországba 1924 évben 9 tenyészmént importáltak, azonkívül egy vagon szamarat és egy vagon borjubőrt.
A Murakereszturon át lebonyolódott külkereskedelmi forgalomban a Magyarországba irányuló behozatal legnagyobb részét Olaszország látta el, azután a behozott nyersáruk mennyisége szerinti sorrendben Jugoszlávia, India, Északamerika, Albánia, Délamerika, Hollandia, angol gyarmatok. Angolország, Ausztrália és Franciaország.
san félelmeles a termete és hogy a kezében akkora bütykös dorongot emelt, mint egy kövér asszonyság lábszára.
IV.
Olyan ugráAkkal, amilyenéi valamelyik Olfftpiádon .könnyen\' nyerhette volna meg a magas és távolugrás világbajnokságát, rohant most a közeli fenyves felé. Arra, ahonnét kevéssel azelőtt az ibolyák és májfüvek kék csillagocskáit hajkurászó iskolásgyermekek zűrzavaros zenebonája hangzott. Hatalmas fütykösét rémesen suhogtatta a levegőben s az angolok közül az, aki a legközelebbre merészkedett hozzá, most hátborzongva gondolt a fütykössel való közvetlen érintkezés alig elmúlt eshetőségére.
A Grand Hotel Dolder meggypiros színű privát villamoskocsija a szokatlan jelenség láttára természetesen azonnal megállt s valamennyi utassa a golfozó angolokkal egyetemben lélekszakadva iramodolt a vadember nyomába, az uj szenzáció lelkcdező kíváncsiságával. Közben persze egyáltalában nem iparkoata* eszükbe idézni a .hallgatni arany közismert bölcs mondást és rikoUoaásaiktól csakhamar menyoo-rögve .visszhangzott a sötét fenyveserdő. (folyt W*>
Ijts április 6.
Az első maggar római zarándok ut
Nagykanizsától—Rómáig — Velence Padua-Róma — Kihallgatáson a Szentatyánál — A zarándoklat dióhéjbani ismertetése
Nagykanizsa, ápillli -I Mint jeleztük, az első magyar
ZALAI KÖZLÖNY
római zarándokúinak egyetlen nagykanizsai részvevője volt Vida Endre. Hogy csak egyetlen egy ember indult Nagykanizsáról, abban leli magyarázatát. hogy a nagykanizsai katolikussá* a megyéspüspök vezetése alatt induló zarándoklattal óhajt Rómába utazni. Erre a zarándoklatra már most folynak az előkészületek és a jelek szerint Ítélve, még az elsőnél U nagyobbszabásu lesz. Miután a nagykanizsai nagyközönséget érdekli az első római zarándokút lefolyása, felkerestük Vida Endrét otthonában, aki kérdésünkre részletesen elmondotta nekünk a rendkívül tanulságos és élvezetes ul lefolyását, epizódjait, benyomásait, melyből dióhéjban a következőket ragadunk ki:
— Az első magyar zarándoklat .. március 23-án csle fél 9 órakor indult
a nagykanizsai állomásról. Nagykanizsán találkoztak a budapesti és szombathelyi csoportok, akiket egyesülve indultak magasztos célúkhoz. Az összes résztvevők 635-cn voltak, köztük arisztokraták, földbirtokosok, papok és szerzetesek, magánosok, apácák és az angolkisasszonyok intézetének növendékei. A kocsik betűjelzéssel volíak ellátva, ugy, hogy senki se tudja a maga kocsiját eltéveszteni. Vida az „M" jelzésű kocsiban kapott helyet. A zarándoklat tulajdonképeni vezetője és lelke Mikes János gróf szombathelyi püspök, rendezői Fekete I. az Országos Katolikus Szövetség irodaigazgatója és Bőhle Kornél domonkosrendü atya.
— A hosszú különvonat Jugoszlávia terűlclén a legkisebb incidens és minden zavaró momentum nélkül robogott végig. Sehol semmi vizsgálat, vegzálás vagy molesztálás. A vasúti személyzet előzékeny és udvarias. A zarándokok — akik azelőtt sohsem látták egymást — hamar összebarátkoztak, testvéri kapocs fűzte őket egymáshoz. Az első izgalmak és utazási láz után mindenki elővette a kis párnáját és pokrócát — már akinél volt — és álomba igyekezte magát ringatni, noha az utasokkal tömött kocsikban kissé nehezen ment. De végre is# Morphcus karjaiba dőltek a legtöbben.
— Reggel 9 órakor Triesztbe érkezett a. vonat. Mig a mozdonyt kicserélték, a zarándokok megreggeliztek. A legtöbben hamarjában néhány levelezőlapot írtak meg. Az első üdvözlet az otthoniakhoz. És ment, robogott a vonat tovább magyar csoporttal. 2 órakor Velencében voltak.
— Velencében "az utasok zömét az „Itália" szállodába szállásolták el, majd több kisebb szállodába. Az elszállásolás futó izgalmai után — 4 órakor ebéd. Az étkezés az egész olaszországi ut alatt kifogástalan volt, noha minden olasz módra, olajosan történik. A kényes m3gyar gyomor nem talált semmi kifogá-•ölni valót. Mcnyiség — bőséges.
— Majd csoportonként gőzhajókra szálltak és a Orande-canaleon végig hajóztak a Lldóra. A nagy csatornán mindenki csodálattal nézte Velence pazar szépségeit, a sok száz és száz gondolát, amelyben nem egy fiatal aászutaspár boldog önfeledtséggel bugó gerlepárként bujt össze. A Doge-palotát, a Szent Márk-templo-mot és terét. Amikor kikötöttek, a kegyszerárusok raja rohanta meg
őket, a legkülönbözőbb emléktárgyakkal megrakodva és olaszosan „olcsó János"-! kiabálva feléjük. Jellemző reájuk, hogy a 10 lirás emléktárgyakat 5 és 4 iiráig le lehet náluk alkudni. Az árak még a magyar pénzérték szerint átszámítva, olcsóknak mondhatók. A kellemes hajózás után este 9 órakor vacsorához ültek.
— Másnap reggel istentisztelet volt a Szent Máik-templomban, ahol
zarándoklat minden papja misét mondott. Utána csoportokba verődve, egy-egy régi magyar vezetővel megtekintették a várost részint gyalogosan, részint autókon, ugy ah.gy a szükség megkívánta. Első uljuk a Dogé-palotába vezette őket, ahol annak felbecsülhetetlen éitékü műkincseit, fegyvergyűjteményeit, freskóit, szobrait, nwjil földalatti helyiségeit (börtöneit, ahol még most is lathatók 3 nekéz vasak, melyekhez a foglyokat kötötték), a sóhajok hidját megtekintették. A város telve idegenekkel. Láttak egy kinai házaspárt, a nő gazdag plrisi toilettebcn, csak szeme árulta cl a kínait Mindenütt páratlan udvariasság, előzékenység, ahol csak megfordultak. Az utcákon az emberek létlenül lézengenek. Egész Olaszországon meglátszik az idegenforgalomra való bazirozási.
— Vasárnap villamosvasúton kirándultak Páduába. A gyönyörű Szent Antal bazilikában Mikes János gróf püspök szentmisét mondott, majd megtekintették a nagy csodatevő Szent Antal még meglévő nyelvét és állkapcsát. Padua nevezetességeinek megtekintése után részint villamosvasúton, részint hajón visszautaztak Velencébe, ahol még egy utolsó körút után este tovább utaztak Riminin—-Eerrarán—Bolognán keresztül az örök városba.
— Rómába április 27-én reggel futott be a zarándokok különvonata. Itt az állomásról autők szállították az utasokat a különböző szállodákba. A nőket zárdákban, intézetekben helyezték cl. Azok, akik a legolcsóbb (III. b) osztályon utaztak (és akik maguk élelmezték magukat) a zarándokházban nyertek elhelyezést. Miután ez az első nap pihenő nap volt, minden program nélkül, az időt arra használták fel, hogy megtekintsék az örök várost.
— Másnap reggel a magyar csoport a Szent Péter templom előtti téren gyülekezett, honnan hangos énekszóval vonultak be a hatalmas templomba, ahol Mikes püspök szentmisét celebrált. Annak végeztével megtekintették a templomot és nevezetességeit. Rómában hat nap-g lar-tózkodtak, mely idő programszerűen folyt le, végigjárták az egész várost és megnézték az összes nevezetességeit. A lateráni Bazilikát, Szent Pál templomát, a kapucinus atyák templomát, ahol Mikes gróf - IV. Károly király halálának évfordulója lévén — nagy rcquiemct tartott, amelyen Albrecht főherceg és a magyar követség tagjai ís részt vettek. Utána megnézték a kapucinusok 5 szobából álló hires temetkezési kamráit, melyek az elhunyt szerzetesek csontjaival és koponyáival vannak kirakva. Megtekintették a Pantheont.a Foium Romanumot, a Capitoliuniot, az Angyalvárt, Rafael-mester siiját, a katakombákat stb.
— Vasárnap mindenki meggyónt, hétfőn közös szcntáldozás volt a
Szent Péter templomban. Itt 30-40 gyóntatószék van felállítva, mindegyiken jelezve, hogy milyen nyelven gyóntatnak. Lélekemelő volt, amikor Krisztus keresztjének egy darabját magába záró nagy keresztet körülhordozták a hatalmas templomban és ötven nemzet zászlója meghajolt a megváltás jelvénye előtt, a templom és tere pedig akkoia tömeggel lelve, amelyről a \' Rómát nem jart ember fogalmat sem alkothat magának. Utánna megnézték a Vatikánt, melyet leírni kötetek kellenének.
— Kedden déli I órakor kihallgatásra mentek a Szentatyához. Mindenki külön belépti jegyet kapott arra. A magyarok két külön teremben állottak fel. Külön a nők, külön a férfiak. A leányok fehér, az asz-szonyok sötét ruhában, fekete fátyollal fejükön.
— XI. Pius pápa egyszerű fehér talárban bibornokoktól és a svájci gárdistáktól körülvéve jelent meg a magyar zarándokok közölt. A Szentatya láttán mindenki letérdelt. A jó-sigos tekiuletü aggastyán ekkor végigment a felállított körön, mindenkihez hozzáment és jubileumi (szent év) érmet adott át minden zarándoknak. Majd átvonult az egész csoport egy másik terembe, ahol Mikes János gróf jiüspök tolmácsolta a hazátvesztett, porig lealázott katolikus magyar-ág gyermeki hódolatát, lisz-teleiét és ragaszkodását az anyaszentegyház látható feje iránt. XI. Pius atyai szeretettel válaszolt Mikes püspök szavaira, hangsúlyozva a magyarok mindenkori hűségét Krisztus földi helytartója iránt. Majd megáldotta a zarándokokat, hitvesüket, gyermeküket, egyéb hozzátartozóit és betegeit és megszentelte az elhozott kegyszereket.
A Szentatyát végül élénken megéljenezték.
Audiencia ulán felmentek a Szent Péter templom kupolájába, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik egész Rómára.
— Szerdán este II órakor indultak vissza, persze most már más irányban. Vagy hatvan alagúton mentek keresztül. Firenzén át. Sehol semmi zavar. Végre április 2-án, csütörtök reggel befutott a vonat a nagykanizsai állomásra.
— Eltekintve az egyházi és vallási vonatkozástól — érdemes volt elmenni Rómába? kérdeztük Nagykanizsa egyetlen utasát.
— Hogy érdemes volt-e ? — mondja, még teljesen a látottak hatása alatt. Gyönyörű valami, felséges volt ez az ut, amely felejthetetlen lesz számomra, amíg csak élek és amelynek elbeszéléséhez nem az én szavaim, de az ön tolla kellene.
Bucsuztunk. Azzal az eltökélt szándékkal, hogy a veszprémi megyéspüspök vezetésével induló z.a-rándokcsoporticl ml is kimegyünk. Akkor, mikor a nagykanizsai katolikusság számos lagja is részt fog venni. Mert tényleg — felejthetetlen egy ilyen római ut, amelyet nem leírni, de végigjárni és végigélvezni kell, hogy szépségeiről magunknak fogalmat alkossunk. (*)
NAPI HÍREK
A francia kormány kérdése a német kormányhoz. Herriot tegnap aláirta azt kérdőívet, amelyben a francia kormány a következő kér-désekte kér felvilágosítást Németországtól: 1. Németország belépése a Nemzetek Szövetségébe. 2. A belga határok garantálása. 3. A lengyel határok biztosítása és 4. a német kormány állásfoglalása Ausztriának Németországhoz vatt csatlakozása ügyében.
NAPIJtEND
Április 5, vasárnap
Római tutoHkoi: Palmar. Protestáns: Vince. IzrxellU: Nixan lió II.
Nap kel reggel 5 ór« 33 perckor, nyugszik dílutín 6 ór* 34 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szeilnt vJllouttin felhős !<Jó várható, lényegtelen hóváltozás és esetleg csapadékkal.
A Nagykanizsai Ref. Egyházközség
>\'k:l-Onnepélye a Városház dluterrnében délelőtt «al*2 órakor.
A Nagykanizsai Önkéntes Tflzoltó-tcsraiet ko."K>l»líid a Városház tanács-lermében délután 3ttrakor.
Kulturelőadás Klskanizsin a templomtéri Iskolában délután "M ó<»ko* Kovács Illés: Védekezés a tüdővéjz ellen.
A Szanutórim-Kgyesület évi közgyűlése a Városház nagytermében délután 4 órakor.
Cercle de Dnnse a Központ touter-r«lu hely l>égébcn délután 5 órakor.
Április 6, hétfő
Római katolikus: Colesztln. Protestáns: Cpiewtln. Izraelita: Ntzan hó 12.
Nap kel reggel S óra 31 perekor, nyugszik délután 6 óra 36 perckor.
VIRÁGVASÁRNAP
Amikor a jeruzsálemi nép legjobbjainak tudomására jött, hogy a Megváltó Jeruzsálem felé veszi útját, elhatározták, hogy eléje mennek és üdvözlik ót, a — Messiási. Persze ők azt hitték, hogy húsvétot jött tartani Jeruzsálembe. Nem tudták —
— hogy ez a nap a golgotai világ-dráma első jelenése, lilébe mentek tehát és pálmákkal űdvözöt-lók ől és ruhát terítetlek az útra, amerre elhaladt. És mondották és kiáltották feléje: Hozsánna — Dávid fiának ! És az anyák karjain a gyermekek pufók kezecskéikkel Intettek a Megváltó felé...
És ez a nép — amely ma Ho-zsanná-t kiáltott feléje — néhány nap múlva Ökleit rázta azt ordította felé: Cruclfiquet És halálát követelte a római helytartótól...
Ma — Hozsánna 1 Holnap — Cru-cifique t Ma — Odv néked I holnap
— feszitsíl meg!
.4 nép, az ember pszichéje. Akárcsak manapság, amikor látszik, hogy ép azok Ovötlik legjobban a Cruá-fiqiiet — akik nemrégen még Hozsannát kitiltottak. Azok kiáltják legerősebben a feszítsd meget, akik leginkább tartoznak Neki hálával. Azok illetik a legnagyobb bántalmakkal — akik egészen közel állanak Hozzá Azok tagadják meg, akik nemrégen még téglákkal verték a mellűket. De nyíltan nem mernek színt vallani Mellelte, mert esetleg klerikálisnak, vagy pláne reakciósoknak tartanák és akkor — akkor előmenetelükre Is kihalással lenne...
Ezeknek köszönhető — hogy a kereszténység tanai a nyilvános életben elhalaványultak és a templomba és családi éleibe szorultak. Oly kevés — aki meggyőződésből, igaz szívből mondja a Hozsannát a önön utó Megváltó felé. És ha mondja is — oly hamar tagadja meg a legkisebb anyagi előnyért. Ajkán ott van mindenkor készen az iskárióll Cruclfiquel
Ez a mai kor jellegzetessége: ma Hozsánna I — holnap Cruclflque I
zalai közlöny

Olyik ajakról szinte bdnlJan hangzik a Hozstinna — meri ott lapul mellette készen az ulófúnlolal - a Crucijique!...
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Április 12: A Kiskanlzsai Katolikus II-Jusdei Egyesület műkedvelő clfadí.vi (Szlz-lifctcti: A dcinv) a templomtéri iskol.i udvarán délután «l 4 órakor.
Április 13: A Kííkanlml Kat<Miku* Ifjúsági Egyesület elóa»lA»Jkruk nieüisi:iíti*s« (Sn\'RliRcli: A cigíny.)
Április 16: A Zrínyi Irtxlalml ísMUvé-szetf KOr HceilU eWadis* iNuü Ifitset) a Kaszinó nagytermében esTe fél i órakor.
Április 23: A Zrínyi Irodalmi ti M0v4-s/clf Kór liccAlis elóadisa (Ktlemtn lerenc: A világháború kulturális is g.izdszági következményei) • Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor. _
— A nagyheti Istentiszteletek sorrendje a plébánia templomban. Virágvasárnap délelőtt fél II órakor barkaszentelés körmenettel. Mise alatt a Passiót az egyházi énekkar adja elő. Nagyszerdán délután 4 órakor nagyheti zsolozsma Jeremiás siralmaival. Nagycsütörtökön délelőtt 8 órakor ünnepélyes szentmise, mely afalt a papság és a hivek közösen a szentáldozáshoz Járulnak. Utána oltáifosztási széttartás. Délután 4 órakor zsolozsma lamentá-ciókkal. Nagypénteken reggel 7 órakor keresztüli ájtatosság. 8 órakor csonkamise. Utána szentségkité-tel a Krisztus koporsójánál és utolsó böjti szentbeszéd. Délután 4 órakor zsolozsma lamcniációkkal. Egész nap szcnlségimádás a Krisztus koporsójánál. Nagyszombaton reggel 7 órakor lüzszentelési szertartás, ke-resztviz-szentelés, utána ünnepélyei szentmise. Sientségkitétcl és uiana egész nap szcnlségimádás a Krí- /.tus koporsójánál. Este 6 órakor ünnepélyes feltámadási szertartás körmenettel. Déli 12 ónkor megszűnik a böjt és hústól való mrgtartóztatás kötelezettsége. Húsvét ünnepén a 6 órai mise után a húsvéti eledelek (hus, tojás, kalác-) megszentelése. Fél II órakor ünnepi beszéd és ünnepélyes szentmise. Délután ö órakor szentbeszéd és lit>nia. Húsvéthétfőtől kezdve a szokásos istentiszteleti rend.
harisnyák
elszakithatatlanok Mindenütt kapható.
. — A református egyházközség Júliai cenlcnrtárls ünnepe. A kartí/sai reformiitK egyházközség
nta délclótt KI 12 órakor Omtepli Jókai Mór Küldésének századik évfordulóját magas nlvóju ünnepi műsor keretében. Az emlékünnepély avá-ro<háza dísztermében lesz. Belépts díjtalan. Az cmlékbeszéilc! Surdnyt üynla kereskedelmi iskolai tanár mondja. Az énekszámokat a Postás-dalárda látja cl. Prologot A"i\')\' Győző mond. Stendrei Piroska és ilj. Vidos József A Jelenek
SzilárJní énekszámmal cgésiitik ki i műsort.
— A Tűzoltó TestUlct közgyűlése. A Nagykanizsai Önkéntes Tűz-oltó Tcslűlet ma délután 3 órakor tartja közgyűlését a városházán.
s Ccrclc dc Danse m« délután 5 órakor tartja 5 órai teáját.
A katonatemetőért
Nagykanizsa, április <
A katonatemető 1300 sírjának sírköveire hónapok ótn lolytat-juk a gyűjtést városunk közönségének lelkes megértésétől és áldozatkészségétől támogatva.
Ezeregys/áz felé közelegnek eddigi eredményeink. Ezzel akciónk sikere biztosítva vau. Most még csnk a kevés hiányzó sirkó költségeit kell összegyűjtenünk s hisszük, hogy ez sem fog nagyobb nehézségekbe ütközni s nem fog kelleni tanácstalanul megállnunk az utolsó lépéseknél a cél előtt.
Most ebhez a még hátralévő munkánkhoz kérjük o nng> kanizsai társadalom osztatlan támogatását. Azt a társadalmat kérjük, amelyiknek kezdeményezésünk nél\'xíil Is hazafiul és emberi kötelessége a halott bősök emlékének ápolása. Sokan vannak még, kik nélkülözni tudnak 70.000 koronát — hozzák bál cl azt hozzánk s róják le adójukat a magyar ncm/cti öntudat blzony-ságaképen, mely megbecsüli, áldozatok árán Is ébren tartja a haznsicretel halottainak emlékezetét.
— A vakoknak. N. N. 15.000 koronát hoj.t\'t bi hozzánk, hogy a Vdkok Országos Menháza és Segély-egylete tészére c<|d;g gyűjtött összeg lic\'z csaló juk. Felhívjuk városunk jószívű embereit, ha van pár nélkülözhető koronájuk s cl tudják kép-zelni az örök éjszaka gyötrelmeit, a lják oda azt m*g a hél folyamán gyűjtésünk eddigi eredményihez, hogy itt összeget mielőbb az igaz-g itóvág posfacsekkkpján kö/veile-nill rendeltetési helyi re juttathassuk.
Cerele dc Danse ma délután 5 órakor tartja 5 órai teáját.
— A Szanatórium Egyesület közgyűlése. Ma délután 4 órakor tartja XIX. évi közgyűlését a Józ ef kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja a városházán. Külön meghívókat nem bocsátottak ki.
_ A Zolavármegyei Dalosszövetség ápriiii 8-áu uélulún ö o-a-kor Nagykanizsán, a postapalota épületében választmányi öléit tart fontos kulturális ügyek letárgyalására.
— A nagykanizsai járási tanítói kör választmánya folyó hó
4 én ülést tartott, amelyen a folyó ügyek kerültek tárgyalásra. Egyben megállapodtak abban, hogy a tanítót kör október 8-án nagyobbszabásu közgyűlést fog tartani, ezért a közgyűlés idejét májusról októberre halasztotta.
Cerele de Danse rna délután
5 órakor tartja 5 órai teáját.
— Adomány. A Keresztény Jótékony Nőegylet céljaira a Gazdasági Takarékpénztár 350.000 koronát adományozott, melyért hálás köszönetét fejezi ki az Elnökség.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 7 gyermek született, 3 fiu és 4 leány: Bencze György földművesnek leánya, Váradi Gábor cipés/.mosteruek leánya, Dolmányos György földművesnek fia, Kis Mihály kocsisnak fii. Báron Ignác cipészmesternek fia, Herjavccz Sándor földművesnek leánya, Nagy Antal napszámosnak leánya. Házasságot kötött egy pár: Sziiják Imre napszámos Audri Máriával. Elhaltak kilencen: özv. Topler Jánosné Zábó Mária 55 éves,, tüdőlob; Dolmányos Katalin 15 éves, tüdógümőkór; Mán-dics János mészáros 59 éves, gyomorrák; Sebestyén János napszámos 78 éves, végelgyengülés; Odrovics Jó/.seíné Prács >vics Terézia 3-\') évet, tlidógynliidás; Kovács József 16 éves, szivbénulás; Sárközi Kálmán magánzó 61 éves, agvszélhfidés; özv. S/ilv Károly né Dhgó Cecília 60 éves, tüdőlob; Ti-clilér FciOik földműves 85 éves, aggkori végelgyengülés.
— Rokkantfizetés. A közgyárni hivatal héifön, kedden és szerdán délelőll fizeti ki a tngyk nizi-ai hadirokkantak, özvegyek, árw.k ;r.ár-ciu i segélyeit.
— Tolvaj háziszolga. Kordos Vilmos vendéglőj cselédleánya feljelentést tett a rendőrségen, hogy ismeretlen tettes a szobájálxl úz ösz-szcs pénzét ellopta. A nyomozás sor. n házkutatási tartottak a vendéglős Máté Pá! nevű hiziszolgájánál, ahol a pénzt nem találták ugyan meg, de megtalálták a vendéglősnek ié-gebben eltűnt törülközői:. A tolvaj háziszolgát átkísérték tegnap dilclőlt az ügyészséghez.
— Százhat éves balatoni halász háláin. A keszthelyi kórház-Ihu a napokban halt meg Zábó Jó-zs. f 10(5 éves balatoni halászmestcr, aki életéből 75 évet a Balatonon l"»l; »:t s egvike volt a legügyesebb halászoknak.
= Veszttok, ajánlóit levélben ci-mfinkre megküldött, olasz vöröskereszt sorsjegyet á 220.0C0, sorsoltat á 140.000, nyeremény jegyet á 42.000, szerb sorsjegyei á 80.000, nyereméuyjegyet á 80.000 koronáért. Záloglevelek és állampapírok vétele és el tdása: Jakobovíts Gyula és Társa Budapest, V., Bálvány ucca 16.
A IfRdiv-itoMbt. nöí szalma- é* fehér filc-kalapok órLW viUjztí\'bati
meíjl«,»5 o;cvi :rban kaplutOV. SraltnaíuUpoV: JttV«irá>;. testíie. v^uUts a le>jjalínyor.bb itbsn
Fírfi kolnpok nngy válooztikban CYEfJES ÉS VIDA lia.tnpgyár Kazinoy-utcai Ozlotóbon Al8öiemj»ionim»i mcmlten
Menjünk Amerikába!
Egy p<)liái\' Rekord eör é; egy kio pfirküH iG ezer bor.
— óiizctbc vett csalónó. Anagy. kanizsai rendőrkapitányságra éríe. zelt tobb feljelentés alapján firizctbc vélték hutasi Istvánné nagykaniísai lakósl. Többrendbeli btlncselekmíny gyanúja merülvén fel, a nyomozási lelolylatták s annak eredményekén! a rovottmultu asszonyi tegnap átú-sérték az Ügyészséghez. Alkiséré« után ujabb feljelemések írkeziek t rendőrséghez ugyancsak különféle csalások miatt; ezeket is áttették a ügyészséghez.
Nagy árlcszállitós a Koro-nábnn. Gyóződjék meg! íialogh Károly liircs cigány zenész és zenekara minden este az étterembto hangversenyez. Szíves párífogásl kír Kiss Etni.
— A nagylengyel! posta közadakozásból közlekedik. A napokban megszüntetett nagylengyelt postahivatal ideig-óráig néhány kereskedő és tisztviselő közadakozásából működik.
— Ttzenlint éves öngyilkosjelölt Szivler József Ifi éves tapolcai körh.í/i szolga gyógyíthatatlan betegsége mi itt melibelötle magát. Állapota súlyos.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona éttermében.
Scliwarcz Dczsö cégnél nri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
™ „\\ császárnő apródja" bájru iivIMul! hallgathatja ekénként Wrii Feri zenekarától a Kozjionl-kávé-házban I
— Özv. Végit lászlóné febér-nemtl varrodája (Kirily-u 14. sz. az emeleten) mimliruremU fehérneinflk kOs/ilését és elónyomlaüsit jutányos árun vállalja. További fihérnemOk mint felsőruhák elónyonttalásálioz nattyon szép rajzok étkeztek. Ug>-an-ctl tanítványok felvétetnek.
Bánynszcrcncséllcnség. A Ma-tlrias Stinnes bánya öt tárnájában ma reggel 6 óra tájban a lift (elmondta a szolgálatot. Ennek folylán komolyabb szerencsétlenség történt. Tobb halott és sok a sebesült. Közelebbi adatok még ncin kerüllek nyilvánosságra.
A román király le akar mondani. A román király azzal a tervvel foglalkozik, hogy lcgidf.sebbifc fia, Károly javára lemond a trónról, miután nincs kilátás arra, hogy betegségében javulás áll be. Károly trónörökös trónralépése esetén radikális változás következnék be Románia külpalitikájában.
Siinons lesz a német elnök. A német pártvezéreknek a birodalmi kancellárnál folytatott megbeszélései során Simons helyettes birodalmi személyére vonatkozó javaslat vo.t
a vila tárgya, olyan értelemben, hogy Simoos ne népválasztás utján, hanem a korntány,módosilő;törvénye alapján a birodalmi gyűlés valamennyi pártja — a kommunisták kivételével — válassza meg elnöknek.
Sodorjon „JANINA" papirt!
itffl) Jfrtlis 5.
ZALAI KÖZLÖNY
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
diwatnagyáruháxa
az Arany Kakas-iio* Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok
Olcsé árak*
Eredeti angol férfiöltöny és kabótszövetek. Fekete és sötétkék nöl- és férfikelmék. Covelcott, Bourberry, wipp Cord, Camgarn, Cocsmen, Crepp, Eolin, Marokin, Rlpsz dlvatkclmék I
Fi tapsiéi 98111 I Wii Hőnél ssz 38.000
Peuita szövst____l)M
liíiMiikM. .M 1111QL Moll -r 86.1
HosdáelÉD.....15.51
vászon és utli
M
[te inig Fejkeadök
Nagy maradékvásá
igen olcsó árakon
SchroH-schiffonok, Mny é» Holfeld runtburgi vásznak, Regenhardt és Itaymann damasztárukból óriási raktár.
ESÍdKJJfesa
tM
Szőnyegek, bufor-ripss és bútorszövetek
nagy választékban!
A ííioeSepii nők
Az irodalmi és Mtiv&zeti Kör liceális előadásán felolvasta: Dr. DOMjAN LAJOS (3)
Igy a féifiak a legfontosabb lépésnél, a házasságkötés lehetőségénél korlátokat szabtak a nőnek és eltiltották őket attől, hogy jövendő életpárjukat ők kereshessék meg. A báli mulatságokon rövid pár percre felbukkanó hölgyválasz a valóságban komolyan soha egy pillanatra sem valósult meg. És ez az oka annak, hogy a nőknek a férjhezmenetele és a családi életbe való beevezése mindig a férfiak jóindulatától volt függővé téve és függ ma is. A nőnek egyáltalán nem áll módjában, báimi-Ijeu házias n .-vetésben részesült is, bármennyire is a családi életre szánta is cl magát, a maga részére házastársat keresni és ha valamelyik féifi őt fel nem kei esi, összes családias erényeivel cgylltt konzerválhatja magát egy jövendő generáció kedélyes, vagy kevésbé kedélyes nénikéjévé. A nők tehát soha sem rendelkeztek azzal szabadon, hogy férjhez menjenek, mert az ó férjhez menésük mindig és most is a férfiak elhatározásától függ.
A családi éleire nevelt, úgynevezett házias leányok, aszciint, amily fokban szj;x>rodolt a nőtlen férfiak és az agglegények száma, olyan mértékben maradtak pártában. És ezeknek a páetábai^ maradt házias nevelésű leányoknak az élete nagyon szomorú és nagyon bus volt. Miután mást, mint a háztarfást és a háztartás körüli dolgokat jóformán alig tanultak, Icjjipgyobb (észében vagy rgyes családok kegyelmére voltak rászorulva, akik őket gyermekeik mellett mini nevelőket, vagy ped g mint házvezetőnőket alkalmazták, vagy pe»lig a női kézimunka, varrás, horgoiás; him/és slb. testet és lelket ölő fárasztó munkájával tartották fenn magukat. A pártában mar.ult leányok számának elszaporodása mellett azonban még ez az életmód is bizonytalanná váll és igy k\'zdtck próbálkozni az>al. houy Isten adta tehetségeiket kifejlesztve tanuljanak és az éleiben a család és a háztartás körén kívül cső kenyérkereső pályán boldogulj mak.
Nem a nocmancipáció apostolai csábították a nőket ;; kenyérkereső pályára, hanem az élet, cz a kegyetlen tanítómester állitolt,i 6ket sorompóba. És milyen nehezen ment az első próbálkozás, mennyi mindenféle ellenszenvet, lámadást kellett azoknak a nőknek legyőzni, akik először fordultak a kenyérkereső pályák felé, azt csak azok tudják, akik ezeket a mozgalmakat a legébercbb figyelemmel kisérték.
fíáíunk Magyarországon ezek a mozgalmak alig egy félszázadra tekinthetnek vissza. És akkor, mikor a legelső nő megélhetése végett sorompóba állolt^s Jelentkezett azok között, akik kenyérkereső pályán működni akartak, szembe találta magát első sorban azokkal a férfiakkal, akik az övéhez hasonló állást betöltöttek és akik a nőknek ezen uj térfoglalása ellen a legerélyes<?l>ben hadakoztak, de szembe találta magát a feijhez menésre váró nők százaival is. akik azzal argumentáltak a nők kenyérkereső pályára való lépése ellen, hogy minden egyes nő, aki az életben egy férfi foglalkozását látja cl, a házasulandó férfiak számát apasztja és igy nőtársainak is ellenségévé válik.
(Folyt, köv.)
kodalom és mfivészet
Az Asszonyi színtársulat Nagykanizsán. Asszonyi László igazgatása alatt álló Pécsi Nemzeti Színház titkára Danis Jenő járt tegnap Nagykanizsán, hogy előkészítse a kitűnő társulat operett-együttesének április 17-, 18- és 19 én városunkban való vendégszerepléséi. Az együttes ezen a három napon a Polgári Egylet színpadán egy vagy kél uj operettet fog előadni saját zenekarának kísérete mellett. Az augusztus, szeptember, oktőber hónapokat a teljes l/lrsulat Nagykanizsán fogja tölteni.
Visszhang. A Kempelen Béla szerkesztésében Nagykanizsán megjelenő Visszhang cimü dunántuli szépirodalmi és művészeti hetilap eheti száma ujböl gazdag és változatos tartalommal, ízlés és kiállításban jelent meg. A vidéki irodalom hivatott reprezentánsai és ismert nevű fővárosi írók szegődtek a Visszhang kiontott zászlaja alá s igy érthető az a nagy, valóban értékes törekvéseknek kijáró érdeklődés, mivel c lap az egész Dunántulon találkozik. Az ehcli szám tartalma a következő: Z\'Adria Mátyás: A király és a halász, Móra László: Vers a legjobb asszonyról. Császár Jenő: A kis Mariska kincse. Péchy-Horválh Rezső: Életrajz, Németh Böske: Kifosztott, bus vándor... (vers), Moyzesné Kovács Irén: A hála, Szigeti László: A szerelem városa, Ifj. Grubcr Emil: Vár.dor-dal (vers), Nagy Lajos: Kulturális tevékenység, Dr. ttékefi József: Fehér Szegfű virág (vers). Fehér Ella: Megnyugvás. IJndt Bél - István : ll >tyan dolgoztak a klasszikus magyar irók? Ezen kívül a M.^yar helikon. Irodalom, Művészet, Hirek, Sport és Szerkesztői üzenetek gazdag lovatai ej;é-s*i(ik ki a 32 oldalas füzet tartalmát. Ara 5000 korona. Előfizetés eiíy negyedévre 50000 korom. Kip-ható az újságárusoknál, a Fitehcl könyvkereskedésben és a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
SPORTÉLET
Országos vidéki lór- és knrdcsapat bnjnoki vlvóverseny Nagykanizsán
A Magyar Vívd Szövetség az 1925. évi vidéki kard és tárcsáiul bajnokság megrendezésével a Zrínyi Torna Egylet bi/.la meg. Az egyesület vivő oszlálya ezt a kitllnlelő mcghizitásl .i77.il a kitaió és áldozatkész munkaival érdemelte ki, amellyel a vivósport iránti érdeklődül és szeretetei városunkban lel-kcllellc és ébrcnlnlja.
A verseny április 25-ín és 26-árl kerül lebonyolításra a Zrinyi sporttelepen. Riszt vesznek: Szeged, Debrecen, Miskolc, Győr, Szombat-hely, Pécs és Nagykanizsa. A verseny igen érdekesnek Ígérkezik, meri ez alkalommal dől el, hogy melyik vidéki város vivő csapata a legjobb az országban és igy fokozott érdeklődésre tarihat számot.
A Zrínyi TE első csapatja ma Kaposvárott Játszik bajnoki labda-rugó mérkőzést a Levente TE-vel. A mérkőzés lcljc>cn nyill, mert mult év óla mindkél csapat összeállításában nagy változások voltak.
NTE II—Zrínyi II. Egyesületeink első csapatai ma vidéken szerepelnek. Az NTE Pécseit a PBTC csapatával, a .Zrínyi pedig Kaposváron a.KDLTE csapalival jálszik bajnoki mérkőzést. A keltő közül a Zrínyi-
nek van könnyebb dolga, meri a KDZTE a bajnoki labella utolsó helyén áll, a PBTC, az NTE ellenfele pedig az első helyen. Mindkét kanizsai csapat győzelmét várjuk, amivel az NTE is, meg a Zrínyi is a bajnoki tabella első helyére fognak kerülni. Az itthoni programmon második csap3tok Iréningmérkő-zése szerepel, melyet fél 4 órai kezdettel a Zrínyi sporttelepen Játszanak.
KÖZGAZDASÁG
Csonkamagyarország állatvásár-jalnak forgalma
Az Országos Központi Statisztikai Hivatal érdekes kimutatást kOzOl az állatvásárok forgalmáról, Ezek szerint a mull évben az állatvávárokra fclliaitátott 1,156.584 szarvasmarha, 072X00 ló. 150.019 juh és 500.709 sertés. Eladatott 3M,tö7 szarvas-martia, vagyis a (cihaitott mennyiségnek száz.iléká. 165.0*4 ló. vagyis a (cl hajtatnak 17 százalék, 43 405 juh. vagyis a Irliiajtottoak 28 százaléka és 194.801 sertés. vagyis a vásárra (elhajtott mennyiségnek 31 százaléka. Ezek szerint a legnagyobb forgalom sertésekben volt. A felhajtás szempontjából a mult évben a legnagyobb szaivavnarluvásárok Vá&árosna-ménvben és /UilússtntgrMon voltak. Az előbbi hetyen 23.100, inig a másodikon 22.050 darab szarvasmarha hajtatott fel. Ezután jön Tokaj 14.5UU, Kisvárda 11.470 és Oebrecen 11.281 darab szarvasmarhával. A legnagyobb lóvá tárok Mohácson és Civulán valtak. Mohácson 15.812, mig Gyu-hn 15.810 darab lovat haitoltak (cl a vásárra. A JegtObb juhot Kiskundoroztmán ér. DcbrcccnlKn kínálták eladásra. Az előbbi lielyen számszerint 10.350, míg a másodikon 9327 darabot. A sertésvá>lrok közül legelső helyen áll Debrecen, Jászberény és Vásíroir.aniénv a (elhajtott 12.379, 11.075 és 10315 darab sertésével.
TŐZSDE
összefoglaló magánforgalom
Irányzat ll/.lcltelcn. alig cg)- két papirban volt érdeklődés. Kötések nem (ordultak elő. Névleges árfolyamok a következők:
Angol AUvvar 31. .Magyar Ililel 404, Kereskedelmi Bank 1040. Oöztrak Hitel 143. leszámítoló C0, Jelzálog 38, Ingatlan l\'.o, Általános Takarok 122, Pesti Hazai 2550. IJuJjpesli Góz 143. Viktória malom 320. Kóízcii 3150. Dusdie 108, l\'nkányi W2, S>g.» 520, i\'jllas 148. Danubiut 2toO, . Fegyver tuO. (.Ampa 105, Nima 13-1. Nasici 1842, Ofa 40J. Hazai Pa 05, Tröst 174.
A Magyar Nemieti Bank hlvRtntos Arfohamni
Vi»l llák De\\ trák
» ;<MÜV wn vi ii
X.O.U. Jllt .lil Sl\'.f\'H |ii» 1117
OtslT IU>U*I ÍM-U m»Mfz;i
iv>nii Rlllllll JJI iU
r..-íi. r«. 3701 il-S BiOiml MM KU
Irt <<«p<jtlK> lílM 11 M
L»1 UI4SI K\'hilUnh IIWI 11 Ml
Uti S\'JVíÖ 1 :-»io» HViXiMWO
Uj 2Ji NiUv> MÍ »;i
iifik :«:♦ :«u luirjtrt ;*«o J»to
c.tli iclilU. Ivt 41-103 is í\'iflt iM Mii
old iof. I3»4 IÍP4 Plltl »j. na
tflitl l;i»v l!«IS I5M9 SMu MMJI
$.W \\0«- ltt»7 l»í«i IHO-IK«S
K^TIJ »#« ll»>IIUI Vl«f l<M 411C»«
kUdu IW..7 WIOI ZfUUU 1*015 i-r/i
v, Ztlrlchl zárlat P4rt» 7675—, IJto-U-a 2479—, Ne»\\o<k 518-50, Ri0«»el Iti30—. MalUnd 2I2/-30, Hc\'.\'íikI 20675. Beitln IWA*. Wien V3C6. S\'.-ítA >75 —. Pl aga I&36- —. Hudajeit 72--, Vs«*á 100. rtuks\'fvl 242 50. DelgiiJ 835 Í5.
Tennényt-V3i5c Irányzat lanyha volt. Uuza P.000, rozs 50 W koronával olestibbodoU. Alig egy-két tétéit kötöttek.
Bum itmv. 76 kg-os 487 50.\' <90 000. 78 kg-os 497.500 5ÍÓ.00Í. ev-.éb víd. 76 « ■58300\' 417.500,78kg ot495000—197^00, rozi 450000 - 455.009. lörárpa 450.0X)— 4GO.CŰO. tnkanniny irj* 340000 350.009, nl tengeil 240.000-242 500. Wle* 250.003 -260 C00. Vorri 230 C»0- 235.050. uj 385000 395 COO l-\'-rr. ir^ W.<XO.
i Kiadó: Zriríyl Nvon.\'nip*r és KOnyv-
1 korokvdé* RT. NigyiunlxM
zalai kOzlONY
192S április 6
Apróhirdetések
QyOxOdJOn mtgrAla Mi»i.boc» s »«•
ufA "ffe IOOOO K-ás bor
SÁMÁN JÓZSEF Mapff-u. 7*. - Telelőn 3tt
Majorgaxda, KI a laragishoz U ért. Sienlgyörgynafxa 4IU,t ke,t*- C,m * U\'
•dtítban.____
SalorUxt ingatí« n f o r q n I m I Iroda Fö-ut 8. N\'k)*jiiI»íii jafo/galmu ven\' dégtó kél holJ ÍOUWel olcsón béfbea<ló. — Berendeielt lakereskedés Jó helyen. IjckJí telep. vlllanyloiési Jutinyosan ál*dö._ioíi
RcflH<ili*ni íj oisonná/iil legokióbban «s legjobban lehet a Makovlcaky cukrászdában.
Eladó egy Jókaiban tartott cséptögainl-lura Klific ulca 21. 986
A Király Pál-utca 4. és 6.
axámu házak szabad kézből eladók. Bővebbet Banekovios igazgatónál.
Egy kUlőnbcjóralu butöioiott uoba áronnál kiadó. Ugyanolt jó hiilkowt kapható. Klnlnyulca 30. 1011
Prlm.1 Plchter kalipok olcsó Jibau kaphatók Kaulmann Manónál a .Szerecsen-hez* Teleion 167.__1031
Miltényi-cipöt vegyenll
Egy teljes MJÓMO^a és egy ebéJWkre-ócik eladó. Barakk B. IZ 1037
Góxoeéplögarnitura hátira*, JulJ-nyoj áion eladó. (KOxveHiól díjazok.) Péiliy. Kisszékely (Tolnamcgyc). 10-15
Eladó t<jp hetéves klIOnóen inukódó »zlvatt)u»Vut. e>jy doliienduerQ Iftr/paagy iiec«».ivigrt tlclinlcr iíavclníl, l\'ó utuii.
diwatárucikkekbcn
UO(l ptMolllrlbl W
Szomolányi Gyula
Cawngcryut 2. aióm alatti
0 (a Hantira mrllrll) ÍiIcMjci Q
Vasútállomástól 8 krenylre I? kai. hold szint.-, 1 kat. hold et»ófendll fit. 2 kai. hoM IcgcHJog UhisznAlatui, | kit. hold erdó. 2> t kai. hold sióló nép llaUI gyllinii!cs<Wtel és kaszálóval, .izomul tx-. koltozhetó 2 szobis lakóházral és összes mellékltei)Itégckkel. modern gatdaiáj |<|-azeietéssel együtt. esetleg termi.«t |«, más válltlkozás miatt srabadkézból eladó. IkV vebbet Artner Károlynál, Zalatzabn. 1040
HÚSVÉTI
legolcsóbban bcszerezliclők a Cukorka Királynál tóti tlcffcr Qyula Kazincxy-utoa 8. szám.
Hova aicUx Höxcl T Klein Józsel Céghez, meri ott olyan gyOnyörll is olcsó kalapokat kapni, tnlnl sehol. c*ak gyózód Jék meg lóa. Leinykatipok minden ulnben 8S>ezer. hólgykalap 16 azlnben 139 ezer 200 ezeréit modell kalapok. KIclu Józ«el is Testvére. Ml
Halastól dQtóben l hold siánlól&td buzival bevetve eladó. Bóvebbtt Magvar-■tea 39. azim. <jj7
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem elhunyta, illetve temetése alkalmával mély fájdalmamat részvétükkel enyhíteni szívesek vollak, ezúton mondok hálás köszönetet.
özv. Sárközy Kálmánnó.
A buivtll DnM«p«kr«
8000 ó» 10.000 koronáárt legjobb zamatu borok
kaphatók
SOrnOGYITESTVÉREKNÉL
Maer«f-»lc> 14. ;w T«lefon W. u.
Bútorozott ajoba egy vagy két magányos uf tészéie azonnal kiadó. U» a
klad-ban._______1^9
~~J6 karban levó fedeles gyermekkocsi
•ladó. Sugár a 18.__I0ÖO
Nagykanlxaín 858. szimmal letek-könyvezeit C63 nígyszógól lóid a szent-inlklósl országul mellett. 18 millióért eladó, esetleg bélbeadó. Bóvebbel özv. Konold l\'rtgyesnénál. Budipeit VI Rózu-u. 71. 1039
Zalsszcnlbaláiton egy fálház eüdó. üzletnek Is alkalmas. Bóvebbet Öreg Kiss
Sártdornénál ugyanolt.__Itotf
Eladó i dib. kifogáson abl.ik, lókkal
együtt. Megtekinthető Bajza-utca 2.__
Eladó egy etódiószeVrény egy léi aii/jiuhauektíny egy IróaVrtal és egyman-
golo. Eötvös-tér 22. sz. alatt__ 1058
Gyakorlott ffép- és gyoralrónó Jllist keres. Cin a kiadóban. 1063
KOIAnbejáratu fzolu url embernfk kiadó. Ctm a kiadóban. 1061
Legújabb b O r-iijegyzik. mely ugy minőségben, valamint olcsó árainál
utóiéi hetetlen. III. Bruncslcs léte bikavér 20.00C). III. tehér becel 20.000. 1 ll. príma vörös 16.000. 1 II. príma fehér 16 <XX>, I ll. rizling 12.009, III. fehér 8000 és 10.000. I It. siller 8000 és 10.000 korona.
BRUNCSICS JÓZSEF
fOti«f-,<»tairc»-*i k«IOMi-<lkWk V«»»Vv.K«<t>»n Suyór-ut 53. n Toloton 210.
Árverés.
Egy darab 4 éves heréli ló folyó hó 8-án délelőtt 10 órakor a méntelep laktanyája elótt nyilvános árveiésen el fog adatni.
Méntelep.
•záp utoai I oxobáo konyhás stb UVás lehelóleg HaUl lUzaapár vagy Jobb •ablád (étiére tutoiozva vagy Oreaen kiadó. Vototmartlil u. 13. 1019
Egy Jókaiban levó varrógóp eladó. Hunyadi u. 3. 1053
Hallói
Férfiruhát szépen és olcsón
tisztit „„
Wcisz Bernát Magyar-u. 56.
Mai naptól kezdve
naponta frissen csapolt
SÖR,
olcsó villásreggeli és ozsorina az
Újvilág vendéglőben
a Sétnkerttel szemben.
Elsőrendű
Árverési hirdetmény.
A néhai Scherbcl Bertalan tulajdonát képező s Nagykanizsán, Rózsautca 4. sz. a. levó ház az Összes örökösök megbízásából f. hó 9-én délután fél 4 órakor a helyszínén nvilvános árverésen el fog adatni. Vevő tartozik a beígért legmagasabb vételárnak negyedrészét azonnal lefizetni, a hátralékot pedig 30 nap alatt. Érdeklődőknek felvilágosítást "Hta.uk Dr Elck MAr
Dr. Hoch Oszkár
ia« öű\'vMcV.
no
Hirdessen
a
„Zalai Közlönyében.
Ung!iváry Löizló-
kapható
vasárnap egész nap
Báthory-utca 22.
(Janda-kerl) - és a hétfői =
nagy vásáron,
MM MAOfiílTflííFOLYflM
Budjpcüt, VII. Dohány-utca
Telefon : jóiaet 124-17.
A legjobb slkerM kózli eló középiskolai truginvlzs>-íkf»,ércttiégire vidékieket Is R«Mlcttlzct«il kc4rexo*«y. *H Teljen anyagi íolclöoaóg.
Értesítés.
Hajó vendéglő udvarban a Boha-félr
kovács műhelyt
átvettem. Bármily fédcrcs és kflnnyO, valamim nehéz kocsikat kásiilek. PatkoUst szakszerűen végzek.
Javítások gyorsan készfllnek. Kérem a nagyérdemű kftzOnség szives támogatását és maradtam tisztelettel Strebelovszky Ferenc kovácsmester. K«i
Felhivás.
Altilirolt hercegi erd6hivatai felhívja az Országos Foldbirtokiendezö Bíróság itéteiévcl megváltás folytán tutajdniijuggal foldhOzjutottakat, hogy: I. akik a Katonatéten tul házhelyeket nyertek,
ii. azok, akik a Felsósánczi pusztán az UJgjajortól nyugatra esi első táblában a II. csoportbeli Molnár István .parcellájától kezdve északra a récsei halárig, a második táblában a kisbirtokos Bencze József parcellájától kezdve északra a récsei\'haláiig és a Kétágú ncvíl\' rétszélból a IL csoportbeli Szabó Ferenc parcellájától kezdve északra a récsei hatáiig végtll pediR
III. mindazok, akik a práteri gazdaságban a Leányvári-dtllóből (kivéve természetesen a vitézeket és a házhely esetéseket) kaplak (oldet és rétet, ezen területnek 1923 október l-lól kezdve már lejárt négy (élévi haszonbérét 8 nap alatt aluliról! erdőhivatalnál bizonyosan befizessék, mert különben esetleges kellemetlenségeknek teszik ki magukat. Nagykanizsa, 1925. április hó 2-án.
Herceg
dr. Batthyány-Strnttmann László
nagykanizsai crdóhivataln.
megtiikiiritju költségeit és itt is vásárolhat eredeti angol
szöveteket,
melyet alább loirt cég közvetlen Angolországból kapott.
Óri4ai választék
férfi és női divat-szövetekben
Kirschner Mór
* Fö-ut 3.
Telefon 243.
Várolházáviil szemben
Vasárnap 10 óráig nyitva.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VlISJlR
1925
ÁPRILIS IS 25-10
Rendezi a BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Ptlvitigojltii luptutó: N«Kytonlt5Í!1. Pttchet t-ülöp Fial köriyv-kerc.kcdéftében, (ovibM a visir rend«4s<gíníl BUDAPEST. V.. SZEMERE-UTCA d.
Kedvezményes ut«zá» ít vlaum.
LaklskluUláa. u
Szövőszék
B. ll.liii.ki.aV ét m<cia»*okiuk iBíd""\'\'\'1 iw.ijl • I)obo« rcndaicrl kí*Ui<Vfl»\'ík. &<»«» K.Vkil, felv<t.MIMn)t. mololUt. —
Dobos István siövósiék és uövésaellclkk késaltő. Budapest, VIII., Práler-utc* » Sx$v6ai<k Bxeinben mífteklBUietö.
Dt. MtKb-IIU
Skabosan-kenőcs
...i4u SKABOFORM upfcatí
l.tghimiiibb ra«KaiOnt<tl •
viizketegiégeti
fclmJít. Atvjrt, itt
N»o phtkll. iitiUUa. Mpfll lAiuflM\'*
mSIUSí Skaboform-puder
Kín- 4a k*tr(kn>»i»pí>»t>.
Tyúkszemet, SKmíSlS SSSU. CflNNflBIM
Kiitta mlikdta n6oimUik«a.
1025 aprllil
ZALAI KÖZLÖNY
FISCHER IMRE
teítiltechnikai vAllauta Tturwimvo GYŐR í^v.vrc*
Raktáron tart eredeti mühlhougeni
Claes * Flcnt|e-félc
kötőgépeket és orsóxó-gépekot,
tovibbi nálllt
Bolyhozó-.1.. Raachel-oépeket.
Mindennemű növi-, tnuó-(> clöké.altíil kellíkek nb g VóI i raktár kaphatók.
Olcsón megszánhat Pesten a
SIMPLOn SZALLÖDÁBflíl
Barátságos. meleg, tiszta szobák. Központi fűtés egész nap. Budapest, VIII. Kenyérmező-u. 4
Rákóczi útnál, Tabarin mellett.
C kl-4«U4 MauUtóJ* »Yo tejr4eíii;**a
f*M«»6l. <44
Megérkeztek és!;Lu/JS« Rohitschi IA?iape^natH. . a híres VITA «■ * MATTONI QIEBSHŰBLER
l?>ííM ii Cuin Ul- <« kGiftét iirteplKlL Mrjr»o<i«ttrt4k * k(*k*4ail: 911
TŐRÖKJÓZSEF rt.áswányvlz o»ztály BUDAPEST. Klrály-a. í. - Tetcíoo Ű4-77.
Legfrissebb elsőrendű
hegedű hurok
vonók, YonószórOk, hangfogók, liang-slpok, huttaitó, hegedű kuk*. n> ertek, lábak, áUUltók »tb. hangszerkellékek
legolcsóbb árakon. Zenekaroknak és vlszontelárusltóknak kedvezményes árak.
FISOHEL FÜLÖP FIAI
Majnr. H ien«mak«re»kc<I<«4t>cn
NAGYKANIZSÁN.
Díjtalanul
csupán csak a tarífális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 50% kedvezmén nyel a
mm HIRDETŐ IRODA l T.
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
■<gt pótlival ueraközt a Tivtiatl liodánll
Telefon 338-383. szám.
ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük a nagyérdemű közönséget hogy megérkeztek a
és t. rendelőinket,
Készítőnk aaját •lövetünk, böl, valimlnt faiton-
Öltönyöket Is.
7*4
tavaszi szövetujdonságaink,
melyből mérték ulán készítünk a legnjabb divat szerinl kedvező fizetési feltételek mellett uri öltönyöket
Becses párfogásukal kétve
LIDITT ÉS JOÓS szabómesterek.
Legolcsúbbao vMat
nói harisnyát 10. 25. 30. 35, <0, 45 eier, férfiharisnyát 8. 10. 16, 35. 30. S5 cacr, gyermekharisnyák, cérnakeitytík, gyer-mekmatróztngek nagyon olcsé árban
PRANGER JÓZSEFBÉL
„Párlaí Áruház", Er*sébst-tér
• (SrvlaruOkd ncmt>»n.
AGY TAUASZI VASAR
MOLNÁR GYULA
nól dlvatáruházában BUDAPEST, VII., Rákóezl-ut 22. m
Tavaszi újdonságaim i legújabb covercoil, bo/burry éa rlpsz ssóvetekből készült köpenyek, kosztümök, ruhák és al|ak, valamint jumperek árban, fazonban, minőségben, kiállításban utolérhetetlenek! A legkényesebb Igényű hölgy la megtalálja áruházamban mindazon ruházati cikkeket, amire ssOksége van: a legújabbat, a legjobbat legolcsóbban l
E heti reklámcikkeimi
Kosztüm angol dlvalszOvetból 1,100.000 Kosztüm Huta gyapjú gabar
Covercoat-kabát legújabb
fazon.................. K 740 000
Covercoat-kabát tiszta
gyapjú, bélelve 115 hosszú K 990-000 Burburry-kabát tiszta
gyapjú, 115 hosszú...... K 990.000
Burburry-kabát UszU gyapjú 120-125 hosszú ... K 1,100.000
dlo. minden színben ...... 1.100.000
Divatos bubiruha tlsztagyapju
kockás szGvetból Szövetruha tiszta gyapjú gabardln vagy rlpsz ...
495.000
Vas-
asztal lábak és két j kisebb vasmedence :
eladó.
Bővebbet a Zalai Közlöny i . kiadóhivatalában.
a legolcsóbb és leggazdaságosabb szánt, hajt, vontat petróleummal
HALTENBERGER VILMOS
A r<xtf-tjir«k í«to«ülll k<y»lMl«4«: BUDAPEST, VI. Ut^ Natjat«i4-atc« IS. - SOrg&aycIm: Wtlford Ba<J«$x»t.
T»l« Jon: ti- 15. M4
Ford taharautó pótkocsival 3 tonnára. Az autó ára 79 millió korona.
Mindennemű és méretű
tölgy parketta
gőzölt dió, gőzölt bökk, kőris, tölgy és mindennemű keményfa anyag minden méretben, valamint a világhírű valódi E T E R NI T pala békebeli minőségben minden méretben kapható *«
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfa és építkezési anyag kereskedésiben — Deák-tér 5. sz.
Vigyázat! Csak az a valódi Eternit, melyen minden darabon .ETERNIT\' van nyomva
URADALMI IEIKIUII UH
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
Pollák M. Emil cé9néi, Kinizsy-u. 2/a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefonelőjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Autó-, motorkerékpár alkatrészek
felszerelések, Mlohelin pneumatlk m Automobil ós Pnoumatik Rt Budapost, VI., Jókal-tér 5.
Húsvéti sütemények
mandulás, dessert, torta, cukorka béké-bell elsőrendű minőségben
FREUND cukrásznál
Bu<l«re«l. V- KlrAly-itc* ««• VI£4U te»4«l/Mk nUsrtttl atUII l»0Oat>M)tW MlUlUtlHl
A cipőkrémek
KIRÁLYA
MIndenDtt kapható.
Elsőrendű
belga ménlovak
írkeatek, melyek réulettlietíKe «■»-nyö. feltételek mellett elidtna kerQlnek. Engedély bfltoiltva. l ovak megtekinthetik: R.oael Daadaeig, Nagybajon.
illőmé.: Jikö. •"»
ÖRÖK LAKáST =
hAabérn&l olc.óbban blatolllllit bit-mely kerületben vagy vldíken meglevő vagy épitendó modern híraVban telekkönyvi talaj* donjoggal, Ili évi latleirté.sel li. Kérien tiz. eaer K pénr. vagy bélyegért 100 oldala. ér>t-téíl Újékor tatót, hogv nem tliellbbbéhilbért.
BUDAPESTI ÉPITÖBANK
Budapcat, VIII., RáVóezl-ut 55. \'.lém.
WALTER magóntonfolyam Biadap.at, VIII., Rikóoxl-ut 31.
Elökéaall középiskolai öuzevont magin-
vlzsgákra. érettségire, vidékieket ii. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
VISSZHANG
a Dunintul irodalmi, niOvé.z.li és társadalmi hetilapja
szerkeszti
KEMPELEN BÉLA
a „Zalai Közlöny" telelői szerkeartőja
Megrendelhető és kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Pö-ut 5.
neg>«lfvre 50^)00, korona.
Egyea atim Ara 50C0 K
Elöllretési ira
lélévre lOO.a
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kladvinyal: Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Dreher Tódor.
Assisi Széni Ferenc életrajza. — Forditolta: Pálfty Erzsétiet grófné.
Az aranyszőrű báríny.
Irta: Ajtai Kálmin.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életé-böl. Irta: dr. Czapik Gyula.
A lelkiélet kis könyvei
I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat.
Szent József Imik és elmélkedések. — öszeállilotta: dr. Halczl Kálmán.
A fenti könyveken kivul a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Erélyes, szakiskolát végzett
erdőőr,
kiváló erdőtenyésztő és erdŐ-használó, külön vaifászati sz«<k-képzettséggel, jó vadászebidomár bármikori belépéssel iwj
állást keres.
Szives megkereséseket kér Mátyás László, Kis-kanizsa, Bába-utca 2. sz.
VflCUUM DIL C0MPAI1Y11.
gyártmányai Elsőrendű Suoflowcr Sálon Potro-
leuin kastélyok és Lakisok viligilisára, traktorok ét motorok liajtáslra.
Autó és Motor Benzin Benzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „G a rgoyle" Et na H eavy Médium spee. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére, további mindennemű
gépolaj, pC-pxair, koctikenö uszó, ni-bolincum, kátrány megrendelhető mindenkori legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
(őetárusitókuál
NAGYKANIZSÁN!.
Magántanulók figyelmébe!
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít elő vidéki tanulókat a BOROSS-GÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákócziul 57,\'a. •• Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény. Kiváló jegyzetek!

Legolcsóbb bevásárlási
forrás
Szántó Salamon
divatáruliáza
Erzsébet-tér 22. (Strcni és Klein háx) Telefon 249.
= cysi—
Mielőtt húsvéti bevásárlásait
eszközölné, tekintse meg riusan felszerelt rak\'áramat
Féifiszövote,k!ieii .... Nöisiina és kockást szövetek Jóminilséfíö Yíis/.mik . ,
Agvliiiziilok.....
Mosódolént\'k.....
Kartonok .....
Delén kendők ....
K 9C.OOQ (6! „ SO.ooo „ ii E6.000 „ „ 2y>.ooo ,. „ £6.000 „
„ C0.OQO „ „ S5.O0O „
Kosztüm-kolíuéklmii, vulnmintolsőrenilii zefírek és scliroll-sittimokliiiii óriási Viíliiszíck,
Magy mayadékvásár!!
ü*" Vasárnap délelőtt 10 óráig nyitva. ~»S
B-listás tisztviselők és altisztek
alkalmazást nyernek
A biztosítási szakmában jártassággal birok előnyben, részesülnek Hungária Általános Biztosító R.-T.-nál, Csengery-ut I. sz.
Nvoma\'ott a Zrínyi Nyomda.™ és KOnyvkerakeds P. T.-nil, Nagykanizsán.\' (NyomJÍ^?
„Zalai Közlöny
pollllMal napilap
mcglelenik 6 és 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
Uay. il klrt.jliuUjlbU tkilcil>kl«itM fO- is mok.
Krétky György
Mlii,kUtil„>»is,k fciidWSin.
Ifi. H rschler Miksa Görög Karoly
tttoUsJrirflll u. Cmíbtt l*ilfi\'\'M.
Özv. Palkó Jóssefné
takarta- n nOrKalntiliM, ■ rttl pattól
özv. Szollárné
do>.í.i, l.i\'uíl.ib.n. SíKht:,! tír.
özv. iágerné
dobin/H(árud:]it»n. TaUU-at í
Kenessey Margit
íokluiUUralllitíii. tOrí\'r it« >»•
Fischer l«níc
hlriifiniMál. Eniibat klrilyrf-Uf.
ualamlnt az Osüzes utcai , árusoknál.
UJenbeck Kiró*).
ZALAI KOZlONY
1925 április I
Minden takarékos asszony ezt vegye. Kávéjába ezt tegyel
Válogatott cikóriából készült! Minden doboz sarkában pörkölt szemeskávé van!
54. évfolyam, 78. szám
POLITIKAI MHP1LAP
b kU44hl»l>I.F5«t.S loirejMn-TeWo" 1
<1 7(t, nyomd* 117. tiÉC
Felclű? szerkesztő: Kempelen fiéla
EUKutid Esr Mn 20.K0 zoriu Kírem fcfirz......-....... S00CO korona
Deák Ferenc emléktárgyak gyűjtése
A nemzetgyűlés elnökének felhívása a magyar társadalomhoz
Budapest, Április 6 Azok között az erkölcsi értékeink között amelyeket ezeréves történelmünk nagy hagyományaiban bírunk s amelyek megbecsülésével szomorú jelenünkben inkább, mint valaha tar-ozunk multunknak és Jövendőnknek egyaránt, első helyen áll nemzeti leiünkkel egykorú s önmagából szervesen fejlődött alkotmányunk. Lesuj-totlságunkban is emelt fővel mutathatunk rá, hogy nincs a kontinentális Európa államai közt egy sem, melyben az alkotmányos élet és a parlamentarizmus intézménye olyan regi múltban gyökereznék, mint hazánkban. A rengeteg véráldozat melleit, melyet állami lélünk, határaink és a nyugati civilizáció védelmében a csataterek ezrein kellett meghoznunk, ott vannak megörökítve évlapjamkon azok a százados küzdelmek, melye-kel őseink az országgyűlési tanács,. kozóteimekben vívtak meg s amelyeknek szituén jiagy Hámmal voliak nemcsak hősei, hanem vértanúi is. Nem egy oiszággyüiésünk emlékéhez fűződnek nemzeti géniuszunknak olyan fényes megnyilatkozásai, amelyeket bízvást állithatunk minden idők és nemzetek parlamenti történetének legkiemelkedőbb eseményei mellé.
Elég az idei nagy centemiáriumok sorozatában nicgujutt emlékű 1825-iki leform-országgyűlésre utalnunk, mely a rendi szervezetből való kibontakozás előkészítésével a modern értelemben vett magyar parlanicntáriznius történetének uj korszakát nyitja meg s eeyszerre a vezető lángelmék egész plejáilját ragyogtatja fel a sokáig sötét magyar égbolton. Mennyi „ész, erő és szent akarat" küzdelme szól felénk huzditó, intő, óvó szavával ennek a százesztendős parlamenti érának féiiyben-árnyban váltakozó történetéből l
Ezeknek a nagy kagyományoknak, tanulságoknak és intelmeknek megbecsülése már rég a nemzeti hála és kegyelet tartozásává tette volna, hogy amit in-mzcli kultúránk különböző tényezőinek történeti fejlődését feltűntető intézmények terén alkottunk, azok sorában magához méltó helyet találjon alkotmányos életünk. |iarla-menii önkormányzatunk történetének szemléltető emlékekben és ereklyében való megörökítése is.
E mindeddig elmulasztott tartozásnak álérzése vezeielt a parlamenti muzcum létesítésének eszméjére, mely nek megvalósításához alkalmas alapot szolgáltatott az a körülmény, hogy a vallás- és közoktatásügyi ini-niizter ur kérésemre készséggel engedte ál az Országházban való elhelyezésre a hely szűkével küzködő Nemzeti Muzcum Deák-szobájának emléktárgyait. A mostoha anyagi viszonyaink közt lehetséges áldozat-készséggel lette magáévá az eszmét
o nemzetgyűlés és a kormány is, midőn az állami költségvetésbe erre a célra külön tételt állilotl be. Az országszerte szétszórtan feltalálható anyag összegyűjtése azonban a társadalom közreműködése nélkül egyáltalán lehetetlen. Ma már ennek igen jelentékeny részét megcsonkított hazánk határain kivffl kellene keresnünk s idegen hatóságok támogatására ebben a törekvésünkben természetesen nem számíthatunk. Az egyedüli ut, mely nyitva áil c célra, megmaradt törvényhatóságaink, kövclküldési joggal felruházott városaink s általában egyházi és világi főhatóságaink, valamint a magyar közéletben szerepelt családok levéltáraihoz vezet s mindazok hazafias részvételéhez, ebben a kegyeletes nemzeti munkában, akiket családi vagy hivatali kötelékek, személyes érdeklődés vagy véletlen körülmények a magyar közélet múltjára, vezető szellemeinek egyéniségére és működésére vonatkozó adatok és emlékek birtokába juttattak, vagy akiknek módjukban áll ilyenek megszerzésében támogatásukat köz-vetitőleg vagy legalább útmutatással e közérdekű intézmény céljaira felajánlani. .
Mennyire megkívánna a történelmi teljesség és folytonosság, hogy a Deák-szoba melleit közéletünk többi kiemelkedő vezéralakjainak (Széchenyi, Kossuth, Batthyány l-ajos, Au-drássy, a két Tisza) emléke is külön szobákhoz jusson ebben a megörökítésben s az egész muzcum a nagy vezető szellemek korszakainak rendjében tüntesse fel parlamenti élelünk fejlődéséi legalább a most belelő évszázad alatt!
Hogy mik volnának az összegyűjtésre alkalmas ereklyék, azt fölösleges, de talán lehetetlen kísérlet is volna pontosan részleteznem. A nagyok emléke rávclili fényét minden kis tárgyra; ami életükkel vagy egyéniségükkel- összeköttetésbe hozható, de különös súlyt helyeznék emellett arja is, hogy minél teljesebb számban legyenek összegyűjthetők törvényhozó testületeink tagjainak egyes, vagy csoportképei, a választókéi lilétek képviselőinek időrendi r.ívsoia nevük és pártállásuk megjelölésével; ,-, parlamenti élet különböző színtereire, az azokban lefolyt foulosabb eseményekre, a régi országgyűlésekre
vonatkozó emlékek, kileijedők g nemcsak maguknak az országgyűléseknek működésére, hanem az ezek össze-alkotásával kapcsolatos valasztást mozgalmakra, a rendi ..Ikottnany idejéből származó követi utasításokra és jelentésekre stb. slb.
Jól tudom, hogy mindezeknek az emlékeknek és ereklyéknek összegyűjtése fáradságos utánjárást, sokak; nál tatán bccscs cmlékekio való megválásban ennél is továbbmenö
áldozatokat igényel. De erős meggyőződésem, hogy ez a fáradság és áldozat közéleli nagy hagyományaink kultuszának oltárán hazafias tartozást róna le s annak a kulturális főlé-nythlknek cikölcsi tőkéjét volna hívatva gyarapítani, amelytől legtöbb bizalommal várhaljuk szomorú jelenünkből cgy jobb jövőre való felemelkedésünket.
Ebben az erős meggyőződésben fordulok c felhívással a magyar társadalomhoz s kérem c hazalias cél érdekében mindazokat, testületeket és egyeseket, akiknek birtokában ilyen ereklyék vannak, ajánlják fel azokat akár adomány, akár letétké-pen, esetleg megvásárlás céljából a létesítendő Parlamenti Múzeum számára s legye* ezzel lehetővé, hogy „nemzeti létünk palIadiumának", a magyar parlamenlárizmusuak ereklyetára a nagy reformországgyűlés cen-tennáiiumának emlékére még ebben az esztendőben megnyitható és rendeltetésének átadható legyen.
Minden erre vonatkozó közlemény vagv küldemény a iiemzctgyülés elnöki hivatalába (V., Országház) cini-zendő, amely hivatni kívánatra Készségesen szolgál közelebbi felvilágosításokkal.
Hazafias tisztelettel
SCITOVSZKY BÉLA s. k.,
a nemzetgyűlés elnöke-.
BELFÖLDI HÍREK
Affér egy rendőrfőtanácsos és egy tőzsdebizományos kőzött. Kínos alfér folyt le vasárnap a buda-pesti Newyork-kávéházban ltarcsay Adorján rendőifőtanácsosésSzcforfcw Inire tőzsdebizományos között. A tiirek szerint Baicsay főtanácsos belekötött a telefonhoz igyekvő Szcku-leszbe ti egy kiflit az arcába vágott. Szekulcsz erre odalépett Bar-csayhoz és megkérdezte tőle, hogy őieá értette-e kijelentéseit és öt szán-dékozoll-e megdobni a hifiivel ? — Baicsay főtanácsos cne felugrott asztalától, reákialtott és kardjához kapott, hogy azt kitm/za. Szekulcsz erre revolvere uián nyúlt hátsó zsebébe. Ugyiátszik Baicsay tisztában voll Szekulcsz mozdulatával, mert erre leült asztalához. Szekulesz erre a VII. kerületi kapitányságra telefo-nalt, ahonnan cgy főtanácsos kél kapitánnyal nyomleuj odahajlatlak, akiknek hosszas rábeszélés után sikerült Barcsayl távozásra birm.
Széchenyi István emlékezete. Április 8-án, szerdán iesz a hatvanötödik évfordulója annak, hogy gróf Széchenyi István, a .legnagyobb magyar" önkezével vetett véget életének a döblingi szanatóriumban. Mivel a Széchenyi család a húsvéti ünnepek alkalmából vidéken tartózkodik, a gyászistentiszteletek Fclsősegesden, Nagycenken, Horpácson, Somogy-váron, Monokon és Sárpentelén lesz-
nek a kegyúri templomokban. A Magyar Tudományos Akadémia november hó 3-án ünnepli meg Széchenyi halálának hatvanötödik és az Akadémia megalapításának 100-ik évfordulóját, melyre valamennyi külföldi akadémiát meghívják. Az Országos Dalosszövetség Sopronban az augusztusban tartandó dalosvcrsc-nyen rójja le kegyeletének adóját Széchenyi iránt.
Egy apa merénylete. Vérescsaládi dráma játszódott le vasárnap este a székesfővárosban A Coilti-ulcában Rob Oéza 52 éves asztalos-segéd berúgott állapotban minden ok nélkül belekötött 20 esztendős Gabriella nevű leányába és zsebéből kést rántott elö s azt markolatig beledöfte viruló leányába, ftob Gab-rielia véresen esett össze. A bestiális gyilkost a házbelick lefoglák és átadták a rendőrségnek, amely őrizetbe vette.
A veszprémi apósgyilkos. Bácsi Gézát, kinek borzalmas tettéről a Zalai Közlöny elsőnek tudósította a közönséget — Budapestre vitték elmebeli állapotának megvizsgálása végeit, mert adatok vannak arra, hogy üldözési mániában szenvedett. Amikor tegnaii fiatal 21 eszlcndős felesége felkereste Bácsit a megfigyelőben, az görcsösen belekapaszkodott felesége ruhájába. Az orvos-szakértők jelentése után fog csak a veszprémi törvényszék afelől dönteni, hogy zárt elmegyógyintézetben helyezik-e el Bácsit.
Magyarország népmozgalmal-nak adatai februárban. A statisztikai hivatal ma kbzli Magyarország népmozgalminak számadatait ez év február hónapjáról. Az adatok szerint februárban 893ti Adzossiígofkötöttek, inig tavaly februárban 9306-ot. Az élveszületések -zárna 17.555 voll, kétezerrel kevesebb a tavaly februárinál. Az elhallak száma 11.387, ami a két év adatainak összehasonlításává! az idei év februárjának javára 1241 halálesettel kevesebbet jelent. A csecsemőhalálozás leién lényegesebb eltérés nem mutatkozik s ösz-szesen 2943 egyéven aluli újszülött halt meg. A halálozás csökkenése folylSn szaporodási mérlegünk kedvezőbb a mull év február haviénat, (iltíS lélekkel szaporodott a népcs-ségllnk februárban, mig tavaly ftb-iiiárjábau csak 4902-vel.
____________
Hindenburg nem fogadta cl az clnökjelölést. A berlini reggeli lapok jelentése szciinl Hindenburg vczérlábonugv személyes és tárgyi okokból nem logadia cl a birodalmi blokk részéi öl felajánlott clnökjelölést és teljes határozottsággal Jarres jelölése mellett szállott s-kra. A Mt-iilag és a Zeit szerint Jarrcst a birodalmi blokk szerdán jelölni fcg|a és jelölése már esak Ionnal kerdes. A birodalmi blokk-ma vagy holnap kezdi meg a választási harcot Jarres érdekében.
KŐ2LÖNV
1925 április 7.
KÜLFÖLDÉ mnEK
Radics Pavle a szerb királynál. Belgrádból jelenlik: A király Radics Pavlét kihallgatáson íogadla. A tárgyalások egy koncentrációs kabinet alakítása körül forogunk.
A belga kommunisták veresége. Brüsszeli jelentések szerint a tegnap ismeretessé váll választási crcdménvek a választókerületeknek többségében a szociálislák jelentékeny térfoglalásáról és a kommunisták teljes vereségről adnak sza i.ol. A liberálisok is sok szavazatot vesztettek.
Az oláh régensség. Bukarestből jelentik, hogy az oláh király egészségi állapota nem ad ugyan okot az aggodalomra, betegsége azonban -embolia pulmonaris — természeténél fogva könnyen visszacshctik, s ezért igen gondos orvosi kezelésre van szükség. A Lupta cimü lap értesülése szerint a király, minthogy nagy nyugalomra van szüksége, egészségének helyreállta után Odü-lésre három hónapra Franciaországba utazik. A korm.ny kebelében tanácskozás folyt, hogy a király lá.i.llétc alatt régenst állítsanak az ország élére. A régcsi teendőket nem egy személyre bíznák, hanem Mária királyné, Károly trónörökös és a kormány elnöke gyakorolnák az összes királyi előjogokat.
Huszonkilenc válás egy nap
iltoFÉrMMi
attr/MiíM
i-! « I. választókerületben jelöli, aki a listán Wolíf Károly után következik. Végül kívánjak, hogy a nők számára teljesen ugyanazt a választójogot adják meg, mint a férfiak számára.
fartőit. Beinoiák Nándor volt mi nisíter n gy beszédben vá«olla a kcresztényszociális községi progr.im-mot. Koródi-Katona János bejelentette, hogy a kcfcsztényszociálisla j párt a választáson Slachta Margitot
alatt. Nagyváradról jelentik: Tegnap délelölt harminckilenc válópert tűzött ki tárgyalásra Udrescu jir.ls-biró. A kitűzött válóperek közül huszonkilenc válóperben a bíróság jogerősen kimondta a válást
Mlllerand-t szenátorrá választották. A szajnamegyei szenátusi választók Millerand-t az első menetben megválasztották. Az abszolút többség 508 szavazat volt. Millcrand 520 szavazatot kaj>o!t.
Floridában Is pusztított a Tornádó. Newyorkból jelentik: A Florida államban lévő Miami város környékén lévő helységekben a tornádó 75 házat elpusztított. A szélviharnak 3 halott és 23 sebesült esett áldozatul.
Buda I. kerülete Slachta Margit missziós nővért jelöli képviselőjéül — Az Egyesült Keresztény Községi Párt tevékeny akciója
Budnpost, Április 6 A kőbányai kaszinóban a Ripka-pátt vasárnap naggyülésl taitoll, amelyen Kállay Tibor dr. volt pénzügyminiszter, Nagykanizsa nemzetgyűlési képviselője bejelentette az egységes kormányzópárt támogató felvonulását a Ripka Ferenc vezetése alatt álló polgári középp.irt munkájába. A naggyülés első szónoka Kőllay Tibor dr., aki hangoztatta, hogy ő azért jölt erre a gyűlésre, hogy mint a többségi kormányzópárt tagja, amelyik az ország közvéleményét képviseli, fenntartás nélküli t imogatását jelentse be annak a polgári pártnak irányzatához és törekvéséhez, amelynek élén Ripka Ferenc j kormánybiztos áll. Sokan vannak, akik ugv gond tl\'<ódnak, mint az j ország közvéleménye, azonban a községi politikában nem talá\'ják meg ; azt az irányzatot, antcly ugy az or-j szág, mint a főváros \'érdekében a legszükségesebb. Az egységes párt j^lhalározta, hogy részt vesz a választási küzdclcml>en. i KOri a közönségei, hogy az erők Öj szí fogásával találja meg a kapcsolatot az ország többségének hangulatával.
\' Görgey István dr. az osztalypoli-( lika ellen emelt szót I Ripka Ferenc helyesli a demok-! ráciát. De ne.n a konjunktúra de-; mukráciat, hutem ezt a demokrá.iát, amelyik összpontosul a főváros iránti igaz szeretetben. Az cgv^ég-pár Hal egyidejűleg hatalmas népgytllé-seket tartott a legtöbb választó-keiülethen a tevékeny és folyton erősbödő Evycsfllt Keresztény Községi Párt is, úgyszintén a Keresztény Iharosok Országos Szövetsége.
A budai I. választókerület kercsz-tényszoci Mis\'a p\'Mja Stadler Nándor volt bizottsági Ug elnöklésével ütést
OkoBicsá^i László pénzelte
PÖ^Sfi- ©ywBái
A rendőrség őrizetbe vette Okolicsányit — Okolicsányi szerepe Pötör körül — Dohnál vallomása — Az államrendőrség hivatalos jelentése ez ügyben
Uudapcst, iprllis 6 A budapesti magyar \'kir. államrendőrség a M. O. I. utján jelenti: Ismeretes, hogy Leircr Amália meg-i gyilkolásával kapcsolatban folyamatba ; tett nyomozás során Olmützbcn elfogták Dohnál Leót, akinél egy levelet találtak, melyet Pőtör itt s melyet Dolvnálnak Budapesten Okolicsányi László Király-ut 8. szám alatti lakására kellett volna eljuttatni. A levélben többek közt arról volt szó, hogy Okolicsányi adja ki Dohainak a "kicsiket és nagyokat". Okolicsányi Lászlót a rendóiségrc
\'liter utján pénzt juttatott, nem más, mint Pötör Gyula.
Oxoücsányi ezt tagadja. A kassai rendőrségnek sikerült Léván Beitter Géz.ii kézrekeriteni és Kassára szállítani, hol kihallgatták.
........... , , ... Beitter ilmondta, hogy ez év
előállították aho a levélre vonatko^ fcbrllár h3vában cgy ismcrc,|cn (érfi zólag kthallgatlák. Okolicsányi ta- k , f, kj Marcsikliak
gadta, hogy P Mör Gyulával bárminemű összeköttetésben lelt volna és tudomása lett volna arról, hogy Pötör Csehszlovákiában tartózkodik. Előadta, hogy Pötör Gyulát ismcitc, hiszenaz Elektromos Müveknél együtt volt vei: 1920. februárjáig, amikor Pölör az Elektromos Miivektől megszökött. Okolicsányi beismerte, hogy Dohnál címére egysztr 820, másik estiben pedig 520 cseh koronát küldött, azonbin tagadta, hogy tudott volna arról, hogy Dohnál Pötörrcl áll összeköttetésben. A küldött pénzekre vonatkozóiig előadta, hogy van neki egy Gubicza János nevű ismerőse, akinek ő anyagi támogatást igítl. Ugy állapodtak meg, hogy olyan névre küld neki pénzt, amilyenre Oubicza alkalomadtán kéini fogja. A/.t hitte, Inigy Dohnál Gu-biczi álneve.
A Doháéinál talált levélre vonatkozóig azt mondj-, hogy bizonyosai nem is neki szól. A Budapesten
megejtett nyomozás során megállapítást nyert, hogy Okolicsányi február hóban Csehszlovákiában lakó Beitter Géza nevü sógora utján is juttatott pénzt annak, akit ő Gubi-c/ának nevezett. Dohnál Kassán történt kihallgatása alkalmával ízt vallotta, hogy az az egyén, kinek Okolicsányi Bell.....
kereste fel, aki magát Marcsiknak nevezte és előadta, hogy rokoni kötelék fűzi ót Okolicsányihoz. Ez a Marcsik őtőle pénzt kért. Mi^cl nem ismerte, táviratozott Okolicsányi-nak Budapestre. A válasz megérkezése után 500 cseh koronát adott Mircsíknak, aki azt kcvcsclte, mire Brcitter az összes nálalcvö pénzt. 850 cseh koronát át is adta Mar-csikn?k. Beitter Gézának Kassán felmutatták Pötör fényképét, akiben minden kétséget kizáróan felismerte azt a iiatalcmhcit, aki neki Marcsik néven mutatkozott be és ilyen névről kiállított munkakönyvvel igazolta magát. Marcsik ugyan panaszkodott neki, hogy nincs megélhetése és elmondta, hogy Budapesten kénytelen volt bolondnak tetetni magát. Ó volt az, aki a Ferenc József-hid Turul-madirára felmászott, amit tisztán azért tett, hogy bolondnak tartsak és elmegyógyintézetbe vigyék, ahol ell\'t\'sa biztosítva van. Marcsikot különben sem azelőtt, sem azóta
Vadember a Dolder előtt <5)
Irta: Péchy-HorvAlh Re/Kő
A vadember azonban nrtt sem törődött az üldözők haudabandázá-sával, hanem erőteljes tuhinlással megforgatva fütykösét, óriási szökésekkel loholt a Loorenkopf irányába, benn a bársonyos mohu erdőség mélyén.
Az üldözök lármája csakhamar idétlen hang gyanánt hangzóit mögötte. De ugyanekkor, amikor már lassitott menetben csörtetett az ibolya-szagtól terhes levegőjű erdőben,\'.vz iskólásgyerekek széles rajvonalába került. A csemeték gondtalanul és kéjes örömmel markolászták az illatos virágbugákat és eszeveszett sival-kodásban törtek ki, amikor a szőrös vadember a rajvonalukba belcügetetl.
A vadember meghőkölve riad meg cgy pillanatra. De aztán állati düh lobbant fel a szemei sötét óceánjában s a hozzája legközelebb visítozó gyerekeknek néhány nyaklevest kiosztva, dühösen meneküli tovjbb. A gyerekek üvöltése tébolyod U kórusban harsogott mögölte.
Átrohant az erdei sétau\'.on. Ekkor cgy vastag faóriás mpgűlegy tgven-.ruhás, csákós, bajoncttcs ember lé-
pett ki és erélye>cn eléje toppant. : A vadember önkéntelenül is, hirtelen megállott és a rendőr rárecs-csentctt: ! — Se. clnibc-chaib. \' Azt .<karli még mondani, hogy azonnal menjen visstavclc, ahonmn j Jött és öltözzék fel, aztán majd bekíséri, de a vadember ennyi szónok-: lat elszenvedésére most nem volt l bcrcnder-.e és különben sem éltette a „zűri dütsch" nyelvet.
— Oívmfl tor^oia kll avio! — mordult rá a szegény rendőrre, aztán félkézzcl \\óllin kapta és egyetlen ránditással megfordít* tti. Azlan mezítelen talpával egyetlen tugást helyezel! cl a rendőrnek azon a részén, amely a leginkább predesztinált hasonló tevékenységek lebonyolítására.
A rendőr repülve zuhant a bokrok sűrűjébe és amikorra a csákója is utána érkezeti, a vadember már messze járt.
V.
A nevelőnő vallomása
Tschudy-Lussi tanár ur, kiiünö barátom, ilt siefett megjegyezni, hogy azok a híres\'telesek, ujságközlemé nyék és vallomások, amelyek a vademberrel való találkozásokat adták be a közönségnek, egytől-egyig ön-ké yci kitalálások volhk. Ezeket csak olyanok költötték és terjesztet-
ték, akik a vademberrel való talál ! kozás szcnzációssága révén szerepelni akadtak.
\\ Mindössze egy nevelőnő akadt, , akinek hitelt adlak a vademberrel való találkozást illetőleg. Ezt nem azért telték, meri a regény lcán& és három aprósága lázas betegségbe esett a különös esemény lejátszó-\' : dása után. hanem inert soha senki ezt a leányt hazu^ágon nem érte és mert jóval clfibb, mint a vadember a Dolder előtti pázsiton megjelent, találkozott a jclcnE.éf:gcl.
Elmondotta ezt a nevelőnő, névleg Nclly Böppli. hogy azon a bizonyos délutánon a három kis gyermekkel meguzsonnázott a Doldethez közel levő züMthbergi nőcgylcti vendéglőben (Alkoholfreies Kurlnus) s a kocsiúton szép lassan átsétállak a Dolderre. Alig érlek be a kocsiulról (Adlisberg-ut) az erdei gyalogúira, 3 majoiházhoz jutotbk, amelynek koc-kásdrótlhM álló kerítése mellett a gyerekek megállapodlak, hogy gyönyörködjenek a hancúrozó kis kecskékben és a féltékenyen kurrogó koilóstyuk apróságaiban. Mialatt ó a gyermekeknek magyarázgatott, a hátamögött, a iiik;ís bükk és tölgy-erdőben hangos csörletés hallatszott, mintha valami na-y„bb állat fulna benne arrafelé. Kivincsiau tekintett a fatörzsek homályába, hogy meg-\'
láthasson belőle valamit, mert rajongott a vadon élő pompás erdei állatokért, de ugyanakkor a kislány elkiáltotta magát és rémülten kezdett el sirni.
Ebben a pillanatban ó is észrevette a csörletés okozóját Egy rettenetesen vad formájú, hatalmas termetű, fekete szőrrel sűrűn benőit testű mczifeíín férfi volt az, aki most megállt és figyelmesen nézegette a nevelőuőt és a három apróságot. Bnppli kisasszony annyira megrémült azoktól az állatiasan fénylő szemektől, hogy észtveszejtve kezdett el sikoltozui s ahelyett, hogy a majorházba szalaot volna be, visz-szafclé futott, a Zürichberg irányában.
A vadembert aztán többé már nem látta, mert semmi kincsért sem mert volna visszatekinteni. De a majorosék sem látták, mert amikorra olőkászolódtak valahonnan a gyümölcsödért mélyéről, sem a leány, sem a vadember nem volt már látható. Ezért tehát a majorosgazda, aki nem volt gondolkozó fő és nem volt híve az oknyomozó történelemnek, nem igyekezett világosságot deríteni a rémületes, sikoltozások okaira, hanem egyszerűin és közömbösen fejét ctóválva, bement a gyümölcsösbe, a jobb agyaráról a bal agyarára hclyczyc a gummiszáru porcellánpipát. (folyt w»)
1Q25 áprillt 7
ZALAI KÖZLÖNY
nem látta. Március 1 én Budapestre érkezett és itt olvasta, hogy Pötör gyilkolta meg Leirer Anjáliát. A lap közölte Pötör fényképét, ami feltűnően hasonlított ahhoz az emberhez, aki neki Marcsik néven mutatkozott be és ezt a gyanúját közölte is Okolicsányival.
Okolicsányi kijelentette, hogy nem tudta, hogy Pötör gyilkos. Beitter azért nem jelentkezett a rendőrségen, mert sógorát, Okolicsányit nem akarta ebbe a gyilkosságba belekeverni. — Dohnát vallomása alapján különben a rendőrség megállapította, hogy Okolicsányi március 23 án, tehát azután, amikor Beitter közölte vele, hogy Pótör gyilkos, 500 cseli koronát küldött Pötörnek. A rendőrségen őrizetben tartják Okolicsányit, mert kétségtelennek látszik az a körülmény, hogy Pötörrcl szoros összeköttetést tartott fenn. Okolicsányi szerepének tisztázása ügyében a rendőrség a nyomozást tovább folytatja.
A tűzoltó egyesület évi közgyűlése
Nagykanizsa, április 6
Miután az elmúlt vasárnap a tűzoltó egyesület nem tarthatta meg évi rendes közgyűlését, mivel a tagok nem jelentek meg határozatképes számban, április 5-én, vasárnap délután ismét összejöttek a városháza nagy közgyűlési termében, hogy most már tekintet nélkül a megjelentek számára, megtartsák évi közgyűlésüket. Azonban örvendetesen ugy a rendes, mint a pártoló tagok szép számmal jelentek meg, úgyszintén a díszruhában megjelent jubilánsok.
Sabjdn Gyula dr. polgármester — mint az egyesület elnöke — fél 5 órakor keresetlen szavakkal nyitotta meg a közgyűlést, majd a inuk közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Teulsch Gusztáv és Weiszberger I-t kérte fel.
Fenyvesi Sándor segédtiszt, egyesületi titkár ezután felolvasta az elnöki jelentést a testületnek mult évi működéséről, melyet március 31-i számunkban teljes egészében közzétettünk.
Az elnöki jelentést a közgyűlés minden vita és hozzászólás nélkül tudomásul vette, és elfogadta.
Majd a zárszámadásokat mutatták be és a mérleget, melyet a számvizsgáló bizottság tétclről-tételre felülvizsgált. A közgyűlés tudomásul vette ezt is és a felmentvényt meg-
Ugyancsak elfogadta a közgyűlés a 39 milliós folyó évi költségvetési előirányzatot.
Knortzer György kir. kormánytanácsos, tűzoltó főparancsnok ezután felolvassa a hosszú évek óta Példás kötelességérzeltel szolgáló tűzoltók névsorát, akik részére az Országos Szövetség kiállította a kitüntető éremigazolványt, amely egyszersmind elismerő oklevél. A hü kötelességteljesítés és becsületes tűzoltói munka kitüntettjei a következők:
1) /db. Krénusz Ferenc, 2) Brück aándor és 3) Buksz Ignác, akik egyenként harminc év óta szolgálják a tűzbiztonságot, 4) Fenyvesi Sán-aor segédliszt, aki kiváló szolgálatot «gez, 5) Folkmeier József és 6) krénusz Károly, akik huszonöt esztendeje tevékeny tagjar a testületnek 7) Sniddr Antal busz év óta,
kLmSo? 5yörSy 15 6v ó,a\' azon" 2", Jenő, 10) Miley Ist-fán, m Varga Károly, 12) Varga J^sef 4 13) Berdó János, akik tiz-
tiz éve szolgálják Szent-Flórián zászlaját.
A derék tűzoltók mindegyike katonás lépésben odamegy az elnöki emelvényhez, ahol a Sabján polgármester mellett ülő Knortzer főparancsnok mindegyiknek odaadja a kitűntető okiratot. Egy katonás tisztelgés a polgármester felé és — fel-állanak az emelvény előtt.
Knortzer főparancsnok meleg szavakban üdvözli a tűzoltótestület eleseit. A kitünletés csak további buzdításul szolgáljon nekik, mondja.
A közgyűlés ezután hosszan és melegen mcgéljenzi a kitüntetett, derék tűzoltókat. Majd a választásra kerül sor. Sabjdn Gyula dr. elnök ezután az ő és tisztviselőtársainak tisztét a a közgyűlés kezébe teszi le.
Knortzer György főparancsnok feláll és indítványozza, mielőtt szavazásra térnének, a közgyűlés az elnöki állási ismét Sabján dr. polgármesterrel töltsék be.
A közgyűlés nagy éljenzéssel magáévá teszi Knortzer György indítványát.
Az éljenzés Iccsillapullával Knortzer lelkes szavakkal üdvözli Sabján dr-t.
\'Sabján Gyula dr. ezután elfoglalja az elnöki széket. Indítványozza, hogy a nagykanizsai tűzoltótestület főparancsnokává Knortzer György eddigi főparancsnokot válasszák meg. El sem tudja képzelni, — mondja Sabján dr. — hogy más foglalhassa el a főparancsnoki állást, mint Knorl/cr György, oly annyira össze van forrva Knortzer a tűzoltósággal.
A közgyűlés felállva ünnepli Ktíor-tzer György kormánytanácsost. Ezután Knortzer György hosszabb l>cszéd-ben megköszöni a megnyilvánult bizalmat.
Sabján Gyula dr. indítványozza, hogy a lemondott Székely Nándor főmérnök helyébe Prack István dr. közigazgatási tanácsnokot válasszák megalparancsnoknak. Prack nemcsak kiváló ember az alparancsnokságra, de a tüzoltótiszti vizsgát is letelte. A közgyűlés Székely főmérnök helyébe Prack István drt választja. A többi tisztségekre a következők választattak: Mászó szakasz parancsnok ifj. Knortzer György, szivattyú szakaszparancsnokok : Scbulteisz István, Szépudvari Ferenc. Brílek Sándor. Nováth István; mentőoszlály parancsnok Szabó István dr.; mentő s.\'akasz parancsnok Fi<ehcr János; titkár-segédtiszt Fenyvesi Sándor; ügyész Fried Ödön dr.; testületi orvos Szi-gelhy Károly dr.; pénztáros Porédus Antal; otíenőr Biró Simon.
A közgyűlés Székely Nándor ny. városi főmérnök, eddigi alparancsno-kot tiszteletbeli alparancsnokká és Szepessy Zoltán dr. kórházi orvost, aki eddig valóban elismerésre méltó önzetlen működést fejtett ki a mentő-testületnél, mentő-orvossá választotta. Szepessy dr.-t a közgyűlés meleg óvációban részesítette és ugy neki, mint Szabó István dr. igazgató-főorvosnak és Fiscber János szakaszparancsnoknak köszönetet szavazott.
A választmányba beválaszttattak: Plihál Viktor dr., Kaufman Lajos dr., Szommer Ignác, Nith Norbert, Ádám Róbert, Fatér Mihály, Irmler József, Szabó Antal, Bazsó József, Blanken-berg Imre, Franck Jenő, Vékássy Károly, Hoffmann Henrik. Számvizsgálók: Lányi Pál, Németh Gyula, Waligurszky Antal, Ország József és Dedovácz Béla. A közgyűlés öt óra után ért véget.
! (!
Nagykanizsa, április 6
A nagykanizsai református egyházközség vasárnap délben a városháza dísztermében sikerüli Jókai-emlékünnepélyt rendezett, amely előkelő színvonalánál fogva a Nagykanizsán eddig lezajlott Jókai-centenáriumi emlékünnepélyek egyik legtartalma-sabbja voll. Az ünnepélyen ott láttuk Nagykanizsa uri társadalmát szép számban képviselve.
Az emlékünnepély a „Magyar hiszckegy\'-gyel vette kezdetét, melyet Büchler Mór karnagy vezénylete mellett a nagykanizsai Postatiszt-viselők kitűnő dalárdája énekelt és szép előadásával ünnepi hangulatot teremtett.
Nagy Győző saját szerzeményű, magas röptű prológusát adta elő finom átérzéssel, frenetikus tapsra késztetve a közönséget.
Ulánna ismét a Postásdalárda elénekelte Tilger: Nem, nem, soha.l cimü dallamos énekét.
Szendrei Piroska Medgyasszay Vince költeményét Jókaihoz szavalta el. Szendrei Piroska előadása megkülönböztetett intelligenciáról és nem mindennapi előadói készségről lelt tanúságot. Szavalata frappáns hatású volt.
Utána Surdnyi Gyula kereskedelmi iskolai tanár cmiékbeszéde következett a magyarság büszkesége, Jókai Mór fölött. Sur.inyi Gyula gondosan felépített, csipkeszerü finomsággal kidolgozott, zamatos magyarsága, tömör cmiékbeszéde valóban ünnepi beszéd volt.
Jelenek Srilárdné két énekszáma is nagyban hozzájárult az ünnepi hangulathoz. Pompásan iskolázott hangjával elénekelte Tarnay: .Haide" és Hildach: HA tavasz" cimü mü-dalát.
Ifj. Vidos József szavalta el azután Jókainak az „Utca szegletén ül a csonka hős" cimü költeményét.
Végül Kádár Lajos ref. lelkész felhívta a közönséget a hősök emlék müvére való adakozásra, mire 534.700 K folyt be. A kedves és hangulatos ünnepély a Szózat hangjai mellett ért véget.
Az olasz kormány átalakul.
Rómából jelentik: A hadsereg újjászervezése körül folyik még mindig az olasz szenátusban a vita. A legutóbbi ülésen a reformtervezet szenátusi bizottságának kisebbsége nevében Di Robilant szenátor a tei vezet mellett Giordine tábo.nok pedig ellene szólalt fel. Az olasz lapok valószínűnek tartják, hogy Di Gior-gio hadügyminiszter a legközelebbi minisztertanácsi ülésen fel fog szólani e vitával kapcsolatban. Kormánykörökben biztosra veszik, hogy Mussolini a diszkusziónak semmi esetre sem óhajt politikai karaktert kölcsönözni. Parlamenti körökben viszont meg vannak győződve arról, hogy a javaslat kudarcai fog találkozni, aminek következménye minden valószínűség szerint miniszterválság lesz. Amennyiben idáig fejlődne a dolog, a kabinet átalakítására Mussolini fel fogja használni a parlament húsvéti vakációját.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Április 7, kedd
Rómát katolikus: Ü. H. J. Protestáns: Hermán. Izraelita: Nlzan hó 13.
Nap kel reggel 5 óra 23 pereim--, nyulaik délután 6 óra 37 perckor.
A Meteorológiai Intézeti Itlenlése szerint felhőzet növekedésével lényeges változás nem várható. Csapadék nem valószínt).
KULTURESTÉLYEK 18 MULATSÁGOK
Április 12: A Kiskanlzsai Katolikus Ifjúsági EgyesUlet műkedvelő előadása (Szigligeti : A cigány) a templomtéri iskola udvarán délután tél ■» őrakor.
Április 13: A Kiskani/sai Katolikus If-jnsági Egyesület előadásának megismétlést (Szigligeti: A cigány.)
Április 16: A Zrínyi Irodalrr.1 és MOvA-szeti Kör lieeális előadása ÍNott József) a Kaszinó nagytermében este fél 7 orakor.
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör lieeális előadása (Ktitmtn I\'erenc: A világháború kulturális és gazdarAgi következményei) a Kaszinó nagytermében eita fél 7 órakor.
A NAGYHÉT
tegnap velte kezdetét s hat napon át végig kisér az Ur szenvedésein, hogy nagyszombaton az Allelujúban nyerjen befejezést. Vusdrnap volt Virágvasárnapja, Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe, melyet az Idén még lélekemelőbb ünneppé avatott azoknak egyre fokozódó nagy száma, kik leikeiket megtisztították a bűntől, hogy terhek nélkül vegyenek részt a feltámadás magasztos ünnepében.
A sors kegyetlen végzeménye állandó nagyhétté avatta egész jelenünket. A trianoni „ békeszerződés\'-ben megtépett országhatárok közepette szüntelen felzokog a lelkünk halálra iléll országunk szomorú sorsa felett.
De amint a Megváltó átszenvedte érettünk emberekéit a kereszh efeszi-tést, hogy megváltsa vele a bűnöző világot, akképen reményünket vetjük a „ Magyarok istené"-be, hogy agyonnyomor itott helyzetünkben sem hagy el bennünket s ha levezekeltük bűneinket, elkövetkezik egyszer a magyar húsvét is.
Nagymagyarország dicső feltámadása. H. C.
— Az istentiszteletek soriendje a felsőtemplomban a nagyhét folyamán s a húsvéti ünnepekben. Nagycsütörtökön 8 órakor szenlmi-.e. A szentmise alatt a papság s a hívek közös szentáldozása, fiz ol\'árfosztás szertartása. Nagypénteken 9 órakor csonkamise. Passió. S/entségkitétel Krisztus koporsój hoz és szentbeszéd. Délután 6 órakor szeniségeltétel. Nagyszombaton reggel 6 órakor szentségkitétel. 7 órakor tűz és húsvéti gyertya szentelése. 9 órakor szentmise. Délután 5 órakor feltámadási körmenet. Húsvétvasárnap reggel 7 órakor szentmise s a húsvéti 4telck megszentelést. Fél 9, 9, háromne^ed 10 órakor csendes szentmise. Fél 11 órakor szentbeszéd, 11 órakor énekes nagymise Délután 3 órakor litánia. Húsvéthétfőn a rendes ünnepnapi istentiszteleti sorrend.
= Orvosi hír. Dr. Kalmár Irén rendelését megkezdte Fő-ut 10. sz. alatt. Rendel d. e. 10-től I2-ig, d. u. 2—4-ig.
ZALAI KOZLÜNY
1926 áptillB 7
— Dunántull katolikus nagygyűlés. Zala-, Somogy-és Veszprém-megyék katolikussága április hónap íolyjmán Veszprémben Roll Nándor dr. megyéspüspök vezetésével. A gyűlés fővédnökei lesznek: József főherceg, Vr/ss József dr. népjóléti miniszter, Roll Nándor dr. megyéspüspök, Huszár Károly, Wolff Károly és Frühwirth Mátyás nemzetgyűlési képviselők.
— A városi közgyűlés. A város régóta vajúdó közgyűlésének előkészítő munkálatai legnagyobbrészt befejeződtek. A pénzügyi bizottság már teljes egészében letárgyalta a költségvetést s több Ülést nem tart. A közgyűlést azonban i:cm a héten, a nagyhétre való tekintettel, már nem tartják meg, hanem csak húsvét után fogják szétküldeni a\'meghívókat a képviselőtestület tagjainak.
— Nagykanizsai franciskánus tart lelkigyakorlatokat a csornai premontreieknek. Mátés P. Hilár nagykanizsai szenlfercncrendi hittanár, az Oltáregyesülét igazgatója Csornára utazott, ahol a premontrei apátság tagjainak több napos lelkigyakorlatot tart.
— Közegészségügyi bizottsági ülés. Nagykanizsa város képviselőtestületének közegészségügyi bizottsága ma délután a városházán ülést tart. A kórházi atorvosi állásra ugyanis egy idejében beadott pályázat az alispánhoz érkezett, aki most azt megküldte a városnak véleményezés végett.
—Adomány. AZalamegyei Gazdasági Takarékpénztár az állami elemi iskolák igazgatóága részére meg nem jelölt céllal 400 ezer koronái volt kegyes adományozni, mely nc-mescélu adományért hálás köszönetéi fejezi ki az áll. elemi iskola I. körzet igazgatósága.
— A Balatoni Muzeum támogatása. A Balatoni Szövetség Balatonfüredről kéréssel fordult Nagykanizsa városhoz a Balatoni Muzeum anyagi támogatása érdekében.
— Alispáni rendeletek. Az alispántól tegnap érkezett meg a hadigondozottak központi nyilvántartására, a vitézi rendbe felvettek névváltoztatására, a csehszlovák köztársasággal kötött pénzügyi egyezmény értelmében értékpapírok felülbélyegzésére vonat Rozólag.
— Szurkálás. Tegnap délelölt hozták be Bánokszent^yörgyről Gyurka István oltani földművest a nyakán szúrt sebbel a nagykanizsai közkór-házba. Vasárnap este egy haragosa tám idta meg a szőllöhcgyen s valószínűleg zsebkéssel a nyakába szúrt. Gyurka István állapota válságos.
— Nem sikerült az országosvásár. A tegnapi n&gykanizsai országosvásár alig mulatott akkora forgalmat, mint egy köicpes hetivásár. A felhajtás és a kínálat min-den téren erős volt, meri hiszen ina mindenki igyekszik pénzre váltani áruját, azonban a vételkedv nagyon lanyha voli, a kereslet minimálisnak mondható. Aki végigiáita is ezt a kisforgalmú vásárt, \'inkább csak nézegetett. A kinálat nagysága s a kereslet hiánya, mindkettő annak bizonyítéka, hogy nincs pénz s igy nincs üzlet sem. Oka talán ennek a Janyhaságnak az is, hogy a tegnapi napon Csonka-Magyarországon 23 községben tartottak országosvásárt. A mai napon országszerte tartott vásárok száma közel\' még-egyszerennyi. Ma ugyanis már majdnem minden falu kapott vásártartási jogot s igy a régi forgalmas orszá-gosvásárok lassan a múltéi lesznek.
— A multhavl szálloda vizsgálatok. Az elmúlt hónapban háron:-i/ben végeztek szállodai ellenőrző körutat városunk területén. Az erc.l-mény megnyugtat^, mert a március 16-iki vizsgálat alkalmával észltlt két kisebb tisztasági hibán kivül a nagykanizsai szállodák ellen semmi konkrét panasz nem merüli fel.
— A leventék játszótere. Ismeretes, hogy a nagykanizsai leventék játszóteréül a város a Teleky-ut végén telkei biztosított. A testnevelési bizottság a város vezetőségétől támogatva mindent elkövet a sport szerűiig felszerelt játszótér mielőbbi megépítése végeit, azonban anyagi erők hiányában ez a kérdés csak lassan halsdlwi etfre. A terv az, hogy egy kél éven belül icljesen modem s a testnevelési cclnik megfelelő játék- és sport-telep állj >11 a nagykanizsai ifjúság szolgálatála. A legutóbbi testnevelési bizottsági ülésen elhatározt.ik, hogy a pálya ut-menti alacsonyabb részéi feltöltik. A műszaki hivatal moj-t késziti el ennek a munkának tervét és költségvetését.
— Az utolsó klskanlzsal kul-turelőadás. Április 5-én, vasárnap délután fél 4 órakor volt az utolsó ismeretterjesztő kulturelóadás Kiska-nizsin a Templom-téri elemi iskola lágas udvarán, amelyet a nagyszámú érdeklődő közönség ezúttal is színültig megtöltött. Kortes Illés allami elemi iskolai tanító: „Védekezés a lildövész e/len" című szabadelóadá-sában a nép életéből vett ,par ex-cellence" gyakorlati példákkal illusztrálva, rámutatott arra, miért pusziit a tüdóvész oly kétségbeejtő számarányban a máskülönben egészséges Viskani/.súi ndp közölt. Egyben szakszerű és tudományos megvilágításban bemutatta a hygíénikus életmódot s annak előnyeit, áldását, mellyel még idejében megelőzhetjük vagy megakadályozhatjuk c gyilkos ragály bacillu-ainak ncinzetpuszlitó munkáját. A tagadhatatlanul nigy műgonddal felépített szabadelőadást a közönség helyeslő közbeszólásai-val többször félbeszakította; a végén pedig a nép hangosan megköszönte az előadóurfc üdvös elhatározásokat eredményeid! oktatást. — Steszlln Anna. VI. o. t. szavalatával ért véget az utolsó kullurdéíulán.
— Zsebtolvaj n piacon. A nigy-kanizsii zöldségpiacon legnup egy vásári zsebtolvaj garázdálko.lotl. Egy asszonv. kinek zsebéből mintegy 300 00Ö koronát kiemelt, ész/e is vette, mire azonban körülnézett, az ügyes zsebmetszö eltűnt a vásári forgalomban. Az asszony nyomban feljelentési tctl a rendőrségen, ahol megindították a nyomozást annyival is szigorúbban, mert a nagykanizsai piacon hasonló eset mostaiiáb/in nem először löitént ilyen és ehliez hasonló formában.
— A testnevelési birságok. A testnevelési munka megindultával, h3bár örvendetesen kevesebb a mulasztók szám3 a tavalyinál, kezdeté! vette nyomban az óramulasztásért kijáró birságok nem csak kivetése, hanem haladéktalan behajlása is. A bírság az első mulasztások alkalmival rnég csak 10-20.000 korona, de gyakori ismétlődés esetén egészen 500.000 koronáig terjedhető bírság íog várni a kötelességük teljesítéséről megfeledkezett, vagy abban megakadályozott testnevelésre köteles ifjak gondviselőire.
— KIskanizsai leventék húsvéti gyónása. A kiskanizsai levente-csoport tagjai húsvéti szeulgyónásukat testületileg végzik cl.
— Akar-e 3000 koronáért Rómába utazni ? A .Szent évi levelezőlapok Kiadóbizoltsága- 30U) koronás áibnn művészi levelezőlapokat hoz fo.-galombs ingyenes nyercmény-srelvénnyel. Ezen nyereményszelvények június hó 15-én ki fognak sorsoltatni és minden sorozat utáu 10 személy utazlialik Rómába, teljesen díjmentesen. A nyerőknek joguk van az 1925. év végéig bármelv zarándoklatban díjmentesen résztvenni. Az egész akció iránt már országszerte nagy az érdeklődés. A „Szcnl évi levelezőlapok Kiodóbizotlsága" Budapest, V., Honvéd-utca 10. — amig a sorozatokból tart — legkevesebbet 10 darabot küld utánvéttel, 30 darabtól kezdve pedig utánvéltcl pertómentesen. Plébániáknak, isko-1 iknak, .testületeknek pedig a kívánt mennyiségei bizományba küldi. A le.\'clézőlapok tiszta jövedelme irói é> újságírói özvegy- ^ és árva alapot fog gyarapi.ani.
— Balatoni kirándulás, ilusvét másnapján délután I órai kezdetiéi Siófok—Balatonfüred—Tihany útvonallal zenés lársaskirándulás lesz a Balatonon. Jelentkezni lehet Siófokon a Balatoni Újság szerkesztőségében.
— A tüdóvész Somogyban. So-
in .gymegyc területén az elmúlt évben \'902 ember halt meg tüd^vész-btn. Csak Kaposvárott 1039 lüdő-b jos volt, ahol az év 706 halottja közül 118 at ez a kór vitt sírba. A kaposvári dispens* írben 340 beteget áp.>ltak, közülük 34 halt meg.
— Aszfaltozás Bolatonszeme-scn. Balatonszemes község elöljárósága a községházától a vasulállomásig vonuló utlest mindkét oldalán lepcsófcljárókkal kombinált beton- és bazallgránilkő anyagú gyalogjárda építésére versenytárgyalást hirdet.
-- Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Schwajcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= „A császárnő apródja" bájos melódiáit hallgathatja esténként Vörös Feri zenekarától a Központ-kávéházban !
= Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papirt. .
A modern nők
At Irodalmi és Művészeti Kör liceilis előadásán lclulv.ist.-i:
Dr. DÓMJÁN LAJOS (4) Voll egy harmadik veszedelem is, amely az ilyen kenyérkereső pályára lépő nőt különösen ennek a mozgalomnak az elején kisértette és veszélybe döntölte. Ez pedig nem volt más. mint az önálló kereseti pályát választott nő erkölcsének a megtámadása, különösen azok részéről, akik akár közvetve, akár közvetlenül a nő sorsának irányításába beleszólhattak. Nagyon sokait voltak olyanok, akik a kenyérkereső pályára lépett nő erkölcsét szabid prédának tartott.\'-k és visszaéltek a nő védtelen helyzetével. Az a regény, amely arról szól. hogy a tanítónői pályára lépelt fiatal leány, aki özvegy édesanyjának az egyetlen kcnyérkercsője, mikor első állomáshelyét egy Istentől elhagyott félreeső kis faluban elfoglalja, kénytelen végigszenvedni egy falusi ficsúr támadásait é^szern-lelenkedé\'seit és amelyik arról szól, hogy az a leány erkölcseinek védelmében kénytelen az üldözések egész sorozatát végigszenvedni és valósá-
gos kálváriát járni, nem költői agy szüleménye, hanem az életben nagyon gyakran megtörtént esetnek előadása. Nem csoda tehát, hogy jlyen körülmények melleit az önálló kenyérkereső pályán működő nőkről az a téves felfogás alakult ki, hogy ők erkölcsi tekintetben nincsenek olyan szigorú korlátok közé szorítva, mint az u. n. házias nevelésű leányok.
Azonban sem a foglalkozással járó nagyobb mozgási szabadság, sem a foglalkozásuk révén előállott gyakori érintkezés a férfiakkal nem ad jogot és alapot arra. hogy az önálló kereseti pályán működő nőket ugy tekinthessük, mint akikről foglalkozásuk leszedte a nőiesség zománcát. másrészt a házias nevelésben részesült leányokat sem lehet ugy tekinteni, mini akik a féltékenyen őrzött nőiességnek tizenhárom próbás birtokosai.
Igaz ugyan, hogy az a lanulás és az a tudás, amely egy nőnek szükséges ahhoz, hogy valamely kenyérkereső pályához juthasson, kiemeli őt abból a boldog és naiv tudatlanságból. amely egész a mull század derekáig az igazi házias leányoknak, mondhatnám nélkülözhetetlen tulajdonságaként volt köztudatban. Azonban ez a tanulás, ez a tudás a leányokat nőiességüktől meg nem fosztja ás azért, mert vannak a nök közölt olyanok, akik Petőfi falusi kis lányának szende naivságán túlhaladva elmerik sajátítani a középiskolák, sót a főiskolák nyújtotta tudományokat is, nem mondhatjuk azl, hogy a nőiesség igazi mintaképei csak azok, akik nem tanultak, míg a tanult u. n. ludós nők, vagyis modern nők megszűntek nök ienni.
Mikor az ember olvassa, hogy a XV. és XVI. században milyen boldog élcle volt férjhezmenésre váró leányoknak, hogy nem volt nekik semmi más gondjuk csak a háztartáskörüli teendők elsajátítása, nem csodálkozik azon, hogy ezek a leányok, akik az élet küzdelmeiből semmit sem ismerlek, olyan igazi nőknek maradtak meg. (FolyL köv.)
TÖRVÉNYSZÉK
A törvényszék bOntctő tárgyo-lásal. A nagykanizsai törvényszéken
a büntetőtárgyalások a nagyhétre való tekintettel szünetelnek. A legközelebbi büntető főtárgyalást április 16-án lógják megtartani.
A kényszcrcgyezségckliez. Állandó mozgalom van az érdekelt körökben, hogy a most napirenden levő fizetésképtelenségi eseteknél azokal, akik roszhiszemüen a hitelezők megkárosítása utján akarnak jogosulatlanul anyagi előnyökhöz jutni, kellőleg felelősségre vonhassák. A budapesti büntetőtörvény-szék a legutóbbi napikban egy fakeres-kedö közadóst hitelezési tsalás hintene miatt két és fél évi fegyházbüntetéssel sújtotta.
A bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy áruknak hitelben való vásárlása már nem polgári ugy, hanem bün\\-ádiltig üldözendő — ha a hitelben vásárló cég már a vétel-ügylet megkötésekor abban a jogos fellevésben éli, hogy a vételárat az esedékesség napján nem tudja majd megfizetni. Az indokolás szerint a; a kereskedő, aki már nehezen mozog és fizetési kötelezettségeinek nem Ilid megfelelni eS mégis állandóan ujabb vásárlásokat eszközöl — rosszhiszemű eljárási kö\'.et és igy hitelezőinek megkárosítására törekszik.
IS/2Í> aprili* 7.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
NTE-PBTC 0:0. Rendkívül heves iramú és izgalmas mérkőzést vívott a bajnoki pontokért a NTE Pécsett a Bőrgyári Torna Club csapatával. Mindkét csapat tudása legjavát nyújtotta, hogy a győzelmet s ezzel a bajnokság első helyét megszerezze, a BTC válogatott halfsora azonban meg tudta akadályozni, hogy a szépen játszó NTE csatárok gólt lőjjcnek. Az első félidő állandó NTE fölény jegyében telt el, amit a 8: l-es kornerarány is kifejez. A második félidőben lanyhult az NTE s ekkor egyenlő erők küzdelmét mutatta a játék. Az utolsó negyedórában megint az NTE jutott frontba s csak a szerencse mentette meg a vereségtől a leszorított pécsieket, mert Palkó is, Harangozó is tiszta helyzetben kapu fölé lőtte 2—3 méterről a labdát. Az eredménnyel az NTE és PBTC foglalta el a bajnoki tabella első két helyét teljesen eg>enlŐ pontszámmal és gólarány-nyal. Mindkét csapatnak 8 pontja és 10:7 és gólaránya van.
V^/y^oV ^ v1"
KÖZGAZDASÁG
Cseh területeken fennálló tartozások bejelentése
A magyar kir. kormány és a cseh-szlo-vák kormány között a régi osztrák és magyar koronában keletkezett követelések és tartozások rendezésére vonatkozólag tárgyatások vannak folyamatban, melynek során a két kormány megállapodott egymással az. iránt, hogy a régi osztrák és magyar koronában keletkezett követeléseket és tartozásokat, azok végleges rendezésének előkészítése végett kölcsönösen össze-iratják. Ennek folytán a magyar kir. minisztérium a 3,600—1924. M. E. számú rendelettel elrendelte, hogy mindazokat a természetes és jogi személyek, akiknek, illetve amelyeknek lakóhelye (székhelye) 1919. évi február hó 26. napján Magyarország jelenlegi területén volt, — azokat az 1019. febniár 26-iká előtt régi osztrák és magyar koronában keletkezett, magánjogi cimen alapuló és a rendelet életbelépése napján még fennálló követeléseket és tartozásokat, — amelyek oly természetes vajty Jogi személlyel szemben állanak fenn, akiknek, illetve amelyeknek lakóhelye (székhelye) 1919. évi február 20. napján a csehszlovák köztársaság jelenlegi területén volt,
— a Pénzintézeti Központnál kötelesek bejelenteni. - Az 1.320. M. E. 1925. számú rendelet a bejelentés határidejét folyó évi április hó 30. napjáig hosszabbította meg.
— Az ezen ideig be nem jelentett tartozás pedig akkor sem szűnik meg, ha az adós eleget tett a hitelezővel szemben fennálló kötelezettségének. A bejelentési kötelezettség alá eső követeléseket vagy tartozásokat 1924. november l-c óta sem egészen, sem részben kiegyenlíteni nem szabad, ily célból fizetéseket teljesíteni, vagy pedig elfogadni tilos. Ilyen követelések, vagy tartozások átruházása vagy ext célzó egyéb jogügyletek tilosak. E tilalom ellenére kötött jogügyletek semmisek. A tilalom megszegőjére a pénzügyminiszter a követelés vagy tartozás összegének 50 százalékáig terjedhető rendbírságot szabhat ki. A bejelentés csak az c célra kiadott űrlapokon történhetik. Ezen űrlapok bármely pénzintézetnél kaphatók, amely a Pénzintézeti központ, vagy az Országos Központi Hitelszövetkezet tágjl. Ezen intézetek a bejelentési kötelezettségre és a bejelentés módjára vonatkozólag is részletes felvilágosítással szolgálnak. Ettől a bejelentéstől függetlenül az érdekelteknek — ha jogaikat minden irányban megvédeni kívánják — "\'ég a cseh-szlovák adósokkal szemben. >919. évi március hó 1-én fennálló régi osztrák és magyar koronára szóló pénzköveteléseiket külön is be kell Jelenteni, •nert a kellő időben be nem jelentett ily követelések — a cseh-szlovák köztársaság rendelete értelmében — a cseh-szlovák államra szállnak át. — A bejelentés végsó natándeje 1925. évi április hó 30 és a be-jelentés céljára szolgáló (vörösszinü) bejelentő űrlapokat ugyancsak a Pénzintézeti
értékpapírok felülbélyegzésének határideje szintén 1925. évi április liö 30-án jár k. — Az ily értékpapír tulajdonosainak saját érdeke kívánja azt, hogy a lebélyegzést ne mulasszák el. A felülbélyegzést a csehszlovák köztársaság magyarországi követsége végzi Budapesten, ahol twvcbb felvilágosítást is lehet nyerni a cseh-szlovák értekpapirokon alapuló követelések érvényesítésére nézve is.
TŐZSDE
Barátságos irányzat mellett nyitott a mai tőzsde és ez az irányzat zár-j latig eltartott. A kulisz papírokat jól keresték, az árnyereségek azonban ezen a piacon az l . -ot csak ritkán h-dadták meg. Az osztrák értékek elh. nyagoltak voltak és az Osztrák Hitel a legutóbbi árfolyamától 60C0 koronát vesztett. A közlekedési értékekben nem volt lényegesebb eltolódás. A vaspiacon Danubiust élénk üzlet mellett 25000 koronával magasabban jegyezték. A bányapiacon Kőszén t -al szilárdult. Rendkívül szilárdan tendált az Urikányi, mely árfolyamát 70.000 koronával javította meg. A takarékok piacán az Egyesült Budapesti Fővárosinak feltűnő volt a lanyhasága, mely 17 ,-ot vesztett árfolyamából. A többi takarék értékekben nem volt nagyobb eltolódás. A cukor papírok piacán minimális emelkedésed kerültek felszínre.
Uíólőzsdc
Irányzat tartott. Salgó 518, Hazai Bank 106, l-\'abank 4, Angol Magyar 31\'5, Nova i 185. Magyar Hitel 4CÖ, Danubius 23-10, • Osztrák Hitel 141. Rima 131. Fegyver 6tt>, i Villamos I149, Kőszén 3185. Urikányi 1065, J Pesti Hazai 2500.
| Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.612:— papírkorona.
A í* agyar Nemzeti Bank hlvata\'os árfolyamai
---UgJOUVMH <1 I lll/.IIHC£CI
Központnál és az Országos Központi Hitel -szövetkezet tagjainál lehet kapni. — Felavat* a közönség figyelme még arra is.
"<*y a magyar tulajdonban levő éa Ma- _______ ___________*.....
gyarország területéit őrzött csch-szlovák \' rozs 450.000- 455.000, sOfáipa 450.000-
Vnl ulák íJev Izák
Anjot <»nl uvo.s<:ooc> Aiaitinfai* 21758 2W4
C«k Vwj 2121-1141 8-ljif. ltr-1175
O\'st; 1147 Il«) Bulia 17170 17274
Oeffa jhm r:sto Hnkireat 343 545
f\'aocla (r. 571 \'J74I B;ímtl \'874 1690
Ho1lan4l \'rl »*\'M \'1SJH Kopaxhig. 183.8 lt 98
L<l ?« !4i KibitU*li 11440 115.5
lm S S .21 ai««>-347lX0
Llai 2 6» .->81 Mll.SC. Hit isit
B-.l/ji init 614 .\' 671 Kawyocfe M.7J JJiOO
Oaiti aehlll lUl 45-10205 WrU 3717 37H
OJ; ko<. !3li8 132 a PitZ» 1141 2151
Süllel (rink lí8» I>i74 Srófta .\'10 >24
ti:4 kor. !VIW l>»-« Sloekfcota. IH3I i <ÜÍ*
.\'OITIM kn. n:«o 11*C\'i WUa IOI 4VI02v5
-HrVy IÍ&70KÍJ4 •ZCifok lö» 140.\'4
470.000, takarmány árpa 340.000 36X0C0, uj lengeti 210.000 2-12 500. köles 250.0CÓ
260.GC0, Votiw 230000 - 235.000. z/b 390.000 400.QCÓ. lucerna 190.000 20O.CCO.
Sertésvásár Felhajiás 2600, melyból eladatlanul vissza-ataradl 30J dtb. Elsőrendű 19 000-19500, szedeti 18C00 19000, szedett közép 17.000 -18 00U, könnyű 14.000—15.000. elsőrendű öreg 17.000-17.500, másodrendű 16.000-17.500, ni:gol sUldó 16.000-18.000, szalonna nagyban 21.500 -22.000. zsír 25 500,-26.000 lehúzott hus 21.000 -22.000. szalonnás félsertés 21.000 22 000. A vásár élénk volt.
Á budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőxado délután I órai xárolrfolyumnl a köwctkozők i
An^sl-Migy. Kutl i.lotd baik Mjj;y. Hit
Ü3&
Ou-.M. bt k OuU. Mii. Biuinireta ríldhliil*.
H<*r. ni |. b le£. l.n M. C«»h ipirb roigíioi
Ktr. Hftal . M»K/uN».««t K.\'ip Jt\'iilox VI .oil bank Mtrc-iv
Htm. b fi lik. K«MI>. 8 I
iJt
Ziirici.1 zárlat . Páru /680 —. London 2-180 X NewvOik •SI85Ü. Brosséi 263v , MalUnd 2I32-J0 Hollnnd 206 75. Berlin 123718. Wien 73 -, Scflf.37750, I\'taga 1537-50, Budapest 12—, \'.\'itsó 100, Bukares: ?45 —. Belgrád 835—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
B.\'v I?. UrólV
r.<*«coii
Kíbimil Tik.
A Iji. T«k
Mo- lir
Kin <1,4
ei.i M. BliL <
FoacM\'t
Kagy.-fraada
M»lmok
»o<4-M Cflroxdla St\'.l.<11^11
XI. Ily ina: >« ViktíU T.-iM ,r«iilia Tf. DamiMa
\' Bioiti
S<tail\'<. Crm««l , S.iu.iil j Koii \' Kib O-Jil I D-*\'«b« Magtaali M»-». .ipb. AH. Kéaiéo , NarybJtoayl SJI»Ó U,lkla,(
Oiii
P«!tv» l
RKal
Slob.naun C;ii{fti«a
VllmSrlk
ftlJdt Tlf. I
Ktouii O.zrt. Oíprr f\'ST*\'
^"í víu\'
K\'<í>iblnjál
l.lgouc N.r»i.U la
Ofi
HUUnyMl
Naitci VikL bátor
AJ,la AU» atllu
Kfiiall
Váróal
Dlllvaiut
Államaiul
Traat
1.6
Cak«i(]lrak
04Uu»ot 490
Cukoripar 3075
Otorjtii Ml
M<a«b. cukoe Ilii Slamn<r 1(75
&!clcil«x«rck
ssÍumi —
POapCtl »
rokall bot 30
Halktrok.
QAl Vlllanoi
O\'ajok
Olallpjf 71
Himt p«t/ —
55r íi izaii
ríTifoal «3r 10
Ktráli ili 10
Kth po\'/. itt — K«XI«Y.<6 Cc*a. -aíaiil"ri5<
Oieholadl Ivi
S\'tlIotfAb
Royal.»aiW - U0
SfbWMltM —
"giia ÍV 2$
Liúloi
ojt*
90
uso
Vtgflpn
MuBf mHUigyi IMiO
S-lkra M
Oanlca 75
K\'Utl Muiíujl 14
T\'.<4k V
KtilSaUUk
Ooíotl 15
Oaonl 711
loltiraxlm 12 J0
Tdtfoo 151
ó>U((**tfi 190
Birdl —
Bóol 57
Bfaiiót Jt»
Oytrl bit W
Corvla Ilim 1 Papíripar
Hasnalpu íO
Stamln 55
Apróhirdetések
Aa apróSiIrddta dija 10 ai^lc KCO K. A clnuó i ■lod<n vaiUicabt) b«tD6öl 1114 tfi kit aitaak nimit-lillk. MlrJfn lovJbfcl a lt, dHa (« K A hlrdtUal dl} <!ir< fiitltoJi a * forgatni adó tiouiaa-lnKUUk
8y6x8djön meg róla Wrtl. bogyNajjr-
IOOOO K-á.bor
SÁPBAN JÓZSEF M»gymr-B. 74. - Telefon £C
Mnjorgazda, ki a faragáshoz Is ért, Sxentgyöfgynípra állást keres. Cim a kiadóban.
Roggoliznl és ozsonnáznl legolcsóbban <s legjobban lehet a Makovlczky cukrász-dában. jki
M iliény i-cipőt vcgyenll
Vasútállomástól 8 kmnyire 12 kat. hold szántó. 2 kat. hold elsőrendű rét, 2 kai. hold legelójog fahmnálalUI, 1 kai. hold erdó, 2V» kat. hold szóló szép fiatal gyümölcsössel, és kaszálóval, azonnal be-kOltÖzheló 2 szobás lakóházzal és összes mellékhelyiségekkel, modern gazdasági felszereléssel egyUtt. esetleg terméssel Is. más vállalkozás miatt szabadkézből eladó. Bővebbet Artner Károlynál. Zalaszabar. 1040
Halastói dűlőben 1 hold szántólöld búzával bevetve eladó. Bővebbet Magyar-ntca 39. szám. 937
*i nW «
Ugyca pröbaria&rliat U
Szomolányi Gyula
Coongcry-ut 2. sxám alatti
0 <• Hangya mellett) tzlet«t>«a. Q
Hova sietsx Bözsi ? Klein József céghez, mert ott olyan gyönyörű és olcsó kalapokat kapni, mint sehol, csak győződjék meg róla. Leánykalapok minden színben 85 ezer. hölgykalap 16 színben 135 ezer, 200 ezerért modell kalapok. Kteln József és Testvére. 821
Makulatur papir olcsón eladó lapunk kiadóhivatalában.
Szép utcai I szobás konyhás stb. lakás lehetőleg fiatal házaspár vagy Jobb csblád részére bútorozva vagy űrssan kiadó. Vorosmartlil u. 13. 1049
A liuavíll ünnepekre 8000 és 10.000 koronáért
legjobb zamatu borok
kaphatók
SOMOGYI TESTVÉREKNÉL
Magyar-utca 18. 780 Telefon U». az.
Gyakorlott gép- és gyorslrónó állást keres. Cim a kiadóban. 1063
Eladó 4 drb. kifogástalan ablak, tokkal együtt. Megtekinthető Bajza-utca 2.
Egy jókarban levő kovácsműhely (elszerelés aladó vagy bérbe adandó. Kovács József Rlgyác. 1078
Baromfigazdaság létesítésére Nagykanizsa közvetlen környékén megfelelő tanyát és tőkeerős társat keresek. Ajanlatokat „Szakértő" Jelige alatt • kiadóhivatalba kérek. 1078
Keményfa szoba berendezés jutányosán, felerészben Is eladó Hegyi Istváné-pésznél Sormás. Hengermalom. 1079
Egy használt kerékpár olcsón eladó. Eötvös-tér 27. Hátul az udvarban. 1080
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezüst egykoronís 6200-6200. kétkoroiiás 2.400 1/TfiŰO. forintos 16500- 17.000, öl-o:onis ..20.il\' 32500. színarany 49 000-49.500, arany huszkotonAi 3I5.00Ö- 316.000, \'aUna 210.000 -220.000.
Terménytőzsde
Irányzat az amerikai haláfldős piacok jegyzésének hatása alr.lt balálságos volt. A buza 10.000, a zab 5000 koronával drágult. Egyebek változatlanod maradtak.
Buza ttsfdv. 7ti kg-os 497.500 500 000, 78
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar ó« Könyr-kercskedés RT. Nnjtykanlw
húsvéti irr*
legolcsóbban beszerezhetők a Cukorka Királynál jom Heffer Gyula Kazinczy-utoa 8. szám.
kg-os 507.500 5I0.CKW, egvéb vld. 76 kg os 4950Ö-I 497.500.78 kc os S05.000 - 507.5^
ÉRTESÍTÉS!
Készítünk saját szövetünkből, valamint fazon-
öltönyökot Is.
7W
Értesítjük a nagyérdemű közönséget és L rendelőinket, hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonságaink,
melyből mérték után készítünk a legújabb divat szerint kedvező fizetési feltételek mellett uri öltönyöket.
Becses párfogásukat kérve
LIDIIT ÉS JOÓS szabómesterek.
Egy használt, körülbelül 30 q tcherlarlaloinmal bíró
megvételre kerestetik.
Ajánlatok gróf Dcym János jószágigazgatósága Lesencetomaj Zalamcgyc küldendők. io;s
Kusvéti sütemények
mandulás, dcssert, (oda, cukorka békebeli elsőrendű minőságben
FREUMD cukráainál
BudapMt, VI., Ktráljr-aUa M. VMJkl r*nd«IS«*k vlJnrJUl c-»C«(l UfpestooMu* «Mk9<Ml*(n«k.
VISSZHANG
a Dunántúl irodalmi, művészeti és társadalmi hetilapja
szerkeszti
KEMPELEN BÉLA
a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője
Megrendelhető és kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Fő-ut 5.
ryedévre 5<XOOO, DÓ korona.
Előfizetési ára félévre lű(
Egyes szám ára 50C0 K
B-listás tisztviselők és altisztek
alkalmazást nyernek
A biztosítási szakmában jártaisággal birók előnyben részesülnek Hungária Általános Biztosító R.-T.-nál, Cscngcry-ut 1. sz.
Vas-
asztal lábak és két kisebb vasmedence
eladó.
Bővebbet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
DunAntull élelrol.zcr- é» Arulorg.l,..! Wízvínylirw>»K N.gyk.nlzsin,
Mwil MIutítirn MM íliliíiaríioiilí Mm
Miowlnjou
■_m w . . valsmlnl-egyéb élelmicikket
tojást, DarOltlTITj ,<s minden mennyiségben,
azonnali készpénzfizetés mellett,
a legjobb napi árakon, állandóan átvesz. Tivfrill dm: ■•Ilii Igxgali, N.0,li«i>l«.".
UdtftMWbMi i.kUr: C..ng.ryut I. \'■■ <pM«l|b«n)
Ehrenstein Károly és Társa
uri- és női divatáruháza
t.i.1. 221. ™ NAGYKANIZSA — «-ut 11.
Mélyen leszállított húsvéti árak! Röfősárukból feltűnő olcsó árak !
Úgymint: karionok, kanavásznak, zeffirek, sima és hiinzett grenadinok, női- és férllszövetek, voil, selicwiott és kazánok, törülközők, glott és karton kiltények és glott alsóruliák, slli.
Uri és női divatárukból ó riási n a 0y választéki
Férfi és nAI Ingek, alsónadrágok, puha és kemény gallérok, kézelők, kötött és sclycmiiyakkcndők, női-, férfi- és gycrmckliaris-nyák, eérnn, karlsbadl és bórkeztyök, zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézlkofferek, retiklllök, női kötött mellé-nvek, kötő, juinper és bongyorpamntok és az Összes rövidárneikkek.
N6i ruhadíszek és divatgombok!
Szolid árakl - Pontos kiszolgálja! - Szulid árak!
Hirdetések felvétetnek
URDMUI IfIHIIEII IIMITI
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
Pollák fii, Emil cégnél, Kjnizsy-u. 2|a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefonelőjegyzést nern fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Elsőrendű minőségű B Ö R C I P Ö
rendkívül előnyös álban.
150 «»»r K 230 ezer K
VB eztr K ,, __r________________
Szanditok érkeztek
a 25 év óta fennálló SCKAFER cégnél, Budapest, I. Döbrentci-tér 4. - Tel. J 125 3d.
OjcrrackcIpiSk bámulatos olcsó árban már IU0 cier koionitAI. I07S
NSI rogatla Ukk-kapllval . Női regatta varrott extra t-
Fárll box.......
Fírft varrott extra 1-
Tornaetp\'k minden »
kivitelben......80 ICO ezer K
Duplatatpu itonlmljiík e» duplatalpu
Minden doboz sarkában pörkölt szemeskávé van!
1025 április 7.
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Drehcr Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: PAlffy Erzsébet grófné. Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életéből. Irta: dr. Czaplk Gyula.
A lelkiélet kis könyvei
I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat.
Szent József Imák és elmélkedések. - öszeállitotta: dr. Haiczl Kálmán.
A fenti könyveken kivül a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, FÖ-ut 5.
legfrissebb elsőrendű
hegedű hurok
vonók, „vonószőrók, hangfogók, hang-slpok, hurtartó, hegedükulcs, nyergek, lábak, álltartók stb. hangszerkellékek leyolosóbb Arakon. Zenekaroknak és vlszontelárusltóknak kedvezményes árak.
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyv- <s zencinOkcreskedtitben
NAGYKANIZSÁN.
Nyomatott l Zrínyi Nyomdaipar é« Könyvkereskedés R. T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavez-M:
Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s álla-. Iában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rpkkantak-jiak, tisztviselőknek 50" ■> kedvezménnyel a
Mii HIRDETŐ IRODA H. I.
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
r<£l pó»Uv.t szemközt > Távirati Jiodiriil
Telefon 338-383. szám. _ Olenbeck Károk).
64. évfolyam, 79. szám Nagykanizsa, 1925 április 8, szerda
Ara 1800 korona
POLITIKAI KüFILAP
Sxcikcut^íz b kiadóhivatal Pft-ul 5 loIcí JJl^n-Telelon 78, nyomda 117. atíu
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
NAG.YHETI GONDOLATOK
Irla: Kempelen Béla
A világ legfenségesebb tragédiájának időszakában, nagyhétben vagyunk. Lelkünket komor hangulat tölti be, méltóan ahhoz a világtörléneti eseményhez, melynek emlékét ünnepeljük. Az emberi nem megváltásának tragikus fenségessége felszabadítja lelkünket a mindennapi gondok nyomasztó terhe alól s magába szállt elmélyedéssel sorakoztatja egymás mellé a nagyhét szomorú, de eredményében örvendetes eseményeinek láncszemeit. Ennek a hangulatnak nyomása alatt szemlélünk mindent, mi körülvesz bennünket, ezek között első sorban szerencsétlen Hazánk állapotát, melynek sivár jelene még .szomorúbbá teszi a múltra való visszaemlékezés érzetét és sflrü szövésű fátyolt von szemeink elé, melyen át tekintetünk kevés reménysugarat Iái a jövőt illetőleg.
A politikában teljes csend uralkodik. Egy pillanatra elfeledteti velünk az ország Kálvária járását, melyet végzetünk reánk hozott. A tengeren is elfeledjük egy-két percre az átélt szenvedéseket, mikor fejünk fölölt a ragyogó Nap csendre parancsolja az előbb még titáni küzdelemben tobzódott hullámokat. A nagyhétnek is csak az eleje fekete; a feltámadás fenséges lényét harangzugás közepette ünnepeljük.
Vájjon, mikor virrad reánk Nagy-Magyarország feltámadásának hajnalhasadása is? Keresztre tesztelték a mi országunkat is s kezei és lábai véreznek a rajluk keresztül ülölt szögeinek sebeiből. S aztán a versaillesi parkban emeli „béke-palotában" bcgyömöszüüék egy gyermek- koporsóba az osztozkodás után még megmaradt roncsait. Mikor fognak újra éleire kelni a megcsonkított törzs s a vérveszteségében beteggé nyomorított tartozékai?
A csüggedésnek ínég sem szabad eröt vennie rajtunk\'. Bizalommal kell néznünk a jövőbe s a feltámadáshoz szükséges hatalmas, nagy tragiks.i erűt illeg kell találnunk önmagunkban. A
lestvéri szeretet, a kölcsönös megbecsülés s a tekinlélyek megalapozásában rejlő erő öntudatos iejlesztésében. A testvéri testvértől az önszeretet tátongó szakadékai választják el egymástól; embertársainknak megbecsülése helyett a gyalázkodások ülnek orgiákat s a lejáratolt tekintélyeket sokszor épen azok fröcs-csenlik sárral be. kiknek első sorban lenne kötelességük a legéberebben gondoskodni arról, hogy lehellet se homályosítsa el patinájukat.
Mindenfelé, amerre csak nézünk, még mindig csak széthúzást, áskálódás!, piszkolódást, tekintélyrombolást, az emberek telkénö_ayHj&tJai!ii! forrongó hevületével fűtött \'lelki tőneg-mérgezést látunk. A gyilkosságok szinte napról napra ijesztő módon\' szaporodnak s az emberek vad barbársággal kéjelegnek a fertők szemléletében. Egyeseknek perverzitása még odáig is fajul, hogy beteges fantáziájukkal önmaguk sietnek a szenzációhajhászásban az élet segítségére, ha ez pillanatra megtorpan a sok aljasság láttára.
Beteg a társadalom. Már pedig, ha csak egészséges testben lakozhalik ép lélek, csodálkozhatunk-e rajta, hogy ebben a kóros társadalmi állapotban ,-.ny-nyi ászánalomra méltó egyén ?! Csodálkozhalunk-e rajta, hogy a felebaráti szerelni kialudt a minden ténykedést csak iimés-sugallla mohóság kapzsiságában; mások megbecsülését felváltotta a tudatos és tervszerű rágalom-hadjárat s hivatott vezéreinket és hivatalt prófétáinkat magunk ráncigáljuk le arról a magaslatról, melyen állniok kell, hogy vezethessenek bennünket.
Valóban itt az ideje, hogy felgyújtsuk sziveinkben a lestvéri szeretet lángját azok iráni, kik érdemesek a szeretetünkre; pusztítsuk el azokat, kik mint méregkeverök niegnehezilik a becsületes érvényesülés lehetőségét; vesszőzzük meg azokat, kik tekintélyt rombolnak vagy
saját méltóságukat kisebbítik, csorbítják és végül: higyjük, fanatikus meggyőződéssel valljuk, hogy a gonoszságnak csak múló élete van s az igazság annál hamarább győzedelmeskedik efemer diadaliílasságán, mennél általánosabban és mélyebben gyökeredzik a lelkekben.\'
Holnap elnémulnak a templomokban a harangok, a csenge-
rjíiUetfal in: ügy öfea 30.000 korom Hiron hóra............... 90.000 koroaa
lyük, az orgona s a nagyszombati mise Glóriájáig helyüket a kereplő foglalja el. Némuljon el ezekben a napokban a templomokon kívül is minden olyan emberi cselekedet, mely kihivó ellentétben áll a nagyhét magasztos fenségességével s akadályozzák Hazánkat abban, hogy reménykedve várjuk mielőbbi — feltámadását.
SÜEgbomloii a szociáldemokrata-párt egysége
A munkáaság nincs megelégedve a pártvezetöség működésével — A radikális csoport uj pártot alakított A Demokratikus Blokk felbomlása várható
Budapest, iprilb 7
A szociáldemokrata pártban az úgynevezett Vági-csoport és a párt-vezetőség között éles ellentétek mutatkoztak, amelyek a/, éjszaka immár nyi!f szakadásra vezettek. A szociáldemokrata párt vezetősége megpjó-bálta ugyan, hogy a szakadást elhárítsa és hétfőn éjszaka megtartott értekezletén foglalkozott a radikális csoport szecessziójával, azonban tulajdonképpen- már csak befejezett tényekről tárgyalhattak, mert Vágiik szombat estétől vasárnap reggelig tartó hosszú és izgalmas tanácskozáson kimondották, hogy megalapítják a Magyarországi Szocialista Munkáspártot.
Ez az uj munkáspárt — a szociáldemokrata pórtvezetőség szerint — a pártvezetőség háta mögött íöbbiz-ben tárgyalt az úgynevezett Kossuth-pártlal is, különösen abban ?.z irányiján, hogy a Kossulh-páit hagyja ott a demokratikus blokkot és velük közös listán küzdje végig a fővárosi választásokat.
Ugyanezt követelték állítólag Vá-giék a szociáldemokrata párt vezetőségétől is és csak miután mindkét párttól elutasító választ kuplak, határozták cl magukat ara, hogy önálló pártot alapítanak és meg is választották a saját pártvezetősé-güket.
Az az egészségtelen szö .\'étkezés tehát, amely egyes polgári pártokat Összefűzett a szocialista pásttal, megtermelte a maga ke-crÜ gyümölcsét. Az úgynevezett demokratikus blokk polgáii pártj ii magukra ma-vdnak a szocialista párívczetőséggcl, ■ lig a munkásság jelentekeny resze Vágiék felé hajlik, meri a munkásság túlnyomó része egyáltalában nincs megelégedve a szocialista partvezetőség eddigi működésével és különösen az erőszakolt p.issrivi\'ás eredményeivel.
A szociáldemokrata párt részétől le akarják kicsinyelni Vágiék párt-alakítását, dc bármikép álljon a dolog, a tényekből kétségtelen az, hogy
a szociáldemokrata párt egysége megbomlott s a vezetőség elvesztette befolyását és hatalmát a munkántömegek felett.
fi zok a polgári párfok, amelyek a szocialista munkástömegekre alapitolták választási spekulációikat, magukra baridnak a pár I vezetőséggel, mig a tömegek most már vagy nem vesznek részt egyáltalában .1 választásokon, vagy pedig az újonnan alakult munkáspártot fogják támogatni.
Mindazt azok, akik a viszonyokkal ismerősök voltak, előre látták, csupán Vázsonyiék és Ruperték hitték azt, hogy a szocialista párttal való szövetkezés fogja meghozni részükre a városi választásoknál a győzelmet.
A polgári pártoknak — az uj helyzet folytán — ha csak nem akarnak teljesen összemorzsolódni, a Ripka és a Wolff-pátt, valamint a radikális munkásság között, ott kell hagyniok az úgynevezett demokratikus ellenzéki blokkot. Minden jel arra is mutat, hogy ez meg fog történni és az a természetellenes szövetkezén, amelyet demokratikus ellenzéki blokk néven ismerünk, ugyancsak fel fog bomlani már a legközelebbi napokban.
Bekövetkezik az azért is, mert eddig is — Vágiék akciójától függetlenül — olyan élés ellentétek merültek fel a demokratikus blokk polgári és szocialista csoportjai között, amelyek áthidalhat.ttlanoknak bizonyultak. Ezek az ellentétek nemcsak tárg\\i okokból f ikadtak, hanem közrejátszottak a személyi kérdések is, mert hiszen köz\'.udo.uásu, hogy a szociáldemokraták elégedetlenül vették tudomásul az egykori városi törzsfőnöknek, Ehrlich Q. Gusztávnak a blokkhoz való csatlakozását és magának Ehrlichnck semmieselre sem akirlak helyet adni a demokratikus ellenzéki blokk listáján.
Zalai KÖzlOnV
iíláS Április 8
A győri választás
Győrben tegnap megkezdődött a nemzetgyűlési képviselői pólválasztás. a szavazás délelöll igen lanyhán folyt. Délig mindössze 500 szavazatot ad-tak le. Mindkét párt bizik jelöltje győzelmében. Este 7 ónlig 1300 szavazatot adtak le.
Állásfoglalás a nyílt szavazás mellett
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottsága tavaszi évnegyedes rendes közgyűlésén foglalkozva a választójog kérdésével, feliratot küldött a nemzetgyűlésnek, melyben állást foglalt a nyílt szavazás mellett.
BELFÖLDI HítfóEK
l Magántisztviselők szolgálati \\ pragmatikája. A magántisztviselők szolgálati pragmatikája felett illetékes helyen már évek óta folynak a viták és megbeszélések. A .kereske-delmi minisztériumban most készül végre ez a törvényjavaslat s már csak a szakkörökkel való tárgyalás van hátra. A kormány ebben a javaslatban részletesen foglalkozik a magántisztviselők szolgálati, beteg-segélyezési, baleseti és kőtelező iryug-dijbiztositási ügyeivel. A környező államokban az a nyugdíj-rendezés már esztendőkkel ezelőtt megtörtént. A javaslat tárgyalását egy parlamenti bizottság Álmássy László elnöklésével húsvét után megkezdi.
A kormányzó fia négynapos fogházbüntetése párbajvétségéit. Horthy Miklós kormányzó István fiát párbajvétségért 4 napi állatnfog-ház-bünletésre Ítélték. Büntetése kitöltését vasárnap délelőtt kezdte meg a pestvidéki kir. törvényszék fogházában.
Itélfet a dollárhamisitók bün-pörében. A budapesti büntetötör-vényszék a tábla által formai* okokból megsemmisített ítélet helyett tegnap hozott uj Ítéletet. A büntetések enyhébbek, mint elsőizben voltak. A vádlottakat 1—4 évi fegyházra, azonkívül 2—6 millió korona pénzbüntetésre ítélték. Jandrál és Almásit felmentették.
Timon Ákos meghalt. A Pázmány Péter Tudomány Egyetem cgvik kitűnősége, Timon Ákos dr. min. tanácsos, egyetemi nyilvános rendes tanárt keddre virradó éjjel 2 órakor 75 éves korában szélhűdés következtében meghalt.
A magyar—cseh kereskedelmi szerződés. Tegnap fejezték be az czévi február havának eleje óta folyamatban levő magyar—csehszlovák keieskedelmi szerződés tárgyalásának előszöri olvasását. A tanácskozás tárgya az 1922. év november 22-én elkészitett eddig még nem ratifikált csereszerződés egyes liatá-rozmányaiuak revíziója és ennek a szerződésnek vámdij végrehajtás részben való kiegészítése. Ezzel összefüggően a magyar általános forgalmi adó kérdését is tárgyalják. A két delegáció a tárgyalások eddigi eredményeit előterjeszti az illetékes kormányoknak. A tanácskozásokat előreláthatólag április vége körül folytatják.
A kormány beavatkozása a tatabányai sztrájkba. A sztrájkoló tatabányai munkások vezetőinek vasárnapi határozata, amellyel kimondották a sztrájknak további folytatását — döntő lépésre késztette a kormányt, amely elhatározd, hogy megbízza Schilling Ferenc kereskedelemügyi miniszteri tanácsost, hogy a helyszínen folytasson tárgyalásokat a munkásság képviselőivel.
Pödör és Okolicsányi valószínűleg együtt követték el a gyilkosságot. Okolicsányi Lászlót a rendőrség tegnap ujhól kihallgatta. Megállapították, hogy Okolicsányi Pödört és Dolináit állandóan nagyobb ősz-szegekkel támogatta Okolicsányi azt állilja, hogy azért küldött Pödörnek és Dolinádnak pénzt, mivel politikai megbízásokkal küldte őket Csehországba. A rendőrségen Okolicsányi elismerte, hogy Pödör irt neki, hogy szabadítsa ki az elmegyógyintézetből s mikor kiszökött másfél milliót és egy öltönyt adott neki. Pödör akkor ékszereket is adott át neki megőrzés végeit. Később, amikor a Lcirer-ügy napfényre került, a személyleírás alapján mindjárt gondolta, hogy Pödör a lettes, dc nem mert jelentést lenni, nehogy neve össze-függésbe kerüljön az üggyel. Amikor később Pödörrel találkozott egy kar-
kötőt, aranyórát és egy gyflrüt adott át neki, amit ő később Pödör levelével együtt a tűzbe dobott.
Az éjjéli órákban jelentik Duda-pestről: Megállapítást nyert, hogy Okolicsányi iLászló összeköttetésben állolt Holtával és Sagulyval is. Bebizonyosodott, hogy Okolicsányi tudóit a Leirer-gyilkossdgról. Azt hiszik, hogy Okolicsányi Pödörrel bejári Leircr Amália lakásába és a gyilkosságot is együttesen követték el.
A csepeli uj rádió-állomás. A csepeli uj rádió-állomást egy újrend-szerű rádiótelefon-állomással bővitik ki, amelynek felszerelési munkálatai már annyira előrehaladtak, hogy húsvétkor már kipróbálják az uj készüléket. A rádió-rendelet életbeléptetése után a leadó-állomás fogja közvetíteni a magyar közönség számára a külföldi rádió-anyagot.
A Szanatórium Egyesület évi közgyűlése
Nagykanizsa, április 7
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja vasárnap délután 3 órakor taitolfa XIX. évi közgyűlését a városháza dísztermében.
Kövesdi fíoer Gusztávné elnöknő üdvözlő szavaival megnyitván a közgyűlést. kegyeletes szavakkal paren-tálfs cl az egyesület két halottját, Weisz Tivadarnét és Eperjcsy Gábort, kik mindketten nem csak lelkes, hanem tevékeny egyesületi tagok voltak életükben.
A közgyűlés tudomásul velle, hogy a számadásokat a népjóléti miniszter s az egyesület központja is dicsérő elismerés mellett jóváhagyta.
Elnöknő bejelentette az egyesület tisztikarában beállott változásokat. Szigethy Károly dr. és Országh Lajos dr. orvosok helyett ugyanis, azok leköszönése folytán, az orvosi teendőket dr. Fodor Aladár, Ney Hugó dr.-ral végzi. Tudomá:ul vette ezenkívül a közgyűlés az egyesület tit-káii tisztségének Barbarits Lajossal történt betöltését.
Az egyesületnek sikerült értékes műszereket, köztük modern kvarclámpát is beszereznie s a legrövidebb
időn belül a Röntgen-készülék is meglesz.
Kádár Lajos főtitkár olvasta fel ezután évi jelenlését. A múlt évben 6 választmányi Ülés volt. Az ember-mentő munka, a tüdőbetegségek elleni küzdelem, egy pillanatra sem szünetelt. Az egyesület tulajdonát képező házban, a dispensairban minden kedden és szombaton megtartották a rendeléseket, igen nagy részben teljesen ingyen.
Az egyesületet anyagilag támogatták a központ, a népjóléti minisztérium s a város tctmészelbeni (liszt, cukor, fa stb.) és némi készpénz hozzájárulással. A helyi egyesületek, vállalatok és a tagok adományaiból is sok betegen sikerült segíteni.
„Több adomány folyl be — mondja a főtitkár jelentése — a Zalai Közlöny utján is, mely mindig és mindenben készséggel sietett az emberbaráti tevékenységek segítségére."
Az egyesület havonta átlagban 30— 40 beteget kezelt s az arra szorulókat élelmiszer-segéllyel is ellátta.
Az egyesület 1923\'24-ben egy mulatságot, egy pikniket s néhány szakelőad ist rendezett.
Martinék Gyula pénztáros olvasta fel ezután a pénztári jelentési, mely után a közgyűlés a tisztikarnak a felmentvényt megadta.
Az orvosi beszámoló a legközelebbi választmányi ülésen fog megtörténni.
A közgyűlés az elnöknő indítványára egyhangúlag hozzájárult Bioch Lászlóné és Ötvös Emiiné alelnökökké választásához.
A választmányt mintegy 50, felerészben férfi tagokkal egészítették ki, hogy a megalakulása óta megizmosodott egyesület megnövekedett erkölcsi és tényleges munkásságát elősegítsék.
A közgyűlésen elhangzott indítványra dr. Szigethy Károly és dr. Országh Lajos orvosoknak az egyesület kebelében kifejtett működésükért jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak.
Árvái Adolfné az egyesület tagjai nevében Boer Gusztávnénak, az egyesület fáradhatatlan elnökének mun-.kásságnért köszönetét fejezte ki, mire lelkes éljenzés s az elnöknő köszönő és zárószavai után a közgyűlés véget ért.
Vadember a Dolder előtt (fi)
Irta: Péchy-Horváth Rezsó A maga részéről nem is törődött többé a dologgal. Csak később, amikor rendőrök és katonák járták be a környéket, hogy a nevelőnő vallomása alapján kuttasanak a mezítelen férfiú nyoma után, jutott ismét eszükbe a majoroséknak az a szörnyű sikoltozás, ami megzavarta őket a gyümölcsösben végzett trágyahordás fontos tevékenységében.
Ezzel a megállapítással aztán elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a flegmatikus majoros az Ő vallomásával még egy botot adott a nyomozó hatóság közegeinek kezébe, a sok, már meglevő bot mellé, ütni a vadember nyomát.
Az emberek bambán, tanácstalanul néztek össze.
VI.
Tudományos és laikus kutatások
Tschudy-Lüssi ur fölvilágosítsa nélkül is minden bizonnyal kitalálta már az olvasó, hogy a vadember a rendőrrel elintézett lovagiéin ti -y után végleg és egyszersmiudenk.-i eltűnt. A föld nyelie-c cl, va.v v. .hol még rejtőzködött: senkt\' sei.t
tudta igazán és hihetőín megállapítani. Csak azt tudták, hogy él és megvan, mert eleven mivoltában látta egy egész sereg ember. Es ha él, vabhol Kell lennie is!
A pompás, több kilométernyire kiterjedő erdei sétányok most állandóan néptelenek voltak. Nem akadt szülő, aki a gyermekét, feleség, aki az urát és férj, aki az asszonyát beengedte volna a hallgatag, titokzatosságokat rejtegető erdők mélyébe.-Hogyne, hogy ott valahol egyszerre csak eléje toppanjon a mezítelen ember és fejbekólintsa a fütykösével. (Már levelezőlapokat is árultak szerte .a városban, egy rémes szőrzclü vademberrel rajtuk, amint gyárkémény-szerü husángjával kupán löttyent egy kirádulót, hogy kettérepedt a koponyája.)
Eíöbb azonnali gyökeres átvizsgálásokat kellett átszenvedniük az óriási erdőségeknek 1 Rendőiök, katonák és állig fölfegyverkezett önkéntes ajánlkozók százai szabályszerű csalárláncban bujkállak keresztül-k-isul a pompás erdőket (teljesen tcvszerllen kidolgozol! kitömi utasítások szerint, a hadsereg ve-éi.y:0 tábornoka, WeVJi ur «: cm"yts dirigálása mcüct !) A váKilk\' - r sh-\' lemü ku\'at\'\'\'< iisszcnéztfk, i.v ; pogtatt.k, megszagláziak a V.\'Jd
bokraitól a Greifensee fövényéig és a Vrenelisgartli szelíden kéklő tavacskájától Zoliikon szőlőlugosáig minden egyes bokrot, faodvat, vízmosást, sziklatömböt, patakmedret, szakadékot, mélyedést, hidat, dombot és lyukat, de a vademberre sehol sem akadlak rá. Napokig recsegtek a száraz galyak az erdők mélyében, napokig csipogtak kétségbeesetten a nyugodalmas fészkeikből mozgósított éneklőmadarak; de a vadembert sehol és soha elfogni nem lehetett. Eleinte az a hiedelem röpdösött az emberek fantázia-tcrebélyein, hogy a kutatások csatárlánca talán nem volt eléggé összefüggő a kompakt és a vadembernek sikerült valahol meglapulnia és az üldözőktől észrevétlenül elillannia. Ez a gondolat azonban erélyesen elutasittatott, mert a résztvevők határozottan kijelentették (arra a bizonyos biMiai tevére és ttlfokra támaszkodva), hogy még csak a gondolata is távol álljon annak, hogy a vadember me\'lctt valaki érzéketlenül és süketen elhaladhatott volnál Akadtak fantSziadus emberek, akik j fantasztikusnál csak nevetségesebb terv. / e.< i hrv.tak Wahdi úrhoz, •\'. v dem\'.v k-i.ckcrtér.é\'e. Igy | |;*ld.,isl volt oly II. ;ski azt ajüuliM., 1 hogy az Elcj ha.».>nba<M kóclefant-
jait fúrják keresztül, mert alighanem üres belülről és ebben az ürességben tanyázik a vadember. Volt olyan, aki a Dolder vízesésének környékén, „hallotta" a vadember csörtetését és volt olyan is. aki a tó vizét javasolta lecsapoltatni, hátha a fenekén valami titkos barlang lehet és abban lakhatik a keresett szörny és esetleg még több alteregója is.
Természetesen megvetően elhessegették maguktól ezeket a képtelenségeket mindazok, akik a kutatási akciót vezették. De az a tény, hogy a vadember valóban itt volt, itt járt és ennélfogva volt, azaz hogy: van: gondolkodóba ejtette a hatóságokat. De ha van, hát hol lehet ?
Csupán arra a körülményre nem gondolt senki a kutatás intézői és lebonyolítói közül, hogy a kutatásokat a vadember személyes szereplése után csupán huszonnégy óra múlva kezdték meg. Hol járhatott akkorra már az az öles bakugrásokkal haladó bozontos emberrém?!
Hát ha a vadember él köztünk és meg van: hol, mikor, miből és hogyan élhet? Őjembcr-e vagy csak vadt rnber? És hogyan maradhatott meg elevenen ennyi sok évszázadokon, sőt évezredeken keresztül ? Le-h\'líé.jes volt-e ez egyáltalában?
(Folyt, kflv.)
11)38 áprtlU 8.
ZALAI KÖZLÖNY
Szurkálás a bánokszentgyörgyi hegyen
Egy sonka mlalt nyakon-szurta a barátját — A sebesült állapota válságos
Nagykanizsa, április 7
Tegnapi számunkban rövid liirben megemlékeztünk arról, hogy Gyurka István bánokszenlgyörgyi töldmivcst I nyakán megszúrták és súlyos sérti- j lfesel a nagykanizsai közkórházba ! szállitott-k A kir. törvényszék vizs- , gálóbirája és a rendőrség egyik : lisztje kiszált a kórházba, ahol a . rendkívül súlyosan sérült Gyurkát ; kihallgatták és jegyzökönyvet vettek fel az esetről.
A megszúrt Gyurka István apósának házában füstölték Breier bérlő hat darab\' sonkáját. A család valamely ismerőse tudomást szerzett az ínycsiklandó hat darab sonka létezéséről és egy óvatlan órában elkomu-nizálta. Gyurkáékat nagyon bántotta a dolog, azonban nem sikerült a sonka-tolvajok nyomára akadni. A sonkák teljesen elvesztek Breuícr-bérlő számára.
Történt, hogy a mull napokban Gyurka István a hegven mulatott kél barátjával. Bor volt bőven, de ennivaló is kívánkozott a jó borhoz. Ekkor az egyik földműves fogta magát és otthonról egy sonkát hozott. Á iiuló barátainak azt mondotta, hogy egy vaddisznó sonkáját hozta.
Oyurkának a sonka láttán különös gondolata támzdt. Nem tudóit attól a gondolattól szabadulni, hogy ez a sonka nem lehet a barátjáé, hogy ez a sonka a Breuier-bérlő által füstölésre adott sonkával azonos. Nem szólt egy szót sein, azonban, hogy kézzelfogható bizonyítékai legyenek kéznél, levágott késével egy jókora darabot a sonkából. Gyurka barátja ugyláLzik észbekapott szintén és megérezte, \'"Ogy mire kell Oyurkának .a megmintázott sonka" fcl-kipott egy tölgvfa dorongot és azzal fejbe ütötte Oyurka Istvánt majd zsebkésével ugy nyakonszurta hogy eszméletét vesztette. A szerencsétlen embert nyomban behozták a köz-kórházba, ahol Takács Zoltán dr. igazgató személyesen vclte kezelésbe. Gyurka István állapota válságos, kevés a remény életbenmaradásShoz.
A vallomás ulán a csendőrség azonnal intézkedett, hogy Gyurka kél barátait őrizetbe vegyék és Nagykanizsára hozzák. Valószínűleg még a mai nap folyamán behozzák öket a kir. ügyészségre, ahol azután nemcsak sonka lopásért, de súlyos testi-sértés büntette miatt indul meg ellenük az eljárás,
Breier bérlő végkép le kell, hogy "mondjon arról a reményről, hogy valaha visszakapja a sonkáit.
NAPI HÍREK
NAPIREND Április 8, szerda
Római katolikus: Dénes pk. Protestáns Üdül. Izraelita: Nizan hó 14.
Nap kel reggel 5 óra 26 perckor, nyugszik dílaUa 6 óra perckor.
A Meteorológiai Intézet |e!eni<Se szerint nyugaton lelhós Idó várható. helyenként csövei, keleten erós éjjelt lehűléssel.
Zalnvármeeyel Dalosszövetség vá luxtmányi Illése a postapalotában este 6 óiakor.\'
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Április 12: A Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület műkedvelő előadása (Szigligeti : A cigány) « templomtéri iskola udvarán délután léi 4 órakor.
Április 13: A Klskanimí Katolikus If-jnsági Egyesület előadásának megismétlése (Szigligeti: A cigány.)
Április 16: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Noll József) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Kelemen Ferenc: A világliáboru kulturális és gazdazági következményei) a Kaszinó nagytermében este tél 7 órakor.
Tengeralattjáró hajóóriás: A világ legnagyobb tengeralattjáró naszádja az angol X. 1. jelzésű l>3jó, Chantonnál titokzatos világkörüli útra készen áll. A hajó személyzete nem kevesebb mint 121 emberből áll. A naszád két és fél napig tud viz alatt maradni. Építési költségei 842.000 font sterlinget tesznek ki.
Oláh kézbe jutott vasút sorsa. Az aradvidéki oláh vasutak igazgatósága rendeletet bocsáj^btt ki, amelynek értelmében az összes vasutak, amelyek az állami kezelésbe átvett vonalakon közlekednek, menetsebességüket csökkenteni tartoznak. A forgalomban levó pálya ugyanis annyira megrongált állapotban van, hogy a vonatok biztonságáért semmiféle felelőséget nem vállalnak.
ELSÓ FECSKE
Mcsize útról, fáradtan pihegve megérkezett valamelyik nap az első fecske-csapat. Hiába virul talán már teljes pompájában a buja déli vegetáció; hiába a messze országok minden virág-pompája; tarka bogárkák milliói hiába kínálkoznak ott is és hiába bontja szárnyál fürge táncra ezernyi illat közé bódult aranyos napsugár-özön...
A mi fecskéink mégis csak eljöttek, ott hagytuk mindent, nekivágtak beláthatatlan tengereknek és nélkülözve, veszélyekkel dacolva eljöttek haza. Eljöttek a mi szürkébb, szintele■ nebb, szegényebb tavaszunkba, viharoktól megtépett magyar házak ereszel alá, a kacagás, a napfény, boldogság országaiból a szomorú, kietlen magyar ég alá.
Már Itt Ilinek meg a fejünk feleli a villanydrótokon; ereszcsatornák alatt körlltröpdösik a rég! fészket s szinte látható örömmel cikáznak az ismerős helyek körül, Ismerós ég alatt, ismerós vizek folyása mentén.
Szomorú ország csacsogó, vidám fecske-serege vájjon lát-e szebbet, többet, jobbat, mint amit Itt hagytak, mikor elindultak őszi vándoruljakra 7 Nem várja őket melegebb, boldogabb házak ereszalja; nem köszönti őket csengőbb, gondtalanabb kacagás; nem hivja őket gazdagabb, virágosabb mező.
Csak a magyar föld szive dobba-nik meg táltukon. Csak a magyar rétek füve borzong össze boldogan, mikor átsuhannak felelte. .
A magyar föld, a magyar ember kis madarai uj, igazi magyar tavaszt hiába keresnek. Azt mondják, elindult már az is, el is fog érni idáig — de vájjon a kis fecskék hányszor kelnek addig vándorúira, mig velük együtt az is visszatér és visszahozza a magyar égre a magyar nap régi ragyogását ?
Etsó fecskéi a mosI bontakozó uj rügyfakadásnak — hol vetlek azt a törhetetlen ragaszkodást a régi fészekhez, a szülőföld zőldeló mezejéhez, nefelejcses-parlu, szilakötó-járla vizéhez ?
Ha majd minden magyar szív mélyén felébred s élő valósággá válik az otthon minden rögéhez való ekkora ragaszkodás: ha majd minden magyar fedél alatt megkezdődik a fészeképitésnek az a láza, ami ilyenkor, fecske-érkezéskor megfér a csöppnyi madár-szivekben — akkor majd eljön az uj magyar tavasz és friss, alkotó vérkeringés ébred újra a lenyűgözött, gond, tenger baj jármába dőli tagokban.
Tatán nincs is már messze az Idők uj hajnalhasadása ...
A horizonton talán már <iz uj, nagy ébredés első fecskéinek kontúrja feketéllik... (bl>
— Nagyheti Istentiszteletek sorrendje. Szerdán: az alsó plébánia templomban délután 4 órakor nagyheti zsolozsma Jeremiás siralmaival ; nagycsütörtökön: reggel 8 órakor ünnepélyes szentmise, utána oltárfosztási szertartás, délután 4 órakor zsolozsma lamentációkkal ; a felsőtemplomban: reggel 8 órakor szentmise oltárfosztási szertartással; nagypénteken: az alsó templomban reggel 7 órakor keresztüli ájtatosság,
8 órakor csonkaniise, utána szentség-kitétel Krisztus koporsójánál és utolsó böjti szentbeszéd, délután 4 órakor zsolozsma lamentációkkal, egész nap szentségimádás Krisztus koporsójánál ; a felsőtemplomban: reggel 9 órakor csonkaniise, passió, szentség-kitétel Krisztus koporsójához és szentbeszéd, délután 6 órakor szentségeitéle! ; nagyszombaton: az alsó plébánia templomban reggel 7 órakor tüzszentclési szertartás, kcrcszt-viz-szentelés, utána ünnepélyes szentmise. Este 6 órakor ünnepélyes feltámadás körmenettel; a felsőtemplomban: reggel 6 órakor szentségkitétel, 7 órakor tüz- és gyertyaszentelés, 9 órakor szentmise. Délután 5 órakor feltámadási körmenet. Husvétvasár-napján: a plébánia templomban reggel 6 órakor szentmise és húsvéti
I eledelek megszentelése, tél 11 órakor ünnepi beszéd és utána ünnepélyes szentmise; a felsőtemplomban : reggel 7 órakor szentmise s húsvéti étetek megszentelése, fél 9,
9 és háromnegyed 10 órakor csendes szentmise, fél 11 órakor szentbeszéd, 11 órakor énekes nagymise. Délulán 3 órakor litánia. Húsvéthétfőjén: ugy a plébánia templomban, niint a felsőtemplomban a szokásos istentiszteleti rendy
— A megyéspüspök bérma-körutja. Rott Nándor űr. megyéspüspök tavaszi bérmautjának sorrendje a következő: május 7-IŐI 15 ig bezárólag egymás ulán következő napokon: Siófok, Balatonsza-badi, Enying, Mezökomárom, Lajos-komárom, Dág, Szilasbalhás, Lepsény, Balatonkenese. Maius 20-tól 25 ig: Kapolv, Sz.\'lád, Karád, AnJócs, Nágtc\'s, Miklósi. Május 27-től junius 7-ig: Lálrány, Balatonlelle, Nyiiád, Sümcgcschi, Sümeg, Csabrciidek, Káptalanfa, Zalaszegvár, Ukk, Zala-gyömörő, Gógánfa, Mihályía Május 9-én és 10 én: Pápa.
— A keszthelyi szolgabírói állás. A nyugdijbavonutás folytán megüresedett keszthelyi szolgabírói állásra eddig 3 pályázó van. Az állás betöltése a májusi megyegyűlésen történik.
= Orvosi hlr. Dr. Kalmár Irén rendelését megkezdte Fö-ut 10. sz. alatt. Rendel d. c., 10-től 12-ig, d. 2—4-ig.
..\'j\'j ,- -\'\'.-- -i.-■*■*.- - - 1 - > - »- ^ -.
— A megyéspüspök Jóváhagyása. Roll Nándor dr. megyéspüspök jóváhagyta Mulschenbacher F.dvin dr. kir. törvényszéki tanácselnöknek a Katolikus Legényegylet világi elnökévé való megválasztását.
— A Katolikus Legényegylet taggyűlése. Felkéretnek a Katolikus Legényegylet tagjai, hogy ma este fél 9 órakor pontosan jelenjenek meg az egyesületben megtartandó taggyűlésre. Elnökség.
— A láthatatlan estély. A Szanatórium Egyesület láthatatlan cstélyt rendez, amelyen való részvételét K. M. 50.000 koronával váltotta meg. A tüdövész a szegényebb néposztályok körében végzi legnagyobb pusztítását, tehát épen olt, ahol legkevesebb a mód az ellene való védekezésre. A Szanatórium Egyesület ezeket a betegeket ingyenesen kezeli és látja et gyógyszerrel, sok esetben
I élelmiszerrel és tüzelővel is. Ehhez i a munkához természetesen pénzre S van szüksége. Ezért reniezi láthatatlan estélyét. melynek résitvevője kell, hogy legyen mindenki, akinek a szivében csak egy szemernyi szá* nalom gyökeret verKa gyilkos kór áldozatai iránt. [
• - Muzeális tárgyak gyűjtése.
Tegnapi számunkban közölttik Sci-lovszky Bélának, a nemzetgyűlés elnökének a társadalomhoz intézett felhívását ereklyék, régiségek, emléktárgyak gyűjtésére vonatkozólag a parlamenti muzeumban való elhelyezés végett. Pótlólag közöljük, hogy a nagyjaink emlékével összefüggő mindennemű miizeális értékű láigy összegyűjtését Nagykanizsán Krátky István dr. főjegyző irányítja, aki minden erre vonatkozó ügyben fel-■ vllágositásokat is ad.
Sodorjon
„JANINA\'
papirt!
— A Dalosszövetség választmányi ülése. A Zalavármegyei Dalosszövetség ma délulán 6 órakor a postapalotában fontos kulturális ügyek megbeszélése végeit választmányi ülést tart.
— A kórházi is szegényházi ápolási költségek. A nagykanizsai közkórház multhavi ápolási költségei 89 millió koronára rúgnak. A szegényház, hol 65 elaggott, beteg szegény van, ápolási költsége ugyanekkor 21 millió korona volt.
— A munkanélküliség Nagykanizsán kevésbbé ismert kórtünete a mai gazdasági IczUllöllségnek. Mindamellett városunkban is elég dolgos kéz akad, amely nem talál elhelyezkedést a társadalom gépezetében. Ezl bizonyítja épen a nemrégiben a város által szolgai állásra kiirt pályázat, mire 18 jelentkező akadt. A gyepmesteri állásra, melyet most szintén betölt a város, négyen folyamodlak.
— A vasárnapi levente-mulasztások. A vasám»n tartott levente-órákról a három csoport leventéi közül már jóval többen hiányozlak, mint még az elmúlt héten. Ez alkalommal 320 mulasztási bírságot kell kirónia az ezt intéző hivatalnak.
— Szombaton reggel nem jelenik meg a Zalai Közlöny. A miniszterelnökség közlése szeiint a 4578-1920 M. E. számú rendelet értelmében nagypénteken a protestáns ünnepre való tekintettel az esti és másnap reggeli lapok nem jelenhetnek meg. A rendelet következtében nagyszombaton reggel a Zalai Közlöny sem fog megjelenni.
— Házasság. Waldei Annuska és Éha Sándor folyó hó 7-én házatságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
ZALAI KÖZLÖNY
1926 áprillt 8
— Helypénzszedők fizetésemelése. A nagykanizsai városi liely-pénzszedök ugy látszik nem bíznak
korona stabilitásiban, meri kérvényt adlak be a városhoz fizetésük felemelésére vonatkozólag. ^
— Elmarad a próbaidős rendőr-felvétel. Az alispán egy hónapja az államrendőrség kiegészítésére vonatkozó rendeletet megküldte Nagykanizsára a polgármesteri hivatalnak. Ujabb rendelkezés szerint a próbaidőre való rendőr-felvétel bizonytalan időre elmarad.
— A házhaszonrészesedés után járó késedelmi pótlék. A pénzügyminiszter a bérlő által a bérösszegen felül fizetett házhaszonrészcsc-désnek késedelmes befizetése esetén fizetendő adópótlék összegéi havi 3 százalékra szállította le. A tulajdonos saját lakása után járó kincstári házhaszonrészesedés késedelmes befizetése esetén az adópótlék helyett ezentúl csak havi egy százalék késedelmi kamat számitható fel.
— Megyei tisztviselők íiévlzl üdülőháza. Hétfőn mondták ki a megyeházán elvben a Zalavármegyei Közigazgatási Tisztviselők Hévízi Üdülőháza EgyesUlet megalakulását. Az értekezleten Bődy Zoltán alispán elnököli. Az egyesület elnöke a mindenkori alispán, alelnökei pedig Zalaegerszeg és Nagykanizsa városok polgármesterei, valamint a Zalavár-rnegvei JcgyzőcgycsUlet midenkori elnöke lesznek. Tagsági díj a havj fizetés fél százaléka. Az egyesület a belépési dijakból, Hévizszentandrá-son 1300 négyszögöl telket vásárol.
— Földrengések apHIlsban. Szlriusz, d ma már fogalmat jelentő, nagy népszerűségre szert tett időjós szeszélyes, félcsapadékos időt jósol április hónapra. Eddig igatfa is lehet, mert április első napjai vajmi szeszélyes, beállításban ismertették meg velünk a tavaszi napokat. Április 18-tól kezdve — jósolja Sziriusz mester — erős szelek járnak s még zivatarokat is várhatunk. A legrosz-szabb, amit erre a hónapra szán, több földrengés, ami ugyancsak áprilisban fog meglátogatns bennünket.
=» Eljegyzés. Sattler Gyula Nagykanizsa éswaltersdorfer Margit Felső-szemenye jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Földbirtokrendezési tárgyalás. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság április 16-án nyilvános tárgyalást tart a letenyei járásban, Lend-vaujfalu község házhely- és földbirtokrendezési ügyében.
— Országosvásár. Lentiben április 10-én tartják rneg az országosvásárt.
— Községi szeszfőzde Tapol-czán. Tapolcza nagyközség legutóbb elhatározta, hogy mihelyt anyagi ereje megengedi, megépíti a községi szeszfőzdét, melyet a szőlőbirtokosok, mint a régi \'kisüstöt használhatnak.
— Szívbetegek gyógyítására a legtökéletesebb szívbeteg osztályt létesített a dr. Jakab fi\'le Ligit szanatórium (Budapest VI, Nagy János-u. 47.) Az orvosi tudomány legfinomabb vizsgálati eszközei (elektro-kardiograf stb.) a dr. Jakab-féle Li-get-szanatóriumban az orvosok rendelkezésére állanak. Szabad orvos választás, mérsékeli árak. Napidíj a magánklinikai osztályon 150 000 korona.
— Pályázati felhívás. Az Alsö-dimántuli Mezőgazdasági Kamara elnöksége, a kamara kerületének mezőgazdasági viszonyait ismerő szak-férfiak által megírandó és kizárólag Somogy-, Tolna- és Zalavármegyék mezőgazdálkodására kiterjedő gyakorlati irányú, népies nyelven megírt, könnyen érilietó szakmunkáitokra pályadijat tűzött ki: 1. „A műtrágyázás népszerűsítése a többter-mclés érdekében." Terjedelme 1 —I és fél nyomtatott iv. I. díj 3 millió, II. dij 1 millió korona. 2. „A bony-hád-simmentali szarvasmarhatájfajta jelentősége és felkarolása a Dimáv iu.l" Terjedelme 1 iv. Dijak 2 és 1 millió kurona. 3. „Hogy lehel közlegelőinket megjavítani ?" Terjedelme I iv. Dijak 2 és 1 millió korona. 4. „A gyümölcstermesztés népszerűsítésének nemzetgazdasági jelentősége, figyelemmel a g>ümolcs feldolgozására is". Terjedelme l —1 és fél iv. Dijak 3 és 1 milli) korona. 5. „A szőlőtermelés jövő irányai, tekintettel a borértékesítést nehézségekre". Terjedelme 1—1 és fél iv. 1. díj 3 millió korona. Feltételek: a) a diia- ; zott pályamunka a kamara tulajdo- i nává válik, b) pályázati határidő j 1925. szeptember 1; c) pályamű I idegen, kézzel vagy géppel írva kűl- I dendő be a Kamara címére. Kapós- ! várra; d) a pályázó neve zárt borítékba rejtendő jeligével.
«=■ „A császárnő apródja44 bájos melódiáit hallgathatja esténként Vörös Feri zenekarától a Központ-kávé-házban I
«=» Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
- A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
i.
A köztisztasági hivatal figyelmébe
A mai napon kaptuk a következő sorokat:
„Tekintetes Szerkesztőség! Tudva azt, hogy b. lapjuk figyelme mindenre kiterjed, ami a közre nézve akár jó, akár rossz irányban érdekkel bir, bátor vagyok figyelmüket felhívni a következőkre.
Nagykanizsa városnak már ezerféle szabályrendelete van. Alig lehet n.eg-ir.ozdulnl, hogy az ember szabály-
rendeletekbe ne ütközzék. Ez helyesen is van, mert lefaragja az ember ről azokat a kinövéseket, melyek a társ-dalmi együttélést elviselhetetlenné tennék.
Azonban, ha már egyszer annyi a szabályrendelet s még több, ami készül különféle dolgok szabályozására, akkor miért szabid megtörténnie nap-nap után annak egy 30.000 lakoson felüli városban, hogy a pöcegodör tisztítást a város kellős közepén is nappal, *ől a legforgalmasabb déli és délutáni órákban végzik s ilyenkor vonul végig a főúti korzón, a legnagyobb embertömegben az illatáról kilométerről is felismerhető fekália-kocsi. Vagy van erre vonatkozó szabályrendelet s akkor csak annak nemtörődömséggel való kezelése, az ellenőrzés, ugv látszik, teljes hiánya körül van a hiba, — vagy nin s szabályrendelet. Á ;:de ez utóbbi esetben miért nem alkolj\'ik meg azt ? Azt hiszem, lenne olyan közérdekű ma, mint a járdabuikolási szabályrendelet, amire, ahogyan városunkat ismerjük, belátható időn belül aligha kerül sor.
Tiszteieltel I Egy előfizetőjük\\
II.
Igen Tisztelt Szerkesztő urt
Nem tudóin, szokott-e megfordulni ax uj postapalotában, de én, aki nap-nap mellett hosszabban is kell, hogy ott tartózkodjam, mert igénybe veszem a posta szolgálatait, n igyon kellemetlenül érzem magamat, amikor a földszinti hall-szerü hivatalos helyiségben az ajánlott levelek feladási fülkéje előtt állok és „végig élveznem" kell az ajánlott levelek mellett feladáira kerülő csomagok, kosarak és dobozok belsejéből kiáradó étel és egyéb illatot, amely szaglószer-vcimmcl éles hadilábon áll.
Nem tudom elképzelni, mi lehet az oka annak, hogy akkor, mikor az épület tervében már egy külön csomag-feladó osztály szerepelt és az külön bejárattal létesíttetett is — á csomagok és kosarak feladását .mégis ebben a csarnokban eszközlik s a különböző csomagokból kiáradó kellemetlen, olykor egyenesen bántó illatokat végigszagolni és ezt az undort keltő levegőt beszívni vagyunk kénytelenek.
Nem tudom megérteni, miért nem használják a csomagok feladására szánt, elkészített és berendezett helyiséget —5 a csomagok és kosarak feladísára és miért kelljen a postán megforduló közönségnek a központi vásárcsarnok vagy a Taltersaal illatát magába szívnia.
Nagyon lekötelezne Szerkesztő ur, ha jelen felszólalásomat b. lapjában szóvá tenné, hogy a vezetőség a közönség kívánságát honorálja.
Szerkesztő urnák őszinte nagyrabecsüléssel
Nagykanizsa, 1925. ápfil 7.
A modern nők
Ar. Irodalmi és Művészeti Krtr lieeális clfl. adásán felolvasta:
Dr. DOMjAN LAJOS

Akik leánykorukban is és később asszonykorukban is valóságos bábuk voltak, szüleik, illetve később férjük kezeiben. Azonban ugyanebből a korból, ahol az ilyen virágházi növényként ápolt leányok története fennmaradt, ismerős az u. n. fiusi-tott leányokról is, nem egy történet korán özvegységre jutott, nagy birtokokat kezelő asszonyokrój, akik az életben férfiakhoz méltó küzdelmet folytattak, És nincs senki, aki ezekről a fiusitott leányokról, vagy ezekről a birtokkezelő Ö7vegy asszonyokról a/t merné mondani*. hogy a férfias küzdelem őket nőiességüktől megfosztotta.
Valóban meghaló, szép történet, mikor a XVIII." század.végéről és á XIX. század elejéről szóló történetekben olvasunk jó nevelésű házias leányokról, akik édesanyjuk oldala melől soha egy pillanatra cl nem távoznak, akik édesanyjuk engedelme nélkül férfi ismerőssel szóba nem állnak, akik a szó legteljesebb értelmében csakis házias erényekben tündöklenek, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ugyanennek a kornak a férfiai a házassághoz nem a hozományt, hanem a leányt tartolták legfőbb kelléknek. Ha abban a korb3, amikor a férfi saját kél kezének munkájában bizva. vesz el egy leányt féleségül, a leányok nem törnek azután, hogy maguknak vagy hozományt, vagy egy hozományt helyettesítő kenyérkereső állást szerezzenek, oz első sorban és főleg azoknak a férfiaknak is az érdeme, akik leányt vettek cl és nem hozományt. Ha pedig mai nap, amikor a férfi a házas életben a gondtalan megélhetés biztosítását akarja megszerezni, amikor a férfinél, aki házasságra lép első és legfőbb kérdés a hozomány kérdése, azt látjuk, hogy különösen szegény leányok tanulás és kitartó szorgalom révén iparkodnak vegy egy kis vagyonkát, vagy pedig egy olyan állást szerezni, amely reményt nyújt nekik arra, hogy ők valaha férjhez mehessenek, ugy ezeknek a leányoknak a házias foglalkozási körből való, mondhatnók kiakolbolitása a hozományvadász férfiak számlájánák terhére irható.
A kenyérkereső pályára lépő nők számát erősem megszaporította a világháború is, amikor a hadbavonult férfiak által elhagyott foglalkozások elvégzésére kellett a tanult nőket alkalmazni. Az a körülmény pedig, hogy a világháborúból visszatért férfiak régi foglalkozásukhoz újra visszatértek, nagyon sok kenyérkereső pályán működő nőt fosztott meg existenciájától.
(Folyt, köv.)
I
I
■ RADIOKONCERTET ■
tökéletesen pótolja HORVÁTH ÁD1 cigányzenekara
A POLGÁRI EGYLET KERTHELYISÉGÉBEN
a két húsvéti ünnepen d. e. 10—12-ig és d. u. 4—6-ig
RECORD idénysör. Dupla márciusi sör
= kelemen KÁROLY vendéglős.
it/a april\'» 8-
ZALAI KÖZLŐNV
törvényszék
Az újságíró becsülete
W/te l&ván hírlapíró egy fővá rosí napilapban azl a pert — amelyei Király Ferenc dr. ügyvéd indi (ott Ostenburg őrnagy ismereles OgyíWn íőrténl ügyvédi működésé éri neki járó ügyvédi díjazás meg-líielésí végett — részletesen megírta.
A cikk megjelenése után két volt Oiíenburg százados felkereste Vértest a szerkesztőségben és azt a kijelentést tették, hogy „a cikk megírása Üzlet volt, mert ilyen cikket nem irnak ingyen".
Vérles István ezért rágalmazásért feljelentette a két ural.
Tegnap tárgyalta ezt az ügyet a kir. járásbíróság. A tárgyaláson a két vádlott azzal védekezett, hogy ék csupán a hírlapíró rendes fizetésérc céloztak.
A járásbíróság mindkét századosi egy-egy millió korona pénzbüntetésre Ítélte. A megokolth kiemeli, hogy az újságíró a közélet ténye-zóje, ezért becsületéi fokozott védelem illeti meg.
közgazdaság
Adófizetési hátralék áprilisban
Április hónap folyamán a kővetkező határnapok vannak érvényben a különféle, ehónapban esedékes adók befizetésére:
Április 11-én kell az értékpapír forgalmi adót leróniuk azoknak a cégeknek, melyeknek készpénzben való lerovásra engedélyük van.
Április 15-ig a fényűzési adó esedékes a március hónapban volt forgalom után.
Ugyancsak április 15-ig kell befizetni az általános forgalmi adójukat azoknak, kik ezt készpénzben róják le s akiknél az adófizetési időszak újévtől március 31-ig terjed. Ezeknek az adóvallomással együtt a már teljesített havi részletfizelékck után fennmaradt összeget kell ekkor befizetniük.
Április 21-ig az általános forgalmi adói készpénzben fizetők az előirt havi részletfizetést a március havi forgalomnak mcgfelelőlcg tartoznak befizetni.
Április 30-ig kötelesek a társascégek és a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok vallomásaikat benyújtani.
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara minta-birtoka. Az
Aisódunántuli Mezőgazdasági Kamara, hogy a kisgazdaságokon belterjesen folytatható mezőgazdasági üzemet állithasson a termelő gazdák elé, az Országos FöldbirtokrendczŐ Bíróságtól erre a célra megfelelő nagyságú területet igényelt. Az ingatlant a bíróság meg is ítélte, de a kiosztásra és átadásra csak április második felében kerül a sor. A kamara terve az, hogy a juttatott földdarabon a lehetőségek szerint beállít mindent, ami egy kisgazdi-ság jövedelmezőségét hasznosan gyarapítja, s a példaszerű belterjes üzem megalapozására szolgálhat. Igy faiskolát és mintaméhest óhajt felállítani, azután különböző nemes \'nagvak termelésével igyekszik példát állítani a kisgazdák elé.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — U.6I2— papírkorona.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat kezdetben tartott volt, később azonban kissé ellanyhult. Nyitáskor ugy látszott, hogy a tegnapi barátságosabb hangulat ma is folytatódik, a déli órákban azonban kedvezőtlenebb külföldi jelentésekre az árfolyamokba lassú lemorzsolódás állott be, ugy, hogy a mai árnivó átlag l\\-kafa tegnapi alatt áll. A vezető papírok közül kuliszban a Rima, a vaspiacon a Fegyver, bányapiacon a Magnesit szenvedett nagyobb árveszteséget. Ezzel szemben Urikányi kb. 80.000 koronával javult. A malompiac kedvezőbb osztalék hírekre ma is jobb és elég élénk volt. A többi piacokon azonban a forgalom igen csendes maradt. Kosztpénz \'/*—9/Wo.
Utótőzsde
Irányzat üzletiden. Kereskedelmi -Bank 1030, Cukor 20CX), Georgia 265. Mczóhe-KVcsi 109, Olajipar 70, Nasici 1800, Gummi 282, Kószén 3160, Urikányi 1010. Szászvári 256, Kohó 285, Magnesit 1515, Pesti Hazai 2525, Hlsó Budapesti Góz 149. Hungária Oöz 127, Viktória 330. Trust 188, Vasút Forgalmi 193. Villamos 1110. Danubius 2385-390, Magyar Hitel 403. Osztrák Hitel 141, Salgó 514, Rima 125, Nova 182.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Dev Uák
*m«l .\'ont IKCOO-aOCCti AatlftJar. WIMWI
Caah korosa 2131-3143 B.lgTli 1170 1173
Otnir ll£0 IIM ftailla 17|»?.|?2«
Ootlü 7i«w n«si Sukuail .<31 171
Friacla fr. J7II.VM Brfliaul íi$S 3175
rtoliaiUl trt ts<a;-3s;si F.Crpaabl(a :3JJI 12104
U< »)Mt KrtailMnta IK&9 \'. ISIS
Ura SISMS LoaÍM ivooairoco
Líra JM) MU/oo I-ííO 2951
■a!^a fnil ic.j m\'j Na«70fk >axo : hk>
Ontr ichüi. IvIM lOItO Pí.la vn 37:«
Din kor. 13(74 IJ2« Pilga 114}3151
JriJtl Innk trais u:w Siíl\'a MOWI
4;I4 kOf. UJJ! |.«C0 »tO<kkol« 11412 1ÍS.0
KMVIZ ll2-\'-9 II4JJ 1013)1(190
Mlrka IMJ7-I7IOI Zíiltk 13916 !«r»
Zürichi zárlat
Páti* 2660—. I.ondon 2-179—. Nework 618—. BíUíkI 2617-50. MMItnd 2I2Ő*—. Holland 2067/i*. Berlin 123-/i«, Wien /2 85, S illa 377 50. Puigfl 1636 35. Budist 72--, VitiA 100. Bukireit 245 —. Belgrád 840-—
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DKVIZA VALUTA
ltjatp tat Irgoap ni
Ble* ...............9837 I 9840 98/5 I S838
Bt.-lln ................5827 5790 5600 5820
Prág-i ............ 471501 16950 <69.01 17150
Newyorkbsn —.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Eztlít egykoiorís 6700 - 6303. kétkcronii 12.400 15.600, forintos 16500-17.000. öt-}aor.it 32.000 - 32.500. szJmiatiy 49.0M-49500, .MAity huszkoronís 315 COÖ 3:6,000. plutlru 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Irányzat Dilettelen, de valamivel szllár-dr.bb volt. Bttza és korpa SOOO. tcngal 2500 koronával drágult- ügvéb elkkck v.illo*M-linok maradtak. Buziban egyetlen kőiéit sc jelentetlek be.
Buza lluav. 76 kg os 502 503 505 000. 71 k/"oj 5i2 s00 -516003. eKyéb vld. 76 kg oi 500.00"—í 02 500. 78 kg-os 510.000 512500, rozs 450.000—455.000. söráipa 450.000-
470.000, litkítmány árps 340.000 - 350,000, uj tenged 250 000- 245 030, k*!e« 250.0M 260000. koto* 2350.30 -240030. :at 3ÍO.OOO—400.0CÓ, lucerna 193.000—200.000.
Sertésvásár
Felhajtás 780, melyből eUdntlinul vlssze-oiaradt 103 dib. Elsőrendű 19.000- 20.000, azcdelt 18-000- 19.000, siedett kttzép 17.000 —18.000, könny ll 14.COO-15 000. eijórendű öreg 17.0J0—17.500, másodrend!! 16.000-17.500, angol süldő 16 000-18.000. szalonna nagyban 2l.000 -21.5Q3.zslr 25500,-26 000 lehúzott hus 21.000 -22.000, szalonnás lél-Krtés 21.000- 22.000. A vásár élénk volL
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapeatl t6xado délután I órai xáróárfolyamal a kOvetkezfik i
Angol\'MjCT-Itaial Uojd bank M«tT. Hit J«l«l!o*
Ot.-M. V«"nk Otílr. KlL
BmkT.i.lo
reMbiuta. n«:»«»
ül | V Ingt\'lan .M..-Ci«b »piib
Mi0if\'N\'lml K6io. Jttiilnj Víroal bank
Ntni. «>. ll lak. K«r«aV. B.
Llptvfiwl
Kfiblnyal Tak A\'iaL Tak. MoklJi Htiat «t(6
tli* M. Bi.t ( -
Malmok
tori -M
PlU.oibal Budif.itl Huivírll KI ltjmi\'ota Vikii, la
."Cl \'I) l al i».
Tr. PaaabU
Suctl\'r. Ct.mot S.áll.i/I
MljMilt M,<». i.pti. Alt. K$e:«a
Nrondtk
Mbin.-jum TivttCAl Ajr,
Mwl
»i«fl.ao.u»
Ojaijaiaa
V«»«n»«\\
Sródl ng. I
Oac» Din Oaci vn.
Kttíica
í»«o
UH)
uu Sic
M*rl«*
VtJCJlpai
Vtiongjli
r*ip»r. Cgyi*. fa
Oi.t>nmo í.
Kűcfcbinjil
IllOBB
Ntiaatll la <i
Ula i,
Híibit.jjl
Silaviala |
Naatel ll
Vikt. tatot
Kö.ltkíí-Ía
Adita AUin\'.lka
Mit" *
KOtatl 1
Víroil
D4U»<at
cnknrgya\'tk Dílcmor
Cvkortpat XU 0«Of#la Ml
MaiU. cukor lr» Stjunrt |tlü
£:<-lml>icrck Ci\'oBar -
Siallml _
Plipíil 30
lokajt boa J|
Halktrrak 2j
OA*, viliiméi ezt. «<i« kő
Jj»t U<4 07
Alt Sia 8M
Anct M)
Pbib\'ji io
Olajok
O\'í.lpar «
Ma/oal ptti _
Sir le imii
rcTlroal tOr II
Király eCc _
Kaflavkh Coz«. iQ
HlmJnj.\'r &
Oicb»lnít |»7
3 A»«4Ak
Oyaplusoti Oct.ib.tr.r Kario-j ^ P.-íí.tlt-ar
Vttrl**\'
rítt\'"*
tí\'ivy i»4trlyyi
T6r4k
KW»Um Dotoxl Oamral IcUiKilia
k\'.\': ai!3
BtiJI
Bfel
liujitlt Ojiil VJr Corvla Ilit*
Klídó: Zrínyi Nyomdaipar é* Könyv. VerefikedAs RT. NajjykKíilzK
Hárotrsi milliárd koir.
nyerheló az újonnan n(7íálu<nr<iátíl<han melynek rendkívül előnyösen mcgvál-kezdődő XIV. m. kir. *lolc^ua"» toztaloU játíkterve szerint Összesen
27 milliárd kor.
lesz készpénzben kisorsolva. -■ Szerencseszimokat ajánl:
Milhoffep Kálmán Caongory-ut 7. ax. (Rapocli ház) Sorajegyok ára i Vi 120.000 K. \'ti 60000 K. \'/« 30000 K. Játéktervek Ingyen. Húzás május 13. és 15-én.
KISFALUD! és KRflUSZ
divatnagyáruháza
az Arany Kakas-hoz
Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok Olcsó árak!
Eredeti angol férfiöltöny és kabátszüvetek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Bottrberry, wlpp Cord, Cantgarn, Cocsmen, Crepp, Eolin, Marokln, Ripsz dlvatkelmékl
Fi HomespoB szövet lOH IfiaWiiwlsLis 361011,.
Pepita iébI____im „
1 Mis telik. .«.«„
1301. sééii m „
.. . 15.1 „
Él ni!
nos
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon!
Schroil-schiffonolr, May és Holíeld rumburgi vásznak, Regenhardt és Raymann damasztárukból óriási raktár.
Szőnyegek, butor-ripsz és bufior-
szövefek
nagy választékban!
J J
ZALAI KÖZLÖNY
Élelmiszer- ís Áruforgalmi RííJvínyUrsasiK Nagykanizsán,
I Budapest liMMm Községi íleimiMiáiBsití Mm
blxominjou
._«#_. vataminl egyéb élclmicikkct
tojást, narOITITIX, & ,„j„dcn mcnnyiséRbcn,
azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi árakon, állandóan átvesz. I Távirati dm; Dilin Igaigató, N«Byk»nii»».
| Ideiglenes városi i.klli: C.imeryut I. |N«tykraU«l T.kuftpfaiiUr rt. tpüleltbenl
A icedinioubb n8i szalma- és fehép filc-kalapok MM vátoutékban meglepő olcsó iibjn kjphilúk. Si.lmikalapok ilviiris.i, l«t<K, YAMlÍM a legjulányosabb itban Férll kalapok nagy válaartékban M6
GVENES ÉS VIDA kalapgyár Kazlncy-utcal Qxlotéb.n Al*4t.npl.i»..l nemben
Ehrenstein Károly és Társa
uri- és női divatáruháza
Tolcl. 221. = WAGYKAMIZSfl = FO-ut II.
Mélyen leszállított húsvéti árak! Rőfösárukból feltűnő olcsó árak I
Úgymint: kartonok, kanavásznak, zefflrek, sima és hímzett grcnaillnok, női- is firflszavetek, voil, schewlott és kazánok, tflrülkSzík, giott és karton kötények és glott alsóruhák, stb.
liri és női divatárukból óriási nagy választéki
Férfi és női ingek, alsónadrágok, puha és kemény gallérok, kézelők, kötött és selyemnyakkendők, női-, férfi- és gyermekharisnyák, cérna, karlsbad! és bőrkeztyflk, zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofferek, retikiilők, női kOtOtt mellé-nyek, kötő, jumper és bongyorpainutok és az Összes rOvitiárncikkck.
Hői ruhadiszek és divatgombok!
Szolid árak! - Pontos kiszolgálási - Szolid árak!
URADALMI KE1ESIIEIISlllll
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbizásból előjegyezhető:
Pollák M. Emil cégnél, Kinizsy-u. 2/a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefonelőjegyzést nem fogadok cl, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
o
Apróhirdetések
Húsvétra milyen leszállított irban (tapintók divat relikülök Violánál, Magyar-u. 14.
Prima Pichler kalapok olcsó irban kaphatók Kaufmann Manónál a .Szerecsen-hex\' Telefon 167. 1031
Hova sietsz Böxoi ? Kldn József céghez, meri ott olyan gyönyörű éa olcsó kalapokat kapni, mint sehol, csak győződjék meg róla. Leánykalapok minden színben 85 ezer. hölgykalap 16 színben 135 ezer, 200 ezeréit\' modell kalapok. Klein József is Testvére. 821
Miltény i-cipőt vegyenll
Halastói dűlőben I hold szántóföld buzival bevetve eladó. Bővebbet Magyarutca 39. szára. 937
A Király Pál-utca 4. és 6.
számú házak szabad kézből eladók. Bővebbet Banckovícs igazgatónál.
Baromfigazdaság létesítésére Nagy-kanlzsa közvetlen környékén megfelelő tanyit és tókeerós társat keresek. Ajánlatokat ,.Szakértő" jelige alatt a kiadóhivatalba kérek. 1078
Makulatur papin olcsón eladó lopunk kiadóhivatalában.
A biuvítl ünnepekre 8000 ós 10.000 koronáért
legjobb zamatu borok
kapbatök
SOMOGYI TESTVÉREKNÉL
Magyar-utca IS. 78Ű Telefon «68. m.
Vasútállomástól 8 kmnylre 12 kaL hold szántó, 2 kai. hold elsőreadu rét. 2 kat. hold Icgelójog fahasznátatlal, 1 kat. hold erdó, 2la kai. hűld szóló szép fiatal gyümölcsössel és kaszálóval, azonnal beköltözhető 2 szobás lakóházzal és összes mellékhelyiségekkel, modern gazdasági felszereléssel egyiltt, esetleg terméssel Is, más vállalkozás miatt szabadkézből eladó. Bővebbet Artner Károlynál, Zataszabar. 1010
HÚSVÉTI «
legolcsóbban beszerezhetők a Cukorka Királynál toM Heffer Gyula Kazinczy-utca 8. szám.
Eladó 4 drb. kifogástalan ablak, tokkal együtt. Megtekinthető Bajza-utca 2. 1057
Két bútorozott szoba konyhahiszná-lattal és minden kényelemmel kiadó. Csen-gery-ut 33. szám. lOSI
Egy borbólyaegód azonnali belépésre felvétetik. Clm a kiadóban. 1088
Legújabb b O r-árjegyzék. mely ugy minőségben, valamint OlCSÓ árainál
utolérhetetlen. III. Biuncsics-félc bikavér 20.000, l It. lehér beed 20.000, 1 It. príma vörös 16.000. 1 It. príma íeher 16.000.1 if. rizling 12.000. I It. lehér 8000 és 10.000. I IL siller 8000 és 10.000 korona.
BRUNCSICS JÓZSEF
Ifttitf-,<i<in«{<- it k«loiul-<lkWk k<i.»k<dí»ítxa Sugár-ut 53. Telefon 210.
Gópósz-segódek felvételnek nagy-ráesel uradalomban. Csakis tivórangu munkaerők, Jó bizonyítványokkal jelcnikez-zenek. jqSjj
Egy két éves tenyészbika a nagykanizsai majorban eladó.
Lepingál] mihat
női harisnyát 10. 25. 30, 35. 40. 45 Mer féiflharlinyát 8, 10. 16, 25. 30. 15 eier\' gyennekliarlsuyák, cérnakeatyűk. gyejl mekmatrózlngek nagyon alcsé árban
PRANGER JÓZSEFIÉL
„Párisi Áruház", Erzsébet-tér
_* <°<»*\'-.r««m<i iKzitxi- tii
CJi, divatárucikkekbcn |
t<O«0 próbaviiirUit üt
Szomolányi Gyula
Csengery.ut 2. szám alatti
í>. <« Mincjr* melleit) flilctebon. Q
Mindennemű és mérettl
tölgy parketta
gőzölt dió, gőzölt blikk, kőris, tölgy és mindennemű keményf a anyag minden méretben, valamint a világhírű valódi E T E R N IT pala békebeli minőségben minden méretben kapható mo
Eppinger I. és Fia
deszka, énflletfa és építkezési anyag kereskedésében — Deák-tér 5. az.
Vigyázat I Csak az a valódi Eternit, melyen minden darabon .ETERNIT* van nyomva
VACUUH 0!L C0MPAMY l T.
gyártmányát Elsőrendű Sunflowor Sálon Petro-leum kastélyok és lakások világításira traktorok és motorok hajtására.
Autó és Motor Benzin Bcnzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoylc" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „GargoyleMEtna HeavyMediuni spcc. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére,
továbbá mindennemű gépolaj, gépzsir, kocsikenfi uszó, Carbolincum, kátrány megrendel-heló mindenkori legolcsóbb napi áron
Sínem és ICSein
főclárusitóknál
NAGYKANIZSÁN.
1925 április 8
Elsőrendfl tölgy
szőlőkaró
két méteres, száraz hasított és hegyezett darabonként 1600 K-ért kapható
Kondor és Társa
cégnél «o»
Arany János-utca 2. szám.
Legfrissebb elsőrendű
hegedű hurok
vonók, vonószótök, hangfogók, hang. Sípok, hurtartó, hegedUkules, nyergek, lábak, áll tartók stb. Iiangszerkelltkek legolcsóbb árakon. Zenekaroknak és vtsxontelárusttóknak kedvezményes árak.
F1SCHEL FÜLÖP FIAI
kftnyv- i* iecemfikere»ked<«<bcn
NAGYKANIZSÁN.
«
Elsőrendű
belga ménlovak
érkeztek, melyek részletfizetésre előnyős feltételek mellett eladásra kerülnek. — Engedély biztosítva. Lovak megtekinthetők:
Récsel Gazdaság. Nagybajom
állomás: Jákó. 1017
megtakarítja költségeit és itt is vásárolhat eredeti angol
szöveteket,
melyet alább leirt cég1 közvetlen Angol-országból kapott.
Óriási választék
férfi és női divat szövetekben
Kirschner Mór
Fő-ut 3a
Telefon 243.
Városházival szemben. Vasárnap 10 óráig nyitva.
Ofcubeck Károly).
tiiomitott « Irinyi Nyomdaipar ét Könyvkereskedés R. T.-ntl, Nagykauiiuia (NyomdivertS;
64. évfolyam, 80. szám
Nagykanizsa, 1925 április 9, csütörtök
Ara 1800 korona
POLITIKAI SSflPILAP
|M,kMilí*g ti U.JÓblvnl P6-ut I. fcttfvrtan-TcWon 78, njoir.d. 117.,lAn
Felelős szerkesztő: Kempclan Béla
A MUNKÁSSÁG SZABADSÁGHARCA
Eü.lxílíjt ifi: ügy bíít oo.occ korom KÉIom Ijíri.......„ ... ... 30.000 korom
Az az erjedési folyamat, amely már hónapokkal ezelőtt megindult a magyarországi szociálde-mokraiapárlban, végre utat töri magának s teljes erővel kirobbant.
Az az általános elégülellenség, •mely szúként őrölt és rágott a Népszava emlőin táplált és felnevelkedett szociáldemokrata-pártban és aláfflrészelle korhndt pilléreit, mindjobban elharapózott, mind nagyobb teret öltött és amint előre látható volt: nyilt és végzetes szakadásra.vezelell.
A két árnyalat közötti belharcokról már a verebek is csiripeltek a háztetőkön, csak a pártvezetőség igyekezett titkolni, takargatni, elhallgatni és letagadni és tudomást nem venni róla.
Pedig hiába dugta fejét az Erzsébet-körüli párt a homokba, hiába igyekezett nem látni és észrevenni a közelgő debacle-t és hiába tagadta a fenyegető katasztrófát a szolidáris sajtó: nein tudja többé meg nem történtté, lenni egy hatalmas mun-káslöniegnek végleges elvesztését és vele szemben való front-felállítását.
Az, ami a ininap a magyarországi szocláldemokratapártban történt, nem inás, mint a magyar dolgozó tömegek nemes szabadságharca. Nent palotafor-radalom, de még pártszakadás sem, hanem az öntudatra ébredt magyar munkásság márciusa. A dolgozó tömegek önállósítása a Conli-utca gyámsága alól^
Az öntudatra kelt magyar munkásság megelégelte azl, hogy a mások lábán járjon, iiogy mások fejével gondolkozzék, hogy mások akaratát reá oklrojálj% hogy mások az ő nevében beszéljenek, hogy mások az ő bőréi áruba bocsássák, hogy sohse legyen akarata és mindig csak az történjék, amit azok akarnak, kiknek a munkássághoz semmi közük sincsen.
Az emberi méltóságukban megalázott dolgozó tömegek nem vollak többé hajlandók párttitkár-tenyészdét fenntartani, akaratlan adófizelő bábjai és engedelmes uszályhordózói lenni azoknak, akiknél a munkásember csak a pártkasszánál kezdődik.
Az öntudatos és szabad munkások szabad emberek akarnak lenni, sorsukat önmaguk akarják intézni, a nem munkást a munkáspártból száműzni és embeii méltóságukat visszanyerni.
Megelégelték, hogy a magyar munkásnak a pártban csak egy joga legyen: páriadót fizetni.
Megelégelték a terrort s az agitátorokat, mint amelyek mind távol állnak a magyar munkás lelkétfil-szlvétfll.
Az öntudatra ébredt ntagyar munkásság szabadságharca uj fordulatot, uj korszakol jelent a magyar munkásság életében, mert ezentúl sorsát önmaga fogja irányítani minden idegen beaval-kozáslól menten. „
Benedek Reno
Feloszlatták azs oaj sxociái-demokrata-párt alakuló gyűlését
A győri választás eredményét éjjel hirdetik ki
Budapest, április 3
A szociáldemokrata párt bomlása következtében keletkezett uj párt, a .Magyarországi független Szocialista Párt szerdán délutánra alakuló gyűlést liivolt össze a régi országház épületébe. Miulegy 20OO í\'.nyi tömeg zsúfolásig töltötte a gyűlés termét. A tömegben nagy számban jelentek meg a régi párlvezctőség btvei is, kik a gyűlés megzavarása végeit jíjltck cl az alakuló gyűlésre. Mikot Vtlgl, a kivált munkások uj pártjának vezére szólásra felállt, szavai a régi párt híveinek zajongásába fúltak. A zaj egyre r.ött. A fokozódó izgalom már majdnem tettlegességgé fajult, mikor a szolgálatban levő rendőrtisztviselő a gyűlést feloszlatta. A rendőrség erősítést is kapod, össze-
tűzésre azonban nem került sor. mert a lömeü rendzavarás nélkül feloszlott
A győri választás
Szerda déli 12 órától 2 óráig alig aüt.\'k le 150 szavazatot. Eddig ösz-szesen 2650-en szavaztak. A választás nagyon lanyhán, de a legnagyobb rendben és minden incidens nélkül folyik.
Éjfélkor érkezett telefonjelentés: A választási elnök este 8 órakor 0 órára tílzte ki a szavazás lezárását, \' \'.9-ig 5049 választói jogodul! közül 4221 szavazott le. Mindkét párt óriási erőfeszítéssel igyekszik le nem szavazott emberei! leszavaztatni. — Eredmény hirdetés éjfél után I órakor történik.
Okolicsányi elmondta, hogyan történi Leirer Amália meggyilkolása
Budapest, április 8
Is\'iierctcs, hogy Okolicsányi t>ász-lónak, az Elektromos Müvek élelmezési osztályvezetőiének Pikiör Gyulával való Összeköttetése uj fordulatot adott a Leirer-flgy nyomozásának.
Szerda délelőtti vallomásban egyre azt hangoztatta, hogy Püdö.-nck hazafias célokból, bizonyos cselekedetek végrehajtása fejében idutl pénzt. Okolicsányi tagadja, hogy Leirer Amáliát valaha is látta volna.
A kihallgatást délután is folytatták Okolicsányi bevallotta, hogy Pödör elmondta néki, hogyan hatolt be álkulccsal Leirer Amália lakásába, de ezentúl egyebet nem \'mondott cl néki, azt sem, hogy egyednl-e avn^y segitö torssal követte-e el a gyilkosságot. A gyilkosság után kérte, legyen segítségére a szökésben. Elutazása elótt ékszereket adott át neki. Ez a gyilkosság felfedezése utáni pénteken történt. Okolicsányi tagadja, hogy előre tudott volna valamit a gyilkosságról.
A délután folyamán jelentkezett egy tanú, aki OkoÜcsányinuk szemébe mondta, hogy hallotta, mikor Okolicsányi a gyilkosság utáni időben egy beszélgetés közben olyan kijelentést telt, hogy fennjáit Leirer Amália lakásán. Okolicsányi konokul megmaradt tagadási mellett.
A későbbi vallatás során Okolicsányi elmondta, hogy egy ékszer-árverésen i meilc deti meg Loirer Amáliával, akinek egyszer uz utcán Pödört, hajdani fogházi fog. lyfársát Ás bemutatta. Piidör ekkor Leirer Amália ékszerei után is érdeklődött a beszélgetésük folyamán. Pár nap múlva bevallott;! Okoiicsányinak a gyilkosságot. Ó félelmében néhány ékszert akkor cl is fogadolt tőle. Másnap közölte Pödör, hogy Csehszlovákiában fogja az ékszereket értékesíteni. Kiutazásához Okolicsányi-től kért többizben segítséget, aki többször adott is neki l—l1 a millió koronát, hogy kiutazhassak, de figyelmeztette Pödört, hogy a titkot I jól megőrizze.
Hogyan történt a gyilkosság?
Okolicsányi vallomása szerint elmondotta neki Pödör, hogy este 6 óra tájban becsengetett Leirer Amália lakásába és a csöngetésre megjelent pongyolában Leirer Amália.
Mielőtt még Leirer Amália szóhoz julotl volna, Pödör Gyula hirtelen bevágta az ajtót, egyik kezével átölelte Leirer Amáliát, a másikkal pedig a száját fogta be. Az izmos Pödör Gyula felemelte a szerencsétlen leányt és beszaladt vele a hálószobába. A zsebében levő késsel az első szúrást a szivéhez irányította, ami valószínűleg rögtöni halálát okozta.
Késével még több szúrást ejtett rajti, majd miután meggyőződött arról, hogy Leirer Amália halott, olyan pózba állitolta be a holttestet, mintha az kéjgyiikosság áldozata lett volna. Pödör még elmondotta Okoiicsányinak, hogy keztyüt húzott a kezére, nehogy az ujjlenyomatok esetleg árulói lehessenek. Pödör azután magához vette a Leirer Amália szekrényében lévő ékszereket s óvatosan bezárta az ajtókat és miután látta, hogy az esti órákban senki sem tartózkodik a folyosón, eltávozott a házból.
— Én megborzadva hallgattam Pödörnek ezt az elbeszélését — mondja szenzációs vallomásában Okolicsányi, — azonban nem mertem senkinek sem említést tenni erről a gyilkosságról és igy önkénytelenül bűntársává lettem Pödör Gyulának.
Okolicsányi egyébként nem volt főhadnagy, hanem mint hadapródőrmester szerelt le.
Eckhardt Tibor, az ÉME országos elnöke nyilatkozatot tejt közzé, mely szerint Okolicsányi az ÉME-tŐI bizalmas megbízatást, sem pénzt semilycn célra soha nem kapott, az ÉME alapító tagja nem volt, abban tisztséget sem viselt és nyilvános működést nem fejtett ki.
BELFÖLDI HÍREK
Hősi-sírkő akció Szombathelyen. Szombathelyen hadisjr-bizott-ság ?.!;;kuft, mely céljául ttlzfé ki az ottani katonatemető sirjaitidk sírkövekkel való megjelölését. Egy-egy sírkő — mint a szombathelyi jelentés mondja — csupán 1 •10.000 koronába kerlil A bizottság feltétlen bizonyosra veszi 37. akcto sikerültét, mert a város közönségéhen a legnagyobb hajlandóság nyilvánul meg az ügyért való áldozathozatalra. — N .gykatii/.sán csak 70.000 koronás sírköveket kontempláltunk s mégis az ulolsó 200 sirkő költségeinek fedezésére már alig jelentkezik adakozó.
Lefoglalták a Népszavát. A
vizsgálóbíró a Népszava április 8-iki számának li foglalását rendelte el. A végzés „A múlt kii piája" címmel irl vezércikket inkriminálta. A lefog-
ZALAI KÖZLÖNY
1S& áprifc 9
lalást a vizsgálóbíró a magyar állam és a nemzet megbecsülése ellen irányuló vétség cimén rendelle cl.
Halál tárgyalás közben. Fényesünkén Lakner Béla debreceni kúriai biró tárgyalást tartott mint az OFB kiküldStlJe. Amikor Ukner a tárgyalást megkezdte, hirtelen rosszul lelt, elveszlcltc eszméletéi és néhány pere múlva meghalt. Agyszélhüdés következtében halt meg.
Elégett negyven fajcsikó. Csorna község mellett a Glaser-téle mínla-gazdaságban nagy tűzvész pusziitól! az elmúlt éjszaka. Mig a szomszédos, községekből a lüzpllóság megérke-zelt, addig az istálló 45 fajcsikóval teljesen elhamvadt, négy ló.lpolót likerlllt azonban még kimenteni a fűzből.
A Mefhosz tanulmányútja Pi-
rlsba. Tegnap indilolta útnak a Magyar Egyetemi és Faiskolai Hallgatók Országos Szövetsége Irnsz résztvevővel a II. tanulmányutal l\'árisba. A tanulmányul résztvevői kétheti tartózkodásuk alatt különösen Piris kulturális és művészi intézményeit és műemlékeit fogják megtekinteni és kirándulást lesznek Versaillcsbr, Trianonba, Ncuillybe.
A szegedi bélycgklállitás megnyitása. Tegnap nyitnia meg Somogyi Szilveszter polgármester az első bélyegkiállitist A polgármester elismerő szavakkal íejezte ki háláját mindazoknak, akik a kiállítást lehetővé telték és ahhoz hozzájárullak. A kiállítás legnagyobb érdekessége a Szegeden tervezett és kibocsátott bélyegsorozat.
AKutollkusTiszlvIselőnők Egyesületének közgyűlése. A Szent István Társulat dísztermében (ártották meg a Katolikus Tisztviselőnők rendes evi közgyűlésükéi Zichy lia-fáel grófnő elnöklete alatl. A sok ezer lagotszámlálóegycsület a közgyűlésből táviratilag üdvözölte Auguszta főhercegnőt és Csernoch János hercegprímást.
Kibővítik a keleti pályaudvart. Értesülésünk szerint a székesfőváros keleti pályaudvarát átalakítják, ktbO-vitik és uj fedett perroni épilenek. Ugyancsak meghosszabbítják a vágányokai és kél kijáratot lélesilenek a közönség nagyobb kényelmére.
A mngyar színészek kongresz-szusa. Kedden larlotlák meg a magyar színészek kongresszusuk első napját, amelyen a Ktwniány kifciil-dölle, Sallay Géza is részt vett. A kongresszus foglalkozott a színészet, igy elsősorban a vidéki színészei katasztrofális helyzetével. — Teg-■rtap, a szinészkongresszus második napján a vidéki városokban a vigalmi, tűzoltó és rendőri vtijak mé.séklésé-nek vagy törlésének kérdésével, műkedvelő előadások szabályozásival, hosszúlejáratú kamatmentes kölcsön ügyével foglalkoztak. Kívánságaikat memorandumban juttatják cl Beöthy László vezetésével az illetékes miniszterekhez. Elhatározták a nyngdij-lllelékek 50\',\'o-kal való felemeléséi, továbbá, hogy lovábbi intézkedésig senkit sem bocsátanak felvételi vizsgára.
A KANSz ülése. A Közszolgálali Alkalmazónak Nemzeti Szövetsége tegnap délulán a budapesti városházán lattolt Illésén Sithy Anlal államtitkár elnöklete alatt foglalkozol! az illetmény, a nyugdijak, kegydijak, stálusrendezés, gyógykezelés, gyógyfürdők és üdültetés kérdésével. A vidéki képviselők javaslala alapján ellialárdilík a KANSz házépítő iíkció megkezdését.
A máltai lovagrend kövel-vál-iozása. A korntányzó kihallgatáson fogadia gróf Hariegg Miksát, a máltai lovagrend távozó budapesti köveiét s annak az I. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta. Utána fogadta gróf Karácsonyt Jenőt, az uj követet, aki bemutatta megbízó levelét^
Egy hírneves Jezsuita halála. Tegnap hall meg P. Ralte Ede jézus-társasági lanár életének 76 éves korában. Élete legnagyobb részéi a kalocsai kollégiumban lőllölte, ahol tanár, igazgató, majd rektor lelt. Ké-söbb Szatmárra helyezték át, ahol mini spirituális működőit a megszállás alalt. P. Raile, mint lanárés nevelő, országos nevet szerzetl.
Megszűnt a nőlszabó-ntunká-sok sztrájkja. A Budape-ten 10 napja kitört nőiszabó-munkások sztrájkja a 37 szászaiékos bérkövetelés és minden egyéb feltétel kivívása nélkül, tárgyalások nélkül mígszünt.
KÜLFÖLDI HÍREK
Május 3 án nyitják meg n kis-antnnt-konferenclát. Bukarestben kedden Duca külügyminiszter és Patartscu tábornagy, hadügyminiszter hosszabb megbeszélést folytattak, amelynek (árgya a kisantant konferenciájának előmunkálata volt, — Palareseu kifejtette azokal a katonai kérdéseket, amelyek a konferencián 3 vita tárgyát fogják képezni. Külö-ní)s;n Bulgária általános védkö\'.ele-zeltségél beszélték meg behatóan. A kisantant konferenciáját május 3-án ( nyitják meg és az üléseket a bukaresti külügyminisztérium épületében larlják. A tárgysorozatot közölték a prágai és belgrádi kormányokkal. A konferencia első ülésén Drattanu miniszterelnök fog elnökölni.
Hindenburg ínég nem döntött jelölése felett. Lapjclenlésck szeriül a Loebell-bizoltság kedden éjfél után közölte, hogy a birodalmi blokk még nem kapóit hivatalos értesiléil arról, hogy Hindenburg elutasította-e a jelölést. A birodalmi blokk sürgönyt kapóit, mely szerint" Hiuden-buig a döntést szerdáig fenntartja és a birodalmi blokkal teljes egyetértéssel dönt majd a jelöléi elfogadásának kérdésében.
Amerika nagy hadgyakorlatai. Newyorki jelentés szerint az amerikai hajóhad 107 hajójál San-Fran-cisko előtt összpontosították. Minden-fajtáju hajó, köztük 11 cirkáló gyüll össze, lingy nagy gyakorlatot tartson Haway fölöli, ahonnan a hajóhad Ausztrália és Ujseeland partjai mentén körfordulaltal lér vissza.
Koalíciós kormány Belgiumban. A belga választások végleges eredményei még r.cm érkeztek be. Becslés szerint a szociálislák mintegy 135.000 szavazatot, 12 kamarai mandátumot nyertek. A flammand ellenzék kél mandátumot nyer, mig a liberálisok II mandilumol. Az uj kamarának valószínűleg 79 katolikus, 76 szocialista, 25 liberális és 6 flammand ellenzéki tagja lesz. Miután abszolút többségei a kél vezető-párt közül egyik sem kap, szükség lesz ismét koalíciós kormányt alakítani.
Véres tüntetés Bécsben. A bécsi munkanélküliek tegnap Bécsben is-mél nagy lünletésekel rendezlek amelynek folyamán összeütközésre került a sor a rendőrséggel. Való-ságos harc fejlődött ki á tüntetők és a rendőrség közöli. Harcminc-három embert letartóztattak.
Koalíciós kormány Belgiumban. A belga választások végleges eredményei még nem érkeztek be. Becs-lés szerint a szociaiisiá\'-: mintegy 135.000 szavazatot és 12 kamarai mandátumot nyeltek, a liberálisok 1 l-el veszítettek. Az uj kamarának való-szinülcg 79 katolikus, 76 szocialisla 25 liberális és 6 flamand ellenzéki tagja lesz. Miután abszolút löbségel a ket vezelőpárt közül egyik sem kap, ismét koalíciós kormányt alakítanak.
Smith Jeremiás főbiztos X. jelentése
Február hónapról szóló beszámolás
A főbiztos beszámolójának elején a legciélyesebbcn megcáfolja egyeg amerikai lapoknak azokat a hireit, mintha az újjáépítési terv keresztülvitele lehetetlennek bizonyult volna és hogy a magyar kormány és a főbiztos között hiányoznék az egyetértés. Ezzel szemben a valóság az, hogy az újjáépítési terv keresztül-vitele terén kiváló siker volt elérhető, sokkal nagyobb, mint amekkorát bárki is lehetségesnek tartott és az együttműködés a magyar kormány és a főbiztos közf teljes és zavartalan.
A kölcsönszolgálat biztosítására lekötött jövedelmek február hónapban 21.3 millió aranykoronát adtak, körülbelül ugyanannyit, mint az előző hónapokban. A vámbevételek februárban is megközelítőleg ugyanazt az eredményt adták, mint az előző két hónapban. Ezt a bevételt a főbiztos nagyon magasnak találja s egyáltalán nem tartja kívánatosnak, hogy ezen a magasságon meg is maradjon. Valószínű, hogy a vámbevételek csökkeni fognak, hogyha a most tárgyalás alatt lévő kereskedelmi szerződéseket megkötik. Az azonban alig kétséges, hogy a vámbevételek
Vadember a Dolder előtt (7)
Irta: Péchy-ltorvMh Reiaő Hiszen ez a tény egyenesen meg-döntené az emberi halandóságról fölállított tudományos és hittételeinket I Hátha csak valami excentrikus ember otromba tréfájáról, főlülteté-séről volt szó ? Aki igy akarta megtréfálni az embereket, megmozgatni a rendőrséget és megszégyeniteni a fölényességük és felsöbbségük miatt élvezhetetlen tudományos fétfiakat? (Mert megint akadt, aki azt hitte, hogy egy élelmes kinematográf társaság sikerült színjátszásáról volt szó.) Avagy valami napfürdőző ember vakmerő kirándulása volt mindez ? Esetleg valami tébolyodott vagy elbujdosott ember volt-e ? Hiszen nagyon is közel a Burghölzi ormótlan épülete, a szegény kiégett agyvelejű szerencsétlenek bus birodalma! Mindegy, akárhogy volt is, a tárgyalásokkal semmivel sem mentek előbbre. Sőt ezeknek nagyon is ellene mondott a vadember testalkata, izomzata, méretei és fejének formája, amelyek merőben elütöttek a mai ember cl-csenevészedett testalkatától.
Számtalan kérdés sziporkázott a • levegőben és a sajtóban, de azoktól aenlu sem lett okosabb és — főleg nyugodtabb.
Hogy a vadember megjelenésének célj.t mi lehetett, annak gondolatát épen Tschudy-Lüssi kitűnő barátom dobta a köztudatba. 6 szerinte ugyanis a vadember sem támadó, seni meg-félemlitési szándékkal nem jóit a Doldeihoz, hanem annál az egyszerű és kétségen kivül világos oknál fogva, mert ruhára akart szert tenni. Nyilván az emberek közé kívánkozott és ezt természetesen csak ugy érhette volna el, ha födetlen és nem nagyon ízléses testéi emtíeri ruhával burkolja be. Ezt a szükségességet könnyű szerrel beláthatta sűrű erdeiből, ahonnét bizonyára igen sokszor megleste és megfigyelte az erdőben zajongó kirándulókat.
És — játszotta ki barátom a nagyot puffanó adátka ez a szándéka valahol máshol sikerrel járt minden bizonnyal sohasem vezethet sikerre a kutatás, mert a mai ember ruhájában jár-kel köztünk, megtisztálkodva, inegszőrtelenitve.
VII.
/I sajtó 1
A dolog természetéből következik, hogy a rendőr gurulásától számított rövid tizenkét órán belül a vadember megjelenéséről az egész világsajtója , tudomást szerzett. Pro- és komra-
cikkek halmaza robbant a közönség | közé a South Afrikán Mirror-tól az Islands Tidningen-ig, a La Suisse-tól a Grütliancr-ig és Az Est tői a a Coniere della Sera-ig.
A cikkek mennyiség dolgában óriási lépésekkel haladták tul az esemény jelentőségét és amikor az ember már-már azt merészelte hinni, hogy a cikk-özön a napilapokban végre-valahára kidühöngte magát: egyszerre a tudományos s/.aksajtó hasábjain tűnt fel a Dolder tekintélyt parancsoló fütykösü meztelenje.
Eleinte, egy ideig, figyelemmel kísértem a sok tudományos Rowiew, Rundschau, Rivista és Revue vitatkozásait, elmélkedéseit következtetéseit. Viták indultak meg afelől, vájjon a dolderi vadember a tlilUviális ősember — azaz: paleolit-ember — volt-e, avagy pedig más, későbbi időknek megfejthetetlen véletlen következtében itt maradt, máig élve clkonzerválódott sarjadéka? Vitába kaptak efölött a pclrografusok, az archeológusok, a paleontológusok, a geológusok és a zoológusok és mások és hónapokig igyekeztek megállapítani, milyen lehetett a vadember, a testének térfogata, magassága, karjainak anatómiája és izomzata, a lestének csont-alkata, súlya és végül ] koponyájának boltozottsága és Űr-j tanai ma.
Akadt egy paleontológus — német volt az istenadta I — és ez azt a kérdést kockáztatta meg, hogy nem a Scheuchzer által felfedezett diluviális ősember: a homo diluvil testis párja volt-e a dolderi vadember? De amikor a szemébe kacagtak és alaposan lesajnálták, hogy olyasmit mert felszínre dobni, amiről kiderült fatális és nevetséges, a tudósokra nézve falrengetően kompromittáló tévtdés volta: az ókuláréa porosz ur szégyenkezve elhallgatott. A Scheuchzer által egykor- felfedezett és ősember gyanánt bemutatott homo diluvii testis csontvázáról ugyanis annak idején csakhamar kiderült, hogy nem egyéb őskori — szalamandránál.
No de nem minden tudós lőtt
ekkora bakot. A megfontoltabb^ szorgalmasabban láttak a vizsgálódásokhoz és minden tevékenységű* a találgatásokon és a következtetéseken alapulva — mert hiszen a dolderi vadember elég udvariatlan módon kereket oldott előlük — va: lóban szédítő dolgokat sütöttek Ki róla. Összehasonlították például töt® ősember-lelettel. Itt előnybe helyex-ték a neandervölgyi koponyáéi ősemberének, mert ennek 1200 köbcentimétert meghaladó koponyaflr-tartalmánál az övé tetemesen jelentékenyebb volt. (V*g« "t-i
i április 0
ZALAI KÖZLÖNY
állandóan sokkal magasabbak lesznek, mint amilyen összegekkel az újjáépítési teivvel kapcsolatban készült költségvetésben szerepelnek. A kölcsönszolgálatot azonban legke-vésbbé sem veszélyezteti a lekötött jövedelmek kisebb bevételei $ minden remény megvan, hogy a lekötött bevételek az előirányzatot legalább 50% kai fogják meghaladni. A lekötött bevételek számlája febiuár 28-án 521.9 milliárd papirkoronAt tévó aktív egyenleggel záródott.
Az egyéb állami bevételek február hónapban 54.6 millió aranykoronára rúgtak, tehát 7.8 millió aranykoronával volt az összbevétel nagyobb, mint ímennyit előirányoztak.
Március hónapra a kiadásokat 37,879.969 aranykoronával, a bevételeket 38.076.069 aranykoronával irányozták elő, vagyis 196 041 f.les-leg várható, míg a szanálási tervezet szerint 9 és fél millió aranykorona hiányt irányoztak elő. Márciusban az állami kölcsön szolgalat kiadásai különösen magasak, mert 2.3 millió aranykoronát az angol cicaring hivatalnak s 1.1 millió aranykoronát a Délivasut kamatszükség-Ide fejében kell kifitelnünk. 3.9 millió aranykoronát az állami alkalmazottak fizetési pótlékára irányoztak elő.
A kényszerkölcsönszátnla február 28-án 65 milliárd papírkorona aktív egyenleggel záródott.
Az újjáépítési kölcsönből február hónapban semmit sem vettek igénybe s a kölcsönszámla február végén U&3U.442 korona 83 fillér egyenleget mulat.
A Nemzeti Bank váltrttárcája 170 milliárd, a bankjegyforgalom 200 milliárd visszaesést mutat s mind a két tekintetben a jelenlegi színvonal alacsonyabb, mint amilvcn múlt szeptember óta bármely hónap végén volt. Az érckészlet, ha kis mértékben is, de állandóan szaporodott, most 2,598 milliárd papírkorona értéket képvisel, ami a valóságos jegyforgalom 61.3 százalékának felel meg.
A főbiztos jelentése hosszasabban foglalkozik az állami vasgyárakkal, amelyek a főbiztos véleménye szerint nehezen illeszkednek bele a megváltozott helyzetbe. A gyárak sokkal többet produkálnak, mint amennyit értékesíteni tudnak. Ha a gyárvezetőség reményei a készletek eladását illetőleg be is válnak, julius 1-én majdnem két évi termelésnek megfelelő készlet lesz eladatlanul raktáron.
A főbiztos szerint a magyar igazgatás minden ágazata a személyi kiadások és nyugellátások tul nagy súlya alatt szenved, amely terhek egy részét azoknak az alkalmazottaknak az illetményei okozzák, akik a Magyarországtól elszakadt területeken rendszeresített állásokat töltötték bc. Az áliami vasgyáraknál is tul nagy a tényleges szolgálatot leljesitő szc-mélyzcl a mostani üzleti helyzethez viszonyítva. Kétségtelen, — irja a főbiztos — hogy az állami vasgyárak termelési és fejlesztési lehetőségei egynéhány olyan nehéz kérdést váltanak ki, amelyet később a mostaniaknál normálisabb viszonyok között kell nujd eldönteni, de kétségtelen az is, hogy ezeknek a kérdéseknek nagy befolyásuk van a magyar állam költségvetésének alakulására.
Jelentésének végén a főbiztos megállapítja, hogy némi árcsökkenés mutatkozik, de például a ruházati .cikkek terén még mindig nagyobb a drágaság, mint bármelyik európai államban, vagy akár Amerikában is.
A munkanélküliek száma február hóban csak igen kicsit emelkedett.
A Polgári Egy3ei átaüakitási tervpályázatai
Nagykanizsa, április 8 Megemlékeztünk már arról, hogy a Polgári Egylet székházának átalakítására beérkezett lervpályázatok közül az első dijat dr. Kotsis Iván, építész, míiegyetoini nyilvános rendkívüli tanár, a második dijat pedig Földes Ede budapesti műépítész nyerte el.
Ma volt alkalmunk beható tanulmány tárgyává tenni mindkét tervet s hozzászólásunk*! a következő megállapításokban juttatjuk kifejezésre: Ka.tsi.-i Iván terve általában kevés kifogásolni valót tartalmaz. Az éttermet n^\'gfelelőcn n^gyobbilja a nagyterem olatii földszinti helyiségnek felhasználásával s előnyösen helyezi el a konyhát s a vele kapcsolatos egyéb helyiségeket, mint a söntést, a tálalót, stb. Ennek a traktusnak kiépítésében cs-ak az illemhelyeknek az étteremtől mersze történt elhelyezését kifogásolhatjuk s azt gondoljuk, hogy azok a pincérlépcső aljában lennének valamiképen fclépi-tendők.
Ellenben súlyos kifogás alá esik az épület főbejárata, mely a mai keskeny kapun akarja több mint 400 ember forgalmát fennakadás nélkül lebonyolitaiíi. Igaz, hogy van még egy oldalkapu is az épületnek a fő ul felőli szárnyán, de ez igen igénj bevételre számithat. Igen
álló mozi nélkül — mintegy 2 és fél milliárd!)? kerüli.e, mig az étterem-r.cV a tervek szerinti átépítése körülbelül 300 millió koronát igényelne. A vendéglő utcai frontjának bővítését kívánatosnak tartjuk, ellenben az ennek a toldalékszárnyn tk tetejére tervezett nyitott verandát legalább harmadrészében tető alá hoznók s többit pergolával tennők tetszetősebbé és egyúttal kellemesebbé is a nyári tartózkodásra.
Igen örülnénk, ha a Polgári Egylet megtalálná a módot arra, hogy a szflkséges tőkét előtere mise az átalakításhoz. amely esetben hajlandók lenttéuk a küMn ideiglenes színház létesítésének tervét is eltenni arra az időre, mikor a változott gazdasági viszonyok mellett végleges kő-színházat emelhetünk a város közepén. K. fi.
Hősök üdvözlése ..
Nagykanizsa, április 8
Megható jelenet játszódott le a niuU napokban a kék egü Itáliában, a nngyar fülr.ek örökké emlékezetes Piave folyó fölött, melynek hullámsírjában annyi sok névtelen magyar katona alussza örök álmát és várja hősi testének feltámadását.
Az első magyar római zarádokok hosszú különvonata csendesen-végig-sikloit a Piave hídján, amikor az első kocsi ablakát zajlahnul lehúzták és az ablak mellett megjelent cüv nngyar utas alakja. Majd kinyílott a másik, harmadik, tizenötödik
MAPI HÍREK
teni: .1 kapu melletti faiakat ki kell venni, az utca felöl háromajtós bejáratot létesíteni s a jobb felé felkanyarodó lépcsőnek legalsó fokáig kiszélesíteni az előtért.
A földszinti előcsarnok kérdése szépen van megoldva s a nagyterem kiképzése Ízlésesen történt. Hogy persze az akusztikája mennyire fog javulni az átalakítással ? — ezt előre nem tudjuk megjósolni. De az egész belső elrendezés egy otthonos vigad i benyomását gyakorolja reánk, melynek nagyterme intimnek látszik. A színpad körüli helyiségeknek niegfe-lelőlb elhelyezése lényegesebben nem befolyásolja a tervek megvalósítását.
A tervezel a mozit az épület melleit egy teljesen külön szárnyban óhajtja megvalósítani. Ugyanezt a megoldást követi a második tervpályázat is, amiből bcigazolá-l nyert az első- perctől kezdve hangoztatott annak a felfogásunknak építészeti szempontból is elfogadott helyessége hogy (i nagyterem alatti liel} isiig mozi céljaira nem alkalmas és e célra igénybe nem vehető.
K.lr, hogy az épületnek a Sugár-ut felöli homlokzatát a lerv meghagyja olyannak, mint aminő az \'Jelenleg, ellenben a sétatér felöli homlokzat igen tetszetős kiképzést nyert.
A második dijat nyert tervpályázat szintén figyelmet érdemel, de távolról sem éri cl az első díjjal kitüntetett tervnek minden tekintetben praktikus és belső elrendezésében is impozáns megoldási technikáját. En-nck az egész tervnek legnagyobb hibája, hogy belső kiképzésében kissé sivár s tagoltsága is nem mindenben felel meg a célszerűség követelményeinek.
Mi a magunk részéről is Kotsis Iván tanárnak te[vét ajánljuk kivitelezésre. Annál inkább, mert az részletekben is megvalósítható s elsősorban az étterem s a főbejárat kerülhet átépítésre. Az egész épületnek a tervek szerinti átalakítása — a klilön-
keskeny a kapubejárat folytatását j vasúti kocsi ablaka egymásután és képez", folyosó is, mely a vcslibiil- i minden ablak mellett olt tolonglak hoz vezet. A dolgon könnyű segi- .1 magyarok és nézték az olasz folyó
..............lassú tovahöinpölygö hullámait. Es
a magyar szemek áthatoltak a sötétes vizén és maguk elé elevenítet-lék azokat a dicsőségtcljes magyar katonahősökcl, akik a magyar haza védelmében, távol a szülői földtől, a Piavéban lelték katonahaláltlkat.
És megjelent az első kocsi ablakánál ejíy kicsi, puha, gyöngéd ma-gyar női kéz és diszkrét virágdiszi-lésü babírkoszonit dobolt széles ívben a folyam fölé. A koszom i folyóba esett és a tovasietö hullámok hátukon tovább vitték; tovább, előre, kí tudja milyen meszire. mi? a koszorút is elnyelték a Piave hullámai.
És megjelent a második kocsi ablakánál cgy másik kéz. mely ugyancsak bihérkoszorut dobbott hullámok fölé és a harmadik, tizenötödik és utolsó kocsi ablakából is. Végig, minden egyes kocsi magvar zarándokcsoportja leró\'a a kegyelet eme fűn égejen szép adóját a Pia-vébon halálukat lett magyar katona-hősök előtt. Babérkoszorút dobott az eleseti magyar leonidások hullám siria fölé
És sok száz magyar kéz össze kulcsolódott a messzi Itália ege alatt, a kis vasúti kocsik fülkéiben és sok száz magyar sziv csendes imában dobogott össze. l:s a csend rejtelmes perceiben hatalmas, égig feltörő éuek reszkettette illeg a levegőt és száz meg száz magyar ajkról felharsant az imádság: Megbűnhődte már e ilép a multat s jövendőt.
Az első magyar zarándokcsapat üdvözlése volt ez, az elesett magyar testvéreknek.
Aznap este pedig Olaszhon egén a Piave fölött szokatlan fényesség támadt. A csillagok milliárdjai gyúltak ki a néma, sötét éjszakában. A csillagok melleit pedig ugy tetszett, mintha egy-egy magyar katonahős megdicsőült lelke tekinteti volna a Piave sima tükre fölé — oda, ahol a babérkoszorúk úszkáltak a viz szine fölött... (B)
HAPIREND
Április 9, csütörtök
KOfti.l katoltkua: N..«ülo*t. PiolciUu: üituldl. laracUla: Nlzan 16. (f. t.n.)
N.p ke! itggel S 24 ptielw. .jogul* dclulin 6 A le. 40 [Kicku.
A Meteorológiai tnlézot |tltnlí« letenlíic .redut lét.yeglelen li.Wiltozíl viihjlA. Ixlyínllül hikibbesjk nyugaton ít délen, csórét.
KULTUR ESTÉLY ESC É8 MULATSÁGOK
Anrllta 12: A Kiskani/sai Katolikus II-lusági Rgvesülct műkedvelő clúattáM (Szigligeti : A eigAnv) a templomtéri Iskola udvarán délután ff! 4 órakor.
Április 13: A Kiskanirsat Katolikus II-Insági Egveaölct előadásának megtsmétléta (Szigligeti: A cigány.) »
Aprllta 18: A Zctnvi Irodalmi é. MnrA-szcli Köl liceális elóadáu (Kdl IóíkO Kaariuó nagytermében este fél 7 érakor. Aprllta 23: A Zrlnvl Irodalmi és Mflvé-s >cti Kor lieeilis elftaiW.a tKtlfmrn l\'erene: A világháború kulturális és gazdarági következményei) a Kaszinó nagytermében e»l« let 7 órakor.
Nagycsütörtök,
az Ur utolsó vacsorájának emlékünnepére virradtunk ma. .Ez az én lestem, ez az én vérem\'... Ezt te-gvétek az én emlékezetemre..Az oltári szentség alapításának fenséges ünn\'pe. A Megváltó kínszenvedésének kezdete.
Az első században az .Ur vacsorája" napiának nevezték, de már az V. századlót kezdve a .kehely sztl-letésnapjd\'-nak hívták. A magyar „zöld-csütörtök" elnevezés a német Griindonnerstagnak szószerinti fordítása, bár a „grün\' szó 111 nem zöldet. hanem sírást jeleni (a régi bajor grunen-ból származik, melynek értelme .slrnf.) Ezen a napon történt ugyanis a nyilvános bűnösök kiengesztelése.
Székesegyházakban ma megy végbe az olajszentelés s a lábmosás.
Nagycsütörtöknek magasztos alapgondolata vart; Krisztus Urunk magára vállalta a reábízolt feladótól, az emberiség megváltását. Ezzel szemben nekünk Is vannak kötelességeink: lélekben és szeretetben való egyesítésünk az Odi\'özilóvel.
— Jeremiás siralmai. Tegnap délután vették kezdetüket a katolikus templomokban az úgynevezett lomén-tációk: Jeremiás próféta siralmai. Az anyaszentegyház mélységes szomorúsággal megirt dallamai csendülnek meg Jeremiás próféta verscinek éneklésében. A lamentáciík ma csö-törtökön és holnap pinteken is megismétlődnek.
— Nyilvános nyugiázás. A nagykanizsai református egyház által f. hó 5-én tartott Jókai ünnepély alkalmával a közönség áltil önként adományozott 555 ezer korona összeget iaz egyház vezetősége a nagykanizsai hősök részére felállítandó szoboralapra ajándékozván, az egyház ezen adományáért a szoborelö-készitö bizottság hálás köszönetét nyilvánítja; ugyancsak liálá\'^köszönetét nyilvánítja a szoborbizottság a helybeli izraelita nőegylctnek a szoboralapra adományozott egy millió koronás adományáért is.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 április 9
— Halálozás, özvegy Zsolnay Imréné sz. hirling Anna, Zsolnay Vilmos volt pécsi majolikagyáros Öccsének özvegye, Mutsehenbacher Edvin dr. nagykanizsai, törvényszéki tanácselnök feleségének édesanyja kedden Pécsett meghalt. Temetése ma délután lesz Pécsett.
— Állatorvos-választás. Serényi István állatorvost, aki csak nemrég szerelt le a m. kir. honvédségnél és városunkban telepedett le, Szegvárott (Csongrád-vármegye) községi állatorvossá választották. E hó 15-én már el is foglalja állását.
— Nagypénteken zárva vannak a bankok. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének kötelékébe tartozó pénzintézetek folyó hó 10-én, nagypénteken pénztáraikat zárva fogják tartani.
— Vagyonváltság-földek megállapítása. Az Országos Földbirtok-rendező Bíróságtól megjött Nagykanizsára a végzés arra vonatkozólag, hogy melyek a nagykanizsai határban a vagyonváltság-földek. A végzés a telkek telekkönyvi adatokkal való pontos felsorolását tartalmazza. A kataszteri kiigazítás után az illető földterületek után járó bér beszedése megkezdődik.
— Utrendőrl kihágások statisztikája. Nagykanizsa területén és határában 1924 év folyamán az utrendőri törvény alapján 357 esetben szablak ki 198 egyénre összesen 7,850.000 korona pénzbírságot.
— Iskolamulasztók büntetése. Az elsőfokú rendőri büntetőbirónak ugyancsak sok munkát ad az iskolamulasztási bírságok kirovása. Legutóbb 25 iparostanonciskolai mulasztás ügyében hozta meg ítéleteit, melyek mindegyike 30—100.000 korona pénzbirsággal végződött, aszerint, vájjon először vagy ismételve fordult-e elő a mulasztás. Az elemi iskolások nem igazolt mulasztásai 10—30.000 koronás büntetést vonnak maguk után.
— A cseléd-kimaradások meg-rendszabályozásának eredménye. Április l-én lépett életbe a nagykanizsai rendőrkapitányságnak az a rendelkezése, mely szerint cseléd-* leányok este 10 óra után csak munkaadóik Írásbeli engedélyével ellátva járhatnak az utcán. A rendelkezés be nem tartása miatt négy cselédleányt máris elitéltek fejenként 50.000 korona pénzbírságra.
— Botrányos részegség büntetése. Reiszman Ignác mándoki szeszfőző a nipokban déli egy óra-tájban holt-részegen fetrengett a nagykanizsai Kazinczy-utcában. A rendőrség kihágási osztályán négy napi elzárásra ítélték botrányos részegség miatt.
— Köztisztasági kihágások a husbódék körül. A városi rendőri büntetőbiró tizenöt nagykanizsai hentest és mészárost köztisztaság elleni kihágás miatt egyenként 30.000 korona pénzbirságra itélt, mert a nemrégiben tartott vizsgálat alkalmával Erzsébet-téri bódéikban a padozatot nem elég tiszta állapotban, a hus felaggatására szolgáló fogasokat rozsdásan, a hust pedig a nagy szél ellenére az előírásos letakarás nélkül találták.
= Orvosi hir. Dr. Kalmár Irén rendelését megkezdte Fő-ut 10. sz. alatt. Rendel d. e. 10-től 12-ig, d. u. 2—4-ig.
— Harangszentelés. Húsvét hétfőjén szentelik fel Kaposujlak község katolikus templomának harangját, melyet a hivek áldozatkészségéből szereztek be.
— A szerdal hetipiac árai. A
szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 2300-3200, mák 10.000, dió 5—6000 korona literenként; vöröshagyma 4000-5000, foghagyma 5000—7C00, sárgarépa 1500, zöldség 1500 korona csomónként; fejcská-poszta 5-6000, kelkáposzta 2-3000 korona fejenként;, burgonya 1500— 2500, savanyukáposzta 4000, sava-nyurépa 300Ö, karfiol 15-20.000 K kilogrammonként. Tejpiac: tej4500— 5000, tejfel 15—ia000 korona literenként; turó 12-14.000, vaj ;60~ 70.000 korona kilogrammonként; tojás 1200—1300 korona. Gyümölcspiac: alma 8—12.000 korona kilogrammonként, narancs darabja 2— 4000 K. Húspiac: növendékmarha 10—12, marha eleje 16—20, hátulja 20—24, borjú eleje 16, hátulja 20— 24, serlés 30, birkahús 16—20, zsir 40, háj 38, zsirszalonna 34, füstölt sertéshús 50-60, kolbászfélék 40-50 ezer K kilogrammonként. Teimény-piac: buza450—470, rozs 440— 460, tengeri szemes 260—270 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: cgy tyúk 30-40, egy pulyka 100-130, pár csirke 30 —70, pár sovány kacsa 70—90, egy sovány liba 90—110, egy hízott kacsa 80—100, egy hízott liba 180—240, szopós malac 50—100 ezer korona. Takarmánypiac : Széna 40-65, lóher 70—75, lucerna 80—85, alomszalnta 25—30, zsupp szalmr 70—80 ezer korona métermázsánként.
— őrizetbe vett vásári zsebtolvaj. Nagy József ihárosi lakős feljelentést tett a nagykanizsai rendőrkapitányságon, hogy Meggyesi\\mre foglalkozás nélküli egyén a legutóbbi nagykanizsai országos vásár alkalmával közvetlen melléje furakodott s a kabátja alá nyűtt nyilván azzal a szándékkal, hogy zsebtolvajlást kövessen el. Meggycsiról kiderült, hogy lopásért már kétizben büntetve volt. A rovollmuilu zsebtolvajt őrizetbe vették és átkísérték a kir. ügyészséghez.
— A vágóhid átalakításának tervei. Ismeretes, hogy Nagykanizsa város régebb idő óta tervezi vágó-hidjának minden követelménynek megfelelő átalakítását. A földművelésügyi minisztérium rendelete értelmében a vágóhidon külön serlés-szuróhelyet is kell felállítani, ami ugyancsak benne van az átalakítási tervezetben, azonban némi, ujabb rendelkezések folytán c\'őilloit hiányok folytán a tervezet most kiegészítés végett visszajött a földművelésügyi minisztériumból.
= Ha nem tudja, hogy ml a betegsége keresse fel (Budapesten VI., Nagy János-u. 47.) a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumot, amely a legtökéletesebben berendezed diagnos-tikai gyógyintézel. Amerikában az életbiztosító társaságok alapítottak ilyennemű vizsgálati intézetet, ahol minden jelentkezőt a legalaposabban megvizsgálnak. Az orvosi tudomány bevált összes vizsgálati eszközei a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumban az orvosok rendelkezésére állanak. Szabad orvos-választás, mérsékelt árak. Napidíj a magán klinikai osztályon 150.000 korona.
— A keszthelyi Ipartestület
most tartotta meg negyvenedik évi rendes közgyűlését a városháza tanácstermiben Ritoper István elnöklete alatt. A hosszú elnöki jelentés foglalkozott a mult év nehéz gazdasági helyzetével és összctariásra buzdította az iparosságot. A zárószámadások bemutatása ulán a tiszt-ujitásokra került a sor. Elnökké ismét egyhangúlag Ritoper Istvánt választották meg.
— Ünnepelt erdőigazgató. Abból az alkalomból, hogy a földmivelés-ügyi miniszter Konczwald Ferenc erdőfótanácsost a kaposvári erdó-hivatal vezetőjévé kinevezte, meleg ünnepeltetésben volt része a nép szerű főtanácsosnak. Zala, Somogy, Tolna vármegyék kiküldöttei részt vettek a tiszteletére rendezett ünnepélyen Zalát Biloveczky crdöfötaiii-csos képviselte.
— A keszthelyi Vöröskereszt Egyesület közgyűlése. A keszthelyi Vöröskereszt Egyesület most tartotta rendes évi közgyűlését Moj-zer György járási orvos elnöklete alalt. A mult évi jelentés felolvasása ulán a pénztári jelentéseket terjesztették elő, majd Kovacsics Jenő községi tanítót választották meg pénztárnoknak. A tagsági dijakat 15 aranykoronában állapították meg. — Elhatározták, hogy az ifjúság körében is megalakiiják a Vöröskeresztet.
— Töz. Könnyen végzetessé válható tüz ütölt ki Kisbárapátiban. Jánosi Islvánszénásp3jtája kigyulladt és a gazda csak akkor vette észre, amikor már a lakóház is csaknem teljesen leégett. A szomszédos ház is már tüzet fogott, azonban az erős szél dacára sikerült mégis lokalizálni. A kár jelentékeny.
— „A császárnő apródja" bájos melódiáit hallgathatja esténként Vörös Feri zenekarától a Központ-kávéházban I
= A Zsoldos tanlntézet-nek, az ország legrégibb és legismerlebb középiskolai előkészítő intézetének megbízottja folyó hó 12-én Nagykanizsán tartózkodik. Érdeklődőkét a „Centrál" szállodában fogad délelőtt 10-12 és délután 2—4 óráig.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárnkban legszolidabb kiszolgálás.
= Elveszett. A forg. adó naplók leszámolási hivatalában 1925. április 7-én egy barnabőr- pénztárca elveszett. Kérem a megtalálót magas jutalom mellett a pénztárcában volt fényképet és fontos feljegyzéseket küldje vissza a forgalmiadó hivatalba.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papírt. *
Legújabb b O P-irjcgyzék, mely ugy minőségben, valamint olcsó ir.ilnil
utolérhetetlen. IU. Bnmcslcs-léle bikavér 20.000,1 It. fehér beccl 20.000, \' IL príma víWöí 16.000. 1 ll. ptlm* iehér 16.000, l II. rlrllng 12.000. 11L fehér S0Ű0 és 10.000, I It. siller 8000 és 10.000 korona.
BRUNCSICS JÓZSEF
lOtxt-, etemt g<- í i kitonal-dUtlc V<rtik<d4Wt.to Sugár-ut 53. Q Telefon 210.
Elítélték a Förster-Schulze ügyben az Esti Kurír munkatársalt. Dr. Boross László és Bálint Imre hírlapírókat, az Esti Kurírban a Förster-Schulze ügy kapcsán Ná-dosy Imre országos főkapitány ellen irt cikkeik miatt a büntetőtörvény-szék Trtreky-tanácsa fejenként 10 : millió korona pénzbüntetésre és egy-egy hónapi fogházra itéltc. Az indokolás a valódiság bizonyításának sikertelensége alapján rágalmazást állapított meg.
Volt osztrák-magyar vagyon likvidálása. A volt osztrák-magyar közös vagyon likvidálására vonatkozó tárgyalások egy évi megszakítás ulán a jövő héten, ez alkalommal valószínűleg Budapesten, megkezdődnek.
A modern nök
Az Irodalmi és Művészeti Kör liceáli* elő-adisAu (elolvasta: Dr. DOMjAN LAJOS (6) Most, hogy már a kenyérkereső pályán levő nök túlzsúfoltsága miatt ezeknek az exisler.ciája is bizonytalanná válik, előtérbe lép újra a régi jó évezredes férjhezmenés után való törtetés. És ebben a törtetésben azután ugy a házias nevelésű leány, mint az önálló pályán működő, felhasználja mindazokat a tehetségeket és fegyvereket, amelyekkel öt Isten és a természet fehuházta. Ezek a fegyverek nagyon sok félék és a bájos mosoly, a kellemes csevegés c*ak ugy hozzátarfo/ik, mint a kifogástalan külső megjelenés. Hogy ezeknek a fegyvereknek az alkalmazása Itörül eseileg egyesek tul mennek azon a határon, amelyet a női szerénységről, a női szendeségről és jó ízlésről alkotott fogaimiink megszabnak, ezt az egész női nemre általánosítani nem lehet. Ha megteszi valarttelyik önálló foglalkozással bíró hölgy azt, hogy a társadalmi szokásokat nem respektálva viselkedésében többet, tuháekodásában pedig kevesebbel enged meg magának az általánosan elfogadott mértéknél, ezért még nem lehet azl mondani, hogy az összes önálló keresettel biró hölgyek ilyen modort tanúsítanak, mert különböző temperamentumu, szerény, vagy szangvinikus természetű hölgyek bármely foglalkozási ág vagy nevelés mellett előfordulnak. Viszont egy kél házi nevelésű leány fzendcsége netn jogosít fel bennünket arra, hogy a szendeséget minden házias leány sajátjának ismerjük cl.
Bármilyen foglalkozást ü/zön is és bármilyen nevelésben részesüljön is egy nő, a természet által beléje oltott hivatásától teljesen eltéríteni nem lehet. Ez pedig azt jelenti, hogy a mai modern nőkben is, a különféle foglalkozási ágak és különböző neveléseik dacára, benne él rendeltetésüknek a tudata, vagyis az, hogy fő hivatásuk hitvesnek és anyának lenni.
Azok, akik a modern nök közül ezt a legszebb női hivatásukat elérik, amint azt a mai házasságok legnagyobb része igazolja, hitvesi és családanyai kötelességeiknek csak ugy meg tudnak felelni, mint azok a régi, tisztán h^ziasan nevelt családanyák megfeleltek. Jól emlékszem, hogy abban a korban, amikor még a mai mamák, esetleg nagymamák fiatal eladó leánykák voltak, az akkori mamák és nagymamák az ő szemüvegükön keresztül már az akkori leányokat is annyira moderneknek tekintették, hogy az Ő hitvesi és anyai működésükhöz nem sok jót fűztek. És nagyon valószínű, hogy ezek a leányok, akik most mint modern nevelésű leányok a mamák által ugy vannak minősítve, hogy a régi jó patriárkális értelemben vett hitvesek és családanyák nem lehetnek, tán husz-harminc esztendő múlva az akkori fiatalság ellen ugyanazokat a vádakat fogják hangoztatni, a.mt a mostani leányok ellen a jelenlegi mamák hangoztatnak. Ez igy volt évszázadokon keresztül és ennek semmi más oka, csak az, hogy a szemüveg, amelyen keresztül az emberek az életet és az eseményeket szemlélik kor szerint változik. És azok, akik fiatalkorukban rózsaszín szemüvegen keresztül nézték a világot, beöregedvén, azaz pardon, hölgyekről lévén szó, meg-idősülvén, ha nem is fekete, de legalább is szürke színűnek ismerik fel környezetűket.
1935 április D.
Zalai közlöny
Mindezekből pedig az kflvelkezik, | figy a mai modern nök sem olyan Ancsolni valók, miril ahogyan azt c~ycs sötét szemüvegen keresztül r\'íö idősebb nénikék vilSggá kür-[\' lik. Az ördög sohsem olyan fekete, niint amilyenre töstik és a modern iiökkcl legfeljebb az történt, hogy a technika csudáival dolgozó századba í« annak körülményeibe beleillesz-Icdtek és nem kívánkoznak faggyu-vvertyához akkor, mikor villamos Vimpa mellett olvashatnak. (Vége.)
SPORTÉLET
Nagykanizsa húsvéti futball-programja. Régi riválisukat, a Kaposvári Turul Sporl Egylet csapatát látják vendégül húsvét kettős ünnepén az NTE és a Zrinyi. A Turul megerősített csapattal, 5 átigazolás alatt álló pesti játékosával áll ki a mérkőzésre. Mindkét ünnepen bőséges program lesz és pedig a kővetkező : Húsvét vasárnap: Fel 2 órakor Nagykanizsa ifjúsági válogatott—Zrinyi TE II., 3 órakor Zrinyi TE I— NTE kombinált. Fél 5 órakor Turul I-NTE I. Húsvéthétfőn: Fél 2 óra-kor Ifjúsági válogatott—NTE II. 3 órakor Turul I—Zrinyi I. Fél 5 órakor Transdanubia SE I—NTE I. Az egyes mérkőzések méltatására legközelebbi számunkban még vissza fogunk térni.
KÖZGAZDASÁG
A termésjelentés
Annyira általánosan talán még soha nem kiíirték figyelemmel a mezőgazdaság ügyét, mint napjainkban. Ma a virosi lakosságot én.mnyira érdekli a Jó termés kérdése, n:int a falu népét. Érthető ex a nagy ér-d:\'\\lődés. mert megcsonkított formánkban a nemzetnek valóban a föld adja a betevő f.Matot. Más államokban talán, ha az időjárás abnormitása miatt az anyaföld nem i« ontja oly bőven az áldást, kenyeret ad a; Ipar, a kereskedelem, a bányászat, a hálásul stb. De nálunk, ha a (öld nem termi meg egy esztendő szükségletét, bizony nagy bajokkal kell számolnunk.
Hosszú hónapokon keresztül aggoda-hs;iuaJ tekintettünk az 1925-ik esztendő termés* elé, mert az az abnormális időjárás, amely hónapokon keresztül tartott, n.\'.gy veszedelemmel fenyegetie a mezőgazdaságot. Tulajdonképpen telünk nem 13 volt. N«m volt hótakaró, amelyik megóvja a fagyok ellen a zsenge hajtásokat s bizony ilyen körülmények között katasztrófától kellett tartani. Ez a katasztrófa annál is inkább veszedelmesnek látszott, mert soha oly nagy azükség nem volt még jó ttrmésre, mint most, amikor az ország t./.praállitásának nagy munkája folyik. A dolgokat felsőbb helyen intézik s az Isten uijait nem látja az ember.
Hála Istennek, elvonulva látjuk a mezó-fízdaság egéről a vészfelhőket, mert a « ezőgazdaság az abnormális időjárás clle-r.\'ra ii lói áll. Jöhetnek ugyan még meg-ic,->etések, váratlan fagyok, rovarkárok vagy f/.érpu«xtitá«ok, ellenbén ha a mezőgazdaság egyszer-egyszer úgynevezett millárdo-knt érő csapadékban ia részesül, még optimizmussal Is kísérhetjük a vetések állását
Hő óhajtása ez minden magyar emher-\'•ckl Az egymásrautaltságnak nemcsak ke-Kyérkérdésben, dc közös akarások terén is meg kall nyilvánulnia.
TŐZSDE
Nagyfokú üzletfelenség mellett az irányzat a mai értéktőzsdén ismét gyenge volt. A spekuláció teljesen tartózkodott a vásárlástól és mivel külföldről sem érkeztek biztató hirck, túlnyomó kínálat következtében az árfolyamokban az egész tőzsdeidő alatt ugyan nem nagyarányú lemorzsolódás állott be, ugy, hogy a pa-pirok tegnaphoz viszonyítva átlagos 1—2\' (.-kai csökkentek. A kuliszban, l ülönösen Salgó és Rima, a vaspiacon pedig Qanz Danubius és Fegy-
ver voltak gyengék. A malompiacott az irányzat nem volt egységes. Néhány papír az általános lanyhaság ellenére ujabb árnyereségre tett szert. Így a favorit értékek, Spódium, Trust és Goldberger továbbra is szilárdan tendáltak.
Utótózsde
Irányzat üzlettclcn lanyha. Magvar Hitel 390-5, Saigó 510. Rima 123. Nova 1785, Gnldbcrgcr 123, Ganz Danubius 2335, Viktória 231, Budapesti Gőz 146. Kőszén 3115, Miunezit 1475, Szászvári 255, Kohó 272, Urikányi 1030, Pesti Hazai 2515, Mezőhegyest 264, Cukor 2030, Kereskedelmi Bank 1022, Nasici ltMO.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.öl 2~— papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bunk hivatalos árfolyamai
Valuták
AEgut toal lUíűCUClO) C»«H kwoaj 312)114* Dl síi i Ml-t 1 sí
Dolli* 7114)73470 ffixU ír. Í719 iJtí
No:u«4ir(i Uíiii-Iííi
L«l IUS40
Ur< SI5-4ZÍ
u» my.r.i
e«!z« ttiuk i«;SMto Outi icbUL U1OT 10] ij
Din ko*. ISC4) l» J
S»l]cllr.«\\ ItUO iJ.JI
S«44 kor. 1II74-IU43
H«||; kot imiuso:
Ktr-u :;III
B.rtla
KibitUaU
MUaoo
Mtvyofk
Pixli
frit4
IiJIíj llo.kk«l* VUn Iflrftb
ák M815-3SMI IUI1IW 17154 17254 J3IÍ40 i«$s-:tao UJ4M324J I15J4 llKU
maxyuiovj »w wt
120*0 12470 1719 374 1141 3IW S20UI l»424 l>SI) 151» lűltt ISS3Q 14014
Zürichi zárlat
Páila 2560 —, London 2477 50, Newyork 517-75, Utüjjcl 2615—. Malland 2122-50. Hollft.-td 2C680. Berlin 123Vh, Wien >2 90, Solla .>77 50, Prega 153375. Budapest 72—, Vaui 100. Bukarest 245 —. Belgrád 835^-
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
DEVIZA VALUTA
\'•£"*? »• —
Bícs ...............984019840 983819840
Berlin...............5790 5775 5820 5825
Priga............ 46950 |tó9 471601 171
Newyotkban —.
Az ércpéuzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Kzűat egykoronás G200-6300, kélfccronáa 12.400 12 600. lorlntos 16.500- 17.000. öt íwoiiia 32000 32.500, szlncrany 49.000-49.5CO, ."iáin huszfcoroiiáa 315.000 316 000 fjaUna 210.000 -220.000.
Terménytőzsde
Irányzat szilárd volt. Buza 7V 0 -10.000. rozs 5010. tengeri és korp.i 2.W0 koronával drágult Forgalom buz&ban és tengeriben elég élénk volt.
Buza llsiav. 76 kg-os 510XW0 515 000. 1t kg-o» 520 000 - 52\\000, egyéb vld. 76 kg ot 5u7 500-512 SOO.78 kg-oi 6I7.5\'X) 52 2 50), mit 455 OJO- 460.00O. löiíipa 450 000 470.000, lakarmírty árps 340C00-350.000. nj teasert 242,500--24/.S00, kM«> 250 OOC —2ŐO.ÖOO, koroa 237 500 242 050. zab 390.000 400.000, lucerna 193.000- 200.000.
Sertésvásár
FelhsíU* 700, melyből eladatlanul vltszo maradt 10) drb. Elsőrendű I95W-20COO. szedett 19COO - 19.500, jzedcít közép 18 000 —18500. könnvü 13.000 -15 500. elsórendü Öreg 17.000-18.000, másodrendű 16.000-17 000, angol s\'Jldő 16.000-I8.On0, szalonns nagyban 21^00-22.000. zalr 25 500.-26 000 Ichuzotl liut 20.000-23.000. szalonnás lét-sertés 22,000 -23000. A vásir élénk volt
Szerkesztői üzenetek
Sz. B. Meg fog jelenni.
N. L. Köszönettel megkaptuk. Legközelebb megjelenik.
K. J. Mindkettőt a közlendők közé tettük.
Zsigmond. Kedves kis apróság, de minden cselekmény nélkül való. Álnév alatt egyébként is csak azon feltétel alatt közlünk bármiféle cikket, ha szerzőjének nevét ismerjük.
N, I. Csak rfémi átdolgozás után lesz közölhető. Mihelyt időnk lesz rá, elővesz-szük.
H. A. Nem közölhető. Nagyon messze van még a mi mértékünktől.
K. O. A fenti üzenet önnek is szól.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaljíar és Könyv-kereakedés RT. Nagykanlzaa
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
AotcIMíjy-rititi
Lk-jd 4ick Hll j«li<lo£ L«>rl»tl. OU-M. »»\'ik Otítr. nu Stekttftla
raidhiuib.
«OÍ». III. 1. b. loi»U« H. Cub IfU* for£ll(*l
Mt«ur
S\'«n>. fc t»k. *«<«i>. B
Blxt»all4k 4« \'•\'• Takaxakok
B«tv. I».
;.i»il»lr«l S
MyIioiI 41
XAbicTil Tik. 11
A.lit T»k. -
Wflkláf 17»
!(.•.< «U4 »» CU4 H. Blit
r«0<lí/« UJ

DUlMOk
C««xo«4la 4J
srr
5k\'J;r- m
r«(»kuNla. — Tr. Daaakta 4T
ItéOCllBt U
Si«atMr. C«ra«»t SHmlH Kok4
m oiti
Diaicb*
Mi|ihIi I\'
M»jy. liph.
Ali. r.hUa * Ninblto*)!
fclM I
ililVíojl SO
riSviiwl oy. \' r«e*.lo 0 4\'M
Vlt.mr.-.-r SiMI 1\'Z- <
KöfrBIf
Qíid. 04piy. i
r«ti\'»
Oaai D»a. a
0«n> vrn. IC Hc-fb ttt I
KUil
is?"
M«XT»r a«4l Hm
Uapi nh-.ti
vironsyár Rl.n
BCTM l« —
Qjttmon 430
Kfl«í«bloj.l -
Ugaua ||
Kiaxtll f» 4CO
Ola 470
Rtiklajiil <s
SlUrAaU OS
NMT<4 IttS
Vlkt. bxUx l-l Hilikiifti
Adri. —
AlUnllU X-i
L*TI»U 1(1
M nr. 172
XOraU —
Vi/Otl 10
DriWiol 49
Allaavaml v —
Tniit IU
Cnl ergyi/ak
D41eu»cs- 4*0
Cukod^K
M.. Jb. <
Saallial
To>»Ji b« HalktfMk. 1
Oka. Villanó* Egt. l»«6 •
Jut Iu4 Alt (U
Au«f e
PbSbui
Olajok
38r 4a ax«aa
Pfiráioil *0( i KkC, .-jt *
K6b fő\',, tór Ktflirlth Cof. R4u»4«j»4f M OKkwlaat 19
Ojraplaoo*^ Oo!<lb*((«i
I.\'öH\'lwfi
V*Ktt»ar
MaII. átülni Srikfa
Da >lu
Kal\'li Mtulajl T6-6k
Iglnrtxloa T»l*los Oitar íb»!6 Bit Jl
Btat
Brillel Oyfid bí« Ccoln ni. Paplilpti
■W"
Három milliárd kor.
Qiztálviortiátékban. \'^r\'/\'ís-s^
27 milliárd kor.
lm Muptaiben Wwnolv.. --- SunncKszlmok.! .|int:
rr__l#JLIfőotiru»iió Bor.jcoyirodújo
Milhoffer Ivaiman c..nt.r,-«t7..>.(«rp«Miii)
Sop.jeoyok árai \'/■ I2O.OQO K, >h 60000 K, V. 30000 K. Jltfkteivík Ingyen. Húzás május 13. és IS-én.
Apróhirdetések
At ipr6hlrd(U< <3I!«

Gyöződjön mag róla biikl. hogy N«gT-
isa,^ IOOOO K-i. bor
sXfrAN JÓZSEF Magyart. 74. - Tclcfoa 338
Hova oiet.x BOzsI? Klein József céghez, mert ott olyan gyönyört! és olcsó talapokat kapni, mint sehol, csak gjóződ-jék meg róla. Leánykalapok minden színben 85 ezer, holgykalap 16 színben 135 ezer, 200 ezerért modell kalapok. Klein Jóiaef ás Testvére. 821
Miltényi-cipöt vegyenll
4in« ■
Ucjrcn pr6b»»á»irlá«t i>
Szomolányi Gyula
Csengory-ut 2. aaám alatti
p (a Haliéra Mllali) UtleUb^o. o
Halastól dűlőben I hold szántóföld búzával bevetve eladó. Bővebbet Magyar-utca 39. szám. 937
Vasútállomástól 8 kmnylre 12 kat hold szántó, 2 kat. hold elsőrendű rét. 2 kat. hold legclójog tahasinálattal, 1 kat. hold erdó, 2>;s kat. ltold szőlő szép fiatal gyümölcsössel és kaszálóval, azonnal be-kOllOzhetó 2 szobás lakóházul és ösues mellékhelyiségekkel, modern gazdasági felszereléssel egyUtt esetleg terméssel Is, más vállalkozás miatt szabadkézből eladó. Bővebbet Artner Károlynál. Zalasubar. 1040
Saját termésű kcraosenyl asxtall és nehéz 1917. évi termésű pocaenye bor kapható lakásomon klstételekben (literekben li). iwi
REMETE, 8ugár-ut 6. szám.
Príma Plchler kalapok olcsó árban kaphatók Kaulmann Manónál a .Szerecsen-hez* Telefon 167. 1031
Két bútorozott szoba konyhalisszná-latul és minden kényelemmel kiadó. Csen-gery-ut 33. szám. 1081
Egy két óvss tenyészbika a nagykanizsai majorban eladó. lűll
A ba»vítl floaepekre 8000 és 10.000 koronáért
legjobb zamatu\'borok
kapbatók
SOMOGYI TESTVÉREKKÉL
Macyar.uica 18. 1070 TeltfOB 4W. n.
Nagyobb jégszekrény és fl kg. tiszta
pshslytoll eiadő. Cim a kUdóban. 1093
Dohónyosléda minden mennyiségben kapható Owamvölgyl és Szemeló d<Aány-nagyárudában. 10W
HÚSVÉTI
legolcsóbban beszerczltctök r Cukorka Királynál | lou Hcffcr Gyula Kazinczy-utca 8. szám. |
budapesti nemzetköz!
viIsHr
1925
Apkii.\'.
8-35-10
Rendezi a
BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
FctvttigosttAa kflphnW: NoKyknnli»án, Fl.cliol Fülöp Fial Wnyv-
kereskedésében, tovibM a visir rendexftjígíníl BUDAPEST, V.. SZE.MERE-UTCA 6.
Kedvezményes utazás íi vlíum.
Ukáiklutatás. m
zalai KÖZLÖNY
19a ápriHi a
Ehrenstein Károly és Társa
uri- és női divatáruháza
T«i«f. _____HABYHftNIZSA =
Mélyen leszállított húsvéti árak! Rőfösárukból feltűnő olcsó árak I
törOlközők, glott és kürtön kötények és glott alsómnak, síd.
Uri és női divatárukból áriási nagy választéki-
Férfi ésnől ;ngck,a^n„üSM^^cn,é„y
bőrkeztyük, zsebkendők, női és férfi
nvák cérna karlsbadl és bőrkeztyOk, zsebkendők, női és férfi emyök, nadrágtartók, kézikofferek, retlkOlök, női kőtOtt meiHé-n"k. kötőlumper és bongyorpamutok és az tes.es rarfdámakkek.
Hői ruhadiszek és divatflombok
Szolid árakl ■ Pontom kíszol^élá»jj_S*olid_Arj>^
meghívó.
. HfiTIIIIISlI FORGALMI llll 11. IMIM
1925. évi április hó 18-án délelőtt 11 órakor Üzleti helyiségében tatlj,
I. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek ezennel meghívatnak.
Az Igazgatósát;.
TÁRGYSOROZAT:
í ny.eségfelosz,., az igazgat óság 15 felOgyelöbizotteág felmentése feletti határozathozatal.
3. FelOgyelőbizottság választása.
4. Esetleges indítványok.
"W. \' hifeb, S«ly«l. A. tlbmtrrény . köz-
oló Jegyül szolgál.
MÉRLEG-SZÁMLA
J. .11: j.... . -
társaságnál -
^yüiíiííi Igazoló
Vagyon
Kttszfinetnyllvánitás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen |<5 férjem, illetve testv.-rtink elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat részvétükkel enyhileni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
özv. Vellák Győrgyné és a rokonság
Legfrissebb elsőrendű
hegedű hurok
vonók, vonótzóiöV, hangfogók, hangalpok. hudailó. hegedükulcs. nyergek, lábak, áUUrtók stb. hangszerkellékek logolcsóbb árakon. Zenekaroknak éa vluooteUroallóknak kedvezményes Árak.
FISCHEL FÖLÖP FIAI
kS«jr- f HMilkiraMMt..
NAGYKANIZSÁN.
VISSZHANG
a Dunámul Irodalmi, művészeti társadalmi hetilapja
szerkeszti
KEMPELEN BÉLA
a „Zalai Közlön)-" felelős szerkesztője
Megrendelhető is kaphiló a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Pó-ut 5.
Elölizeltal ára negyedévre 50.00C, félévre 100.000 korona. Egyes szira ira SOCO K
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Dreher Tódor.
Assisi Szent Ferenci életrajza. — Fordította: Páltfy Erzsébet grőlné.
Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szooia-Iizmus apostola.
Példák a szentek életéből. Irta: dr. Czapik Gyula.
A lelkiélet kis könyvei
I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat.
Szont József Imák és elmélkedések — Oszeállltotta: dr. Halczl Kálmán.
A lenti könyveken kívül Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van. Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fó-ut 5.
Magántanulók figyelmébe I
Összevont vlzagikra éa érettségire teljes anyagi felelőséggel kíult eló vidéki tanulókat a BOROSS-OARDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákócziul 57a. ■• Tisztviselőknek líizlelllzelíil
kedvezmény. Kiváló (cgyzetckl u ....................
Vas-
asztal lábak és két kisebb vasmcdence
eladó..
Bővebbet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Teher
Pénzkészlet........
Értékpapírok .....
Váltók ...........
Adósok fedezetiéi .. Berendezés, felszerelés ...........
114,118.307 9.375.000 90-1,717.745 124,245.859
leírva
1.152.456.911
Részvénytőke Tartalékalap Belétek: Takarékbetétkönyvön 102,339.150 Folyószámlán 176.599.990
Viszonlleszámítolt
váltók.........
Átmeneti tételek Nyereség ......
Nagykanizsán, 1924. évi december hó 31-én Az igazgatósig nevében:
Korona
100,000.0001 24.750.0C0
278,939.140
659,017.20(1 42,941.032 46.809.539
1.152.456.911
Strem Tivadar s. k.,
alelnök.
Rosenberg Oszkár >. k., ügyvezető Igazgató.
Fenti zárszámadásokat megvizsgáltuk és a könyvekkel mindenben megegye zőnek találtuk: __A fcltlgyelóblzottság.
IIIIHI1 WESIlílI 111(1111
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
Pollák M. Emil cégnél, Kinizsy-u. 2j».
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefonelőjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
asszony ezt vegye.
Kávéjába ezt tegyél
I (Minden kllogiaminban kb. &UOO kor. éitíkll)
Válogatott cikóriából készüli.
Nyomatott a Ztinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés R. T.-nii, Nagykanizsán. (Nyomda-. eza*5: Otenbeck Károly).
64, évfolyam, 81. szám
Nagykanizsa, 1925 április 10 péntek
Ara 1800 korona
P&LÍTS&alS BKFÍÍ.AP
U\'iuiöí! 6. iudíhivati: Fi m i VtWut»»>Tel(<oa 78, nyomda 117. wn
Felel 5s sztrkssztö: Kempilen B4;a
fciWfTWCll

ú.: %y C0.0C0 kon«
KImo kíi«............... SO.MO k«aM
EGY ÉVVEL EZELŐTT
a magyar iparosok és kereskedők sok várakozással tekintetlek a jövőbe. Az akkor közölt híradások szerint az antant talpra állító és újraépítő akciója: a küifoldi kölcsön biztosított volt és hivatalos közlések, politikai nyilatkozatok szinte rózsás színben festették az abban az idöl>eti megijedt iparosok és kereskedők elé a várható jövőt.
Azóta leéltünk egy évet és ez az esztendő a küzdelmek, bizonyos mértékig a csalódások keserű esztendeje volt.
Világos, hogy a paradicsomba senki sem juthat anélkül, hogy az odajutást küzdelmek árán meg nc érdemelje. Meg kell szolgálni a boldogságot és erre ,.el volt készülve körülbelül mindenki. De nagyon sok bünt kellett elkövetniük, vétket vétekre halmozniok a magyar iparosoknak és kereskedőknek ahhoz, hogy olyan megpróbáltatásokon menjenek keresztül, mint a minőben mult húsvét óta részük yolt és van.
Ez az esztendő igazán próbája volt annak/ mit képes kibírni a magyar közgazdaság. Mig az előleges hírek a talpraállilással kapcsolatban a gazdasági megkötöttség megszűnését tüntették fel, addig tapasztalni kellett az év során, hogy a Devizaközpont korlátozásainak megszűnése, a kivitel és behozatal szabaddá tétele és több hasonló annyira óhajtolt intézkedés nyomában sem jönnek mindjárt a boldogulásnak megköny-nyebbülése, a küzdelmek csökkenése. Megjöttek ellenben mindazok a terhek, melyekről az előzetes beharangozás során nem igen volt szó: kényszer-kölcsönt kellett fizetni, résztvenni a Nemzeti Bank részvényjegyzésében, fizetni a múltban kivctetlen adói, ráiörini, hogy az esztendő adójál el lehet osztani 3500-al, hogy azután-6800 al megszorozható legyen és az igy kiszámított váratlanul magas adót is elő kell teremteni, ha nem akar megakadni üzletvitelében a közgazdaság terén görnyedt háttal működő iparos és kereskedő.
Rá kellelt jönni arra, hogy hiába szűnt meg a magyar korona értékének romlása, ez sem könnyített a napi boldogulásért küzdik\' során. Mindig sűrűbben hangozhatott fel az a.-háboru előtt tréfásan hangzó mondás, hogy miérl is van az a pénz és ha vau, hát miért nincs. Ez a nincs ez a főjellemzője az elmúlt évnek, a mögöttünk álló hónapoknak. Ha a múltban csak magas kamatok árán lehetett hozzájutni a szükséges pénzhez, amely az üzletvitelhez nélkülözhetetlen, ugy most már a magas kamatláb mellett a legfőbb panasz tárgyát az képezi, hogy egyáltalában hiányzik a hitelnyújtó, a forgó tőke, melyek nélkül eredményes munka végzésérc a mii gazdasági berendezkedés mellett senki sem képes.
Kálváriajárás ez, amelynek soksok a stációja. Hu az egyiknek Ián kevesebb, annál több a másiknak, aki immáron roskadozva tudja csak cipelni tovább lépésről-lépésre az élet keresztjét.
És hányan vannak olyanok, akik összeroskadnak a teher alatt. Kishitűek, kik csak a ma kínjait érzik, látják és nincs biz ilmuk, nincs hitük a jövendőben, nem néznek hozzátartozóikra, vállalt kötelességükre, csak arra vannak tekintettel, hogy ők egy darab kötél, egy revolverlövés vagy egy csöppnyi méreg árán megfuthatnak a kötelességteljesítés elül és nem törődve az ittmaradók-kol, mennek neki a bizonytalanságnak, az elkárhozásnak.
tn wvarrvvu&tzrMi *•/<* -gt*> nfn-„«tg«fu:
A magyar gazdaságnak ebben a szomorú helyzetében nincs alkalma arra, hogy várja a megváltói. De nem szabad nehéz sorsukban szemük elől téveszteniük azt a Megváltói, aki menybéli nyugalmát áldozta fel azérl, hogy leszálljon ide és a maga vállalta keresztet vigye megalázva, megcsúfolva. megköpködve nem saját magáért, hanem ;íz emberekért, akik közül az első elkövette a bűnt, amiért lakolnia kelleti.
Aö ő előre ludull sorsa a kü.dés, a szenvedés volt és a halál. A magyar közgazdaság, ha szenvednie kell is, halaira i tél ve nincs.
A magyar közgazdaság,-ha le van is verve a porba, de nem halt meg, legfeljebb kényszerű alvásban van és ha küzd tovább hittel: elkövetkezik számára is a boldog feltámadás.
Borzalmas gyilkosság Keszthelyen
Keszthelyről telefonon jelenti tudósítónk: Radákovics János és Ádám István tegnap betértek egy keszthelyi vendéglőbe borozni, ihol Mészáros Ferenc oltani lovász is hozzájuk csatlakozott. Amikor később a korcsmát ói távoztak, szóváltásba elegyedtek, melynek hevében Mészáros Ferenc zsebkésével elvágta Railá-kovics János balkaijának utó erét. Radákovics erre futásnak eredt Ádám Istvánnal együtt, ám akkor Mészáros Ferenc a
BELFÖLIDi HiísEK
Okollcsányl visszavonta vallo-
kulyájál uszította a íulamodókra. A kutya Ádám Istvánt lefogta, mire Mészáros Ferenc lovász odament hozzája és kését teljes erővel belédöfíe Ádám István mellébe. A szerencsétlen Ádám néhány pillanat alatt belehalt sérülésébe. Radákovicsot rend kiviéi súlyos sebesülésével kórházba szallitották. A gyilkost a csendőrség letartóztatta és valószínűleg ma vagv holnap;«r igy-k ir.i\'S." kir. ügyészség fogházába :zá!!iija.
Iveket, melyeken Dolina! Pölörrel Tud.icsek a felvidéken megfordult. D->hnal sem vallóit lelkiismeretesen é> .óbb lényeges körülményt clhall-
mását. Okölicsányi László tegnapi j jutott. Elhallgatta, hogy Pödör másbeismerő vallomása utá-i mára tel- kor is kapott n^nzhpH tánmouiátt
jesen visszanyerte önuralmát cs nyugodtságát. Mintha kicserélték volna. Ahelyett, hogy — mint az a tegnapi töredelme után várható lett volna — részletes vallomást telt volna és igy megoldotta volna a nyomozás felé meridő kérdőjelek-;!, ma mákccsul tagadott mindent és nem akait semmit tudni a/okról a szenzációs részletekről miket tegnap bevallott.
Ma megfontolva és a legnagyobb cinizmussal válaszolt a felteit kérdésekre és letagadta még ;izt is amit tegnap jegyzőkönybe mondott. A rendőrtisztviselő egy árv.5 szóval sem tudóit többet belőle kivenni, mint amennyit már eddig elmondott és a letjrava zabb keresőkérdések sem hoziák zavarba, sót letagadta azt. is, amit tegnap aláírásával megerődített.
A Kassára küldött rendőrtisztek tele fon jelentése szerint — Dohmllal együtt felkeresték mindazokat a hc-
pénzbeli támogatást Okolicsáuyitól.
Vogel kapitány és Angyal detektív főfelügyelő ma este visszaérkeznek Budapestre.
A/. Okölicsányi Pödör bűnszövetkezet harmadik kolomposak-ént sok sző esik a lapokban lovag Huda-csekröl is, kinek viselt dolgai már nejn egyszer telték ki meghurcolás* nak a köztiszteletben álló budapesti Hudacsek csalad nevét, mely családdal az Okolicsányiék bűntársa semmi vonatkozásban nincsen. A notórius gonoszlevő különben mír a név használatával is visszaélést követett el, mert valódi neve, mini megállapították nem Hudacsek, hsnem Tu-dacsek.
Győr uj képviselője. A s?ava-zatok összeolvasásával éjiéi után végeztek. Az elnök 1 óra után hirdette ki az eredményt. Németh Károlyra 2492, Birczy "Istvánra 1803 szavazat eselt. Németh Károlyi megválasztott képviselőnek jelentették ki.
József Ferenc főherceg nem vett részt a legitimisták össze- , jövetelén. A Pesti Napló április 8-i száma „A cseh-szovák képviselőház elnöke tárgyal a legitimistákkal" cimen azt írja, hogy március közepén Bécsben összejövetel voll, amelyen állítólag megjelentek dr. József Ferenc főherceg és felesége és Ágost szász király. Illetékes helyen felhatalmazták az MTI-t annak megállapítására, hogy ez a hír nem felel meg a valóságnak, mert József Ferenc fólieiceg esküvője óta, tehát 1924 év október havától fogva, egyáltalán nem hagyta el Magyar-or.zág területéi, a szász ki:ály pedig, aki néhiny napot Budapesten töltött, Odeibcrgen kérésziül utazott haza.
Froreich állapota súlyos. Egyedi Artúr gyilkosának Froreich Ernőnek egy csalási pőrét kellelt volna tegnap tárgyalni a budapesti törvény-s/éken. Azonbaji Froreich Ernő a soproni fogházban betegen fekszik. Az orvosok bizonyítványa szerint Froreich Ernő vizsgálati fogoly már több hete hisztériás rohamokban szenved, amelyek csaknem naponként előveszik ugy, hogy teljes lehetetlenség ót mo^t Budapestre szállítani. Védője Sándor László dr. kijelentette a bíróság elóli, hogy azt hiszi, hogy Foreich már aligha fog valamikor is a földi bírái előtt megjelenhetni.
Baranya — a főisltolásoknak. Baranyavármegye állandó választmánya 100 millió koronával járult hozzá a főiskolások felsegélyezéséhez.
Csökkenőben a kényszeregyezségek. Április elseje óta a kény-szeregyezségek csökkenőben vannak. A csődonkivüli kényszeregyezségek és csődök márciusban érték el a a kulminációs pontot. A csökkenést az április elsején életbelépett kormányrendelet okozta,amely kimondja, hogy legalább 40 százalékos kvótát kell biztosítania annak, hogy cső-döukivülí kényszeregyezségi eljárást kér maga ellen. A vilságba jutott cégek igy elsősorban a magánegyez-kedést kísérlik meg — amely nincsen kvótához kötve.
Egy menhelyI gyermek tűzhalála. Egv jánosházai gazdához adták ki A\'árai József 3 éves menhelyi gyermekei. A gazda szérűskertjében egy kazal k\'gyulladt tegnap és amikor a szomszédok oltani siettek, a töviben olt találták súlyos égési sebekkel a kis Náiai Józsikljj. Nem lehetett már rajta segíteni — rövidesen belehalt sérülésébe. Az a feltevés, hogy a gazda szénakazlát valamely legény bosszúból gyújtotta fel és hogy ezt a látszatot keltse, hogy a kisgyermek okozta — Őt is a kazalba dobta. A vizsgálat folyik.
A balatonfüredi orvostovább-Jíépzö tanfolyam; «A balatonfüredi szanatórium orvoslemácsadó testülete Kétly Károly báró elnökletével to-
ZALAI KÖZLÖNY
1Ő25 áprMk 10,
vábbképző tanfolyamot rendez. Előadást tartanak Korányi báró, Bálint, Benedikt, Kéily báró, Hasenfeld professzorok. A tanfolyam, amely a sziv- és vérkeringési szervek diagnosztikájával és terápiájával foglal kőzik, gyakorlati bemutatásokkal május 25—31-ig tart. A jelentkezés határ ideje május 18.
Az országos szlnészkongresz-sxus befejeződött. A szinészkon-gresszus tegnap tartotta utolsó ülését Rózsahegyi Kálmán elnöklete alatt. Az ülésen először a javaslattevő bizottság telte meg előterjesztését a vasárnapi próbák ügyében. Ezután több kisebb jelentőségü kérdést tárgyallak meg. Végül az évi jelentéseket vették tudomásul. A kongresszus az elnök zárószavaival ért véget. A kongresszus résztvevői felkeresték a kerepesi temetőben Jókai Mór sirját és rövid ünnep keretében megkoszorúzták a magyar színészet kegyelete jeléül.
Medgyasszay Vilma gázmérgezése. A jeles fővárosi színművésznő Medgyasszay Vilma fürdőszobájában nyílva felejtette a gáztűzhely csapját s fürdés közben nem ▼ette észre a kiömlő gázt, amely elszédítette. Eszméletlen állapotban találták meg. Azonnal a Bati/falvy-szanatóriumba szállították, ahol gyors orvosi beavatkozás folytán ma any-nyira javult, hogy magához léit. Állapota mindenesetre súlyos, de aggodalomra nem ad okot.
Berzevlczy kapja az Akadémia jutalmát. A Magyar Tudományos Akadémia nagyjutaimi bizottsága a májusi naggyülésén Berzeviczy Al-bertot, az Akadémia elnökét fogja
tavaslatba hozni az akadémiai nagy-utalomra. Berzeviczynek Beatrix :irálynéröl írott nagy monográfiáját és Bcatrixra vonatkozó oklevéltár kiadását az Akadémia ismételten kitüntette elismerésével. Ez alkalommal az abszolutizmus koráról irott nagy müvét fogja megkoszorúzni a nagy jutalommal.
öngyilkos lett. mert nem tarthatta meg esküvőjét. Debrecenből jelentik: Csibi Margit 23 éves leány a villamos elé vetette magát, amely halálra gázolta. Bánatában vetett véget életének, mert a leromlott gazdasági viszonyok miatt esküvőjét nem lehetett megtartani.
Egyeztető tárgyalás a tatai bányászsztrájk ügyében. A tatai bányászszlrájk ügyében tegnap délelőtt ujabb egyeztelő tárgyalás volt a kereskedelemügyi minisztériumban Schilling miniszteri tanácsos elnöklete alatt. A négy órán át tartó tanácskozáson ugy a bányatársulat, mint a munkásság kiküldöttei vettek részt, azonban megegyezés nem iött létre, bíznak azonban abban, hogy holnap már sikerülni fog.
kOlföldi hírek
Az uj angol kormány. Londonból jelentik. A Daili Telegraf szerint brit körök tegnap azt a véleményt hangoztatták, hogy a Herriot kormányt va\\6sü\\\\Ulcji Painlevé-Briand kabinet váltja fel. Rrinlcvé előreláthatólag általában Herriot bel- és külpolitikáját fogja folytatni. Briand, mint külügyminiszter a biztonsági paktum megkötésére irányuló tárgyalásokat óhajlja folytatni.
Felmentették Sadoul kapitányt. Az orleánsi haditörvényszék tegnap itélt Sadoul volt kapitány ügyében, aki egy oroszországi francia küldöttséghez tartozott és onnan a háború befejeztével nem tért vissza Franciaországba, hanem a szovjetnél állást vállalt, aminek következtében 1919-ben szökés és az ellenséggel való egyetértés cimén távollétében halálra ítélték. Sadoul perújrafelvételt kért ügyéhen. A haditöivényszék a kapitányt az ellcnsv\'-g elől való szökés bűnében nem bűnösnek mondotta ki és szótöbbséggel felmentette.
Pflanzer-Baltin tábornok halála. Bécsből jelentik: Pflanzer-Baltin Károly báró lovassági tábornok Bieberstrassc-i lakásán meghalt. A magas korú tábornok egy héttel ezelőtt légcsőhurutban megbetegedett, amely tüdőgyulladássá fajult. Pflanzer-Baltin 1855-ben Pécsett szűlelctt. Az oroszok betörése alkalmával kiváló szolgálatokat tett. ^ Hadserege visszafoglalta az uzsoki" szorost. — Pflanzer-Baltin M3gyarországon igen népszerű voll, ugy, hogy halála szeles körökben őszinte részvétet keltett.
Tichon patriárka meghalt. 77-chon orosz patriárka, akit a bolsevisták tudvalevően fogságba vetettek, tegnap egy moszkvai kórházban meghalt.
Hindenburg a jobboldal elnökjelöltje. Berlini jelentés szerint a jobboldali blokk tegnap végleges döntést hozott az elnökjelölés dolgában. A tanácskozáson Löbl helyettes államtitkár előterjesztette azt az ajánlatot, hogy Jarres helyett az április 26-iki elnökválasztásra Hindenburg vezértábornagyot jelöljék. A blokk a határozatot elfogadta és Hindenbur-got jelöltjének proklamálta. Hindcn-burgot erről sürgönyileg értesítették Hannoverben és kérték, hogy foglalja el a jelölési. Hindenburg a jelölést elfogadta.
Eltörölték a német jóvátételi vámllletéket Londonból jelentik: Tegnap a parlamentnek mindkét háza elfogadta azt a határozatot, amely a német kormánnyal történt uj megállapodás alapján megszünteti a 26 százalékos jóvátételi illeték szedését. A kormány ehhez \'képest rendeletet adott ki, amelyben utasítja a brit vámhivatalokat, hogy a német behozatalt terhelő illeték szedését az április 9-éről 10-ére virradó éjszakának éjféli időpontjától kezdve szüntessék meg.
Csökkentették a Bulgárlát ellenőrző antantbizottságot. A békeszerződés után Bulgáriába szövetsé-gcsközi jóvátételi bizottságott küldtek a békeszerződés végrehajtására. Gróf Chérisey, Franciaország képviselője és a bizoltság elnöke mindig teljes megértést mutatott a bolgár viszonyok iránt. Most, hogy a bizottságot csökkentik, gróf Chérisey, aki működésével számtalan barátot szerzett magának, megválik állásától. A csökkentett létszámú bizottságban Delai\'lon lesz a helyettese.
hsld józsef
épQlctfa-, deszka-, mész-, cement- és termény-kereskedése
Nagykanizsa, Király-u. 4.
Telefon 120. szám n
Sodorjon
„JAN1NA"
papirl!
Az OFB négyévi munkája
A Tóth János dr. v. b. t. t. másod-elnöklete alatt működő OFB. most tette közzé a felállítása óta — nem egészen letelt négy év alatt — kifejtett működéséről szóló beszámolót, amelynek adataiból a következőket ragadjuk ki:
Az Országos Földbirtokrendező Bíróság 1921 junius 20-án megkezdett működése következtében 1925 áptilis 8-ig keletkezett 137.330 házhely; törpe- és kisbirtokokra pedig felosztott 645.809 katasztrális hold 844 négyszögöl; ezenfelül kisha-szonbérletek alakítására átvettek 552 községben 102.450 katasztrális hold 1006 négyszögölet.
Ennek az eredménynek a részletezése a következő: Kiadatott ház-helyrendezés során házhely 975 községben 36.377, egyéb részére 9751 katasztrális hold 1382 négyszögöl területtel.
Földhözjuttatás végett megváltási eljárás megindítását kérték 3455 községben. A megváltási eljárás lefolytatására az Országos Földbirtok-rendező Biróság birót küldött ki 3452 községbe.
A megváltást az Országos Föld-birlokrcndező Biróság kimondotta 2167 községben 560.248 katasztrális hold 1216 négyszögöl területre. Ebből alakult 497 közös legelő, 254.052 töroe- és kisbirtok, 100.953 házhely.
Ezenfelül elővásárlási jogát gyakorolta az Országos Földbirtokrendezó Biróság 189 esetben 14.683 katasztrális hold 143 négyszögöl területre. Továbbá ingatlant eldarabollak 270 esetben 61.125 katasztrális hold, 1303 négyszögöl területlel. Ebből 31.862 katasztrális hold 1533 négyszögöl eldarabolása folytán földhöz jutott 7804 egyén.
Az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz a mai napig összesen 133.186 beadvány érkezett.
A nagykanizsai OFB működéséről egyik legközelebbi alkalommal külön fogunk beszámolni közönségünknek.
Kitiltott sajtótermék. A kereskedelmi miniszter az amerikai Him-lervilleben megjelenő Magyar Bányászlap cimü időszaki sajtóteméktól a szállítás jogát megvonta.
Semmi
Irta; Dr. MARTON PÁL Születnek órák. csókos tündérálmok. Ma ábrándokkal van szivünk tele, Születnek fájó. nehéz csalódások S tlsepri mind az idA bús szele. És élnek bitnök, mámorok és vágyak, Lelkünkben zsongnak bus melódiák, És tl a bánat fóldi útitársnak S emlék marad mind: hervadó virág.
Elmúlik minden, mit a Sors tud adni, Érzések, eszmék bün és indulat. Bármily nagy volt is, elfér mindmegannyi
fcy szomorúfűz árnyéka alatt, s elmúlik a .szomorúfűz s árnya. Mit szült és nevelt csak a lét. S marad az Isten, — s vele utoljára A beláthaüan örök Semmiség.
. Vadember a Dolder előtt {fi)
Irta: Péchy-Horváth Rezsó Ugyancsak lefőzte a sussexi és ipswichi koponyarészek tulajdonosait, nemkülönben a homo monteriensis koponyájának űrtartalmát. Es ebből sokat következtettek a javára, hiszen tudvalevőleg mindezek a felsoroltak kultúrateremtő ősök voltak.
Élvezet volt olvasgatni ezeket a tudományos vitákat I Az ember büszkén elmélkedhetett afelett, hogy •mennyire haladt már az emberiség,
hogy nem lehet az életnek vagy a természetnek egyetlen olyan jelensége se, aminek megbeszéléséhez ne hordanának össze köteleket kitöltő anyagot tudományos elméletekből és tényekből. De az öröm csakkamar boszusággá változott át. Mert a tudósok, amikor látták, hogy egyik tudós sem akarja elismerni a másik fölényét, több-tudását, lájékozódoí-tabbságát, vagyis: diadalát és nem tudtak megegyezni a gyönyörű igazságon : egyszerre abbahagyták a nivós polémiát és érthetetlen és indokolatlan módon nekitámadtak a — napisajtónak.
2
Komor és komoly hangú cikkek tárgyalták eleintén az esetet, de — mert a visszavonulás mindig kényelmesebb a fáradságos kutatások munkájánál, pláne ha kénytelen-kelletlen be kell vallani az eredménytelenséget és tehetetlenséget — a tudományos sajtó egyszerre csak kezdte kétségbevonni a dolderi vadember valódiságának igazságát. Sőt egészért meglepően rövid idö alatt odáig merészkedtek az egymás babéraira oly féltékeny tudósok — akik alighanem azt nem tudták megbocsátani annak a különös őslénynek, hogy a világban az ó megkérdezé-
sük nélkül mert mutatkozni — hogy egyszerűen letagadták egy ilyen ősember létezhetését is. Nem átalkod-ták kénvelcmszerelelükct (vagy tu-datlaiisagukat) olyan nevetséges vádaskodásba takargatni, hogy az egész „manőveru a szenzáctóhaj-hászó napisajtó „lelkiismereten" és „felelőtlen" elemeinek hadjárata volt. Ebből azok, akik szívesen adományozzák maguknak a „sorok között olvasók" titulusát, azt következtették, hogy az ejész vadember- história csakis és kizárólag sajtótudósitások trükkje volt, akik tiz-húszezer szavas távirataikkal valóban vagyont kitevő pénzeket szedték össze lapjaiktól.
E sorok írója azonban, aki maga is a külföldi sajlótudósilók nagyonis lelkiismeretes családjába tartozott, siet kijelenteni, hogy a tudatlanságukba belefúlt tudósok eme rágalmi hadjárata a század legvakmerőbb és legszcmtelenebb rágalmazása volt. Mi sohasem éitünk vissza lapjaink bizalmával s hogy a dolderi vadember megjelenésének részleteit mégis heteken keresztül adluk le lapjainknak, napi kétezer szavas szóátlaggal, annak egyszerű oka az, hogy az eset negyven-ötven szemtanuja, a hivatalos jegyzőkönyvek s aLooren-
kopf körüli erdőben talált lekaszabolt fácskák kadáverjei minden la-mentálásnál ékesebben bizonyították egy nem a mi ernyerdt világunkból való lény megjelenését. Enné! a pontnál a szaktudós urak könnyedén odavetett vádja tehát szappanbuborék gyanánt pattant szét az igazság nehéz levegőjében.
Maradt végül még egy vád: a sajtó csak az uborkaszezon miatt csapolt akkora lármát. Hát, kérdem, van-e, volt-e és lehet-e valaha egyáltalában uborkaszezón kora tavasszal.
VIII.
A vadember és Hamlel
A vadember, vagyis a homo di-luvii Dolderi — akármit irtak vagy beszéllek is az ellenpárliak — élt, megjelent, megfutamodott és garázdálkodott és aztán eltűnt, nyitva h3gyva számunkra a nagy britt költő hamleti meditációjának kapuját : „Több dolgok vannak földön és egen, mintsem bölcselmünk álmodni képes."
Ennyit szedtem ki Tschudy-Lűssi ur, kitűnő barátom elbeszéléséből. Mindezek ideiktatása azonban nem jelenti azt s mintha föladnám a történet legelején lejegyzett különvéleményemet. (V4g»)
1825 április 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsán lesz a vármegyei dalosverseny
KöxóplakoUk datveracnyo Kcaxt-hotyon — A Zalamcfjyoi Dnfoaax6-votoég a aoproni daloavcraonyon
Nagykanizsa, áp;il|» 9 A Zalavármegyei Dalosszövetség választmánya Tholvay Zsigmond dr. ügyvezető alelnök elnöklete alatt tartott ülésén erős küzdelem után döntött az idei zalavármegyti dalos-verseny sorsát illetőleg.
Ismeretes ugyanis, hogy a választmány még decemberben elhatározta, hogy mint tavaly, az idén is Nagykanizsán junius 29-én rendezik meg a második zalavármegyei dalosversenyt. Minthogy a Dalosszövetség alapszabályainak jóváhagyása még elintézést a megalakulás óla nem nyert, a verseny rendezésére a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kört kérték fel.
A Dalosszövetség szerdai választmányi ülésén azután a dalosverseny ügye erős ellenzéssel találkozott. Majlhényi Károly főtitkár hivatkozott az első d-Jlosvcrseny előtti hasonló csüggeteg hangulatra, a verseny mégis szép sikerére. Bejelentette, hogy az idén a készülési idő is több, mert a partitúrák a benevezett dalárdáknak már kimentek s azok már tanulják is a versenyszámokat. Ncin tartaná helyesnek, hogy mikor a vidékiek lelkesen karolják fel az ügyet, épen a kezdeményezők fújjanak visszavonulót. 16—20 daloskör részvételére lehet számítani. Eddig a szentgróti és sümegi két két dalárda, a keszthelvi dalkör, a sormási férfikar, páhoki férfikar, zalaegerszegi legényegylet! dalárda, zalaegerszegi vegyeskar s a nagykanizsai majdnem összes dalárdák jelentkeztek és több dalárdával még folynak a tárgyalások.
Mivel az Irodalmi Kör a megrendezést nem vállalja, a főtitkár javasolja, hogy ad hoc bizottság rendezze a versenyt. Anyagi kockázat nem jár — szerinte — a rendezéssel, mert a dalosok salát költségükön fognak utazni és ellátást nyerni. Ennyi áldozatot a magyar dalkul-luráért minden dalos egyesület meg tud hozni, esetleg egy ecélra előzőleg rendezett hangversenye jövedelméből.
Krátky István dr. indítványozta, hogy minden évben ne tartsák Nagykanizsán a versenyeket, hanem Zalaegerszeg, Keszthely is kapcsolódjék bele a rendezésbe.
Szekeres Ödön, a keszthelyi dalosok kiküldötte kifejtette, hogy a tavalyi verseny s a Dalosszövetség megalakulása körüli sérelmeik miatt a rendezést Keszthelyen nem vállal* hatják. Egyébként is sok egyéb kötelezettségük s karnagy-változásuk van. Indítványozza, hogy Nagykanizsán legyen a verseny.
Büchler Mór kifejtette, hogy tavaly az idő rövidsége >ok hibát eredményezett. Ezért az nem is dalosverseny volt voltaképen, csak hangverseny. Az idén ugyanebbe a hibába esni nem szabad. A két legerősebb dalárda, az iparos és postás dalárdák a soproni országos versenyekre készülnek. Különben is csak másod-évenként szokás dalversenyeket rendezni.
Szekeres Ödön kijelenti, hogy a verseny megtartásához a keszthelyiek ragaszkodnak. Ha egyszer hívták őket s ők készülnek, akkor tartsák is meg a versenyt.
Majthényl Károly szerint az idő elég az anyagi és szellemi előkészítésre is. A visszavonulás ezekután
szégyene lenne Nagykanizsának. Ez különben is decemberi válaszimám i határozat. A 3 legnagyobb dij máris biztosítva van.
Hosszú és az utolsó percig kétségesnek lá\'szó kimenetelű vita után végre mégis győzőit a főtitkári javaslat azzal a módosítással, hogy a versenyt a Péterpál-napi iskolai záró-ünnepekre való tekintettel nem junius 29-én, hanem július 5 én és nem szabad téren, hanem a sörgyári katakombákban rendezik meg s az egyéb részletkérdések megbeszélését későbbi gyűlésre bizzák.
A választmány hozzájárult ahhoz, hogy a Dalosszövetség a nyár folyamán Keszthelyen rendezendő középiskolai dalárdák dalosverscnyét előkészítse s ezügyben felvegye az érintkezést a keszthelyi premontrei gimnázium igazgatóságával.
A Zalavármegyci Dalosszövetséget a soproni országos dalo .versenyeken Ketting Ferenc, Lesze\'mzky Szaniszló és Szekeres Ödön (Keszthely), valamint a Szövetségnek az liodalmi Kör képviseletében is megjelenő elnöke, Szakáll Gyula fogják képviselni. A soproni versenyen Nagykanizsáról csak az Iparosdalárda és a Postásd ilárda indul, mindkettő BQchler karnagy vezetésével.
A külkereskedelmi statisztika tanulságai
Az Iparfejlesztés akadályai
Budapest, április 9
Az 1924. évről szóló külkereskedelmi adatokat különféle kommentárokkal kisérik & kereskedelem és a gyá\'ipar köréből. ^ statisztika adataiból általában azt a tanulságot vonják le, hogy ipari termeié tink nem fejlődött olyan mértékben, mint ahogy a fogyasztás emelkedése lehetővé tette volna és mint ahogy a készárubehozatdl tényleg meg-nagyoblK>dott.
A behozatalt illetőleg legerősebben a gyártmányok behozatala emelkedett: az 1923. évi 41 százalékról 49.7 százalékra. Ennek az a magyarázata, hogy ipari termelésünk a gazdasági viszonyokhoz képest stagnált, sót egyenesen visszafejlődött. A külkereskedelmi forgalom kiviteli részének pedig az a legfőbb tanulsága, hogy az export erős emelkedésében a nyersanyagok, élelmezési és élvezeti cikkek stb. kivitele játssza a legnagyobb szerepet, mig a félgyártmányok és gyártmányok exportja messze elmarad a kivitel eme kedé-sének átlagos aranya mögött. A gyártmányok kivitelének legnagyobb része is közvetlenül az exportáló iparvállalatokra esik és ebből levonható a következtetés, hogy- tranzité-kereskedelmünk egyáltalában nincsen.
A külkereskedelmi statisztik.i addlai tehát a belföldi termelés szempontjából meglehetősen szomorúak. Olyan mesterséges iparfejlesztési politikáról, amely a gyáripari termelés érdekében minden más érdeket elhanyagolna, nálunk beszélni sem lehet. Az a céltudatos iparfejlesztési politika, amelyet 1923-ban a viszonyok kényszerítő hatása alatt (devizahelyzet stb.) inauguráltunk, szalmaláng volt, amely rövid egy év után kilobbant és félő, hogy nem fog azokhoz a pozitív eredményekhez vezetni, amelyeket tőle méltán várni lehetett volna. Ma az a helyzet, hogy ismét visszatértünk oda, ahol 1922 ben voltunk, hogy tudniillik azoknak a javaknak jelentékeny részét, amelyeket magunk termelhettünk volna, a külföldtől vásároljuk ineg nyersanyagexport és munkaimport formájában. I
mm nmm
RUPlfíEPiD
Április 10, péntek
fW-i.-i.il k.ilu\'.tkui: N -péntek. Protestáns. N.-péntcfc tíMcilU: Nizaa IS. 2. n.)
Kep reggel 5 6i« 22 peukc, nyu* iiik délután 6 ón -12 pereket.
A Meteorológiai Intézet j<.lenté»e szerint változattanul felhői l<!ő várlutó lényegicten Mviltoiisut. helyedként
KULTURE5TÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Április 12: A Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület műkedvelő előadása (Szip-ligeli: A cigány) .i templomtéri iskola udvarán deiutan tél 4 órakor.
Április 13: A Kiskanizsai Katolikus If-jiisAjíi Egyesület előadásának megismétlése (Szigligeti: A cigány.)
Április 16: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása ÍNoll József) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Április 23: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (Kelemen Ferenc: A világháború kulturális és gazdazágl következményei) a Kaszinó nagy termében csle fél 7 órakor.
ALLELUJA!
És a nagypénteki szomorú né-j után ujjongó és hangos énekkel megindulnak a zászlós feltárna-dási körmenetek, megszólalnak a harangok és diadalmasan hangiik fel az „Alleluja\', hirdetve a Messiás feltámadását, hirdetve az örök igazság és örök élet diadalát.
Ezek a körmenetek a nagyvilág minden helyén megindulnak, a világ minden népe megünnepli a feltámadás fenséges eseményét, de tatán egyik sem oly bensőséges reménnyel és hittel, mint mi elhagyatott, meg-rablott mafjyarok...
Húsvét szent ünnepén nekünk kelt legmélységesebb meggyőződéssel hinnünk az írás szavaiban, nekünk kell a legjobban hununk abban, hogy amint az Istenember feltámadt e na-pon, ugy kell feltámadnia és vissza kelt nyernie régi határaival és régi hatalmával együtt dicső életét a mi keresztre fess itelt, meggyalázott és eltemetett nemzetünknek is.
A Mohi-puszta, Mohács és Világos nagypéntekjei után mindig eljött a magyar nemzet húsvétja s\'igy elkeli jönnie a nemzet legszomorúbb Nagypéntekje: Trianon után te.
A mindent elpusztító 700 év előtti mongol betörés után elkövetkezett JV, Béla királyunk második honfoglaláséinak dicső korszaka. Mohács után eljött Buda várának diadalmas visz-szafoglalása és Világos után Deák „húsvéti cikke* nyomán az 1867-iki koronázás.
A feltámadás ünnepén, mindany-nyian összefogva és mindazt félre* téve, ami egymástól minket elválaszt, Ismételjük a fogadalmat:
Htuek egy Istenben,
Hiszek egy hazában.
Hiszek egy isteni őrök igazsefgtKin.
Hiszek Magyarország feltámadásában /
-- A Zalai Közlöny húsvéti száma. A nagypénteki ünnepre való tekintettel a péntek délutáni és szombat reggeli lapok a miniszterelnökség rendelkezése értelmében nem jelenhetvén meg, a Zalai Közlöny legközelebbi száma húsvét vasárnap reggel a rendes időben jelenik meg. A Zalai" Közlöny ezévi húsvéti számának--mellékletét a Vissz-
hang Öittü irodalmi és művészeti lap húsvéti fzárna fogja képezni, mely utóbbinak gazdag tartalmából a következőket emeljük ki: Cegus Dániel: Húsvét (vers), Benedek Rezső: Feltámadás, Babay Géza: Krisztus és nemzetünk (vers). Sx. Sólymos Bea: A pókasszony, TAdria Mátyás: A király és a drótostót. Barótl Rya: Árva kalitkák, Gyarmath B. János: Hogyha egyszer... (vers), Szigeti László: A szerelem városa, Nagy Lajos: Kuliuráli* tevékenység, Móra László: Meghalt tavaszok (vers), Kelemen Ferenc: Naplótöredékek, Móra László: Tegnap és ma (vers), Lindt Béla István: Mindent .íz asszonyért..., Szűcs Imre dr: Az Isten remeke, Szabó Baby: Züm. züM, züm..., Pintér Jenő: Vidéki irók, Magyar helikon. A 32 oldalas füzetet irodalmi, művészeti, valamint hir és egyéb rovatok egészítik ki.
— A feltámadási körmenetre vonatkozólag a helybeli római katolikus plébánia, az abban résztvevők sorrendjét a következőleg állapította meg: 1. A feszület két lobogó között. 2. Elemi és polgári iskolák tanulói. 3. Katolikus reálgimnázium és egyet, ifjusáf. 4. Gazdak és földművesek. 5. Ipartestület, kávésok és vendéglősök egylete. 6. Katolikus Legényegylet, Keresztény szocialisták és Munkás Ifjak. 8. Kereskedelmi és Magánalkalmazottak. 9. Délivasut fütőházi személyzete és Délivasut tisztikara. 10. M. kir. postahivatal személvrete és tisztikara. II. Pénzügyőri személy-zel. 12. Vámhivatal, adóhivatal és sóhivatal személyzete. 13. Folyammérnökség és ErdŐgondnoksátf. 14. Városház személyzete. 15. Állami rendőrség. 16. Bírósági, ügyészség-és Ügyvédi kar. 17. Városi képviselőtestület. 18. Pénzintézetek tisztikara. 19. Hitközségi képviselőtestület és választmány. 20. Keresztény tisztviselőnők. 21. Katolikus Férfi-liga. 22. Mária Társulali Leányok. 23. Urleányok és Úrasszonyok Kongregációja. 24.* Kántor. 25. Oltár-egyesület. 26. Szent Ferenc III. Rendje. 27. Cserkészcsapatok. 28. Tűzoltók. 29. Zenekar. 30. Katonai díszszázad első fele. 31. Irgalmas nővérek. 32. Mária-lányok és polg. lányok fehérruhás csoportja. 33. Papság, Oltáriszentség baldachin alatt. Mellette a lámpavivők és katonai diszszakasz. 34. Polgátniesler a hatóságok képviselőivel. 35. Intézetek vezetői, ügyvédi kar elnök. kir. köz-jegvzö. katonai küldöttségek, hitközségi elnök. 36. Katonai díszszázad másik fele. 37. A nevezett csoportokon kivül e*ö férfi és női hivők. Megjegyzés. A templomba visszatérve csak a 31. csoport mehet be a papság előít a templomba. 1—30. csoportok a cintóriumb. n f Ireállva helyt .\'dnak a papságnak. A p\'et ánia felkéli a háztulajdonosokat és a lakókat, hogy ablakaikat a körmenet ideje alatt kivilágítani szíveskedjenek.
— A Katolikus Legényegylet tagjai felkérclnek, hogy a holnapi feltámadást körmeneten mennél szá-mos.ibb.iu jelenjeitek meg. G; ülcke-zés 3 \'»6 órakor az egylet helyis\'gében. A jelvények feliüzendök. Elnökség.
— A városháza átalakítási munkálatai befejezésükhöz közelednek. Már csak az uj hivatali helyiségek kifestésé, villanyfciszcrctés és egyéb kisebb munkák* vannak hátra s azok után már mi sem állatjában a második emeleti hivatalos helyiségekbe való bcköltözködésnek.
Katónn i éV\'éllyxmuhizatl cikkekben | a mir Ismeri legolcsóbb bevásárlási forrás, I
egyedüli szaküzlet Brunoaica Jóxaef S\'->gJr-ul&3. Tet.7!0 J
zala: közlöny
— Szolgabiró-válaí^ás.AKeszt-
helyen megüresedell s/oTgablrói állási (olyó évi május hó 1 l-í" fo*j.i l«"
lOlteniZalavármcgycIOrvényhalósága.
Az állásra hárman pályáznak, u. ra. Búzás Béla. Hertetendy Ferenc és Hunyody László. A választásból minden bizonyosság szcr.nl Hertetendy Ferenc, a nagykanizsai járás tiszteletbeli szolgabirája log győztesen kikerülni, aki a pályázók közül legrégibb idd óla szolgálja a vármegyéi s eddigi működésével a legteljesebb mértékben kiérdemelte az előléptetést.
— A Kálvária perselyének tolvaj*!. A zalaegerszegi Kálvária perselyét már hosszabb idó óla rendesen megdézsmálják. Hosszas megfigyelés ulán a gondnokság a per-sclylosztogalókat, kél iskolai tanuló személyében elfogta.
— Harangszentelés. Nagy Ünnepe voll Somogyfújsz község n4-pirrek. Berkenyés István lelkész lel\' szentelte az uj templom három uj harangját, melyei közadakozásból szerezlek be. /
— Felkérem a szállodások, ven-déglösök, mészárosok és pincérek segélyegyleti tagjait, hogy a leltá-madási kOrmcnelen Icljes számban megjelenni sziveskedjenek. Összejövetel negyed 6 órakor a Koronában. Kiss Ernő egyleti clnók.
— Nyolcezer korona egy liter tej. A húsvéti konjunktuiákat ak.irta egy vidéki falusi asszony kihasználni, aki a tegnapi piacon a.tej literjéért 8000 koronái kért. Egy vásárló háziasszony feljelentette a zsaroló falusi asszonyt az egyik rcndőrőrszcmnél. aki a nőt a tejjel együtt azonnal előállította a kapitányságra. A zsaroló falusi nöl a nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága lógja kilauitani a Nagykanizsán divó lejárakra.
— Pályázat jegyzői állásra. A zalaszenliváni adóügyi jegyzői állásra pályázatot hirdet a föizoigabirOság. Határidő május 12.
— Autó-fecskendője lesz Nagykanizsának. Értesülésünk szerint Nagykanizsán is komoly stádiumba Jutott az autó-fecskendő beszerzésének kérdése. Igaz ugyan, hogy városunk tűzbiztonság tekintetében észlelt hiányai közül ezt megelőző stir-gősségüek is bőven akadnak, mindamellett ezt a tervet is örömmel üdvözöljük, mert megvalósulása cselén a vész helyszínére való gyors megérkezéssel s kellő viz-lclsiereléssel, az ezen kívül mutltkozó hiányok káros hatásait nagy mértékben csökkenteni lesz lehetséges.
— Himlőoltás. Az alispán elrendelte a szokásos évi himlőoltás megtartását. A tisztiorvosi hivatal máris intézkedett, hogy az iskola igazgatóságok az iskolába járó ujraollásra kötelezetlek és az előző oltás alkalmával kimaradlak névsorát összeállítsák és beterjesszék.
— Megszűnt veszettség. A Ic-tenyei járás Murarátka községében lellépett veszettség-járványt megszűntté nyilvánították.
— Körözött csavargót lógtak Nagykanizsán. A nagykanizsai rendőrkapitányságon a minap csavar* gáséit elzárásra ítélték Kalser Irma foglalkozás nélküli leányt. A kapitányság alapos gyanualapján érintkezést keserve a budapesti főkapitánysággal, onnét megtudta, hogy Kaiscr Irma\' ellen lopás büntette miatt nyomozás van folyamatban. Az uj adatok al.:pján a nagykanizsai kapitányság a nyomozási megindította, a bűnjeleket biztosította, az eredményről értcsilelle a főkapitányságot, a leányt pedig átkísértene a nagy kámzsái kir. ügyészséghez.
ttft áprllla 10
Siitőmesterek a katonatemetőért
NuftykanlzM, Jprllls 9 A nngykorilzsnl Ipartestület sBtőmf slerekből állá szakcsoportjának tagjai hat sírkőre 420.000 koronát adtak össze s azt szerkesztőségünkhöz juttatták a ka-tonaslrok megjelölésére Indított akciónk tőkéjéhez való csatolás végett.
A sütőiparosok ezzel a nemes cselekedetükkel példaként állhat-nánnk még nagyon sokak szeme előtt, kikre mindeddig hiába vártunk. Nem nevezünk meg egyetlen foglalkozási ágat sem (mert hiszen azt mondhatjuk, foglalkozási ágak szerinti csoportokban történt az adományok jelentős része), de annyi bizonyos, hogy szavunk a pusztába kiáltó szava volt várakozáson télül sok helyen s munkakedvünkéi csak az tartja ébren, hogy az ellenkező oldalról ahol természetszerűleg s teljes Joggal legkevesebbet vártunk, onnét a legtöbbet kaptuk.
A sütőiparosok hal sírköve Intő figyelmsjtetéaként álljon Itt mindazoknak, kik még mindig elfeledkeztek leróni a hősök kegyeletének kijáró adót.
Mindössze kétszáz egyenként 70.000 koronás adományra van még szüksége ahlioz, hogy n a gyűjtés őrlásl munkáját lezárjuk s hisszük, hogy Nagykanizsán erre a" nemes célra, erre a már régóta teljesítésre váró kötelességre akad még kétszáz 70.000 koronás áldozatot vállaló magyar ember.
Az eddig összegyűlt 1100 sírkő ára garancia arra, hogy az utolsó 200 darabnál nem <og akciónk megállni, hanem a társadalom áldozatkészsége átsegíti még ezen az utolsó akadályon, hogy mindenszentek estélyin az öröm gyertyácskál gyúlhassanak a gyász hangulatába a nagykanizsai földbe temetett 1300 hős katona sirja felett.
1 Ax lamort Mtllnfl iimatu lior.iim.-it [
í r».v « liuiv.MI Unncoíkre Icszillllolhtn.! I Lllcrciikial 10.000 it 12.000 korona {
I Brunoslc»JAxaofSuu.tf ul53.TelílO{
_ Kirakatba lépett lovak. Nagy néptömeg lepte el tegnap délben a Bazár-udvari SehmidlMaer fuvarozó egy köztisztasági kocsija, amely elé két vak ló voll fogva - éppen az első udvarba ért, amikor a kicsiről a hordó legurult és az eg>i< ló lábát érte. A megijiedt k« vak ló erre nekiment az Arniuth Sándor-féle bazár kirakatának és azt teljesen beioitc Beljebb a kirakat szűk volta miatt nem tudóit hatolni. Az egyik li\',nak a szétzúzol! kirakatüveg elvágta torkának egyik ütőerét, ugy hogy pillanat alalt egy egész vér-lócsa boritolta cl a szegény állatot, mig a segítségül hívott Gilnsbe\'ger Lajos dr. állalorvos meg nem érkezett és azonnal összevarrta. A rcnil-őrórszemek jelentették az esetet a kapitányságon, amely megindítja az eljárást. Schmidtlecbiter vigyázatlan ko.sisa ellen.
— Nagykanizsai szerző a pécsi színpadon. Tiogikum címmel két felvonásos szatirikus vígjátékot irt Nagy Győző és a darabol benyújtotta a pécsi ne.nzetl sziliházhoz. A színház igazgatóága most értesítette Nagy Győzőt, hogy vígjátékát előadásra elfogadta és art a közelebbi időben Pécsett, — s majd a láisulalnak augusztusban kezdődő szezonja alatt Nagykanizsán lógja Síimé hozni, még pedig Nagy Lajosnak szintén előadásra elfogadott ujabb egy felvonásos vígjátékával a .Kuczarik jubileuma" cíművel egyszerre. Ugyanakkor kerül bemutatóra Nagy Lajosnak korábban ello-g-dotl „kacorlaki idillek" cinrtl két felvonásos vígjátéka Is.
— Uj zalai hetilap. Vasárnap .Tapolcai l-apolt" címmel uj hetilap indul meg. melyet Botár Árpád szerkeszt.
— Kabaré Pacsin. A pacsai járás jegyzői kara húsvét másnapján az .Otthon\' termeiben kabaréval egybekötött táncmulatságot rendez. A fényesnek Ígérkező kabaré és táncmulatság iránt nagy érdeklődés mutatkozik.
— Apagyilkos. Visznek községben Turi János földművest 10 éves fia ölte meg, aki a csendőrségen bevallotta, hogy cselekményét anyja hizlalására követte el és édesapja hutáját a Gyöngyös patakba dobta. Ugy a fiút, mint az anyját letartóztatták.
— A lenll-1 Iparos Olvasókör jubileuma. Lentiből Írják: Az Iparos Olvasó Kör 25 éves fennállása alkalmibői elhatározla. hogy nagy jubileumi ünnepélyt rendez, melyen zászlaját is felszenteli. Az ünnepségen a zalaegerszegi Daloskör fog szerepelni.
— Lublnszky-cst Sümegen. A világhiiü mozisziuész, Liibimzky Ti-bor kél húgával, Msucival és Lilly-vei. vidéki kőrútjukon Sümegen is két szini-cslél tartott nagyszámú kö zőnség előtt.
— Misszió Dlöskálon. Április 18 án P. Bakács Lőrinc domonkos-rendi atya vezetésével a dióskáli plebinia híveinek missziókat tartanak
— Műkedvelői előadás Eszfe. regnyén. Az eszteregnvel Levente Egyesület f. évi ápiilis 13-án 6 óra. kor a községházán előadja a J>lroi bugyelláris" népszínművet. Az elő-adást tánc követi.
— Jegyzőválasztás Pacsán. \\ picsái képviselőtestület legutóbb tartott gyűlésén Román János oki. jegy. zöl adóügyi jegyzővé választotta. \\ vezető jegyző választása április H, j„ lesz. A községnek egyetlen jelöli Töigk Gyula szentpéteni.i vezető jegyző.
—\' Nem kapnak tanítót. Diói-kát katolikus hitközsége iininár több izhen hirdetett a lll-ik tanítói állávi pályázatot, azonba pályázó hiáiiyi. ban a választást nem tarthatták meg.
— Német léggömb Buzsákon. Tegnapelőtt reggel a buz&áki legelőn egy kb. 30 cm. átmérőjű léggömböt találtak fennakadva az egyik bokron. A gömb aljára egy kártya voll erősítve, amelyen a feleresztő kíiia megtalálót, ltja meg a megtalálás helyét és idejét. A léggömböt ápiilis l-én este negyed 7 órakor indították útnak Erfurtból. Ugylátszik a szél kedvezően lujt, mert csak ugy lehetséges, hogy a kb. 700 kilométeres utat oly rövid idó alatt átrepülte.
— Betörés a kaposvári nagytrafikba. A kaposvári nagylralirtbi tegnapelőtt ismeretlen tettesek az udvaron levő raktárhelyiségen keresztül betörtek és kb. 10 millió K értékű árul elloplak. A pénztárhoz, amelyben 14 millió korona készpénz és rengeteg értékű bélyeg volt — nem nyúltak hozzá. Érdekes, hogy tegnap megint az. egyik rctidőrőrszohi szomszédságában levő Keszlet-fttt kereskedésbe törtek be és 15 millió K értékű női divat- és ruhaeikkekd loplak el. A rendőrség nyomoz i tettesek után.
— A budapesti árumhtavásir
látogatói a legideálisabb Üdülést élvezhetik a Szenlmargll-szlget nagy szállodájában és gyógy/Urdiiben. Kitűnő autó-közlekedés. Olcsó árak.
— „A császárnő apródja" bájol melódiáit hallgathatja esténként Vörös Feri zenekarától a Kőzpont-kávé-házban I
— A Zsoldos tanintézet-nek, u ország legrégibb és legismertebb középiskolai előkészítő intézetének megbízottja folyó hó 12-én Nagykanizsa laitózkodik. Érdeklődőket a „Ccntril-szállodában fogad délelőtt 10-1! és délután 2—4 óráig.
•■ Schwarcz Dezső cégnél un és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zei\'.ckm hangversenyez a Korona-éttermit** = - Méhészeti eszközök, ni0lí£ kerctléc, kaptáiak olcsón kaphat" méhviaszt vásárol Szabó Antal légy. verkereskedő. Nagykanizsa.
I
I
riss csapolás
Ma és mindennap Rekord idénysör és Dupla márciusi sör\'
Mindennap HORVÁTH ÁDI cigányzenekara hangversenyez
A POLGÁRI EGYLET KERTHELYISÉGÉBEN
(A két húsvéti ünnepen ü. c. 10—12-ig és d. u. 4—6-ig.)
RECORD idénysör. Dupla márciusi sör.
--KELEMEN KÁROLY vendéglős.
ittfl iprilil lO.
Zalai KöZlONY
Irodalom és mfivészet
Faragé direktor tárgyalása Kaposvárral. Faragó Y. szikes-fehérvári színigazgató felkereste Vélek dr kaposvári polgármestert és hosz-„ibban tárgyalt vele az uj színi kciolcii beosztás Omében. t szerint Kaposvár Székesfeluirvárral,. Vesz-orímmel Is Pápával képezne egy kerületet. Kaposvárott játszma a társulat október l-tól december vértig azonkívül január, február is március hónapokban heti kit előáll tartanának Kaposvárott.
Faragó igazgató ajánlata uj hely-\' leteli állította Kaposvárott. Martházy Miklós az eddigi kaposvári színigazgató még nem nyilatkozott. Ma nem volna hajlandó a változásba belemenni, ugy Faragó átvenni Mariházy kerületit, (Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Eger, Kisvárda) dc csak 1927 után, mert addig van szerződése Székesfehérvárral.
Kaposvár város vezctósigc rokonszenvesen fogadja a tervet is nagyon kónn>cn meglehet, hogy az uj szini-idínyben már Faragó társulata játszik Kaposvárott.
Uj Idiw. Hcrccg Ferenc kítx, Irodalmi hetilapja legutóbbi azinuiun folytatódnak Csalin* Kálmán é. Lulíwík Wylt eíjclics Kényei. KO/li a lap a/i,ukitú\\ l-\'atu l\'a-rnis, PitttyRí Guliísy líen... Ma* A .Vcx Fivher clhesiétise;\'. R4vo?i Jcm\'. cikVct. PíirMtti Sandnr verset. Z-.\'l\'ín Vtlnt» rnú-
fordMiuit, MábUxck. Király etrtri* fqii-ccil, síáinús művészi is idoiíC\'ii ijpetes a lap remtkivflt nép.z. >U rovat.,it s srcr-
kc.il >1 {ijcn<tek<t c a «<4p»t2ápoUw.
ElMijclé>i ára negyedévre ö"i») ki,rúna, kiadóhivatal: Budapest, VI., AnJrassy-ut ltj.
KÖZGAZDASAG
A szarvasmarliatenyésztés fejlesztése Somogyban
Kaposvár, április 9 Az AlnódunántuU Mex&fBzdasAgl Kamara kezdeményezésére a S-\'imogyv.irii:cgyei üardardasági Egyesület és gazda^i Ul-Ogyclteg Umogatl-u mellen incgir.Jiitl Somogyban a bon>l.aiI-Mii.iiicr>tlun Uj ajla szarvasmarhalen) észlés fejlesztésének m unkája. — A vármegye egyik előrehaladott állattenyésztő koz>égc: Fonó lepett erre az •jlra legelsőnek.
Április 6-án kiváló állattenyésztő férfiakból álló bizottság száll ki a faluba. - Ott *«lt WtUrnann ószkár, a budapesli állatorvosi fóiskola hirncv«$ tanára, a földművelésügyi kormány képviseletében Mf.lt 10-ftlt Iván gazdasági főfelügyelő és wámo>an.
Az állomány megvizsgálása reggel fól 10 órakor kezdődött egyik kisgazda erre alkalmas udvarán. A tt t^gu bírálóbizottság <lii«»ke Wclhnan Oszkár volt. Az elővezetett állatokat a nu már Svájcban is általános rendszer szerint osztályozták. A meg-sieniléll 62 darabból 52-től látta el osztályozási lappal. 10 darabot részint örvg-ség. részint fejletlenség miatt nem lajstromoztak. A község a tavaszi ULUvájiroti 2 k\'-váló slmmentháli bikát vett. amelyeket a bizottság az osztályozott tehenek fedeztetésére beosztott.
A birálat szürkületig tartó lefejezése "Ián a tenyésztő egyesület kisgazdái 7 rendes és 2 pót-, úgynevezett fejésí biztost választottak magok közúti, akik a hivatalos tejellenőrzési havonta kétszer -el-\'átiik s kik mindnyájan fogadalmat tettek a lószolgabiró előtt. Fogadalmat tett a «;»zség bika pásztora is, hogy a beosztás előírásait követi.
. A fonói ügy a szomszéd községekből is számos érdeklődőt vonzott oda. Májú* í:aV l«|«üvjüóbb szakemberekből álló wiotlság Ul össze Dombóváron a Baranva-. Somogy- Tolnai bonyliád- uinmentliáli ■jarvasmarliatenyészlé^ ruvó muukiiának ^bmélésc és kidolgozása végett.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat már nyilaskor barátságos volt és ez az irányzat ""ndvégig megmaradt. Az utótózsdén határozottan szilárdulás volt észlelhető. A kul\'szban- is körülbelül lo-\'o-os emelkedések fordultak elő. A bécsi piac átalakulásától •Oggő papírok változatlanok maradtak, fclénk Üzletet bonyolítottak le Ganz Danu-
biusban, mely előző napi zárlatához viszonyítva 60 koronás emelxcdésl ért cl. (lanz Villamos meg crósebbcu emelkedett. A javulás ittí\' o-nak felel meg. I\'csti Hazaiban is élenk volt az. üzlet emelkedett árak mellett. A takaiekok jól taitotlák árfolyamukat. Kőszén IX). Urikányi 45 koronával
t\'.ivult. Erősen szilárdult a N\'asici, nicly70 loronival javította meg árfolyamát, ami k-\'iülbclül 4r.c-nak felet meg. A A cukor piacon Magyar cukor emelkedett erősebben és 70 koronás áremelkedésre tett szert, ni 4" n-ot tesz ki. Az áremelkedések 2—4 • közölt mozogtak.
Utótőzsde
Az irányzat barátságos, dc teljesen üzletiden. A prolongációt ma bonyolították le a változott tőzsdehét következtében — élénkebb forgatom alakult ki Ganz Danubiusban, mely a zárlathoz viszonyítva 75 koronás javulást ért cl. Danubius 2470 (24iXi), Koszén 3200 (220). Kereskedelmi Bank 1030(1085), Magyar filtcl 4tt»(40Ö-5), Cukor 2130 (2140). Georgia 268 (269), Budapesti Gőz 149 (152). Rima 127 (129), Osztrák Hitel 111 (142).
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
DvJfc
rnttfih.
NuUa«ai hl IH
f*>\\ í\'IS ziliW .1IN ÍMMO i\'.S ízi
>«lli«tl
U.I
Otíli UhEL i i| 0 \' ; 10
ÍJ4* iwi. íJiO. 13241
»»lKiln«> IJUÍ1J.Í)
Itta kor. iJi:» 1311
Sf^tt »■»• IIJ;IIU»
VjUkl ISM1IISI
Ar»»t«rJj» 8(1(144
tiU\'id
f\'"lM«l
113\'0 Vllít
it» ittr !\'!» |;«34 Mi :«0 >141 Mi
*0?rcl>l f IW>.\' I KlllilU.<la 11/14 I liVO u*«ct íiy.cojuctt;
VtA ÍÍI4 Nllryrt* ZXSO >3410 Wli.\'t JHIJiM
t:o wi
1»«31 I 4\'C
l\'l I>|»10> IWi
pilll f-14*. $iMt»
Uotiil! Whi
Zürichi zárKit t\'áils 2661 50 Lotfdon 2177-—. NcwvmV 417Va Biossrl 2615—. MiOlmd 1IW-. M.-itrr.-í TCilS BeiUn 12325, Wien .2 95 :<77 50. Pi 1 r<& 75. Bud 4pt»« 72- , "truó 100. Bukates\' 212 50. Btl^rád 837 50
A magyai korona kQIfüídl hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
■ rjuap tn« U|aip díj
98 018340 5Í26 6825 471 17125
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.612•— papírkorona.
Az ércpénzck és nemesfémek beváltási árfolyamai
tfzBst egykotoaás 6200-6300. kétV.MOoia 12.400 12.600, forintos 16500-17.000, Jt-koiüriás 32000 32 500, sxlnaiany 49.000-49500, atany huszkoionás 315000-316.000. plallr.n 210.000-220.000.
Terménytőzsde
Irányzat Dzlcttelen volt. A legtöbb cikk árfolyama változatlan maradt. Rozs és zab 50C0 koronával drágult, e többi változatlan.
Bai: llstav. 76 kg-os 510.000 5150-X), /« kg-oi 520 000 525.000. egyéb vld. 76 kg c.s 507 50-1 512.500, 78 kg os5l7 500 - 522.500, rozs 460000-465COO. söriipa 450.000-470.000, takarmluy árpj 3W.OOO 350.CC0. aj tenge.l 2I2.50J 247 500. köles 2ÖO.CO: -260.000. korpa 237 500 242 050. ub 395.000 405.000, lucerna 190.000 - 200.000.
Scrtésvósár
Pe\'bujíís 760. mt Ívből eUdatli.viI naradt — dtb F.liítendü 20500-21500, szeleit 20-000 20 500. szedeli közép 18.000 - 18 500, könnyű 14.000—16üC0. elsőrendű Creg I7.0o0 -I8 0-W, máso-lre-idu 16.000-17.000, tugol sül\'JÓ 16000-18 000. szoloona nagyban 21-SOD - 22 000. zsír 25 500. -76 >Xl0 lehúzott hus 22.030 2.S.OOO sralonnás ícl-seilét 23 OV) 21 000. A vás4r élénk volt.
BCca
Biito .. Pi á<T
..... 9846198(2
. . 577515790
....... 4691 169
Newy«\'ikí>an —
Szerkesztői üzenetek
B. I.. Budapest. Alkalomadtán jönni fog. Némi kis türelmei kérünk, inert bizonyos souenJel láttunk.
Cs. R. S/ivcs figyelmét köszönjük, de az elile cikkeket lapunk belső munkatársai szokták irni. Kgyébként i< teljesen hasonló szellemben csak ncmrégilKn irtunk róla.
Scncgat. A beküldött .minta-kollekció-ban" nem találtunk egyetlen egy hasznavehető sort sem. A „folytatásából nem kérünk. A bemutatkozás után nem nagy jő-vót jrisolunk önnek az irodalom terén.
Kiváncsl. Sem az egyik, sem a másik nem akarja, hogy inkognitójukat eláruljuk. Felhatalmazás nélkül pedig a világért sem tennők meg. Még .titokban" sem „sugjuk" meg neveiket.
Kftdó: Zrínyi Nyomdaipar Könyv.
Ca/otkedé* r<T. Nni{ykanlT<ni
KISFALUDI
ÉS KRAUSZ
divatnagyáruháza
az Arany Kakas hoz Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok Olcsó árak!
Eredeti angol férfiöltöny és kabdtszövelek. Fekete és sötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Bonrberry, wlpp Cord, Camgarn, Cocsmen, Crepp, Eolltt, Marokin, Rlpsz divatkelmék!
j Fi Hmm szövet II
; Pepita siül.... M,
Három ntiiliárd kor.
ZSSSSm ""tálviatiiitékban, ^v/\'S^S
27 milBiárd kor.
It,í kéiipimbín ------------Simntsaalmokat ijlnl:
rr ^JLrn- ,6olóru.iló .or&jcgyirodájn
Milnotter Kaiman c«onoor»-u« •»• iK,poctim.)
Sorojccyok ára i \'i 120.000 K. V: 60000 K, V. 30000 K. Jltíktervek Ingyen. Húzás május 13. ós 15-én.
Berényl Klekné szlil. Tantaska Irén ugy a maga, mint a I rokonsága nevében mélységes fájdalommal megtörve jelenti, hogy I forrón szeretett áldott emlékű fírje, a jó testvér és rokon
BERÉNYI ELEK
kereskedő
hosszas szenvedés és a haldoklók szentségének felvitele után 40 éves korában, boldog házasságának U-ik éviben f. hó S-án este 8 órakor az Úrban csendesen elhunyt
Temetése a Sugár-ut 3t>. sz. gyászházból folyó hó 10-ín d. u. fél 5 órakor lesz.
•Az engesztelő szent mise folyó hó ]5-ín d. c. 9 órakor Szent Ferencrendiek templomában log bemutaltatnl. Nagykanizsa, 1925. évi április hó 8-án.
Emléke örökké fog élni közöttünk!
Kelemen JÓMcfni szül. Berényl Wandi;, László ír. Gíza testvérei. Kelemen Józsct wgora.
[m zeig . •... 17.1 „ fejtet Uja - • 13.000
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon!
Schroll-schiffonok, May és Holfeid rumbnrgi vásznak, Regenhardt és Rayniami clamasztárnkból óriási raktár.
<==S|){Rss»
Szőnyegek, butor-ripss és bútorszövetek
nagy választékban!
ZALAI KÖZLÖNY
1925 ipitiis IQ
Dunántull Élelmiszer- ós Arulorgalml RíszvénytArsasiK NcfO\'kaniz^n.
iBdaieil Székesfőváros Községi íleliisMánisiló üzeme
litoetnyeti
Isim^mfi\'} valamint egyébélelmicikket TEOJjc&Stj Kldl OlTlillCji <js minden mennyiségben, azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi árakon, állandóan átvesz.
Távirati dm: Balázs igazgató, Nagykanizsa. IWi
Ideiglenes városi raktár: Csengcry-ut I. (Nagykanizsai Takarékpénztárrt.épületében)
A lígdivatrt^bb női szalma- éo fehér filc-kalapok óriisi választókban - meglepő olcsó árban kaphatók. Szatm3kalapok átvarrása, festése, vasalása a legjutányosabb árban Férfi kalapok nagy választékban tís
GYENES ÉS VIDA kalapgyár Kazincy-utcai üzletében Aii^coptommni ticmbtn
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbizásbó! előjegyezhető:
Pollák fM. Emil cégnél, Kinszsy-u. 2/a.
Vételár kilogrammonként I000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefoneiőjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
A budapesti tőzsde délután I árai záróárfolyanial a kővetkezők i
.ABJONMícJ-Htul LrO) <1 bank
Mtrt. KlL
Uliiwíl.
OL-M. b.
Ott\'.r. M.t rOMhUHt).
KtrvtJ
Imv!
I. |. I
M.-Cttb Iptib rwti\'ml K*r. Kitti Mjfjr»f\'Nii» It KSip. Jtlll!!-* Viic-il ttisk C.wiu
Nint. b <t lik. Kftik. a ■
BliU tltöt 4i
o.l
B«:r. tp. UeölTiK fíriíc-.l KOinytl T»k A lii. Tik. I
Ko»U/ I
iiíüi tus si
Eltó M. Blil. «: FeKttlI l
X.lJ.-fUDCU
Malmok
■ccM
Coneoid\'t
■tíí\'nJ.CíiMl
B.á.?«ir
Maotirii Kl .:,rvi .!»
VrtlA.it TCtéktttsIa. Tf. Dtscblt
utoyák
Btuíl
B«C«I:I II
Si««DSr.
Ctmtol
Sitixlil
Kot 6
K»b 04.1
D».íh*
KlgMtlI I
V«Í«. »tpb. Alt. Kítila 1
S\'fCjbitOBjl
S«l<4
U.MkÍBjl 1\'
Nyomét*
rőTltoii njf.
U|«U5l«
Ojai-Dta. OJDI V».
H0(D<rr
Köbct
l-l:.\'
Mtaitf V«ljrlpu Vi£oa jyát
Rlibiajril
S»UT4U(» i
S.ilcl iv
Vlkl. bulit
M.ltkcí*
idill Atlmtlkt
Kíutl Vlrotl DÜ.\'vriul
£lrlmUzcr«k
Cilar.tr Sulinl
PCtpCkl >
Olx. Villámot
C<,. I««4 US ívil Ilii
Ali (it I.
AHW »>i
Hliftbut ^ |)
Olajok
OUHptr tl
Htrotl pitr. —
K«il«*.\'<fi CÖío. \'.-.jtíi ! Oiíbwloít |
JzáKodlk
ROytl-ttilU
tu«Ut
Textil
s.jii^ata
Veolp*/
Si>44lua
r.i«t 4
Hcne. afllrlftt I
Stlkrt
rt.it ■
KdtU M^rinvi
Tflrtk
t KblCnttKk Oumul }
Íll«f00 | Ittíma.i |
Bírál 1
Mai
Honit J
Ojrörl
CC.tI
Illa
Páptity.r
&S""
Apróhirdetések
Győződjön meg róla btiki, In ,y N$gy
i^S.ws 10000 K-ás bor
SAfKA.N JOZSEK Magyar-n. 74. - Telefon 3M
Píltna Plchler kalapok o\'ísó árban kaphatók Kaulmann Knnónúl a .Szerecsen-hef Telefon 167. 1031
Eladó egy majdnem uj 3C0 literes vajprés. egy borfejtógép, bordók, kádak, bor-vályú, rézcsapok. tu»kéi.drót és többféle szólógazdasági eszköz GrOnfeld Miksánál. Klnlzsy-utca 5. 1114
A Király Pál-utca 4. és 6.
számú házak szabad kézből eladók. Bővebbet Banekovics igazgatónál.
Egy két évaa tenyészbika a nagykanizsai majorban eladó, ion
Két bútorozott szoba kcuyliahaszni-Isttal is minden kényelemmel kiadó. Csen-gery ut 33. ízám. íost
Kliltényi-cíp&t vegyenll
Majorgazda, kl a faragás\' >z Is ért. Szentgyörgynapra állást keres. Gm a kiadóban.
Saját termést! kerecsenyi asztali is nehéz 1917. évi termésű peosenye bor kapható lakásomon kistétclckben (literekben Is). U9i
REMETE, Sugár.ut G. szám.
27 milliárd 5 millió
kerül kisorsolásra a május 13. és 15 én kezdődó osztálysorsjátékon.
Főnyeremény 3 milliárd korona.
doMnyírui 4t otníljtonjtjy r6tU:oill-)nál. — Mci:<kkfllt»<t; nincsen!
Ehrenstein Károly és Társa
uri- és női divatáruháza Telel. 221. = NAGYKANIZSA = Fő-ut II.
Mélyen leszállított húsvéti árak! Rőfösárukbó! feltűnő olcsó árak!
Úgymint: kartonok, kanavásznak, zeffirek, sima és hímzett grenadinok, nói- és férfiszövetek, voil, schewlott és kazánok, törülközők, glott és karton kötények és glott alsóruhák, stb.
Uri és női divatárukból _óriási nagy választéki
Férfi és női ingek, alsónadrágok, puha és kemény gallérok, kézelők, kötött és selyemnyakkendők, női-, férfi- és gyermekharis--nyók, cérna, karlsbadi és bőrkeztyük, zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofferek, retikfllök, női kötött mellé-nyek, kötő, jtimper és bongyorpamntok és az összes rflvidárucikkek.
Mői ruhadiszek és divatgombok 8
Szolid árak! - Pontos kiszolgálási - Szolid árakl
Budapestre keresek egy eves gyermek mellé |ó családból vató flat.il leányt. Grlinfcld Miksa. Klnizsy utca S. 1113
A busvttl ünnepekre 8000 és 10.000 koronáért
legjobb znmutu borok
kaphatAk
SOMOGYI TESTVÉREKNÉL
Magyar-utca 18. ItTű Tetelon »t.
! Déli vasúti hlrlanárudában rikkancs I felvétetik.
i LeiölísóliöJii Wlial
nói harisnyát 10. 25. 30. X5. 40. ezer, férfiharis:iyát 8. 10. ló, 25. 30. e«r, gyermekbarlsnyák, cérnakcztyük, s&ei-mekmatrózingek siagy.m slcsé árban
PRANGER JÓZSEF»ÉL
„Párisi Áruház", Erzsébet-tér
t (Ofviaytitkkfl ntebti. 971
Lakás kerestetik cgy szobás, kocsis részére. Ajánlatokat kiadóhivatalba kérem .Kocsis* jelige alatt. 1111
Hova sietoz Bözsi? Klein József céghez, niert ott olyan gyönyörű és olcsó k.i!ajx>kat kapni, mint sehol, csak győződjék meg róla. Leáaykalapok minden színben 85 ezer, hölgykalap 16 színben 135 ezer. 200 ezerért modell kalapok. Kíeh József és Testvére. 821
M, diaatárucikkekben
(egyeo pröb»vátár!i»t üt
SzomolányS Gyula
Cfiongary-ut 2. szám alatti © (a Hangya melleit) Ozletevrt. a
Külföldi retorta búkkfaszén csomagolva és kimérve kapható lécfalvi Bodor Zoltán fakcrcskcdéiében Sugár-, Kákóczl-ut sarok. Telefon 157. 93b
Gépébz-segédek felvétetnek nagy-récsel uradalomban. Csakis elsőrangú niun-kaerók, jó bizonyítványokkal jelentkezzenek. 1086
llalnstói dltlóben 1 lio!d szántóföld buzival bevetve eladó. Bővebbet Magyar-
..... Ort . 937
utca 3V. szám.
HÚSVÉTI »
legolcsóbban beszerezhetők a Cukorka Királynál I»« Heffer Oyula Kitxínczy-utca 8. szám.
Elsőrendű tölgy
szőlőkaró
kél méteres, száraz hasitotl és hegyezel! ilariibonkénl 1600 K-íit kapható
Kondor és Társa
cégnél
Arany János-utca 2. szám.
PING.PONG
játéli 32.000 horon.
elsőrendű \'l
Ping-Pong labda
.lawhji 1000 kor.
Futball labdák,
belsó gummik stb. legjobb gyártmány, legolcsóbb árak mellett kaphatók
FISCHEL FÜLÖP Flfll
könyvkereskedőiben í).
mogtukuritju költségeit
és itt is vásárolhat
eredeti angol
szöveteket,
melyet alább leirt, ccg közvetlen Angolországból kapott.
Óriási válaszlék
férfi és női divatszövetekben
Kirschner Mór
Fő-ut 3.
Telefon 243.
Városházival szemben.
Vasárnap 10 óráig nyitva-
Nyomatott s Z-myl Nyomdaipar 4» KonyvkcrakcrK, R. T-ná|. NaEvkanizíln. (NyojntlavewM: Ofcnb«k Karoly).
Vas-
asztal lábak és két kisebb vasmedence
eladó.
Bővebbet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
WtttttMtmtttjMWWW
64. évfolyam, 82. szám
Nagykanizsa, 1925 április 12.. vasárnap
Ára 4000 korona
S»(k»uJóíég éa kiadóhivatal Pű-ul 5 fct«ml>an-T(J«{on 76, nyomda 117. s;«a:
Felelős szerkesztő: Kcmpeien Béla
ffiőíítcléíl ára; dg> itfaa 30.0CC kotou HA/on Ijóft .. ... ........ 90.000 kotona
„AZ ÉLET ÚJSÁGA"
Irta: Dr. VARGHA THEODORICH
A húsvét minden évben hullámzásba hozza a lelkeket Van benne valami a folytonos újszerűségből Uj eszmék, uj gondolatok. uj remények virágfüzérei övezik, mint ahogy uj a Krisztus koporsójánál a tavaszi jácint is primula. Kimeríthetetlen a húsvét gondolat- és tartalom-bősége, kifogyhatatlan elevenítő, mozgató ereje. S ez nem is meglepő. Hisz a husvél az erő ünnepe, a győzelem trimnfátó napja. Egészen egyedül álló Iriumfus, amilyennel csak Isten örvendeztethette meg e világot. Váratlan és pillanatnyi felülkerekedése az isteni erőnek, az igazság erejének az emberi erőszak (ölé. Az erószek nagypénteken kitombolta magái Krisztussal szemben. Dühben és gúnyban fürösztötte magát s a keresztnél elérte tervszerűen kieszelt és fondorlatosan végrehajtóit célpontját. A düh és erőszak levonult mámort ülni. Mindent eléri, semmit sem veszített. Legalább ugy gondolták! A nagypéntek látszólag ugy hat, mintha Krisztus az emberi szenvedélyek, az ellenséges indulatok, a toporzékoló dühöngések lehetetlen martaléka volna. S bár a megváltás magasztos lénye épen eme tengernyi megaláztatásban vált valóra, a lelkeket mégis inkább a mélységes részvét érzése szövi ál és tarlja ünnepi hangulatban.
Húsvétra főiszabadul a lélek szárnya. A hajnal bíborában megjelenik a győzedelmes Krisztus. Az isleni erők nagyszabású újdonságot árasztanak az cinbe-liség agyon nyűtt s megfakult életfolyamatába. Sz. Pál találóan nevezi a föltámadott Krisztus megjelenését „uovitas vilae"-nek, az „élet újdonságának". Minden uj a húsvétban. "Uj mindenekfölött a feltámadott Krisztus élete, aki uiár többé meg nem halhat. A halál révén szerezte meg Magának is, nekünk is a halhatatlanságot. fiz az élet azon törlé-neiini fordulója, mely ulán hus- , Véli vágyaink felsóhajtanak, fiz ! a lelkesedés élesztője, a húsvéti örömök kristályforrása. A hús-
vétnak külön ünnepi nyelve van a lélekben, mely az idegen és ismeretlen Allelujá-ban minden gondolatot és minden érzelmet összpontosítani lud. A husvéti lélek biinbánalban és szenvedésben megtisztult lélek, melyben forr az élet diadal-mámora.
Ezt a megtisztult, megszenvedett lelket keressük már évek óla mi mindnyájan, akik a lelkek megújhodásától várjuk történelmi jobbrafordulásunkat. Minden húsvét újból felidézi lelkünkben a litkos sólrijt, a csendes imát, szenvedő jelenünk epedve várt ujraébredése ulán. Hogy az idő lassúnak látszik, azon ne cso-j dálkozzunk. A szenvedőnek, a betegnek minden perc a- szenvedés súlyának arányában látszik hosszabbnak. De a lassú gyógyulás biztos. A lelkek gyógyulása is lassú folyamat. Minden húsvét hoz ujabb és ujabb bizonyságot a lelkekbe visszatérő normális lüktetésről. Minden megtisztult lélek -— bár szinte észrevétlenül — de hozzájárul a társadalmi életerők megujh >dá-sához. A hirtelen fo/dulatok szalmaláng\'zerö lobogásáról bőven van alkalmunk meggyőződni. Azért jobban kell örülnünk a lelkek lassú megváltozásának.
Van azonban a húsvét eseményében még egy vigasztaló gondolat, mely nekünk annyira aktuális ma, mint talán sohi máskor. A húsvét egy végzeles tévedésnek a leálcázása. Vakitő fény a gyűlöletben fogant tévedésnek sötét örvényében. Hirtelen fellobbant fénysugár a hamis pályára siklott gépezet előtt. Az ellenség tévedett minden számításában Krisztus szentélye körül. A gyűlölet ősi osztályrésze a tévedés. Póriasan ugy mondják, hogy aki haragszik, annak nincs igaza. A mi jelen sorsunk a gyűlölet szülötte és a tévedés Káinbélyegét annyira magán hordja, hogy nincs történelmet némileg ismerő ember, aki távolról !e ne olvasná róla. S ha a húsvét a nagypéntek tévedéseinek haloin-radőntése, isteni felelet az ember vakon tévedő eséseire, ugy az
emberiségnek is, legalább emberi számítás szerint rá kell jönni tévedéseire. S mennyire jól esik látnunk, hogy ez a megállapítás már is kezd javunkra I ialakulni. Az igazság fénye beszüremlett már a gyűlöletből lehiggadt ellenségeink lelkébe is. fi lény növekedésének arányában növekednek a jobb jövőbe vetett reményeink is.
A történelmi tévedésre elkövetkezik a történelmi tiszta látás ideje.
S mig a lelkek megújhodása lehetővé teszi a meggyötört sorsban is, hogy szenvedések alatt össze ne roppanjunk, addig az igazságba veteti bizalmunk csak
növeli bennünk az éleihez való görcsös ragaszkodást. Mind a kettőre szükségünk van: a megújhodott lélekre épugy, mint az igazság sziklatalajára. E keltő a mi feltámadásunk bázisa.
Husvétunk ma ntég csak a hitből táplálkozó lelkűnk öröme. Örömünk csak benső lelki öröm, mely c nap mélységes eseményeiből nihatagként ömlik. — Gondjainkban, bajainkban pedig számítgatunk, tervezgetünk, kutatunk : közelebb van-e már a mi feltámadásunk hajnala? El ne tévedjünk a bu útvesztőjében,
A lélek megújhodása tartós legyen, mert ez a húsvét fogalmához tartozik.
A békeszerződés revíziója
Irta: Dr. VARGA BÉLA
A békeszerződés egész Európát gúzsba köiőtle. Felégette azokal a kereteket, melyek közölt az egyes államok a maguk nyugodt, normális életét folytathatták, szetioinbolta a világ gazdrsági kapcsolatait s olyan helyzetet idézett elő minden vonatkozásban, mely eleve lehetetlenné teszi Euiópa rendes véikeringésének megindulását.
Ma már kezdik belátni mindenütt a politikai és közgazdasági élet vezető körei egyaránt, hogy a háború következtében keletkezeti uj viszonyok között a háború elótli normális élet sem a győztes, sein a legyőzött országoklwn vissza nem állhat, míg a vcrsaíllcsi békét gyökeres re-viziö alá nem veszik. Európa c-rő-csoportosilása a békeszerződés következtében annyira bizonytalanná vált, hogy arra még egy békés évtizedei sem lehet építeni. És mert az európai helyzet döntő kihatással van a világpolitika alakulásaira — egyenesen a béke kérdése függ a békeoktnáií^ revíziójától.
Annát örvendetesébe, hogy erre a megállapításra épen ellenségeink — és pedig elsősorban Anglia — jöttek "iá.
Btildwin nyíltan elismerte már, hogy azoknak a politikai és gazdasági bajoknak, melyek között Európa sínylődik, egyedüli oka a békeszerződés. Kijelentene, hogy Európa békéje akkor Kiint meg, amikor a Versaillest békeszerződés! aldirlák.
llyeil értelemben nyilatkozik a b^keukmány cgy ik szerzőié, Lloyd George, akinek diJnló szava volt annak idején a békeokmány megszerkesztésében. Öt év tapasztalatai alapján ma m.-.r lesújtó bírálatot mond a békeszerződésről, azt clhíhácotlnak mondja, hatásait katasztrofálisaknak jelenti ki. Sydenham lord, Bombay
és Victoria volt kormányzója, a konzervatív párt egyik vezére, Magyarország megcsonkítását példátlan ostobaságnak bélyegzi.
Ezek az államférfiak elismerik ma már, hogy ti békeszerződés revíziója a legsürgősebb általános európai érdek, melyre minden nemzetnek egyaránt törekednie kell. Árrevízió követelése ma már nem tekinthető békebontó irredentizmusnak.
Súlyos és igaz szavak ezek, amelyek illetékes szavakból hangzanak cl, csak az a kár, hogy későn.
Ezekre a mértékadó kijelentésekre támaszkodva, a Magyar Nemzeti Szövetség március 31-én rendkívüli gyűlésre hivta össze országos választmányát, ahol dr. Okolicsányi László ügyvezető elnök indítványára meghozták a következő határozatot:
HATÁROZ.AT. A Magyar Nemzeti Szövetség felhívja a magyar kormány és az egész magyar nemzet figyelmét arra, hogy u győztes nagyhatalmak elfogulatlanul itétó államférfiak is mar nyíltan bevallják, hogy azoknak a politikai és gazdasági bajoknak, amelyekben egész Európa szenved, okozóját a legyőzőitekre rá-kényszeritett békeszerződésekben látják
zlz angol miniszterelnök Datdwin szerint Eaiópa békéje akkor szllnl meg, amikor a versnillesi békeszerződést aláirtak, sőt Lloyd George Anglia volt miniszterelnöke, aki maga is részt vett a békeszerződések megszerkesztésében, öt év tapasztalatai alapján nem habozik ezt a békemű-ve.\' eliiibázottnak mondani és lesújtó bírálatot mond annak hatásairól.
Ennek következtében ezeknek a békeszerződéseknek revíziója ma már nem békebon/ő irredentizmusnak, hanem egyetemes európai érdeknek tekintendő, amelyre a magyar nemzet minden tényezőjének egységesen
ZALAI KÖZLÖNY
1926 áprtlh 12.
törekednie kell és a magyar nemzet fennmaradásának érdekében a velünk együtlérző. valamint a velünk közös érdekű nemietekkel összefogva követelnünk kell a rajiunk elkövetett jogtalanságok orvoslását a békeszerződés revíziója utján.
Ezt n határozatot a Magyar Nemzet Szövetség valamennyi vármegyei és városi hatósággal, valamennyi vidéki körével és társegycstllclekkel azon kérelemmel közli, hogy csatlakozásukul közgyűléseikben kimon
danl és erre vonatkozó határozataikat Szövetségünkkel április hő 20 ig közölni szíveskedjenek, hagy az egész ország egységes óhajtását kifejezésre juttató határozatok mielőbb a nemzetgyűlés és a m. kir. kormány elé legyenek terjeszthetők.
Kell a Magyar hemzett Szövetség választmányának Budapesten 192.j március 31-én tartott ütéséből. Ihlrő /\'erényi Zsigmond s. k. országos elnök, dr. Okolicsányi t.ászló s. k. ügyvezető elnök.
^vvwwwwv^wsw.^wvvvwwww
Ujabb bizonyítékok Okólicsányi ellen
Okolicsányi vallomása a gyilkosságról a rendőrség szerint nem felel meg a valóságnak Egy ember nem végezhetett Leirer Amáliával — A budapesti rendőrség közegeinek felvidéki utja eredménnyel járt — Beszámoló a felvidéki nyomozásról — Piesche nyomdászt a csehek letartóztatták A sternbergl magyar „Schlcsingcr" Okolicsányi László a balassagyarmati fogházban szervezte meg a biinbandát
Bud.petl. iprllli 11 Okolicsányi László legutolsó ki-hallgatása alkalmával a rendörfötiszt. nck elmondotta, hogyan mesélte el r.ekt Pödör Oyula Leirer Amália meggyilkolását.
— Alkulcscal akarta kinyilani a lakás ajtaját, amikor az előszobából lépteket hallóit és elakait szaladni. Mivel léit, hogv elcsípik, várt és amikor Leirer Amália kinyitotta az ajtót. Pödör hirtelen hirtelen beugróit az előszobába, egyik kezével beta-paszlolla a sikoltozó nó száját, a másikkal (elkapta Leirer Amáliát és ury cipctlc be a hálószobába, ahol végzett vele.
A rendőrtisztviselő erre szeme elé lárta Okolicsányinak vallomása valószínűtlenségét. Nem hiszi, hogy Pödör csak egyedül lett volna I.circr-nél. Majd erősen szemébe nézel! és rákiáltott: Miért nem mondja meg őszintén, hogy maga is olt iolt és húzza az öszinle vallomását?
Okolicsányi erre azt telelte, hogy nem lud löbbel «z egész dologról. Ó is olyan márlir — mondotta, mint volt Leirer Lőrinc. A gyilkosáig végrehajtásában nem veit részt. Alibit tud igazolni, hogy mii csinált december 25-én délután 5 és 10 óra közölt.
De jől emlékszik maga erre a napra — szóll erre a rendödótiszt.
Leirer Amália bizalmas féifiisme-röse Kerstens Teodor kizártnak latija azl, hogy Pödör egymaga végezhetett volna a magastcrmelü, izmos és erős leánnyal. A gyilkosságnak feltéllenül másképpen kelleti lefolyni mint ahogy Okolicsányi előadja. Elmondta még hogyan nézlek ki a leány ékszerei és pontos "leírást adott róluk.
A nyomozó rendőrségnek is ugyan az a (ellcvése, hogy Okolicsányi vallomása n gyilkossíig lefolyásáról: a saját találmánya.
A budapesti államrcndórséguek a megszállón Felvidékre küldölljjpzcjjel visszaérkeztek Budapestre. Utjnk eredményéről a következőkben számollak be:
Végig mentek mindazokon a helyeken, ahol Dohnál, IScitler és Pödör Oyula megfordultak. Megállapították, hogy szoros összeköttetésben vollak Okolicsányi Lászlóval, aki Iteittern-k löbb sürgönyt Is küldőit Liptószenl-miklósra.
Olmillzben megállapították Pödör öngyilkosságát és személyazonossá gát. Kihallgatták Tudacsek Károlyt is, aki clmondolla. hogy a nyíregyházi huszároknál Pödör ;t líszliszol-gája voll, akivel később egy csalási llgyből kifolyólag a balassagyarmati fogházban összekerült. Olt ismerkedett meg Okolicsányival, Pödörrel,
Bollával és Sagullyval. Kiszabadulása Után Okolicsányi bejuttatta az Elektromos Müvekhez. A mull évben szökni akart Budapesttől, amikor Pödörrel találkozol!, aki aira kérte, hogy vigye magával Csehországba. -61 is utazlak Olillützbe, ahol míndkcilőluktt. lelartózuiák. OH a fogházban\'\\isineiték meg Dohnál LbM.
Pische Frigyes nyomdatulajdonos azl vallotta, hogy ismerőse, Dohnál Leó egy alkalommal bemutatott neki egy Schlesingér Jakab nevű zsidót és kérte ót, hogy mindkettőjük számára engedjen ál nekik néhány napra egy szobát, amit meg is teli. Egy Ízben 69 svájci frankot kaplak Budapestről. Dohnál időközben elutazón és Schlcsingcr egy lillér nélkül ma-r.ldt vissza, aki állandóan betegként az ágyban feküdi. Egy napon nagyon idegesen viselkedett, levele! irt ts nejét kérte fel, hogy tegye pos-lára. A levél cimzése: Budapest, Váci-utca 74. alá szóll. Másnap aztán jött Sefcslk delcktivftlugyclő egy csendőrrel hozzájuk az .albérlő" ulan érdeklődni. A felügyelő hirtelenül telrántotla az ajtói, melyben Schlcsingcr (Pödör) feküdi. De ugyanakkor revolverlövés hallatszol!, Schlcsingcr szájába tóti és azonnal meghall.
Szombaton azonban megállapították azl is, hogy Piesche nem járt el jóhiszeműen ebben az ügyben. A nyomdász állandóan gyanús alakoknak szokta kiadni szobáit. Pödör előtt egy németországi gyilkos lakotl nála. inig Pödör nála lakotl, háza spalcitáját állandóan lecsukva tartotta. A cseh rendőrség Pieschet bűnpártolás címén le is larlózlalta.
A budapesti rendőrségi közegek felvidéki ut|a tehát komoly eredményekkel járt. Sikerült számos biztosítékot szerezni Okolicsányi Uszlő ellen. Fontos lesz a megállapítás is, hogy a bűnszövetkezet lagjal a balassagyarmatifegyházban ismerkedtek össze és a (egyházban szervezte meg Okolicsányi László azl a handát, amelynek lagjai Pödör Oyula, Tuda-csck Károly lovag, Bolla József, Sa-guly Ferenc és Schinal Leó vollak.
(Lapunk zártakor jelentik nekünk telefonon): Az érdekes gyilkossági ügvlryontozásának vezetője, dr. Vogel : ma reggel adta át a bünügyi osztály I vezetőjének. Katona Rezső rendör-| főtanácsosnak a 37 oldalt kitevő
Jegyzőkönyvei, amelye! a cseh-szlo-vák rendőri nyomozás során véllek fel. A jegyzőkönyv áttanulmányozása ulán ma délben magához kén Oko-licsányit és valószínűleg a késő éjszakai órákig fog tartani a kihallgatás, inclytól ujabb fredményt várnak.
A felvidéki nyomozás során feltűnt egy Zsarnot nevü rovoltnuillu egyén is, aki Pödör bizalmas társa voll és nem lehetetlen, hogy ő is részi veti a gyilkosságban. Dohnál vallomásának voll egy érdekes része is, amelyben Dohnál azt adja elő, hogy Pödör csupán csak bűnbak, a gyilkosságot egy pesti ur követte el, akinek Pödör megigétte, hogy nem fogja elárulni.
Érdekes, hogy Okolicsányi az eddig bevallott dolgokat visszavonta, azonban ez semmit sem javil a helyzetén. inert közvetlen környezetében is ellentétes vallomást tett.
Lentlvai Istvánt elitélték
Rágalmazásért két havi fogház
Kecskemét, <prllti II.
A Zalai Közlöny tudósítójától
Leadvai István rágalmazási és becsOletsérlési pcrél>en tegnap délben hirdette ki az Ítéletet dr. Aág Miklós a kecskeméti törvényszék büntetótanácsának elnöke. Az ítélet szerint Lcndvai István felhatalmazásra hivatalból üldözendő rágalmazás vétségében bilnös azért, mert Cegléden 1923. évi augusztus hó 20-án nyilvánosság elölt a kormánnyal szem-ben a vád szerinti kifejezéseket használta, tehát oly tényeket állított, melyek a valóság esetén alkalmasak lennének arra, hogy a kormány tagjait közmegvetésnek tegyék ki. A törvényszék Lendvait főbüntetésül két havi fogházra, mellékbüntetésül pedig kettő millió korona pénzbüntetésre ítélte, mely behajthatatlanság esetén 100,000 koronánként egy napi fogházra változtatható át. A bíróság elrendelte továbbá az ítélet jogerőre emelkedése után a ceglédi „Kisgazda" cimü újságban, továbbá a „Szózat* cimü budapesti napilapban az ítéletnek a vádlott költségén való teljes közzétételét és elmarasztalta továbbá az összes bűnügyi költségekben. Az ítélet ellen ugy a kir. ügyész, mint a vádlóit fellebbezést jelentettek be.
Győzelmes Krisztus Magyar húsvét
Irta: Nagy Győző
Krisnát, kit likarioth árulása Kényszerltett a Golgotfuira menned. Én nemzetemnek sorsát látom Rennedl
Népünknek is vu/i ilyen Golgothája, Nyomaöú\' gyiitz fakadt ts siralom, Mindig sajgóbb sebünk ez: Trlunon.
S ott áll Júdás s a estik Nblásilt várja. Mint lesz megtörve áldozata texte, Pilátusok miként vonják keresztre .. .
KönnyenhivÜk magyar Nagypéntekének Lesz még a /talál után folytatása I Nagy bün nagy büntetése vár Judásra.
Remény sarjadzik a sirok felelt is: A trianoni haláltól ne féljilnk I Igazság lelke: Isten van mivélünkl
A Golgotha-kereszlról sirbatzállott Meghalló diadalmi napja viin ma I Jog wózedetme, Judások siralma . ..
Kriutus, kit Iskarloth árulása Kén) szeritett a Golgothdra menne>1: Én nemzetem, Jóvójét látom Benned I
Irla: Köllö Ignác miniszteri tanácsos Maros-Torda vármegye alispánja
Álmodtam. Alvó lelkemnek éber lelke, éjnek éjcsendc&égébcu kétezer esztendővel repült vissza a letűnt semmiségbe. A rómaiak által rabigába hajtott három világrész egyik legkisebb, de nem legjelentéktelenebb népének országában, $/*p Ázsiának földjén voltam, ahol nagy volt a sötétség. Az elnyomott nép nem látta jövendőjét, ember emberrel,-testvér testvérrel, jóbarát a batát-tal volt gyűlöletes harcban. írástudók és farizeusuk pedig a hatalomért folytattak élet-halál küzdelmet. Csupán a pusztának juhpásztorai között volt lelki nyugalom.
Ott voltam, mikor a föld sötétségének sűrűségében megjelent az égi fény, a három bölcs csillaga és teá világított az istállóra, melyben gyermek született, akiben az emberi és örök isteni igazság öltött testet.
A gyermek férfivá vált, az általa hirdetett igazságok átlépték\' az elfogultság állal elzárt országhatárokat
és a nép, melyből a gyermek született megostorozta, tövissel koronázta, keresztre feszitelte fiát. kőszikla-sírba 1 temette és sirjára sziklát hengerített, hogy vele együtt visszajöhetlenül eltemesse a hirdetett igazságokat is.
£s az Istenember megdicsőült az ő igazságának fényességéin, fején a töviskoszorut az el nem múló égi fény veszi kőiül.
Kétezer esztendőnek elmúláson minden nemzeteknél mind nagyobb tért hódított az Istenembirr .VIal hirdetett igazság és a nép.k és nemzetek fenséges házakat, temp\'onu>kat épitcltek az igazság igéinek hirdetésére és szobrokat állitotlak az emberi és isteni igazság halhatatlanságának emlékére.
Tu lom\'.ny, művészet, hit és vallás mind-mind szolgálatába szegőd tek, de a népnek, mely az emberi és isteni igazságot az istenemberben meggyilkolni akarta, templomaiból száműzte az Istenember igéit és emlékének megszentelésére nem talált ci ideig alkalmas napot.
Felébredtem. Nemzetemnek teste megkínozva, megostorozva, keresztre feszítve, országának földje megtépve, darabokra hasogatva és az
igazság gyilkosai között szétosztva van, mint az igazságot képviselő és hirdető Istenembernek felső ruhája.
Miért?! Tett-e egyebet ez a nemzet, mint igazságot hirdetett és azért életet és vért áldozott?!
Húsvét van. Az igazság, az emberi és isteni igazság örök életének ünnepe.
A nyugati nagy nemzetek életében a nagy hét tanulságai mind erősebben jelentkeznek. Sajtójuk, parlamentjeik vitszhangzanak az elkövetett nagy igazságtalanságok beismerésétől és keresik a módját a jóvátételnek.
Itt bent Csonkamagyarországon is megmozdultak egyesek és tettekre hívják a magyar nemzetet s a gyalázatos párizsi békcdiktalumokuik újrafelvételét, hatályon kivül helyezését követelik. Kövelelik a nitul megcsonkított országhatárok visszaállítását, a nyugati nemzeteket és kulturAjuk.it évszázadokon át vídó magyar nemzetnek megbecsülését, elvett jogainak, életfeltételeinek visz-szaadását!
Ébredj nemzetem ! Az igazság feltámadásának ünnepén állj az igazság feltámadásának zászlója alá, erős hittel, tánlorilhatatlan reménnyel akard a feltámadást^ mi feltámadunk.
1926 április 12-
ZALAI KÖZLÖNY
BELFÖLDI HSREK j KÜLFÖLDI UmEK
I
Bécsújhely akciója a soproni iparkiállitás ellen. Sopronban mint ismeretes, augusztusban nagyszabású ioarkiállitást rendeznek, amely több megye iparosságát gyűjti egybe. Hogy az osztrákok ezt a kiállítást egyensúlyozzák, Bécsújhelyen is rendeznek kiállítást. Sopron és Bécsújhely között ilyenformán párviadal indul meg, még pedig érdemes jutalomért : Soproné, vagy Bécsújhelyé legyen-e a jövóben ipari tekintetben a nyugati részek ipari elsőbbsége.
Szegények húsvéti megvendégelése. Sopronban a jótékonysági egyesületek a város közönsége támogatásával 35 millió értékű segélyt osztanak ki a város szegényei között, kik közül 1500-at fognak szere-tel-megvendégclésben részesíteni.
Terjed a vasházépltés Magyarországon. Az építkezési nehézségek i következtében a vasház építkezési formát lassan kezdik Magyarországon is elfogadni. Kaposvárott már épült ilyen vasház s most, mint ér-tesüiünk, Borsodmegyében kísérleteznek velük. Borsod vidéke ugyanis tektonikus talajon feks/ik s igy földrengések ismétlődésétől lehel lartani. A vasházak a földrengésnek ellenállnak s egy ilyen ház felépítése alig kerül egy napnál többe. A megye 3 milliárdot fordít vasház-építkezésre. Egy vasház 35 millióba kerül.
Győrmegy?a lakásnélktili tisztviselőkért. Győrben tárgyalások fe- | jeződtek be a vármegyei tisztviselők lakáshiányának leküzdésére vonatkozólag. A megye egy milliárd ál-lamkölcsönt eszközölt ki építkezésekre. Az építkezések azonban kevés sikerrel kecsegtetvén, a megye kibéreli egy hatalmas, modern épületet, melynek összes lakásai május elsején elfoglalhatók. A bérlet öt évre szól, a bérbeadó épitö pedig kötelezte magát 2 milliárdos építkezésnek még a tavaszon való megkezdésére.
Fiatalkorúak öngyilkossága Dunapentelén. Dunapenielén rövid egymásutánban három fiatalkorú ifjú követett el szerelmi bánatában öngyilkosságot. Legutóbb Virág János 20 éves molnárlegény szerelmese ablaka alatt lőtte főbe magát s ott a nyilt utcán azonnal meghall.
A vasúti nyugdijasok illetményeiket ujabb rendelet értelmében május elsejétől szintén csekken kapják, éppen ugy, mint az állami alkalmazottak. A postacsckk-kézbesítés életbeléptetésével egyidejűleg szabályozták a nyugdijasok ellenőrzését is. Ezentúl . a hónaponként való jelentkezés, amely sok időt rabolt cl — megszűnik. Május elsejétől évenkint csak kétszer jelentkeznek: juniusban és decemberben.
Ragályos betegségeknél nélkdlöihatatlen a
A francia kormány lemondott.
Páriából jelentik: A Hcrriot-kormány lemondott.
Repülőgép-árak Amerikában. Amerikában a repülőgépipar fejlettsége következtében a repülőgép-árak egyre Csökkennek. Egy jobb vérű ló áráért már lehet icpűlőgcp^l kapni. Ujabban -100 dollárért kínálják a repülőgépeket. Mi még itt Magyar-, országon az autók utjn is megfordulunk, Amerikában ezalatt a technika törtetése nem állt meg, hanem egyre szédületesebb arányokban bontakozik ki — igen sok gyárban magyar mérnökök és magyar munkások munkája nyomán.
Svédországa genfi jegyzőkönyv ellen. Stockholmi jelentés szerint a svéd kormány részéről kikilldólt szakbizottság a Beues féle jegyzőkönyv beható megvizsgálása után a jegyzökönyvet egyhangúlag elvetette, miután annak aláírása súlyos kötelezettségekkel járna Svédországra. A svéd polgári sajtó a szakbizottság határozatát megelégedéssel tárgyalta.
Hindenburg jelölésének hatása Amerikában. Az amerikai S3jt<$ Hindenburg jelölésével foglalkozva ezt irja: Ez a jelölés ugy tűnik fel, mintha a köztársaság-ellenesek kétségbeesett helyzetben lennének. Mac Allan tábornok pedig kijelentette, hogy Amerika ugy fog.iá fel Hindenburg megválasztását, mint amely halálos csapást mérne a német köztársaságra.
Gyilkos és öngyilkos mexikói tábornok. Megrendítő tragédiáról I tesz jelentést a ttewyorki kábcltáviró. J Az a versengés, amely Acosta és Maciéi mexikói tábornokok között hosszú idő óla folyt, megrendítő I módon végződött. Ez a két katona j egyszerre végezte a katonai a kadétnál és éveken át együtt küzdötte végig a különböző forradalmakat. Most, hogy helyreállt Mexikóban is a nyugalom, mindkét tábornokot _ osztályfőnöknek nevezték ki a hadügyminisztériumban. Nemrég viszálykodás tört ki a két bajtárs között és Acosta tábornok azzal vádolta meg Maciclt, hogy nem viselkedett katonához méltóan, mire Gallo köztársasági elnök vizsgálatot indított ellene. A vizsgálat kedvezőtlenül ütött ki és ennek következtében az elnök felmentette Maciéit állásától. Maciéi tábornokot ez annyira elkeseritette, hogy véres bosszul esküdött Acosta ellen. Az alkalom csakhamar be is következett és Maciéi táboritok az utcán lelőtte Acoslát. Maciéi a gyilkosság után hazament lakására, díszruhájába öltözölt, azután elment a főváros legelegánsabb parkjába és olt egy padon agyonlőtte magái.
— A budapesti árumlntavásár látogatói a legideálisabb üdülést élvezhetik a Szentmargit- szigét nagy-szállodájában és gyógyfürdőiben. Kitűnő autó-közlekedés. Olcsó Arak.
— A Zsoldos tanintézetiek, az ország legrégibb és legismertebb középiskolai előkészítő intézetének megbízottja folyó hó 12-én Nagykanizsán tartózkodik. Érdeklődőket a „Centrá!" szállodában fogad délelőtt 10-12 és délután 2—4 óráig.
= Schwarez Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
A húsvét a festőművészeiben
Ina: Kcmpclcn Béla
A bibliai események közül egysem ihlette meg annyira a festőművészekéi és szólaltatta meg őket oly nagyszámban, mint a Megváltó keresztre feszítése s a vele közvetlen kapcsolatos cselekmények. A festőművészeinek már az V. századtól kezdve ugyan mindig kedvelt és kereseti tárgyai voltak a bibliai történetek s már csak annak illusztrálása is sok maradandó becsű alkotási váltott ki a festőkből, de a középkor nagy mestereinek legremekebb alkotásai mégis azok, melyek Krisztus kínszenvedését örökítik meg.
Az utolsó vacsorát három olyan mester is megfestette, mint Andrea de S<irto (1486-1531.), Andrea del Castagno (1390-1457.) és Leonardo da Vinci (1452—1519.). A három mester közül az utolsó helyen említett mesternek az alkotása a legismertebb és művészi szempontból a legbecsesebb is. Az apostolok fejei csupa fenséget és szépséget árasztanak szét, élénk ellentétben a Megváltó fejével, mely befejezetlen, miután a mester abban a meggyőződésben volt, hogy Hozzá méltó magasztosságot nem tud arcába lehelni.
Kernek festmény Velasquez-tö\\ (1599-1660.) Krisztust a keresztfán (Madrid) ábrázoló alkotása. Tinto-retto-uak (1519—1594.) is van egy hasonló tárgyú festménye (Velence). Vagy ki nem ismerné Rabens-nck (1577—1640.) A lándzsadöfés (Antwerpen) képét, mely a nagy mester legérettebb korszakából való. Kritikai szempontból ugyan lehet kifogásolni rajta a túlságosan színpadias elrendezést, de egészben véve megkapó és mélységes fájdalmat keltő alkotás.
Ugyancsak Rabens-t6\\ való a Levétel a keresztről (Antwerpen) is. Remek kép, ha mindjárt kevés is van benne a kiforrott Rubensböl, ami természetes is, hiszen kilenc évvel korábban (1611.) festette meg ezt a képét, mint a fennebb már említett Levételt a keresztről, amikor még nem állt egyénitési tehetségének magaslatán. Másik festményével szemben meg is látszik rajta a félénkebben alkalmazott színek erőtlensége és kevésbbé melegsége.
Hatásos festmények S. Daniele de Volterra-nak (XVI. század) a keresztről való levételt ábrázoló s Roger an der Weyden-nek hasonló tárgyú festményei is, az előbbi Rómában, az utóbbi Mailandban.
A si/batétel megint több festőt szólaltatott meg. Említést érdemel Caravaggio (1569—1609) festménye, aki ebben a képben is sok realizmusról tesz tanúságot, de nálánál mégis sokkal hatásosabban festette meg a sirbatételt Tizian (XVI. század), akinek a Louvreban Őrzőit képe egyike legszebb alkotásainak. Ugyanez a tárgya Caravaggio, Schon-gaaer (XV. század), Perugino (XV. század) és F. Francia hasonló festményének.
Ebben a futó visszapillantásban épen csak néhány olyan festményt ragadtam ki a müvészettörténelcm fóliánsaiból, melyek leginkább közismertek s melyek igazolják, hogy Krisztus élete mennyire ihlette meg
minden időkben a nagy festőmüvé-. szeket s mennyire épen a vallás volt az, melynek legszebb alkotásaikat köszönhetik.
A honvédzenekar megszervezés alatt
Nagykanizsa, április ll
Emlékezetes még mindannyiunk előtt az az általános megdöbbenés, melyet a nagykanizsai m. kir. 6-ik honvédgyalogczred zenekarának el-„szanálása" okozott. A nagykanizsai honvédzenekar Blaton Anlal főkar-mester vyzetése alatt nemcsak a legjobb zenei erőket foglalta magában, de a vidék első zenekara volt, amely dunántuli kőrútjában mindenütt dicsőséget szerzett Nagykanizsa városának. Igy Szombathely, Zalaegerszeg, Pápa, Kőszeg slb. közönsége és sajtója valóságos ünnepnapnak vette a nagykanizsai honvédzenekar fellépését. Csak a zeneértő közönség tudja legjobban, mily magas nívón állott a mi katonazenekarunK, amelyre méltán mindenkor büszkék voltunk.
Aztán jölt a szanálás. A honvédelmi minisztérium az egyébként is anyagiakkal erősen küzdő honvéd-zenekart részben más helyőrségek zenekarába olvasztotta, részben feloszlatta.
A zenekarnak terén hézagpótló intézmény megmentése érdekében Szűcs Imre dr. kegyesrendi főgimnáziumi tanár élén mozgalom indult meg, melyet a hivatalos város is legmcsszcbbmenőleg támogatott. — ózonban egyrészt a súlyos gazdasági viszonyok, másrészt a honvéd-zenekar kulturális téren való működésének kellő fel nem értékelése, meg nem ismerése és bizonyos körök érthető passzivitása — a legnagyobb lelkesedéssel és ügyszeretetlel megindított mentési mozgalmat holt pontra juttatta. Vérző sziwel kellett látnunk, hogy hiába minden. És egy napon — a honvédzenekar hattyúdalát játszotta a Főtéren. Az utolsó térzenét.
Annál örvendetesebb most az az akció, amely a legkomolyabb formában megindull a régi honvédzenekar újból való megszervezése, összeállítása és megalkotása érdekében és amely nemcsak az ezredparancsnok, vitéz Horváth Gyula ezredes legnagyobb rokonszenvét és tettre kész támogatását, de Nagykanizsa városának határozott igéretét anyagi támogatására is birja. Tudunk arról, hogy hivatalosan is megindultak az I erre vonatkozó tárgyalások és minden lehetőség megvan arra, hogy a nagykanizsai honvédzenekar főnixe — talán előbb mint sem azt a nagykanizsai közönség gondolná — a szanálás poraiból friss erővel és uj élettel feltámad.
Az ügy jelenleg már abban a stádiumban van, hogy a feloszlatott j régi honvédzenekar részb«n más zenekarban, részben más foglalkozásban elhelyezett tagjait igyekszik visszaszerezni, hogy lehetőleg a teljes régi kart lehessen ismét felállítani.
Vitéz Horváth Gyula ezredparancsnok valóban nagy hálára fogja kö-
1\' telezni Nagykanizsa város közönségét, ha segítségével sikerül ismét felállítani az oly nélkülözött 6-os honvédzenekart.
ZETI SillHAZ
operett-személyzetének vendégjátéka ápr. 17,18,19. (péntek, szombat, vasárnap)
íalm KÖ/lonv
ll»S április I2_
Egy „lázadó" kis-kanizsai levente
NftjQ\'kfinluA. ip\'llli II
Az iskolánkivüli testgyakorlásra kötelezettek III.. kiskanizsai csoportjának legutóbbi vasárnap délelőtti testgyakorló óráján történt a következő inciűens.
Egy 18 éves surbanko legényke, a III. levente-csoport tagja, elkésve érkezeti az órára. A csoport már rendben felállva kezdett hozzá szabadgyakorlataihoz, amikor a későnjáró levente szép nyugodtan a helyszinté érkezett
Szépudwry lanitó. agilitásáról városszerte jól ismert oklatóiitk, felelősségre vonta a fiút késéséért. Az hetykén válaszolt valamit [élvállról az oktatónak. SzépuJvary erélyesen ri-szólt, mire a magáról meglelcdkczett levente reprodukálhatatlan káromkodásban lakadt ki s arra a felszólításra. hogy a csapatban loglalja cl helyét, azt felelte:
— Talán bolond vagyok! — s ezzel kiköpve oktatója előtt, mint aki jól végezte dolgai, eltávozott.
Az oktató önfegyelmének köszönhető csak, hogy ezzel a dolog helyszíni része lezáródon. Másnap azonban Szépudvary jelentést tett az esetről s a levente-vezetőség a városi tanács utján áttette az ügyet a rendőrséghez, ahol bizonyára kellő büntetésben fogják részesíteni a törvény és feljebbvaló tiszteletéről cnv-nyire megfeledkezett fialalcmlie.-kél, aki valóban nem érdemli meg.hogy továbbra is a levente nevet viselhesse.
A levente név minden magyar ifjúnak difié és büszkesége. az ősi magyarság visszacsillaiió emléke. Ezt a nevet ityen minősíthetetlen durvasággal beszennyezni fölér az eljövendő Magyarország elleni árulással.
Szomorú beszámolnunk erről az eselról ma, amikor az ifjú magyar generáció testi és szellemi nevelésén at a szebb jövő iránt táplálunk igé-retteli reményeket, — de beszámoltunk róla. Álljon itl intő példaképen s a magyar szincket szivilk mélyén plántáló sok ezer derék magyar fiu, magyar leventék, magyar reménység és magyar jövő — Ítéljék el maguk törvényt s tekintélyt lábbal lipró tagjaikat s vessék ki maguk közül a konkolyt, hogy ne tud>a megfertőzni a most zsendülő magyar termés eljövendő aratását.
Ax l.mort kiinni zrnnalu boraimat cuk « húsvéti íiniicj.cl\'te loiUlltoltrim. Uterenkínt 10.000 12.000 körmi. Irunoilct J4z»f Sugár utSJ Tel 210
= Meghívó. A Muravolgií Szállítási és Iparüzemi szövetkezet vasárnap, április hó 19-ikén délu\'án 3 Őrikor Letenyén, a Letenyci Hitelszövetkezet helyiségében alakuló közgyűlést fart, melyre a szövetkezet tagjait ezullal tisztelettel meghívják az alapilók.
Ma és minden este kaposváii Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
Másfélmillió liter Nagykanizsa multévi borfogyasztása
A mull évben is csökkent a város
hus-és szeszfogyasztás*
Nagykanizsa, iprills 11
Nagykanizsán az elmúlt 192-1. évben ugy a lius, valamint a bor és egyéb szeszesitalok fogyasztása csökkenést mutat az 1923. évi fogyasztáshoz képest. Az utóbbi esztendőkben az élet-sraudarilnak folytonos csökkenésével megszoktuk már az igényeknek minden vonalon a minimálisra való csökkentését. Mégis a; agrár Magyarország fogyasztóképességéilek, helyesebben csak vásárló-képességének még a szanálás állal elhozott, hozsannával köszöntött stabilitás idején is következetes sütye-dését In nem is csodálkozva, de kissé elgondolkodva könyveljük cl a szomorú idők krónikája számára. \'
Nagykanizsa város területén, tehát beleértve Kiskanizsál is. az 11124. évben 1332 darab egy éven felüli és 96 darab ezen aluli a vágóhídon levágott szarvasmarha ulán írták elő a husfogvaszlási adot. Féléven aluli borjut\' 2129 el, Juliul, kécsfcét 588. husz kilónál nehezebb sertést 3509, ennél kisebbet 100 darabot vágtak le fogyasztásra. Az összes mult évi előirt húsfogyasztás .-.dó a felsorolt álhtnemck után 298,487.250 korona voll.
Az életszínvonal csökkenése, mint azt egy régebbi cikkünkben pontos összevető számadatokkal bebizonyítottuk, épen alhusfogy.isztásnál tapasz-talliató legnagyobb mértékben, mely egy negyedére c.okkcn! városunkban az utolsó években.
A mull évi borfogyasztási adó előírása 1.074.741 985 korona 1.510.5-10 liter bor után. Vagyis naponta közel 4/ ís fél hektoliter bjr fogyrtl el Nagykonizttin. Ha még a csecsemők is bort innának városunkban, akkor minden emberre félliektó évi borfogyasztás jutna. Mustban csak 110.430 liter volt a fogyasztás.
A szeszfogyasztás 29.755 hektoliter volt, erre adóelőírás 54,022 <>05 korina.
A sörfogyasztás 239.0S7 liter volt, melynek fogyasztási adója 11,-105212 korona.
Pezsgő 1391 üveggel fogyott el, minden napra jutott bel\'le 3 és fii tlvcg. A pez\'gő-fogy .-z\'ás 3dőja 15,050.041 koron ira lug.
Ásvány- és szikviz-fogyastlás adója 40298 tlvcg ásványvíz és 5210 kilogramm t lyek-my szénsav volt, melyeknek logyasztási adőja 226.91\'J korona.
Másfélmilliárd papirkoronára rúgna ez;k szerint a városok lius, bor, szesz sth. fogyasztási adók cinién befolyó jövedelme, mely a multévi költségvetésben 73/ millióbin voit előirányozva. A fogyasztási adók egy része azonban még csak előírás, de nem ténylegesen befolyt jövedelem.
Ez a másfélmilliárdom összeg a békebeli évek ilyen cimcu befolyt jövedelmeivel összehasonlítva szomorú mérlegét adja a fogyasztásban, a ré,\'i életerős közgazdasági élet vérkeringésében beállott változásoknak- a mai időknek, mikor lerongyolt, gondokkal küzködő ember-milliók a fogyasztási politika csődjének hullámverésén tengetik életükéi, melynek színvonala évek romboló munkáján keresztül együtt csökkent a pénzbeli számok folyton növekedő óriásaival.
A Kaszinó a katonatemetőért j
Nngykanbiui, Ípxílls II
„... önmagát becsüli meg az a nemzet, mely tiszteletben tártja hőseinek emlékezetet."
lirről tesz tanúbizonyságot napnap után Nagykanizsa társadalma mikor adományaival siet a szerkesztőségünk által indított, már-már a befejezéshez közeledő akció támogatásira.
Legutóbb a Nagykanizsai Kaszinó hozta el hozzánk 700.000 koronás adományát 10 katona-sírkő felállításának költségei fe- \' jében.
Midőn a Kaszinónak ezt a r.e- • mcslelkü adományát nyugtázzuk, ; szeretnők, ha a gyljtés még hátralévő munkájában ugyanezzel a készségei segítenék elő mindnyájunk közös kötelességének teljesítését azok is, kik eddig esetleg nem voltak abb3n a helyzetben, hogy adományaikat letegyék a hazafias áldozatkészség oltárára.
Jól tudjuk, hogy ma legtöbb ember minden kis összeget nehezen nélkülöz, kölönösképeu pedig azok, kiknek soraiból a ka-tonasirok adakozó-gárdája alakult, — mégis az eddigi cred-ménye}< s a nagy érdeklődés, ami mozgalmunkat kíséri, biztos Ígéret arra, hogy megkezdett akciónk teljes sikerrel jut ei a közeli befejezésig.
— Süketnémák felvétele. A süketnémák v.<ci kir. országos intézc-téberi az 1925—26. iskolai évre 30— 45 ujabb 5r—10 éves koiban levő olyan sükttnécnz gyermek nyerhet felvételt, kiknek a süketségen t\'s az ennek kbveifcczményeül tekinthető né.p>»$$gon kivtil mte testi avagy lel\'<i fogyatkozásuk nincs. Felvétetnek továbbá még oly részleges hai-láss.il biró és 10 éves koron tul megsüketült beszédmaradvánnyalhiró gyermekek is, kik c fogyatkozásuk miatt a rendes népiskolai oktatásban részesíthetők. Bővebb felvilágosiUs-?al készséggel szolgál az intézet igazgatósága. (Válaszbélyeg melléklendő.)
— A Pacsai járási Jegyző ügylet Pacsán április hó 13-án este 7 őr.tkor at Otthon ftsszes termeiben
i különböző jóiékony célokra műsoros | estélyi rendez.
NAPIREND
Április 12, vasárnap
Rónai kaloUkos: Hu ivét v. Piotesiír.i Húsvét v. IzraelllA: Nlzan 1>Ó IS
Nap k<t reggel S ól a 19 perekor. nyuj síik délulin 6 óta 44 perckor.
A Meteorológiai Intézet |elenlí«
Változékony. Iclhós Idő várható lényegtelen hóváítoiássa I is helyenkínt kevés oóvel.
A Klskaniisal Katolikus ltjusági Egyesület műkedvelő előadása (Síig. ügeti: A cigány) a templomtéri iskola udvarán délután "ít órakor.
Április 13, hétfő
Római katolikus: Húsvét,li. Protestáns: Húsvét li. Izraelita: Nlzan hó 19.
Nap kel reggel 5 óra 17 perekor, nyűg szik dvlaUn 6 óra 46 perckor.
A KUknnlzsal Katoliku* Ifjúsági Egyesület előadásinak megismétlői ^Sílgllgcti: A cigány).
Április 14, kedd
Rr\'m.il katolikus: Jusztin. Protestál-.*: Tlíwr. Izraelita: Nlzan hó 20.
Nap kel reggel S óra 14 p:rckot. nyugszik délután 6 óra 47 perckor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Anrilií 16: A Ziinyi Irodalmi és Müvé-s.-c\'.i Kór ticálh cl/wdása ÍiNV// tózsel) a K.v.íin-\'. lugytenniten este fél 7 órakor.
Aprít!* 23: A üiinyi Iroiblini é* V.Gvi-5fíti K\'-r liteális elfadá&a (Kelemen h\'crer.c: A vilá<:li<ltwru kutltirtkll* és gazd.i/igi következményei) a Kawluó nagytenuélKn este fél 7 órakor. _
— Lapunk legközelebbi száma
a kettő- ünnepre való tekintettel szerdán roggol a rendes idóbsn jelenik meg.
— Feltámadás. S2ép, enyhe 13-vaszi i^i\'hen, a katolikus egyház minden pumpájával tartották meg U-|;nap délután- a feltámadni körmenetet, úriósi hivőközönség részvételével. A menetben .1 feltámadott Üdvözítő íz« brát. vitték. Utána a különböző hitbuzg.ilr.ii és látsadalmi egyesületek, a hatóságok és közhivatalok fejei. Az Oliáriszeniség élőt! és utána a honvédség dtször-ség és difzszakasza. És mindenütt kivilágított, virágokkal és szőnyegekkel diszitett ablakok. Ahol pedtg a bildachinos menet elhaladt, a hivék letérdeltek és nyílt hitvallást tettek a feltámadott Jézus mellett. A plébánia templom körmenetét Vargha P. Thcodorich dr. plébános vezette nagy papi segédlettel, mig a felső-templomét Gazdag Ferenc püspöki mogbizott.
— A polgánnester beteg. Sabjon Gyula dr. polgármester harmadik napja gyöngélkedik s emiatt nem látogathatja hivatalát sem.
I
■ RABIO E01CSETET
tökéletesen pótolja HORVÁTH ÁD1 cigányzenekara
A POLGÁRI EGYLET KERTHELYISÉGÉBEN
a két húsvéti ünnepen cl. e. 10 12-i;r és cl. ti. 4—6-ig.) n»
RECORD idénysör. LeJOupía márciusi sör.
■ — KELEMEN KÁROLY vendéglős.
19M5 április 12.
Zalai kozi.ony
_ Zatavármcgye rendkívüli
közgyűlése. Zalavárniegyc törvényhatósági bizottsága folyó hó 4-én rendki. űri közgyűlést tart, ...elvnek egyetlen lá.gya a törvényhatóság, bizottság újjászervezéséről szóló tör-vénvlavaslat, illetve a Vármegyék Országos Bizottságán ik e tárgyban hozott határozata és a kiküldött bizottsági tagoknak a vármegyék or-,7isos gyűléséről leendő beszámolója.
_ Az OMKE nagykanizsai kerületének közgyűlése. Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai kcrtllcle április 19 én délelőtt tél 11 Órakor tartja évi rendes közgyűlését a Kaszinóban. A a Illésen való részvétel céljából Budapestről városunkba érkeznek dr. ftiMny/ Kálmán, az OMKE igazgatója és Vértes Emil, a Főváros. Kereskedők Egyesületének elnöke, kik aktuális gazdasági kérdésckiől fognak nyilatkozni. Este 8 órakor a Kaszinó dísztermében táisasvacsoia lesz, melyen egy teríték ára 70.000 korona.
— Halálozás. A három évvel crelölt 46 évi szolgálat ulán nyugalomba vonult Korentsy István í\'eui-venlc község köztiszteletben állott vdt tanítója f. hó 6 án 70 éves korában meghall. Temetése f. hó t> án volt, melyen a köz-ég apraja-ii.-reyja jelenvolt.
A Icvciitcoklatás Húsvétkor
— Asszonyi operett-együttese I — Színielőadás Klskanizsán. \' — Hangverseny Zalaszentgró-Nagykanlzsán. Asszonyi László A kiskanizsai Katolikus Ifjuiági i ton. A Zalaszenlgróli Keresztény If-színtá.sulatji.ak, a Pécsi Nemzeti ! Egyesület húsvét vasárnap és héttőn I jusígi Egyesület dalárdái zásztóatap-
Szinháznak operett-együttese április 16, 17 és 18-áu Nagykanizsán vendégszerepel a Goldstein Szórni cíniil nagy sikert aratott operettel a Polgári Egylet színpadán.
— A nagykanizsai uszoda lebontása. iWoifik János csapii földbirtokos, volt országgyűlési képviselő kéréssel fordult a városi tanácshoz, hogy engedélyt nyerjen a nagy-kanizsai gőzfürdővel kapcsolatos uszoda lebonyolítására. Nóvák János a várossal kötött szerződése értelmében a városi filrdőt köteles llzem-
kedvezótlen idő esetén a legközc lebbi ünnepen vagy vasárnapon a Templomién elemi iskola udvarán műkedvelő színielőadást rendez. Előadják Szigligeti 3 felvonásos népszínművét, Á eigány-t. Az előadás kezdete délután fél 4 órakor. A színdarab szereplői: Várszegi gazdag földes u.fi Hegedűs Ferenc; Kurla nagygazda, agglegény Imrei Józscí; Gyí..., unokaöccse Soma László; Márton, parasztgazda íVagy József; Rebck3. felesége íiorsos Mariska; Évi, ennek leánya első férjétől Bor-
ben tartani s azt más célokra nem sos Bözsi: Zsiga cigány Alasznyák
hasznáthalja. Nagykanizsán azonltail a fürdő iránt tanúsított é.dcktódés esztendőn át olyan csekély, hogy Nóvák csak anyagi áldozatok árail ludla azt korlátozott mértékben is üzemben tartani A tanácshoz intézett
László ; Pcli, Rózsi gyermekei Sándor I.ajos, l eiek Manci: Ferke, urasági gazdahajdu Szmodies László; Kisbiió Tóth János; Kondomé Tóth Rózsi i Sári, Panni, Erzsi parasztlányok Horváth Annus, Stoeker An
beadvány szerint az uszoda leniilar- j nus, Sneff Annus; Egy öreg Sjifnfc tása annyira nem veláhilís, hogy még | József: Násznagy Tóth Lajos; 1, 2
a vizsziv\'atyuzáshoz szükséges szén árát sem lehet annak bevételeiből fedezni Nóvák János saját kárára lenne kénytelen az uszodát (Izemben tartani s ezért kéri, hogy azt lebontathassa s helyébe szép parkírozott kertet, létesítsen. A beadvány felajánlja azi a megoldást is. hogy vegye ál az uszodát a város és végeztesse el a szükséges renoválást
vőlény Fendler Ferenc, Borbély Jőzsef. Történik 1840 ban. a kél utolsó felvonás néhány hónappal később. Várszegi jószágán. Rendező Stimu László.
— Bestiális apa. Rövid telefon-Jelentés érkezett egy ujabb kegyetlen bűntényről a nagykanizsai ügyészségre. A néliányszavu rövid ictenlés airól szőlőit ugyanis, hogy Csőniö-
elmarad"1 A\'husTéh" ünnepekre\'\'való STSSbíl csak az asztalos munkák dér községben egy gazda lörvény-clmarad. j 25 milliós költséget jelentenének. : «cni viszonyából gyermeke
tekintettel az eheti levc.it elmarad. Igy a legközelebbi testnevelési órát április 19-én a rendes ; id\'-\'bcn fogják megtartani.
— Eljegyzések. Iliinké Mihály Nagykanizsa és Péntek Gizella Szentgotthárd jegyetek. (Minden külön éllelilés helyeit.)
Laurentzy Oszkár, tb. vm. lójegyző, a Phonix és Bécsi Biztosító rí. zala-rnrgyei főűgynökségénck vezetője eljegyezte özv. Platsek Istvánnél.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten 12 gyermek szüleien. 7 fin és 5 lány: Herczcg Károly kőműves-segédnek leánya. Forgács István vasúti pályaőrnek fia, Orahovecz József kocsisnak lia, Mil.áczi István vasúti kazánkovácsnak leánya. Oszváld Já- | i.os téglagyári munkásnak leánya, t ll-.lczer Miksa kereskedőnek ha. I Belcdi József pincérnek leánya, Mi-tés György földművesnek lia, Nesz-nera Béla vasúti lakatosnak fia, Pálli Imre kOmdvessgédnek tia, Bocsor Pál m. kir. honv. főhadnagynak leánya, Hokman József földművesnek lia. — Házasságot kötőit 2 /.víz : Szobolils István cipőfelsőrészkészrtő segéd Molnár Karolinával, Élin Sándor magánhivatalnok Walder Annával. — Elhaltak heten: V/ellák György szobafestő-mester 46 éves. lűdögtl-niőkór; Mihók Károly cipészseged 25 éves, tüdőgyulladás; Baranyai József napszámos 77 éves, agyszél-luklés; Kis János állami rendőr 37 éves, genyedő közép fallob; Scher-man György 13hónapos, lüdőhurut; Herényi Elek börkereskedő 39 éves, (lldőgüniőkór; Özv. Ileiszler Jánosné Andra Rozália 85 ézies, végelgyengülés.
— Hőslslrkő-akció Kaposvárott.
Kaposvárott akció indult meg a hősi sírok emlékkel való megjelölése és karbantartása érdekében. Ecélra április 16-án rendezik az első műsoros előadási.
F.z csctlH\'h Nóvák ingyen gépészt és géphasználatot biztosítana. A kérdeni legközelebb kerül a városi tanács elé, de, értesülésünk szerint, a város az uszoda átvételére nem hajlandó.
— Javíthatatlan alkoholista. Csülörlöki számunkban irtuk, hogy a nagykanizsai rendőrségen Reisz-mann Ignác máudnki szeszt \'-zőt botrányos részegség miatt néhány napra lecsukták. Büntetése leleltévcl ki-
szüle-
telt cgy leánynak. A lelkiismeretlen ember szokásszerűen nem akart tudni a gyermekiül, ugy, llogy a cyer-mek fiatal anyjj keresetet akait indítani a gyermek apja clien a bíróságnál. A férfit a keresetindítás ur.gyon Wkcscrilclté, me.t az clőrc-iátíiató tartár>dij megítélés kellemetlenül érintette volna. Hogy a laitás-dijtől szabaduljon, állati módot eszelt k. gyermeke elpusztítására. Bement a leány lakására és amikor az néhány lakáshói kiment, felvette
creszt\'eiiék. de alig egy-két óra mutva \' pc.-crc a
. . ,. ________ kn-,a Kn -» Iít. • az általit , „ .
rái, hogy levegőhöz ne jusson é egv ideig alaposan megrázta a leve gőtan, persze azzal a célzattal és
újra holt-részegeit "hozták be a ka- \' if ártatlan apróságot, befogta or-
*.. . r- _______1 1K/1
p\'itányságra. Ez alkatommal 250.000 korona pénzbirsággal büntették.
— Büntetik a kimaradó cselédeket. Pénteken ujabb 3 cselédet bűn\'etlek meg 50-50000 koronára. mert este Ki óra után gazdáik Írásos engedélye nélkül csatangoltak az utcán.
— Szakorvosi elmek. Az alispán dr. llerger Miksa é% dr. .Wisponszky Béla nagykanizsai onvsok »ak-orvosi címeinek liasíjiálalál jóváhagyta.
— Az Eszteregnyei Levente Egyesület olvasóköre Apni.s 13 án délután 6 órakor a községházánál műkedvelő előadást rendez. Színre kcrlll a Piros bugyelláris c. népszínmű. Utána a vendéglőben táncmulatság lesz.
— A zalaegerszegi jurás góz-fertőtlcultője. A zalaegerszegi járás gözfcitőllenitó-gépel szcrzelt be. A napokban megérkezett gép egészen modern lipusu és 38 millió ko rinába kerüli. Minthogy a gépnek Zilaeger-szegen nem latinak megfelelő helyet, azt Zalabesenyőn helyezték el.
— Távozik Kaposvár katonai á11omásparancs.ioka.Lir<M/;(jyözö kaposvári állomásp rrancsniKOt a honvédelmi miniszter Miskolcra helyezte át. Az ujál-miásparaurtnok Debrecenből fog megérkezni
szándékkal, hogy a csOpségct meg-fullassza. Amikor aztán a leány visszajött, a vadember liamar vissza-fektette a gyermeket Agyacskájába. mintha mi sem történt volna. A gyerek nyüszörgésérc az anyja oda-irrc.it és közelebb megvizsgálta és akkor ingecskéjén -vércstppeket látott. Felelőségre vonta a férfit, de az rá sem hederített. Az anyának gyanús volt a dolog, mert a teljesen egészséges csecsemő hirtelenül rosz-szul lett és másnapra meghalt. A lelkiismeretes anyát, aki szerette gyermekét, furdalta a dolog, az egész dolgot gyanúsnak találla és jelentést tett a csendőrségnek./A csendőr-járőr azután vallatóra fogta Rudas Páit — mert igy hívják a emberi bőrbe bujt bestiális apát — aki bevallotta a csendőröknek, hogy a gyermek halálát előidézendő, azt ugy megrázta, hogy megi"dult a vére. Mentségül azt hozta lel, hogy igeu szégyellene a dolg.it, hogy a lánynak több gycímcke született és hogy keresetet akar ellen indítani. A csendőrség Rudas Pált letartóztatta és a gyermek fctborieolása után behozzák a nagykanizsai kir. ügyészségre.
juk javára, a Sümegi Ének- és Zeneegyesület zenekarának közremfikö-désével. folyó hó 13 án (Húsvéthétfőn), záilkö.tl hangversenyt rendeznek a következő műsorral: 1. Zieg-ler: Dalárinduló. Előadja a férfikar. 2. J. Verdi: II. Trovalore. (Inlrodu-zíonc 111.) Előadja a Sümegi Étiekés Zeneegyesület zenekara. 3. Uaka-talnlkow N. R.: Hófehér szerelem... (magyar szövege Kovács Károlytól). Bariton-szóló. Énekli Krcpsz István, kíséri a vendégzenekar. A. Schubert: Mi szép az . éj... (Vegyeskar). 5. Szügyi József: A vándor cslí dala. (Férfikar.) 6. E. Grleg: Peer Gynt Sercnadc. Szojlrán-szóló. A vendégzenekar kíséretével énekli Nagy B5-zsikc. 7. I\'. Tschaikowszky: Batca-rollc. (Aus den Jahrcszciten). Előadja a vendégzenekar. 8. Demény: Szerenád. Énekli a vegyeskar. Hang-, verseny ulán lánc következik.
— Zulamcgyc npaállat-beszer-I zési akciója. Zalavármegye egy
milliárd koronát kapott a töldmü-velésügyi minisztériumtól apaállatok beszerzésére. A vármegyei gazdasági felügyelőség most álirt a polgármesterhez és főszolgabíróhoz, hogy a hatáskörűk alá tartozó községeket, közbirtokosságokat utasítsák a legutolsó összeírás alapján apaállatok-baii mutatkozó hiány bejelentésére. Az apaállat-beszerzési akció határideje 2 hónap lévén, a bejelentési sürgősen kell meglenni a vármegyei gazdasági felügyelőséghez, illetve Nagykanizsán a járási gazdasági felOgyelőli.v.
— Műkedvelői előadás Becsc-hclycn. A becsehelyi ifjúság folyó hó 26 áll zártkörű táncmulatsággal egybekötöd műkedvelői előadást rendez, amely alkalommal előadja Tóth Ede 3 felvonásos népszínművét, a .Falu rosszá-"I. Az előadás kezdete délután 2 órakor.
— Országosvásár. TOszerdahe- . Íven a szépen fejlődő zalamcgyci határszéli községijén május lió 4-én országos vásár lesz, amelyre ar. egész Mura-melktH határszélről nagy állaifell.ftjlás ígérkezik.
A MAV. incnetdijkcdvez-ménye. Ünnepélyes keretek közölt nyitják meg c hél végén a Budapesti Nemzetközi Vás.\'.ri, mely a t beérkezett Jelentések szerint óriási méretűnek ígérkezik, ar.nát is Inkább, mert látogatottsága ugy a bel, mint külföldről a Magyar Királyi Államvasutak 50^ 0 njcnetdijkedvczménye folytán biztosillaiott. Felhívni kívánjuk városunk a vásárra felutazó közönségének figyelmét azou körülményre. hogy "budapesti tartózkodása alkalmával tekintse meg a világhírnévnek örvendő SiMnler J. cég Béesi-ucca 7. és Koronaherceg-ucca <). szám alalli kiállítás számba menő kirakatait, melyek hu ké|iét adják az ezidci tavasz és nyári szezon szövetkülOnlegességeinck. A kiállítóit kelméket a Seu.ler J. cég londoni üzletháza importálta s azok kilflnő minősége és mérsékelt ára bizonyságot nyújt a cég 75 esztendős lililitr.r visszatekintő üzleti szellemére. Á.landó kiárusításra kerülnek az óriási forgalom folytán fell.jl.no-zódoti minden méretű maiadékok-a legalacsonyabb árakon.
í « o > ze —

N u \'S> SZ
-f. |r, ----------olcsó borok.
; , A,.,.,:,,,..: ),„„« l a pcuá.iyvi.\'i Dervalies-féle borokat 13.000 koronáéit, hi^lato^\'mcHéki\'^borokat 2CK000 ko^áéri \'r.étck literenként és"* legjobb ételeket is mélyen leszállítót, árban.. Aboncnsclicf elforjadok. -
Szíves pálifogási kér
ttrOLLÁK JEWŐ uendeglős.
Szolid kiezolgáUs.
■r..;...^., e.aaolt sor A 11 a n Jó a n kapható.
3-
o- pt
ZALAI KÖZLÖNY
A budapesti nemzetközi vásár
Budapest, április II
Április 18-án nyílik meg a Budapesti Nemzetközi vásár, mely a magyar gazdasági élet legnagyobb eseménye lesz.
A Nemzetközi Vásár, az eddigi országos jellegű árumintavásároktól eltérően nemcsak a magyar kereskedelmet és ipart gyűjti egybe, hanem a külföld érdeklődését is any-nyira felkeltette, liogy sok idegen látogató fog érkezni az utódállamokból, nevezetesen Ausztria, Csehország, Románia és Jugoszláviából, ahonnan egyedül egy körzetből 3000 délszláv jelentette be érkezését. Számosan fognak jönni Belgrádból, Olaszországhői. Német- és Franciaországból. valamint nagy érdeklődés mutatkozik török és görög részről is.
A nemzetközi jellegnek megfelelően a vásár területe nagyobb lesz, mint az előző évben. Az idén ugyanis nemcsak az Iparcsarnokban lesz kiállítás, hanem az uj Műcsarnokban és Vajdaltunyad várában is. Ezenkívül számos diszcsen épült pavillon fogja szolgálni a vasár érdekeit, annak területén.
Szenzáció számba fog menni a rádió kiállítási csarnok, ahol működésűkben mulatják be a legmodernebb rádiókészülékeket.
A vásir tartamaalalt lobogódiszbe borul a főváros. Anna fóherccgasz-szony védnöksége alalt rendezett kirakatverseny díszíti az utcák képét és számos reklám-menet tarkítja az amúgy is nagy forgalmat.
A vásári menetjegy és egyéb kedvezményekhez szükséges vásári igazolványok 40.000 korona ellenében a nemzetközi vásár összes képviselőinél, valamint a központi irodában (V. Szemerc-u. 6), vidéken pedig az illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál kaphatók.
— A Központ kávéházban a modern klasszikusok és operák képezik Vörös Feri zenekarának e heti műsorát I
■■ Mllhoffer Kálmán sorsjegyfő-elárusitó hirdetése a 9-ik oldalon található.
= Kerékpárak, alkatrészek, ke-rékoár külső- és bclsőgummik, motorkerékpárak olcsón kaphatók Szabó fegyverüzlet Nagykanizsa.
— Az élelmes szakácsné Kati a doktorékuál szolgál. A kézhez kapott kosztpénzröl lietcukint utólag számol cl. A doktornénak feltűnt, hogy az utóbbi időkben Kali sokkal kevesebb pénzt költ a fűszeresnél, mint azelőtt, szemes kávét pedig egyáltalán nem is vásárol, bár az általa főzött kávé sokkal jobb és színesebb, mint voit. Kati tegnap elárulta asszonyának a nagy titkot. Megmondta, hogy ő most ós ezután Í3 mindig Szent István cikóriakávét vásárol, mert minden doboz sarkában egy jó füzetre való finom pörkölt szemes kávét talál és azonkívül olyan szép megható történetek is vannak benne, mint amilyenek a Nagysága pesti képes újságjában,
A Falu Szövetség zalaegerszegi kiállítása
A kiállítás öt napig fog tartani - Ekkor lesz a Városok Kongresszusának zalaegerszegi ülése s a tűzoltók jubiláris ünnepe is
Zalaegerszeg, április II A Falu Szövetség liikára Zalaegerszegre érkezett az augusztusi kiállítás előkészítése végett. Az előkészítő értekezleten BMy Zoltán alispán elnökölt s részt vplt azon Czobor Mátyás polgármester is. A kiállítás az eddigi tersektől eltérően három hclveti öt napig fog tartani, augusztus 29 tői szeptember 2-ig. Az értekezlet a védnökök személyére nézve is megegyezett.
Fővédnökök: Festetics Tasziló herceg Keszthely. Esterházy Pál herceg Hszterháza, VassJó/sef dr. népj.-niinisztcr, Rótt Nándor dr. püspök, Mikes János gróf püspök, Ta-rányi Ferenc dr. főispán.
Védnökök: Batthyány Pál gróf Zalacsány. Bosnyák Géza földbirtokos Misefa, 0<tor Céia ny. pénzügyigazgnló, Matattnszky Ferenc földbirl. Ke.wtlicty, Krolter Miksa apát Zalaapáti, Ptihál Viktor dr. földbirt. Nagykanizsa. Farkas Tibor «lr. nem/ctgy. kepv. Sújtör, Reischt Richárd neinzclgy. képv. Keszthely. Sztankovics János gazd. akad. Igazgató Keszthely. Elnök: Bödy Zoltán alispán. Társelnök: Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző.
Igazgató: Czobor Mátyás polgármester. Főtitkár. Tamaska István dr. vár--sí tanácsnok.
Titkár: Vitéz Hunyady László dr. lb.v szolgabíró.
A kiállításnak az értekezleten történt megállapodás szerint 22 csoportja lesz.
1. Egészségügy: Thassy Gábur dr. vin. tiszti főorvos
2. Kultura: Darnay Kálmán kormány-főtanácsos Sümeg.
3. Történelem: Fára József vm. főlevéltáros.
4. Régészet: Csák Árpád Keszthely.
5. Művészet: OHM Árpád fotóművész Zalaegerszeg.
tí. Iskolaügy: Wtcrffy IJéla a főgimn., Omaisz lános a keresk. lik., Orész Irma a polg. leanyisk.. Zsuppán József a polg. liuisk,, Lutith Albin cl. isk. igazgatók.
7. Cserkészet: t\'áulor Imre fógnnn. tanár.
8. Kézimunka: FaUr Endréné.
9. Háziipar: A zal.icgcrs7.egi Mansz és Szigeti Ouön háziipari felügyelő Tapolca.
10. Kézműipar: fády Károly ipt. elnök.
11. Gyáripar: Olaser Aladár Lenti.
12. Malomipar és termékek feldolgozása: Pongor Henrik, a Transdanubia vezérigazgatója Nagykanizsa.
Ki. Mezőgazdaság.
14. Állattenyésztés.
15. Növényneinesités és termelés.
16. Kertészet: Neuntayr és társa mü-kertészek.
17. Méhészet .Ncuvirth János ker. isk. tanár.
18. Borászat-szőlészet: Balogh Tódor az állami borpincék igazgatója Badacsony.
19. Vadászat-halászat: Biloveszky Béla erdőlő tanácsos, Mihalovich Géza. Búivá-n)V\\y László fócrdéíz, Bárándnuszta.
20. Erdészet: Mihalovich uéza, azonkívül Esterházy Pál herceg lentil fűrésztelepének igazgatója és Sárköey Viktor.
21. Szövetkezet és hitelügy: Pehm Jőzsel apát Zalaegerszeg.
22. Kereskedelem: Lőwetisttin Ignácz, a Keresk. Kűr elnöke é« Fangter Gyula, a Keresk. Kör társelnöke.
A\'rész-étel előzetes bejelentésének határideje május 30, Czobor Mátyás polgármesterhez. Anyagilag érdekelt Kiállítók 10 négyzetméterig 2,. ezen felül I aranykoronát fi/etnek.
A jutalomtárgyak, arany-, ezüstérmek stb. költségeit a megye és a város viseli.
A kiállítást tenviszdttatváuirrat és bemutatással kötik össze.
Erre az időpontra halasztották a zalaegerszegi tűzoltók jubiláris üiincpsSgt\'t $ ugyanekkor a Magyar Városok Országos Kongresszusa is Zalaegerszegen ülésezik.
I Katón ni í» egyenruliizatl cikkekben
i a már Ismert legotraóbb bevásüilásl fonás,
egyedüli szaküzlet | Bruncmicm Jóxeef Sug.lrul53Tel.7l0
Irodalom £s művészet
Színházi Élet. Rákosi Jenő a Szinész.-háboruról Irt vezércikket a Szinliázi Élet húsvéti számában, mely a szokottnál jóval nagyobb teijedclcmb^n. ünnepi köntösben Jelent meg. A folyóirat uj számának tartalmából kiemeljük még Krúdy Gyula, Szi\'p Ernő, Pásztor Árpád, Bíró Lajos, Kodály Zoltán stb. cikkeit. Gazdag lilm-, sport-, autó-, divat-, zene-, képzömüvés/.ct, iparművészeti, szépséeápolási rovatokat közöl az ünnepi szám. Ára 8000 korona, nej^cd-évi elólizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébcl-körut 29.
SPORTÉLET
A húsvét sportja
Nagykanizsa, április 11 Húsvét vasárnap: 1 »2 órakor Nagykanizsa ifjúsági válogatott-Zrínyi TE II. 3 órakor NTE komb.-Zrinyi TE. \'/»5 órakor Kaposvári Turtil Sport Egylet—NTE. Zrinyi sporttelep.
Ifj. válog—Zrinyi TE 11. Sportkörökben érdeklődéssel néznek e mérkőzés elé, mert mint minden évben, most is remélik, hogy feltűnik az ifjúsági játékosok közt egy, aki azonnal elfoglalhatja helyét az első csapatban. Annak idején igy tűntek föl Radics, Tamás és Joós az NTE és Hermann, a Zrinyi kiváló játékosai.
NTE komb.—Zrinyi TE. Az NTE jól sikerült felállítását tekintve egyáltalán nem veheti könnyen a mérkőzést a Zrinyi első csapata. A győzelem ugyan kétségtelen, de a nagy eredményt, esetleg egyáltalán az eredményt meg fogja akadályozni az NTE koinbináltja, mely 6 el. ő-csapalbeli játékossal a következőkép áll föl: Horváth—Fischer, Klein,— Buczolics. Gúla. Oskó,—Skerlák, Vodiuák, Sallér, Bojt, Heffer. Tartalék l.ichtenstcin.
KTSE—NTE. A nap slágerét a szomszédos Kaposvár legnagyobb egyesűlelének, a Turulnak szereplése képezi. A Turul 1922 tavaszán szerepelt utoljáia Nagykanizsán, amikor a régi székesfehérvári alosztály beosztásban bajnoki mérkőzését játszotta az NTE-vel. A volt katona-réti spoittelep tribünjét zsúfolásig megtöltötte akkor a közönség, mert a Turul volt a bajnok-aspiráns NTE legveszélyesebb ellenfele. Az NTE győzött ugyan 3:0-ra, mert a győzelme} a fanatikus közönség úgyszólván kikiabálta a teljesen egyenrangú Turul ellen. A bajnokságot azonban mégis elhódította a Turul az NTF.-tŐl. Fájó seb volt ez akkor, melyért revánsol sem lehetett venni, mert Dunfylult kettéosztották s Kanizsát a győri, Kaposvárt pedig a pécsi kerülethez csatolták. És azóta nem mérkőzött egymással a két csapaL Találkozásuk azonban nem csak a régi sportbarátság felújítását jelenti, hanem tisztázni fogja a két város sportjának erőviszonyát is, aminek a május 3-án Kapo várott lejátszásra kerülő Kaposvár—Kanizsa városközi válogatott mérkőzés szempontjából vau jelentősége. A Turul most reneszánszát éli s épen az NTE ellen fog először jövendő komplett csapatával, az átigazolás alatt álló öt pesti játékosával megerősítve kiállani. Azt is meg fogja tehát mutatni a mérkőzés, hogy mennyit kell majd tudniuk ősszel a kanizsai csapatoknak, hogy a bajnokságban sikerrel szerepelhessenek. Ősztől kezdve ugyanis Kaposvár, Kanizsa és Pécs egyesületei egy csoportban fognak játszani a bajnokságért s ebben a kampányban a PSC mellett a Turul megerősödő csapata ígérkezik legerősebb ellenfélnek. Az NTE csatársorában játszani fog Hirschler is, aki már ezen a mérkőzésen elfoglalja helyét a jobbszélen, liugy húsvét utáni vasárnap a PSC ellen Pécsett már a komplett és összeszokott NTE szerepelhessen. Hirschler már elegendő tréninggel rendelkezik s beállítása gólokkal erősíti az NTE csalársoráL
1&25 áprlIU )2
Húsvét hétfő: Fél 2 órakor Ifj válogatott—NTE II. Három órakor KTSE-Zrinyi TE. Fél ,5 órakor Transdanubia SE—NTE. — Zrínyi sporttelep.
KTSE-Zrinyi TE. A Zrinyi és a Turul csapatai a pécsi kerület kaposvári alosztályában együtt játszanak a bajnokságért. Mostani találkozójuk tehát erőpróbája lesz a májusban Nagykanizsára sorsolt bajnoki mérkőzésüknek. A Zrinyi a Kisújszállásról visszatért Farkassal megerősítve áll ki, mégis minden tudását latba kell velnie, hogy a feljavult Turullal szemben sikerrel szerepelhessen. A Zrinyi csapatának mindig a lelkesedés volt egyik legszebb és leghasz-nosabb tulajdonsága, most is kemény próbára tudja tehát majd tenni a Turult, melynek csapata a legjogosabb aspiráns arra, hogy — a Zrinyi előtt is megnyerje a kaposvári alosztály bajnokságát.
Transdanubia SE—NTE. Nagykanizsa legfiatalabb egyesülete, a Transdanubia Sport Egylet ezen a mérkőzésen mutatkozik be a sport-közönségnek. Az elmúlt hetekben hagyta jóvá alapszabályát a belügyminiszter s azóta a Magyar Labdarugó Szövetségbe való felvétele is megtörtént. A csapat jelentős játékerőt reprezentál, igen nagy tréninggel rendelkezik s az előző napi mérkőzéstől fáradt NTE-nek ugyancsak ö>sze kell magát szednie, ha gólokban is kifejezésre akarja juttatni azt . a különbséget, amelyet a sportközön-ség a legrégibb és legfiatalabb csapat közt fennállni — vél.
A Szombathelyi AK Bécsben A Szombathelyi AK Bécsben játszik és a vidéki csapat nem csekély megbecsülését jelenti, hogy a bécsi csapatok a SzAK-ot választották húsvéti attrakciónak.
A sikeres spanyol és portugál túrája révén az egész kontinensen jó márkának elismert csapat aligha fog csalódást kelteni.
A SzAK a bécsiek két legjobb kondícióban levő csapatát, a Wienná-t és a WAC-ol kapja ellenfélül.
A német szövetség nem engedélyezte az osztrák válogatott csapat kölni szereplését. Tudvalevőleg az osztrák válogatott csapat április 19-én Párisban mérkőzik a francia válogatottal s visszafelé jövet Kölnben tervezeti egy mérkőzést. A német szövetség azonban hivatkozással a professzionista futball ellen kimondott /bojkottjára, a mérkőzést nem engedélyezte. Az osztrák csapat azonban nem jött zavarba és Köln helyett inosbruckot kötöttéibe, ahol a Párisból jövő válogatott mint Bécs város csapata mérkőzik* Tirol válogatottjaival.
= A nagykanizsai vendéglősök és korcsmárosokat ezúton értesítem. hogy folyó h^ 14-én délután 4 órakor a szakosztály az Ipartestület emeleti helyiségében fontos értekezletet tart, amelyre saját érdekében a szakosztály minden egyes tagja megjelenni szíveskedjék. Bane-kovich János szakoszt. titkár.
Ha fáj a gyomra, olvassa cl ü.-ró Miklós budapesti gyógy-szciész lapunk mai számában megjelent „Vcnlroviu" hirdetéit.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyvkereskedés RT. Nmuvkanlraa
Sodorion „JANINA" papirt!
1825 ipnlli
12.
ZALAI KOZI.ÖNY
•T
lfj|[(IIIM OIL COMPAKY8.1.
gyártmányul ElsórenJQ Sunflowcr Sálon Potro-
Itum kastélyok és lakások vl liettéíám traktorok és motorok hajtésira.
Autó és Motor Benzin Bcnzlnod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Oargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „OargoylcuEtna Hcavy Médium spee. gépolaj gózgépek és mindennemű motorok részére,
további mindennemű aépolaj, QÓpxali*. kocaikcnfi-iwó. Carbollnaum, kátrány me^reodel-
betó mindenkort legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
téclármltóknil \' ni
NAGYKANIZSÁN.
Dr. n«Kb-f4<«
Skabosan-kenőcs
.icwSKABOFOR\'M
l«ghtBur*bb míjuÜMell «
vlszketegségot,
Sm pUtklt, titfUUs. s«p?*l l<ktiiilKil4.
!Sf."S»Skaboform-puder
K<n. <» kitrinynappan.
Tyuksze.net, SSS-üi. CAHNABtN
KtfiLiU BüJci ntfjH-u,u*.
Magántanulójáig
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít eló vidéki tanulókat a BOROSS-OÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi-ut 37 a. •• Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény. Kiváló Jegyzetek I mi
Eredeti északnémetországi (quedlinburgi)
takarmányrépa-
HjllJl.
németországi főzelék és virág-magvak, továbbá
műtrágyák
kaphaték:
Ország és Widder
régait I !•
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
ElsőrcndB tölgy
szőlőkaró
kél méteres, száraz \' hasitolt és hegyeiéit darabonként 1600 K-éit kaphitó
Kondor és Társa
cégnél ,ou
Arany János-utca 2. szám.
Eladó áll:"n\'l3£ e,|smert
___ King-Eduard és Ella közép korai érísfl étkezési vetöburgonya gumó kisebb tételekben is. Herceg Festetics uradalom (itr
Somogy-Berzence.
DiinAntult Élelmiszer- ís Áruforgalmi Rí-tvéaytirsu\'iK Nagykanizsán,
Budapest Székesfőváros Községi Eleliiutiíiuití üzeme
Mi.ml.yU4
Sniánt l>nnin«m valamint egyíbélelmicikkct tojást, baromfit, a minden mennyiségben,
\' azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi árakon, állandóan átvesz.
Távirati elm: Báláz* Igazgató, Naoykanlzaa.
Ideiglenes\\á(c>»lrskUr: Cscnoery-utl.(N\'ig>kjnlzulTakjréVpé«zUrrt.épOktét>en)
URADALMI rnmiw BURGQHYA
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezheti:
Pollák M. Emil oógnéi, Kinizsy-u. 2|a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerinl. Telefonélöjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Ehrenstein Károly és Társa
u r i és női
divatáruháza
legolcsóbb bevásárlási forrás
Főút II. szám.
Telefon: 221.
Felhívás.
Aluliról! hercegi erdíhivalafld-hivja az Országos FoldbiitokrcndeiS Bíróság Ítéletével megváltás foly(\'~ tulajdonjoggalföld hözjutollakat, háj
I. akik a Katonarétea tul helyeket nyerlek,
II. azok, akik a Felsösánczi pusztán az Ujmajortól nyugalra esó első táblában a II. csoportbeli Molnár István parcelládtól kezdve északra a récsei határig, & második táblában a kisbirtokos Bencze József parcellájától kezdve északra a récsei\'.hatirig és a Kétágú nevO rílszélból a II. csoportbeli Szabó Ferenc parcellájától kezdve északra a récsei határig, végül pedig
III. mindazok, akik a práleri gazdaságban a Leányvári-dtilóból (kivéve természeteién a vitézeket és a házhely cserésekci) kaplak földet és rétet, ezen területnek 1923 október 1-tól kezdve már lejárt négy félévi haszonbérét 8 nap alalt alulírott eidóhivatatnál bizonyosan befizessék, inert ktllónben esetleges kellemetlenségeknek teszik ki magukat.
Nagykanizsa, 1925. április hó 2-in.
Herceg
dr. BatthyinyStrattmann László
nagykanizsai erdóhivatála.
MEGKEZDŐDÖTT ,
A NAGY TAVASZI VASAR
MOLNÁR GYULA
„41 dlvatil.ili UJban BUDAPEST, VII.. Rá.fril-ul TI_.-i
T.wnaxt uldOi.»*a»\'r" ■ K*«l«» Wítojt. Ixuboiry <1 llpu UJv.ltlMI ki"uL,i\' .uh" c "f*. V\'l.mj.1 |u;.«.«k t.zoabu,
Mu ^ \' \' mlnWgbcí., ktittllá.ban utolfibtlrllcnck!
A l.gkény.Mbb Iginya hatoy ta
j^gu-..\'fi^-j^aiwsí .....
E heti reklámcikkeimi
KosztOm <n£ol dlvaluOvcIWI 1,100.000
Kosztom Huta gyapjú í\'tur.__
dto. mln.lín jzlntwn . l.tCO.COO Divato* bubimba tiuugyaiju
kK»<i sízvítwi .........
Szövctrulin llizla I yaj\'Ju gab.wdin vagy llpjz ...... oöSOUO
MindeitnemQ és méreta
tölgy parketta
gózSIt dió, gózölt blikk, kórls, tölgy és mindennemű keményfa anyag minden méretben, valamint a világhírű valódi ETERNIT pala békebeli minőségben mitv-den méretben kapható
Eppinger I. és Fia
dcczKa, épütetta é> épltkezéal anyag Ucrt.kedfaébcn - Deák-tér 5.
Vlgyíiatt Cuk az a valódi Euiall, m«ty« mtnJía dariV.tt .ETERNIT* van ayocwa
WALTÉR magántanfolyam Budnpa.t, VIII., Rikdo.l-ut 91.
E16kíull kozépUkoUI összevont a
vlugíkra. érettségire, vidékieket b. TU«tvt»cUkn«k nagy kedvezmény.
Covcreoat-kabit tcauiabb
.................... ■■•• K 7««w
Cpvercoat-kabit ltuu
gyapja, béletvr US bísuu K WOlXO Burburry-kabit u.n
gyapjú, 115 Iiomiu ... K 9)0000 Burburry-kubát Huta
gyapjú 120-125 ••■ K 1.100000
AH . IIM« >l.an.at- ■■ > ■■\'■"" •""\'•\'•l*\'
Hirdessen a Zalai Közlönyben
budapesti nemzetközi
vüs4r
1925
Április w-»-io
Rendezi a
budapesti kereskedelmi
és IPARKAMARA
PetvIllROstUs kspíutó: NaRyUulzUB, Flschel Ffllóp Fial könyvkereskedésében, tovibbá a visi: rendezőségénél »t:»APEST. V.. SZEMERK-UTCA 6.
Kedvezményes utazás és vlsum.
Lakáskiutalás. t»
PING-PONG
játék 32.000 koronái
elsórenda
Pinfl-Ponfl labda
darabja 4000 kor.
Futball labdák,
behó jjamntfV ift*
FISCHEL FÖLÖP FIAI
ZALAI KÖZLÖNY
1925 iprilU 12.
_M. H. 0. G. Sz.__
magyar Háziasszonyok országos gazdasági szövetsége
Nagyságos Asszony!
Mindnyájunknak ideálja, mindnyájunknak kedvenc itala a jó kávé. A saját maga készítette kávé pedig úgyszólván büszkesége a háziasszonynak. Ez élvezetet nyújt, (elvidít és amellett sok családnak kedvenc itala.
Nemcsak kedves kötelességet, hanem szükséges hazafias szolgálatot is vélünk teljesileni. amidőn egy tiszta színmagyar gyárnak azzal sietünk segítségére, hogy Nagyságos Asszony figyelmét és jóindulatát e gyár legújabb gyártmányára, a
SZENT ISTVÁN cikória kávépótlékkülönlegességre
felhívjuk. — E gyár vezetősége lehetővé telte Szövetségünknek a hatalmas és modern gépekkel berendezett gyártelep
"KRtek""s«!mélyesen győződtűnk meg tehát a helyszínen arról, hogy a SZENT ISTVÁN CIKÓRIA KÁVÉPÓTLÉK-KÜLÖNLEGESSÉGET alaposan megtisztított egészséges katángyökérből, az elképzelhető legnagyobb tisztasággal készítik.
Ugyancsak személyes tapasztalatok alapján cgy próbalözés alkalmából állíthatjuk továbbá azt Is. hogy ez az uj cikória kávépótlékkülönlegcsség 3 lózótt kávénak gyönyörű szint és kellemes zamatot ad és mert vásárlási ára a fűszeres-boltokban semmivel sem lesz drágább más gyártmányoknál, alapjában véve minden háziasszony részére olcsóbb, mert a gyár vezetősége, kedves meglepetésül, minden egyes doboz sarkába, arányosan elosztva, finom pörkölt szemes babkávét tesz, ugy hogy I kg. dkóriakávéra körülbelül 8C00 korona értékű szemeskávé esik.
Minlhogy a valódi SZENT ISTVÁN CIKÓRIA KÁVÉPÓTLÉK minden lüszerűzletben kapható, arra kérjük, próbálja kl Nagyságos Asszony egy próbavásárlással annak minőségét és minthogy a minőséggel kétségtelenül meg lesz elégedve, lovábbl vásárlásaival támogassa e magyar gyárat, mely annyi sok családos magyar embernek adja meg a mindennapi kenyerét.
Hazafias üdvözlettel
Magyar Háziasszonyok Mm fiM IMW
Minden doboz sarkában pörkölt szemeskávé van!
(Kilogrammonként kb. 8000 korona értékű)
Válogatott cikóriából készült!
1926 áprilli 12.
ZALAI KÖZLÖNY
KISFALUD! és KRfiUSZ
divatnagyáruháza
Arany Kakas-hoz
Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok Olcsó árak*
Eredeti angol férfiöltöny és kabátszövetek. Fekete és sötétkék nöl- és férfikelmék. Covelcolt, Bourberry, wlpp Cord, Camgarn, Cocsmen, Crepp, Eolin, Marokln, Rlpsz dlvatkelmékl
Apróhirdetések
Al ipfdbtrdttfl díj. 10 „41, íro>K. A clm,rt . ffllndtn VMlig.bb L.t\'.bi ill.1 „a M-. ninik uimll-UUk. ■ Mindi. IMIUIUÍ aiji fW K ,\\ h.iJtií.l dl] <14,« nulratt . . tMg.lai boMiuinhuUk
fi Homespon szövet IGÉiÉiÉil:^ 38.000 „
Pepiin síel____ 25.500 „
I Mis kelmék. . 45.000 .,
Vászon és si
ÍDÉMtölL i
erős
15.5011 „ 16.1 „ 2210 „ 19.500,, 17.500 ,,
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon!
Schroll-schiffonoV, May és Holfeld rumburgl vásznak, Regenhardt és Raymann damasztárukból óriási raktár.
ssSDdfes"
Szőnyegek, butor-ripsz és bútorszövetek
nagy választékban 1
I Gyözödjön m«o róla birkltiogy N»Ky-
IOOOO K-ás bor
SAFRAN JÓZSEF M»gy»r.a. u.. Teieton 335
Kit Idősebb ur megbízható, llpycs házvezetőnőt keres. Gyermek nélktill hadiözvegyek; esetleg magános kxrowbb nők, kik a kcrtg.izdasághoz 1$ értenek. |elent-kezhetnek Wajdits József és Társat könyv-kereskedésében. Sugár ut 2. IÍ28
Hova sietsz Bözsi? Klein József céghez, mert ott olyan gyönyörű és o!cíó kalapokat kapni, mint sehol, csak győződjék meg róla. Leánykalapok minden színben 85 ezer. hölgykalap 16 színben 133 ezer, 200 ezerért modell kalapok. Klein Józiel és Testvére. 821
Príma Plchler kalapok olcsó árban kaphatók Kaufmann Manónál 3 .Szerecsen-hez* Telefon 167. 1031
liltényi-cipöt vegyen!!
divatárucikkekben
tényén pr6bav*«irU«t J3«
Szomolányi Gyula
Csongsry-ut 2. axám alatti Q <« Hangya mellett) fltleUbcn. q
Major-gazda, kl a faragáshoz Is ért, Szentgyörgynapra állást keres. Cim a kiadóban.
Gépész-segédek felvétetnek nagy-récsel uradalomban Csakis elsőrangú mtin-kaerók. Jó bizonyítványokkal jelenlkcz-zenek. 1086
Saját termésil korocsenyi asztali és nehéz 1917. évi termést) pccaonyo bor kapható lakásomon klstételekben (literekben Is). ic9«
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
Külföldi rctotta bükkfaszén csomagolvj és kimérve kapható lécfalvl Bodor Zoltán fakercskedéiében Sugár-, Kákóczt-ut sarok. Telelőn 157. D38
Budapestre keresek egy éves gyermek mellé Jó családból való fiatal leányt. OtUnfeld Miksa, Klnlzsy u\'.ca 5. 1113
A Király Pál-utca 4. és 8.
számú házak szabad kézből eladók. Bővebbet Banekovics igazgatónál.
Cséplőgarnitura HP. 6 7/20 összes felszereléssel átköltözködés miatt sürgőién eladó. - Értekezni lehet Horválh Jenőnél, Csurgó. 1124
Gazdaasszonynak ajánlkozik egymagától úrhoz egy középkorú nő. Cim a kiadóban. j]22
Újonnan épült házban 3 szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Cim a kiadóhivatalban. lllg
Házvezetőnőnek, vagy főzónónek helyben ajínlkozlk Intelligens nő. Cim a kiadóban.
József Mherceg-ut 30 sz. atattl adómentes magánház, elfoglalható egy. esetleg két szobás lakással, kedvező flzetéjl feltételek mellett eladó. — Ugyano\'.t egy hold szőlő kiscscifóii és egy körfűrész asztalul eladó.
Lsgolcsúbban Mliat
női harisnyit 10, 25. 30. 35. 40, 45 ezer, férllhailsiiyát 8, 10. 16. 25. 30. 35 ezer, gyermekharlsnyák, cérnakextyük, gyer-mekmatrózlngek nagyon olcsó árban
PRANGER JÓZSEFNÉL
„Párisi Áruház", Erzsébet-tér
I tí:v<nyumel ntmben. 971
A huavetl ünnepekre 8000 és 10.000 koronáért
legjobb zamaiu borok
VkpHatók
SOMOGYI TESTVÉREKNÉL
AUgyar-utci 18. l< 70 Telefon «:.
Halastói dűlőben 1 hold szántófold búzával bevetve eledó. Bővebbet Magyarutca 39. szám. 937
Eladó egy majdnem uj 3C0 literes vas-prés. egy borlejtőgíp. hordók, kádak, bot-vályú, rézcsapok, Mskésdrót ís többféle szólógazdivá gl eszköz OrOnfcld Miksánál. Klnlzsy utca 5. 1114
húsvéti
legolcsóbban beszerezhetők a Cukorka Királynál tűt lleffer Gyula Kazinczy-utca 8. szám.
Trafikosládák
minden menyiségben kaphatók a
nagytőzsdében.
Üzletmegnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a
lazsnaki vendéglőt
átvettem és azt folyó hó 12-én, husvétnapján megnyitom. Fötörekvésem, hogy a n. é. közönségei mindenben a legjobban kielégítsem. Jó és olcsó borok. Minden időben meleg és hideg ételek. Kérem a n. é. közönség becses támogatását
ll2> HALÁSZ FERENC vendéglős
harisnyák
elszakithatatlanok Mindenütt kapható.
Árverési hirdetmény.
A néhai Schcrbel Bertalan örököseinek tulajdonát képező s Nagykanizsán, Rózsa-ulca 4 sz. a. levó ház f. év április hó 19-én, délután 4 órakor a helyszínén nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. A vételár negyedrészét vevő azonnal, a hátralékot ped^g 30 nap alatt tartozik megfizetni. Érdeklődőknek felvilágosítást nyújtanak
Dr. Elek Mór és Dr. Hoch Oszkár
H25 v ügyvédek.
Budapost, VII. Dohány-utca 84.
Telelőn: J6i««f 124-47.
A leglobb sikerrel készít eló középiskolai maginv Izsgákra, érettségire vidékieket Is
K«»ilcUlitU»l ke<lT«im<ny. »9«
Teljes anyagi felelősség.
Autó-, motorkerékpár alkatrészek
felszorelésok, Micholin pnoumatik rtr Automobil és Pneumatik Rt Budapost, VI., Jókai-tér 5.
iimi< k.phatík
Rohltschl edUa™,
a Mlica VITA •!« él ■ MATTONI GICSSHÜBLER
(o.lsbi >i Cimn Imi- lt kslf.vdr íujtjriíit Mt(,(nd(lt,,tAk i kldkll.ll "1
TÖRÖK JÖZSErrt.*»«é»rv!x onláty BUDAPEST. Király-.. 1. — T.lftoo W-77.
Három milliárd kor. fflif-tTÍ oiztélyioriiátékban. -\'l-*"^1: 27 milliárd kor. lesz készpénzben kisorsolva. - Szercncseszámokat ajánl: Milhoffev* Kálmán cVengerytut 7?szÍe(^apoc^ház) Sorsjegyek árai >/i 120.000 K. Vs tíOOOO K, !/< 30000 K. Játéktervek Ingyen. Húzás május 13. és 15-én. eladó lapunk kiadóhivatalában.
BERETVÁS PASZTILLA ?s \'X^a^:
10
- ZALAI K0ZL0NY
1935 április 12.
FÍSCHER IMRE
TEXT1LTECHNIKAI VÁLLALATA TEigrowitivó (JVŐR »"<*L.\'\'-UT"
^ Raktáron (art eredeti mühlhauseni
Claes & Flcntje-féic
kötőgépeket és
or.ózó-gi-pekct,
lovibM Slilüt
Bolyhoxó- és Rja.ctict-oépckel.
-MlnJcnncmü íiflvű-, íoiitl-íi eUKsifUjI kclliktk ab Ry&tl íaklir kaphatók.
VISSZHANG
a Dunántúl irodalmi, művészeti is társadalmi hetilapja
szerkeszti
KEMPELEN BÉLA
a „Zalai Közlőn/\' fcldős szerkesztője
Megrendelhető és kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában Fö-ut 3.
Elólizetési Ara negyedévre 50.000, félévre 100.000 korona. Egyes szám ára 5000 K
Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi laj>okba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 50% kedvezménnyel a
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
légi póstával szemközt a Távirati Irodánál
Telefon 338-383. szám.
MAGYAR BROWH BOVERI MÜVEK
vllUmruigl rtuwnyUunif UUDAPEST. VI.. POD.MANICZKY-UTCA 7J. 0)lf L\'ipcn. Mcgycri-ul.
Siicin>«lai Dynimo. tlv0jn11-
Orirt
tti«
Vas-
asztal lábak ós két kisebb vasmedcnce eladó.
; Bővebbet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
27 milliárd 5 millió
. _«■... >■» ivín lífíil(5dó os*tálv»or-p]itókon.
keiOl klso»oiás:a .1 május 13. és 15 én kezdődő oMtily.orojitókon.
- .f----------x-o fctjvtii 3 niilliárd korona.
h Wrvck :
Főnyeremény SA"
Szerencse szánni sorsjegyek K^KS >\'j- Hirschler Miksa
Miiylm. H MM1"\' ■■ MtlKkiSH.-\'n ■Hin.l_
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
A l<cdlv»tout>b női szalma- és fohér filc-kalapok om.i vila..t<lban
mtslt|>5 olcsó aibatikapliatól.Sialmaloljpo* átvauSia. testiig ™Mlí«ilt6l»línyw«M>UI>»n Férfi knltipok nagy wAI*.xlékb«n fcw
GYENCS ÉSVIDA kolapoyár Kaxlncy.ulcol üzletében Al»dlemplonlra.i ,«ml.e. j
Ehrenstein Károly és Társa
uri- cb női divatáruháza Tctof. 221. == NAGYKANIZSA = F»-ut M.
ÍKgr Mélyen leszállított árak! Rőfösárukból feltűnő olcsó árak !
Úgymint: karionok, kanavásznak, zefflrek, sima is hímzett grenaülnok, níl- és íérfiizövetek, voll, schcwlott és kazánok, törülközik, Rlott és karton killények és glotl alsérullák, slh.
Usi és női divatárukból óriási !I a q y választék!__
Férfi és női ingek, alsónadrágok, pnlia és kemény gallérolt, kéze-I6k. küllltl és selyemnyakke:td3k, nSi-, férü- és gycrmckharls-nyák, cérna, kartsbadl és bSrkeztyilk, zsebkendők, nfll és fértl ernyők, nadrágtartók, kézlkoffcrck, retikiiiak, nSi kilWIt mellények, kötő, jnmper és bongyorpanmtok és az ftsszes rOvidárucikkek.
Női ruhadiszek és divatgombok!
Szolid árok! - Pontos kiszolgálás! - Szolid árak!
ÉRTESÍTÉS!
KészltOnk saját sxövctUnk-b ÖI, valamint fazon-
öltönyöket Is.
Értesítjük a nagyérdemű közönséget és t. rendelőinket, hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonságaink,
melyből mérték után készítünk a legújabb divat szerint keiívezö fizetési feltételek mellett uri öltönyöket.
Becses párfogásukat kérve
L1DITT ÉS JOÓS szabómesterek.
i ZRÍNYI NYOMDAIPAR 1
I ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T. I
| NAGYKANIZSA, FŐÚT 5. §
| — Telefonszámok: 78. és 117. — &
| Készít mindennemű nyomdal munkákat legszebb I 3 és ízléses kivitelben a legszolidabb árakon S
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai KözlHny" citnii politikai napilapra és a „Visszhang" clmü hetilapra
Ha fáj a gyomra
használjon
„VENTROVIN" Ryomwkufs
- balzsamot
(tórv. vMk|
Mctfstanlctl a has- és gvomorgAtesót. idült gyomor- és bflbánUunakat, székrekedést. - Felülmúlhatatlan étváeyjjir-jesztó. - Számtalan hála- és köszönőlevél.
SSi" GERÖ MIKLÓS
„Pereset Józsel Oyógylár Labor»torlum>-Budapest, VII. 8cth!on-utca 14.
tfcgi;atie!4> poil«t uliovrftUl 28.00* korona.
HTOMTÍlD J legolcsóbb és legRazda-
\'ItiALIUK «ánt- ,,ai|\' .
"int>u" vonlai petróleum nini j
HALTENBERGER VILMOS
A 1\'í.rJ tvínk autoiUiil UpvIuMr : BUDAPEST, VI. kcr.,
- - ■ l<a ajft, _*„...(, *-----
N»iO\'i"»x5-utca l>. — Mhsfloyctm: WllforJ Hudnpcit.
TtUloo: U~ »&. 2S«
Ford teliorautó pótkocsival 3 tonnára. Az autó áia 79 millió korona
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Dreher Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébel grófné.
Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életé-böl. Irta: dr. Czaplk Gyula.
A lelkiélet kis könyvei
I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat.
Szent József Inlák és elmélkedések. — öszeállitotta: dr. Haiczl Kálmán.
A fenti könyveken kivül a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.

„Zalai Közlöny"
politikai napilap
megjelenik 6 és 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
ktny<- ás blrtipáiudájébca (HlcsJoktarrtár) ffl- ás kigár-nt tarok.
Krötky György
díMajVM.iLgtiiís.k iruditlbib
Ili. Hirschler Miksa
.oMnTÚuUlibv.
Görög Károly
u. truib.1 Ikálnf t*.
Öi\\j. Palkó Józsetnó
(akorka. Í1 s,OiiC:ctiiuíijibao. a rilt ^tllai:
Öiw. 5iollé>rné
lattal l.jiudí.ib.a. !i(itaa»l Uf.
öxv. jagerné
labúrkKinlalUu. lal.kl .1 L
Kenessey Margit
íobíajkUíruíiliben, nl lrtca M.
Fischer Ignác
blrlapjmail, lillébat Wrilul-Ur.
ualamlnl az öaozes "lcoi druaokndl.
Nvotraiolt a Z.intl Nyomdaiéi cs KcnyvketMkcdét R. T.-HII, NasykanizOn. (Nyomdavezető: Ofenbcck Károly).
64. évfolyam, 83. szám
Nagykanizsa. 1925 április 15 szerda
Ara 1800 korona
POLITIKAI MSP II. A P
iíkmtölig t* kUdófalYiíil Tó ut 5 Ínttjnibín-Tílíloo 78, nynrae« UT. ,x\'m
Felelős szerkesztő: Kerno/len St-\'.K
Herriot csődje
Aki figyelemmel kisérle a Franciaországban hosszabb idő óta lefolyó eseményeket, azt nem érle váratlanul Herriotnak a francia szenátusban történt leszavaz-tatása. Herriot bukásának elóbb vagy utóbb, de számtani pontossággal be kellett következnie. Herriot annak a mozgalomnak egyik legfőbb korifeusa, mely hadai üzenve a francia katolikusságnak, anna\'i .megalázására törekedett. Mi sem természetesebb, hogy egyházellenes politikája tömörülésre késztette az eddig Indifferens elemeket is. De erőszakossága még azoknak ellenszenvét is kiváltotta irányában, kik öt támogatták.
Pillanatnyi sikerei aztán mind merészebbé telték elhatározását, melynek betetőzéséül a vatikáni diplomáciai-viszonyt is megsza-kitolta. Erre azlán már felzudult ! a francia közvélemény s a kormányelnök jónak látta, hogy illő formában, nacionalista boinbasz-tokkal ajkán — visszavonuljon.
Politikai balsikeréhez járullak még néhány súlyos baklövései. Erősen nehezményezték, hogy engedély nélkül lépte tul a jegyforgalom törvényes határát. — Poincaré pedig a kamarában nyiltan kijelentette, hogy Herriot pénzügyi politikája nem alkalmas Franciaország pénzügyi szanálására. A szenátus Herriot költségvetési javaslatából sok olyan tételt törölt, amelyből könnyű szerrel gyanilhatta, hogy pártpolitikai célokat szolgálnák.
Amikor Herriot azután felvetette a bizalmi kérdést, sorsa meg volt pecsételve. Hiába mozgósították összes párthiveit. a szenálus hatórás szenvedélyes vita ulán leszavazta a kormány-elnököt Bukását a jobboldali pártok óriási lelkesedéssel fogadták, de megelégedést kellelt mindazon országok kormányköreiben is, melyek a francia en-gesztelheletlenséget nem nézik jó szemmel.
Lyon egykori polgármesterének politikai csődje egyszersmind nagy kudarca annak a rendszernek, melynek mozgatói a páholyok hátterében lapultak meg. Herriot csődje egyúttal a Vatikánellenes politika csődjét is jelenti.
A francia kormányválság
Briand visszaadta a megbízatást a kabinetalakitásra Nincs remény a válság közeli megszüntetésére
A francia kormányválság, mely Herriot lemondásával bekövetkezett, óriási nehézségekkel küzdve halad a megoldás felé. Minden megoldást megnehezít az a köiulmény, hogy az uj kormány, a pénzügyek fenyegető állására való tekintettel kényte-len lesz magáévá tenni Herriot, illetőleg de Monzie javaslatsíi. Painlevé nem vállalt megbízatást
Painlevé, a kamara elnöke, bár a szocialisták és radikálisok bizalma (elkérte erre, nem vállalta a kormányalakítási, hanem Brland-l ajánlotta, kit Doumerque köztársasági elnök meg is bízott a kormányalakítással.
Briand a kabinetalakitásra kapott megbízatást csak ugy vállalja, ha arra a többségre támaszkodhalik, mely a május ll-iki választásokból alakult ki. Biiand, mihelyt az Ely-séeben átvette a megbízatást, onnét távozva megbeszélést folytatott Her-riot-val, a radikális párt voll vezérével. Ez alkalommal is azt hangoztatta, hogy a felelősséget teljes mértékben a május ll-iki többség elemeinek kell viselnie.
A szocialisták támogatásának és a kormányban való részvételüknek kérdésére, melyet Briand színién lelvc-lett, a frakció vezetői később fognak válaszolni.
Ideiglenes kormányalakítás Kedden délelőtt Briand de Monzie volt miniszterrel tárgyalt, aki ideiglenes kormányalakítást javasolt, mely kormánynak, egyetlen feladata lenne a bankjegyforgalom emelésére vonatkozó törvényjavaslatnak
egyesek, akik megkísérlik Charaber-leint a kormány alakításra birni. Ha ez nem vállalja a megbízatást, akkor nem marad más hátra, mint Renautd igazságügyminiszter. Ebben akormányban Briand, nrint miniszter átvenné a külügyminiszteri tárcát. Bizonyos körökben még az! is lehetségesnek tartják, hogy Herriot lenne a külügyminiszter, Briand pedig igazságügyminiszter.
A/. Eeho de Paiis szerint Briand kijelentette, hogy ha a szocialisták a kormányban nem vesznek részt, a helyzetet a radikálisoknak kell meg-oldaniok A lap szerint ha — "
eshetőség sem sikerül, akkor a baloldali blokk felbomlik.
Briand visszalépett Éjfélkor jelentik telefonon: A szocialisták elhatározták, hogy a Briand kormányalakításban nem vesznek részi.
Briand visszaadta a kormányalakításra kapott megbízatást. „Proletár egység" a polgári
pártokkal szemben A párisi Humaniteé közli a kommunista páír politikai vezetőinek a szocialista párthoz intézett felhívását, amelyben felszólítja a szocialista pártot, hogy a baloldali kartell uj kormányának alakításában ne vegyen részt, hanem a kommunista párttal együttesen teremtse meg a proletár egységet valamennyi polgári párttal szemben.
Drámai jelenet Okolicsányi László és felesége között — a rendörségen
„Mondd, miért tetted ezt velünk?" — volt Okollcsányiné első szava férjéhez
rával való elfogadtatása. Briand délelőtt folytatta a politikai személyiségekkel az esetleges kormányalakítás ügyében is a tárgyalásokat.
De Monsie volt pénzügyminiszternek az a javaslala, ideiglenes kormányalakításra vonatkozólag,, elintézettnek tekinthető, miután a javaslat majdnem minden mértékadó politikai személyiségnél ellenállással találkozott.
Arra a kérdésre, hogy sikei Ute Btiandnak a ko mányalakilás, a tegnapi tanácskozások eredménye alapján már azért sem lehet igennel felelni, meil Briand semmi esetre sem számíthat-arr;., hogy a szocialisták résztvegyenek akormányban. Briand tegnap míg a kamara radikális pártjaival egyrészéiől is ellenállásba ütközött — Briandnak a kormányalakításról le kell lennie, nunt tegnap a kamara folyosóján beszélték.
Chatnberlein és Renauld megblzetása Vannak a köztársaság élén míg
Budapest, épritti 14
A budapesti főkapitányságon húsvét vasárnapján hallgatták ki utoljára Okolicsányi Lászlói, aki mindvégig kitartott azon állítása melleit, hogy Pödör adta át neki a rablott ékszereket. Az eljáró kapitány az addig őrizetben tartott Okolicsányi László élőt! kihirdette az előzetes letartóztatását elrendelő végzést, majd intézkedett Okolicsányinak az ügyészségre való átkisérlelése iránt.
Húsvét vasárnapján megjelent a nyomozást vezető Vogl kapitánynál ... Okolicsányi Lászlőné és engedélyi
kama- kért a kapitánytól, hogy férjével be-
. ,,, 1 <1...II____________mKtrilll
szélgetliessen. Okolicsanyiné megállt a kapitány Íróasztala előtt és ott várta be férjél, akit rendőr kisért tel cellájából.
Amint Okolicsányi meglátta feleségét, sírva fakadt, letilt egy székre és felesége felé fordulva beszélgetni kezdett vele. Az asszony hidegen és mereven állott jő pár lépésnyire férjétől. A fii fi szótalt meg először: hogy kérdezzen tőle valamit.
Az asszonyt azonban — érthetően
— hidegen hagyják férje könnyei.
— Mondd, miért tetted ezt velünk ?
— volt az. asszony első szava férjéhez. — Hogyan állhaltál szóba ilyen emberekkel ?
— Mit csináljak most már? — hördült fel kinosan Okolicsányi. — Te tudod, hogy elveszett ember vagyok, soha a világ szeme elé nem kerülhetek. Nincs töb!>é érlelnie ax én életemnek.
— Elmehetsz küllőidre, ha kiszabadulsz — mondja neki felesége.
— Nem szabadulok én már ki soha, — sírja tovább Okolicsányi —
csak az gyötör, hogy ml lesz gyermekeimmel ?
Okollcsányiné szeme könnyes lesz, mikor szemrehányóan mondja férjének :
— Már az utcára sem merem vinni gyermekeimet, rnerl mindenki alánnak szól. Ah, mihez kezdjek velük ilyen névvel?
Okolicsányi! telj sen megtörik ai asszony szavai, melyek pö;i>V -pásként fltnek le éshaM\'giijak hensejét. Hangosan tel-felz"kog. Az asszonya azonban folytatja:
— Most már kéir! könnyezned! Miért nem t ■.".!.\' n. kem? Ilogy lehettél veh\'mk llvel?
És OMUsánvi összeteszi kezét felesége előtt ís ii:!,lukvl\'.a a görcsös zokogáí\'ől, anéiklil, hogy tudná, hogy szinte szeinticsilésSzcrü vallomást tesz, motulja:
— Pöilor hozzám jöll, átadta nekem az összes ékszereket, de én nem fogadtam cl mind ■. .
— És minek keverted bele ártatlan bátyámat is n le gonosz ügyedbe? — vágja oda keményen az asszony. Majd odafordul a rendőrkapitányhoz :
— Kapitány iir, mentse meg az én ártatlan bátyámat!
Amikor azuíáti a rendőr elvezeti Okolicsányi Lászlót, a szegény, szerencsétlen [eleség meg sem mozdul, teljesen összeioskadva dül a kapitány asztalához, miközben a férje és a rendír inögötl becsapódik az ajtó.
Húsvét hétfőn az asszony ismét f-nut volt a kapitányságom fehérneműt hozott a férjének. M házasfelek akkor nyugodtabban nézlek egymás szemeibe.
íiALAI KÖZLÖNY
iifcii áp,ttk 15.
a mim re®
A rendhivEill közgyűlés magáivá tette az országos nagygyűlés határozatát
Zalflcn\'TSrcg, április 14 (Sajúl tmlisitúltklőlj Zalavármegye törvényhatósági bi-zottsága még 1921-ben elhatározta,\' hogy utasítja az alispáni, liogy akkor, ha a közigazgatási reform problémája időszerűvé válik. lend kívüli közgyűlést hívjon össze. Mivel a március 21-én larfoll
vármcgyékorezágosértckczlclénck határozata a vármegyéhez megérkezett — Zalavármegye lőivényhalósága rendkirlli közgyűlési tartóit, amelyen a törvényhatóságok állásfoglalásával foglalkozol).
A közgyűlés magáévá telíe az országos nagy-gyüléscn kifejezésre jutott aggodalmakat,amelyeknél f.igva a javaslatot időszerűtlennek laitja t. emellett a Zalavármegye éleiéből és múltjából és alkotmányjogi töiléne lének feltárásával lóhb, a javast! lényegél érintő módosítást éí v\'.i toztatást is ajánlói!, anely bizonyára figyelemre tarthat számol.
A vármegyei közgyíl\'és alapos megokolással ellátoll határozatában különösen rámulaloll arra, hogy a törvényhalósági bizottsági tagságra vonatkozó választójognak szőkébbnek kell lennie, mini a képviselőválasztásra vonatkozó választói jognak. KUlfóldi példákra hivatkozik, hogy a lörvényhalósá-;i választásoknál több olyan állán ban is van cenzus, amelynél egyébkén: az ál:a- : lános szavazati jog van érvényben. | A törvényhatósági közgyűlés állás- 1 pontja szerint a bevált viiilizmus , intézménye a választási korrektivum- ; mai ellátva — nagyobb mértékben volna fenntartandó, mini a mennyire a javaslat tervezi.
A legsúlyosabb kilogása a vár- | megyének a törvényjavaslat 20. , § ának azon rendelkezése ellen, : amely a törvényhatóságoknak a fel- ■ oszlatásáról rend«lkezik. Jogtörténeti példákat hozott fel \\
erre nézve a vármegye, fiogy míg SZ abszo\'ut királyi hatalom idején sem . látták ,\'cl s.>!i ví.rrnegyWel.
In» in.:gcin!il.. hogy Ztlavái megye 1793 ban felír,mi ig kOric a császár-királyi, irogy n hdborusKoiiiIsita:-: vessen vígét, léhát a vármegye akkor a királyi felségjogok gyakorlásába Szólott hozz i. Bár akkor erő sen megrónák a vármegye vezetőségéi, még sem gondollak az alkotmányos élet egyik bástyájának feloszlatására.
A rendkívüli közgyűlés e határozatot egyhangúlag elfogadta cs kimondotta, hogy aggo.f.ilmait és kifogásait közli a többi vármegyékkel és a belügyminiszteri aira kéri, hogy a vár negye álláspontját, aggodalmai!, kéréseit és javaslatait vegye figyelembe.
A rendkívül közgyűlési megelőzőleg az Ailsl\'.dó választmány ülést tartott, a.nelyen llosnyilk (iéza és Farkas Tibor dr. szólallak fel.
A keszthelyi gyilkosság
A pyMUoii M^aráro* nx U/)yé«ce4(j
fogházában
Nogykanl/.sa, líp.illls 14
Keszthelyi tudósítónk telefonjelen-tése al-ipjin inuít heti pénteki számunkban rövideden megírtuk azt a vad gyilkosságot, mely ut Mészáros Ferenc 21 éves urasági inas \'-:<Sve-tett el. A gyilkost a csendőrök hus-vél vasárnapján behozták Nagykanizsára és átadták a kir. Ügyészségnek. A gyilkosság résíletciről most a kővetkezőkben számolhatunk be olvasóközönség iknek:
A keszthelyi Szabó-féle vendéglőben együtt mulattak Radalovics Ji-nos 30 éves és Ádám litván 31 éves zalaapálii lakosok Mészáros Ferenc inas társaságában. Mulatozás közben a fiatal Mészáros cigarettát kért, mire Radalovits átadta neki nála levő dohány-készletét, melyet Mészáros ferenc használat után egyszerűen zsebrevágott. Eoből szóváltás, majd verekedés tám:»dt, ami akkor is folytatódott, mikor elhagy-
; ták a korcsma-helyiséget. Az utca csendjét ! Iverő társaságot azután * \' leitdörö-. zavarták széjjel. Ar.ikoi 1 ismét összejöttek, a S/t ntháromvig-J tér előtt h .\'íyku Mészáros rákiál-\' tolt Rad.dovic»ra: „No, most mutasd meg, kinél van a dohány?" majd pvthy clórántott.i zsebkést és azzal beledöfött Radalovics bal felső-kaijába. Kndalovics erre a metsző fájdalom dacára futásnak eredt és menekülni igyekezett a megvadull Mészáros elöl. Mészáros erre a vele levő kutyát uszította a menekülő uláu. Adu ff i István ezt látva — csitítani kezdte a teljeset. magából kikelt Mészárost, aki felemelte kését és azt telje; erejével Ádám mellébe mártotta. Ádámnak még voll annyi ereje, hogy a szúrás után az Iskola-ulcán át a Deák Ferenc-utcába vánszorgott, ott azonban összeesett és néhány ptyenyi haláltusa után kiszenvedett.
Radalovics János keresztülszúrt karjával — a kutyától üldözve — a Kossuth Lajos-utcán végigszaladt, m-ijil kifutott az állomásra, ahol Weigt Lajos vasúti tisztviselő része-sitctle az első segélyben és kötötte be sebét. Radalovics a nagy vérveszteségtől elájult, később beszállították a kó:házba.
A szerencsétlen Ádám István holttestét n hatósági helyszíni szemle után a hullaházba szállították, ahol Mojzer György és Mesterich Elek dr. felboncolták. A nagykanizsai törvényszéket Sóthy kir. járásbiró képviselte mint vizsgálóbíró.
A hatósági boncolás megállapította, hogy Ádám halálát egy, a harmadik es nfgyedtk borda közölt jobbról behatoló es a szivig tetjcdő szúrás okozta. A seb 2 cm. hosszú, egynegyed cn-re tátongó éles szélű szúrt seb a mellkas jobb oldalán, mely kb 30 cm-re terjedve, a jobb sziv-kamrába behatolva, belső vérzést okozott. A szivburkolatban 2 deciliter vért találtak.
Mészáron Ferencet, a 21 éves elvetemült gyilkos suhancot a csendőrök üldözőbe vették. Sikerűit még a gyilkosság napján este a „Huu-j gána" kávéház tönté^éhen elfogni. | I) ■ Mészárossal egyiltt ktaitóztatlák
Kovács F. nevű csápost is, aki Mé-I szátosnak segédkezet nyújtott a szö-! késben. Mikor később az őrsön kihallgatták — eleinte tagpdia cselekményét, később azonban mégis beismert.- a gyilkosságot.
Mulsehenbpchcr Edvín dr. vizsgálóbíró húsvéthétfőn délelőtt maga elé vezettette a gyilkost, hogy kihallgass. Mikor megkérdezte, hogy miért követte cl tettét azzal védekezett, hogy „önvédelemből".
BELFÖLDI HÍREK
Tarnay Frigyes halála. Tegnap
reggel 7 órakor az uj Szent János kóiház gégeosztályának egyik betegszobájában meghalt Tarnay Frigyes, a magyar színművészet egyik kiválósága. Temetéséről a Vígszínház gondoskodik.
Tatabányán megkezdték a munkát. A tiz hét óta húzódó és sok milliárd kárt okozott tatabányai bányái .\'--sztrájk véget ért. Az összes vitás kérdésekben megegyezés jött léire és tegmp reggel 2 és fél hónapi rájuk kényszeritett sztrájk után — a munkásság felvette a munkát.
A magyar-orosz szerződét ratifikálása. Minthogy márciu* hó végén nyilvánvalóvá lett, hogy az 1924. év szeptemberében kötött magyar-orosz szerződés az április hó 12-évtl megállapított határidőre nem ratifikálható, a magyar kormány javasolt?. ennek a határidőnek rneg-hosszabbitását. Az orosz kormány az elhalasztáshoz azzal a feltétellel akart hozzájárulni, ha az egyezményben nem fog érvényesülni a legtöbb kedvezmény elve. A magyar kormány olyan értelmű választ adott, hogy igy nem lenne módjában a szerződést ratifikálni.
Véres verekedés a szolnoki Egyetértés Körben. Szolnokról jelentik : Húsvét hétfőn este az Egyetértés Körben a mulatozó tekintélyes parasztgazdák között szóváltás támadt, amely a végén késeléssé fajult. Hét gazd it kórházba szállítottak, közülük négy életveszélyei sebet kspott.
Sárifalusi tragédia
Irta: Szegény Ervin
Vidéken jártam a minap. Dunántúl egyik magáramaradt nagy falujában, Sirif.iluban. Dolgom végeztével elindultam felkeresni régi barátomat, aki ebben a félighiu-féligvárosban gyógyítgatja politikától megcsömörlött gyomrát és a szerkó z-tói asztalnál összekuszált idegeit. Utam a temető mellett vezetett el. Temető: kerítés nélkül, kopár sírok-kd, inégkopárabb fákkal, melyeket kegyellenül lépett, cibált a tavaszi szél. Észreveszem, hogy az egyik uikcresztü sirhalom előtt, fiatal nő térdei. Imádkozik. É< sir. A szél cudormódon belekapaszkodik a ruhájába. Szinte azt h.nné az ember, hogy talpraakarja állítani a zokogva-imádkoz\'M.
Ki lehet ez a fiatal nő, aki ilyen cudaridöben is a temetőbe térdel, imádkozik? És ki lehet az a szerencsés, aki már ott pihenhet, zz örök béke falujáiuk egyik sir-kuny-hójában ?
Ilyenforma gondolatok tá:n3dtik bennem. És őszinte tisztelettel pillantottam vissza az utcakanyaruknál az imAdkozóra. Annyita a szivemre ment a látvAny, hogy borozgatás közben bará\'oim.ak i. elmondottam.
— Szegény Olga volt — mon-
dotta barátom. — Testvér, egy nagyon szomorú történetnek az u 6-játéka ez, amit te láttál. Látom, érdekel. Elmondom.
Alig másfél éve, hogy Sárif.duban feltűnt egv elhanyagolt külsejű, fa-gyof.arcu fiatalember. Olyotiféle háború járt, vér.hcdt testű, nevetni nemtudó, harmincéves aggastyán. Valami érthetetlen, láthatatlan titokzatosság vette körül. Nem mutatkozott be sebül sem. (Nak «.\'pe:í hogy r;eg-mondotta a nevét, midőn elfoglalta jegyzői hivatalát.
Turóczi B\\lin!nak hívták és valóban különös ember voll. Ö.ők rejtély marad tán, lugy miért éperi ót, az ismeretlent választották meg négy ismerős pályázó helyett.
Csupán ennyit tu itak meg róla a pletykaéhes sátifrdusiak, hogy valahol Szeredában volt megyei főjegyző és ?.z oláhok kegyetlenül megkínozták, börtönbe hurcolták. Onnan szökött meg csodálatos módon.
Turóczi Bálintnak megvolt az oka arra, hogy ne tudjon örülni az életnek. Kegyetlen, krisztusi kálváriát járt meg ez az ember harmincötévi létezése alatt.
Apja egvszerü körorvos volt Erdélyben. És negyvenéves korában egyik páciéusétől elkapta a vö,-kényt. Abba belehalt. Két árvát és e^y szegény özvegyet hagyott magára. Bi-
li u akkor Kolozsvárott jírt hs\'odik gi nnáziumba. Huga négy éves volt. Egy ideig csak küzködött az Öjvegy édesanya a nagy szegénységgel. Aztán ugy karácsony tájban ö is ehnent az ura után. A kislányt elvitték a rokonok, Bálintot pedig a gitnn .zium igazgatója vette pártfogásba.
Evek jöttek, évek mentek, Bálint elvégezte a jogot és Csi\'<megye aljegyzője lelt. Aztán hamaios\'w jött. a Itiboru. Taróc/i Bálint elment ka-tonánsk. Tizenh nban átlődözött testtel, megrokkanva té l vissza Íróasztalához. Az\'áu jöttek az ohhok. Raboltak, pusztítottak és rabláncra verték Turóczit is.
Nyirkos börtönben sínylődött, ütötték-vc-rlék. Amikór már r.cm bírta tovább, megszökött.
Rongyosan, éhesen, életuntán holygott hónapokon ál a csonkaha-zílvm, amikor a sárifalusiak megválasztották másodjegyzőnek.
Nein volt senkije, semmije. Kol-dusabb volt a kéregető koldusnál, amikor Sárifaiuba került. Itt aztán min<len bánatát-baját munkába fojtotta.- Dolgozott, dolgozott szüntelen.
D.: nem maradlntott békén itt sem. Rossz néven vették tőle, hogy nem ment a társaságokba, hogy foltos ruhában jár és-még csak vizitelni sem volt senkinél sem. És a helyi hatalmasságok, a tekintélyüket
féltő, korteskedésekkel nagyra nőtt hízelkedésre éhes, körűi tömjénezett helyi kiskirályok hamarosan ftkeie listára írták. Nem fért a dölyfös begyükbe, hogy ez a jött ment senki, semmibe veszi őket. Lépten-nyomon ártani akartak neki. És ez nagyon fájt Turóczinak. De azért néma, hi deg, zárkózott maradt.
Csúnya, förgeteges januári délben egy fiahl, fehérkalapos leány került Turóczi jegyző elé, hogy beteg anyjának, — aki az apátlan-anyátlan gyermekek gyámolitója volt — vala-miiyen hivatalos ügyét elintézze. A többi tisztviselők már elmentek, de Turóczi azért szíves- készséggel intézte cl az ügyet, amiért a leány igen hálás volt. Távozóban nevét is megmondta: Szemesi Olga vagyok. Nagyon köszönöm jegyző ur, nogy elintézte ezt az ügyet, bár már elmúlt a hivatalos idő.
Hónapok múllak el. Kitavaszodott. Turóczi szabad idejében a faluvégi réteken, erdőkben sétáltatott. Egy ilyen sétája alkalmával összetalálkozott Szemesi Olgával. A leány mosolyogva köszönt rá:
— Nagyon cl van merülve, jegyxó ur, észre sem veszi az embert I
— Bocsánat — mentegetőzött meglepetten Turóczi -r- figyelmetlen voltam, de valóban csak a gondolataim foglalnak le ilyenkor, ha egy kicsit sétáihatok. (V<«« "v.w
1825 iprili\'
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
NAPIREND
Április 15, sxerrfa ;
r.>m«I katollka*: Anav.t Piolfs\'ánx: . Aliin- Izraelita: Nizan M 2-. V. 7. n. : fíip kel reggel 5 tu 12 pííckof. .iyag • «lli i,\'éJuJ4n ö ói.s 49 perckor. t
A Meteorológiai Intéxct i<te»léu j jiertnt változékony Idó virlintó némi | esóvel, ké»óbb lióíDIlyedés valósíliitl. x
kulturestélyex és
I mulatságok
Április 16: A Zrinyi Irodalmi és Müv-:-mcU K6r lieeális elóad.isa (Nvil József: A grafikai művészeti\'i:rói) a Kaszinó nagy-nagytermében este fél 7 árakor.
Április 23: A Zrinyi Irodalmi és Művé j/eliKor lieeális elóadása (Kelemen Ferenc: A ii:i):túlwru kultui.ilis és gazda zági kö-viikc/i.KÍnyei) a Kaszinó nagyterméén este léi 7 órakoi.
ÜNNEPRONTÓ
is akadt a nagyszombat- délutáni fel-támaddii körmenet sokaságában egy magáról megfeledkezett fiatalember személyében, aki gunyoros-hangú megjegyzést ftizölt a kereszténység magasztos ünnepének szertartásaihoz. A kikülállók megbotránkozva vonták felelősségre az illetőt, ki még ekkor sem átallotta megismételni előbbi szellemességeit". A környező tömegben érlbető felháborodást keltelt ez a nagyfokú neveletlenség s a valláso; éizé nek ez a dun-a meghábuiitdsa, mely egyébként a rendőisegen kerül legközelebb tárgyalásra, a/iol a vallás ellen rugdalózó ifjút bizonyára péld ís büntetésben fogják részesíteni.
Mindenesetre nem róható meg tléttgé az eljárás, hogy-ha valakinek baja van a vallással s annak külsőségekben is megnyilvánuló áhítatával, rnyis elmegy feltámadásra s éretlen bit (kajával és becsmérlő megjegyzésével megzavarja a legszebb örömünnep hangulatát s az istentisztelet fenségességét. A vallásos ünnepségek külsőségeit olyan magasztos érzések alakították ki évszázadokon kei észtül, hogy azoknak durva megjegyzésekkel, kihivó magaviselettel váló zavarása nem csak neveletlenség, hanem — különösen ma — bün a társadalom rendje és békéje elten is.
— Szentségimádás.Tegnap, kedden a plébánia templomban egész nap szentségimádás volt. Délelőtt 9 Órakor dr. Vargha plébános ünnepi fagy miiét mondott, délután 6 óra- : kor szentbeszéd, melyet Málés Hilár I atya tarlott, uiána istentisztelet és a ; w-ntségbetétel volt.
A városi közgyűlés. Még ! mindig van egy-két ílgye a régóta \' KeszUio városi közgyűlésnek, melyek- ! n * előkészítési munkálatai néhány I késleltetik a képviselőtestület | összehívását. Valószínű azonban, hogy
i lárgysorozat összeáll.tása néhány j n-pon belül végleges lesz s misem I
hívásának á,,i" * kö/^yü,(í< öiSZC* .-Úrasszonyok Mária Kongregációja ma, szerdán délután 5<\'ra-Kor rendes taggyűlést tart. Ezt nieg-22? ?g - vczetöségi ülés. Pontos megjelenést kér a Praescj.
inr,,TiSztvl^Wk kedvezményes A Közszolgálati Alkalma-Nemzeti Szövetségének nagy-Kanizsai csoportja tagjait kedvez-n ínyes áru tüzelővel látja el. Az f«k,VOIlatkoz6 előzetes összeírások » ;ol>amatban vannak. »
— Fales Lajos portréja. A
nagykanizsai Polgári Egylet közgyűlésének egyik határozatából kifolyó-lag megivs t.tte Faies Lajos, az Egyesület volt elnökének életnagyságú arcképét s e/.zcl a le-adattal Péczely Bél.íné született Péczely Piroska nagykanizsai festő művésznőt bizta meg. Tegnap volt alkalmunk Faics portréját megtekintenünk. A i festmény — a művésznő tehetségé-! íi\'.\'k legteljesebb elismerésére legyen ; mondva — minden várakozásunkon . felül jól sikerült. Nemcsak a meg-1 szMalísig hűen örökíti meg Faics \' Lajos volt elnököt, h.-nem legter-mésze\'esebb színezésével, a színek j lágyságával és egymásba olvadé-• konyságával s azoknak gazdagsá-\' gávil finom sz in megoldásokat és puha j.zinakkordokat is ér el. A modern impresszionista irány csak igen kis mértékben érvémesül benne s a lélekjellemzés mellett főleg az ecset kezelésnek azt a rutinját csodáljuk, mely a legintenzívebb fény-sávokat is alig észrevehető átmenetben olvasztja Ösvc a melyebb tónusú á\'iiyékol-isával s egv világos atmoszférába helyezi az egész arcot, melynek még árnyékba e ő rés/e is a maga sajátos fémével di ;nb ro Mk ki. A festmény csütörtöktől kezdve néhánv napon át látható lesz a Teutsch féle drogéria kirakatában.
Eljegyzések. Slrem líust eljegyezte Fcrry Hacker mi rnök Wien-ből. (Minden külön éríesités helyett).
Tibolt Gyula eljegyezte Medgyesl Matild.kát. (Minden külön értesítés helyett).
— Lieeális előadás. A nagykanizsai Zrinyi Miklós Podalmi és Művészeti Kör lieeális előadás-soro-zat.iban április 16 án lesz a következő előadás A grafikai művészetekről. Az előadást Noll József reálgimnázium tanár taitjj a nagykanizsai Kaszinó dísztermében este pontosan fél 7 órai kezdettel.
— Ki .kanlzsa még egy ovodát kér. Kiskanizsai szülők kéié-sel for-dtil ak a városi tanácshoz egy másod.k óvoda felállítása érdekében. Kiskar.iz-a ovodája ugyanis a régi közigazgatási beosztás VI. ketflfelé-
. ben van s mo;;t a VII. kerüietbeliek, I is oda járnak. Ez az egy ovoda l annvira túlzsúfolt s Khkanizsa egyes
! utcáiban lakó gyermekeknek olyan messze van. hogy a szülők célszerűnek látnák a \' VI. kerület külön I ovodájál is felállítani. A városi tanács j egyik közelebbi ülésén fog ezüijyben i határozni.
; —■ Piarista cserkészek táboro- ;
záso. Az idei nyáron megvalósul ! I az a régi terv, hogy néhány piarista : ! gimnázium cserkészcsapatai közös ; táborozást rendeznek. Az cddiyi terv ; szerint íi? piarista gimnázium cser-: készcsapatai, számszerint mintegy négyszázan Nógrádvárhelyen, a váci • püspök birtokán fognak lálwrozni. j A kft\'ös nagytábor parancs"okául : dr. Sík Sándort választották meg. !
— A pécsi színtársulat vendégszereplése. Folyó hó 17-én rándul ál három napos vendégsze- . replésére Asszonyi László pécsi szin-társulatának operett-egy Hitese Nagykanizsára. Vcndégsrereplésének pro- J gramját a legközelebbi napokban részletesen közöljük; addig is fel- , hívjuk olvasóink érdeklődését a kö- i zel múltból jól ismert társulat előadásaira.
— A nyugdijválasztmány ülése. Nagykanizsa város képviselőtestületének nyugdíj-választmánya ma dél- i ben (llést tart a városházán, melyen .\' meghozza a közgyűlésnek teendő javaslatát a nyugdíjazási ügyeket illetőleg.
— Menetdijkedvezmény a budapesti nemzetközi áruminta-vásár alkalmával. A menetjegv-iroda közli velünk, hogy a Budapesten Myó cvi április hó 18-tól 27-ig tartnr.dú nemzetközi árumintavásárra utazók részére a Délivasut 50% os menetdíj mérséklést engedélyez. A mérséklés ugy a gyors, mint a személyvonatok mindhárom osziá\'yára engedélyeztetett. A menet-kedvezmény ugy az oda, mint a visszautazásnál csak akkor vehető igénybe, ha az illetők magukat a J vásár vezetőségének pecsétjével ellátott, a tulwjdon-»s ált-d sajáikezüleg aláirt névte szóló „Vásári igazol-vány"-mal igazolják. Ez a vásári igazoivány az áiumintávásár minden egyes látogatása alkalmával a HVásár iroda* áltál lebélyegeztetik. Ha a visszautazás alkalmával ez a bélyegzés az igazo!vanji.ól hiányzik, akl.or az utas a teljes menetdíjra ugy az oJp, mint a visszautazáskor köteleztetik. A menetkedvezmény legkoráb Itön folyó évi április htS 13-tól kezdve es a visszautazás legkésőbb folyó évi április 30 ig vehető igénybe. Vásári igozolvan,ok a menet jegyirodában (Csengei i-utca 1.) 40.000 koronáért kaphatók.
A katonatemetőért
— Orvosok táraasvacsorája. A
nagykanizsai orvosok holnap, csO törtökön este 8 órakor tirlják szokásos táriasvacsorájukat a Kaszinó ban, melyre Thassy Gábor dr. vái ^negyei tiszti főorvos, a vármegyn orvosszövetség elnöke is lejön Nagykanizsára.
— A keszthelyi gazdasági akadémia Segélyző Egyesületének és Menzájának a Keszthelyi Takarékpénztár 100.000 koronát, a Készt hely vidéki Takarékpénztár 1.000.00) koronát, a nagykanizsai Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár pedig 600.000 koronát adományozott, miért ezúttal mond köszönetet az akadémia igazgatósága.
— Orvostovábbképző tanfo lyam. A balatonfüredi szanatórium 50—60 gyakorló orvos részére Kéthy Károly báró elnökletével továbbképző tanfolyamot tervez, melynek előadói neves egyetemi tanárok lesznek. A tanfolyam május 25-től 31-ig tart Lakás díjmentes, étkezés mérsékelt áron. Jelentkezés a balatonfüredi fütdóigazgatósághoz május 18-ig.
— Hatálytalanított áthelyezés. Az igazság\'lgyminiszter Plichta Viktor nagykanizsai kir. törvényszéki iroda-tisztnek a pécsi járásbirótághoz történt áthelyezését hatálytalanította. Plichta a nagykanizsai törvényszéken teljesít tovább szolgálatot.
— A zalaegerszegi tüdőbeteg-szanatórium építkezésének munká-
NngykauJzf.a, április 14
A nagykanizsai katonatemető 1300 örökre elpihent hőséneké lataira 8 pályázat érkezett be. A leg-
Imlottak ünnepére sírköveket emel ! olcsóbb 1.660, a legdrágább 3.564
a város áldozatkészsége. j millió koron.i Két pályázó zalaeger-
Szerkesztőségünknek az az ak- szegi, a többi budapesti,
ciója sok akadályt legyőzve, a | — Oondnokság nlá helyezés,
legnehezebb gazdasági viszonyok A nagykanizsai törvényszék Vörös
közepette is biztos siker felé vezet! a kegyeletes ügyet s immár mindössze 200 sirk\'ö költségei hiányoznak ahhoz, hogy akciónknak gyűjtési részét lezárjuk.
Szavunk mindenkihez szól; adjon, akinek ugy adta sorsa, hogy 70.000 koronát nélkülözni tud. Kicsiny azoknak a száma, kik meghozták a maguk adóját, azokéhoz képest, kik nem érzik, hogy kötelességet kellene telje-siteniök az akciónkba való be-kaoesolódással.
rvenvszr
József és János hahóti lakosokat gondnokság alá helyezte.
— A levente oktatás Idejének szabályozása. Az alispántól tegnap érkezett meg a levente-oktatási idő egységes megállapítására vonatkozó vármegyei testnevelési bizottsági határozat. Eszerint a testnevelési vezetőségeknek és főszolgabiróságok-nak megyeszerte ugy kell az oktatási időt rendszeresiteniök, hogy minden levente-csoport március l-től október végéig vasárnap délelőttönként heti 2, az ezen kivül eső időben heti l órai oktatást nyerjen. Ezen kivül minden hónapban van egyszer délután egy órai foglalkozás is
— Árok-tisztogatás. Nagykanizsának jó sorsa két nagyobb árkot
[ is adott, melyek közegészségügyi és köztisztasági kifogások özönét termelik környékükön, az egyik a Dencsár-árok, a másik az Ördögárok. Tóíük nem sokban különböznek a7. utcákon folydogáló, a csatornázást helyettesítő árkok sem. Most, hogy a tavaszi melegebb időjárás nem épe.i kellemes illatúvá teszi az ilyen árkok környékeit, az érdekeli háztulajdonosok egymás után fordulnak • a városhoz, hogy inlézkedjék az árkok kitisztítása végett. Legutóbb a Magyarutcaiak adtak be kérvényt a Dencsár-árok kitisztítására. A város természetesen
lloch Oszkár dr., ki egyizben már 5 Firkő költségeit adományozta, most ujabb 5 sírkővel régebbi hozzájárulását 700000 korona egészítette ki.
— Vese, hólyag, húgycső betegek részére a legjobb szanatórium a Bud ip.-fii Park szanatórium (VI., Aréna-ut 84.) amelynek knlőn urológiai osztályán á legmodernebb gyógykezelési módok állanak rendelkezőére. Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Nipidij a magán klinikai osztályon 150.000 korona.
— Gyilkossági kísérlet. A nagv-kanlzsai közkórházba behozták Fekete Márton 24 évrs ncmespálrAj földművest testén sörétes puskából jött lövés okozta sebekkel. Fekete Márton a kórházban elmondta, hogy este
fél 9 óra körül aludni indult az ! eleget tesz a kérelemnek, de ez .. istállóba. Amint a pajta ajtajánál 1 csak ideig-óráig való megoldást je-pár pillanatra megállt, a sz.ilmaka- Unt. II)énkor látszik meg hgjobban zilnál egv előtte ismeretlen ember • a csatornázás hiányának minden tűnt fel és serétes vadászfegyverrel j hatása s a város állal felveendő.
reálőtt. A lövés talált s Fekete bal lábán és nyakán több helyen megsebesült, az ismeretlen tettes pedig megugrott. A nyomozás megindult. Fekete állapota nem életveszélyes.
j Katonai és cgyenmháziti\'dkké\'kbén\'1 | a ruár Ismert legolcsóbb bevásárlási forrás, |
egyedüli szaküzlet J Brunc«io» JÓ*s«#Sugár-ul53.TeVJlO f
sokat emlegetett beruházási kölcsön felvételének szükségessége, olyan értelemben, hogy azon vnlób3n és elsősorban megvalósítsák végre az egész város tervszerű csatornázását — Hősi emlékmű leleplezés. Kaposszerdahelycn húsvéthétfő leplezték le az elesett hősök emlékére emelt emlékoszlopot.\'
ZALAI KÖZLÖNY,
LaPr"« 15
— Műsoros estély Pacsán. Racsáról irja a Zalai Közlöny lud.bitója : A pacs.\'.i járás jegy/ői kara a Jegyzők Árvaháza" javára húsvét másnapján csíe az Otthon termeiben mllsoros tánccsfélyl rendezett. A sokjegyző-árva és özvegy egy-egy könnycseppjének fels^áriiása volt a rendezők célja. A pacsai önkéntes művészgárda remek egészet képező, egész eslét betöltő élvezetes játéka meghozta a szép eikölCii siker mellé az előadás nagy anyagi hisz-nát is. A kis gárda játékát élvezve szinte megfeledkezett az emb^r, hogv Pacsán — a falun van, a nagyobb városi kulíurigényt is Kielégítő, ötle-tes, szép és nebé/. müí>ordarabokat szinte játszi könnyedséggel adták elő s a gyakran fel-föltörő tapsvihír volt játékuk őszinte Jutalma. A kis művészgárda tagjai a n^gy nyilvánosság élőit inkognitójukat megőrizni óhajtják, ámbár egyenkint, mint összes^gükben is a legnagyobb elismerés illeii meg őket. Ki kell mégis emelni a műsoron vendégszereplő Kovács József jegyzőt Lilike leányával, kik eredeti hangszereken wHaway"-i zeneszámokai adlak elő. Eredetiségüknél fogva roppant érdekesen hatottak, némelykor a szivbe markoló, exotikus motivumok hallatára az emberben önkéntelenül az az érzés támadt: „Hiába, minden nemzet zenéje szép!. .. Mikor azonban az édes magyar dal sirt le az idegenszerű hangszernek húrjairól, a hallgatóság szinte extazisba esett, az arcok kipirullak, ott ragyogott az a szent meggyőződés, hogy a magyar nóta még e hangszeren is a legszebb... Szűnni nem akaró tapsviharban fejezte ki a közönség tetszését. A minden tekintetben szép műsorszámokat hajnalig tartó tánc követte ...
— Jégeső. A Somogy-megyp Szigetvári-járásban fekvő Almamellék község határát a múlt héten viharos jégeső látogatta meg, mely ott tekintélyes károkat okozott. Nagypénteken Kaposvárott is zivataros idő volt, villámlással, mennydörgéssel, sőt pár pillanatig tartó jégesővel.
— Csendőrlaktanya Sümegen. A sümegi községi képviselőtestület legutóbbi ülésén hosszú vita után ugy döntött, hogy a csendőrlaktanyát fel fogjik épiteni, azonban csak az-esetben, ha legalább 80 százalékos állami segítségre számithatnak.
— Somogyvármegye közgyűlése. Somogyvárniegye törvényhatósági bizottsága május 4-én tartja közgyűlését, tz alkalommal áldoz a megye Jókai emlékezetének s ugyanekkor foglalnak állást a választójog kérdésében is.
= Elveszett egy drb. barna bőrkesztyű bal kézre vzlő. Becsületes megtaláló adja le a Kijdóhi zalaiban.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb ki- I szolgálás.
— A Központ kávéházban a modern klasszikasok és operák ké- 1 pezik Vörös Feri zenekarának c heti j műsorát I
Méhészeti eszközök, niülép, ! keretléc, kaptárak olcsón kaphatók, méhviaszt vásárol Szabó Antal fegy- 1 verkcrcskedö Nagykanizsa.
SCÜLFŐLDS H5REK
Egy turistacsoportba csapott a villám- Drezdai jelentés szerint húsvét hétfón délután Szászország déli rJszében heves vihar dflhOngltlt. Négy óra tájban a villára becsapott egy nagyobb turista csoportba, amely KOmgstcin várát kereste fel. Hirurn ember meghalt, hat súlyosan, huszonhárom pedig könnyebben megsebesüli.
A Duun-konföderiició n\' kisantant konferenciája elöli, fíelgrdd-bil jelentik: A Pravda értesülése szerint a kisantant május 3 án kezdődő bukaresti konferenciája első-sorban Szovjet-Oroszorsz ág elismerését fogja tárgyalni. A lap szerint a kérdést czutlal is elnapoljak, illetve az egyes résztvevő államoknak szabad kezet hagynak. A második fontos pont a dunai konföderáció. A lap értesülése szerint Csehország és Romdnla a konfMerádó mellett vannak, ha csupán gazdasági jellege volna. Belgrád azonban nlég ilyen konföderációt sem akar. Lengyelország belépésének kérdése a hirma-dik napirendi pont, nem ukoz majd nehézségeket.
TÖRVÉNYSZÉK
A Grflnberger-cég kényszer-egyezsége. A Grünbergerfólc cső-döukivüli kényszeregyezségi eljárási ügyben a hitelezők és adós közötti azon egyezsége!, mely szerint Orűn berger 45\'Vo-ot ajciilott fel a hitelezőknek, négy egyenlő részletben — két hóiiaponkinl való fizetéssel — a nagykanizsai kir. törvényszék jóváhagyta. Az adós Grünberger köic- j lezettségeiért háro n nagykanizsai kereskedő 1) IJ zló Qéza, 2) Ehren-stein Károly é. 3) özv. Pollák Mik-sáné vóllaltjk készfizetői kötelezettséget.
A törvényszék végzését Potlolay Jusztin a kényszeregyeztetési ügyeket vezető törvényszéki egye?biró ma kézbesitteti ki a feleknek.
Wortmann Róza királyutcai fü-szerkereskedö csődönkivüh kényszer-egyeztetési ügyében 30"Voos kvótával történt a megegyezés.
SPORTÉLET
A húsvéti sportesemények
Nagyknnlzitfl, áprill* l-l NTE-KTSE 1 :0(0:0) Meg nem érdemelt vereséget szenvedett husvét vasárnap a Kaposvári Turul Sport Egylet csapata. Ha nem is jobb, de legalább is egyenrangú volt az N l\'E-vel; igaz viszont, hogy az NTE régen produkált-olyan gyenge játékot, mint ezen a mérkőzésen. Állandó durvaságok szakították meg a játékot, ami élvezhetetlenné tette azt a keveset is. amit produkáltak volna. \\ Tmul nagy lelkesedéssel küzdött," de még igy sem tudott eredményt elérni az unottan és rosszul ját&zó NTE-vei >zctnben. Az NTE csak az utolsó 10 pc:cben emberelte meg magát s azonnal gólt is ért el kor-nerból, amivel azután a győzelmet is megszerezte. Zrinyl TE—KTSE 1:1 (0:0). Az
e.edmény nem hü kifejezője az erő-viszonyoknak. A Zrínyinek azzal a szép és lelkes játékkal, amit .-z eje« mérkőzés ;.l :tt mut-itotl, legalább is 2 gól arányú győzelmet kellett volna aialnia, fiatal csatárai azonban csak előkészíteni tudták a gólhelyzeteket, kiaknázni már nem. Az egész mérkőzés alatt a Zrínyi támadóit, szép kombinációkkal nyomultak fel a Turul kapujáig, ott azonban megszűnt a tudományuk. A Turul egy* lerohanása alkalmával a kapu előtt ke-letkcett kavarodásbm cg>en1i\'ctl ki.
NTE—Trunsdanubia SE 6:0 (4:0). Mintha cs:ik előző napi gyenge teljesítményét igyekezett volna j vá lenni az NTE csapda, <>ly ambícióval és lelkes.-désscl feküdt bele a játfkha. Egymást érték a szebbnél-szebb límad-sok, s minthogy nagyszerű ir.vő kedvükben is voltak az NTE csatárok, nem maradhatott el az eredmény sem, ami hat gyönyötü gólban jutott k-f jezéste. A Transdanubia sokkal j"bb volt, mint ahogyan azt a nagy góhrányu eredményből köveikezteln^ lehetne, de sokkal jobb és rutmozottabb csapat se tudott volna ellenállni az NTE lendületes játékának. Különösen az első félidöbejt nyújtott meglepőt a Tian&danubia, amikor az első flórában nem csak hogy meg tudta hiúsítani az NTE támadásait, de akárhányszor veszélybe is hozta az NTE kapuját. _
A Szak bécsi szereplése. A
Szombathelyi AK vasárnap 7: I aiánvbnn súlyos vereséget szenvedett a WAC tói, hétfőn a>onbon kiköszörülte a csorbát, mert 2:2 arányban eldöntetlenül végzett a bécsi Vicnná-val.
Országos vivóverseny Nagykanizsán. Ünnepet 111 a vivósport mához két hétre Nagykanizsán. A Magyar Vivó Szövetség az 18U5. évi országos vidéki csapatbajnokság rendezésével a Zrínyi Torna Egyletet bizla meg, mely egylet szívvel, lélekkel azon vau, hogy a kitűntető megtiszteltetésnek a legmesszebbmenő nfódon megfeleljen.
Városunk agilis sportegyk íc egy-ízben alkalmat nyújtott már arra, hogy a vivás művészetében gyönyörködhessünk, amikor a Icgcr.dAs hirü Berthy ezredes, Rády őrnagy és vivotneslcreink legkiválóbbjai vivó-akadémiát rendezlek a Polgári Egyletben, de a vivóversenyek ideg-feszítő, ádáz küzdelmében nem volt részünk még ezidiig.
A versenyen Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Szombathely, Keszthely, Magyaróvár és Bonyhád csapatai előreláthatólag teljes számban megjelennek, s ifjú egyletünknek ugyancsak össze kell szednie erejét, hogy jőnevü tllcifeleivel szemben tisztes helyet biztosítson magának.
Külön érdekessége lesz a versenynek, hogy a Zrínyi Torna Egylet tribünje előtt szabadban keiül lobo-nyolilásra, dc arrói is történt gondoskodás, hogy kedvezőtlen idó esetét! a Polgári Egylet nagyterme is rendelkezésre álljon.
rtA/A\'AV^/vV\'/WWWWVWW
S^durjon
„JANI NA"
papirt!
Irodalom és művészet |
Uj Idők. Gazdag tartalommal u. lent meg Herczeg Ferenc k.pcs ^ lapjának húsvéti száma. Fi.lytalódjv b-.-nite Csalhó Kálmánnak és Ludwií Wolffnak regénye; JenőCsib Gergelyről ir», víg elbeszélések* Terescsényi Györqylől, Pékár Gvuü lói, Nyáry Andortól. Wilde Oszk*,. tói, Robinson Pétertől, divathidósiijj pedig Solymos Bea. lap-jnknjt is munkatársától olvasu-ik e hiti számban. A füzet még verseket tar. talni3z Kosáryné Réz Lolától, Fater Tamástól és Gács Dc-me/enől sga*. dag képsorozat csatlakozik a szöveghez.
A Nemzet. Most kaptuk meg ennek a szépirodalmi társadalmi és történelmi hetilapnak folyó évi számát. Igen változafos tartalmától kiemeljük A Perénviekról irt tanul, mányi, Gárdonyi Gézának „A beM szoba" s Lőrinczy Györgynek X\' bálkirály és a bálkirálynő" "cimű ^ beszéléseil. Pintér Jenőnek „Pol\'jj Sándor Pest városában" című óij. kevését és Sornlay Károly, Pwzio\'i Kálmán, Szomaházy István sStegtdy László cikkeit. Gazdag művészeti é$ közgazdasági rovat $ sáámos kép egészítik ki a vaskos fflzcVartalmfc
Maffyar Lányok. Tutsck Attirt\'íoj^nji e heti számában két érdekes regény tal. tatAilik.Az egyik Szederkény/Ann.i.Márila*
másik Keleti Mártrui .Leányvár*. K rt^ nyeken kivill niulalUtA. tanulságé tértit kes olvasmányok egész kinc^estiá7át liláli mcj! a/, olvasrt a lapban. EhMizetési i: ncRycdévre 30.000 korona. Minden előli/<t aki 50.000 koronával lizct elő ciry nei^N évre, a „Ma^var Lányok"-on kivűl liárr-kiváló szép kiállilásu ifjúsági regényt k« Kiadóhivatal: Budapest, VI., András^y-ut
Az Én Dlclens: Copperfirl
Dávid NWiu-te és Kertész Mihálv .líob Péter" cirnü clbes/élé<e (olylatédik e S-szálltában. B/enkivül tnesék, versek, stii darabok, tréfák, kedves levélkék, Itsszrí\' Uincreiekct tarlnlntazó gannadáin vár fin Ujsát;nni" olvasóira. HJűli/ctési ára ff. negyedévre 25,fXX> korona. KiadóliivitU Budapest, VI., Andrássy-ut 16.
KÖZGAZDASÁO
Bolgárok a nemzetközi vás^: ron. A budapesti nemzetközi váü megtekintésére a bolgár képviselő Subrünjc elnök vezetésével ápni 21-én indulnak el Szófiából Buto pchtre.
A munkapiac állása. A mngjí kir. állami munkaközvetítő hivjtalni a kereskedelemügyi miniszterbö tett jelentése szerint április 8-án c ipari és kereskedelmi mtiitkapi* csak a lanoncokitál volt kedvező többi foglalkozási főágaknái pedii igen kedvezőtlen. Intezetek sze:i:i| tekintve a munkapiac csak a deb.cí ceni körzetben volt kedvező, a többi intézeteknél pedig, különösen a b?| dapesti éj szegedi körzetben kedvezőtlen.
TÖZSOlí (
A mai értéktőzsde irányzata ny táskor barátságos volt és a későbbi folyamán az árak lováb en-.clkedlek. Csak zárlat fe\'é állolt K kisebb lanyhu\'ás, amit azonban « utótőzsdén ismét szilárdnlás fel. A kulisz piacon nem volt ^ gyobb árcltolódás.
DFfCI MFNI7ETI C7lliyn7 °Perett-személyzetének vendégjátéka
rLVJI NCrltL I I JLINsSHC ápr. 17,?8,19. (póiitelc,.siwnibat, vtisánia.
I
láte tprilit 15-
ÍALAI K02I.ÓNY
KISFALUDI ésKRAUSZ
divatnagyáruháza ■iftiranyKakas-hoi
üagykaaiixsámi
Tawasii íjdonságok
ilcsó áraid
Eredeti srtfjc! férfiöltöny Is kabátszöveiek. Fekete és fötétkék női- és férfikelmék. Covelcott, Bourberry, wlpp Lord, Canigarn, Cocsnien, Crepp, Eolin, Marokln, Rlpsz dlvatkelmék I
feli HÓIM SZÖVIÍ 981811
1131 DB. MM MÉÉl.. . faszon és sill ilulöi iő IH m
15.1.
m„
Nagy tnaradékvásár
igen olcsó árakon 1
fcohroll-schiffonok, K!«y 6a Holfeld rimiburgi vásznak, Regenhardt és ftnymann damasztárukból óriási raktár.
VA6 tőzsde
Az ir:\\n\\v.it bai álságos, sok papír elérte 0 napi legmagasabb át folyamát. KKiíordul-tak: Anfcol Mugyar 35\'5, Fábank 4,-Hazai Bank 104. .Magvat- Hitel Osztrák Hite! 144. \\Vicn«r Bank Wi. Saigó 517. Rima 127, Államvasút 410, Cukor 1170. Kőszén 3225, Sxászvárl 256, Urikányi lüíö.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai .
iií9 i:»i 71110 íjsio fr. ílltiftO K ÍH. Ui2,
J31 SIÍÍM 2ili /it-b
(lik
cliill. (01 «0 H-ttfl
Íibl l!UI 1J.S>
©:. 1S.-20 I\'-JM
Aiiilc^ja
Bc^ría
Sülll!
auk.t.it
BiDititl
K^fcuMc*
i^aiico Xllsec. NotyojV
!»flj*
sxiíu
in i \':«5c2 1I5ÍI1Í7 IT2SS I72S1
. J*:o j»7i tíí-w i331c !U9< ; IM0
ítSCCWtíi\'OO 59«»I0
;ímu j?:s j;io 1m):is5
íj: ías ucorsa
Ul « . 10.Ü \' HM t4Al«
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budape»tl tőas\'Jo tíőlután I órai x&róárlol;nM.-li a kő*otkt.-flti i
Adf>:-M»jy. Mm!
Uojti b»ek .*V»;T. HU JclxXlcz L«i:l»lt. Ol.-M. bir.k Oi»l». Mii. liokvi(«(o

f »»i .jjy
wf-cl\'b <pi(b
Miy. ltlll:ot Viioil ülrk
BltJ«9ll6k t* TakuríXci
«»l» lp. V
l\'//vir„il I
Tfal foil <
KöbíiiTil T.V A-t,). t,k II
)UtOKlpSI
és bytor-
válassfékbaBnI
Zürich: zárlat Kát is .660 í.w.don 2-170 —. íicwyóik 51/Vs. Bsaíífs 2610 • -. M«IM»d 212C" -. Hi&jmk! 206 75. Berlin I23VU. Wien v2?/» SoH*37750, fia^a Uu-Japcsí 72- ,
V«ii6 100 Öu!si»res! 23S—, Belgrád 835*—.
A magyar- korona külföldi hivatalos jegy/ésel
DEVIZA VALUTA
Ütni? MJ
Bééi ..............88-12198-10 981010840
Betli1.: ..............Sftft 57$) 5S25 1582*
Prií-r ............... 4691 <->9 474is|:715,í
Az ércpénzek és nemesfémek beváltást óiíoíyamal
tt\'ui rv>ykt.ionas b\'100 <jJOO. WUor<«ifS I lí.-i\'X: tV.ó.\'O, foi\\iM>s .MJ.6W •tV.OÜO, öt-kctw.t* 32 ->2.500, színarany 4960D. trany huszkot-;nás 3I6.0W) 316.000, pUiKu. 210.000 22íi.0öC».
Terménytőzsde Irányzat tarlóit volt. Ai összes árak a tengeri ts koipi kivételével villoiatl-iitok. Tengeri 2^00 koronával emelked4». Korpa 25Cu koronával esett. i
ÖBM «»*«v. ÍO K^-WS 510.0^) 515.000,78 j kfc-os 520 000 - 52j.000. ejtyeu vld. 76 kg u» i 50/ 501 512Soy. kg 522 500, ;
tL/i 46\'JOOO 46i.COi>. KMflipa 450 OiX)--! 47Ö.CC0, Ukiimiiiy fitps 310.000 - 350.000, ! Bj lenire:! 245.000 -247.SŰ0, köles 2.M;.0« • -260.000 korjia 237.500 240COL w-395000 405 000, luccoa 19-í.OOö -20;.Öú0.
Sertésvásár Felhíjlis 2270. meh-WI eladallanul vssííí-maradt S\'JO drJ>. lilsórendli 20 0-Vj \'jo.iOO, szedett 18500 190c0, szedell köxíp 17.0x! —18000 kOnnytl 14.cco i61kw. elsGrcndC be* 10 0u0—tö soö, míswlreiíd\'.l 16.000 -17 uco, a.;pí>I s«ld5 18000- 22 000. N.v.lonns n*8ybH.i 22 000 -22500. zsír 255\'jo. 26 oco lehúzott Ims 21 OW> -\'-22.0». sxslcrmis <61 scnd< 21"000 -23 000. A visir élin!< volt.
Szerkesztői üzenetek
.Isten keze". ElbeszéliiíiéiKk rossz a lélektani alátámasztása. Az elsd lelvonfts-Lxtn a g)-auu:tak mig setimsi alapja sincs, a csc!cV.ni4nvnck kiiuüulási pontja tclMt helytelen, niiútAn az asszonynak a fia csak a harmadik rts/ben jön nana. 111 lehat ellenmondás van s bár a cselekmény iljiye-sen van mégirva, a fennebbi okból nem közölheló. A másik elbcszt-l^t a közte n-dök közé soroztuk.
I>. J. Sár vív. Ciincpi szánuKiísböl kimaradt, (!•; ma leadtuk. S/ivcst:i vesszük kilátásút helyezett e^yéb ,do!gail" s lw nem túlságosan hosszú, a kérdéses loly-tatásc\'s regényt is.
P. H. R. A kéziratok Ügyében levél nient.
K. M. Kivánsácának — sajn A latunkra — nem tehetünk elej;et.
Sorsüldözött. Nem közölhétő. Igen kezdetleges munka. Nem hinnők, hogy valamelyik nívósabb lap leközölné.
Kiadó: Zrtr.yl Nyomdaipar és Könyv
lwrisUdca RT. NaffylaalM*
rti-nf-í\'U
KI- ll; w.i.m Ti Ok\'.ufeU
cl-
Nj<r»a.\\k Mbouaa F6r>ruit ojt.
Mv»t
Supt«B«un
V«SMB\'«k Biódl TÍZ- I
K^iUtjr 0«d. Qlpgj
o«n< vm. II
ICCt-c Un;-Üjü\'i. MÍg
Mnr« H«i2> r*üi UtM»<
MlíiV.
Vstoaiyli
F«lp*r.
•trii. u
Ovlliatno i-
K&iSibioril
IJgeua
N<«itll h f
or* «
Riibisyit
Sit>r4oU -
Nuld
Vlkt. bulof
KíiIcktSíi
1-iili Alliollki
cnksrgytmk Untakor ili
C<ikoílp«r 1110
0<e<tU ÍM
MtiiV <oV/ir IX-S\'.-j»««r >?íy i
tl»lr7lj«flvV
CltDBd —
SilHal -
P-Jipíll Ki T^k «jt Vt,r
Kilk*c*i> KV)
0*». VIIUM-SI
CJI. Irsó f J0
m
J j«t íi Alt. cii Aarr
Oitj-Sk
0!>|tp»t JOÍO
mumi p«\'.; -
S6r 11 tv>*>
Wr#»9il il
M\'íir n
:cí-v p-\'-n. «.v tso x«s\'«ieb \'>«•».
Ölt bt iái 3CJ
JÜ0.1AV
R(rT«\'-utli£ Ili
17\'K
Uitn i\'2í
Ojt«P!U OolJbítMt
P.iaulp<r St4«6-fc&!6
y«Jt\'t?«f
SpOdlun
Kuej. aSulff
sjuuí
Dlik*
k»t«u im jij .yl
rc<ík
ílurreílB i
CtiOl Bíol Brm«í Oyíít
CÍnl:. —
Pipirlpw
ÍX\'"
fii íj>í«lil;ec!<t <JI).1 to utto SW K. A <lm>t4 t
min-it" vji!«ií«bt. t-CObil ílf« iti kél •rin^k i/lmil. uin. MlrJvn tövibbl n!i 011a W X A hla\'ttíil dl] fímcudft > t fcijjlinl hoi/i»íícil;lill"i
Győződjön meg rölí» hirJtí. hogy Nijy-
".SíSb IOOOO K-ás bor
SÁF^N JÓZSEF Manyar-u. 74. . Telefon 33S
Házvezetőnőnek, vsgy lózónónek helyben ajóulkoilk Inlelllvens nő. Clin a
kiadóban. _
Józacf főhcrcca-ut 30. ji. atattl adómentes magánház, elfoglalható egy, esetleg kél szobás lakással, kedvezó fizetési feltételek mellett eladó. — Ugyanott egy hold szóló klsese.\'fóu és egy kórlürisz
asztallal elidó.__
Míltényi-cipöt vegycnll
Hétfőn délelőtt a Fó utón egy pénztárca találtatott. Igazolt tulajdonosa átvehell Welszfeld és PlschernéJ. 1150
divatárucikkekben
l»U»en pr«bn»*i*/)áit IM
SzomoUnyi Gyula
Csongery-ut 2. szám alatti
C lUflVja mellett) SileUbcn. &
Külföldi telorta bUkkfaszén csomagolva ís kimérve*kapható lécíslvl Bo:!of tollán fakereskedfiében Sugár-. Rákóczl-ut sarok.
Telefon 157.________938
Príma Piclilcr kalapok o\'.csó árban kap. hatók Kaufmann Manónál a .Szerecsen-hei* Telefon 167.__1031
Sajál termésű korecaenyí aaztali cs nehéz 1917. éri lermésű pecaenjro bor kapható lakásotnon klstélelekbcn (Illírekben Is}. k«í
REMETE, Sugár-ut 6. oznm.
NémetQl tudó lulclltgcr-s leány el-nenne gyermek mellé. Clm a kiadóban. 1132 fflunkáa loányok felvétetnek azonnali belépésre Oslerrclcher Samunál, Magyar-
utca 20.__1133
Kissh»niz&án vendéglő bérbeadó :n.tjus elsejére. Feltételek megtudhalók Szt.-FlóciAn-tér 6. 1145
MM
nói hnrlsnytt 10, 25.30. 35. 40, 45 ezer, férllharlsnyit 8, 10, 16, 25. 30, 35 ezer, gyermekliarisnyák, cérna keztyük, gyer-mekmatrózlngek nagyon olcaő árban PRA»GER JÓZSEFNÉL
„Páriái Áruház", Erzsábet-tár
i tt-fv4n,»íékktl iftmbto. tl!
..•Azonnali belépésre keres
Fonciére Biztosító Intézet
itagykanlzsnl tóügynöksége.
Munkaköre: beszerveiell OgynOkségek látogatása fóleg jígblzlosltások lelvélc léte, vidéken életbiztosítás-* szerzés-:. tnr Fix fizetés, magas Jutalék.
Hársm miSBiárd kor.
oíziáMsiílátéhMD, fflí fógH.tSS\'SSZ 27 r^Siliárd kos1.
1«< kí«,>í,.ibCn klSMlolw. --- SicrcncieJíioiokaí íjlnl:
flíSiShöff©!^ SCálííSárS V°n*JCS*p"i "\'r)
Sor»je0ío!; ír.-i. Vt 120.000 K. Vs 60000 K. </t 30000 K. JSMkltivtk Ingyen.
Hustóa májue 13. és 15-én.
! A IcmHvato-fllib női szalma- éa fehér filc-kalapok Silisl vllMMtt^n j Stcllpí ol°5Mm k.phítók.Si.ilnakllipok Mr«>i».fc«l4«.«•»«<• .kg|utí«yM«l>b M>«
Férfi Ualupok ruvrjy »Ala6it6kbnn
\' GYEHI-S É5 VIDfl kalapuyi-r Kajeiisc.y-ulc-ii ütIc 16bon "
A cipőkrémek
Mindenütt kapható.
ZALAI KÖZLÖNY
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik a minket ért pótolhatatlan veszteségben részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni kegyeskedtek, fogadják ezúton hálás köszönetünket.
Berényl család.
Bangó tanintézet
IXU Budapest, Rndny-u. 14.
Teljes anyagi garantla mellett készít elő vidéki magántanulókat Is. - Jegyietek.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett jó édesanyánk
hitt MM
szül. Strém Rozália
hosszú szenvedés után folyó hó 13-án este II órakor meghalt.
Temetése ma, szerdán délután 5 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1925. ápr. 14.
A gyászoló család.
Árverési hirdetmény.
A néhai Scherbel Bertalan örököseinek tulajdonát képező s Nagykanizsán, Rózsa-utca 4 sz. a. le?o háa f. év április hó 19-én, délután 4 órakor a helyszínén nyilvános árverésen a legtöbbet igérónek el fog adatni. A vételár negyedrészét vevő azonnal, a hátralékot ptdig 30 nap alatt tartozik megfizetni. Érdeklődőknek felvilágosítást nyújtanak
Dr. Elek Mór ós Dr. Hoch Oszkár
iih ügyvédek.
58,1925. végrh, szám.
Árverési hirdetmény.
Alullfott bírósági végrehajtó az 1891. ivl LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1925. évi Pk. 29Ö3. számú végzése következtében Dr. Gartner Antal Ugy-véd által képviselt Molnár Ferenc nagykanizsai lakos Javára 10 klgr. buza és 145 klgr. rozs ára s Jár. erejéig 1925. évi febroár hó 6 án foganatosított kielégítési végrehajts utján le- és felolloglalt és 5.500000 kor. becsült következő Ingóságok, u. m.: 2 drb. ló, kocsi és szerszám nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1925-lk évi Pk. 2963. ízámu végzése folytán 10 klgr. buza és 145 klgr, rozs ára tőkekövetelés és eddig összesen 589.-SC0 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig, a netán fizetett összeg levonása mellett Magyar utca 100. sz. a. leendő megtartására 1925. év! április hó I6-ik nnp-Jának délutáni 4 óráj« határidőül ki-tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi IX l.-c. 107. ís 108. $-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igérónek, szükség esetén becsáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások Is lc- és IclUlioglait.itták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés ai 188). évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1925. évi április hó 3. napján.
Haán Gyula s. k., kir. jblróságl végrehajtó.
Dunántull Élelnilszer-
és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsán,
Budapest Székesfőváros mm fleimisMáiujiló Dzene
biiomioyoi*
I tojást, baromfit,
27 milliárd 5 millió
1005 áptüt 15
Egyetemi képzettségű
perfekt német, franciául tudó voll banktisztviselő, gépíró, jutányos díjazásért bárminő
irodai állást elvállal.
Alint.lok .Pejtekf Jeligére a kiadóba.
kerül ktsorsolílra * mijus 13. éj 15 én kezdődé oKlály.or.jMAkon.
Főnyeremény 3 milliárd korona.
Szerencse számú sorsjegyek ifj. Hirschler Miksa
dohiayifui ii ouUiyic.-íJc^y kVUtu.Hi\'ntJl -• MclimSItség nliKScnl ült
Értesítés!
Tisztelettől értesítem u n. é. közönséget, hogy a
Csengery-ut 6. szám alatt levő üzletemet
a volt Griiriberger-féle helyiségbe Főút II. sz. alá helyeztem át
és azt tovább Ehrenstein Károly és Társa cég alatt vezetem.
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását tisztelettel Ehrenstein Károly.
QMDtl.il KE1E1IIEII BURGONYA
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra megbízásból előjegyezhető:
Pollák ML Emil cégnél, Kinizsy-u. 2/a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 1500 koronáig minőség szerint. Telefonelőjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
MN ML [Hí D. I.
gyártmányai Elsőrendű Sunftower Sálon Petroleum kastélyok és lakások világítására
traktorok és motorok hajtására.
Autó és Motor Benzin Benzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „Gargoyle" Etna Heavy Médium spec. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére,
továbbá mindennemű gépolaj, gópxsir. kooaikenfi uszó, Carbolinaum, kátrány megrendelhető mindenkori legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
ttcUruittéknil ur
NAGYKANIZSÁN.
Mindennemű és méretű
tölgy parketta
gőzölt dió, gőzölt bükk, kőris, tölgy és mindennemű keményfa anyag minden méretben, valamint a világhírű valódi ETERŰIT pala békebeli minőségben minden méretben kapható w
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfa é» építkezési anyag kereskedésében — Deák-tér 5. sz. Vigyázat I Csak az a valódi Eternit, melyen minden darabon .ETERNIT\' van nyomva
PING-PONG
}át4k 32.000 koron.
elsőrendű
Ping-Pong labda
darabja 4000 koe.
Futball labdák,
belső gummlk stb. legjobb gyártmány, legolcsóbb árak mellett kaphatók
FISCHEL FÖLÖP FIAI
kOayvkaretkcdétébca M<
(Minden kilogrammban kb. 8000 kor. értékű)
Válogatott cikóriából készült
Nvomato-t i Zrinji Nyomdaipar é« Könyvkernkctlé. R. T.-nll. Nagykaniaáí. (NyomdavejrtS: Oteibeck KArolrl
64. évfolyam, 84. szám
Nagyfcanlzsa, 1925 április 16. csütörtök
Ára ISflíS korona

& mm
POLITIKAI
3«i>ccutú»íf: ét kiadóhivatal Fó-at 5 Iatexuibao-Telelon 78, nyomda 117. sx^ra
Felelős szerkesztő: Kempeien Béla
Cöüzc\'.í\'.l í.ta: iiíh 30.0C0 korrca Háioui hír*............... 9Ö.OCO korona
WBomsarnsmomBKatKtasfesMs^oGaz-szuz.iTiagmv^^A\'wtvKtM1.
A Nemzetek sze^i a tsehosataSi és kitfifeSi
Magyarországon január elsején megszűntek a korlátozások
Budapest, április 15 A Nemzetek Szövetsége múlt év november havában valamennyi tagállamhoz körkérdést intézett arra nézve, hogy az egyes államokban a behozatali és kiviteli korlátozások tekintetében mi a helyzet és hogy a ncrnzelközi kereskedelmi forgalom felszabadítását mily módon lelte\'nc biztosítani. A magyar kormány a körkérdésre adott válaszában közölte a Nemzetek Szövetségével, hogy Magyarországon a behozatali és ki
1-én az autonom vámtarifa életbeléptetésével egyidejűleg megszűntek és ezzel Magyarországgal való viszonylatban a\'kereskedelmi forgalom helyreállt. A Nemzetek Szövetségének kötelékébe tartozó államoktól beérkezett válaszokat a Nemzetek Szövetsége részletesen kívánja tanulmányozni. Erre a célra f. évi május havában értekezletet- fogúik tartani, amelyre vahmennyi tagállam képviselőit meghívták. Az értekezleten Magyarországot Pétery Ödön h.
viteli korlátozások 1925. évi január ; államtitkár fogja képviselni.
A francia kormányválság
Painlevé kormányalakítása -- Herrioi lesz a külügyminiszter
Párls, április 10
A francia kormányválság még nem nyeri megoldást. Miután Briand visszaadta Doumergue elnöknek a megbízatást és miután a szocialisták vonakodtak egy Briand kormány, megalakulását támogatni, ismét Painlevé állott az események élére és megkezdte tárgyalásait az uj kormány megalakítására.
Painlevé első ízben tudvalévően azzal utasította vissza a köztársasági elnök felszólítását, hogy ő nem alkalmas a kamara és a szenátus között felmerült feszültség eloszlatására, mert vele szemben ugyanazok a politikai erők érvényesülnének, amelyek Herriot-t megbuktatták. Pain-l;vé utóbb mégis engedett hivei és a változott körülmények befolyásának és megkezdte tárgyalásait a kabinet megalakítására.
Tegrfap este az ElyséeböJ távozva kijelentette, hogy ma délelőtt 11 órakor, amikor már barátaival tanácskozóit, közölni fogja a köztársaság elnökével, vájjon a miniszterelnöki jelölést clfógedhatja-e, vagy sem. Paintavé nyomban megkezdte megbeszéléseit. Legelőször Maurice Sar-raut szenátorral tárgyalt, aki a megbeszélés után kijelentette, hogy nyomatékosan kérte Painlcvéf, vállalkozzék a kormány megalakítására. Nem titkolta clöite, hogy némi ellenállásra fog találni, de az a nézete, hogy elsősorban Painlevé az alkalmas ember, aki a jelen pillanatban .eredményt érhet cl. A kamarai elnök ezután Herriot volt miniszterelnökkel, René Renault szenátorral és Bénazet képviselővel tárgyalt. Herriot kevéssel éjfél után vált el a kamarai elnöktől. Az;ujságiróknak azt mondotta, hogy
alapos reménye szerint Painlevé meg tudja alakítani a kormányi.
Painlevé azon az állásponton áll, hogy a szenátusban történt szavazás után Herriot utódjának olyan szenátornak .kell lennie, aki a demokrata baloldalhoz tartozik. Ennek a feltételnek megfelel a volt igazságügy-miniszter és ha Renault rászánja magái a kormányalakításra, akkoi Herriot az ő kormányában külügyminiszter marad. Herriot támog.uta Painlevét ebben a fáradozásában. Renault szenátor azonban gondolkozás! időt kért. A további fejlemények attól függnek, hogy a szo-ciálisták miképp viselkednek ezzel a kombinációval szemben. Painlevé ma délelőtt Lcon Blummal fog tárgyalni.
Pdinlcvé nyomban tegnap este hozzálátott a kibontakozási tárgyalásokhoz, melyek a késő éjszakai Jórákia is átterjedtek. Hír szerint Herriot átveszi a külügyi tírcál. De Monzicpénzügymimsztersége egészen bizonyosnak látszik. Ily körűimények közölt nem (ártják kizártnak, hogy Painlevé\'még a mai nap folyam/m átnyújtja Doumergue elnöknek a minisztert listát.
Éjfélkor érkezeit telefonjelentés szérinl a szocialista csoport bejelentette, hogy a Painlevé áltar alakítandó kormány politikáját támogatni fogja.
Painlevé a kabinet-alakifásra kapóit megbízatási elfogadta.
iDotunergtte haim.;dszor bizta meg Painlevét kabincblakitással. A mai fordulat a kormányválságnak sikeres megoldását jeietiii.
BELFSLöi HafíESS
Az Iparművészeti Társulat jubileuma. Az idén van 40 ik évfordulója anna?, hegy Treffort Ágost lo85-ben megalakította a/. 0:i.zá.^os Magyar Iparművészeti Társulatot. A társulat jubiláris közgyűlését május 17-én tartjagneg.
Zcrkovitz zeneszerző kártérítési pöre. Ismeretes, hogy Httber Miklós beperelte Zcrkovitz Béiát, akitől az „Árvácska* című operett harmonizálásáért és hangszereléséért, mint társszerző 150 millió koronát követelt. A bíróság megkérdezte a tanúkihallgatások után Zerkoviizof, hogy mennyi jövedelme volt az Árvácskából. Zcrkovitz először tizenöt milliót, azután negyvenötöt, majd hatvan milliót mondott. Később azonban, mikor a bíróság elnöke azt kérdezte tőle, hogy laoszi-e erre az esküt, beismerte, hogy a jövedelme elérte a száz milliót. A bíróság ugy ítélt, hogy kötelezte Zerkoyilzot husz millió, korona tőkének és kamatainak, továbbá nyolc millió -korona pénzbüntetés mcgtéiilésére. A felek fellebbezést jcieiiíefUk be.
Próitayt elítélték rágalmazás miatt. Ismeretes, hogy 1924 elején vitéz Nagy Pál tábornok titkos parancsot adott ki, mely szerint tiszteknek licni szabad olyan lovagias tlgvben ré^zi venniük, melyekben dr. Rácz Vilmos közreműködik. Ez a parancs lovagias íigyek áradatát indította meg. Ezzel a - paranccsal kapcsolatban Prönay Pá! egy leve-lében a tábornokra sértő és rágalmazó kifejezéseket használt, mikért a honvédclmiminiszter felhatalmazására a kir. ügyészség hivatalból üldözendő rágalmazás miatt bűnügyi eljárást mgított Prónay ellett. Tegnap volt az\' ügy lőtárgyalása a budapesti büntetőiörvényszéken. A biróság a bizonyításra vonatkozó inditvaíiyokat elutasította. A vád- és védöbcszédek elhangzása után Pcó-nay Páí! bűnösnek mondó tik ki kétrendbeli rágalmazás vétségében s ezéit 3 millió korona pénzbüntetése Ítélték, ügyész és védő fellebbeztek.
Bclyegkiállitás Szegeden. Szegedről jelentik: Né.\'.v i:::í>p".S exelött nyii: nu\'<£ a B\':!ye;gy .\'!;\'/>!< Országos Kiállítása, ameiyre nemcsak Szeged vidékéről és Bmíap-.stsól, hanem ország minden rés/íröl i\'Hk-x érdeklődök és érdekcbok. A ki iJlitos minősége csak r.éh\'.uy árnyaíatlal ma-•radt a Budapesten muít évben rendezeti kiállítás nívója Matt.
Hétczerö tszázs banki is/.tv ise lőt bocsátottak el. A íóvárcii bankok és takarékok minden elsején elbocsátanak néhány száz tisztviselőt. Májusra ujabb „leépítést" terveznek, mely az eddigieknél sokkal nagyobb arányú lenne. Eddig összesen 7500 tisztviselőnek mondtak fel a szaná- I
I lás egész ideje alatt. A PTOE nagy energiával dolgozik a munkanélküliség enyhítésén.
Rablógyilkosság Szegeden. Húsvét hétfejének éjjelén vakmerő rablógyilkosságot kíséreltek meg az egyik szegedi féMlági nő lakásán. Egy eddig még ismeretlen ember megtámadta a saját lakásán fíayer Klárát, elrabolta több millióra rugó készpénzét majd egy bicskával tor-konszurta. A szúrás oly erővel történt, hogy majdnem teljesen átvágta a légcsövet. A szerencsétlen nő élet s halál között lebeg a szegcdi kórházi) in. A rendőrség nyomozza a teltest. A bűnügyi osztály még az éjszaka mcgíiidiiotta a nyomozást és razziát rendezett a Budapestre induló személyvonaton is, melynek során több előállítás történt. Táviratban éitcsüelték az összes vidéki városokat. Feltehető, hogy a gyilkos még nem utazóit el s mivel az áldozat szobájában talált kézitükrön véres ujjnyomait kát fedeztek fel, biztosra veszik, hogy csakhamar kézre-keritik ennek nyomán a teltest.
Könnyítések a magyar fürdők látogatásában. A magyarországi ftírdök, szanatóriumok, gyógyforrások, szállodák, vendéglők és kávéházak érdekeltségei kö/.ös összejövetelt tartottak. A közeledő nyári fürdőszezonra v.sló tekintettel sajnálattal állapították meg, hogy eddig sem a vízum, sem a fővárosba érkezők és elutazók rendőri bejelentésének ügyében nem történt könnyítés. E határozták, hogy sürgősen a belügyminiszter, valamint az országos főkapitányhoz fordulnak. Felkeresik V.z Államvasutak igazgatóságát
hogy mint a cseh föraSkben, ugy nálunk is, menet-térti kedvezményeket adjanak a fürdőbe utazók számára. Végre kérik a súlyos szállodai adó leszállítását is, az idegenforgalom érdekében.
Iskolaügyek a törvényhatóság hatáskörében. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben közölte az illetékesekkel, hogy az elemi népiskolákban a törvényben megállapított szorgalmi idő megrövidítése iránt Wt elsőfoi-ti iskolai hatóságok részérői előterjesztett kérelmek elbírálását ezentúl a törvényhatósági közigazgatási bizottság batásköiébc iilarjá. Ugyanez lesz az illetékes f \'.Mima az oktatási idő megváltoztatására vonatkozóan a kir. tanfelügyelő részére megadandó felhatalmazásnak. A közigazgatási bizottságnak a kérelmek elbírálásánál különös figyelmet kell fordítania az iskoláztatási kötelesség teljesi\'.ésénck biztosítására és engedélyi csak valóban megokolt esetekben, kivételesen adhat. A kir. tanfeiitgj élők hatáskörébe utalta a rendelettel a !tul:uszm»nisztcr az egyhuzamban való tanítás engedélyezését azzal a meg-zoritással, hogy ott, ahol 3 távollevő tanulók nagy száma ezt lehetővé teszi, ezekből a tanulók-
ZALA! KÖZLÖNY
1925 áprtte 16.
Ml külön osztály alakítandó s iz egyhuzamban való taiiílá< csak ezek számára engedélyezhető. A jövőben a királyi tanfelügyelők hatáskörébe lartozik az iskolai kónymrak ügye is nevezetesen a könyvbeszerzések engedélyezése, a könyvtárak anyagának selejtezése, valamin! az iskolai könyvtárakra vonatkozó kőllségvclés és mindennemű számadás ts.
Olcsóbb lesz a cukor. A pénzügyminiszter elhatározta, hogy a cukoradót kilogrammonként 4 arany-fillérrel leszállítja. Ezáltal s a kapcsolatos forgalmiadó csökkenés által a cukor kiskereskedelmi áta kilogrammonként 1000 koronával le fog szállni.
Okölicsányi az ügyészségen. Okölicsányi Lászlót ludvalevölcg r..lilással párosult gyilkosság büiiteikrc való fclbnjiás címén előzetes letír-tóztalásba helyezték. Slraehe itgyész-ségi elnök tegnap délelőtt áttanulmányozta az iratokat. A letartóztatás fenntartására vonatkozó határozatot ma hirdetik ki Okölicsányi előli.
A vámaranykorona árfolyama. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki amelyben a vámoknak arany helyet! más (örvényes fizetési eszközökben történő lerovása alkalmával 1925 április 15-től fizetendő árfolyam-pótlék megállapításától intézkedik. A rendelet szerint április 15-től április 30-ig bezárólag egy aranykoronát továbbra is 14.7ÍX) papirkoronával kell egyenlőnek számítani.
Megszűnik az utlevélláttamo-zás Ausztriába. A bécsi lapok jelenté*: szerint a szövetségi kancellár hivatalában csütörtökön iniuisz-terközi érlekezlet lesz abban a kérdésben, hogy Auszliia és Magyarország -forgalmában a kél állam alattvalóira kölcsönösen megszüntessék az útlevél lállamozás kényszerét.
Olcsóbbodás Bécsben. Március
15 tői április 15-ig a paritásos bizottság jelentése szerint Bécsben a megélhetés 2 százalékkal olcsóbb lelt, aminek oka elsősorban a liszt és húsárak csökkenése.
KÜLFÖLDI HÍREK
A berlini Budnpester Strasse uj nevet kap. A berlini városve-zelóség a Budapcstcr Slrassc nevének megváltoztatását határozta cl. Az ezűgybcn való döntést tegnap a legközelebbi szerdára halaszlolták.
Megszüntetik az utlevélkény-,szert Ausztria és Németország kflzotl liécsból jeleniik: A szövetségi kancellári hivatalban miniszter-közi megbeszélés lesz abl>an a kérdésben, hogy Ausztria és Né.r.el-ország forgal.nában a kél állam alattvalóira kölcsönösen megszüntessék az utlevéllátlamozás kényszeréi. A tanácskozásnak az a célja, hogy megállapítsák az irányelveket a berlini osztrák követ számára, aki a kormány megbízásából a német kormánnyal fogja folytatni az erre vonatkozó tárgyalásokat.
Banda támadta meg a bolgár királyt. Szófiai jelentés szerint Oh-ganic és Szófia között a bolgár király gépkocsin az agrárkommunista egységes fronthoz lartozö banda hálójába került. A banda lüzell a királyi vivő gépkocsira és az abban ülő egyik \'vadtszt, valamint egy llcsev nevű fiatal természettudósi megölte, a soljótt pedig megsebesítette. A bolgár király — miután eredménytelenül üldözték i megfutamodott támadókat — séi tétlenül jutott el Szó-liába. F-gy különítmény katonaság nyomban a helyszínére sietett, hogy a\'bandái üldözőbe vegye. Szófiában a király szerencsés megmenekülése örömére hálaadó istentiszteleteket tartottak és sokezer főnyi tömeg ünnepelte Boris királyi. A hódoló tüntetés idején a szobranje ülése is kifejezést adotl a király iránti ragaszkodásának s a külföldi képviseletek és diplomaták sietlek a megmenekült királyt üdvözölni.
Katonai puccs Dél-Amerikában. Kolumbia különböző városaiban katonai puccsot fedeztek lel, melynek célja a kormány letaszítása és egy tábornoki direktórium felállilása voll.
Eltemették Perzsia volt sáliját.
Mechmed Ali, az elűzött ex perzsa sah temetése San Remóban a legegyszerűbb módon, minden pompa nélkül ment végbe. Az olasz kormány a temetés alatt egy szakasz karabi-nieril állított fel mini lisztciciőrséget. A temetést mohamedán széttartás szerint végezlék.
A bolgár hadsereg „létszám-felemelése." A nagyköveti értekezlet hozzájárult Bulgária katonaságának 3000 fővel való emeléséhez azzal a feltétellel, hogy a 3000 embert május végén ismét elbocsátják. A bolgár kormány ugyanis azzal az indokolással kérte katonasága .felemeléséi, hogv a Balkánt kommunista veszély fenyegeti, amely május végéig tart.
Ilaarmamit kivégezték. Hannoverből jelenlik: Haarmannla24-sze-rcs gyilkosságért 2-l-szeres halálra ítéli lötneggyilkosl kivégezték. Az ítéletet ugyan már tavaly decemberben hozták, de akkor a háromszoros halálra ilélt bllnlárss, ürans ártatlansága s ujabb kiderült gyilkosságok ügyében megindult vizsgálat az Ítélet végrehajtását elodázta. Miután Grans uj pőrében Haarmannra mini tanura tovább nincs szükség, reggel ti órakor a fogház udvarán, minden nyilvánosság kizárásával lefejezték. A kivégzés guillolinnil történi. Haarmann a kivégzés előtt meggyónt.
Az utódállamok konferenciájának előkészületei. Bukarestből jelentik: A pénzügyminisztériumban a külügyminiszter és a kártérítési bizottság igazgatójának bevonásával értekezlet volt a német-román viszály •ügyében. Szóba kerültek a trianoni szerződé^ végrehajtásából származó kérdések is, melyek az utódállamok legközelebbi konferenciájának tárgyát képezik.
Kolumbácsl légy-veszedelem Erdélyben. Bukarestből jelenlik: Krassó-Szörény megyében és a szomszédos vármegyékben az elmúlt napokban nagy tömegekben lépett fel a kolnmbáesi légy és nagy károkat okozott.
Zalavármegye vitézi székének beszámolója
Zalavármegye vitézi izéké a legutolsó mcgyegyfllés alkalmával tartóba meg szokásos évi székgyülését a megyeház kis tanácstermében — amelyen a vármegyei székkapitányon kívül megjelentek a gyűlésen a vármegye főispánja, a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület képviseletében Malalinszky 1-erenc földbirtokos, a gazdasági albizottság tagjaként Barcza László, mint tiszti telkes vitéz Iios-nyák Andor — mint a vitézi széknek hivatalból tagjai.
Az elnöki megnyitó után a szik-kapitány ismertette a szék eddigi működésének eredményét és a vitézi rendnek a megye területén való fejlődését, melyből röviden a következőket ragadjuk ki:
Az 1921-ik évben 8 viléz volt, 1922-ben 22, 1923-ban 52, 1924-ben 33, vagyis összesen 115 zalai vitéz van. Ebből 27 a tiszti vitéz.
Foglalkozás szerint a 115 vitéz igy oszlik meg: földműves 40, tisztviselő 4, iparos 8, főiskolai hallgató 2, hivatásos katona 39, rendőr 5. pénzügyőr 1, postaaltiszt 2, cseléd 2.
Vallás szerint: liszli vitéz 20 r. k.. 4 cv. re!., 3 ág. ev. Legénység — 80 r. k.. 5 ev. ref., 3 ág. tv.
Ingyen ajánlottak fel vitézi telket:
l.öutf/iyd/iy-Strattmann László herceg 75 holdat. Kaplák viléz Hajmisi Lajos, vitéz Csótár Károly, vitéz Takács István, vitéz Benedek József és vitéz Zalai János. 2. Festetics Taasziló herceg 30 holdat. Kaplák viléz Nagy Sándor és vitéz Németh József. 3. Pannonhalmi Szent fíenedekrendl Főapátság 30 holdat Kapla vitéz Tóth Károly. 4. Rubido-Zichy Iván báró 10 holdat. Kapla vitéz Káli János. 5. felsőbükki Nagy György és Sándor 101 holdat. Kapta vitéz kobogány Ede rokkant százados, viléz Rózsa István és vitéz Tábor/l Károly legénytégi vitézek. Sajál alapítású tiszti vitézi telkek; 1. Szentkirályi Gyula ny. ezredes, vármegyei vitézi székkapitánya, 2.
Sárifalusi tragédia
Irta: Szegény Ervin ffl
— Ne gondolkozzék olyan sokat, felelt kedvesen a leány, a sok töprengés korán tnegősziti az emberi. Legyen jókedvű és örüljön a la-vasznak.
— Tán én is tudnék örülni a tavasznak és ludiék jókedvű is lenni, ha olyan fiatal és olvau derüsmullu lennék, mini maga. De az én multam nagyon is gyászfátyolos ...
■ nagyon is szomorú .. . Un nem tudok vidám lenni... én nem tudok I , örülni a tavasznak sem.
— Ej-cj, Turóezi ur, nem szalud igy beszélni 1 Minden borúra deiü jön. A maga élete is lesz még aeitis, ha nem zárkózik annyira magába és nem kerüli az embereket.
— Én gyűlölöm az emberekéi, mert rosszak, gonoszak, kicsinyesek és . . . és nagyon lekete lelkűek.
— Jegyző ur, jegyző ur, ilyet nem szabad mondani. Sok rossz ember van, de mégse iossz valamennyi.
— Maga. kislány, még nem ismeri jól az embereket. Majd később megismeri őket. Akkor igazai ad nekem.
— Én a tizenhét évemmel is eléggé ismerem az embereket. De tudok bánni velük. Komédiázom előttük, mert igaz az a nóta, hogy
„minden, de minden csak komé-dia" — feleli Olga kacagva. Turóczl rámeredt a leányra.
— Olgácska, maga nem is olyan kislány, mint hillem. \' Bocsásson Illeg, de azl kell gondolnom, hogy a maga lelkében is van egy olyan árnyék, ami fáj néha-néha, de maga azt az árnyékol tudja palástolni.
— Igaz, Tuióczi, az én lelkemben is vau egy fájdalmas, sokszor megkönnyezett árnyék. De nem mutatom az embeiek cio t Magának egyszer majd elmondom, mert maga jobbnak látszik a többi embereknél.
— Nem mondaná cl mosl? — i kérdezte a lérli.
! — Nem, Turóezi, mQsl nem, majd egyszer, máskor, ha majd meggyőződöm róla, hogy maga valóban jobb, nemesebb a többinél.
Hogyan történt, hogyan sem, Turóezi havas lelkében, tél szivében megfordult a világ. Ugy érezte, hogy valami csodás hajnal, aranyos kikelet dereng, pirkad* zimankós éleiében. Eddig soha nem érzett melegséggel gondolt Szemesi Olgára. Es szükségét érezte, hogy minél többet időzzön a leány társaságában. Kedves órák voltak ezek, hiszen oly nagyon megértették egymást.
És egy szép verőfényes n3pon boldog pironkodással vallották mig egymásnak, hogy a szerelem rózsás-édes lánca egybefonta szivüket.
Ekkor derült ki az is, hogy Olga anyja valójában csak nevelőanyja, aki a menhelyből vette magához hatéves korában Olgát és örökbe fogadta.
Már alig egy hét választolta el őket az esküvő napjától, midőn egyik délután Olga leejtette a jegygyűrűjét. Turóezi szolgálatkész udvariassággal nyúlt utána, de a leány nem engedte felemelni a gyürüt.
— Magának nem szabad felvenni, az szerencsétlenségei jelent — mondotta mosolyogva. I:s lehajolt a gyúróéit. Eközben blúza alól kihullod a nyaklánca, melyen egy külö- i nös alakú érem függött.
Turóezi észrevette. Elsápadt.
— Mutassa csak, kedves, azt az érmet, épen olyan mint az enyém — szólt rá izgatottan •.\'"meglepett leányra.
Olga lekapcsolta nyakláncát és odanyújtotta vőlegényének. Az csak nézte, nézte egy ideig, azlán remegő ujakkal gombolta fel mellén az inget, mely alól cl&huzoti az Olgáéhoz hasonló, nyakláncon függő érmet.
Leirhatatlan pillanatok\'következtek ezután.
Mindkél érmen a következő felírás volt:
„Születésed emlékére anyádtól: Turóezi Bálinínétól."
— Olga... Olga... drága jó... testvérem . . . Istenem ... Istenem... nyöszörgött összeroppanva, magába roskadva a férli.
Szegény leány falfehérré sápadtan meredt a kél éremre, majd hirtelen hangtalanul omlott a szőnyegre.
Turóezi erejét összeszedve emelte az alélt leányt a pamlagra, percekig nézte üres, tébolyodott tekintettel aztán egy hosszú csókot lehelt az előtte fekvő, ájult leány vértelen ajkára.
És másnap Turóczil hollan találták meg a Nagyerdő egyik ösvényén. Szive volt átlőve. Zsebében Olgának szóló levelet talállak, amelyen pár sor volt:
„Kedres jó Oigáml Evek óla kerestem az éu elveszett kis húgomat. Mosl aztán rátaláltam. Oh « mily rettenetes volt mqjludnom, hogy az én kis hugoin már a menyasszonyom és csak a jó Isten menteit meg áltól, hogy a legnagyobb büubc ne essünk. Mert váljon mi történi volna, ha a valol akkor tudom meg, amikor niir a feleségem leltél volna? Bocsáss meg, de nekem már nincs mit keresni ebben az árnyékvilágban. Légy fi és légy boldogi Csókol Bálint.\'
Nagy pompával, óriási részv« mellett temetlék cl a szomorú véga ért jegyzőt. Megsiratták a sárifalus asszonyok, leányok, még azok» megkönnyezték, akik életében ellene agyarkodtak. .
És azóta Szemesi Olga napon" kijár bátyja-vőlegénye sírjához imaa-kőzni .. . <W
1925 ápjilte 16
ZALAI KÖZLÖNY
vlléz Bosnyák Andor volt főhadnagy, misefai földbirtokosé.
Az OFB a következő helyeken itélt meg legénységi járadék vitézi telkeket: Nagykanizsa 24, Batvk 20. Nova 12, Náprádfa 20, Sormás 15, Csabrendek 20, Pórszombat 15. Ró-dics 20, Lentiszombathely 7. Bala-lonmagyaród 15, Alsózsid 12, Ri-gyác 8, Tapolca 10. Lesencelomaj 15. Lesenceistvánd 10. Dabronc 20, Márokföld 16, Monoszló 16. Felső-szenterzsébet 8, Resznek 10, Kálócsfa 14, Kerkaszentmihályfa 14 hóidat, vagyis összesen 260 kat. holdat. • Ezek a telkek részben már ki vannak mérve, részben még csak ezután lesz az OFB Ítélete végrehajtva. A kimért telkeket a hős* vitézek már művelés alá is fogták.
él
Ndgykanl/£A, iprllis 15
A Nagykanizsai Vendéglősök Szakosztálya f. hó 14-én az Ipartestület emeleti helyiségében rendkívüli közgyűlést tartott, melyen Kaiser Ernő sörgyári igazgató is ré.;ztvett.
A közgyűlés a söráraknak, a fogyasztási adók mérséklésének, a kisiparnak, különösen pedig a vendéglői iparnak mai nyomasztó helyzetével foglalkozott. Megállapította a közgyűlés, hogy a helyzet javulása csak abban az esetben várható, ha illetékes helyen, a mai súlyos, felsorolható adóterheken enyhítenek.
A tárgysorozat egyik kimagasló ponlja a tisztújítás volt. Miután Antal Jenő, aki ezideig a szakosztály elnöke volt, mint a harkányi fürdő bérlője Nagykanizsáról hosz-szabb időre eltávozik, elnöki tisztéről lemondani volt kénytelen.
A közgyűlés a lemondást csak a kényszerhelyzetre vah tekintettel vct\'e tudomásul, egyben pedig Antal Jenőt diszelnökül, s helyébe a szakosztály elnökéül Kiss Ernőt, alelnökükül pedig Garai Adolfot és Kumin Ferencet választották meg.
Egyben elhatározta a közgyűlés, hogy a legközelebbi összejövetelt Antal Jenő tiszteletére és Kiss Ernő beiktatására a legközelebbi csütörtökön fogja megtartani, ma pedig a CentráT-száló éttermében megbeszélést tart.
Leánycserkészek
Nagykanizsa, április 15
Az Angolországból kiindult cserkészmozgalomról mellette és ellene temérdek érvet lehet felhozni. Hívei mint korunk egyik legnagyobb pedagógiai tényezőjét szere\'sk elénk állítani s céljául az egészséges testnevelést s komoly jellemnevelést hangoztatják. Az angol cseikészet valóban mintaszerű is s a mozgalom onnét is indult világhódító útjára és 1910 ben Magyarországon is megalakult első szervezete. Eleinte mindenütt csak fiuk\'leheltek tagjai, később aztán — főleg Német-és Lengyelországban — leánycserkész-csa-patok is alakultak. Napjainkban az intézménynek Magyarországon is a leányokra való kiterjesztéséi vették tervbe, ami tehát azt eredményezné, hogy legközelebb lesznek leánycserkészek és általuk leánycserkész-csapatok is, természetesen női parancsnokok alatt.
Mi minden olyan intézménynek, mely nemzeti célokat valósit meg, mindenkor lelkes barátai voltunk, vagyunk és maradunk. A fiucser-készetet, mint edző és jellemképző tényezőt, pártfogoljuk, bár nem lát-
juk benne az önfegyelmezésnek és kötelességre való nevelésnek azt a hatékony erejét, melyet cíloz. Sok benne a parádé, a külsőség, a látszólagos fegyelem, de nem tudjuk felismerni benne annak azon etikai eredményét, melyet tőle az életben várunk. Ha t. Ián kötelező lenne a cserkészcsapatokba való belépés minden ifjúra nézve s a fegyelmi rendszabályok hatékonyabban kilsíö-bölnék ki ifjainkból szertelenségekre hajló természetük megnyilatkozásait, akkor talán intenzívebb eredményeket érnénk cl vele. De mai szervezetében nincs meg reánk nézve feltétlenül megnyugtató fegyelmező hatása. •
A leánycsei készeitől szemben meg egyenesen — őszintén megírjuk — bizalmatlanok vagyunk. Nem tudjuk megérteni, hogy m.éit kelljen 3 12—18 éves leánykákat cserkáw-uniformisba bujtatni s utóképen gondolják az intéiő kö:Ck áhala a női lélek nemesitc.ét s a női hivatásnak tökéletesebb megközelítésű elérni. Nem vagyu-ik képesek felfogni, hogy a leányok cscrkészkeaésc mennyiben járulhat hozzá azoknak a nemzeti céloknak megvalósításához, melyeknek jelszava alatt cz az ujabb mozgalom megindul.
A fiatal leánykák amúgy is túlságosan elfiusodtak már. Semmi szükség sincs rá, hogy még fokozzuk bennük a cserkész-öntudatot serősb-bi:sflk a férfias jellemet. Maradjanak csak meg nőknek; lényük .\'egyen inkább löiékeny, mint edzeti s izomerejük fejlesztése helyett fejtessük ber nük a női jellemvonásokat. Ezekre pe.líg a cserkészet nem alkalmas.
Az iiletékes körök találjanak ki más valami okosabbat a leányok számára, mint a férfias dre>szbc bujtatott cserkészkedésL K. B.
m
Hifii uapt fl Hol!
A tegnapi postával N.igvkanizsáia érkezeit „Amerikai Magyar Népszavá"-ból vettük a következő hirl:
Németh István clairesvilíei lakost Kanadában elfogták és a bíróság elé állították. A vád az voh ellene, tiogy törvénytelenül lépett Kinada lerüle-tére és segítette az odavaló bejutásban Kender Rózát, aki Magyarországból érkezett i< mad/ibi és i!t feleségül meni Németh ktvánhi^.
A hiróságn\'il kiderült, hogy Németh István z«lan:egyei polgár na-turalixáU polgá:a az Egyesült Államoknak. Tizenkét éve lakik Afrikában és két évvel <\'?.v!őtl, amikor az amerikai polgárok Meségei ;iem jöheMek be kvi>tán f.\'lül, ki ak.ntd hozatni falujából, a zala^i egyei Hahóiról Kender Rózát, akit feleségül akart venni. A kvóta miatt azonban nem hozhatta be az Egyesült Államokba. Kender R-v.a ezért ugy ment ki Amerikábj, mint aki munkára megy és s Siskatchewnn állambeli Liszokot adta meg utazásának végcéljául.
llt kereste fel azután Németh I Iván Kender Rózát, akit oltár elé vitt annak rendje ér, módja szerint. Közben azonban az Egyesült Államok bevándorlási hatósága értesítette a kanadai bevándorlási hatóságokat, hogy Németh István törvénytelenül tartózkodik Kanada területén. Erre elfogták Némethet és a brantfordti rendőrbiró elé állították. A biró keresett ugyan olyan szakaszt, amelynek alapján meg lehetne menteni a
fiatal párt. Folyamodtak Washingtonba, hogy Kender Rózának mint Németh István feleségének engedjék meg az Egyesült Államokba való belépési. A munkaügyi minisztérium azonban nem engedte meg a dolgot. Németh fiatal felesége igy most ezért Kanadában marad, míg férjét — aki felfüggesztett Ítéletet kapott — deportálják az Egyesült Államokba, vagyis elszakítják törvényes nejétől.
Ez Amerikában az osztó igazság.
A csigák kongresszusa
Diszkütűüttói: ilr. t\'«s< J.\\.-«í nfinisztcrhoc
és ilr. Siit\'JOii Gyula polgármesterhez
— Karcolat — (t)
Urunk 1925 ;k esztendejének április havában, a szent húsvét ünnepinek hetében tavaszi zefirek langy fuv-.llah felébresztette csendes téli álmaikból a kerti sövények tövében meghúzódó csigákat.
Ahogy a csigatársadalom agg pátriárkája kinyitotta szemét és kinyújtotta szarvacskáját, megérezte a tavasz enyhe lehelletét és stentori hr.ngon elkiáltotta magát: „Munkára, testvéreim !"
Maga köré gyűjtögetvén csigatársadalom minden számottevő i?g-ját, azok amfiteátrum-szerüleg helyezkedettek el a kongresszus tartására kijelölt Sugárúti Bibochay-ház kertjének sárga virágú akác* alatti a vén csiga pedig mint koreltíŐk, megfontolt komolysággal és azügv-höz méltó gyorsasággal mászott fel a földből fél deciméternyi magasságban kiemelkedő s ezen esetben elnöki emelvénynek kinevezett fa-tuskó tetejére. A vén csiga haladásának méreteiről ez esetben csak annyit, hogy \'az őrönként majdnem kél centiméternyi óriási disfánciát jelent.
A korelnök ur illő komolysággal történt elhelyezkedés után energikusan megrázta a pengőt és szólott cképpén:
— Kedves testvéreim! Ezt a gyűlést. mely teljes joggal viseli\'a kongresszus nevet, ezennel ünnepélyesen megnyitom! Mindenekelőtt teljes mejelégedes cl konstatálom a rendkívüli nagy számú megjelenést, melynek következményeként még a karzatok is zsúfolva vannak. De legnagyobb örömmel azon körülményt szögezem le, h >gy a mi érdekeinkkel szentben ellentétes gazdasági téren harcoló testvéreink, a pince-csigák ez alkalommal a kongresszustól telje* számban távolmaradtak. Nagyon helyes! Sok-sok évtizedes tapasztal-taim engemet már régen meggyőztek ;:rról, hogy a mi pince-csiga testvéreink mint a proletariátus képviselői, c ak az egyenctlenkedés szitására törekedtek állandóan. — Mintha bizony mi tehetnénk arról, hogy ők ház nélkül születtek! EI-vegre is nem lehet minden csiga háztulajdonos!
— Elnöki enuncíációim s/ives meghallgatását kérvén tőletek, első sorban is felkérem a uii közkedvelt hivatalos lapunknak, a „Trylon"-nak jelenlevő munkatársát, hogy kongresz-szusunk lefolyásírói gyusiiói jegyzeteket készifeen. Most pedig áttérek a kongresszusunk megtartását szükségessé tett indokok ismertetésére.
— Tisztelt kongresszus! Ugy-e bár, mindnyájan tudatában vagyunk azon ránk nézve rendkívüli méi lékben kedvező változásnak, mely a mi eddig minden oldalról ignorált csiga-társadalmunkat vagy 7—8 esztendő óta a közérdeklődés központjába helyezte? Ma már ugyanis mi csigák vagyunk általóbaty a kontinens, de
Specialiter a szegény Csonka-Magyarország legirigyeltebb társadalmi és gazdasági osztálya született háztulajdonosságunk révén. Minket nem tehetnek az utcára sem a lakáshivatalok számára kiadott rendeletek sa-pientiája, sem holnti ügyvédi furfanggal megindított örökösödési vagy igényperek. sem az ingatlanforgalmi irodák kecsegtető árajánlatai; még <Jr. Vass József népjóléti kegyelmes urnák a beláthatatlan jövendőt szolgáló intézkedései, sót a lakásínségből származó gazdasági nyomorúságnak oly rigorózus lelkiismerettel elsimítására törekvő legfőbb földi potentát: dr. Sabján Gyula polgármester ur őfelsége sem!
— Tagadhatatlan, hogy a m> társadalmunk feje felett is vészes íe,,.e-gek kezdenek tornyosulni. Ugy3nis» mint közkedvelt hivatalos sajtóoHS*" rumunk legutóbbi számából olvastam. a felvidéki, a jugoszláviai és erdélyrészi rsigatestvéreink mindjárt az idegen invázió elhelyezkedne ulán megindultak csonkahazánk fe^ l bizony ha eme tömegek hozzánk megérkeznek, cz a megérkezésük alighanem nálunk is a legnagyobb mértékű lakásínségre fog vezetni. Azonban egyelőre megnyugtathatom a mélyen tisztelt Kongresszust azzal a kijelentésemmel, hogy testvéreinknek eme repatriálást mozgalma nálunk csupán 33975 év, 127 nap és 11 óra múlva fog részleges vjgyoni eltolódásokra vezetni, mert státusunk csalhatatlan mafhematikusa ezen időre leszi testvéreink legnagyobb tömegének megérkezését.
— Azonban szerzett jogainkat, ősi jussainkat és egyéb gazdasági érdekeinket más oldalról fenyegeti közvetlen veszedelem. Eme veszélyek pedig imminens védelemre hívnak fel bennünket.
— A legsürgősebben elhárítandó veszélyek egyike: a lakásrekvirálás kérdése.
— Mielőtt a dolog meritumára térnék, engedje meg a tisztelt kongresz-szus, hogv az emberi és csigatársadalom felfogása között itt-amott mutatkozó különbségeket vázolhassam (Közbekiáltások: Halljuk! Halljuk!)
— Kedves testvérem! A ti csendes, zárkózott egyéniségtek talán nem is képes kellő mérlegelés tárgyává tenni azon emberi természetben rejlő tulajdonságot, hogy az emberek nem szeretik a békességet. Néhány esztendőknek előtte ugyanis az Apocalipsis négy lovasa végig száguldott az egész világon. Vagy husz millió ember vált feleslegessé és pusztult el a háborúban. Akik megmaradtak, kél csoportba oszlottak szét és he\'yezkedtek el: vagyonosok és vagyontalanok csoportjába. A vagyonosok a hadicsalás és hadinyereség tejfeléből élnek, a koldusok pedig leginkább a kormányok azon kecsegtető ígéreteiből táplálkoznak, hogy majd a jövőben jobban lesz! Az emberek nagy általánosságban csapni valóan rosszul gazdálkodnak. Nem ugy vannak ám, mint ti, hogy mindegyitek születése óla háziúrI Náluk az a legfőbb gazdasági elv, ltogy egy-egy állampolgár minél több házat szerezzen Össze, hogy a többieknek minél kevesebb maradjon.
(Folyt. Köv)
VVVVWVVVVVS\'^V\\»VVVVVVVVVVVV
Vandervelde kormányalakítása Belgiumban. Brüsszelből jelentik: A király felajánlotta Vanderveldenek a kabinetalakitásra való megbízást. A szocialistapárt felhatalmazást adott Vanderveldenek a megbízás elfogadására.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 április 16
NAPIREND
Április 16, csütörtök
Római katolikus: L.ib. B. J. ProtesiAn* Lambert Izraelita: Nizan hó 22. P. 8. n.
Nap kel reggel 5 óra 10 ixtckof, nyűg uik délután 6 ór« 50 jieríkoj.
A Meteorológiai Intézet Jelentés* szerint változékony Idó várlialó. némi hósQllyedéssel és helyenként esővel.
A Zrínyi Irodalmi és Művészed KSr liceális el0.id.Ha (.Vo.7J.Szscí: A grafikai művészetekről) a Kaszinó nagytermében esle Vi7 órakor.
Orvosok tirsasvacsorijd .1 Kaszinó ban este 8 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceills előadása (Kelemen Ferenc: A világháború kulturális és gazdazági következményei) a Kaszinó nagytermében este fél 7 órakor.
Május 9: Művésze *fély az államrendőrség delcktivtcstületének nyugdijpótló- és segélyegvlcte, özvegyei és árvái-javára a Polgári Egyletben este 8 órakor.
A mi fészkünk
Irta: MÓRA LÁSZLÓ
Parányi fészek a mi fészkünk, De tolla selymes és meleg! Vqn benne minden, amit kértünk, S leginkább álma rengeteg!...
Tizéves elmult már a fészek... Sok év meséje hullt bele. Elhangzott benne sok vig ének — S volt szivetvérző vad tele.
De elviseltük az időknek Reánkcsapotl korbács-szavát. A kis fiókák szépre nőitek S dalolják apjuk sok dalát.
„.Parányi fészkünk légy megáldott I Legyen a toltad jó meleg... Hullass szivünkre még sok álmot S ne tudják meg az emberek!
Mit álmodunkf ne tudja élő! Ne lássa senki, hol lakunk! Te tudd csak, Isten — ránk lenéző, — Hogy milyen boldogok vagyunk!"... (Budapest)
— A Katolikus Népszövetség gylilései. A Katolikus Népszövetség Lentiben, Pákán és Rédicsen igen sikerült népgyüléseket tartott, melyekre az országos központból Burián titkár utazott le.
— „A vakoknak" gyűjtésünk eredménye. A Vakok Országos Menháza és Scgélyegylete igazgatóságának felkérésérc lapunk hasábjain gyűjtést indítottunk á r-tai súlyos időkkel küzdő vakok menháza céljaira. A gyűjtés eredményt képen a Vakok Országos Menháza és Segély-egylete, Újpest 20.404 számú csekklapján a tegnapi postával 755.0CO koronát elküldtűnk az igazgatóságnak. Minthogy az adományokat beérkezésük sorrendjében lapunkban nyugtáztuk, az adakozók újbóli felsorolását mellőzzük.
— Nyugdíjas vasutasok figyel-ntebe. A nagykanizsai álloinásfönök-ség közli, hogy a délivasuti nyugdijasok a helybeli élelmezési kerülettől vételezett élelmi cikkek után fizetendő százalék felvétele végeit e hó
Jelentkezzenek, mert a kifizetést áptilis 30-on tul nem eszközlik.
— MOvészestély. Az államrendőrség detektivtestületének nyugdij-pítló és segélyegylete, özvegyei es árvái javára, a nagykanizsai rendőrkapitányság támogatásával, Sabján Gyula dr. polgármester, dr. Örley György kir. kO\'íegyző és dr. Kálnuy Gyula rendőiföianácsos védnökségével május 9 én este 8 órai kezdettel a Polgári Egyletben művész-estélyt rendez. Fellépnek Komlőssy Emma, a Népszínház művésznője, Telep Ilonka operaénekesnő, Abonyi Mariann, a Városi Színház volt tagja, Kálmán Ilona zongoraművésznő, Lubinszky Manci és Lili, a hires gyermekmüvészek, Lubinszky Tibor, a Nemzeti Színház ny. tagja. Dékésy Antal, a Király Színház volt tagja, Humayer Mihály zeneművész, Körösy Endre, a kolozsvári Nemzeti Színház volt tagj3, Tóth Béla operaénekes. A műsor opera-áriákból, müdalókból, cigánykiséreitel magyar nótákboi, tánc és magánszámokból, egyfelvonásos vígjátékok és kacagtató bohózatokból áll. A jegyeket a rendőrkapitányságon már most lehet biztosítani.
— Kerékpáron a világ körül. Tegnap délulán három lipcsei fiatalember érkezett kerékpáron Nagykanizsára, kik ez év márciusában kötött fogadas értelmében ötéves világ- ! körüli kizárólag kerékpár-utra indul- j tak. Amennyiben öt év alatt az egész j világot körülbiciklizve visszaérnek i Lipcsébe, 100.000 doilárt nyernek, j Útjukon egy farkaskutya kiséri öket. Mindennapi szükségleteiket képei- : lap-eladásból fedezik. Jelentkezési | könyveik tanúsága szerint mindenütt,
a magyar városokban is a legbarát- ] ságosabb fogadtatásban részesültek, | amit a könyvükbe irt emlékmondatok és beragasztott újsághírek is bizonyítanak. Nagykaniz>áról ma indulnak tovább Olaszország felé. Vasúira ülniük nem szabad, h.-jón azonban, ahol feltétlen szükséges utazhatnak. A bátor vállalkozóknak Nagykanizsa utcáin is sok nézőjük akadt.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vasf.rnap délelőtt 11 órakor a postapalota!);n igazgatótanácsülést tart nagyfontosságú kulturális ügyek megbeszélése vég« tt.
— Körállatorvos választás. A Szcpetk, Gyűrűs, Kemcndollár, Pó-kafa, Zalaistvánd, Pakod, Bezeréd, Orbányosfa és Vöckönd községekből álló szepetki körállatorvosi állásra, melyet Zalavármcgyc törvényhatósági bizottsága szabályrcndele-tileg újonnan szervezett, pályázatot hirdetnek. A választás április 28-án lesz Szépeiken a községházán.
— Uj harcos. A keresztény és nemzeti gondolat uj harcost nyert Szombathelyen, A keresztényszocialista pártvezetőség kiadásában megjelent a „Népakarat" cimü politikai hetilap, melyei Doross Imre dr. szerkeszt.
— Megszűnt a náthaláz a polgári leányiskolában. A polgári leányiskolában, xrint ismeretes, a náihaláz-járvány olyan méreteket öltött, hogy az alispán elrendelte az iskola bizonytalan időre való bezá-:ását. A polgári leányiskola igazgatósága tegnap bejelentette, hogy a járvány a növendékek közt megszűntnek tekinthető s kéri, hogy április 17-re rendeljék el az előadások újból való megkezdését. A hiányzó tanulók száma osztályonként már csak 2 és 9 közt váltakozik.
— Eljegyzés. Csele Józstf posta-és távírda ellenőr eljegyezte Hild Franciska posta- és távírda ie3éd-ellenört.
— A pécsi színtársulat vendégszereplése. Említettük már, hogy Asszonyi László píesi színigazgató társulatának operettegyűttcsével folyó hó 17, 18 és 19-én vendégszerepelni fog Nagykanizsán. Ezen alkalommal 17-én, pénteken és vaíá\'nap előadásra kerül Kövessy Albert 3 felvonásos burleszkjc a Goldstein Számi, április 18, szombaton és vasárnap délután pedig Follinusz Aurélnak 3 felvonásos énekes játéka, a Náni. Valamennyi előadásra jegyek a Hirschlcr féle dohány tőzsdében előre válthatók.
A katonatemetőért
Nagykanizsa, április lf>
Ök az életüket, a piros, fiatal vérüket adták miértünk, hogy mi, ha nyomorúságosan is, de élhessünk és nevelhessünk uj generációt, mely az 0 kiontott vérük fölé visszaharcolja a régi Magyarország felhőtlen kék egét.
Mindent odaadtak ők miértünk és ml helyettünk.
Egyik-másikat elsirattuk, mikor eltemették, letették a sárga agyagos nagykanizsai földbe. Aztán soknak, nagyon soknak még az sem jutott, aki cgy könnyet hullajtott volna érte.
S most ök, az elnémult 1300 hős, mindenért, amit odaadtak, csak annyit kérnek, hogy hantjaik fölé jelet állítsunk, amit ne temessen be a szél, ne hordjanak cl zord télidőn kegyeletsértő kezek.
Hetvenezer koronás áldozatot kérnek csak tőlünk. Nem is mindenkitől, csak azoktól, akiknek nem.kell azt nélkülözniük.
Husz millió korona hiányzik még körülbelül a teljes összegből, mig nvolcvan már kamato-zóati elhelyezve, részben rendelkezésünkre biztosítva áll. Ezt a hiányzó összeget összehozni kérjük városunk társadalmának osztatlan támogatását.
özvegy Vellák Györgyr.é 1, Armuth Sándor és fia l, N. N. I sirkő felállításának költségeit adakozlák.
— Színielőadás Kisk:;nizsán. Mint azt legutóbb is jeleztük, a kis-kanizsai Kath. Ifjúsági Egyesület húsvét első és másodnapján, a templomtéri áll. el. iskola udvarán felállított saját színpadján előadta Szigligetinek „A cigány" c. jeles népszínművét. A közönség mindakét alkalommal lefoglalta az összes ülőhelyeket, amelyeknek egyharmada nagykanizsai vendégekkel telt meg. A legszigorúbb kritika mellett is elismer-hetjűk, hogy a kiskanizs3iak ezúttal igazán remekeltek, ami főleg Németh Jenő tanitó. egyesületi elnöknek és Samu László főrendezőnek az érdeme. A szereplők valamennyien kiváló alakítást nyújtottak s igy élvezetes megszemélyesítői voltak az egyes szerepeknek. Minden fellépésekor frenetikus tapsvihart aratolt és óriási tetszést váiiolt ki az egyszerű és szegény földműves Masznyák László,* ski a Zsiga cigány címszerep:ben olyan tehetségesen játszott, hogy hivatásos színésznek is becsületére vált volna. Hasonló elismerést érdemel tnég Samu László, Feich Manci és. Sándor Lajos, akik szintén mesterkéletlen és természetes átérzéssel adták hü képét a 43 as időknek és a józan magyar népléleknek.
— Cigarettázik ön? Sodorjon Janina papirt.
— Az uj rendszerű telefon-kapcsolás. A nagykanizsai telefonhálózatban ma reggeltől éleibe lépett az uj, C B rendszerű kapcsolás. A postafönökség kéri a távbeszélő állomások használóit, hogy a központ felhívását ne csengetéssel, hanem csupán a hallgató egyszerű leemelésével eszközöljék, addig is, mig a készülékeket az uj rendszernek meg-felelóleg átszerelik.
— Halmi direktor búcsúja. Halmi Jenő a zalaegerszegi színház igazgatója tegnapelőtt tartotta társulatával bucsuestélyét a „Tatárjárás" c. operetté előadásával. Zalaegerszegről Szekszárdra utazott a társulat.
— Állategészségügyi hírek. A nagykanizsai járás Eszteregnve és Újudvar községeiben a lépfene megszűnt, Somogyszentm-klóson viszont lépfenét állapítottak meg.
*= Ha nem tudja, hogy mi a betegsége keresse fel (Budapesten VI. Nagy János-utca 47.) a dr. Jakabféle Liget szanatóriumot, amely a legtökéletesebben berendezett diag-nostikai gyógyintézet. Amerikában az élelblztositó társaságok alapitottak ilynemű vizsgálati intézetet, ahol minden jelentkezőt a legalaposabban megvizsgálnak. Az orvosi tudomány bevált összes vizsgálati eszközei á dr. Jakab-féle Ligetszanatóriumban az orvosok rendelkezésére állanak. Szabad orvos választás mérsékelt árak. Napidíj a magán klinikai osztályon 150.000 korona.
i - Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekaia hangversenyez a Korona-éttermében.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
A Központ kávéházban a modern klasszikusok és operák képezik Vörös Feri zenekarának e heti műsorát!
t a már Ismert legolcsóbb bevásárlási forrás, I
egyedüli szaküzlet I Bruncnic® Jóx»ofSngár-nt53.Tel.?IO t
Szahara-Kanizsa
A Zalai Közlöny panaszkönyvéből
Még csak a tavasz kezdetén vagyunk és máris a porról kell Írnunk. Arról a porról, amely szinte elviselhetetlenné teszi Nagykanizsa egyes részcin az életet. Sokat Írhatnánk az alföldi községek, falvak, tanyák porairól, azonban az mind semmi ahhoz képest, amit Nagykanizsa lakói kénytelenek lenyelni.
Nagykanizsát ezen a téren a Szaharához lehetne hasonlítani. Porsivatag. Egy ízben megemlékeztünk már arról, hogy Nagykanizsa város ezen tulajdonsága miatt, egyes, a portól különösen szenvedő utcák lakói arra határozták el magukat, hogy külön jelvényt fognak viselni, hogy az emberek már messziről felismerhessék őket, hogy ók a nagykanizsai Szahara lakói.
De hagyjuk a tréfát, mert ez nagyon is komoly dolog, csak a város ama bizoifyos „intéző körei" fogják fel könnyedén, mert lehetetlen észre nem venni ezt a porszámumot, amit az egyes utcák lakói kénytelenek tűrni, mert a város vezetősége nem gondoskodik a kellő utcai öntözésről. Ha csak nem azt nevezi a hivatalos város utca-öntözésnek, minek a mi-napában szemtanúi voltunk. Egy vásári napon embermagasságu porfelhőn evickéltünk keresztül a Kinizsy-utcában, amikor a Stern-palota előtt
1925 április 16.
ZALAI KOZLOtíV
az Erzsébet-térről befordul — no, csak nem törik belé a tollam, ha knrom: _ az unlözókocsi. Elképzelni azt az ürömöt, amely az utca lakóit meg-rcszkcttcttc, amikor az Onlőzőkocsi dörömbölését hallotla. Feledve vollak az előző évek összes bUnei, mulasztásai tudővész és kolera-bacillusai. Végr\'c mégsem feledkeztek meg a Kinizsy-utcáról. A jobb módúak már azon gondolkodtak, liogy a város figyelmét honorálandó, megfelelő éjjeli Szerénáddal kedveskednek az. öntözőkocsik lanácsnok-para ncsnoká-
nak. De imc, alig hogy a kocsi a Kinizsy-ulcába befordul, még alig ért a Singer mészáros házáig, lordul és visszamegy a piacra, mini egy csintalan gyermek, aki nyelvét öltötte a felnőtt felé és azután elszaladt.
És a jó Kinizsy-ulcaiak mii tehettek? Elkeseredésükben egy ujabb husbódé-pavillont kivántak a város közepébe.
Öntözzenek, igen sokat öntözzenek 1 De nccsak a város főterén, olt ahol az önlőzőkocsikkat tüntető felvonulást lehet rendezni annak dokumentálására, hogy a városnak vaunak önlözőkocsijai, de a város belsején, mélyén és végén. Végig a Csengeti-uton, a sorompón lul eső részen is, az egész Kinizsy-ulca és" a "többi mellék utcákon is, ott, ahol a lakosság azzal a gondolattal foglalkozik, hogy miként a lörök nők, ók isarc-fályoll fognak viselni, mert a porfelhők még a szemeiket is vészé lyeztetlk. , ,
ÉS annyiszor telink ezt szóvá, hogy szinle resteljük már a nyilvánosság előtt vele foglalkozni. Evek óla tesszllk szóvá I És nincs sehol senki — aki itt valamit lenne, aki erélyes kézzel intézkedne és a súlyos adók fejében legalább azt biztosítaná a nagykanizsai közönségnek, hogy természetes halállal mulhajik ki, nem pedig por okozla fulladás folylán.
A rossz májuak ugy magyarázzák maguknak a dolgot, hogy azért öntözik oly keveset az utcákal, mert az öntözőkocsik lovai elökurát tartanak ismét reuma ellen — Hévizén.
Kanizsai János.
A világ uj bankárja
Mennyi kölcsönt adott Amerika Európának ?
A nemzetközi politika állandó problémája — az Egyesült Államok szerepe a világpolitikában, közelebbről Európa politikájában.
Láthatólag két ellentétes irányzat küzd egymással az Egyesült Államokban, amelyek közül egyik a hagyományos Monroe-elvhez ragaszkodik, az elzárkózás melleit loglal állást, mig a másik ezzel szemben a nemzetközi összemfiködés szükségességét hangoztatja.
Az európai államok szűkkeblű és szűk látókörű egocentrikus politikája eiriaszlólag halott az amerikai közvéleményre. Ezérl minden ujabb európai kardcsOrtctésrc az Egyesűit Államok visszavonulással válaszolt.
Minthogy nyilvánvaló lelt, hogy Amerika segítsége nélkül Európa szanálása lehetetlen, a harcias európai államok az utóbbi két évben erősen letompították harcias kedvüket és békésebb arcokai mutálnák.
És a következmény nem is maradt el. Amerika tényleg hóna alá nyul a gazdaságilag kimerült Európának és próbát tesz, hogy lábra segilse.
Hogy e segítség milyen mérvű, azt megbecsülhetjük az alábbi számokból, amelyek megmulatják, liogy az Egyesüli Államok mennyit adott
kölcsön Európának az 192-1. évben dollárokban:
Németország ...... ... 110.000.000
Franciaország......... 100,000.000
Páris-l.yon vasultársaság 20,000.000
Páris-Orleáns......... 10,000.000
Franc. nemz. haj. társ. 10,000.000 Union vili. társ. I»áriss 4,000.000
Németalföld ......... -10,000.000
Rotterdam............ (">,000.000
Svájc ............... 30,000.000
Belgium ............ 80,000.000
Solvay müvek......... 10,000.000
Norvégia ........... 2f,,000.000
Trondnjem város...... 2,500.000
liergen............... 2,000.000
Krisztiánja város ...... 2,000.000
Ktisztiániai közúti vasút 1.400.000
Csehoszlovákia ...... 9,500.000
Karlsbad ............ 1,500.000
Ind. Mige Bank ...... 12,000.000
Finn községi kölcsönök I.CŰO.OOO
Svédország ......... 30.000.000
Görögország ......... 11.000.000
Magyarország......... 9,1X10.000
Ausztriai elektr. vizm. 3.000.000 Északi vasúttársaság... 75,000.000
Krupp-mllvek......... 10,000.000
Az amerikai arany tehát fokozott sebességgel ömlik Európa leié.
1922-ben az európai vállalatoknak kölcsönadott összeg csak 99 millió dollár volt, szemben a Délamerikának adott 200 millióval. 1923-ban csak 23 millió kölcsön nyert elhelyezést Európában, az Egyesült Államokban szemben 37 miilió délamerikai kölcsönnel. 1924-ben azonban másfél milliárd dél-amerikai kölcsönnel szemben már több mini két milliárd európai kölcsön áll.
A dollárok megváltoztatták irányú kai. Ma szívesebben mennek Európa felé.
A newyorki külföldi kölcsönluva-tal körülbelül nyolc milliárdra becsüli az Egyesüli Államok küllölJi befektetéseit a háborús kölcsönök nélkül. Ha ebben a tempóban megy tovább, az év végére a külföldi amerikai befektetések elérik az egybillió dollárt.
Ez nem jelent mást, minthogy az Egyesült Államok a világ uj bankára, aki nemsokára teljesen kezében tartja az egész világ gazdasági éleiének irányítását, mert még ew adal rá- , mutál arra, hogy Amerika elölt még mily óriási lehetőségek állanak. Az Európának nyújtott óriási összegű hitel csak tiz százaléka Amerika 1924. évi összes finanszírozásaiból, amely 5.1+4 millióra rugóit.
Ránk nézve legfontosabb adat, hogy Amerika Európában tőkebe-ícklclésének tiz százaléka erejéig van érdekelve. Kél millió dollánlk fekszik az amerikai bankároknak Európában. Ez az összeg nagyon komoly érdekközösséget jelent. Elég komolyai arra, hogy b.zlosak lehessünk afelől, hogv Amerika nem engedheti el többé Európát, mert ön-rúagát is véresre szaggatná vele. Az, hogy kétmillió amerikai dollár fekszik bennünk, olyan sorsközösségcl teremtett közöltünk, amelyei megbontani egyik fél sem tudhat — saját léte veszélyeztetése nélkül.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A tegnapi barátságos hangulat után az Irányzat a mai értéktőzsdén el-lanyhull. A külföldről érkező gyengébb hirck és az itleni nyercségbiz-tositó eladások az alacsonyabb nyitási árfolyamokat a tözsdeidő folyamán még jobban lenyomták, ugy, hogy a papírok átlag 1—2 1 ..-ot vesztettek árfolyamukból. A kulisz piac aránylag elég jól tartotta magát, rtagyar Hitel, Osztrák Hitel és Salgó csak 11 -kai olcsóbbodtak. A Rima azonban 4 -os árveszteséget szenvedett. A vaspiacon a közép- és kis értékek alig érezték meg a lanyhaságot. A vezető ériékek. u. m. a Ganz papirok záróárfolyamát 4 -kai a tegnapi alatt állapitolták meg. A bányapiacon a Magnesit árvesztesége jóval meghaladja az állagot. A Beo-csiui azonban az általános lanyhaság ellenére is szilárdan tendált. A malom piacon a Viktória Gőz javult nagyobb mértékben. A cukor piacon az összes papirok jelentékeny mértékben olcsóbbodtak. A forgalom a lanyhaság ellenére is egves papírokban elég élénk volt.
Utótőzsde
Irányzat Qiletlelcn és lanyha. Kereeke-dclmi Bank 1010, Mapyar Cukor 2110, Geurfiia 203, Pesti Hazai 2310, Kőszén 3170. Riuxii 450, Klsó Budapesti Uóz 147. Viktória malom 380, Pamut 227. Danubius 2440, Magyar Hitel 4""\'. Oiztrile llitcl 141-3, Sa 511, Rima 122, Nova 182, Hazai (a t>5, Us/imitoló 00-75, Pallas 167.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai _
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőm xáróárfolyam-
UsflkOh Aegol-Migj H.nl
ciido délután I órai ii n kö*ctkcxö!i i
JI.75
Llotd bank I Mag;. KII
J.I.ÍI02 »1
m..i.k to
01.-« bl *
OliU. tilt. I"
B<olT«rilo 103
HJáfclUtb.
H«l»«i >,«,
Hot,. ..I |. b «.
tnji\'lso lll
M. C«íTi <|>"b l\'
ro>g»!nl
Kti. HIÚ! \'<
Mujráf S»>Ml 3 K6ip. JtUilog
viioii »»•>* ; Miick \'
Hit*\'. S <» Kunt. 8 101\'
Bltl«»ll6V í«
• «!». ip. i r6iiic.ii
rőt.*- J.I T»X jc
t.lll TáV 1.
Mo»U<
Htitl 2J!
tut m 8ui m r«*(M«
Kíjí.rm\'tii
MftlwoV
Un-/A. Ij
ConcvidU <
PiKtcilbil
■i •«: ■ \'J nuuttr\'l 1
KtilUuutoa VIM&b »
TOrfVuntö.
Tl [ljriitU
B£T»« I\'
ObliU>B>
KhSibtsr*!
Bto<«l"l fi i c a ll\'\' -Ci.«i»t S\'itivi\'l
KtiS OSzl D »•£\':•
M« jiull
r.itt. »«;*■ aií.
Ki»>blU.ajl u\'idisji
k*l<,i lur.t »I«0C»1«:i>Xi C«iU ku«o«l 1IU2IÍ4
1119 ll>4 TII3ViJ<W 3.-ot sn\\
3M«S ÍIJMÍ 2M7.M4* C.lg. Irtftk M40
Q.dí.Khfll. »PJ;* i«n-» UkttUdV IT1J«I tr««k lIMiil-W s,ti bo«. 19174 no<t4z ko«. iijw Mirk* IWJMUOI
Uínir Dc\':iJ
MollinJI f Ul Ut» Uri
Ot
AoilnJo
3«lgii4
Bulli
Urduiéi
Ko?«obigi KrUitUnU Loodvs
MtUao
Htwjotl
Pirit
Sicru S:o<»Vot WUa ZtUt«h
Icák
mco:i»?« iiMiitr
I7UM72U W1U ilUHU lUU IMH
ii:-v> iiiu
IlUCOitKW rH12>U
írnynus
3,\'M 37II
>iat2i« iK U4 11121 USU
101 3S 101M I3MS ««>»
PlilM R4»«l
ÜUpLicejm
Vunl Blidi VIÍ Kdbuií Oud- OlpH
Oioi Dj» Oto • Vlfl
KCbst U-r
Az érepénzek és nemesfémek bevái\'ási árfolyamai
Eitlíl egykoron ás 62vhj kHkoioitái
12--400 l\'2 <y», toilulos l6,^-t7.(W0, Ot-kotoná. 32.000 32,*X>. « 49 500, atfitiy huwkororcls JI5 000--316 00C, halina 210.000 W0.0-».
Zürichi zárlat
HítU 2650—, Lontíon 2-177 —. Ncwyctk M7-7Í-, btCíjel 261250, Malimul 2I2Ú*-. Hollnr.d 20ij\'75 Btnln I235 i«. Wien ;2 90. 5o\':a 377 5U. Pí-íjfi 1535 Uuüt^tí! 72;--, 9ÍK>0. Bükctei;230 kJcl^íd W7 50.
Terménytőzsde
IrinyzAt szlliiJ voll. B.ua 5000—7500, ai írpsiéliX IO.CCO. a «\'»» 5«>0. • tengeri 2500 koronával Ucigult. A forgalom elig élénk voll.
Buia tlsxftv. 76 kR-ot 5?7.5<» 520 000, 7« Vr-oí 527 500 mOM. tg^b víd. 76 k« o» 515000 -517 500.78o«Í25 000 -527ÍOO. rois ^60 050 46>C0Ö. tOtAips 170,000--4BO.OOO, líkarmAny A.pn 350.\'J00 ul teneerl 245 000 2^0 000, kale. 2S0.CCC - 260000 korpa 237 5ü0- 240.000. r*b 4C0m -410000. lurerr.il 190000 -200 000.
H»4)IU »<«
I u»n
• Mfrltg V«gjlp« V^oqct*\'
Rio a j RocíicntBo
Schllck

m:<u»cf <«
CuVfi^tf Jir
ilVaa "
Éleltr liir-tk Cilrnti Júliai
P0«i>\'»l 2
IO> »;i L\'»
tUlUieit 2
ffi»;:cit »lr W-M, iU Kh> pó(,l Y.i ■:•\'\'.<>> C

fal Vccjl;
Seéd\'uj
rfcf»
Hang. mílilo\' \'JJ
DIBIC* "
K*ltti -
T6r6k «
Blrdl B&al Btáuít OyAct bit coivia mm
l\'i; irl; i:
Szerkesztői üzenetek
N. L. .N\\i:i.!kc»Gt mcRkaptuk. Az cpjik Icckö/ctcbb lön. a ruAíik.nl rncy át kc.l olvadnunk. A rCvidcbMie* Uasonló apró-sde.ik.ii miskor ii Wrünk.
1 l. M. Ulhól, IcjíetlAhi) o^ycl-To. nem lo-lieliilk J./.V.A, Klk.ivctkc/ik niajJ en-
nek az itlcic, c^tk ntéltózWitó\'ík nuui W-rclcmiiicl lenni. Mi nem fogunk mcuK.cil-kc/ui róla. SíAndékosan érleUctjuk rr.Og a
\'t. Vártuk, tlc hiába. Pcdi« kís/.ul-lüuk a iia^Irásán s vállaljuk érte a t le-lóss^ct. nií/.krécióiik felöl pedig teljesen nyugodt lehet.
KlaűtJ: Zrínyi Nyomdn\'.oar és Könyv-krrenkodé* RT. NaKVkiinlzM
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
deviza uvoip n»
Bíci ...............983ÍI9W0
Berlin...............S7M 57»
Prá^a ............... 4691 469
VALUTA ligcip »•
98101 y#40 5825 5825 47118| 47125
nyerhetó í~ -kezUódó XIV.
E-üároim? milliárd kor.
»»>°m«" oizlálviorrlitékban, SI\'SÍ jiltoVSí" Stl;
27 milliársi kor.
, . _______SzercncseJilmokít ajánl
lesi készpénzben kisorsolva.----
föcláru.itó •or»jeny irodája C«enoory-ut 7. (Rapoeh hál)
RfJílhoffer Kálmán ...... .
Sor.jcgyck ira. M 120.000 K. \'/■■ 60000 K, V. 30000 K. Jílíklervek Insyen. Húzás május 13. és 15-cn
ZALAI KOZlONY
21 milliárd 5 millió
fcps°ÓJi5í»eIe*éseif*. i
AI *p(4hl;<í<:{« dii« 10 uiljt ycr> X- A ctm»x« • , tolndtn v*>lií>M> t<iJ5>i: ii-\'a Hv«C wx\'a* uírait-Uiut. Mis^tn tarit-ti u4 tfi\'i \'<>> A li .•vt:«»í dl) tiífc ÜMttott » » ÍOfiítai ti-1 bo«i4»nn»i:i«ti* .
Győződjön meg róla ■ í> Nicr-
ICöOO K-ás bor
saVk^n jó\'/ser m« k? -Tci^fonss
Mi es<e disznótoron aacsora a
.Keménysepró\'-ben. ligy vacsora korsó sor- I tel 20.0LK) korona. — Szíves pártfogást kir Raffay Ferenc vendéglős. Klnizsy-utca--t. J
Házvezetőnőnek, vagy fóiónónék • helyben ajánlkozik Intelligens nő. Clra 1 j ki.iJ6t.aiv___:
Hova cictaz Sfizoi ? KJ-^scI céghez, n:ert ott oly-n gyönyörű <J o\'csó kalapokat kapni. 1 nini sehol, csak győződjék meg ró.\'i. t.eásivkalayok minden színben 85 c«r. hótgykalsp ló 5Jl--it.cn 135 ezer, 2C0 ezerért modell kiiapok. Klein Jóísef és Testvére. Ml i
papír eSadé
lapunk kiadó hivatalában.
fes\'tesites a
Tisztelettel értesítem a 11. é. közönséget, hogy a Csengery»i!Í @. szám Eíaít 22 i e e e t» e t
a volt Griinberger-féle helyiségbe
Fésaat Bű. szí sáé* hegyeztentTC át
és azt tovább Ehrens4eifa ECáicoSy és Társa cég alalt vezetem.
Kérem a 11. é. közönség szíves pártfogását tisztelettel Ehresistein Károly.
Kiakanízsáit vendégé üí.\'beadö niij; elsejére. FcItéJclck megS.jdha:ók Sz? -FI jfíá: tér 13. 1H
riivatárucikhekbesi
l«X>cn piOt»»*iiflill J«.
Szornolányi Gyula
Cccngcry-ut 2. szánt alatti Si (« H*a£f* n-ciiítr) OittNtcn. o
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
tegujabb kiadványai: Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Drehcr Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné.
Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életéből. Irta: dr. Czapik Gyula.
A lelkiélet kis könyvei
I. Évközi sorozat 1. Böjti sorozat
Szent József Imák és elmélkedések. — öszeállitotta: dr. Hölc/.l Kálmán.
A fenti könyveken kivül a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van. Kaphatók 1
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, FÖ-ut 5.
Jóxocf főherceg-ut 30. sz. alatt! adómentes magánház, elfoglalható egy. esetleg két szobás lakással, kedvező fixe-tésl fettételek melles: eladó. — Ugyanott egy hold szőlő klscseríón és egy kórlurész asztallal eladó. 1117
Pénze* tárcát keresek lakatos és villany szeh:!ő vállalatokhoz Clm a kiadóhivatalban. 1165
Kcszttrtnk ónját üzfivetUnk-bői, valamint fazon-
öltönyöket 1$.
;««
játók 32.000 korona
elsórcp.dti
Ping-Pong labda
^ dnrabj.* \'.OjO k©.\\
Futball labdák,
belső gmnniik stt>. legjobb gyártmány, legolcsóbb árak mellett kaphatók
FISCHEL FÜLÖP Fial
kOnyvkerejkcdíiiben Sí.
kézzel válogatott, vetési és étkezési célra . megbízásból előjegyezhető: Polgák Ed. Emii cégnél, lCÍWÍ22Sy-M. 2/a.
Vételár kilogrammonként 1000 koronától 15ŰÖ koronáig minőség szerint. Telefonelőjegyzést nem fogadok el, valamint 100 kilogrammon aluli megrendelést sem.
Magántanulók figyelmébe 1
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít elő vidéki tanulókat a I50R0SS-GÁRD0S tanintézet Budapest, Vitt., Rákócziul 57a. •• Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény. Kiváló*jegyz<itcWl «i
| asztal lábak és két | | kisebb vas medence |
1 eladó.
| Bővebbet a Zalai Közlöny % kiadóhivatalában. $

84. évfolyam, 85. szám
Nagykanizsa, 1925 április 17. péntek
Ára 1800 korona
wm, mw ÉSéé
POLSTSKfö! HíiFÜLaP
Sieifcesslíak 44 kütWhlveui i\'ö ul í> !lk«ibcr..T«It[oit 73, nyoícdü 117. jf.-o
PeWös szerkesztő: Kcmpeien Bála BBaaaucnWHUKWjUKEaniliNaaMima^
A SZANÁLÁSI KRÍZIS ÉS A HiTELÜGY RENDEZÉSE
Hova-tovább egy éve annak, hogy Magyarország gazdasági életében forduló poitt következett el, amely megállította a több mint 10 óv óta tartó inflációs pénztlgyi politikát és átengedte a helyét az arany alapon nyugvó gazdasági berendezkedésnek. Általában véve szanálásnak nevezik azt a műveletet, mellyel véget vételiünk a négy éves háborús és az azt követő hat év gazdálkodásának és igyekeztünk Htját egyengetni a normális állapotokhoz való visszatérés lehetőségének.
A Nemzetek Szövetsége genfi tárgyalásai alkalmával mindig azt a megállapítást, telte, hogy Magyarországon az államháztartás egyensúlyát még csak biztosítani sem lehet, mert az előirányzóit adók más ériéket mulatnak akkor, amikor az állampénztárba befolynak és ismét más értékűek a megállapítás, a kivetés időpontjában. Ezen az anomálián egyedül és kizárólag ugy leheteti segíteni, ha megáll a bankóprés, megszűnik a fedezetlen bankjegyekkel való operálás és ezáltal a pénz tekintélye, a pétiz vásárló ,ereje vissza állíttatik. Mindez az 1924 juriius havában megalapított uj Jegybank működésével meg is történt és egyik napról a másikra megállott a bankóprés és azóta csakis megfelelő .fedezettel biró bankjegyek kerülnek forgalomba.
Az első lépés lehetővé tette, hogy a pénzügyminiszter reá [költségvetést készíthessen, amelynek tételei többé már nincsenek alávetve a valuta ingadozásának. Az első stabil papir-Korona-költségvetést követte az arany-költségvetós s Magyarország pénzügyi történetében az 1925. év már azért is fontos, mert 11 év után ismét először léphetett Magyarország pénzügyminisztere a törvényhozás elé aranyköltségvetésscl.
A valuta helyreállítása és az államháztartás egyensúlyának megrögzítése korántsem váltotta ki a gazdasági életből azt a lassú fejlődési folyamatot, amelyet tőle váriunk. Az államháztartás javulásával csaknem fordított arányban áll a Magángazdaságok leromlása, vagyis a mezőgazdaságnak, kereskedelemnek s iparnak a legsúlyosabb, krízissel való küzdőimé.
Az utóbbi időben sokat irtunk és panaszkodtunk arról, hogy a szanálás a magángazdaságot\' tönkretette és mint egy letarolt erdő, olyan sivár képet nyújt ma Magyarország gazdasági élete A helyzet tényleg néni a legrózsásabb; nagy gazdasági küzdelem előtt áll minden.termelési ág, azonban ez nem a szanálás terhére iraudó, hanem egyenes és természetes\'folyománya a 10 éves inflációs gazdálkodásnak. Jól tudjuk, hogy a pénztől való menekülés idején a pa-
pírpénz nem volt válogatós és a leglehetetlenebb értékekben, exolikus árukban kereseti elhelyezkedést, mert amikor egyik napról a másikra a pénz értékében lényeges eltolódások következtek be, nem volt tanácsos nagy készpénz készletet tartani. Ennek az átka az,* hogy mindenki immobil és nagy készleteit veszteséggel senki sem szívesen realizálja, miért is előállóit az a helyzet, hogy inkább magas kanialok mellett próbálja tengetni háztartásának vitelét, semhogy beszerzési áron alul értékesítsen árui. Ez a nagy imrnobiütás idézi elő a ma széltében-hosszában pertraklált hitelkíizist, amely megszűnik abban a pillanatban, amint a nagy árukészletek eladásra kerülnek és tulajdonosaik pénzhez jutva az áru értékesítése foiytáo, kevésbbé lesznek hiteire iáutalva s igy a pénzforrásokkal szemben is kisebb hiteligények fognak mutatkozni.
A mezőgazdaság azonban erősen rá van utalva hitelre. Eteket a hiteligényeket a hazai pénzfoirások kielégíteni nem tudják. Csonka-Atogyar-
ország bankbetéteinek összege alig é;i el _ a 300 millió aranykoronát, ebből az összegből 16 millió katasztrális holdnyi terület megfelelő megműveléséhez és invesztálásihoz szükséges forgótőkét megszerezni lehetetlen. Ezért kell a külföldi tőke figyelmét a jó magyar földre felhívni, mely biztos záloga lehet az ide beözönlő tőkének. Ha ez az akció sikerül, — amire minden remény megvan — akkor a mai szanálási krízis önmagától megoldódik, mert gazdasági életünk egyetlen valóságos és komoly belfgségc ma á tőkehiány, mely azután minden vonalon más és más formájú betegségi tüneteket idéz elő. Abban a pillanatban, amint ezt a legnagyobb akadályt az útból elhárított íuk, vége lesz a szanálási krízisnek, vége lesz annak a nagy munkanélküliségnek, termelési és fogyasztási pangásnak, amely nem egvcdüi és kizárólag speciális magyar jelenség, hanem minden legyőzött ország gazdasági életében ugyanabban a for? mában, mini nálunk, tartósan mutatkozik.
Csak addig kc!l még kitartanunk, amig külföldi tőkére szeri teszünk és ez á külföldi hitel fogja békegazdaságunk alapjait megvetni.
H kettészakad!; ss:®®^ ős lista*
Ríz ösöxafcrhetetíenségi fciiiotisóy elhala&ztcZía tárgyaláséi
Budapest, április
A nemzetközi szociáldemokrata pártban régóta dúló ellentétek végre is nyílt szakadásra vezettek és az elégedetlen Vész külön vált és megalkotta a m?ga külön pártját —■ a Magyarországi Szociálisla Munkáspártot. A két fél most már külön táborból harcol egymás ellen.. Vág\'t István pártja a nemzetközi szociáldemokrata pártot a munkások kizsákmányolásával, a munkásérdekek elárulásával vádolja, a másik pírt viszont a konimunislaság bélyegét igyekszi Vágiékra rásülni, akikről azt állítják, hogy Garbai Sándornak és Böbm Vilmossal sőt -rajtuk keresztül Kun Bélával állanak összeköttetésben.
A rendőrség mindkét párt politikai működését állandóan szemmel kiséri.
A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi állandó bizottsága Széchenyi Viktor gróf elnöklete alatt ma déli 12 órakor ülést tartóit a képviselőház l. számit bizottsági termében. Az ülés napirendjén Pakofs Józsefnek Haller István ellen tett összeférhetetlenségi bejelentésének tárgyalása szerepelt.
A bizottság tckinkllel arra, hogy határozatképes számban nem voltak jelen a bizottság tagjai, a tárgyalást elhalasztotta és felhívta- az elnököt, hogy. belátása szerint intézkedjék az ülés kijelölésének időpontja iránt.
A Painlevé-kormány akadályai.
Parisból jött esti tciefonjelentések szerint a Painlevé-kormány megalakulása elé váratlanul nagy akadályok tornyosodtak s igy valószínű, hogy a válság megoldása nem fog oly gyorsan sikerülni, mint ahogy azt eleinte remélték. Painlevé az elmúlt éjszaka hosszasabban tárgyalt azokkal a politikusokkal, — többek között Briaud-nal és Caillaux-val — akik esetleg tagjai lesznek a. kormánynak. Caillaux pénzügyminiszter-
sége igen nagy feltűnést kelt s bizonyos köröket mélyen nyugtalanít. — Viszont másrészről azt hangoztatják, hogy Caillaux pénzügyi koncepciója határozottan ellenkezik a szocialisták pénzügyi javasltával s ez a körülmény megnyugtatóig kell, h gy hasson a polgári körökre. Ami a vágyon-* déxsmát illeti, Ciiltaux határozottan a vagyondézsmn ellen nyilatkozott. Ebböi logikusait az következik, ha Caillaux helyet foglalna a Painlcvé-kábinetben, akkor a szocialisták nem támogatnák ezt\'a kormányt.
StfHs-Mé* iüi S\'iy Ma 30.000 iorón* Kiróni hárs........... ... $>000 koron*
Egy havi vármegyei közigazgatás
Bődy alispí$ti jelentése a mult hó állapotáról — Nagykanizsán növekedett a bűnözések száma
Zalaegerszeg, április 16
Zalavármegye közigazgatási bizottsága most tartotta rendes havi ülését Tarányi Ferenc dr. főispán elnökletével.
\'Parányi Ferenc dr. főispán az ülés megnyitása után meleg szavakkal emlékezett meg az állainépitészeti hivatal távozó főnökéről, Jermy Sándorról. rfkinek nagy érdemeit jegyzőkönyvileg örökítik meg.
Braml Sándor dr. vármegyei főjegyző felolvasta az alispáni jelentést a vármegye mult havi állapotáról.
Az alispáni jelentés megállapítja, hogy a közbiztonság a megelőző hónaphoz képest javult,
kivéve A\'dgykanizsa városát, ahol a kihágások és bűnesetek szánul növekedett.
Tüz tizenhárom esetben pusztított a megyében, amely 2,203.780,5CO korona kárt okozott és amelyből biztosítás Híjáit csak 172 millió korona térült meg.
Az áilalegészségi főfelügyelő jelentése szerint a megyében huszonkilenc község volt járványos állatbetegséggel fertőzve. Jelenleg egyetlen községben sincs ragadós szájvagy körömfájás.
A Dunántúli Mezőgazdasági Kamara jelentését a mult év második feléről a bizottság tudomásul vette.
Dr. Horváth Vilmos jegyző felolvasta a kereskedelmi minisztériumnak és a vasutigazgató ságnak leiratát a vasuli közlekedés ügyében. Értesítik ó bizottságot, hogy az uj nyári menetrendben lehetővé teszik Zalabérnél a jó csatlakozást. Ukk és Tapolca között három vonatpárt és közvetlen kocsit vettek tervbe az uj nyári menetrendben.
"far. Thassy Gábor vármegyei tiszli főorvos jelentése szerint á vármegyében a felnőttek egészségi állapota kielégítő volt. ntig a gyermekeké — különösen Nagykanizsán és Keszthelyen — kedvezőtlen volt.
Sándor Zsigmond, az államépité-szeti hivatal uj főnöke terjesztette be ezután-jelenlését.
Szirmay Miksa kir. tanfelügyelő javaslalára a bizottság negyvenegy iskolának megadta az engedélyt a tanév megrövidítésére a tiz éven felüli gyermekek számára.
Hann János dr. árvaszéki elnök, a vármegyei ügyész, pénzügy-igazgató* és a megyei gazdasági felügyelő terjesztették be ezután jelentéseiket.
Bődy Zoltán alispán végűi beszámolt a bazaltbánya ügyében lefolytatott tárgyalásairól.
ZALAI KÖZLÖNY
Személyi járandóságok
A személyi járandóságok (tisztviselők, dijnokok, szolgák fizetései és illetményei) összesen 238.366 aranykoronára rúgnak, vagyis a teljes költségvetési szükséglet 30 százalékút teszik ki. Ebből természetcsen legtöbb - 121.197 a. k. — a közigazgatásra esik, liol a szolgaszemélyzet járandóságai magukban is közel 20.000 aranykoronát tesznek ki.
A városi gimnáziumi tanárok 7015, orvosok 6632, állatorvosok 7093, óvónők 7535, dajkák 1229, szülésznők 737, tűzoltók 20.837, mezőőrök 6120, házmesterek 3215 aranykoronás megterhelést jelentenek a költ-
ségvetés szükséglet-oldalán. *
A város erdőbirlokain az erdőörök fizetése több a város egész gazdaságának, házainak, rétjeinek, földjeinek, erdeinek kétszeres tiszta jövedelménél. A gazdaság évi jövedelme ugyanis 75V* millió, az erdőőr-fize-tés pedig 12.061 aranykoronában van előirányozva. A város összes ingatlanaiból eredő jövedelemhez tehát csupán 100 milliót kell a városnak hozzátennie s máris kifutja belőle a gazdaság egy részében, az erdőben alkalmazott erdőőrök fizetése.
Mondja még ezek után valaki, hogy nem folytai okszerű gazdálkodást Nagykanizsa r. t. város összes hasznosítható ingatlanain.
Zalavármegyei Gazdasági Egyesület közgyűlése
A mezőgazdaság bajai és ezek orvoslása
Zalaegerszeg, április 10
Tarányi Ferenc dr. főispán elnöklete alatt tegnap tartolta rendes évi közgyűlését a Zalavármcgyei Gazdasági Egyesüld. Tarányi dr. elnöki megnyitója után meleg szavakban elparen\'átla az egyesület halottait, nevezetesen Szabó Imre plébánost és Békeffy Bélát.
A gazdatársadalom helyzete
Vida János az egyesület főtitkára olvasta lel az egyesület mult évi működéséről szóló részletes elnöki jelentési, melyből megtudjuk, hogy a zalai gazdatársadalmat az elmúlt esztendőben is sok és súlyos csalódás érte. A hanya\'.ló állatárak, az egyre nagyobbodó közterhek ólom-suiyként nehezednek a zalai gazdákra és ha nem mulalkozik rövid időn belül erős javulás — a gazdatársadalom belépusztul, de pusztulása magával vonja a többi osztályok pusztulását is.
A bajok orvossága
A rendkívüli súlyos helyzet megjavításának első fófeltétele a mezőgazdasági hilelkérdés megoldása, amely legfőbb kötelessége a magyar kormánynak, azután a földreform gyors végrehajtása és a föld megkötöttségének feloldása. Szükség van
a gazdáknak egy táborban való egyesülésére, a közterhek leszállítására. A magas búzaárak a bérlőosztály helyzetét is katasztrófálissá tették, azért a tulajdonosnak is érdeke a szerződéseknek uj alapon való megkötése. De válságba került a szőlőtermelés is, mivel a nagy borfelesleg értékesítése kivitel utján szinte leheletlen.
A Vármegyei Gazdasági Egyesület mindezen bajok orvoslása céljából az illetékes fórumoknál felemelte szavát és mindent elkövetett a gazdatársadalom érdekének védelmében, azonban, hogy ezt még jobban és hathatósabban tehesse — a zalai gazdatársadalomnak szorosabban kell együttműködnie.
Foglalkozott ezután az ehtökielen-lés a mult évi termelés eredményeiről, az egyesület tagjainak létszámáról. Jelenleg 582 rendes és 44 alapító tagja van az egyesületnek.
Hozzászólások
Beznieza Péter elsőnek szólalt fel azután az elnöki jelentéshez. Szóvá teszi, hogy a magas lófedeztetési dijak sehogyan sincsenek arányban a hanyatló árakkal. Sürgeti a házhelyrendezés kérdésének gyökeres megoldását, majd hibáztatja Zalavármegyének azt az intézkedését, amely lehetetlenné teszi a zalai
_%_
Nagykanizsa város költségvetése
A város összes ingatlanai félannyit sem jövedelmeznek, mint az erdőőrök illetményei
Nagykanizsa, Április 16 Nagykanizsa város 1925. évi, aranykorona-alapon összeállított költségvetése — mint megírtuk — elkészült; a pénzügyi bizottság letárgyalta s a legközelebbi városi közgyűlés tárgysorozatán fog szerepelni jóváhagyás végett.
A város ezévi költségvetése •— ugy a háztartási, valamint a kisebb alapok költségvetései — fiJIérnyi fedezetlen hiány nélkül zárulnak.
A háztartás költségelőirányzata az 1925. esztendőre 795.973 aranykorona, papirkoronára (14.600-as alapon) átszámítva több mint 11 és fél milliárd. (Kuriózumképen álljon itt, hogy a város háztartása átlagban miaden nap közel 32 millió koronát emészt fel.)
A szükséglet a következőképen oszlik meg az egyes költségvetési cimek között:
Közigazgatás 205.244 a k. (hiány 195.554 a. k.),
közegészségügy 32.066 a. k. (hiány 24.764 a. k.).
tan-, valfás- és közművelődésügy 95.342 a. k. (hiány 79.500 a. k.),
közintézmények 14.049 (felesleg 551 «. k.),
közmüvek 56.135 a. k. (hiány 36.457 a. k.),
adók, hasznos jogok 84.793 a. k. (felesleg 472.121 a. fc),
pénz- és hitelintézetek 32.921 a. k. (hiány 24.811 a. k.),
gazdaság 152.959 a. k. (felesleg 5154 a. k.),
nyugdijak, segélyek 101.661 a. k. (hiány 101.651 a. k.),
rendkívüli átmeneti kiadások 12.100 (ugyanilyen bevételek 4629) aranykorona.
Az összes ágazatoknál felmerülő hiányt az adókból esedékes jövedelem egvenliti ki; a város gazdaságának (épületek, szántók, rétek, erdő, állateladás) egész évi 75lU millió papírkorona tiszta nyeresége ugyanis jövedelemnek alig nevezhető. Még kevésbbé esik latba a vágóhíd és mérlegház 9 milliós feleslegé. Az összes egyéb ágazatok pedig hiánynyal zárulnak.
Erős emberek
Irta: Hflll Cecil
Férfi volt. Egész ember, aki félmunkát sohasem végzett. A leány is erős, ki eddig megállta helyét az életküzdelmeibcu, de most gyönge, nem mer dacolni a sorssal.
— Menjen el Ilonka — mondta a férfi, — térjen ki utamból, mert én nem térhetek ki a Maga útjából. Engem az állásom, a családom, a házam ideköl, Maga pedig szabadon rendelkezik saját magával. Menjen, az Isten meg fogja áldani, hogy lemondva saját boldogságáról, megmenti egy egész család nyugalmát.
— Elmegyek — szólt szelíden a leány, — de mégis — próbálta ellenvetni, — nem maradhatnék itt a városban, itt a nagy eml)ertomcg-ben? Más irodában is dolgozhatnék, legalább néha láthatnám és... Maga is láthatna engem, hisz tudom, érzem, hogy... — itt már zokogásba fullt a hangja.
— Nagyon szeretem ílonka, ezt ma mondom először és talán utoljára. Es éppen azért, mert szeretem,
megakarom kímélni Magát is min- j den bajtól, veszélytől.
— Mi baj volna, ha csak láthatnám is Gábor — most ejtette ki először a férfi nevét, miközben mélyen elpirult.
— Mi baj lenne? — magyarázta a férfi — hát eddig nem is volt semmi baj, dacára annak, hogy egy éven keresztül együtt dolgozott velem az irodában.
— Ugy-c nem volt semmi baj s ezután még kevésbé lenne, ha más irodában dolgoznék, — vetette közbe a leány.
— Most már ez sem segíthetne rajtunk, miután beváltottuk, hogy szeretjük egymást.
— De hiszen éti nem mondlam, — ellenkezett a leány.
— Persze, hogy nem s ma mégis önként is napvilágra került az, amit, lalán tudva, vagy csak sejive, félve rejtegettünk.
— Mégis, hogyan, mióta gondolt ránt Gábor? ■— bátorodott most már neki a leány.
— Mióta? — Nem tudom. A napot nem tuduáin megmondani. Elciu\'.c fel sem tűnt, amikor ide |
: mellém alkalmaztam, aztán meg- I I szoktam nvugodt, rendes munkáját, I később már vártam az órát, mikor mehetek az irodába s vágytam a Maga édes, szelíd hangja, mosolya után .. ,
— És sohasem árulta el magát 1
— Nem volt jogom hozzá s én a házas ember miről beszélhettem volna Magának? Szerelemről? hisz ha ezerszer ismétlem is, de nincs jogom hozzá s férfiúi becsületem tiltja, hogy Magát olyan ígéretekkel áltassam, amiket úgysem tudnék beváltani I Barátságot ajánljak föl Magának? Hát létezik b.irátság férfi és nő között?! vagy ha igen, akkor már mindegyiknek tul kell lenni a hetvenen.
— Én még csak 28 eves vagyok.
— És én meg harmincnégy. Hát elképzeli-e azt édes Ilonka, hogy továbbra is egy városban élhetnénk, anélkül, hogy ne akarnók látni egymást, ne akarnánk találkozni beszélgetni ...?
— Igaza van Gábor — de miért is kellett Magának elutazni? Ha nem ment volna el, semmi sem
; történt volna.
_ 1925 április 1?.
munkásnak más vármegyében való elhelyezkedését.
Beznieza felszólalását élénk vila követte.
Mesterházy Jenő és többen a lófedeztetési dijak ügyében a mostani állapot további fcnntartá»át kérik. Végül is szavazás alá került a kérdés és elhatározták, hogy az egyesület felír a kormányhoz a 30 aranykoronás fedeztetési dijak leszállítása végett. A házhelyrendezés tárgyában az egylet vezetősége el fog járni illetékes helyen a bajok megszüntetése érdekében. A zalai munkásoknak más megyékben való elhelyezkedéséről Bődy alispán megnyugtató választ adott.
Hitelszövetkezetek
A kaposvári körzeti Hitelszövetkezet igazgatója Jan(sils Endre szólalt fel ezután, aki a gazdatársadalom hiteligénveinek kielégítésére alakult körzeti Hitelszövetkezet szervezetét ismertette, a közgyűlés tagjai előtt.
Előadta, hogy a gaxdatársadalom-nak már a háború előtt sürgős követelése volt a mezőgazdasági hitelügynek kiépítése. Ez azonban csak 1924-ben történhetett, amikor is megalakultak a Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezetek, amelyek a 100 holdon felüli birtokosok és bérlők hitelszükségletét vannak hivatva kielégíteni.
Az Alsódunántuli Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet, melynek hatásköre Zala, Somogy, Baranya és Tolna vármegyékre kiterjed Kaposvár székhellyel — még csak a gyermekkorát éli — de máris elég szép eredményt tud felmutatni. A kormány két milliárd korona tőkét adott a szövetkezetnek avval a kikötéssel, hogy 1925/26-évben ugyanannyit hozzon össze. A kikötés folytán a szövetkezet kénytelen olyan üzleti politikát folytatni, hogy a kölcsön nyújtásakor elsőizben a kölcsön 5 százalékának megfelelő Qz-Ictrészjcgyzést követel a gazdától, ó azért jelent meg a gyűlésen, hogy ezt a törekvésüket — a gazdák érdekében is — propagálja.
Tarányi Ferenc dr. elnök megköszönte Jantsics előadását, ami után erős vita indult meg a szövetkezet felett. A nyújtott hitelt drágálották, mert a 20 százalékos kamatlábon felül 5 százalékos üzletrészt is kell jegyezni. Kifogásolták, hogy a Nem-
— Talán nem, talán igen, de ax I csak feltűnt Magának, hogy öt nap
helyett, már a negyedik napon otthon vagyok.
— Igen, de miért, hogyan?
—• Hogyan? Nem volt nyugtom. Pedig emlékszik ugye, milyen gyermekes örömmel készültem erre ai utamra? Ismét a fővárosban lenni néhány napig... Pedig már a második napon haza szaladtam volna, hisz a hivatalos dolgokat elintéztem, ha nem szégyellem volna saját gyengeségemet. De mit mondtam volna a feleségemnek, hogy miért jöttem hamarabb haza? Hogy őmiatta? Úgysem hitte volna cl. Hiszen tudja milyen a családi életünk. Én 24 éves fejjei elvettem egy bábut, aki akkor 18 éves baba volt s a főnökömnek a leánya, akinek minden ambíciója az volt, hogy ő is fónök-né lehessen. Én az apja irodájában dolgoztam s állítólag eléggé ügyes és vagyonos voltam ahhoz, hogy belőlem is bankfőnök legyen. Házasságunk eleinte igen boldog volt. 3 év után megszületett a fiam s é* magam, akkor 28 éves koromban, csakugyan főnök lettem. Feleségem
ms ip"»«
ZALAI KÖZLÖNY
■li Rank 11 százalékos hitelét a "HvS«el 20 százalékkal továbbítja.
Felirat a kormányhoz
Ezulán az egyesületnek a SZŐI6-wmelés érdekében a földművelés-n\'vi kormányhoz intézendő feliratot Syalták. Az egyesület a fel.ralban hangsúlyozza a szőlőtermés jclcntö-séíél tekintettel, hogy a bor az eevedüli kiviteli cikkünk, amely c«k használ az országnak, anélkül, hoev kiviteléből kár származnék és | azonkívül az. Osszlakósság nagy ré- | szének nyújt megélhetést Mive a bor értékesítése nagy nehézségekkel ■•i, _ ezeken a földművelésügyi kormánynak kell segítenie. Zalavár-megyére különösen súlyosan nehezedik a bortermelés válsága, amelynek következtében egyre nagyobb szőlőterületek elpusztulnak. Majd rámutal a válság tünetére és az orvoslás módjára. Kéri a borfogyasztási adó és a fuvardijak mérsékelését és oleső, hosszúlejáratú hitelt.
Felhívja a felirat a kormány figyelmét arra is, hogy a külkereskedelmi szerződések kötése ideién legyen tekintettel a vámszerzííJéseknét a magyar bor értékesítésére. Ausztria, Lengyelország, Csehország azok az államok, amelyekbe a kivitelt lehetővé kell tenni.
A felirati javaslat elfogadása ulán még több kisebb ügy került tárgyalás alá.
A közgyűlés hozzájárult ahhaz, hogy Nuzykanizsil az eddigi hét országos"vásár helyeit tizenkét, Zfl-laszenliván község pedig az eddigi kettő helyett négy vásári kapjon.
A közgyűlés Tarilnyi Ferenc dr. főispán elnök zárószavával, ért véget.
■= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében, = Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárnkban legszolidabb kiszolgálás.
= A Központ kávéházban a modern klasszikusok és operák képezik Vörös Feri zenekarának e heti műsorát I
Kerékpárak, alkatrészek, kerékpár külső- és belsőgummlk, motorkerékpárak olcsón kaphatók Szabó fegyverüzlet Nagykanizsa.
Leányok a wímkf)
— Levél a szerkesztőhöz —
A „Zalai Közlöny" tegnapi számában állást foglalt a Nagykanizsán megindult ama mozgalom ellen, mely célul Utete ki, hogy a város leányait ktllön cserkész-szervezetbe tömörítse.
Közvetlenül ugyan nem vagyok e kérdésben érdekelve, de szeretem figyelemmel kisérni városunk társadalmi megmozdulásait, melyek közt épen nem jelentéktelennek tartom a leánycserkészet megalakulását.
Sehogyan sem tudom megérteni, hogy a jövő magyargenerációnak az a része, mely a női nemhez tartozik, mennyivel bir kevesebb fontossággal testi edzés és jellemképzés dolgában, mint a fiúgyermekek.
A magyar nemzetnek, mely óriási erőfeszítések árán küzd egy jobb jövőért, nemcsak férfiakra, hanem igenis, nőkre, magyar lányokra, magyar anyákra is szüksége van.
Ha nincs egészséges, élclerös magyar anya, ha nincs erkölcsös és hazaszerető magyar női tábor, akkor a férfiak minden küzdelme meddő s a lussu pusztulás kikerülhetetlen.
Már pedig a cserkészet általánosságban épen ezeknek a testi és lelki tulajdonságoknak kifejlesztésében leli célját és ezáltal zászlóhordozója annak a harcnak, amit nemzeti létéért folytat egy körüskörül béklyóba vert, letiport nemzet.
A harcból a nők is kiveszik részüket. tehát nekik is jogukban áll felkészülniük a harcra s testileg, lelkileg hozzáedzeni magukat azokhoz a kötelességekhez, melyeket a mai fiatalságra ró a szomorú időknek a jövőbe vetett minden reménye.
Mi kivetni való van azon, hogy a leányok is cserkész-szervezetekbe tömörüljenek? A rend, a fegyelem, az együvétartozandóság érzésének növelése, az élet sokféle adódó helyzetében való találékonyság, viszontagságok elviselése — vájjon nem mind olyan tulajdonságok-e, melyeknek megszerzése c-ak előnyére válhatnék a magyar leány generációnak?
•) Szívesen kfaöljük az alábbi levetet, mert tárgyilagos hozzászólásnak mindig teret adunk lapuik hasábjain. Álláspontunkat azonban ebben a kérdésben teljes egészében fentartjuk s lapunk legközelebbi Számában inig szélesebb alapon fogjuk kifejteni felfogásunkat, mint azt tettilk.
A szerk.
a mindig szebb asszony, azonban ekkor már semmi hatással sem volt rám. A szerelem elröpült, mielőtt valódi tanyát üthetett volna szivünkben. fiz én asszonyom nem volt asszony a szó legnemesebb értelmében. Ö csak cgy bábu volt, kinek minden öröitie a cifra rongy, a szerepelni, feltűnni vágyás. Nagy társaságot gyűjteni maga köré, udvarlókat tartani, beszéltetni magáról, ehhez értett s ma is ezt csinálja. Nem csal meg, de nem is szeret és leikeink sohase érlelték meg egymást. kn a zenét szeretem, a csendes estéket kettesben vagy a kisfiáimnál játszadozva, tanitgatva, ő meg a zajt, a lármát és örökkön-örökké a vidámságot. Maga pedig mindennek ellentéte. Csendes, nyugodt, lelkesedik minden szépért, jóért ; nem barátja a nagy társaságnak, hát nem csoda, hogy Maga mellett dolgozva s látva szép tulajdonságait, önkénytelenül is a szivembe zártam. Erre csak akkor eszméltem rá, amikor távol voltam Magától s éreztem, hogy mennyire hiányzik nekem. Olyan unalmas volt Pest,,a színház, minden, csak Magára gondoltam és az órát lestem. Most van nyolc, most
megy az irodába... nyugodtan veti I le kabátját... nem kapkod- leül az íróasztalhoz s elkezd dolgozni— Vájjon gondol-e rám?-.. Igy töprengtem magamban. De miért gondolna rám, hát mije vagyok én neki ? — csijitotlam szivem fellángolását. KeményMiárom nap volt cz. Viaskodtam saját magammal. Akkor már tisztán láttam, hogy tovább nem bírom. Haza megyek. Látása talán megnyugtat s megint a régi főnöki minőségben fogok érintkezni Ma-agával." S mi történt ? Reggel a szokottnál korábban mentem az irodába, hogy előre is nyugalmat erőszakoljak magamra. Lestem az ablaknál. hogy mikor jön... Láli.un befordulni a kapun... Minden vérem az agyamba tódult... Szereltem volna elébe rohanni, karjaimba kapui, megcsókolni, de még jókor észhez tértem és átmentem a szomszédirodába, gondoltam, ott majd lecsillapodom és aztán nyugodtan nyithatok be Magához. Tiz percig lehettem ott, leküzdve szivem fájó érzéseit, egész nyugodtan megyek vissza, benyitok és mit látok?— (Vége következik.)
A mi leányaink igen nagy része ma csak a korzón élvezi a friss levegőt. S vájjon erkölcsi szempontokat figyelembe véve nem veszedelmesebb* c ez leányainké mint a cserkészet, hol felügyelet és fegyelem köti az egyes tagokat, ezeken felül pedig, a belenevelt, minden külső behatásnál hatalmas öntudat: az egészséges, fehér jellemű, elveiben szilárd magyar nő felelősségének, nemzeti és egyéni értékének, erejének ismerete.
A cserkész-uniformis sem rejt több veszedelmet, mint a divat exotikus tulhajtásai, a hasított szoknya, a pókháló-harisnya, miket pedig nyilvánosan mutogatnak utcahosszal. Sót talán a cserkész-egyenruha egyszerűbb, nemesebb ízléshez fogja szoktatni ruházkodás tekintetében is leányainkat.
A női hivatás tökéletesebb megközelítésére vonatkozólag csak auy-nyit, hogy ez a hivatás épen a családi életben, az anyaságban kulminál. Képzelhető-e jobb iskolája ennek a hivatásnak, mim egészséges, mun-kabiió, edzett szervezetű anyák nevelése, amit a cserkészet céljául tűzött maga elé?
Vájjon ártani fog-e a nőiességnek, ha asszonyaink, leányaink nem sza ladnak a szomszédba, ha egy csirkét le kell ölni ebédhez? Vájjon levon-c valamit a nőiességből, ha nem ájulnak el, mikor valaki a környezetükben, kisebb-nagyobb sebc-sütést szenved, hanem ők lesznek az elsők, kik segélyt nyújtanak akár az utcán, akár otthon, akár kórházakban vau szükség első ápolásra és sebek bekölözésére.
A cserkészet kötelékéből kikerült leány nem fog összeroppanni az első betegség, az első szerencsétlenség. később az első anyaság után, hanem Gracchusok anyja lesz valahány és valóban Gracchusokat fog nevelni a jövő Magyarország küzdőporondjára.
Végeredményben a leánycserkészct szórakozásnak is nemesebb, edzőkurának is hatásosabb s leár.yneve-lési módszernek is szilftdabb erkölcsi és nemzeti alapokon nyugvó nevelés, mint a törékeny szobavirágok vagv szabadjukra hagyott vadoncok nevelése.
Ezekben óhajtottam leszögezni a magam és velem sokak véleményét a leánycseikészeire vonatkozólag s kérem a lek. Szerkesztő urat, adjon helyet b. lapjukban soraimnak, melyek habár a Zalai Közlöny álláspontjával ellenkeznek is, talán megindítják az egészséges gondolat kicserélődés fo lyamatát s ez/.el a legcélszerűbben fogják eldönteni a leánycserkészct sorsát. Kiváló tisztelettel
egy magyar asszony
Zemplén vármegye a titkos szavazás elle.i. Zemplén vármegye törvényhatósági bizottsága a választójogról és a felsőházról szóló törvényjavaslat tárgyalása során elhatározta, hogy feltétlen kérni fogja a nemzetgyűlést és a kormányt arra, hogy a választójogról szóló törvényjavaslatot a titkosság teljes mellőzésével alkossa meg. Valamint kéri. a kormány, hogy a felsőházról szóló töryényjazaslatot a IS. §. mellőzésével fogadja cl.
Lipthay Olga elmebeli állapotát megvizsgálják. A királyi ház tagjainak megsértésével vádolt Lipthay Olga ügyének tegnapi fótárgya-lásán Lipthay Olga vádlott és a kir. ügyész között éles szóváltás támadt. Lipthay Olga olyan kijelentéit tett, hogy a törvényszék indíttatva érezte . magát Lipthay Olga elmebeli álla-\\ potának megvizsgálását elrendelni.
Egy apa rémtette
Fiát és menyét mellbeszurta, azután késével halálra szúrta magát
Budapest, áprtUs 16
(Saját tudósítónktól)
Pesterzsébeten a Határ-u 3 szám alatt van füszerüzlete Valter Istvánnak, aki hatvanötéves atyjával, Valler Gusztávval lakott együtt. Az atya és fia közt egy örökösödési perból folyólag állandó perpatvar folyt. Ma reggel szintén ily szóváltás tamadt közöttük, melynek hevében az öreg Valler a pulton fekvő sajtvágó kést felkapta és a meglepetéstől védekezni sem tudó fiába többször beleszúrta. A fiatal Valler segélykiáltásaira előrohant 22 éves felesége, akit az öreg elvakult dühében szintén öt késszurással megsebesített. A fiatal házasok vérbcborultan támolyogtak ki az udvarra, kiket a lakók hívására érkező mentők súlyos sérüléseikkel a kórházba szállították. Az öreg Valiért kezdetben nem találták meg a házban, később a kamrájában bukkantak rá, ahol több késszurástól hullán feküdt az ágyon, kezében görcsösen szoritva a kést, mellyel fiát és nejét összeszurkálta. Holttestét a budapesli orvostani intézetbe vitték. A véres családi dráma színhelyére rendőri bizottság szállt ki. A fiatal házaspár állapota súlyos, de az első megállapítás szerint nem életveszélyes.
SAV
Tremmel őrvezető gyilkosa — birái előtt
Ma kezdték meg a L8bl-félc gyilkossági Ugy tárgyalását
Budapest, iprllU 14
Ismeretes, hogy 1923. évi december 26-án a Dob-utcai Lázár-féle kávéházban IMI József baromfikeres-kedő agyonszúrta Tremmel Mályás honvéd őrvezetőt. Az ugy mai tárgyalásit Laager Jenő törvényszéki tanácselnök vezette. A gyilkosLobi kihallgatása során bevallotta, hogy büntetett előéletű, lopásért négy havi fogházra, azonkívül fegyelemsértésért a katonaságnál öt havi súlyos bSrlötue volt Ítélve, melyei azonban néni hajlottak végre. Azonkívül testisértés miatt kisebb nagyobb pénzbüntetésre lelt ítélve.
l.öbi agyikos kijelentette, hogy. nem érzi magát bűnösnek." Arra emlékszik, hogy nyolc „részeg katona" bejött a Lázár-kávéházba. A történtekről azonban nem tud felvilágosítást adni, mert .annyira ideges" volt, hogy nem tudja az eseményeket emlékezetében koncentrálni, ragadta, hogy megszúrta Trcmmeil, annál is inkább, mivel az őrvezelő háta mögött volt.
A két másodéndü vádlott szintén tagadta a terhére lőtt cselekményt.
A törvényszéki orvosszakértők véleménye ulán a tanúkihallgatások vették kezdetűket.
Az első tanú Szőke Márton őrvezető, ki azt vallotta, hogy egyikük sem volt részeg, mikor bementek i Lázár-kávéházba, ahová azért tértek be, mert nem voltak ismerősek a környéken s ez volt a legközelebbi kávéház. Nem volt szándékukban zavart csinálni és nem is tudtak arról, hogy a Ijizár-kávéházban majdnem kizárólag zsidók tartózkodnak.
A többi tanuk szintén Löbl terhére vallottak.
A tárgyalást holnap folytalják ,és ugyancsak holnap hirdclikkiazitélctet
ZALA! KÖZLÖNY
1926
áprllll»
Elkészült a vádirat Léderer ellen
Budapest, Iprtlls 16 Léderer Gusztáv esendő; főhadnagy bűnügyében a vádemelés megtörtént. A csendőrfelügyclő ez ügyben benyújtotta A vádiratot. A katonai büntctőlörvényküriyv 413.414. §-ának 2. pontjába ütköző rablógyilkos-sági bűntett cimén emelt vádat Léderer ellen. Az ügyben a főtárgyalás! dr. Apálhy Jenő hadbíró, alezredes május első napjaira fogja kitűzni,
A főtárgyalás előreláthatólag több napot vesz igénybe, miután az ügyész mintegy 45 lanti kihallgatását és több irat felolvasását indítványozta. Előreláthatólag oly nagy lesz az érdeklődés, hogy a főtárgyaláson csak névreszótó igazolvánnyal lehet résztvenni. A vádat valószínűleg dr. Kremsz Dezső őrnagy, ügyész képviseli, aki ebben az ügyben a nyomozást is vezette. A védelmet dr. Gugel János ügyvéd látja el.
A csigák kongresszusa
Diszkütdöltség dr. Vois Józscl miniszterhez
és dr. Sab/iín Oyula polgármesterhez — Karcolat — (2)
Előttetek persze a gazdálkodásnak ez a módja teljesen „lerra incog-nila", mert ti közületek már a kis csigagyereknek is épen ugy megvan z saját, tulajdonjogilag bekebelezett tisztességes rezidenciája, mint a legvénebb csiganagypapának. Igy aztán az emberek nagyobbik része csak só^jrogva kacsintgat a többszörös háztulajdonosokra. Nézzétek, itt vau például a Sugárul I Ne. resteljílek alkalmilag azt a 7—8 ezer esztendeig tarló sétát, amit az oda- és visszautazás igényel és nagyon sok, nagyon értékes tapasztalatot gyűjthettek az emberek gazdasági módszeréről. Találtok otl olyan házat, a melyikben van vagy negyven lakás és csupán öt tanár, meg tizenöt dlscipulus lakja.
— Más utcákban pedig tapasztalni foglátok, hogy itt is ott is ki-bontogatják a házak falait és csinálnak az eddigi lakásokhői boltokat. Az utóbbi 2—3 ísztendő alatt állandóan ilyen bolthelyiségek számára vélték cl az emberektől a lakások egy részét. Igaz, hogy azok a boltosok később legnagyobb részben megbuktak...
(Közbekiállás: A Principális kanálisban ?)
... még rosszabb kanálisban buktak meg ; de mit nyert vele a lakáshiányban sínylődő szegény emberi társadalom ? A bollhelyiséget lakássá többé vissza nem csinállák! Igy aztán az emberek odáig jutották, hogy egy-egy szobában öten-hatan kénytelenek cgylltl lakni, mig öt-hat szobában egy-két ember lézeng néhol. Szegények I Ezeknek legszomorúbb a helyzetűk! Hogy meg ne fagyjanak a téli hidegben, mind a hat szobájukat füteiiiök kell!
— Ennyi anomália mellett aztán befészkeli magát a családokba a tüdővész, a gyermekbetegségek sok-sok faja. A sirásó mellé még kél segédmunkás is elkel néha-néha. hogy az örökös lakások kellő időre felépülhessenek.
— De ne gondoljátok ám kedves testvéreim, hogy a városban minden lakás zsúfolva vanl Vannak ..resek is. Csakhogy azok szintén gazdag emberek számára valók, akik lelépés, dijai" (izeinek. Ez a lelépési díj a gazdagok villámhárítója arra
nézve, hogy a szegények a jobb és kényelmesebb lakásokat az ő orruk elől el ne kaparinthassák. Azt hiszem, hogy valamelyes népjóléti érzékkel nagy mértékben megáldott ekszcclleuciás ur fundálta ki ezt a nagy bölcseségre valló megvesztegetési rendszert. Zseniális gondolat voll, az bizonyos 1 «
— Ilyen körülmények között valódi áldás a mi nagykanizsai pátriánk emberi társadalmára nézve, hogy egy kiváló szociális érzékkel biró polgármestere vau, dr. Sabján Gyula őfelsége, aki a lakásügyi mizériák megszüntetésének azon egyetlen, de biztos módját találta ki, hogy elrekvi-ráitatja a város kertjei, berkei és erdeiben ősidők óta megtelepült csigák összes házait. (Közbekiáltások: „A pincelestvérek denunciáltak! Ab-eug! Le velük!") Lehetségesnek tartom ettől az irigy Káin testvérségtől ezt a rúí irigységből fakadó eljárást, de megnyugtathatom a tisztelt kongresszust, hogy nem érik cl vele céljukal. Én jól ismerem Síbján őfelségét! Nála az energia gyorsasága terveinek kivitelében éppen olyan nagymértékű, mint a mi gyorsaságunk. De én ezt a polgármesteri gyorsaságot némileg még redukálni óhajtanám és c célt kivánom szolgálni a következő indítvánnyal:
— Mondja ki a kongresszus egyhangúlag, hogy a polgármester ur őfelsége állal a mullban inaugurált lakásügyi politikát, különösen a régi gimnázium ügyének zseniális megoldási módját helyesnek, jogosnak, okosnak .. . (Szenvedélyes közbeszólás: .Két vége lesz a fokosnak!") . . . Csendet kér^k liszlelt kongresz-szus! Nem engedem magamat lerro-rizáltatni. A fokos két végének fontos problémáját legyek konszideráció tárgyává az emberi társadalom azon tagjai, kik a polgármester ur őfelségének lakásügyi politikája iránt bizalmatlansággal viseltetnek! Szóval helyesnek, jogosit.ik és okosnak tartja, de egyben felkéri őfelségét, hogy a csigatársadalom intézményesen biztosított ősi slatutumait tiszteidben tartani s annak házait a rekvirálás alól felmenteni kegyesen méltóztassák.
— Második indítványom a következő:
— Tekintettel azon elvitizhallanul bokros érdemekre, inikpl a háztulajdonosok sokszor szorongatott helyzetének megvédelmczésében az emberi társadalom egyes kiemelkedő férfiai szerezlek és ezzel a csigalár-sadalom háláját és elismerését maguknak biztosították, indítványozom, hogy nti, szülelelt háztulajdonosok az e téren kitűnt férfiak közül is magasan kiemelkedő dr. Vass József népjóléti kegyelmes ural és dr. Sahján Gyula nagykanizsai polgármester ur őfelségét örökös tiszteletbeli elnökeink képpen megválasszuk. Mindkét kitüntetettel egy-egy 25 tagu bizottság illelve dlszküldöllség értesítse mai kongresszusunk eme határozatáról.
— Elfogadjuk 1 Éljen I Hoch! Set-reasca! Vivát! Evvival
— Most pedig azon időre, mig a bizottságok az illelö személyeknél tisztelegni fognak, ami például a budapesti útnak oda és vissza való niegjárásához sztlkséges lesz, vagyis az én pontos számításom szerint 19.877 esztendőre a kongresszust felfüggesztem, utasilásul adván a két bizottságnak, hogy küldetésük eredményéről annak idején a folytatólagosan összehívandó kongresszusnak lelkiismeretesen és télies részletességgel beszámoljanak. Ezzel a kongresszust le- és bezárom!
Gyorsírással jegyzetté:
a Trytoa munkatársa.
NAPIREND
Április 17, péntek
KímM katolikus: Rezső Pioteatins: A filcét. Izraelita: Nlzan hó 23.
Nap kel reggel 5 6ra OS perckor, nyugatik délután 6 őia .SÍ perckor.
A Meteorológia Intézőt Iclcnléíe szerint egyelúre esős Idő válható, később megélénkülő szelekkel, változékony liu vősebb Idő.
Pécsi Magyar Nemzett Színház .■endégjátéka ■ Polgári Egylet nagytermében, színre kerül: Goldítcin Számi burleszk 3 felvonásban.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liccátis előadása (Kelemen l-\'crcnc: A világháború kulturális és gazdazági következményei) a Kaszinó nagytermében este lét 7 ónkor.
Május 9: Müvészcitély az államrendőrség deleklivtestulclénck nyugdijpótló- és scgélyegylete, özvegyei és árvái javára a Polgári Egyletben este 8 érakor.
— A városi közgyűlés. A városházán végrn megállapodás |ötl létre a képviselőtestület közgyűlésének időpontjára vonatkozólag. Eszerint a közgyűlés hétfőn, április 20-án délufán 3 órakor lesz.
— Zarándokvonat érkezése Nagykanizsára. Ma este 8 óra 10 perckor 350 magyar zarándokol, Rómába vivő külön zarándokvonal érkezik Budapestről a nagykanizsai állomásra, honnét háromnegyed 9 órakor indul a vonat tovább Jugoszlávián át Olaszország felé.
— Pénzügyi bizottsági Illések. Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága tegnap és ma délulán 6 órakor a városházán ülésezik. Az Üléseken a közgyűlésre kerülő ügyek kerülnek tárgyalásra.
— Hivatalvizsgálat a forgalmi-adó-hivatalban. Cserző Béla dr. miniszteri tanácsos, Csermana Antal dr. miniszteri osztálytanácsos, Nagy Ferenc pénzűgyigazgató és Falér Endre dr. pénzügyi tanácsos tegnap Nagykanizsára érkeztek és hivalal-vizsgálalot kezdtek el a forgalmiadé-•hivatalban.
— A zalaegerszegi Katolikus Legényegylet közgyűlése. A zalaegerszegi Katolikus Legényegylet f. hó 19 én tartja meg évi rendes közgyűlését.
— A tegnapi liceális előadás a zuhogó esőre való tekintettel elmaradt. Noll József tanár „A grafikai művészetekről" cimü előadását ennek következtében két hét múlva, április 30^ tartja meg. A következő április 23-iki előadási Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató tartja.
— A katonasirkő-akció bizottsági ülése. A katona-sirkö-akciónak a beérkezett tervek felelt való döntésre hivatott bizottsága ma délután 4 órakor a Zalai Közlön;? szerkesztőségében iilést tart. Az ülés tárgya az összehasonlító bírálatok előterjesztése s ezek .alapján a legmegfelelőbb modell kiválasztása.
— Adomány. A nagykanizsai rorgalmi Bank a Rabsegélyző Egyesület céljaira 100.000 koronát adományozott Szabó Lajos dr. főücvész kezeihez.
- Tanítói és Ifjúsági kinn tárak gyarapítása. A kulluszk niszter ujabb rendelkezésével nióS sitotla az elemi népoktatás fon, nességéről intézkedő 1908. évi iá, vénycikknek azt a szakaszál, m,i szerint minden beirt elemi ískoJJ ulán 50 fillér szedhető a népiskoü tanítói és ifjúsági könyvtárának n, rapilása kizárólagos céljaira. A mi dosilás szerint, mely már a ieln fanévre is érvényes, az eddigi v papiif.llér helyett 50 aranrtuS fognak szedni minden tanulótól erre a célra. Eddig szokásban volt, h^ az iskolai elöljárók ezt a dijat eí engedték, vagy hiányosan szedték Most a tanfelügyelők szigorú utasl-tásl kaptak, hogy iskolalátogatása^ alkalmával ellenőrizzék, vájjon pontosan beszedték-e ezeket i Oiiakal s arra használják-e fel, amire a törvény rendeli.
— Elmebeteg szállítások. í lipőltnezei elmegyógyinlézel tavaly ró] 6 elmebetegnek Nagykanizsád Lipólmezőre való szállítási költségéi irta a város terhére. Az erre vonatkozó értesítés tegnap jött meg i városhoz.
— A városmajori kazaltüz alkalmával a város kára, a Magyt Általános Biztosító becslése alapjái 4 és fél millió korona volt. Bizto sitás folytán az elégett takarmán; aznapi értéke térült meg.
— A szerdal hetipiac árai. Á szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 2300—3200, mák 10.000, dió 5—6000 korona literenként; vöröshagyma 4000—5000. foghagymi 5000—7000, sárgarépa 1300, zöidség 1500 korona csomónként; fejes-teá-poszta 7—15000, kelkáposzta 5 -600 korona fejenként; burgonya I5öt>-2500, savanvukáposzta 4000. sava-nymípa 3000, karfiol 15—20.000 K kilogrammonként. Tejpiac: tej 3000-3500, tejfel 14—16.000 korona literenként; tűrő 10—12.000, vaj 60-70.000 korona kilogrammonként; tojás 1200—1300 korona. Gyümölcspiac: alma 8—15.000 korona kilogrammonként, narancs darabja 2-4000 K. Húspiac: növendékmarhi 10—12, marha eleje 16—20,.hátulja 20-24, borjú eleje 16, hátulja 20-24, serlés 30, birkahús 16—20, zsír 40. háj 38, zsirszalonna 34, füstölt sertéshús 50-60, kolbászfélék 40-50 ezer K kilogrammonként. Termény-piac: buza460 - 470, rozs 450-460, tengeri szemes 260—280 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egf tyúk 30- 40, egy pulyka 80—110, pár csirke 35—40, pár sovány kacsa 60—70, egy sovány liba 60-70, cgy hízott kacsa 60—70, egy hízott liba 140—170, szopós malac 50—70 ezer korona. Takarmány-piac: Széna 55-70, lóher 75-84 lucerna 85 —90, alomszalma 25-30, zsupp szalma 70—80 ezer korona métermázsánként.
— Az utolsó országosvásir átlatforgafma. A legutóbb Nafff-kanizsán tartott országosvásár állat-forgalmi kimutatása elkészüli. Eszerint a felhajtás szokatlanul erős, mig a kereslet minimális volt. Felhajtotok 1209 darab szarvasmarhái 6 3025 lovat; ebből elkelt 447 szarvaimarha és 150 ló. Állatforgalmi adóban 44 millió korona folyt be. Olasl-országba 42 szarvasmarhit és 23 lovat, Ausztriába 39 szarvasmaihít és Svájcba 8 lovat vittek ki erről I vásárról.
— A határszéli birtokok ösz-
szelrásn. A belügyminiszternek i
határszéli birtokok összeírására vonatkozó rendelete tegnap érkezett k Bődy Zoltán alispánhoz.
lto április 17.
ZAI.AI KÖZLÖNY
— Sctyemgubó-bcváltás. A se-
IvemeubcSk 1925. évi beváltási árát a földművelésügyi miniszter 126/1925. szánni rendeletével a kővetkezőkben szabályozta: I. osztálya gubó 35.000, II. osztályú 22.000, 111. osztályú 20.000 korona kilogrammonként. Ezek az árak a békebeli 230, 1G0 és\' 20 filléres árak arányában átszámítva jelentékenyen magasabbak.
— Műkedvelők Garaboncon. A garabonci ifjúság húsvét két napján műkedvelő előadást tarlóit. Szinre került a .Tolonc" és „Amit az erdő mesél" cimü népszínmű. A szereplők valamennyien nagy ambícióval és hozzáértéssel játszották szerepüket. Az előadások jövedelme a háborúban eleseit garabonci hősők emléktáblájának céljaira. A rendezés és betanítás Bacza Béla kántortanító és neje érdeme.
(Katonai és egyemuhizall cikkekben a már Ismeri legolcsóbb bevásárlási lorrás, egyedüli szaküzlet
BruncsicsJóxsofSugár ut53.Tcl.?10
TÖRVÉNYSZÉK
Rudas Pált átadták az ügyészségnek. A csendőrség tegnap délelőtt adta át a nagykanizsai ügyészségnek Rudas■ Pál csömödéri gazdálkodót, "aki, hogy gyermekéiül szabaduljon, azt oly erővel rázla meg, hogy másnap belehall. A törvényszék vizsgálóbirája ma hallgatja ki a bestiális apái.
összbüntetés kiszabás. Bécsi Istvánt hátomféle bíróság különböző lopásokért öt évi fegyházra ítélte. A kir. ügyészség indítványára a bíróság Bécsi eseteilien üíszbTin-tetést szabott ki. Az előző szabadságvesztés büntetéseket hatályon-. kivül helvezve összesen 4 évi és 9 havi fegyházra Ítélte. Az ítélet jogerős.
A vásárok csalóinak, Róthmill-ler F. és Milkó. Zsigmondnak büntetését a kúria is helyben hagyta. Róthmüllert 6 hónapi, Milkót 3 hónapi fegyházra való Ítélése tehát jogerős, mely ítéletet a vádlottak előtt tegnap hirdette ki a törvényszék büntetötanácsa. Kényszeregyességi tárgyalások. Kohn L. Lajos nagykanizsai divat-kereskedő kényszeregyességi ügyében a tárgyalás folyó hó 20-án lesz megtartva Podolay Jusztin kir. törvényszéki bíró előli.
Csomós András keszthelyi asztalos-iparos és hitelezői között létrejött egyességet a törvényszék helybenhagyta.
- SPORTÉLET
NTE—PSC revánsmérközés Pécsett. A Nagykanizsai Torna Egylet vasárnap Pécsre utazik, hogy lejátssza a tavaszi, fordulóra kisorsolt mérkőzését a Pécsi Sport Club csapatával. A mérkőzést élénk érdeklődés előzi meg Nagykanizsán és Pécsett is.
A PSC érthetően erősen készül a revánsra, mert az a 3:0 gólaránnyal végződött vereség, melyei a PSC három hete Nagykanizsán szenvedett, rendkívül kellemetlen meglepetést váltott ki pécsi sport körökben.
Az NTE komplett csapatával, a legerősebbel, melyet ki tud állítani, utazik vasárnap Pécsre, ahol a Nagykanizsán szerzeit szép győzelmet meg akatja ismételni.
Az NTE csapat-felállítása a következő: Horváth—Jámbor, Joós— Radics, Tamás, Kolm—Hirschler, Dezső, Palkó, Harangozó, Heffier. Tartalék Verem és Skerlák.
Irodalom és művészet
Nádzugásos éjszakákon. Versek. l;ta: Miklós vitéz (Vitéz dr. Zerinváry Szilárd). Egy igazi lírikus verskötete fekszik előttünk. Végig olvasva őket, nem tudjuk: azt a mélységes bánatol értékeljük-e többre, mely hazafias dalaiban sir fel vagy szerelmi líráját tartsuk nagyobbra, melynek minden sora lelve van nemes idealizmussal. Nemcsak a lángoló hazaszeretetében megnyilatkozó hév és nemcsak a szerelmi költészetéből felénk áradó érzelmek gazdasága, hanem mesterkéletlen forma-érzéke, erőteljes nyelvezete és meleg közvetlensége azok a tulajdonságok, melyek verseit jellemzik és élvezetessé teszik. A 85 oldalos verskötet Kaposvárolt jelent meg.
KÖZGAZDASÁG
A kerületi kereskedelmi és iparkamara március havi jelentése
Tegnap kaptuk meg a Soproni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara ügyforgalmi Jelentését folyó £v március haváról. A jelentés részletesen foglalkozik a kamara egész területén mindazokkal a kereskedelmi és ipari vonatkozású kérdésekkel, melyek közgazdasági életünk szempontjából adott cselekből kifolyólag fontossággal bírtak. Zalavármegyére vonatkozólag kiemeljük a jelentésből a kamarának a kereskedelmi miniszterhez intézett felterjesztéséi Zalaegerszeg r. t. város húsüzemének iparigazol-ványa ellen s a soproni iparkiállilásra vonatkozó ismertetést, mely szerint a kiállítás folyó év aug. 2-ától 30-áig, esetleg szept. 8-áig lesz nyitva. Ugyanez a jelentés közli a kény szeregyezség eljárás alatt álló nagykanizsai cégek névsorát: Griin-berger SánJor, Kohn L Lajos, llerrnsteia Béla, Szakáls mii szer-üzem s Weltner és társa.
A jelentés igen érdekes iparjogi véleményeket közöl hatóságuk és mások részéről a Kamarához intézett megkeresésekre.
Varjuirtási tilalom. A földművelésügyi minisztérium szakkörökben is minden vitatkozás ellenére eddig eldöntetlen kérdésben hozott döntést. A magyar madártani központ megállapításai alapján ugyanis kimondotta, hogy a varjakat nem lehet a kártevő mezei madarak közé sorolni, mert azok rovarpu?ztiiá>ukkal aránytalanul több hasznot hajtanak, mint atnenyi kárt tesznek, ha a szükség néha növényi táplálékra kér.zteti őket. A földművelésügyi minisztérium leirata szerint csak azokat a varjakat szabad irtani, melyek a romáit határ felöl jönnek.
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 11.6-10 — papírkorona.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde újból gyengén nyitott. A tőzsdeidő késóbbi folyamán a lanyhulás tovább folytatódott s csak az ulótőzsdén állott meg az árfolyamok esése és került felszínre kissé barátságosabb irányzat, amikor itt-ott egyes esetben az értékek visszanyerték az utóbbi najiok legmagasabb árfolyamait. A kulisz piacon Magyar Hitel 2 -kai zárt alacsonyabban tegnapi árfolyamánál, a Salgó 1 Vj\'árveszteséggel zárult, a többi kulisz papírban csekély volt a változás. A közlekedési értékeknél Nova 2\'V -kai esett vissza. A vaspiacon Danubius l\'/s\'o, Villamos 3 -kai lett olcsóbb. A. spekuláció az utóbbi napokban favorizált Danubiust is elhanyagolta. A bányapiac nem volt egységes. A Kőszén I -al lemorzsolódott, a Bauxit 3 5 árnyereségre tett szert. A többi bánya-papir piaca javult árnivón záit. A kisbankok piacán se volt egységes irányzat, de jelentékenyebb áreltoló-dás nem fordult elő.
Utótőzsde
Az irány/at barátságos. Magyar Hitel 400. Oanz Danubius 2370 p, Fegyver 600, Villamos 1«X>, Kös/én 3170, f\'csli Hazai 2510, Cukor 2115, Georgia 25i>.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamr.!
elütik Re Isik
A«|«*t l el jSttOO-MKOC Ao»t»«J«v .•ISI3 ;S«R9
Cifh »f tt«J ?I?J1!43 IIM tl7(
rr!nlx 1114 Ilit Cfrtlí >7140 < 2\'4
OolUi iiiso -;.so í,j««/«»l m Ü)
f<»r«l« t\'. jm7 SJJl PrOititl "4is íiir
\'•i 7SSIIM W Koptoklf* la\'si
Ul S.S J.;ű KKfilltc1* its^i áru
s:í m u:,.\'<-o *4yco-S4?ow
Ui »:t irtV Klteo ÍMS »M
Bl\'l« 1 \'ms NcwycKik 7SOÍO . Jt^O
O.I.I « hm, Kit «s i«m Mi\'.« 3147 1171
M. prl í» jhj >iu
?.ijíir <.1 1-4JJ l*-6> SlitiM 52
mu t n. t»:s2 i\'.«o IJUí lii-A
KVITÍ; i* MUIKII l A is -ólíl
HU\'Yt lt9U iltOt ZlM IÍW> 14,1»
Zürichi zárlat
l\'ÁJli 26^0 —. Ion ion 2476 50 New , ork ftl7s.s. IJiwmcI 2610—, ViallaiiJ 2I22\'.»0 Huilaml 206 75. Berlin 123 2"). Wien -2 8), ^lla.^77 50. Praga 1535 —. 8odap«»t 7175, •\'*»»(>9S-75. Bu\'<aíe»l23i50. De!grád840
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
VALUTA
98:019835 5825 5825 471I8|47118
DEVIZA
•óta ...............984019840
Berlin...............57SO 5790
Prága ............... 4691 469
Newyorkban —
Az érepénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
EzJ:l egvkoronis 6200 -6300, ketkoronis 12.400 12.600. forintos 16 500 17.0X). öt-<c.tonís 32000 32-5W. szhuvjiny 4V.0O0 -sybiW, arany buszkvtenas 315.000 -Jl6 v:<X>. ;Ulina 210.000-220 000.
Terménytőzsde
Az liányzat lanyha voll az amerikai hstár-IiIűj pl\'.cok Jcgyzcjelnek halasi alatt. A buza 15.000. a rozs 50üő koronával olcsóbbodott. Kivételt képezett a zab. mely 5000 koronával drágult.
Buza :i>za>. 76 kg-os 502500 505 000. IS V.g-os 512500—51o.OO>. eg>éb vld. 76 kg os
Három miSSSárd kcsr.
ZSS^rZ pjztálysorsiátákban. "ffig \'gSSS.^SSS\'SSSÍS 21 milliárd koiia-
lesz készpénzben kisorsolva. - Szerencseszámokat ajánl :
RfliBhoffeB* Kálmán Cscngcry-ut 7. ax. iKapoch-ház) Sorsjegyek árai 1 i 120.000 K, •/» COOOO K, \'/« 30000 K. Játéktervek Ingyen.
Húzás május 13. és 15-én. j
KISFALUDI « KRAUSZ
divatnagyáruháza
az Arany Kakas hoz Nagykanizsán
Tavaszi újdonságok Olcsó árak!
Eredeti angol férfiöltöny és kabátszövetek. Fekete és sötétkék nöi- és férfikelmék. Covelcott, Bourberry, wipp Cord, Camgarn, Cocsnien, Crepp, Eolin, Marokin, Rlpsz dlvatkelmék I
Férfi Honon szövet 98101
Pepita siM____25.1.,
iSÉMII. .15.1, 1311 ffl. Stoiöll •■&«■ ML
wm.....ni H
Vászon ss idill .. 16.500„ Apyíiuzatok. jímiw 22100. mm .. 19.500 „
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon I
Schrolt-sclliffonok, Rlny ; és Holfeld rumburgi vásznak, Regeiihardt és Rayinann damasztárukból óriási raktár.
esSIHRss
m
Szőnyegek, butor-rfpsz és bútorszöveted
nagy választékban!
ZALAI KÖZLÖNY
1Q25 április 17.
500 000-502.300.78 íg-ot 510 COO-5IZ500, rozt 435000-460000. tóJrpa 450 COO-470.COQ, UkarrMy irpJ 340 COO iSO.öOO. ■] te««:l 24&ö»- 250000. köles 2Í0.G00 2150.000 korpa 236 .000—237.500, zab 4G5.CCO—4I5.C0Q. isítnn I9aGOO—2COOOQ.
Sertésvásár PcünjUi 2300, Behtól el»d.-.tl*aa; vlu/ü na.\'*dt500 drb. EMttrAb 190CO-19500, izeden 14000 15.030, azedett közép 166D0 -17 000. kC-Miva 13.OCO-J5.UOO. cb&esdfi C:cg t6300-!7 000. másodrcnd-J 11500-16000, aagoi J214Ö 18.000-20000. JwJo=.-.v naw Uu 22.000—22 bűO. zalr 25 500. COO lefcsaott hc» 20000—22.00, sxtio-r.ás féí-leriéa 21.000 - 22 000. A vásár lanyha voit
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tó«sdo délután i órai *éroáríoly»mai a k6vatk*xök <
| faipar.
KfMl Uo,< Wak
O^mTSS 4 CWu Hu. huivili
H«.. ..I J. K tep-k. H-0<> Tvum<-tu ne*i
ftl?. M\'ll\'<t viteti
M*rcu
ktai > ll Uk.
r.r.u. a
r&nrC4t
rwif j.i Tu.
tn: fa.
»MUU Hm: W.S
«. ( r .«■.»*»•
Kjjj.-ríMch
lc<l
KthmW 8 »■,«<\'!
Xl.ilraak»ia
vaii.il
T\'«C >it •»\'■«-Tr Dutkla
OíiL O.titW Mil\'nJ
Alt. KUlit
UÍlC
i.\'ii ,\'iuiijl
Nyomdák
TCTIÍXMBJ.
oTíti
Ptllit I
|4ni
S-«»H.e<uM U>*ifü«,«
Vaunt.tk
tlMI rtg. |
0«oj D»b
Oiai Vlfl.
rtasi Uo t i\'y\'t Hí*
Mjfjtm t(4: Bt:*. Un
V«ijrlp»« Vyvoá,
teret u UibiUjd
K«il«k
Uta
TrjU KI
CeiMOáiti
C«»tíifif 9119
0*o<.ii JS" Mtiíi (>k« II
Usantí UK
Q»r. VIIUjvo.
AíL (1< A—t
Oujlj>«f •
*Urt«l
Sir lu« fMral -h t
lyeUr vx «
H> •!( fc< XafCtt\'cb
OKkwi^I X
S;illcC4fc
Jj.ttu\',
ÍC-
I
fetcx.lia
Bírj"" 4
Dttl
Bf»n4l
Ojr&ri fcíf Corvin fl!a
M»nvj, lp«#
SUtÍEn
Szerkesztői üzenetek
S*. L. A Gondolatforgácsok nem ktfzöl-hetök. NekOnk túlságosan sikamlósak és k0z6lük sok igazságtalan is,
Sz. L. Veszprém. Csak hozzánk beküldött könyvekről irunk referádát. l-\'i^yclmct egyébként köszönjük.
Sz. I. Levél megy. Ax elbeszélés legközelebb megjelenik. Köszönjük.
Kifidó: Zrínyi Nyomdaipar és Köny»-kcrc«kcdé< RT. N\'arykanlzM
Jlpróhis\'detések
XIKn 1
Győződjön ir.es rö,a
{Sff.ilía, 10000 K-4. bor
SÁfRÁX józssr Hl- T«lcf»* PS
Káxvezct6n5n«k| vigj liiCr.üs<k helyben vigy vidékre íjlalkozlk latelögenJ •Jj. Cita i __
Miltényi-cipöi vegycnll
JózMf ffih«rc«o-ut 30. w- alatti adöocBtes magánház, í.\'fogU;ha;ó etetiej két ttofc-ís IjíímjI, kedvező fiiétól íe:ti:«r«< sellen eLidó. — L\'crar-o\'.t egy boíd izőiő kiicje.-«a és egj kCffuré« asitiilii eUdö. 1147
divatárucikkekben
líOta jíCíiUUfllil J»
Szomolinyi Gyula Cacngcrj-ut 2. izim alatti
3 (a HmO> =«C«:u iiUUt*n. 2
Pénzes taraat keresek übw éi tlliiajuetü váSiliuabu CLn a kuJ-^-hlrzaitaa . Ilí5
Külföldi retorta w%.**\'ui<n c*o--}go!va í» kísérve «ifÍ4:o :<cu:-.t B>lor Zoltán Íakereskedcíétía Srgir-. Prkócxl ol sarol«. Teiefca 15: * Ö3Í
$4]it Iüt/íJ kcrectenyi asztali éi aehez IS17. é*i teraésj pecsenye bor íupha\'-ó UVátocnon kuiételckben Glt«e\'»l>en l»). icat
REMETE, Sugár-at 6. ősim.
Szoba-konyhás lakájt keres mellékbe. yiiegekkel belterületen május t-ére pyer-mekteJea IJraipir. Ora: Hollósy (Melezcr
Cvegkereskcdis).__1157
Egy \'garnitúra uj, modern konyha-bererdezés Jutányosán ela4ö. Bajti-utca 11.
Kiskanizsán vendéglő berbe^dó mijus elujíre. Feltétetek megtudhatók Szt Flórián-tér 6. II45
Tüzifa-fiirészelést
és aprítást legolcsóbban vállalok. Benzin motorom nem fogyaszt fát és a leg-" kisebb udvarban is elfér.
BENKÖ ISTVÁN,
a .Világ* mozgó gépésze «=-=-» Telefon 3-13. «=rr.
Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvérc a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 50% kedvezménnyel a
..........-......... ll
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
régi póslával szemközt a Távira!! Irodánál
Telefon 338-383. szám.
27 milliárd 5 millió
Lerúl Msonoliws a inífiu 13. Í! 15 ér. kelMit> osztáfyaoraját.koii. Főnyeremény 3 milliárd korona. Szerencse számú sorsjegyek ifj. Hírschler Mik«a
toilcjint li MilÜpcniio ft-Urai ::r»L - M«Uékkfllt»éc ál««»«nt jjj;
Ehrenstein Károly és Társa
uri- és n5i divatáruháza
T.tcf, 221. = NAGYKANIZSA = FÍ.« II.
BfS~ Mélyen leszállított árakl Rőfösárukból feltűnő olcsó árak!
Úgymint: kartonok, kanavásznak, zefflrek. sima és hímzett grenadinok, níl- és férfiszSvetck, voil, schewiutt és kazánok tarillktizSk, glotl és karton kötények és glott alsóruhák, sth\'
Uri és női divatárukból óriási nagy válag zlék!
Férll és nfll Ingek, alsónadrágok, puha és kemény gallérok, kézelők, kötOtt és selyemnyakkendők, níi-, férfi- és gyermektiaris-nyák, cérna, karlsbadi és bórkeztyűk, zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofferck, retlkOlők, níi kőtOtl mellé-nvek. kőtő, jtnnper és hongvorpamutok és a? rics/fs rővidárueikkek.
Női ruhadiszek és divatgombok I
Szolid árakl - Pontos kiszolgálás! - Szolid árakl
A Icgdtvatoub\'i női szalma- és fehér filc-kalapok órtiit válsiitíib«n meglepő o!csá Jfb.i:; ka^halók. Sí.ImiVatlí^k étvirriM. lesíéie.viuliu n kflulinyofjbb iibin
Fírfi katapok nagy választékban GTEKES ÉS UIDA kalp^gy jr Kazincr-utcai Üzletében ,„„,„
Aionnatl belípífrc kerci
blzfositásban jártas Uér\\é
Foncióre Biztosító Intézet
nagykanizsai fóügynöksége.
I1M
Munkaköre: beszervezett llgynökségek látogatása lőleg jégbiztosítások felvételire, vidéken é!etblzto>llások szerzése. Fix fizetés, magas jutalék.
I tucat .Km is* 9X«2 lemez 40.000. lOiírb. .Satrap* napfény vagy
Káziéuy Í-X\'2 papír 5.000.--Gondcwan öss/.cválo^atott készletek é» dnu.\'i felszerelt raktá: fotócikkekben. Utbalgazllisj.il készséggel szolgál díjmentesen
RSCHEL FÜLÖP FIAI
NAGYKANIZSA.
p a p i r
lapunk kiadóhivatalában.
Ugoldülitian m\\M
nöi harisnyát 10, 25. 30. 35. 40, 45 ezer. férfiturimyát 8. 10. 18. 25. 30. S5 utr, gyermekh.wUoyák, cérnakeatyük, £yer-mekmalrózlngek nagyon olcsó árkán
PRANGER JÓZSEFNÉL
„Párisi Áruház", Erzsébet-tér
• C-ntnyumcl i
Nvoruatott . Zrinyl Nyora<Uip« t, Konyvketcíkedé. R. T. rtil, Nagykanizsln.\' (Nyomd.vciws\'
A SZENT IST\\\'ÁN-TÁRSULAT
teguj.bb kUJvinyit: Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Dreher Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálffy
Erzsébet grófné.
Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életéből. lila: dr. Czapik Gyula.
A lelkiélet kis könyvei
I. Évközi sorozat 1. Böjti sorozat.
Szent József Imák és elraél-itedések. — öszeátlitotta: dr. Ilalczl Kálmán.
A fenti könyveken kivül i Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Ofcnbeck Károly),
64. évfolyam, 86. szám
Nagykanizsa, 1925 április 18 szombat Ára 1860 korona
POLITIKAI BAPÍLAP
Inttmibin-Teíf/on 7S, nyomd* 117. iziw
a ham
Ismét s most már a legener-gikusabban emeljük fel tilínkozó szavunkat az ellen, hogy egyesek nemzeti hadseregünk soraiba poliiikál igyekezzenek belevinni. Amióta a világ áll, mindig súlyosan megbosszulta magát, hn a hadsereg tiszljei avagy legénysége beleavatkoztak politikai kérdésekbe. A hatalmas római birodalom bukása idején Is ilyen jelenségek ütötték fel a fejüket, amikor az egyes provinciákban a katonaság választotta meg a császárokat s ezeknek az úgynevezett katonacsászároknak a kezén csakhamar porba is hullolt a retteged és hatalmas birodalom. 1918-ban láthattuk, hogy a politika mily rettenetes rombolási tud véghezvinni a hadsereg kebelében s minő mélyen rántotta maga alá az országot. Példákkal tehát bőven rendelkezik a történelem s nem is akarjuk ezeket, most mind felsorakoztatni, amikor a katonai tekintély érdekében, valamint az ország sorsáért most már fennhangon követeljük, hogy a hadsereget senki se inficiálja politikával.
Katonai egyének hírlapi nyilatkozatokkal és sajtópörökkel nem intézhetik el ügyeiket, mert ez a mód nagy kárára van a hadsereg fegyelmének s a katonai tekintélynek. Még szórványosan, csak egy-két egyén személyével kapcsolatban sem szabad előfordulnia efféle elintézési módnak. Háborúban szerzett érdemekért sem verhetik állandóan a mellüket azok, kik az ország érdekében életüket kockáztatták, mert a háború idején csaknem minden épkézláb ember fegyverben állott s aki bátran szembenézett a veszedelmekkel, az is csak kötelességé! teljesítette. Az érdem annak" folytonos hangoztatásával pedig fokozatosan kisebbedik.
A nemzet tiszteletben tartja a tiszti kardbojiot, de nem látja jó szemmel, ha katonatisztek egyenetlenkedéseikbeu lovagias aíferjeiket a nyilvánosság előtt intézik el, mert ezzel lerombol ják azt a tekintélyt, mcllvel őket övezni akarjuk.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béta
A Népssöveiségi Takács J&itai&as 4-én ülésezik
Pénzügyi tervek produktív beruházásokra
fiudnpust, íp.iül 17 A pénzügyminisztériumban most folynak a?, egyes minisztériumok költségvetésének ösí /.eegyeztetési rium-kálalai. A költségvetés Összeállításánál bizonyos nehézségekéi jelent az a körülmény, hogy ttethWn István gról miniszterelnök a legutolsó genfi tanácskozáson ennek a kérdésnek végleges elintézéséi nem vihette kérésziül. Az elintézetlenül maradi kétdések rendezési a junius 4-én tartandó népszövetségi tanácsülésen fog megoldár.t nyerni, melyre Bethlen István gróf miniszterelnök és fiad Júr.os pénzügyminiszter is kiutaznak, hogy a magyar kérdésekről a szövetséggel tárgyaljalak. Tct mészctcsctt Smith főbiztos is meg* jelenik a tanácskozáson s a magyarországi helyzetföl informálja a N-\'p szövetséget. A gentl ülésezésen a tisztvisclőkéidés rendezésén kivül az áilam üemhá: Wi programja is megvitatás tárgya lesz.
Bethlen István gróf miniszterelnöknek részletesen kidolgozott tervei vannak az állami produktív beruházásúk kiszélesítésére és e tervek szerint az állami pénzfeleslegekből a miniszterelnök nagyobb öss-egeket kivan a nutnkuhiány csökkentésire fordítani.
A -szorzószám fenntartásának vagy leszállításának kérdése is szóba kerül a genfi tanácskozáson, ennek a kér-désnek a megoldása ugyanis szaros összefüggésben van az" állami jövedelmek ujabb meghatározásával. A pénzügyminiszter expozéjában kijelentette annak idején, hogy a tízen-hétezres szorzószámot a költségvetési év végéig fenn kiváltja tartani, hogy az arany alapon beállított költségvetés megmaradhasson.
j Az itj költségvetést már pjpirkoro-nálwn állapítják meg, illetőleg párhuzamosan csinálják tneg oly módon, tttint ahogy azt a mérlegek rendezésénél kontemplálták. Igy tiszta képet nyer a parlament arról, hogy a szorzószám leszállítása milyen eltolódást jelent az állami költségvetésben.
Dud János pénzügyminiszter hétfőn átveszi lrjr.1 a pénzügyminisztérium vezetését s ezekben a kérdésekben az egyes reszort-minisztériumok bevonásával megkezdi az előkészítő tanácskozásokat.
A költségvetés a törvényben elftirl időre cl fog készülni, azonban kérdéses, hogy azok az alkotmányjogi javaslatok, amelyeknek tárgyalása szükségképen megelőzi a költségvetés tárgyalását, befejezést nyernek-e addig s a költségvetési év hefejezléig az uj költségvetés is letárgyalható i lesz-e? A jelek szerint, tekintettel
arra, hogy a választójogi i,vaslat és a felsőházról szóié javaslat tárgyalása előzi meg a költségvetést, nem valószínű, hogy a parlament a kellő időben végezni tud a kél fontos javaslat tárgyalásával s igy a kormány kénytelen lesz ujabb felhatalmazási javaslatot kérni.
A választási törvényjavaslat
A nemzetgyűlésnek az országgyíi lési képviselők választásáról szóló törvén iavasl.-.t tárgyalásira kikilldö.t bizottsága április 21-én, kedden délelőtt 11 órakor az I sz. bizottsági teremben Illést tart, melynek tárgya az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása.
El-taríjl »ra: Mr« 30.0ÍC koisni
KAíoin Mr»......-....... 90.000 karom
— -—a 11 >,yai.1 hbi—
kereskedelmi tengerészetügyi miniszter : Danielou radikális baloldali képviselő;
miniszterelnökségi államtitkár : George Honnét radikális képviselő;
hadügyminisztérium! igazgató: Ossola radikális képviselő;
hadügyminisztériumi biztos: Héna-zet szocialista republikánus képviselő.
Minthogy Painlevé kamarai elnököt miniszterelitökké nevezték ki, mint liirlik, kamarai elnökké tterriot képviselőt választják meg.
Painlevé ma bemutatta kormányát Dotnnergue-nak, a köztársaság el-nőkének. A nemzetgyűlés előtt kedden mutatkozik be az uj kabinet.
flz uj francia lsQt>niány
Horriot fcsx a kamara uj olnőkc
Párl«, április 17 A Painlevé-kormány a következőképen alakult meg:
Miniszterelnök és hadügyminiszter: Painlevé, szocialista repubiikámis képviselő, kamarai elnök;
igazságügyminiszter: Steetf, a demokrata baloldalhoz tart<»2Ó szenátor, Algír főkormányzója;
külügyminiszter: Briand szocialista republikánus képviselő; pénzügyminiszter: Caillaux; közoktatásügyi miniszter: de Mon-zie, a demokrata baloldafltoz tartozó szenátor;
közmunkaü«yi miniszter: Loval független szocialista képviselő;
belügyminiszter: Scbramck, a demokrata baloldalhoz tartozó szenátor;
kereskedelemügyi miniszter: Chau-met, a demokrata radikális szövetséghez tartozó szenátor;
frtldmiveléöiigyi miniszter: Jean Durand, a demokrata baloldalhoz tartozó szenátor;
gyarmatügyi miniszter: André Hesse radikális képviselő;
munkaügyi miniszter: Darafour radikális képviselő;
nyugdíjügyi miniszter: Anleriou szociah\'sí.í^cpub\'ikánus képviselő;
tengerészeti "miniszíer: EmilBorel radikális kéjMseíő;
a felszabadult területek minisztere: vagy Smidl radikális képviselő, vagy Deyris radikális képviselő;
légügyi miniszter: Eynac, radikális baloldalig képviselő: • műszaki oktatásügyi és szépművészeti mini zter: Yvon Delbos radikális képviselő:
82LF0LDJ HÍREK
Az amerikai magyarok római
zarándokútja. Az amerikai magyarok c<ltlii» megállapított terv szerint április 27-én indulunk el Newyorkból Nápolyba, ahonnan Rómába zarándokolnak és egy heti oltidőzés után ellátogatnak régi hazájukba. A zarándokok közölt vau I leién magyar származású ügyvédnő is, aki Amerikában szerezte meg diplomáját.
Olasz megállapítás a magyar szanálásról. Rómából jelentik: Az Itália közli a budapesti népszövetségi főbiztos jelentését és kiemeli, hogy a magyar pénzügyek szanálására megindított akció az eddigi jelentések adatai szerint teljes sikerrel já:£
A népmiivelés általánosítása.
A kultuszminisztérium a népművelés általánosítása érdekében társadalrai akcí\'M indított ineg, mely az egyes törvényhatóságok területén szép eredménnyel járt. Pestvármegye közönsége közel félmilliárdot bocsátott rendelkezésre a felnőttek oktatásának céljaira. Pécelen holnap lesz az első népművelési mozgószinház megnyitása, melynek létesítése közel száz millióba került.
Zeneművészeti főiskola jubileuma,, Római jelentés szerint a Corrier? D\' llalia a budapesti országos zeneművészeti főiskola jubileuma alkalmából hosszabb cikket közöit, melyben rendkívül rokonszenves hangon irt a budapesti zeneiskoláról és részletesen megemlékezik a főiskola történetéről. A jubileum alkalmából több olasz szaklap tudósítót fog Budapestre küldeni.
Törők látogatók Budapesten. Ma délután 6 óra 50 perckor érkezik a keleti pályaudvarra Konstantinápolyból egy török képviselőkből álló csoport. A török látogatókat a menetjegy irodi konstan:inápolyi képviselője kiséri. Fogadásukra ugy a hntósígok, -mint a székesfőváros, valamint a kereskedelmi és iparkamara megtették a szükséges előkészületeket.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 április 18
Kettős gyilkosság. Pécsről jelentik:^ Horváth Tivadar helesfat jómódú kisgazda baltával agyonütötte feleségét, majd elvágta saját nyakát. Mindketten nyomban meghaltak. A tett valószínű oka pillanatnyi elmezavar.
Léd ere r Gusztáv a felesége ellen vallott. Lédcrcr Gusztávot, Koudelka hentes gyilkosát tegnap a vizsgálóbíró kihallgatta. Lédcrcr a hosszas kihallgatás ellenére is megmaradt amellett, hogy felesége sejtett a gyilkosság elkövetésében s | megelőzőleg is az sürgette és buj- . totta öt annak végrehatásira.
Kerstcns nem kapta meg Leirer Amáiia lakását. Leirer Amália kétszobás lakásáért a hollandus Kerstcns és egy budapesti kereskedő versengtek. A lakásbivatal cs a házigazda Kerstcns kérését, lévén idegen honos, elutasította s a lakást a kereskedőnek utalta ki, aki a napokban oda be is költözködik.
Kardos Béla holtan került a Dunába. A Dunából, mint ismeretes, kifogták a néhány hete eltűnt s országszerte kereset: Kardos Béla dúsgazdag miskolci vasnagykereskedő holttestét. A boncolás megállapítása szerint Kardos már holtan került a vizbe s igy minden valószínűség szerint bűntény áldozata lett. Ezt a feltevést igazolják eltűnésének rejtélyes körülményei s a zsebéből eltűnt 30 millió is. — Éjfélkor jelentik telefonon: A miskolci ügyészség Kardos Béla temetését letiltotta. Szombaton leérkeznek Budapestről az orvosszakért\'k s a hullát felboncolják.
Ma hirdetik kl a Ítéletet n Wbl-ügybcn. A büntetőtörvényszék Langer-tanácsa folytatta Trcmmcl őrvezető gyilkosának, Lobi barom-íikereskedótiek főlárgyalását. A bíróság tegnap több tanút hallgatott ki, kik mindannyian a már isméit részleteket mondották cl több-kevesebb részletességgel. Minich professzor megtette a jelentését a boncolás eredményéről. Eízerint a hullán 6 szúrás volt s érezhető volt rajt az élvezett szesz szaga. A védő i bizonyítás kiegészítése iránt beter- J jcsztett indítványát a biróság cluta- »
sitotta. Ezután Scoky József kir. ügyész mondta cl vádbeszédét. A jogos önvédelem esetét nem látja fennforogni. Faji. vallási bosszút a gyilkosságban r.cm Iát. Löblt szándékos emberölés. Kronichot és Bárdot súlyos tes;isértés bűntettében kéri bűnösnek kimondani. Az ítéle tet ma. szombaton hirdetik ki.
.Ma kezdik Okolicsányi részletes kihallgatását. Mint ismeretes, Okolicsányi Lászlót a felvidéki rab* ! lószervezet egyik vezérét, l.eircr Amá-1 iia meggyilkolásában való részességgel is gyanúsítják. A büntető törvényszék elnökének utasítására a vizsgálóbíró megkapta az Okolicsá-nyi-flgy iratait, és ma reggel kezdi meg Okolicsányi László részletes kihallgatását.
Tizenöt uj közjegyzői állás rendszeresítése. Az igaz.vágügymi-ni>zter julrus elitjével Dunavecsén, Szirákon, Lengyeltótiba és Igalon uj. Kiskunfélegyházin, Bácsalmáson, ^Mohácson, Báttonyán, G-5dőlWn, Gyöngyösön, Nagykőrösön, Zala-egerszegen. Gyulán, Vasváron és Kecskeméten második, illetőleg harmadik királyi közjegyzői áilást rendszere titest.
A hercegprímás római útja. Április 21-én indul cl Budapestről Romába a második nemzeti zarándoklatnak mintegy másfélezer résztvevője. Ezt a zarándoklatot Csernoch János dr. bibornok-hercegprimás vezeti A zarándoklatban a hercegprímáson kívül több megyéspüspök is résztvesz.
Fogházra itélt törféneiemtanár. Földes Gábor miskolci történelemtanár elleti az ügyészség vádat emelt, mert iskolai előadása közben a társadalom rendie ellen izgató kijelentéseket tett. Tegnap tárgyalták le az Ogyej^Miskolcon s Földest egy hónapi fogházbüntetésre ítélték.
Jégverés Veszprém- és So-mogymegyébtín. A napokban n3gy jége-ó pusztítóit Veszprémmegyében négy község határában. Mintegy két kilométer széles sávban húzódott a jégeső. Mogyorónyi nagyságú szentek hullottak. — Tegnap, pénteken délután Kaposváron másfélperces siiril jégverés vonult keresztül.
Aranybánya Abaujban. Abauj-ban gazdag aranybányát fedeztek fel, melyet az államnak ajánlottak fel. A Mátratan a Földtani Intézet szintén arany után kutat.
A szegedl hősök emlékoszlopa. Szegedről jeleutifT: A 46-os hősök emlékére en^ii\'oszlop leleplezését május 10-<*rr~«rszágo$ ünnep keretében fogják megtartani.
Sopronmegye a kötelező tűzbiztosításért. Sopronból jelentik: Sopronvármegye közigazgatási bizottságának ülésén az alispán felvetette, hogy a törvényhatóság forduljon előterjesztéssel a kormányhoz és kérje az általános kötelező tüzbi2to<itás megvalósítását. A bizottság megbízta az alispánt, hogy tegye meg a további lépéseket. A mezőgazdasági hitel kérdésében javaslatot fogadtak cl. mely szerint kérni fogják a kormányt, adjon az aratás utáni időig halasztást a gazdikra kivetett adóösszegek befizetésére.
Földgáz Vaskuton. Bajáról jelentik: A vaskuti gőzmalom telepen kútfúrás közben huszonöt méter mélységből nagy robajjal gáz tőrt elő. A kiömlő földgázt meggyújtották és az mintegy hatvan centiméteres lángcsóvával ég. A kútfúrási munkálatokat egyelőre abbahagyták. Ha a gázömlés állandósul, ipari célokra használják fel. Tisztviselők vándorgyűlése Székesfehérváron. A Közszolgálati A\'kaim szollak Nemzeti Szövetsége május 10 én országos vándorgyűlést tart Székcsfchérván.n. A gyűlésen résztvesznek az ország minden nagyobb községének tisztviselő-kiküldöttei.
Meghalt a szegedi gyilkos? ság Áldozata. Megírtuk, hogy húsvét hétfőjén Szegeden rablógyilkos merénylet törtéiif Bayer Klára rendőri felügyelet alatt álló nő ellen. Az áldozat, íwélkül, hogy eszméletre téit volna, belehalt sérüléseibe. A tettesnek semmi nyoma.
Földrengés. Az egyetemi földrcn-gési obszervatórium készülékei folyó hó 16-án 21 óra 5 perckor távoli földrengést jeleztek. A földrengés fészke 8SOO kilométer távolságnyira
Elhunyt költó-pap. Pály Ede ny. esperes-plébános, a Szent István Akadémia tagja, a költő-pap, a .Nagyasszonyunk, hazánk reménye-kezdetű egyházi ének és más egyházi énekek szövegének szerzője, a román megszállás alatt levő Felsőbányán, ahol 25 évig volt plébános, 76 éves korában elhunyt.
A magyar légiforgalom. Magyarországon 53 repülőgép bonyolítja le a légiforgalmat. Érdekes, hogy néhány iparág, különösen q luxuscikkekkel foglalkozó iparágak és a kereskedők nagy mértékben veszik igénybe a repülőgépen való .zálliiást. Az újságon kivül szőrmét, virágot, női kalapot, filmet, libamájat, élő baromfit, gyógyszert és au\'.ópneu-matikot is szállítanak repülőgépen.
Uj kislakásépitő akció Sopronban. Sopron város polgármestere legközelebbi budapesti utja alkalmával eljár olyan irányban, hogy a nyár folyamán Sopronban az ottani lakásínség enyhítésére ujabb kisla-kásépitési akció induljon meg.
Zita királyné távirata a római zarándokoknak. A gróf Mikes János vezetése alatt Rómában járt zarándoklat résztvevői táviratot küldtek alattvalói bódulatuk kifejezéséül Zita királynénak és <?fflf*1cirályfinak. A táviratra a következő válasz érkezett:
. Királyunk ófelsége a magyar zarándokok lojális hurége által mélyen meghatva mindnyájukkal egyesül imáiban. Őfelsége a királyné parancsára: gróf Károlyi József.\'
Háborús kitüntetések igazolása. A honvédclemügyi miniszter rendeletet adott ki, amellyel beszünteti a háborúban adományozott legénységi kitüntetések újólagos megállapítását és elveszett érem-igazolványok pótdiját. Az erre irányuló kérelmeket 1925. decembcr 3\'l-ig kivételesen még elintézik.
Schwarcz Dezső cégnél tiri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
A Központ kávéházban a
modern klasszikusok és operák képezik Vörös Feri zenekarának e heti műsorát I
Erős\'emberek
IrU: Hűti Cecil (2)
— Ne, ne folytassa, Gábor — esdekelt a lány.
— Miért ne, hisz nincs benne semmi rossz és szerencse, hogy nem más nyitott be akkor, amikor Maga a nagykabátomra borulva keservesen zokogott, Ekkor mindjárt világosság gyúlt az agyamba. Ez a leány is szeret téged... Deltát hogyan is volt Ilonka, kérem mesélje
— Jaj, Jstenem, nehéz ezt elmondani. Amikor elutazott, aznap nehezen ment a munka. Csak meg-mcgálltam és gondolkodtam. Valami hiányzott, de nem mertem bevallani saját magamnak sem, hogy a főnököm az, akit nélkülözők. Másnap még rosszabb volt. Alig dolgoztam, csak tűnődtem és tűnődtem es néztem a Maga üres íróasztalára. Délben nem mentem haza; a szolgával hozattam egy kis harapnivalót s mikor mindenki elment, beleültem a Maga bőrfoteljébe, oda az íróasztalához, aztán ott jól kisírtam magamat... Délután aztán kissé nyugodtabban dolgoztam, sót igy kis vidámságot is erőltettem magamra, ♦mikor » szomszédszobából bejöttek
tereferélni, persze c$ak azért, mert az „öreg" nem volt otthon. A szivem sajgott, de nekem is nevetnem kellett a többivel, hogy ne áruljam cl magamat.
— S azután? -- sürgette tovább a férfi, mikor a leány elhallgatott.
— Azután? óh a harmadik napon nagy őiCltséget követtem el. Nem, ne kívánja Gábor, hogy ezt is elmondjam, borzasztóan szégyenlem.
— De édes Ilonka, kérem, csak mondja cl. Hadd lássunk egészen tisztán ebben a szerencsétlen dologban.
— Hát ugy volt — folytatta akadozva a leány — hogy- a harmadik napon, amikor az irodában alig dolgoztam valamit, csak néztem az órát, óh olyan lassan multak a percek, ebbe bele lehelne őrülni, végre négyre fordult az idő, hála Isten, haza lehet menni, mert a sirás már megint igen fojtogatott. Hazafelé indultam, de útközben*" mást gondoltam. Minek menjek\' haza, abba a rideg hónapos szobába? Elég lesz este hazatérni a négy fal közé, s zokogni nehéz sorsomon. Elindultam a vasút felé, valami ugy húzott arra, hogy én is azon az uton járjak. amerre Maga hálom nappal ezelőtt elindult.
Lassan mentem, ki egészen az indóházig és vissza. Vonat nenrjött,
nem ment abban az időtájban. Csöndes volt a környék. Visszafelé nem fordultam be a mi utcánkba, hanem elmentem a Maguk utcájába, Gábor.
— hs?
— Nehéz ezt bevallani. Mentem, mint az alvajáró. Csak ott járni, amerre Ö járt; másra nem gondoltam. Egyszerre olt vagyok házuk előtt, minden ablak sötét, az utcaajtó kitárva, mintha hivott, húzott volna s én csak mentem és egyszerre ott találtam magamat a kivilágított udvarban.
, — Szent Isteni — jajdult fel a férfi — ha valaki látta volna.
— Legyen,nyugodt, Gábor, a világosság ésíretéritett, megfordultam, mielőtt bárki észrevett volna és sietős
| léptekkel indultam — most már igazán haza.
— Szegény kis lány.
— Rettenetes volt. Hazaérve ébredtem csak tudatán annak, hogy mi történik, ha a1 felesége vagy más valaki észrevesz 1 Mit mondtam volna? Nem tudom. Nem tudom mi húzott oda. Valami megnevezhetetlen vágy és kínzó gyötrődés, hogy a helyet lássam, ahol Maga él és lakik. Otthon aztán leborultam a Szűzanya képe előtt és\'sírva adtam hálát az Istennek, hogy velem volt és megóvott a nehéz órákban. Egész éjszakán gondolkodtam, mitévő
legyek, ha Maga megjön és arra az elhatározásra jutottam, hogy elsején felmondok és más irodában vállalok állást.
— ís ma reggel?
— Ma reggel, mit sem sejtve, hogy Maga már otthon van, nyugodtan indulok az irodába, benyitok, ott látom a fogason a Maga kabátját, kalapját, odamegyek, nézem, igaz-e, nem káprázat? Egyszerre ellepi szememet a könny . .. A többit úgyis tudja ...
— Igen, ott zokogott a kabá-tomra borulva, ez volt a bucsuzása Ilonka?
— Nem tudom mi volt — de jól cselt, kisírni magamat. S most ugy-e Magának is ez a véleménye, hogy rögtön beteget jelentsek és elsején elmenjek ?
— El-el mielőbb, nehogy érzéseink bajba sodorjanak. Jobb, ha nem látjuk egymást, mert ha itt van Ilonka s ha tovább is itt maradna, nem tudom mi történnék? — Elboruló tekintettel nézett a leányra.
— Szeret és mégis elküld magától?
— Éppen azért, mert szeretem és becsülöm is. Azt akarom, hogy emléke tisztán maradjon meg előttem s az enyém is Maga előtt.
— Sohase látjuk egymást többé? — kérdezte nehéz sóhajjal a leány ?
1928 iprllla 18
KÜLFÖLDI HÍREK
Pokolgépes merénylet Szófiában. Szófiából jelenük: Ocorgiev tábornok, a szobranje tagja szerdán gyilkos merényletnek esett áldozatul. Temetése csütörtökön volt, mire óriási tömeg gylilt össze a Sveta Ncdelia székesegyházban. Mikor z gyászszertartás megkezdődött, hatalmas robbanái reszkettette meg a templom falait. A felrobbant óra-szerkezetre járó pokolgép halálos áldozatainak száma az utolsó jelentés szerint 150, köztük sok asszony és gyermek. A sebesültek száma 800 körül van. A kosteneci pályaudvaron letartóztattak néhány embert, akik robbanó anyagot igyekeztek elrejteni. Ettől eltekintve a nyugalom teljesen helyreállt, a vonatok rendesen közlekednek. A mai napon rendelet jeleni meg az ostromállapot kihirdetéséről. A merénylet alkalmával Cankov miniszterelnök, Rusz-szeff belügyminiszter és Vlkoff hadügyminiszter könnyebben megsebesültek. A város polgármestere és Vajdenoff tábornok, a szófiai rendőrprefektus, a kerületi kapitány és löbb képviselő meghallak. — A péntek esti órákban jelentik: Tegnap esle 6 órakor Szófia legforgalmasabb utcáján agyonlőnék a szófiai központi fogház igazgatóját. A tetle-sek. elmeneküllek.
Éjfélkor felentik telefonon: A bolgár lakosság sokfelé a forradalom riadójának tekinti a pokolgépes merényletet. Több helyűit elűzték a hatóságokat s a nép a maga embereit űitelle helyűkbe.
Kitört vulkán. Newyorki jelentés szerint Nicaraguában kitört a Managua nevű vulkán s a környéki községekben igen nagy károkal okozott. A lakosság pánikszerűen menekül.
Törökország megerősíti had seregét. Konstantinápolyból Jelentik : A helyzet a moszuli határon igen nyugtalanítóvá váll. A ncszloriánuj törzsek egyre megtámadják a török területet és meggyilkolják a lörök falvak lakosait. A török kormány ezért elhatározta, hogy a hadsereget megerősíti és az 1920/21. évi korosztályokat május elején behivja.
ZALAI K07L0NY
— Soha. Ez nagy sző. Mi kimondhatjuk, de a sors talán másként határoz. Egyelőre legyünk erősek ; térjünk ki egymás uljáhól mint két becsületes ember, a többit pedig bizzuk az időre.
A leány fölállt; most már ő is erős volt és egy kicsit büszke is arra, hogy képes megtenni azt, amit a féífi: lemondani a tiltott szerelemről.
— Isten vele Gábor — nyújtotta a kezét, — éljen boldogul s ha lehet feledjen el.
A férfi megfogta a kezét, ajkához emelte. (
— Bocsásson meg Ilonka, — mondta azután, — bocsásson meg, hogy akaratlanul is, bajt és bánatot okoztam Magának. Nem fogom elfelejteni, jfe nincs is jogom Magát itt tartani, ha gyermekem nem volna, — akkor talán . ..
— Ne, ne Gábor, ne vétkezzék. Magának ott a helye a családja melleit.
— Tudom s Magát kiűzöm a nagyvilágba.
— Én könnyebben megyek, nekem senkiin sincs... — s ezzel a leány elindult az ajtó felé, elindult talán ujabb megpróbáltatások elé, mig a férfi tehetetlenül cgy nehéz könnycseppet törülve ki szeméből, sővárogva nézett utána.
(Vége.)
Az Egyesölt Államok -ez évi adófeleslege. Newyorkbót |elenlik ■
A szövetségi ad,hivatal beszámolója szerint S millió adóköteles polgár jelenlelte lie márciusi 31-ig a mull évi jövedelmét. Bár az 1924. évben hozott adóreform törvény értelmében a kis jövedelmek ulán fizetendő adó ez évben jóval kisebb a mull évinél, ennek dacára a pénzügyminiszter megállapította, hogy a szövetségi kincstárnak cz évben 68 millió dolláron felüli feleslege lesz Ennek pedig az lesz a következménye, hogy a közeljövőben leszállítják az Egyesült Államokban az adókat.
A német elnökválasztás. Berlin-bál jelenlik: Csütörtök éjjel 12 óráig az chrökjelölésre való határidő lejártáig ujabb jelöltei nem jelenlettek be, vagyis a második választási menetben három jelöli lesz: Hindenburg, Marx és Thaelmann.
Anilindsen elindult az északi sarkra. Londoni jelenlés szerint Amnndsen nagycsütörtökön indult útnak hajóval és repülőgéppel az északi sarkra Most érkezeti tőle az első drótlalan jelentés, mely szerint a hajó nagy viharba került és hosz-szabb ideig vesztegelni kénytelen.
Bomlás a Radlcs-pártban. Ka-rancsevics Stepáu volt Radrcs-párli képviselő, akii állatában a Radics-párt szocialista érzelmű elemei vezérének tekintenek, Paraszlgondolal cim alatt lapgl indított. A lap a Radics- párt megalapítójának, Radics Antenak elveit és politikáját kívánja követni. A Frsírek-párl főbizottsága csak április 24 én fog összeülni és akkor hoz végleges határozatot a radikális párllal való fuziő tekintetében. Valószínű, liogy a főbizottság ülésén a többség a luzió ellen fog nyilatkozni és a radikálisokkal tárgyalókat Sufjel tanárral egyült ki fogja zárni a párt kebeléből.
A város költségvetése
Hatsxáx millióba korQI eoy évre a városi ópQletok fenntartat Uti átalányok
Nagykanizsa, iprüts 17 A dologi kiadások, melybe helyi ségbér, fűtés, világitás, irodai költségek, berendezés karbantartása és pótlása stb. tartoznak, összesen 118.940 aranykoronát tesznek ki.
Legtöbb dologi kiadással a város épületei járnak, melyek fenntartására 30500 a. k-t irányoztak e:ó.
Papirkoronában tehát közel fél milliárdot fordit a város ebben az esztendőbei" épületeinek tatarozására, mely összeghez a laktanyafenntartás és kisebb átalakítások cimén is ujabb 100 millió korona járul.
Ezek szerint a város tagadhatatlanul jó házigazdának mutatkozik s példával jár elöl a háztulajdonosok előtt, hogyan kell munkát adni az építőiparnak s hogyan kell a pusztulástól megmenteni a romladozó falakat. Csak az nem világlik ki a költségvetésből, hogy a város miféle munkálatokat végeztet épületein 600 millió korona, tehát akkora összeg erejéig, mellyeUnás, nem is messze eső városokban szépen sikerült kis-lakásépitő akciókat bonyolítottak le.
Útiköltségek,napidijakámén mindössze 3000 arany, vagyis 73 millió papírkorona van előirányozva a közigazgatási tisztviselők részére. Azért mindössze", mert ismervén a budapesti utak és a debreceni, nyíregyházai s hasonló tanulmányutak gya-
koriságát, nehezen hinnők, hogy ezt a rovatot ne kelljen néhány milliócs-kával év végéig egyebütt, talán a kulturális v.igy közegészségügyi szükségletek rovatánál elért megtakarítással kipótolni. Ezenkívül csak a hozadéki adók rovatban találunk 150 aranykoronányi utiátalány-clőirány zatot.
A közigazgatás és gyámhatóság alatt érlelődő hivatalok iroda költségei 332\',\'4 millióra rúgnak, mihez még .W/a millió helyiségbér járul.\'
A tűzrendészet dologi kiadásai 100 mdlióra rúgnak. Ebből közel 30 millió a lótartás (nyaraltatás nélkül!) s mindössze ugyanennyi jut a tűzoltó-felszerelés karbantartására és mindenféle egyéb beszerzésre. A köz igazgatás irodaköltségeinck egy tizenegyed részéhői vájjon mi mindent fognak beszerezni egy esztendőn át tűzoltóink I ?
A tisztiorvosi hivatal dologi költségei 250, az állatorvosi hivatalé 3400 aranykorona. *
Az óvodák bútorzatának, felszerelésének karbantartására és pótlása cimén alig 3 millióban van beállítva a szükséges évi kiadás. A vágóhid-nál ugyanez 12, a mérlegháznál 5Va millió korona.
A mezórendészeti pótadó 6240 a. k jövedelmez a váróinak, amely azonban 120 a. k. kivételével a mezőőrök fizetését képezi.
A köztemető 2950 a. koronát jövedelmez, szükséglete viszont 3010 a. korona.
A 32.066 koronás közegészségügyi előirányzatból 2100 a. k. jut heveny-fertőző belejíségek ellen való védekezésre, 7200 egészségügyi társadalmi intézmények fenntartási költségeihez való hozzájárulásra, 567 gyepmesteri leiepre és 200 a hatósági husszékre;a többi mintegy 20.000 a. k. az adminisztrációra.
Kultura és vallás
Iskolák, vallás- és kulturális ügyek 95.342 arany, illetve 1392 millió pa-pirkoronát igényelnek.
Ebből 30.460 a. k. a gimnázium szükséglete, melyre a tandijak 14.176 a. k. fedezetet nyújtanak. A gimnázium költségeinek több mint felét 16.000 a. koronát a há/.béregycnér-ték adja. A fűtés, világítás, tisztogatás már csak negyedrésze ennek. Könyv és szertári szükséglet 500 a. korona.
Ez utolsó szám jellemző világot vei a városunk állal folytatott kul-tur-poliiikára. Van gimnáziumunk, amely csak lakbér cimén 16 000 a. k. (134 millió) megterhelést jelent a költségvctéslVin. Ugyanekkor ennek a monumentális, városunknak, sót Dunántulnak díszét képező gimnáziumnak 500 a. koronával kell beérnie könyvtárai és szertárai egy esztendei gyarapítására.
Kifelé kérkedünk kultúránkkal s külsőségekben igyekszünk is azt tudtára adni mindeneknek; de arra már nem jut gondoskodás és főképen nem jut pénz, hogy iskoláinkat cl is lássuk mindennel, ami a/, uj generáció testi és lelki neveléséhez szükséges.
Sőt, ha jól körülnézünk, még sokkal nagyobb mulasztásokat is látunk az iskolák (értve elsősorban az elemi iskolákat) terén. A város 600 milliós épület-fenntartási költségeiből az eddigi tapasztalatok szerint édeskevés jutott iskoláink rendbentartására, annál löbb azonban a városháza tatarozására". Ez a tatarozás Nagykanizsa viszonyai közt már fényűzés, különösen, mikor ncin is olyan régen, annyi jutott iskola tatarozására, hogy csak két méter magasságig tudták belőle a falakat kimeszelni.
Az állami iskolák fenntartásához a város 17.900, a felekezeti iskolákhoz 5104 aranykoronával járul hozzá. A kereskedő- és iparostanonciskolára 12.305, a fémipari szakiskolára 5000 a. korona van előirányozva.
A vallásügyi szükségletek 8547 a. korona. Ebből 7775 a katolikus egyháznak, 386 a református és 386 az evangélikus felekezetnek jár.
Egyéb kulturális szükséglete nagyon kevés Nagykanizsának: mindössze 60 millió papírkorona. Ebből a 4040 aranykoronából 440-en — a költségvetés szerint -- városi intézményeket fognak létesíteni és fejleszteni, a többi vegyes kiadás.
Nagyon rossz véleménnyel kellene lennünk Nagykanizsáról, ha elhinnők. hogy a város 60 millió koronával kielégítheti a kulturális téren tátongó ürességeket. Viszont nagyon jó véleményünknek kellene lennünk Nagykanizsáról, ha azt hinnők, hogy az ügyek ilyetén állása az „illetékei kötöknek" Iclkiismcrelfurdalást okoz.
\\ (Folyt. Mv.)
A katonasirok-akció minta-választása
Nagykanizsa, áprilU IT Ma délután 4 órakor jött össze szerkesztőségünkben a katonasirok-akció biráló-bizotlsága, melyben a Nagykanizsáról eltávozott vitéz Bobest Mátyás ezredes helyét vitéz Horváth Gyula ezredes, az uj állomás parancsnok tölti be.
Szeghalmy Bálint mérnök előterjesztette az utolsó bizottsági ülés határozata értelmében elkészített ösz-szehasonlitó bírálatot, amely az ösx-szes beérkezett pályamunkákat felölelte.
A bizottság beható tanácskozás után a legelsőiiben kiadott tervet fogadta el, mely a városi mérnöki hivatalban készült az előzetes együttes megbeszélések alapján s melynek raj/a sokáig közszemlére is volt léve a Pctermann-virágüziet kirakatában.
Az összehasonlító bírálat eredményeképen a beérkezett pályázatok közül csak a helybeliek jöhetnek figyelembe, amit egyrészt az is érthetővé tesz, hogy a vidéki vállalkozók ajánlatait a szállítási költségek is drágítják.
Az elfogadott és természetben is elkészült tervet a mérnöki hivatalban át fogják dolgozni olyan értelemben, hogy a sírkövek 60 helyett 70 centiméter magasak, mcgfclelóleg azonban keskenyebbek legyenek. Az eszeiinti tervrajzokat és feltételeket a helybeli pályázók a jövő hét folyamán megkapják s akkor arra vonatkozóiig 48 órán belül árajánlatot kell tenniük.
A jövő héten tehát a gróf Zichy Zákányi Iparmüvek, Sartory Oszkár utóda, Tomasics és Kovács és a We/sz Soma cementáru-cégek fognak az utolsó árajánlatra felszólítást kapni.

A gyűjtési akciót szerkesztőségünk változatlan buzgalommal tovább folytatja s nem hagyja abba mindaddig, ha évek kellenek is hozzá, mig sírköve nem lesz valamennyi, nagykanizsai földben nyugvó hősi halált halt katonának.
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai EzUit egykoronií 6200- 6300, kéUoionii 12.400 12 600. forintos 16.500-17.000. öt-
koroní* 32.000 32.500, jilnnrany 49.COO— 49.500. aranv huizko;oní» 3 platina 210.000-220.000.
irány 49.COO— i.Ow—316.000.
zalai kOzlOnv
1928 áprlllt 18
Leányok a wMm
— Válasz —
Nagykanizsa, április 17
A Budapesten nemrégiben megtartott szülői értekezleten dr. Nógrády László, a tudós pedagógus állapította meg, hogy emancipált nőkből emancipált anyák lettek. A nöeman-cipáció — tudvalevőleg — Ch. Perkins-Gilman óta oda irányul, hogy a nőknek eddig kihasználatlan ereje és különleges képességei a társadalom fejlődése és a kultura haladása érdekében megfelelő érvényesülést nyerjenek. Ez a törekvés ott \'kezdődik, ahol a nő a természet által neki rendelt hivatásától kezd eltérni és betetőzést nyer a közéleti tevékenység terén a férfiakkal egyenlő elhelyezkedésükben.
Mindenkor elismertük a sportnak jellemképző hatását is. A nők sportolása azonban — bizonyos határokon tul — szintén emancipációt jelent nem a konzervatív felfogással, hanem a nők természetével és hivatásukkal szemben. A cserkészet — ugy is mint az egészséget előnyösen befolyásoló és jellcmképző pedagógiai tényező — a nőkre vonatkoztatva szintén bizonyos fokú emancipációt jelent. Mi pedig a női emancipációnak csak addig a határig vagyunk hívei, amig az nem ejt csorbát a nő lényén és valóban nemzeti szempontokat szolgál.
Az „Egy magyar asszony" felszólalásában foglalt álláspontot tehát több okból nem tehetjük magunkévá. Annak az igazságnak az elismerése, hogy a női hivatás épen a családi életben, az anyaságban kulminál, magában foglalja a női cserkészet elleni bizonyítékokat is. Igaz az is, hogy a nőiességnek nincs ártalmára, hogy asszonyaink és leányaink ne szaladgáljanak a szomszédba, ha cgy csirkét le kell ölniök s az első segélynyújtást eszközölni tudják, de ezeknek a készségeknek elsajátítására vannak alkalmasabb módok és eszközök is, mint a cscrkészkcdés. Meg aztán épen nem valószinü, hogy a cserkészkedés idcic alatt a csirke-ölésbe fogják magukat kellően be-legyakorolni s-betegápolónőkké fogják kiképezni őket vagy hogy korzózás helyett egészségesebb mozgási viszonyok közé fognak kerülni.
Nem, Asszonyom, a csirkeölést tanulják meg a leányaink a konyhában, az első segélynyújtást az iskolában, korzózás helyett\' járjanak a városból kifelé vezető utakon s jellemüket alakítsák a szülők, az általuk jól megválasztott ismerősök s az — iskola. Az a felfogás is csak annyiban helytálló, hogy a cscrkészkcdés nem árt jobban leányainknak, mint a hasított szoknya s a pók-hálószerű harisnya, amennyiben ezzel is pcrhorrcszkálja a modern divathóbortokat, de mégis csak nem lehet célunk, hogy a mai tultengésbe vitt divatszélsőségekhez még egy különlegességet sorakoztassunk s leányainkat cserkészszoknyába, cser-készbluzba és cserkészkalapba öltöztessük s megtanítsuk őket katonás lépésre, feszes testtartással sorfalat állni és néhány héten át valahol a természet szabad ölén ábrándozni holdfény mellett, csillagos ég alatt, fülemile éneke mellett...
Asszonyom, önnek saját bevallása szerint, nincs leánya. De — engedje meg, hogy kételkedjem benne — hogy ha lenne, engedné öt cserkészcsapatba belépni s ettől remélné házias növelését, egészségének fejlesztését, női lelkületének finomodását
s előkészítését azokra a nagy és magasztos feladatokra, melyek a magyar leányokra a családi tűzhely körében épen a jövőben várnak.
Aztán ne méltóztassék elfeledni, hogy ami intézmény igen jól be-válhatik más népeknél, más viszonyok és körülmények kö/ött, nem okvetlenül járnak eredménnyel más országúkban is. E tekintetben csak utalok az angol nevelésnek szabadabb elvei mellett is az egész gondolkodásra kiható nagy behatására s az északi népek hidegebb vérmérsékletére. Hazánkban éppen nem kívánatos, hogy a nőket még jobban elfiusitsák, mint amennyire ez — sajnos — már is megtörtént s fejlesszék bennök a nőiességgel merőben ellentétben álló jellemvonásokat. Kelleténél már is több van bennök ma is.
A túlzások súlyosan meg fogják bőszülni magukat ha nem leányainknál, de egész bizonyosan a második nemzedéknél. K. B.
Ti.xtén és aiik.x.rDcn kezeli
boraim még tlterenkliil 8000, 10.000 és 12.000 koronáéit. Brunc.ics József Sugár ul 53. TeL 210.
A vizűm megszerzése
Nagykanizsa, április 17 A határátlépés feltételei közölt. a magyar állam részéről kiállított útleveleken kivul, szerepel a külföldi államok által kiállítandó úgynevezett konzuli láltamozás vagy vizűm.
A vízumokat a konzulálusi hivataloknak alant felsorolt utlcvélosztá-lyain, nyomatott idegen nyelvtl kér-vény-blankettán kell kérelmezni, személyes megjelenéssel, a kérdőivek bőséges rovatainak kitöltésével és ugyanekkor két — vagy több — azonos, ürcshálu fénykép is beszolgáltatandó. A vizum-kérvínyekel rendszerint kora reggel nyújtják be az útlevéllel együtt és a déli órákban az útlevélbe bevezetik az illftő kül-löldi állam konzuli láttamozó pecsétjét vagyis vizumát.
A konzulátusok, illetve azok ut-levélosztályainak helyiségei a következők :
Amerikai Egyesül! Államok: And-rássy-ut 3. (követség Lendvai-utca 12.) A vizűm ára 10 dollár. Itt különleges útlevél és hitelesített nyilatkozat (affidavit) szükséges 3 fény
A május elsején fizetendő lakbér
Elsején éleibe lépnek a felemeli közüzemi dijak
Nagykantzw, április 17
Az uj lakbérnegyed küszöbén állunk. A májusi negyed a szanálási törvény szerint ismét nagyobb terhet ró a lakókra.
Lakásoknál a békebér 25%-át. üzlethelyiségeknél pedig a békebér SÜVo-ál kell most ttlár fizetni, azonkívül május elsején élelbelép a kormánynak január 25-én a közüzemi dijak felemeléséről kiadott rendelete is. Hogy olvasóinkat és közönségünket tehermentesitsük a kiszámítás munkájától, közöljük alább a lakbérekre vonatkozó táblázatot, amelyben ha nem is lalátja meg mindenki a saját lakásának bérösszegét, dc a tabella alapján könnyebben kiszámíthatja azt.
Számításaink természetesen a tizenhétezres szorzószám felhasználásával készültek, mert eddig még nincs semmi jele annak, hogy a szorzó-szántól a májusi lakbérnegyedre megváltoztatnák, vagy a lakbérek tekintetében a papírkorona számítására térnének át, ami azonban az augusztusi negyedre, vagyis már az uj állami
költségvetés életbelépésekor mindenesetre meg fog történni.
Számításaink az egész évnegyedre szólnak, meri a kormány a múlt negyedben a részletfizetés megengedésekor hangsúlyosa, hogy azl többé nem fogja megengedni, habár — értesüléseink szerint — a lakók körében (Lakók Szövetsége stb.) erre vonatkozólag máris erős mozgalom indult meg.
A kiszámításra vonatkozólag megjegyezzük, hogy a lakbérrcndelet megkülönböztet alapbért és esedékes bért. Az alapbér az 1917. évi november első napján érvényesen kikötve voll (bíróilag megállapított) és aranykorona értékűnek tekintendő évi bér cgy bérnegyedre cső része. Lakásoknál az alapbér 25%-a képezi a május 1-én esedékes tiszta bért. Ugyancsak a negyedévi alapbér 3\' ..-át kell fizelni nálunk közüzemi pótlék címén. (Ahol sem vízvezeték, sem csatornázás nincsen, azokban a községekben 2\'.). Ehhez jön még a tiszta bérnek 25".o-a, mint kincstári részesedés.
A lakásbérekre vonatkozó táblázatunk a következő:
1917. novemberi Tini. K&sözeml KlnetL.I ÖSSZESEN
al.pbéri lakbér: pillék: reszcsedís: Arany koron.: I\'.plr korona:
100 25 3 6.25 34.25 582.250
200 50 6 12.50 68.50 1.164.500
300 75 9 18.75 102.75 1,746.750
400 100 12 25.00 137.00 2,329.000
500 125 15 31.25 171.25 2,911.250
600 150 18 37.50 205.50 3,493.500
700 175 21 43.75 239.75 4,075.750
800 200 24 50.00 274.00 ■1,658.000
900 225 27 56.25 30825 5.240.250
1000 250 30 62.50 342.50 5.822.500
képpel. A döntés hónapokat vesz igénybe.
Anglia: I., Dísz-tér 7. (követség Tárnok-utca 5., konzulálus Zoltán-ulca 8.) A vízum ára 10 schilling.
Ausztria: V., Akadémia-utca 17. Átulazási vizűm ára 70.COO osztrák korona, tartózkodási vízum ára 130.000 osztrák, korona,
Belgium: II., Donáthi ulca 34. vizűm ára 10 arany frank, azaz 40 papirfrank.
Bulgária: VI., Andrássy-ul 6. Vízum ára 2 dollár.
Csehország: Vili., Kun-ulca 3. (Követség és konzulálus Akadémia-utca 17.) Vizűm ára 80.000 magyar korona. Átulazási vízum 17.000 korona.
Dánia és Izland: V., Nádor-ulca 28. Vizűm ára 5 dán korona.
Franciaország: IV., Ferenc Józscl rakpart 22. (Követség VIII., Re-viczky-ulc3 6.) Vizűm ára 10 aranyfrank. A kérvényhez esetenként szükségesek francia állampolgároktól származó referenciák az illető személyi és vagyoni megbízhatóságáról. Átutazásí vizűm 1 aranyfrank.
Hollandia: 1V„ Kossuth Lajos-utca 4. (követség VIII., Baross-utca 52) Vízum ára 5 hollandi forint. A vizumkérést lehetőleg meg kell indokolni és a kérvényhez 3 darab fénykép szükséges.
Jugoszlávia: IV., Veress Pálné-utca 17. (követség VI.. Andrássy-ul 114.) Vízum ára 100 dinár. Az utazás célját kimerítően meg kell indokolni
Németország: IV, Molnár-ulca 7. (követség és konzulátus IV,, Ferenc József rakpart 24.) Vizűm ára 200.000 magyar korona. Átulazási vizűm 100.000 magyar korona.
Norvégia: IX., Lónyai-utca 29. Vízum ára 6 svéd korona. A vizűm elnyeréséhez tekintélyesebb norvég állampolgárok képességi nyilatkozata szükséges.
Olaszország: VIII.. Eszterházy-utca 40. Vízum ára 85.000 magyar korona, luxusutazásnál 10 aranylira (fél Napoleon d\'or).
Románia: VIII., Rökk Szilárd-utca 2. (követség VIII., Horánszky-ulca 15.) Vizűm ára 95.000 magyar korona.
Spanyolország: V., Erzsébet-tér 13. (követség VI., Eötvös-utca 11/b.) Vizűm ára 6 peseta (342.000 magyar korona).
Svájc: VIII., Szvetenay-utca 21. Vizűm ára 8 svájci frank. Az egészségi okból tőrlépő ulazáshoz liszli orvosi bizonyítvány szükséges. Tartózkodási vízum ára 15 svájci frank. Átulazási vízum ingyenes.
Svédország: IX., Üllői-ut 39. Vizűm ára 5 svéd korona.
Törökország: Teréz-körut 24íb. Vizűm ára 100 piaszter.
Az üzlethelyiségek bérc szintén emelkedik május elsején és pedig itt már az 1917. év november 1-én fizetett bérnek 50\'..-át kell fizetni május elsején tiszta bér fejében. Tehát az üzlethelyiségek bére májusban eléri az aranyparitás felét, amit a lakások bére majd csak a jövő májuskor ér cl.
Ehhez az 50\' ..-hoz jön a közüzemi pótlék és a kincstári részesedés.
Például ha valamely üzlethelyiség 1917 évi novemberi negyedre eső alapbére 100 korona voll, akkor az
Uzlelbérlő fizeti május 1-éu annak 50 - - ál, vagyis 50 aranykoronát tiszta bér fejében, meg az alapbér 3 ál közüzemi pótlék fejében (3 aranykorona) és az ötven aranykorona tisztabér 25 -át (12.5 aranykorona) kincstári részesedés címén. Vagyis összesen 65.5 aranykoronát, ami 1,062.500 papirkoronát tesz ki 17.000-es szorzószám mellett.
Ennek a kulcsnak alapulvételével könnyen kiszámíthatják az üzlethelyiségek bérlői a május I -én fizetendő üzleloéreket.
a magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
DEVIZA VAJ.UTA
l.gn.p in. [,(□>?
Bécs ...............984119848 9835198 IS
Berlin...............5790 5790 5825 5822
Prága............... 469 | 469 471181 471C0
Newyolkb.n —
Ma
disznótoros est
az Ipartestületben.
Szíves látogatást kér KEIN GYULA
vendigtós.
IM5 április 18
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
napirend
Április 18, szombat
Róm«l katolikus: Apollon. Proteatána: [Ima. Imellla: Nlznn hó 24. S. S. 1.
Nap kel reggel 5 óra 07 perckor, nyo$• isik délután 6 óra 52 petekor.
A Meteorológiai Intézet Jelentés* sietlnl változékony, hűvös Idő várható kevés esfivel. késóbb Javulás.
Pécsi Magyar Nemzeti Színház vendégjátéka a Polgári Egylet nagytermében, szinte kerül: Nini, énekes Játék 3 felvonásban.
kulturestélyek és
MULATSÁGOK
Április 23: A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kór liceális előadása (Kelemen Ferenc: A világháború kulturális és gazda zági következményei) a Kaszinó nagytermében este léi 7 órakor.
Április 26: Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör Jókai-emlékünncpélyc délelőtt 11 órakor a városháza dísztermében.
Április 30: A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása (AMl József: A grafikai művészetekről) a Kaszinó nagyter-tnében este Vi7 órakor.
Május 9: Müvészcstély az államrendőrség detcktlvtcstületéneU nyugdijpótló- és scgétycgvlcte, özvegyei és árvát javára a Polgári Egyletben este 8 órakor.
— Az Irodalmi és Művészeti Kiír Jókai ünnepélye. A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör április 26-án délelőtt 11 órakor tartja Jókai-ünnepélyét a városháza közgyűlési terméberf. Az ünnepély műsorát a napokban kö^öjjük.
— Nagykanizsa város függő kölcsöne. Krátky István dr. főjegyző csütörtökön hajnalban hivatalos megbízatásban Budapestre utazott. A főjegyzőnek ez az előreláthatólag két napos fővárosi utja — értesülésünk szerint — a város által felveendő függő kölcsönnel függ össze, melynek összege hir szerint 200.000 dollár, magyar pénzben közel 14 és fél milliárd. Ha meggondoljuk, hogy Debrecen város ugyanekkor ötmillió dolláros kölcsön ügyében fáradozik s ha meggondoljuk, hogy Nagykanizsa összes pótlásra váró hiányosságaival ennél sokszorosan nagyobb összeget is fel tudna használni, csak hogy a legsürgősebb terveit is megvalósítsa — ha meggondoljuk ezeket, ugy be fogjuk látni, hogy a 200.000 dolláros függő kölcsönről szállongó hirek épen nein tartoznak a lehetetlenségek közé, sőt mielőbbi megvalósulásuk kivánitos.
— Zalaháshágy uj harangjai. Fehérvasárnap szentelik fel Zalahás-hágy község uj harangjait, melyet a hivek áldozatkészségéből szereztek be.
— Lefölözött tejet árult. Polai Györgyr.é kiskanizsai asszony lefölözött tejet árult a minap a hetipiacon, miéit 50.000 korona pénzbirságra és 200.000 korona vegyvizs-gálati dij megfizetésére Ítélték. Az ehhez hasonló büntetések garmadája férne reá a nagykanizsai piacon és azon kívül tejet árusítókra.
— Jogtalan határátlépés. A rendőrkapitányság kihágási osztályán Varga János csáktornyai lakost 6 napra lezárták, mert útlevél nélkül jött át a határon.
-- Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
— ÉME taggyűlés. Az íbredó Magyarok Egyesülete folyó hó 19-én (vasárnap) délután 6 órakor a Ker. Otthonban taggyűlést tart, melyen Vánkos Jenő tanár tart „Népek pusztulása" cimeu előadást.
— Legény viftus. llart János nemesbükki fiatal földműves összeveszett az édesanyjával, atni miatt aztán húsvét hétfőtől fogva egy ottani korcsmában mulatott. Majd hazament és fejszét fogva végig ment a faluban hangos kiáltással, hogy mindenkit agyonver. Amikor ezt az öccse meghallotta utánament és alaposan elverte. Hart ellen megindult az eljárás.
— Gazdasági nuinkásűgyck hatósági eljárásának dijai. A földművelésügyi miniszter a gazdasági munkaviszonyból eredő vitás ügyekben eljáró közigazgatási hatósági ülnök napidiját 4 aranykoronában, fuvarköltségét kilométerenként 30 aranyfillérben állapította meg. A rendelettel egyidejűleg érkezett a városhoz a földművelésügyi miniszter másik rendelete, mellyel a gazdasági munkabért megállapító bizottság elnökének díjazását 5, a tagokét 4 aranykoronában állapította meg, a fuvarköltséget kilométerenként 30 aranyfillérben.
— Utcai benzintöltő állomás. Megírtuk annak ideién, hogy egy-időben két cég js fordult kéréssel Nagykanizsa város vezetőségéhez utcai benzintöltő állomások felállításának engedélyezése iránt. A városi tanács a Vacuum Oyl Company-nak adt.í meg az engedélyt a benzintöltő felállítására. Az állomás az Erzsébet-téren, a piac sarkán lesz, azon a helyen, ahol a Move cl nem készült ujságár us-bódéjának beton-alapja áll. Az autó-forgalomnak a jugoszláv határon való felszabadulásával Nagykanizsán valószínűleg kelendő lesz ez a benzintöltő állomás.
— Kanyaró Csabrendeken. Csáb-rendeken, mint tudósítónk írja, a kanyarójárvány olyan nagy mértékben lépett fel, hogy a körorvos megtette az intézkedéseket az iskolák bezárása iránt.
— Tanonciskolái mulasztósok. A rendőri büntetőbiró 16 kereskedő és iparostanonciskolást egyenként 30—60 000 korona pénzbirságra ítélt igazolatlan óramulasztásért.
— Eltemették a keszthelyi gyilkosság áldozatát. A keszthelyi gyilkosság áldozatát, Adám Jánost nagy részvét mellett temették el a keszthelyi Szent Miklós temetőben, miután a nagykanizsai kir. ügyészség megadta az engedélyt a temetésre.
— Műkedvelők Csabrendeken. Husvél másnapj\'m a csabrcndeki Katolikus Legényegylet műkedvelői Serák József plébános rendezésében előadták „A ^zegháli bucsu" című 3 felvonásos népszínművet, melyet reggelig taitó táncmulatság követett. Az 5 millió korona tiszta jövedelmet a katolikus templom villanybevezctési munkálatainak céljaira fordították.
= Bőrbetegségben szenvedők keressék fel a Farkszanatóriumot (Budapest, VI., Aréna-ut 84.) amelynek bőrgyógyászati osztályán a legmodernebb gyógykezelési módok állanak rendelkezésre. Szabad orvosválasztás, mérsékelt árak. Napidíj a magánklinikai osztályon 150.000 korona.
= Értesítjük t. tagjainkat, hogy a multévi vásárlási visszatérítéseket megkezdettük. A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezete 09. sz. fiőkjar Nagykanizsa.
irodalom és művészet
Goldstcin Számi. Csaknem egészen telt nézőtér előtt került színre tegnap este Kövessi Albertnek Goldstcin Számi című kitűnő burleszkje. Az előadás kerekded, gördülékeny s eleven volt. A címszerepben Faludi Kálmán kitűnő alakítást nyújtott s állandó derültségben tartotta a közönséget. Fenyő Irmával (Virág Toncsi) való nevető-duettjét a második felvonásban meg is kellett ismételnie. Valamennyi közreműködő szépen játszott s a mikor az együttesből külön kiemeljük Gulyás Menyhértet (Gólya). Gulyásáét (liulália), Szömörkényi Ferikét (Nclly), Her-mann Mancit (Teréz) és Czobor Imrét (Szalay Kornél) ezt csak azért tesszük, hogy ezzel is kifejezést adjunk az előadás iránti elismerésünknek. Fenyő Irma, a társulat primadonnája, temperamentumos játékával és kellemes hangiával meghódította a közönséget. A zenekart helybeli műkedvelők alkották, kik Hajsinek Rezső karnagy vezénylete alatt dcrekaaan megálltak a helyüket.
—mp—
A Magyar Család és Képes Kis Lap. A Tanító Egyesület Országos Szövetsége kebelében alakult Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság szerkesztésében megjelent ily című ifjúsági és gycrmeklapokat a vallás és közoktatásügyi miniszter a szülök figyelmébe ajánlotta. Kiadóhivatal Budapest. VIII. Ollői-ut 4.
A Színházi Élet. A Színházi Élet szenzációs pályázatán már tömegesen vesznek részt a vidéki városok közönsége, hogy eldöntse, ki a városban az a színész vagy színésznő, aki méltó arra, hogy részt vegyen a vidéki színészek monstre estélyén. A Színházi Élet uj számában cikkel irtak Szomaházy István, Szenes Béla, Likatos László, Bíró Lajos, Szász Zoltán, Kálmán Jenő, Lestyán Sándor. Mozi, sport, autó, zene, divat, képzőművészet, iparművészet, vidék, a most megjelent Nyaralási Ufság cimü rovat és mellékletek teszik változatossá az uj számot, melynek ára 8000 korona, negyedévi előfizetési ára pedig 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet körút 29.
SPORTÉLET
Mezei futóverseny Nagykanizsán. A m. kir. 6. Iionvédgyulog-ezred nagyszabású mezei futóversenyt rendez vasárnap délelótt 11 óra\' 15 perckor.
A versenyen 9 lizes csapat vesz ríszl. Indulás és beérkezés a Károly laktanyától. Útvonal nagyjában: Sáncz Bagolahegy—Gyalogbid a városi téglagyár mellett.
Klllünös érdekessége lesz a versenynek, hogy a 4 kilométeres ut-i vonai kétharmad része a Károly laktanyától kiválóan látható, ugy. hogy a nézők nemcsak a beérkezés küzdelmeinek lesznek tanúi, hanem a verseny részleteit is szemlélhetik.
KÖZGAZDASÁG
Dohányt nem szabad saját szükségletre termelni
A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amelyben értesítette a hatóságokat, hogy az 1925. évre már nem fog saját használatra való dohánytermelést engedélyezni. A hatóságok figyelmeztetik a közönséget, hogy a tilos dohánytermeléstől tartózkodjék és a netán elhullott magból kelt dohánypalántákat saját érdekében azonnal semmisítse meg, mert a pénzügyőrség, csendőrség és rendőrség szigoruan ellen fogja őrizni és a rendelet ellen vétőket tekintet nélkül arra, hogy a palántákat rendszeresen ültették-c vagy sem, szigoruan megbüntetik. A pénzügyminiszter elrendelte azt is, hogy akik a mult évben dohányt termeltek, csak 1925. november l-ig fogyaszthatják a birtokukban levő dohánykészlelet. Az ezen haláridő lejárta után az engedélyesek birtokában talált dohánykészleteket jövedéki kihágás alá vonják.
TŐZSDE
Tartottan nyitott a mai tőzsde é« a nyitási árfolyamok a legtöbb papírban még a tegnapi zárlati nívón mozogtak. A tőzsde idő későbbi folyamán egyrészt külföldi kedvezőtlen hirek hatása alatt, másrészt a hónapvégei kényszereladások folytán (ugyanis a mai üzletek a folyó hó legutolsó kassza napjára szólnak) az árfolyamokban lassú lemorzsolódás állott be, mely zárlatig eltartott é* általában 1\' > veszteséget eredményezett. Az üzlet igen szűk keretek között mozgott.
Utótőzsde
Irányzat (izleltelen. lanyhább. A prolon-cáclót minimális díjtételek mellett bonyolították le. Kereskedelmi Bank 1002 (lOtM). Cukor 2085 (20M5). Ocorgia 252 (254) Pesti Hazai 24K\\ Kőszén 3150 (3lft», Urikányi 1050 (1065). Budapesti Gőz I43(l44f, Viktória 352 (354). Danubius 2315, Magyar Hitel 3->3 (394), Rima 119 (120), Nova 177 (178). _
A Magyar Nemzeti Bunk hivatalos Árfolyamai
Valuták
Autói r«3t mxo-uiítxi
C««lt ko<o«« 2IM JUJ Dlülf IIMIIM
D.XUi 7IU0 7J«$0
r«s<l> Ir. M0>M1« Mo\'Uíillrl TaSJOJi:*
ui mos
l,,, SISS7J
Lt/i M74 2191
e#l£. luok UM Mi
Otítr KhilL 101 U-10I-M
Dit kot. ISWJ IJJ1J
S<ijci(fiak ims :?>»»
t,u kor. H?IS IMII
Nckw IUM 11**2
Hiikj lí>« 1097
A-.I.M--
8«tfiJ4
8«IU
BeklMil
Btíunl
K<-p«Bbl|«
Krtiitllcli
HUIM
Pbíl Pf«t*
«rittl SliKkkí»l«
>ua:iN llll1171 17133 I7ii7 tani ;*.\'« h;I
IM?2 17451 IISU 11711
I IS-\'00-10000 29\'I 29»l 7XÍO 72IHO IKO-:i3« 2US2I&6 í»42« tltll líM« 101 .\'4 K I íl DM) 14011
% Zürichi zárlat Párli 2710—. London 2176 50. Newvork 517-50, Brüsjel 2620-. Malland 212Í-S0, Holland 206 65, Berlin 123 i ». Wien 72 85, tofl* 377 50. Praga 1535 —. Budr.peal 71-75, Yva.\'. 99-50. Bukarest 232 50. Belgrád M5 —.
Hárem milliárd kor.
ESS&fff nsztálvsorüátékban. ffi* ^CrSTSS 27 milliárd kor.
lesz készpénzben kisorsolva.
Szerencseszámokat ajánl:
Hlilhoffer Kálmán Ctengcr,-ut 7. .*. (K.poíh-tlíi)
Sor.jcQyek árai \' i 120.000 K. >/: 60000 K. \'/. 30000 K. Jélíktervcl Ingytn. Húzás május 13. és 15-én.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 ápfllls 18
Az arany korona mai árfolyama font sterling alapon átszámítva — 14.640 — papírkorona.
Terménytőzsde
Irányzat amerikai hutái alati lanyha volt Buza éi rozs ÍO.COO, tengeri 50«j0, korpa 2SOO koronával olcsóbbodotL Forgalom Igen szúk Keretek közt morgott, alig néhány kötés JOtt létre. Miután sörárpában huzamosabb Ideig semmiféle forgalom nem voll, az ár-jegyző bizottság Jegyzését beszuntelte.
flyia tlsaav. 76 kg-oi 492.500 4S5 000, 73 Lg-os 502500 505.000. egyéb vld. 76 kg oi 490.000—492.500, 78 kg oi 500 000 -502.500, foziaj445.000~ 450.G00. lörárpa 450 000-470.000, takarmány árpa 340000 iSO.OOO. ■J tengeri 242 500-245 000. kOlei 250 00C - 26Ú.Ö00, koma 232500 - 235.000. zab 405.000- 415.000. lucerna 190.000-200 000.
Serlésvásár
Feltujtái 650, melyből eladatlanul Waaaa maradt 150 drb. Elsőrendű 19000-19500. uedell 11-C00- 15 000. szedett közép IbSOO -17.000. könnvtl 13.000-15 COO. elsőrendű Öreg 16.500-17.000, másoJrendíi 15.5CO-16 wO. angol süldó 18 000-20 000, szalonna nagyban 22.000 -22,^00. zsír 25 500.-26 000 lehuiolt hal 20.000 -22.000, sialr.nnái fél-aerléi 21.000 - 22.000, A vásár lanyha voll.
A budapesti tőzsde hivatalos záróárfolyamai:
A budapoatl tOsado délután I órai záróár folyamai a köwctkexőki
iiiol-Hin,
hTíü
Llojd iack
ír&
HIL
Jo«
Laailail. >
Ol.-M ka k I
Oaitr. Kit H
Bitktcr.li 10
r oxMtib. tt
M«<T. aal i-k. I
Inga la. 1»: M.-Caab Ipuk.
rufatnl li
r.«t. hiúi i:
Mjfjtr-Nlsal *
KOip. It\'-tHot J\'
VI. ni kink <
Mauur I Naaa. k la lak. 3!
Kwatk. B 100:
tSUtcillök éa Takarék**
Baír. tp. K
LlMKvl.Oal S
ráviroal U
K&klnrat Tak II
A-lal Tak. ll<
Molllr 174
Maaal ili9 3U]
Kiad M. Btat. S/ÍÚ
r JÜClIlC ll|
M»gjr.francia —
Co>:«xdU
BUUcaatai
8 -£a;<aall
Husgirla
XliJWaakMa
Vlktf.la
130
33 58
BU;U
Biuall
Baocalel li
CaaalVSr.
Canaot
Sliaiflit
Kokö
«Jb OS.L ■\'.•■<•••
Mag. tilt I
""B. aapk. UL K6.il. I
íffl"*"" Uilklsjl |<
Nionaak
AlbaiMaua rS»lro«l njr.
K-lbuar Oaiá. Qtp/r
Oaoa D«a Oaai vra.
KObua
Uai
Ují>
Majjii a <11 Balga Ka
nmh Vagylpai VlgcngyJ, Rlaa
RMiamana
Scbllík
faipar. t|7«" U
Oitiaaca {
KCÍÍIWCJII
KaiaaaU ta 1
1
SiLaTwdU
NMÍCI i;
VUl bblM
KCrltlald
Kdiiall DtTiraial
CvtMoirU
DJtentcr <
Cak«lpai X
OaonU i
Maiíh. <ak<x
IC-t
II3S
Cuitalaaarck
Saallai Z
PBapCkl |3 jo
Tokaji boa )|
Malkaitak. 23
Oii. Vll\'.auoa Err. Iai6 KI
Olalofe
OUIIpac Ma/cal
Sír 4a asaaa
FAvtioat lir Kkllf Ur K6k. afif ( Kag!a»lcb C«g». m«.vin,,e< j Oa<bwlcdt |
SlAllodik Ro»al-ail!l4 S<h«artiai Bglaa
UfataaiaaL
Taatlt
Paaulloar j
Ja6»M6ta
Vagylpar
SjMMIan
Huag. adtrlgja I
Safkra
Daalu
Kalali Mrriu.l
T9rftk
Kai9at4J«k
Dorogi
talmaila \\
Talafon ,
Oataraatt |
bit ji
Mai
BraaaAI j
OyM bit
Piphipu Han^alpai
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar éa Kflnyv-kereakedéa RT. NnKviunlzM
Jóxmcl fAhorccg-ut 30. sz. alatti adómentes mariánház, elfoglalható egy, esetleg kél szc-bás lakással, kedvező fizetési feltételek mellett elndó. — Ugyanott egy hold szóló klscseifón éí egy körfürész asztallal eladó. || |7
üpróhirdeiések
dlj <l3r« llxclaoJi a
GjfflxBdjSn meg róla t\'iiki. hi>Kjr X*sy-
Háxvezotdndnek, vagy fózónó.-ick helyben vagy vidékre ajánlkozik Intelligens nó. Clm a kiadóban.
Miftónyi-cipöt vegyenl!
Budapoatl lakásomat elcserélném helybeli cg>szobásra Clm: M.igyar Köztisztviselők nagykanizsai 69-es drudájában. 1163
Báthory-utca 24. az. ház szabadkézből eladó. — Feltételek megtudhatók Erzsébet-tér 7. íz. alatt 1161
divatárucikkekben
legyen pr0bar*»4rl4tt JW
Szomolányi Gyula C«engory-ut 2. szám alutti O (a Hancja ni ellen) ClIcWbcn. £3
Tüzifa-fürészelést
ís aprítást legolcsóbban vállalok. Benzin motorom nem fogyaszt (ál ís a legkisebb udvarban is elfér.
BENKÖ ISTVÁN,
a .Világ* mozgó gépésze Telefon 3-13.
Kiskanizaán vendéglő bérbeadó rnJjus elsejére. Feltételek megtudhatók Szt-FlórJán-,x\' * _____1145
Pónzoa társat keresek lakatos is villanyszerelő vállalatomlioz Üm a kiadóhivatalban. 1155
E0y
?arnitura mJ, modern kortyh.l-s Jutányosán eladó. Bíjza-utca 11.
Forgács LpoIS
nagyon olcsó áron, minden mennyiségben kapható az
ERDŐBIRTOKOSOK
fatelepén. Il|4
Értesítés.
Tiszteleltei van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására adni. liogy régi és jóhlrnevQ vendéglőmben Irlssen csapolt aör, bnlaton-mellóki borok, valamint ineleg és hideg ótolok, állandóan kaphatók. Abonenaaket elfogadok. Elűnyda árak I — Figyelmes kiszolgálás.
Szíves párlfogást két
öxv. Vida Lnjosnó
Kazfnczy-utca 13. sz.
ifllli
I lucat .Krans* 9X12 lemez 40.000. 10 drb. .Satrap* napfény vagy
gázfény Í-X\'2 papír S.000.— Gondosan Asszeválogatott készletek és dúsan felszereli raklár fotooikkekbon. Útbaigazítással készséggel szolgál díjmentesen
FISCHEL FÜLÖP FIAI\'
NAGYKANIZSA.
Mi
JJagántan^
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel ké»lt eló vidéki tanulókat a ROROSS-OÁRDOS tanintézet Budapest, VIU., Rákócziin 37á. Tisztviselőknek rís/lrtlizvtésl kedvezmény. Kiváló Jegyzetek!
27 míSüárd 5 millió
kerül kbocioMm a mAJu* 13. it 15 írl kezdódú O..túly«orsját6kon.
Főnyeremény f^Kíf 3 milliárd korona.
Szerencse szánni sorsjegyek Í\'.jSJÍ if j. Hirschler Miksa
dotiln>iiua ít oartiijraonlricy l.VUiuairútUL — Metiekk&llsljc ntncaeot un
Ehrenstein Károly és Társa
uri- és nöi divatáruháza
NAGYKANIZSA
= F«-ut II.
por Mélyen leszállított árak! TfcO Rőfösárukból feltűnő olcsó árak!
Úgymint: kartonok, kanavásznak, zcfllrek. sima és hlmzelt grcnadlnok, n«i- és férfiszövetek, voil, schewlott és kazánok tBrtlll(«zak, glott és karton kíilények és glott nlsdruhák, slb\'
Uri és női divatárukból óriási nagy v á I a s z t é k !
Férfi és nöí Ingek, alsónadrágok, puha és kemény gallérok, kézelők, kötött és sclycmnyakkendfik, nfli-, férfi- és gyermekharisnyák, cérna, karisbadi és bórkeztyük, zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofferek, retikiilök, női kötött ntellé-nyek, kötő, jnnipcr és bongynrpnniutok és az risszcs rtlvidárucikkek.
Mői ruhadisrek és divatgombok!
Szolid árak! . Pontos kiszolgálási - Szolid árak!
ÉRTESÍTÉS!
Készítünk aajót azSvotünk-bSI, valamint fazon-öltönyöket Is.
Értesiljflk a nagyérdemű közönségei ís t. rendelőinket hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonságalnk,
melyből mérték után készítünk a leghjabb divat szerint kedvező fizetési feltételek mellett uri öltönyöket.
Becses párfogásukal kérve
LIDITT ÉS JOÓS szabómesterek.
Díjtalanul
csupán csak a tarifális köllsígek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s állatában bárminő reklám
hirdetésekei
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium állal hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkanlak-nak, tisztviselőknek SO\'.\'o kedvezménnyel a
IRDETŰ IRODA fi. I.
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ. ré£l iKisUi-al szemközt < Tivlrdt Irodánil Telefon 333-3D3. szám.
papír ebdó
j lapunk kiadóhivatalában.
Vas-
asztal lábak és két j kisebb vasmedence
; •>-- eladó.
Bflvebbet a Zalai KOzlöny kiadóhivatalában.
Hirdessen a ZaSai ECösSösiyben
Nyomatolt > Zrinyi Nyomdaipar é« Könyvkereskedő |t. Ti
■nál, Nagykanizsán. (NyontdavezUS: Ofcabctlt Károly).
64. évfolyam, 87. szám Nagykanizsa, 1925 április 19. vasárnap Ara 2000 korona
BHgag
POLITIKAI ÜAPILAF
!U«rk<ut6ség Is Usdóblvaial Fó-ut 5 IntuarbAn-Ttlefon 73, nyomda 117. ukiz.
Felelős szerkesztő: Kemptleü Béla
!OSSHI«MMMHHBNU
Si>1ii€lé*J ara: így bóra S0.000 kttoiu Híroai bdra... _.......... 90.000 kororu

KÖZGYŰLÉS ELŐTT
A városok életében mindenkor jelentős esemény volt a közgyűlés. Ezeken intézték cl azokat a fontosabb Ügyeket, melyek meghaladták a tanács hatáskörét s jelentőségüket fokozta az a körülmény, hogy a nyilvánosság azoknak nagyobb sulyt és tekintélyt adott s a megvitatás lehetősége a vélemények mérlegelését teszi lehetővé.
A hétfőre összehívott rendes közgyűlés tárgysorozatán 54 pont\' szerepel. Sok van köztiik egészen jelentéktelennek látszó ügy, de néhány pontja kikívánkozik a hírrovatból s vezető helyen megbeszélést igényel. Mert a városgazdálkodás nem mond haló minden tekintetben kifogástalannak, sőt szerencsésnek sem. Sőt, ha végigböngésszük a hosszú tárgysorozatnak egyes pontjait, megakad a szemünk egy két olyan ügyön, melyek fölött nem térhetünk minden előzetes aggodalom nélkül egyszerűen napirendre.
Mindjárt a kilencedik pont a felveendő függőkölcsönre vonatkozik. A tárgysorozat szerint a kölcsön ,.beruházásokra" fog igénybe vétetni.
„Beruházás" — igen, elasztikus fogalom. Vannak gyümölcsöző és nem kamatozó beruházásod és vannak a városnak kötelezettségei, melyeket teljesítenie kell még abban az esetben is, ha azok súlyos, terheket jelentenek háztartására nézve. Ezeknek a beruházásoknak a megállapítása nagy körültekintést és előrelátást igényel, inert rajluk épül fel a város egész jövője E tekintetben rengeteg sok mulasztást kellene helyrehoznia a városink, amire fedezete előreláthatólag nem lesz s a kölcsön sem lehet elviselhetetlen.
Mindenesetre számon fogjuk tartani, hogy a tervezett ,,beruházások" minő természetűek lesznek s reájuk vonatkozólag fen-tartjuk magunknak az elfogulatlan utólagos bírálat jogát.
A kiküldetési illetmények felemelése ellen már eleve szót emelünk. A város vezetői túlságosan sokat utazgatnak a város
pénzén s ezeknek az összegeknek nem felemeléséről, hanem csak mérsékléséről lehel szó. A sok tanulmányúinak és egyéb utazásoknak eddig nem láttuk és nem éreztük a hasznát, mire való tcli.it, hogy még lübbet köllsünk meddő kirándulásokra.
Ezzel kapcsolatosan szóvá kell tennünk a közigazgatási tanácsnoknak szabadságkérelmét is. IJgy tudjuk, hogy ez három hónapra irányul, ..természetesen" teljes fizetéssel. A tanácsnok ur „tanulmányútra" készül Párisba.
Mi igazán nagyrabecsflljük az ismeretek gyarapítására irányuló törekvéseket, de mégis érthetetlennek tartjuk, hogy franciaországi tanulmányútját a város fizesse meg s az évenként kijáró hat heti szabadságot három hónapra terjessze ki a közgyűlés. Ha már oly jól van berendezve — a szanálás dacára — liszt-viselőkkel a váios, hogy három hónapjával osztogatja a nyári szabadságokat, tegye ezt fizetés nélkül.
A tárgysorozat további pontjai közül még a városház második emeletén lévő lakásoknak hivatalos helyiségekké való átalakítására vonatkozó javaslat ot kell e helyen kiemelnünk.
Az átalakítások — ugy tudjuk — tényleg már megtörtentek, tehát nem „javaslatiról, hanem az eszközölt munkálatoknak immár csak jóváhagyásáról lehet szó. De — tisztelettel kérdjük a tanácstól — ml lenne akkor, ha a közgyűlés egészen véletlenül nem járulna hozzá a „javaslatihoz? Kii terhelnének ebben az esetben az átalakítással járó költségek s a költségvetésnek melyik cime alatt nyernének utótagos elszámolást?
Az a mód, mellyel a városi tanács a közgyűlést kezeli, egy kissé mégis csak különös. Befejezett tényeket mint, javaslat" visz elébe, nyilván abban a meggyőződésben, hugy a képviselőtestület ugvis szankcionálja. Igy aztán nem is más a közgyűlés, mint szavazógép, melyen ha történnek is felszólamlások, végeredményében - csak báb a város vezetőségének a kezeiben.
Egyszer talán már azok is felébredhetnének alvajárásukból, kik nemcsak meggyőződésből ellenzékieskednek.
Csak néhány tárgyat szakítottunk ki a közgyűlésnek 54 pontjából álló tárgysorozatából, de legalább ezeket szíves figyelműkbe ajánljuk azoknak, kikre mint városatyákra képviseletünket biztuk.
A kormány nem hal^esii a városok hitel-politikáját
A pénzügyminisztérium együttesen szándékozik le-bonyolítani a városok kölcson-akcióit — Huszonkét város 1200 milliárd kölcsönt igényel
Uudapcvt, ápri:i» :S | rikai kölcsönre kapott ajánlatot 7
Csonka-Magyarország 22 vidéki városa a súlyos pénzügyi válság leküzdésére külföldi kölcsönökkel óhajtja szanálni háztartását. Ez a 22 város összesen 1200 milliárd koronát igényel.
Ismeretes, hogy a városok külön-külön is tárgyalásokat folytatnak kölcsönök szerzésére vona\'k>zólag. A kormány azonban nem hajlandó a városoknak ilyen formában kötvény kibocsájtási jogot adni, mert a városoknak ezt az egymástól elszigetelt hiielszerzési fikcióját nem jó szemmel nézi. A kormány ebeli álláspontját legutóbb ki is fejtette, mikor Debrecen városa 120 millió aranykoronára felbecsült vagyona fedezetével 5 millió dolláros ame-
százalék kamatfizetési kötelezettség mellett. Debrecen a táigyalásokat megkezdte az amerikoi pénzcscso-portlai és sürgette a pénzügyminisztériumot, hogy adja meg a városnak a kölcsön felvételéhez szükséges kötvény kiboc-iájtá>i jogot, azonban Hm! János pénzügyminiszter olyan értelemben foglalt állást, hogy egyes városoknak nem hajlandó kötvény kibocsátási jogot adni, hanem a városok cgyüileícii bonyolítsák le hitel-ügyeiket a minisztérium irányításával és közvetítésével. I«y tehát a pénzügyminisztéiium nem járult hozzá a kölcsöntcrvezethez sein.
Éitesülésünk szerint a vidéki városok kölcsönügye olyan fordulóhoz jutott, hogy hamarosan remélhető^a
hitelkérdés megoldása. A Városok Kongresszusának Gazdasági Központja a kormány tudtával tárgyalásokat folytat egy amerikai pénzcsoporttal nagyobtíszabásu kölciön fel-véielére vonatkozólag. Az (hjierikai pénzcsoporl hajlandó folyósítani a 22 város által igényelt 1200 milliárd koronás kölcsönt a városok közös felelősségére. A kamat a költségekkel köiülbelül 8°/o lenne. Az amerikai pénzcsopoit egy angol bankház közvetítésével tette nn-g ajánlatát, amelyet a városok kongresszusa olyan kedvezőnek itéll, hogy nyomban megindította a tárgyalásokat. A gazdasági központ megbízottja külföldön tárgyal a pénzcsopoit képviselőivel, két hét múlva Budapesten fogják folytatni a tárgyalásokat. A városok azt remélik, hogy a nyár elején már folyósítható is lesz a kölcsön első résztélé. A kölcsönt igénybevevő városok a terv szerint közösen bocsátanának ki kötvényeket, amelyeket nagyrészben az amerikai pénzpiacon helyeznének el. A hitelre szoruló városok nagy reményeket fdznek a kölcsön-tárgyalások sikeréhez és nem kételkednek abban, hogy a pénzügyminiszter támogatni fogja akciójukat.
Az uj francia kormány programja
Mélyreható változások a francia külpolitikában — Megmarad a vatikáni nagykövetség — Németországgal a rnegbékülés politikáját folytatják
Párlí, április 18
A hétfőn felolvasandó kormánynyilatkozat két időszerű kérdést fog érinteni: Franciaország biztonságának és a pénzügyi orvoslásnak kérdését. A biztonsági kérdésben az uj kormány Herriot politikáját fog|a folytatni, vagyis szorosabb egyetértést kiv.bt a szövetségesek között. A nyilatkozat n3gyobb hitel felvételére kér a kormány részére felhatalmazást. A nyilatkozat egészen rövid lesz.
A Chicago Tiihtmc azt írja, hogy az uj francia kormány uralomra lépése mélyreható változást jelent a külpolitika és a belpolitika fő irányelveiben. Nagy kétdés azonban, hogy sokkig marad e helyén és lesz e ideje megvalósítani a tervbe vett reformokat. Brland és Caillaux bajosan fogna^ hosszahb ideig megférni egymással. Kikerülhetetlen a baloldali kartell kettészakadása.
A koimány fóbb politikai terveiről a lap a következőket tudta meg : Elejtik Herriotnak azt a tervéi, hogy a vatikáni nagykövetséget megszüntessék és Brian\'d hozzá|á:ul a szenátusnak ama kérelméhez, hogy a nagykövetséget továbbra is fenntartsák. Az uj külügyminiszternek az a szándéka továbbá, hogy haladék-
ZALAI KÖZLÖNY
talanul megkezdje a tárgyalásokat az Angliával és Amerikával szemben fennálló háborús adósság rendezésére.
Németországgal szemben a külügyminiszter folytatni fogja a meg-békülés politikáját, noha ebben komoly megakayztást szenvedne, ha Hindenburgot választanák meg a német birodalom elnökének. Ha a német elnökválasztás csakugyan ilyen eredménnyel járna, ennek következménye valószínűleg az lenne, hogy Nagybritánnia még szorosabban csatlakoznék Franciaországhoz s mindketten még nagyobb mértékben számithatnának az Egyesült Államok erkölcsi támogatására.
Oroszország tekintetében Briand folytatni fogja a jóakaró politikát, amelyet Herriot megkezdett.
Ami a belpolitikát illeti, itt elsősorban Caillauxra vár fontos szerep, aki szigorú takarékossággal akarja a pénzügyi egyensúlyt biztosítani.
A hadügyi tárát Painlevé magának tartotta meg. Az a szándéka, hogy folvtasca a katonai szolgálat csökkentését, továbbá a létszámjpasz-tását. Magáévá teszi továbbá Nollet tábornoknak azt a tervét, hogy uj háború cselére gazdasági, ipari és katonai tömegmozgósitást készítenek elő és központosítják a tankok, repülőgépek, gázfejlesztők, páncélkocsik és egyéb mechanikai harci eszközök fölhasználását.
Briand nagy mértékben rokonszenvez az Egyesült Államoknak ama javaslatával, hogy ujabb leszerelési értekezletet tartsanak.
BELFÖLDI WsZíE\'ft
„Cserkészgimnázium." A rimet cserkészmozgalom egyik kiváló, képzett vezetője, dr. Fritzsche, jelenleg egy .cserkészgimnázium" felállításán fáradozik. Ennek az iskolának a Unulói csak cserkészek lennének s az egész iskolai munka a cserkészprogramon alapulna. A német közoktatásügyi minisztérium nagy érdeklődéssel fogad\'a ez egészen újfajta iskola felállításának a tervét. Ha a jelenleg folyamaiban lévő tárgyalások eredményre vezetnek, Németországé lesz az első cserkésziskola felállításának dicsősége.
Tisza és Návav emlékmü-pályá-zat. Gróf Tisza István és Návay Lajos vértanu<ágának megörökítése céliából az országházban felállítandó emléktábla elkészifé é\'e a nemzetgyűlés elnöke szükkörü pályázatot hirdetett A zsűri a beérkezett két j pályamunka közül Dankó József < szobrászművész egyik tervéi fogadta cl. Ennek alánján Scilovszky Béla megbízta D.nkót az emléktábla elkészítésével. A leleplezés előreláthatólag gróf Tisza István halálának évfordulóján fog megtörténni.
Löblt hét évi fegyházra ítélték. Ma déiután 1 órakor hirdcMék ki a Löbl félc gvilkosság ügyében \' az ítéletet. A törvényszék Löblt 7 : évi feg. házra ítélte, a másik két vádlottat felmentette.
A fővárosi választások. A belügyminiszter a székfsfívároíi törvén \\ hatósági választásokat május 14.\'és 15-ikérc tűzte ki.
Vasútvonal megnyitás. Miskolcról jelentik: Tegnap adták át a forgalomnak Ünnep5!\\es keretek között az Ormoípu^zta-Rudasbánya i vasutvonalat, mellyel a borsodi bánya-társulat anya;i hozzájárulásával a keskenyvágányu vo iáiról rendes nyomtávú vonalra építettet ki. Ezen vonni révén tizennégy borsodmegyei község jut vasúthoz és ezáltal könnyebben lesz megközelíthető az aggteleki cscppkőbarlang is.
Okolicsányi ellen sok feljelentés érkezik. Okolicsányi! ma délelőtt kihallgatta a vizsgálóbíró. Az ügyészségre és a törvényszékre tömegesen érkeznek Okoliciányi ellen a feljelentések.
Okolicsányi László ügyében cgy nagyobb fontos mozzanata merült fel tegnap d^előit folyamán. Aledvés Mcdico István vizsgálóbíró ugyanis levelet kapott cgy vidéki csendőr-őrmestert.*!, aki megirja, hogy Okolicsányi 1919 őszén Sompuszta környékén, mint rendcsináló különítmény parancsnok működött és mint ilyen, igen sok rablást követett el
és uton-utfélen megsarcolt mindekit, aki módos emberek hírében állott. A csendőrőrmester megirja, hogy tudomasí van píldául egy esetről, amikor Okolicsányi Lásvló égy László Albert nevű bérlót, aki nem akart neki annyi pénzt adni, amen-.syit követelt, megkötöztetett és szeges bottal ugy összevert, hogy a hu> véres cafatokban lógott le a bérlő testéről. Okolicsányi emberei kény-szeritették ezt a szerencsétlen fiatalembert, hogy megássa a saját sírját és aztán felakasztották egy fára, amelynek az ága a sírgödör felé nyúlt. A csendőrőrmcstcr levelében kijelenti még, hogy számtalan hasonló esetről van tudomása, indítványt k-írt az Ügyészségtől a csendőrmester kihallgatása kérdésében. Okolicsányi kihallgatása során fenn-turtotia a rei dírségen tett vallomását és egyúttal visszavonta az előzetes letartóztatás ellen bejelentett fclfolyjarnodását, ugy, hogy ezzel az előzetes letartóztatása jogerősé vált.
A Balneológiai Egyesület kongresszusa. A B .lneológiai Egyesület három napos kongresszust tartott a Szent-Gellért szállodában, amelyen lészlvettek több?k között Tólh államtitkár. Spur l>tv<ín balatoni kormánybiztos, Korányi Sándor dr. biró, Óváry Ferenc a Balatoni Egyesületek képviseletében. A kongresszuson Vúmossy Zoltán egyetemi tanár elnökölt, aki megnyitó beszédében hangoztatta, hogy soha még oly nehéz év;e nem volt kilátása a balatoni fürdőknek mint az idén. Préger Márton dr. azután előadást tartott a Piirdők az iparegészségügy szolgálatában címmel. — Benczúr Gyula és Berber Iván dr. a thermális beavatkozások hatásáról a tüdőbeli széusavnyomásra —■ tartottak előadást. Schmidt Ferenc dr. főorvos a Balaton fürdőiről tartott előadást. A kougresszus tudományos ülése Vámossy tanár záróbeszédével ért véget.
A vidéki városok polgármestereinek ankétja a vidéki színészet ügyében. A vidéki színészek országos kongresszusa, mely a mult héten tárta fel a vidéki színészek
Szilveszter este
Irta: Szűcs Imre dr.
1940. utolsó napjait éljük. Karácsony este van. Jeges éjszaki szél csapkodja az ember arcába a kavargó havat. Alig van cgv-két lélek Kanizsa utcáin. Kinek \'lenne ott dolga most a szent estén? A villanyosok is üresen szaladgálnak s a kalauz csak megszokásból üt egyet-egyet a csengőre, vagy haragjában, hogy ó nem lehet otthon most kis családja körében.
Az Erzsébet-téri nagy kulturpalola földszinti kávéházában lehorgasztott fővel ül három „agglegény". Nekik nincs más otthonuk ahol karácsony-estét ülhetnek. Néhány percre még mozdulatlanul könyökölnek az asz-tálra s hallgatták rádión a világhírű betlehemi pásztorjátékot. De először Józsi sóhajtott egyet, majd Tibor takarta cl arcát s végül is Zoltán kikapcsolta a szerkezetet. Kell is ezeknek most játék, ének és zene, vagyis máshol jár az eszük!
...Zoltán most érkezett Pestről, ahol az egyik kórháznak orvosa. Nem tudott hazajutni Letcnyére, mert a nagy hófúvás miatt az autók nem közeledtek. Az utcasarkon ütközött bele két barátjába, akik mélyen a szemükre húzott kalappal bandukoltak a kávéház felé. Osztálytársak voltak; két évet még a régi gimná-
ziumban jártak, ahol most a Notrc Dame apácák nagyszerű zárdája áll ..
— Ez nem karácsonyest! — tör ki az elkeseredés Józsiból, amint megtöri a szomorú csöndöt.
—-,Hát... hiszen — beszél szak-gatottan Tibor, — mi kerestük! Senkire se vethetünk.
— Józsi — szólal meg most Zoltán, — nem ismerek rád! Tc a legelső voltál osztályunkban, lélekben is a legerősebb.\' Mi történheteit veled, mi tört meg léged ennyire ?
— Nem szoktam róla beszélni, de... most hogy együtt vagyunk... régi barátok... osztálytársak... Karácsonyestén, — nem birok magammal. En bizony már csak tengődöm, vergődöm. Nem lesz ember belőlem. Járásbiró vagyok, van keresetem, elvégzem a dolgomat, — de nincs otthonom. Ha kiteszem a lábamat a hivatalból, mintha a sötét sirgöd-römbc lépnék. — Csak ténfergek az utcán, mint ?z árnyék... Ugye emlékszel még Mimire?
— Egy utcában laktunk. Szerettétek egymást |
— De nem kellettem neki. Nem volt címerem, szegény gyerek voltam s nem elég „sikkes" neki. Talált magának valóbbat helyettem. — Szegény! De otthagyná most már a cimeres autókat egy kolduskunyhó-ért! He, dc büszk<? szemekkel nézett rám valamikor még diákkoromban ! Ha szerepeltem, az első sorok-
ban ült s kipirultam, boldogan mosolygott rám. — Nem tudom elfelejteni! Nem s.\'iv kellett neki. ha-nem pompa és ragyogás. Most már odaadná egy boldog óráért minden gazdagságát... De késő! — Neki is, nekem is!... Két összetört sziv, két megroppant sors!...
— De te ember vagy Józsi! A seb begyógyul s még építhetsz boldog otthont magadnak a feldúlt romokon. De én semmi vagyok — sóhajtott Tibor. Hej pedig dc büszkék voltak rám szüleim, de elkényeztettek. Mindenki hízelgett nekem, a lányoknak is tetszettem. Ünnepeitek s... én felépítettem magamnak a hiúság légvárát s ez .. most 35 éves koromban összeomlott... Se állásom, sc diplomám... otthon élek szüleimnél. Már diákkoromban is csak belekezdtem mindenbe, dc semmit be nem végeztem. — Ha meghalok, a síromra egy letört szárú színes virágot fessetek. En is ragyogtam, virítottam. mindenki mosolygott rám de minden kis szél ide-oda hajlított s az elet cly> lehellctc letört... Itt a boldog ember Zoltán; ezt senki cl nem kényeztette s ember lett a maga erejéből! °
— Nem panaszkodliatom sorsom ellen ~ felelt nyugodtan Zoltán. Sokai küzdöltent. sokat nyomorogtam diákkoromban s az egyetem alatt is. Bizony ti kinevettetek, mikor orvosnak mentem. A gimnáziu-
__1925 április 13.
válságának aggasztó jelenségeit, tudvalevően elhatározta, hogy küldfitt-ségilcg járul a kultuszminiszterhez akin-k támogatását fogja kérni A küldöttséget Beöthy László tegnap vezet\'e a kultuszminiszter elé. akitől sürgős segítséget kért a vidéki szí-nésze! bajainak orvoslására. Klebels-herg Kunó gróf kultuszminiszter a küldöttséget megnyugtatta az iráni, hogy a legnagyobb szeretettel gondol a vidéki színészek támogatására és a jövő hét szombatjára már össze is hivla a vidéki színészet érdekeltjeit, hogy megbeszéljék a sürgős teendőket. Ezen az értekezleten meg fognak jelenni a vidéki szini kerületek városainak polgármesterei is és az érdekelt minisztériumok illetékes képviselői. Ezen az ankéten fogja a kultuszminisztérium megszerezni azokat az adatokat, amelyek a vidéki színészet segítő akciójának alapjául fognak szolgálni.
Junius 5-én lép életbe a nyári vasúti menetrend. A nápolyi menetrend-konferencia határozata értelmében junius 5-én az összes európai vasutakon, igy a magyar vasutakon is életbelép a nyári menetrend.
Súlyos fogházbüntetés a vonatok megdobálóira. A belügyminiszter, hogy elejét vegye a .mind gyakrabban előforduló vonat megdobálá-sokat. ííendeletct adott ki,, amely szerint ha a vonatba dobott kő könnyebb sérülést okoz, akkor a dobáló öt évig, ha súlyosabb sérülést okoz, akkor a kő dobálója 5—10 évig, ha pedig a sérülés halálos, akkor a kő bedo-bálója életfogylig tartó fegyházzal büntetendő.
A csongrádi bombamerénylók
Ügyét április 30-án tárgyalja a tábla.
A Mária Kongregációk zarándoklata Rómába. A magyarországi kongregánisták zarándoklata elindult Budapestről Rómába, amelyen mintegy 400-a n vettek részt. A zalaegerszegi Mária Kongregációkat dr. Hol\' lós zalaegerszegi ügyvéd képviselte.
mot is végigbukdácsoltam, hányszor felfüggesztettek a cserkészetben is, dc én mindig visszaküzdöttem magam. Te talán cserkész is csak" hiúságból voltál, azért nem nevelődtél meg benne. — Látod én hálás vagyok neki. Kitartásra, igénytelenségre neveli. Viselem is hálából még c jelvényt s mindennap gyógyítok ciíy szegény embert ingyen... Ez az én napi jótettem.
...E percben öblös hangú harangszó kondult meg, majd Zoltán hirtelen erősen megzörgette a kávéház ablakát. A többiek felijedtek s csak azt látták, hogy cgy papi reverenda suhant cl az ablak\' előtt.
— Lajos, Lajos! — kiáltott Zoltán s felkelt székéről. De addigra a pap is megállt, benézett s mcgle-pettve fordult vissza az ajtó felé.
Istenem, milyen találkozás! Hát ti itt vagytok ? — De hogy lehet a karácsonyestét kávéházban tölteni? — szólt a belépő pap s leült közéjük.
— Igyál Lajos, szólt Józsi $ pohara! tett p.aptársa elé.
— Köszönöm kedvesem, nem iszom; most megyek éjféli misét mondani az Eötvös-téri nagytemplomban. Az apát ur kért meg rá. A gimnáziumi cserkészzenekar f"2 játszani. Gyertek cl ti is. Rátok fér egy kis karácsonyi hangulat... Szegény Jóskáhi, milyen szomorú vagv !«■•
— Siratom ifjúságom kialudt boldog* igát.
1«S áprillt
tMA) KOZLÖKY
H váras költségvetése
ttt millió papírkorona jArrlAU 4. terek korbontar.aoira
f. »\'■
Nagykanizsa, AprilU 15
Mint minden városnak, Nagykanizsának is vannak közintézményei. Nagyon rövidesen végezhetünk ezek felsorolásával, amennyiben városunk közintézményeinek sora a vágóhíddal kezdődik s a mérlegházzal végződik, egyéb aztán nincs is.
A vágóhíd bevételei fedezik a 11 958 aranykoronás kiadásokai, sói 2642 aranykorona jövedelmet is mutatnak fel a folyó esztendőben. A mérlegház 2091 aranykoronás kiadásai mellett 409 aranykorona liszla jövedelmet eredményez.
A köznitlvek csoportban a város nlai, utcái és terei 37.285 aranykoronába kerülnek. A járdák és terek karbantartására 350 aranykorona, vagyis 5 millió papírkorona van előirányozva. Ehhez a lényhez voltaképen nem is kellene kommentárt lüzni. Mig más városokból egyre aszfaltozás, építkezés hírei érkeznek hozzánk, mikor a zala-niegyei falvak egymásután vezettetik be a villanyvilágítást, a telefont, s mikor legutóbb Zalaapáti község képviselőtestülete is határozatot hozott a járda burkolásnak májusban való megkezdésére, ugyanakkor Nagykanizsán 5 millió korona jut egy esztendőben a váios járdáinak es tereinek fenntartásira és javítására.
Történik pedig cz Nagykanizsáit, amely város épen lehetetlen jarda-burkolásáról nevezetes és arról, hogy — mini ebeli felfedezésünket már sokan megerősítették — Nagykanizsa utcáin séta közben nem lehet gondolkodni. Legalább is, ha az ember ki akar leivezni, meggondolni valamit, akkor a vasul felé kell mennie, mert az az egyetlen ut, ahol a lesii épségre való ügyelés nem koii le a járó-kelők összes szellemi és tcsli energiáját.
Könnyen érthető utcáinknak
az állapota, hiszen járdafe.nntartásra 1 1923 ban 800000, lS24-bcn l> millió, 1925-ben pedig 5 millió korona áll előirányozva.
A közigazgatás kiküldetési illetményei felemelése helyett nem ártana talán, ha a jártiákra fordítandó ősz-szeget emelné fel a város képviselőtestülete.
A vizvezető csatornák, melyek alatt Nagykanizsán zöld iszapos árkokat kell érteni, feuittailására -1020 aranykoronát irányozlak elő.
Az utcák, terek tisztogatása és öntözése 19.775 aranykorona kiadási jelent a városnak, papírban 290 milliót. Vagyis ha (eltesszük, hogy 1925. évnek 30J napján járják az utcaseprők és öntözókocsik a várost, ugy naponta majdnem egy _ millió koronába kerül a nagykanizsaiaknak az a rengeteg poi és sokszor szemét is, ami habár kontraszt-szerűén hangzik is — „remicsköiülmények közt" ékesíteni szokta, a I-\'őutca rilka kivivételével, a város majdnem minden utcáját. Nem a 290 milliót találjuk soknak, hanem az érle kapott, úgynevezett köztisztaságot kévéséiül\',k.
A közvilágítás 8030 aranykoronát jelent erre az évre, mig kertészetre és fásításra 3940, közkulak karbantartására 250 aranykoronái fordítanak.
A vízmüvek üzemköltségei és az installáció 18.850 aranykoronát igényelnek, mely összeghez vízdíjakból 16.028, egyél) térilményckböl 3-IK) aranykorona szolgál fedezetül (l\'ol)l. Vöv.)
A tervek Eldorádója
— Karcolat —
— Nem gondolja kedves műszaki tanácsos ur, hogy valamelyes tennivaló volna a közelgő nyári szezon alkalmából\'!
Ezt a kérdést a nagykacorlaki polgármester, dr. Babján György ur intézte a város miiszaki tanácsosához, Császár Sándor mérnök úrhoz, egyik álmos levegőjű tavaszi dél utánon befejezett tanácsülés ulán.
— Tennivaló? Már mint tennivaló? Hiszen az egész energiánk csupán a tennivalók állandó megbeszélésében merülnek ki. Nagyon ^t sokat dolgozunk. Sokkal többet, mint amennyire a „noblcssc oblige" elve, vagy a hivatali lelkiismeret parancsszava, pláne a zsebrevágott havi gázsi kötelez. Mi a munka, a cselekvés gyönyörű és magasztos-eszméjének „tettekben tényező" futóbolondjai vagyunk. Lám, a mai tanácsülés is az alkotások lassúbb tempóját követeli tőlünk, — mezt nem bírja a büdzsé. Egyébként mit óhajt, kedves polgármester ur?
— Hát kéjem 1 Jön a nyár és attól tattok, hogy egy nagyobb méretű szárazság esetén kiapad a Principális kan.l\'is. S akkor miben fürdik a nagykacorlaki niisera plebs? Pedig a mi népünk mint tetszik tudni, roppant követelő. Nem elég neki, he a pancm el circeusest biztosítjuk számára, az 0 kényes ízlése még. fürdőre is áhítozik.
— Oeniaciit! A Principális kanális esetleges Kiszáradását ineggát-landó. cgy nagyobb arányú tervet késiünk annak - a Sió-csatornával leendő összekötésére nézve. Helyes?
— Köszönöm tanácsos ur! Talán ön az egyetlen az egész Nagy- és Kiskacorlakon, ki az én csodanagy intenciómat megérti. Én azt szeretném, ha városom minden lakójának biztosíthatnám azt a bizonyos tyúkot abba a bizonyos vasárnapi fazékba. És a nyári fürdő problémája annyira a lelkemen fekszik, hogy egész éjszakáim nyugalmát elrabolja. Még az állatok higiénikus viszonyait is oda szeretném fejleszteni, hogy c téren se maradjon fenn semmi kívánni való. Lám, liogy támadtak a közelebbi múltban azért, hogy a város lovait azok megtámadott egészségének helyreállítása végett Hévízre vittem. Nem akarják megérteni az én nemes intenciómat. Ön talán igenl its... sokba kerülne az a bizonyos terv? Mert ez ám a lényeg.
— Kedves polgármester ur! Ez a skrupolózn.ás nagyon kurai! Hiszen nem airól van szó, hogy a tervet meg is valósítsuk; dehogy; csak
a kritikára, vagy inkább az állandó elégedetlenségre erősen hajlandó ka-corlakiak megnyugtatása a főcél. Lássák azt, hogy a városi magisztrátus mennyire szivén viseli a lakosság érdekeit. Maszlag. Tetszik tudni ? Maszlag, semmi egyéb! Beveszik és elbódulnak tőle.
— De miként gondolja tanácsos ur a maszlag beadását?
— Ostyában kérem, ostyában I Nincs ennél egyszerűbb dolog a világon. Bizza rám kérem. Huszonöt éves prakszis van a hátam mögött. Éli kiadom hivatalomnak a terv elkészítését. Közben a „Nagykacorlaki Közlöny"-nek leadunk egy szakszerit tudósítást a tervbevett nagy alkotásról, melyben egyenlőre csupán sejtésre utaló célzások lesznek a mit óiiási dimenzióiról. Egy. 4ró-nap múlva már a perfektuált tervezetről iratunk.
„A nagy mü kész, a gépezet forog I"
Valami ilyesféle olvasható az Ember tragédiájában. Eme citátummal a közönség elragadtatása a paroxiz-musig fokozódik. Micsoda zsenialis esznic 1 Évszázadokkal megelőzzük Kapós- és Fehérvárt, Biharfüredet, Tolnát, Baranyát, Mucsát és Bugacot. A fürdőkultúra terén Lazavármegye lesz a vezető, élén a nagykacorlaki magisztrátussal. Ügyen nyugodt polgármester ur I Tudom én a módjál I Mi ketten, most már B. lislára került Rácz Nándor kollegámmal a legnagyobb tökélyre emeltük azt a Szipulusz-féle definíciót, mely a lázas tevékenységnek látszó semmittevést komoly munkának minősítette. Az oroszországi Potemkin falvak lervezeleit is az én kedvenc eszméim szerint készítették anno dazumál. Igaz ugyan, hogy én akkor még nem éltem, de a lelkem bclcszállott Potemkin műszaki tanácsosaiba
Cseh-lengyel dOntőblráskodásl
szerződés. Dr. Benes cseh külügyminiszternek varsói látogatása alkalmával Lengyelország és Csehország között döntőbiráskodási szerződést fognak kötni és aláírni.
— Én meg visszasírom a kárba-veszett drága ilju éveket — sóhajtotta Tibor.
— Nem a mai szent estéié való a kétségbeesés, édes testvéreim — szólt Lajos átölelve Tibort és Jóskát. Ma az uj élet Istene születeti. Parancsoljatok most beket szivetekbe! Gyertek velem!
S azzal már fel is kelti « három társa szótlanul, bátortalan léptekkel követte. A nagytemploriT harangja ismét megkondult s ők belevegyüllek a templomba siető hivők sőlét tömegébe.
Mire odaérlek a templom már tömve volt s a kórus sarkában húzódtak meg. Nem is akarlak az emberek közé menni, hiszen fagyos arcukkal megdermeszlenék a körülöltük állók meleg karácsonyi leikéi.
Zoltán elővette zsebéből itgi kopott diákimakönyvéi. Tibor térdre-hullva temette kezeibe arcát, JAzsi meg nézte-nézte elmerengő szemekkel a 40 diákot, amint boldog lelkesedéssel luiták a Glóriát és Credót. Mikor aztán Lajos a prefációt éltekelte, odafurakodott a gyerekek közé, elvette az egyik diáktol a fehér nikkelezett vadászkürtöt s tisztelettel fordult a karmester tanárhoz: \' — Kedves Tanár Ur I Ezen a kürtön tanultain én ditkkoromban, engedje meg. hogy elfújhassak raji egy Ave Mariát!
A csöngetés után elmaradt a
Sanctus. A gyerekek leeresztenék térdükre hangszereiket s bánatosan csendüli tel az öreg vadászkürt ájtatos imája...
Lajos felrezzent az oltárnál, mikor az élőkről való megemlékezését eou-dolta ál. Megismerte a hang lelkét. .Siratom ifjúságom kialudt IkMiiji-ságár... Elővette zsebkendőjét, megtörölte könnyes szemc-tl s egy szi.--ből jövő fohászt küldőit nug iwg-etnlékezésébeua. menyei Atyához megtört társaiért.
Mikor- elbucsii\'lak egymástól a templom előli, abban r.l.apo.it.k meg, hogy a Szilveszter estet ott fogják tölteni, ahová ifjukoiuk legkedvesebb emléke füzö.li\'s — s utána majd éjfél elült l:.l..l<uzn,ik a kávéház asztalánál. Mim* aztán Szilveszter délutánján besötétedett, három ember bujt elő különböző irányokból a gimnázium kapujanál. Csak Lajos jillt a Sugár-........ Zoltán a Rozgonyi. Józsi a Királyi Pa I-utcából jelent meg, mintha szegycl-ilék, hogy öreg gyerek létükre az iskola útját kocsis. Lopva surranlak be az ifjúsági kápolna melletti bejáraton. A cserkés-olthonban ka-rácsonyfabontás van s ők rágondoltak arra. mik..i először ok rendeztek karáé soiiylir-ilnn.-pclyl a regi iskola tgjik tanteimebeii. Szivük idehúzta mindhármukat.
A gimnázium sarkain egy-egy villanylámpa világította be a nagy udvart, csak a rendház előtt sötétlett a dúsan beültetett diszkért. Az épület falán remek márványemlék hir-delte az uj intézet megalkotóinik nevét, a jeles tanitványok s az. eleseit diákliösök dicsőségéi.
A három jövevény végigjárta az Iskola falait, melyei körül fiatal fák övezlek, tízeket még ók illiclick cgy kedves volt tanáruk biztatására — akik először érettségiztek ezen inte-zelben. Mondják, hogy a jó Tóni bácsinak még most is az az első dolga, hogy "mikor az első tavaszi napsugár éleire kelti a megdermedt természetet, végigjárj* az udvari, felteszi szemüvegei s várja a kis fák rügyezését. S bizony, lia elmarad egy-egy fának ébredése, lehajol az elszáradt fa tövéhez, ahol egy táblácska jelzi az ültető diákul, leveszi szemüvegét, mert könnyek törnek elő szemeiből s hullanak le a fa gyökerére. S cz a nagy szeretet és meleg kOnycsepp nem egy fa gyökerében fakasztott uj sarjat — több elveszett diáknak uj életet.
íme, in szégyenkeznek egymás mellett Tili.rr és Józsi kiszáradt fatörzsei, de üde óíetvággyal tört ki mindkettő mellől egy uj ágacska. Vájjon lesz-e gazdáiknak is újjáéledése — kérdezik némán maguktól a társak, amint elhagyva a fákat, felfelé tartanak a lépcsőn.
A cserkészotthonból kedves gyermekhangok karácsonyt éneke hangzik Halkan nyitják meg az ajtót, hogy észre ne vegyék őket s csendben meghúzódnak az egyik sarokban. A kis karácsonyi színdarab folyik Néhány pad és szék, ahol szülők és testvérek Jllnek. A karácsonyfát cserkészek veszik körül, a fa tö-vében egy kis 5—6 éves fiúcska viszi a főszerepet.
Józsi megragadja hirtelen Lajos vállát:
— Nézd, az a kis gyerek a Laci fia — suttogja. S Laci is olt ül az etső sorban, előre hajolva hallgatja fiacskáját. Látod azt .Vtotdogságot az arcán ? ... Istenem !
... s ráborult Lajos vállára.
A kis gyermek most abbahagyta mondókáját s kerekre nyílt szemekkel néz csodálkozván a szoba sarkába s megfeledkezve szerepéről, a papa térdéhez simul s kis ujjával feléjük mutat:
— Papa kéjem, miéjl sijnak azok a bácsik olt a Sajókban ?
A megbeszélés szeriül már együtt üllek hárman a kávéház asztalánál, csük Tibor hiányzott még. Már felakarlak kelni, mikor bundájába burkolózva zúzmarás hajjal és bajusz-szal, átfázva megjelent közöltük.
Csak Lajos merte megszólítani szeretettel:
zalai Közlöny
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 19, vasárnap
R./h«l VjtcUku* QjuIih. PiolttUAt Koc$. ItmllU: Nlwn ho 2$.
A V.ctroro: Vg!,:< Intézet SZCfl it IlmerClilCtf ííifJ/ id» VÍr-
ható. «iA» éjjeli IchQlésicl. ké*Jt>b li.» emelkedő
Az OMKE nagykanizsai kerületének kWg>a.\'é« i Kíi/tn^tn «tc 1 :Jt úaker lárstsvjrtugyanott eHe S Arikor.
A* É.ME taggyűlése ét Vánkos J.-ri/i e\'-tadiM: Nép:)c pusztu!.h» a Kcrevitény 0:choibin este 6 óia\'ior.
Pécsi Ma^ya: Nemzeti Színház vendígiltéka a Pol* ! .■>!«: l<r mét>en, szlruc kerül (io\'uli.i 1 r4 órakor: Nini. é:icke« iiték 3 (elvonásban: cmc 8 órakor: Oo\'dslcln Számi burleszk 3 felvonóiban.
Április 20, hétfő
Nap kel reggel ■*> Oi perck-jz. nyug *aik délután 0 ó«a 66 perekor.
Prineipálij csatorna lec-ápoló rár-»ulat rendkívüli fr>z jy uteic didóü U* •Irakor a varo»!man
Ki mondja el ..?
Irta: Németh Böske Jaj, ki bcsiU Nttot rM-\'tn, Hogy ki voltam, iritlwH villan ? Hogy Jus jgtarit, n nl a /;rivil, Eur színes fuv.\'j.\' Itrml.. . Ki mondja tl, ha rum k\\:ii. ...? Ki mondja cl, /ugy szdt dalin. Mii elsírtam, <iká:agtam, Mindig csak Te hozz,hl sz&ltam, üvvng)-i /rjg,ti me!X~*iókban... Ki ntorjja tl, ha r.cm leuek... ? t-s ki bcszrt Neked nrrM, Mii álitlem, iziiz Mmtlról.. . Hogy hibáztat, hogy véhltef, Mtrl kezedtxU kiengedi,\'l... Ki mórul Ja cl. ha r.tm Utítk...?
KULTURESTÉLYEK ÉS wulayságott
Április 23: A Zrinvi Irodalmi és Mflvi-s/eti Kor liceális elóaJása (Kelemen Ferenc: A vill-h iboro kulturális gazdazági következményei) * Kaszinó nagytermében este lé! 7 órakor.
Április 26: Zrinyi IrodaltrjTéá Művészeti K<3r JOkai erntékOnncpélyc délelőtt II órakor a városháza dísztermében.
Magyarország l\'J25. évi vidéki lardc«pit bajnoki verseny a Zrinyi *;v>rttelcp;u.
Apiilis 30: A Zrínyi Irodalmi ós Mllvé-fz.eli K<>r liceális clóadás-1 (,V<>// József: A grafikai művészetekről) a Kaszinó nagytermében cslc \' «7 órakor.
Május 9: MüvészeMély az illan-.rcrid-őrVg detektívtotttJfténck nyugtl\'jpólló- és scgélyegvlclc. özvegyei és árvái javára a Polgári Egylclbcu cslc 8 órakor.
-*-■ Bődy alispán Nagykanizsán.
Bűd)\' Zoltán alispán tegnap hivatalos ügyben Nagykanizsán íartózko-cioli, majd Sabján Gyufa dr. polgármesterrel és Gyömörey István járási főszolgabíróval a kiépítendő szépet-neki és sormási utakat tekintette meg. Bődy alispán még a délutáni vonattal visszr.u\'azott Zalaegerszegre.
— Zaróndokvonat érkezése. A plrh.iniáiól vei! értesülésünk szerint hétfőn este háromnegyed tí órakor zarándokvonat érkezik -Budapéstu\'l N.tgykonizs.ua, honnét egy <"t.ií tar-tózkodás után indul tovább Olasz-ország felé. Mivel a zarándoklat vez- tó:nck olaszul kell tudniuk, az Országos K.it. ii\'rus Szövetség táviratiig kéito fel Nagykanizsáról Molmir P. Arkangyal dr. fóiskolu tanárt, aki RCm.ib.oi végezte (auu\'máiiyait, a zarándoklat vezetőjéül. Ugyanezzel a zarándoklattal m\'egy Rőntába Pik-ler 1\'. Hniildr. szeníferencrendi Ihco-logiai tanár is, ki czalkalommal a n.^g) kanizsai uu.ssconyok és urleá-nyok koí/oiuj-1 fogja a pisvei magyar liő^ők tiszteletére a robogó vo-uaitől a szomorú nevezek sségü folyam h .bj.iiba lebocsátcni.
— A7. Irodaitnl Kör választ-műnyi ülése. A Zrinvi Miklós Irodain i és Művészeti K<w íi^azg.-\'.ió tar ácsa ma, vasárnap délelőtt 11 órakor a jKisiapaloiában választmányi ülést tait.
— Hol voltál Tibikém?
Tibor karjára támaszkodva merően nézett ki az ablakon s vontatottan válaszolt: •
— Én is megkerestem gyermekkori boldogságom szigetét. A temetőben voltam s ott allhm a sir-kápolna melletti - kriptánál Int órától mostanáig mozdulatlanul... Mikor elbúcsúztam régen a jó tanáromtól. még akkor is kért. könyörgött, hogy alázzam meg magamit, mert nagyon meg fog törni az
élet----Mindent megígértem neki,
csak azt ne kívánja, hogy alázalos legyek. Nem arra születtem, én nem hajtom\' meg a nyakamat. Utolsó szava az volt hozzám: „Tibikém, ha majd eljön a keserves óra, hogy kiábrándulsz magadból, ne roskadj össze, gondolj rám, akkor lesz a te újjászületésed napja 1. .. Most dúlnak bennem e rettenetes percek! — Akkor szeretettel magához szorított s ugy bocsátott cl. . . Azóta se törődtem vele, nem gondoltain rá. ... de ma este azt az ölelést egy forró csókkal viszonoztam a hideg sirkövön, áldott nevére ... S ugy megnyugodtam 1 Folyton csak e szavakat hallottam: „Most van a te újjászületésed napja!- -- S tudj\'.tik mit vettem észre a sírhalmon? l-gy kis virágs/árat, melyet még akkor megfigyeltem, mikor halottak napj n ott a gy